Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:15445

Full Text
,lf,-0
,g ,,
I

I, do 1-11- "I 11-10 I I- "
1. I I I I , , , 11 1,
nin"'To. g ... ym- Y P-lin--onto, 'I I
'16" 1 I I 1 I I -',
1 "CE'l ,V""1,6,di", "' ,06,9 o'llg ",. d.",!blA"*1-, I :i , , 'l, j", I I ,
-- ----- ___ ________-_"llink D IA R IO D E L A M A R IN A _...._:, "I", ";f- ",! -'A,110T1- ,,,,, -pl. I ,,,,, ,
scccici- I :'-",,- "I 'EI P ftflt) O 04 On 10 SAIIIMCO Un" ;AttlIOAI6n. *n, It, IVIOMO Un amord0do",-PKIIIN RIVIMIC I "I I 1. 1 I I I I I l, "I I I A I I I 1111 --'-'
__ __ t- -"'- , _____- I~- __ -11 -1 ---------- _____ ___ __ , " , ", I --,-,----- -111-1 111- -- -111-11-11- 11 - ------- _ ", -
InToll(All. VA-911- 111". na ,
I 'o-Q,"', 1/
."lliltillIT pr I ,,, ft"'ZIO' 1A HABANA. MARTE-, i I L), OCILITRE DE 1041). N] 10, :i4ZA, DL I OS WNHAOS Y S I fii M( ASIO, FLRMIN Y (,LW11TA'l,, """' -- 1111Pj J( 'F V()!
ANO CAVIJ, NUNIFIR0 24I "'i onO*% J-1. .0 .__ I. I -) , (: ,N I
I 111 ,I, ", r _1 1
___ _-, - ______ -, _____ __,___,__ 'v"Ai- -- "
IEI Dr. Carlos N o Socarrds dirigiindose ,I! pueblo de Cubd , 4 .,
Analizo el Jefe dd Estado en it it i ,. !S111-ge, ('In los CMS
I "e",", l! 4 'i, 4 1 ,*' -, i 1,I- I ",
1 ,2 I -T. I
4%, I I I t
I ,
It- I
gran discurso la obra reafizada I ALI. f 1, -_ ; lit it 4 list ai oacvk utl jm;,"fido
I'll -11 .1 I 11
'I- ..t I 14 I
I I ,# t)i Ic I e
,
I I
... 1 I I ,R-m oil ode I.-Idortt
I ... de I'm
Cuelprimeraho de su Goblierno 0- ,.'' I 1, 11, 1_ If "If.
-,- --- I \ I il / - j .
J
'AnivncM que para comer A empn ,;tito de .15200.0000.000 im w ha de I I I 1'a Liwa lodel-odient, jowiff- finr etlodillrio d
crear ningfin trihoto nflevo, v, ademiA. que dicho numerario no Iler I I I T poilvi, n Ili, rollidivo, d.-] Cvtncilk r Fild, t1m,
empleado cn cnjugar & fivit ni tompoco en liquidar deudas atrasadal, "I I golo-oil con lo ,ociali'la, lit-l" 'A afm 191.3
__ --I'--- .- , I ,Iv 14i.III 't
OBRAS PUBLICAS PARA TOMA EL PAIS Ir ** I I ii I 1 114" /, ,(,11 111 (' 1111,0,) V1 V"E)IR, I4 III JTA
__ -Ir :1 11 A
!r ranco duda que -.. % , I I wmow) i-l", zorv OIA,
SefiftI6 que la contracci6n Pron6inica no, -;e ha .vg 4 'At. ,4
mentido en Cuba tanto, por Ins medida,,I indoptadas. R usia posea la, 0- h_1 _. I,- f"A I I o S ej r c i t ws, finfl vo lit, fA--iloeA
'I
Ratificiii mit reyeto a )a libertad (If, lexpreqi6n 1 ; -1 W i 1 pa'ada, ,iolavott abora
_Zi 4,
-,- \ 4
, ",
____ 11 -1 _.
., "" I, mail 11 911 c i o 11 'a I i S t a i :,T,, f , --, ''-'I.
Ant, ,in. --n---i. ,;m, "I'll IT il I, tirn
,-, qllp ii'li.n. "I"'I'T I, ,, ,,, bom ba a t ti Ul I V d ; ;' '; : ,,,, ,
"" "I i, ill" -! i, ,I, ; ,t-,", i , I, ", --d 11gl'i" -" ,, ,:, , ., 'i,
A "Ilt 1 : F1 r-idlinf, d, 1. R'Pulidtli. f,,,.,, I, -, ;, d,,'", '. , "IT, 1"i,,: d, G.
Viif-" ,,,,,,, ,, Tlt w 1, "'n, I, W, li,,,,llT:,A, ,,l,.,Icr ;. R,,v",.ll', ., i I l'irlird,, '. d"'It- do .n.". '! Q_ 11,117- "I-T 1 I I ,I, Ng""'I'- ,l,,,nl I :", I I
"' F"I"d I I I 'l,",, I'll, IT -Itt,"111I __ "I T_ , k t -lIT, "" .0,4 ,,4mjfT ,1T-Ii,-. 4o 1. P6,.- .l. a, -i" 'T I ,,, I .
,1,!, ,w ' I Ili ij, ,I4 r' 0 llf- 1, f ,T Ft,,,I,, I 11 I I I I I I "I
0- Crt. P ill A,1',,rif, T, d--It., 'I ,,- i ,,,, "". ._, ." ,; T, ,,,I "" ", 10colmdo 16qrlilh pol, I ,
i"Iml! J, If If I ,"-tl 11, -Iflll: ,6 ,Iil'I IT'- i 1-:1 nacionalkloo C, Ita
I I .-"I.." .I -t. ,I ,, ,, , I 'I",", N"j,",
I' I t , -i;li'--, 1 1 "I I I I I I
116 l l l I IT, ,I,, ,,-, ;i,-,'- 4 :nl_ T i -(, T-- TAII "' I ,,,
'4 I -I I In. litiollij, I.Ooloojitil:1, r , I 11 I I, I.,
I", Till , ..d- 6 dIllit- P". llm'-T, ,I -,V, Of,
I, IT', ,I lill, 1-11 ,I, if ,,, "it'. d"! T -, f,,.;, barrera votorn Nlo-v i -! .I lild-t, li'l --l' d"l- --, "" r, I ,
It- !,"M I '; t illljl Alzt, ii, IT, -i- plt d-', d-IlI Nil,- rj 'I o- 'I'I f;,l--,, -- d- If, P.I.- A,,,,, -11"'J" I "I'll", I'll 11 _: ", I
------- __1 I ______,_ -_ 11-11,11,11, I 11
1, I'll ni- "'i,""'. 'I "fis, V- i I d, ,, Tie- 1. i- I ,,, ,,,I', I T, ..", _1A1P-Ii t','i1N It :", ,., I i, I , "T I
.1111 ill, n", 'IT, I, ;, ,,bT, I I ,""'i" d, i- It", A , , t, --_ ;-,_ -T- 'i., - '',',I'll,' '' '' -I I il I ,,,,,, I
11 .dnI1Ii1t1 tTl1 ,Z_11,1i3l 111. TIT, 'I' w "t INCITACIONES PA RA EL SEG UNDO -11 I'll 11 I- ,
I;, aft -;i, I ri,% *- l I I, I "I'71 v I ' ', "' f --lt" I p"ll" ,,flod'- ", M esa I'd olidliA, r ,", 1, : ' "'T_'- ' ', I I",: i 11-i
,,t1TlT1i,- l lf,,-,- -r,,,z , f,,, ,,t, iz,;-,, I I I "' ,,, 1 :
Wulnn, gulnir."'i" t-,I, 'j- li, jiiin, ,- ,,,,, i- ', ,:_ 'It %Il! , --, -1 It t' I "I "', I ,,, ;, 'i -11 1, '_tIrld III T) Ta It'll!"Ill"zi,'"l, I_ !"'I'l-,, ,v ;i ,.,l'-Tt*! 'I, -i- I , 'r 1, _, ,_, ,:-"- ": ".:," 1":1,
(l il, it, I I 1 I I 11 t, :" 'I, '111! , -t T-1 I
; 1, w n-, p- C t, I ,
IT A; """ f I I A, 11" I : :; i I,,-, : A I '' I 'I I , 11 I IT - ,- I 1: '! ,, ,7 '', ",
li I 11i, rj, : :, I I r ,1 ill 1, ',:, ,," ,;,
i-nio llon,"', "on ,i , IT ,,- 1,if-_, 1-11, p---it, ': par, tt
,,,,,,,,,,, ,,, .,I!,, riAlyll ,It, I a tra tar f1d
I-A j""ti, r I,~ ) ,, I 1, ,, I 1 I~, 11, ", I 't?"" I I ,
I "Il '%'-- -, I I, -r ,
I I ,r, I Zl,,,,t, :'- ,iT,,,ft I ', I, i,, ''
El discurso del Prvsidentc I "I TO l illlf I -11, I T11 I I I "I 11 i : A I I I I :1 I I ... i, 11
II ,1, 11 ,,, 11 I I "j- I
i, I 1. I ',-,,,, i ", .", 4 ,,,,,,, I I ,,,
1"n- l 1- dl F .Iif_ 7 Til, ill _ n, i, I'll P 1"'T, , t i , fl,, ,; ,, I, ...... ... I, I 1., ,,, I,, ,, ,!, ,, f"'i''T;i ', t ,,:'T, ,", 11, ara del ace if o : ':
C" i"IT- 1: Al plnnpllrl hor ) pt- ;, r I ''I I ,, ,, '" t I I ,, (IT ,, "t, ,,I: ;,! ,l, ;
";r .6o dVI 0,bil- Till, prli,,1- n ," '_-- lf,, ,,l ,;, ,,,I, ,,.-' ,, il I, ,- TIT -1 r, I I 11 1! I I ,,, "
,., - --', 'f"'T I ", :, -1 11
Id d, r inn _,- I 17; : i a 1 I ,, Ill I I, I ; :i i, t , I- diii- ; I !,t _. ., I 1 :11 I I I, I I T 4 , cl, 1 I I 't ,
'1111 tje= 'I" gl,- i;,t,, I ; -. , 11 I I I'll I "ll- I I I I ltf : I
-- ninnent', I, "'A"In'. i ITT, R-s:a C-trit, t-- Frvii, A, f, il I 11 I ,::', 1 , ,, ,,, , 'jf- """ 1 P11", I, T, I 1 I li' 11 11 I I IT
.W.,idlid p- I,! ... I.,, ,- T-i-_ "",,:01 "t "T ft,1;11 T19 7" A GlAiIieril" hitenta I 11 (! ,,,,,, 1,j -, I,,, I,~
,'t :!iz- ,iti,, I I ,i, - ,,, , t ;-, i, 1, _4 : -, ", Z11 I 1 1: "I t, ,. ,, '
", ,;" -1 I I I '"", ,, I, .,,;l ,
d ilc!, I!- III- ,,,n,1,i* i,,rtA! tn Z Z Ici,; I'll F-,,- I I- -1 , r I 't 1, 11, I I A I ,I ;!, T": ,,
"U"t"'. ll" a "' "'i l ft "! Sij :! _jt." T, !,_ __ terminar el -imjI:i,",- I 0 -- :- t , i, , 1-11 't ,,, 11 I I I li ",- "i" I "'
bi,.m er tr I, I 1, .- 't- 'I ,, I "T "" i ,,,, ,."T- "T 'r I "', I ,? i :I "i
I'll, I I I ,, ,! ,,: ,,, I
-, d-f- 111, .1 1- -t ---- - -111, --- 11 t ,, I -1 I I i l! ''l,
bri, flit rve "I"""""" 1"' "It" T- T" lix , ,, I,,
&,,tmtnm n6i, N "It", 1:1. IT- -74:,Tf '! ;, _R I I I ."', , ;, i,
!- ITT "I'114' I T '' 1, 11 1, ," I", ,,, ,, ; 11 I IT,
dlf Fstlid- ,"it qu, d-:ir I ,-, gl i. 7 ,,, I 7 -,- __ :- ;-A,;- -,,,: - '. " -,-- ,T,,,,, '' I '': ", "111 I I 11 11 I I I I 1, ll :1 1 'I",":
I T. _,,,',r:" ,T iti., ,,,,r4l I I _: 1 11 A I I I I I IT 'r I l "!
C"Itind" 1- ,,, TIn A, I- "I I r T,
- 11 If j; 'I -I __ 1-Z I ^ T,,l,,, ,,, l, ,-- l"! I 11 ll "Iwi n de ITT p .... ,!-- ,!, I'," IR X,, I i 1.% ,I T, c .17 I'll. %, --" ;, ",'I "I I ,
,;,T, r, :--, 11 I", ": Z, ", .,
i, : I 11 I ,;'I ,, Ill I- ,t, 1, I T_ T, T '"',
I I -- - -, ", ,""'TOr"'llilit n" :' I r ',1 ., I II- Z "' 'j, I , i'l i I 11 T I I ",
hh, ITIT It, ti-,,11, l! wlif,, I i", l I ., I l" - ,,, 1, i, I ": 1; i I "', I , : 't I ," ,l I ,, '' Tl i ,
1 T4 TI -I _. 11-1 7, , _.
%,"d"T"C, 'r .,cf -T_-. ,"d.d I- r Y, I I ,,,, 1, ",
,In, t-,"', "C!"n-, I ,T -- 11 l, "' I f I T !
,
1 I I
-, I -1 - rTr ,,,
1 qTi,' u,"trn A-, T plill. !To it, I 'lt I I I t ,,,, :,-,,l,,,-W,., 0, 1 -f,,,),ld,' ,I ,i , 2 ;_ i ,,
7 1 I '! :1"; 7, -17- n'; -lf L ,-1 r, ,- I ,: ", " li:, T;1, "J : "'.
Tril, 1 n -no"ltilt ,It ,:: _-, -- 1 -,r1n,-t , 1.11i , I __ I , __ -, t-I!-:i-_ - IT 11 I , I !, , I'll t ''I" I I I -, ( hi- l, ,l,,lir"n It. i"T :" I i" , , """'T, "T ".
l , , z z , "! I ", I % I '. '! ,,, ''j''- -, ," "', -1,, P""n" I '" r ", t".
dInt- 1-Ir j-_--T-!,T', J l, tr-_ 1.5t 'Tt'IT, r, ,'13I l ", "itiln",
It t 1 Itl ,it dt- iT-- .'' 1 I I T"'.1 ,, ', ;, i,
Tt- ,- I 1 I ': ,_ ,I I I 1 1 1, % i,,, ; A li ,,%I', i_ 11
,,,i qn, h, -11ld- ci, j--', 'Ilri, 1, -i :, dir" ,l -Tf::!. :, i ,, ,f I iz,- -, ; -, : I I
_In 01 MIIIIAMO "i-IN- n I,, ,, l I I-__,,- I I I ", I I I T , '_'_ "' I I t 1, 1 l 1 l 1, i loi I , I'' I ,, I 11ni-t,,,, nl _,,,,,1Tin, -,jo --- -- ,,,,- Z, T , I l ,,, I ,, I I ,,i,, 1, i "I I I , ;" ";
I ,,,t If. _z .f_ I I -1 I I I -i '' ,, ,, ", I I *
WA. I.-W A I,,t nh -io, pj-, !-li -1 F; -! IT -l-ll- "", i 7 I-- I., , 11 1: .. ..... , T t IT ..... "It I f , -,,if 1, I I I l' 11, l I.-t
lp PTVIjn.jrG _- t -- '_ -, -, 11 -_I I I 'T -, I I I j , l, I, ", T -, "t T' II "A 'I'ti," 11l;
it. ,l V-r I'll, "ta" 1 fti--f "T, fil;, & I t ,lytt I, 4 : , I I 11 I I I I Ili i_ i I ,'- r : I I ., ;-:, 'r"',Z' e ,
,- -, :- i, , '' I-, I I I t', 11 ITT I ,
,, , -,, ,, I d !, 11il" Ill Cfil
,., I 'ITI17i""A lit Z-i", I AT I I I T I I i !' T, T, I
t" t, d"tt'rin, I'l. d, 1. dit- 'T lir. 1" I I '' I I 1 I" _;1 1, illiT l 'i, M I, -jil.
n- '11z"', ,, -ji-tef, Ill 11", _1 -T-it -1 i't ,-,-:-, -,"'IA, 'l,71,1 "I Z_- ", -7 ;, I ,' -,; '; -- I 1-11 !", !"'i" I ,l,,,j, ,,,,, ,!A, -, ; 1 i,"W ":, I I A I !- , i i -, ,),:, 1.1' ;:Tll ll" I'll,, Z, -l, In,
I I Iii lb,, - i !_ -7 -o , _1 , it, -', I tj, ,,,, T- _1
exot"'l,, d' 1-1-In" nn AT, de-i if ,: ,"A, :T,, ft-d "', T _, _l:1 -i 11 f I I I I ;- 1. I i -,"T ", i ( ,,; "IT"', --,"', d, "'"'''ill"", i-I ,:,,; ,,T ,T, i f, I, ot--.
': I,- I" "I "'t, F-T t T- 2I if T, T, - 1, I "I ril,,
"' i l t_ ff ,,,,tl I "'i'll, It I IT, 11 li't'I"i1i'llr'. I'41 n I I I ,,,, "k, I I --ik ; ; ,-- ,,' ,Tl,, it" ,,,?,, ': ,- Jl, ''i I _,.tl, "- "Ilf'. I ,11 1111-T.
'n d' ;' I- i r, fi ,,, r 4, I %11- Tf lill I : - if,
11.dTI, ,,, el, _-, .n, ",: '.." ,4""T ,,, ',, I I I ,,, 1' t,, ? I
-1 : .. 1 ,l I I "'; ti, t, , ; ,,, z, ,,, ,,,, .1-r-1-1-il
;l ; -, T: i-i-t ; ,"I _- 4 I i ,
T Z, ,!I -,rrtl "Iti-,- ,, _<,:I -t n -F, ,_ zz I ,,, I ,I, ,,,, t I, d"I': I I 1,,11i;,", ', I, 'I", 1,1 1' !,T-fv11 Pot ". et 'I :-, ,11,,t :11, ,,,I T 7 I'll '. Tie, 'T:f, T, 7 , A I I I 11 _,il')
I- -, ", I I I I T 1 3- 1 I "I 'i IiT, ,_, : ,, I ,'! 11"ll"i'', t, :'T I, ,- 11 I I
.ii, t_" z ,_ I, ,Tz, t i il .,, A I ,,, ,
C.ngrl,,AT, (.1 TnjtTni, nl, ,:, i ,-, ", , I , " I I ", 1 ... ... ,, i , ,, ,, 1 I." T, ,I g"I- i: ... '', ,,, fl.ilill ", i"T n" I !,in "'Ir 'r- ,
P-'-n dl, i'l lfiir t) ," hltnl -ri! if- I ti, t A "'i ; ,- k l 'I "I ,, I ,:, i, 1, T 1
1, '- li 11 z F t I I "', it ", Opt !_ ,,;l,,! .. ... ( l" 1 1 !,.,,,, i'lW
,A, T I: tl : 11, ,T ",- I "I _- -1 11 I I , I I 11, 11 ,T I , I ,
nbras ptL, TIKil-,T A., 171 1 ,:i_1-;:1 ,, -- 11 ii !,- 1 ili- .1 I I i, .T ,, I i !" ,J I ..... 1 V Il -' ,, ,,,,t, 1, ,,I ii- ff A i, Tij, lt' !, ,,.
dild i" "t- lti"I'l- Ii- i"t ill ,, Tilt- t" n' ;TT- n' lii A ", 11 I I I I i t ""I"',"I", '14"lit'll, ITT Ii"''ll, 1j ''W" I IT ,I ,,,_ ,i, _" T r 1, a I 11 I I t , ,, I ''I , I I'll, ,,, I I I 1' Il 1;11 ,. ........ 1, ,,, Iij)'' -- ll 1:1 i"T, --'1--, 11
'i ,117 !TIiiT 1I:If1!t- l ,111, tiff" r.' ;t- A ,- _- i I T 11 I I If ;,T, ,,,,, ,, ,I "'"' ,I ........ ,, j ,,,,I, 41"i I 11,irlIl!" C., !It.-trItund !a
"I'll" T, I ,, 4, t 't ' 1 K 1. -, I l I I z- ", _,, ,,, ,- A t , T, j, I T 1,
no!, qn, 11- In riit, 1) -, I ,I 1"'!" I 10" i I'-,.; 1, I I r," r: ,,,, I :_ I !, , I I A , ,, ; I "'."'I'l ,, t; ,, t "".1till, 'It'l 1- i" ,._ I I1, l"r, ', ;111 I , z I I , ,-' i, ,-, "', I 11 : "i il 1, t-I71 I jil'in" 'i", ;,T ,,, :i ,,T11.1f. ,it a 1,4
1 "I 11. I I i_ T z ,, I i 1:1 1 3 1 ,"I , ,,,, ,I Il 1, ,I, ,
T, : .... l- , F- I I i. ", I ,, .- I I I 11 I '-,!, ."i ,,.T d,', 'i 11 PAr olAwe ht cri 4* I -, 1 i_ i'"', I I 1: II ___,_____ __ _1 :1___ ",- III, 11 I ; : 1wl"Per,
w -""', -, ., ., i t- T- -n_"n T I . I I I ,- I t I I ,It" r, ,It I't I
1, ", C, 1" l .- I ll 1, I 11
0* o- -" I , ,All , !, I I I ": I 11 I Celvhnilri remdooeit I , : , ,7
VV .- ""' I'l- 4,.Tlll ;I4_1 : .' I I I Itnnr'..
= d;tg T.Ift., ,t"_ ", ,-4 'r I I ,,
,. ,,, ,_ llli , Tm F I i 1 12 It,, A ;I_:- I -,",-", I,. ii, "i
.. ,, 4i% -,"Tt, I I I I h I e en Lootlrej ,l', ,,, i, I T "I'l 11 ;
.. .... 41, - ,,ii I (I, i, " I Act
-IN I -1 _;f* 7- I I -1 I A, 'il- lllt 11-1 i tIt'll"fa. bigll ; ,t-lT !'WXnJUIx Aip jc' -AA- i- I,, D6Z ,Om T ,l I I '' I I I -1-1 % 11-- 1. __ T, I 1 -4 It, Q,
e"I Ing, 11 tnll-, -i "I I'll't. t 1- -T_ C-611- r- F.pi.A. I I 1. I AA., It ,-I llilil ,I -, iiiiolo AAwarem i _. "- 1 1, "
It I ., I 11 0
I,, Wniom; h. _TI if.d- T--- :_ I ,,,,, I 11 i ', 7 _,,il, , l! , If, 1, F, -4, I I z i 1 1,0 i ,1,11 i-loort In IAPI-+:11 : I- :-, -, T% :, fltr" ,, !",, _,-r nr,, R ri z,
W,,Imao pill, ,_ n .Y" nit !fii,,' ?, If!F __ Ijitl, n_ ,l ,f ,,i -- I I I ,tit , I -, 'r- I ... I I --- 11 .
'' itt 1- -_ -_ .1,1 .. I I I I I I 'I 2 -, t, '-, ir" ,, i ,i-l -111f -11111- 11 ,I .Ii"i%, el,
'M t"dUTTn-!1 "r I : ,,, Tt ,_ Intl - .1 I I I I I I ,I ,A, ; I -1 _. ,,, l, - "" I .1
ob ertel V b, ynl 1 i,,', ,_ ., .,-!--- , , ", 1, 4 I I "I I ,,,, I , ", I 1,- , I --, 1-1 !-,fAFU') ii- ii "'-"' I t il ITT, -it F"I' injIl I, Tbl i j- -,-,ll], : inlI, r , T 11 I 1. I I I 1, I .1 I I I 11-11 Tl "_ ,,,, -1,, !.I I t 1- ,A ,- TT, i ' 11 11 11 , "In"T -1 I l 1, I 91R, I 1 'Ic ,,,,, r- ,I n11. hTlIn" T, 1 % ,I I I I" 1111111r, ,I 3,-til'o,
t lr, i,, -inn ','I I I; I 1__ 4i I I : '. !i ', I I r ,,',-- :11 -l"1, I'i,, ,,, ,-I,,- f Qrl I ,- "I ... ,lt,,;, I-t,-- q'ntracdel ntnnflq ,, hi, -1 I I I " ,,, It Tit, 7, i", t, I , ni I '- ",:till.,
er, ,tA I dt",i, ,, P"l, r. "I I ,,, -,! ,,, T411 ,'H'01111 ,
I T11 1111 ; --,gtg,, ,,, ,;_,", I; "" ".. I "I ,, ,I;l I,,,,- e- , """ ., I 11 ",-:111T, ."I "'t , ,,,I "ri-t-nia.
-, Pit Wet ,V4611 P ,11 ikI iCT:". n, I I :.lf tA T ,, ,i, ,,', !", ," ,,,,',, ",!. "', ,
t,_ 'It" 'I I T ,' 1. I ,,-, 3,,'- : l:r ii ,I Ii 'll
0" 1-1 17",I, "i, i"', ,I,, ,,II,,,,;, z, 11"n- 1 ,-,,, tinl;i, t. l 6,4,,t, ,I, .I
n hit ,,itildil TiIje III K, lnrile. : u, fil 1m , A. ,'- - l, I,,z I I I I I I 1' l it"ll il d it., 11 I! I 11 I,", I ,
ririltlls haiz "'Id. till""ri.. -.1. -, If, ;11t-: qf, ,, tt n!"'it- d, 1:-; -1, I 11" I I I I ,,, _'. ,, 4l,"i-T". -,il ,T, -11111 Y '- .. .... i_ I 11 11 9111-1. p-, !;I CI-1, 11I,'i'l I-ql,- -tlil- -;, ,.
h 91"dida a vtr'!,1 lln ,I,,i Con, , ,n ti,,,, p. Izl Cc, I r I- I A I ", I 11 ,-,, ""T", ,_ ilil ,
-t, i -I ,i i; T", I A l- li- T;Ti ;f,,- 1_A rl, I I 11 ,, T 'I'l- f ,,T)lfi l, ti', ', Irfil'i"'Ti 7
t'i, 1 m"?, -,- I I '' T, ";!', I I l : ,, ",
1 -t"Id. fl_._n li" .. ci-t- It, ii:-, ,,,, 0:,t';, IT, - I I 14" dl I-, elt i I ', ,, I I I _I T 1111111i I z,, AT l !vIt ld() ii A :,
li-liKij ,, ,liffl 11T,,j dl qli. I I !,T;-1 I", -1, lt iifi- ,,,I iT, _i ,, i" ., I 1 1 , ]i,;i, I..,; 4 :,,; zl ,,, I iI' V ;,-, 1 ",, '! ,,,,I ,,!toti.
"; t i 01 I !,oi ln .I If, D r ;". A -1.1., ?ti I 1 4 1 , ;', ,,,, I 4 I", I f"T, rt;,,j ....... I. If,
I "" 11, -1 ' ", i I"! IT-" "'I -,
-fill-I 11 Wt. dl, TAn pitc-grArillt ', I -i, ITntiT!,, P I-il-,', I I rl ,- x, i. -1 '. :, "'I & la lT I t,,,i -j, I I qT, ;I'l-, pIti-i- ,,I "i it ,, L.d,, -nld.lo,
'Tim, pobil 11 I !,If ,,, I I 0- : ,- Ttlfr "T ---, flfll I, ;"!. I'! .. ... Ti ,, t .,,llri- ,,,, Plllo f t"T!, n"t" I,, ,1, I -NA
il Ilrltfoirll_ ",', P_ ITT All, I V:, A "t"A4 ,,',,I,!,, Ifl, API
,C:T,:,,,,_ I ,I PAT~ of "Ii,-", 'I," 11 It", ;'I'li-T, It, ,,", I- I -It [, --,
Ibnkl ,, Z,,T --- 1, ,"it; I*- -l", l T, ,I ,, l,,;,!,! ,1; ) -,,fll
"T " ,ti -_, In, I"-, 11- I I I I 11 I z 111 11 1 1 11 1, ,:- 1"' Tl_" I ,,," ;:!! ,7,';! ,' I,', All.
L I I : !, 11 :111tflil Ii.; ',' Ilf'rll, Au, ,!Tl- it 11.
t4dq cm,)id,, 1 ":t'll, I -,!",I, I i i "I
Ili, ,- fonn- ,,,n ,lin"rit'", IT, ,'A P' li ,,IT, fi ,,,, ., ,,, :, I I li ,tf C A I 'n A t _', V f, l:IP,3z, ,v1,,0 ,I, ,;,j,,,
1. I IT, q," I, ,; Z, ,, r I I I I I
'n' ; ,g -T I !",A,, ,,, -I T'IsA, ,,;,-- ,,,it ,I, ,fl ITT', -- 1" l t "I I -ii M t"T", &V 6'l Il r. d" P"t,"l," ,,,;T!!T"-A
., 'i, it !A ;,""l," I ,;,"In't" 0" %, -,,
,,Tn ,rtAr"" lq! I Il"it" :. P!,,_ I 1,
mm, i1gTT i1,,t 'T phnll' 'I:' I :,TM-1;I I;, i, I, At. I, it r 1 C ', I I I T ifllnZilt i" -t 'Ir j f ,;5i,3,ij d" "li"lli, i- I ___Ii_ ,
11 I ,._ ,_ 't TZ ,; l stmo ... i ,_ I i ,! f, ,t ;It I ,, :, :"T,. 1-iiii""'T'AIT :- '-- ,qTT,1:t, 1,_il i.iill iln fI, ItITT" ff 'I',Pl
Los salarioti , I I I I- I I I, :f, , ,, I it"i'" t ""tf4 :'l" !" " ;' '-' 'I I If
1 I I I I lpt ..... f I'l, "10 li.11,() t,,, t,- ill 'A T' [,, T "I I lj illl'il- , I,,,,
ii ii iii-- X,, ,I, Till d" 1-iii, 'A"'i, , IT "T, , 1 ., "', 1 ; : I, ,T ;". 11 " i I I 1, i 1.
S1 h I .1all-1. ,IT I : '; I ftl7in, n, I f-:!!T ,, ,I, ,i jf , , -Iii I I I I -i 1 t "t"T 1 ii di'l -if, I I Qiil f ,T 'l-"I'll 1- T; -,!-l 3-,T", 1 11-1- ,i h, -qii, i "I I I l" dl Inlii '!,Ifa
At , !_ klm. ,,; zi- I - I l -, 11. z 1 ,_ ;: I'll I I 1, I : -1 I I ", I I"i't"'I" I,- ,l ,I Iv '11"', ll "'T, "" :" , ,,,, 4 in ,(j,
I, A 14 I i I I I , 11 "A zli lt Ilij d, ,,I,,,d;,,I, I - ,T 11, 11 ,1 1'- ,,,,,,I 11 I % 1: ;, I ',, ', l f,,t., L _1 1L_ j(Tj,_, _J, '. _,_ _,_ -___Ir"'Itiv, ,i"%A Tl"!Q ,;I, 11 lfij,,do 117 _,:T % I ,,,-,, 'i., , _j_ _ ....... .. t ., i, ,
Ilii-On A ,I Ii -1-1 I ;I lilt l,, 15-, l! __ I : -, -Tt!(, C l -, -, ATA-il, ,,T Itill 11 "I-,-- -I- f I ,, ,,, ],I ,,,, ", l, ,;,,
Tti- 7 e"n'tT!, y t I I I I I I I I : "',il,,"r,, T, ,I ,
I -, -,, ti ni, Ir, 11-11 I I I I dk j,".t"t ),.I
jl-Ail ,, ', ,,A ,- T, "T"'. i, 'pi'l J. III ,,, ,, I I I I I "I "I i,: ( 'IT'le,
T, r n ],, ,,, "'. Ii "'It! 1, Tid l, T-"i_ F - tl, I I I ITL1311111 i i 1-1i"T ,,,, ,,, _,,h,,I,,, I I ,. z- 'I'l r, Z- d 1, I I ,,, ,, if ,,, I .T, "
-11 '' I I 'el- :'Iii itlf& TtTT I !", i ,,l I '.111111T., ,,Ix, ,z I 1 ill, I ,,.l 1,,A,,iV ',ill I I : !_ ;'I;i ,', : I : ,-,_ ,
,TTf-ic,,)e_, ,,I': 11 a il ; 11 nl i ktl 1: I- it r', t-r1 1A ,Tttf .11 G11t), I ,, ,, '', '), 7' T- j l ;;- , ,;,,,,I, 'T ,,, L" ', ,ii ,,,cl Il 1IIl1TI!,;,,,,lIT,: ,_ ,, I'll,
:, 'I I,_, ;: , -' 'I ;:-_ I 1-1 ___ ", ji-if,".ii tlitlll lrl, ill Till, If",,
,ri ,,, lji ,pj,, ,i e- _' t' :, -I .T A 'I A '- C-1" jl ,II 1 I',,: ud" ,
I ,- --I--,,-- -- ,,, IT~ .1 'I, ",, I it I'] I. 1 11 ,It
-11 Ili ir ,,, P"IT" .il,- K ,, "t,""T,,-L ii. ',l Ii T. 1 ,----- C4 I11-1 I, -1, 1 I -_ -_ -T A I~, -r; I'l 1;t 'I:- l l i I,
,, nttl f _:Z-i-,T-!, 9 Ti I lrl- I ..:dti-,, f- ,i , A, t 11 I 1,11 -, 1". ,,,I;,,T,,, 4', 1 i1i''I'T"', t
T61 '-I 11-1 1,rl In1dti- ,, -t- Ti TITT'- !-_--i -, I" A I T; "T T, -';l li'l, r-w "'i ,f ,Tz. T ,nifil r EXIA cwi efila edici6n el Su- I : ",,! ,I z I -itli I F ;,, I, It, :, ; ; , i TI "*,
I tT!,Tl,, --, Tit"i"'. i A "' I ', : ",
Mgni'n, 'n 1, -t,_vni, ,,tT:,,. 1941 T "r t i r--111 t"I'l 11 4,!C,, ', li "I I Ill T 1, f',, l, li ,
'j" - -- I I .... .. , ,,, "I I ii 1, 1 !, !*, ,
-t" p.r. ,,to, I I Tt4i: lc, '! C,'- 11 ':
1- I- ":Id- ','I I pll- -- plem nfo Ita POTOGRARADD ' ",.?- 1 T111) I'll '';l -111 -( i- Ir 1 ,,,,
LAt.jildr", I , '- !,I, 'i ,,, ,_, "I'l ,-1,;0'j--- "I ill , 'r ', )''I" ,, lifl':-l I
11-1 i, I'll lIe"Il'! __ " 11 ---m-n: ,,, ,, "l- ill d-1, f" I 1 I I I l, , ,,,, i ___,j Clotilm"I, A W rni- ,I ,,_ "'. ---CL, ,,, __ ___,__-_-- __ I I I --__1__111__ __ --------- 1-1 -111, -11,11, "I "I'll" I'll, 11 11 - 41-11- -1. PI'l.. IA,
M I'll"t-Alm, d'I Ifi,""', "'Ti'd, ii ,,I ft'-pit" 'j,,, i" .- 'r ; ,, ", j--t,;T I , li- ', 'Ij, I Irt L 11-1111, "I --
-1 .1i "It, T p I If t", ,, l
"11 I't- 'I'l, n, A, "", r Y_ I ""'." l ,:i,,,, I I A I'l-T 1, il,-L 'I, I'l, :, 4 '
i , z! I I C 11 I ', , 1" : 'I, 'j" I r I I "
q_ I ,,, ithdruph, (is 1) it, v f i) tit, im plon ,:'t", ',';" A firmn'i tn E, V. quo, In loomba
n "I ,Ili illT _Ti, I. 1',e I T I -l i, , T. i i" , I; '' m, I, ""'i- I ,,,,
"" II IC ,q I T- 11 III', 1 "; ,,, r A,
llllfl, ,,, nt- A, n) I I, I' T", 11 I I ,, T I 11 ,, T-,fl , I 1 ""
1, Ill 7,i "* I : , I I
1,, TIf'Inn I ,,,I T"'11r, ti,,rqu, 11, "!"" -1 '. "I I , I z I I .
lo, "fl-, ":',, ,,, _, sentado por C uba en In 0 AT :', ' " ir: I "111
6, "'I'," ;:', I TAT4 11 I pre I "Id 4"M alf W ?I" 41. fa n d esiru ctiva
li l f ' i- T' _' ,': I l 1, I I I ,I l I ,IT
f li'ij I 1', TIT t, ,I I I I I -1 I "I I I -1 1,
": CI, I I I -1 -, l ri, 1, ; 11
,lp lill.d'i, v ,,,,,,,,, !I'll, 1- i r,' ,t, ,T,,, r- !, I'll il I I I 1 -1 ". I 1 I I , r 5" 1
I _- I
Z", 111)"It. At Icll di, iit, It, If L -Z r% 1 )l IT- I t, -entp Alvar,-_- rupiztiimpt d" -elvo ivie
I C.- i, ,tl -1 eli C"', ,,,,, 'hillora R1 Dr. him III : 111:, ,, -111 I'll llfol; ofirialog (IF, In littrinet no rt TTvr;o
F, P"I'TI'l, "t'l, .1zl!" "i-C!, ,Ii ', I", IT, nr "i, , ii ;
tT ", if C -n A:,tt' 1!,, Ij,-, ,,T, ,l,_ ",I TT, grori interf 5 para Imilt 1wiseli port) driIiarrollodo,; , ,' -, -I ., """ "' _' ,fcchro un edwIto, (d6miro cim bmubordeadores
I I,, _, t;A ,_ ''_ (
- ,-' I j ,; "', I T, "'it,' I f I IT
],,I ,,,, I I I ". T I , , lil, I I I
, " ""i t"t""i' 11 ,I li-17 1,1' !'iin-- -' TIO "l I, ,, __ I I'll - -_ ,1 I 11 11 I ,I,,%l i ,, ,,!,,,, !14 %l,1 "I"', Alrli, T- ,- ifi" (l,",_ .t' ',,T---'-,--, ,,t-1, I T% 1: !, il l% : I, ll, t _-", ,jf- ; ,- "'A", P T, 0 -1.1 I ,_ 11 d", t IT.' ;Zpi-i'f ',. ;r, I '-1 it I I ij ,;,. r -,,",
ill, blill, j,' 't- 'i j 1, I I T I', ,," 'r [ 1 1 ,;' :'
I 111' '- I I I ldr I ,I pi- 72, , 11 ," t;lr I ., TT I 1 I I I , ' """ r' ,' .i', il", -1", C ,i : :,, tti: ,,,,, I I 11 I If I I I I I Ili I
1, pi"5. .lrj ,,r, ,:1TA, ,,,I,- 'Ilr-T,, dnil". r." L-,! , ,, ", T ,,,,- r- 1 ;t--r '! d 7il, 1 1 1117 1 --T-IL tj-1 lilf, 11. ,; AT- -,; I'll, ,, 1 S'', l I d-' ,, , I ," I ",
1 , , ', if I -T C 'i 21 ,it,, '; ...... 'i I 1. i : ", ":T1,1
ll A -,_T,_ __ Tfiit, It, ] !j,.r..._f ., ,; :, t ti :, T, ,,.,:i, r", I t 1%, 'Li" ii, _'I'll, "" 'I', i, ,, 11 t ilLI I " 1, I I "I i T ,il r 'III ,l vljAdl, P-,-",,! 11-+- C,,,,,l,,,,, ,,, ,T," ,, I ,;,
'IT I I I IT ", ". i C 1, "
"T, ii C Al-,a tk< ,i i", P_1 1 ", ;__- -t., !, i "If ": l, I , ,
Int, dl 14 ft-,,bj Azq -,, :-,idf'jP-,tl, ij iiri' y I -ni-l'- , , .- i t 11 ,, I 1, l bil h, ,,!,, T -1 It I ,; z [1.
I : , -ii IT, I~ ,T"lt"', :"' l f i4 "' "' i" I, '- T'. ' T I !, I. i"', i", , , l I I I I 1 "
lit :-J- ",-A-, ,". 11.11, it ; 1 "', -, 'i""i- J I, ,t z1. '
T- I'l, ': , ill I 1' I ,,, ,
1- i" ,- ,-, -.- Tl, RIT, i- it"'t- ,- i '11, i :1 I ',',,I I 1. It- I I!, 11 ,i I : ,. T ,,,I l ,, I I , I Irl I I I I "I ' 'T" "I'
0" ', A I; I ill r, t ,l, r, t, T z ,x t :.' i
-e, 'i", r ,,,I ,d, ,It -i t l; 1-111 ,-I ,;,,,,, ., I , I ,, ;"''
if ,, I ; , I , I L ' t ITT ,; '! I i I , 1 :1, t 0, " T, 1 ,z, ; I,1 11'I, ,
'i" n, ,Y [ilt "I ""
1 14"' ' l--' 7'l, A I il '- l I '- , :, 1 "Z I S, , r 2, ': 1, I ': ,,, T ", ,, : LT '',
No haY frmidc ; -1 T'- ., d"T"'i Al, A C, A, , r"',-71. I i ': ",41ii Ll: ,:, 11 T"'A I ,I I il, Ili, I ,,Ti_ T_ '. , ,l ', i" _:, 7, r': C', 11 p ,,, 1- I -1 I I ,, I I I 11 1 1 , l I I ii 7, 11,1_ 1 I !" 11 11 I 11 I ", 11 I T 'i ,t litil
7 , If I If," ', 1,
ST11111.1 I ,I rim :,! ,,T11 ,,, I I I I z ,A Ti, I I _'. ,,, I I I 4I 1 L I "I I I 1: I IIf4 ;
I! I, A T ll- "i- 1.11 !I" I , I I '' 4 "" l A T4 If I li 2 I !I Al i 1: I t I ;I I ,, 11 -,-I
i I I P" Il'1- 11il 1- ; 11- "J' I:"' I I'll, I 1 I'll
-1 t A, I I I ITT 'Tr- lin i ; I 11! ,'A A, t I I I T I "I i ,
j ", I, ', ,", j ,; :, Tj' ),,_ ,,,, _,, I ", "I ,,, ,, I'll. ill 'T I t, I i, ,l'f 1 111. I- 11 I T, , I ,I",;, I! !I 16,
C', T T 114 ', ,I t i,,, i A" lintilfli ( , 1: -'-'A I '; Irl : , ", ;- , -- I ..li,1 I'll ,I T11 'I'l 'i, ""If, I ("'', 4 r",
di, !",, If, !_ I, A ", 'lin r'l d, 4. "I I I I ,T lc, 11, ; 1, '411 'I i, I I I
lid" ,L "pt ,1-- ,' ,,If J.- ", -7 "" _'TJTT ,!I ,, 11 ,iT ,,, -:"%.,j I,
1 --i i Ti- IT NWTtDin, U.Id- I ; I I I I I I I I t :"t-," ,if --,- 6, I T , I,, l, -, it t',,, I l, , I ',',',(-,II, rl,-,T,- Ti, E ,, "'! I '. ,,1- -' 'IT 11'4- I I _,T- -, I 11 1 I I I I I 1, It 1A 11;11 I I Z 1 r;, I I ,!,,;I, p''I, ,T 1, ,,, I, l I, i ', i ,I 11 I L T, r.
,ll li'; Il" ill I TITI'jiil i'S d TT I I Ill I 11 ni, "I I
", ,,, 'A *-, ---, T, , '', ....... d" Q,- :"A i- I,, ,^, : 17"til-15 ", --- ,T T I, 'I", , 11 IT I 11 I I ,,I ,,, If- ,-I. ,,,,, ,--l : l "l,:: I , "- "It',
.III. 1 "" I I t I I - ; ': J il- ,I I "I 14;1 ,
__,: it, "' i "Ti., dil, '-t. 1,,, f""', --;--- I !"I "I'li, I 1
F i lt nt. !,--l'- - ,PtAl, I- 11 1,1 1. It,, 6-tTI--,;: t '' T,!,, 1"i t" i -T i", IT ,;v%-!1,
,- 141l' 11 d1niln1le, 10, fr ,,T,,',-,T ,-% I'l."',-', -W'1111111 I," lilt-,", ,I, it" ,',,-I, ZI I I 11 I "
jil, "'I 2, ---i- Ait ;,-" ,,-,T,2,w, I I I I I ,it ,, , ., ;"1,1 1', I'll', ,,I" : I ,& t'f Ttl IT ;
't- p-d-ir. N',, I, qi't ftT3 lit --P, ",fi-n- ,;ifn, .... I plil 1 " : rl;ti -, t I 1, :-1 ,I r '4" 1 1, I," I'l '19'."
'Ir-ii", A A,-~ 1 6m,, ,, d"I" rz ;,- il, , ,,, ,,,, I" 1 -,,Ic,
'I )" jp,,Pl t:lf" ni--, 1 'C"t, "' " '- , ; ", 't 1 1, ; T " r '
I- hA hAtidb r, d 9T" d, P, 11a'-', i,,.;, -,,I:ln '; i ", ,114;; ITT I T nt ,, ,
C ii7-, -i- I nt- It I I it .fy%- ,Ii
it ,- , I I tl t, I', I ", '! ,, T r , i AT [ ;Z.li, i' ", f ",, lt , 4 I , 'il' ,, ,ill r IT, I el
f--f-,". I ,I -? d -rAf,!,r 1,l 1'.. I 11 ,v,,-Ii*AT,, C"n-, -, 1, I -il, ,!Tf;,-lT, I , , .- 1 ;, 'I'll I T ,: .- , ""I t IIIII , ,, ,,, , if ,,, 1 '11
d, "T-1 ,_- I, r 4 " "', ,i n* ,,, ,,,,,,, 1 ', i , ,, ,II l rt di lill, -1, t r, r , n111 llp-.! T7 l", 'iTr ,,-,-,,.,, ,,I;,- t, I , --": ,, ,,, '_, I T li l I I I" ] ll 11111! !cl !: I 11, ""'. i, -, ,;,-1 ,!' ,' '!',* !j '-i, 1, ,f !, AT ,__ I ,I i i d, d il , I ,, tf- 1, l, ,
d,,i 1,F vod-s ,lo 1 ,IfTlll ; 11- I .1nT)", "'IT, i ,'-, ,, d en ,-t , "' 11 I A ,T"'Ti", Ift ;, ,I'. 1, C 5- F' -, "- ,1- , "
I ; -, l- _tl- n I A, 1I ,,_ I -: ". .'ITT I'll ": "'T"', '! ," -:,, ,., I;, , ", ( I '. , 1 ; .m ,, ,,I, ,,, ,1 I 11 l I 11 "I I I l' I -- it i t ,' ., i, """ !,
, cil,6r- rz I : I I I IT, I 'i ,I"_ r-m.i,!" dll 1-a -11 4- It'-,, d'--l- IITT, Ti- '.",,_ _-1 l '! f-- ,!-, -t f' ,, ,,Tit 4, -, -i, -T I I It"
",-, -- "Ti-b""'t" P, -nlA,, lf,-,,- 1-T T, ,I 1-4 1. ,I. ,; 1. "T, el"". t "', i, -1 Ill, 11 I I It 11 11 "it" , --111. I )" I il ,; ,, l , I
r, 1,;T; ,t, le"illA hT, ,d" ii-li"efi, i", a 1 'Z. )a 1: Q f, ,,,,,,,,, -1T,17 1 ti- ,--- 11 1, 1, I, 'i t:1 I
,, onpt ,, IT- Till, o ,, -JI, -, :_ '! ,C;,---'f,- Tr 3_1 !I,,A7 QnF i,, tT,- n-"-, -,i l ,,I ,! d : T"'i"j-1, ," ,- i " "',, 1, ,. '', ,,- 'i A , .1, T'1' L " , ,;, I :, , -.,
---- t p T_ ,, , T L I i Ir 1 T,,., I I z",- I ,% ,-,-J- 'i, 'I ---- --I ,; t. ;' ,,, ,;, I ", I -12 _T I ,,, ,,, 4 I -1 'rT ,1 ': ,,, , '. t 3 ,z, ,
,, A11.1!1iT ,I t-l ,,',T, ,T, dp-izl-j,! C-z-, I~ _;,-,T, ; __ -- 1, ,,I ,, IT ,41 f "" ,- '7 , I it "- 1, fZ1,11 ,!-, ", ,I ..... i, T I -11 X, I "
In, 1, I -11 1 ,T ,- r", I I I
or nt" Ini, 1, -it",- IT,, -_'_ pilI& ,,-Irmi- I ,= -;;, -' "I" "' , , "I.,
!,&,1,_l,, -, I,," 1%, ,t!,i T,)p, lil"':1 ,,,, 1, r' ,r,,,
,,, I il, I, "" I 1.1111, 11
,, v "'! if" Till 11,11-1- nrl;'it, t l, d"'r"iiT 1- -,-,, 1 11 T ,,, Irl, IT, !It, T "I I '' 111" ;1 I 11 I ,:
Frato de (Jar muertr a C T, Ill I 1. I ,, ,
,. -fti i ,, r, I,,, -b;d, 7, d, !!!d., ,,, "p-1. "lt, !Tm-, t i I I I I Y" .- -' '1"--- "I" 1"'IL11'-1 ,,,, rIt , A I F":,,j, I "I ", i' r- I I
I- i , 1 I I'' , 'L
6, 'ni ck! ,) q- lf i-T,,-, hi, ,iT_ de. i, i'- t' - l , ,,, -, i i" t'---, -- I f". ill "l ""-'_',1-i, "' "' "I -_ I ' i' it 1, ; L ;'
-Po ,! ,,,, Z r , 'I "
I- It i n' " "' ,/ Arevalo un official tie I e'n"A , I I , I '-r, -1" 'L I I!.,
trz -- tin it it).lit, ,,At, ,,," -,11 I- I "'T" -: 1- 'T'' 'I ", -- ,'Ij, "t II I' I ,, "'f"', ,, ,,",, ,
""' ,, a,-- ,, 'i t T, 11, ,,,
__ Iri 11 !1%d ,,,,Z;', ,'.A -'. _,, ,,,,, 11 -1 ,, - : I d, ' ' '
I A ,t"I ; h ,, it I i I,, -- l", ", "i"A' III I It ,Af,
I ]a guardian jlreidpnvial I I !"" ,,, ." i, I It .-- ,I -'! T i , I ,, ,! ... r' "
ll 1- 1"- it , lor cift ]a- ,,,,,I,;- f .Pllquon I I id, t -1i ,1 Tf I "i, ", I i i , , -, t i I '1'r" , ,,, I ,,, If 4 e L I ; , T i, ],- I ", I i I I I
_____ , Ld- I, 1, [ I ""' "' I lf"I "' r I :
_f;low li'l ,tltiia-, ITT! , piinki'lli, ,,!e, I,;i.,,,i, 11 ,,,,, .,, ,tl', "- : ,,,,, d, "I tll Tz !- ,I- ", "T"', I I ,''_ t "I'll i ,, TI,
I Illl ,,,, Intrl. A I 1, i I 1 ,
-tos v el Banco I .,A"' SALVADOR- F! S, ,,,d it ,, hl,"l lt V"P.11, ;,,, doi"."'IT,
Los Prempues ,l) '! ,,,,,,,, , !" 1;,m,,d,!tIiT If. t.i; -Trn,1 i"'mIl it, ", ,,- I ", ,!:IT 'i, I'll
ItIbrt, 10 Arl- FA P ,, Tf- '_, p, d" "3I,,TtIzj I i I lilliTi"ITIFIll '- ii 'I" G I 1 I
t A",-, 4 't II -1" I 'r ,1, I jil-'Of, ,,, ,,, I :, 1 '',
Dur-ln ,vl, ,l'I,, -y .!I serA mj-_ I Tilis ln,,- p*- biln arm ttni L-Ir"' Ii--, ,,,, "It- h, i-1-Tii" d IT, it , 7. 1,:,',IT ""I""l, 'i !, r l't I ,i ,,, It- I : ,I ,
-d- h,, n-hTlqj : 7 -6 ),, Pro, ;ijbL1,, IT; ,,,, 1 l]., ,,, t'; Ii ," , Tlfr!,I ,',i, I'll. it 'I ""' ""
' "tt ,,,, ,,,, ", 'It, d, T')',,fi3T111 j,"il -rlnl ,!,- i", qTlTr, 'n- il'it"I"I.
,,'t- P-A"n It ll on' 'rIlr-, d v" ,-;,rl',4d"d!g_ ,,. TA, --ii, y ,..,,rA:ll ,.,- A-t I I 'r i 4'11'-06 V t i-I 4 ... -- ,1 I ,,, "I'll.
lin Tilitiil, tints C'Aiinlf-d- In4i T, a d I,, 1. Iiie;),bbint, -bil qf If! F -- ll n Pogillo d G-tnntl. -, it'Z,_ tiuod.n ll-lerfr Tl -,- Ir V-A fnipt ,, ,tt,. ii, 14 fIfl _ilil!-, ,I I 0 T i-it, I,, ITT ,,fiI ,;,- lo ,Twi ,- I ff it r ,, ttt !Tl, : %,I, ",
_111TA, Tin" It -d. I- I zTi6. ,,pbil Lftds. n- jiI, T,,.,, I dl., i, 1. I r : ,i i 'iII"T -V I f - t-io
1. fift" T,'Itr","'' d,, dt, A T,11i iz" .!-nd,,,-- 111.1 d d-1111 i flit, ,,i,- 1- g-,d -1,,-,_- ,,, lit II1R;-_-I, I-l-,"'t"a 7 'l, ,l I tr I I -7 .1l
"' "I'l"I P-Ily I tta 11 ?-;d-tt, J To .-l trnnfriT-I-n1,fIl, _- 1 I"'. Ikl, ri't Tilt t" -,y 'llf, ,if Pili ll 11-11, "l-l" " ffnt, r lf .. ....
no II, ,.- p-At; y p ,_ t-A yo m litidil5i ,,,, ,, I,', : ,f; , 11 .1 f; ,,-'! x ,nill n_,T 'Tt"; -n dole A- III, 'I'l po t,! 'I"Tir 1, "dr! ",- ,, ,,-,, "'I'll 11 TT',,;,(l" I I I ,' Tl T '
f:llffill-M; iin;)ro .1 IT que iIn Till, ,A-t, -nj ,I, i, -j,,, ,t,,j,";- ",f ,l 1, ;,-!,, ,, I,, r,. l ji,, i ', t I ,,,, "', ,,,, : 1"i", _, -,., i j lt M ,,,, z, 1"
,,,.,,- 1A 11,, I TII;,T; n,1,_1_;!,b- r, nn t-- ,q I dt ,,,I, ,-- ll"I -1-, V! "i1j,"it" '11 ,'I", T,111, I F: ,,---TT ,,, ,I rlr .... .. T, i I I t Ill
1,16r, a, __ ., L n -d- A iii" t-, d!5 ,, I !Iij, Ill, 3,l ,:AWT A I ,,, , ti''. , ,: I,-"*
,
,TTle I ,bt,--j'a,,t-- Ald-1- d1b;i; ,,-,,iIl I ,r de,-61-r ,'d i1f, d1i F,)- h-, Tili-, ", 1, k : ,, I 11"It'' -lill I I I T, '' 1 't"'I" I 1,oT,11III! Clintircn, i.1 I.- Ill p--ii ,, n"L, '_, on"A, ,!I:,, -al6n d, 1, ,,, Air" , , I _,-T._,r!,_flEI .L-1 fjo d__-,_-l_ I I I I I iy" Il, f'r 1 'i 'L 1 IT I 1 11 -14,'i
"I"T.' "i A , M'; ,, "Th-, ,d , ; lt i, """, "'T , -,Ii, 14
--ln- !'L-'-I,,, To'll, ... d- P. -l"a'Al ,I, P,,, ,t- 4- 1 1 1 I~~ _ ,r,
T'Id,, d- ill, _ttAbr,,,, A, p'- p-, - A ITT' I- L 0,S YANKEES ,-,-,. ,, ,.,--,, ,,:,-,i",;, "" ,r ll, "If" :,,,i '-- ,,:- t l 11 ......
. t. rtib 7111TAltILA. 1 1 i f'I-U,-1' I : ; ,,i.. tiv" I; I;11 1 PITTg"'ItIl" ,- ,J , " t'- i q .
) I Palo- 'El lj -,-, TzlT l it rr" i,,I,- I I -1 I I -11 I -I' ': I l ll'4 I' I 'I i- i '- -" -"-l"C'
]' lfi't", 6,: Ftt-f. m,,! ;,,t ; I zT-:dIj,, 'nil't r', T, I I
__ -- -1 ---- - - li ,Irlt ,"Ttfrv _,it ..... .. .. .... L F_,_.,._ _lT, ,d._..,_ ,1 Z,,J,, T"-:0, 1-1 i i I ; l ,' L'S ,"t"' t "' i I" I''" --itt- i ,,-,I, j po- ,--L'l Cniff, n -T:'l 1 1 I-ll'l I""' "' t".' ' I 11-o'.. I,- ,I i I'l I I Irs AT-T 11 l a ii" Fill 1 11, 4fle
___ __,_ Ii, "' 11, A C'.b.d. W1 un. - I I ", K"."!', I" 11, -l," I
1 LiTTt"-, It" I "t-, ", g, t. d 1 "i" P d ni,
Ill "111_ ,_, t,, yil.k' .1,".I".1,,,,r1,TT=
-- A, ; 1-1-1;1 I I ,,i, r),;, ,, , 1.1 It, "C","i , "t- 11 Z Il".I i, I , Kitl 4 I , 1 1 f , t , ': j -d-it di, 1. Slo'k 'NI-JI'lt --- tl'I"ILiTit ei, "TITT!11- Q,11 A I do , Or, voln, 1.11r11"h1_ 1 1 ,,,,, tII,, I, I-PATTtl,' "'t T,
dlit I- h -t.rldl-i. A-6,,r,,, ,,if COMENTARICIS il ,- ,- r--l--t, li.--1 O,,,_ ,, ,I R. g I,,. ,,,, , ," I Illn-1, I 11-iff-li'l
; l. -h. 'I"l,", ,,;I ... I I-- "I'll" ,,,,,,,T h ,,, !". .-,r- r ,, I 1. ON' -IT" 1- d .... h- h. I 11 ,
i i"T", i rTTi"- l__, ", "'''T .......... , i", , "' "" "", ,
I-- d, _7 I I ', ,- I -_ ,fit. -,- W
-- -I,-- t', q. ,,,, .), W_ 6 ,;,I-ti_, It, !,,,,.,,Ir H ,rl, ; 'l.dj. I "I 'l; jh'"d a' ".." """' I r t I T Ill nilit- ,
PIT,,' iurin_- ill PTb qi; ,I, -?w JOSE L RIVV O Tl d,,, n-'o J, 9-d. h.- 1 I!, fli y 6- "TTI111, Tp"'l" "'l, l-,,l,, ,,d, mr"", ]A il"l-11"ll If, I'll
I -, 0 1 pajfij Pr'?,drxI,,1, dfi!l ,,, d, t -"r- ... 'm 1w pothl- xnhyti;.do por ,I
M, l,, Tilt, ft"Til .In li-dt ,,; ,-' I g- '- t,"T91, I r' 1, .. nit"r3ilo -.-it ",.,I",, d, wli In. -, la --1 Ill-11-1, li, ll I
-b-.11-t- 4, 1. 34-1, NO- ", ': d"'t, d, --, ,, ,:, I'n I I- I 11 -1 de Po
'ItAl Ill, ,- "id" 'I -P-0 6, 1 NX9. 1mfto, V- 61,, PI-J'Al it! Ajn:Trj'T dnf, I 'j- iT- -,j,;-dT Of ,lm it ,, ,. T',,I,,, ,.-I't, AT
I I I- 'alir-,
I 11" "" I I .
I I /" I 1 I I I I (
I I t
PAGINA Dos DIARIO DE LA MARTNA.-MAM I I DE OfTUBRV DF, F)41) 1 AFO CAVR
11 '' ___ __ ____ " __I
I AloruciAtp def primer finuistro ______,___ - ------ .. ...... ... __,_ f , Ignsejado 4 Cniel R. hiquierflo
LEY BEL TRIBUNAL BE 6APARTIAS I
I PO LITICA selfador 31mp uct I o1q, ; 'anpim CONSTITUCIONAIES Y SOCIA I LIS I 'r l popr firn periwfishm de P(Alf-if)

I
__ I I '
L ;ofc(y (ii7ii h(dollm or(t v ol P R C nowe ,,,, t re illfift, de III, "I'la, (1vt i;,)b;",?f" vel 4it P. I I i'' '';', ; : , -l 'I",,
K"t" ,, I ,iiil, 11, 1 ,, i l I I .1, : 11 I,' I tlt, ,,w ,i fir., fit, 1ftl rtilw for ,i, ,, wira of r- r ol arto,
Dlde 1- j-,,I,-. 11 11 1:1 I i", !iI I 1. 1, d1ji. III 1'. 11.1l.n. pritrtor wjir,,rqfiri,,. -11,,swilot pfif i"fil" jilgo) "I", ,1,1 '1'1 1 ":""Il, 1; I, ",',- ,, bidlb; rowp rip tw iiplrijrroltx, 1. 'Ifdit.. fri 7,onnPri4
fnii 1, III,, ,An It, la ,l ill l-, ,,,, If, I z, I. l- el Iitu, elld, i- f "" ,,, I ,, I I I 11 ; I I i ,; I : '' l :, I I I~
I, t, I I I- I I A I I l : I r t I
I 11 I I ,!, I I ,,, ,- ],,J', "', I'l It" 1, "I
11 1.41 el lti All ""'I'll' 111:',-Ol iIrl III I I'll"'t ,,a, lm facil, loss ,;I ."11 11 1 11l 11 I i,; ,,'I I I 11 ;,,,,,, L,4, 11A
,; , "I ,, ,, I I'll 1, 1 , ", 1, ,, I ,I, l t i I " , ;, : I III 'i'll, Ili ,,, l ,,, , "' ;,)- "'. ,, ,, ;I ,j ii, t t- 'l, 1
-, do, -Plr mtinl -,lWic.dll '. 6.rg "' "I" 'I 6-t., M oll "" ,I'. ,,, -, I ,. 1 i, :, % r 'I, ,I, ',', l ', '' 111 I ,!, I , I ; i i, 1 ol I I : I I I-i ,, 1i I """,I Ji,
.A. 6, "', ,, 1 " 1, 1. V J 'I .. .... i ,111 ', "Il "i :Ir l 1 1.1',"Iiil'el ',
? , ,I ,_ I i I , ," I Ir I I 11 i , 1 ,:; 'I , I (' , , I;, 1 1, I f ,I 1i 11 it 11 I "i" I , ,t ", 11 ,11, I, II., I I'll "I t
Mariano Gomez. ,ivii, mjeilmr..t Al i1crite d, I- ,,, int" municiplijej A dw n, cl,'I", T'i , !"'j"I ,, ': 't, "I't", I; ,, , : I I I :t I I' r, r I'll I I' "''I , ,1 11:,-': I,,#
1A "id. del CiAoin. 4e ,NhiIdo, -. ,, ... et,, ,It,,i.., .bis.don. A 1.i -,, I,,, I ,; I , 1. I :, , I I I I f_-, , (' 11-11, 11 ,, : ,,, : "I : I If 11, 11 I I i 11, p, I
( ,,_ fr,, ; ,I, I I ') I , I , Ii "i t I ,In.
., ;, Ili "t, i I ', ; 1 ,, 1, I I I I I I I 11 I" I '_ "
ionto, parzi srt el andionto presicirticial triurtledor tn lot comi. ite 1,. A , , , "' "' C"It ,,,_ ,,,-, % I 1 ,, I I I I "I "I ,
A),untam , ,- ,,, ,!, f", M ,, : "' I __, ;,, I "', r I t I ;r"I'l 11 "". ,,, 1i I ,,, I ,I,-, 'i" q- , z iI 1, ,,, ll,'- , :1, 1: ,
I ,!" ,I , t I I I I il , ll e
,ilt ,onvocptie% limpnin otto A ,.Alcr de La H.bara. l,- ,le"A no, on. i ,,, _i ,,, """ if-'I""'l-ill I'll 1, 1 , : I 1- 1, 11 ", -- 1, I I l 11 I I I , I I 11 I I I - ,, r , 'i",, r ,, ,,, i i ,,, : ,vi" "i" ' ' ' It 7 Ci ' i r,;"':' :',".' ; " 1 I -I, "" t, I I %ill I
,,, I ' ill " "I ; f""' l i I 11"", i ", d , 1, , 1 "', I lp , ,- l ;, .
i,,, [,,n, tir pudo i, ,ni, allii ds la retccw,, ,,, It ',I, q : Pi", S- -- 1i i- I ,, CI I, It I i I 11 1, .,, r' I i I ,
I "I I -- j ,,, It 1, I i I i I I I I ,2 r "", 1, i I ,jlx, -" i "I 111. ; - I I , Z , I , ", "', 'i
I-- otupa.,6. Co. 1. que tn"Ill., d, ,Alo, ., di,,nn tol, "tisfirch.s. ; , ." t ,, I % I l t ;_ l I ;,,I i ,, It, ", 'r I ", ",-Z r ', !', -, I l, , i,,
11 I 'r 'I 1, 1, ,- ,, ,, i" , ,I :ij i ,z I ?I ; -l P ': A [,, ,:" I I Il
ell, ltll ,,, p 1, I I I 1 t' 1, v I I I I ,I, I I 1, 1 l ,,, l , i l;I ,1,i f" ;- 1 I I
R-,ultp 'I'Tii- t, ptrsuwar (quTe singulaiticlades. en fa,"r M, "I l I ,,, ,I ,, ., i ". I .1'1'111 "l
ntr.,Preser F, 1, ,,l-ldil d,- bi 11.6na p-A kdifi-ft.cle, ,s',J,, ' ''", : "I""'.1'i : , , I I I "' I'll 11 I i '' ,-, , i ,i", I I 11 ,, r ;- I It I, I : , ,, I" , ,. ,, : I ",
I "(' I 1, : ., t; I I I I." I 11 C- i i,_' I ti, , I- , j, I I ...... , 11, ",rill, I I I'll, "I r ", , ,,, ,,, ", I ,, , I '!
'r 1 1 ; I , I 11 I I I 1 11 I I I I I I I i I ;; -1 Ili t 1- 1l," ,, I~ i I I I I i I 51 t," :"f l t 1 I I "I If I i I I ,
to ... p-tfil, ,l, nlpo, inil,,list 1, cliri ,I. -61hr no .J- ,v.o., pentmot : ,',, ,, tt, ,, I I I I I I I , , , I I I -!, I -1 I r I , I Il:i ,,, j (" , I I
I ,,,, ,I ,i ii ,, 'j i ,1, M l; 'Ii l ,,,,, l"';
do deptitcle de IA l, v ,j I 1, I ', r I I ,, ,,, ,l ... I ,, : i i% , I I, l, I
cla t, ('It 1. ctlidlld de I., relavionts Clut u-n .1 I~ I I I -- I I I I I l", ., 1 1, I I z I I --, rr i 11 i I I h, I I;- ,,,
, 'I"'," I ; 1 I I I'll I I 11 lil. 1Z ., T 'r l '[- Fll- ,- ,i I- ...... vd; 1:, ; i ., 1, I' Il II ," .... ..
alcalcif con quien ocu;n Ill preid-ei. cle 1. Rep bli- con q.ic. -6-- i !,' t ,, ,, i I I I'r i , , I I ,I ,, I i, I I
tr Ili 11 I I 11 I c ,, i ... I t1t,", - ' I I'!, , i ....... , , I "I z I 11 .'' z ., ., i, :" ii. T [ , I 11, '' i ,Z j- r r it 'i 11 :,i .
da a I a Inesid n c i dTanle lu I-iod. .1c.ldnio. Nosotrot, Agtrg.risnnve 1 -" l%, ,, , l: , , I :: ', r I 11 .I. I 1 ,, ,, -' '' I ,,, 11 11 "I 1: I- Ir" ,!., I -;, -, ,,,, ... ...... ," , : 1, ;, ,it ( 11, ", it,
,,, _11b I I I I I I I "I'll ;, ,, d ij , ; ,,i,,I ''I" i t' r I t It ,, ,,, '' i,, i
qua a tAlts dritun't-clal, ,!s I'llpt'ler alindir coma fAct.r de influent 1 ' I I t I, 1 1 I I ;, , i
I I .1 , I " i I Z , ,!.,, '"I" "'t
A c I 11 d" !, "I l' 1, : ,, I I 1, i" ", '' l ''t, 1: I -, ,, 1 I'll I .I, 11 1 -, 1, I ;', I 1 I ,:", f f; I l-li.i.- "f-I-i-lot,
favorable 6 advtrsat pAra veLpar la alcaldia o para ree;llir ,, rl C_ !,, % .' I L' l 11! I 11 il, z I "I 1, "ll ,I ",I", 1: tl I ,, t t , i, I 1 "' I 1111 Ir A 't i -l 11 11 I I I
:II, , I , 'i '', , l ( , ., I'll
ldmitittyativo y 10, populalidad que 'r haya COI-Ruicl, el 1- -I, :, '-, ,:, I .... l '. ',, ,,, , ,,, I I I :, 'i, : ,,I f, z .. ...... ,1, :." -d;, I il. "; ,I, 1 :II-,, "d, 11- 1
", I , l, F-r ; t-11 , ', I I I -1 1, 11 !I,, ,, i" "" 1, I I 11 il, "I', I I 'ZI I~ I Ili' fl" I~ -il. I;' f,"r- I j_ ,. 1 i , -,l-, ,J, ,Ii :, ,., diDan Julio de relenal, p.r li- plel, fle--,, ho-I-A!, J, l. _Il- j "--. i 't ;e 111I j ,,, 1'11 I V, "i ,, till, , ,,; I .... .. l, 1. -,,i, ;, ,! ;
f, , "', I ,,, t ,,, ,,,, I : it, , ", .1 it i "'
'i, I , Ili! I , , ,I 1 , I t , I ,,, r , j,' I , I I I 11- 11 11 11 ,,,, I, !,,,tI,,,,,,1, it ,,, z t, t,
de ]a mcie-]Atl sultana, fu; a I, Alcaldia c-n el il! d, j I fl ,, ,- I I , l i 1 I I .1 I ", "', It 1 "I-l'i", ", 11P, It, -;- 6
TI I , I I. _,. 1 I I "I I I t, I , r I , I I , ," , I I 1, I ;L I ",i, p ll- j I' J- i',i!1,,Ii, t it I 'i, I I 1. ,l- ,,, I 'It ,"Ill
ple idrcvcinles del Partid. Colt, oad." Ef dAtiot I, I-- ") ,,,,, -, I It, 6 1, t", w _,, "", .1 I I I I 1 ,I ,,, I '. ', I I I I I I l I I t, I
I , I , ,, i"t, ", 1;1Ii I,1 ,III K tl .. ... ... it t I : 6, , ,I l ,, It l I j 11" ,I, ,,; ,In,
a Pura silnj atih y r",p, nil"I (1, 'd, 1, "I'A'., t""I l,,, ...... it', I -, I l I_ I ; f l , , '_ , "I ;11,1 1, .' i
, I "; , I I 11 i ,_ 1, I 11 I I -, -1 L 1, r, I ""'t."', l. 1 ,l!,Ifii, ""IIII, l;-- Z'; '- "'Il' . ..... ] ,"i ']a alcalch'. hilbic" ,IJ, u,,,, it, , -1 1, _, 1, 1 , "I I I , "'t., -1 Ill I'!" 4 ril [ ,,,, I "_ ,
I, ,i - lo,-I- o-, to i- -1-,, I I -,, .t: ,, ,, I I lx I 11 I .", I L r ,- I 1 i ", "", ,- i ,!,, I ,,,,, 'tt,- r ', "
p I I, I i"', "'ll o, I, , I,! I I it (t; , I ,,I i I ;, I I i , I , it q i I 1! I I I, i,, it I 1, I I I I lp I, I I "I I I I I : I , I I I I I I "I I I ", l I I I I 11 I I I ,,, I I
I ,., I I 'i ,,, I t I 1 1 I '!,',I r': ll ,
I ,, 1 i;,_,,_,,1,t- "
11 11 111111-11 11i, III- ,,, ), ,,,, --, Jl 'ot"', '' t __ , , I I I I I I I t I I I 11 I I t I ;,, I i, ., I , I I "'i"I I'll 1, , ;, I "If ) I f, jlf, lfi'e;ji, j i ,", ,,,, ", p"fii"'111 11 ,,, i"l, ill
r ," i" ', ,,j- ,],,, J- 'l j,"I'i"', ,,, ",,I, l" ,,,,, ,I it ... ... 'I 'r. I 1, .1 I I I I I I I I I :, L I I ', I 111 ll , i , t i -il 1 I It I I f.1 p k ,t:, I- : 'I' i ,,, ,,, ln
n ,I- it I I I I .1 1. I I I 'I, ,j "I r ll' , 'j- 'I' P,"fl,"', NI, ( A'- rj, ," ;, "I' "I ,,,,l-,dI, !- Ill "It-,", I I" : ,:, I I I I 11 I 11 I ,,I, la po 0- fir' ]it,, ""', I
i'll" I I t " .e 11-11 l, R I 11 I r I I I I _, tl I i I I I ., : 11 I I it I " 1, I -111 ,"I"
I I 1, I!, ,- i,
q- ,I 'I"I", (,,", b,"', ',Tli I ....... ",-,'. """ [, M- ', ,l, ;1 :I I i, I I I I :1 I I I i I., 1 1 1 1. t I I it 11 1, I ,,, I ,1 ., a ri I ilci oft", I'll 1,ig Ittilil, 1 "'i"', ", i:,"",
I I I -, : "t ', ,
1-ti, 1,ouk 1-1A ,,l-r,, 1,,.,, l-, ..fi,,, "t,:- d- -,", 4- '! I., _ ,; ... ... .. I I l , I I I I , I I i I I 1 7., I Z, -1
', ,- I I i I t I I I I I I I I I , 'i, t j ,1- i I ,,, 'i l'i ': ,, ,, :: ',i, ,,, '!
,4, l,,,qpI ,!,r- q ,, fiw, o ,in, 'i't","i, "14to- ... .. I -1,11- , l. I 11 t, I I I I ..... 'I" ..... i,
11 L I I I I I - I 11 '', I I i i i ,, :,i ":,l , x 1 : '' i I'll, 11 i I I , I, ,,, I it, ,, t I, '
cit" tiill ,Itl, I 'i, I -, 11 I I I I I I , I I I ", I I I ., I I "', It" It,
I I I , I I I I I r I I I I; I ,
4, , (1, ,, ,i 't,"- "', '! c,-,- ,!- 4,,, t"t 1 1,- ."', ; I ': !I ', i 1, :, i" ,I ,: ,, I I 11. I I li, ,, I'll 1 I I I I I "I I l : ,, ; ,,, : , I 1, 1,11 ,-, I I 1 -- l"fl,"', .. ...... .
11 I rl, IIni-I't, - "" r I'll, 1, I I I I ,I I I i , i , ,,, j It , I I, , ,,,,,
1,wr 'il ,I Plt-1, Avo 1 t ,wi,.illll,, ,-,,i;I' t-, I it __ , I 1, 1. I 11 I I I r 11 I I I I i I ji II I, I ,t!' I I 1, il rti"i" J, ,,,,
". I- eold 't, J, q- hi,,i%,, '11 "I., !, !" ,,*-- ,,III, I I I I 11 I'll, I I'll, "I I I I I~~ I I I I I I I I I ,,, """,_, I 11 11 I V I I I I I 11 I I : 1 ,l _ l I 1,' I : I ...... I I , ,' Ir I'll"
f- dI.," , I r 1,;, ", I I I I 1 I" t-1 I I I I I I I ,I 1 ,I I I q i, I I I I
.,uiw y ,I !,w, ,],! CI-hf; , 'I I i- -- , I-- 1, 11, "" : "I 1 I L, ,1!" ; I ,' i, I. ,,, ,,i __ I '1,111
-w -fuerit I I I I I I \,jlir:iil Ili, *1' lind'ill"T"', I I I 11 , 1, "I" I "I , I'' ,, %
"I -- -- tritirin, A l I;-- In r ,- k,"i '! '111- I "I
I I I I ,I, ,, , ,r i :,,, , ,, Z,;,,l ,,, ,II, I,,, l"" 'I'4 f
'1 1 1 It 1, , I -i 1, ,1 I I I I I I 11 I 11 I t-' I I- ""' il
ducto, A ptfr tic IF, 1 r11, "i, KI i,,i-ti, 'I'l fw miItti, it." llpl I I 11 iI z ; I I 1 tl i I I I
I I I~ 1,, !- i I tict A i I i ZI I i I, i ill i, it) I t I, 'L I "' ' I '
"! 1: ,,, ., ,, ,, ,; I I I ... .... it
pr,,,,dfuc;. M d"lo, Rtittl C tit'l- '. '. ,-, l- 11! I .1, I 11 I I I I ... : , t" t. J ,t I """. I, , I ,
-11 i I I 11 1 ', l tl I 11 I I It' .i ;;,
)It lt -, ilil I) lit- ll filitif io ll.l., : , I "" 11.1 I i ill i I
De avurli, Ill ,imit ,,, 'a ,'- +, hl ti "I 1. (ji" !,fit, d, ,"'!" i I, I! 1 .t I I I I "I i ,, l'li i'; ,, ,' I I I 11 ,i Ti l, ", -, I i I '.1- Q, 1 ", ( -, I I P i I- I's
se ; , I I I I., I 1 I I I I ,: I I
4ifiEnit.4 lo ,,, -i"It"o, If, F,:;,I p"iI, d- 1,, RpAlil tt;.-l" 1, i I I I I I I ", i I I , I ;1 1 ., ,, I ... ..... : ", ,,, ".
, 11 I ,, I t ?: I I I .; F,
Irl I, ," -1 r, 11 I I It, I 11 11 I'll t i I 1"; "If 'I'll";
I 'I r ('I- 'l ,,I ,,,,,,,,, '
W'A i-ic ,,, A P.lti'l, f"- C'ilI ,,iriO I I I I I I I t, I.
d" tw . o iA ,,wAl T"'t7s I, I I 'I I i : -l-,ll t-, I I ,l t ,I I ''i". I 11
CAic I I I I I ,, I 1, I i "I "I'll", .... "I'll 11 -_ 1 , I I I , I, "' "- I" ""I I I I 1Ill. Invo.-to, l 't'l," oi, ,I culinto a ,h ". It A,2 ', tr '. i" 1!1.1-1 I I L I I" ,l !1 I I;l 'I' ,,,!,",: l ::j:,L i 1 11'1"" ': """
I I I I I I I I , 'L ", ,,* 'I' ', ,,,,,!, ,,:,, , I 1. ,
I I I I I I 11 r i,
d .... proaclio per Nicolill (-sAil,,, Al"Icle 1.6.6- -r ok" ",+, ;, 1, I I I M V F 1; 0 M E DICAMI N To 1
I , I I I I I it- 1: I .1 I 11 I- ,' i l, I ",' I L ' t- I ; i '1' I r 1, ,:1.11 P 1 1- ,,",'_ ,I r, Ii.,'w 'ki" t 1, 1 .1 I I I I I I I I I , , i" I'll) 11 11 I I i P ii I I I t, I I "I 1',_ ', , '! .
:-,i, r,,,, :- ,_ ', I I I I 1, 1,
it -, t , l ,,, T t(Qui Ila oclityri-lo en [as 61rimos dial, I- que lowit futriI ,, '- r _1; 11 t! I I I I 11 I , ": ,:,, ,, ;i:-I ,, I- 2, "r" ; , t I l '';,r ,,, ;i ,,,, I "I
I 1, , 6, -1 r,", jt't !L i "'
,; n dt que I"l,'i luchn ,n til sent, del PRC. e. Is common,,,,, d, ,iI -- -- -- --- I I 11 l -1 I- i I I ,jrl, I ,
,,, ,, 7- j ,(I I 1 t 1. .,,- ,F '-,- ""ll''111
-, I~ ,, 21 1 ., I "I 11 11 1, i I, "' I;, ,, ,it 11 pl, ll ''I"I
it ,, Iri in 1 j r, I, t p Al. con vistas a It "minacililu a Ica I'dkit par& tin It i ,, I 11 "I 11 I I , I I I I I I I I , j , I "I I "Ill, il- I 11
A "I l I I Il-t, I r'!- ,- 1111111 "f"", :",!,,," "," ,.,, ,,C, ,, l i1.11,
pe riodol ) I h wha Antorcha ( )brl r.i I I I I :, "" LA DIG E "T 1 1, I I ... ... ;I, : l- 11( 1, I "i" I r 1; r Ali' (I ; l-- "' 1, P 1
Lot Amig.. y simpatizado" dc ,%- !4, C'- q"- s,"i" -j.- 'Ie 1-.q Habana plir Ili I 11 I __- 11 -1 I I EPS _, I I 1-1 '- ''-f'' "':- "';'"'I "''I'- ,t'-',-_ ,il, !" I 6n 6,
,- I I I I i" "'t ,,, ,,, I ., 'it I F111,111II- iZ ,,, 11 ,,,
I I I I I ,- I I H I It no
tando tense, result" el mievo encauTiaritini, Ill v; ,F, , Ii-, uniffirf flol 1'. P I , i ,' -_-_ -_- I DIS P I I ,j 7 :: ,,, ,,, P dost
:- ,_ I I -, 1i I ,,, 7 lil- 11 I 1, I ,
q.iea qu. filer, ,I resultado ,L 1. ,-,v-l-- ,,, b-n- ,,, 1. -- ----- I ,,, - I 11 .1 ,,-. 't- l"t, r"i", 'l I "i"d. YO I .11,
_:,_ -, 11 I I "I", i- t ,, '" o
, '' Z li ;, I' ,, ', I .1 I I ', I I it f, f"i" r, I 1'
-t- r- -, , t -- -- '- n I I I '!-, DESAPAPEIEN RApi I ,I" ""Ir ',"''I,
"Itl sit; rnibAfizo, I- amilm, dz An-,w, i"t" ,,, ,t- eii --t ,I c, i : I I I -- l- I ,, 1 e; _,( ___ '-" I L L 11 l It '- 11111%, I 11-1-luhx, wmmv& ,,toir, v 6ttrarsetAr-cLnldrr,, ju, st- ,,,,, :I- -1 ,I ,,, , I , ,, --- 11 : i "' "
tt, , , -, 7- "I -1 I 1- ,- I,,- Illo*_ Il, -ll- '_ I I ,-. r P ,, I, l, i, Ivl ,I 11111-till ll-f-sa. feI I : 1, ,,,, ,
In la viiia det S,6q, '. 1. hina "', lon ,!, fi-i" I "! , I I ", I I I t: I , 1, I ll ", ,!, , 'i ,,,, T, Sit I!' L-l' ll Z'i--'_'. ; I I I-. -_ i -1-1 I %, 1' r ,I 1 C ... 1, 11: I ,,: I ,fl I'i I : '- !Ii I ,- -"i-ittDe'de luep. !a mmntipalit h'IlAtilto It mmi- -, ur --I I l 4 'i, I t I l 'r 11 I I, 1, I "I : _1 : I I -- it - I i1i 'I lt "I I I 'r ,ii -Zi t, I, ," I i' "' ", 1,
I, -, I I I I -_ -1 d, 7y w _,;t,- ., 1 -1 11 -, , :_ 11114 1,11111l l",
;- ; ,,,, I I I -,r : ,, I I J 1 ,, 1, 14 ,I,,, TI, 'rl, 6, I _- ,,, frII-t IT-i 1< d" 'l ,cerlaiunto de fut"- "I".n." 61,, III I'Pi,-,% l', qu it it', It" t- 1 1-1 :-,I i e t, I I I I -1 I TI I '' I __ -- II-1- __ ,t , 11-, 11"", ,,, ill, ,i I "" - "
A. Alemilin, 6. Latizil, I!, l,,0io "i's" cit, C,-!I, j I p ,- ;,,,, Allc, : -, , ii_ Z 11 11, I I I zt,_- ;- -_ ,,,,I- -- 1, I!~ I I I't-I'l K--d y M
Mr- ; i t _-'- I I I ,l :--, I -11 I f 11, 11 ,,, ';, ,,r t ,:_ '' 1
_4 1e, q- i, ,loi, sli, "', 'Itt-1 ItIl. ,.!,,I 'l t ,tt. , , 11 L I 1- I I , , s - I I I, p,
da los 1 d, t I -1 I I I I t I ; ., ,,, , , ,r "' 11 1, 1! 'l I 2, I" lt Ni i 'i", 'I, Itifit.'ra J't4 .ny
11-ill", 11 11 -- -1 -: ,, l, 'i .' 17 Iit % T- , i l t,
,61*- apaTtintement, ,in ... l ,,pt6 ,gn, F Ilt- ,- gil-i torrll ,,f -- 11 I I 11 A I I V 11 I I I I i- _- I I ,l ' f, L' ,, I 1, 1:1 ., I 1 ,,, ,, ,I i"
I I ., "111- 11 I I I r, il
'It I x I ,:, I l, i t, ., I , ,ii "I ;I I
P'tilidente, como 'l- l"t, 1,,, ",,,ild", ,,,, -it""', 8, iiii't"! , i , '- i, ,, I .- -_ ". I :_ I I I I 11 I ,I 11 It""'i"j,
t, I 11 I 1, I 2- , ", -_ ., '. __ I I ... 11, I I I ,I I ;, : 1, ,,,, ,ii- r ,-r,<,, p;-H-t. ells Is
FA isa la male que Ili, IiIilr, i,,,!,, Iii Ptl 6,,, ,l :,%', _' t I I I I I :, ,,
t- it n"!,t -iii, dIl,- It I .1 -1 I I I I , I t , :11 111 Ill -:1", I l -- I', l I I ,, I , I 11 I "I", I I ;, R i, ,, -, ,1, , 1' , q _- ,,,,
nvo, .1 plti- pm, -,,,le, t I n 'I,. -joi i4, it L I, -, I,,! dt, 1'41C "I 11 1 I I I ," -, I I I I I I .1 I i , , ,::" ,, I ,, 11 : ,,,,, fl, '. 11 I -'I I IA, I I -_ I I I I I , ,:, Et 1, '12 fl I "' 1: -, I I I I % -, (t ,i l-, I I- de Ils
, nom',- 'Iti;- 1- 1, -,'"I't .-,", -l"I", I I i i ,, I 11 1,
Aomett in P,-6 ,t f- i- pi, ;,"-'. d, l- I I i i I I I I , 1 1, I 1. ,,, i I I I 1 .di..
p. I A I A A I it a I (li e ,I, I I , i Ili na ( ", ti ,:, I p; A % j ilt 'l I ,I I ; ,i I I .-I- 11 I I I I I I I I I I I- ,I I fi 1, ", ,
"I I I I I I I ,,, % :- 1 ,, I i,, I "i'l,
I i l- P ,,-,- , A I I -111 I "I I I ,:1 I I I ,, , i 1 ,,, ,J, ," "r 1,
di, A- k q,,,e 1. 11 I-hk ,,, 'i 4-,,- ,, -_,'I, ,- , "t, l 11, I I I i I I I I I 11 _______,______ I It' It I 11 11 I I ' t r I r ,. j .",","t, ,ill il I 11 ilIttt',
Cs, is Iltnei f- r d, ":'k- -ljl1,,t, It- l'- I,!, ," ,,d jit : % i I I'll I t1_ I 1, p III !Ii Kil\ ,Y I i;,) 11 \Ali I I I I I , i , t,"t I, i I I 1, I itj'-, ,,
-t 1, I L ll "-' ,", 111t,
I l l u"l-I 'i i K,
", 1--1 , ii I I i ,Itli -- ,I r 11 I',, il I I ; 11 .1 "I" i ', ,i 9;; iI ;, '! -,-Illl I "I Illeo.
re"hi, el .:,.. li- i", it ll"'!tt, F-o, '), Pol- il t, Q-o! jllt'iio,, .i,-; ir,:" ,l _, I 1 I, fl-t, k, I -i' r, 'it ....... -- "' "---.-. I,,,
1, _, li i ,, ,It -1 I , 2, 't, 1 7 ,, I I : "', -, 't, I I , i, del
d. Miw ,, ,, ,Iv lilt "".".61- linlo ,, It" I, 'll.,&, .4 -Itf ...... -'s, rioltil", 1-1- o", '_1 I 11 I -1 I I Z , 1. I r 11> il- i) I I1 11 1Z 11' I I" I 1, I I
1, I'~ I I I :, ,,, ,,, I I r Z , I ., 'Ll, 111 'I l: 11 I "k
1, 't" t I I I -11 -1 R_ I I ,I I 1. I i-7_ I I ,,,I,,, , 1, ,'I , ", I
habatirm, 1 it, % l- i--,i- - I 1, 11 I I I 'l I I 11, I 'Illi"
,t I '_ ;!, i:, ,, I I I I 11 t , ,, "! , i , ,Z 11 I t, t d- i E, S ,,d,,,, I--- ----- ", 1, I I I Z :11, ?1r,"i, I ,1-6 I O" mitpri, I
I IIZiltl -, ;xtiz lilt i'll",", I I, -1 I I I : I I% I., I I ,:,I -- le
I .1 , I 11 - t I ..... i--l I ,- ,,
:% i". I I 1: __ ., r, I , __ 1. :, ,, ,i .Ili,, ,- ', d, I r I'll
I 1, I I _^ 1, ,-e,.l 1- I J tl- 11 I ,"t:, ", ""I"'it ''Iii"'I", I" 't- ll""I ..... i;, ",
, 11 ": I t, : I t 11 i 11 I I'll 11 ibris
O fras noticifis fie hvi (w tividadeq politim ., -- -lt 1, ,,iiL-,,l - Z ,--, I I I I "A , I .1 : I "I , ." il"'! ll, I i ,,,, Vt ,11'1-- I it
: 'I "z-- 7 '--- ti __ l;t I Z' I I 11 i I I ,:"",l,', ,, ,' ", ,
-, ", r , ;, I 11.
__ ____,___ ___ 1. 6,f't- I-,, i i -,n I i ,, i- I S , t 1, ,--!- 'i lt- f, l t 11 I .i
H. in ,j l lt- ,, ,,!I, ,_ t , A, I I ,,, I,, I I ,I, 11 it,, i ,, ,,, i ,,,, I it, rtj 'I "I I ,-111 I I ise .1
illit ,frrwl tp P1 r,,,t; i,, rl,,,,7 I, -, t ,, , ,i lt, : - i "i, -, I ;,, 1:1 '- -11 J- 1, 'I's ,," 1, ", , ,! jt- 'j, 1, ,,,,,,!,,-,;, Il, (".""la, 11
d-tt,' F- j'!p F I R-Z- il ; I~ llr' It ti' n- ,, t on ll I "t ot'l I I I! -, l ., I', I I ,i d, ,, "'Il
ell "I ',-,', II 1, l I - -,, -v- , 7"', 1 "", ,t ;, : , il I ill It",
-1, -. ,, Ii ", I t I I I 11 , :" , F',.;,, 1 ,f i,
-f isilll OP C-11i.11611 I , I lili'ill 111"l F- C- ,I 1 4 ,It, I, I ,,, it It I I 1, l'. iI, ______ __ ___ - - -,-,-,-" , -i --l ....... l l l, , Il -, I IN6, "I'll ,c,, "', l'll; ___: 11_ 1_1 ___ ------- __ __ __ ____ _____ , Ill-'a ,I PV ,,I,,t, G,-- "i'l-7 It, 2, , I 11, I I : , I
_11- I ,11,,, 11' p , ", t ,,,,, V" ,,,, -M, Is 6, !A
vo P.,do I ,,,, it"pi, -- i-- ., I I
D!'!':t' 77"' -_ -_ -- - - -_ -111 1.: ." - I ...... % I I I ; t, t" I I I ', ,,, , r I I ', i I "i I -1 -I6 "load
InselIr4n 1. A- 1-0. t1v !,i, .e"!_l, I li-",
... . ... 11 Tmi
0 ,, I le I R 1 I it, T,,,Ii ... o,.rl,, iI'll Il. li-* Irl'ti. ,_ I .:. "' "' I ,,-_,l 'R 'M r;, ,n,,It
istir" 0, ibinta i I I I -,", ", .,- .'", " : "I Ins,
S tre'l, I! '- ;Ill, A, I r ,I I t,':1,1:1 11 ),, ,- ,_.
1, -nos ilp Gb-A, I ,,I C", "t ,,"', _;" I. -, -I l, I, ,I,;
'I "it, 1 t i-,, i:I, 1 ,,,,,, 11, I!, t! I l't'li d"! F- 1, l rj-j- 1.
V dl -il- l,1-- Ilil [ i ,, """'i"t , 1 li ,,, -,I,, l' 'IttIll ,nifelit.
11- -l Q- 10.11 d-l,,m.- ,,ron -I, a:1l-i,,t', I, Santi, C!'t", l"gl i ,:, 1, t, I r_ I i, I 4 t, II
'. III G blt- lo9ZiII- ;I,, ,I,, ,!' -t!t' j ... lItt"", 1%, -: (".
Is I i I, ,Il flfl ll_ tI- ,,,,, I. !;e-9,.",.,itiIi
InAnert"'c" O'ga ...... tiAr, -','- 17,ll,7, ""Itt" 1)'C"Z F"'I'O., f" i 1 "4 ,,, -, -1-'t I I'll
ld 1. r tt" , t, -11 """i" 1, ti, 1.
b Ind.l. 11 -9l1l 1rl,1IIr- ,,p"i,- : I 1, .( I i, ; p ... iii ZI- .. it"t !, : ... I t t ,
n del G I I t, i!, ,,I lt i I T-1r, I ,l"[ i, I l- 1 C Z, 0, ", I Suc,I e it elbi- n "'M d, 11, ,I Ill I -,tr :I I ,,
1'. llib- I : Los ofecciones dei coroz6r no ocortan forzosom ente la vida S1 , "I I I : I I I I 11, I l, ., I t I I I .1 d : l, ,,,,,,,,,%;,,,, Inft".- Inoi-1. a, toldij .. .... l.d..i i I e ,,, , ,I, I l 1 '_ , bill.,
C.ciff.d. C.t'll-v, ,1', ."_ I : 'It it'i"
: ,t ',,- 'j, Z ,,, ,il ,,_,- ,,I -'- ltulij, "I
1, ,C A, p"I'lit" : I '.
it. ,il 1,- i k. !Irt ,. -1 Z : Itill't!" I I 1 I ,. 11, , I f, , I, P_ ,,,,,, i't !(" D.P",L- s, pr6.151lb- I JuIttill 1, ,,,,, I PlILIC, It- 1- r" L" X-'llil,! : 1:'I I 11" I 1, "" I r 1i 11 ,rl,, ll,-) C' t ll ll CI I _3 ,,, _,-'-te,-- ,!
d,1 -1, ",- o ,l I" It ii,, : .1 11 "-_l 1 li li '! grillelie lfr v,,y ,I
,"" '11;i --- rd""I p'- d-t- F'.", 11- i I .11 tt
I I : I
Oll-e IfiAg ha 4"',,L" ,,*,,,,, ,,,, ';, tir _,i ,:, "it, It, I In int-, ulvupls
: ____1IGLFATi7fNTl___-___ --ill, I 11 I ,it w.
"'I d"la", -ii" i',, li i I It li L' I 'I ( I' -,,e,,t,.
,x. -i, ln' ol ,,,,,, ,,,",,,I 104" -- Z Lei 11, ,_ I ,- o-, : &j ',- I I ,,,, ent h. .id. y.
- -.17-9-er ct,, '! plr d, 6 lit"ilt" ilt" i I
I I _. ... I P P11 T A HAH,,N'FfIfl
,;i7 I,, t II f ,-,, ,1,t! !- annetniv-p.ra, as. feeh..
(fielatl1r. p ril , : it'll T :,_ ,I I .
"I l l"lli- "I C' i' I : ;illlit 11 i I ,i aft.slas
K; -fil, A T,- l", "Itti 1 v, "l ',
10,1, ". t- -Ip ': D, ,, ,LlOls GRO i 1% 'I ,, ,(_' ,;I", , .,,,,,
_______f___ t ;, ,,lnls, d, .ovi-bite
7_ ,Ifl"r F, 1, f, ,. (: ', ,
"gl", i- -illid" -id, SIGNOS DE PELIGRO I g1jitli-do Alittittl
,J ,I 'I ,
I 'C-,d, '. -,i"i 't-j" it I
"it.", I, r," 31 I ------: , I!, I ,i'r I" ,I, I ", I .... I how- ble itfien,
4 I I ) ,,,, ;, , , , , 1'1'1 l,"11, P '.'I" 11 f L,,,,,,, , o! M-u,
I, 'r pp 11-- ,,, :,, ,, "
t. 'i ,i I ,! y :,I I P, I, ",
-1;lb" I'l h. ,;,"I, ,, ;t. ,% I I I I i .- - i I'll I I _11-11 ". ', ,:, ""GI! t- C', ii ,t !,I, I F-9,,, C- I 10 "I -_ ,:,,, !!, "Z ,, e I, I 1-:11111 "I'll 1-i'lli, d, I it,,10,
.- "I 11 I -ti, """',- Ma*w I ,T """, I, "IC- t, I:1111 01114111,31, ,,, -l-c;, ft les,
-1; It" "" I I I I pii- (;,l ,,:--!,- ,1,4 't- 111 I-l"! ,,-A, ,, ii, ,-d,- ,toi ,I'll, 6, i. Or.,
-1111-it PIIP -R", I'!, ". P I' A'-"" ,""." 'ltj , 'I' 1, A I ," -- ,- I'- I, I,' !, -_Ir, ,11,1 r, ; ,,,j ,,I ,!
I g"ll','ir, t"- it I _^ _11l ,I "", "I - L I 11 , I , i Ii .. .... irrcal -t.t.Ida
1111 1111f % 111 _Altj I , I ,! ,--- ti, ',T, ,I ,,, Ij d, -,- ,i,, r,,, ,,1 decreto 2,217, do
I 6 "I" ,,, !;" I'll 'is, 11-i" it, .,,I, ,I I-,,, ,- il,
fl. ,stfl- "'. 'l,,", I, ,;,--i,, 11 ). Ill.l" lil r,_, 1, I I it" it, ,,, Il 11, A,-, ; il 1 2' fll ) lt, It, 1141
:- 111 l 11 Isn't", lll 11'111 1, q'w t, 'l'Il" P.c It! ounistris de
1 11 "' MMT 1_ I _li t r , ", I!
'
, I _- M ,:_ ; ,' I ,q l , I t, l, : .;, i ", r ", I ,"'it 'i'cd,,10,lv d'i Ioiw I ,i 'I" A I ,, ,;,,, --- --, Ht Andrell. so
t,
I I tt"', A,-1 I IA-l !N"I", -tl- "I'l- i,, Pl i I --- I ,I I i" "'I' 1 '-. c I I', "fli f1j, 1 ,-a I AA Is reftrida ter,.
;, r ... ion 4'I'tt'll, 47!, ,1,,101 F1111- ; i wl ,,,
iq,-,h I,' ;"I" "! " Ili, C, I 11, ;, t i Crit ij1 "' l- f-11 IW I-Is h,, I, ollifl , e", C',,1 ,,, i I ,, ,, ,- o Ing rep-tives
r- b!'! I...," ", : : ', , l", ,! 7 , ;-6' s,. .'tt.- jr,- lI 1',-1' ,,,, Or djeER cereml).
I I I .1 'I, I -I lt 11 11 mstritt el .T.fe del
I [ I I -, 4 i ,_ '"' Z "" s
1. otll ,i, 1: 7, ) ": 'r 1,,1,1,9,, ."'- 1 )" ,
111 It., ", , "I I ,,, 9, r,-,-,,- it
"ill, ,,,, p,, it-l ." "I'l ,I I I I I ", %t,,j it 'I" I I lr.
11 ... !I :", r"It- 6,, poindi"ttel'itin
1. 11 2 y -1 I -, o. -;; 1, ,,,
6,,- w 'llo d, ,(,it ....... 1 n, , 'i ", --- I , , ", I p flenrf ,;to 'i, M li sis I -g- 7 :r eot-9. d, dig n.
1, __ 1 11 It- "I ,C ,,,, ,i iZl "'! ,, l , po, P-1 1, I /I I'll, I I _- otl, koln ,
__ _t, dA vl -ta Ill r ,i;i il- -. - i, 1, r I f, t ,ii ___Y'_ ': I C, I i I ", 11 ,, I , it., r , , 11_i- e. iw I ", l_ 1 I I
'- 11 r,7, it , 'f- :s _C, l -, Fi I Ir r C"i':,1 ll I -\. , -1 A -1 ,X ,
rl .ill, d, C ,,11 "ll "-f t j, It T", 'ir r.--1" C _- l ,It !zI_ ,t C / ) a i I I
JnI; ... t6n d, "I 'It I I .7 is 11 I I .- 5 lot ,
leliti, I'll, 1, Ir"i 11 it, 7, ". Y "' I I'll I F \ -) j ,,-- -trsnlil't, I I ; It, __1 I I & r' ,
I :, i 7, fit
.-I.It I P-I, l ,i .1 I I 11 If 1 liliti,
7'&,,tft d, P, it tl ,
if ,,, , 11 it 4 1 '_- I I I'- I ; il ;11 L 6 ( , ,
I ,, ,I t : 2 l I II , I- 1 i 11
?ewi, 'I it ctl t ,,, I L , I" I I --- '- - - 14, Or ,I I I I I I I ;
C'i',," 1, " 1111 1 I 11 ... ,I,, 11 I I i -_ I I .
'i ,,I b, 'O'd, s- 3"", '1 1"" 'i ': "' I , r I ," i_- I
t I I -- It
"" I I I ?ii,.Ic, i I 1.
F, i'll I "I "'; ,,
!IL tLiln Cl:li il I It' C' t 1, t I I I ,,, ; e 1, , j -_ ,; ,
21 ,C I -, I I -) 1, ; "
to, 1- I t tr:I,,,:,,,", , 1 '- '_ ,I : 4 t ; i I _, 7 l I
"' lrit:lf 'i, ., I I I I I ,
l_, ,, hft It, ,I I I t !,l- ;;( I __ i,- L I ,
I
,rqttl-j,, tt ,rl.:pl t I I I ,;- i -,i, - ; il
,
1.lt- I", 1, 1, i ,- / ,t!,:l:"_ "it --tjItjlIi 1, fZ, I 'Ir,,, Z 1, I 11 f7? I "I __ 7A ,. -_ -_ I 11
gloi,, del FRC tAl 11 ,' i ,1 , :i It Ii ", _. I j lI I t-1 ,ts' I I
did,, C., 'jl"', I gt!I- r- , It I, ,Z I I It I I I _- I ,,,,-,-,- '1- 111-111 "I -_ 1it d6 cl-,tiI6 Of" , 't "I! , ,t ti, I 1 7 : I ", D, lt l , - I
I 11 " , I I /I I I 1 , I 7- -- ,---:- 7 1
11 grut ti, - it ,- I 11 I I -k"-
El ,,ittdo ,,,,,, lil "! "! l , I ,,, I t I I I i, ,
I j -1
'* 1, IR Slff
I I I I
P"' I t." i'e'- _l "' il- :- 'i"Iti .1,11.n!l tt'11A.1" --l'i-I I it I ;1;M a ', ,
it , I I i 1 47 , "" -1,lll, IIII., illf ll't'lt I- , r I I : !
"i. 11, I 11 11 '/ ', _," C 1, ,.1 Z 11-14, -I
G, P-rillis, Eeil o ,,,!I, I,,,, ,,, C ,l L I I 11 I_ ,j 11
,i,.g.dei,, C ,,, C, ,"__ 11 ,, ,r ,,,, 11 L;',I,'i, I I I lt/ I 11 llFh la ,,J, l '1 ., I , F 4 -1 i ', I l
G."'j., Alberto, Illonitlestud., Vi IL,' 'I I I -t- I ,,, i t t i
F 8 Chil I , I ,I ,,, li !,,- :', I , I -- 1 A "q
1*111, ,,, ,,, , .i- k-, -- -:, I t,,,t, 11, l I
n l 11P'V e, CGI.116., I'I,,6,, J, Iti ,,,, ,, P,, , I I -_ _ttz 1 I 1 I L L ----
L I ti I I -- 1, - -1 _-, .,
H- lind., C-611t, Tell ,, C, I I I I I- r -I I / -- ; I I .1.11, I .,;O '.1111 -. _- i, I MD
L'ill, flif".- C- do.u.-Gi- ,,, , ,- -I I I I -:t -_ _, : _,
__ i
I I
= , il artinez"'O.- G t" ""It-, "Tt 1, -- 1 1 -- "" ", .1 I : It . I ,- d I I ""
I I
t, I I I I r 7 "I .-I.d-, Z 9 I I
,J-tina ,1,!',,aA,, ,', 11 I kli- j- ', lit ,1,j- lr.d- d, 1. ,- -- ., It, -- I -- 111. I "I -_ I 1
Esther ) ftrdcl G- i ,11, Ili- I I l i I I I I 1. 11 11 -1.1-1
d- FAAheat I ... Asel, Vi,!, ,, C I 7 "I I, N. , E. n "St" f.ietl- . 1 ,, "',", ,, ,, C.- 14oir el : -, y son*. Nuevo& rmesncomehfos, ,-- "VevOt felithel ,- _ .
I illortin Atteet. CRIvO NI, 11 fl' ;'It' ' "' Pill, I7 i 1 I I .
Mr- r., Alicia NI-II'll- (i 11 I '-- ", It, tl - r I ,- _- ", i '-,I: f',, allitil, It :1 "I 1-11"; V, 'i't- des-6- as su aspseenza. EI diagnofico 11 -... -1-1
= .Mec, I _Pj I_,f,', l l ', r I I "I
Al i'r I I ,,.,, I, ,- r I Itl i -, ,,,, ,, ,,,,, i -it -lien, e,, hov nitil; seguTo gracla, a los Rayo,, X. at
r I i- I It tt' -i I' 1 2 tl qtl il -1
J,,f# C-16., F-ol, t" "' I tl, 11 I 11 I 7 I,, %Il1li,-1!! llir Q,, ", -. t.rditl-s Xworoscoric, .1 clictrmardi6grafo. EI curto P a Ameri -_ ,i t,
1. 11 ,,,, __:_ :., ,- rrii,-, -Il '- 1-t can
It.b.".. e", i "IL''.- ...... de,". illf-ionesr-que 'ecarpr, CI cow o-,
yo,, _C.lit,,, -It "'i''", I 16.1i.I. s; ..", I r1l _SuArelt, Lu rr it It ) r amrn1tsu A-,'zl_-- 'g-ini- tl a! ril": I ,I, ) " ,, 1, W orld Airwavs
Arts dir Is Javent if % ,,.oi, , '- F,!r _"i It I I', I
a --- ,,,V r : __ 11,- y f I t. "ll, iiifj ,;,!,, 3" _()1,1,11, Ir I'l .LMD Ott", lil i "I tittle _illklviti ... A auncia grande,; ,:: I (" __ ,, -trieviartic con Itill ... iniclos prode Las Viftsl I I 1 11 111-, n 1 1 I .1i't 1 f -1 .
LKI vierngs,14, Is .;lLmwud "I-' I r r -, -Pc! ,,, "'. He aqu! oli rilkore. entir izw coalon: 40) p -tl_-,!, g,, c, Tcliln pli.dors. La w.gill, enter .0'resit, tinuaos ,
__ 1 I balls en hs ZIri as _1 I '!
I Himittensionartuial, artert- let -f,- 1 %I,, t a ti, ,, l"111 l, 1c, tadot; patoft ,co dtl cosaz6n ant"iricstribim _rt" '
2 -;t, ,--,, --- ,", i ."!, r_- y r- de he. t_ ') I
I I ...... i noirdalas 0 ti- teti infiect- -, jcrde sn' 1r,,,w, 'a, .1"Cicilles dN
__ I I I I = M ar.s= M,; 'mas fro.tient (y Ins mas 3. D-Ab, ) ',-- "', , I cora,, ,I purde Here, a slr lin probk"V fols Cle" Ppe I
I'll, I -cu A inovs=arioel) tte se wolen, cl r' I .do b.e.:'gu' Politica de brindne "', O btico all .... :, .... I
,or. W. ,'On I S"_," -i", ,i, i -- ,Ii 7- 1 Z., .firlci.- -i!.'I-ltI. LOS "Situil' "of SlIer",
t 4 q -- "'ird, _,"', puedekl 't", "was cotrous -_ ML viC'o Pos'hle, a IOV preCiOS Milis reducidoll,
--_- Aj1" ,w" O j.& actlija ,A!,,,jCr4djj rilsltl- I ij- 1- r -1 i", i- '' ,:- ,
I~~ -- -CAfognos ..... .... __ 1 ., ,wbrrPM -y i ,
...... meette despoes its, Icii,4-d", I t ,, 11-U-1 ,,-,,, 8, r- tir, pt., : -,Ajcn dwol
.. . can't, lies W.I...,11. i I I I I Para In res ",as COMP I
I 111.1 11,51is n I., C.", 4- -- -1 ..... I 11-1 I fO
se,,,-Z.t T _-__ ,at*$, Co"84ie
1.1 f 6 17 1 11
es d ,l goom it i T j( ,, ,:, hay milijima, a
I t" i.lies. 5 l I 1'- ,t- ,_ 1,4 C:- -- -- ,,', "lli" te', l. ,., "
eao$t me 5 1 11 I'll 1. I *
;,,,I,. ,-,;.s,.-p- --_i__ ___ ,,, I ,,, I ,",- tri", th 1I, i- t'l-1, i : ,, \ 11 I _' '
) ats"41ef, ,I a. v i, ), ;f, "': 1 11 it I ". ,. , I _% P/f1V A MERICA H &W O "I It ii
.1 'ai,, ,,ll-, M." ,, eIl4spio.ll--, ''.'Ill 11,1i, I- "I" Ilt,,,,i,- I i j 4 u l As. pl"P I SI,, t" oliell,, I- "- i ", I ,i t-_1 1, : ,. r .r, _rx
,aiu ,,. I I I I y t,.,, ,pit..t .p,,,,Id.d.- ,- ) C, /11 I I ___ __._- -__.._..__ __, ___ _,_j --%..--. Zff _ d_"/_/ _r "g"O ". i. I ,U -it queelttie I .-,;''r #".S_ __ -_ _- -I I 1, 1,
- - __ 1, I I les -me-tilvelogwaM, J, sq"!" an 'r.dF :, ,DL ( WS FAMMACEUTICOS I =1,j
,I .__ 9 rrclos -_ .1 I , ;1w ,
___ __jjjLjW LLj' 1, I i 1 I-4,840, al",,,,r I !;
M -11 I haitsvido, pilitfrecion-lik, y p-d.- Aek, : ;,,,, -n "t 11 I .1111, I x Plod. 232 '"'n' TV". A-04l$q ;' tI ', 11-1.1.1
11 - ---- -- Uit.wr, i--. r-,t.-.10d"" Iiiin ,; ii,:', 1 ml- I L 111
------- ___- F ____ t::1I I I -)
,
I I

ANQ CXV11 MART0 DF LIN M RIN %I I )F OfTI-71M, DF 1cwt PACINA TRES

GAUA#0 359
Revilpen #dfms -: wl I I il III fill ,s La Ca so M into'no
La Habana $AN Mif Oft ?55
1 a
140 not
Caid. Im
cost" h CL S H'E Af F E R:5 Yonrados freg ciprnjwhc'ro, els-1 M IRIO.
On "an
trut, al it t 6cr
httbl.,,n ,, d i, : V las conderoraciorie.q cl Curwiller, Ina,
guaft Hay tel-, q,- Jrtc,-, t'rJ- 16 PUNTOS DE ORO i, el 9.16a d, 1 1 Miti- t, No-rr L a ej-, go
trAr, porter, rais q..,I- I DISTINTOS
Clue ib n de la tigia la M.motiva"nuestras conjures y evoca cionts part alejar es" incredible, disfraca clue asume el Maligna, In- 0 nculturas clue se dictirentot deshacen en )as esquiu,s forman y "as
d llejss cla, Actos uon que se
e ""'" 'a
Cie e detie gm danaranjad Ios RVM V 1A WA OVISPINAprinierO. esqumarrviss, Cp r- I
ti-s it do --h- -litiel, ,j hasta que %e deFpre,
de el primer bostez., globo de cI! 4ORDINARIA$
tal que D i a fie I
$a "b" "u"Ts
prpi, cjil 1ZT%espu6s, un, ad, a R azai
leseente di;mte Cut bre y c, t ,) 10 KIZA,'IS, CON MIIANI( Y PLA71NO
rra sus libretas; cierrA a,, b.C. 1A CASA OfjfflIANA
ficand., sticando. No es It, rumia C-- kloctlei6l) del Alcaldf, Tyclu lvos.
clue exigin Nletrsche an )a Alta En ''t 11 P I,,
61. dierue m ifil Ian g.dira, t I'
zad. iub e tiomp. iriutil. I'l despuft el del afim el que h ,, 1 bahUeri3s, I que p- u.
L.edill., .1 Clue
el (jut p-, E,1wrai, 111c Prio ball"
sobit area I pn dias, CO- t,
kl pvohl,,IW : 10 1 d ,
venta en la.5 b"enas tiendas
Jjo,- ob,, ,fo iod.d d. P.MOI, as I , : I ; -I
G U T I E P A R P
tAC p"que", E
leg. I que YA ua Golianc 206 Apwtodo 1911 T, -' A- V,(
X-pos unidos, par .1 ac dici6r, de trabajo. Av experan It sparicirm 6 1, i-ocado, el
--y-tparece tres-vtces af-dm,
Con laarideal.s y qu- A
t.llan to lat, ,entartillas, 11eg., it nuestro lad el ra- ,pdel El de 1.
atirica tl p uua -,7 Si Ull, Ww, wpwa 7 IS 00-1que sigue Is Cintura del tra Ispaz WWas, Mik dt I ft ha Can Is mano api l. el Wsluff lesta Mul ow ue voi, -toclelos en
eritzmillaqua 1. Mve di, i, opowfinn
par su equilibria ine tib), tud at' a. pj Gbo.civiti, ananiclawn M Extradedt 1*
Ie. tau s,51a !a
l 3w It FFICAZ plowto ,fln-f
del pie tiba y priCt,i Vt ti
On ei
1-m ill. de 1. P,-t, i wa klukes'no Fv3 "SUMS
I.& dain. de'Ias'enca3es y lo.s -it, 0"witant es INOVENSIVO. I Mmrnvbftf 3 irans urri qw eiffos cwtra It Vt* polifts, b KwWt; l r 1 d,
e0dif-sil. rell-a i t, aftcdoric. dit causa S*x#W, 7m b0ifim wic 5 M
Mine en, que ..di. la ai ,
es todo, DCj.r q.e I.s ;-ul- m3yor justo, Wit tide.
Se trencen a nuestroalrededor, Y,,
,[Mnidad abstracta- EI i-poplRiec, coft I'm ;M.t", tabkqii opqlri,3r, A6TJia n FI 0 0 Df ,:A, clll ....... ... 14 c0loce;0fics Oil cam;sas
furic"O slIb6 a Uh taxi y ,e preei pira otoizo 0
S!Kk da tstpH6 e-l- rido entre hip. y tuQ astos modgles,
0.: So] y A-gura. Se
dentro agitarse COMO ingOr11 lei, ; -P I ig toman los hombres C)l ida, do calidad que par sit dibujo
larg e nVt-zi% P- dCb.ja ----- --del ima verdadcra
yo Cal, CIL 11 t tCIO YJ TlNif Tf COF,, FL NEI, I Y1
C-rdo Me .1"ba Y -11 0'
mare da del humo, Tt it, 1,
ruibe a d In misra. ra, 1, 6
e faC6 J
--d.. t, v Art
la 1. que"'e"',


fie
...... .......
Fn .... .
PL

ti"PA MENOS ... ,l 4

dla


10!
XDDEP ,j
-2

N,

"Wesation


-i- as G- 'p-, 4,f El 6,

ism
al. 9,-i, Eoi
m6f co d.
1. 7
tcs,
de A' jo juj 101 ,Ofoj,,
oft"o -par
7,
CARACTERIStICAS CENERALES.

I 101m ....... cw9*10der POM 14 4 Ck ofiawow, Goi0c, Part TO it,
W Ah4c.;Vroo do filvoid6o Solo e.tvior
acabeerp an D,4x,
+ +
5610 S335 00 al contodo ..........
6 pies cubicos de tapoddad
..... ....
Su refrigerodor viejo se le tomo Como parte del pogo
Wes,6 "house
pu

y 6;e,
y cdem6s. 1,75


/Ads
A4 Wienes
CLONES DE LA PIEL

SIENDO TAM UTM SIEMPRE,

!Or IALTAR NUNCA,
-EK-UCHE ----Un-,Pro9r#m#
PRIGUNTI IN LA AGENCIA MAS CIRCANA Demip ;w 7.30 p.m. C/40,
7-1
Suacnlxm y ona LA TIFNDA MEHIR SFRTIDA V Off MAR RARATILVENDE EM
I
I

PAGWNA CUATRO DIARIO DE LA MARINA. -NIMUES, I I DE OCTUBRE DE 100 MO (XV"
1) I A R I O D L A N1 A R I N A -_ -_ I LEMAS ADAPTADOS Ne Ro,*eilada ____ __
,1,,' N 'I, t A I O F N I A .1 2 P ESL IN D ES I --- --I [ (
Ar-t,,Mc, 0,l C-4 W 11 "",-l"', 1 _l 11-1t, 1-m-1 Puil, ] -------- -------- _'O T i C I ( N E S11-It., 6,0 105 ts 1919 III ,,)I, I im, _____ I --- -- ___ - - '-v. ____A_ ____J
Ir 1,1P. iil't" s, 111,1, It, it,4, TIt, l,- R"ll"", 114 1 ", i __, ) .(;) I I _I "I 1 "I // I ,,, I
"". '__l 11A I" ,4 w, el rev elf) eff, l(ld,; den,;c1los 11rill"fim m
I I i 11,1 1 1,ltil, w,-Iil A,, tio- ,i,-W: Ii I ffi tefia (h, persollm'i discro (ts t ,\ 4- t [ j I ,( I ',r
,,,, "".,, ',Isll ,.,,,il 'It '17 ""t" 'I' I t , 1, /,/ ;
( I 11 11 I At:' I --
Pill Sif) f* rA 'I'Pt 1"t 1',"VR %A ___ 'X ( I
'101,1, 11-- 0, 4I, ""' I Por Juan J, Hemp, i I ,,, /" ,_ I / I Ill. r FrAnit;,o Ithav,
%WFTIRI I flfl ip, Pil- i N I I'll F','A I -_ (( -In, 1" 0-11-I, ViA C.ltW;I'1,I) 't -0- ,,,,, I, I ,3"t"", 'I, I ti'll, ", 1-1 _' I 11 "I ,- ,, 'J I r ""'! f, I-, "' //
cui-!tt, 't- j- ,,,,,, ,I,, 1 ," It, ,,, """j" r, ,-- ,, ,Ii. .", 1. ,% 14 ) -: 91, WARM W, 1, 10 rl;"K,$l',""" i
-,I I 1 ""'' I - st'--ti- itff, %rmjli4l, rn ,(IR: tl "P, 'il I 't, '-,';, I; _,
I'll, 11-1-11 ,11 11-- ,I,! .1 ,, ti.-t""'o ;, 'I ( // 4 1 _,r) 1: 7 11 1 ,, T t 11 ;',tt ,n ,' r
,i d, 1, ubjkdo' I O ,, i -1, !- prr", ,,,,,, p-,, I I lut"It" Of h'ill"o, 01"ll- p", ,I; 4 ", r--- ,1,1 fftft'J,,6 ?"O'l, Rl #,,, "'mi"d- I,,,- R1,- ti- Ande, 11 r- I t' I )_ ,_) ( t, 'u'l.d. ,- q ... lift, ,fit-iA ,,pr1,i,.Hi 11, If,"ii, t,' ,,,,,, 'I. .O
-- I UAl, y "d-- -- ltb- i,,,:,, .,,,,, "r-, ,,I
.1, I ,,,, ;--"', I, _WW ,,, : '--,, 't ;,,,,,,, I't ,,:,,,,, ,,,71 -11 11 ,I, --,-,,y ,r,-"* ,' I ;'I'll, 1-1 _)), /7 o, ,,, 4. ,I 'li. 1 I'll, .1 11" I I i 1 ," I -- o, -1 i, dt i!n ,; ,.S
F.,,li-j ... F ..j ... ,_ ,/ I ,a Ir,1t, I,,-1,,f'-. I I ,
"
Tirrh. )a -A "', 1 4 J- I' 11--t-11 :i I I J'iji, j ,r,,-- & ,-rut'l-"I ....... 1,I c- Mo I,!"" ; ,I I ( ( I \1 lu ) ,,,, 1. pl, y I'll., 1 ",-, ,..
I-, d_-t F, -tl ,,, lp', I 'z : s, ortt ,l ... ,,,,I ,,,l ir- -, T,1, .. If ,,I :, ." "I" I 11,- 11 1, !,d d, ""t'j", IA 1, rlluj,,, Id If,, ill ul(' 1 I';' 1
, I I I I lohti, 11 rtlpl'. a '111,
'O I t", / 11 11 f 1- 1111- 11 1;,'
'te 1 16 It 11 il I -r I d I I -, PA,, =; 'i 171 d h .1 l- ,li- W" F, ,j pttt" ,,,, d, ".
T' : : '' : :: : ::, 4 1i5 $ 1, ,,5 ','a i i ", ,' I "' I, ,it l- Ip- 1, I --- ,I 6 I) ,,, ', S ,,i /I I -i VtI, W l -tlutj,,I.,, fit'. ;, ""I +, '11,11011 -,,.,,
Sl 'I''tr, '..'_'.'1'1'-1-- 8 0 0 40 2 -1 ,I I I f xl 6,, ..b- ,It
: 1 I 11 11, 11 11 bl I d, I ,, _,_ ,,,_ tI it
A- ,:: __ ,!, n, / ,:Il r , ., i,:,ii:, I, 1. ,-,"', !.
C I I 'I, In.
do'Intell I .1 t--'- --- 1 111I Il 1- I'll, ,; I "I "I pl, j I ,'I, __,
A6 . I , Ito P 11 :"i,, ,, ,,, I- I 1 0,-,,1;17, P, ; dwli - .Z11 I _,, 111
I. E F 0 N 0 : I Itt ,_'_' 111 ,, ,, ...... , ,I r11-1111i"It" 'I, 1, ,!, ,,
% I I I t 1, i it I I 1'1 ; i It - -- t ",": li, I ;,
D,11 yNd,","t, Aln , U- I 11 r, j -,- 11 ,, ,d,, is, P, ,,, t 1, t t, ,, 1, 6, f I nt ,, 1 d'd 1 1 'i it-, 'I, ,!--l",
Att,:"', 'T'll'T" 1,- ,' ,,, I' 'Q ,'I Tfu6ln I 'I , I ,- Itell Irt- 1111, I 1" ]II t 11 ,,,, '5 i 1 li 1, -,!n ,, ,,, h J, I .1 I 1 ; 1 11 I in;11- ,"i' 'I., "'d". )"a
ii! ", , 1 t ;, t': , , f, t, ,- il-,,- ," I I 11 I ; d ;i,, 6, ( it" 1 I ,,,, d. 1, 1,,"''i"t t Im, ,a"
Dirttl, I 11.1-1- -iul 1 ,l 1, li i., -[ I, I-f, ,", i -r , ,, !,- -- , ", I ",- 1,11""l- 11, '-I "' "' I I'l-k" ,- "q..
:- ,. t ,t- I.. I .m I I "1:: l I I , i ,'I l i 1, rrm ., .1 11 1 Ilsfpremt
"2-"" J ", ,,, q ,, t"", .t: , i I ,
,,, 6, Inf-0, ,, t ", I -1 -1-1-1- z C -, .
I i 1 ... I , 11 I ,L,- "t'.
'1 11- ffb- A 'W ,, I ,,, , t 1: ,, 1, ,
__ t ,' ctl; -,, nlr'- '. - 'I"'
--- 1___1_111__11_1111_1_ __1_1__ - ,,'er ,I ,'-- ,, t it, !-,, ng,,Vjt, ,, t "d hit I, 1 'lj,
;, -1 :wiii -, ,- L I ,I:i I I ,---U-, I ', ", i 1 )r 'j
"., "j, '. 1;11, I; q- ill C'. ii h_z 11 I ls hw
ED I T 0 .9 1 A L 1-11l" 1100 "'t," r! _-, If, ,,, 11 lmlll ";, 'I z -, ,,, I-_ ... .... -V J-it t I,- It, ,01 1-1:il
z11'rd-,-, Il ;, ,, ,,I .,' ;I, ,1 ,ii I -fIns ,,It j-, t , /I I, A m"", lq.,,ttd', T l ciflfia ""t, i __1 ,, "'. r,, ,- -it, I, , ,,o Ull
fe, t 1dir dt rclardx,I , i /I pt I I 1", I, Chl, ,1,,,, I 1. -)It, i
'n t:' j '; I r , " lfogi 11 dad I, Crlio Il, ra, ,, a Aj co
El rnensaje jorpsidgm rial del 10 (IC i "1174.'d Vna '! .I t, cia f ,,- nin 1 ein ,,, g,, ,ti -, r Id z I 't N., catltl .Itgu "'It"", ., a W.
I !-d ,.' -!!- 11 'd ,, t i , ti,_'" ,i, rl' tl- %: i t- / i ',_ I VIO I I: t ": : I il, 1,
el ftllnpri, Iifo n' 1 tl i ,t t I 1, I l, i ,, n, , I t, It, _. I,- dl.-, -- "I r l I Ctaniti6tt ,I hwortblil In do:-Of-11110re N ,,, / z t ,, ". 11 t, I 1. li* -1 l ,wh ,! J- T Itml,,,i V-1i", 41
I ,-%, d ": I I 1 15 I I c -i., ,,, 1. 1-t- P- i A 1 i'l-, ,3 ,,,, d.,
I'.
j
"I
_-,
,;;* (
II
I I I'll, , ,,, ."', : 'll, % I tiI llt, ; '. I -1 -- --
nDA(ub, ,,vaukk, -- !- ",[ 1,1111/lil 1i 1 111,,!, t "I'l-,") I --- I'll,it ,- _' 'I'l ,_- tI-1,, 11 11- I, 1 -- ', ,, - I ,,it, tt-n- f,-1,r,_l,, q ,,, f,,.r
,, i -, , 't i, I: ,, : ,- , ht--j-, ,,-.:,I" ,_-, I!,I,,l
,l ,,,,,,,,,lD- d, (i, ,,i " "'! ... i"'Id" ", 1-11 ,ill I 1 11 111 I : I ni, 11 ,h -- 11- Olga un cobele y center MiL I ,
k uitl ,,, , :- '-' "' -1 I I I--- ---,--- ---- I "I I 11 11 I'll I I Wr I it i, C I,,, '111 '111,__, :1/11 111' ,,
I "I w, d', I , I,,, dw t, ,it t)II" 'i 0-, ,,, ,t t, ,,,, d-_- , -1 , -,_ _-- , , ,,,, -- j I"'C",
I l ""', I~, I, , ,,, I I'll, ,- I I I I I -- LLLL:_ ,,, ,I-- al', d n"t-it, 'i,, 'I" I 1,-,- l,- il ,i,,"', ,- -', I'll
,n "'W" ,I, "'i-O"; , ,, r,-, '", ", 1,17, 11 i I I/ .11 ,, ,___ I ,J- ,: ', I" I-1-1 I I ;,:j,-,I,, V1.11 ,- "i"I.
I --pli, 11 ,I i I 1, t, -i, r" 1 v,," o t, qu, u (, [,I-,, wn, ,- Ill"J" i:, , I-- It, "s "" .... I i, t I ,,,' 11-1 t_1 t 7", ,i, --,, ,I, ,t 't I _* , ,'-- ol I, Itl-, 111'1-1 ". I
", :, ,, --, ,I, ,Nil- Il ,,,
f',,,,,,""-.,I,- .". ,!,,,,,,;, ,, llt i% -..I taj, -4uo :" : ": -- C arta a] D irector : ''; I", lo,- "" """ l I,, ,,,,,,,,,,I '"''I" 1,
-1 tt,' lIfft',ufit]I, "I'lul!'t d_ ",;-' , j.,. ,, "", ,f- C-n- ." I I I I'll 'I'll ," ". -t' I I i ,, ''! I~ 1, -:!_- ", ,, 1 'i, I ... .... ;, __, 1 , ",
'It 11111 1,11 11 __ I I I I"'Ill
;1,11_ i'll "", "I'll, I I 11 11:---,,, hl ,11 11
ud"d ,-h'%-,; lpt --',-W Jmtr- 1,l ,-- -; ", I i !, i: """I I ,J, I .. .. ... _-- 11,1,-- ,, '11,11,
... d"u, 1. I ti", ii, ", I I 11;- I'll, '-- '- A -p"'PlSSuc, 'l, ,,pli-,, ,v, , 1- ,,,,, ,, I,-, d-f p--f, "JO, , , ,, I , La jffbi1ffri,;f? fir lo',i t,,1np1lIf1'1vA de Iegffrw i ;' ,/"- ...... f"til"', i , d , r., 'j, "
'. j'' ''I 'i. "," 1 ,, "I
1, 5 ,,,, ,,, 11, i' ,,,, ,,rull .-W, d, 'It, 1, ,W lft, 'I'l -- "t",,t, 4 tol'i'd" I ,,, 0. :;, I I I ; A i, : , , , 7 'i, N 14i
, I d, r, 1, 11 I - "I I I "I O flo,, l ,,, r, "I il 11 ,,, '11, 11
s p, ,,, 'O'i"'011, -,,,,,'r 11'-- 11-, 11', f-rt, "I I-- 11 I I I I i ,,, I I A "Im"I", ,,I,,,- ,;1,1:IIIl,,,,, *" -., 11 I O." ...... i"r 11 I 11 1, 'I" 'I, ,,, o IiI '11
I, ' "' DTARIO 11, F i ,',, '.',', E'NA I , 11 11 ., ,,,.,,
cont'."i"! ,I,,ii,, ,;, t ... I ....... 1 Iv, -, 'W "f"i 'ir d ,! I Pd "! ,,, J " ,, , I I I - 11 I E., 1 ,!,, ,!, t 11 It ,' i 'I, I ;:, ", I'. I"T"', 'i"'tI'd, "" iIat.l "'ll- I , 1, !r--,-!, u'-;vi .t , I I -11 T- _11111 Ilt, I'll, -11- 11 ; ',,:,, '. t- ;,"':,", "I 11 111.11,11- 1 .... .. I I ,! -'. j- 'r,"', ',-1 """,
i,:il, 11 Ht, I ", [ I'll i- P1111 ,"
lmpkwo iI Ill, (,,-tt ,1- ." I, --, t III lit- j:,,r!0' clw Ill 1-11 I :1 11 11 I r, : -,, , r1,1 I I A ,,,, i-, ii, I F,,a,,t,, 0,)-- 'jtvl1Iin"11
11 ,I, .111, I I I , :, "I ,, .11, ,! -, I , 11
i,,p IIit,,!,;1 Cri,_ 1, e, ", : ,,, ,4 'I t '11, 1'- -- I 1 11 11 "I I 1- 11 E- I"', K ,,
dw- ttii, ml m it_ I ,,,, 11 '-: ... -t" "of I If .
et 1'r, ,a, III I ,,, ,, f : 1 :, ,,, 'tii
crt"Ift,' -i"t, I I I 1 t 7, ; 11-1 1j" I I -t, n ,I , """ __ ,ly 'tt"ll l"iri fl, _:_,'I t I 'i 1111-1 It, 1,; -"t',1, -_1, ,I 3,,'- ,!,,ntijlt ,1 ,- ,- i,,,Ii,, 14, 11 I, -1 I I 11 : t t j, ,- rI I _1 _; -C I nlln t:-i, "Ill l" l- ,I 'i - I ,,, , ,,,,, "l,", l, r-J,,, -:,,, "l-,", d, 1", ri.;t- P.on Ni't, ", -,-, l -p, ,, ,,,,, t,,-, '-,l1-,n._ D P,- -J1 _; F-lyl l"'Itt 1-- --,%- t -, - ,1,-,- "'. a I-, I,,- -- T' -t,- "", " i i , "'I"", it", ""It"', I "'
3, ,u CA I-v , '. I ,!,,,, u"lo, ti- -tt d, 1,,, ;o- : -1 I'll- I J, I~- It- If, ", -'lI'Id,, 1 ,11 IT, 1111rltl ,- 61 .1 I- 11, 11 ,,-, P-id--, -j", ...
rt'fn, !i : t ""I _ ---,' -- I- 11 I -- -_-,- j,1,-,fI, It,, ',- ', !
rt. P'ot,-l'-:a, I-, ,,:,!-p,,-, tt-n m:, -,ifl, i-,- : i 1'_,'o 1,1 I I n, 11 I I % 7' ,! ', ,^ I -, ": , ,, , I-, ,i- I,- -, i 3-'-lv1 I "
,,, iI, t I 11. I.- I- I I 11 i- --, 1, 11 -jr 7- 11 I ;_- -,- ; a 1; I I I '1 4l""I', ,- ., I,;,tii , li", "',
-"-,,, , , , 10, Itz --d_ n, 1 "'t, 1,, 11"'O", 1, "', t, III
Clue ]A I 1191-111 1111-j", --- t,,,,, I'li, ""' 'i" 1, ,,,,,_ i, ""I z
imtr"ti, 11"'I"," dn I- , "
1 ,',c-,t , % ", , , I 1: ; I ,,a , -, _- '"', ,_ -I:---' ;, lp 11 1 ,1 t,,, ,:, o- '! I it ,,;, 1-1 -1'utut-Io I,- ,,,!-ld "J"'., , I .I. - ...... tc, 'i'll, l-, "t- I t-, I- i- r 1, 1- 1 I I _11 I j 1,ltd ,,,ni,, lj ,
,_ -11 1 .., t- " - I I t dtl l,,--,,I d,11i,-i III, A I ti, pt, ,t ,i ,,utj. df I,~ I
I i', ,,,, I I ,,I,, t!, d, 1. Ua-t;, 1, lo, i:-- tI,, lu,"', p- ,d d, 1-tit,"'It -I, --,;t,/j-t l"". p- I z '. '_ _"-, , "; Z, ,- P ,-"T-
.1 1 ., :'- -, ,- ,- ,,,, F,- ;, ,,, 1"'t ,d v r 'I, , -, tr- ' ( : I u, -vfll, at 1,IIIII11", L Irlalll g
coll-t, --lo'l, -11IZ1 d, I --_- ,, ,, 1i 1 _. 1_1 I~, I,- I ;, -, llplOli lif ,11
I k , _1 ""t -, ,7-6" -,, ,!-- I I -- I I --- 11:1-1 I 't-, -,,,p--,-T,
'I ", i I I v I t :,r :, -, 11. 1, ri", ,, ,,,,,,, 1 "I 111'1 ,I,-'I'iI ,111111 :,- , ;,; I Y, j
Gol"', ,, tu,", ", ,,, It-,-11 1 ,.t1"'n- dr u- t ;. "t-11 t i _1 ., I ,I I u, ,-, 2, , : t I ,- r, 1 7 , : , -, , "i I!" 1 ;,I c--1trtd0 -11- ", ,,,, 1, I!, .... I. 1-j"t, III-111t .
P_ It, _,!, -,m I, - I I 'I j r -1 -1, I I: 1, 1 ,- I'll, I'll, 1 I'll, ;, ""' , , I ,,,, ,
;'j 1. , "", ,1 ,,j, 1 ',, !r nj P ,v ia, I '. 11 I I 1, I I _,, -, -1 ", I-- r; !'I ,I!,, - 1'.1,ti ,,a ." "'t," ,'i"'t,"", J- !I,.,.
P-ulw,,t,1i, ,,, '415-1WI), Ini "I"!, j, -l", I'm", ", atill ", 11 ., 11 1 -1 ,,, I "' I ,:t ','-, ,d- ', 1 ,I', ,1, t"a." ,I,
f", , I" -- I I -, 5 n_-- ,,, -,- I , ,-, 1 ." I 7 ,,, t-- I ,,, i'-- ' 1" ) 11, t 1,I1 dI.-t')ic,
_,, la', d"Ii- er, T", -t ... 41
quitda, pwim, .iod, -mrt !-A !, -- 4 ,,, all" ni' p,_ ,,, , , ", ?:.' 11 lai! 11 1 -- ,-, x-, 'T !-", -I!71: 7- I .-! I : ,:-- ,-' n, --,- ""It"', ,, ,1'1-, u I i , I I - ,
I zlli I I t , -, ri, _w .-, -, 1 -1 .- !_,, -I, idllo4 -,ti, itf,-, NQ
PlItul"t, P 111 11'E", ,It h-!, tx -'ll tl -, , L" '4 "' "-, pt-,-, I
I --, :, -- I I 11 ; '. "I -, I 11 I "I tl 1 1 I, i7-" ;- .11, 1--", ", 6, 1. j-i l
Sol % ti-, p- a n ,!,- I P- I L"All PtIto"..'t, it ,t-u, pf"d-i"', ,-,ti, Pi-,, l'Ij;, ,'ttdo q- nt,, t ",, I I ill "" _- ''I - "I - I I '1-11 -- i("C' pa'. e,"a 'ki"'MI'l, ,,l
I ..-- I -, - 11'. I --S S-_-__,_1 i ,, "'i ,, I I ,iI-1 I JI.T'.
-i utt t- -J, d t, it, n, r- --n.a, ,-, I ,, i _-, I ". I '? -., -,17,1 "rl" -t -; I-, I I I ,, ,Ivet ,,-, ,,-ttil V, wd's
, I I ,- I-11, r C-, I I It I I'M, l j 1, I 1 ,q,1 11 """ ,
I Ir, 1-1 d, 1I i, d, Tn"O -- ti ,I "I' 11 I "I 111 1,
1,% fut t,,,, ,%rml1w, %i mlipc, I , i 1- _, t Z- r- I I I .... ?,,,, st,,h I I ,- ,,o,,,tIq-, u,
- __ lind m" cf,_,iij-m- o* ,fit,, jn bli ,,, it ... Il ,ali,,, ... I , I I I I 1: ,) -, Im", I ,11oI1_-, j- i ag-iftt fl.gr-tl y aI;;il 1a'11,I a
I t, Z z ,, -- I I 11 I I I i R-11 1111 - -I,'-, 11111.1, 1 1 I 11, ,blltld 11--i" 'I'l hoq., .. -J- -1--, 1- t-d- -dml:- ,fl F..!-l,,: -mf- -%:-_,, -- ,, ,, '__ I ,,, ,,_ I ''I Rpspw,,iln: 'd,,i: --, C--- Bu g,-, y ijli'gr , ,,, Q--, l. at,,,, , -t,
clue .q-11;,, P-A- -11h, t-"i, I's piat, ,, p'- ,mlrt ,,, C, pz!I -, t ,L " -, , 1, , I I- V', i'_ -, ,_: , ,,- 1, ,, ", i2,:-- ,, m ,, 1 x 1, 1 I ;)11 IfIt--l-, -1,,tr,,
-, I 11 I , I I -- I I -a -- ,- > ,t-, 1 -11 -1 I I '. ",
'11-111 '. ,,,, ,, , -- - i, ,,,, L,% 1 I, ; -Id, ,1, "" It f, ,,.-,at,,j, I~ cl 1'- ',, 0 -Int ...... ptpltiII )a ,rRqrfJd ti, qu, "'n'4,w, ,,, t,-,,,n"!- i-,l I I :, ,,,, P, I, j, rja'-, 1 ,
I _-, I I I I t -- "" f-i --:'- , I, , i ,, ; -n "I _,tI,.,, I ",
-- I. J, -P- n,: 'I, 'j- I! fnt,,, ,,,, li","", Q- in, g"t., d ,_ a )-, in ? -,:,Idl , I 1-I"", I ,-6,1 htn." 9.1-)I ."P T'Or
I I 1 I -- -,,, 1 ,, t"", 11
I'll: - I ; I ri'l t ., ,.I 'I"d-, , q- t'lli "s i I'll 11,)" 1, ,_ , , :- , n _, :_ I I~ I : , I 111111p", i "t-, to -di, ,(', !a
1. tp .... uIQ ,I. 'it-i- -d" It", o ,,ul, 'Intl, ,P,, 'l Ali- 5AnZI, ii, ., -- _,_, ,* ,,,, ,, I'll 1,f, _7 ,q 'i, i __,_ t!ll 1,,, -11 ,
-1 -1 I "Ill ,,, -, 1'"'I"d I"t", ti, ""fl.11 4 I I I I -, -- ----,--- ,-, _____ Ora,-,,-,, ', 'I, N', "'.1I
wvir do i filt ,6 idi, P"A 1, ,lwilll, O 1, 11,1I-,mttti d, ple'!I: , -_: , I 11, I I f:,_,j- l,., v- t i ,, p- -, --', d-,, Sol, qlfr I., g"bl"-lo, Qot
ES Ahcr, ,613r,; _,j c, ,i-v' ,, t- t "f-,I1,:-4td i, I n- -1 -, "", ,, I -1 i, .... . I- )
"' " :, ,! ,_-- , I h --, td, CII I;I, ,,, j-tt l''I'tt", -- ,, I, ."I'll.
"I'n't, 8,k, ,,, to"'T"J.-I li,, '! [ I!""", d '! 'i , .", ) l- ', I I I I I I I I 1 11)l; -_ 11 a-,, ,ijf'nl, ,C l! 11
I z SP A N A "'; ",,, ,,i,,.,c, l,,tl"-,,hj,,,, l ,, ,- ,,,, ';, ,
CO trib, a w it ... )t,." ,il"" ltli ,", ,'i' ,,,Iz, 'l ," , ",-', - 1 1 1 I I" I 1, I I I'll I I I S 1- 111, 11 % ,,, 11" 111 t, 1n*1:
I -1 't 1. I , lptle-- 11) i, Il lil"11, D11,1 t 1111 11-i- d. h,
Z10(in 11blillIA 6I g'll-i"I" d-1 ll"M Mi,-, I 11 -- ", I I lin"b"1111 d, I'll ,,, do'l-a-t, I V- ld.rirtt Itt-11-1. :
I~ , '111 , , 1- E ,,,,
El P.-O. -lul-r-d' 'Irt --z" I-Ic d- ,At: ,,,,,, ":- .- I i %--1 ln -I' It dt
-, Y I -."_I.,, ,1,,1IltlI- I" P::' ,, , l"t-, I, , 1 nifil) ell P1 tvim po -_ _, ,,4, -1 "i", ,,
mados en II d, pm, 1,,, p-, --,," ,, t ;,,; -;; -, t "'TI ,- 't i I I, I I e I 1,; I : Ila Or 1,w C"I't"'( I- I, d,
11 __ -,
,r, nultut wfi-im-i ,,,, 1,0, ,titt'p-t t-l"J"', --- t tcu, "' ", I .,- - "I f Int!'- a Xlbl' .' ,--,,, "T" B," ,
,, , , F or ,1.0,; I ,- -,,,,, I" l,' i ., C- da y haTtI,,1_ 1"I.Nital d, cimul,,66, J, ,,,- ,, -,-7;, -iui, wi,,- T- i'vx l" !7,,tIl -,7 '--'- --, cdn ol (I't 'n lc ,a-' I
1 1z -, , .- -_ ,o d,, ticnd ,.;I. ,,,ri 13, i, g jll- --Una ,u I , I~ 1; I --- I tIntnd" ,- t,- It, --I- 11, I 'Idx. a sl, c,,,t77ti---eF, .,ldln
MA 101' 'I-bl, ,,, l"110"t, d, p-,O, p"r, I :-- ; I 1-i I -1 I 1, ., 11 I I ---l" 11 I
I , I I'- -, C"I'_1 ,,C 1 ,,,,,,,,, 11i P- It' -1 Plllid" a 1, Clr'l 11111111;1,11 on Jlluim.i., I u, ,lio Pt 'I , '-d", "o'cl" ,, i t -, A -d-,,t;, I - 1, I I I I -- 1:eI", ,
dmecho do to uo ,dmj N ,!-; dn ,,il Y, t-'- Ir-ni, I , - l, _1 I 11 I !,n,-,u q- 1 .i,:, .s tf, ,I ,dcc ,,b ,,,,,, ,,, ill ,I,- I I a 'I, PrIxedirilitritri 1. 1.
-- I'll I I I z I I 1-11,11 - I "", 7 d.4 ,Z l ,
,n '' _- -, ,
I !r" ;- , ', __ :I -, ,- I I I I I T_ il i:,- z It_ ,1 c ,,Imsti ", ,ii '11- q- "t.bll.I]* I,, plr. tl,,,Rd ....... i- y "P. d, p,- -, ;-, '-7, 1 11 11 I I -Irl, I 1, 7 7 ," Tpl, 1 '16 C
; e, , e, I '! ,- I I ,,, 11 I ,,,,,,, - I 11 -11-l" I 2 p "r. ,, .
I 1 'I - r-I ,, %- ct, qi- -rfl- Mdi,111, I ,,,,I,, It' d,1 E-!,,'. , "c
,s I'll -1 I I, ,,, I I , 7 F ol Cmp, I ,,, tipt'an, *,t, !Il I "ljf bun.
nu i"' ilinual. %,il: It"Hon- l"", &,I, lur'n, ,% t&ti", ,-Il '- ,; ,,, ,'- e, , _- , I I In, 'a 't I !, Tri
,
At frmtlt, Ort ,w, t,1,alf, iI1,uI,, 1)", lrdi,-- ;v!, -,'Il - v 11 I , ", , ,,,, , I I I I I ,-- ::,,,,, t, I -- ,- Iii 1,,,- ", 0 ... '_"' .It", rtI ,- I I'll t -'I" d, pa. "I'b"d; I I I I I I I I "I y I I ,, I
,, 1, I I I I'll, -- 11 -1 t "" "11r, T, I -, 1- ,,; ,,, Ir" , '' 't I I 1", 11, KA.dl, unid-, 't ... E,
ind-t"A. uu,,at, J)"', ,4-,,, i-ti'lift, j' ", C-t, ,,! ,t;:;-, t ,, ", 1, .g,-,,-6
11 : 1. I .1 I 1. I ril -: ": I -1 i, ,, ,11
-4 I ,,,, I I m "If I 1 ; il !,,'I ,r:,,, t "" d, "'I'It 0, "l,
.J.1 Iub lo, ,t,, N'! utdi""', "n ,lot 'l Etuild, ,Ilt: tlt- A t t f- - I I _' '1'1, :
j ; ; '. '' ,- , t 1, -q I ,,, , ", ,, e - -, 1 ,, ,,--i- 11, ll", z 'j. tIull ff-g-o" B"il ... I. y Rum-, I-, ton dtl mdipInabl7 Pali- d- l', ,;,;, hdi,,Ir,,- ', ;, ,, ,- "iIt I t z, -- I " l,- I I , I" I , -, I ,i,,-,, I ,, ,, ",-'e" i-!11 -; :Ift i 's', 1 n., 'as" "': Cidl- I !--t ptv""ra-, (Itu"'112" il'I I.mi-66 ,1,1 b-,", ch"'. v ""'i'm, II, r- ,I- ,t If 'i : id I -l , , I "It I I -, ,.I ii, :, 1, , ,- -j, _, -l tial !,, ,11,t -I, 1, I ...... tu-, ,, 1, I , t i '! 1, I I ,,, 11- ti, i- : I I, ;1 4t. -s dtiltturl'tic, (ouo m!"Intrnto ll"h MIA IT),lyli, I C; 'U'I'I" de :I,, , .1 I I I 11 I I / : 11 I j I 1, dlc,; -, , ly, 'i _,,I ,, l "'; -,i l-I F'dl -Ind"
: ,,, 'I?, ,.,, , I I I I I -1, I I I I I III:, I % ,I: i --- o- "w" &."n I,-, ,,,"Indl 1 1 pil" t1-11 ,, I ", por in, Ii--n- d
correspoldIn1f5 hotrita raodruo, ,iq I", ', it, lr.,_ ', __ I I i 11 I -11 7 ," I I 1- 1" .1.- n l I ;_ 't" :e ;, r dI, I;n, ,-., 11, ,;,,*
; I i : ,
,- ''I 11 I I ,,,
de I 1.tc qu, Faa-- Olt, si!! 111 -111 1 I I 1, - I -- ,;aail -,
----l, ;,, -n, ,i-,,, i I "I I I I , I I 11 11 a ,_ I I I I n f ) , H t ,,, : ', iti- ; za t,- ,I P,' I, r! ,, f,"tz q,,c 1" ,-, In
t _,"I"t, "' , I,, I
I I 1, 1, I I I ., -, j, , ,t,', n n i, I "",
l T, _- ,,- n! I Its unit 1 ,Io-tl ,Il Illi-', o, di, p,',,, n-nd, l ,,,,I,-, -b-dmod: .11"PtIort, "mo 1" "Nlg, 1, -,'tgt-, -I.,Iz ,, I a 11 I I, I, t,
Onta d,,1ala-*u ",I, 11"t-t. ,,J-t-, itm,'JA ".;I'll, t- , I I I I I I 11 I ___ __ ", "" I I I I r, I I, "I I I l ,.4- "I ,_ :, ,,,, I, ,,,, -1 I'm- ,,,, P-1,f",", If -,, iii Fil -, I 1 -- P-- lo," ,;d, vbjct d, dloendtil N CA"'l,, 1-llti .i C- -,, ,ii.,, -! p:.- I I I % ". n", in I m "", : , 1 I 'd 'l 1 ll a tttr,,d,, 1, dfsdioh, ,111 I!, 1 "'Int- v nn- -(, 1, I 1III, 1.
li, i 11 It, I ,:. -i etI it r-, i., I n -, 7 , ,-p,, I-, I ,, t-'11t---, P;
WkJ tuno C; t" 7 -, N l i :t"- ;, '- .. --- : ,c.- L- ,,,z:,, ,,,, np--, I It, 11 1' i -.", 1- d -tnd, Lais notas
quo tesultatil't dt -'st"6, 1 C; ti , "I't
sirvnn p,,ra crlt r onits -IdItd- Ili ... u- J,-,, ,,:- ;- ,tt_ I !--- ,, 1, ,,. 6 Pat- I I, I d t,, ,l Gcb ,m,, do I, D E SP E P O R T L G A L ,, -i r, S, "', i -111 ftl r- :, ,,, It. N It t 7 a ,, a ,- ,io, -- I I, t"t., tI Dlso 11 -_ 77L 11V Idl'l 11 P., e, lot
,6 CA.. 1 1 ur,
r :a- %11 Dnblit,, 711a ,,, "'d, b-t-', p,- ,", cb- G- ... III 11, ILI ,,,g- 1110,a- y
,: , : 2 1 d, , r, " r 11 d,! I I r_ e [ ,b- ;f"d,, "I Ili- FII-1, d, 111, 111it, lt ',,!01TAI; gwidnde, P-ij- i'l- t" ,br- 'I" et,-,- '!, v 'i I n, I I'- I ,r ,
,to el -- z 1; ,-,, I "', ,i, I I -- dn ill 11, ,- --!I, "P't-1- ,,a,, ,ju, 1" "gi-r- 11, "I't-11
-, -, 1t , ." I I - 1 7; ,, 1 ; , I ,- ,
qiowo 1,gal d, ut 'ok-f" Pit,- !Ita,, -",! ,,", It F1 onlit'l-ro f"'welm W eatlo , -- 11 -, i, ,11, I I, ,,g It. -It-I'd i ,- 111,ll, III t", 'jt,
ing-i""II -nfitwa la "all-["! T"tf'-- 6, t_ -. t -- ,-, -1 11 11 "I 11 , I I 7, :-.1- ,
"
"I fz,-, c, '11, F,_-P, " jc,- ,I ,'r
, I
,,, I I ,,, F: ,-- d- -':,' ,,,I!
Iter pagAdC, ;, ,_- -:"S, ,, , 1 11 Vll I j
P", F&I:I'do A, il" F am, a L ,,, ', : 1- 11_r'- 'I" 't ,-,,- I, _,,!, I, 1, ""t- ", I ,"
y 1 qu, ,impq, 1 MkRP ,1,o r- ,,,,,:,, ---,,, ,,, -ti, ,td I I 41 I 1,11, -t -1-1 ", ,, ,
I I~ 1, li I ': ,* '11'. I I ,,, 11 ,1, ,l li r a "; ,,, d, d ; ...... 1, I Ilj,-
I I I I I 11 I I I I I ,,, I I 11 1 11' -,- 11I Tlttltl, I llj
.hriIt ampluld: 1A, A,- i,, ,,,a- ,,it pw,' ,go,, ,pi. I- -;', t ,,- E', I I., I ". i ," 1, I 1 ". 1, I 11 '1 "I ,,, 1, I I I ), I,~ l" pmp.,, !" ,'4 'I" ,,,z
I z ,;P ",,!a 1 ,:_, ' ti-w- tl ,,llol ": "t.b ... v, i ,,, 1" ,I,,, J, , I"a"o
I I "I 11 .. I" I :, I I 't
reibirit It,. li'lh'i", d,[ -A ,,,,w, F, !a un", i'l,"- ,4, -,, ,, ,, ,' , I- ", 11 I % , " I I I I _- I ; I I e I I 11 ", I I I I' k I e ,, ,,, ,'- 1,;_ A , "-d" -I, It da
genuine, rtndmutwo ,,, -t l w-ld ,I, UN fl ,I, cu, '!',iz, "I, I I I I I I I I I lltxl I -, 1, .1- ,,, 11- -" 11 I'll "I I r ,i "', r 1 11 1 I "' 'I I F'"'l"t"i t 1"ll I 'n",
I I 11:__''1, , - I I, ;x 'I '. ," 'I" I 1- ,, I,, ,I ; ,,, ti, I ...... .. ,,,, p'; ,, dIgtfiii ,,,iI1.Ii If I, d" hi, & ;a, N- ',( -n dl,
.,uiI:u!adct. tl wut.f ;,-it;-,t, dl Ilb,", Pul, ,, a,, n" :i, illi, n
I -1, , -, I I I I --, 1 "' i; ItZI-1 I-111u P' d"-r -)IIII-111 W. T" o G, *I-,-,
ttahmj.s i,,d- ,,ic, ,b,,Ad- 1 ,! ,I ,jltltnfo 11- ol-,i,, ,,I - I 1. I : 1 i '' I _', 11 F- t l r , ', , .lrt, :I. ," I- 1
"! ,, I I I I I I I I I I I z " I i " ,,, I 11 -1 If, 5, i 'At t, l - ... lllit ',: ';,, dt,- - ', i,, ',! p" me!"d, ,,, 11 onh- I d, prccf,1,- ,nIi,, I- ,,,, ron,
).cti". -a ot-od" "I"', , I : I n, d , I 111 11 1. ,t. -red ,t do es, i ,P t vl,
", ", 11 I I,1 N'411 ,'s0t I I I -11- " ,I n, 141,11, "i""', ''I 1 1 ,th:,olo' P, ,, I ,, I = ,f
"'em". pum Im'I mull, !'_ "P, I I I I I 1, 1 "'Wo d v, pl n-, 4,Itr",-,-' 1 1, / 1 I' 17-' ,,, sT, In "I" ", , 1, t ,,, Q iy,,,, -,l I, ,,t orle treat, d. rue- ,-I .-ru .
.-I'I"i"', -,,,,I actual en conse- ,
We I is, d "'! ", I'm, Iilll ,, '!- I , , I , I _- '_ 0 I '- 11 I I I 1 11, '-z 1, ,,,,, 'j, -t I ts It, vat. A inablea y
ll I I ,,,, I '-', I I I it" -. ;_, r,-, 'I j..l",- 9pI '- C l Ut, C-(a--- ttlpti Caere
tt, - - _- " ;, z ... , I I I 11 I I I, 1. ,1 ,r, ,!,, h ifi
-a 1", "',,, ,!i, "," """ i, 4m) "O e It - "I "" "",-I, : -- d -vdt I, !-- tin -1,", I, 'I, v-, Cuba i Pais deT-,5tLa1_r1 .....
,e, rl : 1 : 111 ,
I I "I "I -1 Pc- "'d ,-, -I -: ;, uiiT Iffe
d,1 ext'Ani'm. ,4i, ,,, 'on 0, (t-tW, Iz',Iili ,,- I ,--, I- I I I I rt,,' a ;ic, 'l J e, I' te n, ect el, acata la
11 I I I t" ', I I ,bnk, I
, 1i -, ,1,1 ,dx :f e. la cal'i, d 1* -Inun- 1 1 11 -AJ la m.yol. ciud.della
I , I I I ", P, !7- 11 .e ,I 'i. I,- I I It] Z, In ,a, ,I,
-,diladm E p'-d-, "Pi" "'i-1- ,Wl ,,I 7-il -P P --,, 14 "' I - I .'
I': I I I I I 11 11 I I ," I m dllx, ",d" "* ,mdltc ,,,, ,It
I-ifim tetoum,,i t 't,"t'i-," Ion ---l 1,,,,) -r ,,' 11 tl-- _', I I li, I , I 1-1a, Ion eebro L, r z, e, qm be visto o -- .ambu, I, mal. still,% a tmvi del ,ufmglo,
, '_ --- ,: -- d,,.. 1" -PIhirow D.oeamats po- f II, A I "I "' ,,,,r It t-- 'I
;,, 5" ,
IQ A clt- - cil'i", qim -!,, A ,", ,7 f- I 111 11 i ,I I. 11 I -1 _.
I I I ., , 11 r I, -11 "", ,- I I _. _t. I., ,-t,, del ,I IQ la C- ,,.rt, ;-,,ID dIc "ItIt"', d'-lb,, df 1-Td ri- ldentro de
fnblr dt m zmldacim d, -- t-lt, :,;-", , ,clmn 'Je, -111 , , ", ?11 I ( I!l .o 1 !e rxili d I ace't', ,--', "Ita- li, -_. 1-11 url ISpirlto do loloran _'y Contra, ,- ',i ,,edtt,, tI- ,,, -- I it ,, -;, ,- ., I ".11 :, _, I I I I I r", I. , r -', i li 'T't- It, 1 ,- "tn' --t,:;I-, "11 I- IIII".
1r-1 .j, tI,! 1'-1 11 I I I I I 11 1 111 I A ", I- _' 5' S I j t -id.d qu C, ..-. --Itar,. gaa
---- -- : "I __ I t,,5, 's 1-1 r 2p""-" ,, ,tI ,-- eIl -,It 11- -11- q c I- -11-i P"' pTtrma ,mud. N,, !" I -, Or
v-I , , , , i ":, 1 Ar PC 01* 1 P-4t, ,o pod-,, 11-ar "'o ,,,
,:", ': ,,- -_ I I -- I -- ,, I i "n, -- 1,
'-1 .l ,I,,lj;- :, r It-g.
r "' -- I -, I I i t I cocrurfido por 1. -Ka' d ,,,, i il 1, _
Is I e I ,:: z" ' ; ,; 11. I : 1,71,- ,-; 1--1.. d,, e Nuestra
I I I I 11
I "it ,- ,;,,, I 11 I I I l, I o,
T em as de hov t, g, ,, g ',t-e ,r , I I -, gobiertam atagado, R -i.o.r., !,.roepc,6,. ID I el, i i, to e n IQ
t , i 11 I I 1, I : e f- '! I", J ', t- ;,- Im organi=,5A ,'I 1 s Naclo,,t j.dMduoi I-- ,; ,oloc-.,
I!, ,f 1 li ,; I I I - "I , ,,, , ": 1 w I I I -"r-' ,-i, 1. I 1, tI,-, to lu.id- 4- pcot..d.. .rrc, d, i ,, deecansa o,, ,I ,t !I, ,I :, d, nidad
tp r, t ,,, i 1 1, I z I
e, I I , , , r ,. 1 I I I I -, , I :_ Ili I ,, q ") I 1 "' Paco de luz en la alm6s era e te- plan* del m -1 19
Un "Etarido" littered F,'it hjj,,,r de Jg jllt t--,- ,il ,, ,, I __ ,, ', 'aol lit, , -4%adn por
11 "', I 1-1 I I' i ,,,,,, ", I I xl I " - , n , t_ r ll c I "' d ta.la-idad our ,eq.1or- p- Marti. el apdstl I -.--o ,nd ....
: I 11 I 11 11 _1, .. .... -- 't---7 out -I' .lfCrOjada_ 1,v Vwua .d .... ... P",d",j,-j)O-,hl ,,, lf, dpf--" I "1-1 ", : _- 4 1 Ei, fruk.tenat
alemoin i del Ctirib o r 'T I '! n, ltv': -, I 11 I 11 -, 1_ I ,_"11 p- -Xt-, -ifiladitos.
It- ,. --_ I I d, -i luto.1 del hont ,i]-cIlls, F.
11 I OI I I 1 Z I, _, ', r 'I --9, A7. 1 -tfIJiiI,-r. p7,I-,i-,e. i-Tri-7
Di, .titOl- p,,f-, 4,t- 1,d- : ,,,,,,, :" ,,, P : , I 1, p 11 I -, ,,, ll 11
1 -, "J", -- .,I I I I ; , I 1; I I .: -, -- -" .__Vt,-_ _-Ch6'. -istlr_ - deW67
V _, _,- ',-, ., -- -, 't- fkb_'Rl F-1 IF" :'a ota faroposigi6n nuestm Por dee.
Olt, ll, ;,, -_ Como prerooltoalt I ., ,, )-Oo m
I , -, I 1; I,- ,, ,,t, l iil I- 14--, % :, "I I I -- tr- i N:- -, I,--'l,, i a ,!, d--- a, I,,
I l"7 1""" e 1" "l- (' : 0-, ,--,.-, " Y .,- & "l- I I I ., ,I, A- 1i ,, : , -, It I a i,, lf, Organizaci6n de I" Na. lAttart, d,, mcinli, -,,m,, ,t-urd, ' ' I I I '11 I'll J>1 11 I I _1 I'l 11 '11 I I -11 I "I i ),- ., r i ,' r-ii, Z r.d q-, b," "l, 1 I-- U-d- .61. p.- haa. .1 ,W Sil- -w, ,-t ... If
I ,
"'di"'II -"' "! d" I 1111-1 I I'll ,
Al-m- 1, 1 I, "'I"', -h- de I i'll I I"! , -, ,, I~~ -- 4, -_ ,- I ,- , t o -1.1: 11 ,,, "el- 1"--', ,Itf Il I 'Ic ,-, I I t, I I I ,iL ,--- 7:-M -1 .- "' n I I "I 1 -, ,- ,,, , I " 1, st ","-, 1, ;" It- cl L" I r-rit. f.e!,! fj -trales parn opo la 0191-111661 11, I, N-"or,
', li. 11 I ,,, ,t ", e :,i : s ,,,I 7 tv ,, -- I """' a r-Hd.do, If- Wti- .,; ,vtodau ,,I'd' III'- ,t lirlnre
t' F" ;:-' ,, -,!", I,- ", P a 1 i "t I"'.., : !- I 1, v.- -- t l 1. 9,_11, 1-11 "', n1m, d ,
T A ctr Ija OfIl"i un., -!, 't, ,"', ii-, :, u:, d. pt, ,, .7, . ."'7g,", , ., ft ,, ,ut i I- Ial d--oladls 7,-CaPren- alli donti, pfl, 1- 1--t- "In
, RI, 11 ,- -I- ,t o-: , D'11, I I I , f-, r __ ,,, I de.., k di!icll, qu".a, l-6T,
htcha Pra ,r ,, ,"'.,,, , "- 11111 1,1 ,- --ts, -,, ?, I -, I. "I I ". i 11 1 -:_1 I C ,i) 11 III, 11 I ,; i-7 1 ; ;'l'd)XA o hm- 'ic,, ,u id'as y 'T"-', t'-i'v" ,,,il, II :P, _'I'd. t ", I, I I I -- '_7 I :- , ,,,,tr,- 1: I If- --11 -ft"'.". ,,, .ui ,?,: -1, 1,, I ,,, ,j ,T
i 1 '-,, cl q- d-' 11 --- I :''-t, "', -- I -t In '-v-11-, ,,, 'l-in, ,, '- ,, -,
cmn), 1, 11 ,.l,,I 11 li, ,;I tf I L l I i I o ," I t i I ,,,l_ ", ,,, tso, fIt-w, a gbie-, 14',u, 31f- -mlnr do ell,,, ,,:V ,Itt ;:-I - -- F ; Ttv % ,, I_ -1 -11- I- 10',, ,_,
rr' t-, dt, I , _1 , e I
T , 11 I,- ::-" r, ; ;Ia- a, garral 11-voe '- :, irr t,,J,, ,,
ill fl-h q- -,"j-111 -- ,, : -lill""r ,- ltzl- t'- "" ,e ,; ; t I i t t ugli que, pudier. oe" 'I","St"I"u"' ;p.derlt, de totut, !a, d-I-i, ; ....... ,A, que
1 11! i ,, :, 7: _--- _13. i,, J, -- ,, .- '--' I "'I', clad,- 11 apoy., --.
-, -t- I .. I,,, 4 onw n de la
__11 -__'1111I)1,17, ,.'lt -tIl It T'. I 11 I t,17,(r P C,,- 1):', ; C- I I \IPSO, 1 4 "I, r,',,'.",l.',,a, 1. harmiga !a Para "T'
b-1," .Ili il d, f"I", ,, O , "I ., -- ,,I ; .", e- I-- ,. in- 't!n ., "ra ,,, a I n -,',-. de uo dano morme d .... ,, funda-, -pei lf- I,! Io ,1-,- yI Q- t n':o t, -, I -, ,,I,. ejartj- geg.lr& si,,tido, -i i-- 14 1.
.-ba -,; ":,it, '. (-,-II1,In-', ., ,,, ., ,' ptCp,,,1,, 1, I I :11 _, i
I ,.,,, L I Z, __ -, -- n1--1 ,' J- _1 -1 irg 1 ,,",tI,.p:od'ca 1. ..-. To- MnWo a '_ I ,, ,_ I _, ;7 '!a
n" L" jT- ," rt ,t ,J, r,- I ,i,, , 1*11 ;-l", r-Irl, 11 t,-- ,,,, !-- 1, ""In I u. P-d, ,,at- nias anitit" Llc, ,,f, ., modida
:_ 11 ,11,1 ,, .1 .7111it" t'.
-t- T i' 'I, ,' r i C glellxoa, at I do eato , i,, meritot Juan gnriq im Cie 11114 "Xilt"O'cl
,I, d,: I ,-it, d, I, ;t-,"IIftlj Id T11r r:1-ib iI - I I F.hr ,' tr. ob.evadoles h mantel Iflamel"t cwiI4, ,, In"Sti- de todas Im c.a,,, I
-,--,-,1 ,11'1, Iln ll 1") '-tc, d, -t '_ -t.."d -,,I P, , P, ', :%I a ,, 1:
-- ,,,,, I- T, a -I , ro -l G- Via I "I 1-,, cr," to, 'tgoov, atil moil ton tod., I
1. 1, 'n i I-r L- r""'i-A d. La 4eletf.64u d, C-il apt- ,.
"I "I 1% t 7.t "t I til-n- d, P-1, PeTli7, It T, S'', 6andont e.. te pr ,fir do r,_ _,, u, :"", 4,
_,,, 1'11 :", 1, , , qua In AsanoWlta, no"
11 lil11 1 ,, g", 1, dt, !,-,, %, ,c, !-, T', I I iljor ,l A ill, ',--, !a, q ,, st, -d,- -,I r-ili- ,,,'-,-,.,,-IQ ,I- 1, C,1 1 au p cl.f;- ,or i,; fabulist 11 I..
dt d "'t, -A,-,, 1, ,,i_1 ': O 1, E 1-% lo \ R t ,,, ,,, ti -, 1 ,_I- 1,ll 61' , " - r- 1- vto-, a Ia -, 1- --- de, qton N, ,-g __py Cautda y B'It"'a PC'
1- 6, l, V;I: ".- t7- eirr Ijut cruu !a carruante 4dom U.Id,,I,!,- 11 rl ', ,,- "_ '. -1 atrio -0 Y otm
M-ioipof enCtarg.d. de resti el detail oldt, a ric, ,-,q;Iha, ol p3Z,1: , ,, ,, t, "': pr la, b-A 1,,I ...
'!" a I-, r, G- 1 ,7, 'ii ,,,, -,tt- plarlatuo--4us entle- (
1, Z- I ii t I I', 1111i d 111 , gl- , I cIJ -Tff I .1 ,t! Co- bl.=, 0-tio, sl 2 _: su a ,Iva
I, 010 11! ti fl, 1, t, q- flii,., In ,,,, ;-OlIeL clue ,;6. ni'ligtigia. i r,
-, til j,", z R, y If
11 11 I, ".I r ,,,, , 111.1 I"- t Tu ,:1-l" -,!, ,1, ,t, ,,, ,,, ,a; :,Me .,i,.r 4 fp mJ,, 11, --'I't, !" N,, ,, , -I 1, i ll .", ] ,,, ,T. -it, ,,,vr P, A-Ifi Ima- 61
I 6I, I. "I'- -tut, vo rtflop- glide e" colaciene ---, tr.-t-461, Por
f ".-EiI, 1, ,,,Ij I ', ,- d ,a Cgr ,,t,
,, ,t,-Ip, ,I ), It, t.- d. 1. eQC,, 7" It, dl:1 q-t yal $a Its A F ," 1'_-- t I 'I" -j -d, 'illig-n. .1 11--, a i, .i Uts A !a rap.5u. It, fou- plcuto t- p, tlc,:oci,,, busca el,
1-1 -e I.d- t o-i't !J.,drid ,I) !, -1 I, r.
Ut ", :, ;: _W 13 I" 'I, m '
-, c" t, ,, ,rz, : Li- s 1,,t. y .tr.., ,b de IQ. araqut i""'IP'll
It, ,I labm, qtm Wmetem m.ntoe, -pru, ol ,",I. ull ,,_Ier, ,!, :il ,' : tef,1.1 11. I dp:!.11 I - I 1, lt 111 ,i.-1,-r dlt,- -It ri: d, I, -Aae,, :PnWefti l -- t-- -, ', 1, I zr ttg-y Q_, 1, -t-,- ,, t o- an Undrart 0 I II, ,; If "'i fwda-u,,1 d, ,,,
d, 1,,ii" !I! 7 -'- -1 it'lll -I ' I-" --!, ,,Ilu- S--! pr, I "'
"I -Inltc,,, 11' I- l-'i-,a
Z,!,,,,, 4__I[ Il, o, ,; "Orl, smtvn ta car ,
j-, : t d C V, dts ti,, ,, ,,,
,tttlt l i :1 d- t-- 1 ,- -11,, r lln 11 lillt__ u C. ,, ,,-, I ,
-1 I ,Z, I lt, a '. O",_iiil, ,,, ,,.,. ._f. ,. y 13g"r qI, a IQ
M.-Illf, 1-11 ;-, ., ,'-, ,1 1, ,! ,* ,-,---n- tn l : !kt [ P'. ,i".- i. q ic i ;-1-11, P til" 'I, -I-t- J,, i iT-1cOp--11,t I 'o, P , r,. ind-,ttiii-t--t,, d. I (I n4c ,6- MOTAl do l", t ,')-, p
-i ,i "'d, Fj _I" 1", ll",tgd, f lvd-,it_,,1,S Jtl
", ,f. ,,it-- L-D'sp-ra-'al
, , j ,_ 'i- 1 1-CII_ il ', -,I,,- "I I llf-109IIII 1, I I ;,"1% If,
chc- ,-,, ,I ,,, ,,, - If, " If 1 ', ,u- tto- po, que III r.poFa ,] I I
,,,, '-, f I- -I ti,, T, V I I -, I buu,; 1,1,11- 11, I.b,. q- 1, .At- I 1- T 111 1, ) I hl.lbm Y. ptA-ul. ,I, ut c-
nAran I P ', d, ,ILI 3"t-- tt-,11 tlit '. I .1 f' u, 11 11. I 66
,,, -1; 11 I Ami, ,3, L. I ,,, ,! PI, ,I,, dl ta.11-141 -I-fl. Y l' qui ; 1, ,,,, 1 I I -.1 y no (A-t N'. lo fmplvul t ,
j t- ". s, I 'l L 1 -It, ,,, ,I --c-, ,I, "no-o' ,; I- r'.. I ;- Itl Quo -div ,IutsI,,,.1 "tu." .1 p, ;," "I'll: ': ,:, t,.""' ""' I' "'u"'diA 11 I i I n-e- fit a, 'n-, J ,,t,
1, ; ,- ,Is--1 1- --- 141' I 1, ,,,,,, I" d, it ", 'I if" 'A
t,Ctt,,ei- dI, ;,, '' t 1 I I If "I I I ,, ,, z , bliel- uA del 7_6 i- q - d, zi, cj i, ,-d-c- ,I!, a,,. , Ixot, t- P,. '. 1- -- -_ _:,_ Iol d"',"Inol I-I"i- T", ,
I, I , L -, Ln, -t, '-I w,,, Cl, 6-d" ,,, lI I-WI,, ("'I't, ,,, 1, 1.4 I,1: ,f ,.'auel-ha.t.
d- 1 I 1'9 -i- or 1 del' -' I ,I 'trawa. M j mo, , Iii --,
I- y ell I 1-1111"i, Ittu- ,", It- -1 Ijuo il 4 ,
Is ONU b-te-, 1, i ;- t I !, ,,, , d-f-l- do flicti- I d lt ,, _, P_ j;.9- Into n- !rl 9 ,I,"i. "m Y4 ontealrodt, El I uOII, zr,-. I-. ,, ,, i liitIII "unto, clue J# d" '. dI, ,,P 1.d. of .1to,"i'to, Ell fit. 11 torr-I-1 %, ,I I'l-, -- ,
ju d _c liu J, ;,, d, -- -l-,", %clals del .to t-bi4o f,"it- 1 .... r, d I 1:1- -,lI .Pa ,la, ,d ,Z'Iti", ,:, ,,,, ,,, It -, -l- npct ,, ,,, P-ando I --,Itu -boo lo que putclen y !. r q-, isi -, ,,. tan p,,o*
V,,,, j ,Iptad,,, rturut, o it o ..., .. ,d, !a 1, t", t! ,,I". 1,uCO, , ?,tr -nr ,-egfu eal ... 11 ,iolltnt.- ,,t- -y. ..led A I %!,cuui actu.1- ro d, ... i.r w top,.,, N, A, Oja e,- ,, PQ Poedew. art. lup" O e I "' ""i", "' "' i, "i" ""
Stall,,, Qor el t,,mp .., dema.r. ; """ _jaj _ta __a cia ,At
t., F, ,- I a I "I .111 ,.""I.,I,.f! ,,,, i:- ..( ,- -. j ""o- y d ... d.,-bbg.a rtl*, tu.l., I I ti lv- ptr Ift-eigueK. -..do ImI -,%, "I'll, I I 11 m-l!
-- ----, .... .__ ...... ___ ........... ...... -, I
I~, ,
I ...... -1- -.-----,-- ,- ", I I ___,_ ___ 1


00 CXV11 PIM0 Dr 1 NINPINA. I I M (x It 11M H, 190 PACIINA CINCO
Cro' nica Habancra Mich? pri (frltiayitf (1v 01fin i
Regallos para BODAS


A i 1 i RELOJES DE OROJ,
NARCISSI

ELEU
Atty
PA
j
',Art,,
Ac
z qR"
CQ" EL
NMI' 1111Vtl
Av


LOLON'A FITPACTO R ILL-11.

7
BIENVENTO FERNANDEZ Pilar fjtmfrdri l N Vrrrf,

- ------- --- -- -----PLYWOOD
PARA MUERLES

P.- ,d- 1 .,.I


4%

*RO ClENDO VARELA ALVAREZO ----7- ADMINISTRATION DE SCENES
-NCIAS BANCARIAS, ASSOLUTA
REFERr
G7: A Y-1ftk0TECCK)N PARA iL5 INTERIM SES
4 01 CNAr AVE, SELGICI N WU-S LIE ALIEND.W TFL L 16PS 0
-7 T f il I S
li f ,l 111F do 4)" LA PIONEER Y LA MAS M

I ob
A LA V EZ ..... .
-71,77
0"


Op r if. q, hf h M om Ven
LA LAVADORA AUTOMATIC

To, dt, rttl iiamiento y )a
tl lo- Jisefios... ]a finura y lustre 11 I'l v0r Jini .. la r;queza cle Too TOMA EL AGLIA, LA-, aJorn-g, en 11 9 y a] filego... el buen gusto del
ENJUAGA 3 ECE- E\FR ,k,,E, A A
Y DES -C)14ECTA ... colorido... il.n niri 'm Regato mAs suntuoso podria
Ilded pcii5ar pir, Aperfuiar a una damn en su onomasticn, a wi-i n -ru,.c esponoJes, na a tam.
mooz o GYRAMA?1-, M %V!,71c"n T,,irn AfiaJir a F i coTecd6n d
.02-LUX 2,
de -rtffivmg y practicm

0 La BFNDIX o !a pioneer de 1,,, 1
dovis awomMcas La
Ac.mul.da de aAo.
h11CC P051':' : U ell 00
BENDIX hoy fezca la umodema del
qffx-v ft dad co.vIcta de modcios -I'm rafac! T, ni
I'mos Pcccios, oda. I.s ccias y todos los prmp,;rstc MODHO DE LUM.


.. . ......... .
e
L J, C.1i, P-4;. ...... $33500


T- '1-7
MODEL STANDARD.

rt- Q

Memorfindum AM.- -eew;
'*ft**ftowi $29850- tl- I Ii 0
Social rift 4
Dwrilmdares 00ra CubaF* p, e

7
SANVAGO Di CUBA Sa t P;:.... ..... ..
qqq
.
PAGINA SEIS DIARID DE LA MARINA --NiARTES. I I DE OUMBRE DE 1949 A W) ( XVII
,,f -,- , 1 I-A- ;', .1 IU ,I t1l""", ,,,, ,,Ili,- I-, 1-i
,,;I-11al"Ill'', I 'i 'I'd 1- ,!-, -,- 11, !I --J
Anafiz6 el jeie del Estado en, un grim, discurso In obra. retilizod(i dumnie sit primer (tho de Ghtio ... 1 I" '11_, 11,' li--- I,
I ------- 1-1- 111 11 I 11 -11 I 11 I I I 11 I --'I,",-- _,____, __ I 11 I'll, "I I I !:, ,1:,-t- i, "I" "' d,, I. h.l-, III, I H,
,"', I 'I',,, I,,,,,,,, Ilit""": ,,,,I, I "': ,',I ,, ,,,, ; ,,,," ',l . .... .... 11 11, 11,
,,,, f !, ;,,, IlI I,"l",f ,,, I ; i, ,; ,,,,I, ,_ l"', ";"I, .. I I I ... .... I. 11 '',
IC.M I. U t Ion de I., rw I'" IA It Ilk I "I'A ,,, ,li I t I I-Iill1II-- ill", 111ir"", ,,,, h,, ) ,,,,i,, 'J", III, III ,4,,Id ... -- ,ill 1 I
"'?"ri'li,"It ). ,,III,, ,I,! i:,!I,,l "It 'll "I,"" I",',, ,,II 11 III,":, 1;11I i I 1, 1: Il, ,:,_II ,,,, ,I,, I:, ,,,,, %- ", ".,I'. ,
,I, '! ,,,,, I 1, _1 ,i ,I!:i' :":l,, ,;, I. r "", ,,, ll-- II- ,111 ir", l, ,,l,,,,,,, iy,." ,I,,,, ,, ri l-, ""), -,,I I ,,,, ,I,,, I"', "I ,W'11' I Ill I 1 L'a I,;, I"", Ill
,, t I'll, ,,,I, l)"'I'll ,,, ,ijill",- I !": i ij11II- .I lill"'I'll I't"i" 1.1"I-'. ,- V.4,1_ V.14" I g, Il--- II ,.-"'", : FI n."'. Ifill-tH.1 "I''li-l d (1, ,,, ii ,,, 'll;: ,)I
I , "' ',';,,1:i",, :, I , ,;,,,, ,i ,,:!,,: , "'I--- ,- "" -, I, I;, 'I- NI f! ... ... It d-t"I'l
1, :", w1i I ,,z I ,t I I: _, Il -i,; , I 'I, ,
l,"'t"I"ll,""'I"', I,,%; ", ;,,,,,,, ;"" ':';':',,'.,',,,,"",,"*, "' "" """ Il"',' f ,- ;, ,_ "' ,
I111VII-111111 "1' 11'1'11i 11IIItl'11 I'11 ... .... I,,, I ,, I l' I 11 I 11", I"" :: "!, ; ,; , I: I , , ',"; ,,,, I : .1 I ; :11:11 1, ", ", I I I I '-,, I, "" I I I , ,z ,,,I ,l- I, ,I I It ,,,, ", 'it I, w" 'i -,,,I ,,, ,,!- 1, il
"I ; I I I I I I I I" 1, : 11 ttlll ,, III',',,' ,, I "I ,I E! I, i 'i 'o ft,,J, ...... ,I, ".
"I'll "I'll, I I I I I ",I, I IIIIIIIII, III "',""I'll "I I I 11 11 11 _. I ,!""" ,"- "" "' "'* ""' , I, I; ,,, t I I, I I ,; 1", 1, I I ,,, ,,, d0,
I-'. t, I It I I 11 I I I ,I I 1, I I I 1, I I I I I z 1-111 I,, Iw, ,I 'I"Il", I ,-,I, ; ,, ,11,,, ,,, "":, ,,,III l f"'i,, ,I ,,f e I "
.1 I "', ,, I 1, ,,I I I '111" 11, 1111- ,',,I 11 I I' I I ", 11 I I ,, W::, , I I:I :,""i o 1, ", G" ", '""'I"'j- III 1, I .1 I I I 'I"
"'l, I I I I I i ", "I'll"10111 11 ,,t ; ,,, 'i ,, Ill, f I I I ,),, ,,, i, , '- d"l, il" t,,,, r ", ". , i il 11 I'll, ,j A",, I ,
I ,I ", ,I , , d ,- "'I ", 11 I "I' I 1 I I', I 11 I 'I'll 111II""', ,,lIflII,1, If'JI I ", I, I, I I,
:,- ,,,:, :,,,,;l,, ', I, i1i "', , ,',',', I ,,, I I ,,, I'. , ,I I k (I I 0 1 ,, Y. b.y M .Iffl.o- "'I', "", l", I "'i""'ll, ;,"- *-' ""'
1, 11 0 1 I 1 1 I I I 11- , , , I " I 11 :I I V- ":,-- ( -I ... I to, ,,, I- j,"'t" '11"if"I"'i" I j" ,t,, -I if ,I ,,,, "', P-4 "I"" , ,-, I i ""' I I- d ...... ilol 11
,: , I I , I I I I : ,' I i I: P , i 'I,:",;,: ll , ;11111 I ,:,:, I
,_ ,t,,,, ,,, dAh" hl ...... I "It I I' I I I 1 i, "'t" ,,,
, "', 1" I", I 1, i"I ,I KcIA"i-ii-, h, ".1, I- -,- I tw, b, I"'i, -.-- I, ,,,,, - It ..... 1, "I ,, 11
-, 1. ,,Il, ,., -, : I I I ,il_ id, ,,,, I I y ,
,I I ill, ,ill I I, z I I, I I , h,
I i I I I I ,, ,I,,,Il,,,, I ,, ,,,,i """-,!- I ", I I 'I
,i "i'll I, 'il;l t-I ,I I Iil I ,I I ", :1, I ,:,, l l 1, I* , I~ i I t , , I.,, v, I : l;', M, It 'y T, II I, I ci,, ,;.,, I I ,,, Ili " "I I I I ''I I I I I i l'i If I 1 I I ,' ,I , ,
I i 11 I I I ; ,,, il 1, I I f ,,,I 't I" !
'' I ""I", ,I I I",., ,,.",il,,,,, "I", !, I I l, , I , ,I, I I I I I I ...... ,,, I .. ...... .1 1, n" -,"!l I'll, 11 'It". I ,, " "I' fI,,,,,, wl, ,,,I, 'I I 46 1- [ i, I ", I I t I I I I I I I I Ii i I I' ,,, , 'i l1l. fil I I
1, i""! iltdild- ... 11 J, 11 ,Ii,(,, ,I,. 1, "" I "',", it, I U,
1, I, ,, ,,,,,,,, ,,, , ,, % I I I ill I'll, 1, ''I'll li,; .,-.,, ''I 1, I I , "", --" ,["ll "I ,,, ,11 ,,:I,, ,, I -, I, .I t 11 14 l-;,dI "'PI ... I'd. , ""'I ,,1, 'i, 1111- "d, -i I'll, I, IIIIIII :1,11,11" ill ",I A, I;
I ,I .... t ,"', ,,,II, lI' I, ,, 11 (' ,U, p-, III d,,- ,,,, Ir ,,,, ":,: ; l, "i. I ll t'll'-I" If, I, ,,, I :, ,:', ,:_ ", III I-j',
I'd I I ; "" I t ,,' ', "o-o"t'd, ("'-iz ,l Z -' 1, I :,,,,,,',', ;, ',",, ,z "', ", *, " i T I r1l I,!, I I ill ,',- J"f,;
it ,, ,tll,, I, I A l i i l ,, ,I, '' ; It ",::, 11 I 'I', "I", ii I ,I H, Ir"; I po-I". , I ,
I ,,,, ; 1, ,.,,, ', !"t, ","o"In r, 11 "I,, '11"', ;,rljl "ll !:, I , r"t I, ,I ,I, of"ll d1i ,a Id "i
it "I di, , '! I d I ,,,
,,),,,I I ", ", I"! ,,:, ,,',."I it'lz ,-_ I,'.' ',',' lf" ,' j """l owj, I; ri'l I ;, ."L ',It ,,, -,IO ,,_; ,,,,, " ;, rf,, I ,,, ,I 'i ,, f I I i ... 'It "I'll, I" I
'_ t :" "', , I;, ,, ::, I " ; ,, ,L'- 1111- it, I I., l- 11, 11-1. 1,11, I I ,-lit'i , I ,I", ', I ", ii" ': ,,, ) I: ", j, """ll-I I ': I !, I.
it ,_, ' """, s'-di, d, I ;,- 1. """ ," I, t", _,, ", ,, I ,;,,,, I; I ,I
I'll, I'll I I I 11 I ... ,I I"i ,,, ,I Ill d, 11 I I 11 I v, t, I I 1 :"tI',;_ "'*,,,, ,,_tIi,,
"I I I P iTI11 id"', 1- I III I 11 -j";, ,; :t- INI I , lt- I, I I I, 7 13 ,,-I il"I""I"'Ir, 61 I, ,,1- cIi! 11 I ; -: : ', 'lI""';:,:i" ,;l , I I"",-,, "I' "'I'll I;iI_, ;', ',r -; k "i, K I-!,, I ,,,,, t" ,Pli tli, ,
Dl 21, 14 r,,,i 1, 1, F-- N, I I ", ,:! ""I"ll, I ", l, "" 'I, I lz,0,, Io I ,
I "'' ;Ililil 11 I I I I 11 z I t z il I I ,h
, I' I "' "" "' r, , d ,, 1 I t", I I ."i , t n,, I I ,,, ,,,,,, i ', ,,, I,,. I a "v ,", :,_ I ""', ,, 1-l" '),"", I'l I I 11 ....... Ill
-,, tl i ,,h, "t, ill 1- C, ,I I I ,,I ,
"i ; ""'it-I c H'. I ,, H, ,,, jt- Iif,, h, -l,,,lI, , -i ",,', ', : i "! : ,'.' ,,, ,,, " ,,, ''I I , 1
_I l I I I 0 ,I ,I -, il C ,, "INI-1 11 --, ,I I I I ;J, ) , I. I I I, ,,,, I, I, -, ,3
, dr I ' "I" 'i ,t ,, I I,:"-. I I ;,, 'i" Ii- It, ) ,-I 11-0, """ ""'t ;_,,_: ', I l r," ", t", I, , t I r1- "' I
:;tr- c ,i 1: 11 I it, ll t- 1--i" It,, ,,,
,I ,,, ...... I '. 'd'i" i',,, I t !,.I I,, "il I, ,I, :- -t --,il ;,!,n E, "d, 1 1 6- ,,it t I, t I- I it ,,,,I,, ,,-1i,1 wofl I -, -., l1,11, ,, ", ii--, 'i I. I -'- Il I I 1, ,it ",, I I,, ,,, I II,; rl
"i" , t ,,, r;', I I ,It, I 1 I I ,I, ', I -, , it
-l" i, ,-, 11 I"" i I j I ,: ,,, ; "I 1 i:-t ,, ,,,, , 1 4- 1, til d I if-Il ,
""( -l I ;, i I l""f"t I G-- ij ,,I ,-" z ,,,, : g-,, _,;;,'I. I- dl ,,;;I,,,, It , , ,),I , I i"i", 11 I),,, It 11 I , I; It,,' I 11 I ,! 2 ,,I,,, Il 'i-I .1 'j" 'T", ,
:", l , i ',"1,4 "-,'Il "Ill( 'di'd ,,, -.I,- "-,-,I [ .,I if,,b ,,, ,,, 11 '' I , I , ,, ,,,,;i : r" 11"
, ],, 8, g,, -,!" P -,- -III i I 11 I I- ,,Ii r d, ,- t ,,,,, t, -P- I 1 ,,.it I I! !,,- I, I" I I;, 1, , ,,, ,, , I I I I li i I __ it ", I,
H, I ,j,,;- ,, -I;A., p"'I"I-. i I F-,,,- -' i " ,I P , t I ,,, l-:n-, I I,, 1", 'I,,d- I ""il-I, t-, -1 (;" 11 'it , C, i,
i It, I ,, i 'n", I I :11. 1 11"I ,_,_ d F I ,, 6 I- I I , I I , 7 " I, ,tli- ,,,I,, z ,, It, ii, I I 1, ,.%',",' I, I
Milt ,,,,,]I1,, yi-,,!,,- H F- ,:', Illl I, ,, ","t ,,,,,, [- 1", ;4 1 6. I I n , t, ; I , lj ; I ll I I I I'll : ". i " ,, ". i I,, ,, I 1, Ill ,,,I I p. I I I 1 I
!, I 1, i, i , I, i d 1 1 ; I it I I "'It'l, I, ",l ,, lc-ll
11 ,,H,, 011. l, ,, "i""", ,, ','; '- 1c,", d, It 1 ?Ii:1lt1t1 l, "I JI -,1111 ", I 'i"I"i't, ,, i I i ,ld" P ,, 1. cc It I , I , 'It """ 'I''- ,,, 1;, "'i- i" i I it I I -11,11 -I; I ,,, i- 11:1d,1111* _111i,', 11 11 11 I- I", i I, I ... III I 1111'1 ,I; -I, I
IIIII I t" J, li_ ', -itlf,"ll q,,, ""ed", R,,t-',IL 1 I~ ,,,, ,If Q ,I ,,,];lI- t"'r-t I- I ,I ,,, ,,,, 1; I I P, I 1 It, "'It ,, 'It i I I 11 ''I I I I I'll I -vik- 'j, I I I It I I It
Gni,- ,i ,,,, ;,,, ,, ;'i", " l; I , j ,; I' II, i l, I I 4 ,,, ,,,, r I i
A dtP-h,, '11"I'l Ill Id" I_ : 11, 1 1'1 ,. '11'1-11, it, -* 1 ','Iq%, , li, ; ";ix" I-I l. 'I '. hl ,- "i" t C"II ,"', Ill tit "-Ill, 11, I I I I 111 11
1, 4'e'', I", ilq "" ,, -"-_11,1 "'%"",',"'- ) "I"' l ',,,"I l .:1 1111 11 "I 11,, r ,It" I I I., I;_ I d, ;I, -I, t"', 1I,:",-'1,,l "W"i" "', ( ti, -, "i, ,,-- lj '- i,1-,-'I- I "
, ;i 1,111; ,1111i I, ..... 1'.. 1 d , E-.I, -t" I, I "I I, 11 I Sl .. ..... ( b ','- ,, ;:;: I I I I I I I '11, r t Fit ,, t- ,, iz:: ,
11, 111-It" ,7i !I llIi, 1r,-,- I, If , , I , ,,,, I- ;,, tild- 11 -IlIll- dl 'I Ail,1: 1 1 iIII" I - , ,, -,I-, ,,,, I d,, ,, r, f r : I I- ,11. ",J,. r-g!"t, -1 l 1, i llr ,1Itil"11.1 11 I "' i '- , ,, ,i :,P, !, ,- ill 3", 1 z, r i -,! ',I: ,, ll lio, f,,Ql I,. I , I Itj 11 111;r., ,, "pi-, ,", ]l ",- ,III, 'i, t, ,,,11, ,I
I l "',",, ,
,I R-, ,,,,, "', 'I I F, "'Il""', I'I,' I 'fli" ",
t, It I 1, ,t I'll, 1 ". it I, "- IlItIbild" A tt ift" Ikldr tt", -- I, ....... , ii_ I "'! "" "" I I,, I ,,, dllllii, -r -, ,- t,: ,I, -, i i-,," I_ it, 1_1 il I'll 1.11, I ri, ";,,,t "", I t,-,, I 1: 1 ,,,
1111111 e!itll 7 f1-v-',-;, e I., ,. f d ,I '-- , .
, ,, I I 11 I 1 I I I I t] 1-1 ijI, ", hm I 11 1: lllzl,-, c I 111'e, vu,"di .... .. I ,, ,,,I,, podl, ,ifll, ,l r,- ,, I~ 71
Ill ''ll, ll,", "n, 'Ill, li "' I, I ", 1, I ,I , P z ,, I i"I", III,, ,I, I", I,," "
'e-llwl el-Oni- III 1:,I1.1 An a I "I I I " a I, E, 1. I"Itl I , , I I I
, I "'I" I , ll: ll, ";,P"" L""I ,,!,I :! ,I,, I 1 !, :: ; I
"' l- "I"ItIt"I'l, I- I ", I i I r") 1 ,1, ll,-,, ,: ,,,,, ,,,i,",,' ,, ,","',',, ,, ,,,, ,,,-, I ,", 1,11,71"lil'i'l- I I,' I ,Ilo! d ls .Wj- I 11, "" I It',
t'!- I 1, -4 t rtr, ,I! po-b,, I:"" "it-l'.
,,, 1 " ,,,,,I,, , -, l""Ill I, ,,, I ,iIt ,,,,,, I -, 1, I~ 1, i. ,, I I I ." it, , , I I 11- "I",
I z" 1191t ., ,I, 1 "."I, dJ -? . do ,,'- ," J- ... I.,"", tif
,",,' ',i Ab "' ,,q lid I 1, -,:,i r ;I I I ", t D'St" ', "! ,It,,; ,,, ,,,, :, 1-1,
111, I ,,, ,I ,-d ,,,v "I ,, i f ',l ...... I" 1 i ,It I I i I or I I 1, r, 1 -1 ,q, ,,,, I- , ',,,,,I,, dl I I 'II I, I, I I$ ilj ,I, ,,, ,,, I I "O.".
h I I -11 Sit. I I I~ ; i, 1- ll I It I ,- I 'n 1, I 0III IWIll fi, I", 'I'- ( I iij I~ '! ,,,,,,, ""i", , "'t
I~ d d""I ...... , '. ,,,, I, M lnd.. t, l I I I ", ifl-11111 ,,;,;, I it ;, I ,,,
,, ,,,,,,, i I~ --t-,, . ..... ", ,u, "PI, I if, I- -, t t, d, I ;-1 "I1, , I I , Z ,, I , d , t , , ,, T H l I ? I" I 1-i-l'I " ", it I, r Ii,
liblI "t"It Ntdl ,th, ,!- , :, I Ill I .1 , I I I , I il, : I hl 1;1111 pl,' : ', I,,,,,,,,,, I (;t ,,;, r , I .1 l'it"I'i I ...... I ,i ,,, ; ,,, I li t!;, '! ':""', I,,
I I, i I I it "'I" , t! ,I", Ka i-- I, I I 11 I I I,,,,, ; I, "ll"i- ,11 i , I I r,,FIf-Ii,,- i,, "-" I I IIWCI l "t1- elt, I lI (' t I 11 1, I I I f, I , I ,
,Iiliullll' ;l It" - I r I I -liILI-:,,,, ,, "I', I If," I "Ill 11 I , ', --Ill; lt', "'I ,Twtl,
11 ''I'll "I'll, .1 i :, I I, ,, 'p, , f 1 I v 'It, It I 1, 1, I", 'I',, l "I I i ", I'!" I. It I 'i" ,,, I"i, I ,,,I "t ,,, ,I, III 't ,,,,,
il 1 g , ii, i t ,,, z , I l %- ;,I ) d"i , Ili it ,.!,, ,I I "I I I 11, I- I~, ,-&/ I li, -, I .
I I I , t I 11 11 I I I I I Pill,, I i )--, -1 iu;, ,, I, ,,
1 !igl- lill d- "", I ,,, I ;I ,, I ,; I, I I i, ,, :,, i , ', , , , i I ll , I ,I, ,I I I I I I i.' "'I"',1I. ,, ""'III, (I'll I oj, t III, I I tl 'I I -1 t" III, :,,, "
I I I i ,I , I ,f, i I I tiII "I Z11 ",III, ,
"llid d, ,:,,, d"po I I I, , !'I 'I"', 11,I6 11 f- AI- .r d, ,, I "I 11 : '. .1, I',- C, i , ,I, t ,IT ,I ,,, -, I I I. ,' , ,,,,,,, ii, 1 ; it, , -,- "" " t:,_ I 5I I'lift I 1, il"'i -, ,
it;, .1 , ,I I, 'I", ,, ,,I I, , ", : I ,It, ,,, I ,- , :-- I d" 'I't", l ,I I N1111 rl" I I t I 11 I 11 .... i I "j, t ,I G"" I I: : I : ...... l, I I, I I I, ,
t:IWIll"I ,,iI1-,,6, I"", I I 11 ill t -1 tt'l 11"J'-, ", I ", 11 I I -f I I; I-, I, i "' ,,,
fi it, i :1, I ,, : 'i, t ; I I I I :1 111ill I "If, I- 1 1- I- 'l I I _,, ,ti,, d- 1 ,1, ,-','- ; .I;",, tlj,
,, I I I, I I : -- I, ,, " n I I , I .. , 1, , 1 ( ; li ,,, , f 1, ,, , i I t , I ,, : I I , I I "le,', ,;, I I z I ,,, 11, 1,; ,, I", I ,j I : _- I I i I 11, 1, ,,,, I I'll I I, "I .
1,i, 1'r, (""""', It, 1", P , 1 ; I , I, v "t, I I I ,:, ', ,, ,,, I I I i ,, I
l)") J'I, I ii ,1, I I "'I" t, I ", I '- It I ii I ' : ' 'IL I 1 I I I : I I I I I I I I I I I I'll, 11 "I", 'i, I., ,,, ,,, I,- , ,, I I L I I I I I 11 11 I I I 1 1 I I 11 I'll, l", 1 l ,. I, ,, I ,
rl""', 'i"', ,i,:,i -.l I l 11 I l, I"' "' I 't I i "'., ,I ,,,,,,,I ') I ,, ,
"Ij" , , ,,$ "I ; l I, I'll , , , "I'll, I 11_,, ,d ,-, lt- t ." , I I I 11 1, 1, t -, I I ., I I 'L I 1, l ,,, I I I I ;),,., 11 III, I I,,
I I i, I I,; I', , I -, I I I I 11 I I I 11 11 III 11, 11"" N, i"', 1,
", l I 11., .1 :1.w, ii v i t, I I 1
4, ,,.,,',; ,, ,,,,,, l, i* I:: L',',! , -t '. I I I ,, l"i.- I !Li,- I.ll,-Wl 1, ,, I I II, 1, i; ,0,
1 i I I ': I ,d" ,,f,,: l I-~ I ,, I I I I I I t ". I i. 1, 1 ......... ;" ,,,, ,: i , ,,,,,, " ,, ,,, ,,, "I" ,-,"
."t-ri, 1. ),-,tl llli ,i, I I, '! '1_ 1 I Z111 , ; 14 ;i ,!,I, i I tI t,!- , I " ,, 6,l, !"i. ,,- ,. z , I! I ,, j I ,
I I I I I 11 :_ : I I . t ., I I, I I i I I ",
Im, q- v ,,,,,d, I G, E- i ,,, I I I I, i, 11, ,,,, il"Ill t ,, :,Ili,; t I I I I I 11 I I I'll, I "J- I I I i I I ', I -, I :::
II I I I ,,, ,I ,, ,,,I, : I; I z1I ,'I 1, ,!I,, II- 1, I ", I I l I t I ,i I1- 'l;,t1 I, It "I ,,, l ,I ,,, I I, .. .... 1, t 'i I I 1 I" I I
I ,:1 I 1 ''I I :,,,I, z ,, "" :, I ,,, I, ,, ',
"' v H, ", ll h W i I J :,", ,,, l I ,,, I I ; I I 1. I I ", I 11 l" ill, I , I ", I"",
a b" r -; !". H" '-L I laod,, Pit- .,I ...... I I 11 I, .1, I I, I, I", V, 15, 1z -1 I I I I , , 1 I, , ,,- 1, t .... 1 --
"i-III, Iql l cli';, ,,: t"I I ,I;,,,' I -,It ,, it, ", 1, dl 'hI,,Ii, .- I I 11 -- 11! I III I I I I t I, !r, I ,it -1, I I I il- III I", ,,I 1, ,, ,,,, 'I", ., III
3 ,:, I 1. I I ,,;, I I I "I : ,'.I,, ,;" !, ,,,
1n, I 1,,r 0,P't"', ,I, t r '' I P.,XI ", 1; I I I :, ,I I "I', I", I I
, I l, i" I'll '11" ;,, I ,, It, I ,I, '', I I 1 1 l0iIx 11 11 I 11 11 I- I 1 1 "I 1 1' 11' I 1 ,,, hl- ,1, III,
"'p-w", p-nt"'i l I'11 0 l ,,;, "I', it", 1 .. ..... 'I, ,"", ,- I I -, 'I I.; I I I- I I 11, I i d ,: , 1 I 'I i , I I ,, ., I it 1 I ,,,, I 1 d"d I I : I I I "I, I t I ....... " dl, F-- 11, ,I,,, ). I "
I'll ,0 t, dl It, r'; ,,d- ,I, ,i ,, i-, I t , I 11 I 1, I ; Ill I L' 1 I ,, ,, I, ,, I A,-,! t, , I I -, I 11 ", "I",- l,.t, ,,, '. ,, I ': ... : "'I', f ,,,
i" ,,, 11 ,],,(I,' I I', I I I : %, I "I I ii I I I I ,q , 1 , ", , , z , ,I -,I
-, I 1, it 1 ; "I I -I l" " I;, ", -I 1, 1 1 I'l I , I ,, fl, , E t i, t .
At"'it I I 11 .Iilll I I 1, i, q , , I I , I I 1, , -, I I , , t 111 I I I 11 4I I 11 "I I -1 I I- "I ,'I I I 11 I I I ,i: .t,- ",
,, ,1 ,,"',-" "", H, ,;, q, II 1 I, -, I I :',tlf,,--, ,, i :,tl 1 11 ,, ,, ,, I ,, ,, ., , I ,I ; i I t, , 'r : I I i i I ;I ,11, "'I ,I
,-, I -, ,, ": "" I 1' ' i 1. I , "! d 1 I I ,I I, ,,,,
I-. i"Pl", : ,,, I ,,, "I i l' ^ ", f -Lt 1. ,, I t ,,, C, -- , I C .1 I I tt l 11 I I I : , ti 11 f I I I-4 t I III I 1 Ill ["I 111, ,l 'I ;,"'I'l-1:1 I -,if-, d la "I"it- 'j,
C- titl;- -!,, , , I I,, .i 1 , ,,- I 11
V,% ,It, 1,,, liw, 'i"-, i" , !it'-I t 'i I I I, ,, I ", i .1 I~~ -', '. 1
t 'I , , I I" ',I, 1- 7 I I I ".
rri I, , I, 3 1 r I : f I l , I : '11; LI , ,t i I, ...... fil I I I, I I I I 11 I I 11 I z I", 11, I I I I ,ill I I .
o , I I , , I I, I I ,, ,I -, l , I 1, I I I I 1111 I'll, I I .1 i I" I :
i,, I I I ji "N"! % ",- ,", ,1, 1 , I I 1. I "', ,- " 1; I : ,, I, I ,,, "'Il" It, n ;, i I liq ,i II, l,,,- ', ", I-d"'i"'d- "i, 'i'', -'- 1 ",;
.1 1" ;,, Z' "", t I t "' 11 ; I -, ;1
ill ,, 'll"" 1.111", 'll lil, ,, ,J, I I ti-- ,, I., 1 1 I I I 11 ; I , It I Z '. , , 1 l I I It, I, I l, ,,, I ''i 11, I 1 , ;, 11 I I I I I I I q I , , ,, I l '! r I ,
if I", P I ,,, T_ I I , i I - 1 I, I I , -11 "I' i" F., I I I l,; I "I, I ,'I, 11 ,;"I,, 11, 11"'iti"i,
f1i, :- 11-IJ1.11111I i- I I n ,, t" ,i,,,I 1, 1 I I 11 I ,I" lr,, r, I,,, ,, I,, I I F I I I 1, I I _t I 11 I", ," I A I" i ( I , I I I t
I" ,-ti- ""'I", -Ili I --i GlI-w ,,, -(","tZ "L 1 1, I I I I I I I 4 I 7, : , "I n I ", - ; ,,,, , ,'3 I ,3 ,,, I ,, i, "I I I ,,, itl ",'I I 1:,11 I P.1fljP.- J- ""J-j'.
c", tit""on e , R,,) ,h,- y I, I 11 11 I 11 , - , I- 11 11 I ill I ,.-,, I; I "I' ,I, I I I 1. 1. I l, 1 .1 ... 1'. ', J,,,, I :, .1 tl- ,,I,, "'Il I 'it
DIrr- d, 1. 1., ;" , il , ,, I I I I I '. I, ., : :
"i"I'l "I'll, -', I- ,,,,, I I" I 1, : "I 11 I I I I I l I , , , 11 I I I tll:i I I 11 l 1, I I I", ;'I I 11 11 I, ,,, ,
3 1 I , v :,, L' -, - , Z f, ,_ , , .1 I i I I "I "I'll ,
Fill I' ,- 1.1' ILI! 1101 It, -1, lilt, t-l'. ":- fr,,, .1 It 4i; I _,t 1, I ,, :, :: i 11 'IW, ,,,I, ,,,
Ing 6 1 1,,i i 1"n G I ,,, ''t i I I I I I _, , -5, I ", ill, i1r, '- l :
I I I I ,]i 4 I I I 11 r 11 I 1 I ;, I 11, 1, t, ,,,I ,,, ,,,,, il, I I t ',III, I "I t"A- I,,, t"t-il"", ".
!, ,l j ,i ,, ': 1 : t; tI I ,,; l ,,, 1 , I , q I I , v, ,,, , i , I ., I I I I I I I I I I , 1. t I 'I tt, I I I "I 1. I ,I I 1, , ,,,, ;:, ,, l
I I 1 1 I I I ri,-, ,I!, , I t i ,,, e I 1, I I ,i gf, I I 1,
-, I if, rit',,", "t- f- ", 6, iti t, , I ,- ;, It, I -, -, I Il I C, "'. I 1, I
P'. 'il 1gl", A 1. IfIf-11 ,I l i I I .i I I I. ,; , . ; , 1 :T I, 11, ; ii 'I "" ". 'g,", I,-I ...... 4
,I I, , t i If- 11 I I I ; ; "' I ,t I . gl 1 t 1 il I I I 1 I I
Ic -,I, '! ,;,;i '_- ;-t, dl I -_ 11 I I I t T" l" ,,, 'I, 'it "'I I I l- I., ,I; 'Ill 11"IIi,
"I I -. ;i ,,, i 6, Hl Al',", I -4 ,,, t1I "'I'l lltl-- ,,, --i- "
I , It, ti I I , I lill 71 I I I!_ ii-,If I 111
ton 0, I, III FlItili,, I d Itle 'I I I 1, x I , I -_ 11 -_ i-71 11 -, 11-1 ,Il 1, I, -t- 1 ill, ,!, I """'. ,
I'l z I t, :ix I, 11 I I 11 I I I 1, 11;; i - ,: ,-,,, , ., !14 ', -l, 1;l"
-K-l- I- P.i. ,- ". ,i, I t" , , ,;, z I I" ri 1, It -d ,- , I ;I,;, t I 1, I!, 1 ,i,,,,, IiI I il -ivl i ,
It" ,, I I!t ,*, t'!" A, tI ,,,, I : ", t lt- n i ;'- I , 1, I I I - I It , ,, il ,; ,,: i I,
I 11 ', .1 I, t I l I I I I It I i i ;1 1z 1,
,.I, 'did., I I i ,,. ii" i, I: .1 ", ,, ,,,:, I I I I I I 7 1, -, l t ; I I 1, I ", r ,1tZ,,,-, A "", ,I, l it -l- l-,, ,1,: _'m-r- ,(,All d , P ,ij,;i h I I , v , o it : z I ,; , I i, lilliI "', ,
Ail -;t-,'l,,: n I tij - l , , I ; Il .; I , , _, 'd -tt"ll I, "', 11"r
itI, cilte". I i z ,, i i ,,, d 1; : I I t I: ,,, t l "t :, z I i I I I A , !;,pl,, ", "i It 7 g, "" _- i 'l, I t, k I I i I _-1, : I 11 t I "I 1, ,,- i-, ,I ,, _ , ,I,, 'i 11'11%1 r,11111,
,_;, pt!;R! rl,, L" ltilh- , 1.l f - t , n I 1i 'i, ,, 'I F - I -; ;( I- I dl I'll- ,,,,,I, 0_11"V 11 Il! ,,,I ,,,
Q4., nr- In p, l!l I .- I,- , , t, l ; , t1-2 Io t, r it "I . it .1 ,
IiPbIA ,- 'dlllp r,, prlizl I. 1, z, !. t"l-,,- n . - .;- , r :, : I , ", , it, 1 I i .,d 11 I I 1, (,-",I', "I ( ", i "ll'i"'iI, d, 0 Ptihli,
,tI, r e ", , t G e . , I ; t,' 1 Jlt ,
:, I, I Z, , I ,, i_ "'I It'lli" I -,,, tt, i '- Irtll ,, lltk ttif""'t" : -l, 11'l,; : v - 1 ,, it e ii d I I 11 1, 1, I I I I ,,, ; i it It, , , i P" ,r-tv I " I 1 I t- I ijl ,, "ch" 7
I- i, : 1- ll, ,, , I I -, , "I'! Ill l ,,1- 1111 I l i.1 'll t , I - , , 1 I III 7, 1 1 I) ,,,, i ,I i 'I ,, i " it, lit ,
1:'11'." x ,4I,,, Ili ,b I ") i'r,;3, .tl I, r!Ir l ,111- "'. it ;& I ,-, I I , , -: t -, il ,t, I t1el".1
l. t", ,It P,,Ft,,,t,,I, mil""ri, I 1 --I, qj, ", ,, 11 1, I I I l ; !, I 'I- 1, I., ll 1- -- h ,,, Nm- ,
-11, , ,,, , !-I !- ii i -, ,11'.."I 11, ill "t'l-d" 'III
Tn 7: iI I I l I 11 t, , I I I I - I , 1, "I I I I I I I I .11 I I I I I, 1 I, ', I I, I I'll 11 f I'll - il, IT, ,)lIr "'
-11" I III, 1 III 1 -1 li, It I ;I" i"Ii 'I' "Ill iltrit pllible g-,cl,,, r- 1, q- 11 ,,,, ii- t-1 I tIl-lt. "I I ,,,, I z l" : "i, 'I- I I I I I I I I I I I i : I I I I I I I I I iI d, ",
e i I 1. I IZ-1- 4- -1 .- 7 1 e I 1, , I r "' 4:I , I I I ,III, 1- -, ,,
-, , r -, ,I, I D'I'l
,,, 1A (I -A ,it pirdtfi C t 'fll j :a, ur, ,n nItiri d, I4 ,iti, , I _' ' ' L , I , 1' I _: 1, I I , I I 1 '5 j I ,i ,,,,, il c Ill q I -!",- ,I, d, I~ gj -dI- ,, 11jl ,I,, q 11 ,". '-,- : Ilt t : .1, 1 _ I I ," [ ,,,,r,., -Itii --- htl 4 --,,',I,.
q ,-"-T' !It I r I P- I. ..... e ::: '11 .i, I , Z I I I I I I , ,,- r I
-, t ': : ,- I I l 1 , 1 r I ,;, i i ; ', I ;I "P" I , 1 :, r, d;, i ,,, i
d, 1,1, pllbli "' ,I -i- I- , -- "" ll" I I , ^ : , "
,-,it '-I" "It ,f,,-t4 "I it ,; "i'l-., ;rl, r, -" I I ,, I : I , , I I 11 I ,; E I I ,- lt,, 1, "I I , 11 I I (;--,,-, ; -p ... .... I 'I'l, Olir", PIbI, I -c ,tt :- I" I"".
I, :!- d, 1 "'I"- : I l; , I 11 I z il
'II P" ; .ISzI 1 '-' ., I :, , i ": .n, - l ", , ti L I 1, ,i"i -N -'d"dll P'r III,
': I- I 7 I I ; , (; _, t""_j_ ', IttOtiIII,
, "' -" I 'i "S t ii- 'I"
_;,; ,,, 11 -1 I I ,,, I i, ., ", I l, , i ', I , .i 1,
1 rl lbl I I 'I ii, it,, I; , i -- I, t " , , ,,, -, t I ",''I 1 I I -: "
I f, I ., , I , I L I Y I , I 11 I I -_ I, I ... ": I I ,, -,
,-Il i" I~ I "i l"t" l 1 I, id ., I, "".
,i r r -- , I- I ' It"
ciii-,,, "wv V l i.d-'j, II dt- I ;, --, !. ,'__ ',, I -, I I -1, "' I 117" d, or
_-_-1_1_ -1t- r-,,,- ,,fId it- - -- -4 i-t T-I tt,- ,zt ', , lI I I e I I ,I- I t. ., , "r ,, I "i, r I I I 11 l_ I I r ,,, I ( I- 111,1
-i ,- - ."I -1 I- i __ -1 _. 11 ,I -- I --_ -- i-_- -- I I P I il
!, Z I _- -, "__ ,_" I '!t _1, "'I, 6. ,I X ir-I I" 1 I ,I,. " 'I't I, -- I I ;, tit I ,- - I : 11 I L i ld.d I 11 ,it ,- I I 111L; f I 1 1" % --i' : ,""'_ il'tJr_1-1- t _, I P, I, I I I ; ,,, 1, I .;, 11 1111111 I I h il I I "ii"t d, -, 1, :;, ll !,-, -I'(,il""r Iv, l I I I I I I 'I 1 1, I I),
do I I I'll 1- "i, I 11 I I I I ,I r I I. ,J 'l i I :1 til 0, ,,,; L
3__n it, i, i v , 1; 1 c, , :,. :, :- l P_. ., 'I I -, -,, , ,, I, ,
'I ) I i "I I- , I 11 ,, , I 11 I I I 3 ,, I I 11 I .1 , f" I ,11 , I I , ,", l0l Llililill,- qtIo
mlit lad) 0 I _',t', I,- A, I I I ': "T , I I 1 I I A I : 11 ., I I 1' I I I I ,,, 1 it I I I 1 1 I i , it I I ; !, 1 1, 1,!, Itil 1, ", ,
11, I 11 e I I :I I'll
,, I -t, p", ,, I I l, I , I 1, I it", III-1, ""'.
I "'

,,I 7, it r ,, I t a I 1. it, ,III b-- I ,I 1 1i I I .1 I , ,II ", ., I
l, I i, i !, I 'I ie I , ; I 'I, , P, trt M I,
'it: ,,ll ,,, ,, , I .1 I I I :- I -1 I 1 I 111i I,III, r ...... md-, ; I , I 1, 1 , 1, I i'll Ill: I 11. I r : I i_, ,, I ,: 'Il, ", ,:I I 1,1
-, I I ,,, ": I t", I I I I I I I I i-I _1 I I i I :1 I I 11 I I I I I I l"", I I I -- ", i ,i ? I .1 I r ., I ""I 111 -t ,id, II, g, f,,,,, 1, ,, 1 t 6, 1 t ,, ; I I i '. , 11 t I 7 , , I i , I r,,, i' I I I I r I I I I 1i I I I, I I,
4, ,I ,I . It . hill 11)", -rl ,, ,, .1 I, I:,,, 1, I I x I I I I I , I I" I : i t ' "t- I I' III I-'L !L ,I III .l j I,-Jl ,_ ,,,, ,,,, ,,]1lMij",I,.
'-' i I k I "' ' ,' ,' ir" Z I f '-, I:' I I ,I I- ]" --t I ,,, ,I
t- :1 11"", I Ill :1,"i"", I I "' ,,, 11 I ., I I I I ,,, ,,, 1 I~ il rI,, 11 liv i il I 1 I' tiin q, ,ddl, ,-- Ill I Il', -,fq- ,
,ii pa',,", 1. d, 11 I -1 I "' ,, ; 'I ,,
I ,, , I I P, 7 I", " -- I th", ,,, ll--. l,,vII-- -'ll"1",li ' t1:", ." i ,,. I : ", ._ ., .'', I I, 1 -, '' I I' ,I ,
,:", ", ii- 11 I , I ,Iz I; '1111, I , 11 I I 11 I I I 11 ", !'I _'', '.;tiZI, Ill, "'I, 1.1'. _',,.
-If "I I -- t f' _"- _1 'Llrl"- 11, ,11 ", I Z'i, I L"i it I ...... gd,,, d',"l, ,I ,1,,,
11'1 I ,I 0. I l" e- I 11 ,; I 1
Ir,- r,, rtodtr il"t, ri I. ", ,I , l ,I,,, I I I I , ., ,. 1 I , i !! _ !, il ", ,
'i ,I I 11., 11 I % , , , 0, , I !, ,", : 11i l, -11, 'i T's d-t, if, la Rz lblA
I "i '. ,r lZ ., I I~. -,, I L' I 'l I I ', ii 'i
I I ,, I, -,, I -,- t, 1,,I It, -dio
.... ___ _. ., ... .__ __ 7 , I I x i I I "' ' 1L I
d tI I t- liI lI I ,I D- 1 p t, lv ; t", I ll tt rit I 1, r, , , r i; g ,, , 1 I .
I, t ., ; I I '. I ,
7, -, t_ _,,, il"'I ", -", I v I "' - .':--' 11 I' I" "-', ,;,,
l' , i I "I 1: ' ' I' "' 1 , .,, ,iikL tl7i "'l,", jk
i_ . I I 11 'r -- I ,. ,- 'I'- -j- 'j, 1" -, I,
i; ,,, , : "_ 1, ', I '__ "Ill z , :, il , _'], ;'J"-, , ,nt,,,_ -, ,, I i", ,,,,.,,!I ,,, , I 11 11 I, 'f', il'it" I il I",r", 1"rI' ,, "'r,"I't 'I D AI -i ;, '" : I I I I , I -- it I ,
i, I ,_ , z a 11_1 i ", ,, I 1 I -I I it ,, , I I, , d I i ", I'f t L,""r r),,- : 'r I, ', !, i, '_ ". ii It
t I I 14 I I I ; I I I I I 1-1 I I I I 7- tt
11 I I i I I i t'. , I Z, ,- ., I I I I I I :,Z 1 ill I L I I I, : d I It, ,I ... 'I El- :! -pnolaio
11, I I I 1; :_ 11 t. I 1 11 --, 11 11 ,l t, 1,11. I -1 1, -1 ,. -- I 11 .1 1, -1 I'll I I I, , _,I '"I" :, lz I _), -_
ttl I :,- I , ", I I I I I 11 I It ij ,, I ,,, i ,,, ,,I, I "" 1" 1,
14 ,I d'; ", - " , i I I , I I I I I I I it " "' , I ; F , ,I ,- , z ": ,,, , I 'II, l ,_ I, I 1, l "', , I,) G"'I" ," h;, or '.
IF I t ,, , 1 1 e4"
., , L- I I I ,I i -I I , i I ,r ; I .,. ,,,,,I i"', i 'I ,! d l l, q It Ilit 'S
__ I I I I I .1 ,; -, I l I ; I I I ') 11 I It I I , I I I I 'I r, ,- I Z, ;t I 1), , i", I "' I ,
"t'-Ii, " , ,,, , I I , I ,,, r ., ; I , r, ,: i I I I I it'. ,,, I,- ,- ill It t", ., tl, ,!', "Ati r, ,a,
.... .. I I , ", I. I~
E P, r). I ; Azli-h- I ,n ,- It' ,l- t' "' I'
;L ,I- , I I I I : ,
,,, 1 t ,I lli- 1, I I I i ,; Ili 'I 6- I r-ti,.-, c-iI,1-1qI
I I I I I I I I - I I I I I'll I I 101.1, : ; T, -,,,ij d, ,,-,I
": I , _- ,- I- ,,,, ,,,, ... ......... ,i- --, ,,, ", , , , ',,'- I,; ". 'r 'll "; "', F I ,, II_ ....... -, , ': g I V- A 1"' , I ,m-l "A
'1 1i- I 1I.PI-1.1 I I I I I 11 I I I iI 11 : 11 I I 11 -, I 'ee, --,,!, Ij, I 1 I III,,, ", l ,,, 1 ,,, ', ,I 7r It ,,It 1-t," 1_11,1,1 ""'Pli.
EL SER O R I Ft ,.--,. ,, I t i I I- I '' '. I z I , 1 ,- ,r_ % I
I ~ I ' "' I I- 11 I I 'J, , !,') ,' ';I4 L, I "'! ' --- ", I I I I 'It A 11 I I III F"Pl,- I,,, ",:,";;" 'r," ION
1 I ", : I I L I I I I 11 I I -i 'rl I t e, , I' ill , I I I 9 :e-4
', ' r ", I, I 11 I I ," I L , 1 "I ;, I "I I I ;;, I I I 1, n., I.", ;1 tW I i I \ 1 ,I-- p'.., ItIn
,;:I, I z I I ; I I I I ",I i li I r I I I :, I I I I,
,,,, I I III I t 7", I ", 'tt"I ,, ,, ", ", ,ipo 'I ,i, t t ,]-
71, I I I I I 1,
Laureano Peri y Rodriguez '_ I, I ,, I ,,, ,,, '' _'_ It, I 11 --, 1 12 11-- o'd, ,,- lll ,,,,- -, o ,,,, ,,
1-1 1- - .11 I I I I :",L, % I I "I ; I I!, I, ,,, : "I "I"''Il-Iji"", i F1
1i I p : I 11 "I I I I I , I R, ,I it, 1" it""i- 1 ;,, 'e, ,,I I _11- li p.gj- 15,
11 A F A L L E C I D 0 t, fit, ,"t It -, _ I I I I ; I: I I I- f I I" I ; I i i_- i4 l,': ,, )-tt"i I"'I, ,,, ,I l : I, -- ,
,,, I'll 11 I I I , " , _- I I, I ,, , , ,
11 I I t I I, I 1 1.
(D"Pu" do rocibir 10, Sia I'll I I I I "I I -1 I I 11-:1,PWIl" ,t), "j" I;
I " i ,,z , z y I I I I -1 , I ,Z I , ." a , , , I 1 , I I ; I I 1, I I "' r i ,"', I I i", d, 11, ,-,, I '',
DI.Irl'tj1 11 I - 1 f 'L -,' t; j :; ," 11 il 'I, 1 1 -11 I 11 I 1-11 I, , , ,", I I , ,,',, I I I P IN 1" j
10,g I I I I I I I i I ,A 11 i I'll llzltl I "iIII I'l.'s 1 ,"I I ,, I I -, I I
I I I I ;1 I r -,- I I 1, I I I 11 11 ,f ;'I I I I! I L 1' IIl I!' ,'I T )1,
q!0.111,m t) i ,I'!,, 1, ;, r, " 1, I- .,- ,,, I I I I -, I I 11 I 11 I I I ". 1, , I I I i -1 t!- I,_ r t l
I I I I z I I 1 -1 -, I I Y! I t z I I I 1 ,i 1 t it '., 01" 1 '' i d i
-n el (i ,lv ,t ,t I I ; 11 I I 'I -1 ',.'j I
- l,, 1 I I I I -r i,, .l I J ,t I I I,, 11 P, !
I, I I 11 I i_111 ,I I., I I I I, :' t L I ' I , 1, , ', I I I L, , i, , ; I t I V I
.n sit n rjlx ', t.i cl , 4 t I , , I I : I I Ir
11 I ? , i -, 1. 11 11 I _,: I ,i- I- 11 OnM! I I !! z , I I ... ... I 11 1, I r I I z1, ,. .- 1" ,,, 't IIIII lj ,,' 'ei I/ ; !
c"t" !i, I , I I I I it" , z "., ", " I 1i I, 1, 1 l I t ", , I I I 1, I I /
0!t :t ll : Ft z"-I. 'I ,I: "" I tt .t 11 I .1 I 1. - ';- I -, i l, I, i ,., ,, I I 11 I I'll',', I ---, :,,i 'I "I ,,,, ,4 '
11 I 1, I ,,, I ,, ol, ,,,, ,,, ... : ", t," ,, 'j, -, I 6l
0, , it I I, 11 4 , -, x I I I I Ill 'i" ". -, r/ ,, I "", , I , ,:, , , I 4,- I d"I Pal ,, n I ti .1 I I It -1 I- t I 11 I 1 _t I ,". I ,,, '. It I "'!, , i I , I I I I I 11 1, 1- "
rrlenleri ,-I.) c"I'ti, f,7- : -I -7' i -l;- I I / 11 I I "I I I I 'I 1 I I l 11- o d- -, ,, i, I
,tt- I, I. It, I I 1, ,, , I -', I 11 I 11 I I I I -- ",-I'l, "t, It, I I t -ti. il"I'll)" ""I- '. ,'11 ', I ," I ,I ,; I! i , I", t ,,,I I I ,,, , I - I "", , ,, I'll j, I X.." _- t ""I" I 11" ,,, ,"; t',,,
11 lt, ,' : I I 1 I ,i I 1 -P- I- t,"i _,
419i 1, , , I ,
vlvdo do Pell: I 1 11. 4,, I ,I I ,,, I I I 1 , J, I i'll-,".
Tosela vautna L" I t ,i if I ,l I 1 11 I I , 3;n_ _;,,'', I 11,1;111-1 1 ", ,;,I,,.
Ourea" y Nosior P"i 11: .1 11- 'I I V i'll I 1 1 11 I "I I I li ,I -."',
VaUlno' Angilica Mal" :I, : ", , ,,, I I 11 I :, I I I I- I d, ,,, 4l,", I I o I 1 ld , ,,, ;11, it""IZI 11 ,'di '-, ,M'I" 'I, ",' ,,,,,,, :", ,,,,, ,, ,, I ...... ."'i,
I I I I!, I I 11 I "I" I I I I I ", '. '' '' 11 I ,1-- I t I I 1:iIIIII'd, 11 t I -Ilil, illl
do Acoolo I:4 PvIrtt -l-I. "I 'll i
i i :t I I I -11..
Ullat ill, ,, I I
I , ': 1 ,tt, F I, I I, ,,
RiquIlliee 40 P*rL L4ursafto, Amuw4a y ongide, pd I I 11 I I I I 11 1!_ I--- 11-l'. ", I " I. l, ,I, 10
I ,- I,; , I I I I ., ,- 'i ' I 1, I -',r '-"
I01.4 1h" .14- ""t", !"', I 1. I I "' , I I , , ,,, ," 71, 1 1"; I l I ,; , "-Ild,111- Ill Ir! 1,,,,, 0 1 t
Aqwbn*, I X..,- -'111 I I I I I I I I 1: I l- I 1 11 I 11 I I 'I"ll "I I~~ 1, 11 I 1, I I ", I, ", ,I ,I,, ),J,
Maoo de Amoo: bA* Y C*rw" P#1i y F I 11 d,,i ,, ",,
i .11"1' ,-II..,---. t ".1i 1 1117 1 ", I
"' I. 1111". "",
I 111
". -- I --, ,I, 1-11I
"I"'. 11-1 1 I 1-I'll, .1 ... r
1I_" I ill I'll. I- I III
N- I~~ t, ; 11 e, i ,,, I I I I I 't 1; I i : "i- I" '' , I "! , " "t L-I I I, I I,; I I -0tt", I , ,I d "t, ", I I, *
I I ,I, I , ,, ; I I I, -'i , ", 1, -1 , I ___l ,,, !, , I i, I I 11 " r ,r, , t, 1: ", ," : "'I 1 1 I Il .1 I, ...... ,
0 I , I I :, I 11 11 .7,11 ;-11 ", 11,11 lI;- I -, 1, 21 1 I-, ,-"11111 1 lf I11I-1'I;I1I:r1 "I', ,I F, (, ilf
1- 1111-1 111- "I'll, -_ I ,,-, i -, r, _,, I 11. 11 iI I I I I I ,I- !,,I,, r-,,b:- t-, ,,, t,:- !.."'i" i .r." I- .tdI,16 a, _I,_ __,; '_ "i -' ,' I ' "' ' L I I ; I I I'll, ,,, L- , I I ,, 11, 11 I I ") ': ; ': i* "I I , 1, 'i", ,d ."I"'r 'It'-l-, 0, 1 1111111, -111 Fhjj,,) j'.g.,j.Vt&
: ill 11 1. l I l- I -, i ,- I, ,- "' ,, , -, ', -11 I I I I "', I'll I I I t i I IL I I ,j t _j ,,,_II P_ pa --I I -, I, , , "'! 11, __ i ,, ,,i, r .11 ,I i , , I i 1i M- Ql'f1l1- ft ", Ii "., , .. ... : ,,%!, , I ", i I I tt, Ic) I urf.
I ri Ono* : : ; ,r, , , I -, ", 'I I I I I r I
i,-.- '_ I""'- I ."" "'i' Elt" d-l
C A B A L .,., It ,1 I 11 11 , " "'ll"la," dil""',
: ,: ', ": I I % % I 1. I t1l'-A I I 1 1 I I I,
23 7 M L E -" L ", '_'_ I i 11, t ,"" :., z",,,,i,,,,,,,,,,,,,__,,, Il r ,;,I,, ; l-- ;,, 4 -,.
R o I I, I '' '.11 i l li- ,! T'- d, "I" I _"'
11 1' :,"',1) 1, ,11 I : ." ,: 1 ,,, 11 11 --n- ii, I 11 le
I 1, I tril'ill
I ", I 11 I ",, ;l ,i- ,7 ,,, ,, ,, 1 (", i"-, iWI-,,d- I I i 1. ,, r' I I, "- I ,
= -, -_ I'll, ill ,I k:1 : ., j. I_ "3 1. I 11 , n I i I ,I '- ,,, - I 11 ,,!, I I . '-,,, I, --- 1, 11 f5l" III" I I 'r,- ei "t, -,, ,q P''mina.
Vedade I I I I 1- -1 'I 1'1 Ill I ,_,, ,, I d, -:, tj ..
I I I I _, : I I I .
I
"I'll, t1l ,: :_ ;- : ,:" 1, ;, N- ", I' 11- zit ,,dr,3, ,,tz ", "t _- ri:,,,,. ,,
1FM*I -it t S 1 I I I 11 i 11 ., i 1 : I. ,,, ,,,, ,Z,,,,, ,,, in", --' "t"t I Altrr- ,it q 1, j ,- ,
'-", I I ''I I I t" t- ., 1 1. 11,, tr_ ',., I -11 DtI3 I i j I L, ,
Iel, ;- - ,L I 'I : ;, ,I j "


mmmq ,
,- ,,, , ., Ili~ "I 6, ,,,:, I, z ,d- It, __ ,, d 11 I t,", -,, ,"j, I, .I'll"' ill t-loin.,
,.-, ', I I , - ,, t a t 1, I 1, I I ,,il -- /I--,- ,,, I le, de ., t-- , 'j .", n h-,
Ie "" z :_,i , "', , : : 0 q111 -1 1, '' ", I I :, , C; it t, r, ", v I , III nrl- ,,,I, ,I, p 'l-l" -- t't- It P1111III lt -, qu, ,
-, 1, "I t, , "I "i"Ir"I I 1_,if, ,adl,,-- -l,,d,- I'l,'I!, l I _ I I'),_11 Plrlll d, Al- -t C' hjj,, "Act"Iii 'I"' 'I I li, r.p.
I ...... I .... -, I 11 -11, I I r ) -, t I -it", "t tl "I -, -l I a h ,
___ - "';i, IL: I il I I %, , ,,,,, I I II 11 i I Cu- h,,y -_ I ,_- ,,I_ ,ti, I ,, 1, I It I 11
mmmmummommmm"MW -it I L, I '', , ,, ,, l I I I I i r, -1 I I 11
Q, I 1, I" I I I I I "I I i,, I , I z : ,, ,
11 I , 4 it t I, COMPAW A ,,, 1, -" -, ", ,,, (t, : ,
c- I I -, I I "I
: I I 11:1 .1 I- I I J- I I "I I I ; i I ,
I I I ,. I , ,I
:, ,_ , , t, t li ,-, P', , I I I ...'.."11
1141 ,,, it , 1 ", I , G I, -, I I'll, I I
l .1, -I 1 7- .1 "I I 1 il I 11 1 11 ,,, , ,, I 1 I I I I
,, : I, '-%
t) 1 4 -, I L I ).ti ,
-, ''. "'il; 1, 'll I I I ." i I I It I E. P. D. I
"'! ,x 1.11 n"It l -, ,, ir ,I'1
t1-1 1-, I 1 ,:, I I -, '
Z P. n, 71"i Ir ,t ,I1 "" -' ,I I ", tt : "' 1. l I I ,,, I I I I I
.. ............ -- -- it'- :r -,". i 1; ,I -I il, r, I _., ,--,- !,_:,"Iil I It I Z L 3 E a 0 R I
F L a S a 0 R I I I~ Y' , I '. "" I, _, 't I I I ", I "' -:It' 'i
- -.-..-- 1. I 1 I ,, l ,,e,,i! if, ,,, ,7
_", - l ", I,~ ,, " r" -:, ;il- 0 i
-- -- -, d -"'n- iI -I III-I7 , I -- cl- q -Ili
1 I I ,l 11 I
,t'T :_ -11 M 1 I Uam po
I 7, I -",- ; ', ',I , :""I,
I. L t I , , 1 i I 11 I -_ -1
In ez 'j, ,, -, ,, ,, ,:, 1,0- - - s ,- L ta M -a ''
Laureano Perlo y Rody, ,- ,,, , -,I " i
lI I il I,~ I
""".- 1 t; it---' 1-_,_t*- r1 flb- h.'j,
9 2,"_.,- :_ I H A T A L L E C I D 0 1
lr= _d'r III,-,7 i, 1, ,4 z,. I
__ :
i lit i, 1, : I ., _.gimIoz SUCramenjoa y ,10 Bondici6n Papal.
__ pa& o do Nuimitre Gelorf6 I I I I .' 1 I I I
-, I ,. ; ,,r ,--;_ '.. ,_'_.-1',%", ,, -, t, DOVUtiz do rocibir IoA
n 11 ,I .-, 1 ., : ,- , i,,r, -',- Para boy = !." -, I ,, -i .tL 1 ...... :-I, ;,, Z I
I I Z, ., - -, '- ,,Iri_ ,, ,,, -1 -Lr li" 7-11- n Df 7 r It ii ", I- ", !_ '-,I ,- 1,1 ,.r-


ASO CX\M DIARIO DE LA MARINA, MARF S. I DV 0f 11,111N, 1)f Irmr) PACXNA SIFlE
Cr6niea Habanera
PJ
Imaravilleso fratomlema Para los DIABETICOS y ElIFERMOS 0 0 Mi,-, fl- del Willado y lot vie digestivasl
1 & Ki i, M,
00 10 d,
A

.............. J
d, A .... ef,
PRUEBE TU-PY, SERORAJ "'i" f


PRUIRE TU-PY, SERORAJ. d,

iPRUESE CAFE d" M;, A
P 6 J J cii i v I I R
t Iguei Mint
j ,MW
777
TUwD,' vA e

v saboree la dif, i ricia: Y, n
i-! PID LA EM FARMACIAS Y OPOGUERIAS
I- to


,Vor
pard10 It,; niut-,,,iv tn-, 1, t
ece
pr 0 mnnai nci -dnd-l pfou In l,) porodt"
F" C-in nn v, %Obq J, apoi
t'n,
si las
%
ioitot 1) s, in u protirnri viiitt n la Filo&ofjo,

Ihrv so unc, dos 0 frc, coylvii, p6riqvlo qn VF po V i aworixcidos modisin, y o i
d ,ndra lim ,r uridad rl vtisf;r no d mtim, m
d acviirdo con u propio It, od, y to efegamtia.

t wmtr hit, I 11, b(mit al :ado rito,(40 fonci, Gri5, /3
PILDOBAS
c,,o Ln '4
ORIENTALM A
;SJF n dod Lob,
Ln "arn

pfld ,3,, ,MES
'pit "tf-i-s bt, r ,dvd do c6gincile li-?bod, n co
IN- ioas a Its dAm A
oii noi edod. La voro, 1,95
A
dv ts flumv, E 10
b4i5 Ixf!"t" a S EW PLISSEE --con fisfas, moi y otros
R A M t R Zz en ferciopelo ol duco, Un "hit" do I*
244 "abaft;
Uro, .. ....... .

PTERIA f
cni ,, Gr- go to bje, copr ,
LA ORENSSAMA
Bar'... ij
n mi ro Lin vala 2,75


VIRTUDES 254L eaq. a Aquila
To.lefono: A DW,
RERVIC10 A 00 11(11,10
----------- - ---- -----------


'k
A
,_qu, j -jCON PLUG III;

1 0 1 S P f"I SA B 1, E

B F, 1, T 0 C 1110 R
It o r,?!
0%3 E C A SP

gra

7

tIVARIADOLES DE HILO_ I_AGRADABL ALIVIO BELUGAS
t con Warmdo) do Wo jawo, 10 4 do ancito. bl"co, vom a S3,40
de d0611
vj4 tip, f4vial W-ar dol do hilo rw* Gin coloma rout, caul. varde,
ALKA-SELTZER vrjm6n, hoiqo, amwillo y Poach, vwa a , IRS,
W=-mdol holim 8o hil. Bo1q., Jo mcm fino. wa, a 4.25.
do hoo Bolqa, an 9 finof a
Wcm=dolos do 12 4 do am-cho, p.=a "halos Eros, J. b cmcos 7 on col nas, v=a a S,80, 3.50, 7.25 6,40
0 elm Ife. 7 rimdaot-.
....... ..... .....
HUDSON fw, Y -fn- .1
6611 IrN, E inde,
WDSOH PULP PAPER in
---(0RR,,,K Y. ROT t
FIL'.(OFIA
i Alka-Seltzer i
L, Habana Tell: A-6078 Cat" 565' 64. a Sol pp- SAN NICOLAS SAN MIGUEL
I-I
I I AflO CM1
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA-MARTES, I I DE OM BRE DE ID49

,jjjj;j afios (le I
Existed grass, de.sconocirniento de IE x a m I nan los'Arrex(6 hs Policio (it mitor fit, 'Fje _, Cutpfgn ol Gobieriso de 41 crisis
I I i
nuestro paig eip cl extrall jen) I tits ami/ttIp v roho fit mi hilletero' (it, mic,,;tro indwsirin w4ficatera

Peh elites 41c, I "', ", t v 0 ("I ql S climpi 4) I
Ex xf; Ia fn I" 11.40) fit I I, f, I I alp (If, o, p I a Za ct I r. f, I I ('11 f, i i ["ti fillerfael P1 vrequnito triatadar sle, na aiwiaaa- sc 'Vo se prew ttat, dif ,-rf, tie la o1wrtara fic m orradmi ,i
I latalit, 4,1 (,f t;tr(ito(itifti).--,,It ii.%(iti (it tninigtro 1hatori
In mrIaba, 1,f),q 111fixt'" se llevall raiI rit'llt r4l, lltliitll*tl 't jill-ados ripharon mercanciam. ExiI tie fiattvi mi battiI 11 11 fR 411'W l 1, i ip c a
-- '"', , "" , - 11 --- -- ---- I -"-,--"","","'',-"","",,-'',"","'"',-"-,-,-, i
,, "I
ltl, 11'11- I I ...... ", r', tt nt ,
"I "Ill 011 d, "I I-', t Irgani-,,arili (;obcf-wf:,i:'mi, 'OLICIA 1 -)""', "" ", ,, I Z, : 'I! ,,,, 't
C 0 0 I* F, It ,AL C I ti N ] I"i"Z I"""i" 1111 I 1,", I I I !. """'l." , :11, 11 I 1, ", ", I :, ', ,,, ': ,i rt' wi" it,! ,
-, I, I : r, f, I I Delegiiihi 0 br. Latat4 if ,"," i, I ,,-' ,,I,,,
C tj 1) A D A N ,I 1'1 ,,,, ; .... ,,,, I ........ ,,,,, ::::"'
I "", ",:, ,, """ ,' etw listiea- de m -, 't ci For Fr I I, 1! ,: t Z ,- I 1 ." .1, , I, ,
anci cff Varela I I 11 ,, I I I ....... I r I., I '11,'11, ,,,,f
Por Armando Maribona I It t 'nt," !!) i"" """ i'I', ,,:; 0",! I I im 4.,m grt-, o fie Cirtigia """, "-""' t ,I, I 1 t J" -tt;,j1' ,-," -J- t
It, "" ----- - "f-- I 11 ,1 r t it-ll 1 ,- It I I t",'' Ir I ", ;,, ; ", ,- _,' t,";11- It
"" t, I :, I ':'- "'I F ,yr, J,! N"'ti ....... ,it- I ,,, I, ";,%"" ,!,- ,,I 'Inn" tl,! IX "t 31- VIt ,I e, ", -- ".1, i ""Ot" i ,,,, t ., I :, I I '111 I 11 I 11 1, 1,1-:4"
-Ie I 11 "I I -I, 'i It I I 1 d, "IT, ,;" , w I "", !'I-, :- It
I, "I'll t"I"It 1 It, I I ,, Y_ I -, I ',I 3 F p 0 S ,:,,,', t, ', ,, ,r ., I ".
!, , 11!"- d 1111 j 11 'J" " f -, ; """""'"', ;" "", 1, I 1 I, : !"", rt ,I ,,,, e,,
11 "I"" 11 I t 1, 1 117 1 1 r , I I I I'll 1" % I 1, I I , : ":.. :,, : ,, ', 'i
,,,, )"", ,, "w"'t ,,,,,,,"I l f 1 I" , t, ,,,,,,,, I ti,,:- C, t? ,, : 1:, ;" : : , ', , , ,;It "', ,I -I, , "'' "';1 ; : , I t 1! r, I 1, -1: -, tiI, I ,,, ,, 'i ,, 7
At ', r-]tj, ,,-,iT,, ,- ,,, I I t ,,,, ,;-, I4 ,,,zj, I',,, I it , ,,, I I 11 .t,
0" I t ,,, -', -t"', - I., , , "" -', 1, 't-1, 6, Q r , 11 , I 1, I I I 1 ': I,, "t"Ir" It, ,,, ., " -4 1 I ", Ir, I
I ,,,,, w t,,W', I ; ,,,,, ,, F- ,,, 1, 11 111 111 i, -- I 1. I !, t , ,
'i dtH ti- I-irif"I't ""; '! i, "_ 11 t' I ''I" 'i I' ,r I-~ -11 f-, iw l - I I I I j ,,, IT
iz ,,,, ,- I 3),--1 I I' "j' 'Ir t I 'j, "t I r I-- , I I , I ', rt", 11; '- p- "I I ,, I I I I 11 1, I 'I" 1 I ,,, ";" 1, I , t"', 'r . ,
t-t n, ,!"', F I I', I , _,t I I ,. , , , I t5 ,,, ,,,,, 1 ,!, I :t I ZI t ', I 1, t, i ,,f !, "
'- ', ;- t11 'i111 1'1'1', ,1, I ,- I,,7, t,
t -, t: ; : , Z i""', i ; _,, : i ,11 4, t"I ", ,,I ; ,:,, d ; ,I, , ", ''I ti I I 1% It'- 1, I,-, t" I U-t It,,, , , "", t -11! 1 -) 1, li!,, -- 1 -'If, ,- r, i , .1 -11 r- d"t"'"J" ", I I I I 't I I , ', "
,,, , 1, -, i ,i , '. I r "'I" I t '' I-1 ", "'! t, I 1 '-' "'' , , 'T I ,t , r: f" 11- t Tit I I ,, , ,,, , ,, , "'
_I, ... 1 t 1 I I % T , ", j t , ; '4.1 ,, , N "! I , ,,^ ,,, 5T , 1 ul ., j ,, I I I i, I 't t"t. -1 I, 1
1,II,,-pm1I! ,,-, , , "" tI ,r -1 I 1-, )., ,,, I , '- ,,t.j, :':', ,-,:, "! : !,
, , z I , t t, 1, - n, , ,In t, !,,I it, ,- , , t b t I I I ,- , _ I t , ,,
t, t f I I t It , _, I r Irl I , 4 I 11 It e : I : I r ",:, I "t'; 11,e f;, t;
T- I I 1, I 11 I I I It I' I I ,' I F-, i , ': ,,, t: f , , , P,,, j 11 1, Ii-%t 11 t It I I ".
tI I *-ill 111dl tl- I'~ 1 .. ...... t- ,-,t , ,, n- j, ,I, , t; t "' 1 1- -,", I t, 11 I I 1' t 111, "I A t t It . I 1, In I
f', t, I ,, "" ; i p, ,,, t , I I , "t"- '111, , t i I "A t ,,, I ,! I , I :, ;- I I I I I I li 1 1, I I " I rt: t, I ,
", t : I , IT I I I I 11 t 11, 11, : , 1 1 i 1 I ( f- I I I lt ; ,, 't I '-t , I t I I A I I I N I I I 1 I I t It , , , t I , ,J, I I , ,:', 11 1, 1. I i t I t", t" t'. t : t, I I ... ,, t, ,,, , 'i "N" -- , 1, AN I I t! f,
I j ., r i r- 0, I ,i,, t i -, ,,, I ; I", r Z 'r, A, I I 11 I- t I, I I I I I I I t I , , I I 1 I 1, 1 I i I '- F it 11 I L ,, t I', ,I t ..... .. ,,, i, ,, , I ,, I I I
I I 11 t, I -1- i ,r It , t;" t" 1- t, 1,' , I ,- r I I I I I : t ,, -,-, ,, ,, ,',', I,, ,,'I ,,,,, -r, t : ,
,,, ,, d T i I ri d 1 7 Q I, 11 f I I 11 I , t, ,- f," I N Id- t- g t ....... , t', ,t, ,, ; I 't t ,,, t I
-, , , - I, I I I 11 t It, ; I 11 -' -,,,t 't, , ., I I I r I a I ,, h ,Il , , I I I I I r 1 I I ;, ;I I ri 1,
t"'. p,, I pu L, 1 el, , I I. t i. z I 11 &71 'i I ;n11 !- 1 Z I I 711r, I i ; t I I t f r I I ( I t 7 1 'It I i tt j , T ::
'i 'I 'r , 1 " 't, 1 1 " ; I , A '. i , , p" i", : , I , , vt ,- d-- tin ,, t , I ,in! I, ,r 1 n,- t I i "I I, I I 1 Ili I , I I 11 I 11 ; t I I 2 11 I J '.
,It I I ii ,I I I, I I I 11 ,, I I I 1 , , : t, I I , t, oo I r ,I T, A , ,
t 41$nltl w l 1 It I t, I t t i t It 3 ,, ; 111' I lt ,' I 11 11, I I ,I
Itt I t ,,;' 1 I d,, ,, t t- ,, ,, I 1 I ,,I I I d I A.f. % I I 3 ,11 IfInII I ""I, I I 't "I I 1 1"Tlll I ',, I ;t t : t it I I t It, 11 ,
,- I ti I r "t I 11! I 't I I, 'I'l I,
", "td-3; 'n"n'I", I , I :r,;,. ttI t ': , !, I'll I i 11 I 1 5 1, t "I I i I t t" 1 I Ill I "'t, ""! ", '! I I 1 1, ,, e,
I .- ". 1, ," -, !I,, t,5 -- -, t I 11 I """ I ," I ,, r I I ', t r 't' I [ t
I I; el ,- 1 : ", , I ", d, :, "', ;J, ,,f "'I'll- I ; ,- ,; I "I t I
,,,,-,, ,, ,,,, ,gy"" ,,,,I '- I I: , !" " , t I -r n i I , p , ... t , I t I I r I ,; 1, I! I I ,, Z , i , 'TI. -;- rlrl,
I ,- !, 'r;, Z",-1,1- : i 1. I I _7 "I I ; ,,' : I,, '-- ,: ,t ','-,': "'Ii' t t ,
I rt,,, -'-r, % ,TnT,,,, """ ", , I c-tf ,, ,,, ,", ,c ,id -, , 't " 11 i, I I 11 F, ,Z ,;, ': t, 1 It
"' nt ,-, oi- P- I , ,l -it;-,; ,,pt;,, I,, I ; I t. I t; '65 1 t, I "I I I I t-141A, z, t, I ,, f I ( ,- ""., I ,, !" -, d
di'lIj ila I -pl I i i, ; f,-, ,n F ;, I t , ,, "'! ,,, t 11 11 I c- t N, ,, t Y , 1 , I I 11 7 t,
tgI d, p,,t,,;, -mplt- d, i 't,", "i'ld"k, c. I ,; d I I C' tt I I I i t, t, t, I i ; t, t ,
c, I Ar,!iI Ai-,n, I, ,I I I t ff ," t 5 ; ; , I , I I I I , 11 11 I I k ., i t :I , I I I , d , .1 , i, I I I ,
t , -!, ,, , , t ,,, I d ". t I ,-r I f,
I I I , ,
", -,,,, t I r 1 ,- , I,,',-' firz ,,, ", ; : ,7 ,
_1, itd,,ci I ', t, ,I, "", : ; 1 ;,t ,- w "I 'I.- : In, ;,- ,tt, -, iul 1. ,,, t, I : I ; 1 , r r t I v-, N If , f I I I t , I , I t I I :, f ,,, : t, !,,,, ,,! -, 1 , ,' t. I
,
;It i ,,,,, i, ,),,,,,, ,I i "I 1 ,, ( t, ,- xt- I , , t I If 1 , 3 t; I I I ,I I "' I , I I t I ; j -, t ; t ; I ,;, I I ,, I , I , '. t, I ,, , ,, ,, I t I "
, 1 I tt i (! , f I I I , I ,, I t I I I I ;, I ,, ;I, t ,,, 'i I 1 ,
, t t t ,I t r " t , r , ,- , , I 1' ,.i. I, ( .- rbt" % It I, ", I", ,.'W ", , -,
-, I i ""' I , r "I
1, I ,,f, ,,,, r "", i I -:", , t , ; "r t', , I 11, t ; tl, t I "I r, i I 'I 1 ": ; I ;: I I I I
i I t, t, t"t ,,, :" ,', z :I.,,,,, , I 11 6 1 ,I 1:
'! it I 'i I I I, t I 't I I I 11 I I It,, f ; I *11 pt" t 1-t I" t, "
Z, t ;z 1-', 11 '. 1 I ,,,, ', T , i- I I kl
% 11 -1 ,; I ,,, , I t ', ,I , 1 I I I f1l
11 "I 11 ;, I 'j r I ,, I ':: :: "%,!-I"" "' It e r , , ,,, i3, I I ,, i; ; T, '. Z, ,
I t ;; I tT I I , ,,, i , ill'i 11 I e rf I t I ,t 1i I t, I "r I" I t ,,,,
1 , r , Z ,,:i1,,,,,I 1, I,, , t I c , ,: t I ,, 1, ', 1, I 1 ,;, t;, , j , , t : i' ""-' : I 'f 11 I : I t'::; 1, 1, !,i t' I 1, ',' : T :
11 I I I I -, f, ,t I I r, 11 I % r I i" , "'! I t I 1 1 t I I It I ,, I, 1, I I I I ,
I I : I 11 I r, 1
,:, I ,,Iti ,,- ", ( I" ""tl t,; r'l , I ; 'r , 1'1, , I ,;, t; t I 11 I I I ,, , j- I I n r ., I I I 1 5 I I 't "I I I 't ,1- ,- ft f ;
I I t -1 n- :" ,, I 1 " I I t, , I i ;, I
1 1 1 '. ; ': , ,: I I I 1 f" 5 ,, r I , "", 1, , , it 'I, (: t I , ', t I I Z , , , I :" : : 1, t" ,: , , Z :
, r
I I I I I , I 'i'' I I I I I I , t I I I I I, 1 11 I I, ,,'I I, -1, r t , t , , I ,,,I 11 , Z I I 1 ,
t : I I Ill ,,',', ,,'I I ,I ............ , I, t .... 't ,- ,:, I 11 I I I 11 I I I I t I I I I I I :- ,
I I I -A! Jzl- ,I,, It , t I t, I ,, t, It I I , ; I : i : , "t , I I I 11 I ; , I t, , 11" V '! ,I ,- 1, I 11 t IttIt t t I I I ; 1, : I , f , t , ,, ", ,I "
t, I , ,,,, ,,11,,. , t I, I ;- t ,, It" ,I 111- 1, I il I ': - I r r I, , I ,,' , i, ', ,,I,; ,,t!,. 'r I t I !,1, t I 1; , , 1 I , -, ,, I I -1- 1-1 ,- I 11 I ,, ) '! I 11 I I I I """ ,
I t """", ,I ', f ", I I I 7 t I 1117 11 I -: ", t I I I I 1 , ,, I I , I : I t,, t
t 1:-I p, --, -fl- t 1, I "I'VrIt"t 'I Z r I ", , ., , I I I I , 11 I', 11: I ; 1. t , , I I I I , :, ,:t"" I ", 1
"", 'I" 1 tw 'I I , , I I I r, 1 t,:"-, ft, it ,' t I, I 11 I I I I I I I I I P-l" "", ,- 11 i-0 , t t t I I t ill I 1 1 I 11 It, t"I I' 1' I
I : : t;, I I , 11 ,, , I I ; 11 I I I I -, I i I "I I I t I : ,, t 1 t ,,, 't ,,
""I ,, "I", t 1"t "' 't" ,"I" ,-t" , i " ,,, t , : m, t , i t ", , ; ...... 11 I I I I I I I I ... ..... I , I 11 f 1-11 : , t I t ,.; : ,, ,, , 1 I 1 I, t It , , ,,!, ; f 1 "
I I I , I , , , V I!;1,I1 '" - ,,,, I ..'. I 11 I 11 I I 11 It'", I ,, I I I I 'r , ,,,
Z, ;" "' I i-, Z ,, ,, d -i I I I I : I I it t, ",
, I t "j, I I ;1 I , I I I I I I I I I : I I I I I'll : ', , .r ,, , I ', I I ,, "" ;, ,tt,;, I ,, I , ,I ... I " I I I .1 I " I , rl- ', 1, "I" , ,
,,,, I , I I I 14 'I j I I , I Ij g t ,I I I I I , ,, i, -1 "t- 6. I I I I 1-1 1, I I I 1, 1i v! I- I f I I I -, ,I t 11 , 'I r't"". 1, I I I ,
I t , 'i, "" I I I I I I I ,,, : % t t I I I , : , ,Je,, 11 It"I I 11
'I, ,,, ,,, '] ,,,I,, ,I, I, t, , -w t , t : ""I- ': 1 ,,t ,; I 11 I I 1 I 1, I 4; , ", 1-0 1-11t I 11 It"I t, 1, Il ', t ,' r I 6' 1: 'I, ,3 ; ":*" ,,,,,;,,
') 'f 'a'- -ml, 1,,,dt, ,I I I "i ,I,,! ,r',- -, , T- I,, . I, , I- 11" 1 I r I, te ', , ,_ _ a I -, I I t , I I ,1 "-,tt r I '- 1 1 I I " "
;: 4, , t, I 1 1 I 11 It n r! ", I , I t I t t 1 I 11 It, 0 I u td t : I I I I -11 I- I t : .I I ,,, I I 1 ,,, ,,, , r .. .. ..
: I t "", ," I I ,, I 't, I , If
I 11 I I I I- 1,
I I ;11 I ,t! ,;, :! , 'r ,,, f, I ,--- ,! ,, t :4 ; I I t 7,
I I , , . % ; r ..... .. It ,,;, , '; I 1 ;'
", I ,, : ,!, t p, ,I, 11 I I I I t I V I I t I t I 1, , -I , "' ; ,
- I fi-,,11 nrl t ;;t1t I i "l, I : .1 I .. 1, 1 1 4 "t 1,,
It., I ", i, t I -, "'': , 11hvin In Socivdfld de Oer
-:', ,,,;,,,,-- d-d, r-, "'I", !, I t-,- ':,, I, 1'- 1:1-1-1- I -1 11- "- -, I ech n ; ; I 11-11 I 11" 1 I. It- lttfi: I I ,,- ;,, ," t I "W ,,.,,t p:- tI, rl t ,- It 1- Z -11 I 1, 't"', ", ", ,t- t'- ",
I I , ,, I ,I 1, I It I t, I q I I 1' r , , 1 t , t r , ' p 1., ,, I r, t 'i .t., d, t, , I t t , ,t I , t, --- I "
: 'p"I'd, i,"'A-1 I-Ikdl I I I 11 I t, "rw ivi'm ud gm
I , 't, ;, It t . 't t' ,, ;, I t- 4 1 1 ; 1 ", j ,. -41 F1 tizi I r I I I p u Z t I,
'I i ij p"", -- tt 1, t r' I I I ,,, '! t ,, t"'111" d. ,,,, -I- ,,,
1, t I I I I I I il
11 .1 1w ,
ptj ,I, ti"''I'l, it, t I:., t -, ", "I t ,,, -!' F't -, -t , -1 I ,,) ,]!, !,,,,,,,;,,,i- ,
I;:: :, - t 1 .1 t,, r -11 I I 11 I'll I ,!i ,,,,,,, ,,,, ,., ,r I Ill I I r, III
"t", !" 1,, -d, ,- t 1- I I I ,
11 I 111111,111 I ,ttlt, , ', r t "' ,- I
11 ,11 11 pwntl, : i ,
'd t!" , I 'i 111- -1 1. Z ''I -- t t. ,-, , i Ir t"t ,,I,,,,, 0- t
P- !, t 1 ,,I', I ;111 ,1,t t- ,, It , F-t-l, ... [ p. !" I I _,, t, I fol i i ; bt afirm w i,;a fIvI i)r, Ilartf-11 fit expri'mir "" ,--, "Id ,- til-"I'd I
l,,, ,,I """,", ,,, ,,,,, 'T ... !" 1" ,t"i- "ftt- , 1 t ... I - ", 1 i" t,
1111-1: It '' I I 7" , I : I ,,, 11 71 F ., ,, I 1, I ,,, I, "I"&', fr-- I i
-- t, ... r- r, --,, -, I I , , 1, ", 'I I I I "" ;
&-,- '- ,11,1 11 1 hctti,,, n" :--, ,, 7: b, n, I 11 I I 1, ,
:, -, i if, t , ; ; t ;, ,- 1, 1 1 1 1 1 I , ,, 1, I I I I t I 11 I In I r i I i i i i I de I i z , o i i I If f f r a f I a r f o i e i i t if i i i e i I t I, : , I , , I , i ,, [ , , 6 ,I ,,, I 11 , 1 I o I
4 1 1 , n , I I I I r T I -1 I I 11 I 1-11 '( d I ,,
-, I I 'I"t", cf-d"k t cir ( f , ,,, :- ,", ", , nj -11 'tt It ,", z 11 n tn , I t I I T 1 I I t -, t "', tl I 1, I t I I
( '! t;, I", It t I t, 'i ,t)"f";t -, i !,, i 11 t I 11 1, o , I , , ,,,, I Y ,
, -'; 11 I t" --11 , , - I I i I I I I- 1, t ; I I I 1, I t1- I 11 d, t , ,t I I ,, t I d w t I I I I I I 11 1!'t ,t 't, -A
't 7-I I ; , , I I I I I I I I -- t - t' v I d ; , 'i t ", 1-i- f I I ------,,T 1 ', ,, I 6 , a I t ft, I) ,, A q A ,-! It ;- t t I I I ,,' '1' 'r 1 n ,, I I 11 1 'I, t ,,, I I 1, o I ; ,; ,1 1" " "r ; "' '
,-,,, ", 1-11--- -t I ,-,,, , I , ,, I I I ', I ': t I r -:, "I : :: ; ),I , .h. M ,'!' 11 ,:, , ( I c, d ,, ,, h l I I ] ) I 1 L", "I : I ": , 'T ;, ,,,, Atrd,, )d 1,1,zti.
I Hr,,!,, d, 11 c I I I, 11 rn I I I - t" "" ;-'-- c-11,,, q1- I 7 :-- ,,, -- ,I t 3 I I I I I 1, ; I I I I I ,, I
titt Iffl I "I t I 11 1 p r- , 03 : ,,,, , n , I I 11 t , 1 I I I I 't -, "r," I "r ' Tj I -t ," g1jIt-f I I I
I
11- ,,, IT, ,,I, ;,,,,, 1"', ,,!,J" r I I I I 11 I I 11 I 11 I I F : I F I
I o I n I r tI j-, o -,- I, ", t; , - t I I I I I I I 'I I 'I ; t 11 , It ;I ,
- I 'i t n , n ;; ,I I I 11 I I .1 I ,,, t 'I I , t ,,, %, t , t t, I I 11 N ;t I t " I I f,
t ) 1, I I 11 I m, I I, I I II 't 11 I 1 1 ,I I I ',,, , Z I Itf I ti n I I I It, I -, I , r, I ,
I I;- I ... .. . , , I I : I , ,, t I I r ,,, I 11, , 1 1, , ""
'11r- : o I', i , r , I I 1, t 1- 1, I-, I I I",
1: f ,-, : -, , I I I I I 11 I ; - t I tA , , , ,. .1 I i I I I I I I I i "It I" 1 7) "'r, It,, 41" I , 1 I I d I ,
,,, -, ", , p : I I t ,, "' i, I I 1- rl ,1
, I t ', ", :1 ,: 1 , I I 11 I
,,, I n ,,, ,,,, ,,,, ,-, v I 1 "t , -, ,i I , I 1 ; t 7 r I It; : I "t %- 3 1 1 d I 1 1 cl I 1, I
t-!n -, 1p r-I, ,,,, -'- ;-,,-,--t-: nz - I I 1, z- I 1 I : "I I Z I I F I J - i '--- '- d" 11 I : P If t , -p e I , c , r 1 t -, 1 d , ,, t ;> d I r , A I I : t I I , "'
rI!- tI 1 ,- -, ,, ,1,111' il'll ( , , I I .. I i , , I I r 1 ': 1 't I .I, 1 r' ,', ,' I ' I T ',, I- r , , -, 'i
11 , I I I -"ig- r" d't ': t I tI I t, : t q 't 'i, ,Z, t,
11 r1j1,1',!nw' a I 'i 1111 I ": I 1 lc-az t t ,!-iit I "I :- - I .11 I I I -, 7 , : ,- , t t I I I 11 1. , t t , t 1 , f , I I , , 1, , ,c I ,,r JI-4 Ife ,A7
,- %"rdaet-- ent, I I- C; I I It 1, , ,- , - I I : - - 1, , - I I , ,- I I ,, I I t , I t , I I ,' I I . j , ""- I ", , I m, ,
,4i r I " ' I ri I, 1, I ,'
p -bl, -h- !'t-- 'I, ",,I Itznl I 1 11,'-% ; ,,tl,,,:, 11 I 1. -1 -- :,- I 11 c. I ,- s" I il 1-1 n. -,Illrll ,;;" - T- 1' tt! -1, I v t I , t : c I t, . I '! 4 I I I I I t I I t ,, , _, ,I , I p t,
", 0,m ,,, F t ft- :,7 -71 n, 1, r :1 t I I - I I I t t 1' , t IT f t ", tl- -- 1 I I :t, ,-- t 1 t -. I I z, , t I 1, 1, I I 1, 1 f , I , -, I I- d.
I I n r, ,, I I 11 I s I I i, ,- It I 1 11 "It, 't- it , r-,, ,, ,, .% ,--',- ,, i I,,,
I, - r ,, t:Ir
"; I, 11 wi , t. 11 "r -, I, : 1 ','! "', t , "', 1) , 1- 1 1 I ,
f,! : I I, 11 I "I't It : ,4 i I d" r -di ,- ;, - I I I 11 -1 , : : I F ., I I I I n I I 11, I C I r q
'N p r, t 1, d ,1 c '. t 1,4- c ,;: 1 t, c t 11, W., I It 1, d f ,e - I , I I i I I I I I G ,; I t -, ,,, , -; .
T- I f L r, ,-, : I 11 - , 1 , I I I I - ae , I -t I I t it ", t , r I ,I , v r, I ,I, vt ,,
I. nn,! ,h- : ", ", , I 7 t ,, I 0 I 11 I I I 1 I I I I I- r 11 11 I I I I 11 -11 I "' -' i 1111 t", I t ,-, 11 1, - 11 t I n i I
'ni, 1 j,,,T bl, ,1,10% dr tr, -rafo, ifr - -a a , I I -, t , , t 11 I I ,- I ,
n t I -, E F , , I , tt 't I A 1. i , - ,- 7 n ,
-, "I 1, -, t" ir:m ,,,! ,,, I ,, I , I ; I , , n! : I I I 7,, ,-, ;i,. J h y I T Dl 1, - -,., It - z 11 I I I I I I, t t! -2 , 2 , , ,
,, I a rl" 11"' t r r , t, i"t Z I- z I I ; ,,, P """, ,I- 1 j 1, 'I ,
qicn .1 ,,1 -t- -t. IUT t1t, -- .,nt,, ,I -f I y T I in it, I I I , ", I , -, I I j 1, , I I ,,,, , t: f 1, I t, I I, tV, ,,H- nttt- q ,,,
. I 'I t 1 t , I r I I I I 11 C ,- t , I i , I v , I t-, r , ( ,:' '. , r F
"t I ,, A',,,,,,,, ,t lu 119r- I ,,, I I I 1 ,,, T, , t, I ,I t, 11 I 1 tt 1 1 I I t, I 'I" 1! it I h ,.-. , t, ,,,,
11 r- --- , I ,- t I I , , , P:
J ttbn!"'. j , ., hl ,tl- ,,, c,:,, t I , , ,, I I I t ,
!", W", 1, ,jj__ ttiti, IT, -Inq x- I,-,7 I ,i r111 I I i n 1 : , , , ,I I'- I "I 't"""a"'o, cl, 1", I , , I t! , I , , ; I II,, ": In I, _;i C ,- r,, 1;i,- M ,
111- I I , i I " I ': : 'T "I", t tI I 'I, L' I' 'Ll I ,-, "',- 11, -7 "', !' -L I
C ,, - "It", 'i" 1- 11,11til ", t%- , t, , ""
, , ,,, ... - ,I, " , t _, 1; I I I I I , ,,, r ,,, I ", , ",
,! a 1 I I I -, I _"" 't, _, 't"
--- ,,,, .,,-,.,, ,!-,Jli, - 6-, '- , ot, ,,, 1, '-f!Ii I I I I I 11 I I
it 4 , I 11 r t I I , l I ' L , 1 ... ... r ,, ,
-:, ,!t t" ,..ft", i i Zr I I -, 11 I I 1, I : I , 't ,,,
,, gflt; t, rt,,,,,,,,,, ItIt"'I", It ,it, ,5 I I '! I 1 I I", 11, -1 '
,_ ,:, ,t , :,; ; r L t Lt It' t I -f;1 't-T- NT Illr 51
It -t!, L I I , : , I t, :, Z I I ': " ' I
'I I t 1'1':! I'L I r;' ' I I I I I d, I 11 i L "' "'It" : 'c", I I
,1- "' "' ,-1-0 ,-: : -', I '' Il l- -1'" ''' ll, _' 'ZZL I' ,, ,,'''''',Li"' "' ""''' "" l "'!", ".
"'"',", .""! i" !! , ,, V g A L wto D I N E R C i ,"'t I ", "'1- 1 I"l .'I' L' '' '"Ill.11t., ,, ,, !" ,,i ,,, t
-,-, -:- J IL"- -!, ;,,, 1-- III , p 11i" I ,- ,,, ,f,, ,d, -g ,d .
,,, 1"; 11 1-1 I 11,11- 11 ', I 1;:1 ,I
4. ....... I 111 1111III-11 1' ,t .... t, 1 Nt .. ... 11 t", I dl 11
I :,, --,A- , "t, w % f"", c", '', N UN CA PIERDE SU VA LOR "", I -1, I 1-- ::. "lt"', ,
L ", , 11 t, , t I t I t-I 'It -o I t I'. M UITNA
'h-M --, i, I -,- 11 I , I
It,, 0 PI, 'I, t-;, 1 e- t lt ;,t- , I I I I I t Ii-tt : i -L
F,,,, ,I q, "! d- r,' ....... 1, ;- I I 1 11 t A I I I x, , I 1! I I I I I t "t ,- I 'I', I 't ,1, 'It t
t"ti('jj t" d, ;, It" 11 ,,,;P q ,, L, -1, j ';t 1, 11,il ,I ,! -, I .. .. .... i,- ,:-1, :21", I 'I,
'_ -- I Itt ... 1, 1 , ;- w I t,-, , , 't, -,,- , t , t t S 1 -! d Pt i I "
I,, tn- -11 1' ,t t tll Z- # ", ,,, I t 11 1171 I , ,-, ,y
1:,, Z., A-11 11 I 11 ,- I., -. -- ttt,-., ,,,, ,: ", --i- -- -- i- -- t'- I. ---
r'le, 1Z l-A"'InvIt. I I I t t I I , ... " ,, ,- 3, 1I 'I -!I r-" It t ,I ; c i '. I I I 11 I I I I I I : 1 -1 I I , -I I I I LL ,It I r, t L I D, A b t I ",I, i,, -t" ,I dt -1
I, , ,5 1 1 1 1 1 , ,t I , ,I, I
I ,,,, m".ItIII, I 11- I It I I I ,, 11 1 1. 11 : I 1-1 11% ',
I 'It ,I I i I I -1
,,,- 6,, 1- pl",p Ot ,, ,,, 11. dl -1.111 I -,". -f- ni I I 1 I e t., I 1: I I n 11, I I t I I , 1: ,
I, I ,, , I e I I I ; I It
'Jld jITI gt- dIK-t, P, Lj,",tr, "" I~ , t I I 11 II I N ,, ,: Jt 1, 1,*, ', V- I" I
- dt ,,A -, i " , , I I I I I _,,;','z I ,n! III [ ,, U-l I I
z.1 ""' I !" ""', 1-, --- I I '' , -, I t . . ,,,
1-1 I r "',, d"', "', -- ,- ; '11 ,,,,, "'i i, t 'i" I --: , -., -, ,- "--- - ." -I-d -t Z
L -,J6 ""' I I ,,
"I", It, ,b!" d I -'- ;"-, ,- I t, ,! ,:t,-I.vft ', 7- I I I 't 11 I I
'! .- I 1. I ,,- I
h') 't I I m : t, I 14 , I , "! -w oraron el I 0 fie 11 I
I I
t _, ",
I-111 I 11"I"', PX '1 !, Af,t, P ,t I ,', tjm m f
""' -,-",-,--"-, - ---- ",- ----- - -1 I I It I I I - I 0clubri, )a% f,
61- plit, T, , I ,- --"- I I t
,,,, '11 ",11i).,1,1,11 1 11111i;'1-,,-;,,',',", O r--, -- t- 't I, -1- 1tr L , I 1 I f fi v I a t I
I--,----, 'T"Iii'll t 'f- pla---Tt, rtit, -) ,- - I 1, I, c, I T ,, c : I 0 S YT v ; I I 'o -, V - , , I 1, I -1 ; tl,-, I I I ql .11
-- -,--- colmrviIi I, 1. 7 1 1 1, -111, I 11 1 6 ): I I d r 1111eful'i-ta !, I I I-
I I I ,,, .1 , I I -- ') "-, 1 - t I "I ; I I L
I I I I ,- tr I -1 I I I ,t ; n , i ,, ;
Una m rtv abierta fit Presidente I I' --- t ', 11 I I ?"I"" I
I I I --Ii ', '- ,t-" -- -, ",
I HABANA CUBA I I 111- -, 1 I tt% ", 1 I 1. .
I ", I I I I I I I ,
I I .1 11 11 I tt I "ill,", 1- ,I 1-1 ",) --
V ',,- -,.', -4- ti- :', : "I j , -1 "t''
dirige In Prof. Carmen lhirtine., .. .1-r :, ,-, 1, ,, , -- n- "r! ,,- i!4, 1),! "-1 I
I 1 -- , "I'll ; I I I '- -I 7 I t I t: -, .1 M--' "t"
;, __ ,-1111 .11 I- -- 1, ,,'I, (' t I I , 'r, It I I 11 i' 1.1-t'-, 1, di-, I P a ra su
4 .1 I 1 1,1' I'll, ,- 11 iIn"', r, -,
... 7 e, 1. I- II -k,-jttt ,, -', S M, ,
... . ........ ... ...... .......... .. -- ", ", ,- .. -1. ": -," '! I "- 1111 I --,
Expone la desprperanza (let profeserado. ri cual m ,;,11 ,,, I '' I :, -, iF-i-" ,'I:t ,, *- "";", """'I'l ,,Ie ,,,--, ,tl -" ,,, t " b ie n 6 sia g,
11 11 ,: ,,,,
.Ak. I I I'll it,, I ,
ti,,,ea la quppraciart encifentra arititrariedod I I 11 I : I I ,, I I 1, t 1 n I il , , ,, I, t t 1 jj'
I 11 1, I I I I I o, L d ,,, ., I L I
I I I I ', "t I ',-, ,,'- 4 "' b ,, I bri"d. 1. ,
I I ,;, I 't , ,, :" i .t, ,
r, ", I -I I I L 'I t I I r, ",I i 1, T' t-derno on
t 5 I I 11 t I I I "':
Iltl I 1 i-b ...... i" ,- ,- J P ID A L O en todas sus C O M P R A S ,- -- -- ': t"' "' : " "', 7 % t", I 1 11; I
I *'I .I .' 1 I t It 1 t ';I. P!" ' "I" ,t'! I ,'' L - % , -, t, I , .,
TT I , ,I h I I 1, d .11 it" , , .:;,J, "t, "", > I ,, t ,, -I ,,i-,, ,- nnit do
, -- t I L- -, ,,I : 11 I : , '
1, 1 1111 -- -' c I I t I t 1, t , : t. ,, t, I I 11 :,
""i I
,, in ,,, ,,! "" ", I It 1 11 ,- 11 : ; I I t f ,,, ,I 4 r 1, ,l cr '- n- tt it L lj I % ,, 1, : ', I L':, A!,,!- ,L, ,,, I 1 L I ; it I c, t t ,, It., 1,1 ,I .1 I 1- -- ---- --- --"-,-,-- .... --- ---- -- -- I I I I
I I I I I Z
'11,111 ,, 'I,,, I L' Lt" -It , ,- -', tl Z 2 ,-1; ,
I i I I 'I', : ...... t ', 'l F'11 i- I,
'. ,I :, d t, t I t "I t 1 I'f I L t "' -L I, ". I I I, 1, , I I' ":-- I -, I -In y il",t.
,, 'J'1,." ,, ,"" ,,t ,' I, "" I ler ,z' I i :,t dt, "i,
L .t ti L ... S1 : 'I 11I Ill 1 t E -d d en 4viletnt,
- 1, I ,
". t I I I t i I "I t !- ', ,,,
1 I I I '! tI f "' I ... , t
11 d, 11!9111 , f,,,-!] ....... I I I t ,, t N L' -1 i ,-' ''I -- I '
, 1 '
,,,, !", ""i, l "-,I,;, dtx I "I t" 11,ntl 11 I" id,,Ji ,,I ,- ,,s
, t, n, : :, 7" : I I I i : ., I't t', L L,,
t I I I 1, "'t, , , I I I t (,',, %K tl !,, it'd tlcl .
I," 11'1 ', , ,,, I ", , r ; 1, ,
1 ,, "
11 I : , ; "'I" ,-: 'I' : "' ; 'r," 'I, , ,, : 'L I," 'I ,,;: ,, y o ,I I ro P ,a 0
, ,; :Illt, ': ,Z,,,, t. ,,
1-tt:i;I1 t ll '11' It, -1, 11:,-;', "". ; PLAN BE BENEFICIO PUBLICO BE LA I I ,
ti", I-, 1 I I I t I 11 ,,, t- I "r t, 'I I ", "' j, I -- r---, I; p65 fiI
"I""'w, I- xl, ,i, "ft, ; I '- -, t
,,- I I rl ,i ,t d'), til, ,,,,,,, d'-, I
"!"111 "1!111 1'11 .,
'', I I 'r t : ,- ,,,,, z, 'I'Ll _, d, '-,,,,,d,, .i I,,,,, 1, ,
-, "'' , ,, '' ;
-1111M "'," I I I,, ,,%t- k ," t t'. -", _-", "' r I 1, 1- 1
-,T-111111 'vtv ,, t I
t ,_ i, ,,, R"', '- r t, 1 I
i" )I ('1i- Ail"ic'- , r" I i -,- lrl"- P, ,,, I
A,!-1j,,1111, 11I.- 01 "I, ;11 I ,I"", ,, "". -, I 1: 'I, i COOPERATIVA DE OM NIBUS ALIADDS 1, r ,,,, 1, .,:, q- r, 1,
,0-1-t, -,'',t , i i ,: ", :4 1:1'- ", I
1 "I"!Il''I"', -, I 1 L I .' I'll, 11 -' --, ", b-- z1,1, -, "I --L-;f,;- .- t,,-:11,11, 1-' t- *,'. 1-1 i n'-11 -- G= -,,,,, -111 -11 ,11, I I- i I"
11 !- I', : - M, t, "t, I- rt ", 1 Z I ;
', t ,,,, "; 4 ,-, , ,:'y ; . . . i, I- ,., 7 C)'I't T11-f 454-H g _, 71
,!, !Iff, -6 1 111 j I ,,, ,,, I
,It,- ,!tt ",- d t-1 fir I F-1-11-I, %it', ,, 1 ,- -', i- 7-i rt. "'I"-r d" 1.1 111"," '), '-'-, ,,, ,,, ,,, : 1 1 I, 11 I I I ; ",
t", r I 1 I' I '- -j;r -1-In 'fit,
'T '1- ,,ttl- i%
7 ,, ,-,' ,',, ,,,t ,!,,,,, "', I --",; '. : 'l-, I PREMIOS CORRESPOND 1EN TES AL S 0 R T E G CELE3RADO EL I L,
'- ci,11 111 f,"- t,- t- I"' -, - , 1, .-- r" r" -- n, , 1 A r I t 'M t I I
,, !; c, , n n f t, ,F ",I I'll: : - - , n ", ,, ') t, I I -- I
Z I Lt ',Q' "It"" I, i "", "';', ,-, ", ,t, i f -, I
"", ", 1 , ,Y, , , I 1) F OCTI SRF D F 11 ) I I I 1-1 1 ,,, ,,, 't -1 ItV- Al l )A ""t" I Pr- !- I I t ,1 11 -11 I r i I 11 1 I i I 1, , , z t, C', 1
11 "'I" I T'l- o" 1-I If" Itt,: -, z , I I , I i"
", J' "j,"t, ", 'r -1 11 Ili "I
1 !._, 1 1- IT" ""
'I t, i I ,, n,, I', -n 1 rtl- :t" c ", 4 1 1 1 ,, -, I I 1, t I -.1-71 t I- n, r', I w
I t
t 11tI1 i, I PROPIETARIDS....,
ii, 111- 11
, t, ", I i t - P ""
1- 111J, -I !!',%,,,-, I- : jr- i ,,,,, v 1 ,
'I, I I ,t", ,j
6 3, ', ,' ',,!''I' 11,1 z, Iii, i,! ,,i-, 1' ,
1- I PRIM ER PREM IO: CI-653S.-Dibora Pineda, 1,iis F te- Nt, It^ I t A 1;,-, ,t; :,-- ,!, 11- .
I'-,!, I :I -1 I I ". Vii-ra c .UN PALACIO SIN GABINETE ... NO ES
tli ltt l r I It
,,, "i-It" c, I 11, t"', 11-1 I
-f,"ItI, ", '-, t-,"':i I, "It"1111 "I I, I -) I I 11
11- 6 t U- !"'r" "-I,", 1,11 r"Ll"', I ,,-, I 9q Pem o, ifh in l "Irl 1 -',, d fTi; d"Itinta, F7ri?,. Z 'L Z,- I-' .'
,:I (" ''NII, 11, -1-10I, 1--- I I I I I --11 I 1 I'~
,- ,! 1, ,, I,' ,;- I, t'd lit""'t-1 I'll ., ,- t!- ,r 1 t "''I : '' 'Lt I ..-- N PA LA CIO ... 1--
-i, "I'd, I! ,,,, -,t- .t ; ..... .... :,; ;- d z;-,'', ': -,
,',i p,- -- ,,, -", I t,:- -,I- 1, ''
It' It ,tj- ,11JI I ,!Ul .11 "' i I L, Por humitia quo, 3.0 su cow con um, Gobwets . .
1-16, 1, ,- -,, ", i t ,,Ot ", t iLl If
,J"' ,,,,_j,,'-, 7,t---,.,1,rt ,- ii, ''I I 't- "I SEGUNDO PREMIO: GA-1438,-Ama6a Valdk v4- L)ttt- .- cem - I 1--- 60ra vn
-': i, I, t, t" I'll I I I L I L- Z-'l "n : "', ,-L ',,I
i ;' ;, ,t'- I it I I 't I 1- 1 1 I I 1 0 t 1,;t t I I''t!, 1"
, , a b, n
""- ',-" tI"""'j" Iin TtLI ", I 1 t I ,-, : 10 Prcmt- t divioi-'(,, p-, I I I : d c 1- dittinu,, Iri,, 11 : c I
: Z L 't Il ;till ;111 ;- 1 I I I fI
1 I I I "i T,
tit 1 ' I I , I t I I'll ; 11 I I 11 I I ", , e 9 ir S p a
, "- i 11 t"I" ,, "'t'', 1 i 1, 'L I :J !', P", t '- ........ B O N D E R IZ E D
"", t; ---,,i,,, t, ", t r "- t, ,,, ,"- *- ", t i I t I I
I I I 1: ".\ "ill, ,, I, ; I 1 !, I T-, ,,, t n, I -N -1 I 'I, I il 1, I 1, S T F RC ER OS I' 9 F N1 I ) S e 0 t 1, 'N'ri )1, IT ENI IVS ,- , , t ,,, I I I' ,
,j'"L ,, ", : 11 I :,,, I I I I 11 t, tL, t I I I I :, : I I I t:, I I I
it t I : L P t 1-H."06 t .- Ilill, ";",tne, ?, ', 1, , ' L I 1; I t ', , 't , , t, 1 A S-101 Flo"'T"iI, c"11;-, I-, .'
"'t ,,, I ,ty ;', -j jr-jC" i:' " I , i -, i I t ... En W (WeI models on luce3 y ein ollaz a] alcanco
t- S 7 ,,, ,, tt'
t ", Lt I t ", r I' : t ,' t' -'. t C(% 4 S I I Ro 1, e r i I-, % 1, t n I, t. DF- C- Jotit 11,1D, ,,,, Z I d C 1 - do 1.d.a I..; fortunc.. I
--- ,-- tTI j t I I I I -- -!-, ,, " ,--t '. -- F-R- 098 -, C., Al ,, X "t ,,, I I I _- 11 It t , , I t t I I t! ". nt, I ", , 11 C U A L I D A D E S
'I' I "'' -1 t' t t i' Lt I ' I I
F 1, ,, -, ,!, , K ,; , RJ 22', 4- I uis NIAT- n, , FD,302 t.- i ... mi Llztr- ,,, t", !"'n, ri, :,' El cuorpo del qahirioto, o0ci hotho do urla gola plaza
-- Z 11 T; I i 'T" ".1' 1 1 L)"I ': ' I : t I t' -11, IF'Id7t ,I It,- t "I I J, ",--, 'L , Gc-Z ,q- R0,ah1 Dd"'d", FC )1,12,- Mtt,- ia 0 nn. -1 I I onteriza do acero sin moldaclurno.
t I "' 1, j- ,,- , r ;t- fl- I -; "I'll,
,' I 1 7 ' , , I 1, t, t r I BC-q0qr).- 'hvueI Tn,, ,, 1 :%, ; 4 1:, ', I -I 1, ", I .
, "_' -1 i 1, I -t, Z,
t '. I 11, 11 t, i1,---n_ ttl civ- 6& ['Ibk, lfc;rera Firell do limpim
, ,- --t 1 ,,, 1, 1 I CF-454.- Cnrl Oli ,,,. I I I I 'A Z '_' -t -" I
', ; 'I ", ,-,,z, ,1, -1 1 :1 I I 1; It -1 11 Acabado porrolan I I
I 11, ""I I h i -; -- :- ,-, :. I DFI.4995.- RII G rm- I llp fi3tl- jr, r-101, 11-1 I 11 .1 f"I I 11 I In- ty -, -1
t t t"It"f, It v- '-,,""" ", ,,, i ,I 11 1".. I I -1 -111, ""' 1. -, ,, I I -9 FfgaqTas tipo piano do tire,- -t, 9 I" ', I t" """ t r .1 ,
ILI- ,- -t tt ,,,--,, ,-, : z '.' I. i t -1
, I ,,, Tl I :-, I I i 4 p rmk's arlicionales Para Ins mrp- I
,, , 1 r, ,-, ; J '-; T- I III, ,-,t ,,,, rl't ,,,--, 6, , I 'i- , il, 1 : I -, ; I " I I k I ro inoiddetble a' lo Iwgo do
t , I ,ir , pI I,' -, , I I- t- I I' ,- "'"' 1r,: 11 "" I I f! rps tip, esto, nurneros Aunctup !.; I , ,, 11 1 I I I I I ,
K-',1,,-1n1, "', -, lct 1, I r' It,'e,, la hola.
-:,, ,',!' 'I-t-,, J, yj-,,, -,I , il t 11 1' - "I 's n.- I 'Ile.,; I I 1, a' -- It 5 letras de las Sed,,1, oalr -zist nti i I I , 11-1prt I,!, --, !, -11t I 'A
I I v I rar, I- ,, r r! ( ] r .1
11 7 I 11 I I I I ." I ,: 1 I i c Loo ffoporloo do las tropbuz
K! t I I 1,t ,i d, 1: t I I 1-1 I I i ,-, 1, 1,- h. nlmli- cl:, i I ,
I, t t 1 ;' er.teme. ,,, I". ft'ni, A t -, ,-- -,t I 6 CUARTOS rREMIOS 6 SE'ii70 Fftl-'- 110S -", ,, it, .1 y 01 mwco d I- mpolo4
"' ::it .Lt,', I 11 I Itim o, t.r I I I
". ,,- , ti"', t f, -I-tf, ,, 't, ,, P'.m- : ], ,-, ,, - ,I I 11 I I itir", ; "'T cni iiula I n %T"', I do acero Ino)ddablo, I
I", I 131-9551- Angirka Morale,. .
WIR c ;, tt-- I ( -6116- Liazar. vilfiwi- I I .:, '," 7 ... Z ar- ,-, I
,,, 7'dc ,, I I I I r-- repixcfn iI do c7j jaj --,ere at magi ; 11 ,Ii-,- del Tj 7- 1. _'Al-6815--ReI Alfonso. \,.- I -16r !'I,,Auto-e .-- N".
X, , -1 ,- FGA25S.- Julia A 116,i. ,It 1. --
---- li ,;,,,cw cao _p dLkf w "1-, 'r- q- ,V*.,- "--t-:-,-: 1 In- -- +" ett I 1, I I I 11 ", I ') ,IiI ATUa OlrhC 4-1i
I II I la .pi.i6n P I jPlillle o I; IL t", l t".."', t'' --' I DF (5SI- Subina Rodit 11 ?. &A-901- Clementina Varona. Inub 2 ,LQ2';:" "S I a. '10.11carl bacla tuora lot
,:O I cc-q67S-Ati,,a- AlAwex-- ...... ---- .--- -,,-GG-SC4.- CLIestirtu--ftlgueir n -it"'n"" y"'I'-t
d- 'i", -t t,'uI 1 -'!-, !, .! !,', "i""', F, ,
na.-, ,-- p.- ,,, - ,, -1 ,
-t -:,- W, idem
d,;4;i, i,, ,,i ,, n' FC:3111" -Fzela Satana- DE4W.-Ango). Mim , 1 14 t obj.loa col.cod.. on Im
f- r, -1 Pt ,LY r:tl;st; -J, F- '- '- I I
"'t, d, , I , ;I,,, d, I Crtr- 1% ; I I I I!, ,t t-t "I"T -- ,
E""I'll OIV I- '-', 1t- 1'1'; I :1 lci ,,, I'It" '! , It' tl ,t I L iTt)", I', f 1 11 11 t )I 't, -- t -, L : C[1651 ,,- Fchf Ari ,, CD-2M .-Oscar F irez. ,,,-,, le mlsmaa.
llrri Wi2 i t" r"I'll Al .dqkIr of qobijjef e jj qe IjeIxf, 01 "SELT.0 BON
"I-- -- ,--,-,--- .1 -- I I 1, ,-,, ,-T ,-, s 1',
I I ,-,q4 p:,It,1i11S 11'iic:lii i 1 ,,, 1, ,7 *,-Lne- .,44 Pfemios adiffi-onales ... ba-a ',,,, tene- !,tI"'t '
con" d, c- i- e, I aunclue ]as dores de eston vfimer,, I, ,-vt, ,, I "I -' L, -!-11 -- I ,,,, I DER2111)" paimcbmiento quo 11c) prologue, cortha oxidccl6n
t- 1- I.- "'-P" I'll, "Emro i I 1", , I 1, 11,, I , v ;o da *I m6ximo ,do, adboroo0a ,,,I esmalto cm ol molcrb
,.,_ ,. T PIIE FW W AMT t ,,,,,, tle -, tri diqtinta,. letras cle lai Series scan -!! t:nta7, I t, I I I 1-1t!': "- t (""11, ': I 1, , I l; Do f,*nkt-m tod lfto 10c'm d, Efo,;it;,3 sarI
-' I ,- 4-1 -I", , 7, I- N, "- I,1.-,, I "I'll-II- 1- 11 .............. I I "I t. 11 l t !tt, 1 It ,1 1"-,' .NIIA W'r, YXf-A-- ,If) t t" 1, KI- 1 I F a li r I c a d o A
rx ,7 ".' , ,n ....... _, , 1 'r%'. I,, -----..------- i 1,4s; pvrfiona. q (let 1',' ,- -5, f"i ,T, 1, -I, , ,
1-11. no tengam bono,, premiadoR dehew pfftmr por h Ofirm, Itei- itial I ,, "' ,, ,,,, 'tI I -1 i F 1, ,,, it, I dt l I,,',, "'I I I
F-0 R T T (. N T R A T) E I --Priiiift-eimcoffin 902. M ulnn iI Nuoya del Pilar a recover itts pm iff-- ""'t ... ,,,, t, ,,,-- THE F- H. LAW SON CO.
4. I -- -----""- I'll- 11-1 I It- 11 -11 'I,- , I' 1,
11 I I I 01 P.IA I I 1 r II 11 I ; pf'FL .or. E"a! "" "'.7 ""J" I
1 -,, de ,-t i";- I I
--------------- 4 --,-- I .... I I 11 .1 I IANO MT DIAR10 DE LA MARINA, Cronical Hahanera NIARTF I I DF n(TUPIRF, K, 1941 PAMNA WEVE

El I'atrowito 1'ro Aluseo rexfoitir sw powder)


0,


1"4 0,
M-w, u 0 1, '1,
ciw, j
1849 1949 ..... .......
'a
1-mw 0 t.


1 d
-r ft,
11-,
11, 1, d,


wli t i"', O
1,1,1 QZrid. A,10 A,
J
W i

Lux fienox (I TropicandV.,
%t
tat;,
J.,

kt M,L GWARRETA Y CIA, S, A, PAIR(At4RJJ III I US HARANA


Dr. Eugodo 41rarez Lastra 6 0
T I s i o C I r u i a n a H)LOS Di LANA
clef Hospital Sanatoria "La Esperanza"
4
MUM
E l III ilwlesiu fit, 1;flfl J11all fie Letrfift So 4., t-d.. d, t. 11-pWau",
Callt 23 No. 910 emtre 2 Y Paseo-Telf. F-3124-Vedodo
T

C', 1". It A~~ 1111 -, 7 11#,
v

7

MADAME TAMAHRA 6
Croadorc do Ins Bafics do Cera y Cristal. _t, t A
7
OFRECE DURANTE ESTA SEMANA,
LIMPIEZA DF CUTIS CON LA 'MASCARA TAMAHRA
'4EW t"'IRK
r %0ICREMA DE PORCELANA! IEN ENCANTO' 1

6,N a s1oq
iN-UEVA CIFRTAI EN "EL ENCANTO'
MP-Z AF A FRIA
la mducara Fria Eqlpcia, rt!,
!cA

MADAME TAMAHRA
Studio Colle A t Lc- 4 ', A_ I N2' t,
A I "I
C
... ... .......

RICARDO Re ARELLANO
Conadot d lo Pr pl, dod A
C A 9 A S Y S 0 L A R F 5 A
Emp*drado 256. Tolifono M S7S3,

t: t; to 1 s MAS NUOV06

LA MARINAt,' y.lido. 1- MAS GAdos Comblnod*noo
511,15CRIBASE Y ANUNCIBE EN EL gDIARIO DE

V do colors
0 U AUtPA, ,PtOO$IDADCSI T,
TAVITAN
TAFETANts A-olm TAPtYANIS
TAVITANIS
TAFETAN13
7
YAFETANtS A-adot TAIETANES -7-w7 RASSMIRR
SAtMIS X-d-i
2 PASAJE LAM25 op-wo,
ard 14e trnsa r k,- AROARIS .7-vcaaal t"a"e'l crq 1AYA1 ^6,,J-$
A MATLASSIS Y CROQUET
L U X E &
PARTIES 7 TERCIOPtLO Df SIDA
WERCOLES RAWS DUCHESS
CRIMES SATIN
COSTO PROM10, POR PERSONA, PARA UNA FAMILIAR Of CINCO TODAS I$TAS NOVEDADkS MAN SkV0
MIEMOROS, AL VIAJAR A yt X MARCADAS ALOS pjitltjos MAO
.0 SAJOS do to Hobo.*.
0 t", A
MIAMI . .. . . . $M 00 WALAS *nojjD*porfomonto do Yet,"TAMPA . . . . .. 16-68
A-;- 3- F.IWASHINGTON. --,. ff46'02
NEW YORK.... ,53 ADORARE EMBRUJO
.35 t
FEMENIND
Litilljondo ol Plan familiar do to National, Vrio
CIO lot *3116so, page Pagel* c otote; *I otro Y VEA
too Is as do ado I comprendoI"do& #ntro 2 y ?I BAOS, jolamente pagan MIDI* PASAJII Lot nlPios
monores de 2 hol, .)*Ion rRATIS. fzq e0,01a parle de los Surfidos
aw"'i anal o'.
ck MA ctiz AZRCOUZAOA .1 i en Nuestras Vidrieras I. 0'.f. id. do .9.1 Grande* Almactnes
A--;as lmotnct; c!ei S, A., AgOM&S do por Galiano.


NATIONAL AIRLINES i LA 0 R A
Ave. do too Misiono, 17 Grandes Almacenes EqI%4 del AJAwf%#l
GALLIA110 Y SA,* MIGUEL 11. LLAME A SU AGINTE DE PASAJIS 0 AL A-1904
1; 10k
LA OPERA t. V.
GALIANO Y SAN MIGUEL (La FAquiri., del AAorroi. i
I I lq% I
I
s VAGINA DIF1 DIARIO DE LA NIARINA -AARTES, I I DE OCIURE DE 1949 A% CXVJI
I
Circular dellonsehor Bolartnino A I- V1 mim 4,1 .111,11111ri'm (1v Diog 3, N 4) t i c i a s Brifforstes bodus fie Pinto de hi
,. f_!! -,""',__1 I'll, ....
;,gt to", t-L"", ,,,I, 001 "". "
I , ,, ,,i l !""" ,",!, ,,, ......... .. ........ t- 1,
G. Feito wbre el "Dia 31i.4ional" -!" f, -,i in ,,, l !: .
[,fit III -'li.;'1" I"%- "', ,"':,", z,:, 1"I""', 1 '-,-:,"l I, "1""",; ,, ,,,,",,,,,; ,; .. l it'l- ( I ve I s a colfif-tividad H i i,)s de ffi v reiros
i -- ; ,,,- ,,, ,I 11'i, 'I,, it %"i't- 'I 'I'', _____,_, ... ..................
__-,_- I Ili ,',,"I , ,1,1 "I !tl r:,", ,,,1-i- 1,j III,, --- ,
("'t ,'I "I r llhI I '; 711 I ", 1, ',' -1)" imivtrmr;oq. Dir-livix v ilg1windoll, itill Reetimert 110 dint
11ovilemije I"'.11iritilrd A ReAllmell (10.1 ditif ("'I,,"', r-,n,:, .... I 1111111-11 III ."I" I, ...... 1!; I,.
lli 111ii- 6, v-",;- f,-- I,,! Dt',, 11'11 11 li'll, i ,Ifllilii tllei;, "It"rit I', "" -It, ,, t%,.,,i i,,,, Ex voritil reAttildevido.
1"Idrv S(Irrifiti killi-i4l 1t;j I irviditr I ,!.,;"'If", ir"'i" 11-ii, 1, ,;,,+_ I 4m erid fritrticipitr(iii dv j.0I)uhirf-,,
itidimm ttiii S. Fr:mcks-o i Ii --l'i" 1. gl,- it d, ",Iil ii- dic't ItIt, -1,lrlrv banqlwtv R-'M'_1,,', I v lymtill p, 0 1 _11 f,,,, ii l ('-t,,i A- -, ,,,, re
1 ,::t,,PP I I ; ,t, ,, l,,, r- it, i, ,,,,'O :!,, --, ",:,f !,,,,, ', ,",, Yl"'I lFrI-,, -- t(ok it ,It 11 "'t","', .j-,,,:,.
,'I P-- I I 1-ten a, v.1i.. i Ififrt,_ ,,,, I Iii, P"',
I ji,;. li, tz"i"to "", lc ::_ f,, -l"I" -It'.."1-1, i il If-d-, llprllid- iI IC, ''
V, ...... 1- I Hl la d I I ." 'i 0. 1, ,.,.
I it iW- J, 7,1, r ,it- -,-- ',,I-, ',,*,;tf, 1,p', oV, 11 melt, : , I 1""' I'fi !-" '! __T I it I', ; "I
"; T, fit,,, ', lw -1i'l, I -, I A,1 -- f F SECCION ,11AR01A --
I I,,,- S.t S""I'i'vi r,1i2 -,l'A itrit iwA P"r 1" ,_ -il N-- ],, 'I'l C"I"', 'r, ,I, I "g-", C2
"tli f l""d I- I re ;,
I I, it, ,III." ,Ii,- "I 11 h-l'- -- T): Y ,it 1 r condidn rolilt
............... ....
i'll"I"r
'111" ell ll
11 "I. i'll 1111 11
t I, 11 1-1- .11,
I I I d
l',, I',
[ P",F,:C,(,.:,.(. ,,,,.c ,,.,ItiT.,O,"I (-", ,81, I ", ,,,_,-'-:"I-,",, ,I,
ly II-7 111110 ', il !, ,Oaril, 1 ll, P""r,""Irn" ,I,, rI I L ......... !!
Y, -if,,wl Il D!, V, %i, ,,I 'i, I ItIMI!, P-1 'I q--,,:, ' Z ,-, ,I -'I" "IPI -", I r1--1-i, 11 "I'll -- I I I Ojm jciml ioa,
,a .% -- ", ", I- ,",f,,,,, ,,,,1 .,,,_,*f,,%% I ....... 11f- -1 --- 'I 7 1, jt1:!rI1d07i1'111 L I "", I fit yql ,ir', ,i r,-i-j1I'11,rI'1 I , "", l 't,""r,"
: ,,, I 11 1, "'i- "'i prdt t, rlt, d", itt , In!,,- S, I .il.'111,1, 1 ,, d 1, ,, ,
1"', _i,:i_, t 11, S"llitoral 111-11 I I ,,, r"Pt-tt", p'I T-l-, 1, ,,, lf cI'-- It l'i" t,,,,,l,,, rj"
m1fig-1 ', B I, ;,, G ", F ", ,i I- I, ,,,, ,I -It- w, t, ,,ii,,, -f f',", vi ,, il I I
,I ,I,- I I1l.- A,,1 d, 1, q-! ."" ,f ,, ", ,,,, ,:_,. -I'r, I ", t:; """
,t1--.-- I 1-iI"iti _'i'- V'r,-, S-1- ill--", I Ji '%%,1 111 1111ili"rt"o, it, "'I 11 ), -,-!-n- ', g-,;f t',I, "It, ,z.-.- Il j,,ir -.,
-- I- it'il ', "IT, dll ""' Ijjii --i vt:--i l t),Yl '1"__'.i ,iI -,Ir,,, I.[ ,:, 't"', 'i, 'Ifw, 'I'll ;11 I I, t ,I, til-11
pie,,61,' d io "t, --Vti! r, ,Mre I," ', Of, !D "PI"',
IiI, (11-1 ,MI--!, P""4""', I "'t-,", Ge'rtt-, -,t,,, Y 11 ', ;, ; MY- ii -, tr:nn it q ""! C,1", ,, ', ,, ,,", t "'! , .:, i "
rldnri dI, ;, six,-, -,Iij; i ,-. 1,:-,12, -g r,' I i 1'.1 ,"""I"'l. I r ;,r2l ,',;" I i- ft"',- '"' i- 1- I ,,, '', , I I Fl- J,- It'! P" .*. d,,I,,ji,-- i ,,-,,:I
i 6,t a, i'd"', !- f,,ll, H, it" ', I I I i"'. ,,, , , !I,, I Ili lfiil'l 1i '- IU6 fiii" ill- ,,,,, 1, ,!Ol, ]-, !! ... I, if ,I ,
; , ,ii; I I "i ", i T:,"', 'I", J-(l ... ti, 'I'l d-l","i
F, ,-,, gj,,, '-"_ ,- a 1- II I-lt -1 111. ,,, 6,,)" f, l klnn "'
11-iitii "'t". ;,,fch, titl, J, -iti -!f,;) P;ikllicio ,,,tiir
lc jillit'l I 1, 1 "'I"';,", fz-"ti,, 1 --I, z 11.. ,,,I fI, ,,, _,,C,, ,-tIiYr I ,
-, 2 I I ,f- ,,, i I I t ,,, _p- ?"'. 'i"'I"'I" I ill- If", il lti gIll ,,, -VI, ',;:i-,!,,,,Il -, ri 'I"III",
q 1 1 ,e I 1, 1-1 I ",ir-l ""J!'I", ,il ,,,,,-,,,I,, ., rift",
U, it- A 1, p it, dll C'n"j, ,; ,,,;Ii,! I 11 I I "tj,"i-l", ,- "Itt-11r, liltiq If
M--l't ,,, ,I ,;,,,, ,,,,,Irf "". -- _e"."O-, ,I cl I *;U, I -, I 0, I I A, ,iI 1-X, I f '-i, n .... ,ir", ,if "I", I "
1. Agi-, (".1"j", ,,", -,, .,% uttir' J, I, ,A;-t-1;r, "ilt", 111' Ilill;1.0-, I ill, I,;,, -i", 111r, I, i i il-I, A', -i" --,- d"', ,III, lf---,, --,l 1, I dI,, I 6,
,
'o ;,- ,, ,I;:: I \" 'ba- A--in dt -d--,,I-j , ,*,,, lgl"11 1t,,, A,,,-111. I, tl -i- I ,,, i- il"It" 'W Pi I ,ii- It, , ,
I -- l If t it "t',,- Ii il, 'Il "if t 11 I ,-,,,.,
pr.,i , w, ,1 ,I,, ,- :I I (I ,i TiItl ,11-ItIll I.Iii7ciftlo i l;, ,,, I I ""t, I ,,Iif _!,' ,' i'l-did" ,t,- It ,,, I, ,;, : .i 1,11 k, -, " ,,, it,! dl i ,,,
dII lf 1;111'1" ,, ,,, I I'd If I,,! I i1r," "I i % "fl- 1--- M-f., ttit"', R, I tz:- I, 1, z, It, I 1, I I r i i ,_ ,1_t,, (,.,,,I; ",,rvi l, CwniitI, I Af,,, i ;, ,,,, Pti-- Y Aufi-, ,
." I ... ..... - 1 I.-Ill 11, 0,6,i -ta, ir-! ii, ,T---, -, -1.1-,, -I, 1 I7 fil, l,,Iri ,il ,i- ""I --, 'It " 1-,
"", "' dI, ,j", ,,-1,_,,, I 11 t _,_ I i it ,-,,
lat"11- F_ d-,'' v, n', !III!,; it. : i ,, rgdl- d-l"- def .". I 1-1111 I f, ""t"t, h-q- 1 ,3 I ,IiII, ,;, "" j .... ... ;i, "'., ,,,,,,,,-'1'I.rd ,, ,, .'- P &Icio ",,111(1110
1o1--,,, 111 111-11,1-11111 & I ___1 __ , . -1 S'l Nll-i d'11 P,- t ,,-z I vt,,,,,;1 ?Ii" il I 'I ,.", 'fl I
Aril o, 't- ,gi, I , i V i Hitt, ,,I, 1, i:;lr!d,,,i 1- -,, P111 ",'I im il 1, n,"", ,,,,,e r ,, ", " ,it, I,, 11 't, "", r 'i ,,
"It I f ,,, f,, i,,Ii- ,1 hi, ;", ,, ,I v "r-, --t- ijo h ,If- ,T ,W;i If, '41-l", If, P"',
,%-:,-' I hialiguraclit) J, I C,
': I i, NIlri" I'tif"" 'T" e f , ,, j 01", ,,I,, ", "", I., 6 I ltI ,
"'I', E ,f .... .. -bc-I it it I I i -h io, -t-1-,- ,H t '
j I 11 ,7 r- It, ,
ill --110 11 till"l-" I" I ,If, I 1 I I ,,, I 1,fn '-A, "i" "It'h" f T.".toli", T". r'lltlll ;,Iti 11; I ,i, I', 0-,: ,- 'i, ( .Ii6n
"I i l "') I I t , I frill I I pf"t- ,"I,- i A 1- v- ,Irlf h"'Ir"n If,, 1
,_ I- id"i , t- I ,I R"id ... I. Vol""'It-fix I, I, ,%T 71 rf I Y, 1 I t I ,-, i, -it"', """"', i,, w-, 171'' t1II-,1fIr1'
l t 1 ,I "', I I ,, , 1111i t 111, fill i "I I I f,3, ,1 1 Af, ,,,
"I'l ,1;1, ,, 'I ,:fg,", fi' "r 1, ,- ,w' it, -, 1 7 I "Lit T,, i 5 1 ff tif-i- I-11: Q Ii ),Ili I ,,, I, : A--,I, llll -i t- ,,, d, j ,I ",, ,,, ,, .1 ...... 1, ,
14"zi,, """I_ Ei ,I"",,,-, % I , r, Ii! I I I 1INIII"'t v ........ i, ,iz hit"'It", I- 1 ,l- ,,,, --,, It, V-1
""I , ,,,II- "i, -, 1-l i 1" i I 1 I, "I -'- - 11,P'' it, I"
,i),, I ,,, i, I I I", I d i 1r"i;I- ,j;" : :
Ifi ,I If f, ,,, , :, "" 'd ,I it Fj 6- 1w I- ltltill el I- I ,I ":1, -- 'it Ili, 11 111 It 5 ', ---- -- ", --- 1 'iII,, l, ,, ",, if "' I
,,, Il,,,,-,i1,,1"', , ,- ,, , "i": i -, ; ,,, ,,,,t""i:,fi ,' 4 S, ,,rit i, [*,, ,,, P-I.It"t- 1-16 P'l.", : A I ,,i,-F ,,,, 1 ,,l%-,t, I- "i""w i, : ;r" ri lt I i laifIk,, m ja
I I, "! ,,,, I I , , , , :,,,!, r,' C -- ,I ot,"a -t'dItl Ifr- r"'t, I -rr , i 'I, -, If,
.1 i 111'11'r "' n1lo"lGrim iwto imotgurtil vIr, Ill [, ,'I, ,,, ,,,,I I ,:,"r, i '!., ,,, ,Ifi'I't I'lId- 6', "'i" it- 0, ..& Vl "iri 'i Mr !"i, ,, i -, I I I ", '',",
% 1" lt' 11 I I", ,, : !: -; ,:I:, J, ,,- I I I I, I 11 I I I -1 _ It, 1111-1111I, ', ", 1,i- '' .'',, ," 1 I i, ", I; ,,, .1 I 1 I, dj'dii. q.1- d-u- 1. It,- - I It I i f''' 1:.'- t;',1j- ,; Ir'' 'I'll IN - I I i 11 -1 ""In't,
I i I- ) I,' i rk i i", ,"t;'I 1, ", ,I, ;, 11'"I
,, i, d ,, 11 I I I'll 'i !.
di", "'i", i dIt V1111, I 't ,::":", ,, ",; ",:!t tfillia fif, tlijul (h, G kili t, K, I ", , I ,;, J..n 61 Ditt, ,I- to ,III I I 1 ;i_ t i I'- Iidi, ,I Iti 11," 1 It 1 11, III, r" 11" I "I"
, ", M ,I,, i-t-t, 9, 4 -- ..... I , ,,, I mca'! ,, 1, ""li"I
ife is" i .ti",: ,',',' ', 'I- "i, ", "" I ,, ,, ,,, ,,, ,;*!, , ", '' '1q,11.1 11 I I'll, Ili" ,- " f- I ,,, 14i
I-' 'I !'I" ,,i,,,, ,, I I l ", "'-'- l; !, I~- -11 - -11 --- ---.--- -T.- i't,", ,, : i ,: ... z .1 d ;-' ", 1, I I I r I li "_ ,, I t-1 I
fill "I'"I" "", Itf- et'' I , Ii, ii."
,ii ,- ,f ., I'l, .1 6, i I I I I I I 111IIii'td
,, i I 'i, l ,. I 11 I I I I I I I I ,;it '111.1 1,11 l- "'! I 11 I
iw1jI; 11 ', IT'i ', , 'I I 1 11 i"""", ,,,,,,,;I _. , "t-, !--',;" I 61i I-- ("-sitir'l I I I I -t", I 1'1 I ,,,
g, I, 1 It "' I I- ,i, t f, ,,, :,,, I z i'I" I I;, : 1, 3 11 1,- -,i1t* 1 ': 1' "I , I I I 'It 11, ''I'll I"! "I 1,, 'Ir I," , "" I rig it4j,,I. fffl I :11d j, P ill)W "i
," r" ,1 ; I I .; I I I ',it I I ,- I I L'Ili, I I I, I I111:1t,"I" Nil', ;
lx 'I,' 'I. Iri "e "Ir I~ "; Ii:, I Iij i 11- 1 ,, ril i, 1.1-11i 11! ,, I, 1Z, , 11 I J ,." I I~ I, I -,fIj;itrirrj,
n ), (I 1, i d ,,, I, !Ii, 1, ii I I 11 1 I i I, I I ', ,, I,,',, '111"t- ," ... I V11, Im i- jr d f-I S ,-cl
I 'v i I't : t, X, I ,.,, I i I I I I 'I, 1
,,, t r "i, 1- if I i ., I ll ""Irilll, If b I ; 11-- Ie t1I Ilt ,,- ,, I
r", it, 1", ,,It ,, : i, I"'If" t,,it ,,,,-t" 1, : ,I x I ____ -I--f""', ii, I ii, 11 I i"t, 1. lill- ', C ,; 7-" I : "' 1 ' " "i I 'rI Y ,;- d'''t, i rf .... .. ,,,-'! ,
ICY, "', 't, ,, I ,i,,f ,, "i, 6'' 11 "I'lf!',r, '1 ,fi '-11* ,,, ; ,,, : I I Q, ,q I, I" "" I ,,I I'll 'i"'I" 'I'l
t : I r I I I 11 I '. i I I it, fil ..... ,, 1,011 I f"t, J11,

I It : : I- I I
t"il, If .,i' ,I "I in l l ': i ; ,,,,, ,,, rit"I" 'i ,;, I K, _ I ,'I 11, I 0 e If u n c i o n e s "I I ,.- i :",;.," ji "I;," I,, r,,,, ,: ,Ij. ,11 1 T,111,11 ,1iI1.-,I ft", , 1w Ir"- , , I .:,I, ,,, v- Ii-, "i- , "- t i, I 'i ", "[1 ,, IiI, ,"i- 11;il-, I'll) 'j", 1111- i1j" riIn"I'r
I, "" I "f","', 1, I 11 , I I, "I"", ., di ,,, ; 'I I I , ", "
,,, ,- 1 I t I I 0 "! 't., ',,;I 'it '1 1i, I" :,, 0i", I ntl .... ..... I ,, .1, ':,,, r,; ,I, ",A,( r
do Iii Prr'i, I 'I", 'Ilil 'i'fllll ip" f t, -t, : r "it .1 1 It I : I ', f I, 'i ,,,,, "', fit i .... i", ,I. 1;
ii,,,, ,, ""111,11 d'-In'tt", t, ,:, , t f "It, -,W Iii-,Il it r in t 1, , I ,i 1 1 ,,, 'it- i 7 4 ,- I "", i"t, III,- I VI ,I q V011 I- it",t""'t" 71 1. lt- li,
I" 1. I d" 'i , -, i w -, I I C 'I. S."t !I ", If, ,,,t, ,,I, I- IOIII, 11, li, ,-
I _- I, I ,- 'I", 11 1, :1 '!, ,'-,- "'t, : ,i , ..,
1 ,, P, ri!!ft- 6, '., Vi it, -, I 5 n""", 111, ,, "', VI- 1- 11 1,-l rl ,I"),, ,I ,, ir--111,1,
i, , ,4 11 11 I , t "', 1 i III' ,I", iii, ,,I fI;, I,,
I I I I ,I, I r I;11 I ,, i ; ", t' ,, 1 ""', , "",I!' : ,. !- - I ....... it I , i 11 I I I 11
1,,,;t "-!f- ,- 1, i "' I I I k I e I I aji- ,, ; "i'i," -, I -- ', J ,,ll,,It '] ,ii'll ,t, q- ", fil
,,, -1 ll I " , , ,t "' I .... , it ........ .,.",: '', l', ,, """, ;,, I ,i,,, ...... ,Ir ""
a, I, f C- 4 "I I 1 7 -F "_; f fI ,-,, ,- ftf, "I L': ;: ;I ""I"
Per, -:', fil''," thd ., : 11 -1 ,. I I ", ? ; i 7 ;, !" jt irv,
I f, ;- I I , r, ,i ,- I ll ,,,, 7 ,tt, I' ,"I ,,, "III, I ,'I I 11 1111111 ,","",- 1 1",
f- (1, 11 "' F- I, S ... fln Al.r1i I i l I I I ', '- I "I 1 11 ;-7 ; ,, -' I', - ,I t ., !, ii,, I I
Ir 1 "'t",-, ", I 1, I I ,
"I'll, If ,'I,, t I I ,, I c I I -I, I in
otj i I It- -, ;-j- illd", G ,-',' "'I'm 1-111111 ,-,,-I --- -I-, --- --- ---- I 1- 11-1 - .11 -Ili. i I'd t it " 1,11 11,11i'll ill 'I-- , iilg.odl, ; P-1-1a 1 i1jr, ,M,,,,,1 IrOii,;d ,,,',',,."71I' !- 1,"'I
_i ,i'itl I111011, ,4 1, ,.,t- -- -- 't lll':, I ;7 "Ill 11-, I-,7,f ,, 1 - Ir 1 1,
11 fli I ),I'll, 'Al '' "'!"', :" __ _- I i -, ,, 'I : I~ j, ,I, 11 ". ,, 1 011 lil I I I -1
_t, : ,:, -,; !" _f- 1 I~ "I ,jt ', ',,- ij ,,,- lti" I-i"', "'I"!"I", C', ,-, f, "I"'I'A",
I 1 il, I, "", I ,,,,, l ,I f "!,
_'_'ri ,Iv i, -J ""', '-f-l Il Mid, ,, ,,- i_ -, t I I -1 t" ,4 --- ;4 I 1,11, i 'I'l-, 1,
il- I :'. d I 4 l i t 1 I I "I
11 I d"11, 0111 ifit"t- .1 I-ii ', 1, S-f-, Aj,-,,, 1--l-r- 11 I T, , -, -, 'It"I", 1 4i -,-1, 1111", ,,, ,,,, ...... it C;t ....... I -,)I-,, (",'It" ,.":,(."', ,
t: ", I I e I I 11 1. t': it -, -- ,I, i: I ,I,, 'I ri fl- ,!-,i,, -,If i 1 ', ,,,I iI I ,, P, ,:, ,I i, :"',"' i, I I d ""
cada 'l-, ,I, lo, f,,!,, Z,,!-- iP1f i-, Y"'n"I'rft" ,!t C-ti ,,, t I -_- -, F 1. ,it I ,,,, I. ;-' ,,, I ,,, li ,I;,,,Ilf, ,it
Z' I - ,:, '; 4 4 7 ,z F. i: 1- , t, -I ,f, &I I.', I, , I-I'ligIt "P141" t p"', DM ...... "'I"I ,,, 6, 6,,,v0, ?,
It "'Itt _,_ -I- ,,, :1 -ttili- ,I, i i-, "" d, v-1,", 1,
g--1 ", ,d i -if ,I, ,,, i,, ; "'i'tt"i;, 'i mf:m -. _--,1-_ -- I~~ '111-1 -11 I, I,_- A--,z,,,t I~- I
rI I I I, ,'i
I, ti- I, nl ,- Ti.l., ,i i 'I" --, I'~ 1 - I Z "I -- 7 1 i" 1. ,,,I, li,"t, ft 's-11 "'Itt, F.- 3", iLI3T'-.j t"'i-,11;I1 flitil- 111-,tl,,I ,,,Ill ,-ilp I A-11,1
, i"; --t -,- ,,_, P- I A -, 2 -l"", ', ,iII, trr _-II I I. , 10M, l WIVO, t, C- Y, , ,," ,, I, ;--', G-',
i 11- I, ,
l- I, ,it, IN C11111 ,,I)i, 11 ;I, ,: 1111- rillf" q'I 11 C". ii P I ", - '1 I I I I c" , I -., I '11.1 I S!- , ",", 'i" I I ,- ,,,, I
I I I it, "- ,_- .Ti,- P-,fIz l,:I,-,1,,,, ii, U, "i", I,+, P.- F-l. -I.1 I, iz 'Ii"', --, -,"rl, "', ;,.,,, III r-ri-, ,I, !", x , I, I, "' I _1 I I , 11 , R -, - I, --, I ,I, -) I F , i , I, ,
l I -11 1 i-- 7 i I I ii,, I, "t, N''It", A 1 7, ;- it, il", kl, r i 0, I "'p, tj 1, il I, I, : ... i, ;, i ,,,, I i ,,i it i n ', r ,,, -, - !; I I I I ,,, "-- j--! I ,__ i I 1""11-1, 1,
It I, , An,-gLf r,,,,,, i-ri, v , 0 ", I ,, I 1 Pi,-, Artm-, -, ,,,
-, : '01 I 1 1 ,, -,I ', I il 11, !, I ;- " % 1 !?: ,,,.,_, Ili ,11-,, AIIIII-,, ,I ,, 11 I :- ) I i,
.","i'tt" _0,1,1, -- Z 1 r, : I ,I), f ,It It ql;, I;, All ,1, iitll !- - I C, , I n t I, I I I'll I 1, G, r I ti I I I f i P - C, , +i, n 1, "
Z I -1 I , It ...... I I", t"i M' --t, H-pi :, ,I, .,--,, Y stx1" Tgl,,,,, Iin-- ii tl"t, F-Ir"', i 7 "'. 11 iI __- 4 Z-- -Ill 'I", ei". ,! '-i 7 It" ', ti ": I ,:, ", :
6 1,111", "' 11 .. . -- ------- - 1 ,;,;_'_ ( i*, I, f I,, I , 4, i ,-' "t, I-- "" S-0 ', , i", ii-I ,,,,
e,11 Itritil-, I I LI111,11,11, it ii, 1. I -- I ", -, II-1- 11,11i,;, 'M-i, F'., i i ii -t,-I,,, d" tit, if, .,,v ,,, it 6, Flon". J," a
Ft, FI,1,,, r," ,_-- n, Z,9111- I % i" 1 ,W ,,,, ,
f i, ,tin :It, -1,i r -, I ,il )r-, F) r i it ., N!-,, !_,:,fi 61--, Ai-- Al ... ),,,t ,' r,,,!Ite C.Tintin pou.
,,, t _iz "I'.
,,ii,,,1,:;-:, to I 11 -I ti ,,, d, (;,-_,1e,, N1,I- _, d, AII,,- ,. d-1- C-11,LId 'i _t 1, v7"(',Vr,_i d, G-i Av--ii I,,,- I lIt- 1, -,,I,,,ir,,, ,,fit C sj
",i, ""itz-L_ ,,i,,,,ii ,, ,I;ttil i !I , , 7 111 11 Ii '.1'1 111!1-111 ii F, 1" 11It- it 1 ,,,,,, I ; ljl iKaw, ,," ,.-tir, r. tg -b- 1.
",, -l dt-n _. I 1, I, r, I I_ " 'I I -flitt, ,11 VI, I-ri"', S-I'-,
I fl T", ,", Ij-- ,I, -1-11 ,1 I~ I 7I: , -1 ,,,-,,, -",,_i_'
1, i I it, ", I, tI,, I' F L-lI P,11, V, C,-" I --t,- efll I'll I I F,- 11":--I'C-", itl'l i", 'III. dt, "', -1, h, M-4i-, 'j, B"j," ARr,,!ir6 Clroei,-tt,','-ri Ilt,._ i H,, C"ZI,", P:,',, ,rentl I I C, I ,I -1-111, !- ,I l- I"T, -tl
I .11,1111-1111, I I n I I" ito i 1 , a S., Sit,, !- I, ( -I- ," ,I !ifr ,im t, cf lat
,,r ,,, cate, 'r, 1 11 I -dil, I
11MP, iI I li-r-, F ,, (I, Tl ,-- --tr I I I V-t-6n ,;II--, sellfi I ""', t-%
-, 'p-C,,-' -g',-l' tii-l, i ,,, - ," 'f- 'P o- M--l" Pill,'; I "'' j ,,,],,gdf,, tjo !,lairt
It I -I I 1* I ,1 I 'i'll,", ,,11,,, Ai II," i ,,Ir,, ,_ ,
,, "i ,ir-I it --In,', 11 I VI, I ,; tfr"Pi,
""', -P Irl ( "'! I
1, I)
". 1!)"", if, P- -i' 1, Alvlei, I1111
-1q- I, "i 60-- -it I.- ", _._-A-, P, I IrttIl": "f", F,. -And- t ,',Ij,!:",r- '%T -,t, I, Feri-dind',
if,, 14- t-,, lu -Iij;rlor I I -11, __ I, 1 C-It- ,!, I,
t i, v T, _' ", , , I I ,,,, I tti ,.. i I I F , A I r -, rr, , ,, 't r i i: I i I im,-, J G-i.. 71tIlL. R, dliflln.
d, c. ,,!,,,, 1,, 11,-, Hidel I ,111,1I' t I r I. G 01,,I,; i 9,) ,,,,;,,,,, I -Ile ,aqi', "A"'I, -1, Ivi I -1 (I ""n" M, *. "
ii,,- ,, nil r c-, ,11 Nt.,,- I 'A ml, orda, 4, ',10, ift" 111 1 1'_IIYT I , : ,,.,,,,,,rI '_ Ii d- 11'e, ,-!
r- -1 -LZ 1 1'1 i aa 1, in"I'm, , , i i -,"n,"", VII
ecn 1" fFf" ,- gi;, 7' f ,,, , k" ,,, I ""'. Pi-t,, dot Allb,,I,
P ( d 1-i", C'n I III-,
T" ,,-, ,-I-- -, 4, , 1 I ,,, ) 1- 1 ZA M
q," ,N I,- ,,,b, ,,, I I ', J-Antl F, Pi D ,- -_P I, I, 11 ('?, rif, A G 1 1 G01
"',tr," -I,,'-,, ,!;Ied 10 itiI,""I", 'I- .',1,t,'il7 ,I', 11 I H, C r" III, ",I, 1. Al,-'I ,,,,,',. ent.,, -ta lo-lend" i I I 1 't, (,' t ", G
I : .1 1 1-- "'I'W-d'it q I, I -,' ,It, ,, 6d
ra df6h ,I It'-d' EL SER O R ",P-! if, ,-Irl- ,%i ,, f 1"" "V,11"'t" "'rall-it Mi "'
--:I _11-, : '11, I r !I, 1, -'It i I, r r T), M-g ,If j r-4, -6 A 151,1V
Idtd. I M I 7 I;. -- I I ., -, -, f,: ,,,,, ,, , etel" It ,,,,, rftv",P,vt, 'n '5' I I j I,, FI, ,. I,,ii, H nt :
le 'tie ii
De .hi III I-. 11,II ,ill 1111--l dl : I I 1 I- I __ I 111-1-- Fl -id, Ill -IIIe "'rit I -,, rt-1it1t, 11, Cariiiis d1,01:
I 11"t ),"'It, ir" 'I, cr,', N',-,diwa 1, I Ao-tie,' Altirll ,"A"I'l en-d 4 t\f ,,_ 'Ici_", I'll. tea A gt, I
j_ 'n'tion1s: 71,dos 11 hel", 1,111 in- I ) ; f ,i_] 1 %,, tilirthl Ant. _, I d' ""a"; A
d, 1 1 _il,, -- ii, -i- -""" -A.
sil.a ,,oftIiIa'_ J O S E O L IV E W 1 ,= ---, _f I-e. Vd-- 1_ __ ,,1 4". ,11,%i W'ti lt ,., ,-.l 11.3,l, J,,. Mqr1"a "" jdt:6 AliIintt.,
1,,g -Q i ,L- de lildia ,gle- t. 1 t, 't-, --- I I por" ?,- F"l-i Lj,, G-ir, etf,', d s-ir): Antd.
"Ail, "I.- I,1.-I, I- lr S,1 t "1 11K 711*
-I. III fn todet rou n I in illr t I I H FII-iiI'-!, NTn, Ia t11,11111lz nio '-- P e r e,, MAndel C-SM
irt 1 i , aIte, de I cbh ctof, H A F A L L E C I D 0 tl;It --, R- -- t', r d ', 11" "I'll "In" Ij,-jej Star- y L-,qlr
lea ncrii 6t -Il- ,,, It, I ,, ,1,- r If It
I iil F',,!ld- ,,, Iita F- _,,,, 11,1. Tilt'I- _'I't, G, I t I T dl
tionita ,to initelli, I- din--. ,,,, Despu6s do recibir los Sarttos Auxillost I i .dD,,I-, ,
N-tll, di-i, 5-It"
q e : , ,,,, , ,,, I, , I I if d ;,,ir
que no 1, hveit ". .. I; ,Ibd f ,- I I I I I I I I r"i" d", ., !- "r-t""n, I I I ti-", R-lo- A la !-n;i!1,X1- 1w _PI Infli
son.l. la Grail Colltl iil di" 1, f D sv,-_ F o 5,_ e -fler o :- r, -C%7 -.Z.',--, - I i, M'. .C 7_' II!IS,7_i l", i l I
11 _. - 11 1- I I - -- ;-,,_ C; ...... Nla, ,-,,!, r""'i" d, -6", i, ,,n,, It pr-flfin -,111 1, 1111,
Z-- t %1,ti I I I R,, i ,f,- Ar,-jd, R- ,,,
--. --,., -I ji'-t;I t,;i q ,1 I'll lot-11, eftont nct ,
octuufi, P-d'a Itri, ,,pi"I'll dt I I I "I ,- , Ift 'It-e ,n trr-, V-j'ail d, R,,,Ii r",
l a -- -, 1 '? ,- zt - -, I,
C"irft I "a, ,,'- q,,, s fi',-,C, : : "Ct ltic- l, V -, T-I r t-I I Ll ., 11 I ,,, _'_ I 11 I'll- I .
C, -1 S it- m S -,= I 1 m ns -, 2- I I ,ii, I MPil Q,,ntli'a C-11P, III I i ,-,itti tie 'I'lien
rat"i lil t, I -1-1 1-1 I I, ', , ii, V, ,
Y.d.11 tl e ,_,:1,, ',I,,, :_ -F I I 11 'Icl&n
t, "'; J scint s ii:%ie am -, ,---,,- --- 7 ", :"i f ,
,,,, -11, lp,- -- - -- --- F, ne- :T -- I ,: : e- D
rtrmdo Ile o, --"-11.11 1%f,11111.11 1 : I i I-" I _: - I I I 1, , I I % ,i,',,'r'- "I- C;', *,I,,tItll, i ...... 6, I-)" N1,1 i, T"t-li, ,
'_ I I ", _-, I'm", L, a '-ootwl di, rcts
I t:'I"", tt, ,, I, i " ,,A '-,j, ,,, ILI"', ;'It !A ...... lee, Im.
o- fin )., 'I'd-rit," -, d,,ll z 1. I I ,, , -- ,,(,7,0, I, 6, 1,l', ,,r AMf1,t,)flR,111f1' ',',:,I,], l': -1- 1, Iintog6 1,ell,
I A z7 -,-va I7 e:,,' -, 7 ', n ,,, %'_ 7Pi'-:"- ,- , -_ ,-:.., : m C, I 11, I :4-, ,, --I-ble, 'ili, --- I"' o- 1 I Ma e cc', I-,*.'E? ,S- ,I , ,, ,,,_ 't, IPIC,,,, en nie,11"
I I I I it, VfIl'- ,, 1"i-,", 1,,' ,, C:,-r,,l E,,,,, ,, R, [),,---,-- 'fil-It e "' vin, ,P],Ifsl, ,
I ,i) 1. M'11- 1 tfll
it jnj ,-,,,, -Inr,]- p- ,,, A', Iil, I :% ,i:- 7.1
d. Ih- ,a e, Cen,,en -i .: e _c',-- t,- __ i, -11 ti: ,-" _' In, : :, M'n, C""i, Mfim m""ll, i
I "' I """ ,'j, Ip"tol"n" ", "I ii a, I I, ,,,
_, I I ,,,- 'i 1j, l'---, e -" -- n ,;, , KI t"Itt'r, d'! f, "J'd,, ,hj Ilx-', -,--I fit I J"I'll ( ,I- I I 11 I ,n- J-e It Alrila.
vec" '- s. oI ,,- ,rbfilat.ilti h I _. : I ,_ I I 11 I i I I 11 I, Ant-- T, "
"I ', ,I __ 1171ill 1 AI I I 11 -1,111- I .)t, , t I,
h - I :, ,, , -,I,,, G -1, J11 It)- I- I " "I - ", I, 1", It fliia de
N,,,1-, L, ,,ti,0,11, -hli, or Y 0 e Pujol, Ema Rodri- 1-,1,t3 I 1-ilIfi l,-- ?- '! N1,;- 1,1111tit"i v ,, 1,, lib" 'I'l 1, or!fi
0 hit, ,,, -f- Dr. Felipe, Amparo, Matilde, Dr. josi, Es th scca Oliv ra
I, t', Sit J,, I,, if -,q '-- r I,"
be- ,,, ir-, -p-.1-i'l, ,- ' - - ti- ,,tnil I r,,), ilmliri.l. in r, t ,n]"I it 1. Irifl,
-- 11 11111- I'll,
0, I -ue I I j, i d ......
lotinitc- a fr14 C-jI 1I f Cj z Marban, Dr. Jose P6rez do los Reyes; Fernando Solano Duarte; M arqari- 1 "t '], t, ,I I , dt %,"C"", qu, "w 'o "mriar- ,
A- 1. ,, ,,, i'-,_ _,- -, Y "; ,,, --,--"- .-,jo it
,"', , ",", I t "'Pon""Irdii , .1 "'t '! "iltit! Y .m,,
1, "", rf I A8(,rI,%('lCI'' DF VIAJANTES f-- 1, I d1l, Sit 11-11, I el: lt
1 "A "t, __' I -, 'I": V, -,
fi ", V, fir hrmbrIt, ,I- Im, P ob ,s ta Paniagua v Ramiro, Dr. Charles B. Porta S mchez; M aria Teresa Garcia Pon- I r) -- .1' -,
Iiii- ,"111n, ,,_ I ') CONTPTCIC) DF, LA REPUBI-1- r fAV-ft-,z
'_ "'t, Poha v Olivera, Oscar Olivera'I t t ,-I , ,A ITU tn "I :. C-L-n- it, If- I Li, --.,-, ,, g'-,I eat.L).
""I. ,,,,d" ,, ca: Nydia v Felipe Olivera y Rodriq,4ez, Vivim)
if c tid, e: ;,e 'i. ''It"t zI-- Itl-, F-- -t 'I"Il'!j,-,1,-1 ,t Pnoa;iarda el 111,11'. ,i,!,g-d,, p r 1,f, ,,- ,--tf A7u. z ii, il ii- I ", I, ,, Dirlltl,'It P 110rM', 11 ,'It I d,,, F,,,,,, Llt, GtfIlf,, y 2171,gitj
1,I ,br, y Ga cia, jiuana P. Vda. de Castro, Francisco Pujol y Antich, M aria Teresa rf ,%,:
El qu, vpd ,iir I'll p"i, ,i ,!"",I I'll, .M,- I! ;'n"n ,,.I,, I 11. -1 i
I dir!r,, MAIuir, 217 cit,,, I; 3'.
--t-, ,T,,, ia N "I r5t. 11 'IrIfIl", 'illi, ,,I, !"," Po6r de Pujol, Fina Forcade Vda. de iackson: Tom&t; Benitez Leon, Ricardo P6- C'r- '- 7,: -%t ,Ir - 1I n 1 a Pr- el qup P I-d,, d,,. fi in --,- ,:---; il, I t ", ,r_rt I", rill roz: Constormcio Luis Olivera. Dres- Carlos F. Cardenas Pupo, Rodolfo P6roz do t tlie I- NATLIZALFS DFL CONCII DE
Otero 11, 1 f" C, , ,- 11 ,-z", 't, -t,!11,- _11NAVIA ,Jf- ,1, eli.-to,'. ,,, I SOHNNNINEIRRVERW
Le, ,Iltt 1''1 -111111- I -I-,I,, los Reyes. Aqustin Laqe Salseirc. ,." I-- 't ,,,, lr"I"! I 11 "I 1 -'- -1 Cent- AltlIr'-11.11 MI. 1;
I I r;1 -, I -I,, ,Ii- 'It-1 F-fri"
yen ,,, 'j", -11- I 1_4 11 Il, I I 1, I -"t't r ftrj
's'l, .1i', ,M, Orf, r1i" -IeI,- i If .111 1, ;II, -r, ill 1- F 'Irt IiLllitl j PAYZTTI- Jn)!(*IAI DF ARZ
)_ 'VA, "f ", P W16 7
Me 0,13innineC.-ii, rfl, I I ", I 1, 0, , "Inti, 01t, Di "tt", III in 1'r,"I'l ,I 1.
,I, ,t I I I' 171 I 7 , -it,
Ili Ili I _,, In
"I"d, ,III It- NIt'i , l _, ,'
1:11 1j, IIII 0117,1- '!'11-1 1 j "t, ':, ,:' I ,!r,, Gwiit,, f 'i It ... I, C, I 610 n o
- ," , ,,, i" I III,-, CAM-dl,
_r".1flir, I -,---,----- ---- -,-"---,-"-,--,-- __ ____ __ __ __ - ___ t -1 I C111,713 LV11WQt,*1i J'AWA d'i FIR"- 11-6
,I 1,11 ,:1'1- i .", ", I,
1- I I I "a-, 6i" de M'g EMMMMMEMEM
;t,,, 1-r!'), P.1c, l ""', "'Ir- ,,,, 11titt",
FU N ERA L H 0 1M E I ,,_', ,,, :,;-- "' 'i CPrimenit mi-ii I ? 3 Y M I i,,_-, ;-,n:, --,,,j ,
I A 5t'lt'ArIO Citc ,"I" "",w
r,
0,hnd,, reilroxvid" I Talifonos: i ifl: 1'1' I'll, I., 11'11'1 1' "', -'t-!' ti.5-t. FIlit"Al,' rez y
In l t el f lt ,", Ito 11 R 1, ;,.
i 17 1 f", , ,I", 1, n., J-0, CI -,,, dp ".
r"It, ""'i, 'i, :", 1"'i- f, -- ,I V E D A D 0 F-88 I ;11 ". __, t -- 1111M DF CORC, I I Jfv Ca!
,,, 55 1 dl
... UPICN; jilntv EN nA
Ith ; ,Iiiij,---;- I-i" C A B A L L E R 0Y F-8833 I 1-1- i-- !- 1-,!i- ti-tfia t] ,j- -, ; rd,,rniiI,3,a_ PARTIDO, C Nr LISTA ASTU.
o"o-, d, I dlqt nfi, l 1 ;. "I"'r, :, ,6,, v -I-_ d, 1", "", Ct, f; ", R TA 0 Trd 6 p-ldift dA C*if: 11 III ,
tl i III-I"'ri, (11 i,') I - __ __ ',' ;'. tt' ;'I 'f' I' 'I _" "' AI1,11- ,It6,,d,: Dat-o", e! '6tAod en n liatt
fenl"'T Itr ,11 V, I 1', "t- S 'I", "'i"', " "'
-,, .-- , 7 I --' tal n"' "'t"" Y 9"h"o".1
1, , I,'-, Ii 17iti'd, ", -!'i-, dI -- -- -- 1) ""I' TAPOADA, CRANTADA Y PUER!.. i,,_., Nll-tv M-,,,il At- 11 , r, I C' '-'I ", L -1 ltg- '. I:!" , -- --,, 1I-I,,;,i'- IiI) -, C, M 1, T, I N Tdnra di, d I -iiva el ,PARTIDO ,AFIRNTAICION Y DR- , - - 7, -, C;,11,q. CIt,, ,I ENSA, D 1, CENTRO GALLMO:
Bv- I. ..... ii ,_ "'I'md'i ,,,, !,,,A ,,,, i, I I I I 1 --f7 7,,T,,77- ,, ,, ,-Ilt, H jt!"', ";I 'I _:r" I
I I~ I i-,, -i:, ,, -,I!,,, r.a t
'. I _____ __ _- ___ t I
i t 01I, ,,,-to7!o, -AIr KrI p1r, ni, aoittr- dt firtit'irtirldtid el 30
,Ii ,-, Mon-i ,I Az,,I Ii, '. I,: -, _,i, r i t- ,,,jIv-d,- d, ,-Ij1 -n 1'. I.'d1ni,, de Lft, 7,6PICAlv
,,, "l-VI-i", G- Wikl ,A, I,"', t,, -- if, .Idl ,I, '! -tu'I". CTENTRO 01-1 VIINDED11FIF-S(I, il Cllldi I i it'.) "_ 'ill i -_ ,,, b In d, I,, -t*d RFPHMFNTA1;'MS DEL COM 'R-l ITIJ()S I)' I, AYUN'rA',I1I2NT0 DR
"I 1 11i- C, I "i Ili,,, Universal M usic A C= norcial Cornpi:.ny l st i I Ta..- I _111ADIN ',11 1-11 11 1111irlitt-1C "'i'- 41-1- 11 It dIfI---I'I' 'It" CT11 Jlitr Iii,"Is S11-1 ,I,,
r -W %!, ,- 1 11 ,,,, It -,, i,-,t!!,-", 1, ,-I iflie d, 25 I ,1 it flnlingl, 11 lot; JAII'lints dilil
"i!"'! . ......... . ..... I 'O. 'j it , Zi ,, --,- ,,,, F',- ),, ,Il ,lem. SU loat.i Oil P, ad, 4, "t
*,,I,,,, -, "n', 'i, I, ,j- -,!,-t- llk," ',", --ii I, ,-1 11 I -,1, I ,, ., R"i", ",,ii,""d. pkw cit. ,I
'I I I I r" -;-1"'. i1i! ,i1if-', ,ic,jlllI, , If,,: h Ndur Morante I CFNTR0 CASITLLANO; Riegia
tiet", "T"', 'ItIII- S", Ii,, i,,,, c 1, I",-- ,,i 1, ,,
r, A .i I r", 11 ,, -,I I I ,6adlo litI ll donatilgo en WA Sad; q, Ni"'i ,I. i" 1 fi-,n ..... f, l -, ,,,,, i, I., ,' --,-I,,. CdONCF10 DE CUDILIXT(O Jim: _o ,,It ,
^", 0"t t""n- C, 'i", iiinfI, I ], v'r- it, '! I. rcetirva el -,ii, ,,, 'I Cl, &
,, -- It, , , -: I, I I I -1 E "-I I It, I" 0,
"id". Tt I _.i i ,, Ii,,,,r, "d If, t-,, Vit Afttlliano. CEREMONIA NUPCIAL, YA dilk
,, I Tntl, ,,, :,,f! 1,h ,,- ,tti ext[ax &rMM
1- ,,, -,,,, I ': W - ---- --- CIXq -";FYQk'-GTaf, I 1 11- 2 -7--t" 91 "A"L-C 1-54Wil--_'
I'll, ... --- __ ---, : ...... .. ........ I 111.1-1.1.11-- -l11)"'I'll, ,1- -11 I,- 1 i!- "I".., ... --- 11 I I 1, -Iii, it I- il,- d, 51 ,iI,,d, I., ,,, aai or, e, e ,, ,,_ d ept-o e Intanta, se electals.
I I -,_ fIi"Ill
I, P " %l "; !a"'n', ,, .e onixiii "" M el njaLi, do 11 seholita Hilds
"I i "i", 4'I't ,- ma'd &c por I 'jd We
Ill., il 'i 11 1" t-v 1 % irl.ej Up,, y el joe- Aff,,.ando
I -_, 11, If" n-17111 T- I, NII ii -- ,. ,,it C-I,"', C ...... i",
d K! ,- F t,*C, ,I "pi d. - _% 1 :11, ,, ,,,rI,, ,! '-flit, No- li"ition Mix fespitcfi ca
P.0--, ct I-, "", ,_ ", 1,lrI1 '111 .1111'11 CANDAD10 j;IiIIre5: .-,li_ 1,,pez T.boada y
, i%', I I"d, ,iii. ,'I -tl I- 6, - "t", 'I 'At.d, ,,, "ill t'llitill d, jj-, Vill- L"MI 'TnIre NM-0 Cod-, i % ,- f ,dl,, d., I 7 P. D. ____ -----, -,- Z -,- 1!rit, ,, PI'a, f,- Bl,-,h, I'd ,, C-eg Aire,. --ellindal- detc, J,-,,it P ro, L,-Id.
I I YI ,I
,I; ,- F I", ",1,1 !*-," :l I i iI.4- '14 t",
T.P;- -'Ilil ('171 11" % '11' 11 I 1 ,7", H--- tart piIIIIF- iII- 1 __ NUESTRO PREISM EVTE I'll I- d". -LI-A'-,to q1t, '! III
I P-, Ol [ it , '. r - I :, I I 9,, 11tti. 'j- Il- g-- 11 .1
,I L ,i,,,:,,I,, 6, IQ_' -,""'11 e -JIr tie OzIn'. P.F ,, C"I'll"I 'It to,
ll S"'I" i", ,f, ;i- C, "t, E L SER O R 1'4 P- IlfI ro it 't g --L __ I I __- I I,, 1-ti -1AInh,-, Ile 1- Hit-, 3 A d, -p- I' -IP I ;11-r-1
1-1 ,,, b t I ,, 1-!-: ,'I-il 1 nZ ,,tiq;,-1i,,- 6 "" Y W,
'i"I ,,, F: 1 6 i -,, j Bo"I l"l, I I i ", -ft" fl, ,, G a st t i n t e s It i n I e s
tijfiltl, l I 11 ,t,0'-rt,,
- tltol
j--, f- i't'j."I -1' I ,,, tI- JO S E N IC O LA S f &A VCR A M ES A "",,,,, ,,,,"d?"" ,t, z-, -,,,, ,, ,,I j
ifil "IP-d- t" q'll,
""I 'I, 1 ,,,
r" ". %I1, ,11'11- "r"- I ,if-ti I -_ 6,- ;, ,.,i,
... f,,,;i dI 1 I I -]" P' i ni --ti il"t, fit- C..b.,# lox go"s ;,fts"xi- T- CAMON QMOC I I
Y r L" :I dfi ,d, ,-, 3 ; I + H A F A L L E C I D 0 1 ii, I L"'d 'p--t, Ii I--- T'lr ,I ,, ltod--rift, d. lxxl I,,a iii- io.
-1, .11int- I I I I I 'I 1- ,,,, "Ir"!", 1, '11", Ill I
,,I ... L-, ,
b ,c ;n do,1; I ,,, 1, .I - .I, ,1,, it" C1'!;1-"-d d, i '11"i"n J, 1- 11 --- ---- I
it, D.scuit su entie..-_ I_ i -- - --' ', _- : -s I a lc,_- j de la-ffaffiana, !a. entidad ,dis ,let -,P:-, 'i r 1,ih. it I -1 I I -., I, i:- -itiii, itiIII11tin'. 'd, ,,, ,
I 1111-i'll "'1111ii!t" ,,, ?- a,
que z','3.-T _- 'I %il ja 0 1 as pe-si:- ,-_ s -, - _' I I -S rrir a la Funera- i Il ZIf Iii, ",a
I 1, 7Ci Se 'S 7van concu -It'i ,1, Th -CARBON I
Riquicm I -- ,fIt
........ to -,- :f, diir tI III
i ,-. a Ca'- o P I A i) a rt in. -.,.- n o D '_' .1 I", _V I". i cio), para desde c acarnpafiar el ,., I.
"
- I I -, I I it"ifr 'p,!A-,,r z--" "",."C,., ,n ,
11111W Vito" I I.. I
!IT.h... ,:'I , I,, ,,,, d, l ,fdddve,, ,- a ,_ &, 't _!'Fl-?-,_91-.C -? _- :-V' ,' Clue agradeceeird. I-rip; I _,- F,.-Ild- Albtr ME L L 0
O.II, a et, I.-irr iti I -'ri-ii, ,3i, t ..... 1-1 -1 __ I It 11 ol (,:,' P,- R.",
N-!, I 11 I ___ i- 1, ,,if,- '
'- CI-I'd -1-' -C , dl, dje, -I -1 44a, tie ,,, , t :, ___ 11
f=o:fiI -_ I--II-d,_ -, 1, -4,'4-1- -ikre de lq,49, IE 12
___ ,I" ._ 11- I "', I r,-,,, ,, "" "'I"d,
I i I I " _X" , ; 1" S-t-, "",',,I I L, 4Pi

---- 4
"- --A, ,t, C' ,, "'o !.,_, r,, I '""' r I
,-,-I-f, , ,t I ,L-- A, JULIAN LASTRA, FRANCISCO PUJOL, RICARDO PEREZ, 1' ,, ;I,_"', ,, "" ,,-':, t': ,;Arl-," --i"111 : 11 I I ",,- ,,_ 1 !ll" 11
If,. llil ",
"! I Vict-Presider-'e. I 'Tesorero I f. vill, at "'miIii -I-- --
I 5t 1' -'L t"Mol. d-#11li M- 11 I ... --Gerente. __ ., ,,,.
I ,,! I I Ifi,,i 1111% ,W I
------------ ------PA(XNA ONCE ANO CXV11 NARM OF LA MAIM'A NIA; I 1 1 1 N W IU Pf 1)


xe Cft, l, fw'l it In Prenstg 1 f J
1", -I'd
-0 UPERIORMAD L ES Sit E 5
si "6*14, Pow facilmanta 7 do
pe On it" WM4- rlj to,
3 5 do am W*w quo lik --t
afiabaa- Icamiincrelblo, Ye rada tie 101, r1os 449
110, mismo 0sw PISA ofic" 7 ficil Z, side.ria &I dott., Ig-1 a logtfir, preparado por OXFORb nam caue- J6- ti. F hPRODUM Part adoloatur sin L Rnim fi, to be l
amicts o laxantes. rl,-$ R'lear I I I t X,
metUcifial, sit -d 0, 'd d"
0- Al
TREMETT

tan tiphtilaaa Do vontA on DrD. ,4
EWOR70
V0riV''rM*T1MNA pocito, T4114f. M,6094 Y Ae; N

SUSCRIME Y AMUNCIESE EN fl, 9DIAR10 DE LA MARINA7

Lit a" I" A-JW -011- tudj- it,,hj Y A t 0 T I E N E

RESIDENCE UWJ.VF*RSJTAR1A
M4,70a por lae
011, 3 N. no, nILaurler 81wirb 1,61w drl Rin,'t;ij

A*o Mig


144 f ircub Vh'ttor
DISTINCTION

MARCELINO GONZALEZ Y CIA.
1. on C.

l ,cicl 4 l APTI O 925 Titfs m "Ict'.


A
A
Im E 010 S L 0 S
V Drilhnl r%
fy YR 6-AP 7
to


t U 1. o- S.A 6
jj'7
t ,
...... . ......

............... ----. . . . . .


,if


io ca 1 sto AR
......... .
'T
6LEGAM, COMM v MGM
COMO R DE SOTO NO MAr ORO 23 y P, V,,I,,Ao

(it" FLUID DRIVE
low


PAGINA DOCE 'DIARIO DE LA MARINA. -MARTES, I'l M 0('TUBRF, DF. 1941 ANO (AVII


LA HISTORNA DEL VERIDADERO
HO
_X
scenario y Pantalla artelera
$11ew., to jU4 GRIMES PERFECTO
FRSONAS

K(j "
Z" IMA DPIA.
TEATRO ADAD: "Un extrarii) cit h, C(,jiup- D& wa
A
R E e T"O de J", de
.,a ";11111h". "" REZ
INGRITIBERIGMAN t ALVA
AIK f l"
p,,li DAVID SILVA
M MWO(om WIN Ittw. 1:0104 per Itmot" p,,,,. Fl el,SARA MONTE
d"T
At i9i q.. V- 1., 7 IT
_,FN LA1SCENA I. PAK. THECEi ARFINAl I.,i-T-,i- ,, I
.. .. li .1 _Le pooducci6a, do Gontiolve poig
AST iAJ -I j
I.- U A WA 0 f ACUARELA MUMAL If HOY

can F;'I 80RJA "t- dI ASTRAL. RIVIERA AV1'.'!;IDA M., I c,
f Lobby do.
'nc MIRAMAR PLAZA Ill E LA "ilT: T,,, Itor i Be JO FL CIEL
to. Of IN y on copiumto total Latin un -T- -ii, -TT 'Uli -t- Sta CATALINA.
fin 1 1- F! TOSCA Ill- El TAl de LaRue
C I 'to R-l't., do- DESOMOR
CUSA v Va it
RADIO y -jo-lt"

FAIk0_ 'MV
C
CIN E A*rR(, CAMINI) i "li
cI,1tjPIC: jDjo. lljgrtar,
fir deque oo,
140 Y A- ', 7 y I rl y Am
.do Ins, "adroin
Notiolr.
"of
A JRT
Ni_ aff

Tm


V
PAI_ C
NOWE ANKSHAS 2Z R EDWARD 6.
PIAZA -1 Plotolero;
OBINSON y ""T"tog c 101,
ol_ WCHDUISRAY-. ROWTEM pe HAYWARD A
RICHARD F'. ;,,
MEDDY Y ANNIE C 0 N T E
MCI AMANECER 1014p" FIN
L
A

SANGRc_:,
Ell De MI
0 A
for'. 1. L- 4,- 1111i'l, i1lt1:,
-f" IflijilIVIl NA
SA N G ",%,I TmINO A ARA 0 1 Ill I- dir ... 11 o"
Rky K LA i'l, q. I, IT., "Fin 1, 1. paotalla la WWII. i 1,, 1,"I'A Tit, ,i, 1 !;
't ("AR, t I, TIT
AURR TMER 1INK A-d- Tl" ",a at ... i.o. 1 111): li Ti I'l ]IF ()( "r I R gl 1,lfz ,, F I-d, I" T"I
W(Imki mrNIMI ENCANTO HOY F A 1( Uir r) 1"" -11'A" X.
------ ------------------ -- M ", ANT) d,
RE11811, iAN
V1 A I
jas fV1911ra HCH X I, SANI"11, "1 1,1111,1
SUS 0 t I I"r, 1 1, ig, 'Y lit --,Ttoa
LOS ANGFIF_', 'a 11 1 SALON I F(;
lotramurA Ara. Flo, d ... ... I'i, -rlTADl y --tris
"A ZIN .1 MATFF'rjC lit,,
... ...... y Corms. STI 1104TT T1 Loo, vio,
....... .. .. ... .... .. Er'10 N r de call.. Lro 1", Till, Ili,
Z NZANAR.,:5t F!

Q HIJO TE H ..... &I "I'l tIall TRIANCIN r
Ion RAVIIJAS Silan NI XICO Y at- ol -4
TOSCA: or abierto y Crist6b.)
D F LA Ni M \C NX 'I AXI.M age Undt, politico y All 0,14n.
-tfr, Solf cormt UNYVERSAL:
LOS CUATRO GRADES DE LA COMPARIA LOPE DEVEGA Cmrb liumbous a) Cal
ral., e" 1 t C#?(/CO 10 K MIRAI R, 7
Cristobal C.16., Quit. ro, L,*To inconquIstablest
Cliatil figures reprosentativirit del" -Pira'deloular se he estrogido dijo crime Y 2surims c-= to.q corlos.
VEXICO; C.W., Iul: ro a,- ff- yANIZA Marino,
or t-t- esploil figram a la obra irmorial. el "Otelol tit jp Pil- Tioticurrit N-jamet con que I hombre asunims
ze del elenco do III Complofilso s espaficil. de, Nicoii. GoT rortos.
P, LO to "lluo AT
Or VICTORIA: El dial ourdoba ein Iol
hola Lope do Vega quo actuarA en 2AIez Ruiz. En en obrot I. cual ALKAZAR HOV j i H.-An do pat'sicres y Note-- ell-]. un writUra y asoin,
Ill Auditirlu a partirdel.,jueves 27 Grandes aliumen last siguient qu
m 10 PARAMOUNT proner-to Universal. Paramount y P News. Los coring.
de .to nes, reoto del I": Loo- el Otelo Conchitoo monti- NTOOERNO: Mi vidaI. ... oorei6r;
Court' que e VEELADO-La-lia-ditiCarloot-AyeatuAxis Asunckin Idi--heiromm- abl eioi ras de Juan Maintrut y asuntes
tienoo es dell'untriAm. eallidiul y Jano, is DeN16monal; All 7,77. LA MASCARA
Lq __ a. ago y Allon- MA Manelure entud del Teatro, So cortox.
Univer3iWiric, de uv NA LIM
Grenada. Cuatro so Mumoz, el Yltg. VE
CIONAL: Do. a 12r", d 'Jtmiii HOW L. ert,nri. Grades so. AIDW0 WOOS E LOS BORGIA rha, lialir. IR! 13 il-led. 4 41
Carina NEGRFTE: Ang.lel; lie icriabal, Sa- WARNL III eb]
n
Mriloilloon at,.
o Ill clilo de Sonora y asuntos asuntos c rilli, y gran, show an loeiii do Ra...., r.bJi,. PAULETTE GODDARD et-ors"'
Alf.n.,o Mufioi esp, g Et abol-, las T funcul"s so
-.do I. crit ro; ,I r, "T"'00 Z i e Lmmii"H jC0=-T)AN
-;'i,11roole. be ADEMAS
lurium figural, r_ P., I.Ti n rA VON - Ill I
ra I : GRO DE LA*
'let ejq I EL 0
t1illaersirven on amor y delocl i'7 reSILVA C a r e I d I D I a
LSEV DECKER
HOY SAN RAIIASL A11A 11-IDADL if F A 11 -1 T 0 11 A X 1 $1
It- L gl-. TAll 2-14".
D U PLE X ri> 1. .1 1 4." t2il! loovulti Lot V
IHOA BATMOO )!Tj MLATAL y
""7L OEABI I- VA TUA P;ZAAZSosAJsNJeDa1
A R p
rMIL) -11 v-11A..". .i,
,LA-.MARCHA DEL TEMPO. ROSALIND RICC 1 40 Oll, Ndi- 20 OIL
111 It A M A R
t, 0 go x Y
"EL POLICIA YANQUO"-, 1, A i E L, A StA.-A- 7, ff. 7.1ill- 1141111,
Tt i 5. 1, R11 I,", TrItidill. Ill vialster "A!' y ledial L. U-1, Lot, CRISTOBAL
V A A~* E R 0%0 Fldigh
'Ifto 2F E d'ur A 1- 4. 1 1 I=
7 1 It da, y CA, oou"Ialt
a., a GN An Ill
blio CR MEN n eaftol"Iti ac.1w, I' N1481,Ty CC 4,17Y Jok Clarif.
[CIA ]ENCANTO C-- r1i r- ivoi evIR
D L I- do mieed.
.A.ALL... ou" I
Its 40 elr.

N A. a.
...... F" 7 Kill
Fit' ALTA MAR a. am, Lurl AM
'n "T A I"" vq
do 25 .... B.1-y ..Y... 23 7 of
"E p
FROXIM0 JUEVES NAL 20 cts.
a. -- --- ------- -------- A Y pmvin hiusta. Taln. 24-4044.
No"CIAN Or T9A--%n-rA1 INTF
TL I IAof "y'
PA Por favor, A I Z A It' Z-i, T..f. U-SAIII ri ... I _."Atri -rt. y virern e. SALON REGIO
ADM" po( I IMT4,"ITA WTt'lIIT-n NAflo g1l 111,11ITY IIFU MAN,
SA r.*.- l-f lsl !t 11-r. .Q
Su A L..i mv,,ll C.I,., Nooot. AzLea, Slott. Tall, K471oll
Limet. I l,' 1 1011
Tat no center may ; A I.- et"
"'M i ?., 41 Tartulia A AW"a
DF, LOS
Errol Fly
--- SAN PAFAEL saw r. y Olivia de HTl
HOY NEGRETE rlr I&O$01I.A.
y AmiSTAD se pone T.161, 14-mis 25 ct, IAr "D y 30 deoplie, Ni.
M-2214 R E X PARA CUE USTE0 F 1, 0 R E N C I A Iii n-o". '- A- .0 1.,
verde A H E "iI A 1, _T !- n33 On ARRABAL a,, S.Ul Alva,41, DCONOZCA LAS A- 1, SkN FRANCISCO
Mar ft"kKc,", i 9A
TO 7.i T:,i S.1 F l' I 'KLO Or S"O' :1 'a'.. F-doo. 211 Ti4n. X-170,
el cabelfe PERSONAS MAS D. jo "'t. oT 0
i, I 40
PACI0NES-INS0LITAS de este ENCANTADORAS I TF-1 C.-I
NEPTUNO 1. DEL "ICAUTICIO
I"Tor'. ni
EN LA '-ULA 40 1,
Ar-TI)TA I'll, i", 1 --a y SANTOS SUAREZ
"EL 14If10 DIEL 2.0 selollT T 1-l Tolittono 14M.
i"T h--, I 1, 1, ll
'T. L 6C 4ti
CARIELLO VERDE laA "Iq'
........ 1 4 p 11
"'OkAt"101 lill"I't "It I III-I Nil 1,1 Clarrit 6 GlIlli. Mario Y t-4 A Nt tl AI-II0.1 Ntl ffl tl AT'Tt 11 Ill- I'll t-il VNIII'l ?ipttf. r-DII Cub, 9 Y CHARRO DE LEWTA
A L s.i), Itvatia, -vi- -11 Till Tar, M-laiiIR-1.
5N ( UE SOY ROJERIF,
FIT-l- lit' I -T !- T" F III, G-6. y PollPAT O'Bliti *OKKT MN L Lul
A, -- --S-T--R--A
bra ,
11"I"A KUE DW STOCKWELL I- T-f A- WIrex M IlS, Milos r" Tort.l.
a- todupi Not, IN, T.144. U-1771.
P A L A C E cDeAe Lao 5,00; Revisits
r noticlero no
I N F A N T A Totf, U-16111. I 'OM
OS ASI. L.-I "i
D-dt Ia& 4 45: Rrvivw, notri- ,a N MTT."ul. 15 -10 T.I&L-Z *= __ __;.1d I RONIPIKNDO I-AS CA,11%A,
ernJ.hA G-fuld, Jernifol J TRIANON
ig! Alroono-4.. L.-I.: onlry.r.., n;. I Mate 704, VNI T.161. r-2403,
AY MAMAT A! ei o LIT Is' 6 NJ v, 40 dealinioa. NA. Y
E N 1 1) r,,,. A 20 D de la 4,W Roviste. routil
DRE 0 NO 'T 1 -,a,
BES NXGRAS ... Dennis 0' -A,
VLA p 11 A Z A it, C abe SA1?
tl _%1 111 Iiii Ar.7 -' P= ft 214. Touldlone M.ZM I s1kNI"Fir
-a. la; 10I, T", I,
1W L t
CARCAJAVA rlgiu PISTOLZROS SIN PISTO 11 o a Y- W rlo, BAI..ry
-- - -- -------- 6 L S Ilas Abbott Y C.u.11. I exl-. rn lertCl b 111111 COlON
1; 11, 1 ITS 0 Ill I "N 10 g ITT it
tA Ic
IF INSIDIy I Y Monte. T.Inaaml W-1153,
ut lW R,
H.,- d. REINA D,,ld, 1. 'a, -fili
t CINCOT TI !Li S AL jAIR 6
44t Blv.. Aft- 7 Ity. T.16fooo, W-272.
Fra-b.1t T, Ty LOS INCON
QUISTARTLES I- f-hrl-1111,
-.1. P SAJERO 10,000 -on kil IG... C,,-, P-1,11, CM11111 I' X Y Ill C,,b. 90Y -1. T- 40 Nin- TIT' 37iI T 4) P.ARRO OF LMTA Tin T-,
A
y
V A N 1 1) E
HENACIMIENTO C.Ited. do Gbirrof N- us.
4 A u 13' Visit.. T.14iftee r.lup T.16for. X-141!
ron-l.
15L
. ............ ozME iFovr A C _LodAj :D Taro30 To.
1 CUATRO 1, U Y A IN 1) ver, .1 11 a to ,a
Tealro MARTI- tuoulootion, ria, ti Tai, T,4-iws. ::iLl de, Lur-4, 925
In* R E X C1 N F 11 A V E B A D 0
D-do, Sa IT- ort,,-- D,
C.mp.fii. _bi ruo I-1, tIrre.- Lint -1-roa, .., C.b. Z- Rodal r T.L F-3124.
-ToL WINIA 864. Todado.
e. rol.- y VAGA r;U NZ rfLITTI- ARRARAL ... Sfl, Alva... DA, Doode las 12 list ILL.: Z Loaaaci
SjIv,, yL&,;, biras d.1 A 1110,1
CO MUJERAEGO ll I ,ie S ftul6fitao, on colored Awn 'LAY TU 1 BE' 'l'kl &" %1'1
del- vinst. X y 40 rto, Sl 1'. ELC j,' P., on nar'..,
JV A fi-0 Tarniiio ORA So .-1.. .1. r.111.111.1i E JUAN-NIME 1A R berro
conj 20 els, A 11 or "de n-or SUE- L"_ia ri M Ndioa y I-rtb. nutid- ptil"It. IT y AVEN'TURAS Dt
10 DORAROS I'li ES DEL PA. d,, 1. W.Trrer M..., Urliv-1,
SADO. L-oi m;iyr- ITT,-, Terl,,, AIt n1c;i.4,14.1elis -.1wrile.. t,.. L-Ii. olayares W CIA.
PA)y Iss 9 P- 1" 1, MAJESTI C Fnu.d U, T.Tnuta-20'rts
T A U So T
---------- D-L-P -L--E-X
So. Raf-I n'Aou" fala 31Xt if KS, ft T*W, Vc-noi. C-"Pd" life. 3IL X-411,71t.
3
ggffitljj t. out It"I'40110 I de Ag.stin Rodiligliert y
%77 Cl. r 3,30 Rell"U. ..Mler. a.
PRINNITA COS Oil- 4a K! G 1- 4,45 r 1 1',,
rall IAI Il- i P- I UNA rional, ortreorl en Cuba SM
ERMA140S Y LOS RIZO to I l: C.b.11.1r 2" t, ITra .1 SANGRE Mi,%d *.b.rsv, y
-0* OF PrrO PEREZ en LA RAkANA T T ,I,, rrl
LUCHA. lot $u A.O* 1-td. )'I y Oiir,, iTIR VENTURA -T ari. A' PliloplielfegC10' de Al-.0 MdL
OINA", Y pilliol IT14771Z CADA111110s rall Jr., Loi m;t4,;Zay*r" 40 y Ton
Avtualie.d N.1l. Mlad.
r Sf At I'm I IT, rt, d-11t, Nfli- W I,
RASADA IN LA IAMOSA NOV 1,00 40 y F,
tM, BROTHU IONATHA -"I R I T Z W A R N E R
M.ftib-d. p., AMADOR FILM9 N. TIT To.' All-I ji'diTuorli. star -- f- A a*bk.. "It." 7 Is, Viodad. T.IAL F-1011.
11, , 1 1-1- 1.- X-2221
le, ir,: Kit- -d.
I i'a I I-i- R-ma, omrl- rillil.l -Ieilo If. EL VNVIAL.' Harb..."a. Toolevisuin ";,a., VG1 110 ron ftiond-1 DO DFL DIABLO F- 1,1111i
FL DrSTESR P, T -- 7'r-- --
(57 A
e__4 491 11i, Ruter or............ .. ... .... Do J To. 6. 1., PeA.
I
.
I I I
ASO CXV11 DIARIO DF I.A MARINA, MARTP I I DE OfTUBRE DE 1941) PMAA M-CE,
___ _InatiguM Radio Cadrita Suaritoi Richard Strauss lia dejado 1111 ric( I :
I I I I :
i i
,(,I jEscen a rio y P a it tal I aj
sit, nuevo equipo de 20,00Qivaus legado a los arnantes de la frilisic I i i I I
VENEZOLANA j
; ,_ _", __ ___ I -_ --- i 1
__ 1. -1. I ,_ 1 i I -liaa 41c ,//,, i
11 (C-tifl-O'. dt 1. P"K, 00(1,
1A) hizo at fitimptir A Resomen (lei Olin El xlaqi% vs to floe t -Id,, I -I S-1-n !I 111-;111t. I,, I I 1111illcia hl apei
--,-,- I":-i I-11A y 1- I, ',It,,, Vj d,, I S ,I!" ,,t- !x1o "'t ,3 L, 1,1 1111"t" I, 11 I I ll I 1 I :
11% I t ,, ", V;"., Ii-t-, q_ ,,, J-- T- I i- jfr,-j, -,
12 anivemario tie s marca N diAtingue qwA , I
W 1117ALIDAP I I ,-ro"n- 1,,Vt,,,, .1 ,,, Z I, r,,I,,,,,,,,, iI
r "., ,, i. l ,,,,,,, ,d,,tZll,, ,"ir,,Id, I'ti I,,,, "I't, FI '', d, t- 19 ft hb, 0FR INAS I
tramnisione% tie radio ; mejore.* rotoposicione !,",- d, R!- ", ), V ,11 ,, ,,, ,", !z- f,-, ,, I i
Utwa A, -rlo cl,-L, -1 'fisId :,, ,, I'll "'o, I I, I lloldtid,, 'I' .1 -W- no I i I
1, I,,! !"" ,, ,, "! ,, ,- n- 111 "t, I I- "",-, "', III 0 , P R 0 P I A S 1
"I 11 11"Ir i'- N f, 1,,' ', ,,-, ;,%l ,,, ,-",'f' t-t7','4, n! ,i r ,', ,'Vf!_'IC S I C A 5 r ";,"i"II ,,,,,,,, If Ihr 'i" -', I !t" r it , 11-111 : I
1,d,,, V"I"t.. l,,f'1i1,, !I1i1_,,i._,_ !,_,_ I (',,,, ',-'f- p'li", 1. ,,-- --,11'rt, ,H-- I I, ,,,,- -,j, H, "' i I __.a16_ I
lberto G % Por Nena Benitex ", ,,;" ',, ,, Z""'4; "ll,
Tor A iro 'I I ,It .

1.?,.n ,r, ,,t,, I,;_, i ':,,! -d-, Pit, I, "I ', H, I i,-'-, '- 1- I""'t' ,, I I, ja ..jjj
"g, "I,, z "'. -- ,, ., ( "I I I 1l, I I :'_ P661" ti 77 1,lt, .. ,
(:!,VIQ I I 1 ,I 6 P "'A"I N--, lq-i __ "I" :,. ,,. ,,_, :t"''I I : I
t--- I --- i "I 14
Don L-re"o Sitart4, prnlopla- --, Q,.,,,, h. ',, Ii !l't It ", '- -, r, "tf-, ,, t I ,, ,111 I ", .- 10)
"VId-Ir -.-, ,,! r- I I ,,, ,- i,! it- "et", "' 'jl
,I I, C, 'll , rd, ", 't ""I,
... ;. RadIt, ,idna 'I'VI"t", , 1.,il" 1,111 ;, ,"VI";,",, ,"7'r 1, ll-zl lt -'- ,,I'll -11,, 11 j [ 40 0 I : I
P -,Anf. hl, 6, 1, It, I, ; I ,,I, 1 : ."';', ,,I ,,,I; : I , I 8, 1.11" "I
"I - Ili -In,, -11 "I "I d --6'' lit I" ,, t 11, 'I"ll 11, I : ", I I I ( I I I
171", s", ,,, ,,., ,i"Irtirig", T)"'. -, I I 11 'I", ,, ) ,,' t V; _i I '-. ,"t"', VilIt" P-- AW60- ,,
acil, qn, h oVI, C-f W.g ,;"c I ;'Idi A d, ,lp- ": r I I I, I 1 , it - 11 1 , 1 , I--
'Itrlti Iin !,enl , r; InVo It, -, to ,IV r !d, , ,,"Iii: j i ""I F Vl""I ,- "It -1, 'Ir i Rr'll'Ill ,
"'I"'t. W, it'lliid, .; ,I,- F'.-I- tt,, V, rl-k-b' *1 i -il'l 11 I I ",',,III, i A t ,f
1,f- to ,I d" d Ii .Y", ,tl 1411'111,1 "", --h 1, Irl I I 1, I I I,, C- 'Ir"I"', ;,,,I t-j", I !111-, 1, : /
Ill Ii, I It, q, I I I I I I I'll 11 1-11 ', r1r" IiI II voeo A vt"at ,, It S" =. i""', -,,f ..... 6,1 ",I, I l I I- I I''
,I ti i -- 1X'-,, ,1,1--- -, ", ", i 111 11;l 11 I 11 11 It il I I'll "I
I "', 'jld,", , 1A nIl'iWl-- Lit i b :" I- -11t, 6- I, 171-0, If- P", ", -- b,,C yI 1. I IV -- ,,, -- -- ,-, I ,, I, I ,; , ,, I/ ,ownir /,/ "CloVi 1 ) r,11Y(1(Wt) (if nll( hwt fl.
in I ' t' r ' I'I i
to, Mal "od"It" ,tqo A ,,, 1 Ilig'-- If- --11-11' -!- 1 ,I ;, ;-'Vill- I ""w" ", _r ,if rr. ,- VIr ," -,, \,,I I ,,,,, -,
It, ft ,ot -,n, ,,ti"A" _ "t.wr, ,- Ir
'I", d 26 ,,If ,,, ... I. i, If ,,,,,h;ir ., I I I
-r-,b-- ,,,,,I"., t , ,-- 1, I 11'1 1 I 1 1 7 11-1 "I I I f lO f l /,Vtit,
'i"I'- -1-ni, Q'I, C.'W'tu ... _,, . : ; -, ". '. ,' -'r 1"; ; I Lifw, (w /w fiAtwt, l'itl Ifqltreem,, wto
lgttIVoo cn-gW1. It- 1. ,tdI ,d f- 1 Rtic -'.ll, , 't ....... I -, ,, T. I - I I I I 11 "t" :- I"', "' I ''I ,,, --r ,,, ii I, ,
t, V t-d- V., rt,,P,, ;. ;,W'-o ,, , ,,, i ,, -"""',- 1, l" : ," I Ill"t
no "Ib-ii, y eft, ft,"'n t""I, I --Alo-t A-d-d, --_b1,A -A,-4"i Ple-, d- qV, l I I:', ,, 11 ", I ;t i lt , 1-11 11'', I"" it, I t, "I V,,- 11, f I, tl I,' I fw(h (1,4 pliblito I Pillestroq otlnfark difintts.
I I I !-,- -o ,,' _', ,t
llil ,fU,,1,, -_,f, Wrlm6ri Vitt in- I -1 ; I , I I, ,,,,, Kllt, I, ,1 I 1. YUK
I, L 'S t1-1 I- ll ,p; I I "1",, J",,,_ jr, t, I~ 11 t-ItI r 11
'" ----I , l d I It to ,, I I I I I 1:111 ), "' L Q S 0 1 R E C T 0 S, S I H ESCALAS
to 11-1:, ("flaii I !P 3 y 2') ;) in ZNnto "It, 11, t h1;_ j 1, I - I -- Z I I I I I I ",
Stltni, '. "t-, d, 0--_ ornjo,,, tt', Vil, I , I I .1 I I I I I 11 - I It N I !,,I i ItV-t ", "", A I
t, 'n ll -g-l, ,,d"I Poq-.jd- rV, ,,IJI, y 1. ,,II d -"n lut.." P- f, ; , '- , I ". l6V1 ,,, I p" 't ,I I
"IfIl
idad ;! -;, ,,, ,,r., ,, .
dt ewd,, dl, Ito.11 S,0sigp"1 3lI, y -r-, -L; ,' O ". dll ,-, dIti'di, 1, P -- , , ,-, I I ;, t l Ln cliglo, I'v, I ,Idod B,- ,It ,, _.", "; I., _,z tot I li, T1.1 It, I I PV-) I I I ,,it j, ,, , V SALIDAII: M4-1-, ,,,,,,,
it. dt a --r :,,,, ., _i; ."' ,11 I ', , A, ,q- 'L ,i,, :- r- li ":, tl-l I, 6 ri
,.UUI Lot, r' ::M-tr."L nl '_ _- I"~ 7 i I dY dn-g" A C.,atag, I ; 4,
"IMP-111"11. Ii Iff"Ifilif _' r- , I I ri. 1. 1 ,,, l ... 1,", t V--Id,,I d. j.j- F .... it
P prvi- ."' "' I ... lit t- -1. ,-c It .1 . 1 7 I /,,, IYVepl
to ll llltt 11, a I "'. T-ol-t.", dt Ffon,, ArIgane Atif l-, , I '. Vii, I ", o 4t rf,% I I 't ,It, I. ,,, tI f", V1( 1:1, ". L "," "1j'1V I "L'I, V I!",, ,I qvo s/ ti. I, '-fl, A N-va yottl,
9I.Mal 1,, h,, .... t, $I, Ftlt, Pt R.driglIfji, df,,ldt
,,I ,I 'l.tit ,,- 'o-to, 'I"ot'" 11, ,It, I 11- "I -" t 6 i 4' d. to tn'd.
qur abima todo III refW-o I- 1,1' te,W.1, I I I , I I
,ro ; ,- %,- -1 _t, V I
'n, fnli,16,1- "ritn.1, -i I- I _. --- I a zt- t, -, -, Fl--t ,, ,--t' ,I !tI
""I 1. t, ., 4 I Invollmorr
fit, on, 4, Lot, d" I, It', t y "' I I,' -_ ", V,, I 11111 1 I i, ,t Tj3lxjjj" C- tt'. "fiti'l , ,,_,A ._, 4 I xwjr1ww 1F4: --, wtd -,I Illo l ,,, 11
"I 1111"Iefolit- ,,,rrtnrL_-t -P'l-,"',nit I If# It, -L-_" "It", I 1 - 1- V, I I -7 ...
I 1-1 11 11 I I W -1 I .- I I 7.1. I I t I 1 4 I I I It w" I.$ A.01-11-1 -11, -tl.df" v -, d, T- l", 14 I 1;l ,
AII PQ-' l., Id,
6""" .r C""""', =Ino ol, ,.'-q-_. 3, f-', I I 1 4 It 4"
,,, ""' i" ."'I"i'mr
I- Ell I r,
Ildr, -, -;I, ,,, 1111il,- 11 I Hadio CAdella suaritos 1 1 .1 I , I I I I I I i
" I I I lit 11
Uttal d, -yor ombrl Im- ,V,,t i Til Ii-11 t-ol--V6, a, , I
V"* "" I I I I 11 "I --I"'. ;,.nd- 7ofii, -A", I I- --- 'Il t'", d,, 20,OW I- It I r L :t' I 1, it , """" I - I I --tl ,,, A I ,
-" t 6. P ... b!t,, I i" ,,, ,Iiil'l ....... rj, l , ,,, .
choIl li Ah ,I, Lot ,-,,,,,., li "' ,I- I FI- tt, ,I 11 1 1, :"- t"'"I"i" -- 11
1,o,011 1 I 1 ;- I- I r I ,
,,,,,,.. R,,e.-M- All,-r- I I I I 1, 2"", I '. I 1 "'t",,
Chi TIjA I ,,_,,,,, ,., I It,* I
to N-ft., -tItti, R-V y ;,- C- .--, ., 'I 'L I V, , , ,-_j , ,rI-I, ',,
R ,, : I'll -11
1 -,l I I I t- ,, -111- ,-, ",-,I
"d -iNI'V'. """ n,, ,,, ,,', o_,.t ,l;,,_ I,, ,'. :, I I 1 11. 1, I ,- qr1II' ,:j,,jl,- i ,,;,,I
llrnando Alt,-, ,,,, I i i I, ,it ,- I I "I L I.
,.I, y I ,,n,, 1. "lit""d, ""l" d'! Itr- ,,III', I I ; I 1. 111.11"I'l-I,
, ,I, o, , i I I I IlIrl""I p,;r gom, '11 16t, m-,,d,,d _, -'I.d. 1 I I I I,_,, , : "' "' ..... .... 1 H"'I'll"': "'Iill 11 , I ',__j- I I I-Ir ,,, ,,,, 'i ,, ,2, I -.,
M I", I"A"I"t"I'd 1) "', d, C'Io 7 It I I it- I" 11- -11 I i t I Ill tIi 1: :: _',: r, ,,"111_ 1 1,:f ; I"Il I i .... ..
Fl1iin-ti. If d- T- Olw,, S,-il- 10-Plic ... 1,11 tailafoul, ,ldll- dI I I I , ", I , ,
I, ---' '. it 11 ,, il 11
If _t It 'I" ,
ur., ,I V, 1, -R o, qi;tdI,,tn'); F, "'I'nIO" qu, !.1 bim I I -: , ", "" ",", 11 If, ",'I'
ti, ,, ; I I ," r I , I I IL I , , Itlll- tlfill', J,, ft",,- ,: 1't:";,.",
_n t,, -j, J .1,_ 14 ,,,b- ,- ,- I I Y. ,,,, 11 ;!i-', i I I r I 1", I
It r 'It'", li"t"'11171 1d1lt1:Z1_'1 I'll I ,,:; ,, ,r , 1,
do tl P mell,, ,'tmli I 1 ,V ,Io I I" 11 I 1, I ,w, -,
A- 04. 0-11., fl If- .I.r y J,,Vg, IA-t( y j,", A,-liI Plh,. I V I i 1, 1, I t-'Ll"I -t, '. 1-1- lt 1 -1 i I I I 1 1 I"', 11,i I I tz I" -- _',; l : 1_11' '," ,, I I,, 1-114"d 1.1.011 ll "Ill..
fl*li. ,.b ... lift- A 1. H.t,,,,t, 11.q V, ,;,,,tl,, ,- t,,iton I., I I I 11 t1l ., ,I 4 I" ,;"I ", 1 'Ii I l-, ;,,I, 1 ; I 11 "It',", 11 111' "' I 'l Yj',tj l"ftitr'l 'I, J,,l ," A,
ll I 19 d.1 -1-1 ,fu -t- i,,,: -tft, F- f.1 ... d. .I "I 11 11 , I '1 ,j I I %-t , o 1 ,-, 4,11, i' 41 I V' ''I I I lt I """,t ""' '
U."a ... itn'n", 'o., m.- dm,, ,,ich ,I,.-', R nilbdo I, I A I lrll "I Il ;It 11 I,- T" I I I'll r "', 'I.,C 11 I "'it
,,,, ,,,, Mldleo -1 A-h- ,4 1 -_ - --- - _,_ ", """""', __ ____, ", I I L I I I; ,I, ,, t .... t, f--- ,,-,-i- i2 r,,,
to, g- t-1-tt x-tr -t- ,!,,, *,4,, ; ,,,,, ,,i, I, ,t ... l -o .-t"fi. .. -Ile ,4 1 1 ,I .1 I(-, 1- , """ ,
If DLV 0 I :, ", ;', ';'* f,
"it" -"'=1,, fli"'I"I""', -- et, _, __.lt- ,,l,,,,-,; ri ,I, ""'r, I ,, ,7- ,,, , ,, , I'l I I ; L 1, I I I ,,,, 'I" -t, ,h,
"I'll 11- I, .", ,_11h.o _,Iln. bIl-I" 'I Vi ,ol= ,, 'i-t- I ", .lel- It I 11 "I I I I 1 I -IF,!,, ,I,
113. 11 ,I 'i", lO 11 I IrL' "t" 0, ,% 1 11, 'I r- ,, 2, _; "I., ,I
-A' I .1, I 'I'[ '- l 'I' 'IkVit ,,, J,,
,to a Iff t ,j -'ej-)- dft publxl, 't ... Ili, to 'I _fudio, Y I 't-fl-, 11 11 I ,- I I I ",", ; ,! !I ,,,
11 11117!tntl t-h r rl M111hZI 1.11,$ I I I - 1 I I t V l I I 1;111-_, I 11 "I 11 L,,4
I .1 I '111 I I ' I - J" fit 14' 1 ,I,,,,
OIotnr, .,Ila it, I-- 1-I'llo, o' W-.I-,,, r, -1- It. ,,y- I 1 I ,, "I : ,:,, iil
'1111 11- I ]"', 1 ,- "r '- 'I I 1,
,I,. f1l,,- I'll ZI-0- l" P- ft, I I z *: 1 I ; 1, I -, pl,-t "I 13 I t" '! , %,I, -t i;,,", I , ," ,, ,","!" "'', I 0
11 I 1, Al ",1-t" I ,, I!,! ' Ii
"" I "Ir'n "I', Vitt moxinto sh" Ta 'Id. I, in's", P-L. tfI 11 I I - I I'll I", I ,,', P-!' Ml"11 % I, r I I
01 I V,, 1, '_ "I". ", t,
-1 I i" 4 FI'i 'i '1" '" l' ,,,;,, d 4
... ... -d _., I.., fi-t- P- -I N-1. 411 At',- ,l I)II-, r
,- to "I, ,,, qLt,,d, jV,1r,,,i' I I ,IV, I ': ,
-- , "' 1 ", ,,, I '11 1 I'll, W ,,,, T""', f, 1; 1, ,, ,,, ; r'VII
,,,, ,_ltf ltt ?, I -,- A,"" ...... ... ,- l 'I.,
IfIr", tt tielig N I if 14 v .,"I .,'It I II 6 I, I 11 i" I -1 Iv t- 1,,-,,j- ,T I j,,,, ,,t'l, h,
P'rt !,, % :";", I !' t.T ", 1. 4" 1 1 I 1, 11 111 .1 I I l I I P ,,,,,, t C , e, , J ". '( ', -,"11 """'t"r ri, P-i .
rjgp : mgm,,ftIt, 'Lt H.b- I ,!i .,
T# il I r ,I ,I I I ,It 11 ,I, , l _I,_ f"!" ,jqli- it 'j" "O""'1%;
-P ... I, -. 1 .- , ,, r, '
.-Ir-,dq 1 6111pdff ., "" 1, 1* ; .
i,.- ",i,, P-11"', It-"."'oli, r."i'l,"o'l t _. I I I ,,, Pt ... T I 11 1111 7
t'I _' d 11 I I 1, , , .,,-r, til" I ., ,!- ,::,-,I,, %Iil'1'Il-' ,141 ,!' M,,, I, -t-lt Ab- 0 irj-j)-"-
,j,1 .17 ."b,"T"' ., Flon. Mfg, i-intart"A. ,Mt!,. dV nati'a I ,' ,, ,, I- !- "-" I"'j,!, .l !, It (;"f! ,,,,, Gio , W"i,- ,ii 'An'l,", 1,0,-', opp ,
'd ,,, I I .1 __ i 1'. !
6,, q- ,,,roo.rz p,-1dlnI,, d, M .- I. ", .aL - ; , "" "llr- :'- t' , '1' I t- d't V ,Sr" '1' F'I'- Irl. "r -1 do L'
,I 1- o5 'I 1, I i4r t '-, -, 1 -,, ,- r j,'''t ,, ',tj_-, (","P ',' lt (" I ,- D"Ity'll, ;" ,ria
'' 1 t r .1
___ I t ac, f", wo lit, MMI ,I -eft- U'. I - 'Uthl I _11 ti !"'I i I 11 i '111-1 61 ,rll' t-'Id ol I'i ,",- It ,, ,_i P"'a ,I I,11,t ", k LL -6.nim d" 1. In- Aril", Ad q, OI F,"-V 7,r !,I' ,' 14 -, -Wt:w5nT -4 "' T ,L I V_;, 11,-, "I rll, f,"A'. ,I I.T tiela Ll"t 11-nda 14, III. nVi,;- q- d',, IVI -P id. ; f ''I 11 11 : -, ,:,-" 't I., __ t 'l _, Vaj,.,-! ,,, 1-111 1, I A,,miltt Tt,;I.!:j, ,l, ,, l"t I It, '-d" "", ,,, ,!,I -- Ill -o.
a 11 "', .1 11 L44 l In-, It I- I'll 1, t 'I, it, 1" ,,I f, ", "" "t"',
tjd _U,., h,, d, .o,,., h, ,ildild lot,-, q ., -11, r1 ,11 I I -,; i I: "; -V ) n I',, : I -!- jd ,II i "I, ,"11 !'I:hi*
i x " I t I Zll ,I I r L', J, i .. .... ,' I I,:, Ili- 1. ,,, ,,,t i,il,- ,P 'It",
A "Is"i .... Ufolf, I ,].,,.do",, Mf. litrite to, i,,-V,1:,-,, e t _,_4 ,, I, i '-- '
-, ,I I,, .gtF. q- dt -, -1tI: ,Vt nre,-- [-, I I' I 11 11 t'll- Itt tlj- 1-', J'L -111-1 11, I A, e !,,ttlif C,1-t,,,,- lli-.
P"!, _t4 -t- ,,A I III 'i, ,,g_ q I kI h.- -lop,-11- Rt,,h-d ,qtr..,. j, _1 ,1-12"Ici,. !, ilt ,;'-'il 1-11t Y" Z" i 'L , I 'Il'- n"I I% ,k- I It, 01 ,-6 1.
il, 1 It- - I,11-II fill J) Alo' I IPllf t", Con
0- -ne-, I 11 .dorado 'I"A',, ,I I I ,,, tk'-t, i" Vt --, 'i, l , 11 ,;It, "I'll, "I _,,I I ," ,,l,
I I'l ,-it a 't" I, 11 tllll ', I ,,,, I ,, U0,
_- "I ,in. .1". pit" 'i ", I- : '1 I'I ; ,,-. 1--- ".I -I- 11 I I '"' ,-" I,--- I., _-Vl t I; j, -:, -, I -,-, i I i Ii,, tdo, I 1 11!;,, I "I"tl, K,.* ......
I,,jVnd,,, y tf-- ,, dt -1. 1-t- d , ,", , j I I, ,,, M, I ll I I I !,:, ,11 II t-hjIt I "tL y "'I it 11,,4,
_- L 1 I I ,, _, ,, ,fjft,,t-,A I,- -6o 8,
7"-., -,, r' -, I ,,, t"--, :1, , '11-1, 1, 0,, I ""'I". ) -, 0", ,,,,)", l"'I'.
11 vI. A t-lldll 0,1-111111 Ito K-t nd' Int"I hl! '-" tl "',tt, Il !',, ,, ;, ,, ,I, ", ".1- I'll., b I, It- 11, I t I ', I ",_:" :,) k ,g 1,-H,,,, J11i 'if. t--J ,f ;r", .1 If"
V. d"lo-', lt.1 1 .t 1 I Pti- , ,, tV ., , !,-,1- .1 ol-:, ,
,,lid,, ,,,IA. .t pl-lbl- 1,itoinl Ittil , ", ., 1 '4 I" I _1 ,L ; 3!- '', I't'r-'d, ,Ii
,, --1 "-, , r- I" I 3-I" 1 4 ,,l "ti """ 'l Ili i ;tt(to JUUVITt Dn- lfi, r
,, I .... .bItK-iI,, y !-- ,I, -, j ", ", ,0- 'i 1 I
,
__ -_ I 11 V-1 _1 't '"';, i-111 I .' 14 '1'1, ,Il -t ...... I I I 'I, 't"j,"," t,- ,flloj "I- I I , l V C-I I", MI I I I I
,;, C, I' t I 17 _, j iI, ,,, I V I, t ,,
'i ,,,,,('A' "Dol'."" l,t ." ,; ..l ill i- I ", _11 I1 C V I *1 , I , , I "., ", """' "' I I 11 Ill- 1, & i 2 t!, t, I 4 I ""
If, FI, F, L. K.d,1x.- RII (, i% -- I 'tl ', :a e 11 I ""I I* _, 4 ,I , ,,, ,,. r 4 t 11 I 1, ,
_rt P t" I ttt V : t ;I Ifli'- , rr ', t I K,,,-P,,' I Y' ,I ,I,, 1,11, :1,1 1,%%%l ,"I 11, I.
lit ;l,1_. .Mf.&.. f L 1 1. : :. t st" 1. I li __ ,,, 't F 1, I 1
ll _-1 ', ,V_ .1 ; I I I I r "I I- .,, ,,,_ --_ I., t ', P- I zz, "r,""o-fil,
y -4 I , V-1111. 1.1111d ,, "ithl, ("'.It F- kil.1u, V-hr' If t,, C dt- Ailli t t, I'l", :4 :,t __ _', , I - -1 dI -,t ,I, ta "'I'v "! t% ',, ; ,l ,,,,, ,,,, ,!"""","," ,,,,,,,,,, Ile" "
It 1 ,,, illit, Fn,,: l'.: R ,,- tilk I I 11 "'. , 11 I., i l
b1l, ., I 1 I 't 't", , 7 _., , ' "' I 111t:!"ll "Y 1 I I I I S I L", I I V I Ill j," ',
A ,I,,-,, P.1-,4 4l, .Tilltii 1_ ,-, I 111-I V "Illj, 'Iti d, 10
I "',i j--o,-d,, 1'. -W, it,! "C-I- -N, ". , i .11 : I "I I ,: I I 1, 1: 11; , , -3 P -V ""' '_ I tt I - Z .'-- , I,' I I 4 t _l _, ,_ I ,,,, "'. ,
,t ,,, _o ,I ___ d,, 1. prog q- I , gtlt .1 I '' 11'-d" ,f ,,; ......
I I
11 ; I ,'I", - __ - ' v ;I *1 l; 1 , , I I I I I ,I "I", r l J'j ,!i', 1, '), i I, ,, I ',"" i'll 11- 1 "'I ML' Vf"t 'I, V" W 4 ,,I .n.- ,,,, 1 ,,I,,, o.
.P, PlIed., T it fIg-, ", ". -_. "' I'- 1-1 ,, L I ,,
"' I V,- ,;-- _-, r, -- -- ,,,,,, ,,,,.' I ;, -tol"o o A H ,,,:, rt It'Ll" Ir'. "I "' ":, -1 ,, '51 151-11 C 11 .111, l11-1111, tt,1.1 11 "'," .., --, A,61 11 I I I Ill ... d, o't, ,I
1-- 11 11 I I I I I li, I .- I I,
e" A I If , fl ,,7 1't ,- "__ I -! t, 't ""I, -,-', ,
s-), in", 1, Mm, Vttl )T'rtiotg li ,,",!! ,o I"17 ; I I I I "' -i; ,,-' ", ""I I--
", I-it p""t-I-a."'I"I t. "t'll, I l I 1: !L I 1 1 ". ": "I"', . "'. ,,, I 4; 11, 1 ; I ,,:, ., ",
,
J 'd- v ,1, Y',jfo, Pjjfi- hi, I I- "", ,,, I I I I I , 1 e 'il- I : "i I , ,,,iI ,,, i", 1'41 "'. A'ol,"'l',"
It P"t 11 it ., LeInIn", 1 er"w rm ,ftitt, a I ; ,.-,, 4, 1'11 111 ,- 11, ,, ,, It , 11 Ll illllr_, I., Ill, ,I ,." ,,,, ,, #r ... PrIt, W ", I 11 I I I 1%t ,11,dl I -fi I t If, I ("It, Itt, dl. ", ,rlt V ,I A-l
dt ;;.11,,rd,,, 7-,,-- 11 , -I - : I .1 % I I I I I I I I I I 1' -1 11 I I i, 11 "I I I j- lt -""' 'tt'l I 1. Ii It, I .V, r'L L l I """""", , ,,- "', Ill ...... 1', ,),--I ,
fail it -pt _1 _, ,, I I I I I -, 'I 't" I": l -- I 11 --------- ----T ,,,, ", I , 11 I !, I III', ;', 11 I 11 "I"j,"11 j YO- ,, ...... :
I. I" ?" '. I
n q _:- I i Ill I 11 I
Iy', ,I t-,-n,, d- ego, ,, -- I r'I 't I I I .. . ,, ",
"n,"'i, 't, iN. t tr, ,k _11,;!- t, -'-' I 11 O i a ,' !-t ... 1- I-Arl W- If, "q.LM P" .1 P,-Ip. If, ',,n,, F-r-q. tY I'll -I '. ,:, I I '. .,"' ,rl l,," hoItl "" , ., -, 1 -, ;j I -, -1 -1 1 1 L"' ,,;, I -11 v .... inlries
,;, "I'l," ... )I, bodtl de Plift. d, I I I .1 I V- I ", gl" ,I, (" ,, ] Ti,- l P - .,N.."",Ue ,- .,
pr -, I"""", l 11 11;- S I'll- "I ,,', :1 t lrl ', ,;,, l*1 , ,,,,,,, !"'I ,'A
-, ,,t, 1',,1,,.5*,r og,- ""o-, ,I -,"t',f It __ i, ; i '! ,- , __ ,, -- -- I : 'l 1 VI, ..... It. l, -, "" I , ,I, ,,, ... I I -11"A It. 11,1. ..
_Vt I 1 -, t ti_, -d" ';.,'tr', ,"" :, I 1 ',!" ,, !,_ -,,,! ,,, f, jz"'It'. ,I,' 1.11 ... "AW1". ox
r It "I" "' ' --_ '- ,,, __f I I Y ,- ,,, t' --- It" I C:
I rt', ,flill. 6,, d'I II- 'IF., ,'-- ;ir_ "": ,, ', f" , 14""111 t1l"' dt 11'liql 4-I""I,
i", ,:on ,, I ,, t, ". -- t "' , -II "" f, ,", --, 1 1,1, i", -, '1- 1111"' , hl"i rt,00MA
I,: "ril-,"', J- 1, ll, no1j" .,
1, "',,"' qvr a 'm "Iz,, -- -- I _Vt litt ", .'r- 'ji- "I [ iij,", lflfllo. .C? RAI-I.L..,
_- , 'N '-_- III 'I it-'_ '.- '-p-, J- -I S, t C ,, *-111 M .,If.*
it, , t __ I ,,,,, ,1,, I, i, t,, ,,,, -1,111111,111 I
,, "C-Ift n tr,, - "- -l, ,:'Ite,,I_ ,!_t I V : I 11, I I ,,, 11, ,I". 11,11 t !" I- ,4 i.11. ill -.11 It It -tll.
I- -- it I.- ,; ,Z,1-, : Xl,*-, """ ",, ,

,
-k.n 1, , -- ,-', ll,', 1, t,' )'- A I 1"It.T. fIll
fiti ,I p:nyIA- qi,, ,,, '- I _1-1 11 11.1 1, 11 " --- V" A I 11, -- ,f ,,I", I . I
if, .I lit T. filt, H"Coi , I 4 "", : ,", I,- 1 I V l 'L!(- 111 -1 It,", -JL, ' I't --", "
__ 1:", -,i I I I ,I, -'. ., '--_ 4 11 -Al 1, ,"--, 0 "A
I, ,. -- ..
""" C tt ,_;", !"I -1 1 "", I
'i'_,_1
"" "I" "
I , - ,I -1 ,li -, i P- %11t 'hrtt, ""t,"It 1, U,; "ll, %, I.,.:,
tllill ill, d-mil, III dill, A t-t l 6, n " 7.; .e L- ,I,--, I, I _1: 11 1% in' --
,,, 1,I
Ul - - L .I.,

I I, I
I P
n, L", h"'61"il .1 rltinto CNIQ, .1-t- -,, _.i, Ill I ", Ca, I~ t - I I I- -i 1 I ti, -- '!, -, C: I I ,-,, W ,:,%, .", -if ,,Q ri ',,;, ,,,, ,l ...... ,,, T. *.,:.,
It -I-,-.

-. Alt-t. Aft-d-all, t. 1. -kt- d-6, 1. Rtt ", 1, I I I I L l R" K- : I r, _-%'! ,- IlIo'. l I S i I I
,C-C ,-- t ti! tti-- %t, 11, I I Z, t_ I f'- ll -Ptd,,- '! ,,, it. d -, t,- ""e'd- -I
!111 ',t'Adtrix Attal UUt $ de I, l-it, S, l't', "_! t r -- or I , ,, ,,, ,I,,, %I t-, ll K-g t
I 1, I , I ,, I I I ill ,I, .i- ,,,, ,, ,, ,,, %: -t-;,- t-!, ,1- ,J, i. litl-,1 ,%, I _1 OLIN'S -1
I I -,
D--lV d, ,,, -- del I.".-,- 4t, It. -1--, ,I,-t,,, tI 1 1111 -, 1, ;-tl 1--,d ,,
---tV '-, l -,-- '- 1. , W111. -. A-4- !.1 -1-1.1 "i- Ili- 11 "I I r '11"'! "I"S 'o ot "),"", I ILI-, DRIVE IT _tio ,, rI t.111LOgrAdo I't to,,- Yl rtiniiI, , ., a,'Ig 'l-- _5 I _,_Ve It, It,"""ti, 1,,,,,,,I,,,,,, I fiap 1, 'j,
-, I ,- ,,,, ,,,, I I r ,iitt'
". It I 1 7, 1, ,- r ". I,- ,,-;,,,i 1, 'e", 1 1 ;, , I V 1, I ,I L t.I 1. I.,
In It, IC-C I d-. A-!, tI -gni- %,,ij, 1. Av--it e .: S -, t- zl?- Ill il V -, 1 .?.t tt- , , 1 I - 11 t- '4 1 1 1 1. 1 I I ,,?,-,,I I I 1, ,;"
I i -t AI_ Atn- !' L ... lit) '11,-!fl' ,,, I .IAMI, 11.04WA.
I, _"t", I Ii, r-I""t, ;,, --, -,v C, I 11 r I I'l 1 , g V 'it X,-o" I fl-,- ,_ "n, -,I-, ,,,] j- ,Z ', 'i, Z --_ ""I k,
r,-- d,,, 'It, 1,,li, r-, ,. I., P, r ., it IN", I- , t, I "", '__ I ; I -1 t-, , I ;" "t it I, I '' "-, ,, rj ;,I I, ",f-, ".' I 't,
q '- il' 'Illi ell"1,, _,.-- ,-' ; tt I ,t
dV IV, ,"" L,-dvI tIIoX'.- S11- d- F'o 1- ,;; ,t, V 11Tli'tt- ii ,.- I C I- I I I I- P A ,,I 1 1 ;,, ,I :,, -d H-1 it ,,, ir-l
, _,, __ - - _ ____,_,___, __ __- - I __ I~ __ I'll I ----- - -,- --,-- ---I-"d- It" Ct, I it- P"Int. diali.. %"i'l, TItV I I- t'li - d ,,,, , 1% ., , I -, I I : 11 11 I 1, ol ]I m-c,
"' Vi_ t : ;!, ,' 4. I,, it I I -1 t, I I "' ,_ t I L I ; ,,,, '
111- 11, dl. 11'';,", bridr ", ,V, I I :
t'd Itl-) 11 'Vi I 11-I ':'L" "'I' j ".
,,, t, ", I 11 : ,,, -r --t"- ,,, 'g, I
N- d, ; O ,I, 1,t _! ,,,'- 'I, ,,4, ,V,_ ,,, "-'- ,, ;- L t ,,I 1, _,, ", -1 .I.- ,I
". ,,, " -- -, ,,, ,. I -," ,V , i% I '-, !- I 1 1 I I "I Iii., ,, ,", V
1. t'llgil.11A I.Wli d1l IH C- d. I'll 1111 t:' ;' lIz-,.i ,- -! I, t, 111-1 I 'Vj
J'-,Ud.d dI Atf, Ill, UMQ lot of, I., ,,, t, i, ,It l' 11A f I' I I I ,,,, -, I t", z I'V, I 1, ", : ', : A -1 r,"ii f ', -; -ItI,11 ,; ,,,, ,
I I i. ,
In V-)III-i I --111, ,-6 '. il- I" I ". Z 'y F! t A N
pt-,, dIi, 'I ''t"t- ,of'Wtro III It, ,,,, ,Att I I 111 I l 0
J-g, II.h.,h, I -L A "t r I 1V ,,
d, R'dil-6f, i"'t.", I, ,, Ii,! ,t,': ,, ,.'%,, ,%, ,, : ,I
I'n'o ,I , I I 11 , , I r I P, L i- I I I - 'I, , VA"
ll 'tt) nll -' Ill. 'I ...... 11;l '- ;' iV '-F" '-';'- I, I I " i t z oi, ,
it, 1,, -d,, d,,dl Ctruit. CMQ, 0,. I r .I,,l ,I % tt- I I ', xll I I t- 3,l: 1 l ", ', ,"-1 I-- ", I I 11- ,I, ', t 111 ... po ra su finca I I
I V", '' i 1 I11 11I, ; l', r ".',;"!" I",, ", 'I' .,,,
I z I
PROGRAMAS PARA HOY , I , ", i I I ,, ,,, 2-_ I V V A ,i ,-f c-, I ,il,, liV11" I ", I
I I I It I I i, .1 t- ", ., X ', ", "t I tt 1 It ,. I ". V -, It DT,-Ir,, ,- ,
;, cgr- lotHO, If "o. I ,, , , ,,, I I I l-j --, I; _1- t i",
-Q -11111 1,, ". "!%_--- .%::, -'I- I It 1, P.-l-,
IIIII fit I-, ,V, ,i, -, !-- -1 1 r-, E L E C T R I C I 0 A D
,dil n,.!, -Hl: I _,; !, I l: -, t, 1"
*11 y 911" "Itt I I I :" 7""%, ,, , , n'l" ,,
-1-6o d I" ,Z 41"t-, Ill ', , "'IQ "" j-- I 1, ,1, "'It
t-, -ntl I kill I !, l.I.- l,-,.I, , I 1!,,,, 11 til, -I."I'll"'i, """ i",
,it I L llluoo, 'IP '' I "'C"",-1
"guid- W,, It, rtlacin, d, .1 'ri'. I .11-- _- , I I I I -1 Il I :, 4 'rill, "I Z i- , "
t.,,,. Rl .. %c I ,
U_ IV- ilI,1t-l-, ,,tr I -, I ,- I I I., -, ,it, -,"', I 11
flftcuprilt ffft ,.I ln, I,,I- 1 If j, I. Pl%U, "'I,,. -- I BA RATA Y A BUNDA NTE I
If I "' '- -'," -- _'-! _-;- 1.1 ,
ti:c16ti- ,_, I__ ,_:Il, Z. 1,
I V'Iml r'- _- ll I- 11 ",, _, ;, ''n,
CMQ R.tf ", dt I, _- , , cA tt 11 -, I i I "It" 1111 W-1. .. Kr. I CRIC 9 I X___ -, , 4, -, __ ., _,,, "e", ,", "" I -_ , I
RHC -I.- .,It i IIII ,I -_1 I F- F q -R.41. 'i"ItIr -tI K !, ,,,, , -, I I 1, "I Vt I ,- ---' t -_ WIN
w 11-1i"U"'o- I 1, I', I _I, Vl- - 7 -11 , n t- ". -, :.:
"MB I .. it"t I,, ,,, ,.; --, V I :
,." ,, I for"', CI 11 I I, I ,. __ -- I I VL,-"- ,-, Ii '^ I 4_. 1, I- 11 I~ ,,,, I
5 -1- W K I ,,", ,-itZ. !Ili-It I I l" IV, ".
'"L Rivil, C.lll I I'll? It, -It- 1, 1, :- ? llp- 1 4 1 1 1 rl I I, ,t I I I t 111 I I
V71ru.,lor,, C ...... ", !,I, = ', 1, --" "' n I !-,,- ,,,-,, : C', c i l ,,,, -- I
111Q W i I'Mcli N-1- I I-.
- ". r 4 -,, It ,- I, 1 ,,3
,,, 'ri I'i ; : ;, I I
CMI" 11- I. If K_ t M C'MQ III 4. ,7y I", '.
;, i r 'i ,--V:" ,V I V- 11--, -,, " I : ,t,_ : I , F
C.1v P,,11, ..'I. 'll". lt," Line S- 1, C- : I,
11 11 I I 11 l 11
C.., L. -1-I ,.,-,. -1 11 I ', It .,_, -1 i I I n FI ,--rf,-- Z
MI,1AN t 1-MCP C11- t.- ", or, ,;,', ,,,',' f, -,!,",,,_!1,-, ", 11 il ,I,- ,_- tr I I _, __ "', "'i
:oet:, J,, q,, ; I I I I Ili II
-1, -int .I _l.. ; -_Jtt, , I. "66 11 '. :1 I 1,
a- CMQ N-111 ilioll., I , ,14- I. .- I I I ,,,,3 ,, ,., ;t !,' ,, t4',' ',, I .1
-e ,!,, - ,, -, otic -,I-. I I-,., -11" I 1, I 11 I I .
cilm -, , -'i, I W_ K:, 'i""i ,,, " I ,,, :1 ,- :_.;, T,,* FI! ,t; ,,- ,", t',i'
Nt- I I, C4. Cl-l- _-)- I ;r ,- "' "' '
W11-i .. -0 c-, C
= I-,,,*,- i-r -,- !, 'tVr- I I", I I I It, li -I- I -,, IN, "d, "l,
cmcr N ,,, ,,,,, C- i I
I ; Ow r, .1 -I ;,,;,", ;I I I ,, ,,i, :: I I
C10i Alb- .It'd I l-, ,,,, IS-- "! I 4: ': ","'I, ',-, ", I I X I
"M r F, l! "I'l- i-ol, I __ _____ I I ; ,4 ,,"I'r,- S d ,A, L.,
"' "IQ ,.,I'll., 1 I, I 11 r.,"', -, -11 ,W 1 -,t, Ill: 1 L' ;V ;
AHC' T--, %-,._-I. r. --- I i, ;t- t , , ; ,I l 11 'I" , '-v, -1 jl, -i-2, V
I 'LIQ ".1-I .. _11:.I. I
!, -_ - ,,, 'i it, ,,, ; 1 1,,7 F III, ,,' ,,,;,, d. "gt"', "
'. cml, I. I- -.1 ,I. Ii..- 1 2 MAS LLANADAS ,'t 6 I
r ,I. 1. I.,- CN , 'Vi t--, ,,, '_ i :1 I, ,,, ,,,
titic: til.l..". .1111", I I re 1= I, l Ill* -_ ,cr-U. q- -I- I Vtt ,, _-, ,t, - 1 "'; ,, r" t, I-- 'j'--P .... I I
ol- I-f .-' ,, J. 6-k d. i 1II, ,, t- ,,,,,ti- _,,r--e- , I, I ,P_ S ,,, 1, 11- 40 I I
"' I!, I 'I, -,t -;l
cWIF G.-dt, Pi.tW_ RHV, 'Alit, ill P, tyt- ._. .,lq_ t lil V -It '_ --l- I Il- C 1,1" -t ", ,
CH -1 c- I Q 1-t-,, ft _- I *V .W "W" ,41 ." -_Pit111,, ,I'! 11 11, I. z i,:- ;--. N(,illl. I C-1-1- I'h' I ", I WA.to. tri .", I, "r I'll i, -i 11 t -t t- --
11 '. I. c,".. i " z N P -1 I ; ,, II!,,. "'n- --, e 1 12j,,c In ""'in, ,I q ', ill"i 16 ,,
e'. ; I IiIr liti"U'll;1 till, I _-j-", ,r 71d,
.. 11I"'1,1.. G,, 7T. I C = -, 'a 'I I P "
.1,"C M-_ It- ; 1 R U S IN O L, V I I i'111*1 1V 11- %"_' ,,, I Ihi,, _' 111.
C'tQ -_.- I ". ,--li 1, V- ,t ;, ,",
...... r- Ill tt ,' '7- el, rf I V ,"I '' I I 11
If I __ ,--I- t_ VIT-1- l ,, .1 +' ", K" I
,,-,TZ 1 o" 'L I I I "I 1, I, I F", Z",M At'. C'- 7. It ,ItI -1,Id- (7,,i -- 11 """, g "
t -TQ ZAI,-, V ,- 11 lrt- ,Vel !-, Ioo ,, -,- 1,1
I, I 17'.,- ,I : _,if '_,jfi "It __ _'_ PLANTA ELECTRICA
R,,C ..tt. I Im" -- '. f,- 1 "',
I. K,,, ,I. C-R- -i. I '. T._,U, -1 ; '11- 6,, -, .", -t, " ;"
I MCI .;. ntj,,,,$- 1 "'A', I'll "r-1 -'T, I -I ,- l '-o- ".11 I, 1 "
MC C F, G-11- r,,.F,, -,I- 1 f,_ I, I ,,,
fINI, If,,11 U.-I I I I- -l= ; I I I ,l 64- 't" It '- ,-fi-' %3,, t
"" I : I, 00 "MQ K_- I 111C V.-I 1-_ 11 - 'I "'I I~ -11.1- I CVQ '.l r, I i ,, 3 !: I 71 -1 -,ril, ,,- ,,4,,l
g.r M.rt'.. 1- 1 z ,FC 9-_ I.l ,,,, I .. ili.-- 1, ,- ,- to 1,
11 ,! ,,, _- I 11,, 11 11 z tile --- 11-1,- -- - ".--- ------ _! -I-,,,-,.,- I4,11- I ; i"', zii"' i_q D- I'll, I NMC Lt;,l,_;- '... 1'. I -,- V --- ,,-, ,, 1, 1, , , 1, ,,, 1-11, 11 l C' V'L- ?"J
If A I I It TrI- 1-- i I rr C, ,
L;C Till" I illIt',01-1. ;,,,,., "4-- ,,-, l -t- - i" I JO H N S O N
1.11 ", 01t elf1l1C._ _., It ,7,,
CILAC it_ ""' ", I I- fiV>91- I t 1311 1-1 11-1 I ki ,,V,, P-l"", ,,,,, :,. r- ;1) -,-- t l F,,-, I- P--t P I
I-H 1-t- "T'll.1-11- ; "'Ic ,,,, ,,:tl_.,__ __ __-, -- -,-- ,-I, _ I "I __ MODELID E41-11" I D,-,ndequierx q," no llegAn )&I line&$ clictfiC85I
-,". I.- --- ___I ; I I"CU M11'.. ll-- I l-Q P-,-_ --- I 11 -1 I'll I I I
I ;Q -t ,,,.I ;., If C ,, -, _, 12 "Ifisc M vatiol, xhora puedc disponerse de eltoctricidAd abundonic v
N 7 Q U-11I. "I 1. t.-- % Xic ,
,nt, --;V,
,V I 1, I ,: ,,,,,r Pit I '
""I -rT.- It-, I IiHIV - Infi --- SABANAS DE W ARA N M it.
CIKVJF C,,- ; "IX 1'zl 1. --- t I N.
CMCT r'-L,,b-. 4,I'Q,0,,. C'm fitin ftlit,, t ,a Is hira a insta IfIndo Una Plant& E16C(riCS JOHNSO
I ,,)l, 0 .-_, _'.. I Z P -_ .1CMW At- Mir- It i cmc, 16- F__ 11,tit"Cif, Y 7 La plant frinis efficient y popular de Cuba equipada
C L C-t- P_ I -ITIV _,I,,,rr,, .1 clt, I" ,,t -Q Ift- I I
CMCH 8-1ill. A11C R_ A.], GG FAC con a
__ L -CE'-vA*" ===
titflu I = - -I l"OcMi Lwll -ix;;tI,.,,a:- -- __ --,--u i__1q __ I I 11-1 -el f moso-wocor "Iron Hor5c" de Alto rendiI I. -IQ I "" __ -I ; electricidad. tile% conno radio, ILI?, VtntiIAC16n, W, '00, Q :-Ai ll. I t,"'t __.. A r7 mientocIt1U- ___ : 1 ,liti- injMo ConSMino, So jn5tojZCi6ft el frouy .
AfIc In T.,_ I ------ anc P, Trttioll ph,. A.- P.11 -f,-_:. I
"M i,,,, -f.. P e A ) I licit y su costo surrinnente econ6mico. No imports donde Ud. vivs o trobaid,
1W, i e____ --t.1-Tia: cmcv Il C,;;,, -1 "- I *1 L= cozopoilrom do Wos Joe Gwnpaz Ecorubmicas y dut
ell C, -Q oi_ :Ilr= I& Planta JOHNSON It flevari todas lx3 comodidades que pro rCiona IA
__ -I.- "!Mcm i ;, "Me""
CS11 P,.r,,- F-l' B.- B.i taideras. wtalmdol M CEN& Idempiro III plimoro. Prufil po
I CKQ -- ..". I ILCI Z.- iilr,
-;" ;I "T'-- C!,411IC ...- I CMC I "-d. 1. -I.- bolets, Exit* Ili Marc* R#qf*Vlxdq "AZUCrNA- on la artllm
V 1 1, I"'eto Ut6-- H.11.
C,,ic, a- "o- I-Ct' I. .1- 1-I". 0 ... ,tt- \ W I 1,
111,!; P-1.1 61.111, Q rV If- -., I ,-,MQ ,i- N li,#.I. to las m*l.,#* tiondiis y .1m.tV.- ; I I
),Ufr ,,i r.","'. 4. Ii I 11 1,er-_.11117 *.111 11 it % I,11 1r_ Zllttl.l r - (I 1 1;1 Un Jose 6 Rajos del Ceram Asturiana Habvia
I 1 1 Ill mt 1 11. V) L_ ,
I
It. ,It"114-1. .- mi-, fwz;jf!) Y (C",IiL A .
A I I ..- I-I'"..- I if ,,,,, MIH,,n ,t. ,,,I.
_, ; V",ffl P, ,- M-l'. 'i" ", I I WARANDOL Y SABAWAS "ANCEN JTraff1, PtiCt 11 11 ,,,,,. ',,Ii _- ,. l. ,,, I, I ., A" .1 a 1, 1 4: b 1, I I I z a 1. 1, T Pff IFYTI FTrl .v1w1WW.Wff11-1:1gj u.s&&"
C),ICIFI (7.11- -Qc- ,- I -=,,
'1,0 C'm In 111. 1. I R.C el-k- PH,, Ill.- T-- "' I N I
I" Its, l ". l --, i I .C" c-i- I M I "- V_ 1
C14CR M.1,IJI., Ir-lill-Il", -Ute -L I -It P.I.- I I
,- .
-
-
I I I I
I .
I I I i I I
I A I
PAGINA' CATORCE --- 11 -.111111 I I I -11 11 1-1.1 11-1111111111 .......... V, I 11 D JA HJ0 DE .L A M ARIN IA I ". I 11 0CM DRE 11 Dr T919
.11-11-111 ...... -.-- ---------, "I'll -- --- -Celebran sus bodas de plata los ' I enefici(wo el
De acuerdo los Tie-111",%11111PI-i"I"(1 "Inchos errareg hindamentalei Pnwi Presupiwito lit 'i
I I I
V-st-11. V-011 d. A 11,--1-'-f"" ----- I- '
letrados del curso del afto 1924 ,;1 1- 1-1,11, 'i-, 5v proywic (4 rtfinigfro forAir,,-,-, Ciprri*n, x"lonevifir v i"'06" "I'l',,:i, I
11-1- --- -- ., portuarlos COA 111 -1- 11111 '1,:,",t,,, r"111': P1
(Itf f- If' rvf ierv ') iflf Fialvc do lot; f)br;trofi.-0w"5 -- t'll"j, ,,, ,; "" ce o que ful6
I I ., J i d ,,, 21, , ,
E" 4 C Irvo (10 fhogarfot; vyltr*ePw,"JlX sri"t;ve)$ y f"'l 11,,,- -:-''., ,[d- 1, J,_ I'll, (,,,Jiri1--'t- ,- ,I"
h I'l" I 1 ,,G--,, ,, ::; ,, ,
,,,- ,I-!,,'- ,,, f- 'Ifll, fltrlr,- It." 11- 1 tili ,,1111t.1111 11 III Pi1111 1111! ..... dfe -I-Wi,[ ,w
el I'vernio '\acionld J. 4, Itit,, ''i ,"'I'l", - ,,,,I, ,,,, "'W'd, t ,,,,,,, 4, ,, ,,, ,,Illlt ,,I, ,lrip,- ,z,, ,,,,I ,", ,, ,,, ,!"" fijen& al m a iA
or"w orltv a lot fviuntoore, ir a u n p a r o ,;'-,',',:, ., ""I ,,,, ,i ,l ,,,,, ,, ,, ,lv,, ,,, 't" in""l-I ,,, vl, 1, -,,,,I-,, (,gl" ,"'t'l, I", (", 1,
1 1 :: t ",' i'i',, "."", ,,,,I"r ,11, ,, ,,, ....... !, r 1111. t"It", """ d f- !w", l'it" I, ,' ff,, -", ,'Il-
T ;,, d 11 11 ill 11 11" , Ie "', ,, I ,, r, z ,,A.dt; --- ------ t ... ft" ,, 11 lqu,- t" tZ 1-", r -, -. ti- -W tl i
.1 , ". -11 I I -"!" "'t", 1, f1l ;,,I itt-, ", ,-Ifll _- 'J 1'.t- ,,,1-;,-,,,1, -, 'I "I" "c""" ""' '"' 1) ;" "" P- 01,- A, r e tu
;11 ,, f, J 1- zi, 1- t Lo harAn mi no dv:,0I1tl ill 11 ''I'll I ,ItI,,,,,qyT, t i a] ra qne
,4,v,,,itd-. -- ""'if"""'i'll, ,!,I Neg"t-J" d, Lf- f-,,'!, ,, "t"', if ,tf- 1t,,It,7,f,,, I.1 ,,
br L, , ,, ', ,i ',l ' ' : i. ,e, : ,- .1 jt t ,Jrl.lill I i', 5 0 ,
I ..... I"t'l l't!,, it li,,,,,- I- -,!- I'll- -1, ,,, ,, ,'-d, f,:.td- t- h, T1.;,rJllI,,- 1iiv r- 0- 1,, 1 t1-,i,:,i 0 M ,I.,)- Vt-H- i
I 11- r t,',I I ." it ...... I (' b- ,
-f li V-i,, l-"- f ;-l ") -1-0 '), .-i; : '' ,! il it -f)---1";_,ie, '-, ,, "''
..", .1 ", ,d 1 I 1111 I 40 (1vi "-9- -,", .", JI-01, : ,,,,t3 1 t, ,ilt ir- pvwl',tt" "t F"i ,na -r-H, "!",;,, I i;'QuIa al cooccher,
C.1 y & ,, t c , 10,01, t t t Li Jvr"4) 'I ,
I 11 ,, "tt, ,,,! ,,',,f,1 11, i-1,';t:,,t, I,,, ;, -- -:11 , ,,,, ...... ,l l-I-IPlt,
ti, , I W :--el , --_ !,] ,jfr,-tl-,J,_', --o y )'if ,, ( ,,KM ill 1,11, l, :,-- 11" I i" 111-", 1 ,
, :, ',:,)_,, ,,, l, it, i! -d,, ," 11- ,ii, d, lit -,Ii-, 3I P-'t-,, '1,, a, a rpd. t,", ,!- , ,, I,- , 1 '- I 11tc, 't, 'i ...... t 1 '. I I , !, ,., ", ,', :, : ;1 1111r, 111-1 I- it t, tl f-Ahi- h. aid, r"', "
ro;,f li, 11 11 :", I "-'-' i, , ',', 1,1, ;,' ; 'j ,,' ,' 'lliciI lcl ;)-t- 1
,a, tit" ,- ,l I I" 11, ,,;,If,,, I" Iiti- dI ,,I - , " f ,, t, o I I ;,,, I r , i "it, , "
f elta 'i- , c i n 1 r, ,,, r I ,, ": i-111 r, : l , ti, 3 z it ", ,t, 111 11 ",ndol'S
,,, I -J, ; ,- I l .. ...... i,- ) qt" itf- i 11 F 1 i, d I i I ': "i, ' ,1 1 ?, I ,- 1 'J, -, t ,;'- f'r- I" It, "t"I"14
brar t Rt dr l' I I I , ,I fit -t, ; I , -, ( i, 1: I :, 1 I'd "gf ,,?, l, F"i, 1 1,,i',' ,. Ii ' t i 2 t , v
'I ,, C I - I , del t, I t ...... f l I S, I 11 I I 'I, r , f, ,,, '. 'i , t .11 , 1, : yl- 1 -, -i F.-,fc ll- I "'t, ,"r ,,, t T ,t, '. ,it ,' t I -,',!, I 11 I : -f, I I I I t t ll 1, t I 1, I i r, I I
E, ,, I I I t I I -I, I ', ,d,, Jtt ,,,l-- ,t -',- lilrl- tt"t""t ,,,, ; ,, ;,,, f!- f,,,,,, di ,, 121t, P 11111- I" It 11 11 I t'.' ,:- I 1 ,,I ,, i" r,
-o"";, I t1i I I 1 :1 I I I I't f, -;,",_1 ,,, I I I
: I : "if Rho"'"nitt", ", , i ', 11111 H rr',-P-It A- ,,, ,i irt,
fico Anvcle dii am I , 1 ,Cto, 'd S "; ,,, 1 , ",W , ;,,-I ., I """- :!""!- """'
-'t', , 1 t ,, f ,,,It' ": r 1 "g
pr0i"'i", I I ". ,, t I 11 I I 1, I (t %, ,
n I I f ,;I t I,' ',- 1',,, ,,, ,, 1 ,, t,,, -1i,,ldn -, ,I I 1 n 1 i i I d t) t I ,:, i T I I 1 i I f,;, ,, I T'.3 r;,
i i t , -- '.1i', t i 1 t t I ;, !'.' ll C', ,,,, S"t, It- f-, "', 11 Flin- :" -- t,,,,.- ,,,,, -, ,w ,I
.. NfIt,i- p- idld. , ,, , I I ,, ccp t 1 1 "', c l, "t"', t" rt, ,,,, :: -, ;,il , I I i I , ". 1'1 ,t t :, i", ] ,", l , , , ,, r, I- ,9 i I 11
figure fl, ,,L -tt, t, ,
It Oe 1. t.ga y P., 1, I I 1 : --at"" e't, ,,, t, I v ,-,, n I I I , l ,:, ,1: ', f t, ,', 1 t! ") 11 11 I I r Zr ,2 t,,:.,J,, ', , .1, ;
Croii de )a corn"i6n ., tt .1, ;, I 'ii I (,t I ... r, I I r 11 I I -- t- "t, I I 11 I 11 % 1-11- -.. "I'l I I 1"t"', 'j, t-110" h I I 1, ,- -,,rf- r r ,, i t -,". 1,;1 T- '11' ,
J SW 11" I ttl!t it ,,'- if" ,,,, Z" ,, ,.,, "I" ,,I.i l,, ."",, "", ,' ',' !;",! I t,- I ,
,i , t, 1- -- -r . , ,, -t i 1 Idoctor I G ... rdo P-I'liI. t, ,, ,, -1 I 1i cl I I f, , ';, 't ,, I 11,11, 11 i t11 : 1, , ;- I x i 'i, I I-, ,il- 1, ,,--ttl 1 D" -,-;,to! ,,J,, "ti, ,I 11 P por "-- 6t-r Cirta Air ,tV. i "Ir Ifr-- --'13 r -'r 'I
1. Fti evelit de DCrechn ', firral I- t -, Z 'i t , I I : I 1, "" I , pl,!,rz4h'. 1,fr-e
r , 1, 'I, 'i l "I i ', '; I,~ t, ;i -- ,. I'll 'L" I I -,to , lit, It,- "' -, i f,
el4d 1. I I -1 I'll I I I V, 11; I , r, I , r, ,,, z r-,, ,,,,, :, ", i 'i f i Vr;", 11":l "Pl S i t "", I'll, I i
T, r' .z- 1 I i" I :, ", ,"%", -'r":, i- !,i,!Ll- 'III -i I 1,t",Z ', n1l It'r.I I I I ;;" ,:t ""), ,,,,,, ,,!,, : t' : -- ' ' "' r :,. CI'l f I!:: , , i ; -, -ila-r, ,, '! I ) ,,; Z, ,- , i , I I -1, i, I ,,,Illi, "t". It', "I',, I tj ,rj 1111
;- I I '' I I I I i, I i, , 1l 11 I I i 111 'Irf" I r, I I ' ; l"', 11
del 6 $Ftell irub, '.""' ":, ', 'I",', :,: lit li ,,4 I I ,:, t, I 11., : : ,_ ,' '-!-. t', -1 If 1 I It"", ,,, ,!, ,-- N,,q-,;,dt,,,1-,--I,1 ','l, ',t :,, -,
t : I'll ti I I I I , I I I I i,: "I , , I t, I, I f "! ,I,,,- 111tr I 1 1- 1
I'll Ltc,7 1,d, dl* Cll T , I H'11 No 'I ": I ': , ": ,,, ; ,I ll, t ,, "', t" ,,,,, ,,-!, ,
1, r -, 1 ,-,-'' I I" I --tcog ,, -- jt j ' f, t,, I i I 1.;;--" it ,, ,-it
:, k- !- e 1, -, 1, , Ic" l"'', it i- ,! , ,,,, '- I r tl, 11 d- q,
. ._ M. Fc- y M.drst. de maeatm dc ce- ,,, ,,, It, -' 't It' ,
1, , -, r!" -, ---- ...
Mi- 1, ,,, ,,, ", I 11 f 11 i ,!,. I t v! , "111-i,", a 1,
crilca M. War tirictio, to- ,T,;,t,,-,- *- -- 'I 1 1, -1 M .1, f.z"': -, z%% -'F'1,IT- pt], -,f.d. a, .hid 60 d-t- G IF- 't, ,,, T ;, ,, ,I l il ,'l,, ,I, li,-"'Pt", t 'i, 1-1 ,11-1- 111 1 --, '! ", t ,, ,, f "! d'! t, 11 , F I ,, 1 I, I f_ t, r", 1,1- 11 11 tlifl'l, Ir'- ",r ', I ,,,,, i,%-, l ,-, l"'Aw 1- 9
Fu6 bitillarite, i6n ,,4 ', ,,,ti dog el CaNo y MoCl, I "Il'-, 'd i i I" l' -C'd' i 1. I I 1, I , t ,' z- :l, d1t 31 11111 Mil"11-1i" At- 11 ,!,!" ,f' i 1 :It""Ir, ,. -r, ,,,,,, rtlilltl-i I
:- I I'-, a d dix ,il 'It I ,, l-,t- ,, it
lielaid. Cabo e Cl C.1',,". N- 0- it. -1,nl, r, f,; f- i, .-I ... .... I ,, i, I ,, ", '.
:, 1 t , '_, ...... ,, r,., Z i , ", 5 P rK, 7 515 1,I) ,,I 1-1 plz :!"", 1, ,,l;"" %:'-!,I, i ,',";, : ,I,
al de Abitgarlor," I aahadt ultinio, Jtj.' '!YVI ,iat.,1l"hf;tk9.' i I I ,: l." :-, -- 't ,; ,,
n e I I I I i if ,, t ,'I ', 4 "t ",' I",", !:, I 1;1,1 ,,,
""at" dIl fit,,, 1, I -i-1- 1-1. li 1-
I't r tl '! IS liritIr'l, ,iiiit,, ,,, ,j ,, ,,- itt!""'!". Z ;n ti,, I,, 1, !,i ,', "I'll!"1111 (-' ,N t G-1 it 1 t.1 d, "t" I'l,"t"I'lf, H", r" f-J-:-,
ro. to-hoe too.- dc fld, t. ; 1" ,,,, - c ", --
)a I z, if 1 ,,, ? '! cit d q , n tl-- qu, :tIll- I'll, I 1 nn 1,7 ,, Ivi -iii -, , t--,,,, rk-, i, , -,' 11 I I I 11 i ,
dw q- co."'U"le am ,z z P I , i, i,, ,3, , -I
life, y en Wi,c dichits Wradint.Lve.. de la *-!, catwfi I r "- t', G- fre, Ab, t, : ;, i" ,,,
d It, ,, -ti li,, ,,, 'i t1- --- il,7, r lil, 'nt,,, -ir , ,,,, r --, "I , ,,,,,C ,," "',_ Ii, it ... .. jj_ t 11 I' 11 , ,, r ,, ,J,, ll- ,,, ,;
on, ItU$ bitinfivo. rr lti c lot drci, t- Maj : n -1 t -, :, k -] I I I- I Str, ,;, ,',"' ,,,,,, ;,,,,,,,,, Ili- I'll I li I I I I I ,
-i'llf-, a:, z I ,-f-,,1Tvr TS"'T'fl, , ( 11 I r, z,, ,,, ,,-- ,, C ,
tod- d. Plat. sit'dt"it- 1- -Z. 1.0 11 ,; t ,j-,r,-l-"' 1,, ;,i- tt, ,-!N, I ,
N if ., 11 r ,, I J, Sta a I I J,,;f llp, li 'f t1: I, -Itt -, -W", R, tr: : fit i I, I i 1, 1- It"
,, ; 11 I I I, d'! E't"it, '1, t -t 'I; : ,,, t,,r, I, L ,3
MbWri, el -,,,,.,Q A:f.,,.,!I,I,,,: MICT, t 1 t, r,, T, in, B- : I I I 11 I r I I it ,4t 1% ,;,
ron, ta l,:t ,,,, t,2 t ,' tl ft' ,-, A -,ifj- ,1,-l ,!- ",- jf11r;"f r! ;- ,,,,f.,; 1 .,,,, ,,f,--I, 1,--i.,1t-" ,
I Z, I r -ji-, ri, ,;! ,, rf Ii ,:; ,, l l I "' ,
C.6. Agfamo,- 1948, el d-wr ( I I -- I I;, -, : -a rciz i: "l i x, I,, I ,."Ttl -- t :l,, i r I I I 11 'll'13 y "
'i ", g', I f-' Pr- ,],,i,, 'I't
IM M C. to Balbo. -1 I I I" rl ,:, ,C!fs dt 'I" ll Mt-- d , it,, tt i r f "', i
.. 11 '- I ,. ,,,, t ,t 1,t i rj t -,t 7, t, r, ,, t, -, it, ,,-- 't. It,, ,!-- ,I 'I-1, ; t 111 ]" ,,,, I Z - 6 I 1- I : 1:11 ttit t I 1. A, 'i"'b", I If ,] I If t h,, ; I, ,,,, I I I--
8.14M 11"ItCOV 0111-1 , ,- 1, I I I I ;, : J,, I t I ."-" litill II& i ,,, ,,,,i ,rT, _-J ,,, ,
,J .. ; !, j ,
a. lit PT-C is,, -t T, I 11 J- t, N, ,,,,, Fo ttf, ,,, ,
t-tti-*, ,' t"t,)", , -,,,t' tttl I ,,, ,: ,
ttl, --c"", I i- -,i l-,"', ti: ,, ,117 ', l', ,, i ,,';' l,,,.*_ k:, "'Itt'! ,,,: 1, ",,- ,, z !, ,, -" ,
"i:I'l it,! -,n ,d,, ql", I,,, "', I I I I I 'it; t, 't l -,-.- d, !11- d o ,i,;t- d"h" ,ig "I I 1 Il
.. I I .1-1 I r, 11 I lc, -, qw, ,,,, I ; Tt- I
-- l
',), 1, f, di, , 1 J -,I, '-, ", I I , I "I'll 1,1 it, -!- I' I I '), i"'. .t ,lt, !- r".111wrilt i"it-,'"'I" I Ir I t, 11 I ,11, ,,,,,, ,,,,
11 I'll fl i -, t. i I I I i':- , ""t I'll I ,
1 t I ,,:I -t I I t I t I I -!, i "i", ll, i !, i '. -I ; ,i , ,' ,, ,,, '! ,,, ,,;,, 11 I 116" 11- 1
f 11 11 I I'll, I , -t t d""a, N 'I" ,"I, "i"" i"" 1, ,, I t,, i', , ,, .,r 1, I 11 l 'I I 1 ;, "' I 11
: z :7, :*tl l ,, , ,! , 1 , I I I I I I 1 t, , - If, I I >. I ,I,
,", d r I 1, I I~ ... ,, ', t ",- I 11 I I I , l N,, d, A of, -f, ;i, 1, '' ,, I 11 I I 11 ,,,
,
i t!,' I i, ( ;, ,,, l 11 !,, till 11t, Z ; I r, ,1 I ,, ,, I I I , ,, I I I I I ,-,' ,, '. I '1 !: i, 'I t I It I
I I , 1. I , 1 "t ,l "i, t" I l l r- 1- l, 11 1, ,l,,, ,;r, I I , ,- I r,
I I I I I I I I I Y I I I
f-', lilt v ('11at" I'lli- 11 11, ,, ') 11! : , 1, - 4 , l 11 Ll, .... .... r4 L i ,
'---1 t-11-te" - t, 1- ...... ,i- -- !,q t,,- 0'- ------ -- ----- I I 11 I ,), 11
li I t -1 ; I : t I I I i ;, 1 'i 1, I il I
'l ,* 1 I 'i r f' I I I I % t. I I I ,., I ,; ,, "", ,+, -"i!,',' , ',' 'r' t Iti""" ""' I f t' C ' \ I .: , i r '-, ', '
I ,,,,I, ,1,1, "; ''I A ... 0, I ,, - I I I 1 I I 11 I I I I ,, I I 1z 1 I :, t i I Is -1 ,,, I I -.... .. Ifw ,l "I", -- "i J11. ,, it, I 111- It, Ii :,: J, 11 I I I I I I I i :Z I I ; I ltl- ,I, ,ql-," ,
'itt! ,I,, It,- t 11 ,'it I I w i, 1, i "I ; I I I L It, ,11 I I ., I I I I ', I 11 , I , ", :, f I't ii- j- ,", r, l, ,, I:, ; lt I ,,t ,,! ,,,, , I., I I "', , 1- ,, V,
11 d"It'.111 t, ttl. I d, , ", , t ,, .,,, t; , I , I I I I' :1 .'l I I I ', 1 1 ,l- d I I : 1 ,, I,!, 1,
1 ,I,, I t:"i,,,,,w [.: "'l- ,, t ,0: I I 1, ,!' I ", ,, ,I,[ 1-1 lt l ',I t', -, ,, I I r I t I I I I I I , I r I I ,
,, " 'I" "il" l ,11 ,r, ', ,, ,, , ",: 'i" , it"" 1 1
I I , - ", 1, 11 t ",* , i, : -f , ;. i ,. i, I t '! 1 I :d- 'I", ,-,
I t 1, 1, , f-, , I I ,:, """ I,,,,- - -- e: : I I I t t
; F l -), ., I, v-k f, : i r,:', i, t , "I t ,,, ,,,, 1;v -11 I 11 i-,,, I I -1, I I Ht,;,,,fC il i, ', I I 1, I I I I t I I 11 I , It. , 1- '! i" I 11 l,", : ; 't I, 1, 11 r. 11 !colq ,,c,,i d, ,,, fit f, hi Iti 1, I ,,, 'I, I -! ",t- f, t, : , ,, r I 11 .. ,I,,, I ,,,,
I I I- 11: ", I I 1, , , 1 i, l l ij I 1 %,,, ,- ,. 'j,
L., a, J,,fi,,- i i lit 1 l 'l i "I "I ", , i: ,,,,, 0, '1:1' I ,, ", ", 1: 1" : ,, 1 ", ,' , I I I 11, -, , - ': -11-1 I- ,----- ----,--,-,--,-"-,",-- 11 I 11-11"-- I'll 1-11 --- I'll- -21 -La If b'u, "-, .-- r g_ p, I 11 k 11 11 I I I ,
1 t -,',-t t, ,-1 ,, I I , I I I "I I I I '- 1 -, 'n" I I I I
I t I I I -- I I 11 ; : "I i- l ,- '.
l, Cal dr, 1. A.di-- i;,!,,' ', I T ,; 3, I 7!l , , 11 t, 'i , I I ,,,, 1% F., ,61, t; -, -11 ..
I x Gar I t I 1 t 11 1, ,- ; I I I I -.11 11 .11, I 11 I I
a 114 Y, 11 I, : r : f','11 l' 'i t i : ",
"'t", .iifrs. lf ,,,, 7; f , u 1, .1
--- -- -- - "' -, -- I,-,--, - ",- - ----lat Junta de, %,Aicl I I !! I't ,, Z- --- -- -- -----'- ,,, , - -- - w I t
babluntio, Jl ,tl G -,,," ,',,, ',-,,, i ,,,, liil() I ,
I I I
; ..toC del "Dia A t i g ,, 8 1 _,"()()() 1 e '. 1, I : .
I? ') I ... 14 4tig 9' i, I I ,
ndo 1. X od ,1,-n. L , PW I d I ii," "Y I I I -, ,
ptlr 'I M eat'. ,ch- I- ,,-- I l : t
monte huho .1 -- 1- f, ,z I ': '
!''ill I I 1-1-1 ... ...
de J 5 I 11 I
F, ,, I- P'SO, fi q m en el R A lv ;., I i ,8i -- i ''I'll" ,rt, ,,," ___ __ ____ ____, "'ift, '. 1-4-- -- 1, -- I t:) ,:,:, -1 --------,- I .T
L- t ,Xtec-, -1, 19", ,,c tl,,,f- .-. I I ,
,! r "It-1111 It, I ,I
--tini-de-Plitlar-M, & pt"J""t', ,, -,. Trw"attgan- la o(IrticilinciJu (1p una protiizi:wid F? 11 x i %!i, /
-1-1. l
,to
"
Gerardo P.r,,t., Antt I ,', % ,, Rolmirrio Haen Refiro, por la Slofill ,! -, 15 tiz;! ") t'I l f, t' t '! I I I I 1;1i?
C.ri -- -1 I --- I I 1, I 1 I . ,<'t')
I I ,'.,."""b'oi t,al, ',"OR" ,' =t C,72,'ti--i-' : i" 1, I I
A l, r, I ',',, ; z, : I C, I I I 11 ,. ,
dii Aballi F a.cuc. B. .Cli- r lii', i I I' ,, r. cj 1-i 1;, I I I I I . - Ill ; -- I , I - : I I '1
sw M. Bouza, RaW EtRrro -RV" t -jt -1 do" t 1,-,; , ,- ; ttr 1, I I I I I I I I I I I I t i ." ,
... Emilio Bernal, Raul 1 a-,,, I ;- ,- ,:l ,- : "; I
i t I 1 1 1 ; :, : .- .1 ,en,,0Cl1.e,3.. clactu f-, z ,, ,f, ,, ( I .... I -' 11 I 1, i ", I I : 1 -- - I I I I --Or'ef,'.' A 'Uro da G to I t , 1. I I
R.. ar.i. a 1 1 z q1i -1 11
un W !, ...... I, p- ,i : 11 -1 I -1 I I h I
7 1 t, -,. , , , -, -- , -I'PU t I , 1 -,- !
) = a" Alaritfa L,4, 11 ,,,, l , ,, tz't, pi," ',": ,, ,; t 1; ti, i -1 I ; I t, t 7, ,-- , I I : 1, I
Barth. Y"t., alias r!--w, !; ; -_ li tj t, ,: i, "' 1, I 1 I I I
I I :1 i
I yttleritch6in Internaclonei J, ', : !-1 it. 'i: ,,, pt, -il- I I -- 1
das; Agunin Cruz. LeIpoldt, il, ilf ,- l n t "! 1-t :I 11 "t i I I 1
Antonio Coroalle, Eirux,, C I : I t, '. -1 i", ,,, , I
Ionia, JeSu r ,
I
1, ; I .
7 1
MonteJ!- _JoStS Cabalciro. t ", I'll ) til, I I I 1. I .
_011 Nuf".. J i Iz I , I i
.V ..... L l: I I I I 11 I : ; 11
Called R. L,- 1 7 , "i'
kdeuas- C.1m e.ti, D, ,-, :, !:, t :, 'r
--de-c I I-, -:"' I I -, 1
Fia-!,C.EuClw- Rt;,, i ,, ,, I 1
Mau ,-,., ,it : :-, t:, 1 7- -litt- "I'll, lt I % I 11' it 11" i I
; ***
Cue Fa,-r -to ,, '' ,
-1 de ]a Addle ... -i 'r 1"t,-', f- i il, , I I I
I
-- "" i
'-Cn '1,1 -, ": , I 11 I 1, I
-1111 .1 Ell I ,,, I
ardu L jr- 'f I I I -i , 11, I- I I r '! , I I -1-f ----"Luil F.Itt, .", ;. Gill -11 : r I : I I I I I I I
CaTIVA de Iii r-- 1, ,, ,, 'I ; 0 il I 't I ''I , ,, I -, ,, I
'V, ", ,: t ,, , : 1 1: ,
J pet , r l ,, zt,;_ ,, ', , ,r, 1, t, I
"a 11 .1 ,,- "
I m s ill I ", el- J L '11-11111-1 : rl- , I , t I I I -- I I I I i I
11* 7 11 I
arf,, M ittii y6q ,\., -, ,, ,- ,,- i 11 I I I I I'll -- lt 1 11 11 I I I I 11 I ,
t". Rl'If, lattl, I"t M,--, I 1- -,,- ,,-'1z-- -- ,,, I_ ,,,,,,l,5,. --, -- -I -: "t- .
.t J-F, Miin-h ut,, "It", 1 ,--, -,, '; --;;,,, r I 11 11 -: .: 1 - ; _,- "?
13 f, :1 DIAMC) DF 1 l. -11-'IFtl ', '. ,,,, d", 0'", I I - ,- 11 -- tl 43 I
vi6f l"'1&1r'II'. f-" %" (- 'L r ": < i-e,- t -- -, 11 -_ ft n
-, L- M", -- ,',l, 't 1- E, 'I lii, I -- I k I --
ditti, N'- -A" "i'i
,) t,0 P,:".1'!-;. rl: g-l Ot- 7, -I,,, ,11,BfIt', R '; I I 7 1 2 ; I ; '.4 "
F, 1 J, ,,, (),11 !.,4, 1 t : ,f'A Ill- i , I I , -" 11 I I t I I I I I I I "I I I I I I --
'' I f I 11 ., 1 11 I I I
"," I - -i - --, I I I I r I
P, Il ,,,- A- ;,, ', , ", , 11
-, I I i,
(
t I '', I
1 t -, -- I 11
,, T t, z 0 ': t I I : 31 1 i"7 A ,', 1, :"', I;t ,, c j t 11 i
I I I I x
l :," t 'I,, I .111, I I I I x
f ,,,T,, I :, R l i 11 i li,
R iig -,- f,,- Hr ,,,l i I I I 1 t " Z,! 1 I" - I -1 I
; 4 'I I I .I',- 11
'.1fi-t '- 1',-,ti, !,!,l,,,,, I ,,, - , ," ,- - --"-- I 'it t, , I I--,- t
,- "', L l
S
11 I I I ,t
1 .I I 11 I I I

Cuba pnedi, odqiiirir if rlicliffm 11, t -t', I I I
1, I I I .
'' : 1 11 I r
esex ro Ja t I I ...... 11: - -- I 1.1.11-1-- l. ....... I-,,-- .1
= #A '.. I 1-- -,-- 12", l. z I I I I
I I I I 1
I S
I S
La devoluveitirt di, fit flint ell i ,w ho fi!1-r'-'ie1,) -, I I
'l Ktti"- '- -, I \ 1
I I
nuestrus im portailorts, sv viiit ll Sr, V. V Wf (;w ts:11 "t, I I
11 I I I L 11 i, 1- I ,
1 I z t
yl pr ,ILIIlt," ,, C, ,, ,, ,',,, ,, ., I 11
foc ", ( ,- , I I U : ':
m- 'i 'it"I" "' I: it' .' -L i "' ,, I I li
Cuba f, :" , , ,I I I I -1- I I I I i n n d o ll e I
"' I I 5 *
jtkir-m ,t ','U';"", u , ' ,- i,
: -- f
dn -,, I- :: l ", I I t, -, '
"i,"', 'F' (, t t" ,- I I I .
AiA-i ltif-tlitll i'd, '11" t" I I I 1, -'t i I :,- I I I I I i", -ttf,- t - 11 -- I 1 ,
1 dl;, ,,!,1-, nd;il,- i ,, 1'. C-1- --z' It"""t"I" ,t- t- t, t- :, lt I I en a u tr o je l-A .V- ;111 1 l "I C'11-111tz, -, .
'i, rnt- !"l- 11"t, ;,, 1, 11 - del
luW- oil ill i'ti-11-1 t '- Ily "",-- ,- 1 7 ,'I; I I I I tf I l
't, ,:, 1- It', 11, ",
11 ; t 11 11Una 'f- 11, l- : l ,r t, I i ',' 'A I 11
Un "it v- , ""t, ""'. "', .1 :,:-, L, 11 "; , I t t I
I ..,
1 I i fl,-Iclwmi I t ; ,, ,,, ,. t -1 t 't 11 I It I
l"', i ,, i , I 11 I I I'll I ,, I I :
F, I ,- i ,,,,, , "l, t t,- i, 1 , , , ,- L I , I : f I 11 I'll I I I I I
I "li, , if 1,
",i), 11 ,,, 1 ,i t I I % I tl 11 I I I I I I ,.
,,, I I ,', -, t,", If t S--, I L f
I ,r "'l- i" 1 ...... 11 I l , I, I I .' 11
llil ',: !,,,,in- -, , - ''" '; ,, xllll I Yz I : t,, I %- . Doll-garantiss van'*- jljAvigf- : ; ,
t 1 ,, "I Te, I -,
-5 " -I',l-: 110111 11" I I t, , 1-11 I M I
"o, ',",!_I' ", e j I, !,tl, , t-1 ', I' I iLl , I I I 1 &'- L :; : I A 10
i It 811 t ,!,,!i I- 1-- :t rt- I : ,' '' ", .11
1. 11. , I I --- 11
,l .11 '1 ;, i w pallladp POT la etiquela --------,
t, l'J, I" I z, --,, , ',I. "' .i ,,, t , 11 -. --.'"' i- %-, ", , I "--Ig---- --l --- ...,--"- --.-, -'! lt, ,- ', 1'1'jr,';f l ,- -i-,,-,i lt, I ,_( 1 '- , I I I I .1111, --", ,
I I :11 Ill t,,- -' A 1-111, i ., f'jlt, --- i t '' t ''I' 1 "' Ir'. 1,. "L'i " :,!, '! I ,, , - - I I )a,& li edfdslaty 11 1, I I-,: t-. 1.0.
" I L Pv' -, J, 1 t11 t--1 %
.11 .,'q t t,- ,'! i ,_ 7' t
-- :It ; ;' % 1 , I t 'I': ', "- ,", , x y- 1, I
Fip -- I'll., tli, "-itt", r, 1 - -, t t"r 11 : --"-l ,- I I .
11t, -)ta, J"', llrr I : 1 , kJ ,- V. ,61A O k
it l, 1 3T !. I ,t t 11 I c I -1-1 Dos tDgalg iMpOrtan- a lft EL ,
!,tl -'-:---, -, M t ,,, i -- -- 1 , I I --' I I 11
f1l. tt I- l -: _' I
d- -ii-I Cb.i ,,,, ,, 1-i kw uran hoVd,, ,ttli,!, u, ,, ,:, 1 (%,, ,, t-- e, '- Dos Cow decided de Ti londild de una Una tercc---: --6 MieMo8,& 0;;;,;*:, aw ywar PrueC, I t'' i, ": Ili I
ou, -' f1wi ,,,, ,, i .-- 11 "ill ,-t ,,, 1 , - t 1i ,, -, camlseta: su
to ,I ,!, ', r ll i J :, v de ,:-V, : s lines, que hen lie seguir eon ba perfetts, q0t le W gura im-w*
11-1 , I t I., :, 'R C o Rlo tte" 11. -11 i- ,,, 4 ,
't ,,,, I 1- I 1 I t t 11-11 -J"U, I ,t ;-'- ,11 t, r, I I I naturalidad Its d
At ", I d, 16, mvitl,, ,lti ,,f- l t VA 1 I t 'r -_, I el cuerpj, y su ealidad, inilivilivializAde come qoXfre ,an)ente
C 0. eJef611iC0Sirj- -t-- i" -_,_- :-'
T!"'.-I ,M1 G, 1, it li 1, ", ,", I I ', i I ,
_C, '" t IFfI: :, ,:,r,, ," 'i. , I line ba ide ,zarantizar c6m odo uso y largish -----T,, ,,, I --, t1r. I' I pars vote&
1-1-11-1-- l. ,:_ _, L', , fi, ,I "p-t- x
liti t,, , ': ,,, "' I'll, t ', 1, t, ", ",, r I I I 11 11111 11 I I , ...... ,
In, ," ', j',,-, Ir, I,-, 171 1 l , " duraei4n, Ambas come; pretktigilm nears
1. ,, :, 1 1 -_ -, t !: ,-aet, ten(IrA Itirill,
11 1: 11 1 1111 11 1 I I I -11" "i 1, Con- todo; ves q nZ poctole cvev1z'csiEL'L: i'- -i@
i am 11 -,&I 4C I en La C.omtedia. Dalo ',-,' ;' I "I" :" plisims! colecei6n de camisetas, euyos
iii t, I I I I I
1- 1 1 C I I I I I tl
11 I - am primer traje de invieriio.*W -1
"i, ul I I il I I r 1 I I -1 I aquilatados pred0A n0a permiten bacer esta
t.91 c. I -( r I 11 I t ,, il ic I -1 - .1 -1 I I I , I t- t I I .0-10t
-- I , 1. 6, 1 1 ,, , I t 1, '- I I 11 11 -- X
ut P"g-fill ,r 7 P I
liv::1 : T : I I 11 I I afirmaci6n; Its mejores ramisirtas le hedio impecablemente en -Sbir,44 -va I
ritunuilica': r I I I 1, I'll I , ll '
y g I I 12. 1 1 ,, I I I I -, -1.4"It-1: to k , I r : y1on y yay4n en levcv)ores
0, It I ,, ,, 11 -",- -,-If ... ... ,, I -- --- ,-"-,- tejide d,
irl, d. lili I .- i't '' ,I , "t" ,- i : vu-tan muy poeo en EL ENICAINTO. i
d Ctr - -, r I Z, "I, 0 ,1 ,; ," -- '- fX--- ;il, It ' '! '- I 11
1,,,. pro I I - ,: I, Ft, "- t, i I , 1. -n" ,'Zephi'r Blue, Sar" 7v5ft d -Chq. es
de mal3l 1, 1, ,,, -ii , 1 I :1 2:-Iilt il"- -! l .1 11 -111 I -.1. 1.11 I I I --- -- -- ... I--, --- I --- 11 --- .......... 1.111, ,,Oak hrou I
----- E "it"", -1 p I - i- I r 1, 1-t, I I ,,, I t, 4 1 11
"J"Ii, 1 ,,, I l'i"", ,., 1 'i" 1, ', I
I I --- --ed- li-r CAM 1,
"", : "' t I I : ,-- "11- -1 '! :"!" t, ,, r ", 1,1 I SETAS de eXCfltnte all ,Od6n p jnado. & I a colotei6n,4, i : 1- -,- ',-,
11 d Fic I It', t ",11, I e I ,, : t ", I -, '! --- ,-I i , 1-1 I I I 11 I
no : -' -L ', i,, t I I I 'I, 1=11 : I .11 , CSle iriuInrq de t- lal, C ,- t- mu'Y cdmodag y de gran dfiraci,5, I .
Mv 1:11?1 1 i", "'t"', ',1 I 11 t I I I'll I ch 't d, G --b I )"; ':
--- .......... I dc , I ... I Talllzn 34 a to 44, L 86 I I
-,: ,, , '!,- ,- L.It _; 41 -, ... 1- I .,-,,- ,, T' -- 3t, ", _- "'' -- . ............
d1ol-t, ,,I,- ;, ll, ; I I .11 11 11 I'll
dF-TrTa- .( -- r ,tt7 - 1-
11 I r',', ,,,' ,',' ','t de.'bi' ".d' or 4 I :, % en I- ratembriv, de li ,tf- --.1-- I la so: bi Dictitman de la 11, I
T.-,K eld" '.- t, 13" (1, :, "; ), -- ra de Rancho llo-cioo cl 'Iaa I ,!nlo- fi
F.- co- ,,tele ,t, : di, i i (, C n Mama Baja. c te D c a I s igu Ybdo-P ise. A ire ,,4,.' or, d L* c to n (K I P. I
t, -1 a --- ---- ... ... ...
nda 11 I t", ri ,; ,-,ogiu 3 Que ra sid but a d a a It. A
bles, ropa iiitvri i 4 ,, I u p- 1. C .br.66. d. 17 Co- FCdt-ti6. d5 ,- d 1, ..I I --- I
',,,ra ; ; de 1-1 (- rr) 'Teso. e!,)0S019UIcntC-S 1&i1 ,rialt; dI Norribittimlieni, 111 !,-.1 c I- i I--- I I - % I
I CTn- -t ,,,,, ,, l z1fi, ,. r ,p,,I- .,,,, _,, ; -. I Y 11llera' lico c,, It- ', 111 11, Rl_ I_. P 41. I 11 ,
CC ppnj'- % ", --,,Jr,1,1 J J-aUt!0" 2 ,t '17".1 "i1 -,Pi T t- -, i I iitl: ,- , : I I 1 1, I I I ,- I'll,
i , '' rj fit ill, :- 1 I I I I
", i 14 -,! n-t-,- tit- i y ,: ,I-- :,t,,1',-C%--n- :iTI t ,
11 11 50-dC I vz V, I ,, 3 ,il- 1 I I I I I 1; it --, 11 ,
- y ,f,,t,,, 'Ic- :, -F '! iz t"',
, I 1 f i I I l
d, r 'i,',--,* l-'! -a,-,Oem d,, ;,-,, r I!;; i i i -, I 11
I "ii tt! ,"""ti" !""i' !!"'I! Il ,! ,, rn crlxl d,! f-,d!-,t,, 1""'c- i't- -,;,I"" "_ : 1,c' 1 1 t: I
,,, 1 z i ,, 1 1, 1 1 ir il I il "' d g "I i, f%, 1
I'labg3am, ; ,,, I,,,,- 11-- -,-- i i; ,
I 9 4 W"'! I
- , I VIL-1 Am- ,, ., It, l ,, f, ,, 1 R I -, 4- ,"", 1 i,
hi,,r, ',,, ,! ,i I ti -, ,h l" t "'tt,
1:11, I ,, t ", ill, i" i1i"' U- :', , f, 1: i I
I 1 t r ._ ,,: I, i, t 1, ,, 14, 'r 'i - --,,
a I 1. ,::, i I I'll :,;: I Irl Kt-'le, 111, , ''' "'' I ... I '--- I ..--. -- I
i t j11-j I" ,rl-'Y %', 1i 1 t : ':,, ,--- I ,t., , ,.,: -:"! ,;,,- if,. I I I
I P,- li"Td, f, , n'li,, , t tz "i'll, 11 ii r 5 I r:, l ,1-1 !" I ,,, e" II VLI, I ,,,, :, , I I ;, 1,t '. '"I"I'l i ,," 'i"r .
"' 'it" 1, r,,f,,,, -_ I ,, '- C'- _,- pi 15: 1730, 1
1-1- C- 11111. .rca
PS" ,,: I
Por el i-" ,',,j,! n- C21 ,--", 1 711t 'a
rlaliY I % "ict ", Itti, T" l, I i ,,.,,,"" t, -I,'c!i a? 'felt N- 1- 01-1,,-, J W-4- P ,la. 4 P.&h. P.
mc il. '' 6'. ,, t i., ", ,,, 1 ,fi ", tit ,,,,,',i ,Si, !a Fill l'! , , : lt ri t" i") :', n';- Mitt, dt,1 a,,o;l
,;;- '..'- P "". C- T,-,. J_ ", ... i"' --= it, 1. l t- o ,-4,aa 4. ..*.b. Al*.qi. ,v 4*dWA
-" ,,16, 1 C alidad por Calidad ning6 n articulo le cuesta mdT en Elf Encanto
J',,"1',,',';: diorece;torrs, ,ad..I,,I 69,. Jm'o a- itd- l,,seiioz,,( ,,."" ttli, ra dc Rit-ho Boyeros,
I I
I I
I I
I ,
I
I I
N u e v a f4brica i La Pren,,,a


de'autos en la 2 DIARIO DE LA MARINA


C iu d ad C o n d a t ..... ................... . --- --- -- -- ----PA(ANA QUY k
ANO CAVII IA I IAKANA, NIAI I I I N O(A 1,13HI' K I i)49


mil aiitttq, por 1i) me'm Sur tre en . A fet im, it Cubt, It's concessions Acousej Rccmupce un alto pol-fico vunqui
an que

)i, d,, lifi it(isporEt'(iS(tittoDoiniri;-o! 1,11iflos que Espnim tivne buoi
0 .1u P 'o t'll, I os E.
iw e-j, ;,tm las tizucareras mielerait; las de Haiti se, 11,0rid lomflit Vurph", on I i(litc
,m ) 0 1. t e 11 nj j,.
Y, 'All 1i'. d,
t Ill 7d ""i, I .. .... vwr,
dt, ltli y t-jd" -h, p,,, hullan en iguill plon respect( i rvit Y cort, vri u., I tit
do, o P-bl, U!, _11w -11NGTCl': t- lil A" 6,- 0 c -,,
Lill i
61 It -",215 i", 1),, olri, mod0l dic-t.,
67
P 1_ IF, 11.11 ... A, w rdi, Uga I& I t l,, 6li't"
g t-i I,
NIA d i"
T) oh"Vl 21
PAI-1 ORCA A
F, 111 !110 I I I ft flN Fit % f 1)
'11 dot -l", P'l-i
T--jr C N, ":tm' C
1- 11-'i I'li 1,1111", 1 .4
"Tr, 5,ii ,W ralIk !A r;m N
,I, 1 1", il 23 & 5ABOREE WE FIHO
I' P" VINO DF MESA
cti,,," A o il F 'A'O"' EST' '0
IMPOTAD
6,1 P,,rtie IMPORTADO
I (V7 cltto A ottltilli q
A !,I, I d
V_1 A
V I N A

III 111to ii V
POMAL
ItIll", A, Stwl." Arr"t
At' JI)ESE! LLEVA
tit fl,
ito'
ESPANDLES FSPEOFKADO EN
(ADA BOTELLA
ik A O DF LA
0, a 10 S
CAM I (OSE(HA


IN t ORNI Al MN G I FVN I,


n filiz6
It 1-1, d, It


- -------
1, qll, Iy ril, Pd,.
f
"I. Ieud, ri" LIA Y 61 1.,
E
EESPANA A LA HABANA

met lklill It, 1 'T-1d, lodo, lo, 9,ld" i
r" IL I TJ 11 f"T
1- p- mt ,, do ,Il, I I _:
de 'j- -SERVICIC) RZ,: ULAR N SENSUAL
611";,- A., d 1, 1 Ill, j I d., 1
V ago
os qc prtii:; tl:I
Vapor "ZOELLA LYKES"

-.2 firm" d, I,- i
f"'y do, 0.1),

p .. ..... ..... fN
r.,. ....... -- ---- !'I'i ilL,, d, 11 l4-
ilvil, 5,
ES BRI
LYKES BROTHERS HAVANA AGENCY
it 1,0111k lf"1 07 tt A P1 kNA, Tf LYFON11

- ------- ---Io
"7 CANADA kX]3XNk VERACRUZ
-t-g- -i-or. t ', -w, Evrh. v de'lo'gollo d,, hip dr Brr(i7l
SERVICIO DIRFFCTO DE CA2GA Of', adverien,
1h infa-a 6, de rr- ti"p, 1, 6, 1
1 i o-mond"
MPOVADORIS If 1 ,11 1,10if,
l" f-do, mil ha" "ote,"ll, IiTl I GAtLARRETAY (W, 5. A,
..... 1:air 1, Iit"4- d'! I qi" Kip.I
_o ill 1!$
Pr"idirit"
R-pald dl p-tlo
--------- ----------- 1% FORNIA TN "' %T,
" ,uba tici), twy o liMlto hmillo TI-, Ill
1 ) ", I' _10 ra'. 1", ritu d- Lt"t "'gr -t
Mvt I, pat'11 1i! fl, if" 5 1, 0, q,,- i"f,!,,o i,1 C- 9,1, I itl IFA Pt ,, I A,11. ,. Z !
d"I CAMISAS
por TO
do h r 'J", N.,. 7 z 6 A-IIt 1"n "I"In4" I,. iil prooi6,1 d, Mi, r.,
'v ttf- 0,
fr','t" z I 1 .12
-A' I'l 1- EM IER

SWEDISH AMERICAN LINE CON L A ULTIMA
IIA 0 D A DE OTORO
o, AGUTAR '. sti" TELYFONII A,119 it ShNA
EDE:R Co CAUSO
SE ACERCA .......... ....

EL DIA DE LOS DIFUNT05
dr I I A R R 0 N E 9
F D I N EL
0, nP E R G A M 0 S
Irltazi, 'if, P- 16,7 J
1 M A G E'N
1 0 R C ik S iI-- I f i I 'I,, H,
e til C1 I --i" C,,Y 3DA ')E OBRAS DE ARTE PARA
DEDICAR UN EEC 105 SEME,
t lt! I o I" i", S l S., ,tdid
i", d"
dr GP.AiS, :nrlnt, MARMOLES: J-, S P% I f IIIIIIINIAIIIIN 11'0111-11 1
31artin'ti M T:',,I! t (,1, 1,. i L,
jX -:l N,-,,A y W 1111
t" El Mirmol no fiene susiftuto cll
J, tto, sequie
l" lto- N, i Ob en Navidad
d1l 0, log m
To v ''i", y
if
v P--t-t- L-(, I'- i I z :, I i -"A N A
lot
I,1.-o Mat 61 :Alllto jc, rot I E S F2
CT' ABRERA & Co., LTD.
d, L. A.
lr C'%IQ' F GABARDINAS Y OTRAS TELAS
I' itl til F1,17- 01 -Ej C", 1! 1. r" -1 -10
Express Evorial
d, DE GRAN NOVEDAD.EN
li"
A",
d"';
t; i, LOS ULTIMOS MODELS

o- A, -.e"! A RGENTINA
de Bander. P.riznrfia If, 11.014 tonehdit,. DE 4"" a 7q )
1 P,
zori clml rot d f.
FEDERAL COMMERCE & NAVIGATION
(VEASE la Crtinica Je SOCJEDA- VENTA EXCLUSIVE EN LAS
DES ESPOOLAS em 6 pigl- ;r.n coni ,t CO., LTD. MEJORES CAMISERIAS
na PY6- 8lI L,, H.borio dott VTSER=10 CANADA HABANA
ARGENTINA
OCTUBRE 20 S S "FEDERAL MARINER"
ESTREPTOMICINA a I Mn escalas tn: Funchal (Mad jW. Lishm D I N E R 0
z PcTtopl), BARCELONA, C- Fanci-l 11 Saldircit do Montreal were rubre 14 Y do todns caltl !Ides nobre
y GfIn- lohn
E S P A N A I i lI, "m ; ob w,,S So lxmPTun
SE ACCEPT CARGA i roil ,13
Tanomot eamtWad" di
ponthlee patra entreqaz Ili- Para mformet, efcIder L
sus Agenttt Ctrtezales EQUIDAD


"T"P"""A
p1datt. TOUS & ASTORM S.k
Express L. A. CABRERA & Ce, LTD I A Genof, x!,,,
13 i1bao Barcelona Pad. 1555i, ADdo 3, Hahs- UN PRODUCTO DF PERNAS Y CIA.
68 Tlf, A ti4 2 .1A e0ii n EDMC10 LONJA 2" HABANA TEL A coal "qutud a consuldda
----------PACING DIECIq]S DIAR10 DE IA NlARINA MAH I I.';, I I Iff, 0(' 11 41M" DF. 19,0 ANQ CX 11


bedinaron alpmoslvaloresduranicla ses4m de la Bolsa de NDYorh'111111 (P (ilver f4eriffm dp crudox, fie
Ulm lwf veil (s If's Ustfilhos Vnidt).q


1GRANO',
A r,,Iitlil Alt-- I, Cth, I 1101 SA DE N F%' YORK i I,',,, 11-1 111 1 11 11 1 4
L -,W,, h, -111 1, nuoyas allan,
Al, ,i, pof6 duranle is] di"

t A on un rnor nd Itroc)"),,rmonle halo, Sv 0 Aa implimfnvi4n del, IaA
In tari NA al erwlo im,,I Afit,- p- .IV, do $2.M.000 v a. 1.200,000 ac lornlaIII!- I ptt 'i V"'id"- tv, I"
A, 7, 1, C A P 0
'i C"p-I dit" tVJ;,R T11F INTUR
10VI'l C01
it,- Por Firnmilcts Filth"-rourt _lit;- V, t
d
r"I'd'd '11 II,11 :C 11
p"l't"",
0,
d"! -l!o d U J,.
It Ixtp;,,r Vic F,4t!, I nr
sl 1I I
....... .....
1, I -:" l", it
Ah-l hill', 11- 1 11 1- '1 ';" j 1 I
'01)( )IN
h,t.rt, 1, 1
A,:-l", l ICRAI: Ot Iytil tti'l TA DOLS' Vl flitif O f F DiW eilt r ;'It, I I 'I I
ri
pn, I It d


d 1,, 1- .....
rd"

%:
A
I V
,ifptlndl 'Infol"
"llW"l CHEQUES d 8 VIAJEROS
d el I , r1,11ti All," 'r
r"'go 6, I'll il- 11- ,1 1" A I'l"f" J, A-m .....
l, l l.", 0, Ir
"I VIO pCI Ind, )1, 1 1 -fi a I A

oil, t d d A
t"'t, til l It
d",
ict d'I

ri V-dl, 'V-V t

tf F l1t1l
-d, 'in I

FV VI
j ffI, It t

F, A mbil'A tn,
it .. ....
G-- NI lo I 111 1 p rt-d,, ]Iit ml
Vl7l t tIrti'-I
-1-', cal. l, il
d'.
Itit, --r-f


TIS 1111- IM It'. I t nl, S
r-t

ctl'3I qit, d 'M
AN
F, de 91, F., dii

ttt -m --Itu
tj,
tt, J -"Ijeros qe pue 't "V: 1 "n" Mr., '11', It- ,l
LA CASA d, t, cuolqvier part* A V,,
1 11- 1 d,
It

PL 'near xv vioje
At, Ap-1, Mi- 'Mil Cl,, Abt I 1-ir.REPAPACONES . . .
>
A A1101 At SkAIINO DU PUSLiCO


7.M Ill11 5,3 1 1,1 711
Atit-I,

It, N, C
5l 311
if It,C, t it r',

lj f ,t. Its ... d, 1" f-t"Alld In
I'll IS P, ti,

A"t", I- ttil
d tl I J'I
t7 li.r 11 O ltl rl dtt It, "I- t" -1 -3t tV q
ESCM11A A

3, FOREIGN TRADE IV: A I Ij,, M i
&.j. PUERTAS DE
'73 F, t _k f I,

- __- --------COMPRAMOS, YEN DEMn
4 f
0-, GARAGE

REPARAMOS t64 62sl 0 1
SE SOLM 'i'," pt il 768
f A NTAI, V1'TF9j'0R
v-4--, n--w,. 711
t, I, IGN TRADE

k(l, UIVIkfllf R vl w d,, 037
t A I r a 1A ri, UORUS i, 1. 7-rl ItY,
iv- PAPEL SAITTAMO ;N ROLLO&
do Alumialo F-arle y liqem:
tt Cada ?Aym SAWTAR10 PARA GABNt.,E
NEPTUNO 626 PAP71, TOAILA EN FOLLOWS,

PAPEI CALLA PAIRA GABINE7 It (11 l7 Vl- ,
57-RVILLETAS LISAS Y CREPE CT ,3, TELF. M-8114 id, PAP, d,
IrNA 0 MEN A Z
ORDFNE 00'llle'Dn 'is 'Isl,
Rom 'ta trtI qblo 'T AS "CMLTF Xt=
ndo de
(IlIt IpAlr los industrial
PRECIOUS, PARA DISTRIBUMOnZQ, d, 1,, 1
Foreign Trafi, Inc.
el di, 'i,".45
SR. INDUSTRIAL; Or, 2, y a4i. hl- 1p:, lap-lots, -0,1 do
fttj- TELE101"10 2 1 4 P
i In m rittev. intent deberin I.275 N. F 4th St U tCRIEASF Y ANUNCIE:'
]Knths dt 1, "1"", W I A M I FL 0 R D A A H A l
EL DIARIC) DF LA MA 500
III, .. V. a. U l Bill t- l,,!:x, __ _- - __ _ fm

Inforrools y Proclos: M-Mg t I L "-1 11 A, ITl, A!,
P.In lll, 1. P
__ _,_ t:,", oti l d &arlar 'Cl6t Interna1. PAXJ_ It y lo y a 19 y tr'..
'4D Mi StIp",
SERVICIO DE CAM -') y a 7 y nit, JIieirt.
t Ctiba Rilroad perdI6 doseontoa.
New York- pansaoola- F j oetavos. y 100 de la Gtart ana- j_ Ad, a 24 y un
PR d.1 -r- Miami" on Is
ENSAS pftlax Y7)

(WARD LINE) DE'NEW YORK

D9 PENSACOLA AaW SE VENDEN F I N CAS
sefvlitio Rairido Seminal

Is
A
nEW Von" v to NA9111111114 A )" C U L

Ironjuso caudal do aqua.

i"'w "Itt "I hay quo bamlbam ni nivola? i tlrrono
e
lifidas haves o Llegodas Lum PENSACOLA so kjy,,, do la H.)-Za.
PANAIIAA Cl" t.6- --ldt-t 32-1,
Serylicio General de Cargo IV y com

Espocio Refrigerado Disponible Z_ .1. "1 ESTAS VENTAIAS AS
SAVANNA14 y ClIrt"w"; EGURAN PRODUCTIVE
C-,i ,- mcluti plans to- INVERSION
umitaim ft passieros NEW YORK D h,-, ,.. -,'quitr -vios ou, -tlll I x Parcalicl6nt de'la 350 cabs.
d-, --Pretto dot Iawsala Lli pr ... l,
HABANA -.A Lc;es no 11 cotff,
I, inT (*r$8000 vni Impuestos
"0* SID," tx CX % 'tin,
&
Sm Pidro 262, HABANA. TEL$. AA.9017, 18 d, Y-k

Agents Generafes para Cuba: CUBAN NAVIERA LINE INC. 150 Sitood-OY N1W YORK 7 1) _R v A z Q U F z
Zirimbl.dd. on 1858. mitimbro' ev'" .. qvlona: 4fvm- ARC MACHINERY C0Rp0RkTmW _COMM IR TERMIM EURAN AMERI(pnw 82 BEAVER STPEF, NEW %0PK 5. N
0-amperai Y C Posftle Tel. M4301

L _7
ASO 17XV11 DIAR10 M LA MARINA, MAR I V I I DE c)(JU1,1. 1A, I ')-I') PACEN'A Wr(15,41F
.... ......

Disminuvc ot 10.318,006
CUBA NORTHENR twonto ell on, NN, ,wk ima 1-6iw
lirmlin-vifln Alt- &,olncrvial y
RAILW AYS I,,, i, ',I, i ......
''Ili"O" d"i" 1, I I I I
r, I qll s I wrl t; i,; It de h ig v in hn rill I cil f I e I tiloaco Im c it Io
PC(Jos el 1'.4poha, juslifirn el nwable descellso 011)"Iftwito
proxim")
c
q iW :01
94 1 w
'RANOS
ilzi A, Nli- w, 6,
CUBA RAILROAD I 1t"
COMPANY
Ill, JI

Ener, 1c, 1950, T) 01 Till" WCortificado do Dop,6 i1n.
b ,Dc y vpmdo cr-t,
CIE, b r I, t J, I -tce,
A tt hcflud
4,,jrnct( ionos xp --n ......
4
0 Ins que -0, Ct, 4 llk -d-f 6-
ALGODON 4,
t- io 1n e
S f -----_771" YIN i, I !-ip6, 6, la- .......


E. LA 60 it ii
1 01:1, 1 1 Vit I I JON J j C"'i-Ted- 6, it tl (-t N t ,Pv N
N,
O'Roffly No. 156.
Dpto, No. 212. To 1. M- ,02
Hab.no. Ce,
)i kv \ I,- f, I I 'KI I RF l I t I: N it I 11 AV1,lF1;T0 F* BRASIL LA Ol i"r k
( ONIPRA OF CARBON ip re
FIRITA'"co i ,'6 Produrto c: In General Motors
Pj() r)F TANEIR11,
ii, N
M- I-Irlll, ril 14411. -gi, da5 'J-j
el 8 'l, 'j, r
Mw,

------ -- -- ---- CIA, CUBANA DE 4FRIGURA0104 EM,11410A, 3,11
6506 1, a I lob-,


- - - - -
INN

LINES

SALMAZ'TODOS LOS 11JEVES
SJUIDAS TODOS LOS TIUT1ES TERRENOS PARA IN STRIPS

J CON CHUCHO DE FERROCARRIL
Ar, F N F F f, F, k
DFI 1)430 CASTFF!R(i F, %1,i i ii;- F', i n
MV,02 1 A
EL COTORRO
A L 10 A C A IRA I Nil Ill I Iiiii 1, in I
li'l, 1\ N 11 fit, 1,1 ]it T PTi: VFTRWA o" "; I S11 meti-ps Carretera- Central.
jr
FACIUDAVF-3
WWI -WZ,
Huth Mink aad Gulf Steamship Co, Inc.
SAIV PEDPO 16 E L 0Y
V
---- -----... .. ..... ... .. .
U--I
ar EL T E
1-7 A X
4
. ........ .. ... . ....
%

0S moderns sistemas de cnfri micnto que el, uso

del HIELO 5K O eii el tr-tnsportc, brindLn MdL; 0+1

flUcv,115 Vemajas, reclucicticlo cl costo dcl transporcc, xUrncottando

his gananclas Oor dcjzr mavor cspacio par.i v evl-, inclo la

bumeclad qLIC dcsLrLIVe 10, eViffndo c,,LsC )S Cie repariCl6n.Flositivas ventajas praicticas!
00

MgNOR COSTO DE M I R E S P A C 10 PC" le
MaJOR ONTROL DE 0 Pcicio y
LA TEMPERATURE OPERATION! PARA LA CARGA! co-,,
P V.110 do ,fn'0,,JricJ,,ior, p.8#r ci ei, -ff j- r., rlbot e 'frig,
6-1 HIELO SECO, d e, e M0,cdc e, el tectQ, J a odU0 6'r de r
P 6S P,
el co--f" 'njo,
ti do :i Pon,
ptatura pi,"Ts. P-0 -, cr red." tc ;;.,fos d, ,p--,., ccl::ico, -,eor-c-,fidod de e I tjlE 01c, 0
quo so corta IQ cicou por J dodo mat goriomios darretirse, qve circ fnt r"
11*2 y 509velidod! -i;e- P,,, -J, ve, e un 5, dj ca 6 -0
Priclmi,,i6
MR FM ISO ell mw to ,,to

PIDA INFORMED COMPLETES A: Pr of, 'erco
rite, iijto.

S ijo.
"CIA, ""GASES INDUSTRIALES
Distribuidores Exclusivos
Agalag 367 VFW. 1 312, Habana TeI620"o N.1536 12
,-.- I I
I ,
I )I I I I I I 1- I .4- 1 1 11 I I I I

PACING DIECIOCHO ,SPORTS I I I r, DIARIO DE LA MARINA, MAKI ES, I I LE OCTUBRE DE 1949 SPORTS I APO C*,, I
I I .
I'll I'll, I I I -,---,--,-,-- -11, -1
I
ESTA -NO-,q--',HE. 1INBANA CONTRA CIENFUEGOS EN -,,STADIIUM 1*14 C' I,--4 t t F'!;)
_,_ I I - ____
11-- ---"I I 11, I 11 I *1 I 1. "I Rumbax4leando al virdo Mayor,

f 11 El DIAR10 en Jos deportees ,,, '4-11 ,
I
I I
.T, )-' -Notiviario de todog Ion martrA, e el Hahatia mantuvo su *vIcto
I 1_7 I., I I -4A)allero qwie teje porn stj esposa. ___, I I El nortearneritano Bill Bailey, que garvi Iin convener. cubiriiil toda
I -4 -NIM6 a] padre, I)orqije no qoerin verlo sufrir. I I Is ruts, aunque en los finales, confrori reirios problems.

A .. i Por ELADIO SIECADES ., Lenhardt jonroncI6 en el primer acto ctrit un compaheral on base
__ 4T7i; - - _M ISTER Likard Siticad P., conductor de unit YO I-rec, que ]a Liga Cubara de Ba-P RlJ P- I I Po r TI, EN E MIN I P14
lines ei t-nes que ,ealxan ,iiij's d, New f,_-aM deb ,'ecrmsubrar of st-tiero.iI, , ,
yok California, Cilmor durante Ins, tra esias Impide clue 1"" peloterns quir-no estAn ''A -, I I I L# ;,,I r-a ,,, ,,,:- & ,i,,,,, i, ,, ,,,(I A -- May~ alhooon, 1. ,I '. Ila r, I- it, ,, I I I,
sa, pasaba iarga he ... Ion hae- micla, apremhe, 11CM Wilo tergan acl-.,o Is., locahda,- ,,, I i, I 11 -iiue, = 16., ,Plco
1 E p t'han '' ,l;;,d, A Is do
ls tv c con agula de er.0"j. in eze) hacwrldo preference del Cian Stadium de La Hat,-,: 11 It, ;: ; I I 10 11 1, lube, it
unis cubre-ama, despues an to i .40 curt, cro, S, I r, i.,
:" 1 ,, .-,- ru,,l'-,rPh":,a o,1d*
so b,,,,, pa- hi S, esta danuo rI ,,- mu, peclow, t,,, nor I I "'! -''IDA .el-arka : I 1, 'lue n id tra.
z I I, 0,
ie.ora y mas tarde no PI,, oia, jureo d, tape- .as del poiaiti mpo ,i- r .... nbr,, tp,-- ,,, I ,, IDS Le nes es li 11 ,,,, rj, ,, I I i,;- a,,,,,, on Mbil domodsir
III No es necesano expllcir 6 asombro qur ], Galeria, d(, ]as I -l, ,Ile, Itei C. Qi", Pill, 4111% sai's t- I, '! ,!-- !,), --, iol orerdlfero vern une
odujo at revelarin, base paeos diaq (Joe el ciar log juego ,7,, 11 i'll ll i I !i l" I iihroodeuIt a I ,, rt"verodav in.1,1d.bleat ...
I dellordisirre, trabajo prenalado en un con(urso iglesia de San Amonto-d-, ';,, ill ,',I ,---, l so. set-, pel, I ,- ,- "
sl I -,I'll, ,- l ", -, ,; li, """',,," 1 ,,,, t;t,., i
dil elicit, a mano. no correspondi a una ama .on nutortas Imir. &-I:ce ,! f _, rll Y, 1 a4tA a 11 ""' It',"
lea "' "u"' Joe Rol" 1* inelirm
,-,. ,,l,;Y1,Io"tIi ,,,il,,, ,,,,II t" 1111 lli-ril- ,ge III
61 t ino at conductor Edward Snead. Que, citil norteamericitlK, ,(lu, G llitililu Li' ,,J' -, emoss :d-or ".jusdal
I i _, I , \ ', I I I ,, 111II, ii 1 ,711- ,:,
ho'heas '': 1 :'r';':,', ILI A tre in Yale "it:
die I ,, '' Po ,124raeorla',"el
en homenaje, a Is verdad, es alvo, fu6 Ilevada at altar en un sill6r. d, 1-:I Is, ii-. I ".
11 "" I I 1111 1111,, I, 'J." 1 ill : 1.1,, I _1
sa, Iiintes, ostentit Inigiste frondoso y tiene, zupec- Psta paraliticie descle clue ,iontr, -, h P,3l 1 1 I I 11 11 11 111t'1 1411111l, ,, , I-i, III, llrl gre
I. : ,d ,n
el muy varimil y husta ust p.so inset, En tis on I P31, El ra" prlix., ,, ,. I, -tT ii, i I l I ,I o eit6in do in.
I d t;,! _---t ", ,,l -, 'k,",- I ,, ,,, oferta at
"I I , a f''.1lica :, !, '-;w "" I I I i- '' ,- ....... ,J1 ,sl:-,Pi,,J, 11, ,- ,!, ( 'ir. I'll 1_ a
o' comereuls de effects deportivos e PitLsbu ', Madrid ]a I I 1'' ,I'll 1, ", 110
se agotaron Ins umformts de base, ball I "LI, Aeolt- ,aur' 1911 ,_;Ir,- ", I~, I I ,,, -;,,-1 "'," I, "-1'. 1, 11, i I, ,ii wlrain 6 1. Vill. 1)"
I, , :, : ", Ift plicael. 9'.. avAel
"', vl--'. -1,1- ',- 6n
nifios com III nurreirt, cuatro er, in espaoda, I: tarita fe. on ., notch 0,1 t I J, ,; I J, $I,, 'I:illl'11 1 -, I 11, ,111 ,J ,; t -- i. rldo .rcrita, Is pi do
,t, 11 t -- i ". %t, .:. i 11 :1 2 I~ "lipst- o"""Ile,
III murnem que, ,I jortronclo Ralph i Pirn.. -, I I
: I Jl A I i I 'i- I-mlt, ( hilest, lide, Role y
Unit semanut ant- ,Is reaparecer cn %, 1 I Rocil I 1, 1 i ', I .; ,- I I A I" ,,, ,J, I l,;,.,l, ;ll, J ,, "l
111'', I it-I ,,,, I' ,I -,,,I-_, __,- 1.1-l"',11, l, ,,,,, 11 I ,, line. ,1-1*0.1
actriz Irene Ldrr Ile Ile-dut ia, Ilabi Ac'.1161' I'll i,,,,,,, "ll"I" --,i -"t" !-, "i
A 'l l,,, ,,,,, ,,il. 1 ', i 1-1 ,, ", 1, "I .1, ", 'las localrdasi,,s dr tiltro an I W 'l, - ,I'll ,,I,, ll H, ,,,,, ... .... I, 6, "
11 , ,, , I .1 I ,1- ,/ ;'I f; ,tt,[ ,, '1- 11. "I" 'l ...... I "I i lli z i',1 111;i1olii, c' t 1 ,t, ,,,Tl; "" l.,,,,,, "l ,- ,ll !,J, ,", "I"t,"', I~
--, 1 1 I 1101 ,, ,l I,,, ""'n ,, c ,li ,i im ;, _', !) i v V- I
,
t"', I ... ... ll 'i'' i l h l, i, -I t I 11111 I I :,,, r I I 1 ;, I 11 l lill, l ;It 4i I 4 veoer_ , f I "I I 1, -11, ;" 1,1.z 4,
,, ,i - 11 11 11; 1,1 ', Q'I --,!' I - " 11 l, !I !, " "," ,1, , -,- / I J- ", Iltll ", ''", ''l I I..
pli, 3-, ,,,-,l ", ...... 11 ", ,,, ", '' 1, I.,-,,,lo1, 1 -l I !, l ,,, l, I J I f d, I~- ,- H, ,,, 'n ,11 N .... 1U.11 "t, 1-11g 611 Tlll J_ I --, If,, 111: I, I z f , Z,; it , ,
-.; ,f- I", "" ,i, lk, .", i , I t I del P,.t,... fl" to. ,l, ,I.t,6 Io ,I ,i,, J,- ,,, il ,,, ,,,,i I I ,,, ''.."', ,
I
,;;, '! l, 1 % : !,- 'I I J-4. -!III, .1 -1 .... P-d, -ta 1-t-t'i-il Ilt-1- 111ni-, _t.b I ..... ,, '.1- !:- ,, 1,1-- F"',''
,, t", i: I "ill "'I", ,
,: t, l" I ... I, 1 , '', 10 .1; D A P FS : ,l ,, I l , zl
.k! I "iz l ln,!l ,,,rK , ,- "Tl ,,4 1 I I 'I r.1,A 'Ir.A. ,oit P., .. .,._,;-,u t". d. Ai'j-d", _P, "I'd, llle , ," i, ,J, ,t, 'j l", Iz-l, i ,_ '::, ,
Jv 'I" 'I'i"l ," '1,,lf;!.,, ,, - ,,,,!I,, i-, I I I I" I-,I,0,1 1,1 ....... ')
,,, ( ''i:o ,,, !.,,Mli ol, 1 , ,i ,. ,,, "I 1 il, II :ill' I I, "- Z ,,,,, ,,, ,I, 'l."e., ,n,- I ... ",l'." _,I "i",_ I l ,_ ,_ ,,, , ,J ,.,, '! I,, :V,12 I , I I"',l, ,,,, !I,". 1,t-l ,o ,- I ,, '11illm, It "I't ', !, "" "l, "' '" i l"', ,
i,:- W : , "! !. I 1, , i, I, I "I, e I _ ____,__ - ------ ------ i , lill :,, I I tl l, I ,, ,, I' I ;, , ',: -: ,, ,,,
I, ,'Pas 111 ll- ,' "ll I I , 'i .. I l ' 11 t 11 I ill ..... , : , I, , ,
l" : ", I ,,, 11J," '! , : l ,' 1 ,, T I ; [ ,
-- t "on ti'a ., -!-t, 'l,' ,b -- 11 ll -1-1 i I I -1 IIABANA- IJADW D, ,: t, ',',' r", ", J , ,,:l l "', 1 "' ''I'll "I
I 11 Ili ,- I ,,, 1 I l ... I q I ,, "'' I t- "I I. 10,
1,m 1) ,iw,,--, CI P110SIDAlIVS, 11, I I I I r 'I'll; 11 ,,, ;- it 1, -
,, 11 _Oiul, I I I ", z i, I, I ", .1, i" ,,,,,
t ,r,(u-0drIfi.V-"1, -,-Il ", "", lq, i t,,!-,:l, I '11 11 I i ', 1;, z :1, -- l 11
; l"t" " , I f 1 3 1 ""i ;- z , jj il 11 I,, ill I'll , i I "1 1, I ,, I I 11 I 11 I I ",
xaaJzl,( prof- una -, I tl It, I , ; I I 1. -, I ,, I I ,
11 i, i :- l, - I I ," ,," t l t , A '-
gouo I 0 biclol'- I 1 1 lK (1, 11 11 1 i A, ":, i I I I l I ", _ A ,,;i l ,4 l /1" l , I "
ties !,,s a ro il : ,,, (' 'j, l ,, '' : t I I I I I I I I I I I II 11 Il -,ill I l', -." ,"''" ', ", 7'1- ',
I I I I ; ,;, '' ,l
-1 ...... '] i I I I I ,," l,,,,,,,,,;,,,,,,r ,,,,,,'', tj
_,_X66,t t I I -, , q"il I ,l !n-t- i- t, i"', I __" 1 t : I- I T- 1,,! ,, 1,111 11 11 ', 1"'""',
rl I; , ; 'll l ", I i .,I ,, l ,
i 1 '' 1 _P*MI't, I I, I I I ,, Il - --"P 'j,
F, ,! J i ,I' :, -lt; l I 11 i ": 4 '], ; ,, !- ,M" 7,:, i, "ll 4 P,n!I,--,7 It P'j, 0- l" e 1, , 1, I ;a' , I I ,"','! 11111-I 1, tz, :'-'[ , 1, 1 l,, ,
I 1- ,11 11 I "! 1, -'. l l I 1,
- -- ,,, tl- ': I I ". I I , ''. I
!" I !I, i : ,,, r, +, ,,,,, ,1, ,, f,:;e6,1 ,, I 6' l '
I 111- 11, d zt % ;,, ,i, ,,, ,
'it l I ,, 1 11, , I I I Z I- ; i 11 , -1 I I t qa ; rl, ,, I, Z ,, ;, .,,,, 'l I ,- ; !!%-!;I, ";- J" ii-l ji,-tell Cie, 11- 11 ;I 'A -- l :- ,, ,!", I , I ... ,;r ll 't 1 I
I 'i I I 7 1 .1, 1
I il ll '' I I I I o 111" 11,, ,, 11 ,,,I'll I'l I'l". "I 1 1, ,,,,, ,!, 1
Heifetz rultio III i -1 I, , ", I ", , ,,, .
ti&rit; ,. il,, P ."" I "I 1111, ,It;t eI, b,, o el p, o- ' i ; ,I71:1, V, a III I ,I, o d, ,, "", ,'' Z ,
cancui eg de melodas pegai I SRI;! I 11 I 1 l I d"
denim de Jim Jq-YI En N -.ds, urti- Efl 0 i , 47, I I'll I I-' I I Irl I Alro,--, , -: ,,,,,: I F i"O" ill .... ", olill '.
Nor odits 1" apri"t- Is; E ,, I, --, ;, , I ;, I r,1*1 .111 T, I, A,, "". 1' ' I 'i"
G- i, i , -, ,& ;.--__ R,. ,no I I ), l"l
do de 0 team6rica diande I S I I : ,, 'i,",, "i.i;,,as.s,,-., a! ,, .
rulicat. de it, Bull -t -, , I-, ; 1,
tin perma tida", bay Iin si to ., .1 I I :1 -- l l , "' ,'- "' ,
dor do ki i, , i !, ,,; I I I l I .- AI th Caballero y ;l uis 1, j_ 11.
croupiers ... IV, ,A I 1 I
1 : I I --- A! 1,in.frido y Sliil jeu-- g,,
- -1-1- --- - 0- 1 111- 11-11 .... 1.11-11-1-dad 4, l 1+C--,.,, --- -_-_- I l Px 1, n I ": )D R-e Y ll.rroi W"'u," ,', ; j-t"I'- ", ,
........ I -11 I its 2 P-.. Y To"es X et r- mor no, puede preFi,,argr, aun, ,err,,i' de hgL ,11d 11 1
las mE mars 1: : l A, 1,.: ',f- 7 -:- 11- I ge s. pregumurse; pera de tod I Pero s1r,
LAclanis grande evasion de pr-s registrada taflast y ultir- I, '! ---, I 1- _, - I l "I Noelez "'o, is, 'o. Va. gl- .,.I. P- "
'T I 'iw j% clu, scepter troarto vilrdiid a., 1. n,,ut rit, Je,6, ,,!,,, , -1
Zinarlos UnideIi tin Ina ultimos cincuenta Gotargoalls Gt,-'i:, r-,W, ;,: ,i "I I r 'iI 'a que a' H"bar"' ba Jet": margin impal que it too
aibis I 1-1 I I 10 I PRIMER PA RTI DO: Aolbal 11 Y C.- de, g. is .",
tuvo lugar recientemente en In peniltericia- tana, oflf aba !- -1 I diRre, con dars Oc 1.
reagir 177, Tleo Y cror a Jones de "is campula "a" s.s conipa-res, on. xel-la ,rlrr
Gangster der 1. p-- ,join ,erideen tilea oridln moments crucial s y -oa
ria de Moundville, on West Virginia. Caliarce New Vint I: y e: r : -, o -1 1 t-i, _- - 11111i I I 25'itle: Te 1 c an
condenactus, a, cadets periattua amordazaron Y que subI r-, -n:t-' -- :, ;- :- wll I __ 'II, . ... ... I I I I "alil. Barnhardt o an. sde paIrcari. 1. -- rosestro III, 1. peilci&a y III jardice. ,ia
I "I'll I --metiorear, en 'una, colds, vacsi, -at estcolta Jackie cieiIli , 'i -no 7.--n= S 7 _-Z' Mike Gomails.,
'_ I:7n I --- I ltorjo to Len Lenhardt ha priIbado disrof oI % ta 'I, o"'
,,, de ininch sufjcuintc clue ,rdbc
ism", Despu6s destruyeron parcialmente uri intzl1:4 oil P :E Z P ,_:, _tz, 'n--, T", I SEGUNDO PARTtDO- _. I ,, -,-,nl- Is II,,j or ro.".
A.t.rd. 30, Ago;~ y Aband. I P1 local I alak Ja prudienel.
i, il, j ': 'dierejas de 20 pies de allure y escaper I, clacia prodlic-or "cr, -, Pr- --tr ,, I I i .1c de, )-,
11 1. "I'll I I I ,,una -poblaci6n ,e.iru, .... La -fuga se ditZlori6 .1 con tar Il ,t, tl ;_, ,'- -n, I: e, L _- i, 7 ... a I '(17xiaeor -'d. Is sIg.,de, itainlela: a o' I.I' "'Ay'co 1 El purrillno rojo ,in. ,I srPr,
-- 1-i- I I I ,
I A I ""'n a ca" a"
in dee!, ,-- I,: '- :!, ,- - '_ v I i c, d,. L L-z.r, Irl distuicione& ] he do efisodio, cuandolagr!
.. responder el es-It. re una I a ads de teI6- col- l,, *% 1'-,, x 11 11 -_-_ 7 111, I I I rcit, d. q.e I,) store eafi.lt, ,6 err.. db- Ig..d. infi, d ,,, or A.de,- forici. Petals horas I despu6s de las &eiialeg ae c -1. I ,( "I Pr- ,a -Icial par 1. lureuin ii pal-a Barnhardt, or, ritubt inerigut, so. par segunda, ,I,, buillilurir limplo
.I.rm., trece de Eog eirloree pr6fugns habiao !-- l Ir N ,' _' L il-l-, n i I IL, o,-_ I., -,, JorAle, jI. lon11-t- its -fanrit, y. g d, Hebert. Balance, p- I-- lrft
side capturadog, also ppaocj6 en A", t, I 1 Ll I i 11 I'll 1 7 , I. '' I j I ,,*I, de, r,,a; come lei III, I. os las center y ,In tryead e Hjd,!g. p., .1
....Ohio. hatia.donde so dirigir, ,on III Pr-tv-i- i ir I li;. I T- I- I 1, I f -1 I ,PR:"., :, -, , I D,_ .0--reoter .q.tilla era
", i ,: __tiirlg ,,n- I.- ,,.,qe .etu,!roc,.yrr, p-ii,
I I- .1 I s iti rlt, te per' INI-o'
11 I I I 11 - I ; I 1, q h Illiesica, ily Pi iI ,icoliI
asesulair a unn de los testigas out det- __; ,ti I, ::_ - sj
su large sentencia, HISTORICOi L) ; -i ,-- ,-, t -,- I- I I I ,t 111 A III lgl ,I, libi el te,-oo ral 1. aba ifir-o, -1 -6- .
.11 nila i"I", I ,px,;I q- -.ghr. 1. 'desafic, sin hits ni rarreras que se prodw ", '- : I wn, -, I, i I % I -1 : --sir. e rf, r_"ece -', '-,'a 13 VI e.te M
cars" que est.b. es '! 'o-le. 11
el be feei at cubars. 1. I., 7, ,,, I 1:i : -. '.. I ". I., I 11 I IR I ., % 0--".. iicl -68 d, ell.. PEP',
g11- 4 11 11 I :';:4- : A ii 8 fasles- ;jio, I, lep-.ndo 1. br-I, -t-l Agiiplui a. p.di. t..
rode ,"ro 1,01 -, ", 5 _. ', I - 7 -- 11. Careaga.; resolvit, el crucigr
de In ".., e l-11,81 ; ,Z I'll I i : I 11 R i icin.
1, ,,, ,, ", 11 ,
el Habana, El secromarrio "roh- a f , i 11 ,_ I I 11 l ,ot, ; thicnia, a F.Ira_ I.
preinjo de call d6l.," 1, Pitt.. --l I I ,:'-, .1 I I 1, I- I I I I I 'ell" -' ', i RTID I Brain, Al;.,,,-I.. Aeoisr 11, P A p.ltil de "I, iama.io, el j;,a,,
,a Pro- i I ri.. ft.,pjral do laireind-.0- tc-
- , i I ;i, l y I I Rute-Re.ii Ilu'riae, ___ er,116-I,
I'll I I" , "I to I,
Constitute Iro ? -l'l I I i-Illi 1,-e ., lb-1., "14I)II !rZir. oa per .Magoit vairm,
-d-? mirtfla H r-'-c' -P,,-l.,-l,, i--- ,-,i ,,, i Ii atl,, "I'-- i, o-- -r , I "
I \ : Iies, izo, PARTIDO, Xl -- 'a in "I" to, h, ,
o" C- P, &-yA D""., N -' I I I'~ -il- l 'i, _', , , , g es, A .- TERCER ctavirmoc -: L -.no ob,
1 11 C--! A l -, _,_r" .scog, 11 ,', ur 1
"In. ll ltlo% 1. "oulle, V1 t,,,,,, '1',xh,-, 'l,"'a"ll, I! ", Dl"-,,-dt' "' i l [' '-'-' d'I '."d'a III Ron# y Toros, III I out sensational de Barn atilt lu,
I. _'. 1i I,-,,,, I, ,,, ,, IL I ilz -,undoI dsl Dec., "t on polat-o cand to III Villi
t-Po,.,A g ,,,, 'i "'Int" 'I'l"t'l ,, I on
c I l I Ituirin- Y B-Ii-eut-, ants, A ',I
-i-, 11 I d.11
seguirai ,,,t illinersrito l;io ,[,-,r, I,, ,', 7, I- - t 1 tc ; I 1 i; 11: ,_:, i I Kom
II -- -- ___ 11 --A a .- i _. ._1,,,,,I, IIItiftdro fttIi '! meri Y "
racism, flah,-,, Willer, y 1, ;;c.-, ,,.,,I,,,,, '. I I I it i , -,,,- l.t, t I i I I I ,%,','. "%4 %U oil 'o' too'
6-A. e- doe, oith Per-i-Ii, rli j
-lilo-f ,,. q, ':' x I 1 4 1 __ . . ta-m-linea--a-LitithairdL-M entetados Unities por I& fronttra, Ile (" ,r-- ,t I ,c
; ut"..,
-delpopinlar-equitin dr Intl-,' El_-- "' I- el I!n ii-i--i- r- I Y --- = que actu6, harst. III s4po-,
--Joir-d4rigort, I fe, ---- P-n i!,- I , 1 4 '' 1111 .: . ... paso desp.es a un emurgeoU,
coterie organizing una Ilene I _iSIMl ,".11n -, ,:i r _-, ,-i I l-,
.11 brar _', E, pr,;- ,t ,12, -11, 1 ,7 it _t, 'tl'i' -, 1 ,it, -:_ -ili 11 I ", e.ig( cm.. egeories cerigot"it! -'Y".
1. 1-111 ..... ... jqaBlodlasdo Ora ,' I- I I - ,:, 1:, Z I t 4 slImend. an 1. nomeottat cruei.i..
His ludo contrallado of equIpo 1, "n" i dl, ,z .,-Ap r,= m l ,, , ,, , 1 l', I l ,h-, It" ill ll.ili,- Ir-q_,U- --b. a he", -11 1, .
I- It -t, Iij, LA Pl" En -itiod. Bedlay, 1.6 Tirilmd. ell
:it, 1, e r I" 1 ---, l ,;-" -',
diantes de Is Plate, quo cobrm -. 'o,;I1,', ',i, t,-Ii, Atleiri- L I It I-~ -o, e-P-1 lt -a-ta. It, -d -7%1- pit "bro i I Unioncit. baste 01 lucky seventh,
pesetas par justar doe partidose e. Cstolun, 11r.n 11lh.:' r, , l,: _, ", ;,, -ft r l l ,r ,I prh-, ,P f I
;" --L P ,,;, Itil --er;,, -Irt 1Z.1- Y I .1 ,
... ,, ll-l --'-"--E' -'L--- I ros asules
%- z- "' 211,, '111i iillt ,I II-:- u i, z- apesr,,,cei M foods, '.. on on out,
La sefiorita Carol Paight, do ftniford-ma,_ a % - ; l I __ 'Y '11AS 1U .- ," i' I 0 I Souza solto un QuernacksDaid ner *I
i-g-". r ,--, ,--- I'll, I I --- ----- ------ --- I 1 .1 1 1 pinu
1,
su padre, official de to policla, de en lovalidad. ir -, -,,,, 11 -i,- ii- ,i; _11, -, 1 1! l l I A -, - :, 4 I broc c.ri destio. .1 center.. D,,iu,
Mientras dormlia an un hospital to hizo dias i, -, i-,P,1-I,-iJ 1, g ,_ tl Iivo tj "Bill)RO en I __ : __ __ - I I --- In itia, am uA6 par Vicentie L6pu Y
I - P -- I#-. 1 4 1 P,
I", I : lot sI, ,-gogtamarim -iiw ueomwdisparon en Is catiecs. At sier dlI!,rlM_1 i, lat, per 11, .-,-, ,x r., cns ,,-a -- ', NOTAS Su,:, :It 21 :,,i y '_ _t'l-i-, -*- -1 I '. i I,_, Ir fjclfolbol ;
--- --chach declarai.- "Me dijo -zI--rllim "a rm j Df LA .- tilrl a) dejar cie, ctfii,,,ire,
11 I L" A :1 l" ', i,-, CIENFUEGOS ,31ANAO im. Tfea sects de hit &I left cm
padre tents ur cancer innuablr, 7, Io no que, iu, I p, t, I -; JJD14 hul,4 cl, a la tola, Tony Castafts,
e , e c:iiZt l _0 t I 'IL f I,
ria veric, suftir". , "Ineric i 11 I 1 I _____ Y, C. 11, 0. A, E, V. Ci K 0. & I,, color. u1c, texas triatanable as.
''.., ''I ..... --'," R.. 1.1.11,111,111,11, ,--"- ________ , , 0 - - paid- de Hebert. 8l.re. q.. i.p,!:
.. .... ", 11 N. JPLTON MLHIdA'; 1 I 0 0 () 2 0 Harare,,, 2b. I 1 4 1 2 2 0 so a Deso.,. y atinque Fleitas e
I I I I . 1 2 0 P 9 I 0 Phillipt, . .7 0 0 2 A 0 P;n. .- -rag,, H'n-tt, 1.
D-dridg,. 3b, 4 ii Z 1 3 jjdlsyuc url tres Y ties, Ili Peligra
I-- L I ,II -- R- Go,-Coll S-andaho Consueora en la trinchera" I I : ill il ,
n a- logri6i I I r 1 4 I. 7 1 0 Dr,,, I ,
I I I I 1 4 t 0 ln-- Is, i- por entoos Ila III stz rda
t, I I I 1 0, ,,z,,,,, .
CI i;1tiltil., !!. 4 a i I ii 'UP P1161, -r pecrot corsecrentift
I- I I 1 6 ; I I 0 w0s.o W I I 1 2 1 -6, '15,
.1 fl 1 -3, ",".. ,,, Hidaig. un e1V cl
Diaz, ,. I -1
,, -3 4 fli 4 (I 01 115; , ono .1 n 1
el Mariann su primer victoria de la jwqla I ?, c e -.bl -, I Corg rxm P. , I a 7 0 j loglda ,. 1) n no ,1.
I ll I, 3 F, mr. T1 . 0 a a I I, Q l ,,.,,,,,,r.n I :, b,,j. ., I- re, X.11 I 1 c I c 0 loi . . a 1 a 0 a 0!ionrH" o"d
Los frailes Iial Uarierao x8b.il I I, l x 0 1 _11 ,
- ,
FI ': ; '--"'11" !"_'!I
1 4 A 27 14 'i c- I 11
rno are, bi. dtl4tit" del trituir- prI - T'-4 ,a o L," I
Primers "a en !a, C lj- r V,,,", I I I I I I I 11 ,; :l e "', 9 I I fo I~ I I -, I J,,1 1 It is lus,
--- di soxterie, una ors.-, d ,-, i __ 111.11 ........ I-- I I 11 I I ,I; 9, 1-io -F FO.'61i, eq Vrtut 1-1.da ,I-rtiatu,
I I I I I I I W ,- I ,,, -l joelic, III,)
"I'll-11- ar I- gue'ries del ciiritis, 1.1 1 r I I I 11 11 V14ITACtION POR FIN'TRADAS 11, I I I , ,.Ily ,.d.I ,-inarra paste do, I, t t I, ,, ,fl, I "I I I I I I I 11 ;:, I e, -Oado o n,,lea, P"
'I '. I I I I I 0 A I -- 11 I -11 I poad,6 'on .a
p ida to at No~ Sl ,3, l i ;- ,io -, "O 1. I I I I I I I I P 1 A l, It I 7, ; ,
, 11"'Im I I I I I 0 I csfli ..... rZ '!
ii rbti '1 ,,. cre.,'-- ''I'I"I ,- L 11 . I I I I q P 0 0 1 -- 4 I , "I's
, , 1. I I I I I .Ilelr a Ilentirto SianIt 1 1 l 1 1 1, -I'l I It I I )'-- '11- ; I I I I I I I I I I 1, I I U sl A R I () I I '1 J, I I 6, b- .rl, Ile, 42
L- U" t"I", -jI.l, I", gl', -1 I .1 I I I I 'r-it-d" I I 1, --,iita Ba-hadr hi,
Ilt'." a on L10 dit 4 ,,l k ,, l r I I I I I I I G :2, I I J "Ir- 11.''', "
41 ill _. I L r : J, -i-, ,,, I I t'-Mote "T'-d" Y
I I I 11 I 4 I- G .Iher, I 1, Ilt lo,
'n 'n A l 41 -, I I i ,,, I "I ", Ile, "I'll. T
XIMD st'V'- -' I I o san, ela ,'I, r. 1:
I Ii I I 0 ,.6 d-1-ad
vearinsaindallo CQ'-,,AI,, P ,c- lle 74 t I I/A &/,"k,4 /1 r I ',, --r. wil r- ,,, ,
I I - --- __ __ Ie ;I NobIr Q-, ,,, o-Ir ,:,,, , -il-A se aa.lic,- de la mtertnedi....
rillo, site, e. 1. venin. ine i i ,,, I I Uolturgr. 4. G.xorcij- ii, y,- 0, B.,eh' n loll de Fleit., I ., ni.o. dII
Pjt6 I I I I I 2, Fine 0, Hits ic ;,, he": ,,e.Iiz6 #yet una l&t- IlJ"It 1 l I I r' I 11 cloe-;, op P! ."oo P.o,' ol Inning en
,
,
1-1.1.1...."111 I A l I I I I I I I- I I P i 1-t.d- C-s-inis. P 1, I,,, d-cI-, F- -Into de cost, pern ouribi6r,
6s de todo el Irayseto, prmt- Z ': let-finqulz. rop"', seg..d. 1. --r. ,let -,Zg
trav : ' I "I I- I-- 1 I I U .11 '11--t', I I _de iWlivic ____...__ t iend. solamempsti. ME sto l I Fit)nt6n JaiAlai ,!I,,,-,- I I '' _1 ,i I I 3b, h rnr; BPdL I ,,do de0ndlia Ron on, 11 ,_ I izAlez ... U. hit sagaI iIi In igulibargo, entre las easuixio-s .'. cn" E X T R A I I I IIABANA ALMENDARES do El IIIIrul's de elitist. seelas.
.a hic .yaro. on cuiedrangular y tin I I I I I
11 t I pl- --- ---- t use, l i-, , 1! -1 1- I I', I V, C, H, 0. A, E. "Id e ... " nr eltv6 .nI ripl. del ruirtearnericano Goarhardt, 7 !I, 1 P, i V, C. H, 0, A. E - - 11 r.bl= at, c-mo st preterichela,
0,-I!l f-r- dcl mq- Retrel bc It, WIS6 & garalei .. '. ,, -, I I Cmzarrs, . ,
rli,1 11 i 11 - - - C.stabos, rf . ., lt 2 a 0 0, llendo Leilhadt
Pic 0 0 11 l i, I :III, I ego a .a metro do
d, I- clearers I, A- I , I -- 11 11 11 11 0 3 I 5 0 1 4 0 [as v2I as jgAIII atlint', 1,a pildora
En"el ln'r. d eu'i1b- 1 - I , 1 tilgn.&., I In : I 4 0 1 P 1 0 t. tsu ner I
tris comraz6 ell zurdo Leonardo &1Z I
.... 1 c! 4 1 I 4 1 1 4 0 0 2 0 li js1s c.11A, j"g.ran Italian. y Ciesl I :NJ": 0 0 Aritrneil. ,f
c-h-, joIl. ,,. ...sigo- qu. .1 I ': 1, I - III
1 r jj I rgoe, r.n'r?'r-dn s Is, suave
1.11 muchacl o reahn) una buctla labor .1 11 I I- I 11 0 R04141- 31) I 4 0 0 1 1
su debut can,,, itutia3cs. Iunul.r 1 I ", ,! , I : --, I I I "I I I of , 2 i 2 4 0 ii Catlett., it 1 4 C (i 2 6 lij austp. 'onat, cer 'n'ttoolot Per 1.
-so, "I" ptr.-, I, ralt?, que I I -1 11 I 11 1, I I 1 4 ,I 1 1 0 0 Delmle., 2b . 4 l -'roo" )"a"a"
,III III I -1 ; I I I I I I I I 6 O;el H.bar,, ,sil scroj. o Ms. IMan.
2 0 "I Ps"I !dPP"IY' Y por
III hict, .tift."lin'Pidlemiole pr I 4 1 2 1, s V" ', j 0 a
I "I I I I I P I 2 0 i I, 0 ,-!i, Q- Ilei)WE-, "'an 1,6n fren.
pin luesmit, el Il'i", dtl O.". .Ibeilil 1 1 0 0 ;Lc ,Ils ,! mrrrsiico:
Despots ri- do, -sItaii- ,I,-, AIV tRF7 CANtr Y (i ;, ,n c. s %-I't %( o i)l, l t tl I I I I I 1, 11 I I I I I r __a
I I I 11 1, I I I il I);
ries en el .0" de npertiug el cita. - 1 4 4 i a "'clis, P I it a a I
I 11 I I to'loe ii.mpio ill I Io --tuu'J,, Denjif.d ,ei de Ro-, F_ d"de, 1872 I I I I 1 4 , I , W-1da l! 1 a ; 1) A a,
....... III mila- I .e -- - -
11 'I i I r I , Tws 2 8 27 1 i J "I-, _,111 / ',.field ..r-or,,,, ,,,* han. ,,,,, Rag 11N IM IM E ., -11 _': : ", -,
, 11 11.1 ', I I 11 I : bef.6 1,11- I-If _" io I -,
..Is u.nd, S %,, ,ole"-Aov! --- ___ "---"---- __ I'll I I I I I 1 I . 33' 4 l]i .7, P 3 'P, l _, ,!I' -,
runer. alga- qu, ratr6l ... .1 I I I 11 11 I b, c- clo ,I I v';/ _, i
-- -_p Imi, ,.I-'-'-, , ,',, , rot ,? ohadi- , e I n I' I ,
"'-pueher P, ,P 'g'%Zo!Vi_ ", : 1 r" ., ,, -dr Y"lailleus ___ , -___ _______1 ------ I -i -r :,", ,,
-IM tt o t;;m ,, ,, 'r, I 1 I I -,-l i ,J ,_- ,
,, -Ccv-go v 1. lol. se III .e., 1 'i, ,l l"", ) -- -1 __- ,,, 11 I 1 ARANA , 2 2 P A 6 a I I -1
-7 rcrutitricio a SUi, iirtl, I-'' 1- 1 I I I I 't 1 ;, ,- 1- I I I i 0 a c 4 i _____' ,
derde dn.de sa,-i .1 I : '' : !,; Lj A tNl I.',
_Z Dandridge on TIviii7- , I" 7 1 -1 MARI,' 0 A 0 ri 0 0 2 a 0 2 ; _: -,
!,, I I l ; 11 ,
s To -- ., ',' ____r I- I I 11 I I I I I7 ,- --/ *-,
In ., 1J.ble, .d.vi. _, %, ", : - 4
sible d I I ; :,_, -- 11 I 1 U M AMID: 1 ,- --.
to.plicacion plalh credittr,, ', Ao&,. : - -,,,l I I I 11 11 ,,, I I I
Piet do I I I I poj.u, 1, ,idj Q !, B1.n,, J !, i,- ,,r, ', ;"L. ,
t. on infi, I It F "' "F, 'IIs B' 7 'a
as -, re" I ,-. 4, c /
cliches avsb6 en I t, tor I I 1 : I 1, 1 3, n, 'ri, 't, t D ,
to A ; DE, VOLLEYE, LL I ''I I 1 11 :,
Hamorter pars rerr,,, De. C. .", y or., ,,e. Q.edsl-.
-, I i I I Struck oulu: ,May., 0, IS.1
propio io-g por hit de 4C-III,, L. venuali desspare, ''I .1 1. 1;, I "I'll, -,I-, Il
Got y a Tato. F in r. a. d1l nomil '' : '' \ ,
Ir- I I I I 1. ; ", _O Bailey 2, L6P.. I ,:T,
Blanco y tubey deArchie Wilson. dcr "AF, "l-do'clearl-'t ,,e Il .1 l ,, I;' .,;,r a I 5.81 7 1 ,- li
I f!,go vrarca preforido entia, Jos "I I i", ,-1 !,-- I L Y-W 5-n Y 2TV6. P th.r Jlw, 4d,,,P.Iis que F.talell. h.bui, Perecida an -, Ii !-1. CS"as-delItt" ccrac" , !Ial p res a iir o Vier I = M E =
emp.lo, cristaliZ6 en !a mitat final de A I "' r
t I Icilm ,do a! rtodos Nunce vorion I l L t , ; L". :1 :l'e,, detl ,,do: 1.14-1. I Pt.: 2 h r.s. Axotrid-z Juh. F,
un fly kilorrietricc, a CresP. e a marca de "' ml i Unips Pao _, no Ren ,Tei
Otto 'n .orrespondidl It las Elrfin, .1--ole, Pero 1-1 T gr- tomaho ni perfecto rtdondez __ __ 'Irii 1b,;'Miiestri, 2b.; MaWast, 43n'
tes agurnir el -.too de 1. nave cusul. ra gantir en Is mitad natei 'e, I';
do onontron ,,,,:,, ;,r,,- I turon much* mas quo Its$ P It -. t F ,, r : - strider dilt POSICION DE LOS CLVBZS Reandt.dal do las 'uagas d0tid.t.1tc!
,ju, vez r. j _to ia plogpisodica coeta It, .. I - I r, . I : I
al I ,
1, n iite ur I Ahinendares 5 in vs.
Sando un sencillo de Bob Addis y on I ell., que habia connect di etr" kii- I do cutro. '-,',-": ,,, ,,, ro"er, 1, 1 J: G, P 'AM J= Marigran ____- '' - """' ""'
trip, do 0 ... luirt y ,I no surgiti ,on lid. b.t.-,, .1-16 voo u y e 11 ", -t, --._ _: do Ites btetoo do ayer:
abra t, & r _Io 3
nuevo w to oee ariesso act., neA Pot el I.It III..- -I4 4a-l 1 -1
341, 1- I - i flat . I .1 ,_. I, Ito) MArigus6 4 C.ierfu.jos
lir-j- ,r,, lor, -",- ;-____ __ __L_j ltem_ de Cres,, 11 I'M iannale s2trit I 1, I PRUEZE CAFE
g, 2 1-1,11 r 2 -7- -_ __ichItgt.eIgoII1V,, 1.1 es . 3 1 W7 Habastro, 4 IroadR; 2,
g; Haninic 6 at right, por sa- cIliti-iolele ,, elce'. I I ___ l, M I
de 'PhillZ v tons tvcem nue- cis iruli-d. 1. 'nci L ", l 1, i -" '-i, Vel quo flet op." ,6 a, , G%
e, ,ne cle, I-ra.1- a lots. 3 1 2 3" ;
tras e,,-uh- bauldnen; -6 c,I dc M-lo Dias y del elgoien-,, I~ Jz0..r. ci-fuegos
,in fly I cl-"pt 97 ilatent&-et in. e4dcr Ila.. 11ro., to, gogoic- x 1, : , I-, ,,, ,I, !.,s Y."ilar- .1111
"o, te oirA
:' "' ' "
JEX I T C FA 7 L .; L 1jilcorre v C-r,-, fl-16 on tiro .is 3 -) 7- "' ,! L 0 S 0 11 ) ;1 _1v ;n fAIR r) out h-, ,I f f ocs ? ", i- ..-Iii", I, ", ,,I'
leyencla a-i ,'14, 'Ict'll, Luirs, I I i less b,
e. a] ia ptu- ,!_,. I'.. .a to do, I.d. do) AbIat. H- I _,I ; I!", !,',, art !)ruruIrr I
o Z- rcef"ki Irabaiarl,, :, ': I. .. -,, ,,,,, "or, a es"tio, -- l, at, "'viArldit
d,,,,i;,i, "'?, 'owln, Hiiadt. Reu ,,,, I f,
vronA TUx?
v D,7 ,,,,,
II ,11 1, P110 I _hoa.8--,,:i0-I h h, j ..gg, A-oI, E,-;-,,,. N--. EI,, -,,, f. I ,-,_, I -I ab ,6 eas Pol Plitalli, ,I. p-diI)o im roller "I i, ,I -10,
y Carles Blanco 1-6 con 'Ael"ml o'.,iAde 'rg""Il cole Fl" """6 Per' I I I I
aches 'n"iti t'_Pti r_ zfaj !1A, I I -$-Nui-",cf0Ixu41 Sy -,Iaift hio,, joto R.Pet.,.. f I y sabow la different ,!
soerifije, Goicti, 4 o"o t ho A "a
1. frz. ror 1. I 11 I t into de, Laboraltorica BcItkni- SUKRISASE Y ANUNCI E III
___ srPo Par Lab- t.ri..
I "Rai-ireis" A ported. 1 244, Hbate,, -..". ._-"
= 1= .7-11u Pl,, hiza mal, per. lWiste, x 11, I ,,, -, i EL aDIARIO DE IA MARIN I .1 ..... -, -_ I I =MM=MggglgMLa= __=-11 I --- i
I I I I I 11 ------,- I I I \ I 11 I- I 1,
I I I
I I
A 'Ct CXAIH S P 0 It T S MARIO DF [-A MARINA- -MARTES. I I DE 0( FURRE DE 194n S P 0 R T S PA(,!NA DIUIMJ, Ir,BOBY BROWN RESULT El, (MAMPION ITATT' DU 14 LA CAIAN SEXIE M11M)LAI,
SCORE TABUIADO DE LA SERIE COMPIFTA Dimagg o fu la inspiracioln lJoe Page fu' otra ercie
t"i vez el h'NEU .......
4- I I I Ade los Yankees en el cbs][M. of en el inefro final de ]a serie
Rizzuto. ft ti it; 2 :1 (i o
Hatirich, Ib. 5 to, 1 5 0 1 3 0 wit i, A I w
Berra., ti. 4 16 2 1 0 0 1 1 3 M 1 0 1 OW TOMMy Henrich fviI 11 prifilt'll, N1 Alickr N fth ltar a J- d,,- Sit acttj,,,-r, d ,it, MI''i"I'l, ',IS en el jutivo
B, uer. rf. $ 6 0 1 0 0 0 -1
tt: : : 1 2 16 o 0 11 ow pu i tiod lo, fplicitAr, 1 6lran ad t:l Tu jtl "111 Di%'Iell, li 0 000
M aggit, 5 a 2 2 1' 0 3 5 1 1 1
2 7 0 1 0 0 0 0 0 2 43 2 1 1 7"
I g6 toda ia Sent a pp v d, rntirr
WOOdling. If 3 10 4 4 3 0 0 a 3 1, 400 7 0 0 000 erior
It 2 !43 2 !1 D I:w
4 6 3 -1 1 'D P 2 2 4 1 Ctit 1 865 PoT OSCAR FRALEY, de la PRENSA UNIDA Por CARL LUNDQUIST, dp IA PFJ 145A UNJDA
0 10 9 1 1 050
1, 11 1
() 0 0 0 0 o 0 1 -W,
n F1
R told" P 2 4 0 2 1 0 0 (1 0 5tlh I i I I ON) 11; P 116,
Rmht, P, 5 0 1 0 0 6
(Kx,
P P!, 3 4 0 Q 0 0 0 0 6 2 C01 0 7 0
LSt, P. 0 0 1 0 0 nl 0
ze 2 r 0 2 0 0 (1(K1 11 0 60 do It I 'I
C-Stunw6stt 1 0 1 f)" f, 11 r", h 0 1, w jD R, Br.wm 3b J 1 0 5 2 6 R I gota
%
6
PnTM '10 S 164 2' 2 2 27 m4 F, Nl, ,

9' iotioig &I tev,
S_', out phr Rosthl ,g 'I'l t
.ROOKT IN 'Lig. N-i"o.110 2 i
t) 0 1 r
ri ,o


A-F il

I i 4,
ci 4 1
V11
13, 0
o r,
11 0 Yt c r,
"Oll It i i N11 .t.,
1 0 f 6 h,' 1 7

G 1 1 c,
H:Whithnan
lotales . i le.' 4 14 3", i12 0 27 rlhl, --o qA.c-.t -I Hernitt-ki to go d, no f,"'I 'jtf-jj'- 'i'I tr,,,," ,,,","","",T,,,
E-S rii out p., B.nbi on F r, f
d, I., d, 1, d'i r xh
lonih, d l quinto ju m -I-i t _---o 1, -i"t" fl ,1" h", f, I
thof 11' i' -t i! : I K ------ --- ----- ---- -- -------- ---- -- --,z- fallen 5, it 4" -1
Wi, tit. ttw,
That (", q,
i urk _I T)or Bahia In t, i,-,d.
LDoul r
tur ,f i-;,!.
ck 'r Hatten on el 6 d,
r r 11 f it I N 6
VOKK Lfc. A- ic-A t,,o
...... .... ji, 3C.- 1r. W v- c 1, R I, s 't b l p G P A- C L

ftev..ldii fl, 12 C' 1 4 14 0 0 1 1 ot"
P
4 h, J,
Raschi 2 0 14- 3 15 7
Byrne 1 0 31 1 a D a 2 e l q u e N EW V11119
__ It% P ito 1i 1. t S tu"-sadomill .. ...... .
jc Tf-, ft. E'. CL Ub. S. HbMp, G, 11. A~ C 1, C H. 0. A, eRot . 3 0 0 1 o 1 3 3 n
11 0 0 2 jl,
Ne combt I I It, 2 i 16 0 h
Barney 1--!I_ 2 0 0 0 It . I 0
I 1 0 a 0
ot. 2 i 0 0 0 of 4 2 5
It. 4 2 3 3 0 0
Haltm 2
E, kl t 2 u 2 a ri 11 0 o
....... .. o a 4 0 it 1 1 0
poll,. I
CO R F ( it
ft I 1 4 i e b
F 'iF; t: I z c, t, 1, 0 1 4 1 1, 1 1 7' T, 10 11 27 8 1
F-, t
V, C, 141 01 A


N, Chh -;,,,,- ,, '24 "OV-, 2 2

2:24
y
A It e ac (9


. .........

a ap
EL ULTIMO JUEGO 'DE LA SERI[ INNING POR INNING 0
FIL ULTIMO JU GO DE LA S1 0 0 4 (1 0a, 1-1- r h tho"
iK t

2
37 6 It 2? 7 2
4u;, Hl
5e poi Alc, S, T- A pl, Btnt, In .1
L
A it,
a trfl ,,rr,6 -r ftitt'n t,' 17
hit P P li- n
balie P FI- tv P0, J ,Vio
ras, t v, fl, n
R AolarfArl pot -t-dtl ", 'i I :-, Y-k 2 11 Ili (111-10
S, F t it Iya (A)l V10c

mmnl, St

it -I), flb 1-1- Hd:
It il- -,-J, C-', 8 A,-,, dt:t
t M
2 C,
ize,
to o--a Nr It, b11_1100 L ;F V )Rlp" F"t"'i F11 11-1 11 J*
Hettransh'i. olit en fly ',!
dt,
PA Im
-'n 2tti- v
dvia en 0 ses,
-,T,,,.r inning 4 hli,
1 3 1,11 P,- AP. to ,, 2 1
ittu wn"oda little Ihtter. 1,,ln"n j:
wt, e, it
M 't, ,I ':,A
base p- b IlPr, I PORQU E
I A, Trj*
tral, impffl-dii I F!- i'l ii :,- I I, I S, I~
jn Zion, do- e
'ja'k 1 su, 1 1,4 Intiullil_ t: 7,; 1
el It- d, B, i :- "s -3. 1 i""I ,- lic "" "''I V, a B l i 1 11 t I 111ri'1__ I'l r" C, 1- H" I-1, let:
ma
't It,
re! Innin
d
BRt O'dK i N iPARA MI NO HAY PENAV
-Ic, Ita lw hiv i A I, 'I". i S--, IIIjI
7t i r
"',- -,_!- i:h Z
h- RINI VA D u ave s

o.t V.1o.on Rizzlit.. F- f jt i1ro ex to
Carte ar dtos hits. cero errm urto Ciol
dtid.ren bai
I my Sum,
C-1101 fuerfe
h! d, VN C onparell., ,.it -1
NEW YO X, J",4r
.. ........
If7 fleid Toch" J -roh., hit. M, Un solo qpi r a parc Otqr I r
KI 5, on tosc do "ho
en. ox PC 060, Upreciar6 at dolvffws con ill'90nvino sabor cAabinco- do, cah.
TRkjrAV d -I= Perot- iU vto do 1, rjTabacos telcttos der lcr$ mttjvre YORK -tied qtt& posm-Trinidact Sucrver,
ti., 41 Per 010 Su saber
& horat, PIA11 coporion a igo eq MRr le e eile Cigorro delicioso. qVIA0 I*$ pomi del .;tol
1, ton disfinto agraida cr quie-ries guston do un superfine. . delichosome tat suove. to Sol do flicol *I djgojtj o,
Q.ihi, ihitur J., A, F raoffltr, 1-1, Fume hey unc, Pero prtzbcr f5i ust*d to prusbe ... to opruebe I
'E'Al YO oiuhtt. oil lez -to
tnalh.. -o4p4 out th r:, ff m"to fa-tv Y.
F a It r c a o p o r t, ter. mtt I, Mm- N I D A D SAVES e PRUEBE Y
-i"'Y'n it im- Ile~
cet TRINIDAD Y HNO.
h "t, felt 1-1, till .1 A.-"
...................
,r, F; "X K:,YN Edlf M,kn, tttfa
ESCUCHE DIARIAMENTE: El "StadiUM Trinidad y Wo R H C, 7 00 "'Urruval Trinidad y Hflo. CMQ, 9:30 p. m

hoto a iv5- p,,-;,ha Hermaz recloa 1. baze
'bit
cut en ,,unopou, cer. dd- en bases,


VAGINA NUNM SPORTS DIARIO DE LA MARINA.- MARTES I I DE OCTUBRE DE 1,K) 5 F 0 R T S ARO (AVIIFUE TRAINSFERIDO PARA EL NEVES El, PRO(vRAMA 111VIC0,1W MANANAI1F1LJJIAI)() DE I CARRERAS (TI-1,141RA DAS AYER
Lucky Row batU) a El lnd ,s v Rej T6 I) i v o S' Fu i holisti Co's -1-1ilhlo lv 1):4sa III Oviedo N al Se6ll % ......
H hijr-o tit lhi, Lrigl.nd paon3 ,rcA dr punt p r,:, no -rr( ll
h, cl ido PATA ptider ziciol"ar a 14 C.b.n Mind,
Siln iena i I C. 1 11
$r ann( )a d lo P tro La, carrrAs t1ilt ibar a ct rt"Tal i 14
T e n n s
resual a, P" pospu, ta para el dia 13i
h
(ol:,, P
Por ( c- -W 1495

l;,;-it nl P",
d,
d nn-r "t, of
T-- F! 1' in, _1
A I 'I
&
t-"n q- ....... d., 1A
In 11 A R ( A D 0 R d. il
do, '- PH.". DM,16,,
M- P- D, i . . . .
1 q r "'t, Y 1- -, _,__ "i v-(" '1' i I A 1,
""'hil q- ,t i,'on
1,! n'; ; ),, ,;, A tj i I I
w.
r-n
rt' It TIJt- 4 1 1 -- s- 11-I
'td. y'f- pneo-1,1, nt"'r I
.1 d ;,I It i ..... ..
i .1,1d'l ,o lw _, In, ll;nj j o j. d, l do t t" t, i,
F., P, F"
M, ;, -_ .... .........

,nj 4
A"


d
? : ': ,4 1 To n

S" IA 1,, d", it,! p"
41 i,

r.;z
A,
r"t'd",

I E* FA L L ES DE L A SERIE MUADIAL n tell. 1-f, 1
n
in
G. F- P, F C. P,
-tot-d" dWl g. 1, - - -
np, ,Wnvj,
4 4 n n d') j-mtl 21
El T.-A-ro P- -te 4 4 I n
l'oo _d, l"'r. D,
7
0 -P. .
ilOqI417.
n -- I I 11 :2 P I, z -'. "1 :1 -1
.nfe 1 1. P-q- 4 2
12 i tnv
t gi 6,1 i"",z 'I, It
it, nt, l 1", A,
l ql 'I F" 1 tonsl, l! M.i n It
d,,
F 4 4 n Y, t o 1, 54"1
de pinli- a
h 1 s-g -d. 4 'n el Yan,

T- g- A
- --------- - -1


P
a e7 e inkie Park ,r _;t
1, hl p- Fr

d, l F F v f. re
tici(i a Drobn y,
-'/, ,
'A'
to
T
.a, no

.1 son
ti. 1-tl dlart- twr,
__tr, 'no, "'a M 1";:: ..........
df t, d a 1. l tril P, I i, lo lc,-d, 4
Pl "t I I z 1,
a trta re ., -Tl t;- que, juz- S41--, a i
Char, in vltr f] AU."'t, n," 16,ttP-' 2
MESSY
driltho A ha par- q- 1 7
1,tii ,, Ill Will9 llit'll, C U I
nut- =b Yl,, P,1r ll ItI101 it Atlu

Ept y

o d'-fa

oll,
It. l'o lot, 'i Uit v 1 t
S.rnh
P.0t Wdri. 1.lo Alt,- tjl-',

, J. d-A. -n I l 11
r tl P,-t,, d, Ah -o -n- dp ,i j, 6 F. F, t 1, 11
-t-l 1,46 l, d, -J ,
1*11, Wi S-i-tollina *1
It- ""t
Pill 6*1Z P1" 17 1


r, lot I I n I 1 -1 1 1 Ssy
6'1 : : : 1 11
F-H,,, q- Rnq- W.t,
P o not,
7
""lo, P-n I H, )s Sromd, D \ 7
pht I V !-,,
d.'rlt6 .1 e- 0
p r ijW,, 4
d-M., 1 -tvlol" 6l"', i, I"

ining", j P
A
L Y w go, e,
br 1 d",

AMC La BrillantinaSSY
MIENNIEN HESNE el camello
w c n., d"o I P-'- %1 7 1 E 'N die plegi,

"'GH BkLL
savrijieando su comodidad y convene
mis bemm ... ncia.
'I 1" M 901-laiz "w" 4,,, y bW protelido! :7
T ........ ...
T 11, f-0,l,,, s, it
l n.ril- 1 l"'i '0. j, H&NNESSY el p__ _zfo
It -I do 13 6 Wt:acl-r. do Vitiol Y al igual que itn ri ejemplo.del-tranAorte, es natural que U(I. prehera Ia., ventaja que le rinolitn,
it, 01 11 07 t7_9 !'alff In9jo, Ins mitodos moderns, on tod". Jos deaths aspectoal de Is vida.

Ilosa brillznrina Stenrien to rlSt7Vo deCognac.
Frtn:ia. que Ud pudiera disfrutar de Ia comodidad, conve.
el "hello. Nitta corno ifte Tal -- el ra- on U triidad, Perop
Q- i1quiete tot staividad v ns. np!nCiA N ?MnnTr.ia qlli ht I- OfTfTe-Fl ervjri muchos-bombreg Y- muperea-liaaivaver.
Afl,,- 0- TiEMPO y F-SFZCAL
.Falidad iroc"ibits t5t CUIDADO er, su *10;4a. An, T- en -t l Cvmpoiiis bastv iln Jotal 44P mhs dr 132 millones do pesos. Y esoo bombres
tto distingido bien Fare- c, rt, hAr. I& Int) zlip rribiendo is itasta compensaci6n a que denen dereeba, por on dinem pueis------'lerp, r1o,
cido que tatto ezctatat Its cTPA"6,o do Una ......... ,
Ta- recauda ione- de is Compabla no alcanzan pars ello. Mitgo ""t rn.jcre5. Pot Mis "'o- mi su -b-ello, HENNM Y,
a Para poder tender adevmdam nte Ia creciente demands de elettricidad, aerh necessrio invenir
q fl-, a, pi" d'- Mennen It de ol:ylelrtsu .,Qhltrmm..",. e, Potadc-it dtll major
lu"M n.tunal lo cvriserltr4 Cgna- d-l mundo, no meno# de 30 millions de pcsos adicionales durinte lois pr6ximos cinoo afiot. Y ese direro ttue
siemp'o bien inado Y prew-, NO CUFSTA-)wW j ---- e abiolutamente indispemable para, merttner, mejorar ampliar of
tabletodotl dia. Li brilttntiot p ihlieo 961ci po,174 conlzeguirsse si exilt el in",Wv de uni, ufflidnd razonable r2ra el Inver.
de Mennen no contierie alcohol. Wni;ts.
sino tanolinA part el perfecto amr[diciontmiento HENNESST Es, pues, de cnnim noia general, que IGs tarijus elictricw seanjusta., y r"zorbables pars todos,
de so cobtello. iNo deje dt pro Ord a
E, nomwo quo ha h*Cbe ineluyendo al iwcr4ionisfa qvt e qaien, con su dinero, hare possible comr r eu reslid d I*111
Nrla boy miswo!, ventaims boridadeg del Af rv icio rV0 rico.
lam as& a cov aAe. .... ........ ....................


Brilla-Mina

ONSERVA SIEN PEINADD IL CAULLO
VTjf0_6U# PIMM AENN[X PAU HOMMS
: I
!"I", I I
,
ANO M ii I MARIO DL LA MARINA. M Plf, I I 1)L 0( it, fikk W, I i,.,', P0 &,A il,,111, -A
11, "I'",
11 - __- -_ - ______,_,__ _-- . ..... ____ ... ... .... .. ...... __ - ---- - __-, , _C ieren diversos honors (d Piden. que arudere el esettlaff;1I ,- "11.141)(11-ml once/nIflues df'1f-a#,vsi(1Bv11t) (Icto fit-6.41WO N, stwi(d
I
I 0 t r. 011JOWe Di(fz (It Guatefludw de f(ps i it s pect #lres fle nutsica csort f hwictj do m u v It fs mcf-cf1iff 4o i en Imnipt- fic Gfispitr Helancourt
i 1-- __-, ____,__ "I'll- I I I i
Iff-rim mo A4 Se velehr, I Sr ho im jm RfiiO,#dO) tflrylfii. rt # I .1 to"Irp, , "" 1, I 1,11- ,4- 1 n Ll 1'. :,
I 1 1 1 I :1, 'I I , """
to ett hm m r 6 nNer #1 Grifol brom islw o, di, lo, III,, iti,,tilificadf) ul 11 %,' I'', ". I'll I'll
de la brinderit c1lballa P" Olt, Narki, Ut AllaI Olt- 0 11,1.1 fru4peo,,tw c, Ollie tit, stm rnewqtr#,,,O f,,) c,,ft cillirvifiliflOid cm ill I, ct rvcogiflo Ild I k ,, I ( 4111m A f1f, ( 11( liv;O- I I I I ,
I P ..... I"I"0-1", I I ', I'll, '. ,
Ing Esene111% L11111em rf-sil V1111)"Irca eI Ing, M Vi I Lj 1 Nt'. ,ld,, ,v" -i -, ,!- 1111i", .11 ,I I PllidI I", 11 11 T, 1 1 -11 I 1-1 I m ar fiace N ,iri,,, dia, ; -1 .1 ,,, N ,I I id., I 1111111ort lltw fa , ;
I t', ", ,"', l I I 11 "
I I "", 6, I),,,, 1i .11 , , o I" ,- ow, i, ............. ', I-, I I I ..... , , _____- I I I ', 11 11 I 11
I .... -p-dj-W 1 I I 1 1 I 1 I I 11
I I 11 lf" "I 1'1 I l- I , ,,EJ ( 11 ', ( [ U l T 1, 1 , I , I j"
1 1) I A N T I 11 E Is i F IP 11 (0 F F IS I'() N' 'k I 1, I Z'1111"",; 1'1 111' I "I'l"T , , it .I 'lli, "Ie ;- ; d P V K R T () I
I d,,d , , 'I ,it', r ,'I I ,,, ,!'- I : I I 1"', Nb,!, J- ,- I "
Por Roberto I- tioltj.jrA, Pkr 3, R. 1,6pez Go ara& :-,,li", 1T t- -, lo 1 i" ,, izvl r ,cl ,; ., , Vol I Pvr- Bi,,bo- f I 1111t1d, I " : ,,
"" 3 K, ,6 1 I _, , i L ...... 11 ______1_1111_,_____ I I '! 11 ,, -q ,, I, i ,; ";, , ,111 111 11 i 11 I I 11 it" I --- I ,
... .. I -11 I I 11 I I ,, I I I I
: , , """". i'', _, ii ., 1 t.. : "I : ,1, 1, 1: I I l I I 111.
Y" "l, l-, : c" t]" X, ,, ,__ ,,,,,, ,,l 'I 1' -' , I "
N- -11 ,,, , ,, 1
't "n-l" 1, I 1 ,,,,
I M ,x ,,,, H ; l l ; t,,, ,,J,,- I 11 11 I I I I I I ; ,, ,:.
iv, 11;"! 'I',- ,,, ,,, '-, , I ,,, -, l 11 -1 ", :,' "l,"i'. I I I I .1 1 3, 1, 1 I 11
I i;rp I'll -!" Ilk,! "'Id, ',, 't 'I'l !:, , ,, ,,, ,li I I I
I I ,-,- 11 M,-- l F.i,,.,, ,,, I -,, 1, 11 t ,, , t i , I I I I : I I "
"I ,, ." ,:: fl l, 0" I,, .,; , I I I I I I I
"I ," "", ';', i, ,6, ,"' :" "- I ,: ,.11 : i 1, 1 , I t ,-,, ", "' t -I I, -, t, t, , : zi I I I I I I I I v ." ."
1 ;I, E-, ,,Ia, "; "t, 111 11-111 I'll, d '. i" ,,, t"i -, , I ; 1. -,,:*' , I I I I 11 "I , I I : x I I .1 I I , 1, , I z, I I I I I I I I I I I I
i ,I I r I I I i 1 i l I , P I I I , , I I I t I , i I 1. I I I ,, I I , t, i I I I I 1. I I I I I 1 I I I I I t
, I 1 ; '. 11 I I I
,,, ", , i, , , I I i l, ., i : : , , '. I , I , , , z ,,, ,
M." A 't, ., ,o, i I ,,, 1 11 11 I f". I , 4 ,,, , :-l 0, 'ill, ',I , , : I : i i 11: I
I Fl ,""I'- , I 1 1 , , ,, I
I F- ,,, l ....... _I- ... i I, :I ,-1 ,, Il lt -, I I I I I 11, I I I 11 I I l", I i 11 I 1, _, 11 d 1 I 11 : , , ; , t : ; ,,, I I I I I I
I i,, r, i I , I I 1 I I I I I I I I : ; I I I I ,
1 1 i ..... : ,,, 'l 4 , , , , ,, ...... i I :, I t I , , p I i 11 I I I I I 11
,, ,,, t ,,, ,,, ,, I l , I I ,, ,e I I i I 11 I I I 1 ;_ :, I I I I I ,: I I 1.
;'llidlli," 1 ,,11, , 11 I i ,II d, ,: l il 11 I I ,, , I I I I I I 11 t I e I I I ,-, I I ) i , I I I "
I , I , , '11, I I , ,I I I ,I, I I I I I i , '. I I I ': \ I I z I ,
it I!, 1 I I I I I I I ,
I I 11 I 1, 11 11 I I I I .1 I t,
, "'I l, "! I .", : I, I I 1, , I i , I I i I I
,,, 1, t ,,, r d',' 'j ,I i A l, M, y 0 i, T i A I I : I I I _11 i ... , ,, I I 1
F:, P-; , s'; !'I 1 t, l 11
, 1, t, 4" 't'; ", I , I , , I 11 I '' I I I I I I I *
1, -,,,,, '11;I- 1 11 I ", i _, ', "I i I t"" , : , I I I I I I I I I I I I .1 ',
";'1111 11 I 1, I I z I -,
,, I I ,,,
11 I .I I'll t" l,,,, ,i ,,,,,,,, ,, :, ,',", ,, I I I I 1- t-T,;,1l,1l-- I , I I 'I
,I 11 ,- q :, ,-, '; I I I I I 1, I I I
1 1- 111i" ,11 11- 1l", R- Ij T I ,,,,, t--- ,, 11 I I I , ,,i
1, --, J -,, I ... I 11 I I 1, I I 11 I I I I I 1, I I ;- i 11 I I I , '' I I I ; I I I I I ; , , ,
", ,", I I I I I I I I 11, t t I I I '
if, ,, !, ;z- a 'I'', ,i'_ I ,rOt, 1, ;, I 11 I I I 11 I I I I I I, I ,,- I I ill, I I I I I
I ,,I 11 1 2 I I I I I , I
I,111i l 1 il 1i I i t, % , eI", ,_ I I 11 -1 i, I 1 I ?, , t I I I I I I I
;_ t, i 1. I , I I 11 11 I I 11 I I I I t I I ; ; ,, .1 I :,
"" TA, ;, i, :, I I 11; I I -I I I 2 , I ,I :, , , : , , , 1-1 , I I I I I I I
1, 1, P'th", ;_ It, ", ','I'll 11 - 1 1 1 Ii I A!, ,,,, 11 4 '"' I I I I I
It -, I ; I I I I I I I ,;,,,, ,-, I I ", I -,
11 -11,1 I "" ,,,, I I I ; I "I : I

I T 'r ,, I :, T, I I I I I I I I
4 , t m I di t %I 1 ,,, i I I y I ,, I I T I I I il
,I I I il ;. r 'I , 0, F -Z I I I I I I ,i I I I I I I I j , "! :1 : I ,'', , I I I I .: ,
I"m P,- ,,, -1 d, F p f I I I I I I -1 I 1 I ', 't , 1,
1 1, I ." , i ,, I I I I I I I I I ''I , I I I I I I I i I I , ,, I I I I I I 11 I 11 I 11

tli I" "I 1, ,Ii, Pi" "", ", i 1w, 3 I ,;,I!, Tl I I 1. I 11 y
5" 1, 1 P VAM", !- ,, , A,
,,, N, I 11 11 I I 11 d. I;1 11- 16, l I "' 1 , , ;111111.1111,11- 1 1 I~ .1 I I I I I I I I I I t I I ,,' , , 1"
11 i 'I ,,,, ,,I:,;l ,:l, : o ...... i it, i ,, , 11 I I 11 .... t I I I I I I 11 I : I I ,
I I I ',, I I I I I I I I
I-- -11 I __11, y"I I I -' , '! 'I, "', 11 J- I I I I I ) ,I-,,,,, 1zIl,!,, I I I ; I
k %1"- : I I I I I, , I I a, ,., 'I- ,11 ,I, ,11,1 ,!- I I I I I I I I , I I I 1, ", , I "I I I I I I I I I I I ,
1, P , "I I ;," "I" ,. I 11,; ,, I I , 0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
I !: 1,1 1 I I e ., ; I I , I I I -1 I i 1 1 , 1 t I I I I I , I I 1 4, ,I I I I'll 11 :.- I'll , I I ,,, ., I I I
, I ir I lf, I I I I :
M ,,, ,, 1, I I : ,, , :, I , : I I I I I I
d ') ........ :; 'It" , 1 i , I, 11, I 11 ,- l 1, ", ', I I I I I I ,, ,,, I : , :, ,, I t , , ,, I ,
,,, T 0 '. l ,, N , ., i 1 li I , , 11 , I I c I I I I I I I I I I I I I I I : I I I I I I 11 I I
'i i" : i 1 , I e I I I I I 11, I .1 .1 I I I I I I I 1 I I I I I
1:1 ,- G l"', lt, 1;_ ,. ., to. ., , I 1, 11 I I I I I I e 11 I I I I I 'I, , 1 I
I I'11111 ,, n ,lll, I 1, 11 ;i t I I I I I I I I I il I I I I I I I I I I I I I I I 1. I I 1. I I ,, ., ,
IT Pal b 1, I,- t ,t I , , 11 4 , , , I I I I" 10 t, I I I I'll I I ,, , , ,,, I I 1,
,,,, ,, B"'t."! ,I, ,, , "" i I I I I 11 , rl 11 11 I I "I
I I '' I A 1 I I I I 11
,,,,, I ; ,, I c I I I I I'll, 'I', I I l I I I 11 I I 11 I 11 I I I I I I 1, I , I , 11. , I , I I I I
,
J ri , ,,, ,_ ; "" I I ", ,,,, "', I I I I I ,,;, ,,, I I ,!, -, I , , , I 1 , I I ; ,
-- 1-1- 1 -iii :,, t ,,i;, I :,, ,, I :1 I. I I I I I I li I I , I I 11 , ,
'I" i 'h- it ,,I- T ""; ,,, : I 1 , I r ; I I w I I I I I I I I I li I I I I I i :, , , , ,t I , ," r , "' ",
n- h d, l Ni-, 11 -,, t 'lr I .111, I I I I ,, I I I 11, I I 11 I I I I I I e I I I I I I I I I I , I I I I ', I 11 11 I "
-0 .... r- "T," ,I, -;,, ,', I l, I , ,- I ; I I I 11 I I , , , I I 11 I , I , -,i 1, "I I , , ., I ,, I I I "I 11 I it: .: I I I ,
, 11 ", F': , I -1 % 11 : , I I I I I 1 4 1 i ,,I ; 1, , 11 I I % 1 ;li,, 'I 1, e j" !, ,, 1, "
1,5 1" T P, Sil"""', ", :, -- 11 I'll nl I I , 11 I 11 11 I I 11 11 I I I I I I I I I I , ',: ': : """ ": ,
1- _V, 'id", _: : , -, , "' ,,, , I 11 ., -1 11 I I I 11 I -; : I I ,,, -, I I , 1", , l , 1, 1 , i 1, , ,,,, -1z j- ,
,_,,,,, 1-_, ,,,,,,,i_ , I I I ': I I I'' I- I 1i I I I I 11 I 7 I -1 I I 11 : l :" ; , i l I il , 1 I I 11 11 11 I
R-D i-, 11&t 1, -t- I I i ,,,, - t : I -, , I I I 1 _, ,,,l ..... , t 'I, ,; I', ,:, ',
'j -, I I , I z 7 I I I I I I I I I I : 1, , ,- I 1 I c 1 1 1 1 11 I I I , '. -11 1, i I I ,
,:- "Ir",f"', P-1 11 I , I I I I I , t I I I -, : 4 1 I 1 11
I, 1, 11,,; l''Iili , , " 1, -C ; ,- I I I I- I I I I I I I I I I Il"i I 11 ,,, : ,, , r" ,,, 1 , l" 1 ", , "I I I I ,.
P. r r I I I I I __ I I I 11 I I I '' I I , 13 1 I'll I If 1-1 I I I i I "I I 11
l -l T: 11 I 1, : . i -- T - I - I e I I - I , "I", l , , ,-, - - -, .1 _- I I I
II I I 11 11, f, I'll I I I I I i , , _', 1, I 111
r__Ilt Ili ,, I Ill I I I I ', 2 I -, : ; - '. i I I I I I '. I 11 1 I I I
"", Tl,! 1 d' ,q, I I r"I"', 1 "__ r ,,_ I 11-- , - ; " I "_ I , I I -, -- -- lt -1 I 11 f DIF f Ol Ily ,11110Z V V I I, FT I I I i m I ) r I I 4 I f, I 1 c i a
"i ]"' 1, ,' ; : I I r; e, ,, : I I I -!i- -i- e- In i I e I ; 1 5 I , 1 l, il ,, , ,I 11 9 'i V N1 I rp F rl I ,I I I I ) 4, h i (1, : I
',_ _I.,, T, !" ,7 l 1, I , , a r z , I I I "I
,-' %i- A'T!',"T" 11 7 ,- d 1 ,; ,, d 1,i, I ,, I I I I I I I I 1, I i or A m p r
11 I i I I- i I I O' I : I , 1 ,l "I 11 I 1 1, I I -1 I I 11 I I I eit : I- Iiil .1 i Iii". : I I 1, I I "I %11 I ) , 1, t I I I I t A I '' "I 11111r)(1, I I I I 111,11k
,, RP iI I 1"', ,I e _,. __ ee I I 1, I , I, I 01,1,011al 1 4 ) 11 or 11 n I ranN ill
I _2 ,,,,, P-q l, I , : e t 11 i I I 1 t"ll I' z I I z' 11
I r ,, ,!,, t ,, "F I I
i 1A; C, I u ,l if , ,,, I , T I I I I I I I I, I ,
I I , I I I I l" ,0 1 , l I 11,1, lt ,
"I'll-, I :'- Il i:3- ", ,_- ,f,_ '1 ... ......... 4 I , -5 _1-1 I 1, - I I I 11 I I "I I I , : I I I I I I I 1, I I l, I -, I : I ,, 1, ,; I I ,fl I ,
0, 1, I I ,,, I : -- I -1 41 11 I I I '.
",""r- I, ,,,,,, ,,,,, - i L 1 I t ; I llcl i .ill 1 "I I I I I I : i I I I I liY', i151 -?, (; r ,i iu -1
I I ', , 1 -, I , , 1'' i ", , i, 1 -, ,,
""', O, S, :, I ""', l"i t-, ,, e-', ', , 1 1, I -- 11 I I 1 I , , , , ,, *
11 I I I , I I I l I !,,,,:: I'l "il, 11 -I, 1 1' -, I I 1 I ,- 1 i Ill
6 I I I I , i I, ,; I, I I I ...
tl I Cilr,, 0, S t'n" d, F t! I 1 1 I I I I I ; -11i I I I I I :, % I I I :_ I I I I , i-, :, , , ":, I 11 I I I I I i z r ,
I I I I I I I I I I :, ,:_ ,, "i't" ni ,, 6,; 1,11 ,, .M! ,I, 1. ".
I~ i "" I , I I ', -, 'I, I I I 11 I I ,
IiV llt ,, , l, ,,, ,' I I 11 I I 1-1 I I I '11i '"' I 1; 7 IM ,,, "'tI," ,t, W, a!", ,, tW ,,,,I,,,
h Fl- d, Y lt m. 0, .'Q ,, A I ii _- ', x -, , I I I I I I I I i 11, 11 I I0 I I ", ,
's -,, pi!I,, '. C : I ., I ,-, -_ I I I I I I I I I I I 11 I I r , , ,' i 1 ,, l ,rl "', ,- ii
I 11 _- I ", '- 1 .1 I I it i, , I 't I I 1 , , i ,",' ll': ll,, ', r, ,1 I I'll "I "I"I" 'i,
1i ,l- f":TI t "" I'lli-1 :.4 d, I -r t -. t-1, "Ill L I I I I I I I I I I 1 I il 7 % ,!, I I ,, l, 1 t I ") ,l- I i ... ... l", ,,I' r., , I l I.,
,I d""n-1,"It, -n -- 1 I t C, ,,", 2 1 I I I ". v I : : I i 11 I I I I 'i I I I I I 1, "I , I 'I 11; I "I -i
I I It I I -1 I I 11 1z I I!~ 11 I 1 1 I 1, iltll- !""
,,; N", 1" : ", I I I I 11 I I I I ,: I i: I I I I I I I I I I I I i Ii
?] ,!,, F. U !,.'- 1 t , ", : -, , -, I I 11 I I k I t I I I 1 ,, I I I I I I I , 11 ,,, 1-11 r, 11 1 ,lt ,, I
I ,, I- "'Ilm- 0, I Ii-- ." 1, , ,. I I -, I 1, 1, 1 :;, I i 1 "i" 'I II, ,, "i'l,", ,, : I i A F, a 1,
I : i : ,
-1 I, i -- I. I 11
t-, ili ,' >,' !;! -I, I 1, I I I 11 "' , ,I, t ;, III I ", 1: .1 !, ., S,"al'i l 1 I ", I -1 c I I I I I I I I I .1 I I I I I I i I:,
I I 11 11 j, ;" 11 _" v 1"'I'", I,,, )" i" , 'i,- , "'l, ,lti
ill, cllllll 111t i- , I I 11 1, 1, 11 11
P, I I'll I , 1, 'i -,, ,,, 11 I I ,- 'c t, I I r , I I I I I t" ,pT, 1: l"'1-1i I I I I I i z I , '' il".0 I
,, '! vlli l "I, -111111111 ,,, I I 1, I I ", 1, I I e I I I I I I I I I I I , I , 1 I 1 ,, I , ")"I". I ,,, I -, ,l ,,, ,I
I 11 ,
I 1 I;" I,.- I I "i", ,; k'I, m I I I 1 ', I I , I .1 I I I I : , I , '11" : 1, I ll. 11 "I I ,, '' I : I I "I 11 I , I, ,,, 1, d- ,,,, t 1i A I'll"",
I I I .11- 11- d" , _- I , ", I I I I I I I I I I 11, I I 1; I I I I Ii, I , i I I r"i i-V_,I:o, 'I.
i ,I "I I I 11 I I I I I : ,, " I I 11 I I I I I I 1 I t I I I I 11 I 11 I I I, I I I "I I i I I "I ,,, 6V ,,,,
,:, ,, ,,, ,, ,, "'t"': ; , i ,, : ,,, , I 1, I I I : I I I , , ,, :,' ; --.Illl, I 1 1 ", ... ---,, ;- "t., A l i 11,
"i, I IL P V, I I I I I I I -,;, I I I 11 I I I I I I I 1, -1-1 I I I 1 I .1 I I I ", '' ,,, 'i , l* ,, .," , I I 1, It -11 11 1 I "I I __ 1 I I I , _': 1 'i"'l, I.
!,j ,, I ,e I ,,, I I 11 I I I,,,11i st, ,- , I ,-! : I I r I" 1: I I ", ." ,,, : ,,,
; I I I I li" 1, I I I I I I -1 I ,,, I yll ,-111 -1 11.1
,:,,,ll, !,6 0 i-, ,,, ,1, , , ,-- t", , i i, i 11 I I . I .1 I 11 I I 11 I 11 I 11 I I I I I 1, I I I 'I, '_ \ 1_1 I I,- z IVV
kldl-zl 1i ,_ ,- , ,, I I I, 11 I 11 "I I , ,,. 1 7, ft, : I :I 11 I ,,,, pt
Ilill ii7 11z-- ,7, 1 '! ,,,--"-" I -- ', "" , _., ., '' ,' -1. 'Ili ..... I e I I -1 I I 1, I I I I I I 11 I i ,,,,, l'- 11 I'll', "' il I I d 11tid ,, i I ,i tl IN 'I, it- 1;, I willll l 412, ', :1 Ifi-I C_ I ),, bl. 1fd,, 1-1 d dl -", ,:-, :", ,- ,,, I , I "I I l
I ,; _1 : .1 , ,I, : I TM1.11 I , ; ,, N 0 F", -W, llll P;1!I.,, ; d" "I'l
.1 "Ill I I I ", ,:": 11 I I I : I 11 I I : I I ,, ,l,, f I .., I A ,i I l, ( Ill,!, lo, -, -,i "., I A 1 I 1, Ill 7 Ill
I ,, v i , , I I I T -I i, ,:, i )!i 't I " , Z I I ", i, I ti., I I ll,,N, ,, 1 ,, ,du i" il, F_.- ,n.,,;l 7 I ",
i, 1 11 1, 1 1 -;, F': - I I I t, -, ; , -, I I 11 t, ,,, '. I I ; I 11, I I "I , ", ,, -,I,, ,v,, i i- -n l,'i$
", ,Y?, i 0 t I F I , r, I ": ; I I I I -i f ': q i mp, lfl" : ,,, il "! I f e , 1" ", "
11 I I 1 I C, , 11
:. I I I 11 t 11 I -t, I I- ,) Ixt ,ii-il I I I 1, 'zz I -1 I I ", I I 11, I I I I A I I I i kl' ,c, t,'A)I. I -1 I'll
I il; 1-ill "', I i I ", ': zt I I I I -1-11 I j ,,, ', : , - I 1, i T ,, i ,, i 1 , ,e P, P., -1,
Dzi-Iii-I'lP Y ' : %, ,,' l, ', , r I 1 I I : I -1 ', '. : ,,, ,, ,,,,, ,, :'i i i"', 11 1;, I t Ar ni, P , ,,, ,,,-!- fl, ,I H,,i,,, ] ,Ii;,".- t !, l", , _,-, S l i" 1, , , I e, I i _._ _- I I I 11, I I I I I I t I I I I 1 I 11 1 , T"t ,; , 1 1 : I !i, ,-, Fl trAna vow! 1, 4 !I ,,,I- -l- I'A ",, , I i % 1 1,1 i Nt,11 rt l-,i'-,t., ,:- ,
iiIl I" vl,,fl-i v i ,FC-- ; i ", :" : 11 -,, I , I 11 T 1 I
I iIII10 -', ", i "" I z 11,. I I 1, I :_ r, _ ,, I ;, : I ; , :' I "Ill I I , , ; .I, wr, ,, i Ai t _', l I, tr", ,,,,vi:,i '! 1.
q,, ,,, _' ' "' I I I I T, I I r % ll"11" ln, il"lild, l ,,
,i. r Altc M ,11 I I - I 1' ' T i I I", ,,,, q I,
I 11 e I 11
111! i
la MUSIC ,ii- t" li i--_ I : 11 I i., i :, A, -, I 11 I , I l:-, il i t ;, ,, iltli- 'A"I I ., t 71'',i, iT d ATI,,m ,, te Ul H,
i I 1;- "'- ("',"', it, "' "I" I ', I I ,
c"', I , - 11, I] 11-i 'I" ,, ,. L v 1,- 111T Aii,,,, t", :Mil :11
-Wl il -;' !- 1 11 : (", t,;; -I ,,1, All~ 11 ,I I t, ,I , ., '4- : I I I I I ; I I I 11 ,, 1, f I ( 1 I I I, t 11 I,~ ll, P10 F ,nim, it !1,2,1.11 P......... L, n- i-, -dd a I, 1,z 3111Z "l, o I-, 11 I I I I T 1" I I I I 1, 11 ,,, j:';': ;,,ik ,, i F rz,! ,! A- ra! ;,, 1 I, 1, 1% .
h ,,,, 0,, d l,:T' t, I I I '- I I I 1, I , ,:" , I I i ,;% lo" :
I'- ",-!"i Q, 1, I 11, I , , I
11 11 I I ", I I I I I I I I ; l-, l, i1:11 l!''I" ,1: I li '-, ,1 11 i '"il"
: ,,_ ,,, ,- Ic, llll it, i", ,,, i I't I I I I I I I I i I ... ': :
I I I I I I ,I- -) "t'. ,,-- J:o ,""'ll, I 11 I ,; ,, , 1, t: ... :, , , ,, ,, 't
"I i1it11J 11" t'Ii-, ll " -, , : I I il I 1. I I , I I I I I 1 ': I I I I I I i I t.- 1:, i , , , , I 1 1 1 It i 111 111, 11 F ,
%: ", d ,I'll, ,I,, I,, li" L ,16 , I -1 I I I I 11 I ; l I li I I I 1 ., I ,I , [" ,, : "
; l, , .111, III I I I I I I I I , I I I I I llj ll i. 1,- I I I I I '', i , 11 I 11
:"'' I I I I I I I I 1, ,". 11 ,, ,'! I, i 'i ,, A ; I , I I, 11 I I I I I I I I I I _t .
11 I I I I : I .1 f:, ', !-, l, Ag.
,',, ",' I ,", 11 1-1 I I I I I 1 I I I I I t I I ;,.,,, "', 1 11
, ,I I I I l 1'.1 ; I I i I I _1 I~ I -," 11 I I I I I I I t 1- ,,,,, I, ,V,-,o 1. I ,11!,,, i ." 7, ,.I. C'1-1'.
,,,,,,-! l" :-,, ,- "I I 11 I I I I ,
0 o ,Ilii. ., ,,, I I I I I- I I I I I , I I I I I I I "," !" l;, ,, ; , I I- '' I
', "" , ,_", I 1, I I , I I I I I I I I I I I I I I - --,- I-,- -,--
,ldl) , 1, i -,, I 11 I I I I I I I I I I I - ___ -- '" :I"j ., l. 11 I ." I I I I -1 I I -i I I I I I I -- _7
il , 0, I ''I -:-- I 11 ,, ; I f I I - .1 I 11 I 11 ,,, -, I I
1, 1 Il 'I'' ", :- ", 1, \ I -, , I 1- -111, 11 -1 I I I -, : "' 11
,,,11 I, : ", -" ,5 -, : , I 11 :1 I 11 f, .
i l ,e .... .. w, , '' I "", I I : I I I x I -, I I I I I I
I 11 11 I I 11
,,, ,, ,, l, t. ,- t: )n""i"', N ,11 I , -1 I I I I I I I I I I
1 !1 ,,,% t- '-t_ I -_ .
__,,,X,-!--', NORA MAGIvil 'D,; cum,,,
I )t_ 1,--!," '' 11 11 11 I 1, -1 1, I '' 1 1, 'I .- I :11
1'1 I I I i I I :, '' I I t''
,' : 1 1'1'11l' AILI'L_ 'I, I - t,, 1, I I I I 11 Ill: 0 19 ..*
1. I I ,- t'', 11, 1, lf 51 "'.1 11 I I I I I I
i,- ,:, ,,lt, ,l"", 1-1 I, 11111J I 1 I I ," 1. 11, 1, 1:, I I I -- '-- 'I- 11, I I -1 I I I I I' ,-,# '"' 1,
I --' -f 1.t, lt" , I 1, % ,,, I'll I 1 I I "I.- I _- I I 11 I I 11 ; 1"",I
;0 1 1 11 ,
I ,I," (, ,,, ", ....... I 11 1 1- 1 1 ,- I I I I l ,, I
'I 11 t" t I ,,, ," I I I ,, 5,e;, ,
*-11 111"' '' I 1 1, -- -,,,,,.,,, r ,- '' I I I I "Irz, I I "It I I I , I I I I I ; I
_W', "" 11 I '' 1, I I I '' I :,It, I "I I., :_- I 11 I I 1, I -_- -11, I'll, I I,-,,:, -,l, ,,,,-, 11,1,7 2111 '- I I I I 11 1p I li ,,'-- I 11 .,I -- I I 11 I I
1 1*., _l, C I r 1, 11 I I I I I I I I I
,1 ... I I ; I I I -11 z I vll I 1I I i I ..
l', ''t "" , I I I .. I .11 I I "
-z", I -1 I~ I I I ,_ 1
"I"' "" I A __ I 1. I i I I
11 _,_ "" 1, il 1, ", -, : "., , z I I : I'll, 1, ,, I r I lf I A 61' __A ) -,
'll't,
" ,'- 1111-11" I I 1 I ''I 11 I I
''I'll, I -111, I I I 1- I I~ I I -f*J- j, I- 61 Kl d 11 1. c"111" ,_ , I I , -1 I I y I I -1 I -, 1: I I 'It i; -_ If I , I T," I I
I Ir -, : o ", I , I : tf ,
1 ,, 11 ,,, i --, __ -, I 1, I i, ', I ill, I I ,
: ", ': I I',)
1, ,t-- t ," 1 , _n I I 1 1, I I I I I
'r Ij "', r ", , i , t- ,! I I I I I I I I ", , N I. ?,'r," 11 F 6_ -1 i I , li" I I .
1 ?, Vl o r :1 -, :1 l I I I I I I I A- l I, Ill 1,
i 17 i -,,i 11 r t, 1, " I : "I , T I , I .,""'l ,, I 11 I I I I ..
11 I I 11 I I I I 11 I I 1 7 1 I I % i-I
J 11 i", ; I il I '', I I I I 1 '. I t I ,-11,11, I I I -1 I I I I I I 11 "I I I I I
___,_____ -""-, -- --------- I :" I 't t "I 1 It :, I I I ''I I I I I I I i 1, ;i I I I
,
I ,- I I I I I I ,. i __ , I 11 ,
... I I , I I -_ - ,,
I T I v I
C a sa P a ra itu la 1-1 -, t', I I 1, 1 1:,,, __, '_ r, A ,; t'' I I -, I 1, , I I I I I I I 1 .1 -_ i 11 _,_ :
': ""t " d"J I I 11 I I I I I I I --- I 'i I
-1 I : I f _,IJI ,,:* I 1, 11 I I l- 1 Tl i-- I'' I
I 11 I I I I 11
I 11 1 I I I 11 11 I ;_ :_ I I , 1)
(le un sargenlo ,,-,l-,, ,tt1,1-"" 1 11 "", I "I I -1 I I I I I I '11: I T i, ff ,# I
t I 1, I "z I - 11 11 I I 11 I 111 I ;A_ , ," ., I _11 1 I I 1 I '' I I i-_ "I, -71
11 I r I 1 1 11"
't t 1' t I I -, 1, I '' I .1 I 1.11 ''I 11, I
de ]a Policia I , I -. I
I ;, 111 I I I I I I I ,,, 1 1 11 11 I t- ; M I z
!!-, 7';-- ", __ .. -1 I
- - ---- -, ,;:,! I 11 1-1 I I 11 I I '" I 11 1 0O,4 ; ,,; ,
11 't., "." I I I -1 I I -1 I I , I ; f I
I -rt'1'1 11', J- "'', 1, ,_ I ,I ", ., l I ,I
t: - I 11, I I I ....... , , 1, f, t I t,
"" I 1 11- I ,:-, A, I --- -1 I- "" '..- __ '' I lq I I I 11 I .
", '"' ") 11 I ,., -, I I , 1-1 "I,
.i I'll il I'll'i, N--"i -_ 1-1- _- Il- I., I I '', I ,, F .:" ,, 2 "., ,-'ItZ ? ;%v fj I
i f i, I 1. I ,,,
,-0 ,,, 3- 1 ... I j-,,_ -Iti,_ ,, ci, ",:", i7, , ,,,, I ", t I :_ , I I V, , '', i., "t ., -1 I
11 I -, d. S-z''i"- -- i -i- "', 'I" P-- ---', , ,- ,, 'r- , ,- I i
I F:'-,t- 1 I
't- -- %i, : -::, -_-- -'- :, I I.-- -, 11 I
-_- ..... I -- :,:"- ",- -.-,, -, I :"":,
_- 11,,,_ ,:1-'r," ".1", ": ", -, r": ,- -- I -_1 T- _- -_ r ...... I I I
i j-;I11- ," I 1, ;r, Z_' "' f "- 11 I "I 11 I I I Fi ,_ -_' 4, -1 II,_ - I I~ I I 11 I 1, I I I I I
) __I ___ I 'j, I I 1, _'. __ , -, I I I 1 I 11
t, "I", I tc "" ,_ -C- -, I I ., "t
111__:1, Fil ','I- A- -, I .- I ,, -_ 6", , <, I I -, -,,,- 'i I I 11 -1 I -1 I I~ I ,,, i'll" 1,
A'- ii l"11;-7 , I I I I I'll,
-, ill Fill -ell G;- 1 .- ,,, , ,, ,-, ---- ., , I I I I I , I -, , I I i , ", , , 7, 11 I I ? 11 6
11 p 11 ii, 1 F-M "' t I, ',, f l, " , -, I I I 1 ,I, .1 I I I I I -1 1, : I I I , I '. ,- 1 I 11, I 1 1 I I
P ,,, T. I 1, 11 I e I 11 I I d : ,,- : I , ,, -. __ I
-l I 11 ,'t,' I 1^ I I I I 1, I 1, I "I
1 1 l i*."F' , w ". - 1 ix -_ I P:, _"'l-, I : -_ '- I I _,
I 11 I I'll" 11 I I
'_ "'i-T, 'Z '_* F- i_ ,, __ I ",,:, -, -- -- Z. _,_,- c-__ -, -1, . I 11 I I I 1, I I I
.,,_I- , I 11 1i !P1 'I'' __11 I I I ;: I I 1: 11
I : 1, I I 't ,,, ,,,
7, 11 ": ; l "''"I , e 1, t --- ,,,,, , , f I l- ,
R, 71 1 1 t it q , !1,19- _, .1 I I 11 I t: z -1 I - ,:,I I %:v I I 1 ,%7 T U- 'q.- ),-,4- '-"I- 1. ..;ll
1 ', 61 ,- p t'r- , .1 -- i _; I 11 F, "d I I "I I I 11 T, I I I I ; ,: I I
,- ': l I Ip I t, "c , I r- V, , ZZ I I I I I N , I r A ,,, UNA ALP0.6ttA WAG CA 11 11 : lil" i,:. t. , , "" :, ,,r z 1* d",!_ "',- ,. r, I I I, -, i I 11 I -1 I I '1 I I I
-1 1, I "I i I .. ., .t I 1
4 l"'. %-,l;1l- 1 Iti- 'f ll, T : ,,, i, i:,, -1 1- Iti I I :_ I 11 1111- ti t , : ', F ., B" l ,i ,: ,- I I I ,, P- -J" I1' l,-- .1, "; ,f ,! ,.I d, 1,, P L I I ,-11, -- _! :1, f ,, ,, 1 -II: -ll , I I 1, ,N&, i- X '. ""i ,-t, 1, : " ,:, .- I I ': "' I I
"'l, I ,, ", f_ It, !! -,- ,;i It -f, it.- ,- " t&, "I" ----- --- 11 ,- ,"It ... 4, l ,,, t- ,.gu. '3t I i
-, i,-, ,, x I
Ill- I I ,I e'rl ,- -i H- I '- ,,, -!, I .11, 3, -1 '.1- p- ji-l" !. ) , , f,, _, ,,, T ,I , ,
1 '-S' J-,,,",! 1--," C- c", 1' ", ; ,,j I ', ;,', d, 11 I ""I, 11 -1, rt, Iz "Il- -- I I
L- - I ,l ,I d, P11,- ,t i" i" 1, -1 -- 1 , 1, d- Aq,,l t- .- t- 1-11 1 -- , i : ,,, . I ,,, - t" r- ,;?,_ia ,t itt, _, ": -'_-1,, d" I 1--1, ,,, I tt, i" -- .- --- 1; -1 I 1-1 l_ _,__ I I _t.I f, ,, a'!
", , 1 I ...... "' .- .4., ,.P,4,, ._ I .
-_ ; : ,", "t ; ,_ 1, -,4 8, E111i, i4pq ___1 I
I-- f I : I B"', , , '! , t" ,! _- I~ -, ",I I 1 1-l I'll Ilit", : 1 ,, : I , .,
,- i , ,, V rl: t, .1
,Z_,- vc:, I r ,,, t, , I ) ',I ,,, -, -, 1 , i 1, t, I ,,, -, ,,:" L, : ":I "" I I I I .1 I 11
I "' i 4 ', I I 1: t I ,: ""d, i- ,i,--i- -I- ". ,,,, ", 1: ': , ,,- 1. t". 1. W. I
"i '- -- I ,Iii 1, ,,,,:,_ I ,, -l ', ;",_,., ,, -, 'L,' ,, I 11! _, ll, I I '_ , I -1 I 1, I 11 1, I ,,, , , '. i, ,
I I 1, , I ", -;, i'll I I I "I I I N I ;" I I I i 1. , 4 ,, ', I'
'j.ii", 1 :t, I "" 'I i.
-1, I ,,, I till I I I ""'.. "" ,-, I I I I I ,_:",;'
I- dcl i i'_ ,), ,,_ l ," I l : I ,,, t ... l'; 11 -- IT, I I I L .
"' "f"; r, "'t I 11 e i I I 11 i, 11 , - ,. t, , ' ' I ', i I L 'I :,, I '! ll 1 1, ,,, ; I I
f, d, -.,I,11 11 i-l" 6 I ,it I ., __ I I ,,,, I I ; I I ,
-', -- , '-l 3" 1, I 1 i I "- I 7 , I 11 -,- -i 1 ,,, ., 1, ;ilw, C, 1" , " : 1, ,,, I , -, '- ,i; ; t,,' ,, J"';_ "" "', _J ,- -- -, -_ jr- , I I 0 I
,,, .- ", I, I I --;, ,I ,, C z, , , , 4, ,,, ,, 1 l"', ", , I I I
i 1,1 :--:!, lr! ir U ,,-t-! , ,, j p,-, [ i, ,,,, '' I I t i I ; I 11
C', I , ': , " - ," I- t,( ,,,, ., I 1, .I, I I I I I I --x ,,- x-1rwGT;m
'I" "' -- r- 11 I I 1; "', 11 Z- 1 ,I '; "" I '- --'- I .1 -1 e 11"', I -,, '. I I I, 11 I I 11 11 0
,1, I,,,,- "- I,., 1 111, r!. & ,i,)n ., 1._1-11 inl- I P" 1t1l-.--- 1- '-- , "l 1, I Ii t, I ,, t" I -,
__ ,,,

-;,--,,,,,, ,-_- ,_ ,-l ,,, ", 1, I ", ,
t,",, n -_,p I
I
1. I I'll
... --I'll, I -11
'I -..-- I 1-11 1-11,11, I I 1.11 I'll, I --l- "..- I I I I ",
,,, "I "I I I I 11 I I 11 1--l- --
.
I
I
PAGINA VEINTIDOS --- __ __ __ _______ DIAR10 DE LA MARINA-NIARTE I I DF 00U RE [)E 1'449 ANQ (XVr1


Fucra de la Capital 11 I acen, It U. .4mantiento lmra higienizar (I la liorovincito de 1". del Rio I
fIIAR DEI, RIO I' 11:11,11,111,111,111, 111.1"*, ll, 'I'll lli! ,.,*,., ,,,,
I j __ -,---- _- -, _-_,"', _----,__-_,______-__-,_ __ ____-___- __----_ , - -
__ I ---------- ,,,, ""' I -- ;,',, R;4-tj, , ,,Ii, I' ,;:i, ,",. ,-,*,
Capital I : I : "I $-1, ", ,.
I)IAR 0 P I iAPIVI, i Par ma"(40 Jarcillitt ,,, j*,,r (;omprino RodriKivrx : ,.-"",",,*i, I
r, 11 1-- i W ,# V.v I 1-11,i ,',11, .
I )otmAnict, ,,.,,t,,, -,,, blifiEN VESAPAPIrCr?' LON C O"C C O 11* '* ', ': 1 1111, 1,
,, 1 , "m I I , , p , I f , , i I I I I I f ,,, # *- 4 4 I I I a T 11 ,,, ,,,
........ 1, I . I I. I I i I I I'., I I ,,, I ,i b. ", ;it, i I , ,, ,,, z ^ I
0, I I ". , Idt, hid" I I d, I 'I It I , , I) t a W I ,: :" I , ,,, ": 'o "' u 0, I I I I I I I ,
dii! f I l " I ,, ', ,,'_ il ,, I I " ': , I 1; !a ,,,I I,,. I
1, .... I. o I, ,, : I ,,, I I I I I , ,,, ,li; I- 1114 d, R- 111111 I :.iit , I, , ',,.,,,.,,',-j", Ii l i I I I I, I I Z- "
f ,fn onde ,I, 'i- d, 1- "-d", d, ni, -'o,). fill. ,,qII ')I" Ill 1,111i, 14-', ,ii"'. ,. .% ; I
11 " r.' "' I ' t I '
ri" 0 iia in -od"'6" d, ,,, ,A-,, "i"I" ,liii", ,, "t"""', I tl i ,n,, r,,,, 1, I. -- ,I,,,, I I I ." I I I , ,g., 1: 1 9 I
tin J- -I r, nt, it ,,Iii, Ant,,,!, A:,F,! (1-i C,,1,,i1- fiF,- d,: :'.,- 't l ,n" ,-,- ,i ,nut- .1 I I ,- 't d", r I
tm "'id, d, !, i d d ""'d-, f, _"I"', -". y q- -'. ... "I i
I 11 ,11-,-- ,; l ... I., I I I I, Irlo, ("'t" '! "'I'rio J, q- 1,, ty q- d-de, i 1' T. ; "i 1,- ", g"'i", ,' , I 1 $ I I
l !,. , ,:' "
111111111- I dli-l" -pitll" E 1111'111,111-:, I --d, ,i I I I
,I P-tido 'lud"'.1 d, Rot-il-, ,, ,'- d, 1 11 t, ,.'., I I I 11 I I I
I' I- ",'I,, i,, ""., :, ', I
iii.". qu, fu prii-tlik f,- n I ,nmitn I q V Con vilrio AfIre, 4_11 luF- , z .., I I I i
qrilmwi,, , 'Iiig-d", ,li" hi; "'i"tid, 'o. 'i"ti -r, Iillriti I I IZ1.1Ii ,-, %_" I"', 'e, "I 11 . , I I I I 11 I I .- I I f ; i; 11 .111-11"'t- e 0, -, k
,,I,, "Ifil; III "i"'I" I -P, o ,,I.
ri-It,"Iritri" IT lir ", Z
I No 1 Ib qii, IT ,I I-t ,p ,gL q f itt-g, u n 1 -'it"j",
1, -- X- I, -, , 11;4 -, I" ,I, , i"', ,,- ,,,,, 1 ,,, z ;, I
-J;j tln 1,w,, ,. -,- k', q,, ,n,,id, w ;i d in n A T" piT I it I I, n. I : I I ", I x
't , .- , JAS VILLAS P-q I I , ,i I I I I
11i"' "'Irg, 11-o 11, -dd in.1f)'AlAY, d t"ogrt"), 'o, P! -ru-1- "I'll, ,
'ie I ,
d I I I I
I , I I'll, I 14 1 F..'rIt.-FA 111-rtnd, r, T-d-o
11111"ii'j" I 111,111 111 'Ill Ititil-111 11-11A F"to 11 k-,,. ,, I it ',-ii' I I 1, ,_ 4,:t. 9 rid- 1 1- 1. r'Ptil-1. 4, sl'i
o , "," ,4 ... 4, wita Clara F.b1- 1.-..t1.ym- ,,,ft-r Wit', x.y-M.f.d.-y-fie,1110 6i
it it ;, (,-,m,,,,n d- IT"t'l, d, i, ("im- dot R'Pittro 11 I ,". '' -4. Tl___ 11. ..
'' _... I S I ki- irfl.. Riria, -v.. herl.1 011.1ft'A", ii- t"Itrii"t, -1.1
crity)FIT, dch,, iim, ",", qii, ;, --ei, 4t 1A try qu,, h, P. I .1 I I I I I r.- t,,,
5- d' d 1. RptW-. 1 ""'ti-e -it- ', d, q,,, 6 1, I t:iykA" ,& rlrsT r yf t OR Y', rr "I., !", '- I i -W -111-11, 1-1111 ________,____ ________,___ __
,, -Iir ("Ai, I , , I I 7-11 il
,nfit;,amr,7t ,! l;,,,I, 11 I I I I I I I
il rt -! j", attl, "ci,-, '! c"A'd- ""If" d,1 C,,tvi j, I I I 1- I I I I I -:. -, 1-%, ,,,,, ,, ,,,,, , ,,, ,,,,,,,,,I 1 VMS Will I W
,
de L-h, it d"it, "'t, P" "F-1,, ;, ...... I,. d-ru y' Ili Ill!"", I I I : I I I I ", : . I 1, I I tr I I 1. "d, "" wem "IVA
I I I , , I = I _.! : "
nu, en todo" P_,, ', ( ,If,(,t ri ... "'Itio Ihj, qu, ;_ I" r I 11 I I # ,: I I I "" m
; I I I I 11" 11 11 I 1
1 I 1 I I I I "I i%
I I I -1 1 I IT
trnd, -kiiiih, ", f'11 :", 11-fit- 'I" ',rl,,- ,,,ru- iit, ,,,to,,, I I 11 K AU S
"'!'O" qu, ,it, I ,,, I ", I Witt j no in
i i , i, ;1. r"It a ,I, ,,,,f I 1 4 1 1 a
A 1, "h"'I'd Im I I d, ,I,,, "n"i t t I I I I I I I I I I r I I I ip. ,
r ,,, '!__ jtt 't, ,, "ful(Imnvttndt,,, e\,i,,i;i- I I I I I I I 11 C" m 11 I I
I
I iil',, !'gnd" ', ,,,,, 1, I , ,,, I I i 1,
, I .1 I I r I I I I I ILk k
7 '11'r 111111111 "I't,"] [,,,I ...... f"n ..... ii ,*-, ,"""t.1, vob ll "Iti, I I i_ .. I I I I I I
niri-, 'uhullt 'ttil i I I A : __,_::,__:_,-__"_,_, : -, ,','__-__ __ --
!,,-'T :111 m,, qn, RmIc(li I 11
11 ;l I 11" "A'A 11111:iAil 1 I ,,
11 ,,,I ""'ill''", ,ji I "Ill, il Trw, "n"'I"n- jito-- ,, V ,IT I I I I I *

I I '. , I I I I I I I I. I h I
1-1 I I 4 11 1 1.1'; I A. .
I I O . 11
I "", 'I I 'ttuiflanl, de to. ,,- 1,,- -
l'i,"111 -)"!I". 1\ .... t!','qiT,,4 r-, -, I _ i, 1,1 I I J O H N SO N !
111 111 .,- .
h ,,ii- q- 1111ni", 1" pl,"I'n", p-, -,117,11 1--k-, 1, .11 "I V 5
"",
i"." ;In "I ouirirow m4rit,%tt
.... All PIA
f I I i I TIFOV, 11,11114911, '.
dltcho' t I I I 1. 1. _%: -:, I r i
T, i"',, ind", If- iii"A"I'i", t- -iI,1i!-jii,, p- P - ,ti_ 1 , I I I W I I r I 11 I I 11 I 11 LYP A-21". A.?4Z$, r4-100
11111i't I n"i-l'- iridm"Ail'.. '' ,-, q- 'I ,ii- ( "Iu 11, ""' I I t i 1, 11 I .. ....I
I r I I i
,,b, ,,,,, jun',, 1,,:w1,-, 1-l"i'l. Pit,- "I"p-i" ri llcapi LA HABANA I :" , I
!, C4-i. -1r, ,,,,,, 'I"J'J" I "I'lirl"'It" 11 --- I Se T4W, I I I ,,i, i I
till 111 "... A, '- -, I I ,,, ill
e I I; ,- 1-1 I .1,
I 'I't, 1-h- 11 ill 11 ""'tt" J 1- t,)-R-'J-' v 111- Ifeirtna dfif Stir I 11 I I I I I I ; I I !
,,,", 'A it'le 'I (ritd!!,, 'i'le I-ttit ii" to, ("ItA rIj,,,,wmcid '! (- I I Fur M"fi'Lt I I I I ,-- 1--ell, I I
Mnifm a_ A"i, d, Pte"t., ,XciQt,1--!, __ ""' "' I I 1
4 11 11 1, "''' 11 I ,.
I'," "m li, tt-f. 11 "I 1r,7001 1 -9 4 6 2 1
"I I I I I iI n Fo t1n"Nr41111 ,,I I I I I I I I I I T I T, Il:, 11 1; i z i, ': 01,0 P ,,, P ,,,
IT-0, ,, itii-' If-,A tritte"OhI, ml tl Mi VN il PM [Ox A LOF rEnpi-it. I I ., 1, I , I F,
Anil is II .. .... ; ii, , I "'' --, I ..", I I, _'_ ', t, 9 7 9 7
& 'I F 9 '7 160 '7

_., ____, 7
nlt, d, Obf,, PJ-4i, v -,i -'t-, Proid-te, dki !o, Gr_, ,,r :r ,_,,, j,"',_ '. :1 I'll I 11 I ,,, 7 -,, I I I 11 I- 71 _: I I I I -1 T, I -1 i 11 I ',, ,-: i,--:,% I
I -:- I- t- ii I 1- "I : ", 1, if 11-1 1 1, I
'o it,,f MI -I mio."'n"l, ,I, 'i. -mU,,,Ait-', I . -, ,,, i* 11 1, '- 1 , " I I I 11 11 I I
I ". I -. , , i I "" I I I .1 ll, F--il "I,

I
E, -i"'. i, n1'qrttmrI ",,t 't, 6, ,,, e" ,Iimtii I., I I I 11 i ,. ,,, I 14 ,, I , I "
i- i I :., , --- _,_ ------ -11 I
iI- I I :, :, I , I 11 I I I I ", I I ,
ticul 210, iiw!, Dii,1mq.inti,, H, ,r, i, cttiI I'tucnrin, E,!, Pt,1-,1-o 1 ,- -I' T- It 1-1 2 1 I I I ,** ; , 1, I i I..., -1 T- I Mani I,---I- ,-, ,- I ., I I I I I I I I ,..
I '_ t__ 1, I I I 1,
lepl q'itt rh- ,, ,rl, "gr'g-nit pt:r, d, ., !e'rem", I i", g , I 1- FARMACIA
-,,.,;-, _z ,-, I ii I I I ,A 1 I I I 1,
rl y ,twtpda ,,!' -hnda.,Z ,, li.,,,r ,It Af'!TcRdi-,, cR;,ricbt,,- O-_ ,- - I I i D R A GIL
1--- --- I I eI- i - I I 11 I'll, -11 I I I, ", "I
-, I -_ I :4" I ." CVMPLEAtOt I I
i" l t I- 'I ", .1 I I I ..
me n", unA co a 1", d'ilmu, clmi, 1 tt- Iin dt ,-,. P-n , 1, I -11 11 I 11 I , f ,, , I , -- DE TURNO HOY
,,,, I I ,,, 1. I I 1, i I I I I I I I I I I I I I, I - Li" ' 1 IT'! 4 t 11 1 .,
jud, I M, ig.,[,,iii -- ,! uii-o ,ii:,nt,,d,, N., e! ,d ie-o ;-1 l i"t, I 1. I I ,, I I 11 I I ii 11 I I I I It 1, , : -, r -', "I, I i I 23 _t,0, 12 y 14 Vedadt,
4 ,,,, T -1, e. I I I I ,
"ni'dIA", tit 'tit"6n ct n elt Aiwo, I , ,,,, P I I 11 I I I .I- "I r -: 1 ,. ,,, ,, I "Ir", "I Ill r11 1!
T I: 1-1 I ,, , i!, , ,i
,,- t ": ,."T"', I'll I'll 'I",, I 11 "', ,,, :'- -,T !'F-6221 FO-1640
Hay ntrn, peir-f.t, if -, ,!,A.Z,. q., rtb- I It, I 1, I I I I I I I I I I i I 4 1 I , 11I T ,I
1 -, - F- 1,- ,,, -, , I ; :. 1, I I r I I 1'1, I I, il, , it, 1, -11
tido Pwin1- -t,. I .- i I , -1 -1 11 I I I I I I , I , I i i ", 1 1,- "I
E, eI q ,I 1 q IT , r ,i 1 ,, e pt C; ri I a tri, u t i "n -, 7 I I I I I I _, i , ";) ,;, 1, I" , - ,,, ,I ,'I I", 'i, I - ----- ----
, I I
,ho, q- -hoa hablni (It I , T,-,,, 5, 11 I - I I it 1,ticittItt"d- I, P tii, 1, ii4i'-, 'zi- I 1 -1i I I l, i" 11. ,,, j," ,
-paid, tl ...-t,, .,- w- C-, diAoi Mir_-66, I puditta 1, : !XR It. _- t- T 1, I -i ,' ;,, '-t 1.1", 1 ; ,,, I ii
^ - I I I I I --i-,", 1, 1. I -11 I d I I :. i, I, I I I I I I
gun." '. I .1 11 :It I, 'I T1111 s '.1 : ji ,' I I
t,, ,iitv;ie1ad,, W-1 ii- ,,- i;, di-e(ii, .1 T "i' I 11 - I - I I - I I 1. 15 li, 1w, I I 'IlStTAJttg ", ,i:, i, I
-1- I -l- -11 11 11 I I I I I I I 1- I i , I 11,
tnti I ; I 11 11 I 11 i'. I D E T U R N O I
,
,
it R N '
Icl L E y
(jut, ahora hblI conwicro md, Ii, r-J,1c deTt pttrftiLti ,in! I ill I I 1, -, I 'i, I- ,
it, ,,_ I I I T'I ,,,, I I'll "I I .1 I :, ", I "I I I I H () I I
ti- t 1-- 11 I r- T, , I :, z I I I t''. t'', ,I ,:, 'i T":', : ,I, ,I, T I
.6092 1
i ,dnd7 29 -. ,-v -- o'd. ,,Ie i , I I I i 1 n, , I I I 1 1, 11 ., T
t q'- ,,, I'll, I'll i I:" ,,, ,, ,;,Il ,,,, ,
,,, -nt'a die 1. ki-t ,d "t -1 111 11 ,,, lv -ItIc",,", ,- :, : i I I 11 I I I I 11 I i,,,,t,: Farmacia B L E Y
1 -Pkzli) tin dt,'- r qu, j ,, -, -111 "I'lut, 1-111 !, - .!,, i' i i, x I I ,, 1 ,- I 1, 1 11 11 -- I, 1!1 I I I :, '. ,,, I
9 T ,ell", I I, I 11 I I 1 ". I I I I 1. 11 1 4 'I, I 1. I I f" I L
rniirribiiit, ) q- ,idema,, ,I incti-tt, 'ti'l-tr, '- "" I I I ", I I I I I I I z, I I , I - '4 I I I , I I! SE M, l c 1
11 ... t" t, I I I I i, t '111i- 11.111. i., 1 F-3837
i-I 1Z 1-1- A I 11 I I I l I .,- ',' '," "o F-6092
..
c- rit"i. cit lii:. dt Pk ittt,. h- C-o riom!-z gaLd_ -, ....... 1-i I ti" 11 I , I i 'It, I ,, I '. :, I, ", I
I ,-., , : I ,,, I T I I ':% ',-" , ". ,,,,,,-, i 11 ," , """ , "'TT", ,, i ,, Vk
I- CuAlfii pe t-,,T "Pm j-ihl, i"'nit""M, ,It, -,Jpr pt 1'.1 -, ", -, -,. 1, I I 11 I I -1 11 1-1 , 11 I ---- I I I I I i , ., e , 1 411-1 11 "I ,,, I ri
ii. ""It", I I I "'% ;" -, I I" 1. I.' I I I I I I % ,, IT -i I I 11,
'. ii- dri .P jtidiipn, hl, ,,1I,'Art, , _, : I I I i I, ", T' I 7, I I 117' : I I I 11 I I" I I ,:, !
.1, 1 , ,, I I 11 I -, It, -1
Oione- )A --6n d, I N r f ,,A, I i I '! i I it, ; I I , c I " IiT ,, ': I I I I I I I : I -, I I I Gllill ",, i- x yz ,' ","'. I .tl :",, i ,
I- I I I I I 11 I I I I I I I I --1 1,
ei"Ancitil, crirri-Al. Irtmoo, mp,,, d,, t, ,n,,-I!It, ;,n,!,, ,ir i I : N ,,,,, ,, ,,, I '. ,ij 1112 ,
il. I "I", -- -: ,'_,.- l- '_ ,.; , -- :1 ?- 1, l Al, ,irtTr Diaz :" , I .. ..... T
I rn It,- Tte, I- c-l'. .hf- it, I I, I I .- .1, : , , % t ,,- -- , , ,,- -, 1- I -T , I-, I -, I "'i, - C- IRO Triiti A.O" I ,; :4-,',,; ,,,
t.ntti %._t _, 'a'. t -,t- '. I I I , 11, .. I I I -- , 't .1 ; i I 1 III, 11 .-- "
,r t 1-1- )_ 'T'- 1, "'. 7 iZta, I I I I ,I "", I ,- 1111il il 11 1-- I- ., ,- -iie,, I i I I I I i , , - -:,- I,
I- 11 I I I 1, 11 11
11.1 I 1 1 111--, ., , _-, -, ,, " "': I I~ , -1 I I __ 11 I ;- 1" ,- I "I "I --i-1, -- I
,', ____ I-- -!, - ". .,"L 'i t,'71,il d -1 ". 11 I 11. 11 -, i I I .. ..... . I 1- I I ; -, I I I 11 -, -, , I ,-hl I ,
I I- ,,, "I I I 11 1. I I ii-Il- I I I I i"-", .
-1 lit .1 I I -.1".1111 I;1It1_1__ :,
il, zr-!4 , I I-, - ,,,, 11 11 I ". 1. I I I I I I , , ", I 1. I 1, --, 1,
hm- y Poet d, R"', T, I I I I l, ", i ,_ ,
ico "TthIa "', I- ,,,, 1 I I I I I I i ill .- "-" I, I lill, I ,,,, 11 ",-, I ," I j I I I I
o clue w pi,,ci,!,i --, ", Ptim"', ,e , LA CPU- J Olk I OZA- I I I I 1, I I- I ., ,I,'r '^ P."t -,,_- I I I I I 11 I I I I I I -, :' T" "i ', I I i -- , I I,, i, '!
) ii m .1 l I I I 1, I I I e I l I I ; I I "" I , I -1 I I I I , -.1"," I -, 4 --- ,
yao, ex,,ep i- A" '46 ei. ;,ln z, ,b,,Tiw-d ci-i ,_." I ri, ,,, 1, . i' i" I i I I I I i I I I , , , I
.1 11-1 I-111", 11 I- I : I ,_ - -,,,-j1Ii1
hact iecmdAr uma frmir dt ni.ititm Apmto t ,L& pr:meta e-liri,,d dit T ;,"' %, -,'i, -'- I - _,, , 11 I I -, -, !_,_ , ", ,-,,, I
,- I I 1, "UMPI-ElAos
_- Tia I 1- 11 L'I,:1 T, _" ___1'1 _:'1,_, I 11 FA R IM A C I A SI
P tmtimo es ti d"Wititntritio ,It, Por,,; 1, dititip,i ": ,,, t :, t" -. a,
,C 6,, dt i" Pl- I I "I I' , T ] ,,- , I'll
z'-l "t- ,- 11 I I 11 I 11 I - I 11; I T I I .cll --- 115- 1 i ,:-, ,I,
slont, Prefertri- tIc,,(-Ile Awt 11 r"did-, PublIc.,I y 1, :T, rti- !%ii "'T i,-- ,_ I I I --, . I I ", - 11 wll%, I ", "I", T, I ", i" -, A ilt, ,ii,, i
L : i I ': i-r: ': " ,,, I I I ; ,-I4 ,,,, I I " ,, I -, I 1 II ,,,,,,, , I
I I 11 I -, I I I, I :- I ,I- "I I 1 , ,.
-- ail i"", -, 1 V T ,
drid dt .ICOMMir, A Ij fIrma, d. eqA, 11 tdeA! de it, luoLi .. 11 It 11 I I- - I 1 I I I i i 1 '1 I I 11 11;_11 ,-, ", I
ritconocitnitrit. dt I I I I I y I I -I t I 1_11J u,'JiCiA, 4- 11.1 I 11 .1 ioii tic a," , I, I 11 ,. 11 rl, ,I ,li !.I "I t , T de Turno hoy
i"; I , ,,, ,I I I i I I I- I '11 i I I T '_' I 111 1, 17 1 I 11 I I 1 I I I
,
I , I ,
"
No es Jan irim"T'l '] pmveao lie lr ,,pi,,I, di, ,,,r !it ( it , I I I I I I I I 11 I 1 I I J t I
,,T', i t '. 4 1 1 I I I I I I I I : 1 I ,i 5ill m A m T U g
I I 1 I t 'i
, I I I I -11 I I i " DFSD1t, BAfAIA A PASFO DL4 !
Rtp,"e tatites, c"a'd. w0g, 'it" v-d"'t.j (i i ,I n --: Prtt- ,i- I I I I I I I I I I I i i
i I 11 I I I I! ,
1 U ciii_ Afr.,, quir I., -d, 1, ,,6: I I I I I I I I I I I I I i I I I ,, : ;! , I q 'it till i1i'm i qAPM j
't" 'i", ,T- I I 11 I 1, I 11 , "I ,I, I I r:
i,!,, ttll 17.1", I 1 t ,, 11' ,, ,j,3.,w1, , t", I 12D
I I I I I I 11 I , -I A 0,1,,,,- , M.3a3_1
,,a,. e, ittnbu, ,III., miditt"A "I-IT!" I ,, : Iili ":, tc--, I I I , I P'n Ent-iflue Quit-tl, N
I f 11 I I I I I I 11 I I I I I I , 1 ,Toi,, !,I, J;,, ij, .
dad,, iiuti .,tiwai, ,,,. cilpdii ,I,," ", mi, _',t, '1 iii-Mal 'I ", 11 I I 1 z I I I : I 1 ;I I 1 ': 'I 1,1i T n,,i, "11. A -()IC,
I I , ,,-, :" I 1 :'- "e" 1iiiI A, C2!5
Ki't"mu", del Prd- jIjii.", Ct-zn, I __I, I I 1 , : I i ,i;,-,;,itt ,to Mli-,11- A-043
I' X'!, ,I:, 11i i'l - P-11 v'- I KFl z "k 1 I I I I 'I, I I I ,, .1 T, t I I I V ,I, a6l
did""o To + "It"t',i ;,v i,, -m , I I 1! 1 '4 1 I I 1 -22'2
,:,, it, 1- 1 ,, ,,i .- ........ I ,;, I I I I I I I I I I I "I
f, ,Ilida 11, ," 1i ,I I I 1 I I I I I I I I I I I 1", ,,, 1 ;, z ",-,", zu1,t,_, m_10110
'! i7minx, 1, I,!, ""',- , I I I I , I I ; I ,I I ,: L:ii,,, 'N", I0 ,,,,,,, J,- ,,j,,jj, ,,, 'l,
qt; A I d, ,; c-6, !I -t t 'j", tct- __ I 1_1_" "' '' 11 I I I I I I I I I I 11 I 1 i I 11 I I ,, ,, .'rl'd-1,1 21i '. , ,i,,, 'A1127"
I, 11 I I I I I "I 11 I I F"DY I'Atiit,() VE NLAPTj a FAvRF
6;'i'n"', it 'l l't" : ,i,,,n;,,, -i" I" ,, I I I ) 11 I I I I I I 11 ;, I ,
"I I - I VAHija
kAy ningurim- I "i tW ), "i-, "i" 11 ,,,
I "I 1-1-1 il I 1 ,i. ___ _-,I,--is Mtgi-,rj rz,,-4"4 4 5
_pr,,plito ri,,,,it,- ,, I I 11 11-11t.111-1- 11 -1 -11-1- ... 'ei :_ I -_ I 1 I _-_ "I'll, 1-1 ", , ", UV l
I r_"_7,il __,'1,,_i T,:; il _1 1 I 11_-, -,,-_-,, -_ : ':
- -rtTr el -cVit, N 1,, 'it I I __fi illll P ," I I 7, --- _-, I I .1 : I I 1, I ,, Ti:' R-- ', Ski, N-)16, M-ItFl,
i"', I 11 11 I I 1, 11 I I I '' I I : t.!,iij-,
I 11 I I'll .1 I 11 I ,,,, 'N,, -14
1-i;,W g : ...... -_ , I I I I I , _. i Ili I 1 I i Il' I I : I" .
I I I I I I I I I I I I I I I i, I ,tI, I ',, i LA.'ato t,'n 1 eIt
il, i _' "e ,", I I' 11"11-I i",':- 11;'1 1 ,,- I I I I I :, A-50'.'i
I I I I 1.111L V F
I 11 I I I I I I I I I I I I 11 ; : ,, I I I I I i", I N I t, ;, . . . r11-1 12
r'l- d"n" "torithr, ,.,I 't"',"'i ,, li'l, I I I I u j, 4
i ii,-1,-tiI, -i- ,- ii, - li5, -- -, '_ I Il .1. I I I I 1, I I I I I I'll I I , I - I 1 J A-11till rllwl:il 145 . . M 4;3- I I I I I 11 , I t ,- 1 I111-01, *11 F, IT",
........... 1, 1! T I I -,, t I I I I I I -, I ;' I,, I .. .... li l ", ,_- M 11
-I, "ller, ,,,TIii,, -.-'"'! I I I I 1-1 .1 I I 11 I I I" I "I' I I '. I i I -1 I I I I ,, ,,, li l I T, . m IMP
.1 I I I ''I I ,,,,, , ,I,, r, 1, "I il,.W l . m R11,
,der-- d, "i ,,a, ,-'O, ,,! I I I I 11 : , 'I"I" i, c : I
, _-, I 1 I I I : 11 I ITT
TI 'i I I -1 ,- I I ,, ,Ii ,,,, .1, L:Iri-, ,, ( :" 'I-gi,, ,
I 11 I I I I ,' ,' "I I 'I 11 I A- 4,T, ,t;i,,,ga,,
cnedo,- pilrl -ii), ,IT, , -- -z ,- I ,,,,, I I I I I I I I A 19116
I i, ,,, I- I I I I , ,,, M ", ', -4,S41
:1 I I I I I ,,, I I I I I .1 I 111111;1, III'. k
M P tin 9 ,A '. m M n it, t ,, It ii '. I I I I , : I I I I I I I 1, I
1, I I I I I I I i I ". : 1, I I I I M V 5!I
I I , I I I'll,
1, F -,i,--. t 11 I I , ,, ,,, I I I ,, i., "I- I I ". I I , ,I ., 'i'l 711 "I VITTI ,,, I38 ,,I r. CT- m-m"
P--I 1 ,fi, , I I 1, : I 1. I I . I ., I 1, , i", i 11 11 ', -- I 11, I. i, it r, _- I I I'll i I I I I 1, r I, 1', f ;I- --,J, V-T 445 .1 -t-63,.6 I
I I I',,,,,, ,! \,,I,,, 6 %- ,. I I I . ,, I ,it It il
1 i, I,-, m Jt 13 ys: : Aln t r ,:r & % I t1l 1. ,,,,, ,,, I I I I- f11-1 "I %"," "' "" 1 Of' ITF PADIM VAREIA Flti TA
i'i, r ,, I 1. I I I'l-, )l, "" "" "
n ,XGtk I I %7-1' r, 11 11 '. "..1" "' I "'
11 I "I , : ::, '- :" 1 ti"i"e" I Witt 2,i5 ,,q C ""o'ril 4 U-15540
__ __ __ --- --- -, I I I _-, __ '- I-, ", I I I 11 - ,,, I l " % ,,, :, ,,,,, ,
-- I e_ I '11T I I I i, ,
I'll '),"'t- I I I I 11 I 11 : I I ", " I 1 ,,% ill ,
!"', 11 I I i I I Oq,:-ij . U-&141
I i 1, ,,,, I Y ." I I 1 I'l 1, f ,, t ; I Tc" ",
11 I I I 11 I -T! i !IrIc Tv 's
I I I I I I I I I I t* I "" I I" ',I' "I" 4' -- I 'l I t' rit-", I,,, P, 1,
San Juan dit, lq, Yeras ', ""' , ", i; T I 1, I '", I 1xi 1 ', I 1 I -" z I- I ', ,;, '111woItc , V.2
I I, -1 I I 1, I ", i,
I, , , ""; ", I 0 .1 .1 .1 .. .. U-2507
', ,,, : !",,',7 1, I , _- I I I I I 'i : -, -- ," I I 11 : I 1, '"! I I 4, "' Sajiij f,3
i I I I I I .1 I I I: ",
'i I I I I I I I I I I , ,,, I 11 I 1 '4 I I I . V _vk s
Por OrtoijetJ PiArez ()rfttla I I I I I , "'I I I I - I ,,, I,, ", ".: I -1 "'I'll; I~, ."
,,, a ,, ''I 11 11 !' ',, *, I I "I : '-, I -.1 1- , I I I I I I I I I I I I 1, 11 11 -, l, -I I , A%' Mt -, 211% ,iq Bnnet V,6aoo
11 11 I I 11 11,1- I I I I I I ': I I : , i ,I:, , 1. 1-i"', '. , ," "r, i, I ,,, I, : --- 1-, C. !T. U1 0 --ii ,
-1 1 ; ,Ilr i 1, I ,, I 1;, 1 1,, 1, ,,,!, 's,
"toliMILIN-11 -It ?no I I I I 11 I 11 I _,- ;", i" - U,&Ul
A ;TIVTD U LEO.MT1C.S I V 077
EITT, I ." I I- ,-1 i I ,,- - I bf I ,, Sol dld U 7M
D- .-14,v 'i-,"""', I I I I I I, .1 l -, i I ,,, ""'
P ,,, ti I I I I 11 I "I I I T, 11 I, 11 11 ,,i'l F I -6
,, --, 'I"I'l I I 1-t ,)Tt I It 11 I I 1. 1 i I I 11 1, I I 1i , I T ,, ji d, tvg-i, Ii I 1 "," 1, -1 ,,, i, 11 T71r, I I . M-4654
,, ; 1! i ; In" I -, 1-1 z T, i" t -_- "' ." ,,, ,,, I I I I 'i I "I I I 1. .: 'I -, I I It i i , 1 "" "I I ,:, I , ,_ F- Li iizr, ""'
Iii,111.1 ilile I !, t- !T-,", It 1 -- 11 - , Z ,,,, l- I I I "I I t, I% I , 11 'i st,:'d.1 , , 13-191P
fll .,* 1.11 11'11 , ,,- ,,, ,,, 'I k,!,:, 11 1-11 11 I ''I I I I I I I I I _, I, ,,, ,I "! , 1111" I ,: &, "- 55 1.11 F,-, . JI F,374,
I I',' _" ; ,ii,, I I T iT, I I I I ., I I I I I -, 11 1111.1 t, .- ,, , I I ,- ", 'A t I-i z, , , ,,, ;, ..". ,-t- AT, G:.] 3,1-tu, TTM m
-- 1"i-', yi-, 11- I -- '! _I!T,, .1 O A, j -_ I
... ,,,, ,,, ,'I, 1 I I I "I-- - ,- "" T",t"', i i" .", f" "" OFSDE AVV M\' CAL 11, ST VL
"'i ", -0, I MAT O z ks I 11 I T I I I I I 1 4 I I IT- , 1",
I ,,"" 11,111i "" ", .,, ,,z, 't -,, I I 11 I I 1, I
:i , I ','I 41 11 ,, ,I I I , I I ii, , I 1, I I I Ill ,i ,. 1 i ,,, n- 'i __ ___ , __ "" -",-- -, - I I I ,I I 1 .1, I ' t-a", ", U10 ALMEr"I'm"Es
"I I " I 1, I ,, T I _! i ,,, 1- I, ------ ---__,_- --_--_-_, --I',-- _1 i .'"'I'I""'I"
'', ", __ I -t ',I it , CirdemOk I "' "' r ""' 1 Ciil,, I", N.. 25 N t, i I, I ? .fifm
-i !,_ 11'1 "Ill I'll ,
Ii'l it. iI . i, ", " I, 11 I I I I I 11, -. *,,_, ', ii 7 kn!"T Sag it v .1 ,,,,, ', C' : 15 -, n 2 1 . F-63S3
I I 11%11 "I l 1, 1, r ,,i ,y;i
11, ,, 11I ,,,,, . 111 " Por F- GO-AIP7 P-A-tilliI ', ' ', I ilp 1,1 11 1, ,,, 11 !T' -1 !;,,-i- Z-Itiltl ','I, W,- ,,, o, B F-M
,' It, I , :,! ,I , " , , I'tI 11 iilt I ,; ita la G ra i
11"""', ,, ... I ... 1 1, I ,,, i'' l 1 '",:, i 11 I I I T I I :1 , 1 : V,,r Enrique Isoba ,,, I '' , , "" 2 '. JI6 I "". 2 v 4 F-til"
I I ,1,1 ., ,,i ,!, i - 'i I I ', , ,,,, c"1= 1 ,., 10
tIt I I ".1, I 1, rt .I.;.- --it, .i c!" ."i", I , F-&,,QI .: I, l, IT I F" F" ,,,, ,cwi, 7 ,, "" 60 Pr- F I F F 4044
,_ -', I ", 7 .... .. 1 ; ,
. .... ---- -- ,I I ii-,I,, ri., .,14 '. I!,, ,,, ,i, M ... 1-i", : ai,- "I I ", I "":,_', -- ,11 -- i I- : 11 11 "I I i ", 'i-, 1 ii--, ,4t, ... ...... !,,,, t- -, 11 I I 11 11 I I 1. NuESTSA Px "011A ,
'N. I I I ,:" ,,, I T, 1 , ,' , : ,',', ""', cit il 23 No, 130J, 1 1 14 F-ii2V
1, -- 5- ". ",
"'t- 'r, ,,, i, I "I I I,,,, i T- ) I ,,,,,, 1 I I I r I I 7- I "
1, I I , , , , ly T, ,, I , I 1C,11" 7 N, , -1,I, 7 ,v 19 F-1,463
I, "'T 1 l I I , e , T - 'i .,. I - It' 4 1' r' I"' I r I I I 11 11 -11:
I ,2 1 I I I I I I , I I ", , '. ---- ,
l" I '-, " 7 " i', 'i I '4 " 1 ", 11- : ,,, NJ
Ci' ., IT, I % :'11' I -- I I % I I 'I ,- '. _'_', I 1i % -_ lti 21 v IS Fdl.' R Ce.tro P-Mi
', I I z "" ; I -1 , O." I, l ., IiIi ii ".
Irli"', iiT" I rr'- I., 4 """ I I I I 11 I I III I I I I I I i I 1 "" I Z_, '11' ji,: ,,,
Ti" 11"'I 1 -, I I :_1 I :,, I I I I "I ; 1, 4 I r , '. , ri 111i I I 'I, I ,, 23 ,, C,,! d P-9314
-, , ,- , I , , ", , I I I I 1l, i I I , , q I , , I , ., I I I I 1 11 "I i I I I T1 : Ll 1- t- iiil, ell- ltif)R-A, DilL ijONTF Y
", I 'I :- 'I, I I I 11 'T" ", 11 I I , '. v I j , I ", I 1.1- I I ,, : ' .' I j_ ST r;
t,' ,__, , I I I , i I I, I 11 : ,,,,, ",- , I, "i ", ',, 1 ', i It '_ _: I'. ', I I I I "", IT "' ,),- i" '. I _, f0t; SUAREZ
., ,,, I i ", 1- "'IT'. 1, -- -- I I I 4 1-1, ,,, -_ ,,, " I ,- 74 -,,, Z>r ,,_ X- IM4
it"! t- 6, ,, rii ,, 1, :,, ." i"I'llil., -., I ", 'il: IT-- "I I , I F : - r ,-"I "I' _1, 114-g,
"" I -naeI-, 1'. ,11 1- , ,, 11, _', I ,, I 11 I I I ,i I - I i I IT -1 I -_-- - I 11 11 'I, I'll r,- 11 I 1, 1, - ,,, "." '--' 10 d' (D "b e C"'i"I 1 -7533
"Id. i., 101 ,I)- _i:, _11 1, .1 I 1-11 I ;l , "i, I I -1, t 11 , "' : ,,, ,.7 1 'I , - I F-T, P- 11 , I- _-, I ,, S, L_-- ii-i-, . I '. W
.. I I I I 11 11 I "I't- - .- , 1, I I I F-11 I I I - t0l,
I, ,, 'i 11 , t i ,, e , , , , 1 I % -, I T I'll -11-1 i,
ill -, 1, "i" ,I , , T, : '. I ; I I I , I I , I t iii""T "i" A', z I c -I ,In ctI, O ......
11 I 1 -' 1' ,It I , I Z, I ,. I IN"i ,'7 11 -1 1: 7 :', I ., I 11 I I , i" , I I ,; i- I', , - T, d-- 1-1, ,I
n" I I i "! t, I I ; i :,,, 1 -- 114 I 1 11 o -" [11 Ate, C, '. I, f T I 11 I S097
""I"%, , , ", I 1, _1 i -1, -, 1, l. l 11 ,11 --,-- I -6 I,, I I ; I 1. I ; It I I I ,,I t I, I ji-i it. (),toy 1IJj,,,r,,i X,1717
I, _, ii,,,,, Tl, ,:,, ", ', T, -, ,- , 7i,':1", , il Ir
1. ,'a ,,a 't',, "I 31L- -1 , i ., l I - I ,'it, - -I- t , "I TT I- I I ,,,,, "" 4 ., , I r F, ,
I, 11 i t",4,i 'I" qt, cittt]'n. it Ll",
I,, ',,-, ,, I .11 -, -,I-- _- - I ". 1- 11
it;- I ..... I. I , , , i ,,I-,. 11 ". cili""', I: 1,
li ",el 1-!', 1,11111" q_, "' I "", I," f I 11 'P I ,,,
, 11 11 I , I 'I', i!
""I". d""", "I I I I Z-j' , C',Tnt L_ R
, ,,, 1,", ,r I it. ,,- tT_ 11 I I t, 11 1 - -I,,, R ,,, P ,r '', ,--,, C ,t ri. -1, 1, I _-T. -'7"'r -g '!" ,.,. "" I "k
I 11.11-1 I .11 11 ,, iT_ "" l iIti r ,4 T 1 I 11 1-- i", 11 I I -_ d I "
11 ti 11- 11- " , : c I ti "', -i, ,' I ", , , l "' ,: I I ,,
1-f- d, ,di, 1, "' I, I I -, -I 1- 1, 1--', C : ,,, , , --- I I- ti" ", T ,_ 1 1724
1-11 '' 7 I - i ,, ,e ,,,,,I,, 1 -,'', I,, -, 1, i ",
,:"I"!. v"", ,; e i , ,, t ,,, 1 , 'l ", '' !, i, I I I I - T-1 ,I Ju "n L" 1 _A,10 _FVM
I 1 I I 1: , ,, "" , i r i, , ,!I, ,, i di _gi e1,;,1,-,, -11 i" 11 I "I I ;" I ,,, I , , I __' Til _- -' itel "'r, 4 sm _AT b 42Pt
"I I I I I I Ile'', i :, 1, , : '-ii -- T 1ENT,,0 A,, UIJFIO "' I "4 _;',, Ift
'- ; , ,Z, I i, , I % ; ,", K:", :1--:- 1, Ill -,- 'r I , 'I tl,' - I C, E It n 0
I , -11 I -i I ", ", I I I I'll
Tt et,, fl ," i , ,I', I rr I I, , I
, .1 11 lili ,11 I , I .1, .11 I , I I 11 I I .1 P c7i'l rr". 2K ef I PtZUe 1.41,U
_Ill -,, 1-l"", ,; I ,,,,, I I :: r 2 " "I 1 P I , ,, I I I I I I ,, I i 1, ,A I- a 11 1, .. I ,
"'. rl, -1 I'll I .1 i I, 1, 'VEY
", d I "I r-' I, I ", --- ,, ,, 1- -,, I--- !- Riiti- ; Ii _- I 1. 4 VAG 0,111, del (74ni-,a N. IM . m- Its
nf,. e,,,,,l6 "r," I ", , ,, :, I I % I ; ,, T I I ". I I "I I c I I I ',I i,:, 11 P"'. - I-- "I .91, il I 11
1, ,, -, _- 1, __" i , : 1 ___ T 0; 1- I F Iirelcl. I S Qui,.jr 1 1.74M
'g- 1," ;-d" ",t,,,,,,",, i_, !" I, , ,,, t:", iI , I 11 I i, --__ I-, "I ," ", Q%-_,, ', JI-', I-, tjIT.k.N(]-LAVTO ,
:" : I -1 t -- 1 7 11 11 -, I I
A, s,,x, t, 't
ir -,- 1-,. i -, , ". I I , I 1' ? ', It"
-111- , 11 I, '' ill II- 11-11 -etaral Ath-liti(lit
1 -_ ,, I, -, ", ,,,, 1, - I I 11 "' I I 'I I 11 1i "it, .. : ..'a v"i III it'' I _-, Nb7 t. I 11- 1,1 , X-14M
I'll III l 11!il;d. I'I-,, c,, -T _:"-, t, -, ,,I q I : 11 ; 1, I", t ... ... ,- t L fi- Fr ,I, W6 . I X- 33S
t, ,7, :i.i, I I .i., 1 i t .- ,- 1 ,- -, T_ It, -, -1, _- t" 'i 1, , , ,,,,, I, IT P r A. M, C.Ilado
e, Ijilh 101, "'ilt ti"', I, xii, ,, 1 1'-ril : "i'll, I ,e'_ ,3_ ,,-, 1, 1 !.,- !. ,
I," z li-, I, 7, d, M11-vit, I VIlelint : 14, 03
Q'i A NoTi.i,,s I I 1 'I,)- ia C.,
F i !t1ulliIIIII17 11 1 lli i I 'iI 1 , ,, I ," ", 1, 1 1 ; l: T. I -, , r 7' ,,iI,1 _! '-i : il I lilil. e;_ tlll_ I I ,'it ", I I ,I 0RAS it 1, i --1 ,,, ,,, -,,: ,l z ." i", 7- 11 C ,Iiri, -'j, ,].! ,, "t-, Ev, "i 'A 374 TI- 7_11iij
I ii-t", C;- -1 I 1 t il. '* ,,,,I 111_ _1111' 11"
I iz it ,li, ", d. I; tll'-,-n I!, I I '- '. ,--, i Of '!ITD Irl il' 7al ii
,,,, '.!,i,1 d, I il", t tillrll z 11 -111. j, -,Ti l " ii- -T- i % 6, ,- ]I- F .ncvco E. w X 23"
1. 'i-IIII. q. 1. '- dad c, "' -- ,, 11'.. ;i ". ,z I "" 't I F ,i ;,- ti, I""', ", ,,, ,n, I ._,.I. ,c, "'i 11 1. I - i 1111 I li-1-1, i, r i. % F 2,,, ,:
1,. ,tdfd. g-tilri-I, ,, -,, i,:,t, 1! -_,, , ,., ; ", i", 'd,,- I I"- Ti IT o, ti -Tl" ,-- n i--I, 1 ,- -,ib-k-,, ,-t i- ;;i ,L, -,'- ., 1, ,- ill "t-Itill ,
-- I i i'll ;, t ,, n 11 1!1T!, 1, 1, % 'I". I T-, i
b.,:,-, ,, Tr", 91.1%!T- Itl I 11 1- f., im-, -1 Z- ,,- dI-ti-, d, ,,,, -a,"Ifi- ...
1 1. .-I"t. I I, I "
,,eg, h.1-1 I pi;-I.1 .! ,t", 1',;i, ,,,!,',, !,, 1-19.1,T'17 i ,I 9T.rd", n,: ii'l-d' i- I I ,-- -, ct ...... % 1 !, 'ga ,:-d_ i i; -- ,_- '- t,,1-,, ) ti, III ,
1, 7i -- it i -- !, _,, ,:: FAM
_, ,,
7 C e -:r" F'Iii '!- !_ 'i '-I "- M, ,,, , ,,, ,- clt-a y"'t, _AOP,
a t I d 1 o 1-y-l't- r of-T,,i, I : ': t,, T'l ", Zr _,Tt -j- ,,.1il 1, ,,,I,,,, c"re", S"', C --ti -- 11 lt- "i" t Iz
t, it', I t i 11,1- -- "I.- --l" i 1,,Idl ,,, 1 F_!, d, 1,, !, 1,11n.
...... I'li t, -1- s"n", E: _,, I- 71--t 01, Irli, 1
,iii _, r N.
11io-r"t, 1 re ,; -4 ._ : : R 1,1 1- If -1 ,- -, , Z ' -'11 "' -'i 1, I "'I , ', I A -, I --i'll I 1, I tl- I i ". lc, ,, ,P.t! :. -, "If", ,,, ,-, i ,,, c- n',t ",
I.,t"', X-a t; I i'l -, -,-, jtt F- ,,lrti,;, m- -tii, 17- il,,i ill, "! lag'!- ,,, P IRA LA MAZiJk
", I -1.1 -TlT T
6 ll -Ilb! ,, ,*,- i'^ ii 'I" ;, t"tizl 161r- pe;,, I m a i p
".,_ i, ," , ", t1-1--it fi I 'T , d I ",,
i I'll-, irll 11" ,- -i, ir'',, _,_l ", ''I 't 1,-, ", '.
!_ -- I -1111'i^ pllf -1- I
', '- i I I -1 11 "I' ,it ""'i- 1 .11.t 1,
,k-- ta, ', ,,,,, ",,,,,.,,- ,-, , "", I, ;
-tir, d I I 1, ,., ,,,! ,, ,,,, "-"t" ',,i, "."";I ,,,
do ,I 111-t" "'r, III, I ,I. I 11 17, 11, "'ZI, 1 11-1, -, A
,i, I :_ .1 ... ,,

APO CXV11 DIARIn DF LA "I RINA, MARI S. I I J)F 0(jl,_RRF I)F PACING %TINTffRF$


,A N U N C 1 0 S C 1, k I F I C A 1 1, T I NJ A I 1 0 11 A
tinica Social
E -- .r 0 1-:1 .... .... .....
LVC100 JrNPONIALFS PROFESSIONAL S V E N'r A S V E N T A S V E N TA S V f: N T A S VENTS
'AOGAD&YNOTARJOS 18 CASAS VS1 ARLECIMIEN 1 05
CASAS "I Vi AU FOM()VIt.PS Y A
31 AUTOMOVILES Y ACCES,
ADMINISTRATION
DE BIENES
BUFFTF. V I;OcARXA ------- -- ATENCION A
R It. N A tt D
CVRA N' 162, TELEF. II MIRAMAR 4RGE VENTA till It'NA N S,5.liflo
M F -;OUJNA A LINEA. -TODO
FSIPIACLN DF Lt JO, 2 casas-apartamentos ComproAutos
0 __ A IS 110I]ILGA C N N-I INA, $7 _'("'
9 CASAS JOSE DUESO DUENO DE
(:II y cda. Rtnc o 80-foII&A
otwc v K I"i fifl
-- ---------:, , _% i L, Q
SOLARES I I \I i I I0, A f 1110VII,
17 MUEBLES PRENDAS N Vitt %tio -, I t I

W It lf) I I jj N I i
18 UTILFS DE GLICINA
11 kill I I
NI 1 1*1 )1
(WHA., nut, s I I fniii
VENTAS [-RN 4) NUEVAS
--- ----------- ----------i4S CASAS
GARANTIZADAS
DE PRIMERA


GRAN STOCX
H lt 00f) tCADILLAC
310 H 101S RU, li
1) mfi STIC A,


1) A Y T 0 N
tt, !JnklfiVILFS Y A C (F S,
I1-P1-1 rl I~ fl ll z i TARLFCMENTOS Con caucho frio. BinI kill I L li 1) 1, I 11. 1;
luodidi, J.""a den 50" m" que las
6 yomas cono
QU, "t",
BANCO GOODY J % CK J L", t ....... cidas.
-4
SAYAN T
de Ah""', I I", tl 1 F In to
tI itI~~ 't 600 4 S12,25
t-t
600-15 4 $12.25
fl d t.lf- n, pirI. \1 ;,!. 'MOUTH mg PRECIOS ATRACTIV03 650-15 4 $15.00
kj-lod. %* 711. LAS V s 04) On,, F(IRT, 90 t,Sp- l -I, LlII. I lit. tE 04; It'm V T, t 0
I. All.
SE VENDE DIM
jORRIN MOTORS, A.
F"t, 1 4 t 11t;,- '00
Z",- lit t % 3, 73 EXISTENCIAS
crit"'n
TENEMOS
It I DISPONIBLES
Df 10t I, kit PtYMOUTH 1947
31.525.0 0 eS 1 DE LAS MARACAS
Mom 'Vil
In C I RYSLER 1941
SANTOS SUAREZ
M' gillfto $975 00
DIJ Will d, FIRESTONE
d" 0- dl pago
i JORRIN R S, S A %if i IIAS
23
U. S. ROYAL
I'M 1917. i
loll,
4l-tmo, G U
"ODYEAR
It, I ll 2 f, I It l 1 ......
GOODRICH
fil Im IN 1, F
I _101111 _,_, I'll") .... it, 1910. tom radit,
"'Ildirl ItIt inerw
x LINCOLN 1949 24 libras prasi6n,
MENDOZA Y CIA FlartlAnte 111,mmill, 1018,
d M"'po 3 )!,
92,10f). Wair, y of-zla Al
tt, CADILLAC 1948
1 670-15 4 $14.50
cla
Belt L" 1 '1- 61, t". I If 11 ItmejornI& ilml
710-15 4 $15.00
tt CHRYSLFR 1949
Cht"Ol" 1918, I'll, 1 760-15 4 $15.50
Ill' T I 1 11,1- 'ilindr"A'
F I % I A 117
l, M-66" I tTl. 820-15 4 $19.60
y 'It'161t'l .t 11 V1 A Bor v IoN rq A I TF., iTA BUICK Super 1948 191Dldp, hi'l"ito 19tfl, mm t
BUICK 1947
col, to,, dt, "'_1 1), Iol 12,
0, d t v-, Fkj;,1 Dritl, wwrot v lI C1 EDID-Y0
dot,-,, 1, t, 'Ail PARA T DO PEDID
OLDSMOBILE 1948
ric, mul, flonrili..
e CIA. DISTRIBUIDORA
JANOTA) \Ftttlf Vll A41,14il DODGE Cup 1947 inI pur1-. lp,,k.
do, Irll,okrr 119111 rcgg
t t to
V 1 "1", CADILLAC 1947 BE GOMAS DE LA
7 rrfomadn con hat t
D z It, Df, Bill. ri N
HABANA, S. A.
CADILLAC L946- _!" -rr
SUSCRIBASE Y ANUNCIF ENkNIIII-I kf_10N ALMOND I t FS rowlivione, totm,
EL 01AR10 DE LA MARINA fi.-io: Inmiem I) Ig, lip. CALLE 12 No. 62,
AllI 1. : z C.,- r.11- CADILLAG _1947 Viol doll Inj- fill,, dol 'n..
A
entre A y
f F, I" t- PLYMOUTH 1941
Tr
IBOR ti. San 101 Suares! Reparto Almendares
0 STUDEBAKER 1942 CARBALLO Tele-lono -C4762CARBA Lo
y To 0]
LINCOLN 1 11 -- -----1_,f tt 10'
...... 941 Y TOLED"
A 1 fj, ,4 1
"T'- lipt, V, NOTA, Cobmws $0 consa1 0 ,
lkd-- ;P"t cltlh 41 j do
MENDOZA Y CIA, ;fvlt I lil I Doll. 'As, P-qlt o c 0
F A C I L I D A D E S a r tar Cade goma.
f- ldold d, P,,g d, Ohiolp. 301, 'Flf. MF,921,
Albert. Capgly noi. L H-C-3 if 3. lz I C-4I
VAGINA ANO (XV4


A N U N C 1 0 S C 1, A S I I C A 1) 0 S 1) E 1' 1 M A- I 1 0 It A


VENTS VENTS I VENTS VENTS V FNT AS DINFRO, HIPOTECA I A 1, 0 U 1 1, E R E S ALQUILERES
53 AUTOMOVILES Y WES, MUSICAL AMOMOVILES Y ACCES ,YERAS Y REFRICERADORES 61 DE_'XNfMALE.S go INSTRUMENrOS i 64 4ERTA3 110frACIONES .0k ALOUILEAY5 VAR16S
A' III I I I
KELVINATOR PIES MAIMELLN
PATOS PEKIN ........
I ,l MA011INARIAS
9.S LAVES CL IS
0141WIVNIDki) REFRI-CENTER
f_ -7 1 '1 62 OBJETS VARIES
IN, 11- 1. ,, :, I "
1-1 r1W "'i"
Z!t k, ......

TROPICAL g ITH.D.710 13
POLLITOS:
x, t
V,- SE SOLICITAN
A L Q U I L E R E S
REFRIGERATORS 'ICIK)[_S ------ 11 ;
9 SOLICITED DE ALQUILERES
M OTORS CHRISTIE $2 APARTAMENTOS i
S"h,

S. A. J
deBeln.c.Cn.ySanL6=T*Iilono; U-2555 I'll A G1,01i jjljj 41j 41 -1 1 1
y 10 do Octuhro 1559 kI, PERDIDAS
T#16fono! 1-8090 F 11 1 t d, 60 11, 1'. G.H.." 210,
Ln p,,rf-1- -I- N i'tud'. Cnnv-ji COCINAS SE VENDE
$5.250. Inf-- "NIn.
H .", C-,A.d. 62 PAAA
NUEVOS TfX0, siernpre TEXO "N"
Inf.,rne,, pedid-:
Gas Emhoteflado I CRIADAS CRIADOS
'T


UT AMAIWO I'LlINAINDEZ
FRIGII)AIRE 9 PIES T I foni I f;249

B ('.)It L ft-3 NQ as do Tuberia
ICK NO PAGUE ALQUILER
EN TODOS LOS TI
y R FVR t URN T r FL y TAMAROS
POR SU MATERIALSS DE CONSTRUCCIOW
Y EFFECTS SANITARIOS
CHEVROLET
Precios Formidables
BOMBA BE AGUA
57 UTILE.S 11F OVICINA 1,A)II, 14,10 111 11A \X
194 9 N k i_ __ TUBOS 1:Awl"On "', 10(.103 ('-1Vond4citaiv. qu. Ud. to
TIONIIIA Tl IMIN -j,
;, *d* ocincw com GASH
DE USO N I E N A
NIAS AGI',k LUSES
MUEBLES BE OFICINA il I~ 1. '; w-t- h,,j n- J;,,- I, -li- 104 COONFI1AS COCINER05BUICK ... .. M-Special 1949 Nwws co-,st Nto 0SILENCIOSA rr-ti- i ie, INIPOR'l W4 11 k :_4- 0, dih dlfi,$ "I"
cvorA SILNSUAL -I 1 I I I Iln I I N A
PFSo\ N .........
CHEVROLET 1949 A rrlc ,- kVV_ 3% FN-fRF 11
Cerro
DA O__7DA 1 I i !15 MANEJAI)ORAS
4 Pe,,t- Ltt
$5800 1 TO %fill klIl k
6, 6 OFICINAS
CHEVROLET 1948 SAN RAFAEL
MODICA E M'11 A DA
CONVERTIBLE To4l.mm M-7929 y M 1527 NIENDWN Y f, I
S", ,- Pidx infinrmes: BUROS DE ACERO
HMANA
ARQ1 IrECT(I
CHEVROLET 1948 Mora-00a Company
Fit'lli- f ONTR FI, I A' der... Sala, -. 2,11
DINERO HIPOTECA pnfio baft. v voeina. 10 0,
S. A. e" 113'. MANEJADORAS
BUICK Super 1948 '71= 13ES Valacio Aldama
i Tk 011f)FITI 111DO) 93
p-,il5, t-- NUEVO Quint. D'Pendir.1,- h;6f,".
S.n Ni-li. N, 105. F kr,110 1-11"fio n lrnu- d, n
Co
TW- 111-11.59. La-i siZuiente buenas hipote- Inan '" 1. m gma, 'I plia, Y olivina, qw-da. %tillo,, T'W c r! 11 W; Dlzen(,
de reciente constituciol 8.1026. -.niPACKARD 1946 se
co'ne'vial'-, -t, n
'3 RADIO Y APARATOS Flmadore -.i,
ELECTRIC05
PONTIA, 1940 10DO wl-k i-1rw- 1/2, 7 7 Nil R 0I k R li-pi,- Uqd ,I 114 AGENTES VENDMORES
P i.'- T."c", !pala pt"y ...... H"i-, N, I. fr-,
1 ,A- 1;0TWITA110S
4 2"", 7, 1 7 In
nf,"n". -i, .....
LIQUIDATION
7:1 i", I

CHEVROLET 1949 6 INSTRUME TOS
H- -1 IWAI R I' IFNTO 11 \R k
(jur aln d- I, t-
i It) fl--, j (WHA'N ,
-,tid.d PFfadn. P- inf, I
LN FARTE DE PAGO 1- eomplel- i d- a, ki
P1,,P d.ad Au, 2 T 0. de Haire A 116 t'--s"IOS
4,2 1 1 i
ajo. -]-;d 61 khIM1kLES 1 11-- d, MENDW.k N i I
va e, Ciane Dinero'
At flpojecn 1 1 _--Telf. M-7620
YARE!


M IR E NIM)FRN01; 197 HABANA X
110 %t )I I'W4
Y COMPRARA UN OFERTAS 117 SOLICHUDES VARIES
BUEN CARRO
a procios m" balon d*I mor- DINERO %
c-do con fcUld.d... FN III Po'l I'A',k

- -------- -- rO, $80 $100 120. SE 0FRFCEN
,l Tit 1, 1, Ti. t, dit Jh ....... nn: MODERN01; I;AJ()',, M1,11A
k, 21 U--,1-4'. -11- 'Lo HS -_ CRwDAS__-_CRJAD-0s-7 It sorno wu c o I.m.
tpa 29K_ I I RA IN 4,P1 IA 1. 1- S4 HABITACIONES
parie do pqm If,~ .... ww\.133t, ..... ii'll- -C':
BUICK Conv. 1948 Banco Hipotecario
con iodoa lox oxlTaA q.0 MENDOZA ipusdo Ilo'cr. I it, V DANI
MATERIAL ES L F CONSTRUC(10
-y-EFECTO& SANITAR10,;
CHRYSLER M-t,
1947
6 CuLndro#, t jI-NI M 0110's k I 1
CHEVROLET 1947 I 1,-nor Pr- 61, 1 j, I,Flettlino, m ckio. ... ....... & I
Con tod a s,,s accosw;,s do
FO K Mi I V not.! lww th.t"44".
R D 1941
Muy b TO 1 1"-' 1 A
u6no, S790,M 1,
p-p- J-- Se Alquila. Nuevo

CHEVROLET,, 1938 -1- M11FRO OBIW kt JON 113,
na litit- ff al-,


j FERRETERA pw- m;d,'d-.
-6
FORD Conv. ........ I".
Coupe, go 941 FRANK HUMBOLDT
lax nuevaj muy
butnno: S850,00A S. A. ... ........
CABRERA I HUMBOLL)T 151, n4,
U 5 0 i Igm
6denvia ptlra Famili., VEDA00 w, Vxc
LINCOLN IP41 C.I-da d, I"-z, DINERO -7
Vottidu d Cuero' -I I
;2 ORJETOS VARIOUS
D E T S UEG0S DE ;k-3Q,3&-- S1, Soblin-I
--CHEVROLET' 19-as 55 RICICLETAS o'!
ANERICANCS
2 pu*riax. $590M. Dogtntpun, atilornall'o
u o
--INTERINCATIONAL-- 2.00 1 1 SR.-- -COMERCIANTI,NoDOR0 ACOPLADO,
Pickup, 1946 56 NIUFBLF,,S Y PRENUAS LAVAMANO GRANDE 90 MARIANAO REPARTOS
y BIDET czn lodox utt INDUSTRIV,
Dasnguo do T "n accosorlos
B U I C K 1939 c' IMPORTADOR.
Vottidur. Cuero. acah.do S30.00 S135.00
de plw=! MOM
T,
F ,R-E--T-E WA FERRETEIRA
HUMBOLDT, HUMBOLDTv ia
J. 310 Eli-as S. A. 'So A. 42 SANTOS W REZ MENf)OZA
JUEGO CUARTO $98.00 HUMBOLDT 151. P I AgWar 411. 1),pW. t0w.
C0114 25 No. 17, HUMBOLDT IS 1, *sq. a, P.
a 7el6fono: U 2$01 U _2 0 1 'ff,-Wonv, M-9276.
Hosplial, 18ASE Y ANUNCIESE EN
Now SVSCR .. .......
IWWI. 1 111 c I EL u1AR10 DE 1A MARINA)p 1"
.. .........
,I
.
I .
I ARO CXW I DIARID DE [A MARINA,- -NARTFS, I I DE OCTUB10. DE 1 040 1 ?I F'A(;]N'A VM MCINCO
I --'- ___ __ ---- - 11-111, 11-11----- __--------__-_,_-,_,__Anuncios PROFESSIONALS PROFESTONALES COMPRAS 1 VENTS V E, N T A IS i V 1; N T A S I V F NTA S
!L g "qtxws- --- -, - -- --- I I i- -""""tt tttt,,
Clasif leado,; de I _2 VIR( PEDISTAS 17 MUEBIIii PRENDAS I49 CASAS IN CASAS s GV;,sS', I C A, A S
-- I ____ __1_1_1 ------ I~ I I~- "I'll I I ___ ___ I _,_" _--- 1-11 ------ ..... -BUFFTE, REGO FRANCISCO DURAN o-R(, tno I't (I """, I"" i VENDO FIGURAI, 2 Ill, \ N, I I ". "" "" "" I I 'I, 'I'll, I'll. I lll 'I' I I T) I V V I 1, f, ) 11 N 11 11 I ", --l'1"(,,,, ox
"l- ,--., ,-- .-;- "" 1 I :, ,j , I 11 I I ''
P.,.","', 1%,-,,.,. ON11"TRISTA I'll, ", III ,I". I "i"'.1 I 7.,- t: I I", ,., :, 1 I 11 ". :., ,
N ", I . 1 "Ill I I w o, if, V, ,,("I I .1 , I , 1 :1:, I I I "'. I~
U ltim a H ora ,- ,.--,, A ,111, ";, ', I (11"' I. ,, ,, st. , I
,a,,.i-li,,,-,,, ,,,l-lI .,I -If" 1-1- I --- 1* "" I ,; I I I I I I t 11 11 I ," ",,, ":I:i I 'I:"."I E i'l, i'':Ifil j) ,11 I; i:
1111,llllll A t11111,1-f, ", 11 ,-, ("t I l I,, ,I,,,, I- ,,, 1 Ill i!;I,,,,,, lt ;_ ,,,I I ": ,,, - - -, - I I
I- '111"I"I, I ""U"', g-, I"'i rN I'll I- cl-1111. RIVI t"t, oll ' , i , ,
t-; ,I,,, ,, "".. n" ...... ..... I ,,,,, I, I,, ,,I,,, ,- : ': , I 1,11 11"',
11 t"ll, 21, tI--,,_,, I, It_ I-'-'- ,,, l-,- 11 I i ., I I 11
1, ', 'I ", u -; .1 , "I, ,; I I. ,.,,, 'i l' ,t. , ,,,,, I, 't "'O 1, I Ill 1,1111fA1,14-11- 1) ie I I 11 I I "'110 ( I I 11 1-
", : ,,,I, ,,,, ., , I t , I ; 1 i 11
'I* I I -I, I 1, I I I
SE OFRECIEN 1. ------ ll- .t'111111,111-1-1 95: COMPRAMOS -_- .'1-----11-I z I, I I 11,
__ __ I : : I- I ,-: , I I I I'll,
BUFETE RENAUD I, ," I : I I
Ap ,rT Ili on W fz Fmn kliA : "! , ,,, I I \ I I I, I: ,, ,; 'A I I I l 11 11 ""
118 RUWAS CJa ib Tien a.sll ciiIpl)Iici,,n uim I l"R-It ,-1 -11- I It" I "I" Il," __ ,."I- I'll-, --------- -_ -, I I 11 I I I .1 ,
,,,, It 1. -1,111, "I I, 'I '' I 1. 11 '' "I
Cis I ,, 11 1 i : --11 --o", f-li'l."I 1, tg :,l I I I
orgarlizaciort -n pcrs( nd ct)rn,1,%",",1: " '!"I, $1 i -,,, I , I , ,
-T,- IIIIIIII, I- t l W."I. 1"t I I,, I- .,I I 1, I I, f Nj) 1, ICUN1 1: ['(qt
', .1 ,It 111i'll Iil, 1. it I I I 1 I'll,
IIII]PAR LA Itt 0FAt(-C VkR4 Iiflls,! A I cn adminii;tr,,non ciek'. '- -, A I -1 ,
lieteri :,11 % : -, W',j t 'I"'Id"" I "' 100 -, '. , 1, ,
Is ,-I. .- -%, 1. I 11, l I ,,,,,,, I., -,
1.iKIls '.1- -, 8 ,",I bienes, is.untos lcpale,, n,-1 I 11 I I, :1 I I I I
,,, ,,,, I,- ,,,, 11 -LAWTON
I I -. -- : 8-530; COMPRO M ( I I, 1-1.11 'B1,f:Sj _' , I ' "" l" ", "" i I , EN
n""' ""' tarltdeq. Le avijdamli a cm- 1 JI, U C(,,,tf,, Qniropedilts, I , 1i 1. I 11 I ltt, I" o I,' ," '4 1 " I, Il,;' A
It 0TKtCt UK 1- 1, tlrl -Mr. I , plan-1 refri"eradpre'l, obI, ,,, ,, ., 'e. ; I, .11, , 11 I -, ", "
It ---, ItIl p1w vell'i" propi l l"I's n --, ,I, r"'. .", 'A"', ,-_ , : "., '111!1,, ',
, to,,, artill m aquiria I, It i 11 ",., I L I I 11 I 11-e,* ,,,l ...... I", "" ,: r T",-,l,1,, ifl, s u crthlr It.' i, 0 tdr, 1,
'. .-_ l,,, I, -11-i-I I Cuba v EItadoq Unicl,;s 1,e :,""_, !,,,;,, ,, ,,, ,I _,, ,-,, 1 ( AlRd", III I I I I I 11 : I 1. "
I brinda r nol; los ser, icios 6 ex- -i-,tl lr,, ;,, _'t _,-, --' A ;_,_ _- coser, rn .ieo!('l; Q;lrinas, ,,, 'I'l vzvlli- T -O F 1. I I 11 I ,i, ;, 1 :,
D() S, (DUANA 1 7 1 1 1 I 1, I 6' I, I I I,,, 'I'll. I I'll l l I
; --'-, __---- ,-ja,, va,;ti complriz vIll !"i , '- 11 I I -1 1- I I I , ." I ,, I I .A,. orator "11,11-11. col, I- I lipertoqcncontabili i idbufeto ,' I , I I I ,,
'if"itl'i., .1. --,, ,, ""itt", I I I ,, , ,, : l. ,,, '!
ll.j., D I till r-41W notarial Cuba ','I' _1_ _M- xm!sfna Igetlcm mudantfl, "PI- , "", ,,, ,, 4 f. I '' , I ,, , I I I I 11 I 11 1-11, 11
"" , ". , :, , I ""I'll I "I',"", ."rl ,'
". U_ ,13 ': I --s __ m1ra ,i, Mlromqr", Tcld:- n I , ,,, ,, I I I I
1;, 162, bijo j -A ,I, ;,, ""
Telefnn A-9116 I _IJI Itt"N A I *D I I I I I I 'I'll I
r"JI PARA rk ARTOA TR&RA- S_5'i(,, 1 1 __ I -_L -_ -1 F0 I, 1, I ", "
), i-li l '6 __ - I I I I I .: 1.
I"- I III 1" I ""'I-I, ", "., --------- L: A Ar __ __ I" : E-6e,415-17-1r o"'t I ,,It, C'A; $ I 1. !00 I ", I I I 11; ''I I Z ll !III, I ;" 11 It l,
,,,1_ 11... A," .-I" 11111 BUFf"TF PF LZ MEDINA I CASAS Ill 1. I 1 I 1- 1 -t-1 MIRAMAR, CHALET ,'
r "'le" ''.., 11, t 1, l 11; i- ,,i;,l 'T 'irt'i"i'o '-6_ ":ror-An i
.IF. AFIRCK PARA (RIAIIA IF MANO 0 ,, ", 1. l C! 5 1 i,;I "I"'I ,1,1 et ,I f 'T ('- 11 11-I- T -, 11, -,, ct 1 ,,I I t Cornpro Casa parts Vivili-13 19 LIBROS E IMPRESIOS ,,, , lt t-, 1. i "I I I I I I 1, 1, I I I 11 11 I I ., 'I '!
l"!:,6'1,I'-d,,iIt -I ,", ,,,,, ". ;,q -" --t 1 I, 1-t. Z -, I I I .. .... I',
-I- ., .p ,- 1, ,,, _I1_1 51-ill"', -,", -- -ll ,,, ll tl -- ,,! 11 1comrx'sco, i;iix.ls, sticur," or A-, I 1 ,.I. It ,, l,"'," I : lotl l'; I I I : 1. I I .11 I. ,,,-
-11t" c"I'll af_ 1'. !.1t-- I t :,I I-I-) ,s I "'I",, I ,- '. ,- """I. l-, l, 1 "'i I l I; I I, 1, I I I I I :t -, s,
-1. 1:f-lit ,,t,, I CA I \ s, ACI i $S,2-10 I- 7 : , ,, .1 ,
"" ,'- 11 I '! I, 4,
r-111, Al"I, g- I it, I -- .1 l- A I I 1, 1 I I I : :, "".
COLOCAllis JO-N. PAIITIP, c-- 1-1 or l ...... .. I -- ,- I-, -- ". I' ,,I i -4,!- 1 1, I ., 1, I I I 11 I I l, ,
ll 11 i I I I I 11 I I 1-1 f 11"
"I It, 1-1, 11111- fl- IIIII;,, -- I A- Irr li_, i i I I 11 I ;,t 11 I I I ". I 11 lli r
,"It "T"'nif'.. ""I""' 7' "I, 17 !L ES PRE14DAS I- __ I -' t _-;f" lll l -, ,,, 111,
T, ,,l I'll I, 2 IZI IN"I I I I I I I 11
_tROCURADORES I U-4197: ( .rnpo lflsehle,, Pissiw UNII-A I I t ,; 1 ., .- I 1, ,J)f) I -" I:% $1"joon
It orxtcr 51"111"Ity, ,suf_;trvi7fx ,,,o", NADItR 11 1,"Ro. "r- I--- --- I-- 1 11 I I- I I "N iramar, la.Ave,, Esq,' f
1. l".., Bilt".1 Ilflit,11 11 I I- 1-11". I o 11, ,- -- ",:,:, :, APA RT Is N11,N FOS:_ ",500 ", ... I I I I I , I I I I I I rdl
"I ".1 : fMPRANIOS PI ILNO', I 1. I 1, It, "' ,- , ---.
,141-1 ,l il II. -l"lue -,,rl N, i ' I I , ,,, , , I I I I % I I 11 ,I I-- 1 ,
_5 _- I , I , I f I I %, ""., l! - ,I - I l,, I I I'll
.,*t,.,. I i"IsTo, I ,sUi R I __ I I , I I ", I--,' --!, I -, I
_____, _____ I I I I I ........... ,- ,,, I I ttl
,, "-l.'1.'.',,'71t 1l1 "f-f-',,' 1' ', ; i ADMIN ISTRAC I I I I I I I .1 I I I I I 11 I I I I i : I, IrIII),
, I I 11 I
I, ","11,, 1 1 "'l; 5" I, sv, 11 "I' SA LN $3,40f) I I I I I I '' It "; 11"it", ,,,, TT"tu
It'r F'Illpillfari l IRO III k"'), -W-4 6 I, i i t,,,, 1 1 I I I 1 1r. [;- ..... I 41111t V tl
i;-,.-.,;-.i- -, 1-- '- '-'-"" 'o'-s" IIS QtAi I ij fi CA
I 1- 1. -1111111- "'.", f,, ,1 1 1 j et;t ar ,TI r1le.-r alcvn:, _'_ ,,,,, I : .. i -,-, cii iF I I .
'_'_ F-- -, ,,,.,,d,, 11311,1;sI' tillSto "Ii icimir,!:" 'll, ll'-,,, ,, A-c I I '. ,1 .- I- I'll. -11, I : : 1, I :," ;_*_--t .1 I I 1 l- 'k I -- -,t,,,, 04" T Ila itt 4, -_ I - , , i, I 11 I I I 11 I 11; III ) ,, I 5 I Offli I
I MjQ :!I -renciw 4. f4as;-, I l I I ". 1 af ,li ,,, I I "I I 1, I
lit COCINERAS COCINEROS 111 Ull- ', tiIc,--1, 1,,-- a, i, "i":-rilel, 7f(: I- 3t'lr ,: Z 11 I I 11\ l 1111) _,_ 11 Z -- .1 "' -t GANGA
IC". nlto Halana- MI-it' ""I T' ":'' ,n-er ,,, ,_ , "-' I I I"-_ I 11 "
DRIA fox1o"ll1r. sI1A IRV v1V , : l mr' t,, I I I I 7, t 11, f)l'( RTUNIDAD
-el,-, vaWltil, 'w"I, I I .)I ' 'L -I '1-1,
1. It, "I'll" "'I't" T -, I ,k :A,,l, ,,;-, t ,, I art .v -.1 I I 1 \ FDA I yi
,o 11-7-1, 110:, zn T"_ ___ -11 -I 'if, :, I ';,- '! ; ,, A, li"i I t I 11 ., W .III -4-- , -, W 11-1 pvlju--_1 "OMIs!"n, lil vini", ,:-. !. pf ', I, I I I I ,\( it, 11,Nfitt"J'A " I ,, ,,,
,,, I I i I "----- I () I I [I ,_ I II, \ BI 1--f, 1-1I- I I I -_ '' 1, 'I'll "I 'ttltll I I I ", I LA C % I I "' "I I I I I "Ill
", Izl- 'al PvT!,,' '11 11 :i" -, I -1, I 11 I el I -1 iw I '.Ill I , I I '', "I I ,I I I
li I01,6CIRIF l'O"l-l- 11- j"""""I ';' I I I I , , I ; ", , *: ""I" ,I; "."'I.,
., ,in "I'll -', III-1 1, I mIn!"pt vn, or ------------, -- I I I I
_T- 1, Compramos vende I I I ", I '' 1 '', , , ,,, 1, ,, I Vl"'t 11
A_ vll. 11 .11',, :- I " til,_ ta-i- mos I,, , I I I, -, I I 11-1 I I'll I 11 _111-111- I 11
", , 1,'-jjll ,,I ,- cllcnI, Till"<7'', I REPARACIONES ,,1
I , ---- I .1 ;: t, ,, T ""I, "', ", "'fl, 11 111; 'ts,""It"',
,-, ... ... .. I F-111"Urenlat- Jova, Anti: __ I I - ----- .... __111 I I I ,: I, 1,
U-U- orstv'RiIi -.- ITitl lll(11_s _i 11 1-1)_- I --2-"l 1 -,_,. ,-111 1. - 17 MUEBLES Y FRENDIA.- '' I __' I ", 11
I "IL" It t, ,I ....... .. - I I _t ,I, __ , , __ , , , ""'
11 1- 1-111, "" '-11 ',' I 1",* I 't "",I "", If- ,,, !'I,-',-,- ---
-1. "Ill., __1 _- '' 5 $3,500 VACIA ,,,Is 'l, I i ,,
-i- -, "" i I DRES, EN MEDICTNA ,71"' 1. 1-11.11 I -1 _,
___ __ ", -' I I '-, __", 1, ,- --] GERARDO MAURIZ -_ I I "* 11 I I., I 1-1 --__ K c.(-- Ti"FT,;i,_ t I t I PINTO A PISTOLA ," -: ,,,, ,I ,, I
"V 1*", "_,, 1-1. "o,""", ,,, zDR, O, RIVFRO PARTAGAS -- --- -- ----' I , ,, :, : I ,I, I 11 11 11 I
'l, I .11-11 2 0"11PIR0 PIANO-, 7, ,,, , I : "I I'll, I '' ,,, I ,,I ... btsim, ,1.1 ,
,, -0. r"W, T-1-ti- i T11 1--- l- " A5, Illlli : ( I -1 I I ,l 11 ,-,,,,,,;' AVENIDA PORVENIR
-;-- -- '1--, -. ,r-- -:, c, n-_o:!- __ :_:' I'll I I "I 4I I I I 'i 1, I ,,,,, 1- I -1 1. 11,
UTRiF Ell .."IT.. I .1 111, "' "' - I -, I I -- -_ I -__ I ,,, I I I I 1 I 1, It ,. I. I I ,,! I 11 1'
III, --- ,,,,,,, It-111 -1--r -11 ',- I I .. I [ I I ,,,, d, -1. -nll .. ..... 1, ,
I I "I r"', I I , ''
...d, ,1_.,l1j-. -I, I-- 'i-I i"', 1 r Il, l"IIII, "It -- F, ,,,, ,. ,,, 1 t ,- 1 I I- I ' 1, I I ( ) il tl 1 I I'll ",'I: : ,' I :1 ,,_ -1.!V ^"".* I"
I _- I l _-, c I ,,I Vstj f\A I CA S A Si 3!UOW
I, 'Ili Iikd:!I I 1- 1 '11 t-t: F-1, 1- I 11 ;_::-11 ,- 1- LORENZO MORFFI Ili , 'I. I -- ,
V ,!,,, 1- -, 1 "", , ,,, -7 'l, ,, .1
-_ I I :,,_l ,I,, ""'. -11 "I'll I'll, -, "'I'l 11 41.",
It Xs13rA ('01.11C19 11A (III-1111A. II l 7 It' -11 I'll- ', I ", , ,' J ;: :" : I -, Ill
1: jr, TAPICERIA DECORACION f ORREDOR ( I)TIF(11AIII) I :I I I ': 1 ;",';", ,,^,., j-,':," -,;,,:- ,,,'," ,ll, ,*, t ".", .
"Ill- I I Int- I I ,, ": I""'! , I I I I : I I I, ,
,__ l I , '- .1 I I .1 I N, - -_ 1 I 1, : I , 1-1 11 1-11l -t,
olltil llllr Ti-1 t'll-l-lU i, ,, ll- 4 ,_ :, Sti -,- _--,, s, ; Iti ,, ,. Itt I 1-11-U-- I, li l I, I '-," 2 ,I 110, V ,taiio: F1,2312 ,-7-t- I , ,--i"T, , i %o I ", ", "n. It" ,,
J'I M"-,- -!1t-_, _- -- I Rii -1-i- ',I -1 _111111-11 111"11111--l'i ItII111_ili 11FRE(c KIFIA ILl)"Ifl,": '"', 1, ITli,-,t Flu. T ...... It ,,, :I -, , ___ .- , i n -, r I arzi- I t I I 11 I I I-, i I ,I 11 Il I
I I I---, "', I i : ,,, ,,, I 1 , , ,,'I,,, !- I IMIFICIO GAIJANO $220 nflo' Ill, "' "i, -,
1-1. Ill"It. l, -111-111", ", I .... It"ll, -11111- tt1-,1:-_1':- T" U-11"I: COMPRO ,_ -,, -, I I I "
- ,." ;', I :., il 11 1 11 '14, 1-" till, lt.lll, "' I I I 1,,, I', I., 'I" ,lk'l 11 I I'll I I A 11 I I ""I
III-Ir. I re"t"It- Irl, -, ,, ge a -, ,_ r--,_' %:ET_)tAD0, ,Q(,,Wm I 1 7- I., ", 11 , ,, I N,-" i ,,,, ""'.11", 11 It, ,
... .... -1- ', , ,., ,, ,,, It '- z l, , t nlz7:":, _,,a: 11 I I, ". I 9
I 11 1. I I I I -11 I Z, 11 I I ," 1 ,,, i"ll, 11.1.
-t *1 -_ril!-: i:- I I ' 'I" I, 1_,,," 11 1 "'
) -, 1-11 11 I -, i ., r11- t I-- ,, I I I ; I -1 -_ : : I, 7 1B a 7 r ,, _- 2 :"7 _-, r ,t, x , -, , I "', l -1, I"~ ,,, $,I -1 -, I'll I i I, 1 1%,11-31""l, In, I.
__ I ,-,", zl,% ,:_, _t, L, I ,, 2 I
w7jactit cocINFRo, 'IF (oloi I", I : I -11-11 'Il 11 41
I "' 1, I : 11 t :t.- , I I : I I -1 I ; I 'I '; -_ ' ----- --ff -o-eti-A -,, k:-i6 6- 1 - - 0 I~ , D "t III :11
_
-i'; ,1111*.,Il It, .7- I ,,,, I %a --,. Te efcn, ',-' Iilw , ,,, -, ""'; ,,, , -,!, I ,,, els ," Nez,,_, I I zi Dos CIuil I
1 ," I jIzI- 1__,' I REN'rA.$u,, $,33,IM IIKIINAKII03r, r,. 1. VtAis,
j,- Sr"", ZlIll, ", __ I - 2 -.: ,.,,_ t-__ ti _11111 -1-1, 2_2 -,_Ict --- I ,
,-I i. IF,- d,,4 P 1_ j tt -- I I 1 'I 'l t ,^ ' -I't t I -- 11-11 I, I ',I."
r.1c _t __i, '1111. .,I. I 1,11,-1., 'Ili"I ,; "t I I I "I ."'If-, -I- I 7AN-A 11111-l, vI I N 1,I)ADO, $i ,vlf Z, l" F ,,o'll, -I'l llt--l -,ipl.
at lo ,-f,-,-% , A 71411: CONTPRO TODoS LOS I, LUt" ,t -Rlz, t,,"
___ I I -C: I I ,; t- J. --, 1 rl;illlll 11111-1-1
"' I' I -- -1 :1 "I , I 1 15 1 "' , I ', ,
t.e ,,l II I - I ", L I i: .
," i It "il I- J',' ' P-_ 4ltt-'1
lI I, I It I, ,,,,,, '_' -. I "I'll
It', "I 'I" -- I- ,n,-,, alb. o -, ,_- ,_-.,, iten_;t, I t ":,
_, ,_!T., sf _- i_.- l-,-,--_ ,, z"', '-% "I -_-- I 1 I "
-1.1-li, ti zOR. ALEJANDRO MUXO' ?;Rttt c ,, tm, 'E-,r, 5 '- _- _, ft,_-, ,,- t,%-,,, "", ____,__,_,___,___,_2, _-, ". .I il- 1!-- ," ll, ,,7,, "I"c"Ill!"
-I _____ : -- -.- --' -- 1_11 --- s", I, h, -'--,.',dtl ,,,,
I 2 -, ,,; ,- .iz,- ",
iwvrsi -Tocss- rl,- ,m 4-e r:le- ,.:I 1,7 c :_ S "'e", -- II.Ii, It I I - I 11, I , , I
,t;-1.,f._- --j- ,l, s_111! i TRINAR] -, I -- I SANTIAGO MARTIN EDIFICIO R 00(i I),11111- I -, Ill R",",
I i VIAS T. I ; rNTA, S%0 $75 f XW 0,11
,, ,rl I, -i _, I I I I , 1, I, "",I"" -.,6 I., -11. IsIt TRASTOR\O, ',FX'EkL., _, I ___1_--___ _.1. 11-1 S ., 7" ,-_ I )119 )IMARt s2l.flfif I "',", "I I 111-1, I 110 IIESDE ,lZ .s III ASITAIW Ilia., ". 711 -,It I I'll, i I:
Q-' i ,a. O'zl r"t C 'e, , '- ,: I I 'I" I I ,
l- I-4 TAPICE SUS MUEBLES
I l, :,;.,% -i-I" c,-ll,-l-, P- 11.
--- - -- ", t I, ', 7-7 :-- -- C ', 11 I I :1 -1-1 I 1- ,,, I "'i o-,",'s.
... A "R "' ,,,.;Z ,,,, , ;' ,,.',,' 't ', 'I Its '_,_ '.: -1 i _- '-Ill-,", Ii , !11-1111 --J V
A. -I.- ,, __w--, "", .." 17", wl-,-'!"- I-It "I 1-il", GARCIA ESPINOSA I I I 11 "1'_1't-_",_1,, 1:: HIJOS 1 l"i ",.I F I
J-,- Ilt-il-- -,-- i" 1,11 ,,,
_l,',,l ,&-,8;7 cer-NjR() "I I i,,, :'- -it",, I, A IrIf.,
., T,10-1 If 0 ... __ --- 11, MUEBLE, F IIIJOS I I-- ....... It 91II, , AN ?"I
, ': "tIE", ; I I , I I I 0-416i>, -n
... I, .,, K ,, o --, II; -i::-,'-w-i r I I I ,,, 91, -f,, , I , =-,, ,Iti.". ,:, 7_', lI_ ii%,r, ,,,,I ---. Is I -, I ( l,,r"d"re, ( I'legiliffol, INFANTA ESQ17INA: $17,0(i9l'-, 1, I,- ,I,,li, -,-- -., I. .-., MIRVIIAR, 937,oon CW, R N" 33( Aiiinlid.re,
11111. -- -1-111 11- 6K.- I I', Il , I I I 1, I, I I I II I'll I'll s, ','I'll I ,,, t I I I 1, In' F 7 tia"" A 134 8"'Mw,
I I ,i ,s -- -,i t_ ,,, 'll-,
1, i -- I , I, '11, T-1 I, Atl Ill I --- I 1. I,", ,,, I~, ,,,,,, 7, I l, 11 I 11 "111111
:,,,, I _ 11- I It, I -- ,,,,,, , I III, -- t ,, __ ., _,_ I ,I t 11 I'll-, '"t"'!, Ill, 11 11,I.11 1_ stl
,_ Ill tT(I N 'l- I "I, , I li.II ., --- :' I"' -, ,1111, -- , ,', ----t ; , 'I" --' 1 j,
...14,l III, I I., --- I I , I., o,, .11 ,
h. lot 1-11'. rp" ,,r, v --,-l-- ;"" I -. : e 1 1 t-_"; "; ",:" % TEL EFONO: 8-1126 ;' I I I,, "" __ / I. II I 1,110II11"t., t,,Ir7:a1,
...... 1 lit, I, I I I I I 1 ,*. I'll. "r -44,11-s0-23l
li""""t-, It "I I 1-: ', ,,,n -. P,r A-t"- tkumvto. 1tv'N'r." Aitu I"UsXl 4' i'RID() V- 9 1 "I 1', I I ______,, "Ir r',- It:! , I 44 RADIDS W NILNDARE ,. ,"', ;:,',,,,,"",', ,*',,, ','*, ', ',. ,,.,.,-, -, '.1 f,,IA,
,,,,, I I- "., ,,I.. 1;zt ,l l ,,, ,, --- I N. )II, ( A N1 110 _t, , -In I IsIx I I S IAII(t , I 11 I -1 ,,, ";", I , I ", m I
1, 1,11 2 "I Z L ('I,(, I I , It" -1 I I- -, % ,- I It 11-11 It
-1 I 1:7 I c ",
ll 11111111"I"- 'A-I't" I D_4?,,-11 -,,,* %, .. ,, "t
I C_ I -, -, ", I I l'll I, ". All "'j,-l' v.1-Is 7 h.,.:
I ; "I "I ,I I" 'ZI "*I ,,, I, I, 1, , j
j; 1.., VlrAP*UI D,-; -s ,-j DR. LAZARD VRAVO I ---- -1 "T ', 1- I l SUI R A D I 0 ROTO -'1" ,, ,I I % ,,ll ,,,
I I I I I 11 I 11 I "I 11 11 I I I ____ I I 0-4,IN-8 VI
,l;-1., ,-,_,;;, ", """! - ., I , I I 1- , , I'll , 1 1 ___lst 'j- ...... I"! "., NIEDICINA INTEGRAL , ',l -I'l -I- t I _- 'Ios;E i I,- '' I , ", 11 It
_, 1,; _I:, %1, :,'- ,_:- -NO IlliGLE REPARAC ,- ,- , ,,,,I , I DIFICIO DE OFICIN,'
n__"lIi _'1 11 11 verldo Casis. Renta $10M
1 J,,, ,i* .1 TilI L-tV-,Tt.I-l-. Itz I I~ ... .. .. I I, I I 1: ,,, 11- .,U V. 1, 11,
I, I~' 1, L 1, ,- 'I, -1, c". ', 1, p -I"',
-A. ll -_- l,',Il: t, ,t- _- .. ,
I I I ". '. il I I , ll, "I, ,, ,, I'19 I'll r, ___ _- " 4 I, 7 -_-_- -,
It ..-,, ", __ "",li,"', _. AMP. l,,',IfNt) \R S,-- i4 oti,,), ,,, _. ,4,s7 lo,,i,, uFNT-A-Snw-,I,,, T, I ,' , ,, 'z -; g 1 17;1",-II", III_ e __--l's ... 111_1_ e ,- --- ,--- ", _-- - , ", i ", -, _,", - __ _: , I i I :ill ""I", IIIIIIiI, "Ill "
'_ _'_'_1 I 1! , t e I "', ", -. I ,, t , ", .1- frvil
,,,", I. 14 _, ,,. ti,! I t 7 I,;,, "'I'll
Ili -:_ ,I"7, 11, ,11141,I-i" It- II-- 1- .: comf;IiANIOS OkO t, I. 1, ,I -- Allf', AT-NIENDARES ,I, 1,
11I.1-11- 1. It lle t'tt I I, -- '. I 1. It t ,. 1,
",l I -, --., ., t : , ,7 "' I "' I I 200: $125,I)CIA ,,, 1-1. j GiI, ,_ I ,,
kk ,,,.,, ,,,, f RENTA $1- 1. I, 3,37," 11
a% wre 1 1 I : I I I 1 ..,',"" Ii ..
Ilk Kst-RA, or ,.,.I,., I ,,,I ill, -,-, I, ,,t, t ,11 i, "i I I I ,. ,
-,',, I 11 I i_ ,,-, , 11- I I ', 'I tl'4I--1- I-, "It'll" ---- ),-,., ,, ,I -l t, I I ,,-,,,-,, ,,, -i tt,", '%', ,
V-CIC t'_----10r. E. Cufl ar del Rio :- It"' 't ., 11 1-11 I I I 1 I 1 1 l ,' ', 11 --- -1, ---- I 19


i 11 I I
i-0- I- I" ", --- ", ", i "I % -,-_ 1, Oki, I !-Iil, 1, -Ij
co ) 511 _'17 Ill. I ,,,,
-.zn l5 c)Y'AS, Tc I ,III" 'III'mr-NDAPES $Mji()fI I ,-' 11 I I ,-It I, ,l It !I "I ... ." i I 1TsR,,111 ONITA PAR.
= tn af? Ill It I d : 11- I .1 -, IR All, 11. AVC Is
..- I 11"', 1- ... : NIEDIC0 OCIU SIA z I 1- I i ,I I, I l1l i -," ,Ill. C.11. .1 I -,
"', R COMPR I ,
,,l, I I -, -, -i , ,, ,, 4 1 l-: 7, RENTA S65 $7 ,000 -1,
t, Imixtlll,- .!- I I I 0 S ,6,flIHj, Rf ,, I J' 1!
III it f.A 121
f. t -.,, i,,--, i I n.,,; c, .,,it.z, ps n Fs I I I, ",,li,, ,'A'
-y -.1 -f--., 'i", t, 1, I "; ll ,I I ,I, 2i,,11 ,qt-, "". I. - 7 ". .- I 47 O&JETOS VAR I I "I', I ' A M 11, A I I 1: F N I )A R 1, sl 1 1-1111 1- 11 "- I "It, ,,l $I,: D.rll
44,.I. I It, ., jc,- t., .I I I I r it, I '-- rl-3.13 4" 12
I. -, 7--!"', , T'1- , It,, _-; ,I:-,' % ,, : ?agti-_-, t:-. -.? ,11 1, -- ;I(EPARTISTAS! LOSADA E
Ll.-- e. a I I,2 t1%,U, ,,l n i - I- 1 t !t 'i'l,", ,- q I'; et F" If 4 .... ll"" ----__-
_,,,. - ,
1*1 "- I Ill C :Ian:c, I-, %-,:,,, -n it ", :' -r' I' "' 'It' 1' -' (T-I -11-1 I- i
1 I _ll I Il", ... 11 l 1- , , I"" IT, ,Ii, V 1"', I It', Impu's
,I, _f)R It -1 tl f PFF(IRSIF I COI.Cflsil, __ I, " ,,, 1 ,,, I I I In las ventm de
.i., FSA RAMOS __ : $174 RF,,ITA, qJ4,604) ,"', ,,,
jl, 611-1111 I! I 1 -i-,, 71 i _i- 1-1 11 1, ,,, .1, _. 11 ,l: t I'll
lill_ 11 ill I I , I;,: I !__ ll .7 e __", '' I in
-, ill '. I t I '' 14,00 sodatps con e,,,nto, gar, tizAn, I~ I ,, 't, I ,,, "2 , It i _"
7-- I~ --- -I,- I I 1,- ." t, I l_1 ,e -",: ,'I L :, 11 11 I I I I ", RENT,$ S22,): i,,Il ,lln II,:,iraw, Experiericia
1, orssr(f s It 111-111 "!, v, --- I-~ -, "! -, ,-: I N, ,7l I I -_ ,, I I : ,, ', , I S2
-11 : t I I I r- I ", -- I I ." I .; -11, 11, '"' "I"',
11-11,11, I 1::1 ,I, "il, I i.j!" ,,, ", 1-1 ll I I ,,,,:,- ,, ,:, ,h hdad. HemDs visn- -., It 14-,7 t I I'll,
"'l.".1" "'' ,
n- 'i, I, i : ,I I ", ", , I :, , t I, -I, I I ,l I -, I I- I , 2,0fill, R I NJ A 3 t P I "I I I 11 'I'l., l 1 1 0, ,US I
__ __ I ANIII, AI-Is I; T , ,:- I, I I I i ',,, ,,Yi(l to&t tin Rparto el dia de
T. ____ .6,ro "------- C,,ittI---. '-A A.M -I A' I IL DARE,,, , :, ,, t" I'l-t
I. _w, - Iib, L A N1 PA I I 10; Cklf rl_ l !III-1. .z .,,;,l'_ z-!, ** f ll I I nau,.,,ilm I' Destreva, miciaA" Is' : DR, RAUL AYNAT "" 1-1 I ,,, n
,, mll", _, ,I'. _, I ? M I ,,,
---'- I l I, 1, I I -, I t S11, RiNl A, I 6,4(io I" I t I 1 __ ', itidod por ril&llca
w! _;. -111!1 I III., hon-- --'- ,I I i I , I ,_ I: _7 2 , :, 1-1-11- 11 I , I Ill
., ,Il;o ;","', ,.,11 t-,-,,, 1, ,,, 1, ... I sti- -l- I I t r -, I i, I I I 11 I I I ,,, 11 I 11 I 11 11 I I A I VED"Ifst): 37:(iofi I, 1; va -822t
I'll I _1 11 "" , III -T- 1--- l ,l -i- -- """'." -,,. - - -11-1 .1 , I I 1, I l '', ,,,, .1', -.11-1 11, ,ml,Im, lxvlacp Hijr,, NT
... t,- i, '', It, I I, I I'll ,I,,
Is "I', lt.., , l ;1' "' "" '4 I' - I "' I -.", , I , ,,, I [),(I I ytj 11, .jt; 1 _f)-28i
;-14-. --,-.,, l-i -.-P f-U A --O;T ,7',i "t, - --. -, c- I V E N T A S 1 ". "I- l I I I 'l, I I
,,I I __ __11 1-1--, I I I s it I ,,, I 1, I '11'. i, -i- -- 5- ---
W1.7 -2t .... ..... --'_ T':' Iss I r 1_- ,I I 11 I ",I ,I
A-7 t 4ill 1, ,I,, I i V, l tT !, _"", I -N, ,f) 51 oi fy. E.,wTo"',
tg- -- ;:_' s s - .?ojwil RIN IA S, :ill i l l 1 I.-I, I "I.I., Id.", ... .... 1WI. orart Ic 11 -_ ,,,l .-zi7- st, 1T --,;;- --l ,- -i- .-.11-111-R I -11-11- A-9311: COMPRO S:i1 I6 91 XTA, Sjl;,w () "" I
1.11,11.1 1111-I__ __ "I '111 "', -----. "I, 'I" I- "" \INIE DARI, "o- i-- 'r,,-- 1-11
'W Is "I, I Ps111 il _'1T ,:"" % Y N , I ', I I l" 1, 1, I '' '- I, i 11, 11 I -, ,- 7 ,, I- -f-f- ff,1'dt
,,I, ""',", , Vizlna, PoltrelarIal Mirfiiil, ,I 4, I , I I v!FOAD4), CIIMit.,r ,ko.Umo rt'. -- ,,, -,,I.. sts, "
I'll, t1-1 -11 ,- I, 1111 1'1 1" ,!,, I-, I I 7 1, I I, I -- I '- I I -1 ., I I I I 1.11 "I I I 11 I I I I'll I -1- I ', , "
",',,I rolr ." ", I , ,I -- 11 "I I I , I tv I , ,:" ".1 It, '' I 1 , ,,, I ...... 7, "'I" _;_ ,,, .,, "It, ll'_'-,, 11 -I "'.",
l" 61 t"', 11 I 11 I "', ,
:t- "' , 1-1 -_ -1 I 1, I'll I 11 I 11
-11- ,I, 1'),. ) !I_, I I ., i l,_ I'll I ,I'll ,,, I 'l, I, L" rt 1. ft.
s. ;I, -, V., I 1, I 1-1 1: I .1 "I I I l:, ,- l- I I '. ., -':',',','-',tt- ""', I,~ ':;- -I- I'll. -- I I I i'T;Tq 7, r I , , -.I,, I ,I,, l ,,V -, l, l, .1 I11 _12 (wil ,,--- l ,,, I I I ,I, "If; :I, ,l KYN1 A, 4 :, % I. --" 1,
120 I I I .1- -'Il I 1 ", 1'1 1,,"--? N.,
I I I I I I t I I --_2,-30, COMPRO -_ A- -_ I I I I I" 11, I s'I'awl, It V I'IT I _1 I I I 5,0110 'i
RIC v 1- IRA 4-111 11 OR, LUIS BERMUDEZ -- f -* --- I- '' I ;
'I'VISA I M jew, Ari I'lIr-1-,,l,, Ptt- 11, i, , ,,tI77, -1 I ,,-, I'll A'[,: DA 1) O: $35,0110 -rl l U --- I 11 I I ,- -) I-Ii, Al-IIIA-t
- OL GOt F,52S6 n -'I', I',, 7 ' I' t-, _: I q I -, ", , -. i -,"'.- \f"NIENDA RES I __ tt, """ "", ",
xv,"""11", it.t. .. -l 1CLINIC0 SYN 0 "', ,i : , , , "", I 1 2 t I '', ,l .
tl- --,- 11 I Dlls ...... ,:" I "."', ", I "I'll , I, I "I I I I I 'I! I'll I '1- I ". I I , I I I !.- ;. :," ", ,,,,, ,_,,, ,I, , ",'I
Al "'I I I l I , 1, I I 1 .7
It, "- ".f.; I il I i 1, I 1, I 11 I I I I I ': I II" t It Z
N-11 -1.1-1.4 "I l1k-i.' _1it;_1__ :11 ,, 11.11, ",',"","",."; , , s I _11ii -, .-, l "-,;,-,: 1, "t", I *,*,I ': I I I I 11 I -11 I , ., , I ",," ,' I'll, ti l I ", I 1. ,111c"- -j"
I '! -,""Z-', Ti ,z , _,--.,,, ,:-,-, I Ili-, -TA, 34,*Ijf) '' t411. IIS ll -,,..., I ,,It ,,A, I;- 111- -I ir.tln I '1 l -i ,, ; '- ,,, lilt, 10 1, o I, ,,It , 11 I
i 0 ,- -,". - - .. I, I I I I I I I l I I l 1. e '. 1, 1 ,,, : ,,_,::,l,_ 71 ,, I ,, ,; I I ? "" "', ....... Al"
.... ti., I-A m I W 11 ,I. I : l'! i I ,i I - ,,,-, 11- ill, L ,,. All
IZ-V 111, ,-, ,,- ,sr,-t": t tos. -,: 1 ,;, l' a -T, -; I ., ,,,iiT,-,7-__--;---, , I I , , I ,., VFDADO: S21,110(l, I, I A 1 1: _! _I ,._ ,I _%"It', --, t,, I ,I ,,,i I_ _,,-, t, _-;, I_ Ill Is, 1- l 1-1- I I -, ", -1 , 1 -.2 1 4, I, ,,,', 1117t. 1 Ili 1 2,
I 'Il r tt 'I ,,,, 1 I ,
INS11TUIRICES Is- .1-V ii,", Ii,,, I I I t ,,, ", I, , I I I ,
122 , i-, -, 7-1 I *TN 31"
'_1 ; 31 ,;)W), REK , I I'l. zf., I ,,, I t-1 ,
_ , " ii -, f- t ", -I! I 'It , S. LEOPOLDO, SOLAR
7 Visit- It- r -Il, 'a ni-, c D ,,, = ) a ',I -, te "I t-1 Ill ',I i1v pIi
,I. I I, I, I, I'll I ..qj-: I- l I __ ____ -I -_ i l ,,*, ,', ,
SIC901A Il ANVIIII Qt E NATUA ss- I ,,, ,,_,-,, -,,: t 11-11, ANIP. ALMENDARE' 11 11 ill I" 1',' ',,, ,
L& pre 11 ,_ :;t ', 'I t-, I~, --11 ... ... I Itsi"'isc .11 --n,,1 1- "--II, I IF Irl- III I. Ill 11 I .111! It I "I i $ M RLSTA, S5ri,(tfili I 1-1, -, ,I i "I'll, .. ..... I ,,, .11-I..... $M l __
I _! -l t: :I -, I .. I 1 I , ,,, '.
,. j_,,_ ,,, .I__ i,., 1 DR.ALFRED0 COMAS f -, '-!-' ,* -., '' ,.", I.- -, -ild 4 T1111- A."I$
4 Ll."I" 'I' %,.; 11, '1_1'- 11- -- -- ,I , '"' , ""', 'I,
,, r 1 11 I Ginecillogia, Partlas, Cirugur -- : 4 --"' I ,l 1, -' 1 1' I -, I l1-1
4i'?L ,,, ANTOS ,,,
mt. If- -- 1 ct- it" I., I'll, 1 1,11RANI _. -11- - - ': l ", , .- FMPE ,,-,, ., I "' I,- t t', ,.I"' j , 't ,, ,- I ... f I- I ,,, ". ". _____Jil=-. r"," -, 11 I- I 1, ,,, ""
11 1-.11"It I ,I I, lo;t, 5- 'I I I 11 ": ."^Ii i lli I I, 11, I- 11,111, ..... I ,
I, F"_ ;; ", ,- ; !, I-~ r, f''
1Z3 COSTURERAS MODISTAS I ,- ,,d- ,-- I,, .,- -1 ,- li 1- I. ", r, - ,,It SOLA ES AYESTARAN
1,1- I -- ,I,., ", c 1, ,"',-, It, .., I I -_ - 1 ,, ,! ,tr t ,,,, ,,", ", "" I, 1, ;;, --.,
i, _ .""", , i, ', 1j.1,,, CI-1,11I ,, r "I ,t ,,, , -- I __ __ ____ )IIftVt,1AR, $1flG01, "'," 'I".1 '', I ,,, x""il. olt.. ,.It.
11 I ,.,-,tl- A -I,2' 'Cli Insf I Y-rs triX -511E
1vxoFR"zccrArlC0rFK3oI- -A I T11tit- N--V III lt-,! C- ,. Iliil) RFNT I I ,, z ,; , ., -- I I-, I R III- T,- ,
.-- 7 s I -', -1 11 '.1 N, :, ,__-_L -t, t I -1 I It-, 11 I I -1 : ,,' I 1, .-I I,,,,!'11'
,t "' z (R 1 i,' I) 's, f T-,: _, ws t ,1I (,,IATtxr;- 'Ii_, '-L' -i- ____-____,;_--_ 4-1 tt I T_ I T 91fif) lIENSU sIE$)
Lc" "' 6F. .k-,Tlumo FIT C()11IIlRAT0S III U F R 1. F Sz -_ 11- ;_- I MIHAMAR $K000 41 I 1,11,1111i 114
OLA I Etsferrns dadn N ,,lr, .:'11 ",l, "I", ,, 6 _1 I ;,-%,: '. -1 ,,I
"' I 'It' '' _- , .11
l _t_ lz_), I I I _-- t ': """'I -,,;, I'll ; P, "I 11 .
'A _., I_ I ""
; -, ,t I 17 , , .I" ,,, ,- ":"- i Irt- _,,Tl-- I., "Ti;,,M go.
d. a invr ,, -,7cvialla itl: z lt", I I Itlt 11 I ;.,'.I , Ill ,"". ;
4, t-, ,-, fl, -- I" _,j__ !___ ,ne -..' _,,I I, ;3 " I , -- ;- ""I ", I'll , I lt, !,, ,,,, 1, I I 1, 11; 1 "'. 11flll
!I 011 !,',"I,, ,,- 'j- ,,, -, 1. -1 ''I', ,!,- '. .51 1 A ___1_I,, ,- _s, :,-: ,, 1,1-1' Irt, -,%T,;, __ -, ,,,, RPI I'llf",
I
__-it _oy.fli, .owjiiZ_.__ 14ki1 JR__F-_ I-----,, I_ '- __ - -- vxx;_"_..1 1.x1;M._..u It - I-,' -I ___ __ - ____ --- _,___-_ -,--;I i- , i l _, __ t __ l 121_ ,__ ------- -_ _I ,-T, -' __ r_ Q_______,4- Z, -_ I it -, I 1-1 5 N I f1i __ ", I ler- -1 I 1 1, 11,--i;A ... ,;a I
- I I'll It,'- I:- -1, ,It, I- ,- I 1 -tt j : I I 11 '-' ", - "- 1, 14,fs, 1. -x"Ill, ,,,Tat Is T w
,_-- , I. ;t-- :-T, -4, ,,, ., I-b_- z!- 1_-,7a _:s I 't t 1 513 0 11 1: N f A, Z75,011", JHIANJAR, :;Gfil;f) 1 ; F-- n- "tt'l, Ift, ,, ,..j -, 2 4 l -- I I ".." ltt l t" I e- - I I I I., I I ,, MIRAIMAR! S,12,00fl
I'll -, "-r_ 5v.--, ,-ov- ,Ks: r ,: -0, il ,In, a :, Irl_ -I -, It,- , , , --, , I -_ IIAGNIFU A, S32.5fif) I I 1 1-1 ''I I- ,. 'i j -; '11- 'I" I, III,
... .... .. -- t ,, ,,I f ". .1, 1- I I I I -_ - ,,, ,_,'_ 11, ,'__ I I, .. I I". " "' t'; I I 11 I ,l -1, I- ....... I I-ltLr -f-,
A_ ,F T'l ... 1,- -.1,- , ;,; 5 DM STAS i-ii-,r, rIr a!.- An, -,,na- _' ". "' :, '.I I_ "I 1!, I ... ... I 'I ; _: I ,11 _tlf.
11 ", I ,11 I ,,, 11l,1 ,, - I- 11 1_'I "I A l
"'DO RESIDENCIA. DIl, ,__ _1', ... ... III-1-1 -_ ,, "", ". ", "T:,%l' k "_ _l .', ll , I: I", Ir I,
,i il,,j 2 t,,,t_;_ _q ,, i .-j I ,it I ,
I'll Ill, 11 l I ":-: ,,-,,---, --" , I I l"t, ,I Ill r"I'll 9 5ill'
124 LAVANDERAS-LAVANDERO !, DR. VDUARDn BRUNET l Ff-; 'l',ilta i- Tcf,- 'nte t .tu--,' cl-cura'd., -u-III, :--I-;-- w I! '_'"l -_ I 1, , 1-11 ; -11l_-,s N
,_,_. ,,, __- 1".. A- ', ll-i i-- 7-- ,D- ,xsrju -,a, ',I'Y.' mI' ', ,ir, i I,. '2' -, ', --, I I tt AII RENI'A. J 771iwlu I : , ,,I .... .. NDRANI FWGIA: 570,009 ----
"Itt-I lp, - ti , - I 11 I .1, I .1 I I ", , -, ,,,, ", I il I I 1- : I 1 I ,, ,__ ,I 1 , A VISO IMPORTANTE: EN EL
o;-r1..lo-.11 Ir"k fAv-m j ,_, 1 7- labr-1 1, -n po e--, 1 --, ,I-- I I ,,, 11 ,
A- -1- -6 y- - I' t, I I I I Ill I Vert", IT --, I' 1 4 7- 'k, f- , I :,I,,, 1 1, , 1, I R,,p li-f" S tl tzt T'rvla
tl". I ; -12 1 ,a. MPRO, L%3297 i-, -z,,- "Jt;- ,; I -, I 4 I I I t, -, l
'Z I -- 1 eda -1dad- ,'n 11
- it"ll, 11, n-Itz-, Fz DR WALTEPIO -F -'=D, 11 I I I I I t" 11 1, 1 ,,,, I, i 11, ( ]' l lt, 1 lrll c,, I )a rrilt;rlla
D -1 i : B. ORTI Muc',,!I:- F i, rn: I., "le rt, "'ti- t .1 ( Is S \ ',: -1 'I ,I I, "I I I I
__ -i, -, i -,, rI, , _;! I .! -1 I '. -, I I , "I I .11: I 1,fillf), I Y :11 :, lil'int4lid que
- - - ,- - c -, :,-,l,,., -,, t" ,u-r- _,; i::,i' ,, ,-' ,,_-, ,%I-, ,It,: I-, 211--II I ,-, i, I I .. I l I'l I
,- ,, i., 11 fI -1, I I --_ !I I __ 1111,- el _: ,,Is, 11 I I 11 1, SI I IjIfif I 1v I S12, I I I VIVRA, I !I,11 -I ', I 1". ... I lliel p',".:;
11 I 17VIsI!, ;-- I--- X id IEGIAi 38,1ft l
-.;- III, l -1 - I I .1 I , I'll
.- _,;.1111, I -t, I I ENIEO C.5A IIN LA KE10A $1,nso Ity'N"n $1 ,Ili fiflo
. A. i;l,1ii_- I, 111". fi l I -1- T--- I, !,- IzSl *: I I illf- :F1 1_17 i v ""Ill I I I. -I. I I I-t-, I ., ,;,.r,,,!,,I v ,he, pviI,,,,, men., r I , "" -, I: I 1, !%-11; :,'t "":' , '_ z "- "t, t, l " "I ,- 1 I, .1 11.11. I I I I L" I I I I I ,
1: , v i .11 "I I 1. ...... I l"'il oll'lt'l (%6 p"r t1cmCHOF RES I I I- 1111_-rl et'- 11 at Ill a I l, .,:" I 11 1-1 ,,, '',rlr ;, I I :_, _1 I it I I III "" ,I .. ,"'. -,"', ,:, l ILI', ,r,,i,,, llmlt"jr), ,-Tv, propatt
17 ---- -- I i'l .1 I I'll I I ", 11 I __ I", 11 A' ,
5 f:, ,,-I ca5a R- ::" ;--- I 7'"' I ,I li", I- "I
US VETERINARIOS 1-11 '71 I-%_"-,
It oral, I crloyvit r,,,Ru, LA9 PE __ P-:,29-1,_',2 -- -- ,li, st :-, j ,-_f__,,j _'1- -1- 11-_ '- -1 ', 7" -"__w : , 11 I 1-1 I ll I "I I i,,,,I,1,,, V"; ,, ki A_',; corredI,,,, ,lr ,'I., "I'l "'t", __ It.AsUN I-TANA "' 'si It. L_ ,, 1. I, ,l 2 11 Isiva de-Mirt. -, 'I
,,I.,-. - ., ". 1". 'AMAR S15,000
Is, v-1w _A iZ ltl I "'I- P_1-1 1 4t -,i'.lr -' -. 11,0,0 RENTA, S1:15,000 :i ii! I ,11 d-, Canf vI,. 1,r-,,1a Hi-, ,,,,
_-_-4, u ,, IA-1074- COMPRO BAU ES Y l'IIU-. A .','t -_ ,-1--tk t ,,- ,, 111:11- " ? 1 1 n*" V 1_5
l"ti-,"", -_ 111-1-- __ ___ N -- -, t!: "I
It DTIRA CoUrl CAOFIR, PR- 1111_mllllil"',,7 '%bi!_. "I, PiUrS-,-: T775il-- -,--,L7,,= --,_ ''
-a-,nais csev S 11" IF f-t- _,- I _ii; -77 -- "' ' ' !- *,
,I I~ ,e---, ,4- L,,- s I,! ,l V,- LLpw,,ti, , "" -,-"!,Ige ,,-- -a"4:.-, ,," fAs W-lsof;fi1l-_,k 11 11 "' -i I A-, I I~, 'N I 1-1 "'I'%!", "" ", ;' ,,'- _--, GAN6A'
__,. i __ -, I -, T., I
1.51:11,i -I I -- I ', 11
I- ", -S-i __ I -Ite 1, e'I'j- ; 1. -,-- --_ 11 I I I I ((-)'ilRf,,' AHORA
__ sI. ?,tr, Nl#i Is. I le_ "I -_ e caj, ESQLT,'A I , 11- I I
w 12 d, I a I, t l 11 I I "I I -,, I
-it, 11 I I pa)l,, flvl M_"'ullia_ cc_ ol ,'I 01,E]- i _" --: I 1, ,,.;,. I, ,it, yl, in. 1 FI, -, -- -', , ,, I I I It 11, . -, t ,Dispemirrio y LaIr.raturis, I I I z r, I I ll- I I,, I ,,, -1111 f1!1",Ir I It $! 2 ^ ,,,lra 7;in en
LLAIME AL A-4524, ACUDIRA CLUNIC0 VETERINkItTO -.dtJLOI;AD.A E IIIJO, IILOS CO- iI cribir. R tcii Pniip Nl,,iie I KOHL)s (JiALF'P $2 !.ijql)
competenje chofer, carretera. I --- ", i ,,:,*",%,,:, ,': I I ,- '. I 41111 I'll -!' Ll:,Itn lllvlo -Rpar1 I* ., -' % if --,
R-- -- -,- ., _-- I l I 16, ,nl rlt. Monte v Cor, A- -ari cdsa g ,, 0 ,!;,,_,, jI, I, I ,!_,',*, ,," ". -- 11-It" _11111111 ,', ,', III, p',
ciudad, blanm ,!U rfl. RefQ I 1 -f"i, I ", 11 11 I 111-1 11 I l I 11 11 '1' I I 4,' arnpli:l, ;ivonidas,
I _'t I 11; I It 1W , 1. -1 -t 11- l 1, ''. ,. ,,,, IJd, I 11"It, 'cunducto y
rencias, 34 afio ,, Tlaf el _24c -17-4 Nt, -Increlo, to C: r,- ,-,,, ,'it ,,,, .'I 4, ,',,' ",", -,
i , ','- ; ", -, t""",', - I t l, 11". _l'_ I;I, I I I !, 11 ?'L % 1 I !. I
I CI ,,, 'll- .;, ,;, t I I I I;, "", v",EL i "DOCTOR Cui 1rcF, ,ro p,,I7= ,s ,ler" S ,_ ritz' r""(17e, d, C,,rf1azl-, t,,,,r:-- _'!51.2I5,RfNTv S1110,000 1_ "_'- 1-1 lI,.,,,,,,_',"!,_ ,.! I:,. [ .1 11 1, ,i m m-t,,, j,-',:m,-(,, $20t
-6290-125-13 I ( 11.11,r'r, l;r,,(1Iso I I ""i "I'ltc! lz ,tlrh t Hip,
D 1 ,. I 1 !,. ,p_ IlJ,." _. u -!"I; r'r 3 ', ,IYII, (,rt, ", 11VJwfj AMI',,AI;, 1I,1,NDA4VS 1031111,1Y. 35,911(i
I I I __ ,-- i' c!""""s clia" I ,,, ". l, ,, I :,I- ,
I
;
,
I
TAGINA VENTISEIS I DIAR10 DE LA MARINA,-MARTUS, I I DE OCTUBRE Dr. 1949 AnO CXVIT

V E N T A S V E'N T A S VENTS VENTS, VENTS VENTS VENTS
I I I
", __ ---- t44 _, ____ __ -,- z ---- ---------- ----- - - 51 DE ANIMALES YATES Y EMBARCACIONES
51 ESTABLECIMIENT05 .5 __ "AuTowovivES-Y ACCES. ,-- S#- _ML1EkL& *__ R tkDA3' So MVEOLFS Y PRENDAS 7 VILVt DF. OFICINA ___ _- ,
#_ LAI_ ,-- __11 - __ I _____ ___ __
vvu. 0.4""O t", 'l, t", I t -- I~ ... --- p'. ,,, I ,,,, --- -'111,1, 1-1 11. --- -1117 I'l II1'1 '1.;,r-- I A-1 III- 1, 111-, t- IIII 1 t- .,I,,,-P,, ., I -- .,,,A ",- t, ,,r,,,,, 'tr-- ""Peti't Ill LANCIIA AMERICANA
", __, "It 1. e 'rI "I, N 4.1-. 1 I'1I""I.11;i,1,I '11" I,
I. V, O ...... -,- -, It~ :,'_ ", "" ,"". "r , ",
,, I I "*_ It ;,111-1 ,_ :I _,lt """ i, ; ;,-, :-"':,:.-,,'.',*.,'. 'I" Il ...... ,..""%,% ;, -.,I.. t.
.... II I "", ,,,,,:"111 11I-l I,- -,_ ", "' ," '. "', ,. it .1"Itt., I.,~
r" V, ,, -II IIl- :,.,lI "It ": -'',l;, , I I Ill. .I ,,,,,, ', "" I ",
,I,., il I'll It." : ...... v- "'I.. ,, 1, ""I.- I "I I .,: .""'.., .'I ,,; .,,, I i It, ,,,., _;: _,_, --10".. -- - ,,;, .111-I".
I.."", ,I III," t* : ,, 1.1"1. *."" ill" l"*.""" ,." ,., ,,,,,,,,I I": k:, f, ",I ,,I I, 11 t 0 I~ I,o" t, !, ,-11, I ".1.11 .... -,--,-,,-,- -- ", 11.11, ,.." 111 111I I 11. il"'I", I ,_ _11.- "I", -, ,,I,,, I". :", %-Ill-. it, It- ,,,
11 11-11 l ,W661-ITES -AN_ -__--_' ,,, .11 t, o ')'-"-I' ". $111, 1 f, I~
AN Y FVX_-PFWfiff ___ '- ' ,AZOS CONS ,IENO- I'Ll,0"Alo PC P, "" Ilj,-;RON ,,.,,,I ,,, 1, I ,(t, ,,,,,, I "., "" "" "I'll 1- I'll-, ''I"t ,ol"'I'l-,"'t-Ill, 1' I -- --,--, ___ , -,- __ __ I, 1151i tt IC """ W2 ... 7 1_1;ro, ,
el Pal Il.", iRcool"tr"lo iitcd' 11 I'll .1 1111"',-- lon cvn maderar firlas et, ,,, -, -1, 11 I 10 vtl1.d,,
I'll, I ol"r'% -' SE Vf:,"Ct '"A Ce'"T"a"" "h"'I
I 11111flo IT 1111 , ,, ", *,,, BUICK 1949 1 t I l'os"C"N C I it S I III o elcgantes Re- -" --------2--'2 'I N__." ",I". 1 11111 .111.11 11 -111--111111-
Compare (InquItc I ,,, A", t_,I, Z.,- 111 6
;u,,'o a $:T Q9 '11"o ,,, , ,I, I __ I, __1___ ______, AD "-"'r'1'I'11,t.17-I1 IMATERIALES DE CONSTRUCCION DINE
verdadero Pal. ; 1-,, W-, -11, ".1.1 1 I fttqeradores Y Rldiof, lVestimig- 5luebles de OPORTUNID I UCCION DINE TECA
';I"" _"""l"r, "'I"" l, ',' 1; I't t F-d-1. --i,, ju,"t. ,--, 11 ,RIB 10 EFECTOS SANITARIOS --- -- -- I
"'pa, fo 1 ", ", I I' 11 S I ,,% il- "', " 1% ,,,, I -', hoolle Admitimos noupble., en III,, I lli- ,-,. '.j .NIAQUINA ES( __nuale:s 'it) entlada 11 I ),,!I ,,,, -- ,,,, ,,,,,, -1 '.1- 't, lt-- 63 SOLIC117LIDES
- ;i -,, -;.Ic, "Di I, l -- pw P"'II., I ""j,, -,- It- R--,- I e, -.-,
Parail;,' uUbAmz,1rf6n comple- jP,, j wj ""iE -1 "' I "I -v- --, t,' z, "Jcimh cf, ,ViRitenos a -, ,,, III~ 111,1AII -1-op-r- '__ "" ", --IvI. 11x1t 1."' 11 'I"I'll", 1,; GO "0,00
jC cIII1111- e ,Ir 1;1I,II. Z"It"_ 11.11, ". vl-Wl. !-11
tfi. Lesadil P Hip I_ 1111 -, ,,,,I,, ,I, ,_t'j --- ---- 11 NCO, 11. 21I, I II 'I'll, 't-, -I,, N, 'kl IWI,, 11- A~. ,,,, ,I, "t" 'I"", -*' TONIO $35,00 PA
.-I,, ,,,,,I, I_ ,l - 1 Ch ,ono 70P y 710 entre rwt,, ,,t I I -'-- l!"'Il, "r."':'. ""!, ,
-_ _WA '10 -4 III,, I I~ 1 ', I , P.111 1, ,:.,ID37A.M, I' -- -- I,, VENDE AVTQ.0VI1t At C ,,"tl -',l I,
,11,1 1 I 13 "I" *21,:1,1l" 51 ,"It". ", ') 1--l' t --tA Bvlascoain' I- Luttena, t I.,t wlarnetite C;eis mvw Rarantfa
nI kz ,.", ,.r," a, C-454-56-12 Oct. Muebirria SANTA AMi JA os n"'e.i Con IXA2 Iarns Vfa
----- "' !,, l, j W. ,--;:, ", I, -!, ,1,11 , "
,,, t, It xfl-"1.1 1"tt, Si
;compm Ili It I __ O "'""' d I Ursula 70 forldo
Su CHACRITA! 1 D l"', I ,I,,- t Salud 110. Manrique. S, BI a n c It, T ra ta
LQUo EIS Ufla CI_,RCrI"!' Fin- ___ -- ----- - __ o 2n -' $9.09 MENSUALES. 3UEGOS "I', , I, __ 16Z OBJETOS VARIOS
Plavi,' Pregantelell a I,- I 1,,c1fl,, 1, 11,t , -"'- IN ,,_- ,,, ,,, 0 jig Waquinai de Escribir I ; ""' parnd,,ro Riite 15. Todai hora4,
Ca _- GANGA 'Ilart, 3 cuerpe niodertlt, : ,,, __-'Iw t'11-11,.111 IZ-, ,'t,-l -',, DE SVINIAR V CALCULAR 1111 1I* 111111A1.11 le
it, It!"1111 T III ,,, ,_, P''r, 1-1111'", It. 1 _1,1,1t' 11, I D-4140-V-11
da P Hij'n III, littaran a 'Rp- ,, x_ 'lu eI: t, sala, corntdores, cacibat '_, ; __, I-I;,, --i" ?- 'A', i I ",
sa ,,, "., -,A I"" ""' v "I"" s" "t,
'a A --- jt- II:""Itt" I'-"1 -" -- I" PORTATILES Y DE MES It-" I'll-'I -I4 -.'- I ." 64 OFtRTAS
Rlrra- ,I -1-1 i 1, ',I," " rlue,,ns ,,, u. ,, gavanti7,adas, L- I"', ---- ;I----- -1-1'
sidenciRl Almendares- BlClh i- ;- -,-tI;- ,7 I 1, I Il 1-12- vanoli etdo Aceptamo, mue- 'I""" --- ""
t,: --" __ ___ I -- "I".. -."- t"i,
mos parforarnas que fa cintm bles, lit,00 mensuaIIIs 2 illnesses 'Z-W- --t Ir- 11,'i IIII7,45 *M Reparacmn'ett e ivualas. Conin. ,,, -,
,I, C I __ I~~ o I ____ Damos Dinerv
11 tl's I t A 1. I -.% 'MIO'If X 2, C ZOWN VE
,151tante, lonqui.ont"dolo. I.,, 'I, ,- I,~- o, o,2'. I'- I.,, M, -_-t. DiI -, R ; C;Ikoba CarmiIt todps modeto "" '-I ", ", .-I-'t
X1 ,f, ,, It I I I ', -', ', dorA5 "N'tilonal", fcconstluldtF.
,, .: it --II 'I I It.
n---j -da, lIokhwi-s 1, ,
'R I: 1. I "I I 1.1 7 ti. Idi'Minto, modt'll
7, I',", ;- l'-e., It"- colchrmr Flor c , -, A I -1 'ft,,* --6-d" 7,."A" 'I"
N1 221, !, -D-365-41-1 ,-- W* Ds, garantizildas, I ,I., I~, ... ... 011khCIPit(
ili_,L -I1 M_1;_1;It1T1_1tO 11 tl %,, muelle- ,imeC:vin,,s CC,17wla j D ltt 1.11,4 11'1 CAPAS DE AGUA I
"ll"I' Z -_ ---,-- ____ I Alfluder, C,
Sit I,1INbr Ttgittl. 11 III -- I" ,'I _11. .1I , lt _- "III, I I iiw, vvntas a plO pl, y ftAtPA I --A,
,,.,. d1l r-;', ITu ftt',I ,,,,, 1K tI, ,--- f."I'll', ,,,* _1,1 7,,Ixol lr 11 'ItIo, I TE- "dej jUte QEgjfffml Te-INIUERLERIA "TINA": N1.7 I le\lgen rIfetpnrja. %a Nacio- F11 torl"CI It's Lipos, n1l"lla., Y,
F,"", "', ..", I .",, a, I c,",Iad V X0 111POTECAR10 h111,NDOZA
, I I'll, 11 1114 I -1 I 11 --'. 11 1, fti- ja5, 'Casa perp"'. I Nju'bl", It, I 1'abCCI'Imat ., jiiijjet ,,111AN
"I'll ...... Alal". "Idlegas 359 cast 'tiquina I I PATA('10 ALDANTA At,!,l,,d 51
", 1.11,11I. 7; ,, Ill.,,-,!i""" !",,,,,* 1)-,oll- I- """It", D It..",tt- I I C-62-5 l-:in 0,,f I Nlmtli, ll cuart", 'I planch llv venderlo'; i ( Cta- -to, Fl-c. Wntt, F-ot---, It-,- I-1 )n'.d0 7 A P137=, 11,
11;11, 1 1,lll ', 11-11t., 1'19 1 "N, "'Po I Ii -- -- -- "4 come- I ,,, I
,,, ,,11 Illl, I ("',-oIll a Tt, Re- X-m ,J*
'd.v."... I-I, Ilt, le P.1-1,11 Carr, 'i lie, F bwa Capa,-, AtIlu;i, Sol, PIro I,, ,1,1-Ic A-2010,
I ..".1 I, .1 P Ilf, D-'-3I!_I-I ,"t!'91 ,.I.?. t11 ", -6, I, It, -1 ,I, ll.".." I, I
_W5iA I. 1-61-- IIIJ- ."',l", '', 1 "', C-194-)7 ,', ,*, ,,I 1 M-M-1.
_r.""," -"': -, I ,.t,,, ,,, DINERO POR 16 I i i i C', O, ") -, -, t i no t I ,I c a I I C I I ot, I If), -,*11 "I"N' ' T',-' -, I ," ,.- ,, % 9 11, _ii WritTeradoreR. ra- I ,_ _,__ ___, ,'I ,,I ill "
C ii I ::;, I "
-1- VENDO POR _77 die FqclIidadeC,. a premo del "', I, , I; ,
-1 7 = I NIAQVINA OF OFICINA I ,,,,, ,,I W,111., I 111"p,, di"'.
"."., ; ". --,[I. Q,-, -l'. I.I- 91.:v.1- "I 111171, --- ", ____ I- -- -11111.11,11"t-1-, ,,, % .... ....... ,2 -- __-3, , lii-- -11'1_ 1 LA CASA DE LAS con T,(-l er(-, "" ",I
AI,-- A I' -1- "" "I' ;;. vl"'P; wii, __ contado' "Tina": ,MtN97, I plsat ,,vr,,,!(,+Ir
-' _,"""t, I"'- I,"- -- 1, I ".I "". "I., I""'-- "" __ "I 111;- 11"I",", --,,, Todo lo que Tenga Villor I (--91- ,( -7 Ncl %1iqli-, III, -,Ibi, -i,,r D- 17914. 'I'lo ,_2 0",
: .... ...... ,I, , ,,It "I 1 111 -It 11, 0 11 2 4_j, 13 I i .", I t", _I, oIl I, t UQUID0 DE ENIPFANCII __ -,
111112 I) 1 I i i "I SI,,9t,
,,i,- J, X- of ... ia W_-i __ L I ... -- .:. -- -1 1JUEGO SALA GANCI-A nQ,:,il, y r'It,101."Jas -'-'-- --,----,,-,l,1 141 IIIIIIIIII'loIlp -Xak x, M-OTURS : -','- 1--", 11 I'll -- L" ,,t, I
I.I. --, ,,,III I;~' .1 L" -, ,,I! I 'll: ::-, ; t-, ,,,-, ,r; !,-,,_ ,Ilt, ,v.!, -r, I cOr, 106 glitantii, I, It, ,[Trft,, LA DINFRO ... !
-_ ", ,_ tl"'I, ,-- I 1, I 111,11,111,1I-- ,Ill- 11-1. 11-,, t l. I-, I ,-- TARAN MALETAS AVII
1-- ,- I , _;t, ,-- .. I I~' tZ I Z 'I ; '7,,-, """" t"!Rrg-l- Su rl, IS y 20, ,ri*f.
,I.,,,, I, '11. 11 11, I I ", 11 : 1 - ,. ' I I 1 I I I I I 1 4 ,t,, I I 1 1 1, ". 1) I- 1 %, 4 I I ".1 i fie A-W ', I ; I I 1 ,, lt, "'. "I ,-,:, t,: _.
'IRE I I
OA- I )1,IItl,, I't .... ... t q'i'l-"It" Vtnttt I '11'et- Mtl,! Irt 111. I - "' , I I 1. I I 11 I ,- I I
,; I il)v (:RFACNIcN -_ -,-,,,,,,,-,- I ,z I 1-1 11 I -1 1, I I t, .. 1.
Irren, ven I I '' - I. I I 1, I 11 I ,: SINGER I, I I, ; '', '' :"
demo, pwlclat,, ,(,If I -, !IMAQUINA.S COSER I I 'I, I
SE VENUE I . 11 I I Iii,71111-1W I'll I I~
ente It IA Aeti[fiit de Kite- "I -, -qi.I., I, I I 1. l 1- I I i ''. ",
-- I I I I -1 I A.,-I v ,,, ,,,6, "'. lod, pr", -rol a $30.00 d, enl 'ada I $Ml 00 , ," d. -I ", ", P ., I , I I - : , I I I potf," ,,;I ....... J-n,,,,) I- ', 1, ; "I.- ",_11-- 11,11II-tt. .
t '-t , ,,,,,, I, ,,I,, ,,, I 11 I I -1 0 t, , ,
tmensuale ,. La op r un dall t- , I I I I .. I "I Itl:.
_. 11 1. lIII11111 T I, ,,, ,ll ,, I I itl- Iii), ,I, l'wn PIlt,', 11 "I TRAIES A $5.0 "'
1I11- 1II- l'i- ., I , I I I I 11 I- ., I,- 'I"1111 I I 11:-''. I'll. .I. 11'1 1,
Perada 'v Alh llda por usted II I ""I"" ''I "I,.,, I., t I ;1..".
I __ -- I I 'I z :, I -, ,I ,, Pk-', Il"JI1, f I I I .", 11 ,,:, '1-1111 "I"
Josada 'e fluo, f,FrI"1oIc,;, ,,, v'r -TOXER) I I : , -- ., "'i, ,'__ ',"- .111, 11 ,I-- ".1"I"- I 11
r, ,", %% T N . I '1- ',I ,, ,-",. ., ., "'. I- ...... It lt -- ,", "," -- --CADILLAC 1949 ,I I I I 11 ", 'I'l
NI-8221, U D-366,4',Il-Il ,, ', ,, tt ,: :.! I I I e ,- ,- ,
,;,! -, ,,"-' ,,, ,,, ,,":" ,-!:, I ,_-- I I I ":, I r'll"'t I It' "--"', 11
,", l, _',? zt--_ _*t. "I"', l , I :,, -,,.,,:L :"-II,,, I I I %illt- Y11 C--, -'It
,'I, 1I I -, ,,,, I I I 1' -, ,I, I- I I, ,I
VFN1DOTFRRT:KTOS. VXRIA, I',-* 11 cl- 11!,1 11 I I 11 t, ., I, "", ,,, I I 1, I t 11 ll I'll
; ;=_ I-, -, -T. ., - -- I I It ,,, I .1 : CAJAS DF CAUDALES ARMAK103 "' '*
;- 1 I~ I I I I t I ,,,,f,,,, d, .tZ,. -, md, I- ---- 'f-,11, IIIIII,11 11101t," !
,,, I,-Il, 'I :1 -, -------- -, ----- ''
medidas v eqqlUnA.,l, zona in-1 t-, -, -- r III% t_ 1 "t ,-_,-'It", , -tI ----------- :_ ,'T' __ I I ",
11 I 11 "ll I -1 11 ".,I I",, -- ", ", I- , jj S'r, ,,, i 11 t, )-, -, I IiI,"Ol" 'i I t' "I"' -- I
I ,t'r_ ------__-- "' I 1, ,,, j ,, I 1 I "
"" -, TF.Itt"G 1100"I All- li.,I, "t" F -.", I it 1 1 ALITAS AVION ,, ""'
flustrial, itiagnificas Iom um c ,- k?"""', III % ,I I- V.-U-- t! A i 1, I, A - i I I 11 I I It 11 ... "I I I I I I ', !
riones, Reparv, Via Flanca,111 I ,tN 11 1, I, T A 1'1- ,A_ __ --:- I : , "'I", 1, f .It I 0 I 11 1 1 1 I, 1, M
.1 '8 'I lL' -,, ,
F,, -- I, kiz.11 -1'1 -- "Il""", -- --11111 .11 LLW I o'
,t I I, -, I 11 I, ', 'L : I, I" I ,I, FH ,Vltt, "I'l,,t", Il;1cI,,t, I l1,:itv'4, I"', .... ..... . I 11
Frw e carrutpra Guanibi ,)a, ._, ,_' I 1" 11111,!' I:l -.1 tl !!, ;I I"It- -, 1 -,l- c, -'t,,C', "t- I -- ,-,,-, -I~ a-- "", IM-., -!.- -'_-_'-. .", It I -1 I I -1 1, -1 - I : l ( 94 i l I "t, ,W,- f"rle(If. -(l,
11 I I : t M 111"I'll'I,
'I I "Is t ______,_,_____,___ - ,:De ClOntad. pla-,, Otrtro, ; " ,_ I- -,d I 1- I ": - "' 1,
Aguiar 14 A-625,' 1-44'Ki 1_., I 1;,- .171,;:1 -1 It I'll-, 11 71 I -tI ;, _" _L, CI- l"'i !,;Cfl-il,:; Mttltittl, I, Im'I"', HIPOTECAS
'I 7 .1 It I I t 11 C t l ;- -- "-- !C "It""1.11 I - "I IC- -_ ., I :1 l1- F-SCRITORIOS. SIIAAS Il'i'l R I ivll owic- I fl-" -t"" "' I' I
' N o" ., ,I- It, It t I I, I x. I 11 ,,,,, "--1 'I-- I It~
1 11 -,- It, ,,, It ;' c, e 1, I
D-40 :I-4 4-11 '_ .',' ,', It, I l, J- - I, a wo ct;citlf, rwlt, I
n-, ,7* I I" I T/RAJI I " :- I, - - I'll 11 11 11;1 Plil' Rt( M(I'llorl", -' ,-- ,-,,.,,,,,,, , I I,, Ilitt,
VZ"O P"CELA DE TEARENO s a TS" I) ait", ,,I.a t;cultaf miciiii. ''
E, ___, _l_'. ""t'. .! -'. V:--' K !_ I it 1, ,-,, f .- N UEBLERIA "PRA itl, Cf?,,, ,, Suar,,x If, c,.IfcT(,r11,'- ,-- t ... ... ,I;,,,-,,,,,,",
I ~ '. ,7 4 Il, 1 7 ,t,, &- I,, .-h" r, -. "", ",,
I ,,,,,,. .."'j, i, -,II, -11 I .... t'l-11" -- I- I~ Ili-11-1 -I- -,Ibl'- -st tj, "t ,,,
.. ,, I- It teel ,Nf,-'' t;j!1aR
I ,,,," dvt, ,I 1) I -- --I- It :- ,I I ,-. --, 'Tueb +Is R I:- ,:fd,> S ,ia- ; _, A-11)74 C*246-62-4 t,'tvJ','I. ,', ','t'1''1Ilti j IlIIA _', I -, r "Ll 1 --I 154 MAQUINARLAS 1 %,ttt -- I~, I I'll I 1_ 11 ;U I ,,, lit", zaP",-,,;l,.-, , C = I F,
14 VENDE EN I ., __, , I I, t T",i ,,n _- ------- __ ___,__,__,_ ,_,________
4- t, :i I I t1o NIFJOR -, , j -'s, Monte l 11 1 __ 11 --. "
I I
lj f-- '111 I- ,.!I, ,11 i.,.,. -11"t.-I, It, -litr .101"t I,.11. -:1 Pitt mair-'I -SttirCti, 'Liti Na
P"CM. III, il It I-,- ". I V ", I --- :_ _-- l?, tf ,-,7 CURCt; , ,i! a, c,,-,t-I1- e ,
__ S, tt, LACIVERUIC]LA, Vl- ,,, t I_ ,- -, 1- "t
, I e-- ttt -1 : 'I'laIll vil FRAZADAS BE PISO DINERO
,, __ -, _,, _;,_: _I c Ftl N A,, 6k: CoSkIR "SIN.-- !, I gas 1,11, e3quilil
,,, ,, ,,,, '... .I,,,;,,- ',,- ,,- lal. ctf-.s, bas',!,t" le- Rv-,.: A- fll ,, o. IlI :-11-11 -It joyiI, ,.n t'das catitidIi,..I Illii- JIIIJ, 36, 11" L"n. -It ,,, t,,-,I f:,olt,
,_ ,,,, "', It, l,- P", $1, fIC', Itt"," ,II it il; I CD,9 ',' I a Ten I l"- "" ., 1, I" n-22 1-1 "" -"'.--""' "" I III~ I I 1i 1.I I -., I- z L T 11-I ii5l"U2-el n- -S',,, A,.11y e"riP gal Cfl; : A ,,,I II-1, ilt-, "I"'I t1l.1 I-t o S b ,
I
, -",e ,"I,, V-57-2, I~
__ 4, ,,, , ;l,, sl-:, ., , ,,,, ,N zta .-ella ,;_,r _,5 RI I, 1 -i_ I 11 I C_ i, ;, ,-- -_-- '101 11--- N, I,, I,, con pizmt,,. y vend,,in,,., j7'-'Tv- yr.%TA. ,i iI ,,*.,,I,, 11 I 1- rnue;Cle:i i ", -- _I -,
I-1 D- I :I o -lt -,- 't -lt I,- It- !I, 1; I I .tt, "J"'tj,'I ", 4;,_, ', "
,i,,,, IC ,I, At I,1,1 59 ,0, v totii clz lIe de (-Jbjcto' de
t1-1 It P r -- -e 7 1 ,'-_ ,l '_ !!' as 2 lt- A-_,27,3 RADIOS Y APARATOS -_ __._ I'ClIl-. Aof,,II, 6c compare ,eoIt~ I'll,", 1'. A~ _' 11-- It, Jl, ,-;f I- t, r -" __-I -, 11 I t-- n, e n ? ta - mt, ,"-' ftt: (_-%,_- --, "o'.
.-io, It "" ELECTRICS
d., il, ---, I 1:1- __- tt z qUINCALLEROS
,
I'll NEGOCIO LUCR ." ""ti""'t ,
"'a" I -1111I,1 -', _!_17-,-A_, 2t-, I __ 1EX, IItif, nft,, "La ",tv"rita",
11 7 47,17 W--, 1. RVI. ATIVO -tV I ;- -I '_ 111t_- I I "I 11 1 I ,I,
N, -', -,", I.j- I-- .; It -,I ,!.,I --1 t 111- It~ v0l,-T-titt 111lj- 1 I
lt 1 : -, ,; ." I 1. . t -1 -- -. I -11 : PRT 1,% 'T'sn't ,lN It, l, ,,, ,
o4-7-11 Il ,,, -', -, -,Il, Il- I t) ,-- na's 166 ',!- : 15,
., -, ;,, Ol it Tl lin, 1;1:1,1"
"Itt--1 -: I - Z' --- I 1 I'll" ;- -1- ArAIT
f I-Xt,' .t, 1-, 1, -_ --- I 4- --', t, ,,,, _" ill C-17-1-6-1 2 Nv.
It'. it ,", ,' !_ '-iI,"', 'f.!- o_ 7atl_" 11 1-11,"
tl ; , ."-t "I I, , ,,,_._:, I,,,, 1 -,,z,,,, Il -"":, ,_,
.... --- .- t", ,- ,.-,-,.- I .. _. I -., :, I- ,
,i" I, ,-l", t, Z ;I1 __ ,' 'I"', 1 M."
I t, .,I, "I I I "",, ", ""." ,,,, 61 7NEH6_ IWOWECAS
-Ir!"'I'l.11111 ,I .I,"- It ,,,, 1 1:, A !- -- $99.00 P_ P,,,-- -Z ,,- t-I ': %tf I t )
1, ,,,, ], ---- I- -_-- I'", ;,... I I -111 1:1-171. -IIA-11 1-IIIIII I., I I
Ir. IT 11-1 1- cr,", --- ____ -_ -I --- -- -- 1 Opttllcane t rapid's d,, hipoll l MOTORES CENTURY I, , '- I., I ,
,_, 11:, r, 1 1 "t'l-- !..I. , p - I .. ,,, 7,:, .,I,,,, --;- ,,-II-11 .1'.. 1. I It, 1.1111tti ,:_ 11 t I I in"I'll 1- 1, I,
"7, fi,,,! Contadoras National ,t, n 4, tRI, I, dfmtmda f;obre
I I , .,z I "lt- -l---1 -;- : I,
l' , ,g I ,t, Oa- '' - I
-'- I 1; I I, t,', 11,01, Is ( ,)I11j)1,1!cd- H hara, vedido,
1, 11 7 "d, '77 1 I ;I, 1,4. ti, I 1, I I I I "' I 1. 1 9, , t t, I J,, I I. I -, I ,,, -, ,% t" _,, z DiI.lnt,, tipt"
It I tI , I, 11 ,,, T I I 1, ,I, ,,,, I Pp,, l!,, -1- U qnlte I-que, ", "' ,.' ,*I ' ',) ,, "' ",," "-; 'L ...... I, ", ,, --.: I'_ -, I, I , ,,,
1 I~ I "; , "', 1, I 11 ;1 t,
C, "t- I I I ___ ,-- __ ___ __ I------ ;,r, I , __-_- ", I __ I - '_,Dn:,? I_,]dcN ")ni" uu-.ns I i: P
R, R i I I, I I ,., I "I C -711 I t ; TI- -- .,,L_,, i,'L', N jj f I ( fult:00I. jifml, "I"I"ItId',; ltlflt y ZIot..
CONIPRE SV SOLAR El Aj l ", I , JI. A;0 I) .%0 11 I I _. I , JON DE RADIOS jt,1,11,,Cla V,-It,,, a pitl e, "",
I "I """id, C"I" Ni 162, Tclf.
;'_, I I" I I I -11 1. l'i, F,
!"'Irl., ..", t, --I'll" I i,
"'Nilorl- el 11 1, -- - -1 , ,,,, ,,," ,,,,, -,i-efr, ,c ,,. .-I, q, I- d,, I""',
nueIe Rclalit, - 11 I I 1. I I I 1 1 7 'I'll I I I 'I 1 III 1)
-1 I I I I 11 -- Il- -- -_ " !, -- I- -- -- .'I a I A-Cil ic I -2G2,1)-64,1,
mejor do GuAtuLclla. la ( hl-l L- 1-1--- I I 1 *..* :, I '' - -.- --- '-- ", 11-11, r I ", '-t 1""C-a' conlerert I I 1- --I, I -- ., , e "4, ztr;- l ", ", -, .,:. .". I l'l ., '41t,"ttt: -I-., I I
-1 _% _,',W, ,.W. , - , t :, I I ,I ,". Naion,41- ltr,!Ie ,i, 3,Ci casi it, DIN "'Ro PARA f IPOTECAS
I III- 1-1 !."'. 1,* I'- ,,-r ,,,, It_ __ _- I l _-, ,! --I-t, 1l,,,-_, -I* _7a ".., -1 _^11, %_ -. .-,- I It '. l-,,t:, "I __11- 11 Fl'_ ', 1, i I A 1-11I ,1111 -- !-e- I I~~
I., ,- % %, I _-"-- """", I'll I'll.-III. IIIIIIII ,I I -', I" t.',,' -.* I 71,-, ,, Tie Re, A-fiq !,,
-I'J 11 1'1,',W [ I OF ACYRO tI, --' *1 I - I- "I -_ ,-, " ,,, I ,,,
_7z!P,.Y!I -,,- I 1- I I ,,, 1 --- 1, I I ,'_ , ,
t" __ -, __ __ --- -:, 7 -- '. --- .. 4,','-'- 62, 1 2 0 I, t -- ,I I~- I,,, ..... ,I-1,I-I.
I i ; i ,- I :, I, I I I I 1-1-1 -"bricadas Para N S -- *, tl' -7. I_ ;_-, n, I I I I I ,I" It,, _1 "I, "I'll I'll, -111 I
von $1,400 al co'O"le" a pla"I"' 52 ROVEDAS Y PANTVONE it, I' I~ RADIOS PHILIPS 1 k IT,~ 11 47II,
ntado v SC5,92 I I, I -. 11 t, -1 I I 11 -1 11 11 I 194 V na
I I -I" -,.-_--, -t-t -, O-u -1 7 i e luz bfillaote
es visitp A Lt asadn e "6vfh._,vvv f,-xut,., I -;11 7 .", : -, _. ,,,
imensual A-ON "t rt"k '-- -- -- 1_1 I I 11 ", ":-1 I --T , tl 1 - t, 1 ,,- '- t:, I- 14:% ,-- I~- d,, I ,;.r relIt'-, I PARA HIPOTECA, NO PIERIiijO, Olt. $1. ". , 1
't, 11 r tt
Ucs Covredores do Con- ,,,', -l 11 I'll" 11 ,- It. ,-C*. ". ; 'I t 1 I I, , 1 It-, 'm, -I, ;," ,I 11 I :,"1:3 t-- , ", I. I ,,SIN Ilt,-MO! I da ne"'p" ,ca Martinez y
fianza". NI-8221, Industrin 46 117Iltl, I~, -- 7-41, 1, VENDO BOMBAS ',-,-,-, !,,,,,,, t, I I~~ 'r,",!" I G", ,.,,I,, ,,, -- I'll, "'tipri"to Experlcnula, seriedad y
11 I Y v I ,I SZ (IIJ I K N S I ALES. CLI l I 11-1- 11 ,.I". 'I!, I,~ :,. 11 t11 '- 4. , '
-111 'I- -l --,! 'll, .... ... It~ I ,.
D, ;t;I,_,,i ;, o1__, 1Ittl*_'1 'T ,--,, ", ,,,, ";" l I, ,Itt ,D-3740t_41-23. I IV', III :IinClt 2 lta-an-it I, nt I % ,N_ ', -I- , t lmpfl- 'al 5" Tambi6n comes
I .I I
_-1':1, I REALIZAMOS _- l-1111 -t', I, __' 11", "",111 f aellt)" compramos Call I- l I I Id ,1- -, CtCl I, 111c
I 1, "I It" 111 l'S cl tt- 1 ,,I 1, 1- 1
so FINCAS RUSTICAS MARMOLES PENNINO 1M.Rao FRTMEiA&RArWix 5WZ I __ I ,'-IVI MEW 11,ES, SIN EN, ,t"", '1 1--. 13" tI, It-, -11 '. I'll 1. lolares, Mar
:: ) I I I a!Ct; l't-l", n -, l OX gie:"" et I 1111-1 !-- ", ""'", 't"",Z !, lt ,$,;-,, :- l I 'ttt-i"'. rt-'LIS ,iriez y Prie.
t Phillpq, Ffocr -- "" "' _- '!,"):
I ,", : 7 vv '!,' -!,, I -Im as ,-)"ir lle I,, c :,taktl -1 I I 1, ...... ,to UloUll,, -6P51, 1-3456.
': ::",1,,_t I,,, I
VENDO FINQUITA --- I ,,,, 3 41), !"""'IDS ,r.-1eIu;, r.u,. : ', -,- ,;,,'I "I t 1, I, I
I'll,-lot rt-- --.1 ., ': -,,r 5 ,l ;!!,a -, I i I 1-11-l ?.U-64-19 Oct
1,W ,,= 2 -II.I. 1-.d. III*, It, 0- esl -'- Ctt: A_ ,I Oc l,-, t, l 1 I. , _, I t1,111,%, -', I' I Iy, Ii, 17',tt a I , de3de S15.Pf) ra-_hms ", I ", ,
I, 't" I I 0
I, ,; r, I P""t:tln't"' -,7efos el pl:_ , "I', rl 111 rrltllca cliz J I __
I- 0.1'. A,~ III-~ LISTOS PARA 'TERRAR, ", "", ,, '1011" 0:11c:_ I .;,!C,-- C,-'hilII ".
"' " H.b .... ......... FN -,, .I , ',I jettus d- '"I' i lt- It"' It t' ,:"-:_ 1 5(pl AIIILONES Al, 4% SOL.. I -l"IN - I I San "'I'at'lel 5 ,,., ,, I _iv %,I.,)
fl-. ft-_ c-p-c- f,- CIt- AL CONTADO N: A PLAZO,,; Z, I , I '_!' :-!, I 7t- Femnaitlt i Mon e -",, """'11111a q,,;-, -C.a.!lro-- .- V, "'; z -, ,V 1, cornpalIl c-,,,tf-tmjCra
-!- V.2,W llt7llril ", ". "EL NIAGARA" A-7642 I ", tl;111111 I:t ,741' ,,, .I I~ I i i" I I 4 1!11 71 I- l, ;, , ,,, [10(t, ,Of) ItIll!"Uu; dr-, PVSC)S Zil
GAN~ -X00 -:7 t-.13411- t, t, -',I I -, 11 I I -,,I 1, :- ,: t "' 'I. III.- , L' [ )
I Tenctn's im"T o!ecc ofli I
gf ,ri e : , ,, - :- " I V) I I I r -,-lI,,-,w,, u,-natt ga, I ", _, _' L : ":t'
I -;, 11-1 ( c "' f V ,
I 11. ,.,.'111 LI- Itt. 1,-Irl, ". t.tcn ;lF nlvl, re Ll tiro,, dt! 'C' _- t --ti- , ','! C, I I ,,I I ,I :,
'. I I t, --- --,-,-- ----- _1___11 __ __ i I 11 I, "IL' ". ,,, "
i I.' t"In tt"i tc! ; T' -, __ I il-11-1 11 11
--- ... cn*t : '_ .- I 111.11, I -1, -1 ,I ,
"I I 1111,11 t,,111%1 I- 1, ". It, "'! ... 11 c! e I I III ", 111- -,.,------- -111-1-11 ------ __ ''Inti ,,_-- ()],( a 1-71 1.
I. ,I 5:, A-- 1-- ,:,f : I I ., I I I I '. I " -- I , I ", , I I t I
,
,l ", 1 o -I ., ")" DIN 1 7 ) 4 I i ". C 11 I 1
ec*, ,: Clln
O"o" "" I t-_ It t AZOS I 11 , ,". 1, , i I "'t''"",", I !, 11''
1, oti,,I, I t !tIZ, : I I t11 t ", -, ", -, -- -- 11 -,-------"V 13 ,:Irr-lo, ,, ', - I I I ,11 I I. 17 I !,- 11 ,, I ,, 't"I, ,,,
si.oi.WT .vvlo. 0% ruic's tr I, 1; , 2'4_1. 1 1 I , ., ?,I I t,
1. 1. --. ,-,,- I.,tI, IItil III 05,, 56 MUESLE- Y PRENDLk5 I I It,, I I ., I I -- - -, ,,-- 11, I ,,, I, I Dn D I Aq f AMAS
.. .... 1. )1-p'. dIl Flot"! I : 11", I I I t - 1 rRAI(,A EL DINEPO i 1, I 1, Ilt"', ', "', ', _',: I I I --,--"-- U,,V. 0-1-, 1- t, I, ", I I
,w '."', I C- .1q- i -'1 0"i "t""I'llI, 11.1 1111T.- 1 I -1, 11 I I I
,v - 1, I ;, % I I 1.1-1 I'll --- -!"- I I I 11, 11 -I------ -"-,- I 11 -11111-1 --
"It. 0111-1- 1!,- lit, t ,,,, .,I-, I I i I 1. I I i -___ -_
11.1 "I'll" ldllt "11. IX --,- ,- --, imli It' I_. ', tl ,I_ -', I t '.1 I 1- 11, ,,, 68 NIASAJISW
-- 11 I ,, I I, ,, I I IIIII "I illio" It 11 Ill ,, t N"I"" "I ,
J. -1 I I --- ;'_ I -- , I ..... ... it, I,,:, I li-111,1111II, 11"Il.
",
I.. .i$ t-l" I~~ '. ","I, d. ,,,,, "I"I", *'I,, I I "I - :, _", 1, I I , I -- I, ,,, , I lzvxumx I I 11 I I 11 I I I ,
1. -11.d- IM I a ", _11_ :6to___ ____ 1, 4
.l-- "I" '- .. ..... ,III !I I ,,, 111. I I I -- 11 I _ _, ,_ f-- -, - -,:, , t "" :1, 111 11'e, 11 1
I.If- -I"g- I~. I I-IA. ,7" i "t, I .-, l' I !, t It, ,,, ", I. I , - "I 11 I 1; I I ,I ,,,, It i ,; 'r ; I I.
1. I flll- AIIJI.. It C.114 -_ -- - --- I I I I 1, I 1,111 1:11I ,'I.
I ,,,; I --,,,,,,, I'- I,, r It It ,it -,-"--- -, It I It 11 : I I el . -_ -,-,AJI, A -- 1 T--f,, ,(;.-.-1' P- "' I I I ,', 1-,.IO "ZI -- "It, I I " ,
I,~, ,'Ill." I, , ,4EVERAS Y REFRIGERADORES 66 I'STRUMENTOS MU51CA , 'T'7, j I'll 11 1
1""12,153 AUTOMOVILEJ Y ACCES, "LA LIRA BE ORO" 1,_-", ,t, I-:, ,; -, , ,, , ,,, ,,, __ __
,
QUINTAS DE I ,,, I I ,, RI- FRIGURADOREI, 11: "I lill t -., I'll ,I I I 11 I I I 11 't _7 I ,I '-11 70 INTEREST PARA LAS DAMAS
"' t, -", I 't, lt", '! Acj,, ,, C ,- .... .. _-- _-:_ - I'll I _Ie_ ,,, i [I "", I I i z -_ __,,, T, ";"Ltt" 1 t'l 'ITlj)NlII I ItI Itt I I 'III, It, '1110- At III, -lIt'7-1 "I"' I', ,I, , I I I'I t ", t, \1 2 I 04 !' 1, I,, --,!, _,- I ', t" ' -"I ' CON'tAD(MNSnca Rp u 1.111, "I-. All 1 I I L1- II , ,frenas, ventipmus n p! 1, "" ,I "'',
I .- I it, ,",
A" iSIN ENTRADA! ,- '_ 1,_: : r, ,, ,
ooA' azo,", "LA CUBANIT
I 11 - --,--- __ I , , 11 -1.1 1 -1 I -'I'l- 111,
I
varies cas Ii cimstloida cad, 11 ''I;- J, ,,,,I I'- --ttt., I ,:" I'll t 3,1, t,,,, t1l, -'.
a -6-1;iil-"- -,,-, ,-", --l'--. -.-,--,-,i, ,,--, ,, ,,;, ,l 't 'l:, t, _;"r, f,, "nA tx ,,, ,, ", , t- -11 "I -.,1_1" I ,
unit en un Inte de 2 M0 a 2,6001 ,, , '--- I- ,,, I, : I I ,,, I 1 , III AN 4) 1) E C' N 1, 1 1) A D 1. -, V , ,,, ,,, " i , ,,,I t", , H ---11 ,,,,
I 1, I, ,,,,,, -, I I I I I'' -l', -7 'L I l --'--' --- ----
t lil 1, I, I III :) "Al- ."t,
varts. Tarl lotes con mu t I ; At6"', !,I I -, , C, "' ,, .,., I I I \ I l I.,j I I _I
gz, 'I o l- "', I "', "", !_', ,' ','t,"_ l, , ., t, I __- --____ _1____1111 I: 1 'l i :,, -, III 2WA A- it- I : 1 ,, -,,I _i I - , ,,,I. I, I -1 I -' , I--ll,, i:,, -I I!1:;CfClt,,;I
ist-,x!--- -- --- - ---- I le t 1,t: ", ; , ,
Chat arboleda COR Carret"AT",'I-- .'I'."- tI, I ILII I '_ ? -7 I 11 , t5l, tr It, I I I 'P I," :':1-f't 4d' I, I'C l % If VELLOS
,Il C I., LIQUIDA(ION DF TRAJE- I, ,r;- I T, -_ " ,
aw"a y lu? elktrica, 111formusl"', .." _,! 71 : I '_ "I -11 ,, I,;, 'D'l I t 1: " "!,' I ."', ,' It"I"I"t, CAPAS BE AGUA I 1:,, iql,::l)ri ct;)uIpleta aran-- I~, t .1111-11-1 '. -1 ,.") ,- If S Ra'a'l ']' "t, lI ,"' I Itl tu'Aif co-se. I. misma finca v Oscar Diazl- 1,t IlI.;. r-111 -'. ,t, It I;111, "j" I I '11,41 I 11 f--- t , I J, ". -l-t,, .'1,.1. I- 1- I-, I I I Ii I lI I~ "- II -- -ldl ,, -11o7 de ra, pierCa, t!" - I '_- I I,, 11 I 1 "I I 1 -trc -_,ed :l ,, ct ,,Ionl,, U I2 1_1 N _,, It, "U rit UVI]' ca!Aiad rur MCI,,- 1-1--,Vcz "'I, -tlt
Rvnoa RARCO nadii, Deptc.1- "'" " t" rt EI, ... !- ill -1 - *- _-- I,, ,,,,, I'~ I- tt I I ,,, ,__ I "I'll, ---- 1-11 1 11':Il ,"C' UltIMLI IItlwit, R del
.22, Aguiar y Obrapia. At89,5,t I"" T 1,l ,]I!t- tI -, ,nit:-11 ,I -- --- i "' I ~ "" It ft %- ,', ,," 7rWuto ,N,,-, Y(-,,rk Sra GCir" t, ,,!,!tttl,',- ,- 11 .- -...- -(, tu, ,I r !.I ?,&i!IeCtta ,'-,
-D ,,, ,LIQUIDACION NEVERAS t "" L 'c Ca-,) ....... V-I-" I I
10 -3345,0--6Nv, 1.1"Ll, ,1,t--, r" ", I l, "'I't F-,',7 ',- P idre Vrela NQ
1-l", 1, I -,
I I MIRE FSTO ,A PLAZOS Y AL CONTADU naft, ,! C,,,]U na a Oque'l_ 1 11"1 1",'I'!"111, A Iui i, Se!eri. %lartnn o,
Sidnearit, M Nlr a __ _I_1_,.,;li 'El Fb i, ,, r'1 '., _'1 t,,t,_ "', I ol
or i 41110 ,,IT,, IN.- t ,I K Muebles C-tDO-60-2 Nv 1. "", I" -,-", _v- h.le"I". It~, C-L" POR SOLO $10,00 NTENS1' %L c,,- -1-3-t-'ll V Io 11 'Itt",I 1- I C-KI-70-24 Oct,
rlIlI_ _, P,. .,."It,., IIA ' zn' ttT- -t-- -- -- I- C.zadores hi,,Ciiierws --- ,,
It .".-. 11 _,I, r I., ,"", j I ,0S, DF, CUART ....
1. -d*d. y 0W. .A. .11. 1.11111"I"', I,' "I" -;- I P'ar"tos, co:lt "d "al's L' ,'C t ,," t, 11-- -- N v E I I 0 3 C, '. ,I -. -- It, -_ _-,, I -
_", .hapa ,,-s,' ""',-, I ''. -111 '-, L" """ I ;" O I'. --- l" I,"
"" "in -l"f,: I . -_, -, lt l- -I- 111- ,
: L_ -w, ctioba on ,,I I, r! ., _'. -- "', 1. t, ,, : ' I -1- ,,, I: I.--, ", ,I 1- -, 't "',
.V.,- "", L', 11. ilt -.-,!-_r, S, I ,
I~ 'el %:: SR, AUTONICIVILISTA f ,xi ,,, C a.',v, c'-,:C.CCd-1 'O'b''t" t ,' $1 ", (, D, , !, -- -- I', ,,_ , VILLOS
I 4 I , -0. S tt- 11 I -,,,r,,, "' .
I.. '-- Y-1 lLt-li II't"". Cl_ __ 'I, -Tt l llt ., 11,:T11
QII ...... t __ ___ I :, ,,"',
j .... I I ..ITI,:--,, l.] 215 I -IQ. J,' Refrigerairlor Baratitimo __ ___ 2 1' It 11,1, I- ,,,, ,, ,, , 1; I I
"171"'", C."' -11 It", II,"I""I't ti, % ';,1'.',*-"1:* ,, a, sftla. h, 11 I ,,, , r i,"," -,1 1 it'%I- pII, ,n ri Finiti,,i &, loi
fti -Jc AWl, I", -"". -t- 11 I 1 111; It - itj, S_-, ,". P ,,,a_ , ------- ", z .'"t ", C_ i :,", ":'t, '11"'t il, h I, -I, n-tII,,, Piet.
r"! ,;,,;nz,"It as, '(11Tf1EIF1fit Il1 I tt"If"'R- ; , C ,: ,:, ,. tI l;",,, 3 ; ": U" : c, ,eo .Al-,"I'llco pt,"No Or-- I ,e,,- 1. - .n ,I, 11 -1 I I ,
_______ ,-,- ",--,-"- ___ _::!_M -""- , "I I I -, ", -- Vt,3t :",:, !: 1 ", cl :, I I
411N ri I I "I.- I I I 1-1 111 I, I -_ 11-1
lClot, F fs Il-if! ")ltls u ,T,;,,,1, ,, r_ ,, t -1- 11, I "I ,,,, 'I *_ininv, -tarlInti- -: I I I, T I I : ,::, I __ , I .11 d, I'll, I I I
1,zc A zt ",-Pvo. a, ,,-6 -; 61 I'll"I'll't"I", I-I"'. I'_ t-1. I I~ -, : -, ', I!,! d 0, !' ,!Ilb a ;-,: I !tt , I I t ""'I,, "", rf-lj_,,- I I C JAS (ONTADORAS "
I ---: I I I "lli" qf) S,,!-,, lt'-) 11, I,,!
I I I! ,, : I -_ - ,_ , i I, 11*1 tl r,," : 'I, 'Ii,' L"''
C.f,' 11.1tit. 1'. 3 P -;, ,-_t._13111 : -_ 1, I I "' I 11 I :.Cfil IF mc,, -it'), ,-fi.'a
,: I-i- I'~ Ferf %- 'I I I t, SiIt,- 4 I 1, I C ac, -I I I I ", I ", I f,11"t I d- Tt,,itcia 4U5 entre
It., "'I"', a 7 NA7r JNCJQr1AFI!0 DI: i I 111 1':-;, 'I
1".. itt'. 11""r", ", I ,_ . .. ..... . ..... f
,," 11 1,11111 1 1, I __ ___ C
Tow, III~, L "771 T."lit, ", t! 1 "n t' I _ll: 11 It I, I , ", I :W"i ,- I t" !'1_1. t i I c -19i, -,ne-5 Ot% I "', " "t, _I I ,_ :, ,
11. $,W ,:,,,-, ,.-- -,. j_.,It11'1 lill 1,1_ "" C I I I -1 1, I, --II .- : I" Ift, ,,, It I ,A ., '', 't"'''', 11 I %(Il,, ,, ,,,,Ict""(,F 4 02.
1. 4" 1-1 z-- I", tl '. -, .- t, I, 11. , :, i, I 7' -1
-1 1 It F"I" I "'. 1 I,
V. !tl 1 ; I .1 I 'i I ,
_____ I "'t REPA -- _- ,- I: -- ,,,,- I "' -1 -1111, =;,-,- , -11", 1, Or ___ ____Do Gran IrIttris "ta Dueii-t ,C,() i RAR, BARNIZAR i w, I, JUEGO CUARTt, , r, :' r,- ,,, ,,, I - -_ --- - --- I I i, "I
lt i- -- --- It - --I --- N_ I, _I_,,_, _,wu tt, -_ _io
do Playas, Repar0s, 3ardinel; ,A, T r N I O LNQLJ:A "' 1!1(- Nf, Ju,!t" I t, I I 1.1111-It'll, I I I I I I, 11 t. 1, ,
SUS MUEBLES C-I- Qt oc, lll ::Ic', " "' I "' I I ", VELLOS
I I ,,CA, ItIOR IrMWAR AA 'S7A ttr, I It' '
y Contrati3i as de Parti -1 NIAGNIFICA OC'A,,,ION 1, ,,, ''t- 1. ,,- ft Itt'- .I, t "ItIlil", lt -'!,, I._,,I, lt,,,C!kL % I I, '(, ,. _- "I L , ;. 'f I " -- , -;, ,,,-,, ,
ii' "U: it j r : "', 't, I tl- I 4 1I ', ', I- I 3, 'L "' : _ I I I ,,, I I E%!- ""j, :d- i! o, ,,il",
A,1-.,t-,, d,, , - I I ,17 -r- .. 'I- .1
"" 1 t, ,,t1zz1,,), ,-, $6 "I 7 1 t I -t" ; I I I 11 1, ,x I ; ,,,, II ,, I lt, t- I I ItIl II ,I IIII 11 I~ 11 1, I I tl
... !,It ..... .. It,- ., It :_"%'-',':" I ,.',' _11 t"', t- --t I -1 S_ I --,----------- 1'' 1 1 el I"
't-l'. I,-,,, ,,-, t'L "" I __ -,-- I ,i I,,, 1, ll lr,, .11t,
'I- ,1-1"P., (:,tl7,A'iR f '_:,- C;P! "I 1 l 1 ,, .1 I tt; i I -'
_,_tAW1___- -.1,""', "",_ , It, I~- A-.- T I, I, I I "'. lx 2 a It" I I.I ; z, "" 1, I I
1,,,a- .--,"., t-- t,- 1, A -11 III', It'l "" , -I, ,; I, t" ,4, td -. r-,t Ur, Ks"ulna ., 111- II tI I I t, rr '' ',,, _, t: :o (Ilt'''','' f ,!IITIIId* 0 0, -l:t:.-t. ""l, ,I ,,, j I ,- V, AFINADORFS o , ", L,, I, It t"!
A.l 111- 'It I I 7, I i ,_n t '' ,II Z- R,1 ,- ." N,
"I'l. .11,111, 11 I; _:"'I. ,Tl ,,s C-Oo'-3 -:,p 0 1 - ----- ,.
.", ,, t I I .1
1 111.7 In ", ",',I. IIl1;-,, I iUselo dia y noche! __ ,- Illt A I'll, t, 11,11, 'Oll II I,""IC.11111"', I1111.1", 7, ---- -- -- ; -, -, I,- -, t ,,-,; -. j I j UTILES DE OFICIN '. , I ', 11'. t",,:'t,,;fl, ,III "W 't lti ,rio
_- "I", I I ,- 1
--W 9 -te, K ', '! A I r o I, I x I -, ,_ I "", (", I ,I 11 1 II q f
*Oi,7T- l ,,, I -'_'_,1-'_, I, "" 1 1, 1 1;'.' 71- Nov,
-1 mejor Sofi-Cama (Apattiia ,I 1, I, ' ,C,, ,',', "- I,' t , -, "!, _"'., ,I,,% MORTIGUADORES I 1, I __ .1 I I I" g I I
j I', 1 CuNTADORAS NATIONAL 1 " I o '' I It, -i" T4 pq ,,, 1_ *,
TALIERES ALVAREY d --_11 !_----PI- -,- f,.- I j, ,,, t -11. t--- I I '. 0 '- $ 1 t: l;, ""', -,
1_11 It I I
N14S vitil c6tnodo Un nifia i I 7" "I I 1 I I t I ", I'l I t:11, I I
lot --A -1 I O, ., -8 :t I N-
', b ,I __ o It l I 1 , , I I It
_l I --., ", """111 11151,1111l"t" ,,, '! 1,41
U
t_ ,,-11)"t ", ,.5,!", tI,- -- 1 ,- ,I., T,',If- 1-7CA,' F- I, "Puede Convertirlo in a tua, I It ,:. "I - ,IT-t-, 1 "I "I -1-1 - I z I I 11 -11-1 11, I- itit"t- III, 111 *"11.1,,11 dll!, ', .. ,,, , _."'. DE ANIMALESI ""I ,, -, , ", ,I- tiI I III C "" .I ,_,;,, """ '." 'I"'C _- cl- ,; "' '-1, I I , '' 'It I ", ;' ,,,t, l, 1, ,It ,,,,,,,, ,%,, -!. 51 -il ft, l:, .',',- 1 ,! _,. I , 't: tt: ___ I *lt' :it
", - Z_ _r'. """,_ ,I, ___ il I'll. -11it-I -', ,--_ T- -ti;'I :::L I--, ,, ", ,,- I "'
1 1 1, I-XI"11,11 a 5,I I I Il- I I~ -11A,, -,-,I- ,,, It b- ", l:-', -oIl-l-, I I- I OhjOtO ATte Porcolaol?", I C-111- l ,,I It It-, (I ilITI: Olt IF 1"TI l 11It I, Nlt ititlt ", _____,, t- ""'o-.11-- If--,' dt ,'I ill." t 11_ i -- 1-1-1 III kJq( -I. 11 -_ -111 --11111",
1. C,,t,,,,,_- t", ILI *,; I .c,,,, --_ __ 'L 11 I., -11"t 11:11,
I., A--dl 7t, St. _-- ft 1.11%,; _T111 11.1 1 Limparas Cristal Fino i i I r 1 ,.,,,,I
,l. -1 F !., ',t 1-1,15, -1 "", 't- ; I,, -.,. ,!-
_ALI. G ,,. 1, -11I I III 1, -, !" P ,=tx !Ijwiiz ,__ I'll", Trianon, cocuvera, ptc co- !,_; '- .1 It,% tt2,- -__ ', Z 'II 4,,.,-t ,_,l1"'I--.t' t' ." ,, ,,
LIMA litt TIERRA, IrID0 Ft,1t-,% I'I ""'Noo "Ey"i ltm ""'.. I"I' l"Il", ", 11, 11 MUEBLES BE OFICINk I 1 It-, ,,: z, ,', I ; ''M, ,) It" I'll -!tl Ajll
If-, .." 11 o' 1-1 tl ,Iltcal It"' t k-c."', 1- Il"t" ItIt,' It ,,, I I 11 "I'll 1,-, -,,
I
I

I
I
.
W CXIfl I I I DIAR10 DF LA MARINA, MAR] L, I I DE (XIURRE. DF 194') VAGINA VENFISIRT
-,--, --- -- ,11-1111-1- ---,-------"-- ,---ENSERANZAS -- INTEREST GENERAL ALQUILERES A L Q U J 1, E R E S A 1, 0 U I 1, F R E S I Af,') ,JILFRFS A 1, Q U I 1, F P F: S I 5F OFRIECM '
"i"i-korusoRm p I .1 I I I
ROFESORFS VIIIIORT'Aijok DF: RT.,11* -182 -AF-ART-AMENTOS 32 184 HARITACIONES 137 HARANA ,Or, A AFOLO CALARAZAR 11K C R 1AD- 1-1--l- 11-111-1-- -- -, I 1- .1 "T, -- 'i ,,,,,, i .... .. -- 1-1 -- ---,- 1 1 --- """, I I'll- NARAI 00, I WSCRIADOS
""',i1', i'.II'-" ""I T1 'III; ,,,,, ,,,,,,,, -j-, I i I-I 11 'I-' I I I ( -','-- I "," I AMk*F1;EAI)0, I,1A)AI10 "'I"ll 41-11111", 1111-4-11 1 1 .."', I I I ",,-I, tt- --- , -- I -7 -i 11 I .1-1 11.1 I I 1-1
I, 11 I- 11 -- , I ', I:, , '-Il. -, I. : ". ., ,. ,
", -,, I 11. I 111. 11 I I I I , I ir ,,, I ,, ',::, t ,,,,
, ,_ ,,, __ :,.,",' ,:,' A- I,:,:, I I I 11 1* I I I I I - ", I
, I I I
11111111;lIZ111- I ,, I'll","""' '11-1 ::, I ; I ,'I,-,,. 1.l11 li 1- % I '' ., , , ': I., I , 11 i ..... -: '.'.' ; ", gm 'o ," n ', if) I I ,
", I I", ill I "I "i"', ....... : il, i, "' ,I", .1 11 11- I 1, !" I 11 11 I xl "I 11 .1"', I I ,,, 11, "-1 i, : ... I 11 I I I I I I I I ; I
-_,i ... ..... ,,,, I I - I -- "'-- -, 11 I'll 11 11 ,, ^- ,,,,,, ,, ...... t , , I ,, I I 1. 11, 1, ,,, "-I I --
,
I- - ,;, I I I i .I ", i ftf-1, III() .1 i" "" ,-I ,, 11 11 I. 11 l- ,11 I I I ,'I, -, "' I :, ', j Ii) (OCJNF?AS (OCINEROS
I rl,.X.I It i, s I, 6 I;,-4 vi t'I,- ",----, III?, , Iq, I,, ,-i: ,' ,,,,,,,,!*,
-VAIIII RIll , i i 11" 1.1111, I-- I I, ,,
11.1 I-111, I 1 11 I 11 I 11 : I, , "I. "". I I I -- , -,---- -- ,-"" ", I ", 11 I 11-11 I i I I'll I'll, 1.11111rr
111,-, :11- I I I ,,, I ',% ,: ',',' ', ' 'r,,, APART rNTQA III $T Aft A ': : :"I I, 'I", ,
I --- ....... Am n r t4 F 1 ,, I I. I I, I i 1- , I I, 1, ": , -, 11 11
...... 1-11" t I , I ' 1 1, I '111; 1-11 1'11 I' 'I', Z. t-, ,,, "", ,,,,:--11,l I ,I -"., .-i I, ,,;-, ,11 I !1I -.1 1 11 11 11 11 11 I -, -', , 'A 11 "'. ,,, I I'll
- A11111- :iI, 1- 1, ,l 1' ,' 1'11 1, I I I I 11 f I- 1, 11 i ....... "'I "" .1 11 '111 '11 :- l" .',:,,
,, ---- "I", 1, ,,,, : 11 "I I III ", """, I, I ,,, ",I ....... I I I I ,, ". 1 99 ALQNIVk -5 V NOS
I'll. .11.-111- 0 -, ,, I I',, ",:, ,,I ,, :, ,, i, ll, :,,,-, ,,,,I ,'1,1-,, I, 11,'. :1 ,,ii, i, : 11 1 ,1,11 "":; 1 ,"--- t," "'i 11 Ti l 11- I I 11--11-1-11-1- I I'll, --I',..,- __ I ,, ', ,, 11 1111'1 1 11 11 .1.
I , "I 11 -- ,-- ,--- I I III, 111:11, I I "i'", ". I ,1'-, -,-'-'-:" I "I I J-1111, i
A,21 ,',,I ... : I 11; I 11 i I'll ,i I ,,,,, 4!3-- I- ,-, 11 I.Il 11,11 1, I. ".. IT- i-m-l", Ll 41 11 11 I .1 ''I ", , I 11 1 IIIII, I il 1 1 11,11" 'I'," ii, I 1 V \R \ N)f Dif O's "": """, I 'It, I O C4'"
-- .I, " i W-,-,;-- _,_, I I ,I I I ,,,,, , 1 I 11 I I I ,, I 7 I I .: I ,,;, I
--- IIII-1-11- I, joi-- ,---A1ATFNIAtI( S- --- -,", ','-',',' ,-, 0 -,- -- ... ....... I I 'it,
nj- I i 1-11 ,.I ".1 111 11-il I,1- 11 i 11 I i 1, ;l I -1 I I *, 1 4 "" I t, -- I I
S "" 11.1, I I I - :l T",111-. .. 11 11 11 -1
il -'l -- -" P, A L 0 U I L E if E i, -, li, I 0. '. li ,z "'.. -- --,,- --a ,-- -- 1 i'll .1 i -, 2 11
d -' I, j ", I,-, I -,-, -, 11 "" , 1, I I I I l 1, ,1 I 11 I I , lf ,,I,,,, ,',",,I." 1-111'i-1- ,,,, i-, ,: :,, !- I , '' , I I ". "' I~'I ,:I,,, 1, ', 7 ------ --'-- E - - It A' 141 I, I -- my-,- iz- -,Yx ,,,, "! "I'i, i "i
%, il , jl , .1 I, I ,, I ,l' , -, 11 1, 1,1;11 t -- I I ,,;:,^,
-. i 1-t ... _. 9 JHjfEL ' - T' "' I I -"", - 'i" V". I ' I I ,,,, " I i I , I I I I r, I -1,
6 X, % -,',,-,, I i , , I -- 11
, -ii, I , --,,. I .
11 il i 11 I 11 1, l ,,, "".1 .,*, 7, I ,--- ; I 11 1 11 11 1.0 U VEDADO
--,-",-"- ------ ,,"-"-,-- -- ....... T 'l ... il I 11 --__ i V M A Di", I 11 IX, -- "I',"", III'. ,-o
-- -711%AL 11 I, ,ART rNIO nAll lt, AL.UILI U.. 1118TTA tl) 1, I, % I I j I ,:: ;, .'I" V-- ,'I 1 -Iol t ,'I I-1- -11I I I 11 I ,-1 --, '-IZ_ ,- I CASA' AMCF81 W As I I : ,
-? %I ,I-% , I HOTEL TROTCHA i ,, I'-l I ---- -- "' a I '" ,, I 'i, , 1-111 I-1111 -: I
, ", , ,, ", -1- I 11
l-11--l' 1.11: ,; I A ,I', it DAR 1, i *- I I .' ", 1, ': I 1, il
", Ili I D. V-Z383. i_, 't, ", -1' I L: I I i N , - ---- "I li I I 1-1 'i-' Culzada 2, Vidad, T I 1, I'll all 1 I 1. I "I'll , t-'. ; w N- I 11 I 1 o I
"ill I I-1-1111 "I".", *,,, ,,, 111, i 1, l P-', 11 ii I I I , ,,,, , I I , I ,'III,, i I I ""I 1'11z ,, ,",% -T,11f- f-, .l ., ,i '41 1 LI I.I. ij jj Iifi; AL Qil, ":I' Li.. -Si ; 1 ; ,N f, "Ill"": i, : "": I , I, ':
I Fl- ,, ,,ls ,qb:' it,!o -- ,-, -- -- 11 1,
I i I I I I I 1" I 1. ., -,
11 11 11 ,I'. -TI,.c x 1-11 ra-Wil-I ----------- --- -- I I I I I'll 1. : I L ., '
'- *F AMEFBI-NUIO I-, ,',, 7' I ,, I I 11 i 1. 1- "'I, I I"
--------,-- I '11 il" ,Ii; ,nes f1v 11 - "I'll" 1- I I 1-I I PENTHOUS , - I I, ,,,,, ,( I I ; I 1, I ,
INGLES 11 ,!al :ilalrmi m ,, $!If), Bafiai:'11: I'll ,- A-, ",:, L .-:,- '- ,I., 1* ...... ,,i ,,, ,.,n ,,, -I -, firil i6o4 -,t I pl- I'll. ", ,I I'- I i", I, il 11- , --- I I Ili
I ". j"k I i
I ,,, -,- ". 6Njjjc,,' jjjj "' i
I,,,,, - I I I I I i EN ARRO) 0 NAR ',JIII - I I If,, III-- """', '(14
11 '. ,,,,, ". , ,,, .., ,riv, &, Fauii!Tp, 2 'IabtacionI'; -,', I I I I 11 I ."'ll.",
,,, - 'i ", I I j I I I 1 11
,,,,, , ,'', I-- - 7,Ii- --I -,I- -ir---- 1 ,,, .- '. .-,1',-- 1, 1 ,, I -,,.,,,* ,,, 'i 11 l, I I I, 1,111", 1 1, I 11 I- --- ,.", II
11 11 -1, ml- i, .-I ", ,I ,, ", 'I Ilil it. orc, Pi,(,z"q con-j' It I ;; ,TTIi .. -, Ill -. , '!-' , I I ,
i , "' -, i -- : ,,, ,-. '- .: .1 f, I I I -, -'. .T Z I, "i, --, -, :,, I "" i ;,%!, ',* "', N ; ., , I : , , I "
I I I i i I 11 I ,' TiM i1i rr -i-jf. .- ,I I I.1'.. I I ,I "', I '-- 14 : I 11 , i , I I I I I I I ,I,,t -.
--,--- I n I I "' ,,, "". ., I , I ,,, ',
,'A .1-1 11 I I ", I-- I I I I I 11 I
'I , , ,-, Vl' :il 1'k- :T ,, ,,- ,,ivs ..... -, ", 1. 11 "'-',"- .,, i -- - --- - ----- --- I 11 - I, I I , I "" I I I I I .1
1 - F 1, ,,,, I -.,. ,,,, I ,i I IT I 11 I r I -11 1 1 1.1 11 t 'k "i, I'll, " "', , I t, ",
-1 I I ,,,,,,,,,,I, _fll W"rw-- I-- ,t ,i,, ,, "'. I I i
I , 11 P-7111 n,-IiI'iq ()L-. -111-1111- 1. -- I II'll _iZ, I~ '. I 111-1-111' I ;; I ,I I I I ,,, i ,,, ,
-,-, ,,I , I 11 - 1 I 11 I -1 T, "I I I ",I, I I -,- I -, I .1 I
I 7, .- I I I 1-1 I , I ,
i, J,11- 1,,-::' ""I, ; I ,:, 1101 Ft, ILANARAN :!I- ";t"', ----, I ---",-,--------- -- I 11, ,,, ,, -, ,,,, I I 11 I 1i I 11; I I I I I I Ili I I I -1 lll IIF
I I 11, I
I 11 I ,III I -,, ,111-11- 11 ,I i. iI i I,
,i, i-,11"-, , ', 71 -, ,,r, ', ,_ i i. ,- Lr .' i -- - ,'I ... ...... ...... 11 -1- I I I
--'11" -) 1'1, ,,,, ,, I :' i ", 11 -------- ", -",- i I', I , , I
-- -- 'r 1, 11 .1- i tr -- I ,
PiAmo. PoLlI" Womo 11 I-, TI I ... r I i 11 I v I I -, "i I I :- ", 3 -I, I k"dad", 23r CTIt"t 'I P 1 i Ir i--- I 1, -, I 11
I"! I I I I I -11, -%-%--%%%%%--"- ,----,,-, % 1 .
.,, ., I ,,,, I -- T, r "* I"":, "' I I I qiI "i" I ,;- ,,I I ---, ----
, "' , I 11 :11 %, -k-f --, ,f \ P K I ',\I 1 I) %1, 11 t:, I
1. "ItIll"Ii' "', I 3 : (")LICTI'AN i -11 I I I I 1. M MANV-100RAS
III,,,, i- "i I," I : I 11 -I,,,-- r I -'-11 ,., .i --" I 1 : ",
IIiii j L' -, I 1 ' I u(,rry, .,jjrI,,Itj", IEj, ,SOE-, -- I~ "", 1.117, 1 ., i 4 1 I 1-11- I I -' "-- -"--'-'-*- -I_ r r r I , I r ' -Ii4q SOLICITUD DF ALQUILERLS !
11, l , :,;6, ,,, ,Ii I 1 r 11 I 1- 1 I 11 1,11 .-- : .- I ", I I I Il III 11 I I I I 11
-iI 7, I I I I -- I I 111 -!",
I o- o. I,,, I I 1, I I 11
,,, "., """- ., ," 'r '- "itO 'I '! I" I L :L 'I I '' I I I i- i :117, I 11 1 I .
Ct._. ", 'I; 1,i ', fj 4i ,, ,, ;: ,' ) 11 I r 1. I I 1, -- I I I I 11 I
I "I'll, "- , I I I : I I I, 7 1 I I I I 11 : I il I I I 4 : I " I I . I -; ,,, I: t il tliylll ",,' t I
.L I, ,1 ,f , , ., I 1, I I I ,% I 11 1, I. I r t i W f I P y P A ', 11 0 111', A S
-- v; i , I i .", I Ir --- --'--1 -,------- I- I -1 I I 11 I ,,, I I I I I I I I I
riti.ii-- t r ,' 'i " I e 11 "I , ,,, : L, !-, ,
Ill , , ; --,'i -'-, ', j%". i I,, I 11 f, I 11 11 I I; "' I I ,,, "I'll" Itill, 111"t, (-
%% I :1 I I I 1 I r ,, 102 ACEWIAS COLOCACIONFA "Ill' I I -j:' ,I ,",',
II.T. 11, , -I' ,:-_ I I I I '
-,i, i , i I-,-- '' 6 i I I ,;I t, ,-,, ,,-, , Tr-, , , r I I -1 1, , I 11 , ,-,--- -,----1 "I'll-- ----"I-,,-- -11 - -v, -- --,;-,, '- , I -- , -, Ir I i I I I
I L- LA ,-, TTItIiTll l- ; I I -1 IATNNCIXX-, A-770
I I I I I I 11 I I I I , 1, :%, '. " , , *", ,, r* '. I I 'r 1i 1 I ,; :, I I 1.-1 I I", I l."' ': t; ,,, I ,,'i ,: "' - tiott,:i,,,i ,i,, 7'-'t,"-Ni, I 1% 'i Ill 11i, I I ---r I 11-11 :%%-- --- I.I.1;
"-. , 'r % I, '' e 5 .()(,?,% I I r, I 1:1. 11' 1-1ill I I", I - ;, ',- 1 I
'' I, I I I il %I", -j-i-l-j-- ,- , I I I, I i Ii: j N, 35,;, ,at', i I, y Ill), vfdad.j: ', r "" r. ,
'__ y , % : i ," r ,- , ,4,-, -, Ir I % I I I i' :: ". *. ', "r iF I 'i L I It -: 11 % I -l'Ift,
T., "_, "r, ,% I I I I , i , , , ", %%% -%-%%% "I'll, I'll - -- I il", (,"n'trtl1i ", II'_ A i A ,; B -,% f6l -,S _" ". I ,' 11 11 i:1 IiI "", ,ir, -, _',il
Ir -;_I ri ")"-", : , i , __ __ I _1 :, , 1.1 I; E( _Iil' NFT \NIEIN-f" I Ccrirol \(al I I I I 1, I I 1, '- r "" ... ... 1, I I -1 I %%-I- I I I'll I 1- 1, ", "' 11-111 ,,, :_," % -_ r, "', ,, I 11 I I I ' .- , I ""r :', I I AyJ, R. V N P ( I "o I ,;. I ii
i7 11 I 1, I - norvi. cv\,,xfII. I, I 11 I 11 T % '' ': I 'I "" i-, I "" % --
vvtmm ,a- -,-;-Il ,;i ,,,I I ,.- I I 1 'r - r I r' -_ III -, " I r, ,,, 1; ', i 'r '.' ,. "I 11 ". I I ,, ,,, "' 4- , 1. I I. ,!, ji, I 1111 I I -1 111- 11I L r : I It r f- ' -1 I~% I % I ,_, %, , I I I If ,, 7, ,KiI i I I, 'tI I l I ii' , 11 . , 1. I '- I"i -,. 4 i r, , %,I .. I, rI, I -, I'll r ,* -- r r : ., I , ", : I "' I , I '. 111- '", i I _-i --- : 1 11 I -- % 1, I r -11-1- -- .... ... -- r ., 1111L.L r. 11, I 11-1- I
11;I11-11% ,I '7 ,, ", :, 3 i % % %%%%% % , I,, --, -- , 'I "' I "' -- -- r I '_I'
% I ', 'R.111 ". M.11-, ,,-.-,,, Ir 4, r % I 'I'l -,, ,,-Tt % --- - ?D MARIANAO REPARTOS I - , I 11%, 11- I 1- "I it
A I.W- ;" ,1,,,,, ,,, T ,,,;_ .. e I'll AptirfRotrito t)cldr S ij , , '-I- "-- ", I -'-r ,j,,1,,--__ j ',I 11 I I
" I %, S N Fs NA -% 1, __j ,6 1 I % --
- 7 I -1 -- - ----%--, -- ,---------%
----","-- SP 'T R F' I I 1, , I i 24 LAVANIIIFRAS LAVANDEROS
jf(I'J Ej, j7- jI"R- ---- lilLlIlfl 12"", E-T1 '-It,, Nl", ,%I I'% ", ,i ''. ,,, ,,, I i ,,, % , I I ,;, w ,I o ,I,, I ."I"ir" I I ;, j I 03 CRIADAS CRIADWS !I2
I ., _' r, - ", 11 --- I j ---,;it_ I ,I
I 11 .1 I I I i, 1 % 1-1 11 , ,--- I. I T IfiT I 4 ' ". ;,N : I-- -- ., -- l "I I I I I -. i I "' 1 -1 -11 --
76 C011EGIOS r, , % I i , , ... :, ,1 I - ,- Z., -I- 'i I ".1 I 11 .11 1- r'' I r. I j ll 11 11 IT I ,I III I 11 11 a I 11 I 11 I "I" l" iI .'I I %, I ,
I-- , r i'. I I ... "' I' 'I, r ,. I- I.
r, I 1-1 1, .. , I 'i:'j" ,: ", ", r "
I_ I I I I I I I 1, I 1i i I : 1: I ",, I, 1, ,, r I I ,, I . "" I 'Ll' I I I --:,,, I 1.1 I'll i"'Colegio 'MARIA COROMINAS -- I I -- I ,- '- % I 1, --I 11
;- 1, I_ I%% I -- .,:. 11 I L f."". i 1. i 11'-:-%Y :", "' ' I - 11 I , , ."", - -, , _' I I .111 1- ,,, -, ,,
_! F "INTER NAP4 ) ", ,r -- T- ; i ,I ,- -1 I -1 I I I , % ,- vl z I I , ,,, I ,I I, L ", r I I I -.11 I -- -, E4' ;-W
,- -, I ,, I ,, I ,,, - i I I I I ,,,, ,, I 1, I il 11 I:, Ir I IvAlp x'I'
-- , -', : i I % I ".
7, ,,,,, 1 ill" 1 ,, , --%-- -- ---- I I 11 I ,PARTAMEqTOS SIN csf KzVkR A, -- ---;- -- --m i, I, I, ,,,I:I, I ,I, I ,I ,-I ,I I, I I L '- ,,,i,,, ;,
"iI r--i 7 I. i -- 11 I I I I I r __, : i- - ",-"- ,M,,nf i nit. co- I I,- ,, "' ." 111. I,
"" 1 _111111 I I ,I%"%, -% I HOTEL BIARRITZ -,, ,'- -'- ,,, - I III- I I 11- ""'Ii '.- A 'NA I 1 I I,-, I
--, ill I I 1 ; -,, ,, % i"; 11 I, -, ,q- ., I I 1* , "";I "" t-11 i,
I I I
"11:,., r,,, -,, I., I r --- t", , I I ". ". "
"i, l, -, I-T,- ,-,% I ", -- -- ti-I-T- :- l* I: "I I , I I I ,
P"Al, 519, fi-,nte at Cavi .I;!,'I' , I I ,,, , I r, __i_ , i. I ,,, ...
i I , , i I ,1-- -' r 'r I I- I I I %., I I- .- I I I I I I ,,,:,, '_ ,, I' L ", 'r
1% '--- ---- '' %, I I I r I _11 jr, -,, till, % '1111 il, , I 25 CHOFERES
77 ACADEMIES I I _4 I- -: -""'!---' ,- "' ; ,,,,, -7 1, ," I" : I I I I -, ': I I 11 I I 1. 11
__ i-;I- , i, "I -r ,i I -1 ; I I -- , I -, 11 - - N FI) ,, boBvO -fkmv %I i;- , I. .1 I ,i-, r,% COCINFROS ','"'i" ""' il 1111- IT, tItA
INSTITUTO CERVANTES : "'-"'-,- ' -' I, I 1 'i , I -1- I i ,,, ,,,, i 104 _t OCP ERAS "", "I -'-- '.1"i- r
Ir r I I I -1 I -- 11'11 I 11- III , 1, i ,
Pupilos .Medi. pupil", r',i , -- --,,' -- ,- '% '' r -- I' - 1, -, ,I, 1-1-1 -1 -41- I .! 1, "' I I I -- -%%--%% --- % -1---- I
I .1 ld- il ; I -7 j - -'-- -------- -- 1 1i i- I '_, , I I -% I i -1 %1 Zi I " i ... ... niptll, "
,,", i*,,'.-" ,""" ,___ 1 -1, -- "------- I -%%%%- ---- , I ,- ;, ; lI ,,, -T, "I"I"' PT I' -I I' I a' I T I'.. , AT '- -- i-1 111- -I- ,,-- %I-, - : - -I-, f. ii-- I ,-I I m t , ,,, ,I IfloTE1, -Ro.m I - i'- ,-;,,I I- ,.,I - -, ", I I ', II I ,, , % I ll ,,,,:,,,, I, ,,,, i, "I I 111111-11, I I I 1, -- -, R., T-f' I" I- i ,, I I ;, I I ;lI4' rI1I!,,"112,- 1
Ij L' I --- I 'r .iIi 11'., ", 11 11 I I 11 :- I ,. ---7i ,, I : I I , 1 4 L , I I I I 1 I I I 'ZI 1!11 .1 .1i
1 I I i I I % ' IT
.l ,'", r, ,- -- - I ,, t %%% -%%%%% %-%%%%-- I I I ":
"li", 1. , , i ., , - ,- .1 , -, , -., ,;-,, i-, -T R i7i 7 TIx , I -- i ,I 'i ;I ,I I ,,, i ,, ; "" :-, I r I L 4 I, ,
J- ", , ,,, r 'i I , z I r I I I L I t" I r n ivirc, -I I , I ; : : ." ', t % % _ I %ili 1 ,I, in AIM -;,
";" '11, IL z r - I 1 7 .p I 1, C, 11 'If"I", ,I -, -1., ,,
... j- l'.: ,""',,'."" ,; r I 1, ), I I ,% I ,- I ---r ' % I I% ,r%%%I I~~ ,l I , I , 11 1
_, I ,_" I I r I %%% - i 114 AGEN 11 I'll, ---- "A"",, U."'., .-l-,
I'l I "'. % 1. .11 t, I ---- ,- ,,,, I %, -' I", E A I ,Q I : I EA ; -4' -- TIt V- CID
I i I ', , r I - --1 11 -- I--, I I r 1: t-- ,, ; TES VENDEDORES
-177- i i r ,:" li : I 11 I 11 I I I 11 -ITI I I ,',* % I I I -- I 1, I I 11 I ':' I, r I 'I r I I
"', --, lz ,I- "' I I , I I I, "', r"' I I I I f, t,,-- ,
; I I 11 .1 I 11 I I I T I I Ii ,,, .I I 11 I I "I' ' "' -l' "'ItCl" I I'- -' i--n j IT '
I I :., Ir ', I 1, 1, I ,,,, I , I 11 I it ;fil CATIVI 41 IS 0 R,
I
1 "2'_j- -. I l r , , I I I I I ', "' 1-1,I-- -' r I I I -I
I' -- I
I
ACADEW %, I "I ", I I -11 1- .I ",:, 1, I 11I I I 11-1 I I --, ,,, --', .fPITMAN : "- , *1 I I I I-11 , ,,,,
11 -- I fiI-I 7-11 -I,--, -I i I ,,-I- - , I , I I I I I I ,I. I- -, i % I I I 11 i4rli -11 01, t1--ill- 1- 111 G ... i T.1,111.11e. ,
I I I I I -- i, 11 --I',-"- 11 rr -- - %-%% ;i- 1-1 - I I I -- I ,' ' i ".%' r, I '. ' I ,' ", ' I' I ' 'r "if, 1, i "R
11 --1 "I 01-1. I" "I" 11 IL'I'l I ,'- ,', I HOTEL COLONIAL '- -'- IiIi- -1 I I ri I D 3i',1-1 il
I "". v. (IR K -1.11'. "' "' 7 --
1, 1 E I, ,,t u-,- It, III, I I I - .1 .-I I.- ,,:,-, I I I I I, 'i i3li , "I i ., ", I., E t RI A'
"_", 1,.-,,, .."-"- -,- I "I-, --, .rrir ------
_'----. "' ,, I Cwd.d, 1- ''i ". -.1 ,I I ,'I tL : -. I I! -,, T- ,,, R, 1, 1, ,,i ., ,ii-I'l-,
,,,I". , I r I 11 I I. 11 I I I I I ,, I i : 11 111.1.1 I I", I, Z r I I I 1111- 11,1111 11 I; , -" 11, 4 't-1--,I 1- I-I ,- ,V-z, I- 111- Pl-, A V
1 III21wl I Gah"i-, R ,idIinial - - % % I I'll I ,I 11 I,-, I %%% %%%% % %%% % 11 r ._ VVF
---, 1; I ", I, i --"'. "' ......... Z' I r I l'i", -, ,1j,- A
-- 7,11 - .' ii. , I I I I I '- I EDIFIC10 NUEII 11 E *1 I .' , 1*1 I I I -- - i - r I 1, ,,,* ; ". , *7,, .,,,.*,-.,,,,,^ ; .", ,-Iy,% --- L-!" -' "r", 11 I I'll % I I I r I I e N ,-,. I : ', I I I 11 , -' , (1-I".12 11
, ill , i i ' r , I 0':!-t ii -: !, , !I I I I II ', I- I 1, I I ,_, ,,. t E -1 I -Ir -_ _ _% % II-111 1,, -- -, -- ". (11toylk F % % ,
"- '-- ""' ', -- -1 r "', I 1 , % I i'r , '. 11 I ", : % r I 'I I -I I I I I I I I I I I I I I r , r N "a A BNj 'N I ----,--- -- -,, - I I 6
1 ,,,,: % *,, 1, I r, t i n , , , ,; , r' ,_ --1,*,11; -,,.,,
1 ,,,,, 'i r --", i I ., -- -, "r 1 il I -1 % I il , -, ,- il ,il 'i , , I -1111- . I" SIM U S -.--.,
%-., "', 2 11- % I ,I I 1, I I r ,- %-%%% % l I I ,, I I I ,, I- :- "- % ,,, -- , ,,, -_ -_'- , , j DA- im",
1.11 i - ----- ---- -----%% % ------ - -- 'i' r, 11 I ,,, I I, , I 11, t,,", e 'i Fir- 1. I I I ,,,, i I I ,, i 'r I r :', , .... tj- 1, I -',',.',,,L"- l', ',,' ',; ",,,-,rA,'_ "t "I 11 ", --- a 1 r,' c Nl 7 I I : . 4 1 % I I '. r,, rlf-, -1- I 113. d. At, M
iijASOMBROSON! ,:," 11 "' ,I "' "I Ii' 'I r I "t, I I 11- i .... ... ---j"', ,,,,,, '. ,,- i--t- III.
-,-%-C "- -,-, '7 ;- i-, b, IIt , ; ,7 "- r -. I 141 I ;- i,", I, I, _r I I % ,,, 't J T !,I "' :'- I
I I r I , ", 1
........ ------ ------ I T ----%%-%%- ------ - ----- l 1 ""." v , , 11 ll "I I'll, 1. i-L!" ""'. 1111 I 11 -11- ", -1.,, P" -. 7
e T F' : -, 1 I- ,-. , -,I- -I%--- I, 1 -7, I "I ,I ,,,, I,., s' I I I. I I 1i - % 11 I'll "I"111", '. 7W;- , , '1.11 ,,
I I I I I I jT;I--j7 11 11-- Ii -13 m ... "
IT-, i i74 n Ti7i rp n t t , , ,, "I I, 11 I I ,, I I I z 11 I I 'i T I I I r I I I I I I .1 .I, I 1, 1, 1 i, .I -- l """'.", ": 1 11- 1-1;Idi, F'I ,
I ijl- _1 1 il P I o.f
NA __L ....... L __ FK F"'N'I"r AINIII T Ftj" I 1 % T r I '.
IA RABI I',- r I~, % I I "_ , I % -, 1: I I 11 I I 11, ii, -, """ " [I I 1,7 1 1 I T. I I I , ' I' L RLIVENI)EI)ORES
_-,I, jr,,i ,! "'',"i ,i ,, -',: I I ': "' '- i' I -' Z j ,:?' ':'r 1-1 I I~. ,ilr-- n I 11.1
""T-, I' ,rT, ', I i' -11 ,- ': l 11 I I I I ,
_, _: r r, .-I., I, I """, i III 1, I, -1-i- 1. T"I'""". d ,1- III,-, TIM r, 7
""' I *1 I'll, I 11 I , -,I z 7 11 I % - I I z , % .- ", ,,'r , I ,, ., p ,I, i Z, -%-%-%%%-% -"-, I 7-"- iF "', , I , I 'I I I I t I I I I I---- I,-,- -- v li- I 13 I I t
Ttl l, T41,11,,,- I 'I '- : ...... 1: -, i, ..... I -, ,;, ,', 4,"" i. t- I ,. "'i" -1-" ,,.,. I 11
I, I, i, I I tI i, "o, ,,, I I 4 I I I P ,, I I ,
1,1:11 141 "I', i' F i- I I I I 111-1 I 1; 11 .' r i """ ll "I""',", --- '- I i-- i-.n., ---t, ., .w. 129 OFIC
11 -',j-- .fj 1, c ; I,-,. 1 -i- I t '', I "I'll 11 I %%% % % %%%%%%% --,,, ;, I II ,1 .... .... ... INISTAS
':,,""'--,,,, ", ". !, I I .1 I ,,tIo lr, --" ,,,,, 11
I
1, I- : I I e', 1, -- I, ,I. i r : I I ,, ii ,""- , jjrW s-1 0, I
", (' r t' r I I , xl
t- III -,, I ......... I 'Ii- ,I 1,- ,I!", ,' ;, I',"" I T'x l ': -- I 11 % I , -1 '11,
"I ,, - , , i I I . -",! 01, ,,, -- i , -cfUs I N l - , : I I ,-1r. !-- --I i ...... I ,I ,. "'i'-,"I I ; I 'ir %, i' .Z .i -- --- --- Nfr( IN(If)-VA 10VAN, poja, IT,,, EN,
%,"" I-' '-, I 1 11 -' "1lovoiii ,1- 1, I.- ,I. ,ltll- Nil I-. I,1-4 1:'tl' p % p- - %--- r-, I fllu I -STRENAR
E P ', 7F iw I;, -- z';l." 11 1 11 "I""".- r ,
"' '. 1 ,-,,n , -" 00 -,'i 1' 4', Ilill --- ; -, ; ", ;- -,- v-, "", 1-111i ,,-l-, "'."', 1 ".,
.."i3""". ,,,"% III I wl- ,
$ -l ,, 1, -1, , Tl '41 i I., I 11 I I I I 11 I 11 i '-, 11- I 111I '- 111-111 Ii'll,
I \ I ; i I ""L, -' '! III. "'i" -"' d- --- 1---r j ;, 11 I a j P ,,, rr,,, S., ,% '. I I % 1 I I I I % I I I ". 11 I I I I I ,
I I I I -,I-, -1,,:,, t,%, "I", 1.11"j,,"'I ."1 Ao !vfr MpLn.
I I ', I ALES 'I-I,, ii,;- I I ,,,, .111-1", I-I ---, -Z, ,,
-- -e uo fm u-I -1 i i i "' 1 l r I I '- r
, ,, 1 !1,i,, 1, o ': i 1, , I I 11 I I _, I N AVES LOC ,Il I'll j "i., ,I, ,,,,
I
-1- -', 1, n
-, - ..... 1, ,,Ir t. -, ., :I1 11 I I r, I ,,,, , ; i, I -,-- I,
,,, I I I I I , I ,, I 1i I il I-1 I "I. 1. I 'e l I --, , I ,.I Illl,: i ,, I , t ri !''L 4 tl -)q, 1I ii I ,-7 w .,, C.;,,,,i,
i".7, I I % I I
-1 -- , il -- I % %%% %%%-%%%%- - -1 I I 1 r % I I I I 11 11 I li, z , I. I IJ, I -., 11 I 1 1 i I I, i"', ',;I, ,, ",:, I ,* ,, ,,,, I" 1 419--1,,
,, : ,i,:-* I i% : -,:-- %- I I r I r I I I r "
%----- ", -, -- I 11 % I I I I I -, ,, ,,,,, r., I %11- :, I I r -,-
I
1 10 CNSAS DE jjLi I ,,1 .I I l""',- , I :,, 11 1. r I 11 ", I .'- ", --" I-. d.ft ,;;i 'III
r - %--111 ------- - 0, v o I ; 1, 1, , ,- ,

ACADEMIA PADRON $,, i) f," , I 1, ; .. I'.. .--- .-. ....... ,,,, i In r 'III I ,ft "', _"""",
I I , 011"i) -* I -iI 7 ', I 17 i ""I", ......... "I"t""I'r
-- - --- , Ntc I,- , I I ii, I , 1, -11, I I.-,""", ,",-- j ""'I i" 1'1 lllg ........ ". .."I',
"i"WIiIi.- I I I "\( )R wil, -- C., i, I --- -, I I- 1 1 1 11 -II
I -- ,,, I .
-,'. :" ,, i I I Ti 2I l -- , i 1 I -,I, 1 11, R,100 Wit AIJOS ,,, 1, I T, ," 1101)FANO FENT-110('SE I "I'll. Ili 1-,, ",, 11-111.1
,r, I 11 - , - ---"'-Ir- ,_, - r- I % "" Ill 4 1 1-1 1-11, I I -, 1 o- in
,,,,, I , 1- .. 11 I- i :"- a- L.,7"
,, l-I I ,,,, , -_ r % I',' I % -- .- I - -- -- --%%%%%%%-'-. *-- .:111 1 I- i, I ", '. I I'Atf0UI(',ftAF0 ('ONIPFTFN'.
: :,,' .11." I'll '' I I,% 1-I.I.- 1. ; 1, ,,,, "r 1,
f. I , I,, I, I , I% I I I , ,- i. ,- ,". - I ,,, I. ", 'l, - ... - ,,",,,,i '. ,,, .. ,I ,115 OFICINISTAS ingiiiIi-enpiflol, correspnn.
11 1111111-1 I I I , , 11 I _, I I I
' ' .r I 111: t li' l 7 , m I : , I
I -1 "r , i 'r ," ,; I. 1; iriflutIlF. contabilidad 1,ar
I'll I 11 -I 1 4, I I, , ii; i)I "z"t ,.. Pao, r, 7ARk , , ., I 11. I -1 11 I I % I I r 1 I :' r 'I-;- 7'i7;; ..... v I "" I - tI % -- --- -- - I Z 1, r ,, 1 ". I, , "I ', I I ,,, , Q, ,,; "', I, I ", ,
__ '%-'- I --r- -,,- ,,,,,,___,__ -- NO SUFRA CALOR I il I I I 11 It I 'v I V Inn I I I I .. ".. 1_-' %:", f"- -r !4I. -,,I --i ,%ppz wncia. Excelent(Is vro_ 11 1-1111. I- I-- I I" i. 1. I .,jI,,, ,,, "
... I - "' I. I I
I. I I ,,, ". 1. r, --- *' "" "I I , -f. ,f,,- ', .i.
", ", .1', P,- --i. I. 11 'r ,,' ' I 1' ,"!' I ", I I ', I I I_ .11 i dpncial,, (Awifa conexl6n per.
,,' I I I ;i, ,I "I I I I- 1z" I,, il i -.-, 1-',, ,j, ii,,r ,.s i,, : i ,
-6 -1,40 FOEY- I NFI4114.-, U1 -ILI, TURI's
11,- I 11, ,,, Il ,,, I !"11; i, 1 I vit, A,5-437 1, D- ,82R-12c;,-16
,,,, ",'" L 111. ",'I, I I I '.'r r I I nwr
I I - 1, I I z I : ; --- 116 SOCIOS (r(lI% r1kto11,, PNrXKIt1C1n, XtW DAP,
,,,r,,",,'-1 r .1 I ip , ; I ,t ,, vi I 1 --- I I *F(,()(:I() T",- ,"; ;'171 .'11110 %T .w- I,1%'' i 1.111 1.11 I il%, ,,, ,, "LI%, -,.,, I ", , ,,,, I ,,I -l- 1 -- %Ii* cl: Ir -' - U DEPAXTAMENJOS 91 Jr DEL MONTE Y VIBORA !" 4 "'. I %r ", ,":,; I I I .I I -r fr I I I I III, I '11, % Z'IL , I I, ,, "", ,,,, ,,,,, il'loli ttll t ,"I i all* Olt
TII dli .1i"I'll. -, T- i 'I r, I It e', : ,
-1 -- ,,,,, , I I - ", 'j, Illn F%_ on U totin
-1, r: I \1' ," r '' "I ,,, o 1-1-11111 I "", I'_ -- %%%--" % o -,I,,,
CAS I; '-: -,',- I ; .I'. I I I I I ", I 1 ;,- 'r "I' I t ,I 'I f"-, ".. '--. :'Z- --'- I "I"r-, '-, t, R
,;, : i 11,1,111 ,- . ..... di, "'I""itw.
1 I 11 11 I I I I -- '11- ll--"; 11 -1 '. _I.,. ____ __ _, IT.
--- -- -- --- - 1 z" : ", I 1-1
W o POEY T -I- .",
I I
....... "-'; - "' "" ' Hu6spedes, D No. 209 -!' I" 11-1-11 I -- -,.- 1-1-"-" I -- I'll, I % I 'I I I, 11 1, ill I!, -,I , i- I I -- -., ,,. l,. "#,.f, ", $ -, W, ,- -,,,, r ll I I %- t, ,,, '' I I il I -- -- --- I I l ,I 1 W6 %
"',% I 11 I 1,"r ,,, I, ,, iiI&vi,57 Ao&o or v ",6 I
"I""" I. N, ', I,,,, g r I j- , -r - %-%%%%% % -1 I 11 Alquljo r, V-di, Tir-- - ,- -- - ----- - IT TAA
I I 1 1-1 1-1 ,,,,,,,,, 11 I "'. I 'l!" 'I '% 11 I - I i, T I',%, i" 11 'I, ,," 11' ' 7 jill'I ... ...... 171 Ir' F r,
,,,,, 11 I I I I 11 I I I ,- r , 11 I 1111N I I
I iIll l .1111, i I i, ,I _- I, -,' L % MIRANIAR i 11% 'I'll, 11, I I" ..... ... I' '-- --N-j,-jWi; *--, ft- --, .1 -__ A I : :: "' _'-, ,, 1. I A Ii 7 A I-N v jW Thl
I,' 1 , % i I Ir r ", ' i, -,t' - I I BITACIONES I I -- I I "
i -r, I I _- .. ", Y' I T'-- -, i"IM11W.1 .""'. -,.... ..... I I -, I 11 "' - --- I 'I ", ., r.
'r-- 1" " ', '4',' '; I, I 1 x- .. I "" I , , 1,, '. I, I "' I ,l , 1, ,! : I I - i,,, ,, -: "I" ... ,d .
,I- -- , % I 11---- I "I .1"i'l r, I , i-_ ,-__ : .", , "".
-- : ------- --- I , ,-__ --, - I i- .:2 ,f -'%%' "' i- "I lllil I- 4--t" -f., -%% ,
-- %%% % I I -- -%%-% -%%%%-% ---- ----- t I I ,I I I 11 1-1 I 1 11 I III .. I ..
r -.11 I *1-1 1-111:1
IT 1; ', Ir I t -'l %", i % %, I I 11 11 I! 11 I 'l- 11 IIII-I I I ,.,r .... .. I 1, I, I 1. 1, I ;- iI I 4 il I'll, I ", 1! ,*," ,, -?T,
% - I I , , I I I I I 11
rtii,, r , -,, .1 "' --- "'.
_j", : I r I I ,,, 1-11
i t I P % ItT-, ,I I I I I
'_ 'P, ", _ Ij_ 'r Tr 2 , 1, 1, 121, 1 I I" I 11 t -ITI.- I'll III 11- 11111 111, ', I ...... ,,,,,, Ci,,If , .- r'- I - I 7 -- 11 % I- -, , i ,ill", I 1; 1- '111-1 11
I I r"" i I % , I, ,,, -, 'I i
; '. , ,,,,, '. -,- - - - : - i -R-,- --vq a, % I % .. 1- ; 'I" i ---lif7tAFR-1 JTIVVI TAQt l11 ,--, l f"i" il. '-, I i I f. I I ,, -- -- --j;iA, - - ---- -- - - Il 6 fco Z, i % % , I, , i i , ILI 'I ['13-1 I -Tl
rc t;r I ), I I I I I I I 11 "- , ,7j I,~ A '-tr I_ __ ll I'l i I I .11 I I I ":
---- 11 111. I 11 I 11 % I I I I 11 .
-- I, ,, ,I7,, I I I I R I I I ,.I % I I t ,:, ,.. r I, I I %, I I I I I z I, , ," r, , . 'III',, '.1 , I ... 'i ' .... -! "'.1111 11, .."r
I ", 7, i vi- -T,- ,,, i - '-11-11 I I, z 11 I 1_ ," I I, I -. 1, 111.1, I,
-, I I Ir I,, i, ,z i, , I- -, I, 1 1 "i", ,, q# %, 5l '' ',"- ,, i .,1- ", '111-L".
-- r , n, ; I r -, ; ,,, I i,,,,,: ,.
i I 11 -1 il I I I' I -r ,_', -1 I I I ;,, I-1 , % I I i I
-,"'' 'I' ;, I -1 I I -,,I- i. I, -- mEiiiutT -- ,- i ---- %---%- %-- -- I ."' - 413
The Tarbox School 1 ___ I I- l , I I 'i"I" "'I -- -I,% ,L' YJ '9 r 'X 4' 'I
--%-- - 11 , I ITtjDES -_____ __ ij-', r_ I ___ " I r I- I-- SOLIC VARIAS W, -- --- E I A-Nt F I "I 1 11 1 "', I I I I!I I I I 1, v %- I I- "I'll, ",'I, I I -1 1". ,, -- 11 I 11- -, 1,1 111,1,- II 11:
nEstol-,m'I'll, i 1-111. .-Ill,,", -, I "" I I 11 I K- --, ."", I
:1 r I ,I , ii, I .1 ,I, li, 1, ,,- , RvvFNr)T1',IJ0Ri I T, I tr i,
ot English It -, ""I""l"I, ,,,
:, II:,, "I
;. I -- I 11 , "I. I I 1 I, I I -r"- ", ; : -, 4 , I "'.' "" r- -1-1_ _,--_ _",
I I I I -r 1. ,-, I ,- I % I I - I 11 I I : I : I S
(1.1i, 1\11 11 '11111. r'llro.. I ,. I 7 -'! ,, ," I :,. i I -1 1, I., I I",",'., 11 I ;r r I ". , I I", il 1 1, I I _, rl-,TiWi l in
,,, z" vdl'j,, I IiIQ I, I 11 ", I 1 4 r I ': I 'l : , -- -,-, -,---- -- , , 11 11. I "" __
,,, r, ., j I Y ---- %%%%-%--%% -- ---- - ,I -, , :1 I -i, I - 11 '. -- I ";" ", It i "-" I~! I ",,r,,-.,, "; , I I "I'l 101FNI 11" I'll 1111IIA
IS p , i 111,,, ,," "-",,, r." % Ii, .... ,,,., I I Ri , i I I I 1, i I I I, .- I I", zill I I t, I I I , ,,, I I "I "I - "i, "," --,, ,,,,,,
", a IT i li lt -1- 1-11 ...... I ,% ,,,,. I'll!-, m tol a, o Il ,,_ .
- ", ,r I I I Il 11 I I I I I I.: I .", T1, ,,,% ------- f- - -,,-, ,,, , ,:,^ I i , ,,,, ", I,,, ,,, ,,,, "S ", r 'r % % % T , r, I 11 I , I I I - - - fr4ropT117 I-I, ", i --, ,, , r ,% ", I ;, ,,, - ,,, I I I .1 ' 11 I A 1 1,-1 ,I, ,, I 1: f 1 ,:""" "
I ; "' 11 ,, :: i I I I 11- ., .. I I I 1, 1. l t I I .1 11 I I I I I.
s- I --i ""I'll I . t- I , I I i I I I I 11 I I I'll I ;, I I . r -' ,r :, I, I'll 11 I --", i-: I -- --- -, I
I I
'i,""':1., 'I'll," 11 1,;i- d" I7. i t % %%%% % %%% % % I % -- 02 SANTOS SUAREZ MENDOZA A ('11 A S ,131 OFERTAS VARIAS
11 I'll I I I '- i. "' r -1- -1 I --1 : MUCH ,
I : ,^-- 'I l';I-p'--ti'i't.,i f -t 'I it m it, : .- T I I I- I I -11 ,I,, I 111.111, ,,,
-1.- I t % I, I I 1'1 I - 1, 'I 'I'', 'L -, I - "' "' v I Lw It, ,vi, " ,,,
.' ' ,-,,- --- - I 'IT, :, 11 '. I - I : I 111.
: .,I".- j-, ,--r 'I I ", -- I , "I I , I , I I 11; 1-1- -1 I I % I r 1, "; 1, ,,,,,, 'I"', , T,! ,, 1 , 1, I-- --; I- 11:1 11 11' I-11. 1 111 I 11SE 0FREC : SESORA EDV.
,-"--' --- -- ." r ada (k- bunas co tumbres,
11 _, , ,- -i-,-f - I Ir I , , ", :-1-, "."I,. ". I I -, I : I I 1 - I 11 11 ILA llil I I I 11 15 I , ,* 'r i, i -' I "i I " I
11 ,:., ", -, --I t!- , , ,1 , , I I .I, 1, r,' I I I, I I i rr-- I', II., Il",': '!
".- ---- A "",- -- I ,4, ,Y) ,i ,,,s, para darria de
I .1 : 11'1 :I '1", : -%, 1 1 ',' ' i r, ,, :
-- -II.. --'-- 1- -- Ir I I
11 lz,111111.11111 I ",',,',',It', !Gafit n f4 aflol Cafe I a .,_ r P , NT i; 11 -1 i.
1 1.1 %"%^ ""I",--, -1-11 -i ,%,r% I~_ i_ _ -11- I 11- , I I, I i "I I 'I'll, I, 11 ,I,,, ,qT-,.-,-6pi7,-; -, 1, i, Iinil T d,- Ia,-, ,-hr Iix--- -.- I I-,-" -, x- ;1 ir- OFICI I % IN
.I-, ,I ,- - :r :., I %- I - ,, I., - I I I'll,
'r i--,"'I'. I : ': .,_ I 1, I, I -wr 4--,. A A H A [)A I ) E C 0 N ST R I I R : '. I, '. -%,% ': ' I ra njz I- tiori psapmrtp, h n!,r ,,: ', 1, I: I I_. ; I 11 I ., 1 ' "" j"-;T' '- 1, ,rj,,!;,,j t
--- I 1 I I 1-1 illll "I',- I n1l, li-I I
i --!, I", 71 -- ., - --- I I, I I r r, 11
"I I 1:, - -i- , I ---, ". I lo dP ocwb, 7apblp, ' r r -1-rr ,lbrmIt' A v r0eren,
-------7-777=7- 1 -- I -- ----%-%%- , ^ I % % i I el T) i r,, cc i ,*, n C i r'
11- t% 11 t r I'~ ., r, ,r IT I 71%, -1 I I, 1, I-r. -, 11, ,,,,, I i ,- 'I"', 1 ""-, 11 11 V Rf L NIERLI ( K ETT Y ) ni
--- i i Lotow Apatf=emo tin A y 19 .1 -1 I '-, !, I!- ,,,, z '1-1- 1 7 r, !- .' " f'. 11 "I', I : ,
,--- --- 1-1 I I ,, r :1-: 1- I r', ,, r 1, 1 I I : r 'I
== ,
1 NE tivm .--- ,- ------%% - --------- -- -- N. 56() L-;Q, u vtdadil I % 11 1 "'I" -' L '14" I '' I *, Ir C ,,,I;i d F,ou,-Al Nl 14
i, 1, ,, .1 -,--w--- -1 I ,- "'- I 1,'.'1-,,-i, K'-- -, I ,, I, ,,,
.
I.'-- -'-- -- -"-- :1--r- I I 11 ,, -- F -, ,, .... , .,,, ('an, ,, 11,11,iinA
,L :r I 'r -1111 "I -11111i IfIN I 11 RA DIOCENTR0 I I 1, I __ 1, ,, r, ,,, ,- ,, ;,)- 117 1?11! I
L I -:, I- 1. I .1 , rr "r. i-_ l -1 I _ 1 -1 -, -I"-,s igns I I 11 I , ,, -, : 3 ', I - ,,I I Ii I I ': ", ,. ', r 'I I I I I.-I .11 '11,1-_I' Al I ..
, , ,,,,,- I 7 i 1-- f- -- -l I % ,,, I 6 l, -4h zvil
11 -- I I I .1 I -- -, I-- !- 1 I-j7r l-j, o. V. ) -, I 11 -I I -I- i, " 1, I I " ,. r 1, -, --- 1 I 7. .- T I i ,,, I l "'. c k-, i4
I qI I ,,, , 11 11 I , ,"
6- ,,,,,I l--, - -"--, -- -- -- %%% .- I,
ikl ,IiIlNtl-l -I "" rr I ., r i- I I , ,,,, s ( ) ,-1 -- 11 ;" 111
-, I I I I. IT \ R A I )FI( INAI,' I I!, rr ",,,,, I_ I ,, I , ,. I Ir I I -11 11 1 I 11 I I ,,, -1 c-111111-11
... I'Ait'd &- adqi J I I': L i 1, ., -, : I .I 11- ,. '. I I 1.olioa rallura gerl" ill, I r ", % "I', t" ,-I , - .. I r_ I' r
FX - ,I l '. Ir r, i 14 CRIADAS CRI DOS I I I I'll I I -- I ""--,
-so tip-wl- 1,wn , 11 I r, FRES0 .V RTAME T(F : ",,",' ; I ' I .11. -% !, L
, I I; "i --- -,_,, I r, I i -- ' I, 'r ", ', ': - ",
... I., Intert r : I I I -1 L I I ",,i- L, ', --'
,.[Kt, i "" % i I , "I I I -, ifEvA --AfF -,4-)-(TZ", T 1 r ""'I I "" t I I "' "' a I I i - - - --'
'i idi .... I. i -.,- 'l .1 I , -1111 - I I ': ,,' 7, %Kf( )
... Quwre uria ,fi,-ivnt 1, r,-- I 11 I .It I: L I I t t, I 11 -"'- """ I r 1 ., -,- r ,f,', 1 ': ('at'&n N" 31" a qulii iqar- :1 i. 1 ,, 1. 11 '11,111* 1. ,".I r 'I ,-;-T 11 I I -T., I ,.I. I 11 III. I I ' "" ' 11 i [ , ", I .1, , I ,. I NECI'SITO TFFIB,13iR
paracitlin coyri r(iil, I "rai 11"IA- %, ,% I 1. !, I , I 11 : I I I I ,, I -, I r, P ,, ,,, il, -- i, -,,, ,
'4 -1 i I I , , :'11' "" r,, ..... ', I i t,:niIInt,, -n i hibit I -- ----- i IT -,-Io- oirT A-', 11 -2Z111-. 1 1-I),
!I __ __ --, I I I I ".. -, r- ,,____ __ %1-1 I-, -- --%-- JIL10'e, ,a. I I , ,, I- 'r 11 1, I I-f", ,, ,,,,,,i ,1!""
%%% I I I I I 1 I I I ,, i", , I I I ' ;' T' i 41 j () 1 4 1 r 11 1 1 1-1
iitudiin ttj la I I %-1 I, li.-- ,,, 1, ,- ,- , i I _ -- I ,, I i1, ) "I 11 i I I)L i T) i, d e i; I ;I z, i I 11 i- I 11. 1,11 ti,, i't'! 1.% 'i -- -- SP. ALQUILAN FICINA I..,
I 1; I ,Jiv i I X 1 I-t-, r-l,- vtld.- -- ,i- %
1 I I ;


ri "Iti. I IIAA I, 1. i -T.t I I .1 .1-:,I:I1- ,", mc
i ,,iir , -:1 I r I I a ni; lilia I .1 E A fcr -Kn4x o c -c -'Ir I '.I 'I "' Il"'r-

OCTUBRE 11 DE 1949 DIARIO DE LA MARINA ti (TNTAVOSC O M E N T A R IO S f 1114lilgli 1-tiltifJill Jill 1111411700 9 fp e Trini G. IP' i rem
homitwop 414 Veda&
lor JOSE 1. RIVERO 414, (olim m l
(file
rArjAff:rfrfn I, 1"x
F-mi 1 I -d h. mi v (imoricurus.5, (jup inspecritoirtwors hi.4 obirfo, ; I t;
H cis J"e ha vendidl f rwlf- s Viel-ifit,
tA de au, Ah. I vlopietri hp.i trabajos que retiliza 0brox Priblicirts Se
t. jimany cci pu"Wo de CU6. 'I 'i'le decid, 'I
4, 1 cncico o an vto de tonfi,-,, haher y i me d- .4 opri.nid.d. N IT
ir, '] Aho pr6xim. .1,0 intent I aP':
.Nidie sabt ciri CubA !as in' cruzar el Canal y ITIoner mi T d- cin I wro 1,d. & 1. em'.. ties Ciae Todean i. no, 7 JW ww VT 1A
dice Corti ., N.dit tabr en Cuba los ri 1 I
vtydad, 'pi A In_ d, q_ ris q-, ,Idc.. I .-m-. lip 1 1, T"'
nuetrrii, r.rep.trIoW c h,,,Il -,Trri-;, de, 1. qu, E- JI;I "t, MT-A,
T__'i qu, T r It" d, 1;:- 1, 1 IT
Iempe nittiao at,., IN
C T, tl v
A-nt.w, llepr A n
it, ',n definiti- En La Habana It
gima P1.
winpre no,' MActenlrnn- A fl( q- 6o 16p ,,t,5 N? -,-iT 'I"
'n "Id" I u- T,Qmn ti no hubiitTIeti pa-4, P", -ct,, -ClrI 0,iol de..
nada. TI!, 11, 1 I 1 f,!"- I r) A,111;' PT
'10 (i -; I't, %, u Ti, P I AT fA, -it
y va ruand", "''i IV It
a 0 par Wra I- i rr MwfcTalk rie' 901!0. 'Ar, ib.
par In qut ln5 "'il,'"o" no U, T,
campirtridtir ca5i miti 1- mi- ra-6 qu, Aun Wilandin P011 7 de coda 10 A, i
1. d d yinti- 117
thba 0 : "
In escog T"
=116117 en los
d, rualci ndplc v mr rIo ta bit., A ,,I,. luri rm, carn. In, iii- 'a, el ...do sect, nw -I fo- del mun'la a LA P IC ES
Till
T:r
,out i t, I,
IJ
Im It, M I R A D 0

11 ITT I COMO los m6s
-UAVES

-IT k, A I
U,

6tinguido e 6, 1", 11 b 1 10,
%IiAo le arrgde?- -u T IT r I
to que me honra can u
te tA cartA de init, re-dI; d,
licit e Eurnpa -i C ti"T
h dA en Itte DI \100
IT
-6. cl,
A,
mi'am "t ie, a d.,ja
ted tan acertaclame"le C-4, 1,,,, it, ... %tcr-, d'i
Mi hucriwIt 1.60, 01-1 d b- I"Oe, N-l" .1 p6m-,I-. t- IAflIii-0 y qc, ?.I
vmm rito, de lucha -0 paltI ""a
1-I 10 a, E" pri- 't, a It, 1. A- ill I It 'T:,
a mirAr can AMOT y vericu ;'U IT, 11
quenda bandera, y poriefla en t,
to, Jute" hubi- queirido me r an- 1 1,1 J,
t pwar w- -T, T, ti Il -,.nlo d ;1 -11.
que volver a Cuba sencenciad
S.Y
con el dolor y 1. erg.cnza el que, 11141en -mg qUe hmgwsw6n momenta cludi de, I) To 6,
11 -T, prj-, I-", FL N
daba todc, In q- rai voluniad y mi, J'4

T 7 iLECHE 'I,
e duda Zpueda ROVA
f Z TYRAt"O ITERIP0 Dy I N, BURRA

M ach former el 7 1 /If, E" Es'v F uu 30!n hity qua cig-jaria BUAZO POP
No cTqk,1rT 4cific,
UN Pqociucro

A "T,
PIDALO RN DRO
P ft 04 ACPA Y S11D9jWtA 9t,. .. .......
-PY, st EAGLE PENC! L C dis,
PRU191 YU Rou-11

i PROBE CAFET
f,-- G

y WAYS


SUSCRIBASE Y ANUNCIE.SE EN

EL:41ARIO DE LA NIAR11 A),
QUIEN SINO LA RCA VICTOk

PUEDE PRODUCER LOS MEJORES TUGOS DE RADIO? 11


Q

LAI

2zp

04
11 4
701

w
--,' 1- LN

If- Ilft,
. ...... .. "in
t,7


TOROS RECEPTO lld. Do ...... .....

N
J.,
,in, RCA VICT17p
J ; i : ; I
p

V4", N
....... .. ... .. I V iT J"Od, s

40 At2vas

RCA V CTOR.
JUBOS TRA Is La Casa de las 86das

Zb
..b,. "'Je, I ,
7, H.b.In

TUBOS ELECTRONICS


-RCA NTICTOR,6 'I., .... . .... 4
i

i ii Jill Se-icfo de ovtorrI6,;Ies CADILLAC iColo de Pinto% fff
1.1111-1 1- 1-111.q Y,
AKA y LA14TRA. 14. en C. con C npo paticul
56", COMPOSTE",LA No. 612
TEMOND M2,11-24 MAUNA. Ad P4., 2" N-St-


1-4
SUPPLEMENT DIARTO EN 771
I ACTUAUDAD NATIONAL

ROTOGRABADO
E INTERNATIONAL

Dll; X-lt JOSE 1. RrM O 11M ANDEZ 949 ADbHj i 1',A OSCAR HIVUO I li-31MANDU


_j

F 4w

Los Yankees han' anadc diec$sei5dc 1,, li&. Alivericanay doce Series MundialesPor ELADIO DECADES


g-.dr, .-- Serto M..dW El a,1-1 eqcl- nene =U i.npk. on 41 "pir w '4- -jadI ""dlt I- pA irl- raia
en del dernpo Antw de iniclane l. orrwert
-v ift 'olgA Itan M i- R.j_ de amtor, 1. ro" pe !.& en I- h.r.
W-_ lox Ind dt
p,,r ecr- d, d 'A rn-g C."y Stengel. I- r
t-po ernbl-AtCna de Iss torweekoews del ollfiot tuva Inzar eo, I& oparteaddad erj q el 1 dmlrabutt, y en 1. &-e Man- X. 1. f-t. .6- ww (I. do 1. IquIerga) owtA w4arva4s Is eat6tide "A mom flo..t Hemartaki, doll B hlm tutentd anotar wt e = ratetwo do Rockloy. a er, D dgllm, de 1. Ct.d.d d,,
-I"*" le, to"A. a con-,rabl. dl.U.cl. do Is Riasesta, ftro r4mda otmmme tabibl6n
Puk of -eV,. ilknisZ dell set-d. deftfl. FA ebatkoo dot pto 3, 1. ea- syl- ah- M Isquield. y $a dlaiwno a blq,-, I IM -b-I. It- sl'ssg Ala
AIA dedw,& out at corridor. qua ft=66 en e6lers, porqm birabs qtft habis 0 E, i,14en- a-,let3s q- -ultno .1 1 r-d- yz u- 1. Wl.U on -o- y todaU H.---N no h. Hog".. L.
It bjetivot, antenque Lima= )A Pblota a I& bandsia nxvot4w r-11T.111 edi.16, do I- Y-koet, r., it.- blr-46n (ft4u1-da, wntm y arib.) muea-m el pro-or 1 JUSAds, qm terndm

"Q It t "Ir'll'tt lrto !l do H-m ww. tF.144 1,149')
ftlaa I- I;-- dI S&27
_t- I (""mg. 'l adlt. Pclsthl puntoo de c-p.
C.,thy S i It
d, a analittar. fe ha par fettha, 110rabre nor hom- %
ri. rat., i, del t-rd. tf I- Y.nk- quo llrnio-1 1 c y al Brooklyn n Cleauo do Ociubre. .. ...
n. eat p- .. do u- -p-a 'aSerle Munditti un lla pelotert, regular a, r,!-, ,aa DM.11. S. ...7p. do 1.l,11 1- 1.1urtd que eh lenc otwt-1d. lin ealidad a rr" el .ert d-f. oI que 14 rt-tna at-a tlo hwpltll amblilatte

n tie N4 i't- dI
to d at-io par -lvi. ki, Salta do

5 corapail- y una ttrrrible, arnenam llagm Q.a parcel. .. solaria qU* se
1., _h-za r, d tornporad., orop-6 3. -P.A.
r t-- .___1 del -rop. do jolxga y dftpl
p- y M. on td. l lezto de .. ca 1,
e
.1. No It -pirlt,
todm Ina Prof.,
rih.tt.n K
-'.
equip dI illa
"'yo N1,ol6tti- Q"
r" pri- d-.fo do 1. t
Reynoldi y el

tt, e ez cl- magic lit lw yank__i y T--y Man, 7io
ta
ae cau lorn.da 1, -1-1 --no hj,
_t. Itf b- p--,
Cundtl 1 1, Dod
a, ini- ittrdo In -ntr.l y --
lo. M,!- d'. M-h.tt- I
-- olil.o 1. S-1 y tla_! ta dI
io u pro

y I~~
7P.";
ue y "dle de,
F.t. ht.L H- d ,A -r-d. I-C. dt'i EA _-I B- %hWa l k M 'no de I.t d tlqu !, a;,,, oI I'Alli.
Iseatod- F). R-, doop. '. dI hhI_ iwlwt In 11 o' ."d- Sin mb- go doa ftg1r. o d.-- T..., H-,", I.AIdII 0. Ioa V-U-^ WW .1 aslpoM ft." 4MM do 1. Ijoln
lad. J-a,, ftt- Q_ 1. pooft P.M- jr .. I- Ddr- er h= un rele",
,ynolda y Page, pritne to, -,rit Mu"W FW n n! ouarLo hudug doI to-or Juno, catolwado, on Moto Mad.
L. 1. -loan"al -at. d. .. H.Mkh '" *-' q- eiorso es .1 vabboa part, ftlavar us low dw Prt-rtq, a. Rt,
4 t ptdido la rta cj. arduc a! plats, El
4, wd.- dlt 1. S-jil 1,4 q-'L 1. rolt. -.il l it trall '.1- dC Dov lorn J_ P R 7
Ca, z- I- c.- a. calli tad. el t'an.- d, 1.
P-rrarl-n. d -Ief-C ft, h-M q.0l orap- o dlll
-e e el h--.- -,, at Se ll. fl-.d. -htts "coa
rr.go lil P. ja l.,!. P Ido -larm- d.pon. do un Wd,, -ru.deml ZI depste -.. lw a6a; y er. mucho lormpo. n.
-d-do d. quI h.n tid. h.t,,or. ir.1on !ot Doe[Sera y
-'r. 1 to 1. Y.- I Page quo he
71 tdl t I a 9!, r 2 de la rnaQW-ria ttltal. do
Mitn' "l 1, Ctwy cstableci,5 un record. l".. alettl jv-j.a rol i ad- -1 p.g. n. W- A
t-oaj c !- .arnans po.o con ;a P-o que tra.
1 l,16 ,, 1. or 1. blvl. quo iodi6 on 1. tornpor.4.
c I." P,-t at a, total, all wunLa y trts dottsfloz

3 4 M -jar ellogio qu, It, heeho jae Page rto precede de ta crOnIca
de &p--, tlio. dl p-q Huff Cy, q.j_ I. lh.rlo .1 dirwitper,6dl pt iah zado 'Sporting Novil" dip que lc* Yarticm powiew"m natto q- -3- ol-, urd. do td- too tlernp-Lclo Yankl-a arow y svAo- de tantlaitrtoo rda. plaseen &I de ) betr ido a mar, Seri Mundi.lea y el do haber ganft'roelyar .,Imom do clAsi.
& -ttabree" P.- t-__ .to _w6. do )_ .-tool'.1-too ne.
citMtft spill a las ,itadixtiile y pao, a reproducir lea ffthas alli Que Im t Yankees han cmquiswdo el campeorlam do vu Liga y, despu6s, Is Serie Mundia),
Lia Muloa do Mantlattan w co7onartan campeones do to Up Amerinra
)as Mffulont- temp-d- MI. 2n, 23, 26. 27; 20, 32, 36 37, A; 39: 41; 42; 43; 47: 49
Ra., tri-farto en I" tgustrntm S tft Mundi.lev 19M: 27. 29; 3Z 36: 3A. 39: it, 43 4' y 0
L. q- Oaro -& quier. tied, quo I.. urb-h- 6.1 Wo C-y tengeL qtie attaban de Apabullu a Ica Dodgen, hwn VAado IS
-I 1tas do U-I 12 Sedes W..dlafe.,2 T", w 171

p W_ Ro__ tarp.II- y ftptt&. de I- Dodjtw R-kIlyn. hM.6 fv WFFM W- 3- P.Ce. p.A. d. tAcri-a de t- VnshoIa. Q Ixtod. Dlrlft. E4--l
W
o. ,1 1..Ing dIl w,,v J-1r. d, Is w ftv- EAdio Mikols, r-d. T o. If .-In. Inning y _V- It triwo. do I- N.-h m A tv,, dosan. d. Is
-U-- 34, 1 -PI- Pl-u P-- t_ T_ '-pfir


DIARIO DE LA MARINA GRAFICAS T)! J ,,A COMIC! FVVNERA
111 '67,

4"


All 'o
is


it
Z +

1 4,
At t,, r e

Ito t!,g


Otilla VAr- y Maria Gloria Estonillo aparecen con Paquitc, Duran y Alfredo aruT3 it d, Ante la comida que *fre- el sAbado ]a sphorlta Estariffl,


1 14

T%

ftf;cs, tu 0
Ab.d. en la PfAa.
che delv un. c- [a
,1. dir gusr P.drm Octor'pegill.
... ifro sef ora v
ta B.
rm G1-1.
rodea la f0to mcl-d,
1-1, A
na M., ild' J.M."e"! d ;I
C-1- Form O-ld. F ... 6
nreneita San redr.. 'A


ile J*i

Despues del beau.
of desodoronle
,to
la
o?

A?
Fare festej.,

",a
qus I.MPU15 of e,
Urn fiest. el Absdo a s. -drn, a do Mirannar lot, P-oa m1gini. L-j y Y.1a.d. Q.es.d.. E 1. toto, ej fi,,i'j.,J y arrA, iu"L, a, ithdity klZ %
'4tDeede all nacimlento del mundo, nAdl. .1 nads ha podido superar nj tan alclulem igualar las salmon e, ACC16"
Que )a to ha Inspirado In me"te de )03 grande compoaltdres q" han legado al mundo obraz An.Ancales 'I b d bl- -W.
tal parecen Saros dLe arc6ngalo. AAf a famoEo compositor que crela con Un Dan r
o qu, n -c. cl V lo i'r, I Alpti r", n
P.
burda del mn ta 5% T, -,- ,,
de aq Wllas oflatur" n-ildc. siervas, do Dios 'pu escepa de "HABLAIN LAS CAMPANAS
"e se eAlron-A en Trtalelri P11illit. Ala-da, lnf-t y Metropolitan c l mates 19 d, oCtubre tit M-;,.


4 A
f
DIARIO DE LA MARINA
A
'7
En el Ministerto de Estado se efe"u6 ayer, de mariera ojerI In rremont. do ImPonet A un seI'ct, 111p. de relevantes perso-I 1. O'dert & M6rito Carl" Manuel de C40ttles En In fot- ar's, A A
"cen lox Isdos conjuntamente con pane de Is gran concurrencia "laterite ad acto, destacAndone A ge--Al L ,: naz 4*1 Castillo oft Ja fitsturis 8-nic- it. Cuba A IQ$ nifina, on In CAI & 10A Fmdadixre. 1,
rI to"I rou Ingentero Gant6n Itaquero, Enrique Cazade y lox R- rdox Parl"s Sai- d. 1. de I" Knalgrafts, con nI del DI. de Is Patria-e. q- -0-1 10lem-LiAlon dlv-Ryft-nt' 't
AI Hilarlo Chaurrondo y ]a sehora Alicia PArraga de MendozaEft 'I 0 1, S fl d, NT.rixn.. 1 tit 5v1-1111 T"'
de Eitud- 11 Ob,- f"I" g"""
rii- 1111-11 1Nuest"o flustre doctor Ramiro Gueres, recibiendo Is condecoI de num.. de) -fi.r Ifini.tro del Eterior.

nL, en die

F osto P. S- re
't suS Tent- A:, h- F
it., Strand y U--, I.X-aefwr
A -6. Garcl. y C-:- k n, -A., At.
tu rn.gnffica. pl

H'b.n., Is Asolacift Nsenmaj d. f" a c at Minist'D de Estado. IrI cattoa 11-, y Ion
dc 1. de Cuba q- asistlemn a In CrI JI d, Ao,do rI p.r la ceopert F ;)re3tad #n d0trifia de Is Industria tiI ntI Fn to
pr..den, .1, 'I tr. Inn A
JR-1.10,t]-utly .1 preside te y Vt- 01 Iqlh. Al,,,,I. rt"n' .1"T L.'"' arne. H dites, on Intitiratos de eas N1,46. y edema,
el tl'K tl o de Is, -rotnclft -.6mi"
A-WII its Stnjjc#n CIA Arajoneft afreeiii ayer

El ingeniero Gast6n Saquere, jefe de Redwelft del DIAR10. en ung MIS& stileratiff, ori'LA
Marred, a. honor do -u Pa. Ics Instantes de reethir, de mano& del Ministro de Estado, In Orden tronr 18.1"I'virgen del -Ptla
dr C-1- M ... el de C6.pd-.
Co. ej oblt. r ert S-r- i, ad 11 Cc, r- Ar- -PrOgidlerd* ellseflor MariarFerraro Pr At ente do Is As: M r-,r- 1, I-- d. e "16. :e 1. C....
IA capit.) del PI-1. rera jI.A.r. Marta C.... dc
iol doct r" 1. XW RodrijUrr At Ferrero y I.. -A.,Va Erin'f6nde' J. n- A- Adri- q-1 vil. obal de 1. B-Iffon C seroptitto a 104 dis. envig G Jle 4; Antonio mttng, 1 11 d-t.c A d 1. a' en mprese tark5p d, 1.
-ax C N, d Wnd Be-flMhCla And.1mis; Ve1 lf.rrer-y Te- N
rimix F 1- -11, Uhalata, prexid-t,
"I Is Awlacltm V.- Na .de, In"11 ... ,, y
Otto Me0ndez, d In Astl,

..............

HAI (1pOrd Zi Rd.. Padre Chaurrondo. en Im --tAhtts dc r rjtlr Is jt; 'riadx t
j..to .1 Minittro de zxuido' I" do t.rcTCdZ9mIe-d e- l & Torriente. Morales Coello y otr&s


(IRRANAL
W
drf-- ffo ] : 11 --- -- --------
;- ca- r. t, GAu
S-guri.' In
flaunts,
del poerms. w"
,a II hari. COLOZN6
E' FRESCA
PAPAL Apaxece IA
)&Vt. -14L. CHANEL
Utd6ft tit to$ doctor" Jun. J RXdarft vi-r PLPSISTENTICaddevills,
*I de, PrenNOW
con
YAW TI-A01
SUMMON
EL NOMMIRE MAS PRECIADO SH PEMPUMff:

M-7044
MormrLo en que a) Ingemer. H-1 A I P-i- It, Orden de Carl- M uel de CAspedn .1 St. ynJin. ESE CUTIS QUE TODOS ADWRAMOS LO
TLNDRA USTED b= ANTE ELUSID CON71- -d-. rI nawl. to. Ex,
in e) geft, Leopld. E, IIINUADO DE VOS F
1 1) IWOrGti'l-t, I'- Is Fun- In 'i, N EdIljj, Vt*,* ut, L
X g ilf-y-II Z oos 1102, 3q, A a -,tn,
DE MEM PAFJS. n- C.4,11- IW),
d, i. F- ... 1 '
.......... .


. -. ... ..........
not
,
I q16