Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:15444

Full Text
I I I I I I I I I I I
I
I 11 I
I I I I I I
,I-,
Menlo dl-Wet. &lion ol -virln daglos I ... "'.", 11 I
Witortki" pill"all-0 p-o-In'-f- do Is
",cOn , , I I ,:- '-' ", , , A,
.1 I ,I - I I I ..
pittlMle. nink"Ortil"o do ha"). "," I I 11 I I I I ,, 1

rellAna, DIARIO DE LA'MAR1NY,,,,, ,- '7,
secci6l uni- ,)-lMT,,1 ,I, AT,4,lro efto 'P* I
I - ...to dl,,,,, ,,, "'I"ti"It""l", 'El pilvItilklUkkao am an I* allefok". .nor pre,6.i6., on 16 ini.r- nn -Daf4ocJo"-pEpiN l;jvFjj(-l I 111 I'll, I I 11 .1 ,>- ,P:I'11
--,::-- - -- --
i -- -' -::-:, -- - -- -- 1-1- 11, I I I , I ... I-- I I 1-111 ....... ............... I .... -l- -l- I -,
I, ... 11, 1. 71',J-A 1 I DR
ANO CXVIL- NUMFRO 140, ._, ,," 'i I "', LA HARANA. DOMINW 9 01, 0(- JT8W N' 1949 -liNrlo.', PIONT,10, 1,1 f I M(I W ,V I,',,*, M RHA, 1111111- 4'l, -01-tct,
-- I I ,in llq I tt I I I 11 4: IRRIN.. I Ae.", Pf? 1'1 If I I 0 CF.N-FA V05
-- ---- ..... ...... .. 11 - -.-- -1 ,- ---, - I I
I n I'll 1,!, 11, ", 'I, f Nc
i 5 i '' 1 '.
Diez de Octubre: I Balance (lei primer afio Je Gohierno Iffiahatuf habla por ja l1i I I i, 'FoE,,
1-0 i 'i I i I
CUWi ,"101A OFFICAZ El Crito de Ya rai i E ST AN 011 ) .1
I I i I 1 1 to I din, el ,1 1, Prer.idenfi 1 ik" I I I I A l LY A L E S
;LA ACTUAL POLM CA IDE I I 11, -1- "I ,i I 1, I
"LlAvIM I c jr !- ll-p-cla liel Wri, (llttnbre,4oJl-,l, -',,io,--;n,6 Cn6-.i, L A S ,-,,
I '", "I ', 11 11 i : 'i
,,it[ clorrcn C.d- I r4r, --. F! ,-,, ,,k',,o i tnlilf, ,,,, ,,,
1, i ,I .1 !11 I 11 I 11 ,.
1 lporitatifilki A rrkkunl&I$cMfi6.1- Ili -,- .iw.m I ,&
AYUDA A PASSES PORES ; ' EN LA CIU NTON
I I do fri la -quisa kojo 'I rill, , 'll, ""'J" I-Iil -pli-ir A I., "J'17 , t, , t, , , D ,, ni 1, .;j, I(,
nes ai)eri poil 'fur", ie h.r-n,4, -,-- '"' 1,lli- "6.de (ID64'.. I, I , I , - I "I" , , 11 I I
. ........ ... ..... -- .- 11 l ,
'=a 'i it gAlu"t- tt-nc- ck lojft pen.do prtwilt.o.1 .],I 1, , I I l I ,

"De nada sirve-propiciar una nueva isidusIria I t 1 i I 'dando que u h- ,17, ,,,,, ,,bI;,,oe A ,,kt ... 4 4 ,- 1. obir. de G. illo. -- 1-1-1- El rj rrifo do Vai 4111illiv if-i ,, rf pli,,tra de
I
silluego el (1111nPing Y Ins restricciiii I a 1 I en ,ejiloig eorno, it ',-,,-, Ion-Jot ii 1. i-f ... d-D-4.% nor k : il 1, ,,:'r ,1 I" I : t 1 'I" "Indo ordenawlit pot i ckdwir lIl ,Oira(la do Ink%
dejan subsistir", dice oI Dr. Alberto 1. Alvarez I I I ,,-_, t "I" elt I- l"I".", pati"ll."', clondt ,,, ,-, ,,,, ,,, i, ,xgir .1 ', I I trolia- trloe -e llall ib;ln en 1, iy-kkng-Yingfak
I -- I ,I, : "', 4.1"', -%Io -, -,, frel l roo.,;, ,I,, 1--- tl i,,1- , -, ,I 1 .
11 I I I I I I I I I l ... N
I it, ,,
LA INUSTRIA TEN 111- 1-JYMIL0 'T'Jpl(:() I t I I 'iF TR,%SI,1MARA El, G0111FRol) A CIIIINGKING
I I ,, -, -, f---i, ,,-,;,, l'i"' Pill. me, i- ,,, It, ,,, P .,
,
-- :
i C-I.- -, "'. ,,,,,, 4 t- ,', --i- , t, l-,-': -- I ,,,, I Z I 0' I I "
11 I I I 11 1, I Preotier IN -Shnn "e.
PropugnalaInditienialf)"'ll im niieN (w pro ecto L i t,,,I 'll'', 1 I '
1 Z l,,, 0- ""'p- 11 ,- ,--, I I I It I 1, I I I pera tlar pronfir, Imenan
Z (ol-- til --, ( l-, P, -, ', A, -f- -, " -, ---,
para regular I la energia atittItici. V(w ittiedio de ": Z I- , , Irwitieial,", Xfoo Ague co podue 11"frit'"Ai-ta.
]a "preriiin nioral-, ra bondt;i -ria prfi, vripmi I I-,-- l,,-- -,j ,,, t , -, -, I --iir, 1-1 I 11 I I ;
... ,,I 'Y, ,;, i C11111 --' -;, --,- I 1-1 1- I I I I I jw"e a 1". w-ili- N ,i-ifit". l'un ioedida roin
I LAKE S'-MFlr : It ,-,I, I ,-- -- I I 'j", """' I 11'Wli Il I T111--l' i- ri, I I P10i ... 11,, -- I I I I
P, ,, -- ,, '-" I 11 ; I *'111 I I I 1 I ,jl 4 ".
onet- 11-- I '" Ai, 11- 1- I, 1 I t1ill"', -1- -11 11 l i111;11, : -1- ,,, t" I x, '"' "' I I 1, 11 I I I I
ioft ric ,a d"- 'i 11, U 11., ,-, '. ,,, ,,, "" ": ":,"', I, I I I I I "
'Arl'ot I ,, , , ,, fr -, i ,tt I 1-;1-1 t 1,' 11 I, I 1-11 l I ... ;- -v-l- p-i'll"I" , ,y , I 11 I I 1 "',,,41- ,,- .),.nJ-- 'i l leo
I , V I f'- i- I I e I I I 11 I
-- 5i! j iI I jl I n -, , ,, 4 I ,! ,,, t" ,-- ,,,, ,,,,, 'I", w, ,,, I I 1,
M ,.,,.!a : "i I I I !" ,,, i t i, 1 I- :, ,clit 1,7", ,,,i,, I I I I I I I I 11 I 11 ,
( It I,, !I-, ," , ' 1 l 'I,?g ii, q'if i ,-lt -, I -:
I I L: ,- i i' 1 i, i ;,,,,, :- ; ' "" I L: 'I, r r, ,
I I,, ,,,, ,- r-,!,, ,4 l,, ...... Pedi, t,,,!,, "ig" i- 1, I I i" , "' i ,,
,,, I i 1, 1. 11 ,,, I 11 11, ,I ". 11 .11, "', Fi I I 0 , ,:, r : 1, : ., I r 't
1- ,,:,t 1 I I ; itil' ( , Nill ot, I , "., 11 ----- 1-11t, I I lr I-1-- -- I!- rr-i ,,, Ii;-t-, F ,
I 11 t r ti, : I , I I I ,
r' 0 I ,,, It " Fit "', ',
' 'Itri I i , I I I I I I I
I 11 ,,, I I t 11 It; i it ', I ", l 1 l I l:,
11 t Ll ,I, 1,'i I I , ': , ; : i- ;, I I
T, I 1: --11 lt,:i' 1' "I -- -,,:i-- -, I I l- ---- l- I-ti
It- ", k t' r- ,", I 11 , I I l I I -I", ,;"I", It", 1 :, I "
,,,,, 1-1 i ;- I 11 1- , I I I,, A ,,,, d, 'I" I 1 I 1,
li- it, t,:"" I l ,,, -, I I l ll I I ", It .1i'Ir I 11 I 1 ,,,,, t 3", i I I I I I I I I .
0 'I I tl,- ,, ,rn it n I 11 r ,, I 1, I I 11 I ,, 11 I 11 1,
pai, i I , "' j I I I I I I I 11 I I I 'r ,, I r I I I I 1 I I I , -'.- ,,, - ,, ,,, I ,,, I I I 11 I I I I I I , I
I I I"l ,,, ,,, I I I I 11 I I ,III! -- 11 r I ', I,. I' 11, I I I I I I I I i I I I 11 -, '. I
,, ,, ."'! "', I ,, I t I I I I I ,,,, .. I I : I I - I 1 - 11 I I - ,,,, I 1 "I ,,,, t ,- I l I I I I I ., 1 , ""I
-, :, i" L' t' :1' , il 1 11 I I - 'R , I I I I I "I I I'll I I I I 1.
11 i I ,, 11,11"r, I " L I I I - I I " , ,, N 'I I I ,I 1 I I I ) 'd I I I '' I I 11
i 1 t I D ura crifi ca al ," ' I I I I I I r I I', ,
il;t' ,,"''I'll, I I 11 11 11 I ,,,,-I --- -.
I, I I I x 11 I'll I 11 I I I ,,,
'i, ",: I I -rll, I , ; -- ,-r "', ----111 I 11, I 11 I I I I'll,
:1 , ,. I, 11 'Ill ,", '" "I',- ,:
l1t,", 11 , I , I i : "I I 11 I I I i" i -1- A 3 1 111 1,4) u I ,- ,- I 7 I ,ill I I I 1: I : ::I .
i--- --- I ", ",
c- r e t ario --de. l : ,., 1 11-'I-11 1- 77-1-- -,-,e, 4,-, -,'- I, +- I 11 I
, ,i- -,-; -, -,,,_,,-: ...... ': ,", , -,"".1, 11.1. I I I I I I l , I I, '' , '", 11 --- I
----'--.-.--,--...--",,-,-": , ---- ,, ,-'' ", I r, 1, I ,,
fi, p- , -1111- ill I- I -11 I i, 1-11111 I 1 111 ,,, 'I :
1;- 111-:i 1-i''.- :,11 "" I 1, I'll, ,
.
11 -1 111;1 I I, I, -- "d, rl I. 11 it. ,,, , ", 1, '-- -,
-111 1, 1)efensa de E U '-p" I :,, ,1 - 1,I: -- --- -r, 111113""Ital I o "i , '- ,- 't ;,, i I ,",
"t, I I : i"'. -, - 1 t" ", ir", i. __ -* 1 11 ,, 1. I., I I I 11 1--,
11 l I
tpmh, i I ,
cl 7 , I' I I I r I I '- 1- ,,,,, I i -11 111 --iiiI,'," : ,", 1 I ... ,", I it
It, ,I t: ,--.---., I '. I ,,, it, 11 .1 ': 1,
',a In In, I ,-, ilil '', -1-- ,- -", ,,l , ", ,'I
el'!et,' o h lil5lil, I'll 11 I I I
W rIA 4- Ill" Ili, rilolp;l
fha Intl t 0 wrlo, il i tro I 1, I l I -1- I ,!-,- 6 -- ) "j"p"t -11 ,:, I I 11 I I I .t "t,
e ,mJlc ,nbi;WIr, -rer- , i it fon)1116 el Mill I ,": :' I ii, -- I- i- 1 3,pro- ; I 11 I 11 I I I. I I ; "i""W'l, "I .
i- int nue'tt. , i- - I -- - ,,,c Gobiv.,> ei - 1 ith-o p- ll '111)awt voil Bf,11,,rtkd;t r, ", il, , I ,:,
"il"l-,t W Detle "- i, 4 "iiaritia Nfr. Malthe'. I : I 11 ,,, ,
Iol, ,,fw: --- 1. le-q-d.d l. ,;,.ri -, ,-, -- I'll -l- 11- i 1 I ,,,,, F ,
I ,, '7 T ,,, I ,: I", I 11,
i '- i: Tlii .1 6"ll. 'l .1 &- 7. -:' ,Ii'i .1 I- 1 iIl ,! 1, 11 I ,
orint., I I -: ,; I 1 ", , "11,
i", ,i,,,,,, T I ,i llii: ill- I I : ,, I 1 11 I I I I I I , ". I ,,,
, oot I , ', I I I""'firrinta "t lo,' actual", n- , I-- Irxr', 11-1 : I ., 1, I 1 ,, I I l li, 't '
il , f, -T-Qnao-" d"l- ,,, ,-Iz- z- -, "n"'. '-' I : r ,, p , I 11 I I i"t'! d, 1,ii
%Il-,- "i- i 'i I z I''
-, , , t I , ---- "itarl. I., .Jp- L" -- -- ,- -,, I I i", : I i i I I ,,, , I ", p I I Z ,- , , r ; !' I
I I I I l", , I I ,, I 1 ,r ,!, I I,
,,, I 11 : -, I 11
-1 I - i ,,t, p.g-- p.a- - I I 't 't -, "I't-1, , ", T , ;, I .11 I ill ,, , I I I, 'it I "I'll I I d, iltnp
I, At 'itil, c- 'i I I I %! I , ,, , : r, I 5 , I , r - I 7 I "I'll I 11 11 t il 11 I I ,
( i, t :,, I I ': 1, , ", I ), I 11 11 ,t 'i, I "I I I 11 1, ": j c," odanl,
-I, :", I i I 11 Z c I I .- - it. de ,ir,':- t -- I -- i, "- It~ I ri -1 l, -I'l : 1:1 I I ", , ,; ''. I, --" I t, I I I 1, L'11 1 , - .- I ". - I i, ,,, l 'I, t I l- I ,'. I-, t I ,,,,,, I 1-0- 1;J R!- nt 1! li,, ,, I i', ,I 11 I , I I I- -, -ch. 'ri 1. f- ,, I '- "I'l,", il'I t --, ii-- t i "I I t" - I "I I 1 I I
.- ,:. "I',:- 1:, A I I I I : I I,, ;) : --- ;, I I I I I I ,, 'L j-- I ,
I I I I , I'll", i ,- : ,-- l , -! 5, ,,n Edk- ,, l, ,, 'A I,- 1L. -1 lL,.',', 1'r I , I If 1 1 ,I " I 'rI,, I~ r
-, I Q;"'- 1'1,11- ,, 1, r _, I -, : l ", .-- ,,,I -- ti-- -- ", I ,,,, ,It , I 11" "'. , " -, I 1 !:, ,"', I' ', 1hi,,trv- p-r-ovalidadea
11 I I ; I I- I I 'A r L , Idi i i ,
I I I : I I f '' 1, ; 11
I I i, 1' ,i ,,,
11 , ", -, i ---, , , I- I ;- -11 'i I I il I --i-t- I 'I ,I : I, "' ", i voftcl ,
,- -;t ,,"t,,, , , I I ,I., ,,-- 1. -! ,,, ,, i: ";"-" ,"! i-floradaliefin
- 1 1-1- il- r' I I I I I ;- , -- t il - ", t ,I I I ill 11 I ', :It t", ,I,
",, 1 i, ,, I I -, ,-,,,,i,, I 1-tti- T I "I ,,ttliti, ti ,l il"i
:,", I I lz Orden dtl- C Ikpedefi
:--:- ", 'o" I I- 1 'I, r I I I ,,, 11 I I 1.1-1 11 : I 1- I I I ,, I ",I - 'I,
l ", -, - I I-,
f" 'il- t-, Pat ", f rt, , I 11 1. ,-: '. I , 11 I I ,,,, 11 I I ','' lf- "Z' , ,
I I ,6 ,
Te I elIll- ,: ., I I -, I I z -t I -1 I % .1 -1 1-- 11 I 11
,, I , ,, ,, I I x t, t i, l I -, 1 1 : I 11 n I'l, I, I ,- L ,'I tIt- %i ,, F., t "'
,do 1,71 'ill. I I 11 l"', I 1 11 '1 1- I I,,-, .ril -,- I ,, - I ,, I -'ki I 4M*
Id I , I I - 1. I -, ,,,- :=
I 1, I I Ilj: , r t ' r it t 't !"", 1 , ,,,, ll ", ")
,- ,,-L ,: 7, I ", I 11: I ., I -- - 1, -.1 , I I I 11 ,, 3 , ',I, 11 'tt 1,11- "I la bird"
a'. ---,,, ,-,, il , , , L, t I T It iv ", I --', -- l--i ,,,, ,- c- ,.,,,,, ,,Ii,, 1, I ,,
,; '.7 ": ., ",i ,, 1,:',. ,,, 1-i, I I 1 111 1
-1-1-- 1;7 o I -- l -- I I I -:- 11 1111lil ill I \ I' I-1, It", I'il "'L" ," ,"l,"."N .l%
1 1, 1 I ,, c , I I I I, ,,I, ll, i"'i- Ir
At 'endf, i, 'arnpiria w P.., , III -11 I I I , I L I ", I 1, -, )1.%Ml, ,V- ,.,G.stto Ba" I ,I -1 -; I Ili I il" I i1'r Ii "I I' ,tl 11,
1- c -', 11 I I I - -a I ,,, :1- li:!- ,n-Vlp ,l ti't"t' ii , 1 I 11 , I , ,I l itWi"""', ; t,,,,, I f". 1)'Ill t', : 1 ,: ,,,,, i-, """""o 3 tit do R.nnintcl" : :, ,-, t , 1., I I I It "'il I '- 11 I- - ,I --1
, I 'i rittli, "i- ,',' ,',j,,l- ,,I -j., ,! ,, I I ,-, ---l,, ,I- j,, Totroa
; I 11 , ti, 1 -- -1-1, I ,
d", I I -- - lt :l I i ,- "- t, '- coit--- ,,1 Pl-- I I'll t: ,"ll I 111L C. t"t, ,
-'r it ,;; I t , i" I 1 -, I -', ", ":; I "'I'lik" g 11 11 lit"Il d"t", ,it I I, I 1 Il Z P'. I I-t , ,, i!
I r I I je , r ,,- "I Z.1 7 4x- i'':, illt,,, 11 I'll I ,'I I I t, , T I 1; ,I t t f ott ,b, i "i : i, , f "- " I
t, , I .". I ;", -" -:I, t, I ,!'Ill I ILI' I", Illiii-111 "; M:
boa preclo, tT. I I ,, ,- I , t', -I T- "'.1, r , i ", i, t "I,
"I', tr;I ,,", tl,.' xti 'I "I 1, ,,j- I,, I, o,,j- -,, ,,t g ... !, de
blomeotr f -, % 11111 li, I, I I, I I -, I 1, 1. ,, I,',, ,I-] P-- ; I
I 11 11 .1 -1 11 t- ;, 6" ",", 1, A I, "i,
e, munde, 'i if-l, l)- ,ii,-- ,- I i : ,I 1, I, ",-, ,,, d- "r- q : i : ,lI ,-,il l 111,1,' : -% ,,,, Ir'l-- ilyfln,,itl, ,I I ; : i I I, N 11 I I "i 1 ," -'I 1; ," e i,, -; r ,, I I, i! I ,, , ',-, C-t, -I bj-,;, i,, "- !, ", z : ,;- :Z ,,- ,"I" 14- t- ,It ti ,,' I' I
I, t ,',, ': , I I I i-1 'I, ll ,, -! ", ,,Iifl ,, % ;! """': 1 s "" """, I, G;- of- f.
: 111 1', '_ ,;i,! ir __ 'l I -.Ii- i,, i -, --,jt,!r it ,-viTll, mi,
li"Ift 'l C11- I .11 11, dr- 7 I, _, ,I,_ , I I ,I 11 l"ltl it, n, -d, It, AR-illi, -, , l I-oi-l-, ,,IJi" ,, I"L, I
,
I ?:i -11 I I 'I I ,,, ,I I 1I.-i- -ilt, I i, 111 1.1, !i'I, I I lilg l I ,,,,, ,,, 'll'i, "\ ,
.1 i I jj,,t,,,, ,. , -,, , r
ild.r- .1ilf"', r ": ", 7 t..: i, it I N-A i, ,- -; -- Il ; ii t'll -- 11 I I I --, -; ,-, ,lt i, I '-'_ --t,
il"itt- & 1, e.,p- nn il, 12 pr, -'t'- 1 I i" t -' -- L li , ,,,, ,,, I, ',"n"', ,,, 11r,",
-,d ,i lilil -Ill I -It "I'll, I V.Ill, 11"" _,l, ,,,i,- ;,- dj'li,,g-Ij- I- Iii
I- Ill I .-Mti "Vi7il- l 11-1t ir,, l., ,ii- I,,t-w ",;,
,"'n y -- I I d, W .I.- I --- t --- ,----- -- - f- I
44 ,Ilr- I I r I "I I I ,- to ,1.,doln,
Vj t- lij, 11r. I --- -; I, l, 1;1 I l
11 I I tt,
'I -" -f. -- lit, 'I
,,tn"-1 --:-,-' .r i hav perspectives fie soluci6, t I "'I ,:If,13 ingluterrv J i 1' I I 1,, "I"III, it, 1,,i d"I,,
1 r ,n P I i i" r -- in ' ... nle It t t g fi -,,, r.-,,"' , i : "n, t, 1 I t -- 1- t ,,-,, ill G-,dr, C,,,,,i, F; ,,,-i ,,tt- GI,
('101"'ll 1, 'I" ii 1PI i pi", e -.,, 1 Rgil
I : I "' "" rt
M"tte *" 7 el I 11 f I , ,t por til -it-olit . ." ., I
I 'it -, Y. -1 I I I "ll- l"n" q1t. -, , ,,, "Ii-il", I77111 it -, -- ii W.-H,
Alto, N, n el i"t"'n en fa la u elga del ace ro (h, hfm E I ,,, ,-: ,,,, 2 ", Q, 1, I itow linmin gernuum ,I--,I ,
i'lll- I l, i ,l if-, S-, "-, 'Irl"', lut.
lot n"I" lc.- : -- ci, ,, ,,, Z"', pr,, "
I--,- I -itx- ztit- -, i -, r- 1, I I iii !"" l,_, ,,j F,
1. -Iilad. ii '! ,,""I I i "'t P,- P. t-iw,
no 'o re t, I ,i'lf ,, -n- I .. 11 Pl,,i,1- 7' i.- : I r
trarfiv ,,z; w t ,,, ,-, Lpl-i, r ,,,,: .... t!- h -jiltipi I) hi ;wjninbra 4A
por .i : Unttwii rptnudf rtjn III; ron zpr,,;tll4flner '-. -- I ,;
*1 "o, 1M. 1-11- 1-11, I 71 L I , it -11", ,- no 1 4fl n ll,,,,,,, lr,,, ( -, P -it,11 iV,,ttll
VAiii agrall." 1. I, I ,, I", 11 I I Sot ;oi I hill rrrwifu iri m-pp Fif 4i"I RI
connere o Inte-a' !.in 1 , Q I I o.,, F ,I I ) r piw n Ii I f I I pg tip I ri,; o, rn p r ritri % ln i li ,, r it f. t i,, li, I it- "i" ,i --.r., I 11 i i t ili WA 1 1 "!--*"i' 11, -I!, TO-,
r, t. 11 , I , 2 , , 'i, , ,,,, ii- I i ; I Z Z:) ; I -- 'i I ,, I it ,i,,,,,t -, IV it 7 to i,
import,,. ,, I, li i, I ": i, T If li J I -, F! ,-, i, ,,,I 't, d" t rj'- <', Il II .i '' i it , It ,r ,:" , : t?,
dularm it, :-, I :-,"- ,:; I l", -P I l t., I z I I -? 11 ,I I l ' it I r i id" I ,
t' A -' il 1--ill : I 1-111 --,ii; .I , ", t I, ,', _t 1 ". 1 Er Y,
,nti, del I,- i i, ; , , "', I It I ":, I I ,)-', ,j'I ,I Ili
hlrntli -: I 11, -1 I -- 1 11'- I I I I I r, -1 t t ;, --I- I tl lll ,j-,, I I '1 t I I I ,, , ,\ot ,
I -,, ,-f -, - 1, , o r,
-0 I I i, 4 --, e T 1 ," ,1 It, 1, I -1, I, I i i ' 'l' , I"', t , ll"l.,r Lum
Ir, "'-',a, i" i ,, i i, -, I "I : ,: , ,,,' [ , ,- ;" I I I ,,
11 III, -i I I I I I ; :, , -It"IT I t I ',-- I (I it w ,,,, IM g ,,' ,1-d- '"I, i i I I ,ill- I I I r ,-i"," 'i : I i
11 I I I -i""", r- it 1 -, 1, 'I r, ""'", ',,, : NJ IL 1 1,t mez Aria,
tiiUkli SUCCXlS. .Ni, t I, V, , I t I I I -: ; - 1, I -t I I ,,, -1 I I I~ - 1- I I I L ,I 'I'""'l, ,t,,, l L I'll -', ll il, i ,
roll, a iUPl,-L- P',j l., I I I i, -, ; "t, ,- r I pnij. ,,[ p- ..j-j,, _t -r, Ir I" I :L" I I :jif f lj, "I it
I : , I ;1i 11-11, I- I ''I'll I, I ,r,, 1, ;11 I 1, 1 ', i I I " I I "
lg ll. rion or 1. ellelV , I, I I I I I I I -, 11 I ,4l I -11 I 1, t" 11 I I 1- - , - -. .yull." W,,- I t:, ,_r , L", I I 1, ;, 1 .t I I , ", (It 1), It""i ,,, c; ,, G. I I 11 - I I I I -x 1, 11 '. 'I c.. M &,,,, i I ,I L -,-Id P, 0 -, ,,, ,,,, 11 I I "i, ,,1 ', !"! Ai-'-, I, i
le a, urrini- fit i;,; No,,, :it "' I 11 P : I -:--,', 11 i , ", I i ,
&Z Ii rultiner"... Q ,, ,,, I , 'I, I I, i, ,!, I 11 I -1 I- ", I 'j"!if"" .""' filil'I" I ,,,I,, t- I '11, p
-1 I I . I- r-, .1, '- ) , - h.- .4 bi- de ileirntr d, 1 i I I I, r -, I , , I ', : l I ,H, It, i -.,.,
in P fto Iliblizaeo p- ,i 1-i- , F :1- i, , i, 1, I 1. , ', ii
o -- ,.t -,' , , t, 11 11, Ll L n111 I 1 t I "I "', I l I ,,, , r ...... t1l, i, ,, d.
o. , , ", i, i , , ,l'- c",- - ,i , -1- A. -ri,, .A.- -lemi- f ,;, il ,,- I , I I I 11 t" 111- J", r', I , I il
in c,.ilon rocil-ri, q i,, p- -, ,, I I " 0 : I , Jpl.j I ,
W, I I I I 17 - I : -.1. --ttle I I li lj 1.11, -, I ; 11
ni .t.m- I I7 i I -i-i I I , , I ll lot il- I Ill 'iernallogo y tit iinpatll- ': i "":, ;ii ;1 1-, "I ,, I t1t I 11 I I I ,,,,,,, ,, ,, , 1, I. ",I ftl. D.M I I I I F,-,i. -, l ) I , ,,,, I, 11- 111 I ",
F1 d6'g-d" l ... liet I I I I I 11 r 2- "I', , , I'l 1, , _r,: - L. q- i, n- I t. ("6i'l-, tecir, C.bileirw r"ittlie. .1iteri )I , I. ,, I , ,,, ,, - de 1. M"'A'
rung ....... ,,'on t, cdlri ,, I 11 : ,, , I ei '- 1. I 1 ,,,, ,i I I ; driotor
I I I l I ,- I I ,", , - -t.inltilti. orl. i, ,,,,, fti-wo, P., .to' 1. --it'a &I I i .- t! , -- - I' 1 ,' Z , " "", r : -,", ,tl, f; l"', ''i",- T= dollar
P-tem", di Ili tort'li I I i I --, -- "r , ,I ill I ,,,, ,, , ,, I ;)-l Go,
, I -- "I ,L, ii '- t,--t -, ,t-t- n, -- l-io d,,1 &o t C-loi, Ptio u ir rons y dfom.ii ,j , i I :, ; ':l I I "'t \'-L 11 I_~ i. ,,, u ,I, fi- Adi
ln,,, fill'- "". d- -1 i t I 11 -1'1 7' I I ', 11 tc t ", "' 1 , , ,,, I A I I I It I 1. I I ,,, I j, i i, I t ,; I Ao"
11 il I h-o- ,,, 1- t, ,- J.M" ro -,. il lti ,onjo I. -, ; ', '!'_ "'-,i,"L l' t : i', : i ; I, , ,,, I t F,,,,;; n P-
il ,-l- 1 - ii -- 2 -- : I , I, Oti-d.
nonv y esn-t , i, i, i t, c - ,y 1 "I" , ; ,
I , 11 I 1, I" , t ,,, V - x ,, f 11 I I ,I
h -oinerlw ci, 1. "gil w I I I, q I I I- ,t, I I I , Z11 I , ill ,ctor Fran.
I , , I, .I, ., ... .... f, I ni'' -1 'I; I I ,
"Q-tx- - I L I I I -11 I -, if ", -, 11 I 11 I ""' ;' ": ':1 ; ':, 11 ,, I "' i"! /I ill '1' ari M.1, C ;,,,
--- I I "- '.1 ; r - I , , -1 , Ill , ,, i ,pll I , I 11 L "I'll I I I I I ,
I I I'," I I 1. I I I I' I' ll 'L
EXIJA con esta tilici6o el Supi -' :- ' 1. I I :, ,.'t ,2 1 1 1 1 -11 11 I ,, Ii. ),t I """ li l I
I I I I I I I I " r I i- I I 1, 1 I I I 1, ,: , I'., ; ,;:, ,; ," "I , i , I" r J, "I it"I I 11 .
.11 I I I I I 11111 - If- 11 1-11 -p ..Wll- J, .. % i, i 2, i I r I I I ',,
-11 I I 11 1, 11, : I .1 11 I I'll I I ,!i , ",,, I 'I I' n'XrII Ilt" ,
knento en ROTOCRAPAR, y ", - - I ,, I I I I I I I 1,oltl I I I : I I ::, , it , ': -, "I 1:: F ", t , I "n, d, M.-, il
los Mu W I I I I I I I I I ,,, I i I ,!- 1, I -', ; ,, horA 4, d - "i I I 11, ,1- I 11 I I "I'' 11"''r
NEQUM tin color ,2 I I I , I- I I I -11 I I I , , 11 I 11 ,,, .P.On inll rl i I't "I ll I I I _ _ __- -:T------- 11 ,1 I I I
11 I'll-, 11- .-,- -- I I I I 11 I r r , '. I 1. I- I .1 I ,In* 111111 11 r I I I I'll I "
"I lot 11 I ,,, I t "I I I r, I L
1,i. I I le o ,'- "!'", -, I
I Ilj -. I I 1- 11 I resident Aurim, graremenfe
11 I I '. :- I
Interesidites rerel, - ; ll: : '- In '1- I I -1 I i 11 J p
'' I I I Y! I I l ,,, , f" -MD I'll
, - ri, i I I 1-1- 11-1 I I, I ,,, I 1 1 1
- I 'I I , I 11 -i,,- t, io 1;cntco i" ') 1, I Ir I 1."t 11, ,- r- ,,' I I ' 'I
litica exterior i ,, !os Sorwix -- "' ,- ", I : I I.t obr" I ,,, ,'en ferrm), )royecta sit dim isillillp
I I I I -- 1, I I L.D. 1- 4, K, e, enin" .node L I , 1 i,
-- "' P 0 i: I (_ I I
-,-- I 1, -1111, B.Ii., ''I ., r, , I '-'1-1 L- ofiko- , I I :-1-jo Q- 1-iarno,, p-dt. -.- ,,. -1 -1, ,, "I t I t "onippe tine padezeti de urentia. Enearp; a Morh
Ankrilixis hiou;rico de to inisvi ; ,, i,, ipoca -: 1, -, I .
-1 I I -;!rarse -m. dr i,, - -!,, lln ri-wi hni- Puri no f.h.b.. I ,' I ,11 I
dr log zarex. El ipynor o 11 ,inlinu -1 C I ", r ",_ .d_ ont ., _,"'.'A., ""M F q I ir trafolip (to vonciliar a lox Imaidox polifit-ole
I ill J,11611 ;; ,-- ?, ",, ." , ab.. Q.e dkiern- 1 ,:",
t.. La I I i( I ,,p j j f, , 'i, 1, 'I, ll I t I ,, Ir
,-I, ': l ', I 11 oo -contrAiri. '" , -it trial 1 Pala : P,6.- 1,.f I r I I 11 I %,l C.ofedeya,16in
,- "T1401V FEWIN i PI-i,, I - 11, , I ,non Dd
,I r" -, , ; : I -1 : I V.be- menial f- I i I ", , 'I", R ...... V11" 1, ,( , :,[ i,, I "'i d Ad. .,
R alonto I I ,- ,- ,, -1 pricro alr- "; t I, I -,
"I'i't l I " : Z : , I , , ", -1 , t I I I I I I I 111 ', , p I , , r ., I od,, .......
1 11- h'itao, : ': , 1, t , 't ; ; I .1 I jo por Ittrr'Mii .)_ -- ,r ' i-t i r'. f" 1, I, , -:l -,'- "' Ir" 11 ,; , , I ,,, 11," "I t , tik h. Pty-
I., t I I -1 '. r :, ot- ninto loirl- r '. i -1 ,,1,1rj; ,njo. Cr_I,,_ I i "" ,t il "' 1'11 I : I 11 ', ( , 1, , l P.O., 1,r,'
1: ,, ,, ,, I I I ,, , ,, ., I I t, , I ', i- ', I 1, "; -, !, n d.d. *,
, - ---, I --tl 1, 11
1 1 1i 1 t. t rlgouacill, f i ,- I ; 1, I ': I I :1 Ili : I ', ", ";r :," ", "I I' T 71"t 1"" I '
,,, , , 11 I I I .11 I ,, r I t, i I I I I I I I I I I I -1 I I I 1, I',' I 1 11 I -- la bolk o ri d, I. 1 '- - I I il- T- 11 11 : I .1 'i ;,, : 11 I ,
I I ::' , i %-;. I I I I I i I I ",
11 I I ;, i I I I '. ;-,,oti(o rivional, F, ai l;,, I I', , %J , - t ,,,o, , , , , I I- 1 11 I I 11 I I r, :, t I ,il't,"'.-Q
I I 1, - f, --- I- 11- I 1 I ," I at ll U.
-,- l 1 I 1, Z "" ,,,, I 11 t I :11" ; mbajado, Orra, Gam A ,, ,,I,, -- 11.1 -1- 1 I I -, 1:1- "-" I I I 1, I , I , I ", ; ', ,
I I I 11 ',, 1, I I ,- I I I I '' I ,. I'll, I , I ,, -,, ;- , ,,, ", i", l i .r "n. -. "., : lli I I I i I I I 11 11 I I I I ,t, i ;- .1 'cipublic.n.
11 I I I I I , I 1, , on, C.6a der ilrnb, ,n inir- ", I- I",~ 1, ,,, I In
-- t I I , I ,t ,I, 11-1, 1,3 Aste fro
:, I f, 11 11 1, I I I 1 7- 1- e I ,
!Q-:,, ,,, i -, I I 11 I I , "", ", Deiid, rt .io [937 no 1 , it ,; Ill *-I, 1., ,, ... 1, 1, I I I ,1- 'T I 11 I I-, ,, ,, 1 ,, "' t", ,,guarnefl
I -11, - I ,Tw- z- ", , -1 I I 1, , .- I I ,, ,.a 1- p'- .44-i- "," __ ltj_, ,_ r I I % ': ''I I I I I I I ; -,
I I 11 , I I I 11, I I "I' I "I 1' I 1- ill$- ,--- 1 1 ,, 7,1 I t "i sfirW 'M al c-J
I 1 i --, - ,, , I 11 t.
-- - ,, j-;", no ii, 'oncilot ti.. "rill"'i, I I I I r 1, 11 ".., 'i
r- :1 11,11-- 1. I 11 I ti I I 1 t I o b- l 6 cortfel," I ,,, % I , ,, ,;',
I I I I I I I, 111 ,; 1 1 -, , "
I I e , 11 1 it I - ti" po'g-- .,-,. A li, pli -o- f- o- d, on no-t- ,7 1 1 ;' ,,, F I -I, , 'I, ll lt- o
r_ -, it I I r I I 11 1. -1 "I .:1 ,iin, .ii. d, Gclbitr- F.1,,bl-io, I) ","- ;,,-,, I I ; it ", I -It I il I tf
r z 't I I ,-!-i -r -, R--i-t Eo i, j
': ,I I I I i Z -, 1,
1 1: I-" : ,I, I I I I I 1 liII-, ,- ,iid'R: : ,,; i I 11 11 I I ,,Rtl -li-111
Z , I 11 I- -- I I ",
-1 III ", -1 11 I T .- '. -;I I , ,; I- : I i. :,I :1-t 1, I I 11.1 ;Il
I- t i7 , I rc ,1- r , I-, 11:,1 1-11 I I i-- -."Ia :. G, UT-I I- 1 P7 !,i,-. Velon apfialtl.d- "", % -, ,it I i 11, I, " 31 t, 1! il-li-,
v" I l I I I , 't-,", , ," ,, I;! I li, 1- '11 Zl I 1-1 ,i .... l ",
11 z I I 1. 1, lf, t 1 1 l I I I I I I '

:- f- i, -i , -, -- , I :,,,;:, ai", ,,! -, 't, r -A p I 11 - ,, i l-- I ,it t,!, ll-I -lJ--,,-,-1-, una life las ,awa, u 1, ,, ", I' : , 1, I .- 5' I, I I t ;, ,, ;", j,,',t,""",,
I -11 I , I I -; -- ivitid- -, ,,,-,- I ir"tp", .blikl6 A te.j.0., I- - n, , ,,,,,, d,:l I I I I I l, ", "r I I 11 11 i'll I 'i
f, 7: t:, I'; 1' I ; I :1 1 -, I i -', " 1, 1, ,- , ,:" i, 1 I,, - I ,,, I I I 11 I ;
l, -": I , - :1 :I P I I- '' ,I 't ,: 11-111 11 , ,, t.,ji- I I d d d I I ,-"' : I '--,il I , I I 1 1 1 I e : ,- i-, ,e de
,
I : t I , I - I 'I (' 'o " -i'! l I. Cantl a , r, 1--'I H it, ,,! I "', " ill :, , I, i, - : "i
11 "' t : 7 l" r., 1. -,3 ifd jljf, ii,, I '- 1, I ; I ,
-Iit, L7 - -- -Ii---7-:r':-,t-; ,- ,,, c- 1, :I ,,, ,- i- ,,, d, -- I ,I i,, ron-c l 11 r I -,'. Aa.
1, 11 ,,, I I 11" ', I'll. -- ,-, :1 -11 11 I- .1 1 r '1 I :11"1 ot,
I I I I I t-terk'il'i o' rI I 1 I i ' ' I ,, t:, ,,O 'l
-, I I ,,,, ,-,"I" t I I -1 1 di 'hl; i r 1, It ,,, I nizestfos y c , ? 11" t, I 'it
,, ,, 1 7 I- -, :, ,it- -,- ,_ !I. 'r -1, I I : "' r I "I I ., , , "n"I 11 I I I I I I ", A- ; ... "tllr" ierld. I -, I I It
I ] ,,, I ; I I t-- I, ,- ,,, -, Ili li p-bl. i,,iii I-, i, 1 I I d.I I , I ,, I I I -ipnd. I, 11, I I -1 I , I 1; I ,Z- -;I :, "
--l", I I I : I i L ,l -I ri,,lupue 'o. ,, I, ill dwirc & upo o If- .fi., rrlii, il L't ': _I% , :' ll-l- 1 II,,,-lI.,l ... ,, I I I I 1. 11 I ,,, it, ,,,do
I:, j : il, "- F", ,- it I ,, ,- ,, ,, ipiii. ge .... 1, ptno to 'Arn :G5 ,-"- I , ": I I I I I : r. 11 r r I
,, I '', I I -di- .pl--t , , I I it I i I I I 11, I I ,,, ]tt 1- ,, f" %, : i- ,,,,, 1: ", I , I ."
-9.1i-,3 , 11 -- - ", I I I I 1-1 I *1, dvle,
11 I', , ,,I ,-, I I It, "I -, -1 pretitpuolto Aproladoi. , rie -piw q- 1,nt rrert, ,I ,rin'g- I I '. It, I I I Z -, I, I r t ; i "t
, pr I 11 l! I .1 r, ,tp,,bljea
j, i l I I I I ,I r t., i :, I er I
", I I w en de ia li-cnd. .. problmA ,,,Ji ,.,oi ', I, ,,,r ", ", , -- -, ,, t '.
E ,I's ul ;-, -. -,ailijoloi deficit q,, -111 11, , t ", ,. I dil-ale -w
" 11 I I ; ii--I-- , , luble Doi, el onotiorwo. ., ,4,6 ,in p- mii, Ai. y quct:16 aprobad. e ,, -, i, 't, I l " , I .
7 r ' I- M ,- t;- , A I , ;
11 1 7 r .lox, ellin I l ol L ll I ,- ,, , , "I' 'I", '7> i "11, ; ; ,I, Iilri , '' ;,:. , :, li d, In, t i,, f 7 : I ", ,- Illislo,
-- -1 r , -I- I ,.-- 1,, ., a tle ;l p,,,,. Tr6unal dt GarAntis, Coriwtlurt-le Y Sotiales. otro .rkpnisraq ri!"d. ,,,, i I it, """, ,, f I I ;-1 nl p I 'I, .11 til Q, I til 1, 67 ,
diir , ,- .1 I- c- T, I imaj,.d. Do, Ill Krentlin. ;:, de del P- riz- -11-1j.- 1. ,igc.te C- fit-6l, q- Y.6. el ofid., L.. 6- -tw 1 --- --- ,' ", r ', f "', I .I ,,Prmv
r-111 7'1 ; a uTil"eacallo .1-1. d, pl en', : ", ,I -". 1-1111, ,- .1 I 1: ,r,,,,, ll i I I 1-1), lw
de 11 11 od ,I ,- I 1: 1- -ptTn. de Hiller. lpdo lAo -pr- h er, eite TribunAl & Galnnti. ,feoimroo t.m6lin .. ... mor6sf- ON(,Rr A;Tli DE F t l'iff", : il I, I I ", 11- I adl, Z 11 I d I "C'U'do "t e I., .plau i, at lo& ; A VIIANct) 1, : ,, i -, , ,, ,,, I"'-!li.rac I ge .1 ban. ,,i ialgre y e, F das del C L 0- per. .. r i de .politkistno y ck prerni. .1 oriil. q- me p I I 11 a
"Jvi,, .1- r"t, I-, ,, I 1, Igxnfi- I 11 : 1',, I-, ,,, I "I 11 l, '', ""'I""'; '"':: :, ,,,,,,,,,,",,,, ,1!1:
to. -vi'o'. -7 11 I -, e,
I cent-i.n, let It a dt-' 1. U, S"t
PDA. 1, -loii (I 7 7 t T 7 , Si ele ellt opr*64,i6. cle I- lompitmorturi- 'Ad. turi. de I.$ I MADRID ortttlbl. A IAF : , ,, t. I f ", I -, 11 ,, ,, --ld"'.11
no H,' ,i' Il "'el I I I,,, l'i, i I 11 In-I
,it- .1-on 1. It. de lo. I .. ..- 7 sr P'-nw-nt., i. ,,u46t F.i .6itto rk .a Mr- ie p-iJe.eW, ki-A.- 1. heh. torino I', ,ogr-M-ii no (eaoll i 11 --i-, C, I 1. "I 1. 6= 1= en l6aollru l : "MI,
I r, I., NW 'Itl -I- 11 r "",
c- -51-1, Al 2'i co rPle loli he- -Central Iron and Si ;' c ,,,i-I"),.
-1 ifits 1, ',-,,' 1 I drben !,,r .Ineldo -" io of p. oroso problem. del gan'ptemnio, not; tocoul-0, ,on q., at aho ", 11 ,,, i"I't I ,,t ,,-. I-i-o. PD1,I
b!" I I I I, people. 1,100 ob- I I r I
I I I il," ,),,, ,,,,,,
,ia so,;et .. It- , pe- 6. 'od"' Pcon 12 ".C." ,n, ,;!,ot & ,*64r... -we .61. .oa ley P- 1 "pir-6. M g-pternroo. 1;- ". "'-- 7;-,, 'lr,,,,,r1Il RITA SIN SOB I
"', 11 ... ba" ljo ninnit. rile -lo d6l he# do , RE
anlaJni 'n,'o' y ---- , r, ,,, It '1a-l irielad. d. Ater., fili. deliai6o .e I.- lioll ef-tir. pep- ," d,,1 rainnio, .illido Ai'll.do, ,econ.111 Wirt I 1 tt,, il" El I r ,;n,;,
wt!,. NJ ,w- -- Ill 'mar a Afmantai 'y japin 1pl.rilD 24 Ill.- ri d, ratio, -jjj -j Tj I 1-11-1-1 141le l- I 4-11W. *I : ,,, -:, i CA 1-11 11.11 11 -1;, ii-i"', 1-1.9 total
E- P n 1, ", I ,,,, ,j GjWj?,ei 'rMY-11i fuente nutflu. ;i F i-i;iacr,114,: rrilli jlallo -afiol de .,uot. "! Por JOSE 1 PJVIMO d, 16 de r" 019 Italic" de, a A 4r-e -- d.ro j,,,j1A1* dl,1, ,,,,,-,." !. cl-llnd, ,,,, f? ,, lz - '. ,-n ft ". ., olo'elo r,_, ri I! b v 1- p.ritid.1-, Ilel xerters
carobj do A Po--, C.4- No 6 h-ho 'uttnl. h. xit-d* en Dul, mat- P.f ..... It-, 4, I ie. g-o-t, I no d", p4atid4l 32 __ I
- A!, 11.r ri. t' d "" 1. p- e- I ,,,,, Ch ,. ,j G.,,"- y r,- deJmMsd, _F Ael -b.j.6- d. ,I,,, ,-. i """', I 'i '"""", "*
I'- I--,"- --- - lli -,r ,jr lj at4lfliS ... -- -,--,- ,Do
---k ', I 1, H-Iiia 1,, t, ,Jet VT T"M" ,t ", tA.1
to F paiiifta 4) f- I-1-1 er ", --- ',- I.- l- 11 MrIall.. l ,a -In'.1. I TO bqncli
11 .
1 I
.... 1.1111.1 11 1-11- 11-1111- 11 I I I I .
I
AQ; W It PAMNA tom

"'ll'On a los YIN

m ra r a u i tl 41 c I t I I, I., wO ji," ;plvadlps del

Provincial
t '00
PR Cy F 1 Ell"'A is 11) 23.90 1
jUN PALACIO SM CAlN*i-TT7 i!
UP PALACTO I p"

Gabincl p r n A N A
iF)


Op P"YapAn A la M C=po d"' w
Liiw"ia sp (firig", P'J' flip, Misional
,10 adq air
"ERIZE,
du el
Do viensa en -Pitll

THE P. H. L.A\% ..........

l o t- Modelo X P,! S i

Ondo;
soma n
de 12 putgud "

10 a 70 71
y

Los,", CIR'C
L*' 9 1 17
MW
OMMOM

ANO CXV11
. . ...... -----CAM ISAIS J] Fi, rcilo It,, vwirl ll ji AVANO 359
Ila b an a L11 111stitullp, San (11011ar, U SAN MIX 25 "
L1 I Cabr'.rA 0 1

-EM11K dv E'duc." hsio
1 0
Ctlt4itoa, y q- t,,,, I i, CON LA ULTIMA 1 e libre el dia 17
h..br :, 1 la perlurbavI611
colitAW Wit ,f-i I i,
It .. 1, f,
'.. o. cortip" do 1. MODA Dh OTbRo
hombee b.j. espetzie & I I
Que se zarAndeft pr-m- i, a, to dotte. Or- ,,, t',", 1111a 0 11,a d c I 11) 4, r it T I I iiumgjes estan corift"wd", 1, hisp-tec. do 1. levcndat-i.. y i y dij. at,,, irtiordt,

Uit 'a 'g
16do bh., Sirt
,ernbiirg., riiattt.
de aqu 7
tenga o ser re -id, ,, 1,
el lestfoi.",.
laiiluga --'
i ig l. foo all. at Pacific agru re
y ren trite aroh= Eot.onces, 1. p- a. so seg d an re., Y
camo )a qt hoy se design cortic, dittrtriido rir
0 de pastoral italiatte
Finjam.. e- 1. Yud. de 1. 1 p famo$a I Mutt de Saw k, Que
I- V, -tott s 1- bslidel relato y I t I t), 111if, 1 4,10 11-111 :w lit,,
.bligil. 7;
Do ota, Stir t;- 1
lop INI.MTS1 d' OCTURRE
it lt A'-d'- I iii-riihd ,it 1020
do ll"li, ;1 Vc" P; T ',,'
h. it, RfrR04AS FY.rh A0RQ1HAP1AT
tal 1,,J lihif% 11 lit It( 11lato
00

,ii 'A L)rculit
,r de P T 0) V L,;r,4
,v:i d':,

GABARDINAS Y OTRAS T L S

DE GRAN NOVEDAD EN
y
LOS ULTIMOS MODI LOS q

do uiti d DE 45( a 7
fu-z- .. J, i ". 1 .1 4 Rvv'fivi; All I
g-Aid- cl, Tr, a Uo d;v? e; fip p4w ho 1 ;3#1 vin
to c to- d-r,-,' .. .... ... VENTA
a
gris con"g'-d' i RE CAYISERTAL
,ro si
E. fli 6'

Per. ,h- y hi r 'i", J
vvr vl! todn Ill

Citan a tin opositor 1)
61tinut vez para ofrecer-le
tin aula conifin vacant

is to lit,

ds LaHab tt,,, li-d i e I
'd Does" hb&
ol 'c
frail ei 1. dil lr
pof
'Iii o i, prosenle o se it in)., a ]a JEd-.66;i do N-1. Pa. 111 ficando si = I o no oia, ra 4 d, I -br- 2.;
it a a
,Vch,, dWrit.
!to liicrlo en I piim de tres ,01 n J,

MEN

7 I Oide oembre 186 91 4

9% ",'I" K
rJ I9 to N St.
\a NOV )e

j-%14 ... .. .... ..
k's" '62t,
,,,A to : A'
Sa 6 to

OPP 0\00 so 0'el) z Olt
100 O'Leo 0
to V10,00, e, 0 ,, C
66
e\ I ox 'j 01 opof
X\C"
,,e 'N'


0
J--3s FANIC118S
os9 nate rarse ma idna
Vv 0 0
-50 val
0, A'--- nucto
odv IAOn!-, jw,;ph,- aqwq

0( 9 "'04 Yaco 'Oslo 11'0(-.4'
est de 'to- no 0 40
tt6c, 6 'ja e I e, pa V"%*
\3 '0142" ,,o (%0 wa d
0* -CS9 ,, -xPre'ra
%.o! \ Su
0
-62,4, LTz M 0511vrz 'o -- deft %e 1'
ti 0 of\ or 'e mirati"n 1, 1" i"Icia todo i0s
So 'o a, %Ift I 009 L\) 16r, 90 lw e root fertientes

ostov"'T Or' j, p i, FAnecifoi
d, cp,,o
peir la muptr filit ad bie);e$tar

de la pairia.
ADSCRTPTA 1A lafribiin p en
opreferidit,


-AW BE VIENV
y 3', Vtd.do, F-6165


P-, de Leche y Rolls "Imperial", jresco y nutrill allA

PAGIN -\ U A 113 () A I! NT'11, N w P --) A T) CV, I I
Criiiiica I hibmer.1 .............. .. ....... ... ...... .... ....... ......... ... .. ...... ..... ..... .......... . ....... ....... ......
SEGUNDO CONGRESS PANAMERICANO DE PEDIATRIA .......
MAGNA EMIRMN DE JXJ0
AVISO f%
a AA itPARA MEDICOS i' AMILIARES Y AMIGOS f' ......
SALTA- 0 r, 30 DURACTONi 2 elm. HMO;
SALIM 0 D'j9A(, i' di- PRECIO: Ir 2!1
11,-1 d,
'w
j
S U P E R V S E i 'IT C I
I t I I i I "" .... I V .
RAT N ii 1 i i J
1110 rk


...........
A L --77
.4 EV TODAS
LA5 JOYERIAS
..........
'QLAVAF,40 Y PLA,14CHA 'C 70DA 1, fi, 'f, r I L'i

TINTORERIA
DRY CLFAM i
... un nuinvo ,,rat- 11-'41o. ,
PozoF. Dul-, 1,09, nlx De_,aq-. y Bru-_ _RR
refrigerator
DR. EMILIO Y E R 0 B 0 U
cm 7.2 w*es cu _mcos 01.) f IR(JAN(I PARIOS GINE(111,11611

TW- F 2.399 Hah...
7' _F
Ilkr

--WON w am-11,y


'11ILCO le ofrece'abora el rt 'rigeraclor m6s boroto Cie! mercado


'N

"or, 5610 3"' le d1' un
4
refrigercdor PHH-CO de 7.2 pies clu-bi-los Cie caoocidod... con 7
vegetales... clerre de gotilloU.-'Iclod SeHoda Super F co,,6 mica y 0 cchdod "ILCO, famous en todo A
%_,'1\\\1; VSIM j MU,


Un magnificc,

ad i P 4 1 LCO 5
TIDORES E MUELLES
ins
c6mode
Y COLCHONES. SIMMONS! Alfillos de Girantla Grandes Faci1id_--_-:_s de Pago E-z on La
dcs rz produc103
S,m In 0 n 2,
.Wribuldores ExdusivosL Par* CU40: CIA. CUBJ .tt P%.01 rv %0
i0 r, I Of ;is -1 pachos P, ,Icv, Porque La Idea es una organizaAgencias PHILCO en toda Ja Rep6blica, 5,an Rafael I I I Hab-na Tolef. M-834- Reirigerdores Ph,, ico, clon ejue lo reune todo y puede
xhibici.rt y v.-t. on La Hba,-t Neera I Proporcionarle a usted todo io quo
L. 16- J-Pgo ze So a, cucrro necesite Para el comfort de su ho,
3 1 y comedor, M.d.rno,
y &e tod gar, con las misn as facihdades que
S, A. loswe upue f nos han hecho famous,
R., 3 P-ed y d
Y P.d- C- C b R.d1.,Pht- S. A.
SANCHEZ T vAZQVEZ T,41- 4 F,3 T.I. F 3 despenso
..... _56 MUEBLEF !A
Bibhatecas y mu0b2eg
de ohc;Pc,
RAPSODIA PHILCO NAorte5 9 Q'Ir-_ jiLos melores pre= I ja j
N NOMBRE DEL AMOR Lunes i Vf.'Fnes 31' P.m, 4nat 63 y Angeles 7- K-bans
_jAS6 t-xvii DIAPTO !4 1 A IARINA --- DOMIN,0 r) DF, r,(T1 f)V 1149 PAMNA WtO
r _6 n i c a H ab a n e r a
Lvi v ptx' Noval. Por Uti do Poada El marqrsix dv 1(, R-d f"orlarpl,"i6n DR. ALBERTO BORGES RECIO
d, 1. '7,
C f P U G I A P 1, A 3 T I C A It r It
y--d,I Mr- P1 I IP I Al W Ww ioRx
If, %
(.0, 34
.... ... ....
V, Ad ..... .....
R.
j
t
V
>
Li owntida de lffiri(i Glowiti FsItatilt?


it V,
tza fortatecer las Uhas y
cerfas career.
NAIL X SP a0ta on 60 s2'ir
gundos. No mancha Jos dB. dos nt Periudica el e maffe, Ludile Ball --y muchas esfrellas famosas de HollyW00d- foriileCen y emkIfecen sus uhas con Na;I X. 1 j
Ice venta er In pi ;ipgln

H b- ,
d


31 CINAS DE


GAS a esta con nosotros...


comparable himk] y Bellem
PaIa gas de !a Ciudad
y embotellado, "'t
'4
Im y ell 11tic (I
Slr' S vole(dones de

RA0v L L j
tiv de
Le invitamo., a hacemo,
Una vistila, 1 1 A in'l
Comprimbe 1. .rdad cle4antes N' ell a.
y lost preciI Y61
do last co-inas do qa5
REAL HOST
do BUNARD Y M RA S() f- irlce Vtl Ui Vwlefi, c1ruciii, vercle bo25 y 10 Vodadc.
4 otro. Cinctienti pulI Glad
Miss y s Pryce
7. i-0 care REGALES para B01) A 5 IraFspecialde RASO 17111 JMIVO, 'lln'IrI110, verde

HEIENA RLIBINqTEIN
A.95 rare

R AS en t0d,11,1 z'dlTll de nue-,
xiliar 1?
Mdrne. Ruhintvin -tarin dett& 20 7qp Varg
P1 mart- prANimf, a ]a rli-pn-ii6n de cuarta ,eflora4 -finrita- J_,' :FAN ne-(), )mizill, "'CAch, In-re inter-an en onfiarle ua* pr- 11111 1'(" rlitll do v
blema de Bpllmi.
9000 Vare
F- nna gn- -am,nj !
le brindama para que upt-A TAFFFAN fliinc de en nectro, ccjftnehti, verde
conozea 10 _enfillot, v r-r;ff, cirie rri.in7,lTM, Tilr,,-ri,! ), (.rqiiidea, ro'c), m irinc)
am v- -1aT V I-eltuna, a
a SU rufi. M6 t helleza. piventud, snavidad N tprpura. . Fz una Ora-inn pa I ra flup apr",ip ef r al" TAI N A rii n
_in cy- je roj( Allic" extraorlinario qu dar a -u- !Arl,
faremnez 1111'forrtcIL, apropiado
1. .70
maquillaje"
5,tm r de Teitif, Plant, Bam sAhrife Un4 IV "I dr4n Aide 7 e le T,4,f dia i boa pa,. tremtase m ., f ns i pryn 1_,Devto_,Rmh1imSLf= Pl"ta bal&
C5"Tg, Cr y
S29.50 hosta MOM. 1
jjS NUEVO, AL PRECIO MAS BP
;* cin rAU11 v 'i"1111a, rn 991
Tqj.
ja 'f GAIL gan rafa l v jEuila, M. ,*,oj


P111 -6 SI AREZ
PV,1NA 5EIS DIARM K I A MARINA. 1, )(Alf'' ANO X, 11
---Cxf)niva llabancra (If- ----- ---F'o jv 1'. f llk 11m irax fti;#rfircs ... ....
Y A 1 0 TI ENIEN
RESIDENCEA UNIVEBSITARIA
GRAN EXCURSION
C.11" j N' 29A, 'j IS, fO 7,,7,'
DE MEDICOS Y FAMILIES A MEXICO SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL DIARIO DE LA MARIW Y LOS ESTADOS UNIDOS

2o. Congress Panamericano do Pedialria VISTA A SU SERVIDUMBRk C 0 N E L F G A N C I A E N
AVIS"
3 6 0 0 01

--efl 1 -1- jl I.,

60MEZ T 0 LW5 'b'fil w (111411 fit

N
3m
10 c 0 'j 0 3 )du i fvp- ut Uk ,

OTJ La Ca C nlp Cie VrJor-es t,.
SEMMOS PIWDOS AL iWiP109


--W
A, CADILLAC 6 IVo,
DE
GALIANO 463 HARANA A-8161 COMPOSTELA No. 612
rEWON-0 M-24-24 HASANA ESPEC.IAL.IZADOS' EN LA C-ONFECCION DE UNIFORMOM
----------- -- - ------ .... ...... .
DR, FOUARDO MORAS ESCOBAR
$15 00 Las msimws i(Imucrzmq de los Lftpues
L

Nal


$14,00N 177
$14,00


tcp


S

$15.00
? 60 .... ...
I lzi l

$10 00
$15-00 -------- - ----- ----- ---S75,00
ELEGANCIA Y DISTINCTION
UD. PUEDE OBTENER UN
COn el lcW010'0 de Ins -40
TWENTY-0 Ec 'LADY ROH
"FEATURE, FASH10N SMART SHC)ES desde
P'resentcros olgvnos mo clc de 1,ex !nsa m in
cojec66m $14*50%
rccz ,r po,,7 ra- ev 2'z al mes
TEMP0RADA IKIVERI' AL, EL REFRIGERATOR MAS MODERN
CONSTRUIDO HASTA 'EL PRESENTED --law
qarantlia
ahos de 42:500
MUMMA "LA f0fAt" 0 CIA. DE MUEBLES Y PATIOS FIRRITERIA "SAN RAMOW
ELI AN 4,iiIimii, P-1. 6 6!R ID,
S. A. CIA. IMPORTADORA PADIO CtTY, S. A. ANCA Y CO.
NEPTUNO Y SAN NICOLAS. TEL, A-7004 P^Scc Cc MAOT, No. 202 TfLVf0#J0 M-IS271
FN VIO S At INTERIO R 35 CTS. .... .... ...................... o pt'lly N 460
CAO Y VARELA DIAZ Y SAILS f MIGUELEZ Y HNOS RADIO tLECYPONIC CO. LOS'PRECIOS FIJC)S Nqptv No 6 67 plo vdo, Mc, f 4" Niptv o N;, 313 0 N'c')J6, NO 360


ARO CWT DIA RTO DE LA MARINA. PACING SIM
CrOnica Hahancra

OCTURRE 12: NTRA. SRA, DEL PILAR
kZ AN A


(.10RUZ
04 1- .


Y ,f .,Ln Mejor i m6s ExclusivoP11, 3111eblel; Finos!
d,

Ali LOS Kii,

A Vizoso Garcia.

7.7
Docorador"es do Intoirlir", ev 4 Dwrtbuldom.

G E 11 2 6113
ool, t7;AJJAN0 y '1AN tTelifonr,


To Wv,

A 14
tA PiiTITT 4 ........ I 'J"m oi
Pl- R, 11, 11,

A
/716ANUNCIESE en el DIARIO DE LA MARINA Una nue-3 oferfa

-- --- -------


% 7,
OF I A .,

X 0 4 A 14 ,
Udi gra-d-6o ]a presi6n para (ado alimento!

Sus comidas quedan mejor cocinadas... '6- "

ton Su Sabor natural. A
LITMIZARL
UD VjHD "Dos
Ojos 4N K"
CON LoI-A FIRMA HUNIAKA Y COMPANIA 14k
RRABE Fl- PRIMER YMBARQluf POR LA VIA E R 1, A t
1,4 J


X

Is 'AlIft Del
Toll., del 42 ot 46 2.39 W Wt 4-04.1- 1. -A- M.H. D- A,4 tili. d1l ii-it, Y- k itb A,
q- d"h. 4,
2 . . . 1 1 t . . . i t .
A S
f f r i r l i v z r r t i


jLos dientes 4ol infeliial, pvollbri hecor $us tompros on In% Siquilenfigs lotolielades;

0,1,ii
f, OILAS -011 PRESIO r4

C 5St.. Cl.. w, .r Umade bets doCasa e olood6iii aglamp.do o giori wisdom do tolwetw Adoodo tw 4- 6. wq.ridi bt. o 8 3,5 1. 1
o"40-0
otio.1o'No Giiii-tk-. P A P.- S.,
vongs V adquiiTala mghors an @Ste prodo, IF T.... C V.-ii DESPUES VOLVERAW A SU
S1. ),d- PRECIO NORMAL DS $3.00

%
f;jii1(-A A H U M A RA Y CIA Ne-pttano y
PARA C1 B L* misma morta"Cia a Ole Reins 55
Ag.acatt 510 -,S1t6, Tr'f A 311 log mismas Preflos on E- F Aguils 363

10dos Ulgllpve Tiondes.
o, Belatecolgin 256
DF VF ;TA 1: 1,: T0008 fOS RUFk OS FSTAPTICIMfENT(A DF IA REPUBLICA
-PAGINA OCHO WARIO DF LA MARINA. (Ar6nica Habanera W)MINGO, 9 DE ()(JUME, DF I )it) ANO MI

Un excaroifi" a Son Mcgo


SIN
gthA,. do I d9.sto, P#,pt tidido suiido DIE

i
Las carrerfis tip Ito V"
L. C.Inp.f- op-d d,

C,
,,, 4Y
2.
.0, ra i
"NAN
dr.x de amp, dn mn

1, A R

7 7 $13.00
GRAN V.-MIDAD DIE MUESTRAS AMIRKANAS
Tf z 7 19 PARA LA TIMPORADA INTERNAL A $3.95 y 4.91S
yer
,2 d. I6,.LL k,
_1 e
5 a n M I P. I V n 1 4, c. r, I T-I
7

Nit!"
T -T. ............ Todos prefieren
D E P CALIDAD A PRECIOUS REBAJADOS

CALIUD SUF IMA U40 Sab nas F-it'nal"s a U-To
7 1- AVO I" fsfAQA r" 1 71 V11,-ndniCn-1- AZU ,MTA 7,00
'J i i" r aea. wu-nd"I C- cf-, :" t
Pru6belo I E;i fatos desde
i 11 Sabanas IMr-.RIAI. b.ana calidad Uri
No le tuesta m6s y
4


Y

V

El acetate v pahol "MARTI-', pum mite dtleitaf f- y rectbir. a III vf -, In* de a wa extrahno. coritte-Ir todas I- benefKm de In Dar ante s6lrI wa. prop!edades nutrawas &I amzc de ba al alcance de los mo! Oliva virg guna impwcza nI
en' "in DID
kido, pot In Cual pwqee tamb pn defe de pMIr, se5nra, aceat C-ba 565 Esq. a Sol
co rfciorts aftamente &qestiD S. purn de oh-, operhno 'ARTI
Costo, -actualmente infimG- le per- qvedar5 encantada EM(MAR, F1,
1, 1, iG I fflR 't 111,VOIIT 7
C'
d" 1. Cwd.d d

rt C ,
ew"g. d dih p Eum. S,. R.beti SwiI, y Wmi.,tr,
1 It.d. UN
1.1 i,' NpIti., Be"Ito Cog"'t Ic" F_,Iados
e, qup In h.,., I I- AGrl fm g Vrwinflpz N- Ix ItsFledd'l

7

U FAM051 e
;b


M
estech e /a

_FK
t-Fina Pq de
hi4o con anc y amplio Los Iue as $wJ05 e4ct';C01 le Vuelo alrededor de Is szya $4.30
Cocma, elict-a ,onfe con to -jC, 0, etros Sf5temas q e no 0frociin 2.-Econ6mcc model interF A C I I IDAD E S oi-s de ics oc-ci e4ecl-c,01 Cnanno d,? pretado an Pique cuadn
cular $3,00
DE PAGO 3.-Trajo de piquii do hilo

$4.50
4. -Alegre raodeliio en percal 9 iCOCINA MEJOR! c.n pi ch-a de piq.6 y
iLUCE MEJOR! serpentine 2.00

Senmllo y bonito etils t4., A M P L 1 0 t IQUIPADAS
P A 0 A 3 00
H R N 4 IF I C I t N T I HORNBILL S CON UNIDADIS CONTH US TEMPERATURES ie, de poplin hno $2.73
Comovo I C 0 R a x DIFIRINTIS
CONTROLL AUTOMATIC Of TIMMATURA AMPIIA $UPERN(If PARA M A S I A I t JA A N I U I A t 1 0 H
COONAR
Lo 6-0,cn c:,w n:1
-te ho'"


krzP AN V NO
5

IS Ae- _9, vaq4(e es W est" ghourel S AN SO'N I it


N RArAEL 35 Ep U
It A G, Le AAaran do Gam"66 Reponga ws anergias
q,
SEASON
todos los diva
1) IMI fT 1941)
ARO CXV11 MARIO DE I A NTNRINA,
C omi(,-a HahanervI ffofloq firl mrit 11"'I.... it, p u r; OTjjCFlP tM BUM WHATO, VEA A
49
9 y 0
CA


Cl


p


4r'! C) ')4'
m Pop HiWo llo, 1:4;mrZlola volog qtj, nl .......
cl
bi '468 1.
elzetc*


N;, 'l," oh
Vli!,

Io 't
A
(JI
IM1,23 ,i2flt0l" Fl-T F, h Ft, 1 1 it

j ani, hit de-,- it
P-- d,
En LILTRA marvan

Precks que MI. no
tl hilhiii visto tfulavia.

T
I s de uev a


ot,- VIM)TP-1 PA/1,LE, lrjid,


CANTON-FAKC tie lumv v deganle in

fIOQ( E.S v AIATELESSE. ilos nunm tjidos rizatios, mute'v brillo. tie motomm ejeclo, R.JQ /a Vora.

No plerda nuestras
4 lv grnn auntblud v firiltmar colorido, ro.

Ofertas E TERCIOPELO inarrug0ble, friun
tie nuevo entre las telas tie, moda. En mhjt (if dix colors 2.9j la Vora.
vi IL ierno
FA ILLESATIN, brornflo, ofro IV Ing iotax que tritififa por ,to ctilitind y, Juritniprrtf), 3.7.% la twra. Muchos de los Articulos
que estarnas ofrec;endo en contrustonts's y con pliAndos. rn lonos fla
prPrium iridiArencia, 2-M bi vorn. todos las Departamentos, usted nunca hub;e a pgnsa.dv ,-- . ......... ... ..... ......... ... .........
que podria comprarlos a Entrr ln Jwps de moda que fori"n part,- rl,
j cqa brPlanl -tn'a f-olcrci4n di,-,lingtien cl zaftro. oleta.
Precios cle Ehminac;6nCoda oferta sera' una
ffo OLV19F O
sorpresc pora uste-dFRIO SE PRUWA
5E WERA.
WANDO MENOS C." (1.10 vflm too 4.,
A

INGLES PRICIOS BAJOS

01'revem6s 'alan' mas flue OellINO v Sam "ICU, -OUBLUMOS Mejor CALIDAD Y SERVICIOPACING DIEZ DIARin DF LA MARINA-DOMIIC-0. 9 T)f 0( J)f, 1949 00 cxvn
---- --- --------------Se inauguraMi mariana. mia parWpa

Com'prueba Salubridad (4 c8lado Pic"Idillo ('60110 ritierion los It rminar


antihigWitiop tie vari(ps pueblos 11liile Itt pavimelruavi6n. del Male efon, his posterss de lo muerte'
deliegados a un

Consollari(in del Stir reirtiI (it, (drariffirrilla(h), COM Prite, a In rritica se han revido desarrollando lax illropfintAe gestinaar art, refirala can to Holiang
de stworra, nrueduclo il pabinete flental.-Detalles' obreo.-A fine# de rlips seni terminudo el 2do. fraynt, gran CongTeso relocifIln elp Vrblanisnto

i,, i dt, d
P.r Rogelio Franchi Op Alfarw ite W N11:11110
CO M U N It A Of
AVU(I fix t 4 mtltv- r p "I "Il Vs; tie, hittr;a v iflufrA
T)ur-l, 1. ldli- --l 1111b. ,1 por Itede a Hilienoot, Aires tutariza Cutmitinicatillmir,
prograsymn
VIAJE 109
cii I Of ... Par Ograr Cicero
Ile,

A
41 le
rI.A e, el A i be',
fire
es
del S-, .1 h- d,
t-- d. QiA h- 4 I'll I "ge d,
I I V,
fi"'Ye At"it.d. nt Activillicilt
--t-tt, o J,

F
lt A 1- r
it"
ot, A d dtL Q- tti
"'iA, I, OAI
'e
4, ........
Rem it.) 111 lifla lw ,;wit


it, li Ip

parn
-rl- ll-w 4;c4,%


A,T
- ;lo, q- A, ime A lt i f I I t- I' I i y 31,
IMI-1 J,,nllalt- '-d, i, y
Kabi-te Owill preme let
qu, fI6 elro.cf. P- I A
Odellml.giA d, l". Roll
d.d. r Mill, A vu parques habanprog
h Q lie "'i 6,t dIel 0i 11 k it r
do Gi-,
tl-I, on -1dl 1 I I I 1 11 l, I 1 11 1 1 Agredido a firos un 6,
tli de hAbtate, q- til,d") t joven por rivalidadet; c A f I A, i', tt I I A d
p
'T C', -1a venta tie fritag it 1- b d --t-,
S-, Ah It
J-A Q-e h- -,d. do do j- [C,- jo,",
de, It halt h- I'pt- ;',t ,,,d
det 7"dilri, Ple .;ifldt, do .-ad,
1 1 to SA%,b,1d.d, q- 1- 1, b. 1
r-A. do -;iIc-Iol -t.ri- -earg.0- dt, 7 Irig,- Te lt, to g
lte, At

gi to. I., AMrA,
t_", Am 1. P, el t, d,, l, 1. Pttwi
itll"lw, 11 'do- d, ti.cat-achaA. A R.driguo, v-,, to 1 .1.1h .!,A!,to"es, At'. T" do I',
F.A.,
1,1u. .2
t, dirigidl, Al CiA SMO-' 'j- iZn- A- g-Id.e. 1'd" A -diq it i d,t mm I-de All lto -.1
d -niiin P.t. qu, orIblo't. Rw-, d, R-it"
'd;- rt, mer. 452, J.Colll-, "Iqlll
mo,q -d-,. Ab 1. ,I 4"A 'l "C-0 RI,40- e.
p-pi., dot can- r nogl A Peitz "n, 'oh., q- di- I I
pAra I a wogida de bas,,- l, i E,_ do, jtjtqj,, pr I., g- Int-tt, Attlt,, i Owl- A Iiis e, 0 1
mil ttpo to ehicl y nC[q $2- km- d, fritlt,
Il'it. el-de .,bie It, tiJfo _.I do le 11 A." -,P.
... ....... .. .. .....

..... .................. ... ...
I T; -ff -A I


I D cd Q J, A 19 A,. I

7


4

Hard important declaracio,-e
nes al 1) a's, -ianana Lunes,

10 de Octubre, a las 6 de la


tar esde su d del


de, (I
Palacio Pirlesidencial.


n-/ L
'DR. CARLOS PRIO SOCARRAS

Hon. Sr. president de la Reptiblica

ASO ('X\11 IN rll() 11 1 %1 Till
ica laballet"a
de
AI-A


A
IUX 1919


10 de Odubre

jUmplese un aniversarlo
m6s del Grito de Yara! Hace .0chenta y un eos que aquellos heroics cubanos, sact-IfIc6ndo-,
lo todo, se lanzaron a luchar por to:,,' J eshl present
Cuba Libre. jHonor al Pacle L GA i TE#0
de la Patria y a sus com.paf ,e- LA INIGUALARLE SiDRA
ros!
Como
Con motive de la glorlos':
-Feic6f LA FLOSOFiA niil_votos sinceros por ]a dicha

PrQ de esta hermose
tierra. POLVOS A LA ORDEN DE


LA FILOfOFIA
SAN NICOLAS MIGUEL
SOt, FOWA JLAS INPV )U I LES
BY
Dr. JOAQUIN PUJOL 1ZQUIEFZD0
I CA BPI 0 L 0 GO
&

Telifono: F-7730.


-es

d 1"


-.0 0
17" .p h y


Y
6


Sweaters- blusas, de
:,;a 60 Pol-01 a to O'don, utc, good* 4'.
P'Obv '1 0 :05 '30ces It melefg,, ri 3"
-rayon bud

Ud y psto do Ud t-tindot,
*1 t do % Ctil, e ccio do s s s Y to Oimc impifoci6rde to medo ccluzl, efv-roy6n. bvc16;,c1uyo-pre-$6,50 ho sido rebojovko, solomonte pw VA mejores quo exis.
wSUIVOR EXCLUS4e es of the Ritz, son lot
Din 6ic: o S4.4?. Tollas 34 at 40 ton entre todos fos polvos facials,
pruibolos uns sola ox y quiticivii tom oncidii 40 su L, PiJad En vna gron voridod de colors, tales coma no. NEPTUNO 160 1A HASAII TEL U-033 Yy, beige-, rosodo, acquo, molz Y bronco, DE VENTA EXCLUSIVA 9H


e ago
Grades Facilida des d J:

PACTNIA DOCT DIARIO DE LA MARI NA. -DOMINGO, 11 DE OCTUBRE DE 1949 XS0 (XVfl

CARTELERA
T

4! -_ If All"' I 11 ,'Tllltt I I f- -, J, rttlt t AI(I:1 ft-- t., A

co AN!"NA HAR41roNr
'At 11 111 1, t I ANTI'4't' fII, 1

jo

j" T- wr [:a, ,n It- ?'At 'I- ItITIN",

KAFE DE CHINOSY) desde
bre 17 en el tratro fwwt FIA I ORM-1
St

AW r3 ,, I ] ', In, -J.
N A 1,, 12
T, T IT.tIp" FI g"t"
)A F
I
I" I 7
!1 Im ITT,
it T111 "'I A T RE
pT-Tt,, ch" t", P-t"
A I tt I, EL NINO DEL CABELLO VER- IN,
n
Hit, se estrena en to% textro
WARNERy FAUSTO w1" IMP, GRAN 111,NF.

'A 1.It
'T T i IT f

WN 1 1 k,'01 At, I

_1p 311


M A T F_ 'I I r R...
d, 1-T-,J! I' 1-1- 'T -It",
7 EI Dpto. dv (orteras y Mtdinz It ofreIe In Utt;-,

ir v 11 1 11
d, I
Ar T 'T.
TC40 MARTI


ALBERTO G tPHO
.1 A IT
HO'; 1- 9

41 R flos de Paul
_W ho 11
....... ..... .
41
RI-11 d- I,
porqu Pito Nei en [a Man


7. M rT6 Vetirtr,,
T
PIT I-, y
C
L 0 M %# Z, -T d" "I I'll, tll", I-~ 1 -1-1 It,-, Fin 1 T,


P.-l- IT. W__ y
I


A(,Tt ALTDADES F A V 0 R i T 0 N A 1: 10 N A 1, R 0
'IR O N B I't, 1. -11 IM, 7-1 -Iltl T.).t M-W
sm ',11711RF A 1, 1 ol Iti' t" R
Z, W, t 'A;,F ;AD A t-iJfa ItIC- 1
0 Sfd tO
d o aVI AN N1,1 211 rl,
LA SELVA
I, 'T B I;, 1,-. ......... -A L 61 F 1, 2s
1) A I N 1, A Y
... I,- -r.at u %44* N E 1; R F T E LOS WMAD013 r'"'OLARY-S PHadendft It 110.f -, "J,
no a podido AW III, V-11 dt,6'- 1,I:, Przt-,T, In 1, N It
nes corrnpondiv, Lo G 10
do ,.to a ICA I, M!
I'd
7IN Gt-j ,, DF IFIA FN

k 7, A R A
N E 1, t N Al".10IIII, L.-I
-at A -1 t b-1,I ., 93!1
F 1, 0 H F N f
R*fr, ',
TY .... t-- I-AITA
SAN FRANATSCO


A R N I - ------A- 1. 1, 7,1 1 1A N 'T F 'r It o 31 p I f-,
AT, 111T T 'I 'N IT( It ITT
T
ana
CU10 S T R A -, 1)


cle la w u stria A S T 0 R T 1 11 I'll T M! ..I N. W. 7.1M, U 1711.
P A 1, A E IT,
LA Clll ,A DE ttl

f; R I S i An -t b
_, C -A
-E UNA
V R-6,
y A,
vc, -,i- 0,111 MIIt t, 'y 'ANTO,
A- 25 M, q SUAREZ
Z.-. 7 8- X).,Jv
7 2- 7-1 11 4V
so, 6uenes y son cu tt- 1.0m
A 1. it IN 12, R1, T!,
T Z
P-- ji M
..fi- P, G.11.,
IANtl 1, d,,e
A Mtompror y no so F A N T A s 'i 4 AN"rO

C"'T71do qvier3 gottah'iss tuya v,,f,)N10 D? PA: i TO. I.,
1, N I k IIN II-Y 2s
PII-o CU61 -:,Mpro S"jo Sol. A .1 1 1 1
r1 t11Hq::11 t", V-t- R F I N A T RLANON
YePT, fn-bi6n Oil vfl* TI, Itta. A.i- 147L V-d"d-, T-161, 1 44ft
r-&T. 1%
10joso 10to f0miliot jo cinco libros. Ton buenos coma 1A flGARRA _R F-ig.,
1,I)S VNGELES _t C"ba NO Ve
M-ha ROITAN L Panch ;,*trvontiia odciariol porn usted do' G -D-d SirL '.I' a ."' CIIIRIIIII C em"
160, R. --,t' C.bI, LA CAUX rRoHT
Id
quo estos son CUBANASI -d- ttl, P,- BIDA Do- A
srI is It,
RR,, H--Mil REN WTIIIENTO,
Los gollefiros do Soda o $01tines dew*Lrastro, YL 1ENDENCGO -n 14 1 1 S. V.d.d., T.16t.I, S, Thf., L-t. r-6124 UNIVERSAL
A 1 12,45 Rov -. L. ftIla sort m6s frescos quo In$ importodes, sabo. Ak_, 0 .. d.1 1) ; RANCHO Slid. T M-w. M_11S&
GAN"TM L- 1.
Vir,
-jor y ade-6s tienert poo vsted .. toia On ei 3 ,!r IN
...... .............. p
I N F C I T 0 A_ Z fARR-1 I- DWADA IN ; A
preciot LIeve Sodo Solt,,ns ce -L,, TIT A L T,,rtit, 25
C 90 kogo" Oro of lo -0,etdo, !IT 1
1co
Ins --t- etc, -;co golos,,to RIALTO V A N 11) A 1) E S
It to mot I T.14f. C-1-4. wj- 26s,
MAIN. TOM- X-1411,
olimento m6s adecumir, L,Io I A N 0 11-1, -11- 1111, LLi IAI A 1- 12 W T._Z CIS DFL.Dit.
LLUVIAS T-., lr-ljj tl Ly BLO.,",, J,,hrt .9 ni6os y odulfos. D- C-h. LA CA PRO I.-,
Men A r- D-1 Arld-Ots I, M... I, CA. PE01
v
"t-, .7 1- SO "'I Co U 7 g Y Jj J... L LAN
FN F r I.A. 1., 6,00 -U
tABARI'; t- A In- 30
CFATRO CAMINT( UAME 15 A
10, Te R:FX--G1-1NF_11'I A-- Lw f"d Ix1ri

i 7- d.1rRdI,: H-1dr, d. 1. 1 1
1i A J E S T I C d_ Cht,,d d.
IT, 1 "1 1, :-A VEDABo
Rl.* t"I", F1, %A SC, C-II,4. N. 21, T., IT I ". t -- t ,,. n.:;-r 7
tt i- 'm '. W- -Y Id. 1. It R"
XVT_ f ., 'Nt-4
RECst0' A111.0 h.1t. I.. am P- 'T
I PASO A I,
D (IT 1, E x A 'tr. "TrTT F F
s" R.-I T A,,.!.,, T.1 -010, MA. -'1iT, K 1 .. 11-il DI A V
T,200' T-W v
R-1-T, Z
Exquisitas on "Cocktails", merionclas y closayssinas. W., 402, .1.. X61,6i A 11 d, 11
Ad I V I C T 0 R-1 AL.R.U, 4n T, DO. 1# "rfi, fpis,
Vigestivas para I os nifios do todas las *c1odos. MANZANARES A 11, 11W -1, lt,- Clll &
t Ca- to t W- 'r*L U-3334 TtAYTILLA MISTE 105A. r is Je
__1w1w g
EIr -A'
Al f A N ypt!!, F : TARZAN
N. IU,,- T.141, x4m MI A I JUDA Ch-tt, j 10 MI, _Z rNIII)MARI F
TRV9 tMM Vsif, DTI ACh. P AI-T dArfl v
_kaDtAs L_ -th I- A, CArd- L" 111"A'
-Y.- SIM,
FAUSTO R I V 0 L I A R N
4 st... L. $ - T.Wt 1144so, .11, T.1610- ps-,100 K'S r11 i 7 11 It IT
d 1. 1 M, iii-,- nay- It n I Mr n,,,- 1A,
1. -t,- Ch, HrRENCtA no of t rN
Urt AsT R 1.R X!,"et 0-,-, X)Wc R- J11,
T, 1. L.-I, o cnt 9.1 TMERA
IT I TI
0 'N ZI


-ASO rXVH DIARIO DE LA NIARINIA. f fl,(Xi IP (T
(Winica Hahanera Wirritp 1,eal Q11c'(1,41 11whi q d, if o t if t h 0,
0 OCTUHRE
6 NTO
!w A YARA

Edd 1 Q_,
pmr,', 1L f
Ild a II! v CAS,

Fxja sir ifrri crr Ift Cr,,ift i ultur-rd


ow
W y PIil ,
-affi i Izll ,- P,
d lac d, !a -ft,
ad. 1).d w eg P rod ucto de -ra i Motors
tl I apt;, """a la 'G e n
sinor 6 a!' Z 0'' 1z
101. y 1. ..Or,


Uj -1q All I I I H I

",-J, oij vi- T_ 1"oiciw ... pin
C 0

17 posit 41 mecarrilmo que 94sla mt6os corfientu La famous
M-A
Unidad Hermitice -METER.
I -d
MISER"7 MAS ICO'Nomlco
Porque su diieho interior petmite almacenat _ayor Cam;clad de alimental a temperatuGALERIA BE ARTE ta uniform y adetuadt Por
lu damiento erpecial.
RAMOCINTRO fil"W'."'fr!

sels- preelosidades...
No se arriesgue a que su nuevo refrigerator le cueste el doble por SLI excesivo consurno. En un reffigerador lo mis important es lo que no Q ve, Y en el genuincs FRIG IDAIRE eso (Itic no se ve: su famous mecamsmo "METER MISER", esO grant izado por ]a GENERAL MOTORS en maxima ECONOMIA, Efici.eInc ig y-Durabil dEsa es la superjorid ad del ge n u ino F R IG I D AIRE por I a cual n solamente proporciona mAximo ahorro de corriente, sino que cineo deben
se paga por si mismo con su economic de constimo. Antes de adquifir su reffigerador, investigue cuWo va a, consumirle. Comprenderi entonces por qu6 11 MILLONES DE HOGARES han elegido, un genuine FRIGIDAIRE.
t
ga a o r 11,a Nu ej fros agen w le acepta),a ri i i refrigei-adri r de us(, coni o parte I)agr, th su nu e ro F R IGIDA IR E

EXHISICION Y VfNTA: DAVILA Y CIA. ELECTRICAL COMFORT, 5, A LUIS PUIO ROBERTOA. H66ALES LAMPARAS QUISADA Gcii." 712 A-lood 179-456 F-d. 260 358
Te4fo o m 11 17 T Iifon05 A-4565 m-87-2 125 Tt,;,folo U-7552 Torif ... : U-8975

SAT-M 57-KKO 1AS LUIS CANDLES ;Wx A. GEkTRAN LA VAJILIA CM. CURANA BE, AM
SERVICE, S A. 0_. y j0p, 2 7-.,. SLECTRICA, S A
Womm 669 T.W_ M-7054 Ttl i Of eov T f 6Tatif w UA730 T,;Ofio-o M-6506
cor, el vwtkrau de 7
L

t Pgr &Ag ran fin., ,mi- U. iud. EscucheldeaLunes a 56bado nuestro inferesante program de Economia Dom'stica
e
d.. 1. -kl L 0
L
14(m it ism 1 LMA -CHK" P it
0 par Adriona Laredo Uns6n Radio. 976; c. 9.30 0. M. Helato asi, per* recuordot... ffhgolo con FwGwAw.
7

PACANA CAI'OWT NAR10 N I %1MflNA h0%l1N( W, OCR 110: Dk F 49 No (XV11
AR
AMAL RIVIE" Une
1 140y TOSCA STA. CATALL

OY y
BEAM WARNER SIGNORET rantalla
J
NOTAS
LO At MINA HARBERS Mahann smann de Kola C15
OW
& DALE NATIONAL c DON R"Y'" PEN 0" S-T A ANCHA . ....
d, '1 DE GALA, EN LL AUDITORIUM
( OTELO ) EN GRAN FUNCTION MANANA
r k. !., e- 1T,,It- IN;,"I-11 (n, f 11 i ,' ,I P- W w 1"i Alf-Iv, TAU
4
t "y I -oa
d! 'I",
"It"I All Rlf 'j A
-, C 1w,
"lid. d, Do Rtwj,
1 oq- d',"),

r %
1 6 t a
A
HORARIO
9?4
DEL LUNES \)I LA D SPAMPANANTE
C COMEDIAN
PELICULA; ROMPF QIJIJADAS ARTISTS UNIDO$ PRESENT
1,03 k08 HOY
7.14 10, 19 ENCANTO
,S H 0 W: AlAr ACONDIC10MA00
6.41 1'e C
3.35 C
Y 46 "Y' W114", ",",Oka
tan. t('4

CON LA
ADORABLE
ROSITA
VUINTANA ED 'Sus
ri-I 12071 17 Ts 11 40 Fs ii N I'- laps
J' jfLjCULX fulgura..
COMEDIAN
'JUANADEARCO I Archi-Simpatiquisima
INGRID POW-SANABRIA QUF- LE HARA REIR
HASTA EL DELIRTO 40A
BERGMAN
ez
LIZARETtl SCOIT UNA PRODUCCIA VICMR FLMING Tra TO dt R1,9
DON DE FORE
COLOR -POR TECHNICOiOR In, AvA
BAN DURYEA


Y MILES"' ACTO ES Y ACT91Cts C, S
en 10 f,
-,SHO-w
NO PU PZV ELLA Zonaido v Mario Romou
I, I i, I 9w
DUO Of IIA o
R I 'i
oso ind Ric do Iccroro4r.
A U L OAMIRICANA
n-ac.a n4.
"ACUARELA
Rift lofL
Ir MUSICAV ALKAZAk REAL CLAIN
ESTHER 80RJA
HN45 MARQUEZ AM NAL 0,1 MAR LOS PEM401 CARTDIF$ H
NILDA ESPINC)SA
LAS MAMBOLETES
CORD DE !2 BELLAS MUCHACHAS HOY hgs CIFESA TIENE POR HONOR EL MAS ALTO r)F
ORQUIWA 0- LUIS AftQL-61 %tot SU HISTORIC Y TROFEO MAS VALIOSO Y -STIMADO
COSMOPOLITA %zI,:-"in0 r, soloVe
-f1re DE SU MARCA EL LANZAR AL MUNDO ESTA
AD10 CINE 6RRY EXTRAORDINARIA super producci6n
.w TPg-Fk --, L, UNA PELICULA
1,FAUSTO UPERA TODO
i -R 'TWS PATH UE LA
"Is 1"Clom,D!," all 401,10 00 OR
L a EINOS TORRE DO
RARSAWTA GOMEZ wNTAIA* a ID 1' j mpy ONCEWR
A

RADIO CINE MARIANA
.. . .. .... .
..... ....
INOLVIDARLES
CON
PERSONAJES
quienes, une, Ires Otto
tfcrm to cruel maff&4 NGIUD BERGMA1
SE EX91JE STMULTANEAMENTE J apo us
do s viclos Itunccis a to
DESDE OCTUBRE 10 novelm do Willorrd Motley.
N LOS TEATROS
AMERICA iO,
ump rey F*IILL FILMS
CUBA DE SANTIA26 DE 014 HORALWANGUSTIAS -ASA#LANCA70r4AMA0UEy'
SILVA EN SANTA VIARA )OHN DEREK . .....
V0
aER 1A 4
-N TrCHNICOLDR
SUPREMEA PASSION Gj.- HFNRY -5forlpy CLEMENS
YREDDY Y ANNIE
--DUOL AMANECER-taotioams,
TURQUESA TAMARA -"T"00
Al"AbITE


AW,
FA f I I I I AF PARA MAYOR FACILIDAD DEL PUBLIC
SE EXHIBIRA EN LASSIGUIENTES HORAS: IJ 1:30 4:15 7:0() Y 945I)l NRIO IN LA MARINA, DOMINO Or 0c I t.11RI fA V,,V, P!,(X A Q111!,( L
ANO ('X\11t

v


8,30'p.


Noy V1 71A;1A
HOY ASTRAL PAFMIJQ 06 GALA A LAS 12
D6 LA NOCHE !uk
WARNER NOY mu Acow0trio"00
Avoca FUNCTION COARIDA
'eflILFT, DESDE LA I PM.
f
eflArOzIp

A&IM
MA
EXPLOTAVORES Of MUIERESI
VIDA$ DE VIOLENCIAS.Dt CORRUPCIONII"A ,AMA in I TI BL

:111 6:35 9W HNOS. DACAL SIETV PERSONAS AURORA SELLES T lll
FNLAZADOS EN UNA DrA- 'GLORIA y TONY
MATICA HlbTORIA Or LOS HILDA CHANG ...
rONDOS
----- Ill L SUILIVAN


4
VA F, F
co

LA VIDA Y LAS HAZA AS D L RIO H0M8Q( QUV CAM ZARIOS 1. MOCTEZ#MA TRIANON
SARA MONTH ALAMFDA LA AZ D L MkJNDO!
RIALTO
U4MELITA SONIALEZ INFANTA j 0 001jcclc) ,
AVENIIDA J. ARTHUR RANK
,,,, 110A 101 SAL INTERNATIONAL


PREWE(Z DE GALA AUSPIVADA PO LA SOCIEDAD COLOMBISTA PAN AMERICANA OUIEN HA INVITADO AL CUM PO DIPLOMATIC, AUTOMDADES V DkmAs PERSONALIDADES., ADOANO FLORAL 'WI.AGn05,'

0,

SAN A&F&iL o'
DUPLEX N I a V" id,
AS -BAjo EL CIELO DE SONORA" ESTk-NQ k dl-61 4 1 1 M

LA iTESTREZA LA PEIN'A VFL COLEGIO
vs
LA FUERZA BRUTA, 'Lei
rILMADA
EN EL LJ LT1 Mo DIA!
CORAZON
1A10 SE 1'9/
-IrrZDA
LA SENSUALIDAD
NUFSTROS PIT t4C)S FN 1A CUBAN4 7QUJ CONQUISTO HOY REXy DUPLEX BUFNOS AIRI S
s DIVERTIDO PLO-RAMA : E CA, TONES ar

1,111, Trl" pt I Y v I T 11 IYFRY RA T01
N 0 F A t T E S
VEA
HOY
Y A,"3TID
Ill LA 1U1 REX
A "A.
DEL W0.1 F I NO Lop,
FQtNTE A -4 v-
FE AN
LA DF' jo( I A ........ cot,
Ir
MANANA..' I's &A


CUATRO
M F D E L
CASINOS A D FMA
JOAN PAGE CUBA RENE CARDONA Con el DIABLO en el Cuerpd'
(OSE RUS9,V; FINLAY y i UNA COMFDIA LLENA JUAN CAPLOS THEORY SUS.AN FREYRE
ALEGRIA y RLJ ',J DIU POP TOPCAL
----- ------ -... . ....
-2oth -CENTURY- FO -X ROBINSON

ESTA ORGULLOSA de PRESENTER RICHARD
DESDE MARIANA EN C 0 N T E
ALAMEDA TRIANON A SUSAN
INFANTA PIALTO A
METROPOLITAN DISCUSSIONN: LA MEJOR PELICULA DE LA SEMANA7 HAYWARD

PAWNA I)MCISFAS OC"T1,11:11V I)v I v)
I DIA100 DEI.A MAIM ,'

Designon dcleg(iflos a 4t C del PtO,;, "j-- Ill l I'll z I I', , I I I I 1 " 11 1 j-, _- 1, "
W, r ,1 Kd- d I . . .. . d
Refiro Textilera v Henequenero

ecte wedfe leger Ff III C-g- N.O.-I
ee lift Coegro,4el qife 11,rii 0
preltidid" per v/ director I elloje, I egn zoleor e J'!6
i, 14, F d . il", S'"d, USCRJFASE Y ANUNCIESE EN
T0(Z", o, T"' '- 11 .1 t1j 1, 11111 I I "1 1 1 1 :, 7- FT (DIARI() OF U. MARINA*
To- ,, \ ?- i,- ti, i I i, ---------- --C") N I


Hace que sy crey6n de tabios
peridure, perdure y perdure!
BASF DF COWR
PARA St LkI110Q

Aplivida ant- &I
y6n JAP LIFF' ismiti
durante todo ri dia ... Es ele' dnte vestir be
hAt" juc ef vfr tn pt
ditfir ... mantir ev
for oil ltln hki", of cl Cl llltl Ic
1,25 y gastar, poco.


i Ld. Q --l!- .. ... ....
i no C; un liquido f, Camlef
embellece $(15 tabiocl

p4m. all.J, C-

Puede tenedo pronto

en su coana.Corno si usteCl vxa cl oleno
coraz6n dc la Hibana,-Galiano Y'
San R3iacl-t pue 'e Omprdrj a'pi dameritc -.)dos os bicn :,5 J,' ;Cudos
que dese'l, ,I cl, c
serviicio P-stc1l C t .1 ids
los
adosa e :j 0; 3rien Povincias-Dondeouicra ciuc
llega el correo,'llegia'EL-ENCAN 01-0,-0. Este l!, la raz6n que
10 .. .......
tomo er" Gran
Magnifico y 661 colaclior de Puri, 15, Mercer estos modelos, er, cxquisit 3s
hecko de una sold oieza cle aluminio I fella brocada, ,,(etiSn moteado;Der6rado-Maza-, e Y
-'as Onal; aJes de otoAo e invierno meta
COP aquellOs simr -. .... ........... ..........
EL ENCANTO. Apertado 56. La Haissns Pero bien estudiados metallics, clue rc Izan su t
............. - ----Cualczu'va-de oS,-aLr-,et clue.om
Cai No. le Piarecle mas costioso, :/-3;50
Localidad Provincial
Gran Sal6n de Vestidos. Tercer No.
..................... ...
0 Cheque Giro postal P cuents

CALIDAV per CALIVAD u"n1kon firriculo
'L 'A'C, I A TO.- ..........
.............. ... .... ......
........... .................... ......... . .... .. ...........C alirdad por Calidad ningi n ot-ttculo It, cu csfo nzds en El 1"'nconto


1 Vida y culture

D I N E RO IT I
En toclas Rdad br li
LA "IJ1,A;WAftw
lW,'0$ y obi'll., 1. complo ij D IAR IO DE LA M A, (-tr A,,V
pr-dar rga-3. bim-'rr' l DO,,r

O il I., I[, I i
Wil I A I DL OCIUBN'L UL P) Y',
LA EQ V ID A D ....... ........ .......... .............
Noptalio OR
iRastante huella, LA CA$A 06 S 1U',51U-Ejq()
la novillad- (k I
( OUSTAI: lit v-o pPAMPIXYA.
Nalencia, ayer
t 4'
H 0 fie
J
t I- j (ja 1, If T, i t i
EN TERRENO U
'h"" 'r 1,11 1:'! PAS DE FRENTE
ueni. t 1, fj
'i,
qu, i,,r v
,ni
'xfi vr ]A
ma

CASA VEREZ" do 1, 1
G d, a'

C 0 P R"A "O' S
VAMOS A DOMICT-'10 A mn
Bern- Tie fiev, A-S-32
I L
71 Wit W I I oRb
. ....... ;CUIDESE! y
rr ejca ell In ff6quian
PCI.Sitlia4wiles I D 't1W 00 V
11-blr rMil. -doon Cie
(VEASE Is Cr6nica deSOCIEDA- i t
Casa "PRIETO" 6",
DES ESPANOLAS en Is pigi 'de $2,100.00 Deade '2,500.00
no VEINTIDOS)
"AVF.GA, lv

OPERATIONS BANCARIAs
PRES1 AMOS

AMERICAN PROTECTION BANK
MONTI, F.SQUINAA ARROYO. TETTFONO A,3MPRESTAMOS HIPOTECARIGS: TIPOS DIFERENTES
____.D.eS500.DL- Cidolonte y-hosta-40 Crfio-p__a-Bqul6 CINDER BLOC7S


INVERSIORES CONSOLIDADAS
d, I*
ATAN DE MOS 64 HABANA. 10
I-A BLOQUES DE HOENGO14
-

Ornamento clones
"t, P.inc" do todas cla? Os. 6 g, rquiieet
CORRU64DA; Y LUAS r -Ide"ment, lournat qvi, Cabo -y d
ALAMBRE Of PUAS PUNTILLAS 1. draiati6. par
PARA CAIDERA5 Of i i 'i trinASIMM. Par tCoast HIERRO -tC
PAS of f.. mb. -ctptibre de
AIVANMADA5 C.A -rna".
GAIVAMIAVAS,
-uepw.l,
-o
COMPANIA IMPORTADORA SOBRIN, S A. _,


LF ? %FTfCA Noi, 1
TKLEFONO X, ir tf, wrai
P"
R U Y IN TERESA R E N FZTI 11 ,JI.HJA FJ, );I% rk f W. t- pi
A il fi.8111 111. 11" "1
Para CasinoA Club otras p ,sona,-, de
y
p
o .... ... ......D
P, 'd,
-pit

HERMANOS FERREIRO y CIA. OFERTA ESPECIAL
Venio y Dep6silo: Muzalla NCirn. A :i i474. poal. do Euiropo
Tolfil, o M4897 Habana. q

M
A, -W.

AJ A'
CABRU CORRUGADAS TY I -.t
Ill T"T", I N IfLLIIDA F'- aW,
:7 !,?c a 'a-all
-Ch* Galvanizada, Lisa v Curugada
4dwm Fros Cabe rieTUBERIA NEGFA Y GALVANZADA cf e de-ibe a A 1.
ALAMBRE J)E P1 N1, A1,A1111fif, L1,10 y cl... los dOs bifimos A
PUSTILIAS. . .. ............. rfffri6 ft P.1-1 d 11%
_7 ran- pem.rvmitas at deir: 'El
-7 Uo-so e.,f- inU.A. tQL f
Fca. National de huplementos Agricolas; S.A.
MAI, NCtA V DENJVIII UA U43 r _j

que
d
F" 7Z:
%- 1 J, li 01 1, Pa.

j j "I
NAVIERA AZNAR., So A. 11 J[ L"I
-SFRVICIO, HABANA MEPMRRAXE \f!,bl, xv, iw, ifl i.fmt. Y I$ B;M "MONTE-- ALBER ter, ,d sid-al de Is
Fb.- P- S'a :v -aalo" 1. lahAdnial., dtl Pl.C1NDUSTRIA Y SAN MGM Telefono M4822 ME Fl_ rt OrWanterat"lic tra-4d. W b .0f.viend po,,,,t7v cza.frl M.
t Li 1 6, en CAP tulo, q- ersari C.SERVIC10 HABANA NORTE DE ESFAIA P.b3i,,id.,d Ju a L It
y 1 d I L
XONTE ALTUBE"
f, 'TODO,LO NUEVO- PARA LAS CASAS MODERNS i itamcm

Una coso modern. no qviere decir una coso d.
"rEvI(p NORTE o I v.1 1 joso, Y todo lo modern, modesto a lujoso, ".be
P M "MONTE ARNABAL" ft, 'F I'A lo tione
9 ? a ezltL
33 dC 0,- ut-'
PUJOL, en 23 31%,
11 10 Wc;,
Juegodebo6o,,blOnSpS Azvlejos tinoi, 6ionros
B 14 "MONTE ABRIVI Y, an colors, y on colorett.
b", ti 27, Apliqvos prociosos 1, 1 6, 01
LA S y los famosos loves
e gas a elkfricas.
PUJOL
TOUS & ASTORCIUL S. A. Fregoderos mod erna
Gmetc, I 1 1- ; 7 con 'gabinetes. que no so salon" d, 1. t-d_t a- Ju- G
ab- -wo h,Cowercio 209 Lo H ano TeLt A-6560 $531
ua. powtas Rolle pUjot MAW,; 5-0. do 1C,5 Anpoloo 64 XA,-,oz FC, nos ParWin.
I [ -: --

-_ PAGINA DIECIOCHO S P 0 R T 5 N ARIO I* I A MARINA, DOWNCO, ') DE ()(TURRL DF D 0 W ('X%,'U
,
___7_ -,-- ____, ___
11 ,
4 11: -'IP'NFtJE(',()S CONTRA ALMENDARESA MARIANA0 VS. I-IABANA
ESTA TARDL C ,.d
""-, ___, 11 I I I

--,-",-,-,, --,--"---",---- --,- --- ---,---.,--" .. .... I
11 .. T ul I I J'll cl octave ro"tiff Se parl() la

I 111i I 1) IA R I 0 c n 14) s d e 1) o r t c s "I
I
I
I
11 ."
f -, ,----* -------- "I velea 41C Bartbolonlew v Two
r__ -l"'Ollra I ;
I- de doll)mg". ,
I I!r .1 I 'rf
-Ull re rord formidat'le t1v llrtlga it A. I ,l;; I
I 11 I- I \ I '. '. 11 i L! 'i '",ll"'n, ,ro Ill h, ", 'In flrt d- Im d-fItn", y fl, hAi:% rr';
I ,
11 -khora xalen lag marltNilla, tipgrat,. 11 ,,,I, i,,f,,,r-,, p"', I Ilrlll I I 11. -n "'i""Irk "Itrl- .-,,, It
I 11 11 I 1
i Por F1,A1)J() SECADES I 11 I I d-ti, 1,?-, 1 T'I"t", il"l."', ,IlAdfl 'I t I, o p"r plmtI ,
t
(" 1, 1"'i 1,I I,,. it, .-,,,,,ii,1' ,,, """I,, 12- -,-- , t" "I' , I I I Nr ,PFTERil, ,
E-, -,- 1, I A I ,;,tll-l,- p,1:;i1-l, pllnli ,' r-"':1'1 1,111:
L, 11 P, 11 ,,Il- 1>ioil ,- 1, li ,,, V ) , t ...... ,- 1, tf,, I-- --' ,- i ? I-Ii, I, ,,,, "
,It I _Iit- pi l,',, -n!", ', I 1 I I ",
d, 1 "!I;, ,ill, ' ' "-1 'I' ", I I V, I I ': , -- t il."', ,:l,,,1V "It,
; B ['I 1 l1gl"" pl" ,t, 1 ,I ... ,, i,
I Iii I 1'. I ticnit-, v "u-"i
I- '. . 'I 11 Itiltl n il I ',IrPl OTIl n I 11, 1, Ili ; I I I ,i, il,
f ""p", z I , 'I P,:- 1, I I ,il ;11 I F ,,, ,,,, ,, ,""."'W, P" H, I,- 'Ilt,' '11"l" 'tr-',ni,(-,i. I", 1 i, I.' lyie- pz- I;, pl.t "I'n" d gi-,,, i I -wr 1 4 -1 7 .. I, ", ', f,:il_- "! ...... I!- il I "", "Nr 1111ro"ll-, "-, "
'i I I i I I I : ,,, I ,,, ,,,, 1 I,, t ," o', ", t, 1, 4, t.
lt--h; b -!lll lIh" i, Q tal 9I -1i'llo li, lrIIPi,,P1Iio1 Jt n I i ". -, I,, i,
jw l i", ii.,; 1 I 1 I , i 111,, ,, l"i ,; 1" i Y, ,,, -1 l;,,).,- rill -1 ,
1 ", Rloll pat. T:,1b,-,tl,, ,t I , 'i i
i "'ll, ,,,, "(,"(!!, P, I, "" ,, el' , Y 1,11,tibiii a P 1
1 :-"',(, -,,,,,I z A "l-, qlm, I- Jtl, ,I,, i i I I , -' N.i t"I'll"
,, ., I ,'' -'l :, i, " ,, ", 'I ;'1111", i '11 111 Al, ,",
l n I (I, ,, ,,jflnteF I,,,, f'-I' ,"', u, ,, ,loT Inlk, ",- -- l I I r lll,,-It, I,, ,
I 1,11 :1111, ,,,,I "Ilv i ,I, ", I lp,,W , "l (,; l p- I I 11 "I 11 ,,,, I I :, ili'l !'- I ,,,,I, ,,,;I,,, W ," I ,
"It I I r t ""t"IIii- 1 ,,:I,,, W,""o, 1"", -"- ,_ ,,,r,, ,:"."', ,%ne' ,,, ,",,', I :, z ,1 ,,I 11, ,.,' ,; , I,,- I 'I1f,,-,iI,- ; illtl, f"'Mill "' 'T"',, , i '. I ll l ," I ,_ Ill l ;-1 "- I, i',,, i. ,lt,, I.
it" '. I, T, I 11 I I it rl;i Pw I(i ,,,I, .... ')N "d I ,I I, It, ,,, 'I" It I h, ,wR I ,11I P I I 11 I , 1i I I 1 11 I '. ,- i" I ", 1 .... .. III 'I 11 l"I I 11 "I
I Ill, 1,11 IT'! I'lill III, 11 11 "lit" kv ll,,! ,w' ,,I, 4, "- i, !,I?" 1, ,-v.l--- I I 11 ,;, , 1 1 I I i, I, , i" i 1-11111- I I ll lllll -,,,,,,,,
j I tT- lill;, ,", .' ib- 't pl'. ,,,, I 11 I , I I -,
t" "l- "A"ll, tn, : H I ... .... I ,,"I'i:! "'111"Iq I, 1, htid,, '--,
j, 1, ,,,, "I : ', I I Ill r',IIt I 1 1 I I I ,, 'i ,:' ": ,I ;, I ,:",I"
-, ,,, 1, I 1, i I I llItl I I ; It, "t I 1, "I il I'll""" I I I i ,it li' 'lljIlir, I 1,11, 1, ,,
, 11 v"i ,,,, 'i"vi, p , i I :,, i
I "I I'll, ;-, 1111-i 11 -11, I,;, -t, 1 ,I, ,l'il I I'l tl, ', W1, i _, I;, 1, a t" I I I I " I z I", lil ,
I t ;: ,t tl; ':1 ,
, ,, _, ,mlll 111.1 f I, ,,- I ill t ,i f "I'll, ; 1I:,,,,1 1lrt ,,,, ,, -"). ,I,
I, -, l "i"'n "i "'g, 1, 'i, i d ad 0" I, 1 f", I" 1""tt" 1 I --- ,
p ,-o r". Dl,, !,I ,4, ,j", lt- ,", I ,A , - r x, ,, I I ,- , It ri,1
,l 1) ,, 11 , l"'i '4 thi- ,;t, I- I, ,I,, I ",""I'll I ,;, I I I I ,,;, 1, , i I1111 III, I -,'If,. I rAll] '.
I
1('_ j!l1-'111l : 1, , 1 n if" I 11' lilil: 1" F1 ,-P, ,,,,, ,i,, 1, """. 1 -j 'I'll", ,I ,!, I ,,, ? i: ,jlf
I"' I , t ,,I,, I, -, "I'la,'Ill If "'I'll-l" 11)-tll. 11'1 1 1 11-6 1.1,i, .1 t-1411. I. q- -- 111 11 "I'- --, ,, ,, .. , , , ", I ""' 't," j-,, i2 i I ,illt-; %- 1 w o. ---- '1 j it, " "" I I 1-1, I"'t,7I, "I, " i I. ,t'll." t .... I. "l,", FZ,,I,,n,,)- ", "I I -, ,,, I ,tqn_- td- ,I mi'lIl,' 'T I : : ,I i", "t, I A i'li, F I 0,
I I 11 !, 11 11 I 1',o --r-1- v ,I ........ id f-,lt f,.it"I", 1 illl a I'l ,, I ,,, ; I ,I,, 11 iI --" I"!Illl 'I .1
", '! ,,,,,, q- ,, ;,,I ", "'i", q'I17A '- I _,, ; , , K I ,_.,,. _,_ ,,. I ,
;1l I 1, I, ", 'If " It -- ', AiArl ,, q I, -t"t, "i , I -111,11, I I- I'll, 11 I "I'll" I'll, 1 I -,-,-"--'' __,___,_________ - __-- _- - " I ""' I : I-, ] 11 I ,11 , ,! -, f' "1111:1o' -_ ,,,,, .r, 111 Il-, ,, ,, ,, I l I ... .... ; ,,, ,,, , ,-It'. % ,1, I,- i I Ili I 1 -, I;I t : j 'w""I'l, I', ': -,1 1 ,,, !111, I'll: it I" '9lo ,: " fI ,i 1;- -,il" ," ,., ', ", , 11,
11 1, I III I I I Q ," I, i 11 I I 11 1, T I) ,,,,I'! -, 1.,, "A, i "I,, ,,i, ll I
_11-1- It h "" 1. I A,,,rz,
,-l"I -, -a. a I., el''I'lall, I'm le w itil, 14 "'' i
,,I-,1; ,:,,,, 'i""!"'!"', ii, ,,,, j,', f: I ", T i s un j uego dc -altiba j, Is it It _t
"" ,' '1 1,
I, 't I-h,, 7, I I ''I I I ,
I I I I "I', I", I I, alil,- U- .,:" 4;l ,,, k I "" I i .1,
,,, g, "Iti, :i; ; ,f l I I 0 I I I I 1 i .1 I Ill, 11 l; 1, ,. A "
v (I S , I I., , I 11 I , I' I
P.", ,, !--- I I I ,, :: I os E lef, tit es del C ien f tj ep "' cuat ro por 1 1'e's,,, a v t 11, -1 ,,,,, l- i'!,: : .
I" F ?, ,; ':":I:I: l r" I 11-1 l'i" "
i C \i III, ly- ".- ,I,, '-, I- b ,", 1. I I
ii, il tl--Il"', Ill "'' el --- "' ------- ------ 11-1 1-11 '',
111- I I t -1 I-Ii, 7 11 l", "it"Ill", ,,11',,:il, 11 t, ,, ", I
Z.1'111'1 li-. 11,RZ," ;., H.t,"', Ila' 'j i "I I 1. l, I- *,, I :,,, , I ,if,, -I- 11
I ,I t i -,.,- li, 1-1( i I 'J-1-11 :
I 1 il'"ll- ,,,, "I'; 11 ., 1
A it"I" , t', ,;, III 'I -111, I ; I ,, 7 "I : It ''),,"',- III il"11-1 1 ' i, I d'' ,, T t-- ) ,,-,,l t"J, I'' It'- I- ii ", I -, ,,i,,,f,,l -i'l-I",
-, W, I I
I ::, ""' ',_, "191,11- -g- ,,, ,I t,,,lp-, T '. r, I I 11 l."", -'j, \ ,f,,[,I- i ,- ,"e, I, -, "; irj,. t, l ,,,,,I : I -- ,, ., l I I I, ." ";, ,,, "" "
I
tl l I I I 11 1P(1 ,III, "T, ,- q ll i") ""' lll A W ;-,ipl' El -,,, I,! :1I1lltxt;"- , I" I -, 'l 11" I,,, I'l, '!"I". l ,
, I I t I , , I .1 I, I ,;I Iv ft "" 11 ', I I ill 11 I:i I 11 I, "", ',% l : ,:: ',l ,,, 'I", I" t, "'" I I I I ,, I
I I -11 11 l--;, A il't, 11, ,,,, I I i- -til""l, 1,
,! 1- l'ri"A"" ,,, i'l 11 ,,,;- I- I I I ," I -1 lrajn 0-- -l"t'l-i"', ,1,! 'j,"r" ,"t, ,,, llfil I '111 I I I I i , , fi, , ', I ,,,,,, '41", '111.1 1,
I ,, I,,, qt:, ,,, tI lil"A l"', p": D'Ill .l , "I I., I ( -,, 'l, , ,, n , 7 " I I 11 I I'll 11-1111-11- I "I 11 I 11 11 11 I I , 11 1 I I '-,if ,,,,,I I,
1 1, v -, , -, I , , I :I i ,,, rl i -1
l 1111'1 i- l:, ,litiId -i- l)(i, nti ion ... ,, di, ,,,, ,I, ,l t, 11 I it I I , I I I I , , I,, ,I, I., ll 11 1, ", 1''. "
I I i I fv, ,, Ij I -, "i I I r',
1" 1, It It, v ,I ctt ppi ,I 1 ... ... m ,ld,, ,,, !A, (, I I I I I I , If I I ,,-I,, it, I ,-, I I I I 11 1 I I 1, 11 ,,, r., ,,, l, 111 1 I 11 i" 'i I I 11 1- 1,'i i, Ilc ,, : -, I : Pot RENE M O LINA ', It, 1 lil,,' til
Z1111 'i'l"," f,,,,,,, ,,,,, ,,, "Itit'l, i--e '6 r-, IJ id" ttl!t, 1 ,- ,ll -- , I I I 11 ;%, "I, r', I ,
,, .,I ; I I I z I I ': ,,, I ; 11, I , 1^, i I 1- 1 1, I I I , 1 Ili: -11 I % I :, 1 1: It,- I I S" I ,,
t: I,, , ,,, , I , - ,, 111 'j.,l i ,,I I'll ill, I i 11- 111- 1,
tr , l- ,ti'- f:i, le"'l l"Ah-14 hl I ,,-, , P;I I,?, ,, iin-t, t .1 : , I I I I I 1 I I 3' r I I ,,"ii, I I" i"', I I -W, do ,,Igl, -11, I i- Ii Q- tit, f,,,,, i, I'll ", i- r- ,
11 I'll I 11 I 11, ,,, I I 1. I , I, I I ..... l, i,, I I I I I I ",
11 ,If I I I "I I I '' i j I;, 1i ,,, , I,
t, n n Rt ,I ... dtbd I'l p" ,,, '! 1,,, Ill, ,,,, , T ll 1( 7,Ilt nlpl ,- I ,,l-'It I I ,, I I i I I I ; ",
lb, ,: : , 1, I I i, ,,, i''
,,, i Iit, I., it:1 I I I I I I ,, I; t;.' t'':. """ i 11 I ,lill ,,,I, (I I , 1, 1 1 ,& I ,
Iz I'll "- g-t-a' I 't t ,'I", t, ,, -,I, z,,- I I I 11 I -1 ": I I , ,,, It ,,,, ,,,I, -11 ", lz l, i 1 ,
'ilii, t,"t i l I'll, ql,-! 1"'l, ", ,;, : ,l I I I I I I ", i ,,, I I I I I I ,. I I, ,,,
U ,'_" I ilfl I ;)I', htll_"' it, i"q 1: ntil; l' 1l i I :1 11 .1 ,, 1 i, 11 I I 11 I I I : ,I,- 1 I 1, i, 11 _ili 111- il, ", , ,, 1,11 ; 1, "I ( It '(11 I ,
'liq -, ; I I I I I I I 1, I I: I I i, 'l., I, (. 'i
11- 'i, t, ),I M - i I, :, It", I ,, 'I'll t i ;, ",, l I I I : I ,, 1 % ': '1 1, ., I 1 i: i illil I ;"l 1 'i'll"'ilt- , ,;7 1 0 ; Ilrl illll I, ,I lli
1.1:1 11, llt ,t, fi 'i" 11%f I ,,, i , ," .1 ,,- . I I I I I i I 11
"II'i, NI'l-t Ott ,I ei ... ... 1) i ,, NT , t, h., "I : I I I I , I , Z , ", , , l ,, I ,. ,,, i -,, ly, 11 III, 11 !' 'i ...... "f"I", ,, 'l,", t,
I' I I , I ,I ., i, I 'I, I I 11 il I ,1 ti 1 ,,
,,, F -ii), whq--,l, D., ,,xgl I"It"l, v ,,' (--tt,"_ ;- T41,ti., '-4 -- i I I 11 I I I I 11 I t ,,, I ,, I I 11 I , I I : : ""', l'!"', l"le, !-1 ,
t-d,-, Hl, ,,lI, 'i I "; i", 1, I 1_1 ',-,I ,lu I l "'i, I I .., I I "', -1" I I 1 I 1 ,, i 11 I f, ,,, I i "I", ,,I i"i i,,, r 'l, ,:,,tII,, ": f, ,I),"i 1, ,' ,, ,-il, 11
ts!"i l.I", "I l,", L'altl"'i.-, GI;1'1I-;t ,I 1". 11 1'r", -- ., -,",-ll R,,c I i" I I i , I I l", , I ,,, 1.i '- I %, i' 1,,' ," 1, "'llill
, I I ix" t ,!'- H. htlll P"; 7, 3 ,ii , t , 1, I - (_ I 'i _- ,, 1, - ,, -1 I I I , 1, ,, B" ; -,-' I 11;': ,% ll' -,i hd "I -1 I
i!il r, I ff N""It,"', ql', - l7 'I" A -CI 11 'l I I it -tl' I I r : ,, i "I I I -I 1 I i-11 11 ,, I I I 11 I ,I 11 :
1,Ir" ui i "'It"11"I'llt" -1 ; i:,!-,2,, l" , I I I i I "I , i'r, I'll I I _, t I W, I
I 1 I ,; *,,, I "I I I I I I ." I I I l,
,,,,,, ,,, 1"r"i- -d" t"i'v ,-- z, lW, ,-- 11 1, 7 'll 1, 1 l , ,i3 ", -, I i, , _': ", i, r I , F" ( 'm I f0dip's box jug ud1prf"q de 141-q
I tizl- d,, 'poM ('-- I, 1 1 ", ii "t, , ,.'i I I , I 7 I .1.1 I I I I I I '_ ( .
, t, li, % r -1 P; r 9 I I-71 I Idi
-,- ", - -1 , 1, : : -', ", ,, , I I I I "I I ,- -", -- I I ;I 11 _; i I I I I I 11 ,,, r
I T ,,f ,,, ',- ',,,,,!' ,,, ,, ,, -"
,,,,,, Al 1;, llilll ,I, F"q,,f,, , I I 11 -1 el I ,, I I'll i, I I ,
1 , l"'',- 'I ,-t, 'i-p-, -, ,,,, A- I I ''I I 11f -- 1-1 --, ,,, ,, :_z 7- P, c -it c" ,,, 'I'l 4 ,,,, -- I, A-_ 1_11 'I i ,- i ,- -arvs d escansan en invierno ,
I 1 I I I ,1: I 11 I I I I ti j -, , I", I ",
I ,,, I"i'll'al'i'm wie de;ip ,To e, ": eIrlim, 1 t,,,- I,- n"ll M11-1il -, q ,-"' A -- :_ I i 1, I z I _- "
1 "I, li, r", ,wi, it- ,l il--_ ., i I - a I , - i I I 1) I --- 11
I ,, , I I - I I I 11 I I I I I I - I ... ,,! li-111111 I ;I :, ,pI,- 6 ,I, ,.,I h'i l, r -4 I I ,_ , ,, , "! ,;7 7te -1 I :IR;1:1,, "" ,- ,-, t, p- 11 I I i, , , I I I , t ; , : -i I I ) ; 1 1 : ,,,
,I I I ,,, i I -, 4 - .- I ;- I I "I 1i 1: I i I i, "I 11 I I , , ;" '11 i l I'll d.,
n, ,III, hnclA pilfl a sii,, ( IK ntes P, i ,I, -il, i,!-lt:,,rtR ,,-,t , r i ,,_ I I I I : , I ":,: i I I , I , I , , I I, i j--,, i,
k 11"i-11 ,I f l- P'i rt" d,, rIl" P- I- 11 I : : , I f i ", '' : I I I ,: I I, 11.11
.;_t&,, 1,_, t.di jlif,,,,lt, qqut ti.,,ii- In,,sp l;l ... 'cl ,I. ,Rii Z' b :7, i i I I I I I ; -, r -, il , , '. 1. l I, I
-11 i , 7 1, I -,I, ,
,_ : I 1 I 1 7 1 1 l, l l , I I 11 I I I ,
R jz -- ': i I r'', I I I li I I i, 1 ,,, : I 1i z I ll 1;1 .,I I'll I, t-I dl
1 I , ,, 11; 't 1 T"'HIII, I'- lj I it" :l i i l io i, I, gul- jo,
I ,
!I,,, tClj.1 1 llll 11' l t- ',;,11,i,, , : 11If ,I t, : :11 .01 I 111- l- i I I I I , I , I
I I I I I 1 I I I I I ,,, I I Ual'I%', d ,lrzl,, I 11,
Ili ., I., I 1 i "; ,I ", F ,,, 1 '- I t I : -,:, i, -1 , ,i I i- 11 I )i , ,e Ili, it],, v.
", I I 1. 11 11 ,. ,Ie I I I I II I , ; ,, ", 1- "ig"I 'i nI 1, cl 11 I I I ,', 11iii- l'a 6,, I ,' I I __ 1, , .!, I I 1. '-- 11 : 4' -1 "i , ,I I I I I : I i I ", I 11
it ., "F,-,,,i-". . I e -I, I l, dldl I, i 11 I I I : ", 1. , I I I ,l 1,1 I I ID'I'll''l-Itt', ""', -,,
rIn A", ft%,.UAL I unir" -l, Tr,,,,, ,-, , I I I : I I I I I I I 1: I I I I I I
I ,1 I I I Ili irl, 1- 1 "! ,,, i '" "! I ,I 15 f A ,, ,,,, I I "I I I .!, I I ,, I 1 r 11 I I I 1 I I I i, I 11 I I i I I ill 111- Or ",zi, I;- z F"'t I,
I I rl r,, lle qu, ;,,,,I mlh' i" l 'i, _j I P I I i , t I I I I , I I I .- I I I 1 1 ; : : , : ,-"", I I I,., ,,,,, --, d, ,-, "l l! 1
""' -, - 1 11 ,ii ,;,, 11, i I- ,tF nr- ,,, t , , I I e I I 1, I I 11 11 I Z, I'll, I I I'll .. .... F!, n; I,,
I, 1 "'t , ,- "' 1 11 i., Z, i ,,, '"', ,,,, ii f I I -1 I I - , , .- , I I I I I ,. I rl if, ""'did(, ',I
I 1 7 I I I I I 11 I I I 11 I I I I I , '11., % '. "t
"I ) ,_.Ili ,11 1 1,,!,,f, ,,I, 1', ,I,,. 1, .i'! ,i--!, 1 'I ,It ,,, 1,-- 7-g", -1117 I I I I I I I I I i I 11 11 'I I 1, ,% I I I i I 1111 -111 I I 1 'Il 11 "I 11 11
I I .1 , ,,, t'l-I, It,
, ,,,,,,I,,,, d" -- ,i ini.-, 11 11 : I il- ti-I I, P, -- 7 V. z I "I "I I -1. I -1-1 :- " I - i I , -, 1 I 11
i I I : "", ,_ , f I - x I
', A t ; ,, , ,,,,, ,,t ) ii ,! ,,,,It A I g, I- i,,! i0111 4l, i .", , I 'e I I 11 I I I I T , \ 'll, ll, -i ,,, 't"', ,, ,,, r"i I,
t , 4 ; I I i I I - -, i - I , I i , I "I I I I I i I I , I i "Ir, VII "'In", 11 I- ,,, 'j, ,I ), ct-'e- '-g, n,"l ,a, I , ,, Z --- , ,7 %1", ,, I ,It, '131 l
"mell 1;, l, n,,R,!6n tie P'll", 11 t,"'. -- -, I - ",_ i, -1 I I I ,I I -'. r I ,"', ritl t, (" t
G,- 1 Ug's. 11 11111 1%1112II71,11 , lt ,m ,I, _entr- . 1-il?- 1, "'I,' t lpr, ', l :,, I ,- ii -, ' -- ,' -11 _- t r, I I 7 ilz ;_ -111, I l I ", ",I, 4 !"',', ,7,1 r I I -,
11 I I "' : t -- i-. : i:, I t ,, ,,, _n,,j "__ r1gli, ,I 1 ill P..-"lt1 ir,' 't, 'I ,lii- : Sf, -m- ", _i I i il I i ,, j I
I" I'll C, Z.- 2 , r ., I ,4 ,": 11 I -1, -Ir r I i".'':, 2 1 ", r---, - 11 ', ,,I, I 51 -1 ;o, I~ ,I, 11 Nf , i iI j "ga I- d, ,ldl, --'-,,,1, ,, ,,,
1, bv, I.- ma fr,,zi enjauj3dii -ontTa I- tl, Rtn C,!, I -, vc nv, tr i ,I ",., ; 1, 1, ", : A %- -, tl , 1, , l F- -A 1:, 6nicD lo.'a ,,, Q, ti ,
e 11 11 I -1 ". I j I ...... -- ,, -, I , ,, I , ,I 'i I t!'. ,,
d'i I- O'g"t,,, en .... "'I "' i do, Aoit t" -_- l i 'I, M ', ,11 11
,I ,:,,tab,,, llpi, ,46, I: 11 r t, I ,I ki_- , ,
"; "J"', ( "l.",fl' 'I -,- -, af, I I .- ,; ;,- , i t :I C , a 2 t: 11 ( r" I il I I i I I I I I I ", 'Il ', F, 7" d" ,I-li-dA v 6utila q,,e duro doc ,,, ,., "" ,gr, ln ,I q : I I , I I I ,,, I 11 7, t : -, I I 1. 11 I 'I d-11 I ,I I
iI, i I I : , *,, ,, ,,, 1 'N ", 11 I l ''et, ,", 1 ,r,- e, ,,- I ,,:,,
1 V I I I I 1, I I c I '. I,, , ,,, 'I , I I ')
"Ill: ,,, t ji) G cant- I I g, 1 ,- t: !I il, I il 11 1 C :1 -, Tt-' I,, i r jt., I 1:1 I ,, ;i I*t 11 I PQ ,.ti,, '111,P I,, I',-, A
I I ,. I ,
r'. Ill tI tl ,gant, I,, 6n,,- n-", (I , tIi I ": UI;-lllt ., _-ten- -, I -, I ; _" I I, I
I I I , . I 1. ,, 11 ., , "" r 1, '1 l ,, I I I I I , fil I ,!. i 1. I I ,,,,,,,,!, I ,,I t- I,))- ill, j" ilt ,I
Fol:i AlitI r"'I"'Ill." fi ", i "t, I I I i
:,L lAg, -, :, ... I -, : 7
f", ,,,,, 1-til"t, f", ,,, ,,, ,-- 'i, , -I, r i_ ,, i l"I'll- ,,"'l ,,I, i,-,, ,_r, I I I I I I I I I I 1 i % , : 1 : I ,, , i I ', III, q-ti'd, ,' 0 'll
I ,,, ,,, W I I %, ''
11 I, I I I : 1-tll 1\trl- ,f 1 ,l -, : I I I I I I I I 1.11 I I 11 11" 1:, t I ; I I 1 ,.,i t I I"I"
f, 'I'll 1111"culti, .dl,,i -;6 I I _- 5 , I I'll I 1-1 I I , I 11 ill,", I
-11 I I I I ,, I I l l
'I,, I" I, li i , ,, i ,,,, I ,
,, "", ,,,, 1, ", """ t'6 -_ 11- C, T , - I I I I -, ', "I I I I "I I I I I I I U "'t"'', i '',
I I I'll, Iln I N. V111, X.Ot, llilil- ,,I I,, lI, I'll, I I ", 9 % i -, I 11 I I -1 I I I ,. I 1 " : "'I l I I'll i, I I I I e 11 I I I I I ,.I I ,I I I 11 ,, ,,, I ,,;, I I 1 I " ,, I
t_ lr I I ij 11 I I C It ,l ri" ,
I, i ,I, Aiiiil,", 'i'l-l' 111, ;.-,, 'lli; I I I 1- ". ; I I H- I I 1, ; I : _' : I 'c" F, i z ,,_ ",
11 I',- .41", ft li" !, v- I 'i, i !, Fil, 11 I 4 g I I : I - i I I i: 1, I I I'll Al
I, t,- bil v,,,i , ", 2, "I I ", I .1 I I I 1,
,,, , 1, "I I I I I I I I 11 I I 11 I I I 11 , I I -1 I I'll I I "" "". --, : 'Il l 'r' FrlIi-, -3-i"I", _lI___ , I ,11 -1 I "I 11-1t, 11 I I I '' 11 I I I 11 I I- -, , , ,, 'P 'I, , - I I 11 I -11 t ,i "I
,I I 1, I ,I 1,1-r ,
11 I I I I i,
,,I t-, I -n fi;;U T,-t i,- *-t,,I z i -:i ,l-, Ii ,, ,,, ,,, : - I I I I I 1. 11 11.1 I 7 I I I I 1 I , r 11 I I 111, i 01-
i ,,, i I I I I 11 I - I I I I -1, I I I I I I I I, tt ': -, iL ;, , w l" I ,l' i
1, , cr N*46- 1 Th" ,I rt." 1-,- t, 1 , l I 'g, ,
l, atiil -- Itz, llilrllr f ,,,-, I I I , I'll ", , I "! I I I I I I'li, I I I (I i I ll", l. t
,,I ti l I _n I I -_ I I I 'l;r*,tnl. W vIan j afw" lin Imilci t ,111 11,1-'-,i ,, 1,Il Roiini! ; ,, 1 ,11 ',; '-:-, I I I I I I In, I 11 I ,., ,, I ,I, 11 I il 1z, 1, I ,, :,, Hn, i t_ I7, _- ,,,, , i", .,l ,,,,,,, y P, ,l tt "',I y tIll, Q
-Ia, inn, Alg ,n- ,- pt.b- "J, "I ,L pltcl- -, z I I 1 ., t,;,
I -. "li",-', ,, l, -, -; 1, z I I I I I , 1i , I ,I ... l__'I
,-ti-i li, ", i,,,,- ,,, I I I l"i , , "I'll ,,,, -1 I -- - __ ___ __ ___ ___ _,___ __ ___ :-"i'
t,,- 'll, ciltrIlt- r"I", 1 o: til-, ,, l ,, ,!"" I n "t ;:l t I I ,- , -- -- ---- -
'att, I .. B 'I J,,; q-1 ,I I ., t', ""int,"to I"j" diritl- Ot", t r, lll li' I' ,,,,-", %i I -t., ,
Pill" ,, 11 11- 1 l, lll, ', l, 7- l-, I I I I I I
i , : if ,.,z i, I I I I 11
,: ,I !;,I ..... .. i -,, i, m I t%:". "! :; 1 l, ,,,.,,;Ii , 1 -l i5-1 ,_ 1 ') i I I I I I I
I' 1,1 ,, 11) l;"dl: '"' "' ,, 'I'll, ,,, ""t;""'': 'i I i- I 11 A
I l ,I ttli !,Ilfiln_ K ,i,- I'-- MARAVILLAS DE ESPA
"j- l'r-- tI 'I-!llllil--, t- tl -1 '' RI- 111 ,I, l" g iiit'):r 11 ''Ill I 11 -_ --" 1, , I , i VEASE mis SPORT5l -z ii-_ - ---- 7 -_
11 I .", 11 IlliM, "ll"ll, q- ,I ,.,,- t, I
-?,--: -1- 1 I --, A_ ll I z I ,. I -_ - -t-- I l) t"', 1 -- 1 - --, -- "" I I I !-- -- ---- - - -2 I I pipnz VEINTICUATPO - -_ z _--_ -_7
i "", F, z I I I _, '---- tm - L
o I I I I - - I I I -11 1 _:
1'ioi% P ', 1, C A I l l v I, I ') 1 ", I ; """, -,' ________7__ -_ -- --- -- -- -, , f) ...... r , I I I I I I I I -, I -_
I', 1 ",__ 'I, I, "" ", , I , l, i Ii, I ., 1 I I "I I- I i, I I I I I - --, V i 11 11 I I I -_ -- -- --- ,__7 7 _:_ ,_ _Ill 1 ,iv f- ,,, ,,,I ,i ,, " , t, I , 11, 1' -j, .1, ,,,, ,,I!,, 11 1-11 -, I 11 I 11111111- -1 11 I I'll "I'll, -__ 11 1, 'l- ____ __ __ 1=
1 , i" ), I 1, ,
11 ...... ," ,I I,,, ,,, ", ", ,,,, f , c, ,,, - z __ - __ - z;;
"I'll", r-i-i -11II-;', t I , ,'I gt F" 'i 1 ,, T', ,, ,; " l ,,, :, I I I I I I - - __ 1. 7 -
-l- 11-1,1"t, (T p-j-, i ,, 1 -il e ,t -I I& F, 1- ln,,, ,I , - _, I I I- I lli-i I . - ^__ __ I ---
I 1 l, r 7' - =
l"r I-' H'I I-1-1 ,, -, t lr,, i c ,lm V ,, I I I -1 - =_I l" I'll ,< ill 4,)-,l, ,,, ,, r ,'i"', -1 , i 'i
,t h'- 0 ,,It quil, 1 "i-l- I __ -- --
1, 1 11 : I -- I --- : _-7
ll B''t-fi. ,;", 1, l,- tI,- ,!),I1 ,,li"(" I 11, LA P IZ A R R A _'i __Z=- __ ___,__1- I __ I I ___ ___. ==
___- -I ----------- --- - --'I'll -111111-1-111 a io 1E IL C I ___ Zpg
: j 11 I 1, 11 __
_ - 7=___nl 7, -, I I I- __Perdili Pist6n at reaparecer anoche v 11ov uelvc ,-,--, ,"7-,-, -- - M, I -, __,_ t -, --
I~ __ : _- -1 ___ _== -:-
___ II 1 1'16- 11%ilAIx __ I I :-- %
-1 - _lf I, __ = _, I 0 % I - --la cacha- del Gvierim el criollo Carlos Quin ta na _-
11 - = -,-I .- ,
__ ___f I I 11. I 11 I I I 11 --- ____:-1-t'It ,, i ,,, t" ti, 1, ,,, I tit,-, 1.% -, -1 1, I I I I I- __- :wl l : I I 111-1- I 11
1 "" I ''i" I - - _iia _,A ', r : -, !; 1, I 1 11 -,
I *' I "'' __ ; _n I n", 'A Z 11- 1 - __
I I k _,,,,, ,,,, 7i ,:, I,* '_ t ": i'l ) I i ,
I -
I ', I 7; 1 ", : 1, =:
I- t'. I i 141, I t- , '-' o% " :, ,;" I I I I I 1, 11 -__s
111t1-:' l1i ; i "Il ,: -o :, l," !,I_ ,, ,,. I ,,,, , , c, z, I I I I I I I I 'I, I -I f ,, i I I - I
I ,.- L I ", "': I_,, ii" , ,!,), I I I'll z I I I : I I I .1 I I I -
, I 1 " I ", l I 11 , I I I i ,, I ____ , I , I ; I I I~
-, I ,, N , , , '? --:7;I' c V ? I I I I I I ,-I I I -, _L__ t
Ii I,, -!-- I l, I I I ,_ I -- A I,
A -,f ill"', I- t' I -' P-il"', 'ill I, :z-,--7 't ,,,I
: ,,il 1 1'1: lll ,_ ,,, i 1- 1 ,I ",I ", I, ; " ,, ,, , I I I I, ,1,7
1 t I I l1l"'i I It li ,-, -, ", Y, II n, I I I : I --- .""', ,
I , ,,, ', ," , ," i I I 11-1 I : 11 11 11 I z __ ,- II --- ,.=
I ..... , li , i , I M '" "', ,,, , ,. I I I I I I 1, ) I I, ---
I 1 I -11 I,--,---- - - 'r, I 11 I I 11
'I ,I; -, , -_ 1 4_ _-_ :
) ', I 11 I I I 1. "I
iIi 0 , I I t i", i, "I I I I e I 1i I 1 1 I" - ",
11_*11; ANTONIO PRIO HARA 1 :"'-!' '_ ", ", _,, I Fr- OR
,, I ", ,, ,,,:4 .l !'"', ", I I I I I Ill, 111'r 111P A 11 I __ ____ i DA D
11 I -1
-, , ., ': , I I I , -'it I ;111,, I I I -1 - ,
I__, "I 11_ li "', LA PRiMERA - -, __ I I- --1-- __ __% "I ; --__-- Iff ,- ,-1 J / --__ __ pt- 44- __11 --- 1! I, tI- ::- -_ 7- 4- -, __DFmURDff0_w i '! 7: .t _11--- '---- f ,- ,,- - "I lt _,_7_1'1__ '11&" -11 __7___ __, I
:- F, '. I . 1W 11; 4 --- - I I 1 1 1 I
.- 11 z l
It A R I I I 1 I
", 11 k, ll F, I I , I lit , ,, I, I W til ,,, "-, d, I I I I i I I 1, I -, _- Z t" I I ...
[ ll"gIt" -3 -- ,,, 't : 1 1-It i ', I I I ; ,,, "), , I I i" e, F 7 i"A-1 ", ', I-, F, 11, .Izl- --- I --- I, ti, lI, ** ', -.7 I I I ----. 'I I
I 1- ,,, 0, I", D'P.--i., 6 I l', """I" 1 1 1 i I : 1- B I I - -_,_ i ,
__ 'k IIIIii'l- z 'I : : ; i 7r - - I ,
"i't, ,,,Ii 1- 1 I l lj,, -,' I ,,, ,4 -,
T !, t "ItIh I'l-II.-I I -- !, I : S , 1,
;11 "." ,,-,I! ,oil- Il't ", :- ,. 1 1 ,,' I 1, I N 1 , , t ,, ,, I I t ,
11 v"Ir 171 V i Itt- ", t , , , 1 1, ,, I t I .l ,,,, I lill I % __ 11 11 1, % --1 ,,I ,'_ __ - e
1111i I 2L__ I
'! I 1 4 t : I I "I 11 I I I I z _7,
ll ", 1 I 1, I I I I - ? J(14
I ,,, I ,,,I, ,, 1 , ,""ll" ,i I I I , I 11 I I I 1. 'l -- 1: -1
""I 'l ,:'l- 11 I I I 11; I I I I 11 11 - , I I I ,, ,z// ,
H, I'll. n , , I , I I I I I I _7
-, i 1 I I I - __ __ -, --- .. 11
__ I I -11 I i 11 I : ',I z , -7 - *
,.I It, I I "' - I -1 1) r, x I I I I I I ,
I 1'_i1hI clI d'', 'e c, I ", "c", t __ : tz I FP ON Itit P' _-'_- -K 9 il l ,:- r , '-
-11F tl--I fi-- r I I 11 .
--,', lrll r 11 "ll
r P u" bantti, d, ,"l, "I lj -I,!;- I-,- in 1 , "I I I , 1, "I C I "i I ,, ,- [- ,, f- I . : 1 r I
-1l", -,- ,,'- -- -- ,',_,,, ,'I"., I I ,,, P11lI11llII111 11 r"11(111\ Ill, I'll- I ft 9j, --- _.
,,: -- ,, ;tt*-,, 1, 1, r-l- "-, I- -lti t , I (I'l- f'r A- I I ___ I
It, 't-uctri, -:, ,,,,,,, --111l' l 1:
A R I E R I ,,-h,' jzssti eg I , Il -- : ,, -11 I'll I, I I i, I -, i I ,,, 1I; 11, I 1 o 1tv, I
:_ 1 h I ,, .Ifopp, NI".-- , 1 - ,
G" 6 4mv. l-1Iz11 ""i4-,li,1.. "' "I'll? I I 11 'i i It Foo, P R mll Ii- i" 1"'I
f,"iI 111i "'L ll,
q- _t na 1c4 hi- ft :;, :,, ; ,, It- ,I I Q1 l lli, I : M112 ,- M--- I ll w j
11 b moolowt., t-d'Entes, id"It i -1l, -", I 11"
I A I* fol I I P"., dvj:- *i -- eiI I,, It- '-p-l -I", d'tiij I
"'I'l-!", q ,, t, :"
f"' 'I i I I I
II, sp,,,;-I., h. pir--d. ,-t, ,il -- !, --l-, ,, I .
r'llt vr-os "m6mlc- Ls ,11in nO p-di, ""'I ii "I"': m lir?"Jow 4d
T, 'II", "l- r" ,-l I'- ,, "ll;
P- tilt,",t" ", ,,* I I
__ ,Y o4'.b.- P- I., ,-t- 10 Pet QuIr 1. "Im, 1 ,, ,i, ,,I,,, Im a I I],,-,& I::c, %.1dri.,r- j _-)"i " --" "' 11' I I I I
amocrow" y I %inciliI on 611- I p feren.. haill 1_ ,, 1. ptli-_ i, ,-- ....... 9, : """, I
DIM O DE LA b&AMA fci,7 t. .I, ,in sim, Aw", 1- I ; f", 1"j
I ,
I
I I
11 I .
r I I I ----,
I

ASO CXVII S P 0 R T S I)I\Rl() Of LA MARINA 1+ Of U 1110 0[ P 0 R T S [)IP PAP, F,
-- - - --------- ----- ------------- .... .......ANUNCIA]POPS YK]RASCHI Y R11A IIARNFA PARA 11T,11114,J) 1) E ESTA TA Al
(Yanando el juepp de esia farde, los N. Y. Yankccs S C 0 R E


Wxw 70f jv,
obtendrall S11 duod vilno campeonato mundial co I I I I
H I, A I, V, H, A. E.

Fit It fiesta dc ci, oi; Mul- d, Ainhattan 1- jaron terccra victorld en rl
Bobb,, Br,-n tu, uno lot h foric nd, c unbic dcl mucntro encenifit ado over n Eblorts Fi ld' Tod,, fu una hesta d, katcIicloreF, Lo, ankms bataron ditz ho, lo, Dodgcr, fino
0 1" '1", I- mimo 1- k3le, jguei,, rdtn triunfci Com ntarjo del ncticntro
Fr I F I D, 1 1 N N I
Por BOB CONSIDINE, de It INS Ii4
S IN S I
P, li ;, .t- d, i'd (I tl i iI

h
pa
nel 13', -1:
'Ih-W, P I d,
I it H",
it A eI i 10I 11,,e hitbl p1I1dI, e
cezt,,
ri"I"Id 0 t d, qu v tn anm i"i 11
6 ,nd, -,,
it
dl, -,n del
pt, fa

4t1- 4 1 V-'I, lit
4AL


I le S" 1i

;van fi-la m:111:111II vil

Ago Cam 'nriia to- at hert,top d,, 1 Vioktrs Phil Rm-t,,, d pel he- ptt" eni ),.A:t a 1,, t-- ball, P,, li,, It-, 1. d-h.
il't-14--t, 1. J.K.dl, j-i, .1

so acab6o'1: 1 G A R R 0 S


no se sclem

SCORE TABULhDO DE LOS CUATRO DESAFIOS

/4

con los moderns


,pc-n ta 10 n e 5


a
qve ahora t eren lo on a n,6qISNUGTEXW
A


OCESO UPMA NI,C, P"I, a//to calid.d dti 'ii nl
1: -7
0P I T I N G KLI ILIga ----We i I


4

N,
'vrw r (IRK [Ax. Amerinn. jr liL _I ab, S. Hi G. P. AR!ynold 2 1 12A 1 2 ii
2 9 A. I (bill,
R. _j, I a a F I Z, 1 11
of I ocj r -,c
le" 18 4 itz.-iNgIoUniversal
1, 1 1, 1 11 4 11 0 i VORK 'Lig. 0 1 lt 1 0 it (1 4 it
Y- 4 t, A 11 1 ,- 0,11bf,
R-


--- DW, A \ F", i j- 5 p 0 R I S DIA R10 DE, LA WJNA. DONIIY' R 1) DE 0011 i' DF, 1 149 qPOPTS ANO (_vVIl

Mup
TSON HAN PUNSENCIA00 IW JUFAWJI,
202,91-99 11, AS .. .....


DETALIES ;D______--'1 DiCe. (:ampanclla que Nem-Dc- s Amate u rs
Li
E E 01)At w (- *Aaha con iv Ia en Lt bol.
ariami lean,
Ni
1, U11 'Ail, fit" e T basket ball a trek
fir lit Ain rira Central 1"d I
P- STEVE SNILFR dc PKI ',SA UNMAv
realce y eleg i a Su
personafidad
usando bit f i,ht H-1 d, T- j.-f,1t f"t, I

I J1,A60 DE AYE INHIF116 POIR IN111116

cuando
vaya a
Comprarlo
pida un:M A LL 0 R "1" 1 Y ANUNCIESE EN
EL aDIARIO DE LA MARINAb 'S. ..-dad Y hgere- --l b
p, -esc abricac 6n Phafelf exclusive de MALLO'Ry EX,
usted d,,A -t- qu. 1 nl
me" sombrero de ca or
Cuegi I L. cul 'LiA
STIRSU100AC, EXCLUSIVOS P*AA CUtA p a r a
FS ESE Y CIA., S. on C. PAR EST A
REVILLAGIGEDO 57 HADANA
+ FINA ROPA do
CABALLEROS
4ncluyendo
T R A J E.S SACOS SPORTS
Y
n n
DIREC70S DEL FABRI&NTE A USTED

-t6n Jai-Alai ranguardia en estilo y
'a sled apreciar& Ics preclos
-,ncenlernente hajos de la ro-pa que represents mayor va e ero itnveTtdo en cad ,F MIAMI, an el 75 E, Flaglei reef. i
En TAMPA, an el 513 Franklin Street. En NUEVA ORLEANS, an el 924 Canal Street.
LOS DETATLISTAS EN FIOPA MAS GRANDEST DEL SUR

J N A R F-2 E
'WAS RAL '90' I M 0s A 3 s


RE=
t
ESTA p R
STA
e pcada TOME
d -a
.......... Bu ser L
dts- DURANTE-Citt orAS-: ;u 6 .,C,5e, -trprr Z, 1.
A) sexto dic
it, A' d,.
trate d tomor uno va r za dulce
DIERA'4T"' O- or' dtr EXIDE! EXIDE It, o e d. 0_.r no
u,,.cd Ud seguird prefiriando
*I sob*, distinfiva o b.'
ipido do
'T
d.
a U 5 W
ecorloauDWEISIR d, ,.T 0 a-,-dJ


ic"ado 4's Extol arrama I
S A 9 E B I R
Unleos distribuidares' DISTRIBUIDORA MONTE' RO OX 3, S. A. L ReIna No- I Habana A-24U
S- LA- N. 165 11.h. .A140 CX-VII S P 0 R T S DIARIO DE LA MARINA.-I)OMIN(10, 9,DE OCTURE DL 194rY SPORTS P," I' A tT 1', f I I N AeMRSi HAS1bV7E4LL DISPUESTA -A, WEPETIR C.ONTRA SLAVER Y SHOT, OIN Ei,, HOY ........ ..... . .. ......... ....


ave derrot' a un notable irrupo tie j6) vnv [S E L E C C 1 0 N E S IZOu 0
1 1 VO

rRimyrtA sprinters.' ]a 61tima carrera del protyrama aver
r %etrr rio de ]a efiora de Moline ofir-, una acalomda dmottaiien rlra m-, prim Mor 11. l
D= er
en el tirmino de do, afim R,-,i- 'lemr-t, at Ft. An" mI, M, ;,1
i"
G S" iI
A Por MAYITO,,
GV%1,A CA.RkkA, j- 1 12
kars tjewplare dc ", a.- y nis". I
CLFWNJ_ ORPHAN, i.ST'A' Aty Fi-t
,ns iiiiC-t
T-bj- '0,remrI, J.ci, Ai- G-! P1 C,
TFR(,.RA (ARRERA V---,,,I,, nf. "a',
ParA ejernplarea dr tre 'I
Ti..'hy C
F"'Iev
CTARTA CARRURA. ... .... rt, 3
Para iijerripjal. 4, tr11 i,
C OR01 f LA: I I I
C ... ria Ij
.m.iticer
Sil-, Slw:g
T.mh On rA
QuINTA '(A iieRA,
dr, i ahm mA." I
PilA f K I RA 911(-,
"W"O

P!,
As 'a.T. Fi
SEPTIisl %KKKKA
de t- y .., -i : P0 11111I,, 5 m ',, VA I A f1l N T AiA
0 Pat
igh Dcli,5--r, Om A,
F a$t, QtIg
'v Se y I lit I n c I s U l DIARIO DE LA MARINA Gran entusinsino ha desperfada
... ..... .

la justa cidis,,- de mahana

E5 grand,
t., d. -mb" d/17
di,


............
P.rq' -----

it"r A P. di la P
P", J

Ases -diCi,!113,13D, Raf.ri D,;-, y T
b-, _rtifinla. il a X
e,
"it. Pat. --t- -,ft
M36211 10 do Ortubre, d.rwd 1. A-riiii. d,
F.rquri.
W., 11-Pet-,- -c
11111 plit I'6;,g M,
y r.d.n.Td
seran dmad s p- el d, ii.
A,

aigiine- V ,
-to 7 sucv"fontio...............


Bu con
AA 10

x It

A01'Ole


w mas... Toidavis m4 Muchos mis premias sique

#17
Jancio CANADA DAY a tui;


Trcs prcndas'ae I Dia a die Ifegan a tus oficimis grin tantidid de felices
polfeJo'e, Je vales canje,161v pot U" Valioso Pfeniia.
-Imprexinditte,
4,1. AnA kn
ut'i hara En fits composii:,6n Ptje apfecia'It c6irio se cumplir
zf ,mt /doii process, de to cuot pueden da, Ii loi

sensacidn en propicis ,orsumidotej de ptoductos CANADA DhY y 101

nuestro mundo obtienem, itmtnalmente, viiije% a-Mia.milcon 1040s las gastos pagados, a,
e 0a z
y uited no debt quedstse tin su pperrito I Siga con. surn6em8o products CANADA DRY y buique su vale,,

jrvantamdo el corcho interior, de to$ tapal,

Recueric qui It esperaft Otto PONTIAC 1949,

Otto Refrigeiaclor CROSLEY Shelvadotj Biciclaitas . ...... ............

NIAGARA; Radios CROSLEY Jr Mesa y Gabirtiet,

Electos de Sport de to CASA VASSALLQ y

clones de libros de SAL GARI. Si seiiod Codadia mis y mis chaps CANADA DRY con prerinost
. ...................

41"n

alzado df, 5pc ,, ........... --Importados. Ii6 105 Ultimos aporfes de la Sin letras ni complic#ciones... CANADA DRY Regala millions
,7
...... ....... -- ----- p % "A ii S p u r
top-,% .. 1 i #. .. 7
Busque su premio en las ra Cola
Rn -,: l -109pr

Gqseosade' i !"ro
........ ------

PAGINA VEINTIIX)S DIARIO DE LA MARI I Ni -DOMINGO. 9 DE OC11JBRE DE 1949 ASO CXV11


Integrado el. profesorado del 1 Regresso Ao es de utifitht, pfiblica, dicen, IN't) t i c i a s jita coustituido unn deleg(tew"n
A:111. P, d, Merili
rutils el Centro de Depend' Centro de Cullut-a Re la Excuelits de A rates eril. pro yef -Iol d v e. r S a S
A
i, , I I I del it ig Cow-Ptorali #%it Millsi
Migif stfictillic fill I'll prispiefurift flet inintieble exiiii-ty4i
Mererd en bovior li Arkiderfle, aleg(trieltis que el rfrli Ifilf Pa, tie sieto btaiiiitwal.
1110 Stir tie hk virgen #14-1 Villir Lw% discisrlog
Sei Nticiosial Opeti Ra(l]
DY LA VillDA CIVIL hi-olud Miter.
Por Athe 4 FSPAIROLA
Por Juan Llniliw F, (1, P m-a 1 611 '"i Pt CAn ido roti
----------- t Wg"Id
A wi
P
1 011


fi, -,
z_ f
Pa, de
sor ti
1. j
I"wra 1,
Mi
"I is it,
t'j
M.'al
Sanforal

'8 'I A
de Prtl
F4 P,
is I I III fol. w .iffogpill,


it,


V lrgen del rilar
So6edid, Alitit_ A. 'W
r 'eF
p. . All a z
eridia, o, 'aik 2 ,
gi '. eri, la de 'i 1 I I k1alizatiflip el bilsto
dI Pit.,,
A e h,,a Ile Oft-erili t -p6iu Arenal
C.
1. di"i,""i" d a) Oi-g-e. ty. ori, w,A, r'l it I I I _1l, par. MvI I d. d lf, d t a Mr Irf h,- T-a,,,,P J-, M.irllie,
La,,," rt 1. Virge. del Pilal, ,a- ra" ,
d, Esparta Mlir in"r NIljae,. N willia
El "g I --erl st,- -g. del
It., de Ill Virg- dO Piia, co'argo d 1-rltllk -id-Iiit h., plllaioi Xr,
Ca. dir-r' 6 eh- p-id-te proI. S-i dad A '. gonesil di, ,ri le.. efi. de Feirr,-. do I~ I-, Is I.ctalridad.
--'i ouilce- d,, 1- d,,Pll.ad*, p-q0, i-- -H1 -ple, W-del arltulam 6 di, Ia,) di rlii 't M-11
g l 'all Is ,LWA delegaciort.
S -- de Peno, T-11 11
it :41111 it niiiiiii
;wii de 1,, li.,. de ,do el liogirilirtl 6,i
d 1. 4' _011". P"i"'A delfulli al iflMrAl
f, r I C53D i w
1do
.ri a, ef"urala mr 1. Par F M, ji,,l -isdel Ari;el Clolodi. 1. Nil- dv C-t I '- t , F"Peeialin X.
Mu Il Ii ft,,milorl. rill, N rr rlil 16"gadti, r Ii
or li pti- f-d.d.ra I. ).,li M,
I no, y timi- rtip"'.
tax U.ioli de La Rabani I, Jfli,, d, 1417 d I faliti au", Po- 4e leia,
Ctirioijc, Mio-ali- de,, Ill A~ W 1.
wr I 1. p.lanx. fi,
dv,C.bA It-li Cmii dii, C.bil_ dii Depindiplto, RoIbO. it, Will- (, I- "",I M CRIBASE Y ANUNCI
1w" r, I I 11 j
Uri q- I ,
ov, roskOrst. 41"".- _'g,, I. so Iiiii
pu, ,t1lJwfit,-ia da, wili, 1., 1: ri, y 0., t"to" 0-di P., pa4". EL DIARIO DE LA MARINA, Felicita gran entii
oz
- ----- -tip diplonifidee, V"l t, A 1 1d, A-~

-iii V,
a- a de l- a e,
-O'li a


Ilo Gf, ,, a, "-t g"del 22 1 IF-d., an q- ii, ;iiis. N 7 t.Ma de P.Ie j n

Hit- d'! 1. lit, fi;6 de--d" P,,e
p p; a
It, jl 'ilillei
1-ilki di -rdi.l c.do cuema
Je
a "I ell 1. Q- lt --Io
del U S S 1[
fit'. Ittvici-,
l.ii.ivir
A
ollgllidii Ill, 1,
I J A
fita
Pli
;ew, n- ti
A
A, qt
A,
AS-, 1 tie
EI ptoi li-Geiied,l h-r d
Ir y de, loaIdid paii oi
ItIf i y D, Will M
G ALL EG 0 dad I d itn4i, d., -I. de Bei
'T R I I 7tawsoi. 'k-es.
a e p "lentsi Pai M.rtiIli to,


tat
TP
144 A
4.


a d, T 11
E. P. D,
F FOli C M 11)
E L S E A 0 A

MSI CAL IE7

CELESTINO BUSTO FERW,.1tq

quips H A T A L L I C I D 0
de Amplificac-on
Despoils do Wr 104 Sei SIC crormontols, 7 1- Raindici Papal.

Mli 'P mof ,n,-l Y teari Ls -if-ai 1) a rG Iglesias IN MMORIAM -id ,,j C -"Fnr- EI'Mano po tic 1 0, ,,n -tl :,I P y or, al
"suite *I ..bi.ril. i. PAZ, 1,661111 dot sistsials, fai do su omis!n
Nuottra iundattorls, y p4inti prisiddenta
lercer Pi..,
t1iiq0ticrail q.. rai pofai ontindimii ar I i d
lag i9losia'. El ari 41. par Piet. a. Iii fili 9. jaria Teresa lGard aM ontes
to. isal-po. do Aretal4lia. .. i.e..
c;6n PHIL I PS rli is. art de Giberga
cuellidai Paris cooseavar me", .#i item, of i : a] din 10 do Ochib: 0 d L 9 3 1 vda. d Blmto M- ,
'01 ch,4itis, p-pT. J. to. q.. 4.1 Ma-j B,,nto F-- d-t J-do do Duato. Antonio ... y_ 7
.. .......... .
pr A,fll= lill is ONALPL IF I A 1111Z, ftannv, P- Ion P=ii oco unerm Jj- J Capi Bodies,
Oficirsaw
66 i t: Ji, Is Li -I=
Dialicas Mana f EDInclo _VIORI V ploo U4094
Fit 6 2
In1cmilict v Benjuwedm 31- Plao, U-S241-
A O M 11 DIAHKI DK LA MAWNA -I)OMINW, (y 1 W4, I)[ 11N t i I

1111ft 111flitifestilf-i6t# (lift, rj
wole"4111)(1 cotltr(l 14 c#11101-l"S11111 6 & t(01 Ioj 1,11,po M 1AAN
61'A" I A K

S49.7s

A


MANUEL SANCHEZ"
op I", I-PAIJ-11 fif,
ELL
[L Oj V, MI
1,N I T"
v I'll 11 1 0 It V

EL FAM050 RELOJ USADO POR AVIAOOfIES, n'
AHORA VISPONtOLE PARA CIVILGS. ADOPTADOS PARA SUS ITINEPARIOS POn

C pci cuff, -1-,Icray

PLYWOOD j i"',

cabillas
son Yerdoderas joyo5PARA MUE&LES t


lo]-inda Garcia a ra
11? il A F

NNW

.... ....
M-. I Ell- 11--1, 1
Alocticiiin del 2 omilt- pr ,mifo,'

Alcalde por el
- ---- -----Cyrito tic Yaral TE1XFONCS;
SAN RAFAEL Y A AfSTAD %
y CABALL-ROF-8833
InNita A plickh, a '111c V e d a d o F U N-E B A L H 0 M E y F-8855
'Regale y Aciertel

Fn lodo moment. para U6. 0 ; un biliete
'La Esquina del Din,-ro- i, --,-rtczd0 po. practil-11
-n V ;P dc,
it
Precious especiales y serviclo
inmediato a revendedores A CO
N138- A,,ori L 5S.5 0
Manuel Padr'n Rodriguez

N-, "Al 1 I


CHAMPIONMAYARI MINING CO. Predilecta Jel Mundo Nuestro Presidente.
E L SENOR
HUGO GUTMANN
FaHe66 on la ciudad de Nueva York (E. U, A.) el dia 4 del cornente mes, su entierro se llevar6 a effect en la ciudad.de--,,,,, Zurich, Suiza, el dia 12 del presented mos.WALTUR KHRMCH. DR, BFINF CABALLER&


------ - --G R A N 17 y H, Vedado.
F U N E R A R I A F U'RH A N DEZ Telfs.: F-5054 F-96B
Sunluowat, pri afh,. Varipwo vxrfuw) para 1w; famih A'. I 1 lwi- kill tigoa 1; "'.14110ita por .11 -,iedad vt-N iri ,.
I I 1 1 I
I I
PAGINA %EINTICUATRO I I I MARIO DE I A MARINA., W MINGO, 1) PE WJUBRE DF 1049 1 1 ANO CXVII
I
I .
,
'Ittici,(iPrtig(igigani I I I alaron los Dod(yers im recimIjAmiticios CLASIVICAWYS de ULTIMA HOKA
I p t ----- --
contra elemcnios anticorministasi ------- ----,,--, .... ...... ---", -------- ,------- - --- ---- -- "------- -------- --, I hera de Cuba de Scric Mmidial vii cl sex[() acto PROYESIONALES REPATIACTONES i V E N T A S
Sip" orl I jfjd() A 11 C a tit I Kim vrl Ift, f If, I ralpty is ,, tit) t I, It se l I-- -- -- I I
I AR0(,AP6S Y NOTARIM fZ W ERLES Y PRENDAS
1,,A dar(i -vdticaclt rt rmr,,1, ,,j,,jjjj1je,,j ,-1111110,11- I ,1,,,, ) A111i'll i( if,, t,-, 'I't, Indi-othl" $'It, -141 -It- 11- p"I"t ,11 .... -- 77 11 -1-1----- -1-1 ..... .. 4g 1-11 CASAA
I W'- ,, "' ;"Ilvt, 'I'I i,, d", 1,1I ,,1 1.wodot I jdl, [",;.At
ik \r; I""', ,,, ..... "u" """ -fu'i 11;,111.,- %-," 'I"% '11 I'll 11
,-!"" Itl 0 ;,,,t .. ... t, ", ,, ADM INISTRA ON -.11"11. I , ",-- -= ---- --'- -- ------, ,
( ,,!. ', ,,L I -rt- I rit$"JI A sh"ttom I .... .... r ,, D-, N- -mb,, r)'I"ll'i 0 RESTAURAMOS i
I "'I"I'"', -; ,,,,, -,- , :i, ("", I't'J'I'm., -!- -,
1',, 1 ,!,- "'"'t n1"-"- I I I 1'.1 ,- "', .
1, ,,,- !,,',, ,, ,, -,. , i--- ,',,,,, i, I DE BIENES k';, ii:,"': ""I ", ''
I 1; I :,,,,,, ": 111131 ,I' I 'If, , 1, I 1: I 111 11111- ,."i%"', !-- ', Por GRANTLAND RICE Por CARL LUNDQUIST, do, 14 PRENSA UNIDA I BVVETY Y NIIFAPfA ,1 I "I'l -- .. .
-, ,, f ,,., I I 10' '-- "'W" 4 [ !%!, LA M P A R A S I', t,
: 1, ", I, 3 1- ,'A, 11 I -', t - '. !-- It "In- I It ,- i, , R It: N A I D
1 ,, 11011filllt 11, I 1-11, (, -J-I- ""t, F
I ""i"", ,11 "- t, ; t, ,-.1 111 1 'Ili 1 "I i ', "' : I .... f t FtA III 164, TVL tV, A 'fl It I .fjt.. 0, -W I 11 I I 11 ----l 11-- -1 I
,, I 1 0 1 r tZ ,, 1, I I 1, li I 1,111 I 11 11 I 'i I ,, "', I;
I ,
I ",t" -'!, zl-d-, T f z , 0, ), ,,,,, ,, , ,, I 11-. I" ti I f -- t 61 11 I, I
11 1, I , r -1- 1 1 I ,,I, -, -, 't 'I -: : j 1'j ,,, -', 11 1114 1 I'll, 1, I Habana 2 ptas. 12,500
it I ,) -11 11 1,11 (I It", t ,,,, ,,,!,,, (1 -, 't ; -,- ( 111131D-20118 I it ", ;,, -,,,, IA,, ,,, 1 1111 "', 11 I it" t .tl"Tll, -g- Do, II"I'-1" ," r---- ,
-if"t,"'I", I- ........ ,;- ,,, ,,, ;;,t,-- -;! L ,-,',,I ,:" "!,,if!%
'"'';,-I", it)", I'v"t,", ,,,, i,:, , 'I'l Rt I j 1- '-r ... I", E",- r, ppitn, ,, Rental drt S121)
,, ,, -,,c' "'',", ", -, I -VIlt" I,,,f' I ,; I ,, d t!4-- I cl 'i, ,", "" S-; t .1 I 111'1-1 ,,, tt i""t ,i r MEDICINA- Dr,"'ril i LA T EA I 111111- I'll, ...... -- --'Pl d, gi-,tit, ,-),-, -, -d, ,!,- , -;'-I, 1 Y ,-- '; ,,, d 1. M" I, -11 --
i- P- t 1 1,dg- I, Ctiiit ,I,. ,,!,' ti,-hcd- d, I, !1 ""i 7:, ;., ,,,,,J- ," ,,, I 9 -, m o s
11I, ,,-,ti, -, -tiv- , ,,,- jr,, : ", I 'i 't, I 11 ", -1 111.11 1-, ,.I
it "' '10 ",
11 ", f 't"""It-1 11I.- I ,,,,, tj- z" DR, MESA HANIOS I - ,,,, ,, 1.11, 111 ', ,
--1,111" 1-107 ", 'h-::,,,, I I ", ",
P )i- f ,., t 'd, t "", I I f ...... I ;, f(: ,,
In (, ,,I-,I, ttj"', L", ,tt d, P I "t ,,, ,t,
11 - ; ,,- t "I I'll 1:- 1-i-1 11- "%'' I] '- i- 'it. 'k- , I I 1,i, (!! ,-- ",'. ""n t, , t ", I IN S
'A ,t"'- ;" f 11 T)'',-, ', 11 ,-, 1, ,", ,, -0 ,, ,, - I I "I --1 f ":': ,,,, """" 11 I ,,,, d c, );e 'k- F", A;, ;, I I I, -,,:,, ,,,, I : I 11
,, I -- ,,, I 11 ,,,, I ,I ,,t,,:, "i "", , "' "ft-,", r, "i I ( , ,,,,,i- f ,,,- d, Sf ,t, ""t "" F"', 't I _, I ", I'll I I "i I I t
,,,H,, ,! r 1 ,,,, 6 , , I tz ", I I ""
", fx'A 11 Ir, 11t, 111 I ", '- 1111'11 1, t" r .11, !.1, 1', "-, -, 11 I 1,ilt. N IQ U ELA M I
", fil !,.--, ,,tt-, ; 'h"t"t -,11- 11 t! ,, 1 "I -, ,- 1,tlt'-, 1, 1--ij ,i ,, fi %,%7',, -,' !I, I,11, !* '_I , -,,- 4', f-,t, ,,, A I , 1- ,, % 11 1;- 1- i ;, ;1 11',l ,7 -,!
it -, d, e-' 1-1 f, ,ij :;, I ", ", -t, "'w", ,, "", ; "i , I I
mt-,; -- t"', I- , !,' ", ,;, ,r ,t I Y, 1, ;1 Ult Tn' ",III, : I i ,, 1 ti "I
f, ]-III Grtwtm, I ,, -,, ;:i -' '- I IHABANA ISO. $25
I '. it"", "t, f , , "' 1- ,,, 1""", ,t I 'i, : I I -11, I 11 11- VI !", t :k-1:11 ", .1 I l 1 4 '000
'I'll, ,,, 2 I 11 1 5 I -, z ,,, ,,, i t", ,,, -.,, -,d- Orl -, t 11, 1 "I"I"i, 'i 'It % 1: , 1 I .1 Ir
,,,, i -,' , 11 Pit. de I 3' ,,, 0, , I I ', ',-" -:',A," , : 2 ('I ,,, i., 1 -,-,, 'rit,,ir, 121(f
"" erroi- i. c., ,,,,,,, I,,,, r r ,-I i I I I In i -.'- - 11, c -b m -q, qucda de It ,7 tri ,, , t ,i ", , ,1, -111 I 1 -- ,,,,I,, r"W f, ,,,, 9 CASAS -- ----- i C R 1 .. .... ":'. -- -1, ,
11 ,, ,, ,,,,,, t"', ; IS T A L E S '
2 ''I ,i- --r"t 1, r"- o, 11, -, ',,,'% 11, ",
-C,1,,, ? C.1, er- ) ,, t i ,, I - I" i ,.- -, -, t ,- I ,:1,"', I i r '' t '. "'--, ,,- t - -, 1- I I "I'll", ,
i ;- t 1,;m I,;ft, i- t ,,, ,,, ,,,, t, , , , , I ,,,, 11 1, I 1 ft" r, ,-'e- I, t, I ( ...... pr, CrIA I," % I, irl. ;,."" .,*- .
"'A -, 'TA irnp-- r, : '' i tP f, -, 't, ,:,r- ". -- 0 1, t11 I r 1-1- I, --- ,
60 "''II: F- ', "'!", 11 [t ... i A ,-- ,,, !I--,,,- : ... ..... -::", , I,, Ie 1- - I , -- "'t
"' I ,- : ft'l' 1.
n1r! t,1 ,.,I I , I 11 I 7 ,, ,
,,,, I : : t"-- :It 1 r I ---,j1-, . , 11 1- I "* "' V '-, "', 5 , ,
I, "I -- -Fi '111 ", I - I I I, 1, I I -, -,; 1 -111 f ,,, ,,,,, "I ,
"i),tt"i'l, t If %*,,I,, t" -rill; t F1",t((,1',;;, I 1- :, "", 1, I "t 1, ,, 11 ", -' Para Lam paras i;:: ,% I,,,, I
AllI'l-I "I ', It", -- "", --- "" ,- -'-- r, ,, ,,- 111 t!llli I ': ,,,:'-" ,,, i
I t I" ""' I i, 11, :,r, ",, ,- - , I "I "t-I 101
I 1-if I 11 I I I '- 0--, ", "I'll If nt" 'Gi"h-. PI
1111- 111 1 I-, r, I I ,,,,, 111 I 1- 1 ,;,, ,
I, ,, f- I, f, Fa-, I -, t I t, ,- , 10 tlylf I I Habana 3 Ptas. 28,000
"I I li, ,: S I 11 it ;1 , ,,, ,I,*,,,
d'i 1 ,, -, I I e celd iran hov 1-1 1?1 1, -111, I "t I I ,,, ,, I i 11 I , I" I I -1- e 'I 1 , I , R"it"n ",: ,N1,,-,;iI sl,ifi
,--, .,A, d, 1 -- t t ., 1 .1 'I'll : I-1-1.,11 d'! v, 1), ; 'i ,,, ,, I f -,,, :, ,' I
I k, :,'t "" , I 11 I I i cia, Interamericana
Ii 11 t -: qu,"", '. ,- ,-',:11 I I 1 I 111 -1, ,,,,, -- 11,11-- I I I 1. -1-
,:11-3 ,,,,, I -11- 111- ...... I--,---, 11 ---11 - -- 1, r ', ,:- I' I'll I 11 Irl. I I 11 11
-on", !'-,,1,!- , T i, - '- i t '' - I
-,: -;! ." i 0 ni I c I 0 S e i i ef ,': ""tt "': "' rt"' A , -11-- TT ?-- W-r"I'l r 111C , -, ,, -, I'll
,t -, v I "I'll, I ""' I^ *'- %,"", ,=iormam 1 ,, : ,- :t
I C , I i I I I I I I I I- -""--, , I .1.1 ,,
I -,- "'r, "". ,,,,, "" t'-- .......... ......
t, ,,tw,',-:',t, % ,, ,, t ,- f f, ,i, I tl ,Iv; I I #1 acto C ariheltt. I, I 11 11 I "", 1"' "'', -, I I
11 "", lit"l-i" -1, n.-', , , I I I ... t ... ... '.:', It,' .11 I I -- -,,-- -- -- ---"., I I -.
1 !:,"', I I I 'i" I I ,
--,I pt,-Ii,, I pa is a i i s t r i a c o : ", ' ", "" ,!"I, I li- 1 ---- -- I 111.11,11, I I 1111' i44 R0 105
,,: ,,, ,; ',I -, ,f [ "I" 'r, I M Iftzl t-t,- -ti "i t;'';, tifirecell m ah(m a '""", ,
I ,, 7-, --', 1 I'll, 1. I 11 j,"': 3 E , ,1 I I'll, I Of ,f, %)If IiIA)t Ofifl;
I I 1i:,;-'- ,, t
0 ,, "t., t, ""! ,,, , I 1,- ; --l 1: ,, ,,% -111 1:11,1.1" "I I I 7- ,
6", ... ..... "11'11 t I, "I I --1 1-1 III.- I -, i I I t I I.- , t- ,t 1, ,, ",
14- con"ificra p(thibic , 'i, -- '11, 11 I I I ol!W: 1. 11-111 I ,, -1, I ', 1 11 t, 11, '. ". -"---'"-'--'--- 1 VEDADO $28,000
,,,11,1,, O 11 [, it"n" -1- -1 I i- -l"I", --I 't mS U R A D IO 111 1111.,j- ;,, ,,tt"!- I it "I'l-, I ",,id--, P , h, A I,,,;,
'r;',',, 1,,,',," I I I -11. 11 fl, I I I I .
1; r ly r, -f r,- ...
F, -:I i- It", I .".. I. , , I
-, ,,, H"I'tt, d !-- 111W Ilarrall a NII, rojo-z -, !4 ,,,,!'* I [ I ,W",-, NPI 7;) ,,I, N 1 20 ,, I ": ,, ::: ": : % :-" ,
...... t"'t 1,111 ,1, ,, t I I t t il- I'll, 11 't .1 I-11- .1 I n-- -11 11-.- "I I -1, r I 11 11 11 , I 11 "
",I 1; ', z ," l-"u, -1- 1- r R O T 0 1"
1 I'- ,4,. f I ), I ( I i' ,,,
d, ;-,"'', t"'i"! I I 11 ", I
f, I ''I'd I. ;--, I 1.1 111 11 1, 1 I I 11 I t,- ----,-,-" ------- N'. I'ag", -pj--oijv ', , ""'. "':: ". ,
t ,, ,, I I'd-,"11", I ,-t I ": ,, ,,, 1 ,: I ,,
--, 11 ,*"""""," i',',, ""'"' "", r"t ,- :, t* "! '"', -,- c.- ;1-1 y,, "I'l -- t t1j, 111. 1 11, I I F : In 1 ,::- ,',' ,. 11 I -, : I ,- .r, 1, j A-g-', rrdnt I,,,, .-,if
t I, ... ... ,,, "' ", -, ,1 1.-,-z ,t ,-;" -, ;- -, 1 1, t , ,- f "", I I I ____ ,
,", ,,,,,AI, ,,, Ch, ,,, : .. ... .. :- tol i',,- ,,!.;-,,;t. "9.t 1; 11 -, t ,;", ,,* ,, I I I -- I
I", ,, 111-, t dt- ", , "'. .. I i 11 I I -1 I "' ; :I, -, 11 --1 I I I 0-- .1 -,
,,- I ;i --, ,I, 1 I I 1,
I-, I I" ,,jy-m .11 "' D ir', tJ 11. j- -_ --' r. I, .,
-It, i, fi" ,6 v, Ad, ,i, ',' f- t, c ,, -- I I" ", ---, ,-,, ,",,-,,, ,, """,* ""","",",O"', ,, -,,i 7 , -. r i l t, I t ,j ,, ,- ARROYO NARANJO
I I , 1, ,, -- ,.-, ,,, ,Bf 1. c,- t I I 1, "I I ,-itvt, ::111"m 11,4 .... bi.
I c- "c I "p ,,, 1, "it ', ." I -ni t I i COMPRO URGENTE so 1 ... 1 ... "' "'
-i, ;,Ii- 'i, ,--- .11' -1, I -1- tt r -1.111, , ", "I G"Itga, D't""'lina(k, Ifn
o--, It, P"', , I I t, -,A P tfi. , 1 : ,
,- n ,,,, 1, ,- I 1, I 1 -, r 'r I I , c 11-: Odw 86- -l"I'l-,
H,,,,h,,, ,1-1,I, 1 ,,J. I I ; : ", :, ,,,, '', ,-
I --r ,- ,* :, ':"- "
h h- d"',-Irl, ,,, 1,I,,,,t , 1, ', ,,,' -I "p-, q f-,m : 'j- I I 1 ,4,::,,, 1 it, 11 I I ; ,, 'i'; -111 r ,,! ", ,, 1 , ", 1 "! I ; ; 't F, Qu- Itt,, lk.phititi t 11, , ,
,,, t"',"I" )--, ,-It,- , , ', t r, t I _ ., t, f 1 ,- z 1, j I t , t I : :-, ,
-i -h, ,A'g- I, ina-i" 1:i, -,, ", .- f , p ---, I 1 -,,-! n I I 1, I . I- I I I I ti, Alri-dAr,, I r "
2 I !I P T: t I., , -- ,r--- 1 I It- I , I I "Ot. t. I, I-A CI it k I " I 1- 1. 'r t I ; I 11 I
I 11 -A I 11 Y I 1 P t, ,,, ,- -rr' ',! n- - I 'I : ,; I : I 1- I ,A I )1,. 1,
.& ,, mh ,A ., 1-11 I 't (JOOPERATI I I-- --1-- 11 -- 1-1 11-11-11- ,
P rop o n en un "' ,1 I',", ti ,, t ,' t', 'i" '-'," ',' fl, ".-:, ,- ; ,; ,, -,', I' n, I ,, i c- ,1 3 h.046,rti, P Ro
11 1,i -- , ,-r - -I'. I I- 11- 0-- ,I. I ,, IIN kM %W ; 1,, omf
I '1 tl Iii'll, 'It'., "", I t, ,- I *, I 'I '14 :1 d, ,, c- 1 1 "': I '. 11 I FWt1IfRNIAff\f:,
I f ,_ ff : I 1)
11 11 -' "" t ' I; "' ' f '- i 1- I .1, , I I m- : -, i ,, t", I , I -1." 'PI'A"tin 6pi6. 'I RA DJOJA FAA 1I W POI I I\O l I %'\'
,1-1- ,, ; i ,
"" ia- !-, -. I,- I I I 2 1 11
t :,', -- r ; M;t Af A FE 1,', hical par" ,iir -- id""t",
a rm isticio- -de ,,-,,' l, , l,, 1,1" '1 ,, i-- 1" T", t, t "; : I I i ,_ t I,_ 3, , "',,"i 9, ,,I 't" n ., '. I I I I . -- -,-,: I!, I I 1, I I -', rnt- h-i-;, P", )1-. f I I r, t II M, ,
IT- It ", 6 ;'-: A I ", I "I'llIt, It, ,, ,, , It- 11 11 I , I',", I 9 a I il3gf, I ,,,
i I 111 I i- 11 !, I --, .. I -, I 2 A ; 1
I t -1--, -'p, 'i : !" I i, I I I't I 'I 1 '' 11 I I, :',
It ,, I - ,--, I , 11 1 --- I . ................. 11 ....
arm as. atom icas I i ,, ; ,, 1, 1 1! 1, IA t". 1, , ,Zm: -- I -111 % 11
I ,, I ,,, ---- If I ". 11 1, il'-,,- , 1, ,,, 1. t - -)I I 1, it, 1 1 ,:': ,,, ,,, ,,,, ,,
1, ,! m 1 f:- t, o C '-" ", I - 'r-r-- .- ,, ", cf- ., 1. ,,, 11 ..' r T).-Ii), -I)-') --- ---",--,--,"-,-- ..... i I t % ,,,,! I I
",z 11 I ., I I I ,"', I I'
1 e- ,-t, T !-,: .", t '' --, ",I -, --,, t ", ", _,I',,' V E N T A S '' I '1, i I I 10 SOLARES
';ngiere Ita Argentina iltic ,,,, ; ,, 1 5 I I "t, ., P, I z t 1-1
I .......


i' ; 1 "t '. I - -- -- 1 I ----,-,--,-,----,,-", -''""-,--,Pa declaratto por In OM : 't" 't I, ,,,,- t. ", I '1 I -- 4, CASAS -"I" .. ... 11.1111.11.1-1 ............. ...... ... 11
-111 oq- ",-,ft- -. I I I 11 - -v- I I -- 1, 1 it 1, 1 1,
', I ,,, 1 I, !, 11 I 11 tl]- 311 n t- 1-1 I 1,
I ,-11 I 1 :- I I I .. I-,, I I -, I I :
L IKE SI CcEss, Ut 8 ,, !P;-', Itlllt -1 ;'-' I I I 1, 11.1,1;ANA
',f., h"y q .e Ii ,,p ti,,;, i ti'll ,", -.- 11 ,-;- 1", _Z, ,4, i t , 1, f I ,-, I I 1, -- t - It"'r I ,
t- .- , I I 11, 11 I I "I, t ", I t 1) % Im, -"fififf
b pkta ,-- -, I -- I ,I-Ct ij" "III" ; 1 ', I ,-4 e 1- ,,, o , -1
'J I '.
11 r, t 1) i' , I -1 : "-I I I i I I; I I'l NO k, 4 k \ S
'I I ii I, Itt"111 -n ,- t:1-1 ,- 1, L !, t'!- -, -, 1-1 ,. -11, ;-, ,,,, 2 , I ', y, i L , -, r ,I 11 I -1 11 I I I -1 I : I 11 I 11 -,- , , I I
Fied, 'A 1, ,,, S), tzc J-t'l rl,, rll I '- lt ;-1 I z If I t t" irl I I ,
.P, 0 I -- ,-,, ,11 F,- _, ''I ',, 1,1 -j l r7 I t, ;_- , ,-; K-, I- ;1 I I'll I :- 1- -,It I I -,
.1111 -- 1A 1'rgt I tr I I % I -, I I, ct- I I -- ----- ;_,, I, z,7n t , 1 z : I 1: 1, I Id""I ?,,- ,kir ,-., idvjtja
-, I ", : , I, 1- :t 1:"r' ,i o I I ', -I : I I I I 11 1 1 ,, t, ,, I j I ni- 1z,,I wv- d,I I It, I I "Ill -1, I I I i, :- I An" I -- I I I I I I 11 NI Arn l;hrm ,$6.4f)f0f) 1, I 11 I 11 -1 I ,,, I C, I "11, [I 1 .1 I
"
A-1, 1A 1 f I.-' lj!-:, , '' ----;". '-,,- t, I t" :-.Z, ','!, I ", I I I I I I 1,
IF,
1 1-1 '' I I _tn ,, r ,-;!I-1;,tt- 1 ,0 I :- 2 , .. -'. Att" 1, ,I ,- - i , I I I "
do at,,, f ", 'L-111" 1.1- -l. I L ': Z; , I I ", f 1, """, -,,,,, ,,,, - I -,,,,-,, :%' -' '
I --- v-,- ;-An ,: - 1- 1-- 11 11 I I-- I I I "", ', I 1, I It'. I 11 ,
-; r fil ." t 1-1 ., , 11 I .111, , I I n. t, 1, i , .1, 11 I I I .
.... 1' "'i" ' "' KI C I;., : _q't" t r V ,-L I ;, IM,-, P , I I t I I.!, 11 7 I i - .... -- t -- 1 i ;,, I ,,,
,Z i1T,7d t 11 1,--, Y.,-t"", 'it 1 ,:,, <,"i T "t, ;, t -,:,, ,, 1.; t 11 I , 1, I I t 11- I '11, "
z' lr 11,e Ft, i ,, ,,, -, e, "", I r ,,, ,, :I : I I I I I f, t I I I I -- 1 -"- I AIJUPA", t; N
iI-Tj)" 1- I- P, t p ,'- I P k 1, 1 21, "ic" 11 I I- I t I A VE' TAR
,,f it.,, .I -PI "', -,Ijit- '11, -,- -1 IL- 1 '" I I -, "t I I 1,
2
d ,; la" ,,,, I I 11 I TIf B-6iO 11 ,',' 1, I I -: I
'' -It I P t W, It""', of'' r, D"ig, I, :" I I I I - -1.1-1 1 I "", ., I 1
11 .1 ( ,- J---, d, I I I ,
,I to , I I I I- 1-11111 --, E"', 1, ,, t Ilz I j, t I i I 1 17 1 I
', i ., 11 ,
,,'j" f. I I -,- .6 !- ,,,, -1, j t-', fit z4 I I I I -- --- ---- -- --
I , I f ,,, f I I I I -11, I. -- -M-- - - ---: -- c "t F , ,,,, 'i -- 1,- n 1 "I ." I" : I I I I t I - -- -, ,,z I-, I w I.! 't -- - --- ---- ----" I - -- I --1 - I- -1 -11 i N1 I,
ko -11,, 11, ,,,, If. TI 1jr -c-,- ,,,,, i -- ) V I, I I
1
I t.dlr vli ldol r Ili -'tI 'in I ,,, I .1 -- I 1-1 -- I
ill'', It, 1 I 1 'I 9 ,o 1 ,,, ,, t, i L 2 11 )
, d, ,1- ,- ,,-, 6, ",!")"" ,, I'D ,,,,,' ,' r,' "",,I ;' it n r!; 1, ", 12 BTABLECIMIENTOS 23, N H) M "
-- i t, RO-4, Ila! MIRAMAR, CHALET l ,I'Lin
't -d" "- I ,-,,fi , -r. ", 'In""""."t-, , Pd- '-fI- I. (X, P-00-8-'t -- t-,,-l A -,"'!" t1l Cree lum ito que Campane I 1. ,1- 1 L Ij
'i, I a, "!" I e t-- t f'ONlflj ) 11 ,I P % CL I F N'r t -: I, ;1 11 I l L N ,4f,111,1111,0
'o; --,- o ",,,,',-,',;:: 'r,' 'r,,,',"',, I I .11, I 11 ''
-t- ,,te ,r,,:,, ti 11 I -1 2 "I I
I 1, I I -1 4, I -, F I ,, ; x-,, cl !
tn,,t,- - ,"d, , ; - -- --- --- -- - -- I - I I 11 I I I t
:t, tv cl m ejor m ehel , ,,
I."b" '111b, It"o'. ,f ,ii,,-Ie 1 11 actualfliew e fr- I I IM, I I i
,, I -:1 ,,,I, r i'- I'l l I I 11 It It,,: I 11 ,, ,,
,a ip-,d-j, -,7 it, ". ", i'livird" telllblw- Ile -, I I I I I- 1. 1:, ""
W SiVtnirt tttli,, ; , I I 1-1- 7- t-- I I 1 ", 1, I I ' I I , i, "I"
-ritol sierra prIfibute pittdc,, "", --" I I 111. 11 --, i ,' -il -r-1 z"', ; ' -- ,,:
LGIMiro-C tIIIIAL'i" fill, S ; r i I i a I I , I t -- I
rl 11 Po 11 tln" ,, 1 ,,?t I , I , t 1 )- '- Miramar, 7aAve.
ESS 8 ,t, ell I :a t a ,' 1', n, t ,,, I -11 :,
I'n AKE"SU Ot I V ,:, ,,, ,!, ,! ,).ti .t 17 M1 EBLES PPENDAS i , , I I I I
oin't, tadt, P.- 01 1 I 11 I I i I i 'I, 11
"N It, :1 N I %t I r, 11 "I ) 1-11, 11 :) t I I I : 11 i ,, , 11 t
I I ', , I I I I I if I I I
', '7 'i'; ,"c" I, t A f A ft : ": I' ,, I t, I I 11 [ : i 1, ,
I i de 't,'ttrA I" I 11 t I I f 0"111RAM", WO)

w'd'. t-A, ,a, ,,,, I -0 I I I 11 I
1
.. -- , I'll I 1", I t-t, .. f- ti, ""It ,,, 1, I 9, 11 I 11 Pot OSCAR FRALEY, b h P R ENS A U N I DA I -1 I ., _4 T" It 1, I I , ,
1 0 -11 '-'


,,,; Ii,,P,' I id- o" P onein't I I 1


irti r 1, "T t, 1, I ,, , T, ,: , ,t t1,L, t. ., '; t ,,, t tt ,-,, ,, ", ,, I ", I t I I 't" 'In
an "' "I'l "' I , f , ., , -, ,, I 1: 1z I I I 1, I I 1. I I I 1, I I I I I 1 I I I I I 1 1 4- I I I 1- 1 -- "I'll -- Z ...... ;
Fill.d., ti Vl-!f 1 ', I' ,,i-i- -, : I f I ,,, Ij ,, ,:! :;- -11 1 ", I I I I I ,,, I I , I 1. I I "I I t , 11 't t -t, 11
-- - -,,, ...... Btflrn ( -- Ikk"111 .1 1 1 ',, ,,',,,!, %1- : ,- I r tt -,--7 "' I I I I I t I I I I I 11-1 t -.-.- I I "" ' ' ' '"' ' I / T I it -y' tI V D V
,,,,, g"'I'l ,It i 1, t ,,, ;, , t 11 , 1 I I I" , "," I t 1 I I I I I 11 I I I I I I I I I 1 I '. I f I I Jt T I I I f ,
A I I I 11
""l-r ,I- P"t, " 11 I I Ir I , I I I I I ,,, I I I : ", 151M fdNff- I I
-) ,- !,, "-" ,:, 1, 11 I ,, 11 11 It I --- 1 I ,:1 ; r"": ; ,.

'-', :, I ', ,' 11 '- ,! -1 I I I -, : ,, 1
,", I I I I 1 4- MUEBLES Y PRENDAS
1 1111'111111 ,!,ill" It"'t"," "'' I , ", L ', "it' I I -11 I I 1 I 11 , I I I I I I I
I d 0- Ios "'o, -- '!'-A 1 I 'Ift cl, I I - , 1, I I -- ; --- - I I 11 I 11 I
I, I , -; , 1:, t -1 t I I i, 1- ", 1- I I I I 11 I :- j , , 11:: i
I
I I : If "s, t, I" t,,rT- i I I
-do ... -,i- biftlell-tI -1 ,, , -, -A , -- ': -, I I 11 I I I I I AiIi I I I "
d.r a lot X- rol" A o-11j ,-It ,'', I I I I I 11 11 I , : ... I z I I I I I It, I i !" , ,' ,
11 1 11 I I I t I I I .1 I 11 ,- I j I I I I I I I ,
ig i!, 7 c" t ,, 11 'illl' ., t-1.1 I , PINTO A PISTOLA t"' I ,, 1, -,-
--i -11 1- !, I 11 I I I y I I 11 I -- I I I -, ", .1 11 I I I .: -- --- --= ----
I I I I 1. I 11 I
", 'y 11 I I '' -', -"11' I -11111 '11 11, 1 1
1 1 I ,: '- 1, I 11
E u ro p a su fre "", 't "I".:" I'll "I'', I I I I I I 11 I I I "-I .", I I-,- """ it :-, I i I I -, P'Dt)
tl" ; It, I 11 I I I I I I , I I I I I I I- I I,, , ,, ', I I I I I I -1 1 I I 11 ,, ''Ill"' ,,,rI
,, 11,i I 11 11 ., I I 11 t"111 I I ---:- -- --- -1 I---- ,- -- i, ,, -: .,
los effects de ,- I 11 I I I I I I , I I --O, ",
I I I I ,:Ali 1 1 IZACI N 11 1
.1 I I I I ""Ill' I I I I I I I , I I - ., , r, , I o
11 ,,,, I I I I I I '! ,:, I I , ,, ,_ "I I 11 I I I 11 I y : A cilIt
I, 1 :_: I I I I I 11 1 RESULTADOS DEL I .1 --, i l
P", "I", 1-1 ,,, ',I" I ,,, I I I I ;, 11 11 i 1 I I 1,1 I i , ", -, I I..,
"il'", -1- I 1, , I "', I I
,
e1
$
-1,

",
intensa seq ilia i' --i,' t z ", I 5 ,:, I',', I I I I I I ,, I I FW BOL COLEGIAL 1 ..... -- ,- -",--, 1, -, i1c, ,,%,, --- 1", ;, , I I I I I I I I I i i Nw-]-, Vrvnt, ,d 11 ,- .-I
"',"It d It,. "I' "i I 1, '''', I t'- i- ---,- -- 1-1- 111,I''", I -- --- -- :.- ,% i,, ,, I I 1 ; I 11 11 I "I 11 ... 1 11 1. 1 ,, I I 1 ,,
Ag6tawe lam resersa- dc l' ,, j,,, 1,' ' d, 0- I t-t I t 1, I 11 11 11 I '
1 11 11 I I 1, I 11-1 '' 11 :_ -I, u vo
I "' ,, 11 1 , I I I I ,, I I -11, 1 1 11 I I C sa del V, -it
Rglilao'll IAIII(Ii Pffrdid;tl ill ), I 11 1 11 I 0 I I I 11 I I I I I "I : 11 I .1 , "' , ,t I ,, $28,009'l, q "tx 'a .'
C,
11 I -"- ", -- --- 11 I 1 -I,-- ,' I I
;,, "' 'rr, b'


-,i, 4 ", t"t
, ,2 1. I I I 1 ,,, I N DO ( A LIA, I I z5h -rr, fh6wAci6.
", 'I 2 ,,,, In ,&, '"


ci'l, 3' ,ire Av..d. 26 y
- LOND?" CY I, P t AV I I I -1 I 11 : , ", :t-,,,, t I I 1, , ". , I I d. PimZ" 1'


Tifif F 350
,- ,-',"',';:', ", , ,,,,, I I I 11 I I I t, I r, I"' t ,,, ,t I t
,."To' d I, e "I u.'"' .'
t.ledentv .got.d. -, -it -' Se especula en -,", 1' ,,,, Sov el hom bre I I I I -1 I I il I :- ,, Acih.cI4 d, ,ib,;C ,, t-4, Alt, ael V.4"'k.
"o,,Id "I' I , '- ."-IL',a5, """ ,, If "a' "" dd- I
.Cut an #at. ppw ,,t ;--', -.- I ,,, -- 11 -1. I I -- - -1, I I "', -11, 1, I I ,,,
"n 11 I , I Ttol drI bzios, ,- be
.I, 1. Wones ,,, ,,,- i%_" ' "t .... .. ,--, ------- --- : - f , I, y, -- "" - It I 'h -,., -. I -, I -- 11 I I I I --- --,---------- --- I haA "wit,' Rhiraj, piildt
I'll I 'Rhin.-Alemari t I I L on dm s6 b rc t, -'r, M c S af orilm ado" '' I I 1-1 I ALR 0 1, ff Ffi I Hly
I I I 1 I I I I I I t I 111 I ", ," aE
'ethwor. de atut 4 4 ,- ,- "t ,,, , v I I , P U I E P q_ ",tx Par. a
It ; I-- 'I, I I I t Pretiar
I ,,, 11 I ,t, I- I I z ,, ,, ,. ", 't i 1
*
A610 Vem, a teroola ;1,,rw t', I'll I "I'll'' I Se If, 11 11 I I I ", I I i I ", "." r: 11 11 I I ,,, t, 1, Inmrdidad" y extra$ ind"Idat.
, 1, "I I I I I ,,, I I 11 !, il- I I- t, I : i U lt 36, -ire Avelaida 26 y
I I rarsax neIrinibl. W A !, anci ". f '- t Por BOBBY BROWN, terttra Ita y I 11 I 1, I ; I
'' -I
1,) iII'I: ;f arI ,:, i" r I :, ti'j"
on, onnt'aparte"= leall. lea Ilud ]as d ecciones , -- It '' 11 ,, x'( -_-__,____,_,_---- - z
'
I ,'_, ijt it ,, I 1, -1 t 11 I I , 11 I I I'll I 11 ; 3 1 ., ; 4L Altvt- del Vmlado.
,,,40 I 1 ,'l I I : , 11 I I f ;, I w VE NDO F16URAS r I xx N
ban c.urado perjuirim ,ant, a,,- i I I j 1; 0 f I It. I I I I I 1, I I I I I , I 4 I I 1, '' I 1. I TelL P-35*5
riandon a unm quir" wAllorit. do I --- : ,- I -., I-; ,",: I t I I I I , I I I 1, I- ,- I I I 11 I r" I 1, I I I I I 1- t, "I 1, -1 -, , I I ;1 11 i
I 1, I ", ', I ',13,1-48 11
diflarm y una 30 mawrites on of I AtIihle se celt-Im Ill. I," ) I '- t I I I I I I 't I I 11 z t e
et Ur i I '', ,,, I I I I I I I , 1 11 '' I I -, I 11 , --,-, - --- ---- -.- -- t F) 5-489
'a reziorl cenual:- net 1 ,, 1. I '- ,11 lf I,, ,f zoll- 1:11, "t, F, I ,- L", f , ,,, I LA ( \' A QIT I 1) I40RABA -1 regret o del PtvN ,,f,' 1 I t, , ', "", .1 I , , ", I I 'I I t. -- ----. I I 11 , i, , ; , i $6,(iffil N (:I-k
,, I "': 1, I , , ,, , I ,,,,, i S11 \ ENDF I ..
I J, ,, tte ,-, 1 ", I 1" P", if- fl a, " I --,- el ", :1,'', n I I r , : : , I I I I I I t , ,' ,' " I t
ltl- I, ;, - ,- ;. ,,, I fl ,;t ,, I 11 I I 1, I I I I i I Z, 11, , , 4 I 1, , 11 i I , L" 1 "" "", ,, "'
I I I :r" -r, I I I I 11 11 ,- i "',,
n, I I I ,- I I i '- - I I I I I 11 11 , , 1 ,
d- n ot, I 11 i 1:11 ,,, I'll 11 -,, I I I I I I I I I I I'll .1 I 11 I ,,
-1 c ,:" I 7-' "",,
1 , I I I ", ;- t, I t, 1,11:" n- , ,, A, '-, ".-1, 1: -1-1 i I I 1 1 ,
,
", 3wan-,s' oft- ,uNl't- -, ", ", 'L 'I ,,, "', ,,, -, I , ,- I-- I I --:%,, :,.";III.'
11,, I. r J I ,'I .., 11 - I .-, ,t ,,, "' T .1 I I 11 -- -- - 1- 1, ; I I ,t T 7
Pa adlrd, ,,," 't, 11 E t '!'- ,
-I' ,.Uy se"o' n I I .,, -i- t , , n,- 9 ,,, : I I -- ; ,
t "' I "I 11 i I :- ,,, -Z 'L - ,,, t -- , -_-, 1 I .. I-,ejonaido III I -- 11 ,,',,. -, '1--'--- I I 'i, ,It l -- I- ,,I -, I I I .- I
,,, -Ic- f, '-- ,;", t, .1: A 11 I I ,-,,,,- --:- 1 I , ", ,, ,, ,-, I I I 11 1,
d, -II!, 1, -t III~~ , , I I I I I L ,
,,, 1,Id- 1- r-, -, !, z ! ,ft " r,
a S n izii,,T 1 - ,tl-, ,,,,, ,."- -, : :, t;
B114mr. A"odg.t x It wilnia I o g t) t',' t t -L, tl 71- !1-- -,4 t- , I ,I , , I ,,, : f, I I I'- t, t" 1. I I : 1 .
to 1. nee, de d, a; , "" ,; ,, I , I I 11 I i I I "'. I 11 I I I 1"Ift P, A A 13.4)(9t.
cies -, ,, -!Pit-, ,1- 1 r ,_ -- .4. F, I ,, x , t" '! ,, ', 14 , : P . I fi l 7 I
St Z "f -P- "t '. ,-, 1, f- i I I I 11 I ,,, ', 1 1, ,, -, d, 1*1,
'; ,zI %,-?, ", I ,, ,, -,-- tl' I c!" T' I ,, C, t zl 0 I I I 11 ., 'i ,, ,,, -f, R,, M etento Inferlot 6; relivt- ': ;'t-ci, ,-, ,,-jI,',I -'- ,,, t, I i 11 - I
Pat acre Un 15 ", '- .'- , -', , -, j 1 -) '-!1-1 1, 1: ....... t, "--- , , I I'', I ,,V -,,,,,,-, ,I-, o, II , 5 1 ,, , ,,, ,:,-' 111, ,N 1'
I, tz : : ,,,7 ' "' :, - ttl 1' -, t ,, f ,, ""': : I 1 I t;-'_' r I 1, 'i I ti , 11, I t " 4- I ,
: 1 I -1 1, 1, i I I ''I' 1 I A :; ,,, -I- II- RI, Se -bl. wbre-qw :t- i" , 'I I , , , -- I. 11 I J I i I I !;,e 11 ,,, ,I
d, 4, , I 1-:1 11 Z-1 I I ', ': 1- I I I " ,
.qz 'ri ,!.tu, l,.,,,,7"-r ,-,,- J ,,,, ,; ,: - t, t ;,, !, t-,-, tn, I ,- ,- 11 ,,, r. I 1 ., I T, 11 ,, I
I I 1111, I 11 7 -- ., ,!- I L ,, rt, ,,, ", , I 1 ,; ,; i I W ,
Y S -- 'tiAIri -Lj IZ, ,'' I I I j, q P-A 1. 1, , I I -: ',L I I
; I I , -1 I'll, f I 1, , 1- lp ,I., ,,
I'm ,! I, 1'' tii 1- 1 1' f,- ,,,,,,, I , I -, i t 1 , ,, !, --, "Ito" f-1 r-, ,--- -- ...... I -- ,:"', !"I ' ": "' I I I I ,
a 'IL L z , I I I'll ,,, I- I 1 95" t I t t" I. I 11 11 I !:- 1, t 11 t I I I ,, : ,,,
ldlefil,,S J" ",& -, I I ': , I I : z I L"IMI. ,"In f I 3 1
ido , ,, ,, j_ , -, -, , I -- 1 I "I -1 I I I I I I 1: 11 it 11 'N , , , I : CL I ,- ,' "". -- I-- -11" I I t I ,,, -, , 11-1 ', -,- I .......
mnl% Pt;lft 1, II, i : ': -1 t ,,;t, ,, ,,, % I- 1- -.- A ,,, "'I- t I -11 It 1 I "I I I ,- I I I I ". ;. .. .. .. , I
-- ": I,, 't .... -- ,,, ;1 -1 11 11 I % t I I ,_ 11 I 1,
T% A t1117 I I , ' t 1 ;' I I I I I I I 11 I I I I I I I I I 11 I I
y I a i ni ,, ,, , , ' % I I , , I I I r I I I f, , ,, -, I 11 I I -,, "" , I , : I I I - i I I I k:11 I I t, , , , 11 , I , I , I I I 1.1" '- ,
record A 1 ,, t," : I 'It' I F T- -L ,f E I I , , I E, ,,, j W. "? I P" I 1, I 1, t 1, I I I I I r4l, , ,, , I I
;- I 11 , "'; I ,It I I I , , :,I T, , z I I I .,
eben be,, ,,,, -'-"', ,-- ,, 1 6 , I ,, , 1 ": -.11 I I I I ,. I I I ,,, A ,, ", "t" t t:, I I I ,,,,,, ,,, ,,,,, I t: 1, 4 ' 1:
alrrtiti- 1, ,; 1- "'! I ,fj -,, ,j "', 1 7 , 11 I tl . I t I , :,: I I I 1
12 P- -r ", -, ;, "I. , , ", 'i It t, 1 1- ,!, ", 1 I ,t f 1 it, I t " f , tl, ,, A- Z '. I 11 I I I I "I t I I I , I I I I
e- tz e ,I, ,- -- I, "" ""', , I I I ) I A i t ,, 1 P I 1, A ,, -, 7--, I -1 I I 11 , , 1 .- N ,da,
61 POX cffnl lie 190I ,,- I 1,-, ,,, "'it", '"' I '-, , .1 ,,, , ,- ht, ,$32,04bl "'wa A I
'i "I , z 1, ,,, I -1-1 ill, I 1, ", c T I ,,;, ; ;.
t- !Ul 1, ,-. ,,If "I- i 'j, -Itt 11-t" 11 pt- e "' "' 1 : t 11 I I 1 ,
-: qtA t ,, ,,j,!,, ,, ,_ f, !-, -_ I I "'i'll, % 1, I 1-1, n I 'I I ,:", 11 -1, , , t" ": "'
En Alem zt- n d 'I '. ,f t " f I , 11 N-,,,, C ,, I :: r' ,' 'f' '
I 11-il-l I nl-fl, I , I
bo beoho deicender la DrGdU Ll- do -f P ,,; t, 1, 'IT ,1 L f- I 't ',' !, ,' t -" 11 I
i -- ""',-I, -- -r ,,, I -I' t'- ]fc ;i 11, I I 11 I 1j. ,' ", ", 1 I Ll ,,,,
,W 4. U d,"ILoble ti -, I '- , -- ,,, qt, v, ,,,,, I '111
13j.1 r ll F'.t -- "' ; 7, ,I t, I'
", W I; d17 1 t 'W!"'' t ,;, Chtt- 111 ,,,,,,,,,',t t I I lilt, i- -1 b-'; 1 ,P;1--, -, :111, ,, , 1 t ,fj 'jl t -C In ,, I I I
ll --- & vlu f.fi.].. L I 'u, % t" I I 11 , 11 M- ,- ,: , I -I,11, 1, : ,,
't "Ke t I ; I,, -- ,',,
I I ... I
'- "'It -q" -T) --- ---- S- I-Z 1,12.-- t--i- Pt t-- ,
11,. & ,)r.,ptJ6n-h, b .. ,- -!, ,, ""l, i,- ',-'j't-_1- I r L, -, I I , ,:Z,,, ; : r ,- , , 11
tend C w q5e e, 01-- depl., ". n Q,;, ( -,t ""t I 11 Ii, I : - r! !
,;b*A exfrrP'1011 " z '- I I -- "I'll 11, In I i , t. t i 1 ;, ' 71 "
,lea de, P P- ,,, rp:'- 1, f- -' '. I -"' I I I 11 !, t--, I ,,, t ,


ANOXXV11 DI V10 Dr. 1 llMll, 1)ONIING0, 1) 1q: Of ft N'F I)[ f'"If"", %J 111"WIN(r)


A N N C 0 s C L A
. .. ....
V E N TA S VIE X T A S V T N T A,:3 F A "i V f; N T A V 1, 1 T 1: N T A

49 CASAS ASAN 4A CASAS ASAII CAW (A AS
11 HI, k I If x1W it -- --- ------'d, g... I t If. I V I It I'(1 I
EDIFIC10
__,Y ,KTA CON ff. I
'A.
FN $125,000

JORGE GOVANTES CALH I
V.
A Ii
$39500- VACIA NUESTROSS NEGOCIoS

Xo-l,,
MIRAIWil '$140,000 77 SAN WHO 254
Will Ill IN F. VERANES I _, i Mill
1ILSOCUPACIA .If$ %I -lil
,101RENZO MORM I RESERVE AbSoLk AA 'j,
Elc;1ADO :
"REDOR COL
110, Vedado: F1 -2322 x \"' s Almendares, $28,560


1;d. i
MIRAMAR: $23,000 1 "fill

TetI ,(,
AYESTARAN
I K A N I R, 1 11 1 1,1 r

%IIR\WAR, 21 ow, if) i I., 1 ""(0)
17

I I K A NIA It
LA SIERRA? $15,700
M IR 1i iIAIi, q i7,11w, f)1,Iw VI N 1!
S A N T OS UA VIDA00 $44,000


RESIDENCE, 7a I've=
N, 1fF1,_cAMV0, S-l-, i
NIM \ I M
Z
I'W 1.000 Ill to" I3tipilil. i
GERARDO MAURI s "A H T 0 s SUARIZ
3,
'I if ,I\ F.'\ k k 'i'li 'Ilk AMP, ALMLINDARLs, l
BILTMORE, S 3 8, 0,0 0
7 1"
m"": IT=
AMP. AIJTENDARF. Snoimo 4 4 d,

It t I:
BANCO GODOY

17 VI A, Sl wl,
SAYAN
AT,- 3 lilh, l I
4, Ah,,rr,, f \VIA -1\
a. Ave. Rosi* c: ,
41PO P FT il 11) lij f Ilk !I ill I,,
S345 REViA, IS


III, det'.H"

m i "t
Alturas Kohly S,' Iq
EDIFICIOS

AL CONTA00 5,51, 010 31 M AN
$400 REVI't-1, 54.010lt
I BF ACII (I N1 I AM I ill 1 1, 1 2
7i&
RIN 1A, :o ooll chalei playo !I i ra


IT.
$6oo R "T A
VEDAW $225,000
Ki N IA

R f. I I-- wil, -od. h.lt

rl -f-t


9"1 R I VIA WHI
,I,, I CALLE N'
1 IMIA i


RE H It

WIF
D V i P
PII I Ill I In
8 1, if f;
7, 2 ADMINISTRATION
IT
F7 auff,
$1,21. R1 NITA, Slll Ill"'
A SE VENBE I "i 11 11 1, 1, ,1 -iv "I I I', ill z
WITH F 1, 1 V I I '-p- Worm I CALLE I"
ON AV0 N' 112
VEDA00 $105,61106 'r, T t

it th"n- 1-8)98.
7 nill Ic, IWAIITAMV ,f)f "TULIPAR"
)IIN % Nf W,

lit H

CALIA. 2:i RE",TA qlqfl ITT (;I%
il, vwr, I tlJl : "SAN110S SUAREZ"
fill-, JI Ila ][)I %I I
CATA F AMI1,TAF)
E VENnf, R111 If'R V
if N I I wm I I)F: ot!
H, lit" t, )Pl,
Avf I)s svINKI pf %N ,I I It'i, m x p sir-i'll-I SE VEND '7
WFARWILL
I ) d, )HRA NI li ",I,, I1110
Tjloo, W
HORROROil", I p 1. N N I if 11. 1 1 k yl d"', if-ti, d.. pi-t- "'i
Ampliacior di, AI Ondillr VEDADO! S27 JIM) 208/12, -tri, AlWo' CALLE "K"
2 plants indepertImnicli -nal. Midp 7(0) Mtil.2. R,
10 0ft. "oflit I
P N
desocupadail, T,
\L)11-1 ,IiDARLICI sl2jiil I 'Par. mA. inf 91 libr, l

Reidrji C.Ill I)Ingro, N 309 CHI l1l", 1104100101).
1
alt, 11POR,811, VIM,
ALTA, MANUOS, If; lllll lijil -65 111
NIEN N' V" it-- F,,irl: It
HQ56.
............... I. LSC ?jjjjE T A N U- N C I U L I- Vin""
tk-- 21-- FL oDIARIO DE 1A MARINADE,
PAGINA VEWISLIS UlAflik I ia LA niAh iiiA,- 1) 14. 0(1 1 U3RL

r
A N U N C 1 0 S C 1, A S J F 1 4' E r i I t A
- ----------- --- ----- ----- ------ --- .. .... ..... ..... .............
.. ....... ......... . ......... .. ....

VENTS VENTAS V F N T A V 1; N T A V f N T A V F N T A v f: N T A 1; v i: A
CASAS CASAS CA S A l, SOLARI,'; i i A R FS S
cl *A 7- .... .. l lit lit I If f 1A ( Ift"; I"N 11i'll
1 (01 1, Ill I NI 141, VIT 1;1.,l 110111 V f. 1 11.1ilef. Ile 1.1 22,66

1 27'01- 20 A
(W
io.v wri l n vi, v I
vrNitc, E!D s; ri,
IN LAWTON t-j- R
t' A de goiar r. in ill. Ill % P A R G E A IS
por len fle." If, -------- --V, :n. hill. lt"r 1~, .1", pir"'i
cierenos
mE.21 S, it. ... tier "'Im, el sip it"A Prilit-l-ja. im to ITiefli'la pw
SANTIAGO MARTIN -lewlid fivint, %, frlrrfvvinan- A I rmdLOSP7"09! VENDO CAI W
F i Jcitfidm. In ftser.' in
427 I'll I. Gift'j? 0 Par
AG'MAR V ;
In, en ft .. ..... fiv $2.8'9)4 "1
ci- 161, Al i 0 l;11! ....... Para La
it it
de I.A h,,.,b,- it, Industrias
or 'V $65,000 Cal Corredor" ColegiAdo, S f it 11 ,
,t,,Drm DOS PLAKFA -ND
vi ItF.b le 8 VQ 35A, Atme.O.'eA e -11- 3 -Iltl- I. CON CHUCHO DE
it a
TELEFONO: 0
T FERROCARRIL
It mif fl, I
l,"'r it en
V9 17 RENTA, $ 2 1, 0 0 11!
A it
kli f u 4 orrit)

R e: 0 Yaic ra
TA 3 o I I I, I Z k

Nil \f li f W H V11


mejor Santos SuArr
_( as i I'll I 1 .1 1 Z i,
el inei P
prte 2 Re'parto
sensoCionAl negocio, Tr,,fa, f -ol, A 1. 7nia,
1-71 AT. D-41 39-4; 'all'. 44)
11-311't, mIRE SU CASA'
GANGA
OPORT-UNIDADEL NUEVO
d- I~ "1", 6, P11111i \0!?,
L-l- L-Y-16, D110 A ep a r t
ill AW1-0
q,


AVENIDA PORVEN1 _h
so 1. 4,, lM. A,1- 11;1-,-1 E-t,* Im. c.', dai de Columbia
ReaL A At com.do 4, -Lo
Tropical-, Rodead. de blienot;
NI P 1) 1 i Ill I A colegio. y gmod.s A
250 pies sAre .1 niel dd MAT.
i I.. .. ifutda. Ji.po.iblts
"'ALH 4
AGt tAF 2W,: -7 R OBER -ta lit, 1,' %;11 fALI't _'O
Nilt" Nl %i: p d, -1-1. Dh CO), -P-66, P-I.
A L11 I vill], mitirl; 'i-i s, A, 7-, V2 11'atio
Alf Af, I IV. 2 93,700
r1l:
n. A, VM !Will
141,ali 33.200
A- M-dl- 354,88 S2,W
N 44A 1A S3, ()D
446,'4 $3,flto
'OJXTRY CLUB
POCITO J All?, 26 g2risal
7(y 96
PARK 'LLAI o6erto

-111 IA oil, in 1-., 1,; 1, laf- o.:
FF) qm Alfonso
i I -11, 0, 11,70 V._ FIT 6 oficina dtil X.parto,
...... 1), 1~ fill,
1-1114 3 a 6, y p.r
2", a $225 V.
ON Z2 00 telifono B4476
it, 1,
TERRAIN Os
t 't t I P f) k p- All 1, f,-,
VEDA
F1,111 I I lA 2. ,i 21,2 ; l3_02
f i $290.tal -I.l TI COMPARE EN ESTE
CALLE "I"
L 0 '1 Do
8 21 2
*20,W ---A'.. GRAN REPARTO
I, kh--L I( iil A Wk .o ml,
A*,: AIATRAS ]IF
S h.-. 1. 4 i ... lad
PLAYA MIP ,111 hig., drli'r CALLE "It"I"
-.fidA,4- pra
SAN MIGUEL
vA.. hi- 1.. -11.. d, V-1- A2Simi W F- In ra-Ptira qu,
PREC10 A $&5 0 M,
76, 4, IaCarrrteT,,
ON, I'A I IT "t, ill Rni. Ill ... LOSAOA HIT Son lifignel i l 1.
"I , --,. O -eir- J,
J... d, 1. 4 itiiw. CALLE "N"
I
MENDOZA A, C f"T 'll in In -riji tll,
d, I.- RFTAS 8 12. 1 in,
I hlillri. 462. 1-.
I- Z \'IIAL I ibilli ... 30,- 1 ,
NIZACION
Carretera de La Lisa "A I RFt,
R OBER To S, fill E

SALMON 'A
T I. Prii"10 51II'm VARA NO 1.0 Clirt,
Al, i;.1s lj- CALLE "23" S 0 L A R E S
...... Rill. M )
profw- I~ ;, 3 l -1 1 1,
120 04 f if! A PLAZOS
'RF
Al Ar, Sin
iottal'. W', Iva.
Parvelm-Mm rlit,
CALLE "0" 00_,T k* fR A 1)
I m6t .....
VAPOR 1 .7 1 tw. T-: CALLF I'D" $10.00
!nos a Plans
'I A $4.00 to arci con al 10 MENSt ALK9
if Nil N % ["I, PRF(10 991M 14t, m-r. porn
Par cierito do ontrodo y el
7,,ato an cinco afios at. q c, r to
A' 111GI- IL Internees. I ...... i- S'"T.19fv.00, CALLE "N" IA rnia--, far
ESTA VACIA
It _RT0 MODELOF 1.4. fit. 1.1' j(, 0 ln ...... -j
a 30 metro ilobro at
nl,,al del in-, k-1A L C Ill '-rw. -rva Jj N'IFNCUI.1' VENDER
Ht A 9 MINUTOS DE gm let Stiamtti o. N.di, h. jl,,did.
LA HABANA. 1. Rill. SANTOS SUAREZ
j
1 Coll -us -cllit% crafhada.s, lod- 11ri'le,_ R
pool y ac"as. Lux, q,,,, RmEn to carolers do %5,
)-arido por el Pitqu, c-ival 55 116, J "Rodriguez Gonz jez
mte. do Ilegar Rogla, y lel rmepatandit la Sinclair. Alturas del Biltmore 399.
G illldl Aii RUTAS 5 y 6 Tlif- .1-913,
J,. It'll. Ci 'AS Ofiritilt. en ef Rep.o.
A ELLANIO If, .. horall:
"Nil I I I"" li "ll RICARDO R 'uza ez

VE AD (,um, 4,
1,A.a plr frmitodll vmf._ i"IT, ado -1.16. IS I'VR-Rl'lY
MENDOZA Y Cl) ?.q Rpato.
!I Tel6fo
I 1 vaillitillm


ANO r)(V11 DIAR10 01 f, V "W\A I)P 1 ITI 1 1')-4-)


N '13 N 1 S C S I F I C 1, 1 0


VENTS VENTAS, 1 VEN T AS VENTS ARRENDAMIENTOS V T' T A
... .......
V, T U0J,(TMEN 1 06 AWWWWH, ,
S6CA46 so -FINCAS RUS11"s, So FINCAS RU .. . ......
IA-1 FINCAS RUSTICS
9- SOLAR t-1 -1- ,AA IA Dr lrytprno rn Ifloo 111i
MkANAS WHYN0% "I \\I Off
A,,
4
- --- --- -- I
I M0, -a. "'- 1. ", --, ,
..... d. W-1 d 1 P70 1 a 12
W-1 F-- b I , ;,- PEQUENA FINGA
VENI)OTERRFNOqVARIAS v
esquinas, zona z- 111-N-11
medidas -A I A
-6
iostrial- magnificas Lowunica. ,t*,I,
Reparto, Via BIAIwa
fl-MP, carretfra Guanabaeoa ; Nt
De eontAdo y plazm Otero I ES rN8 1, 1, C I M I F NTO 5 dri 341 to-'kVE RINCHO 80y :W)S ------ -----Aguiar 574 A-6255 1-44XI, re 011uW
D-4083-49-11 $30troo
VENDO SOLAR CALLY 26 JOSE DUESO
Nbl. A-ld Ca"o 7 Cd R= Io Bo7wo.
ROBERTO HERNANDEZ
Ro o. te
III m (of,M
AYESTARAN t 0110
.... ...... .
slim .,. 93
!W ......
-i A-ReFX-. CAilf-,j 1 A)
30 VARAS DE Fo',M) rf,
6 0 0, MAUD
FINCAS

A' V
COMPARE ST, SOLAR LN Ff r.

v de Gkianabacoa, In C,
rl TrArr-triali pakin !, N- 1-1 $It) de .Iiada
ionunles. VeR cinvO e C A L A N,, -'A R
brivadatt para xendpr plazos,
con St.400 al contado S65,9-' M; K 111 1: T( i'l
mensulle" V 1"e -Jlm" T,,I, iJ A 101'
flijol "Lor; Corr 111, "e ...... 01,
fianza".
D- CHATEAU / A DR I b UPlymouth 46, 47 y 48
ARROYO ARE iAS
VEDA00 PARCELA 1,1114 B Ify Dodge 41 y 4'
,LD\W1 6 : N1111A 0I Pontiac 47
TIM- FINCAS RUSTICS
Ford 46,48 y 49
Solar Vedado $30. MA OROY0 ARIENI'S S JOSE F LAS L' d
M- I'll, Buick39y 41
W
rhevrole! -17 y 19
Ar:2 C! ADRAS CALL+, 2
Cufta Ford Gonv. 4 j
W L, 1 1: v
o ARROYO t P E IA Panel International

Pari estacidn gasoline SOLARES A I .J S ' Panel Fargo, Nuevo
j flumboldi, r anta a P
SOLAR, GANGA RepaOo VJIM SABRIEL i, E 1,
Asis Fargo, Nuevo I I I.- bollfid".111-111 lr
RANCDb
i Ag- ft 1A
P,,111 6 L- 4 pvortAl, "n
7,.: Pickup Chevrolet -,,h, 0i- p-,
S2,250 00
5:06- CI "", ,- -- I. -- I I
at 4 "v 3 N
FAERANES
Metropolitans 2 8, M 9940 101111IN '40TOR
SOL of-- R.,Vy as HP.
M Sr CA WT -t
lfln-- I ,, 4-, olqrpq. Cr
K"Quina. 34 x .1.5 T-0-. so cw- do us*.
I-jndoit M62 quo nodi.Hq"
se lamented do kitwi oulles
-RANDESFACILIDADES
a que pudo haber DE PAGOS (18 MESES) Df,>W
NUEVA AMPI-TACIO:,
h -I-A no hizo VN AW 1-0, 11
1 191, GRAN REPARTO
FN' K CFR( !k DF, i COMPRE Hoy UN INJA y HOSPIT1
P Ser,'-, dv!
1'10N Nit it
=A YN EL jo U- 23 Dk, 1%G()


-;owh 194f y
SOLARES -LAZOS 1 A N A iL g-oft.

A YISTARVI' SIN INTERESES A Izild "tin" 6 rifixlfjrw 125
W Msi
I'l-louth 1912, mn hur
It
rk"-wh 1040. eon rAdio
me"aA .ndilan,. nieAo,;i' A' idependencia LJNCOLN -11
A -h-d P"hol. -IdMENDOZA Y CIA. I hrnavf PIn ... th 194&
Obispo 305. Telf. NI-6921 MARANA TSTARA
V'I-ft -W I I I q of
ORGULLOSO DE SU CA OILLAC
J- -os 4, A.. 14 h-i, lad.
In
dI d- INV RSION. C 1( 17
COMM ROY IMSMO SV -1 Wen
SOLAR EN CHRYSLER 1
HABANAt P 13 1 MY, f lot, C-p&
ru J U 11 d .... 1,
BUICK Super 15
,VoIIERNA
MIFLUM[AR: nNQUITAS DE TODOS I-o"I" Mfg, 11.
--DESDE $60-00 PE.
MA90S A PRECIOUS ES It F,'U C K
cmLrs COMPRANDO
Dt ENTRADA 19 t.,
52 ROVEDASY PANTEONES k i id W-. .u,.ru
ALTURAS DEL IJ(fSQ1 $10.00 mensuales, e y y, a n i a OLDSMOBILE 1948 ;-,I jjado.
A",b, P) 16 0 nujor Buirk con
PALATINOt Rpsi( ,rtcui
DODGE Cup 1947 I 1 I f,,r1'- A P ..... I i, i I r Pi k.
t ... fihak- 19r- mag.
%MPLIACtON ALNIENDARI B A HA CADI'LAC 9,'
I t"0 i. -..

4?
Vol. 1-1 1- ..... .... .. C F";
CADILLAC 1)!""-d F
ow AAnde, f n
iv,111MCION A 11 ')A A(TV'1-11
CAMR I- L,
CADILLAC 1947 1"d" "pal" del nii-to Iij- fie vA.
... so. Ill -ni. C-IT 7
It
de fiez,
IUE GMIG"
Mo Fle, Ad-. PLYMOUTH
ic ..... 1941
'50,
T7 1 F
VIBORA, Sntop Surest FLNCAS RUSTICS
(Afr n -19
FIML 25 CTS. C '.I-. d. Rcrri ,n, ..,do d e charco Hondo A
sns Wrap. y ILI-- "'.z.. It
I Dxlmo a Remedios "r, LINCOLN 1941
Y Lib C.d 6
A s5.! 1 19- A-- AIT; INT ANT A 101,
Ir 0 7 ..)AT
do -ui.. 00 y $10 rj -edi.
rjscl v 1 -)y vt
A iro- 4 i-T ,j ..... .
MSCRIBASE Y ANL NCIESE EXI ;,
_Y CIA. --j -1-11 1 "'' I 1 1: F A C I DT 9
on 305. T jf- 4-692L EL aDIARIO DE LA MARINAN,,,, r 11Q
199-W I UH i, -


PACING VitINMOC'10 DIARIO Dt LA MARINA.-DOMINGO, 9 DE 0MIRE DE 1949


A N N C 1 '0 S C 1, A S I F f C A- 1) 0 S D E U L' 11 A A
............... ----- ------- -VENTAS V 1: NT A S V F NTA ',,T A F V 1: N T A V f N T It, V 1: l'If T A v r N f A S
== 11111 "I, __ -_ I------,- -- _1-__1111_1_1_-1111____-111 __ "
53 UOOVILFS Y MCI,,, 3 Al'101MOVILES Y AC(J,,;, ',A AlJfON10VILFS Y 1 U 1 1 L 1,* 5 Y A (X F_ Ali 10MOVILLS Y AC( ',l Atlf()NIOVMV ACCI-- 50 51A 0 11111 A R R A TO ---------logo
M It GNI I I( A Of',NSION

G A GA
V, I NI114PRA LIBRI c BUICK 1949
CADILLA C"tapleta nle "nova, Rw
Huik Super 4A. Studeh.- MOOFLO IIII jMpFp our
ker Crimmaill 48, Hod. '"oese. 0r ......
Dr %I to. AMORTIGUADDRES
N T 5YA _1,1FfMF orreIm ALVARTZ ?AAQUINAMAS
NIOVILES Alm Comodoro 48. Pontiac
U-6789, VALIFNTE A,764
Verdaderas ganga.. Chico 47. Buick 12 v 41, !ad. l -1 bi- ,lid
Ford 36. $.%375 I i AOUETADU4.
VI 2 ) 791%
OldAmobilr, 1948. Ford de[ 9f L It
1948iz, 1,, 1916 we. r Marnini) I
8 (Proguritar Fin
eury upe Ford 1940. 18 paga,6A artito rambill. Para toila clane 4, miiqlai.
Me cur, 1939, HadAon det Diez de Otnbre y I ar:nien. Orlando Roffiguez on., lende, 1/16" hama 2"
194 f3uik 1936, Stude. it I WOR i I Ift U,
Paraderil de In Vitirwit. A!- ii-mil. .1
baker 1938. Todo. rehaia. l
do a jl fo
......... .......... '4 Nuriltras em paqui-tath I,
It
,are.
5' Awnida v 86. Mir.m.r. OL DSM OR ILE: I b" 4
CHICO B 1
VIBORA AIX 4 puertag, radi,, velidi
CANTION RAYBESTOS
1 C-mertible Ford 1[6. Ford
So vende tin unulowfio Co. Nylon.
k" Buirk super 10 Pl-, MANHATTAN
mili. Ford, fin 194" pill. PLYMOUTH 1948
Jura nor'n. motor "d -.I, militilb 'ji). 4 j,"LiToW 34. AGENCT! di to I.A. all, -h
nifiraR emidienme- rnecjoii
"ra, aroma Iinw- Porn, AlAo. 0 D'S M 0 B I L I W in f, ta tAnn, I'M g I i oi,, ;7, 1 k
I ... rie P- 111' fit it F I it Vt S v
pu'd, -r "I'll 11 10, -: - I I. -- 1, i "ol .... ......
d" 4, d" I i I 1_ ".o BUICK 190
ti I 1 1, 1,

11) 17 0 i'l l V ii
V"gow" I'M
-r-gado, JTOS
L 1) E 1;A t, P _HA IFION I9 16, .... .
ll"P It R A Y EST 0

1948
4 ,A A H 1 1 AT lf
CHEVA0 E
WANTA y EN W1
PI w 1, ,;6-, d, 12 'I'lNur Ratio. ir r part 0 L D SM 0 B I L E
rulae. rmay r diolo. L d, I- a it I TI l 47
P n
-endo on CONN ERTIBLF
gangs
Re to R It i I, io Y
irrara. Clo
Lo m& lindo queruvda en 4arrun' S
1. V dr ad., i AULTAOURAS
L. Habana. muy [-oor '1-0440. f lit. I OR
UH-D-137 ---- ---- ------ .. ..... t i P all. prelilona.
Is
-MOBILE l' pr 1), K, A U' -P.4r. homba entrifulta f D 14 fie f-ir6le.. 60 H.P.
AG AA OLDS En perfeetall rondirionro.
BUICK rolaturiaA. de 20
BrInArnain 857. Ptmea. (TarpriCIINVERTIBLE "I"Irtin Crer 5 A5.250. Inff-ii- "Niii,
-da pedidil. dol pu'..
PLvMOUTH lerior. 1 CllmAlealo 62,
1,o,' m-el, Para Pa in lra fie acern,'"uila- Para rornpresni-i-N de 'I
BUICK 1949 -,rto Ca-o en n1ml 1
S.P" anirmia'..
RIA[)YP -GAN( rLLAC V11 .54 -Nidriilli, is. it, got-- 1 MU"N MEF
Admitimm All rarru on'
Pa hi&., TILACTORES- Ir
a Di -iel Caterpillar lina. lubeirafla v gra- UL S
------ par, tontratis- Ada.
Rt n)Uk.ALBFRTINI H C 10 S A F PA C T I
finca- Mc I l I F.SF L y S IN
Gene.-Jo- -1), -,to u. Inni.- CL
400 H "To
S romprimido.
ana de !uz Escr-ba di- la". A Qill, Tiociol
re e en espahol in I
1948 Tejidil di aturvitio ih COSTO MIXIMO
%I brado.- dexle 4 U6 1 1/2 a
UIQI Trip Trr- LISS, EQUIPMENT
rORD 132 \, W. 20th Street.
TW_ i fie egplAor, i hintia 60- FACILIDADZIl DE PAGO
D 0 D G E Miami, Florilla.
P.Tk.ld 11 0, -1, Ii
V', de anch..
$575 iin., t Radio.
-1 CIIEVBOL
Siting N' 7,L N v I n. 'mando, -ft" 6 ra. -Goma roja alambrada, on 1 ALMAGRO MOTOR
Conio nur,.. plant-ha..
D-4
Vill n-m-T 1 PAGUE ALQUILER COMPANY
ma nears run inArr- I
Tonicanoit an goirto Aado. 'I'l i),name I.,, 'ilm de tela. Ave, do Ilealocal "R.
AGEN( IA
P*q=do at Mai 7 A 0 PO
Co 194B do WI., IT Bel-itain R SU -Far-. "U" e.pCC;.l P.m
bomba. do moladurit.
sea arlm !,,I
jjf
F. Sol. 10 T-ord.,l so, Par. lli-ii It BOW A DE AGU -Dr a4heAtri, purf, CAPPial Para l'ornhaA-fle al. t itorr*5ryDy If.ilUTILLU,
f -to 4, -timlrrm no ha, r.d. A. I,' R A I_ N A 4R,90
Ji robot ax,
d, Mires 7. Ilke&,
1) A N I LA I Ul N, Bi i7IA TURRINA
-Parn brinihm de sire 1- de petrtlil,-o. Re vendr;
err fi-ill Tinitirn. 'I I "WrAtimithougeCONVERTIBLE GALIVN0 2", 1 1 ,
A.- 4, fibrica, motor VIAS AGUA 7unja 'N* 3
OLDSMOBILE RtTt RA .. '_1 I i f- ., il -1 .1. loidexi- Ar pe.
hite, fin zomlA frit- Concordia rind,
1948 NIENW CONSUMO tri'len, todw ]&A me- EM.D.3695-54-10
Ti- I mom=
flidas.
1.1-ali.nal erivi Tun, 4 3 0 f,
'to All" 'orra UAL -Par. en lofla. T R A C T 0 R E S
Adiatillmos sit Carr* l-l f G A N G A
Cambia. Ilr IiiA medidwill. AentimotAli.
eaA y Ain -Alura.
D.mm, ampliaA farililinL- y

y to d l 0,t hr la"
T Ai 'F PIE, 0 4CA ENTI )A kelo", en lodo. ).A BULLDOZERS
mbiAdt, de Wants a Nil ji
-PM a- f I Fida infor- ancho
PON-nAC Wit D 4094 5 3 9
oLD,%M0BILE Chi- 10 a CoMpally -1)' "'A Para i Venta y Alquiler
N UEVOS Mora-011 ""RC ga-illitia ag
a rir. -mpafqn=,
0 UT H Para AlunrlaeS. A y pi"Ill"A de fumigar.
IBUS clfl Chien, I I
4
Sao Ni,.
METALICOS PONTIAC S-4anfl.,' (0 B U I C K CHRYSLER 1941 IA- .5. -Alf-tatiraA le toda. Ia. tile. Francisco Mestre Jr.
------ of mcio? do ut Ilia, 4 lits. rat i d1dAA. Para homblt%, et.
y Teliflono ,$5
Fitpecialitind on 6vanilnjo H, IBOLV! N* ri-ter., VIA BLANCA an" JUSTICIA
Aceptallos Io cana do ine.
Para colegioa. Armiio, ej, y LUCO, LUYANC.
din facilidadet dp ps
orrietup, ILET 1/4' It"la 1.1/4 de,
perialeft y r, JORRIN MOTORS, & A.
ei pes.r.
Aprobado par Ia C_ N. d, ionesComando Hospit-1 No. 3. esq. 23 Rnmm TURBINAS
S. PIhli .A. DOPLIE TRACTION
Gran taller fie e rr eria, am, A 56 MUEBLES T FRENDAS
G RAN rIZAMOS runo MX-=r MZOO LMHO.
4D6- 3-1:
Uihrag G M. C. C. J NT FSTRASFMj'
NL R. 14FRi N 'Mm 7_ N G ,
-'n ll' -led
l I )i RAS SON it,(, 7
t, I B CURA FORD 1949 51,29S Para Pt 5 Prblund Q1 E _z !4-11
MA RLl, A 0 ui FS A LAS 1IEJORF- vllaid.l
Ivii- ''OR COMP, S. Coaleftibit il T N ENDEN FN Ell 4MW10
I'maidente: 1). Rt)10- BUICK Special 1949 tolo, trems. Piantra 7 futile ENTREGA INMEDIATA AUEBLFRIA TINA": M-7197.
klevrolet'. MERCADO
AU Ell us REGALO. Day Muebles. cantado v a plazos,
a RUFDAS facilillailli. I 8o G P M 190 2 cuaro, IaIa. comeVROLET SMS RUEDAS. 0 1 1 lilinn" ile portal, carnal;.
CA ITENOS as, ores, rfritlerador-, raCON HRYSLER, I'Alli"' Cki CURA DILLAC 60 PIES COLUMNA Nl
VERTI-BLE C g'__ I Convertible Facilidades, a pre.
PLYMOUTi -- ---- - 0 --- - 1. i CABEZAL PARA CORREA 0 ESCRIBANOS cio de
me-lilrvx Cambia a
MERCURY 1949 CHEVROLET 1948 1 cio ado. Es 6 MAI Qt E AQ1 I TENEY10S LC to, "Tina": 14-7197,
COMI'LETAMEN i E D o da e S ll" L STED NECF ITE C-1381-5F NIV
p NUEVOS CONVERInU
exiottneut PICriPS ZAPAS I qln rueda an La Habana, D JUEGO S.11A.GAINGA
innil inta. f"ifidad"I wz
CAMION G. M, C. iooG P
-,HEVROLET 1948 AMBULANCIA Pkk Up DESCI ENTOS EqPECI it.
Aceptarmilit tin Carr, r"W"Wil
parte de palto yl-fm qu, -- E E P S -TES Venda Lui-- Illuehles
Dm- amlli., Cars. C ROJO. NRevo,-Vinulat.li caal
PIES CoLu A 1ES A COMERCI
fq6fidaTv,, I -- It- il kN
pot carro cerlado Ell an 7
d, I ela P CARROTS DF k SOt MOTOR ELECTRIP0
BUICK Sup REGALO1948

CHEVROLET 1750 1 P. M.
1% 1 w R F) lei 47. 4 pto-rtaA. I PACKARD 1946 tit Ijo 1mg Co.
1) M( E il l 42. Dot me de aw tooll"W6NA nd- M E
CAMION FORD 4, 6. IN-ff.RNATIW 1 rodad-s, E, Joys,
CASETA SoPill: 11)Lri)j, M-30NTIAC 1 "''10
Y A Pi Para reparle, de CHEVROLET 1949
L)iferencial dollit, fuerza, ea- rhe, con capacidad pars 170R_4 0 -;'A .'.No ifai;
lane Its Cmac.. -fooa. i: Robert Trading Co. Fleet Motter
ma P caja, ("WpWina"to, wuairo.
da, radi Acct-iri- at)- Catnionell FARGO Pick-Up T= ONC) )(2918 17 1
nine tra )n 12 r. A.
C to Co.- nuC,.,. CHE' MOLET 1949 1 CwTaliora Central y Gains
jarler"Ift y..Iiato par. ira)mi" VIA BLANCA "I 7014TAt
ORRAPIA 405.
Bahr6n (Lisma de ton
MOTOR OMP_ i A. t,',MPANARM 1105 San NicolAs 105
ES TrWs ; A-902. '117.
'AMPLIAS FACTLIDAD
I-ABRICA )i VIA BLANCA 70 '' 1,; -P"ede a Io' ADA 1-5
A'_ -- AMOS S AUTO I T, ", '', :
Tel,4.tono F-,vyf), AGO, JACONIINO HABANA casi asquina a Btloacolin
ARIAS Distribuld.. Ial'ado 87. Hahati,
TILIFt-W _U261 Ej PAGO,
-'- : ; d
OR 3314-53_., i ,4160-5--5 1


ASO CXVII DIAWO DL 1,A WjflNA, I i(),1%ll), 9 DF 0(1 U110, 11, 114 I'f FAE


U, N s C 1, A S I I C A 1Y 0 11 0 N


VENTS V E N TAS VENTS VENTS VENTS V 7 N TA S V 14 T A V F, N T A S
NEVERAS T REPRIG ..... NLARA6 FkDkRiERALYORLS INEVERAS 7 REFIUGERADVJ_ I* CON51, 'ES DE CO' StERADURES [ ANIMALS MA, f l N MATbRIA.
l o A -,W II-lill, QA.GA C-1 Y Li t ('FOS SANITY I S L I w "NIT %il;0,L Y F .CTOS SA141TARIOS
d, 1.
DE 4 1 It Nl- I
b
BA il
I REFRIGERkDORES ':( i )ORO AC04"
ille' 1,
"AMANO
1 '1 T S M OO, POLO- 571
it DET cm, todon
ME j
TRICADAIRF 9
KELVINATOR 5 fi[, I I I 1 11415 00
it UEBLERIA pratT"' d,
d v, p-n- f,
Muebles a, contado ; n, -mio d, f"kilkil- lI
s, Monte Il 1 9 v San RE'FR)-( L, F i R F
nit cuarto, sala fill 'It- L4
'UMSOLliT, na
nes portal, cam oasslile as FRIGIDAIRE (9 pies) $250.00
Aproveche c!an Do Luxe So A.
muebloTiii i OIDTA).Sl,
FRIGIDAIRE 03 pies) S'EC _C
C-3i 23 Y 30 VEDADO
NORGE l7 pit,,) $175, "ism
It NI),
j WESTINGHOUSE
S 60


7', N
RN
- - ---- ----------500 NevereTn"I
.11 i, Ito
-JACIOVIAL ------- -iHAVARRETE A t
A 0
T
A L U M I N 1 0 -Z
v;
I A k I
f T NIANIEN-11) QI F; C N A L A D A in vn
d, parld f-ga&
inoxidable. ni-a. U S T E D
illal, par. pam" v
I D a, if', 1 MOR it do
j it k T 10IMIN, A,

En iali la.,i modida, o'l.REALIZAMOS ant-, -t-tTod, s nuflMra ex;s E NIERCED 313, A,87 2. canfid.cim
porcela G R A T i S IAS
anas, marfiles. i,
hna ob
'd
prectos es ,,AS DI: A-ZiN
HeTroanom San ili,. :
irtiscas cri'l,
J.
JOR! I"', I~~ ,iic No hocit fall'Itiv "', I-- .. ... No no c-oen.
OPOTITT NIT) ',P _dvinta- -r N
SO! ICITE PRECIS.
f"n-", con I ollr 1 ir
REFRIGERATORS
Ir C
INEVERAS 1-1, debt ionor 'if 1"
FERRETERIA
mm d I dias do fabricado, DE N01 k(.FIN
IPLANCHADORAS
SiS DAR ENTB D k i E AN 60MEZ
C A M B I E --d
Riv EBLES VENTILADORES R A D 1 0 S 23 y 30
SU REFRIGERATOR PO [Q lisl"] A ith
lil. v icner int rr
UNO MODERN
C 0 C I N A S L I P
aPLAZOS DE MAYOR CAPACIDE Z, SAN FELIPE y ENSE' ADA IN 11, !1, C, F 8502
1 HORNSS
Juegm de enzirt 3E LO ACEPTA', 41u)"t lon nmi, z \ NJA 51, 11
HABANA. i I ofr, lb It, (;ow lel
Y, ADORES EN CAMBIO iqlten .
Plexas suelw. A D 10 S 0 SU NEVY"I EN V1,7
Aceptati mi, mueblep en DE LA FNTRADA. sl
jl i I
parte de pago darnas filej- y 4, p-el .. ...... I
lidades para Top in,' S T F N 0 S . 10RES
ol", 1 C STAS
4 IiA
DISCOS MODERNS
lit f FI 4111
0"
"La Frinccs 1-6no 11. liodrign,
os e Gar=,_ Be!-, nim 503 ont" Sml, Ht, '140;
Cinc Ai "wit, & obrp 4 paila du
San Rafael 5 5 5" 1 L. I Ju- 11. Z-- 316.'Nfl-i
-x P egeno,'fe, ral 9 1 11
i, ZOS Atil liiah.tt -ria- rim"
li-5926. AgenciaAutoriza. mm1mmmwmmLz1_ ; dor & I.- farr-ol, polli 15 galon'". in ... I -ridi cl.:
C6. 9DOS
CASA GONZ L 1 111,7, PUME.705 1000 lubon le jrivo 112
4 39 Ji C giratoria, J.
_v N t t ... ..... ... 11 1 "Ill",' _-_,_ 1, 11 11 I'll I I I'll, -- I TDRA S H V
into truntinuit iiv vo-, JR A 213, fr 0' 1 COCINA, on In 3000 It.re. 'i-glia. "Iti
EMPED DO. T.Ief. All
"GARCIA Y fl;E I 1 11 1 .1 ri-,
r e.: of, It, l m HUMBOLDT, S. A. C- on la BANADERA,
La Hotbao..
3 P, .1.
LINARES" -el" tafflaii'm
D-37 (n, i) nii -o-,j R-nini
Galiano No. 210, Flit.
Ii.1- 'T'I'mm
A PLAH S Concordia y VirtllEes, de Agua
MUY COMODOS Tekfono: M-5324 A R C H I V 0
IES
REFRIGERADORES POIA : I ll de Gas Embotellada
"KIELVINATOR"
ALL-STEE..
RADIOS DE MESA FIM1111i ldV fill) ;111ina, A., 4 b-ni.
I F6,11 fAFTA1 I de Gas Directo, I
RADIOFONOGRAFOS E G
"Plittlic 'Alflu ES OTELIADO Y T) E
4CL7-:0, PARA CHEQU
LAVADORAS % il T TUETTRnl!; i t
"t % NiT %G s.i 11"I'Llitt- l8liPff NI i C TU DP, D, it lodo% lo,
------ NENILFIAS 11 1ADDRES DL 22 CAN) S S 00 1 1 amur,- i0t) 11 1 it I N" 10.
MAQUINAS DF R
I N G E R ail ... C t: i, PARA-ELAr 1 2 1
SOFA-CAMAS E FURETERA -of lilinA.
Cocimn do Gas "TAPPAN" ENTEADA NIP,01t, ARMARIOS DE ACE"D "ll I,: .... ln-- li ,
COLCHOSES DE NIT FLLF IfFRITDIXTOS FACILIDADES MiNINI! at Fill.", tilAll- Humlioldl No. 151. o q,
KARDEA do "nrit-radw.- part, an.
latmt.. -did.,
PLANCHAS D. CIVIL, S. EN C, T.16f.no: U 2501 rap,.
AS DE ESCRISIR Z C jINAS DE ESCRM'R L 1000 pa-Im'- itrm. tn.
UIN
"EmmFg- 11"I'DrIl. of) YSUMAR
y "RENJINGToT, Oquendo. C1 LAR, LOS SIGUENTES TAMANOS 111011 1- tft
VMILADORES fiGABIMES DE COCINA it,
3 1: i ELECTRItr. _105 5. 10, 12, 15, 20, 30, -!mfq; tlid- pun tilks
JUEGOS DE PANTRY ll, AMERICAN
jin, N."Ift- 11"ll" %I I sague aulwnun, o
9"-dl Lb-Inx-meg,
SIN DARENTRA-DA 3 j _96_73
Sill..- dt, M7pdGMA RES 45, E0.,
DO 1 ;32.00 200 Aanibr, Italia
VY T-4RL tAJAS (101TAIM LA 'InlNn 0_1 GALLONS DE CAPACMAD.
HOR M I _T N A I I in N A L' Ri. 0 iD ol.od", Iwa
1 o 667 Haba Descirrio do Tap6n
I BUROS DE CAOBA il lit
nw r ".dliloo dfi d, C-ti- 113 0. 00
sla.d.,
%.P- d, L.- Oh
Tit tf, glir-i it.. C. F., I LC(
NEVERAS YEEFR GFR%1)0 ES menti- simllim 110TI-C)INT j-;- ... lut)-To '_ 'EwRETERA
no VEALOS Y EXAMINELOS
DESDE: HUMBOLDN', Ci
-d ... "l-, N'-w"
MADERA S. A. CONSULADO No .... .... idadv%
f, Piroducilos Agircilat,, S. A. HUMBOLDT 151, qq. P
P. 0, R- 536. L
URGE VE" Fiibries. Ofirinli.t 1.rirul 1 T Inform; U-2501 Al do) One ALKAZI A-v)q&
La Casa Gonzilez j i
Casa Garcia i. 160. Luianti. llabanit.
ill -b i;.,.r f OMPORTYLA SOS. t 98. N ifiv del 11jr.
Salascoetin 508 entre Salud Apoltiido'2 lefon"ll TELF. M-7106
-1885 TOT- 1-9638 X-37 3& N. 1336.
leaAs Peregrluo. TeL U SCRIBASE V ANUNCIESE Ltt
D l 57 All; EL aDIARIO DE LA MARINk, 37c- ,i4-11


P A G INA TR E I NTN DI %P10 [)I, I M \PIT0 IANJN ,O, I I)l, 01 It I'Mt I't


A N U N, C 1, 0 S C, 1, 1 F I C A 1) 4) S 1) V, U L T ill A


VENTS VENTS T)TNrRO HIPOTECA )INERO HIPOTECA A 1, Q U I L E R F 3 A L Q U I L F; F T,-I A L 0 U T 7 7, u 111 E F11 E S
JFJ S V -I'MAITNTOS
6-) 0 44 FERTAS I U AMUMENTUS 12 AFARTAME
BFMFITQS I& SOLIMUDES A? IR
MATERMLES 01 CONST, - --- ----TIIIIIONLII XV, V I SOL- '11 1 1 1, IT "TillIT11 11 11 11 11 P1 Il 11 111 1 I A 11 ZFECTOS SANITY 1 11, sr V -'It "A I I I III IIi 11- 'N", -', , I n
R'OS Ips"
V NVO ESTO P LZIN t L 11 11 1110 de hierro blilw- MINH (t W kH 'iIEN,
Tw o $1,350 h1potec" 111' I' T l 'A Till'I
Tenemos an 101e I11101, da Inns a un precio de 4wisitiru.
BOSCH
m UlAt LADO
Zanja IN, 358, Proyector R. C. V. 400,
Al 11 1.pl, ta", -]'I,- _Ntw- Ganla __ z moo ;1401 W,
AL 4,
1,1, A)IUHAO NUUV() SE A L, I TUDERIA EUA-f It' 1 _,; 1 "t., 1 \ v. 1, J;tj, ,
It U A I 11111A)l d, do
Cord6n elictrito y
It Z.j, 2f, II., ,,;I ol- lo ITTresur as a 1)-1140 l- 1 1
- -------#16n. Pectins especi T, !"'t'l, TIT 17,

7anja 351L COU X IS Solicito $50,000 al V;, 1 ......
Ulf.D-368911C-10 PALAA 11 fi, I,,, ---- ------- ---------1 11 IT I
4,
TURE16A SANII W I I Gas Embotellado
d. I~~ 'Its III.
td. I'~
d'd..Md. pt ,, :' 11 Gas do Tuberia
EN TODOS LOS TIP"Ob .......
,,I Ll A 11,11
TAMAROS I IT!"

ITT
Precios F mid I IT I ""m kl

IDFERT 'z
D Ud iAI,. Zan a 3,3 1. pzdo co-mw con GASH q ip it
INERG
)I I I'l d, i"o. I III
TENSFi4 AN7AS ----------------- 7UN01101110S DI, toloItTNTEi RAU


Z."j. V 3.,l! KA
V d
ODA ONDA
SAN RAFAEL IV Banco H pogccvwio .... .. TV, DF.I ,TI.VTAMFN'f05
MENDOZA
,5",000 pifs 1 926 y M i927 21 y N, VFI) 1), t
NFRA R
nueveI, a $90.00 suillar,, III
tabla cepilisda a $U() I~
liar. Selidespachan f--I I I V I i l, 1 1,
1,000 pi's 0 wentn' I, T'i IT -f, I
man en villegnis N, N
7
i'- L 'ECA
A S
MARI'INEZ QUE CORRA LIBREMENTE
DEL SALLTO. Ap taft d e cureos l"lificio LOPEZ -Il I'M I110
int- S.1 Iu-, LA 'OBTENDRA USANDO

DINERO AL 4
tllll In I .. ............................... ICIM 11 AM PTIA CO LAVAZO

EI prcd
qvitc, It, .1 -06 d Iiaiz \IIAPTAMENTOS, APAWIT I if
CARIA!"
ON'_A. \R i 01"N I 'I, I- 1 AW Ellf, % III I i, F_ w I'
RU ADAS Y LISA,' fl ALIS!!
Y I q L 11,
(En locim; -T,

INOYDOIO 0 R A 0 T,
2- 11). sit'! I~
.--.-ACOPLADOS Y BORDF COMPANY, S, D I N E k 'I IZ VA I YNT 0 MODEPNO
INTEGRAL. I Oil i
AN NICOLAS 105. H :Lb ,n if 92-,1 fl,% ;o FIRIVADO


41i" y V VJ
PLI k", 10 SE ALQUILA

SI Fz, I, I I k M EN I i S RR COMERCIANTF Cia, Imporladou, )it 11 R'f 1) ,1111 1, It 11,

SOBB111, S. A. INDUSTRIAL )D
PERON He, Ill v HUGE N I- I I IT I 1 11 I I III, I I~
IMPORTADDR. UH
laURPEE !11 A PIN I I 1,1%00
641i %
TAMON i IT
03; NI i; I S T 1 1; t I kI'kRV%1IEN'I'0 I __ 1,
21"""" 1 if 11 7 I'luil. A
00 __ T 7 0. entr, 4
I
11 n I, D I,
ft' METOS VARIOS w", j HOTELEZ vin f"6-tin .1 l"role. -Ia.
nwlor,
CAMARA KODAK RETINA I do-riti, d- ii
HOTE! LOS ANGELES
tie [14MI"or I I, IM LA l lit NF
tm *Auth si, ,tw, CON I j
BASO It
U& & $100,w M65 b- I, -',l I~ I I 'I, I
fttw, L,
('I z %1,; _-, JON CON i klj
= o.! A-V A!:
11 5, T
S 0 P AS, N
JAIA
ny, S '2 T%
Compa I E'DA DO
4;RAN San -0 0 ,L, N, it" HOTEL P L A /Z A
V
lat'. I,., TO
11 IT 1
_rt 1, L
1 -1 d. 2 YATES Y FMBARCACIONW S APARTAMENTOS IN I I I I T A CM N I I M Pl- I A.
41, 1 .. "', ;Tmrc. 4 1 tgk 2 ',2'
10 US CENTRIC
01al" I I
T.Isl- M-5w.
id,14,,, LARWik l1q,,t IL 1 0 EDADO
3' %411iar Entpdr,'')
DINERO HIPOTECA- A4223. CASA ELF HUFSPEDES -rE 'Q1 F
. .... F'REN U. PAR
iSensacionall 63 SOUCITnES Luaves v
T", O IT at T, F I Acera d, 4multra. Ap!liiiaLas siguientes buena; hipute. i tnento dr 3 4 hab:tavio.
PLANCHAS d, review runstituci6tw Se u.-I relI
Itt.
DINERO' i (Ensanche Lie La HL""
top Elmadore. Itia
ELECTRICAS DF ........ Luio;o Aparqam -Lt. A F 19 110" Iran
A una ruad- dc C-1
24: HO 3 Catla-altavaluml
v
11 5DO t__f -V
. . ......... .
HO AHVMAN NO QUWAN. 16,M) r.je
Pur 1-I1,
dxd, I- Lipart
DEJAN LA ROPA IGUAL F, ikn garzintitad ,, III, r -,A, 1 intent'.
FBIFIC10 RAT. 15 Y C
7!en d., tr- .. ....
QUZ Pr 'nWOIMW' 11tv' I prv, tada, Pa- ,, I~ T \PAR mwlerno
Wtnes -n1plet." i dev.,
imlwticna a,, ttrpid.- I
d" !I!ame w S1 CAS S DE PI, I ugaroIa AJ I t.10N
R0IU:RT0 A, VikATES t I tt ,)I I [,BI I ....... EA1,0S if#)) '111 )10
rERRrrM Hipotecas. L iitldl hallitari6n eon I AT ,T I 1,
Tell., M-7620 ') ,-'-""- -""" ""- '',T "" %- --- -- i 'It., I '"T' a a "I"' pr.,10,, I .... it.
APAPTILMENTOS :Rc --A-M s(viot, a inalrinionio.
Humboldt, S. A. INFOR ES:
Humboldt No. 151. *sq. a P. TOA10 111POT'CA $111,009
V-2601 B-3389 Y 8-3734APO (7XV11 F O(TUBRF IT,; "I",
DIARJO f)F 1A NIAI J' fW 01, 1!)4')


A N i F I C A 1) 4) T T I AT A 11 R A


A L 0 U I T, r R T-, 1, r) T I 'I I A 1, IT 1, 1 11 1 /A 1 1) *J 1 1, f: I I, T, I, I j 1 1, 1 1 J, ---------I AI3Vj (_:_I(iNFS Of If 1" '0, VI DAPO IN) MARIANAO REPARIO., f, ,,,NIO M 41tf/, PMNDO/i, To i I (If ViI.RA't t OVINI RO CW 1 N 1"P 0.1"
M1, I N 19,
35i


Nil NI) N III
valacio Alidama wq (:0iITi REPAS MODI T,
nelln"'o & M"

GENERAL SERVICE
.."I, I A & B DARDEN D1 I I I ANO I I Of If ItTW,
EXPERTS 111
J-a pill-que". It'i.. N" 1, fr"". Ivlaf";in lot. Telif- W32 13 fi -1
T" 04


ZAPOTES 1 Mi A QU INA11 IT W It 0 A APOLO C tk Ill A A R
t lN, IA I;

NAVES LOCALES Of, Fo, VARIW,
7


55 CASA, A L T 0 S

,I I lit 1 1, 1 l, C f 11 F KII F 'S


- -------- -------,a calle Obispo. zona de f LP.6 I)i- I EMT IW11:1
Otro e" '-t it T", ,,]I
Roberto HernAndez. TI kin I "WI t i1r, Nlwo T 4,
D

- - ----- ------- ---T
"t'j'! 1,twdad p", la


It

CEDIll LOI A,
In I~ t I
Vi I, A DO
Ill isdo ell wr(w fol-Al &I "It coM.
-i.mo edifi'i", K iI F-M) I I
F"'P.-D.3". ignaHRephdAu
L ORV


aI!-j.d it, 01"PECT. COMPETVNTE
S ...... -1ei experien,I-, si d- I iv) I mtervenctones, ba17 A."i ll I
d.6, B,157- k Iaeirill impup't.
Ali.--, .6wl, d v, '7 nes, casts,
iOCIOS n I mpletos
--- ----- --------------- fiscal
I Hamm.
EN PRADO 1 i nor fortIl

WO T11,11I it
S 0 L I C i A ]I,
........ . .. .. . q _01.1f-Ift L; n Ai

BI I I I I( I
F If
VA
117 S01,10 f I:DES R I A5
R
131 OFERTAS VAMAS
Ij r 3 J
1 P, In vf -ut
Inwia,
furn lie arrro. I I)Wf
Jt- Ix 11.1-i Nn, m
MIA. lie pat...
P,,,ff ........
eta rig"s pe,.
f I)] If D1 i D I_ Y I il 0 R

jiW INI 1. .1 t
kk I
Ctipd-ila V 1111-103
M A
SOLICIT COCINERA 0q.14. It- F, ......

F) PROFFMONALES
I I'M M
di ot'v", I ABOCADOS Y NOTAPJOS
-A- 'kitair I 7 u 1 Aiii, I HIM) %W SE OFRL EN Ii IT' JY RFGO
t to 4,
-f 19 CRIADAS MAWS

A in-44"j" It~ V'111 trial y t It, %It,, "I
';C OFICINAS
lit I I i, V It I; N, I, I

Robetto Herninde "National Tr Ali,\ 1) I( INA, actors
'72 SANTOS SUAREZ it' to
and Machinery

1 7 1,
I, If- I I r),s MAN i, I I P AS Corp. y
A I)a i,,s.
TIVNI)OZ 11 1 1, OLIU rA APALACID PEDROSO REPARTOS I'L Pi itI1:zMEDlNA
CUB x 6: A If %HA
M 1- "'1
4-,. d.1 CI,1, d. C-ti 6.
D "71 C-4ti,- 92-111JUBRE 9 DE 1949, PAGINA 111EINTA Y DOS DIARIO DE LA MARIN)V OC


OtIcbran Its, 00 lif-v Ell 4, 1 t 1) 11" 1 a r a
Son. c(pittrarios 1(ps powtvartos I Nufiez Carri4v
CARTA SIN SOBRE Ifiq
1, l lo 12 de lini I Ift Iff cajo dc ClonflovivifI4 ottes e

A nuestros taboqueros en desgracia c s i dent
It 1-1;,", 11,, : pitosible que cite fepoidio crilfdico, vir, r1w,
t t t- , ", i , hvelma i1v tothpit litor; riiiiii-ititio or, pit 1w 2 7 pis r-i, ti, la A. de M ulgohr-i
V.
t d s d i I i i Q ill I I I I I I I I I
clarnan. gfitan y n r -I
'd, no orrip"od", omo rio orl l 1:-4 11.1 ...... ell di'linutlido "lidicir,
kiin Li it de sol.6 A, Yo t,,mi-o 1. Urtd,,
fr.6aj I ,, II. i, 1, ', si-'
la l5rena EspaTia pi n.5 compra I i.ba(, i t- L
it,
tinico onepr7adr-n. putd dtitiindi,
exism el 'no, -irm de omp-, 1 n y ,-j- di,,ulo
t,, i-i.. I i.s6sco i1r, idiot-elg,, no q-,,mos coln
car Inn Espana, In endc Tnt cowtw.,* P i"', I I
L injutc, qut i, li-all on "r,, -- de Ro"'. C, 't,
P,,, 'ju, compir. Mecon6micA cmc, 1, F!

Cre que w tede, Ir-.- 6 gr- Ind. Ir, mits 14- t,
putdan" 7,
Con ra"on" 1 91. -11A In nil--o 1 J1I*,
con notisir. DIAP10 oQt -orl., to, -mianw.vi,, d-tt, I 4,
contrarm. rI roio, amig. A, lo. ttal,,jado-, Fto I- qu, i
trAbajan y no d, 6, q- iro d .Plot., ,I otirrirri, 4.
!res p6simos di- ro at ror, -mv !a htii n 8!,it, P .... ........
y comp Ts..
pidiindolt, k N dr Iii Csnd, d t r t
lo, rojo, a ru"t, i "'I I a tv"
so, hijo,, q.,d. I
Ralallcc (k- primer aflo Ile (,obivrno AN
It

,ncido, y I., tilkM It ilt i"
twa sancionar a Jos I
-i-!,
que Ji We 'in herho cerrm, F ch a glorio3ci. Dia fla
tit protege. ni alie'rits, a I.., p-dill,,tm a r4cuordos, Viorarizo ci
iv pCiodos ispopayas. Cuba
H.v miss. LA desapriniirr dr 1. brlza ,egrri. I- rbaia d" uno vez m6s Ileno
,sisto die Is i& las crisis mrclicl. que -,,4- f6a, 'Ari. 46 0 0 too
uns, obra de Gobierno, tiencri viti rt alidid i-sgbIe. Frnt, a hochis 49 to historic potria
nursitro juicio. los, etrores, lo! pinto, flacos, Iss dtfimni- Its indtti
-iones. no cob,.n P-o 6-tisrit, P-. qoiwl A hom6,, d bo- i,,!. C'Ao ho dernostrodo on suis
confianza en el saidn total del Gobrerim del doctor Carlos Prin Socarr- -D rmr iji 5- -; -,r-T,-Ta un sispiritv fuerte flono de
-puwors-ffwz-o,,
ob erva, hablaremost eir .I p,6xim. dc,.& mi5,tie.po todo 10 elacionado coo tl Amplio plan de oba, Ptiblica, a re- grades orripishos, at servi- 1,
zisse mediart im rnpisiitrt Qod, par. 1. ocan6-old-srairtt, t--, cio do todo couso noble y
-is I d-1
-1-powle, pri final a n 'cla rttsnm del prim, ivsto, Honror, honro-dijo di" .ritt,
lyorti. Ofirendomos onto ]a
n 10 onstUrti,, y rt,,: j, "sf -"P eI irismo Putt e
la oriivi-i6. bsolutri de or't, P ... idof l, 1. Rero bli -arri de nquellos m6rr..Pnmsi6n y 1. ayuda (I,
su ruiria o sis desclicha, lldr,,vii tin a n t- i it i i I, tLas ) -oior do nosotros
con rdovyando cl

rop FT, iiiii de nues.
41111h icz; o 16n, Cuba hacia Colonibia w,
PIKESTAMO 11 i f, ill Rif)
SANTIAGQ E CMLF buque cargado de armas
PI-L, imrto d- 11 tp tY, "LAHora- ,oenjar RnC;0TA orWbre P
..do eowsitsa. el m, i qj, P nnfico 'F.1 Tient dire noy
c,!, oei hii tinld- conocimlento flei
---------------------- --- --- fidpihgnas' de ctue fuer as nav;
i dr, locirliziiir un buqu. neri,.
...... ts sgr"h '
.1-ritid. d. C.I.qihi.
-7- Y ro,
i7 1,

6. 1"...... .... ...

7D
M SH P11 E111 LE[T I


E I % 11 1 0 S V 111 S Vt 111 0V
p
Eston. L n; [

iii, im nitodelo especi. Ito fabricado

a satisfaCer la$ prefcrelicj,,i5

de listed ...
7.7QV5 0 ov"
5 X
lill' Ood. Pit, ..... . ...... .....1 -a. -1.- 12' d- di-,- ji, I0

Ili, "iw
ABase de la liberitd it progress de ;itiestw pziebi-s.

MAN
A euitsvpI irg e

nucittros snA,, fervientet; ',,otos paris que nucst,
I trias v ribrerns flegitivirvatla diaa wi mcior ent"Jimien.
to fi rirflcin Jr tin rriiior p'o ,rc-p bicrie-tar 1, ]a


Dl: VENrA EINI -rODA LA-S, A.GI:NCIA- A I C TO

Distribuidorri, Exclustivos, para Cuba.

HUMARA & LASTRA, S. en C.
405 y 407, 1--1 is,


.. .. .......zN r tr ,jom


3 A
Socledad y Hogar DI-A-RI-0-RE TA-M-A RITT"
sccc 6, APO (',N\ I I LA HABANA, 10NIING0, 9 DF M 11 IiRf DI 104, 1 fl Villl I WUna entrevista con el secretary

administrifirivo de tv CGT de In

Argentina, Sr-Santin, en Wjko

Un almuerzo en In Embajada argentina.-Asisten Ins periodistas del Sindicato de Reda tores de Wxico.-La presencia del Secretar a de In Confederaci6n iieneral de T aI a AI[NS '7^
bajadore% de Is Argentina.-Tres millones cuatrocientas mil a m
afiliados -Desplazoda el comitnismo.-UnR nari6n socialmente justa. econ6mica, libre y politicarmente simberana.El tomunismo solo ruenta can un curul an In Ctimara Es- D E S E $14 *5 0
tatsd de Santiago de Ins Estelos.-Amplio progress en In P111isi6n Social,
Par CARWS V PFRERA

CON! i". I, -"t Itr.
In d II, f" I v! dger. de 1 ,
1 0-1
... fwm, in';ta'!"
I., dit dc,
Argexitm,, p"'. TI
tidc & 1 --, Emb.pda i b- V rcmiz. 1. C"t,.] y
d [Ii PI.- -,yRed-w- d, Igin-,
ei .a I vgad,, S-tim Que Y. A
ult"
g'r
I-if
4; V


pi cdc c ,mprar si 110TP0T'\:T n abe, Ins
cm, pa oa tan Nuilviit 4 )w 4.50
Un .,vi hanqotte of ... W 'n I flub d fam"nairl" 1.
F.baUd. sli.lm p- I -h., E.b.jd.r d. 1.
11L ft, prtifft., d ctcr L.,bas 11. D-mriti, i
di't., I.b.- C-1.oi F_ tiee,. 1"-w io-m q- ., --m- hclm6fivi cualiclades
d,,.,h. r def -5.r F b.Jd., T..bli.
de. 1. S'A",
it, Mm 6, 1. E-bjd. dit, In (Ihvia de fu I eq&nfli.
-fi., S..fi., d, 1. C G T A geati- IAg.w,, --t.H. g--1 6,1 nt's 11 1icetl de log Imevol
'1_. de 1. Prn. de Wmeo, Alh-W
di-Wr .0 nairi. Cirak."; Rf ... d. J... C, I" i, nI.,,2q brillantes 1 efrigCtaJOYen
Jlm "ez Ali- ArgudL y otrw. I b"11" m"J- "rKerl"" y
mexicanas que (nnvwrleron al MmRtk. tImc--rx- di, C-rv Apor jui, fw,
dea 23 d, p-i'd. z- 7- 7 tj
1 m I i ,,,
Aildwe III -. & : d, la
de la "ran rtioacirtio corno el inoG--l dtl T-b y, r:, de la irmcI

i-d It, _', h I dc alltc Cn title V Nllllty!t
e .d.mm,Lr.tl
cmqvemelle p.r, 1. opi, 6
d. C"b.


If/UTA OCTUIRE 31
7 f A 1 0 1'.
k:( N C DA R; i 1, R W
3, CID-0"


T
------ ..........j",
A gi! Y', 7
t., 6" di C-il V S, di Tv.t,
... irlo, -, I., b-f.- d R b.jad-, 01 r", de 1., scce.- &I
leni. 1. C P T, -- dit d ;
t S- s. d Tr W,, op
Pr, s' n' /
--s. pu,
NO PUEDE ZJIOWA *;E! Q-- A Z,


MED10 SIGLO VENDI E N _b L 0 M E 1 0 R


r, O'REILLY 457 -TEL. M-9944 S. RkFAEL 155 TE L -A 6511
frmtl, de & f.,
P, j -A-' Li J
it'lbel-It" 13.p 110 surve", vI j _tema dr iu. i
rit -P,,,, a,
a 1. d- Im 3,gi Ir, dt cri-li
__d, 1. q.I h.y U... di, a di- 217:,.- remuntllad 'q en
'Ib- I= lli I, i, ,J,- cja"d-ti, M
4,
--Intc de U 'ag,
t b 0- .T
R;
k

4W...
M, le, rril ba I
I
.
I I
PAG.TREINTA Y CUATRO I MARIO DF LA MARINA. DOMINCA. ') 1)F OCRAPP, DE 1'W ANO ("MM
--
I itnterewntes revel(scioues de Iff . .,
0 i j o s 1-1111-111. I. I... I.....- ", 11-11I, I __ I,--- 11, Sobre Bibbotecas
1 gl ... lI fl-fli --"e ___ ___,_,_"_ ..... I. I. ',.__"_ ....... -11-11 ,- t-l"i .'i,, I, _- .1111111111- -- ------ -----1 I
,---- -------'-""--,--"-- "--, .... .. ---- -------- --'-- I 'Ji''I"', tI'rll,-l, 1, ,,',.i,:, ,,*, ,,,I,. -, i;ii II I 11,1 f,, t "
MI,- ,.hhe, I 1-1- I- 1-- I 0- "t- It-~ ...... ,,,, "".1l"', A ,, Arg,, 4, la AOcjkwif')u1 4,1111811A di, BdoliotevarispA
Los Pal-Asilos intestinal" i Eczema infantile ,.I -Ul"O"t., El I ,fl, 'i, -i-,,Ii,",f",l) -1- -,
111 1:,1111111 41 "Itill I ,,,,, ,1,,,!,. I,- ""'I'll", 11 't H l'UPO'll, rt(,Aq
t I, ,111 11A 11111 '111I ,, J."."
,rU, ,I O, rillm N4A,. c-h6n, lrt, It d"It., Plillf. O."I. T016If 'I I t I iIlVK1Jfl1,O 1,
i"', I ..... U I ttj ., ", b."', d" I q ,, it 14". I", ,- "" -,,, "" I,. I i, ,,,,,, P", -ils
I" P., I :11 .. .... I ,,,, ,". ,: ,l,-h,,1,,, l," I, 1 '11 t ', It 1, i i -,", ,I, " ,
" 1. I "I"ll"', 1 ,,-,,- I'l-i't., 0- I I- .,,,,, ""ll"', I""",% , I 11 '' I ',,.,,, f" ,"'It' ,"I"'i i ,_ ,64
Ql" "'P") 'i'I'll" 'It "' """""" "i", "" I z l-fr, :, , )" ;-P,1',,t1-, It:, ,It "itiori"
If ... ... )ho ,!, t"P, ,l "' 'A' ; "I I ,,,111U "I'll, "I'll, ""'t" ", It! ... ... i I. ", "I ... .... f",:, l 'I, '11 ", I I I I- ","',- .... P.Pli 01 -M,0-11. I I It-11 1,117''. I I I "t" i -- it ''I","" 0,1 P"'.
,,.,,, F ,,, ill rl,,K'-' ,], I o i': , ';"I "I 1. -11"t""w"". 1, lehplololl F1 i I, 4 0 K4 0111glit". 11 z ,Z 1,i,,d,, "A"Cl i ,,, P-6,11, ,-1 4 11 i ", 'I, I ",
1' I 17,,i1IiU hA,-1 r ,ii 4t ,,. I-v-11, I 'i!"'t"'I", ,T 'E"ItI., i", -i ;,, I r, ,%, ,, t', P, 1 ", h ir I i IiI
,h ,)'- --- ,,,, I 11 ";,", ,,i'%,,, 't 'I ", "I Ill, I- ,Plr-' ,
I d I "I l ,., ,, i -1- ,,,,,, ,,, .-- 'i I, ')
'. 'll't, -_I --, "ll" I I :, I " 1, , ,, ,, tI ,1, I -l
"P"'.1", "", d- "I" !A ""'i" ,, .1, i ,,,, ,,, 1 w "". I ""'I"litI. ; ,,J 1'1, li, I I , e t I I I :",,,: ,,ih ";&, 1,
H: I,% Ilr~ I- I i It''1115 21, ... A- Ili"0111 I ,i : ,,,, ',,-:., if ,,""', h I I 1-'11 hlolli 11 (1, ;1' , 't , ", I ,;, i,;,,
'I ,_')i'l It" .. 111 If, III,,, I 111 .111 It", 1. is I'mr, t, --1- U I ,,, r, ,,p -, I I' ,,,f "I-lo ,),,,, d, I I 1, I
- I- I 11 -1-11 111-1d. 1. A". ). sl ..... i--l!"I'l U- ,-';-i, I~, ,,,I I I- ;, "
0 1 IU hl m' Iii- "''I'-i"ll, 1 -" It 1111- 111111i lil; 111-1 i P, ". , n," ", T 17111% ",'Ili, ,,' ,-, Ilr-l ;111
qi,, 'i 'A.-t ll# 111111 gmh'b I "i) ", "", -n"J."I, '- , I 'h, t,- -!- C- ., z !"' ,, Id- ,,, "i ,"', I- 1 ,, 1 ,!" _,""', F '. 'I"'Pts-11, I P! i,; ,,,,', , , _; "" '! ,! "I" ....... I 1 6114 r it'illi.
z ,,,,,,, "I ,t,, ,, 0, 6.4 "" I ,,,, ; ,I ,,,, "I"n-11 zl ,, I , I
U, It- I I I I I "I ;t It, 3, l . I . I I ","'I,"It,
11 ft'll- 1. ,,l- I'd- l, , , I, l"I "I" I I I I I . ..... I I h-l""", !". ,- l'""t I_ I li il I "I'll", 11, d" I'll 11 "I ,, ,I- 4I, .U
'i", I ) "', -, __ 't", ", , 1___,_ __ if, 1 1 i ii, ,,it Al lii- 111 -111r. 11 HI 11 ,litill ........ .1,- t ;I' : i,,".,::, v I ,,
1111 1 11 ,,, --- 1, I 'i ,, ,, 1- ,,f--- z, ,,,, -li"I ,I)t" I ,
11 11 : h.i I .1,111 11 li'l t-'l.", cI,, I'l., --,ii ""i 1, f, j",
I, I 1 M 1. I I'll, Ill. it -l", !"", it, "'i, '11, ,,,, o 1- i, I,. ". -1 "i i .. .... u"t, Ill, -i 1'- -,Ii I,, "',,"i"
I ,iI-,,, -1,- ""ll, I, 1- "' I it .,,,- 0111 I-Cir 11 Vll '" 1 -- I I litir, -- 1, P"'r," "' ,,, 11, ,',, I 1,
'J"r, i,- I 1, ,,, 1 1-4, 1- dgi', _,:,,,_e- ,A, I ", z , I -f 4I ti, I '. "I I z I i "i" I "I'll, It. 1, ,,, f, , I ,
t ; ", HfJ,,, : 'j, I'l !1 11 "It, "I
ptt hit, 11,11 Alll j I I Ill I g , I I r'* ", I I I I I 11 I I I l , ", I 'i , , 1, e , f ,!, ;.- I '. ,)- !, t.
': I , i i I i pt-l-l' it
hll h :_1 1 A l T, i '-"2i, "i, 1, 11 I'll it qP I . ; fit g-- , ti 11 --- "i", -, ; rv ,I 1-it : ,1:, :,,,i,,il i-:,-",,
Jill rfl, I I ,t,)"", "' t "
,,,, "'I'l .""',-, lit -1111 i 'i :,tt"i-l" pl, ", A pr,,l,- i :' I!,,-t ,
'_, ,!, 011 I : ". 1 l ....... I t -o, ., -,-,, -'. I ._, I
".,I, H. -11 ., ,,,, ""t'I I 1, A, "I -tIl I .1 it. Olt" __, ti, , ,. I ,, :,, "' .,l 11",
1p ,AOI 6,I -- it'l i" i --- f- il ,41 r",-- I,, ""I l I ', -111, t"i"111111., 4 "
k 1, 1", ,t- -- i -, II!,"', t, I 11 ... I -11z e"i 11"111 I i "' I'll, "" i"', 'I g .: i "', ",
I i , (, I - .,
I "I I, l i M I I I ._i t, i, F ", 11111, 111- ,,, F l I ,,, I -1 ,,, i nl ,,
l',:,q,',-i. I 11 1111,,"'117. ,_ _, ,:, Oi I , r, ,,, "l- ,
It-, 'i, m I h I 111111 _,11I Lllt- ,,, '__ "I I, "', ,,,, 1, ":1 -- i f"''- ", 1 , I ,,,, I ,
I 111-111' ,IiIill I ") I'l.,", ,- --, I I I 11 I--- ,,,, , I , rr. ., ,,-,,, '%t,
-1- I ,,, ^ ,',-,. Ill. 7 -, i"'), --,", ,,,,, A,~ ,
.. I) MI. ,; ,,,_ ii"i- ,x -f- l, "- ". 1-1 I I I I'9111 "I 'I"'. H."i, It I , ,
,,;,,, ,, ,,,, ,,;, i -i"t, nf!" ,' tI 111, i, 11 111
,,, ,,!^ '.' I F, ,, ; i, -,,
I- ,irintAft or 01 rrlil -AtArd i:,-', " I I I I I I I " ,
", ,,,, -1-cl, ,- ,,, ,,, t .6, 11 ,, ,I lt e-l t- : I i, , q 11 11 -, , 11 1. , t ,!, 11 i I ", t, 1 ,
I 1 i I , 1 I l ", I -p, P ,#AI, .-,,, " --- ,,,, .It'll
7 1 l l t I 0 ti ,, I , , : I ,11 ,; I I , ,
r,?:,,f.hAnd, It, -1., --- 6, I 1, ", I, l I I , I, I'M R I I ;l , 1. 1, ^1 ""! t- I,, F -, I , f, ,, I , ,, I ,l I I I , I t I 2 1 i I I I t"I I I I , , , i i ,,
,,, ,it -4.,,I I 'Il, 01 I I, l ,,,,I I i ", I F, , ', ,; I 1, I
I i I I "I 0'r I I ", , ', ,,:,,, "" .
"I, I .1 I t, r- 7., ,,I,,, I , I, I I, ,l I'll I, I I I 4 1, , 1 1 ,,, I t , 1, I I li, ,
I I ,t, I 1 ,, l 1 ,,,, ,
I U Ill I ', I I I It 11. II I i I I I I I A 1) iIU) ph Ili, se i., 11 - ,'I 1 I I I I "I I 1 g, ,,, - 7 I 11 It, 11 I,: I 'I't, t, '. 1, P , i ,, A 11 I : i, , ,,, , th, i ,
I, A dlt ;' 11 P, I I 1# 1 I-ilt,." I , it', A t, -d, s- ,,, ,,, ,i lt" ,i, - I I 1, I 14'1 I I I I -1 I ,I, ill i I t , , I , ,I I e 9 I I P I p. , t , l ': t .... tit -', i"t, I I I I . I I", Ii. 61- I : ,I I 1, , I I .1 1, I ,- I ,-i- I
0 A, ,ht, If tft'l"twi, I- I, ,,i-,i-U I 1, I ", i, I i -, I , 1, II d I ",'' ,,, I 1 I t I r I I I I d
911-h!, qU #1 "itutl I I o 'l, 1, i t;! It- AIf- Id"I, ,,, I f I -, I -- ,i, irI, ; '!' , , I I I :tli- l I, I l ,I , I -1, i I , I tr I ,,, i, I,,;, w ", ,,, I li'' ", ,l i"i- A", dip,
d. d,) ptlUi p- IIl ,,, L 11"'t. I M-1, Iltl (il"J" qu, tma e, fps Ri i -r,- In ,f Oo I It lz. I'll, I I I -c!t ": I 't, ,,,, ". t,", 1 1
X, Tle- e I i, Pr ", 0, ,,,,, 1.6-', ;, 'I """I"',ii 1''. ,, ", it,, I i l 111, I 1i lli"6i r"o"n'l, I
11 tit ,ii-ii"It It 1,- If 1,0-1', ,!, , ". I ll l illl 111"If-i"', 1 it R , Ih. N"', I -le;, I~ I ,'
": ;f I, , ", I I" -I I *; , z _-, 1 I ... It t!,t 'i :", ,,, ""ll-fi ,, J- ", 1, ,,,, 11 Ill," ,,, , ,ji,!,, h i I, Ill Ur, t, ,,, a ,,
It, ,,, ; """, ,,,:,;, i,-;,, :, ; tt 11 11 I 1, 1, ,I ,,-c,! : U i ,,, xrd- I., U-#),,- j 1 , i,, -I ,it. III v, i- , Ill., -,. ., li i "', '. T ) h ,,I l , t, li,
_- P- al 11 I 'I , r F Il, ,,t , _, ,j , I , I ,,, I , 7- , , t r, rl --*,,., p1r, ,
"ita, I, rll 1- pr"p-it, t '-, 't ,It, 1101 1,1; I ill"I il Ud"I"'.
i "' d 1 r 1.".,-, -!,, C 111110 IJ -,, I I -, ft., 1, I 1 ;", 4 ft,* ,,, ,,, ,,, ii I ,,,,, ,,
P- '!I" It rhP 'r I- iI ,,l in- i I'll "I ,i-,!P_-Il I "! F, t 'd, ", -- -- ,;
I '111,111"', "It, ".- ,_ ", i ),ys do lin Ii-Ptoll l, ,, t 'i : II ',',Il,, l, ,, , ,,,, I I, ,,, , L 1 d I I " ...
V,- hilly trt 1. -," q'I'l, 1, ", I r , I ',' i:if 1"S- ", "', "' 9-t. t I I ". ,,], ", , ,,j 1, I Iii!.1 'i i:" 'C", 'I""' t "
11- !1111 ldii I", I- _1 i t t I ,!', ,, ". "r I I ., f,,z- 0,,-!,-Jo
U 111 h 1610IIII0 Ist h" 11201-11, I t I t I ",I 11-ii 11 11 I I ". ,I o"Mi, ,
."", t .",', Li"'t I I I" I , "', , l i III I 11 I ;It --,i, 1, ; -Mt.t : do 1. l ", 'd'a-u, Wfj ,i'c t I tt, dw 'AI, ,i
di b-It, ,, !"it I,!" ;_"U, --l", "I I -- t 111'1, i 11 1-7ZI-W ii , . I , I I I "', , I,,"I c, I I l I m_ 1 I I ";
,,, '. ,,, ., I i: :1 4 , .1- , I t : %, I 'I, i, i t" l"h ,
h pte 11 I.,alit'd" f"'Il ,it! 1, tl"- pi"t',tt. ,III -tatit-- F,1 r", P,_- ,I f-i" I th-111 I , I I -- ,- ,;- t ll I I 11
I I tip I, I I I I I N i, I I I -1 z I I I ill, "I I 11 llr_ I 'I , I.
ii, 1 ,, , , 1 I ji, -, !-, l", o-i", tp,, el .,-,g, " "", ,1 ,,, ,vlil l i I I T , , , I'll I W, i't, ,,;, 1,, f, I : I I 11 I,
,'I ,, ___ r I I "', z I r I I I 1: '. i" h, 1-11111.
'I I 11 I I 7, l; i 1 "" ,,, 1 l ,,, rz',,
I.Ubl. P- l k ,,l I, I , 'T'i, III Iij :14i ,,,,z,, I %- I, , , , I I I I I I I 2 I f :1, .11 ,;11 1 I 1,
,is ,to I.. *#A if'-hUgu, i _, -,ft, 11 -1 11, ,;,, ,,, I T, 'J" ,,, ,, 1, ,, k, W "I I It, tl q ,, I , I I I tt" t ,,,
it, I I 11 z- I l" i t I 11 I I T, I I I , I ;_, ,,, "- ".", ,,, 11 -1 !I, , I',' 1, I, '-:,Jiltjshn P-1,11111,11" 11 I, i I- ft,, ,i, -, "', i", ,,,, "III I I 1. ___ ", ,1 _i, , 'it". "I 11 ", ,
,,, I I I, i 1, : , 7 ... , ", 7 -f')i '
ouI I I I "I'll", I d g'llll ,,, ;-UI,-- ,,,,, I _1 I- I l- -.. I I I -1, I 11-1.11 11 f"', I I ,, I I ,. --, I, I 1, 1, .1, ,,'I I I t I 11 'I, 11 1-11.1 It, 6, h ,
", rp, i ii , I, I I I I I 1 I I ". I , 1, ,,, , _,%, "I ", f", is
I I" ", ,, it ':
...... -i I"', i I I I 11 I I l '- " , ,',%"' -, , , I "i ,*l -, ", I" : ,
,t- I" I I I , - z ,1,_,:r,; 7"
1: I, tt- t ,* I, I : , :; ,. , :, , I , ""', ,i," , , ,,,,,I,,, ,,, "I ...... l dl %
1.1 11ill 1109. ,,,, I I I "", 11 - ( ., "I" I !, I 'l 1
I ,l I : '' '. j , 11 I 1 ,, I , I , 1, l i I ; I , l", 1-1 I I
"'It " I I z "- ", '-,"', "i"i, 1
d-H. 111110, hot, -1 1,"'t., r" : :, ,ii, I 11 I I -1 11 I Ifl I I I t !I, ,- i ,
i""j, "I I, ,,,, I 1, i I I "I I I I I I i : I I I .1 I," 1 ,,, :1 I 1, -l I '11 111 I I it ,-- ,,I, 1 I I ; I ll
I i 1-111i, 1 I lf,, _, :"" "", I 11" I I I'll ""i
""', -,, i, I I ; 11 _1 11 I I!""'. ', ',
) I M! ., -r , , I -_,1l, % , it I, .''-', -1h, 1. I I " ii I l ': ,,, I "'.., I ill "I'll IIIII, ,,!",I ,, I I -111 I " 1, ___ ", 1, I, ,, I 11-1;1 "I , l , I I" 'I ...... -1, 11 I 1,
,, fi- f, I , :'-"': -, P I I ; ,,, ,,, ":- I el 11-, , "I , I ,,,,,I It
1,o, r-Ut, U i it, It"- ,11 1, 111-110 il 10 ,, I I I I I I I "', i, I I I , ,,, ,,, _,'_ : _',,, ,,;,,,A
1-111 I, 1-l", -, ", ", ft, -, 1111t, ,)-- , -_"" ,,,,, l ;: l I ,;, , i ,I ,, .. .....
tr, ,P)DO5 r1l; I OIL .__ r-h, I ", -, : :-l" o , I ,, I ... ,f ---, -11"'t" ...... 'i, , 11 1-1-111 , I I 0", 11, ,,, ,,, 1,1. I
__ --- I LOCQND "I -- I 'Ir I.-I" 1 tl- "li 1 ,,,,I,, ,,,, "Ji"', p-l't- , 1, t- , 1, "'il,(", I) ....... i I I,,,,,,(),C' ,;: '. 11 I If, nl -, ", I I : -, , - -- __ ,_ , I I I I- I , i, , I wP.A.,A, hwit'. I A, )l .h'.
11 i IF, ,I l I, I I ;, "" "I' "i"' 1:1'1_ ,:, "" 1 1 r i 'i ,,,,"I- ,,,, t';- ,,
')r, ,--, ,i, "e" F.I. t, ,- ,t ". 1 ,- I I I I 11 _-11 1 1,
I,- I i l-, I - 11 f ")A 1, ,_ ,It i I f lt-., i"i
I "I'll --,;, 11 i I -- -1 -- I I tt, !11.11""""" 1d1gsI I . I I "'it" I " I 11"', --- It. I-- I 1, 11 11 I ,,,, ,,, ,,,,,, i'l,,, 1, ,
Oi- -, -1 i ,,, I- i -,Iff, e-1 11 ,,, 1. I I I I I I I l .1- I I,
1, I I ,, , , I 11 I I 11 -1 I 11 I I e ,,, ', I I JI l, ", --i it, ,1,- l I -I t"l-l"
I I I I I f- I __ I l I ,,, I , , ,,,, ,, i t,,11'- ;"', "; , """', ,,*,:,
1, 7, ., ,- 1, l Id 0 , 1. , '. , A , ': " , ,,, 111111111- ", __ ,", ft I "i
di, "U, "I", ,,, 1-11 'I -- i"', I i I, -, ", l I ", ,., ". ,,,, I if ", I
I, ,,, I., T I I l 'i l, , , I , I i t" ,,, I t" ,, I ,;I ", i l t, ,%', " %, , ti,, ll
11 I 111. I 3 I _', ",11-1 I I I ... I- llltlil "' I
"I, I I , "' "' '_ I ."
It ., I "i., 1. ,,,f- ', i :I N I 1 il li t 4 'i , 6 i 11, .. , , I I ., , "l ., , ,, ,il ,,, w , t. i -, --- It,, ,,, I -, t, 11,11l, -1 11,- l : , 1, l"', " i",,Irp, ', ,Irwt,,
I, ;, "' -A -,- """ , !" t , A- iv, S ii:1 "",
,- 11 l, ,, "" ) ll,11 11- !", R, I ";. 11 i I I I ., ,-h- r,
-1 I I .1 I I -1 'i" ,,, i !, I P, I,
trllrrf 1 "I'll", __ __ , ."', I, *, I '. ,,, r, ft, I I IV
,, t I ,,, I I, I ii- 1111 t"ll I i I (:-' P'.., ,: ) 'It, 'I-- t ,F ',,A ...... l I -, ', 1 I I lt, -, 't'hid--0, ,__,", i -,, A1-,, ,,!-,,,.'ih I
voy 11 ,P,, ,I hhy d, it, I,, I t i" -!. I ., -- I i I .Q1,I 11, "i"', til- i"t el"n- i I I 11-111t- -11 t, q I it ,11 -I "'I ,,, j '_ ""'C' ...... ,- w1l 1, I 1:-- .1 1, -il, ,111 "t"', i 11 I'll bllf'111 1", "l"",Iii 111,611t,
f'", ph, ,,,, lligh 111t, 'ity f", ", i 11 "I -'- il I I II , , -, -- ,,, __ ,,, i I I I 11 I il- ", i, -- , I --- ,),! I t ", ;" i I .... I ,, i ;t,- ......
", 0, "li", It ,,, I I. i-ii" , ., , I I ', !, ii, ,"I "". .1 d",
1-le 1, :- 1 W14l, 4"""'It I. to 14-1,
I, i", , " 't , .", i ; "'. , , t , ..... ..... ', I I il i "It ...... 1,
,,, l ,u , I O' ,: I I , : , -, A ,lel, I, P ll ,', t , ,, ", r
ItU -llf it, i 4 1 l - i, ,
.hIll, QU, coitr- I. ,,, 11 'I'l "I """" I 11 I I , --- I "'. I i I ,, "'I"t t I- I I I,-- Iti " !, I, ,"'!U
p"'! 1"' 'I '19'-', I I-, __ I 11 l- 1 ', ;- i I i 1- ,,, I, ," ,,, , I I, ,,, f"I"'J", -, 1k-p1i- y olf, "'." ", il, 11 I I I , I ,,, ,,
1v,,r;l1, A, ,ti_,n --, ", i -l"', ini, &-i c' 3 i", , : 4 - I I 1. I- -11111 ., ,i 1. .I "I I I Q 11, 1- , I 11 --, "') ---',;- 'i ,., "" "I'l ", lill, ( 111' I- #.
"', 1, I f i,, (" I ,. 1- -, r, ; 0" ""', "olItlfti
1pintil'Af. 1-T ,,;I ,it r _- 11 I .1 I I 11 , .' L,
1,I I cIft- Q i i" -) 1, I- l -, -,"', ,,,, , 11 ri 1 I I I t 1, , , l " ,, ,' , : ", :",
I ,,,,, W , ,,,, I~. 11,1, 1, ,- 11 t-1 ,11 ',, "ll" "',lii" "ll"11110-15.
i ,I I'll , ,,, ,
deitd, ),l hg 1 I I ,
P-A I i"i I --"!tl,:-: ,I ,- 1 11 , ,I. , I I ; ., t, -, ,- Yl :I- I I I _. I I I I ". I 'i I'll, I l, Y, 1, i ", "'lWhI 'i-TAtUti"I'l
r", 'I"'PI't" .- l ,, "':;_ i" ( "! I , e. I __ I I i" 1. -,I,,, ""'! , ., 1, , fl-l" i I A
I , 3-- tr im : I 1; t" .1 I _1 I 11 i, i, ,, I, g , I .,,,,,, ,j,, , , ,: ,, ,F- ,l", , it l: : l, I I b
,, f- 'i jI;,",-'I,, i1i" -V rd1,;, l.,,,,_,,n,, f,'Ut- ,j ,,, -- 11 I I .1, 111 11 .r -V __ 11 ,,, "i, I ,,, 1, "I I I T__ .. ..... ,I ", "',iil I'll hit, 1-11"RA,
I,,,rtd,, 1 -t- lo, -n-, 1 ", 0, __ , __ , .e- ;- I~, I ll I,, I I- ., .-", I I 1 I I , I 11 I "i 1-1 I I I I ,, t l ,''!, ) t, I F "I I 1-11I I I l I i", i, t'j" l ,I ..... Ir-W "
4 1, f, ,,, I 11 11 -I'. fir- 1 It- 11 I- 1, t"i : --, ", i. ,I -i, ,,P,0.
"' If I, it" ", ,ii I "'i :, ,-It t pl,, 1, -,I : it, .- , I -, 11
1- - I Il""', I I ,'Il ".t:', I I ,,* ,,, ,- ,, !" It -l: _, -, i I 1, 16
L- p it-it , ,,,j,,1,,, 1, "'--;;l- )- h- :t.,-. p- i ,,:,,l--"' I-' I r- ", -.11 1 , I I I '! P ", I r, Ic,,,,, 1, ,I ,el t!l I ,", 11, z r, ,, ."t'i"I ,l)"l, Ili
I ______ - , I t"', , 17n rii iti'_ I ,. Lit, ,Z I ,,r, ,,%-,1, ,:,,-,, "',"'t- ", ___ ----, ---- -- __ __ -- i 1: 111,_ ,,, 7 ,I il I 11 I I i 1. I~ I t, "i, I ^ ,(' -11 i, "t, ,1, dt"I-11- li fill")
1, 11 I P.r. ill "'., I, I., I~ I 1, 11, "I ) ill, 'i , ,, "ll"'It ol 11 '111 I 11 ,'I i!,i It ft, ,it, 1-1j, 'I" I, !"ti-r-ort P", ,,; I z I 11- 1- ,I I -, F- .i tt, % , i,,-- 'I I it "I -,, I 1 , ;, L r . ......
dI_ _!11-!,,,,,1,-,, I ,I.r.,i', I i I I, i -1 -1 3 1 11 11 11 i- ,i ,, 1 I I 11 ,-, t, 1, '-', 'I --, I I T- Axii'nN.1FT( I P I ,i - z ,I, , I -- .", i, ,,
I"I cll "m ", Xlcl o Qill 1 ;1 I
it d,1 ,-- 1.1, -- I 11 I ;1 1: I ^ " , ', :_ l , I , I r ,i, l, , -, I f7 l I C A :,,', MAlR I I I I Z-- ie I I 1, ., 11 1, i 'i
iTI, .- :, l ,,it i D I S C 0 G R A F I A I r), il (,, (''l-I ,I,
-,,i7I.,C .- lP!"- "', ; 1-Io -.-II- -1-i1"I. I 1-111- I ,-- t", -_ -, ' ;, I- ~ -,,,, '', i-- llit .1-i ,,,,
z,!,l,,,,,,wII, !- I .1"'i"" ', 11 -, ', "
P_ ,- lit- hIg"t, I r, .-,- I I I
"I Il I It, 1111" ,".."zi, I, v 11 "I, -' "'I"' 't"' !- "'li, ,ii ii- r I _, 11, 1_""",;-",'' -. I 1 I
llr.,, ii, &, t- -,,i,,,, III I P- \.ntemj Q,,IIA, "' .1 ". , i L, I ', I 1.11,
"'I", t iilcl '- il )""id" ,I t- ,, f-I'l in.: I, I I I I l I 11 I B 1,10TECAS Pit M AC S DF 1A HAH kNA
--Ml- '' I I t" I ""Ill ", ,- ri I I ____ --II---EL i", -,l ,iP,! ". 'It, I r 11 I t 1,
,I __ I T", z i'- ,,- r_!I-,i. I'l, iuit;ii El I )Me9Atrnn.-/.a lira parA log Long Plivitina. ; --- "I-, I I -, i
"t,"', _r" jz 1011 I'll ", C, -10"I" u7 -rita!t111rAIi11F "(19"cinnPA de im ,qri,,-nrIn airihninni I.- .- I I 1-11 11-A I, I I t, I , I 1 -% ^ I MWNITTJ A X At 10 N A 1,
"'i-, -1- I IIIU 11"It", ,Ii ""', Iiiar", Iorlc)e 1O, ,, ,, --- -, ri i - J, ti l 'il.", 1_1 1, --, ,"'el- I I, 'ilI 1, P U, ,,,, f1N,, 4 ,A, i TIIf M i!; I I
, itt, l, "'l. !I"" 't- ",
t, -il ,lhl ,I, : ,,, i, 11; -1 I I 11 i I
LI, I !,,,,I I Ir--j-, t,, ,,- i i- *' P i" ,, It t' I I i 1, I 1 P
,
lil- n1'r--l" ,,,, 'tl- it, I : 11,11- 1-li, ,,, I rf ; (I ill 11 I 11 I 11 ,p r I_ 4- 11 I, I -1 I 1 111.11 I Nii-I 11 -1 I .1 11 I 11 I iz, -, I 1 ,-O, "
-W-111611 It, ,,,, hill, ,',I 1 -,-, ,.- I A";tI f __, Z "I't I i, -, , t I, C- "'.-I ,
lo *1 11 11 "' , l, 1-1 I i, I I 11 I I I 1 i Ft f F 1, t 0 T V C k G F x F R A 1, r) F I
W, cl-ty. 1-git"d ...... 1, ... l, I I n-11 1, -- -'. 11 u, ,, I __ j! , --__ __ , .", 11 ,I. 1,
In It- I- fitik. j It,, It. -, I 1, : , .! 1, ,,, t,", i,' t, 1- ,,, ,' I I V, 1, A I I A B A N %
rhillri '11, -' "h,, I ; I It-, , ' 'i I D I 7 7 1 9 Q I I R I : !_ 11 I I TIIH- I -IIII
- __ --- ----- - --- -,- it t I i 1 7 '" I "il I I I tj I
'C -11, I r I I ,,- I ,,,,,,, ,,, I
, I' ti"'it' Pf+ "'I" i-p" ,' "" Z I A I ., ill 11 l, I 9_0
I "I,, I,-, I ; _il! 71, ,,, l ,,-,, -1- de, ,,, ,1, . ', A I
l 7 I r I lt.A Illn-, I __ i4l All -1 91, 'P" I --1 1 111 ,,,,ii,,,,,, )- -1, t ", .1grI, ': I . , wnt Oirk( A MI NO IPAL
Es norm al S11 nifio? I 11 "I .- I V "i, 1, !, :, 11
I ,: ': N ,,, f "" ,i I T .1p- 41 "", "Pthth, 1117,
1- - I Sit -:, r". l ,-t,'7 1 Y" i"', ,,, "I i ", ,
-, 1 11- ii, ,a I ", i I ., ii- K:, -- t, i " -I ''t I'll il "', ,- ,,,,
rw 0 Or, Pit .. F, ch-lis 6.1". '. ir, 1, -1 "I ii :", I I If~ 1, F, II i'll I , -', I I'll I 1 l i y I I P n,
I 11 - I" -1 1 1 11' d: ,E , 'I"", -I-"' ,,, 1, ; :--, I, -- ", ,,, i '! -1, i , A Tit it hi
I I I I , , I , ;l!,, l , 1, I i
.I[,,I,,ahdn t,," j, t-,, I- t,,, ,;,,I,; 1 ',I.Illli- It"r it, ,, ,, --_' ,,,, I I "", "" I ;1, ", : I I ,e, 11 I fq, I OT F I A Pf 01 If % fly 1,A ,10f ITTIATI VCONOMICA
l I ", I I I "- I- I I .t P ;, F
1 I I,111 Z 1 1, t, 11, I ,I_- ,-,I,, -1 ., I i.
tdw !q P:". C'e, rll U" 1 --i-lt1 I 1 1, ", " I -1 i I : i ,, 4 ;.!., 11 I,, ,I,, ,, ,,, i ,; : ,,.,,. 1111 I OF AM ft( A 1) li'PAIA
,I, in P I 1, I 1, I ,;
Il
UL _5
,It 11 t li, -11 I I I I I I 1 11- I It, ( -1- III N. 7 to I I Ilo,
dt', I 1 A! L, 12 ,, 11 i , I, I .,,.
'b""'o "i I-J l: ,,, 1, t, tl Izlll 11i"Itl "'ill, 'r, I i It. ", .1, 11 ,, z ,i I ; 1, ,, ,, 'i, ,, I t i,
f-irUlih ,,, ti'ttl", ill, t- I ',. IIt It. l 1 "'. I I 11 I I 1 C..Ml th, ii I Ll ( E U NI I Ukv IfFNIN I Ili A
I' 'i l 11 T'llill- l tlliil',,, I : -Il"I", I- ,,1i",)t- !", ,ltl, 1 "4 !, I 11 I I :, '- -111 :1 il 1:11 ( ,-,I. ""6l'. I I .o.,II
II, , , , I I
I'll, 1 i "t, --, t , I t" I 11 ". .,
I P",-, "Il""il"i I", 11, , t'! I I , ,
I'll 1 I"', I'll I U!.! ij I '. --- -- .1 , '' , "' , ': I I I 11 11 i,, - RibIlIt"o rutill" ,111; IfItol, l
If ,,, 1,,d, il,- ,,, 0 I, 6-,- ;, I It _- ,,, t, i ", ,,,, ,_ "_ 11 il 4 z i -1 I I I ,I I I 11 1. ": ,, , i ,z ,I 1 c 1, I -- I ill :,
P"i'I "i" I'littf, t -I, i F- 1, l l, IT!" '11, '. J, 11 o -- ,,,, I- -, , I "I I I 1. I ,,j I I ,, I I I ,, I
:i ,z i, " , Z, 1 -1 "i -1-1 11, I ...
Ill, I I ...... ""'Pitt- _- 11, ,I_ -_ i" ,_",_, __ ", -1 1 , , I -1 I I ,,I "' , 'i ,, z z: -, , ,.,, :1 ," 1, ,
"I" "I I ; I Ill, - I- ., ---, ", I. I 1' : , 1-1-1it"t-, Is, ,I, 'H'It-i tIl- f,,,,- ,I. "" ;1 11 I., I., I .7 It, i I I ,, 1 I", '. I 11 1, I- '_ t -, I --- I rl I , I
,,,, ,, : - n z 1, I I I ", """ l, ,* 1, ,,, I ,II .1 -,I,,,
t-' ", de 1, ""flit ", "e"", i" I :11"1111 ir 1 11 ltdir" I'll, , I I I ;, C11rj "i-i-III, "ll-I 1111111"U"i
"i ,i ,,, It ,,, ft, I llfli 111- 1 i,- ,; -A, 1, Phd, I -- e I- ,- I I I I I x-, 1 t 1, -, I I I~ I ., I 'i", -, -, t"
I I "I :, ,%',', It I I~ -- ,-- I \- 1"
I-1pi-1-11,1l, 1111""it" 11 ,' 11, ,,,,,, :-- ,iI- "" ,,,f, ,,-,, - --^ , ,, I, , , I , , 1 -- - --- , -, , 1, I I il -1
I I I I "I 11 11 I I '-l" ,, ill, - e I I t ,,,,, I i " I '- "' """, "' I, I I I 11
I, "" _--d"I" I I 11 I I , I, - 1-1 1- I -- -11 I I I 11 I I 't" ,,, :, -,- t, FITAf.InTiFf A Pf B10 % NIARFffJNf'OJ N
-'1 ;"iU,!,l-,.,,, -,;;f ir; ,1#,,,,,, -- ii, "t" 1
i '1-1, - .-I't in i,,titoi,, ciiii- i rUb-I ,--Uo-i-61, ll f 1, ist P ,,- I!,9n-,_,,1. P- '' 1, .
,I t", -d, ,,,I , 11 II 1, -, ,,, I I , ;,n -- I ,
"I., I 11 l tl- A ,,,, .11 I" .1
1 ,:.,, , "' ,_, t"'I ,___ 1,111 '"; d" -1 -, ,-, I I I -1 I "I, I--7- 1 1;- ,- r I "(" I I P, 4,, 11, "i""l-f"
I 10 11 ,1 ,"I"'Iii"J." I.-, --li, hi ,,,, -, ,, -,, ,, ', I,- -IV I I.,, -- , I. : I I _- 1, I , I ., ), I ) "
11 V1,; el It ... I t- 'Pf ,t, I", -1 - I I , In,, I I I 111 t4, I ,
,, 0 d" -,i tlitirlit, !- ', , -- .. I I I ,],'ill --- I I I I I I !1-1 z.111 I- I -,I 0- 11 ",I- 1- 11 I I it """ 1I 4 i r
: l z I" - .: ,, ', ,,- , ;ii,
11 6" ilIP" I,, il",- , r I Ir I- ,,I";, II 0 -, 1, I ,i ,l ,1 ,,, ,, ,, r I RMIJI)TV( P %N "IFT11 %, % II-NB4N A
11 I "i -, ', I .i l , -1- I - i, 4 -1 11 Ill I Ill, 'I":
Ili i"', r ,1 I- '51.1 1 .'___;1i mi 11- I i I 11 .1 .11 Ii I , I 11 ". I .- D. l, 1.,)14Id C.1-1,1 1,I
1. "'t"dit"'t A , 1 r,"Ill, r "i 1 1 -tlli ,I, 1, -, ", ,I, ti"r I , ,,, I 11 ,I, "I !- ,_ , - ,, -11 '. , '14 l -- I -d- I 6, ,l CUhl 116
-! A, -hI!i1tI "P, C', 1 ziit" -- r, -til tt ti """ t , 1 I e I I il i Ill 1-,: ,,-. :,.-%ril, li, I P I r', -1 z, "- i it, "",
t-,t-, I, I 1, --' 6- ,,, :- vl 11 11 ;, I", I- "I, : I ,I I I I I -,z:, t 1 "., ,- ':, ,,, i,
I -11 ,i 1i i"', 1, I I i , ,,, I I I 1. I I , --- --J, I
XtIlli'l,"", It It III I I:; ; I 1 RIVII t C At OF LA ( O M110 N P 1 A M I( ANA PV
l "I to, "'t"'-f, % 1 plit, ,-,,1l-- ,;,,,,,_, "', it,. , I i I I I , ,- I 1, -i, , - , "i I ,,it F- 11; : 1 , I il I I I
I! f, di, ,- ,1, b'_ "i ., it. I - ____1 --- 11 O )I ItEM ff N PI FIFF(IMNO frAi
t t-l"I'l ,-ci, F, t', , I I :- ;, , o ,, ,,, ,,, ''I r. I I I -- J, "I ll Obkpo I.If
1 ,,It ,
1-11 i %,, 1'1'i ,,-_, ,
., 'It"', it ,In I ,,,, ,l", -f-,ild- -, 1. 1-i"111 I Ill 1-1 I -I i., .- _, ", "'i. - I I 4 P ,
111I t", Y, I I I I 11 11 1, 1, I, e ',--- 111-it, I I ., ", I
,, I 'J",I I,, z likI, .-rl"T'i" I I Ifitn i I I I %, 11;" Oaf,( A IOE MARF1 OF EA 69 kl 1,0(4A
i ., ___ , ,,,, It t -- ... .... 'i I I I I -1 i, -1 ,,, ii'-- - i, ,!Ir ,, I ,,, !i z ,,
dr-- ,I -- 1. ill '__ -1 "' ,
,f 1- h"'.-Ps eir,, ,, ,,, -,' i ,,,,,, 1., I'll I 11- III, "' : I" Iii 1 r V 'I, 11-ilt ,, ", I t,,l j,- Ii i,;i. _,", ,- i ." a 31 i z a H lY, I OA Nt, V M
;" 1. ,f.,1,'I!n pt, I ': I- 0 r o it
ini "l,"i" "I'I"! -1-Ii, I ,p--- , I I "I I .1, I I -1, %, ,,, *3, ,,,,, i ,,, "Olm" I Ufl,,, O,
M-il I -f'r-l" ,i ,111 'h1l, 1, I il. 'i 1'11-1 ___ ,, I 1-1 I I I . I 11 I 11 .1, I I it, "" "I.." -1 "'It T1-1 11 11 I ", I I o il 11) Psi
'A e x P fp "" IIIRI 1(,'Pr,(' % F NII t VV, .10 I V A PIINA '
11 I l ., I 4 .1 4 ,
", "" I 11,11 -1 1 ,, ,,, I I I t -I'. 1, I , i"h',, i ., I v I f) ) it
'- i 4-1111 i, , n 41 r -1-i 1" ,,, ,,,,,
111--il I'll 11 %, ,,, 11 1, t'.1 I I I , , i -" i- -,-,"', ""Ill I"i fUltit.f. d, iiz- I Fill If-- d, 1, Vfh, 11 ,I '.' "i" ....... 0'11 1 i" 1, '' I 11 1,
It )" .", -%!- I I ,, 11 I ,I- I , ,,, t , I ---, - (.,- e, -,--.l' 1- ,,, , N-l, ("UtrU
1- 111t," llk t il ,1<111 ,-, ", I 1-1, ,- I ,,, I, il I 1. I I i , ,I I, -1 1-1-l''; ,,,, I
I '', 1. ,,, -1 I I ;- :-1 - -, -,"", -: , .- I" iA I,: , -7 ', 1 7 I 1 1 U"'l- 1, i I,:At 'I'll, 1, "I"",-, _, ,, I'l,_: ": ... 1 L, I I., C am po H ei ,o """ BTFIIOTF( A DVI i VITRO A ITI'i NO
I "I 11 I I 11" 1, ,l l :c; i, ,,, -- 1 ,,, I -m os
A, I I x ,i. I I 1 I lp"I" I'll ili 0 P.1,0- ,IU P I I, 0-fifi-dbot
bl", I'l vqi;IP- pil-ri, r'. "I" ", I ,, ., , 11 11 I l , , I I I I I I ,, 4, ,,,, I -_ i 1i I ,- --
i1lN itilp .. It-, 1 ,'i ii 11 f'," i I -1,1-1 -, 1-11111 I I Q I I I ,f "'.- ',. ii _. "'. , , .- ,,, 1-1 I ,,, I R'r-I N. I
I i, , - 1 11 I 11 , ,,, 11 .. 111,1- -. it, I ,,, ,, ", ... I i, ii,
It i ", ,,,,,, Ili e" "I I 11 T) : .,I i- "
roi rn, A- ,it 171i, -,i I - 17il 11 I 1, I .'T' I'll, 'i I _-"" 'I
I ." I 'I" I I ", 1-1111, 11-1 -1 _-- I, I A P ,,,
I- , l i I', ti I -- "' I j 1 t I- -_ I, . . . I -, ti I I I 1 !,i .
I Ill ol Ill f., 'i I , ,e !-, il
., ,, I ,tl 1 dit ,tl ," 6- -,- C- t, In I 1 4 , I 1 I , I., 4, I,,,-,- I I I '. .", I 1, t 'i -- .. -- t, (""I"!."'It"
6,,,ril 't, 'i-i", ctn-- r 1 11.1 -- 1, ,I, -_e, -1-11- 1, %ir ,,, -- ., I, ",
I i r it, '14"',- ," I I.- -Itl ilt-1 % i, !, ,-, fl%_ ,, , -,-,Iir!1 I' Ir- I 11 -1 IiZ -1"- 11 I r--6-t,, ,,, Pitt-, , -- ,,,, ,i. 7, ., I, ,,, I ", 1 ,I- j ., I I 11 I I I ", ,,, - ___ - I _- I't, r-, --- rir, I :x it -, - :
1; ki'd-rl Pf" -, , ,,,,, ,p -1 ) f, o I I iN I.- t I o%, hA I I I I, i I .1. l I, l . , I ,,, 11,1; ,, -- M, I ,,, ,
t3I ", "", 11 "' I rr , I , , c', F i d e I i (I a ( 1__"aTAtri&_ --- --1- -' --- I ,- ,. 1 ,,,, ,I : , ,, , : "", _', _,, ., -- -- I -,
"Ill", 11 ,l1---1 I'll I "I l, I I --- , c-f,,,i,, I- _., , I --', - 11 I'll ,i I~ I
- .-- I ,-'-i 1i ,, l- -,,,I I '-' r 1.11! I 1, I 1:1 -111, I I .1 I I I -,, I,, """ I l,, ,, I I. il "' 11
,,, --- """. t It !" "" I ", ,_ ,-1 I ,I- f,- 11 I I ,
.-i-l-!, '7 , I 11 -1 I 1, "', -,, cl ,- ': -,- I'll, : , I I I -_ I D fdicod4 fd-W -d e,0 ctu.bre---"I .... I 1 -i, ,-ill .I- "111 Una-entM ista-.. I '' -___ _1
....... I t, i, ."i t-- lit" I V, F- I .1 t! !.k --- 1 "'' 1 r
..... i", , ,,, 11- ,I
,,
11 i, -r-1- _1 1-tim,"IF-1, ,f---I,., ,l- p,_---_, -___.. I "l- , _- ,_ 1111z, 1. :11 11 ,
11111 1 1 z, 1-1 , , 1 I ,-: -- -..t",u.,t.,, d,__i rll _-_3 PIr. ,, I ,, It,
,.,III- 11 ,,, -i" n "" _,_:l, ,, ,: ,I
11 I iII,71 Il-Ill,_r.l*_ 7
dild"- f-l'IRS, I o, 1! I, -Ri- 4 , 'I, '- z 7 -_ -_ 71. 1
1 -ii,, il, j 1',i I~, 't"', 1, 1. I ., 11 .... I I ., 'k! i ,,, ,,, , -11
11 111 I i ill; ll ,,i- I!, 1, i, 't-, I I ,T_,, ,,, 4 -1 11I i"t I l 1,
-, I "I', l i7il-ill 11 11-1.111,- 11,71i'l-11- 1 P.
---------- didIl, U,,,, tl--,, , l .1', A -, "' 4,11, , It _-, , -- I i I il -d'l ill I , 'i, li? ,, P I', 1 ,,,,,,, t, "i, j,, 0 I t. P't
,, i ",Ig-, , I s
X_- q- i l I fir, -, ir ; ,- 11 : li, IjlI 1 11 Ill ; !, 7 , ,- "I I I -l-111 1, d" 'i :, ,,!,,l "
jidt'l pr- -, t" z"', 'i -' 1-4" 11 ill", 11 ..... ,,,, i. -,- 11 1--, F'c I !--l-'. 1 l I , 1, -, 71 "i I , I,,, 11, I ,
.1 I . 11 11, I I I 11 I :,., ,,, ,, ;,- , ,,,, 'I,.11
i I --- , , I "' I "' _-_ 'I li",
-1 dt! "tri". I, diii 1, '--i--I', I 'r, " 14 ', I I It 1, l ,,,,, -ii,,!, .,-,i, I , i , ,11 1, ,,, ", I, """', Ie- , , i, ,,, ,,, ll ,,,, 1, ", I, , , i, l, 1 I'l- I !, F , l, -;,, 111'r I 1, ill, i, tit-'l.","
I. lalibliid l -, T'- 111- It, -- ,,, 11 ,ixl , , 11 : , , il 1, T, I ,, : T 17,',' l l' g"t I I , I 't, ,ol-t qi ,, ti,,!-,, V-iI I ,I "" . I I I n,", I 11 I l I ' i, "' "' 'i'"
.d Il i I 'i 11-1 ;,, l'i l,'r I, '-t '. It,, ,-I, ,z " 'i I I I I I I ; il 'i 1-1_ Ci ,t 4" lli : l''! ,,,, 1- ,t 4 It I* I ,,, ,,, ;, _f ", ", i, I n ,- e', I "I'll F. ,p
i I 'I! 1, (1 1, Ii '-'l I'll. I, I ,, ,, ,,, I il
t,, "" I I .1 I I I -, "I ""' I I I 11 I ill I -11 11 11 ", "'. 1, T, , ,,, ,z ,,, ',,,, !,I lj, ,i,, "i ,_ "i A l l
111tcl, Plet, i 1- t 1 !" , ;i ,, ri '1111-- 1 : ,, I ^ I _" ", ",i- I r ; 1-1 t I 11 "'i
1;1 I r", ,, t", I ,I ', 1 --, ,,, i, 1, el
d1t, ,I P-11,30th d- It~ I' 1- I I' ,,,, I, , r- 1, "' -, ;, z, ,, I I i ,,- I 1, ,I- li'li" ], i, '. I 11 I Ill a U,
em"', 11 I I v i, ti", I 11 I , I 1 i l"ill I 11 11 ,. \ ,, r ,, I ,,,,, -1 1 11 l I i rl,, I I 11 I - I x I _, I "I 1, i, ff ),
-or ll -,_,i-,, 0I , ,, I I'll ,,, '! 11 i ,-, 1 , l ' 'I' 'I g ' 11011
I, 1, 1, l 1,, "i ,,-,-, I -1 7 " "t,,' I "I I I 7 s I 7. -.1"', 1 I -_ , ', ", "t, I, ,, I I 11 ,,,, -- Il '- ,----11 -hro,
d 1, I I'll, I ,, i, 11 I I I 1 I I I ill

1 118 1 I I- I 1-1 I ." -' -_, , I I I 11 I I I ( ; ... , , ; , il 1- 111' l I,,j,,;, A It ds,
-1 11 i i- I 1, I ^ I I'll, I 11 I 1, 11 11 I ,- 'i , ,1- c , , :' f' ' ' ' ": ' i : ' z -i I , c;, - ?I i, , :t"'11 I I P, i I-,, % "'i It I I ,,I
"I I I 111C I ,, 1 I I I I 11 It 1: I :ill , c 1, -, I 1. d : ii, I I ". I 1, 11 I t l,) -I---,,- __
M olores do Espaida i I-, I ,%i " ., I I ,,, ,, : , ", -, I ,t I ", "; -- ,,, Y, I'), I I I,., "I 1 ,,,,, t, I 11 ,ill
: , I M, ;7 I 11 I .1 I _! 'r I C; ;, , ,, 11 r, , tl 'T ,, ,
'i 1 .. , ,I ' ; I ': .,A I 'i I 1, I 1, C I I , I Ail 1-1 I I ,,, I~ -1 li 1- I _11 -__ Nutlvo WIRMCAMIR10I'll 11 I I , ": ,, I I T I ,,,, ii -- "" 11
11" I I I iit I I I, : , ; I 11 I-t-1-11111 A -1 I'~ I C; ,, z, I 11 i, t ,,, I 11 I I
I "', I , t -1 , I -- I 1, T l " , - , , -'-' 't" "" ,,,, ... I c
I H e ryiosid a d I '- -- .,- -"" tz",, ."" ,,- "-l', .1 _ilr ,, -11 I 11 I';- 11 , ,, ;- I
i: ...... I I I I ,,, I .1 I I ,,_ ", I I 1 1 I I'll, I'll "'i ,,,, 7 ":,:_,-, ,:, ) ,
,,- ,4,, ', l "I".., e 11 I I 1, l I 11 "'. ,,:, __ , -, ""'.-i" ", "i" 1, 1-1-1 I ,,,, 111(1 1- 10 I ll
-,,, I I ,:" il, -- ,,,'.i'-- ........ l (" , I lil, -_- 11 i", 1--_,,U,- t,!- 'I'll- I "' ,:- , ,I!- I. ..... ... ...
: ': ,,,;,I !, --- '. -, -,- ,,, I It! '' ,z g 11'] I -- Iii ,, J.- ,". 't """, ,,, ') ; t,!- .1 zll'l "I 1 I -.1 '
--- 11 I I I t lr, i- ', --1 t- -:" I I111- je, t-'- 11
I t" li, I I ", .1 , ,,, M ALA DIGESTION
R e u m atism o l I I e I I I n ' I I -Ii-_ 1-1 -17' I~' T' --- ,
, 7 -11 i -, I '' f, 1- ., ". 1, 1,
1C.-M., b tll iv, I f, 11 "" 11 11-11
..f". t ...... I ", ,, I I 71", 11"
11. b."Id .3- '. , ") -', !, i I,- t'. I ,I 11-1 I I I I I , "I !", _- 1, -, .... ,;, ., I
It, "I 1, I 1, z - I ... ......... i , , , ,
I'- 1% ", il"', t I I I ,: ": I"
"I:,.,tIi1, I I I , ", I __ ---I--,- 1-1 I'll- i!,, , P- llr--!, , ,-: -,- 1 :_ "l, ,, ",
,U,%,'-U_ --". ,,, 11- l]" 1 1'1 1 1 '- I, :-7, I:1. i, I, 11 i I , DISPEPSIAS
.1 0, t i I I~ - -- lr, I, ,- ... l "" --- ,- I I, ''
ti I 1. ,-- -' .... I -- -- --- ,-I, ,, -, -- I I I %, irz, !-- - -- I I-1 cl, t. H- -le -111 Iltil, I -- :,'iiil ,,,, ; i"""', It; ,1 itj,- DCSAPAAECEN W IDAMEN71
,, I -i 7 7 , I ,z, ,,, ,, -"', "I 111i "t"", -il --,t, C, I i I, 'i !,t ,, ., i"", ,: 'i i" : ,,_, ,-, "
4. U ., !,I. -- P-- 1, I 11 z il I I zoil r, i t, , - l" ,i :" ., t ,; 71 I 1) , t., lI l ,I i -' .1-i""', I
I*- ,_ it i ". ,,I P:, i I 't, !-,, f,-" ", %V, I 1'iI 1"' '_ lii, 1 "_ -- i"'i'i ,;,- t, -- 1 ll ", ," ...'. ,.- I. ., .,!,i chrl s.
"lh, ,,, ,_.,1-i, !_ 'i f ,,,,,,,, --,i, ,,,, i Im ":'_l Mrhtft, P"!"dwA 11,1:1I;1. Illl' '..
"It.- 1 i ... I,, s F 0- li,. -, -i t ,, ,I,; li,6 -11 ), 1.111,io ", I t fl ltl 1 11, I., Z "
-1I '11 I 1, rE71 1, "'t, I,, ,,, "'t, ., ,] "il, .1 ,- ,,, f sl-, 11
., .,Idftti 4 ... 1,- I -, A I, I -r -- I villh,", r-11i'll rt ,,, f V !, I-II, I 11 -ri -, iti: !,,',,, 'I'd ,, ,%i I 1
I I C, C, t i p'-1, i --- i ,- " -iv, ,, ,-, "'I" ", 'i, 1-111".11 11 I :: I 11"1Z -llillIA6. Olt IfUl tht"l-, It,- _, _P 111R,4 e, "!,i, 1, I 1 "i-1, , p 11,1" I il"", .I ;=*
tt-., hi-b-C ,, -- ,, 'r f lfi N 11 ,
.. ir ,ijr', I,,
".) 8. 1. -- It' ti. l I __- ----"-- -----, I '! Ili -, ', i i ", , ,;-- ,,, 1-,11, Zi li, "Id"', 11 1; 'll"I'ti , 1, , -,, "," -, i ,,,, I ,,,
11 I xf U III , I I r !,ili t, ., t I - It, I ,4 i I-, 4"
MI', "il" i ". -1 W l l I --Id, I : I -I- !,,ht--;1 V., A I. % "I"'; ",'-I : 1 .Id,,il-,, 1 1,riih, P"Ith"',, Eu i I 1-1- I 11 "I 1, l, t -',-- .i_., I- 'l,,
111,f1t11.ll 11 X;4 111*.11 1 ,,,, I 11 -11I .'ril.0 ... -7 .- --_ .
,, "" It, I, ,- 1%., -', "i 1""', I, ;, 't" :l 11, I 'l ", ., i '' -'l
r tUU,- dUf ornip- I i I 'i 1 1.bI
., t 0,1 i 11 A""'II, li ,, '! -1.6, U,-,, "I it, 'it", .. 111- ", 1:i'll 'h,;' l !,, " : ,;" "" I ., -"'-,, , : """, i-- t"', -- 1-1 ,,, I 1,
:Y.d- 'Ifil,",U, .),"'. is! ", , ", '' I I I i " \ ; , , t ,,, ," 'I'd
,o, 'It I "I I I I, I
. 1 6 ." ", l, """,
A ...... i't I1111111 "I ,!, ,- ,)-, I -,d Ilit", 1 1111 "" ,_ ,11 1 "I III I" ,- 6, ,, -11i _,!"! = ,, '_ ,,,, i. -h.11 11 .It ,,U. .", )W.- 1, MI, Pil, ,t- 1 I ii, [,) it -11"'t"', T",f I I "'i, ,,,,, hit , , l", t 11 ", 11- -11 I- -- .=-.
-,I ,-- R.'. "'..". I 1 ,e-l i1,111, I -!-.. I tt --_ 111 -"-R" ' I' I ;I
_" Fii- l1l1 liii4I, ,,,, 'il"'t" 1 ,tl_ i ,. ,-1% ", ,, ""'" "'A' ,,! i, , Q -, ,, -i'd ,1, l, l ; , ""'j, I ," 'It, __ I I 1. -_ .I ". d.
= ot,,0(,i ,-,,f1l ; ....... i I , v _, __.' f ,,- -- I I I, ,, , i if .1 , ', ",! -, I ... I- -,. -- '. ,- --MqU, I ,. , I It," t'-, I -ig" I -,
r"ot.". 11,' , ,,, I I "t ,,,,, 1, I':'' I 1 ,-liii, ,1, ,,, ,,,, , -,, ---,, ,l" ", '. I I Ii h,,--i, -,"',"11 ", e-. Vl M L ,--, I.
., "", --j -- -11 l-, I- A""
- INt l, I I- n t It ,, ,,,, "" NU ."'; ?, I,)!, PI- 11, ,,,,, : .I It ""' i '' l' I i ,I- ., UnTa" "t, .If. ,I
1,1M, D, 1 -,-- ,,, '1IA,,,,11l,- I ,0,14, t lorl'tl'h" 1, ,,,,,,,,, I ISVSCRIBASE Y A NCIF-SF FN I 1* 11-I'l __ I I I 1-1111- -- i-tr,"n't.- I I'll, 11- 4 It,, ,,, ", "t
c y stalL i ,,,,, ,% il, ,lip I 1. 1, .- -A, A+t --I, ,,,, ,!,I 'j, i-A"""' "' -- "I"" i EL MARIO DE tA MAIuNlkif r I ,
i it ", C1.1 -- !" 4'. )"', I 1" i..'o. .i-T,,Co It d-e -nlo-,1,tA lit ,,,, ,10 e"" -!- .11, i- ,tw- Ili' o, I ri"'I'lU"' ,, ,' I Ip' -, t I., I
-- 11 I
I ...
I i I I I -

ASO aW Df, RIO DE I A MARINA. 1) f)F T PPF' J)f 1949 PAli TPc11,-fA Y (T,(10
Cr6nica "Rhatirra

Aniversarion no4jivinlor I'vo Obro, (b. fit Ivi" "'wo-Ic 1,1 C"flop RIVA AUTORIZADA, APLAZADA

do la

F"CUELA GRATUITA D' do la IGLESIA DEL CRISTO

A gw B.& d, F
do
.1 intlim "wficr. to el P'.
Illy y perunt smo So vad,, usiatta Zmrei, y :] c ,! d Ai-z L A" 11 l 11 "Al"i
Z Irittrei eOposs Man. "Aso Fi
l ",undo
Tainbi6ri n. corriptcrinm tn sal.d., nt,. Rhoy, to. in de sus Badw dt APLAZADA PARh L Dif, W L)5,, TACIEMBhk DE; 1949,
Banc-nuver afiris de c-d -..1 inJulio Fernindez Selliks y a su
1-it esposit ey Montoulien.
0tro 6lud. Pars Its sim
poscis Delio Dwz ), Toto In Pedro,
I G LES I A DEL CRISTO
me egulen 3iete anos dt feliz ej3 r
ce: de Una.
Por ullimo, coil i6ve- matrinic- -6. q., go de-l
r w Amando Garcia Pila v Maria
ft LotirdtO Stiir.z, Fell. Pitgo A
.,o, 16 hater flego, isrez 4 ., J d, "T
Tjulia Fernandez Itermu, A!:
qua feMcj.n el t.,ctr a,versarjo do casAdw: Bod; ,, de C.err. rtNAL DE ESTA NOTA
AW
Y at doctor Enrique Rodriguez Loethes y .. e- lad... c. L.1ita 1. r It GI jA TATFNT T Is
11'ai len un fio
di,
A toi f,11cldads,7
A
F
i"d

La Va z,%C c z
el dest;,cado ew, A
V..tin
Enhorabuens
(Tue r ..eltas kv, J. onies on 1 C 601 (70 YO dISPOnO d,
"IM 1' 1 1 : do Fibro cmlnio 'Actuar entregas
Cocktaff-hometroje fnipara fdons -cn
El Patronato Pro Mum tTn A- Sun fclmos= C C,
.frecari un urnpatico cocktail, -t- K
n2je a Ott midente de h.not, r
tin il.d. y Protest,, itnwe
ti- 4.doctor Luts de S.I.. i i
gtolt. dt, .. 1-91,
lu 11
,dadn_ udt ag 6 gi gl por
46. ep'un recorrido pri AtTRI 1'
Diclin acto--ove litorneft NAS!
..y lucido. t veriflcs, D 1,-, LMEIITE C' 1PNES ETER
Ly'eu
.egro tadi ,
ho eas!
Z
Saw" sabrcisa c adounacusa
rr d Ao en 1c. i Aa ee Malec6n y Aven:da de los Presidentes, Vedado. ta U& tdinkil6rit

-arrifz Voutp. de
............
Pro oorciona
7
FOSF0110 Y CALCIO J

COMIC EXCELENTES (C,;
j
--DIOS PARA
1 z
A,,
At
3
Exctlente pars Jos nifica-Y ita! flo
pars Ica adultoa tarnblift. L
'614 Tr
_-vea. an minerales
crun" de importaricia It
Para Its nifios qua crscan indispensable, pars IcaI'dWAR" Salisla"ASA MARQUIS DWIDSMS WtM4 69DEPO"mati
ip17, a No a. !kin


550 X 3 Cortatruidas con Uiruatutra do Sabic,6. Ratio do Morales,
viantanal filito Mictritil. Puertao do Cadre do T', I dim
vilictrica ocuha, air..7 71 viiita),sit do vivir emu
propla: as!- ma as to ampltci -Y c6modmi &oao

CON EL SACMFICI b- tru as totalmonle do Fibre,-carrente, ol malarial mam tools.
Y, EL VALoR DE f-to .1 so) y Isto Huylas, vione a twool- al qtan qroblema
NUE:STROS _,UbA PUEDE tLEC do Iis vivionde a millares dis
BRAR 0RGUL4_-L,,.,, j: -OTRO ANIVEU 21'_- don una Pavia, a wide -do al, polar
SU Al olquilstas que no to fan jamnial .....
G MA EMAft1fA-' 31TA WN
DORA. ........... "Pa
t
CON ORGULLOIPE,4VDU TMA CUB ftA, 33 -T
-LA ESTRELLA*'-*t,4,"*-'-:tOMPLA .CE EK ADw S fvblccrn tog Modolos. Do una. data 7 tres hablitselonop.
HERMSE AL PURLM-0 Y Con garoie 3071010090101,11COn Cu0rt0Ys0r4CI0dOCT1-A0,1
POPULAR. HACIEt V O-Mt PCL) ,
. ................... ...... F U T.U .R .00 4K JO R .... ............... .

va mfi, m rrnei dirijare


. ........ ..
-DEL FAM 10 CHOCOLATE *a Tales J, Plamrhos, con 1001W-5claj.
Lot gallefical d Sodas
Fabrwont"s r1p las funlosas lpyris F! roceftl tssalfines 410 "to Estrella" son
doliciosoo y exqVisitos, outtlagia Gamsetain Matmalost do Carmen No. 618; Telf. A-2444
rAbrivis y Uposiall6a; cartiollorat do Rambo Boyarot y cirmatras Armada. Combawolas con *I Unix Moltvajo
vitembiodo, alvaladar
mat exillentv.PAGINA TREINTA Y VIS DIARJO DE LA MARINA, A" rylvil
Cr6nica f' era DOMN( O, 9 DF KTUDPF Df t49
aban
7-- 44'7V
7


wow,

Siempre ser6n motivode orgullo si son de


PLATA STERLM


N IJAY
o&

Fu r
. ........ i cha evocadora Oc la pag;na


iblime d' nuestra hiltoria. Dia
cn (luc micww Inambi
-V Nt Tilrr" Diaz ndaron sus vidas corno holoc:ti
1. k itfl.14. I- T, 'fico a la libertad.
q., W.rl am Krdclm Is I 0 g
T Hf'y dia de jdbilo para todos
ft T
cunancis, "La Nucva .151a" bace un ,arintesis de silencio en 110nor

icls ciur supicron concitustar nuestra FT V);CAN'10 -d,_- A. Cub2 Libre, mantemendo viva nues...... ......... ... m f en los destincis futures de la

J patria.
'K.

F1 CE L
- - - -- -------- ----------- -En honor de FIvira Swim Aft;ndem

Ir rde. er, el Lvceum y Laivii Piedad Md"d-. WarZ6 e,, li-.r de 1. hrdi im. Oilditi, Si- mil'tin, J.h.t. C.-P, S.Are y Nle,, dcz Hevin. Maria Antonia Tirr
U- let
ta S-Pz Mt,,A,,i 1, "iNt- y Luwt dt, Ctlagogl, ;.Aie dr.huti, P.4tata Alem p a A Ita M.rti-.. M d
wncertad. Par. el 11 ar,, 15. ta2r l Car-t. MWde
1) i-VI. bait.liino, Glativ, M S.n Ji- de I-r;
c"MiIii Fib Fe
Del airri-u- Lij.. Bertit Sar. G.
ildi p,,, 1g; --vitt H, G-7,11ez. Mer.diW A
G-afil., Elirthii
'rn Pdrez I -.4c, H
4 400 wft [),yos: p

sw., wrcedts Y jo V da psta. efinre,
Alb-,t ,
Ej-. .16ndti ft
Reb. Rlid'!Z- d, C,, ut p
117 -. Marra C,.bb & Vi--_ C.
Re, de Mir Erne: a H-_ iY C Ii Fit,, F narrd
!t
AV ISUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL aDIARIO DE LA MARINA


j
3ti


7Waria Eliza Rivera

s- turnlies .1.b. de -pr-b.r 0 Pf-, n. fl, 0-1. C.-'141ti an la Vrntr0c1.d it, 1. H.banaE. bip M.6. Fit. del 'eh., V,.rt Ri"'. Y 0 _p_. 1'.. 31lando a dd 6empo re.
In- 10 de Octb,, 11,; el 68, Glarioso fochol que marca Li;s n1inilepos de Collin zli inicio de pesio par
dp
Indextepidenc;a do Cuba.
por.
ovo ; & Todos los Ao, -1 c"I'le'"forar

p ccns pig;,,n, de ;aCr;fi,;o

rairio "El A1,nejda,,g- ccparla Am It, "o. P, 4 el zptilnismo if fuliaspno ge"e.
I C. II Iaf ee 4 10 de 1. lard.
jod
hum, lent" rides facthdailci de pitgoquc It vhctcmn ests in lius Y koce Vo
Debido a fa Q
gral tos par cl tr;wflo da
V 405, manos poster un GIBSON 1949, 9.c It brinda mliIiiplos qua se cifra elf,4.
teristtc2s,.. entre, efiss so incrtibie capicidad, que es do -nt.jo$- Carac SANATOR10 OOCTOR GALMARCIA
0 so 'or Como 51 u6stcd tuvwa tin mercildo to su hugar. Enlwmadadeo Nw7laccon 7 mentwes
Y K.k.ft. L_ Pis- K-ba= Teltiolaw: 14m; I-UM
DULCE HOGAR SWM 110, do CIO,,
Pat. d. a 0*. d*.d. ,:.J. c.= ti. .de
ERA em. "_ .1i L". '_ 1, 1 41
Q&,irER Pwa I d-w
low
w AVA. 50 It, 4hriglit. V., va outift.- L.,
4 a "Jal'" AM Wl I p,d' HUM AztAuftAz 06ispo 364 0'Reilly 365 Ha6ano
"T" 152.
K"- wiaaft.,14" Pon p-wafts medwoul=p"I"d Nl b dd Pat&*

A


ANO CXVII MARIO DE LA MARK\,, 1)(AN111\60, DE OUIUM PAGINA MAMA if [E


TU Vida y [a Mia un a obra apasion an tv y St-wacional frumfa de 'Felo" Ramirez cmo

conmovedora, pronto en -,La Novela del ,Jjre-' narrad6l, tic la pelota por Uni' Radir)
N 1,21" 2" on
A G 0 N 11 it D 1A ES
'A Is j J

o Por Alberof (44.

CON GRANDESAMCCIONES SE INICH 41dgIN,4 EL MES;11atiolt, fit, la Ilf-pirra

ANIVERSARIO DE LA POPULAR RJD1O MENJ SUARITOS.
'Nacioludf-- :5
41
t! de I "Ptde ,u
'-i"id., ii hlt
.Que h., ,,
d' -, h--i-,
p- "I i-m del h-b'I
'j- M'j d Ilia,
mprendia. mrqur Ill 44
---r.bl -,.fi d .1.1
i" V d, ;. -q 'Cr4jr Tu d y 1.
rt. dt Rltl

La niedalla "Hatior al 31i rito" a Jto#i Francisco Srrrano, el riernes 11, Jesde el Circuito C.1101- 12
I J'"
lip In
f '-0'

"Radio Progr"W'. 1, a 0-1a 4c lit Vcwicf, inwift
"Itif)(111(i sit Gritri Carv i anti (I c freru)s de Octitbre i

-71

d" r6t &.t';
tf
Y jULt
J a
bll ox d,'Mar,
ilk


norhe de hov, theutle Ili RHC Cadenn Asul Un tritinft, rohindo dr Radio SaIng con Rafael 'd'I p
Rubi. "El dintimiro-. !,n in Pelota Profe;ionalt
A, d 'I ef. 7'r
-p-.bl.
'4'!
6, H-ry I!ApiV
y 1-en 1
r1p i F A It
G tmhn

junn A. Rubin Padilii PsFa larde a Wad del Airp olap-t lax It? if, t i 1; j, t "ti fi

NLTNO UTENS11,10 DE TELEVISIONi
ft.1 C-11
APIA'ABLE A LOS 'NEGOCIMS 56

P., 11 -jTFR WOFIRING iit dtmlf), 1- d
11'4w") i dwPlello, mity iwiri ,nvdnx ept Carnarnt 1,1, 12-30, pir 1 Trip idwi
C A M S U If M y 11no_ ill canter -bs Viivurfs", por In C3 0
126 .10 llhl ii 41

La recompell-a (if' lifun it rwilantr% estrclia,.
11 'w MI
buena joirmada; fill hcIo NATIONAL hie_ po 1 1 R

,Dona WMI

A na prPirticufri if t-qadoi; I NAT ONAL 't "
ELECTRONICS
Iredniji) flup -'re,ff rti vsh, turlli,. it Init 6 11 nlvflilf .00ILD ncl $
pt'r If Virruit4, t VQ 14 fIm-ti)r Ramiro Guerrri
rf d Y
$3.25
d
r El 11,dipr dr firt it r In -m t,, wl-,i b;, i)rifff de
lift (IM"'r ardiente. if Ifit; 71 1). F11. [for la OW L C, A. 7
N,
MoDuct As
--lu d, b 10
Z 'I' t.i 1 d,
D.Pwot de Cuent-- i
"0 t- dt
-teit-t-" -on.
"M de cimanf de lelev Iii 11 4. 3
d--"- TIt,- d-tt 6) W.
M- -4, ur- d.
J5 de 1.
',, 7 7E d-, 1-1.9 0
G P, A N D F S Fi dIIII d.
fl-men leir,-Iad j e le I N S T R U M E NTI T A,
lnlrAiz'dol. qutn-rr
'0.11 ell. P-de It- 1. tr- W-1111f y -clade- 6rla I-11"", q q- -tt ImthvA itp
.&.-d y pzo*v' ladltntt sionado ertusmmci.

Ai,,O fX it
PAWNA 1RUNIA Y CXHO DlAwV OE LA MARiNA.- -1A)mINW, 1) uit, 0 A uw\r, DE I4,A) OItwilitorio tie sallid

[1) M U JER Y EL 110 C A -111 11, IIti

DRA, 11ARIA JULIA D, LAYlk V-r "Inria H.drW dc, ftontonilk ------ -,- ---- (
A.1 It
Fort, wbiI elf, let 1110)(fil pvt ri's it'll ";e

(I", t1ite In tvmj ,r elegglite 1114-ira elt (11 itivierw, 19 1[9 50 fili, concubid') ell 101clia r1lixicula)
Kd-io, F-nJftA tn F-Ja targo dr RIMONE DRANIFRR I, A TINs


A d'I r", w"V,
-eri)K fle ht ft utcjim tM

v IWIA
H,

y .......
In -7"
ItI A ml:i cii 1, Gran BrItt:,irct 440 1

irruftc\k ;I_11 lf (WIFE I
TIi 140, rl :1 :11-1 1 W1, 1, A
-A
OF


ftItj I,
Ar- "
....... .....
f A
kric % Itict ora, i"'Ill
lot) ri
rAplt

-- ---- --- ----- ------ ----------- -
fNtj'fr 11
7 k It OVA
't Lily

I ,, , "', "'. I
It. a
t, lit It- 1 ,Itltl
W11 -n on iu, 't-I" A, It, I'llt A f I q'J A
t"i
it
r ..... t ,,P, a,_ "'tzi a-1W Al

-g-J.
t Tien e timed jimpen iiin a la tik it-if,
I
H.GAIt I if k WA N A I"
0, 1, 1,11,
L Owl- .ui -Op"ad. prac.
L4 Al
.1t.d 1,,I, .... ...
DA. dorid vtf, ft.11- t
A; ctir,11h
d. LA A10

La Cienaaal Servicio de la Elegancia!!--- G RAM
2M prpnda 4 pn tena :iAGARRIGA los h-- los mis Ll U IDA C N
doy, legal; fl) c/rO,-t-p'i"n'Indo in Midamr N tlandp dv )LavrovGARRIG,1
letelet, No 6,"o
-par'Iti; FLUORESCENTES
Hav una w/li para -idj iqw d mu


-CIRCULARES- DE
io no imp"I's cual Ira ;Q &uI


NAL I 1N3
VARIES TIPOS U, S, Pat, desde$1000


11 t 'v t /

M UOJ Iyu IINII $ROO
- -----------

Mat- d, I t III dle mesa$350
V E L L 0 S cle pie
jesde
SNORA SANCHEZ ....... AN IM con piles
FKECJO 19,0010-70
A LAS MAMAS L, F"I'vil J, Pkozi6m de
3 4, 95

Es 1i vsnd idut jan foymus, hs su beAm Y hn* v L e S O S A C ia
an 91 fuum Con id, gus wm noJor imltibs. SARPULLIDOS
7-i) C arb6n
u- Im OBRAPIA Y AGUACAT 67S
rid. E T I M a
d, 1. 0

42 11 S' ES ELECTRIC LO TFIVEMOS
....... l!i'A)RECUEA
SUSCRIBASE Y, ANUNCIFSE EN Prado 155 Tdf. U-96N EL NDIARIO DE LA MARINA* XWE SIN ICUP

-- -- ------ - ------- -- ------


"I""wO, j 4)L 01,AkCItIL Lit, i "It VA(dNA IKiidA Y SLEVE

Tres promedios cerrIaro-i i c on a1v t alyer eln a Rolsa de New York

ROUSA DE 1,A IIAIIAN 41 T 1 7 A C 1 0 N 0 V t C I A I fo.ro loll prom d,. 4o I.. industrlolot, do I" foirtocmvilos
I'IlTl r l ill Iii y d k- 0,Yndm Ei ohirao. do ovotactoo*v no disminuY6,
d"
1 M1 dobWo v qoP : nttnooron Oiyaa ololzionoa 4o ),at- prOdo,

d

7
l7 CRANES
40 1 1 f, F S &

Z,- I
A i- VT A 1

,'TA
3
Alit,
it
12 1 0 C it,:'A (3 K
-W_ WVC RERAS
ctrrtl, or AyrA rill LA
4 r y 0 9
1A . .... En i"VQ fPGhQ 'qfOTIfJrq 4q

A
pot el 4xito 10 W03p"ldad do numira 171006n.

""I'SA DF N LW ORE
R-- T-- fi.
FR TH V C(Wi's ITR
J
4'!
7 1- 11 Di, BANCO NUNEZ
MERCADERES 260
AGUIAR Y OBRAPIA MAXIMO GOMEZ 816

ALG MAN1 ECA
YoAr EARE E AV97. WN t.) OL34
cltmAso


F
DF xi" P

G R A 4 t AIN
'D AMERICA LINE
PAP'a-12AMITARIO LN ROLLOS. z : Ijflw YPPA. ) do -p-og do cmqa ontro LA HABANA
PAPEL SANITARIO PARA GABINEM loa puii rloii do ROTTERDA.M V AMBERES LAA
PAPEL TOALLA EN ROLLOS,
PAPEL TOALLA PARA GARINM 4,1 C-1irt'ni. --p- 0 2
SERVTUETAS USA$ Y CRITE CTZG
SERVILLETAS CREPE PARA GADMTL

t TE14EMOS BUENOS PRECIO& PARA DISTRMUMORFS v "EEM DYK"
MURALtA N. 3(il. TELEFONO KORS. oal&6 sobre Oclubre 22
PARA INFORMF5
R A 13 A N A

"T Y TORALv S. A.
rir- 3, I -),I din, i


W
1HUERTE AL MARABUI
V

LA NUEVA FORMULA WEEDONE

EN YERBICIDAS 2 4 5 T

Destruye POSITIVAMENTE el terrible

"Marah" y, mis important.
"n _4 liv

LA JE
SIN QU RETO y r


NUEVAMENTE! t


___jqn yerbicida NUEVO, con ingredients
nmnca usadoz on Cuba!


A

ARMOR MACHINERY and CHEMICAL CC,
:T,
n i lasproduC66n indu;m ii! agr, m i c vin ;im WeOte p,,lr, a e,,llikic,(In clia dc cquipo P I IcAn 0 1 Acleflln niis t.. Cl mentr y Cn Intcrnati(wi ar ctc-. [in a sus r cnes Ds giaca a fl3ra sum ntstrarlc cl ciuipo que MIS fie
De Orirnt a occ'dtnt 1 us requentill( W,, y para brindarle
IL I IF 11D IU I'V I'LIS IE i en tic
i -i zarc s, pu dcn nbscr% arse IALtW C rado
maquinaria agricr)ja t. di-,erif
(floderi A-D Clipper, Malmo, Sweden) f".
Va." IN
rncnt27 el dcsarrollo ccoriom;o, Culi SERVICIO QUINCENAL DE CARGA bienclw de todos l',,s ctihint),. "z: ...... d, 0 1, Q, a a
P-, tol,
nEW YORK, HABANA MEXICO 1-- d. hp- P-o "0
F.n tod2i; la prolflcli Ci1rjtCg1L T11Cf1(C uhicada-, a to largo dt la Isla, cncontrara distribuidores y cr nctsiomic)s de producif); 41
Para Informes: to,,,O Palo I'aacilot
I d.
International H2rvevcr, cstAbIccidl)s-cn i
y
it ,.,4QWA? J ONAL 9ARViStao COMPANY Ot CUOA OltStandard Fruit and Steamship company
I! VE 1;9 WO CIA tV lV 11 NUU. III APAOIADO 2 "AZAWA


TaNfoiao M-2155
Lania 220-22 INTERNATIONAL R HARVEralTEIR
j A J 1 M 4 It t A, A r, t" I C Q_ J A r i 0 N f S I R A C T 0 1 1

df'AGINA O ARIAIA NR10 0L IA MAkINA., WMIN(di. 'l 01-, fl ilhki, DI I').") A',
. ................... -- --------


M-M -------- 'La relp hlacio'n 1 Alvasai
M M foresial es A i (le rtiricus omilmitiois imuceirerms rL DINFRO POR 31 SOM


I)c la 'i ertielitt-A ell 4001f, BOM BAS' U so obra cii nuarcha'6viica.: 200 ld FAU. L A F E L 10 1 F E
jr,11 ---Ilh '1200 114, Cubati Aincrivait it 'It,, .! 11111- '111 'UNITFD STATES PUMPS, INC do CaWornia. ligricultill-a d
I"Glit (1, % I, I it vtl 'a
Agriculgores: till 111ilkill 41t. clliifkl LOS M fl, 9 C A D O's ir, Habana. Vr jiaran oi-IoI Pero contribuys a
No Jueq,,6li c ruleta con %us cosechnal A bie-dimionto d' I
con re go to niestor y tronquilidad
Iristalen unct Bcml>a a U4, y a Sill 11OM1110.

go. -j.ro. cos-h= y m. w -?de lograro


on nunzr, j, Depa"O. T6=lcoA I jo menTo da Aborroso
F V 1

Do 50 a 5.00 gallons por on 143 quo to" c6mo.
doo Oporto, voard mmun. para cu IqWprofundidad. t un Fondo OP P,,---TrVG
1 Lvtlbi- on por
aceJ,?. On7rr4

.1itziri(o, cliv el o qalo r=,
k, u r 6
d

I i, i d

IIAN 1" f, I W'I
Y MARTINEZY S. A. om a tIZ I i, I j"
ocd- 24. t,
A-77 4 A q360 Apat-i.A
S.
BANQUEROS --- --- -----__7lto Royal Bank oi CUBAN STAR EXPRESS* . .. .... ....
C nada
RABANA (ISCA R, tIt'! T1 )A, A NTO I I I Fi Rt F i, IZ I I tl j 1 j T ii Q i I' f N I Reparto LA 2HAGD.U LINA
7
The R.,.l Boni, c I
........... Canada SFRNQC,10 RANDO r?7 CARCA POR AE'ROPT kNCS DT 0
NEW YORK LOS FSTADOS UNIDO$ Y EUROPA A on I c"ntro coloro.
Pan American Bank 3=qtillo 9, A-artado 16S
illle,Dno A.7VS Y bana, C.ca, NUA?-TL FLA. gitl:=i ilida, 1
KENSROS \f vnF,K, N y K l T F, I F I -, :h 7 MIT.
Citmaro d. Co-o-f. do 17 F-1 31 It-t ll,
la llepaHca do Cuba MIA111, FLA 111 S, N -rth RiItr
n SERVICIO DF EXPRESO METOR OFZANIZA_ O DE CUBA Descle $2.50 varm
Ll rrnonos por flll6fona y nusatro repetiartanI o ..........
-- ----- SIN 1 ,TERESES


Y con 'l,11
q, Eonvoo 7

"IT kl,1:1 7,1( lzirlw l
"!SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL OIARIO DE LA_ ,i, IUNA* 'MO
"A
T,


Won
undo

............ ....

t, 4


r
r


'7 %:

Sl itN I I NloN

:11 c 0 11 i i i ro 'IN I Ii A( i R0 N IV, too"
i N F3
regocljo C01110 aquella

radit en cl Glorjo5o C-1to I,- Yira, M1!1 1 til I'-,
............ ... ... ... .
3110 0 f1l;io de pro"I"F", llicllciztaxrara odo 10z 1 011111re

a on su raiz la de OS poro oficina de 16

colidad ART METAL, han olucionado el marcado por SYS Flov, 10 dc Octubre de 1949, bacernos 10S M6S fervietitef; moderns ilnea cjerodin6micas,
47 4 7
.-V proporcionon Positiva
6toil Por el ma fe-nitnient- d y porqve
n ei 0 esu Ideal De-miocrAbco v por
_d, P ct ri, i2i n comddidod, Confort y belleza en
-i" i1i. i
]a mii acenhadd fiatern'dad entre Jos cubanos. Su oficina...
7
VISITENOS Y ADMIRE LA EXTENSA cotECCION DUEESTAMOS MIBIENDO
j
R, INVUSTR,
INVUSTRIAL Asa de Muebles de Ofidna
P-d-t, O'REILLY 1409
_nw 4, DA" P, YELFS. t,-7743 A-77411 H ABAll,,[A
cia electriciaod
APO Mql DIARIO DE LA RARINA.-DOMIR..0, M. rKT1PR.[ Dir IW


Deben armonizai, itl decroto ley +t"Z :, I rfrdr 11'a ,6ivloxie 20 pemps jwr metrsi, iet
In Vf)lwill plicinfirog Wl
660 Y 1 11, 1 a F. fir I)rtalij,111, f7l

7Arp6 aver de Im ilahaiw Wirle '11,snperfivir es4,, fole dir lerrni, qnva 18161
el Trasallilklivo metriiiq viteir1radus.-Triisposcis reahzisdoe on A, Almlol
magallatirs i ott A,,-,, pitr ,A. -0 t,,, em.. P.4- ar.- pi
P U E R T 0 "1 I I '11-tel
"J, ''A Ali
L-0, b!s nilereancias flue. vende
At
For F. Hre, Barb a

Began allIln t, !iIi -nt, 'Ali I
nla R,,- I~,, -ill
timos de La Hablilii. 1 Pl IdIn', a,, Ilia- ... ... 3
do I& Replibli ;v0d, 7 Ud. las tnerearic'
awarres, It ha 1, R ti. ti. nleniia a".
tas que exhibo

Imalgado el d1a 6 ft novimbit, 11, Iillw P
t mejo, iz, c ti, A,
I to 1. e1n.cloo 1 11 A
im adnint I, a it .......
Intern-1,till.1 drl a J it e." bt ;i Interdo po, 1. Repflt F: "Alt, d'!
irke el deber de rado dit,
parteg. A i'pwtunidad para r(xier
A., ten diverxtenena t J? orte Arrierita y
nio tin jeol"'. Y 'i I v At, o tier A, i, ti. i d--rrollar to w ct,,
mer. 660 1. 'Ila it , I I I ItIt, t i i, h(, ow w lnrfrrl;A ic,;iAil
d., In dallitit." ie ati -ti,& t
milial, 1. n-,0 I~

ii'd, t: M ;t ,t rAl (,I (l M 11 lli
tl A, 0 rfill -IdA,
lim it )I C, dr I icgl, i"
'A: ;I

... ... '"t tir At!! A I W f '1 W T 0, ill" 1,11"
A
11 At I t, t l 1, A I


,to PA".f. "ei A'
qu xeli. I,Rmionia i ,
J L. t'a it, 11R, _p
nd it It'
quedii al-de,
til"Ito Vill' (lei il, r:_ L.
Alj ho, a, dt,
lo"Dumero I "r, --tblerivrx,
lerminaint, (jut A 14
to
mans pol !a via df ipl, 1,
III ,la, Ley di, Fij- li tt e,
,De, Pixtde-.
x"Williest. Pitt el
'Aft I D
ro 960 iltilt I~"i del ii % Pl 1 inform inhrt lis Foria Inter
in'il, y el at, A
"ealt.d.- 1. m., do Com-, ib AtI Canadi, sli
", inli-m-i S- Eve"? r, tariri Corntr0iffil,
li P- ...... f"h. i,
d- 1 A hlt )v-1 i 3i to 17,
.............................. ....
1. d :A Lo
Lly d, Fiikla' t':
111M., Hid

REUNION DE LA NA TICNA1, M n-e,
ASS! NATION JUNiO D1 19,5() YCt ON fO, CANADA
P A.,
It, M"NNACI INAL POU It $061401WO OnCAMASA
I'll z I le 11 L 1 1, ; M ADA At POMWIF6 Olt C67
t:jtIlri at It 9 Ile
t, a to Arne icana
0la I tl -xlinrik- I, ecit, real trabaJo.
d, = 1. lti.y Mal- mnrf A7,
06:ra Servicio E

CARRITOS DE LINEIfi At 1, AL
7


otA,
CONVOCA" A LOS SRES, ARQUITECTOS


Po Q,,, -rdo del Cc Pn, oritrar la major soluci6n arqui.. .. ....... .. .... .... ...
lores dal Bil-' L 1 ticn6nica para la fachada del Edifi-,,oca f-, -)dos
se con, i0s C 'I'll le construit-6 aI BANCO DEL
an ej COLEGIO NA(__ :3_ S, A., an eltecrenct- di, _i
NAL DF ARQUITE07CAS DE CUF -,f -,lod situado on P1 Paseo de
);,ICU Drado) esquina a Reiugio.
lons. pnro :4
is
E 8

El Jurado dictcim rin,_ otogara los t

7" -in ituido por. pr(,,.,Pctos prosenla< I primer.
PAID la mixic6moda Y comalolcav6n
*I I,17en 3 Y !as colonial, Y Para el Mine- A, de $800.00, tiati: o-tuH-do -da7-sidente del Banco. $40 -00 un tercero de $20G.CD.
16nicas y tolegrificas, los carritos dia linea I A,
Fairbanks-Morse son miqualabl.3 .......... ..
'-I Pr sidente o persona qua deIstin equipados con an motor dt gasoline 3,-,Lo-, prbye(;ios deber&n ser
Fajrj>"e.s M ,rse de 8,13 caballos de iuerxa Colegio Nacionlal de-Ar- enlregados e-, IoF c.) ,cinas del Ban-'
Moalt#dcn on 'J'RAN F1.01"
acero pretado quo pueden deamorltwott fai:, UNITED FRUIT COMPV, co antas de lar, -irico -Is la tarde
mento sin hQTt&Ml*raaS ssfillcleil'ii
dia, 10 de- 'cv.cmbre --, l i c,4i9, Silteme do !tone$ an tat 4 rtiedas, 11 c'A EE 1 Piasidente o la persona qua devwle sl Provincial de
to de un serVfaJt57-eJf&enie con 4-Los plans de plardas del Edi01 M& bajo cogtq de monfenimiento. Arquilectos Cie I.-I iiabana. ficio ]as dem6s ba-ps de este Concu I urson11 11 -, ; _-__ I rso se entregar6n a los conc
cz JXMWW r D D;,cano de lia Facultad de At,
tas qleis lo solicited en la- actuates
7' F_ quite ;tura de la Universidad de
ofici-:ias del Banco del Caribe, sitas La Habana o la persona qua 6ste en Aguior No. 258, entre O'Reilly y F,
de.eqne. Sap luan do Dios,
if':2 A D I X
nal do pasat.. I 11.
7 de 1949.
trOorilo'cia F go do Ne- I ..a persona nombrada por ol La Habana, Octubre
-4
New Orleans I Iv
AnIlIlnAti 224 domino 701 KOIA mi'AW, Banco. BANCO DEL CAM E, S, A,
ctaoalltij-_ lv iii talia Habana,
Santa Cl-a J
I
I I
.
I I
I I

Fi' PA CLARENTA ) DOS MARJO DE LA M PINA DW IING0, r, rw nrTlp [). ig-1,) A O CM I
----------"" ,-,,------,,-------,----,-PROFESIONALES i PROFESIONALFS I COM P R AS COMPR A S-i V'E N TA S I_ / E pj:Y A %' P, 'i V F N T A .S t V E N TA S -I,,,,-
I _' I
M UiROOkS 2 PROCIJRADORES 17 W OLFS PREWWN 1/1 INSTRUMENT0i I)F MUSICAL 49 C A S AS 19 ?A S AS tit CASA t 49 SOLARES ,
__ _ __ ____ -, ", , _ _-_ - - , -11111-1 I~ ~ ---- I -----_, I 11 11 "I ,_- ___
1",I)l I 10" I ,
11, W MINIS 1'(tA( ov mv I It,, I'll fj.,j-(jtj, DI: ji,j;j,1-,NfjV6TA
'I'ktoll "l,""It I%, Iv-f, I 3111: 01"ITIVRO IUII I' I _q J'u 11,il" ,%I,, il"I"I"Ift 1-, ,I, ""'I", ,I I -111f, I "I'll". I I VVETI: It F NA ", _, ',., 1, I -- I I ,,, ,ij, -, ,i. 't ".. -- I.,
I I I I I' 4 I T , I I :-" I , , I I i I t I t > f , : I I f . . . : t , i I ; I I I I I I j I t I ,,, I , . . . i : , , : I "' "I I I ,,, , I ,; ,,, , , : I : , : '. I , ,
I I I If. I I I I I I , , , I , I I I , I I I I , , i I I I I I I , ' I I I 'I ." i I ' ' I '
-, I I I I 1, l t I I I i 1 I t t 1 l e I 11 I I I I l I I I I i i, 1 1 , 1, I . . . 1 , I , I I 1 t 4 I I ;I I t i I i I I ' i f t
I , , t i I I i t I 1 Y, I , I I I t , I I 11 I 1; I I : , % I, I I , i, I I 1, I I I I : 11
I tl 11 , ,,, : i 1 i I 1 1 i I T ,I , I, .... .... r . . I [ ,I , I C i 1 I ; .. , f l - ; i 11 11 11 11 -1 I 1 1 1 1 I l , t I i, , , z I I I i l t I 12 l . I . I 11-11 I I~ I 1- 1111- ,- _& l 0 Ww 1 I I I I I IN ( IN 11 I ,; '! I , ., I, , , ,,,
-, I ) I i I ; j I I I I ,I t, I I: ,I I 't I I i : 1 1 1 t , j I ( ( ) I I I I It 11 11 I I ) 11 ie : I I , I ,; T 1. ,
I. I flat, l" lqm ,, I I'll I OSAI lA F HiJ0, "IM,, ( o , I ,i ,it ,,,, ,ii,* f ;lTl" I , , ),, 1
T i P, 1, "" , ", i i:il ,VVN0V ,f
N ,, ,,,h I il i "',- -, I ,, f1,6,i,,!T i1',-1 ... ;, ill""'I", rlud;i! ", ; Pt i.-"-; -. -, '__. 7 ,;lI j_,i,, ,1, (,,In fj;,,n,,,l- t It YKEN I i 1',;, I I T, f A 'it Ir ,
N A i lilil 'I -'- t'l-1weta do N1 i r;i mil r Tii h- i -1 I I 11 I I., 11 I 11 I "i"'.1, Cap rnz,,q, 'n "M liil ,tfu, ,Fl, ", I : , ", I
., I twi, I N , .,I" I 11 I I 1.1 1 1 , , , t i*ll I'll I I ,I J, i,: fl- ;-,,!-tv- -, II ,,, I"'T'I _?ME I tt
I, 1,1: n, i 1: I I ll l, 1, , 4 , '._ I c"m !,,i,, It (, "" ,,I rii,, l I "I :", :, " 11 I --- "I "I'll" I'll I I I t, ", 1-1 -1 -.- 1,f! J,' I ,)'It TtTlj, l, R_-):i j, I 'i ,4 ', ,l i i "; , :! 4, I I .,
tw[li p0bi*1 I peq nit 1-13,1-0il It'i vl l p-,, I -_ --- -_ __ --- __ -, I I '.T 1 1, I'll"T Ritti"', DItov 11 p;Aa I ", il I fl -1
I IA i,
1, am 0
I . 4 11 II Fi -16_i7-1(i ort I '_ Ili, I 0 *IT V It 6 I; I14' I "OS 'i ( i"'t v I i e, r t I ""'r, l,", ,.1,,_ , I _i. ,
= o zi, (' !,ll tXV, 1-1 I~ "I 11 ---- , , ,. 1, ,, ,a I Vf" , t, : 11 I -_ --- _____ -_ --- I I *, ,;,', 'i"'. 4 C"IT1,11 "'T11"I"t"', iin, : "V' C 1 I'L t P I
1- Atlit"77: COMPRO PIANOS P"t sfiaf) I 01), 01!""g 2 4. i Fm, t ii; -7, :T- "'I'll"ll-1-I I I 11 11 I 1, I !,', I , TO 111111 ,, ,i, __ ","',
11111"Ir!, d,,'Xu11'qt -- : I I 'bi"i", -n:) l I , -_ l, l ", " '!. ''I _' :-,, ,' "-, t x
1:111", I'te '17, mu bjc, I , ,,-, ,', "", '_ ,' ,"' ,' I I I "'. 1, --,- __ - -,-,-- --- -- - tlli-iit, ,'!!,,!It, l-, 'r", ,!,, n, ll-i, 1 11c, -1 'i""I .- i it t, I 5 1, Il. i 0 if ri V i, ,
___ __ I I I f t n,-,,, l: 1 I il 1 ",, illit ,. ,iia,*" 11r,"! Ili ,i : !I,,-. F T ,, I i , '. , I -- I ".1 --, ,,, ii Ili,
110-D-2 i 15"l-21 I I I I ,, fli-if,' ,,,,,, "lly'da ,mi lilt oin '4 1 l ,, ,it, ,, fi, .1 I 1, ,- ) , " ,,, , 1-1, ". ,,, i l i! ,It t ,
I .- F A R M A C I A i ___ -Tned r. maquina7. -le f; plit'l-t-," Q ,!!)T,,V;I".. f,,1,rliiv3-I, jlp ,;,- -- I 'I t'', I I I ,, I i, !, I 1 i% VNO i,- ii;(- -li i j f --fN-FL
A 0 G C I, R I A 08 3 ,DOCTORES EN MEDICINA I bir, Coils C'i Ila 1 ,,,,, i-l", e""""", '' 3""' *"", T''i o l ' I r 1 l I 1 f I 1 I ; , Il _t l ,, 1 , , '," I'll, I I 2 , 'r,", ", 1 - -_ I e t, vlan.
D , (!zn(,f,), 1 1 A P) a IT dn 1 1 I ,,, ., ,,, (prou t I mDitlD V I"'N 1) ( Ppli .-,Z I I rm ,
-- I I I ,
I I I I I I 1 ,c 1, I I I It 14 "I
I I _6 11-11 _____ 11-1111-11 ,:- , ,
JO H N SO N -- -- 1-i-,--- l- ---,t i-ilple!ls I !"I 11' I I' wENA-visfil- $13,wlf , "'i", 1 ; T I., -, % ....... d,,, ,- -- ,,,,l I,, mlvmi
I if". l _f l I 11 n I'll It "' --.,
DR. 0, RIVERO PARTAGAS f ,,,,,: -1 lF'I .I.,:,., _% "-: 4 -21,2 Nv , ,,,, -, ,, ,I, ,
;7 I
NES %,_:_-." I , I I "I', ", I ''"" 1. I i i ',;f i".,t y j,.,i;i, rwmual qu
t, "I I ., I -,
.11, -1 I -, T I I I 11 I I I i- I I I 11 ,,,
OBISPO V AG('IAR 1,
I 1. 11 I 1 "I "i"! -- I _1 , -i ; I;-,, I I- I I -i-. --I-- ",
t' 11' 4 I __ I IA- r, I I llw If e ", ___ --- ,
ItDr VIRNO 1101; Lvi I , "i , , 'I" _" __ ___ -, ,."I, 1 ,, I., -,--- ____________, ,, i, 1 1., 11 Itli, ,"', 'Fz posv
, ,, ...... __ ; t ,i j U m : I ,,> ,, :, "": ,,,
LEFS, A-712P, A-2120 l%-IIV I p 97: llebkl, F17 11 I I I I , ", 1 ,,,,,, I i- , ', i, ) l111.1 I I -11 I Iii, If"tita- ft",
111'ro I , i t 1, 1 I I ': 11 1 I'll 1 li', 1 1'1'4 .1 T"'I'l I I'l I i 1 'I, ,w rlila ", I I 't t I " a m Pit
I _, '1 I 11 ,11 i I ._ - .1 "I I I -_ __vvi),-vI --- ."
.;.I i I il ', -1 l ,,, , 11 : I !i i lzll l i, ,,;l "iiortq Ili pw ti mI ,- '_- I" ,,, "' I I -- I ,,,
1-1 I'll 111", I~~ "I I 1 "t, l ,I ', ,2 I S I "all I I z I ,:" 11 ",
,___,_________,___ 't .i I "i" T ) _'- 11 11 I ", "I'll- 11 -11,
___ __ """ t ,,,,,,,,,, ,, ,. ,. ", 1 iI,, rnwl- hrnilvi ,, oton, prr)pqI'll. *,,_i, i,_ t-, n"', ,-,., -l '. "', , '. 11 Ill "I'll, I 11 -I, -" l"
i, ,,,, ; "I I - I I 11 !"i, t 22 I '' C INC I ] 1,W)o 11 , , 11", ,,, , I ,,,,, --, , , 1 ,, .. 1, , ": i ....... "'. i',-.0, I 'I'll% Crrodo, W -- ANIMALES : _)", : , 1, ", ".
-'- , , I I -., 'i. :. , ,,, ,,, : I ,, ,+,, "" ... ... I ,
i 11 ;",: ,..: It, M -, ,:", I I- I l -: I -- -". I I Ill""', -_ aii I'll, : I 11 ii , ,, c I , ,ada e Flil , IT, i ., i, '_L_LL__ j-.- --- --111 T,1 "I I", ... ,I,. C !,t1,1,I;l ,Mahana de Turno "'l, ___ -_ -_ 11 I ,.- ,1',--- j.,-- 16,v mp-wlos Alo- ,t, I ,,,, 1 ,.", .
I 4' il 7 111 ',, I I , , , i" I I , 1 ii ', , , ... -H -36 1-0 -1!
_, '_ I "o, I 11 -1 lil 1 "" ''
i, I 1, i, _' , __ _, i -, i fl ,:, 11 4 I I ,,,, i:; z '.T "'Itill; " i I ", I 11 "I I'll I __-- , 1 1 11 11 i 1, __ I I I ,, I I ,.ili, ", 11 1- "I'll", 111-1., I~
'Compramos vendemosi,"' I !, : I ",
,, it" : I" : i -,,, !Z" ,, ,; ,l P,,,!:, 'I ,1, il- I'll 11 ,,,,
,, I~ E ,,, -- li il 1, pititi""o, J- a, Avt; ,Izfs 23 OBJETOS VIAR105 ,,, i" I i, f.""'a f1d ,,III,,, I Tz ;,, ,'I, I ,_, ,,I - 1 11 I ,I ,,, -- 1-1'1 1
l ', I l " I t, , T 1 I .... l , I :, I f fa h! 1, l i, '1I l , K-idf-,,, I I~ I ,, 1, ,, 1.
I 1- 11- I ',I -LA PARROGUIA I '' I ,
il: I , I I ;-", r I ("I I ", I ", .:,,,,, '* "I", 'j111,
I .: ', I : ,, ;l_ , I l"I"It" Ill ;I" T ITI I I 1,1 I- I ' 1 I' C i 1 ' !:' il- 1 I x I I 1,
Li oa y D W dcldo 11 11 -- I., Ill I'll, , ii !- ", -,, ,,, t I , 1 : I t , ", ", --, ,, ,- ", I f ,', ,,_ -_1-1,.1'1 It,, I '' -- 11 "I'll":, ,,,- , , I , ,,, I 11, !1,:ii-, Altiil i- ", I 11_ll, I -- %-11 11-1 11 I* ', ,z I I I 11 11 -_. i I 1-1 I I I I I I i I I 11 It'i ,- j_ I", , ',I- z : I :j I l I , I I ,,I i, I~ dj ( ', ". I I .',ill) ,f I I I I I 'I I I I -I- il, !i
T,,!, F 68tj F 312. 6l ', -- ---- --- -- - --- t : ----- -11, 11 't-, 'i I 'A.' lfI I I ,,
PrTnorffc,,r- w, .bi.,:,i, I I 'REPARACIONES I I-, 1, I I : : , '' ., r", "I ",
DR. ALEJANDRO MUXO! vl ,21 jpjFj III t ,--, !-W-, I 1. I I III i '. ,, i P"", ", ,-",
-- - -c, T, ), I '' ,:: ,.,_ I 11 i I "t 1I- "Ill"",."
i i I 1-1% """, l ......
10 do Octu I,, I '. I I 11 I : I I ,
I I ,111 it, ,,.,,, -1 ,. I'll 11 'I
11 1-1, .11 ", _T -, -46
Ull I i-- MUEBLES Y PRENOAS "Iff(i VENP I
it,, dc, Y= V I N11 I LNA to, If S 1 C _'_' _;; I ft_; ,I __ (I NIA(INII I 1( % (), j Njtj' ;f', 1(;t1N(;A t_ iIii ,, :_ , ',',' I "i. v- ,,,, j.(,INI JA, '6" fi; F4: wt1014N011 ., i, 3_, '. r, t, ,_ ""I'lli"I'll.'!" 11_II;, 11 I I 11 I I I , I 11
-vx( Nix" i I, i "
1'1 ', .1, 11 - i, *, I'"'i 't", 11, , I I ''I .: ,I: It I I ,, 1, I, l
I I I i 1 I , i'l I ,ff i; ': '!- , ," ::,_:, 'i 11 I I fi, f liz, OlI V i, - -m I
SerIrlrlo d" N1,InA";-- I ',i-!,t., i, , -,
'111".", ----_.__-,.-_ ,-f'l' y ,, ,ri, l : il ,: t 4 1 t I I ',i)(, I I ,,, I I 1 i I I ,I f, I 1 !i I I ,, f,, ry ,,,I,, ? r)
11 j I 11 I r I I I I I I 1, i' I : r 1:- 1, ', I 1 I I I : Off
r j, ",I 1 , 1" i 1, 1 -1 IT I -- I ,,, I Z I I , , i r t I I I ,. : ir'7" ' I -Ii'*- t I I I I I I -, r , r t , I 1 i, ,,, ," ., I : t :")fl f, ,,, I 1, I I
- ------ __ 1. I r I I r 11 r I r I 11 I i 11 , I 'r
_____ .1 r .r -, T,-_ , ,, __ ___ - If ll 1:11 -111 I, ; "ir", % I ;,i , ,t ,,,I It,, 1"'li,-', ; .... pti,", "."'),j",
, --- -- ------ -- -- r '. -- ;i' !,
_,___ I It_ 3, ' ;, I it ,,, i, , I 1 ;, I I , l, I 'i il -, ;, , 1'!dl I nt" y
'I z _I j,_ Rf 1 ...... 'n.-, l--_- ", ;r
I-* "I x. (" INII I I
_____, ------- _____ -r "I I : 1! , ii
FARMACIA Y DRO I 'i t, -!- r 'TAPICE SUS M I- i" I I'll, i il'I """It"I". ,,t Hij"
DR, AIMFItTO N ENFI10 I I " I -. , I -, ,,, ir -1 : r ', I, Z i "" r, I , "I J'.' \ f,' ( I'% r , i flff
GUERIA """, r ".. Z t; 't, , I __ I ,,,_, I r UEBU S I I "I , : r r, 1, Ill 1.11-i'll,
,,, t- I I ,, ,, ', , __ I 7 ,,, 1 I
,,, I ,I a ;z, ,'' 11 i, r I 1:i,11 -'irm ,49,ir,
WIN I I I- "t
T R a U E C I _'. 11 I 1 'r", 11 111. I _. , "" ; r I iATWIA FS '01SA I , r- i :, ,
11" ;11 i ': ,,, I I 1 'JOS 1 1-11 ,;,r it ', , 7 It 4 I 1) t'F IJ NDA C VSA r -I- --- - -11 -':, I , ,.17t ,,I , t", :, I r I I , I 0ff f i i I I I I -i I I it ,f !, I 111I ,,W, I 11 lli-f! V11 IJ AtM
1, , ", !,' _, i, i r it I -1 i l I , 11_ , i .l .", ',7 it I I I I 1: 'I 11 "'I, I'll ;, I ",
l '. I il " ., I I I I I ,,,, "; % ,,,
HEL
I , ___ __ I _; '- -- ", ., I l, "
) f,( I 11 I I 1. e.
DE TVRNO LOS V1 i"', A_710: (I)NIPRO T(if I I ,,i.i 7 "i ": 1: ; _,, I 11 1 A I' % 1") A 'il VN -, 11 111 ,,,'I
ERNES _- I _,'___ I I I l'O,,,: S, ,,,',Wi
,i,, -rf, i. ,I,
041SPO IW I01,7674 I DRt LAZAR6 G BRA\T :,,tl_. i I IT r -, "I I -11 r I rr I - - r ,,, ,,,, I i ''I'll, ;; I if W '
.1 I I T, l I ' il , I 'i I I f :, ,,, " ', I , , 7,11111,1111 1,
"t !-,." Ir 'I"j" 7! ""' ' I IT I~- i I I C I I l. 11 ".
I ft ,DICINA INTEGRAI, r% l it i'r Zr , i" -,, I -1 I, ",-'I'll
-ii, ,;c v T , , i i T4 :1, I ' ", I I I , 11 It, t' I",
T'lf,- ii 'I, n r I r I I I I '11%
'- -I' ' ': I "I i I I I - . -__ I_ I i I 101'11
I e : ,, i r : ,":t"'; r ... : I I I I
.,, it",it" --- ,r -TAPICE RIA I DECORACION, : : t "r, I t: "'r It' ':," I ,,, I I I 11 ; ll
DE TURNO HOT I :: ', I "" ",_: r !, I 4 z r f ii ;e : t I 1. I I_ i I I r I __,, _il, ,7,jaq ., I I I I I I ', 1, ,", 1, CIV A EN S3,400 NDAN V EVA jIPjtDjFjt0,N
it", T, _ ij _i, _, i I I- 1-1 r7l I 1- 1 I17T, -,,,I oI _11_lt._ 1_1_lI_ t, 11- Ir i l", 'I I jr,
11 "I t t-- --, -- I ; "'t 1 '- -I,-"- t -", ,,"% t',:", it I" I C_ I t 1 I _1, ,, ,I! P',riit,, ;1 'Cllpi.rl, u Iwi'
FnA VIrIladeft Ii-no.d. i I i en i r il ', I , tt I ^ r n 7 a I I 11 -1 11 I -, -, -111-1-1-1 I ", -__- I __ I- I I I r I "" ,11 11, A, ,, (" ... t,,o fjfj',q',a jr-,"', en Un
r t r lit --"_ -, -, r--_,7r -, F! z' I I I I ,-11 I ,, I ", il", 1-111, I If "I i I I r, 1% i I -,
I- 11 ,,,,Tj ,,1,j,, Fla!-;1f," a 2fj% rnp
DRAS. HNAS. BRAVO i DR RAUL AYNAT I ,-il7l: ol7ac: 7, t,", --, i : I- I-, j I r ,., , "" ", , , r_ I
1, )wv- Xmi I :' 7, , -1 i, -1 .... ... I I I ,,,r ,:1 ,,, I i 'r,
) __ 77-i" :,, _,'T1 n*ltf-z il:, 11 I 11 1, 1, "I", r I I
I I,,,.--- I I~ N A VE Y ( I N E! S 2 ',, (I ( I T I kli'l", M t,,,trld,,. "R(-partvt
I
26 y 21 V,,a.dof ''t', I S ir Z , _,1_1 ,- -, 7 - ',_ 1 1' "' F If t" , I t t i i '"'
...... _", -- -_ ,, c a -",- ", - - -------- _ t I I I I I ,11, ,,,,, J), -,i-' u-1utInizimiffi, complex
I - -,, I I I '--l 7 It, T -_ ' I- ' ' ' lr- : I ; ', I e I t, I T' I , I 1, 1 1 I I ,i I 11 I 11 I T I I I I -, I , ,. ", -1, , :; it, , , , ,,, r I I 1, 1,
z I ,r i , ; I o , -- - v
-r --' , t I I __ -, 'r ; I I- I r, ,,,, -1. ta 1,, tictl e Ilip M-K21.
t-, '. __ , I ,,r
r-2?23 I F-91AI F-6169 F -% A I, I ; I T C I A -- I ,, l I -1 I i .
i, !T ., ,, __ ': I : I I" -1 it I I -, _ : t. I I -, I 1, I r ,. , 'j , ,, -, -, i : '-, I ,
I: I ,, nl-T -- e I - __ , _, 0- _., ;_ ', - I i I I'll 11-D-367-49-1!
1 i., ,f,, i, ;xll I I I I I ....- I _...... I __ -_-. I I I -1
fi ;: I 1 2 141-1 t11 I ( ( 0 IPR ", "I'll I'll 11 I I J35,000, RENTA $5%
J()., III [ - Fr H L E S 44 RADIOS I __e :, I l", "I",", I _, _,,,I- I__, 7,, _". R.
------ T --r-iT,- m,- -1 I 11 11- 1,&,I1
I F1i__;x_17Tz1_ -,,,,
_r 17--l 1- 17 '! !ti- il I _,_ 11 , I I -11, I 'r I __ -i !'Inl trt I.,""iijNtift
____ V E. Cufl ar del Rio ,ifq-=- z,---,,- ;;- -, -"._ _: 11111_,_ _-" I t-, ,- ;, -- ,il., I..
v E D A D O -, ,: _' 1,7, 1,
r "' ,__ i e ,tt _r -1- __>', "-, ill- 11 11 I I I I I I I", ,-r-, I 11 ,,, %1-1
HOY de TURNO. FAM ACIA I 1 ... tz-cIt :-:-z-- -,I:--, _, Z SU RADIO ROTO 4 comercios y 6 casas _1."n_0_i,
MEDIC0 OCUIASTA I I I I I . . I i" , I , 14 Irt, I "r' -- _r
23, esquins a 18 -i,' ,_- r I 1 il- - t i1i, I - 111.11 z, 1, . I --- i I -I "--'. ,, 1, 7, ,-1. ., -,," ,"-- F- Tli CERVECCIIA U4.
i t zi%- , -,-r-::i II-""" -F,,, '- ,- " , , ,;- - _-_ NO P,%(,I'F REPARACIONTS* I I I t cl- I , 5 1": "', ', I'll I "I I II' z t z'. nI:-, m ,,- -- -1, , I- li. -,_ Z,-;-- -- -- - I 31, --- I 1, I I -i l I I i--,
I t 7 1 7 I I I- it r Ir I, :% , _, .1 i, q 1 11 i IT -11 ...
F-5l292 F-9333 1-1_ i -, a _- _, I t : i, I ", I I 1 I- I 1- _. 1.i., -,
jTlil! it : '. t ,-14M-7, _ ,i --"-,r I I -, ,_: -- I ",' 1 I j i , ,, :.. , -', ,,:, 'rr-- ,,,- $,ft
I ' 11 I I - , __ _______,___ __i -i- I- _1 ,- I ,,,,,, -', ,_ ", ...
Se'lol. mpld,, d m-.j',,f, : - "I I 1, r it ,-I I -- ,., _.11 ,,- ,!- -1 D-u"l-m-D
R. JESUS POiAl., FNFFP. ,:, 7' l r It", I 'i"'I", I Ili, I 11 "' 1- I --- l
r:. "t, '-- _, ,, I -t , "I, I ," I -Ii,,
_. I I I 11
--,--- ; e 11 I t -Ir- , _,; I i '' ---_ ,,, -', i_ r ,, : ,,,
Ill jj_ _1 5, 1. i I - I -I T _ I I li, I "I I;'- I __ I, "" "
__ ___ -- -'----'----I-- ni aades de - -- 1'r "fL _- 'Co, NIp R E SU CHACRITAI
__ - 1 ': III~ -1 , i, z I i -, I ", ", , r --I i ,t,
-jtjj,. C 'r 4:"fir_ "j:-- 'ittC,", 7, : '7 _' ,_ "I Tk "" Qi F lf- ,, I 7, -1 .1 I ," "' I r I 7- 1.- I --_ -1 11 I -,n I ", Ci- r", I I'-I_ 1,n Ili , c, ,
; r A- _- '_ --,1--T i- r I I I I I I vs lt a Chacrita? Fm---r IT-i _: I r '' 11 rr ., -- ,------- ------- -- ---- 11 ,,, I i ,, '. I -, c, Qu
v 1) I ji,, ,,,, rot _".di r __ __ ____ __ , I
0- tn C-116 r ,, -', "'111, III', I, % 'y"ll t- -, __ I , -,-I I J1:1,1' pre'unteles l LEI.
COMPTANIO ; ()F, n 1-1-r ..' ',. I I -,:: 1, 11 "-I, -i,- ,, ,, I W, ,,,ii 49
DE TURNO HOY nncllit %'Iiia l-,, i, 7 ,,, m r .,I, , '. I r, Z I I, I SOLARES sada e Hip le. Ilevarin a "R&
-,S, 0 !j I I Ii, I I -, .- - .., 1 _' :. I' I - I I 11 n. r r 4 i"i I I 11
Farmacla GOMEZ PRENDES ,, ti" rf, ti ,', ," rj, r :, ill- 1, tj" ,,,,,,,, "I'T 11 I 1-.1o siclnicial AImpnIlar,,,s". Bellisi: t .11 -1- it, il iI , -I- -,-- I---- I
11 I T 'I ii- I I" .' '.r "- ; r 47 03JETOS VAPIOS 1-11 , I 1, iIi e 1111, '"', ,,, I ,'>,,,. "'ri, p'mora.ins que
Calle 23 No, IOSS ontrof C y I I ,r_-'-_-_."-.' I i1-1 I I "-% ',,' "" "", ', na v "'i-ItIU ""gr I _4i'l It'.7li 1 I '- "' 'r nlt- I 1, I -, I I I I 1, "')"' -' 'I :" 11 ,it li t" 12scinax
1, ___ I 11 ' ta ,, L I 1, --_ ,:1.1 1, al ,mtante, conquititAndoln
r I I N- t, _',,'_ t I' 'r,,,, I I
F-7700 F,7100 -; '" "if I 'I C(T qpjjj) I I 11 ", -- r -', ;, I : r- "' 1 "' 1 Ir 'I", I'll ii 11.1 iiilt- 1 1
-- -- , .. ...... _" ,. r _-_ ___jT:5-- f 1, "I -'_ _'
!T I I gTtI I fit _?, F I: I T R NI In i I I -- 2 i-1 ,1 NI-9221. 1?-D-365-49-11
1, .1 1, --11" ,,,,, I-~ -l i I 1-11 ,
I i ,", 1-111 I I --- -1, -1 .... ...
ln iREPARTIS _A,,
I I 11 .1- 1. ------ --- --11 I 1- 11 ;_ i I __ I __r' - ,, ., r I ill , "ENS! 1,0S.NDA F, ,io, I,- .1 PLAZOS
-- -1 -"- ,I", 2 l 1, i"i "_ Sjflft)j) I C,
__ - _- -7 7- I r -1 r' -, r' -: _I __ Hlto ,m- an Ia., veatal, de Ild. III Ill~ "1--l'I'll niiilf,
I ,- ---- "'-- _- _, itjh I_ r -, 1, I __ p It t r, t" -, -11 ,,' I T ; i it 7: ' r 'a I
1 i I I I ---.,II"11--,tI-, -, _, ,I I , t -, z2---- -"I- IItn,1-- l, ,,,,, "'-_ '].- 1.
,atk, r n n F- r '41tt" t Z! T , , 77 -', "") ,I, I o:", I "_,-' I, I , T_ i ),3,11e cc,!, f.nitn, vii1ra!lh71n- -,I "T "' I ,_ r ., I I I r -1 I -- 11 I .-- I I I _', ; 11 -1-1111 11, f.lliltllt d,, 1.
mwmmw.Tvff_ "Ill' I -- I "I ,, I i- --'I- I I ,,lT at,,, F>: --'rCjj, ,- -, --,"", a"- Il. -ll_ ---,,--- --, I l 7t il- I , ,,,-_-r-, ,_,_,, ,, , ., 'i I I z 17 i --1 ,, --- I 111i" ",M 0,
I --- i. T ., 'es i:m_ iIT -ifn4",
11 11 A I i I i I I I , ,, I t l, I -f _-, ,-, 'i r - -A A nff;-ANI , _1,iiad ljcmtoi von F ... 7' '3' "53
111111L I w a m DR. LUIS BERMUDEZ ;-, 11 'il I --: .1 .1 1 -.1! ;_ 11'."I I-, til 1111111-- I'll, "b ,
----- __ _- --- -& ,z I,, ""), -,M"O I" L .".
I I 11o E", il '" C C -n I", il'il'it'L 1 j!'- ...
Snr -. ,-,- i T" -, ,, , J;, I I, I I ], p fl, el I I VA zx,
L. .I,- I 1TIM
,, m ,- i, T 1-1 I 11 I'll -,. Ii
CIANICO SYNOLO I I I I- If~ I 11 I 'i pt ,, -illw, i&lcjin Dii.,ti-i jj,,, j
O"I'll" I I I __ ----- -IliI, 7 ; i "'itt'i _;
.-1 111. .11. ._ n GO, F-;,,k t :il I I "" ,_ I , , "; i r, r, ". I It .1 I -' 11 I I ,,, -1 -t- 1%1"T" ', -_', I,,_ I. III
'. r- A, i-- "" Iir:-.,, ,-jl _,,,--_ ,_,_,, __ -- -11,11,11111-1111- I -11, 11 11 I'll T I I 11; I ;,r "I I Ir'e-jt,,. :T 1Ao--;1-ja'i p:,r ( ,,I,, I _% ""i,11 1--1 -Iit "
I I
", , 'I. 1; I , -1 I I I 1-11 1 :i '111 I L' ), 1"'li"I'l
IT-,, III, I C.- Ai'1- 11"tt-, I -1 r"!, tA)"1pK() 'iL If' I 1, T A S _-,, -1' , 'r, ,',,,,. ', i 11,11 E N e Iijo M-rt2zl ,,--,,, i- "'." .
"I",- _j -',- _-_.,, ;,; _- ,",r- -1'' -T ., ", __T7,7 I -'-, ,"" "*-",,I,
1- ;_- , i I ,r.i, I : ,1_1 lt -I 11-11 -- 1-II61 Ill I f Il I
j , r, -, ", .r ,_. _'itr , i, ..... _, ", r,, __ -, I I ., i I 1 , r I ,,,,, iu I! "; I I 1 "' ") "'i'"C"" 171_7 _--_'J _11-0 VARI'Eu "AliNn
n r ,,,," ... , t, : ,_, i '___ _1 I---- ,"', :,
m mW Ru i LS ___ CASAS 111111i l ill , , I'll t:-- _____ -,' ,,, i- C it"- C"11.1 ottir,
11, T , "d-, -', "',Icl
__ - Ili I ll __ 1, I I ,, Il I :, 'Ir I I I I ; t,"', 't,"", ,"", il I, ) i""fill
= L"g zz z-, , -- lr ;:" ;i , __ i* __ -V r -,,,7,. ,mTl ',
_:% -r "' I I-" F I r Z FP NRTTI 8 I 'F. N I V1,,TA , ,',',', -,'* ,', I ; 'Z I I ": r ': t 1 "__- "' I '_ I I I it ,, 1, .. T,,
i I 4- 11 --, : Iji 41 P-r ,_ i I 11 i 1 -11, ' '-,-, i- ;-r"- -- Tt, la ii,44.12
1; : l 1-i I I I I I I I I I I 11-1- 11 11 -, ,, ,,,
,1 'I- i,, :, ,_ 'j ,,- Tr r r ,- i I I "I 11 "-,--- ---- -ov t 10'r e ,,, 5,_ I 11 I I I I- I", ,FFZ, Sr ve.,
I I -1 I I 11 t'll'ild" I 1) d 3 ,_ __ __ _________ ______,_____i ,,, 11'.., ,-I- 1- 'i -- C__ 5_ ,,, ,r: ,I %f_:.:I' " I I I I I., I I 11 'r -I I I f 1, "I ,4 r 1- EN m Al
F A R M A C IA S I ; Vit. ,tiffrRm o INT"fl, I I --,':- _,115 1-1 fllttl fIll'.1ittli'l I I r 11 I 1 "" ,
I 'iwf,,fI"4ia. P I t, 1 '. 11 11 I I r 'I", ,! -_ ,'!,,.,, ,i,, ,-,,, 1, ,. -'!'I ,--e,,, c"aft
art,,,, C iru;t,,la :' ' t ' I ' I I I I T I I "I I I "I , I - I ... 1 ,tI 'T 17 ali_%.12
I 1-11 11 I r t I I i I '. I I I I i r l : "' i, ', , ,, ,,r ,,, l I r r I __ T_,_ ,_ ,--- -----, __1 I I I '- I I Ir I I I ["RES *CIAL Al-ViENDAo
-no hoy ,, ,, il ." - 7- ", , -- -- -- tI, I t, I 11, i, t, "
I* " I~ --l I "t
-- t ., ,,,, SIDEN
I, _, ", "
de Tut , ",Il "" '_ ---- -- ---- -4, ,I I 1 r 11,
1, : II, "r I 'i'" "" -.T, Ir I it, I '1 i'll I I I I'll- I ---- r 111 - I I 11, 1 I ce ell,!,Tnls parcelas Cor
T N I r I .1, I ,I 11 I ___ -, i, 11 r r M-2655: COMPRO I ; Ti,
notwit"Go 1, ,, 1, -r- ... l I 1, ,', ,' , ,1, il', ', 11PIA,14'10N % I 7,1 ITNDARE I
1- I 1 I I I :. rr % ,, ,1 r I , j r I_ i , ,! ,, r I 4 I I , r I LA k l ON GA N G 1 i flielite I, 1 ii Avenida dit Boye,
6FSD9 BAHI PA, X) T o\i6 vff- -- - : ,., z ", -, 11 I e 11 i " , ,,,,, I 72 , I, f_, I I
r ___'jid-_j 7 -'- I i : I I I , r i" I i, ,"I "I I" ' '- 'l 'i '_ I itt, -Ii, t a I 20 00 !(, entrada ,,, $30M
DE AIt'fl I I I -_ --- , 11-- 11111-1 -,-- I I I I ,,, ,, I j T' t, r ales. Ia oprtun I dad es
i I I ". I I I l, _ , , ". , I It , r I ,,
H TlISWQ wt l, fill Mill.l;, A 641:l ; Flferni'&Ades Ner,, "'a, z , I , I I I 'r i % I ,,, I 'IT I I I 11 i: I, x , It 4 1 1 1 11 11 I I I 1, i ", le , i i r u ,
__ _1, Ill i I I I I r I I I I I I I I I I 11 - I I r r 1, I I
C ,, L, Ii 4 I it e1q I- iti, i; it 1 ii ,N I ,i -, , , -----: ------------------ ----- I , I 1 I -1 I I 1, I &t ; ' I 2 1 : t i I I i I 11 I I -_ "I - -- --------- __ __- '-_ nliid i v aiihe!lrla por usted
0'1-11 A "i" ' "" r,'_ ,' ',' !,*:, , N1, i 'I !, '-- I 11 ______,____ __ I 1.111"
A-67SZ: COMPRO ILTFIFs -- ---,,- A j : 11,
x l 54, -, I I : -i-, __ I __ _' IN 1,,sida e ITijo, corrtdores
", ,Km, ,,q IT An1-r'- ,I -I I ? ,- !'l j,- ', I
,' I - r I" r r 1. C, % DF 1f'AITA)1VNT01' ; ;i: 'i I ,14,' VENDF 1 i-I -' ,_D, 1, I "", Ili"t',11, 1 11 110 A- ., A-,,2 I : r 111 I r ", ,", "", i, Ij'j -;,",', .,I- l2'!!, D-366-49-Iff
Vill'g- ,0T , ", ,,, - 1, -:-. I 1-1 z _i_ ,_ !:, x ;_z_-- -,I,._ _I-- ilivi-f,-Ti 1 , I -_: I 11 ,'I, t"', , ", "', ---"I- -1"'r 1" r "t, -1 j ."' I I , i r I I'- , 11 ,I ,,,, 1, I l, I I 11,- I -'.
pIl, lii q (:,:Tlpil zitl It "': I I I i ;- ,- :, -'. lo-f i4', ;-r "' r I , 'i, ,,r,,,
Fgi I, %, C.tiZi D "I ",,tiJi l (r .7 1 -, r I ti ' l, I -, ,; I ", ir 11,, 4 jr, _,. 1, , ir , ,,I, L: , 11 11 A;-; 1 I, I I',' i PARA FINQITITA
m, I",-, I r I -in r-, t, l n 1r,- l" ',I' ,- I r ,,
4 ,,, I I i, I, , 1 i I O :0 i _," r "" I I _ __ _ ___ __ '11, ") I 'it R,, ", Dium,
11 SIDE PASECI FIK ,MANTI i ir" S i 11 ,,,,, r4 i__ T, -7 __ __ -11- 1 I , % f!"t; , , I I, , ,, 1 ry C I b 6, fit,
t, DENTISTAS I" I I I I , ,-- ,_,-,*,:" , """ 'I I~ I., I I ,If I~ I -----' --- -T '- "--I- -1 EN 1,0 MEJOR DE IIAWVIN _,', ". ,,,, -- f,,WI .,,,iPADIILI VARFL-2, I %-n, ,! ,U _: -, -,- I "I , -- -1 I~ ." ,I "'It', ;,- 'r", 'I"), ,I . . I ,,,
""it Nlvo k, 217 NI -K 3i DR, J)UARDO BRUNET .1 I 11 I I I F. % I 17, I \1 I ) I S! I I )if - I 11 r 11 I I I 11 1, r , i it 1- I ";"T, 1 ,,)11!11 ", 1 ", ,::,,- ,,,',- ,, -, "", P.,
.qIn ilf;- 3i3 it, C' r ,- -_ _-_- I I I ,i- It -i I ". I ;- I ,:., l' , : -- I ... T, 9,1p 1 $1 i ..tl
.11: 14 I r ., 1 ,,, I i --,,,,-,, I, ,- ii- ""- 'r I ?, --l'.r." l,
,I 116 1 ,4, I " I -, I, C,,r,,,,, it I I ., -1 7 il i I 11 7 1, "T"_1 I ", ", -, n, I Ii 1:11i 1 11", II-n-.00-0
T- ii. ( I l, 1, I 11 i: 1"' 4,
1;1: I _' "r 'i': 1111A DEL, OF0 nl I I 1 1, I ,,, "; i
";"w ,!A, o _1 , ", r ,,,. i, ": 'I -1,111, i 11 ___ -, _I i I!, ,
',
11 i 1 1 4 CrIntirit-it'. _, ,1 ,I _, __ 1 -r 1, ,,, ,It 'i ,, I I :1 1. I-l-i- I I 11 so FINC S RUSTICAS
V , '. I 11 I I I I I ,ifiri I i i 1',N VENTA 1,
I , , t -- -- ,.--I-,, ,it I t i", ,,,,, i "I _" 11 I'll )11 i,
1 ,,-,,, (" I I I T l
1-11- ,,, z 'I",", : r, -, ".., FN : o: ,i .---- ---",-,- "-- ....... ___ __ I -, 7- 11 RIVIERA 1 ,r % ,, , ", .
, _F I I i -, .f-11 -7 1 VENDO F114QUITA
)" jr i I j. I',." r :" I i,
cli G ........ I I 1-)It' %V Xl"ITH10 It' Oft I i , ; , t il"'. I i lt , I o ]- it, ",! I I I F, I i I r ,",_ -I, I I "", OUNTRY CIXII I Til2l' 1 I~ 11
it I I' I 11 I, I "' 1_11_1_1_111_1__,____ --_,_--_- -11- I -) i Ii I r 11 I I,--, 1_7, ,,,,,,,T-I!,, --d,, '" it. do
r, Z, I 11 I Z -, ,,,,, ,,, -,-I -i lnat,7 -F,-, ii I ", ii , ", ,
V-I 'i ": ,', r". ,
... tiff, 11 I --,---,"--- ,-,--"----- -"', 1 16,t
rj "i'l ' Z 1 11 I , ( Srk 1) I ),, I I 1, A N I' X 1, "ll" !i, I Itili- I III, i ' I I' 'r I I
1-11-111,11- i
,11; ", I , "i , 'r I --- "I r 0"i -I,,- ,-- 1, I , j 1, 7, 1'1 1 I- , _, I, I I I 1 I "'n f--i G--a -- I 11,
C, 4 i ,"In Jl51k A 'tt'r",' r r , " ; '_ I I I -, , I I I I I 1 I I I I I 11 I'll, C ,it ", 4 ft, fft Co
__ ;, "r-li'- r j : t ', I ' 4 K Z' r I," "" 2 ' :' "' --, - I-' Ir - r- I 11 I I I I I r ; I I I -, j "', I I I , V-1 ,,, '-- -' I ___ it
_t, I , , ", it i -;_ -, -, _2,1. HtItir0-17
I, ___ rA.7795: COMPRAMUS -, 2" 4'' r '. , "r, _J' "'-""
-, ,,_". I I TIT I ,_ I __ -, t' "' I t" i, -, .5 ""- 'r "; ",
',!,I-:,i N l, 4 1 r ,r ,j ,, , I I I -- i,,- .1, I I
I M- 7 VETERINARIOS 1-_ it- l- -. r, _,,: -- r r, '- J, , t11
_' 1j; -I--- _- _,_ ----'-- _____ _- 1'rl ' I I A l r I' ". , I -11.11 "I 1111, --- .", _, ; __ Vendo 5 Kis. Capitol
A I ." -, i, -1
,,,:,, N,, 72 1 t" r I I_ AL"TKIII) %pV1 11 i I 'r I ,:, ,
":!, t ". ",: -f ,, , ,I ,,I I ---, i, -,!-I' "-I "'. 'I" ,)'.-I -" I I 11 I ATENCION: $16,500 i I,_ ___ ... ... I ., C..,
t, i '_ I , I ,- i
j I I- -1 -,-,-,-- , I -- ,
V titPE PA ltit. i, kllt ,A !,%Si,% j ,,,,, ,,,I,, i I I : 1_ 1, r I il "' J :" I 'I I I -- V I ,
t" t, ii, I .", i 7 I I -11 - I I I I z 1 I I I I il 1, 'H I 11 ln 2, I, 11 P Stl, v -, _-', citL I -- I, I 1; I I t __ -,,, i i 11. 14 -, t, I, -,- l, ., !_ ____________,_,______ __ I I ". I I 1. 11 t -, I f RAN RES WNCI 11 I t.ri t 1 : ,,, .,' r I, 11 I I I ,:', I " '- 7- n' F 11 d.
S R"fo, ,,, 11 11 I .51. _t I 11 1 '--":i I -, I I I I i I :1 'L --- i I I , r , ,I - I r I , I il; ,,, il-,11.1 1) I I,- ,:, ""r" ', I I I )I ODFK , , : I '! :", 1 I I I I'll i I I __Ti " , i I , , : I : I I _- r , I T_,, ,, ,, ., ', t',
It ,T T, jr ( I q l i ,,, j 1, I I i .11 ,, , . 3", T 1i ,,, 1 ( t I I P R o Joy X I 111T.,1111 C,,119i.d, Xi, t* I I I .1 1, .r ,,: ", -11, 1--- "I A I'll 1-1)-IM-S"
i", I -l Ii '- il i I I I, T, , ?"I" ',
A, ', ', -- i,,, --- ---.--.-... .
't'r l'!"'ta ,,I- --- :i- -' 'i " T r ... t I I 11 I 1 I I I I I i, ,,, I "I
I l- Til r . Jr. j'- _- ----" ---- ----r- ___ -, r "I I ,,, I I I I I 1 : - It li "I --- I I, ,l, De Crim Interk Para Dueflim
C', : $54I t Dispflln ario v Ilihira i"IT l:nLis t, T 11, t,-- tit '11, CVADRA Y MEDIA , 'r , '- r _r -,
Si r ,,,, Ill ,,,,, . 11 I 'r "' "' ""' '7--'_' I ' , I- __ _u- 1 : i tor"' 1. I I r 11, r t' 1 de Pkya Heprirto,, Jwdines
11 ,,, : : TURIXAKIO '-:!: 'f- :! i : t ': 1 i t 'I, ,' t -'_ ' I 11 t I I I %, I S Ixom f
,,i II, I I CIANICO \ I "I i ,r , I
I I I I I I 11,
"., I , 1% 1414: I r "' r , _, __"i r S()IAR
Ol'?, :', '- t r r I T r I 11 I I 1 ",I ": .r t;- li-- ""' I n tD6
ch,111;', . Ill 41i, "DOCTOR CUZA r '.oi, i, itt,- -_ :, I -, t_ 2 , y Coxitriltitis do Parqtm
', I I r I __ l- 11 "I ', 1, ,, it, e, I ,,, A- ---, 1 -1,, 1, IW%r I 4 : , 4 1 'r I I I I "I , : 7
P,,6" %,-!, 1 ls I ,I- li; -- - .", --_-- I I tI 1-, : q,%i '. .". '_ ,% I _i I : 11. "I -1 ___ -- -,---- ; ___ I I I ,,, I I 81" I,~ I.g-', 1-1, 1 "t. ,,,," ,,,,d
t" I SIDENUIA, VACI 1, I -_, Ir ,-I_ ill -1, I -- .Iq $.it' 1 1, --- ,,- .1"
F" ,rri -, 1 I I I I I I 1'111 i : i Aj ,'ifi 454r 7i.iIii,- A-M14 I,,IjiII. "if 't"'rii ,,- ,- t I vi -, '-1", ',' ,, F' !j l FLY, -,-- ,I I .- X., ."it
S a &dd 'd I o % 1 I U ii if I, r ''; :, 21, I I Yll," il. ,,, ,,,
il','4 1 , :', ,t ',' I __ I -1 - I r 1 , I - _.._, ,,,,,,; ;7,,,ji,
tilitit ", I _7 , 1 ,- I I I , it i I : I I T I I I I I c Ji I I 11 ,, r, -' ,"- '17 , I I I I - r r, ti, I- _, fl .1 .A., vat ,,111 cllil;, A Ti r ", I ",, I - -I_ 1, 1 I I ,rr,,, : r i "I I 7: 11 _1, I- =A
j %S-"I r 1, - 'T - z "I - -I 4, i l --ofoi it t, tXj lIgr qiu. iiii
EW.SD I ,: r' -Ii '-' "" ii I : ,*, -- --- -- "r + Xo ,
I I -,t i t' ,I j-r ", 7"", -- _E A VF, N ___ L :%,jrT-1- -1 -- TmMENTK A L ___L 1 yk
__ ,,',__ 1,AMPARAS -1 I i 11 I STARAN
F.-IR101 A L154E11'D %R.F % , tf .'7. cill C RI-T,--,Tt' -"""' '7' ,- l,--7 -23' 'T' 'T VENDO CIIAIET I C1111 -41111,111, v L111111, "o"I'll.- I-1'-1- 1 "Ltt",' "d" 'P
23 No l, -, It ., I I r _, :: ._", I .. .... -
OM, -tri, s F -1 7 1- I :1 -'. "-_ __ In .. .. U.b
CaludalNa, 6"I -ttl, A T' S F:4ja, QUIROPEDI 1, r. I _- I _. _ r , $39,00i). VIBORA U.l_'r -' "ii I~~ It-I.t IT. .. D-M-30.11
---t" i,____--- I, t". ,; I ', ,ilf"_' "." ", ", ,_I ".-- ,_R'-". :,T 4A, T.llf- A IlIM T.4- ""CA 'r, ,_- -_ o t, ?I V,
calif 9 esq, a I F , 1' 77 '11*1_'_,Ir" 11 I~ I t _, ,,,,,_, ,, i -', Ili~ R I- T- ,,
F ,, T FRANCISCO EURN' I I I T 7". iI ls, , , i I I ,_ 11 I -- . -', I 4 ,,r.., ,- I m '
-a-r z - __ I - , , -, Jr- -"2&--eaq 1 7 :, - n(litir., vn-.-- ,l I 'i I jr- I ,_ : ,,,,, pao_. 1 11 ... I tt t'r F-- 2 IT~ ;
fi I-- --,- -,-,- I, I., I 11 ", 11,11, $1 ,. , _,_- "' -I, I r ."
78 F: -, -_ ", ; ...... I I I~
i, 17EIDAD0. SOLARMS FSQU W- ;p '-- r"-"'1d'r .- ;g
IS 9 ."121 r OPTONIETRISTA I T i I I I '- f- !' -"p '_ 'i's iI iT, I-~ ---
i_14i in n-- r -, ., -.1 t _1 ::r ". 't,""',., io- I 1. ',- 'i .1ti, -I -1 ; '
I . I I t_ "I T, it I'll
,," -r,, -', Iri- i- I_5mo- Rw"fT TI flA,_T 7_ I !, 1-- I I n, I ernbfra. 25x.4 ,, l 'IT'i,, nnol,
18 - t__- 2 i __ -- If I I __ ,J),,,r ,,, l "" -- ", _d. ,M,,
CZ -111 N, 11 l . . F it 11 i, a-I ,. A-9311: COMPRO 2- " T _T-jr- '- L -I"' T""i""
S 11 "Ill, I ll I I I "I ,t" -r, , I m -it! i, "r ----- -- --------- I I r ".,
VT I 1 2 ..... ,' I i -D I 'n "" I "' I' ',12. Ci,,-, ,, de P,-,,, C I .- _,,l
Tii,;- 12 l . v n i ""'I"'I ;, f, ", :__ ,,- ': I I~ ;,,
-- ""t _'
', I- I ,:"' Ir'.." I ,I:" I li.r, j pi, no,, F.rcelana, Marfilp, I :1 z I I .1, -1 '111 I __ ,
I

ANC CX\ 11 DIARW DE 1,A MAUNA Pi)MIN( (1, W M I I, FiM W I ll,0 I'e%(IJN" (f lillo N'IA 'y rpr"',

F __ ___,_,_ ____,________1 --- *- ----- -"',----- ---,---,,,,,,--,,,,,-, '' ... .......... ...... " "I 11 "I'll'' ---"",,-",---,-----"-,-,--,----,,,
IVFNTAS VENTS VENTS VENTS V E NT A S V E N TA S I V E NTA S V E NTA S
''I I -i I -,------, "I'll, 11 11 -1 I'll I 11 I
So FINCAS RVO CAS A ESTABLECIMIENTO Si' AIJTO MOVIES V ACCE& I AU MUEBIAS Y M ill Iw$ ,MUEBLES Y PRPMA, 56 Mt!9R(,lK,% ?RlIW)AS 17 Grllli, 0P, GFICViA
s i .S3 TOMOVILES Y ACCU ,56 -1
____ __ __ __ I- ,_____ __ _', __ - -1.
,
V IT s A0 ht 0-1 FINI A Dit I 11, I ,;'ll, I I I'll 11 I, VC1110 I "I 11 11, 11 R, "tull .llftlt I(I li .1.1 4-LI, 'iI,""', ", I I 11 It- it I-, I t1l". 1,111- 11;11:1 I "I 11 It" t Al"'It 1111"IIII, I ",I i ,.,, I I l"", "I"' I, I, it , $,I I 'ITi 11 ilt 1, Ill I I I
.... .... Ill- ,-. --, ,, ,,, , I I -A, l I 1, I ,, l .111 I ill"I l, -, ,Iiliv 7':" "- ti-, ,,"I,,,,' "', 1. --- 1, .1, 1-1, -, I, -, 1, 11 11 I I ,,, I I ii" 11
;-6 it ... ,,,,,,, , l""", 'et I I I 1 ,,,, i I I I I. ,, -liz- .- ,11 1, :I, ,
.61,, Ill, 'I ,.,I,,,, ,,, l it ,I I I I "It ,, ,I,, 1, ., 11 ,,, 1, I 1, I I I ,
t ... it, ,-li"", ;T ", i I. ", 1,,i, r- j "'ti l'ilill :" z" 'r" I "I'll, I "t T !F ll ', ." "I A, ', I "I I , , I I - : ,' ,, I I I l I "' 'I ,, ',,il ;
"I", I ", i 11 - _,", _2 - ____-_- -_ -_,_,_11___1_ _1 -_ In, li --- I I 2 "", , , 11
It .. ; ,,l l,;,,, ,,,, j Il, "', 1 :it ...... Fit I - ,
*,:l.: ,,, ,,,, ,,, i i 'I I
I r- l 'V-,ii, -I, I I 11 I _' ___ "" "' A '"' " ...... -- ---- ___ -- , __ "' "' , I I I I I I" 1.11, il I'll I I it ,,, , "t; It" , I "I 111. -11 ,"i, I I I I I I 1. I, I "'.1 . 'Ii ""', 1,"1',; ,!-" """ I .. ...... '""""" """"""""" ", , I 11 I -1 11 ,,,
i "i" I I I 'I "', i Il.111111 "I I I , , i I I I, ,. i, ,i" ,. ; I
1, , ,, T -,! I "" I ",
"' "I,,',';; "';," ':,- I , I I T I , _. 1-11
_11 -I "i ,,--- -,, ,,, ,,, .. , I I 11 I 'F 1, ,
vel-It 111 f I AeALT I A, i NEGOCIO LUCRATIVO, "" 1111"'I'l 111-11"', ,- .... .. _," 1 I .1, i" ,,i I 1, "" ., 11, I- ,,,
Ill,"... 11111 , , -'-, -, G A NG -,i i,. ,-- _-- --' --d, I--, it r 1, i, il 1 ,, , ,, "i;: .',' 1 %, ', -, "'. I .1 I I'll -1-1 11 i ;, 'i" "'; '"',
.,1t,,, ,, ,!, I ,, ,F ", I I I'll,
1-, _I"_ j' olti11.111.1vi1 1,,1z ", W_'v t, _r .... _,vI_, ;T ""'it ,, 'Al, ), '' ... ... "" , --,
,;,.,. 1,, -il. -, -", I'll, ,! ,,, ,,,, i ,,,, l"i"."'I" I.: ,;,ll;i_, .I ... ll ,,, IF ..... I iF 'it 1 '' ''
, I ._:: ,,,, I ti_', A ... ... 111. T'.11111 i, ; .... .. ", I'll, I I -Ii_ ., I "i"t, ---;
i 5 ill .,. i., -,,- I1 In ': I ,, "I",, I'll lot l "I I I I I ,',',,,, i ,, ,,,,,,,,, ", ,,,,,';, 1.11,11.1 11 , ,7 It 11. "I I "I 11 I 111 I IIIIIIII I.It" "I .1111-11 ;, 1 ,,
i i I c,,1 .,", c t, I , I 1-, t" : I I 'I" I I -,, 1
I l", ", .-'. ", ., I I I c I -.-- 0 T, ") I'll, 11 I I I I I 1 I ... "it,
I z 11 ," 1111___11____--- ,--,--",
I .,):,V, 1111 "I 111'1 , l, , I 1, ,, I i I'll, I I :111, I i". ,11., ',',,-, "
I i ,
_ttl,4ll,_ --- i ,,, I I I I .
-, il z. ;-- """ ", I I , ,
, I 1 i7i, __1 ---- I _i i. I , "", ,l 1-1, ,I I 1, -1111, ------ - ---------- -- _".-1 1. I ,,, I i , I ....... .1110,, 11- "ll-i- I -, ,,,, I I 1 1 _11 I I I'll I -1 I
__ ,,, : , , ., "t"t 'I A *111" , , -, I 1 I
li- 1111 111-, I; "I I I 1 ,11, , 1 ,I ., I I ('()',l.'tW)f1 I I N A'I IONAL
LANA DI, TIFAIiA VVStl(l ( ,, 1 ;l I'll, I I I I i, I 11 1: I 11 I "I I --- "I'll- I I I., I illi 111".." I
cil-- 1 "- --, -T-F." -, -t 'i"i" 11 11 '' -1- 'I 11 ,,,, I "I li-1- Iii -l Carpintero ebanista '
"i.t, .111111- 1- 1 I, I'll % i- I C oI-F, I Is t I I I I I I ,I "'; I I I I I t, I :
,,,, -Ii-, ,, , _- r Ti" .", I, V r Ill I '' "
,,, ,,, --,,,,- -;w ,;w rii* I,, lil Ili ,"
'_ -'i, ,, "I 11 I il_1 11-iw,;, i__ mi '!- I 01111", .,- i I I
11 111t I 1 -- 1 1 I,' i -- ,-,--,-,--- , i , ", , , , I I I 11 I 11 :,, ,,l "',
d- I, C ,'- ,,; ", I I., T, "I 171_, _wl _T _. i 1, ,",-_,',' I ,i I I I I I I. .1.
I~~ 1 it .11,, 11 IF I , __ 't "", ', '1" , ,,,,V I 11- ", i , "I : ''.l'l j ,.- : 1 ,, it 1, I I I ,,, I ,
!-I , ,:
, (', 1 4 1 ,, I,, l! ,1 ', I ;, _. i it ." i .. ..... i" ,,! ,ll it 1 ,1! I I I .1 I 1 1. 1-1 ,I, I il ,I;, l, If T I'll "! e ''I
11 1,r til 'I't 9 11 .1, l !I VEND() POR 11"i' ,,,,, 1, -, i ,ir'. t ""'I, ""I - t, I
Ii, ,,, ,_ ", I, 1. It I i ,l, l"', l I I i "I ,,,,
; I I l ': 11, I I I I I I i 'l .
1, -1 __ __ L'__1'1i___1 -, ll __ 1, 1 tt!l TWI i'tl ','- 'i- I I .I- 11 -11 -sl ESTABLECIMIENTOS : 1 1 F- Ii-I, -l -, -, -7 I I I'll 1 ---- -1.11-1 I I i I i I I I
""i , lz ,, ,, 'i ,,,,i, T';"; l I-I F rt" .iv!%1i,!l ,-t I I 11 I I I I 11
F i, I 1 11t I I I '1 pll I "! -I __ AMORTIGUADORES I i ,u
BUENA VIDRIERA 5,0(ifl I F, ,-,_:-,; ,, I ,- I :et-i""'I' ;"t, I i, I I I mh inas de Iscribir
I I'll, TAIA.Ell -11 vekp.Vz I
I I 11 -, 1-1 ,,,, ""i-ii l ,
cl- Qi -,ii, I,, j I I ZI jUselo dia y nochel 1) I ', ['.%I A It Y CiN LC t: 1, A 9
,, i, -, ii:i il-iit_ .- iii -_,-- ,,, ,,, , l I ,,, I I ,, -i'at, k'a"'T, TAiii- itil I 11
V, -4j ,- ,- ,,, It -, ,I i I 'ir- _11-1 'I'll I ,,- I I ik", , I , I -, r I I:1 'i"t", i I I I'll, I I I I I'llill 11 F ,If, I '.
T, ') ,-r l A-l- tta T "'" "2 I"' ' :' I- ", 11 I I I I ,
I t i2i- 1- 1 I I., r", 11 I I !I" T! It'l, 1, I ( J, I 1.1,11,11"; v ill,: Nu ]s' x
10 ,, 11 -T -, , j,",ir" "l- ii.' ,- ,, ',' ,: :- 1 I --'I, cil tile, 'Itil f Inwd F rltu'! I ', I I 11 I ,f-l,
__ i :1 .... i I -I I -11 ; ,,,, ,. -,- I- l_ ----T I I .11 I ,,i "ll,
'A. S7,5 i_ w _T; __ I 11 I I I .1 V!,1111 -14 ,6,h, ,I. ;I-'). I I I I I i 1
BUENA BODEG 500 ['I , I,, .. .... i"i : I .1 11 I 1, I It, I ,," l I I I I 'It "It ", I I i _- :, -,"i-, l'' 1, -, W" l 1-11, 1- _, I I'll I _tl, I % I ll
ii 1 7' , , I I I I I I I I , , l i, I,
-, ,, .3 CII- I I I 11 -_ i -iJi-,-ri, I-, ii i,, 1. I I I ''I'll "I "I I I ": F -.1 ,:,., z ,; i, Z'j ., ... li I,,,,,, "''. % I 1 1 4 I , I :" --,, I ii i'll ll -, I, "i i , I ,IilF,
,_, 'I 1 -- ---- -- "I ----- ilt.iill l, I, , --I ,. -' I 1-1 I ,,, I I I
I In ,, Ir' ,, iil, r, 11, 1,
--iJi- , I I I "I "11, it i" : I I I li ', ,t,,,,! ,I;zl,
"" ",ln ,,,, "n, -'11,jk,',' ,, - ,, , :- :111111" , I 1, I", ". : ,, t, 11 i "
__ ''I , r I i- i t I., 1, ___ I I , I , ,, ; 11 I 1 I -1-1 11 1, , r.,
,_ ,,, _- i __ -,- I i I I I "", I I I I I I 'i I l, ,, -'. .1 li.1i'l.l
C1 iE.rlN_.s4_5fl_)__- 1-1 i" .. -1 , l, ,:,, I , , i
7" ," ,, ", ll - 11 ", "" , "" --, ,,I : ,',I, ,,, e ,. I,, I ,,, ,,,
A I I ,I i I k I I "r,". I I ,
F. ; ,-1 I , 1'r, V"_, , _fri 7 _-01- 1l, , '! I"': t, tii, *Yt ",I 1 z"'l iirij
I". I I 1!11111 11_11 11 ,I ,- ,-vl ,, "'l, "", '- I I I I 11 I~ I I 11 ,"I
4- m 'I I I I'll, "I'll- 4 lill" I "'.. I I V 4 r 1; I I I I I 111 ill S I TI 1, I I I I "I'll, I i ", t 1". ,, 1 "
T, -, ill 2-'- ' 11 I I I L 11
I I I I ,
,. , i-, ,I'. , , :, "I ""I", f_,!') --, "'I"
-At!-F.?- -( ,i-Vf i'l o; i- 't -', ;."'i"'. ,__ 1 I .. I I
1 i i ii i z ", :,, _,",
"'I""" ,tg"', 11 l-.- I I I r I I'll 11- I I ,
(-',l:TIl 1I%_: ,,,, '. --- "" 11 ; ', : I I I '' ,.", "I S SILLA,
1- -4 1--l-, ,, "", -ilid "i i, , 'I ; .t k T I I '' I 1 I I t, -- 'I "J"I"ITM1110 ,
, i R tfo, I(vw A 1-1 -' I I I ,,, li ,,,, l l ,, I1-1-11- Faldtil""', I 1, ,,;,,,;, I. I,!, 11 -li, t- ____
it ", I --,"",ii -.. 1, ,,, I ------ il- I'lli, I ili-I, it, I If'', 1, I ,,li', ,, !Ii", 5" rll
I 11"I"', MIRE FSTO
__ ,-"----" .,i cFi -ii -r 'e, lI ,,,,,, I , ,, t tll;ill. I I W 1 I, JULGO (TAR i cT7 _v_-, y_ ill ; ", -- , - - ------ - TO :i, I I I : :
G AN BAR, Srjlon "
-; "', ", I'll ,,,, ,-I x Vl)k ,Ill,(* NM 11,Ni "ll
,-,,.I l"!!-I., ,I, ,,,, .1 I" ""ll "'l -V" 11 : r', '. ,, i, I I I I 11 I, ", ; I _:"- Ai il, I
i 1 t" i" 1 I I I 11 1,( n Ili ( I \tll) r .1 I I I I '1- ,tI- I', 11ilil.ld'' I I
,,,, "Z:01 1-! ,,, I,,,,, ;,,,,, ,,, 1, t ., ,- , :" ,, ,, T I I I ,,, I "I ,
, zi i I I ,,,
*t I , 'I i 11 t I I I i T
I l- __: .. ....... I I'll I IrI fj I i ,. t'j ,,,,, ,A
ell,"il , I i I 'I , i, 1- ,4 ILIT i i lill llil -', 1!111 I !I,l ... .. hi, :-- I ,,, -- I I "il ," in"
-- -- 7i- I- , I'll 4i v I "I I ,I i I I 11
jr it f, F I, iT, I ii i, ,,,, __ : ....... __ I i r ', i, I t i I i ,t'll,
__ _i4T__1h1.iii_1 I'll - .. I. .. 11 "I'll .1 11- 111 Ill i _, ,,, I , li, I') I "
*i,(m z , 1. 1, I ". I -1 I l, 'I, I ,,, , I I 11, , I "I r ' ,,,:, "I ,lit"hiv- ,I, I )111 ,w rll t, I I ) lp I ,ii "'', I ,-, I
:;, ,, i , I I P I 1, I i I 11 I I I I I i' 1 ', :i,,,
'j W I I I I I I T, lil , ,,, i -' __
1-11 Ti ; '1
-,--------,.Ilii ,-- ""'. '-11'_ -7 -' ._, I F -I,, -1 *iTl_;A__W,1_ "TI111 '-- --- 11- -1-11, -11-11 I- %,-- III 1, 1 ;-- I I --1 1-11 I~ ~ -- -_1
,,, F" it 1, I' t I t ', r
%i, , t", ,,,, I- I 1, 11-1 I 11 I I 5 1, I I 1 1, ; I", 11 I 11 I I I I I I'll"O, I I r
11 i, ill it, 'r , I I I l ,, ,, ll: e t, 11 I 1. 11
'W"T11111"',", It t ," ; I "I I I I~ I _- I -, i,
1, 11 I I I i, I I ., i ----- - -,- ,-,-,--- --- 0 F nix ", Muebles '' 1, "-1i'P'lt.- I
, IT I I I I I I I I 11 I I ......... i;-,, %,- -,,,i ... !F" -I,
_;;_.-- mA__i_.Ioi -f it-_'m ii&- -- 1 -, -i,- --, -, -f"7 -F" ,-, '. F "I'l I I 1-11 I'll I I fILVROLIFIT Iqij I t'-: 1- "r "I" ,, 11 I I't"i"i' ', i,,,i I-:, "ofT-l"', 'I"'"', ,"I" $t"', f"', "', 1 i i -_;-:, !,,,'-- -i "' I I ll-I I 111.1 li I, ". I I ", lit,
, 1 .. ..... ,,, I I .1 1', le 11 , 1, I '.: 1, "-, "'' t , "I I i"i"", 11 I-I.I All ili-, - .
1. -'111 "I'll 111- 1.11, I ,,, t , "., ",;I :11 I I 11-111 I I_ I -_ -- N 1,1ipiI, clN, , _: , , ,ti ,, _, (', ),k il ,--,,, it'll'l,
.1 '. "I .11- I- I _-, It 1 1-, VJI'l iIII, ,,, __ I I A' ilrmiw",
IF "lit, I I I -, l l, -1 I l '"'I"" I _1 --Jll '' '' ),,t;, ,, ,it, i"vii, "i",
"'il, ...... It I _:' " i I 11 I "I" '_ "I'll" "I ",__ ,""", -", I ,, 11, --- I i. -- t I t,;,] ,mll "', ;,
rt, "' 1 I ,,, I , .11 n "I- ,,, 111n,'Ill I ii i ,I , i,
__ i- 1-1 _6T __Tffliz_ 1- K. 11- -t-f;i;- i N I 11 - l I I i ,jiel'4- ,, j:iird, ,:, 1"t'Alt'l t,, 1 i , ..... --,--,,,,,- -, r ,,-, ,,, I I I I , ill t "I 1,, ij,,rit ', 't'N'fj ,\",jjrlAA ithw,-, ki ,,,,li f
_6_T)fci__, -til T7- 111 li-- - .illal '!'
--- ,, I ,-l S 11 " I I ; it la I "
!" ja Al_- NcF 1, ,lA r,,, 1, I I I """"", t -". 'T-,-, 7,ii u , I I
, ,'1,i'1","pt'r I t:,i"l1" '- "-" :*, i- .11 :i I .11 , "I I ', ,; -1 I t i i ,r- ,", , illl, 4 ,:I !, t; l '
"), 17 I ;_ I I I I !,,,, !. ,,,-, IZ I I -1 11 I I I I I I I I ,ilwl IN, Njimriqur, 1;. Niclcliw l',,iIj-,. l,1,l y l) li,,iHii, M-Uti
d.", -111 -- I ') z ------ ---- __,______, - __ -_ "',_ 111 I """ : F 11, 1 '11 I , : z 1 , F 'I, 1' hi.i I Je, I I
,:1 1.1111 li,, , ili- 1111ill 11.11,111, I I 1- 1111 '' I "'I r : I I I > 2 Iii, i I I .1 I I 114 I
l""I'l- ,,,,, I : I '! 11, 1 I- I _'11 I , ------ --- ------ -"--- __ _____,__ __ , ( *,l I , i ", I ,j ll.l 11 ) I I
,:! d I l 'i 14" 1 : , "":
hl -: i- 11, 1-11 , , .- 11' I', I i;ANGA ,, "l i" 'zj-,, I I I I ,: ,,, T, 11 I I'll, ---- 11 I
A-1-1.11111 F-1 I I -- 1- l" -, I n I I , '. I I -- __ I -- -I------ ___ 1:7"" 1 I 1, 12 ,,
,_ Ili- -1, ,,, 'i, ,, ,,, I ____ __,__,:,___ I I I I I I I llw;i 6, I- 'JI, i '
li-lilli.- 11 ,,,I ,
-e_- -,i-, "I I -- 1 Iii-T I"I -1 t, ,rtt1--!ll- ;qr'- I 11, -111, ,:L__!'
111"111"1111 1111- I z, ,, I "', I I ", I , I 11 ; I I ., I -1 I I ,- I - I REPARAR, BARNIZAR 1-1 I __ z0____ -' I :, 'r, "I'll, I 1.11, I I -_ ,_i (i., ": i, I I,
,L-Wil I,!11:11 5 I 1 .'_ I 11 I I I I", I I :1- I ,, I i I I 1 % 4' 1 -, I "' 'I", : 'I "; ... d, --i-, Ijlr,, l
= it _T l I I 11 '' I I , :_ I I I (I 1,, t ui r 't iillvlelfllvs __ -, ,,-- I Ili 11 I -- , """
i -, 1, I I ,_, ,_,_ ,______ ,_, I "i ; Iwd,
__ __ _l T --- ----- ----- -- I - __ __ ____ ----- --- I 1. '' , I I i ",
.1 FNA .Zil;Ll. IfIiIFf ILIN i ,,, "i, il", ;1 ,I,, if ,11 I . 11 ,,,-,, i, , ': , ", I .1 "' ,, ,I,,, l, rfr ,, 1_,
, I, ,,, )_ os I I : I t _, i ,, ; i", i"
,- ,,, ,,,,,,. -u, MIL (j('Il(wIf_,,r Pii""t , "', ,- 11 I t I .", MUEBLES A PLA ZOS _-------L it 'n
". 11-.I 1 L "I T,- 1 1 1 (I , , ,, "I 11 , t I t,- , 11 I 'I., 11i'Ar'j'', ,iw[ I FIln'.- ,,r,,, i" _, ;- 11 I I I -- z 1z 1, 1 il 1 i ", i ,
n '. 1,, % V ,_,,
,, 3 : -, Z ". _., 1,:i_ : 11: ___C 'I- 5" *kQtllliARIAS I "', D IN E R O
I il ", ,, _-, z 11 _;_ ":, I I 11 "' "! .,
BOiwf:w cTNmN,_f IWO POR TERRE ,[
B ", l iiii, "", I" " I r I I t ""' i ." i "i "t I : - '. RIk 1_A L JR A ME --- W -, I '' I ,:,,, ,, __ -A I - 1,1_ Ir, I I -, I, -11, 11 11 I lilt"i", __ I , I 1 I, -'- ,"-, I MAQU114AS COSER ISINGER t,
I I I I I i I I I I
,%,1,l4-'i1, --11-- I I I I I e 1. I I ''., I -, ill I - __ -_ I I 11 C Fi-- i-6,, l- Tid, g iilnI 1, 1-,! 't,, I, I'll ':, I I I I I ,I ;:
i'llilill", PIT "It, I ; "", , ., '' , e, I 1, I- -- -- 11 I -,,z,,, repi ,,,o, ,Idmtn ,, At
Iir I'll, I _,", , I III-1-11- -_ _- 1i _' 4 1, I' I fm 1 "l-, ,,it -,". -',- 1 t"'. ,r 1, I'll, 1, 111 .
___ _- BUK K ';q, f1lRYsL1'R 0 T1, r I 11 , r Ill 'I'll"' Fig, J- -4
____ __ ,_ ,,,,, ", il.-l- i ,-, % I -, - -11, lil 1-1 I I I z il "it -il p
:_ I I I 11 11 I
'F t,, -- Ft,-, -"- ,,iiiiiii c I,, It I ,, I I "I I ,,, , I I I I I- I , I I -11"I'v 1.111. I ',, f v fliti, su-I, 11 y
I r ,,, I I I I I I .1 -11 r 1. I f ,, ir- I "- 'I, , -- -, ,"',l'-, " F I 11 i I 11 I t 11 11
". -- 11 I I I I I I " 1 11 I I I I I I 1 I, 11 I",
'- - r I ',' ,I- -T t .
f ', , 111--li, I- , 11 I I I -, 1 ;.l' ,ii
,ii;,,1, ll "', ;' "'r I i 1 ., t , I 1-1 I ,,, "" 'i I- I I
I I I- 1 '' 11 I
"f-i, !,,f,,l- ij,1z"- Yi- ; ___ __ __ I I -, ; I 11141 '4EVEPAS 7 REFRIGERADORE5
__ _____ - -1 (TNA FORD 7l ', PON FIAC 4- IT ,,,, 11" I __ 11 __1_1 _____ - ___1 M ALES, ARMAR105
_- e"ll"I'll, b- ; I ""'. It,- T -All I'll __ _- CAJAS DE CA '
11 -1 'IF _6ii ,, ,'I'll Illiil ,,Itlllll ,I", ,l "It"", r, '
,- --- -,--,-, - I I -1 I I -1 ,,, -11, "I I I '' 5f i,,I,;u" N I, I 't, F os c "IA CUBW TA" i ,,, i. i 'i ,,,,_ 'I, ,d,,,
.11- 1 1-1-1,11 lmkft ,I I -, -- ", , , I ll 11-1 .11 I 11 I -1 11 I I I I - I 1. I ,, , : i: "i I -1 i- I I
It ;, ,zt I, ... il, , 4 1, 1, I ,: ___I , , I I I I I "I I 11 I ,z 11 I I I I I I ill I I i"I"', i "'lw ", ,,], (,!; il,,, g,,F,. ", "" 1 11 I I I I 11 I 11 i I ,t 'I n l I ,
i'llil 11 "I'll, i ,I ________ci7_y _- 11 I I 11 1; il 11 Ili ,,,i,,:Fn-s ",:i : 1"" , , 7 11 T I, "I "", I 1
I" I'll IF, : ,,,, ii", ,,"r"", , ", I , i l lit, I I e, I I -, I _. -111,111, 1__ ,, d vnl I -, 5viT,, I 8
-t,, i , -1, -1 _', I i -1 I Ti ,-- I 1-1 - -_ - , :, , ,,-l-,z,, t1l"'I'", : I 11 I 11 "t, I I I l , 11 i'll, I RES '0 I ,Ii '
-,I.". I' t 11-11 ,,"'. 4 : 11 I ltff irtl( EIIADO S ,, A-lbhi ,
I it 1) I i 1 n I I., I I I I ,: -, -I it r; ', I I 1 l%, l, i r ii 1, 1 I I I I 'i i i l" 1 I I '',
I I l, , i I ',- i I A ,,' r ni ,,i j i i5,, , I , c_')4_57_)l t
'14 7XT;A nki _(IW NW-pjel, ft A i .. .. . ... . ........ 1-1 I I I I , I I I , , ,,, V ,, , i 4 1 E i, ,, ,, i i ENTRADA! I --- --- ----- __
j'rij,"i,",,, ,.,,-1 --1", -,' ,, ,j"-,',i-- I+- , I _l- 11 _: I Iiii '!,F ""' Xl i,, P,, ,if i '12; 11 I ,t,,,,-,,,1.,",:i, .. ....
, , I'll I I ,,, I I' ll T, 11 I 11 t 1 1 11 ,&i" _,_ ," ", ', I I t
I, I I I I I "ll I I ,i- ri I i MUEBLES DE OFICINA
1, ,., 1;0ht ,, ?1F, 1, 5 i""t, "I
,:"rc- "i I I !. Ii, "fj_ ; I t)-V llIlt't;, ''I I ii" ,, I
_11_11___111_____ I I 1-1 --- I'll, 11 -_ ", '_ ____ -1 I I -111-1 ,
0 ', "'I ti I.NP!, D[T( FRIA %10 I I 1, I I .1 I I 111141 I il I I 11 I 11 I 1-11 I -, i I I I I , ",1-11 3' ILI , IIIT i T litllt t, ", Cl-,i_-; !", l , I I 11 , I I I I li; 11 ,:l* %i, ,;i', I 'i Vtndtimll, compi'arnw, todn
--- ----- ___,_,____ "-"-,, i. 11 I I I I t ----- ", I ill, ,e r I ",,,"I 1" I I
11 I ,!" I ,I 't, I I., f I T Li I I .1 I I I I 1, I 1, I I ll i, L 11 11 41 I l, 11 it. I 't, ,I-, j,'bl(,:, ,, w lzlls t'a I1. 11111 1%I1111 ', I I , i , I lill ENLERIA liff \ I , i , .... ... ..
.1 'Uk7-! 177.--F." l,-,i ,,7,- -,,, I- ; I '- I I I I 1. ."'i'd ", al ,hr, (i, "', ,"I'll ,, !i
isit I 11 1.11 1 Ill I ',:f;t i, !., It 1111i;,, : ''It 1;11 11 "I "I I -1 -, '', ,,, ,, "_ "" .
F,111 11 I, ;; 11 1 I I j 11 I I I i, 1, I I ,,, i 11, W dl;,,tt)i1r. ,W zit)ll ,,, '4itrI!TIr,
'-, , ; 11 I I I I I 11 t 11 I t I I i I I I e I I I ,
-I- _', I I I I I I I I ,
,F.,lI _0 p,_4 F l,, 'I, , :, i', ,, z I 1-11, 11, 1 711"" ", 11--, -, 1-1.11 .,- ; .'_____ ; I :, "I , I I I I ''I I I i 1_11 ,It!,)TwA,,l P,4alrliit
I ,.,,, ;- i-11 I ,111 11, "IF I , ---- I ---- ,., 4 I I , PI ent
_n ".t-' I I ''I % 11 11 I'll- I % I I % I I ___ %%% "I I I : I I I
I I Iflil I Ill-It "It" It l1i I "It", 1 lt- "Ill "I t I -1 1,; I I I ___ __% ,---"-, I I 1 I I [, i (","Arritl11", P,,,q,7,,s')
L"W-, ii _i 6. Wi" it I, I A 1, l I 11 , -1 1, % I ., 1. I I ''n iil N't "U.1 S, JIJJ 01, I I'll, I LIOW BACION NEVERAS,'1)1.9 'l -M ,tl-,,ei"4!0 NI-q_,2
"- "I", ,, ---!.1 , " " - , , 1- I I I 1 1 I l i, -i, ," ,. "Ill!', ll 111 l I l"'I'llilln I 11-11 ,
I -i .1 I'll I S V Al. CONT ADO I--- ,- ,- Tilt, I 11 ii,
"'it, t 11 1!1'; l T , l, --, _T,_, I JF ,, Tl ill ,-I k ,. , ", 'I,--- -- I -"I'll I I
11 ,,12 11" % __ % __ %%% % %%% - --- __ % ------ I i.' I % -, - z. '' 11 -11 i I :.- : ; -, , ,,,, ;; I I I ,V I 0 1 F t I 1 I I 1. I
I I I 11 .p .i-, !; .i I I I I : ,,,, 11, -- ,,, I - 33 LIBROS E Pil
-- I , 1, I I I 1, I __S' ROVET) k!'i Y P t .N'TEONE ",' T' *
I"WO __ ___ __ I I 1, i I I I I I I I il- 11 I it it _, ,
__VF __ TV _N -1 I : : : ', , i", e F , l: ,I -_,-, -,, C'l, t ''i , ", *, l. ,,,, NDK EN' M G I ; A I I
-_ -_ I , % I ,ellpl, -- A, .,
pnlio, estaWiiiirill eril!,, : I"111,11 111-1 I- I l 11 It, I I I r,,i ili, I 11-1-i"It" i_ 1_11_ I'll I I I I I I I I I I % 1, ',i-, it, !, i, ,, ,Ii,, I I I I I "I I -- i,' I ':' F" '"' ',"':'--"l'l' "' ,
perfunitt,6a, Brticiil ,,s plr, 11 P -' I~ '" T I I ''I I 1, I %%% -11 ", T. I I I I I cZ, -1 11 1 17 1, I "", I 1 It I I'll I t trl
I ". % 11 I ,_ -.. v- -, I "I I I I I ,,,, ti j, ,' !--- -------- I I __ __ --- %__ _,, i ,_ -
al(S, novedades, lrl , !Ls , 11 -1 I I T I I N I, Ill I
-, :, ; : -, __ __ I I '% %_ J RAJVS it ,1 _' 1 IA I i.,; I I I c I, ovoy I I'i
I "ll" 11 C11 *, I I ) A 1) 1, --I ..-i I 11 I It "I , %, I ,,, -,
mel, etc. B ,n tllilL, ;!i:ij- - ---- '- % %--- % ; , , r, ; t ,, 11 I 1, I i"', -', 11, 1 'i 111, ,,,,; "
A ill , I It 11 ", "", r F, t, ,
tic" local, hlfllrm / Iluria I 1, I I I 1: v d, ; % ,, i , , 'I", ' I , ,, I
I I 11 % I "' ' I i' I r ,,,, ,, %-
251 I QJ Sj (iIir)1_'ljj, ,, 1 1 '_;Tj, l MARVOLES PENNIND I I- ' "I'- MOTORES CENTURY 1 I I i, '' , 1, 11 ', ,r 111 I I : : L", "' ", -;' ,,", '' ,. 5 I : I -, : ;,, It I ': I I I I 1, t I i , I I 'q RADIOS Y APARATOS
I % I I ,I -1111-11-111111 I 11 I I
1)-] 'Ipj- il l I I I I li, -1 I 11 -11", I 1 .1 -%%% - ------ % ------ %_ I % I I "
.M4,t, ,:;;;_"_ I ,
; 1 %7 i il 11l' "i __ L C 1RIC05
I IT;, -Panteones : I 11 t I ., N"i l, 111:11 11 -11 1 1 -1 11
: Bavedas y % %%%-%-- I I 1. %, 11 I I l', I I t- ", :, 1, i I 11 ,'I I '' '
,. l i l, I; , qii 77 i ,:_ "i, I I I 'A S" I' I i ll
,, 'i-,1,I%l, %- . -TERRAR, ,,, ,, r, I 1 1 I 11 .1 I ?i I , i, , , : ," ,,, WUM ER1 I I l ,, LIQUIPACION DE RADIOS
1%, I 1, : e -, I 1, 11 ,l, 1111-1,, -l, .
4,; Mill,- Ij.,;T0,, PAPA F. \ !- , , , [, ... lip
; -- I'll 'I"I'l .:, I I I I % % l 1'1' ,,' I li I 'I it -, ,ti'". ,,,,,,, tti'l- 't ", :"", ", Al, CONTW)O V A VJ N/0 I I ,,, , , , I I i z, "'. '. ",
I I I I -1 I , I '1'1 l,', I, ... ...
ir-EN"o 4-6Ztitiu_, -ri I ll I I I I I ,,, ". I I ", ll r .
1, 3 ,,,, r, , % I __ ___ I ,l 11 i I "I., i""ll, I .
2 1 Titi0:11"', ill'," ', t, (" -_'i,'!e I _______ ________,_, ",-,-- __ 'r i' T """ :-, ,, : i, I "I ,,,,
"Ilill, "It" !-Iltl % ", ,I 4 I I I 1, I I --, "I I F "I it , ,-:rili itil" "', ,11
I,, -ii "i, "I"le, 11 W l I """ l"i- ,Ii. .1 11
Q'i"', I 1".1 11111 Il:,,,'1 ,-'1'1'I, : , , g 1, 'll 1", -vl; : I; -, ;!t,: C -- , , ,,i T i 1, 11 l'; A I %, i -1. I Ill li, i Ili, I 1:i I I 11. I K_ -, yl I i I fl: ,', .
C.'r, W, Itl:0, I i I I Tirl' -ii ,:F, 0, .%-l --''!,; """", ,% I I I %,7 REALIZAMOS $ I- - il,I I'll I I I I 'i-I i- ,, .,, A- I ".
1. I I il 11 11 --- %_ I 11 I I ii i I 11
11 I 11 1, ill $98. 00 i , r , i: ":,C , 1 (La;l I 2 K,
I' lei t:,,i ,Ttl ll -i v It -tx .!c, "t, n- % 1 I I I ", I A '.1 .1, I % __ %_ -, I~- -vr, -4, 64i ei "-" A I , T A , I I t t I 1 1 I I -1 I'll, ", ''i "I" In I
'', I ,i'i' i I -","'. V,,'d *11 I ,c a arto 11", RID
I, 11 I'll lr ', 11 ", 1 ,,, ,,, 'i ,,, I I 11:1 "I'i;,, 'I 11 .1. 1 ', I
", ., __ I I I "; _.,
1101 1 I li, I " , t: " IT 1 ., il :, I ,,., % 11 I % % I I IF%' L' ' "I , '111 I % IDS PHILIPS 1949
", I. i"", ,,,,,,
__ I ''I -, -i _- i;,, , I I 11 I "' i I I I il 11 11 "', 11", I', I -_ %%'%- %_ :, I rill, ,,l "'I'li 11 ,,, I 11 -1 1: J I I I ,' : r' l-%
___ __ , %-%-%--% ------ 11 1-it'! 'I, "I ,,,,,, i- I.!, : ''. ,, "t, 1. I -, I I 11 "I ;" I I f.,
V. N 0. - ____ r A F ,- T, Z ,,, P Fit, I I li I I % I I I I I I : , 1. 1-1 -1 Ill I ,I "I I Ill!", I ill r ,_
'_ ,., 'M 1111 I I f, I ,I ,l I % x I il I 1. I I I : 1, I I I I I i, I __ "' __ - I I I I I i l I I I I I I, .,, ,i 11 I ,,, , lii ,
5 I I It I il F, I t "i I I .
11 1'1111 Itl ,- 11 I , ill 11 11 I I I I I I I I I "I I ,I, f lt I % I I I 1, ,ii I
I 1 : z I 11 I I %. % %%%%%% -- I I 11 I 1113 1 ., I ,
I I,- I 1!7 lilll,. 11 , ,' -,*, i:, "',- ,' I I -1 I I l I I I 11 I I'll 1- 11 ,, I I '. I I 11
,,, .1 I I I , I .1 11 I ll, 11 I, "I'llklilill I , pit 1,011 illrIsuAlTs. SIX KN,
F _f k ri-, t iI i ... i- '--- "' I %- "I I : 11 I'll I Ii-1-111 ", 1-1111, DINFRO PUR JOYAS I I i' I I I I I
-Iil -- I ,I I 1, I I 1, f ,,,,, ,I ie I 1, -i'- ;I I % I -1 "", ,_ 1 I I i'th'', Pitilips, Em' r,
I
, "' i ,, I I I 11 ,, I .. I I "I "ifti I" \ i_ \, m ( 11 I 11 !lill %c
'il", I 1 111-1 I I % I 1 , I , -.1 I'll 1 117 ... I It , I I 11 Ill OFICINA NIN(W '4l"It -,I I ,!,I ', "1!1. ;,lic1, __ I I I I I I "", I , I I I I I "fil ill, 'pir I,'n-", t,"'I"t 11 I ll 1, '- T,- r "I'll I 1,11,1111, ll-l"l, '' -:x"", !II", '', 1-j': 'i'; ,,,AiiK4T(TIi---,T"_, *i,' ,-_ "'t'it"." 11 I I I I I I I I 1 I I I
f.lq t ll (_) ItI, P Nlr is o I t ,, ., ,,,, I I ; ''
I % i I ,, -1 I '-I "L- C, 'I"11) JE"']L5 del
I ill"I "I"IF 1. I ,i 1 LAUTONOVILF5 ) li C L F 5 "I - -- -- "',
-, --- I I "i, "" '- '-' i", ,,, I : _":, ,; L' i ,- !, , i iz I ,,, L ll i L' -_ K'-i-na T ja'. Ca'il_, 1- I'l, "' I 1 I I I I, ItIll! I I .1.-II17"i "I 1, 1- "" "t-1- '11":,1111 ,,, ,-. f, li I -3
,,l ,,, -, 11, I 'I, I % I, I :1 I di 11 i I i", i, -1 l L it Pol- ,
,,I l, -,4, I. 14 :, , I ;- 11 11 I I I ,i I ,,, i, i I "I i, I A-, 1'! ), I I I., t I % I
-,,-,I- "-, ,.--%%-%---- I I 1 1-1 :, ,, , 7 I : I I ', L ,,,,,,, ,,,,,,, i:1 I ,-i "10 4 illct,
v.M91. 51. -,. I I! I'll 1, _- -,- %-%%-- t ;- -r'-, I I I I "I I 11 , 11 L I -_ ____ iltm 'o -,;,T
,,, ,i I I 11 "I I _-----% % %%% % % ___ -,-- "' , I , r,, ', i", ,, - , I- " "' _?,i L ,' ; Y'. ,,, ,""I"
-, A I % r I I I ,, ,
-1'. 11-I, f- _-!", ";:,,, tt -I i , I I -, I 1 I - I -1 __ it f! 6 f ItV ( t AKTO, CAO 1, I I I I t -1
1_ %, t , , ,-, T'l, %! o, ,,, l ;! l i, i VV t'A',W T Ill "il, f R0 L I e t, 11 ; : z ,i,,;,,, ,
t '. ,, it -,
11 _ , ,, -, il"'." 't, Ttl, l I I Lli,, ,, I
__ il- '' I I 11 "I --%_ ____ 1 1 .. .... ,,lt, ,,_I,
I .1111, 1-111111 11 I I I
)t UNI-ALL, Ili\ 1-DA i _;_ I ii T, , o , % , I ll,:, _11., -11. 11 ". ,l 11 I ljit-4'4 NO, $1019. u 0 11% ____ _____%__ ____ __%______" i'A " -, 1, 1, .1-1 ;i,,-', iIUV B Aft ATi
,--, -- i- z i ii; % I %, i-, I I VCm)()
._, ,_ , "', , : I %%%%--- - --- I ", %, ',' -, '", , i, i- r, M-11,-It 76, I ,, ,' I I I 1: LI
;%Il, 11,11 -l it il I'll -.1; I -1-11 I IL I - x % - I I ;, I %, I 1 I I" I i Ilr 1, I 1, "I
CiiIA'FOLET B1, I'_,__ ,* %T , e ,', :, _'-i",) ,,,,,,, I 11 I I I 11 "I" , ' I I - l , i 1,, ,
____ _____ f ,oo t p-0,_-_ ,- ,i v, __ I I 111- I 11
t, I I "L It : I'll 11 '11,
A, ', WAIZO i, ,,,T I 11 1".
., -- -_ - 11 11 I I I ,,, -_ _-,, ,i",-",
55 BICICLETAS , 11 I, I ,, 11 -11, I, ,1 v,
I I -1 -, %, - i; N;, l, - -_ -_ -11 - I I - % ----% I 11 -11 -_ % %,% I I I %_ -_
I I I'll % : I'll
"I", "'Tlig""'i 1119; , -- ---- -- _-- IIII- il F-1-1 111i: --, 'o 4, I .'', I i,%, % % % ,_ __ ,
i 11 lt t, I l I T- % I L ,,,, it -,, : '. I Ir'", "' -i "", t", , 11 ",TNW: RNT;flG;AtAl) )jt INS' RUMENTOA tjUSICA
,1:1. ,i- 0- n 1i I I i'l -- -- -- --- ---- -%- I i I ' , ,, I E
,.,,, 1, 1 'i ,,
L I I - s : VV M)!,;_ t I r -;- 1111 11 -% I'll I I i "L
-1 I i , -, I I I -1 I I I i, I I ,', ,'I '. I i"i I i ll, l; "I'll I -- "I'll "I'll, I I
I CAMIGNES FORD 11 I ,-." I %L' , ,' 11
__ I i I I "' I , L', , --il :,: ii'' l" ' '-'- ' l"'T;'I
A j rttiT,- t,- kii- I T I I I -1 11 : .l4 ,,, z , I L' %' I" 11
." I -_ -R,-, ili,", ,,, 'j r, z I ' ' I '
z __ : ' "i ""' _' ' ,,,, ,, ,, ,,,, :- ''i ,' ,i i i l ,, :I $ L I 1,
_,. I'lli i3 "I I Is __m ,_E Li P, E-111-D L , -, , -,. -11 I - ,-, __ -, It" I I Ill I i.- i 11 I 11 I 11 t *, !:t I ti, ',it ,.,,!,,
;.""I' -l"'t,"iI,",- I- I F, rvt,, -, e-, ,_teo,_i T DOBLE FUERZA l, I
-,- I I~ i- _-..i-- "''i I t,,,,i:,, i; " 11
l"'t"'I" IN -- I , ", I , t 0' IN '! I P f T'\ Ti [W NImAI) ---j VFA-T-A; -Ti-nli- i c , % %, It, -, ... %- It, I 11, V 1 " it, I I I 11, I 'Ii, I "I I ., I L _':
t;Tjw , ') I I 1, I .1 0 1 y ,,
_,,;!" "'!"'ll"", Tt , I I i f"peiltlei j'Ara !tr,, tie Tana I' ,- -- I 1-1 -1 I I I ,- 11 I I I . I I 11 ,% __ 1- I '', ,% , ,, 'j-, i I I I % I I I I I I I I I I I I I : : _t- ,-- I I ( ,i I co ,
I - ___ __ , %- __ I I 11 I I'll 11 I , , I I I I I I -a
!_ _,___ __ ---,,- , '' t., I I I- --",i 0 --- -1 %, I % I I I 11 I ;" I I 0 I I : : tz, f . . i , ,,, pit it '11" it,
, ,A,, eIi, ,,, , ,,, I I ,. 11. _1 11 I I % I I I I I I It 11 I.11,1111 I It", 1,11, 1-ti t "", ", ill- I I "I I , , , V,- ': "',
,,, ,! ';j" I I I : I ,"ta &,,bre mAt,,r -'. I I 11 I I I I %, I 1, I -_ ", % I "" -,I, l ;", ll I , -,--,--% -,%r , I I I I .1 I L I l ,,,, 11- l ''i" i ". (_ ;I t,
"- I 11 r ,- -- J -_ i wit 'api'ldit'i tie ""Z. -,, % 11 ,'_ : : ,_ il ; I r I I I il 1 17 UTILF5 U OF;CPiA jl-, I I " , I I I I I I 1. % 1 I I -,----- __ "t''i "I 11-111 plj -c, ,,,
"'t)" li, i"', I 1-11 11 1-11 0 I I'll I 1, I I I 11 I I I I ,, I ,; , ,
_t I I -1 ;, i ., : I I: : I % ; Sllil T"I'lltrul tenell"', ,,,I. 5' I 1 7 I i l.'ll-I 1_-T1I 16il I I Ill I ,,-,, _-, -1 1 It: t I -, - 1-11 I.- il , -, , ., -, :-" ,,,,,, d, "Itnit't !"',
I ,-, -, _o r, , 1 7 , % 1, F ; , I , I ,. 1 L I I I I ,'I, l! "t,
"'tio ,Fl ,, ."- ,i- --_ I I I ICINA '- ,;.,i !' I 1A,,,,-!a- 8all
,, -, Ili , I lipf, -_ I _- ; -, ,,, ,, -1 -- NU[BLIS DE OF,
I, , ", I l :, I,- A I, I .1 L %
,pw,;,,,.i,, I," ; ,,, ,,, "', , II I, "" T'- - "" ' F':- l-F ", t I % It, % ,,, it I I .11 I I'll I 1.1ii'llil t ('At DALES , ;,Il Pi I l i. ii a 0,juvi"I",
- -jT - -" -":' L-'j [TINCOLN16 ( ONVERTIBLE] ____ % "i Iii _,, I I , Nil%
11 I 1. _1jQ%, 'i 111- 1- I , --1 ,I M, 11- ____ _____ ____ %, __ 11 I I I .. I i ,jt-Lly,,. ,wlb A .jetiti,; l: c")
,, i ,-, ,. j; iaA ,6,L Lr. , 1 -r. ",ij, "',iiii," 1-,i-- 6,.t,, -1 - -W "I"li Rl-, "I'll, ,--- ... I .IF Ahora importamos diu I -_ %__ % I -1 I I'llI, I 1"111 I _"- t' t-i-i, 11 t'l, I 1, I'L ; ( i AN ( i 'A ,:, ', I il I ;- ,, -- t'r p, -i_ f b7b.
I., I _" r, .,I, -, S,! ,I, --12' "'"'" I" l"I'T Itt -1 I V 1, Arhv- nic,,d F I( ,i A,,c I-, ,,,,,,, r,,,(,,, i4tt ,W\
-i!Xi-!,, 1, It, W ado -4quinii, dc cj- r 1,;niivr , ,, 1 1'. 111 11 1,, It 111"Ill" P.I,- Li '-_ F-il li, "i" _-- -- .--- ", A.-," 1- %%% 1- 11 I i f I I, i i I 1 .I t, i, ", L I, f tl ll I t I" 1 ... g 5- ,,, l"', I
U'ni,, ) 11 it"frente de mbrica y It, -i,,-il,,i,,,:_-* 11 ,,,,,,,;. I ... ir 1,1-1. 1
I..I..L l 111. -.1-po ti, GA _L I I III, Arte, P,,retiI,-,. I kl 1 l kl!- 6, ,rrhc -, "i" i-, -4
;; ,; '-111ii 1 %I 1ljti I A 11-111 i Obj( , , "I
li , ,I
-v- ; -,--i-,z-,-; -Tw-i,;--,-t-, i, _Tllllil,
'i' I y Z-- ,,, ,,, I- I "-.70-mr,'"OrA., T-I '. __ W- t- , L:imp:irati Cnillal hm. ,, ,il ,,tl-, Ml two, f , l' -,_ "" ,M-3
'""i" F --!- ""' 'I" - ,,- Z., (, -- p -- I -;-,-'-,s- ;-- .1, ,it z -1 T im,,l;l FQM"I"'.'l. "I , Z'il c"', *Iti'l __ __" I- ". --,- F ", l;-1, I~' ,-1 -%,"' -" IT", ',itrg, - m_ ,,.i,, ,Nluicblr Firio, en 11til i I'll, it'in i, I , 1,
,,V-. 111.11, ". V1 ( I ,; l, ; t i % -nt- tl,, ",I-,, liN11111t., rl 111) (I M
,I i_ I',
t,' I "', ,,, I I 1,t -,,,j" I-Wi,
1:_i1v1 ii7-111 F, :,F, ,,, ;, I i I L ja i,- TT -- '. "I I- I 1, i. 11 l I i !! 11 F, flIlp-j"s. "Ilvh:K;, tt:llil , , 1,
;, Y111- i I -1 11 , " l ,:" ll" : I ",' 'i""j j ,_ L, 1, "I 1 11
,i, -1 i _;- I 1_ _-_- __1 __1 i I ll "! -l I I '111 1, : "- _0,:""'p,.-j- ii
,-t;_ 'I'll, 11 -11W I 10 I ", ,, 1, ,,, I (%,_ D1 i ,L "t" T;ilL !' ( ' 'i !' L" ;- I I , if ,,,, I!; ti,!,, I- I I ,,
IIIII-le, 101 IT -1 "r- I LlQtADA(iI0N DE .""' ",_ ii ;, I,~', "I E i"i, 11 I I 7_, n,
", ,;, :_ % 1, I .1i I '; '' "I L" I "' it 'i f i r I l lII[,I , ('I I':lk I :; 9 --- --- - - - -'-_
, ,__ 111-ii, -, , , : I I 11 I l I, , I',
-- :% I I'L ,, ,, I I ,"i A p ,-( 4,, 1111il" _%_, __ CARVAJAL S. A. -., 1-i" --,F, "", """ ,k :(i n _"I,
!I ..... I-,-- -'- ,", ---: :"" s,'' , , , I -d'' I ut ,, 'i ,)III, "'I'li"i'l T,-, 1% -'-"- -A "A""; "
iFa iF )A,,"10B "I l, I I I I , ,: ,i, I I .", ,":, "I", 1 *I'111 I
__Cl;'' ,CDANLTTF CIA , I I .'F. Iz,,,,, ,t- ", -.";i- -,! ii Tcvl fill Et.''w- ; "' ;:"','_,F -, "'I"
". "t'i" i d, i'm a t : c, ri 1 n, I "I I" 71 1 "' ' " I ,l -11_ -1- ". 11%, I I 1- I'll -11
; "'i" j ,,, 1,1"4' '% I " ,--- 41,1 c-to, Api--, i I", -.- T _1IT -I I """ \ it), i ('-Vl'!-',','-2,N, .'' "1. "I
l. ; .",-";,". "',' -R ,7,a-, o- .,, ,, "! 't'I --, AGENCIA MARIANAD 1 "' "' "' -_ ""', I I I
5 ')t',',, Flri! flies. Gonzal,,: I ---- i v t" ,, I ,,L, 'l -1 -1 -11__-111_111___il I 11 l, "", i I I; I ", 1", l"")1 l"- :T') "It 1 "",":' ,'L"Q"Il ',,""j ,.',' "k B, ,'A .AnIA, l A
(AlVi- %_ l F I,-, ,i,- i i t: I ., I., ,l'i ,,,l"', % T. "'
-it -tnt "D -_ F(1-11,142 24 1-IneA' Ve&td,- LEA ANULXXIX ,X Kli t, i --I'- l, "l. ,, "". f,,'d TIM, evj wla l Oijil"n'ti. I zl l --i" -T ,,T" "
?'-- '-,- -ti ". ";, V"". -',,' ,,-q .1., li',il- 1'11 A"I'l.
')-,'Q75-53+,9 ,-- ,,1- T D l MAIM DE LA MARINA I", j I 19-56-1 T "I". --,- ,,_ ",
?, J,,I _'It"', -, iii %'_, I I C 2 No' , I, 11 11 t, I ta
i = %
I I,

PA(i, MARENTA Y CUATRO 11 MARIO DE 1A 11TIARINA. DOMINGO. 1) DF OCIUBRE DF 194') -_ ASO M11

VENTS VENTS DINERO HIPOTECA ENSEIRANZAS A 1, 0 U I L E R E S ALQUILERgS I ALQUILERES A L 0 U I L F R ttm
__
___
----I- I ,
;v-v1i' iwmkw&__-_ M UwAiA 6? - -6fiAf6.;_VAR_1Q:5 84- - -- __ A-- -,- 77 ____11 r I I L A I D 11 FWAS I---,- -11 I I 0 ___11 -- HOTUITA "I 32 APAlt(AwHroi I I ou- -- APARTAWMIrD.1 AZ
-, .__ I I,- ,,- - -, __ __ _ I ____ __ __ --- i .Z
11 IINIII 'i"I'll 11,,"I 1 11 :, ,*111111 11_ '111 """ -- y""'t-, I'- "', ", ,,I-A ,, 1 ,-- "T"'! ,- ,," .'- INSTITUTO CERVANTES It() I I I I A NADA I -I ,,. '11.-A'.1111l't il NAJA AN,1t4:I!ll 11(),f). %TDAU0 p [)I ,f ( 10 GOMT,
I., I ""."o, I ", 5 .... l'' I IT,, ." I I'T., ,,, I, , , .,
.", -1- 111,1 , Ill,-I. 11 111 1 1 1 f I I _,w _11,-- -- I"I'll", ,.- ..... .. I. PtIpil"N t, Modit, Pttpilti %"I',., t , , "; .. ,% .-T. T. .I_____ I. ,, 1 ,, I I - ", '', -.I :, ,; -, "4I"... 1 % , ". I: I. ,:*, Z,_,-- -4141 __ ". 11 .-111 I'll. I'll.l. T .T. r ; , I~, F- "".i"', "'I'11-1 ,,, I ;,T ,,^
,,1111 11. .11 IN I; ,-,I 'l "I.",.] ...... '.*. I*, :.I, I, , I 1, I I .. !, I 1, ,!, :!! ',-,' -- I~~ I ,
.. AA; ,,_. ,,,,!,, J'A ', ",, A. l.,.", .-. A ,, 4. AWV oN
f- ,!%., I '' 1. t,221N
AF, __ AFINAVORES 'J'SlI ;-11II, ,'', .-- '.."'I _ "", -, __ __,__ ___ _', ,. I 1. ., -. ;_ 1, , ; ., I -, :," ., : Al 1.1 11 1111.1' ITT Al, IR, 11 e I, I __ --- S IF--- _,'_"_ I , -T, o, '. IIIPOTECAS: At, ,% FACILl. ,' ', I ,'.1 'I I, '. ,_ .. .. .... % I "I "I" I p_,I d I)Ifrlcl(:;.T ESTRENAR
Afl,, "t PAIIII 10. 11 IIAI:'11' A A .. ...... I. %, ,_ l 'I I., I -1. I~, I ".," _,, ,",_ '. " 1 1. 1111.1" IAI 11 -- -- -_.,' ,oo"I, .e.'. '11-111I ... I A, - A-.--l;- ,.,. I I I 1.11 I .1 ;,, 11. A I ;: ...... ,_;_ i_', -_ 1'1 _11,% :, ,I: It,, I'Api(ilmctlt('' tiaicloier'cln- ""',%, ,_, "''Ij,", ___ "? .''., I I
I -111I Y-- T,,-- 1, A : " I -Ill I- I W., ''.. ""'.. I ,,, I-A., 1- .i"", I .1.1-A, I', I., tItInd d" din"I'I, I, ble Casa., I I 110111, T()RREGk45SA ,-i - ,,, ,,' I ._' I --- '. I _I, 40,,, I~
1'li ,, !,, ,,, A,.;'.';'., ,;,,,TT , ,,,, .1,1 "':', ,11,, ,, "':,. ;' I :,),!- ., 11 'I, :- -I1, '.
1-') 1, I l".""", t , ,,,,,,, 1,1"r,, l"'I'll, X 112 1: effifimos tilinbi n pcira ternl:- -- _,--I .I %,--t. t I' I ,-,, I i, I 'I , I: s A I 11
1:? C syI,11N.
"
Ii 9o I I V A I I I I I I I 11 I I 'I I I I 1 , .o I I I "I ,.,I". I ,I 1. At AN
1 I ,I, - __ --- -__ 1_11_____ _1_1_ iliac "bra, ArTl c"T"ti, uvcwn I so 1_" IN "' ...... 1117AIII)c oxf c-- ,-,,::, , A, -.-- ., ;,.
51 DE ANIMALF-S bre fQt'relin,, %,2011 IlPrmicl, ACADEMIA PITMAN ,,li,,II I, IT i-, A- I'--- T-, ', "" It ", C-14AN14 CONJADORAS NATIONAI, I o. A, ".I , -,.T I~ - -- I A. 1-1, A d." j - "421)1
I 1, I,:,. I: ,,, I% CV,,,Ap,,NW. _ - I It" "
"A. ,', ,A, A,- ."'.
C, ""'. ;,- '-d'. T111 :,,,,,,,, IN
"I 11ATI; ""t, ', -, v ,-- ;,,,,,, , 1 D-3475,f,4 161 I-- -- ,,, - I T, ". 1;;" Il t-,!", 11 I ,,
-, ,I ,, ,,,, I ", I T I 1 1. I ,.I" III I d-1 .AA- .11,11, r ", '. --
-1 "'All 11 (WT1 Of VII-Al 'I, 1" I-1111 "I'll", 1V _ _i a 6 -
"i-o"I", I"' ---l II!II.-1II I, FS T R F N F A' fF L I OS
'. %:., 1,- I -1 I .1 114.3it 11, 1) -I
, "' -Illlll iN c.11 1 1 ,___ ,I; : 1; "I
1, 11- 'I. '_ 111111 I'll t: "', AT,,' tt, T!"_ '----- I , % I: .,. '' NUEVOSI
"' " %,,'.'n',', I _____ I 'V 11 I . I- 11 I, 11 I .1 4.oo I.- ... 1; o apartannentoy. fre ;icog. Agua
-;n, -l", "I DIN ... 1 ," ", HOTEL BIARRITZ .: "'I"T"Ir ______ IFRO
,,, -, l ,,, I .., - "'ART"""T" A' -_ ,.. ,,, ,,, _1 ( A)jPANAXJ0 NO 6,jIt T 1-o'l- I., -, !
I'll, -1 I 11- I I """', , Z" ', '. A, "'TI. "_ ", I.- I~ _., 'o- 1, ., 'L -__-, : ,l -,- 1, - ,*,, I,, ,'I I _!"_,' ', abundantim,'C,djt 15 entre 2 y 4,
.- 111-111.1 rl- 11.11111 ;1.111 1. Prad. 519, (rente .1 C, I "'., -, .: , NI."", ,,,III 'A. 1,1. MIT ,,,, La Sier
1. ,- ,, 111 I I", IT A,., -__ '_0_ l"I'll '' , I 1, .-ITt V.1.4 "' I T,,
,,,T: ":':'', ,_ ., ''_, _,_ -i I d"111111 I- 11 l ."', I I ROA101io , ", N ra: Ili wadra Calzada
1, %- I~ I ", I 1, _", ,, ,, I;, p I 11 ,I,, d, I Z,4- I, I ", '. V 1. I 1, I ____ -_ ,_ ,, :,, Cojumbjj v Cim ArenAl. Infor; 1, I "I : Il ."'If, , " ,
"" V I -, I I 1. 1. I I A~. "I I I -4 A"#r!""" l' I '
I '. I '] ,I111.1
11 1 1_111 ;, I,, -I ,, c I ,, : t -, l "', "%A", I -11
-- F,I:-,--_-_1__ 11- ,,1:, o., 11 .- I 7 ,,- ,,, --, , I'-- __ I ". I I., ., Al-ta ... to t, A,-Ablah) APARTAMENTOS SIN STRENAR man : Ap tampnto Nt'jm, 5, prtI;. i-,, A, ", "t I I , I, ., ,.. -1. I I I III- I "". ,. _" - "" _4 M I RAI PARA U1,1 I 1) ;1, I I- I I I __ ,I I -.1, 1----_-"1 ... It-,,", ,,, nio edifj6r, D-1941-82 10,
"I "I'll 11 I!, "' , I 11 :1 : I I I I 1. ,__
__ 4. '! I ,,,,, w h .11'. A'Aar""t-os, coar.
.111, 11'1 ,_ _,_," N"I'l IT, ': ,,,, I I A It', I ,,, .,t,,-I,,, I ,,, I : -1- I- d. .11 -, "l."'.6", Wl-!, ,,,,
1^11 _' ;- I". , I ; ,I I 1, I 1,. .d- I""d.,
111. T. ,,, ACAL)k;111.1 I 1101F), ,K(),Ajjj I ", A", I -i LIT'a, 'r-o, pl-- ,.d. i- -.,
c-, 1,: I- J_,, I, Ili~ ,I "" 1,- ,.,,-: I o- R I, ,',, COLUJu f, W, -'J", SIT ...... LI h
:1 I "' , 11, I I I "I I I I.1-111 III,~ .1-4b.- ""I'll, r- '. IT. ... -,
--- -,. 1, I I I I I~ 1.4 v,.)" IT
OSCAR """" 4"
,r
A, 1571. '" IT~ ', 4' "PIN I~' ". I I I I -',: 1, I :1 .1 I I ,I,, 11 T' -- '11-1 I'- 11 D1451" 11 ,,,,". 'T".
.- ,,I", 2---l' r",-, 1, B AGUA I ", I P.-. III 'I,,, T
W; -,, I I -; -;_ i,-;- ,, 1 I I R-A I" Tt4f- .AM221 P,,,,, I At I, I I: i ,,I &.- 1. d, 1-11.1 ol _.
I 1, I ,-, 1 I ' FOR. Et SCNOS$5-%,APtAttiTAMENTOI I~,
C 2 n, IN ,."T". S... CIA,~ ATA, IT~ C, I ,, 1, ,,htt, .; '! "_i. 1
0,h- p--l 7 ,,- I A~, 11 11 I- I, I 1, I- -- I ,,, I~ "", ; I ,, ,,d.,,' I,, 6. --T,- trt-I..
AMA' 1 MIT~, -__ I 1, I "'.1 I- .I- , , II ,I 1.11-1. W" --d", dt "b1'.otI,, CA-l"Al It *
,,,, Is - "d.d-.,_,.,.lI,! 'AR, T-Ac 1111" 71. "" : ,4,,:",. .,.
I ,,_ _,;_ ,- 11 I I I,
111' 1'1 t 18 Ilo l 11'11,Aty','.', o,,", ,-, ,, I, ", ,,N ___ __ .I,.,. I I ,It 11- --, I -- - ., -A,. -I,, .. ..... I, I .111'.. A $10'" y W .00
d -,I-T A,- ,-,,I I I II-TlIA I I r ,..,I
'yr !,- t,:,,,, ,:,,nAT"!'. PELUQUEROS t(_-:1 11 I It, -,, I I %, 'I, TrA.1ot
,I- -- ,,,, I!,,,,,, 1 114,11, 111:111. I I ,
... .. 1,t ,,, ,, t Lit- A,-, 67 C vi-T ; c,, 1, A A-Col. 1. It i"bI I I : 1, A""""t"
,", 2 7'1"I T, d, ) IT- -,, ...... '', I MEW O'S V DENTISTA,1;
,tt 1,._;;. ,,,,,:, ,""""', ,,, ,,-,I-. I"p, ,.,' t N _!_ -d'd-' """" IAI.. XX r1ItVQt'RAN0 a% ,LL I", .. I ,111".1 1! I,, '" : I C Ut, '11.1- ..lN,-ol%,I', AT.?~ ,-I,.
,,;IT, ,I ,I, 2 1 1 1 IT,, :, I A,, 'w -- I~ 1-4- L- N,
I
; t" 1- I.", , 74 ("' I ': - ? M 11!- iiASOMBROSO!1 "' I ,-,- LNIo, F.-iz,- 4,,,,,,,,, - ,,,,,
.11. .fl.,A1? All 113 I, 2 IT 4 wo- at,
dk,,UI. --11 ", N_ .1 TAII t-.. AA 4
'e"""" PT
-- 1,11, r1c I ADEMIA. RABIRA' 71 -1 -1-1-1 I ,-,-I -1 -k --' ---- .- 11,
- I I- 1. ",I. K-1 t, I'd- I __ ___ __ I I L, I _iC
I J- ,,,.I ,it ,,,,I ,I, 1. ., i ol"TAIII Trgl- 1, I ol. 111-blAl'. A, -A-d-, ,- 0-A-1,211%
t I N'Wl- t'l .,I,,,,
1. 1-.1 0 I ,I ", , __ ____ ': '! 11 I '' I ,,I 1i .1 I T, I 11 1. -- I , ,,, I.,
-- -.-- I ,--l ITT ... ... I " zt- , ,
- I 111111,i 11 lTtA 11 -1 .1 I ___ ....... IN ,,rITM IT-! IT 111 -'____,___ __ '. I HOTEL PLAZA -A -' IT": "I' '""t" ,A ,,,,t, -,t"." ,, ,., -; ,,- .,,,, .1,l I'l AT, It" :-'ANA IN AT~ ? I- IT ",
I I 4 .. 1. I , A, ,-,- (-,- t, t, "", "", IT' I -" W -, , IT-, 11- ,.,. P- .."I-III, 2
____
I I 11 I. I k I,
'. I .: -,. ,_ , (Aw lm 1, '7 ,,Il--,, ,,,,,,-, ,,,, I ""'': I ",
I . V .111"Ill 'I
,,, 1 1 ", I .1 I ., 'o
-I,--,,-,-" __- '. I 11 1, -- -_ -_ .. I I -1 I 11 I -1 11 I I I I I -1. .1 In", A- 1. .1-1. I'l, N I 1, '- ..A ;
, I '. 1. I ",
_: "" I~ ,, ': I: '., _ I '. I 11111 111!. L "
=11- .. I I I -1.1 .11. 11 1Kzo"'tAli"Nil- I-~ ,, I- I -, I -1 ". I ,, .- AT ,,, ,
1, 12 '. I I ,I, I , 1-1 -1 "., It,, '_ 111111-1 I., ........ ...... I I ri 7,117-p -11,
U .,
MATERIAI., Is Im cw, ,i. Ifoi-- 1-tAl""'T", : I.% I 1; I,!", I : l T, I' ,
EFECTOS SANITARIOS I 11411, ,,,11171114, "Il It --., I I ; I :,.IT , 1, T2 - -,
- I . I I I I, .T, t,,-, t-I'll", I .- I ,,, I I I' JI! I I 'I I I ,, I 'I""""""', ,, .1 ") ., , I ,_' 1, , ,*:, -_ ... I "IT,
LI I I I I I 1. 11 A A It I 1. I 1. I 1. .1 I I, 11 11 I, ", Ati fT .. ..... ..Z
':: -:" : ", '11- 4,1 Alt, AN, 1
I\ (I l'i I, If ( IlK ,, I I 1 I I ,::, , ;: I I I o" 1.11, .,ft I ,,,
o w l l.( ,q I I 11 I I I 11 S : '4 : TI I 1 I . I 11 I .
I I '. I I ERE&IFARA -, :% I I 1, It,, 11
--- -______ -- -- -- , _' I I I .
'11:,11', "'I"," '--- I ",. Z . ..... 1. - ., I 1-p-, MIT LAS PAMAS !, I I e I -, -t'. ,,, i., .... ... ... $ ,, A i I I I 11.1 1. 11,11":1", ,'A."
....... l"',"T.r (- 1j,"'I'll I .. 1, I I- __' ,, I 11 I I I S ", : I It" "T "", "" I I . -, I I I . , I -, " I- "-,- All' -_ t- to,
I j 'III L-1, r_ :, "'I"."""' "I
11- !t- 1 111 "I I _____ I ,r I ...... ; I
-1,- 11 I I -1 1, I I I 1. I I I I I r _L:: I I I : , ': I. '': AT I % -:'11. l: '.. .
c., ,,,, "", 'j,"'e" "I'll I "I'll t""',
I 114 AA utit I I I-I! ACADEMIA PADRON I '. 1-, ... I 1, I __ '. __ __ ,
tL _C_1 -1;A6- __ I I I : I I 1 ,kt, '' I 11 1. 11 Wlwl.
01.111111 I I I -1 __ i 11 I ,,, IT,IN i I, I- T;, ,,, I-- In- I A -- "I" -, - ___ 1. I ;; W APTAKIN'103
A, r" ,-, t"All. 11, "I"T 1-1 l-1. I, -1, -,_". ., I A,~ I 1, a 1: I., 1 1 'I
1- I, ,;" ____ra I I I wi_-,
111 1 1111.olil "I". I 11-1111. I'- 2, A _ __ "' ". , 1, : ,: _1,7" 11 I ,I,, 11 1 -1111 ', 11 NAovrn,
,%-, , ,I, J-11". '' 1, HOTEL COLONIAL 1. .. I, ,0.. yIotAlA- A 1-,loI
1,11 Nl" '!.,,, ,T,,,n 1, I .... I ... __ IT. _ '' I ,:" I A r- ,,, It I A, oNA 1A.. JoxAlt
_'i , CAJAS CONTADORAS l VELLOS I WIN, r1UI "I", "'I'v", J.,A". .A.. IT~ ,
-:6 ", I ,T IZ1,,,_ ", 1, -- I A~- El Ill Centre de III ." I 11 I .1, .. I, .1 ""'II, 1. I $U T.i., WA, boll. LA, IT, 0"..
A,~ ,, Ciudad, ,,I. ,.Ae.,;v,., loll*., 611-1, tof-l-,
I.". -1-11, -- .1 In, ,_ P _il ,.I, '- "' 11 A - A- A-, A,, Vilit, XNi- d_ ,, ,,,,,,
I
VENDO ce;a ,- -1 SaU 1,. " - ,,_,,A : Id"'t A7 g,, o'll, ,,-;,,I-1111, a, 1-l'.41.1". 1- -111T. Extirpae;on qQmpleta A;Tin l NrIguel y Galiana. ReTudential, IT~ -, -- ,,,, TAtIl I : I;,,'-- IT. ,- V I
il'"I P ,,- 4 ,I, ,I ", I IN ,i aA,.,, ,, ,,, Il 1 A I _V n p
,:"..IT-' -;-,T!,,, d, -CASTRO POEV" --,-,_ ,_-_-_ -_ -, ,,
ar, It ", _,. -, 1 11- I'd III 6, r.t. C Itizada, It, vetlw de Cara, 'vie, 1,
IN !""I'T, I, .11, ,,- ', I ,q,
111" C.I. d, to, 17 I~~ W. rr,- ,,""'I" -,,, I ---,- .
,71 I.AN I'll ....... Z_ A"" oz, A In (T 4 T.IN F --, T. P111 zlll-l Ilk -n. l'-I "I".1""' N-'_"1'I-.- 1' _-_, ,-"I,,, 94 HARITACIOW
k S, 't, I 11 I 1-1. -1 ,,,od"
__ C"i"", A, "I IT-. d.1 t ",lm-,,%, r,,,nnA_,, 'k Uhlm s 3delan delj %" - Iln, TA, -- --- _', 11. -_- TINT I .", .1 -lill I h.bII-1o_ , ,
__ It, vv- I,.,A, ". G At I -iNtl' I 1, I., I L", -, : I. J , . I 1. ., I 1. r I I A1,111.1 ,ATAAc ,- _. ..,Nn.
I.- I'll: IT-ITIZ ,..",A,-,,,',-,',' '- "- A -I'- 1, New Yor -s -- d.i AA, I-11.1 8-,,- ,_,,,,, "'flA4 I """"' d' "'.III, ,A, l ,,, ,, i I'll, -1108i -t-I w I !" I-, ", % I ,, 't "', '-5,11,4, ft'wt -'t,62 ., Il'Si'..'ITT_ 72 Pade Varei. 11 ,7A,,T','-_, 'I,%.' r-- I , 1" "'I I,, 1 -11- PA.,
ETOS VARIOS I .I.. N,l, 1, I .: .,, -'Z_ ."t-n"'. ..
1. 11 rll- t W CASAS DE HUESPEDEq I 11-1li'l- 11 IT. """", '4_XAftAKAT 51i At, -A" 'AbOlf- 11111, t A- NI W 111-1
-1.110 ,% %',.',f l. ,',',',,', o, T',I' ,i, Al,,.,rili, Relen. N13rial-Tao t- I' '1 11 I I I, W.wo,-w ,,,
,I,, 1V II IT, V-TtTl s_;Ti I 11-1 I I", jiIii-I il I I I I ,,,,,, I-, 4 ,, 1, Itll- olillill-im1w,
C-951-70t--4 0 I r CASTRO POEY 11, 'I'll I." , 'AA-Ak""!CAPAS BE AGUA _. ,c_. PRADO 109 ALTOS -'I -I OITA IN-. W Ap.11., t, ,_ ,,. ,. T' ,ko Ct_ "" A'AAC. LQVILA UN. AMPL- ".1b"AtIo. I
15 ._ ,1 41Aral 1.81--ii i, I .- I~- _III' Ir_ .I c -----:, I, "I. ft., "'t'. ,I-
f
.,__ T "- ot- ct,, h- .A., A'. A,,dT ..
11' I S 11 TI- r" --i - I 'I _^"'1 1I ;,,1'1;," A, "' I I", AT, u-NT, -kA,,," D---- .,III, 4o A7.1i.", ,5- Nkolk, CNN
ph, e, IT ...... n., IT:_ T, f ITei,,I,! IIN"", I,,
11.1T., I It, 11 -.- VELLOS T' -- II] 1.T_1;, ;,l,_d11. __ I ,
_s2,, !- -, --7 -- T,,. "I ,".., III
En todos log tipos, montar v In itz- r__1t-.oA, It'-.1C.II. 1 %T. "
'-,- 2, ;;-.T.- I. ... 7. ti- ,,II- ,, t-il mr*lm V-*I*-AA'*
,- I _ In__, __ .1 , I ,_, ,,, I~ -"Tw- -I",, ,,,,, A, ,,,,,, XYI AL4VItA WAS"ACtATIN
viudad, gabardinis, IaAabje, e-t, __1 TI -11 -T-I- I IdI114_.- T- - --1 -- I .-I T NX ALQLI,.AN AtAXTAAii Tllll IfiAy I 1 i, I I ',--- _, '! "-, :,"t.. -- I I T.ttbli ott,,- I nN. 2 'j, III~ -N I"'.1-1 lo 1 3-of". 0.
F'Nt1i'PaCIQ" de4lr3t a de !C'5 -- "*"Nd t 47-1 1,!, A-" ,-, 1.1, 'At, Raj RIALADA
Planch(Ables.,Vendemos al ,feta_ tw,% r I,, mk, 1-4 tl ll Q, I :T_ -.,:, .I '. I
a 'a' ... I It, 'a "' -,,-,------- i , I I',, 1;z A. ItIll, -- AI-1$2t, -,14C, s D-104.wj
11 Wl- J_ AnatxTl .4, _-- , -4_'-' -!- -,,, ,,, ., I ,,,T, ,n t'. ,
e. FAbrica Capals A --iellos de la ca-ra, rnu :,,! pjer_!
_, V1 0 1. It
,
C gua. ScW. ,,"' l, ,; , l't ', r,' ,,' 'I ,;iI R. ,as, el( Trala;n.ienlo gar r, ,i-111112TMII 1 11A 117o"ll ,- --, -_ t"N't, -- vI:lsN-"-I -,
itamos vtndcdorps, Aguila I 10, b ... I I SeF ,-- ,,I.toll AI-111I_ el.-l-," -N -- _--t Q II"', I ", ,It 11 'III,, v- I 11"..- CA""t X, ""'M 1, A, "
do 16 arlos exjto, '-,__ s x ,--- Ex I t, Q1'IA1. -l) AI1TAPLA!T A", Al jl, ,,I. N 11 6, Z,,,jo I A,,,,,,iN,
-1K--xVA z"A'ACA t's Iza 'Tt, t i 1nI Tr11 1'1 1 II.d .. ....... III., C 'A Nb ,",l 0
le I --',' 11 I,--,- .--'- *_,,,,
pasara vendedor, -0 I'ti"I" _, , I ,- _- .- bi-i.", -I- d. Al., 'Amp,. t I,#,_ ,."I tl HAY Illft-. A"4 a I".
ntre Trocadero y Col6n, A 8538 No m Fr I, roNA v 1. R. .. _,, I "A"'A"A""T"L "Alp" ",lo" I ., ".
III, I,1',---, TI,.!- I I u." I -- L"', 1, -- III~ I ,, -11, I'll til. d, I., I'_, __,, , pi __ D mlltjtlt,$ NAlexander, Tercera 405., ertre D, -- Ift)
po, --- "', N_ ;n-II-I _, 1* 'V %s A'"" iN AAA" UAN "AM"C'Alt. A WACIOW
TITt".". III' m r" "'I"2 y 4, Vedado Tel6fonTnI F-& 7, I o-I -" -- T.I -,,d!d,,, A7-62 2 Nv, ,AKcri "r vt_ c-111-- -, I I'Aill.1111A I'l-1111"al crack VNI_ - 7 __,. Li". r. "W.INAI
Ci i st ,IMeTN" I .-.I -, ., ,l' ,_ - "'I,., ", , -;--- 1*1 I 'k ; rAarA""NX" "U" SIN VS1 JA1I KA -to -Ibl- otr. ,A, ;o,,I-6, p-p. W
., 7" , ,, , zi C.11. i7 I ,

1.11, DIBUIO I ,I _'N -, N1, ""Il.- $ 4111 Ap)jA,,!A,, PI ... .. .. b.11,,- ,,4 04 D.11340 hll
"4.,7 ", -_,. -- A ,, t-Ti,, S,,, ,,,- 'I' "' A~ it, .1 I-If' T',t; ,- : I if I v 9- I 1. :A'4, fl.11., 11- 1'. M AIII,, I .1
I ,,,,-- , I 11.: at ALQna,
Contailo a" National ,'I .... I """ "o .... VELLOS 0- _t, AIN ENJDA 9 FNTRF i "'T.I."., "'w", "-d". -,,, A UNA SAIAtTACION, AL
Distintos -f t ,, """,,I', ", ""' "" "1 lI--- ., ,,-T. _-- T, .1"Ir-1 --1,, --_ Int!,, TI-T -do,!T" r' --to I COMERCIAL n I'- -14 -$d. _IoeMi,,1 -TA-,C.RA&..
tip %' arrlafios ve- I YxiltDacian raiteal 6e ve ,, -HOGAR COLEGIAL" .I,, t, ,- I., ,_', ".."
nstruidas corno nuevas v I ; "I II:T I N' ,I- SAI AtQVIL,1 1:1 IIIARTAMITIT0. Ilnnl ""id. '* ;L4 "i V#dA4* XI
1 I"'I'lIVINLITA, I I !- I" _,
en as a p azos con --, -- I T"', a- 1w -J-11, -n -Ad. "n. h.bit"io,
- __ ra I gat 1'...u"I", -', ide !a cara, rr.usl s, ,eTnQs, cc, ,x _- I --..V "", lr- --'- ', n
4_ ] .", TI .1IIkoe,- _i" ITI'l.,ol-IT'll Ill, A ArWZZN. I A-- -Tre e iflco garan!:-l T 'I",- "- ,, 1",,, IAWT
ntjzada! ,-V t I- n--lo.. I (o,"l .Ii. r". -- --- ,-,eIA!_ I
re ol I- X- V;011 I Ilk i(I.011 40-IA, ,-, 1 '",_ -,
.,,! ,, ltlIrIi-. ,I, -t-
In C, ,-- I- !, !tt-- ITT n ,", *- AT "',", It- '- 1, IN, MARC u XT'i. N' 51, lawtAtI,, ".I .."'. oo,
A,~ Ill .1, .Ilas Ritzan. N. ',' --- --T c,--- ,_ -IIIII'l I---,." 14,
I, 1% C ,WS:C 10 1 Ill" "i, Ia, I .
ferencias Alquileres de I l A ""IT" '" 1 1 I T.-I 1- 111111- 1-,
'I LA p r 11 iI I- ,_- ,,, -.-- CAID0 ATTO. .MU- W. 0"'Noto
sm;; lj fo"o -b IAICI .",J . .41 1-. illk",.-.-., -.A.. j At "U"AR !N,,, ,
m1smas a -- Ii -d- I4 I, t'd.I -., ,T; ,._ 1. to* comerciante,, 4ag artame;,to 20.5, Tele n- nlr.,T AA-l xl':0 4 10
ES T W AR U 50q C_ W _71)_2 .,;t%,W,,, i,,**d,, ,op!i wtwt.d ,-,W.
Nacionat", Villegas 359, cast es- ," --q, [,,, p, ,4", AN ,,
CACIONES .N av t 1, Ao M no"V-1al
I, DIBUJO e IrART '" --- ""' '-- o- IT, -, 'o'-ot- 04, '. A= .r- Alft, ftftftquina a Tte Rey, A-9915, 'Hu'spedes, D No. 209 '- kNiNiQ AXAATITAXN, Nll- O. '"" 31 ?" am r H4011,44tll ott
C-,IS_62-12 Oct, ,,_- _I,.i d. A, ,,, I I 1. to"i I iN',.!!t1.,l 11 I r"-.", t- I _il_ ..' %' ., N.;dl,, -1., -- NAC-A blu, CAMIA., "XIlet, "
-!- .5 - I-T-, .In T.".-I I~ r-L "Ilt- 4 Io. i.-Il."i, (2-1- ..N, = '= Z UPIM M ,-",bl. 1,*
I .- _. '"'. 1- it r, 1- 1"" 1-. T- ;f,, --t-k -C,- ptr RI:, II_' I-o-rT, ,, N. .,,AA, ot,, _J- TA,,IAN 1, ii -- r- .,-nw .-w
,I, "I:I .."!1-1, ,'z-d T, !2z:r___-1 AT commercial J..",, Aln_-- $ '
III, 11. All tt-, -: K,,t-1 C,,-n C--Ii., I, Tz IA-33lt JC li f- Aamrl-- INI J. e". 17 ji 1-1 M#f Aleil, fU y a
N1:2, i!' Z'Ai-' Wol 7-1 _111 !:" -, C.E. 1) 2K _tt. 12 y l..
MALETAS AVION 'F ,l? 4=, "-I A: v 'I" ' - PIN -'I, TIXAN, I-,- IN D,_ i -I%,. 11 D-1030 8;; S, -1 tlu-ll
.. 112r-1 -Ill __ "I., --- --_ ", ,:" ", I,_ lr 11 ,.,- 11 N-A-, 11 11 I., TANt'. IT it SIT
1-11 __ P, 1- Pitt, fib- -'6d. t'dt, To, CRAFT EX : :7 11 "N"--1 ITT """-I lo- 111A11. 11AIIAMYN'TIA ALIM, U_ :R,,"At', Ttia. UNA i4xilfAMN, wox
M.-III, 4. 'J", A, 'I", '-- SE VENDE CRIS. t%, A,,,,I- l%, z :',,*,, ;,, 11, .- l
.I Ii "I NU, 1-1 III-I ,I', $I AQv 11" l 11 t_-' '.'.' -All "'Ill"r 'To ....... -- oI
ooAA 7 -'-" 'I' C'ITd"!'r.'- III. -.,,!.I!_- .__ .,,_ _, -1o ;"-,I'_ 1-1.1.1o Io -I..... ,u- .A" ,-,-. ., d. A, bil-ioN.I.
ft.l , I. I I-1- ,I I., I- ,,,-I I, , .-,, " ".. n No ", -- 'I V .I.AAITAA 1 ;,= = *
,.,,,A ,,- --t, 6-411, It, 23 pjES j I, motor nueko 146! o_ __ tt;II %1-:1 --'. ,r ,,,,,, I ....... -I".1NI, Iol A At pre ,, Crui_ er -N&u,,i]l" 1947 III~ :tT--,,- ,i i-, ,I- C-legio, G A R C 9 S -,", -'- -d-o. t.d_ 14,lo"
110-SI-M -il- e o 4 __ ,__ __ 1 23 C, Vedada. 1! 11,II-- ,dt, ,,,, I .... D-10lta-0
H, p 3'! nudos, 2 litera I ,11 IT.- D,-,"', IV ''I 1111--l-I'l At"3TINI it ALAI' 11.11 MA I iIM-",IIl _""" ," _, C."It Is A". AICTOIC At R% L y W,
nlas""' %, -,N a, "N't" "L'i'Ifa '-,
,I Itl 0N n extra, r,',, T T- I'll -- -11, I,., 11 51-1 -1 ,- t,,d. --o'l. 't.", "'C"'t ITIAXTANINTITjoa LUJOSO APAXTAMENTO -- Aam," I soo"o W-0. #- -1 totlllmentej VW r1_I i I? ___. AT I , ,?"ATC0 --- -01"., Col.
I --- , "!TI:7r,, F).-ICT" ; ,n4-Id--, I.1,TN' IT'- ENTRADA MIRAMAR ,t, l,, I
t, f ii-_;, "', 1-111 IITI FICIiTl 1. C-!I, N, U, I~ T- I Qldl, -It., b:'1r1II1_= I :111r t* "AT
TRAIES A $5.00 te I I I __ I'll, '' we-o"n "n" C.1 ,
qulpdi En ste mes 5,1,, ", -Ir",,""', IN -o'd... .,q",z 043 ", .
_- I-t IN'-, "O I~ I -,,,- __ -, I.,. im., rI-,. fi I. IA V, I'do 1. ,.". w 1. WAll 'NO UlPrloti, VeHa en su cuna en i __ i -RFSIDFNClAL GALIAK-OF ill !"Ad., 11, -- -- N, To I ,-I -,,- I..,- t., Al.-I"I., VA-Innwo
"ll I~ Ca'a ENSEf4A-Nt)% dI-t.,.,_.,-,I-t,,,, ,,,,
,TlXTo X. "t"'T4.4 W"', 'o Rote-, If .C_ R ,, Almen- 1- S ,, ltk, ,.J I-I ,tr jc$, vt B-AC". ---.-.... "I 'I"'. d" At
arc, F 14" I YE Jojj-- -- -- _. ?"1:7.1'.91 1 117ACIOV NALCOV.A L'A
C.T-jL $I,, "', 75iZ "It ... o. ".I d I 9 a a ,I i t, C- "I"," 1.11.1. .1., 1.1.6- ".. --.: "do!
I "'t]"Int 1 .
D-230, --l 11 o"'Nit, ._, I ,I-'. I-~ -- "", ,*,,I .'.%',;;1 7 ,, ,%,,,,- II .7 't4 4; : ,,,,; ,,.a,'tA, ""'. "I o""44.
.1ft Gol,,C., T,10.,. Au .... lpROFES ORAS jR& -*11,- !T, -T, _,I, .t,,',
-817a All I )----- ,- PI-- -- I,,,,. 11,I- n,- 11 III IT,
11 I 1, sea sdquirir Una "" -, I"', dllj-x "". ,,,,I,,. ,"t-I -I.%. I, I.,; : In' .T F451) r0ng 12-10 r'r .I.
J'ANI 11 INITA 0, 1AR1,111 tICA,,-,,A,,,,, i .,-.-'I. ,,, O? -1.
1. 111. l I "idit ,nIntr* Seneal. ,AZ -11 T. It -i "11-11 I ...... .. IATUNIIT g I'A 1 ,
"'I" 'ea"A"" at n"'"' "t"N" --" i.1111, F- ,_ _i',_ I I -,
it, ,_ '!-,- "- 'N', I" _, AIT" ... TI' IIIAWIIA. X, VIA F.x
-I '_ '_, J'__ __ "'I.
", ', C4 -l, 9-TO ".Q aint Tit ". ,
__ - __ MALETAS-AVION I" I ,:, , olt'd', I%_- 11 I- I ... fe iftt,,"#a apr ,ndr htu r-. ..: I I -,:__-j._-_ ,ok,' Ii ,,,, to j ."t-t, -,Tr,,_;, TA!"t", d, I., A PARTAMENTOS t 1.4-1 r1P.I., Wo atAA,!, W.
1. d. ;,rl, 11 T .1 ittsi. ,,,, -',- 7, ,II I(iloma singles, RESIDEINCIA1, TURIS -- d.-,,, -1,,, 1,qfl[,,, I ,11-3, ,I ;,.! "' ,_'_ _' --- "I 'I-" ""'d Se alctuilan en Francos 4152
Mttleta,' b9eyas, filertes, Iona IT" ',. I-, -- t"I.I. -,, .... 1 1"I'll'"',
.. ..
N, I : ".,; t T -,-*, A-1 'LA: .-I-'- t-fo", esqwna 2 Santa Marts, Com- RX
.1. 11 I
,,, _, I .- -L. ,_ A At a a N! ANGLE#, XktI01M9NITN, It- Quilre Una efiri-1, P" 1 R_,. VNI. ._ 11- -, ITT 1,,f-., ,I ,t ....... d,, ,I SnISINGIA WAXTUAR, .. FXA .. 60 W IRL
Impermeable. forvadai seda to W d, I -, -I It. --,- .11 --j'"", _-, -ZlI.- o"ll-4 I- I tre Al-- --!Vr- "V;794,!1 pesto de: sala comedor, dos ow, ATto =i;A-..pTrwv.yAi hb"""
0 Majeta, rl)aletj ,_k 1 ,,_ IC,'A"!,n1-,!n, t'jr-AanoS d-lyt-T, -I It -,.1, _, parttri6r, I-onitcial, ld. ,_rk. p-, ", ,U
nes CUM tf_., yl-t." C. ', ,I Ettudie en Is i I 111.1 I I 'In" ,
y piel Bauieg bode- DINERO HIPOTECA T' "'I""' o"" -,.t. -'.CQt"0 t.Z R; ;; Ni; _-C1,1A 0 Ctlartto-, bano intercaladr, y ,.- StlA Ott
,- 1.",,, l(T-i- :---- -__,
.94 y escaparates rnc[Jjaro "J'a __ _! 05, freC05, 11 ILQUMA IlIN,, PlAtACA NA111ITACIOTiT
': T"r"ZIi'.n-. C !I -. .,. 3. -I$- -f-ti.,
gNT C'* It .3_iI --, rl" r, .11' ',,"' '.',"'' ,c*,,',: in de gaSL Ampli
Aloderna", Suire4 16 cerca Ten 54 OFERTAS '1111' I -d, HAVANA "SINESS i"INA a, x"It", ;,"A',, N '_, il,2 ,-,,rpd D_ wtl !:I .9 con agua abundance. infornieS rlt t.riA ITT. III, -,Irts A la.m.,
A ,, "!. "?, 14". n-1_11 ', I z -_-,-,_ F
Cents. A-4074 l ,TI -, C4246t62-4 Nov I' 0. AXtitrs, ,A", I a : t .r- tl I'," ,',,-.", ., 7b; 'l n',d., !"" AjQ -"-l APN-T-xg--A AA-101, en el Apartamento 12, D-II73-AkAt
rAARICANTri DAT t.A.,A.-, .,at, Dam as-D ___ C_._ 11 In', Inil" i ACADEMY 1-. ,.,I -T," ,, ,, ,-, il. 11 1 1 ,.-, 6. et- Q'!- 11AMAITION GRAN0131MA,
inero R_. 9 ,, T.", -CiT 01 D-3154-82-9 ""tNA WC... NAN,
1#0 14 I'Al I'll., 0, "I"'I ,A,_"-. A.- -,w.a.. .1 ...- All" j. oI_ ,. 8 EscLitL- ,en LA tf.l>u-. I I l"Wil to t, L, -_., d, a A I'll
r" - dado oI,"___, to ""I I'*,Ill. .1 M lot, A I Mansu!An LINEA No 4 jaTATVAK-14 # NANAANTA319NTTO &A.L., CGMZOO&, I A,- %,I, Itr*.1 SW, ,,,
'oo'.4 AT- r-- I- ".R,,,,, I V'e 'fo It" .1 -I.
'. IT. dll -l .T,'- 01-1* "I -A".. *.-.,A., T .W. W. IRATION, CL-IAN, MATEMATI XS I H-T-- -,!, "'T'. t.,:, "DO'- APARTAI .AAf.'Tl- "" ,a G. I
I I I 1--l' -I 1-t.1111- 1_1 ALQVILA UNA NAWMACION AMPLI
Mok C FT.. Q-- TITA ito, ,- ,A, '. 11.11 IIII-1.1 .1. -__': ,it-,,. -, ,T N S NfENTOS -"" #- """ "I' "a"o"' 4"IS.M.",
t "AIII-11. IT-1 d-,"', ,-I1-j,,)I-TT-.1i- "',"II, -,_,.-d- .... .. "-"'*, -' .',' ','. &,.,',b ,.,,, 7, ,I, I-Inlo. "o, --.. "I__ -,
FAZADAS BE PISO I 101 ,11"10TIECIII)FL10 1KENDOZ.,t, I 0.,-- ,,-I,'-- ", C4 I. l 4 11 I 11, IT.""'I" 1,", 1-1 "- I "
ALAC Al: AtDA'MA- ,,lrolltaid 510, jot' a -.4II, I --Tlil., -"U.t Alt" i IN, A-- '- A"- A AAAA A NUAA t*I-NAL, AAA00-011. Mg. b.A. MIA,, ,ol
11 ,,,, ,.I i T'..., 4,1 ,_,,,I.
D. A p R, m. u, rr*nt. at IT: ,,,,_ T' T, ,. T. ,1-1-%I C&- I# ,ijg- -- j- ,,# -*tiTT,, --.1 p- ....... A1,T, 11 ,, ,f- ,Nl_,1j I I T.1111" i-0N--,.i "- V"'T ...... I. 11 '_'.-'o I" Wr 11 ';- AT,2,3AA4iAN
11 1111 1 ),-I. II I I A,-" INTERES GENERAL 1 itl-V NIL !Il ',"'I!,f,' -I' :', '- -i'l-r 1 D-nA U-12 I,,, _-- -- t'" CAlt, 13r III, .I' jit"". ." I 1 14 1- I ___ ____ __ 1- 1. -,-- .1-11. I l- -, AATx0 .m rAQ1 t; A 1ANTA L' 'I"t" I~ ,,,JA1, 0 3-41-1l CIO _I WIN.1, AII -- -.,I, ,II,- ,l, ,4-. C-kTA_,t_ ., .. _. C YXUL VN RiN
X I ,.I I - I t I
"I rxxox or tIlm", Il ", -, rA C;TRJ1A11tt ,I T ,,-* ,-. "I.,, --,,_, ', LA"I APART.1,41IN tl.d. -- Ati_ W) AT- .1tr, n,, .It"1-,,- _1- ITT~, r, 2, I, K", "" "" '. I "A' 1, I _""
11. 1.1,111 i_ "I 1-11 11 Ik 1. '. r-'! a"-1 I 'TO9 ACARAD69 Aj- ,,I- -j, IN,, _I _o .1
ol-. 1, Z .,I, ; ; I- -- f0l'- I,,, A ...... !--, -j" "Ito"T" II'll-I., I'I,__,dA, a A, 'I T, ,A
111. 11 _-T- -1. 'ItIII tl. 11- N .
__ __ -I _L I 1 __ ", G_, Ti6_' 'ON
QUINe 1.1* 1 ;T., 1111_ ", I-, ,Zl I'll I .', I- 111111%A, I 1 It l 'I- Cas- All 11-61PIdl-I C.tah.. I Apartamento D If "-d- 1, _!)l,,T,, ',. I,11- 4, I... ; ll-wrmp
"".", :,I : IIII,: ,,, ,,I"_*1-1- Y rl At-i- I -G.)l l-,i,. !II.T- N '. k -nI -11-- ,-, Sl\ E-TRENAR L Tw 9
"CII 11-,,, ITI 11 t!. ? oT-6 I r"It", I Ill I, .t ,I vNA! .R""! - ... """ "b ",,_'jd q WabItAlION AM rLIA, VAutC100A. CA.
,I. i"I't'.""'I.111111 ,ITT, V-q "I 11-I.r! -LLI TIMPORTADOR DE RETAZOS "', -,, "I" '- ",' ,' '.',, -.,'I'.',.,'r ,, ,,, i'nfanta 1209, L54. $3nt& Maja It -Ail'tt" NIA-ANItSTO, CANAA#_ ,,.. 11d.d I_. ,.No. I_ Ad..".
"'I" ,I -,tt"'I -11 I I 1,1 11 111 1%,
I I N 11 ", ,, At I "'
I0, -t, SIT, lin"", , -- ,__,,__ -.1l'o-i. I4,,
, I Ii ', I _I
v..'. F-- i !Tal k T'11-.b1 I1.d,. G--- ',. I --11I .- i 11 ., 1--, .- 1 --. ,.""!I' --l-1-011, ,,,, h1A,,!--, ,, -- -I.. Aytotwttsd in -'e.
-, M--- I, Z, __ I I ", _, 1, d. ,QT. ,_, "; I- "". s, I,, -1111I I 1.
-, ,11 I I-, I , '! I-C.I1AI,*N"l1, T"ClOINAIIA, 1AN1 I *,,I,,.. A, VII ", "". ",
,_ ", LZ- P, ; __ I -z- Ar -- C-,--jF- eI z- I, ,,, -nd" -, I.,__ .. ,,o T-. --.. 11 1-, #"(, ,t,,,111-1 I',, II.",N'_ ,,, fil"', _- -111 I, 1-1i"', r- I I i It-, 7- 1
n."i"'." ., ,,, ,l,,, -11.1 I,1!1 11,;n. I ., T.An- AII -,I, n-W5444
"' ;I -,! ,-,,t :- "*;.,; -. ( I',
a -- 1, n.l.-, I t 'I I I A alt i _, ;',, AT
--,_ -, 'o,", - I 'I I --- .1-1 I I r', I IT-111-1, -', "" A,
1ART'ITIA.14 1.L-IA- ,, -,_ ANN -'111I 1 I- -.1 ,,,, AI, _,", "' '--1-1,t1jlI, -, ,, IT, i 1j, -,- ,,,
-.1, ." 'I. 1. _- Il ,."I, 1, f", ,,, .A, ,Id- TI - sltoN-Q ItA. AAA.CLIAN. At,
F.,, I, ATI- 'I'It., q,,""., -r". Z"1-11; A-41"
", Az !-. r1tAi-TGQ tn 7 "
,111. ,o- ll "! .... T, .i-AIDITA -V-1. I -, ", To ""t'- I 7 I ,_ 11 .,,-Itl I I ,-_ -n. -Ill.", ," 5.w- ,I, I-- !-- .
'lI -- I-In" AINJAI MT'VAltl all JA-Iw 1'1-T% W-VAII, I- On, 11" 1*
V.,lo ... .... 'T" p-,","." -" rll ,I, TFA-AS V RETAZOS I --, 1, I C"Ch it, VVIDA1716. b,:, T;,:, %jj,-, ,A..j-j,,;r ,,,,, A$C." i, ,-,V ,% I',T., St G--, 41AMCC 1101.1, I *1 -1 11 11 "I- I IT, I I. I'll, I 'It.- AtQVIL": NA ,
-IiI, -W- W.IIN,11- I, ", ", ,,,, N__ i Not r" ra VIOLIN, MOO PAOrr. i I ( Al 1-_ I, !,:,I ". i ,I ,III41 11 I CA. ART- -- ,,- -!I- It~., 11- ,-- -- t. ,I,,. .- -I,,.. 3:31 -1-1
I It.,, I- I I-,-, TI I I I Ilol. A- ,- P-1 I I -L, -: -, ;-, -I :_ I,;." I-! --- ,,, ,, ", ,I:-!, ,I,- S.T., --4- 1-IIIA""',
"'11-- 1, tt', -"I,,, I~- 4 W". -I- 1 ...... 26,W)l
___ -, o"'InN, -t- Tnr ,., 'TI lo,- !-'T - ;,.,. I,- VT 11 ,,, t".1.1 II, 1, -4, I I T.o: ,- ,--- Ir%"--_ -- cT IT., PI-l -, A". 'j, ,,, ,,,,o A
0-', ,, .' :It"" ,. J 27; .f AAQtTl w b(l, WASUMCIIA,
.11.t. MI11-- I k; ,, __, _n, "An" -b, --WCT ll At "r'n", V "3, AT
1- i-- I a S- !W-T ign! IT ."' I~' I~ I' It I -ft, in...
v-- "' ". - ' -TIT'- AI7- 1 "' l"" ., q.,., -,,, ,,, ,, !, ,- Itl (41 ALA AI %* -XVIC Lne. t 1 0- INNAAAR-AME ATRINATI ArAITAMEAI', -II-olATat, &ili-.o!. -,Ib1eA Iulit, i" M912
CAS ;-, ,,11'. t-7N- Ic- ,---,: ,, ,.,- i" l.,. .I.I ll, , 11 1 11- .It" t-'-- .- I. """"
HIPOTE I'd, A' 1- .), ,III ".". IN~ C.'- I- .'
Cocina. de luz btillante X I% 1,ATAI1kse':C1. R." ., 1-G.. xd, I ,- I ,; '. k CI ,,, IT, Ato """. I. _'D_;I _-SIN HUMO! 7-1, III;., -T- d"d, .I , 't I, ',11 I .I-Ii, A M, n,1 ,-----_ Il -I' ,'I".'r -'- n",, ,li'd-, A~ _= 1lli SIT AIQ.AC. C- p-- .. A M,G.-I- L q.. --- -11.. ,I. T.I,,,, 4-111 I I d.o,",,',o dt ,,,j- I, i, It-,j,,'Cedr, a cAmbi,, Telf, X o A por I 31 1".111 '. 1-1. AT., Al'I I'l-ITI. I hoto.l. .1,,,, IN wfAAAA y d- ,, '." *"".,i,:,, ,'-"""r, I= : -:_, ,.,,I ._-d- C-- k. AT, -- At", ..". "" """"' ,,_ "N
,.4-. h-., l. I, dj. ,tot.l., ", 1 1.0 I In"'.", IN 'I- I 1-Il- ,I,-. _. CASAS DE COMIDAS IT 1. 11 1-11. Litadishno ApartiftnItnto A 4- A., P .
111.1 ATAI,,k III h.1f 't%, "I ... T ', , I ,,,,, --,, '. n- !". t "',-I'. P, z "', t TA 1- IT, Vd- .411--il ,.I" I'In. ,,: '. I 11 1 ... 7 ; 71, l-',4', $ $0AVIAl IAN13NAS A i- T- jt. NCI- 5, -_ D-3133-1114 .
IA C. r PART MINTAYA ,Alq T-l 11-4 ;Z _;,----, .N-- -- t. AtT(A
I ,I, "'TAT_ ItdItf,_ A_ ., 2 _bi Il.". .1t,' lol.l., 1- S., W"', I,* .1%.I. .alkolsql.
TI ,l-. D-WIT-113-N -- --k, ,,,,,,,d,. -,,A,.;r"jIV AA.QA:na, .0, A .
'!"' ',"' "I 1 dI 1-11II'T" -h-I"', Ij -- ,,_ ": -11-111' %, F"AW, cl-lmlll., .1, A TA, IT
An I ", ,z,,. I. 11 'Al--b- __W -I ... T, A, A, I 3 %,TR, "'.
I- I, ;,Iii -., l .- A, __ or __ .., 11-1 I __- ""
;,,,i ._' ., ,,It- I --- 1 "no, 1-111 -11. d. ,I..-., y ,It. TU II A .o_ 1;1Iwi I.I.i.t ,
,,, 74 d I t -, I 4_1,'! me,,d, ve ,,, ,*,t,$ i 11. .p.,,-, I' l"Io, %_,,,,-,,-. ,- "= 6 II. -t,,!_o,,Ao .. ox
C_. ,",,,_".1 TI91AN.- 1- A L "T' "'T' ""' % f,,,t,,n- 1,5,,l, lo"I. I -... AT- AN -,.o 'ecAki,
.I---II- 0 U I L E R .., ,.Ail
"&"I ... 11 ,o'i A, __ ,t:A1= .9
ckl,,,F It xs t "I __ I __1111111 T, _11NI"J"' NA- lj or, AtUt I" AP^XTAMJtNT0-NUACK.L
__ I _a L ,". C.-II, DINERff_-- -- ,_'i, _- -., I~ 11 _NC11 I At*talt: T w7tn "IW$4-$
,,I-l A, ,,,,_ tl I Of ,, Alin-Il" t-,to, eotttI', W., _,oln, do, AAAI ALA ASIA ANIA- 1. A- A. .AINIIIATIA U.. .A.-4-0,, ARM
,.I, FlAll"IT, ItIf-, It,, -, SIT, _"", IT, it ELKS I -It-IN'd., -il., ,,-- !", 3, 3 P[,A, I ftl"_ _Ittl_ ril -All., III 1. 'o ... I .,
,Ll", It.- _-1, U-", SI*t,,:e oya on todas cannds. I R -_.N,_11 H 11-I1- T,. ,"N--'! ,VTT 2ZVnA1
I --, N." 'irr'A A. t- 1 1 "; I, ,' : ;_ i ,.; I 4. ,.A. ." lo-III., a"o
-2. 1 A. - -, I- -j"."ItI. ,,,, 7= ,,',,',, ,,, ,,'.-', .,,"*,,,,, _,,_. -.d, :: ", ., I b-slu".
Ues cwlopra-mo Y \ endenios p lo! -." ,xltx ., U., ". ", 'It-o L. TNh-,1(-"2'
14""- : 11 1-IT., I,;,. IT -1, ; I D n4f) lt-v At AINIV IC A W'. T VIA" IN
-.11tI ... 1,14 IT I~
ltd IT --,, ,, ...... _-_ I'll HOTEL TROTCHA i'I I~- -- -I ttoi: ,k ,"A-A.AENIT. ANIVEM"00, M .1NI-Il,'. .__., .., ",.4".
-100 ,ANAAA T-- 'ANAIN.1 ot \a v toda olse de ob)e,,,s de --- -t1-111 F... -!-, -,
,,T7 -111, -:__.11T; UT VIBORA Apt,". ToId 6, M.'1- -.. $Ill",
dd., ".. 'rIlti.,11 U-1, v, Ior. Ante,, Te cornprar I v&n_1 I To 1 I_,WRA GALBAN I.,- -".Ir I'l-1.11, I y 2, %Ictdado, F-2383, D4114-114,1
-11-11-1, der, I istol1c,$, "T Myn NE intNox-A, JOVLN, 1 81 CLA_ CplxgtdA z F -_. ,-- '4, _- 11 .. -,,.I i. I. --l' I~ _., S.-T., D,;;t; I -i".
-.1 .,I t. 1.11, "A ,7 t.".'r. .zl,,
'-- -,- 1 Frescas habital;iones rotlea-;-- % _Nl, Ind.- __; t :. I""C', ,, ,,, 'N '. -- e,
_-, Favor;.a", 411111" .-Il". I I --,
-ill. il, "- ,: .11 ,,,, I, "'I.e., ,_ "", I-d, V X,34 ; ,,;, ; ; I,. .".-tt" 0%f ., "-'Xl%.- at ALIAIT'LLA I'MA pAlI.Ct0N ,,,,,
AT'loe FT-1- at I INIT"; I" 0 Ammas IR6 -"-3 15. I. 6 I .1", "" ,;, 'i
N;0, ; M- ,, ,, .a,, ,.r I. fI,
'11 ,-z" 13-rdines Pe.F AII-I lom 11_. _. I, p-li-1-1 N- AT. ,io- ". ". tl,1111 A 1. 1AJA,, IN ,d-___ "", C-1 4- ,I, ... I, ctl,,r, ,'-I N A o N-' 'pleta malmmQn, $ .I d.d I ,,I-.. -, ,,_, 7 _,,,:, ,,T, ,l,_ T,-,, ,,;.,I ,,,, 1 _ 74-6 2 Nv, of" ": '11T= II I --- _ T., "" -Aa 1.1"I'l t'll.l. A'.". #;)
"", _,", "I ,- "'-"-- r va o- Farnil, 1 1 0 Ba'f, o ,,,, A IN-N ,,,, ,,,,d.r- I~, "I I I -1- -- -, MITI It",ol. 'e" "
"I'll", -1 h"N'T"r __ l AT~- IT ,, IT, ,orA I,,, ot,
1 1 1 _= A~ -Tr IJ, -%--",' !" ',., IE-1 L'I A A I A VIN -AAATAMXNT. DE
,I 'i., 0 APARTAMENTOS "I ".. __-- "I It-zo, 1-1o., -111 I It A1,QVM,1 VIAA JVN*AVACI0N C. Is
I ,,, _; -f,?rL a 1 92
3C 1_1 I DINKRO ft TFCAS '.'7""'n-"- ,--.,, dt, ., habtaciones j_ D-2731114-11A,
pel clo, Its re !" _!,ud All, t k ,,,,, -,,11'. Il ,,,,Il
tNIA-Iji j j j", I ;iii P dps cle IIIDn ----------------- L_ -2: _'! lbafilo lntercaladQ, Preno con-js% ht !"!_, D-11NA-U-b 11, 1, 6 P.II. V. no,- .o 1. -I, AN W- I '- lt,4 .... I..
-1 Ill"i'I 9.111111.:3 b -I, I tocaiz, ofrtas dernanda, ,Oore ?,,-'- .AAAUI'.a0 11 "C-111veric i ona -- -- _"" I P1 OPIedades. Habana, Vedad, --,%-' -" ,IIATC' -- i'l I'd 1 e, Esrn e r a do ie ry I I I I t .. ., 1- '. ,-,- 0, I I I _,_; At
d ,- -, ",*,," """,; "" ,,,,- ,,, l,,,,, ,,,- III, ,-,I, .;cio, Alegre bar en IoTi lardin.Cs i', .T-n! 1.1:. UtI, 1, TI o'.-A, z-t M T- AVTA I OjAj;o, ,';, ,I_, I-I .7t, ,-AlA-!T.-12 N Y 2 -- "- """ """ -N N ;;- :'U""ll" 15, -J s
-T-1 :I, Itt;"jo It ,-!-!- t"IC NNIA-N-A- 11-NITAINAIllIft ITAX 1111
;' III", 0-- 10'"N_ .-" H-7810_7 -19 O t t 1.11, I.-b- I '--'e'. T:,-_- IdAd- AT_ 4-11o,'t- C &A ALQUI"NI 01A.101% T .... CA,
_11-, IQI'Alk 11 AINIATIN11,-, -N": 'I ,,
.1bl", "It""A """I' "' 'I; RePatog esPecialrnprIte peclo,_ it- I,
n_114tal t fias czlntjdacl s Sufpt ,V ,k ,,,,,, ,I -., .-I.. -_-' ,I,, to _, 'ota Ixcux,. rRA,,,c&A, I r."11-1 nI, 1 .J. p-- T-- ...... h-1-11. I., , Nn AN
-I'TII, At~- "',, ,t, -_ II., I, I D--- 'N N , .Pk r. -!" A-"AA ,A"# I2, w -'j .r,. ,.I.", At .6
ALITMAN, A1A- HOTEL HANAH I A !'i .--Ii I -Is, In
I ". "; ",, %TttI" -,. ,
I
IT -l-I-W. WIt Aal,, X 1, -4, V, Io IATAI .I- -1
VEND I 11-1o, d-I 1. oT",l. !__ 11,11-1n, :. "'Atf I- S,, ,," 1, -1- I I-I)". I il "'I1.1o ToA,, ,,. ,_,
ila r1renaucl-t-ulba No 1;9, TIf, ;,-C- CT -,
1(1),tI.1-.W, lU,,. a, IT, ;- A-9116, 1 -20297-54-15 I ;I,_ ,Uoll,, IR-NIII, "TICA.-, ort-N)". -, ,, ___., dI d1l 1-- -,;- 1_4 APTO. AMUEBLADO -111' Id-l-u-S -IM-M-0 __ ,:.I'..,
D 'Irlt- AT .,, :I.I-., I-I. Ill ,,, I. I rI.I"51-mv
tl(IIA,,,-, .II,, L,.d.lo -.1 I" 1'rt I~ f It, I , rqII. AT'IL4. AIN -L AtAn"CU) "AfAVII.
C, TAI" 16% 'At."'n- T- I'lo-o"'i, ,,,,i,
.1, 1 .." d, di. if-,- I APARTAMENTO NUEVO 59 At It~ .,- SIT .I
1, v.dId,
ho -4-t A~ 1- DINERO PARA HIPOTECAS D_ ,"'It 1, ,,; ,,I ", ", ,--I.-A. --I, ", ,AI. I .,;III. AT,,d ... VALA VAINITA(Ito, AN ,,,eLV.
"to. I T- .; ..,-,I I-_ It I "',"'. -1- ST.., P11-t III~ UoII. ,I,,IAA 'o -Ii. .T -'-11 IT- i. _l,', C_ to _11 ", t_ a, UAItIAWC
III~ ,,,, HOTEL'!PUERTA DEL SOU, -_ Id"I" F"'a" t) ,ATU-93_1 y -- I- I 6 ItAdIltA- Xd'tW- AttlAold V -Itt ITATI-Ald: T.11, atIM. 0,T- y s,,j,,,:.d
of-t. ,, t,_W .,It,, IT- 1 !114!A A 2.110 A ='d ,,,,, -"'-', ,AA,.-_1_,_- .: 76 COUG105, Ii CNII,, ITT -t- III 'I, vId.d, V- d. AT 12 d. I 5 A, to, "o '_ o= 1voiz-au
aza 246, esquina a Mu. ..." tiso7
T.Wo .; A.;n rn
CAPAS DE'AGUA "' 1"' -I, -_ """""", "*" ""' 4, ""' -_""-' ,"" "' '"-- "' qAAtt*1-.m"-1'8AAA -, Colegio MARIA COROMINAS :, frente I PARTAMEN 1. M-flx "477 ,.
I
I
AqO CXV11 I MARIO DE LA MARINA, DOMIN(A 1) DF, OCITTPNE, DF 1') 'lt fW l (I liPf,'liA 'I (I,',, 0
-,-- -,- ,- -,-,----"--,-- -"-,, _________ ____ ___ "" . ...... I I __1
ALOUILERES A L 0 U I L E R E S A L Q U I L E R E S 1 A L Q U I L E R E S SE SOLICITAN SE SOLICITAN i "'If" 0FRECEN Si: (WF11Frj/r1j
""V"!-, -- -_-_____!_ ---' _- ., ; I --,-- ____ '...,
4 ACIONi , K4 3AUITAQONES --- j__________'_-"- __ __ . . ........ -_ - OARiOS 10 PFR ONAS DF. ICNORADO tis SOCInS 118 .(RIADAS 0!)APOS 11 010y ,RL l
I I - IN NIIIJ40 A fttP, GA I I I N6 I 0 1 At I A Itn, In'" A ll- I' I I I __- ---"" , I I 11 -. Ill I "TRI AI'lI " 7,, ',_ ,-,l--l PARAVERO 'I, "I'll"11111. I. _1111-11
,""'It 110, '.1-11- -Iillll -1 1, "'i"', ", """ ,,,, ii "!", T ,,., "l!,', !".-l, '1,',n'"-I ___ _,_,__ __ -- 11 11 1-1111-,, I ,I 11 'I'll ", ,""', I -, ,,,,,,
-- -,"e., ". -, ,, it ,, ,-, ,;,: I I 11 I :_ I 11 11 I 11 I "I "" I I
Wi, 1: ".." I'll i;__"_,"_ ", ,_ "', A"" 1111.11- -,- .-_'t.-: "'." 11 I'll, I l", ", ""I'lli'll I 'j,", '.
-1,111, l-I-A,, M.1111","'1111. ", ,,i"'*':,:, : "" -' l I*i,1-' *,,,' ,,,, -', ,,,, .11"" ,, -, "- I ,.". 11-1. ,,,.,I 0- I "'t ,,, ." "," I ,. I I ,., I 11 I I I I 1, ,
41- I'll 11 11, , 'i ....... I f1l. _; , I I I I 11 I
n ", ""'I 1z i -- -i" "-i ,', ,,, "t, '0 '---, t11--i I'll- I, "'lt 'i", ,,,
.,: ''. ,
a I.O-ISAA r---iin- It' ." '. I; 1,.'., ,,,, ^Iv, ", """. 't,
tQ0 11 4111 ,I I _____ ___ ____1111 --- I -1 ---- __ ,., , '.1, '11 .' t 111. 111 I I I 1, e I I
I 1, "I 1: .1 1' "il 7 ,'g'- !',, l I I lil"I 11, I I I 1 "' 1", It I I ', ., I q "" I '.
I 11 11" lill "-III' 'A', ii-t ALI, 1- it-11 I -- I VIA- 111 il I'll 11 "Ill I'll 11 I ,- I , I I I I I'll, I l 1 1 ,I
"" "" 71,-, ,,"' I 'I q iI I I -t I I II i I, .1
,,i',, TnnF-l.'i ; "a.o ,,I,, ,.I, t I A I ,, I IIAII 11. I 11 oA,,ij' '.Ql '$,I'
-- "'.1"',ii ."""i, -1 "" !, ', III-1, I, ,.,I, !,- ,""', ,." "'Il"ll". III. I l 11 ". ,,, ,I. 11 1,4- -1), __ ___ -- --- I , .
"i't, ; I ti', $IV ,.'I. Iii rl I I ,., I I I ,
"'I'AiAl 1-l' N" I'll I., I, 111-1 ,.""'I'", !, '.;,' '. Z:_ 'If,, 0 I ,,- A-- 102 AGENCIAS COW ACIONE5 1 1 , ,,', I 1 Il. I i'',
I) -I'l 072 W, --'I1-,-,-,' I- I I I ,
-l" 1;n6;i; I- iI-_-1-r-,,,,__,A i7-7 i ,,I- _A;II__ ---- -. I'll-, I it *1 I -, I
I I 'Wi -, -7-- I I I I I ,
_q- 111.I* t Mi" -s -- --., __ 7 IO ,,,,,, "." ii 'j, I Ill -zll
,: 'i 1,-A, : ,- , ,:, -,- ,,,,*", ,,, .."': I,, l, , ,., ,:,Nll. i "'.4", it. X,--, ".-4, RFPART0 KORLV 'TA MATANCV11iA", A I',' I ,,,I,,' I I I li I ",I, I ", ,
ii ": i I, 11- 111-1 I I- I-lill 11 i'll"'. I Ill.- .. I I I I t I
, ". it '.1--i-I ."'i"", -'___,. I, __- ,, I'll 11 111-- C-.-, 'III', I I 4 1 i ". 1 -44 I 111- k ,11 -111 .11,11. I I , , ,I , ,,,,, ".. -.I, -, ,.,I, t'.l.", 1 :, .',, ;, I ", "" -, ,: I :I I'll, I ", "" "- I I I,
,
!.,,,,I 11-t-, - 1, I," 1. , , I 0_,
:., -l .1.1 -111.111- 1- ,I$$ I, 1 t,_- ,,-l, , ,-,,,-_,,'.,1 ,-;, ,:,i, , , 1,, ,,, i ""'l '11111%1 "Ill "'I'll, .,I,, I __ __ "I I, I I I ,---- , ..... .. ---- I p rt-411 I I I I ___ ___ __ "I'll, l" I ,, ;, __L' 1-1 I ,_", , - I I I , _. I -1 -----I',-
__W miau H. W'WQ'6 A 1- ill MA -- --- -- SY AIIQVILA Illilll;, 1:11-1-1 -, , ill ".1 1 17f JA F W N FR 03
--t 1* n W SOI,1CrrUDFS VARI -- -- -,
bitadone, ____ _ ,,,,I, , ,,,,, I ,, I
, 1.111-1. 11 ,I 111- "," A I ;, ,.,, ". "l, -4 ,,, 7':A, "'-i, I __ __ JAS ,, ,_, l.,
--,, 4,1.. litt. 11-1- -- I'- ", 1, 1 .1 I I I ", .z "". A- -0-1 8 I I I .1111, ,-.1.1""', ,_,f ,"I
, "t", ii.",-- --, -- .1 %t ',: -, -, % ";i': I 1. ., I .1 ,m, p I "N I I I I I I I I
I , :, , ;I I I R VEN]WPoRE I I I
1-itill"ll""i- it- ." "", J"Ii. _. "", "- I , I I I I
... -, it, 1, I Hill,- c ", ",
i, ,A- I I ,,, 1 11.1 .1 1, I I 1, ", , ,_____, --- ____,__,_' ,- ,.It ","', ,,, "' ,,, ,,, t 1, ; ""'..", , ,,, t," I l', l :: ''
I'll "I I 7:,,,,,;, ---- ------ -----,, I, "" i:i n N". *,. 11 ", 6, ': *
,,, ., "I _" :-"_:, I I I 21 N
-i4;10111. ,-, ,0 '' 1IIQt it A I Ill K- 111-1 11 All _- i, Yo, ,.4,.i- I ,,, ., ". ". '' l, it A(;FNTF5 VF' OFDORF
qllll 14 _;_6 ,Zt I- 11 -1 "11111-1 11 191 J. DEL MONTE Y VIRORA ""' ' "' i'','Ill" "I I *1* _' I" I~~
I" I i, i"I'l ,I I,,"', --', W,, __ ", i ", ", , ,,, ", I -1
111,A .IWKWilTC I "I '. "- !,' ,,, .,.-,,-_ ", 1 ,."I -, *A'.. 'I -, "t.- :_-. -- -it", i-'-,' w ._ ,,, ____ __ _-,
,,:"- T1 -t 'P ....... "' 14IIi ,I i -1 1" --- ill", .. 11 -1, T I I 11 I .1 I Ill C0(1, ERA5 COCINEW ', rFRPur RIA, F,4J 1,.FATO JOVEN
--,- it, It", ,,; 1 1:1'.l I'll. "All 1-111 11.1 ___ __ __ I I I I -1 11 I __ ___ ,__ 11 11 I I,
__ ,,, "-v,- ,li" ,lpl "' 5 --- -- -- -- -- ,-- 11 4W .. )l,- I- I ., 1 _1 4 I'll I I I I I 1 "
_____ ___ h ." ,,,,, , I A I I I lI, .4 j,! I I _I I -I- I ~ ,,, I """ ",.i,- I," -, o ."-! st til, ", I 10 CRIABAS CRIADOS I.
,,, ,,, __ i I I , '' " I 1 i- I, ,
I_". I 1.1111- t ,--- ,,- I Gumirdm meble, l""* N R F-R ,-, Tl I ", 1, GAN[ DINFRO I - ----- ----i", "'I" "" "' "I'll", I I 11 .1 '. I" I 11" - I --;
p et ..... -- I I I I "",-, "' IF I, ,,I I Ii __ .I., I,
'* '" ", ___ '_ ,-- I I 1-r-, ""Tf"*vi I F , '. _-,_ ., __ '' "i, , ,. , I I
-1 11- "It -,_ - W, 1-- 1, 11 ... --:_ ,;, "**f lit 1 1; - ,11 li I-, is ', 1 I 1, -;_ "I I il 0,
11 11 tll'i 111110"', I'l- 'I, _,, I i ,- , I- , I ,
2-11 It.1-11 ll I I ill, ", It I I ---l I I',- 1%1 ':1 , , ', _,-
, ." 1, , I I ,,, il-I., I I . 11 I I - 11 I- - -, I 11 I I I 11 I I 11 i", '1_:"_- "I'll'', I ",I I Ill 11 I 11 I i
iIF-,TF- ___,___,_,_ ", , I I I I 1, 1111l:, 111,11--l'' I 11 I
Its A.-tAs I --c-_,-. --- --f --- ---r r "', 1111- I I I I .1 I 11 I I 11.1 -1111 I I .,: I .. I 7, i 1,, i I I "I"", I I I I I 11' A, I *1 -11- '- ,,, ,,, I-N I It I 11, ; 1 I 11 I I I
-, I, l, 'I"- !', ,I, _., _,",," 1 1 ," 11_1 111- I I I I A 1, I I I , ,, I ,
",
,, )"""""."" ,,, ", '!" ,,',','.*, ". """ .- I ", 11 I I I I I
ol III,!, '. . , '" -_- A !, I I I I I NIt ( 11 k( Wits 1. I 11 I I - 11- " , ", i ,l- = I ______ 11; I I I : 'I ; I
,,,, A wii i ,I,,d'4h, ;-- __11_ ,-:FI;" 11 I I I I 11
""' VEDA ",(-- '- ,,,,,,,-,,, I -1 11 I I I I ,
I,- ." -1 I "", 'i I "'A ,, iIiIil,T6s_ i I I I - 1 '- i i_,_111 __ ____11 I 1 l"I-I, :t, I ", :1 ,.1,11 "" ., 1 t I I I I ,,,,I, I I- I I t 1 ,,, I I I. 1,
I ,, : 1 It
-7 11 ii- I I I I I 11 111
1.0 HARITA, ""'. ,,, ,, I --- I, I "I 7 I Ili I I r, I , 1,
,,, lF fl I VERLADA% i "I" -- ,; I ,'I l Ill ,
1 IA"i 1101tIt" ALI I i I_. ,,, ., I- CASAS AAI - 1, I 1111,111,1-1, ; it 11 ,,--, -- ; ;- I I I I, "I I I 1,
I- "'l "itt., 1 lit l, it, -7 A -,7ji7i -otL ... ,, ,lq I, ,, I I :,O ;111 I I I I I", 1,
'a III- .1 1- ; 111.11 -1- -. _. ., _r -,. i A & s DAaprW Ni_-&, I I 1, ; "
III- itit litt ,all", W ,,'I. Ill pti I I I N_ ,I I", t 1. 4, I'! I .l .111, I I ,, I 1, 1-11 I 1, I 11
,,, i.1- 4 ""; '. , , I I I I -1 I, t
,,". 0 il". __ "_ ___ AI,1- 1W I I ,I ': I i I I I I I I I 11 I-~
-4m o Jlll ril$- I 1 1 I" A- In"I -- I 11 "I , ,,, ., I I 'it-111 I I I", , ,
AMOIANT15A $ .'. 7 '!%7 'Ii", ."', I I I I t;w il- -;I.- -1f r_1 1. I-I I I I I I., 411 I I "I I I F!'. - I_~
""I 6", -, tl ""'ttl, 'Ill l I it'. I t I .1. 7 T "' ' .. ...... I ,,, t _'
,,:,,,,,1_t, h ,-11, 1",i" I,
-" ,,,,,,%, -t;' .', 1 X,, I I I ; I -' "' 111) ,,I "
11 III It "". I I I I I I I I ,, ,_ , I I __ __ I ... .. ... fw I
C.1), 17 K, ill" -11 I it 'I i ,,,, 1 -, "':::--": "': v- f, - i I ., -,, , , "' - - ___ - "I *1 I~, I I ,
..... "I, -tw ii, ":'i6 I I I I ",
"' 1, 1, ,I'll ". I " I I 'If" -,
,, ,, N I I I I "
'4 _,_Rv, I i , o 11 "It" 1. -_ I : I , It, ,
it ,, i vli: ,rcoWit."I ,,, 11 I 11 11 I ., ,,,,,, "I'll, 11, I ,I 11 l I I " ,,,,, , t, , - I .1 I I "I I I 1.11
I ,, ," I I q I , I , I, I I 1. .111, I I I , I." -W __ T ".
11. 'l, ;""-.-,; ,, 7i-" ,*- ,, , ^ U, Ii KVII ; I ,, '. I l, I I 11 I I I I I
I "I -11I 11 ,it I I I I , - , ': 1. :'' I T I . I t I 1-I'll", "I I III "I I I 1-- -l
I'll l- II I I I I I :1 I I I I 1, "
__ I - 1-1 I I 1-11 I , ., I , I 84 IRA r I Ilk 11 I , I 1. I I I 11 I I -4I
FTIIil ... ; C 11_ -I lil I ,,,, ,
A IA I i I ,I N I A Y 11 %W t % , I : It 'i .1 I ': , 1. 11, 111.111. I I I I I I I I :'!- I I ... .... , ", '', I I I -,. ', ,
1,17", "I'll .- I~ I ;, ,-, I I "" ", ,q 11 I I 11 1. I I I I 1. I ,,, 11 - 11 I 11 I "I I 1 11 1 11 "I I 11 I 1 ,
I I , .1.111, I 11 :,, ,,, :, ;,:". I 1,
__,:__ ,___,___ _____ ", kil,,d--.- C,! , 1 N, 1 t, -t- ': ", It 1 I Ill :1,1 I 1^1 t, -- I 1, I'll., i I I I 1- 1-ji, I , I I I I I I I I'll, 11. 11 I'll, -111111 -1111,
I!K'1111 AtQ111111 1.11.1', I I"""', : I "' I~ , _: I I , I 11 I I I I I I -11
"", li",,^ ,, ll,""i.";"!""", , , I, I ,, I" "I v'cl";" ,'--,, AL _V1I1i1_61l_,i__._ I~- ", I I , I I I I :1 ,.I, I I I., 11111,11"t ,:I I'll, 11 I I 11 I ,
,I, I 11 11-1 ,,, WiZ*- '' _", I , I ." I I "
1" ,t)-, el- 11". ,I ,
I'. i r.5 NAVES : I :, -- ,",I? ., 1, I t ",., 'i""', I',, 11 -1 'P ll- I i I
", t 11 I 1, 11 I I I i , ",
I Ill, I I I I I 11 11 11 1 1 It,
'. :., I I 1, , --,- 11 I 111 ll'-, , I 11,
I I I t ,
gZ;_tTA11o1 M-PI-ilk- Fit"il A f A I o I - ___ 11-91 11 I'-_7 rl-l'i -,- ,I, il : ": --,,, - , I I I , _', I 1. 1
., li, ,, I -f-. "'l-'d " .,: I "l:;, " I I I I , "", __ ,__ - I -1 I I 1. .1 : I I I I I I I : "I 1 I 1 1, I 11 "I 1, "
'. 1 1 1. "I""". , , 1, ,,, I ,,, I 11 I 11 11 11 I I i I I ,
__:l it il I t I "I ,.*",*,
-Z11 17'1I,,I117I 11,41'"i I, i I I ,_ ",:", 't"-_ I"", t'l- __1 ; ,,, 1, I I I L I I 1, I I I '_ t 111 I
17 ; "1111 I -1 _.-, __ -,- - I 7 -' ,iW r ii, I I I _i_11 I -I ,- -1 11 '! I it ",: L I 'I 1' to I tt l- -1- ,, I I I I I I I .,I, I I e- Ilf-,
,, "" IL. __ 11 I I I ,92 SANTOS St;ARE2 MENDOZA 104 COCINF. RAS COC I 11 lll 11' 11
___ ", .1--,-,-q--,- ,-,--'i,-,,-w,, -, r __$2R.". ALQUILAMO EN Czk+ -_il, I l; ",- = _, IIFRIO SE CiFh 'CEN '-%-"- '"' --' lll 1. 1,
-1 L, I 1-11111 111- ,,,I ,-,,I-- -',
SAN-C!A IVArtt, !$, Ai,, ViLAN 1,01 I"' I '.1,1111 l_-t "I't 111l, ril
d$1 fAMjjjA hiih"ACj", iii- I- "' "' -Z- .. I. " I ,,, I 1-1- I I -, I I 1, I I 11 I I -0, P
'in I '. -', . t .' 4i, 1-- "i, il ,A RIADAS CRIAIIO S I '_ '. ." 11 '' , , , .I i", A- -- I !",-11, I ,, , Ll ... ,,,.,I,, ,,, I,
mueblada. ZanjA ,363, 1 t-,, pr -i 211, 1-ii __ __ "---,-,--,-- I I I I t. I I ll I I I 1 "; t I I _S__ I ,
.," --6j j _--- _--1 ", -- I I I I I 11 11
IrIi ,, -11 tI 11 t 111-1 --i-1- .." 111.. I ,I I "'
milir pi,,(,, entrti Gorvpli -,, F ji., Kt,,- "Atill. IkRA I I -- I I - "- 1, i I I l, 11 I " I I 11 I I I I I , ,- : I 11 I I 111. I Illi I 11 'III I I I.- ,
-, I 'It ; __ I,- -1-11 -1, "Ill ,, I I
I ; ,, I :, -, , -1 l ''I I , t : It- 1-1 I '- ", "I" ", ', ,-,-,- ,! -- ,,,t2 IT 'I'll I'.::l I ...... rj, -, I i, I ,,,I ",I, I'll I li'll,
r bar, Pr f ,ribltl horn rli sI li "A" _'__ I,-, ,1 I:, '" -',,, I. ,,, 'i, I I , i,.,, I'. "
-1, 'n ii', t I L 1. l ',',,
Adminiitrpci n 6,, Siprit,,F, l,-,1*- -, I l- 'I"t 1-1- -- ---- ,- t __ f'_, I 't,"', _, "'. ""I,,,' I,,,, ,,, i "I %, ", 11 I ''I
'I I, ", A 11-in"I p ,, -', 11.1-11- I I :iilto ,, llF :1 it ,tl % 11, I 11 I!- ,,, I I 11 I I I "I ", I "'. ,. -'-_ ____ --- -e- ,- __ ____ __ 2- ,,, I 1. I, 3- -11; I If I I 110:11 I I F., -- I I '_ '7 ,' I ,, 'I I 1 A
,;da p Ill,(" ln-n- P04-,, iir, OUMAX __,-, _,_ _id _' '---I -I z -"' -- -'- it
j ,RES L c 11 k i I - -I 1. I-, I.T,',' 11 I 11 I -, , 1 I I I I I i
-.- 'a i ". -11 I , - Ill I I I 1. I :1 -, I i , "' I ... ,.I I I 1-11 11 I I II-I, I I 1-11
xw o iag I I I ,
iico c I -, " 1 t- I I T, 11 I ., I -1, _1 1- 1l,,7,1- -- ti-. , 1, e V- I -- I I 1, I I ,
11 I I I 11 I III I I 11 I I it I I 111 ) , I I I "I Ili I, ill I I I I I I I I I' i , "' ", "", '_,
,, :,,', ","., ,- ,"'t ,,-* ,,,,, --- I "it" I- __ I 1, l I I 4. I I 1-1 I 1, I ,
,- ,,,,,, ,,_ i, I ; , i, ". ." 1, ; 1, ", 'i "- , '. 11 I I '. 1, , 1. 'L I I I I _- 11 __ I I l I I I I e I IAll i,, 1, I I ', Ill I', 1; I , I i, , I ...
-'. _LL I ?I I I _LLL --",-- __ __ I'll I I __1 1, I., , I
I'll,:",' A1,*,,-,r"'-, "'., "":, 'i, I I ", I ,, I
'i" it.) C ", 7 1 "" li sl- 1- A-M' , " at CERRO PALATINO --- "I I ,I", r,".z I I ., ,li" I, " "I I "I 11 I ,I, I I ,I, t, I --', I 11 I I
I -is 1, I '-. ,I i_'jt. "rt" ,,, I,- I ; .1 ,
I. .,I T- l l :, "".", :'_ ,,, -l- '' -I ,i;_f , I L, I I :-", : , " '" l' '" z I 11,111A(JILAVO I OLM Vi ITE
., 'i-iTii -i,-, i-; -. qi "I",; ,',til I ; I ;, "I,.,, I .11 I to-1- 1 Illit'"", 111. I'll, I'll -1 I I I I" ,; __ __ __ ,_ -,_ t'li -"I'l.- .-. -Il 1. 1, ,:*-', 1. "I t I -1 Ilt 1-111, ,-,.-. ,-- I 11.1 I'll I -111, ,,,,, ,I, "' ", , ", I, 11 I 'i ii,,!" cIi ,io6 -f -1;1 !
i- -1 r-1-1- ;'r- 11-1 I t .. .11, 1 1 I ,- I I, l, j, 1*1'! 111 1 I 1, , I I , '' I I ,,
1-142 1 11 I ,, 11 C-. "' 61 T11 1 ,-141 l _, I l ft_- :_ 11 I I t, , ..... I '% "" i 1 I 11 ,,, 11, "'! ,11 i- J- I -"11 1 ;, ,ll I
1-,-4-,-.- x- ou-i;l,.A-wA- 11 I -1 I'- , _____ I : , I ,-_ i_" ,;, ,,l 'I-- ", 1 -1 11
I- -1l, "Ill",", i,, I:I,, ', iii-, -, ___'_- , 13 L U I Alx I I Il Vill i 1, 1; 1, : :,, ttcnt [ I
,m-__________2*2_ ___ _. -11 "I'll ;_1;._;;Vti pi I ', 11 " , I, I I ,I ,, I "I'l ,, ''
""' I I-, x pilopnSM10mrs PAIR, iz 11 (futint I I - -11 I .", ". 1__ I I I I ,I'll ,it I I 11 I" I I n,,,n 'l "",, J ,,', ii,
-1 I.I. o it""'11 ,- '- -" "I mig, -L I II a ,10 21115. lti A:quiln ,,_ .It I I , -I p,
A - _: ;1-1 -1. I I I I I I, I : ,,, - I'll k I, ,, I ,
11 i ,It il I 7 '. __ i, lil -, 7 ii 1 11ll- _' I 11 ,I 11 __ I ,I, I.~ "., I. I
"t, 1 1, "Ir", I "I I I .1 ,,, I _-- I 11 I _", ,TliI, ,\'-4'iif J)-- '2i!-!? 4-11;
1 .--,t , I- 1, I -', ", 7""'. I -- 't I I~~ -11 ,- III L 1 1 ,
__ __ t 11 , -', '_ ii ilv -11, 11 I kl .l I I ,,I , I, I ,,It I i, ", Ii
,",t,, iiii_, t,-, "." " I 'I I ,,_1 ill ""' I"' _-,,l','_"I
ri A0 ,oi-VT-Fj-(ii-I-,iI---if Ai, _, - .... _,., I I -,,;-,-,, l ri_,-o -A, 11 I I'll. Z , l "".] ,-, - -"-, ,11- -;t;-, -t-1-1,"-"-,- --i-,' ,
,4." -,; , -11 : I ll., I I 1, I I -1 I -- -1 I, ,- I I I t I 1:1 ,I "I, I'll ,,,, ,,, ,, 1 i, ,: -rl , ,-.- -
ta 'IV" I. -, I 11 I 11. .. I It
,- -, l-I'T'.11"^il".""i "I" I 'Il -, -I _,____ I "Ill i 1 11'1__ 1 18, 1 11 I I Ill", I "1_ ",f -1 "I I I I ILI' 11",
,,_ 11. elt I I ", " ,-- -- -",--,- __ __ ------ - ---- - ___ ,
11-111. --,. ,i, I, ,,;;% - li, 11 "i (1, I I"', I I'll "I'll U I _- I 1, 71 'I, _, i, T'il "' ;, -j,' :I- A l it "I I -111 "I"! I 1.
"" - -- I -11 4. I I I -- 1 "t, --, I- 'l11 111i I -lit- ltil-I ; ,cTn7-,i---- ------ ALqUIL0 __ ", __ n"- --" -A t- I 01 It' Tg- (I
"I 11 Il -W-lil "Ill- I~ - --- ---- It 1 1 -11-', a, ,1 ." l. ,-- , I '1- ,'I ,I ,-1111 "I li- 11111,_1111 ___ _v _i2 i'l-2--l. I- ,",-1 I;- 11 I I _1 -- -,- _1_1______1 I ___ ___ .._ __ ii 11 -, -, F -1, --, , l. ., .. ...... - 11 ..", : ,_I_ I I 4 ,,,-
-t I- I __-_ --I---"- i I I !"', 'till'-f, ,ti lAp"N "!: ,ml --i". o- ,
11 11 :;.", I % ,," I , -, ,f , III I ,., ", i"".1" I .... I , 11,11"'i" T : IIA
l -41 A AIII-ItI .1- 1 ll, If- It, I "-,III t I I I tll,, -, ,-, "', -0% I .l I-, .1 AII-,
", 11"',- 1 .... ... Y _111 I F' I : .- ., I .- I :, I -i a I-" I l, -1 ,I, ."', """ -. I __" .,
-4 I It, I'll, I I.- I 1. - ", " -, ____ __ __ - ", - ------ . .-- 1 I 11 -1 I , _' ,, I I 111, t11I1-',,t?- 1 : , I,, 1-11 ,-,I, I, t, I
ill It - ,, t -, a loc_,lI r -, ,,, _,t
"" ': : -i ilf-- -= --- -T-I F-TFi i- r? ;-- ,;-, ,wi ,,Iqt-ff_ Iosl c NS ,i, - -- ,'I 11 : 11 _-, I - , __: ,i, ". lj,,- C W-, ,
I I I'll I ,,,,- ., 't 'ILI
... .. .. 4 "" """ "' : ', 4 I I ,,,, --,-- I 11 1'111 i I
__ ,_ ,O MJRIANAO REPW OS ,2 ,, -, il_',, I'll 11 ;,
-ii- _' ,,7, _,", l' _ I I II 41',_ a -11 -1 W I 'j 17 1) 11ANIJADORAI -- -- -- ---- -- ---At Q1 IIWA*Iltl lii+ l'Cc;' VVI ".',' , ... .. 11 -11 I, I 11 1111I I 11 11-1 ; I- -111 I 1-1 __ I
ill"ll I "ll I I.- I "."'t,
,- ,,, I It,,V I" I "" '-,,i , ,,, (,,I - . -.11 I I "" ', I I 'L ,t ", 'Ii- '; , : 11 ,
W, IW -', "" o,, ,, ;,,* ,,, I I It, I-- 11 I -- ', 7, 2-, "" "7, t I I
I N I 1. --- ,'I, ,,_ ,il "Ill , 11-it"'. 1* -1 I , I I I ", "l',, '. t I .1", -11 "I"'.
I " ", ,,,,, ,3,, ,' I I ; I I I , I"'. 1 11
,,, "t-, -, 4 1, 0 ,,, i'- w; -,Ti ,Tz--,- -- -i + i _, ,,,, ,,,, .1 I I il-I '' I ,i I; l, '! 1, '-'- lit"111111 ,, 1 .-1 I L, Z 1. T-,
li- ".- "'l- l," '.1 1", !-"I""l 1- ,,, 't -,I- :, , , I ". FI I r I 11, i I Z -, ,,, )'- I- , 1, I i,*I,,, -,,,,;,,I, III I I il, ,
11 _,_,, I i" "', ,, .1 ,, 1,111-I",
LQIALA 1. A til ,U.0 4 "'M ill, 't- ., ... 1W ,,,,,,, I I I I ;,it i, 1 ,^,, '__ I I 1-11'',

ii, iI ,'I 1 ,,,, :","" ,:,*. ,,,,, ... ..... "-,"', Ii Iil _, I z' I I I 'llrg" uAiii, I I __ AIm, -,C;1'11 , B, ,ne -- -it"'op: ,;, -,f I '__ ,
KOHLY 'a ,, F." ,It il "'," -- I """"' -, --, 11 11fill, ,q I :, I -1 __1 -, __17ii%,
"' -1 I I 11 I I I I I 1. I I "",", It ", , I il ;Iii- __ '. ,"", 'I ",
11 ----- ,--- _,_ I 1, " -11
.1 el 1 -4,113-l'.1, I ,,,, 11 'll ,, ''I "I'll I 4- i",
--I'--,-- ." CFDO LOCALL -- ", ii 11 ,l -- I 11, __11 11-1-1-11-----. -111-11-1 I 7 I'll 11 I 'IL -- I ... I 11, "I 11 f-, ,,% , ,"! -11111
L, 1' I I _Ili"", iplAriii, ,,, I V, 'I "' I I ,,, I. ; I _', '' 11 I
- ---",= I ,l 1-11.11, -.'- ;. ,, ;-' ---, ---l'n"-!1Ai!l
"q'm. -s- ilf", ,Iri Q, ", --111 I t 11- - I 11 -11 - _', "" t, _',.I. ;v ;, il 1, '! __, '-, " ,
11 :,-,,, ,,,, t I, ,,, l , ,,,
1. ,,l "., """, ,,'I .-- :- .1- l"I",- I z , I-,, 1, 11 I- -I- -- - i-,, , I I V :I t i 111____ __ ___, _'__ 'i, ,
lI I, !l, , ,,,, ",
'1:1 I'll "" --- 11 ,- ,I; , % W, r : 11-- 11 I I I 11 A-I't I i, n I I I I :1 I 11 ,I il I
11 I l 11 11: i, .-,I I ,, ", "'. ', ,,, I : , *,11-1I F, I I "I W11-11 nl I I - ,, I I -, ;_ !t, nl-- III _,- ,4 ill ; l-'l;;,I 4,i I,- ,
z- -1--"71 ,- I I I I :,> 1 I I~ ,- ---1'i'-lti!", ,I 1-1 III,,
-,'-W,--4,-it-,- -,-;-, "- "- i i: ,,,-, ----,-- _-- -- I -11 -::' "I'i' "" I 'N l", I "opwi, "I ""'t, '' -- t"', ",'III, ...... AII-I -i ....... 1,, "',
,, -r-; -l. tv-,-, --- ---- ,,, ', I.A .11 1 -ln-, ,,, 11 ": "" ":" ""'T """', ;
I~~ , ,l III I "" 1, ,, L I u "Ili
,^ , I -- -- - j- '' I, I I -11, 11:l, .- ,:, 11 ,;111 I 11 I ,:, ',"
::. I, "'itil "It I'lill 11- 11- 1, I ,,, ,,,,_I, 7 -, I, I-, .1 11 I I "" ,,, ',",; '," -,"',ij "' 11 ..... ,,"I I
'i l", ,_ l,, ", "-_ , 1_1 _, __ _'_ 11 11 1-1 --o"", .11- i. "I'
-1 I, I 11 "I 11 I-- _", - , 11 I ,:,
I 1, .1., r I ,e 1, I 11 I ".1", 1 ,,,, I I-~ 1. "I 11
", %', ;'t'- ', ,, -L 1_ -,'- 1,,,',1* ;-, It -1 I I I I I I I - I 1 I", -, I m LAWT -1 ll IIIII il ,I",, tolog "g0", "Itill, I'll 't I -, ,,
11 'l 'I 11.:L 1, I I 11, ".1", .11, ,it I
11 'ItIlitix" ON RATfSTA 1, "I I I I ,,
__l 11- 1 I'll, 11 I I ,,,,, I l __ __ I I __, i. ____o T I, t-, l ,,,, ': '_11 1--LLL1,1 '11 I -1-1-1 It "( eoii ,,; 1111i -, Fill- TI-I Il-rl-I fi ,-.-I -1 I I 11 I " I-1-1 "I "I 11 I ,I, 11.1-11 ,,,, ,, 1, r', ,,, I, I
-f-- -a, -, -,-,IT T __ r ". I I Ill ll z I i ,. l' 4LN JAD'YA" ,' ." :' I ',,-;,, I'; i, in INSTITtiTRICTS I" ,; I,, I I --" 11'
iiL ,,,, j it iii C- - ..... , __ , I L _ I p l _, , 71 I , 11, t 1. I .111-I '.1 III 11 I ,, l "I I _4
'...""Itill"I" ,,, I I "I""i" ,,, 1: -l "' ',',, I"' "; I I 1-1 14% I "'I I Ill" I' I . l A I I -I"-. I- I I I'-- I 1 I 7 171 -I
"'I "' ,." I I -1 I I -1-11 I I I ,,, l l I 1, ,,, I I ,., ,I", 131 OFERTAS VARIAS
I-Aill I I,,1--1 -- .-It,"." __Iid I 11 1, i'. -,-, '. ", : I, "" "" I -11 I f-1111- I-', I ---
'!' qi ,_,-_ 1_11_,_ _,_ ,-- ___ __ __ ___ -, ,,, --- 4 :. 11 I ,; ", ,"I'I"', ,,t
__L 2 __ i" ' I - '- ,-t ('-Lclc_"'."' 267111"" _-- -- -11 --- I I -, il I t, _,, MIRAM kK , -11, I -,", v _. 11, I ,,,, t I 11 11',T'11 I i lll i, I-" """"' 1,i -- f 4--ro, ,,I, -irilit,
1: FF I r I It -1111.1 ql--',.-, .-I, I ,. "i ",
f A 1 1,A, 0 1' PF 111 I- 11 T -, -, 1t 1-1 1-1 1-1 -- l__l, -- ,I I 11 %1I __ -11 I I -1 I I 11 I I I -i.; !- relz-!") 1, I 1-1 I I- :." % ,_*__:- ", , ,,, ; Tj , I iiiII 1, I,- ; ,-. I1,111"
1-11" 11 I 1 1, 1- I -, ", '! I ,.-- ", ,,, ,,, ,,,, '. I : ,, .. .... ',,- I I z,, I I I 11 I I .. I "I
1-:" ""', ,,, I 1: I, _"'l" I :, I I It I I I i I ','I ...... ""' !,!" -- 'l '-'!,' 1 IV C05TUREPAS MODISTA3 it !, '" ,,
,,, I-- i.11 I .", 11 I., I Ill "I I I li ,,I 4, ", -- ,,,, ...... 7 ,,, 1-11. __ __ I~ ~
___i6_, __ __ __ , i __ _____ __ I, ,),A', ""7% -- ---, 111-1 till, I ti"glol 1- 1 lit
-- -;--- -- ._,, --,,- -,, ,zt, -, l ,- - -- -I- -il" ., __ ,_ I I -7(;i
1.1-1- 1- !lii ,, ,o, z" ,,, ; I 11-- 11-11111- ------ ii- __ i 0-11 i'lly l -,nr-x ,;" -, -1, 11 ". I
_- '' ;, ', I", I 1-t11 "I'll, I 11711'2' I!_11111 11 ,,i
1 .l:ii_1,1t., Im, "" c, r", lA "I il- I 11 'I'," 1-1 -1 - ____ ", ___ 05 A APOLO CALABAZAR ,; Iil lllIlA.V !l 1'1111 ,,, -I- I, ",, "", i,
'1-1111. .- I-- ,'I I I I I-,--,--" 11 11 ---I-"- I 11 __11- 1 I I I , I ,,,, ,-,. A NARANJO I __ ; t- I --- __ --- __ .,- -1 I, I 1, Ill EM Hlil It-,,, itop,, lt7i i , ,,, I I ie IL, II i,- I. 11 ,I, "I ,'I,
". 11- I ,- -- T- 1 -. ' 1 I ,,, ,, I ., I -,-,- __ __ - _- ;" -, __ __ I~ _-1-1- --, ,I ,!.,-- -11, I I ': I% , ,5,;,T-i ,,,,,,,I ,l,;'iqA" .! II n I 11, 6" I A ,I I, nIF,
I Alqmlo ii Verid,) Terreirit, o I, ,I - I I I.-I 1-111 I-A-lit, -111 1, ,. I'll "Ill:, 11, "', ,,, t n I ,,, "". I f"', I ',mw 1p, LF 11. l I I i IR I e __ "" I it .", ", ,i I "I 1 I ',. ",' ,,,
i iii -i-J- --ii ttmi &o ;, I I r 11- 11 t 1',- i E I,- .
"I., , -: 'l __ , ,,, "", I ', ;, i, I I i
to jtt rti It ii ,' , ,- ", i" -, I- t ,
1 Iz- ... I !, -Jli-,FJ#Futlie c-j t- It, 1-1-1 11, I -1, 1_1 I I I ,_ I ,,,, 'll : LN -_ __ "' -, I I n I'll Ili I
_ I'I., -- I. , - I L I l, -1111 1. _-- I _, -, COSTVAERAS MODISTAS I 11-11, I I'll
11 """ ., 1 i I I I I W ,It 1-1 -l;, -f _,! i,,Itz' t-,ii, 1,;7E',- 11 -- I ...... '. I :, I - ;- ", ', 1'7, I I'Ll il"l, -,"I"Ifl-011-11

"i"t ,-; l -, I-, _____ I I, I 11. "" r -1 il I- I ti -- I I'll 11 I, "I I 111.1 ,,,, 11 I I l 1_-,',,-* ,'I _j_,ti_ ,_ rtr "I ,, 1- 1- I-1 - I "I I "I I 11 "I 11 I.., tl I I -1 i- A I 1, 11 '' I ,, ,I '7,',"ll, ., ,, """', re_- -v -I7 wi ", l- '' l_ ('I ", !, 11
i,, oi ,i ,I,,,, u ti 11 l i, I 1-1 1, r, , t I 1, _. , _111.11 I 11 ,'I.", T-- I I id% I 11 : --- -, ", "", "
--1 ",I. 1-im .,-!I I 'i , , I-1- A "", :1 1:1 --' -'-- --- -----,- I i , "11;, I I __ , --i"'t, I 11 I ", I 11 I 11 I 11 ,
,,_', ', 11i.A., I'll I 11i, 1, : _ S j7 1 I lit'n ," 1 ' I 124 LAVA 4DERASI.AVANDF.ROSI",,,,,,,, _,,,,ti,,.jAIi ,,,,- f 1 '
-1 $1 ,,,, ,,,,I l I IlQ1 I I'll.,, ;", i """ __ 1 1-1 1- 1 I ll 11" ,,,, -"i, "ll"', 11 it
1- -1, ; I ,'I 11 0 I I I I 1 r ., I. N le, I 'jj I 1, I :,, I , , '. ,% ", I,',' _11 I A I lill i 1 I l " I 'I I
,, _', ,,,111'- -i I l , 1, -1 I I I I I I I It I 1,111 TI 1, i ft- -m-, "i"i "'li, I ,I, 1 ",I"' 1, I 1 ". "
ll 11 I'll .11 1, 1111_1 ... ... I I AliQlALFRES VAR101 ", i- I I : I I 11 I- I
'i '; I", I 11 I "" ', i'_ ,, l': : a,, I" "_I." 'll"L: ', ,-;',, I -' T' l' '
iAiiI _T T _I_ -I- _; , ; 11 I I 1,1-, I , ki, it , T, ti I --- '_" ,,, i- i, -, -,,,.,, "",. ,,, ,,,, I I I I~
416=-Iii T1 11'16 __ t 1 'I'l-:, -1 ', l I I I! I I ' , I I I I Ill I I , " _. I I 11 I I t- 1-11 I., I I I I I
I 11 ,It I -, I 11 .:1 1, I, "' ,%: 1 1
-,, 111. I'll I "I 11 "I 1 I I'll i I I 11 I - , ,, : _l l I l 1 114 AGENTE3 VENDEDORE5 -', '*" ','!, ,,-:' , I
I 11 I I ,- "- -- , X, ., I I I "I ,'I i"Il
""" """ -- ", , ,-,,,i - --- 1 I ", t "I' I, , -- I ' I i"' "' "I' "." .', t*i, I ,
l,: ,_ "I-11 !" I, ,-, t, -0 -',',i ,iii', il7vt ,W' I g f , I 11 t I 1 11 I I -1 I I , 11, L' : : ,
11 i, -', OM NAS ri pm' I 11 11 A I W I, 1. l1ill, 11 ii tiI lli Yl I I 11 I ,. ''I T, 2l 11 I t
__ -i, - I I I I I 1 -:", __ -_ .-I'l,".-I ", , ,I , ,,, T ""I" li"", -, I , I : I I I 11
" , I, "','I, I I ," I'- ,"I, "' '"', I ,.I "I Ill I 11 I " ,, 11 1 1"'. 71-I
", -- 1_ 1,1111,,1'11 "I'll"' ,,, l
Af-( 'ii:-I i i-f -. T jitil lI 'i .11" i- i-l" 11 li I I I "t, ,, ', " , I ill, I ,,, ,.It I ,,, ,,, -, ,,, I 1'' , ", ,
,,, ', ", " , ,,, I 11 -11:1 I,'-" 1 It I I 11- :1 P I, I -11. f, I 11 I I I I ,,, I I 11 I I 1, ,,,, '' i 11- 1,1 "" It, 11 "I 11111411 1 ill
_1111 1-1 11 .111, ., ,i,- I", , t ." -_-,___, __ I I I 1 I , yi,
" "" I "I 1, ill 11,1-11 ,9 kill, "I'll I t I ,,,
,--- f,_'. ", I,; it, ", "', ,Tw i, I -n- -, I ,_ -,
11.14A I r, lM.4,i,,A, "' , , T ,_ I ,I il I ll, I 11 11 I I - __ , "i"i"' l 11 I Ii, o I I) I I I I I
I 1 "I ", i It, it o , ii I _7,-ti IT i -,,-- , I , : , I", I ", I I I 1, I I I II 11 I I , "' 11. I ,I,, I 1, ,,, ,,,, -, I .1 , i -11, -, 11 -, _",
I 11 - I I I 11 ll-11 4 1 I" , 1, , I it W I.' 11 1) i, I I I, I I I I I I I It I I
__T I L & --,4 T - faltit1 "' __ -_ :, I --- I z" ,:; I I ",
r it,47f t ,A i Flil i 'A l "', '" I l 11, ". ". , I ,,, W ,- I 1i I, I Illi, , , 1:i I I I I I I ,I n I I I
1-It-111 ..". .i 11- -1 "', I~ VARA OFICIN 1 -- 11 1 I 11 11 "I I. 11 I ,
.1, 1-1 --1 I i 1, r ,-, ", I It -2 ".1 ,I:- 1_._,- "" 11 "'.", ., i, -1 1-1 1. I--,-,,-,, ____ __ r I __ __ __ -,- I I I-. ,, 1, ""
i, .1 , !" __ ., I .". I- ,Itl I - I I I I "I I' - I'll, I ,I -11 i-, I I i, RONWRIA- II-1-ii , ,I,,, ; I -,, I I '. I 11 I 1: I 1.1 I I I I 'l, 17 I'l 1 I 11 "" I '_' t "' 4
, .- t" I l, I --I I -, '' I ,
7- __Flik I~ ,-. ',,'-', --"',, 'n"', I I 11, ,,, I I I ", I I I., I I I I I ,4,I I I I I t I
il 1 11 i I 1,
irI ,ittiI _ ,;" i vu, -, r j It _, _Ft y;p -j, ,;-,-- nti W;T i;;i i-ll_ m-n_ ', ' ' I * ' ' _ __ "",
t, 'I, ". f--, I- I , I ,!I ,. ,
1^111Z 17 ,I Ill ___ " ___ __ ----- I'- I I 11 I I 1, . I - I. 11- ; 11-1 t. 11 -11, I , i ,,, i ,,,,, I- I 11 11 I "i 11 I i'll! 1) "
1 "I., -,,l i "' 11 "I'll, ---'. 1, t ., I I l7 1 I I I ,-r- I-11-1 'I ,- ,,, ,_- 11 I 11" I I '"'
It. ., .1 I'll I,- le, I I RAD10CFN*TR(I t" 't ,--,,: -, .1. -1 I I ,I -111, 11 l l I I I I I 11 I i I I'll ,,I, I 1.111, I 1, 1 I I I I I I i I 7 "
I
, i, 't a 11 Ili 13 .1 11,1- :, ll ,il I I 11 I ,I I I I I I "
I- A-l ': I It l,l, ,* ", - 4 1 ", , ,'I, I I , 1 71 I 1 .13 1 I I I I I % :
_,_6_,ii-.iir-Wi-,ltiIcV I I, ,_ ,iA,.l_ ', , -- ,It
L, r
""; It" "'_'llir , _, ] I -_ _;lvili_'liiu_ T;_;"_, iiiii-.; I I 11 I, I -_ -i_ l 4, i_- I _t ,I iil I -I, I I I I Ili, \ +VYV;, -, I : I , I I ,,, ,", : iiii4--l ___ I I 11, RIA 1. ,,LNO 11---- ----- -, __ __ ___ 1 1 -1 I I' I I I I I I I- I I ,-I I I I I "I ill-11. il 11; I I I Ill --- __ ____ __ I t, I I
_Tlil,, l I 11 I "I .11 I,,,, ,, 1, i !"
t'i I ___, , _C, ,;""I , , I I 0,t ,I. I 1 4 11 -. I I I. : ,,,
__ I, 11 I I ,if
I, -1 11 Ili 11- 1, ,III I 14. I le )eI 11 11 ", 't
.- __ , ____ I W CHOF:IRES I I I I , il ,; 11
k;A-p- 4iu, k"01 mo irt, ,-It I I', " r11 I I I el l I i I -1- i I- ,,,,, __ p, __ -,- ____ ___ ,,, I 11 :
,I-,.", 114,4 11.1 -I_ I ", ILtt, ilrll- li, '11, -111, ,,-, __ '----' ' 'jo,,4,j-C., : I N IT A "'I 11' , VN -, I, 5 Vf, SVS DIARIOS "j, j 1, 11 ,, lI, - , I I 1i L " :,
11 -1 I I -1 I 1 : , 11 I , t, -- I 1, I I ill 11 il- I' 1, ,
11" ,.,
". 1 llt ,,% k-t 411, -- 1-:, SY A1,01ALA M 11 I ", I I 11 :'t"', ,,,, ( -, I , 1 -1 11 11 , I i
1, 1'1 I 1 l"- 1 1- 1 IIIII T- ,11 I -- 11 "I I I ,.1. I I 'It, li, ill ,I ;,11i'lli__!n ,, ,,, I ,I. -rl, Iia di, fa',rtli-, ,',', a_ z, iVcii W tl,. A, iii- oti- -1-1 I 11 .11.1 I r___ I I I P.111 1, I ,
; ,-; 11,4 ,t,-Ii"; .w t i.i io, ,--- -- -- I l I , , I, r ", -- I : !" a b "a :,,ien.4 alfiI rncd. a ci adrj dii !,,:" - I
I'" --- ,'-', 4 -- I Il"t" c*;'l','I: -e"""", """', , I I -- 11-1 11 "I, "I 11,", ,_,, I ':!,' "i, k ;,Ir4
.1 l,", ,,,, -- _., 1. I 1 I", _'. I -- "I It, I 11; !" 11 l _)!!tl-ti: 1, z
,-,,. -, PARA OFICINA ,r,"."., ,,,,,,, ,,,, Co ",",ill,, a, S1!aJ-',, ",' 111- I I L I'l
, ; ,,,l; rx I r I I l *ii- ,,, -_ : I 11 I ; I ,,It I-,
,_ IIUI i"'I".1 It !"; I '11, I i" , , I 11 ,I, I 11 I 11-- 'I'l I'll 11 -- 1 1:l f, 1 ,!:t "", ,, m, ':
111 -l',i kabl.56,ll s, can,rci ,-, bi-; ,I 1-411 I I ", i, ,t I 11 I I I 1 "! , I r ii, 1 1l'_'
'T
_: ----I- i I, N'9 419 -1: rl! dl_ 1__ __ __ -",-"------ - I HE _- ... F_ il, " it, ,,, -, I , I 1, I I, I 1.1i I I
",Ann, i; 1, nocj :, )Iil',I,, LYIrA I , ... 1 , I -, ,
'. klez ,Zli_, Tkl, 71 ESQ. A 1 I I I I I, , I
%vaL,,- prr,"I"Y ,-, jr- SE SOLICITAN ,_ ,_-_,,*,.'-:,,., -, ,' ,,, "", .: -, I I 11 1)"11--l !:i.
,," I"Ill, r- t1lil-I I VEDAIDO ''
_-%., I .11 11 ,,,.,,I- ;,,", "'' ,l, I I-, I.-i,, ., "I rr ,i, V -i 11'. I D 1, C,-il,,I-pl- -__ __ ,_,_-- _*E- it- 1, ,,, I I I I I I I 1 11 I I 11 I, '' 1, I,, ,,,,I VIll 1 ,lml Illl I I I" _________,_- _,9$ SOLICITUD DE A-LQUfILER S - , __ I -_ -, ,
,_ __ i, I ", I , I_,,, 1," -j--,iT- 16 t I 11 I 1, I I I,) I ,'I I -1 -,- I 1, I I I "I III, 1-1 I I I ''
-- ___ to, -lf lliAo -- Ti lr rt Z 'i ort, a', , 111-- i" 1- 11- 11. _-- I __ I I it ", ,I"""', 1, I ,I, I , I 1-1_7 "'. t 11 ill, I 'i ,,, , ,,, I 'I, - , I 1, ., ,, ,
Tiq-, ..Alllt -l- !11 it- Al I 't tIl I I ilj 11 , ", ," r 1. I I, ,; 7 I , 1, il , ,
'111""I'l --: l! 11 Z I 11. It 1-11, 1- -- fr- ', 't , 1, 't -_ .1 'r -11 ___ ___ ____ ________ I 11 I I 11 o I ,,
-, "., ., _:-1-11", it ", 1- F HABANA -, I :111, I I IIii ,, ,,,, t , ,1 i R W NDEf OfI.Vit I I ..... i I 'i I I "It ill I'll 11 i
It- I 1 i I I ".11-1 r - 1, ,zt,. ,, : : '! : I I L , I', I'll., I ... I, Ir , I
,i ', 'I" l I I I _: I : " I 1 1, 't 11 , I'l lil I 11 tilill"l "I "I'll" ,,I 1; T'"i ,
il-) --. -Q, rtir, ll-ill'A I- -1- -_-____ Q, lTl_, "'t "' "I" i r '-- r, I ,1 I I I," -r _. i I I I I"' L '
-;7,il-,j 'I ,-,,, V;-_ ,_,j'-il- ,,, l 2- ','A---, ,_ ___F __ ,..I i Ililtll ItIlk I 11 ,r 'r I I I I I ,
--- I-, _- 1- Z- I .1", I ", I , I I I.- I I- , -1 I 11 I I ,,, I ,'I I, I I I ,,I", 11
-It 1-1 11.1 "".I. : I S l A 1,QLJ I ,i '_', t ,,I"". I ', .: ': I,.
t.'7- ", 1 y 1 -1 ',_ , I r. _, '. I Ill, l't I-"' '14 I' .- I -, "" I Ill, I I I-- 1 I t '', I ,I ,I, I I I i I, I I
I", -- I '---- --- __ - __ y I "I % I I t
, I, --- T-L I-, -- - -,, I 11- _,tctft ti, ,,, ", .-,I,
1, ^ I' Se de"A al(Itida, I ____ -- --"--,,- I ,
It ,_ ,i,,I ,I-. l, -- I linal Ial, "I ill, I 11-1 1 1 I-I I 11"I'll"ll l 11 I , 11", I ""
--------------------- -- L I I, -, I
r '" ;,- , 'r I ,,,, I r I i., I 1111, .1 1 1.1% I I ''I'll
I, il _., 11 I -- t, ,-, I -I ,- t .", - I , i, I r 11 -1 I I I 11
- -, -- ,I- ., Ill r,-.
,,, ,- I ,_: r : "'l -I", :r'. '. : '' ,
"' _' ' r I -- I L "j", ,:, , 1 1 ,, r I I I
r ", "-- - : I ", t, I I 11 , I I I I I Ill'' I "' "'
,,!, , - I I IiIi. F:,, 11 ;' 11 - I Ill ;,I III, I, ,,,, ,,, I 1, ', I i I I 1 I ,,I 1 1 I I I 2i_.
11, ,,,,%"". -,, 1_ 7 I I "I-- G,171_ l , I : "'1.*, I .. ":I I "- I I i I I
I 1i ,_____._,_I1 "", I -- I --- --- I I It, I" I I I.,
I ""' 'I I I _.,,_., ,j- 1 ,7.# III; ,,, ll ,m, ,,.-,, ,- ,I 'T I ", _____ ---: '_ t -. ,,,, ., ;, '. I , 41, j I 11 I I r ., L , i L r I -' I 1, I I I
"I ,
"""
I .' 'n'.' I "I '',I I "I '.. , i ",
li ,
I ', 11L1 I":, 'L I A' "'" , j I r 1 I I 1, I I
,
, "', _-, ", " I. 1, .
'_ ;' ./b" ";,L i I I I 11 I I I I I I I I I
,., %t , ,,, '_ ""' ,, ,; .1, Ili ill I I 11
, r I ,-- -,Ic -"i r-Aai ii ",-.-t-skI I i I , , "r , I I il 1111i'll, '111 ,I ", -, I I I
l """ 1 ,%,,, _- _: ,_ I- It,' " --- ' "rl 7,1-, :'I -'. ",
11- ILI-- -d l-1-1 I l. i, -1, '--' """ - I I" --1 't -1, 'r I" --_- --,_- -r 11 I I'll, 111--11 ., I I 11 I
D 2- ,i! 11 I "-, ;1,ic,:", ;1 ', ,:,.,,r,,
I, liil :, _.. k ,, -* , ,II!4 ,g, .,, I'll, 11 I -, "',- I --li ,'I A I E N C I ( I N. .1 1: 0 F C
__ ___ __ '%," "i,' j , I II- -- I-~ :"" I ,It, I- r ,,, , 4 ,C I,, ,,, ,
__ it, _, I
,tt, -! -,Jtj- 'L- t t 4*tlkl r t "ill- '- t ','I 11 ;i, !-,, ll 11,11I, 1 i ,I I I I I I I r I
"'QUIL. -,ilr V# -41, if I I N _, ,_v!" I I I I r 1 4 r , I I I : ,6 Lo.
,)A_ ill-l" 11 -1 _- .11 I i j, L '4 1 'I' I I I 1. '
t, i, l11-1 !" 4. I 11
ALTURA'S "I I, :, I", L", L 1, 1, "' -li ... r ,l 'I' I ,4 I n,,01 ,
"I'l 11;- 41 1'; l -- p- I -' 111-11 ---t -1, ': : j ,ii Ili,11-1 I -i
DE BELEN i ---- I I I : ,: 1: , ", , I I I "," "I,;-,
.Wl_- NII ;--r. it -- Llr 11 111, !- ,1,,"-- IdT, '11, .7 ,- l-- 0 __ i3ICA I - ---- ----- __ ___ I "I I ,' I I 1 11 I i I !I ,,, I
1- ,Il c I I I I I I 1 i ,J, -rt ", j'.
ilr I "" -, "!",- l! 'v,,qi I' AL' 'S IDEAL 1 I 11
-".%I. liltll- 113- ,,I ,, I ., 1, ,, r I A C EN 1, I __- --- "I I '' '' I
"'.1-11*.1 .1 -74 Ill, 11"'i;ik!" Oil, -1 -11- i 11:1, t] :,'-_-, 't .. ", 11 I "I ;" iiii, ", l I tijf- 'n ) .' 6 V2 I: I I 0
LQlIX,. -1 -1 11. t 1, I :
11 -h. It, "","', -- I A~ t, Ir "I
I n i I "' r " r ;
It ... .......... il" A XIIOVI A I-k Vg i, r '.1 -h. I 1-1.11 1. 9.1- "," I ", _'-- '-' "' "': r
1111-1 "i"", -- ,." ".1, 1- 1-1- .-.I,, I'- I "! :" I I I i, 't 1 I., I I I I I I ,,,,,, 'i ,,, I !, 1, I , I I I ,,, I I t : I "
: __- 1-11 7!. I- lit ,- ,,:. ,.,,.I. I I I 11"I'll I; ___ __ __ 4 I -'- 1. I,- --_- ,, .L , -4i ,-I -_ ,,. ,,, -,- I ,I rr i I ",it -, I 11 I I I I i' 'i I I I I "' ,
-1 o'l, ill, I'll- Ill' I't-1-1 I "'. ,:, ,,, "", ,* '/l i;, ,- --1 Iil I li TI L ,l L I I ." I _1 t ,: ,:", il _1 I i l I -,mi ,I ,,, l In """,;"I" I I , :' ", ,:- ,,
-, -- -, irIl, 11,01", t. I 1, T, 'll",
_, "", ", r l, ; '_' 'i "l,"', ', l- j," it--, ,.! -, '; ,- 11 r ". ,,, t il, , , I I '. , -, 1, ', r 141 11 I I I I "I I
,,7,1; ,"Al- 1-- I I'll Ill' 11 I iil -.,,,. ,- I A... .i ". -. -- ,--' b I i ,.- T,11 i its OFICINISTAS 111 11'11 "I ^11 It I :1,1 Lli()I"i"ltllil" ,1,/,It)''.,s ,\'.,,' OS
"" -' I I- -- - , , I I .l--11r1 11 11
1,:11-11 111. -, I111,11 , ,_ .-, I) I", i I j"."-;f -,- I ,,, it -1 ,,- ,,,
rt,-,)_--,,4 I r",. _1 ____ -11 __ !'_- ,", ---, I T" pot tiii,, "w";wIt", I I I I 1, I I I 11
I I 11CIT0 I -, - I ,%,
---:I!'- I I 4 ""' "" I s"11" L 11 1 a ,' I I ", 1; - ,, ": ,- -I, 1- ., I I , ,-., -L :L, tl ,,, I r:,.I _*,.',' *, %', ,!" I ANUNCIBE F,111 "" , -

PAGUNA (TARUN I SHS DIARIO DE L.A MARINA JKTURRE 9 DF 1949
. .......... .
PALABRAS DEI DR. NESTOR EVO("ANDO 1,10 D 0 SECCION F OTOG
una millsa RAFICA
CARBONELL RIVER
--it" dl

"'ll 7114"', 1. A
A.y prrs1wrtiva fie (lue rxportc arr0Z a F;f)livia
7


,ra fie jh f.xlcri
"LA PAUSA QUE RIVRISCA -DCIAAMG.1 1 I1 v 11 ma


Eleven )a I-t-vrva fija 11 orri-,'Y
e

4 4
I FB ADO I

,v, j ,
44 A
.S5
No J

un r

54 r
c ular...
iniwAhoro ei sus excursions o Miomi Ud, puede A 1 itor a Nossau, la fomosa ciudad de veramao
de los Isfos go oma Lugores pintorescos, bonitas I>laya5, hoIeles famosos con la tradi. cional co,!esic ingiesa, hor6 da sv estoncia en Nossau un re-k .edo inciv dable, w i)o L)

BR Fe 1 %4 rl
OVERSEAS SOUTH AMERICAN L j
--'WAYS
EXHIZICION Y VENTA N LA HA,,:dA: c Nmwu, Do 1. Hab-a CA Cl- Y Pol P A A 6

FRANCISCO MA ,DOIA c co I BRITISH SOUTH AMERICAN AIRWAYS
T.0 196,10
ENC AS y SERVICIO ZiNITH EN TODA LA REPUBLICA
EN ESTA SEC li:


4 A
7 'Titm


as
7 DIA'J!O DEIA MARTTi
seccion 4


1049
ANO CXV11
LA HARANA, DMTfN(,(,"Mucho ya um inino
si -'i lilides Lab, hado v6da v
V-- 0- Wa paq, ACTUALI)AD

TDias en la Repfibfica...
enGudad .......
it- mdI
falln t ndo de ese servicto so-id. ur, b. h, e. el [A)s Continentes
,ial de -1-1.bl. efettivid.d
-Sucesos do songre, d. obrm -s JeljCjsl-S tXpre- -Trnbojo ols, Ins N, I
-Wficit. F! -ig,,

6 ifillignins,
-Depurachin.

LA 14;b ;,, k
l, 'ie I -j" A

i0o
eIt
A 17


d

Z/

VActualidad

El levantainiento de
Uspedef,


A-i- d La De

d.


Io,


jr- X/ 11

dle ba,-: 1. ad, ra- -c,,,A Nl.dtne qu- -..-a dt, nit
diii
,-did de leglividad rectuerida y -a.dl,, CY- MPOTSCO COP. $I do San jual Pablo, titulax dot cardinal norleaviv,
jtt-tad- .. .1 Trib.-I dl, y,- ce pl, hb-t Cradeza, Spellman. Arz0bigpd, dt Now York,
de f.. quo explicc cl viduoso projdd r -no, A !a uquiI, c lobal 1. Wald- aocroticelo old.
a," p, Conde Gcleamti ta -u dvaclza!
-g- a yarcr=a, ROmcn lw tlah dds dO re-n-uccln do ic ,k. md_ sdnmart h. pasoclo
lodw li- d2 d, ill an
-1., a una brave temporada In Roma. hab
'hd.d, d s iendo dapa,
H b a d r.1 iw--,


deft", t-, I
Aad ,I jil .........
M-t
,e B.11, :F"'
y
N,y e, i,
Kl-e il I del. 1--c. "ici1ma de la "nu-t, er-61 d, !a, -91i ,r Ill, i .
h it c
vr
ewecl.66m que cla, f
M.d.
d. "Ol
-te,
qworwg ldll,,wqtj f it, t ,Qulp. P.Iii- y


et.p
-ji


MA au"Onza w. -La
de t "I fid "L.
P--c-OWdli, hl
Cme-d. p- 1. dFljr-i4, p
ml, h- -tr.do ll La.. utfieron ablandonai t',
1.
Lo **m-.. --e- Va c"11mizaviiin


rdie Trt"n6--W

It

f6
twi ci-,t
f 1 ,z, y i-- t,citi:

N ci i, c


"ip x -,l, i,2. ....... .


y -pl- i- rc
fall "lles, )p- t, --t
ban en I lttf t -1

PIFI-irl quit db,
j
n 7 1 6 d,
erva lipp, 1- I'd- t,
C-T- o", il itt, t It,
2 l" in esta ImoctlanuWa tolo we *be a un lumpo do repama
g-l Aid, i i$ 0 iiu 1149ada a TOYo, procedeiWo do 1cl
rl, dl i '11 It, -P
I Qxitim, d- wadre Japoneic L-bfcrza a sU-blia, quo estuvo po-,o z! !nhare. t.-1.1 respald
bacbn l,-, p !as I quo prWmwa durante diez afidj. La muchacha rasidio Qr,
did.. MltgUll regl- IQ Manchuria, donds pardil:5 a au p dra. (Es la quo visto ciar,
ui arme ctua ],a obligabluxl, a Do-mr los ruso%). Muchos
-tpcrtriaid 1 rorl

q a dehia ser ur.a 4" -Wmonf, co-irlflifi.
-il,,, ciii. -v- del doctw Crai rt-- h Pil- Mi
I I I I I
11 I
I I I I
I I I
I
I I
PAGINA CUARENTA Y OrI10 11 I MAPTO VF 1 ", %1AQ1\:A D0,MINGn, 1) Dr n('T1TRF I)F V) 19 I I I'll"10 M11
7 Dias en la Repfiblica.l.- __________ .... '", ------------ -, --I"- - 7
I I .
if -f1doji'llit, 0, is rArl- 47i ; I -;,,!wnlt-il- l 4 """I, I I 1 ,,l .I Pi-W, W, 'T , r! "
:,; l:","v,1A,1- I : "" I "' ", F* &I
__ I I'Til" .1 'I 11 , I ,, 'i' , ., ':"" ,::, I ,, I .. .... , I ': , .1 .
""',ii-I -,, ,,, "., ,,, I I I I I ....
.,7 , : Illd 0 :I , I '"' ,, f I : ", ,,, ; 1,
__ __- "'_,i ,, ,, I ''a'' 1 I I """ If"' 11 I -- aude
:f !, 'I, :I a ", I ;, :,11"i , q
,,,, ,,,, T. H D h i'W

ill 1, T ,"_ W ,,,:, I P ,T,,, "T,,, ', I I I:: T "": T "'I", ...... ", ,, ,, :, , :,I 'I 1, ,. ,, 'i ,
I I I .", ,,, ,,, ,,,,, 1, I ....... $ ,[,- 'j, ,,,, ;11'," I f, i, I 11A M I I If, I A fl; '; 't'14'Ai !I",' 1' 11 i I f, , 'I I 1 11 "" I ,, [ I , , P i
I ; i, 'I, ., 11 1, ...... ,,, 1, ,f, ,,,,, ""Z"''" ", I ,,
I., i : 1, , I , ,, : ", : ,, 1, ,,,, 1, ,,, I,, !',," I I ,- ". 11,- ,il li I Ili .11 "I 11 I'll 11 T I 11 1 1, 1, I I "- !" t 1 ,, I .i 1 11 I I I
I I I ,1, z, .1 I 11 I I I 11 ,,
, 11 I I 11 I I I I , ,, ,, : I 11 I I I I I I , ,4 I
I , ,,, " l ,, , I , , I , , , b" 'i ,I, ; I I I 1, ', ; T, ", , 'I 11 :" ,l 1 : 1 : ,- 1 I : : ,fx ,, Q 1, I ,I "Ill, T ;
I I , 1, I , I 1 1 ': , , I I I I , 11 .... .. .... 1, I , I I I," 1, '111, ,i I 1 I 1, "I I IT,; I I I *1 I 1, I z ,
I I I I I ; I I ,i I ,, I I I
I I I I I I I I I I I I I 11 11, I I I I I I'll "I I I I I I I I I I 1 ': i : I I T, ; I 11
i , I I I t I "," li' ", , , :, 'L , IT, ,, 11 I I 1 11 ,I i", ,
11 I I I i I 11 i 1, I ,,,, I I I I I I I I IT'i 71 , I ... I I I I I l- I I "' I , _t 1, ,,, ,, 'i, (, 1, I 'I, 1 :, I I'll, ,
I I 11 I I 11 I r 1 kll - I T I ,, ,,, 1,, 1", I T,
I 1 I I I 1 , I , 111,11, O I I I L I , "fl ,IT "l I I i I I I I , ; ... F" , if Q , 11 I ,,,, I I I I
I I I I ', I i 11 ,, "(1, TI PI'T ol ;_ .-- -, ,,, Ill I I 'i-- I I Tj I I , -, ,,,, -' ", 'I", ""'!" , , , T I 1;
r It~ I,, tI, ,,,I ,,, Ili, ,f,,:t, 1,, ; .1 T ", f 1, I I l I IT I I I ;, I "'T loll j N 11 11 I I- 11 ,, l .1 I
11 I I :,: ':, I ,I z 11 I T" _', 1, i" I ,
III, d", T 11 I T I 1 "'T 11 11 I 11
I ,, ,, T '- 0, 1- W., , ; if .. 1, -- 11 I 1 11 I I , , , , I I 41 , I I
I, 11 11 I .o. if:111"lle. W", _'K rr I 11 1."", ,,:, 1, I f,' I
, %':' :I1, ', 'f", 11 fi il
T : del bie i d, I ,,, r ", W 1,11I, I I t f!, I 1. I I I I I I
, ": ,, , l"to nevar -lirTci,, F1 ,- III leiwila 11 I 1, "I -, ".
I I , k I ., : , 1. dignidad Ciudad, ,a, El ol'it, el Ptsdeote de Is IZ,;, T , I 1 -1 I If I ril, Ifl,", 1. iTlTI1-s. I "', ; ,
I. I , , I 11 I ", : _-' 11- 1 '-I, " ,h), 11 1 I "I 'If 1'j J T I i 1, ,11 y Is .... P',61, h." 'do We mll-lt. eo It te- ", i " I I I i 11 I I 11 11 11
I! I j;iA e, ,i ,f 11 r l I P"", ,,, I
-- -,lo -4 r 5 !I .. ..... '. ,if te
1, ; 1, 1 o0lif!TTa y Fite V.,w e d, 1# v""IC I I ", "I 1, I
11 1-11 ,i to W itmido, Ittle 1,s dirto rimVilltrado Eduar- Ht- I 'I" I I., I 1 11 l; 1 I
, i 10i llll. I, ,T- s Public~ lajniisu, mrrften NuAilz y Nudler 111;1 1, l -11 I I M, l I 1, " 11 I I I I I I
7 i T I I I '- ,") g I , I ,, I ,- ,, 1. ,;, :,
es IT ,T; p Ir il 'T nOll'i lilli- Irdill liffn ','if, If* ii fol, fuflda,,isrlo di, , ltf-f T,, ,
, , I- ,, "I-, pl, 'll I p"hil-lo 1- "lloif-l"CiOn' dtl I h, ri-, que ,t, bliss 1. If,', l ' I ,
I I i I I 11 il 1, 1, I , I I Ir I I A,,
III:-, iii V'r; I ,j, I mul.di,, : sellMll,- -, tT IT'. ,- ,i i n,-, I I I I '.
I 1, i- ,,, IT r i".- I I .
,-T,, t .r. .O. IIII, ,d Aleiem, 0 e.Yligill. es, t,.id..-,s I 11 1: "" , , I T 1, I ,
-C,-,IY11d1. Id 11, ,T c" ,,,I --, _, ,,T,,,i 7 ,i ill"!" i, I ,., ,, ,,, d, iifliierd, de. 1. ,,aci6o ills que ro.Ntim io Im ", " , I 11 '! I , I I I I I I I "
, :, I, ;, ,, it. i- rop"T ffT,, -, , j, .-, _j ,j_ I I 111T I I I '', I I', I- I 11 i "r I _. ;, r I- b ... Ill -W., To folde., del VJlido, - reo If 11,111 IVT -Lis ;,,,1 I -1 7111:1 1 _119 1
I ,- h;"g., s eltet ... do Y femeotoo If I 1, L ""
-,+', "' IT, TIT htf-" ll'N'TI!u _I- I I 11 ,I ,, i" "I I I i "I 'i I 1 ,, -1 I 11 I ,.
-1 I 11 , 'Jil. oll. ..& _,do los 4", lie i ,--', i c,""Jr ,;--T- -, !"'), ,11, "I I , I
,,, , 1 ; "' ", "' In' "r ,, ee, er ,, I -' J, f "I .. I
I 1, : I ho loaldo 11 d,', :%,,,,,
", , I I I I 1". ,, 11, I ,is, per I I, I, If I d- :. "ITIT ,,,, -7 ,:: ,i ,_ IT do htter, 'L; I I 11'1! I 14 1 %" 15"I "': ] :- 'I l" , ,I, ,,, e I ',' %" ., T I T I I I ,I I
, I I I- 7T', , "I I I I ...... , 1,
-,,ti-, ,,I s 'I 11 "! ,,- ,, Tl-,',, ,,, IT, I I r, ', .- ,
:, "I 1, "- cl ', "'! el disaflit.1, de los rfdllpv I I I, :" bie,, Id., del fl-bl., P,,,- "% IT :, , "I,- I I I
ill .111. ', 1 d"O r ---' ill I ,- IT ,,;,, "" ', ,. ), f II
,,,,,, , _,r -I. et -- -I, I A 1 I I I
I I ,,,,T i F, ,!i ,,. I ", l" c-tfi, -, li-T", ,,' W iriblim -a trabitj Ire,, r, ,.'
k, t.4 u 1 "A'I"-1 dv,!" I it I i I I
I 11 ,'- d I I ee,
141 1, 1, I -r I" I I .1 I I t1-- ,T, hjifjo de e-pectilavi6i 1 ,_ ,,,
'll , j r 7itit's, I cotii- 1- ,is I 'p I I I I "., el I
I 1 1,4 , r fit 1,
I ,Ili P111 I -1-1 Id, -'l I v I ,
11 I ;, : ", I I -'r "" : _- 1 ei d'sl" ,,,, ,1 ,, , 11" I I I I , I ", I'll,
, ,7 1 1 11 1. !'- 11 x I I I 1 I 11 I 1, i, _'T'fi ,", a i", ,, 2 ,rr j I I -1 1, I I I I 11 v7
'r TT I I 11 I I I I I I
,, '! I I I 1 , D-r ,-- if, ,, -,-,T: ,, r. "n", 'l, --m, I , , I ,, -1 11 l 11 I I I I I ,, I i
I , : : 1, T, : I i -, i;,,, -- ,; , ,,,,, "-, ,,, 2- - ,,, "" , I . I I I ,:'
I I I t ,,,, I T l, ,, ,, 1, I I I I I I-" 'o 1 I ". f:
I 11 I "' ""', I T, I I I , 1, x! I, ll I 1.11 I I T 1 1 1 1 1 :11 I 1, I 11 I I
I I I I 11 I I t'111 i .11 11 1 fli!f, 1 -1,1-1 11 --- ,-,, -11 , , , i, I I , I I I I I 1, 'j, I ., / I ,,, *
1, I I I I I : , P ,,,, ,, , -, '' '"', , T1111 i I IT I I .. 11 1
,, .1 I I I I l I I .1
I I r I I I i I I .11 :" I"" I I '_r, ., ,I, r, "_,,,. ,, ", I .", I I I I "
1 ,,f I, ." ;, T ; I !%, ", 'T , T4 Ir". I All, Trl' I- I ) I'll I , , ,,. r ", I., I r I I I I , f, "
"" I ,,, 1, :- I i I 1-1 e -,;- ,,-- ,- ., _, I ", I f I I : I I 1,
I I I ,,, -I ,9- "', I 11 I 11 I I I'll .11, 1, r ,, ,, , I I I ,::
11 I I , 1, I I 1, ,;.I,,, I ; I I Z I ,
-, i1r i"i ", I 'Ir I f T ,, I ,,, T I I :":I 11 -,-, ,,,, 1 "*: ,, - I 1 1, r l ,
i , '' 11 I I'll p .gt.,,, -,. , --d"'I", ,- ". 11 ; I
, , :: ,,,, ,,,_, : I .1 _"_ ; "',_'ll I "I "I -- if I~.' ,', , T "I'll 1, I I I I ,
11 11 ,I, ,Tll I ,,I ,,- -.1-1,11e,, I 11 I 1-1 I~ .,.:""- ""
-- V1- 4 1 - ,l , ,
; I ''I I'll', 11 , ,,I I I I ,-,; ,,,, --'., ., ", I ", ", I , (,I YICM 1: 11 il :11'1 ; i ,r I
, I, , "' .&4k I I I I 1-1
-f, I : ,,,, j ,:l , I 11 :, 1. ill T 11 11 11 ,I, i, I I I .11y I., ,,, 11- , I I :, t, I I I I
, ,, ',','O ,, ,,, _- 'j,
,, ", 1 ,,
i, I _, r, ,, I!' ; ' I 'I , ,'t, ilf, ,T, r IT T , "', .I,,,, '. I I'. I l, I
'', d, 7, Ii ; ,A I -1 i,.,
,i ''I', !, -N 1 Pre, idencial I I I ,,, k ,
I I I
-",7:, ,-i- ", T- ,- ,-if" ,,,,, -1111- 1. I , I -1- I
:,, ,"""," '"' "" -, -,1-i,;,.--- P"-,, ; I, i'-' -i I I 11 "" f, ;4F I I "I I t I ,,, I 11 I I 11 11
I.i. I If f'- 11 I 11 I 11 ,x _, r ,":, "' : : '_ -,'
_ -I. ,,-r, W 51;I ,,,, ,! ,, I I I I ,
f,-,-,," '14"- -, 1 I 1, T ... I ., e, ,ii- ,,, d- , 1- "T ,,, IT I e I I I j I r I f i t I I I I I i ) i r I, 11 :I i ,,- , : : , : -f, l", i , I, 'T ,
11 I IT 'i I 1111 I 1 : 11 11" I 11 11, I 11 , I I I 11 4 I r .
I ': I -1 1 i I- WT f,
:, T' T I : 111, T I "' I I ,11 "'!- ', '_ I, r I ; I , er II ':' C T , 1' I I I r I I I , I
1 Ullllil- ", 1 11 11 I I I I I I , I I I I I
1-1 I I 1-51", I 1, I ,IT, 1, 11 , I I I r ", 4
I "I e.rl" I :_ ,,, .1 -- ," .1 Tz ", I I Iv l I I I r I I
,, ,, I ,' I ,,,I T., I I ', :. L, I I I I i: I I I'll I i I I i 1,
11 CT l 1I I T j, , I I I r I I
f I I ,f, ,, ,, I T11 I 11 Tl I I I i I I I 0 ,de I A I I,
11-1 _- I I 11), 111 I I I 11 I : ; I I I 1, I* , , , I I ,, -1 I I , ,. : I '. I I I , I I I
I I 1, 'i I 1 7 1 1 T I I I I f I I , I I I ,. 11 T I - '.. I I I I 11 ': :, : 11 I I I 11 I I I I I I 11
", , ""10, I "life y is F'I sor 'r 1. ,!,. hast. d6 od,,, "I ,T ?"T -, ,- ,,, I 1. I 1 1 ,:-;, r , _, I I I -1 11, I ." I "I , l .
lifill. , eel. IRS trits L" , :,',! g lo!", ') I I fl, r I ,, ,, ,, ,, a
r'_, ', it e 1. .1w'll4a0oil , , ,,, ,-,,, T , d'- ,- ,,-, 1, , ,,_" _4 -1, "', I"', , ,,, I IT I I , r I I I -' I 11. , I 11
:, ..plmi-t,, d I- ;- ,, -1 I 13 11 I "" I ,f , I I
lfd"o, ",, p.l u ,e lii.t; ,,, %, z N ... I i''t. t',, ,,' I ,,,,, F ... .... ;- I, I 1: ., I I 1 1 -1 "I, "I 11! T I I
T I I, t I I : I ,,, ,
,,, o ,djvfdie ", c.. disti.go, I;, q.e 'T I "I IT-, 1 ", I '1'0" ,
1, e I I 11 I . I 11 -, , I I .1 , I I P I , 1, ,,, 1 -, '1 , IT- ;, 1,iT 11
tille, del .doe dee, 1 1, ".1, I 7 : -,I,-' -1 I I I : 4 I I I ., I
I :, T -,_ __, 1''. ,- t I ,_ I -_ I 11, ITT 1, , I f , I I I I 1.
i. sInsibilid.di"i""Tic""' -'!I "' 1, R ,
i1o I I I ". ,,-!,n _r ....... : ", 7- -1 I.~ ,T- I I I- T, "I I 1 I I a I ,- _', ,
oli rwque Ill jefts. T: ,, I 1 I-1 I I I I I A z. 11 I I - I 7__ 11 I T' I '2 r ; '_ ", T' T, k 7I I
d, tlland-ts. ,rtu vi.ea, ', 'I l-<, ",1 I -1 z" , :11,
: C---- T -, I - I . I 'I ll I'll, ''I'll, fr , -, 1,
los, 41 "Ir delr-4-- T : - : 1 1111i I'( --1 ,--1 r 'PT-- F- "'-g' ' ,_ : '? 4 I , t ,,, : 1 f I f I el I I 11 ., r I
bie I I I ;t T IT, 1- -,,, ...... IT, , ,-l ... .. z -, -- 1 it To f0l, Ild, ;-io "Inn'Iff ya no
es, I I I : ,,, 7-"', -, "_ I I I -,4- : .Oiaudir )a
"In "Y97s T, v ,("", 'i"r,", I, i x I I
11,11"o ,,l L DT%,F- 7" 111
; r 5 tf v "' If ,z 'T", , ,i - r I I I - I I I I I - .11 C I I I 1. I I I I 11 I ol cargo en I. Q ll Akrl'l fat iffs ClUk llinvatll
I- -111_ i: I I " T z, ,I I I I OTI i I I -1 , I I 1, I e I I I "
"", iI I " I l III , T, " I - , 7 - 4- I 11 1. I , T_ 'A _:flI_ at colonel jose *J, ('aramk. le Aebe 97
o P ... re" ) ,,,,, ,I I r:, ,,, _1 1- 1 I I , I e -- ,-I I
I -_ ,I IT , 2 I) I ': I I I I I I I I j ,,,
"l" ) IT, I I T : , atifild en
-tr.i r Ell 'r 1, I~ t .r 'I, ;,,-, ', i 1_1 i" ( T,- ? ", I', ".I,, I I- I , I 11 , , ,- I I tamenite, in socirdad cubarth No puede
less ,I, III" 1, ,' I, n, ,,! I I -d de 11mcf1tor ; % ,I -1 , I- I ,_j,+,,,, aspects al iiefe, de ]a Policia Nacional. .
lif f "'ll, t, i I - I _- I I I fiftronet CarAmil; .flli ... rUdO TrUchas Yet"
lis 11, _1 i KAR, oa,.4,5 z_ n I I i 1 . I I I I y I I I I I I I I , I ,-I( I, i I a rso q ue- ri
i, ,-,! ... of,, T. ,, reliemr i, di Vfa- y4 , ;%- :' ,, -, -;I, I .Iii I I I I I I I I 11 1 I
if, I -1 -1 d"'-peill, III mt funci6n: pert, debe visconocerSe qUe
_, -,, I il i "I rct. So ,_ 11 4 "I T ; 111 ,- .1 I I I I I I ,fI ,
V- -_ _, ,."i .- ,Pr,, ,-., T'," T -' I , ,,- , -,' 11 I ,,, I 11 ruil"', L, lpi- f"ed"iallitelte Contra lfi% rev-10i'm.
1 ri I I iel_ lt
"'. i ,:-, 1. TI- , ,f'! I 11 I I 11 I,-"-: _1 11 I I 1" I" T
-1 ,;, I- IT -111-11 Lf-; 11:11 Is I .Olia ITI-1 T ,j- 1: r, ,-, I I ,, I I I I I 1 I I pl vlurbadoj- male"It- y loarIgilaw ros. -,,I, pres- cia,
I I T,_1 _,strli eittd.danill, d-, ,-, , , r I I I I I I I I -11 I , -,vicit, de pohein urbana.
:, -de 11
It"t ll T I I ,ij corno jefe anpremo de miestro s,
i, ""', "'T" ,, ", 'imuristatiettis liewalf, 'T, I II! T , I I I I I H
"_ d, ,,, ;'_',IT ,,,, !_" I 11 _, I : , M en cualifitier litgar y circiinstancia, signific6 slempre Yes.
, il 1 ", , Adildolstliciem P.M- ;- o c- __ it - I --- I I 11"
: I -Igumo asegitra,, ifut el ,-- ,C'r I 'it I I I -etcl at orden, sithordinacifln a In ley y garantia pura las I
I '-, CITTI, c3-, c, I ": pre "ctisdlii no olty&,a. ,T- -,__, li't A ,i I I I I I I r I I
I uTlit 1 ,",eN -, I- I I.: : I I I I
!,:rl -li,,(,, -, .mjeliides galomfecunda mas $.or, 1:,pu ,t;s c iI f, f;, I I I I I I
g-- _!_ ; "'' I I per Otro aspect
ln'_ "T 111 ;,T' i'll, ,,I _,, tall uzz=- 1, !, -, I t li, I I 1, I im sonas trahajoltici y de htjeril ,,, I timt) I
oll imW i- 'Isr 11 ketiO, ,.,, so -;!4, -, ; :I I '- ::T 'v I I I I I ,.- I I I 1, I f, ". ", P ]" I ill , I I I I ecronet Carameseaki firiin tei
-__-I,. lopltm-,,- "'ll" -_ I 11 I ,
. il, L, -is d, I "p- ,, i 7 ,- r-__ T _, I I I- I
;IZpIT'o a ' "__'7 _P-'i 'I'l"" Ill i"", I, , TI, I I I I I mostrifl In que nuncit le lemitTl at pleligro, y ,ictiff esittoo,
"' "" r ,' 11 ii, , I, r , -_ ,,, I I
d' ,,1 III ,r:f-, 1" I ", ", T11 ,,, i: 11 I I
*%
.,
!I Ple !1, d- -z , Ti '" -I", T, 1' I 1- : ", I I ,-rsclnalmentp' Atli dandrel orden publien habia sido io, Til T-- I~ I .1
1-4'd, )"T I !,, ,, I __ I I I I I I I
T, : 1, "" : , .,(,I :I I I 1: ". '"7 I I I I I I ntado, ejemplarizand. ai 1. clndurtis que debiting vZuir
lollc W ., , (_A , I I 11 11. ,- 1 ,,
-- IT ,If .... ... f I r 11 I I :, I I I !, I I I I 11 1 I '' "I, stlhalternof,.
If- Of q ,, "j" 'i, I ", T 1, fiue "f-," , ,i I I.- I I I
Will, PiTi -- ,,., ,,,, 'j 11, i,- -11 l "T" 1 6- ", 1 ii I "I , I I I I I I I T I ", I y tol Vez si el mejor lelllgii de )a labor del rw-,el
- "", 1, 1 1 "'i T;s _- t K -1 I 11 I - ,, = A1, .I 7" !,, ,,- z 101 IT "I cl- 11: "I , .11, ''I I (- slffrii ,;-, ,.ffip-jefi -d,-T.W f -,T.--,,- i, i -.-.T,- ,f.- ejj- od-fiifl T"_,
,, f ',p -F T- , .1 I" t,' g. ., 1, ", I. I, I I I I "I'll
_fl I I -V HVsWo el ilifiFo de nsrpvimfe% al r iiffi s aiilo
I -,iti :: 1 I I I I I I "I I I I I -1 11 I t
41 I - ,, -l, I 1 17-1 T I --em lets, 'nut
,.--P;l I Ii 'r ",
, 'lil ."l IT : I I '
p""' '; ', ", -1 1; -_,, -_: ; 4'r T, I I I I I 11 , I I : to, no ha tenido que, ni liquiera pole nrins diait, ir Is ftimir I
", "% -1 T I 7 I I I I I ''I , ,. T -. -I, I 'l, e , ': -1- I 11 I I - ilnit. v ... eillnes ell el ext'..jer.. -"Cumpli con mi iflie, I
Il ITT,, ", ", l I I I , I I I I I I I I 1.
t', ,, ',' i ', 1 T I : "' ", --,, , "-f" 11, :, , , ., I I I 1, r I I I I lie p0licift y nhd9 tenfin que temer",- ha explicadD fil. It'll- I
1, ,, I, r", 1 I%, 1 I' Il 1. 11 ,, ; e I ,
F I 1 1111 I ., I 1:, I I I ,
1'1 t I I IT, r I I" ,, I IT I I I I I I I I I I ,III- I -erenurneute.
it ., , I ", __ ,T e,: I I Im p"'it'i"'ll ill, ilii-llia I I I Idi-l, ,:if, ,, "" IT;, fne did
I I ,"I ,i t "i" T I I I 11
i, i. T r , , 'i 1;1 11 .-,l', 11-111 l-' ',- _1 __,- i - ......... I I T I 11 I I I fli de enconos po T
- ,,,, i ,,, , , '% T I I I, -l 'T , _ - I I I I 11 '' , I I dl i-- fie d -rbilnl,(Int,,, flifIllaa' jells I : , I ,
I ( ii fl_ 11- ,i. I I I ,! I IT : I ,,, ;, ,- .1 I 11 1, I I I I 1,, ''-T- -po nolintenerse ,liernpre a] servicio de In Ley i I
:g, I 1, ll, 61, f,-%I' ,,, T, IT I 11 1. 1 11 I I I I I I 11 I I 11 I I -- T- I I ,
'atlzl- y -',' 11 ',lies do S I,, 'i'- ,- 'I "'t", : 1 ,: 2 1, "I, I I I 1, I I 11 I 'I" [: f, "pol, C"'t ..... b", le pudo afiadir energia bien
1., at" 4I,,Yc ill't I 1 u, C', p), ,,I, 1" -, t I I I I ,,,
,i crat- l 1 T-". I I I nando Pnl;,iHCO tilde ejerrit6, I DI1,910
IlIll, F -ermm -to, tTA"lada IT I e,
'I, 11 ,- r, : a f i -5 I I T I I I i I I v nirr i a y entre nosotros Si t1lar
-i ... -- -1 es rilp-blician.v ,, ,,., ,- -r 1, "': " , -- , d' ng
1", I I, t, F I -, I -, : -- I ,,, ; I k T, I I I
I os cratai, iri egg 1,, rr- Quit -, "-Z -, , ,:, T , -, I,, t r., 'I, ,,, C I -1- I Carames,
tal d_ ..d__ I;, , ,
ih. if ', .. :. -R -,"', 1- 1- 1"', 1 1 I -, 1' "'; ,- i
'J-e ,fTt ,jl 1'er, ,Z l -, I -, :l I

'J"'C', ,I 4 y j 1 "- I ,,, _1_19
I I I
IT :" ", I - I I I I -'-WW ----,--- ,
::' I U Sock dad rrjigo, de, lflti- d, w r," z ,T1,",, -e : '' I -,
,iO- ,I " I"', % , Polifi ca I I I I I 11 I ,
I I !, I I I I I r' ', 1, qui, lo dj6 ,as frill
"wo 'I'l "- -, , ,. I ,_ I I I
-Fo"F I , :"-, ,
)a Reff iblica ha prorill. 1 I I I I I ., de 'I'l ,- i- I o I I - 1 ,_ I I I I I le .
I I I i / I I ,
rrIn. 1, I 1 ,% --6o,
n 11 3 I _It I
5 ,,, 'l '11 I, IT 1: ,ellm fla I I I , I -, I )T I id6 Iesl edie d,7
Chit) el AigifielItti! T , de ilfihacioll I "I I I I I I I I 1 f,6 Ili I oli
I'll, ', I I I 11 I I I ,od,, ,e
flifiest(t, C 'I I I ; ;.-- T11
11i'a innerriflill ', ", ," I - I 1, I 11 _, I'll I -, ,=
I ,,, I : ,A ,, i ; I, I~ 1--Tff I I I , 1,
fill,; r1jej!d : I I : 1, i-, r, 4 , -Z I I I -1 ., I I 11, I villedo .f" is
I'll 111 11 I I I I I I - I i I , I : I I lims del Tw.do
1, I 11r, I I I ,, ,-,: ,,., Ori, pillt, i I ,, f o'el-IlIldo slgHt,,,o I
I I I I
.1 I I I ,,, d. l,,l
I I ", 1, 1, T I, ,,,, I I I I I I "I I I leob Al., , ,,, fif, I: ,." ,, 1- I ,- I I I -, : I s
ul l ... r 7 , : I I ,- - I ,,,
I I I I I I 11 I I dql oil el.
I
,, I I I r I .1 I I I I I I I I I I I .1 I I , 1, ;" I I I 1; I I I 11 i 'I',-,,-- I I I I I I I I I it dijo .... A,
11 I r 11 I I C 1 I I I 1* I I I i I- I 1 I I 11 1 I f ('I i. p."Im .
", T, 11 11 11 I "Ill ,:, r, 11 I I I I I I .1 I . I r I
% ,,, I I , ,,, , ., ,, I I I I I I I I I T I I I I I I 11 la']ff" y liolit's,,,, I I ,, I I If ,,,,, IT I I I I I I I I I 11 I" I : "I"jai, ho)o ,I
z I I I I I I I I I .
;1 I I I I I I I- : I I I I I I I I I I I "I I If I I I k, p. ill, Iflo dt,
11 I I ,:" 11 I : ,- I I '' 1. I '. I 11 i I ,
I I:, I 1, I I I I I 'T, 1, I I liff
'T I~ 11 1, I 1 .1 I : I I I I ", I I I I I ,,,l,1,,1,i, Illo I
P 1, 1 1 1 :'- I I r I I r I I I I I ", t I I I ,,
l,,p-,-, I .11 I % I I I I T n)brado pir Is
: '' ,, I r 11 ,,, I I .11
Me, , , ", I I .11 I I I I I I I I ,. I I ,L ': ,, I ;_oTll 4 ,,.rs, ,
I I'll 'I'll T, 1, 2 ;, , 1 I I 1, I I f- , , , I 11 I 11 I I I I .11 I I I ", I , ; 11 I I I ; 11 I I I + I I ,
f, I I T, I 11 1; t I I I I , 1,
il', I I -1, I I I I I I I :, ,
el , , I I 1 , ", I '. T ,,, -, I if 11 I I 11 I "I, 'i I ,, ,, ,- ,,, I 11 I I : I I I -, % ,, '; ': ,
Is itilitti-irrle I 'I" I 11
I'll, "" 11 ,-, I ," I I I -1:1 I ,,, "I I 1, I I I I 11 I -.11 1, I I I I ,,_,- I I I I 1' '111 11 1, 11. I I
I lell ar I ,-T I I v, I I I ,, , ,- ,,, I '
'11111li 11 .11 , , I "I 11 I I I I I 1 I I I 1 I " ", t'. I 11 ,I I I 1 I 1 I 111 I I I ': ,, '- i" ", ,,I;
N, h, "o "', I , I I rl l I I I 11 I I I I I I I I I I 11 I 11 11 I I I ." ., I I q I
I I , 11, 11 11 I ; 1, I I 11 -1 ;nf, .
I,-, : i, ,,,, : I z , I ". I - 'rol
'1- dt 1. I ,,,, I I 1 I 11 I I 11 I I 11 ; ,,
,, 11 I __ 'r' f, It , , I
z re, I ,. 11 I In I I '-r t" r I I I I fl- _',
_1111d I 'T, I I', 11-1, 1-1 'I , -- l- 11 I I I 11- I 1 I i 7 I I f1I I, C6, _ _. 'I, I
1, TI, I I I IT- T, _,- 71 ". I -- ,, I i:-li'v ,tt
", 11 -, T, 11 ,:, I _, 1. I , I I I I I :1 I ._ 'a
11, .-. I r; I I T-- ,, -;T,- it "' 1 -,- _,- - , -, ,11 I 11"., -:' .1 I I - I I I I ,,- - "I
r, r; i ,I 11 - ,,l-is par. ti un
"" ,I T -1 I I ,- ,_ -- l N r. .- I I- I I .. I I I I 11 ;, I I I ; ,,,, ,; P, ,I.. astos, flato
'T, II -'IT v- -1 -11, ".- I Ii ,
,:, ,,T T, : a ,., r I, I 4 z -- n I I I -1 d, itIr arraiiia Ili,, ; I :" ""', ill ,-T -- , ", !_ '_ I I I "Ill
I I _L i, r, , I I e. I -1 I'll
I'll ;""Ift '_ I I T 'T ,, A I, 1, I
_'_11-11" 11 .Ia 11 I'111 A , I' 1 1 11 n i i I' "; T i Il i,! 11'i% 7gllo If
': I 11 H htfnwrl ile, a FfIvInlavill I "I :, I 1 f, I -I. U. Al
- 11 11 -,,- "- ,,, .1 I ,T, ".1-." _%" -', I -'. I I 1, -, I I ,I- oft; _11 111_ ,; '_"__ di-17, %il"EM51- -- ,
--- -- :, I I I I I
I~ it) Orl.t., di, I O 7A'i 1-: I, , 1. ,", 1, I ,,Ir
11 ill4 I I., I I ,I, 11 --, ,- i ,ir- i,- ,li, -,, I I I r, 11, 4, 4. It ]eon, ba.. ,
roi .i ,I 'jl dt, 11 I .1 -1 I I I _, il : , I, ,,;,. I I ,,, 1, 'If' I labc, eotr. Itts
9AR w-4rado "cili i,_ ," r ia' I e" "I' z, ;! , , I I I I,' r I I T l- y o, , 'llne
I ," I I d a' -11 I "I I '' i I , I ,. I I I I illma I. Pena,
1, -?q.e -.-,] ; I 11 -1 l_ If _l No AIbr, -,mirsce, en el alinuer.
1 r I
ri-tt,. El l ey- 1-io , I I I "I I
e Remit. GiTe,- Mim i. "o.: I .,do, I,, e I 11 11 I I I I % I % I I I I I I I _11 I ;1 ,
I 1 I -I "It 111!- lCimillotit, an U vitins
I 'I t C, is, I 11 , r ': r I __ ,. p 11, I I I 1. __ e,
': ,,,,, -de. P rfm. Fridle., Raw de 1 ;!"-er I I ___ ________, ---I- I I- - I I ..... .... I Oll- ...... ...
f -, I H-- p"dild Mals, .Yeal.i. Let t" :Il - z I , % Q ,ff l' I , r I ... : I .
de oil' -- i fr
T,"I't ... riii, S.,otilig. Gulid.- d. I a ? ,
s o l l \/ 1, lls vle,, lit-t'l-, i I I I 11 I C_ I .,.: I T
I !is, Albet, sl-eo, Jul'Adi'M I I I .,
terildr. 't '-K- ",.,: ,_,
4 ,(, I _, I 'I 1 .
-teR,;1 4 1.rio .St, i., Ife, ,. ''T, "'AX V IC ra p i t, 1 I F?
I ,T ,,, % W I do f -, F / I
R ,, fl- r li p- -,, -1 I I I ,": e ,.?
-I, .
__ el, I N- 01 le" I I :;,,:
1 ,lrlitl "',--, -,,-1--l -- 4:
z l ,,, 1V J- "
I- I _, f- -- T_ I I'll 11 -1 /_ ?
T, I 1'_1"fVT11_'fT1. ,-"I ii "r-, m -1 I I - : I I'll'- T, I ; ; __,Iall? __,_ 11
_ ___ ,;, , 1 , %. T, 17 7. I, *T1, , I I 11 I ,- ,-" ___ I I PA RA EX TERIO RES I
"" I ,,- 1- ___'
__ I ,' ', v" ,
I "I.- f- ,-,i-- 'r _' Is 11 ', ,,fw,
,. 1, fr,,o l16 s, T ,, DOLO SAS ALM OL 'i"'J : I "I 1 -: :, I
__ .1 C 111- 11 I , -1 I I ,-,-, I I I;, I I
I
_- I I I _k,, I I
MANDO SE SIENTE BIEN S.' !,,-- i -- I '-w- f- Paa I Tell "'des d- I -- ,- 14-h- _- I- 4, lt I 11 -* J., --- -.,- I I i
i ,, I I ,r '. I
lol. I I _C_ 1"de, - _1111111=11-= ;:t -,.i l- --.- I T ,: :
jor- mlli- h l ,- weitl:11I.4 1: c I I I I "I I -, 1 I
PUEDE uu, ; out tfs p ,- ."'. '-"la iloll,, y it .r. .fisti,, li_* h", 1. ,_ ,- .:m .
l"dol, i ", .. ... .. IM A RI ETTA
loo.ol I _-T ":.T, I _.- m- i- '...
If -- - i : .--,-,:--- ,-,,,t.- ". I M ia ..... .,:' ,
ADELANTARSE! itonlincia In Andien- I 1 ,d,'tt le T" 1 7 15_, 1, "' 7 ; ", l '-41:7 1" .. I... it N f. -l- _- I mwj)vriIvif m coll ( I I I'a 11W E Mw,,:W1?;!&Ak-%.g, :a
f _d- ,, I __ , I_ hbrl ;-,-.--- .- I ,
I~ y I, ,- I I I lli -- 1 -- "Ado-h".- ,
x -_ I. I~ ~ T r ''
(), -. olsoc- U4 ., ,v- if I cin a favtlr de os, : 1, -11 ;-_I; ;; ;w ,
, I I a 1, 41 I- = -,., t- loll. Y!, I 1 1 ,, ,i I __ i, ,
I, MO r III,, ,, Jjtd Ili Ulbljo ) jdg I 1 _1 f,' , lissi" 4, "- T I I I I I I 1. I 1"'.
I
'i'm m aetroA IT , 1 ., I l I I I I .a. 4 IT 1. h.H.,4 .4
,fill'i" N l, deb, dt,-,d I 11 1 I. I I'll I I~ y I .. I I I T r -- I 0 _", 'T I
I ,,l ,O, I I -If ,T iollsol"'m La Aud4ellrla of a I, ,15 :",: - ,-.,"; .. T I I I I I ,-, I .
"', '- I as , 11 ,- ,
1 11 III, I ActuaTi J .1- .h.. 'l,- 'tl i 1
? I.s illelli- I, -- ). 1. plt".e'r. ad fie Grail & Iftl1lurAI--, ,,, , I ,, 1 r I
1; l, I 11 I-,"- .,. & I I I 11
No -- de I "thitti-t., tj Ripiti, I 'lsio, I. let rl,6 lai, -- ". ,-.-.,. ', ,. I 4, .1-lifse., K. I I I I A I I
'Ablm das por os Ina ; Ofts. ha ""Ift. .'elti,, _l,,f,,- It- W-, .-..I. --,t.,,- I I 11.
1 Zdr-s bl" El dorl" ft :, Milli- ,.i- 11_1 I I I il-1- I I (Ip I i'll Or,)
I340 7 i 1---,a, 1. 111- 1 -- 1 T' < I I 1, I I
1. i'p- "', bl, "-.Ft*d h. st I ;
'go 11 IIILU;Wllwrim di, 1, ,, ,-t- -1 -e). A", it
-,j r dltiod 11 attirei _.T_ u_1f4f.lF-_1 t I -1 ,,, 1, IT ,!, ,' 3 -"' ill a m ile"o.g.g.. 11.1'.., $I,. I Hiss-M.W. ios. Y. .IV" I 1,
Pil&m R--il-laldil &I Df, MOM r"I'llidoro, produjeran el effect de 6 ,, 6, am ,,,t. ,sittI, 1 j"j, I -_ ': I __ oid-ando all reposition, Irr con- .." I - -i d, I I _;,,/ ,
d ,;... Its 1 , -k. it, w isi !"',-l',1 , 'q-- ,Yil.ye. 1. ;id,, ... all .pit'llel., toy il ltpredl d.eitrage. j..g.r p., 1 40 idi- .41 4 !: I ; D.." I I,
I i
-11, _" -.d P,,W- t ,14 I _, : : ,
I lm ab Ildild de tilti-, j ,k ,,itimti. as hil '
.y.d. i4_1, U.. i La Sal. Sttpt.daf de lis 16- 1 its E_ , , I
dois Ill, I a referida Audienifis. al con 11- .bund. It W 12 y , ,_ ,,, z,.- ," ii. Cuba y Tdel r q "I" fN I 4 "" I 41, .- I -1 "T", -1:1 1 T I I O I
.
uurio contencio" admi- inatilp,, fall. di: 0- till, I I 1. lsy .I-. ,, ill d T % NW .$, 'Ir ,_ I I
silly I I ift's I ,,, I T :1 "" .,
Y-Il 1, .1iit'i I nisIt- a : lislist. pm.a. ,
2 If P"'t rativor eat blecid. w, Ill sell.. Par. ulia reto,6o de Jet" proio. I isditf fka Y issliols'.- ..t T sorlil, 4, It
AM l nta Momara N(Mez Cabrerli cialei del Autentielstro, que deben I I- P .It,, ,z. r l, & -- I I I I I I
tj l,.tlabls O tate, I il.i. a .,4. 1. "I n.d- ,-- ,
I ; ,- d. 10 de Ort-bt, N. 11: at tratar 'as mestivnell natural, del i 1'__ *= s"1 I 1104 ; 1.41 I , Jose , I 11 N I
___ yoodiO el No. 700 del gm zl p Iso, riI,,l&rjiZjjv,, st If- .b" Ill, 7 i, 4- 1i & , %,
1.4-11.1 le" "b"";- ."t, III~ _- .., __ i : -c. "il
"eli-tif r desel fli l is' J' "T i", 11, H- vt j%" -4
V ; ,:- lfY lf jV di, I I ,!, : I mlahtl
I III mi,- pIt ... is d I I , 1. ,,, ,,If 8, q,,e 1 .- isati ,_ "", ," lilmtsd. w ; I I ,.
-1 I ........ __ 11 I I-- '11Y.1,ii 'it -66-1.7 Tt I I IT, d ,, G,.,I IT A %laij, I~, ,-,". 1,.'"I. ."'= 1 *s I -, I l I I ,. I I 11
__ f l [ -- pr"rl. _ero I __ I -- -1- h.-- I ,:-- I 11 I *
I IT diif, ,I, W i-, """ "'! 1 .,;= ,,7 --- -_.f - Ill __ 21, ,i -, ---- .- I I I I I I .
,Oxi 4l A
'T, 1-1 I
DE RAIZ INDIA j, '- ;- .. dissliinisi. & _. -_.hk ''I 11 [ I P I I I
1, "", ", "; ri,,,,, ,. , , !-, ,;,, i""', I Il I I, 11 '1 1 ,_ I
I , Q

ASO CXV11 DIARIO DF LA MARINA.- DOMINGO, [)r OCTURRE T) 011 PAG, CUAPN NITA Y WE
7 Dias en 14Repfiblica.j
0 iniones de la Seman't d"A11101110
P 1 11 -1 "l L 4 iV ,

PR E G tj N T It S LO PEOR ES 11 FANGU110 PINTO 1A COMPARACION

Cmil dehe ser el PIograrna legislitivo del ItAo pniximo?
2- Qu6 medidus urge9tes deberia adaptor el Gobie
3 -4Qui obea debe acometer el Gobierno el afio vanid"110;
-Cuil dee ser to labor guhernamental el aho pr6ximo? 1 4
5' Quti punts fundamentals debe abordar el Gobierno?
6.-ZQu6 servicios cree que son do mayor necesidad?

)I,. de la kvcioll Aiolic l <17


--Oija P". ".1ttl Well iLf dt,,


IAkae 1. 1,ey las evesivisl. 2,Abiteldsoat de to dernol


PECANS) l.A f OR A
a
------ ------Z, "I""'I'd it


14 ,NSIVA

443,Ttibunslet de r,,blj,.' 4,-E..UPsr l ple-1-d,

(Vt L Wit

PASOVINE$

I r


-;Qui cuttalisladt- He 11clade, a tit-W.ell sltmdl, lelllbl 41,

POR 51 ACASO
W-1 7
vn lsda, 6-CoatInUldad de Iss sbY on?
A -Nada; simplemom. part, also no me do;grocaeo
U E S T A

I.-Migifel Artgel Carbonell: F.W'. ovtabe 61
'I. Ell Clltbtlrli 11" COMENTANDO
a. de A Ill. y Ltt,-, etYs 'ttbll 'f
-ocid.- pot. -.It.ae,
hicene el VrWra. 06e de G.b-llo del
rrAx. en cusm!o iilsd 11
D_ .1 serlm 1:lb.rlll, "Plegfe-H. l'-;
lye. q.e deb borer el Co.gle- -bler sob W al-lot,, qUI debil a do-gs, N C
J. emgladorls t-t.nei.. ea terleb- Cll
legj 1.66. q.e -Xistente Lo Que i-p-t- o A
q- I., _P t, V --- 1 1,
sort ivi-s Q., dom tor r. ol -b,.
Leyel? Mlch.,
-r ut pa- ,g" !, d. 1 Nnt-l,

2.-Raid de C4rdentxs:

El d_1.r R-1 d, Cit-de-s' .-. eip 4
pnde,.d. jut'j. el peslt p- fri It _Z
titIt', ol pr g,.- del G.bm-tt er, el P-,
E.PXel doctor De Clldena, s,, pe
prime- q- deblen I-e. n-t-1 g,,bl,1-d.&r. espiritt, de westtla Oyt Pati6o, Asume an to6squds! -LAI P"chas, cati siornpro traeo Colo.
prormligsCi6r, imp 6 ele le del que Ismiat 1. liets, on ofecte, -16 de pato .
dt, hos'm wdualls. erltr, ftl., el Ill P
t-to ."o."T el f7,,jdsrjxjz. en 1.1bre", oCtubre 41.

de ll,
medl. de Que hablabtl AltWtells
'Ab-d.- de is dso,.;c,res ej,, d. I~
art 1- P-1 tle d 1 P
Y e.los e.
Al.-Fruncisco Fernfinfl,-Z Phi; lt d1fiell
b J Mer-l
Is ---l as 1.,4 611 Tl,
e. to
_s1d, h.
del d-W, Cs,1.- Plio S--," CT, 't -do 11 prell,
1'. ",dt, 1, Y14--towt-1 6, is S, d "t u I., "'
Ailt o. h. prdldo 1-- h
s-1 -b.lt-6fJ ",
art 14 ,l -., Ialro d, CM; It vs,ob,. ell h-e I .... I el Ministvl Ilk,
5'spi'. I ."o-bi, tel- iu, i I I t,- P- a
parll, __6.,
]a, Tibu-'- l fell-, MI N"It 11 110
I., etafbe Ill", 11 wm- Ej 'Acilf-ghwi'l dr Allwar
db- si 'rt'g-lim -.11
t's -rer. ludl_1

4.-Rogelio Pinn:

Qll'-e lines" P--ft' qmtv Debem", T P A J Y 117
.atm lo qtla deb tllele
tt
J J J J
11 TlibuW de Cul"tts5 1- T -1 C., bi
Goner- de 1. E-WM- Y -PI"ll! "tt., todt, pro: "lowe Y
temple .1 1~~ p-o-A, cosa repug"llote Y ell P .... il. 1. C111, de
Ert 1. -ten i6rt e., lo, j.diCi.l. ,e Pffaleg,
feliCts Jos cubanos si se a- etiesc Is labor, propill de J t- UI)MUNICACIONES
..ciorla, Y elctirp.r el peeol.d., Seri. -to -- poll, &J.r gr.b.d.
e, nOMbr, del Pesldente de Is RIPUbllclt MY, leiros de or. ell 1.
fte pOf
hod. P.1.6. Dia del Telegrafista
Quf t a, odf ps,. Ll, dlMi,,
tendria por a did s, ... .. d, 1,s

d,,
5,-Muruttlel Bisbi: stv _Mad 4. 6, tio Ml-"A",; J A n. de C
;_P I Its. I., P",
rmp-Silble preteader 1.'111.'11 a = -.do,
lot,,. sb-d-sr mr.s .I. W-k Tilts,
idu j-pj-b,
d eF' 'e ee'! to T 3.1-, A-A Use-letI, Ill. del
as, Cc,-ttlb cl d s_ d. I. 6
d.: Ley del Tibutt.l de CLI-, Le, d, -I,V1 1. hsas. t cdf 1,),
&to do V 9-bier- d- Prill P-tel-- It pais -_. ). 0,ol- 4.
el Corlp'.4. de Apr.br 1. y ClUe -Croa el 71mb-st de C _r.$ Lf"PI.I. Is, P- .1 all. Am-roa
1 4. -d.- Y e une. ...I
,,I- d, q11 elp"', l, 1- 4 1
mi"t de,, v,
el el-d- I'R 'tr- 'r, 4. 1.1- 1-lbf- 0--r- P.9t;b- Ill! "1 11 "I"It d, reumt .1.1
M,, i order, xo-,t;,o ha,,
Pro I aw
el ad d. tl.' e d,
-vttole': 3,l del lrcie, publico dest"id. T his-- 'Its at
1. del pe-I.& Ile -te QUe also 1,ld t, l
ji r I "1 11 ell e 41sld.M- 4. Mo- l. 4d,. VW4 to -t, 41. .A.
it to cr emls qC st 'Were, Is efect!'. cf;l 1'. se F, -bli- al -1,
.1 P1.1 -essabs Is el,
ass- 1, W Mr t.,lo p", "Am ltr
d n... del er-i. ptlblle-, lill er, atl,.w V. rt-el
.nnw Us
i t1d., d 4 1. pit'. _14 ....... iQ. ,e.p,e -Xf do
a
6.-Pablo F. Lavtn: looll6l def""" 11 ... el P.- l1lgtd. 11 ls-- 'I i, trkw spihw Sil 3st, Is H.In. Elee. f III~. Q..
i red de aqte'l., 111"hos guid" ;, Pew i,- hlt- llu, -loWterol,
1 %lss 'j- P.J ti,, ell 1. -1), T.)
p, rtl p c, de 1. ellatmulded 1, 1~ servie- Vwbb.ol, deb, I'. -d- I C-b.. Fernandez t D, 1 lsCan""- gtl., d 1 P- toll. d--6m, Itt.,to ,, 1. ttt, do Is
Is P..t. di, td. G.b-no. porq- 1. grsades mtelreses pop.l.- expvsicion -Iarguisima- tor- ZY
El i Sometcaft .
also, I.. A 01_ alie dl- er, mf-- l -el de Chgde., -1-.d. ev, 1.
ofeetan a td,, 14 6., y istes hs,, de -tar iielopre per etleim. de n 11, Q t;; "faso. .4-4 i derlde p-,
_u 4 e=, as", "re-it- Y elt l-tle- '11- f del -tro TekM!afteo de
lu questions partidallA- soliclmr d. esettoo "I a- %Ilitelli- dollde Ae Psmetu- I- --i t
:4. as es so,,W_16., Woods- a I let, lelte'.d.. e irt),l P jl-deg' ser'l.
mi, pr ej..Pl- tl G.bie-o del doctor Prf,, q.e se t. -I. -M. ho, ea- Vft- ,erol,
It
ba deberl. telolo- e m2- P-der- en- q- d-- Is Cell at,
egd. de 1. ..rditalld.11, X*dat et,,.,Pl ttlraeate ,d. -1- de l-Zli i d I t'
slit. hospit..IiO en Cubllr el gran lumatono de OPes de Coll~ Ulteul, es. ri,. 'I d _l t"'-se li, -1 --dif.dO
I Xo r ,tl
tes, le--d. d--te el Gobi,- del g-el.1 B.Usl., P-1. lie- Q- P", x. P-Me t-,t r,", de -d
Cabo e!jes, C-trl, Is peste bism. ..t= 4. de tlf'-tMr
Y q.e e eflee obs Is, Is
TL.' d.
"ll"" "woru.. 4. 1. PMI;I. de egljdsd s,- tl>d- bf. fea 1. r1la,11
g-rde. -te- ,gjs, -- hl. ld
l.t Cepestollt d, "":". p.bhC. h y.
fe Pl- =f- salva.
.bi-Te"t" I It'" _.- '- .11 I "
_e,*a".as--, ,, 1
resli-do euslqj ,o 7a- 4toe-1 al Tellzst,,tas
eattts-aalst mas -p-s.ble.
(7-gre- ,sb de -t.l bft-, P-l. t. 11
P- 4 3'5'do l coo-t-i6r, 41 1 t
; -ld, C-- 1. Pool". 50)
PACANA CINCUFNTA DIARIO DE LA MARINA- MINIMA DE 0M IRK. DF 194r) ANO MIT
4' Dias en la Repfiblica...


FA DIARIO
Editogramas tie h Semana


i, iv ll I, '7
...... Rea Diid,,6 *I 1,heinto
un Note,

ttCORDO EL GOBIERNO HIPOTECAR A D

it's, o'""", 14n;, Qt to Di'l Ile d"lividadem
"'I't i-ort'lilit"WO ACTION EN 200 MILLIONS DE PESO!
W
fa fkoii, ,,
EDFCACION
..... I .... ....
it
d IwAir ciim para el
-,0
D -trn df IFISIAV11110
',.I tji, I, I"trlt'l, pari -,ji,
It, vilk, Ot,
t,,r R;,tn, t-- .. ". t llfl I o' r,-t- Is,
'ni it !di'.
pi"A no, it i'l it,
pi,7"' -iedad (t
,On o(
H 0 E L I I I, rm 0 It, I it Torro
n I z I I F f t k I I I r----------- --- fit I I

(ARTELE1
7V
RIA 1 1,
L I


L A twreA (Ine it, lin impiielt,, el fibeif, de h- reJol va Cclia no puedt, Pr mit, repukka: nionospreciar in
o4 RipOhila, De III root"'. (III, 'it realize en ef Phil ow,
j
"Aa accifIn official (joe no I a iprovecht ti 6rgnw del Dp
4u PAVO artjor Now" -br, I ktn)A dt g.bitrn. cj1 Propio pueblo fit Cohn P he tindo. I It dnI
Onto eltA qat, cite Centro tie ('spitol, rtwjontj,
dflm ;I IjF ajc Inte
tumple In Ptirfidr, nrilrtidc fratandin (to darle 1% codA ir
7 v formaci6n. ;rn in forion, tin vntidn "cnhnn6" y 16 itile
"et",
d1h, onzado Afin, -palrititirn". Pere, en el Itindo no
1111m. it. Elio. it, 1. Trr, hay Iiino una tActict, firrne, ordonmiiii Por Mo4eti, pArn del,
Prostigiar el leas hondo v ar"igado sentinviento de Io4 coEV lit, 4, I Radict barl IA Repfihlica
Dia de) En cuolquier ejernplir'del tirgion del Dritagiie hay tal
fidad de mentors, l;uciedtid y perfidia parA r0ittor nues. .. .... 6111.d d, 'Nulva York II, tro5 heehos que provoca relingnanciA, at petuir
CON'TRAPAN'DO Y COMPF-ENCI lily CorN,-6, di, Il,, de )a quizi dernasiAda filieraliflad de expresitin de quo
I, gozarnott. Lo devoi% peri6diros en Cubit publican d"Onfa,
Rt- dada It, diterettimente sui juiclos Politico%, prro todot se detI tienen ante In sagirado: la bandera rewdidiicari EI PapeDu
IuhA
train de desprestigiarlit sierapre y per cualquier rnctfi o. Italia us in;i, simple, notas persona. Nt-, a Yolk, I", Ilevan inculcado el odio a rvue trn .0 o d o a
t 7aclon Politi"A.
y punsto que still It,, kve que ha becho to Reptildilica ,c ]as title probiben y ca tigan'cl it," del libeft, y la caluninia
n conio Fii,(eiiia do publi6did contra Verreirl It intiturinnes,
no se concise per qu6 ,v perioite ]a circulacittri tie una hoja inip-'a qvitt de'lakta"lli'a faiths v 'Ada Un't,,de III FRTO Aij inc, del Estad-, re0or del Iktiirna politico 'q a lit IZy 01 DLNRIO nvwi contra este excesivo "dejar hater' dn rinestra democracy (trip, faculta & estifas international, y", utilu,Ir la Prensti diaria como tin rnedio legalizado de
mr-Inn PO (i 4PrPritr, en 11 ProPic, stotiln, In latividere, Yiel sigterna quit
..... par,, despetjgjqr en to,, vircdws extrAl
i to nias querido N Pura quit mantprit C ja
en 6 Y 1. j jo,, ub It
Ropttblira
rt ----------
.... ... ..... Bfifill tic, fli,-tinvi6n
"No xt O L'Ancrt I't,
-cj. d-d, 'll.1 '&A "it, 'i Cierre de ]a senlana ld" to,
dt .Pl6, I ') I-wo tin Las J)OtencW aliadatt
W i I , I~, t,111;
WA,'31IINGTON, Wubm I (API,
i, -, j-i ct,
Olt, ,,t Ioo, !,,dol tc ti, Li i, -rvt Tfit ,co ot lii l"'i 14 pl lu ldad de, q ,,
at xitn tl it ewnwlc, I I dn t
do ry.
d, VIt'ZI 11 t in It la Tito, ll,
o,1j11 V- All,, Aq,

---- ----- 6, _1c ."miki. f',
7 -ol ql2 Illo
is, It I
M,,, Rnoi,", At
T qi, 1WA,", :, it, Irt:,
'ejulpt, (Ir od, RT 1, t ii, r: z ui vio', A ri, inVOMBRA MAGIC t,,,
CU84
V*
t 1-ion Iw r a -1- 1 rt, MIn ,,I V_,11 lz Allt fit,,
t r
i't o
t"tf,",

1v tot, il" C 1, lint",
milj fip "W-71 "I
o"
qo. t tti urt- ft if, Mill- ii, ft
fInitim 3
't L-h I "i q 9"t !it
ti ,, e 1" i,
ptilbitbi; K
pirA i pm- ". itt I,, I c I ItIlt'I'll 'd
n't- 1, t7ittile-h t:mll', a 11 'Ili t::i
V-ud o t 'Ji"lit

1107,TFNAJE AL VOlIK, 01 DIC A: p, I' r.l'Inth Oli s, Uc
'el
f till,
2torta arltitt'!,
flitt;'i'l "' I'- y )a otm' 'I'Pt He, HONGOS ritlinin t! dt, F".
1,111r;o 6, -'- d-_ 'in rribagil, qu,
L, ur, "'tii e" 11 h URP,1, re;p0d
tf It at, 6ni
Mi! e
r- I 1 it. tt _dtt
t4 1 --- -7 diwkirl.1, no repriter.
i I IN
RVELN E. VL GotiltlkNo coSALPULLIDO 'fliNO NO PERMITIR
Q V LO
de ftt i, ti, 'e ORRUSPONNALFoldi- .1, 11, lk
t"', 1, TRA 11TANN0T1CtA DE 91,
t-ntt, -1 -- 11 Tf RITOR 0
in, ith o I D I
Jr IT
NiefVA YORK, oltl 7 'At".
F. mt,,I otti-,n Omilni,,-a 6-l,
A V-1 F-01
Negociado de sellw !",
Ft t;11-0, toiO,, It" it, Arioi '11
Material
SEGUN DA to, A-ViI rl fit Nuvk YI dr
V- CONVOCATOTtl t W
In 6,
tii* UNA ALFOHDRA MAGICA 1. t, dn Chit- acit'jera con CIOlit, 0,
T1. hi t-!t" iri f,,tv-_ 4.. 1. po-d., pd;. ptinlj tl 29 dil 1549 tin oott.xr-11 1 cif P.1- id. W.d- hn, de -- riudlId-o'. it.
"ett, 0 y dlm- clr u mociilerv-r7 .1-n, PzLi, 'I'm 0, 1 t",
l, -- tbitrl,
iiidn pt'rit", itjtI,, limp:, %s -,, t Itic'-:, J- Aq., er tl 'In S""j, tip f.ba, 1, o4wh-'-1 'i "'f7t, A',l- i C lite p<,r 14 dK"qoi dood, cI h-,
in d-,si y ltr lntttl RtY, VVitj- 114 (tA IA Wiriott." Pre-0 p 1;b&fl-, i I- t, -1 i -'r 6 Itt-In, a. koii 1. I.fa 'I
o,,d i,- lil L- s7,otii r Pt O ill, ]A It, Iii?" titb" at r,ltitIr d,
------- -- lrl, lIA qto, It. -"dii por, "rede, P_ M1,16, "I i
T"-I" to
Fn "itt, hat, tr,,thdO -'t,)lott, -I, I't, 0' H_:t,
pr."OA., Fnrl,, IT,, 1,- .Ktor, 'C P lraot F, "ten, torhl tts 7 yuj; Ime iar Onhictno etn'
1. d'I It ru.1 .14,tfic. 4"
1clUbir Pcrm
EffM Z041410FAIll III-f-14 Artuir. in., (i._, dt I.4EFINP.1y,


T No en'el % ndo. MO CXV11 DIARIO DF T. MA."INA.-DOMIR P. 9bF 00 T DF Pt, ,!N QWJFW' Y CM
(COUftostidn de Is Plitt" 41)
t16n terve Solo habin W 11-d. It
.h.l. d.C04U ltuftdWli' "i, T,, T"
as I I A 11 11
thrift rcil.nial,, F!,)
itu"b" I 1 :7-7
Wridiel6r, Attatl., i AP
Orris (lut, p"M i-,+ Internacionales
thead"' i0ye" sit 'e,
cooflei-te d. Itt-t d A 7?
Paro, entre todos f- Condicio. de la semana
ex q- pri'.
Ty "ne --I#
d po let,
bee emhs, en este atptido
rtia "1 14 negp
'is de, lwl.pte 110-ilo n,
de emi:un& parte lpenos el de Or, TinOa Tsing
ktieley nlt pob ac,6n supe
rior a I do 1:,c o,
de Savoie, I- blt..d. de t rritoriot par. do, p to
6,5n itsh"s, dherida a a b
Cin' ecces
la. Un Vfld."o, 7el
N rig i Y eAmCurenaiek. torrad s 'i
ille"
i o-turea de 1912-nNa- '111
tial r Otil, For otTa parte. ya que a
'0
1 &Made epton", -hTurquIleem de Europli" otees 6 sol. el sopl. ilthc, p... C...
bru cierto, que Italia
h&bI. do 11 1,
as de A Walk N
tk algu = rter"w, lplis" to
impetus Malnit dat., 4irop
MoLnors, rdbita or Advwa, runa
Manelik ou iriistrti M R- ki ,,,e aors
rateiere 1. Is treto-d. d'i-I li"q -lgvisiM
Woo ton Ida. P pt'. nT -----colonis h 11-1e 11,
in in-gion OtC,
rn.rO, Clio

,to 1 i'T,
d,terror "T
cift deSined.dA del P 1 Z", 4,
eontrario el gierrer T
thistrol. q.. .. trots de cv'
short,

El Africa oriental
c:;
Baj ests denomination se cn-rice C
gndion todos las torritorins T'sept.ulindci Lib- Fitilr- '

Marcos cu.cr, lkitp de 11[i kn6tiene -a
red.$. I rni li b!-,Vde MOM h b tastes, Is sorro: i"
ft de un. .. knii6, eCMA P, ton up mil 6 1 all =it.nt '.: euendo el Duce so Pd"6 d,
do el it
xumltilul a' 1"e i.p'r3c Col' a:
W16' -o' "I it ""A OTk,
mil kffrnatros Cuadrados. con unit in e caricature
goblact6n no interior s nt'eN'r n 1" 1, 11 L o nternaciona
ier "Illocies de btibitantel, P, nic W El Juez Minton
La caloniucicin it.1.... di6 p-A t,-no U
eipi. to 1960, y ya S.bern's !Is
'is -1 -,a
sit d t-orts p..a Co.- bnon. I Fl j, 8he,-- Mint
i u es pm Oin dl innperi,, Peln
Street La be it. ser stlerclo-ed- pr t
dtl No i. h1Ch 'o C.,rndo y T,
n.ea -lun pt Trziroati r.,a 136. do imo, q- er coo 1, Cri. no C, 'T
'g i r. dE ls-Zorle-supron,
torioo -t-.1itioute de Dip, -d j oo-6, dj Minion. "n 'I.
son I a,
Syno -g.,ar to is I h lidlid Jim djStusj ,' d, Itts N, lm .f
ries Unid. ple,, t, 'ustintor a .,Cnjkj. l.hazcin lot ho.
IoK, t I ch,, de q.* .irton
b riid
6 ej -rop. de 1. poll las r_, I tj%. nda homb,
--Y P-,
a puiar Antes noble j1do tenactor
E, sernelnot. T nor .1 Ft.do d. Indnir.
etroo 't 'e, to ha nentri,
# nittd.,neltl hd'
et'do Italia t C Ca
eonif.n& I. to hy "KI scientific X"
X
t n o d
el A:r!,'."
d
,.,a de Antlil. 1 :la d
In do,'-- J-hp VV
.1 una
n, T Clue

I oltr. a
tione, _jr-jeS ban de trato- JA
coa at persarni-tc, inili,... ii....- to-del luturm de

TA libra

-1. noble d,on Pelp" .. k, i t'ner Mol o l:i pz, 11 Coat 1- C..u.
e Ic"o Po' 1. Cpa de,
line. ttot er de ,acu:A,CCp"trkri&
'o',, G- Bretlifi. hb bii a.r id .1 q-l.n
gp ,it,a de q,, le Pell'* a P.sada 9.0ra ton.,11.1-19-Ink --i"too Latlorwa I'll IT t kobt 1. nergi. at6m ra un
gin, Sir St.ffrd C,,pp 0. qn, It.tnii.b. PC, (nitnt

la Uoi6t S"i0tw. El .So 0 -W),. X hft pr.duido
tin jttblps.peT,11 till, !
.i,
ejeclion g'nC,,.t ot fio, oo, is I'll -to de till, I- -50s
Seri. der, tonbien )a morilmera
Is q- Chnrlh ll Itt-nii IT:
"It 1 4 If I H E R E IT' Y 0 R K
t-t.rSe el-inims ge irill'
nuioitinept qn, 1. 11 .'s- I q, F
eep ,.b.. qu, dt,?i,vA-,1
119OW
to .1 In ido de as rlt- o
r1k. Inipull.dos po, noi 25:
.,a stempre en 011 ,, i on
lz4n 'on
n, filtimo
Dtld
v ve 0 pit-1 PC* o"
",do d -.1in l..b,6,
part IS
ianjli Ciro q.e A
debt
i, n, -ScrPli6n
llorista he t odci lo 4--, i earn
Me r.alusdc, n- opkel-ti'a "' "is
-ft C"
p. p ad. d-r -la 1.19re d stifr i
,.W-6 o St, np
Palo Is on ill. PSC1. 41
don" i'
e16n del 30' 1 polrizd., -IsNe
tre.
aw puV. u-ho in, 1-1
te se habi. h T at rni"o C'-- qu
elk cuesilon de Wt. runi.n Tt
Stib- -61 er- 1. un Ne le C.
as. devalue. 16, Entre mucl- tr ted" too n ... S,6n
pr,.kalididss l rbi-lo ha 01r, e r iiij
ted, forli. "Ita y "i 11 Gloria Swanson
des.fjo de lo, q,
rantado. In otio ii, actbi te ,, d- noa 4 i, J


f jac.das a .,to, "o- tH 1. ;oS yltadl,, U
do brilant- I o1o.. e, (31-i. i
el un- -9-11,1110
de ,i he,,,
PTKI.Cit" os dec te g w t" Wie ll"e1w.116, Se
i l serA lie PAISFIS
in, Fo ilt h I
SeAr'. %,t,-ro haodoo'S liloZ 'i to 10 de ..... Ilyoood hace altrutios afil. Y le l
britant N! Estados I
dt noer ead. nk l .,Tas e 4.,_not
El Gobit-mio military S
me. -;ai -b". de 1.
no mfi, e r.: en Alemania
lok.'Oerb y tot "I MAS elcASO, Pe.
t. no.
L, 6, .d po, ti rreduce on en 11 "Clol d"
to., n li'trro n ar ce lo klgtadws I -MC a ia Isle" de la ro.
-Mi. r-y 1. tot ob ...... os
to en at p dt los rin,'Ick do., d.nnas r'p-l" or
enn.
Carol C-pbr lo, dinales, sigrdi ne "I
el aument a I z flip" 7 ;In pS
Moment. q.. Id. rol -v. d#-C-" 0-th par. W"'It'. bil?%ot"ies.
de f % _MML MEMORMUMMOMM
d. I., art -lo, britirtcm P,,, a Tos P
toplunrid.re, 6e -o-d. d11ra 1 # Dice Snyder
hate possible el nueci t p. de tornbit.
A It corta tiede traer un impor ie, El stcet-( dl Tee- d. lot
Clmnt p 1. Cap-nildl dei r;,, Flt.ds Void., Snyde,. -ba do
polite gi, derl-tir 1., 0 eC.d. d, e-qArie. d, pe-ettS
Wr=d'dobliot tterneve ... D' d. toid-, e ek, pajS o.t- one'to purt. de vista. no ft tan se .1 -A, jg-dt q.. hoauto eot --ten
a p't Pm ek no lu o, "oe to, T
Cilid "Ce ., fb,,..u.
eeh ipid.noert.
cos d&b-'Spm,, 4'
Otru at .- entre ell., Alecton1a occi&wSiL hando
_cqrverl isi-ile :o,
T; 1! linero em
CmW-d-r" uii, d, erta de 210.000 Toi..do do, 111 1,Sd. 11 x pt, anuturriente, Y de
ip n
smor lWt!6que Glen P
t'i A. oon, oujigii,
trIX, -ri-Wra is de &-i *nrm, corrierite de innor !,reg
to Irs yst.dns uo.d- "m lo" qn, fA -PSevera d l SeCrt- ci de Defon, L'- so !r-c. men ,C
mievo, tondicilres, top Its iicirt.- So. jr,,hris"', do 1. 1.- dtT t.M ad-ne d-,t r s Jas de .13 cArcel a WOMOMM on forma do cuentado,
0,1 fir Athetain'.. (Contimita m 1. PAla" nt =dme;:rluedre e1itr=Ad uiS que- secretarle Jefthison%.
m 41 -
.. -" I I I
I I I I I
I I
I
PAIMA CINCUiNrA Y DOS DIARIO I l I, LA 4 RINA N)MING0, 9 I)E C(TI jRRE DE I I "? Of) rXM
1 7 Dias eh d Mundo 11111-11___._ -- _-------Icontinvarl'i. dit 1. pA41" .111 I i, ,, '',, ,,- r ,, ""''." -- Wmw --,- '' - ____ __ ----*- -- - - __ - - m I'- 111, 1 1- If"t", ,,,,,, """,- , -,,,T;l
!" ,- ,, ,- ,, ,""I, ";I ,,,, I i' ,, "", ""' ,,, , Ii I ,,,
I I IIATIT AM M A E", I A I'll 11 I 11 I'll
to, to, ,_,.. :-; ,I, I i %: ,,, I ,,,,, t , I I ,_,,,' ,,, :*, I t, , I, ", ",:',
fegurjd ,,,,, , I i, I """ ,: ::- ', I 11111--l,,a., L ,,,, .1 i ;, ', , , ," I __ ---- - _ I I V ,, t, , -1 It, "
I l..d., I ....... I ,,,,,, I I I ,-- ,, I ... ,,:---I,, --, P I" , ,I i i I. .... 1 1 1 11 'I I I
I I I 1 1, f", --11 ',- ....... I l" _11,2 ,
', I I 1 ,, 'i, 1 1, 1: I "', ", ", I , "
.U., '', I ,, 'ADAk' ",,'L ANACIONALES P
Z. e 'T i,, ", I I c4ANIZACION 1W LAS' RING
I
I I 11 I I , , I A I 'n Tm j,,r ,A ... ,rwllful r. i _C7_,_1 --i
I" , : "'': , i I 1 ,, T, ", 11 i" I , , -,,,
II I': COMBATIR A ES', I 11 ;-', I I "
; ] I .1- 111111 ,,, ,, I, , I 1- ' I
I
I, 11 I I -1. i
I Ell .- do .ppum bp Ile 19M f.i .1 4, III~ y f.bAl -a., iil,#r The M- ,,, cle- M G.tt"'I'l !- jt.jj-,, P.J. I "I." 1 ' , I 11 ;;
10vt I'' "'11", 'I, pe, .11 ., i ,1 "I
1 ,,,,, P " "" d", I ": r "r I ,,' t I
: , I I .k.flon de W arfladab I"termelor.11#4, ilut M."t* .1 tim m. MTN> Togliatti, p .el witid' COMUnit'l I 7 -19t, -"'I
I '' ,, I'll ,,, 6 r! ,, Mo.- "- -Pon.- .1 M-tt.1-14. -It- $ -1-6A V. .1 twee S.- .1 .dj.1TlI del t- D _'j"" 2- "" "t"tt'' ,I """ : ;';' ", !:,", I I- i
.1 1 , qo, Th.- Imitems ON Momit "brt 1. -- Jd.d 0. I" xw- general ,,oviktico Komi F- r' , ,,, '11, I, ., I I I. '" ,
," ,- ,:, ,,,,,, i, ,- 'e" T "I'll, I
11 I I I I "!, i T '. gad" y ,exrm a rarb ton DIMMO, I"" P-.'rITO 0'. mrsorde Prom. I.Prori evblnd,, -, I 'tIII & -,- -1, ,- -,
I 11 C I "'n, t I 11- t- ,,, ,, ,- .";,"- -_ "
I I Ie ., re. 0otteald y TortlAtIf. rl fft lmde reowvolvt imt pant &" m ,- I- I'dadt. ft- 9, ,! ,, R!, .
%!- r i 'ha, N" parefe "toat 7 Oporto" el ,,-a,,,,,. Till 1. limit -1,,!,,, 1- -- !-- r -- -, "I ", I
:-,Jli plc , I 'a 1, "ir, 1, -1
,, pzi, ,, T I I ., "I'"t I I
I , ,, Q. R_ 9 ,-b. ,- ,,t , ,,,, --, d. i- ,
11 ae. .;-ln M i ,,. ,s -", EL 7 11, -,ie-h- ,I* 10,0. ;W,,'eI,.t.p.I ,I, i mIadhlirhos, driI- ..o.hd.d false. ?I I- FP- -t" n t,,,, t- ,-- 1 11 I i rl 'r' "'i 1. I
, :', 3: Rat, BIA.Cha d, re" (114IIAP"r 14 GAn Via 1, dllecli6n A Is cl.d.d Uti-IrT tj- ). ,,, ,,, I" T, ri ,,, , I", ,,,, :':,'; 1 r -- " -, I
i I ""';x-, ,Ij y .M,, A ',rj I bi'm Por f- tx.- ,", r- --- 11 ,,, , ,, -"
p- t,. ng dt IrTw nat-al, Aq.OITA -I.-. ri-h,, I- tRi- ri.- d-Doot.t.04y, fV"f" ,: "I" ,!, ; ,,, 1 1, ,-,
'd, 't- pr, fl, -1 1,,j tj. , ,,, I r tt i1-1 ,, I ,,, ''
regulars do Mem o ttil.ni- m en It Calva d. C.rt, -, ,-- dAdes frolic- '_ -', :, :t, 'Ir ", -f j-, 111 "' ,,' , , ,
I;1111 11, ,- ,, : "i 11
,,, ,- dl Atene. Aro- 1- i. iileip- d. .1 r ... d, 1. gutra babi. a bjadol d,,,,,. 71t-, PuAre 11 , I
", ,-,,:, ', r' 11
'-' t0l, Z1, r,,o 1 ,., W. ,,,,,, ,n-- dI lo ir M, [ t,
:, ,,,, 1. I I ,
I I I "
, r 1 ,% "JiIb ITT"" 11, Clial" ITT,- I- .,it- :,r, ',, ',
-tu*66. del rj6rift. J tTr- I 'I n e, t I ,I, Hv,- A t ,,I,, -1 1, ", -, I ,, I ,,,, '',", 1 t 'i
[ I I 'ill- , "ililit tt., q.e t- t-Or" d", .Inolile ino.Y6 ntlt:, "Mr.1i'll P't- -, I,,, t!-1 1, ;-', ,,, I 111,I'11111 1,,;!:1"-, :, '', ,, I I
E- qii, F'' ; ",-o" ,'- --,-I-, "II, I ., I
,, ,,t , .,;,, ,,, cresi- & P'tiorlit., u.. 'etisten,- .T, d, otl. ..do I-rj, _i,,, ?: I, II1-1 ,' "- ;-!,, 6, Il"t, f _!_ l P, 1,
,:, :I I ) , I,, ,,
% I 1 1- 1. , .Q-II- j.- d.. A, _- I~ .. 1. q- li'l- il'- -- !, I I'll 1 ,,,, :-1, f- -, I- I ,, ,,,,,,, ,
I T, , I ,, ,i, -[", ,- I., I I I I ;,,,, ,11, I ", ,
,, ,,, ,11,-%, ,- 1, -1 -11 11 J- [-'I" N"", 1 ...... t ,[ I ,, -, f-, I ",
f 1 : : I de ."", ? : I iTeIimit
, d ,,,,,, I R 4;, Lt V104, r l
I I ,;: ; I , I t 1, I ; ,- 11 -1I-1-,d,, 1, :---;,- ,,, ,,t ... ...
,, ,,, ,, 111i- I ,, ,-, I "_ I I I
Il'- P V 't , I I IT ", .,_" = 12, !- ,-, ', ,- I , d, -!-- 1-9 1j- 'r, z!- ,, I,, I -,", 11 t ,, ,,, 1 I I -11 I
I 1, : I ,, ,
Ph'! ,,;: 4-, ,- ,'-', -- -,-- I I "' --,- 6- -, ,t ,,,, -j- 1;- 'IItl ,I P,''Il""', J, i ,"t" !, I',- z TI
i, 1 I I It ", " I I I I I
F, 1, 0, A ,, t '11, ,z '' ,
, ,:" :" : T,
V,11 ,,, , P'', ; ,. ,., , I "' I'l :1,11, ;; :,T T-,, 1 1- 11 11 1!:1, 111,, 7 I 'i "": ", "I I
I I 11 -, --, 1, c t, I, -- 1' ", 11 I I 1, I ;,11 ,, ,
11 11 1 I ; "!, ,, I" - -:', I " ", , ", I- , ",.! ,;, 1 I ,- I'i 011 I I I I I
,., , , I I I I I I I I .. 1:.1 I ,,,-,I , " ... I Irt 1- ;- 11111 11111, 11 I ., 11 , 11 I ": I "i 11 I'll, 111, '111 "T, ;- 1- ,, ,J, ., i "', 1, I'll '' ,, I 11 I I, 11, I I .
I ," I 11 1 I I z I I'll 1, I I ,:, I I I ,, I : 11, I *
I I 1;, ,, t _", "I -1- 11, .-;-,f-- ; , 7 , I 11 11 11 11 1-
I '' : '' I I i I I I I I 1
1 I I i t L ilAt 1 111l" )IF FT ""I, 1W 1.111, )ITIPI, 11'jl, IT : ,,, ,,I ''I ', e I I ", I
: I I I t I ,z I %Il P I 'i I 1, i" i'l- I 1 o I', I I i I , 11 t "
I I '' I t:'_ ',
L, -1- "", I 't 1, t, 1
, , I I t11 -1 11.111- I , 11 ,,, 11, ,,, , ,,, ".- I I "I It,, (11- .1', I~, -1 '- I Ii -1 11 1 "", 11 I I'll tl- !-- 111 ,,, I 11 11 1 "T" ee I __I I I
-, - '-, I I
I I ."", 11 I I -- ,,,,,, 1- 1 I 7 1 -1 ,,,, -" __, %--- -,I t -,: ,;'- : I I : ,_'
I I" -- 1- ,' "I "I", : tt" r"""., Ir" -- T1, I I I.' -,, I I I ') t -, I '. ., -, r ," , ,;, I I
,
Z, ,,, I -, I- -- -. ,e- 11 I I I I"~ ;jt"-" !""'," 1-1' 11 r, " I I" I 11, ., ., t: : ": z I, 11 -- ,,,, i" "" : " '. , '' , I ., I ', ,,, I
I I ,
,,, I :1 i t 'I I ;- t- 'I 7, 1 1 ', I r1r- " 1-1 11 1, ". I "I 11 ,K-- 1; "!,t ,,, 1' I,* -, 11 ,1 '-,e :1- I I, 1: I ,I I
, z ... ... , 7" , I , ". -1 I., , ,,,, 11 I .1Z.,"- ,, I I I ,
11 I I I'll I 1, -, I "I e I i :- -, I, ,, ,,, 11 I ,,,,, ,;, I i , " ,,,, ,,, I I I
, e " t I I I " '."t p-- ""' 1 7 It,- ,:n, ,I 1-1111 z 11 I 1- 1-1 - , i : ,, : 11 I'll I I I ,'I* i* ", I
", 11 ..
I
k :,", I ,Ii I -- 1, I ---- -1 -- ,,, I r 1, I, ", 1, I -11'"""""', 1..: I I I I I : ,,, P 11 11 I 1, I i I ,
.1 I 1 ,,, -, I , I , "", I '', i I ; , I 11, ,- h i
.hw- .d-- 1,,I I : : I ; I I I I 1 I 11 I z" 1, -, ,,, ,, ", I I , I , I 1, I I
,, 1, I ,r I 1 I ", I 11
I ,I ', !' I I "I I I I ,,, --' I 't - I IvI.- ':- : , t-, ', ,; I -, ,, 'i, 1, v,-, !, , I ,, I I 1 ,
11 1, : I I I I 1. "", I I 11 I I ", P 11 I I I I % I I .- I 1 I r 11 1 t , I I I ", Ij 1, i I n
I - I i 1111 '', ", ,,, I I I I 1- ,, I- I I- I I , j-!, , ,, "- a .... .. , "'' ":, !,
N , ,,' , 1, ,"r 11 I I I 11 I 1 .1 I I 11 I 1. I 11 1, 1. -1 -1 ,,- 1, ,- ", -- t, I., ,, I ,I 11 : , i I "', I '. ,, ,,, ,-, I I I I .. r,
I I I I t I I I - 1, T"', ,, I'll , ,,, I , 11 I I
tt" il I I z,,,, 1, I , 1, I I I I I I I I 1 I 't 1 1: , ,,,,,I- ,, r, I I I
"
I'll 1 "It ', I ,,, I I I : '_ -t I I- I .1, 1. I I I Pll t 11 I "t ,It I ,,,,, 11 1 wrilr ,- q, , t I 51 5 : I ,
I 11 I , ". t
omd-i ,, , , : , .11, 11 I 1, I I'll, t ,- ":, n-I ,, t". I ,-, ,,, "" "", ,, , , H r"a I'm
I I , -_ I "i:11" 5Iliell. 71 -, , : I I 1, I I I _-', I .1 I I I , 7" 1, 11 z __ I ,,,, "Ir, !I I I t ", I r:: I , I i I 1 ,
,, d i I ", t, , I I 1 ,,, I t, I I 1, J "I n 1, I ; I I I I I I 1'1 1.
11 ,:I :,, I :, ,, t "", , t -11 "I 11 1-111- 1, -1 I I I I I I -1 , ", Iz I ,,
,,IT .Jta , t T "I I I t I 1. I I 11 11 11 w t'. I I : 11 1 lee t -- I I I I I I I
A!_ It I 1 I I I I I ;", 1 I I 11 "", ; '- I _-- I '11" r-- -- ,,, "I T I- 11 ,,, I "," r, 1 I , I j 1 I 11, I I I I I I ,;
; 1 I 11 "I 11 I ,, I t- I I I I "I t, ," .1 , r ,- I I 1 r,
"""' 11 -- ,,, r', I I 11 I I 11 I~ , t 11 I I , : !! ,:,f, , ,, ,,,, I I I I ,
dl pu Ia, !t .' ',' :Ili 'It" I t ' I I I I I,:, I I "'I , I ,,, , I 11 I 1, I "I I I I I ,
pIFL. d, o,,de, I 11 I I I : , , 6- ,,, " 11 I I 1, I I I I "', I I , -, , ", , ,, I I 1, I ,, 1 I I 11
Ulrlilrla., y ,m'7 ', , ;, I ,I ", I I ,, I I I I I , , I I I I 11,111,
11 I- : , I e I ,, , 1 " . I :i I .1 I rl I, z, i I , , I :",r :,', " : ill
Iie .1or, I '. -,", "I t -1 z I I 11 11 1 I : ", 11, I (,- i 11 1. I I
j"r"A y d"etiol, r .' I ,: ;;I , ., , I 1, I I I I %, I I - ,,, "I ,, , I I 11 II ; , I I I , I I I
to h-- ... lq,6,, d- n , , '-, I I r ,,, 1, 1 1 ,,, I T :cill "It ;,,, Z, i :", ... ... r , I I 1, '' I" ::
Y, de ptchci IT,. rI. , , I r ." V, ", I x I I R, -', : 11 1- I I , ,' _- "t t, ", : ,, i, I 1";, ': r, I,, 11 11 I I .: "
ll I I I I ,'I I z, ., t- I - -, , ,2 'K - - I I I I ,-.1 ,,, I: F, z,-A .", 1 111 1, "I I -1 , """ '-, i t, I I ,z 11 I It', "if" y ecit';p-, ,I , I _l I, -i '] ,, ,,,,,, ", I I "" ,-r , , : -- '_ ,x 1 , ", -- 1-3 I :1 1 ", I -'- I i I
de corpo- l"?lt., r I I I I I I "" t I I -, I 11_ I 11 I I , I I I 11 r".
I I -', I-- _, t e ti, I r ', , I I I I I r I
nieles Q- t"t.bl"', I -1 ., I I 1 r, z TW
,IjolrtTjriidtd esi, ,,,, 11 I'll I ; : I I. t __ I ,-, 1-.,, ia "'. -,, -- ,- -- - 1, ,, 11 'c ", I I 1, 1 _;7Z -7,4 - I ,;, ",
"rol -1 I I , ,,, , I :11 1, I I I -11 / " : I
I -ePl.- t c"', "p, r % I I I i 17
tusio- o P-11 ir t I -1 2 , - -1 I I -1 I I '1 11 I 11 , , : ... trl...... I I I I I 11- I ,,, I, !-- I -1- .-, I ': c,
.iJI,, he fi, 1-1, P,- -, 1- I I I -1- I _. 11 I 11 v --- 'I, ,- I, I I 1 '.
r de I ;1 , 11 ... r- .1 .1- 1 .. ,
nue- lxt_ y mi. , I !. , ."2 -I- t11 ,- t- & 't- t , : 7 -,: 'I, M, W4.
ell lof ho, lw- ". I ., A, ,- - ", I, '. -, I 11 F. I,' id : I ,,, ,, UnI, '_'P,
I , - , t t - -, I I I I , I I "I
-1 '11, I 11 I ,I, "I I jif" I" I 11 ;, P-dil- : '- 1, IT I r t, ,, A "
, I "I I I : - ,I I _, ,;I, Q!, P10 1
La (" a tie Com ercio I I I - I I'_ 1 I I I I 1. 6,1
.R111ar I 1 I 11 , Il I I !'I 11 7 1 'If %,1, DR LA9 BRIGADAA 1NTXRr.4 M )NA1.Y.,' I I I I 1. I 11 1- 1W 1
I I I I I I , rT qrj Aliannitil w ex
I Ju I I !, -- ,,, , I'lid-,
vemil f I I I -; , I 'I - 2 ,Y.r de d- I., b- ,I d. 1,I c"'.d. ,,Ipah.)., 1, I I ', cI -,
I- -1 .- ; I 'x 1 I t' I I ,-; , "! I _- ? svl t IlIt- it"I ... 1 -_ d, ;I doad- I_ I I I I d, T-d- .
7 -- 1 II I I I r I I 1, I
..... rrn ,+ nl-,_ I I I I 11 _- I I C., I M I ,It I d" 1 i I ., dlrl l 'Id. to III~ FIT,.
I 11 I bi '!'_ , 1 , 'r ,',_, I ,, - I P" I. i 11 I I I F g,- iie To, FI
,
'"'t, .otili" ,c i I I 1 7 .I. IN ... k, --kIp".. "' ,I414 ,.d.g ". t I I ,- ).Ga -, I _1 t-- 1 I -, ,-, ", 1 2 z -1. T.- 11 -, , 11 I I I ,it JV. I --I. ,. ,,,gllift I I J" qu,
Itii Ell.d. !,,1 m -,,,i-i6,-::i ,, l : -, 1 1 1 ""' I I
I z, 11 11 I, 1 $1,314 (AA
dii- de 6- c P ,', '; ,, 1, i ", "I I I r, , ,a t t- I T n a ,:. 1 Z I "_ , T -,m I I I i T,, ii "I, Tl- ,- totli y
I F- -a , ... _t t, I
I 1 :- - _-, I I", I I -6..'a' I _'_ III" 1_ r z t, t :,T I 12
I J.'n'd"I"A' 'C T.t ., ,' ,"-" I " i : ,' t t I~ 11 :- t,. e I 11 11 I I , 11 ,71_11 _- -, ', I ". EI I I I Nortlaouco.
leifl, iiii. .,glioa., , t 1 ; I 11 I I I .1 '-- ; I -1 I'll ', , I t -,I 11 ; d I I I d d, ,
ON hoolibre., de ,,- ,, I 1, .; I t ,I I a I I I, I I I I I I -lt AT
TIM et ccilplroridI, , , k ",, : : I I 11 I_ I I 11 I ''I I I M ercante amerieano
de 11 ca.arA te C -- : I I I I I ,, "I ; I I I I ,
lo".1 t", I- 1 11 I I I I", I; 1, t 11 I I I I I t. 1 '111 ;N 1'1, ,- ; I 1. I -, 11 '' I I perdiflo
I I t ,,, I "I I I I I I I
plor de mteillt;,, i I I'll t I I -'11 I I "t I I I I I 11 I I I I I I I ,,,, I I Fsid- Uoido, iicabirl dt
Yo, -t"T 1, '' I I ?, 1 I I I I I -,-,- , , ,- 11 I I , I t -1 I - I I ,,,,-- e I -, "Mkk-]-P l Y ,_ Tit U,161, SoIT d, C-- I I 7 : I -I e I -,
to P '. &I , I, ;c_ I_ : I I ,' ,_ ": -, A 11 p.r. Ii,"liz, IT IT, bliqii,
'- r, t 1 11, -,, I I I .11 I I I I k a I 1-1 ', :- I ., I I I .lit, ,,_ -yc, b-dII
t',, d, "I'' I imbolo drl lnz :14 7 d; fi6.IT,, Tie IC F t d-.1 ....... 1.11 Irt, I e I III,- I , I I li, I ___- ', ,-_,I tt -1 ,,,, I 11 11 -, --- -- -_ 1, I I 11 I 11 I I I b. ft. Tlg.d.
prlrrmt pro I ... I "I ,,, , _:
____ .1-1 "I 11- I : d- q- '1"m7 tr etAr AT,, IS i , I I I I ,,, ,it I It~ 'r ", t'i -f'. I, ti, el pg ,,,
1, t t 't I i- 71 1 I ,: I i u,
d, I- 7,f"_ _1 L !"I'M 1 t '' 1, I 1, I ,
7z, ,-, "' "' '- y r 1 A , r I P.rtI ,:
_ _41IT _,MjAfF- I I 1, I I, I" I , -1 I I -- I I I
Oe t I !, ,,, -, t ", - I I -11 I T, 6- ,,.
X_ , t ,,, I I I I x ;; ,,, ,,, : I 'r ", -1 11 I I I I I 'r :: ,, 1 ,*.,,,I,
I I I -1 I .T I -- ,- , ,,, e e I I I I I I -, I t
Centrikario fir Pw, I : I I ,, - I- I I I- I I I I 11 e I I , I I ,r , I , I I
2' Z I t I I ", I I ,"I ,
t, 11 I I I I I I I I It ". I I I I I I I I 11 e ,
XI A I, ,i ,, I I I I I JI "I I I -1 'I : 2 1 I 1 1 1_ I I I I : I I ,, ;.[ I
1, 'Ir' '11- I I I ".. I I ., , I t I I I I I I I I I I : I I "I I I 1 li
-I '-' 'j' ,, ,. , : , '- 't 1 , I I 1 I I I I I I t ,,, s 11 I x I ,
'16 ,J.,,r,', "" I I - -, 11 I- -11 I 1, ., 1, 11 -11 _-- ., " - I I I I 11 I I 1 11 I I I I I I I lel.
I I I I I r I 11 I I r P 11
,,, I I I I 7 I I I "I
I I I I I" I I I 11 I I t ", . ..... I I
1! t, .1 1 1- I I 11 t- I I 11 I I- ~ -- I I I I 1 I r I I I I
I- -, -,---, I 11 I I 11 I I I - - "I ta l ;,- ". , I 11 I I 1 11 1 ;, ,1 7 -_,! z , -, I I,~ I ,,, nt ,,, ETi.
I j I , I 1-111 'T, I I I I I I I I -1 -11 , I~ -- 7-!,- -_ -, It I i I 11 I t, I ,_ I I -11 _Pont Veg.cto, a VIrmciom 11 11 I t I -tl .111, -1 It -11-1 11 I I I , I,
"
119M UNA IMAQVINA ; T- I 1,11111-1 , I 11 I I I "I - I ___ ,,, I!, , i _"t', , , I. ,, t A!I'm ,.A CARA MAX CONOM AA!, I 11 I It, -1 11 I -"I I, 11 I, I 11 I I I :,- ,,, , I I , "
-, I~ I ,,, ,,,,, -1 ...... I I"Tirl,
Qxx z ; --- I : I I t, a ,A. I I I - U , I I I I I I ,
Hill VA, x -, .1 - 1 ". 11 I It t 1 "I" I I - r;, I 11 ,. 11 I I ,
rftxC10A Z..-Ri IT I- fll; k, w- dol !'Lm -1 I I I t I -1 I n r.,.FT. 11-ou 11 I I I I I I I I I I01.11. im U.-I , IX 1 It-ih lll 11 11 I z .r _', '! 5 11 el , , I 11 ,it 'dt
I I I I I 11 I I I I .11...,.. .... I A, K, A I V f ,I I I I 11 I I I '11) -1 I t , _- , I t 1 I t I 11 ,! 4 "-
A"Iffalo Do 5 I 2 -1 I I I .1 t I I le I I I -. I I I t -_ I I 11 I I
l- _. I_., I I I I I I I ,
Sam. ,., .... 11*11, 1* ..P.,. .. I I I I I I I I I I I I I I 1, I I -1 I 1, ,,, A ,,,,,,, ; I Iz I I I -11 I , I I I 1, 1 I 1. I I I !; ,It
4.1.1 ... I __- i I I 11 I I 11 1, I I I ,
; I I I 11 I I I " I I I -, I I I , - - I 11 I I 11 I ,d,,! A (',,
0 ., ; I I I e I 1 -, I I I I I I I I
11 11 5 ' I , - , , - , , , "" i ..... .


I IN s I I I I I I I 11 I I 1 I 11 1, I I I , .
I I I I I I I I ", r 1 I I I r I I I I I~
,
DRIVE IT I : I I I I I I I I I I I I I 11 I I I I % 11 I I I I I I I 11 I 1,;
_ __ .- .__44 . ........ . I .... t I I 1, 11, I I I t I I I -_ ,,, 11 I I I I I I I I I 1;. 11 I~ 1 ,I 1 ,__ .. I I , I I I I I I I I I I I I I I It t, '. I I I I I I I I .1 I I 1 T TI
a, I I 111 1 1 I I I I I -1
"I -1 I I I , I I I I : I , I I I , I I 11" I ,,, "- I I I I I
I I .
I .... I I I., I 11 I I : I I t ,
__ I I I I I I 1 t, I , I k 1, I .1, '. ,,, h, i t , I I I I I t I I I I I I I I : I i ''
I 1. I I I I I I 11, 1, I 11 Ififi
I ---- "I I I I
------ ) I I I I I 11 I I I I I 11 11 I I 11 I I I 1 11 I I I I I : "I I ,, I -11 1:1
1 ,,, I t I I 11 I I I / I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11 I ,, I I I I I 11
( P l", Ii 0 f 1 I I I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I I I I I I I I I ., I I ,,
'A ,,,,, 6 - I 11 I I .1
11 :_- - , I I I I I I "I -, L, , 1 I I ,,, '' I I I 11- 1. 11
__ -- I I I i I : "I t 11 I I -,
_____ _- _", __ 1-1 I I I I I I I I I I I 't ,' , I I "I 1, I I I 1, I '1 11 11 11 I I ,t: /I/ I I I I I I I . I I t t I I 1'.1 I I I I .1 ; I I 11 11 I I I I I I 'I--- I , I I
I e Z r I I I , I : 1., 1 ; , 1 7 I
'I; 4' A I I I I I I I I I I 1 I I I I I I 1- I ,
"I a , I I I I I'll I I I 11 I '. I ; I I -t',
,
161"TI64 11, 2 , - -, I
RJII I I I I I I I 11 11 : "r I I t, I '11 I
,
O t I / I I I - ., I- -, : '' , 'r Z, I I -; I I I
1,---r-7! i I I I I 'i , 1, 1 I "' I I 11 11-1 1.1- : 1, r" ", -_ I I
'_ I I 11 -T I I- I I I I -1 I I 1, , i I ; 'ti
__: - 1' 11, I 11 I I I~ ,- ., I I 1, ,- -t,, ,,, I- I I I I M I I 1. ,
I I "I I'll- !-- c", .. vie (,t z -,
I'm ill, nl rrmit", I I 2 1 I - I -1 11 , 7 ,I T, __ , 7 1 1
4z,-: I i ", I I I ,, 111- 13 gl, d'! 'o, ; 11

_::: S -, ., , - - -, -"--- (, , ,x, T I I 1 I
__ --,I 1 I -- ""' --- -I,-- -_ e, iidiillfi I iaW "
en 1, kin.1 I I extra"jeroll
I, It,, 1 I 11 I I I I I -- -1 ,- all"'Ti, 1949 ;u
11 I'll "I I I 11 1 I p 11 I ". t. - - - "I I I12 --:,- , -. po,- -, ,. I I 11 Z11 -1
'I io fu i, II
1-11 ." "o,-- rer.
I I I 1 I I I I I I -, I I I 'T 1; I I I I I O' 4
I I -_ -, I I I I ," I"" Itll
1,' I I I I I , : I , 1. I 1, I I I I -1 11 I -,' d,, I I I I I r,-- g" ,,,,,,,,
I-_
I r
I I I -, I I I I -1 I 1. I I -1 I I I I "" 11 I I I ,,- ,bill
I I I I I I .1 I : : I 1 I I I I I I I I I I "I 11 d- 1, d, 17IT III.
I t, 1 I", -1 1 'I 't .*"Ir -1 - 7 I I ",
,,.! I e I I I T, 1, d, , r, I
_ _'l __ I , I I I I I I I I : I I ,
1, I -- - I ;,, I I I I , I I I I .... .. _-_ _," - '111, ;,,t ...... .. -z I I I 1, , I -11
I*$ ,R , -, ; ; -, I I I I I 11 -11 1- 1 I'll, ... le_ 11 i ; I I I : I ,11 I I I I I I I I I I ; I I 11
11 I I 1 I
I 1 Ir 1 1, I I "I
U _* __=501 I 1 t I I I I I I I I i I I 11 I 1. .5 I -, I '_11 I I 11 11 I 11 ,- I ,,, I I Tlii I I I , :, I I I % I ; ; ,I" I
I 11 I I I I I I I I I, 11 -1 I 1_1 _r I or w .1 "Puloo I ,, ,
AD it, I oil 10WI- , I I I I I r ,,, r
PHFVIO P.- ,.,_ -o I -_ I I I I 11 ,, ., I , 11 , t I I 1, oil I Ill tit, , I I
I I I I I I I 1. I I j 1 1 i I I I 1.
I I : 'L .1 il 11 I 11 I I i I 1, 11 I I 11 11 i t, I
I I I ,. 11 I" -' ,,, I ,ikatro- I I I I i,
E .1 I-l'. IT. I.d. -'- d I I I I I I 1, 1_ I 11 I 11 I 11 I I f I I I I "I
.11. I -, I I I I 11 I I I I I I , I I r, -1 I I I I I , ': 'i
I I I 11 I 1, t11 I I I I I' I I , ,
---- ... ".... I ._- t 1 c.- d 1 .- I I c , I I I I I 11 I I I I I I I I I I I I I I I I 11 1, 11 I I , - 11 I I I 1, I I r I r 1 I I I 'r I I I
I -1 I I ,,, 11 I ... ,5 x ,. 1 I ; I c I I I 1,
_ ___ ....... .111-1- d-- --A- S, -1 -, I I ,-, I I ",-1, I I I I I I "' : I It - 11 1, 11 ,,,, I : I'll I _,_ I ': r', ,__ I
1 7 '' I I I 7 ,
I I I "" -1 !" I I p- '- I I I I I
OI, .1 I- is C 1. CT,,- 5 I, ,,, : I- I 1, I 11 I I n I~ i, I I I 11 T'
-1 'r I -1 ,, I % r 'I I I I I I I I 11 I 1 I 11 I 11 1 I t I I I I I
I I I'll 11 I i*_ "' I I 11 -, I ", 1- , z 1 al
..". .- II't..".d. ,! -., I I 11 I 11 I ,_ I I I I, : 1, , I ; - r I ; -, ,-- I 1, t., ,,- I __ I I ,I, pr ,, ,
t_ I -, -, -- 't ,itr"', t, ': I .1 I It I 11 I ,T, 1 ., Z- 1; 11t, - ,- d, em
I I I -1 .1 I I ,,, I i 11 I 11 ,I i -1 .
1. 1- i,,-, I I 1, ,, I I I .,- 1, 1- I z '_ T,' U '. 'ltoi-, tf 1 b1t,,- t, e, ,,, I IVII %, _1 1, I "Z- ., I 1, I I ,I ,;
, 'I,
I I I t I - I -1 11 - .1 P-6.i- ", , - I 1-1 ;,r, ?I'." j, I I 1. I .,V ,, I' '_", It" ',_ 1, ,.___1- r
11 7-,- ,I .,.I , , I I I I : ""I ,, :- ( - -, t 11t, 1, t , I ,-, 11 : I :,
11 I I --- I ,T ,""I 11 VA91- "31
". I d, Ibir tn IlIc I I ,,, r, , ----=" ....... , r I I B l 'T I i fl-Ii..
..." A l-I'It, r i I t I . 11 I I ,,, "', , '' ,_ 'T - I I 1, , ; I 'jt A iii-4el-Apleo N I I~ I -- -, ", S'i-d" I
I I I ,_ ,-, r 1, "I I I 11 11 I 1A
c.."', : , It -- .
__ ____ '', I z -1 I I t I E I I-Ii to, P',
I I - I , 11 I I , A ['it n I o a rt o" ri-, 1 g em.
; II
__ I I , -',,,,, 1 1 I 1:1 I 71 I I I
I I ,,, I I I I 1
---__,M IA M I, F LO R ID A '_ I "I : "", '__-111 11 1i ,- I i 4, 1W 1: P-co, y M,_ I .
t- "", 1, I ;- R. ki, ,Iln- i I 11 I I'll, It, I I I I~
--- ----- .- ', I il,; 3 III.- IT d6i lfe -,em '. : x A,, d, As-z- It, , -, -, t '-,' I
-i-I 11 I vo, Z e 1- t. 1 dol
I "I'll .. I,- -. po- 1- t r l, 11- j lip, _,, , : e ,
-d i,.edi,!- _,tt. 13 t. T, r _, _ it "."i. !- - e 'I. i Ir ,III, III ill- CIT.~ 1 I. It ,, ,- 1 r
,t
1, I ,_, ')g; 'rgi- -ro"Tir - r_ gl- dtl P- idrip Tr, !, , , Disuefts 81 ,,
I hTTY, .ec', do '10"", ,u _" j I i- , L '' -, -is
.. I de d. 'R. I I r l 11 I I
U & el Gobi~ de 1. FII- "- 117 -i] I xo_,to,
de I- re, Ej dr I 1 ,;,t-1 "I ,
if "". ': I 0'a UoT do c"Ao6rhl T _t U '4,, 1 1 '.' 'o, , ", "_',Ol ,
,a de d TlIr. III III mi -_ , I 1' ,,, ... T".
t ',!I , 'I it 4.
1 d dm dira 1. -clo, ,Io ei 't Oficio. de -, Cr ., 'I, ,""
;.I. 't, I ... do dneropl let" ,% Conertj r ,, , I ,q-4 LOM" f--1 I, utikiaZ ,
i '; r,,,,,,,,, ,tZ, ''
pinfi3d. q.e debt torn.r- dttl.- j 1-1, t ,'. ," e, I- f,' r I t-O d.1 T ,mp,- 1 ,% -. : _r I , -. , I 11 I I I 11. li hl-*, T"Itl Ia,.
II 1,7 ,,I. voa ii;- fN O TE L __ r r Dtp.rl-totO de Eud. , 1 P7, I r!, I a II I I 1.
-1 I I i I I 1, --W ,, ', -. o,, int.- es illca 0,,te- 4, t ": I , I ,,, I "I -= t .d
I de 1-6 I 11 "I ,,, I I "I ififl-Il.d'. I 1- 1,
It, 11, rt;-- -. -_il ; ._.g,_dTxe= zir- I ,, I, -1 11 "I
I rmtlitreq i to -eit- Ut- ... ",:, ":, ,
It I .i A.- I 11 I, ,I ,
Ir "Teatro k oerim ental 11 '. i, ooi,, d, ]a -- cI ,e,. 1 F,I ,,I d-I- I ,, -,-c" Y, ,, t U ", -41e.
11 'r t",_ -1, -mni-, I,, ... I Re" , 1 I I I ."ll. tf- .;, :PONCE *_w' i ., T, 7"", 1 A.
I : , : ,-TV T.R.. !_ ,.y .141W I -1 ,!. , 1' bDz L 2 ,,,,,; _r,,,,*, ,,z,, I %'dr
do Negro I _- ,I 2 , '; I I, I 11 ,' eflei,,, d, IT ,,^ l,, a. 3 n o., .
t, ri. dt T,, I
I_ ', A I t t
EN EL CENTRO DEL DISTRITO COMEPCIAL Y TEACRAL t '; -, 11, 11 I o- 4-TT z IT; I, 1, ,, ,, , 11 I 1-d -g% I L'I'll. ".
F__ ',_, "."'. 1 i., I 11 Ir ..".
__,,I,,. r I I I '_ -. 'Ti.
'r I"it i 7,' ,f,: 1 1 n 11, I" , e ; a I-,, ,c ", , I Pat ,
I I I., t ; I i ,,, ": "t ,, 1.*hn.1 21 "' I ... 11
_,__ __ _SW LcI0_TA' (;M 4Tfi__ F AfJC3 QDERAD0S-- , 1.jMl Cil I I , I I I I I ., I 1. , 1 'I', I 'Al I I 'Apid- m. 1. to.
i I ; I I I I r", I, I I ). 1, .111ii. 'm i.1 I ;" I .1 1: I 11
i, V t: '! :-" ",-, f 1, I", ,_ "_ I "I ^-, ,,, II, ,- ", ; ,t , t:, : , , t W il Y h.,O,.- !., o- ..., P,, .
TODOS LOS CUAR70S TIENEN M R0 I ",,, ,".T, ,,;, ,," I, I 11 '.' , I I t "" I , ,- I I I 11 : I 4-iii't n ;y W-t- d, I. 'Id..
x I I I I q -- I 1i 11 ", 11,
1; ,d,, ',I 11, I I ,, ; 1,1, I 11 '- 'J" I r I ""dl- R"'
__ 1 11 I I ( 'LA I 11 I I '."?.Y'hr. .I, I,, 0 J- lr I , -, -11C a Y 11WfdId,
:- I I 11, I I'll, "I , ,- , ,,, , , , I ,,
p iw w a I r : _ -, 't ',',,-- I 0 te- II., t. i
-, "I 1,PI I,. I -! Z 7- ,- It 11 11 1. 11 A "114""'!
_1 I %v" d, t'.T', iI f_ z 5- 7 -,A- : ',- TIFI 1 "'I.ur, . IT 1, _- I Ire,. I It" ,,ujAr jilnfI. I 1_1 Tit .I.-., i= oi.- 'T.. A.
-_-_-_- . . . . II1111 i .M. R. C-vlow".to iNjIi., If '. t, ,,r-fi,-r.'- ,T, ,I t I ,_ ,- __ -.t ,"", -,- 11 11 I I tr.bai_ '11 I--, 11 -- ,2 i --- ,III"- ,.. I I 'Z I ', I I jv;ho.
I ell -- : I 1- 1 ,111. te 91 ,ill I I I I 'Ile I In"llitt "' .let -T ,,,, P- 6 te- o. P.7. I, ga. 11 io
I
- I I 11 11 I -l- I'll
I,
I
I I
.
I W S CH el % n(jf) AW) (XVII DIARIO OF, IA MARINA DOMINGOt 1) DI, 0( 1URRk W'. 1041) PA(X,,',. f 1*,f 1J,"'I "" Y fl,, .-,
- -",-""-"-, ,, ",-,-,-" ,------ ---,-"'' ... .... .... ... ________,__,_, __,_____,____ '' , --____ I~ -i ,
.. I I : , I , ,
;1 ic-11-4,1A. d. 1. PiKl- A?, ,,, !,i,- ,-1I,'I 'I, Nl",I, 'I 'I",
'111111 1,1 11,1j,- - ,,f,,,, ,;,,, I I 11,111, 1, 1, I :,: : 1 I li" I
"I Ii. lei riti ,, h,,hi- "",
_"-, dIII-11 It Jl XIX ,il ... A A I I ::
_-1-i,,i--,I1 11. ,,- ", "I''f- I ,, I F' 1, M A 1) A D E 1, A S I'M A N A 11. ,,, , I I I I ''
riln" r.l. IIII-j"", ;-], I ",- ... N, I I I l l, 11 I
'I, 't ... 1,19,11, 11, N11,"."l," IIII, ,Ilw ...... I. 1, M i'l, I, .'l '.. 11 ;, i. 1, 1 ,,, 111- 1 "Oll'. I I I 1, I 11 I r_____7 ,., I I ,, I I I I I I I I
,,-I', I,,,',',! t '1,,' I 'J'JI 'p T in ,,-r7,, ',
1;111 11111111111 1111 Illll 11_'1I1! "i: : ,,,t-,-,_, 1 I' I'L-i ;, '' 14 -"'IJV hlllnir- 1 I I ,, I 11 I I '' I I
I"W Ii'll"It 111111-I lllll ,- ,, l I I ,0, I I I I I I I I ,
l" t., ,,, I ,,, ], ,, ,,,, 11 -A- 'V,,, '.vlo ,'I 'I' ", ;, I ,., I .11
-- Fill -W'f -, ,,, :-,- "III'll'," I I:~ ", I % I I I- 11 R "Itkarkla" 1, l"I'l I il"'! ,Ylf''; "I I I I I 11 I I I 11
,,:,I,, "i-, 1': Ir,: ,- 'l 1 I
"III li, I'll, I ,, i", I "I 11 W I I 1 1 t I 1 1 1 1 11, 1, In l, I I 1, 11
: "",, I,!, ,_ ,,,,,, ,"::'' ,' ,:" I I ;
11111 ,I il I "' 1 I
I I I Ill I I f ,, i ,y
I ,-, ,'I* ,1-1 ,,, k I., I I I 11 l,1-1, ; ,, f I
1 ,,, ,r ,,,,, 1. ,,,,, ,,, 11"", li l i ----- I N (, I ,-,- % 1, I 1 I 1, I l I
I-11I I 41, Mill I lil 116- (".1re"ba I'll, I I .,it' 1 11\ I ji I
Ill ,,: :I, P- I I I" 4 1 B ., I ') -, 1, I I I I ,
I I 1_'_ 11 -1'11\ I I I "I *1 1. ,ligaria Ippoorl,_ i I /I -, -1 I
... I I .1 1 i ; , ,, '''i'', ,I,, "! .... . i I I I ) I 11 -", 1 11-, "'li, ', "k, ,_ 1-1,_ ____,__-11 1__ _, I- I I)p"t'i ;,-I-- I
1 7::1 "I _1_1_ k .. .... 11 ,, -_ ,_ ''I
tg) ....... i ll d, I I-i", 1 -- d, I ,, -], ,l "t ,i, 1 1, Bq, I" v ( ,; '! d1l 11-, il I", , I 11 I __, I
01"i tl ', -, 1, I %,, 7_14 I I I I I I I I
"I :)111'11111:1 I, "_ ;'.- d, ,,,,
I i, Ii; t I ,- .Vri;, ,,, ,,, ", , 4 I I I
_?, I ,, -1 1, It,, ,- x "I 1, I I
-1 il Illl 111., 1,1 11_l I R 111d, BIel,, ,' 111 t I I I - I f , ;)! I 1 ,,, j , -1 _, I I I I I I 1. ,
1 ", 1 71 h 1 I I I I i 11 I I I I I
, I i- I ,,, . -1 "I r C ,, i 5"
'*-, 1 ,','-,,,, _,, x,' 'It ll", 'e "I'l 'i'l""" "", ,, i I 11 -, I I I I I
_, ,,,,,, i ,,,,, i ", 1- '; 11'111111 I , _", I I 11 I I I
hit"" 1, ,,,,, '01,111ill, v ,- -, "r, ,_ ,
, 1 1-,p1ln1fr, F1 .,I,: t T-II, ,1-- : I __,iRv in 17-11 -11 I ,; I I I 11
1, 1: 1 1.1 111 T -,,(-, -,,, '- I, 1 -, 1 Ap I I I I I I I I I
"I I 1 ", '_ P, ,,, , Nf I I t-3 , , 1 , '. I I 11 I 11
d, 11 il, i I T 1, 11
,l r',, 1"'I I J I -- I 111;- I ", : _: I ,,, -1 1. I 11 11 ,
I I --, -, 12, ) I'll
'11, x d-, "'i" I RI , ---- f "I I
_1* ,I'll, .A,', 11- ,, ,,, I"", i i, ,,, '? I 11, : rll I I 1'), ',, ,,, 10,_ _) zz, ,,_ ,_ I I I
It,
-1i -, 72CKIPA ,) -,,,- I I i" I I
ic" 1 i ',,,-, ,Ii ,,,,; ;, ,, ,,,, : I ,:, ,, tfu. '\ I i ", i ,,ITI-lil-I I It: '' I -,-. ---; ,i4 ,&W, I-, I I I .5, I I "I 11 I I I I
I N11 I '' I I 1___ I DM VITCI ,_ 11
_,,,, ,,,,- "' ', 1,1-- Rr,! A,,,.,11,;,, E I Yr,,3i l I -'5p1,,i, i I -1 .11 11 I I I
d, T- b.; , , ...... I ,,I," ) f I I I "I I I I I I ,,, 11 11 I I il I'll I I
t , 6 ',', ', ',, 1 " r -Z
,14 1 I li p, il_, _e I ,
S "I'lli I I ";" li -di, 1, I, ,,, I ,_ ec - 0 I P,,1741 I I I I I I "I
I' 1 ....... -t -;-. d-i i A,7l- Ili,- ,,\,Z" ; R 1 I\- N Y, ',d X\ __'
rl ,lh I _1 11 I "I
4 "" "' "'i, I "t ..... p-,", l"I"- "'t, IA- 1 ;j I ,,,, ? ', i i 1:11
,i 1 ,b Z ,,,, "i, !' ', ,, I I I I il"Il I r , ""'' "", , I I I I I
f, ',' "", 'i", I I 11 n. -I'*- ", -,,- A_ 's, 1 1
I I I I I i 1I' :t ,,, p n ,I, ,, "I'll ,,, I i1c, I I I l 1: I I ,;,, lili; 'O.- 11, I
.1 ti- d""""n 'i- I 5$h t4o 'N 1 "I, I t 1 I I I
i,, ",". pahf!M4, _1 1,- -- ,i!X ", .,
,,,, ,,,,,,,, "" ""', "-- I 1 1 111. I'll, 0I, !, ""I'l-I I I Al"', -4, - ,_ I "I , I, I I I I ,' : ,: 1 I
I III,, 111. 11 : Il. ? I ", ,,,
i ,,, ,,.,,,,- 1 1, I I ;, I ll, I I _/ I ; I "I , ", ,", I ,,, , I I I I I I I 11 ,
: gr-- d, ht -,t"" -,-':i'- I" I I XI\ I y, ,, i, i,,,% I .1 I I I I
t I I I I I "' ..... .. K I ( i, 0- - I I "I 'I,'
I
I I ,, n 0 .-":tI%, I ,I I I I I I I I I
Ijs(i- 1111II, I!~ it""p", ; Q) i,
it, 1, I,- , I ,
"' I 11 , I _. lo- I \11, ; -,, I 11 I , 5 I I I , ,
IH % lt ,,, :,_ ,, ,, ", I :" ,, : I I 1 ,, t, ,,, I I I I 11
,, 1, ir,,,,,, ii: ,, : ", I, I I I I
,, "" ,, 11 d' I" I ,
I;, I ,, "I -' 11" : m ,
110', -'- ,i I t / I I il 11
I'll", III' '' ,, I _,_"--'- 117'' , I E q t Q \' I I I I
I ,i" I I I I I I I
III,,,i ,,, ,111";!",t l ,,, ""',-, 1 _'_ t, I I ii, :,,:,', I I , I.. 9 2 6t, I I q 41- ,j) I I I I
"i"f", ', I' -111111 il., "-:'--', I 1,.,., - I 'O."I't'l, Ii l i I'll , ,,, ,,, I I 11 .i, ,!, i It 11'1 cm #V,0 I I I I I 111i, I '_ : .,: I I I I I
I ,,, H, ,Oil Fd- ,,,, Mnildt-! I 'l-lilti-fl it I : ,
.- I I "I'l-'," d, ,tlt,-11,,- ",, j Ilillill I I I'll I I I \,- a.-- 11 I I : ,,, ,,, ,,, : I I I "I .
'i t, i ; _11 I -1 '1
It, ,J,,,-11, ,t, -,, ,; It I -, "', ,:, i ,,, _;-, ,-, I A-41" 1 11 I I I I "I I I I I I
"V, i I 2 c .
11 ''t, ___ ,_ __ "n ,, I
'111" I ,11111111 l', I ", ,I ,1,,,,, .i I 11
I tl i 1,
"I 11 11- 1, .. .... .. I 11 1 1, I i I I I il " 11 I I i
1,',,!,, ,, ", , 1, 11111 i, I : , I I I - - _'tr, - -t ,- ., , I'll 11
,,,,,,,,, ,,,, 1,114 'I ,_ 't, lt ,, I C', I .; ,-,;. I I 11 ,
,,h", ,,, ,,, ,, ,, I nt, I I 1, 1 I I, 11 1 I
'Itl- ,". ,,,,- !, "" '111 'i"', ,; I 1, , \, 7ii I I I I I I 1, I I I I
p I 11 ; 11, ,,,: ,, ,, k:, I 1 C I'll I I '' t I I "I" 11:
"I t "A I I ,,,,II --_ 7 1', ,!i -1 'I'll
'1 11'1 111I 1 1',!i "I'll, ; ,,,,,% IIi, I 11- ,, '"l I ) ,', I I I I 11
I 'i, I I 1-i I 1 P I I I I I I 111111 I A I- i I I
I I I '' % i ,
111 11, I. 1 ,,, 1 -, I 1, "I 'k 11 I I I t. ", I )Ir,;, d f- Iliv ,I 11
\ 11 I I It
Hncivvida. electrifiradai I ', "I'l"' 'I""! ,' ni, 11 I I- C I i I "", ". --- I I I I
1. i-f- ( IN ", 11 I" I '', ,, '
-, I ", T',,,, S -1, : ll 1 l! 4 /
1 7 7 1 1 1 I I I I I I I I I I 11 I ,
f,,.", ,I '-' i' '' i-i I",:, "i I -1 'i-I I I ,,, I
"", I I I k-11i, I , i, .1 .11 11, I ",
": d ,, ,it "I" I:. :_ ,, "i4" "", ill" I ,;,, t", I r ,,, T ,,. I 1- I I I l -, I I 1' I ,
,,,, I- 't, ,, '. -il ", 1,11 \ ,, ,. F a :, r, I Zn ,w 11 -1 11 11'' I i 11 I , ." ,
, ." I I ;:l,,,, 1 "3, ,,
il , N,,
,, ,, dl), t j- i i .... ... ; I ,i I 11I. 11, t ,I 11.111-11 11, 1, I I I I 1, I I "i"" , I I, I I I I
1,, A i ,,, llt",, ,, l,,,, ",!', , .1 .. ..... ,, En ,: , ,,, q ,, ; , :L: \ I I 1 1 I I I I , "
I I e I I I IN, I I I I,
I I I, 1, R,, ii i i),.,,,,I 11 I , Iz I,, ,li I , I I '-t p ,-,_ i I '_ \-, I ; I I I I I I I
., "' +11 I I -1, I I I
I I : ,' ,: I I I l 7 f "61k ., ',' ,- 'A g, 11,11ill I ill 1, L t,,1i- ', _, 't" ,!, ,;, 1 t. - 11 ,, ,,I '11 1 1 1!1111 ", I , C I I I I I I I i
... ,;1 I ", i" '- I 111', G_,; 'I* "', , -, I 11, 11
(',,:,,[- 1, A,- ,,,- 111 111 i 1- I I L il I I I I I
11 : ', I Ili!" 'I , I :, I
I 1-11 ,_ -, I, ,,,,, , 11
1i I 4 1: I ,lw, 11111; 0 1 I , ", I I , I I I I I I I ,,, I I : " , ,: ,
d, 1, 1- , 11, ,_ ii :, "" I I I ll ''I 11 .t I'll -i I I I .1 I ,! I I I I 1 I
w ,,,iI,, ...... I 1 Ill 9 1 I ; "I'll, I N I a e a __ 1
''I'll __ I,- 6,_F "it. ,,,,,,,, I , '' '' r;-1 "J"'i ii It: li'll 1-111, - I -1- I I -_ _T l I'-- ;;__ ", I '. I I I I I I I I I I I ,
Fi, "! ',!, ii __ -_ T I , I I I
1111 1111' ,illlll ,, ,' lmiii -- Il R'.mlilm", ; -I __ 11 ., I I i v , _", , ,
I 1. - r , -,----,',', 114&L ,,, lw t, 1, ,nd, ,,, :, ,,: I ? I I 1 -1, ., I I I I
I %- I -1 -_ _- I 0 1 -1 I ,
," I 11 I .1.11 11 i 11 I : tr, - ., I 1, ,, I I I 1- ,, Y- ,I II, , I ". I
'. __- --- I I I'll I I 11 I ,,
I iii ,, I n ,71 ),;", 1, 1, ", -, I- / __ : t, I 1, Y *"K ZI 'r, I I I 11 I ,, I'll ,,, -' I I 11 ,,, 11
,,, C!, ,1-11,11 ''" ,,, i, '' -1 I ,5, 114 1T A L E I ._-! -, ,:; I 'l-,, Ilr,,, i , A, !"', ,z I ": I , -1" It I
", -, ", ', , .,_ , I I , A, ,
'r i ; -1111" I I 't I ", I 1, I'll, ,. 11
') i -6 i -, i ,- 1 a 1 I 1 0,; i it,, !, ,,,! Z, ; I ., ,0 Z A. ; I -1 -11 -1 ; I '11, ,, ", _, , I P I'll, I I
I) -1 I .1- ,, ; ,:" "i I --- I I, I I I I ,- -, 11 ." ..,
t_'- I, ,,, -'-- 'I ;''i It,, I 1_ I ': k i , It'l- 11, 11 I 1 I I
, -,- ,: I I till, I - (" I I 1- 1 '--, I'll,
I I , , , ,,-i -1 7 .I, 'I -, I I I I- 'l, I 1, 1, I I I
-' 't" '_ I- 5, , 1 -: I -11-, ,,, 1, "ll", J,
1- -1 I I ,, - I -_ I I rt , : 1 I I ,,, I I / ",t I 11) -111 11, I -', ;," ""it"', ;,2 1 : I , ) , i I __ I ,
ri, "I III ',d, in il- ,, ; ,;";.lt, I -, ''I ; 11 ,- 't, r "I -"
!--,, d, ." ,,, I r 1 ,,,, l. I 1 -- tr ;- ,,,,, I- I 'I', -r t 1 1 17 1 I .;, AGFM ,S
it, I'll I -1 I , I- 1" ,it i % I :tl .,:, I I SV()\SA1lLfS
iyj, ,,,, It, I ,
S, I '---'-,, -: -, on'. I ,;\____:i,__ '1 1 I I I I I, ,,__ MV l f1laWrIn -1 1-11
,A -,,i I 1 1, ,. ,, I ,", : I S % I el_ I I I- I
,, !a ,111h, ,, e 1, __ 1, A C f I I" : Dl t) ,,, 'll i ,, J .- ,- 1i , I
; 1", i, '!I, t I I "I -11
C!i, R ,, , Ill 1, ", I ,- I I I I 1,111)", I'll I _,_ .I, ", ", I ,- I ,,
I I / , 1, ,,, 't! "::1111 1-tt- I ilt- 'i!
r, '': I ,'I 11 ., I i T I I / a I I 1:1 i 11 I I !i ", It 11 1, I
;, ,,, -: I '_ ,,-- v i 11 _111 '' I -'.
; ,, -"""," "'- ,'.- ,,, I t f i I I _. t ,, '1 11 I I ,
i I I I -:, I I -, I 1, fl ___ L I,, ,:I "! ,, 1 11 i III, I 11 l"', I I I I 11 11 t- "I
:,',i 1 ,,, it I .1
,,, J, 14-1I[-t-- i il z", :: "-. i ,, :, ,,,, ,, """: "', V i i ;_ I 1, ; : , ; , 1,"I'';'! ,, l zNOVEL
I , =Il, 1 _, ) MERCHANDISE (", INC,
, ",[ t ,,,, ,, ,, I I'' r 'Z I'- I 1, I 1 I I I ,,- I.- '- 1 ,
1- 1 III '11" ., , '' 1. il '-- 11, ", !, 11 11 I ,,, v , 1i I 1. ;,, , ,,, ,, !,;,I I 1,
'' .,i I 11 i I ', "'' l lili
i" ', "Il t: I, ., I 11 ,- : ... _--, ,, I I I I I _7 i ,I';, I :" :,111 ,
: it % ,-,I i", I,,, , i, ; 11 '- " I I I - fI :
"I I I "I 11 I 1 "I II, :'11: l ,,, "".i '111 "!" ', F N N11110 11
'' t' I III,, ,,, ,- .; :,," ,,,, t, I I -- Ail it 1, I V, I-, I I 1 1 6
,,, (, 11 ., 1 1, ,, ', ', I ,,,, ,, ,.,I, 1 , ., I 11 1 1 f? , ''?'' ,,, I ',I ," I ; ,,,, I "t, , I ,,, "
I I I I ",1,111I,:11 ", , I 1 t lrl ',Illl",)" ', f",
... I 11 ___ _11"!) ,I it Iilli III, .1 1 i I 1. 11 I : I I z I i, ,:'', :,", I. I:" ,I :, %I,, ,, ,,',, ,, :
I ,,,, 1,- I ".1 11 i 11 , - 1- 1 _7 a 9 iL '. 1 ,,-. 2L -1 : r ,,,, I',, ". "' 11.1-l, _,",,, ,l, t'll", r', 1 11 .- ,, Z i,- """"l-I", 1.1-111.111 I -,-" "I'l, ,% I, t,-,- Z, .l -- 11 t.11-11 1,
1, ,i l I ,,, ,,,
"""I"1 1: ,,, _i -, lt, l, _: 1 I __ I I 1, I I "' i ll- 1"QT I" ,
M., 111 111 I'll , I I Ill, 1, "
fi- ,,, 8, I,; I I ,,, i'll "'1111 I !, I -1 io ,bl -- i 11 , ,:I I -- ... ,
"I'll' 1; I 1_111- l", ) I , 1 ,,,,, ",%", ,,,,, , '. ":, .,
I I 1' I --1-1,""',
,,"! ""', 'I', I I v -1 I , -1 I __ __ _i_ ,-- ___ --"-,--,- I ___ __ I i ,,,, ,,,,,,, V 4- 11-1111 111-1
," "! i, t'lli, I 11 -_ -1 ,I, Cl,, ,,,, "e, I ,--_,_-__,;; -"- ; I ".....11--, -_ 1, """', '! "", , 'i _I''_ ,,, I_ ,,i--- I
-, ,,- l ijI,, -1 "It-I!, ,F, -, t:-i I 11 ., ,,, ti -'-l I.,-It ,,,, h, -, -," I -, , Iii- N .51. napo nni- l, co ow:t% !T',ii, co llcli nol 11 0 m a c n Aiticc ci-,lonial 1!nhcc, m&A Libin, cia illmmor n 1c, ,; ,,,,,,-,,, ,,, ., ,I 1, l -1 I -,", -': I , F, ,, , -., ,, t,
-, ; _-, E Ccg en !2-1, cr,, -oii, ,Icdn una :i a quo c En a! t ucdpo lmoarlii Ai, cnootin tinn ?aduccl6n djj mjImt) mapa, an A" z 'I, ," i ^- ,1'
I -1 ,It I., 11 11, ,,- I t"t--i' 1' I M ING I 1,01 NIFAS B ,
i, 'as h'iIar-cmi holq.. y fz.nc..oz. A.,mlg- pcrrio ,To In ,oainsul. rf loa Balcanoo, "I 1, "ll- --
Kspafia I "' t -1-::i--t-, f, ) Tre. zdqr,=;, =wo-n !oi o ct%. -ti,, ___ "I"," v v
I ill z_ _i, I 6:6 lif; )11,1,
", ; , !:i Er, 4 c ,. om nl&c, Ic W A.cm2c'on do :a3 NU .4kn ,Ic, Vondo )a ndludkacion do zaa col, ml BEW 11
Olr-o 194 9 I 11 '. i i, : 'I- Fi,-ia. Turcriltc, Sinn, pellin I I 01impiada on SnIzIlurgo ,I .-' ,- ," ,'_ ,, "'I''':"I",
,-- ,_- I, .. -,; m -i"', ct cl crt r 'i. -o ,t,, !ni: %, i-dai, ,"f fn 71 !- L,,, "vto do tibin conocida con o nombire do CITODCIC ,
i ,, , ,, ,,!" ,. I'll 1 t,: I -, "I lo region aul ,-zi& -nc. d,:, _oa iil n-, nrdo con ,nc diciv- imilittleral ,idopladu poT 1. Gr.n Brotw a. ", '. Iq iill4cl, 11 11, I , It ,,, ,. F,
,, I "" I C '', Cl : k I, I ,, ,, ", I I 'I I ,
ig 't,!, i, 1 ,- "L- C-fl- loo P111-:_1 l ",'I I'I zl -,,t,,,'_ '': ', ':
11 i"'tp, I., t ii- t ,, 1, , F ix" ", , I I'll I I ''I I I I I'll -_ -, 11 I'll I "I, "I I I -1 ---- --- 'I MIT11(4t Pit 1,Nfrr
f,:g" , 111ii I I t ,, i, - P11111, "I Illz l , ,'I, iil 1 ,,,, 1' ,"'II,". !""'t"I' 1 ..."
I I ,111" t I'lli, il
n"n"I.&I -, -, I J, 11 it, ,", '; '."
, ,,, _, , -1- "I il I" I'll iz I 11 I'll "I 1_ , -, % -1 I 1 , i i 'i, n", , I! 1- o ,'' ,,,
I% I , "' t i r ",i, , , [i - - - Z;;;o
;:", ,, ,,,,,,,, ,, , ,,, ,,,,, !,,.I !,I ,, l, I I I I ilill-_ I I - 1, I I ,t ,- ,,, C i _, , ,,, ,,, I i,,, ,,,),, rI,_ .... .. i, It ,,., ;, I , ,
i , , ,, / , ", I I I I ", f 'd, ,;,"'i" "i .. ... 1 -- 11 "I -- I 11 I -11
,:,,i G-1111 d ,, c; I -, i I," it - t 11 I _-11 "t tt., li_____'n, -1 I -- ,; tiI I ___ ", __ _"Il'i, it 1 ) q t : f,,',,;,I,- --di, 1i I- l "i "I I I 11I,6 I I rl I I , il, -1 ., is, i 11, ,I'll ,,,I 11) 1 t "'I "!, "'I'.- "'lli "zt," i, W, -,-,) t ,-; ,;" idic' _' I 11 I V, t t" I- I I
I,,J ,!- ,", I 1 ,, il "i t ... 11 _" I' : ,""' "' .1 r, I I ti, "'P"""i 1 .........
-1 I 1 I - 1 -1 ; :_ .tia ,I, -I, ,", -'-- ,!- ,, J' , "", ; ;;!- ',
it 5, ,,,, ,, i,_ "'i", tl ,f"
,i ci I I, t l 1, I ,, , , "'I", 1 1, I i, , i , ,, , I ,:, , i I , "i I i ,i y 'i l, '-I, . ,,, i- -,,,, ,,I ,riii, i I, ,i, Io", : I", ,t I, I It iMP PUERTAS DE
: ; , ,, ,, I, , l, --. I .,f xl, .. I -1-:111 I I -11 p- -:", f"it"I!, 1, I 1i 11 -1 1 I i ', ,I, tI',
r" "" ', , 1- 1 1" it .1 I'-T , I l' I , ,. il 1, 11 I I 11 ,,, i'', 11
to, i A I 1, 1 I : I 11 I I I I ", 1, ', I i t ,
1, I '! I I I ,, I It i '11fi ,,,, 1, , I ill I ,l"N '' ., ,,,,,,
""i""" ,," 1,11, ,, ,,-,,,,,i, ,,,,, l, f , ;l l -, ,,,,, I I I I '. ;, "- t, "I 1; 11 I
tj ;- P (l, I I I I I ; t t I I I I 11 I I I ,'I I t I I il ." it ,,, I "" , l ,
,;, t i tf ,*I I , I t I I I I I I I I I I I z , I I I -, ., I I", I I I I i I I , ,j
I'll"! f ,, ,I, 1 ,)'- ',,,," ',," l I I I I ,,, I -1 I I %,i '_, -_ 1-1-1i, i-_11.t-- -- ", I 11 11 --- '', ., 'I;i,;, ,' ''"; I I I :'.!-"", Iil I I ,,, ,,, _: I_ ltl:'-"'!11 G A R A K
j_ ,) , 'r, I 1 I'll, 1, -1:- -, -1 I 11 il, I, I _:':"",_ ,, : i
,i, i, "' I I ;iA ""' ". I I t I'll,
l ,;5_ I~~ 11 -- I I _,;_ I I.
I'll F f- fl, F"ll I ll I _ '. , ''i I I o il 1 L- P ., ", 1 il- 11 r'', --, ,_,_zi 'I, iij I
I F ,;, 'I 'r ,' "' -, , ,, -, i t; -1.,1, _t 1-1 I "I 1, p- It"11
11 -'. I- ~ 1111,11 "'I"I'll, tl t, I --i-, _'-- -l',- .- -,- -- I, ,, '' -- -'d
I, ,, I I'll I i F,, -, " ") I , -' ,,, 11 I -1 1, ,,, & I 1-11 1. 11 I 1,1- -,1 l f--, Z, iI.,ttn -) I I x I I i' 'j; I'll I 1- 1,1-1 "Il "':
,;,,, 1,11 :, I ,I il i -, - ,'-, i_ I ,- :- -t, '. '1'11' 'il I
111-11- I "' I. I 1 I 11 Z
11, 11'1 , F- i i ', -,l', f- ,, r I I t ... I
I "' "", 7 L t I ---- t ,Z, ,, '- ,, --.
"I 11 -, 7 I - "I l -: , i I I., -- r-, -,,-! - ,, ,,, ,, ,!, ,
A1111-1.1- 11 111 11 11 "It, I 11 "I I I t, I I I
I I'll, 'I ___ ,,,, _, ,, ,,, ,_ ,_ , I I ,,- l
" I ? , r _- I I -, , -- - :-,-- I .n- 1 11 1, ;1,1111 I 11 ,,
1,,, ,I I I.;,- 1 i- .'- ,,tt I'l P, 'I'i I 111 "I 11
1-- h, p--,' i"-, 1 ) t 11 I I P I i I '! il, I I I ,ti, 1 1 I I I, I , - ti l -n I j_; l,, I I 1, 1, -11, 11 ', ",1,4 ,,,,,, --, "I I- :, 11:' , ,I ,!, 4 'l I 1
,-, I -l;'-- ,, '1 1 I t l I P I I I I "I -7 , I "I', I ..
"'' ) ii I 11 111' I il _* i, " I i ,,, ,", ,E,
N ,', i, ," ,,, 1, "" I, i ,,, ,, ,., f
I
-- G, - fl, 'i -_ it, ,,, ll il 11 I I I il't-, I,/ 1 ,,,, I ;,_ _:, 11
,,,,, I "', t l lz,;, 1i I :1 , "I ...... :I- ",I
i"'Il .... .. ';"Vl it :, I i, t' -- I'll 'If , I 1, i .", 1 1 i, I I I , I -- I-, I k I I 11 I 11 ,, I "t, I,
'J"i 01 Sil"I'l I I I I" 't'11111_1 "I I ,t , , :, 1 I I, '' , I I I I I I I I I 1 1, ,,,, I l", I., ,,, ,1, I "I IL, I 1, I C:
I I I I :1, ., ", 1. I I ,!,
,i I - , I I I I I 11 'i , I l" .- I'll, ... ,, I il"'k ,,, ,, i
,ii,,,,:- ... ,,, I I 1, , , 11 -1 I I I I ,; i" I I., I, I ,, : , 'I, I I I I", 11 'It, -11 "" I 1. 'I., A I'll I :,, I
,,,, I, ,W 1 ,, ', I I ", x It, '- "I
(; ,,, "I ,,,,r,,,",,, _- __, _,, I -"I, :1
nllIIII I l 111i I ,,, ,,, it- k'', I I I I : , , ", , 1 I '. I I .11 I ,,I I' , , , I II, 1, I
i ZV, I 1 '', ,i I -, I .1 .1 tL " li", '"' r, I ,,, 11 ": ) I' 1, I ,, , I l I I I I
'11,111" ,, 11 .1 I I I" I ,:" , 11 I t ,11 ',I I 11 I,!, I 11 "1' ,I t ,,i 'j, , ,, L, tl, ; t, -_ -,, -,: i ,I "I", ,,I,,, I I ' do A lum inlo Fuerle y 11gorol
q- p"I ll,,;I ) I I ',' 1, : 11 I !" ,,,,,, I '' ", ,I f
-1. '.1"L'Ool I I -- ""' ,,, ---- 1 -,I'll t", I -1 -4 1 "I 1, , , , 1 I I
I'll -1 -- -'11, I I "I'll" 'at) ai fa L ... 1 71L 1 I -li'- n"- l ", ,., 1 I t: ,,,,:: .,, ; '.Ii : i, C.du P- 1. $8 0 00
-t ii- 1 i- 1, 11 i, ""I, il, I __ , ,
,,, : I"':"i ,!,J,, I ',,- ':, :' i ":, ,. '"' I,- 11 _ 11 , 11 ,I I l" 'l I, I , ,,, I i;, I ', I+': 't PI ,, I I~
I 11 11111 11i ... I," ii, A" t, I" I "I , , I V, I 1 I I , I '' ] ,it, iilli lrl- ,IV 11 ,I 1 I I t "i I I : ,
I 11,11I 'Lt, t"' ' .11 I ,, ii, ,I I I :,I -, ,' ,I I ,,, I : I 1, ,- I I .1 I I : I I I I I ti, ,1, 11 , ,, I h - Io ,
: 0 I \ I 'I, I I 11 I e I , I , I I ill Ijvimw, I ,1 cll v ha
-t"""'4" jt' I I %, I 1, I.!, ',, I 1, I l 01"IF)ENE U14A 1) CIEN
:, ,.,,!, i ,, ,,, ,.: "': ,,, , L I -, , I I 7 I ( I I I R-ut "n- ti
t, 11 Z : I . 11 , I I I I'll I 11 I, 1 11 I I I I La Im lia I
,- !'t I ,,, L '' I I -', 11,11 It I "I 1. _,", I I I 1111 c -, v I I ", , "_ , ", t -, :, ,
.,C r-,,-,' !," '' TN ,-it -,"", :1 .-_'', ,,, I 1 1_- 1. I'll I I I 1- 111,1111, I 1,11i, I ,I I I I I 11 i Foreip Trade Inc.
'' I I 11, I I ap;1 11 f1v 'll-r-ROO I ,
6 ;i -, z , - 'I, 11 I I ". I I I tijl IL, ,- ('i-- V'
-: , ,;,',',' %, , --1 I I I -1 I 1, ", 1, I "., -- '-. r - I", t ,- 111, I', , , 1 ,,, " ., ": , ?75 1_,, ." ______ "I I I ____ ,- I I _1 I I M ,, N, F. 4ih S .i.
--, 1, " I I __ I ,,,,,t , -1 _" -1 I" "-- ,e j,
,,, li_ _,",-I 11 ", t i % I I ,- '. ;I'-- 11 I i If' ," I I' L'I i,
-,!t- 0 Etrp- 11 I 1, 'It "I i I 1- : 7 l tZ- .11 ",'. I ,, -- I 1. -11 I I "I .. --- 11 -1 I -- P ,,, -I ---!, I m I r, 0 R I r) A
-,d,, F ,,,, , ; -, -- I 11 1i mal- I -A "", l. :, ,, -- 1. V rlll 111 l- lj
V,! , ,,,, Vi l1I n I F, :". 11;111,_11 .1
I- ,-A ,,, ... 1,g, 1 -, nl, M IAM I, FLA. -'_'_ 't, 1*1 I- en, ,-' , , I 11 I' oi , -__, ", , 1, 'i. 111111" I!,; I'll I-,,,,,-- 1. L I --6, It, i'l- It I""" il- -, ,,' C "UTILTDADES" 1 "-, ::, 1 f- "', ,I "! 'i
Clnt ,,atl il',,, "', ; -, -IIAL" ,, --- ,% "" _, li-l' I 1-ill 11- .i- Il, ,,, 4 ll ,
, I I--, 1, 1, '! ... ,,, i- l I I 101, 1., _' -""l'. "
Tv,,ria de) rpf T, i) Ill,, 1,1111- i- ,-- 1-1 ,"I t_'M'ii- i I IiII
l,,-rI ., ".""'j", ,,,,,, 1, -11-1 PIEZAS-de -AUT9m 0VfL--p,-_TR&CT0 -1
""', J- --- -ilI-t- -- p'- -- .1 I "I 1-1 __ t ,-- 11"'It,
,-,,Ite,,,,o- ", la --_ 111ir t" -i ;: 1, i,--7 _,,, it 4-1-, 'i,;%", i j 1. 11", ni, I In-, ,
'r P ,,. ,,, I 11 , -', -1 Tm ;1141 1 ,)-, C! a, P, I i_ Y, I Rl"A NOS. All"RRV TIY)INI I DINFRO R111 I'll 11 11
,,6 dI,,jl:"lj -'-- I ( ;,
v,,,t'--l-'Ii '-I -, "', _1 ,,,,, -11 !"", I -Aft,, ,i It __ 1 11 I -,-- .,l,, ti", "t-I.J, ,!, 'i I i, ,,, i- t i, I-z,,,,
,I 'I i -, I "t 'I t l" ll ,,,, '11- 11, 11 I-'11 ,", Pill, p-J.- F"p-It1q., -[- ,,t ,I ,A -,,W, 'I'l 'I't,,,
Nil -11111 ,!1.1 'i", ,,n-1!.,,i T, ,, 11 l;,- -, ,-, l't , I ,', -iritlll, ; I 1-46i, t- lo, i ,I 1 1-11. 4 I 'i", ,I """l,",
i- I 'i, ", ,,I l, il", - I :,, , , ,, , '' i, -i-,! I, ., ,."I l, , ,
I_ L", I", "'-, v I I I I , X, !,3"_- ,i .,,t ,,,-,,r ,, !iCli .1 1.1 I "- ,,,,!.,, I 3.::,-,, ,,, i" I- -., --t "I I ,,,, i "" 4, I ., 1, 1, ,' I I I ,I! t"-, 1", 1,
it, M,& 'i I h,- -iz I ;'- I :,,;- 1. -111, I I AIIi, t I I I I 11 --, F:,i---, 'j, li'4( RIRA A
" - I ", f I '' : kw'i ,- ", ipl l'M I"t-, ,:, ;, ..; i, ,,,, ,,,,,
I", ill, I 11 1 ,, : "! "I -- i I ., 1 .: I- I f ; III ,,,, i'll"I", i- d "l- FO REIG N TRAD E
I BUENA RENT. I i _f, -- -, I ; I I ,,
LIZ 'f I I -, I I -7! l t A ANUAIii : t 1, I, pi", d f I o ; il- i I 11 I L f , I I 1 1 i i I d Y I I I , t I ,, i i l , 11 I ; "2 C t- : c , ,I, t I ; I I,- i I I
,
It ; i I , i I , I I I I J I , I I L I ,i "I i 1 1 1 *V N E I S ilt, I, M i .1 I f ""Ilt
Li, I -I '.1-- 1 , i , L 2 i , i " I , _t I ,,, Ili pi "i'I"'! ,Ii -- ; I __ __ _-,
I t ,I i , , t I i I !,', ;l I I ,,, *1 ,,
'! , In 'i It I I 'i I i , , 1, - i 1 I I Ii I I ,, ; A '. ; ., ,, ; I I. :, ;, '! -, i , I,, I, , ,; I 1, I. I I, t ;1 A I lli 4 __ __ ,
i
el'liliniiIt- I I , , I , I , I I t ; I t r T it ,I 1 : l I rlt
.,,i, i-it. 1, II l -" 1, I I', 1, I ",,i ,' I -,_ ii-2 ,,,, I , ,+ ii"",: AL :i_'. k". ill, t, 1' 1, --1 I t t! 7f, t , :!., Rll .......
1, i ;, -, .1 ., I) I 11 p I ,:", - i, ,, F, N- 1, i '. i,, I- 4 ,, ,,, - ', -,11 1-1- 11 , il -1, t',, (,I, Q I,
... ,! I ":" 1 F I ), -, 1 14, 5 ,, W, 911, A- TII 3.604 1 - I"' t 1. "If It", I I, ; ,, ri ti': , C', t -' 'I ,1 1111- k tII;11-j, 1, t"
i-, i__, ., i, "' "''
1l; 'Z111" I"_ "",- 'i 1, 1:1 I I- 'i" I I"' L l "' l I I !l
"I ,[ ,," I -11 I I _,'I 10 It, I I I 11 - !- 4 1 .": I ,I f ,;I -: I "t"', J. i ,,, l", , ;2" ;- , t, -, -! T_ : ,
'I x x 1 i, ,,, , - -- _-, F., i i i I, , ; 1, , 11 j I I I,
I I,,, ,l)-t-li ;!"":-, ,-111 i ,, .11, I I I I I 1 I i I; oi, ,i ", _l! ,.' 1 ,,,,, i ,
A-611,11 d' in it I ., d"". t, ,, 'n ,I I ., I ,-1 , ,,, I -, I -1-1, -- ,!,, I ,, It, 1-1,
P-, T I 11 il 1, ,,-, 1 'I 't-, , 1, , l t ,,,,,,, I- 4:- 11
d, ". PROPIEDAD PARA RENI A .
"' , "), ,_"t, I -t I ,,,,, -, '-' " r ,f ,I i, p- __il I, il Iii" "', I ,
11 il NI ", ., C", z, -, _- ': 'I, i- __ : J, ,:_ 1-1-l"', w, .,,I,, 1, ", ,
\ It ?41ANSFLA -1 ,,, ,- , I ,,4', "jl 11, - 14,1,11111, II1111,,
i-, '111 Ili ", 1_ ,:i-; _' Ccioa ,is Huiispedez, con ; ;, ] ", ,,,,,, ,,, I " rqg-,, -- -e -1 ""i I i, , I
.1 I -1-1-d" N!,- "' ii It ,q ,,, I'l I ,a pill-vgiA alit'Inivil
,i, -, -i , 11.1 tllll ,, 11 I l, -11 Z,-Z- r l, Ii ,:I'll ,, tii i""i'' Anarlamentoil ''I -111 I A & W & mo, .
?--' ,- I', P ", rl ., -ri ., i'l- "I 11 I ,. I -; v io ,I &
-, it, q- -- "I. I , -I lz t -,, I ,') , , ,I 1, 4 miller fa- vit?,-l-mcdad.1 I I -, -: ,, ; l, ,,, J,
4- Y11 __ , 1 C Ft n , r ", '_-- -- '. 1" I "I III,-, I ',"i-- iI, ; I ,,__,,1,-1 _,t;-- i--- -,Ii ....... n', T ,
F,,Il, A 11, -, I r" I I- itil r -I I to A46s Ef.g.,ito .A R.p. 11
1 ,3) ";l-" "' -1-1 !:It ;, S?, ,i F-- .. 11 I., -,,, -, ,,,, ,;) 7,
-, "' ... "i : ,," ,, __ ,,,
'o I , II , ,jco ,
11. i ,."i6,i ,,, -- ,,,I , I I t-11 il 1;1 til ,;r, 1, ,,;;.-,l" ,,,,,,,, -, p ",
'it' l't , ,, ,! u z il J A 11 1 ,,,r, ,
I
-- i I T_- f ei; it I i "__, -', fir ploys y Dep. do Aitle
, ", I -iitte i ,- l,"11C th, 11, t, -- -, I 1". t!" ,'_-.! I, -'. -1111 ,,, 1' "" r', 1- 1- ': ", ii "" __ '-.
I "i I't pti,! d. 116- pit, ,,_, 171l ,- -;- 7 ,;."t 1, d ,:",;, " , _,,t ,; .., "r,,,,: ,",, l- '"'I""Iri ,,,, ,, I .- I 1- -1-- it, -1
'j,, .;- SI-1, ; It, -, I -- l't .' I!' :" ,"I I "I 'I I -1irl ll- i- -,I 11, ,"",,
--- ,,, I "I in S, -, i il" 6, ",
"",l kii I ," 'I, )", 111,1__ '1 l"11111-1 I I -- I -III I ;I 1-tr, ;, I I
I" , __-, 'l ;,, "lei,,i, tt- ,, w-, -!cv- d
-, r!,!, ,, ,, n i r p- !, ", p- l"I.-i- el, -it", 'i ": ,i,, jlf-:,,dke qo 1, ll I I I I~ I
t I I I II a ill, liv,- F- 11 - -f-, .-!!,P! ,
I I 'I , tl i"; ill, 71111 lll *11 lll f t. ,,i z". I':- I il_--, -, n '-d %
,,i z-it-,',,.,' I"'t T;_ ,, P l D "" 7 T'4til- 1-Il JC ,.;, -n P:, t, -T, .1- I P*lJQ1__M4 -PELPSIPC I
i r, p r, -t 1, "'t- ,-, ,
,ir tic,, d, : i " " 1m,,di,, r, ti 11, ri 6. -. ,,if,,,,,- i "i"'I", "I "Ir-1, '' 1 4 1 "I' -i-i" I -ill' I :-1 -_ --- I
., V, ,I d.1o 1, I E illl 1,11i'll ir"ugaltit" 't \
d-,d- z1,i1f--1_-, ,;i,,miti, ;, ili i,,,t t-, t p ,I, Qit,4 ; "ni,, ;; dti ?!-Pt I 'I',." lil 111 1 i I ._ ;, z i, ,- ,I .1-p-I'l. 11 1b9i \Tjc'; d'it !- 7 L" I ILI d -," I cs.dotts do morlos -,
st- 111, ii" "I -- I !'I I I RI-All. ,, r1i A R M,
,-, "", ", I I I I
,- c-, ,1, ,lt, rtt, 1. -'. d, d" J-
I, ,', ,,:1dI,!-i III I : .,, .i,l;, i,,,;, ;,,,. i it, ,N-z;, ,. U, A ( ,b.,
,-, i i l* -- d ', i -i- -i I I ,it W- E-1-i. i"' ," ,io"i d, i,,-1;,d -V-- ,5.1 flzt,, ,;- ---- ;, y ,ii it. dlo 4 ,fp!l,",!;,- Quid", ,!I", .. N ) I
1 ,Ii _' ', Vff% 11",idiritl cii,,, 0'ArL L. YI!._ .,fi' ,,J, il.lw 'I -,I- : 11 .... h,,, ,.t- 11 ;7111111 1,illi i 1 ,,, r,,,_! ,Ji ,, ",)"",,,111(11 C)111l, Wl It" 11 7,Zd,, ,,,q 4,1 9,0,
., I I ,
it, f-il"'Tit - . . . I ,,, ,;- -,X-1 I I """'.- q- f',"", ,',, "" It
,, XTV PIJ. ,- h- t-til -b- ,,, t!i,,l ,It m.-To 'Ni 'I", "I"i ;i, .'_,l 1, I 'i'-, Ii I
,; 'i"11, ,,-,CA,,0, J, 11 I A Ci-tli :Id P1 I (11, KnM dId, d-1 'I t'_ ,, I I 1 -" J, it:,,n iti,,i-t, --,
-n--I!, 1 ,- ,- ,, ,lll
It. "11"i ,ti 1! ,1 4111 SE SO LICITAN AG ENTES 1- "-- I1111-, 1,11, III.- 4
1. ,, ,,,,,,,z;, d, Y,,1.rI1,, A.
,,:, v, ,, ,, lm. -i 13"Il"To, (" - 1. CAPITAL ,I MTERIOR p.- d- --- --- I COMPRE EN MIAW
": '' t ,i-- B.- p ... I- P.- .1illd.d" I ,I", l
I 1,
,!!- -l', I 'Ii w rll r J.d, V.11 Ill, 1 1-1 'I I I m
) rvelm I I., "i,, litI't, .,I-" ,_ I- I, i D--. 1. 1.11, -- ij," IT.'j,,1 '- I I I , Ii ,, 1,,,, FSCRMA; ", ,:?:,- 11 I ,-- 1.
., ,

C-i'l V it" M-,,rl,- i, 1 -1 I 11.11. 1; :,IA,1; I
rIcavi.i- '
.

I I I 'XVU
PAC, CINCUENTA Y CUATRO DIARIO DU [A MARINA, DOMINO, ') DF, (WO'. DF 1W) AAQ C
7 Dias en el 11ando, ______ -_ ____
WntUrI dr 4 pAgn. A3, I I "I 111-, ,, "Ill "I -'t"o to 't"
- v ,:,-,,,,, '.", t,,_,, i""",;;, I '"',,, ,,, ,,',I ,, ,, ,,,,;, ,;,;,, ,", ,, I Dos mapas v utia rivalida(I
,,! ,,t- ,;i, ,% "', ,; _, :'" ]'!, -,,_ I ... it"I "Ill 1111t- g" 1111" t"',
." 11 I I tl .I ,!I , 1, I ItI- II 1,
t' "Ir,,I;,g,, ,,t,,,,,,,,,,,';il I ,-(", t-- -1 f"Irt, -1,,KI-d-.R ........ diIpt.t.
,,_ ....... ,I,, I It,, ,
I" - d, 1", _,, -, Ilji,,,,, I tI ...... -111 ;,I,, ,, jt ,Ij- 11.1t"It" 1". -,Ifir ,,I P- to ,I ,jt,-- materialea coriI Ia,, I
,,,, ,,,, ,"""'t-, '' '
I 1;1 ........ I. .... , q- "'t ..... I :,
I
,I I I t,
,
I
4,
I It o I t I I I I I i 1 , I t i I I 3 ;, I ,, I I I I I. I ,' e t, ,,II ,,,, I I I I .
11 11t;1- j I ,,, ,,;,I I t I, , I , I , ; r I, d", I d
I

M I ,11 1111, 11 I 'I ,],I ,I', t i '' [", I'll, It,; ;1, ""t ) t (" 0 S I '-,,,d" "P' ', -',,,';'h""'t' 4,I111i 11 ofiod nferovledwfvs mirro, 1 ", I I I I ,
I h,%It, ,, 'I 1,111 ft ,,,,, I 1" f ,-f-' --- p"', f,-_ V 8 (,I I G A Q 1,1II
'I,, !I I i, ,,I ,;_ ,- 1i I, i,, ...... ttm v, 1- I "" y P,

I- 111,wd, i I I ,,Itt- P 0 .I!,', !", fjl ,,,F Alt-- I 0,0.1,,, F-- bianna
.
Tt ,t,,, I I, , , , I:],, I" ,"",'::,', II,(","!, ", i i 111 ,, ', !'!" t! It, A ,a P., ,,.
I., ", t r ", 'd -0
II(It!- I., 7" I I', 'I, 1. ', ill, , ) , h,"'I'v, d, fj, jt, I,. t11 I I I., ""t, o "I PrItIp
I, "I_ , , I 'I!", I ......... , I, ,I, 1- 11 11. ,,,, I 4
-:I,"';' ,( ,,, I r,',"'. ,', I ","I', "11 jr 11 ,-col- !'', ,,,,,, I I 7 I., "t- ," "'', I
,I "'. llit!-- I, I-, I , ,,, ,'I ;,tI1,:,! ,I , I "j, I 71PAt,4 "Ir" ,,,,, ,,, I :,, ,, ,t-it n I I I
no V11 :o ,1,, t, ,,-, A It "111111 11 ,,"; ,! I d ,1-1 i,- ,I f3 It,, 11 ,I i I "'( 4'oo I~ . . -1- -t t-t- r ?- THOMA9 R, HENRY I
,,', I I 11 t" "I'll !t'," , r; :"_ ... ; ;, ,, ,, , I , I, F,
d '! III- ,,,,, ,I, I "11-11-, I I d 'P',:t'I' i,"I:, ,, ,, d 1 1," 'Ill ol 141101 1; ell, Vw CIAI 'mh-
inch 1, ., ,,, t ti ",,;, ,: r.-:, o, 1, r-1 ', ""'I'-I" 11 ,,I I, r I It, 'I" L? ,, ',',,',? 11 __ __ q,,o,,,,1 ,!, ,,:I ......... III, 1,4, I.d-lr, I pt! T %
t'n"de "I '111:1 "It"', t, "o,"I 1', ,, '!" ,,,;1,,, i ,ALBW A Fv5bo
I ; k ?j vit5i .# -- ,I .... ... ,,, ,,, ,, --"'t" (101 ,,I ,,, If ,, ,, I I_ 1 I ',!I I I I" ,[-,,:1t" ,,,,,,,, ,, ,,, -- "It, 1.,I ,It -, ,t"n", Ad-i, pi 1 N
e ,t 'I'mr.o. rn n- IIi,, X-do .o j,,,

I I "t I I o, F, 1 I, I I ""N' ,; "": , "'r, 1,0, -- ;i t,
i "I I I I In 4tn I, d j d"'i, pv ', F A
I f1l;IIIII"I'll ", ", , , , ,, ,,!,, ,,-,, ,T 1 p -x 1." 'oor"t""'I !..
',Z'4 ,,, ;- "!!,- I", I I 1 11-, ld I 11-, 'j, 1_1- -t'l, t,,,,- I __ __: I A,, ,',', ,' A ,,,I.- -, ,:, 4. 0e II ,,,,
,,, 111,:,_". t" I'- 'C r, I 1 1,t- 1' 1, I t"I't ., 'I (;- rr" I 7-,--''
I - III "w'- __ ," (--- 4-
t I Gramm _: r"'I Pwo ,I ... -v-t, - -,
0nt1""_-" --- It 'I r 1- 1 11-',- --- 1 ,. e" A11 11 -Ttf. 'i ,I,
flI,11 I tti", I ,, '' .. .... "",t',';, -'-, , ',,,;,, Pi, j" ,III 1 "
t" ,,, I ,t I, ri, ilt. 11 .
I 1,;, I" C-,tf, 11 I 't. -,,-', --, 1; -_ ', Ios", I
_I ,, I ,I ,;,, ,I I IIII : "
d", 1 ", I,,, ".; ,,, :; ", w f -&, 1 ,,, P .IrIt't 111 e--o NII 'otetro- ,it- i ___ ,,,,,.,.-I,, '.),o-, ,
"S I I N, '114- I;IIIII 171 I 17, ,, 'I , ll, ",,,,, ." ",!"",- ii I --- ____ 1, I., 1- "a'," .j tr.,4rot'w, 4, -ftrnI
I~ -, ftt ,tt',; C , 11: "; ,',,,,A r! ,, _Z' / ,,,ItA; I'll I ,, toI ,11I, g", &I: I, :"- ;', I" ,
11 I 1 41111v ,,,, ); ,,, ,I, a ,rl,,.,, -7,1.
"',," ,e "- ,-1,n ,I-,,i,,, I 1, 7111111 '111, '"' "OI ,tt', At,
,, I P1111- n, '" ,11 11 I~ ,i ,, I a J
"I M' 11 Ai, , ,,,,, ,-_, I ,,t- ,,! ,,;,:tj P!, t I t, 714 .--,- h.,

: ,,, 1 I I ,,,,,, c ,t I 11 .... ,,ib,,,t,,,,,,,,,.,,,,,, ,,, ,i,.,,ai,,,,,,,,, j, I'll, "I'll,
1 r]I-2A I d, ,, ,I- ']; _111_ 11
,4 Q _ 'I, .,
1 1d- ,It ", 1)111 ""'i" ,,, 'r ,, ,,, ,,.,,, lt,,,, """,., "'Allil;1,11, 11,
14", 1, ', ,i ,I ... I .... f, "'V. "Ill. 1.1ro" VtIt, i to I
TWe 'i, ,.,
Inglaterra 1, od ,,I"', ,,, ,,, 11r.""n" tI,"', It, o", o I
r, ',I I 1, ? _________ -I P I t, ,,, t .1 P ...... I t 3 ::, -,____ ,At ti J-, T'n t;r"I", It, ,,j1I-, 1. 4- ,
", hcl, I III I __ R E C _1' '_,A ---- - 'ot 'j, arrio',n'y ,
I ,I! ... I ,,, tb, I 'I, m 1,_ 1 ,_ --- __
I
El (,not) 111n,,tfij, , 11 I __ --- ;111 P-11t, It -P- ,,, I d et. '. nIt"o uk'd", -1.1r1,#'d.,t,,
I
, ,, t, ". t, o- -- ,,, , I _!: ::: I- ,,,,_, _______!!1.. 'Ao61,IRto,, ej, r 't'r 11 1,
e,", I ot""', " G k
,I I I 11, _ __k__I_ .
I .,
-tll 1; ,,, "- I
, __ "I %, I Oa: "It'. 1',, ,-i. loa -ntlobjott,
,
-,,I,, t ,--- __ ,,-,--_Jt,, I - _= = A I I I I 1IN 1 "I -d_ ,.I.. 1. on
I r I '1 I I, I F f I , I I : _. ,,: ;F- -- AT ; j4l ,.-- 1-11 --1, .-r, I. ,,It It'.
I
,,, t i I 1:1:1, ... , ., ", 'If I ." Z Itl, 11
.o, ; 1, d, ,- d.,""Irvir! ", tar A
c ,I, 1 : ', ,, ,, I "I 11 I "I __, I
"C', , ,: I! -_ I I I I ,,,,,,,t I tP I I -, In, ---I-- , t6 , I "T, t"__: ,, __ I
I
/ ,, ,, --_ ;,."", I I "' ", -f, ,it:-t-o-.--
,

,, 11 I ,I , I 1: I ,-Il, I ltl t, al ,.,,,,t,,,_ ,,,,,,,;", oo"'1 6,I ,,,,4';:* -y ,,i:-,,_ I, ._ "
] '-d-t. 4, N t It tI I It, ti ,,I, ,, I ; ,;' ,1 1, tl , I
11,%. "I"'"! d, t,, 1 .-, ': no M ... t oo ,_ I I ItI- " 1, -, :, 1 -', "' '. d, t+-11, ,r',j'__, _ ___ , 'v.t ,
,L- I I -=--- I, N" "!I "w"M "'I
I I 1 I, I 1- , lo, Vt-- 1 I ; 'I I t r-ti, .(,It, Al'ol, t r ,, -,, dp ----,
", I, Itt 1 ,,, tt, II I I, d !11 --11''I", --lo a ,- 1. .1ge"', ,
.!Kt. r" ;' I 1;1 !- I r ,t, _16"l- ,,,;,
I -1, ;-Il- ",_ j t111, ,--, , I 1, ,, ;e '- I I a 61 1' ',pj, :_=1. Illla" t 'I, ',,-i : , It'll-I 'i I , vt I , 1:t Z,,, d, t 1 __ "', 1 'n -l"A'ad.
I ; --,-- -,: T=- =e I do --Iw ", ),. -)-'d, ", ,
,; -_ ,A", ,,,,, I 1,, 01-"t"I ,1,1 -'I, 'I ". Ill -1. '. I..". 'I'atuitilet-Ito ,I hi,
"I ,I., I I I 7 1 I ," Il : i, -! ,;II,_ I giw"-i;wji ____ ,?"; I ,e 11-1-to, d, 1, ",to-l'a A, IZ,
",'," , ct- " P" -, 'I ,, ,, I I ,,,", ,, ,,,,, ,, ""!,"",, ,1,1 ,, ;,r,- t, I , I r ; ,%, ,_ ,:, tg 1 3en;- j -- __111 -- I ,I, ,,,I. ;-111 All ,,, ,,,;J ,,, ,
h 11 I, I(, , t, -- 11 '- ,, , I t- dIt, ,1 It 11 II 11 .1- III- 1 11 -- I ot- .... d, Ito"'I'fIll, I "I ,I I v,, 11
) I
1
,,, ,- , 1, "I'l III I 11 I; ,,, .
$ ,-,- t ]", -- - 'I'j." ot,-, r,. 1. I II-Ii". 6 1 2 ,,,, t, I~ ahot -, It- .
A I I 111",!" 1 ,giIjj t"3I 1 -: -I-t, I
't "I o__2I;,j, 1 11 ropTwt ,,, 1,to'
I ,1, , -i, ,, III- i,, ,-r- - E L:E__:_1A -,,16. ,a,,- a III
: hl o ;,ill., n A11-1 t", ,,,,,Ivj,, 1 1111__'-,'14 ,--io- P,
), I, It ti ,_ : i !, I I Ft I I -111 _, ,,-, I ,- rl l-, I', '-c .... III 1; y I a
... ... : ""I ti::', i It, I'l-1, : g'' I 'j *1"' ": 'r I, ,, I :, :1, "" ,
t ,,_ I '- "'. I C -,_-,,_ rzu ___ ,
,, _,, ,r, q- I,! '' II,- ,_ I I !I I ,_ , Y" i;t , I i' r'. I -,-11 11 0 " h", Ii t(! I
I
;, ,I Ill 1, ',t, fi,. ,,- '_ I 'T ;
,,,, I I ; % ,., I I, ,I _,dt 1; 'I' v ,, ,,, f- I ; .."'r," 'I In
), 1, ,!,,,,I,, ,, 1 ,, I r I .oF l I 1- It'd , I I -: ____ -I _1111.1,111 i", --,- o,! ,,.,, I t' 1
11 lt ," UI ,It, I: ; t: "I 1 PI.InI,!-oot,
'! I, !;, : , ,:, , : , 1 t t I: I I -11 1.
,I , , t I;,,,- "t I I'- 11 , I ,"
,,, :, 1 1, 1- 1 It, ; I z, I t , I, j.,_- 1, q- I-t!" I .
", t"'i t I I , I ,; I I I I 'I 11 I I I I I ,, , :', I --- --- I .t h. di-w"I" ,,I- ""t."" b:"1"91"" ttAn ','# I'11'r
,1 r s I,_ I V , I, ., r I v I F IV I -, ,I I -, I '- d". "'ll!i 1111,11,11 ril I'll I i ,,, 1 ,-, Il It I I 11 1, Aq ,;q,,, .. o,, ",, -1-, ,,Ir l I I I 11 I ,- I,' -,- I I 't It, -1-1.1- T ",
-1- ___ ", , , N r I I 11- I ... t", I 11 ; It, 2 __ --- I -_, -, , I r I 1 I I __1 I I I t-tt,, "I 1, 1. C., t: JA__.
,
11" ",-- iI R I , o t ...... j ,' _, I e , 11 __ -f P, P, AUDAI "I" I 'it"I" 't"I I ,I -1 I r 16,I, 91"I, 11, A, tt"Ift" 11 to o ;;Iliv _:
11 _1111- 11 I- 11 I., , "" __ -1 11 M ,t,- ....... ,,-,, 1:1,1 1. I __ __',-4 'I U I ,' 1, r ,,, to, ,, , .,,, I, 0. r-d"", ,., -- "I I I
-- . I -'--_ .__ 1 I -t I "' I II I
11 __ --- - -1- i, I, 7 "", : I I I 1/1, ,01 I ", I "" , I tt 't, II I 'I ",
-- I Fl- I '
,,, t "t-, , ,,",-- 0I -. "P11111--.11 I'll, I n I dIIIIII,
I" 1 I 'I -I I , '- I- I" ", I I' 11
I , f, "', t I 1" -:-., ;,;", Cf N T 1 dido, o' drt- "I ,I', j ' 4' P t' P"t"" "', '11' I 11tr ';
-, , , ;_ , -d. 11 I 7I A I'; Ikol'i" 8, 1,I Ia,
I I
: I 1 I I , I -,: I ", I ti-i --- I, ,t"Il" I Y Ill P.11 fiI 1-1-, --- I r, I , I 1, .
"I Va- ,t I -, z, I t I '14 11-01 0II 'III" w" 'I o,"
S1 D NO LO PUEDE ENC I ,"', P !_ ,-d:,, III, ,,,, "',
i ,ONTRAR _', -, '_', -, t ',' ,- t 1- , ,,: ; ,,I':
i -- -, :,-, .I ,_ ;It- I -, I /I 0 __ 1W. I-!" I- --i 11 I I IIIP-1 llg_ '_ _,""'t" ,
I-, I ,,, 7, I I I .1 ", d 'Z R U M A N I (*-. At "p-,Ii., Q,,Irt,,, ,
,,
I .1 r, ,, I ,,,,,, d I ,/ 'I ylo 1,61. '11-- 0 il"?-, otl
EN CUBA I I I ,,I FI, t S A I. -P,"t. ,- ,,to
t I t 11 t 1, "', ", 1I "I
i Ei ", I - a I k I ,/ '. I -tII 'I, s ....... ti.,j I'o QI r
I I.", I -1 I I n / , 'I o, dt"' ."'I" 1. 11""'d. "t.r.
I ,

I 'If I~ I t 1. I G ta, -- ,Tt .Ittafleo, j g ..... .. r-b'A" .-I.11-1-7 I 1, I 41 / I zt, roAititIti7t 1,
,, I 11 I 1 1-14 0 R LG;Irt c PCs nr, II'v", I
I, 'Itl " -- S I I IT II, ,. '. ir" 1- '0, '- I'D. i ,, ,,,,, ",'*", ,,,,t,,-,,, = (
,,, I I v 1, ."
, t "i _1 I I 1, -1 ... ,II 1-h I'll. V-7 ,. F, I'. n1l",
M IAM I LO TH E I "e" S-, (;,10 o 4 1 1,1 ,Ie Alb.td, p", hib".. I r,
I .1, I 0 -A v 1 4 "' "" I r r- "I'lo% I,.
"I ,_ I i , I' I A "d ."' ,
I I t 11 t t', I I , :, ", -_ "
'r If / :t,,1,_ 11i,,,,:II114t, "I": 1'11 ,,,,,,,,,,,,,,,,, I "',
11 I 11 I 1. I I r, 11 jd'- I,',v ,,,;, o .1".o.o., ", ,I,,
,,:,I I "t, : I Scr, ", 1 p" '-I-,n" ; 1 I ;--."" ,"I" or" ', ,
I ^ /" f.""' "'I"'I t'-Iiit o.1 t 1, I~:, I , I (" t'd.%, " I
A 65 M NUTOS DE LA PUER I "t-- I I I I ,I I 1 I 11 9 r"" I, ,
11 ,, I i.11" I I
!-Ij,,,,,,_ /13 "I'llwil" to lllti- .1 d I
_TA ,,:-, C
DE SU CASA ... 11" 't :" i 't" ---- jt I ,cI d -v I" .11, o K, -ft1l, ,", a ,
I D"t'.1 I 1'1 $ I"'t 7 ----,, ,,,I I- t ,I t, 11" ,- r 'E"o 0 U GARI ii'l ,_II, rv, --4, It "'-,,""ill",. ,I't"111. ,,!! I 1, II, 1I;t1- t;- 1 **? I > 5( god"'t" do, "'.". 4t ,11,0,,
"III'- 1hPId.oI -*t!t1! I,, 1, I I I, .1,14,0"It v-K- I I., : It" """, : ", I r ",
't". --Lt" ,,I, 11 ,,-,, Ft , _I -, '!R'--; ,I, - he P 1, ,,, ",
I 11 I nt I- I ; %- -, I 't, ,, 41- ??i I t 1. ; 11 I 11 g,,d,, 11, ,r-- Itt -- It t- j n ,, I, ,I ,,,, ':
-t 11 111 11 I'M', or ;14., JI, 11 ,III-, rom-1, ,,A, ,t .... 't", I "' _'- '111 ( .-- V-r
", I e "I ." n, ,, ot, d, __ e Atr-cld
I III. o- ... do A 1" It, r; ,-I -" If- ", r', --ttI:- 1; ,.,',, I- I ,,,, ,, I I I lritl- I ,
t, ; 1> d"'A"'d- -1* ,,,, -,-,.,1II
", , e I .1 ,, ""
"I "% I I Q .Id- T I R A',14A I
d It I P'-, ,,, t,,1-,II"-o ,I A,,,,,,, It-o'.", I 11 , I "
,in, >
'E, ne- "tt ,ttnt, I I vtolh ,'I I ..........
b*11" de toni---, , t -;1,11- ., I- a t ,, : _I ,
I tot'" to 1 I -1 11 I .1 .1 1:11
Illdl- I A, I ; ,tl, -,, 'ra, dI I 11 A P, I
"'11"'!rn, "I j.bII-j;:- ,1,tr,, 1 : 7 F I .11-1 tt, ; "I I Z, C,
,I, IT- d, P"'l-, 1 "'to I -1 ',:It,, .; 11
,I -_;- ;, ; 1111 e "'N",
tt","Z,'111 ,I, ,- AtIoltip a t1go'j" I 11 I 1 Lot, jwivt prw 1141,ArA "z t"'.1" r WI,
"I"t'd""'o, ,,, 1', I --" ,It, Att n .t a t,, on .i. F I i a 1, , tt',""t, a,, I'41-11 I i -, /SS 5 t z '. It , ,a f;, It
lp- I .t- "t-1- I 1, -, ', ., I -1 o / 1 """I, "I I ,. tif, t i
"' , ,I .... Ft-t!" rltt-, I
A ,I a i 4',t- I I', 11 IIIIII Kl t 1, -I,, ,I,,,, On ",I ri-- 1"I
I 9* ,,II,," C'_111 ttc :,..,:,: -t- .,I --, - 11"-- t, -,. ,- I I a. --Wn,, a ,-Ii, t, ,I -,"t -,: -1"', rv f;t 1 1 ", ," "it ) I 1,, j b--Irt", ,A i- __ .1
Q-tiar, It," "tA,, 111 ;1 -_-- t -v
h-. v' nr E'-f, ,,, , ., 1.7 Z ,;-, I "!_ _ e 't __, I tt o,-,,,- do ;ot! !- "r"I", I I we, ,In .". a-t"'In, 71 'it'', %
-IIIIt ."], -o ,," I;, I, 'j, a 'a, -, I t-t'l I,,, a _--- -'17 I 1 -1 't-,;"!
'! o 1,4 -!t _A ""rt; """"I ol Y W- g" "111"'a'd., ,,,,
't -, II .to ,, t, __ -- ., ,
.- .. I __ ,_ --_ : -ol. -T' __,_ I I i__ "I'll" """
tote :! ,s M PCA qup r "', d P-
11 t I .1 I ,,,,, -"I "I
'% 1 1 ,I tI :, 1-hil- IIza "I. R. ,,, 10 GtATW I. -,-o, I ;, -'-d- .-A I II- ,
--- -: , 1 7 i -, , 1_ c an! t -djv , a ap'oducLmsto IOJ4.", ,,W, ,plt onicr, y,:g-iAo I,, , ,:: ,j "
-, I __ f I -II, ,,, I, I t t ,:, , I ,,th,, ,,,, no, ,,,
; 1"t do lot R"'"ol 0,n "10s MOMaltos -rocI CNO dI, t ,
I ,An isr rnor te, Ino, ,I fac,,, *nt!1 0,4, d 'n
--- S- -1 ,', ', ,It, -P,' i, :, q- ,
-, I I ,,,". , 'e, , zo do Rusict on domi ';I QlddtWl C-,tr- p 1-to, I't, 1"
TRJUNSPORTACION I , 1-1111 "ti, -- d n= ottlitara. -it'lot ... I y ,,,,,,,o 6, t A 4 011
I I I Z' _- ., i 7 clillam 11 I I- ... et, J- a ,nw, 0$ ,
,
, ", ", , -1 onto In t"'A"I"to" ""f".1'. to "ti' 1, 1, b1m 4. 1,
I -t' ,,,,"", vionite 10 P0njn5,jc:__. Eli Tj PTIMero 50 z ficja ,'I I I ,
I 'r, I rn,_., 91 1,
"'IN :, ;-, -- I_, 1- to'ns tiol Lago Rr,,bn y vlw 11t!1dets'c qua hien sido tero1cdom -r it, 1" -r- 'I o11 -I 11 .'- -, "' 't: ,vrc, a ,rfl, Itr. ita rn,.. i
-6 :I- I ",'A Z,.-,,,-,, "*t,% "! -,
,,, Albania I Jos g-de'rLEvott C'Xurj3 co, tras abantlonar a, Monte Gramenoo, 1 n. ,ot!, ] '- dt 1 t,,,',: ,1 1 t", Y I
I ha ho do h -Plrolo') ,,,
I Ft -be,' III Tito ;c, itt,,jor. do d. p.i., d0js sin 141. )".1,'r 1 .J ,d ,r-,,,,, ,,s,,,,,o-, P, t 4 "Ir. 1, i!i
't-- I I
nc Adto 61-1 '1'I1q-1-a h. 11 tj -d-- ,I,,,, "t" ?a-*5.
%, ,,,, r ,
i c t, _- r:, I ".
'
I , ,, - ", -, ," - I, -_- : ,-onItI'-'Id-d imntorlic a Jos qertilom Fels. a Ia Vol co
I I Contra Tito ,_1t!I 1L.1t1Ao111,*,2f,, '16'o's, I ,I Q,, pttot, *I
t ,-r.--,- ,,,cog.n
4; M r "' ,- 'at e I,- n" Ia. _,S qua
r", ,, -t L-' tt 7- 'I,
a:,,, 3rn >tertcmcla -no!rno 1, Albania, e,,bro jodo p-=a Joe d -d,,t Wnpa,
En 11 MCI ild-rior ttt ottImrVa -nlo. ,.,!'#TI
x, __. I -t ,t On a k1 qVterTlllero or. I-11 'n mm
-1 _- "' 1_'R1 I it.dtI, -mo u 1-Ta ,In ad,. ;j ''n, P ,
,, I I I 1-1 "I I qta prolaIq t.ot, wpra de On -uhd
A h o ra it q_3r ''.: !; It __ :," ''.: "', I.-- r',, rusoo to ,,,, I,
'. II I -!,T'll, I ) arI Y gosTaVia, Grecla y 01 moe, no dl I .0 it 0T _e. 1. a,. t,1-16. do Alh-',e iroltarj- do yugo2jaVia, Gf.cja y *I !_d., r-cl,= on ,, ', t I, "i", "I
I- ,z , md .L -1, A P"",.na la
,
'.
-1 I t 'I ,'I,
I
i
-, PAA ofrece DIARIA I It 11 I _- 11 x ,I- ,:r.'t A&4; 'ico. Encor
,,,, t 11 P' !-bit a tra-v6s do Bulqrria, otro satolljo do Mooc ,oga,
I
MENTE -- '_ C1 I t. I, _:-, -1 "I _,- 'I ,-, ; qjd, 4 "o j 'rtkz &
'-v- I .- I ,,
1>11ijim ,,rl" .,- d. Expo'lvon Et d ,to,
11 I IIQP I WeOr 3 ,j, rrao- d,,,, :I ",t_, ;tl,% ,I p
_-_,- I I L
I
Servicio de CARGA I "' 7 I I. t I a" I' sii ca J'qsaPeI dal act6lilto Hoxa, 101a dol, I 11 Pat,
1, OZlarn do A!, _-mt. -- o, 1"'I"o -Ii11I -1,,oI dIt-birt!", 'o, Is.
-- d. M. u, ZnP eT=n lol )r1qo1j11,,, ,,.,,, Is Iloo" oo llng-o 6, ,ktrw I 'in IR-1 - Todn, to, ,
I I I I I I .1 I I -, ,
I I I ,
I- I I I I '' I I I I'' I,, b- .. -oIr -ho'. d' -t ... o
, I -I, I ., ":*I -, t ''
I III ": I , ', - I Q Tl- It' ,,or to ,,, 0 E-kh"
SO L A M E N T E entre ,, I 1 1,71 ,,_, , ,.r : It" CI Ulan Et,, 01 MoI a. aefiala Iqualmori 0 (It", "t Tot-. f" .1fld" to P-,h,
II Pt'zoi; hon a! CominI a coptuando Ch,,coslovaquia 1 I- etn "f--i. -- ..",a do It'l-t'-do,
'. I I, 11 r I,,, Y, III.- p- I d

I ,; ', ", Z, d 9-1 I Ali ,IAI,1 d- ,!]"
r I I I I I It- "I 1, i I :_ I -"-,- -- --,-- -,- I ,- ,-,-,- -- --- -f ;" "" ,'I"" I, 1 1 -11 I '-"'I"'t, 1, I'll, -11 . "I", 1 .1-, 61 1. 1 I- .v"-riollta 1. Inca C., "
'-1 1, , I I rlte I"
, t'- , n I -1 i e"i 11 Ij a 6,
Miami y La Habana I _'1__'I1 I ou-, ,, .- -Ile, P- IA .I. t j d I
I ; x-- ,P,;,, , ,, t ,,' ,,,, "", ad ct ..... I,, tT,
A.1 U It rodri, -b-a, ,V.; dj,, I ", I ", I I I "I I I I , ',. , idII, I., 0"',-eIt dol vire""o'l. qu. 4 ; t I I I 11 I %w tI 1", f-t,,-, ,;, g 1 MIow,
JI Its F", -1 11 I "'t, II!' ] ,,- P", 't'a P-j- 'n -r, , '! -, -e --- -n -- z,
I I 1, 1. -i'lli, t ,,,,, , ,,, ", 11 11 III!-- -1 11
per "t. -, 0 t4q:6 I I 71 :--t, rl_ I itiri, I .
to, 4. 't '- : I I Z,:, -erol, 1,1, ci.",
1, tpi,, apt-! ,;j K ,"'I, -,"t"', ,,,, ,,a,
-19-1 11 ot ,,, oix no '.
t.rI iimu, ., I I I 11 , ,,, , ; I I ""'o I~ Iv, ,""'I.I! t,- i t ,0- -11,-tId,,It- 'in
Clipper C-;IAoI II 11.1,.va It I "', --11 -.- I 11 I I ,,, , ", 11 11 I I -: "" 1.-, -n" 1 -, n I
'rI M ,, r pidt t gvteA, r M ,4 1 , ej "It, ,ctiIaI"I tote. ra'. .d- -:1i rohn 10 1, A - "I -1 c" I I :, I 1,05 t- I,1110n I, d. do :Ir&s 4 ql t 1 """"'I",
vet." MtIV,. ," L.,', t 1 ". I tn' 1-voill., II11_" ":" T i
potom at I t '2 ,,,, ", ":', 1; !"I I I -1 I ', 'I, ,,, 1 I,
atid y f :t I, I 111 I' I'll ,, ,'.' '-,,, 1 -.a -- ,!,,I ow-o_ it
I" ,,, I I -1 C- ".u una xa foont ItctA- I! I F ht,"I"o hI -or"In I111
"' Hot hot. y "I""'o. 1, o"i -oIooj- q- __ ,, ,,, ,-, III, V ,It :
'A 1 11 I-11" I I It', I' "I I I I I I I I rIl I r 1 IIq ,n le"t'. Iv.- Se tnta Ile 1: R"t"I'm.", e
,
1 I I I I I living e", I I ' It
-Especifique -, , 71 I ': 'I I 011ti tl P'I tflt-'Plivad at Q, c It 1 11- V -f1rmdo,1, 11 1711,:,tlll ,
1 -It : t I t. _II t ", 1 Itt" II-1
". I M11 t-l do Dlft- :11,, it, -111
t, 11 lt 1' I 1 7
I I I I ,, I I~ -1 11 11 I 1, I I I- 1,, onfnCLIPPER CARGO de PAA I ,% ,,*- t , I I I ;, ,,, I I [ --I nv-,,t,- pt, In taon ", ZI ,
-, " , I I t, -, ,, , z 'I't, n,.t,- on I,,,,, 1 I n II I-Imo ,,I,,,I,1 tim I-keo a ] o';', I"
I 11 11 I -1 11 I , I I III I, I I It I ''
flArA - I 11 I, t '_ 7 1, t " I" I .. '_ tle_ 1:1t) C ,t !,ttud"'I'n oo tnoq I I, 11 P11- ,,, rtj 0
to.tttt., T J t ,,I -,,I I It, 16 ,- I I 11 I ; I rlg" --l's 1,t1 ,y,,g,41,1A"1 a ,,,,, ""7; I~ 11t_' t I~ dn ot"A -,ttob'O., rta ,e
I. I '11:i le, ,too Si ,,to ,I 4, cib,
tobtf-It I I t I- I ,t to h- ;'- 1 01 elo
"I- i I P,-r- III, Tit, -.,.tt -,
: L.'', 1 t I I Itt", A "I ineqrc..-tt o -In prueba de
rna al.rrI towalil Ix ,It, I k nI It"') 1 i
,it. do CUPP" ci.,g. ': .1 11 r- tt'l _1 o I 11 r; ., _.. I _,P ,oido
A*# T,;t t ,-, -,,. , ,,-, 4 !, I "bl- v II" too, i r to P-d' ---r 10IlloiNote, -44", I "' ,I -- a"it"t" "" to "' a ,
-, , ,, i,. i 004 .-, , I -r 14 Z"Ild", 1 "," ,,I- do "I $'di!, I' I ,,,,,, ,, In Arirriot &I Ncrlt,
_y7n ,1 otI6 Ino- It 6
,11c -11 I I I I ,a -1. titt TrIU-,% 1-1; "I 1I.- 11 I t-: r- 1
1 1 I "l-'gI A'A 1 IdAd.1, an-lo., I all 11 or 1!1 11
Pri J.0fe"cf v 11 , 11 "-'I 1 t, ""p.d. ,tv, 1'.I I olt !t,?10 1t'llloldy.ltll 14,1, ,,, I I pno 1. ,1,1 5- -Itt -n- ,
I I I I'll, ; ,;- ,,'-, j 11 I f ,
AVRIP J/,wwy I "Ill I 1 11 I- 7 I _"I ;I- i
", I I 1 111'11: o lt,;I'111, Td,' % ',t, !I rnwiItI:t d prooca: nI nanla, 11_ - I I __ ; I- i I I-, I I, J ,j d1liole Ile ,,I-, Yht, nod.
7- r
I
't- : -1 -,I- I, -- P- J P- ,V, ','_'," -- P-11 Wilzt, F qu, oitello ,I 1- ,1111101111:1 11
i ,, _11-11 I _, ', -- 1 I I 1-1 t ow ,"It, P11". ,Ia .... t, I.
I
I
I I- _1 I I I I~ I I 1 11 i ;:,, 0: , 'XI.1 -I -, I, c I I 111. -tn! pt llbll dIdt, an
I r I., it,
'1111_1' !P-1 I i 1, I I ',' 11 ,11 t_;tP!,)g I ',X, Plf-" l-'I"d d,, ,,,,, j,. ,-- I, 1
I I -% 1 I I __ ,t, -1 il i I ,, ,I I I "t"d I 0, 111 FIItl ,,, I, 1,
=
I
"'I n: 1, I ,,,, I I "I 11 , I -11-, "'Zo -,- ---', Ii t-,I ,, 0
1, _; ., 11 -1 11 I I I I t I " I PtI, ""It, "op"d, d Iqt ....... I P,!","o- n, ,' % -', 1 : l -.,o.,;',"",, i1],I .o: ;11,111,%-11
', I ,,,,, 'I S , 2 It ,,, '' "'ot-- "... -1tD1-1- t 1, ,, d-,,-, III .... I t I
11 "I -111,11, 1 1 I "I'l-, _I,111 o t.- "" n ,,, ,dI d,.I-, 11- -1o alt4o
,,, , ,,, ", I t, Ii
-",, e , ,-- ': -% I r I'd 1 1- I I,-,, R- _-A tj i I.
__ 11111 11 .I I. dnP'w-,,
I ly, _! ,,,I, I I ,_, ;, I --,o ,, ", I I w-, I tf, ,__ Iii ,,,-, "I'ttAlt, ,s, -,,,- ', It, ,"'I, n, I -1)- hecoo .or
I ,,, , t I- "I L lntlt. A, ".1"' -1 : ,,,,,, 't,, !" -- -- 'tn! d" -'N I : I 1. 11 I It,, 1, I t 11- 111, 5t 5, :"",'tl , 4 I H -
) U C U F T E S I fl ,,, I 11 I "tr, I st'lit-o 0-,,jk. .o P'l-I"',
'I, ,'I I "ti__1 ,,, tto ," I-, ,I ri""i"'Id" kd-j, di,,-n,
,,,,I,, ', I I It" I "I
I I I ,I, ''
I ,
I I I I I I 't I , , "I, I I 1. I -- It I I I "', -- It, '- 1, i at -11 -II- 11 11 1-1- I 11 I., i I I I I 11 , -1 -, I ---, in f-'- -'-,- I ,i I o', ,,,, r 11
I I I 11 t I I t, 1, I I I, I I I e 1 41 4 t, IV 11 11 I I, , I I t
"I It! I I I I- '___ ,
,
1; I I I I 11 -, , , 1. I I ,I I "' I I I I t ,"n"''I", ,.-', 'I o'n- ii-'V II-IIII, -d'--! ,
', I, !'z , I 11 "I I '.11 "I'. -'! poln t- IW -1,- .,
'a 11 W I ;It ", ... ,, I', ,,,o,,t-t, J, ", Im
I I I "I
r, ,
, I", -1t, 17, , I 1 I I "', 1, I I 11 11-' i_, h- t, [ ,','1 11 1,11 1,61 1,11, ol q ,, 0
1- I t 1 I I t,-- --1_11 -', 1 Zl fv' t I ,,, I I I, -,pi- I
,, 1, ,-" I 11 11 I v -1 I 11 I I- 4 et I - 47,I ', 1 11, 1,qiii gutofrilInG P-dr, -- I- .1 lo--11;
1; _- I,, _e I t .1ti'In,- -P)oa..Ic,% ", I- I
I 11 I I I I -1 I 1, 1 11 t --, o- y-oft"
.. I I r IJ -1 d, F",,dII, M "'co "
I ', I I I -1 11 ,'I it "i ,; z , 1 "l,
J U G U E T E S 7 '. " ", , I, I 1: I I 1. : i'l "I'l "e" ,,,, ,, "" !, "., I, "'to, dud. Q' e deitalornfiemdoti ,,I oll-tlry o"", o I lv k., I : ;;Ie -I, I ,, ,I, -, I Irl"', III, o ". j ,,,Tltthl 4n In'An de,
MUSECAS JUGIJ6FS D1:,RVFr1AS DECORACTONES I , I , ',_, ",',I --- I 411-11 II 1-,, -', --j [-I ,,;,, n "t, "'d tgol 3, i 'I thlt g otlei ... n-- ,one- In
1 le 11 I 11 : ,' I n I ,,,, I i R 17 1"_,)o I,, tI I I It 1, c-to ,o 1 j t-,I, I,,, ,
I I 'I>i",:, , 51 ,I I I I& amcrohzI -.1., Haila ah.'a lo txv,
I _b -- I I ,,,- It 1 I-11 I.- ,PARA NAVID I -." a 0. In, U., .. nart o n Itoo,
__ 11 I ":,, I .t --- ''I I 11-', _n', t'ja -' '-'--,_., ,,, _,""c" I ,, ,, pet, :4 il ol ,, I. -1, do, ,I -I.0A EFECTOI ; DF1, XOGAR I !, 1) ,, : ,,, ,,, I I, "' '7", I do I d,,., ,,. oiltloao6aftla V1,
L. I. , :-;." %%I ,,- ,IxIto o, id, I.It-O.-o" 4",
'I 'r "I ,, -', d 't- -1- I, -,--t,- I!- 11 -'t --- "i I w l I I :, r, nf: t:_ 1 1 ,,, d,,'-d,, ij"-r"1 O' to 11do, ri. A
rC, I I ': 11 I I I I 11 I 1 ,I II ,,I I
I t, !711 n Ulted 1- I t , t ,, , '' I I list "I i I I- P, :t I I- --, -11 II 't V,, , 11 d"-1. hot. e.'aoog,' da ,',. ,,. -191;1"I PI11"Itto PI-IIII-I
, , I _ttor dt 'kooj d
Pki,, ,I I-,, I-I q,, I 1"-, ; I I 11 .It'-';, :, , , rthItn"'ot an -1 t0ntrio, *1 P'I-rII
",' r 1 'I": 2 -,, rt l ad ar e$IA tra. I
"'.-,"I" 1 it ,,,,,,,, -Af, prolde;na t*,I , : "I I ,, It, ,,I,_ "", I, 4"', I In, ;, ., t" --.I 1. q- -- I'loopsoic
(; t I' 1-AI,11,I 1-111-It y qtt "Utrla 0-paloadot, did P Reas V, .
F11 MIAMI fl ,' j',kVA I 11 ritt 6A IN 1IFI,1,AT, ,, z 1, I, I 1-1 I bl I -W- J!" ,,,tt",:"- d,, I an 1W, 7 deaft ..jonceS no han o.jard" t-'b"', I- 'W"tras '
.1-11 P-,- II , ,'I; I 1, r 11 , 'I ' Irl It"l-ti- d, ;", "'t" "
-, I ,I i" fet"'ah-di.t.tarior. FW1 he
-11 I ,- "I I oJ It, t ,I "', -, o, C ;stIi. 1. iovara 'id, .1 G IiI 11.14nia. .01jear q ,n ,I d _Ia to ,ota De ,I,
W A TSO N TR IA NGLE CO _,' ", 1 14. ''t. r- I 1, I "-', '_ I- I':: I --, 'r.l.t. ,IIP--!ttI ,I'. lo o[ tIur
t, ,,, I "I I'll I I t: I : 40r1k. at 'qua 1141""i'"nee "? dt Vet- -,vdaa no CA-di, i
I tt" I ,' '.* ,1011 e",!d* n.,topaorri... .
,,, I
A z "I I I I x ,_, soo, ft'tiag ,.,:a, ,o"", .t. '.1o"".
:, t I I I I ,", ,; I ,, I I'll: 11 , t; -1 r T." o
11-01 N f 111 't I F) 1114- ,,, x,_-, I., "' 4 ---, "L., I I 1 111" d, ". ,I oI
,(o ... I 1"I't" I -A, I I I "'Iu d r," a de
or, 1,00P. 1111--t, % 11- I -, 1, z , e, 1 't ', "' t' Irl ;:totill m?"I t!a 1,alv I I'M" v remlg 4,Aru Ituente co,
I I I :- I 11 11- :, 1 ',' I I I _, sotl III, ,
t, t5 I I, t,, fdol per 1. '01141 on orida, so !n ;,
tMi"AMENIE M 1, I -- I It I I T t "I'l ,, ,- on "I 1. Ic'.. t
-",I t , : : ,I,, ,!-- -,,, I't-6, a -, 4t -n ",'It A -r,11 I P- ,, I -g, 11 ttwa at lap c"'It M
I I ' r" Z 1, I -1 ,I I to 1, ,, -g_ I , - 11 t t ", I I%, I I I 7 % ,," r 1 "", "t ,:,3tI, t, hn helh, -,y d"it, 1, ,aalru. for. '319, oi, ,,do In han ,ieseu.
11 11 I 11,11 "' t, ,; "I ,I ", _', il ,"',: i .: "" z ,: I 1 t, z _II I ,, ,a It ff "
I I "
"""
,
", 'It de-, Z tote. d1';M6,"Aoa y "'Ina 0 'I'a I"
DIM BLES Y EfECTOS PARA HOTELES I '. ,,- I I I: ", -'_ 't, _-1 I -, I ,'I, ; Jko .I7 'It I il- I I I -911, 1-It"t in ,Qllvi4t, -.1 I. on I-'t' -- d ,I '
-' ." ,,, "" !( '' I I 1, -sPInc- ,,?,I, !" 11 4 L,, : ii.,- o .ocrntyadoa to
11 I 1- I ,,, I I ot.11 dwrront. de anov"out 1. ft..:
___ ____111; --___ _____ I I -gt Atts 7'rj! .... ..... I N 1.1tv -,"rIt, hao -td, parPA(; (I'JiPJA Y CAY 0
7 Dias en el Mtll(l() AI O CAVII DIARIO DE LA NIARI\A, DOWN(J), Ok
(Cootleu.1ft d, t I 'n- a, it-fritadot, onion
Division actual de Alemania Alemania t 1, "mis to- I 1"I I It, fil- h lifiltOw gi dia ell affombra mAgIca

01ro Anti-lite 7oUol mill '01urq


w
1111 per., "i, ER I
giss
br- d-1. L" i 'a0.
-rr." (J"t I.d. "no ti. I.$ du'- I
1 d L- PittR I., is "'M -I.tma I.Tort on d*it-tr dC
.1 it or A
M.tAi h
do ill-it LOW I
Voratift Freati& zOM 9RIT4 4v, 4
fflZ0U

]jC+,4 -Wd1VCVWlt;n 'it porgonom slitterna. becho pot Rusia. p In
T c Q A! arel do! Eats do un gobierno proving, c,- ii
CtIlltdad ; alpitcntv a onto otapa, o, -1 qo onail do a ,a:66n drlos trancio"s, rtn g y nvqjtT ii, it do len,
"it unn 01 i- in )a pmc] ; n k,
2 aa- !O O qw rultol _* 4, -6! 1 -ri, dot
atob!- -I
F-Till C utlnd -Illfll -T Iatrc tt ""
V


10;1 pot.


"Grotrwohl in-i-f,
antior el viej. Rf, is C. I d.IX
ou.1 R d.
,e y. dl- I j AJ I


Honduras '4
Otra vez Ac habla (b,1 Valio-o, of, d. Fr-d 1 1- .1
T: hidroavi4n de Hoarfl


Los grounds sormdorioA
sei: NUE VA YORK c -l- -biA At .1.1e,

'd, V_ ell. .1 SoiI ." emmit do


Sw i. Ovti p.d,. y
7 11I.Aliii, Y is," d'j j A- yo y t. a,
w," de timtorrinnos 4t.
11, i.t w0fl"s de ,it.$ qUt Jest It.
..rb-- .1
IU* ..Cadn
1, 1-pd. do
----- ----011 1 Itit.1, dot at7 c :ioaciontcis mil If r" ii ,iadmdos do T- in 7 1, do mod v.
'r-, q,
he. -olinda con 'a
7 17t7: mill-to do h.bita
e'l.'.t lo bi': I k =n 'J. plab .Ci. qio .qa, on b.n-,O, babir, it; recordjuln &Ur
"D incorpol. a U'o o o do, -7. 1. crcl.al_2
-a-mo_ po, Ios d6s P_-', f-7 7d. ix-_!-r,-ti 1""t-doo toot's *I
a. crcucd. oh,,, Do, i it W11 -0-dir
7
'r,, r 1 t i r i6 it r, r F i Tn' sion4c: s -,z:,T,,
A lu lou, -ir. Us halla otlq! cla no at -i, 'I P, 1; t. _N. tj .,,am m
told =a
P, 'to Civic's fm non ii-it1m m-nrar pte. rgzona fi ,s" n!ea C -da col

'o p T, V, tjjljj tie Itt.. rIjIlert'il a india s. iiia' 1 1 T
... ..... .... ......... ... . Prfill ;,,,? onnidifilades

bu
It I i, d -i I talm1fas do
A o.rta pb-jlefi' 'J"


at TA
je p-i" Cole


niqtlele mt, In So -P.,k, hg., elZ "Itie rt"i
un v
-&D,, 'm oluelot hP600m,
-d. y h-olido it
Rrttfm tit
Y A, 1
shitl- n't
per
i todo mmorcwte;
tints,
A: a. dispmt.
c do C".,m q". hifbi..
H, )1, 1, L-Png Pilot, no a] 14 de

ow- W 51 m do.
iT, i, 'O"d. .
'If j 14 Iopd. do Una
idi, ... -1-1T A A
to is d,,,
T T ml I Pod

ell s"i
Bla'.toW,
b nie"
1111n -' I on -PA
tin carretera IT
defit",
1. R
I,- tie
loins do
P.- tt
S itt,,cio no,, 0 Matanzas
dtid L
CoMn
imit."qu, $2.00

If ... ......
g -U i Santo Domingo $2.75 f, I tiltinlo chiste tie Mwcli
-ntr
Santo Clueo $3.12 $305-41

50
on T CK I !a -1, cl2"
do P-TO Ai piop i, d-i, --- b, I 1 d- h",
t-r
,i.dsd -b"o- do Jw-lpa I ov, 11 do Is h6lile, qv- o T11- i' ociiid i
h., riettiiiAri
I. -., -- Itsdi, d, 69 lh- He- de ,got ct; e To te t..l oenu =,;en
loyes, cl h- it.lidi, W -olint o. porto -g-d. y Apt 1 1. mn.66. do I- pld.=
P.- el clr. -b- do 1 sr'l.o a., 1. qis tj 'lot. M timu, ttga t: odad cz n Progreso de Arturila mgi& dot CompaGa de Framilmric
do c-rd. tI ladn dot-- .1 S.A.r P-11":
dad .. 1 -do 1 t. de 1. Rtp.blie. --rO det-,
h dlo-61! -: 'I "-" 1 ;- It C 7 '1 11I.Y I j ,,;, I L),, GoR.- A I.I)o, o' 7
d- Harrukiid*z y of,,.
wit"d- W1, La R a n'ch ue I era
-to- t- rl."
'e", tie I
do -p"t,"i 1 -1- 1. Pants.
3" p"ItlsT to 0- mod Ceaciot, dot iniAnd
71 1.1 F-e. i tbci logrit ,, 4 tio car-tal r. d, is welt, 'W I IBM
I I I I,,(, I ,V ll ,
I I I I
7.Dias en el kpdo PAC, CINCUENTA Y SM, .,_, DIARJO DF LA MARINA, -DOMI GO, f) OF OCfUBRK 11 12 ''
I
I I
(C-oft"Marito, de i. pigina ss, I, ;45h, hi 0 1p thtadii (4 1 .111,11 I- -1 - I-, ,
1111- ii I 1,11 'n''i::,
"'pi,", I Aespirador R ECTROFRENICO I T' ':,T" ,; 11'
r A, Xpe, 1,10., pt-mim pl, I 0 .7 , : I l',,",T", ', :, ,,- ,,,;, Ii,!, ,,., , :1 "I'll" I I ,- 111 1 ., """ .
"I'ji", fl, 1", K Ic-- 1 !i I :, ....... ""'e"."'l- ef" i -_ , IN F I 4 1114. en I lol I t ow l
" , I ,,""" :, ,1 1 x ,, ,, i 1,i ..... ,,, i! 1, i ,,, ,
P- C, V-,,I I', h-1 11''i"""'., I !""", ,, :, ,,, ,,,,,,, ,, ,!,,,, , A
;,-, ,
a, 1l, Yit"j- V,-i- I ", 11 1 1 I il " I ,' '.'i" I 1: , I 111' 'O ;,, ,,, ,,,,,, ,,,. 1 I'll 1 1- 11-1 11 ",
,,l "i", ; , "', 'I., I'll, I' 1- 111 I , ,
11A l 4 ., , ,;"",' ,,, ,;". I ,',,, f ,
i , "::, I ', -7,; ".'' ,,#, ,,, i ,", I : ,: ',", ,, 1 ,, ": ,,, ,, , 1, l : I 1 1 I r X
th-, A"", q ,, I I : ' ;-' ,
il I , I 1, I I "I 111 1 11, 11.11 - I ft t
ill ,ii :Ii 11,11111. 1 I 11 I I 1 1 [ ,, ,, ,,,, , 11 ," I "I "'' i 1 11 I I I I I I i I 4," *
il: I I I I I 11 !, 1 , ;:' 1, ,,,, I , ,, I'll I I 11 I'll 11 I I ,:, ,
I I i, :i,,,!, ':, : I 1 11 ,,,, l
9 111, I I I I X, I- ""I
"I I : ., ,l , d ..... .. 11 1
.: fR i 4 11
i". I .1 I I ,,, I ,' , 1, : "
I 111 I I I I I I "'i ", '"'i 11 : I I 1, i'', I I 1,11! : , I I I I I '- ,:, "M
i "i I 111 lii- I , I 1, "I'll, ., ,,, ,Ir :,;11 :,*! 1, i, I I , ,'
I .
1 -1 I I : :z , I
;,, 11, "I, , : ...... ' "" '" 'I'll, ,Ii, 11 I 11 I 4
I I I I I !' 1 1'1 1 i I d, ,,, I,, ,f,' e : '', ', 1, 'i, 11 11 11 ", 11111!i I ,O
I ,, 1, 11 11 I i ,,,, '!,- i, ,, j .. ..... I ; i , 'i I
I i 11 li I 111 11 lili ill .111''I'm I 11 : I I il I ,,, ,,; / i, ,:, p, ,,,,, ;- ,,,,,, ,,; 1 low ,- !% ," ,
'', i I I 1 ,- I I I., '11'. I I i ". 1 11 - ,, ,j I I ,, ", I i I 1_ 110*
'" '' i ", , "- "I Mailil- r ,, ,i -, ""'i 11- ,4 -1 i '11, I ,,, I W ,' ", -1
I W, 111, ... ... e it-, d, 1. ", ,,,,, I I .., 4- "I 1 "I , I 1, I " _" -',' !: ,,,, ; :;, i I
,,,,I , I I I ; ,A, 1i I O 11. I ,,,, ,,,
,- 1, ,kAr, dl, Nl- -.I -, ,- 'ir, I ,,,h d, I -;,:" ',, "i, -d, i I I I ",
"I=
,
"'i I 11 I1,111- tO -hl- iil tl- ", III- r-d- 'ilal iii I- ,,,, , I " , I I I i6 I .1 11 % 11 -,I -11, ".- 11 il ; -, I I I 11 - I 11 I-' i,
l ctl .11"emi, 1. Fl.t. P- l holg; , 11 ,, .'I,- I ':- ",- 1; _"_, ;:.1
!- i-; A;,,,x,.d. bitq- atte 1. I ", , , i!, ,_ -.'"El Ci.d.d dl M.-I,- ,it )a p, Irv-, de ;,- --i- ,,, I ^
I I I 7 "', A"'% "'i ''
F I ,_00 .1 .."", P, :,. ,,',* , ;, I I , ,
, d ,hi), Fnne , r ,; t 1, !, ,, 'i I 4' 1. ,,, 11,
11 .1 : c_ "ie Mar- ibe,", roiq d, IGnatemala NI, , ,,: ,, i, , , V"', I ", r.
-il", , '-a "t'lle"o'c"""' I I I ,., , i, "r, t , ,, '! "''I" ,,-,
11 ,,i Vhk-,,jde deept, I Cmigrelot) Univer-iiarit, i- i '_- i, !,-,, 1, ,
,, "''r ,l OWO .-Nd, Y "'i \ I 1, -1--i'W, , I I i <) I
I I11" I .ho- i p""t. ,, , ... ... il "' -p''I'l :; l' "I, I ,,,, I 4
!
'Iii- A Fl.t. cir, ir'_ " ,i"W d, i, I . 111 1 I1111-11 I il 11, "i, I I "I I
I i 11 I-11.11- 111-111 (I
I
h 1, r I I -!, i v e
""""! ' ' ,_: ,', """."i"", ci,,- , "I I, :., / "
) 'd I 1 i--,j-- I-f", ,"
,,,, i - a y ,. ,,, "o'- I ,, i'll", 11 i 11' 111 'i 1 ,i: f I., I'll dli-, i .. ..... i i, / _,
,,, I ;ill" i.111 11"ll".. "i"i Q 1, 11- I :', 11
,,, __ '. It --, rz p 1, ","', !-,, ,,,, '-I I "' ''"I" ,- :, ";, 1. L It I ii I
,,, , i -."i" ', t 11 I ". I 111- 101 ;;'Ii '- ','_, 1*,',., I I" ,,, 11 1i
I'll I "I I'll, 11, 11, '11111 '- "- :, I
j" "' i "; I I 1i 4 ' 11\ i I ,
1, ": I "I
","'I", ,; I i'i" I'l ,,:; ,,i; 1- ,,, 11, .I
1 I I 1, i, ;, ,, i
"Ill.",,, il I 1 11'1 11'; I I ", I V , , I ,
,, ",ii, ,,, : .''i" , 1 '4 1 1 1, I I I ,
1 i, ill,"O"i, 1, ,, ,, I ,,, I N"'i B, - 1 lg- 11 I I ii l I',, :: I I I , I
-11 11111: ii il" 11. I, ,", I !I , ,,,, I "i, :1, ," "i i l 1 11 I 11 I I
"I ii" iz, ,., i, I i 1 1 1, : il I ,
1 ii ,. -'Ili- 1, I I 1 "!
,, i I i'l il "11- - 11 _i I I
,:" ""', , , ..... i, -- i , .. ....
I I I I ", " !,_ ,,, I j
I, ''I''i" I"i I I 1 ;4
I'll, I I'll I I 1;1"", 11, 1; i Varia I p
"I f !, "l- I I I'll, ,i , il vi 1 ,, ,,, I I 0 1
I ,1 11 , 1 " ,I, '' ", I -i,- Ill e, I I I i 1/11,
", Vi-', 1 ,I_' ... ", 1,111,111 Alk ,-, "
,,,, ii-1- --- I i1mv,1611 dajiw i'l 1, i, '? ?N I ''I
'i 11, I '", ,,,,, i'l, 11- 1111-11'. 1 1, I
1
__ 1 ,1'4' "10". I r r ." E; DT. H. B Yo-hj, on iv EAcuoia do S,,NbW d Js Hurwd, ,
t-- 1"' "'ti'. ":' " i-.-j,! ,4 Pod"r A, I
'll"d- h 1-it'd, I ; 1: 11 -- I' -, "i ,, t "h, -- 1- ,, -_ l-C. d- t- i- a,.i A .... EI.C naft-lc. rospi-d- i I
I i I -111 "I 6,f --,, e i : ,-! ', ,", 16: ,- ,11 I ti. ;. p-- a 0. jotrI Ril.y, CA. B 010- 71 ln,,tr,- ,, .. i ,, , ) 1, , "O 4
I jr1--- -1-- Ii- 11 1, fl-, 7 , I I , I 1, , I
T I', ,
,I. ,,- ''I"', "', I I I 11 i -1, I 1, 1 11i, ,,, ", 11--t I i,,-, ,,-i- m- qmridI, q- ,,, np-. ,, poriilij d. -diQr tp"Ont.d P-1 .i I "i ' .' I "i"" ' '
, ". ,i-;- 1111 -. '', ,:, ., .,
,,-- r, r! I 11, i ":- -,- ... j, "I
-, "I ;i _- i'- -. "I'll"-" ,' I T, S:-16y, 1. S_. I, /% li, p-PI,, K.c- ,I d,, Har'wd Y ; Or : ", ........ :, i-, ,__ I
11 11-i""," i ,, I I 'r -11", D "W'r- b" ,,plic,,do 0, 10,, _- d. po- ", "' '" 11 , ;;
,,,,,,;[ I;- 'i',, "" , I i :1: z J__ il 9,111-i- I "I "I I n I f I
I I I I "'1 Ilil ,, 11 1,, "i 1,
,,, ,,- I , ", 11. '- I ,,, 11 ,!, 11 11- iiiflt i-i; -, ,, ln ,Drv! Ti li: 't, ", ", I I 11 11, I 1*
-,", 6, ... ,,, I., , , ,,, I I I ,/ .. I _,T. --- -_
'h- r- ,,i 'e'hi ;- I : "I "'I", 11- t I rno,'n ip, j- ;On.., : -, ,, .11 :, ,,,,,,,, , r 11 i
m "h", 6r,:'1R1, I ",I,:, -ii',, '. '' 1 ;'
", " /" , , , .. ....... I I'-,.------ ____,_,___ .... -_ I ----- 11
d 1 , "', i, 2", ,' , I I I I 1 "", 11 11 11 i I ; ,, , I i ":, I "', 11mvmpW ft' )
.-,-. ,I to'--J,,' '-' , ., -, '' '' i , !, , , 1, I 11 I I 11 I ; I 1. I I I I I 11 I : I 1, I 11 I
P-a .claii d, ,,a,, I a ) 11 I I 11 I", , WAMANTV TALLADO
I I"' ,:, :, ,, I '11 : I i r , 11111 I , , I I I I 11 I I 1,
a 1 -- 1, I I "' , 'I "!
It- Unial" deIiow de , , , ', ", 7 I I,- I I I 11 I I I 11 11 ,, I I I ,,,,, ,, ,,, i, , For CLENA DY LA TORRE
"t"', "', lot, FtAde. ma, ", '_ 11
I e i, I I I I Ili I ;1111
I- F*M.e &I Part. del A.-Ill' 1 I'll I I 1-1i, I,- ,,, : 11,11, 5, I 11 I I
Atidlm I,,', de I I r I ,,, ,"'. ., -,, ", I '_- , 1, 11 1 -4- 11
a ill pa 5a mtirrvjill"Ii-il / I i I : J ', __ f- "', -aji ", t, ,I de ' Itfl;,,aA', ,,' ,',. I I., ; I I ,'I 1i 1-1111! i I I ': ta ar- 11C.3 I I z I 11 11 - 1- 111-i -, I I I I "I , I i4' 'I I i ", I I I I 11 t ,,,, ,I t I ; "'
Ciudad aticaM i I r I il
iat- i-litlid. .,- rz do ht fti, .... .. 11, 1 i".1- 111ill ,, " I I -, 11 I I I I I 1 ill 11
tl i r-!. qul. 1 ,RS& thhh, I ., 11 A I I I I I I I 1 , I I
I : , C'- 1', ,4 k I I ", I I I I I I I , I I ,, 'I, I I I , ,. 1 I i I I I I I I
U OhIthit i4i bhm a atomIca, Bradt e 1: %Ii 1 11 "I 'i, i, ,, , Implif-ailill intlivididde ". I 11 , I 1 I
$a h. tad- d-tam i -F, i; j ,, , ,, , ,,,, ,, I - 11 1, I 1 I I I I I 11 I 1 i 11 I ", I ''; I i 1 ", I I I ,, I I I .
P_ "I : hiv "I,., "" -, 1i 1, I ]. -, 11 I I I I I 1. I I I I I I 11 I 1 I 11, 4 1 1 ; I 1, 11i I I i I 11 I 1, - 11 I I I
ill", I 111 ,a n., ,,, -,, :. I ,',- ',,' --- 1 1- .: , ,"r lh- 1, ,i, , I i , I ; ''. I I I I I I I I I I , I i, ; , '' , ", .
I % ,I ,,, !,; 1 r' I 'i
,,l 10,llelh dt !a b-bIt -;r","""'X -- ,,, C I 4' - I. il, '_, 1_ 11, , ", : .'i I I I I , I I I , I I I I I I 11 I 11
e" r1ri citil'an'der .uo u., !a -z ., -1 ., ", ,- , I ; ii ': I I I I I I ,, I '' I I 1.
i, ., i, 11 I 11 w I I ; I 1 - :, "', , , Ili I I I ". i , I'll,
,
., ,, ,., 111 1'11- I 111111 -11 11 14 I ", 1 4 1 I 11 I 11, i, I I 11 I 11 I x1.
1, - , I , ,
6h 1 ", r^ ...... I F'- , -,;'i-, 11- I I I I Ir il I I "" I
, , I I- i, ,,, 'I,-,,.,- ___: I I I - 11, -, ,i ,, ,
1, I I I I ., : 1, , '
I z 1. 11 1 ''
1: i- , 7:i- _,: i ,- - I - -, ,,, -r,, "I "I I I I e I I -, I I I :', ;1i"' r I:"'
Colombia 11 1-1--11 1, ii" : I I ,7 r -- ,, r I I 1! I I
,_ ',',' ,i!--- ,- 1-- I 111 "- -- '- 1, I I I 11 1. I I I I ,,, I I :11
In-- 111ilill L -, - i-' 17 1 -1 I ...... I Nrilm 'fiva in,,ttltanle n" ,,, ,,,, I I i", I I I ill
I 11.51", l -":_, "" "11", -- -- i-- ; - I I .1 I -1 , ,_ , ;_ ., 1
,-, p-i , ,-, ,:: .;Z- -_ 11 - I I __ 7 1, I I -. 1 I I "I I I r , r
Barranquilla. hafio i 1--n _1 ,-! F -- ,-- -- -_ , I I P, W- l nor 1. ill :, :,' ', : ,.", Z i " ", i4
-- -1 n, -j-, i, r ... -, , 1: -- I I ".1": n, i-lolillitaK qUIFFA6K, 11 -- ill, ,III 11 ;4 i
1, o -i" -1 --- __ __ i lf- :-, -,i , , -, , _'1_1 I ,- I I I -- I 1i lii' 'I' 1, I C ,
I i ". ,__ __ - _r '] I I 1 n V ,. hg,." I t z ,-, 4, Yl liy, -r ,1 _, , I I ,,
-_ ---he vffwr-- I Ili, cr, 7 b"Z, 11 - I ," I I , w I : i : ., d- ',. iiil 1,' .., "I- I
i -- '- I A I 11. - 11 I :, , I : I - , -. f- cll,
I - ir,-,, _- I 1, : i, I , 1, ,_ "11. -b,,, ', I 'i
Uhl, no u.d, 1, i, 4 I ga-d-, ,.,,a,.,, -, 1. M : I I
dr I n i cl-, ,- , "", -, _- , I I I d b.lit- Il I Ili indh.e- ,j, '""" -!: ...... hl. ",
ja, micera' A "ta 0 a : en1po, a I T I I 1i I .!-li I I I I , I I,, tades ,,,da,,. P.rqot F I
all,. de cell ... to. 1, e ,;,, "i l ,, ., I I '., '11 lt IiZh, j hi I-- Y I--' d 1. flUIllad, '4 1 tl i i ,h.
t r.rtrlll. el princip, I ; -, I o ,-, -,i-, "'i , ( inlr d ,!,- ),! 1 11-ii I I I 1 '!'ii, Z! ,,,, ,illh, i !. quisht, 'I'te la fm.'.
I-, 11 :1 11 1 11, I -Iii, p- ,,l I IM Gale st,,- I >' 1- fl--11 Ft -.-h , , I :,
I'm i.e. 01 AilAho-. 4 1 I 1-1 17 1 1 :, ; I .1 I I
muchas ,erit.jas n.t."Ics. No I -- , I I 11 ." , , I .e 11. 11 I. L, ". 11 ," -i ;' ,'I .Za --,.,Ly .. 1. t,-,,ii felic", t, 1': ,
1. .ti Art 1. c I I -,, , r I n I ; I -1 I I I 11 1 4 1 11 I I 11 , !F I I I'll J"k,, ,- fei 1," I I r
11 I I I ,i I "I I I
c-&WinpOu,1de h1a(' I I I 11'lilil :- , I i "I I I I 11 I I .1-1. 11I -,
'd. ,.,OAV I i I r 1, 11 i 11 -11 I I I I I I 'I
d, h .illte. I- -ellcii p : I I I I 1, 11: "
0 ra _7*4=" _' 1 i : 1. I 111- 1, I I 1, I 11 I I 11 I i (In ,1! ,,, : i,16 drl i I I ,, I ,
de tr%,.rl i I 1 I I I 11 I I 11 --- iil O" 'i ; 1, I 11 I I I I
f-,x dejarl.- det", --,em ; I V' i 4 ,i I I I 1 I ,, I I i I I I I I I I I I , ', , "" I I I I .11, ;
J, L"it, h l,, ri,, i 14 A 11 I I I I I I I ,. 11 ii, p"', i I ", I I 11 I I I I I I 11
Q, ltvt va mda qwnce min."" 1 IL , I I I I I I , I ", ,
lit", i., I --Oi '- -1 I " I '. , , .1 I I I I ii- i -:, I I I i t,
u.nd. Aqui Hit- I t ; il, -l, , I -- I 11 I I r- I fo i'li'lip, P, T', 'i , -1 d, , ,
",dad. La. Wits -h, itw i, ; ',, -- I'- I 1.1- I I 11 I I I I 1 4 , ,),, I I I "', G,
., I..w ,AW to catarola, 1, I Ax i : I I -1 I I I I il 11 --- A, _, , No bt. I '' ,,I 11 S I, ., ,
li 1, cn, it, h i- -- - ,_ I :1
0 , ,- I I 11 I ,, ,1,11 V I i 1- .... hdh iis p ...
'"' tord" T "'! , , :,-- --i- - I , r -,, , i, I I , _,dq. y plQ.lh, 1 .
, I 11 11 r , palA, 0 antah"do. finrid,, ia, Lf.p. uji prinvtC %- I,-,
to I I ;, , _,
It bltU.r cora. m ..& -,, _ -, _i,' -' 1, "I 11 I C 1 i1i, ,, If- it_ 1, ",
11 -_ -1 , ,,, 1-1, I tlli, Argellit I,~ ir ghn tj taih, pe,, ,iIj-PI',
el It ?, ,i -1 : I -1 I -- I I -11. 11-i- -s_- 11- I ,,, !", -- j'j- '-dh 1'. d .- I 11 I , 7 -, I _1 I -1111 -I
ra sterUguar lAgi&=oAlda del iiI, 1 ,, ,,,.,, - ,- i -- I I I 1, i -11 'R 11",
n a t4 I , altr ;'- 2- -- """' ':,dl ,I rih;qiill
lavic, IN I 5_ S- ,,- -;,,_-, I I I ,,, __ I ,,, i- , : I .
rAm tritermtercm de .01 Ili,- I 1 !--- , "I I -1 I Y-- lil--, ,", I ,a Rro "'; ,
I 11 1- 1. ,1- l ------- z 1-1 I I ', i, ,,I 11 ., -!, i,
--, ,, I 1111K lfll; 11 I I r 11
I 11 I :. I 11 11 ,,
,.i. hat n i'a ", '- -1 11 "I __ i "' 1-, ,", ,I I 'r ii, -ta I 1, ,
A 4e Vrrr t 111. ---- ,- I I r , I 1,
grand. bell. 4. ,Y141 i; ;,'i' r I ", I I 11" ,' I --- ---__ j ) "i --11- "", ,-- ,- ,-Tq_,-Tt '__tv, i, ., 11
enterv. T=bWl do 11 I I r I e i I I .. I I 11, 1,- III, ,
NI, -11 I , 11 I r 1j, il -1 I- e- ... ... ,,,
& = I I ,, 'iZE-- ---- -n- -, -1 I .,!, n ;i"- il,,niL ,-1
-- Ytc,=1N 13tQ" "C5-ii. i r, 11 : I I 11
-12visltwda de o F "' :- , I "I I , I I I .1 i, I 1; I "I I '. j-'eh-i' r t r ,', r 'Ir
I do 11.ganaos a Oarranqiijli ,-- ,I ' '- ; I I -- '_- I 11 , I .11 11 -- 1, I 1 i. 0, fi i" 11 I i I I
Mo. 4114 aban soloc. '11. jni- -- --ri, 1-1 -, .1 I I I I I I 11 I 1, I I I , I I I I A:) '.il,,, "C.rt- Call at Ca'! C i, I i ,' v,, i .,
I ,, 4 1. :,"ili- 6 1 ,Idml ol ica
1.1-11 de gallinazoa, Co.. .corre, e. C i- i -t ,, zi _t :, ,, I I I ; "The u-d tilh! T- 1 ', 1111, A--- !, ,' .11 I I Ili -ill I
rates, ro, ultaron nhoequtlo I 7,- "i 1- . , I I I I 4 1 1 1 p-, -1i irthe'- 'le 1 -W,
Dirlide no --plant, to ticidad ii;i- ii m i -, e I I I I I I 11 ,- ,,I 1 .ir d 1;;; ria, t, ... m., inle!fsaiIl iih ,ida pi-ad -, ,I "J".1 y li ',l%
parece g coss. No podena- hria- ; -,, I IJ-il I-, I ,,,, _: I I ''I I -1 11 I I : I I I 11 I i6". 1 ;
Ii I e l I "K I I i it ill 'at
gina- 0 ocos umbr n As ', I I I I 11 I I e t. !.,P,.- -Y- Iiil 91-de, ideiO- ,I i, ,,, ) h ... 1
i I I I 11 I i 11 I I I I I I ,
se.te. a Mr en fttetcelorr"F ol' ,- t:-- i I I j f -'d
I h, h 1, h r11 e.1h," tlabaland. "' It II pa'. 1 'd,, ;,,
.d
c" I --I--"- I", dt I , , , I I ,,Dladi 1.-tia, I, ,I'll ;- I111 ,
11 I do 11 I , ,,,, I I 11 I I 11 1, I 1 I I ,,, d. "
c"I"', dir ,ii, n d... "O.101t, -,"I", z , : I I I I I I I- I I I I r, i I i P- gh.bre, -1, 1-1- 1,, nm,11 I -13.1itin 11,I1 J, fr"m P, o --- it" -, '' i-_, -- I I I I I I I I 11 I I I 11 I 1-l'' I 11 "", _, I pp, i I
,i hsy luStur As calteiat, 11 -.- ,Z I I I I
I - I I I I I I 1, I - I I I I I I I 1, I t- I- a ll 1, I 1, ...
i, I I I ,,, "I 11 -1.11 il 1 I I'll -1 , 1, t- I a,_ r, ', I ,, -, I'll
Ornbusl,6 ,z .,n a dt .1i Frinvil ,'- -, -,, -', -- I I I I I I 'i I
declArada it* 1, I "-1: 11 "'', I I I --- -1 ,- I I I -, I I I I 11 I -.- ,2 1 -, I 1 11 P, ,,, ,, 1',ii
_1- 1111111 -Pan ter juith-. wil-t, 6, i rkiIi i -__ __: ^ ": ,_: :1 I I'll- -.- r- I 11 I 1, -1 I I , N ,, ,.( ,,,, ,- .; -,- 01 ,;i, 1: i 1-1i,6 ;ei, ,, r, ,
-1 I 111"Adinotir Clu, ,I ) "1 1 i I - , -, e__ -1 ,, ,,, , ., I 1, I : ,- 11 I 11 - z -- 1h 1, 4"!6 J i-l. ,,I- 1' - -_ I
te. ft m iidad, 6ii tLiil -ii-- I~ -, ---, iTf, lh -%"I, b", i
;__ -_ -_ ___ ___ -_ , pr -- I, IN. c-,
"ten -- 11 , ; I, i _'A-' i I' r- 7 '- 1
'ado syran-Arica que C-r,- 1-5 ,, ,,: ,,, ,, ,,-- I -- 1 I 117 ;,,I i-q- ,ii i, 1-1,i --, ,,-id, ,, ii, l tv' ,
rimero An Que encontra ll,, iil , ""I", __ v I ,i,
."I 111, I 1- -1 I -il -, -", -ej , l - - i- ': -ti", .11, 1-th"ri" a., vIit- ."- 'l, di, -,;'a li, C- i
ca xa MaKaria do z "., ;, ,
an "'i" 91-hra I 11,, d, I-p- da pa,,adi, ,I C- h. "'"" p" :
Im Insects an "do hrbit "' ii i- --t i- .,i
a 1' ;' i ,. , -' ( 0i' r "I -.1 ': Fi- -- -, 1, : ", "I" 7"', r f- -- Iii- el 6 piiiii. qut di6 1,i ---,t. .h. 4",
stamindo- Per tt ,,, "'! -, ,,,, ci, : I nuncio hecho a iiiaria _;,": ; I
to dar an fah, SM11,11 l "' ' _' I '. 11 V i , peph!kirid.d :
I I I L'.1 I 1, I 4 1 1 -r ' I __ , .1
M id.& lot 6 -i Y I I i -1 11 I r, ;
-1 I I t , ,
I I ~ I- dt ,,, a;a de gel_,i:,, I
tomo ot"T ', 1 1- ;" il t S "" ""Ill"
iranmea an _W - '. ,,, l I -' i, i, ,,,, ," -, I m., -- 1 ribra tiatral de Paul Claudet -4 1 11 I ,
11 'r--- -r; ;1 i I I I h NadA, pii, ,- -W- ,, i ,-.'- 5i
"Winolir I I ': I & an,!-'Line _AhC !6 1 11 I !" I ", "___ I I ,i I ,
,,;:tod- it " I f1j 4 1 I ia pit el Tratritit Nm-ional de ", "" 11 I, """, I- ,,,, I 1, I ii q r ,,, b.bh I ; il ii- x
a do. 01 r !,,, "i" , i , ,", I 11 11 I !, ,i'-: I ,, I., i- C", C, ". ;
A q I __ ii ', ,' ,' ", '.
on"? 'biI- M-lt 11 I", iha, up- i. - ei t" ;
,
,,, i nP , '' , ,,, I : %, :11 :" "" "I, I I ,ill !,,,,,,I..,
1-11 .11 Ill, gipres PI 11W-f I I ,, 11, I ', ,:: -I , i; _,_ : I -i A, *1 HitiAra P ta y Aitalovaitico hia"is 1. f
"'cl-.. t" 11 I , : , z I',', 41 "I ', '1 l b. "" I 'ah f- b Cal, St.,
,a de 1" 7 ,,,,,i I I ", , i", I i I ''. i ,, P,,,, ,,,I, W f- I ".1 ", t',iy w I Ii
-1 I , i 11 I I "I ,I , r, T I I, I I I il Y ei ii & if., ,i.a ,:Iae --,,jI
bil) = ; , i ", i ,_ I I,,,, ",s Mevisajt ,A Amil, iteoijot dt C)'At" pf -1 11 r ,II ii-, ,-,' P-I, li, ,. ,
a.,;,. ,, 1, I ", I 1- 111 11, z I I I 11 I i '11,
w de do, i", 4 I . I i I 1 4 i , , : '' ii"Ilil i, fovi, titit el Jigili Je pitni pa6lica a i I 1, I i'l I 1. r", ." i"', dc li, 1gle- C-11liii. d, ii,41y- .... i
1"t, i ,,, ,, 1",, ", ,I I i ,, ly, Ili, , ,, po ,da dei mwWo.
surmirfcgi P, ( 'Ilvl j, - I I 1. I I.", I 1, , ,. i i ,_ , ti-oll JA 23 J. .p ,w',i,! pi I I 1: I I I i,
it, ,I hwt. d, ,, 1:, I I i 11, I 7 ,, ,,, r, I 11 I I t", 11 ... I I I I 'I'll I I ,rl i e Y, I 1. I I Z '7r a ,dthlat j,-- 1 q il -1
.citosu ic!" ti, il", ,, I 11 I 1, 11 I I I I I I 11 I ', 11, ,- t, r", it il- il- i ,i I, i ,i I I ,,, I, h Bi, "" ,I, Giqi, ,
; ,i', i '' 11 -- ,, ,_ I I I I I ij, ,i
.4case t r"i .. ...... I , 1 -, I-- I I I I d. ll- ,I ,-i- i,,, , ; I 11-- de Ib- ", I :, I
inenle, "t,, -tili, , ,, I I 1, I 11 I I i I e I I I ': _' ",J 2i,
'torm. ,Adio C ,, C', ,, I I 11 I .1 iI , 11 I I I ' 1 4 ' _ec, Ili" il- -dr, it- i, , fie , i 'j,
etc, A. At etvt i, i I I t 11 't 'I', I I" ,-ir' "Zi '. ,"'I 1, -, I I I ; , I -r !a h- ,'-d-_Ial ildi7 --Ihh, p-, ,- ,,
Ivilea 114 At* n InL 1; , I I I '' - ,_ I :_ I -1 I "I 1 I I 1 .1 ) I 11
bloom pltg t -! -, , I ; - I : I 1 ,re. ritt, a rrp-,,,bf'io4i: d, 1h., pahc,, -, :,- I
I b U" an , i, "", , __ I I I 11 I 11 I I I I~ 11 I I rid
Van acer Est-- p n I I i' -1 I 11 11 11 I I I I ,,,, Ina ,ir i h;;cF A I ",
I Z i , 1 ,_ o' I i9l ,I, 119 d- 1p, L, pal ... i,
-raAlwmirla .l, r _-- -, 11 pi, 11 I 11 I : 7, "- ,,, -_ ,, , "I -- 'I- l!j" r'_h
I p I I I I - I -, , T11- d-It- 1- d_=- 6, ,-,I .16, r,
'xurannericant ', ,%',-1-": -_ " -, 111711 "I uefigi6n I I __ ,_ ,,, I Im puntris qtie han de d-' I .,I
to ithn t_ ", f_, , ; , I - " ,t'lta-61 Y "ll" 1.11,La In. ,
"", 11, I I _- I I , 14 f ,_ March,,
I jericint- "i-z""', ,-, - -, Prilte,,,ta I In C ,_ -'l ) : 11 ,,__: : - I 11 I I I % I I I 11 r I w ,A-nifto!_! ,PN=a&-Y--Idicuk-d -,,- ,m ,,,
qnl to ""6 "l-, I ", I I I I'll i '-p 'Uraltin -i raia p.d"s 1", ,,,,, ,;i,.d',jdi, pn, ,j),
I --_ 111-ay.4-4- I n "', -- --:- A, I -1 I ,,,, I I I "I "I 11 I I ) '4 - 11 e Gale -9'rl. pledge. rl; j -pjl, V e, 1, h_ '-",art,
PoOtic.mente. tl -_ -, I I I'll 11 I 11 i" -, .- I I 111- 1 1-7 -1 -1 I I I 1 I I I I 11 I I I -11 _'d ,-crM,6 ronliq ',t' ,"ghm C-1,a )m echbotl,, d, 1. ,,da. lih, ha,, ,;l,,,,a ,,a 'I ,,, 11 I" I I'll 11: I- I h a ,,.to 0.1t
li ,- I- 91- ? x , I -, , I .1 I I I I I r ', _, y -Dtia - bilbp Mr, p had. d,, -'-hehth,,a- pa'. AD., Ili par. la., -Y.,
xcit-611 .r 91al"C91111.,ii" I i- , , : "! Ir -C, i. NF ;,- 1--, 7-- -, I I , "' I z I -,11 I, I 1, I T ;' 11" 1i -limda tAl# 'raj)e de ": 11
I , ,_ ,, i I I I '. , 11 I I I I 11 I ,,, I :" ir, "', 14 ,e*t,4-,- -*jo-__ i
ei6c, que parece no h9bel 1' 11 ", ... I - ,.
*
ternpladit A. Its re9l,,711 I I f i-' q ,, I 11 - , I I : -, ., ,, , :i ,,, I .., f -:11- C, I ,, e 11 I -11-1 I I i-- -- I I I I I I I I I ab ]Is.
___.._--4.t -U-eiipUto1dA1 -' I ,, I -, : I I I I I 1 I I I I I I I t 1,ii :, llIabiIid. Phoia par c. ",
I 'I', I !--_ 'ic ,it, dialits e. I 11
.c-tro resultarvin herldos. -1 -, 1, ., 1, I I -1 "I i 11 I '. I I I I,,; ,,,i., y -6 -' -ada 1 ca,,i- 11,', ,id ,;,, a ,,a,
I , I :- I " 1, -11 111-iii .... I "I I,
Ili, diputedol son cohhil ', 1, is I p"', I I I ML-;e. 11 I willw "'e. Ei caI I",,Ia
I I ,, 5, ,,, ... 1, kA- ,,, h, I 'j.e "'.1"'i.
fpTificticarntnte en todal pa I I I ,' -- I 1 r L I,- 11 L I 1, I ,_, V 'Ifi- pa, r --1.
';, '.. I I I I \, , I I -, I I 1 I I I ', -1 I I i ,i I I I .1 plehii,, 1- "I" ItIm Ei ,, ,,,, ,
,,-a -at,;;,A1 al- I,- I ,,, 1- I .1 11'., I I i I 1-11 I I ,, Un reN* artilimonAttiftideo se 1"'I"'
,,on d, pi-= c ha , i I r '_ I 4-c- ,,io- &f_ -, ., ,
L, I I I I I "', I I I ' L, 1. I __ I I., 11t.nlh ,,r"j. out A- p I I I I , -7 1: :,11 I I I I'll I ,. I 111- L 11 "', 'I -, I I ,,,,, 'd let-I'anih, i. S, 0. 1 ,
V-1 111.1.1,-- A'.'l, &iellt .,.jf t... ;; I 11 ,, :i,", -, 11 I "I I i'll r n I .11 -.,- ,va e p ... "
I I 11 I I ,,- -_- 'e- pr .,.,f,,.s Ii. -Istrhi, q" I I I ", a. el "ey arik
i, I , I I , 1, L I -1 11 I ; I 11 'ili'a ca I,1h1,i,, 1 Ile '
d .-a l, f"ev ": I I I 11 I I I 11 I 1, I .par: L F "' 47I
L I , n"" i , ': I I I L -, I I Ci, pa'a, ht 11"m.". M .I
I I
., :, I .1 bebi -, 1 r I
1- 1- , :, '1 , , I , la(la I .11tIP'l-ii, I HeCI-L-- W, I, 4 , Fj
1A Uni,6n Gran-Co)mldija I I I 11 I , , I -- ., I __ I _- 11 I I 11 1 'aueMm sustrf I pt ,! o .i, :" ,,I ,,, 1,: : , , 1, d-wditt iin
.P.rat. de .ra .ir tar I r ,,
,,,,,r 11 'I, I i 1 it ., ... 3" 'i, ',
------ 7 1, , _T i,_ : 'i't --,-- - _- - , I 1, I ,, i, I I ,
la"i ,In "t, , , I I I -1 I "I i 11 I : Rr, ii, 1"i p- 1, 1. ._ri ,".'r., ,: ,,,
I ", I i I I 11 I r I I I 11 11 i6r M ....... ill ,V_ '1115, ihi. segult Olievt, ,ahlh,
-q- 1,:- QU, ,it I ,, I ,, I '. I 1 I h i ;rl cil "I i I!
I J ,l I r, I -, 'r I 11 11 I I ,,, I I I I ;,- , i", I .t ,(I "I , , "_ih. I. A j. h"ti -1 , "I _.. -plapLL, 1_ I ( rvC I, i1pl- M, j litbr-illd, 1, g,,,,,jl,, ,,,, ,, ,
", , ,,,e '
., ,w L'.fiig I : 1 4 "Opa I 1- d.r P- j 'r,' de Jhgl -- 'i babyl,a I I , I I I I I I ,r' r, : 1, iFL'Itr triit, ,,I,
'11_- % Dhr 1, ,, i, I : I I I i, I .: 11 I I I I I I 'i d !a P 11 -F i li'y ',' ipitlr el 11Y d, --. r, W ,j 6!A'l1 I'll. "I" Fj "t, 4
li,i Arde, ,;, ,, , , I 11 'I'll I 1, ,.M , ." __ I ,l I l- y 6 "y de eapdAr" ; -7, ,r ,,,, 11 11 I 1, i ; I 0. rM.-S $e C 'It- ell "" 6,1'r
I ,., C ,1-b a !; I ,, I I ; i _' I -1. "'I Ab3I-r r "Y' d' '- , , ,3i -1 ad, :_ j I
"trio ;_ i I L I -1 I I" ,I': r I- I I
I .- , r " .11, ., '-' I por
""' -, I I "I r I :, , n iii, lAwrence ,1,, jillirabia I
t1he 1*11" I 11, I ,; I I 1, -- I I vi,2#h ll ri i, I -- I ,'I I ,11 11- I
"111- "' I , , -1111, .1 I I --- I" I A 'r "' -cill dt I- ,,ruidra , I I I Lf- Trf ol Grandes
tI.Di".1 6 'filt l ,-_'I. I I I : h.- Z --- 1, "A'.-t", Ir"t- l, 1, I I I I 1-1 ,ill 1 Ill 'Id ll 'e.. ",
rolr.M 11_ In", I I I 1 192P 1., ,, 1, 1,-.bi -, y I' ';- P-h r ', ,, I i
i I I n Ill I I 11 I 6, .' ". I " 'I" ""
,_ d-Il dr! ,l,_,w 6t SI i, ,, ' I I L --- : .ht"mr It 1. -h"",.. ,,,y 6, 'if. I I L' "' a ...... 1 i, "n" , 1,
Ap-1, je I , 1 "I 0ii, 1, : t q Ilig lbra rodW !1h, , _- 1 ,"_ I oa1.5 mgi", ri I I ,. ,,,, tlhdma, ,,, c- ,;,a: I 1 4 11"F" L' -, :, ,,i i t , _'.. ,_ M ,,,
_____ _, 4, 11 '', ", i- ,- 1, ,d,,
9- P-1 6,, tontln"', ,, ne5iipil- x 1, - ' 'k- t". I c- ilk"... d'" V. i- t 6_1 ea 1 _!r i xi '- ,de- a'.
-1 p Z I ,- -, t',,
,t ah.gala pl 1. -it .- -, 1 -, , Ilmon ell Roma , K I T -511111ii ba- ah.la I .-II.- ."," ,Cjp, Irl _C -lrh.
ii pe pi ,, 1. I I 11 i "rs-KhI 11b I I~', 1- ri,-I. ----- - 11 1i _- "I IiII27-ch. P,. "rcipy,4h : i F ,., _,.,C 1:
ciall., I- I _1 li I "i ch", .1. .iie '--,i 1
___ ____ ___ n ''. 11,, ,--l- -ij- 1, ('hit, y di, V. A-irh,. dtl i I I;-, 11 11 I __ Shi eI lar-, hay .h I I L ,,, 11 ii , a, ,,,A. de ,,ij- "Merr- ,., qir .I h. p.
-aI,)r,!O de 1 , I "- ', ,, :; '. "incilin y It- An di
,iil e ; i -, , ,,, I 11 -- I- lll-- t I - i I ,, , 1.1, "it -_ I I I I I aiial', at dootr pi .bhc 'i".-ca- ,-, ;,ttl, mah. de paillerp-_ r 1, , I ,.hh. A" ,all p'- ,
1-9sr- 11TVA _-lAAd r&* 4,. "!6 Ii"r I ,,, rwani i- ,Ll I I 11 I ,, , y -tt""', Ili" -1 I I ; ,-,:. i Im ca. tdi ., i.1 hal 4eIh-j,.- Ili. j ,,, 'It' ac '1_1 1 1- 0-11
i- 11 11 I I -1 -, ,I. -i,,i y d, ,,_ :,il
mas -1i i, I r ,[ ,_ 1-1 L "'' - 1 I t ,i ht. q
't, ithcht. F
-_ 0, 1 , ri_ "i, i ,, j, ,,, I I , 2 ," ,111;'t- a L 'L "I de lad. jj ,jaa die ,,r, ,,_., I h a doce"" e e)p c"rr Z "A hill- i ,, , y prevtsoo"p ri ,:
in-, I, 11 P.- I I I I -, ": I , i b., li, .1 i i I oI m de pe- I fl, , , '- I iI I :, a z : p.,,,
"I, I , r , L P, I I , 1 1 ; I 1. "' I e.' ot pu 0 ray": e'lerim"', , i- licalto rec.h,, I
,, hit ,:, .i , I, ,,".' ."_,i,, , :" L, -le 'i". kl'ta = -'a, -p. 'll"" "' ,,,i-*' C
I 1 :'L i : ',' I i , 1 I I - "'i,- 1 i L- ii ,,, ,
P, L kl diId I I 1 1' i ' iii 'T .rpar. C:" ,111 I 1, -WI ,
h ._Ir C I I I ,.
j-,l,..l. f- .d. ,,, "
C I I : ' ' Z- ,,, I IL I "Ite Avniiterdaln vie it a to. I I 11 y
C 1, ,bi, V-e_ ,- .. Fcclai(jo, .N- 1, 1 4 1 "I I ' L I' ,l F' dt -d'e le p"i 1 ,, I ,, C, ,erhb ,hlgue' ht""M U I I i 1 1, , 'r,
"' I i I , ,t ,,, '- I L, I I 11 1-ble. lh ftht tirr'd",', ,. .:- 11"'I"", ( I "''i ,,,, ""
"' rl ?" i." ( ciifef"A .' iLI,6 1 i _' 1 i :, 'pa' I "' 'll", 1-11"tl 11"71 S"""""""""" I "' ,
-, nl hla, 1, I , ill' L:1 d, ,,, e, ,,,,',' ,,,,, ,,,,',! ,','r1; ,,- L' I I ,,, , pt, 1-wd I' d'. I 11 Al 1, ,
I f 11 I -1 I 111 11 41 11 I I "I r ,1 , ., i', j .- -hhcia dt 1. ,! ,e,- ., 1,11rIll- X I-a -Ii!_ 1-11. I I I "', 11
H- I ,, -9ah- 1 1 I -Ir h, fie- or 111.I.., --d. p- ,,, I ., it I I ,
"'. i. -l"',"' I il- I I 1. ,, I, It,- I I ,,, i. rdadera .1- I I, I 111, il e "I'll "I _Ia i-Ii.
,at Itl- ?" .1", i de cl , I ", tI, I 1 I I ", I 1 i 1,
P ic e thst "v,, d, 1 'h, .,,,,,,i, I I " i I, ,",.ii, I I ":11"111 , r i , : i i I I
a 1, I _: ,, , :- r 11 , I I f-,,Ikt 1, CLAI J)Fj_,j. la Aeadr-fA F--- I 11 I 1, I i "i 11 _, -' r i di'll 1,1111, i it,, ,,, .... "
, '-, I ,I P, ,.- hb; ,, _r I I I I % ,,, i,- ,,, !,:, ', , I ,, I I j,"I "', ,,,
In I i, La 1111ree "IeTH'Ilica T,; I A', I .1-11 I I I
Flota, Xt-cp --, - ,, ,l , , p i '_r _, I .1. ", "." "on gt "-1 I 11, il I I i- , -, , ---,t Iteiq ,,c. !I, ; ,,,a, a h I i'.' "' I r , I , .
fro all -6- 1 A;,,,,-.- I !-. fhllit Ill ( ',4, D-W, ? W- .
., "!- c,, .- 1.tadi l- I.,, ,, l 1, ,rl ,,"", I., ," ; F, !- y"I"'I", I !-h, l 't, -1
I r I-- ,- DIARM 1)f 1,A MNRINAi, 5 '.
4_1 lt"
T I "'i 71 I I .ill I, r 7p'l"'.'.. .r, li ', ;1 ?, P 11 --,- 'I'llilh,111.1 iili I ;.,,,,, ,a rie, ,--- ra" X.. ,, : - 4 ,il 11 ,
r"'Ita"t; I 1, _1 lh 1. A, 'I. 4 ( ,i il, ,
to, _11 1. n.-, ,, ,,,,,IsIi: _-- """' iI;' --- I' A-- I 1, ,b,.rp" hor .- preItigh,: e; "ist. -B I ,-g. ,ta I ,., iii 11'r "': ,, I '. it la k .,Jl , t_ ,bbp ,;%W -, ,, 'i, cl,- R, iht," "I e dt l'- it- : ;6-41 1
I I
I I 11 I ..... -11, I I
I I
I I I I
I
I I I I
II I
.
I I
I I I
I
ASO CXV11 I DIARIO DE LA MARN 'l DOMINCO, 1 pr orn wr r)r. i,)49 PAO, CINOJWA Y NM I I
____ _,__ ____ __. ,If-
I I 11-1

LIBROS Y AUTHORS ,,, % I
I ,
I 1.11 f I r',
I 1 I r I '. _, I I "
aleria de authors! Ofiras que el DIARIO redhe lRevista de fibrous I Z I 1 I /
I I
11 I ,
1 I an I A 11 I I ,I I I I I ;, I I 1,
I I
1 Y, I F
I Nita, DII,,Ii6n de Rntfin, Lake Saf- Una grain de.rono i a .111le I J -,
Tetifflo frintife Rolintinp,,, folleto% v I ,.,, N Y, IP49 ,e 11 I,,, I 11 11 1 _v "
"
Literal. facI6,. WC, I, i I I / 1.
T;ib revilatas Bclplin it, -ti,.dde, r.diof6- poetio,4n uruguaya '1 1.
31 de Prosto de 1811 i 11 nir'-'16 I V I c io I I "I __ 11 , I, I il
,
-If. ill Esp.fi. a, Ila '44 , I.,
euilly-aur Sam, 11 22 d, Irtil- 1 AMERICAS, a ila vuhliciIiIa I c L. hitligg CC- ... ... A, ,, 1 ap't I be I I i "
-s' po! II Urio p-onip"caria. Se- mrique'! 0 In !I% ultitre, q nce'a I I 11 I I I 'i I _, I I., I I
". 1, el umro Jib I I, ,le=
plelar 1, le In's _z__ ... 1,a imbli-cinn dt, m Rig" 'Cub" -co- de ro ;, ,, ,, -, ,M-f I lr"- I I
in 11 ,. ,,,,n ,,I 1, ,,, t(5, de I_ i 11
6- de so m- te, S,; I"In-a l. 1E Va, I"'n, 11, I-t"nt ot'. I "'a, I
,togretia ribari .,tcd,, A ru, I i. Ice on 11 libro': 1/*, ,
nomr, &I nI, re -Libri, de !.a .1jas" imr J00 911.111dtirt, V--, K.gr;,Ia fu l 1 4,41 7 I I I
rrernot de jp.Q.J, Ign-1, de Mile- "I'll I ' "I I I I *1 i t
.mbi 6n fu6 cri I 'm- !, I _a to, ,I, __ toor hijite 34 g ',_ 'i:1,"7 '
,to ,
,,"
y on -Irta wn-e de 'a. _dd" tus at rosr a tilld 111, r, I 11
1'
,'G utter -diro, Iin ,,pCn, ,"., ,,rcrgarffsmo interamericano -Cuentot de Fernand! ll! ,
a s 0 q-to I. hij.. a dep-hi, d, )"
01- f-6 voo le Ina h-blic 1 9.1. C.I.oova, Lite-or. I"". ,par ,a Im -niframe, de I
_; c I"'Ida I Iylm!" p it it '- do g he. 1 os I Ccloca-,e en', .-rnr.
I ,-astaa s region I'o"'- I 11?, Ibl, int-fil. .r _ta, d S'r r,;,- 1/, I I '
originalet de Iz, vpova V'r Is de Is rep 'F 11 r",
hrr-nt, I
t., res y actitlid'a 1-,, .!11 1'1' I -0briat rle San B.co,-In!,t', I ,- mencimad, --- q- I! I .
r., mr L. 1-h. ,i Sibliotecit d Atitorts ,l tt 1 m.l. cuen", -,, "', 1 11 I
I dc tire -or- O I i ... V1. Continue eaciuo, 'r, 71113_ "I
t1e,, d, -,III ti. ._ Falud no, "'V I I "'tIman ,,, to i ,.-.- I - I .
,- '. r., -, z; ", ,;
ctinqbc go fioiria, I I- 1; -'. i : ", II, h. I, I ... ciscim., I I -, ,
I
otic .p a "." ,!, ,, i 'g'-s' ,,, 4 -, ,
O _-- "InlIt" I
t-iricon, dtltM ,r-'o- I. , 11 r I r,,, ,Jt ,, I,' I -Miscelk%, & 1- 1, 1 t_, r I 1,
,, ,,r, : 4 1 1 .
Citill literb, j' C "' s.b,!,:,; or n,,rT I ,!, _, d' /
11 6 I ,,, T i, on, , I I I 11
Ditsurr.lia '! a ln iv "'r, I 11,ilc: ,-,,: I I ', I "" I I / I
I 11 I ," i I I I ;'p1midoro" p'r I A 11 %',riI"4*, 11 i r, I
-1, , 11 ,,- I ',I -- &r Q-',na
;, : , ', ,-,, ,-! -- i,- ,, Itl,Ia p"ea f,,6 I , I i 'I 'k / I
I z I i I i, M-, --11- ,r-di, 11 P! m,,, I, -irrHui:,. NI'val, I," It, I I I ,- ,, -- '. , 1 'i -1 1, !-11 1 "I r,"I ell I 11 I I I
A_. ." 11 I I I I : 7- ,-- 1, -, ,;, I W, 1, i I

1"14j ldam uet, S- dI I .r I I I 11, I 11 ,,, P I !T ,d k I
7 I I I I il l I I
Tab In, G,,, I. I I I I I I F ', F, 1. 11 I I I I ; -111, l: I I'll
r 1, I '- 1, 1 I I I t ... 1
I.,, li7r, encic-", 11 11 , ", i 1, I I $1 11 I I
1, 'j'ur' an Irl 1" 1 I , I ,c:_ I
I I I I 1, , "" I 1; I I I I ', I m I I", I 0 I
11 11 1 tcarm pur, I- p 11 I I I I I I 1, "I 1 ,r,:',' ,, I -, I -1 I I ,- I I I 11 :
I I 1 I p" I
I 11 I '1 _t ".- I I I 11 -_ 1 ',
I, 11 " '? I I 1 -, I .1, I I" t- I 11 I
I ,,-- r _!_ '. 11 -11 I I : :- '- : 't, "'i, ",- 'f ; 11 I li I I I I I I I I ; I "I I
M l A , 11, I 11 I I 1% I :1 1-1 ''r 111, r i 11 11 I I I ,
11 ", 1. I I I I ,, I I 11 _,.
11 'l, ),r I .- f'r,"', 11 r I I 11, I I 'r ', ", r I 1, .
1 1 ] I , I 11 , I I I I I I I I -1 -1 I I I 18 I .1
11 'T iti", ", ,, I I 'i I I .; It !, I I 11
I I , I I I I i ,,, 'j, I r- "I 1, I 11
I ,
'5 I 1, .11 I I 11 I I,: ,1 I I I I I'll, I ;
1 141 t I'll" I11111 I'll I I- I M I I I 11 1111ii Ij I - ,,,, ,, : ; 17 i ...
'L,-, ITIr :"- ,, ". 11--i- I I- "'. 11 ,,, , ;4- j, ,,, I 11 1- -1 1, 11 11 11 ,;,a -- , I 1 -1-4 1
I I iP d, f 11 I I ,
I , I ., I , I I I I I 1, I I I ik 4i,"
I "" I I i ,,, P I I I I I I I I I I I I .... 11
z 7,x I I "'I"I. 1- ,6-ip,,I p"i"ll", ,11 DV 1A MANNA: )-,I.(. 46 'Namse, *# AVA.vWj
'171 11 Atinia, Oy f1ri'l- v-II,-x Van'. 4, VI aabran" I J-1
1, I f,,,,- ,- -_ o n 11. 1111"r'_ "r's "O" 11
I ,: _,,, 2 ,,, I L "I I I I I I I I I 1, I I, I 1-11 I" 11 I"" 1
[ , ,' I odb aabn 'Ii, I :1, I I Iz '! ,,! 1, O 11 _: I I r-f ,,, .It- NIM. AIA,-, 0, 1,l- ,1 F Pli, Luis I 'lot ,,, No, de 40_-,14W
i I I I I , 1, , I I Fow w oohl
Era un In i, t I I I I ': , : , 1, , I -11, I
ill. pos ,, , "I 11 I , , I 1 I I
I 11 I I I I I 11
it. 1, la 1 ogIII, ; I I '"'I. I 11 11, ,, 11 1 I i 1, I I I I I
I a I 11 I I I
te '10'.cim- d, I I "I "' 1 I : V, I I , ; ', , , ,_ I ,
inuevos colore- I I .11" 1, 1 "" I I j L O Q U F, S F 1, E E 110 Y E N C U B A
,; ,fjI n- I ,- __ 7 I _f' I 'i 1- I It ,
di. I I .1 I I .-1 I ;, , - , I "I r l, , , , -- , Z I_ i I . Pat Anitth 14T baft
j ,,, 11tr
ovZ.j '0",oI",' I I 11 ., -,
C, "I 1 I 11 M_ I --- - z t I , I -Fn7 f1p Wowocrillp I
_', I ,. rroNirn w,,i bnl, ,Istn, hit
I '. I I I I ., I 1, 4, 41,
autier ,eco, I I 1111- -, 11 I ,e 7 I - I ,, I I ''
I 11 11 11 I 11
In, r1tv 1 1 1 i I I I P : ; .1, , I I , I uns i,
t, 'il. : I I I ,,In I
,r I I - , , O,.tiii ,Iwifili x que Iretil a jjt ,,, ,,,Tlst,, ri", '64,
I, Y, pj- ,,,, I I I I -1 I a ,_ ;,-,,; ,; i
I I I I i I I I :, dwip, hvil'g, "'Irl Ilt"', 11 11"-1 11,tl!, lp't
m- I I I I I I , -1 I I I ;1 ; ', 1'11 i ." I I I I 'tirli, ,' prriill
1 )"'I f-I I 11 I "I I 1, I 10- 11 I I I i ', , r 1, I I I I .11, - I I vs. 1"errarfi. Shfiketilware, Eca st l Poll 11,11 lit"i" 1, 'ti '_.
1. 1- 11 I I I I , 1 1 Oi ,vi p7, ii)nznj" ifle QLleptlirl", Alvarps Pedroso, 4""."111-l'il ht,,w .r" floib".
De ot Od.Iz , I I , I I I I pi -1 I 1, I , I I ,A11 d Ararat, Saint de lin
da III11111 I I I I ., I I .1 t I .1 .1 I I 11 I I I I i'll ,,,
"I 1, I -2-1- 1 I I I : -l'it), iw g, FOuq-,, % ,,, ,,Iid; Rial",
X, I I I I _ 1 1 I I i *,,gn y briglesiv. C' -W.d. vir. rourlft Qn.o. ftd'
'a, J_ 11 ,- ,- ", -, ,. I I
I I I I I I
id I I I 1 .Iran y "' '
cut, .IW& I I M I I ,, C - 11 I I -1 11 I , -J.'rilil j" I,
In, I . " " , I "el-I 1- I , I I I p 11 "I I I I 11 wrin(litticti prejerifitils. V. a uu, 't fdlo terminal ritunitri
I T 1:- 1:, , 1 il I Iii f); p a Set!
I I Ic ,I I, ,1 tl": I I I __ I 11 I I -1 ".., : :, ,,, : 11 I -, I I 1, ., ;, "I -I I -Iri !v aurora cubarilf. ""I"TAiLTan"It, '?I II 1, 1 1 I 1, : littrai it.
na rort- ,,,,., ,- r r z I I I :, :A,:: :1 I I libms y C-bles de mi. it. Ma ,ipm", , I : I , _1 I --_ I -_ .' ; I I 1. I I - -. ll :1 -I ,,, -, ri, no "Is Vaunt I.mbiin roll torta,
t" I., I I I ;1 ,- I I I I i I I ,; I em,, AS PC, lecl,
dese fado, En 1 17 ": I I I I I I i, I 1 I 1 I I 1, 7,11 1 7 1 1 I!,
Coal a. dC,,,,t,, I I 11 T I I 11 r, r:, -1 I I I -1 I I I 11 I 1 11 i -1 1. ,,,
-1 I : 1 ,,, , , 1;1 11 I. ,"dltl'.io V.4
S, I "I -- Xott" to ';! )lb,.
gund I I I I i ll I __1 I I%- I , - ,- I ", -1i -' I Ilaallij n, Ido Caton, rA,- As Trion I
Ca e hablm p' I I _, I I 112 I .1 I I i, 1'1 11 -1 I '. I I , r 11'' '' I i d;11 I ".
I, """ I I I I] 1, __ in -1 o 2, 1 1 1 1 11
1 __, 7 -, 11 I I I -4 I I 1. I 1. ''I I ,,,, ,--, ,ti i ,l 'in"'; qu at & Kl:'P
Is ,.I I I , 1:1 - I 1, J, Eric Matta RIM
de n. I 1, !"- , , ''I , , I I : -,- ,, ,- ,- 1 7, I I I I I I 11 1)"ll, ii,'i li,, ,o ,,, 1T d up:
I, , -1 11:1 I '11k, I),- r,-.M y Q'Il III- as I "'i
.ntc, 'C iIiIla I,, I, f I i I I -1 I I ,,,,,,b 'V Y Nllu b14--fl. a.
I! I I : : K z , I '. I tin rlo"
8,arid.a r -- I I I I 1 -1 I I'll 1. I I x ,,, ., '11111 I rl anil ,:. ".,, nt"
1, 11 I I I L !
,: , I I -1 I I , I ,F I punt.
pr ,-pii ;t t i i -, -1 I '' I I I ,, ', I "I I 1' I I I I I'll. y gains dt'lit p hii
onO, rrllll I w I :: I ,, ": " 4, -, ,a 6n final Islas Ina a 119"',
1- -- I , I I I 0. de, on Carew, I I , I 11 I I - I 1-1 r, 1, "-14 C 1. 10 Wilft Intim-Ii -, I I ': I I '', -, I I I ritcAndono:
, to nt,
'r ,_ I g- I~ -_ I : , , ,, I I t' 1, I do jow d Marl" ,a, me
I 1 11 I I I t r "' :, .'_ ,' I --AiInqn. lithorts -distiPoesias Alt,, t 1, , I "I 1, :" :., r 1, I, 7, ( - 1 7, I I TAmblin ?tin III
'I'd, L. lc!." ,, ; 1, -1 - I li,,-I- I I ,_ ,,, rgan mucho tlemoo. alffup I I I I I -, I "I "El Mull ."
emol. F_ _7 I I I I 11 I I.' I I --- I : I 1: I I , q I I '. I 1 1 ,, I Incut,
11 I I -1 1, I I 11
'. I I I 11, I 11 I I~~ I- 1:'13 alilq
rim. do" I I I I 1, ,, ,, I I I r ,,, e I I FI.- I "i -ii5, I!_T!I C;41r ,aa:ll..t11. I- a.. .... .....
Lin; nIT "I I I I :- I t: -, __ I 1 t I I 11 I ', 1 I l,-,ques", de, .. aob ,,,,.a det quiloie" N-', 16I I ,:1. I ,_ -,:, - _,"'.. 5 _,",_ 1 1 i, I I I 1, I :, -__ ,,q;, l
I I I I I , I , a,- AT
-C-dl.di je i I 1, I I , I I I I .., 1 I "I., I I 1 3 I I , ,.nothrliehlicia. 111" -,,a cy : L. , I I I I I~ I I - I I I I I I I I I I~- I r,,,. A .r 1 _" ,4 "'Its be "tiff'o qi,, 'inh) Ib IM
I I 11 I I ", 'I"
'itaic, I, fill
11 I 1 , -, :, ,, I 4 I pl;
I I- I I -_ , I I I I 11 I I I ,_ 1-1, -r ro ponde I I 11 r
'- !- '! I I I :1 I I'll r. , 'i I I I - I ',r I I I I I I I 1 ,7 111*1 I 11 1.11 "; I 't ,I ,p "
It I I I -1 I I "'
t Zij, -- I 1 '1, I I I I I I I 11 I -1 -11 I ;, I I I ,,, ., ,- , ,I,,,,, -, --nll III- sr.t1kr 9,
,: 11 1, I I 'r I I I I I'll -rins
t nt ; I I 1-1 I I I I I I I I I I I I I ", ,,, ,,, ,,,,, ,,, is tap.i *
11 r I I I I I I 'r : , , I I I I I I I , , ,, I I'll I M I ,
1,a 7 11 I I I I I I , I I I I 11 I I I 1, 1 1 , Y-11 Air. ,;r-, 1 I---, -,IO, .
r I I I I I I I 11 11 '' , ,,:, I, ,!, I I I~ 111- --,-1 I I 1, I I - :, ,,, I I I I --I I, o,
,I I I 1, I I I i, 1 ,3 1 1 I I , , I r, i 11,1 I ill,
I", '' I I I , ", , I I I I I I I 1 I ,i l, t'r I ," ,i'o 'IlIel 'I, I.; ,l,, ": l". ,I- It 1- rit'g.f, ite,
i- I I I I I 1. I : , , , , I I I I I I : I I 1, i ,: I I I I ,,, "' - ,,,, , : 1 ,,, a I it-, ___ ....
F I 1, I I lli I I I I I I I ,I r. 1i I A
I I I I 12 -- \ _'11 I I" ". 11 x , ,:1 01, Vol ,,,, L- - I I - 7- 'c ,- 1-1 ,,, I I I'll -- .
; r '' I I I I 11 I 11 1 1 F ,,, I I -11, I 11
1, I I I I I _1 I : I I I 11 I I I I ; I 11 ; I *
, I i 1:" I'll T -1 DE L ', RE ,A
I : c I i : 11; i ..... ", 1. I I I I z I 11, I I 1" i
e, I'i;, i 1; ,,;; I 1 'I 4 2
I I I I ,
-Ii ''I I I I , ,. I I I 1 1 I I ", I ,,,, 11 I "I z ,,, ,,, I ,:, ", : "; I & :%
,_Cll I r :1. I 1 I , 1 I I I ", I z: I I I I I --1 I '' 11 I !, I -,
!a an! , I I I I I I , 1_' r 11 I I I 1, ,, , 4 I I 11 I 1 I I I : I I 11 I ".1 04 p 0. Ran rutelt M, I
dioo, 1' I : 1 :" -1 I I I - I - I I "I I 11 I I I I I "I to qui, Titten Veloto A" ,"
1,1I.Cm ,; % I I 11 I , 2 '' I "I I I I I I I I ''I I
p.ol dl S: I I 11 I , I ,a, I I I , I "I I- -_ t- - I I r I I I --- I I I I I : I I ", ., I III U'W O I -11 n I, hmallare arm l
, I I I I I I I I I I I I n"11c, Ildl '!,
ptnnpeynnt, I r 1,12a I I I I I.- I 11
t.Irm C, -- I I I 11, 111- 1. I I I 11 I I I 1, I I I I iaad, 'i
Test" I I I I I I d" "' '.". ,1-.",. lp,",,, .b,, na h- .ura #11'i I I I : :, P_ - I 11 - -1 I I I I 'i :1 -- :,r I , ..... -, I I 1, .- 11 I I ,- r4ltlii qub jeconent, prildig. do at milstrall,
PlIrm i I I I I I I I I I I I I I I I'll I 11 11 ,a','," ,
1, '. ., I 11 I I I I I
-, I -- f ,
I'- - -'. -1 I I I I -:1 f , z ,o-i moral, y tj,' I duda on Arrutraf
lran'i_ I I I nrrn
71's.. 1-1 Iz 1:1 _', I_ I ; ; %, pueat. que a, hoftI I I "I I I 1 11 1;111' r', I'. r 't
rq, 11 I I ", ,,, 11 'i
"" I r I p
!I I I I 11 1 I I , tc',ofo -1 r-"Ii In dtfroh. as p-thio
11 I I I t ""', f P, r It- .1 ilatiquite en Ins
11 I I I I I I I '. I I I I I I I I z "" ., I ,
tl , r I I I - -, I 1; I I I I i
Ili, I I I I I I I I I 1- r I , I "
GInC I I I I 11 r "I ,,, I 1:111,1111- I [ --1,111 --ib-Id. I- Olin'. ,, ", ,I " ,! -ot slegre traza extall
4!!d , I I I I I I I I I I- I I 11 I I I I I I 1, ': ,- I 1 , , u ,I, )- e A , ,v. InturaiI, y rim, f-MA
In I I I I I I f 1, 1, I I I'll,
iql i I I I I I I I I I I I I I 11 ii,, i : I I I I I ; I ,, I I I I ;r .Io.1
III,!?. 11 I I -) I I I I 1. I r ,, 11 1-1- A ,a lill, I r 11 I 1. $1.40
, C, I 71 I ,, I 11" I I I I : I I I I I I I I I I i" I I ... . ......
I I ': I ,,;, , I" I ,
,1 I I I I I I 1 l "" ,:,"', "I ,
11 I ; I , I I 11 I I , I i TRES AMOM 11
I'll f I I I I I I : I I , I I _', I I I 1 I I -1" I 1 , j- 1 I I I r ':, pot A, J Cordn I
I'll, I ", ,, I : I I I I I 4 1 I I I ;1 11, I 1 I 11 , I _ I I I 1- 11
"'I"i :4" I I 1 I ; ;r -i- I ,, I I- I I I I I 11 I q,,e hart tivene tilmow Sun antilriftes n Vititan, r
11 1, 11 I 1 '", I 1-1 -1 I W. hiptorlia 4uA do)i tAllik
'i"it"p, i , I ,,, ,., I I -------- - -- I I , I I I I ,,,, I I I 11 - 11 "l, ,M., "- '- I"! '' ", tr- tva ,i,,a .n. xtl.y
,, -1 I -1 I I I I 1 f l, -. 'jrjj,1-- ,, 'I Papirit'i flat et.r_ F) tim" a
11 I I., 11 -- I I i 1 ....... L""', l'- a ,l, ftons 16, IIIoilulali pq wl.
It a III o',.. o h ,, ; I ,; ,, ,7 , I ,no .1Nuat"!t; W.
11 1 ,,,, I 1,
11 I 11. ; Wo "PcL.A m.ctk- Ir,,t,,Io .Ifmpt ,in ra I Idea 'I. 10 detract 6,
... ...... .......... .............. ... .. I -._ ; ( m itu r a l r -'
hlndari6n I I I 1 I I- ,
I I "I.Trem I. It, In 11tatica ,V
1.111-1 ... .... I --_..__..1___....____.__ __ -,. 1, :,, r, : : -1 t I I I I 1 $1
I Anian I ", ., I 1, __L )- I 11 I e, , 1-- 11 '- --isitogrifica -1 5 ; - I I~ _- I 11-11
I ___ C i - -, 1 I - -1- ,,, m '; ", el- 1- : .
'11r "!, ,,, I

S, "/' ; 1-11, -f, 0 J Z " /I -, I, "I r.11' il", _1 , , -_ i CULPABLE
i Zv del cuba ,I 11 I I I ,_ ., 1 ,, r ,, ,,, , , , willam Sentimental Kousbow
1: I., -, ,. #at
: -_ I r -/ I
_, -/ r, ,, 1; ,r I .
_' 4 p, /r ,, 1,
/, ,,, ,'
-- I ,-, 0 ; I , ,_ I, I Z .
,al -111'r I Ieifntwium do 1.6 InfOrritedidits pOirri6guat, burst tint
!' -, I I 1:_, r.t_, P/ __ I I I I I- I 1, I -'- ll ;,
1, [", ,,;,r,/ "I 1, .,
,J CT-W PARA Ton-; I I , '': .1 I D I /
i b- -, __ I ,
1,it rot 1. : I I I I I 11 r, I I I Ill I , urroili. I t,.ma air. alriderm, de u.. -Jer en
V I I ", I I I x,
leto :ra or, -, Jut 't -- i 1, I I I I I 11 1 ;Iap .f I I- ,I 'iftjo hrmiqes. y jut preluiria morr a pot out
,; ; ,, I I ',, I ; ;rI ilfiWl In 1. 11 I I I i, ifiloVyin
1,0 Per 1. ', ( I I I I , I I :,,I -, no, Is "Yunuv. Que on It plAntest de tenet QUO teI I [ \ f p I pr4,, 11 -1- I I ", Z, , I
-1 A 11 F ,, , I I I I I I I I I I ;, I ; , I ,,, 1, ,, ,, ad.,
I , " , nl Anil I Z I I I I '- 1,' ,: I ,, "i" '.kae" "-tnj,%, colluitnin lra .
;I I I, ,-' 11 I- I ( illent!"lit 7.a I. Ii, ,I I I 1. I I I I I I 11 "
I A. I I I I I I,
I~) "I -, ( ] I I 2,
I 11 I I ,; 10 r ,
"') I I _a -, __ - - PlIeld, Allow P-,! I I ,,, I I r I I I -', 2 1 I I I 1':11 I I 11 I( i a _',"mn"r1l o,"% =
I I "I I ?I .1 r I -, ,,, I I 1, I I 11 I I 1 I I I 11 -, i I;l I "Cou, 11 1. ,-), '111 P- "I ,,, r ,!, 'I o ,,,,,, ,,Is l,14 to
1 11 I I I I I I I I I I t "I rp"M i, ho tin
--- 1- --PARA LA- ,QO1rW1NU,'_ M INA N Z A: 1 12:_ 11-1"" I 11: ,,,, 1, ,,, I"lue ,,, triltip, f::% r"(1, 11naii'l.
'' I I I 1,
I ':' , I r I .III I, i.., l I! 11:411
1\ t,11kTI, N' ,, 41I i , 1, ,_ , I 1, 1, e 11 I'll , I I "I 11 I 11. W o"o
Me .4.1 I- felt., .As didi'tism, .Ij.. .piclion 4. P,.f,..,- ( [It %[ I 1, f 4, --,, ., I 1, ,_ , ': I "I 11 :1 j --- ____
,I I, I 112, ,_ J_ --- I I .1 I I I'll 111 I I~, *CION 811WNAL DR LMHOA
I., I I 1, r -1 I SMIC
mma_ y e'tr-i"_ 7 ... -', 11 I r I '- 11 I -, r ,,, I I I 11 I 11, I I I 1 : I
I 11-1 _, 1-111'' 7 ,- ,"
Al,,.e.,,o.,,.I,,: ,,o.,I,,,, l,,I.l .1,,, Ort, 'I'll 51.30 ", ", r .
_d,,amIt._ , __ __ I I I I "' L=V17 I _Y_ I 1t)AL10111 DrLh"O__ -Wcon as I 9 -, 11 -A _! -Imno on 46.,'Aotio. 4 1.116 -11
.Z, .; I , I.,
KWi .w. See, Cu ___ ; I - 11 --, i'- ('- , C , -, I I a', ei t,, J,,.r, 91 Pefliet. FIA, .... ,
tau (2a. Edit,, 3.00 it" '1-7' -, l I -1-1 I I A--Castelliart. Itudiles-Not. dt A-L M alocift. C Hit tfl Icdlt I _50 '' , I I'll, -1 :,.,, ', :1- j z 0, T, ,,, I I CA& L ,04- Y -i;ZA A fa lorrn. itm de In 18.11% brati- 1.
I lot J ,-, z' 7 11 -1 , vern I r I I , , to I I'll, I I C, leA. ii.j. It ,lig-en I. k,,nl,,liI oattilircal, par Morin,
Czatellan. Rodlit-F1 it, AnaildrilIf ItI.- IS. Kdk 3.84 - - 1 :, a 'I'll Iil '- .- -, 11 1.60- --camel .11.6 Rodile-EI-I.Ita Zoologut M. Ed : P:, !, ', I __ , I I I I Itu".. 9 Wrout, ,"At --- -,-- ,1-: -, .: I I I .. .... --- "" POLM 'A DY MOS levuloa
iu ___ 31.51 : I y ,j7,pqFFl, ,.C) IF
NXOS OFA_ "I= Tt -, : ,, 1- ,- 7' , -1 i: ,, , , , i i- -jr t ,,, d; Wot- a. de litartri.- Lui
It 14.. = 11 I a ,I. 1, rdQ Prot., a urful "it torro on
"I'll, no, R --ELE-MENTOS DE BOTANICA I-M .11 I I Z'- -_, - 11 I "I I I : ie., ,; I" I --er ;, OiJo
am '_-- rn , ",
'I --, ,,, ,; _,- -- -_- ". --1 -11, -, CiutmI6
r I --, 7 ,,, i-, 11 I i o ,- "' "' ,-, 1,
Aliiname,- R_ IN = de, 1. Qsaimin .4mrst 1, 4.400 ... .... -. r-_ - A- -: n, , , Goof"A Y TL tA14LO Vrludi. 6 In,19latl6n ful"169itav Doe
sia? M bsrl;,T1 11 ;_,, r, , 11- I 30
Quim, M Ili 8.00 I 1- I -1 'i. R ,, , '.., DrIttel mere kl .... I Atin., on II.- mayor, riust CA .1 I I IIJ 11
Cut-. Stay. E Laa Plffit Food- 1, I ,J8, Vi 1. y opirij ... a do Hot, T0.4lodc"kh.
I I I -- l- I I , , 1. 1, 11 -Rotairiva, j ,M Miyares. A-M.terift (0- triv U. ad. M r- :_ ........ "' I r i -r -, I 1 7". 11 -- "', I i 7, SARTr6ii RKAAV
,,, i -10 I -, ,- I .. ., I _, 11 I I r 7 -1, 4 I I I I I , 8' t.
".I. T.O.ri; 'R;-LIDGICA I T I , Il Th ..... a Catiy;., I I,-. .I, 1. s 1 39
1, I I I .." '. 'iA' At INA DK MEDIM L:,, esludo, bj",Mic. y u. panorama
I .......... .. I ,,_ ,- -- x-', I 11. I 1 i 1 z- ", I .
- '_ ,,, , 1 ,wl- de 4 er a p' ---, 11 ? I -11- r -_ I RaRbA tr mm. to 4o. III& 4 7 M
I I I r,, UN it
-1 - 1: I __ I 'IV ill. ni"gebheo-trovel --: ""' - , - 7 :- "ill: 11 I'll --a 7LL 11, , Z P, _%%!,IT1CO AMO V, ,,
IiNsUPEW LE, INSUSTM OLL UWICOI -- ,- , 1 I ,I In I Id. do 00,v- I 0o h6rot bull., III, C, Ferdlivin
I'll _11, ": , I !, , jl ,-j" '_ z11 ' -r -- I ,1 I I r1,1 I I .I, I tom. Ivi 4o" lpl,, I I I 1i
I I I I 1 I I 11 ,3 a I plli. -- I I I 1, 1 17 I , _. 1, F "', :' ? 1 3 79
Leedones para el in reso -' _' r 11 _r ,- :1 , ,, _, :_ ,, I I I I I I I I I I I I., MF 11 ,AS Dirt. RORCAN DE AOSA.1. ANTONINO REY)FIS. 111.
I _l I I I _, _" ,' L Areii!adAn y redactitIctIt, por D Manvel Baban I torm, In
, I I ,; i I .1 ,,, P ,,, , r .1 '. I I 4 3 w
en [a Segunda Enselanza ,,, I C I IT I I ' - , -, - - I I I 1, I- I I r I I I I I I j I I I I I I I I',- :: I r I ,
I I I ,' 'j, , r ': I 1 I t, 11).59 MARTI F ....... mobtall- dtf Almalml dahid st 1. ]rat 1. D- Gtitil-taIro-C-tellar-Aturterat, "'i, I I I I I I I':,- T ,, I 1- I I I _'- I I 11 I r 1. I _:, ell I 1 2 1 ,r" I I MIturngufr Plitrutim, B an-Al- A-li. I torno
Tr-- RdIs ims ,airccgida amimmIsda, Tel. 'A go I I I I I ol- .1 I I , I I I - I T, 11 I -11 11 ., r, ;, F .a.
I -, , 11 ", y - I I 11 I I I , ,,,, I i, I I :, i ) I tr 11 1. S 2 40
__ , Z -, : , I p ", , :f, ", ;s Rtxyrr" lam-TE JIlwo,, bi-1 : F , ,,,, , ", ", ,,,, r I I 111 1. % 11 Mir. ,I, 1. notable
11 x is I 11 I y 11 1.f I , 11 11 11, 1- 11.r p '! I I : por K l1i
(' ff, P.t.,tva. U-C1VTCA _.-. ;j I ; J ,er- rma I r110 I I I 11 j rr:j GtaikpU I In lic, tela - A 1. All
,p:1(.)(;7Al, !) -- I 11.1.1 .
"i" Melo"I" I I ; "I--- ,: I, PA NfJ1rVAM7PjCANA V, eOu
ILI, .dirldrI I 1 de , 'I" --dCa 7 __ e I 1, :1 I ........
4 ", , -- d'-b- - ;, _, .. ,, ", i" ,; , ,, , I I I I ... i, ,IV -V;t 86
njptqa J, Fili- 11'.. I .. .......... 1 50 !"', A' ITZ i I 1 Ji
(Iran 'jill"ll: "I A, ;r I '' r, I I Y ,r i M; f-!P'F'P ,%, A s' '1)1111? "41;Alt: q ,",', "grtle, I ,
t ii 9-1144' 11 "dil"- Ir I I", ... ;1 l 1115,1oI (;,an y (witil., 7ij -1.1noterst., or viall. N ,onMen, It, O " I a, I I I I '. 11, -, I'l ", I L',
Rules tati- E I ; & v'', en,, tt"I (I't I 1; I I I '1"- to
La = ; . ""
1'...". 1' L'ur .1 15% edit.) i 2 l F un .. I , n .1, ., , i i:, ; , ", '. ,,,,, r
i X t 1 la 11" Ia 11 I 1 It 3
Lt.: R-El= Tc.iri. y ( .Cap, (- edleib- 2, carI ,erom. 'i, Cuba I I 1111iIOlo, dIle TIu, bsy. it .at, a, z 5 GO
L-i M.-I. In III Geografts I Cuba (Z. I kilini SM -, C"Cii-M ,I .a I- ,a- -, ,,, 1 '. -- :, ylr ,,' ilili, I, ,,, V s) H I', #I Alto
4-00 narI d.,!. d.c.1- a Par "i Par A- :, ,,, ,, ,It, iI, '-,-,!" I- A l,, p4astirr,
Levi *4.r,,r.. .1 d "' 't. sariz- I 'I
Isit.rua Antigua Y M"k-1 I I ,,,.. I a-.!'- ..I -11 11-a A- Ilta' "_5 "'! ": 01 ": "' j I, i, , .
ffilgo.., C-Fliswria .M.&Irat I : ....... 1,50 todos los C ..o ii E. 1- I .", C.'acte, Orrortriterceple I' a "14"'I ""' !' M lrli ,F -,A 'r, -,- Ia p',i-169l" ,; ,l elf. ia
In. Cwhe '%t.l144!;l,,v,- ao I -1_1 .1 ... ,iior del ruin
qbnotgan, HHud.rj. Con= p-n- 3 ,o- I I 0--ernalnt. ,tua
politiab 2 N to corntinicase i. etrr P- mi part.. 1. bel',- '" j Y tsma .tas don ,- Q ,u 'Id de i ,I. I ,, % , i6ts 'ar P t Or Vertdith,
Nod 1= .= = x It st_1.1:51: ....... _. I -plIm -laitcl: I = ,r,, ,,,I: ,utditniti. mento 31 04 I I I'll,
lq- 1 173 ; .1 I I r--L- !, l I .11 e"'11, II 2 is -, ::::: 1 .del.ota, og:t = -461affic"14 r,
te", 3-H I virrvitari, y el muthachito ,Irl .I.". C"m I. -- 1--l! --nat a-papiarra. su. pent, I
C. -vilts-I&" pors 1. ggl.d I I Consideriendote I r, ?rit. 7 li M alta, ""I ur, =ud 1-Irmit;, ,,Irlo qg 10
part.- del F r__C a a, H" d. Cuba III., =1= 4:041 I I I,, lit,,;, r,., (,oo M
315 ,iol, deadit "'a,-: 11. I- 11 .o- .1". ,an . ;Ii,
: 3 X!t= ve=. m-sm j mt_ y F. .6mo reposarjfl iZ6 1,i -be In- :
tal d. Paltultiri. 12. ." M a 61' da".b. -,- ". M
I To". 2so ue en lot momblos 06mo im.t. I .1 .- A.- -rlit 6.1 it,- telectu4lts tIba-ii; P.r, e;qerou ,
'it""'I'le, C. Y Itti.-A. M V& de T"Wet do pshutoria l Tran kt ta.fr&, t, ers;mlya ;,'., f I
00 ll. n-- -.6 ,, ,lo, 1 ,,,,;.,,a;.i .ts- alil !an dt 1-i-o Gon-lo di, __- I
vbtbA h-Quim1_ &;eril e, c,". hibrid. 11 ot.M I i i I "'
-es It" .? I h : 1, ,;"t", ""'. dorm" .r i.M1.1., ", y 5 poblIc.d." nor '. ", Ifl, I ,
a 1. Is gimos, a I , -, = L- :.,_ j Ii.l. I 1.14l, "'t. -, .A 1 I
sirs, I I I .,,. ,,,,r ," hail 1. di-Ii- do fj I ,
Servimoo pediclos del Intarl". t6to lung cent-m, yof-ce; .'ar dlauIl I ..If
hot'l I ", A,
1!;1z :,1I "L. ;1 ti,rnse p",'.: I -lizu'; I, a"ad, 1"", I , 1,L_ ._
I!, y min .a'.: l:. -_p. sla, .61L. a. .,I ..Y.1 7 'wo- j A;, 11 I ",
2rlz a -. a,-_1,,.,,,,,!1, Sr I ', -0, I Mw= A- PUM A== iia
P.M, pedi, p-7erCtoe %,!ag I e: I Fste Minim, d., n. %i, tr o t.d. ,,,,all. I, il to, it ,,%l,,1, l,_,,,, Carta, ,It ItIa" 1 11 l_, ,% IIMA DI IL"AA
___ I I 11 dI. -1-r's 0 it I yo nice Pat", III 1. N- , I Lt; I IM I g 1 ( M (;b
debt robing ... 1. 11 -As -, rrr ,u is ,I, 1. d, 1 ,-__AA CSRVAWM GAUMO.-46 MV*
-75HUB 1 ApWo. 21D3 I I eIh a" r", I, 1.0,4 lAndonot, wte 'Armlia I i-, ,
I I
I
I I .

PAG. CINCLFN] A Y 00 10 e 1JI'V,10 W t'A TARWXA DOWIN(,() it tW WILTMI, bl' Ir,)l 9, ASO CX It

-- -- --D I A It I (W 1) E 1, A MA It I NA I [- -- -.- F SITDW poor R05C40
F 11 I --, I -- )z -,-;' ]
,4 II 1111111'111,,I,1 1 In3l'j, C L O S A S I I
Arart#0 d. C- ", in Ii (I -6 " -,III I "
Director it, I IPM 01,1 I,111,,, R-i" NIIiI
y 010, -,I, ,,wI, I 1414, III J11., I P-- t I -Idl"rd! )91 'cD118AR1t(dd' DByo. I IA l: MINA, SN-oid A,,,,iir,, :,,,,,.--, , -)YAN
1. ""dI,'i de Lo IW,,i- 'I 2A 'i,, -- ti, i",
PRESIDENTA DF, LA FTP Q.SA. Civistno pffra el 10 (If' Ochlbre El I() (11, (jif-jjjj)je, ,, jjtjjpjjjf,,,jp pot-vertir ...
't j --Siltis, Herrin d d silver., r ,7
I'ICtPRFSTDFNTF DF [,.A Ft',IPRFISA
f Por Jorge Misfivith I 1-no Gvttim RAf Uern
Dr. Jorge a- .. y rm., 10( I

i ,*,
1 / I
It, 1 ,V, 111DIRECTM ADMMISrFtAD0R I -,1,zc;, p1'1;,;"","i" ;i11'-,,,1--, ""i, HI -1-I.I ,- i, I4 "I t I'll, 0I 'or It 6
,,, 'i"I I 1, -,- dw ",
,;" 1 11 I'll It tl ti", I I 1111 11111 111l, ,, L I,
J.." Ir"d. [k],- y Hernint!" 0 O ,&, fti"'6 A"MAMOX ID-1--"'I Q jo -, ,, "!,,," 1 OI tt,-, t- I ", d, -0 ,- ---t, 11- It '- 'I "!" 11-11111 ,Ill -fil",
,11111, , II, 9 1L, I 1-i,')" 'i 1"I,"', t,- I, ,j j d, 1, A-l-, :-, illi' 'on tln
t--] i ... o ,,,,, -i h,',,d ,LI,, 1, ,f It "'I'll, i, i-,", -, 1"', ,I, I_ i - " ,, ,
'- i pl,,i ""
1 -- I ptjifl,. I Gr- ,, , -Irl ,!-I,, --j-tI I i'I -I, -, 111 it-11-vi-1, tc
2& -- -. I "" ", ,--, ii.diit- -It f"frkii" 'Itr$., ,It, ... ,
I 1i P IWF' 11 I I t gi,111-I'l- I A-1 I, 1 --IlItl F""'llpl- -,EDITO RIA L ,,,, "'ka 0 1 fee .
to ( ot1,,, ,I :;, ,,,,,',, ; -"Itrz, ,,,,-,' ;-',"!: , ,,', CIV I., 9-, -, d!j-o qn ise,,, I, c
'd, ,, P, ,,, !, ri -- ii, "- 9 'ot,, ,,, hi, ot'n,-z ,,,Id e..
Sip lificirfrii6n N- 1-fillpr del dia do la Patria !11- -I, i 1 1 -11- 1-1 la 16V ,,,, F1 -,,po
t-,i1--. 1011115'%- i tell-1, ,,, ",", it, -Aamlmo,, d, rw El
J p ""' "I",-, '.'7 'i,' ', ,-M,, hi,- dI ," V-tid,, 11.%,ii ... Y kL I YANK Iiinve ,,, .,,I. IMI

fAqMl! p""O", q I, li.hi. c-r-1-e-4STAMOS ,m -p .... d, ,J,, 2-d, ,,Itbi, ont o-'r,:". 11 I ""I", lill 11 ; I ,,, ., t-'l -", citnt, i, 11- It p- to,,1- dktlrt. p- 'tropl,,1. u,
E Dia de III R.z, ,I Gw dl ) ,,,, 1,111, 11" d- i- till 1111 12 d, i ,,,, "d ,,,, : t ,,-, ,6 i-,,,, 1" --c.-, ,,, VA w:1%, 1- l,,- Ill. ,.V-I d, -II,"Irl, .
,I, it NX I ; 'P irid ,
I -7, d, ntp--Ii ,, D wrid-6. V.bh- '?W
A, 4 2 v ,I I0 d- 0,tlubt, III i8Ii";. notd,11 'Aii -1111 1191-1- 1-1-1 1 11 P ;r i I I I "", 1-1 I I
It )-, iri .Ini, I YA ti-rlp, tr-,' ,,I r,,i 1 'i I I Pe,
Clet.6re, I 0 hay _,, ,! ,, ,,,,, I ,,j,_,,- J4, idn !,, ,,,,, ,, - I f.-,,'--,'- ...... ) Il'i 7.
bAlic, I ; --- I )6n !,,,,.I,,' N. I,
y tin em 'i i I Tit 1 I i I I ,11,_n, _..", ,"n", do pc- A I-Iv. l-t, (I,,,- fI_1 f,
P C
:,letsn .1 tmvi, 6 Ind. ,I p,-- ,.,t --, d,,d, ,I N-k,;,oi-t,, k, o,, ,,t ,,, o" -,!-,,n. In I- PI-, -1 ', ill, 11 r -irl, "Ii"'.
I ci, P-f-, -1 i- P, 1,,-,,,,-,--1t,(- t, tlriI, -,-It, ""'It", ,I, ,)I':.d i, -,,
"" 'I ,
,
.1 primer p.w ,n fi-, III I., -k-o, rr 'i .&-Oini-f d, l pa!41 ," ,, ", I, Or A, I ;- It ,,, ,- ,
--1 I t ,, '-el', A, tIl- 1--f-l-1, It, -i'll I, I ""'I", Itil'-,- I11 ,i- ,, I li Itl ,, 1- i'l 1 it, i, "'; I 't, 4 ,,, It, 'I
libre, irodepeiidntotI v -I-- ,-I, III "'W"
,I 'g,,,, q t5e,'., I -, '1 ,o ld ", I ", t!tz t 1, ,b,)-, U-kli 11 ,,,1 It",
C.16. p d ,,,,,,,,h"i"F")", ',-,,-( i, i ,,I't,. it:101 1-1- siznif- t" ii-, ; ,, "", I ,,I -",
I - qui-11- p't-i : ,I 11, I I , I -," I 1 IIII-t"'n-I 6, -t- ',,',It :,., 1-11" 1, t I"t" , , "t"
ii, tI -l" ro, I ,,IopI,,i "Itt i, ",(,-, ,1 ', I, 'il
.Vledw. el" ,wzli I no tiio, P iA 11,F'r 'I o", ottt na"KA116 .1 "t, V;", 3", it,!!,, it , p -,c*;,- I ,I. I"I't"I"'i'," -, I
nc don" h. It qIc F-- Ii, f,,' ,I -J,"', ij ,,, -, o ,II (- -1,i --,I l -- ; t -f- I , 1 r- ,--p'- h,-,, Ott, ,,rk I i I, ,r, ---- 1 F--, I- 1" oI
,,, ., ,,-, --, y ,
.. ,I 1,I !Id ,,, '11 , I I I --" ii-- I-i 11 1'1111, I - ti,-&ri-decir, hsioa (fil, Olnwo-o 1, -P-I d, III-- d, ,- i v, inA,- 1 ," % 1'1 -1 Ilit":', i p", t-I" , -, '' , I "" I 1 in ,, I I q, I: ,,
I I
1. l:.,I.",p.W, on 1--, 1.'nki- d, "AlIn., ,1-4, qO, P,!,, I -, ,,- 1,6", it i ', I'll, t -, ho,-- t,,-,- ,:,, !, ,,,,, I ",
""", ", "- ., ,,, , I,- I I- "I"", -4-, zi I!,-g- --i ,,t, 1 't ", ,,, I - -1- h' "" I "'i,
]an 11111"I.O ,,, -- "Jl
ZAT el R ill d, 1, Re, -,-ot ( u-d, lo, --I 4 Lp,,n,, I ",r c-, ;-: ", I , i,- ---- -- I FI V ,Ii, -,i I, ft, ,,,
t, I , 'i""', ......... ,-, ,,1 f""', I, r., r
I ,--l" I., ,,, ,- V ,,
so "Midsod jioll'if". P.1o". ,:, f-- rowi- Ii-log-, q- I L-i-I--, i, t"", I I- I- ,,,,,, I-,
I , 1 t I, , I % I I I -, l ;,"'I"l, ,,, -- --,j i 'j",11 I., Ii -- -j",- l 11-tt,;
-, -1 A 0 -.o I, ; I ,
mi den mv j , ", ,; x- ,I It I I ,,; It I I I ":, ,,, trite". tnif,"M & "", g" i,, iI, 1 1)"''t- It, D ; ,,,,, -1 It", I IiIo
4e l* que, '.114'i ,in M"'. nitird, ,,.,, 1- Jl- ,4 F Ve-, -d, 11 11 I I t'l-i-l" ,; , ,
I Rikl1iografii, 1f] Cerebris de "muchiss cuballos to estol, mom 1 -1 "'it'l ,,I ,, ',
M orita ,I I i,, r III I I, ,it,
1, i Pilltil. i I 1 I "' ,
1 I I I-,--- -- -- -- ,li uIl II h ,
^ I'll I'll - , I ,, I : ,, ,,, , , -r", ,,,,
'- I,, i ,,-h, p, I,
con sul". i --- 11 I 11 :, - ,I,-, I'll" i 'i"'i "'It, ji, 11,.,11 1- I, it ""I"! ".,
)Ias horobt, d, Co; n -- -t- III-, tod, IA nii-t, , , I - I 11
I'll-, 4t Is F;nm hi"", ,nt "i'a'o". -d--o, -W,,i,, y --, ti A I twz i I I I ,21 "I'll 1 ,: , I ,,,:,,,i,; r-1 11" ,
; itp vp 1,- Ir- 11 1, gl, I, pi ,,! 'l t ,i'L ,itich, I dibl It,
-, ,
I.r 1 ,", ii- I I I ,I, ,":
'alor y octal" so "Llpo" ,,, -,I, I n, -ii,8, -,II I" I In f; III,-", 'A', -- ,,,,,,,,,, -- -l ,I I- -,- i -.- ", it" i-, I- i, ,,, 11 n,-,, III" "I -'- 7", ,, "- -,I, It ,' ,
, I b-o v I I - I it -all I,
valor y coraje.V por tMCIMA d todO A ;111 ,, 1 'Aj q- lnpu I I , _' ,::- I P R I S M A I 1 ,
*1 ceraz6n 4c lis risz., po.tdot dt ,,qui ,,powu de 1. R-oqii ,i ,obl' r F- r-- ;Ii-' r- "' r o , , "" I 1 1 ,n, Fa--, r,-,, i I i IIIIII, 1-1111."". ,om ,,o)I "
I ,,, i i" , -t- ,,,Iit I I :,i,,,, i Iifi I "" 1 "i-p'l ,I 1, ,i-- I.- h."". .....
,-: , i7iie I I I
MA46 stair Gr.cuid, y h. J, ir, uii- ,ootiep!, III ilr,,n6o I., ,ur I 1.-91 I ,,,,, Ii"I'o,') ", .l'i"z., " z "
1, I I -1 1 i, I I I 1 I 1 .,
i 11 ;- 1. , I ;I
"A tha. if&$ 1.6 sigloi, habl d, grrm!- tn ctibi, to I" --1111 I I I ,1--;"i :"ii 'I" "' '11 ', ;, r "', 'I"'It, -,,-- 1, ,
,,,, I I I -iIl, ''I'll, I ti I 11 I- 11 I r I 11 Pr;mcr aink de ("'obifiryin I, I, i, l I, ti ,, , ,
I I z i I I nI,
Nara C-1c, M.nil d, Cttperit- hii,, ,it ,-nol- ,cWt, 1 : ,' I I i I I I "'. ,- d, GI ,I, !,--tn 1- "
, ," 111"'"iIi1, I" 'I, i I -1 v I- I It I ,-I , ,,,, ,,, ,,I , , ", l il i t " 'l I t t I , t ,, i I I ti I, I ,, t I
oi.soi.nt,.,n ; I -, ,, J ". I ; 11 i I
I III I I : ,:1,",
,, I 1. cis rtina dt It D-aig-, p- ir"C',i, tu ": 1, M F- 6 1 ,,, ,,, "'r, l",'i, , -W, 'I Ii,
I" ,,, d;, ,fl ,i- o ,-i P.e Arturp AlfDiitco Rnrivll i 1;-J I, ,I +I!f", ,,.I, ...... l ;,,,,,I i,
misit" h6erwn tie 1. indpeo tno Cuot I i --,, ,"'I"I" "I'll 11 t I ,-, ,,, 1-- t ,- -- 1111 -I """ 1-- ,
Oitil Act-,,:, :I ,, I 1, , "'i I, i--:-- ,., 11 -11 Y i - 'I'. 11 I I - il "I 1, z-m, ,,-;I -!,fi, ", I I'll ", 1 ,,--, ,,,,11-tl-,1i,- Si ,, ,,: 1 i"i'l--l-,"'I ,",""It'"l-I"
poo lien, tje.plo, iqualmInt, dt L.wt -Ior- ,I t,6 i Vov., 1 I, -- I -1 I, I
1i ifil t, ,111 11, t '. I "'t, ,,, ,
n, I'- i4 tr-, "I n, ,-_ I", 1,1 ,,,
ciotliti". cut EspAn. I Iifi, "v i,,,-,,,, ,,n mvlk ,"..I, It,, f., ,,, t it -, p-1- ": ,, I -, t-, , 1 i. 'i-i- , I-u i,:,I O, ,,,, I" 'il t, 1- ,1 ,1,,I,,1-,,,i,
Ima de los vAtt"", y lit ,0 ... ptl,, ph[I, I I I c I- !- -- '--i,- 7 t,", c",- 1;o, ,,flz., ,,,,,,,, ,,W I, I J, 1. -, I,,,il "'I,,,
one , q- h- 'u- ", t :t -- - '; ,,I -, e I ,,,,,, I 11 Ii. 11'1 1, I"', 1 1 p-d-, -i'Iti"'I ,,, 1, Ii
a, I", .11 I I ---, ; t" cl -' I i - ,* ,ol t-, F: I .- j ,-Iil ,it 0-1-11- f i ,, ', 1, ,, ,,,-");"I, ha .r :It Moot A-Itio. o, -o- t, t-7 z I I, 11, I .o, ,idd, i- I -z I ". I mv, i I di 'i, I -', -IIIIIIMAI, 11, It,' ,,
a 1-1 -i-, 1 ", -1- I '4 ,- 11 ,ill I ,I LAIi I "t,
8.1i , I 8, Z O., It 'I 1 -, : i' I ;I -t" 'Ct! ,, 11-,, -- ,
z I I I -11- i I -t, I, --,i w-b lin, ""I
11poso 'v MA hosti, hsbr ,oil 1A, (.dnit qut opnmm ,I $,I PAI'll z I - - I I .11 -- - ,- I ', -, z !;I ,I", ... 1, i ,; 1, 111 i,,I-, iv-';>" I ;, I", I",", 1,;-,- It- ... 1. ,;
- 21.1 o - I 11 I'll, I I j Ott ,I ,i t1r, ,III,, -l ,Ile!, I wic, it"t, it, -, p-,,oAnua4lo, do 6ombrv, tr- ri- todl 1,, -,,t,-., j ,j,,,! --, t -,, -, I', a -- !-, I 1, ,1, I !,,,i, -,dii .IoI, It- i, hi"I"',
1i 1: I t, ,i I I i '. 1 li,,, -,; ,q "' I ti,,
r, -I I, I", iI, i- ., I --,, d, i ,,-t ,I;, ,,I, 0, -, : I t, 111111" ,""l, ", I Wli ---I'I ,,It, p", 1 i)o ,,I.0. ciapede# mpi- P., k6tt'i, ,,,, "'I"o, V ,, Q,- pt,, 1- 't It",- I, I tr- I I I I 11 111- 1 i- it, , I 1, , i !Itg , iII -, ii" ,-d, I, 14r I ,k- -, ,--difi-a-Int, PO, 1. p.t- 1,6- ,,,"i' ,,to !,4 10 ,inaA- ,Ob M d, z, q- ti ;rzi-, f ,,, I -- I I 1, ,, i ,I, ,--r- ,-,--,,i ,,,,
i,, i '___, I I. I D, ti, e--P-1' 11, t- 1 'I -rit
- : -, I i ,., p- ',Il, jr ,t! -6,, I, , I ...... , 1 ,7 ,-,
z I- --, 11 ti ti 1, d I I liIt) i:l
tutrra In Cubs-)tA orientt do klIiit,-,-. q- In, --, qn, 'n lod,, -' 1, : j o :, PtIll I "',"', p- "'Il t I I I iI r 1, ,, z m;innd q- 1', 1"t ,l, dii 1I ,,,, ,I- r, it a I I -,,t ,E i -11, 11 ,,,, 'r,
11 I : '- 'Ir, I I I I
I
patv. at It op-en, Ctib,, I hic."O't Nl, ,'hn "!o, h -, d, ,,!I !;, -- I. ci r 1 I ---" 'kEC ,_ I, 1, c, z, I ,,, 't, !I IiIlp"t t,(,A d'-1 I
I ,- ,,,, :1 .-, I I -ittiit"', pnl "I't- 11-- --, - i f- ir Q, - I i;,l n! I ', 1 -71 lotIl) ctIl"I"I11I Tl r -,
r -, F 1,,tIr ill 1111 I,' ; _I, __ ,! ,.o dt U_ 6 .
Mims, d"i'ttres.d. rnogritud y g-d-, ff-rIe- t- 9-11,I jo,- fo-iiic, i., i, , ,"Ili, -_ ,; ", 1 Z I I C! -,;i, I I i ", -, -) -, -, rici-,, !-,n c i I
n 1 n, It ,1:11 ? t 1 17, I 1;t
del 4. Perm Marti rxteriortz* so nta arrtbaradii ,,dmirlcioIt cuando -",,,', II 7 I e I 11-11, I I t, i- -a ,- -, 4 ,t% ,i, I. i r- -.", I'l-IiII 11 11 -It, d' h p1t 'i,, ,,, ,, y no ,-o ,,*z
; - I -11, 11 11 - -- I I I I ,I
*as hxbl. d Ciptdes y Av.- te. Y d-: H -t, o, p-cdt -,,bl, i I- It ,,, I , it ,--' ., o, i -,, n- r- 3-1 -, 1 6 11 o--,,:i ,-toi "
.1 I r It t 1 -7,2", 1r,::i3-- --A it, I zIt-1--l", 1-tI3II-i"It h- ,- III 3, 11,111t, In 11:11,-i6! 1 :, I -1- I -iill I"
I~' n I I 11 I , I t
Ito, nw .in tiri n tl p niot,, o ,I ,tmbicil- ,I butri iio, i i-,li- I tt' r I --- t- ::, -, i --: 1111 I 1 I i,
II --v, ': ,I Ci ,,-C, rl- tIl-,dicil d, W I I, , -, --- I, I i -' : t"", -, -, ,i, C uOii c,, acpt.r iti tor"bi,
t- -- I I I I I I r I ,
"I De Ccsptedt, el ivipetu 3, d, Agr.m.n!t 'Ii -tu,. D tinO o, mm i '-. ,, ,1-1. II, t, e -1-- ", I -, 11-,' "i P I 1., q., d, in cl go, "
i 11 ; r t: I i -, -, 'i, ;, - I I I P,1-, ri'to",-I in -iiloicin, que ,,,Dr. trtme.d. iroptIf-uo, d, ;- -I aii- d, tile 1 ,- 4 ,'T -, A It T-Z -.1 1, I "; ", -, I, : C- "e ,, x i- I. - _,; 1 , -1 zi i- -- ", -!- O'- -,,,-tId,, t I--rd", ',
I- 'i I d"! ,,:,,ri,,. pt, -- I ""'or'n"", 6, In-. hi-b"I d j
y : I" '- ,I- ,- e -,*-, iI-- ,-,i ;, 4 '' i -1 ,i;, =- ile -, A ii, i ,-, ,, ,- I.,t) .tn es corn. el Cpsio .,ol CIO, 10 1-one. D, C;;ptd, ,I ... !:,at,, I I ,;i!jF, I Irl-" 1 '- ,-, ...... i ,"', ,-, i 1 in,; ,, 6, 1 ,,,,, I it iI hiLt-, c- ,11! do -1 u "Ap:,r'Cl, 1, hIr.- ,
y I I I 1 -, I -1 ', : ,_ ., -,t i O
AgrArtionte ta pwific-i6n. U un. cl, ,,Iiii Awoiidad ,, :gt Tp" t I- ,, t -_- r ," - ,- I ,I 1 fig, "
C011; 1 01, I I 11 I I ;, I i -- -, 11 ,- t, ,,,-,or,:, -lidiI6 (1- I21- I ---- tnxp,-." --I, 1. uo cr C-IIt 111PI-1. 1.
rty; y con ot"a cortio de Ili I~. r! .t,. ,,4,,. %'- fj ta h;,I, I on ,", ; -",eii,,, ,- -- I - c ; -, ', ,I 1, K "
I "I -, 11- Ol q- ,,,, -Pt -- rad:,.1, d, il -Itt
ptit-il -- ,,, c- 1 ,- j I --it---- 11 I ,- L1 I Irlgllst-l Ijj-gt-,, o L. lti- I
3 --- 11 or"
sus paiooro, y juviit'; y Cuando 10, hAIh mwd do ,,co ,,-, - I,.,-: ,, I, , -, tI ,,, m, tl 1't' ,, ir, It-, S I I d nr; rto I,,, prcf-tl y d f;- 1
z- 6t ,-- ', III :,J- -c! -, -, ,- -, jcran Tarl, d,,i, dif-d d..
I I' a, L t- < I i I- --- :"- -z I dt ) It It ti-- is -d ,',I 21-. ,,-,,, 1, CIli, d,, 11- III
sabot, sitin quedati en el atraodi,, III Otil to It digndd 6 ; ,o, dIM., ,,, iidj, -- 1-1 -111 .,-- .1 11.
I 11 I I ;1 -i 3, I I 11
'I I C, I i.i It. A-- b' ,1,,Ii l lol,,I --it, gu,,d, 1,,
*$Unit. Para la epoptya'. i il 11 '-I --1 ill 17 ,: - I ,' , :- ", I I Ii-r-,I 1 I noiig h"I"t" P, It! ts""'zo 'j- P."" -T,- '- ', -- 'in-n- -I ,iI cit"'j, 1- -1,,-, III IIW deI I 'i : - .,-,, ,It--id, -- i" ,11 Iii s : t1-1 cl "l-O,
L,,% ,jesdiowfidss , _., 4C 'r 11 -- I t, 1, ,, ,,, I I I I i ,i ct,' g ,-,,n que, arrt,)z, Co- po ,Itiilll-y pi,, ". g-t- n
de Sti cN, Ais ,i, lnule-o Iacsl iro. Iot ii,,,,,!I r Ii- ,,I -,I ,:--- ,,, -, , I .A i I -1111 -- - nii
, '- -, t-, ,--: -,- -- -1, _1 ,,; , ci-: ': 'Ii - I , -- -,--P.,- ,
Tin 'elf continuo kfartj nodo, I,,, Ii'stot" dt III ,,,MO-j ,, -,ovli : nitti I:,-nii- ,-cpi, -,, -." 1 I I 11 I 1 111"- , -, , ,- 1, -n te-- F I
11 -- tt- 1;i I -- I 11 ,,fi ,--, I ,-, I l ,,AII,% do .It)-,,I nt' ' ,-te% "t., I It-- 6, ,,-1w,,,, Iii Ob- dt I it'I'll i'll. I ', ,,,, o,'
7an )nonrarl-it plnitud PII'a .IiOMovj,- t ,jo, I"', -I ,I ,4! I 'cai iiI ,I. ,,- ,- -- 44 1,11 li" -'f ", 11 I 11
-- ,- --, : ; --i-, 1, o 'i I I ,-, S- mnen,6 ,I pi I]Il,,i, on P1
, t -a- -, iivil 1! -I-t I A , ;% I I It,
:, f ,
Ajtsino del dithet y el P-L'iictinio, p- ,I Apv .t, l I 0'c4, 0,ttIrot h 1 I ,-, ; i ti -tit -d D'i,'- nI, !;S,
1, I I 11 I I ,---, i, 4, I Pircipic, cl --ciral'otl
n ; ,,- it, I t I, -- I
set .IefePlt Un rECUtittf, V UnA pvoM-itA,- I'l, kht U- dvf"! "' J- I 1 t, 11 11 ,-,,,-, , , ,,,, -,,,- i F- ,,,I' 'S"R t 0:111 I
t ,z, I- -,rc 1-iiI z --i ii", '-' "--:! ".
.t *,- ,. -I', I S I I I,, I I 1. ,-, d ,, -,, ,It, I- *-.tri,,- -,. 1 In I"i" -6 c, ,- h" 'itd"
Is, completIt tu. (10 ahrooI cote -1w q- fu"en ,I ,,tc, ,ktf.n " ; id 'j, 4 -: 11 -', I : I ', "' "i", U I,,, li-c- h,;,I.
,. "I I 1 C4 -, ,,, ', i-- :- i% -, It- b-doi Ingt '- pro
-, 1, 'i ji-- -'' I ,I
+4 dt str juygkdizit 1, I --i-e It ,,, ,,, I I 1" ,
,
11- , a t ,-- , z e "I-,, I I I ""t, I ,, i ,i 1, - -- -1, : 1 -i 7 1, 1 1. il 'I"tituId, p- .n. d--r'
III- ,
1. I I, 1- -c-, -,. I,," I" :
ht'linclo III- dfll ptoneu-t- i"'g,"In, NA.- H, t,,, -L-II 1 J, ,"i".. Wl -1- I I 11 I I -1 *1 -I I ,- I I I I t- -it ,-, il ,
del I, io h"ho III, ""I", I It!- -,, 'm ,,, -- z 11 ., ,,, , , I I I tI :1, -; I I t a i"'. e- :,, 1 iteo 'I t,", I-I'l ,I', 'Mig'ai6n, ,Qui III f cr-,,, ,I I I t I , i ; -, , :, ,!, i: -v ,niI, dr I, P., ,,, dei II-1. El to ,1
he -.A- v 1. "it'ritado Pei I Flin, ha, ,I-ok, ,nmb, I! , -, t I .C I', 6, CIO'. pnu. bi,
ol'otre" I , 1, z p .i d I (;, 1--i d'i I ,"17 i ,:"7'11111i-- ,q" ,,e-I,1)
)., I *1 1 1, Ii I'll i i jl .1 I" It"
I'lefra dalhonrada mt ,us ctilools, v 1. hnn ,,-&, a ,,,t!R,- dt -I ";- - ,", 1, p I, 11 ,. I I I -,,v "" ", I .d !,,I, ,,A ,,tndl ,,, -,,"bo ,
IAII I I I I I I I I I ,-,, , ,, 'i ,i I I il .-I i t ; etoi 5p ,,, i" n t I ti t(,1111r. i',13,1to filI dII IiIiol V11trix -, , i, - I 2 i - , ,,, lorn"), i I 10-1--, , I ', I", W, ,I] ,,,,,.l
pa 6n (411v ,-, \-to li-mn 'i-wid, I , ; I -, v - -, , 1 I I I lp ., I 11 I e -n-,", dal, It t-p ,t dr
y Ello, hAn combi,46 I t I 11 ,,-Ii-, i I - ,I,. i ti -ri -)" ... h -i-I .11 !t- I ,,xilli Elio, han, ren5tull tcj- 1A, "ni'n-, ,-I-,! doinf, Np Iot "n ," 2 , I, I 1 11 I I ,,, I I I I i I
I I, 1 , I -I I 11 ,i I
It'- I 1,I 11 11 I -, I I I e .. , d- 3 -, -, h- Iv ,y "It"i" 1) r,-! ,,
homos ,sbido mww I., ivoliciwuout, dtl ,!,Ctt, U!", I, I- ,ovnn,- I i t I -, I ,,,, ,-o!" !- m t, In 4, oni1, -, I -- -,", 11 -, I it I ,-- h-- ,,, I p-, -) -- m ,C flr. d,,
z I I I I I I I I I -11 I- 11 I V t 1 it It- "; ,,It i 1)111t -, -- .1 htll,
cido. Newlin, no, htono cfoptfI.twd,., , i iei '
::I It 1 1 14 it " 11 -, I-, 11- 11 I I I- ii'jo, ', -d, ri,, ,,I?
1i I I I 1-- -1 I I ", r ;K, 11 d, , 1,i 111-on- i 1, ,?,,iIdc ,I,
Si i biblab- quellw hoonb"', cl, O- -;, gt-- e.,, It- lzi-, 11 I --- I I 11-1 I- --- I I ", -4 ,z;t q I I ,- I c,,ijI__i i ,- ,- pj ht- rljo tl jo z
4wi no citbari itr dich. t la gro"A(loof", noel- p- q, 11, I "' : ; , 1 I, It.-r- ;-i I- III t ,-., ,I 11 -bin- ", ,--,I, -1 -!-Ion
I t ', i" 11 I 11 I ct, I! 1 ti- el It, ,,p- 1- %, TI,, 'I li 'Itl'
ap"n-', I I 11:1 il I 121z i-r i, ,I-Itc- i
-.11 d.f-de, v me'rCer aquet iomcw p.t"Inn"', ,-I ,,I"!,i I I I I'i 2 !" 1- Id,- I! 19 0 In ,.,,, pf:1 I-Ii:, ll, --Iimtt, d 11,i 1,11
,,, I I : ) 1, I i, -, -,
Its fundittloret de 14 pitrift HI, ei i It o-to -1vT iarl lcrc,,on ,, 1= II ,,- et;n t--,--,,, i" i I-%,t t d,,, iI; --I,,l-t- oit6-o, ,
I 1 lt : 1, I I -rli.p,, n Ile ]a,, Y"!,- ,, -", .N d. d ol .dI ,I On, El
to & Ortubet dt 1868, 1 PA T R IA Y -, ---' 'I I-, -,,g-n Id, -I t-- ,-- 1 rl ",,i-o,,, In, -b-, ,. C' *
4 -- -- I ,,Id ti :", ",-I", do ol X;-10I
1 *- t *,2 zi,- % -, I , p, int P-r
-,- rtt, .t! I;r-,Iiari. A-q-,e 1, III ,,,ii, -0 -, vi-l- 'l, ,,,, , it.
-, I ,i. IA__., pi,,,, __,_ I , 63, lii- .rr hi,
,
I I 11- _- Ia ,, ', ,, ,, 1, !r ,, j 1-1-I 7 lilr-l, ill -Ilt 'j ," I ', I I
?- --i ,- 1 I t,- I , - I -! e , -,It tilnt, n it "l-, ,,,pit, ig-Imrnt, zi Io rn ,
I t I I.- aimlt 1, ,!- , 1 ,i ,1-, 7 7 r,,-- ,, o ', ,_- -d, ., ,,It- f-r, do i ,lei't- -P ,t-io d
7 ,n I .: ; , ,- ,,,,, , s, t-' --, a I ,111-- ",r to Iiln 1.4 nit"T, I,,,, ,,- I-', r- It dirit" -,-, I ,! ",_ ,
E N T R E L IN E A S -- t-- --- I -1 :- -- ,, ,-, I : I ,Z" ': I I I - ,,- -i-, , 1. ",I -IIII,-'! O, ,'I,,, I I -Iol, ,IIA ," pt"e"t -,,.I. Sit", ,, , 'I 6" , "',
11 I '- I! I tl I ,,, tI, -,i n, ,, t _--,,, I i - , -,t- 1- I ', 1, I n i-3 p h'- ,":
I - , ,I :' ,- ,- , I I I I Y --- I I'll ', !I -'-:- I- "'I r i' ,' ,',1711 'l, ,--. il, -, I i 1- 1 ,
I I 1 11 I G ,,, 'I",", "'zo -, --t'i't I ",11 z, -i-,-, Il 1-1, pr
,,, I I 't- -,"I'l,", I
I ., '
isrswri O prda I ,, ,- "'. ,,, I I I 11 I I I 1 I I 11% I I i , I I ,,, I , -I, : I ,, i I It- ,*" """, "I ,-- I,- ol 1-- H.
--- 1z, t , I I I I 1-1 I I -1 I I 1: I ", , I, --- 11-1- I I i--- N" 1 11 ,", 1" 1--- 1-1-- 1 h"'r pIi-l -'j" "'I uitr'l.
,. 1:-i, -1, i I I - , I ,, '. I -, r ,'.."i'l,"'. ,III" t, -, III h--&. 1, It I ""a", -I ,
i I I l I 11 It I I 11 I -11
I -t."", ie-, I I I I i
Por E Frurnindez Arrand. I , ,,, ,- it I - : 1 It,"I, ,- Ii ii I 1,,j,- O, I --r,, c'ni'l,"i'l I ilti-I,, 1, li-,,,- d do ] p.t-,
'.4b, I ---- ,, I ,, -, I I 111 -, --,- qi, ,-,,,- z fl I,
I r 1, -- -,!, I., -, 5- 'i 1 ", - I-t ,,-,- III I .. ", 11 I -11 I I z - I :, i, i I 11 ", I I : ,* .. ... .. : ', , -'. , I I I t-111
C-c' 11 I I I z I ,,, ., i , il 4 _, I -- 11, I "i", .I .,l I -1,_1 11 t'ji" ,,I -'I 0, I& I ,I, 11 I ,","', r -'tSr.-r It, lei -i". ,, --tcl- oc -,I, il, -, ,- , , I. I I I I , It o- il ,I ,,, , ,, -I, I,. ,ci-1- O, -o, h-t-,0-11
ew-M Is I'D. 6tot gnto I t I ". I. : I : I I ", I I I t A, ,,-m 1- ..n- It, -- I t""t", t""'"', "I ,- ""'
,0,6140 '14, 17tt-jsxr,. J Itt. .1 '! i ,-ti,-i i, , I , I :1 ,, L , 1; , I I , , --i 11 1 I t, ,,, --,tz -I", :, "i"ho, I'l!"t, .- --11 1 I -11 It; 'I, o 11 ,It,, I !!6 I -drr -pl--W& hillklin An &, III iib-r, ; S,:,-ri, C,,,,, S i- ,1- I, ii- 1, I 11 -110 I 11, 'I", 11 -- 1- "I i ,
',-- ii" I I I
Is""', I I I , I It 11 Ili ? I : --- 6 I. Ilift --P-l ,,,on. 1. I"Itzit,,,Uch re )or 0,,r_,l Iint'. rro o"'I, ,--, I 1, if.- ,I, r I'l, - t I I -it III i!i;i It!it,,r lWiz, ,it I ,, I, I I I I
(Rest iss, I. I-o", r, "' ,-- I ,=I, itt ,,,, -I- df ;, ,JI 1" ,!I 0 ,;, ,,,,,, -t ,,- -hoid,
i I 4, %, I I, t 1! I I In - -- 'i" ,--- 11 11, 7: f ,I ,
r-- -%;;-.m"" I ;1 P -', :A Tll- -. 11, 4
1 I., qu', I! _II_ I "I it "I I r, I I I I 11 tall
C"" A"Ip"o 'I-,, t,,, i-, ,- I i t 1111 I I I ,I 7- Ir I I, :1 I "' -o-- i.b ... Ible. F1 'I ,i, (7-f-)"' ' 'i", It -bo- I
d1l dik"' I bi nhc -C,, 'ttr d, :, Io:,"t, I, ... I f-, a, -l- I I I -I :1 I, = -1 t---, :, "it- In,"Iii "I 1 I it t, ,,,,, hI!. dot 61 v 'r t, q)# retch- I .P.;e,-,,, ,I!,. Itw. I, I 1' ,- - -:- i t- ,-, i- d i- -,I 1 t- cl,' ;'- eo 1861 r,-, p- ,,-,
,-II ,,, ,,,,,I pi'A"I"o ht-lix camiilj nllri ,-, It I ftt,-I d, ---. I - ,,, I I ,
I la toriviat In '10- ,Ii-, 11- I i- I : , : I iI, t ) ,, _": ': -, , '!"It- --r- I-- -Il !lr -, !.It" I I 11 t ,- I ,:t ,, t-I :,, ,,, .it Il"t ,;,f-, I -!7- !il P, I,-,, I I -1,1- ti 10 d- 0, , 6, 1 I"-' It 1, 'o I i t- I .1 -1- I 11 : -"- ", I: 1 7,1-d, i;o, oo,
wrisciada I 1 ,) e, ,t ,to tit - I , --P -,
Q t I -, i-tt, 11 zk , e ", I I I p'--jtO, c it, I llto o I .-Pl
,,, d'Y'i- I I I -i'll ,I I t", -,I'd,, ,, -';, r, I I I 'I'l,"'t,
OU04" .st I ,, P tr ,i 61 ltn t- ,,- , I 1, : , c ,, I ; I i I I 11 'Ill ,- 11 .n; I ? 5 I t, I
is z ,- r I'll, -111- 1-1 -- 1, -, I I ---, , ,, z r r- "" 1"', -.1-1- ;1"In, 11 1- II In I, 0ct ii I 11 2 -n',, I I, P, rolo, I
I .-I 11 11:n !:,-, r,- &-, I .:e , ,r, ,,, Z, ,*,., L-- ,-- I", "W, C"i, n d iw ltl, ", I
I" vviil l I let h ,,I 'J ;, h- "-I'till I I I I t n I I 11 I It .1 -'- 1-11. -- ,-Ii r "'l
mus Irrand t I ", '' -- g, .11" I r , 1 3, ,,,
'* i I I ,2, r "' 1 'i- I -eI,,- ,11 ,, no -1, ,, m -,-',
istene"" C d. il 11 I - r Z Y-,-t ,- I -, I po I I1111 zll It I n"
--t. I'.,, t, ,, ,, -, , i, r ,, I,, ;gl"f -11-1 I --i- I,
it 11 -11 I i 11 PC' 1, ,- I I t, pri, iiii,,- 61 i, - -, r, I p"I f,,.,, que rtlat",, t1" 91,
ne ,,I, i, ,I,,v I I I I I I ,
5 -1 F, li tw ,:, 6- i' I- F,, , I i I "' ,: ,, t ,; % n , I I , ,- ,i rl, tii- I I, ,it-, ,1-1 "', 'o ,!rt - --------'. .. ."', q- ). it ttg'l -' "O 'l- 'I" -',, ,-, " I e "
4041nos. 1. dc i1gli" ho, III, ., 1, c7- t- I I 11 I I r ; d, It It ,- 'I
0 P ,il 11 1-1, 11 ,, ,. 11 '11, I I d- 'I I 'r I : , ","t t, ,i f-i - I i I 1 n-,- 1' ,zn,,not por dImpulse, volu it,, h-ji la t'- t. i P, ; It'", ,r ,, A, -, 11 i I 1- 11 -"F"t I" I "I I, 1-1- 1 ol:41-7 -11 11 , lb!, cr I cl --io i
1 A 11 1, 11 11 1, 1 11,1,
1,ria" 4. "'g-'iA, I i i ,I' ",I i2t li!3*01 't;
't. p'. I No h.y ,,d ,,, "V,11, "" , ,, 1- -, , ,!", , I --, t --- 11 I'll 11 I I "I I 'i t-i'll., ,,, -f-, i, ,,, ,, il , t Ii ,, 1 tt" ,6 -,, ,I'l ','dit gtigI, It,
443do sit ,,l !I, ', -- :I--v ,- i, ;tn oI,- I I I I i I 1,-, II ,,- J '.) f-t"n% ,
On" titroalM -10 It A I -', 11 , I I I ,I 1)d C, ;o
,"tsoii I, d 1 -- I'A"'. 6, t!-, '! ,'I ., .- -!, ,t Q %,, --, , 111 I ,, I ,-- ii, i-- 1111 ic-- I (I ,,I rit --, -F ., .Int- Ile Qi, 'I d I i, gz 1 ,3, 1 I t r 1 I I. [ d, t p- ,-ta, I a "", !7i 1 .... ri" I" ,_ "" Fig"t'IT d, -II -'l- C-3-d,,t
'AII (" ,Umn -', 11 '! :" Iie, C, Cub. or"isid" is n Her o dt fallg flo-;- 1 -1 q t C 11 "' It I, 1 21!c i -11 ,,! -'- I, 1-c,, i, fel-dad, I,jisd d. p-tos -.,o d" d, -,,- -c d, 11 tg, 't I -11 ,1 I til ,, ,,, : ,, I
,,,I pili" -A-n j i, 6, &,,A C',, J t, 1, ,, I --, I B-c, N -,-! - -,,- I,! 11 ,1, Clct i,,I, de 1869, ,,, rap, , -,
In republicans a partt, del advt- w "U, III it te; ,!=',Afc t- C,,Izi,16,iI A d- ", C "'t, "", I i, -1- "I' -t. I- ---I, -, t" -'-r it"'In' I A 1,,ti If I' =VkqA.'d%=p,-'-M Intl,; I, Iol =--ts, t -. ,- -; i I I I -Ii- -17ftem"ff ba" p,-uj,. sab, I,- ,IdA Its, el
--- roui-#nto-Ms=%srrun4 .-prii-o" -- d, -I,- 'j- '.1t.-', i 1111. 11 rul lt e- ':-'A" , 1., n-br- 'far ,,tI !,iu -- I' ""'
-tri ol -d, por ,1 fl-idnt, ,It I 1 1d" ,,I, II-1 I , 1,,---r :,I 1, , lli-- I ,,,,, :, --) It, -nc;,, ,,i i, 11 d,1-h =&-
tair taluelabIrs cautibiae Ins qII IL ti Ile 11 11 i , i I,-T
1. - ,- I, t -], A 4- , ;- I,17 11 ."
iey sp-d-'.. ,oc- 1. irIl"',- d ,, ill -b-,, -, t,,fro I ,j., xI I I,- ,- ,-- --, ,---,,i4-1 dt ; I wre clue viv, A tlij, y deja pstm
I I -- "r "I'l- fatl-lom- n-,,tr, 'r-"-', cotruenn el sa I
L ,
-, S- , 'I r,- "., ,
I.. tra"Ifirwon d, tjla 1. Q ,it ]a, .I,,&o It dit, -,-"I I, I, f-l K-, ,,, , 12tt, r'l I 1,!,,f-r, V, t im I 11- ; it' I -- Y ni; "girtw, .,I,= t:i q -, el a I neho c..p. ri .... 1. -J-nft non ,.I-ne
-- I I I --11, ,11 :. dix a ,, , Ill P" Ill,
_euenb- d,,bc,,Ia dt Ii-t h. r ." "' ;Io, It i-fi-, dot 7iitti- 1 13-, ---d ,:, I, I- I. 71-1- I de .. p.s.d. con 34 po.-ni- Zp, o 11 1 'I F -; t, I I ,, ,.,-, i;:'i I I que Lunns C-till.. 1:n
"issinid. fidtindoles -0- itin, '11-11 1 dl i" -Far-l" "'ti, co --1 11 11-1 IIIL i -- ,-11- I ,' i_', Z:" ', IiI 1ibt::,Iid,,t -z 1, -1,6m;- & Isu; list bAtIII ta perdido? No. F. que, no puetle.
f J ; i,- " t .ti "- 11 d-IiD F-r hil
_,, I t ,,, P1, F' 1, --- -01 -1 oltf IL-11 C- -1 ,I -, , - 3-i 1:n t -! tit I ftba as. rmi .nidad interior de
-! : , o, ,II , rl V(112 ,I- f ... lt ,It;,
"u, QOC ,, tics 4-antt I- 1-11 I '-,
.A- .n It ,rden oal, 6ti- I, It ii,, !- ,-,,zr, : !,,I Q. 1- t t,- I !Ii :i, I , ,-- -, l.da,1a, at, de otr. no-cm L.
I 1 lillt- -"!- '111 I 'I, , I! -1 ,, I tlarras, desunidis que* conocenvos
.1 ord- ,,,',I.* I iilb 1-1-1 d-t- I : QT ii, :e ivt f- ., ,,,, ,,_,. : i, --, C -, I 51- 1 11, 1 A- r '
od* r L-- -- o-i-I' 1, -= IlIln; In I-- d, I, hotorm t''! ,-:, -ri I t I i I- ,T ,, ha Con 41 rionobre t de K "na.
r.. p.1 tic zlt, 1-1 ', --1 4, h- i- !It ,int -rou. I
"I'"" ""' "c"'" I']" I i --- I I -1 r-n- ,-t, -tt blt7iol el Tl b,'-! -- -Aorroadw. p, rtr -, roo C-tl on I
A "d"ar I V GlIa- -T,-a-t ; )ii- ,',iWii,-T.-,fiI -N, 1. I __,
r,,d. I, r lrlti .Ilt. t- -t 'Iiiil- 't, ', "
14 .d.d ubvi, d I L, Ii, ,, -- -r d7 1- -- ' I (-'-1.!,;ii-.It ,. Nc, pi S
pronryurnto c, pts '', ,- tl iI 9. !- , ',-,, P A,, ,,, , -n 1 use I, ,,, qItc 'oo"', o
I., 1. Que rem d- 'i Ti ,- " "I I is _,_ tle I llltc it 1 it", i r-1 '11 c, III, p"o"r-, ,I"; i II
I V,11 - "t -- .- ,
Olcon d"Ch., ,on ,I tv I , Ii, 'O-- -1-1, z I I i, -I! ,,l C,,IA;t,* ci, 1, .
- ... -- j I -'- .' ,k 1 I,,) P,,,,J
-,,,!-,,,d- dt---,f=W t2lt- I -, 11 ,i ,,,I -il 1, ", I ; ,---, 'j"i P j o--r, 1, ,--It in ,,,I- "it
en -I. nnez 1, -3,,6 ,A[! ,-11 I, 1 t! I ,: I : ... I 1 6, 1,, *rl maenio, ,I 110,11, 1 oft"o,"', 'j,' ,-'r- ,, jo:,, It, lo
jo, wd 1' -,iiI-: I i , -1- I -, "' ti- t! 1106
i d Ifz-Iii i-'-I 1 I ;! I, - .114no ,it
... -I i l V; I! ,!- , it i I I Ili- it, ,-i-, ll.i- ,I Lj- -dj- ---, ,,, --;., N.
Y.,&' Iio!l G b,- o I -iI-I, , f ,-1 It ,,,I -I-- "" -, ,- I 1 I t- ,!'. ,I, T", ,,, mjzf ; ", ,
,
I I i In!, ,I It,;---!,, ,'I 1. 1", ",", a -I e- i, IQ-, - ," 't -- Z -- "', lt,' i-d. '-jl :id' %,,I I -Il-,, -It, Ift nI 0 1-o 6I
1 h-It, t q - ,-d i l I n' t "i I,--,' -, ,- "-- ii, I -1111, Fp -I'l-'n .',11-1, I ,I, ,oa. la ,a- i,
m Si dt ttc.-, 1, it --do n I-, ,, -p- m III- sit" I, ,i , I- I g ,, ., I,- A , 3 -1 I - -1 t- _- I i 1,I pok-, 1- h;, -Iigdo I, irt -.- "'
ejor" dw ,,, 1 z I, I ,I ,, 1, --2 q , jOnk le""", '. ip", -- tit ei do lcgp, -. nq, ", I 1-1:!1- ,,-, ,t qI,
I't, .g ""' -, % -"- I- , - ', ", ;-, c ,, 1- i, 1 , 1 '' t , "" I II, -,,i,,, to on I ,
"I I I 1, Ni, -IIdl Iti, 1, 'I"', td, ", I, : r' , - I, ,,, ---, .k, ., -, --! ":, o" 7"'-, -' 1.1,,, I 1, .3pt,- tillo t'i
Or I, I i., ,4- I ,I I ., 1" , I, 1 It f ', I A T ,-, ni TI ttI-Mcj, I. P. Il fi. I I
lob. ail er-, p,1,1- ,i ,,, I I ", ,,, ol -i--i iI, (;, , I I ,i , ., , [", "Ill-,,, iiI H, It :, D, -- I e li I -', p",
"--li-, L. o- ,,,,, i ,,, I ,- 'I",, q 1-- % 1- -,
1-11-11, I q-4-It"2kra-con"! 1 i v III 6, I, ,, -r"l- 11 i, , ,I, -'! ,, O i o t I ,,,, pl,,%-,r ,,! p, 1!1 ,,, F, olii: -, '11" t" i ,-, comit.,
-11, ', Il--- I, .,,-, I i I~ ,ii t,,- --I) I,~ i;A
-li i ii I, ,, dO nil- i, d,, ,,,*,, dt
1. -,ei, S- ,, ,- 'ea 1-1-iiij,, 1 6,z I "I :1 I,, III, -1, 1-- ", I It- it, :, ]I, i p. ; r-0 , 'I i -1 In dq D L-, d.-IM--t, i u-"t.", i, -i"11, ,,I I
,,,,, 1. tOnconnota in,".1, ro 5 oo, [ 111 -T111 v-,,, 1- Ii r :nr I It, pIt-Icd,, -- ;l -,,1--iI- T rt, 0,:-' t -1 -,,I I i 71 I i I 1, p,",", o-i"""i'.. I ,I;- I t I I )t,,
el v ... I I I gI-1, n),,"I" e. ll H111r, X, I, do t,-!- 1--IIIII ,:, :I- i pi- i- - "'
#pt. pocio-d- ,it 1,,z 11 ", i. J, -, f', ,wi" I "-, i ,,,, -, --1., I II 9 '71- II-Te"111 sil ie 7 ', ,,'Itiido
-- I karli lsvlicar4 riodid dc rrp-di, -1 dj,, pl v C!e"ti oc-6 ,, "t, oil, I-1 :I, i 1 -,- I t, p oi-, t t-,
Mt, d ,. 1, I, I '0 gt It
I " BACA hqiIo -,,i,,!i-, :, ,,, : "' i il illi --', IIIII11
dt"-pritual cont" to, 'I't- ," ui: ,,r,,, ;;,,fl ,i ,,,
"bin de I 1', ,"',,,,' i" ,,' '-',I I "i"11" ,I,16-itro d, 1, 'iu', ,,ti11too q e er, a4uell" \ r.1 eiP-ba I-, 11 j il ,AI- J-f- ;1- -- -I:,,o-- I!, % I -Ij-11-1 iv [ !, ,r-, ;,, e- --%-, mz, ii, I Ad ii rurt- I, ojtj,-,lI, del Nijo- ,n7 ,,,,,, ditie- V ,I ,III,
I I I I,, i.- P,,N-, Y, lit ,-, ....... I-, ,o Ii- I,- fl QI- Y-1.0 ttj uraoo y ,in tonbirgt In rl't'! ,-Id cIen at p-, P-1, 'n-It, f,,w-, ,,,,,, Aqi,' ,, I 1 ;, "- 'ItI I I 1- t,', : i ,% ,
-sjjr-tr &Ux-fn IA pptte,j,,,6Tj ','it I -, 1,C,, iI "l" 11 11 "I' 11 i, I ,I%, :- i.et,"" ,,,% 'J -. -b,-,
Lrniert" dt 1,i r-,,,dd I :rIt f- ,in tlbtliI ; li'll t, i - 'h j,-IT-'ziiI ci, -;;atl-,r I:m l, i ,- L, ,d or iII, O-11,d- -1, .11. 1-ot-d., y -builc- 6.1o, 11n. ,I ll, ,, ,: ,",',, , """", I .1 tdti. y h..L ro,,
1. I "I 11" 1 I P" i, i I '- t", t , I ,-" q'i" i, I "'i ",I,*",,", i "' ',', 5, I "tp-1,- 'W", '" ........ .... .. g"', I 11
, to o"im. Fit SI) ,,,-hil )I.,., -, I ".. 111.1 I. W11do n" tI diIalgo
mig- y d.S.- III ,or-11 6" 1 -,t- t- '! q,- Ln. pati-, "p-I)t" I : d, i 1--- 1 i"'", ""I, I p,, Aig q- 'I h"ll cit que hi de dr.
I 'I ,
"'! -I"d C- I.- 1 It "I L rc
]& patria; s, Irenoil.- i z Z,4i- -i "
-d 'It b..O' "O"I "' r -1igi" I ...
-11w -I n- 'ro pil- ,,,, """t I 1,I I- Q'- 11 I'lli- lli-hiill- nt pcht.
----- 'a "' '""" -,j.ii#nv. .d.v ,-"q:t&1 ,- ti- T- 1i --d.d q- , --ct cxt [ "'I, ti- 1 pl ,- iiu, to --" I111o Ill p- qic on -At- 1, hj
batr? -pr*i4cf. d# J.-biT. t, l "' 'i" vII-I, palatr rI, r,- I d,,-, !- h-l" 11 I, -, I
front" .Pea, del reg-1.1 I horn1o-e-v--ftnwer,-,y-l. t ciI i. ,-,, ,r li-n-, dIt ),. It- !, lil, ,k ,Ij, ii. ,, I- 3 i -"- ,,, -t, d, el, 1,4 ,Ig- di. do 1,i --Iid.d qn,, ,,itii III. I't- El I"ini" NI-t'l, h- ,,e ,,.r-9un- ;,,n,, on pit, lc(ii" i* i -1, y --6i, I.- f-- 1 ,pz- i,, I'-xi ,it h-I ii i -,, Q., -1, deni-- 1, ft"t. V, h,,- Doi- Ng- D, d, 1 R-.1-i- l_ -,tij. ,j i ,- Ii "I'll, li"I'll I ild'"'
perf, tci, pet'. I. T- lit, 1, % h-st ot-It ,,, yi-,-, q1tIl1lt1, I -b- do tod,, 1,
, 1 1 ,, po -IIII ,,,,,,,,, ,,ivt,), ,It ,I pItdt- o- n ,jut, st rd, el kluiiiilerl dI 9, Nidi, 1. h, iiid!,io ;-'Inr "'.
'- ,-,l 1, rl-l fii'? -I': S, 1, P, ,,i O"Ilcl ',>- ,d.
mblear'tomn"lli, que 1. nalloll "I ,,, ,,, ,11, f,,,'r. naftexibic ,1""jI I I
v vida. ti lsro '- 1 -,-iA-i- It ;Ih-t i- I "", it, II, I- I ','I, 11 I ""' 'i'" I lic. it ,a de ru.b., d, ,, .i I", 1. I, I, il-itzi, zi- C"w-, -! ,,,,,I,., q- 1 t,, A-, d I-. ,jq, V;ij !, Y, ""'i i, !, "i"",
dtl ditsestupt, I , :IhbiI,, ', I- 1-tl I, 'I'), fi- I, iI : n, ci .,,,,,, ,O,, It -, I li-;- d, itq,011, p-tlx, ,,,, ,! I! , 11 1,1 ,-- -te't d ,,, -1117, 'I'll-'L, 11 llt 1, it -- y ir-,,- ,III-, dI 0
m %mos no p-de h.b,, ,,I ,] I fi. H. iik It poritnir. ,.- ,l ,-,, ,I; M- 1 I--i -,-, f""n", -, --, ,I !I il', ,I, qi, i., ( 11 -, A ,III, t, )"'t'ine" 6-1, Ili-z, I-5 L, ,(, 11 .1 to M'I nill coi, pl,:, M ,cgl,-, -), P,1!4- t i,,,, d, 1" :,,-f,, ,It to '-I
car I I I ,, tp,--11,:II61i P", dp-o.-,! Y 1- 1,101.11" "p, iptitt" ,I 4i-, -, ;,,it, c- J
ss do t.doi roa, q., ,I111111; ia 0,6,pero .-m-, i,,- 1 o ,, -, ,,- 1 I 1--Icl- p 11 '! I I 11 1, -1 14- 1,1, )A R""i"I"A I 11-IiIi, I , , ,2
ged" ew Qrididl 1oniIt-I,- 1, ,I, ,, dt ,, 1,, ," ,I ,,W,. It,- 1,i I,, ,,I,, ("", pt;- '-, j- 101111)-71 --I- Kit 01- Pv, I- ... ,ttt- -, '-.'."-I,,,7,,., ,, ":,"I", I r d-ion 1 n",la del 61,
I .,Ii I), I, 'I". I oltl t- j i, ,I, t,,Ittii,
Im 'an I- nuevcs emp'ii. 2. I "dt'n-I, ,-- y ,-.,I,,,, i 11,e, I rt 11 ,,ili ., -, I !tll --y !-1. --- Mil-gi- RT 'j- --li-tt" QItd j P ,,I ...... i,
.famillri i, It, I ,,, ; I -14 I" nueor -robot, d, I,:i- '- 'I -,JQI, i ,-; ,, d, i. "Id, i iI ...... , 11 , Io I 1-, -I, -, I 11 I "";-11, I "I'li"I d,
I --, F -9,1,1 ,, :, P-,' iI I'- 11 I ,,, -11 '1111 if;, I.- 11 .Ii, hi) noOll, 'z 11 pt-lld, A !- ---, i .11
; ,,' '% illlo 61 1 I#j6p, $I ljqt rc- s,, de ore!en;i-, --a&-' .,,, ;r ii iIi C'. iT F, It P.rli- ,- ) I ,- ", t I t,',
to y r euviridnesici6n. d, .11ili-III, I 11 SO- C-66 croopat,,Itw I I P t- cut, dent t,11- I -I"!i'- It I , ,,III si,$ H"", 1"I" DioF -IlAnt, 1 -mtoul,- pr-, -1- pt f.,I,, un 'ie'ti- d, ic
i qut I I I, en'-,- ,, ,') ti- 4, p n-ro. y 'it 'run'tre, I I ,,,,,, tj I~- hnpr-o-1, -P,- Is ,, ns.. Ho,, lr ,I c 'I I! 119W. d, b Hln-.,
I
I I
.
I
I 1.
.
X () CXVH MARIO DE [A MARINA DOMINO, I) DE OUJURRV [It" 1-140 1 Mr, (J',QTNJA Y NU'FA
-----" -,
I
,- I I I I -7,,,l-,-,rl
ria en i - 11,'femi6rides , I ,,I-l" -- 111""t'', I "I". 4: f-.d,, 'i"
La Histo -- - (h la ,' I,,,, 1,; fl,14, f I "I 11
I olaboraciones de la Sem ana 1 -- - -----,--,--- ....... i I "i- ,I", i'1,,,j,,j jt-- M archll - - -i6l) c1lbal l ("T, ,,,,, -"'l "O", I, lk I', -J,;- ,1-- ,,,, l, h, ,
( -- -- -- ---- revollu 41 I I I ""'', I'll. I'll. 111 I'll,,
-- , I --- I x''I", f,,,1,- lI'.- 1,11, I ,
I ,, ,, 1. I~ f, I I i -- I 11 I-, d""I-, l- i, I" I I v ,,-, I I r", I'll, I'll, Itilli I'll", -i ,
por Rainiro 6tiorrA , ,, f', -; ,,, I I.A-tras de hoy I I "I" 1- -l- -, ditl p", ,
", ....... , " N r benign. Atiotta, i )i ...... ", ,, '-,, ,id, 1- -,-, 11 I ""' 11
IF YNTFINED"JIF 11 HOM, I it 'I "', I ,, "i ,1 1- ,)"", ,^ I C Ctil"", k I t ...... ... ... 'I I lj 'I'd ....... lit t-ik, -i-, -', I .1 I it I -,, Ill I W-11 1-11 qu, i'll,
('I'll" E I NI F, I I N A CI ON'A' l I i I ) I'l," -,i,011. 4. I I", J.4 Nigrin ch",6n y Ciit- 11- I I -i -- F ii,-f, 1 i DiiiRl') t"ki"', )- ,Iii Ili-, I I I -,,:,' 14t "i"I".- ,pili-i n
I'd iiitillr ,,,,, a, I t i, ,,, % i ti, , mn 'I N it fig, I I 1, I iiI, li ( J11 1110iif"'t y ,
,, I ,, f1%, il- ii Igi ii-ril 91,11M.- IIIN, ( , ,, -,-I "I),i If, 1111 ,11 11' PllCTA DYL NItR ,,, "I I ', , '! I A, do -i'-Ao ',-- i l! 111i, I'll ", i ,!,d- ,,Ii,-d,.. :1-1111r, I V-1, ', dg, I ... 'l," ,", ""I 'I",", 11 Il I I, ,
,t- 11 11-1 11 l,' ,,, ii, ", ii--!, 11 I 1-11.1. i,
11- 1--l NI I 1, r , ,,,,,,,, p ,, .I I I % 'I'll"", I l I et- !a l ,-rli v I
I :i,,t,,,,,,,i:,li ,t: ,,,, I i- (l,". ,: i-, ,,,, I, fit ,
it, d" f- ,,, I S, , itml l I i" 1,,i :", ;t"i"', 'j, , I ,, '
I I Di'li.i. d, I .,fi11.,F1,jI, , r-in i I, Ni, it %, I 11 I r, I 'I" i ........ i ,"j- llbi, -)it 1" ,'
11-11 !I I- frj li'l- ;- l, ilt- d" 1I
tflai Ag. P.1, ,ill, I), I Tl(,i%1pj if!, ,,? % l 0111"t I "I":, ", 11A PF ';% ,Up ,, do .1- p,,,,Iaiv :,:,,m. o ;:l',-,,li. i, r If,, t ,-',, ."of"'. I lic I 11 ;I 1*11- f"I'- Il l, I)", ll l
I I , ir ,,, ,, ,,, Nttl Vilbullm P,*t, M i- 1 "I 11 I 10 t- A 11 Ill, lilili l I I I't-r-i i., ii a"i I "" 4 1 ". ': d- ,
,fl, ) 4 :," : ", ., I 1, I I ill
-1, 1 11,44, VrI -I.... d. 141 ,.- z I I -1 I I 1, d- l"'i, 1- ,il, it"I'll'N. ,


I a. A;
1i'l 11 111, ;- 1 11 1), t 111: ,'.il I I I I li- --, tIorhil'i-l-n- Ik
4, ,", -1. "' 11 It It -- I
9-6 I : ,,, I I3- ) 11rii, I I I A, ,:,,,,, d- ,i, : '" ,4, ,
,, 0 p: ,, , i, S, l, I "" 11 I- i"'ix't"o j-i- ;I- I,: I I,
di, It, 1 u, I n I I I I ,, , ",
11 li. lit'll ii UA P k ,!, lill -t ri; ,,, I ,It. It,, III 11 i ('ri- A IQ W I ,,;,,, ",ill 11"
I n, 11 i l d-, i )Iii -, 1!) I 11-1 1- 1 p 111)'"', I N ,
,, 'J"I "'i", il I, i, if,, -, :o "I 11
d, "i l "'I i""t 1- I :.-iii", -,-' ---,- ;wl ,
"', I I il- till, ill 11"'lir, --,, , 11.1 "Ti""l"ITI111", i, "Ii- r ',
'-'--"' ---t- 'r -c-,"li", I "- 11 11, '111 Illoio-, "l,"",
I'11- 11, l1pl!'l- i ddir,,d,, ,, t- f!" -,, Il.- ,,,,, 11 I'll x i"- I ,d, ,,,,,,,,,, ;- DI'V ,
0, ,- "I r 1. I "
5f ', -M i ,\ 001 1 ,, 1, ,,, h0li- il;-'l ,I, 3 ,, i lI, l i, ,,, f V. ,
: ,d btsitdp ,nilh: ,,, ,,,,, it ( , ct, 6 1, 'i 11 I r, il ;11 I I, \ N \ - ,;" Ill, "I'll", il aif-
Ili iW ., ,, ,, i- l F, ", ill 1- J,, ,,,,,, I -1 -I I, ,t ,, 4 ,I,! if"Itc 1 PH) p-b t,,i il 'll" ,, dI I I , 'l I ) \ i ) I ; it i, if" i1ii;7 hi V I'll', ,
I r. .1 1-11(nill 11 I l "". i I i "In", "i, ,- : ,, il;' l t,' ,if, il", I 11 ,,, : 11 1 I Ill I 1, i "npit"i-,iiii Ill "i'lilill 11 [, Iirj li, dtk h'g, IiiI If ,
,
i ',, I I'll, "i 11 Ili --- ", I d fl, i,,,i ,,,,,,,, i , 'I'l,", -, li ll ,11151- *
P I,(Ili, 'A ll ,,,,,,, 1 1 11il., ,i 'i i ,, I
it, ti It D ,I, I I, t ,,t 1, I ". ,If, ll % 11 1 I fil, ,- t ,,,, i It,, 'j,"w"', 1, ,iolit, ... ... ,-- I i . I 1, ". 1 ,,, I I I I I I It'. 1- in, ,l
l 'It" "fill,,il", 1 1 I Iblll 11 I I "I I 11 ,!, 11 n1l.) f- I -111! I il , , t 1 """.."- K, ,,, 1, , ti 1 "4 -; d I 1, , i ,,, I I I j, iilA fit ,, li:ll 11 5 die if H i, I'(', r I I -i, In, 1 :1 I ", , 11 I I lill 11111f- i, wi, l, I ", I i I I I I I I 1, I Ill; ,,, , '! 11"11 it" 11,-- i- ,
I lil ,,,, t , rI -f o, I, 1, I I 1-11 .
-1 , ,
, "I I I" "" I I ...... It - I 11 : 111" i I Cfii, i" I :-; I 'I'll "I 'i"I I 'I'll I 11 11, i 1 I ,,, I ,t, I I llllil -,, I I'lill"', , ,
,* i, :1- l""'r, l- I I :,,, ,',' i
,, ,,,, di i 'lli, I", l f I , i I 1 , I I 11 I 11 : I *-A I , , I p "I I 11 I I ,
: ,,,, ,i p t, ,l "' I -1 I I 1, I i il ,I 111,, i-iq- l ,,i ,,, I j- "', Il -, 1, n ,,,,, t ,; ", ': , ,; .. .... i , , ,l I 11 I I ,ii il;, ; I I I I i, i "'' i ,
,,, ,I --ii,,, of, "; I 11 'c I I I 1, I 11 11 1. I ""i -li- -i, 1-11 I el I 11 fci I I I I 11 ", I I I .1 11 I i I , 'l,,1 ti"I" "' ,
I , It, ri- ,",iii ,,,, I ,,, I I I I .. ..... .. I ,I I l, ,j 1. I I : ", ,'I I'll t 1" ), 1, ,'I I "i- j, I I I I 1 i I 1, 1, I I I 11 i i -i- rrl !;Il 'I'll". 4- 1,,
io
.... , i I i ", , I i ", I 0-1 'It t I I I I I I I I I I l I 11 I 1 fli lif, ".'t"I'd., I,.. ..... d" lill,, i, - I 11 -- I i i I I , I .
t , I I I I I ,11
I 1I., I I t I,,,- - 'I," --,", ,,
,,,,i,, ,;, "'i, i -11 I I I I , I ,,, ,,, Ili ,, l, , I I I I I I i i t 1, i 11
c, 'i L f, , , """ ,t I .1 11 I 'l 11 I 11 ; I'll I I I 11 ,,, , , I I 1 I 11 I I
-lr,,(,.f S itil" "', I 1, 1, 1, 11 I-4- I I I il v lx I I
t i , "I, I'll 1.11, ; ': 1-,, ;;, ,, : ,", I 11 I 11 x ; : ,- '- ;- ln-il I I l" I I 1 i ,- -- -- i "ll "I'll 7, 1- --- t:,-" "'
ill, IiI -,M, l", f- ,",
,-'- it"i I- : f, I I I ; ,, "'; , I ,i-- z , -1 ,, n, ,"", 1"" ", ,, 1, 11 I ; ", .1 11 I 11" "
it ; ,i I' I I I I I t il" Ii : l il-- I I I I , "'' z :1 I I 11 I 11 11
I I 11,-, if 11 I 1. 1-11 I I I I , i I I I , .'' I I i I ,, I I I 1, I I ", I-I "I.,", :""
'fliNn 11, it c a 1 1 l, ii I, 1 'f , , I ;, I I I I 4"', I I i f, I I I I l. I I I "I
I 1-i 11 I I I ,I,, ,i - , I I I I I 11, _I -11 I -1 I I .1 I I 'i I I I .11 t-1 -- I 11 I -- 'l-i-l-, i,
I I , I "I, I I 11 l I I 11. 11.1- I . ...... .... I I I 11. i I -, i, 11 fi 1 1
-- -, , i , I ... .... "" ""
1' 11 , :-li I "I I i , 1:s ":, ', , ,- 1" ", I : il ,,, i'-, 1, "I'll I 11 It 11 " , I' T--11 %-I 1;-j ii 1- ,
i" 'i'l 'if"t, I ', ,.,i' I 11 11 I I 11 ,:- I 11 I I I I I I I I I l 1, 1, 11.1 11. I I I ... 1, I 1 1 I I I l 11 I ... ...... 1
11 I 1 of!"Ill"I", ,1, 1 I I I v--, ; , , 11 I I I I I I I I I I I I I I I ll. I 1 ,
, li%, i I I I -l-" ,- 1; I I It, I 11 I I I I 11 "I'll, I I "I I I I 11 1. 11 I I I I I ", I I I d., 1 ,, 11 ". ill L, 'i,- ,, ,I, 1-1- ,
', I'll 'I 1- 1,i I ,- , I I 11 11 I I I I
,, ti ,""l, 'I, t i "" ", I , "I .11, 11 I I I I I '', 1 , I I 1 1, ,,, , I I ,,, I .
,, ," 111::1, z ,, I I , I I 1, 1, I F I ", ,. : A li, ,, lil ,,, i-1i I I i I I ,- 1. I I I I I I , ., I 11 I I I z I I 11 i I I I I ,, ,i ', ,, ,',t-', i -7 ':, ,, -i, ,I ,
I nl I" i I I 11 I It I I I il
1 ,'it I 11 I i :l : -, I I 11 I 1 , -, I -- I 1. I I I I ,,,, I ", 11- 11 -1 1, I
li I 11 i I 11 I 1: I 11 I I :,, 't" , i 's k 1111 -111.1111
l1111, 111 ' i f, 11 ,,, .. .... 1, ,,, 11 I 1 I I I I I I I , , 1 11 I it" l, ,- ,,,, l" l, p-, ;,Wl- ,, f-4 ,,- !:
.1-,- -p, -, i"i, ( "i, i, ,,, I 11 I - I I I I I 1,
,- 11, l !, Itil", P 1"'. 11 I i, Il, 1 I i I 11 I I I I I I I I I '. I I 'i ... ... li'i I 1-11 I I 11 I 1, I 1: ?" l- '11, 11 011'", ,,,
I" I I 'I'll, 1, ,,,, '! ",- I , I I I I 1 e , I ,11 I l 1-i; ...... lii-'1i-, ,I- I"' ql'r ,, ;
1, ,:ij11l1 ',,,f, 11 ;, ,- I 11 ill INIft I I ef"
I i I I I I I I I I -11 o, I I I I ,
,i) i, ,,, I "I ,If I ,, I l M I . 11 I I I I I l I , t I I "- I 1, I I i 1 ,, i ... I- l, '. 1 1i- ll
,,lb!"-w, i jildo, I I I I I I k , I % I It I 11 I I I 11 I I I I I I 11-1 I 11 ,- I 11 ,,, l e I I
ii j If , ,, ; ;-1 1,1 e ,- I ,,, e, -, I- I ,,-lt 'ZillillZ i- 11-11 I I I - Wl, -1, ,-,ifl. ,-- -,g
6, -i- ,; , 7 I I I I I I
I'll n1ii lid" ; , -I, 1. 1 : I i 11 .1 I I ;, I 1. 11 I I I I 11 I
I "!'Il', i t i I I I 11 1, ,z, ,, id it I ,I ,,,, 11 I I I , I i I I I 11 I I i 1, 11
i )- ,ill 1 111 11 d" ,li'- ... ", 11 l ; I- 1 I , t I I I I I , I I I I I I I I V ie
n't, ,a ,,, 1,14, 11 I 61 I , I 6, 1 pi-, I I I ,,. I i e r I I I I I (I I. I I i I I 11 I I I I I ; I "' I as postales
,l," "31 "ll, I 1, -, , , I ,, li i, ,- I I I l I I I I I i I I I , I I I I t -11i ---------- --------- I i ,
li- r 'i, (I I I 11 I , I I i I I I 1, I , I I, I L;1 I I , I 11 1 11 l ,,,,, I I I 'I - I --: I 1 3 i ,, !,
11 -l- Ili Illi il '' l- ,)!" -1, I I I 11 I I 11, t .1 i 1 ",
t i q ISHII!)
-M. ") ,,i W, ",'l,"', ,, i", I ,,, ,- -, 11 I 1. 1 .i-- ,- I I I I I "I', antw-'roll I I I I descoloridas
iol- Innl-- 6-t I 'I" I I 11 t I I I 1 I I I 11, I I 1 I I I ",- , , l C.,
, I A,, i, i,, ", -11 "I I - ', i ")-- I", I, -1., ,"ll, I I I I I I I 11 I I ,, l '.
1, -1 I 11 I -I i.t- ,". I I - I I 11 I I 11 , I I I I V- Vm -, 1) ( Ir, I I I I I I V- 1""N's-ir. Villnirb
il", ,j- ,-, z, i'T I'll ,, I'll, t .,;, ,,_ -y '.."itr,, I I I I I I I I I 11 11 1i I -11 I I I
I it, 1-1-ill I'll, 71, i 11, - I '11 I I I i I I I I I I i t- e, I ,, I I I I , I I n" "i "I'll-11 ,if- i-,,i
I I I I I : I I I 11 ,,,
"i ,,7 l- ,,,, r 'i 'i i"o, I -1 l , I .-I'll I t, I ,1p:,- 1, I I I I.f I I I I I I 1-1
I t"', il, t, li, nl t ", , "; I 1 l :, 7, i 7 - I I'll I I I I e I I 11 I I il I 1 11 "I 11 ill I I I , a I I : I I I I I I'll e", 1 '-,:171 i I n-, ',I ,, I ": z -, -11 11-- I I 11 I t I I I I I , I I 1" I l l % 11 At
--'d ,l) 1 -- "i I I I I I I I , I I I I I I 11 11 ,,, I I I ,lt I ,I- I Ill l , , , r '-, I ,, I 11" I l, , 11 'l- I
s i I i I I 1, I I I I e i' I I I I 11 I I i I I I I ,, 11, I ;1 I I i 11 I 11Z it-,
illi., I I 1 I I I 1 i, I I ---------- -;" il, I l ,,In,, it",
11 I i it I r, I I I I , I I : ";
I I --i- ,,i, ri, I ,, "' I ': , ". I I 1, I I I e , I 11 1 , l, ,l I Ili 11 I ,, -1- ni- 6'.
,f 1'',e, ; l I I I I I I 1. I I I l- ,- 't I,
t, ,, ,,,,, ,I l:), 1, ,- 1, ",'I 'It , ; I I I I I I it,
I I 11 , ,- ,,,,,,
I I I ,
;7 c t 1, I : I -, i I I I I I I I I i i , v i'llit", 'T ,, l.
l, 1,111,li,, I I I ,i i!,
!,- ", i", !, z , ill I - . I , ", ; , I I , -, t 6 I 1- I I I I I I I I I I I I i'I, I
,ii h,,-, ,, ,'i ,i , I i 11- 1 Z L I I I I I I I ', : : I I I 11" I, i 3 1 1 ,, "" ,,,,, '),l-,- ,.,:
i "i' 1 1, -1 ", I , I -I I '' I I I I I 1 11 I I I I I I I I
I-I'l)(1 ll "', : l, I I 1, ", ti
11 I I I - "i, z i- l, v I I I I I I 11 11 I I I I I It,
I- ,, I I -A
If, t,, I I I I I I I I I I I I ,,, 11 i I .- ', 11 "I it ;
', l El dii, 11. 1- 1- ill I- F,--, ) 1,
"i"'ll ,- ,,-,, 4 , lt: 7,! -,',',, Zl
I : "' , , , ,,, I I I I , ,I I I ... l"." I, n It, ,it"- ir,
, "li- : I-, I I I
V, I 1 1
l-, ,!:, Ilil"lit", I ... 1, ,,, : iilit t % I I:- '- ---- I I I I I I I I I 01 I , !, 1i 1 '! 11 I I , "I' ., I'~ -i )' ,-i I"j,
C!
t f l ,, ; .... -1 ,n 'i, I il : ,,-Ihtl, l : i 1 i" r ,F I I I I I I I I I , z, I- i- -, i" ii ; 'Il"
I I z 1 1 i f, I I ,-it if 111 11 11 I I ,) ", ii,
", It I i-,1" --c, ij I --%!'j, [, -i I, I I I I I 11 11 I ,
,, i l r, , , -" 11 I I , 1. I I I I I I I i t I 1, I I I I I I I'l, , I it i ii I "),d'-,,
t, !c hil- :. d, &, ;l, "i ,- 11 ,,, I, I I I I I I 11 I i I 11 11 I I I 11 ,,, t i ("i", i l, I g if i, I't
, I I I I I ", ", l, ,I, "I VIII-11:11
!Jt'l, -,, i" ,,, I , ,,,, 1 ,, , , I 1 I I I 11 I i I I I 11 I oll I 1,
1, A I N ... .... .. 4, i , il I I I ,i ., I. 1, I 1, , I I I I I I I I I I I t I I I I ,, "li, ,- d'd '! ,
l ,, I , 11 I I I l I i I I .1 I I I I I 11 I 11 l f ,,, I 1 nll ,, I 1: ,,,,,, , I 1, I 1, I,,, -,
,.,T, i I , ", I " I I I I it ,l "t i, 11 I I I I I I I I I I iii ."
: , ,i , ,\ i I" , ,,, ii I 1, =i 11 I :i- I ill I I I I I I I I I I I I 11 , 11 , 1, 11 I 'i 1 ,i, , i, I I I I I ,I I I li ,I .1", I t, Ili-, I 11- It iitil- I I I I I I I I I I 1. I-' I I l ill, 11 .1 -1 11 4 l "I, ,
, , , f I I I I I I I I I I , I 1 1 1, l I , ,,,, 'll, -- o", ,,,,,1 ,- i i t ,:11 I I I I I 1, l, I I I I I I I I
t- I", f I,, t , ,i t -, ,, I I I 4 I I I I I ,, I I I I I I I I I ,,, I 11 I I 1 I I it, ,,, .1 1, J;) , I ,, 1 t I' 11- flf,,
Ill- ,, wf i"-ef, I I I I I I I I I I t I 1 i 1, ,i i I I - I I 11 q- t" f ,,, 11 : '11 11 11 , I 11 i, I I -, , -, I I
I 11111 -, I , I l i , I I 1' I I V, w, ,1, ,,,, ,I p,-,;,f i Ili, p- ,
I 1 1- It I I I : I ,,, i I 11 I 11 I I I I I I I I I, I i '' t l "i, Jlll -1 "i" I 1 F- i ", I I I I I I I il ll 1 11
, I I It ""l, iill -,
I'll"1 1,CiN li lFi, f.iL'Nlll F ', i i I , ix I I 1 z I I I 11 I I I I I I z I I I I ; '. I I I I I I I I 11 I 11 o I 11 , 1, I
IN ( ) N ", M I I t ,d- ii 1, I ii I I ,!, ,,,,, 1
,)Iv, F-,v7",i I -11,11"I 'JI- 1 ,", , V I, I : z 1 , I I I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I 'd , i nel I 11 ,f !- , ,,,
I 1 I I I I I I , t il i ,
11 I I - il, I , I i I I I I 11 1 I I I I c I I I I -, I t, "' 1i Iz" "t i It W I , i , I I I I I I I I I I I 1, 1, I i l "I
1, , "It Ill, ,, 11 l, I I ,, ". ,, I I i I I I I 11 I I I 11 I , , r-11
,, I 11 ,,, ri I,,,, l%- -, i I I I I I 11 I I I I I I I I I I I I , ,, 'I I 11 I i 1 I I "
z - -- I I I I ;iti iKff [I .1 11 I il 11 I ,ill .li tili" .
11 ll :,)", it"'ill"', d, , : ,,, ; I I 1? I 1 I I I I 11 -- , I I I I I I I I I I I I I , I I 11 I I : I, l ,, , I I , l ".' ,, I ,4" I'll, ;
i I '. ,,, I I I ,,, ,,, I I l i, , .1 I I I 11 ,it 1i , z I I I I I I I , I 11 I I , I I I I I 11 I 1 1 , i ,,,,, d ,, il g, .JJI,, FI I " rt, ', I I I 11 I I I I I ;), I ': f ", 1 ,
'i p"i, I i, ,,, ,-,it zt. kii- I 4 ;, "'i, ,,- ", "; ".,i I ,, i I,
Q I .1 11:ati ,!F!% ,-le." li I I I I I I 11 I 1 4"", 1 -1, 1"
I- ,;,I, , I I I I I I I I I I I I I I I I I ll" ,fill, ri
I'l- F ."i f - -, ,:i , ill I 11 t : I- , I I I I I ,, I I I I , , I I 11, I I , I ,,, 1, i I ., "", ,,lti- t tlll I'llill ItrilI ,,,,,, ,
'e.1 I I 1 h, I, ,:e,,-- :, !
.. ,l : , , it, g , 1, t 11 I I I I I I I I 11 i I 1 I li
...... d, li, i'l,""l, n( .. ..... I i f I i" I ; I,, f- l il l I , ,- I I i I l I , 1;, 11-101 t 11 1 -- rf b." ,Ir dif- ,
",, 3 Iii !I,,, f, ,- I I J , I , , I .1 I l M ; 11 ll H:l;l i ;I'd tlIt- ,4, ,'- l 'i i n:-" I 1; I v I i "I f ll A i I I I i it I I I I I I 1i I I I I " I 11 I I I I I I r, "' i" I 1 K zn ; i, i i, ,f 11 It',, -,-Intr, -,
[-;11""', ii, 111 I 11, I ,- I I , 11 i I I I I I I I I 1 7 I I I 1, i
11 ll, I -t, l- in, I I I I I I i I I I it I I I I I I 11 I ;;, 'It 1 .- I t , I"i, d" li f, t,"',
'] "I'll z ill 1-1, "! i, I ,, I I 1i I I I I I l i
I ,,, -tl' 1 111 -, I .1 -11 '. 11 ll 11 I 11 11 I 11 I T , - ,i d F t - I e I I : , I I I I I , I I I I I I I I , i ,'I ,!, I I ,ill i I' i 1, I Mill I iii 1, t, 1- d ;-- i, ,
I ", " I, ,; ta t, I I -1 I I , l, I I- I I 11 I I I I I I I ', A c',,, kwi, !.,,,,, f, rI;- :
ri ,,t 111" T'i'l, ,,, -, i 1 ," r'. 1, , ," , J5 , i'll .1 I 1 z :" , I I .: I i I I y I I i ii I ; "', I I 1 3 1 1 ", I ,; 'j, .1 i1i I, I 1 "', I I I P I Ji il ii o", ,, ,,, , r i I F,
;, l, ...... ", I 11 2, "', , I ; l 1, I I 11 I t i i, -, I "" ,i, -k It' -111 'i, ill, i-'11'11,i L i ,, I 11 I I I I I .1 I : I , , I I ,. I Jili"t T, hpn "
I,,,,,),- I 11 I ,, ,-. ti ". "' , I I I !i, ri fl, I I : ,,I l, l 1 4 , I I I , ,,,, , ,, ""f""'i", ,,, "
I ,!, -- T_- , "I I I e i M z k , , I I ,
11 ,- I I I I I I 11 I I I i I I y l t ,11'111 rl I ",, l I I ,, p, ,l, rl
.1 , t) I, i 11 'i '. ,_ "I I I I I 1 I I I I I It, I I i ill, 7 I- ill,
I il i I .i
-i I I ill I -11 Ill lill 'At) ov a Yet : 11 I 11 I i; I I I P I I I hi, ,'
i, ,- 4 I -, I I 1, I 11 1, I I 11 I I i I ,- ,
I C-tll 1, ,,,,, '' ", i I I 11 11 .1 I I ". i ;, I I I 11
11 l i., ls.-i- 4 I I I 1, I , "", "' i-I 1 "",", '! 'i
t )", I I i I : , .....
i4 ,, "i ,l) 1, il I I .11 I I 1; I t, I 4,,,dt- 11 11 I 1, i I ,
i 11 I I ,,,, ; -, F j ,, i -T-i I I I I 1, I I I , I -,,I1!1 t , ll ,, 1,ll ,,111 I Ill
Iltf ,- hll I 'I I'i 1, ", n, i I , I , , I ", l I I- , 11 "I I I I I I I I I I lk I i I NOT i, I I I It,,, ,, , 1. ;), ,, ,,,,, !, lfit"i "'c" ,,'A
) , I !, I I : I I I 'i 1i ; I -, I I I I ,,,, ,, ,,,:;,,dl,, I
,,, I "i , I I I" I , I I I 1. I I I I ,,i; ,,,
d ,l t, ,,, 3roodway y Call* 63 ,,t P(k
I ,- ,, ,, ,,;,1iI'-l!, b1til 11 i'll, 1.1 I I I I'll t I i,, I 1 I l I I " 1 11 .,, lfI I -- f,,, ,
", ii, , I I I , I I , I I I ,,, I I I tl --- ,,,, 4-. I -, ,,-,-,, Ill", I, t ,,,, q'i, 1, tl ,
,1, I I I il I A- I I 1, "t, ,I rhirt, --t" -;,,
,' ":11'16'11 ,t ", I 1- I I I ;, " , I I ,, ,I,, I", "
, '' , , 1, 'i 1. , 'i: I I - I ll I I I "I I I I I .1 I I i I I I 11 I I I'll, , I
,,il .., I I I I ,,, "I'l i-I I ,t-- ()i,,.,
1nl-- ft ... I.: : ii -1 I 'I
';' 1, , "i I 'r 1 I ; "'I I, q 11 '4
11 ", I I I I I I I 11 I l I l , 1 l, : l I i I I i I e I 11 11 I I 11 ,.:;;: I I . I ., l t I ,I ll-,P Iriad, ri'v-1,I ,
I i I- I I -1 I I I I 1, I , -1 "., -,
,,, I I A , :" :, I, I I : f "'I -i ", i F r ,i
i 11 I I I 11 , I I I : I,,, I :" , :";",.
r"ll-i", p 11 I I I ; I , I - I t i 11 1, ,,, '-,, ... gl-d, "'i" I
,", r. ., I , l I I. , , t I I, I I ,- I i I -'
)- 1 1 1'111'iel- I" I I ,, 'l-ii"1111 11 I I I I I I I I 11 I , I I I "m ::i,:..: : : : : : : i if 1, I 11 I 11 I I I I I -1 , I ,!,, -,h, ti -'--,,-1 1 ,,, I , I ir ., I 1-11 't , I: I I I I : -, ,,, I 111- :- ,,, , I I i ,; ,, tlm --- Il . .1 'Ir 11 i, d,"', ,,, d-d. .
I 11*1" ""I'i", I 11- I I I I I I I
11 11 I I ;, "' -.1 I I t, I I' I I I-; ", , 1 11-1 I I I I -Ifil I I I L it ... il
It- 1- 1-111 ,. , ; ,-- , I - -1 I : - -: , -1, ,, ; , - i ,,-,. it, .,I-, il "'! ,
4 i ,,,,, r ., ,,, 11 I I Il" , -- : -ll' r"Iinn!tygit N .4' i 1A W W 9 -1 't, i R" "' ""- I-r:
t i,,- Al ,I I , I nl I I I I I I I I I I :, : L
ii "- ,, I 91- ii, ", , I (1, , - ,- -- - 11 -, : I -11 I I I '' I I I I I I -1 I ,, Ild -,- r i 'l , -,, ,6,' Q rl ,,,,, -- I I I 11 .1 11 1 I I
,, 11 'i, ', -- It - 1 i I 11 I I I I I I I -- I I 11 "" -- ,-, : ', l ,, ,, I I I il,, r- I 1, ," -- I 11 I 11 I ,, --- :.
I i',, ,, 71 1 t -, -- . i -.- ,, -- I ,'I r, ,I tAl -1,4il , , , , , , r, :, ki I
1, if z ,,l 'i 1-1 1, 11 I I 11 11 .11 11 I I ,i i 11; , -1 , I I I I I 11 i I

ii:,--, "I 11 I :111,", 11 , I', I I F--, ."", I I I, I I ': I , f,- .b vf .9
A ". I 11 I ", ,- , 11 11 I I I I I 11 I I I I 11 I 1.11 Ih li '009L O 11
, ,
11 Til ,111",f lil' Illli 11, , .1 I, ill I I I I I 111- N a %. .G U IA Je H O TELES, A -o d- 0 -I
""' ,Illliii f lrll 11, I ,- 11 l ';l11- 111- _l I I '11 I I I I I, "i I I I I 11 i 1, I -,
., "" I" r 1-11 I .:, I I 11i, -i IlD ink, : T -1- 1 -1 i'l 10S 11:; -- -- 7
"', i-- 7, : ,,,,, ,I iiii'lir ,, I ,,-i i, 1 I;
Ili ,, ,, ,I, I I r' I : 1' i,, 1 l, ( A r. -4," -1If1;-- :,
;- ,,,, f:, I I ,, .': I'll I I 1.11.1
I ___ _,,llr_ _,,, i, 'Ii,,_., "', 1- % ,, r I -1 1, - 11 t "''I 11 11 I I I I ", -- = U STADOS UNIDOS i : =-,-I,,i:,----.-- -i,it,, .m-',,, ,,L- iI ilr-, -- I 1. 1111- I
,, rilf"04I ill, iii:"hlt, -',, f7l.', 1 1 T" I "', .", ,-,;, .t i'' t ci. ,,' ti, I -1, "'' ', -I 1. -1i, 1- hk6- 6-lI,,, .
-1" 'i ,_ If, iit -- ,, I, C! it, I :, nl I -1 I ,..
'Ir uir'. ,F, ,-j Il- I il I ', ,, ir! ", I, ,1 V111 , I I -_, , , ., ", , I 11 11 I I'll 11 A -1. .l- l I-- I
lai ln, lt,,; ,m",:1)1,t, i, r'- I , '! If- ,- If I-, I- 4, C- P-W,,i I- ii, 1 I , 'i, i ,, I , '' I I "I i AMI, PLO R IDA ftolli P A , Hom -, PH, I
If I, l.. 1 i , 1 !' li '. ;-g ,Iitt .1 -lp. II, I !-- 15 11 11 11 i, I I I I I I I I ] 1,111 -'110',! 'I. I. ,. WWJFNT W-4- S,
h- enive --,P'n,1 I ", , il 11 __ I I -11, 11 11 I .. 1,
d, 1 -!-I r 1, A ri. i ,- 1, t r- Iz it-: ': , krI,, ( lt, :, I "- .
'h ,,, ,ie :ii'unrlo g 11 it -1 1- 11" ilt, It 1.11- 111 THY. W)VALTOS ,,i v .. i,,,,i. ..-i- ,*, ; ., li. c- pl
, dt onI,01 Oingl.d.1- it ------ ---- ----- --------- .--- -- --- ---" ", '. 7:; t"
-n-,"I": "'It,' e" eltt-l el 1,11- I 1, --, ,i ii- j I- 111. 11 I = -i-1 - -- T.iz-'Iti if - I -., ",I. , r-f- 11- d, -Il- d-, -, I-,'-!-, ,I Ili,, d ,_ It 'd" if,, zz* -, ." - ", --.",-, I- -- ,
I! d i,, y F, ,,, ,-'- c- ii, 11 i- f l ,r ,4, Cil --- -.,- ,-,- V &l ,'I. 6.1
7-- -- -, -1-1 t --- "" ,,, :-" !11 1, I -n : ", Ai n.dif ;. I I low YosK CAM "Sw YORK no I P'L WX IF ,- T "" ----,-- ----,"",,-,-,-11, I- I -i ", "", --- I 1,
H. l, , i , it, I I i ,
--pf+i,- -f-, a ,r": ,,-, A -- ,,,!" %; ,- ,, R, , :1 .11 3 it 1, 4' HOW AHEMI ,I 1i lrlii it .. ,I -, 'i, 4. .- .
61 l7 in -- I _li, i ,;'I li, ,.". i, I ..... i -' '_, ,- ;" ::- "'M I RCK) Sn'FLT M.i- A, I
iilt', 'r i t a ,, -- ti ,, :- ,,: ,.
% 11. 'l ",'_I_ ili, 'i ., 4l 1i i 'I" ;,, ". ..". I I I l III-. .1 11 I- 1, % 7 1.
ii :" l I ,,- it, "-1- 11 11 I I- ", ---, -- "", - ,,,;: .
I I i nil"',-," n ,,:," It: r.nl, F. ,- 1-- it I
,7,,,l tr-di, IiI -', 6 fl "': ... ---- -- I-- - Il- .$,, ,a, I, ... ... I. '.1-1-1 1-Illm, I I ll 11 -11 %,- i, it" P-1 :Ill li- I I,- '. - 1-ii- -13. -,-- ',
-:-- 'i ,, v -- -, ., n,,,, III f-o', H, im- ,- -1.1i.., d- ,,, ,, MITI1, f1HAKF -, i ,
17 _t l, 3 ,, I ,,, 11 I Ii 1,, Ia.- ; it, I, t,"'I'l ,ro PREF'ERL I I P- .- l- i .,.(,, tii,--i, N- 1---:4 ;t1'-i",-"-' "': i "i' -- 11 i ,,, vt I go P?ACI -,I,,,,-. ,. '-'l,!.'I' Il rl -- F1071". ,TLM fl2F_ 1111-11" If Ill- -- u.. -- --,----
,,,, ,--- 'A ,,, 11 -- lil". :l:,'l'.---.:, ,' ; ,,- l- a--'- ..,.I'll.
-9 -il 1-11 i- J. -, -it". '. "(I, .'lIFIM MAN qQT'&RF.
I'll ll Nmln "I, 11 -" 11 z I ,--- ,-I I. -- i, d. III:. 11.- -, ", -- ":77"'5-- I, , ': ,. ",," I ,,, I lil P I-- 04.
---, -, ,,, --- ;; -,: -- 111;". 11- -r '- I
I A lam o -"+.'-f;: %. """'-',:4 **-%,1"'-, 'i. 1-i- 1', , F: 7 A PF]It T I I 110,M P ImRf 11,
l, -, 1- 071111- I -1 I ,-, ,,, 11- :;:r
!' -:Tii kT -- i)- ,,, ,I, G 'i ,, I := --11. Ili ". l ,,,,,, ,,,,*,,,,,,, I
il-lllli I,, Ti I 'I', I'll I ..... ". "" ,,, I-- ,
1- ,ci I --: t" 7 "r- I -i, , I "T '1-1 r7,:". ", ". I. (".- A- r I= ,; ...... .
I Il- I I --11111- '--- 1;1111 'Ev ", S TJAI I :* 11 I.,"Ill"T It stj Kv I -1,
T-1 e - i 'r 1,iiI. f:,-It." :, '- -;l, I 1f.11 --- .. I ".. -l"", ".- I,..1,n ':- , ,
I N-- Y- I T - q- III, .1, 'In" l 7111, Ill i 1-1- 1- -a,- 1, I- I ,-"---------,-- ,-,- I
--'- I -'- T" iI d I -1- 1, : ",- ". ,, ,ii I 1 1- ltl. 44 I i- I i HOT", CV n Ry r Ii ', 11"I'J"j, III' 1, N _'i. (1- "'IVATVORD ,, tL ,I ,,
nll : if ;I -, I ,,, 1, ,,., ii"',
1,d 1,7,p'lin 1, 11, ,, 7; ,,, !I '- -I'd'tf "I ""I l ,. - -- a. "'i.i. ,,,I
"-, 141, !, lit" F I'll I s -,, C ,,, -- 1. I-- l,,,:, ,., ,,tirtiii vfri-j 1Itg,-p,-l rl ,.,,,. -,,lr "", -z I", 11 ,.'11 d- $2-10,
nili, i !,,, 'g,,, i ,-,,,-*,.* ...... -,1 I ,,,,,,-t'--1"1, I',I-l,-1"':.z-,,,i--. ,4- --.. .1 17 -1 :,A- d, -""! if t "'lor"", ricirri l "" 11 !,- K i I dc, I I-ii-1, t: ,, Iii, I- iI,1, I 4 :-, '--- r', 11 I 11 I I--,---
,il", i $1 %, .- lll -.-111 1 I- I- I'.1, I-11"', -d. 11,11, ,, ...
"i ,,, Uii!c,', fl- t, \ "'. I,- -- ,-i, fl- ,- '. i !f!t- t- -M TEL SJf rM N io a mh ,, ,
Ft,,j,,, U ,, I, mv- n, ,it P-t-n- 4.- -6, ,,,o. $70,
,, m "it4 Rkl- ,Z!- "'r, ,,, I n.'- "t, t I .- I ,.- -- , '. -,,, -i!!!ti 17.f.--, -f-- h'141 I-IIII 1 1, Y A- 11
,I I .1 ,'- A.-- I- I I "':7:, w. % t I -,",--i frcyr)EL IA, MARQUI, , It ill
l- fftl, -A. iI lt -- I 1- ,i-,,-l,:,:,, r- ,i,:,, I,, I r- j- Oai -1 -,,, ,,, ,,
1, 'Jit li "I tli -li"' I ucrm CW"101) 4 "",
H. ,I 0 F. ,_". ,
E". I i a I p1d" j-v G-- I I .iii '. I! ill. li '--': '11-1-i" ,,1. -l,.,,,- ,l:,:,,,,,,7 '. --- .
T gtl. Una 1-- P-f, 1 -'Oll i Iktr- Z .:, i -- ?.I 'i ,. 'A I -,. ,,, I ,-, 2
I il:iIt A f'r- cli l ? "" ,,,, -- : ':* %
I 11 e; -: In .,flanci, ra5a. I ,. HOTEL FNRA,
P, C, :d,,nt ,,vba ,iril-:'r i ,- ,.,. ,,t ',,,7 -- '." i .' .,- t, I litilb-11 pi f-- ,ii i ,,d. I 10I NT ., ,,'e, 7, ,,'.-- r 0. r;- ,,, P
,:--t"i y -1-1- r i I -An Q t-, --- il- I fIl, J,, .1 I ., ... 9-= :!-- N, -,,iR,- t, -,r,,,,i,, ,1, P- ,ctos li : I I A C ,,::,i ,*_, ,,," ,_.,:,._ ....... it. T, 1,
III(, 5if,", 11 ,-- 11 da, ..pitr itil e, 1- "Al I!, 3"i, L P, M I -.. -1 ", :,,, .:1 ,.-".. I- 1- ...... 1 ,,,,,,,-,,------- -I t / 1 R(M "[, f AIrMlIN 'I,
,fl i 11 R- dll i I", ,,,, 7, 1 .I "I", i ,i ""t ... ... ,,, "i-:,"', ,1i,%l'i*-, l. .7. 110M VANDFRRMT NA A- A
I j, i I ld P111; i IIII- 1-1 1- n," IZ
li- t- ,1,l--,, , "n't'-,- i-l-, 11 i 'T ., I -V .."i-.- 1. .-J..". -,- l ,,: '. "" I- ,[.1 1, ,Ifx-1."--t:-,'*'1 ; ,,r -, ,, :%4.=
.. -;', ".-, I x '- -, ,i- l ,, .... ..
I I'll. -'- I.- I- 11 .11,11111, I 1*
t: i-- l" i, ,i --l ,I. 1 I i; D c K 0 T E IIIIE, *
I '', I ,, i "I'l,", ". 't, ,,,,-": 11,111-, i, 109-o'lo, ,.Il. 4 I'll-I 1-%I- ", "i", -- it., ;,"r", ll ,- ,, ,- t'-- 'ti, ... I
'r ,: ,- ". .I "- ,,, -- ,01- a',- 1. i'll f. A .
it, ,,, 'll" , ,- rid '. ,f,,- i Ul ..k-, ,,,, ,. I -li. 11 I'll 11iii, 111", "I
Tf"l 4 I 't"", I V ; ; .,- ., -.1-i- 'i"'- d" I .. ;--, r- -- U.iiliil I- I 1- i --!--, ,- !I, -rl"I" 'i. '- -,l-- i,:,id :IIT,- ,f i I
I ,6,1- q. -lit-ii,, H,-- $,l,,
il ,- i i,- :,i,- l. Cub. qu, f ,,li'lt, i- -,,, ,,, 4- ; I
pdt- !,I. i. ,,Tl-w-- ,!, !, r-- -. --, I,, .,,,tl.t I, -,- i _, ,,,, ,,__ ,_ i to w _m --m fm I
attli .1 1-1i-,,,, ; I ........... --l- ''I'll,
-- ...... .... I .-..-,--. -- -- I ---- -- -- -1 I -,-, 11 - --,
inn6,,, S-,!l,, !a Ntll-- 1, t - n 1 mlilm


OCTUBRE 9 DE 1949 DIARIO DE LA MARINA EJEMPLAR: 10 CENTAVOS


RRISOS&a A

, ,

\N
iA

swado o en jA do ha'
BAAdea d, fo do -uit -r
"bodr q ;' 'i,
(jr aqar Adera
h:ldl C Ifc dc
na r"tsterl c Al Aude ill de 'aacbo pzCir il, 1 r
qt t d,1t1n'q0fn 'Ai j-,
PER MODERN LIN' \ d, Apo 'mo' ';-Ono' SFUFOK EN LA HIA B
RRI("(,S BEAUTYWARE
1 e trata de reg"larizar el trAtisitri. Hav n)As Y06NIC qM' P"J)atiflEfectw *.iw- Nada 'r rp olvrriz de finite v alit ente 'in -Cirngia I rbani-livaVASANITRAM S.
A A. y 19 MI.Y. REPORTAGE ESPECIAL DE L4 SEVANA
T.10 U4279 Hh-.

a, 9.
. .. .... .............

24
a P

0

T z:

AL GENERAL C' DE SALMASEDA:"Sefior me anunclais tn vuestre, esvito que Is libortad y la vi,' A plazos
car estin an mi mano; y pone como p- Cio Al re Att, e* it blio $1
deponga ]a,; armas que un die, no muy Iciano, ernpuftera en def de mi Patria. Olvidiis sehor, que al echat sobre mis hombros la
responsabilidad de hacer fibres a los que me confiaron sus vidu y w --porvenir, adquirl el oolemne compromtso do velar pot ellos
Todos son hiios mios, Sefior y menguado seria ante ml coraz611 v wl
conclericia si pot solver la vida de uno de ellw, Comprometiera,
la de los reitantes. Vea este sensLcional
Podjis flevar a cabo vuesrr amenaza, con ello herif-iis ml coraz6n do
padre pero habits dejado a sa)vo mi HONOR, Ml DIGNIDAD
Y ivil CONCIENCIA". 'N ITA R Y
A] esUmpar su firma en aquel documents un nude, oprimi6 su Sarganta
v dos ligrimas rodaron pot el rostro curtido del Padre the to Patria_ El reirigerador rnis popular en los EE, UU.
Heal Para apartarnentos o cases de playa. In Tropical en ]a fecha gloriosa del Grito de Yam PRACTICO. ECONOMICO... EFICIENTE.rTgiaria con hobda emoci6n este patri6fico, gemor de quien lo di6 iodo por an patria. B e d
Gallane, 416,

ACTUAUDAD NATIONAL SITPLEMENTO DIARIO EN
ROTOGRABADO
E WTERNACIONAL

D1,ECTOR: JOBE 1. EUVERO HEMANDEZ JA HABANA, 11: 9 U', OM BRE DE 1949 ki it 3THADOR! 03C RIV (J INDU


71
3
01 Viati"mir"i fe"C'nerurel4n del y F'r I jolJ"" dv artlags de Cub reelbe. del aefl- Mffilstro de Hacienda on hqu. d. 2e, ,X)O "gol Mini, sports del Conkern. central A en obra, ArlicfCfn at MIMIStr(i "k

-11 'I AntonlO Prlo S-arr", I steatite it. Santiago de Cobs, LWS C41tro GUl- 7
i"Ir. top seftorps JoO Bosch, lrrter vntor designado Por el GOblernO W4 repro-",jo 1. .nWorol6n do I& libra: Modest. P6rez, tesorero del Pat"meta; Enrique Cafia. Abril, viceoresidente del Patntiatio; Rend rMHO Y doctors, J clulo Martin- SA-l y Alfred* Cesare,1-0"El Y m Sr. Prealdtalt df Is RilpilblIcs. donor CarlGo FTIO SOCArris, rtzl be t, 1 4 46 to 3"u 1 1' Pilot*. del "Aero Club del Ecuador", A.r F-f-11 A que 1. iintcW Im Insignias de pil.to 6 11 &c.atortatio qua conjurtamentt cvn tl t1tWO do ? T!tidlefttli dO Honor del relerldo Club I furor, cofrdjas ,)Ie.cuedrilla, 'A ro Ran# Borlit y Alberto G&;lardo y Io2 bores Leonard* Camaial, lv&o V'll"."Gmajo 11m6re2 Arrar.
te Ge llko UriX JZ y1ofer'antelsolo Ferro, W presented & PNnor MAZIAraft Vor ii) EncarglIdO de N4,90600 del Fcuador. sphor jos6
Marla -Popce, Qlae -on at Introductor de ErribAladores del MiDi3lerio de Elitedo doctor Pedro Rode;g iot C poj splireeii Al Centro as"


---am
prop6lito de ialudw a nuestro director Jot# I Rivero v 6 a- l . . .
DIAKIO DE LA MARINA el doctor Gustavc, Berg~ Duren, Irulano -fe I SA
T. d. la S-,ed.d de
,vVo Pierto Piedra, de Puerto Rico y prftideo
1, El d.,to, Bl, g-, jigr. 11-1- 6, 1. -d1ri- -rttrrtal.
r-tro, W6 el furftdor d' !a CIMWa el Sanatorlo de La Esperenta, Le acomfta- a Wta Ios tI.1610tro. de -1e -17 doct.re. E-111. R.-er., E'geo Alyarez Lag~ y Joa M, HerliA clc POrez .1 doclor J.rr. sl-d L
u:-did.. p.r l .-I.tacto del Director, &Lto, Ol- Or- Esleb- y -rstro co.
,4
t, aspect. its 1. V 'Wdsnc"l do Is liU-164 Cal-b-d. eo is AwCj&cj6A dt Vjajantis ;,or .1 part,
on Cmcs ((Zirtodoxo) del CertM AsturtAAO, dOnde spartoes gas miambros do Is Junta 15jeott'. Pelayo
Gutiftrri, Prs*16"'.r; Luis Miguel Martinm lcPrllldtnte; Fermin de IA nitntl, condor, lot gec"tarlol Amallo RO'1MjI'jf1' A-do Zgealtles y WO&


C_ m.t d. celphrarge el Dia do !_r n.t., t.elect. en A'Oflcioii C'li de r rte il bust.
-111 ertilido .1 sello, Mjul p.tdailu., cilm".6 de W ffraflirta on oft department Iep) a Dirre or de Corroos, sn iia rrimscu'&da iirrf, ,u rAtica, un lucid. act., -o I irll-- N.
telrl Ileytid- call. I~ f-stividad
La -Elcuadrills do 12 Gratitud Nlici-aj- del Arr6 Clubdej Ecuador, & gu palo P"I La Bab-ti, yWt6 nuieStra -diilli6r, aye, Eo ;-tjcuIa,- _prd,
I ell-Wo U. vuela do b 'o. -Wntiid po' dl,--l Pjge' p.rc'r 1. sy It
-do Pra"ad" A )Ali el d' to- te-1--t-A Irt'grar, 1. delrg.66
el dlP OmAtirl) Ref"I A. Dillon Valli~ el j fe de la Mj_l, ,,6
Francille ParM COnzllo Eduardo C;crtij_' C,,e,
ler Alberto Gallardo, TvAn Vollss, Jorge Nj,,to I, Lwdo Cslajzd. QuM&o fuo
-omPItiodOil M SU V)Vt& POr at Eneargado, de, Netimoz del Ecuador en J'-' Marts r'"-, 7 fUW- At"didoo P-1 rullt- 1-112t, o Arn%&sdc
L. Directive -PO 1: WrlitArlo de A q a UNESCO visitil la r*dwd6t,.
..... uns -is
Sa --terli-lai, dealinsdal,
bil Irterrsclonai Aparteen, do lz4ulerdr. ald-rha lor-wela Slawtil-,vau",-Z
-Lor P.W. Fr L
y P r-vdeow d, imup : a liag"dor -1 doctor Ab#Wdo nallid. d.
R.rceto. d-t.,w Martins Rodri", Set,., carme. Blanehl flngtongs Y j C.m I I.,
us" p6' g
el "crellmO de Is Rldaoll& del DIARIO iletlor MISuel fitiguer, y at Cmc qujcil 1- "'Itante. ramWoro Lull G ulj,6 el, D.IJik'

DISTINCUIDA VISTTANTE-P,".4"t. del Sal", Ito -Eni 'et R t 'Bl NSTE d. Ne listed Miss
Y Entigrades, R" "'I.d Pry' ad.,. E a.
-.rdaron an c dt* ds sy", &be&, .1 St. I E"*wJw Y rk -Portals LaHELENA Ru
badardii IgnsoiO Agr BINSTFIN -Iblfla 1. -Aorlt. 0196 Ald.i,6,
rrody. it. con"'l- roe 1. efem6rides del "Rescate dt Sting.11y", Ci E- !a d' H-M W- el(", Is -tr.93 d no h--u d l 1"", it, FIN DF S'(;I'Or
lugs, 1. 9 Casa de los E-1gi-lid- lots I d, Agrarriont. t' rd,,. halt l, "'Y" -.id ........ t fr,,,rA Ml.a Pry,,, A P-1tir
6"- Ol,-n d, H.r.r qVIUy. Ap-- I co,-j R. dortor S' Z r", -Mill "I' d' tlli tl 11 Cut's, a )- alurno- d, del
-Andez G .1-- 2o R,;; ;f d lf. 15 A;-, -6- V.,-_ 1, H.itl d' d,,
'Gar-la prof-cr H,,. y otral, quoDIARIO DE LA 7-ARINA


GRAFICAS DE LA Rij

Pov L U1 pf, F
IT


note 4
I to all an
'o rongit
ft PA " ",tr
"Ace, IV. duAnt A de 0 1.,
on
re do At 14 an
de -rv. En Ob
41 tt,
Junto t. r q V, A. dt
Mon
Orita Vila"
h.bor c ptrnw i-__ *,N A%
IFUC) DE LA MAMNA' In 21A- t, w
IT11 -I C", y r! dr Menn y ,l- PwIAq,
I C_ 1. flDv"', nf l V-1- Her, B_ it"le,
y jorgo do] V.Do y 5.t,.till
iA,%

m
_7
JI


%


in7


-m to" atir--la com -rl- do wn
Got- r k-m I& -tie re, A er Lh i-o AmitA C za, Marietta
o market Fert". do I- -the, N.Alt. ftjau d. Cabre'. El- plans, Graooll. Hey." h do b-an,
Fr t dy Sontag Hey.-h, M" A-Ato.l. IdIaezalt. aob tor. ar-lell. Reel. rI. de le
Prox.; Ate lJoigarli a esta cludad in seflorlta Lynda I' -roe, Fteina de lea Citriecs do Winter Ha,
-r, F hijA de 4po do Jos mayoreg cowhero4 El doctor Lu dt 9.1
do rara&ias do Ml- M.-or -Poro- greear do n wa. loo.
on In into en eempahla, del seller Federico Mr- mrnpafier. doete, R&1-1
1.1ce ValcArcel, prealdento del Comito do Relaclo- tre de H&nnahrrgh y ma
Soci&lw Y mlembro de )a Directiva de la Camara VilrhC.-r.. de C.
J.- C.1ve, intOlm-t- pm.l. Do.
,rit
Quuote do 1. Manche, plod-tilin Per Cifew y qi Me 10 de oct.bre, r- el leatlo N-I-&3X -'i', jiftal$ 1094as 41

ialo C4

F

joyer L


mn io". Leonardo Rodrtg-oz SuArM da mtrianda is witioTit. Met to k- tan A-.
Marla Garew a-rm 1 4 :m. I..


,.b, oo


I A [as fam tics vec;rcs del Ved< i, Miforr)of, Kohly, Alturcis de mi Omar dei Alrrie,,dales, L. Sierra y QuerejOlo NOT C i twev evidi d& turrio to rriodertici FARMACIA GOMIX PREh)ES. So-icio de MENWEROS con MOTOCICLETA. RAP) DEZ y EFICIENCIA,
4 posedo 'ju
TELEFONOS: F-7700 3
par. m- i
mew"m d 0 calls 23, er&m 6 y a. TT 4
TURNS HARTUALES LOS MIEROL. dls pamdo& daroptift do n I" do neg doi per Europe, Estadom Unidos y C&nadk r ffnx6 a "U capital I muc man-1 F'e-A.d- F-anil dixtribuldor pare Cabe do loz Latwatorlos tj
-AYERST' McKenna do Harrimon Ltd.

En I& t.jo, in. ocfi ARrvda F.roiAndea, JrA, Volaaeo, JuA RaM doctor Jorge Aude Y ld I I
nuel AldcM do PUblleidsid POW Its Ball" qu' Li
no, tueron a recibirle al Aerep,J


-Z

EN VTAJE DE NFGOCIOS El Sofia, Nicolis GOn&Ma7- Secants de Is Joyerta VersaDeRk il" W-temente par Is via 66res hads EA uAld L ropa. El eoft- Gnablez ve PtOP644, idadt&r I" co"i"
mad" no . . . . .
do joyerle, a fin de surtir con In Wtim- -odadem StrO an Dobdor 'T
produed6n mi. A PUMA 9 dO 4 77 7T T
0 v"T
tabl.alaiienta do Nopitino 1K cuya AWturg w he fjjgd. para al de dil.rah
sla e wedirlO 1-3
pAt I Vail., Cel.AlAo C-UK"horez A. GoNSO Ju2t* GuilAn, Iterent' de 'a joyerta Verml)e&
L Ventura, at Publicidad Vmtum


DIARIO DF LA MARINA

,4 ',,,RONICA HABANERA

LUI tv POSADA

r


r


a ;,so

_'j
J
il A
%


"Wool

U Kku VAAMUM VV,

cup- Bci t-t, 'l- h-_ j
rist. y notable
Atlpj do nr to C. o C Iturej 0 J,
clods
to CWrica
a4c lid cmt-bril IM
Pritn" A" act*, -11"fit po, il lt, q aU-i.
hj, of p-oA ot P
hort ftl T J- I
0- do bili ^no* -e
,loose Al.,, o. Xh2r, si i C114Tj do- 14iis ,-z, A,~
H, 0,
0 do com, 11o
cfla p ussj. c6rd.
do Brito,


4

S;
L- -a un bonito wrinorson.
te com to u, 3 Ver6nica
Loke. en cobolt- _' no
rnia, i..d., to tiltimo on
Hollywood y Poris, Atiopta.
do Para Usted 0 precios to.
noblesls en el SaW do Be,r Luis de Soto y lespaw Hortentals Mueller, que agilliAn do t t-kla a, at Al torlum co 1-to, Qe .1 E flazo Ltipaz, Ag,.ido 455, n largo reeorrida por to-da to Ansfrim apoeseen can alxejf A* vu,:hm el que rug torp dl;; P- 1. -- coso qe goortszo el tn Imprem6n on tro
doel., Risoel de Z6ndeitul y tilk sefi Mercedes Dom Mew on los, m.,nest.. on q.e d.h. .1 n7or te KOMOL Que o se deco- U i.d- qW.I.- K-11 $61.
laberil.t y M"Ja oast6n, durlente el hro"nai. &I do'ctor Entel. M.Slat-d' d--t.. P,4. S,-.rr*. poT hsbo, Eapof o rtausb, Don Quijots do 1,. ncha, j totro Nalsi.ol -%ft%- dta 10 i,
do el hornisnol.. Tambliln ve .ot sj sMo, ca:rlos Ba- ialarse,


'T SKI RAFAL 3121. TeMono- AXI 31
REACTION al IaJo Jel Ten Cent.

EL MODISTC -.,AS NOVIAS

sa udamo a] pueblo de CU6 con k E S TA U

motive de Is cckbraci6r) L) -st. N1-1_1 "PERCAM"
C ul, on eo, Z g, A siguRAPA

liue o aniversario del MTO to k a d l mr- o.. 2 a

DE YARA.

F. PEREZ DE CAMINO Y HNo., Ss EN Go
"I Al
'111A V A T 1, A". MADRAS DEL PAIS Y PIN0TA
X. i. y -ABA .
z-, ,, Bt, NA '
THH- V21$1. V'7. HABANA MAT9,MAL118 Ok CONSTRUCC40N
lsduoAs 301
H IJO S Saijearn. d" HABANA A L N A C 4 Is 1 0 V
bl-11 a, 1.- soma a,
YARA TO DE 'A 7f) Y A_ --h)n do 14, do i. 04V
ani-saylo 6.1 711LEPONG No-, 27f7 mmebleil fhsw, M ESTA S NA', 41 "ITO On VARA NTIAGO OU CUsso

'Fe'lo"o,
WS, Mad, Y C 0m,L u g a rbfio 16-19, 1-3- 1937 Holnu

Tel6f. U-2224, HcA Ima o4a At piloblor Cubis ran mo' do to
un U.- W- ... to del Uh. 0 DE YARA,
t 6
on At r ,- -11- j iil usludam- giptistiln de
C bis so 1. r.1 berf6r, dol TidarMill PONS
lib-lft do un nuq o iso
-.,i. del VRITO DI: GRITO DE YARA
YARA Ahmacia do Vivan do AVELINO CALVO
-V Tint.4, Bla ixl ,Oy Ind. rings,
1. exmess$6 t'iAell" S__ pl j do, y 0 Is I.Jid p$sssas at p., -yar IA.
Fbm6ndez y Co. duatrim tsstilsa y Oindas.
FABAD,', en Oda It Ula,
ilso-m- (DRY CLZANIVO)
cza x4wL, To T". A47U Tallares: Mum- Al- ls. I)ll.
H A D A N A
T.H. AWN A4"O KARANA
.1 P.Hao 60 out. ca- I
do nue Q anl ervssHo i Cub,
P.W. 'to cutmi oon on't Saludarnoe .1 pueW d. Wonmes ir lx ',g ITOREM "GU vo do in celobracift do un nu 10 sn: C" motivo cle Ila ntLcv. -niveir
-rsai-k del GRITO DE YARA art. del GRITO DE YARA.
Liss"e, 057,
TeW.a. F-Oft AJ FONSO ALVAUXZ Pa jardin X BAN
1A rAkF Fms do Minov- a (r1gria "Belmonte"
iiwl S., a& VZDADO &s]i ( can de IN cameb)
IN 7? 'l gI Pis,"lzria y H tos do i wr to
U mane 201TI a -MaNTE W (.od- F-do, y Z!mjv01nA,.
10 DE Uak THAI- A-311il,
Do ANUL KAVARR&
"EL 1, RAM Y COMPANA, Almacenes ornatmeritacift
IMPORTAl'
EL HOGAR yectoll y conissrucciones, de par
jardl.es,
T Bf ATLAS, Hernunientas flow tl p-satdad .. Nuiobles
Are nuostroa clientez a visit., U s
P'll.F l Herr.i.. y M.t.r- Par. ftfrig = Z
C-Toss, C-1-Sisstid.le. C., t,.a rabirdesilosi y WrA ... is
Ftifficl- t. W.-I, cuwco6n TrAs cotnplH. d, Pi-n
A oguil. W 1, me- KANANA, )razo- W7 Towean WON&
TAM.- A-Mill A-081. HABANA. is. t.eties.,
*a,!* ac 0 It LA4 It
We 7 y 14, Reparte AllS.j.d.- al pueblo d cut I' -CA" GUH4,eitiijo"
Gauia chanig ESCALAM REGO Y CIA.
,slgbrat en &I GRITODE YARA Vi--Vfi..z y ties Four' -1., Duleorls y VW t- Ft- mudem. W oaoil B-3230
rsx mar'm
to4o 10 r1lible C*MPJAceT A nos, ou,og Wool- proplas ls. 1EL, A N T E 0 J 0 1 ... i,.o Home Hi. fact- tod- to. -1-tse.,
portoo
Gehl. 310 512, Tew_ W-0035 T.W_ F-ftlo F-01111 7 U-M" Flod.7 OW MARWW HAUKA
BANANA, CUBA- 7izpmtz entro A M No. WK ft- KARAi&

CALLE A, N9 61, FXM 6 Y 8. SIERRA.
rite TIN9170RERIA TELEFOM &2594 B-4590.
55'e vestir

Bravo de Mena. Pnbkidsd Rablaw, C


NAM DE LA MARINA

1868 DE 0.1.TUBV
-Jr


Dr, cork's Pr;(I SmaD, P-jbbn de U n fr6s, Hol Sr, Presiden- .... .. A Labor en el Ninisferio do Gobernad6n Gulcia, Han. Sr. Ministe de 10 Rep6bfico, tro de Gabprnoci6n, "Rendimos nuestre m6s *It* hio a to flaste patribtico'd*l GRITO BE YAr %, to opirlin

p"llea nuestre tabor realize" #mate del

tAhmisferlo do Gobsrnaci6n, be, nes del

"onrarebte Saaw Presiderhe doctor Carlos PF40 ;ft

I- )NOMICO DE L
y L

-.10ptgftb* 4, jr,4., W. P.11ti-, y W
d,


J,


d dit:,d p- 0_,Vetj, li,
Pt- 119.1" "bm pi i mmui I prWilbl'ien 0.,

2 'tn i ""IN
.... .......


XTILAR DEL CH dr 101m d. j.rU,21a, ql-- he P-j
npletamelt al d1a. 10 ju reepst-a a eju im.pertarte cud- 220,0W C -Iru a dog 0- D,
ds m -L- 6. h M Iltrr; 1. _V
t1 nwr'..
4n,
r nrs dim% a parlu d, u Is r,,psjj6 31
.1de-m-t. y
r orfo 4e tf, werattria do U Prl.10. a, 1 I
d !Woo

ij
n-t.

4-1 911FECCIONAWENTO DEL PE 7


Y A0 P-d

. . . . . . . .
P


F, 16. rl Oneste- awl-osdee Prio srire "A' g-l"


-10- d In G-U

jdo t*
'NTO-do ud ,

EGACIONES PROVINCIALISM uns .r

de 1. VI.VA Ft.-41 dr, 1- pr-pt- Ina; _yc I 'vl
--IM

d., df v-- r! h-h. 142 111-4 .1 p -rftr Fjvs prw- hSbIlItU661L

9---COMISI'll N UVISOU DE
d. d ;-y-66 dt Z.1irr Ira prli[-ta 4

1. C-i i6in
Rm ... p- N fm lr-d pw 14 1 y V. 1, .1, 8 6, d 1944, Xrmirf-116. -d.d- if'*
1-- par. .1 dr.p-Ir. d. I- -10 y p- N-Sonami-lo N" isIo r pr sup.ogtw d h.. ir-Ilmd.
71
ie t-h- y

W, -rI
."hj- a- 01 n-jj,, a, 1'.


"Y LC)G UE rS Pe R.M170 -CEPTC), Ukl
Esco- -,MAG, HERMA A PC)'-VORA
Ar NJCDR py
V-, Pj, :)IGO (SLUE S:-- u i
L r= TO A ",,Z
PAOZA Up W R EGO"
ACCEPT E'on RAWTOY r TC: I i-f' .,
co-MADFZG,7A
TWERON

y suls, iW'
CUAL M LOS Pos 4) A,
ERA ML
"n,
7-VETV H c5W
HERMAW ZA r-n
Ll A",
M&PARVW 'UP L f
A A EL
&
wl
UR Y-7


7
J


>1 61


%A -ILI

LA MSC,4A CE AW A -rr7 v cx', EL

/* .7, 0 A-GOPa," '
1: V
k,

7- Mw LF
'W

y


NAPIE Tr I ATRAPARMPAR c(-,, El AT:;A 0
ESA CA PA VE
ACEI-ra
-raWAL -'k 4L
41


4P /AHES-re srozA P IL
ES LIN OF- va!IQC=R.,
-T, ic I-AvF-W
C) L RETRAT
MA '77J

4,IREMPAMA' s M S VALF
VA A "'?
r. Lo aAN
V
.. .. ...... - -
HOY Pr 6 lp SFa Ave 19-11 *T'OrO G
CPMj 'Tf4A:Trll 0& LA.

V 5 fV- A

7"

.. .. .....
CIO AL-90AC A S N LA LLUV A, 5_, SE E,
ce s Asra-=,, I c;r-.*,rre Se ;MDUN,
TI, III-J& VOSLAR4 5 ,;;, sc
CISLO, '), TIV46 EN SLFS ;z '-e AOnA sj Zi; L ELOY V oo EL
A -1 Pas LA -fEROA SE gj T T
AL 11 05 11 VEIIJIIA- j 7=18, a 7lq 411, Eq LLUVIA OllE F,
Sim, -Y m6q ;Z- "V- SACJVA NUSR'; VAIZ-N k" C)c
aUe C EL A, UA -Q7AqrA/
S", X '; A LA 7 2QCALVIA
i LL LAll L :2 _as'tA A
"'S*AC' A R 42N" eAl Y
J.e ; ES74
WAY 'A c


:'O'zZ A GS PERAR EN LOS "re
Aff

PARTICC 7

E'-S" jIW4;, Q4 -A
CA&AMOV D1149 2C1,61AZ IVOTICIAS 0,CQUE SE
NC
//VCEAVIADO
-ICARMS7aZ Z A CASA/K"


Q


"A, o 'A ll, ,-,
,((V, 6A 14
in

7


eMA VEZ CAMNO ORA
LIELA A 6,0, VAlo AEE Z A ADD
POY
UMER
00 HAWAoAt4 r* ?A i5E LA CORv;,

FERO YO CIZFZ i ,, C Uax
LD6 HARACIANE6,'MAP oIft V42 ,


Aventuras

de Agullucho

A Ial'F EL E- -JNY AL
E IL'MAE

jU9VArOt, jtA Z,


SUPPLEMENT SUPPLEMENT

comico DIARTO DE, LA Comicon


0 MV16 N OUE )BkAN 4t., 7 0 -,.r
r LA vN
'CP, A US 'rPIK5 CT!
4 0, t. 50

A_rATA


IN
7;ZWA 077
. ..........

ARcc,,A EV CqMAOSM ,, o D E Do--,


VAivm 1AC4

El Pato LC' PERE

POQ
Pa scual
70 w mmw


ivEIM A PERE
E
11 E z 013 p
X


4*4A,,AOZ A 17=.
gC RAZL ALrA
E 5 U FZA!


op o


4t

aL45
..... . ... .... ......