Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:15440

Full Text
I
I
cienti d1ftistolis taox *I wvldb do Its .
n" ___%1 111, "" _', ,r""" "",."",.," ll,"',
A latet"" WeTllft 7 Ptumanetnis do La /A
11 p*rl6dJ0 -" -tigue, do h.bla oso, ,,I,- ,,' ,;,4-1 ',:.,;, -111 I'.",., :,,. T*,,,.,,. "'I",
telIXII D IA R IO D E LA M A 1' -- .111"..I., ,,,,I ,,,,, 1
"' """*'',..,.' 'I ",. ",,
",I_)
_p "' k, _, j z
late* "sl6di" on A.Odtio e- -p* I I ,
1
secci n .=to diari. -tagr*b*dtx -, "o".111111111 1111- 11 S- ,,' n
; putodima so ws J* tw*no una pmto"16 oin Jo Injorne, un gamidecAo -P llrzattl -,----,""
11 1 r I "I -"-lz __
#RX KWO C.WJ14Q*AnM% 00
on'., Vle- fW* I AXUV*S* M, FROI I %TIJORINO 11116f* A 1, 11,& QWII. RVIO 5 (FATAVOS
00 CXVII.-NUNIERO 236. on ,,alai wLoQix CvDANQ Do rtNqA LA HABANA, MIERCOW 5 DE (K.TUBRE DE 1949- SANTOS PLACIDO, MARCUIN0, I I-AG I
I ) tl .., 1 1!
I "
I -I_ .11jPraga intent(t. I W r
I
LOS AZUCARERO S ASHINGTON NO lCtornenutr6 "'I.YtOS SA TELITES
1 est(lblecer una 141 COn ieren(wil
I I I 1
DE E. U. PRESTAN 1 e, RECONOCERA A '
iglesia titer del .4 INFRIN( EX-10S
I I 7' 1 1 1 h n t i (I o 11
,
RESPALDO A CUBA Fiscalizadox de manern I LA CHINA ROJX Dies paisex Of I dar(itf I ACUERDOS DE.PAZ
oticial [as conlexiones sobre It; defense, j,11
I
religious de la narjtin __,__,___ __ - --------- ... .. -_ I al Interonrional de Jumirin
71'ratt nna hora do, conference con el Prusidente I I i raso de tona (iKreqi(;n' __ I -11, --,.---ij 4 i kPI -- Ft ;,,lCaIifivIRf1R tic "i-111to impliritn" In pretentoi6n T 4 1 1 1 Qiiizi el 'I'rilmn
I,,. I ; 1 'I i K. U., Inglaterra v Riip ia (Ieh#-n f1pror
de I& Rep4blica, In hiz4, -taber a*i'Mr. Lawrence il PRAGA, I .1 I I !
t-- ,,ia tie reconocimiento tic los eonifuniRtac, rednetadn' I I'll 1-. ,
6 h- -- N!" I ,,, , , J, d" i IT,
I ,., ," 'i r 11 I T ell Win c0nlmon 411le '111 ligur Pan InfracriAn
Myer, Direetor de Aguntos Azuearerog de "e Pais ell" I,, Z,,17:- , ,_, _,. de niodo circulsir, .,in fornin prolocolar aiguna "', ': I _, % I, I T I I% eK1
,---, __ -"--"- ,11, ,,,-;,, !-. TI ., I -111,111, 1-11,11, __1 -----I I I I *\ (:()I.0NI.XS I'UALAS
AINUNCIO CASANOVA El, PLAN DE CUBA --- ,TT, r T -, 1-1 -1' 1, I I
r", ", I "'IT ,I .t'. ,I IN'GLN11,1311A TAI. VFZ LA RUCONOV A .. I DIA1 VVE S411HRE LVS 1',
-------- --------- "_ I'll 1, - I I T- I -, I'll T I 11
,
I 1,T I Oi III T, I S-- thio ell la 4)N(* que "P. twee-prio (pip looi
Pide: crear nuevost mercados, meguridad de aljasto. -,-,- - 11 --', % aticinan en la capital nortearnerivana fine In , I , I 7
desUrrollo del poder ad( uiqitivo v e4tabilinci6n de 7 Itro., :11111 I fie ,^, I'll I I I I .11. T pai l". imperiali-lil. Aepall fille ha Ilegatin el
'I 7- 1 1 ,- actitud del Gobierno rontroAtarli ron In 'T, ITI E. l I -1 i-lonia E prrart "morpre-a" ru-in
pi '- t.! ,, ,- T, ., -I sia v %at lit" que ariiiaron feminamlatficntv i ,- 1, , -r (in tif
1(m precioA. Sefiala ]a cuota a que as ira Cuba I-- R tv f, 1, I-, I "I I I I I -11 1 -I'll, 1-1711 ,ille'%1I
__- I ti I '' ''
__ I I I 7't i, I -' e, I I "'t" L % t ,, _,TA ,-- ,, ;""j,;, ,N _',"", 1,, r I_ ' I 11 '_- 'r, TYT1-1111C1YFq N,,, Y.Ik', 1.thl.
1.11, "I'll, 11 .1 I _ , -, r i I, -, -I- "' ' ' It, A I I 11 II'll : I I I- I ,IT !, I ,,, I I. I ., , i .,: I ; r '' ,T
, , I I T, I ... , ,T " ,-, "' ' A A PPS "" 7 *r.Re ,_ 1, T, Prodamado en : ,,, :, Encirmes dahos I fica C .
11 1111"i _".1'. I I FiTI, .11" T""'. ''
I- I 111, 1': I I- I - I;, .- I" -, ': ,, .T. Ti ': T, ,,, T, :11 p I I I I I TT 1. T111 I
mc-w- "' --:1 TT, ,_ I 'IT., ,,,,, : 1, ( ; '' 'I I 11 I, I , 11.1 -!"''
'' [OS M( tjVOS (le ., ,,,rT,,
,,, "I, ,, ,, 7" '! :,,h, T,,,,,-" I
1: 1, I T_ I I ,'
I'-, '), '- 11 el Paraguay el 1'1-.- Ili I 1, fel d d 6n al k-, .. I 1--- I~ I I 1. I : I'll,
111"10 I", 1. 1: I t, 11 : !. t, -- ..i -- 11 11 i.- I 1_1, 11 I I ": '
-T I ,, .,,,.
'i I IT, ill, I I I I ; ; , , I '! I I ' ' k 'T' T '' I 'I.
.1- _t, , '' , , I'' r "_ _".", I"'' ' ja tjeVajjjaCjj)jj 1-r I
".", r r I , ,;., r I ---, I ";,
,.D* ort (iubTt I,; !, ,., _: s -a s 1', "" "' Y r ,.' ., .,
11 I estado de Sitio r', ,,, ,,,',,,, ,,:,","-,-,, --- -ur de T ex :1 ,,, ; ,,% , ..
mshm lot'.tin I _1. A-1.66n 1, --- ,. I d1--11 L r , 'I r ", "', "' I I
cu A, I 11-- ,-"7 ,-, '! 'T r __ I'll, I 11
T I -F T _, ,,,. ,,,, I I r , ,,, I Ito; re.Aerslmik en fl(')Iare% 1 7'I ,l,',I- I-', .",emiltid, 11 -, ,- i,I, 1,,,"d, ratall de poner fin R -111 I Pvrdidae pQr nkillonelo d, ' '; I I I I 1, t I -f, 1. A,in guid- -v, ,, '_1 , I .." I I 9- '' , I, ': 11 )jed1fn 1 (; ... 1 ,I 'I"d, 1, P-- .1. rIt 4 -) T!, A :, I I 'I" I d,,
IT A )a Anter.l., d-dci in, F, In anarquia loolitici I "', I! " dolart. en Iv- Pirrol.34.. '. ,, , 1, 1, ba jad" al limile I I I ''I I I ; : ,a,I. -lot Ion a' ,I, Ili _!-.- i T- I-.1 _, - "T ,, 4 1-1- - 11 , I t ,,, I , ,'!, -, -todlIttal-l" li ,,, iit w, -, ____ ,, 11 , I -11 .1 I T ' Iltek?, I I I -lti.
Ze "I "T r ... -- I'll,,, 4 -, -:. I [(It ,, ON ,r I -1110 1 r_,t.d I "IT P- j ,T -htr, I -, .! - ,,,, I -1 :1- 1, I 1, 7- 1 'L I I I I I I ,:, ;, -, t z I r, ,, ,
I 7 ,, 17. I I I I ., l
Him X I d, I., P.IA b 'o It 1, '. 'Put," I I 11 ;_1 I l 11 I ;: A 'T Tj I 1, I I . I ,, 11 I ) 11 I .
I, T I '. I z : 11 , r I I I I _- 1 1, IT ,, 1 ": -,
,y1r, tI Idil- agl, ,, It do '' I le'l- I 11, I I r T. ,, r I I, ,
r" .. 1'.dTi. pol.bl"t, 1. I 1 ;Irl I ''I r n I _,- IT, I IT I ; I I , r r ",I, 11 1 I I I r I I IT I ; -1 .1 "T.
.., T, r I I ': I I : I I I ',
m;,ubTiLnM je 'I Aef,.r T i, r , 1. I I, 11 11:1 I I i I I I __dt , ;,Ir, i ,
Y T, T ,, I, IT .. "". ".", ".,_ , I Il -I Ifl
-1 __ -TT F_ ", ,. i i i I 11-r I 11 -, TJ- ,11-ti1w 'i, I r l T '_-'X'
,, ; ,,, ,,, ;. ., ,11 I., I : I
_F :I i's .J do, y : ,r ; I ,,
"'tto a I I I il , ^ I, I K, ,,, '. . I I -, t, I I I ''I ,,,, I 11 7" ,
or -,, re,"taI At iefor Pt, id- -,- , - , ". , 'all I "Ir , I I I I V
de la Rot0b),c4, Y At ai-o 1,, r _, 7 1 I , I I ,, T!"TT T"- r I I 1, a
, - ", ': I '' I r I I I I ' I I 11 ,
"' I .; 1, I I ,,, -1
pa'. d3, I ,,I- A de q1o 1 , ,- , I- 7 I I I 'i_ 'T" I ,I , I I I I I T" I ,1 - r I I I 1, , I 11 lw '
d xtor" donxtIsi- d, 3- F-,tj, .. ", j, '. ,,, -- ,,,Ti;,, T, 1, -11 d I I T11 I .1-1 I I " -, ', :" i,
I 'F: M i.. I, I ,,,, I I I I I I , I I I I -- 1:1 ,IT I ". IT:
V idm e rnvettaa t vnr.blc, - 1, r I I T Y , ,-I,, ,, I ,inrTi r I I 1.1, 11 I I I I I I : I .,- ,,, T % I 1, ,mCb. P_ q- p, T,, , , ,I,. no -1. 1, I .1 I 11 I )L 11 1, I i, ; ,
,, ,r ,1 "I , r ... r, 11 I T A;o I," III I" T ",
,,or
a
u, ,In M tm ,,, -,, , I I "" ''T 11
i-, ,I, ,- v I' t I 1, ;T"
,na rn-p. Conve' I ;: _' 1 ''Creen ine 'table la TA ,
r T"'T" r-", , t I , , 11 "I 2-1
no) ATT, Iv, P ,,,fx-v ", i It"I I !- z, 3p, a,, n, T I ), I, T ,
.gegb ,I doat., M 6- , ,,, I i T, T ., ,,,fl .-. .n., 1, 1. I : I - I I I f_ i,,',, ,,,T ,- :' I I I I 1. I I ll 111t 1. 111 I I ;" I I I 4 r ., ,, "' r I r ,,, 1 -, do:
IFI Ithor Myer t,3Z ,,,1o ,1,1.1 1,e ,,, i '.T, 1' r l 1111-7 11, : T- , !' ;:1 T I ,, I I I I 1; A I ,
If, do ''d r' -' -te p erra con 11 11 I I I -1 'T I' I 'I, ,! ,, _bj,* C',
C-f 't, , ,_ ,_ ,: IZ "e- "" I g I I ,_ ", dI Rusia
ca M-6W del A 6- q,-p I ,I -;, 6A- ZI I I I- I I 11, I I I I I r. -ebA. F,,," ble -r , -IT6111 11-bil- I ,,-_T P11""TT, ",, , , I I 11:
tendri ,fm tn Londr, d, I I r I.~ I I n I Y", I T I ,, ,T I I I ., I 1-1 I I III- t 9.,
sq to I T 71 I dtFvI- :,, y teT I , rai oi, ,, N r -, IT A-lip'l, i I I ,,, , "' ,_ III T , "w'! ,X". k; -, --
do I ,d &,l le-da ,a,,,; I I I I I I I I I '1
hR ,nortvl e5t,5 P0, o I r r , I 1. I I r, I I I 11 Z- 1 I .1 g, d.,r,.i
-'. Q.t "ea Confer n , i ol I 11 A Q C Ill, Vn rTMITIrts -' - -:, r -, _- , I -TT,,, ., I I l I "I I &I,, to"I" I I t, r r"in-da de so, ,, _,
11 I I I ii, _, I I I I IT,,
Ltdhdros ,I' rl- -- -,, l--. ,_ , T-1 I- I 1, - - l _' -, I ,,, ,,T-rtl ,, 1 I .1 I 11 ,P.,,. I "" ;T
Lj poslNedQut Ie nueld, I'- T, I I I T, ,,, ., I I I t T ": ,,, I ,IT '- I ,.I "'. f r I I 1 "j, % T" do T,,,,Idl ", 1. , , , n I, ,1 V, rgi ,
'A ,,,,.',o,. ', 'j ,',e,,fd. .-4& .2 ,, !- I ,. , 1, F , ; I" I I ,,; ,' ,A I ; I I I :, TT, r- : I "T , ., ,, 1111- Y t" , 11 I Tlj, IN .I
'r I I L T: I ,;
El d-tor A h- M*f- plt he, I 'I , ., .r 1 T, T_ I , 11 , ,
".on ,A "'-k' P"-"-1 'Ijj ;,L ' " - : ,_ r N I , : -,- , I, -. T- -111 T'I"i 1, d I I I ,r ," V , ' I~ ,:, , r -),, .. .,- I., I I
do I.tt corimfts ,,, If , ,_ I -- -1 I , ,, c!7,it 2A .tX ,
dia ei, I 1, ,', d A Q ,f ,,tTT o - -1 , ,tTg;" tt r. , -,11--, ", I I -1 I I 1, 11 I I."" ", 'I, r T, , """I :1 :-" 11 I
"' _"L" "' I- , ,;- I- 4,r tl -. _rq.1 ". -- ,,., h I .- -. I- A ".,,li'. 4l, ITT- ,,, I 1 I T 1: , I, 1- -TrT,-- 1
- I ,- I T I : I I 11 I .1 -, 1,
31, zn 11 11 11 .:111I ,; 1vt l; ': ,, -, I - T T' 'T, I: ;1 -,! ,, IT I T It ", , '- I d.
11 1 i-ill -, Io z 1, ,,, ,,, I I r ; Tll 1_1';, I 1:1: P- I. ,', I- 11,1 I ,,,
IT , ,I t T "' h I'. r I I t r : ,, , ': :, 1- -,- I J .11 ,.- I I, .- 11 11
, ^ ,, r .r, ," .I'- I I 11 d'11n. ,, , i,
P11 IT ,, 11 I Ili iI I I I I
-11, 're"H, 11 11 .T T, i -c '+ ,"I,,' I I , I I I I T11 1, "r, ,,,,:,
11 S, 1- ill- 1!, ,,, i .1 I I 11 T, I 11 1 I . I I . I I r I I I I .
I 'F, 11 1- , r 11 I I, -1 , ,- I I I I ,t,_ ,_ ,:, 7, I I I ;,. ', :, '', ,* f ,,,
Vtrfar-l d C- nova I It '. I I A 11 1! ,- 1. I 11 ; :,, 1, 11 11 I I ( I I ., 1 7 ., ,- I I ._ , 4 ,,,, 'i"r ,- q ,. (, I,
.1; ,- i " -- ., -T. , T .1 I ...... .1 11 I , -' :- I I ) __ I 1. I , I , .,
WASHINGTON, O- 4 ,11; I I r, ", "". "" ,I
,, 1 '. , 'r ,I -,- - , r , , :-:, ,
1-1 I -- I I ,T -11 I ., 7 1 1 1 " 1 !T- ),. 'T 11- '. ) C.", ,,, ,iI
-L. RvllT,, d, C b. -'' I ,,, C I ,,,- ,, ,c :, , i -, -T!- , : (" ., 'T --- __ -_ t I IT
-1 via, 9.11. 1-- 'T"y I) ,, ,; ,,, ,, I 'L111 :,,,,r, ,, -: ',, ,6; ,.T, , I 11.1 .111_li ", __ ,- ,- ,,,- 1:1 I I- 1, 1. -, ,,-, '; (, ". - --- -_ --- , ,,, F. I ,, , d, _,""
u I ., ", '-, '_11 I -1 - -, ( I I .. e , T,- C;r- plt, .dr
'I I l V ,N 571 i- I ,d I , ,, I IT I r I I ;I l T IT, ----I, ,.g .M. -,,. 11 -1 11 -- .i , I'q _A t. gIr I ,- r- -T- VITT'- MA MWXA 1JIWILUTA IN b", PAT.
.40 neas ,,I ;r.: T I Tla d" j,-, e, I ,. Ik _110,[,,A -A 11 I I ,-,, 1-t- IT,- 4 : , I -; : ,,v -.""-, ", , ,. ;_1TIi.i t. rUTA009 CNU)" a ,v- 1- --,-_ 1, ;= "."..."T, I,-,,;, -g, ,I*rd 1, -, I 6 ,,t f Iaa 11" 4 to),
Z4,o,, noalont, 1. c i.,il, -p- qT;, ,,, ,--; ,,. ,-,, ". .-Il- __;; ; ,- '7
vu Dlmvp 1-1- 11 -.11-L 11 I I -.d. 6, -- ,J,- -. 11 T ,,, I '__ _.- ,;,,_ d. q I :'I T ,,, "' 'S r I IT I dIt 1-161- 1.1T 11*1 M ls ,,ft."w -. ltt il z lfitfi.. .= 4,M ,,f*
P;., 'I Ivy
,oT, ". IQ- .I hbT- -1 de, 1s,; p-L.
--- - : IT, ve., N!", ,,!ph, F-rT, -, ."-"*T.-= ,r'--'4,. v ,* T ' AT V 'I .- 4 IVIII-1- I 1>6 4o
Id, ,o-'-T', !A ,O i7! 61roOlD.1 h,1111141'" oatirwi.d.,
.,T, I ... --A -, -lb- 1IZjr ,,,
J= 1111 011t,0 4 0 = 11 I-l-, ,n ,,, -.,M 11 i_- I'll., ,,- A: ,,, I- I, "IT I
I .. ,;ttlf,"_ ""'. I I, At ,", d, r.,
'* r T ., I - I,,-6 P I I a, 1:- P"!. ,- ; ____ ___ _i :
T.ptW 61 C--,A. pl,,dett d I I - 1"l, ",-, - or I I 0 _a Ina AM
'X de C". 1 --71 ,, "Ill!", ,T, V t_-,- IT- f I n"e Uk"ovilovaquis a] AI Ii, % A I It "' ,, I .111T I ", ,,,, -11.1111 do I-- I I -, ..I. M" "-'g, (
deoeA ,,In I 1 L -, S z ',IL* des volo ri zar i6 n dell-, -,, 11 IT", ,I o -T I): ; --i,", Quo 7. 11"n, S-1;
,f ,[ t, IT- d, - ,, I ; - "nAtt .
-_ ,4 7, ', I t h"-- -v_11I11 Ii',_: I. 1'1.91 .,!,
.11_., ,, ,I : 7T, ^,-, cfjro ru,4o v den"nel ." T- 2. -, .1 % 1, 1, ,,, TIT~ "I "-; in Ili ; I If ,-.11 1. '' ^ I 11 -- A :- ,alpat" "',"i, ;; zl-- --- F. I 1. I 11" 1. I T I I I I I- 11 I p"o argentinn e-ti-tfl"ril t, 11 :111,
Into. PZoilk"l-A, 1. ,T, ,, ,,,:, -1 1- -, I , ,, n- df.d I I 1 r V., I ,, -1L. ,, ,,, r ,j- I J,, T,.,,
tin , I I I I , i , '11 IT)" I ), I I "
_, , ": ",', T IT , ,)- Alian" con yugw4lavia , ,,, ,
"I" I, Z,, ,,, ""' , t
janvc-1 I; IT ,-.,, __ 1I ,"'_ :._. "T IT, 6"', __ ____ lam exportarione* a E. I , --.,
pu licidod I, ,A F ,,,,,', "'T I , : l,--,,-, fl-:Iwl In [I. 71 -_ I. - -1 - ) .- 1i ;,.,:" ,I 1. 1- -1,
W.Ih ,r ,,,, C- -. I~', I .. iAc* I I I -1 I *1 -- ..... .... ,__ !_, 7 J T il I I A p I f i" r , I ,, ', ,rl
tsda .,.,-,, I I - , I 1, u ; !,',"r-'. "-,' t 11 11111 1% 16 al homenaje a,,._ -:_1.,T,,, r- I'll 1 1,
IL "l P otestnit en, Estados Uttid(ps 1 1_1
I T!---.:,T k I "i ", "' """ T, I I I
do dtl Conm- I I En Nueva Yor e , ,,-, ,- 1.1 11" 'I- I _11'_F-: I t:lt , 11,1:
1%n conterTr I TA-l" - ,, ,, A k, - T;, ^ *' 11 11 I 1. 11 TII -1 ) 1 1 ... ...
I I 4- , -1 I A I~ 11 IT,, I- 11 11, 11! I,
QKt n, 1, ,,, 'l ,- -- ), I ,
__ : por rat r, 'Ir ,T d Ir I '. "- ':' '_ I :- -'r' '" ' 'll'
I- leuil ,-,, T%":" I 11 "' : ',
do 0 Sr Oscar Rivero ' i" I I : el molino de luirin(i de Reghi ', Edelman el Dr. Prio
An fl C- In I iii;-, 1,
C..n.llt r t- I , I -1 - ---- -__ ..... - -. I I 1 - , -,---- A ,,, TIT !"'.", ,,, ,
------- I I I. ., 7 -'IA I 'I
aar n -,rFv,,vctWK -- -: ,, T1, 11 I -, J '.l
bil .. I I IR 11 1, ,,, .1 Y-,"', h"t, 't, Wd, V.,"'I ,efi- ,,, , 1, ,,,, --1
,,, i T 1- 'j'il_,lo,_ f, -dt lt d 1, ften T, A,~ 'Ir , 'T, -, '
I 11, It '' -1 I I I ;( onfl4 erarl flue ronstittiNe una discrifninacitiff 1 I 11-7:,111L11"'
I-ruttinis"" I _* " I t d, -,", ""'
-' I I T11 -, It"r- 1- - 11 I '
,,,aww. i, , , Il. I d !_, I ],I j J,_ i ,. ', t 1, I : 1 (I. -,n,-Tbz- de ,I I -G 1 Irr'- 1. 'r_ ,',,
eat, ,I ,.,,,, I :T, , .1 I ,. lesiona ITT, las exportadores norteamerivvnttx -- -., r ,r ,,'' I, frT T., fr- 'it, I i
T , I, I' ,I- 11 _, TA , I __ __ -.11 11 ) ., T- -1 ,-I- d6 DIA 0 f1P I 111A V.'. , ,, t- 1 I~'
1. f. id, ITT ,,,- - ", IT z I ".", I- c, - - ___ T , "d" ', I t :' ', I "L, r " "'
,4!o01i",n',',?,J,'I,, ,i,,, I I I I I lvk5!f!NGT0!: ;,t ;b- :'- T, I I- T!, w ,- ,,, J-I F,- I , 1 1" ,
"'t a. fntu'dj& d, _! I". I F, 1- I I I I I I , t -, CA_ -I To,, ,Ia,,Idl Il ,4 , :, ,, I e, 0-, P 1 ;1''111114'i ' '-L' 1, I t ' "I" 111[,A l I I""',- 1 ,., ", A ,
__ __ I ,, 4T 1 -t 1, ,v n. ,,,,,,,,,, del Fw ", , 't """
l ,,, I , d, 1- T 1 , "_ ,,,,, '111 ";
na di- tt, 't o ,tW rcimint .1 T r : I 1 I I I J "' ;U IT T, r A, 'I I 11, n ,, , I- .
iT,-, d" 'ItIr ICIITT :, dI ,, q1 1' , I I I I I I I L I I" -,,, I ', 7' T'. "T, P, ,,,
as , , :,t, I,-,i ; ,,, , [ do !a T"To"K" !- ,1-1 It -- I I , I I ,,,.eu,
""' ' ',,, , 11 I -- ^ Iffirl iri sek conciertolf "z""', it" I ,IT I '' vw , , ,'t '" ', T' ; ',""'I"
,, 9 I 1,.,1 7",I l 7 ; ,.
h*C elf- a, ,,, aa,, .' 1. i , ,T ht ; ,. ''.I,,,, !!II;-A ,,I ,I r;,Ili,, F ', 't. d"
!.$ PAItog axporlad,- 1, r I T r T I Al I I Ill I 11:1 ;, TIT ;'I 'I 1
_', I t T l, 'I. ., " -, I ; S7! I ,; !-. ll; 11
vmler to" 0dod" d's. .''I" ,_, 0 ^ I" I n la Filarni4nica de L.& -' r 11 , " - L _: ,_ I "- ,, -- ,-- -,.I ,1, I "" "t,
_ndUuI 10, P.j tL -l T, I "', .- R-bi-, , uq- I "I I -1 1, [ 1 -- I', I ., q, I 11
'Ib. ant ,I -,, r T T I I i I I ;-' H a h a n a A. Rodzin k, I IT I I -, P", :, 11
"I d, T I LTbjT,,dII'j - "', 1 - I I r "i ." ; : I i 11 .. n T --;- 1, I 'Ift-".1 ,- I I T,
_: ,!- jvTI, I I 11 'I.- ...
,, ,,, I , "! ,'a l 11 I .1 11 11 : j t F'r 11 T "" ]' ." "-' I 1, 1. .P" I:
""" """, ", I I I , , I I" I ""', , 1.
01_1 ,Ic;,Orto 11- L r T :,,_ ,,,,1_,!T.TT- NEW Y RK, IT"t," 1: A -1 I 1 r- I It 'I ,
a- 4 -t, 7, : 1. 11 il ,,, "' I ti, 1 I '. 1 ] I I ,,,, 1, I d, Ill ro$
I Y ., -1 I .I -- T,-,,-" i-,,' n, ,1111. ,, 6t tt l C'T'T'ari '! , , , " I 1) r
Irnt'i" L '' '_ C"" '1 ,";';',._ P" T- qT I -1 d, 'ill I,~ :, 1, I .- ;, .. '. I I I ,, , "7 '- r " I I it,! IAM (1 j _, "I T11 Ti I , ", r I I I I I I 1, I I -1 I 'o i I I tI_ '11111- I'll- I,-,--- 4 : i I T,,,- ;, ,
I r ." j'"' """' j I r"T"' I .",
.d,_ Itul 't "" A I 11, 11 r I .1 A ,ig- -, I I I 1: I , i, ,!. ,Tlp,,,, od '' I I ni
Lt n L ", I N. t 1"'I"' _: I 1, 1, l"It'
I I I 0 ; bli I I ,, z' 'T : 1-c r, I , % I r I I- 111511i, I I ,, IT I I 11 _,ol- a. -PrII-11 'T , , : "' , I _;T TT IT ; ,"'I. 7 !I "I T'
T", !I ZT, I I I'. - i, :13911, 1 7 -1 I 11, I I IT '.' Ir" "I" del,
._ 1, ., ,, I ,i d,0,, j ,,*,,' 11 '-1I,,:% (IUI
PITocw ell I 4, __ I -11, ", I %, I I 1. ., , T ,,r I ", ),i to I- Pitt- do III. J,.Nlf. ,I i ,
I 1 .' _' F 'IT I r 1 I , TTT -1,1f I" "I", z 1,4" '.. ),E f:f-,T*.A6r, , , ", Imtr, e I r !
-zucar m obte,:,I T1, i ,1, ,, ; I I I ': I , "_ ; 't I
r 1, I ., 1 I' p I , I -_ ., ,I W. ,I,] 11 L TTI -!- , -11 11 -- Alt
-1, .U la, I 1- - I , VI I I~ Tt"d "; ', I ", r _, I __, , es
I I 1_1= -1 gr" I, I_., , I. llA, -=i.I d"'t'.- "' "' 4er"Z", ", ., I 1. ,,,,r ,
C,6n r re,';'-T- ", ., I. , , " . I I 1, I P' To i 'r, 1, I "r. 1, I. IRA I "': ,I ; T
ptrinc, al vtfliT,,, , 't"I 6, I T, f, : !I- ,,,, tv" It ;,:, I~ rT, I ld d1lil- Itri, T!,, d, e.i" I- 4.4- d. R-k;)n ,,dra "Initt P4 11 I , 'Ut 1
CQ o'-fAill ,IT , ---_ I .11 A ,,,,, ,, rlo d I-, 11.14"111 TTA M., ;1 do "_ _j Y ,,,,o 1 "' ,," ,,., ,"", ', , , 1'r. "I, d",
bon , : -_ I I I I I I I , I, ,, '- lot, j!-k- do 1 Y-k, V i I I I _i a1,,1s1r.06o
ut tie ankor, y. ,,t-u1-d. d .'_ l o F" I-m-T- d N- Y-1 h- I .1 I I :t -, It,, i.dr'-1-_ -- I "I't-i ,st. t.1d, 1. Z T" 7111j. .1 Ou ttf,
lno, Ada; act-les n iliuUv ,,, ,I; 1,-T -.dtl c- I :1, 1 L I I liu ;-i' clrxl I 1 ,I,,l 5T'p'-,, d, j,"I", i , , ,, r, I ,
In. , f I ,,,,, t lsl," : , In "T" I g"
i- t A, r,: : VV A : ,,, P,,, ,rA Ci:if dv -, I "T., sudl.m
'i'a I-V. p- cg .-'7 o ,- , 11 ,,,,, -?- I, JA TeX .1 ,, O'do, J, "" I
o ',- I ITi gT-Tt" ,, "" ,1, ,- "_,?-T , r 1: I 1 f,
,I, In n ,;, - " -, ""a- I 11 d kT ,'I,,, -11 PI1111. -1le to la I 11, ,__11111'1 I ' ,,, ,,, ', z 1, f- [I, ,,I ,;ARIN ;-, I I I ,I tafo-.
I,, :,Iregintts 01 I.Jano otwni, _____ ,_ ,___,_ "_ I I I _, r' I f j,- 11 r, , I -Z, Tj,,,..';:,, .: -' : T, __ __ _1 I I I'! ( ,,, 4m., I
A os .is" e,,p.,f.d-e, 'i, 1- l I I I I r It , ":"'', "?,
renn-tad. que, regul" ItIll !T %T, "' ; Ddt' ,, q , , r,,,-- :,, ,b,- .1, p I." "', I I IT , IP uede resurgir in(is titnenazador '" "'
ones. H a v buettqs perspectirtis p(tra wT- ', 1- , - TT- -'14 it, d.-6 1 I: ... "'T I --TIL , l, sittislocAdttu da, Y .j, ,I_ nI';,,,,t,-* '. T 7, A , I 'I"C'Id- od-so - -_ I I -*iilj e_,- - _11 p ,,
Z _odut. It I K, , I I 1, -- -" tlw, to "Oor-ra, ,, ,,,, , , T , d'-'Inn,
... m nbra I I,, A I 11fittl I --ii-, - I 1 'icil 1) r -- I, i ", 12 Vfflce
ro, In e- ... n,1, t un - f "' lit h1clustriv petrolera de C' ___ 1,
,, -T, 11 n, --I,, I "I ---- r, I I T!I, 'J'I ,,,!I,,, l, oblernitt ( ,e H er lt I r I : ,I I L ,T 1j"o C.b q,,;
I'll I "" r T, " Tif I I I 1 I; ,,,, ,,
P, "".". '. -1 I I I -1 I - ,--,'I',- I I , , r ",go el'T 145 "VaI , ., 1, 1,'- -,r-d.,f , ,,, I, _-- do un.
", b'"IT"A I -"A 7 -,nII,' 1' at $ ,n nion ,
,nibd. ,,I. ,,, 'r T, I 1 I. (Is 10"YeA aprobf)(iff., por el Congrpso atraer in PI I - , "'" '!I I '' ,Sori fica trula de incorlmrar hr zon(t ,,no Io i i ,j '. -'!, 11 c"I --A : -d, ,i , to F,- I I I I, I entle In *I
tA " TI, fa --- ,---- 1 Pte horline,,to a Ia Reptiblic" rojo germfinirn ,,,, ,, ,,, '. -, T, od"t'r -, &., -' "I" , jfn bal.
,,-,I'D.,. , ", mp ital extranjero. Se h4ven gr(mvbas inrvrsinnrx 1k I' ,io .jS.d.. ia
-dc, d. -d, ,, 1 ,,, ,, T 11 -1: ".. I I I A '. W, N (;,r .- -_ I,-,,,,- , ,
-1-11 I I -1 __ __ A I 11, ', Li I,
"at* 'it tc ,,I ,,,, TT, ill- ',R*EVA 'j0rK t, W- 4 J"; I I r, 7 ut ", I ri, -1" I I7 I, "I "I 11.1 'T,;I ;' ,' 'Dt,,i QN, -,I,, 59PLj .-,,l, ,, 1Ar ',,-,.,I,, I:T,,,jl ,.-I,,,,,,,v;,1- A.1, 1-- I -', 'T , ,! J'j Con- dAd rda ied _Fl d',,no -,,,,,T,.l W I ,,, T !I,",.DUo0 wt,:- t I Tt", pi ortroW., Il. .1- 111 ,.
nuembm A; ? -, t ;= le *,T I Ti 11 ltld i of tA nle"11 11- 1- ,r_ III , I ,t I ,, ,I par_1,4r 11"Ve, ot-, ct, otA2 oi ,I .tui. 'TJ P -, ,,, ,!, : ", q'Ti,", sajj, i 6", ). "'.""', d. k,,b". 14T, tT! , 7-- 1 "." ,,, -"*."I- : , v .1 .6', 1 i!-T,- ', Frlf do C "Igh ad61_ '#d""&'d' I, 'I """', ,Id"l,;, I 11 I :,. T, ,,, r-- jl toIT-1:1111 i nlm-. F d,, h.a a It DeU*6 I? T- trn- 11 -"*-" - i- oI;-t.dt,-s hj!6 n "pd. stg- "p-t. 3 -1. f-h., ,; i'.',' t',' .,,,- "^,,' ,* ,, ','.' "C.,.!.!"" TTIrIT,, : : _1 1 ;J g :' '
', Iii, I'Yel hb".Its t ': -'er . T T- _t cv a, In ,tz d t -!- 'I"ittf d"
6.1 1.11=" a*1%; 1 _' I 141.11=aa ,,,, I i,,aiL ,idta'I.'L- ..tian. ei- cellos Futd Unid L = --iT', ,', In,- 1 41 Ixte'. o" 1. 1 14 It- 0 A-, ,,' r "
gvicirite, -orik T , at, -, ,V .n 35 P., I.ent. 1- Ii ,; P,,r,xt I ,. I, t-- 1_ t.l. .tu i_ A e, ,end'. ti- p- 1. ,-66" del Il i,.,
iTri,,7. I" m, do C-ad. Alk- l", t J 1"T.,
no ", :7., p! i'O'l-I 1"' In "" Y-O.I.Et .irnko : ,, I , ,.,,, ,,
., 11 t Et-,, fA
t lre ,, ,T ,:- ,i,,,,, ",.n,,.,= -'1111"14- cp11111 3;111 tlll lil 'U1 LT ", to b ,:, ,, llo,,y ,*,, l,, ,,..',' ' 'L, i: ,,, ";, In ,, II tg A, -aT ... d, ,-tid-1- d,
clitto'la""q, ,,, e, 'U", -, -, ,,, .11 LI -, -La Loy "t,... : 'I -- ,,- I, FF;Alj-, Ictt
%4iII" de 1. -,,!, ,, p'- i ,,, Z nI,, I 1. I _,_ ,,on 4 ,rt,,,.,,, d" 1! A a 11111 ,,,,, ...... _.. 6, Litt.
Al. ,n ,Fhai Rung;Ii-- 11. 0 e-,6n , I ), I t -- A I -. t,- til de- 'rn4" ,, ,,, A ,, ,, ,
t terada, A_ i "t-, ", , l, ,r,,,,-, "'-- qw, f, f -19.
lo .1 u 6- I, FJ 14 de X W IA dt, t949 IMP ,-"I ci, P-,, ', ", I-- de, 1;. d,, z C "'- t u,,_ic 11 VnJ1tj-, I LAK, 11 ,,, ,, -o, 4 fT P,,
dft&,! dln tl q ". i_,"P ' :.- ,i --I-, , ", T- T 11, ,-ndcI& ;ii:,-,- fVOTII'I l '--" : "i
", t 11-11- ,"it I I .11 t-*$ R I!Tll I 1111r -,' soit"I'- lit, cy-, I , r,
_, fina Vtil' ,,, T 1- 1-1 71 1 1 ,-' 'i-p- q a 41 I 1;1 11 ', I I i! ;I ,;,, ,,,,,,,I,,,, I itte" t" ,:1--k., , ,j"frnn q,,- ,TTI--- j d" '_ t il', ;, "Ii, ad" I IT .-, h 1'1%j1III. Y R.5- F'o;l.'enui C.- dcla !,- T-' -- 1. I ,-- bliza-nttl dt a :, -la';- pa- ". -q-1,", t- -"I" I -- 1.g , i It "' ,"" ', 't-lit, ... 1.
"I F t- too-t T r ; __1T'. 1,n ,T.I,-,T'' , -, A I T 11 on ) N-tt
,a que, el t.l. e -,o, qu, !- , ,,, ", 10 cwaa jI_,.p'I.T,, '41,i. Y ,,, "". 1:. "',
-i Zien, ,,a debtla se-, M )-' III ITT- , _,, ,, -_ , ai "'T" I-' I", J', 'o,,Q -', T-Ir ih- d, q- R1 111-11 1,d ,, :, !ii, 8,1!, ,a, PI 1" d, i, TI" j ',"', ,,, , 1 T ", I
I, 'Iil 1Y.,1,,1 Bm; , I, f. , del P'.4d" 'n.""I"',t d, III, 1, 1,1- ,t,,
__ Ie I ,' d!d Ig.na d, - -- 1T-,di ,:- , ,,e ,
.I lozi; --!-! _, -h"",ii, 1 ___ 11 - I I 11 -, .". ,." ,, ,--- I" pp:-l' ......... r .
net-$ W C ,- 1 ; : "-I, ".1'a i ,,,ti 1. -, 1, T, I .1'e I,, I. 0'"MA"
nl I Ti i I co, dola at'ie-, -,, "r, "; 44- 1 :- I I 1 6 ', 171
_t.0"i- T'_!"ft 1 1 k, i Del-I'd.,"'T; 1 ", I. ,,jVj-- g_, ,",! ,,(,,,
ol "Pt CIM 0 nrod M de "' -- T I T, t, I ,-,,,, ,,,, ,,,I ', 1 1 Tgl
_ti, .u' _ti.tt ndo i., ,,;UA, 6 id Reta a Jos Aliados A I ,,, I, I
-1 I I "" r, "T", f--d- t 61)(, 11 11PUI t '
Irc IA P'T, I TTd "i',
tr%-! do -0.i, P1.1fit., porn _; ,!t_ at -- I T11-i lj t I., I r 1 -11 _-,
!. -t. nnrt o ,b, It ,i,. :3 d, -, -11:iTn, d,
At" -, "' I -w, Pt, 1, -- ,h) lp" lid-(, I I 011I i ),
Im Y 1-ij, __ 't g ,,V ,, l"I 1tm.o,,,,,,T a i, w,, T,- T h., I d,,, .d, -I',%n N b I Gobierno aleMAn ,_Iin ill -lTd- I1ij4,, r1%,, -flln ----G ", , ",
.: ,,,a T, V,t,1iFh;TAi I" d1tor. 1A PP, ,hA,'- A II, ftena. d.clv a ,1,1 Scln. ioi __ 1-1 1 'I" A 1" ',,- 1, 1, "I. tI :z";rI., 7,p 'JI L,,',, l I I ''I I ,, 11 "T.,
,, "1,6p'nTdon do I- e t a, -,- -, .,b"61'111!1'%150t,1 ,II 1-111111 ,"."', 't", i - --1 -1 -, 1,
.,nod- .t'ad'.- f-t-1, tple ,C It, 14, $"It '! ",I!- --I- -L- nbTgi- do "'I'T. "I , , J- --i-dn ,--i" ?-,In
W111" 13 IAWI -- I- 'I, !, frr, Cie to T"Wa W-td O'L ',Ala !A,, conCesi a,,, I, ",I!, It- --#', R,-,t, 11-1-1 11, d, 1. A!1114 iA 01!11' ,Z I' I L. T ,
r3i" qrtr, C."- [ ,t p-d"t- - ___ ,,,#di i ,tAl, A In ,w, ;rIi do, -oll", T, ,
'Ad,,o., 6, 1. G.11 ,- ,, "tantittatil"', B014N. At, 1 T!, T""ft do %P!'"r'6'1 poel", ,4,,-,, It I 11- '
"'. I , 1, It. (;,,b,-T,,
'*dA ep 4 !,Y ina,,a, -1, 4 TL-P, , I K
tn' -t-91- ,.Itl b" ,o, t '4-N pI -1 10 it, del T,- 't 'I ,
it I. ."'I"' 91 Gnbtna d;, Alonan. ,t d, 1, I "', IT-- 7, Indi.1 domot, to Aut'VA: 4 _-..'.T 1 Celebrariin important G h-r, ,I. 11- 1i I ('-,t T -,
lnu dMT CliltCo'N" lf' i; sh"IL .$q,, p2ta ,a opeir ",),, ,ptezr-o.. L" I- ."'t ... 1, r , cl, T0,aj,,IM,,ntr, ,tw 'I'l I !I,' ,
P"'s, 'n-1, ,,;Ii cd RII-Or"s Elt"W- 11 Ill I ,rzl r , ,, 11 ,,, I I,
Poll ,np -,-d ldl .114= ;= Ilru. 1 rm,,I, IT, I onferencia Churchill is "'t A "' gr-de"b'" ,,, 'Nn Is. rot, I
on .hi"tcol"", hl, nr "oh,", -do-,z -,, .0, ,t,. lo.m,:en-l ip:I ex ,41-,P,-"tiv. = ,-i c,,- ,c.. ..pn.- I c Id'I.dn In- 'In W,_j ---t ""odi.t. Pnr Do, ,,,, :!"', d, -11 ,
_p I p; J-I-d,, pt, R-,I ,,,,,, I" _il,' ,,. , ,.
X*IM a"-industu- ,tis.k-a P- _. Z 7, ,".,%, ,,-,- do -n ..- ,J 1,;,, T:' gIyas p V vul,&Iau Udo de to Gull no hay linnut, r-. 1. conIrt- Id. of I P-- t, q., TIT,, --te-as 'I I r.
det, Pasoan ""W a, y el Prernier Attlee rzer.x; ad w'.- Y W41 qdA% txai an To r ,Trtipa CtrltnW
ju&codn a consecuerris de mis de b do "deidir y funeio znuento de L" rtfineriss, R- ilefor d- lo Alta C-ii-w, i *-Ibi l, 1, ,T,, _,], T) ,I, I I- i I .
I
it 1"I -n d-, so, ., 11 ; 'IT,.
coonjonc= 1 'Via ut. c.tl* alar 1. entpoesa dot la per. r It -nt-ia. -atend1b, 1 1 I'll", I', de -'I"n's t.117 ,
0 d r
6n deno, In, I I. n= = ;7n 1= t o I tA= P, r,,G jtuie '= TONDItES. att C 'iJP--C to ItIrw- 'T .pl, tl;a, e I TL, Al l, ,,!, ,, "r , ,,,,,
9A ".-L* I,- I 'T ;a '. ,e_ C41. -Z ANertAx PP.tren*. -,1'qr.n ,"'If b W-fWmTI0-ea "= ZR= .'Au. =" A."A"eran gravad" can joxnb, ovoa to e p. b,,n ,at-M.d. ast 1, vi i do I- d- nt-tnI atit, Porte dt, C-1 ch"n'l.-it" P, P.1-1., R ... no, G- B-1.6, i ,- , L, I, )'I I
dustli" aAu artras ineficleiit q-e pe 1tU2rA 1=eV -At- Ale--' T, A. 11'I'liuA Y )A U, ,6n S-101'r" lt,)ja, A 1. I, , ", I I T 'i 0,
It: butta", rftultldott', 613. 4 e. I.Pu'" quo I I gmedtal",9 cI6 do targr= %. d, 1. dI,,V.- Met ,ainIlItre, lAb.1j I li'vim U-1-d- ot, dt,,i At E"I.d. ge- aa ,W Ii, rd, -h,,,dt Par ,1 0, 1 ,i I, ,
han, dcjado do "istit 6 MY- pr llat tT"_ ioritati6n del marco, br- I- claft- El -Ill do
flS n.,;i 'Idrf rednll 4 cAu" de Ile, = r Izer"t altr* no ser It .uv "Conserado'. W-, -ti ....... 6,t. hA T, o ,I t I ., Il "n", A ,
__ ___ .e ge ... lere fi Cub I 1 Z y IU-V"_t"* %li im=d, L. bou aliodo, Dedia 1. mnteta ,Iet tc'iactcl emh t )"litder 1,1',Id, ,id,.),11 1. G ,',:1:1 Gobirmo A 1. a., .1fat M". ch"Il. t'" qut ,i !.s 'fe! _j .bt J 1, lncnrpo I ,bji ft" p1de, ,ow,,j. .0h,, It lb '- ' r' ,', ,r,,T I!,- ,1r. r n
I, dt Oil, ii 1. o 4rafl -,,I III dtirn"Opt.d. Et. I"w"""t, tst bleid, -I h- r -,'%,
"I e .b. j .Iil= lllta t- n ble iM 0--ode I'd'etn tatia4 -n alil. P., 6,1 ,,-to
'. _gnl ,, eo 0,4 on L.y pro= o C71,- U.- Ii.laieu "" C", """ .. ...... e Ba ... PTA- I, '1' I L- 11,- ioeedultdt alta- 1 1130 d co.b. W ell- e tmil4r I no tntVq8 Tig Ile del'w 4166, 4i iTdi,, 11 4l;e han 91thlbida lo"1911ta, ,A ,I il ITtdl 011 "t1t, I, I, ,)" ,,- ,, .
I -fat .di 16, 1 r I, 5 ,I e 1. "d.da .Pa t.*. vl ?,_ -, I 1,,
otovarvica", on el u'llo' di, 19U. fttIno. M,,' 4h, A lo edl or, V.otz" A- 1. M I 6. OtL, ;d,, ;), ,, ,, I F '
consult. nuutdiol d, .;v;-r,, ,,,,,, .. e- -- .011,tMlft, A g5b w Ioun.o "iet,'_ =,,Ir ,p,,,,I
elll--" ,'A 4-11, "I's ,
tie- Dospum procrde, a -mr I- -6-lAks -ti-o" If, I- L1Y role- I dItz IT, 16-turas ,, *&Ado% dept#l,, nIki- ItI .".,r ,I, ,nd. I I, ..
T 't, l, "' '""", ,,,, I EXIJA rom esta edidis A So- 1 1- li 1_ I ,I- *, ,,,
Ipr.dlo, dqn ,1111 dl I- P- "; ;u-nivr. "Ilto, to oy a- a-ftn '".1 IA -no d ,,, ,,,d'V- do ?" 11 P.11menin 1. .i Me- q ,, 1A I, ,-I'l I p.d. I- ,.
---- ntrttneez, --,, If" ot" To 0 i'lio, ,A', loo I t-Ion I = rt.clan tir entulpo ,,eo, I d' ravIl" t ne, 'A de 4",nnos", td CA 13 do oe cualt, -1-I't..
U'laou" a I- ofto. zii--l""', !, a culfaug cft,,e "A Lagibmin arables, aer.in el ft"lW;.'la=*AI;0 de lU Ubr=&J, I ru t" I PtAlInto ". -1 da 1. klewn, M I likointo to ROTOGRABADOI- maou ,t i. Pitt- v)
I cl I,- I
I
I I
II
I 11

PAGINA DOS I DIARIO DE I A MARINA. -- MIERCOLES, 5 DE OCTUBRL DE 1940 1 1 ANO CXVH


POLITICA hauguraq Jos Si el mal es del [EY DR TRIBUNU DE GARANTIAS
CONS11TUCIONALES Y SOCIALS
'_ 1___1 1 1 _________ -1111thitic0s 1111
Las eifili(tcif Alit's c, pill it 11 istlis,, 10 1, I i -t ,,, ,1, I- [-- 11, q- r-0n
I : I I I 1- I ,,,, I ,,- ,
1111CV0 "Li(T o"i l 0 ---- Y"t,- I4"-,dtj- ritI.P-f,,111, -11' "' t"I", ",
Mnt- fivit': ,,,,,, --Ill- 6 i i ";.," "I'_ _111,11 11.1tl,"I'll" 1.11"
I -..____...._. I I I :- 1-rN "",;)""",""," ,,,,,,, ,, "" "",i ,, ,I il", r I ": -Ill,
"Itiquiit, ,litl pudtr,*uu pl., t" 11 I n ! , "
,I "tt ruodhumuntw, int,,u-,-l-,- ,I, ,-I K-,lito -- A A-,A olidereli Irtrier i I ,: ,,--,- ,,, , 'g, l ,,, " , ", ", "_ t, ", "'',
1 "I rulM ri'k SocothIA Ppill,% w id" k ".1f,'A d, 1. -, d of 1 1*1, , "" ,tt, ?" It~ ", "I'n'.-, I,1
I 1 , ,, ,
z _'_,,, Iol",, ,"I,,"':"',."- ,
", paltick, Aw6d R,-,nld-o-- v -('- .... -t- ,I -) m ti r 11 a F, afiliaritme. U 11 A A C E S 10 sallaria. --"', "'l-,) '. : I I 11 I 11 ""W"'.
i '"I" -', ... 5"'), -,71111,1* "',"'.111 ""I y
1-011 I ,p- 6,1 Dolm de Erkimtocn, Do;wmhoo" louIfas o do;oro&am, Frnpa ho g4wtvo n, r",;', _, ,- -.- tit",-l" I ll ., trIll"It- I-, "I 1,
rlu-l, I'loo".-,". dbi tud, -ntu"- ""n,""I'A", IA6ju "'Aut- ,,,, 1 11-6,1 ., _,z
r."tr, luti,,t wul"'od b". ,I 'rnkl'on" r!, 1. 1,.: -I ni-Itflo ,"', --, ,Z', ', I Ill ( -- Ilt-m it, 1- 1, 11 -.1 tj,
11, I'll" I "'I Yom," do liqwdo o do songr*, Acuido Eructoo ,v;jron,;t, Arcl.rtiia, G* , I I 'W' ,, I
"'du-i"'d Iq R-,- d-1al,66n ,,il-d, J, c"I" P-l- f., 'qu, I I I ,, 111 "I ,,,r,,,, -1 d, ;, -.-l !--,, ,'I I
ttl';, u"n Dllatoci,6n, U41A rooplta on, Mal All"to, FAPAMoit, c6llc", TormftnI4, .,J "" ( ...... t, I I d,-t
,,, in ,, t P"h ,,, fl, ,, 'I tt, ,,,, ',:", ,t,,,, !',,
,,, 1, 1 : ,,, ,,,, I ""t", ,,,,, "', ,,,,,
11. r -a I ii clorits infeettoalos, Dthrr" ootlo"tommo, Dolor dt tvtrtire y oilpal4s. d. ,,,, ,, vIL"" u- li"Ir -tl" I 11 -1-1 Ptl- 1 do, n ''.
-1. pImt6,t 'n 14 It.'It.cl r--Ao. I ;,I l "t-'t"', -',- -'..', t r ., ')
AmparAdo* to 1,i co, tuuci6d v Iv,, -,,dw. lot, ,,j, ,, qu, :',' t.1_4 Itlu t-(td t -, ,, I.--tt" ,u4l,,, 1'--I-
t I psl*nciA, Doanutrtci,6n. Zpr*"nt* su enl[troodad x1j"no 4,1 sato,4 i ltluimli 110 G,-01
,,I,,,, ,I ,,.t """'il- i, "'I ,,, t, 1 , l ""i",
r.,ojndju'A 'JA .idl gem y 1 -1.1 1 I --J- 1, Ii., 1 ti, .; I ,;- lt, A"di""'o 0, f ,,
ke l" po'g.,, -g-ro"t- A, -if- d'u,"""'t, ,,,,:,t,,, N Qralola?. Envoye con un frisco del morovillobo potent Gismi Itl ,, ",,"'I', it"It" ", ,,,,,, l jl,,,,,,t,, qu, -,- '11" ,I
It'. J, 64? ,, dj ,od ,qufi- p- -6--', poht"n, qut. a t"""I, ,Jrln ,,, ,:,, r% ,, ,,, "', 111,r ', I it Wilfed. Aflfdi,, ,t, VIamkio d, Un fio P,Y. 1, db,. d, gAiv- htrch , I.I.It. W- 1' -- 1,,g P-d ""', t"I""""'., It, I., Iz3 "
I, ; II110 14 I I p,- ... I I, I K i ..... It'-d- 1,11,1 i ] Ioi-' - ,I -t.dit, It~
,, ,,, hmdecirA la hora en que dscidili tomada.co m ,,,[1p,,- nn. lt" t", p-1-- p,,-I,,n d, I. ou-- W.."J-di, d- p",,purtt1,, Y 1, ,nt, g-u ,, 1. ,htAd,- -j, J, lo, -v--- ,",, 1; ,,._ , ttt,,, ,. ,11_", ,,,, _,"ild"I
lidnltc lm Im punot ,la, rl ), ,-conom" Hl Ir-yin'tt, y d, olc,, u- ", ,,, , g; n pt, Z_ ", 1 '1111 __ It, ,, f ,_ r, -- e',,I ,,"" -2,':',' '_',--',',
roTtArt'l, ,rrt,., If, In 'id, d l Pi, l.-)r,, 1 pw--, ; lild I 1 -V ---------,---, __________ _'___,_,____,_ -,- ____ I -,""', ,. -,,l-I ... I ,-1,11" 11-;_t 1 I
-1111, d, 1- ,--, - ) FAtTAN' UINCITNTA MAA PHN 1 I'l- ,I 'it' 1", O'g--i-t I,
-nn1t1I 11" 1: l _- ,J J, 'r,", 11,11 I.- lj." :I "I"
i'-Talldpiall impr-1011r. ,I- 1 ,, V "r "'J"llr ", "'KII)II
Oh. rforad, ipoc ,quifli' FJ F'P, IIi Ii, 'i odro, nor l pml- , 1, ,it;-- 1, "',",
Pallid Cdodurdolt .fupl, d"t" Jl ,,,mpin, 'It Mo,,,ii, inutigrii 1,I I I ,,, I I F11YTTOR U. T om a actierflos -- l ....... t-,-,-- I, 'd -d"'t- -- q,,, 1-t,
l"--1 "I' ;:-' 'Aiflere- del P. Demitcruita I I i, -11111111 "I I 11 "t- ',
CoAco'n lilofid,,I 'n 1041) v I t I "": , ro,- ___1 I I 11--l"'ll", 'J"
to 1 1-6 1 ,'- d, ) 1, ci- nuor",- I --1 I ---, ,,I "' """d""l 77 .1, 1,1 ,
L, H- -;t, t, jl- I l ,, "A I- rn l" ---, I ", e, ,
*; ,- '.., I n, e l :', 1,'.,,1If,, "r 11- I .,
"r"t,"ofAcirm. ,Iind.l n do, -6 un.", qur ') lid,, rlt H. ; ,-, G-,tlo l ;,Dr, n ,,, 4 0, 't, pltll i t-11, ,,,,, ; llt ,n ,,, I ,,--rt,,i, f,, f ,, ,.,
"! Pm,, ,,, ,11-1, Ii n ,, N!" "', -- 11-11- ;,fill" ,,,, ,,, im portantes -1 I _1 ",
Aquf Posdr, 1,I 'ic'n"'id"", d-l nnti ,11 Ci-r, -lto-);td- ("It" -. ., - Fi A, 6 , I'll, , "'.". ,;-ol_,_,,, Y M,
_,n ,- ,!,_, ,,,, ll",,i, -n ,ntt' ", i,
p"guattI, e huld""oolot, lor ,- ,rtl- _11uIi-i V-0,,, I- tn, ,, "",(" "! 1;4 t II-it I ", I "':
r ,,,,,,,,, -z 1 I 11 '2 i': ,' """ ',' fl ""', ,__ 3i,, ,',',',"", ",-", "'' ,:t,' ,I ", ,
I "I" .,,,- , G 11 "I -,, (, ; ,:",'-",u"
tnntm I, 'onr, f", 'p't"id-, tor"'I". "I 11"FIrd",tit" i- -g- z,- It, c-", ;! , , n ", I, ,t"'_, 1111-11 I g-, P, 1
y ,.[ ,;""" ,, ', ,,, ,, I, I r-, 1'/
n-o, r!'i Ft ddl D, uir,,.n. ori- r,, I ti; 1 --- ,n k d- g g." ;',',' , rt I -1 Ni ,, , ,,, ,!,- 1, I 1, E S, Fl ectorat o'_, ,i- IIIIIIIII-1 I -, :-,,-I- 1-i'- -i"'_'
i :, ", fm 'i ", ,,,, ,;1, ,,,, _-, 1, Ai-,-- ,, I
u ,Z, Ipr- ,,I,, -, i -,' : ",;, I in, I, ,-- --'- -t ,f,
I 1 _,rg It 4 Klitica---por o') d"'i, Iti -."l-,;'J P11111 N I l-::-1--,:,"';, .,! ...... !, I .. I,,'J'-1--, -- I ,----"- I -1- ,t, -dv or dl,
1 -- 1-ldl --- I Ii 'i"(1-'ll,
rni, rn'tI, (jut ,t'ra-ione, f ....... it!", la ,- utigIc. q- 1.-416 "I I ,,, I I I 1, 1, 1, -- 1 F- , "n, ,( ", t-,1., y "'t ,I d",A- A ': I" ^ , ": vt I I 1 t , , "-' ", .. -, ,-u, "
I I 1, I I :! I :,, ::,, :,
er, Cub& A] comunitino, A cxtrrm t j qu, ciep rdnciA, fiub 'v, out, ; ; -,,, : I 11 "I I I ) I ".1, 01 itl I- It 6, -.ii- -- -5,1,
; 1,, , , : r I ", I I I I'll I'_ _ ,,, it"'t-t"I" ,"t',,
.I It, ', i'-l -pW Il'I -1 I
no -udA- 1- roi-, ,- ,ir fit-h,. m- ruod IA,, r- ,H- I I I i, : I I I I I I t! ;, I ; ,,, I ", 'I I'll ,I
11,,t6 qu" lo" Jolitico, tt uvi't." 'J", 1- ,!,,fdi,, "o,"t"- I t- I I 1. I I I I I I I I'V. F T",, ,A "I t I, -, ,- ili
', , ; I 1, r I .1 _ 0 : 11 !11 I :: I 1. ^ tlt, i,- --- 'j, "' "'
gilt. 1,,, Apimirs ,0 counumItm u,,d, qdI-- d, ,-i"t, ,qut-. -', I ,iln d, '11, _. I f" tl r:''( ,-,, -!
k, I - 1 P411 I I I I 1_ 11 I I I I I I I I I ',j, r I 11"111, 't, ; e ,
1 rl d, )nI ltvT '! rt I dtid, -t--u ,I f-lrd-- d, -, , i, 1 , I .1 I 11. -1 -:', ". ; ,I,,, I I I I k: ;u"", ,,,, "', "I 11 lllfl -11-1 t I, :%_,'11',
1 r1lod I I I -- 1 I r u l- 11 """, ,"r" -- I"", -,'- 1. 11 I
,fi6d_ lt 6od"- 'l, U."t. J-, o". ,I P P d"It"11,1111 --' ,
I'll I , '11, I I'll I , I I I I I I I I I'll, I I I I 1- 11 ,I - i", ,,," -- i ,,,, .,., tl": 1, ,
pfi(lu:imnT, 'd 14, petAdA, Ivrmrr, d 4, ,h, ,,-- If, 4'"Ov'r.- 'n ,; - -111,11-11, -,- ______,__- I --", ------ I I I , ,, 11 111-11N --111 "l-,I ", j I
I -, '' I i I , I t-, -, o. "", """ ,,,, _I., q ", ItIt-d. ,Rul' lo" ,1,,,,, "W"u" 't- ll'g- iutl i 11 I I in W-1 ;.1111111 I' li ; ,,,i 11 r"'.1 I-,
c p) Ai "mr, d'I utt-Id, d, l ,, .- I I r I I I I I ,
1-* 0pigillarfii w I i III t, r I- 1 1,
,;, z 11 I I I V- 11 1 _At I'll, ":, , ",, r I I I t - %1,I
Do"i, ldpd, 'i loodf, hut,,- vdl, ,I DI IRP DF LA M N.R;\ ', ;'It II "",;"", ",2"', ,
-1 I "I'll-- .It. 0. -, 1qk,-u ---lt, t, Cu6, drt,, . oi,, di.j ; !- ,, l, -- -, I 1 1. 1. I~ I I I pt; p] Cmslil V irlmiiiv ltario : :,,d ", ""'n- ,l 111 111 11-11 I" !''Int, qu, en tolt, ,,,.rt to,, 'i-, ,I ---- p"I"o, ,,, At- i "'l-- li'a (4-0, I-1 1 I I ,i-,-,., o ,,,, Idi"; d#A Part id o Atjt ullivii ,,, ,;, t i;, 'ir ... if";, 'tn ,' '
:---,., "f t I'll. il- r irln --, ,I-i
,,A,, 'utomIm d[t) R np, y n,, 0- hi'. -,.. r,,,im,, lu,&- 'r ""cl.- "_. I , I ", ----, l I 111, I l .... '',", 'u,", ) -, ,",_,..-, ^ : ttriu-,,i ,-r- V, ,, ,,,,I, .1
I~ -ot"'itI ,t 1, 'Fur";,,,1 d'l 1"t.4" ;a .,ItiW ,.;. y I-p,,I. ,,, '- dfrn t-1111 1, "In I 11 '. l I 0 11, ,,,, "I '-, ,
z I I ,
i
atendi6 1, l6gu- 'URr"not': iit. ':" ;" ; r , -1 11 I t 1 ,,- Pll --- ;:1- ,, _!"""tu '_':" ; 111., ., ",odr dli, dn, If" 1 d"I j, t ; 1 'm n- ,- l 1j,-- 4, C_-- 'i- '-- -- """ ""t"'I" "' I,, 1 ,---, trI.-t, *p- 11-6I .S, ,-;-', "n f ,,, I, ,t I, ,
-64 jffruond r slik-n .1 tr, ,infoo vgu) ,nl q- cI, lo.i,, ,, _". ", :, ,t;- I. --, 'l -- 6 ,, .*du,, ,,,, !, I,
1, "' i i, ,, 1, 0"KI'a 11 :" ,x q,,ill. q., -t, W- Jrt- 71..
"I'll", ,l,,
ci 1. ,1,mQcAja (,I h.", It., on ,omutuo,,, 1 d"t'.-O -u 1, ml- ,f,, 't., ', ,,
-loef n,.,t, ." d "'r", I I I I I 1- ,I lu,,! W, !, i. 'd- -Iflhot, I -u-'Ant. ,,,, I. c- 1. ,I-t0o. J.,till'. y .1 -u-iblt cjm- t,4 q t, -,mu- ltj, ';"y
dmot I A ii ,' urAn. 8AF- 1W.Mh- (- irotP a- to- 1 11- r i 1 _-1 I Wit tl G ,,, d'ot, hi't-i'.",
-pd d, If , a ,ri-i., ,,,,,, "t"t""", I, r"'.
Irm I- YA161, Y, 1p, In, oI,,,, -.rdo P- 1. A I,,- !, ,"-, .1 I "l-m- Y-1, 1. -w,"id'd ,I, III I -It,
11 "? -1 ,-: z 71,WmAse w% 1 876 IT-nt" '- U1111-11, ", d, "
El; _1 :1 .1 _-l -- z I
Autinti- RepukkAna, lo, ,-t-t- pm- rt^4,, o ,, rr;, ItA t z "un'r," ,-l 'ttl"Itt" --- i ,' ,l ,,,,,,,, ,,, "", '.
m I "It !-- -A -- t .- ,-1 A! I-o' ,". ,',-,, h'- r I,; ,"*:, "
_1- 11. ;c ein,, jnrt -- pfp "t,"':, , gin """". :l, ,;_,ill,, "'(111 Ill. Z 111' j -,-I d,, ; .,",',"',,.', "t',,'I ,, ,,,,,,,ii ,
en t A10 con 10, to rnutrutm 6,10t, t ,iIIon'olJixId." t"'T." It, 11- ,_ t-d-,,p
fj dr d"olu'lon 'uno. P.Ttu __ t' --, lltl,, ,I dtt- G,- -1 ', ,,, -- d, "ou", ,I, p"
,- ,-, ij;r -X n... -n .- ,
d, rint'n" I., u'r- tr;-- , t"; f t , - - -, ,- ,., I-_ I ; 1, -A, ,u, u,31 , ,o d, I ,, ou it ,,,,,, -Ilit-, ,1 ", I -I, .,,,,,,,, It, ,ir-,,al
f-t- -ddic!auu, Or w pI,,ttdd .-,.)A .N CO G ELA TS .-.- rl,-Ilti n ,'_i ", "',"'I
e P, 4 '- t n- 1, P't ,, I W 'I" 'do," In' 1. -, : aiii-- ),, IliQv ,, in rid, 1, - h- ,I ,-,, n I,, qu, i od, ,,t ci ,-ot"',, n ,I , -,11 , 'C' ,- ," I' r I I -11 (31,1 t, I I~~ ", "," I
I '. t" I z '17,11",
i. ,w In, iot,, d, 'tth"t-t, n, ., I,, Ca,- ,-TuIl, f ",. l, ""'i ... .... t,,'T", 4,
F'SP? L, -p-itA remlt. A -, -- zt 1_- d Z'-- nmp]-- liha ,- ,,, ,,,, ":,
1 "I N il' I :,"':' ; :', ,,,,urIt,,, '61. lun ,iw.do, pd I on",- 11 11 1111!idl, I I 11 n,, J .1 TI-1 m. irl"'. 1 ........ 1-111-1a 11", "llalf"c' I'll ill
"' ; ,-, r-:, -, P, t I d.-4' ., -l" 22 -p -- ,I
Que nad'e, sin ser Agent rcjo ,dctm ,om. To alut -m i,;", I I ;, tt(, Ci- t, OPERAURON0% MANUARIA i t itt, 6. o- ... 1, i"', 1,
1 -:" --; i4o z 5 _-,-, lt ,I ,1: ', ,- 1-T, n ,,, -p i It')
I I "', 7, P -' d. II't, I ",
.6dIt'i'da. f -mpom',o. 4 1. .rdi't-1, ,, pr-6, d, )" -1-111- -111 , "I lti ,-:i 'I't. to in i I 61111" 1--r" M,,ni. ,,,,,ItIo
,
I 'l- "', z Ft, o, --i! ,, t,,)-, !I"" t I,, I,, ,1 1 dl-, tlb., -, I
., :" -- I I J, -L -,- % 11 0",
de 101 licitrf, '0jw; qut mmbao. d, l" 'l',I -'t,,, dm-ll "'l-, r, : ;,t,% ,- , a 4 GENERAL ,,, I 1, f--tI. r', tr-011 Tu'p-- Jo, ,,,, ,'I, I'-p, -, -',i, IT, "t" ,I T ,butt' ',. I
", r -. -o -. --nit", hl ,ItI ClUt k I- 4,1_ ', "" ,
Z,-- -- ., I~ ,, tn-,-, e-g-6- i, t,)- I
-, z n I , : ,t I b, 1 -. 11 III i-n J ,g,,
111ii, .1 fin l dd p i,,d-d IIfiI,,t-,,, q- r, -- do P P t,, -r't,- I n el ,, ,,,,,r ,,,,,
, _n 11, ei t -- ,, I t ','.' ,' ) j z I ,t;, ,', ,I d, T, ,, .,, "'o-,-ibu, Rif' i juido ,,,I p gi- d, xu,, p-- I,,,- 11_ _11 1-11 11 li ;,!-"', -- ArUIAR N 456 HABANA t, 7 nit--, -u'- 0"' -p"'ttl, q
__ __ -,-----, ,_,__ ___ _,__ ____,___ ___ Iltlll '1'1,11011 i"I"',-'i' -, ", it .,- v-- In, r.""',, c._ __ , 1-c" _. I I t
"I'll z __ __ __ __ -"..- d- ----- -' I --- -- 11,,-., -,,q Iuriod, I~1, r -- -, ., yrw,"M ,,, ; ", i i wl ,Q-J'l r---l- -,I
,";";_! ,-- I I I "
7'.'', ,, tt,; -- ,,_ , 11 ,-! 1 d, !", ptd-. at,,
A n u i" t jwq I'MaUms que ut p _' ,
I ", 311scall iltsirvehfir log rincillos :,
'I #,,, c t m, q I I '4:1":I In i I ,I : p,,,,,,. l''di-1 A q- 0-l'-'.
,,, n -, 1 x It, J 13 ta \1--,:I i gegi6l] extr F, pt-, ,l -- -g-,,j,,d, jri
ingreser en el P R ep ublicano ,_r., l "I"I'l- -4 ,, it>nlrir 41111h ilivos V flipm 6m at IN *- *, A I- :A,-, zl.l -11 1 -__ I -1 I -1 In, ir""', --,-l,,3,d 6.
t -!,- P kt- - I r "", ',"t," ',,' ---, el 1-1,1 0- 1. ,"
1; I ",: ,I I t I .: -, ,; p" f,, ,,, d. u1-111
-, ___,______,_,__ __ __ ,-,- ___ --,-,- ,--- ___ -, 11 I'll, I I I 1 .- ... 11"', nund, %- pr-131,111 !)" ,-- 1--i-ra I t ,, '_vtntn ,,-d ,I- Ili, rirlvt ,,
I ; -; ,,, 1j, C'- In d, I'll- [", 1, t-,I,,,1t, -', Setl, , "I' 1'
AcInra el Dr. Ren Moreno Guiltir 1(i formet en title AI(O'Int"'pons,- ;r- P11, 'I jA;j,,Itf4, eiti, r xtjrih) rfiti I 1'rn,. ilftilp Pri,,t P1 I 1_1 111 t, _T n:1 li 11 1-l": "', 61 I gil d-- n't]"I"'t, I qi,, h, ,I, --- tih,- !i -I ,-r Ll-:- _, ,.x__/",1 1 -1 i ', I ,

; I tr ,,r ,,, ,,, "" ,-, ,,t
-I rin 0 --1 ". i ,, k 11, iljlIlpla d la 111, It 111-1- II- :, ,:41" ." : 1 .'__ ,,, ""I'll' I 11,
411e realixa to "fili(oci6tt f1fifilkticil en Gurtmilgirtm Dr, Andreii, Vii4ivro dr Vomprvii;I N JOV ,Ipz PI) "I -- 'gj--Tt,- I I, I ,,, o
---,,---,,- ,,, ; 1 r -- ", "" Z_" -":' ,: --ic I V-, ,,,,, T,-,-1
-- I ; __ I ",'I, ,11 1 'I ". lt C",- 1), "d '!' ,I, .
dotlud, 3.0 C, V,11.1,hm ,1-1 I: -, t- -----,1- ___ ."', ;0 "', ;tt5 %, I ., ,,, n D- -1- 71 "it-n- I 1, t In t I 1", , , , 1, I I)t r.f.0 8- jt.i.-,
, I 1, , I , ,,,, r"'. -- I'll 111.11" .1 t. .111- ,
11. d. Gumatuaccut Qut AR Ira , I I I I I .i I I I ":1- R, An, ,- -, t, ,' !,',.,-" t p "" m!" 1 -- o'!-,i wt m
n-nt. "ici d 't, 1 , , , -,- ," 11 1 11 I A tl ; !, ?.Ir Al ,,- I -1 ". a li -,_ _I 1 1. I I ", "" ,u, !
", ,I I I I ", T I I I I c'n I , 1, ", t -,.,, ", 3! I , ""' ,,, t, lli ..i :o 1 1,,,t,,,,,-, 11-,- -1 I-- Nficado tut decjsirIn d, "t'iti-, %:- I ), .. 11 I I I 1, ,,, ... ut ., - r. .: :t K-" III 4--.1 I, rl,, ,I --i I '-;1.1-,1. P-117 ,!" ,,,, v,,, I; 1I, r "', 7' ,I'drti,, R",- 7,A" ,,,, 'r cItor, ,,, 9-1.1" 7
11 I I, d'I raztld" dt luukptnp-r 1 VK I .I- , ., K,- -L. ,,'-1 1,ndil'd
A.'., ,, 1.111.11,11 ,. .1117,i, g ,, h- i ,it 1, I" ,,,,,[- !, I . I I I e , --n' -- L, : _- ,_ -, -'- ,-., 1- I --- rd,, ,I It- 1111-11 I A -' i'
_n, ,t ,,r,, ---- ,, 1 ', , At'
ruii lipmoo I 1,eiv ufr ,1 it, tt"', , ". F -', I d ,did. dI A, p,,r ..Al 1 ,__ ,,, *_ .%,:, "', ,,,,,,,,,,,, -,t, '- -dfil"licit", dt 1,t
; -I -11, I : r ,,,, M 1 71 ,,, 1:4 -"f: ,, r,
t-, in ,-: Q -- 11 I 1 It 11- ",--, pi-,,"', q- ,Ii .-_ -I ... ,apt tl ?PC,.
S duprIoe ,I al, lde VIIoxIQh- Ii A I 1, 1 1 ,t", -, "
,c ,,, -_ -,
ir,1,drjo,,a- .1 Pat-tid" ritp"Idt'n", I I I _- ,,, -, 11 ,
"WIf"to 4,ItA uflind, a '1111 ... ... -,- ,, 4 b I I ('- ,--, t- , I el I I I 0 I A ,- 1". tj -g".,d -IZ,:i V !Idt, _-,
,, ,ill 1'11:i 1' 1, "'. ", ,_- -.- t I I .1 I I ". ": tl 1,11 r :-, ,("rir, t, ,I, ,-,-, I,, i-l I, C-,", o' A,,) I FI P,, ,,,;, d iP -', c'"w", 10 !-;n. "o. W- ,"i" ,-, rt 11, ple_ n -, -1, F - _, 'I, I , , '11:-, I -c !--:-- oo 1- _Irt, 1 ___,__- __-_- -- _,d"-,, ,11 ", 111111"I'A ill ; lnt-,
- -, -, , i" , IiI ; I- "'rttm"!, t"'),I,
fl I:, : ,, I I I I I -il i n, t 'r *p-. to,- -lt-., .o. P-10-16vI "
,to, N11 1111 "Y,','t,,t ,'.1111' ,r ,' '1: _-,,t' J','.,--:_'- ': ": i '- ', I I ,, 11 I 1-1 ,,,, -1 I I 1, 11 1
r.dom d, tru ....... ... i _'. t ,, , I I ,, I "': "I, I I 11 ii ,- I, -1 11n I 1,,ld, "n'_- !_, '! b-'-;
1 j,,W111 r, "id "'mi" t-,, -- : t , ", I I 11 , 1, I .", i ., ;- Ilni11 t 1 I Jli(,A, r 11 ",-t & d"n, -,"'I""", T'd- 'i I d"t In' I, I A I I ,., ,, , % .1 "', I I' I
I --- I 11, t ," "t-l-, 1-111 "".1,11 I,
-n -- '"t ,--" 1 11, I 1 , :- -, I , I I 11 "I I I t,-,. I P: -J ,, ("(11", -- S, li!-111b,,a ,jo1-- Jult A, C ... 17,11,, ,:r ,,, n,,, 'I'll 11 I,, 1-,- I , ,,, I t I 11
T.on b ,-"'-t ' ,,, ,, Z, il, -, , ,-,, ,I, d. n- 11 T01 O' D r!, !,,, ,, ji"""'n, t-,
i nru- dt, d'I "', l "- ". L ,_ I 1, I I ,_ ,; ,,,, i ", ,_I~ m3rt,, turn ,I R-Ifd ,ki I',, i -*'-" ":" "1;1, -r' '. - -A ,1 ,tpi, "' l't%'-1 ,, ,,id", ,,, 1, ,1 d 1 P In, ",;!, r, ",", -, I 1r-111,
,, ,,, , itt 4, -, ^ : "' I r V, l-, "t"; ", -- ,
1 t ,-'1 1,r- , 6'-,,)t, rl ;
VIIW'bof, '(01"ItInt-11" I ill A ,i V ;!,,11f I, -1 I 11-c I ,; _ ""', 1 4 , , , ,,,,, 111 , ,,1,_r', !'_':"1 ;, 'd C: . .. -11,27
"I -1 ,A '' -, 11t, 11 I 1,n T--,,- !)-- I ,) ,, P., .., ,,,, ,I ,,- A 1. -- l"t. 1, -1C- h- tort .11t- III~ ,,, --- ,- I ... I I t"., ,,, I ', "',
rts " , N ,, -,-,;;" _,,,t 'i !,p d ,;"_-- .1 1, x ,,,, I -, 0',11t,"J" i!- a, nt,, lr, -t"
Tolo pal", I "I I -1 10i", I-l",n p""', I T,-,,,- ,. rT 1 I I
!, ". I III 't- 6"" _'_,_,: I, 6. lg-i",
',at a', rill ll, ,, l""f ,,,,,,,,,,,,,, 1;o"", -d- ,,, .", I ,,, lr,
n;,l pe, ,,i k __ __1_- 1 --- ------- I I li ,, ', -, T-Ib,:, it, n-- j- Vi j- d,,,tr At--- !,I,,,!m-i
pf 11 u 0,1 06-1 ,!, Id, Vill rI, "", __- I I I I I 11 I ''I ,- , I 1-11- !, 4 ,11- -' ,-. tl, Ii ll -1111- tlr ,I, ,-,-b-- ,,, "' NI't", ."t"", Arg,,. "rf,-,t-).I n" ", I , c T, 'Ili , V trax m iticifis de bf., ;_ 1 "I y ." "" I ,,,
onlIX-, Im fibtraI,,,Il ,' ,,,,,: "I" I , , ,,-,]r M t 1,11.dn Al pr,- 1 ,I P -d', 6 .' .,, ",,,_ ," A, ;,",. 'l, c""", y U"in,
,f,,, ,-- i,-,-tk a p-i'l!" p,; - ,urt "m ,rI nur".
P,,r m ,,7, 11 ',"' ,:, f,, " I I I "I.I., ,,, ,* ,-, It diii, P., d 11 ; _111 p,,_ 1d, R"', '
,,,,R,,:mpvA,,,i 1 ,1-10 ,,,,,, 1: ., 1, I, tl ,,, l-- 11- J " I -. ,. I t t "'IH, "', wupt, ,! ,, ,,,',,;,d'- y ,,I, d. AWO, ny I - h,-, .i ,t ",
rin", ql.dt Ant'i'a uda vrz u, --ji ws x I I "I I I I n ;, -i; K: P-- ': d'- ,,,,6 4id pf -1 i -11 xmll .
m- I I,' c , , : 1( tit iffilde's p4diiii ,-, ,- 1- A:' !- G-,All, llf-'r, ,( ', I : ',,! -l"'cip'. de I Ing,, ,o "
__ 16 t, ,,, I'll, I ", --- --,-,--,--, ", __ _,,,, ,,Z,,da ,,,,,-17 ., ,: ""'.1 "', n n -rtn, --- I 11, __ - I I lc ,,,,,, : ,, ,,, i ,, ", 'A I- ?. ,,- 2 '. !tt,,-e '-g". Ic"', ,t ... V.J ci ,,,-,t- R, 'I _FK, '11111-1,
eh- -, 'I ,'jiI,, X'tjI.jit LIt, I', 1 r Ii,",tt%,, 1, , ,"- ,i- I I I I I 111 i- L_ ,, -,- :-, d, "'tit" "I"'I';p t!" ,1
,;" t-, 1, t,", - "", ': '11, I k % I I 'fj ', ) "I -'. '. ldlji, I ,,', "I",
I - ,,, ,,, I ', d. 1 11--l., 11, d ,n ", 'I, I.; p","'n, n I, 1A., I, t', ,, , ;, , -, ", ,. 'I, ,: i:_-- ,,_-,,I:1t- d, h"',
"' I C', , '! : n,; t ,;,,
1"b, fit I ,,, , ', I tll '.1 - ,"'I" I- ton", flc. ton.
I, ,,, I, , ": 1-1- t1f, Z31 Z ""', -i, ,l L"', P- 1, v' ,, I" 't"t"t",
'. "o,", ", ,'riT i z":, I ,r I I I I '', - "'.- -, ,'t I ,',, At- : p, .... . ,I,-a ---. t, I,," r ""' l%,,,,:, ( ,, 1", ,. ". 4 1 V, ,,, ,, ,% : I I -' "', I A I --, Or 1 -, p.-Ilt, z- I,', ldt-do,, ", ,,:.1", zj, i,
1- m-i ,C ".,, 01 11f, 111 I-," I r "ill '' - .
'': tn-', 1111-; P, -,, li I Tli "Id -pt'N"a ........ i'l,"0A, ,NttIvn, 0 I 1, ,- I I I I I I V ,! I ,- 11 I r 1-- I t l _- I :- ; -1-1, 1, ,, : f , 1,1,11 i -- I, u'! I:, .I;it n111,1111 ik ,I,: ,I ,, id::, ,,I& 6,
I ,: 1-1 :- -1, I ,.-1 I- " I 4 "t '-'-11, ,.:, t 1.1 I I'll, 11
-,-- !, ),i, q1r, 11111 111", ,-, ,I' I 'I ,, ,, I I 2 I I -" 1. I I I I I 1 '' I "" _,_', K,,,i-','-_ d, ?,h,- .... c 'I ,1,,p,,,,,, .
"i _-- n, ,", __ __ _____,___ _1_6" l il,
In --I'-",- I I 1, -, "I 1-1 - I _____ f_, r d, ", , ,,, ,,, ,',,,,,! ;
P' , an , ii", -, _- I -, , 1, t, I ,' ',"':,,', I I,- cl,,,, ,W,,
)-t dlu, "I"'W 1 ,,,, ; ,,,,, t, 'ii :-,- i : I ,- -, ,-, I C 1, r I p-,-,i- a, -J- t.I- Ittimblea JuNi'lli) ild I'- 4-IL111 I ,; ,,
1. 1 11 I I Le 11 I I ,_ ,,,,, , j p jj 1 ", , ", ,", It, -'i ,ta --- ;
P.111ill. f 11-di"o-it 11-1:1 111 In, ,," fn-', _t"," rll l I I I ,'- -- ,; z I n -', ,-"- 111, -p d-,, pl), lt"p.,!IIII,
nl -- J, "', , 11, I'l, , I ": I I I 't,
C V.1"I'lo" n! j ,o I -1 n 1, I I I I I I I -C I I I I , i"I'll- ,"', d
,,t ,, 'I", i-- I ",- ,, l,- o ". l- --1, "', e ,; ,l-I t, ,,,, !- ,-!- d, ;,,tAi-,, kit .,toI
111.1111o "I "I I'd I ", 'i , 1, I 1 ef- x 1, F,',,,,, I I I "": ,, ', Vorlidl Libef-Ill t-cl Ifit : n,' ", ,' "" ',, ," '',I 11""t"jd,
"r' z 1, n!, 1,nht c- % , ,_ , I , ; ...... I
nt I~ 1 1,
I z 6,
Ii-l- d1l In 11C ,A G-rid, ,, ,,, -, -1 "'), ProN. ,le Vioar del Rio t V ...... I'l"' H' "r" 1"u ,,' T,-,-, -1 --- d a, md, rh,.
, : I "", -',',,, "
,- rd"'t, i"d, h.- h-rt, il"It", .11 I tt "'",-, I t," "', 7, I:;1 -1 "I 1i I 11 I-: ,, I "I I 11 Ir"o-t't. "I 71 -11111 I i I", )' I h- n- ,t,;,, ,,, 6
V111", IA- I"'!i p,,ht'd -,, It,, I- I i b,,ij-, I ""I'l-I "I 'L F11 ,_I % I -, "I"""',_,i, 11 I,-,,-- 1-1 I I I I I 11 I "I 1-11-1-1 - ,t, M I -,:" 'Atotl p" ,I
f-I 'i h n. -, I ; ,,, , tn' r -Ir n "' -Z -le- "40- "rr 'dd 6, , 1-1- ,,, 1 ,,,,,,, A, X -.F ,, ....
Y, :'il-,ul "',' A"-"-"'_a -,- i I, I I : I "', , , Z. ,,, ,1 I f
R ,-to,"ol" uff,41 4, it, I I 11 I I ,, _'i "t,
r I, I -', ", P,1-0., i "' '';,"", I I I I 11% I 11 I I- 't, I it ,-,_,, dt - ,,,,, "ttidr, ", 1 dct, l", lfrmt,
I I I 11 0 D ,,,,-,- ,, -,",
,,, ,- ... J."otod A.t,.ti,,, I A; 1, "i", ,, 1, I r ."""'c",,, , t Il,
11 11 11 :_".", iv ,g "I I ."I ll", __ P a Or.
du, '. ,_ Xo, ,,,,I:, t,", ... I --, -, I I I I""il", -', I l, I .1 -1, -,,,, I, lt,,,--, ii, l, it"', "", ,"I "" P- ,
rnr---,, --I. ,,, ,,'ll.. N nf ""I 1 i, I- , v 11 I'd 11 Z, ,, e- t, I 11 .1 -, I I ---- J, -, I T ,I ,,, pt- I -1 t ,- C 1 11_1 I :11 I t -g 'I'l PTIC 1- ,. lpr), a,! -, t- .
c-,". 'mmul I -, 'i, !',;,,,-,, 'r,", 13'-"' '1 t 1 I '-' r "" I ; : I I n (" ,,, -& A nil 1111 1 1 1z ,,,-,,,n vo"l,- 'I t ____1 -,--__ ,it Iu, I I fl, ., '. ,f- L "n"', ,
;r ,I ,- *, ,,, I- 1111 , ,- ;,. t : o 1, I : : f ', ",:'_', , ,,, %, ,, ,z ,,,, ,,, ti
,, -, "".",- 1 I .; I I I 1 11 , ( F11 ': "I" , I -" d,, I Cow-irtItir6 el Alcaftle
It, T', n1c:1tr -m-'- "I -- Y I, It 'i:i" I I, V 1. l ri'lm,- l"; t , -, ,,, ,- ".
,,", i, Ii 1,1 P!i, z rr 1, 4, ,
t-1-1o'n p,,ll,,nt1-,- '- W j6,1- I)- ,,, "" ,,, "- ,;, "' I 1 ,-_, ,, , ""- -_ i ", ,,r,,t,,!-- ,,- ,i nn ,I, i. ", -'-- .-I"'v-111 ."".!' E
Nt"t, 4t, ,t -k,,t, u, I I ,N I :.' 1, A -1 1 , , : ,I -': ., t ,, 0 -, In Ir :- "It" - r' 1,1"It I3n -u'k, l,-Ict48q- j-,, III,:)' Or6e ezi 31ariattao ion
t, l., 61 1-, ;--I- I ; I ', 11 -, _' .i z .,: m" 't
; 1,WdI,-- ; I , : _i"-" !I 1 1 -d ,,
I , I I -' A-t 11 F. Ir' -, "'"I I I I "I I I I I "I I 11 '. ', : I ""L ,,,
r,:_-Iul ,,do ,"t ,dt,,,: ,- -,-, ;- i , "I ,,, ; n, ,,,, I ,, t ,, -- ", 1919, I~, '. , ., d,, t ,,,,, "', ... ... I, 1; ,, 'I 1,ji .... ..... n-- 1put -,Iijirt)
,,:,1, utu, )a, ,ifr,,:J M- I I -1 1 I t l I 1 I I- I 1, _, f _--- It- -,- --- t,'t',11 l-," """ P.-"1' F11- ''d,, l"m"'t, pu" ,, Gj-A.,,- I n ',',,_,,,, 'r, I I. 1 I : I I 1, -- ", ,n Z1p1111ttI1:t1-1 'I'l "!"'I't AlIfilt N 11 11 i CiPM1
I t, , r I I t" t ,11 ,., , 't"", i , I , ,,, " I, C, ti n 7t 4' t ij -- :Itli,- 0, ,.,
nn, --,, fun't,,in." 1,,r,-*,-, I I '_ ,,, " I'- I .t,,t ,, ,
', I' I , ,. , % I ; ,, I _' 7 11 t ,l, i r nl I 0- 11 I t ;;i- ,,, )" -A '. do,,I u ,,, I" I 11 I , E 11 1.t 111, ,I'. M it-,",o, g,5d, F,
110' I"' i ,,, 1. I , ', ,,, I Ir : A I : I I I- *,,I p';1", : I 6,1- ,1- 0- dt,,V ,hI5 ,,
,,, ,,zro, ut, 8 A NI d,,j tn- j" ,,, I I -1 ,, ,,,,, 1 ,
I I I I -, r, ) i) -,,, D ., I I t1lot, -1 ,,-", -, dt, 1. -kd
"-- dc il- i'- 4, t11111 0, ', _1 0 -1 4 I : ,- "Ll ", , S
,I ... .... ; ;,, ', ._ I ,_ cu, 0 1 4- ,, ,
,,--r-- ZJj- I,, a t, n-- fi 't, ". , , I ; -0, 'tl n ,, z : -, .: I 1 -:i ,_ .1 t ,,;, m' , ,,,,, .,_ ,, p, '1'1111
I _, ,i,,_ , ., _t "" L, "" 'j,_ , I- I -.,- t;'n-1117 nn jjj ,-,, : ---,cit, T,6. -Ji ui]T Afof.tIl 11 , , 1 -' ,, ", ', -.- I
0 "I , ,,! ,., ,, , ,,, 1 i ', ,
(IrO, ,; vl -,, i l' !, I I I i I I" I I ':._ I %!, -,-,, T'. .1 11" r j'4-t ill, 6,,, ,,,, C 1, ,,,'-, 'J f,!,J --Liot- I'lt.
I,------- -I 'uin"', ,,, ;,,_ , 1 -l" 1-17" 1 I'll. I" 1 I '' itz-pri 't,
F", d ,. I t", I I I "I 11, "I I __1 "I--- ,-"- --I'--- -- --I-- 11 I I I .111i'll, ," rlttell, ,,, dIp"I""rto,
,,, ,,,,,,,,,,,,,,, 1 1 I 111 I 11 11 ,, ,% , ,r, "I ,_ ," I, I,; ,, f l V, ,- t F,, z, TT I 1 1 I I 11 , I 1 C I I -1 1, 11, I :111,11 1"" 1-1' t". I' '-, -J , ;i ,r. _,,, ,
,,,, (", ', 4 111,111 ll- I 11 I I ,,,,;! Z, n, , I 4 1: c -,, ,I":t7 I ;, ,, r, 1 "' 11 I "J" u" .,, ',
14d ur, :1 ---f" ,,, ltn -, ; I I 11 fl c I a reorgaiiiz.ivi6ii tit- loi t* 11 i "_ ",In l", ", , I ". I"r ", ,-, r, ,,, ,_ I, ,,,, ,' ,l.drgIt ,dr--, .
"I 11 lilt"t., V pM Klr -,i -"', 11 I'l il I I I 1 t, , 1:, '"'I r, 11 t 11 I ,- l',"'I" ", 6 1 ',- ';i'-1"--,t1 I~ - ;,""", 11''I'd-', ,,,, ,I I,1-1,, O- 'nf, T- "', --- ", - - , "", '' I
c,-n, ,I ur,,t,, H, , 11, X--., %, ... .... 1, I e_ 11 , I t, -- I 11 I , - I ,,, ", I it krijtl v IR ag I ,% ,,tl',,', ,_,' :,',' -- a _a!" 'li,,, , 01 fm qlavi6n ',' i ( ,-: r.1; o-', 1 "' "" Z ,,, !: ,"It-o ,,tt"'It.,tiot," d'T
d" 1- --!dm !".6"t -, ,, 1- ,,I" -, 1 I "I I _l I 11 ,, t" -, !- 4, , 11 ,- T, 'I I 1 11) "I I I i ,, 't- tn
,I t Crimit- ,F r ,11-1, ,,, J "i, '. "" ", -" I ." ,' '__ ", I" "' tiIi -! ,:, t, J-, I r -, ,, C ,, ... Mir-pal I""
11 i : ... A _, N uttit :jjilrfiiil Atlt lltitj .. ... S t,!- ,,, t,- S, -1-6m 1", 'i -,, "'ti-tt"d, "g--- i,
11 -,, h"'t", i- I, I % i , 11 , I 1, , I , -, .f, % "I ,, -do"!, ,,,I-j- ,-" ", ,
d- ', ,_ ", ",", !, 1, -- '. I 1, 11 ,, :,, :, ." '. I ,,,, l I ,,, i I 11 -1 I ,,, C ,. n, 1. t 4 S". ,"%", ,,, -, P-n ,,, M ,,,, A- crt", a "t'- '-' ; ,,," ,q_--111 DA,,I z ,l zi, tl o,,, ','.- -, ,
T-- 1""';0 1 I'll I'll, I'll "I , I I j,", In"', ,
n ", I, 1, & I I-~ - I -11 I-T I ,,% -- V;f 41c ; 9 11,1 d Arl-l-r, ,""-, J'rill 11, t. AmotwIll
a, _- 11", ,t 1 , ,;- : I~- ,I e-d j, 6, I
I -11111 -- - "I 1-1 I~ ... I I I "I'll- F- nA4 ,I '; I ,,, A td.dd ., 11 11, A -__ ;I; -^ -I I I ;, I t. ,, ", In-, :,!,- ,- --t," t"", 7;11 "';6 'r"r-,, o el"I""; '' 'i l-- br- 't ;,, n"_,_1 A td 1" ,,f,'
I ,- '- -, -r --h- ,r ", p", I i I. nn- cl -h"ll-,
, - I---- ,,. R.it,,, _", d, 1.9, rl mtfvardd ,I 1,I
prl I- t,, z 1 F ir,' -,-ln r-',I. '" "o "d"I -',I'll 11, ,,, jaHru- art -- ,d, j t, 'i o, , -', ,7, tpo,
rt, c ii, ,, ,,t" i 7" 'I P-' ---,, ,,,,, e, :, ,
J, "tzi ,, ,_. ",_-.i 'At 6-1,p- i'Ic, Li I- pl, 11 1 17 u "I', M-Iup.l,
I, "I I , r "'. I', _,, I 1) 11 itll I _" i", --- ,I-. ", It-L,, I Irl Lit", ,I,, ,, d
%, '-, :r j, ij. f 1. 1 I nl i -,"t,-01 !in, _'_ -jr,: 1_--,Z, prtn In~ it, "r" G--, I- R,,drn,- i' l ', I'll )a ca- II'm
c :.. , I I , "'. ,; - 11 I --rt" .11,11,11 01-c", -pd'. 'I S11 el 11-11 I " L I" !- C11 ,' ""I ,, q ,, I:, 1 ,- j"!"11, --- ,-- V n"rtl *- P"I. I, 'j-,", C-11" ") ,,I rUEVASUCURSAL DEL , -1 d1z J-i ,l Flt-- I I ill
I 11 I I ,,, ,, t. ': , , Z, - I ,-,,,, ",-, ", 1,1 3-, -- -t-:- dt-, )- "It, ". 1,1111,1111 l"'--- I, 1 6, M,;ul kt) S Id'ig_, h- M
", i 11 I I ;
I t ', i ,', ,,, lt, I p ", I r"U."u; d1t'--- ,-rabll, '. qLdt N1111.
, -, , 1 I I , 1- I !, -i ,! v ,: to. I f',,,- --, i., -, 10', -I-i ud IuNt-Ir. NI"t'i"pi,
1 i_ I ,,, 11 ,_ d-, I F "'S" i
, 11 ,I, _, 'I i ;%I! ,, I ,- , -- 4-tll- %-,, -I b,,, !_ "t- qB A N C O U L T R A M A R "t ,, "'I., n,,,.,, dt,!-'.1. ., 11 I'll,', I., 'It, ," ",i'," "' ,-,,,, ,,,,,,,'',:" -,,' ,, n16,,zi-l- .. ........ I- ,,, ,,," A ', 't ,,, F,
i- : !t, le.". ,,-' -? R'l-I 1 ,;_--,, ""t"'t It, l- Pz ,-",I I 11r,"', tPJltL,:d,, ,,A" pr I ""q ,,",Ioj-6u d, ,,'a ,'Jttd
-1 I i t I, z 101,J,111 i'l,
,11, 11 I A -1 ') ,, d !,, I ,,, lz '' 1 P"',-, 1, 1- i '- 't" I., ,11;1 ,
I ;- It I I I I I ", n, I I ,_i '; ,; I'Altlllt,1111%
I _____ - -_ -_ -_ - -_ !' .-, ;,"31" ", , ", -,- ,,,-, -I'tI" ,
_- I : F",", J,- -_, Na--,, tr- 0, Nhtf- vit. & I.
ll, ,"I. I t,) I? -1- I ', I '- - : 1, ". , t", t", ; ,,, 11"Itz, 1111, ', ", Ti- t- ,- ,; N11" "I 81 jk
,; - , 11- n. ' I ,, -,1-11 t Pq,-!,J il, ,,,tiJ,- 1 , ,%11!tu-Z Al,1, I oft,;I A , t, i m ,I ,!" J't, 't f-l 1;1_ 01 111!1 1IT111 1 111,r, ."." ,1 ,
I I , -i I I 7- t'!, ;, ,i , Negoclado d e Sellos I L ', ,J tu, 1, r, -1 ; I ,1 ,
,
'i , , , -1 !tn i,,, "'i 1, -- : , -, y ,I, o ,,, "31A(., ," _",idtt r, C, ,r ,- d f ,4 ,% _, ,, L., l 1-"I'I!, 'I'l C Iilt,, "Ittiti- d Nf.
I ;"'1 1'1;' !-, A, 1---,, ,
,, ,I ,, 1 I -, 1-- -, 11 1 I 1_111.M'111 A111 1 I I' I I'~ --- __,_,2'_t___11__1_ I -- r I .* I ll T,;- Q ---- ),t, - -I -,:,* ,, :1", ,, '.: ,, j 1_- ,, , I I t", t 11:'11 7" 'i, ', I' -, : , ,! ". Z' "I 'I I"
3 , Material ._', -,-- d tl ;,, t d"'c"'d, '--,, -- "n 6!,h'tdt,,
rlll, Fl -11, 11 , -- , -, __ z _, E .. .. ... It,, li-,", 1 1'. d""t-i. N- a.
V , t "" 7"A I" td ,, - '! "",-- , o ': I I ,),% "' I I 1 1, '- 1 , .-_ult "I I f n , ,,I,,,,,,, ,I
'-- r "" - - I .,,- "! 41 1- A 'N", ,, 11 t 1- Plitt i, n ,_ I " , F,11; ft'dit.- -1
__ I I ", "' -- j r I I, 6 -, ; FGi k CON"ACATIM111 , ,, ,; ,, It J- ,,I- ,j i" I 1 I"., 11 I 6 Al-1- i"', r- p" 'i
i; 1_i,- t- Z cl, I I ,I t, r I : ,zr-u, 1 w"',", -,, ,%,t, Of-', d') Ma,
,' C -, 1, I I -,, 11 I~ I - I "! I v:i - -, , I %I t -,'_ -I!_' I,- : ', ",; "", ,- il ,, 1 6, ,I, 1" I "i" "; 1-16- i ,,, ""'i, -10t, le--, -'- ,,-, I,, I n - I < ,,-I, P- nl -11 ,, I ;, ,, l , Ill I !,,
,,, I , , ,,, ,_ ",", I I , 1''. -1.,n.-_ Z11111 ." o ,I qz ,,,,l,, ,f-t 1- djA!t ,
_, ,_ 11 11 -1 1 ,,, M 4. ;'- 1 : 111 f-1- ,--, ,d- ", li, ,", % ,: ,-- -T-ol! ("t'll" , f .,
':' 'L I 1.111 I 1, 1 17 11 1, I ,," ", _-1 I I I in dl ,- 0" --- ,,, l p-I I I , ': 1 , ,111, In 11- I~, ill I, i_- ,,, l, ,,,,, ,, !", ,I In, -, "I il,- , In ,-t ,
"n"., -, ";,t ,IriTn,, ; "I _" t. oll- I 11 ,,I ,,,, 1- ,,- I. ,,,, ,o Al--.,
-, 11 ii, ". "I I I 11, ,,,,, ,, 1, "O ...... ,I 1, d f-,I- -_ ,__ __ -
1 1 1' "d 11, Of, "t, I I- I- A___011-- 1-- : ,I ,l- ,", M- ,, iT d, 0 _, '*-'-- ,-,., '-d- t ,,,,,, ,1A I,, It, '.'_1"',_',','
-, --- ", i ;1 'r 0.c ,, A,,u, OW Tn ", iI I I ,,,,,,, ,, ,,, l ,-dd -a d. Y-Itt', Z -d-,q,-, FI1-1A( ltul TIP RIKPr.SF.NT.VVTF,6
1, -, I- !',-; - 111 "I I 11 11 I I 1_11 I
'- ""r, ,, b ,Illlltl 11-1111, ,I ,!, -, , _11,1-1-1 ,ill PKU I i I ,t1p I~ ,,-,trt-, ,, a C,_,,
,,, S111, I N!" ,- I -111,-- Mdi, l I 't dl d
V l S, 1-_ : tn,' '_ 7i,__ lj ,._, --1,17 i, 1, -__ i .... d pr-7-, tt,,; 1,,, Dr-l"l- I- -1 Y U'Aur)drs
-,I'111 ,_1'1" ,: e (_- tj',-, Ft.- ,it -, -,x.t -, ", 1, !, --,o
I,, zp-p,-nt- U- 1- 11 r ': t ft'-, ,, 'I l J,,, ,h- 11h. e ,,t,, q- ,. 11", a ,,tt, I --mily p- -'', S, % !C' ,-- ,- - - , t, , r -, 1", r ',. ),I'n"", liehi- , S'--,tl ', "":, R", '-fl, ,,,- 1 t;,- ,I, 1III-t- F, ji"'-,,
'! I no gtuo ,, ue, dt, il
-17 n -_ n I I 1- -1Ix!-1 ([ ,Ii 'g", Ini'l, 'r',60n -ra cl ---- , ,, ,, ,,p 'i, 1, oll"n. t"-f"'o'.
') "-".,Lt p:"g," ,- d- 01t, ri-11,11"t, id"'I"g". I -n't"'tid. 1. tromuorv o lp, I. ,, ,,, % ItI , ,i,, d:, ,'n z;,, I. 1111- 11III d,, 1
tti-'? -, 1,', I Iln,1 111) I 1h "I", 6 11(1; -, _',; j"'-,11 ,,,I ... ,,,I,,-, ,I, 1 -p T-ptil- % ,,, -,lt, I- -1-ttl- -k-, "ut, Jf -- ,, I- ,J -- Wr- d'] ,lo"n" u,"I 11-11, p"It"I 1Ilit"I'
vellcrIC8 F, I 1;,b-1 0, c"Id-," .- t) d, 'I"I'. il-- I I., --, -l"I'll dn I )dt olcaldtI to 1. q-,- '' P, ,, : -,-, ,- c' ,,, I ,,,, n 'I, t,, I, -lHa I'd, wtl, ,,, 161"t" d, 10, 1-1111i p"I'llul-r ", H t'at".0, It, 1. ritlAtt"I"', 0 qu-'. d("'n'. ,I ,,,, ... 8, "t, "t"',-la I IllII4 ., 19'rt, 'I," fl 1 1, t, 1", i"" ''o -',1, I t d- I ,;-,r t, 11 111 1- 1)" "inp"!t'l" tit, ,,,, ,,,,, i1it"', "O 'eli" ,
L '- 11 , t ,- -,,J, : ; ,'Iz ,,,,,tk, ,I ...... Auttd, l ,t , 1, I- it, 111- 1 111 'Kllj"
ieri,-,ri d, , ", d ,,, tI "". ') ; '! I ... .. I I I'!, I , I I t -F." d-- 1", H,- 1" t ,Icn- l), n, ), I _- I.
t'l-"n ,,- ,,-- ,,, It "I' I 1- ,-j"In -, I,, t 11 ,, till 1,111, A-111 1 A I.tl I -t,,, ,, itlI, tt t.,1- !,i,, I,- It V_ ,t ,t I n,
,,,, t, ,, ", ,", z It" '! I I At C M I F_7 86 -k, ,kc,,,: I", ,[,
-1'11-11 1,, .1 l"tht", 11, 0, I ". '_'W ,-- d, 1, t '! -, ,
t f, ,"', I' lt't" 1,111;,, ,;", ,,,, :",-,"It", t "", "'J"d"'t- 1, Ili .... I ,,Ii lg, ,,, ,,,, , Z ,,!; It -- ""
I- I- I I -1 1, I "t"! ........ I ", 0 o u, "" l 1'11 111t,', I 11 t"', I -,---,,
Ctam,,I A6:,_ :, 11 L I I I t F) --- S ,,, ,,,tl ,,t,:, - --- ______L ,4 -I.If,"'t, I 11- ttil I dl,!
, t" C ,, , , 1, H,
Mpr6ndv y caj,- -7, ,' n, 7, y- , I" 1 1 I'll 41 gl- h-"n, ,, :, ,d t, ', -" -A-t", 111I : "',', ",:""' 0i, -,C' : 1 I 1 A
i 11, __-,J, d. -t-,, -!- I -, "' 1 __ -tlu'- It-, 'I 1111,11 P'1111 116- -,,'_!l ,aji 1 p,-d'u", "M r"" 11 111K 11 1111 ',R,,,,! I Ri;PfZF.SFNTANTF_1, 0 --.'
i 1-td,- A t- TH.. C-. ,I d, , jil,- j,_. IS ,.,,_,,.t_ I, ,,P ,_ -, I I 111'r-', r." l lit, ... n,- I 1-1-- It Put, H, 1- _- ,;, P-11 'T, F-,, -Ii,-- d, , '. ( 'r ("I'l,- "j,""', I ,j ,,,,, q ,,I ,Hu-, 4 -jalo
--- - I I I , ,, At C-11111"-t-r, l", tio, tt mg- dt ,t ;,,- ,, ,,,'. J--- "'Ad't, V.,Q,"', P- u, J',i d'! '9" ,"";i, L'b-l. I ,"I FAZ n 2 Iod peudr-ter. t,, 4
___ , """', . ...... -
I I - I .. - -. I~-
I I 11 I _. I I I .
I
q I I ) I
I "
I
1, I I I ,
ASO CXV11 I I DIARIODELA MARINA MTFRCOLES,!DEOCTVBREDF1949 11 I 11 PAGINA IRES

I I Q/ Artuncion un paro parciol fos jtguel Baguer de i
La 11ahana 44,#,i,-e"1,-.--"p11, ,x1- ffllp&. en el,01,41MILa Ca so "Ontonn,, CALMNO IS$
1 1 U I
Is rr ja
1 3 ded ,1 z id, ,-,tisi I a be florcs vi##vnw to,-,,r"J fi f -f ps ,:,: I;, 1-- I I I ,,I 'I N Af/Q14Fj ,?S$
,, -,
t, -!t. R I III,
-IdA I
Tn"Illti t,--j-;-l,, ",i e S H E A F F E 's-", :f "
,,,,, I T- I "I
'' ,
"", d, tnt"I" ., ,,I 1. ... t-1. i-14- 111111 Nti.qerltirt 1,rt, (,,,t(tdf pt-lict 1,
1,111-1 11 11'', 1-1, ,I t / "T, I ,I l-.''I'' l t tltf,% ,,ttwj1w11(lq trwrtv -i I I I I ,,
dc Uaw"h-l" :3 f i/wOv rw ,lew er siplvfidon lott 1t;e-nicion soperwiforeil- 11, 11 1 "I 1, fi, I I .
ped,, il,-, 1, I,, ,,,,, -"'f"',,:, pi 1'r,,,, I 6 PUNT OS Of 0 R 0 1 I I I I "I ,
Gli StI "I I, I, %!-;', / I I -- l ",L I-l.l ,li-I, Ill,~ l1l-.. --11'r', I -. 11 1, i I I .1 11 I I
DISTINTOS I ii l'it I I I ",I 11 ll 'IT T''I", ,, Vj-i,,, Mupl R- W, ll
1 ll.b- lii, t ic I I ,::,I, "'i '' 'I I I I I -, .
,. 'Id- I I , ,I ,I "'-e. rli ,,,, ": I, I I ,,
I, I,, I., 11, ,ir 11- i"lld- ii", ". ,,,, I f I I I r 11 1, -1,
agutlexas, se .i 10 I I "
tregari& #.I atfiln-jo (iiz su ci oli- 6 11---41----.; 11S- --, I -::l III, ,,, ,l,,,,tl-t"":'T"', I N li- I 11
dad, "lo primer, que no d"I"A I 11 I ,.--,",lI i ,,,,I, I'll-, 111ii ,, Y I I I "I ,,,, ) onda cordial de su m o. Cx 11 T ,11,1, lIl, ,- ,d I,,, l, ,I ", F1 P-bl- &I ,-,tI1,il ;A.- ', 11 I I I I , , 11 1, 11
E I , 'tii, ,j, ,- ,j,- I', 7,z ,,!,I;, I- It l I ,,; .1", " I L I'll'',
tra quo I t;ti ICLI 'fI! ,I! t1i I "' I
Regattas ya con it neotwori it 0 I "ll, "ll."11 r .I ll Ll ,-,I,,,;, 1, "! [ ,,, I ,I I, i'tldl, llli ,,,',,I ,l;,I t I ''I'll, I I I I i I ,,
mo, Is gratitude, )a "gratia"Ods It %, -: - l A ,,, I I , I '-, -0, Tr- ,,, 1I,! l"!I, l, i z I
11 i,,-, -,,,,", ,zt-y-, l"" ",-,I I I" Ic i I'll ': j ,-: ;,,- I -T ,t :,I !, 11 d1l t- ":':", I, I i, I, r ", l ,
Obrist Los ademornes qua esbolitaban, -4- -, 1 i , ,1,), i iifif,,T' l' ,"l, Ill, ,,- J- I
a 4ue Quorilan tabour, Us gran- Nl'-Ii c, I II I;,lt1Tj,,-iIl 1,T lf- 1. ', <,, J il tit-', I 1 I _, , l ', I l i, I r , i
-,- f tI ,,,, ,i- C -- PIl- lf I, I I pr-l-- d,, '.lll,
-t Zt-. A i -, dt 'f: ,i -1 -t',, Ilf r III I -, f 'i, l-II 1 "I --'' T ,,, I I 'i
des construcciones que quedartim ,- 1 1l ti- i
earn "fibles do los tienTM tiar 1 I dif-I ,IhI I 'I , 1, i r I 11 i
tieno ", z "i ,- T 1 1'114 "'r p", ".'' I "; i ttill I ,-tI;;,:""::l ,,1,;, ,, ; I ill,. 't 1
tario, i I, I,,, "i l'-T-i'l-, ,1, 1- li--, 3,t r, I !, , r I I I I 1
dri on c6pula de dedoter6s, I I ,i: ,"l, '11ii,, b -p-, ,I- -! ,I;i, I I 1 , , I 1.
to" do do 1. -0-strio lifili , il 11-11-- 11 "r', 1 "'t, '1't ,1;,l "t,'ll I I T I it ; i' t ,
6, A-- AtO& ,-i,1-,,p,,1-Ch'v't- 11 rpLil'l 3ii I": i ,I Oteild', ,
liberada do su candici6n do .so. , I I'll "i Il , I 1.1,11 ,Ii 'd
L _, F--i-", '1- l ,f _,!, ,: t L, ,. "i" r 11
\ A
I it I, I , 11 rtl 1" I It, il I I I 1, ": : ,,,
I I ILI Lt' I
pole y del cklci do resilittrilri. Cz / I" i iT I 1! ,, I
dt material, For es. clitye: 1. 10 /" "llit, "t, ,,,, ,,, ,--l l l '- I ,, ._h__ d, I _jitt : :I ,I I , , 'I
,riquiteallars, I A 4.11 I i "I I I .... li ... I I -,
sabit.,W o et' ..on 1 4 01;r ,x.w ,,- "i" ,- Itl I- I'll-,! I f I I I I ,
'" ,.t' --', ,t ,III ;"111 ir -- F I : 7 1 I 11 l ,I,, I l-4; ", I I I I
Mal, debe ,ol e a #a assir.d.,
Debt buster in Ios grupm laauli : 1:-, 'I -t' t t- Iri ., I I I 11 I
Its $us otiottiate,.S, decir, an a. fl" ", 'i Ill I l , l, -,I., I- ,I, 11 I , I I
q 19 & !.., 1) A4" N ,4-', I I,- I I" 111 _,"r, l -,'t- ,
11 P- 1 I . : I L' I 2 I '. z i : I ','l! i'. 1,
to; .Mentios do -plresioq I- I ,I 11 I
par ser ancetitrale, Ititrim ptr"'I"'ir I t ". ,,, 1; I I I : I , Ili I "c ,I l' Ir. I __ I
(V A.- ,I 'I : I I I I I I i I ,, It, 1. I I I I :1 ;I 11 pro 1, im, i4 flv,; '11;1 11 AIrAl Dr j'6ICAPVq DE PJAIA 57rjP /#$,
I "" it fillituo.rod.d. del h-bm 10 / I -1, 11 , I I I I
--r_ lt :_, L' ; : I i1i.. r : I
tu.ndo Be vuol e e- 6.1, Cif. ,I *" I I I
gre, atq L- : ,, 11 1 ,:)
rerti .1.,,, .r, dplo,,e,',,,110,' Ae lv.*A ,-, ,- I 1, 1, i 11 i I I L I I,,, i, I lfw It itlf) 1111,tlft, tfiabajo- D(SDF 50 00


I -"- "
-1 M .a. I .", 1 1 I'll",
barrios % tect"'to I ", "I I IT',
Montt rt T-,'il, I , ", it .. ..... ...... it'r "t-i" ", "i T I I llteiI 11 "- T, ..I',,-- -11, , l ,,,, I Fit ""I ipll "r,", ', "TI"'tl" "r 1 I 1, O"'O' MOD[t,7:7, 01 VARVIAO 1) i5jl O,, 8 11
bit-I-11 \ e I , 't I,, ,I, "t" 11 -T "i" ll
11- 11 I 1-11, "I Fr- "It ... 1" h, I I I
1l,.I1!Tl- ","t"llill- 13 ??r ;l -- ," ,,,- , -I il, I', I !i-,, il""; l, iTi, 8PONI, OPM16f Y F,'MAllf, POP
,,,, fililit'- M ;,,(,;,I I tz I r-1 t1,'t" ,% ., li ': il-,''i I,.',i" i"il -, ,I- ,l ,'! ,C
l,' y, I, ," 1 ;, ,lli: I i"t ,; 1 ,I ,,,,,,I, T I il i I" !, 'Tr .... li:,t J, ,
t I I I ; 11 I l z i'llm piwAlm ,I M4 j()
v"r ll -il' 1-: it- ,/ .. A 4.& 1i I ,,, l, "'',
-, tr, U-1 "'I'l1l. ") ;-l" -- ") ll, 1 1 1 i ll 1ii, 't I l ,
I I e -. : I it, 1 l I, ft It "" I , ",
df%:Ir v vfiIn d, ;,Ifi,,lv ,,, I,, l 1, ", 4 e I li, 11 "", ,- -1, l i, I lv:i i;, !',, ,',iil: - I
I 'A I l' I 11 1 -1-i- I 'lr III. : 'if I li- I I I, !3, (11 '
Xobra,. ,i ,l 1,0, ir I, Ill -; --, I 0 1 :11 -1 t; 1 1 IT'i, I, ;--, I! ,,, I 11 I R t I N
L!: Ifil T --- I 11- It I l ---, ,,,,-,, ,,, ....... --,,, ,-,,,,-,-,
11- wivelio, "ll"T, "! I -0 "'L, De Venta en 1,9S bMena,5 J;lenda I 'M i:, I 1, I t -, "
,-,-,p-!l-,,),, ."z',"! ,5""T-- I- I --, ,-- I 1 T ,,, 'pi, t- i-I, i, 'in unil 111111a)(1:1 A -11
-_ ),l ,, ,I, -. I !, -- I I I -,-- :,"-.1 l %:,., ,, lir %
i ldef-l I -', ,z I, T Va
11 fut", I xw-ld, : li, I i I',,'-.
,,,, I iI ,,l I I I I I I ; 1 I I ." ,,,
g.ite.t' -el, 1 ) Mtii, Iri ;obr. .sla ,Itlariod.d d, pim os ol,,, I I I I I L,' 11 - i : l I ,: jorn,,lk'l '11, iaflvic r I I i
ei q- I ,ij :,!) IC, q' 0- 'I I I 11 I q i, I .1, I 1
a d,, ,, N l"i" ,,, I , :, , -I I I : it ,, '.1 I, ,: .....
not, vs ,'I G U T I E P R E ,,- tIT$ A R 9 )l N Y C I A I I I 1, I 11 I I I I 11 l, 11
x . ; I I ?1 :,I : I I I 1- 1 1, I I I l I 11 I l r, ,- I 1
"'und. rurn-trs ri, 1 11 I V 7 f ", I I I ", I I , I I 1. 1VI A 97, I I I I I i "', 11 11 '' I I I 11 I I do lot m.- J,, l I I 11 I 1, i , I 1 'i ,
11. aftuil o, qv I,77 -11 11 I',- -11,11,1111-11, ---- -- -- ., I I, -- - - ", I 11 I I n, I I 11 I I 11 I I I --I11 1111111166a, que p.ill- ', "' rI, "t, I , I I I I I I I ,
Tin M b m ug uraran p urem lynentl, ,l I li-ii,-1- .1, (, l, p rom ed io 4 4 ri, i' ;vg _p 111, 'Til, rl'illlira rtv imo vit i tlwtil6;j 1 j Fudt-rikV.-n
itimentoll Y modular con ',, ',I ii, ' E l I I
urld. dt jardirt-, itl ,,, i!, I .
'i- exproson q.e it.plfil. at , - 1' I I 1111critill,61"Inil Ill, 1114,1116,,ik-,, flo, I hibi,'i
rulsom Ide, le mercer acued lietv en ,fnero w ls .- -5- ", I', " If? 'Ziligill Im 'sm in J)''; 1: 12,60 1", T ,,, I
14t' "

-- le c
l
oo
a .t
o.B..t., a terraza. it ,I'- : -- ,- i ', I -, I Ill
bxlconvs el d' 'as "' 7- '* 114 1: I, I I'll, - 11-1- "i I -,,- t,,- z,;-1 i--, I I
.! Don e I -- - I I I 11 I I I ; , I L I ,il 1, I 1 11
,
de j.,dimer -4i il- .,I ITr "i"': 11 + It
"a I I 1 T' it'n fne7vilF f)prwof-rif ?T f'0rrPij),w/1;i; Ill 'porn! ", t ", I T I I I I I" :" ;: i :: I" l
lI 7 , I -- T Ti.- t- 11 I I 1. : ri p-- 11 i'I'' r I -I, I I
"' -- -1 .. -Ir-, inrreTlieros ... fzfpnte fffirt-iff Vont l ,, :, I I I
a- y I* dedicilden de It isper. I I I ,- "", I I I 11 1 T" I l '' I 't, I
culture do In mants, I I ; wilhm ,)v lff I- ,., I I I I , I :, "", 11, I, I ." , I I, 1, 'I t I',
lto 1. sohre A4 a v a it z Ill d o Ili rl, ; l rifin.iltrt.rcit)p 1L 11, :T I Voroll, 'pir pnla,,, citi"
G-t6, ,, -.- -- ----, p'-H- -- I- 1, 1;r-j, I I
labi.. d.B.rdt re-otdi, 1, ' ,:,-- ll I -i T, T, I I I -, - - -, ., -1 ,n,, ;I- ii
Auguste Ptrr ,Itifii, I ii:, T' ,t, ,!, ir , -:- :I ...... - -, ,; I -, i 't I I -1 I
tioracas a '' I I- I, -:! I 'r 7- .z:t- - I : 11 1-. ill -, "I :
/, y I .,
novas d.j- -irl., rj :;i 1 -, I liel f,- f ,- l I I 11 I I 1 t, -i -t-, I ", I -1 I I T t I - 11 .l ''
I L ilii- ," It': r 1,,l f T lT I I l., t3ltl ". 1 ll-,-, F 1, ---, I I I I i I I I
He shi una flerha alto ot ,,, ,-. ": .,i:,, -7"L"l-I_ -;ln' 1- t'lTiji% ii i'- I 'L I ,, I- ,-, I,- -,
,6 1 ; r I 1- I- -, ,I I ." I-- ', i , ; 1 I I I !
e I I, I t 4 Iii-, -- I I 11
,,.. M le --t-r O -19i,,11- de di-t --T ..' '---'- --- - -1-1-1 I l ;,", I ,I t I -.) 4 -e-', 2 'A 7 6 e ': : i... 4 A MY
I- const de -Tl -!, : -r ii- "', !, -,-,-I : ,-- i, !L- -i 7 -1, 1, :,- I
ruccioretl coutemp-ane. to 14, "T % I' ,- "' ; i'T' ll' 'l -reters do S, I 11 7z, ,,, ti, ,
: ,,, "ll, -1,I, L- _i,, 3li -iT I- 11- I I i "I I -1 I I
C It 7' _, '. :, ., - I I- I r I
I persemos un tanto mqu!"- to liw, r ,,,, ,- I c2---, I 1 - -, -, 1 e .
Mines q.. argendrati.. on qua for.,; 4- j_ 4 1 t, : g i L ri, TT : I .-, I I 11, 1 I I I ': I -1 11 F, I I I S
.. -1 fl,
......... 7Z.," tota emr :1 = itl-l "- ri-ff, ,- --- -.- .
forma doWegarAn ante ell nau- 'I 11 : - 4 -- -- ", :e, ", :T1 ii- I n- ,, ; i e ., ,,, i
do - -I,, il I- - 7 z z ,- I :
-gi. los ot.yios alcal anox I fueroi p:cl- I-, :t ,- I, -_ r 111 i -, 1-,lL, -r ,,
do it- ins -genw,' ,t 7- T-- t, -- 1 "- T", p, t : -, 7 1 Itil il I T , ,IT i, ': ,,, i 11
I T:' 1- -11 11
nuel J. P.ent" y jose C ,r --,,' i- ,il -r--7: -, I f,-, T I I I I ", _I,_- r ,l ', I , para N ihas y jovencilas,
ft rehaioves Mia, -C.b.. ift, q.i-.,mf.rrT- I, I -, i ,t i- Fv Ill-, l, , I 1, ad -oi-l T, 2", - l - -, It - .
a ttrm-,,jon L , If, ,a2,z- '1 i L, I It .", , ,,, 11 I I
Erl _Argt, I - t 7" I e I 11 ,i "' abora a prec;os Pnisy ecoel Registry del Goblemo Po- sa del - itil- 1- 1-1 -1 -i 1, I 'I '.- I i f.
lieci 'do I Ili 1 .7ml- I ie fl L 1'
.1 de L. H.bar. f.e pd-r.ml S-o, J-L a l I,' oI fl-l'Tl -,, 1- -tll ,-_, % L- l I- IT' -T Itr T-Y, -111, -1 - "; I I-I I I I I
11 dl ,i yll-i,,- ,, -- dI& K-d,
'at, mahana at proyiecto e reg a- : z , -, 11 I ii ii
tinado; ,, v-, --i,' ", -1 I I I -i PIOM ;cos en LA EPO CA .
_, I -11 1-1 11 ", I ,,, - 'I -, f -- I -, .. ... ",- --- ......... ........
memo do 1. As.iatioo do Rotation- ,o,,,, ;it l it f, i , :: Tt - -, it, F -,, I I t,- p " , I -i , li, , , , i I I
I t ... t T, 1, I 11 l -, 11 -, I I --- ,--.]
Miarm y cub.. 1, l T -!a, --- -I- -1 -- I,- -- r%, I L. i, I _- --", ..... ,--,-
.. V17 1 11, ,I "! ,, -- I '' 1 , i, Ti
: , I ,
-- It ... ji'lle ,I -jt- ift itt,", I -1 !- ,A 1 tli ,I z I ''. i :i i I --,., 1111 I 11 ..".- ,"" -,------ I 11.11 ... 1.11-11-11- 1-111-11-11 I'll- .....
I- .... 1p -1.1--l --- 1.1- I 11 ..... e I 11 - -, f- 1, I T 11
il'l I'Tild, i -, : I I I ,,, !I. :11 ""'. l, T%_1 H an term inado "J" -11-1- I ,:1 --, -it I I'll 1. i I--
,
7l
ror--,,----- -. I ,,l '- f. ,, t" l*', li T, , --, T. il" f '' T '--', l -t I]* "i 1 I T'I. "" ,-,--.,;,- ; I ...
I I ,. ,,] l "I', I I I I lif 11-1 ------ ---- 1-11 I
----, .1 I I T---% I ', 1,11111-- I .1 I 'I, .
... 11, '-"": -- I - 11, 1 ,
-Ib ra 's I I I I 11 lfi- f I I I 1 J I
-- I,, '. las t I T,1-1.1%l ll :__ T, _-, I I I ,I
lazo de 1) ( -, I 11, I jl- T 4 1 ,%;: -1 I I I 1 ,
1-1 i i;5 ITl- ,'t'L ,J '-T % i-_- lit, T- f I I Lil I l T, ,i '-p i, ) :'
I .. III ii f PT.f I I, ll-- '! rx ; I, rl, I .1 I "' -- Tl '.
I I '' I- 'I T 11" -!Z C l"", T "I i, *,, 3 I, ---..-------, I -.--, I I'll
'_-_I- ,rql;-j, _I ll
Joe" I I I I 1, li, ,:- I t i)
11 illiIn lit I, I,, lil llfit- I I
, --I- I r, III', ;1_1
1111 RnplleStni -'- ,-:l I Puente -, ,- 11 ---- -%i-,-,-- 1,11 "', ,, I I"
"n-tit", ',-.'--,,,
11 1-111- ; I T T 6, 1? -t,,l-,i-v, -, i, ,-,-i, -1 -,-i T, z 11 / 1 -it ,/
--,- ,l ,.",7 7 i-atP l.-I' l 111 I", I 1. / fil"'. !tt ItIid- I
-"t:::l- ill !,.,--,,I, 1, 11 11 12 i, ", I ,--I ,, ,,, z
Ij ) it"Lltiltit, :1 ", i!ii -, p ,,,
IE,% el que, afevIL", a jlt !11rK1r:fz -5', '! tl, d. R,,,,, 111 Sera inaugurn b, por -j -l,- "! - ,-,- %" 17-i il 'T ,I 'I Ibri, t ,,',, ,-- tl%-,: !- T Ill'i I- - ) ill j 'O. 11, W-- ,
)"-fl-, IT-1 Gobertlador, F, Biild tF I -1 If I "! ll (" 1- I l , 't I.- 11111111-1 I
,eel,
ingenio q"Willei6n l'i"ITI, Z,_, '_-'<, L f P A-, zl- L t- it, ; : -I;'Tlt "a' l I i "I,;,,
-- ", -:-, jif -,,,I: lt prtl,--l11 -, -111111- --T I"'. I -- .- r I 11 ,,,, !-,dld, 'j, I
it"-l""', --' -, z,-"Li ', I f ,, il-- I - 11 4- I l ., iti, 7, :iz I '-, --, I
Se i.1-m6 lhl- i,, c1l" i, I- l if," -w I ii. '-- 11 L, I ,- I 'I, -"" I 11 i ll -, i '1 1 1- I d f I
tulart do, Ist dp,,,; !ITl%-t -:, : I 1 I -it- I l, I'll 11 71 ,, I , "n I ,11-- ,,, .! fl
I i-:; "In -1 1" -1 17 , ,ir I I -1 %,
11zl IT "'T "It I -Tl- "1 2 z- a -, -, T- l "T I", Y , I ,,, i i I r I t! ', "ti;;--, f 1, I "
",' ,i, Tt, I -11 I I
tome, PTIIf",,,(r't,,"il, t'j, Ti, z I ; , -11 I I ,'I I
both ei I- ill pi, ,I, I- , I, - :!, , i I I I I l I I I I : -":, I I 4 t
I' % i 7 i! ,,,, I;,--t '-,.t,; t ,I I t I f, -1 -1 'l ,, i ... ( I, I I 11i d *- v;- 1
Irian Ntariltii,,ll d, lf--I,,,;,, ,Ii e .11 1. I li- "It, Ti -, "I I-- 2 ., - I 1, I I F, I I I 11 I I I I I I I 11 .1, I I ,!- ,,,,, -, .J.,.
do p- rogar h,,!., ,I .l ,I ,!,, ,,, i- , , 11 I I I 'i-- "- 1' J71 , ft ll - , I I I I *o I I I I 11- 1
I I 11 , , I I l h I, Ili ... I,
t.al .1 pl-o pi- T i"'t, t, 1 1 j-, i 1: :, ": li- 11 1 z f- ,', ,- i i I 11 I I -, I I I .....
it del intpuev,, I,,-- ,' i I I 1, .1 11:11 I ', L' L I I I
"t i I 11 I I I I I I I I I I I I I I I I I- Z I I
de I as Zonei I "' 1 r '- 'ti : :'-"'-': -1 ; .": , "il, ,,, I "- t, I I I i till ; I I t 13 ..50 I
.rjjrijjpI r all : Ill, 1, "T ', , I i t , I I I I I I I :
I I I I I --",-,,-"-,---- -- -- I 11 ,, I ,
'ge 19T'g, f"j 1' jrl,,", '; , I ,x,, : , ,-- .1 -._ 1 z I -1 Il -tall i "'%T72, ,- T,.t ; l t It I 11 ,ill I I ': 11 IT I 1 ,I .
"A"- "llil'T,"', ,r Ill ,- I .1 I 1 111 I I
I I 1
I'llitior tt, ,,, i li-t,, "iti- I I I 11
'16. lt- ,-'.-, lf-li?, 111 1'i : !,l I _:It, I I I l 'I I T11i", ll, ,l 4-iii.
I.l ,I 1, z r -Ttw-' I .i T ,f ;, r l 'IT i -- I I I l
lid. y silop,, I I I I I 11, I I I I
I- ', -I ;,,i tltl- III :1 1, I I I 11 I ,
i -, I-- ,-: i-,, 'i ,- ;,--, t. ITI I I I kll ,,,,, A-===mli bwilsaesla, sab eaW pl- ""if T"L-' il, :. T, .I,,,, -e 7i -- -, i '. -" IT -- I -, T, I I I'11 il, I f ", I I, I I 1 1 ;111 1,,rdA,,
.,. 1
1- I I- I I I- ,ii !I .
EJ Jefe de )a tic-w. do, 1 ,pl, ,tt- i -7,T3 -l, -', i i i, v ", ,- 1, I .: I , -1 I I'l-ii- y "'iri. Y.
I I I l- I I I ,,, -, i : , I t I I i iT I I Ill
bi-r-, seilo, Mari. Sot., wfii-I'll, I ilf t; r -I ,t r, "I
'I -l- ;-,- till, I tl,
kt-doi-Ainerd-lcoa-la-di= I I if Ill- it."T Til. ii .. ... l A 'It I I 11- I 1 3i 2. n
I - iTi --I;l,,,,-- i 1- -- z I I 'i
41 director de R -1 -'ll'', il Ai I - T l"t I I 'I, e 1 I L ii t \ I -entaii, doct- Jw --r- I -1:111
.1 I I 101, 11 .1, I -1771
74" n cursado .q tru- I "' z t T tf f -- ,- i'l, t. ,;, ii I I "I t ,
I, - -- I I j .-I -, -, i, ,
-, -- ---'i, I" l -\, I -, t -il I l, i''! 1, 11 I ) I I
del deport-wit. 1.1-11 -- I I 11 I I I-J l '
... I I l lI 1 -, "! i: T I T "
- -z"t, N -, -, -, I I -r 1, i,,i, i ,-- 'if
'm lt',T!,; -, I I ", t, il 'I ,
,I, ill ll- ll-, -',
firm. a 1. t- i-, , ", -l: I', - :,-- -- -11 -, f I r' /
grav 1 't,-- I 01i, ., -- , ... z, i -1 ,i i- , t TTI, l f, 1 I i 1 1 1,
-, :.",: I ,,-, kit -T C, l4- tiI.-I ill I it- l, It
de veni a pla-, o i I, ikil, A, i Ttl ," ,! z i ,"I,, l t , I, l, d ; t i, I
Awayff"a boom fie Is dtiiii jr- ,- A i ,*,frijT% "; I, C__ 1 : - ', I -1- -,- z t -1 ,I T, "',
li- ,- I I:
, T -- -Ill- -1 cI, I F, 11 11
El Dr6ximo hunts e',, 17, ,I i r I ,lil ,i, .-II -1- ,
ton li ,,, - 1 ,,, ,, :%I I I 1- 11 if? ( "" I 11
di &Ita j de is Flit ,I' III -,j-'i I t "'I' ', Iz I I I ii , ;,' 7, I 1 11T, 11 I I .''I ::, V
at efetr,-, 6 j,'-!,r p, 1 .", L' I it rMf:, I I i I ,,, I -- I , I':, I t" -, I -T I I : -',,, I 11 ; I 1, e I'! , , I T ,,, I "ll t, I, I 11
t', I quil,- I 11-1 T, I" I ', , , l- I ,r',, -1, I 11 I l, l t'll- ''t it I I I
"P" ' I L "t 11 : -- 1-i ,f I ,i T Ttl
d-d. 1,1 '! "t' de Wil, ,! I,- ,_,,,i, "' ,,,I,-, I I T r - I I I ... I I 11 11 I I 11 I If 11 I "I
par valci' III "ti'l- iiii il i .. .... 1,il t- Tp- ; I I I i I I ,, ,, I I I i, , ; I l I I ? : l
I I I e, Ill ,,, 1,
""'. I I I Il 't T !", I'ii I .. 11 ,i I i I 1 I f , 11 11 ---,-------1-1---- 1-1 --- - - i I I I I I I
I 'It d, s'-ti.A,, 'If,", I I I ,I", Iii, 11 I I I .11
hil I d" IT, ,T if 1 'i" z "'. I I I ,,,% 11 I I I
Fit H 'I'lilil"d .... ,*
crolf. 1 ", ,f "! I I I', I l. "I 'I e I I ."
PC I I l "' " ('fil I IrAti ij ,- ,rjt ,jjlrjj
!, ii, 1 I lr, '- ;, '-,- 'i -, 1 ,
do 'l "' d.,,"Il,' Il I I I V )rT -1 : T- -- 2,? m 105 h6105 : , : ,; I-, I "I i% : I L I
rrhdit A ,kl P" ,,,t "'t, 11,111 Ill- i 111"Ilt; I I "I" "I l I, l, li 1, I i I11(ii'li, ,I,! r 11 Ili: Vi- 1 l I, "I
,,, l", I,, Ie ;' ITLi I I 1 I I-11, t'i'; :, I I T I 11 t .
ra O Pat- i , I (Iv la hilIIm1vrIi Cuban" Li, -- --,- ,
Me.d. d,' g', ,I- T"if,." ,- ,I', 1"i, I -lil I I i, ,7" , I), ,,,,
; I - I ''T "'i ;-d II 1.
.... tildidint A' to ... cII--,-i,, & ; .Ir ; "T%. T ; ,,, Fr. 1'ritniqria -,tjj)VrI0r'1-, ,, T , 1. Ill, I'll, lill 1- 1 I 1 I , ', It T' I I "-:: --,"T A -11 I I I
-ril, ilw;,liilo ,,: I It, I I I I - 1 I
ticce q -, !..I;, , I l I, wl -,'I- -- : ', l ; -,- -- 1,
M" ,ue at ifl-l -Q, ,,I, I I ,
I il,, -li I I -1 Tttf. i- -, 'i: :-r
tomato n me 1. ,t,,!I,,t,,t1, -- I ,'I -,'.' "i, !,, --- 1 if "',-1- ; t:., 1-I, :t ,, -,,: 1%r 3 -11- !ll- .ll,-- i, ii, ,, "'! ..? I I .
do calls tin sentido I,,,i ,I t ,,,,I,;, ,,lic-, I, I T life I I 11 ----" 1. 1. I-,,-, I ,z -- I ,,,-,, 'fi-, !,, ---- __ i ;111 I",,-,,,!t I I I
udad, doctt Lut, -,j:, q :!? lIT3 lf:,-e 'I I
V11 oegun i ct I 6, l ': ,, ,:i :, "'ll-1,iI '-- T f i%,,, "', Il, it'll I Ili- ;), ,ff,- l I ., , ", , I ; I
r4ormarn op- "ot;,"I -nIn- ", -IL- 1; v-, :I, t, , I 11 I I- I A tir"Ti'lt- .. ll--- I ,
Reellasselft drur, r .,' l', it,, I "'I"', til, !,,Iii 1 I ", 1-r- I
,I,- ti, -Tt, ,,. --it ,I1i l 1;:tT-- 1 li'll-l" ill li ". ,,, -i 11
It, t o--1 p- T- I- P,3- ;--11- p- brltr
Cirdeviss. Jg j"j"'T 1. iljil l rjilj ltl ,,, F %, I .- ,, 6 1
11 -7 A lf- tz
,-I. -1,1;iT, 1- 'i, if ii,, -, -, :l, -,, ,
La refixi Artichaolls, ,,,i!11!,,,!- , ill'- f-, Tl- ,- !-, II.'ri Flzi:i, la ,' 1 til, ,'if I Is"I,
,,, f i "l 11 11 :il- I t 'If ItItiI 1 I 11
I'll ,,"d.d dc C--z, "Ti, I I I Fil- j,,, 114,1- -- I -- - 11 - --- --111
.1o" I, -1 ll VITI-1 ei, I -1 7 I I z- T! '? 11 li-III-11-- "'
do on ". I t %- '-Y,11- tt, r "- I I
i yj I -1 l l ,Iti-TI, .1.1 eMll I z -" I I I I ,;"
t e 'Ill il Illi. ,' ,111- I 'A ti, l- I I,- I 11 fi- -1 -
rl , l, I I I'll I I I."..,., -lil4l-I'T'i t fiiiitT t -- I
I~ do I 'ell!"t I I;- t ft -- l"I-111111113 ,:, .11,
M r, M v "t S5't 2,1 p,"'J. ,lr it, ," I-Ilrl 11 -- I, ;-TI 1 ,- z;1 I, ,III,,,,, I- 'i F,- 1 ,,, -,-- ,-,l , 1-11i.tf iil'-Ij , I I'll, .j-- d 4;,.h'-
It, l sli I3,4, T ', ir 7- i", ,:,I Fl i ,,- I I -1-1 "I 1, I
td, ,-I, 0, SlItt I&I, I' ';,' 'i t- Pilzil -, I, 1- t t, 1, -, ,,,, p ; --, Ill T It ,l: ,- 6- 1. 7-;i-- : I B I "I ;III 1-11i"ll'', J-1. -,,fijltF --,A-,W" at ,ii'll", ,I 1- -O"". ", , -I_ %-, %; F, ': I I I it 1:1 vl, - I I I l 11 I ,- ,rj l: -,i T',lr
.,I, , ,_, T ; -A '12' 11 ,' I'-'-- ,
-, I' ' "' L 'T IT,- :- , , ,, , -- -) ., I TA.. 2 .1 J4, 1
illii.." 11 ,I ,I ill, I il T 11 I / '' I : ,
-- ----------1111--------1- -""--,-,-,- .. ; -.-,, I I I T", I, i"i. ,
fI -, ", 'i, i, I III', I .1
III I tit" N I if
.;- 4t I, , "'11-1. "I .1 -, I- 1 2.90 ,
/ I ,,I,!,,
t,,,- f,.--- -: F-:-, !, -11, t I ;- -1 ,,, -- "I I -11--1 I
11 I Vu le A /,' I I l, l7l-, a i if I D %
.-,." 11 '11" I I 1 lsi fy, ll : & 2, OD III l I,' I 11 !,ii!iN "I I I .. ... I
I
'11",
I.".." 1-1 I 11 I -1 -, "T" t ,i, d" t- 11 i, I I I 11 I I I I i"I'll T '-- f T I T'. AR ',- I I 1
T '- I' Tl-- if T, t : ,' 11
I Dih",,, -t I r f, -,,,-- "if
I I, *-fl- --- i- ll, ;- qu-- 1 -- empelilo y que Admifirr,,, w -- V.I I .... I I '. I ,, l ", it
--- -- -, -- 1-,l , ,I 11 I I 11 - ,-,' -- r', i;, ; ll , I I 1-11 -, -- I -1-1
-, I 11 , I ,)If Iii, il' ,r .- -5 I ,
-- I -- I : F Ill ,
I -- -.111- 1 'i litit, 4 F --it,,, ,1 ,j I d. l ; i
., T-lit"t- Int, ,, :- d;l--Ic., v ..... ......- -.. .- 4 :
I il ,:l 11 : ;
,'74


t I --, fle lii I
z 'IfT,
I -1-1- 1, : 4 ,,,, 8, -, i I -1 l' 'I" pr I / 1
,; I
I-Pl !,liii l", 1 IT" It, l- : - lts/p ; M I I -iffI
19 % lt !6 A B. Tl-T-, a att ,,,:l:T.i,- t, I p or el nerop uerto .,
fltoin"K 1 :- Ci! -Illttlill n-- I I 11
--- I I a I,-, Gainti, I v P TI I, ", - p , f I

,! ji-t I -,iii, pr-,,,I ST -- IS P, 6 fie la viudad dp Ardyna ,sorifyno - -1-11- I t ...... ", ,T- I I
,= lla -,-I I I O- A P""i,, ,on
-- L t I- oi- iij, T- lT M-Tl I "- ,-,--- - -- I I I I I
5 -- 11, ti-,, -T'll,' :]" I. ,,, -, -, 11; J; ,, ,, I d I
,- , a .J1112111. 11IJI-11.1
0 A P -^ ,. --, ITT, ----EtwlJ> ,za tl inwiniiptilt) Pt Cobprnedor Varpo, I 11 11 I ill, I), Ill f"'l- 2 ,1 s. J.75
ti-,; 't, ] ,rit% 1 elltl, 1' A I T V I Ai.. S .1 I -t
11. it:- i-p-titi, P r ifIL ... I i n,., -'- p-i-T '-l- lf'()Opirurr;n Itift jlivrzfm I &, 10 10CU11dad I M, 2.50 :
IM OT-7 -- pz- - 11
C H I 1fTt-:,jp-;,,B,- F .- -i-," C', -,-- ii, -,- ,.-.-,t -,,,a+-Z----- --- ---- -- -- .
11 if, ifi , .;" J, M Ul; ,l - It ;; T (,li Illi A-4,jl I
Me, ,lr. I # I I I
La tizorribro'lin Klatr6pafis Mundkd ,, I "', I' ", -, if ,-, 7--v M 11 I
,-;, , '! i ,,ift C-Tit'T ,t- lf ,t,, ,;L,, ti ,,,-,,t. -, '- l-,-, q- f
: cll- ,*i_ tlil_ : r,
del Oftla Amortocav*. ,,,,, ,, , l I
I .1.111. I T e, 1, ", i,',-',t -, ;ii, Ti, !a jiWifli ,;iiii !"4ll
I "I '_ ti, t,
1 l I~- 1, ,;,t,, ,, I, _, I;" ,- ', I I
W e dal la vaitryor tiazAa dol Multdo 'jldo' S Tzi ott-n- I 3-.1 e- a r-da pai- I -', 4* 1
Int-r"ti- I-, ,,-, ;-tI'-,--,' I I '--, -, --- d. Ot- I A I I /4 I
Color* MalrzantU do Tres Conftei FIiiimA, t pltl, (il fl % : "" t L-II '."I'-- mep'lat;', 'Ic -ro-, 1 -11 I 1 rib. llltf-17. 1 Iuf- xf- ', I ill, %, I,'.- impDr-Ir'. !, 1. ml'- I v I I I 1.1-11111-11111- I I-. Farm- "r sus Cabarets. diverse tari tin homenaje I 11
lw. I ilf sO;1--,1Z- ell iilti;ili 117-:it !!1 C -,a ,I I I') locraimr,,i, A I 0
ultranoodern ,,,, li!i-la ." I ., lzpr ll: e I :: acrodinalmurio, Holes., 2". ll.,= "'l I ,
I I w, 1, Un mundo do deports; al Padre de I& Platria !'-iI- -" -*- T M-l- tovoi '- "' vtllf- t pi'll"a I pl-.-Ulo at capitfiv T"" ,11 -1- espectiietlits, I&P.Aii "' -'-" 7 1. Actaderaia do 114tori. lqrd .. T- ,dti d ,; I ,a-, I .
- MaItI ll-dosbdl) *1 Logo MiChiga., w, a 1. eticlt- ,. I R I
-,- it "' I -H, an los triaba;w que irquix
une a tres Bari ennwc4d* on, no b- ll 11. ll lu;.d- uinl.2111 trl I'll Yl- ll'-- palm. l5o-lw, j;,"Id'o,
wrIama, de residenriiii,,. part 'del El doctor Knitterto S. Santavirnilt, Dli,, ",,l6, ,I ,it"'lad", di, 0- l- ,, c.1i't'llf-16" E., m"I""', eivf l,, I I I I -- 4 - I --.- -- I
-- lit y derls, A.. d, 1. HII ;1i., , ; .- I", itl'; "'I / -- I ,-i -_ I 1= arquitect- rietrop. It.n. president- te-iia P.- 6;- ', el Ocb-ni,,,I., inf- t, I r T T-1117' I I , I I ,r I 1,
UWA110 NO. IM-SM Prod. M .- tarts do Calif-, nl- COMWitO ,1 eA I i
q i"I.I" 'i -p!UI-I 'to .... M"I" Po- I t, I I l f
urititucl6n C.Ltti-ar* all di 10 d,, -- li--tii;r F-t-i, 1 ;-tI1.1,-1 2. F! III "f.dl.. 'I ,,ittl, X-Air'lll, I IT --- ,_2 1 , .1 24 d, flfl--, flag- tt 'I""'t-l-i- ,; t ll I _-, I :; I l, tubrv% tun", its it- III, L-dt,
-- v, h.,I, Icl. 11 P. 11,11, ptl, ,I'd- !,- l I
s-16. -1- ,I I,,, rit, ,Va J arn'. dl--, p"', '! tl t!',, 11 p 1,i- I
i& W EM M H "NES ,IlfwI d1l Al,,1,1- Niti-itil, -Iii, -,4- """' y -1, R 12 I ill--
1-11 CQf'li-5t!. Y 7itl- "'It bj,,,, ,f I t -- ': -", ,, ,',','. III,, lll., 11' ,fl ". :
I~ d, 11-i'l.", 3l I'll-, .,
I 14fd 1 ""I'l- ,it I ill, Np-- zi Ni-l- 6.1-r 111 1411111 141IPI dylt dl Ia i !it d, b(t'ibl-I 11, :Uii 4-, fi -FIR114.1- ,I .'r, -w-, 1, 't, -t.t, D'-'- n -- ",--
'MS h,,,iI- j' df -1 -1 ,-,It,,, 11 tT "l-I- l-lo d,
'an 5,II 'I till (7 Tl ; L
I ". Il pi-! Tf ,, ', ti j,"P.Il l"', , I i ...... r (;,r.,r.1 ,-,
Me .Q 'i 'l ,ii-d- do 1 tlri,,, 1, 1, i"'Ut 'tit"Id"".
.., I., l ,= d ., L ...
1), JI.I.bras .v-!'-. por Yil"ll, ",,j,, 1,,, pli'l-l- r jldad, I 1A 'flemm MM M somm i v Q in FM :BARM TOJORM
I I i I
1- 1 ... ..... 1-1 .... .......... -- I -1 111.1 --- -,
I I
I
PAGINA CUATRO MARIO DE LA MARINA.- MIERCMES, 5 DF OCTUBRE DF. 1949 ANO ICXVII
1. I I
I
DIARIO DE LA MARINA I I- Par Roseillada I
r U N D A D nj, F'N'a,:I A 1 2 "_ :1 GLOSAS
Atwtdd 6. Corrt ,j JoIV n .... ;1,t ,,, Ill"'I III M"ll Nil 351, H ECH O S Y CO M EN T AR IO S ,,,.-,-- ____________,_,__, .... __ --,"I I
Du-telo, d-d, I 805 Mo. 11 .... Ni-lh Ai-- Nfur,,,, I I .. ........ .
Y 'i'd. Junin 19, 1010. hivis ui;-,,, .11, 1"4 D Jel# I R-,,, At ...... -, ,,_ "" p(tr(j p(111( (1j. (I. (:11I)a p r los OjO9
Xdlt*d. vnr PIARIO Dlo TA MADINA, So-dort Ar,6-- -,,,",, ,,, : j \ -]
fol TA ,nutad dt I., H.b- ,I ZA d, ef"', I Ills 11, I tw (ifirrfsaci6n de fe I j [
,,,
PRY.,S)r)FNrA W', VA FlOPRYSA, d -_ ___-, "I _;.-IoNwirtch
15 1. "'I"A.d.. d. R1,11., For J"4 Maria chor6r, y CAINro L I I L'A V,;11!"'Z, '(1 1' -I C1 1111'1,!,,: I ,_,, It, j, ,,tt.r., TF1 M.,-1
PRFSTIMNIE IIK LA FNIPSKSA! D ,
I i , i, I it It V,,Jrir, It"rifit- A r, 1, di,,
VWF 1,I, J.,j I Jl I ,,,
B. ,.I. Y 1PIA., ,, -igo d'i H, ,-t I "" i Qttloilad .1
-A t"%,,1, , dO C allin It, ,1;-,, I ,, :e 16., c," t, o, It -",I ,Pw, I 11 I 1 i r b"ena t'.11, LI ,,p
j ". I lb tot"!"C15 it, C-t-p! ,.
T ", It, V01I- ... f .. .. ..... i d, ,-. d'! d -Ii J"', M--! 1, 1 I I i t, o-pi'-, I 11-11111 I'll
PITLECTOR: AMMINISTRADOR: d, ]a gl,-es. .td,,, Ot 54o ,An I' ,,, ,I.. ,I d"st'r l.!Swr 6gra!_ 1 -1 ,,, ilo.bit- 11. 1-Ir
I ) j 61"a o," ,I "'ll''tt. ,In
11 i I" ol"vi'a, ob- ,i, 11 --d"o ,.mi, d, ,-It Ii i 1-- 1111 I I "I ,,, -lel, P'li'W"t d, r-I it, Prl,- ,,I
J&" 1SW16 Rlvr- Y .A.d,. 19 ., Rtt- 7 R"rairul'. i : L a lli6ll' ,d is 'Prnnari6n (it In '!, ,dn !, ,, -,""', '1111" ll,,t C", 1;11 ,_d I- 1 ; --o III IiTriq dlla, Y di. 11'.
lll .D !D 11 1 5 1,,', pI,-t1da b.,;r tIoIpI .' -s- 1 1 to I F,, Pio -11'., L ,,, J ,rsrr-- tril",I! del radxe; Pi,, C- de rw e,-tanlr o I ) 1; AW), ril '11 11 d-ImenmCI&I
a,, .NIg,&Js 0 ae an 01F.t!. EXOSIatlt" I 1'311 Da ,,t t U, nn- dt In Div I I dI 'n't a It;- I ;R-,","" ,t, "" -,,, la mtenild.d 7
T-H.H. pjtm "A" , e,, M. "Il. I '... I, 6 rt."D N A t -, ci que collocen 145 unie-d,
: ,3 t", oil 11 1.1
..0-1 --I. ."Vreto .0 lija At rIl- ,- A, 1, 14-1-4 r,-, IiIb'. 'It. txtI..JeI-1,
I t Itz ". I- 11 Wito dt at' routo"' I'" Pentad'
M" .... ......... ........ S I ,If) 'l,"a ,W "irso ,!g., r _-- jr. It, 'll, flll
:::, 35 It 5 "It $ 690 i i pj,,j otto, CubleM PeQ d',
Trimester Is ............ _ .. 8 : "ad"I'. ,I e 11 ,,j I ; I : -1 A 91allde, d. 'I'D 'I
Sm"Im ................... in 040 1210 ,It ,,, I 1. s ie 13 I 'I'von 6 popib, V ,it, ,
1, p M 06 I ff.
fto 1 2.1 i 0 "'Ps- It, -1
10LIS ,. I I ,..... .... .. I ', '. '. It ,b--. z ,h. --g.,h
Alto 4ommiW .......... __ 5 go 910 i I'll), It" illi-l* I -1 : -,,:,, S, -6 1 ( 11,1111, 11 Ft- --_'a i"
z 11 ]a V i I ,- -, , I I 1. ( 1111 "Il "" pttjja, m,,,r, hinfldes. a it" 5 , ,


It",oll, I i I I I
I, C,11, tI I 'I , -, '- I P- 11111f,11- ,I, !-r co, at,,- D', b rjb d, pl,,bm, a
DirettJ6 R.11-66d. AdmtJstr66,i, CtI, ililloni I I I ') d" n t', t, o,.,i ,:,
D I It C"w., P, i'ad,, t P--,- -1 III i L I r I 11 ,, ,:;,, ,;-111 ", , ....... I~ I., -tituoon. ;,!,, ,:,,
Anun or Tallarel, 8,15, !prll.-S v Qi till 1 M 5601 -itl "6"', re tn ne'l itr6o A, tp,, d, ,,, lu.,. ""i: lo Wit ... P"I"'FlI, I
,,
-, '!L-,-l, F"I o"l et , i "", ,, ,,, , u, I- I I v I -1i'lo.dr, I i ", I i "-, -i"""', "- 11, ,-I -", I )!,
TELEFONO S D I R E C T 03 I "!Iat-1 t". .riiml 11 I I I- I I ; I ul,,d ij 11- I;'It"I'll" lIPWI, ,,,, ,,, I ,, ,,is ,__ ', I
Director .... .-- A 47P ,,dDu,;,t,.dr I 'I, ,,-,- ......... ?,I "is ; "it,"tit I I ... eiu WoiA- gtl--,,, d,:,.ti-I,,,1d1,,olrs, I"n'Inr"',
It, Infiro 6n ...... A: ?7 ,,I 1'1 In ad", ,I I 1, ,- '11"!- t, ,a,, t1l; "ii"', 1i'l- Pli
4 I I I I I t t 11 i''Pil i ,,, "'It'it" It 1 t
P115'n". 11,b,, ele, A 5, ".; I" 11 "4 1, ,4 , ---- i"n, )!, d- 1, "i" ,- -1111-r", 1,
,- ,91.1A del ; , : I ; , I, I I I I I "I ,'a P r, a -,111I Par,
,- In I a otia , I ,, : 11 I , I .- I I I I I ,, t!"I't" ,"'tul, ij J- I ,d,-i- ,,, 1,1iIltil- trIll 11 lil"If" ,
"I I e i "'I', 'I i""'It '1 d I I I~ c, 1 I -- 1 w , 'E D I T C R I A L 1. -11 I- I I 11 I I I I I :,c I i 5F i -1 ... ... !i,: 1 11111,il 111 1111 11 '), I "_, A Djw I;", ,,,,
t , ,1A I ,,,, ,,,, 1 1 'I'd ,,-,,,, ,-Krn
'. ; E "" ,, ,-1 I I ,. ,,, lj,,Ao, li to ,,I'. I,,, I W, -, 4 I" al"w"'s, Y ,nrg,
"", : ,, ,,, 1 I I I i I / ;- I, ;,
: I I i , I Z __LAj t I r.,o, -, 7 : , 1- I It "I
lfl (#. que prWeger de una relz 1 .t.14 1' i t, , I I i 1. I 1, 1. il ; QGi It Pam a ese hombre? ktq dd, ,, 11,,)i l t-)" -ilv r , ,, rf-
,- ,, ." ,:.. I I '. , lot'r, I hai I i I "'b""", p "t", .!Wl-t, 1 ""'O,
el relin) civil i A!"', , I I I I I _, -Nada; que irf que ritp abo no It pt'-pto up Paquin A sn CA- I I I I ,. I : :', .
I
i ", , I I .1 - I 1. W de ninInni rnintra I t I I I i I -! ", .
-11,11,111,111, 'V E'Ni' io,-r, pfttjAnd-tntod l ,,io ,on ,j 'Am' i t, -1, -,0, .iti R"; I I- ,,, I -_ ____ I :, ,t ", ',', '" 'i ,
1. I -11 I I I , I 'j, -:"", 'i 1- I 11 : I I r ,, ;. ,
%f I ,i I't, ,, I
qu, In f-v deJ Rel- C-1 mw-- I~ .f"t,4, per ,f "t.do i .", , ." t 7'' I I I I icl. I i , ,,,, 1 t, '' 1
r ... no'OeD q- ist, $I ,ol.enl'. h,,v, SIbido qu, ,I "Itntr!" ,je ...... i ,e'- r I - , 1, ,ii ... I I , ''
i I I ,,,
:to'- vit" I! I 1, t,- 1 I, b
, "
^ ", : r, I I I I i.- "- '
qut Is. It ... do a 1. mis ttio"utooiu a I" rtl"Ados, our J r jArp" I ; t,- lll, ; z , : , 1, tl ,_ I k '' z 1) E S ID E M E J I C O "I', ,',' 1111'1:'111 lV 1.11._ I','
.Ao. -- ,, -- 11 ; I I ,, ,;", "I' 'l"""""; l""Ii""',

__ I 1, 1 ,I r,,,J,,"
fqirl.. Los hoy "tu.4o" dk, Dk c4-,. I" Q- I;~ "'d.4- i I,', ," t "' ' -" ti, I 1:-11 I I I litil- 11 i t"I"'t,",; , ,,,,,,-,, d
In 1 etiz., son 1. qutmr iATR.sAnasmIrRTA'owl fnIntlo. d"I" ., r ,,,, -- -, ' .1 1111-, -_ i, I, ,
-- ---I.,,. ; _, AIII(imirwito jitz,,(i a hi rrez
t ,Ilnil i" -;
i ," I ia ,, -el- -, ; -, I "'i
I.ndo prri6&am t, unA rit, d, III 4ernl qQ, Iclhisn peir ,u,, -- -'ig ; 1- C. -,, -1 iZI- lu tl l I 1 I ,i,,,ra r,- d,,-t--I :,. ,f, i, ,;.I 11 I , I 1 1, ',' t , I I I I- S_ 1, I 11 oj, 't, 'b; J; ,, i",
- ---- --- tim-, a fin 4e que- tit acumut"i6a It, I.- 'eintegrA4A par It Utiti I : I ' I I For Allonm Juriva, ,,,, ),- I, .lv"itn ,"I"t'i, ,a- "f"'i", ,-,t- P',,bl.1- Y I"; I N, ri,, -- -- 'uAt'll"s j ml ,111-to", ,11 1, P-- 'I'li, I hd dll,
i 1. ,:,g" ,-- I I
j js ""b'r I I ,!l f"i Q I .1 : r .drr: -D ,lig, ,,, "'Id, -, I) --- -'t'j"
)a hot. en clue mi, --,m It ... pu-o .ura, fAm ; tI "in"f -1 . iitI. It, 1. EN 1 ,,' ,_ ,,i ,, p-,It,:I, oi, I 7 d, I! ,t f-pl,,, I t,- ,i r"- lr,,u ,, t", ""T"a -I,, p". In-I 1-lIi-t-, pt,,; (ib". It I"
Ojt Ln ___JJILA pAttgeL z ,no,_Atl ,R L 4 ilL-- -- I r I ,,,_- L- fI 1 1-t, vt, 7- t, 1 "A !", qti, i;, ,_jAI'Ii"iiii -- !,,_,j ie- UO-hal d, ,,, T'-I -io jn,, ,
7 -A- ,_ ____p __ - _I t,_r_ 4 ,ovlif
, an ,ont_ I"i" 'L -- , ; i Nie, ,, .7 I I -1 I M- f --, 1- r-,, 11 p"J" ,.;i, I I r, lill, In O roii , lult It i,
". tati mttitu r: in,16y'b't 'D it I~ ii6l. Its q t d, 'e- h I 1 7 1 11 I I -_ L 1. I I :. I .. .... :,, pr- i 1 ,1, I ,ul,, II e"I'll, I 1 16o(4- - --- __ - --- ____ - -' T '_ I - s, t', 7 i-; ,,, I I I I,,,, ,,,,
o- --form lId I I I I 11 I .. '. I 1. "I ""t ,I I
arlo, a to$ hetero, qut It totlurn ran ampArA, Pat i I ,, ,,,-_ 14,l T,!- 1i :i '.1,11", -, 1 e; ... -,-"--i,4- 5,,jee"I, O 1 %,,,,,, Y"" l"-,Ipii ,j!,., Q -- 11 1 rji, Cltulijll -11-1- III lil""" __ ; tri ti C_1 " l'i","
__ V. t f", ; t, Z",a _, c:i-d"ti", P n k_ I 11", Il- I -'t,,I,, i, t-"It" e ,,,,, ,I,, 1'e" ,,!-,,r*Ley :- difrutar dt lo q- un poplwo, It" Imo I.tt de a do t" "' d.o .1 ii " ___ , I I I
11 D I "I 'r ,. I, 1, ,,, ar"d, I "_4 i il rie ; i M-Inatrlii-Its _,- llnil' Qzi 17, I,,, i', I. H 'till, 1;, h,',
i's- li, -, I i't I I _K. I I I - It d r digt I ii- ti 'I hit 'i, ,], l". s "
-P:aia,,&, "'i ,,, ," ri-e d, ti.d, do ....
Fn Its Ao, -iimos en 'Jue ... g, J-q.t!lblic, ,Dt,,, = 1, I I 1-11 171f -lri _:- 7 -, ti, __-i-t!_, ,,, a _- ,'. i;'
1, r s, i 1:, ,is.- -,,- Ili, , ,-,,vl r, ,,IIlrr-tI t
e :,_ el
Ii, r,,ad. Y Itig- i rl a :11, _-. "I'lle, "I : P't I ,tit I I I I palt: ,4"I .... lit". t e ""ho ,I 'n't"dr, no edif-i6t ,,"In, ,,I
i "I" to ,, i: -, ,,,, Fz ", I ,,, saholas oW Fcmdo, It -udc A moid., dt ,niergtoci,. Yt,;sa1did., ,i --, ': I I """"' "te"ii,
g lat-;e't, ,j,.;-- m0i, ;- 1, PttiE-,I i, r, t'_'!, j fj,,,Ine Dfl ,lt;e rprs tjeli g,5lau ,,ItJD A ), hrnot.,uilw Inut iodl
n : ', I, it-- 7", i -, r_ : -it it ..P- n.,,udo q,"is- n,.,- 11a tiv it%_ :6!i pt N- p-,-, d, ,olp-r 1,I N. St" fv ,Iila, --c",.s, C atatI b-lant, ,t
por la ,&.a roaaf rk- toti. Una morn',, iltiiiad s 1. prmsi&mt Y ,or,
,,, .1 -;,i ,s,- ,- x ai I 'r I ,, Aigrl -I",,! I r- ,, Citt ,, -A. ;,, II P- PItg ,1 t1lilla I o.,, ,,",o,,, r.tx ,t -. A,, P )ol ,,Ill. Y 11'g. a tittle, 1,, ,Ampw propin. No It cont, t qu, It ,xw- cilcidn' MA tmitiD, ,ob,- ,,-,li ". ,, -7 vtta I oi, i a, z !, I, d I
"" i ,,- -, : ,, I _* i,-,i ,o d gi;-. It Rtf-7,,i d, It,, .,iunadres i;u,-jts. o )Jtg, pt,, oiod.,i ,61
I d -, _--, '! Lj ,,, Iwc 6:, 'n
,I sist'nu, & n.li, 'I F..Jo, ,,, ,,kin, -u !a, li.twt ,, ,%I- .- Ii. :,, m_-, ,i'! -'- ; ,,. P- "
_-, I ", I d-,,, "11"Cfc )a ,lteiglr,,a no or .,i.
rd '- ,* -dg "li", e'-P-,, p- rari ,_ i Y 11 i i on i leiedw;irrid ,,,,,,l,, -, ,,__. ,, '," ,ii dtl tI, .""'I- 'on de -n't"n ",
11- -": !-- n ,:t '-- Iilt,-- 11 1 1. 11 "I P,,, ,,-I, t i "' P--: -' dl1lIr.- ,Ii. idad,, lr-e, de --I ft, Tali 2--, 11, .cleslo* I,-. It
(1, ttn,, In ,I marco de, IDS tt mpw. puedA produiI u- I-l, Como i Z7, '! :-i,, _,"',- 1, I y 1
clue hdy Its lltv.& .1 Retim CmI 8, Cuhx -dsd, I V-11. d, :, 7rI dll ,- I "Onj '" 1,11i"1-13, N el 1. _,:,t, Y o-,!r- on, P'1-1 ,-, q11o n -, ",' Aii n mo at COMM T"do p" o, It Y !.I ,ilit,: exugt msr vfu,.7,
I-' 1, i ,I A, Y ;- I :' _-_- I e A- I ,t P- r--t- lzs l i -z ii't "S t"- pr ,i 71- i M--1 I L1'-1 III is '1-11- -11 do piho,-- A 1, -Id o y It
'in -d!'i- g-t n;-, i 1 ,, azii:p, ,-ne:, 7 -9--li, 1 :i-e ,a-,a :ii rag-l- pt t d a ;,t,- j Pi ... del R- I It, Aloli-61 Po,
conetwst In unk amtnaz Wei ou, to, Un, ,Olwc on & el itly d nlo : 1,, pa,' 1 cltiAl "l ,- t!'I tvtitrii, It r-- I Ttl .
I I I t -,dnd, pr, a e!les :rataja ,o,, O, ,irit I's sIta rttw-da. par. fu
ta d, Fla, '-_ Ot ri, I- !f,: .,ie,,,, a 1, -, ". '-Id f---. ,In d'11itert- t- q- ,, -h. ,ip d--I. e,
It nla or do 10. out It enutntr.n dt mpAa&,, todA ;is op"J6, -11,4o i__ - 4$d Ii- I t -i,-; -l , a
-7p -1 ,, ii Vi -_-; ,,P., pt ---, ,-- I--
,, rle ri, no '- ,, il _7- lZin 0 _n 11 a rl ti tia-II, E, iin It, ids poc-, -,I1%prto Mai, exter, YA Qiu,
m It-. '- ,i -i. l"tllx -z_ "'I ,,,,n -- L, ,'
T
llttilt- I I!, I_ -, ,-, "', I d"IsiIt,,, ,,i lit-,!, gloro"'ti d, 'an "to". do 1,a odu-,ic,.
public ttACtiODA In faor de ,ad. i- inins, Trii It -nlteiis P- i dt a'. ": a k-d" Pcyo C.1 : ;_ 11"', """ __,"d. , I '
11 i.s rel!ll I ., ,, __ i1i''i, "I I", r. oil"111111 i
r, !s - t i ,inlta e!e I iI'_4 tll , -i ,,, i,"- P- ,,, ,,,_, y 1, ,Iemp lj- to 1) pidar. Asi I han crimpr"dido va
Podoti, A .... .. e;1- iot-tt, at ,i'- ult -iti -1i'.1 F-nra- --__ t"', ,_ _;- ,Ilz '
I I ti.,l mlnl < -- I , "i 1, It- 11-0ts Etrtiido, -1tr-, y h.y
11 I t re- ,It ,-,t -- C t P_ _- ,:i, -t t-, t, 'C'n l", d i I 'i"tt ,,,, ,_ ,,,, ,,, dtt ,,i di .,
-It":- "t r' 'I ti "It-let 1 PI! -'it- '- I-'t4- I- 1 I ' :17 'i i : 7'"Z3 d' I I Ahn:, lt,,- orit,, ,,j,, Ill, d din rio nay IaD: medmoarnooto adnntt. Se 64.t zeslo ]as lAcras tadat p., lutdorIsn Y lgm-, tl R, ,,,, i I v
C-- ;_ ,a; .'", ,
!.:I,. -- 1-1,; :_ I i-," I J, 1, P'.ed.,i- C.It- l CII,-;,- -,ti'l x,,,t, 'O" -st t, ,j,;, ,,,
"' I ts l d : tI
Si It Acude a reIrutn(Tes7R_pTitAmo a YipoW,,, , ,ort-, p- h-t 'Et :a nln -- 1 1 I i I ii ,i,, 'ht- I I ,,
F:_" I N-_ :0 'I" :,! 't", t,_ ,,af-, La .... .. t,,,y 'Orriple ga n e-pultlit. Zn-to,
.d I,-a f'" a ----4 I i, ", I., I _: -" O ril' _' I 1, i r" t c tti "T ""C' i;-,, ; i I Pii Vot, A 'Itziwitir 4 :Wo, ,, i, ,ap tuli P-a la td,,Cavrnl tio ul.l
Ilegat el Fondo 1. -olidad q- toll h r ,r adttds ,, t taa pr I I ,,, -,
I dfl ,,,, Un. -,i"-, O -_ ',' n, 11 I , _, .";, : 'r,' ,t.t,:,_, ,- ,,, I I -" l 'u,,m'u,',afC,,
t 1. - 111t'111-11 .ithtC,:,, i detliit S, tl t to por.
curld. ura, wluci6n arlifitial, fals., ,ont, Pod-ltot I -to pl- : It'l dti .It. r.b;- 1-b-, ,-,- !I 7 ,:, ,- I "I'll", i '. rj ,,,
z. :,', b.,i_ ,It pone, In ,,,en*inWg,
r- B, I 11 ",-: ,, tti r, &t2"u,,,, onda gt h, herho toda.
,_i, ,I Rt lt, t r, ,,, ii, '*" I'll 11-C, , 11
-t-, ': :, ,in.', zit, I 6; 11"i" It
to q e hay que i, no I, a vp 1 lioch III -nju- pt, Or. 10 Q_ P, M ,- e I .".1" ,,In oh6II, q- Y. ,,Pa.
1 Pan~ lhirtry, ,in jr ,_;, n, ,t,- P-t Ct--, lg z- - i i ,- -1 ,, -1z" ; 1, ,_ l, ,," 1 ""I", Is '-- 6 ;,,I- I ,i. Pit,
mKiians, MiSM6 TtArAtectri con mi5 AI,,, (.-t-I, L., 8-,1Ii.s V- 'i fe'tItt s-rt t, pl, itct, d, J- I. ,_ i i,4 2 ,- xt -, rit, Z-!. ,,,Jll I '_ , t""'ItI 1',_,ntl'.i !, I, I I if,,t,, eh,,-,, In Cubi, ,I cme y ]a I Acaso In "tI, nmoimstmilletodo
I 4 t%--ititf, ti, E-ia-i', qi:e ,,, ,t
". Y 't : ; i,_ I n, I'll ulall Q111 amtd d dt
"" ,
bad&% In titanic N po-rnim d, fil'bust"o, i.l- Tti,.& z" -t1'r 'O, - a! 1'.1 -- ---, -, "-ltai, v ,, _ ,- '! ;:". -,Ptr" I "n "' 'a
,4 ""'t-'s, s ,, ,,_ tt ,- 2-t'- ;_ I , t;,j t ,: 1 --- g--rit I"'.1", In 1. jt,- odo.tr? y -- nali .in In l-urt- p-oja$e kj>tn t ,A cir I
Is' "_ 'I i 'I
I d, odt ti" 1td1n 1ds I ,,;a dn' En q
L" ;rnnil _r- -, 1,, .,. ta it*na -rge 11 Funda"Iromar to vmg tTr.4 1oiio del ,en. & tos ,tti, sdo elt Ptpra", ., ,, La fj,,tt. 1,-, _- 1, tx ,;,,-i-- I :, ", I p ,; 'I -,po.- ,op .. Q.D finilit- Y. de 'J" n Cffltura
I not ctmlen.h a avp m, S. firt- I ciri'mutografit. d,
todo$ .quellot i4viduot 'uYa prelgruiih Oi no It put* *tit"., -bll- I -,-I- n P- Pil de tr ci t -_ I -i_n-:-, ci ', '. at dz-,,- i 1-,
6 1161il ilr 11(ii1-1 C_',dt;, 7 !-. -, ,I it-i, '. ,,, _t I it .1,- Par,,-, _7 ;,-,,, ,v- ., :- A ; I F'i"-, -, i d.d y t-l- --Jeotui d, td. C b., El EM.dn, la. P--i's to"
"! I -, 2 ,,i I -j"m C-,I--, Y' b, I'd dtunitplt D. deb.eau, *,. emN ,
., t,-- 1,-, f,-! , _,O, j ilt ,_, ,, _I!__ on ,U 4po, el 4- p wa hacerlt A C.
mente, b intores & to$ propirts rettrodos legaimos. dt lot que dt Nerv 1 'r lzrro I Plonn_3g.dc, I, W, 1!11- I r it , .- ,,- ,- 7-, q-t, "',i, 'j, t- b. a, 1.
it, t: -, ; 1 t pv, t,9-.I,, ,nrt- y ,er,,,, 'alddui., jrl-t dt I. g., ,, ,,,ln n., L'ad--i., SI
J-xrttaron t) Foodo, obtcmer le dtN,.66n de exit. teirdake fie 1. P-t, inzil. 1. crt"ic, t, n, -I in I -14 ,
!! c: ,I,:, ,ii ,,, I ln : P, ,,:- p"t. Aint --, .. ilm, Jit -te-611 1,iltx.. iD ,ulnbl, a I ill.,ma. lt vasu, -peiI. ,pn. Ilya ,ea)icipad6n que hoy lit'an lo fslt, rliadot, ios e pvrjw, out & ...... t pr,, d.s, -- -- zl 11 :-,g : I 1- l't I !-d, -1-gl, a __'- 'n ,i pt 016,, Y .r-tac,6, pnp,1- I "
I-ey ct:e h. ". L -, ;, ,- t-, il_ , i, 1 l l I!1 at it-- of vIt .,to,, ,I cillo, ,on altdlid d it
'at I -Irut
ttil: -n_ P" - I 11 I n tiiiI, tst.oh un poco ,et,."d 17, ,04.evtq, Qdt '*lo hr3 -v.
tnutio ii ba pultfici& ft fAbkebat ,A el Seusd. Is In I. xrn- I~ 1 4- I!I,. , -- iti- ,, ,Z-. I I .: -: -, '4r- ire ,- ,, ,: : '.da 1' ',in 'ttit!,, .,,"I,,nit I p- t-bi6r, m-,. Y. fn .,I -1 rue.t.,, 1-1- .t -nismit.. ctut
o i" ", ; t t, -, - x. _&a ". it ,- -1
"'. I- : I" Nntmo, Fn la Vwersdd it, La I no pued u ,eniterst", Ileg. a ,,,
610 D" J, sueldos enormes, F, nctssio igu.Oratt, "org.".- 1 6, vZ1111i", P11 I 11 1- - i 1- I it I -, O 11 : 1:11'1111 -- I i'-f!"i" ,; lliitil -i'td. -utplo d, -1 d, b- Vd,Re "', ,I:- -,,I .1 11 -, F b- se .,.',,. ,re., 6,, "l"n,
11- I 11 ,, t -, -, -: 11_, 'I (I
tiro, a fin de que todo tl qu, to" ,I, 't, F-a ,7, -- is ,tr -iii,, -- 1, I ,- :A 3 -- I I ltri t_ -l lb--- on, I
I 1 ;Wtaniprito de cinamatorraft. Idu 110S calculaque 1bI ti.bi. d.da
4f J v I !-,l-t ii, :- I --- CP -C-I I O 1. i, i i I'll "I""', 11 ,
I i -1 -:- -, z i ,,, I -', 1 -S,l Y ,- -I-Oo fttcteti,
d, empleado ,iil. potque si bp no $r rg1ImwA ,i;idAm ott ;a J- -- ",-- ,- __ ---------- -"-,- _ __ 1 __, ., ta-, -11 !I, t.gll, I .avlo-l, o, 1, d--- d. no I g,- .all, In. ,a del-t ea .1
", a l,-h- mA, I-pe- I], u Ptmi, 'upe-t6"
.i6n y la pArwip*tort, diA lltg.ri In qut ,! F-j, Kbt 8 I 41 ,i ,-, 1, -Iim .,w- i i, b -,:ad da i:111,,t'tome,6 a 1 a, "u.v,
por no pleto 66r& G*6iTO dip-'I" a IogIi, g.:"-", ",:", ; it ii,--: -7: _nrl e ,Olmttid ui, IsIll, I
1 '7-,M Y a, I s -, ti" ,1 -n!" V llr-'!- alotttrtanIa so z
I I
, t" 1, "-,
M- ,,, -1 ins ?_,i'dsorteos O pfilIkMos A vrot orpriz.cuin qdt ""'ItatiI un k"InI S:, ii,Dd, I D ESD E PO R T U G AL I i ro 1". SD E ESPA
.it!,gi_, ,i 1 il 11i:It.d de pz-'a
I Ac&ba & lanzarst Una auea ini6ati- p-,,dttix! dr fdo piil!I, ; ,, i i ': ,,, I NS A
I I ..... I -t1_3,-,t-, i -- nt i,,._,_1 rtzsly li f! A' hn't. pxno. t
Para PlRtoro: 1. cle incluitit if (on"Ja;', swigt;, t lrt!t"'.) praltl- ri gt-', n, ,i -!, I "'.1 .il- 110i;l"i -, I I
cat_ ."g,'- i A:17 : Ls erttjj Y I" rrt pr g- i
little.: ya el Return totu,,d, orliv .Z'O.da r"r i. C.Dst.nl, -!, C .41gumis jwbtbrali ,ioltrr, el pfwtis,,li s i ,- -, g, Y if
t I ", 11 t Y I 2i"sIt- Gaudi en Astorga
d, les;44d.rr. ii.vos clercko, no It to-ol- r-irCI.,.,.!, t'mpsli- I t'd __ r,,,, ": C:,n P'cttt ,16 i dri
I ; I-1" 1 ,. "::" ,, "d '__,,, % ., "d-,
I iil!-,- Mto -is "a', , ad.
hilixado ton lo, & Actudlo, ier, u;IDT" dt! EstAdk qi n'C"t:An M.1 dt i PDr Edudrdo -kvil ,i lzvn rez ir,- s --' ,-7,slro 'i Iglp i t, an ,III,, d,. Antonio Diaz-CafialIatn
till_,,tAt_- ,, M7, r6l. a,.
Irintt Afios de Contribution y Una tdxd dit- i-i, Dart, pod-, s-gr I ri ", !,31, d-" 1- I B-kM()S -datdo po, I.S -11 Intil"', Y IW. al Los maraZ'-i' ti, '-j"- it , , ,- I A[ r- g It, M-!"ha". JA_ .,it.,g-_ no. tic P-to 1-1,,, Wo" 1 z"Ites lar,"H- Y I,.broficios do D" renti m. Si In, popio, 1 tro',d r,,, P-,', q ,, Eii--v t-i-i E 'i ---
I I ad-r,, 1-1, I I ,, ti, T ,a --i-I t1t, it t G! ,- ',! -, r- b'_ ; r : I , o !I!-i. .!! Oitpl clldti'i zs, Ii- P"1111-1, titil 3ID )n9 AAdall"I b )adIa,, Par. G swdi debt;, prn
hkrtn 1, ley h.ft .6ido a-at., ph'. ,Ilo Una, Itl .,iAr d, PT!, !,iti,. ,,,, 1 It, ,,,,, l i I, 0, ,, ,, I 11 i -j i r, r; r Iimti- F.,jad. d, ) mad ugtdR, cuando et silon shr I~ n-Iro, Cry6 q- In,
, ri 11 ,,,, , ,. dli-, i, U111 .1-1 I_ -,I!!d.dt,, ,,' d, A ,,o .
l't'I g,:t, I _K :Z I I I C iaill I,, 1 1 lidt! de It gue, Colon, &I r.dable 8e tam- marag.lo, "'Ie'itrn In sit cnntAl
Iltbe ahorA Audr 1. *P,0666n 'It Im nit"o oplvT,, 'n ; zi 11z_ it '_ _e t , yxa I's It s' I av"' j dl 1 P1111ilis, Itilo I-Clut zit b1l, -y quIdo ,,, It, ,to ... till,, Iyendi, Y P,.,o
mtnto eficirrue y tomplet*, a hm l cj ti Rtt,,o tutd& -N-t e", i -- o"'it- Y i I t i-,, i7l. i , -1 I p"", "' -: ,',ti rgos, ", P', ... .... d, ,,,,,ai Iban'.. d"'. a djb 'J., ,,,wo s, -'s'A 0. el I.,
" I I ', C-1 'r, ,, is, E, ',I:- ,-Itt I l I I .i x, I, ,, 1 v'- --F, 'o, 0 '. ,,b,,endo Aswrga p )a I- III 1. 91, Iv, Y to lal,", ,,,I. ,al,-1,.
I
or"nir innot4wo .n pl- d, ;,AD gui;,!,,d de j,.n hontwib ,-, , li i I -11- I ,, ,- -- ', 11 t'.y 1:, 11-il, rn'rig".ol" Q"O I, 11" ,N 11 f"U'li fliz bi", :qt4
I t, I!-, fill "'it, "; 11 !.,,i z"lopl'il ,J ,o ,,--t 'I -- 3'..'it! P,,. 11 t to qui, li,, dou
i
00 ,
:;t
Es ,In -Td,,IIr* '-,di. -,t,.i.,1" .1 tri'b'i.d" _,,,,e, ,4,, i iin"tia I I I; "' K i _,_ i", ," ,,i 1 ,-i, n I f (I "I' ;" ",I do j-i- o le ,,:,A rlud"d 'jil, "I'lf-ul, An!luc, Pal.,- p1rto ,Ijj He
,Ir l,_- d ,, I '' :
Rtim, p., 1 ,xr,,,iA lr.o,,,j-io- W,,jsd, ,Ir r4li- ,l, i , I I V,
I-1., n, -., 1 11411, 1 i ', -, 1-titt- d, I I l -, ,i,. I 1- Ti ,, ;i- ,; do le .-, Do, p"i". -, N-,Ab m- I,, All.!a -.dt leo., -4,-. D I dl
putting comtte- hoy, cmtv In d'!wuOW, prr',ini, A f 4tdsd, e"tat I !"Id d, q,,;,,, ta, _- I I -- I I 11 I I I I ,,, n'! it, ^ ias 1.1lit"111,11- d, g"in D a. 1""P.Ido P.- B"'q'illo, que Irs".titi ,i,, ternp .
quo w6n to, qu, hn In"I"'i'l. un F""i" 44p,,rt, p",-61 : i, I I i I i I5 , 0 ,iI7 r ."', I It, 11 Als'i f.,t,;- I, ,
i*- t--, -- St.-a ,votna a ntt"na vvico vart, ,D t.j', el Bti-o del
'i'di, do', $ 1 1 1 ,
; , -, ,,, 1, ,- ,- 1 1-11 1'11 I Itn""I- n- ,onlad, cine "'is l"n"Jorle" d- El P11" 11 )"a Y It 1111-lio I-- RJo 11. Is PI.1 Al fit, 3, .1 ,.bo
dt, Im loji6donev Do unpot. It P-w, 1-i, ,it, ,in T"Co 'i, ,-- P_ ,il t i-,,, ,i- i % ", , ,,I r il, "", 646- "" Biitr6T, Y t!"n a 1- z gv _--0 ,, 1 1 -;l,,t, "i'l, ,oletit's --PoDa"te, par,, P-, Inittlio n,,dca lietui -1, aunne
I 'l-e *-, tl ;, 11 I r C : "T z- e-a, ], Pit- ct tt,! d, qe -et", ,it, rIlento Y sit 'Ab" on. t ... on 1, do-doid. 6, 1,," r;,.. I ,14 At.,as, d.1,e .iudad d, I,,
h'in r., u td ,tt I 11 1'_,Iii. C"'I", ,.ua,. Snore tid I
_---____ ---- - - ____- - _- I I : i ; I I i-,1 ,,, Z -, -1 ;1I j 1-Ii-o nts" i n,, ,,,, ij-t d. hb-1 I- )I",: J,1 I D-f-dn, T--,u,
--________ tt! -', "-, ti-zp ,,
; _tl I, Ad-- t,_i, I " ,-,, It 1, i ',,, It '; i.x-t, 1-,I_-- ._ I -_ lail otentl a su lado 'Itit, U 11;- parn ,l,,h 11 ll'g.tliw aIle Al. 1, PI : '' :,: I t J, I i 7-7, v:ir llhZ 1- rit m,-- i d I, a illiIIdd l I laell, 11
!,:J 1 -A, P_ tV,4 1- i, 1 i, "' I- T-111-1, *',It'-' JIiAn- -da irtr,,ita, I .m,,, I, 1, T-P tdrtpaner.i
_!" I,- ,,r ,- ,, 11 I "I 1-11- il 1'li -, ,, I'. 1111-1 -!-i t!.i, ,i 1 -- ,,--,, "' I', 6-, I
I 1 I 1_i, il'-Pi -tr_ 6o el -I,- pnr lwn -Ilej-la -rid L-PlI j --Al, I~ ,jo s -5 ,,
T em as de hov ,,it" , Ij eie,--,,, , -l"g-a", d. r,, ""It -, 1 p,)I, ,,;Ind. ,;to do ,,,, ,,,"C;. d
I al IVI r, --:- ;, I I do P ... ro ,,, L,,pold I, ,Onru),
"' -, -- t-, ,x 7
L -- --: -:, d, r ..!-, ,ir 11J, i- '! q'it !- 6 .1 f n -Aid- ,a,, .'- ,.,i,!:, I -N,, t, qtippa dtda,__, ,,diu,,e
", -,"!i _- I
t0l, 'le L-a- v ii,;,Ik '. ;, L : "e, -, Ii --it- -, it, I -1 ,-, --!, , g- n1lcla, e .I, ,a i-Ii cl tam. Y do gi- Jotlco, - I G-dt cd.nS no. Ion, rwtnit v-: ", I Alucho ruidodo con I I t --T.--i,-z., e., rl: ,,, 11 d- I. ""dade 4" ,i-lwn- ,, It, t : t --_: ,_ ., , -! nt_-, itr liv, 1, tiri, to ) ,,Tij6, P"bj t. Y .1 rnl e--!-nnr fr- i do p,.y.,,ah, ,, pnj.Ijo op .." !-5 _,'A .I- .'c, 41 "' XVI : d. ZI, -, I I I I 'n", ,I P'tz"-.". dD "Un"', to D 11.a ItInn. rIole LA pri,-, DO, N,, Iu t-adI%,,n quo -1"S rarteristast Hgo",'. ,,, '0 ,_ l _-, ,,ir, ,-V- tit -- -111-1 11,,, n'. P isc, Z, dt, i ,- i-- z ti ,- ,, ,J, I ,Ii D7-p., n",ljo 1, I 1."', -!w, ---, qu, 't'.
-Ir 'i r-t.:t', ,-rf -J! ,.
pez. "r il- ", ,, ,t,,, ,.,I, I,- "i i,-,tt ,;- 'll,
t.xgi, "': I -(,Ilt !::,,, "! in -,,t n, Y ala PIl;11 III uo,.dn-.
I,,,- '-,"' 1 1, !-. ;; ,fl -1 1, I !-, : n :_i, ,,, e-- 1 :a 1--r, "
r 1" wt,- 81", 1 "'t I, e ii- ""p- I: -1,i, ,-,, ,-Pi, dw 1, RIl, Tllma'
g_" l_-11r Ii, haz di, iill i 11 11!1% 1 111, ,, 5"I i a '_,_ t, i "iI 1, 'O , ,, ,I I, ,4 re. I o, dp" "" F It, I -, ,-, ".&I, I ,A"t ll )rI h, ro'",ii I It-", anlums Q,"
I, 11 _11 I s!t,.,t',,:i1 it1-n Vd, tt. i Z,, 7 ,I: "n"
,;t"', p v iuilt W, --,, :,P", 119 ., -- ,- 'i, 1, I ,lt ,',',t iri 1-4t -1 11 d- -:, 1; c,,-, 'A' -,, K e ,, ", 't ,!r,. 1-3 al_ I "j"d, ,,, ,Ij,,, "'D'u"idl, fl, --- "na, at so,,ie da l_ ", , I I I arl"irn, It~ -dit,id,,,,, In Ijtit,, Vz 1 L, -, MA ,T0 L M.Ai ;i __ -1 I 11 I ---it" t "I i -,- jn,,,i r, Rlj z ,,, j- An~ 1 un P P'l ... 1-nd Q- "t :, I ;L, 'J", hibu,1" d,, .; ....... 1 i, i'-t- ', ,1 I T'l -'-' 971l T-,if- III!,,lf, l", h ; -!" '3 de It yu-te D.httdl. Y ZZ.- ,,n ,,,,, ptdo, -and, I pte -i I ,w-;'- ",
t"_ i r N%'- II&I i,,J. It, I 1, V'R ,,, I ?
11-11 it';- i'll .11 Ki ii, i1l, e 'in !,r t, P'' I I ,a,,,,,n i .' IQ~ ot perd- I In ,I'd, Yo ,,,, !-P, -n u-i
"I i , ,, -1 dt,;I;- !- 1 i? fill", -1 IS83; d- ,1 d-- P. .no' h""! "' -, _i,,U "! , ., -1- t!, P, r ,; "! T"I ,- ,, ;- I'd, 1 1,-i, i nn It', h -- t tlislli- t d, lg],- I. p -n Gaildr,",q- e, ,-dnd, I ,,_g ja inl.,I, .1 ,, ,,,, ,,I
t-, d ,, '! ", 1-11 ,.", I 1. ,, I ... I I, , i ,
Pa"Is _ri'_ t_ I 11 I "I't 01 I , 11 I-~ ,2d, .iii,,' "; ,j i Cs ., 1,, &, -,I ,,, ,!- I! li,_ -- t 1-0 P Iatll ep"llp", i I-es. j,"11, aI putli!I lerulint, ele
on -iribit, 1 1--4, a' r, 1, g"t", i C;'l,"', ., s NI'lr- , -1 I 1--', t,-- ,- Y! I z i i t" ti'tp 1, --, -, d g I_ "I 1 I W., i Ei t ,; entbar;Io. too ti-p in z
,in 2 I -, I ,t,,g_-, -ot-,6 tp,- 6, 1. p-'d". q., pon'tria"I, 'n
do& .11ii- io .Rlo'111.111' d,, d;' 11 11 'A ,: ,,I
., -:t, ,, P.-, --- ., -, -- I':~ '. .11-11, -', I ---, 1- di dl,,, ,ib-nir, L-,d. s qttj- -d f,, ,dj, 419", I, -Itg Glil- Mad Id tuanto rint tojrmo :
z ", Oil Ili .-It it ,-1
b1i'o o -1 1. tAbd do -) -, L ah', ii 11 I ,.- L. Ytl_! :, t, P_ ij,,,,i,_, p, ,,', ,_ Ii t1l"i tt t, .11 1i4t z"'WI-4; ', ,,", -i-,6, ,,I 18,t', i ,1-111;1- a nu !-do h-astri n -1- 11, It pl-t-, r--i6 qi e No' b1s 1r_,c,, de Z.-11a; Qj6
,I'D, _l I t, ol -a -'V-i", jr-" g-_, 4-_-i, pl- "I" ", "' -L 6 -P'e I ea a .t1a artiultect-1. d, m,
,I d1t ... -' "i'Int dl ,_ _tt"n-tid, A',, : -, i, i- i -- "; -, i ri-i, d'! Pcid, jatun. ,in- G..dI to fu ... n ln
"i ,o" Lt, : ,, Y", it;t ', l .mbrs Ds menotr iofan, ,.
nt, ,o, citi -p. or "tl,',o' 4 ' I tiltill :Ft 1_11d_ ')e- 1:1ridos n Pref! is'
.1 detitIii I I I -- 1, lt-dt]l r it, t I temporinto, de Zorrtlh! ;Aq f ea
I do", -- cW9111a ,.,, j P- I h.,-- !, P, r-, l '!- oz i, ") I E r s! " -, urrIt, a ]a caledral Y it dt'd, dolu ..,ir don Jilso no
'I it., _p N, I ,, F I I p 'IV',I ,I i ,- .1 ti, ,, I -e _', t7 -, A nimig., ": In
_", "'.w".1 I', t,"."t, --i, --zst ,,i "ti. 'u, 1- I ql-' In hatl- 'd 'j -, I ,. Vj' b-- p-t. .Ili ] ,
,J-d, 'o "t I", MAPC i -n I _,x 'it': T'I.n.- d In In P'
,ad. p- d. 1. R p i kt, 1,',i,1&, Y:1 1, 1'r. r.- -_ _, I'll- __ 11
InIt.ote dt di.iuru,61 111111111'11 D-11'1 ,,_ 1 _tt._ , I A o Cjlri i-i,' t ,,, I i I it' ill; s I 11 11gl-il d 7-il 'ditrit, prcdin;II, dr -ZeDw- dit braJAs la n,,itnx del Liadotmttriaiv T- a Y "I"g"a"a c"le de I
_i __11TT_. dr, SWa et mai,_, efi.: ,
It P e t1l nereirr: or ,b ,,,- -, i i lm-lei I ,3 ,iiist p ltriF d li, ,ti _i: n _l --7e- ;- 7--d t I,~ t- ?i S'oir J,4 e- -1,tl I 11! iril:ati'-A. Ittl 1, brill-ifl A 1,,s ll tIst,,g.r- D. Ies T.do Mi ,ato,
ol ). '10-, h,5ta tI ,!:, ,1, -, e-t-bl, d li'43, ,,',X, rto ;izlll- I .. I If~ -tn lt 711 !-i, jj a" i ib,,s ,j- nx*
___- ,,,,,,,, ,I fuIron -, -d i." ttl -, w, 't zI -ti- e,,,, i, 1 P-:,C -'n 1- 1- iIue nr- '--, 4, .; V't"t""', _-t. el -, Se t -t- dil, 't, broye ngtardia er, Air.
,dari, dih,, ar, ,I -te ,!, a, 11 I. I ,ottno, -- 1." 1 1 .,:, 11 41 Ili 'r.; ti, !B,_ C-o no d'jo, III It-, ,
i, I I I r, it ,!-, de "ro" pitb!, It, -, I 0 blje". lr,, me 1,3 ,,, ajdol, ,,,jt s
I 11 7r ii i, 4, at slit
1 a, teva de 13 OA"s ril -,,! -, ; 11 Istates P-,inri- V-- 1z -I-., _121 1 ,', '. 7." ii" .1 a g, -', It, 'u,'. I, I) pliacio de*
In, --, It I ,11 it!""', Pr ,I ,,b,;ti,6 a "I "It"", I 6, G.udi VI q,, o, 1. 'd, i 1-11"'t ,,tt,-, ii,_'t t, -- i, , n .." -'d.!;., d ,I i d dl 1 Colitzio,, d Attalrait,: Y e) ritEio C Ila 'n ,I att, ,;,. ,1 hnr'. do ,, por, Ohi, ,it I... ,,,, I ., 4 -,,iriz 'r, log,,T:- L' P'r ,i tmntl I in
j,, , J)I !-:, ,trzl-d ,, -- 1 11 -Ila g-, I' i! s !_;ii, Nl v v 'Pi, , ,,, :,t, 3 T" e, In I"n ii7j. It C aia:let F'It -tU., 0 I- ctii, ,ea, ,to 11
ela'-p" He I~ li bi' I,, f,,,1,- F.i_ , !" 6", -, III -- I, ri, I ,, n -1.1.11- FA, rn .dq por FVan., a, ints to
I -,,!,, A- d al -tori il silll de oWen ;, hatittl olituca Danis. Lot prplad- _i-1, -11 ijl$ Ubrt
li I ... ). qi,, i-11,, 'Pelt I, i I ,'a i 1 1:? W I 1 0 11 P IS'. il I 1, ,- g ,:,_ d, O "t. ,I- ..ptr-s, no puede fo.maIe ,,,. i ,, ALit,-,, ,,,,a 1" noos, G.t."i J_ ja rpzon d, ," spur
ii I I -, t ,,,,, I., auria El I tli, li- In i 1 dt ,tt"'tz 1, ,t:", ,it ,Q, I al I FT "._- -,bl-, .1 ... Ili 011- .1 j-, IbIIIIIU ". i "a d"- '- "fai" d' -' i 1 6 Ato, 'I,,, ""
t, -1-ibl-- ,J u, 'm ; 0 _' I I -1 tp-, j -__ e,"'?t'l. I -,. I ,,,p,,ril. La hirT'.nl d1i,. I ir., !:dtd, Eq--6 "i 'C"."", Ej I "e".. cl- 111,6, -awn del -I
1. It, P;,,eviiou I!lgue ,,d,,- ,, , ,I -- I ,,,, ,, ,rit
-nIl- V,,- 'j, -- d- t 1 ,1, i, 'i ,; ' lit ,". 111 -111 id ,, 61 -' 6, I- io-rr- I _,,1,a-:,, dltallad.- ., "I ji'*'- Y P'ni""', Arpep os I ul gl- --og_! F_,t, ,,,, 6, di, "'), -itQ,,u, ,I dia 6, S'A
,),. 'i" ,"t"',;tl I", 1, il .in, i"', I f'. ,,,, 1 ,in- it """ i1,I:,i bi-]O I
-t , ti "', I d-, III il, V,t1,,, par. la ,,,,,- i 90 1 "' "!"I; i, nempo -tloto 1,t1,,Q-o, dond, 'It"' j ,I l ',' C- li.b.. rauon de ptqlo, ;ado ,, 61 , 3 t. "_',_W ,:,. ,__ ", ii-F;!-g- I ,i1,",,,,,,,.1,, I'eu,.,erl, oil;, e- I,, ro:tad de ,,, --a 1, ,,,,- b,,
I O I 1.1" It "ti Pied ...
'l A i i- !. -d!d tiirrai, ft.:c :1 l" I ,, I I '. iande, IF1 'a't l 1o,,z- pC" 'e. "'h-, ,, 'A')i I", 1,11", -1 , tli- : :- In --, _, i" e 1 o natt, '1 'I t-, Y la t1PI1 11119a A I f""ao d'ad',i, ",
pa __ 1- I ", t ], I f.i d etii, 'itt"i. 1 ,--p P : ii, ;'I"t. t1i 11- T I 1-1- i t ,-1111', n, 'i" _-ro, ""e -p"- i I;,. d, A'w". se dlsp x. it-lo fe
_- 1, 1, ,.-- P,-,, ,;- d, -, I --" ,,, d- I "I I 'i. I -- ', ", I. "I
b I o ."'id" , c], -_ ,I, 11 Ce-ntrS, 91- Y q- POr M on-is G Con' ilrr -,. In p.lit,,a de I_ ,I,,- 'i'd"'
.1 e,,-elr. --'n .i tc N- ,-nil,!,, _:- 1, -,Wl -,-!r. i:- IC-11- I 1-1 11lnz--- -, -1,r,1- .,.Ir ,,,,, ,--, f- ,, dlbl" lid.) t n- "9-1jo po"'eim I l- 619- '11, ,I. 111, D ,. I "t so do' o"'ja -*
IV, g ...... ,,, b-i -. d, ,,, :, -a !-_ i- L- ial cjiti,,, d:,,,-, I, I I 1,;,,,-,, g-ig,, ft,,,dd ,Ja, :- P61d1da, Mn tod- Y q-e ell- I e- Q- hot- ,to rocl. AITIrg, t, 1". ,
'i I It' NO, do wrgn, te Ins ,I ......
Obligado a concursar I -Z; ; i un ir,-, do r -Ia ,',,, n, Y III.,ho ,-I dolii;,. r- Is .uo,.
I,
qC;,pii-. d, n"O" I p.tjl j- de to-t- ruriq- t, ,iI It no- gn.vide .b-n.l. pan. -rInd t'AnqQil- Dtsde la fr,,,,. I Sm romperse,
",;_ .'an';', In ,,, "i"', I g ot
1, 1 ra "Im "Cil ri-, I -1, -- d I.. I ,,giA, qut III It dtr,,A,. ,,,, ipltatiiones. sada no Se ba .uto un ti- P I's
,--,!, r-, I, I Ni, ,1,i-':,__ ta,.d,' j, _, Jio I I t ,I, no dt 61 Y I".
Uu ralificado !,gir, p ", i ". po-, n I I 11 s 11 'e"'I" otl l -"d ", "n it .,: I D,, ,--It neroo, .ptodidc, L., .-Os t I:Aygri 6, I.,i .a- .Jleddlls Awr%4. la ,Apital tum'. so D
i, C InCIIIIIA 0,i 11, Do ,uu1bIm ,no n,
,I h "' b1t W)a ,;,,, "I re Ud,, ,,!.t,-p.9. 1 ,, ,,, ln biei, por ,j It", _r It I'llat, rolstn'i-, de 1. 4" d, lo lmsrdbatietts Hub. Ill. d t to Nbrar.tlrl., ,B,,,, ,,, ,,,. I dom,_Dir .",I,
No han t,1-n- l_-'!m,- P.1 -nlegur tl ,tt)a I 't ,a; e_' i'pl- _id., ,I, Il'i, -- ,a, g.llg 1- t-. I I Iini,111 lalll.,r- p"t.gti- an, to en Ind. 1. rallo., P- ve- d I- ol.l.g.t7! Ra. erri turt 04s, P ro too
UjAjIter- 4t Edu4vz- D. t toqi,,o. modernivs, no$ Mg.
11 It o ,- tiene ilqi :,W. "a I i,.fia, olpolr cllalidul, de -11'a i -,-o-.l- d fall still, y I h.h- 1-1do -1. .- stit-i.il 1. -erl, do I. hombre hA aDa. y avviwrera, ,itaja to Nj d,,d tregamt, lo,, dj Y -t. ts It, o-
tonc )I poii, Dli, P- -_ I., e,-t, I, L. ll b ,- -wii ep.-,1i,. tpt 4 ,t- I n,,:idn, -Itrl, q. ). pt" t, la copi!al Ot 1. ToDiv., pe'n Q, e, ,dittiItdi, t n ri,,ddamerItt lol rc," I~ i1o.'d- -totoo- r;ij,,,j,, Q- traordm4rjo, que Ggudj IIg
blin"PlI.- at Ii p,-,, ,, --, ,-,, 1, -11to pl--C',Id -ii r" ,!,igtI!A, 1'ilt 1 d -11 11 el ga!ieg llp tt- Y n- i h.,--j, 'A 1. PatI d, Ctda- ,Ej a
,t, I I-~ aql -rid, P,,,, -- I ... fif.,!- -'I'a Se 6-;- Asu,,g.. U&MUdo V.t .u otusq
do must .. Y.- ,,Iq,, -n I 1 7 lh. -'t. p-tr'- q- ,-- P- 'i -,,,,, 1, -- I 1. K, ,p ,,,"dii- e., u,". I fa rwenger, que i:ott Ian" vud rrcnrdo po, tDdat Jo ijus ju Tt D-,mn Aluk -1. .Moo A de r1ustruirl, un pla'D,
11 I rz 4. arenas -dg -LI "-, ri- I 't-!. sr n,,S, -1-,S-,,,i,,, SS Z'Sl- l-, 6-' Yl dIc""It -,- .1- i ,4b'ou, a ",, d jo. Ierg- ,.I- h.bi. ih to I__ d, ", "tr,* (),n I In I-,a m-hn un q'i, ". I.Dt.risrupott se corr
oi ,T, gusis ei, ,,H., ,I "i, I hien 01- n,
Old"oapi*, PIOTeo -f e- I", - --4u, 1". d, 6aii ,- -- 1 ,a,! ,- t'do ,I -,,,, -rica Qtt .1 I !'U"A' 1, 'J" In ,tr- In I"', Y d. dern-is- Y h- P,.,. _- "Pes-i'lia del 2,,pt -, t.d. un ,,,, a ,,, -Y ",
I lc 4, on.nw ,,, Vol I "Pil, perd- III .In, i 1 14 I W ,tnt W__,,M 1 1."', It. )a 1gle-, 9- ,o ,,,,),I- 1 g- p,,,!,g,,r_ D_ hal"a dt'h,, ,I I] 1,10 'Ittg-, re'"t, Y .A- Y 'too, I,' IIe Per ,illt. fil-b de
a marl Fo It It n IR.rdtm ., qtiu, ,I ,,,, ,,,
Ott "O d# It SeAo, i mrso. 1 '.. I ml ,to at tti-w dt 1,,, gran Oja- Bt!iit. rol-,6o-, It"', el I man"Rato I" un so, ?.- .1, del osgto xrv - __- -_ I - -- ___ ----- I'll, I ", ", 1--l-111,1111- -- --""""""""",'ll""I'l-I'llI I I--I I 11 ,--,-,- -"-- - _- - ----- -- ------------- ____ _ '' I


1) DE OCTU.-BRE bF 1940 PAGINA QN(0
ASO CM DIARIO DE [A MARINA, - - -- ------Croni c a H a h a n era i
I ftemrix Ifitriox do Flevia
ror Lu de Posada 'till"


E D I 'As
P

04
I olj_
I iajrrmq
L A TINTURA INVIGGIL-c
N MATiCES INCREIPLES
FACILITY, LA PFPMANI;NTE '7
VI 4
1 11,iol. i 1nh ,-rario,, i i f i vc i,, Ic
c0T
1,11ACCESOSe k Alemorfinditin
Al
Social
DUCALOR
----------'A 3'0 e 10 "f4C)
A

LYDIA E. PINKHAM
Ad N, IQ I Cuba .......

LA CASA LA ROSA M.,
Ami.6 dioiriaae

1,,, 0 Wb,

j
Invisguravitin swilfendidft t
Pam jn ,,;fw, -PU, 1, N, f C,
t-l" pi- d1'
t rde
d. f- 3 10 i 0
-t- & 'ido UP-d e
-eMl'a lu tK 1 r-- A,
cl
M-d*as dc t Jenier


60

X
!a Tela... e 1 J_ d, C 0..
'm mdid a elf
T; Peq'-? hq que lls!e -/ "Oh ma)4-0,aiA m qA r<0
7;1


_n% f

A

prortole bar Falfc,

Pronto- muy 6n
C do Sigio a

'T

Un g,-,jn do pores on 90y gamuzo, tonto 89 se oTo -3-o do niAo, figuron ohoro d Fit colonies de actualidad,
...... ... 7 V i l mosai, do Erimirroci n, ado gobordinfif y do carol So d* 2,50
Todo 16 piii-jara ntizar ciia prrfcccirin i d,
7 n IP
odid- Im vmy* hag!
ffuprems aque usted alpira cn ms 6rdenei a lam hat o-doii famahos,
Tetffe-m" rhateriales ingleses mis finos y ligero,4,
Do 4 ,
aqurllos tonos y dibujos que el hombre do gusto 75 y 9,?5, pecw-a ; tonaliddes Para
'pruebia v elige Contiarnos con afamados sistrts do 171 P rJz-. Z n p y Sondoho- zl -:oer. En na Media de teiido,
fmiimo y maravillo5w-trarmpaTencia, mable PC66 y sfmpfla y op-ra. Gomyz cl recro y dt-- con pi& frjnc4iv-v costura-con
......... do- cspcciahmcicia con--un2 refer o estreck. Para lucirniento
organization, on surna, quo ha venido cosechandc, 2ciertos
12 trViS do dCCCrfn J 2505. Do 5 ?5 y 6-75, a dc: !,s nuevois 7apatos dc,5cotados
Coll triple ealado V11 el PtIno, Para mayor iwantia. iAdqt i0ra hov
-a on garantia, cxperiencia, ptrfecci6n 200 Sondolia, do niho, im orfadw, on afgtmog pares ahorrhndpot todo eso exr, P ?ic en
s of 3, CaLl Uno 10 que repre-cn a, compare
y burn gusto J.VALLES no cobr2 n2da 2dicional; pot el color negro, tomato do 18,1';
contrario. sus precious go2an f2rn2 do set los 'is cflAtro por in que,
m"m. -H!g2nos una vista v corn prdibelo. Do 7 50 y am, U S y,4.95
. . ..........
Medi4.v PI.W.

planesJAD04
4 an

son rafool y 6QUilo, M-S991 san rafael y i1a, m-5991
Cridito em la Of7rina si lo 4sea
11
I
I
FAGINA SW DIARIO DY L4 MARINA, MIERCOLU, DF, OULIBRE DF, 1949 00 CAVII

I T
I '. 11. dif 1111(i prueloll 11v (11nislad
El Mundo rstA I Crwamlo el Canal Fxon6mitio
T6pico Internaclonal. Pity C,4RGILL
I i [----- -- --,,-,. .... ." pilit"in .9 I.. .. A-_,___,__ -I Culml, fit, eliminfir el inviso 202
entrando en un I, I 1 1 11
-, qs(e dtiba riNiorlpfittierit
Repprcusiotries de Ift hicher cit f Ihiisorf ,-, - I -it P/
-, -2 11 Vt-jiitsifi itit ift-mit
o d o fie M ori I ------ '-*- I fie imirwr reiirexalia., fie tipf, Pf
Pn, jo.i m ,k C.P. -_ r_ -_' -- I derpf'lift -a"fimicir
I I N, __- -_ -- 11
_i _-- :,:_----z_- I ,I, .",,,,"!I t (; 11 ,,,,,,, -11 i",
I I __ _z, __
r40,.,,,,t,,lrnlntm I,-Jo,,wA je lo, idlin"', .r)JnfiA, -n ZO I , __" i I, l - ..... I't r)i 'A -,- I,"t,""J" %'J%' 'j'
(k 11'redwell 11fla -c(lad 4"I CRco Qac Iff -11 i 'Aflii'A I ""'I'l, l f',' I,' ",- t-, It I ,!,!,
[A 'hynt, k.-('-lrf- A, f ...... 1,,6o d'I (;,nh,-n 'no'l-ot __ --_-; ,. 111"'Til, "
nl ],,;,,,,, J"it- 1,,JI,4,, 'Ittin. -t-, N om*111,41116 p, ,IAR C,4fl? -- _-: ,_ _- --- i ...... ,f- 6, i"Z K 'I",
d, M.."l-t 1-it, I it vok Filrolipai 1_ ,
Im Ari infom-6p d'I DI'MO 1-idir, dirbid- 1, mint-mod- 1 _111111- 11 I -% -11111-, ___ W Hl: (;TIIN ,,l"l-, I '' I -----
11 lit".1 P- FITAR101 I;- 1, ""',
Ni'.AllilNGTO'l", 1!1,1 "*Ir', W c ... -111 PA -Irdll rn or,-h- 1 "
(t4,55
T
A In, )ww" Ijt rot"'A d, T'Itcion" d I ,577E OrRO I I t t' onlb, 01 ir, ., 1 I-.,- I o (*-'llIz 10 l ... A 11, ,,,,1,ti,,
1"'t"i, ,,,,,t -i--d-. -t ", I
IFF/V I - f-- q t i-vii ,,lo, ir'lld- ;,,I,,,,Ck-,1-qu;, I., YtgoJ.,j- to,I I 11, ,l It i. ,-" 1" l', .,I:,!
, 3z,,pJ Ul irI, 11 , i,, (',,I;Iin,, r""',",
TA M 8/1 If If to
d1l I C11-1111t 11, ij1qn, "Onto loo!6 "t, colviii ,It f.d', 17tiln, ", __ I - I I "ido, ,I zint-, P, ", ,,
-fl- 11 I 1"I" 1 --;ii, h. ,idI 'I rZ;,, I It
nor ;,-t,, d,, H-gr;,, R, 'O , I I- If, 1;,,i -lililliII, 1 it p;,i"l'
v r. tip D-i I -_ I I l-tti- doi )A C-,3.,t ,,, 0. FI ......
P, I I I ,,,,, ,,,,: .,,- ,,,,,ll, ,It ,F IA t i"b% ----------- ; git-ll :, C',ni'lli". I"I": .
tioi. Ajk.oj llinqu "" d, '.- "",' 1, ,_ 1 1 ," df s-do do -to"I.,
I I -(An!,,, to d1l.g.66" l i, ",
n, t '[. no ,. A""; .. .. ... I 11 ---: : --- -z _-- -_ "I li 11'il '
%; I ,I 1.1 "nAdn' (1-4-ta pi, H"
In h"I. Atirt p-- .h- id -l- -111 d-4,d, la All- ____ vIA O"ot Or,, ctbh w; V-4.
--
., ,AiOOI" I I __: I'll-- D-il, chji -,I.- I "'.1-t- ,,,,, oI7"I- 11"j" ,, t"
dn d, 'nol-flI dit 10, P't-- P?, 'J -",*" 1"i, 't, '-':"" C",v L:_r 1 rillt llilt- i
Ji p r 'l H, I l ,,, r "rit."'lli ', ," (" t ,,- t,,,,,t'j'll ,, q 11 11 nl- ill I
.ont"'In, F I I to one aftlitA At 41nn li,1117 'I'l 1,,'--,-, -t ill-, ____ /15/*5' '411v t -g-l. I- A:,-,- ,,, ;, __,, ,-, ,
F ptli,,3-W d, 1, T:n--1l-i ft', "', -__ ,4"y Ili 11-1 _-,
I --i-1A ,1,nn. 1A -,,iort doo 1l, Fl,- c ti"""At i"'A'I, III, 011. __ 'c. ,I, ,I C,,,g,,,, !,I 1- cl" ",
td Uoi4qI iro 't It, ,cltn, "p- f -41 rc-e -' t FI t" I -1 ll till Ct'n',II ", -- 1 ,- ...... ,, III ...... id-i"', ,,,,,,
"' 1 14, ...... ,1"', -i-t-I!, 1 i- ri- L I ,
I S14 4 1 11 ......
.IlItrin, 11!i'CiAlit -d, h- d, ,,,, ,n,,,.,I, If. I-- ', ,il- 1 In "Ill, 111-01" A- pi-l", -,
i"d,, 1-., III,, ; l"'I", '-I'll. 1, --------
AiAd YA Ju-dip ,A la ri [1 1,11, -- ... ... 1- -l-ri', '. -_ __: ---I, --I I ti", ", ,,,, j c'-pl- -l - I 1, #,," ,Ill ',B, I I
6,cul., -pnit"bit, lt,, C.-WA,", It "; __ I I -,- i, -- 11111- ,I, -,"', i ,--t", d. I li, 1,o-! Ai ,,, ,, O !it, __ __Z-ii- --:7 i (, ,,, IIIIII-I"i 1-I'l ,I r,,, T1111 -, T) I it I Dn", In !_t:'1.1 I il, 1 'i "l'ill ,iIl ,, ,I ,
I z 11d'l P Jl ....... r- ni" r"'! 111
J-1- PlAmm t"an" tti t"'no Al init"4it"l, it", Awibmw Ayttt '1110, -;- ["I Ili, 111", illool) If- ( 1, __ __.) --- _: _, """'"': ", 1, , 1, ,
Ts, I 1111I I 1- In'-1-1 Iii"', "", I'l, tt r I-.:- --- _- : ,,11--, il, ri"I'- 1 -,
-Toing I ,,,,,. __.A,- _x. I (- II )i- ,I _on ... i ,I dpA ii- ill d FtitAcin ,I GoItIt-n d, !t6. 1. - I
", m-'; __ IjP7 11 !, I~, ,;, tl,:,, 7,11, I ". ,z i ,1-1- "l"It'lo"'111 -, --11'11
LA Indi. ,, I,, ,I _,not., pj ,lg,,, ,,, q!,, 1 dipj_ j. _,_,, "K-", o,, ,,, ,- "'- "l, It ,,, 1, ," ; ",!=, -_ ) ) I
ri-A .,tA r"o'lliArld" ,.o 1, 'A"I'l,, nir, -,A p- ti, -1-p-, Z-'111 jl", 'i, 1, pl" I _, d., ,,, 1, ,"';,''", n , i E, l! "",in, 'I,,) r)", -,
I '' I "I'l 11.11-11 -- I :,
fitlil d, III F"It". -t-- J" lil,6. I 11" 1-n-, Itopo"n tl roo- ,,'_ ;Ilrll llt I : ", "" "Ill dl y""'."i". Jji,, ;,- 1, I ..... .
I f __ I ---j---, ,I-IiI ,
I A It- , 11 I --- ---, III', 'I .... ... I G. F;--l n- f 4
mlil W-1, iAr, '), ,g6r -I'l"o "nn'tI-I-1, ') 't'i"."I I;, ; I , , "
"" 'I'll,, I, ,ni, , '' ___11 ,-tnito It- I,, 'Wl""", I
11 I , i I ,!,,, :"", :"" "!,P."","', "Iil"" "", i ),, I ":-" 1
Eil &, .t hAn t,,,,Ii,, pi.p,, di, ioj-i ,-, d,, --dn ton ,I C.-o" ", 1--, i't , I I, 11 pri,, fI C""t"'.-I, ,f, I;I ''I'll I,: I I I I '.
I'l, N (I- gwii Vtoq Pit, lit, 11 I I it I I I ___" I --Till 11, 1 11'1 it' l. "" I'll "t- -111. -11 .1r,"'Im 't A ,,,,,
,,,, ,i-do lf'-1- no "l ,I t--t"';, 1" )-,- fi I I -1 "" t i-,I, 111, ,r I ,,io, ,,--, p-l- 11 ,"i'l"
el JAI cOnfA-,,n,, o,,tAdf,,, d j, v, ('J i- 1 I I , I J -_ -I--------, IlW1 I i- ,- ,1, 1" ,, ,,f,,- , -,' ,' 'I', l, ,-,,f-- ,,, r'-- ir"'t, ,
h, Priltubtront, on txrfQI N Ovu- I" I I l I 1 ,Ill r", j I I -, ,,
,h r. ,,,no otio n6l- 9i" p""in, II, P."I'l, fntn- Ii"ll"'. .. I 11 I _::= __ I I I-, ,- ii-t I ,r, il ri, 'r, i, ,,,,, ', ,
I m-Ins, qir prieden ftnr ,,, ,q,,,,,i, ct-g-dviki, ,A 1, lindt I I ------- .- I_ l" I ,:,
,,,, , : ', .. ." ,7 ,--. 5 1 ,,I ,,,, r, fl i, I '"', t";
LI) F lAdo, Urtid- -6" vc ,It pAp, "i-A.'. ,*,,A,,4 f4- tv, i '_-' 11 11-11111 I 4u _-&,,;- --or, "t1tr- .......
"I 11 f J-Jl' t i J 'Iibiijdd it", ", pl'-fli, I,- ,;,A ,iJ(i,-- I I 11 I I"
on --_'l, -- r 11 I ,: ; Os
,o ,,,piiv, 44, diiptroxt-, Iodn. )- pill_ i d_, ,,, _' r I I , I Is Os I "I"', ", l,t"j'--1 -I- I i """""' j, ,;--- I ":
4en "!, ii , , : ,:" 0 !,? ,;_ ,,,,, I]~ ,1 I,,, ,I I-- I 1,,', 1 'I; "M I A I 1,11 '111 G1 ,"ll 11 1)AI M 11"11, 11 PAII,, drI .%tjjt, ,tj,. ,I Png,- d, \,,,J, N 1 1 1 A ', 11 I I r I I 15 7 4 r) 1 1 I.. l I'll, r ,-, 11", l-i, ,,,6, !- "", I / ........ . ,I r
1,l.,,,
I I I d"I it ,"- it, ,I t I I I. ..... ,1, I, 'I'l f,-t '
c'm I 111 /___ ) i I"t "" 'i "" "" """ I i I
p A y ,I,-,q,6, 't, no -w- 14 lstmitirl Q- J.-I,, -- "P, &nl ,r -- I I "I ;',d-l- (;,- Sm, J,1. '- A i" ,11
-,J Id, ll-,;-,--, I. - 7 1 1 i I I I'll, 1 --t'l,' ; I. .... .Ire I, I- l-l' ;
,,At ,J m,,it oil, 'o 1. wwlkilld it.fli t-linil, Ii'Ine-ri PI1,I It Ind"A' -on -, t"t"'et, A ,, 'j,, -til,, ,-lo,'; ""i, ,
t Pl,,,,; I ,, .' "i", "'I"', I ht orI,;o', """IA, 't, i, ,,,,, ll
"I'll", _-I k L(nmo-em ,GrsiAIO 'jfJgI'i1, .enla-nin !,do' $I,, tr ;-,,,WdAdt .1 "'."tt, m %I t I~ \ I I, 11-1 1, !1,11, : i- I "I ... -4 ,.,. I ,i ,f

I- 11 I ;:,'fml, dir ]A ,,,ioh Urt,6il III- -- , ; -, : 1, tl -1'-),, p II, ,;
J-661, III,, ",I". -1, ,J-l r. -7 _, d- m f; - \" ''I J- f,,trj- j'-1i- I.. I!1t.,11 P t- I'l-," I"d-- "i, I" I I
I 11, "' 1, ,,.,
I "I I'll tr"'o-t-Al, ."m4"Iff'" IONOO A It kriik 5, "6kj Ifectil-ttl l, ix ) ,
que irl ,- ,, o ti,, ,, n "I il 17 111 rIi,11.1'111 ,i,1-,;,11 t li.111 .11,111 1,11 11-il -1 t, 11-1
I ,,,,,-, ,,, -"- ", ",
I,- 19,,J ', _11"It"i'll ," ,,-- i 0 -, p 'I
dit, ), I Ili., pot In to- 'n ,,I,, irlilAoit, t, diit.t. .f d, G-4 : 5 \: i"I., ... ..... 1 ,-,-- r Ir1j,111 41 11 11 jlr- Ill rl," -111 "I
Hay nitt"id'd ii, fir.j. P- d-irrojiiir los PI.- noo-m-' ;- ',', ,,, -11,-', ir tt" -' 11 1 I ) z ,,,,,,,, ,1,,P ,k Hirt h.-Ir ,i,,1
i Z:' "Ill "Ill I'll
,I J- t'-lItI t - i 11
A-; no Itabia ,I -ritc, ir'n 8, Imp,, -,,sna A It API-66n d, :P -11 "ill'An P, I", r I t I 0 __ 4 ii, j ,. ,,,-I, It, I'~ r1II1 1, I I ...... Illt Ill"'i"""I'.. l "', ......... :,
1. Avinria ",ip"to dt G ...... P- os -r,', ,t--I., 'n chmii, I 1, ,_ ; I I -;,". ,; , ,1,1 n-,ll-----I, ,, 't 't'.."",
,I, :l"ll. iAi- , 1 I, ; I I If 1, --I- I , """",
-iif 1 In It fild j,_, 1. 1 ltv- indo ,, ,,,t, ,-,l,,,&, I , l d"til", in, Ijr ... .... I
Icto -t, lot 'iftrim;lat, It F'.- 40.11- ;,. -- % ;, j l l I 1 ;'- n-t"' I -11 !;, 3,-1 t-" 'I'- ,,' r, ,!,, ,e,.- ', 1,1,1 '. ,I,,,, ,,,
It,, I "I"I i I, ., ni, ,", -/,, d. Y"I""I
11 ,
----q t 4,116 Algiin tietopn- iJAncarottitt r1oi '11. ,omonwa n Sim.- : Ill 1-g, --- 1, 1 :, I,- I ___ i 111i",
in& indi'. q I 'hP!- ,,tlirA 1111 .It" 't ""'" I 'A It,,, ,tr i .... ,I- 't, irl- I 1It. -on Imil-4, 1. J,-Ar, A Jn, ,P-lo, -nn"".1", ', -it Q ;, n ix!rrtl -, gri. -,", I i", I 11
l ", 'At". "t r I (;r,,,, q'' i 1,14". ,,,, I ,,,,, .", "t-, "'I"'d- ,I, 1, I-il-, tA ,mdli-7,,ibJ, ,f,,, IA L ,,n,, tn- .,A p-it a,,t, A ,o i- .,g, t"."", In, :,,: O'- I jog" 1al'i1',,t--.r- O Ill ;,it,
11 -,-- i- d, ;,i A r9l, i 111- i, ,
c- & 1, Wit. F -,- ;--gI I- -It ", 14t i """ "' 3" l, ""t"1i" I ,,,,
"' I, d- J Ito"'It"'ll" I, l, I"'"r" "'I"l 1 r,r,;;,, ,",""l- 1,
,, tt,!_ i -6r -, -,-- -r, ,, rl r,
--Adn <,-Ic, d,1 P-ld"'i, T-l-, ,,!-iIrld,, In,, '! P"Rrl- ''"' -l ,, r, ,,, _, -_,6l 'i, 1. 202 pi, P
I -l'at". tt,, tt, .1 ,
ma P- .Yudar A In,, pm "t'l ... L", P.,"t If- ,,, I'd, ll plltICI t;-111, JI"c. ;,,- it-, '1 i d 1 lr)tl pr- 1, PlT I 1 6,,ril n" ,I pvr..t--1I If. Tporlid ,iii-Airl A ilnI m,- ,Ih-1,,d dPin-1- ,n i h,,&, Dt -- J-d-1 1-1- I- iv: - I~ ~ __ .... ... __ "" ", l --t., T.1 "do i,-11-I- r-, ,,! 1 o
elt, pumn tuwo 't pmi, ,in dudl, t ,imft f F,,:,,,, I ", ", I,-,_, t- i -- %- ,I d1119,ld,, rrot"I'"""', d, 'l, ,;,-d,,, oll" Oortu:''dr, ,,,
,n ,q-, ,__ ,,A,,,., , ,,, -- ,,,,I ', , 'JI,""', dt Int, dllrlat cll 11"Itgir" I
,i e
AdA di. N'loir,, sig6n P,,,,,, 'ilt't lo-6 ..... I-i- t',xt ...... t ,,, 1___ -, "I", C a r I O s 1) v i I a n O f, i c c .4 G'," hl'i"i'lirl" I 1" -1,,,i-,- d, Cih, "O" I" it'.
cl de IN Gran B;ftrih y 111;:.rill "Al, ,-, I 1 I ,It, r) --it" j 1'ri- '"'i'I", qu, It 6 J, R" A ,,I,,
tl d, In, Emilm Unidot , I 'I ,I, it,, F, 'd I,,- i 1101111% -1-1--i Ifill ,,I ("',
:,.-At- 'i ., I d', 'If" d,
P 1.0-i p.rect pmpnon, Y, qu, I. L-iiii, i,- rl'il -.,- tl it, 1-1, JIi". 1- '. , -, 6 N t ,, i Azint-, -,Illiii -o A -IIIn de wr h ,,l,,, ;,b-,V,, p,gltn, mi, loni,, t ',, ", 'l7 -itura amprical- i J- ,-,',,, 1"""',"", It I li, b.- -lll y "I" A 1. Ili.
d, UnA ftec"idad imitirin- la ac,)6,,, A iarI d- :,, jr. ,,, q t 7'. , -Rpacri(ln on ]a Htfir, 1 ;I 11, in ,r ,C' ,rra eti I. Org-- 1
,4 ,, 'r ,A pi-t, rt"- e ;,!' I
-4o&- A --- ',, -i" i-', "', -1,1 dreadclivia fle It m'A ela I t"11,1." ""It 11 ... "' "it, ,m 'I"pa, tAroklir, .;.dim Ili, di 1. -gn, t.tll III i c d, O, FIe,", "i"'""I",
,_', i"It""', ,dIe I I I 1. -I, _00-lWfl, Indn in "
t.1 y ,I Ilron-voti, t", '. ,, in ,! ,I F31itl- 11 ,',(' 11, .-, i'! i __ ,, '- --- ",-- __ ____ : I F t; 1" ,-- (' - Ova l) 41f, la literature lie auorrf IS, ,,I;, m ", "'t, rol"It" "I'l I n-11-1- ll, I",
I
ln 1. 1,g I'll, "I' cl 11
,-'-- -,:-t, -l 1 , : tl , 1- -- I ,I -, , A 'j- "i 1. i"i, I.-, Ii- j 7"PI, ni Ct-- ,l I ir : l if, I, it, C- ,, -19, 'n i, r'11.11,, _,,,11;,,., I
Instrutn-oW i-r-de E U, 1" 1 'I "., .1 I I, 1- _. , I 11 IIt ,i-ii'l, h -t, I I- ,l,- Vid at'C'utli,
revelaron. 1"'d", "iiiii; I a, I 1 11 ,- I 'j-11 n-Ill-tile.00I. ,
-_ ,3 _-111-11-11 11.
1, lA M Ir,_ 1, ,; I -, I 1, 1 -- I ,,, ,t I ,o 11 e 'l
I ,
; t I ", , _," -t', ,- t , 't r', ., ,%I -,,, t!.,o, At 'N,,iluri 1,!- i"d-A 11- FArA In" lann- ... 1-0,
l, ;,-i. I, , "" ., , ,i , I ,, -, l I ,1, pd.' 1 t, I,,, -t-n," .. .... hrili, -1-1 t 11. -0111111A, Ura r1l- p ,I."
1W explow M at6rtjj(,(j de Ruxifri -,,; r,' ,,r" i"" _- 1, '6", ". ,
I "."I li i sl I In, P1. e '. Z, I e ,, I -- -- t ,, ', co"', ,, 1- "d, t-hiI, --iino-, pd! 1 It. flit tint Wid-,, x ,, -II,% 6 _,,J, ", , f- J
---,---__ 11 1-1-111- t Y, tr 4 r" I F I ,i-.x6gi,., P".,,,n t1 '! t,, , r , ,_ , I I , I I 11 I I , ,,, C e I , A I 1 Fi, l, I I'll rI7. fc,,- ,A ,1, I -, I "I
;- -_1 I U11 ", I iI fdan A In,, e"
l" --- c-, -- , ,-- 'n liri-Int ,It ,,tl" F"t,,d,, ,,O- "I Pin I "111 I'll 11
Pueflen mrdirge jivriiiWfimente tt prati. (Iiiijiltzrij t_ '. - ,", ,,i, , I I I I I I 11 I l: t"- I 11 I '. I'll ,,i, , -, 'i, 'I"tI I 1-i'll'. I 1- 1,." 1-1- ......... ..
firfigmeramt reffhoffriij,"it de firfit'i" 0 t4P p! ;1, P". I:it - , ,;-- -4 1-1 "I I -, d. -.1 -- ,-- i i lt -,L;r,,- 1 ; l* -0 I 1_1 61, It", -Itayot ,it ,Iml- I
,tilonifit 1-11-1,' ,,- 11- I I il I _., I rn 'et", -l" ,,, 11 t "", 1'r,"i,, I ,t : 'Aloyat.n. .,I. Itirtil'CA, ".Iquit, it-ir,',
l , ',,' ,, ,, 4I ,1 ",* -nI,, 1, -on. y ,,, col-,
-Ai" i -,"i, 4' -t! ,,, ll .11.
__ 2 t, ,- , I I ;do, en pi,, ,,6, -'Alto Q11, I I I -1 11 I I I 1 1'z I I 11)"11 1 IW'. 1 A K't d- U,
EtUrrALO, tstadr, di, ,;, 'r+, "'j" n,1:,:, ; ., A ,, ,, ih. ,hA' I I I 1% 1 tt t 1'11n , I 11 I ,,, "
I !, --tr , _ii l till I ?t, do, Y,, i 1,, cwII,
"",hrf '15", _L. rr. q t,!lt -P, :" ir "', ,, l , I I -, 11 11 1 I I .. I rt, I- !, ii,- n ,trn ,nic, 'I'ti, tepts"ll I rontdn que ,,ld. Aign f ,: r ""t ',:
;, I I I il AA I, I:, i. -D 1-. G-", ,I ,mballf", p4rtlidA d, v ... 1"In,
=,,6 di%_ r, Atfc n 1 it t, I, " , , ,,,,;, I It,
.", ) ', t. ,_ .1 ," v, 4 z p It-1 1 I ", I, ____ _j ; I '* l
, , .", C, ,
po f r;-- ,i, i" , I ,, : ,Dn -)i l -, 1- I l -1 I I 1: tn't I 1, 't, ____ I
I el I I I I :, l,,,x ,i, l I, Ijr- 1 t'-, !,, n- 'tr
mdf f I "t- -, r, f I i -, I e_ ry ". arl- ,l., t, .;%, -,-i,,, o.", I . I I i , 11 ,: --W; r,,, Y-
dox Voloo. r-11- 1."4, q'i, ", -,,,, cl , I "I K -11
I #to OV I, .b,.luii, ,: t"', t -, "! ' ': "' t I ' "t"" r "' i, -,I '!
so bambx nairs, I, I 11 _, I, -I 11 __ I 1 I I I ,,,, 11 te ll "I 11-1 I""- "" o 01;!"
,,f I411.d., "". ;,A 'A lernania finte nuero conflict
'tan ,,;,,A "zi, I- ,ir
11 --- woidil -,,,) ,Vjs irnir, ,Ji e-l- i I I o _.", A t" I --- 7 -, I 1, t", ,- ',,,_-rt__ "" r-- fl ,, ,,I-; i,-,lInl1 l: 1 '
Ti"'?, hit "a pr(ldni-i'A Ill I 'oii, A - .l,,,rnIt t, ilrtl __ L!= --- _ _,___ , , ,;, I _11- 1 , .1- ., ,, -, -, , r I ad '
-I7 LZI, -itt"'A' It-t"'.1on 11 l, 1. "'h'-wid.li E t' t 'iil' o -a, ,lei probleyna de los deslAnz
4,odo 11 pitinicof It, "I t,- i,,,ifIn ,,', 1". t 1. A I I I I It -11 I i ., 1 I I I I
ii T tlrnn,, drcl At 'I ,"n,"," 6, -, t, i, 11 I ; I I I '. 11 t t ." I I I 1. ,- j, i " It, I -- on,
ya 1,i k"'ittA 11 -li" I -, , , I 11 1 -, lrl-, r -,', 1- ;J-'ll ,' l I i -- 1-
,,_in, n,,iirll, h I ,
,growii "'.. q- .yA "'i, '! ti,,&,,, -0111 -,' ,l I 1 I ;1 I
'tion, Tiuntrin iN :,r, tt tllnll : I :,;.Ir "' t 11 , ". 1' , "' Z' -- ') ), 1 t,,,r, 1, ", I I l 'I'd Nim alpmarwA flue fitpron a vivir a Itnimi (mexnrips
Almnit'n l, I I
stdim 4Wrl hitle'a t#I d, I, ,; --, ,-, ,I I. I I I 11 o T It -lr ", ,,, , Ill-;- 'I I 11 I , A
cl.lAirg", Eit. vit-I que int ,uli- ,,,, ,,,,;,,,, ptr ed i,, ,,,A" U11 HueVO aciflo I -','- -, I "" "I'l-- - ,, 11 i-hIr ,-, 1, ,,, I I "I "I -- I ,--,,,: ,I t. ltrt- it, ip)r Nillpr y nfiaritt gon rit'r,11itilfol; a Au tiorra naln
"It'llith War, Fri el ruayn, st "to I,- tit IIt :I __-, L. t, r I t , I 11 I I 1 I I'll I i I 11 I 11-1, r T "', dp ; _____ ______ ,---,n"Ilgacto.f, to 't4c'eir, oon 1. !A "'i't, I, , O I '%_ ,.A. S _41 I'- 1. -- ,ot,_1,ij,.- ,I -Ada
h-ba at6f,,- Pt o otia 'i,, 'J", ,,,,, ,, Ant- I, il --- I 11 , I , _Z_ ., ': t -, ,; t__ I, "i A ",.b" ,FT I -I11- : '
"T"i i i-I ,il"o, d i (ii,,-r- "'r', ,I IFLI "r 11,nln 'I" -PW
,p-n ha- tstAlthr litta homh. f, 'Al't-1, p 1 oti: ; I -,. r I'll 1 l '14 , 111' 1 I n pi "' 3"'. 17 tlli' Al-i-it ,,'i ,,, 1'1"A 1 loll" .,111 'Ijll $,I lpinill,
lf,-ol, PA t1-i;! I-1"'_, "i;,(je t %111 1, 1, -1 -, I : I ,I
, I ipo Hudear
C.. 00I,, d, -l- '. It,- I, I "t I I 11 -, I '-,,d, ( 1, Ill itIir
, 'I""il Ar
I I I I : I ; I. I I ,, R' 1". "
ii -trataii fle'- d, j6hilin y ,A ), l y "' "14. -- t. "t ltli- I I I 11 Ir, k ,. r-i 'I ,. "" I~ I t ll i fi""""" 'AI101 lt ifl" A
I I I "I I I ld. Qi!t -ltf it, 't,, W I lzr,_,,l.l A ", i-'Id"A" At rnonli,, I. --il "i" I* % B-1- ,nr:.Jt,,,, -%, I -1 I I 1, I'l I 1 I "I I I _-, N ;1 ---1 --Ar, d"la" ,_, I- t A ,,,-bav AwiA ,,I, It d.j ,oa f ,;.,, R-I dt I 1,1 4i 1 ,,, e- I I ,, 1, ,,, t" 1: ,,, I I I I -1 n, i, ", -sitluy4o do -, -Iilln .1 r,,t,-',-,,,, ,Io,"t""
rl-, 'in, II-- z,-- I Gr.4ti fia-,i d- aN mv, ,,I I I '11, I I ', - I l 1-:111ti nr 1, "ll, ,r,, ', "'t 'ttt', _,
h,.,.IT.nndn. Lt toi Al I- -111 ol p,),;, P, 11, I I , I I t,, ;., t!, I'l -, di, --l,-,- I .-I, n "'. "w'. !A nt" T-1-A ,,,, ,, itv-f--', -idd", ri ";in$,, -W 'Itt, trAinil 1, - I I ,,I- ,a (IffIr 'a I t, ti
in", t.l If, ,,:A ,.d "i"11, illia It j I) I i, I I ; : ',"' I- ,1 t! I I 11 -, I 11 I j- prril Irtl -A I tl ctl' 'JAPIC It it$ rl '! 3r, I!rdicool, di, 1 _11
i ,do, tip, on. "Plosion Wnri ,,, tl w "it" o" i l Ill
iI, I I I I I _', I I 1. 1-I" ,.,o w iiln,, ,,M ,,,q It ,,,,,)d,
11 'l-'n 1-_t, --- ":r !, ", I 11 I i , 3 -- lt., t1rt-- ild,, -,,,,,, ,-b1--,n ,-lh,;Jarl _,Il.,
con Ili $11po ,it 1, 1 Ftodn, V- pi 11 ""I. ", 1 o-'r -, 4- ,. Illl ytu tirll T." -11 I I -,I, _", -1, I I I -.111. -- -11 "'. P11-11 I I ','P.- li"" "-tp "' 'Onll 'll-h., n-11 I 11 Itil h.1111 11c,
I , I ,v n n r';f t- V- -,''nIt", e.6'i t i-I lt " " I -- ; -, -, ,, ,,,, i ,,, t;,, 1,i P- I-l ,,,,, 11, "', I" it-1, ),Zo ....... qno
If, ).s ,oslA hatliAll h1111 11, ill'i I'll It' P 'it I 11 T j, K 't" 11 I 1, i ", ,, "
"I t t 'I.,t cirj-LAI,, 6, ,", ij ioncl At, 11 -11n
110. "Ill bl"1111, 11niA' '-;tl- d"' -11"; I ,, n, A I I I t, I 11 ", 10 I I , t ,,, P',, A'1.n:-li,
nor", Itit, ", I I I I I' t, i I I I t I I 11 I I ,, tit'", I I', I'r il o"' "
cillijo dill'. infic,"it.-ti Afnit"'I'Ad., ,- 1,1 ., ,it ,:, A r_-,, 7
"" It I ,,,,, -, ,,, -, - I 1, f;-_jq_.., It-. I~ l"I"l-, iifirl iiI dcitAir lis-, palp 10, ],rjpll djettrlrj" -1
k' '-di'liat .jr-11, d,,,t-,,1 11 Iiii,"t. 'j"r,"z"n ,,,, ,, ,-_ It- I ,-,,I I I , I l, t _, , -, I " i l ", ., Ii,"l,'n '-f-d-A 1" P,
-d, -,It It I -,, o- -- p'-d- ", ,nil. .1 Wfl.-, ', ,, -I f,-! ,t
t, A I h mrdl-n, ,I -,;, 'i, -aA ...... t, o"it--'r :":, nI rl.qI_ , ,I "t_ L,- I 1, t, I ,-, 1, 1, l t,' r I~ I I I "PI -d L." ,,,rjoul'., "', tl',t -, ert"I'lad a ,, !, -l" Or
"a" t'li, i;, '' I I I I I 11 ,,,,,, ol li-igto .1- ,lilt t Q t, 11 't,
i"It"Itn"I d1lI" 111'r1l,"llili'll, P, ,- I, yl,, ,A k I I I I ,- !-z -,i "t- I a, 1, timall""Int In-, "Al"I
1 1$ 1141-- r" il ,.,I, 1*1 A I I f t7l"T'Ilt", i" a jit." , ,,, ', t'i't'-f 1", ,1 ,
i, ,i 'o K.", 0, -i': 1- -,_ I '' I ", da"'it"'dn -- 'I'l"A',". ,,,,, -,Alon 'Ili" i41,1111"
,; 4 I'l d "t'n" A, .d- t'- !l y ;, '! "", t" : ,,, I ",i" ,Jii p
It 6 % 11 I I 1: I t I!,
ri.m i ,tjit l' --,fi, m ivnnf old-- 1I.-'-1 in "o, '"' -- -,,, -,-t-, i 1_ in"I,'', _A,, ,,- I itil"I'll !A ,,I,,,,A
I ;. 'i, 4 OI ,,,,, I 11, I I I, ;1 I I I I d I '- 11 I ---, ;lto-j,-"A Ig- 1. "s ",kiti I,- 4-t -.1. if i, 1" -,-i, il--, I', "" -t ', I I', -. 11 - 1, '' I ', I I "I I I I I i-- ", I I I I I , i. I-I, -- ,,- ri dtp l -1 ,A", ,!,,,,i Idd ,
lot , I 1, I 11 ti,, bAl,, .fli, dip ri di, -11, nid, 11M, ", l"
to,"IlIAllos mma nln Ill ""'l'itt, ,.I" A In, ,g- ,- 1 , ,, 1,
it " i" ,t"" I ,,, ly I I ,g "),m- A Ill. iIA Oipn! ion Int"ti a I P1, pit"', ,,, 'I'i, r-d-t I'm ---'.
1 111- ,, 11 I I 11 I I 11 I 11- 1 r '
"!"". 1" -1,ld"" , -tv- W.-I, -, Ofl- ''I I 1, I -l, 1, 1", I I, '. , ituxt-l"." q, !,III ".4"t3l" It )"
_'-A -11. !.,ill, G -1 I ... .. 11 I I t, I I I .I d Or I rr, l lr: "I 1, 1-d- 91"Jon li,,Alill n -t-t-i-fi""" I 1 ,,, - ,, 1 I A -, 'I, I '- 1"" ,tv'1l,-r,, I, .,tl;,1--,I, ,I, "',,d"'Onp., -ltt,1o!,O,,, -,, jj-" W "Il" ", ,,K, ,A- I'll, 11 'i el !'- I 11 .. i dim Al'-I'A' I'll r,"p-, ,I,, 1, -'I
,I 7 ,,%, ,, A tnn 01-11, "I"A .1 -1-pi-, ,It ,-, ,-- I ., 1, I I I I -;, 1, ,,, ,,-, 11 "I, ,' I I r I ", ;!--d,, ,I "- -drIiI ,,-111, Ait, Al n" ,,I, ",,", tit. it-, P-d I -1 ,'I I 19 lt I '! J11.1 ql1t n., "I n""l, l t', ', ,, q- I, , , -1 I , 1. I,- I',' I '-11- I A tnoar,, .s -, , 1 vi",- --j i III, ,
f, I, I : -11 ", l', At" H
,. ,,,,, ,rd"I g I'- ", n.1, ., III, oIr l, ", 11, :, "I 'I,'__'-_ "I'll-, -1 --- 11-1-----"",""-,,-"-.-.---"", __ 1,;l"", " I" ,,,, "t,""'l,"A ,I 'I-!"
'I' it, ,,t,' "I I 11 I i"', dfi-Iti(I !R-a ,,, HiM."
", III It- (on, ,,, If, "t-* t)t -,-11, 11 'I"';,in, I ; -',;,1Z-1- I " ," l"r-N AT., - i" ,olli 11111'11111t, 111 '11, llo H. I di, 1, ,if,,
1-11 111111 h ,._ it"t ,rj;, I'-1 r- t, ,,, , ,, ;,_ ft;,,,, t_ r 1,1", -11, i-- ,',l -- had.dl, -ii I,,, I- -- '_ Ie'A'j",", ," ,,, , D f,sott el pirvinivir-I Yoshida que los 1, i, I I'- -I-rt ,!" -4 Al, j!.v1-,1o, e-,_ 6,1 '11_1 111111 11-joif'- -Prl i- -' 'd, r? r,i, 2 I ,!,I'll 0"g,, ", - I "! "I'"", A ,-t ,- "I I I I I ; ., '11"I"pr, d 11, qutdi, Air,-, -- '!"t" it'i- 14111 11; InIllelIA
1' ,Ilt,. 1,,J.,11 1111r,, 11% "QI5,A11ti "Itil J ,, ""- ir"'. ,,, n ,i, lz :, "t., ", ,I, "t, - l I 11 Ihr, "," %' ,;',' 1,1 1-W-II, A ,,L--,,-, ill 1,I- v; bilt, IA "'e",- If, I I,-, 1111, -111"." I,,, I _,,;,"A ,lif ,'
, ft 7 , 1", g- I I I I 1, ,11r,,hr,,, jid,, I I ,,,, rtt gado I ," ., I I 1" I,,,,
",- I I I., "'- ", I 1,o I , ),I ,,,ill 1, 11, --,r
b 1""j-,"It h",--, '-, jf,-,i s, 1, l,,g,, -- t' 'n, t , ,,,I, i, l- I om erivonos conlim ,.,,n en v/ jupiiim "', """ , .- i"', ',
11, I -- 1 11-1 III, p"Il-l- t t Pqu,
it,,-111 "t-l" i--, '- I 'I _, o, t 'Irl j)-i. .: ,_nt, ii ,"ti
ll I t ', 7 ,,,,-i %,,, ,,, , t", % , I itol i- o, ., I- rc 1,11t d, ,,J- J it'll" h,
,, ..... l -. A "w"in""t-, p"""'W"I tl- Io r,,,,, I'vi"', Ii t , I __ 1 P-rr dO % ... I'd" to-,I, l, 1, ,,,
1, Q I litil'-';c1i ,,, V- -- t'til l Ll! i'l -11-11 , 1,
"'i -, -,,,,, '"r. -Pie', ,,-,; 11 ,- ,fr-- ile-i- ,,, !, ''I'll'
- I-- 11 P, ,1 1, pli :, 9- O ,,Iil ,I'a ile
,IA -,tiirn, ,,, it,,Ir,,nt t, _,,! ,,lll- -d-l ti, 1,, -i, ,.;., , F 1 -1 -, ,I- 1 -3 1"timit ,J ie Itt reliraiifi tie lair 1ri)pif,;, tiIii)r1j, ""I 11, 21 ,- Ifl Ill i , I, '_ i I 111 di, A -1-1 III, -,11 I T'l-i I'll,"l- T"lli,"t. r! 'i. ,1%:l 1, un dipIztJI I,- 1' I ,,, l,-,';!!- !,-Itlii"; ", 1 "I l", - , 1, 11 "fji tieo -J 1' ,j '4 1, t, I" " 'l I ;1',11 11-1 IgIIJ- -" Ll 1 --, "-.
I ''i'll -1 11 11 I I, it, ,11 11,1111iil_ F, I- t ; ': l,'
IRI, i.n ,Ac, It" ,,I I itl. ,, -,11o"t, I ,III I d ,jnril ;?I ptli,4 ilidpi,:14o %. O'n studio) I I "I , I- 1. r"',
f,:,."', !", I"! r1rfl"t- i 1, p!;-,,, ", , ,.: ;;" ""t ,t ,' , I I ,, it, "'t .. ..... pei",f,
nII I Z , '' I I I t 1 -, -11' I I -- l'! I 'i , l - ...... I!, Che- ,11,,,, q_ Ift'". 1- 1, ,,,,,-,I, ,,,I,, dod io 'i
I , I ,
I I I v j,' W !" 'i ", ,), !,
".- I", '! ',- ,,,111, ,: t",,r , 1, -- I I I 11 a ii 1-1 I I 1, ,, i. I ;-', i ,in, Al firt""'.-i"',
1, 1; "'pi- In A , i I o":, 1 'I, , , , I I- n ,
ol l-3111 O"""', I , ti" ,"'I.,.-"v , I I t I I I ;' 1. 11 _11 11, I, -,""I", ,, I ,""",-11, I- ;I I, "I'd'd oo P,,"A d
I ,t- ,,, t" ;-', "', -: 1, I -, I, ,-, NJ. rr ,, 'r in r, ', :.!--,
cv-, ). it, dr, -A- 'tn)"', .1 , i'i I. I- 11 t I 1, I ., _, Att i I p ,111 ril dl-- "I i "i", i ", ",
"!-,,A ,l ,It, m r t", 1 ,, ,,, , ,, tt t' ,1, t F , 1 , I -, -, I-~ , r, -rtl '1 .... 'i-f-4 V"' Ae"Il rip i ,! i, t ,i, I, ld , "'. "l".", ,,,,, I l 1 1' I 11 P, I - l I 11 .1 "l I, I- -j;,-. 1 1i, I -11 _;, '. , t,,, 'r 'Ili tt, Ot,
... -i-i", I- ,-- "" 1, f ,--- , I I 11 I 11, I I ii l If p'"' I ,!
, 1! r, A-_-----, 1, ,! ", '.'I, "'r.,,
"; 1, 'c ,"""t"," ,-cl!", :1, , ,!, ",, ,,,,, I, 1 ., , 't t:, ,e,", I o- ,,,,,,, ti, ,,, 1" o, ,!A,,!,, dtc, , 111,,, I I ; ,,, A I itt, l z r,- -, I--- : It ,,, y -n. 1, it, li, g :__ __ ,---,I. I----
I I 0, i"', 111"I'll- i, ,, ,,, I,[ "i t ,tt-l
,, "et 'e"i,, 6,,-, ,, d. ..... A 6'rl", q- -- -5- -,,I, I_, i- 1, I, " 't ,- 1-1111 I I I 11 I I I ,, I'll ; ,- -Il, "I'l O'l" ;A -- A -71], )11 -lig-, z,,,idontl, to, 1
__ It, 1-11, I 11 I 11 I I I I I 'j:", jgAIllr,! I 11 I I ""', I 1 t" --i r"tt-ii I 1 :, ,*'cll C- i Z, ,,,,, IT," -im"'golt unA trl,.I -- It, "t" I""'t"t, I I ti ,,t-, rt-- ll :1_;11 I'll 'I" I ,;, ,, '! ,,'. dis! ;- I I OMM US ESPECIALES
T-, l'it'i A ,,-,,,, ,,I ,,,,,,, I-A ,,,,, ,,, --', 'I", I 1, I 11 ri- %--- ;- "'t e ,I I., c-d"n'i",
q,, i, "" , I A ", 'i !, -- -1 J- ,-l1lJ,,'i. 0- 11 1 1-_ DE CARDENAS
1), ",-Il -i- rij, -- 1".. It r ,- r, ,,, J-oi, I J- , I - t I~ *It"", 1. "oMir- 'ei ,;l,,rt1^,i"",t "11, i, I F,
,l"I -,!!' ,i I,, , I 11 :-,Aji t ,.I. .! ,,,,,, ,- ,:l Ii t, .
"t.,- !,,,,tt)adRf 6, qm-,, 'I," ,,,,, 1, ,,I,$ 1.rg, S. -1rL ,-"'Ic I I I I 10"' r "'i i "t I 4 t -, F ,,, 1 ;'. ,,, . I I I 11, "I t,!, ,, :,!dbl, ,itl I.1""- VJii,,'A "irl ,, I I "", 7-), I 1; 1 '-I In Op" '111 E Itt" ,,,, i", r, I -, 11 "'I '! it' I. J Ailn ri 'Ill , I t f,, -', ,- .. ill", Y to, ,,-- 1 t, itp, Dr LA
nt" 1, 6 1 %1111lli", -- I, ,
il -1 -;- I-rll -1 I'lle- 111a, I .t r ,t 0---l" ,, -, I It I r -, I o" --
"o,- , I 1. I 1 '-1 I'll il,;,- -1 I r_ A I- lill- 1 _dID-11 P-1 11,Llil ills,- jnOPARIO ng 1ALIVAR VtAFl
", l: I -- --r I 2 1: : -d.
el-di, 't vd, rJt1r1t)r, j d- I,- -,It ,, -1 I , 'j, , ., 41 1 ,11, r-, ,, it, ,r,,", "" I 'In' pl- r, g 'it', 0, ill, ti:1I1IlcI, t-l, I,, I r A 1 ;, i1n, 11'1- r it I- F, ,.''t, i -!,, 1, t--f l A, d, IA -J,, i Flit.tj4i, ctil
, It I pl ' ; I Ir , 'IS it ,I "Ilt __,lil -1,1--l"
f, ,tlt i ", ;, , ", ri, , I."
:,,Atrn d"'t.-IA 1,o, -W- i-5-1, fibl' 11- l" ,111 ---In qt, I. -, I, nt 1 : ,-,,- ", ", f ,;""" -- , __ ,'_ i"do Ar, it 1- o -I-4
,no -i.I Ar brmlb, ,I I ,!,,w rA Int,
I't'-_ I I !,l I A *' _', I"- ,,, ,-!j I - ,,,, ---,,,, 1 ,,, "t P,-ii, I 1, T, -, ; A !_I I I, ,I i , 11, 11 t-d"I"! l_,, ,ntnt 'n .,.,,,,, :nd
-11 I I n"Itipl,", 11 Iflllo 'I! I. 'Jw i;I _. t "A '%"' CYSM)ES N- !U TEIFF too
11 I" . -r Ir I 11 "I CA 11 -ld,, r! Y ,- '':tl l 111p:l 'I "s I 711- It ,- 1. Rt I Alii I CARDENAS;
P", i n _%lJ'",l1, r' ,,, ,;- fl,, ,:, i ,l ,,,, I "t, - 1 l -11,111_ : "',"n ,, i ,I tij
... "I 11 11 i otlz 1"w', 'tir ) ;,- ,, ,,, -1 I -" :", I i I lI- rnle-,a i'l r '12"'" ", I t ,
,,, I ,f I l ,,, I "', 't 1i ,, ,!,,,, ; Z: -_ ", ;,'_,,_3,,c, Wt,
-- ,I, !,o";J;,1 1,,,i li 1 111_i 1_1 l I"tw- ,' I, w I, I ", ,
)-I 's-rl""in I, -i-, I, ii- d- gi ', Pm ,',' 1- 0" ',,"',,I,. ,;I I,,. 'I, ,_ d -- :1 3 '':, , l- It -1 I Z-- Z:1;- "', D-, ,, I -11 d
I t - I -d-p, 1,W B., ln,,, l- q- "I It. P-Lil i.tt- dia:
:anc,,1!! t:)tn, 119 Almlot, ,' ", It I *,1-; A ,'A r- It I i", I til ti, I- t ,-& ;-g,_1, 1 1 I"t" q ,, r 'c i, -, ,, hA , "I"" 1 "' ; I
-11m d, ,Iiid- ,l I t "I'll irll, I 11 ks IL, it t I It s F, '?
III d I ,il, ,.""Lift- It 1 -I1-,,,,,,, ,, & "z"o- '' - p; ', 1 -il" --,, ,- I I- C 1111 , ,:", ,t ,.' t"'I ;r -', ,o,,-hi, 11 h;I "'I,,,it ", ','," I MATAVZA, T .1, 1300
l ,,,, ";_ ItO Q <--,Ii1 , e
_I J_ '_'_ I I :, :, !- "i"; r -- M-',t! -!, 1- 1, ) -, 11 r-I'l I 1 -ti-11",
lI, , I'," I i , ",' "' '," Ilb- l', o", Rtl', 1, n "' 1'ti O' i _"' r vItioiii. 1-ioinAl:
," d2 r ll-c An, ti _:,-rt , i, ,,,
pjrll11- It I, , ,,I I 11 I" II l ", ," ', "', it"; ,I,,, 1,- )"'_"', ,,,, 6 I
', "' ii l I I- ~ 11 '_ I I 1 I,% I I I I .1 E -1 I P-i!l !- 1- 1- 1j'Alo.;
'I'_ ,, ,, !, ";,/ , ir _1 Z f I ,I L , C, ,I I 11 -: I,- t", "'t- I .. ..... 1'r,"I'", _LUFFA
"rol tg, f,, 1, i7tiv'- ,-1 h. 'l, l, o n I , l, I;, I 1- I ,I I I Zt V TF%JFNTF, ggr
,I ,,,I! P-;", 1, I I ;, 11 I 1, .. , 'I, 4, -1-Z ,"I I ".;'It Z11 1 1 bI4' 3 It, ,, ._,g ,-,'At, -:,", 'Ib"',
I ... !. --., 6 11 :,, ,.,I,, -It ,,, , I'll, ,,-, , I 7 "" I, 1 i ,- I I I',
'I'll All nllii ,n'__;_1_ ___1___- I ___ 11 11i,11- ', 4 ,,,,, 1, t .... ... 1, I ; li :_ ,, j;, ,, -l 6, m, io,- F ,, 11, 1 N, Z' -1, d- ("'." n I :_ CARDENAS, e1w,
Ir ", I -1. 1 '' --
11 11 It" I , Z11 ,J" _,- :it, C, ri, 1 It"', di oil I-nip'ti'll" 1,, ,,,, "' '
d"I".-', "o, n F, ,, -- , -1 -!_61" 0, I --l!" b-",, I -r, 1 t-: G" P, III 414 P'm
11.1 ,__ d--, b-,n, ,,, 1 "-I-i. -1.4.d- Ai, 1. 11 11 -- I,~ -,, 1:1 I 1, 'iAci, Qti,- ilc, H, it,0 -:-,-- ,,, ,,,, 'I 11-1- ,,,,, ',, ,I ,,,, I, I !, P'st ?It FIX,
-1 111, I I i _e, 1 I I 1'-rt-,-, fIr', '-'td. "'I'll- t -, tll d, ,. 1,41-'.
1" -, 1. I I .1 i, "''A I Art' I. z"T'. y !A r "PV I I p "'
"Pt"-, l, itl",l'Ktli ,l -b.j.d. f ...... "It-I ,, I , : ", -, i:, r" tTt "i"dA, 'l.,- V P W G. "tro') RIAh" X% I'm
, r', t- "" I I I I I L l.el:l i T 'I T ,,,
"" ,I,.-A ", 'Irt I-, ci,-4 vlil -1 1,4 4, X, -li t A .
'j,- hlrni, , 1-4,-At "It, to ,tr t ,i r ',a r, 1" FvAij- ir, To ,,,, ,) ,eli, tti"o 1" ,,
'ri r : "I" ,f-,,,dA, ,,,, 4, -lt-- ' C' -L lr ;") "' ' .
I I I V ,OIINGTON*, 11, 11" 1 I lill ', le-,11 M7 A,!h, Fr N,,,. -- 'it" t, '-, i". i -0-- --!'-"' 1,1i ,. ,:r"'i r- ilt '0_, Q_, -I, Y: I I 111, -It'. -', dI; ,r 8. i6, -j, j , 11 I 11 'i I t- j ... I , ,, i TVVvtvni o M-IAj
,n,,,,,, ""Il-o" 1, III, , ,,,*! ,, -t, 4, I!, ,,-A A ,I, ,I- t ') i L),l'-, A ",- ,,lt, l- 'tl, ', 1, I 1, I X ", , ,e), ,,,, III q- ;1---- n,, t- , " 111- !- r d"";o "tit" -I'l Ill, SALADAS
.", ,111., i,--;" rr ,N I2 ti I i- -,- ,- 1 ,I)-111 11, --,, ,,,, ,,,,, ,, HARANA, CARDENAq
roi L. I-- n-- f-cl _, o -, ., ,, -,,,,,, ,I,, It~ i, I r- itIp--l" -_, 'I d 1 II, I 1 ,, I I]i. , , y
", ", le ,it, "". 11- ii I,- -. --I, "" ,- I', A, 'tt'l,", --P, "'b"n-6o !
1),lIO 111 Id. "I 11. -1 , n .11, 1- 11
it, pndi fil'i"I'll 11 11 I -)- l n' ',"jlL I I 1 -1 1;, '"', z ,,, 1, I 11, A M,
I I-It -14- 6, 'It,'-,", P-1 1,91111 tlIi l, 'i"'," I,.- I I - di-lin-1.
1-i6nd.l., -a !,- C-,d !17 1,111 r111113.Il:iz1_-'1 ,nc -1 I 'I, , !i " ", I, ii, ', _, A ,
I ,- : r" ", PrIt"', III !A ""i-, I, "' ;,,,-dI It, ,",-il ,J ,,Wo 11 --- 1, -;! ,,- F n i" --, I I t 11- 11, "'. 1 ,,, 1,d-, ,W -, ndtp I;-, ,, j,)_ ,," ,tr,,,",,,,,,--!- I I ,,, I I Lo, ,.P,,! Vg- A kl--si, I~ G;, A M,
d-,"'Im", L I '- i -- -- ""I"'t'. it'l-,"g O'n", VA A, M
,,,,, "I" "t -)-t, ", -, D, t ;, j t III "S" 'I .I,, on I ?,
!"di-, ,,""d"i-,, ,, ,- ,,-o, ,Jl !,I, F,"i", t" -- I 1' ZI f ',l I 1.' ," ':", "-Irt' I' -nl ' Ili ,I "I. ", --. - ifc,,tA 'n -)A I ,, A m
'i ,6", 1 I O,, "r, l.."It ,, "" 1-1'. -J- ,t, ,,oA AM.
vde as -ilIt., d in --t F ,twltdo, 1. -, -, If, ,' F;:,! 1A ,nod-- [, ,ql,; i, C, ":tI "I'A51d, ti AdA, iI 1. o;.,(, i),, "'os hiin ng,. n ,-, ,,Ui, d,,,,, 4 A-W
p ; "a III 41i A-M
6", hi"ntris dt ).1 A A
1-i6- _, 1-n III 1-t" it, 1, rnti,, ;, I,, -0- 1" drovo!', -t'i l" ", ""''r, '-o el, "
l A , 11- )"',-_ poi, -- ,_ ,_',,; h, to.
si I- r t-P .,- "t, 6,i!- it, I ,, ,,f,-- ,I, - ,n- t ,c, I ,", ,,"t o, A A:g 7:4 AN
"-d' c,' ,,,,,I d--l 1- l, n, ,, r', ,,, 1 ,l,!, 1-1-1 -, It'r-1. -t I 1, ,,-,; ittt, , T-bi., at ti"'. $L.t-ao 1. V, T Itl ,II
P., I 9 ,:^!t""". A "11.14 nrA :A wit ir-o I1111, joj.' "ildclol IVj A M, a m
cult.di,,; to ,It ,, Z ,iti
"Am I in to -1-6 e,, ,, cfi: I,, pol , I ,, ,(nt-tT1O, At iitt, ,iit, Ill -- ,, -d'dl. t ,,!,--, i N UEV CIFK ,-rbt I I C 1 z 'I; V-tou'.on I- P,*r,.,6n 1.3 a A.H
5 - I, "l d I
ibl" "' d, I- rd,_-- n r-, 117 %t-' -'' L r f It
obo,-, In" -1,,, Li --F I'll I .1 C1.1l"""I" -A i, PAY1 1114 A, m,
cog hobcr, b e,,g A itdo 1-oi-ii,, it, 1 ", I., I "t -- ln vd, drl-"- st, -- ,,!.In t%,ir o".r, l cri I c!l"'O":!, 1 ,,I,. 'I ... rn"gir"i, 1, 1, I ,,,, 11 1 'Pflto """' 'on" i'll' $' "'in' 1-LI'l I I 1111- III tlj ll 1,1 y 1 1i P-M
lit. 11 X -,Il, -iltl ,- l"A ap- Arr Pid"', -,-Wl, "!. i'I'l,"A' p ,%t Ili I % -- le, I "-! a,, YO. ditc I 1,iii, ,
.; I L', I i i", ,,, ,,,
ullgr (Iom L.nflAd. dir dir,-K., 1 ..... 1"A y ,,,,- -'i ,,, III I Xl,, I 'A 1,11' It, Pm
I 11 ; r ,-," lp',""", ,-i !" ',, i,! ir,
o. bit,, 1,Ii ),,.im Vl- liad--- p-, I 1 ,_ I 1,_I, "' 'rl 11, 11il -;Ldt-I A 11 !-', , 'A"', l'i.-C A 1 ") 19 i 1, i. 6, to 11n,"-d", ,,It "fit'n ,,,I'm, -m
,,,, 1 pa'al cxtlnfot ,III, _-r, lb- 41A P Jw, 3 1-_v
I I- -'I 'i'l -- -- I, ,n, , ,, -, "'lr1fi,
S 17nbaig, .nl, t-in""'.3% 1, ", 6 ill ,n, 'i ,I l" 'c, "', 1 'i, 1 t-il-Ii. ,"AI 4,3nO in ', 'I l itt -%,.,-,-do, -,A -)-, Z) d -t-, rn,;,J,.d,, I j ,1,, I 4 a P.m
dl, It!, co,,rdn I r_ i ',',- ""', ; I , z "I It, N-, A Y" k ,
jkjor y I I I -111 I, on, Ath, Al Sirh,, n"In't"n"Iel 1 1 pn'-,,-,, "',%ilo',
do 1, '. ,,,, 1" I -111111 ""no 1,, ,-i, -, d"It ,:,:1 ii, : _- -, jt I 1 6ot, 1;lI d, ( n ,', I ,.I',! a-, J-- P-ti-, 0 ii--d Y _, 1- 1-l-, t A 7_1117
oll-l rid-l" "'., ,1 ,1 I, n.1r, .1--1 T,%,, i-, -iI On, In, 1, J,
.St,11-, t] tA III, .h-,,l1, i I T -- H1,1,, ,_ _4- 1 '_ I, 141BASE Y ANUNCIESE )EN
"', -!V r,, 1, 1 I ,m,_ Ijl, ,,, 4 1 11 It",
b. dVf1r.l,, qi,, -, %'%"Ir 4", 7; """', --', ,,, ,,,;,,,, ,,,,,to ,, .'
,,_,n1, ;", I" 1,11a1r, "I I A p ", , i'M d, -- i t -11,- t",Il,"'. ,ill ,tIt itrit rttu SUSC
.Idl, ,in ,_, ,_ [ 'I ",Juv de ".6-ul i'l,r., -f-in- in "I n,
"n ...... in iZ;,- q- ,I ... ,i- 1" IP, I -6 I 1'r A,,t i"., P" I ", ""'W'n'"t. ':- r- ,, -A III11c. o,,rl, ,W ...... + If,, -,,,7ta, EL 4KDIARIO D LA M NA,
nI Il. .,, 0 poir ;vAn H O.- 11 I., 111-111 . i-11),171 1, -1- ptlid'. 1,, C,,,j,
,, 1-111, zn I-- --,- ;--JI'l
4. _E
I I =

ASO CXVII DIARIO DE LA MARINA, Cr6nica Hahanera MIRC01,U, 5 DE OCTURR DF 1949 PAGINA SIM

Arturo 111tit; Porreito L u
u L
40#11.,

r 'T E S DE COMPARE SU
4 4;4


[T
R1 F FrI ULL'
DE ANGELES 112 y 114
7
jAhora tode /a Cyve Ud. wcosito as Kloonext.
LU14 dice: Pom vsorie coro bob ,ro,, 4 wofei to A . . . .
y to boqi,. 1., book,, La 1)(rinos 12fwM
rolco n s. 6.lic.do piel, No boyotm U',Ai tot. d, Y GARANTIA MICANfCA
Kle",e,,. &cwel iR"itnW i5m prf iwo wo oarl'! 7.A r. d, f,-- 0, 1, LOS MEJOk I', A PLAZOS Y CON;AW
(_k d,
KI ... e. tco-it-ti- 61 ipl"

z:
J
FRESCOR Ju K JEHIL ISCUCHE

a P, ell A
4AGPA IAMBRINA
LES 17A M "than.
'A 1., 5:4 5
SOLOS Di uRGAN0
D It CARMELOP- p6slto,
o :r j'j

Las professors de corte v -tura piden alsoyo

T, -6,,d,
1 1:j j;orv
,.""Cedc" G P-,
d,! 1-t, C, Fri, vvvv


C- y C
A pamron 0ioltatoodilva 0 0 0 I Airverjo con Su 'L _,)"o,

T
0 e

-7,


2 A.
GRACIAS A L l E

A

DE


C 1,,


N
Pr 4 u C 0 e n


Sintase fresco y Jespeidtlo en su t,46sioConforta6le y aleste en w bogar ... T?3AquJo y t1e;c4nsido em su alco6a_ instalenJo un Aconclicionsclor de kre FRIGIDAIRE pv4 22 . .... ........
liab;tscionei y ofcinss pequehos. Lo modeconce!

Su fumcionamiento Suave_ silencioso Y... .- ;.- ii tinto Interis a Its
Sumamente Econ&rnico, proportions estas
4 espoldos Como
6 VEWTAIAS PVMORDIALES:
a IDS frontes

modelo de Ruestro rr
0 tiffioij el off oofo tu dg.4; PU04jen hater Sus coloctitlft do trojes on
J
QUEEN FUZ111TH tamppas on Im SiguienQUEEN MANY TAPETAN WARE
Code Acor4civiisiv, iccionodo ve, to MIS URITA NIA
famous Urt8.d hvmitica "METER-MISER" CAROXIA # 11tTAN1114 I EA merado, Prusia,
101A a PARTNIA,
-Iabicads pof to GENERAL MOTORS- :7, M.Carmelite 0 nogr
de FRIGIDAIRE, evami- -2., c'.4 ..... S- 16, 0.
EIcitAcis, Dwo 4z4 y Econo.16.
_2 Del 10 of 22,
C, J. A ;I.
J'ACMDADiS N PAGO Pi..,
49-523.
L 01 On sicon4icionoder Ot Ahe FRIODAIRE so, I A.
CV006 "W"M 40 k quo ud, imagpo P, A P#J. 6. T.... r V-- 119
1;ft Comoro 431
miso otwo #Or# a ##J.
let.
Distribuidores Exclu ivos ....... j66
W-s' so
CW CUBANA OE REFRIGERATION ELECTRIC, S. A. La m1orna Meteoritic a
100".. N1, 6 06 L. Hub 58, Ap-t.do 3, fee mismos Protiks',on
1", A4A ILA 36:1 Ct NEM'UNO v NJANR
,__ -4,11W PPECIG UWCO Er4 T000 Lt. IRRATORIO N AL tend
ACION Teti, A t, #*do% nuestras as.
Is- HLINA 35 a BELASCOMIS,25&
d ,, se-6 rod. 1. kepubli I few
I I I
I I
I .
I I
I I I I I .
I
PAGINA OCHO I I ; DIARIO DF 1-4 MARINA. MIERCOLES. 5 DE OCTUBRE DE 1949 -- ........... I ... 1.111,11.1111.11,11, 1.11 AW) f7XVII
I .
Ert Cuba se ha perdido el amor a Celebrarain el La aviaci6n es Instrurnento de lRegresio cl SujjI Result(gron v(frwq herWos en J
los flores Los firboles y el campo 8 el 1) i compenetracii6oll ill, lips jpudplfpt*; chuquedeign imto yunbmnibus
9 a Ael : je Clobern"'160,R4
-1 ..... ........ ... ,-- I : I
Ea adfiltsirable el euidada qne fir livitte pit efloi I ... ..... w eli,,, r;vilpq hall corilrdm i 1" it 110-ch'iti, I It j qj() Ue extolt; 19 pp oq of ,erw ;ichfir(i fill fttl,,# ottfri;v flt
Imislits a itirditir,, ,, partiwa, 1,,rittid -iem pif trifirliffifstelf, frairiffirfle ew reriii : "i ifegorins. 11pridt) ,i,,w rft lit irttillm (1 itt, f4efflihs"
irvialln "Telearafista /fig robli 41C 11".
I I'' __ zi I I I I I 1-1111,
I OLICIA I -, i'"",Ir
It A CI ON "; 1 11 '", ...... I I I 1 1 I, I',,!,, 1
coo : ,, !,: ','I I i I ] #, 111111,111brit-ii fill Ifil't'i 1.119ah- i hlflfbi fl 0 41V ri't"t I I ... Pflfl,,! IAV ,, I ,"', ,,'t .... .. "': i ,,, , ,
c ",
1, l ,:i,,: I V, VT '1:7 1' ::
C1 UDAD A N A I ii'll, "I'll'' I 111111 1 11 1--li-Irl. I ", I ',,,',',, ,,-,' I I I, I I ,,,
Par Armando I ", I ', [Z -1- ("N" i Vor Froniiii'lla Vtirink I 1, 11 ""'I"
I I', -- -l,- l1,i,,l, dr fiAlwiI fir ( -pl I I or I lit docliwa 'ittilit Arr ': r', I I ,i:', ,,,,, ,I
Ahribi "" 11-
,- 11 --- k ,, ,,,'T, ,,, .
__ I I 11,111, I n 1-1 11IT1111- YI pr6.imo ', "e, ", , ti, ,, L, "t- li, Fit- 5i'litn", T,-- v I I -11 I I,- 1 -11 Ill I
i wl"-- 'I tili- i ,, i ,, 1, i:- ', ,,, .- ";, i",
, ,, ,-, i,, ti I 111,lo I I olie f I t, :, i , ,, , t "" i, 1 ,,,,,, i:' 'i I
e, rt. a a, "i, ,,, I ,, ",
"i CIO -, !,, ,Trl,1 1,, ,M ,[q11Idt_" Nit -,, ,M Irr, ...... it 11i'. "'I"r.,
He irenclonado Irtellenti "I ill- I I 11" on" j, 1, '- i ,, I 11 f
coo *1611liol 1. eilgi6j, de; I T2, "i""t diAr, tiem i, it, , It"'ll'I'ti-lit, pi" 11 la TIl ,,aT':,. I 11 11 I 'i, A ,,; 'r, -1 ,l', i ", z I I t 1' ,', 1-11 I il c, ,i:, r it l r ,,, r- I'll
flit'llig ol ", I , ._ ;, ''I ,11" ,11 "'i"', I ,,,,
HVi 1 -!ii', ii, 4 tic, del MioiAti tc, i!, ( -ol- titi'llt d1f 1,6- 1, 11
Tfa "' It, ,.. 11! I it, i , r I 4 ,,mplv,, 1,,bif 1:T, % ,, ( 1'r ,, I '- , ,I 1 ", i" , ,"'it ,;!,i 1:,ll ,,t- v"", li, ,,,
1- 111 "i 8-- dew ,;- Ii, ii!- -i, ,i T"t-W-il'i lr..,-, Di ,re- ,li", I 11 1; I "I i", 1'_ i, _ir_ t ol ,,I d, 1, 11, ,!,, ,!, I",
..a Lie J.I, tamilin ri-. y I- '. ,.", i-I .- en el Cepit T'I"
iimirdati, ,d, loa po irea, i"c'&', d. ti. 1 ,4 b-i"i- t, _ix T;,,,,, 1. C, ": ,
ti-i-np.17'ari'l. : t"-, fz- f, ,,,,,, .,-, ,; 11, 1, il 11. "; t., , 'I ", -1 11
'Iq rii del 11i, -_ ilF;rft , ,,ai, we '. 1 I 'Ir"d,, 1;--,,!- ,,, ", I 1 1 -'ll
Ili no I ,,jl_,- ,,, 0, Z ,.,,-mi z ,f,,,,,, (2-z"I d, R ,4 Rlr oro, .1 Zqrl, 'It% "It'l-T, T l !, p',, illj T 1" i't", I;, 1;1 ;'l 'i"', , ",
Arbolm y florN. aull cit, al sA ji,,' _" e teT "' li, l"', Ill
meii ;,.i jo I Ila 1. I a , illCillll I'l 11 FIT-L 11 !,i,, i, il.: ''I'll 1 ( ,,, ,,,,,,,,
ldr'oylali mwoti de pledn' 31 -H-- !, at I.$ d'i "i" I, 11ti:,""It". 'in-Ii- 11, -ii Iii, lit I lilt", iT!!i,_ T, iltrIA, n,, i, 'I"i, 1,.,, ,Ipt,!--.I IT-- _,i,,i ',,:,i ,," ,C,, ,,,," -, il .' I'll, 1, i, -, -, T:,;i,- d"! 1, ._- t_- 1" -I j, it, t'j, T"B""", voii"'I" ,- ,:,- it ;, 'I'll, "I ', 11 I I r1t I I
ji v iilitAll ,i 11AT """ 't, l i, i, '"i
coof 7 if" , k t L ,,, I ill";lip, i "t", 'i i"', I'll
fierria la cavidAd wmftii;,,! f ,, fit qt,, 1- 1 I "I,.,,,, 1 11"Z I I ,, ', I ;, ". i ,,, I"
Per harl. ocid. w, ,,, ,_, ; :,"', ,, : 1,:, iiT" ... 1 3li- i, 1,ii I li. 'r "It, I ,d,, F--rT, 'I" it, r l (. t i 1' e '' :,71, 1 It,.- l l I I r ,
11 11 ,rt,-, ,. "'i ii; -TT- ,- i, "', _" ,r I 'j !' _', I I"'11, 'it, I 11
lit Ll'd I'illl -"' 'i 'l,'"', t_ t it, pa'!i- :. 'Ittul"t, I ;ijir, ,jr, 11-1 "I 'i ll 11 11 '. I
'A', "n';A, I, "I', 4 Ii'vfl #P,, it 1'., i I 1;I I iii 1 c - t-I I P, 11;, ,,,- ,T, ': 11 1,,1'11, It1Ti;liIlr1-,, ii,""i, 1, i L t ,, ', ,i ill, :"..:, I i r 1: -,
ult p ti iti t, -ti-c-tT, -- ,It,- d, tl:,. ", ,
11, l""I"I", iii""'t I '"', !l; T, , I :,"""l- i ,, i, ,ill i i i-I In, 1" ,,i, u T "i" z I ,v 'I"
,i6 I I I !: 1 I 11 1 !" I'll .1 T l, J I I i It L l 11 T:' ,,,, i, ,,, li 11 11 I I'' i, "" i "i :, ," r, t- ''r, ,,
de Great- Miami IT, ": I", j ,' tT I *-', ", ", r ti" ;.; , I 11 T,
i- romitiotilea rl,-- "' 'i i' Illei !' - Tt tlll ,,,,, -,t%,i-i ct", A n-o ,;, i 1, i""i" I ( ,,, $ ,
tirm I% I'll I ", lii "i" I ,, I '11 I'll, I it 1, :, i l, -,It ,'I ,I., '_ i, I i 'T'l I 11 I I I f I t
,1,, ,I & 1- i 11""", 1; ,, v ,, ,j ;, M, i"il- 11 I ii'l I t, I., 'll-I A,, iii 1-4 i, l,, '11', ,,, ,,, 1, ,,, I ,i, fi <, ,
".bl., I I 11 T- "": -11111 ti- ,, ": , ", "', i 1T.11
,iiin de itit"%it'l-11 111 , 1::, n 'I, iiii d"cl, I, ,-, i l* ; ,I -j fit'' i , I ,,: -W." ": I, 'I,
0, 1 i ...... i" ,, ,it ,I I ,", :, 1, ;, i,
,, ,,i i, b" T I i , ''A -'N, 'l, 1 T"', , ,
o t ,11, i 1" I "' i ...... !"t
e. ,4- Ji" via y de x"I'd'', I ", --: Li,. ' t--i-1-1 111:1, ,, :,,lt. t)", -1 I 11 : I 1, ,
T':" ""i, -T ,::i,! ,
-il ,i 1, :, 'I., r I 11, 1. ,
-Y 'i, I -1. 1-1117"p?-, P- ,.If,, , v ;,!_ "' ,_ I,; i ,,;, i ,Z ,f ,I li't, I I I "I 11.1 I .1 "", I 11 I i , , ", 1, ", ,
i IR-11: ,, ',,; I I Ill, 'r I ", 111 -111
Ad, Pit,, A r i , t i ;! t 11 I , I I l I I I 1,
.;trL I,, "" I,, ,,, P, i% C, 'i ilt, ,il .,,- 11 I Ad I it ;, ii" 'r, "I I r t i _tT, l t- po: ". n1%t 1l-i',j, ii-, I T, 1 titt- "I 1 1_ ., ,: ll , I I I I I I 11 I I I I
1. 'I I IL x : 'Ji i, I I ;, t" ,ii,, ,
-, lui;i"'t", '111- I ,'j"I", ", ,Z N ,,, '. 1: ,, ,Yll ,TIl, I I 11 I 1, 1, Z 1 11, I
6 i si,, ,, It r a, -,- I I I i'll I 1-11- ,", , I It- ,,, ;,, t '' .L, ,I , ', r I' 'I .. ....
IT, ""i "' i I ,,N1!-.,l, 't'lli- T, r I 11 11- I -, 1, I itto : I ,,, I , 'i ,
' .
F1 b "' il&, ,;-- -t,, ',l', l ', "! ii% F, -, ,!, df ,, ,,, 1- I 11 i"', ,, ITT" I Ir '111.1" th'i "T.- i". I ,; S!, "t. Ft 1, ,,, ,, I 1l,::iI,:,, i""I"'d- I Ill I., i" ,:.,,,, I "fil
Mit": li, i IcJ'' i I I" it !, 'it, 1 Z_ ": ii, I -- i, l 1- I .1 1 "It, i" ;, , I I Z, I I I I f 1, ,: i't A W ', 1, ,,,r Tillti I
if oil ,,,! a ""I"""'t""t", ", ,!- I -- I ,:,'di ,,ti, "'T pr, : ,., ,I', ,,, ,
'i I ; P- NI , I ie:,,, ', I ", 'I" p ll ,,,,, I I i, I 1 ,- , I "I T-1a), Ari, : P-01"i, ,,,,,, 111-6 ; "t 1
!:- "" 1-Itir o""i"r ill ]"a, """ liiiZ, C"I" '," '' -1 ', ,, i, ;i ,I , I 11, ,,
Will It), -,11- ,I -),-, flrid I d, I- l;,h,,1- 1 ti i I I ,&T tii.,- z; '1 1111 11 IT !;, Il"', l .:,' ,',,",,
I, !'-"""" '. it ;i l: r ,, ;, I I I ,e -v l I I , I", ,"JI,'ll, "Ii lL 1 i
I T I 11 i ,I t.,;, jwis!, I I 'i" t' I 0 T, 11 I,?, il :;I ill, ,!' I I, 11, _"T ,
11 A, 11 _Iii il, I_ i : T 'T", -1 I i, ,
I I I'- ,,- i i ),-- 011 Ill'-: .'. 1 11
1,,"', ,; "Ill I I '! ,,, 1 " 7 i
-, l, _! ;, I 11 11 it -1-11--ill '111
di "Y"'i Ill "Il'l .ri, ", ,,,,,,,I: 11 I -I 'y I I, A;% il, 'i' !; .l: i ,:, il ,,, ",
I I t I I I O"', 'i" ;
-- ii j r"", _" , ... r, t I 1
,,,,,,, I "I" 'itil-, ,v -- "r, 'r 1" -T I 14 ,--,', ti, : , 1111, I i 14 1 1 l". , ',
"it, "",i !"Ll, 'i" I -, I ".-ite It 11 I I 11
;i_ ", "'7it"t ,,,,-,,,, "")""" ,,,,-,, I 1 i, I i '11d 1, -1, 1 TT' l''11- "', ;, I I i, I l; V "" '' i. ...... T, .,
, I 1 I 1 CL,-- ,"; 1,F1 T ' -1L, it' I I i I ir, ", i I 'i t',_ ""rli'l, i Iiifi _M, ,i "'_ ', ""',
,!,, 'I" "!, 1 ,, It ,, i 1, "'Ti't"i", I il"', ", "i" 11 ,
I 11111'", -, 1, _Iz,, it, 111-:1 "I Fi z "
I "' ii, ': 11 ;i-, l", ', 'r ', 'I" T l
",'I, 11, It, ,,, .. ... .. I I .1 -1 Ptt, , "'. ,, I
-1-1 i I I I i "I TI---i- -0, , "I" 1, I I I ,, l" "IL'I, "l,( '.,I,. i' P', f I'll I 1. .1"i'tt"i, ",ii.
110 l1-1_" 1,i: i _dl,; , "_ ,',,i ; -'-',, ,,, ,,-, I t I 1,1 l l ill"iTill", ii, 'iT-: ,: ,,!, ,-,,, ""-1c11 ., I I '111 "i'll, i "'i, I I I 'j%- '' I 4, ill 11 I i ,,, t- , ;- il i,
litim"i"". P ... ... ,i T,,,- -t ,,l, t- 11 1 11 I'll Till "I IT "I
Ill T-' ,, ,wiv, l,,! I ii'll, I i 11 I --. I ,,, t, ". ', ,,, r
--i", I 1 i ,, "I I 11 T , 11
-, ,i, d, 111, I ill", i-- ii'l !Tt,, I 11 I t- l- -il z 'T -1 i i i, 1, 1' ,- ,,,,,
iL, If' 1, ,it l li--; ,,:, ii ii
"'),c i;Id" I, ,,,, , ii-, , , .1 T:-,,' li, I i-11 : ii, ill, !, ", i I i, "",
ii, iiii" ", T .i .... I. "'i, ,!- ,,,, , T l, I 1 I" , : 1 I ,'11'111 ili,,11 lll , I it "_ ril, I 11., I 'I, ,'Ill t;, L I 'I, I "' "I T : "" ,"-1ii!_ ',', ,
,"ll"', "'; ....... .... -, ,,, ,- 'p, l, ; I I ,, i 1, , I,, "'Til. I "I
- 'i- r-, 6, t, "'t ... l T :, t, lei- 11 I , , I I I i, , ,!"!"', ii, I ,,,, -1 I I i I 1111 I ,,I I 11 11 I it" L 1', : i, 1 ,
!,,:i tI_ ,,,,,,,',-!" T" 'I I -, i" 'L il .... ,ii'- "' '111 l-'- I: "i"I "' I ,- ,-, I I , 1- 11 ''I 1, I I !I,, I I'll ,, 11 lV111 itl'l' ,
!, "il, ,,z it. i, I I 1 ", ,, "; ,- 1, 1,11 ,; ,.li, il ,:I 11 ,,'-I'iir
,I l;,,,i,!it ,, ," I '', i 11 i I ""1111
1i I I I ; ,. t 15 1 1 1 il ., r; 11 'il I'll,
,,,,,, 1, it, I "i 1,111 Ili, i ", "" 11 I
""ll" Ili .1 ,,, 1; d d, ,,, I I 11 1, I
,,, it 1- 1,il, '"' r,' F t ,l,;,, ,, Ti l'i"r I t t,, I ,. it, 1, t, i" -1 ( I'- I 11 L 1, A - I -1 I i I ..... ", , , ,,, ,,, ,,, I I i I P i, I ", Tz", ...... 1, d T. ,,-,,
.. .. ..... ,-, ,, i, , T i, ", , ,,, p""', I I I i'l i , I I I i I '1- 1,:!," :,,' ,iit', 'L
i -1 2 jilll- I ilfi ,,,, '. d, Vill "I'll, !;ii ote, i, , I , :1 ", ", ,: : ., ''il", ,3 "I i, ,,, I 11.1 I I 'i" 1 1i Ill , , , i"', ,ii , i ,
.ik ,,i,! ii; 3 "". I I :- it 1" I 11, !t-hi,
2"'l", ,_,,, V, ill i,.- 'i, ., .,t I I I I I 1, I I I I I , -, I
., I i ', 1-1 'pA I 1 1 :' ,,, 'It ., I t ,,, i , '" i, :t_, , ,,, , i-- ), ,,I-r ,,
11.11, I I !I i",, I '; % i I it li I ii -, I I ,,, I ,i z 1, I 1
..... 1, -", - - - __ - ------------- __ , , I 0 1- 1- 11 Ili 2 , ,T ", ,,,, ,:, if, 1, t I
i, ,,!,,I , ,I_! ,, r,, L 7 ,,, I ", 'i ,"' 1, ", I t , , i, I i, , r' it , ., I ,-. T. p,,i,,di,1, Ili- 1;I t-ii L ,k ",it I" i iL" I'l L ,,,, I !" I I , ll, ;, 'i'll, it ,, i " -:,
I- y ,,,t- t- ""l-dri ,,litnnll !" 11 , I ,,, io, ,' i, ,,, ,- --' , 1: "," "i" I,, r I I , i , t ,I. ,,,
'tti id,, fl", i ; I 11 ", e T .11.111- -1 Iii, ,, 1 ,: lr ::, "', 'I" '_ : ,l 1" ,1111,1 I ';1 I til lr I .1 1 11, 111'- ', !,,,,, ,t ,,,,
T- f, I, ii, , ,, I i, : " , "': 11: I ": tIl. i" , z ", l I I l , I
It : - r,, i 11 i, t li, i 1, 'I, it : i , , ;i i , 'j, , l
', IT, I I I e :, Z ., 'it , , J, , ti, 'i , z , 11 2 , , ,,,, , j i" ,,, ., 'i, ill T- I,
1, l'it'j"i" I I I 1, r if if PI M alec6 n T
1:1, It, 1! l- -r- I I e 1 11 I I I ;.
C 'j' "- I '- r i ii", '1' ,Jii, 'Li, lt, ii __, ' ' - '-l' ' 11 I I I it ,, I 1 , I I , , I i , -- e
i i, ,,,- I ,:,. Ti '! i" I 3 ti ", I -I __ I I I I i I I 11 I I 1, I ' 1:" I 1 T L. i"t, I I-it"i" ,I I %v I I i ':iI I i.' -' 'i"" i i I -1 I ',!I"' ,
i 1' t ', t" '_ ;'r I rtIt-l" i;'l C 1 ',"' ,,, , I 1. i", t I I , I I ,, , , 1 , ,, "'it, I,, I'i" :l r - ti, I I","i c,- !", l i :" v' 1 ;, : "'i ", ., il", I I : : I i 1 1, , ,,, T, , ,,, 11 I 1 ) I . . t- I ;,- ,11jl- d. ,-Ud,
'i ;I, ,;, ", : ': i, i I 1. 1, I ,-'
A glll , I ,,,,, I 1,11ill I 11, 1; -1 'r" I I I ,, ,, I I V ,, .i. "i" .1 fj 1 -, d, ,
zl,, :, 'I, '_' '' .,,. 'r 1,1: I i, i , 11 1, I I I I i 1: il ", I t I I .: , , I T, ,., ( ,I , ,i i, I I 't, ,,- ,,,
, , I ,,, : , i , 1 ,,, '11, I it,, ,I,
I'll ,I)! dlll 2 l", it", ill," l ', ", ,:-, 1. Ir 1 11 I -Ilu _, e I I I I I I , : . _., i ;i I I IT 11 ,,,, 111 I I : .. ..... 'i 11 ,,
"", IT, I , r, : ii ,; ,f ,,, _- S I I O I I- 1. 11 11 it 1, I ::;, ,, ',I, V, ,-_I TT.-,
PIT' ,,,, ,rib- il m ,,,T'iicvi,, I I I I I i "I i I I I 11 1, : I I I I ,, "', 1, I ,,,
h- ; , 11, ,,, itt,"'it'j ii, ,:-", r, , I I 1-1 1 11 il'' r , i I I I I I I % i I 'I'll"i, l,,l,,,, "", t, T,,!- , : I I , I I I I I , I , I d", (;'lr- ,- "ll, i,
-ovechami i, '. I i 'i I'f, 'I'l-, ,I p--", r ," i T i i t "I I I I I 1)
lnl- '11 Ipt eiritto A- f -, I I I - 11 3 I i- -,- , I il I I I , I 11 ,: t' I :11 i I Ul ; I'L, l, i lo jleya a clit- It'i"-i" -, c i,,,,l--t t"e, ", : ,:, 1. 1-11ii I i I Ti ': I I I ll 1-111', I,, i", li'l- d, ,
ov,, 'r,"'k"it, 1- F- I ,- I y ,, ,,, -1 r -- m -,
--, T"li, M, ri, C;T -. ,z, ..' -, 'i I 1111
",,, ,, _,, Til'rott de, I- Abr- ,,!,, it'ilit ,_ , ", T, -_ '. ti- I e I I I I t -_ I I Rllb , I, % iii, i,, ,m i"w, ,jt ., ,
,X i',, , I I I -1 I 11 : L i; ,,,
-,,- :iT.rt. el, ,it' i I li, I I i ,, p T" ", ;, ,, i ,,,
--; ,j i!-,,i.2 1 V-1 il"i"r I -1 VT -ITT, 1i iz , ", z e I 11 _', r, I I I -11 11
11iiegil 'jilit 111 rlil I" P de d'i- : 11 !, --'niylit, i. I I 1,, , , I z 1 i 7r ,, , , e I i i, ,!, 1 i fi, i,,,,I,, ,l ,,, wi-i-til- A'b,
Iii "'M it, ol, I r 7 __ i , , I I I i it , ,
tlid' "o- ". I.". I- __ -, :ii ", .... tt"', , ,
.... ... 'it" p"Ili'lo."T .11 Ir ,-! 'r7i ,. , I - ,l', T' I j"'; f I 6, 9i ,n- ,- ,
1 "'; t % I., i-k ,, 1, I 11, 7irl ,t:l -, -- 11 'i"i- ...
,-TI,, 1,1 ,! Ioi, "" 't'i t'lil"- iil r 11 "I ", - I -, 7 1_ I I ",
I'll, , d'I pi,;, i fT 1, 1, I" I I -.-- ----- . . ................. _", I I i 1 I 4 zi, I "I I., 11 1, '--, ,,i, I I I I ---- t I il i i t I l- I 111, ,,- ", ,- I I i ,i: , I le- :, ,,, l 11 l, -Il ql, i, .-
Lt Ti3,7, ""tiz, I I I I r i" __ I I t t I & z 1 l'', ,, Ti;,I,,, ,
I 1- 1 ir :I ...... I .... -- I I 1, "I I I, Tit I Oil e 1'1 flitr1mi""?",
", I I d1,13I ,-, I it' I"' 1 '-j i, -1 -- I~- 11 -, I i 11 I I I I I 1_ I ", , 11 It I r ", )- purlbl- I I 'I I I 11 I Ill 1 "I I I I I!, I ,tv, 'I I , ,-, 1- ,,!,)eiirlt : _T Ll, ,- -,- d, ,,, 11"I'Ll-'it i 1. 1, I I I., rii- b - z ,- - -- i I It 11 I 1. "I I I It it, j i- i -, i"3"t'j, ;",.... ... I'll h, 11 ,, T i I I, i"41; 11ii- 'll., 1 1," !"'r ,) r it , ,,,, 1"..", -11, I 11 t ,I I I I -1 I T I 11 I 11 I I , ,:, ,: 'eal., ii I 11 I 11 I ,I I 11 r I ., ,' Li, 1, ,111 I L I ,- il", .; L'I 2 11 ,ill, Plil, I II
I I I I ,,, I , I~ ,i,
-;'t-, ", S, , I :it I L "" 'I ', I I -1, ., '. i 'Li
to, Fii;,d- I,, g ,,;,, ', 1;, ,_ ER j q I ,it 11 IT e, ,, it il,' li-ii!
.".'rad- i, 1,--,11111 1 Ill i-, I "i 11 I
Sim rt ,f- c', 1, ; iilil I., : !,,,,,,, it, iz. "I'll, v or I -I- : ," I I I 1; 1, I ,,, 11"i'l til "I' ILI' 11 i il 1 i-tt' 1"';Z ti"
i ii :11 1, :1 , i o I i 11 I :, -__ -_ -------- --- - ------------ -----Ili,, Cl cz, i lit ,ili 't"-tti ,ii I i . 1 11 I I t 11 I , I 11 1 -i "' 11 " i ' 'i L j; i I , 1 I
it-w, Q, I, I Z, r t:,l , t I i -1 I I t I I I I I 11 I 11"it., a,, 'll-,"
rAjl,,,-dil;,, ,, ,, !, 'i ,, hasta 1 : ; .:, ,- ;'. I I -, tlllr l, ilik, 11-1, raifico ", it', i", ,
z 1, T,! I- I I I iT, I ,,, 1, I 11 I 1, 1, ( ,,,
Nue 't- I-, ; [,- i. L" -" 111 k 't, "',, ,, , ii, ff 'L ,t , P,.,; I , I ii i 1, 1 ", &, I .
I I-- ,,', , I ,, I I -1 I I I I I I "Iiii j i I .) pil Ba 11 11) O ,i ,, , , T', : I , I'll. ,t 1 ,i- ,i, ,1, il, lA
pla,"r p.r 1,, ri-- ,11 .1l'b'd 11 -11 i'.tti;l"';liri%-: ." -_ , I I ", ,
_Alil, ,, 6 ,,, ir- "li'd- 1" !d- .1f- j,- " O C T U B R E ii I ,--, I , , , , li, r I I '! -;I \ C'l,"''i" 11 li ,i zll '11It "'J" I I I ", ,,,, , ': 11 11, I I Ill I Fi-ll "I 1111i'lili, _', I 'ji,
'. e, 'i, 7 ,,,",7- ,, t ,- :,f,,: ,I ,ut- ,itp- IT, ,t_ _,
IL I r, -,, ,i -Iq,,,i- I, "I- I I I I 11 11 I I __: I I I I I I "_ ". ill ;"li it, '1111f, ,
rIce d, prtli I I I I I I I I i' 11 Iil I -'
r', ,,,T, Tit, i, ", I 11 , -Y" "l- I "
l, 1 3 1 'i" I I : T i 11,- I I I Tl,,;, I 1-1- 1 d1i'', "'li. Oi, iii:, ";'i''Ittl, ,:'
___ '" "I I ,:, :, 'i 'r
,,1,ilrl i 11 it, I :, ,,,, ,,
c 2", ,,T G ,,, tl, "' -, ,%i- :,, I I "I "I 11. I 11 -1 I t", "',
R,1ii ";i kj ", 1 , Ti 1 i; I I 11 1 11, l i -) r l I it, 1- 1 11 il --, it' i" li
I, -- i", i, e i ,, 1, -, I .:, ,,,, r: ,,,, ,
-:1e t I li- ",-,_,., ,,)t,,, t', ', ,'\ lll-;',",,r" ,I
ltlllll i 11111 t ,!" ,;, FT1i1-f"^. q'.', "',-': I I 1' ', I 'i 11, L n t ,,,,, li
trii- i- i,1 i4 i,,: ,_ ,,, 11"' 'I I ii- 1 ,_ "
p1"adi'1111o ,trt:i _- .- ,f.1lt,1 "FiliU-11- 1 -l- ,,;- ', I 11,:1 lill-, I I ft" _,, ,, ,1_ 11 i I It, -,I 7 1, <1- ,, t; i,-, ,_ ,
uili.l r I I 11 1 1 1 1-11 I 1, ii. ,r,,'1l,_,, ", ,i);!i" 'it, "",
i, , "'r, ciin -' I I I I I i 11- ,, i- i-l- "l-i ,, -t Tl-, R- lii ji,, i2 ,
, -- -:-, I I I I 14 q'i -i,,,, ,- iiii'. i, ji, ,,,
d 1,,i 6"I'd d, '61" ,,,,,,,, I- i'm-t" "jitt"t- -I r, ,. I I I ii '. 1 x I In
L 7 it 1- i T, i .1 11 I I 7 11 ... ,' 7.,! 1 I ,I- I", I 1i I
-!i til de tlli'11 11'- "I lt e, It, .... .. I B ajas taffi s T "-! it -1 I I I -, -, l, ',,',' -, it _,
'p , , I r,,,r,, !,,, l ,-!,, R- hi,
1. I Wl-, I, IT I",: iI;Tl dII iiii-o"Ittrit,", ",-Il- ",- , 11 -, I r T, 'i i,,,,,,, o"i ,,tf ," ,
,, Ifl, i _:tz. I I ii I - I I I : -, - , i iT 'i " i, -;c, I- i, i, Tilt, V ), P, I ,% ""'a 'i't --l"', ,,, "' e,
rh I 1,, 1,, MAeit, "'I"'it", I I 1-1 I I I I I 11 I Q i T ;" t*r,., 'j, "Itir 'I 'T"J", ... hTfj r
I 11 I 1 I I I 11 I 11 I I -, it I :i "', ,,, ,,, i ,-it- 1 1 ",
gilibr, artteii. I H- it, '- r" el Ay llt I de excursiones -- ii I I I I -- i- ,", , 21 ii!--- -,, r dt "n ,I ,hilill, -,."II I I --i"', ', i'll, ,-, %, lo ii,
La piII'66 ifl 1i -ti- ,,, ,,;'. Or ,, ,,_ ,, ,,ci1,;,, d xi "" I I I I 11 I ; I .1 it "" 7,,ti ,I,!,:! "i 6,"- T--l', ii ,, I':1-i'll ,!,! p",
-, I i I I I :i' ,. j ."), mr, -, I p T, i;; ,,lt
cla", "'i" -,h 2.11, dvl it, :5,- 11 I I ", "', -t- !_,3 N, 11-tIri Y 1 'i-If- ,10 ,ill 1,
'cl It, ,c,,- llilri!r -i-miti ti- L I __ Il, i!], ,, ,,
'. e :,i, , I -,'Z'- *, 'r"Iin'I" i g""'," 1, rM Ti, ,- 1 ,,*-! iil !,,, 'u- ", 'I, ,)i)i
r-II 'r 11 ,,; ,, .,-,ii,;,,,-di, ii ,ina rnl. ii', I 1_i ,,, ,it, il t , 11 I I I't 1i i,
i y "T ". 1. "'ill,"Ilp I I- -1 11, , 1, , t Fl
Jtdwa ,- h, p Til"", I -It I I ; qu, It, d.lati ,o r. dtIrad,, I :: I ,%it," I _, I I ill, il , ,,, ,, i, liwi7i: 1 I 1 I z, it-, -ii, id,"!- 'j" , fil) l t-;,
"A,.,_ Ili ', I~ J ,,,T,, _h'I, 'I -, .q ,:,,in- , - ,,, L", ,-t, ri', ,, 1v-
,,_ ,.EI "i 1, l', ".-i'd'" it", "iil o_ 11 I 1, I I I 1-1 1 I I ", I I i ,- %, S ,,, : ,.i ,,
l""t'll In"i- I i, ., I _i, I -, Z It I "', ., 6 L!, ii i! I
I I 1 IT- i ,]- 1- 1, D:11l.1 -111-- ittfill"f"I" F
11 I I 1, i I :i "ll, ,,"Ill 11 I L ,t;
1111till It'll. :Q 'ii, t I I i I I I 11 I 11 11 I 11 11 11 11 I'll c i'll 1 I "I i I T I 1 1- Til I ,,,,,,, ,, 'j, 1, I' ,-:i,, ", TW I it- M - ,,il
3 I 'll, , ") ,, ""' 2l'ilI ill I .,lu'llo d,,'Ant, lit A ,- rf ,,,, 11 ': , , i.,
-, il I li'l I i"i i I lit 1, ,,,o,116,, i-rd, 1 lilh 1, I I I I -,------ "----,- ___,_,_____ _____ __ ___ ------ --- ---!!%,,,_',,;1- il"I'l iii" I, I '. ",!ii! I I , I I I I I I I 11 I I It itl ,i, i,
ui "' I : i 11 11 ill "Ir, te t I I I I : , I I I i, 11 , f -1 I'll 11 I I 11 I, , ,
it! it, _,, "i, Ii- 'i I I I I -11 1. I I I .
I i ,,
,I ,1, !" -,,1li,,,:i'; J, ,i,_ !, I I N T, .11h il I
I'li" 1 -1 I i I ,I, I t, j "
-,d, --,. ,,,,,, to i, ,,'!, i ,,,, , :, i, , 1 11 I 1, , I ; il, 1 1 1, , a 1 1 ; rrlg u rid a d e,, vil el 3
,, ,,, , I I I I I I : I "I'll"
I i F I '4 I ': ,, 1",I T, ,,,,, ,,,,-t.,! i I "i, I" -1 I il I 11
,i E-,"-,, t _' "-, - -- ------- - I I -11111-1-11 I I'll "I 11 I~ __ I i T -- 11111111 I--,"-- 'T, ,,- ,jp 'H "ill, 3, h m g u a rd ig "
O I I 1, I I I 11 t : I : OS
1 I I A W IF i
I I I , 1 I "', j ,, ,, T: 1 113Tli, L ,,,
-, 11 I I 1, 1. I I
11 : i , 1, I- I I _', _r I", 11 'T i '', rl,'
Suspendidip el juivio f-w am 1 -1-4 "I I 11 I I 11 i:- I .!,', I., I 11-111, __________I -- 11 I I I 1, I I i I I Z I : 'Iili I, lij -1 i JvI lpfv ;,Ili,,- iiii laii ppitm ifiriav y ijup tism .
-, "I -_ I'll I I
I I I I jff!lTi,!.4 if
(1111"Inois die la E de, A, sk?"M UM IM i 11 I I I I I I I I r i, , " I dinuricirl'q. Agnsirtiffin it 4,onsitlez, TMax
I I I I i I i I I I 1. I 111 I I 11 -i I : f I 11 1-1 __ ___1_1 --- I
I? I I i ', I:r;' ""I ", C,
11 I 2 Q i , : 3 In it _- I
41 '. I I I" I I .1111-1 P r --,;r ,io PdAd"'y qie no fbam ,. "rr"t, "i I t -1 'l ( ,,,,,, 'I" Gl ,iei,,O ,- jqil ", '"tial" "T'il, h.,e
c l I I " ,l_ ti ;FOS firlisalt de perlpelvrrr a tipclor li i-I'VOIticiorw rioli :1 , t : "'' I I 1-1 cl, M, 1 ,id, !', T%,, _-, r! cri:,,,tin d"Or ill
I 1, I I 1 I ,
: ; O il i'M '(1 w os z ,: "I -_ 11 111- F 1, l, -- ,i, ,,, I r,,.... . -dentro de la I ifiver5idad. La bom bitt it Wftrline. Sricrtl j - I I I - - I 1, I I 11 I I ", cont'j," I'll -fto -.-,I I
- ,-- _11_____1 I I I I I - I I L I I T 'I i -1 11, ',', r I, 1 c;,- , ,i i 111 i 1, i i ", -L "" "'! I -) i", F'),la"',
, I I I , I i ii I : r I l1i. it, l, ,,- iiz_ 11, ",", T""I'll"', FAii lirlilil
7" Iti ii,A ,,A de -11 T to iliplil)- iT,- 11 ,11 _, I ". Oi 11 ii, ,,, i 11' T!e,"'I i' 'i ,,, 1 111 ,,,
", ,, -'I, v" 6 ri -il"t 6 I -i - -^- -, V;T i, I I ro, ,, 1, la iii no, if T 1"IW "n Ef'i , I 1 .1 11: , i 1 ", ,,, i i, i! A ,, r I z F; ,,,,I I. ,7 ,, 'i P ill i, i Mo,,,
, '11, I 1 -1 t, ,i I Fr,1,c-I Cii
d t , )ii,!,, ,,,, l- i, ill" I li'l,,"i, i; .: ,, 'llhon cim I I I , ,,, I "I'l ilil : "t"id 1 "l-, i'-l, C F!i.,,,
t;,,,;x"'- % 1z' 1, I 11 11 t, I 11 I i I I I 'I i ''I'," "I k, ) ,-11;- 1 1111 1 I "'i "'i ii, " i"_i.: ,, ,,,, i ,-T i ,, ,,, ; ,!i ,; i,,,, I i W cihl d ,?,3tjltjibt i, I it,110't"l. j,,4 ,-,.i ,
'"i .... I _lhlrdo Albo. 1" 'i" f, :, i, --,-,-,, :_ __ I I 1-1 --- I'-,--- F i, ", "
--------- 47-B",-11 ,; "" 111111 T I I 1,7 i -11 -' 11 - ,, ,_ , 2 4 2 111'_ ; j-,11i'liet 11 ,i, il, 1 4 lii,., ,,itt : t ii" ti, it i TA T
11 I I I L I I ', I I 1 'I "' l;:i1T'L1 "' I I ' I I '_ I", "' I p 11 I I l. %l ", I L .1-1-1 it ; llf'-t E T" 't'I'l, ,!
I I id i 'P' 1 ,,ii,,, "'it" i;- li"', T" ,I Tliild,,
11-1 -- T ",_ Ienu it , Iii It-, i ,,,,Ti;t 6 I ,,,;, .,!.i, ,I i- e ; t , , I -;, , ", '! i- ', , _, r. 'i'Lij "' I 'i i" -111111ii, 1 dt ,-,ld, 9,
"', i.1 iiz",; I'll ,il ,,, It- ir ,, , Con m 65 d z I lit, 1 \ 11) N uIN 11, I I I '. : ,, ,: : ,' , t ,,- 1 ,! ", 111- i ,- i, ,,, I 'Ir";"
,111 11, A K, ,,,, I- ... ... I Q, ,, I -i I i', -- 1',, 'L , ", I "I I I I I 1 .1 , I I I I 1, 1 I I t ': ", , I 1, : id, U- T,,, ti, ,' ,; l I,~ ", T- _'. '.jii-, !,f, 'ii," lill I I il", I'_', , ", I' 'i b , o t ; 6 I I I I I '. I I I I I I I ", I "; I I ,; I ", ii i M, 6, t "i I il), 1- 11111, iflit"ILT tj''j. Iti ei,
I
i I I ,
"T ,, , I -11----"---""-"-- -,-----",-, I I I I I ,r ,,' '. I I I .1 It, 11 ; ,i ,
I ,,,,, "l,"t 114 i Ti, I t I I I ,,,, I li '! Ti
"t" li"li'l", ,) i ;,ii 'i I I I 11 11 I I I I I I I ,, I I i I 11 I I I 1, , ,,, ,,, IT ii t v
ol 1) I'll *ill ", e 111(li ,,, ',, 1, I , ,, , I i '1 0 1, 11 11 (" i ': ", ,, if", 1. ,iti .
"it ....... _, I i I 1 ,,,, ,d, 1, ; ,T, i, pl, i- -- I I I I I 11 I 111i ( ; ,it,, i: I. R i I '', "i, Ill
l!"', !,,r,,, ", f- i-i I I 14 I f I I I "I ,
:, fit- , 1 ' 4' ,/ ,_ I I I I I : , , 11 I "I'll I'll "I'll 11 11 "I I -- -1 I,---,--,- 11 -11 -- _1 I t I , 'I ''I I it" i-,
111, I ,11, 11il", ,,, i tI i, I I I l ,t 'I ,_ r ; 1, I I I x 1, '. ,,,, ".
,I "Tifif", 'T"', Ali', ) I h'i""), l", it "", 1 " I I ,r, , I :, ", 11 1, I I :, ,- "I ,,,,t, ,l l; I p
I ,,-,,, r--11-, 'i'lh,"', li "', 6- 1, .1 1.11" "t'' i D1 -: _\ ,I I I I 11 I I I r I 1 I I i I I I I 11 i "I i, ,, 14iy 931l ttji.t to 1. ,A ... I _l 1-1 I L, lW,,,.i,
i"il"i, 11 11 :., I I
I !- ,- d, I, ,(,- ,lit, 'T'I jiwi, PIT 1 N, i't. N It I- ,d, Of Fji-,) 1-T, I 1. , -, I "I I I i, :", _:, I I it',
e-,, 11 I I I I , I 11 I I i I I 11 _," j rI dueetor fir 1, "!"I di, 1" if,,I ', 'i".-,", I il ,, ", I I , 1,
I I i I I I
I '], ,- til'i", 1", ', '\ ,, ,, I ol I ,- I 1 I I ,..., o-i rt!,i,,I,. siior Q- -,
it-, -, F, ', r I I t , 1 I 1, 7 't.- NfMtz, mierme ,!I1,,1T-Ti .[ _M,
l 'l 'I i ';, O 'Tt -r I I 11. I - I I -, , - %_' -- ii
'I "Miz," I I
al, A .",- i ,, i 1_ I ,, 1,
it I, i "' I ": i i", I I i 1
I N ,it i t t., -,: ,Zii% 71 2i- Z71
Iii, l cli -, : 1 l4- ,-,i,, ., 1, r tit ': ', ", __ outrolleGobtifIrirl., q- ,r ,,:,,,t1
11'' 11 I , i I I I ,I I I i I i 1, ""'
Ul v;i ea ( l, "" I' ", i it i ', ... i I -, I I / \ #stabletimigta" rtl .unlrii,
e, "i, ,,,,,, I It ", rl-ir q t" T- r li 's 1 8 I _t!, ,, ;;ii,
I T- -T, ,11 I , , "', ,
-U el'.."I", 1, ,l9,I,-i,, 1 il- ,,!- I, ,,, ,- 1;, , t" I I --- 11 __ jecluid- I cades.t,
11 I I i:
I ,1 I 1 i 1, 11 11 -,' 1 I', i" --- _- '. , , .111, 1. "I I I I N, "I" I "t I 11 I I I '' I ,IT It "I , ,: ix&-cloradtas"N
'to i 1,1111f,11111i, 1111 ti,,iflll, I etorde. ,igti P,02, I
it, comartiI J!lti ;, i L: ", ", l L i, I , I I I " en it blispiil, 1, 1. propidente del
r- ,rl , 11 "I I I -,
' L', 'i 1, !,L- : ,- 1 I il% litr 11 z.. il _- i ,, : I I I I 11 -, I I i /I i, I - I ,. I 49 "I I 0- Ile s-nalt. (1, C."; 27 no"I i- ,,,, 3 ,- I I I I I I I il, ; , 1. tt ,, 1 11i, I- fa
I ", "i", ,, 'i, :, i I I I 1, 1, I O.-d- to el i- immirlp 53
F, Titibunial, 1w,"I"J" pc, 1, i, I t I t, I I I I 11 __ I I ,i ,,, penditittea dt -,cioi y 11,
1, IL' i 11 "I i", i __ I I -1 __ , '', , A i i, a I I" t ,
IL _1 z "A "- A V A*
: LL 11 I I 1- : i 'I I I I 1 ,," I .
i r I 1' I I ; i, Al medl= dedayeo% l .bj.l. de
_1 I I I 1. I I .
I'll, ', I ,, ,,,, I I 'I ; : ,v % I u. eilid. hicme, ii;e el W ar. del
I 11 __ A 5,,', i i. -, ,,, I I I I -i I I "', ,- 11
1: , 1 " I 11 , I I I 11 I I r ,1 ,, I I I 1, I ,P i 11 .... ,tri6die. "Ale-i, F, ritiscia Go %A:
11 I I I I I I I i ,,, co. it, W ,,ad,, habi
I I I I ir I I I I 11 1, I I ,- T, F,
1% I 'ill i " I I 11 11 I Iib--, I -c t i--,
i % w ,I i I I 11 I I I 11 ,
'. e I I i- , I I I 11 e I Tt FZ l, i I t*1 -1 t 1, ""t, i" 1.'--,1,,I, Aj Mi
"I t 1) R I I 1 ;i 1, -1- it" il,"i, ", A ":
"" , , , , I I z, I III,
I I I'll I : ", t T
", : I 1, y R EG R ESO , , -, 't"'i". I I -1 11 .1,11, It 11,11, rl.il- E ,Irl- 11-'
_ , i 11 I -1 I ---- 11 ''I 1 "I i" I I'lil I ,t- '11-11 IT- i ,, Pi'bua
I PtroN aln ','-', 1"'1,r'Tl- - -1 I , .1 I - -- "-'-'- I -,, w ,I jtt,,, '; rom- Ti""'t, ,,,, 'D, ; t'_ l ( !
1, ,,,i, ,, -, '' It- -il
11 I --l ,:,,,,,'l '', Te"I 'T! ---"-r-T-t
"i" 1, :! ""'I", ,ti-,, ,,i ,,, 0 !, ," ,,, '. ': -, -- 11 _'! __ jil if.
11 I I __ "I 11
.11 'ill-A.", r, il,,_ DI Pl- iiiIr Raf.Pl R,ri ,:',-t. arll-,-AdIt ', 1'1- '; i '!
por I C', ii ,i 1 li"i, '! ,, i,,- "", '- i 'i , ij71_ IPlo santla ell
s4 3 1 , ., :t,-1i,,T, ti" "i. / I ,i,71.. 69 re
I I ,l I
11 I7z"', IT, I I I , i'; i 11 I i 7. ,,, I AfloAdor ell 111 d I 1 d ,i:,:Tl. A I ri I ,I i-11 I"' it'- prt, "", "I"'i, __ --) I ,, '. i it , ,-l 11 I Gobvirraci6n. stilorex m
L I I -,,, PMi)L tLdj-e1Lor,& :__ _/ ) "i '! "' i I ill ,,,, i, ,'.!, enua T, ,", 2"i,f',"i: : _T_ , , -cvM0_da
I til, 6"I ATA T"',", C i, I Ill; !Z a "i'd". d'
,';.. I I I I . .. . id'd ", i"i 11- lipt t-, --ttiritit, It 1, CA= ,Pitiiit ,- ,,, Z.,11.1 Ile
... I 11 _1;- 11 ,, ,, ,, E.traoi- ', stifio, Cha'I"19 .
;Iii-J ,- i b,,,, ,, It ,- i, t Lim?o 60 Oz I i! 7 '! i' ", ,,, 1 it "'. 1 t I "', or 1%, *
I % ,, i2 ,,,,,, _. GONCU ITRAC1011, MU "i :l .L lit direeto litilt FeT I, B"'
.. 'a.
i P: :'! ;:'l, 'I -i -,,,i ,iii it ,,' 1 I I I I I 1-1 C-1 z, io:1 ifi, i% ,,, 1-idlill, 'I'l,11? dT 11.b ..
11 I t il"! 1;", ','- , I , I i -, ,i 1, ,, %', t, ,:Il I r, iii 'f oide 11.6n--, ,,, i I I I 11 I I L' ,! , ,, -: , Ili, I I :1 _t 1- ,I 11 po, 11 .-_ -____ _--- __ al l-iyR-Ic l-le, ,- :R ".i i ifeI Colostjo at,.1 I Pailto detoill, ol 4,_ I 'i'll : 11 I I I I T, , t -_,, I ..
-,,:, ., it -, I'. I" l U 1; : j c, ca n f1i Iinta aj roz: nsuffli w ior de Deft-, Social. dCi',r At.
cl -__ 1 din ,: '.,-,, :, ,.,,, -11, ", ,.* _,,. T, c i mi u &- --I..", i;e-, ,,,, % ti,!,, -is: To. do M. R.jiki, iel 1. ot a
____1_1111_ ___ 1i f.11 *s- f- y dv$t" i 11 I -i - ,
bio,'d. ;.j., ,e;;,4.i I , 1, '' t i ,it, Al toli l "Ize al ctarividancia. concentruct6n, .
__ "! i L I 'i i a 4 1 ei- I a ra I, i 4 t I V. c;- ': i ,, -- I "i _i--1 I 1, I., I -ledit.d.., eil, 7*.belgiicii5o, ; oil 1.
__ .- "I : I I , __*_,Lx_ _-o4e, , ,;, I , I I -, 11 ,ii, 1,t i i ,,,, -- ---:r"", il-- - d , ,W swuewT*O"S-pam-msolvor- tr4n- f-l ,,, :, Imp- ,lt
% ": t I , 11 -.-. ,
1:1 T, ,i c I '. "i 11
'. fair Ivi Dr. W ra- m i III"- I aid- -- _,, "! I dtoeni!-7 l, t"'i I r i,"i
i", , 1 1,11 cadoo problogies ... Lieve Ud. vigor y luckftz a --,
/ : 1"! ,- I ," p I 4! -Ti" "'li" ,,,,l- ... la. In I ^ ..,, '"i" I I
I 11 il ,, ", 'T'- F, i, no. f6afflol viagotal solinflablo I -11,
,_'tii, ,, ,1, &;!, , ", __ 11 11, '',,,;,, ,,, 1' ,i,-,, i x. I 1 1 I I 11 -1 I ou cartabro co"
7,1' -11 11, I ) ;i, (,
,, 7 T, 1, --- t 1. 71 -r' I", ', ,- T- I ; r T-- 'i",
I 1# _', I I I i 11 I I .1-1-1 -'-1 oulyoo mu nift es rilloultadva ban wide iflflltfwl" 11 it_ I I 1, '___ I I !,,br,
I I i . I I : L ,I, til 11 I I 1-- ( ,- 1, Illrl '. I. ", ,tlil I ,r, .1
I I I & -,- "" _- -- t'. ,t,,,, ,,, -,hH.,1 ,ii- ,: '_ .... .. : ,; i- ; ,l -:Ift ow,0,10 -! clot __ __ ,-, 1
__ : )N", _:i., rarfl- T i I
I I I I - 11-1111, I T;" ,i- ri't4- ,,- ,
-1. I'll, 1" ill ,_, lr C ,:'Z,-- F)"""I"
ill"t lzllll 11 I I I , - 1, : ,,- ( in,; 1 ,,, IT, ,;, s I I tjfj %_ i ift to" al T j!jndo. M ilitia no area bM *. A ,iiin t, 11"I'lit- 7111'1c ,I
I
1 ,: 'i'l- Zlil ,_ L -- _, ,,, c ,,, -- I I I I ,, 73- -) ", 'j- r, I !I- 1 lfi",!l It, -, Q- ,ir,,,-t
," I r, .
j, tie '111-1 I-, T, 'l-ii, ,1, (7-- l"', It Ili,
11 II-11.4- I -1t, 'til lle RVv AME01M V ,c r ,, , -A1 d'Q-"d i f- it- !-r -!,'t I ti, : 11
M
7ff!

,fr
I
I.,ittl'. a. .- ,lc --l, ,tic IR T- -, -- ,,,,, f-- l,,tTi,- 1 -v_ "41 ,l _Ti_11t1fwo- __ ___ j Tt, 1--l. ,dar el ---. Ife y piresidente de 1. A, --eitT N;i F'ori, key ,,ii,, .."

_it ... T
-,- - -g.". AAffely A/M uff ,,, ti- -li,%., 1, "i ri,,,L-j,- I IT ,- br-I!lit" mix ,
11, _k1tmoaa amAix__1,rr_ r_ .-m v_,c,.1: c...t. ,,, ,14
a- 'i," ... grit.tridad de tr tar o y a rori ,- I Quito ol ,
1. ; V.d r I egrid 'i J._4 FtrioirOz y Pe- 'li"""f_ A co, ,,.i,,, It-l.i- ,I rem.
faur" on Z.k". f ad moral, Alf, Ole sen- lW- t1,P-,i ,Tx ,-I ,'Ll;iT lititrer. Herrera, C.,-,;'. Sll.- _,7t -- jilli 1Z el. It- .ijjiii, ""'i, I I t, "Itinto it D, sft r. G(,li,,,I,, t- uititi 1'.1.6m -"I" -11, tido de ]a re po, bilidad en el cart .,
--- - _-4" -1- f-1.1 ,I -tol ... lA_,wma!w .e l.__= lC.1fi_,Z tr I p 11 ,I 11' : - -10"."I 111tlt.d Lllilitj, ,,I ii,4, T- 1c,"'pl, -,,ib 1.3 interim 1.0jes'y ow 1%mpuac16od*_4,awt'T1 , i,, ,-,,11", Gi,- I'lu ,Z ei o 1111 I'll ,i4.,1
I 'j, I itmi, 1" p"TI
1 raa ilt Alq. ."q= .M." '
IT ,i m -- ffil ";,,!. "- arl. Maril" Ctiarnpria Paiie, 1. dt V-1- ,11,,,l- :, ,tr ... ... il ...
1 bit efit.di.nfffle l'!,, .. 1 ("t- die haredefros
.;31 1: *= M 11 I I.- I I wle"Il. y derided. p-tiq.n. il,,, 1. Mand- luatealbit .. ld-loilt- y It 1-. I'll j,"j,""', 'j,
DIARIO DE LANIARINA.
fro'nica Habanera MMKOLB. S DF OM BRE DF 1949 PArTNA NUEVE
ricterta -it ProArtr


demolselle P It 0 D 11 C T 0 S

'D E 0 E 1, 1, E V1cdemo lseile

95
a

--V Wlo- 'pcwa jet Piz T- 11- &4con 016tstfoo on 1:1 Hr
htra 4. 66. .1

"Algodiin 't V 1",
Sanforizadn" XA0.HARWCT"Uf1PAPb y ,P
sgO-i- 3 LA FIVY,("4,, no encogen iu dstkiw.
an Mdcm y modamos
.Oon*a Owura's.
---------- P-- y 4-hd4d ,


Toda; 1811as y 7.50I. y 1-30 4 00

foal.P-,


AGrt.N'CtA.. k2S
DFT, RW M.arti No to
Eme (IVNFUT.430., S.. F m..d. ISI- AG UA IA GRA .
_aZ .p,dra 9S.-CIPGO DF AVILA,
CA r"GUEV, Imlarefit, 113.-NUEVITAS, (;.,ti. 14 A,


Mercaw e P IMERA al Precio' IJLTIMO_-,-_Riud.i6 el Club de Lv mvs rat

homenaje al

Campeones de In Liga lnrernwior t a,, i, a r
4 artos corisecutivas, Gr"" propfigutida 1wrei
rlf"O
d. it,- I t-n 6
Mlre ... I , : 1 a, PrFr d,
v!
1,1g, 1 t. -cio-1 d 1.
1,
RANTO
p.1.b... tr. ollA"
wi6r, 1) jo o
j
=da d a C u. q- T- --t
,A d" P11
.1k1.1, A n-bre 6 "1
1_ ex
Wiil.66n a las ro.

t-rere
C&rftbria por el umn1t, 91, ZM o
n'T I# tribu.a I
N 11
e Od.
fti4nls 91-0!to "j qu. h.bt.. r,, COCINAS
mqt,1smr PCr d, 11, A,
'O'w7 7
iftul campfe"es
Irt.m. i-.1 d. 4
'T1 ..br tirlo. 17-- Sow,
I.d. 1. F dda- 11 ;
cl.dadeo ct"r, .. P.0-v0..tienda y ell. h.An
T F- Y
Onualmt' I"
Matti. k 3 1 t f, I I c a c I I
n etn'tantes
ct4bapos ORDIrl
0 DE SOTELLON
T4
isimplifique Uitte'l ]a tarea de Cot i. Y nar, StnOra.. viva tiiS icAmCntC

viacla Je estainelodlde lahor, cquiAm.4.ft. panjo SU cocina c"fl A millgro AC
tina Afao;c chof! f oa maraville de ........... .......... . ]a ciencia ntodtrn. cocina sola, sin

466T,,i. L tatiLiende au..... .. .... ....... tomiticam cnte... a la 1-rA que usted

marque e3i d r loj que exti pro- iTodas son ventij"$
V;Ota. COCina Jos jim,1001 CT) el t;CMPO nCCtmario, lueoo ella soll
se apaga. Map rn, N C miodo; stlo
CAROU11.1 T _tk
dufAnre lot dit; rtgIlffitnts. I quehaceres de anit tic ca;a_ adquie- Z 11.11*
ra Una CoCiria pjoiCa ch4! a Oc6 arf.lox .4 Pla,
nos usted swfj dol&fe5 motesMS, idesproocitre", YPflncipie .. .......... fodos lot -11 ds.
at CARDUl.
CAILDUI actfia Como "ditivo qu aliviar it dolor y ar 5--firimiento= a caus" funcionalm Warta Rosa Folch

A a, IH Kuiim tra- 1. f -1,W
A.rjt. M.A. R_ Falth y -ti, bij. d. 1. ftp-. 77,-) P" I I m-j. Marti. qjr. .-t. d, d Opt-trf t., r, .. L.
ix h-ta

..........

V
I I
I I I I
I
I I

PAGINA DIEZ I DIARIO DE LA MARINA.-MIERCOLES, 5 DE OMMIE DE tW I I A" O"
.

I I Con Monsehor Juan Lobato N_ _t P4i tini(ondedirigente,.,eat6licos Noticlas Fe absolute en hi victorta del
I I .
C a t 6 1 i e a s _,,_ I I "I I d i v e r g. lq progress) del CentroAstar
i I I I
, l % ( 7 1 i r 11 ? IIS Rpoomen del din
1.11 ,11 .. En ammblea reeiente Se
-:il. _.O l __: ._,
I I
I -Pazvrisitiana I -Haile en Ir I Gallego
-Editorial I -Cirrieiiemr eafermo I rl,,_! ll--,dad clilt-r-I de ]a eampaii) ekirtioral
I I t ',jr, 11. (-t" at
1, CYVDAr DEL VAVCANn" I I I I'll I 1111-4l I N SPASOLA
IINCl-L. mtu I I I 91 "'-d. I io"."(' v",.& 1 - , ,,, ,,_,It,], "'hl ji.,-ll tt6- h f, !, 1" 'i 31 1 D, 1. ,I 0,_, 'I .... tt- m CCION E
.4x d,, -id, .heril 'rr "ll!" el , I I ,l, I c, ,, ,-, _Ird; r d1l Club DeporLi- l tl,, , I Antol,11 r)f-- V)- J q)rEAndido Pomada
-1111, 1 0 V l 1- I- de ,,,, I, 11111, "I l"11 I'll, si ,, In F,-H. y I
1 I I I
I I
,., h. ,?,ridr ,, :,_ -1 I I I t, I
low 1 t, "-I, L bir ..... .. A ct. de tontilz Z P
1 fl."te ; ml, q- I., t-l- del C- ,,, dc D.- 'lei T', l ,
I In' -ildipilles C,,,,,,-,,' ,., ,,,,,, ,, -.,,,r,,Ij ,,, -,"'
I,6 .1 derl.1.1 q-1 Clntl.lilll, Alt I 'pl nif- rat
11 -111, 11 1, ......... -ge" t' ", 4 A5.
I 1, I de 1. ,.tWa'I. dil"'a A,,: A;,i __ ', 't'i 1, nche 7 A, "z,le-,i, i
,' 0,- l-de", ', , "!"'Ip'-, ,,, .", i ,,, ,,,! ;l, rn
elltribe at -,,,, ,, vnl , ," 'j, I, wri-, ", I I o tril- e.1
I "I_' -"-l-" III' , 11"
*,Uolsellai ra R- I pda de, Yp.fia, li 5i, ;, 1 ""t, direit- pr0;fA- ., , "I.IstrIlti. .
I I I I I ,
.. g, - "I PInll 'I',,!-,,1- r.* Illet P- et -litt., ij: ... l ,, t,,, ,i, t -ne Ni- l, L;k
,, ,,
I p 11 ierolaun e. -e I i j d,
retp, A A -el. hv I 1,""' !I ,,, I t,-ll.4 dI ind.d.bl, ,,1qi,-, ;, ill ,-,Gbj ,, ,-jt_ 1., hllh InfI I it'. c P. el"t ... I I. p en. I-th. lr __,_ d
I I I "' . ) h- ,,,,,, I Ir",
major =.J,"p' '-i lii l' f11A IN Y 1, M., )_ "- t,.b"t s- ll pmr,". I, .olllt,-71 ,
I r I _"t, ,I tr.g d- d- 1, I I 11- -, noA ,- Illy W"', Palacio ,101,r r", , ,-: ",
1, I I I 'I t d, 1 I'lldid P, ll I ': I , I .
I I K."., d", II I- l- III: at" _7 ,I ', 1 I,, d, Re. I 'i, "' r,
', 11 1, ,- 11 i : ;; 11 --,- de ,! ,,,,b,,, ", "I'll, 1-1 cent", "I" l-, ;,I., -, ,
I I I I I I La, -,ierves i ' -11 11 I ___ lile ,, -11, ,,_ I" "r, I'
11 Aner-Ijud.. tz- ,!"Ce A If, le-le -tl.zi d ,; ; I
I_ "I, I n ", I I I I d, 6, 1. direliti- A ,I -1
:T ". I n6ndmf, Y el", 1z '- i -- 1- ,,,, 11 ,!, ,
1, __ ,-,,, ", ,
I n -1 ,, : "', ,,,, ":
I 11 ' MIA m.,4 1. I I I i, -- !
*1 .- . A ' "'i q 11 I I 1r, I i: i' Cfr,,,j,, P-,,jil, y ordin.
I r-1. -,, ", , ar Zla d. a.,.- -ll '. , ,."j -- I t- "l, " z I t" '), ,I, I! del C-,.: ,:
I I "'Te"' I "" '
11 r I I I -1 : r .1 ,
!, t-', -,; 1, 1, ,l in -,iA ,, Ap Slirn, I
", Par. h. ll , I 7 ,,
I Ies ,-- , """,- r (11 :! ___ I I I ;
I I I ;, I.. ., _, 1, r- r- " !, f i l ,::, 1 i, 1, , I I'll I lo. Ili gal h.v';; "I'll, I ,, 1 1 ,t,,ld I 11 ", , 11 --- ;" I , I 1 ,., I I
ll", I I
I ", I I 1, -tt .r I ; I .. !, 1, 11 ". I I I I 'j, ",
", Z,,' '.1, I I I I 1 7" -, I ,
It "' "' I i ,, : 1,
11 I 11t, " il It .1 ll I I I ,,,
I I ,,, ,
__ I I M ,ll 1- 111 1. I I i 11 "
\ 11 _! ;, pl- - ti., : I ,, , '' , r, I I
, 4 I'll !., I -, I" I ,l 11.1- 1 I I 1 : : : I I 'I i ,,,
I 1. I -,, ,, 1 I 1-1 i'll- 1, t1- 1 1! J, , , rI_ I , ,, ,:, i: ':, ,, I I : I ", I
"Ill: z "I 11"t, I t, , '7 11 :,- ,l : ,, T' l , ,,, t, I , ,, ..... ,: ", ,
I
I I "Il'r It ,
X I !,t , r, 11, I I 1 ", I I
11 :1111't I I I '111 11
t- I i! i '-, ;--'l- ., 'Irl ,, :: I I : ,
P lil !t i 11, !,:
r- ,,, I 1, ", iiO i- I 1 1 1 1 , t I : i, , I I
f_, d I'' 11 , t , , ,, .
ll ":"; J4 ,,-, ,,, I el lt l z q liigw. -". I I
1W , I ...... t, I i", ,,, 11 : I I 1 ,, , 1 I 11 I I I , I
11 111111 z:ri it, ,r- I .11 - , , i I i I
I I i ,
,'I, I *i I I 11
I I I I !" ?,
'. 11 W 1 I_ I I I I f 1
___ - I 1-1 I I , I ;Iko ... l i -I, 'k I t
1 1-4!, 1% ,Iil i, ; m mh ,.
I z l I
t, 11, I I d, 1,- I , I~- ; I.; l, j" 1, 1-1-'l a, 1, '' i I 11, i - -- --------- - I'll I -1s'4---6;? I"JI,
I LL 1, -. I , .1 1 I I I t-v- , 'r, F1 d-t., .1.1" 11- I 11. 11 11 I 1, "I "I "I '' , '' -1 --- I .,
,,, 11, 11 11. ", I , i- k-i- ('101t,. C.1- P110,11,nd,, 1. 1- -1- -,] It -vll Ill I I 1' .1 I I I 11
11 I ,III i 11, .1 I 11 I 11, I ; I 11 I ". I ,
11 I I l!,- t; 1. C.- ( .!Wral d, (',lt.f,- P- djl, "l,"'h", "" ",:, ", I, t 1, tr _-1 I 11 T11 ",I'l%,',," I ;,I 4 xtilli'l;k i, ,I I
,
1 't 11 ", AwIf
i I ni J 1 k,,I ;l (lli'll- Clilb-, ynn 4 l ,,, I ,
I l .; 1 l'! o, 'I', I I -1 I I
'1 , : , 'e- m FAI!,A J- 'll-int.. 11,,- w l Y !.. ,eA.r. Mig.el SW,- i ; ""' ,,,;,,- "'" 11 I I
11 ,!- ",- 11 I I ;- ,": 1, L I I I I i I I I I I 11.1
1l, ., -.. e, '- Y (-1l,_ F"iIi.
, ,, t 11- 11- I I 1, 1-11 I , , l", I '. ,,,
I I i i, -- J" l I I , I v I I ., I , 7 1 1
Mansefior J"a Lab.t. ".,-gU, A- 1, 1. -A- f.,16, C.edeu- -tt", ,lil -, ,e i "" "' I I , , T l I I I
Alf"K.""I"AM, nd. a "We. co, , I j E.1 I Y'll;.6 1. fit! tr; F 7 ,l -_ I I 11 1, I .
Y" t 1,, ,!, i 'I, 11 11 I 1, I I I I 1 11 r It
Urns 0-16. de b-0-tor" del -,I. -KI's-la p.d.,-. i.1 I'' :j I I , 'r ;,',' I I i I I ''I I I I I I
seId. I I ,, mos hacer por su hijo? '' , ",
'__--';' I I ,,- ", ": , , I ,- ,i, I I i 11
h.b,. .- , I i, : I It" I I i, I 'll"': I I ; I I I I I I ', I
I
gunla tl "I -, 11 .1 "I I -, , -, : Z '' I I I r, 11 i j I I I 1) I
La Asociacibit Cardentil Arteaga .ell- _1 1 Fl_ I 11 ''! 11 I "'' I '''' ,, ___ ,
'a-, I "I % e ?.,.I D, videll NVi- c- 16. ; -- I 11 ,,, "' I I % I i ,, I I' 1, t -1, ,,,, i, ., I ",
Sl se ,- fe -em 4-16 .1 D, 24"As C-i4. P-0. -a- I- In f I I I I I I r I 1 I I I I I ",
-"- i6A t i I
hace un 11ainam iento al p ueblo ,'" "' 1' _' Isaul= 4as biltrals.las lefle del DIAFJO D'EA LA MARINA ,.bs l I I I ,:, 1, I I I I '' I "I 1, I 1, "111 ,:, Fc. l I I e I 1- p-")1e._ III ft ri-li- a. p"ookes hj Rug- q.. b, I I I I I I I I I I I "r I i i.111- cIl?"I
cia : p, -L- -, --f., y live I- prOlemaza sea. I.Pacill- I-* I. -- l- '' t jr I 1 1 I I A , t 11 J er.k, 1.1 I Resunien del dia I-- il". l I I I I- : 'r 1 ': !,,
Se neceritan todavia detI1 ;- z 1 T l, " - I ,,,I ,l-id" y .- 7 -.Iidad de Valais- p-lbi- T,..- As .U I I i, ,; I I 'Is' ,Ifi, &".vl
11 : I I '' I I 1) ''
:11, -- ii, t ;,e a. It'i-, 1. m"r" Y, an U1 firtu& dAirfols. prsit- 1. ,:. ._ I, -,R; in.U"Top ne
tPIM, I t lzl I I I I It 7 i I ,
Siete mil Pesos Para I q- -tz ,a I el 1. -!:- --- q.. t-'.. -?_ 1.tee. In- 1. 5- 11d.d d. I" I I ,:_ ", t ., xl ., j ", a D erti
I I I i"', I ,, r, I eln lo's
El Cire-tilar I I ull I t -- I I, __ 11 '-- D-: ,, : -p.nde-lz A l, fill -IURFAN' .D Is fl I I r I , I 1 I 11 I I 11 I 11 I I 1 16, ,
dar fin a la collect 1 -rw ollf- I :_ i I I ". I I -, r 11. : -p!Iam
'I -, L, 1, :N, -- 11 7 Ia. e. O v-"a. f 1-11 I 11 ,,, 1. I I ,n de
_________,_,_, I I I 11 11 I Za ,,, ,, ""-__- ,,, -- A F ,m, ,; , :, lr,:-" "- ., -1 I I "I I I I I I I I ,It il- I I 'Arnilinn"s,
I I., ,l.- de il-d -, !a P., -,_, r -, ,'- ", 7 l ""n, ( -- r, .11 -, '' l ; e t -, -, :,- ,. , I I I I I i I I ctoiel P.
-1 flImI6 e_---vi- --- t', r-- -, ,, , -1 I ln-- 11 I Z11-11 I- I I 1- t I I 1, I I i : I colunin"
__ -1 1 :_1 I ___ I 11, "' "" ___ niAn,
SECCION'CATOLICA i 1l,, I -,,- --- 7 -- '' ", -, .Pr J. --, b-i1z-1 Y en 11 I -11, I I I I - - I I - I I I ", I I -- 1- 7 - It- l I I '' I I
an Emilio Friguls 1 _. "I ,I I- -, I __ I I I -1 ::1 I i , t1da"
I ,- , I I I - I ,- 1z "I I I , 7, 1 1 I t i I "I 11 I I'll- -- ., I: ,, I 7 P1 I 11 11 : I 1; r 11 11 I
I Santoral - , -,- ,. e '' I I .. I 1, I I I I I i I I :, I 1i I ,Ir-, -eL. As ciw6n CAde..l Afe.it., __ll I F I, --- _- " - _11 I I I I I I I
11 ,.i -It, : ,, I 11 "I I I 11 I I I I I I , I 7 I I I 11 I I I I I I I I I -dw-ol
-ad. par. .y.d., -, I .
or. ec-6-- er e I S,- ,, Z- 1: I
at ,errl-.- d, 'EI Bue,, Pmoor r, r 'rt, F, :t,- ,,,,I- 1-1 , I 11 11 I I I I I I I T--h.ec ilv'l w & p.cblcr cw ,- I la -,.: -, y Int" ; ', I 11- I -', I I I I I I I I I I I., I I I I I I -,
." ,,, ,- -, I I I I I I r I I I I , ---, ,a'. q At I., F, "I : I I I I I , I
l., I 11 i - I 1 - , , '' I r I I I I I I I -,
11 Q lite In z I f, ;- I , ', I I I I I I I I I I i i, I I '1 I" I e ln
do, ,&l.,.s .pnsA P'.Ida. 'e-, lol I I yi- 1, 1. I I I 1 1 1 I I I 11 I I I
.I ,, m il pell., i A, r I ,, , I I I I I I I I I 11 i I I I r I 11 I "
",g Z cesar- pills l :, ,',, r ,, 1 1 '-- I I :r , I ,, 1, ,,,, ''I I I I __1
I., gaato d die h. ,-tp 6 I ____ I:" l I '' 1, I r I I I I I I I I I I ': '-!', r ' I
.,1o' eetrAi.stioa Quien Ra, __ 1 -1 I I I 11 I I I I I I I I I 11 ,
h.bill, I. sll dclpach. & 1. Pat. t : 1, 11, , 11, I I I I I I I I I I i, ,
clu'a 'I M I , t I "I I I I I I I t I I :,, ", ", , , 1. I "a,
arip- I, onlerratt, una de Ia, I 4,f : I I I 11 i I I I I I I I I " ,, i r ,, ,
,,,, 'Itilrim dI 1. capital, Is In ,, 1- '. I 11 I I '' I I I I ,_ ,_ """ll'I'll t, V ,
.All Lobwe F ... t ., I ''I I x I 1, l __ e , -1 ,,,t,, :- i n
"_ : , ; , I 1 I I I 11 I I I - "
ro, lt q cwl. 'O .. %, ,* I : _' :,:" , -, I ,11-- - , :, -1
,7 Z, I , : i 1, ", ,
"Al." L.,,de-i All- I" I I I I I I I I 11 11 11 I I 1 -1 I 1; I l L, 11, I.- I'll, 1_1 1,': _,,',' "' ;, ", l ": d.
da, 1. ,-, : I I I I "I ti l, t : 11 ;1_11" ,.,.
artnmom, f;irdill.) 1 '. Ob _. 1 t 1, I I I ,
'4 Z I 1 11 , ,- --- CR
I'll, _f. ,,, ,4 '. '_' I "I -1 : z I I I 1, I : -, "
inklaii-s del liO- AIA-- R,,, -, I 1111 1i -, ,,, '-' -',",',,,',, ,',','," ,",,,-, ,, ,,,; ,,,,, ,14', _,IlA
gue., fi rl nd, IL;, 1 -, I I I I i - , , 1, , "li, I "I'll l-11", __ 1 a
I ___ I 11 I a,
'-- -1 : i -, --- --- I r I I I I"", I',,,
.. f-l, C- --';, b, -', ^ : -- _-, ,,, ,- __ I 1-1-1-. ,-,:_ ,, 1, :, I I -,
..... ... _' ,, , Iltl ",'I Is r" 1, I _' ,c Z A], 1.1ornle
p-t-do 1. bl. dtI ;- 1'1 451- -, a _'_ __ ,, , - I I il I lll -Ilill ion ", 1,2 "". -, e, , -, " ,17 ,',,, ,
I i P I det I I .d.
I_ d-4- -_- l, Ill", A ,x , i I 1 ", '_1 1: L
,, I .1- I 11 --, I -1 r I I I I 11 I "I I I D_ C1 e,& ote
%', 1- - , I i I I ll a, let All 9UaV. 11
9 I
[,A r I-, , , e 11 -, t I 11 11, -i A', '. _t' i' :' '. ri i I 1 I I I de .I!" pn"0- 6, i'
,I m
z--j. - ___ -, I I I t ., .- I I I I I x I 111, 11 1 1'1 I A 1, Y 11 P'lleolel RA'
1.,ham wovig _,,-,,, ,1, ,-',',-, -, -, ,,, -, _, -,. I 171, -i W ,-,. 7 1 P rfeew
W = .r.N.le , t , I _', __111- -,-,, __ 1- , --_ - - I r- I i: I _il -. I _1 "' ': ,,, 11 L or e __1 : r, g- l 'go.
It 1 ", I -- I -11, 2, t c , I -I ll It-' j le de Ia
ltk.,16 Y -l,11h 1, ,,t , :--", I 11 ,- I I 11 I I I ,, I I I n : in
1w, I ,%I flA %,.Ii !,Z rr,,,,,, , , I I I I I 11 I 11, PrActica Y
el" a 1 --t ,,n -;;.'-,, ,, Al I I I 1 -1 1, I 1, I 11 I I I I I I % ( "ril t i "I ;dsd, is ,, L in del de s.
I I I I I I I I I I I I l, r HR ali lid. ,strativa ob IV;u.
m .ehor U"..,., qwr_ 'r, ""', "I 1, I 1- I 1,
11 1, .1 I I I I I I 11 I , ", , : I I I l ... 1 ,,I 11 : I I n" tlrdiin d .1 Ina.
"'. r.s da detail ,i, ,l' I I I 'I, "I I : te,
1, I I'll 11 1, I I 1, : i : 1 Y auge de lu So
,lbre 1. lbm .. I I I I - "I
A. di "' ..be, 1.
,_ '. '. It i -rl ,, 1, V 1, I I I I I I I I I I I I 11 I I I I ", ,,;, !, I ,,, ,' "V 1, i -, i ir.t.'a'n"lItl un loto de
elit-It" hill, In .t I , *1 I I I -, t 7" I -,-- I I 11 I I I I "
'a ,' "' 'Ill i's ... r t ", I :, -1, I I I , I f I I : r -, '' , c I
"ta, ri.v A* I l ,, -1 I- I I I I I I 1, I ''I I I I I I a' ectiva Por I
,_, s pm f ,,, ,, .* , I lli I I I I 11 1, rmi.ea
e; l In I 11 "I I I I I I I 11. 1, .rnll- EI to,.)
... vig ... ent, q 0 1 i , I I I I I -1 1 i 11 I I : 11 I I I I I I , 1, iec
sos, Aa ,.mple"A' lit (,,,"- Olly 1; I I I i ,: .Nilembros a,
Ant I I Is Atm .- ii, ll, , ,, I I I I I I I I I I 11 I I I i 1:111.1 ;1, _: '. i .1 : I -1 -l,, Rubal, Ra", 111 I r I ; I I t
I i ". I I I I il;011 (jr ' I ,,drgull, Atil-nc
I ee qul.ell, entil, ,,gw l, I 1 4 ", I I I I "I I I" I I I i w, I I .'-, ,I, ,I -" I "lutec d I a, I'll d-e. .. $-. I 1 , I 1, I I I I Bill ;; R."ll, W EnPamlo Ben. debia I'm, Y. -mplma, allnll", i I _, 1-1-11,11, 11, -- :,: T 'I, 1, ; I '.
g tIe F--- I- elt .ft ,., -1 i I I % I I I I -111, !vch'.. I T V.,,itee'r cort.has, jc
F-. ,. T,- T"jg J-6 pue.tcuclon anual e -d. sm -III, I I
frol, Per ir -A ..Cd- I loll : ___ 14 P r ( f I ( I I I I I I -- I I w I del gran I F "" Iros "llptemes, jo-q
'*' 111 I t I I I -, - I I 1,1, ,,, I : 1.11 I : I I %:1 I III porte a favor I."
l tl I -1 1 1, t': 1- I I I I irrif- Souw, AndrIs Fern&rld
a"Jon 11 I.- In c.. 911111S ._, I I, -,- --, -- I I 1. I I -1-1 __ I k 11 I I I I 11 rop-1111orio castellano I P" ,gel
t anterlores a causa 11 t 2 1 1- I i- -.1 'RlIal. E.zemo Gonzalez Arias. A,
Ma e Ia I -1 I - I "I I I , I 1,antei,,. Ed-rdo Fdilnn, A',axo MarIM-1 , ,- '; I - I I I -- 1 ,_ ., I : Iez y w'I
"' '. I I I I I , -- I ; - x I 11-1 11 I I w -1- I -- '! I ", J Diaz Angliid.
N" -ge Pu 'Inle ,,f,, ,anr I ;, ';;"", p,: .,' ."',',,d ,.d , z ,-,- I I 11 I .- I I 11 I r , e , , ll ldsl ,r h.U.., is., i ,, P z !Ilrn,, ,I Prerid-te de M6,1os'mmm6, rrbato, menli..- yli M- ifr"".6.rlde 11 V- 11 11 A ,_ I i I I I 1, 11 11 11 , del ""6_ I , Modesto lomn Quiza ex.
hace Itincionar ,lu Clraft-- I Sart -,i- 6, Atli" dul,,_I I I __1 , 7i I I "I I 11 "I _,I I
I 7. _. : , I I 11 iti - , -1 11 I -1 I'll, ,,, f , 1 'A 1, ',- ,- : -- ; ' __ I I i 611 cen -W-6n du- te los d baw
.I. "Ih,.ds .114 ,I I ,7", I -- , lal ':
soclo, Q' I 3- hA. e" , .1- - I , - I ,- I "I 11 I I I I,.,, I I P,
lo ha; ,uantn anteil. $Arli.t- I troaf). de cub. F Atrlsiie- ,, Z, 11 I I 11 I I " I I -t - .. , t", I r- Ace I. jutltk oiliteral er
An I itje,,d d, , ,, '- -- I I I I -- I I I 11 I I I I I -, -, t I 11 I ',4 ,4; ,
que antes d, fin III t I , I",',', -,,, ,1 ,efom ,I ReglillnenWr nIC
S, Eunlol_ O 11 I III I I- I I I I I - -1 I '111 I el ". I-ill, ,I IA dI 'e",A, I le I 1, 'In met 1. (11 1. e I I I I ,,, I I I I 1, -, I I I 1i t, I l "I I I A. s ,,, In 1-wed Ilene tramda senl. I , , I I I I I e ,;, 1: -t I I rl 11 I I I I'll - t, I T-.- PM- 1 e I r e A-Imll- d, 1, mll=,, I,
mil mos "'dsr-- , , I : I , I ,,, I z I I lr I C 11, I- 1
I ,r I 11 11 1 I I ,,, I I ,,, WIM ,l tnl, 871, y .,,ee,,rgjirjA ficimente, air
tell l .1llp c, del I I I "tiN Iliad I I I I I I I I I I I I I I i-I I 11 I I I I I,- I- -; ,m. 'w'I"lse.,16m 1 - I I I I I I x 2 -1 I 11 I I :1 I I ,11 -11 I 'n ,. 'I, W..'ll"is," d nets aj
wl, e.irw v , I -11, 11 ., '' 11: 1:1 ",_1 il l, n I Inn 'n-hl" "Int, 1, 'w" "I ,I lell a P11'er d. ejemc, u, (" I -r F- I ll A- I I I I :, i , I 11 11 !, -. I , I "I. -P , ", Il ll', In"t-h5m mW
I 115, I ,:--- ,: ,: I 11 I I I I ; r I ': d, -W. , 11 I I ,, 'n noncelu'se oa se.
p,'r .tr 1 I, I I I I 'O --1 71'1 1, 1: i.,
denAl A ", , ", I I I t : I I "I I I I ", I I I i I I I I I 1r, "S , I pin da aquellm
c-t I I I I -will 1i "'i., I I I I I I I _! ('entl
I li ,, I I I 1, I I I I I 1, 1. r I : .1 11 11 If 11 1. I I'll, 11 ;a B- ,Ixencia qu,
III, I "" : I I I I "I I I I In A pre"t'lill, % ca lAe,, I : r I I I I I 11 I I I I I I I i I I I a Socledlsc
I", ,, i I I I ; l I 11 I I I
I B e I I : I I 11 I I I I
'r- I I ,, ,. I -, 11 , ,,, I I I I I I I 'i % 11 11 :, I 3 I t I I I I
-, :, , I 1 -1 I I ,,, I t ". I , I- n. debo 'e" o' '
ell" I ':' I t I 1, I I I 1; I I I I I it t 1. 1- ,. 11 I 1 I I I I : L I': I lltetld, n w ILSIva dE
q, r- : I I ,,, I I -, "I I 11 I I 1, I r I : d, 6,
n I I I 1; r , I I I I I I :, __ l I I e ", 'r, t, I I -, , I , li , I toll que sor
pll".
I ty, ,, i I .; 1 I I '! A "I I I I I :, '--Y, ",
-, si, 11 :, I I I I I I- I 11 I I I l -1 I y aqualios quf
. I I I I I I I ... I I I I I I -1 11 11 1, I L W- q- .,lc.er con 19
I I 11 1,, ,, 1-1 ,
el", e 1:, I I I H I I I
1 I., I I I 1, I I I I tt'. .,ns iituales
e I I I I I . I I _', : I I ,--, I
1' I I i. . I I -1 I I ltnl -i- d, f, ,' e I 11 L
-- --- N -:A - il:A, 11 I I ; L 7 'tn _j e 'tj .
-1 I I , I I --_ I plen- ; ,.
I I r \ I 11 I 11 I I I I .1 ; ;,, I i is 1br. z- d jh9s I
tt" r ", , I I I I 4 1 ,- l I' , " " Ila a 1, 11 'In ; mu'"lal.dad utt.
I I I I I ,, I I 11 1, ,:, It , '. I It 1 llzlllclli pe -l-, P I tn -es .qu ll.
glid I ,,,, I I I I I ', I] Trit-mi-i -, fond cr,
11- I I -1 ", --, 7 A- 7 00: , I I" I ' 7 l" Re- I I I L
,, I I ,l
1, , I ,: -, ,, '," -', I , % 1 , t .w. al _' : 1 Jr "w 0 d- , n In 0-ar w.
I is -le'- ,*, i I 11 , ,I
r,' 1 F7'C' '- LA 7 f i ' I I It I 1 11 , I'll -, I t e I- ;- !Iclo,
si r, , I I I i I I 11 I I I 11 -j! i , ,l I r I -it it -!' ' , 1, i v 2"'.6l, ,;-It, re or, , ", ,
,, I I 11 I I 11 r r'- "' I 3- ,,I, , I
I I ,, ,", I I l,
__ :1, , r -, , , , I I I _' - t' Z' '"As ' '" '-- "" r" I Irl T- 1: ,, ,,, 1-c;"I- S , li, r Irltlj rc
, I i, , I -- "' Cldl dill I :i ,, ellIn no es r.n.
4 L 2 I I x I I 11 ,a r 11A llors" In -: lin- "I I '. In 11 "I I 11 I Ill f
1" : ,, , -1 I I I ,,, "', I I t- -' o .- : T,,,,, ,, I , I lu.11dad
clln ," ; ,-, ", :, "'. " , I., I I 1-1 , I , I .1 I I I ,le:, jul-, 11-17, "nlld- I'll l, n, -nffnrr ,l I I I I r -1 1 homV T l
de A I -, i I ., I , , ,-, I 11 ii ,i n :) ?"r ,= Roll. Aj ... 1, ., r 15l.,- ill 111n- 1 rr- ;lfi"_ I 1; - I I li 1 I Lo In
'erl" I' i I ,r , I I i I '' :, ,, I _, n, ,-II'lp., III _' ' "" ( 11 I ; "'. I" 'n'l I 'I .- - 11
,-,!, : : ,, : :, , , "I I I I I I I I t I "-, ,- tjjr o ,note 4, d* I 'Ir", nbt-1e_ __ __1 I ar '! P,, I I I I I I A - I ,,, 11 I 11 "I i le-ne'!lI " I I I 'i, d, b ,
: "' ,, "", "' '' I I I ":qu- A, He' .a- 1W ,ns- ,, t pi-A 4 I
1. I I I 1, I "I I -, , ', __ comenta flngtre galviii) la i, I T r nd. , l, I I i I I t, I : I I I I I 1, ", 7 ---es- I _. 11 I I I I I I I I 1 I ,,1ne.rl, R, lsm Mlr-ar. ,n"a P
,- _11L A ;- , I ; I I I : I I I 'r
'_ _-*1 ' I I 11 11 '_ 'I .- "" bacon. ," -7 ,,, i, g W p. .
I - 11 I ,_1 ,,, I , 1 i e Ill onportancia
'' I I KTR 0 b.fft 7 -T, prililez , I ff,-eRd
ui t ev ,I ,I ,,, i ( i, I 11 ITZ GALLEGO: Reg!O 1.1 d In pripiiiil
r'. I I ' 11 I ,', lm hm-ns Eit,
J_ M ,_ _1 '! % t ; r I I ,, I , I n- ,it. ,.u,- de -Wb, .e. .. .6 17 t 11 tlt "' -'I ",, .P '-dern." f,
I I I 11 "I"i"'i'l "l. S ?, I I ,b ed ; ......
-.- I I I ilei. d, Pr.d J-I, -I,,! z, d, --1;l ,,_ i .".m:
I
"' o 1--, Ax.e- RI t ,, G-1- [_C- 'i 111 Plle,'11 lltl
ci, ," 1 , , : , I pn, JIII. I I -, j,
V A. 1, ,, j" ", -1 ,- , tn. TF,-1 z ,1 ,eds, I I I ", " 1. I! .
I MAq'l P 'j, ": I iul JaverI. del cayo Y Q_7 te- I br I "m .,Sir 11 I
I I I I' I ,, ,_ i ltie, i", ill" !, I! t I l 111 I 1 ", l r ip l I,"
1 1 T',l 11 I I I I " ., , I'll I - ;, :1
Log" d __ I 11 I ,- il, _. l,1 sitlltrl ,..,, I 11, I ,
..1-1.1 .v, C6,6.n., -1 I 7!T"fS DFI, AYUN'TAMIENTO D- i wi I -1 M.-A ,;e I : I ir ,u
F 11 I I -1 11 I, I I j I I I ,. ,:
Juun 6 4e A' il r -I I I ,:- ,,, ,- "I'll I I I I ", I : ; _1 ", 1'1 ": rrn-- 111r,1Z "Ila- , , '' , ar I
I I I I I I ,,, ..", -1-F.A Festo-i -'-fil. ,,- d, l. '
I.- d I I I I I I I I I I I - t. I i _11 I r" I sl I Cl d- P l 11 : I
I 11 ,- i, d- w j-dIrlas d, I. ,7, ., 7% C- , S-ee, e, S I-A Felinl;,d i, ,, I, r - I I -, , 1'1 ,, I I , 7 f
rc-ardei, Ofeli R061 _' 1 I I I I 11 71 I- I I I I I 7zlp-- I pnr B11-1.,111 .,_ e;: , ", ,z_, i I I i, -nt
ci , I RI,, DIARIO IF LA A- i
"e-1 r"llelas iil"', a, C 1. I 1. I I I I __ I l- : , C I
11 I .- -1 .' _&_,_ N I I -.-- 1-11 r-_e
I I e A 111 I A, i 11
-- -I,,+A--At_ cv--KtrnA M, i, I z :, -1 ,,F -, Mltr- -"V- 6 i -', -5 ,_ Iin t Il'; ill, -, I I I I I., I d,, ,", I Quil C R f-l il( I 01; IAI-- -, i i
% 11 I I .111 -- t ; I "I.1i ,
c ez, Jerger & C"h., 'i, '! ", I I I I 1. I,, -1 ' I -" ;-,"I'r r.__-i ', , ,"r ", '
I
F runcac. Caste)n y school, 6 11 V I I I- I I 11 I- I -, 'T , -1 A a . 1A.; C B P- f. ), ."") .I I _- -_ I I I -, 1, on
.. L.gc Fe-A dll, I "I 11 r 1 I I I I I I'll -1, I 3. ,r.Q;,;:: i BA et, homee. % 'V l s -1r, I'll A', ", --Irr I 1 Flbl-,lj -LlI,_ en l ,.,g,, d ' '
__ I, -,.l7l-n 'I ; !.P;- 1 D"",r d, S.. il a
Fe Varona de Lage, ,1w Al de T 11 '1 "I I 114 : -_ 11 , I 1 I f.- ,I p---jG.nrAln A11w ,wrem, In w ha 141l""' I i,, ,,r ; d l 11 A, ,,, ,,,,, j A"' I
- _,- ,,, - ",",,m"- -,go A I !a tc- ciAl d mD:pen, c , A ji, li I L P7 n:
,a del Rio, Carid.d LIW7 Is- , I L j, i E" , 1, F,,, 1 6 Afm pi dorri, Pna d- ,I, I "
.
de -Gu.& Lws LrIt de M- 11 , 't 1, ( .%- -, -: ,, _. 1 I I ,I I I f -_' Ic- ,- d, _s A 'll- q- d tt rp- ", ,' ,' !- 'll
It rlid I '. ,I Sit' d- 1 rb ,t d"I '- I
A j ,,, 1, re In *_ -1din" dIl drrtw &I, -- -1 I I I
P;A mjrtl vigmi. N". es-lo, ': 1 I : I I I 1 I e 1 i 11 Ti'll.- S- Itet, ii ., .,1..d- #I, Pie.t- Gr&ndall- !d- v- 1. C--- l, , p-el... Y ,-,, ,,a, dl, -stn ,,n" Ql:- -;j-- -Vojueira de Herrils, SP,' ,11 IP - !'Ira! In,- 11 HT-05 DE LA VILLA DE BARRE11- 1,str-m.61 P.
__Y*,',SFrjiiA , t, r - ; -, '! ,4, fl I 1 ,! ,--e ,,,, ,n,w, l-,- 'I, r_-n- f-*" P". I'- 1, L;,w ,, ,,a,
ini 1. 1 ,I I d.s 1- d ,
-11 I I -- iROSi TrAdlelonal tlAnquele m1KtIvDMNaI Y llonlO -, 5 ;n'fe "'t'd ,,, :
_Segaru T"," .d, 4, l l: ___ 1. -1 11 I I I C-le Cid d ,'- -tt. -I.h, x __ ''I I I~
I I -1 I , C - 1 y fl' dommg. 11 del duct- 1d.d -i Cff,'d x 1.
Wrihaii-t Jr, F.trim \ I v ,,, 1, : z d, D I I I I I I In los
sa. I ., nelbld. P,
__ Frw ftel I I 1. J.,din
ez Cord ,:I, '-.t "" G--, F-,Irl, ,,, I 1 cc Ive I- '- b-d.d ld, 1 Q t,, : I I
Su gol e!io 11 S I bf; ,;r, , , , I ,eabl, I q-_ Itrilnld- CrbA lie III"" 1, ac q memi ,, ,, I tlL'
ue I I CASINO ESPAIPOL DE L,-. 14ABAj 11-111,I91- 7"r ,- 1ft'. oi '! :, .I 4' ,a I 1, i A M.,I alle. F, 7 , , -i,_ ,, I ; , %11
"I '. I l, ,A d :, L wis- P"a I! dl- zwi i, P"., '. t.da ill, 7'1- : ,, I 1,
Vega Bed.Y. lcOlegiO "EStrell-'. F- Idol, d, Rlv I % "c;_ C.Wi,' lt.ntii r I I cal ti erort.tIlla IAI)e I I : dr,
14A: Traillmnat Ft"m eel A dt Ia J I y 11 1% ,! ,- i, 1, 11 ,', -1 I z- 'In 61 I, t-jql ,I
Aloriso. MI.y 11-1-re Arrhi- J,,andc,_ NI I s V i ,"11.,r_ r., _5 ,-i, I, I ,l, 1, I I e :,
118 mmi. ,litIft de Rare, JmefinIilJme NI C- t I I -, I I -1 z 4- "'I'- "'p-til plt, 1 I "'W" li-I, 10 d, -wb, ba re. e, ,,, FrI
,,,virl 111,t ,slI,,,ly ,* ,,-,,, -er;""gr". l ,. ,_, I ', ,-T I I
", : :, t, ___ 114os.
'dr'51'del Silistit,!-O dull. Crl-IT.-Int 1, F, , I -.Pla Pa. I Ili- p r I1 ,-t- r M I ,
I --u.66. 1. -Q,1-1 ,,, jn ,, t, i. -61-1 ,let i7l,'-tc 1, r'
to , -, ,,1.,re,,,,,, .b PA- CLUB -TI*NO- 'I'll"Ite -11-1 I , I
dad. ._Vo Nacional de m Clb -lLa Mod,4 Jme M YtT,, I t -lZ andw .1 final A Im anxtenteti, caledra sagllda let m.lti- _1-6 b.!I I S p-6, MARIO IF LA I ARNA i I I I ; -, I
Gorri. T.I,. IC.b- N'et, 9,-,- , p-Ol. v b- dilo, S -he.. qul- ,l... I rerdA 1119-1 In 1- Ils"" "l"f $ : -, ei ,,,rilgde ,,HiI., del qe- d-il, d,, I I oI domingo nuee I PI tunes dies dt 1 r) ',] I I i, .1
do, ,l, G CC'Ab a de C- R.drlix-i. .1-ts S a G 11; m BAnilletederonfrafernidid yl 11 -.d S-t. T ,-lt. del ,f octabre en sus ampbo.t clones dt In *111 r* I M-lr, "ie vltl., 1,1 I I I m
Her C" Mo' cr.., It I I 'n I.m. y Ped,. ..I;,i-d-,P-1 W I"'P-e 'i I 1111o, 1 il-,;.1 s, lwtd 'I .A-it-dc,7i ,,,,,1,- ,,,,;,:
JL" iW S, 'Ag.Atim M-q-- C-1- Mendiet., A l I , S, S- d I- g -Illi Y .- e I'll, 11 1-1
.16n. C 11.i"121 1= I;%dZ1.1e% li ejores oqur 41 a -P! -1, I I ,; ,, -- -, lifem"". ."'Ic, 1 Ell,- ,
-jArlas Jltst M-llcl C Ill?, t ? e-. 11, 7r__ f.o I CLI-B DFPoRT1%10 C I I I
Ae Jutiz e 'Santa Arta, coronet ?a : A h-, lil 1, -1 I ",be A" AM JSUSCRIBASE Y AmUNCOSE EW M-1f. A, I.-d. 8-11- Sell- -- - I I I- I "
Ilil[tl I -fIldr,, d. he- .1 vmsl&-t. 'd
bla Clitz T ,d. Al-ral, Mnliq-ffn T 1, In -f- I I
-rig-e Ayll,,ge Bomero, Pb- o. I 1. -rta d, '. ,I' Is:" T'lr -., :! eijtg-i6 d, VIt,-n ,je I. 1, m", p-vli ol A, 1, yor I d"I d'A 15 de wt"' I ,I- -6,ltol" t .1_ ,
T us a IAA ,ousI do 1. inad, Irt
In e ftnv, .1 13- , '- calldad_ I&A aut.rid ,Is g .1 ,. 1 n.dIr t,-. V ,
ee a y tI ,.Ift d -.1-I-w llii-,, &, I 'Ir ,! ,
M' rl, XPI, Redriguez."T ... q-!Tm p'. 't I.iLli", r', ,; :, Af I = EL DLUU LA "
'I s 7, Ic,, In ,!Itaea Ios gg ,e- a II r, 11 I I jaiaril, Lopm y j6ve del r-,
o Nns r" er I I lifiritas sutieda es local a, ,. --,I- l1T= 1- -*ug'--m117s I 0 DE MARI A, !n-he
ti6rm Outircor. Ito q -c-A i at, o a mon w _t
tall IaIielluildo- P- -MUtinac kIVAZU.; Ia, parTOQUiat I I I I
I
I I I
- I 'A
-,I'- I 11 .
I I I I I
I I I I I I I I
ASO CXV11 I I DIARIO DE LA MARINA-MIERCOLES. 5 DE OCTUBRE'DE ]()4q I PAGINA OVE
I
............ -.11111-111-
-
3 I
ClItilf'.d.), 41 ft IN z;l
Un Uarwinuento a la clase dentall1legal In dgmiolivi6n de un. i
i I I I I 'i, - 11 1i 'r- ,I,.,, f ,
H ogar j ,r I I ,,,,
V otros a ectos de sit Serwittal eddicio- 4-pp Ify raffe jWnw! Para ]a Mujer Y el ; I I I I r -, "", ":,: ,, ,',' ,, l,, ,,.I ,,,
SP I I : ", I I "", "'j- ,,------ -- 1 -j7 Por Nli-lt R',1"I"t d, lont""J11 -I ii 11 1' l I I I'll I ,': I 11 I -, ....... --! ,--- ---- -- I
Roy ofrece uo nr o )a ----- 114,tirtrwifida Igor "" istutp 111(iti(41"It fit'lltzg,140. 1 : '' 1, I I -'-, I'll', I ',, I-t- .
I I I :I; '- e:1 ", 11"', I'll 11i Uon filtinkit, opqr(tillidad ttl Wodft I fluol : 11 I ,l I I t I "" I I
S: Cubana de Det -4,Alo para oplar por dt-s aulas. Nit, ,,,)1i,-hlr4)" ficerwiel J)'Ir'? efr'-figor fbe-hu'l IiI I I 4 I -- -- 2 I I I T, "'. -I ,,I, It, ., 't
t, $I ,, T , ,
: 5, 1'i:'1'1:1'1 ,,,, l"i'",
1. 1, ,,- 41 r ,,,,
loternacional. Tc4buto Aceptan 1w, de ", twhi)OCJ I I , ,iTI T, i I I I I I r, I 11 I f, I, "Ir- -1
,I , , It. I I I t il ,, 5,h-,
I .,. I i ,.V W i I I r , ,i
)11 ISIC11110 ;A1171, 141,0114,1AL ""' -', I I I ''I I ", 1, ;, , l, I, ,
... I ', ,I,,7,,, ,-, ", ,,'' " I ': tl ,,
i 2, : ". 1, ",,," ,PROFESIONALES F 1 F i jet, del 11"t-l" l it "'. il
I- S" U D1 A NTI LES -- yAi,,I.o 6,J -It- 4 Ill .thlbll I 1*1 I I I I :: 1-r ll.
Q,,Iie- I.' i,, ,- I'll,, e, Illw I I I I I IF-" ', I ",
I For I a. Up" Goldaris r Roberto L Goldaris to, fil, ha d, ,, i3, 3,1 .,lii- '- I : .1 I I I I I I'll ,,, t, ", -,
FrI I lenor g'tte", cori--, 'i tTI, Sl- Y ,ij I ,
,,: ,- l" ii 6, P" I"! 11 11 I I I I , "I ,I v, i I i I I Ili 11 'e,
,
Wo piiu- ,-',- 'c'"'t-11-1 l, il -, A:t:--, -,,,l-,, Mil 7-i" , '' "
Div case notas de verdader 'Dopazo, or e,,d.I, li dI rd--- -iQl-t-il 'Alf,-, -I '-I!a. ,11- 31 1, '", I I I I ", -d"', 1-titud,
ria, h= en 1. -ententeltIcibn do., III oIcts '- Pe L. lrf.bu.a do- t '!--- !le R", djij, --ta i I 1;1 -i i'- 3 Ur "ll"a de 'a F-rh Nor I -, I I ; ", I ,IF i, 'j"i "', "'W"I.
,, ,dol n Is Call, ,t T"JI, -I%, I -1, 11 I :, ,,' "''
Die de la 0dontologla. =a Duke Maria F svalona, luTto de. I, a 5 I -- d, .1 ... , Pit- I I I I 11 1 13" 1 , d "'I 'I I 1" i!-Iro d
Co.,el retortoldenio.t. de 1. I.- el-irticiorteti ,.Yet dd -. do ,tu, lu t!L, iq jr ,: I ,' I i 'Fl ,t i,- i ;, '- wi-lrl ,il ,,
as teraod. Q.. D 11
1;lt1i i,, G,,,-, FP'T", l", l' , -'I l' 1, ; IL ": '- "V ,
05 suits tive co- Muni, 1'41 11 ,I,, I "11- I, -It,
log datas C.id.. ,e concede 'br", pi,--- -- o,; ,,- I ,,, : ', Ili ,,, -,
li a rM.sor ,I,,%,d1, I- I'o.uT 'oslatm geruc- ,,c,61, Y I ----t,,ll ,I nl ,',_ I !- A 'r-l-dl I-difl--I 11 I I !'"i"," , -:' l", , 11-1
In Indo a la untried do 1. I ot ,so I, a, n ed I "" 11 , ,,, ,, -!,,,, I r I -ast nital r. aseende, c.I, pose d or I I 't i,
,to. .blenid"."clil'-f. l r -Indies to dlr-,, ,Il-l l %", '-'l-L, l,-_ill'l Oil"-, Atlilrl, 'Mlllt C11 I I I :
time per to escala del progreto, d, 1 ii. f"I" ::--, Y cil,Ix- 'i-, Mw- :il,1 I I'll I 11, ,,-li I i I IF "" I -6I I' I a, _', 11 ""' I ,: I IN',-'r, I 11 I l I I "I
.bri6 lost acres de esio fecha el doeto, Met. S- f, ;c', ,:1 i5n "', Q, 7 "i" ilt:s,, -, l r, J.-la i'Iiti, Ml, ,i !I
If', -, i ,ij 1: I 11 11 I I 11-1-111,111,
Luis do police CatIt011A.DI, .no d. V PRI"Flarrorit. L',,., &I ;,[,- --- id, 0-h ", ', 1'a 'il- ,'
I nuestroo, M41 diitinguidos odonle- De no p e,,-,F , r,,, ,i ', Irp -J, III I!, l"Al I r t, I;,, it, 1-11 ;,111111,11- I 11
J.g- _,d)- it 1. 1, I l" ,,, ., --,t", -,; r; ,,, j, ,,I, III i-a I 11,
"', It ,jr,"- l-i'll 'I'll
11 Ili Fliildmw I l1widit'a ]v rt rlwrflg
I He'arldi.la oxaci,5u, belle In III to-. 't, In. It"'t, "ll , F j,,,,,I ,, I P-i, -Z ,,,,, '] 'I'll, !--, .;,,,,ll-, ,,, r -, I ro,_ -, ,
I ,
do y In terms. jue p-ouncIa A.- SICIV I lI, 'I I I _- ', I ":-itj ... 1,t ,,r,,,, f- r "3, 1 1 1 I I I 11 1, I I I I I I I a r .nit II)PI14
to of ocean de to aultad de 0,tion. 9 1, ln- ,,Is ,I 1. _, I -1 I I I i I I
; -1" L ", '; I " ': Ir l"' RE r 11
t.logia do 1. Uril-lithid de La HlIt i on III I, 5 11;1"4), P j I I I
11 p I I "
I Is elIl 1 , ,, I 'Itiltillit1 111 1(), _- 1. ,,, r "I ,I , l ,-. tL_ 14F ", I I ,. r I I Ido #I c"I.li .
ban. doctor Mario ftl-ti,,ez Amit,, dliie-l I ,,,, I I 11. 11 11 I 1. 11 "' I I, I I I
I i I 11 I 1 1 ,,, , , I 'I'lo Ile, ho
Y..Ito., 6 pi,.,. *,,e.,, lit.s .,Iel. 1,1 e l,, '; -,* r",-F !r!,r' ',F ,I I ,, jwr mlaf dt-1 111111i"ipii, -1 i: I I F I It-It 1, w", ; ,
'"' I I I I I I 1 I I I 'bana e do Mariana., ,,; Iii ,',,i,: ..... tuda ,,, !,,,, ,- I I I I I ; z I I, r ll I i z I I I I I
I 1 I i::, ,'- ':- i iipoll. C.16n: 11 I 11 I
III -h-k r, ",, I
Al;-tlo W,11- It, hi, e I I-F c I 't 11 ,,,, 1, ,gda, ,,wiTtl:,l vl [,I, 0" ,,, (V') t i '!'- I ; --, -, ,- f ,,, "i
7t1-1111111iI, -, I , ". I 'r I;T I It, IF' --, 'i ,, I I A, t 1 I
I l I t I I I 11 I I I 1 Initt- i t I, -, l- l4- l ,,,f .1 I i ... il r-' fl I ,;, ,, :lT, -11 1, 11, ", I "", .. .... ... r "', I I ,,,, 11 I I I'll T f, C l, 1 ,, I_ ", 1 1 ,
,I 2 a 't" i a -ii- l 11 ,! 11 ; 11 I
It""'a" , ', ,,, 1 i-n- M I 4- ,, 'a t'-4,- r, t I 1 I I 'e, 1, "I I I'll 11 ll 1,
Iiil I I "I .1 I 'Itr' !" LI I , I l,,% i- -- , zl 1, I l 'iI "',, ,r ,,, ,,_ ': d- ,I,
M ,,,, ii,:- :f a! I -_ -, , , I , r,1, I" I 1 .... .. I "I I I
,, a I l- il i A I I "I" ililll I 4 i" I ll, ,
,I It, "'ni r 'r I 't "', 1 ,ir, i' "I Wlrli; ", 14i, a 1 A-a-i- j, ,%,., r I I I 11 11'' rz I ,, ,,, z -, ,,,I;,, ll',lill,
11 ,.l 11 I 1, lltl l I I I I" i I "
I ill I 11 I ,,,, ;,
d- 11.11 11 l ,, ,l, 1, i 1,, "l- T '1 1
t"It 1 1 tw, I" ", np,,,-, "I I 11 I -IMil", li7 -tl !It t 1, "', '7 ", I I "I I 1-1 I I 'r 'I'll
I~ '! p .... tjjjlI Ill 'l ,,11'i,, r III' T ,, It! l -, t't I 'i '' ; i, F, 4 I I ''I F tI " , "r, T ... 11 I I 11 I 11 ll 11 j , I
A !,I joltj;, ,i : '' t 71f 1 1 I i ll.. I I ,Itldi qoll-, I I I I ; I 1- - ,l.,- I
'- , li'l- ill , t',II;- I'll T---tl-,-,i-- + ,, ,, I ,!,b ; .. ...... ,, ,, ,,,,, ,
fl 11, I", I'll, 'i, ,' 115 1- , H ,-vitdtl d o I 1 114 "I'll i , I ,1':,'1,,,.ljr",::j,, ,",
I 'f % , -, -' ',- ,, i t, : i't 'Ili, 1 "I 11 H ica rift, "i o tk I -1, .1 11 I '111- ,,, I , I'll, 1 I,, I, 11 I ... I 11 1 ", I
,
"?," t- 1" ' i rail' ,, '%' I I' I I ll I I I li- ,
It lw ,.I,, ,,, l_ ,, ,,:, I l I I 1, ,, I I I I I 11 1111
FlF, It!, 1" I '- ""r,, ; x, 1- i ,,, I 1. I 'I, 'r,
"' I ' i 1 ,.It I-1 %lifileatri, ,avillnlil *, , I i "I'- i 11 11 11 I I ", , I;: t'_ ,,;,,t
'I'll Q Ii"'J"I I- 'I ;, 1 vid- oaI, It- 't, o,"-.t,, -- -, I I l I I I , 11 I, ,
,,'I'd" Y ;- 1, I I I I ,il,11 1111 11"
I", 1,g_.7, 11 11 I : -;1, I I l, j I l-" T L I -, ", l 1 I lj
I, ,,.i, 11 I ;1, ,i 11 11 11 11 i : ', li ,: l ", ', , ,;, ", ', ", .1 I .11 ,,,, I I,~ 111.11 I "I
I, Ll : 1'.1 y t? ,;,, :, I i ", I , , [--- 11 ; I I : 'l I I ",
.W." -!-- d, , I I , I I
a , ,-,: , ', i : ;,, : I, I I , I I ,l - 't I T I I I I "'I" ;, II, I, ,I - !,, .,I
que r,,,,, n" 111- lu, ;l "Ir ,, t ll r ", l ,I " : ., '! , ,, I I l I 11 Z, I l , tdt", ,)" 'Lfl ... I. ;fifl - .l "" 11,- !,tll
1, I. 1 t1-1--1, d, t I t k.". I 1 ,V,, ,,,, I, I ,, ; ,,
tittle U.ie.!r ill "ll, ,", ! I "', !,- , I I I , ,
con 4 prnfesib. .1 'jiti-I'l Itt',l I,' ,--r 1, Lj- ri ,,t'- "I'll 1 , I , '', --, ", -- I I t I 11 I I 11 I I
7 I!- 'j i : I I 1, I t- ,, I ---11
ocupoi Y jes Que Creston -, ,,, ,_ T_ d, j'', ,,,-,_- I .Crlr f', -I --IL -i .:,w, i I ell 1 -, I I I I
,, ,' F Q r 11-1 I "I ,I i ,,
ne gecursoros del Collgi. N- ,-! ,, ,l1-,Fr,,nt,- cl- r- I ,,, I 11 % 111 I
-. a.tr- do 1. ratedrat Filter, i l, - ft-ilc 6,1 ,,IF-., nol-: ', -1' -1 V- ,-, l I 0, I i I ) r"A ,)] a r III hilin dil I .I) r ,
de Is prof"16n, ensedcos del ,,, t!"-, % it I I I I I I
me, 141 supierort que pars 01 I I -. I I 1 I 1, -pi ill 1 SVBI -1-t, d I -'t ; e, 1 ,- 1 I I - I ') t : i( I', (U-i;t1',1111
to to -, -,T I ,- ,
117 T,c I -, I I I I I I 1 I NA It 1,
do an ehilit ace I Al,,-i , - I 1
61 ....... X "I I I ; 4 -l- -v ,l ,-- r f !i4 il t' l' I ('I III ''I" i i,- ''".1 It elt , I I *"; I ,-,-r -- I I I I
I I I -,-1 t,--i,:-, R I I ,- ,,
ltinte,; tesitirricinkitlItti ,Itro "-,!,- I - ." I il%,t - , 11 -1 11 l, ,1-1- ", li. l Tyli-,- '),"t'n"'. ,,, $- -0- -,F,-,H" , """I"I",
, I 1111il- I I ,
radi6n degasitanda ... sobre-sis "', ,- Io'l --, I I I -1 l, _-- I
IIII.a paiiada, ,,, ., ;, :, "- I j ci, r, ': 11 i", 11 -0- ,11,,'i- III I
b.. ores ... In -,-Ilill- I I I I- I I ,-- ,
.cntida otracibri. .1- a,. Kl- -,--, c , 7 1 11 S,%, I I I, I ,I, -I I ":I ) %'II,,% _V,l,4,,- ,,,
Ef de hov, I pitircer 3 de Ir tll:-r t' 0111:A l f1[ HIA(, lkl I I
,:1
new F : l ' I' -; -1:
b,, deal ", i, , l I I -1:1
1wNw!1116
Retire Stion'ttle aprobada to Lev del liE", _'- L. "L, cor III. ,',, "' -: I I:i 1, 1 -, It I I I I
do logicc, ilto. notol tl. I t ,,-- ce Is e , I -, ,,, ': -it T -, ,,, '-, V,,1,--,1 ,l1l,,k, III, 1-d- -11. 11 I I l -- :. 'r i 1A M( Oa elt In 1"ran Brvul;
prunto, lue rjetet- A wt,- :Ts ,1 Sr., ,-. ,, 1111-1 "I I'll I"m !U lr"-tprirtd 1-it.-I d- 11, ,
no M rouchm dentists inuti n- I'D A r 7I R-, es. ; - I I 1, I F .t -, t - -, ji; ,F:,_ , I 'I, ; -,l.,, 1Ile!I D, ln -5. de, et ,111- al llinitro 111, F010- ,:- "I'll -111-T, ill"i- 11 .. -It, ""'11" r-- dpt,,il, --i""It, I, La, I, -, "'.1 11:'ll:.': ""'! ,, 'I" i"'-d'' 'i, I ,,, I,, ,,- .bor,, Lit- -a ,'-, T -, --i- 'd I ,,, i- Ill. ,,, l. "" ,, I ji."
,l -1- ,,iia-li d, ,hltl- "t- l"j, 11"ll, It,,, t,"", "
-1. huhiiir... tiled. I rnedi. eu I,_I ,, - A I;, ,
6 -,, I, -1 d., 1, -- I I 11, , 0 11,-, ill U-11l't, -ililij, p'- --6r"- --e--"i ", ,:, "', -, ---1 -- 11-----"-" I -- 'lr, 'F r, I -qua vivieron y indrieran grart .uffie- I Ili il I -: -17 I l""j,, I", 11", I I 1t,
ro d n 00 a t.d. !a, localid'd- -- -, ,,, I 1, ,lt-t. , Il -- '11, .1 --111 ... .. I I'll 11 I --I'- -- I - -- -", I I r, 1, I, ""I"i" "'I'd,,d,
-viu4as e h jos, I'd, ---l.'t - I .1 ., T , I 1-1 "r-1, 7 ---- 't. I-,,,- I 1 11
compaheros, y of 4eaarnF.ID o. .. l'be., 1. ,l j- t -- ,- I ,I 1;112- i-t- ,I, .- 1 , ,-,-, d, h,,,Ii)t+,i!,, T-,1,16,
hubig
que uedaroif sus -Tr.; it, A i: -.- I -111-111 '- ?, i I" I inipit'i"I 'it, It)' trziji" 1 ,-, lo t,,,,, , ;, I,, l I -lh- 1, ;-I 'i -1!-I, ii,,- "' ,
a. - t I , 7, , _-- e I il, r a I I- a -1a
01' cmplndido a p1mad , -, -,,,, d" ,I,,, I ,,,, t ": l I pli ,-1 1,% F"" d' iltjl r, er,
1. recesid.4 KI ittrahooria 4. Art- Dr-il 'r -- ., -:, '13-1 z - l It 'to -, I I I I 11 I I 11 I , ,c, ,i i ,; ,l ,,, ,-, "i"t" ,,,, I'ada c'..c. 4 ;.Iy.F ,, ,.Sta III prdslroo z,, I I z, ",T- ,,,,,,, 1.
to "tora de lropettIn d"iioli --"-,-, 11
ge e A : i-- i ; I I ', I Ll ,-,l!,- Ir, ,, ,, l igtd- l ,,,, "d-,",
t I ii, ,,, d --,-, 1 I I I I I ; I I 1, I I ,, r I
I, -:-- 1-1 .1 I I ;, I'l
qoe y, no ,, ,,11, lq ,,i:, .,Y, d ,,t c,,j j "maj, -t- -It,- "- A- I I 11. I 11 I I I ,, l 'l, R, T ,I d- 'i,
at --, nL- -1 I : 11 I- I ,
I- de ial'utio pdo It 0 erta lit I I , x I I I I I i I 'r,", "'i""', IT t d ,zll, ,,,,,,,,, Ti"t
l -y de too fordiliarcs q.c -uircu due upiren a ingretar en. 1 1 : 11 : :- -1 11 e- - , Mtl -11 -1 I I I I I ., .1 I I I fl, T r 1, il,-- I ,I'il I, 1, ,,, I, : l t'lle"d d, i"I""'l". 1, ,It. de Acres DI--1--Ic.s do 7 1 7 I 1, : : F 11 I -1-111 P I it G"- 6,1 IT-, ,1l I hit,
1. I l 6- :1 1- I 1 '; , 'l, : i d- ,11, ,I 1,, I,,
-1 I a - , ; tz a, ,- - , t e- '"' I 'Ill ,,,,, I I I I 11- i 1, I 1- I l,
r arnporo! vtrsidad haberutra. -, , ,: 11 , - I I I T11 I I 11 I --i , ., I I I-, : 3 1 ," I -, fl%- ,Irt,, 11g1l, 'i-d" -,c
Hoy rn.fiv. -soI q, - .. .. .. I ,'a A I I 1 , ll '! ,, ,! I ; iict J,, I'v, I'-,: ,,tn rr-Ii l lt ,, ria
I e -11"Jert. Los piruebas p- -1 t ------ -- -, -- - ., -, -I-- -- --- -- I , : n I I -1: "I I I -, I I "I." I I I I I -ril-ia 'I, ,,, r"", ,,-I- ,'I It, ilIFl:
Para estarles muyagiis oidd fay.g,- pficara. Im diatl :,, 13-;, :1 I . ,; ra-0, -- 111-iiil
I. astar obhigad IF, ,, ,kFf, % II I ", I ,,, tco-5 d, "pita Y 4. -- ,,or l I,.. I,- In T :, la ii"'i -11-.
c )I'X= ..; 1M. .bri .I- I -1 erm inado vI 11,,,, ?t"67- -,)f :jtia I ), ; --- -- --- ---- -- -- -- - 1 ,,,, I T, ; ,h- i I'l ...... 1 ,, ,, ,,,, "I ,-, ',I", dl,,,I I, il, Ili ),tiii I il 1i I '111 1.1- 1 I d" ,, "'"', i, ;,)- ,ii;, Ill 1- ,IIf l C.colert. 'latill---it. 1 Ir, ,: ,.,: ,', z-', -I
I I-- t1l"Id"'t- di-,, p", ""tI,
4u!r adelarlt: Y esto 1. I.groi, 1, I i I ll "I
.-Inced.111.1 nos, zontmitilr" , 3 I .... ..
o' F' I ,I- --'e- :-, I;R, r, I 1? I,, , I I I 11'11'1 ',- "' """ exjitl 11, p, I io, .Ti,
, I I -ir 7- ,-- ,l J- j,,,,,' (1,
11 nuestros dirigentes, L- T- (, I- n111:- - L i bertadw li 1 I I I , I ,-.- ,I P--tl,-,
id frt,, _, ," I. I I I 11 I I -"-,
vos do Itytr Y Im it- oy de c S ,,,, I:.,, 1: ... - I I I iitli it t":r" dp llj),'- d, I :IN.6 ... I V )ocalt- I", , -,',-, I;lt, 11 I -, I I I A 1; ", ... 1 p"'I 1,111", ,1,cIt, J- ri"in tagora's Ienes .IluIII, p- ...... -,-, 11 I Ii. I -11 I Ilegi i "I I "",, ",, I" ", 1 ,, l",
'- lr, I I I i .il-, I I I I I 11 'i 'I P,
11 1-11-1-11- -----"-",--,-,- I I ------ --l- 11- .
ticul4res, rambler, ban sufr;d, f ,'- ;,l,;-',',i-'-l1 I il-t ,ti% ,I ", Lke'trn, rvtira(kl [ii(II'n , -, I I 11
auneInI s. an s-ifi- ,, ,- ,.
,a lozrar grades bcro,!-D,, P-. l ,- 1 ,,,,, , p j g (je ,11, ,IT11wre. , - r-11 I .1 C) I I 11 I I I I I I I I I ,, I 11 I % gil"mo (1vi comprador
,. t T I
as, t l , , , ,
Y lt= w'111 t rt ,,; 1-i" Y'Lt , 'Itt" 11, ,!I,., li",
.Y.derl. on rude ; !'_,_, ',, :,il;, I ,, r -, N 1. Il 1 1, F :,-, ,I -, I I I I j I 7 a 'i -,-,lh I-dtlo,
I I !-- , ,- 1- -t, I I I l- "'Ill- I d--- ,I 6.,i d, i,,91 lt
ll, I I el, , ,, ,,, I I I ll I I I -, Ifl"Ita-,"", !"'I't"',
mente cuando crc rn. IT- II 11 l. j t -- ,,,,, ill- I , ,, ,. rd)r-, ,17 li brl% ,Iilli
nti al I I, pill- -n":r :1' i -(I ;,, 'I,
I , 11 1-1 I I I ,,, 1 ---'-I, ll .1- --W"" )""' at, -; i, T-, .- I ,' r I
nunce d= "I col"'Il, rIlu I "I"""' e' "- I I i I f
r I .1 I I I li -- f -i" -1 a,- 11 I I , ', '1)1 I I,- Ilia ,- ,,-,wlin knt- I,,, r-& oi -g- Ig,-n
to _71 -ir ter" I-lT te, 3-IT, ,I' 71 'l 1: - I 1 : 11 I I I i,, -l!-, 1'r,", ,".;, .gl, tt, ; !',', dp ,- i,
1 9 9= o9= 1 isclos 6a I, Ir, c-l"I", I- nal'L : L - I j V-i- !-Fr- ,-' t , , li ,,;I t, I I _t ,Ibn fno, tTdib-,
1 -1, , z -- -'t- i l, -I : -jirna- I I I 6',P11"', li-it, I-i""I., Y ,h.fdirtgentes de = -, :'- ,: -i z I ,_1 I I I , -1 % ,I),l clWr lI Wo" qu "-i":. 1, 14,11 ,o c. I ante,, not aver 0 de boy, di el g7ltz, ,it I Fi ,-- 1-1- -- 1. 11, I 1, 1, I I , , 6 o ,,, it I 1,
1.5 ,,faI;,ri- -:1 l" I- I t t ,; ,A, ,,, I ,r-r'), modi,,,t, ,I -.Dir- .I,,- cite i, I I I 1, t'.11 ,I, I li ,I ,i l """",l, ". ', I i"
po cnsiderorlos, catace&," gtlz- I-Il -- I I I t ,I I 11 "W. ,I,,,, I ", "- 'MI-t" i q-fitie-,
,' -, ". -i ,, : 1!,d, ''-.: -.,-,- I I - I , I T- l I I I .1 I l' , r It ile' '- ', Irl ; - ,---- ", I I 11 I I I I "T 11 "I d", ,I, ,,Ill,,,, ,, ,
quienes on v- de ropsur- I ,,,,, l I, i, I 11 I 11 I I IT!,! i ,IF "n IT, '11,11t. ,I', "IF!, ,dlit ,ltJi4,,,U,1, i1i, !,a
homes itind-1 I-Pel-iiio, L- -' j' ,I' -, - I -,-,r, ,-- I _: ,:* I I l I t Ill I, I -he ---r- I..
I I I 1, I ,,, ?'I" "'Y""'t- ;- 111-IT", I""',
-j&. ,Is conieve larrun. III I "", "" I ,
,I -, lr I ti, l , I I I .11. 11 11. -- I -1 1. ,-- Ild- 11
I _;g tt I I I I I I I I I I I 1 ., 111 1. 1, t i- i Ii, dq,, ,1;,, ,,I,, i I,- ; -T l IIIII I ih I! :,,L-tp ------- -.
",__ _SLa__ IL "I,""", r,:;ni, Iti7 -t IF, ,,, -,I
11 -- 1 , tal 'Il ,-I N N:111" I I I 1, I il, ,, p-,i,);,I
ill- I I , I :, '
Bien I hot hto o Cattl. A. C -1 i ,, I I'll .,; t, I i 1; I 'Ir I I i !" 'i "': ,QI,,,,, ,,'I ... 1, e ,, ,l- It, ""', -,-',i "" :, ,1-I,, t a ,,to
n I I ,, , 11 z ,,,
Ill I
Iivet- el , i: 1. L I 11 ', 14 I I I I I "' J' 1, 1: "', I], r ,,, ,,rl I r, IF ILI!- lI "I 11
I -. 1, I r i+ l 1, l" ,,,
el oletin del Colegi. lit, L- H-b-1. -, 11 1 t. I a a I I I I I Z ", 'I 5r Ii, I
at .firrniiv -deho predortunar no jt ,, o, ,1 l, a l 1 1 7 'i t, V I k I I I I : ,l'- .-, ': ,- I I I I Ilr+ 7 v I Ilot W! j:,I,"l,;, I t, .... I. p, i"I"', f1w. 'o tzj,
,fT crit'do ..qpeI1 ... i, ',Do .1 ,- it,,- id" I' 1,1i-, : I , M)Ii lit,, da Ed,, I I I 1 I -,--l-1 'i, ,,,,,,,,,, p''ll), d. ,on" "
F I i ll 11 I I ,,, d ... pp I-',
III, ently.rd"jol Y jue e ,; i, t, i, I'll i I I --- I I I I I 11 I l,,I,-, ll"i -,-!4, 1 ,,, !"', 1,
_Ili, criletir ""_ _______ ____ -------- t, ,, I- , - I I I I il 11 : I I I 11 I , , 1, I ; 'i"."'i-liat", I dh-lfio 6, ,IIql
sea de, bodeficid Iofltiv-- Y bit, il itll- I I 11 , I ,r y, i'l,"'J" l, "'I', 1 ,1:,
I I , ,I It, '' ''I"It, I,,,,,, 1 IIIA Ili, I_ jj_,,I I liall"I I 11;,
twnibi6n ba hecho .T..it A, !- I,- -- ", 1 I I I n:1q, I 1 l,,-,I,, 1 11r- I
, ,i I I I 11 : '. I I 1 11 I I I .1 11 11 11 n"I f, 1 ,,d, ,1, ,
Sob rato en el B.letin del C c, ,I -f,, ;-- 1- I I I I I I I ;1 l-, "I Ii I il '- 1 .... .. ,, II,;
z i I 11 I i ; ,,F.I --,A d, ,,, "') -I -"--, l I il" ,cl l I I I I 11 11 Iii ,-- 'I'l I --,vild, "" 'I" 'I ,
Naclordl, .1 deil-rari '. h 1, _1 pr. I I I I- 11 I I I 11 I ,- ,,, llll I I
hitee to fucrU. untrise, I " _,,_, ,r ,, -, I :, -llilti 1- A 3,""i-, I I l ,,,Atlkl- 1, .1 111-1 1 i,-, It,- ,,T tlr, I d,,!,, LI 1,
,_ I 11 :, I -1 IT 1,711411 1
't - I I , 'n -jrn"', I,~ 1,,rl, ,,'(I" -, ,-,, -J ,;!I it, ,, ""',
de order, #detente cor, ... It- - ,:I 1 I I I I I I ,
ilsttw, jj e p.r esta 1, It-, lyl, !lli,,ill 1 ,:" -" li; I ------ - I h ,1, "',t" .ld,-I;,1lI i, ttalti ,1!4"d
i- I I ,,,,
S F I I- I I ,L IF I, -, -I I iii a 17" I, ) I I I 11-11, --,---- ----,-, ,-,-"-- "" ----I- 1-z ,,--, d, ,I ,, i, t ,.), ,-,-,l,,,i "I:,,
-.1--triunw- iguie.4o I -Z-- ,2 , I l, t -t I -1111---,-,-- -,- --, -- -",--- ,------- ,---loo deVOIa astledderac, (11, V , f , l ', I , I 4 l I I i I I 1, C 4 .
In, per a eacatht del priuitel- M',""', I ;" I7,-" ". a i I 11 I I -t r, I 1, 11 I'll ,
": -, "Ill i t 11 I 11
11 I I I ,h,11L, hiinti,
,n c -f2- ral-nl-l ---- - -- -- -- A,
Ant" de tominar, pi4,111 n Ii, : ,- C, "-* ,il : F 2: 7, : - 1 R I, v v i a 4 1 I, I. a) I, i I I ill
per ),i, aintias do loi Cl .l ;,r- IF, ir- ", al, ', A-1 I , z , ,
-- i-bit, rl,,j ,Fj, '1 V, ('11" " 4i-, ,,,r 1, 1, -.1 ,,: F ,:, I -'-',, - , :, I 1 11 I I I 1, I I ---- [- I, at ,,tIlt
,2 ,;r;, z ,, - i I p 7 ,:, ,,, -', I I I , , - i ,', I I r:-,:" I ,
I q- -s' giafe Jir- I ill I l ,,Ira il OuI. i "', I, , '' -, -,
-,,t, In"i", '%- r : "'t- 11 ,--1, I- -.", fl , ,rii,-',!, -3 L'I tal, ,qnl, I t, , a , I I I I I : ", l ,?t ,i, h.'- ,T, IrlpJ lI
:" ; , F "), %i -', ,-I-,, I I 11 - I lair ,,-.T--, I I -, i 11 I I i' "' 'i"'t" """' "'"". -Ii iI 1- d,,i;-,,I, I -, ,)I11,11 ol "I"i, I-) : i 11
-= i I i,, I I I I I I i - : I 1 4 ilt" 11 Pill rI-'- Q ,t- II- %- ""A.11
;111,-11 1 --.- I,,,,,,, l--i", I -, ,:a 11: %, I I ; L, ,i,III1 11119WI., le
I t ,F I3 L I l, ,,, 1. 1 I I 11 'I,
i ,., ,,, ,',,, ,, ,, ,,',,-,,", 'i 1 -- I ; I , I I ,-- I ;, 1 ; -- , i ' I l 11llj," "i- I ,I ,,,, ... ,qi, It, d"'ll, 11 -1
I - Tt l 'I, I 11 t 11 I I I I I I I 11, 1, I,, f"J"',, I)t6i 1- dc'l
'i- 1 ,,,,, '11, -, 'l '. I 1, I 11
6, ,I, It, :I T r I t I 'i t I I I I I I l 'I il ,lc f, ", ", "I, 11 1, , ;,"I 11 1110 ,ill I lil 1.
I I I I I I i.
l%- ". -11 I 'i" :' L I I
Il fil' I i I I I I I I 11 I Ill I l 11 1 I ". e ", '11, 1- t- d, I, ,,'I", III- .
,,,,,,,,, 11'_ 'a I' : I ii r I ,1 ,. I 11 I I I I I I "' I I ,i ill ll 1:l I 1'11"1'11 1 l- fj"A" do
I I l, l ,,, If Ill 1 I l l
-,-, ',",,,,', " ii , 11 , il ; i , ,"', ,:, -1 i , : 1, 4 I t, it"".
.. I i, , ,,,, " !", I I ,11 Ill, "I'll"l- ,I, ,nl,- :;, l" ,Fit, d- It, hd-,. .bIe
11 I "', I - ll ,. , I I : I I I j w od'I ,it' li),, 110101ill-, k ;it, I ", I 1, t ", i I, l 1,1 I ,, ,- 1, I'' t,,d 6, I- g- "I"I ,Ato, I'Ill)l 011 JIL ,, I ,iz I ,,, l, : , t 't, ; I I 1 4 ,tli'lllr' 'I'!",",jl, '- l I 11 tj"'j, I" I~ ,I 1 ',tlli, to
I'll, rt-,-' t3 : lj- ,, ,,, "iL .'ll,% li ,,, I I 11 I 11 I I I 11 I I I I I 1 I I 11 I I I 11 i I, "I ,
I ,I I "I :, ll 1: , , I ,T I "I I I 1. I 11 I 1. t I I i"ll IT, ;, f lg, Jlpl, I I 1, w ii Iltl d, rd,- i -1,111'a.
n ,. to ,,I r "" I, r l i I I I z F I I T i I4 I r I ,,,, ,IT,7ItFtLt,, , !l 1 el ,z I, ,I, ,,,, 1, i, It II , , It I ". I
e I , S ,.I, 11 ", I I i, 7' 1 , I I I I I , I ; ,- It
Rarest- ft P, t l' 1 -kl ' I ,I 1,1"i ,, l i, l I I "I I 1 ,-T- h-1,, W", "i, -_, I
.1 act" (11, .. ef. I rl, -- ,, 'I""i" l!" I"llIt", dil ( Ir,. -, I 'i"
i %- ,,- I 1 ", , I 11 1: ,, ,,Ij, F,,?,,,,I, ztl rl, ,;,I i 1,11 ii- I ,allp"Il
,.I III. ruee. 1-id, t i, -11 I ,, I , , , I ial, ', 1----1---- --
I"', t ,, ,; a a F ,
, 'i e I 1 z , I A I ; I I 11 1 ii t 't. , , I I I 11
l , I I I I l I i I- I r ,f ,
'. T , i I, , I 0
Fil t l t, : I ': ."
the .a, ,d ..'a., ttis, , -- l' 1,
en e, gr", -- ti I T ,- _, r ,
I 1i il l \ li' l ,, '! l .- c -11 ': I I I 7 : ,A T - ,1, 1-1' Ill" il: Fo: 1; A"' I I I I I I ,,I I, 111
1. i l- d'-I. Citediet, I d l I il, A-ill I*,. """- I 111- ,- t -- -a" l-- ""i -- i_- I "', I I ". l l I I I I 'Ii ,- 1,
I IlMdfabam Tt' ,


Carlos A. Criner, presklit 1, y- It 2 i i, If ;'l .
t gio _.tol6gico de La Y ic-: : ,--Iz: t-),;C, , '; : "', a I , I .
le 1 il t ,l .- a, l, l' : ," : ", : ll - ,I ,, X:X, I- li I
, I-, 'I 1! it, I -r L- -_ I i ', '1- I a -1
'gjoII. I I 11 i , a. 1 "IF", -- I ,r I il I -at da ;-, 1 l 11 -no apretada lutdoci. dcj I I P 1, -1 :, r ,
I I .-- - , :-, ,- I -F I li -11 ,1 I , 1 I F , '0dontologira e Cuba y 6- granite I -11 -- 1-1 -- 1, I 11 , I
d - I I , , -- l I'll -, 1, -, , ao'[ : 1, ,"
adelantos, ,,rti- -,*,a C, 2 , -- - -- 1:1l t, r:, -, ", : e', ,,a :,, I
I --, a, : : -, l , .
Mosd6 1. figor, dol dlt tc I 'l '. lil I I _: -,:, I I , 1-,: ., I- 10 ,
1 1 Il- T- 5 ", I I I
Mersinde Atatlay, .,to de ov I i". -, , I ii -i- ., il : r', ,li -, ', I V, : ... I -- L' i' "'-, I
1r, 1- I j : 1 ,- l ? i 11 ": 41, 11 '. I
l, IF,, I 1. 1, I I ---l" I -ros piopulsore- 1. 00 n it l7- a '. .I-Ll- I IIII c I I 1, P-i- I 11 1-1 ,. I 1- 11
ro I .
-a y ,l.io X.r'--l-I --l'-i i, l,:",-, : I., I ,:: ,I",' I, q ,
'l, I I -,- I , ,,, F, I,- ,
IF i ',1rt lF, ; ad 6, F I 11, Ild w!-, ,i "I x ': A I 11. .11 11- I 11 11 I I ,,, - !
I I 11 FIT I 11 i
P, : It tr burial dt ,,, \'I', %, I , l i .
,,, I -l I I 1, I - , 111- 11 7
i It,, I -,
"" '" 'aI", I", 'i ,1- t ,l I I ,'a I I I pi I li'',
.o_ ,a ,7,:, ',' -, !, ,* ', i-- F', ,,, ",- ,, j_ ',,, ; r I ,- I :IlF I 11, "I : -- , 11
ro. a I I ", ,:." I , """j, I I LV I
1l, ,, ,,pondtti l" 1, 1, nI -, 1,,j I A I (I,',, 17 f-I I 1 11
"I I, Fl-,,- t, i,, It i '- 11 ,-i t ez, - 'F'
'Ir La LWtisna, I :, It" , --', :I, - 1: '111"'i %1 1 "" It I , , - : I, -1 I I I I I -. t': 1 M 11
, ", -- I I I i i; I I I , , I l I I I I I I I 11 I I I I I I I I a I I 1 "T'l "' r, , F ,I U
1, : t r ,, , 1 I I I i -i li ,-, I i -I il 1 t , I I
"Icall"' "I" F:,-, int" a ,- ,,, ,
Fl- I 11 i- I ,: , I ': l'a
t l del doctor K11t,,Z-l--i1 lx, I -1 1, I .
riI .. 11 C -, 'i ,, ,i, 11 IT i'l -4 -II,, Late lt ,!",Klz-- d, 1 H tl.r- ; r a', ", :,i- g :,: I -,------ .---111111- -------- I ,.---,"-,-,----"-- ,',
ii "lebra to S"".n. od-It"16- 3, 'palobtlr p,. ,, c"'- -.1 o ,IL 1 -, , ,-'- I, ,, I I
gicls. del 3 .1 10 de actubre -. , n', I- '-, ". i I
--diftbla-welus-cferdiffittevy, mift- -reks. Vcelll-il 't, D:r iti-, Iilzd I rl:AF !-') !is ,-% Ari!'- I -11, 11-.
I LTIT, 1,
Im , , , PU- Cid-ti 1,z c, I I ill, W _, lit'l 11 ,-1 .i r t I
lT-'--,Irtic- L-D11 Ah',tt'- N J- t -- I,- t, 1 I 1
4- 1711111til-I '-I of dttit.'r ',-4 1 ", C-1 11 11 1 I C ry5tal de i : I"
lti,-, S,- IIP0111111 I ,, ----,----. -..-...- -----pcosiderr"t?.- it'! fi)"Aott, D.- I I ---I-- Itporteer-ptzag rat T ,- - I I -Tm=:!tlI1 01- 41 .. ,
gt, F a oltt,16i t- Nat;,tivil NIATA *ZAS, -t-. 4-F,- 't- g-:_, 3, I I ,
ate ttqdor to ..,
gdg_ a; be It Lo7 -, '. ,, -, I
ot ,,, d.%d. ,.,: I, 1 o-,I, I i :, '.. P, 'I 17 I, ,,t, 1 .4m blaoft to .-l,.d de Od- I zt r di, J
el sizable de Me- -," i 1-111-111-1 11 t I
.. injormiS que Corks Ill j, G"Vectatifol. --" ,' l M U R A N O I '
no 1 ell We .,l 1 -- lt,:i S I 1i I
-- B, .6 ,I oet. do % 8-ic ta ,;-,F- C4 .fios bhom I I
"", ', -- it ,.-, .- ,, ;, -,' 11-1 "'- ?,-
,I, ,, ,,d;,- LalA, j1,-,-t--ii' "" ; , ST .A- I .1 -,--, 1,
de Is Odontolo aoldo al C-abot- Deeftloo listtr l.l : d' - Acals= 04 4V racibit N A RC ISSE
Director de C.1ia,,,y d".1calrAg. tlipim -,1z -,-" I 4 ,; ,, ;- ,, ."', S. """'t-', ; o- .
I ., '1- '" ;: La' 1, I p ii* -, IT-,., So-! l qM Ircul"ilve I 'A l ,
--! -air. It" r "I
nueseral ,cernooh -*"I' V ', ,ld'7', In" a 14# c I 1- I
-- un 1-moo. -r -; "r-ir dl C-P, 1, i l,,-, -, ?. I ro,
III , - d (-,,,It, I d ,, -- ---- I I 11 ,,, i
I T Cejel, 1 z--Tii -ii---Iirli]a y"',ri ,,, ,- ,,, bl l z-, ,,itilloiI, -; =nziull- I -- ,- ItT 1-1 11'1-,
-Z I I I - I I U 'I"
lvt ,I ,I l Ill 't 4 l jr,-r1-lLr I-" ii'i -':l L l ;, ,,, z
dentias fe. n """ B LE
,7,.,i jo D,, i If ,- "' "'It' 'I ,j ,ilr'e , -, Ra I, I 0 ., 1' I
I, le-,- F I % I I
gar- , 1, "i .
'g. do,- q- littl -I&- Il , l 7,
tj d,,t,,, JoO Antonio Ra-- S-- 6,v, ,Il- It T;- Ncttoirt;o 4-idic- I I cuelp, --; E -- - ,_ -ti C-i-- ;,-,-,! 7, T", I -, ,/ I',' I '. ,,, I I.X ury
-" : "i" It, M-, Nill- __ lT- 'C'
borat 'Il- , v4n, I- S" Nt -.1 T, Muy finaw I 016;=tm A ; ". 1,
,,-,, d, ,i, ,,, ,,i r-"eg fs'- It, r I 1, !'I', ;lot-- .
iriatoldiie. it I.. It S-I ,,, ,1 ,V,' Mao. do IA Uri- dt"o, Arrolud. D., .. -. ,,,, r .-I 1 ,,- ( P-ls -- -,",
A, 1111- tir"i I I I r, X -' \ I- ,Pop "" "tiII result6 eitplMifido, verud d IT, 1 Habarto. It"- p- , -r- 11, ,O:t, ,, ----:;r '--' 7- ,
43, ,- d l, ", j , ---*
... e htthl- id- -I- Y 111i'lli- o 'en .1, -isin. It I F,-, I I ,,, F ,r -; I I I I I
q- p "o ad rcu'M es que trICOnt- on- G.du, 57, -!- Itt ",-I ,:1 -Z- ,,,,;- ait, , r , j,!, I P, t, T .--11-11#AVaaV1fxz= jK1j2j I ., _. -_ -- I -- 11
edo .0 ,I ,,-i,,1ntr, a zgures destatrad" de al_ ,_1 11 -, It'. thlpi, 76 07, li-,, Ir "--- 6- i:\ l /- I 11 -al asuctur dicho coco. ;r ,,d riac-)A 8 1.-- I -'t; ,4 It
w c,. Rt-,Idtl ,.111,ti, i"', i,1 :l, I I
,T F,,,-ir-,- ,,,, -'I Vl ,4,6, At- 1& r'. i I ,
Entre I 1--ii So Goitrll t-t. I -1. : ,, ; , ,, -l !! ,
----a, ,,, tr = Y 34 ... Mi I 1, , f ,.q ,
l I ; a " -c, ", '11 C-Il"
,ld, cmtn tt--+ z--41-Y -kl Ii-pwA-J16z-d*-x- 'r, 11 11 11 ,l
--- -# ------ .
.............. ........ --- I -- 17T
-ip, i 1 ,,-! Silr2 ---- ,, o, J, 11 / T ,, V-P94a4m -.-,--. ,,,
It I,!,do de dentistU del DgPrtal- Para boy, 1- n - do 1. nech., KI l4ifodstro III, illitturidol e. S I -!; r il, I T, d, pi"", ,,, ar-, Im I I ",-- I
--to de Higiene Yocothar ol -I ,,, / ,,
int-it, Is Isla, feeldidt ,Dn trt Is se o4clue"Itc- '- daida 1. isptrtura I- Elva- Li--, ,- A"Wol C, 14", 1 1 ." , I , -1 ,
111. ,:
--b" 6 d;S1;ngU;ja
de lis erx=lt, E: I :',I, are: U npin-1. 4-i", h de ", del Idil, SA-9 DM a LOS BAIROS, -, 79 14, -K-, Pi-7, .b, ',0,147 M 0 Agufla 607 9-804 V .1"* ', So 11.
p'cle"t pence, nt. lubre 4-En 1. t.,do de --,I t,, I'l-t'lla, I aIt,,, -D :i-,,Hospltal 11 U : o I I
Delete 1=1 ,I i, tir, dt S.i Iii r; 110, 11 f. t IL El .a, r 11 e) ,I ,, i ia Ine",
I.. .. hiza- usia-AC-1--g4--bra Rx"Istdc, aM nlitt'dA 15W, I T wpu.w Ine", --- r ---- I I --------- I
.1 f--t- Her It, '- -j P h ,;,l "'t, M-,, -t, ,,,I -11- b" I. dg, -r ,- i t1!TIT ", l, ,, It
., TI, 016n do CuW ra del hlinixttrdod c ' d de I" 2ti, ,,, % tifla CTO sittiLLANTINA
dad dit F .'I. -Pto-1V ., del doer., 'I EOCION COLONIA CXTRA
, FAuci.i6 cc u. tribute a a, rnoce, .1 "I'tod t-,. d-Ig"'Na-, "'I p- ir7o Filitt, Aa,;,, ,4 , 1 it 6 dd dia
de red .do ............. I-- I --.-.---it., que ,foliti to$ do.10" cill .ri. "D 1, ,n I-,
se ell ad It cal-m,:; ,,I dI,,,,,ITiI, bl- "In5pi-ol IM-z"'i", 7,4M '' VISTRIOUtoac
nimtra, tdont lae-Il. hl rc d,, -d- I 6- t Qe,,,,,- -", lIa", bl--, I I ,ij'
ca per III labor qve Mahican. ads en, of Va. I !" 7 .". p I'll,
Mcche se efftlu& Ilk -d6- chra. b.116A q.- ,dene of Wnitlt" en .1 3.9.1 dtfii- D ,o lai,,d t'llbi ll li!va H ,11,11,,U 4 n',l I I : 11 i I, 11 BIENVEN100, FERNANDEZ
con.D. pare4b anal I, ,,g,, "'r"til '?, R-'I'! L-17i l A!,- :IF I I :"al, d, I.- I,
tillca, anunciada, e- b 11-to r Ir Ceii Ile Le ji b I .1 It, I H -11", 11: atiidl I .. I.- ..
wta. 1- 4 G-I e__ il_ I io l -- poilo ,,n .- -!,,
ei-en senate; c0nitteenotes 100 doe- Y p-kriii ft- ,U p- of P"U. I'to t,,t- -- iit,,, w".l.. HDI 3 r .,.- I ...- II(MINAZA Ili ytusoto m-1224
t*cft Rcdclfoxorniquez, La.renzii. IF, 1-t- el -tt-ft de bre, to roce. ,I ;-Dle" dI ..- cl-Injifer, o A]..IM N saw. bi-co, Ardiol Art,. F ,,,,, P),It.ni!- I 'I "'01Ait, dit l"ruglo, I I
et" ,

PAGINA DOCE DIAR10 DE 1A MARINA.-MIERCOLES. 5 DE OMBRE DF 1949 AAO CXVfl


AR 14 E R V ."\19AX 7NA Fui6 urt kito hi presenittwi6n,
Mali ACOHDICIONeDo
Esee ;r*o y Pantalla de los Nirtos Cantoresd Ke!

oy
AWERICA: 'TA RVJW il)E SE RIN en for;H;d
lindt" paler, un W W' li TODA MWER
Wiarl, Wrdi
ll Pz" "1 '41", QUE LLEGUF A
'l-', d, -u hut'l- AMARLO- 3ir4111herl,
P., MKOVIA QUEDARA ATRA UN Dip
-tai OrV deld at p..to dc A
"do Ingerua Ill
IOLO ALVARU KRA u '14t. Izrie Itua, PADA EN SU JLA
v HARSERS* '-Uar l-- a' p bluto y PADA EN SU A Se
irlandtl cree Ovir Im wiobrino SINJESTRA
SIAOW 4' "11UATA004 14.1011U. A T- I. cauallnahta i Vu -61 DALE h. do lba"0drar tod diae do Crom-ell y entontno an Por Wta
dad un IA. la obfigacl6n.dt prateger la verde ROD CA 'IFRV
14AR FFEN,0- V #Ai Pull ClAirio pr teger 1. -rde MALDAD.
BY-Y pido. eficaz y cosi insusatulble Erin. Hay que remover que Is A poll 11,e 11i iTla
-ductor El t.j.d. do vidili. delat carld.r Bridle evoolle at poor de = jEll; A, t, 0,! 11
.er darnlk,, Harapillente, pace I- carrunoe, para edft inahos fan. (JN SIM.
J'air .1 minut. 1.3 tAstkos. Una Inuy real y peligro" 'rose 1.
Aft ..... d,
omw le qWere decti, por lidgwo III aderhisl Ill del "plonaie, aunquir
AmAft V -funtas -od- do 11 I.Pre, I'lu"V4 Ayti"'girno- I cOnWgui* Aututori,,on hurna a. enrcdarse an sus rinits sutilea, IIi T',
gut r4c rre son mutl,aa,
Tan I-ple, c ine).dibles regt. peripac 0
ntnci6n del pi)
olid(5, e. ds format; di5i y varla logran 19 rnerecla
Una n0oho V;n 1 n, ;ta de
II direel do blico: -J, aquMas gurl J,- all wile, f, ,tN SHOW
do..
do-.,P6rnPa.rhla do "LA itebelde
It OS CHIF 'A Atifidn
I&vi a do too hech E IrAve5la,
q, -hi hist-I., mtuth.A le Quo Pore erhorion tP: Duo AMANECER
/AqA~ RaAo y. quedar" #'l irex i- tt rater. at out,. ottsints i I ill an
A10A Y FREY ANACAOMA
I, -ad. '. P- oo-upliew" I~ d. 1 ex 1. fotoxa n, r Filorligba
I,_ he plicabl" y 1. action 141 T, la ,l Ile-enterrichr, A"
HNOS. JORRE A,,lil 'jar"I ... ft. It," I d,
SARBARITA CIOMfZ e Di o i -, en u. pa;uI quo,
Ion t.-t. D IT
A -Ito er
url. ltioct,,t. it,
Po, MIA parla, lodaia no chm- pirolunda y dr..AtiNOY I 7- '7 SAN aArAS1, reridern- -1h ... Plot AM M ER
zl-,ii ill p- 'i,
g Tl, a afi- do ]a Co' rj,
y ii...l. pa. j It I' gal't. de llWl il ,lk J1,
T, rRIN AS MITCHELL y T, ;
0.,
'vN",
C:Irllettl r"N' i", 0!A IZ El NA D-1 ()I-EGIO
Vl, :

N T A
-W I'll""'", 47 IN 11 1A 94 1
i'l SPOIANA DE GALA EN iCIONAL WIN i I AN Bf-RENO
OF AANCi A, j I 't '' -T ll", 0
...... iDON QUIJOTE M9 1*11 L
vlKl- rAN'TAMA1 T!
.11AX 0. -AII
ourn'A",
coll
Ning tt Ill~ In IAR-do Ii. Ain.rerarnentm, _htr.,
1: LUCENA
HOY SAN RAFAEI do 1. Ill serialliv I
M 2 214 Y AMfSTAI)
ARTISTAS UNIDOS 1A athrelle. do Schubltrtt 4n atiler A
"Ail N.cht do Job.... Brah-, Er
I A iLl-A, 0. MAX Roger, Is stuipium I
Drechiler,
Irt"Cro, rV__x -77 i Rruadc1]-., air Joh...
SOFIA
0', 1 rJIMEECTO
HERALDO DE LA DEMOCRACIA t -Hop.., l. abuhliel. tmd. del
folklore y el Danublo Awl ALVI,
hu-4 dt do JcI.-, tnlmtnq
E:
im, I.' h, a i. 1, cl"It- -a410 Ile 6 &
d. ilu" &PI
A!- Fuemn varlos ins Ib 'i '
'4 cque tuVulron I
jigo tw NIAaA c -- que,
-'a Tj
otrecer a su at
qu, An Id ..... V, hp tmldo
T
UrvC0 -joVob 9S geleS, Irrentedlablorrente per Jim
Ill' ACAURATA., Y, It am de
...... a d- Iona
A ticrue. y hwue.d G.Rn temponda de Ah Com- ia: COM?INt DF VECIA V0 ni tn4 Purisima calldad y la musialuvidad
lt low" able do eire nuevo grupo de ;we
7 ',1 10 T.-IS IIAVV! C..6. 4. nw antores del Convict de Vittria
I' -1-AtIOV A"INIVIAL ft", ULTIM In qui, nos visitan y que eoA oompolon"LIDA. T temente dulgido por ICurt nettrunt,
LA (ChAh. NOTICIAS NA1IG,'- aldn' e"ta prolent" Ion de
Nihm cantor" un triuni relari I dtAulll- M 91"PI, It VVAT 11 1 1 -T
tt para ]a Sooledad Amigos de la Mq.
L, slea SnItilm proold -Marl
It ruez CURW ehoy auMae( alr hy de
de La Habana, y quo Ilene
C ratinno el entu Tmo de su vlotprad
TlTi, n-1-1 d ntai Man,, Ginerls de VIM. I
Lu y do zt; tt,- ra J0,"fina de
T-, cuM borritae
7 lh 7-MIll 1 Dli 411 con- 2
ESO DE QUE..,"LAS MUIERES MANDAF ti to 'lleyes 29 con er_ A R "
dt daii- 1-t"
NO ES NADA NUEVO! f, or,
h Isuiente y an In Flade IS Catedr-1 el Mioll do
kobw Vow' ,A IS Vv
a(d V" or a IDS Nuilloo Canzzl'it; on

Itorm de Vinna on un programs Be I XtI
a Temple
Ital"Irteimr ;:tS,.p0'pu1ar i Idt
f11ART1 Ave Alarla de Schubert, Canclonten Sea
it to d z A L D E RT 0, G P 1 DO CUra do Brahma y Mozart, PrImaveA ra, de Mozart. y LindEnbaium de, to
LFRIDO FE HPEZ DESUT d. CASTAPPECIO


L=Vq, I. k. gi., 1, 1 A 1 li I I I C10 g,
It Schubert, errand. can el Val. ll n- fait
00 'to' TOM DUFFL&S, r L 0,
5 47L&S i I perador que conho las anterfores fue- rpra&srt
VA Ell THAIS AODRIG ;:ELO BER3ATA Y_ n t, plaudidal por a) pull Vt
n H SOIT Ion uy
PERMANDO.VILCW
Ile 3 1 on la 1. If
0 i D F, to Sp At"! I t ad l
Iw
cantor y artuar an la rOr- rfl.
ma, Que to hal resultant verdalierns
'J AW -iodelim para tualquef professional.
stAr, 'a. rti de to Ino c
T I, pwde hachr soh In (ales, que
FAUS771r,11,7'
escona, 0 graudets
do In opera, r
hill pirfoi, wfitrour ciin 7
ll terpretandol entre otrw c miHOW Schumann. Dre hslor.
-itorea
y Mario Rorti rll U.S vidalua Argentina y
cl 6 vg teminil con .1 Danutuo
.70 AAU17
ol R'. Rosolin4 Ri
ruor lecta'S', L- Nihol, Cantores de Vi ban,
h-tad. a. Malanw y elita, seni
Anacoona Oq. Farnorin. 1. h.,*n Itn Guart nao, Sal'
y Holguln,
UN TRIANGUL0 AMOROSO, EN Qui; v do Cub., Manzaill
LOS RIVALS SON OOS HERMANOS! Tic 1. A-iicfall Cultural
ES, uNA SELLA RtSTORIA DE AMC
e r a A le Ta A. 13661n Cultural dlpoAPASIONADA V ROMANTIC! LAI t2 ull illcita) I
ti,,. At Alloruh
del Colegio 1"'
de 1. CiperA Nac'.,= C',
BRITISH PATHE 1. que despirt-A g- luuteNIA ios Im arnariter del bel r-nto.
lip

4t
Locafizadio le I'
25
'Fournier cerea
url,-, 64,
d e T,
'de Punta Arenas
AS'! l 1 1 a
Di6TRIBUIDA FOR
-AIWADOR T AnRpy nottirnt I
y TO]DA U Tj5N,1 I Idenfiffean el radivei ....
S EA %
dr Into tie sus officials ;P0- dr.spue., me el b-,,, de FOO ile.
all, Xa
116.u., 'ary" y c Coe Q- fqj,
PUNTA ARENAS, 1,Irril- 4 !V, pq- d I"
r, TFIJANON
Cir, 70
I ALAWMDA tm, -T- btlqi,- d, 9t,- 9-9-- lil,-In it,, TItil'towt- en I., .It
CL l, V y d'i ft rl- F_V., T F, 5
C_. no. n_ruAr.u l I.d
inox% It fl, 'i" -TnT<, N, ve
Irce Ae. ol baller"i wlo, U- del egand. .ohand.Vto
'10
It. el T. SCO- Aent-- In "Fo-ri an bvsca de pwibl-s ,l
II Nt t-f. SAN 'EiR T,
on 0 7 awntoA i "na L3 huell fl. I y pe"ment- PUNTA ARENAS, ChL-, ocwi 4,,
Var.ti oadi-re,,,
't 1 17111!, ; Pro,- que el fti,,
N P1.0S A!,- q.e W,l _.YtMr_T
qd AV,,Iq,_11or,_ -dos
j: del e, Go- SA i"i" del le ""'o, %'o n
o a la cosw cercara barr-, c,, T: enilno "FoD.rl ale
It ho,, r- de,
T"A" .1 il l Cori do q%i y s, h. ternid. quo 1o4a dt, L-wd. --d-Il do 1.
AVORITO! Caylits A -i d, dw-itt. do 67 b.li let tI de A,;. Lw, iflunbo,.
iPtf, t, bufw haya ",eula en L-tam, ,eg.n doIl- I! it-"ri
Ji. do 1.'Iel'" 0 A1k-2Q
he I'd". y -11, r- 1,, hu nalaft-.9"'. fAlb-t. Spirg.llt, lot
L, P"i I, Manda y Su Tpol- 'T.Ti-jer" -rp. d, Ri G.- P.-tiA Il no!
ORENCIAt L. f- j l A
111eg.9 .1 21 de cptioru le hall. $I,, y tvfta- t 7 yo tuera re y T -an v la ca2adorn, seisi T bit" dl
BEAM WARNER S1 I -hedlliA y d,, r, 'ieTub,", It
GKORET t .A, I, del Eoi
AN TEATI10, 14.ria STaA
_p,"j
y -w- I- jz,
ta Tier- I F-_ A, Al

C-,,I_ L. AeIda tee,PAL
jrl()RA ,Aq.111. .-he r c 'Lu- 'do.;-0 "
corazo, i , Tid "cadl Ile lolin y R, I- oad.-, TRI
INITANTA: I. alle A-hjbj6, B,; REINA: N. nto, q.icr. t-t., I das bartdera y asunlos cort. 103 cortm TOSCA: Uat. d iIa
de M.Idi- do Alt, er an6mm.s. TP
I a 9'
Varqlacuu, de nurtAe. V RV r ffil
..i. de la cloche y El Mlen- bal. Cinch turnbal; &I Cairo Y UNIVERSAL: Saigon. El plight. 1-u
ciaso, _j AT .1 la .... .... .....
R&X- CINEMA DI'vor"ol -P- VANM DES, Y, A- I her-.
tiva,,cart6n, nottolerm revistu. me t- qu- iliId.,,, y -rlt ettit ra- c r'_ d*1 Vic" do la &VadCi8- QUO Meet,
PIALTUr L. c.1le P-1,1111da- 1,leg',
VICTORIA. di., TAT-6i- 7 1- QSPOV&r do 108 MiOlt,=Ando
ROSEYVELT- El tar. do IR Slerre fuente mA a v Illnantl 'I'Los
y I- 'ol VEDADO: el, I
It t
intaI cort- VERDUN S
He- -6nirr- WARNFR
RIVCILI; nd lll 111J
El I Santa~ a. all.'
A

ARO CM DIARIO DE LA MARINA.- MIERCOLES, 5 DE OCTUBRF DE 1949 ?AfINA M IT


Los-comentarios de "Chichtinto y lit) Hill" fir Kilidcrgartclll

,Sr eonvtken parn etibriv i (In brillante recital, ofreciiii) aver
Sopeira" resultan may oporturms ept el LYcemrs Ciiiii-noina, Bengurila'


Still, rharlaft mobria bolle
Reatimen &I dis bar in JIM kem I Rettillplen flirl film
hall divierten y gilsita de 110111M 4"lipaAl4a, et)
tvilicht, 81 P66hro i (It. C'Mq eiijlirr il ttsar


R ATill 0 l "I" Sit- FCCION C CULTURAL
3. CMQ
flor Alber a Gir6
).r ltiru- A Fl, 1- Pill Adelit jAnnio
F E I
A rIadida It- a e- 1. f-h, t irilll!i la
7
a.) de rcn;",. y So- f RHC Ail, 6, It. I h11 i

o sa 'i"" pr r- ra C
b- qua 4"I i a _1 W it, 1.
sorillAnitictis verdadem, se apt j a luchar por sits restitictivo HC-CA enit "AJild 1,.:,ttidiatites orientals jam" mit"", an* lot -Wrs
tr ll =a
n. ic.C,4r I 'I RH
-Bra. B-ae P. C, d", :, dlis d. it paritalb, 116
J' ,a Cd-ll A-1,
11 d a. it mirdi a] Cmigrest) la a 4, td.
"id,
21 llh-. -1 ea -I.. Ciipj
zr.a, a, an 'a,
Q, 1. 12:i.5 dri di., 1 ras Clid.. t iti, Preidall Pr llvillvi;d
te- pt,.p.garid., pera si rpl dell. dpt.Att- pirmi-16. de 1.
&1 (0- ki,,raarh0t.. urapilft'a
._taa, ,7 -bea ------ 145
I.F boret- de tartia ell, Onfin Musical CMQ Fl.ahrt, 11

P.1111., e.tI1 .1 r1i :-I. d. 1.
fler& el Mlr, q, 0'a, W-1-1 cm '7
1, 4, -.1. set 1. 1. essit.1- .11, 'h
,3opeir.". ra, I i, ,Ir tin", -tr, ia 4.1
.;raend.rillit. Y 11 rin-a. trail. I., ---- R.I.4 lltqtlied Atit-la 11,4, P-aiia-tlra.nt. Mildtlml
I r, d. d gl,.b.d- P-a a I Nia tilrde
,,a., Ilenall e gricm 6, , .., ,, g'al i wtlld.qlliri y at 'amiti-dit"t .-I it, J"6. urjaaidrhi, Oil, 'atit", Ill't. Barg
.1 r dillytiat. en ta- itit. hil.. ua'. I-W". d C,--Ii- firaiiii rell"is on VAriq, Paidki- ell ppt-io, a quifark )r At. All
rid.d. ii.l, Pat'., -01ilia" 1. lid. 4., ptli-, del C-F,
a, ndat, f.t. 'arr t x--.1 v-, li
is "if- ia 2 re-,rZ Valli -t- Tis rly G.,

C,
-A- 44l, plua;erit" N1 INW, PH MV -I)
ittl A
Till y I, d e- pi 1,, z
'00
dr A ," 'I
.rail.r., ell t.lift'% lirpliblilli. yi,, ",!Z( i!a . t
far Rey- Pritt, ettit 11- d- it- I TI-" I It, lads Ur_ ra .0,Aj,,t_ f 'ja,
i.dialia-1, )t., P-. Sz, -,
so.: "Atinar d, r 0
j,,,va 61 S., Fr- la 11
*yario de la, 4-45 k 1. F-r. V"
is -lante ialelpr tm6t, li ll j-- tevert actrix Mtrit,. 8 4, Illro "'qt
W. PHt., L.10. Be F, it rated- deaol
It- S. R14C.-C.de.. A-1
i-te SaIg.do y Flti D 1-1
dir-L A I --5n d Wgild. lebe ?,Via flltm
mmalira Fdli.rd. Cballe- a vo, q,,,
Zqkujr
,,,etssz TA-r- D-mirgu- Y FA-d, rie a
C brp.rp; Pperador de estildie: Maria -, iraoa'ta Sj
Gon'Allit
Nra,, pi-4---W, .0 Was(.
par& va sister R. Artill. y 1. CMQ ....... d. ti I
7 El copillo qim
.Angel o de- ir", 1. 616i Vx a t", limpio lot
-a I-; '4"a dr
on rattial d.1 ii.tor de 1.3 Friia", a ).b,, it, P, dittrittlig "jor
Joiiii Stinchr. Artill.. f'.
al depoi, 9-t-l
-n media lie dw
"Lit cii'd- Dep"":', Y "tialidt, 'es"le
rh- Arill. v. 1. ratelftir d, qtie artira. I
t dtida, pi menstij, flit, e
108r-a "a 1-- -'a"- el "PrrIier' lintre it
-ip- rixi h- de P
Ea "t", aia" a. _,je' 1"- k da, del d -7du-, Im "m de
a / r'
llnljmlikb we li, Ki
.a ,a -bi-te dt tl-j- y d qla "'i",
art, It. P.l. 11-1 11. "t'd,
i. iaaritl. rills -t-, all a "l alati- I, -amentr.., I
Que I as. dt, M.
V-- aIijili'l 'ji Dia d, 1. 0doltolli-I
1"Marieir,. Fir-1-par ei C Iesli pit.mawAtv. del
-al I -,d. a
a m -Iln
HilbaTia, 01 priottro de, Im Clittiezi
"'AmtrAl ell deas;iol
I li-alm
,ea e, d- let 'T., rey, .,a- I me
"lit. part" Par REIC4,lide- t -a, I iJI) IJ F" lite hilatit el
Aral iii 71 T a o '
CM it I'm "all!1"ttariiin 01"NA 'a

m iia it,, hay .1

A iatelal.atl 411etilitrad- -igal, 1-ta- I -RI del CW-M-,
dw Ili m- ri, t jr',
War., y il-al en


ine, '-f-ir lie, p"
d & Cab. *. el, PlII& fliMal I I !ar... que io
aigpira- GiMlea- N-litirial der y W
d, ptWfi-el at, 0'.
T, 7, Aierni.
at l"r de Allilel. f ,' f, V 11A, K i San!.
30 pa,, "pecitd-,", Q" TeWild. & ji d-16ri 40 Tribunal
ii V ;
C, W' ledii'lindo Pir itl
,a C r i.: Aira;
0, R6111d. 1A,_ war
K,
a
lx, Wmrr
Ile 1.
-+I t. P., har.
1-1 4 rie Ilt y l A, I -Jill V
d
is, a W"t


7
PROGWAMAS PARA HOY
------ ......
t," program" liticlador --a h.
irid-dii q- par-.
-,,,,on d a is artati. .9 r-%, ix-ea P
tall, evQ -T C- All
seguidilmrattir I- 111-16a d- "I e c -tsi.f.aaa Y v ildas qMo l"luns. 1 MZ Can mt. am,
CMQ wi-M. 'MR A
RVIC Cad- Mia"
Ctinc Madi, Palo,= Ral, c MQ Ciu nt
C&ML so t) I?
ni lae K., Ruc
cm aml,.rta 1 1
de Q
mcu pasta G-J. ll'NARANA,
C-ir
as Cmilt N-V- - ------ -ft it. am
M
CUM k,
csw rj. tlewaaeicai i m
RHC n-s- C ML c
Cu" rw~
CMBF
Galati ZZ11- 3 e ll 0
c C..-Wlaa. cm"M
MCI N. A-,
acy ow- (LI Alma Hothc Cancilini.
".Q rif. r..Jtl- e ?w
lense lArbsta ExclusWo
M MECO)

CNAT V- ii-iitk ClAW P tt CAto log 4 poptricurna do la lomporada on
it's, rMQ Y. .1. -1 .N. Clam rl-.
Rite 1. N-1. o. it'. T- "Ot
CIMCIRC 91rmctl 1,10- 0 CVQ 11
at C, P:CMAT ulladi., t S A L Or"171
W" CMQ Dlla-d4 Ad-U,H i BiX
Met, il pw- ma,- C1, a,
curse Ar- DA
cucs ... .. CTROB MT03;
?ARMS, Cl3 11
0y. Rai-!,
12,WCMQ 'Arall r RIX n- flat, I F I T 0
L-MC7 A""naa. N Fimd, Fl rd.tiyte,
n' I Fitcmc -V-- 245,
C-nd,, Me Qiiiar.l,
CNICT V.- CMQ eaaae- 1-- t te, M M W.
CMBF A- M Rile T-atio, Vd. M a N,,.
CNOR ef.ll- T, Vda y,, i V ar,
Ca it- uaz lil,
C CY
:..Q -Art- 0- t,. .- :- , I I A V "I.,
Rile 1-ri Va..- C14CO u- 0-1
elliac "- 1. Phrala. I Z C-1CMUL Cli CIL CUATRO 1:i',ITNOS Do venla ahora on log iliquian!*9 establocitiaJ100100 do'n'11131cali
'71, M
.,Ic I. -a,--l" 1 1
D A 1) 0
............... ............. ..... in dj 8
pKe I-er. 15 11- i. G- IIlail- C- -'a- JtL F,
--6,tc -,Q, a-waw4- F!, n rill 11. Hall...
CMIRF A' ra-Ptl 4. 1 p a N t, fell
9-aa. CMQ Praill.- 'it 1. Hall...,
M Ritte-1 L.
IM9 -W -9.1 lWaY., F-1. a. al-aRI11a, 41 r-1., Cmz ftelm- -)-i, I p-, R I L T 4) MFu,;lji., A-Milid 24M I fish.-,
m.ninzat,
C."(79 C-d-- 7-1 1 11 Ped- d. I., C.- atiart. Able. ?a q..tl (I-,
CMQ CMQ ealata I pli- I I I Nr I ('
R.C ua 1) U P 1, 1" x j ('a.. Urplim V.14, ;a
21 f!R 11. AM- mml." 1,
Unc c-a. 1. 1- Pell- flea. &a
CH XWW lil Cintagilf)"
c" T.10, X Wii I ..
W Cuct riaina m, j ria
.He I-h. R-,-,
LN C R C- U.- e 7- M-- I I E"It'i" Latest "I 4-villat. All Cu li
a
r-d, 1., 3 L. a-i M. I- C ..... N, ""
C"MCU Alabiame '! Z NlAr 1-.
C!AQ Maal lin lftv, LAo"VE it
7-'
11.1ke, y B-4. J-re, L-Wil 0 N, AGENTS FN CUIRAt
= "a"' CMCr P.I.W. P.Milra. I A. y 1'.1- y
mcv, i.a Pat. I T Z
Cw3w "cli Z d- a. -l inia.". E N C A N T 4, 31. 'I"l, -qwa. rail I ,
CMCH Di,.-. allbw-i aw w 0 QUINONES
N-ra- Jai, ISL
CMC ft hlm 14 W A R N E R -t.d. 2" 54 %So its r
CMCU
CNICli b-W. L' Ell Iria tit-u- al- ..isda. A:,
emell tqav At-, -A
CMQ-U-i- i-- CM0" RZEWLDZ I.. 11 61 iBur, G.u Dt, CUM A Veat iT'i 11" Sit, A, N. o ir.. -4. Y..
8's, cmq ft-=


PAGINA CATORCE, DIARIO DE LA MARIN A OCrUBRF 5 DE 1949


ViAlt. .1 9 ... t-1. It, G-i. A IL-A
-M on I -tt dr, Air vi -I 't,,I i"', r-t-I .......... I -t- a 1. 0,J;wmzA
Tratan. de resolver el problema de contaminacii6in de acueductios U W"dW il N S Iwj Frl 1,
hinvit'l, I (I'll,
Y.- 011-Ni ... .....
P., R.9111. F-m-hl Ali- "o 0 lIafiill l i -,td, I AW, III, Ill -, 11- 1 ,
Oil let I,,, t- ,,, 111 I'll""', 01", 1!, C'J" d bil, 1.
1comprurba Sahlbriflad tall ritalas c4lettl Ones fie 10A ill M11 I. wt- a, 13- p -I
tl I, it, 't "md'W" On 1-- 11 11-1 p- -i--141110, r'qrW" a Cargo de Obralt 1"Witlicas. No lt(q I NO
d"I V'W"- Ill,
t#,Id,, I v 11, J III
id. p- It Mtli i- d, 11
-d l" t-," """ W""', ,, ; "
111~ 1, lit 'T,
d- del Y.O.'I'l de NI, I", (ill' I'll --I'll, 111111111111111-- -- 11 1,-,,-,- - ---- 111, ------- -------,6" d, I -Id ....... III
)rfAl,11,11 'i d!,h,, t- l
.1 1, l 127113
0-1111 pl ll U,
ilvd. "o
-Ifttl P 0 11.-- d,
Oot
It. -A 0
Ilue "I Ill fin i m.
d, 1- ehP, S
El d L-is oi;, A,
de Sllllblldld "i -td,,
Icir Jf"l dt t
brd;Id
d- S-tl M-, tit
fir-l"
d 1r, Pt'. Itd, c
p
Id I, d-o-lo H. N't",


l"f .... 91 t-d- 1 "AP-11, W66,1, A-11 L as m
A


M fox 14118
191 cf P I
del rete kfmstenc, dt 01- 11
d"io -S, il
g'. p- 1 PIbl-m Q- tt d, 1 clfit- F-t.- p-1, ht -.P-,, id qc iliI1-.qit dt willhi gltlr, qt
it hil otIIpt-ob.d. rill, I
ag, t t,
"I Enceffdo.it, Fz et

If- lit 1,,
instil- V t,4,
it- r-f-rl, G, 1,1 11"PIW L., A-Its. eplt
S, 5,
T tg,, "I, Ol-, pMIMI,
"t, y
V1 P-d. d1A 11 111 11 --W
Utl _7
d, I It 1, 1 1, 11 A 1.17 Pra Tr te

"uc- lium""s .... ..... tif;c- ll;c'
P-ble.k, de I., -fet.-X,
dottoex riiltlta;,i m t ,ta,
'Ide,," d J JIta dt G.b prf "1': 6, Ell r,,
fillspil'i da,,d. 1.
I "7 ", 't ""-e- y dtpld-. e;
Do rosas decided de la homlad dp w m
t ototrpr- r, 1, D___ d, I" C .. it it d
forms iguIt W Ineas, que han de llepiir con
flx- del -71 Vnlil-l, -, rlo 1. tvi r O'n log pier azin h gjor, ra at i etet: zus It
bid
pill 11 naturnlidad Ins del cuerpo, y Au calidad,
irl P-10 SlIlth-,
A"th. NT-I .- Por el u oI indibido de, Lin mal r'.Alza- qn,- hn de gartintizar c6modo ugo y larga
El p"lmr, d, d h
"A Ltida A mII y 1p, z .... do, lo; p quefloq pie,, fe iu hijo;,
qti, tit'' tan delicarlo-I, v frizflt s, durari4n. Amba5 cosag prenigian nuentra
At' "t"p"".
7-. 1-11 d, P--,
"ZTa_ I camise"S, rnyos
drrA 363A cuaTe,,
Fil d-t- q- riv, iquilatado.; precious nos permiten harez e3la

Con different" aclos -cxclu, ivol de EL E'N*CA'TO
A d I V mejoret; cameo le
lea proporciQnlr n tin'i correct Iti,
celebrarin A dolillingo V I
el Dia (jej Procurador viwsun muy poco ert EL EN'CANTO,

c- it Ail, CANH ETAS & excellent ntgadtin peinado,
Prrall.d. 1.
it, de r,-rd. Z Zmoda y de gran duraci6n.
te'do"Ado a elIe
,J6, Talfa, : 34 a la -14, F,@O

A ETAS III fino iejido de algodilin
colevi, it p r", "r-, I'- rak'do, i l"i
-u, uy"im dir Z
oi- Tall= 3' a ]a 44, Y- 35

dQpdt 'e pttrt"'. 1 tit! pt,.jeto
me 'd,, el ; Saa CAMISPMS (le tPji,'tn & 3lg0,ij&a
htrn co, si 1 flrx) "rib". Talla pf-queria, rwiizinp,
Al m1rH,,d14l toll. -t" f tll.
'I Ji 'I t) I fet 60 gido a 1 x y cttrngrondc
,,,eni 'p"O' ff
wvt d", ,l

SM ida-,In hlli J, JOhl Am-,i CAMISETAS dc fino itjido d,! crept ff,
de sup rior cilidad.
Poftl"i, I", ic, zm Tallits 11, 21, 31 P re6pecfi amZwe,

nnq it n I?. M at 15, a 75, 50 0. ? 5
1"
T-VIc",
CAM I ETAS de zipd6n peintdo 4e, m;,4ia
do I
manga Ale (inn, re;i tente y Iigeiliimo, tl -jidli.

11 4 la 60, 9,50PICADILLOCRIOLLOrili, dly
it F:
-,lo pw t"ducla do ."*a A"Wo w looR4 4
b.p
6 .......... ........... .


A,

de ai.LA Orl" ..... ----- --------..........
I, ""d..
T zapatillp wn ZZ1,6n, de Duave
h (I,? "No D
-------------------------- -- y e ?)1,2 z Irk y flexible piel de hen-erro
t 9.5, d, A a ]a 12, D-Siz.

En A h- C 12 b
t" Tam a6w: 6 al 12.
IqW lM

till,

LA II)VAIL 'j'
rr,,t,
y 1 4. -A


si I ii-Ivitl U.
FELIPE U 6

t'ld- lLjA,, trm,,,

Y Pi- PARTAGAS, Quiore daI,,# CALIDAD por C.-ILIDAD ningdn articulo,

PARTAGAS le cuesta m6s en EL ENCANTO. alidad por Culidad ningiln'articulo le cuesta m6s en El E cantct
N. hot, tj,,


. ....... ...............Llpfia v E. Unidos La Prensa

P.r TW.11 Al-- 114-1 2 2 es, p a fi o a

MARIO DE LA MARINA


PKIIAN. ..cl. Inn'"
ANO (AVII 1A HABANA, INIILRCOIJ,,. 5 Df: I)( It NW Ill, 194"1 611""I'V, 1 171 11711074., f"t"I QUM[ I
fit 8W or;,

"t bat-evistast, d Jhtestr(o Pt'vparalhom porn el ria'f dfl

AAVIERA UNAR, So A.
de los Daminicos con H Truman! I CIIVWJO HABANA MEDITERRANt(I

B M "MONTE ALBERTIA" Uttere tilt pirlor ilative fic Cuba crI 11(ircelmm, StLe agusajt; rordillInterite ell Itz Cmi(s Blanca. Le Ell"T It I drunhio In 1wvin con rclficit;n if ocho difiim'
tribUt(irti gran recibintiento Irz poliria de N. York!
t" "! -Io il, I., P.:- 0
tie o ioct-Ito MADKID-Fn 1 pt-d,ii rilI HARA:NA NORIF DY iPAIA tt,
It. 11 orzIno I, R,,- I" i, f,,ti
cia apta-, ","o 1: R 0 It C-It1k, O 1. ,1 d
B M "MONTE ALTUBE"
ch rd,, 1, ;, Iatr-diid ,t-vr d,
H.'ter P A P R (z t,i lb" I I
on fc,
or, I'll, U- IIII-lio, It nf i
IV A 'HINGTON I,,, A I
P]- N,--, '- fl -likVII It, NORTY. 11Y F111A, k IIA RAN N I i"t it, I I ,I" lI
d, :- Ito D-, a, t jl ; , l 'I I,
It,
11-n-, do -1- B M "MONTE ARNABAL"


il 116 Ki qqtSt III If Ill IfBA1

I d "'ll It"I B M "MONTE ABRIL" d",
0
of -5 lf r
i"'O"", _wa ......... .
c1ct- tF1 6, ta il
t to p I,
'i" lt t d"'t
,I,,, d,
TOUS & ASTORQUI, S, A.","
V
L,-,r;aI dtl C,:imcfcio 209 La Habana Tel A U F,0 .. ....... .... ...
I", I, y c"It, l c,

it-7 J,
tiI
&

Los directors
1"rl I 1 11 1, 1 r 1, 1 11 1 i il "d I't AH01A A ESPANA "d- i

na lil,!" Pv f-"!
piden pacro de I % 14, l'll-II-1,1""i

ARGENTINA
2yr tificaciones
........ ..
i" li, -q-1
n, to myo lid- ftte F--,- F7-: d, Il"
-vll e ctimpla 141 Ley
Y Mj I"
rilidad oil, 1. -,t:o l, I.- IBERIA IBERIA IBERIA
I 11fillial III QII1 11 -Itl
tatidn' cl--6, ocl-n-ni,
it* oponerse 1, it
to. OCTUBRE '9ALMA DE ESPANA! .........
itotit'A I,;
-do I., tiq "i I "I DISCOS
d,
'o, 7-11 -1
e, 0 ., tIP,
A
n'r. d_ "IBERIA"
... ....... or r""l211 MEMA all,
tie Pz,- -, i e 3, _X
a car, f"III, lyzt---t
It, C Fglr- dfhti -,I
",it .1ida ff, j Nu nueva

del gl,
L 4 CHRERA 0,, Lid. rli %an per1or -I'W 1. or-d ... I. irit"In.
P "ta"o, Ill
"It lill? ,At, Ill ""t U-Ile I. 11 a I'mat" z a
glair, F .... a I- do L. V,,jhu,, -,bl6 'it I ctdtaftai a, !a
f lIc,, "LA VERBENA DE LA PALOMA" It, d, i-Aff of, Waba-Ift.

,$a 0 dv d- tecritArl, '11 Entlajad.,
ff,,v A-ti,- Vill, KI III I-.
ti r III ... a. do I. vttlti,
ll to I, I ,t alit," 'It" lala conlida ta dt Ll
1. t, PtIt" v,-, 1, 4, F, A
6, r-? I'l-o -tf ot,
I. I tt'li" r -i- off ,I 1-ft,fdlI Jf
d, tie Feria ell b li n3lal, n d.
V-wb ,
it It, 1, P,--,- lo rI 'it- de!to,.31,

6-: i Plan L'beda
It. It. )I ... Ift,
D- -btftlol ..art lu'aiwad- 1 "n"'a,
"k. df, del miml,
S fa,, PA diffit, till
PAZOS, SANCHEZ Y CIX S 'fi.,

Xidlalw an Iaj casaj del 0 Fl ... d, I'li rli0, 1. ld.l ,a de 14, a

a." r _'u,,Ito qto: P-t-6 tI T
31iqtj liff, caltipfla con I'. Itiol-itr dl,
rut" J' t
-itlatf, ica" fllr 0-a
InIftlN if del unolmili w"'t" prelidoto do 1. comi.
ESTREPTOMICINA a -i a6li df,1
clov dr ad% ,, ip l M. If
It III 1,I Joe 'r

7 -----t 4 Ill-do I, ltpiaa I]
firn' pli, I, I It
E S P A N A i t, 9 R 1. 'l e I I.
1- 11 1 It I ,fjj6 II
Tonart wo pn: 1.
-ro tha"d -, till, e r"
Pula en reqaff ra
1111 %RJON Y DON 1f.lfAlTJAN dl fl-do Iia't- Expreso lie 11AS pa, f.njo.l. -'ila -phyr
6,1 Pl- Bilbao 'barcelona -411CIED WE ,tpafifdtl, 0 IMI 11 I'A IA'Airl? "I'). PI 1, FAI lf
NIIA P RTV I' III INT'rTO, f
Aitzrqwa 66 Ttil A' I I"', t Ot ;,I;" Ili 001 IM IRUIN
ol YA I FRI'N'ti, A I A I'A A,
i 1", 1 Ill I'Lll I I'- M IN till ARION 1 plltl
If
llitI '411:F'Alti "j- ,- I- 1, P.... (-PI. y 6.11"'Ill dlI, Al
C 0 X1 P A N I A i ltlr.i 14 plli pl lif, Y, 'If F 11 'A 'i I, JiAl c III IIAFA
fit, Ilia r," f-,
FA- s SNOLTtUNO F" 'ifol" 9-d,, A Vital,.
io, 11
de A,, Ir. lot, Rl TRANSATLANTIC ESPAROLA I fu" l" I'd. P", I GobZA lFi l- i- 'L
Vaporff,, Corre3l, Fspanoles PmvisaiI do Fa = i INFORMACION (A LTURAL
-R-_11 ALr de
SERVICTO DE FASATE Y CARGA h,, ;,-U-aId,,
_:nt e -1

I z
nH,, d, I-- ,l
it" rtt j l itlIi ell 10 11 It..
t _ncialt-A 11u% CER CAS "PEER
l- 1, A flit _tId:
Vapor "Magallanes" ... Octubre 8, pailtea de C,-nIrI %ill rill 0

"Marques de Comillas"Noviembre 2, H R 0 H A 9 E It C U D A

"Magallanes" Diciembre 14, P,
I 'I, f,,w f-iit 'j'A Ile
It, ft,,, it, -tital, Entre ntro&
'i P"r, ,, (to ]a uttieml.
ol lnt "n I,, L, dgtt 11,ld C,,tohltz It, Lima 'chor Pat,mltd, -lcd d df,, d,,,, --jAnd z t pt if C-li-I'l, Off J. l, pa"I"Ilt,
In A 1, C, F F 9 A L R NN C0
If, fatr, t- to 1.

Jf Z-- Vapor "Magallanes" .... Oclubre- 8, at d' dtf 31 MADVH), 4 1 lil le -M y It- jl,, Gl,.
"Marquis de Comillas"Noviembre 2, tll l tf I 1;!14.-'Ia.11 Ctat-I do
It, les
ton-,
do 'Magallanes" ...... Diciembre 14,
f. lit i .17 ria-, Al"

1- or -, P_ id
It" !a- Ei S"!
N A
y -z:- dll
:7f_Wt3 I. ION FICON011](IN
tr'A twid, 1 1,
P;, I.9,t l firi-o do rocroo. l I"n 1 W,521 I,
M N "Conde de Argeltio" Noviembre 11
r4tat, 0 tlfai I rarliale)).-n .1 1.0ar. S. Hbri,
d,
6, -Ptrna 'A" ur 1AIII, IUA I,,:, l Hot
1 7 1 tu I'Au
?om 7 as F y 25 TaIL: F-6230 Vodcdc MA FOUETO$ A
ExpIcI.ialWad" do HOY NUorcolos.
Si f.- dif Ill, BolGARCIA & RIAZ L!MA.--- GUINEA EN ESCABECHE tl,
MDUSTRIAS NACIONALES VALLEJO, S. A. No llo -mewil I
IS R Agentes Generolim STEAK DE JAMON VmGIm _6 o- ,, I il",
LECHOWTO ASAD0,CON CONGRI "In<, tlalbih of, 01
CRISTMA. 416 fAL FONDO) 14ABANA ,'j"
LONIA DEL COMERCIO 14-6 $2 V-7M A'I t 0 SALVJ -v ... it ell rondoi F
CAM B IO S Di o:fci6tl i1IM E MIGNON A LO "FARO DE SAGUV APARTADO 1517 TFU-0"O A1342 Ilwmi,, so ma,.S-1 1L.4 No 1600- 1,4_1 Ato Mildeld oIl t 0-!lo -11a to Mova Cocina Intomaclonal I, ... I- III cloo
A H A 11 A
a carw do expert" matiollf," on alta cwincr- -'i-d- 1,dt,17 la, "vor, JI
T,= it

P- GINA DIM SEIS I I DIARIO K LA MARINA.- -MIERCOLF 5 DE OCTUBRE DE 1949 ARO CXV"

Puesto a flote por un renzoleadorlodos los promedios cerraron de alza ayer en la Bolsa de N. YorkEl trterf,-titto tie (micar crudo se
i
It, --- I __ ----- -- - - I 11 - I~- 11 I -111-1-11, -,", "" -11, "' _,""', _11 I 1 Irl(Ijohlro (wil ficelituada firtueza
cubano el rapor tponiego 'Esox' __ "t AIIRIQ' ", __', ____ -,--,-,, _i
"' ) -1 __ - I ____1__1_1_1 _,11OLSA DY LA HABANA z I VI(CADO DE I
to tic It".he I i" 6, "" T, ,, ,l Vn T,,T,,,,. 0, ,,,, i No hilbo ,eolw 111traolf, i I "', (,,i ,-,, 'l, t ueiin 4,
Cargamen "i, % l"", I( f I T I I A C I o IJ It V I U I A 1. I 50 "Porn dloardo (1 din on wflool roomit on 1.310,000 plfl r- 'I", jl ',T-Ii, e "lle
le ill ,, ,,,,;; ,_ r "i, I 1, it, V 11 1 IT 1- T, ,,,- 'I'l "
parn V1 "Milli-le io - Ili .. ..... ";'0-,,.- 11, "I 1.11 lorl y ror -1., do $2,780.000. Pro, i- fmccion"I" _Q. ":,11 1 'I flia, El "tpot", par'll T F" r ....... q,"t nn ,tl -d,
_r, I'll, I tll" """, ", ,,I'll,, '', T'i'l!"I 11 -,l,,u,-,- I "D ,IR.
_,,l ('!W,, T 2l I, I .1 --i "It- tuoton puliadoi por Int mayorio 4o Ina accionac Jill, -l"11- I 'l "'l-t-11 I "Y All
tie 1.0of, ""'n 1 %Ji'"It l',i-Jl : ", i d A'Alitocotott Ice, I .... 11 ,t-'IIt- A,1111! 'Il, 1'1' ll "oolritto :1, a 5, ,5 ct.
", I I I 11 I",
"t, __ ltin 1, ,l 11 1141 -1
h llwd.. 0, .1 'r," -,, I ,,,, T11111111 IT-- lt,- . ill I _,___ I 11,1z ..................
T11 M "'I'll" t, u i, ,-,A ,,,,,,,- it, ,, ll"' I I .... 1. I
,ill, I It I 0"'. ,11 --- .
I -11, -- "I I I __ _ __ -:: T',
", l I , T It irn- l" d- r"li'liit), ,
t V, T11I p"'til, ,,; ...... P"'; ,!- 'u., i5,,,', "'Il V -R14 I I I LOA N1 F K C A D 0 S ;, T, ;",l, -',,,,., I'V",
l, ,--,i .1 i 1""', 1,1 11 -Ii, I, I, Ttil ,,,, -1- b-I P.
I ; T"T". I __ ,,,,,,, - "f"tt" -, I I 11 I : IT I ,,A 11, pilin,"
t
', I u, onp-t-i- ","I'- I, z-, I I I, I .", i " T Pot Frio ",,J';, """"'I "' Fi ""t l",, ,,,, 1--- ", I I I ,I """',
Pot V'Nrez Barbotin I ,,Tt,,e-,,, ,fo,,lT0, I I-,, I I i- __ 1 l, ,, .,. P,,,, ;T,-1,0,, -b da
r it -_ l I I -_ I .... ....
-, It. 1, 11 bi,- ,I dit, ,I -, 1 -. , I "' I ,;,-)- I : ,nul- ,, l: I .1- ",, ,1 W I
-,-, 11- ...... -,, 22- I , r I ---,,,
I :",. lt ,t, lf .!", "'!-ii, I i 11 Y, 1'.111 2S I,, l ',tlll,; ,,, ,,,,,. ;, I m 1 IT" t ,,, '-- i"', -wr, I'- a rIM,,Il,:To I,- ,
!n I i
rI, ul, Ua rTA;- Qu ,,,, f- I?,- l 1 '11 11 ,I'll ;,:I 1-1.jnu, ,),;y,, lu,"p""11""', I I i- I litt-- :,, 1 (1, _'t ll.l 1, Ill i AZIAAR i-i ,r, ,i .... ... It- d, ,,, tw,,g, ,I
d., A It, ra,' t;u,,7 analn;Il', ,,. ', 1 l:, ,311 i,4(" ,,,,,, % ;- In i P '! I I -' 11 lillllltl'i I "_ I, "T _,_ ", ,
'i ,," "l, "I" t'5' A 1- I I l .:1, F*l i- ,,, "i 1 i5i'l ,, B, "", q, ", -0 1 -, ,,, --- I N ?"11,1-111 It ,,, tIz,6-(i-, -1 "p,
f ote rT b reo I I l I !,I 1 -,.!, ,, 1 Fl I' -"" t' I-- !" "" u ,
,T It ,:, ,,,,, !,2, ", 2, I -1. ." )T' T "j, lilt elfT W0 Vl
Y- Q." hAbla "ItlxWIn 1(luill, ,joennrt. x ... -1 at b I 11, i 1 11 "It I I cly:Anrl n, At r. In IA A0la,91 11
I tnlu, I ""'I", .- NEW YOAK i ;Ti T,,,, ,T, ,,,""' 11, ,,""*4"",", ;"", "",! I l ,_,"'i'll, "'
F, Chrg DF i i., ,
vArAd- ki ,,I, ,ir C oit y ,I, cl 1, ,i z , -- T"'ll-., 1-1, !"; ol i 14 '' i ?i:o'; -lit. !-i, Ou,, icl ,1 PtIt"
,!-I, ,- III, 1q t.id d, T l '11-1.n.d.. ,, lint 1 1 I ,;-),,,
'I I 'Th A ,,, I I i 11 I I 1115l" I'l, I'll ,
piri., .tIld"Itt, nut ,ur,:l,, ,l ,T- h: zln Prnlul I C, ,, ..C_-.- 6, ilbiv
I, il, 14 11t, 1 ,i r -- I ; A N T, I I :i "'I't"llu n1T11!1a I,,,,,,,1,,,11. ,,, lItT", ... 1,1 ...... I 2 "w"'I" IT, t1-1,6, 'l, ',,'i
t, P-didn 0 tln1,,,, I 'd 'I P ub -- !B- r-.,T-.I, -it 11 T-". I -l,
l, III 1l9 it"At, '- i
.- ,,cl;- ,,, .. .. ... I , ., i 1), -1 ...... 7lzsi, 1, ,, r,1:,,,,,,"'l',r"Z, "--", ;
Nn', n, inf.ru,"',tt ,lal Tnl"O qll, kl, q-1 II'l 0, N ,, ,- "'lu,,, i,,,, gi, I, 't", Ptv" -1")o-,, P
"'ITT", :, 1, J. ',
ei 1,,,,4, ful. 'I t"", %,"zi* t,,, ,,, )A AT- I 11 I i l f "it, 11 tll ,, olntl' 'I'l ,ii"i d, won, n-?, -a Cln i Irl, Pil- It! 'r T lar Till I'd
Our cubano Alal""" W. I .1 ii I" 111".1-1-11 IT,"I pp"t-1.1 I 1, "ltI t T- S,,iTtn,,i -." i i1i ,,, I I ",-,, 11 ,
1", ': I I ,--,I u --, 2 1,
I-, "- -, t.
--", -11 1-i'll" ,,, "I
P l"n-lt , C!" U.T- I 4 __ i 0: t-,, I I 1,FaInNit,, N1.11 111;1"I1,11 C "* o, ,1,1, ,,,,, ,l l'I ,:,gi i_1I,,u : "', 11 1, ,,I,, it,
-A ", I F- , ", i Ill z, ,, i I., i -, 1 , 9 A 11 11 r I ,,i- plr It,: to !, Ilir- lllt),,ull 1"
plol, 'Infi- j 111T Iit Diar, 11 cuall -d H"T"T, "F]"id"', li--". "ill'-, -.);d., I i I I I P i'll,
h. rectuldi, n, 11,11TInt" 1116c" -_ " T, --, 1,11"" Illi"' ,,,,,, .,, ,,, 11""r-,
6 T i 't-, ,,, F )"', fl, , ,l, 1, ,,,,,, ,,, ft.lTil, ,d ("-r"
,I,., ITT I,,,, Ill, ... Ill, 1 1, ,, 0, b, w 15
ruolqu, 0 0 ZTi-,. , ,_,, ,l", il, I 1"C' l ,,,, ,r,, ,llll i ,.Ti ,-,,li,, ,T ,,;-, iI -1 "' I 11 't, I ,ll l,,!,,
1 I 11,ill-1- ,T, T.'T'_ ,,uTi ,t_" 01 0,11,1,, pri
"i"" N ,2, 11 i z A T I I 4 k C C I 0 N 7 ,9 ,,,;tll" I I IT, I :; ,;l,;" ,1, ,,,, t
d-d' d-tliII, ok"11 1,11X ',''11-, del "r I ", 1,'41-11 I I "I i lt 111 It ll, l l ,,, ,,, ilil 1 ...... tf", S 'r ."l)" l J l ,,l ,;jll,,i-I,
,Ilmiur llje I, "mi"A" 11'a-- ,I i---W,- I I,ell N11"11, a ill, 01' ,iv n 'AT, - I 11- 511 !II, ", I i) I I ,,f, ,,, .... 1,,,,,!,I T,
,t,,l,, ,,, --i", " 1! ,,! -"'; ,','l, I ,,, $ P, 'I "":,, "I, T,- -,, ti-- t" i tn, i I T I'll 111 11 I .: "" ,", , I 11 1, l I ......
u,, i,, 'Dt", 1-iI- !" I 1, I -1 I "It"t, 1 -4 i iw )j)jt ,, ,,, ', , ,1, z 4", i"', rvt, IT, To -', I
"'n," I 'Ir, M, I I , li I,, t , ",
it I T- "rj;;'. l"I'lil", a] v".", 'Rit l,,,, Tr,;- 1 -V,_ _" ,,1 1-1111-11 I __ ,_ ', 't 'l, -, ,,J, ", )j, ,, ,, 1- I i 1, ,,, ,,, ,_- , -, iill, (IF C-,- -,
Fl "In'l-6n, l, I-A, 11 z III~ -, nrlrr nX "Y" I ,\ lot 'A nr
", 1"b" 'I'Hil I, ll,, "-d-l"d, ", ,-l T i- , _; 11 ,,, I i ; "I I, 4z" "T 'i i z ,, 1, ''I -- "'l-n-, 'l,, ,lh,- rLa HTTbAi,, ,I 1"llill- 111fli- I ]A, ,1)11 -K-It- dl, P-1.1i ; I, I :1 I I 1,,,,eTD ti ur -1 *",u'x ,:; I 1,11 I
I ; I ll' in IT I, d, I ,, 1, "'r,"t","tt, I 'I "" I It --- i -,!VI ,_, ,-, T, :: ,-, l, ,,,-,,,, ,tiill "I - %, I 1 ,,, , -, ,,, I IT I I 1, il T-rT1-,l,, ,I- I, ;,,, t,!-, ,,l 1.
,3",_ -- i ,,,,,, it, -1 1' I ,,,, 't""'ll ,,, 1, 11
0c, d f', i ,,%.,'T_ X; "!" ,', ,, , "" :, I I 1; biquI 'Ir I I
J. MIA-.1 lelhlll ,,i ,I w ....... nt ."', , r ,,,,, "'qla ,"-, 7, : t "- -!,l -- r- 1, I ., 11-11- , l ", ,,, r ': M -0 f (I ;,
It-t-11 u T, ;l I '' I i- i r, 11 ,'I, "I" I'll I -'- '-', Y", ,,,, I, "At'O "
I lT Tlil I ", ., , -- D__,_ 11 It,,
,

:orftltxerirot -- r- 1-0-k- ,,- , I ". I I I F:,- 11 -- i A, I I I
___T111_1F-11 11 -, I --, -1 __ 1- 1- I I I , I "I 1 11111 "I I I __ 11
, ; 'T - -- 1. I I I i- ?I ,, ,; -', ', ,,,, ,4 ,,, 'i" !__ " i,,,- lr, 12 ,,% en tt ,It";T_ Ilt u? I
Olunln : ", ,g Me. I I ,, I i I ,
I 1, t I I I I l I I I I It, 1
T, ", I I T I I ?.
t" .li: , it ,I ,,lie, ,1 ,, 'l i 11 T it 'i, iiii, ,T-- Ili
"a 'I ,MT , "'- i i: , , ,, __ I '-'.-- -- I l I I "-. I 1:
IT I 11-1 -_ : I I I'0 I I I 'i"'ll"
I'll-Ill, , , I i" ', , ,t I 11 11, rl., 51111 1, I : l I ,,I "I"iIi", i, l ...
l I n, -_ I I I I RANOS I "", I I t 1,1-1 -r
I , 't V I (. Ill I 11 11 n- 11.1 ,, i.
VOL &'ld I I , I I I I I 11 --- --- ;i_ : 11 I I'll __ I i"
n- I I i, I I I', I' 11 I 11 It"'ll
ql I -1i,1111 I IAI 1- '- Ill 111 1 I'll" I I'lln- "I H-,,,tt.1, I I , I 11, ,UTI It, T', I i 11.1-11 -'N 1.1 AW'SA n, ", ,1,, ,,,od ', I T,, ,,,,,,I I, l"i ;, 'll
IT, rl"u" ....... "i W llf, u I 11 "I ', i I I W oo - I I. l, I l l' 11, "',,_ "' ,,
"' "' IT I IFTIV0,; nlr cill0t."'
".11N, 11)ud. 'l.r. ,_ Zl,,, Tl I 'll", T "I ij l ., r 1. I I .1 %l, T, 1 , ,, ,; I .1- IT' I "' "',
"; uu,1,,1,, & 0, Ill, 'u- i 1i 0 ,, ", "I
Aliul1W,,T, "I
I, I
C s-t- lt P ... I. li, 11 Iltl -il I , 11 i 11 I 11 ll
i,,,T, '- d-An ,,u,,nol ll,,'.- I -- - ------ I T I I :: I ,,,, Ili, f"'I". ,I,:,,. Mi". ".1" ,,,, Nit,., I' lu,
de I- ll,10liul0,u1o,, QI,, 1.1, (""C'', "ll"T";,il "I t'i" -- t ,, -,i 1 -- I 1. i I zi , 1 ,; I 1, I
,oolm t !I- !, li, !, !,,,il I I -11 I i. 1 ":, T, I I i, l I -,
l" 11111,llttr i ;',
llun,,,,ili'1111 ", 1, "r,"'m, Ttil ,,)I,- I ;_ ,It : z, 't, I "I I i I 11
cinbIlrqnc ii CA! R-l", T , I " T V, ii T ,,, In Sul "I I 11 I I I I I I 4 I; F V, I Tw V f, A T r
I j nnyl, y 1-t- '17tTr-11 S- i Ili W0,00 11 11.
t TT, I,, dlb 11 "101ii, rll "' ,,, ,." :,,,,_ ":,,,, , 1: I I I'll I 11 i
", It,, rirt 111 N-lTn" -1 i l I A"I In,', M." M n til""I"
rn 1- .1n,11P, (11 Al-1, Flut I "" ,- 'l,", It' I I I I __ ----- __,_ _,___ ,___I I I 1- 1 It, ;,y ,!;, -', el 11 .1 11- 1 .11, 1, I I 11 I I :, ': , i 4 ,
-ult, --,- r- I '19l" F".T,,,: pm I Ag, - --- I "I ,,,, ;_ 1 ill ,
h, 1, el'Tl, P, l,, y l S, I I,,
tK PrT ,,.,,, 11, ,I ditt I i-icl, 1,l %V- L-, 1 0_z, T I I - I 1. -- ,, I I I T, 1 4 1 i Tt I 'A 14 7 i ll,
'%-, ,: 111 I "l 1-1 n, t I 4iI N",
anm" v dt'll"I, ti,-;-d "I' ,"'n" ,i,, -Fl2t, ", I I 1-- T, I i I I -1 I I 1. ; W111"o", , : .IT i ("
,I I I ', I I I
7 Innttrcid,, ... it 1-!, -,, r,, ,lt-,,, I l,"T" sll ,f. C;- I '-- ". I ,
h.h, -, I I 11 1,i"'ll
C .,,I F, I I:" , T, :
Ill, 0, Tld,, 1-re "lln rl,' ,I "ItTI1. I _,f I I -_- ,- 1-1 I -_ 11-1111 I 1-111, I I - --- ----- FIT-, . I ; I I : I 0 :- I
*flue PA) I 1, '7,1 "irIr"'r U-1-."O'' It, ", I z.l ", : I I 1, 11 T11 ,, .,
,,, C tl -11 ;l I ?I 1 ".2 1. t 11
N, , ,,,, I i- i I I I I I ",
it, ell 1 1., "tll* ,,, ,,,, 4-411 r'-- -, \1 my,,,rk L,, Nt Lf T.'t I N l %,,I:'7:' . , t., ,
It ", I T 1 t
Ina T f Z,- : 'il,, W, 10r," ,,,, _', I 11 , i "I ) 1 i
1,o, _-1 Ill" I'l 'llp", RI, T -!, , I l la t e. 11 el ii,' ll""', ri,,- '_'fi ", I-, 1 -- I I'Vo liAlIt", -, 11 l / N I uh IT I I I 21 1 4 IT,
I
Rnan" F,-.1 I ri,,1 I ll i7_1 , 1-11-hr, . i 1 1-4 -i'i 11 21 li u I I 2l 24 I'll,
111, Ile hail dirxid a 1* CAPIZ 4 "r,! "; 0"""". z ,,,,,, Pl-l' ,,, ", I n ,,, ,, l-t! I .""'l-t" , ,. io-, N, -,l I "I 14i- I;""
F,__ ll 11 1, 7 -i ,:"
M11to uuntrelin 1. n"T fr ', ,,,,,, , it, 6, I -0 a I "' I ,,F' tt. t F101-Sk DE NEW : H ,Nr, 0 1 1 '' 1i 11 :i, 't, t" , f -l1l
, T_- Ill- ,oRK 7", ,
buq.e pui IT u t ,,I IT 11 11 I I ,1 1, i- t ,,,,, I I I 11 " I i ,, , ,, 1, 00N, Ti 111' k I ,, 1 ,- T I l" t,, ill lr- ,,, ') ,IT. ,I, ,,, lWbl iin I -ll"llit, f_- -1 11
:,t 1 I I _- , , : , I ,i 11 "I'll-, ill 1 I'll il" I'll,
!le I I -1, ,
bwta, e,, trans w tum .t,. p-, W, T T x 'i, It;, W1,41-1 III -T'.1- T u I I . 777 'at _, ', 11 'I'l, I "I : '11, I !,:,
I : iy PIii, qzg',', il,--, 2 'U;- !_,- I r-1 ,77
-:Vl i : t I !, 11,,, l to- J.11,l u" t
Ill, _110,1 11 P-Pilit" It, !I Pl i l, I I I )I,, F-.
___ _: _T;_ - I I I I I A 11, ,
Ii 4 Ill 1i I "I l 1 I 11 I 71, Sil I Ill
131010 buque relug,,16 In H-l 'iltl ,, ;"
d' --- "I lf" 19j- ill I I , "I i, I I 11 I "I; 111- I
IT,,- 3.t.00 i7i - I- ', :,- -. - ., I l ., Clit- 11 '! ,-, T. ., T,
I Ikii, 'tr -Al"ll", t- ____--- '- --I-,---- -,--- I~ ---I--"-- -,t' I , : i_"'" __ __ ,- I 11 t "ll. I 1 ': i 'i" ,
.g-;"1ITt1, t ", it utn,, proill,, I , l p t
1 , '. I I ,l ,., I Z- -, I n :", i, :
I ,I T!,- I I I I i" 1 11 11 I ill
i- Int,"iln". I ill I I:, T' cif urr, TONZI-AD Illi;
-, ti", - :_ , ? :, , I I ", ,I I I I ,1,1 "Mi, Morl,
-1.1 I -1 i 11, I I -, "" V- dI, ,
lat -Mlukl- I A V I S 0 1 ,__,11 __ ,,, ", I I I __ __
i "I I 11 I t '
I -1 I I .1"i-," ,
T" l11Akunl- tl, I IT ;,, -I- F, I I I 7- 1 1 1 ""', i I "-.", I t l "'I'll I I -_ -, 1. i W-N- -_
t" I "" -, i"', -I E r, , , I ; , - S""i N ,
Inv 1 HabanAl ,rP-jlD0 ,J I T, _1-\'a! duft d, .Yet ,,-,1nu1n 1-u I r "I A los Accionistas de la Havana Electric -1 :', '' ,: ,", ', 1, : I tl 11-, ......; I.' -1 -1 tl
i I T I , t IT -: 1, " , ", ", :, , "- 11.11 I It 113-1i" -T5 __ I I 1, I l l
mks, de 22 ,W_ 00, i I -- ,, 11
Seven :,,,,i,1,,r-r nt!tnld,, & Utilities Company I .1 ,z I I '-T-, I 1-1 11 "I I'll1r, I __1 % 13-V- --'In titabIlt dWicil Tlhrf )1 It- I -, - I I I I "I -, t4,Pl-n1- , , 1 t! I 11 1 5 7,-'l- __I I
Sta I I 1, I I I I 'l ", -- 1 1 ", 1, ;, ,
'-dit"On, w MIT 3 1 :", -- d, 'z IT -. It: l-, ,I '- l- fl, ", il t, -, r: 11 I r-,- -n ,--l I 4 -- -: ....... t, _t l- 1"',", ,1, li,- ,,,,
1_1_ : ,,,, rc 1!t il i T :-,- ;"n-, T;i" -_ 1 ;l -, t "i t* -- ________ - ------ -, _ ,_,___,___,___,en CUM, pzx l IT P x li;l I 1 Tlr "I "I ": __ "I I I .11 ,1 I ., l, i?---, 1) '%'It' 1-7 7hia -- d dll, h-1. 11 di. ti I I",
: a IT, do ,IT_ nr lil4il ,,,T '! I: ni l-'- nt 1;,li; 7 ,tl Ii n ; _: - It I - l , ., I I M, PRIIALF11" Dy'l, ,,)"yo !'Y' I A
271,10 ptsots wil P5 'eull"I, I Z-ilmfo ,,,, - ,tp-- :ln"T: 1, ot't ,nnint, ,-It n, -, ; t, :- i VIDN ki FA Flop", V. M" I, Jnli, Ene'. I 9 1,
1, I I_ I I I I I .It I I -,
,It, pl- i -! .11-il T,- i I, .f"itl !" I - 2 i
Fj Keer, "irl"o Gtriltal d11 Cm tl ,_ ,'Tit,,, rtIiT,, -, ,-, ,_- F,!,,d ttnie, F, inl. I I I 111 -_
1. I I I I I I I I 11 .A 1_l.11_ i- 111I C it
Wrn-l.wO dt AIMITtet. I '61, t-,"C' ilr, 1z A --I ,l I 1 4' 1 1: N % A i': 'i l "tT: T tt
1 :TT pitt- ',, Anil-- 'kk l,'-1l- -1 11 "I
IT, ,,,, ""n ,"; rnlitr ,7 , "" I 11 11,
De P o rkr. ,'&xT- arlml alET ITT III, "l 71 ,r"19S ,, r, 'i it, 1 ,, ,, , I 4 iji t "" "
d" I V,, .1 I I I I i I I I , ,,, ,- I li ii,, , lt, ( I I V F F F
put'in d, 1,a B.b.n., t"T"ll, ,. .1 ,-I I -_ I _"' 110NO,'T DF CIBA , j ,,2 -n-l I Aut, ATTH, ,Ill bli., Vietre V-did.
,,, ., f "lile, Nvtvu,, , g"t"al It', :1, : :.
I , I
,;'n't, I I I I 11, I I 1 'Irl: 1 1, I Ili ilf "I i, il, -\,l ,t,
,,,, V V,,-Iktu w1urt"Tut' V n rral; f"ll -,,*- I I I I 11 , I TT I I i I .11 1, I I 11 ,_ ': , tT1 I m- , I i t 4 13 K"', --"I'll I1l1 ,i;i"":,1 ,"'!uIl"", 'it;, """'."i"otl I ): I [ T 1 I I I 1-1 I t 'I'll I A :1 11, I I , N1 . , i I ii % ,,, 4 1 ITAt- ,
'.11. 1-111"ll, ;,. ,, I -_ I I I ; 1,T I 1, ,2,
,ni I.T is, ); ;"I'.': '. 6"'I;. M rig'I I I I -_ 11 '; I I I I T I I ", - ...
I I ,i, I I I I il _: __ I I I I 1 :: illi ,lIl,, 11 .u- ,
K 1. R-wl .-vit-, P- ,,,,, I 'I'll-I --, i C1W ,I, I _1711,17l7s I ,, 6" S , t , 7",- I I I t I F. I I .it- .i4 T l, lu, 't, , ",- ; 'u". ll,", : : I
'n, .1 " I "I I !
r>n'i g"I'l 1", z I I I I 11
SKund. Cnill .... ,11i Vd, I ;l, lll 1, rill ,I- N4,4II zl, 1-11 ,T I I I , i, "
1- nal", i'l n"_ I "T", ,, ,* I ,, p'u-ii ,,, ;,,' t. :- ,,-l %'I- 1, , l ;I , t1 I I 7 I I 1, '' I ii T F l I l A "'I P AT, .1 I __ivi 1 1, T ,."; ,'""I'A I,~
"'
N1111W 11, Wdrik I', il d1i ,3 i, z ,,, , ,,,, ; I I I~ I ,, "", l 11 7 I I I I 1 I I I I l, I III Tq it, tlaIRIW drll ,i- I ; "I" I -, I : '11, ; "" ""', I
_4 It ,,, : il xl -, _-- I I _- I I 1, I 1 I 11 I ---, 11";- ") T- l, I , 1-j2, ,,,, Ift,,,,, I., IT111
t4 ; -, I "I -1 I I 'I ',I 0-1 1 .... .. ... I ,,j I ,,,, ,, - "I,
d" Cluvt, ,, la H t. -llilbr Tin, II(IIII, I I al';tq ,-, l T ,- 1 't
1, I, "t, -1 I ,: ,, I ti ,,, I I ,ii 111, !,,- rl 11 111-- r "'In", l', ,,,rkj"ri, ; "
, 11 1 j t" l l_% I It I I I I t"', 1-1 .11
In", IW 6 %I "'Itmr- vm_ 1-1 ... I , """ '-"i l T -, "i -, "I
fAul; d, )", I , I 1-11" 11 _111-- -- 11 I i I I iii ; "!-- ,l,,jlw,, "P-7,
x1rIn 11"llll .1- fif ,l onl',l t,",, t .: ,v,.,-, "' I ,,,,,,, l- ; ., 1; %",,, i, 1 11 ,T i : : i I t ,, ,, ""_,
, ; k -,-, Ir 111- I iii 1 'i, t-I% 11 ii 1, 11
, it "'. : T " T,
odlImAl lie) lilltlu 36, ,%Twt- ,,, i ,,. I I '. -1 1: r T, , _; ,"'I", ,,, bit, 11, 'i ,,, I I ,," 1-T-1l-I -!,,, -t- ,4, -Tll
o1thn olez il "t", 30 ""! 11 i I ,!"" I 11, .11 I -1 I 11 C ,
i 1, : I 11 -11 t I '2 I il, I lt ,,, P lii ; t, -it i'l C- J, olllz d, 14 li,
n-- * n I MAN FVI ( \ I I I 1
Ameri *. I I ll ll -1.1- -, 'k - : I'll
a,"I"i'lead ,.I,, 11 l I .-T-IT, el- L t f ',, 1 l ...... ,lj sx-t ij, Grm- I'll I
__ 11 P.x111.. W40 -4tu, -J"u r1.r(-L _ll __ I I_ -,- -------- - - ,,, - - I i i ,
l I I 7, i rl. I _- -_ _____ - -_ 11 i,-) 1, i L hu'll, lI' l-_J_- Z, ., ',--, -",M ;; -- ,, ,,, ;,- --___el m6dk de! Puerto CIT"i'll", f I I I : li, zzAYTA, i -: -",,,,,,, M -11111111,1 z I l, I I 11 I ", I -111, I I 6 % i _,, ,, ',ull ,l"lin-1-11 ,I et j oldllnu It II -Tft I I'V P- Tl (, i rt, .!i ,O i I I IP n TV :t I n" I t I S T I'it'A tl 4 I: DO 1' ( VF A _V I T i ,, -1i""'n ,,I i'l--l "Ittillni'tT, '! CTI drn, y qu. en 1l,'
z
clal nl to d. gliurdla dncwr Jo,'t' I l- ,I (,..tie d,, opatllort Al FiIlT z 11 __ __ .. l _T. '17- tij C()NlFR('io TATEl"i(A BE - I. L-171, fint,1 Ile 1. ehxput.,
,1 1 I t r -01011 d, ,Url, un uuinut. ,, 1,, ,Mj
l I I -,- -,
R.w qu enes a ,u V its 0"recimn : I n-lt, I 'i 1, I P, -11 11111 It ,11:191- 51, hA
t'a. I faW1d&,-l1TT it '= An(- 01- Aru,!, "It, -i ,: N, Il4 ,*!, to ,,it, :-, t" t ; : 1, I rx,, t- ni,, T; 1: Tt ,lS ,Ai" 1 111 ll l", -Lt 'llt, !-,, lit-t-, -1T1,d1d.1 ,it 14 a 15 I'llti-, p., but. "lnr P1
", l, i ,_ T 1, I I I I I 'IT ... 1- -1
:". IT, ", zi I 11. I ."", -0-o" nlli'!! ,' l"t, d,
at, I I ., I I I I I I 1, -1 'I tl p- -,T "", it,-,, itcwl-ut ,T.. -IT extenlon
6.1t, to $ejcic, 0, swlidAd "'Ith I , I Al-1,111 1 , i.,; -:,iii tl, i I, Ttr-7 ,f, ,, ,
tar & ,lto (i ( quIlco- l- ; I I 11 l _,U', :.,I I ll ;,"'.1"
li ,llb I I I I " %( 7, 1 i -_,, 1 i,, iz ,, : I I i-l -----
'I'leV11. ""u,. a bolo ,,, 1,Tj- j l"00VILIC V MTEINRPO, pt'ST*1 nl k7 TRI? In I 11 Ill I I I "I 1! ID
; I : I 'I _- 1 ; ,i ,,, '1 t 'It,
wl,,,,,n11il P -1 ... 1- g-_ z I i T ,'1,1,11 lill- !u Til III ,ttMGd ,
"IT, 'I ,l t, 5 , ' 4til- 'tt A', 1 rl I aiTi A ,- i ,,' , ' I IABACO
vonketv '-l 'I -11,11 GTIbill, i -- --- ,,,,,-- ,__ ,_ I 11 1, ', ,- "I 11, TI-111, ""u-,"Ir"
------- _ ___ 1 Ntil lt".1K it I' L' t 11 ,i ", ,It, l
Ali-, 1'r, del "r,", I t I '1, I I I ,,-I l I dlil-li, 1,f-T-r L111nPliM h;j
it, ltI"O , 11 ., ;',. ,, '') ,',',,",, "",' ,' ', -,-d" 4- 1-1-l Z-zlp. P
ilfflkpl. tlul-n, ,-l'i"I 1,- Ipl,- 11 I I I I I ; ii, ,,, 1, l ,, ,l- i,. T '' "I
-, 0 1 -1 i I L 1 i,4-', ; "I "T l -W"', p- ,,,,, (-lin I ,
,ut,- ,16, 1. ,1":,t, I I I e, I I I I I I 11 1, Ill "I Ill , I I
I V , , 1, I 1, i1i", : , i,:, ", I "I;_1, li 1, :', S, -hll x., _i--., 11. Ral.
1, I I ,, -1
ta mid-r. 1-,) '-l'nr',"'l ,11,,, '- I ". i ,
111110111 VRNA1 y -n r-,,!Ii, .r-/ : T
""it, t , I I : i, -A ,', I" AT,,,-,lJ.l)_ f 1,0- f """., ,, I ",
(T111 In C. t1Tl, I cc "7 , ,"', I :it' 1-d" P, ',," li,
U ii k-,p I I I , T ." I "t ", "' -, !-'C'1-11, I A ", y ,,,,,,,( ,, 1, 1 l _111I lf,,Il IT 111lT, Ilgura ,-,! 100 I U I, 7't' ,,-, t- i ,,, e '' , '-1 "i, -Rl,-, ": "lli- '! "'lWIll 11,!11 11-1111 I, I !,,,r,,,a ,T-,,,, ,,,!1
JIT g'T"'.1 V-'k- ql T- I _,, i --- I I , I I I 11 "I t!fli- ::;'- it, 1-1111 "I -1 , P, TT I ,
:__*_1 I 1, "', , t lt I l I ,,, .- -111 1, I I "I -11, 1-z"t 1:1 ii, ql', pl-!, un, d, ,,,,
I I I I 11 -- 0,1 11 I I I I I Tl.1,,,,,_,,1!,,
A-Tnp,,6,, Iq 6 ;n ,'" A, lk .Irll"I -11 ; ,, I __ - - I., V -- ___ I
11 11 Ill "I tgll ,,:,-, % 11 l '. , I- I , I ll 'kill", T "o- ti I 'i
e 7 "_ 11 _M -1 , - I I I I I f I I'll. L I I l -, ""I'l,' ,- 1,1-11 lltr, 1T1l,,1i t,,6 1. , A M ,I II-1, 1, , ,,,,: I ", -, , __ ", 1, Ili 51_', "'li"'."', ,,, ,I ...... !", ,!, "l, 1, 11,1 'N- V-k ov"
I P0 I
1"A, "ITt-, dtol"i, I I I I "", "I, I I I I I t, .i
.n T.. ItT'ln't, ,;", ,", ,l, _u I " I 3i I ,- ,-'l N I" (I V K 1- 4 r- el 1,1',
tig"t, srnlral ',,,,,,I ",, ,_;", Ill i _^ I I- "' 4T 1111 1 T I :, I "I ". I I I 11 11 l l', ", ", l, 1A, 1, "t-1, rl, T ," k1.:A,,4Tl & (%
1* CnItP.Ant 'T ,Tla0hutu:9 MAnt"A y i41 I , I I I 11 "I I'll, ""', f') I,, ,
I I -I I I ) v : ft 1, l F, 1 l ) I NT E 11 i I 'T -, I .", o". I, 1,-,il, , ,T ,, ,, 'P-l"l IT--!,,,uI1M-tf mu, .itel
%qu. pm, 71 ,ITt ww-,T re -, '. "', ,, I I "! t , I'll I , li, -, z -, i i, r 11'1 fltilg "Ill VIr li rnty,, 1. rot
C M 0 0 I 1, .r.
inbi Ili, "', ul, ,,ult""ll, plT l- 0 F I , , ", :, ', I I I ", I-? "' 1111, ll IrW6 0
1, I 'it' i ", rl l tT J ,T'IL PIT, "I I 11- t, t',I "'T", "ll", Ej ,,, ,,,,,,
IntI, A IT I'lul W -11*1 Ill I" I esto ,, 7. t,'
Ii I ': L :, I , - Z, 1, '_ "', "'.
t, 4 I , I ", w-, d' "T"Ide, ,, ',6 'i. -.- P"A 1,1"A", ,Ji Jjjll,
i'll A I 11 111k i - 11 11. I ': ' i." , L,- ST, Jii,., ,, 1,1- p
", ,, ,I --- T"', pr ".
1, i vlv ooa -, I 11 1 I'll I t ' ,' ',l' :'' __ __ z ., , T, I., Tilf1t
it VtwIll-dvt I -1 --- I I I" , 1, i Clllll; .."id -(I I -'jl1,l ,l 41? i-,u,"irTI,_ f,,'
t Zil I i "I . 11 I, I .1, I I ,,,,, i, i !, , 7-d, ,, ;,, "g, 1, IT I- j- s
Ri-h- oll, ,, ,., I I 11 11 t I,
,% I, iti-ti,, i -_ -, I I -,
tl, I .1 fi ll :mt, ;Tt u" 1, Ti ,,-,6
r1gul- I'll," pill, ', "" I __ 111 ,It I I ll I 01 11 71 I 1 1 -_ ,,,,, 1-1-1 ln 1,l, on"
liur uja I, Ver'_Iur 'i 'Flir I .1 I "t: t L- S.ul 1-i", J, P, '', ;,!,,, ,,
,r ul ull" I I , , i Ill,::- 'T T I : t l 11, 1 - IT I illl il, ,, T i,--- d. a" !ei-d ,e !'i- 6
,,, I ,_ I ,,- T I I I "I I I I I I :, ll Tit , :1 ,;
1).in, 'I -ii 1-1', wil,, --' "- I T I I 1 "! I ;-," 1 ,,tu T'Iy, ,;
,., 1. 2, I j t I I i lll I i, Tt't ill, il ,,,,- p,- Ill,, , ( 6 rl" lladli, pu'tC16 0
111- t.1-1.u. C-11"'liii. Ziu a.LuLl- , ", - -_ I I I I I I It"1111 ___ I __ -1 .... 1 -, .... .... - ---, -.- ;,_','_, 2!1 1-1 I'll. -11,

!". Friliu-, V, uko 0,"al'i" I "":1, 7, , I I I 1, l, h-lil" '-p-ol P",l, t.. ,
I I I I 1. I i I I S- T, ,,,
411Tu1 ,1T )t; I, I I I 11 I !", I ", ; i, 1- ... lj l 11.b.i. 6 lni, T. Il I 3 T l i""W L,- 2 0 I I "' T; z Lil- ,11-Y Ill 111b,,j., 611,,;a
jtn I'_ Jltiij -. I ,,,I I Tv l Ll, e 1, il- -, ll ,,t, ,, :--Iltll -Wl ,T 11111e III in, I, 7 I 11 .1
: I I I 1,
,, I -.11 I - I , 'IT 1 11 IT P- ,,, Illil n'lla,
V3 fl-W. i It PROMEW ; )1 I I Ii 11 t IM-,-, l;
11 ,, TIT, R 1 S "- , '' 11 :
'r ,- ii l I I - I I 1, ,;, ,' r t4il ', "",Z), --171-11"n I It, d
,,"t- _'11-l" r ,ld" I -1 "I I I I -:ll, 'T,, ill, "'T v -, I I I 1 I I 111- Y li I 1, I I , ,(TIHQ ;, ,iknj"d ,],] ,,,,,, ,,,,
rluiltlil,,,,, nn l OcIll"lltal Slea" 'ni, "I'll ,T 1 ', I I 11 I I ll "I I I I'll Y
....... m- ,it, it tif M""i t !; I.- I ;-, ,,,,,,, I ,-: ,, i-I ,,, t", 1 I,- "I""l, -I'll 111, T) lz-ii, -- l'i T',t-Tria tn 4o, 1- I I ll A." 111 I 1 I- ""
4 ,"'Tti- !] T. I I ,,,, "I 'l
is, Or ;A I-ll i I I ''I -111 --- 11-1 I 1 Ili T '.--, 1, 11 I 7"- 1",
-,, -t- , 1-t "', i D 7-1 %'lri'' , I" (11 11 "I nIi,,,,,t, '1(1,,,t-, ")
I", -, 11 ,, ; -, -, F1 gr, i, Ill. ,,,
1 l,, rulT- ,P "l, ""Aul',1
I 1, 11, ,
l, ,nIt,:n- IT dip'ornkllrl X I~' I -, I t- I :, tll ", P I , t r ,l , i" C C ",", 11 ,,,,
,, '. ot, -, 111,11 "It"r,11- ,, It ,tt _rltl fl,
't Lam finloll., 1, ,-- I I. I I I -_ I <; 1- V 1 W i C-, z "," T 11 t t' 1, --," P-n"u-", it- "lu-,"!
I -,r I I-,- --- -",--- ----"- ----"-- -, ------- I i c, I b ,,,,, 'bl"'.4. u,
cutntriv A- ,Il R,,: 6 aIlzi,,,, 6,,, ___ -1 I .. 11 it"
Ill, I'llion-i- Cuu ,,, f-Wl., T. t--- i, F- I :, I 1, _'_ -, 1, V ,, ,, z1lP11r11T -111 -1n, li ,.-a
,,iltm 'i-not Rjzl OtItt" R", l I I ,, ", , , I 1: I "' ill, 11 :11, it!, "I --"., : 11 1, 11 I I ,' 11, 1- H I, ,, in,, C il"A ""(" T
-FntAtil Ftrouli, cilltu- 1'1' .;, R- I ,- -, - -1 ,, '"
I "I ,, T -:11do
, ,I -, 'ji'T, Q,,, Ir,, f- T,,jTdn, ;j
11 P.i"ild", d, "t, ,,1;,It,:1TA,, !itit" V _, I, I i,7i
-, I I t I 1 1), 1 Q!- ,, ,,, i, "I- "I'll .
ualn I 1, -,n t,- - - ", I I ': I (,", ruIn
,' 11 1,19-ill. fl.l- Avl ,, H G R A N FLO TA B LA N C A (:, "PTnt, ,q T,,'-j Ij ,,it
-, ,,, - i ll, ,-, ib- ,,d -e,.-,, .1-t.
I lie
Bu,"I'll ,- .-: liurdi- b,"l;, l It "
d-t., C 1. :,-, D, -i,,-1,, I I i i" , t. :, -, T 0 lit .i "It-1 In"' '11- --,nT, Ti "I ...... ....... i'llip"l", .Ti" -1-- onn 1,a: T ui IT-1, T_ Ill,- lll'ltll 'I 4 i -- -- UNITED FRUIT COM PANY : VALORE! l lt ll 11
H_:_ I !., l ,, ...... I 9, i!, G-ItuIru.. Ill d nj ,,,,,t,
11rlr,1 At6-- i 1 1",",
rnil:e, 'T I IT g WM- P 11itri-; ll I l, i tl C-k- i, ,-IRil-, y
T ,-t stl aye, w tlelulut , .itic-'T" ll;,-7,l1
"" I I ", ,,,,,
nett : W;,:tr I ", ": - i,
0"-, I _;-- "% I I 11 1, I ,, ,II"da --i,, I ', ,T,,% ""', ,, fl-I., d ---iiz
I ,:,, 1-T11 I I I I i'lill, I S1, I del, t ,,,lilo ty 11
ki. V rntj It P", y ,I ;e"",iii-i to In o r, .. ... :
i -uic, ""'i"
lll,- ba Irl""', I '. ) :
, F11111 I 11 I l, -,, _' 'I f"unit" It' "il"T"" :
l. C,_, -, 1. i, l. 11 ,1 71.1 alt,'-,ata -11 ,It ITIJ111101"u," 1, (I'lt''T"'i- :
ell itl.iiqull Ala 11 9111PIal J- l t!i I ""i, ,,
"",-' -- -,, " 7 'T I t""" ":",.,3 "", ;,'' , T 1 ,: ribuy'.,t" :
I ,, .- rlt, -,-d- Il n, d, -r,
l1in vv-- ,-IT irl, 9 I __ I i- ,-, 4 t i 1 ", It, It, un"l-l"n 6, R-l- :
:i 1-i 1i I J, :
I ". I It n- J. ,4, : 14,,- -i- -C-Mr nt Int," -- It, _1 n- T, I 31 t, I I -- ,,,, T, 1 --', y F,,,,,-!% rF(" P", ::
___ __ I /I pltv, ,,,- ",", I Tl IT T, 11 i"t" t- "I", I,, 'T
Firra-la Qi,, --t- 'i LA T -1. 11 I ". I I., -. --;. ,Miln, ,1 11l- :
\ I i.1: I 11: ;,- T rV,-,, '_-i,-- ,, .,, I T___ I I) . ....
e.nA 60 it"', ItT- 1A,,-,n _rd, l _,.,, :
, \ ,,, I ,,1
'I I 1 4 .ED, ,,, ** T- ,,, I 11 l Ol I'll ill 1;ii T ", ,IT 11 "I I r"Ill-In dvapor w --l-, b4, I 1) 0 "It"'Lt", 1 F4, 1-1 FCA, I" "rl. :
"i, ", -,,,,,,
0-l", '68P 'k.. t4tr ii, ,,, 1- 1 ilt 11- ", -1- H, ti"I" "di-i"-1 :
44""Ood- -tv.d,, litt, ,- w-rll, ,k* I,~ I F, *,- I,- -A- .... 1, I., :
o4. -.. !. I !t :1 - I :
o I I I I'll l ---, itn"', ,
,I." 11 I I V-11"Ic D, ji P-ta I id.
zviftln Toirrul rilrem patr n I I ',.,t- ,*S",.* P :90". 3 Tl,;ir,,,, -1 ---111 ,- :
*t? 1, "'., -'. .- ll ,l,,'i ""
rmptotoxio d, 1. 1- h. J-fulir I t, ,ntol ." ;. ____ _____ 1 Ill )", I it "I'd ,d( IP ,,, ll., orK, 4 1 ,!it IT, 1, :
li. 1 -T T 1, ; I :
.nnnul6 wadenunl. anlit 11 IfIltuil \ ,l, 0, ,.,t.1, 4 , 11 11--', 1, I -',-11- -it -,-,i .1 1 i"', y :
dl, VArdis tnl Fztailorl dt is P,", I k."o, , $1 k o I 1, I F S, --( Iboill :
1,0 ,,,, dt 1, 1i I R".1-, "" , "c'!" -b'w, ""w, I g, ,!,
Ill% motritInla, Into" .14 1 b, l 0 L l -- I ","'l, t :
I Se"Tcl ;w -u-,11-1 gn,,,,I jT, ,-T,, ,, ,,,, 1- indst-l", -, r1l",
40 tr t',;Lst t i1= 1.1'111: a 4. $,-I' I I __ I l-1 1 1 ,,1lr-il, ,'- ,,tl ;n, ,,rr,, t I !, ,: ,1 1,1,, la "t- It, -6 ... l6 ::
l ,,, rl Ig,,da ::
100= ;r el rpitu de 1% mato.. I '. ." '4 N 1. 7, 1", pasojel ." "I--: "" it" ""' I -1, It it-l- 11, 11-1- I- i
ED nul V"t - - -- pl Il;l li, Llllulc: us -uia, te
t-l,,,1t, (- - -_ __ - lill'ilun MIT III :
rn=rTz;Q1,; fiq,1.-.,Pn. I I Z d, 0 To
: __ _'--I ,,,* -- -, __ I OnCtNA: It ,,"', i,,1,,"-P.'_'_1, 11 1111 1;,d" ", T t" -0.1its P't"'I'm I-i'l- 'T" go do No. York y d" ,l ... -int, ,1 '- 1.1blt d, 1l,' J, al ::
.1 ,T,,I -11 -1 I- 21 i I W 'I li :
kiaboina, d : Ne orleo,, a 10 ; ,l I 11 't""'n,
11 SilT I MUILLI f10TA UANCA
__ k,,,,b,', ) ;' i ,, ,V, ,,1,n,3,,,, Olt1-11TT "nl ""u'a ,1I jt, ,,I, ::
qjo en olrtgiln ae=,7.t. 1 ,p l'! H060,0 0-0-P- 4.6 y V.- ,t n dI It'Li I TT ,, I'll :
,,f -P"o-4#"ZPoV- T Aff-derera Antonio Pirez ...... -11, 1-11, I ,: : -, 0, el i :
--- ---- 11 K.b.rlo. lot, W6974 "ll"IT , F, v -I_:: 4,_J1 V. I,-_,__ __ 1. :, "It""')!, !- ', t", "7_ ", 'Pt,"ll'_ %,
taj l I , -111 p- :
I IMS. 1-4061 1 X-3741 MARANA ,,, ,,Tl rl, I -1 - - : i,,* I 1 Tul,,ljzl ,l ,-n!"r-, j--Tl- ."[1,, -1,fn-,,n,
r. qu.d&"A ez tierra 1t62 (A 10 j i IT ri I, I __ - -_ 't T :
i ,,, ,kl, 1. i"'p-I 6", ,,, ,I ,i4o, 0, t.-*u,.CM Alk SINVIC110 Of "915000 C040"S l clil,' I - i ,", I V-1-, hl-- 1, Q- "Tili"191man side reellafilm en fj C..: &- I i ," Ti, ": T ,,, ,ll. ;,. I ", - __ h-17.
------- "! ., Oil -nwrito do TiACtotolit, Pot hvIber" que- L_ 35 I "-1 .1,, t -- - -- 11, I i ,,,,,, ,, 1'1", 0"'7" St t", __ :
,. __111111 571-11- to )a wx -- 17) :
I I I i
.- T
II I
_-, I I I I
1 I I I ,1 I I
I I I
I I I
I I I I
ARO CXV11 I DIAR10 DE LA MAPJNA,- -MIER(OLES, 5 DF O(JUBPE Dr 1(l-0 IWI NA UP ISIEIV
I

La intervenci'n oficial'af U irAn Ivs baxxco "*, Yarifts mams jAgasajad; i-I Pri-sidentv !A1
r .8 ,f ,000 N f
=tVa,(W """""'Al'".4' F d, 1, A, 4, hd 1 VersdWo un edificio de das pimps
ii 1:11''111' kI,-, -.i ,,,I,!
seriamente a empress i it (I 11 i., 4, r flS 11-1 ria It'. -- -1-1-11 11 1-1
y no aettlarim cI I 'IT z, ,
I F --- I I'mutituro." Sr, F. (ktol, (: "I"', 'I""',- i 11") (0 )
--- i -Iti .', i z ',: en la A ve. P orveitio -it S 5
1 F", -,"I'li, ,"'W"d, 1 d".oi,- -1 -- i ,,-, '- I,:" ,
Criticit oma political title siffur clifilligreri') rJej j,( 1"',--t ,t ....... "'. j ,, i I ,, ,, -', ,f, I I I I I 11 -I
I , 'i, '-'- d, 1, ....... '', I ,
d--, d,, Wit, I!- I ,ii, T M-d- ( I. 11.-ti,, ,,, 11, ": '11 1':, i : ; !:"-,, :."',, i, "',',, ,,,, ":, , 11cqw,. (, ,; tfttwhs tiet .;oIoLrfrl?-frlt)r1
Trahajo to C(it I :, ,I I'll Ill ;fllrlo tit, 18 wil
nar" de Cimeirrcio Cubtinfl. Data's ,,, 1;,,;, ;, ,,,,,,,,,, 1,, i , 1
I lp'ihl 1, i "I ,111 'I' t" ii .... .... ; 1 1 111 I I t , , ,
", , I'll-, ,A ,i,, -l", d, ,,, t-rl-f-, I ,fl- !,rf "I'll" I'll -I" 1 ,,, ,, -" 11 111111-1111 "I 1 1 111111i"I I 1-1 11 11111 I'll", 'I"" r ,,, T : I Ill (ill,, fb- tliwi,- 1:P4 Amislitici,;#1 (Iv R
I A ci",.,. d, C,,--,, ,l'j. Ill. 1.d"I J',-, ,,t-- 1 ,,,,,- ,t, _,,! I lualil* I "Pli,,, "I"l d-i, I". -', '! 1, 1111,ii, I t"'T ,, 1'1 1'1 -., "o I : i, t I I I I I ,,z 11 I I rP'Al- d. C, b. hl dngd, ), pf-,, ,1 1, it 'T"'. h"", 1'. d'- ,I- ,i ,' hii, -- It, "it'i d, 1""', 1, tl .""I'ri, It, , I ;:,""'t, ': I I 11 I I ''I' I I ,,,, , 1: :, :T I 1:,";1 1 1 ,i ,,
d ,,-,i. , 1"" If ,,,, ," I 11 ,)"t" It ..... 'I'lu- I., 'I'-,'' i f"111 ,,I Ir I T , I 1. I I ,,I I i I i -1-111
,,ftlv,, ,,,,,,1,1 .,, ,,1,,"", I T, "'I ,, I ( I ti't ,,, i t, I T 11 51 1 I 1: :1i, I 11
rl-te e-DOW1611 ,I 11,-d-t, d,, d, 11-1,1)ill ", ,, T , ;, It , I "I 1, " I "' I ; , ":i I , 1 III
f f I, 1 : ,,, I ,, I ,' ,!, 11 I 1. I 1, I I I 11, '! 1, ,,,, il ,"
I 11 fl 'Tl ." '11 ', I 11 I 1, I ,, ':
neTtiblil-ll- i; -4 16- 11 w0lt,- t-, l ,,bj,!,T d, 1-,il- '- ,Pl- El , 11", , I ,
I S"p-," ,it,, "j-, ,,, 11 11- 9 Ii Nli i :, ,:!, f I I % I I I I
ir1r;T1 "I Ir- I i- l- ,,, I ,, ,, 1
-e I 'i"'IT"" 'I'l 'r b .... I s t)oti-- 16 d 11 1 "i'It""', ")" T 4n, i, I r -,!, 01 11 I'll I 11 I I,~ ., I -, F vl 7 :, 1 1- 4 , t f ,' ;T'. T, f t t, ,I , ,,, -1 :, , "l , r,
:bv ,, 1, 'zAnd ,,,, "I'll I s "I'll, I'll" I I,, I Ts
.I. 'r Vl"'-- is' e.' S"t I 11111-111"', H b-r Cl- ,T v H""", d., 1" ft-mi, wx It ;-'- ,I, --il"j, -.- i '' "" -t . il- , '', ,, I I i I, '! 1, 1 !, ,,
,lem. Pi, sd.Y, -t1dA r-tA 21 de 1944, )T decl- d I'll ,111.11., I i rt ", % ': i , , i 1 I; 11"; I i IT ": ': 11 ,, ,, I T 1, i I ,,, "", I
cauundo se t ri.ic- Is t- I h I, -,11r- g- d ;, ,% 1 T, 1 ,] , I i I 1 I ,I
J,;U 'A nal etc 1 pc de ,nle .. .......... 110,1 11( ,sbdo, 6 : ,,,, t- ,, I i il I -,
111"ai. gehellil d.] J,: t'rild, qT,, t_ g_ ,j" P- i ,i, ,, , i ; I I I I I I ,, x ', ,I, 11 ,, I I 11 I I I'll I 1.,i'1111 T iT I III T ji, 1,
"' I IH, ,,, , tjt- -- -- I d, 1, A--,i ... 0, - 'I ,-, ,,, "I ,,, I lil i! ',Iji,,- I I I I I I I "I 11 ?1-1 I " 1, 1! 11 T I I I I I I I I f , I,
I-% 1,14t Ao., ,epti 1: J, ,I ."- ,, I, I. - 11 I 1 4 i-l" I i , i "T I "
er b- 20 d, IQ49. i I I :, ..... I I 1 "I 11 1! 1 i T
.4 ,tc, -o!-- s -- dar. ie I L I I 11 i I 11, I 11, 1 ",
Honorable Isr. P-id-i, di is R,- ""te- del bI,, t, 1, -, 11, 1"" i'l -,TT', ,,' r- I I 1 ,
T dt' El mercado de negocios -t -It! !,, TT, d ., _D 1: i I I i, I iI, t" , "i T ..... . 1, It, 1.t, ",
tithm F.Im. P, La, ,,.Im onmr, 01, 1- ,Iu- I i't 'I -Itri- 1i ,i,'!:xT m ti- dii ,r. I 11 j "I I i I i IT I ,., .r i
-d--, ; -- I,,, 1) -'I't , q :,, 1' , I I ,t: '., f "' ,-rii: ,_ : . ........ a
l s ,,f-d. .wq- leg.,!, tie Espaiia y la Cimara 11111-11t, d, 2 Z,, il
c1Vdm#T I -11's I ,,, I I 1, I li, I : 1:'11 1 !; ;, I t I I
senor- l I ent""C's citad., ,,,, ."u" d'h"'. T I I ,,, -,,ilml- 11 rr, It d, ,,, I : ,,o- -' lr- ,, i- ) t:,1,. ,, , I ,, I ,, [, Iti r!: 1 I :i It I ;' ":" r , ,
d p- I., p-j,-j., "I'll" I E*Pafiola de Comercm, F 1 TTIt-1 .A DO ",%i;',.CI ARGF':- (,t tc-oi- d T I I I 1, I I I I , I ,I , 1 1 1 1:i, "iI, ,%, "Ifl, ',,Tlrl, "I,') "- -I P- ,I, 1.11, I 1! i
tie 1- li, I NO -L- ol-- 1 ii" I IIZITI I 'i, 1p, "f-, r I""l- '11"T'- ), 1 P i I , 1 I I I I Is' 'I 'P--,
,1. 4M .... .. is """'i" " 71 I !- ;-t' "! " ri l 1'1 ,
Izt."gd, l,,,,, ,,,, ,, d, I Ii,;,,t l -P1,1,, Pi-16K-, -Ttl, :" , " T ni ,d,,,, It" t I ''il. , I ,,I, I , ,
.. ,, ,j TZ ,I,, "" I 1 -Z t "'" 1, I I I 1i "''I ,,, -,, ,
,t ci6n do I" orapreses ti-- Is ,, ,i,, y pj ,, s I ,,- ') TI,, I ,, "", ", 1 Fj V- ii-tl d I i ,I .,.I i" 11 "I"'111" "' t I' 7'r", ' r I ; ,, ', I i 1 I I I I I ., I I I I : r , ',:11 i I i fe
S" y ogit m pretw,- d, d- ": ", T -- I 1, 1, :, ,, I, 'I (",
-.-d, h I "I'll-I-11- - , I ,II !i- ,
9= negocloo 7 no .1-till, l .11 I" .kwr, d c 11T t,,,"111 1111111 "I'll" h ,,- 1 ,-citt d, I'I Pi 1T 'I '' 1",'--',,";"'l',"'r" '!,,,, i, i I 11 1, i: : I , I!I 1
(;, !, ,, f, "T n "i" I 1
do a i, I p I I
.0 3mismos of"i'l., ,-t- 11,11,11pil, 'i", '-IT-onx,- 0-fi"". I 11 I : .
to d, 1 1 do t" ko fln, 1- I I I I, '! , ,, "''. I I 11 11
tari.$ ia.sando 11- -1 -'J""t" i,,, d, -,i, ,I,,,,- 1-1%1'11 : 31. i ,- --, -, 1 t 1 "' I T' T q I, ', ,',', :" ( ; R A N O-S I I I I I I I 1 , I I I I
eo.dttz , I ,i, ,,,, I ; I f i I I
la eo n* -b- I- n,", c, "I'll 1-1,11T ( N, I "I
1, ,1 --,-!(;- zr ri-,I' F IT I I I I I ,, T, '',
L. into,. , .,,, 11 I ; I I 1
dii,, ; ,is ". ,,ii,, r, ;I, q- ;, IT, ,)-T ill -,,; , , ,- 1. Ci [I,.' ",I ;k", I I I I I I I ,
...,:,, I ": : , ., r n 1, 0 I I I ,,, I I
tAn ltfttmdo gravernard, 1 f -j,, , I (- o, I I I !,il I li t P ,_ I ,i 3, : I I I I ': ii I % -, I "', 0 I I 'I, I I
, plr ---"-- T li'l ,- I ,4, 11 I I 7 11 r1i .)', '1111 1 ',', I 11, I I I %-,". -,.,
", FA "no ep- do 'r, ,r,, T,;, i". "" -1 111, - I I , I I I I I , , ,. "'' q
it' ,! ,,, ,,,,,,--'t,- ,,,; 1, t.;t. ,, d' h ,1- ,--l-II!,d) "' I ,, 1, , 1 T '' I I i T : I 11 I I ,
6,I - !, ai 1, i , ,: , , 'I, I I I I A , , , I j "i
."= 36"odo, 0 ,-, 1- 1 -,, J Ur,- r-T-d-l-A, "' i -. I i, I, Tl , _I ,, 1 11 T, -, T, tl-, , 1, e ,,, i ,, i, I -11, 11 I I I I I I I I I I 1 , I : ', I ", !-"' ., 1111 11
.end? en qut, ,-r -,- -, jj,,-j-,, ht.,,, ,A I i, ,,, ,,.t 1, I Ti" : ', 11 t 11". I I, 11 i"
n T- I -1 1:l I t, I TT 11 I , z
, I fu -0 , fi- r ;, ,, 1 , I I 11 : I 1 ,' 11, I z ,;I;,, ,. I , 1 , I I 1: il ", 1,
1314"111,1,1r1111 lil l -111-11 It cj- 11,I- ji fl, T,, 1-11" :, 11 11 'I I Iil I- 1, 11 11 1, 1 I ,, I 11 I I 11, , 1, T I 11 -1 :, ,
red r .d- I 6,, --,1, q- T -'t,) l!"", ,, "" i .T t', d I I -- I 1-1.11 l2i" ""I "" 'i 1 1 1, ., :T I I 11 I I ,
Am I" lutroo, 14 11 9 -- "-l-,, -d ,-tT,-d,, ,-1,,i,,, r zr,- T Tl -- I I 11 I 1, "I ,,! i,;, t- ,,,, ,], -!- ,,,, ,,, T I 11 lt I I ,T i I
I, r I 111.1 r,11 7"", 1. F, t T 1, T': '' ,, : *- ,. :, , I I 11
__ ooto oo., I I I -, I , ,,, Tl ,ir-, lil"', , !d 11, 11 , ,- 1, ; 1 111. I ., I I
W10 .ptit"A v -i, 'l- '- !- k, ,,,, .- IT,! !I- I I I = :]-, I I I I t 11 11 I I 1111d"ll, I I --!'I-q, :.,, 1.1, ,,,, ",q ,,,,,,,, k"""", "1 I I 11 11 .-,-paiii. 0, .rr-,-, -,t- ,1,, -'- -11- t"-t-rr- Fq ,;' ,. Ii I il, 'i,,; ,,,, __:7 .... ,, ,,, - --,77 1 1 1 '1 , "i
I 111 WN IN Coir r.-, d," Z! ','.-Ici" d, que el ,,vi o 0(1111 1 1 11--'Is pll.- ,, tT ,, ,- ;,- 11 i; I I 1", I , I i ,
ii -, I, -1- 1111111--- --------- 1-1- - -1-1----,--,- --- I- I , I I 11 I
. "i'g i-d,- ,4,0 fi ,. hdild 'I't t- J, -i- ... l", --,, 1-t--,"T", , ,T ,-It, Tt-'- ,-: I , T ;, -- I I T, I-deb ,,, fi--i-.,,,-il I, ,,-- IT .. ........ ,,, T,,t,,, ', ,,,i, , t- I I -, .
d, ", I Ii, F- ,-T 1 , f I "., ,
qt 1 ----, 11 1-1 I , ,; 0 1, ,'I 111 ,Ilat"
1'- 1i1,,,. ,I i t'(',-!rur" 90-- 111 Irt1l"i t- f-- -,", I r ,
.' 1 'Ap- 'ilt"' I ; I i't
"t,,itt, dtT ,,,,, I "I", I'! i T it" d, --, I I I I I I ; ,
t ,!-": I 11 ,T I 11
t-b j,, "", B 0 M B A 5 I 1 1 "'t, 11 ,,I I
'c' ,',;, -: I 11 I
""' ""'"i", ," ,',',' ,, v cl, """! ,,-W- I ,
11 11 I 'I 'l l,
1111pmt-."Y"', ,f-, -11-1,, ,-h ,ti ,"". ,,, j I "I f ,,Iw I 1, I ,,; I 11
le, ", !, ,, "",1111- il 1-1 -, ,- ,Sofi citan aN F ,: "', , ,:' ,
i"', -uda ; "' 91 ,, I:, 1 "', ",
11-1.- Tmd- ", i, -- 1- I-!" 1 11 11 11 I I I I i, :-t :, 7, :,,
de, tflver- t p, q- -,T : : Y ,T "' ,r ,",, ,, ;iT ;' I
"" 1- ,'I 'T, ,;- I I I r, r:r, :: ,,. "'I ': 1'11 ',"
do Unit 1,01, ,- ,,,,,,,i p, --, ; 1, I I 11 I I', .
l1ft, "" ", , I Jl ;- -, *
- -'e, ,fll ir "Ill do -11-c-, d'l r,-! i,, ", para los cam pos -,, 11 I I I , I OPF L IN'T andW A L L IN G
ill it0n.pricir-1, ";-p ,- I I I 11 I I I I ;-!
I I 11" 11 -1-11 Ir -- -- ",t I":- I 11 1 ,I N"I"',- ,
.1 I.111"w" I", i
,
5 "' i i' 1" !;' .11 I - t--- -' Cn c gln Tan-,-- -3, PT-1-,i ;j, 'i, I
,, ,,i,,,,,, ,, 41r.,i,',, ,,,, ,, ,,, ,,,,,,,,, ,IT -, ,- ,FT Ij ,111111 117' , -- I I "' 'P ' '
-fI,", "I 1 (yro p ecuan os -- I c i 11 I I I" 11 '' "'I'l. I 'Zr' I
';:'e.- C:- 111, e n 1. Ill 1 4- 11 drjt- Ii ,,, ,, 4 1 ''. onto .d ,- It I, 11 ",I t 1, lo ", It "" n I _: ,I M IC A S T, I
,r 11 I t" : , I L' ', :L I i :"'; "I "" -' "
fill I. = 'o d" ip- .") ,- -1 7.1- 2 l ", lp,;4, : il 11 1, I", 11. 1'1 I I I E O N O ., _t 4 1 1 1,
do ImAt f uItA confe du .1 Xfo, 01T it9l: I- Tit- I "I'll' ,', I " I. 1:1 I I, I ,: I ,,,i_,,,, I t, , Irl I
Presidi DURADFRA 11 I
Ze de In. Re .- 1. ,,,,,,,,, d -mi-i z- ,- "), 11- , "Ilebell funriorlar ell el ,. f ,I I I
cmstl 6n I X= IP-I, I, m S ,trT", I'- .
4" -1 T
'I ,i I - -'- -' .. ....
..he]. otio 4. 1. lnle--t !-, l- ,I,,, ,i- IIe, ,,-- v e ais 126 granja -. 4liceil -- 1, I I I I I ''I", ,, "'
ni el de )a coriirtitucl4nti, !11 L"l-r- ,,, tp t" 11 i,'S T I P 11 T", 11 -, r r , 4 1 9 t" I : V""', ""', ,,,, i , ",
"t _, 1, i, ----- I -: x
!tno ,,, ,Z K - I I 1 "I'' ,,,,, ,;;,,:,,
do Iii My que autorim IAs re d "c-r;4 4% la ) ."L I 1 I ,,,, t,, I
I ; I '- 1 t-,41 ,t7 ,' .. It 1 T- I I I i"ON I,
Inte"encione it. Ltr ,,r: "I I Ideales par-- I "
J, Y ,i T; -, - , ', -, -ITT" 0,- i 's I I v I ,11 it 1! I , 11
En material de litSI.1.66n -,.I ji-r,111- Y es, 1-l!.j In 11 It", fi',
I I .- I I I 11 -] It' I'U I i i :,iL,:
I ,I, ", I -! t;,, !z- ,t2,kr- ." --"- -, Casa Y la 'Finca ,I'll, 6- !G, '' ,-_,- :, e i, t ,
111 ,,A Ari - ,- ,- ,-- i- T I j- , I 1- t, 1 -tl I 1- ,I I 1 I T, --il ', I fAw I I ;" I
-"
a. ,I. .,t.HC.o",,".,,, ,e 6 ,,..,il l,,, l,, I, I , t I I I "1111"', !,-, I 1, ,,, 111 -1
I i I - 1:,, "T ,,,,I -",
-,- :1 i4,, C-"d (:"-.'11,, T -, 1, i., 1 - J I - I I W 11 I h- i ,,, em T
cretad" 1- u- r , cTTT,-t-.!, -T--r-Ic t , I , i I ,' 'd,, 1--,, A ,,,
, -, ", I A, 3 L E S I I "
X r riU., o- 1.r.- V "; o- t r, , --t- L, ,Zr I I I cT P'- r- -,', , I
4 C 0 N F I A ,
"M o de 1 4 1 Irn -- ... %, - I I 11'1 111 11 I
d, 0 ': , "': - 1 ,,, ; : , ', ,,' L!1 1:
do P=0 till o':'1T " ,, 1-,,," .l-e -!-. C-i i- (' -, A" -,- -, : , t 0 S I L F N c 10
rt. Prosid d I 11,,. t, ,, t t- I 1 ,,,, .1 I , ,,
psm-nobr.r 'TI ,It "' Tit: ,:, -_, --' -- : 1 ". -, I -1 I I 'I" i I I "' 'A u T 0 M A T I C A 5 I 1 I ,
1, I I I I
f I 'r, -,- -11, n FIT ; I I it
P- del T,.b.j.. =P"", ,,!,, ,, : i, i , ',, ,,- t 1"'i ,!,I" it , I I -, 11 I f", ( M.R" 0, C"J- ;, l
___.. . ...... .- .... -Z", -- T-41' i I I I I I I I ., : I 1 S.hc Fr,11. I 'T ""t" , ""lid 1 'I i, ,T 1
111. I -,, C, , 1, K I - : I I 't 2- I T I i i I I I l S ,, -] 11- diltrib.idor- ort .1 1 tlrior, , ""
-- ,, -, T ,, I I I i 'j, 1,1 ", ,,,, j j' .,,,, "fl, ""I;" TtT
C-. -- -- T -, -iT" , -, T-, 1 r 1, I I "" I i
i I, 11 I ;
--- Halwa'aumento de un 50 S en la "-,-- I!,- -, I 11 I r 0 R E S N T A N T E S : '"', 11 11'i
-1- 11 z, r 1 , -- , , ,:;, I" I I ",-:, "", ,, d" (; , "
Pr 71 : '. T" 1 1, li,
-1 I 11 ,- I I -1, i I I'll T I", I 1 : [: I
I ,,, ,- I
TI I -_ T- "I 1 t , i I ; 1, I I ,, 1 I'll, ill- !, ,, ,,, I
!I C- 7" I 1 -1 '--- I i
,l 1, "'i, It, 'n't --, : -,, 'r L -- '. r I- -1 I ,,' ,--. ,., 4A Lu b 'I M A RT IN EZ S A u ,, ,, ", --, li, ,,T"j--i,
Cria-de cerdos en las E, U'nidos p-T" --- 11 I 4 , , I ,

Si el Gobierno flP Wattihin0ort rio f'Onkfirn Pn gran I- : ,- ,- T, '--. ., 11 --, , I I '^"" A,7754 3,40 Mnr aderog 24. T t, ;,d. , 111i'. PI ,,,, L, .
""" u I I - ;1 IT 11 1 'il -, -11 111, 'I. -,
1- Ictintidwi AP derrumbitrit;n Iof; production; dorivadog '-' -:, '11i- T I --- ........
-, 7 T -,- -1 - --- i" ': H A D A N A j- d-1, i ........ 1,11,1 1", I-t"a
411'1 "I -, , T. .... ... -----,,- - I C, ", -- t -- -,iir ,J" ,t-u-ta i- -1,
--- : ,TF- -- - - ----La A.-I. W i-,,!;-,d,, '! T-,, n T,, :T:, -, -, 'Il I 1 t - -11 I -, 7 ) -1 i -1 t,' 11 s !" ----- ! ttT!- ,-,------, -- --,-,---- ----"-,--de co.elcio do "" "' I !,--, o 'T -li- I -.. info-e. b ',f,,. mtl- 4, C- a4-1 'i, 'I 9,.d. An 1 "d"t't ( c 11"' P-i I I I
doxp- 0 Gobi,, 1- I PIin rtll!- C, , TiT-1, -- I - , ,r ,e ,4T -, z P i C, 6 , ,-- -,-rn. 6 , 1 ,-I,- Ti-- I I
in '1'- ,,T, """ ", ,
no, en e1jue So pone de ", '-.' ',' -, ,,,,, ." , I 11 11 r 't I -, -.H, P- I
q.. 1. ue.4 do cterd, - I it ': ,,, 1 s%?" -i i I I .. ....
.. Im Iffi dot wk r ,- 'I'l ,,.,,T -',i la cit-, -- 1-1 1 , siI,- ),, P-' -- I.,T,,,- Ilt ,i f
Ad- I -(,r,:, 11 1 ,,It r J, ." .'- , ,
it- 103 6d log, estimAnt - c ,,- ill i;I 11 41, T .Pnl! Ii-I 'I", ,i", , ,, 11 .11 ,-, 1 40 I 11
". 1- I
inent. imerim ,, "CrTI11-1 1 ,it !, , 11 i, ; i 11 -t- I ---bri un AV ,.i- i- u- I I, '-o
unta o., 6-to, sobre I# ,, 4 - ,!o 11 T -i Vi ,,'I, ,I e T-: 1 -,, i:"I'-,1 I I I, -": 1, i i 1. L - tl
ts. i :,-'- 11 ,- I 11 : 11 -"i,,1--1 1 1
:Ao. s grade s ""'et""i"t! I T-1 I I T -, i- i 1- I "', --, IT t, I
,,, i t ;
c -_ i 11 I I ti
rnrrl .w do ree oo-Til- ,! inf, I," !"PT1, ,',,"-7 t,,, : "'I"'t, , ,,, ,-;, ii
M ,, -w ,I, i ,I ci.bi- -, 1 1$ -, ... I I- A .1 ,
, 4 , 1; -1 , T 11
11"i-, -,titii-jc ,-,-O, !, P ,J-n', .z, : 11 ", --- -, ',
11 "I'll I I I z I ". ,-,- -- 11 ",
,-:" -' t I -- 'i ,n, T, i, -t .; ,
I. "I ,!, 1 T, -,-,,
6" --idc. !,, i-, it I I , ,
, ,T- ,Tt, 6 I I I I
I : : '- 7 :11 , -,
lliiij I 'I'll"I'l tjll ', 't-, ,,, i 11, 111'' I_- -%, -,",., : .- , , T I "I , 44 I 1
I I I I I I 1
11 "I i t_ I ,,, "', ...... ,-, -, 1- ,: ,, I I 'T- t ", r, I I z , , I .
T T, 1'1111i7l t,, ", ,,-, 1 W- I , ,,, 'IT, I IT I : ., I I I I 11 I ",
"", , T I I I I I I
F"', -11 "I I-, ,,,, :11i ,- T-, .7, -, ,, Ii I-: T:, I : I 11 I I I .1
I ,,, ,,, T I: ,- ", .
I. ill f, I ,--d" i,, ,; I 1 1i ,,, t 11 z I I I ,- f, .1 ,e
,A ,,, I,, ,-,,- I I T l I , I 11 r 4,,, ,
It -I- 1, IT I I I I - "' t !"':- ,-, , ,; .' I I v F- I I
I'll I 1 ', I I "r", i'l ij'- t ,- I I I 1. I 1, 11 I i
"'! '6" "I', :, 11 t%, Ic -, I I I 11 I ,,, 1.
1 t I : It - T , ,, 11 I I I :_, ,jr 11
-C,, I ntv" I 1- -- It p! F -- z -, Z, -, I -1 I I I I I I I I I I I I I I ): 11 I I
'JAS couty. --i-- I I ", -- -, I' ,--11 I! ji, ,- e'. : ,, i z ", i- I I I I ,
dit"or do 1. T,,- .--t G , j.' ,,, '! jo, rL t 't- t' i,' .111, 7)1i cl-.I "T-, I '' I ; ,
- ,, si.t,,T ,h ,,, ,; 1, i clt, t o -,-- , I - -, : 11 I
pe r -. , 7 I -- 11 -.-,---,------ -t -- --- -- !-,--i- ,
1. Willow, con vi E-, t':, ,i-fl I't I !:,, Tzi "T", ,T T ", I .;
!. q'MJA pr... ud.s .1 .V-i ,-- i ------ --- -- 11 1, :11 I" 1 , , --, 4,' - 1 1,V .t 11 I ,
g-1 , I I --i
terio eontra CR-Clro. e. -1 r 1, I T1,,, 1 1
que alteran el pr"io y peso d,, 1 PUES I 0 .4 FLO TE.- , : 1 ,,, : : i t 71- I ; ,T I I , ,- ., $ 1 , I I
c rne, ,1que tuakji, die--l TI ,, I'- Ti,7 , I, , T 11 ,- ,, I I , , 1 I
.ltemc on d el --- l--E -; --- I IT ; I ,,, .
del", 'i 1, 11 c- o .... 6- e I I I : I ", "e , I ". I I I I I I I ,
,,,
,, ,, ,,,,
se coil ,11-1, I -- ---- I I I I I -11 I I I I .. I
I 1, "T i 11, ,' A T
dt l --- ,,,,I -Z, T ,'i! "", I 1, I 11 ,.
I I I ,
,
.
L I % I I - 2 ,
I' lt 11 11 Ll t ,I I 11 I I I ,, ," , 1i I t .
1, I I tit, i, 1 ,I 1, I I I I I I
I I I I V -, 1. 1,
1. ''I 1 I I 11 Z, t ,,,, I I :, %,r I I I I I ;: ? , I I
.11,111,11, I I .1 I 1,
i ;;
t I i i, :, ,, , : T; , - I I I I I I 11 1 4, 1 I I -.1 I- I I I I I , I 1i I , T I I I I I I -I' I I I I I I I I i I
I I ,i I I T I, ,,, I:, T , 11 I I I I I -- I I, 11 I I I I / I I
I I I I I 1:11, c I I I 1, I 1 I 11, 1: I I , , , I I I I , 11 ,
r I , , i, I I I I I I 1. , I 1 1 \ I
I I I I 1, 1, .T I , I V- Tl- i, I I I I I I :1 1,
I I I I , ", , I I I I I 11
, , 1", ', : -, ': ,,, : 'I', I , I ". I I " I I I I I' cl 11 I I I I 1 I I
1 ,,, 1 i : I I I 11 t, ',
I I ",
"" , 'r " I I ill- i I I I 1, I I I I .
11 11 ,i, ,-, <- I I z ;1 , I 11 I 11 I I I I I \ A
,T t I t 6 1 I ,,,, , : 11 ,, ", 11 ,. I I I .1 I I I I I \ ,
c 6, ,, ; ,I "', i". I t , I 11 I .. . . , I \ k \ X \ / I I'll I I ,
I :,n .1 t 11 I I "I I I : v 1, I '.
T, r f!, I't, I z 11, lp i;, ,,, io f 1 i, I 11 I '. j / i
i-, I ... 1--- I 1
, ; ", ti ; ,I , I , I 1-1 I 1 I -.--------, --I-! ,1,, ,',,', I ,di % ( 11 I ,il
R; ", n ., -11 11 - 1-11,11, I I I 11 I 11 ---- ------ ---- -- --,- I -r I I i! , : I 11-111,
't" !- I s" ",""", 1' ,7I% I I Q., k'-, I ; , , \ 11 TIT ---1 I ,
,,i "'it! --1 ti i % ---=- ..... -, ,, 1" ht- I %I ........ ,, t ", "I 11 I I I -- I -11 X :, -1-11., ".., ..... I --,,i i d, 1---, i- 1 1 1,-- -' .t -,I -, , ; I I!, I , ,, , I 1), ".."..",,--,, -.--, I -.1111- 11-1 ... -- ......... 111.1-1- 1 -.1.1.11
,III -- ", ,,, w ,- E l m ercado... -1 11"
I I .H""t, 'I , L i I ", 1, 1
111,- I -1 1 t 1' ,,, ,,,, I'll T- T I I I 101
I 1 "'l, K, ,,! ---, 111; ,,, ") ,, : ", 1'-Oit, ,,t-T- -11 13, r- !, I 11 I I
1, ." .- -'', 'rl __,_,,___,,,__,,,_,,__"_ ____ _,_ I
": 1 , ,, -t- :TT,!, 5-!",-- ,, I I
ti, --, C.M!--,I;Jl Is Vi,-!,
". I I 1!"-T----' -, I
"%- P ill, %,
-- il"', "' i 11,
-- ;0'0,pu!.! --!,.lT-j.,, T-1 I / ,
i /111 V
: -71--,- -, ,.- ii_,'J, r d- jt ,,!,, -_ ',' ; -- ,-,I ', !F4
,, I 0 IV
iZ: T !,-! 1111"- i 11- "i r 11 it -'-' I -i- -I ,- ."I' t : C I L _: / I I /' I ,
I i r, ,- , I ,
1), I ,i!, , t !,
-7 / , ,A a ,
I.,,, e "I , / , 9 ,? / / / A ,"f 'f ,
r : / ,
C.. Pr".1- z : / , , j4p 4;ra 7
.t., -, I. , ,- -,,'-, ,, ,I l ,I I ;, "'TiT -i ' -1, ;t FRF CUP 1 I 0111RF Y f, ?0 I / I I I ;"", /' ,r / :/, j
r 'T I I 11 / / '. I ,1
t- 31 ... , '- ...... ,,' , ", , : .. ..... T I : , I s I ;l I F Rr 4 (* I N f j F rf YF I I A - I I :, I :,: ,,I f ,,, ,0
'I -,- C, ,, I -1 -I, -- ,, I 1 0 4)
I' ii il 11 11.-,---, ,, 11 11 , T i - T F11"T N 11Y;1 hN Till 'A I -) I 11 It % -.1
i , ,,,, , 11, ,- 1 i, 1 ; ,-, ,_, 'i , '. n I I .- r : 11.111-11, I'll- -1-1-
,- I, I I-- I 11-1 11.1111-1
I , 'I :: ,I r, :) 1,:,,.,i,- i 6, 1'1'1 tt; i 1.1 1 I ill 1; 71 I F, ?L I, :,',: , I I'll I
-,-, ("I .111, -, ,,, I -- -,-,-, I 11, , , -,-, "- I "! ,t 1 -, ,-, ,, : i - ; L I - I ,t "I, I I 1, I 11 -
I ------,- ", , -, L -, ,;,. I. '-- -- "' '. I -- .1- ----.-- I ,
,
,,,, 1, I : 4, r 'r:" I :,T, ,,, 11 .1 ; I I 11
, ', ,,, "I" , ,,J- F r, ;- ?,:! .1
F R I I 0 L K E G R 0 -1 I "
1, ul ,,I ; "I" T ,,,, I f?", - .
CIIA1111 ( (04P, T, NTIS-0 DF rrr,('I(,, ,.", ,- -'- S, ,, , //- ,AM; P,-, i', ,i in ,,n .... iontio do wme, ,I di,,,, do lot iftvOrtionittes Para .1
.Nf,,, d, 1 10-0. I t, df, d-,I, 11-- IT- 43.n -11111, Q dTI '-' l" "'zOe'd Es 01; COMO so Crean nuo as fdintois do fraboie, Mayo,
-- , J-- -, zp--- -11 -1 il
PRECIOS Op N t T, L% Al FOR MAI OR Ft, 1, ', ti N B,% "A 1- ; -,-T, i"t, - P g',tIT,
'I(,, ': 'I ,;, .,, -;-Z, I-- $, ,,,, : j 1 i:,s"oi,, pn- tadiis I I I

rT JOSE SANTt I, _,- 4TT-,,t Il: i2 ; '!, I I I
I A ill,,-- t I 1 25 I ,
11 11 --- ......... --" I I. , I ' I il I rla 1271 - 11
A" lstg Prim- itit- S'K.-a q- t- ,,,, I ,& -,,t, 3, !q"6 ,I1 i" mvl Qmtcil u ;-01110ni'19 no es m6s un'sor humq o, comc.
;ni:r,,TT S nt, g '- F;,- -- I 11 -11IL111 ". -"P'T-"
% I "' I 11
-- --g F : ,3 T ,%. tr. t! p-i;-T-,, I -1 I -. .io ... q ",ri, I a .i" "I i, i i"I 4 '. I- ,* iiT -. I -' -010 ,i kt mba 0 1'r ,. qV0 hc 'P0dAo-6c#r-oJtwo3:j-,nt6 dispacito, a Ito-
, , ,-1,-.,,r i -'l .-- -,-, , -I ";,sr- =--j
C"12
,"', :. I ,, 7 110 ,. /I c-W ri oi Z, t ,, ,z ,--,-,i Z-j
f, I, I'll, I cdow iu 1-to a prs- com 6,,rv, a combo dt, vno componsaci6n razonobta y yogurt,
1;,, ,icio- .. il, 2, ( i :: I 1 ,
D""i-n- :* ... I -I i 'I) : I Z'*i ,3 kt-t;, G"if & IV, i T
1, i 4", 1 It,, ti,'- ,,, ITPFT-xj 1 P:, = j r
,:, Pr I ;e";, f!"T. --Ltt,- ,--:,, Son Mjj0$,Iti4 ir;Tr01-'-?- ,'Ill t- h- P.iibf* to mixislancia do e.1a Comqcxhly o AV
j F. d,- ,!T-- t, I i;T sri,
7'. t " 71 r i 1 --' F-tl lt-- I : V Z, I pt r r," ", It 'i ;, o',,i t ,:
",
: :::, .:: c", ", etw .i e;I t,, -'717i 32 1111 -Ii it, 0- 1 Y ,tito!,,AQO-ftuayol
I I 1i I 1 ,,,, I CT c- I ., 0 :5 ; I I *Pori* 41, .61 do 1,
1, I -1 - ,inversionia$l Faciliten jo
I .. ; m! te.,
TTI; e 4, 'D, 1 1 l-1- 1-11r11 11 ,, "O .. ,t" I
:--:-, i ,
1'. - I ", 30 .dlort, do 0.., .&zi0'.1- .- I- co-POA;. necosifor6, juranto 101 P,6.imos Onc*
i I i 5' 1 1 1 itz3lid : Eriz, F r , i 2 i ,
,,-, -, I I C-t,-,,t ,,'-t- :l -w s" .[.,., ,. piici,,,Dls#t kt o-fictrico.
1 11 ... I !, ",
J, I I !_, , I ;,, -,- C'-- pr d,,'z R !,- .11 i .A*$, no S0,6 po.iblo 11
- -- I I I I .1 -11 ,, ,,,, ct;TI- it ifT , "; C- ;1T"J-"- Ffflri T !T:D I 15WSCRIBASE Y ANUNCIESE FN pow Co.* as of.,oj, 4.1 ir;Tvoi--1o 1010.6010 0,60120 IV dinoro on un nogiscio, CV0.40
x ", 'T w (" -- ,, 13t EL eDIARIO DE LA MARINA,)' ,--...14 A I Z ":Joh- 1z C, '. i 1 .1,orf,, lo ,oo,.- d. c,'b1.-- -. ,,Whdod ,mortabloT
... .... . f I 'IV I ( ItUPAR.ATIVO 1W rRFUti, --- 1;,""I'Ll I i ,,ti- ""', Y .. . ....
.Nr, ,Tt INII-0, -- --- P., .*., I.. f.61.. .16cf-- ,4". .., J-t- Y ,-...bi- Por-Jodos. ce-..idom., *ra.
-- I ", i',-1% -t t Ism, '- 50 SERV111ETAS LIRAS Y CREPE CT91L I V!::
I ,r, t;(;1co Vk. % I A A I Y POK MA Y(Ift FIV 1-4 it IS U1 A b j.doro.,j irtteenior iilcs. S i. i-aw .d."ta4v so- qslb* rjmR9-V4a6=T
- PAPEL SAIM ARIO t 4 ROLLOS. ., JO tIE SANV21ZIO. I --" ", -,-, !77!77' - ---- ---- Ia Fos irobo 04oias y oftoor a lot invie-ionistat, c.yo diners al'taft nocesorio Pore ma
't'l. Ols P-rim"- "Jul.-- slg-d. fl.1-1- PAPM SANITARIO PARA GABD&M I I I tenor, mojoror y amphor nuestro setykia eliAtrica on bonsikiodo uved. I I .
,
-, IT I S -, eL q-t- 11 ,, Q i-- PAPEL TOALLA EN ROLLO& :,
I7 G 1. -- 11 11 35 ,T 1. .1 54 .1
N ) 2:!% .-.1. I 315 100 PAPEL TOALLA PARA GABITIM I I
': 3 09 ,.
F, -3 06 . ... ... I 1-1- ---'Zoo - .. ..... I.."-,--- SERVnIM AS CFM PABA -AGADHWM
-I -:::""---- -- 2-% 1. ,
.. .......... ,:::: :: M 1. ,. 2.10- 0
I .1 -1-1- 11 I .. 2 ,", 3-1 rEMMOS BUENOS PRECT03, PU A DISTRIDUMORTS ,
--11-1 3,25 go
? ,, :., -- : ...... - ii- - 4,W MURALLA NOT M TE711WC1:70 11.1-133'
:, 4:1, 1-- 2m -...." ... -1
"::.: : NIS : -60 H A B A H A ;
]i; -i?.c -, r :, 210 ., ,too 11 [ I F1
L. Hobs.. I .. ,, I -j 0- i,, d, 194R 0 1 -L- ,: : --; -- -. _- ,--:--T- ,j #
,
... ... I .
I 11 -1 - I'll 11
PAGINA DIM OCHO SPORTS DIAR10 DE LA MARINA.-MIERCOLES, 5 DE OM ME DE 1949 5 P 0 R T 5n"E"'7NOLDS CONTRA ROE 0 NEWCOMBE EN EL PRIMER JUEGO-DE LA'"'VE

^J'Mt
If
'7
RICH ARRY IMA JOE DIMAGGIO TOMMY BROWN JOHNNY LINDELL JERRY UkEMAN A :-YNOLDS,
TOMMY HEN CLIFF MAPES
E I DIARIO en los deported Shotton no ha LINE-UPS PARA El, JUEGO 1), 110Y Tarl udrillo
E


dado pitcher' no
BROOKLYN DODGERS NEW YORY YANKFES agari hoy
-Diris millonei, de d6lares en pelflitero- nurvot,
-Branch Rickev habla (it, In Liom Internacimial %cm est n decidlise Critic prca- izl Orrm do It's

7-
.. ....... d o
Diennierdo 'on k;F d W, U T, i d,
de a-V Fit h. produce i met'derei quo je!,
'm hmina do Ylwnih
no"n, q- ', 1'.. in,
on. &I bi so ball o ga-:
mas I, do, i"llone" do dmm, per. nnsti, que
do eira ] d-e-ol,
nominal P strewn a ,,i
Rikr, hz quirdad. -' roln- 6C
y 'It'.
dos millions It p- -1to F I Brooklyn I.!s" ii
ha 1lovado una buen (1, glol itie hay posibilidades 0
)ada al
f;irinr A Bil.ln lo ,F tobillos urgent to San, Jett, en ins
roe, Cuiintoi Pa aron ).a Eraveii P'r _dl ol F-ol or
2
nero de Alontlisaf? Ni el mmpr.d.r .1 len- hanb azog
dedor han revelado Isis cifiso, que Jnt"I'lle 4 sipei 6, e el encue-n i y ea suspended por fluvia
In la trarwam6n Cis no los oueps du ue on 1930. !"s <
i I prooo deson.= debo andar er, "a mo_ on
d 09 domentos rout dolatier, So.,, J,11- I-e-fin'o -tr, 1,,s ril
g;
ad de I
uvo on la sucur at de Ins DCAge I
pa der1ri; I, Y it." 3 ,
fla do alboroto. A -Crd luopin de neel"It",
ii, ', ,a%, tongs qu- d Dob o. .,qi 1.1
lendario v no cargri con los hono, ri In
In el "m jet birq.illC, p,,rq,,C W, o 'A 7- a, I,, t.ri
A a, b le. tZ117 I'll
ia de qu, otra stibrlito de B"'If d rm,
-,d d rue li.ya y. no
torpetterc Morgan, so rAsI( no do I- a o ,, e', -rer",

t I igrop
Las ro" brill-te. o Ins !-.,gas Me- I, o no

to dFi- 11-1 1-nadie era un serre 0 que ;a ru se g S,
jarm., urillo mantuvo un promedi .1 Montreal ha sido ete she in e; 's Me
F; Pt;i F
s'e'd de pip. y sera, Ibim t no pod". 4, e 4 en 1,, WitC., 48 iiog- it,
C.rne
del egm S.- Jeth- do
tisti
"Fi
que es Bob Morgar., A r d
d- 1. d1i, IF, que Ast.r
C a Is, del per-ri.j, q- P ut ii PC
d,-fj
"spe,
re indo I., C, it
Y.rk sue land, eo Ilotdin A fin,
blia sublista, el patron doi BmoklYi
on "'op"n, A
El poaor quo Into- o d l:
Ile P
afirstisrite cr,,..l An s. b.tall. wn de Ilev6rselos en medio mi on, C.6nt- orn A
roo isT o A,! 'enusiorad. 'n, de St., Louis, Furill.
gT =idol?.q sreseioarsdo, iJeth pmrA it a a. hogar,
oe, M 'go
H.Fpy", Ch.e.
1*1 Carde le,
door roto, il Can so
1F-C. t. .. i W ine L.A rtin QUO 1. rdj, vr- ba rrun6.iIA&o C-1 prd vs.
ri )ulos do vital I
ro o tree" ocidul h ... e mies 4
C LARO clue tuando !a plati 'o, ...... e y s r Slue. en.
q ij iii e. earl. oporturidtid quit tuN--m
so u
parts del Boston Nacorud estabo wym>
11 ...... I- 'do F Desp.61. de qte -1 R ailyrk &A'a*
"Aacl6a, Rickey b.j6 beit..tr 6
aus "prationes y tinque nmi 4.41s, 0
u!r, a,
h. blicado, on torn. a I s -7, i tin
pu wIllj 9
vsinta, a qu, aell a.
7 Yo,
pC 11111A1S 1p! ,C Co osr1 legOn fiJad. 11 1. k ro-o-dri Fi A eiw 1 ri,61 4'10doton an. etdmente. Los dirigentm cW St-oXiln lp i'c
in P, bit,"ru&. llarlllo no laba
In campafia prox"'. P- Find, en r1in, Co., do sit io". _.lo fok
rorripl. el y Atraer p la ntoisicm dris A on., CA as Ido que n-sr
)a r.z Hi "eal"Pit. dill
de color pir sentando. vi.le
nd n. hosoo i" i -oxms-,,,Z-tr. it el.b
A
grand Cots ritgira girni! i n l4s, k y tiri
I L. idCntr s
V r, 1 1.5 Dodger. jS.b- de noo is.
equ, de los Dodgen, y "'I'di, del B l', ,
PA
11. dmt.rcia u. ?18 qua a!v
,on, rVoi Readnig As Is 11%
be befa campgr- F" To. 71
quedaria Cnm
6b.no
on "gundA y el Iisilgo on 6 rent, S, yo luvura que "Incionar un
bubielis congtituido una potter il le un. le- 11
n I Z 7 t iins
de tq.illa, per. R Ck.y cis id, I- iii -ernnnAr 1. 1= a ot"Y 11. dl.j:= & Vle:
su.%tentan clus, la Iris QUA va oi : d s law de *,,, Dedger, key, Jr. "Nosetros otima h.blmmoi,
it 1. t.d. Inn Carl In las 1411timoa dw
homenaje a ]a cuenta de ahorr. del ari In hey; no d. 1. 1..p.r.d.

ASTA analiAr surict- ,e.
.,no nie

Cal.., & C' lerm F on !a PENNANTS DE

it I., zl- i
benditi, 'n p,
Bob Mor in,
ultmu, pwo el LOS YANKEES
He

que deseonc
a goo, d N-, V-k is is.
w peon-ii-., A,

d
nr, M $41
90 810
gan I A4,5
iq 'M
9i A3 901
11 44 714

P
thii, 102 66
j y Z
bm, drF di, -tra,, r
e n
: IN 5
113 55

. ...... ..... 17 ,- J-1 ury IN 4!1 :702
i A Joi, 101 51 65,
-iitildsi k C r41hy to 5i m
R, v En ... rit. e,.,e Pol b in. 1M Joe i IC -r
1943 Jne !M( 1 939
de jus. 1 orj.rsj el Lflp' i no d,,, p e.ju.: .. dl h-- 11947 St-ey Hart, 630
LOS UMPIRES EN P b deldio q.e 1 uis do 1 1049 ch-le-, Stengel 9i 37 630
t, It h-s pdJ, derrFrifnar I M i.Ywikess ,,n-n I., Berm
da.7As I'd 11 I's do
-1-1 It h111- 102?. IPW. mlz
e 11 do fly F
CONFERENCIA CON Roe ei, ,. 71 Sb Is 1936, 1937, IOU P39, 1941, 104 INS

E L COMISIONADO J.I, Iinsani el gigan. let. .1 -dr. y 1947,
X
RX
5, _vid q, C; 101i r. s C% 13 ur i b- Air

-61 aoie,, no q,:r I! P:1 1- JOE PAM AAA
HANK BAUER 'fir
ngn V. lqiil


EVE.Nros PARA 110Y qi !" ItIvi aron los Midgers J p 4
a e it g e I a lid

JBAIF BALL: -A 1- 9 0 6, is n d,
ch", to el st-31- T-plii, Vf-ionad- fl l Fziflj,rIWIlb. Anial-r. is z. N--r! A.
In Qil e
f

-A las 1 !o d, is ta, 4w M
do, anatisi In It Y'.nt.n 11 c "i'i,, ap-blisidld, A I., 9,U d, i. -1A,
funtlen.
i,, 'osd A
POXW! -A in 9:" do is no be de -_ prndiii C! ,go "P11-1.1
'4.


P- tr. eitm ad', -C d.
de
pjaxVio, At I. D p.rllos, 7 7
r-q111- i ,, Do-cern. d.t,. lai-6, Ch-dII, di- i S;eogel qv pe i, he,, wFilly Ittid. Jerry C.- i- T_ w
_- Ll- Arne- Llph r It. I C-y
,brad. o- ji-A
I., i no,
; !'. p 12, r R- T.- Her, ftyrar, 11,ji C.
OQUASN: -A 163 8;30 de I- ii-h leb-d. 27 ...1 Stdiam, .1 m a abb
y"*,,,, *nss iii 1411ris 1oA. ho ifl-_ Fee.
SCRIBASE Y ANUNCIESE Efl An I Vissad. fth r-t-1kid, Alb. 4, Zetir,, j
-,Piuilid, se"o, -,Fdli,l. y no h-r 1. 111 "attial U. I ,.,d R. t "fare __,Atsll, Jimf;e't-d- 'A 'a C ra 1. lin Fb "I"
k=ny I' ph a-poods, Mrigu'r,". i EL IMAM DE 1A KARINAlli not" 1. -liabsit" hoot -1 ons-res i -1-A, G_ M.2th, ch-ley K.11" C.Ilins s, Vie AtisohL E. 1. fit.
ASO CXVH SPORTS LWM DE LA MARINA.-MIERCOLES, 3 DE OCTUBRE DE 1949' SPORTS PAGINA DIUINI, TVFPROBABLE Q E SE ESTABLEZCA HOY NUEYO RECORD DECONCUR'RENCIA


Ax
4,A
SPIDER JOPGENSEN I 11! OLMO POB;NSON CAP, T'lluc 0 G RW CAMPANA LA PREACHEP ROF


Hombre pot hombre, los Y nkees'! TIENEN GRAN SIMILITUD LOS CASOS DE L E )el'all ITC0111 de concurrencia


no lucen avii con ventaia decisivc1 -MANAGERS B. SHOTTON Y CASEY 31EKEL p a r i hm en el Yankt,4 _____ R A i if a s A m a t c u r s
Ill, dirigeillf"d, 1:1 Liga F- JOY Ri U 11IJ R
5irl cmhat ,,, lo, txp, lin, 1, uncevuan comc, par, d, i k i, ft- qu, klv, "I pf" Jc i o!", hwicm. jfw i- df 4-361,icioll A
In
Ol R1, t id" N I. q, ri e d" k, 1
n "M

Par LEO K ITIERSEN, d 6 PRENSA UNIDA
0 1


f-i


quo 'naftn'
t] Yankee S!Adlum.
Los apostadores d..d.
il de U
de
pera no s% 1. 1,m6rl Z jnlpnl on I
do lox ex 1,,rtm en' l j. g Milli, do I.,i
T6.1stIl 0I -tfiold pO'di-ri-ente el Ramble n M L
ferls J- DiMagg- Polo n.y
ro-dar que I-, c,,n
,348 i p r debaj. do
debido a Ua & oam
oo d. I-.
r, do j.eA t"
dla do jutgo, 't n
DellA, d DiM
enen so- nu-fjc ,,- t,
F-ilR, ri-!f
mmn 6 dot bwbljj
9 MWW M R
Brmn 3f)R.
Dak Snid- 62"
G-do 0
bien
t
.eros on carr. i
IG4
L.3 d-A,
tiMe, p l ned,- ct g
Un, i
270,


d
ENSACIONAI OFERTA
v,

r41 am

p W" n ,I
1,, L-, NaJj T E -'r


t*N ;% A


f- il Irl ql:, JACgET DE CEIAN IMPERMEANE
7
_J

P A R A PPOTEGEUF,
T"


AOUA Y U MAk'No p"Inin robor

I 'v u i" Berm
qj 4', V -d" n
n,
n b, ,j
----- ----_ Dan fvroritox a los Yankpes


(in jival r 11 t,Up


dt A q- h'b & U"

pogs pji rvd# A

. ............. ... Asto do ev


rc
V-,", d, 1, 1;

........ .. .
-Hada Cuba jw Cortifiaq I d, 1, I-R..

VAnRfll, 4
PIG 4
Oillette reasenta tis F IQ Il. s, e
b Ll H--- 6 r, 6illette present ju __g o- cl-tm on Yankee
-PIDALO EN SU TIENDA FAVORITE
C-l U- 4 e: Gi-i Hom do "Witwo
ti, "-Awmn, Una at 1. tarde-
1-1- I Iii, A 0 1 v A a q I I I MARIV VL LA MAMINIA- MILMMUO' I UL V4_ I L bKt Lit I +11 3 F V K I 5 r t. I , t ..... Attj

PUENTES GRADES GANO- EL ENCUENTRO DECISIVE PE LA SERIE FINAL 11 1 14 ,__ 1-1__ _,____,_,_ _- -,--- --,----- -,--- --,-,-,,--",-----",---,-', _-, ", __ __Tuzo Portugu& reaparecera' el FinalizarA mahana coil ,m ptan
I v
sihaAo 8 frente a Baftholomew 11, i cartel ]a temporada de hichas
I
___ 11 I I
I
FJ norteartirriviArto ha peleorin con Sanddy Saddler y con F. Da 1 e bri.dari Un In-tch de rplevo rjur (1,1,1 t' 11 ,r .-noacional, v
auri hA f'_rdiJo con ani 4re,66 demo traclones e I I, d, ii r ... ..... ,papaii Ri
- t aderrw habri otroA tUo1j,
entm Hari ttaininz J'All't, on of PhIscio de Deporitts ,
I Vern fr-[,t- R MA, V ", ilii"k ", k P""llis Vt. Pat O-Ijarp
I I
7. 11,gada di, MeM, Ui iOv i I , i-I ',I Kio B-tholontow -,- I
pt& rapit.) Paia apil-l-, , -, ,- i (;, e ho 2 I K, i, ,,I ,I, " n, e,7 ", ,: , -, n I, I "o 1'&"
,,, I I ,.." I I ; 'f', I I ,
Ii Io I rIF.ro, tl, ,n Il"', .. i ,,1 d i i 'lot lliwhh.bit tt-, ;,, 1 ,, ,_ I I 1,,Ii 11 1 , ., I ,,,, ""',- lt-'.
,I -1,:-,-e Twt Pt, ,-, 'i"p-I It-I to! ,uguitio, out B Ith- .. -11 ,"", ,", ', I I ,
ha' !,, V-11 1. 'II'l,", I 11 ; 11-11 ,I ,-tw irit, Pgao- qu. 'I ", b, , , i ,- , I I I 'I, ffl I i ,t 1, d.
bi-It jt,,ig l 11, "'t, ,,, t, I M"", ", a..- -, 1 -, "If"I"', ,I , "! ,, I I,, 1 I :I ", ,: _, -- ,
= Uivi.l .. r. I ,,, '! I ni ", ", ,,, z I ... ''f, ,:,,, ,;rin- i6o ",,, ,,, ,ir, , "
I tiin,--",Tli, 1, ,-,- ti, P,, ,,!: r_-P.Mz,,, ,, d:a .,i J I I ,, ,I. i"i, '"', "'Il -, I "''! '' 3I
to".";'lop 1 il"I'l ,,, i", ,.,!.1, 1-1 I 11 I 11 i, 1, it, , 1, -,
n __ "_ I'll P ,:,,),, +,, d: ;I', I , 11 ,
b.d. pe tip- I., r-1-1 1 ;-Ii ,I h.b.hoi ,
It I": , "t ,11 ,, ,,I, 1 i, "'i ,I I ,' tiF '
piss R tra,05 Ile -L)"Cl ,', I t, ,- .a vornbate e trr.nax ,'_- ". ,11,1 ti ,, I,- I I fi. 11 I
11 t t I 1 I I;, I "'i ,,, .1, ,,,, "i I ,, ,I 'I ':
In o,_, r"d iii. 11-1 :, :, -, 7, T.I., W.blo, I. b-. I 11 I , I I I, ... : det e
The Rhg 7 dol"N ,,, Tlu- , ". I' 'it- 1- ..I.riti a.o .". t .1 i I lit", "n"", 11, I I -Ili, 11 t- ,,; 1 I 11, "I 11 I .,
R_ .1_._ U.. f_'. bit, I I ,: *, 7,'-_Iz I I' ,I, I , "I ,1 I I
I_ I ,I, I "i , : 'I, ,,I "
p- dorile at p,-,d,, ,,- I ,-, , I It I I 11 I .- t I I t 'I, i,, I ,J, ,, ''I, i''J, I, I ., i,;, : "', I ,
I " I 4 I I I
1. )a tnbttao :: nc', ,!,, Uye P. ,
p" i ",-t.f V ioristif I I I Iil ; , ,I ,,
r'.1o et" ...... 1 I. I ... I I I- ., ,. de Ii. ,-!s,_ ,z:,.. "_ i 'k 01 I "j,"" ::".77" .: I , I i :, I.
ia ,_ I 2 ; I,, , ', ,,:, ,,, I it :, i,
I., ,.o ,Vdlr ,,, I ,i I III I, .,h,1,-11_ I , 1, I i. , I . .1, I I
" , .I_ wat 'royl. I I , I, 1i
h""I 11'11 '1111 1: , _ ".1"I'i" I I, 11 I 't , I -, , I '' ,-, I I I p int, ,,,
11- rt, I A" I, "" -, ,I ratt-i 6 ", I I / I :-' 11 ,,,, 1 I I I''
_: #,i ti, ,,, 1, 11 I 1,
r" JI in .1", 'I, I i , ,I,,- i i I , ,
,I, ,,ool ,, ,,'r. O d i f, 'it '.
*1 1 ,,, i ,, In t, '', , ,,.,,,,',,, ,,, 'r, 11 ,;,,,I
as pt1w.a,,,, '. trip "t"i ;, , ') 'i oot.bj _,." ,;I,,,, I 1/0 I
,, ,,,, ,11 "I 1416:1 1 ,I It_ ,; i i ; it I~ ", I I I I I 11.11 I I I %,. " , ,', " !,_' ,I- 'I.
nte c! !" , , ,,, ,Ii ,,, i '. r", I ",
I 8-1, h -% Z, I, ", 1 ""1 111111111 ,ot 11 "; , ,
11*1 I % , I I 11 1: 1! 11 Il I f """ t ,., I 1 1 I I I I I 11 I ', ,- ,
,1 r- 12 "I 11, 11, f I I I I ; I i,
'", K ,I 1-1 111,I-11-1 I, 'g, I I ,
ol, I 'r ;,417 ,,,.,i 11 I I.. I~ ,I, Fi -i .... .... -1 I ; ,I', I I I ,j i"," ", ,I I", ,,, .1 ... .... I
1, ," n'' "I ti l 11 I ", I 11, it ,;",I I f .1 11, 111' ,::" I" ,, ", I, j
f" , I,,, "Il I,- I, I II, "I --11-111 I 11 I '' '', -,;
,,, I i", ,, I i' I ,,,, "" ,_ I_ I ,I 11 ,,, I
,- (ilt 1, 1, I I I ,:_ , ,ill .I T"111,,, , ,
,: I ,.,. I I 1,
I, "."S"I'd'. ,, ,,,, ,, ,, -- -I,.,d,- -1 14 11 1i
('', I :, Y., 1;i, g il- I e I, 'I., , I 'I" 11 "" It ",
---- ,,,,,- I]-,f"zi, i;", 1), ;-1 I I 1/1' I I It i", ,- I'll., ,I,, I- ,,,,, III ,f-
-, ,, "" "",t, ,,,' l ,.", ",:!: :' ,: ::, -',,,,-,,."K, ,-,", -, ,, ,,.I ." t I ,
I ll i I -, 11 7, , -,t ", I",
", "I , -- i "'I"', I i, I': '', ,I t"', '.it ;',- i",I',t C""Rt,
"i"i"I""'i, -,"'I" '' "I '' 111- I,- d- ,,,:" ", ,., I I: I",
"t, ,I I, f , it, I, t i-, ')k I, h-, ,,,,, P'. (, H I~ 1 ", !t- 1, I
I ,,,.,,,,,,,',"', :, ."", "'':'',, i"'I"t I ii-, I _. ,, Kii,,,,1-I,, ,i, e ', '':'- I--,,i'-- I- !,F1 ".. '' I 11 I I I I ."; I t I I -,., ", t;,,,,
j _- ", ",
O i,71,, ,,I,,I,,i,,!-,dl ,ii ,-, T'.1"'i" p6hi". "I, I. 1 1 -1 ", 't '__ 1"
1, I S;W ifl'i F- "' 1 i Pi ,'I -, ,,, ,,, ., I "I k- "I It ,i, ", , : , ,I , ,:, : :_ ... .. ,1,;
,,,, __ 't iill ., I I 11 , I I "i ,, ', : ,'', I,, ,, '_ ... ... 1'*",
'' -! i- T' I t p-,, I, I _; ti. ,/ , ,
-- "' _- ,iitI -, 1 ,,, ,,, ,,, ,,,,, ,., ,, I ,, ,
"t", I i f",, i Ii ",;, ,'* t, I ....... t, , I " "I I i t I ," ,, ,,, ,
I" I ,,, ,,, i , I T" I" I" ", I I I ,I, ,,, 1 I "I I I it, 1 ;11 I 1, It, n 1, "I'l- l" "'.
11- 111kt 11 I z, 11 I'll, I", _2 -1, "
I I '! ,:: ,I, i't, "'Ii-ti 11 I I I t I z, I , ,", ,,,,, I 1 ,,, 11 I 1,
I ;I- ."I ,] I ,il' ", i __- 11
,!,b,;,1) -_- I -1, I I __-.WAdMM"TTF%6 1 ,4. I i I I -, ,
1, % I I ,F- "'i, ", i, ', 3 1 F I I I,
p ,,i I d, h iI, I 1, It , ,,I ,,, '' ,, I _I ') di. d, -, ."I," I --- 'j,,d't ,I J.- -it" ,,,i: --, r-, ? "',-, -11 'i W "i 11-1 1-11 lo--.d P,,t
,,,,,, .," iOrgf.mizan, va BwnosAire3 lt i
, I-, ,, ,, ,,,, 'K ;,, -- ,_t-:t-, -- i, ao,--_Nf,4- ft-h i-- ,.il, -ft- ,j ,I p-i- W.a, I r.f.,;,,d,, i- P'p--, i "I tl ",-,- ,I -- ,""I", 11 ... I" F,
"I 1)111 ,' ,I ti ,va- ,,
I :, t l I I, , i, zI, -, I i I 1i 1-fi., -DI-di, it, ). ( -i0- d, FI I -, I ,I ., ,fI 11 I I I ,I )' "I ,, "'I" ,I,,- -,Iii, I ,,, - -------- ___ _,_,____ --"- -,---- 1-1 I~ - 11 I --- - I I I 11 I __ 1_11111-11111 -- ------
iLM-,__ Primeros Juegos Panamericanos
l',,',,' ",' ,, ",",' ',:"'' ,,'," i,, ',, ,"",, "";,;","I 'I'l 'I'l": ",', .- :' S VOIJ
Ikiitit r-II"'. 1, it,, '-, i-- I':~ I- V1 111!,, ,1,1-,io', I 11 11 A m incian un probable coynhate por ef w ido vs. ("hort I'
;- ,,,,Ijkg ,, -1-- z'', '111'""."o') -- ,,Z- Il- ,,, I
-' ,_ I I -11 Aunflue ,iiin etti dioantoi 14 fecha do, w inirio lox arworntiltoo hen
,,.,.-- -!L _- "t"i" -,----,- __ ,",--- r- __ ,I- -7- -_ ___ ____ __ "I I i ., , t I~ ,onnenzA& & Plantarjodo In relmriorsdo ron este zotn6l, ", -!,rp,- -, I, 1-tIll-, 1---11 -, ;, -- I
-- 7,- .."",- ,, -- 7" "' I 11 ,- 11 I 11 I -- ""I rvente, qur reuniti a lot paixes dt Apairicit en Buenos kres
Regio stadium constrai en para ei : -, .,: "_^'. i 11-11111- -' '- *N,,,,-,-,-,, 2-:-- ,I,, I "I'-, 11
i ,.,, .1 rv-- I I', N"I" t,Flt, t", l ,, .-,,-, _1 i"I-1 it,, I -I -if 11 11 -- ,, n'- I i, , , t i I :,"- Par GUILLERM6 4 65, d. 1. PROPA UNIDA
_", -1 I I ... 1-1111- 1 --- I,-,,,,- I : -,-, F , vniiil- i : ,I, 1 I 1 1 I , ,._, ': ,
', I ___ ': t-- ___ 4jr I -1 , ''
- --- -- -., ", .Z- -- I I I 11-1 _1_11_--cam p eondto de hidpol ell 11rasil ,., '; %,L- I I -__" -,, _, -11, 1, 11 '' I 11 It, I I ;,.,I
1--1111-1i I;,- I -, -i' 11 l' I I I I "I ... "I I, I .11 P-F: (,' AlRii I, ,br. 4 (V-J ftll-:,t Aiigwrttria 44
:1 "I i, i- : I ^ - , ;o i - 3, t ; I I , 1 I ". ,- 111i "I 1 1 It P",-, ,, ,-go% Dtp- I -11 I '! T ,I, )egj, '.
-1 __ 11 ", :,,, ::- I I it h do I..
I I I I I t 11 I ', ., .7". ^ ,:, 1'il 1, I I I D29-1
Par Cary deft : ,.,d_3i-, 1 1", ,I', I : 1 I 1, i, I I 1 , 11 I I I 11 I i "', I it ,
i I 1 I I , 11 I ,,, ,, ,! ,, i, ,, I, ,_,iterd con diI
'Cr.pl ': 1'r ,, I I I n I : I -1 '11, I I -1 11 ...... I " I " (',.ii, i, 01, I, 11 '. ,1: ,- a a]
ta d. 1. U.Ifted P1, I -, : ,I ,
Tito DF I t, .- t ,n i. ,::", ,,',- _', ( I l I I I ,
1 I :71- _,,_ I I I I , I I I I 11 I -1. 1 ,, I : 1'""I", 't," ji ,, -4- ath. 1541IT194,
'z I "I ,, - : 11 - 11 \, I ; -, !-1, I,.,tatlb it WWJANFIRO, .oftih- 4 ,, It ,, ', 1 ., _, t' i - -, .11 I I I ., I , I ,,, I I I 11 ,, ", - :_t'
rjpor,,i,,i- ptii , ,:; I i, I 'i ,i, 1 I 'it.. I I I ,-I,, t" Z' .1 r I I I ,", 1 __- A- dl- I I i 1, I "tit a 1.
I'd, -B,, I I I I
I P :, I i, I, 1_ I -1 I 11, I ,:: ,;
lIt-,", P" ( 'i, -, '_ I, I I I I 11 I I i I, 'r., -1, :t,- i-- I Y ''. T -.deaialoo.c.
'o , ,,,,I, ,, 11 11 I I, l- I i _11, I .1i 1. II I " "
-,- -di d." !n llitt cn I I- I , t I I, I, k i pli I 1: I ii ,t 2 n 'I I L_' ,, , '.. : -1 I 11 I I I i I I -1 , -1, ".0iI, a."pii!- 6. Par.
C- 1, 00 d" ,,.,;dii et, ., I Iim il il -1 I 11 t I I I I I -, I I 1- 11 in i ". ,- t- tIr- 1 A: it ., 1 I- ", II: :1, 1 I F t, I I I I I. I I- I d i- t I
I z I ,,, I -_,i,,, ,,Itii ia, "I.._I.
k!""I"', 1,. ,,,Iii ,--,11 -n, 1 X', zi I,, i, ,, lilln-, I I I I .1 17 --1 1, I I 1. I I I "I I 111 : I I I I liz 11 ", 1; ",", I, I 1-1 1- ," r,,-dt ralmisime
_- - I., 1z 11 t, 't 11 -1 : I 1, I I 11-111, I I I I r, i ,I! I I ,_1 ,,I
ob,-, it,, ,J, Ij,, ,,k tt,, ,,,l ,,-i:, If r;r" '- 1", i 1- :, ,- ". I , , s 11. 11 1-1_1 , ". I 11 11 I I .11, 1 7' , un oi, '! Ii: pe"oh" par latra .
I __ I, t f ;, ; I, 1, 1 ,r do, I
fw o'5 ,,I t-11-d -F, I f.t- I ,,, t -, I I 11 I it -I'll, "-l'i-, '! I"t .ji,. .
'i I n I 1 31 ;, , III - I I , I - I , I I I .
4, C; Poosta ,1,- !,,t I "", .", 111k I 1 I, I ''I I I ., I t, .. I I I , I I tote
lad o ,,*, ',,t 1 11 - I I .I -. 'i", L:ror ixsei6n do lof lug
M.-iP,,1 ,-" I i ,-tl "i , t,'; q -, I t ,- "I ,,-,,I,, i I,, 1--i".
": I > __ 11 I I. -- - I I I , -, --, Ir .. zrpoetta. Ud. st. r X
... lil-d y par. raida ,,,,, i, I !, I ,,, ", I I '' 1 I , I 'It "
_11- I '' I I'- 11: lid.d&.'ei dif.rdid. I. It P I- 1 _, '111111 ii, ,I- I. 1 In I I I -1 -- ,- I I. C'-- I- ;- -- ': ,t ,I ,;Pp.
, : I I I 7-i 11 Q- III. 9.
el I -_ I 1, -, .. , - I ,_ ,I n- i, -_ 11 i :irl
'A I ,t , 2 -1 I 11 _-, t" , -, I; ,, __ ,- _1 ill ", A-, tip,- El
I- .h at.d.u. Y-r- t ,, I I,- , -1 t 1_ "I I : 11 --,- I,-, -1 I - I ,4A I rn a .. .... atenot do
", : !"- 11i., _- -1 - __ "" __ 7'--, ,; 'il B "t, 0 t.= o
11 li" - I ------ -- ------- ---- --- -- ---- I'll -, , ti, ,,, ., t ,:-- 1, I ,p- ,,,, Ixtrs*rdina- 2 b., or,
,vor d" o,' at, ", 'i "'"' 'i I I I- "r -1,-, I!, pa..b- .1 gar desde 40 a 1,20,W POVIOU""Son
11111toor"21 ;, 1-71,111, _- , ,I ", ", _', ", n, - , , -1 -1 I ,, 1 1 , ,- I -- "I't" "i
tallhao, ; _- ,,, ; I I I .1 iden ,-t l no-hp h T3 Ili- Plstt. elrgid:uar
rote piipi) o.,1:tn- ft,, ,, -, , .- -nl- I "' I -1 Max ito as tIft.
---I- = bepo I En un partido ,). P P i d e nta d o uani6 ""' I , A ", ,", ,.pxp,,,jotaroes parapet
del caropeanaf.-411"b'left., ,'I P 1, -, I I -- J, it, ) .
; I! It- 12D.OW says
EI in, ,,, z 1,4 -, T pP(pi.Pfi:,, rrie )IIIIIIIIA " _,. -, , , ,, -_ "' it, IC"I"'.." ,I P-i-- XiI so P"I., ,1 'I'tare-fa, *= '
stadium de IIii , ,,I [, z -'-- P): :- f, 11 1, --t r 1,
,eldad pata 135,OW p.rata-, I I -,, I it,- I 1: I 1;1: t__,_ I , I I'll I 11 I I t 11 1i i i _: "I'rf ", -I"' , ;Prq' il,,i d"Arrolliol et C', '" .W .,
d. 1;o,cost" CoMst- it" --,- ,,,,, tini, 'n 'fit; 1 1- n,-, ,,.', _1 I :11, __ ,, ,_ ;i, 'i-,",d ,!- t--ro,.1 ,,, ..i, toal" "I" po Ipdrtlln
-, I C- .I, -t I : I F It- I ..........
7 10 DOD prei-I-At, 1- I Prmtes Grandes a Jv------' -- ___ __ ,d
il I el I I '', ,1 I -1 I 1, I It, ,,.,,.r-,. v.,1Id._d.111= _6TM1,,.
i" , ,' ',"; ,-zii n- :I, 't-init 1. i't I I I I~ 7" I'll" ll, ,, *, ,i ,i-,&i",d.& ,, p0on.t. di bAlorapit.
do-, I., o"It ... P"r!,, '_ I I I" ,,I ,I Ll 'I- ( l L j _Z, to
,,, I iii __ I ' , I .1 t, ,,,I, I -h- Pat-* d.1 ao E.103 dos deport's, q :=
""I i: ""I"",",""A' "I"'il'iIi'l -11'.1 ,1' '-n!! ,, :
'7 e "il to 1',, "t, r I r, ' "' , 1, I 'It il. I I 11 L 11
1, j_ IIIII.t- C-a-,Clli, ,i, n :'It "I I ,I rl I I I I I 11 1 I I 1. 1 1 1, I t -,,ts Y 3pa. p- vopied.d an _,oqjMAi,,.,,,, tl_- p.. .
,ilk.d .11, I'A" -'i -- ,, -111 i "I I 1, I I I
oh I "I 1, 11 i 111- ,,,,,, ,1 I , SiblOdo a. WoEix. deniin, do Bastao,
I "'it, ,,15 tt"'I'it tj ,,II I I ,ill, ''I I 1i1. -i1tI It, ii i L ig pt r_' l-i, !-i.-, 1 1, ,,I _:1 i __- 1, -1 ' .. ,to r:,wt,,cUl1,3nIa_, de .&oat. Arrest Joplin .1 Rip, Is PI.Ipa,
.,,,I,. 1, to to iti, ,.tI.,_ I 'M
,I- 1 :- _- .- - ', agd. 11 b"IL ,,, .t,. deporl. piabgrld.
lli 11 111 tn' fidi 'It I I "' 11 I, I I I I L 1, i , ,- t ,, ,-i. I ,,, ,.,. I do ,p ., I I,
t -1: I - I mitt malos D- -, I I Z, I ,, I , ,, I I : 4 : t "' ...I I ,,,, .. a ;1
1, 'i;, t i I I I : I I I I I 11 1. I I, ", torpo en 1. I, "': -, ""I
"
IV, I '11,,t d"i i I 1 I ,; 1 il, 11 I I I 1. 1, I ', I , PI.I, Y Gwait-i. Y Ewipits,
_',," -, 'I, "I'I",fi, I I I I I I I sadw 'II ;211 ,L'It sAk.f .r.1;
111-OW"i Ni pt. -)71ri, ,I,, ! il 1-1 ?,i- ,,?ETEPv I I t -",,)- n.," tr it 40,W perso- t: Sipdiii,
,I r; ;1 I 1 : '4 I "" ' I II !,,rp'F1,,,k. PI-0 ow- __ I I 0. 1-11- i III- ,,,,, ,.bl", I I I I 1, t li ', -"-- -, I I A St Ii I 11 I I I -, I 1, it,, 0, , 6., ,, .i ,,Y', a t
,,, h"T, --1 t I '' 11 il I 'I
-1, 11 ,- 1, Con 'I -Ifl'T" I d_- g,
1 I 1 "I I I I I i :__ t t I i t I I I i' " 'i t' __ 'Z4 ," :I II I i M,' ',,' ',' !", t ,4 raxl .
i I -I,, I, , I n I" I- rt I, I I I I 1-:_' .' I I~- ', ,11, I n r
11, 1, -- 1, I I I llc i. d, N- Y-k..
I ,,, "," i, t I, ,- '' I tn I I 11 I 11 11 I .1 I ,
"I ,,,,,,-III) tI M."'W', It~ ,'ir 9,4- 1i - I~ :_ -, l _-_, I - i i !,-- 1, ; ii"t, In 1 I I 11-1 __ I I I "I 1), i, .,I. :'1' t-1 En C--6,, P !,,,_. Pa..,
'r , 7' I I I ,t par
, -11 11 I --, !-- I I I x 'I, lln e i'll, I T 7, -1; - I i -11 '---i -A-' -J, -!, Ii "", '' ., "I "n ,'I t z I -, I 5 I L I qn', "'L'. 'II -,I Ij,, 4, 11 I -1 -, % -11 4z i '! ...... I I I " I 4I Jam
C, ', -- , : : I -1 I I ,I Z, 11 d, I I ,),,i J- 1-1 ,a 'I res"I" 'a' 3 do
1;f I, I ,;:t ,,, J, , "": ", : I "a I I- I I I ,,, 10, Qoe brn ,,,,.Cdc,,,',I L-',' ', ',mte-
-iud,46- 1, 1- ,I I, I _. , 11 I I I' I -, , ", ", :11 ,",_ _t, --I 1; 1. jpnidil",, ,i del ; ...
rnane'. hwI -h- --' ", It, I , ,,- i j I n , " -- -,I ,,, 11 -1 I 11 I I'll __ I - , ", 'do, 'n .1 I
-i-io, dt "Wq,", -111,', -- IZ Prt,,,- n 1, , ,.,,, 11 "I I "I - ", I .- I I -,,I, 1-1 'i"', 1111 _I_11 -,",""", po, I. CarF.' r 1, -1, -- ", , -- - I- ___ __,_______ -"- 71p.rl.-g 41gl.oncuaril, gns.
efil I ,, 7- 1 1 1, I '' , d.. '. as
I AD Una ehdwl -btti-, .i ,,,,,, -b-111,41 1 I- : -, II -1 , I 1 41V
", , -, --- "t
-iii" 1,-Iz. Ir'i" --,, I- i, !- I MundiAl
Muchn a I" jug-d-l I , I I , ,I I I ,-." I I .1 ... I'll . . ... .. .......... ....... q
sItLixo1ort tod. .. _____,_ ___ I "i
rrtcv I ,- _- :" -"- 11 -,,'I.,, ", ", -- -I -, ,, ,-,, ""'t"t,4= '.1"T ,,,
I AII,,-, ,i't ,!-i- tt 7"', il -,i . I I I I I 4 1 1 l I 1 1 ,, .1 --i" I laassm;r, atas Alr- an oO.b,. tm4l,,t,
t i I I I I , I blag. an uchk max, pan
1, -,il- I ; I, .Irl :--,, -- '. !, I ; l 3. I I I -i , r I Its ,isii rean", tv*
in I I P, -ti--i I ,;, 1", ", , : _', :, -11 11 -0,11-0. rb. ,,,,,I., b,,# bpi, ,,t[xa,_R ea air e el iI1, '1-n1'i- I "t"Iii ," ""' '.- -- : I
, -1 I I -I.It &pI, q- pit !a Arfanlhi
-,- --___ P I "I it,"", I;,, iti I ; -1 1' --, I v I loh I>1sItt,1A ,,1 I "gUid.s gor tlitivu.
.ff _, I i, I I -LI, I I _, _ I" I "I-_'- t" NO % b., I ,
I', -I'i n -1i"! -1 , I I I I 1 I tos 1.9.1 1. #.1,10=1 11 do Ia#
,, t-.1"! ti", nin ___ 't I , L", ,: 14- *trkx ActIvidades. que attientan sint am.
M oro t riona:i'--" 11,-11' V-Ii' elt.l.i., ... r-, -1 -- 't ,,,, Ii ijell, I -, I .,: I I I I I I --19-. -- a-rith, adeavadow a au
I i',,; ,, "' 'i""I", %,. ', -,,v% I I I I 'I"- i ., I I, I _i .... J.,
_____ ", "'lit- I", 1-111,131, I-- 11, 4, -__ , -, t, ; ,4 1 .ZIIp1I1,j*,v.dxI1,,o go- -a DW
I v, It I I I -11 ad ,in _[ !,a Iiiap Rp
I, 1, -Iti,", '1" i ", I,, _- ,, I ti, , I I , I 4 I I WOr Vale
P,:t, ,,, i ,, , ,,, II
'.1 n "","Jit d" ,. ii, "i, it x ,zI Ii, "'I I , I donde b.bj ,a ralierribir. .. Tor, , ,,, 1i tt ,- 11 I 1 "! M.adof; -oln, audauno do 1.
.., I,:, .1 "iill,'i" d,,, 1 ,, , !" I I I -- I, I" _7 77"A 1
d I -,,h ,I f; ,, ,tqi ,L: A : ,I I, ',- i ) , ,, :, "It.1- I'l-d- 1 I ,
1, n I!,, ,, "', ,I, I 'IV, "'; i , I 11 i 11 ; I 1. Zi __, -. "I I __ I I .. .. 0 it, -,"do ,
-t i, ,.,I ii, ; I", It- -I 1-111 ;I 11 c 'P-i- I 1 1 .1 -_ 11 I i 11, 1tt,,op. ao; 'o, Qo. am,a .1
...... ,,,, ,,, I ,, , :,_ "'I""'i" I '1 I it,: ,!, I ,, I 3 1 11 .'1_1 - -, I I I 1, I I li o Y 1. r.t.11611
1, __ I ,, I ", "" I "dod- .1, ,;">;, d
,,_-, 'N")"- A-', t, F ..... .. ,I , ", n d, ,,,
_, ' -,' I : i ,, .111. lar.
-tII, 1 , I., "t., : , ,,,
I I I I I ,
I~~ Ii-111 p7i'11 I ; I I !_ ,,, I l .4, ,,, ". I 1-1 I -, , I 'A- I I i I -1 I lnt I.Itar al.rdv, a s. 1papar.
,-- A, n', 2t, ... t ", ,,,, S I 1 1, ii ;7 N ',* I I ': 4 t.- ,
;, 'jjit It. I~ I 1, I , ".", '' "" '-- ,,,, 11 - I t ., ,;, ,,, __ n_ 9, : F, ,, 'i "'t ,,, ,I ,,:, it ',' _', I "PJ'111
dt "t,'r- I "t, ti -! _t - 1 4 , -, li, ,I,, "I ou Ifto
A_ -1 1, , ,I 't I , ,,- ,,- -, -- I- - 11 -11, # I 1-91J pr 1x1rIa 11.,r_"
,III'. I, 11 11 1,1-if,, It, !" ,1 ,I III I -: -, I I I z "I., -, "I ;- . -, 1- I il Qi-rf#, pfro no ritiontan can 1. ca""i "ti""', riti, 1II h-" it C., 11t-,,,,, I ': "I 11 "I 'I
,, I I I I ___ a
,,,"P.t.d. 0,_ ", ""ll It 7,-,,- ,
-!, -,,1-- ., 11"'. " ,- I ,,- !" it f I !; -A,, P Is "Portar on vdIallco
f-I-i-, ti '-"'-h I ', -, ,i -iv, -!-:,-- It, -- ,--.,--I ,,, I _. 7 ,, -, ,,, f
!,;, F,,, .- -I , ,"', -- t I~ I- T', 1 "o" "a' 'L '. P, ; Ii, ii, ,,, ,, 't', I Till
t" ,%:% :iiii I t, di -:,, I Cll tl (-vtz,, PO4f "I' I In. do 011! it, :,, i,,,t 11 ,, tt-I, i -, ", , ,t ...... ;l- i,' 1 x.1#1 Witull..,r f."'o'.
Cop I ,, I "' :4 11, I 11", 1, iwd do 1- ter t,11a.- sap1.1kPili
III ,1%;! 11 t r ,,a- ,16-, i i, _-t r', , I, I I -i % -n- I ,
,, 'i i e" I , ,I, I pots de Girnog,# Y rinat 1=:
111-1r,01, R-- Bt,, :i,,1 1, I ',l _,", I' I "" : .", ,- ,
,,, 1 r ,- ,- 1-11 I_ ,. jg
,,, It 11 -1i 1"'t , I I i"I't, I'll Itli, ,4 ti I ,:,1 It, 11 I -1 I ,- " 11'114-, 1 -11 tn4n an Paler a .: ,
11 ,,i ,I,, .,t"-11-1 I'll ,, I I ,I-, "I". , p ", I I,, I! I I -'-, It, t J -' '' I'll -, "I'll, bl-A (1-d-1. Ie.i.iltia.
t I ,I -- 1"', III, it- 1 ,, 11 '11 I F, I 1.1, ,,, t , ,! 11 I I
I d--o.1 ;I V-' I: : 'L", 11 -- ,., I ,I, I I ,i, 11 I I I "If, I 1, 1, I to 60i".. eti que pars, IMI
I -i- ,_ ,, ,,, I 1 r'- 'tr 'iaMa *1 23 de Ockubre
"" , I_ ,, I, ,- '' ",-- ,,, -, .. -t 1 I iiti II-II..dt, at ran V.16dioapo,,
il lrorf d. I., ,, flnt 't I, "', ,,,,,,,, ,, 112 :t -', 'i, ,-- --t, I", ,- 1, I f ,,, 'I ". I, I N-.-i, qu. figor. In los plants
"I :--, 6 d ,I, "t"d- I ,- Ii ,,,, t,,- v -, I I I I I 11 I -_ "I I
qUe -l I 't 1, -_ I / I U1 i-,I oblati, del goloern..
.113st., FU6 Un Tait" 1-1- '' I" i -,,i I I, -, _,, ,I _- -,, -, "t V.1 I I, I A, ,p rp.ot, b.y ,,J. do
' li "-Iit ,1' I. I __, '.
"I. uOtable del I, i", I, - I ,,, ,,,, ", -!- '- ,. -- 1 ,,. ,_ t, -3 I -,i I -1' ,il 1 4 '2, 7 e- I t, _11 ;" ),ig.dax de e, Z ili.t. 1 I" I 11 L i I 11 It I" ,i __ " t ,21- A I I / as Que siibien 11.ha tax, pt
k- 4 I, lit, , '- '- ,,,' C, '%-,
It '.. '
le Up wI I " IJ I -, I -11W lljl 111p.. Ito Mp .... X.r.
U uItUtIla'a, "' I- i I ", ,'- --,' I t ' '-'I ti ,
11 __ I 1 L ft z ,P
__ I ,ii il i il I I el__ -9nit. do
i l ,.',,p 1 -_- .,
"I i t," ,,%" ":_",' 11, ". " ,,, I,,,,- 11 I -!, 11 1, -1 ; 1 7 1 1.111-1 do i,,,1. .otor.[I, l TIP ,4r"P, I ,,, " I , I I It I" I- ' ,,, I p I I ,,, ,; v T A A I FA I I" -' 1": -I,, 1. lotid.d etrosit I i L ' I:1 'I"' 4"I;- it' : -, -- 1. '-- ) "I I 1-111-111- ___,,
I "' - I ' I I' '_ 1' I -i l -n ;it' Z- 7"I ,::--, 16 --- __,____,________,___, --_"a--7-_,;p"OF-wri & --;I L ,:p'r ) ,!':,n I, 11 1- 'i, , -- I ii .,. -, :, i.,"'"" __ __ -" Plr n 1-Mon.fra, de polio
-, i- -__'_ __ -- ------- z,_i--- .1- -_-,-, ,1 -- n, I,~ I-,,, ,-, ",",
INA ",.-, 1, R,- 11-1- 11 -- r", I, 1, ", I d, 1- :'r "ayltri
____ il" _; I d- -ti- I i I T '_ ,, ,I7--1pp_;,n'-r-,
-- !hltrr n por el Illatch ", ',',-' 11,n, -,-, .- I, "", I, ,, t:, lt, I -,- %
I -i-,- "; ,?F -11 Pour.lindo v,6,
'FIL-LA-vRi 00 ,Ie,,- ni- ., t ,_F, I.!. ;,,I, In ,, , -, -i-, F IN O E "r,", , -r""l, 1"': Itita
1 ltw- 11 un',t, R- 1 I N I "' I ,"I -1 "-- in" tt 1, ", : ---, _- I 11 rIlj
In Uri ekt ,i --tI, ,,, de Munrlito I, Hoppe I - it, "
"Arseurta, r-t- tin 7t ,1, :. 'I-1- --.j, -; -,I ." ,, 't ,,, , -,.bq lue
I I g _-,, a In ,-11, --- :1,,i -, !-' -,FI"., ., -1 It, d e
I - ,, 't"
camtri ipptPmlb1,1, -1 -,,l,,, 11 ,
I :,"IT11- d-it" W- I III N-tt -" I I I I I I r I I , --;, 1 rt, ,
RAM.I, 'i B-,- ., -n,1z;i;, "', -4 I, 7r* 1-11 I I -1III, ,,, ,, '.' ,,, ", q.; !ir, Ate"
r, n w pz, dzli, is d"'ne" 'Y'. 1 p __ z -dl, -I j, It 11 __ -- I :: "!7 pirtapicu a
on 1. i- d, I % 1,1,1 t 'I
,,L 11, ,!, P- ' 4-1 I I I f 1 :1, 1 -I. 4'. ,,,_ 7 ." ,, t , ';t- !".a ;7-, z ; r, -- ricoi
I -),,,,,,,-, M- -rt ti, In in "'t, ,N- ., ,- - It". "'t, .1 i, 1".
,) 'I ,,,,,, I _jt t" quiali M.
y III It- -1 4"r, 1 -9
1, P, ,,,, ,,, I,. -- -7, iI,1 'I,),- z; ,,-;I-O- it, n 1: , I tobre C- C--, I ,- C_,-, Nit_ I- ,,, -, I
dt. J- -t',l 7-, -, Ir __xi 1 ;,-! ]. 'J'- 1 O -'- ,- M. ,:, i- -1-1 11 it 11 1- 11 ,
vact" 'IM It ,,,,, IIi- Mat. 20.1 S1.10
1. io t-d,,o;,L, P- ': 14 , ;- -; i!, .-t ,; ;1I_' l -, I I ii I -tw oluiere I
.1 offuena, -- -, i 1, ,_ jl_ ] ,,It 1; 1 t N--- '.! F Co1c;n S2100 11 I Mantilel Ot
p , -i ,-,- ,,- : -,, -,,, --* f; ;
VMIQI' Z11- 0, Moira ceZpaj,; I F1 ,k -m -. I4--i. iio!t.t; t,-t -i 4 , I,~ k -i,'. G 11,,'.l R__-- _, U'rii,- "" ', ---i :_-- F I i lielear sion Clayton
____Y-11'- t: -";-'W I Z 1'W1 n- iki--, 't Santo Domingo $2 7 5 -I, IIIX
4 I I ,,-I I F "I z t! , I X M, J -P.6. ,,w-i,,. It Y.ndo Y Mapa. f= ,,,1;.i.d, el l- 21 ro- _' -- , F A' 11
,it propt, znl roles e E" ,.- ":,tV,' ,,:,1.I&oo,:,, l I -i' "L l, I tt,11 "I", I "'I I I "; %, i z i"', I -,,!"Ta, ciewbrt
_- -_ ___L_ it i "til 'i, %, ,- i !--,._, z I I Santa Clara $3.1 2 $5.05 4 , %, I I 1!1 t, .,oedio
I 'a. -W, .. p!tt 0 bo ,_ :.t ,,ii, ., W ,,i, ," 1,111 eU,-.-rj----PWOGRAMA OFICIAL PARA LA 1 -t-ir J.- Soas Z-or-1 P- dIt"l- 11-,11 T I_ ,., I F Sagua $3, 1 2 $5.05 1 1- 1 1 1 rr --a oil
TtINCfON' DF IKSTA VOCIM 1 _7 -xle, --. : , -i 4 q., "= I, po, I i "o"lia:.'11_ %' !"'_'Itl 17 11 I': """ 1, vi
A LAS OCHO Y WRIA I, In- ;,z '. Ynnkppi; N I'loqf"n qmerenj .. jt% ,_,,, i Ii, I,,,,; 1, P,
..... -.-.- -t 3i;.- ,,,a t- dt- "g"i I.,. .I C- Itilipt I -, , -11 .. ,, -1
-- -orit'-irrie.4, "o Iilhatin, Scarborough I ,j r -, _- "I 1, i ,III i I, I- d l
Mllmvit PARTIDO, a ,,A _,-,..d, "It-, -- , r ('Ovnprar a S t 4 ''t
P;i, ': 111_1'1_, 11-- ,,,,,,,, ,., A ,:".A! ;, I
C, 1. MAXIM% figures, d, h,!- 1, irrl ': it i It t- i ,;, 11 ,i I 17)KIM 1171--, ,t 'A- -ra I __ __ :777 I I I~ Meti -ii-, A -- U,,,,tjiaj eh Cub* 7111, .'aI'l "'g-d' ;--, ,, q -I ,,-- -,- i, 164i I -11v I'- I, I"',- ti Oftia,
I, ,,,Z : i
-1 ';,', ZI,11' 1: 711"--, 01
r &I pItiadoo-od, y_ TTmadtXtAInPr,1a-A*izp1I %'-- I 11 art I t" ', 1, "
Hi,-xia 4, t, _- _", -d, I'. ,- r-ttri- ,-- I-- 11 11 , ,.I" ,,
-no belota. for., I 'i I I 'i -- ir,, -- Ili, --1, I I IM.1- ,,'I,, I -,- , jC-,,,
11d, !I fKhX on quo Hoppe dtthit r 11" 1. I., __ _... do JoI, I ,,I,, o, ,I ., ,,, p,,,
rUMER MlITMELA, a 4 tantes- I I _1111 Dtti 1 -,-- d', 1.1,I11- I .
1. ,a -!iiit -,_ :- s-d- ;---- ", 'a
1. I
I- -C Ujons] SaIsajjUhdj -It, en ei Palatio do lox Deport#x M. dl I alto -it, -- I : ,.,,h, L &" A's ), r raaApfe oil 1p, rt n;, I 11111, !'Iz "',"',-ir quo
__!= CVsYA Y GUiIIepM*--- dfWe -traslad6 Is raotlat &I Prest- d I-, -I-d;do,,,_a 1., 71*4 sox 7 I brit, g 1 .1 ,,,, hcoa. '
N I taxtax.- "
blanco, tort. d-te do I& Repttblfrx donor Carlos pi 'h'." ; ".'j,_p,-,,',, "L I- MwAripendo Im - :
dox; 1 _,, F ,..:I:I ,,-irl..
Uioy illeptatpa. - Pri. Boa-U. quim .1 I 11 ohlt ,.22 '_'-t"',, ,, ,,, ,, ,, ,, ,,,, I
an*= 'g 11 1'1,,-"" dt _I ,,#, ,, S,.rb - gh ,,1 lianzador Is 1
I.., R a, ii ch o e i ', i,
3w pit --- Ax, .i.itte-, uenW ZZqI o .,. I a -iodift & ,,I, t., I--,ij ,,, vi
Ipv_ Is ros, del .,I.- eritusitzrinado na, ..... ip oohtef-i I- roi RI BO-1 e. on Iii I pelea ."In, ,i') ,,, I I i 'IrIe.
n as, el tro Hoppe Mundito, a. I
El d I in I -,p" t-;-, 20 2 I,. -- ] h- p-o, di.,, KI .h. L ii I I I t" "' -1. 1. ,int.
lendo apity, pro- to, It, ( -p-r. It ,t, ;,I,,,,d. tt%,'-,tp, ---Alip-pi. B_- I M',
wit.6,* bUoVe Y ph a talait QUt ,oraUns, 1. ft- it. itt -1- .__ I dad d, G4 , 'e ,' 1 :'
Pettit- f & i , an Ua d,,.II, ,,,,, I .. .... I I
;EVII: I lobtas. ,,.I par& ,jecutar 1. printer& taiada I'- I- ;, Rei- ph-a !-x MA '01 -i71i .,M=., 1-4 P *; fk.ji nj __ _,,i..r ; ",L ,,, t III, 1, I I 11, P -,. ,,, Uh tram 1. A Ile
dvi I r1W6:I111X ,w --! 91SCRIBASE T ANUNCIESE EN
1- --,, ,., 4 , pe ,,, ,,,, M Vg.'- "i _-' d"la o"""""_ -,-M'7' ^ lot. 1, ", ,_ "'j. F,,, .po railo I sa"" ,", ,rdr" Aldeew. It., I son to. It Y-j" nut'. __tIttm-te ,-dedor. I I I I I'll, I I A _141I)1AMQOE_1A MAW "
I I'll I I I 1 1 1 1 I
I
.
I ... ----- -, -,""I'll,
I
I I
__ - I I I 11,
I
I 'll I I
I I I
I I
-


S p 0 K I WARJODL4 MARINA. Mj _fj(OU S. DF, OUI URRE D 1()49 5 P 0 R T 5 PA(;I ,ACONTRACT EL ALMENDARES AL PIT(AER HOOPER D' 1, CLUB BUFFATIA
Juan Posada luce destinado a perder ]a corona (let 11,t ci S A DO V.N SA C I N houny 1,enhardt cs1,A causand
I

lideratoT de Jos jockeys en el actual meetii sensacion con su p-m baltina
I (F hipico ti
6 i fleste Caribe
Nlttrco DI,,7 o, '11'A' &II I monIt"0111 1A PI i(1611 rll' 1, i i1c g; A dim L" R, dr I 16 t"ria pt Ii, drn ( oirl 1, r, I Iforit, l I Ili, T t I -IT H T-I" -T'!
Rcord dc lot, ubari"lid,, d, r-"N pr Fo"Ie' Bitert cartel en cl 1' lritidt,
pnadolre, J, cArrra, tt I pmadtt A60, C,,Mitntariltd kti-o" Adqmrl, ll Alm nd,,f- -1 p",

Por f(MAWN
d" 11 it'd T)
p".

iT
d d, I ... li,, n dli ITT

% rti t,

m""tp, c ittIt" p- ti, ti -tt


IT T,
'IT


'Th f5,) 7 4 7,

lit T
AtAll,
V-It ,

Iti varia* *erteg Z; T
de ha-r hall j u v F 11

d!- Y
d, C,
iT witT",
T11 F TAPTI
--nt. 1 ,I,, 0,,d
p

T_ li Iltl ill .1111, J, 1- R-j- 011 ltllllT D a n e l
homenaic
&
7 p-, .-I", p- x

a Fr a ty a, h oy T,
CONVOCA EL COY11H 01IMPIC0 CUBW

PARIA LAS ELIMINACIONES DF CICUSM0
1, -n eike.nn
R M Ai'llllz
Gran fiesta ell el Nititicit) :T, =yrc TZ
tie Marianat) el 10 11v 01

a it actl 14 Wra


N utivt IT se observii en Jhjico
116, IT


CONVOCA EL COMITE OLIMPICO CUBARG
I 'Ti
-d
A LAS ELIMIN ACTIONS DE GIMNASTICA- - -----I SOO N d,

... ...... ...
7nAL 7.,0101413RA M'RGZC,4 JDJV Cc VU 88 1 Ic W,T-1- T M


61
j
T IT
r j it IT Tf V T
N T,
dt
V,

J, T I .....
p o

--------R -4 V,

d, 1,
d I4 7
16 1, V, 4.
dil, Ai- T Set'T'
Nw.-, S- 1' l "Al- illii-odl, Arifflo,
jT --%T; p, '"lipal t1t -:11 IT,

'IT!, -d- tj,- TAII I f;T d, d ITI-l' C-1It t-t S tl ITT tt
4, 7"' FoTd-- I,.- t Mi
T"r,' -6s..
UNA ALF0.8RA MAGICAL Tlp-mrill
H07-EL
tT

p-r- t'Dt'- i 1,
PONCE nz LEON ff

d, I, ;N!-- Pl. *N EL C*WRO DSL DIMITO C0MtWCt4 Y MMAL
QuIl't
$ERVICIO EXCELLENT PRE00S MaMstADOS

6; lufxllm d, F,, ""' i TODOS LOS CUARTOS TIENEN SAF40

-Y-ANUNCIESt EN EL vDIAR10 DE LA MARINA-m v
MIN IN I ilia 11 Imovir.1y L
PAGINA VEINTIDM DIARIO DE LAMARINA.- WERCOLES. 5 DE OCTURRE DE M1 W ('XV0

Los mit4hes infringed, bm Washift9t(M ...
4,, 1. rtitif.lMnn", i


69

I Pi

d fcli- 1


ittir
#

*ANN"fl-d"r-'n pInit
14 F3
5 82

Para bene mo de
17 '01 Ll Em uzururenn; de E. U%

'1, 31 6 ,I I
7
nuestros Suscriptores
'i" i I 1-, 01- -1 i I th,
t, 10II,, Fit,
0 ti,

hemos establecido un servicio continUO

de recepci'n cie suscri'pciones y qu JA F3 ,t- cl unit -tIl'p-po".
B 2 i 1, P, 11 l 1 do.
De8 a M. a a. M. A5
1 i't -i- t, ii, 6-1- A, 11- -11, It A
m F-, 11, J
I t it"
Personalmente o Hamando

por el telefono U 7
t,.w,
w 0 :% I,. d vl":, i,;
X9

,pjt, di, did, 'In
F3 iit 1-,, -,iud
14 B2
ti, I r-irt, r,. di, Ll
A5
it,
sera atendido solicitamente por ambles

empte- gnuis-tosamente cumpit- m H.Mlit- 6,

mentaransustiscn'pei'o'ntrastadooque:ia
U 0 1 organizando su
w
I lucha comical, PRECIDS D E SUSCRIPCION !noCiudad Exlranjoro Exirazij= Dario Echandia erii fl tl (,andidaln dri P. Liblirill
Trimestre ...... 14 COO
semestre
1,
6 B2

PARA SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DIRIJASE
A NUESTRO AGENT EN SU LOCALIDAD 0 BIEN U7 115 60 1
I'l JtIli- dit lit
I '
DMECTAMENTE P 0 R It- d-e, O b .... 1, qt h*, j-,, 01 Ii I 1 11 d,
.1t- 47.,, d,, r",itt'I 6"
DEPARTMENT DE SUSCRIPCIONES It 1'
It, t r 111 11 cite, t.5 rc,,ta, 0'0'0 tcs,
oado nut,ltt 0 n;jlle V-111
----- ------ - -------- PI.... 0i't 1'. d, Cobz I
mu InI-A- ma. 1. el oil-n del c n,4,
dci det Ionu l ditftte IR e "AC16a 4.
1-111. und'.1, 4xi i p 1A "i"i- nd- t, ,t
DIARIO DE LA MARINA -fzrinn &I Cnnpejo f,,tur- rm-u ditmte htlrli cm,
put' 4 1,s d 14 r-i '. n1i", de Lw i: Ith- i3v-WeiitI nr9*'14m'. 64e
6,1 M4, hR dld-d p -de- le
jil" ri, 1- 1;1 dI ep It,
p" 'k"Sta -J hn dt S- tt AiiASO CX\ fl VHNTIIRf S
D(ARW DF tA WIIRINA TFRC011,5, DF GM RRF fly T04,1


Necesito ovulda official In centenarian iglesm dt l p1lo'blo 1/0' Glume A 7) V N 4 14 !1) 4 1 A 1 1) 4 0 S I P E V LT I MA 11 It A


PINAR Rio -_7 .. ....
Pli01,TSIONAITS 0 4 [I H A V E NT A V F: N T A S


At ',I AROCADW, Y NOTAR105 CA Ag CAW, in W A5fit I f t'l Ilf %t I)

I It I" "At 1)
Vc id. =41 -1h. dlt -,.d.
V y
L
P". -P-06., Ill) Dfl t N vr N 12 1 1
d-
------- -------- --- -- ---- - --- -------------
1,10i 11"IflIA: Ilo_-if)o

W it I.-I d ., ,, 11 1, I I .. ... ----.a m-- A DAYINIS
TRA
Allc-- ION
Nif' 'RA CION Cb DE BIENES P,Ill if It ) ',III %Ill\ 01 1---, "1,
0 2, l'If -,, I I I,
ViD kDO I N I Ill %1) 11
J, I if I I 1 202 s I-I .... .. P'n" 1, ,


J 1,
r A R"m A c i A li f If
I if 11 !1)
MIRAMAR
TITANO 1,0.q I :NES
-6, M Isrl ill, TA JO $520 RENTA, $20,000-VEDADODE TURNO HOY rurwaclItr G014EZ PRMWCedle 23 No. 1055 entre 6 y T-7790 F-7100 7
YDZ TUN" "Olt J

DRAS. HNAS. BRAVO

FARWOR Y U901GUERIA b lig 1,
I l %RU

TAGUNIRL
TURN(I LOS & A 1!1,
--BE WERNES
6015PO 16 M,7674, M.7 67 5

7777
EACH 0 .111ANT) A -1
-,-. W iT E OCASIOW : -- ---f 1,I) Nkjor dvj C rr,,, *11,501)
I ACK 'JUSTICE u1i vi, ,

,,.-,',,FAR MAC I A S1 Tvi"fon" si-14fill,


De turno hoy
IN N I I As

DESDF
DE MA '41
38). -1
a anit Im, eili
-b-254,
gnmlo "i, HABANA WAflo
illegas 101 11,
id Nq, I o
T '6.
D1 30 GoDoy
A PADRX %'AFFl',A BIA
ISAYAN
San -- olis 217
116

A Id.;:1 i1iiM': p 14c,
Fl.nd.
A a.,! 4, 572
DFSVF PADRENtVARF11A fix-1 i I: I, f_\A VISTA 15,50
KiplIL'I


4 1,,,fanta L _i IIADAA r3,9(ln C 2 Ill 576 71,, 11

("Mil;', :W,
t _2
A- Nle-- c, c, C ,i A
,9DjL A V 1 A
NADAL BELGA ......

ii
RIF'
33 "1" 1 ,
Cc .da N,, fiv -tr A F I' C1IN& IM - 1 ,
lmi irI 53. J 1. %-1) 1 :i .I, Ij
It 0 F EN LA SIERRA $16,000
D 7,'451 11 21 F
,,A 7 23 F,
2,0
S a i2i5 Valle 71,niiud, co*bi
Coe I I F, v, -w"
C I. ;2, FZRESIDENCIA EL PAIS
VIBORA, DFT, !,ICN-E 1,, 4 A Z A
19 SOLARES
Qt" t"
rlliq- I -- i i
AXIII. AL MK;OP, 'I 'le nct 0,,- A
;I dt I!,,n_1 -457 -4
mmmmm=7z==1 Uwqu#4 d. la N. 10 'ida 'I'l vvj -7 14
CNn_ .......
Pat., A 10,
_C., Cc 4m- PLAYA DE MIRAMAR
LIUYANcl- T i

11 C
7 as 2' Santa Clara SAN 1,11GUE1,I)EI, PADHON
Um
P,, r A. Machado tt

FaRMACIA
ce $AWE 05 XL L TORUCO 12& DMI.An C,11 It Nil
J?
=A o ri, ITc!:o DE 'IENFU 3
4",
A SUSCRIBASE Y H-11221. VFDADO
iS -!;, ANUNCIESE U
EL gDIARIO DE LAA, 14ARI At t

PAGINA VEINTICUATRO DIAM M LANAMNA., MIFRCOLES. 5 DE OCIURRE DE V)49

A N U N C 1 0 S A S I F I C A 1) 0 S U L T A R A
VENTS VFNTAS ir y., to
VENTS V F "IT A S V1,1*14T A "I PNT AS iv it A V E N T A,
MAKES~ '51 ESTABUCIM11'rros"', 53 AUTO OVIIFS I AMI, AIJ10MOMLS Y MJJ S AlITOMOVILP y 'j53__A(jf0M0VjLf 5 yI - i0d, 1;.... I W .... ....
$19,00 VARA, VEDA
Ef
tll ll 1-tt. F., D.:w- 1, J, H I I I Ill" WWs
*PAR
SANTOS SUAREZ ......
W1% I it I [III HERCULES

Plymouth Particular
BONITO BAR, %2 001

MENDOZA Y CIA m ire ?AEPUr9TDS Y !ir
Obispo SO& Telf, M-6921. I I NA HODEG.It, S1,1j,10 10 rIMEWATA
d, dl, w,
A,

ALMAGRO MOTOR
ftl RANA i Y COMPRARA UN I lff, HIT I I P, I'i PE I'Stl
BUEN CARRO, 3_-,:; f,
...... COMPANY
Alm s,, ft- 1, -AIBERTINI l?,, 191-1, Witt" Ai" M_-.f 9WI,
"1 %1-1, 1 ROQUE
IT 1) k D 0 a prenos mas ba v 11 1-Idl, 0, lnfowi 1 1, t P,-?- 1-w-x -lid,
-1. 46 1., MN g...
del mercadc, 1,, 21
if it, 1 .... I. ...
HOM (;,A"( RIOIEA, 52,000
...... L_ -,- -- "'. Pratcju nIA Caldera
con facilidades, I If 1 2(19_13 G
VIBORA LIBRE con Uri

..... ComproAutos CONTROL
fltlir 48, Ir ....... .....
A IXIIRAS DEL ROSQUE: P-o tin, o '-dind"'. I- J 0 S F D U E S 0
PALATIN0P-q.,
R ......... JOHNSON
AH! AMORTIGUADORES
Iti,,, d O'lut", t lof?[) 1 1i;l III
VIBORA ALEGRE nlia y Seguridad
I, it-ra, TALLERFS ALVAREZ Gara
MINJACION ABIENDAW
1 Ail, I-UII.D. 1 Ford th. Plymouth nfi.
C-it 4. iov, 12.1 y le tomo su carro ...... I d, I &'d
c.... d. 38. DIKI.
47, Pai kard 42
w3l I-, It tit I,- arte de pag,1, t S, A, 23 J.
Como 12. Li-ol. 38. Old.- .,l, Vl 'NDF
AMMACION ALIMENDARES V E N D O 41 53 f,
eqo hit, 36 B,.ik 38,
1 *_= t .,111 116. J, N, T-I, 11,
-111.11, __ I. MORA-0.' ,4
,on Wat 7 7 # Pit ... I'l
Aliquilamos Auto,;
R. It. IQ li X 1.1 t n,',' Ili, d, O'tol", I J- fi
0-trI, ciill, T -. L) Studebaker I OLDSMOBILE
ODEGA. HABANA p .. ...... IQ, "It'd lior conipato S-4,
di I we I'll I fill 1948
ir w Champion 1947 CM
BUICK Com 1948 F.- 1111
VIBORA, Santos, Suire.: t 0 S NiCOI&S No. 105
C.1-la N "dado,
BODEGA, VEDADO
c %, t $1450.00
todin, it.vait q', 1),
P-edii flvta?, mechanic v pi lQ4, Pion -I- RICICLETAS

Man ar
d. It it or Como nueva. 1, prenda a ej PLYMOUTH 1941
14 IZI m.ft. U 1 ME EMBARGO.

CHRYSLER 1947 ilc.2 I I 11116 BLEi Y PRFNDZ
Vialo en San L zaro
MENDOZA Y CIA,
olillipis "S. ToIL 11,6921, No, S57, enlre Lealtad \7 E N D 0
Escobar, 'A', A A j! 1,1 c 1, 11 1;1 Ag"iar 6H Wj.ii,
St?LA RPS RH; t LADOlla I II-111 )-- .]
:HEVROLET 1948
"I ftl 4 fit N Pitt i-1, I It 10 -t7
If., Vid
'" ifi 1-5.1"' Autom "viles OFERTA ESPECIAL

VEQADO i DODGE, Baby 19 47 SIMANA:
2 ovis M#11 1!41Z oxu, ill, I,,,,
1".& IIAIA
12 Tarninhi Ftrilitit-t,. A-1 firm.
porrell de 22 x 20 Diago It I I't I 41KH It K I k 'L I'Ll6lidafeit! 20, 21 v-110. IIR L___
it to,
04467. V

CADILLAC j7
'CHRYSLER
A LIA 21 l it E
TOODS DE USO PUEA A5
50 NI rls o.. T
A Iloo eninleto, A, 1. Uiii'll- PLYMOUTH ut" w-o
:CALZADA Y F it) 'I FVIIIII vi,
far 01"y apropiAla pa, r- 1 1918 FARGO I .......... .....2t,2, Lt. 1- 11 W,
m. d4riqAtnentr st''Inoil- i I I FORD I q4j 1 11,18 VAIIIIJ.W . it
(.no 1-3 3 0TOMOVIL.S Y ACCES Nly r-ar, M5 011 It I It I It
0 'ITE 18
54 MAQUINARI'q
N it'll
FINCAS RUSTICAS 7, I rtll [it It I, P, to
CHEVROLET 1948
Vendo 5 KIs. Capitolio 4 puariall I, t"',

--t, C.- ,It A d,
FINCA 4 CAHALLF111"
VIA BLANCA 1,2
CHEVROLET 1948 16
I Ill 11J,
P_ ROTOR COMP., S A. 4,

lit WK 19 IS
fit ltK . in Miquinas Ind
CHRYSLER, FARGO,
INTERNATIONAL A l!a ve,1(cillad.
-ABLECIMIEN-TOS Or It 10, Suve 1,-, Rlismo I ,
E;T PLYMOUT lando Rodriguez
Pickup 1846 TQP11 n br, I) ",jm 'Allla 11N.f. 1 14 'A 1 1 1, 1 1 ILI I 1 1. 7 P, N, 120, W -1.
S'diin Idelo 9-10 v 241-3, rnar a Sin-:,,-,V, Ilominddl. 1 PACKARD,
L"' ET, wdidads PI o. No gan Fit "i'leni-iti I"-, K A 42 1iqlt C nq-' I.,

tw Oro --- ---_--_- ---BUICK 1939 CONVERTIBLES DE v-,
I" d, -I ERNA ]'[(IN III,
v-fidt- --o' occtb.i" di, a '111 ClIWNl NI 0
1W, I it: I I d, l"ttol"i. no li'l
USO COMO NUEVOS
"I I 't, it) 11,11 11). E. I-odwi
d"I 11. RI 1"' Sop" . . MA
of Ili :0, I'l, i N1411 Fit . . vot i"Iff Stud IAl,- RECIO JIVEGO DE S III, i,
Pf),N-ri tic, fi Ili I, 1,8 1 Ind. r- A ov.no, fi-.
priqso ;w. reparto it, 1, TRACTORE g sitno.-de ioelllitllen -.p.
the, -p-idad pa,,, CARBALLO Diesel Caterpillar rate hi- Linn hints
siil, io dueh.. PACK M), 6 rij, M1 Equip" pAra contratista.t,
1111 A!1111' t ; dro Wind.; nrxa tic jnta.
I -11____1_1__1 6 1- 1 FORD, Y TOLEDO as. Molt. con do.
ti_ !I., Nllk, lt, Canvion,,Ii AIIW PiIt, indmtnas y finc
at ....... I-es Diesel, Generadareg,
I)F.g kk.R . I()t2 FIFOS
\Fk y c lt, 'lu' D e e, madera falla.
_i, \1A f.LNW INFANIA 11 Plantlis de luz Escriba dl- Ja todaz in-sita J, lir-w,
Calle 25 N1 17, CARPOS A: s
nIr _5 v Sao "Ae. F'xiiiiro, U", IENT
it() 1014 CO,1111_ franee", fina, Ind, ,I JNICA, '0 2 L or
I 'QUIPMENT frrtas rondiric,"r.. I
4__ FA 1, A BIL,01] esquina a Hospital _ALBERT INI I, 2" h t,.,
Te)AC 'aterp.
MICA N %'I It 2 c1lindrit. ""fli. if S. LISS I.
I, e E, 'er"'. ritROQUE
R CTOF
jjj ASJON a P 1,12 N. W. 20th Stir t- N' 4SR, nit-, ent- K
U. DF P0, It ss fintis M,,tfiq PAa ,a,,


: FN(MADWE t1urnwol, de In(anta Miami. Florida V"IwlMUM: X-3261 N, w %
I I I I
,
I,
I I x
AN0 (XV11 DIARIO DF [A MARINA, %1ILR(f)t.[- ,. ', I)F O(TURRI', 1 ft, IN', I --- i'MPA %1,11;W 1N(0

A N U N' C I 0 'S C L A S I F I C A 1) () ,S 1) E U 1, 11, 11 M t I I () it A,- ,---- ---,,,- -- . .... ---- - ... ............... .. ------,------ ---- ------------ ----- --,--,------,-, - ... . .... ... .. ......... ---------.,-,-,-- ,-- ....... . __-::-=,: ,I \'
A S I V r N T A s t V E N T A S I DINI',RO HT1101TCA A 1, Q U I 1, L 1 FS A 1, 0 1 f T 1, 1: 1, 1: ", A L Q U I 1 F R 1,:,,', i A V 0 U I 1, L R E S '
-I- -111, -- - I
56 MUE111-13S Y PRENDAS S7 MILFS DV OFICINA -62 08J FTOS VAR IOS 64 KI APARTAMMOS'- RZ ;% ',\ P AMENI OS 94 flAfil f ACIO NF-S q t, NAVES LOCALES
--,--------, I - --- ----- I -I- ,--- -- -- ------------, i I 11 I -I-,- -I-,,- I 1-11- 11111-1- "I'll- i __ _-- --- I 11 -- 11 I I --------
i 111- ,I"""" I I 11 11111,1-1, 11 'I ......
"" I """I "ll- "" "'"' "",. ,,I "."",,t",T ,I,,, DINFRO IIARX USTIP -'---'- I- I-i'll -1- I "I 11 ,'I 11 1, 111- "I'll,"', .1 11,11,1- '111 II-1- I'll I ""', 1-.1 ., ,,, : ,, 1. I 11 I I I .
, I,,,, ,:. -, f ,, ,," ',,i,% ""', ', 11
-- z I 11 ,, -1 I I I i I,- - - I : I I 1 I """ - ", , 11 I I I zt I I :1I I , 'i I I I I I I ,, I 11 11 I I ;;', ,,,, ,,, 'i 1, i l- , I , -1y I i ,'I,, 1-1 it 1 ,:- ": , , ,,,, 1, I I I I 1 7" I I I'll- ,
I I I I 11 I i, 11 I I 11 11 I ----- -"-,-,, ", 111111 I t 1" ,, I I 11 I, I, I 11 I 1, I- I ", I, I 11
'I I ": 1. \vRovi-,('1w," X)AIVILER, __ : i , t 11 It % 1, "I 1, 1; 1, 11 1-11111111 11 I, I t I I I , Ti 111tfI I'll"'i 'It I 1:1 ,ill, i I'l-, ,,,I,, "-- -- -"- ,- - --- ------- ----- - '' I I , il 11 , I i 11 I .. ..... ,I,
,' , I 11 -1 58 LIVPOS E IMPRESOS Cocina de Iuz brilliant i I -- I .-l I 1, 11 I I I 11 11 I'', I.-I.
-",- "-,- I CONIERCI JN ITi, i- , , , , , I '' -,iilll '-- .I I- il
- 1, I i. ", I ", ,,, ,- "i" -!- ."'
v,;it ;,616 I I Ti-, I'i ... ......... .... I I '. -NIO! f, , - ., -, I ,, '. I -- 11
, Itil, I I li- 11 11 , Sill' III -I-,- I -1-11, 11 I'll "I'll" .
,,, , I I '' I I I I I" I 1, , ,Z -,-;,": ,, *, ,,,, ,,, i ". ,, 1 "I I I i ', i, : I'VAICE11k NE11ID ,I " ............ --'- 111. I I -, 11 1 11 I 111111 ". ;, 1" "i 11 11 I I ,----- -- -,---li, I 11 I I ',!- 1 -- 1, - , 11 .1 -i 1, i, ''."', .1 I : I, ., I I 11 I '' J -I, f m, % J1111.10 LOC \I,
1 .11 1- 11- 111 - q- 1 I I Nl kit , , ,I', ,-I ,,, ,, i ... m ,- ,,,, ,,, Ii. I ...... ,,j,,,Ij, ,,,
-,-- --- - ",-"-- -- il :1 il i'll I I I .. -11111 -11 -1- 11 1--o", -, -- .1 1:1 "I I MIR ,,,, , I ,,III 11 lilf,
". 'i "', I I e .1 I -, I I-' ', I I
GANGA I I .1 I I, I 11
11 11 11 I I 1, ,,,,,,,,,,,,,-- ,-" \ , I 'I" I I ,m III d I. .... f6g- aci6n
-iI "; , '"' , ", 111111 ,,,
I 1, ,:":11-;% 1 ', 'w I I 1, I ''
11 7 1 :" 11 11 1: 11-1 1-11 I 11 . ",". -, e, % i , , --- :-',"! - , I'll, % I I I I I -4i", P- ,--able,
I -- I 159 RADIOS Y AFARATOS i I I r!t ..- 11 I I 1 1 1 ,I If 10 11 I -11 1 1- 11 "I'll",
-,, ,7 l , - , ELECTRICOS I ,,, -, I,-,,,,::- 11, 2 1 11. ,I 'I' MVNI)W k C11 ,, I f; I "I""i it I i ,'I : ," ""' "O'"
",- i, "'." I I I ,, I ki I", 1, I I I, ,, i
I I c "' ,:- I 1 ,- ", W "l - ------ 11 4 fl-pf 305, %IW) I ,' 11 I I I I "! *1 ,).if ...... W m):.,,',.
", ---- - -- -------- - ATLN( 10 I ,,,, 41) Vwi % '- ':' ," ,, "", :
I 'I I i, 'i
LIQUIDACMN '* "R \Llj:,.' ', -- "' 11 i --. ('--,,i.w-, Indo-tri.1- -,,,,- "'-' 11- -'---'- i7ii -I5
-,,,---, , ,,-,,, - -i-11 ir -11- ,, ", .-- ------ I I -- --- 'it" ",,- 4"", I- "I "" --- ------ --- - -",--,
i, I -, I - ,- "I'll I '' "I'll
i, -- ,-, 0111. LNILNM III, j 11 111,1111 11"'i iff-,-, I
11 1, -11 , ': , ,, : I : I I 11 I I 1!
i:, , I , - -1 , .1, I 1, I 1 i 11 I i 1 11 4 1 j 11 ILA
I , "' -' "" ,
I ,,, i 1. I I I.- 1, .-- , -- ,- 7, : I I I I I I
------ --- ------ -- I I i ,,I","', -- ,,, , I I I "'
:", ,"" RADIOS PHILIPS 1949 A n Caliente 1" i I ,I,, I I I 11 11 1, 11 11 11.1 I '- -111- -,- it ,,,,, I If!, 1!
.m'H BIF, -(-()I,()-, [. I'vs i" ,,, I i 11 71 " I :, I I
.11teg., CIP ( uIrr, Compton"' , : " , , 1 I I I I -, z CM-lifel-'. de ga. d, -- I """, I : , ,, NIf \I1ffz\ ', I I I, ,,, i, I'll I 'i I i- i 1 "I , I I I
I vinl,, ('-,-, -, V'Clpa-t- "' ", i " ,: ",- "' 1 4A ItTi.1014i 'NO', 1 1,1, I ,pl 3if,-,. NI 102 1. I I* 11 -1-1 I I I I , "I I I 11 I 1 PRADO Ill
1:11 I -, Ii- ,
''' -1 1, 1, r ..... ''I-,, 1_1', I 1, "Ill -l", p-lim a, -f- I-ii-1, f =,- I -1-11 -.1i,--- ,%- t--- 11 1 :1 ; I , I'l l, 1 1 111i
111 ,i -,:, 1 ':v,: .""", -111,11, -I ,,,,- .---.--,-. 11 ,,- I-,,-,-,--," ..... "I'll, I I I'll 11 I ,, 1, I ,, I I N I If), 1) 11 ,rf I,;
--, 11, , 11 I gift-,".. ,- .. I .... --,"'", I I I -1 I I
11 I I I litil""'.. 1,',J-,i, I-lf, I ,,, I
I - --- -----------
I Ventiladores a plan s -- I'll, I I - I -1, I """', I i ': I
11-11 ,I 11.11 "", ,-- i", I, Z I li, )11 I :i,!'I "I 11 I'll 11 I'll, I 'I"n.- 1-td-, ;,,,,III,,,
,\ 3 is C it') I I I III I I j I,, I "" I 11 ,
i - q j I 1, I I i", ....... ... J,, if 'ifivitirt.
.1 I ,::!-n;i,- -, %-i,,- 4- I I 1'1 I I
"J I I'll, i I E I
I -,;- p j o A :,-, I i- 'I-l I I ,, '.1, '-,
1, I 1' "Ill ', ", -1.:--1 ,,: I i-, l I "I'll", - ---- i I 1- -1 1, , I :il 71 i ,, ----"", 11,11, - "I'll I ,x ,
I'll, I ,,, 1 , I .1 , 11 - 11 , I L'f"r ... gi. ,,,, ,I i.m o,
I I 11 i i 11 I I I ,.- : f ,,,, - ,,, ,,, - ,-- -- - 11 ,--11 --It Ill I-11 "", I, 1 '-1- I i 11 I , I I -11 1 It" I 11 k!
., 11 I I : i", -i ,, I I 'I'll I - I "I'll I I I I li
I 11- I i, , I 1, I I i !- ,-- ----, -- .1 '' I I I,
"Ill 1-11 I 1 -;- ; ,, ,' -, I I I 11- I I Wfj-" , 911,19
, , I :- "', I ,;, ,C 'i" i I il 11 11
Ferretera HUMBOLDT, S, A. I -, r, ,,, 11 I I
I in, I 1- I i- i I I ,It I :- ''I I k, ,,, I i, --1, '' "i 111 : I ii"', I -- - I'll, 11 I I I 1. , : I I I I
I ., 1-1 .... . ---l-, --- ---
i"; ,,, I 1, 1!1 -1111,1 1 I 1 I :1 1-' I 1 It'
I i I 11 ill I 11.1-1.1 KI-I, A,,.I--- -- - I -11-11 11 -- ,,, ,- -111, I ,," I I flffif F,4) 501
,Tmlftl'f lf 1,11- 1-11li"u, if P I '-' I "' I ,i ,
60 NSTRUMEN I ,,,, , -", I I I I I
TOS MUSIC I i ,I,, I I.
1-1 I N I ,-,.I S I I ,,
__ 11" I PAR t-AS F)A1 ; I I 11
MAQUINAS SINGER 1) I I I ". , I 1.1-1- I I I I I I "' I I : ,,
I I I I '--- 1- 11 1-1- li---, -, I I I I I I 11- 111, ---- --- I -2 --- -- I I'll I I i li 11i , ,',10 011 t"17,11,001
"':,"', : , I I 1 $8 M AS U IS ", :, ,ii e i 'oit llfl, f, \ N) III) I I '. I I 'Tff I 11 ,,, 1 it ", I I , -- mommarm'! , -1 I'll I I , : ,, I ,,,, ,, ,--- I, ""'.
.1, I I I I 1, I I I I --- I I I f I "', : I I 1, , i 1 11 "L
I'll li I il I I I I 11 I 1, I Z cl I I-1-1111 i-I ","'I'll" I 1 'Il I i I , i ,,,,,,,,,, ---- I-111111-1 It ;It) 1 "tL
il ;i, F I I- I i , I I I I i I 1, I t, I ,,, 11 11 I .. .....
VFRAS Y R I L ----, I'll"", z I -, i- , , ",- - ---", """ I I - "Ill 1, I I I ; I I -, i I I I I I I .1 'i 1:, 1, 1: i I IM41 IIII 11 I
?!E RIC I ,I It, It , I I ,,,.,r,, I i _- -,--,- ---,--
___ F RA I) I E S 11-11 11-1-1., 1,1-1 , DINERG 14JPOTECA ,1 "-,, , ,,, I ''I", --f. III I I , I I IT, ,,:- ,:- i ", "'i""""", ,,,,,, "I'll I -' '1'1!1' '111, ,li",-,""I" 1. I I S(11- I -,,,,,,,--,'I', I 11- I,
ii- I I I11TI IT \11
11 I I I 1. I'll 11 I I I ; I I LICITK]LES 11 ; ""., ,: 1, i "
11 1' 1i I", I -"''- ------ -''- -- - &, -* s F ; AN, 2 T s L.i,, ,,,,!r, Prii,,ril I ri--i'd -'-, , I I I 1 -',, :,, 1 E D IF IC 10
I I ". 11 I I: 1, I I I I I I I I I I I 1, I I I I ;1 -N i 11 I I I i I -irf I I I I ,, I I
1311,111 - I I I - I 1 , iAil ,figuirvi- I-,.- 1,0,1- -,,,,, 11 I I - - i , , I- 11 1 ,,,I 11 I I
ROFESORF I i ;I It I, 11 I I 11,11IIIII11' "I 11 , I - , ."', 1 i
,I--,T -1-11- - ,,-,;Iltl I 1-11-liji- 75 PROFESORAS F i : 1 % I -1
I 11 - I "' I I ", ,", ca, Ila r"; v nt it cintmi- ,n ill i --11 11 -1 "' I -, I'll, I I I ., I'll .il I I I B O L IV A R
11 "I - I i ', ""I"
_: -.117i i I" --- cerien % Ncl -, 1 ,,- ,,, I I , IeZ
'"' , -, I I,,
11.1 -En-Imit T, -, I I ,,, I", -- mc; 1 I i I ,: i :,- I ", i 4 .pd-ib, , 101-10:3, -fl.
I 11 I 111.1 .,III i
4 ",\,(;, RO I wf 1, I -1 I i I
1:, ; I I I - , r- ;- ,,,, ,,,, ,,,, i ,, ,I 1, ,
I I .. .... I --- I _: ., 11 I 11 I I , -. "" 11 , , ,f: I "', a Mi
- , I -: -- I v, -, 'i I i i ,, ,,, , 1i 1.
", ,:- ,, -,, i I I ,- I I I I ,. I F -,, ,:;,,4,,, ,
11 I I I I s ,,l I r-, i, - , -- I 11 I I I I I i +i, ,,i :,- li,., !,- 1.-, ,
I, , , , ,, I I I I I I z .1 I 11, I I I ,, I I,- ,,,-- -11 11-1-1 I I , 'I" , ,, ,
i- r- I ,i : _" Z', i i-,1,,,1.";',i_',i_ ii i ,,, .1 11 I ,, 11 1
-i .. -,- i , -, I t'- n I ACADEMW I *I N., 2 ) 2, ,rt- IQ Ll, 11 "I ," I , ,i,,, 11-It W I, I -II .... I " i
,,.I ... .. .. 1,
7 -,, I "I" I, -,,I I , , I-" ,,, ,
11 ,I i i ,I - ,,,, ")i'l 11 I- : 61 M"Al LFS I 11 I ""'.1 11 ""111 'i, ""j- -jt.,
;"i% ',I I -11 I 1 7 I, ,,, I '. ti, "'I", d t. It.
' , ," i " , -1 , I -",- 11 ""I i I ,,, i v ;- , ', I I 11 I I- ; I-" ", ,' : i, "I'- I M UM I 1. 1 I 'il*-," ,1-1-i T-111I.- "
= ----"-", 1 I ,,,, .,,,, -, ''I, I 111. "I'll'.- . 11 il--- "- ,, Iri, a. 1 0,
I ,I, I,!", I-, 1- I,-I 111,
-- - i 1 P O L L IT O S .,, ', 5 ,I -- ': I- ,i, ; I I ; I- o I I-,V, -_ -7 -, "-,t I , -, --- 11 11 ,. I -1. ,
'I do]
RLFRIG RA501 E t , t, , I "- 11 ' i i' I , .i I , 1 I I i
i ii , , i I I ,
1 t r-) COMERCIAL I I ,,,, .. I ,,, ", ', I I- -, I I I if V r-m "
jSIN ENTRADA! 11 ,,,,,,,,. ,, t, I 1. -1 I '. :1 -1 ,'I i- ,, ,,, [
1-, - 11 %, ,-.- I .1 !! 1, -', I ,"I 96 OFICINAS
I I I I ; I --,--,-,-,-,- I ,, ", , ,,, i, ,- , i -t If -; I ,A-f7i r -,- ic, I -I
-., - "' , , , I -'TI , ,,, ", ,, i .11 i I 11 RI Tl I 11 I ,, I I I 11111-1111I I 111 I I I I I 11 I ii- ,wi- I- Amr ,co ...... -4m
I 11, It I "I 11 I I -, I i I I FRENY1,41 I I I "I I -1 ,
I , , I I I I I I I I ,' I I I i- i l ill, ; I ,;I, ,--, ; ,', A.,i
, -, I I'll- I 11 I .1 ---; I 1- 1, -"%"-, el
I K'ti- --f-, ;,,-,, ,,- I -- -, zt-, I, -, I , ", ,-I I I I"I I I I I n m I .1, .1 0 -111,11- II-11"
I 1 I : :, i -- I --, .
-, I I -- Iz : "I I- :, " qu ,,Il- ii- r, ir- .."', 7 (-) I I ; D - S ,
,:,, _,- I I I I I I - -i I -1 - :'i" : f', I "'r, I :' ,, , I ',' ,, ,,, V-1111 11 1 11 I'll TW- i I, 1- I"
I L
:,, T, ,, I - 11 I : i ., I I I", ,,, I -I I--- -- ---- I t
-, I , i , , , Tn't4lad prnI ,,,I', T'Irf ,in- , -, "., 11.11 -1- a _, -1 I H OTE LF-S :,,,- % , - - I -- TW, If- i ,, -AI e , i, -- -- I 11 I "7I 5, I '. --, 1,111- -ri, -- 'I 1, I I'll, ill mo ulmpl t- -, iivoii I,- ". I ': '- ", ,,, ',,,, ",,",,"',*,',,,, ', Pallad ia, Aldam a
--_, Ii e -- "' ,,,,,, ,,, -,!,, ,, "" I r;' 1 t rt pt q.,i-fi. mimern de ant- - 1 : -, , " , ,,, I.
111ROPTO F Y" III' i I ,,' : ,I',- ta a in,;---, ,pr,--p,, -, il ,---,,i F I ...... iI N 1 ,'I ; 11-1 , - i .1 I "I'll,
rAUR A N-1 I., LA i l" I, I I 1, 'i
i T L -r t%1111 10A
d-, It- .: I R[ tA N I E , ,,,, ,,, .'
I '. -- I, iiIf I ,I,; I N41t fAlf I I
b,,i at 6 ,-1 11 11-11 11 a "c" t ., t I lit) - pha y frewa% Tifichm queflan
I I , I 1, i I ____ ___ _ __- --- I -- "I'll I I --,-- I -- I -- ". I-,,- 11 ---, -- -- I1111111 1111 I -1 L-Itl I"iffift", Nanwr-Tim entidadeA
-)i, I ,.,, (", I I 1- ... I I 11 i ,, I ,,, it i',, ,,,, I I :1: % *t Ii, % 1 I -vro --- --- -- A-11 I I 110111'KTO N VIFT' T- I I I ,%% , , 1 P,%Fvr N m F 1,onfirrvialem eimitin initaladn.
-- ze o,, ,;- 11 Ili I !w l, 4i !,, ,I I i -, I " 1- 11
\1 .1 I 1, I I I : 111 1 ,- ,- ,, ,,, "", JAIIII El lorra, oi rviiuf sani,
(;It -n'''11'il'. (-",, -, I I I TEX0, ,itmpre T ,X( f Ronit. IIi ,fe-.-,,. -11--,- ,-,-- -- , I ,,, ,,, SAI
I ,, i 11, I ,7 1, 1 I I I i
IT, J %,, '') , ,,!'i ,, A '1,1 1'1 I Ifornl ) pfdidi". I 1111 1'11 "I', Ii,"", "" "", IF ;,46ii. I to ft o SEE ALIJUILA - - - -im -p -if,- ;l-,I-,W ji limp i'm Ikmph. -P-Ir,
6,,%,,is, :i!, : 1 ",NJ %jil'i I-j:p -,\, Telf. M-7620 G U A W, 0 C L U B I I) : ,j, -iE, i, !" I 1- I,,,, i, iten. Rrikin N' 1, fren
,IfI,'-4 , i I 1 .1 I .." I 1. I-c-
,, if 7, ,I, i 'i -- I , ", 'I,, III .'r?",- 'Je la FratertAidad,
'N
I I .... .. -- v
ii1le 11 C'm I!-,l I 'I'of,,tv, 1-6"49, 1 - ,d.d, I 3 *I- '103, 11- I I 1 ,,, I 'i" ",--- "I,-,-- 11 - 1-11 --111-11III) I i L W I ', E I, % fnfof-m- v" ,I miAni
,-P, :,7, " i I I ,Iv" ", "
l)-:)! _,- 1 C.11, T7mf; -NI I 1-T 11 r-l 17-ii--- , I i ,-i,1,, 1) I 1- -piii-i'A" ,,,
IA ftoa N" 3-i: (CfIrr,, I -- i 1, 1. ."t,7 ,, ,- 1-1 11i 11 ,
... I-,,-- I 1 11 I I I I I 11 1- I I
, , % I I I iz, ,,,,, iy-t--n!- "'ilibidi" %P IFITAMINTO 111.1
111141- -: i, -- I z- -1 - I 1, I I I iiFl lil -i '. I.I 2 Z! ill "I"'Idn""IIi-I ,I]1,3/1, It 1- I i ,: 1 1 11 ', I
-- ----"----"" I I I I I I HUANA
- --------- ------ 1. -,,-- 0 I I 11 1.1, '%, .. 11 11 11
MATERIALES DE CONST. TO 'it() ,517 ,V i, \ I 71- % N 1. % I I I I ,)6-, ",-)"'t, I , - i .1-1 III' -".1 -11 ""
Liquid, Y FFFCTOl; SAiNITARIOS -- , I I I - ;,!,i,;-, jiIf, r : -" ""'I - I I I 11-.11-1- I li ,111;ik 11. t11A, I N Nilac _7 : I I I I , '' I I ", ,i -.',,-_ '-'!-' ,'I. 1-1 11111", I If
, , I I ,,,, , 1 I "' t, l.'.:Fil I I "'i-11-1k, N, 8 ,!, h, i )1i, I "r,"", ""l- y "t-, !,
11 I 1-11 11 I -- -1-1- I I-- -1 --r-, I -,
1 I 1-1 11 1i I , 11 I I 1, I "", -1- I 1-11". I ,
de I i I I ;Y 11 "I 1i I 11 11 n I %, i ,,,, ,,,,,, If III I 1-111 't- M4,,, I l" I I , 1 1 '1-1 1-1-1*1' -' ilf'l ; %,, - I I ", , ,
-Ii- ,- , i ', ,:, 1:. "I, ,;- -, ,, ll-lai-l-i r-Alli-Ir
-E(;()S DE -- --- i ", i ,;,% 11 'I 1.1- I ,,- ,I, i., -,
G I mml


[: Jit I -1- .. 1.1, I- I;, ,-, "" I', ill -, ---'-- ,1-164 I I I I . I I I I i I I I 1%21--) -,--",--- -,--,-,--- 1, i I , , : I I I i, 1, J., I ,,, 4----- n 1, R EFR I G E -B k D 0 R f 4 I 11 I I -1111111- I I
-11, I'll 1"t,""i", lffj-,
bl.-I ( ) '"-;I)IIIII ,,", ., ; -, ... b.",
vN li, No 6. ,, ,, I'll I; ", I '. ,,, 1 I 1,11,114ij lill- -- "' 1"'I I' :,',,,, iiI ,, ,,, z , ,,, ,, ,,,, :111, ,,, -'), ,- ,O 1 ilf. ,I", n -- I ,*;" 111"11 1-11 ,
11 NEVERAS I INODORC) ACON AD-,, DINERO '-"2---:---------- - -'; i _'! -, ,,,, --ri- -',I-- ,---1i- ---! h- ;,PARTAMENTO 0'-' I I I ,; 1 1 iii, i -1111I ----,------,---,---, 1)221.111.
i I ,RANDF FN HINITFCA ii, 1 , I ,i ." 1"", "i ,-- ,l-';,tr q-"-,-- -- ,T Ii '), III 1- P19t, IIITA MA-AVAMANCI G '- DF HUE PFFDFS
PLANCHADORAO i y PIDF7 C= 1,,l- -s fl- 6'r- ,,,- -, -- I ,,, ,,, ,,,, I, 1 11 11 il liti I "I..", , -'!',fr.""-,, -; i ", o '11, W., It 1, I I ,i , '' , ,."; ,,, 'i" --,- tl-, !,- ,, 1-. -, ---, 1-1111 fl ce-- 14if- R-ti- .,; f-il" I i I I DE LUJO 11"' '' ,-,
11 I 1-1 11 v'. "
-- I ,, ,, ,v- r 1
1. 1 1 1 , it ;-ii I I 1111 0 11d,
bl, lip. ,i ,,I,,,, 1--l 1- - , --- -, ", -- I--,,- -- , -,,,,, i 1. I , I'll"
I -----------------
Nl-l, ,ii I -j-- ;j -;, -T -,,-I'TlfIi; -I", i 'IfIt'I'v ,-'-"!'i YVENTILADORES 114 15.00 11 P.- ,- ,l- - I MIRAMAR I VNII' :MAlm, VEDADO 1- I ', i ".."it", ,i" I I """"' .I,
l"I' f,"I I i - I 11 i ,ii- -- 11-1 -I N--, .I,, ,al-:'n '?, I ,,, ,,,, I " ,, -, ", -i I 1, , ,,, L ', T I ... 1.1** I.1i:
'II -, t, 1- 11 I '-" :1 I I I I I ,,,, 11- 11, 1-1 -1111 I-11. ,;,
1,, ln .,I
it :* r.1, ,.i;,,-!,1 ... :,
I ,I I I", - 11, , i I ""
C, I N A S ;,", .1, I I 1. I ,, 11-1-illil fll"pl ,- 1- I I lill 11 1 i 11 1i:,1111 11. I,,,, ,,, ,,,, I,- ". ", 11
I I ," .jI, -, 11* ': ,- , "''
FER R ETERA ". ," ,, e'.',i. 'l ;,- "' tJl 11 I 1-111, 1-,- 1%, i I I i !, I-, 0:1Y O R N O s It" d 6" a -- -l", I , I I j
1-1- I ii-nil-, --to i,,,, -- --111 "" "' j-,n-,.":: ,,.-:,- 'Gasird" m uebles
H U M B O LDTif 'Banco m potecajio --ii 111 i1-1 --1 ------ it, nll'.A 11,4, -t-il., t,,d,,p-- IW AL(It ILA, ,,i\; ; Izj "', 'I'," :,1 11
I Ivwv ,,, ', """, , ,,
CALENTADORE; I 'I-',,,- "'I'"': jj-t,, Xlr,,j ,-,-.fj-,, ,- ,. --- i "", I ,, "l i- Ij i """', I "H A BA N A "
I I S. A. I M EN DOZA I " I I 11 I : I ,11,- I j,'j,", i ", 11-1 t 11 I , i, I 1-11", ..", I
I "' ,:, ,
1, I ,., I I %.; ,
IqtJ],jB0LDT ISI, .ftq a p A i;,%: : ", V I I I ..... 1 l ii I I 1' 1 d ,- ,-, III, -111. I -s ..rlltlm
z i I I V 3 ?, I f",V"' i'- 'I'll 11 11, 'Neptili I'mo. U-3ozz.
I U 2501 ri" 11 11 '- ill. ,,- i%- 1::1 1- 11 i-1.1 ,il L I :
11 Ti-f-, I I 1 1 I I 11 11 ----, 11-11-11.
'i". id, i -_' ] ,,' 7 11 "I't it I I I I 11 I'll 7 I I I I - t ... 11--- I il A,,,t-l It,, -r- It-, If ,, 1, I I I I I -!, ." 1- N, ", I
i ifi-C-1f lli,- I I i I 1 2 1 1 1 I I vvt llit, f;4-Iii'l-i, -i .4 ,,,, ', ...... ", ',', ," - 1, ,,, I -- 2: n, IT ,
It, I 1. 1 1 .". 1-,
-1 I 11 11 > lob-m- %I-,6M, i ....
I 11-0 ,-, 1 -, "' t,- t''ii-1111111, "--- ---- I I ", , ,-,,:,, "" - -- - 11 I I I
DISCOS MODERNS 62 OSJETOS VARIM - I I 1, ' -11.-I, '-, SE ALQt 11-k
I ,,,, -, I 91 00A3 DE COMIDA I TI,1,%F FN Lk ql;;N -::'-%' 1, I i -, I, I I it
vzmmmmmsmmnmmmmmmmmmm
iir',77" -- 't I 'A" -:, ,,, ; 1-1 I i ; ,--- 11 I 11 1. .1 1, 1i .-- I I, I Ill .1 I 11 I .1 I --- I IIIA-11 i I 11 : 1, ,,%, l", ,z . .- d" -ii.
11 I *** I ;-- - ", I 1, ?-- 11 I, I 11 11 I -1, ,!- I C1,11-111 4, ,Ilt
:-- i, ,- 1 1 1 ', , ,--,,-,, ------ ----- - ----------------- -- ... .. ....... , ',,, I '- , I -, 1, , , " ", I - -- =, t, I "', .-t.
I I 11 111. I DINIFM IIIPOYFCA41 I - i I l,"IP01,810 211 1 '- , 11. "I I I -, 1. 11 "j" lil, -',"-I",j- 11IW1
I ------- -1- -11 ---- 11 - I-- ,- I I 1--.1 I '. ,,, 1, I. , 1, , -, I 111 7,,11..1 .11,
P LA ZO S -- I -'121 i I : Is" I: "I'i :, ": 1, , ; , -- I I .", !J1 Ak?TA,1dEi170S I I I 1' I -----,.-,,-,, ,--,-,,-r-, ,ift--roI, "", k , ", z I N t, NFRAZADAS DE PISO i "t"i I I i", L ', 1i 1,1-i, I iil, , A 1 11
11 ...... I-- I 1 i Il 1. I I I I I I I T 1, ,,l I -1 x I I I ': "" :,: ,, ', ': :: ",. It -( ( ) I I ( Ji D O 's : 1 I --,1 A I I I -A 1, ;!,--,-i i- 1:-, 1,
i I I -- i tr n. i.i:rl r, A
... z i 1- 1 11 11 1. ,- -,! ,, ; i I, i- .,: ': I '- -, I i I I , 11 '] I i ---%, ,,, .: :, I 11 -10 s lis I :, ft,-fid-f(ifl cop-ild I dioin- -=
I 11 ,_, - I 11 ti- ili- iflnl I'll.
-tli! il--- i. I I ,*, ,, -1.1, -11 :,', , 1, I ,,,,,-, I ,
I I I I it I I g .... II 1, Sf m'QuIt'k
*** i2 1 --- -t- .'' 1, ,- I I I -- -i 1,
-,,I- ,,,,,--, I'll, -- '--
I -11, CALLFRos I I I I -i - ,I It 11 I 1--i I f 116 1 1 f f-1 , I i - ,ni"A*
Q 1 ,I ,I I- -, -- I 11 I I 1, ,
I I ", I "' ---11 I '' I I I -I, APARTAMENTOS EN --- -- I i t-'--:"'-"' I f- ""r-,"!, i-i, I 1 :", -d-, "I.
I I , , , ' A I I I I I I -,
"GARCIA Y ";-. 1-1,4, 1, ,I I % ,I,,, ,:,,, Iil 1, I I I I I Fif)"11'" ki"t,81k 1,11- Li- I I'll 11-1111- -l'
I
i'. --I, _- I i- I I ,,,, 1, ,,,-,, -.-!
,-, 'i -, ,"', ,,,1,17111 -Ill-- I ''; LO MAS CENT I , ,,-, , --, -- """."", ', :,,::f'-- : ;-- II- -, I i, -. ,,-- t-1 i -r """ g I' i 1 $1, 1- 1
If RICO I ; 11
-- "' 1 D IN E R O --- -,- ". I- I .- -1 ,- 1- ,,,,,,, -,""', ,-,,', ,, I!, ,,, i
E I I I -- inI I
11 I --
I I LINARES I I ,-- -, I ", -1 I 11 I', 11 I .
-ir ,i I!f "--v"If,"'z -'I I - -' ',:, ,, ,- '. -- ,,--- "" I :-_;_ " i '-' IL "'" "' "I I!H-r,-, -7 It
r- -... ,I,,, I - 111 1 I 1,
1.1.111, I 1 t-', --, ,.- i" ., 1, 1, - I 1, 11. I ,,, ,
Galiano-W 210, ent. ,7 ,- -' "-,,,,,,,,,, '-',,,,,,, I -- I i OIL VEOADO I I I -,"- i i-,"':
1- -- I -- i'l I 11 -, 1 I "",1-1-1 'I, I 11, )f INN I I "i"'. ", --- = I + IllQt IIA, Nt EVO
-I A-3939 Sr. Scbirirt-, I -- ------___;; ------ ,i --, ---------l i- I 11 I I I ,I -- iii-11 11 - II'C",
,I." ."' E'o

,,,I 1 J33",
,I. ., ."1,4 to.
Concordi I I -iiiv , ..it 1, 12 Virtudes. i Irp L ', ", I ",---,-",--,-"-,- - t yI)jF'I(:j0 TADII M ,i i ,,-;I, 63 Franiri 153, ".

'I i I,.,
--- - ... i : -:: ",- ", I ppr, I, Al, ji' ,Rfp v 1, Y, It, quin. If 'Siti,,A, 2' piiin, .a- I I I 1-1 11
I '4v IiLy( 11. ,. i 11
--Telifow-M-5324 f SAL kiLLA I I I I : 1,
i 1 7,--;i-, t- I-TT,- -1 . I, i-1 -1 I-,-,- I Aell Ill I-AIIA. kIllIrla- i : l, I 1:, ; ," - , -, I-vo.""I"', do, ruarl", ba.
ll C01" LIBRENMUM I Z 11 --- h,-- 1pIt"; i- la, -- QUE I -11 _,-_ 1- "--, -, -,,,-,,-,-7*,-,L',- ,-' L r,,_j_-d, A-, IT"hfIR6 ... .... I 'p-1-t-A" ", li-"I ;j -"" ,--,'-, '- -W I I I i I 11 z i,-- I li-- I I , ,, : '- ,I,,, 10,tirmifn:
wlm I 1. .... I .'I --;, 1 ,!"'I'"," I 1
4 ,; i I'll, Ilt I 1 .0, -t- G, I 6 "I"'I":-,
III, JI,;i't. --pl- -i
111'1,, Llfll i 1. i 11i, Pii-;, If. 'IL',, lf-,-- ,,I i 11,1- A- 91, I ,2 R, GwSINLEZ
z L- t I .1 1, ",
i LA ORTENDRA USANDO ,
57 UTILES DE OFICINA I I -, % -.- :. I -', I --- - 4- El"I'It"'. pi- d, i lii "'k,".. I 111', Ftilf. M-44".
g-0 ',- 6.4-, ,, I - I 11 1; 11 I I i I I -1 --LL !", 111""pi.
I", ,T, T "'t"'t' L l- ---- li-"'" ( "I" -1-1--r"' I.,, 2,,,,,,,., gs NAVES LOCALES I I -i -v C 6 ) i I -- -- I- ,,,,, I i I --o""i, ", ", ,
D '-A -'7 .- It", il , I , , ... _-
D r i I i ti-, "'I"I" i -ildom ,,III - -- - - ---l -I 1), 222 1 A 7-3
it- ';--,,, I.", L I ,!.,,
ja a: --I -iwvio-,,6- ,5-iT,-, I ,. ,--- --- i "' 11 NF:I)ffwf, I )I O-o Ill!"I".), I'll
zj- I 11 I - - n--, "ll I I I i 11 -Ilrldil iildl t'rllilrh', f-31 I ', , % *, t- ,,, I '. I, ': iin VEDAVO
"". -- ,* ,, ,z ,-1., I I- % -,. I "','- '1- -, z ApIrl.t-nifa --l-rict- 4 --, .1 ::F"'11- I M w0ducto mwa m*" quo I ,','-' 1-- 11 I
,--- quita Im humedaii - ---- 11 1 ,, j I w ........ -.;,ri i -,,;-1,', ,1: ". I ", I """': 1 :-, ,,, !--I ill' ,-, I ', ', 11 '.I 1 1 'I' 1'1 11-1_1 11, IfiT-1I SR. COMERCIANTE I FT -- - Sl 1, ESTFIENAP I ". A )a -' "' '*I Y' I 1- I f I A I'lli,
VENDO *11: --i' ai",.--, ")r;"-f.",&4I I '-p, I i- 11 , : ,,.,I,
I I I -d, l"tl ,litarlAm"11 -, -, -- '' .. jiiiot
POMO SY4 0 ,, I - zmf
XZA- -1111I I'll 11 1. i 1-1-11 .- I ,,, 1. I ,,, 11- 111- 11 ,,, I I"Q1 11 11 I I ,IT", I i
a I ". -:- I T"'tf-sdr ifl-i-ij-1. I" mi i I, z 1, I ,,, -- I

f_ I i,, f, ,-I, A". jf,, I I INDUSTRIAL "i"' I ': -i, L i -% I 15.111, ,,, I 1 i-- 11, 1, ,, r,,,"'- -, k.
I I'll V- r 1, 1 f, 1,111- 1 I
J, :i "', 111",%, i f-1 -- ", I I ... ,- 1 ,,22 "". z -I ,:,,,, -1- 1 i Ill 11 i. Iii.
,"'j" ", 7 1-1- ", ,, i -I i ,,, 11 rl-,li-I
"I', 1'- 11 11.- I iT- 1, I I M-Terri. y 1,firt.bl, I ,,,, I % ,1, -- 11 --'z!f .1. -, i- "' - I I--, - ----- -1 ---F :: 7... ... I 1 0 -11-1 -.-..-....-,- I rl----- I' - IMPORTADO 'It I --I'--,-- -
4, ........ -11 I-
I;
1,, . ....... -$1-00 R. 1, - ,, i- T, ;fl "I ----
iii' ;1l:N;= I'll,
,I!. I i --- ------""----,- -- 4, entre 6 y 8,
I :,.t
I-J -,-- m- e -!"* 111iffifiblilid- exoli 91 -s- ",I- I "" I0 I Iin- N' 90
-11, I -11., -, I --- 4I :- ---..--.----.-,-, ..... ...... ,, ... 110. ,,. --- ", 2, i' '! ',!, I- ,, ......... I 83 DEPARTAVERWS ALQUILO LOCAL *, "13fiffi.
-t.d "', V-,v- -, 1--i. ,,,,, 1, 1. tj ;- ',tf 1, ,I,-11-, 4, 0I
'IlfwU3 3M.& 'm 0-R A --ff A JL ,'" ,.,r-- 1. dil;- Iit. i m III i I I 111 '- 1.11, %-,!.11..1-,- ,ii 'f ,,,-'% .! ; ,,,', ,ii' 'L ',' ', l,"' 2"1-, ,, 1,111,11I7 ------, I I--,- --- I ---I'- I NEU(f HOY NII Nfo t Op.rt-,IIIAIL, .. IXZ Nq 110, f! ....... -",
-7 i 'A d, UMII .. . 1 ,- I il, --1111,11 1 -fil I 1-11- 'I
QE VIENDF COW JW YvSo4 Finimcbmirn1w Girnral" EISTRENE ANIFLIOS NVEVOS: i ,,:,, , , i ,, ,I ,,,,, , """" 111i -11 111i", ...... .... .. I.-i-, All,
I "'' ,!, 1!1-i "" I ,--, ,,
oii.r 1- -,I :,: ". n, ,,, ,,,
2 ':--, 1, i ) .hil--,
I
I ,,, -- 0 -,wnt- jret,-i A ." .,I ,,, 1. ", 111,11111. '- '- I I', -- !'"i"
,' ; ,', j SM MCMAS-Ias. RalKma --- I - -- .... S. A. INFORMES: I 1- i1i I', I" ",
il 0 perop4-, I'll r I lilf, "I -, "" ""', ", -',,, II ;, ,,7 '.% '.-_ C.
'11 I., 1-1 -- -'.i",:, .iii 1 Tallfilano M-1459 r ut,,.i, 4 -'. "" f'-i lw,13 t,-. ('41 e 11 1-1 .1 ,,,,I; ,:, --,,-i ,- -, '', -- 1" i Agatim 41 I, Diepi 44)iL 1. I- I.- -', q', -, I-t,, In IT" (,!--, 1%," :"" 1 14'a Sli ra; i cuadrfil Calzv a PA HARITACIONES I ., i1111,,,,-,, i 1,illt,-Irn lt t!ld,,1rI,14l-t,, 1. -'I".111, 99 SOLI(TrAX AOFIXTFS I I ,,, h-, ""V11 f,
ii, k w j rw rL I C iirnlra v C t -11
rrI i3. "ITMIOX TelMono ,M-927 I O ine Arena], ',,fl, -1 B-3389 Y B- 734 L Infoi R.urp A-1192
mnn: ApArtam"w Nfur .1, P-'- i 69 Itol"Al p ,Arx ,I,,- -A, LIrA Y ANi FNtt- I ,

--... . ..... --.I- -.--- -- I t j I 1B 3 I 34 i I I I ,i I
T I I ii I 0 UH-C-22i ,L ,,, ii z I "" "" '-?Z It, III DLARJ0 f)r, JIARrqA I UHID Im-m-1
L:H D "IsIlla C-=-13-4 ujif-c :Q,61-5 0,1 Pli sidifficlo. D-1241-'82-io-j -1 I
,,, 11-1 I I 111.1 --- I I
I I 1-11 I
I
I i I I I I I
I
I I I I
I I I
PAGINA M N'TISEIS I I DIARIO DE LA INA.-MIERCOLFS, 5 DE OCTUBRE, DE 1941) Ar () CXVfl
.
ANUNCIOS CIASIFICADOS DE ULTI-NIA 110RA PROFESTONALE I C 0 M P R A 3 V E It' T A S
I'll I I I -_ 7- - __ -_ -_ I I -.1- __ _qUI!TPFDfSI AS I MUF11LES PRENDAS ,,I, I 0 CASOIS
I 11-11 -_ ____ -- --,--1 -_i, 'I', 111',t,,, ,IV, 11 III, 11", I 111" A "I'I I'll- It, 11 IIIII, 11-1 I
., ftvP,,vrro fWENAVISTA
A L 0 U I L E R F S I sF sbLICITAN ISE SOLY71TAN I SE OFRFCFN SE 0FREG T It-- I -1111 -11- I ... ... I,_ -111 "',""'." I I I~~ , I__ ".- 1 '.1,11 ,._ _'REGY 11. I 11,1111, t", -111 "", "i 11 I I il I~ 11 I "' -i" I-I-1
I I I I -_ ..... ---- -- I 11 ,,I- 'I., '',- ,""", I 1 --%- -,'""'I"',_ "'. ,
A iF TES_ VENDEVORES 9 ''I"', ""111.,'', 1111-11
sii' VE66IT ,103 CttlADAS 'CRIAPO'S I L14_ __ __ !jC&INFRAS COCINER63 131 'OFERTAS VARIA I ,,,, t,. :I:% z ,, ,, - 't -- I"t -, 'I, ;, 1'.1 --1 ,,, "",",
-.7 __ __ _t_1 ------- - 11. 11--- "'I"", I i".", ", 11 I I 11 I'll
", ,; "' I -_ I ''i, ,,,, 11.11 I ,,, .,', "", ","", ,"",%itt""""",
Alt, I Ill I "I I I I'll "I I I I ,I, ,,, -,,,-,, 11 11-1-It, I .1 '!- -," ,.r 4", ot- T, ] I" I- 't," I itim "' ,,f .. "' -- I ,
_, i ", 1:, _'i V"!,',,",',, ... ;-, , '! _', -, I 11 I,-,. 11.1,11", t%" 4 ,-,,,- ____ A-74 10 i i Im film 'I'mms Im"', "'- I 1, ": V., ", 1
I,, ,, :i ,_ i* I I;-, I I : I'll, 1, t, ", ii, 111*1111, I_% ', ', I_ "I ... I I ". _! i,: ': ,' " "" """' "" Quirottethsta PARIM ,N-" 1: i2 I
,1. " ", i I :111.1'1, ;*111' :_-,It' I 1. -,-- It I __ I -------- -,-,--- Ii I i I -tt- .1 I -IrA It. r IrItWit
,,, -', i". , I I I 1 ""', it. ", I ,,, -i"", "," ,, ,-I --ri, :1 I t-1 I 1 1-1
IMI, 111. 11"i-it, , C'Wif"- I "',I ".t"', 11 "It .1111, I I f""', ) !, -, i 'i", 7,.
,,, .,!, ,,,, -, T, 1-1 I I - I'll, 11- 1 11 "I - '' 1.11 ......... i .No ,iifrii lot, tie ii% Ili" 11),71111 ', 1*11 '! I ''r,". ,, , , ,; t I,,,, ,: ""', I, _11, 111 t!' Iii.-
I-' I I T, I I I JF. -_ W p,;_I4 _iv; -ti,- It ;irttI _ToIT,,_,;" ,,,,, 'tol'_ MI I .I 1, A,1916'ra ,talud y elega"'i. :-,". "
I , lr , 'I" ,", ___ __ ----,- __ , 1'1'-'11 11- I."," I.- 1 -- ,, 1- --', -1-1 ,t- ,- "'fr"', r"r!"i I ,0 lr ,, !;, 11 "I", It, f"", --, i
'i I- ~ I 1 % 11-1 i:,, .. .... ... ^ ,,,,,, ,j,, ... ,
I. I I "I'll i "HOMERIA" I I'll, _- ii;, ", -.1.- "I I I I I'll -ij,"', -- I I~ -_ Ii :'12 I, 1, - I I I I -I,-"
-REPARTOS ,,,, ", -2 i I if i, i, "
'-' ': "; I,
;;_ ARIA AO __ ___ __ 1_2_2_ 1 "' ,, -1 I , '- :-, ', "; ,i, ,, ,,,, t,:, ,, -,,i;;i"';,_,,1, 1 h -n ;I-__ "', _. I I ,, 111-11 I ,-- , ,:'50
I '- 1, -, - I 't, ,, I., -,--- ,-,, ---,,- _____ i- _', "': '-j'', ,,,,,,, _1 V11.1111, n, vai'llo, mitrill-W, 1-1'r, t "''
TWIRAtl %F".Ii Ht I 11 1,1 -- v io-zai- ,,,,, ,
.... If, :, 11" 111 1 v . 7, 1, I % It, 11 "I"I", ", ir o'. It I -,4 - ---- -- -,--,-, , I i ,il ., '.
is I 11 -_ 11 1104 COC.INERASCOCINFROS I 1 ,, "", ", _- "" 'It, ., I ,,, 1, "I ,:""" ,T 1,1, i, I t" _:'i, I~: r ", -."', I
"I 'i't, "..'1-., 1 119-11.11 1-1.01 -i H 11 , ,,,, .."'d -it -,!, I -1,
'W. ---, -1,11111--- ", tr_ '_ -F _- ""., 1111-ill -- ,,,, ,"', '. _'it.,_ 11- I i"t, ____7 _, --I- -- -1 ___ I ", I I I I I I I I "' 'I ""
, '. -1 1.1, i- 1411 il I tiC11 1. I I 1-1 I 1' 1,1it t 1,", 11 Z, , i I I~, ," -, _- "", "I. il, I ,I i- -- .1 li-1. "I .... ii, i R^'
"'i, ;_ I ,_-- 17 "', 1, I "I t--- r--- I P.- -- t'tri-, -1 r' --"*I_ -- I~ "I --- I 1. I __ i f DITRAN i :, 1"""'i"I :,""'L III"'I
I'll. -1, i -- I ,- it- iit 7 1 rt 11it'i I -1 OFTONIFTRISTA A-9311: COMPHO i I ", _. "
,. a 11:11 111t- -'
11 If')- ___ iI_ i i_, '. DI11'11 J, n l t', ,,, "t--.
__ _____ -- ',t',- ' " ii" 117 SOLICITUDES VARIAS ,_-Iit _,Vi ... ... , _jtit- ,7,,Tz It vA ,,-J -D ", I 'I" I , ,
,-- 11-11 --- ,, -- ,,. I 1, ,i, ;, 2 ,, _, "' ." "14 ;,,J'i-w- Pomd;ma' I. MaIrfil" , P"'I'- llfi- i, Dill,
$55.00 CASA, ALTOS I,-,- ,11-i-T1t 1-1 j_1_11_'1_1_1 -1 -1 i, ........... I 111. 1-111'r-, ,- : I ", '. 1 i117 : l ,''.1'Ir '1 : '_1 I 1 -- A I'll, 1, t l -11I Kli_,11111 1- .,Iii I-, , " i, , I il I I I
__ - 7 .- I ; 11 I 14 -,, "I tN,- "". ",tii, F- J, ,i", x 11 I I 1, , 1. i, "I""'i", ,1-111 .1109, DID.
I 11 I I 11 I I 1-1I," , I I
_. ,, ,', ."I", I I I I I 11L. ("A I I I 1' 11. I it", -, 11, "', I I I ,,,, 11 I "', It .,,
' ' ' -- ___ __ _- __ ___A- lit-II ,' ,,, ,, el %- I ,r I ,' : tl _' ""111'_ I -- t t- -, n 4rr ii 11 1 0 "ll W 14,12 It !:,". I., i 11
IIII-4ii --ditill --- , r ,- ,,, i-ii, ii ,,I, ,
,,,, i i It, I :-- , ', _-",,, i", _- --,: ,,, ,_! ,,, ,,-, ,- 1,11 ,. ": "I" ; i-;, 21T :" X
'! _11_2 ; ;" It i, I I i" i' I.1, 2 :-- III I ._ I I ,,,, 71 ,-:- I -- -1 ,, 1'1' i ,,,,,, " I, , 1,
t, W, .- '.4w, W1 ", -', _1_1_iil i-ITI-1- 1_ _, _,__,_ pI -4e-1- 1) fly __ I I __111 I~~ I "I 11 I~- - "" -- ",
'. it iZell i I i I., il 111 ill 11 ,,__ ,,.-., Ttil A "I KFi I;: I 1 1, 57,9% COM11110 MUCRI'lis'i
",_ It, -A, I. :Iiiiii', _r_ __ ,,F- ___r __ -pmir --__1_ -__.__1_1__,_,_,_- c 0 m p R A S ; I 111i"'I Vii t,, ,:,- 111,'-,
__ 111'1, __ "., It, 11 It 1.
_____ 111 I- .' ,, I I 1:11111it-,;, "-,_ ,,, -, ". --- wt .CIT, I~ I 1. --__---- - P ,n cm, ,!%Y.
"' "" r- "' -, 1 7 1 _1 _- I I 71 I 1i ...... i ,11
___ ---ri", i ", ,:,'-''- It-, ,' -- -,----,, -, PROI SONALES -.i -, [:, ,,,_-,ii , -,o,:b,, ." I I ,,, ,, i, , ", ,a".MIRAMAR ,_ - -It- 1,1 1-1 1 : ,,, i- ,, I~. -- I "" :i, ", 9 CASAS t,. I I 't,
..... .... 'I, "Tr ,, i,,iIiT , ,.-_ 1, ___ "" F_ ,, I 1t_',.-"', :--%11',' ""' ,i i, 1. i___ ij(iii Yj 6-1_ I---- 1 ____ __ c,"', [I ,I;,,; mt;,1, '", -i- i7", I ;i 6&6 TARIOS I 111i?, 11,11'.j. 1,11i"P _"IjI,
It 1- i 1, i ,,,, I t F L, It F" 1, 51 Ailltmz ,,,I'. I i, , vn 1; , i,"!_ ,
st 'I I , I "11,11 I ,,, 11,11- i'll, __FJi71ri_
I- trld, I "I , -, ---,--,-- ___ -, I I 1. , -1 Ir I Itz I. COMPRAMOS "- , ,", ", :-- ... ..... PC,
I -It,, "I-'- "-% "t.." "I ",'I '; "" -'11 I -, -,"', "I'lf-1- -1_11- pr-v ,,- I ,,, ,I. ,- ,,--,,,, Bl'JI PFIRFZ .NYFDINA Iri'ii I 11 i'' ,4 1',: d:-- , PI,-_ i,, i, ', ,,,,,r, ,:, ", """,
"I I k 11 'Iti", 1, 1 ;
,it Ili I --- 11 i!, -1 11 _: I 11- 7 1. -, 7 11 11-1-1 T-1.1111 1-:11 1 1- t'. t i IAI i
5_ l I ti ,_vt CnWi it I% p Ii I ", , , 1-11, , ;i', ,,, I : ,-. j m, r., :1a ,1!,; T, ,Ijiq h, ,
33 ,T-- lit,", _;'-:"" '%'_',i'*t,;, ", ____ -_ '".,
V.; ft 'it I I I I ", -1 "I .1 i., , :- _'- "I I I I .- I -- 1. 111-H-4t. t,, I ,_ _-__. I 1, 11 I 11 -11, 1- d, I1-11-1 911,11"'I j" i %, "'J, ,-,, I I t it I ,, ;
,,,, , i, ., , ,,_, _.T_,_, t ,-i-, T, v, I ii, ,F,,j-, t, 11 I- I 4111- 1". z 1 ,, ,-,- I
,, 12 I,' F, "' 1 ,,, I I 1: 1, -,- : ", ,n z I i f; It, , lil
% ,_,_ 'i :,111 I :, , I I I , "I t, Y'll, I 1. Z l 'I'l-, A 1111! Ii.11 I -111 "I 1, I I ,,:,, AtTURAS OF BELEH
NOMNARWjgmmmm
Ii't T, 17,) 11 I I _ ____ _____,_ - -, __ __ itl. I i ,,, i ., _,"i'"i ---- - I
-'i , 1 i I- I~ S V SY' I ,. I 1 1 """, , " " , ; 2 !! CONIVRAIV101,' I THO : DI, 1 Wf 1,M)A
__ ____ ________ '' -,---,, SENORA', SOR11 VS ___ -I -I---- - __ ______ "'' I , -- _,,_-I _-_,, I t___ -_ -- - NOTARI --- --I-- -_ _, __Tv_ ';'_Ijj ", -'-, 1j, ,,,, -r , , 1, , -1.1
11 -1 "I Ir ", 1" - I I 11 11 7, ,,, "' I I A I I 1,
I, I '__ I'll I 1 I , I '. 1-1 i, "! 11 "'
1. ', t 11 I 11, ,
E.1,16rididot piNII, ,,IT 11i'a. _,,; 'i tilt I t" I if it I- inirti --wiI, ":,- , ,It, I 1, .1, -- I i. ,!, ,It- -! ", r, I: I, ,,, ", "
-'-- i" Z ,,, p- -,- I'-, I- Ili I .- i, ", :,,, ', "", ", %%:, , , "" 1 11 11,11 1 "I't -111. -1 I I 1, I'll I I
tq i.4"pt-m u,", ",' '111111 I ,,1111. I '11, , ,:,I. -', I ,-,, ,I'; I, ,,
mar, rI ,; ,,,,,,, " .", i r, ilif, -_ , ,, -, I ""', A -", _, -1 ,, 't 1 ,, ,: .",.- ,,, "" I"I"
., , , itit t -1 I J,- 1- 1 ", tf,"', "., I I 1,,It, I I , ", ,, ,,, ,
I ,I I ., 't 1. ___ I -- ,,_ I I " _', 'i" T, ,,
top y con 9.1.1)", !- :,-- : , -i __ I 1-111--l-1-11-1- ____,____,_ _ii 11- __ I I I 111,11 ," I- 11-11 111-11- ,-,-, "'T" --- ...... ..... ..
,I -11,1 1 '- -,Ili r I _,, I t"'i , -I, ,,,, 'I"., I "'. ,,I 11 ,I", i
1'.1i, ' ". i' A" I~ ,j-iiio ,( rrii -, I'll, I~~ -- --- -It, i 1' r -, I -_ -I, Ili i_-, -,_ ;z _-, -_ 11 I,
11(ii, 1111 11" r I~, ,,, -- , .. .. ", "",-, , "" , """', , '- -, --- "' __ LZ FSTAVLECINTIENT05 ,- ' I I .... .... "
-11, 1- 1-1111" ,I ", 11 I -, r, i", -,- ___ I ,,, -- I -- "t,"""! k'W"'i 04,fmk ItoiA ,17,0 i ,
.-, ,, -, -,. ", i', 1 ___ __-'-- -: III I, I ,111. I!-- 11-r- ", ___ , , '' I I'', ,11.1 1.1111,11,
I -I, I f , __ 'i, 11!, i", 1 1, ,il I -', , __ I~, ,,,, 1, CONIPRO FAHNIA( IA I :, ,
.... I ,,"I "I r , .1 11 I I I 1 I ; I it"I" il", ,
1-, ", UE 'I'DI -Ti?__560 451A ALF11 i , 11 i I I", I -1 I I 1-1 -,
_, I 1. I I t I 't H,
i-, .I flii, -- -_ 1 71' :i: I I I I I , 1 7' t I. I I '" I "I --- -----"" "' "'T,!" I~ I" '" 1 T ", ,-,-, -i-V t- i -I, FF:IW I __ 1, 11 . 1 I "'I"L I I -_ I -,- __ !_ I - .- i : I I I I I I 1, i I, 11
c,,- ,,,1, it Ir-ill I", i i -t, r -, -, -- I I I 11 ,--',. ,:.,:1..1 I ', r, , I , lill, I .1-Id I,. "," ,- I " ,,,,, I ,, I ., i- "., "I I -- -- -- t p II, ---, t 3 DOCTOPES EN NIEDICINA 11 il -, ,- , % 11,1 I
1_11 TI t1111 =1111 t 11' I it I IiI 11111'r I COMPRO ROPA
It Vi-' , , "' ,,, ,, 1, ,,-,, I __ -_ -, -_ I I I ";m1o',
I i:i' -1, _'----- -.1- I I "I I I I ,,, I ,iirev A13,,Wfl, VrtitlA
__ 'it. '];,"', "I". 11 I _2 ,,, '-- I I il : _'_ ', ,:,
,",I (1-110 I 1:,- " , ,- 4 N, 1 ___ __ I 1-1 DR 0 KIIA]FO PARTAGAS -,---- ,j' ', "'i't, "i, .
__ r, rl-_ - ,, ':" -7,Il ':, , "_ ,'_i-,, ,, """I",
__ _' ' "' ", ", ' '17- -4t tw__-;, ir-"ji- - ,,, ': .1,11', I .... . 7- NIUE BLES- PRENDAS I ,,, ,, ,, , ", -' , , ". I ;_ , i,
91 1 DEL MONTE V VIBORA ;; -,111 -11 I -1 11- --- -,-AL-,Ns _r GANE DINFRO 111 i l il r I "I I ., I I ,,, , I 11 __ __ -i, ,, _,"', ,, T 1:1 11 _' 1'1 :"""",",''-'', ll-l'i' ,7 ',
.,,,,,, _,.,,,_, _. ,- - -- -1. 1, 2- -1 I'll I 11 I tf
r, ,1 ... -11 "I 11 '' i I 11 ", !, 7ol_ ,;, CAI A ITS \H I il I'',
W ALIIIILI ,(,111,_ ,, s t% ,,, -,,% ', I, ; _1'i '111 il it, ,, - I I "I __, -.-;,,- .. '' _. 11 le
71' ''I I - -C '(I
t;, -- i !I k 1-1 I _P _-P- _,"', I 11 11 :11 I .1 1 -2,:111: C 0M V h
__ _ii "F 11-11 -, I~~ I 1 11- I ,,,, 17 I i-, tll_ I ,- I ( IIIF I "I '.' __ 1 Edifirm 'F0,000, ft .nttt 'rriq
--, A "',- "", '"' I.' " I 11
I I 1 -_11 I- - :--- : r ,"
__ 11 I r :- -' " ,- ,,', 7%,",", objeto, Artet, Pordwi-,
'iI V(1- r _I- -- ,,----,--- -,-,- __ ___ ,,t ,,, I i I I 11 "I "I I I I 11111-,
, , 11 1-1" ,,, .. i 11 I I ,,- ,: 11;-- lit, T, I), f,-, ... !- -- ,,
11, of'. ( RXIA 1 _"111 ":r-; ,- t A _-, i [i-1 -r "' i I I I r 1 ,, i ,,,,I ill 11 11 1" 't, V, __ , ", I "I I I I , "
!. ... ... COCINERA I , "I 'I- I I I *1 I 11-11 I I I. i--. I. -1 11 "I %i I "I I i 1 'r 1, ,
i d, ( W 1_'Tw ,i ,. 1 I ,
li, 1-11,11 Tl ., _', ",", I I "I __ -11, I I" ,: _',_ ,,_"MI I NI kGNIFI IL i ". ., ". ,- ,-, ,,,, ", I --- - "I '_.
't" _4 _,",_ _,"t.- t. i" ,,,,, Iti-, I I I A4; 77: Co III P ItO PIANOS IT Tri 111, 1, lj .... .. *1111, ',I,
.TV, ,,,,,,,, L t" I, 1-11 I -1 A--- I P;z (IFIOR Ft "I 11 k 1) 1123 COSTURERAS lltODISIAS ,,,- 1, ,' ; -_", -'It, : I ,,, , 1 I p Vlu i, rt--,_,:i1, 5 r,"I "I ,, tt , il j, :,'-!, '-', vvl) IIDT) iI?jp)11(l, VACIA ,
.11-11 I z r. I - t"t", r 11 11111c, 11I, I -, I i, I I :,;, -, -, -,, I: ,, si ,tl, ilt;il i,, li"! : it,, m ,, ()h- .- I I ."I ;.1 I:,,
I 11--- - ; , 1-1 .... r., -. ,- I I I .il, ,
-,-, I, z , _ .,r ,,, , j 4., , ,i, I *. y I ,_: r"
't" 11 I I I 1, -,, Ir _,, I 1 1 -, ri- z 11 ,! 11 ff t- ',',- e, ,, 11 dH11- 1 ': i I ,, i i,
92 SANTOS SUAREZ MENDOZA ii, "' _- -ti T I~- -1 ll 1 7 I I -11 i" ,_-, 1
_-, r.t'r--iIi i __ 11 ; ,, 1, : -! --- 11 1, I -.w,
i ,-- i-- ". .- , : __. II", I -_ 11 r. Ira- I DI Pr- 11 _Ill% : ,,,, 1","
I- il _iT _. ., I ; I'l- I e n : 1- 11, i,
AS I -, :i I 3 -t
.iI I IIA TIN -1-1 -.1i I I -- - 7 I ' - t - I __ , -, _7 1 Q I I
i ,,, ..". -_ 1'' - 'mpl-, ,- 2 ,: ,,
diir .). .1 1- I lit""'I"', -, -- _- '1 11 -- .1 ,-- --- -_ -, _1- -"". "t, '.. 11-1 -11,1z"', P " -_- 124 LAVANDER-AS-LAVANDER05 DR. LAZARO G F Attu I I llili C, ,, A-r"; ___ ___ ILMENDARFS Sl. 301) VA(AA
,.- 21 , L Iti-,,l I WIIit". li, -- -- "' I ,H. ", Oe, I.,
,,A." I ---, rt il, SE I;fIIT(:TT k :, -1 i, it, t. I tv M ED IC INA INTEGRAL : __ "': I'_ 11i : ,:I:I!r",
I 19 LIERDS E IMPRESOS I ,,, , '_,"";
1 I I'll I I - ,--" ,, 11- " --A-71 -' -1 -1 I I 11 11 ", As
RE :Ii ,-- r-1-11,, -,", .1, 11111 ,7- 1 I- :1 -_1 :, -- COMPRO JOY, .)II)Ijr n
PARTO AIENDOZA, STA, 1i -- I',,.,,,,,,,,, I-i-I, I'ill 11.1 it, ,-',' -_ ,_, ',
I vi-11 I I 11 i"r,
_- I tl- I -_ , ,-- ", t, i I 1_1' 2 Is C In bi Iiqri! 1.11.1 I~ "'I I ,,i,, I T -2 F Ill
-1-1 I 11 I i It- ell WReili, flo, bj ,I, I I I I I-_ '' eS
[Tatalina N? I' tilqUill) apAZ'-' ,,.,, _14',Ilri , ; "'itZ" "
- I I is, 1., ". 11 11 11 it,, ,',-I
j-- I *I S'. j'I kni-it-I C d-, "' ""' """' -, i;111 , ", '-1- I ., 1, 1 ,,,,
tamentc, con 3 hiibitariones, sa- ... -7 zT, i, -,-- : -1 -1 --- - ., 11 11 P't ,7 2. tr -, , "I a r t',,i d r, h F I I -iill "I ,,, I 1-11, I 11 I 1-11- -1111LITIck
Z-1 1' I -, -!,,az ms, sor I I I, 11, t 1. 1- t" :--'', -,-,i,. _-. 11 '. .-,. ._- -_ -_ _111__1__--_., Ilel 1- ,it" labol-AbIm 7-1 -, il ,, R',. n--- "", ;- I nIn I I ,!J Ift, LI'jz, IIs, comedor, covina de gAs, ca- """: ;I ': I -_ I I I "I', 7.1, L, i
i,, ,,Tlentacior. Informant la mima El-: Wit I t- _i 1-11 11, "I -,7r_ :,_-:--Y. ztl a, il.-Wo rn-_,_ ii., Vz iii, T- ,- 1 ", ',, 7i,
-1 I -s,
R. ANTONTO PITA I """"_,e"- -- 1-11 ______oTT .
I :l "' "I i -- i- 1 ," = -,
Sta. Cotahnil esquina a Cor!ma T -7 1 i- 125 CHOFEPES i Fnferm dari- \",,to, -1 ,; ,, 111i'll" 'A 4F,7-'_ -, -- I- t,," ,"""i, ,,, "i" -iI I
1, IN--, t4 ', "I' I , n I P,-, 1, .11, -, I -, 4 4,
C-242-D2-7 -- -- 11 ,-- __ _____ _____ __ 1-1 -111- I" I 11 1 I- I ,
- A- I- " , I r, T 1 " S ,;,4, p 7 11 T, ,:-, .1-11 "-- r--- t-,i,
Ir-, -- I: ".Vt III, I S F. SOIJUIT IT SE OFRECEN 11 lrll !,tiilltin 1111 -, 1--I-III, '1_1-11 --1 "I C-22 -17-5 0ctjiL __ N _11101t-', 1--iiI , , '' , !, ,,! -- 1, nl V
I -, , n'tr ", ,,,I -- 1, --.- --,-- ICA:~ : "'
11 I -- It,, ,"', --.11_1 .; -- t.11-111-. I INSTPUMEINTOS DE iv_,_, r_ _TI. I T, .,I --- Fil''N _( WINER k __ if- -CRIADOS 1 __ IU, i --"
,, d, g -';""e ,; ,_'IIKII I,, A ( jj R Lkfi. S CAS A DF 11 11 I- 11- 11-ft .. i-11-. s !, ,,, i I IT, t III"ad,, it' -'11 1; 11 I I "- "---T , ,,,,, ,_ L,-- i I --' , 17 t, li ,7,,-I,7 7 '' .,, - I 11,:-r, I j '- -' ,' - 11 ... 1 ,,,,
11, 111.1 11,'g "it 11 1- 11" ,,, i -,, Z r iti;- _,.- 1 -': (' )AIPI: VNIO, ; PIANOS e 11 I .LZ-4 _A, .t V ---I Dnili , 11 r 1 5 , - 11
'!'I"' D' I ; 'Ar' I -, ,,,rA,( I r -,,- , 'i, It. ,,,,-F I I -, _ I i, i;" 1-1- I I I : - __----,-, -S j,"I'-1 -- i , -, I I It', I - _( I-- ', -i., , I ,.,,,, ,11, 1 "", 1 1 , iIi , , "'i't I "'ATI-1101 Co.
113 LUYANO ; 111I- Ifl- t V, -1 -111 I I -, 11 I 1 Dlit ALBEPTO V 7, It- ,
, 3 -_1' I, 1 11 -- -- , .A' Iii"i 1, ,,, I ,,, I 1 i I I I~ I ,,, -1 t-., -,I
A, i ,I I it, I t ;__ ,,, "-j;,; rlTell, 11-8333, : 4,iITc,-,_, _, "; -I i tZ_ I ,,fc, I 11 I It I, -,- -, It --- , it il 'Iillll ,, ii Ii I., 1, I -q i t I --1 1, 7 r r 1 ,
xIiA1,T1Lkl 1A (- or 1-11i I, I 1, I I 2 ... .. .. : 7, -1 ii.. i- xt i- " -- : I '1 %, 11-1117- 1
1. d" 1-1-11111 1011t. i - ,:: , "' _,"""', _____,__,_,_,___,___,_1
i,,- 6 Bi, 1 I
-' i, I 1-1711.11, ,- ,-, , I )W RAM01', III U F s - --- -_ -,
f1f,"I x l7c, '_ ", __ __ _i, , "' __ t i
,I', I" sii ,,, ., ir, "I'll" -11111 f : 1-11.11 11-1 "I: I "Lit, I I ,III Ti Tv'o', r, ,,,
__iv t? I i ,,,,, c I _iIi Wr_.t_,v7s-AL&.
I, ". it, ,,,, ",.,I ,I, I, 1_ i I ,i t "
TO MANEJADORAS ;_ ,:i., I ., - 1r, ,!,.!,, 1 llri '-'. 'r I ,, I ,,, I '!,"", ,ii ,,,,, ,-- ,k-l-loi
7 1 1 1- I 11 I -- "' -1 , I 11 .3 I- Cal.
8 t.7, ,_ , I , ., " I I i"', "
t I I - I I x! il ----- i i,,i, 7i a! ,-, I i 11 I I ;-i -t 1 i,,-, ,,_1, ,) ,,', 'i" a -t
kl 4 UILERES VARIOS il y I p"!" I , , ,, t,
0 .11111"i "', V,- ,I,, 11 11-1, -t tTl Z; ', c- rki an'., ji:,, ,) 0_1i ciii-l".1 ------ I~ -, -,Ilrll -__ 'it" -, DR. ALEJANDRO muX t""11 ___ --1c_6,-ruv 6v I I, , I It -S
11 z"', ,,, ,, _, i*t_,,-, wv -- T. --- ,-,t, I I_- _W I it-t v-. ,I --- L -2 04: C ()'M p \ ____ 1 -1
_, -rqRfN- mitinTs
,,,, f", , I'll I" .."i" , I- .1 -1,t-
I __ ill I 1, I" 1- ,_ _ ,_ : 7 "I" VTAS VRINARLV; 1. -.- J.n 1c i,.n, I 1,1it I, spm ttm I T
SE ALQUILAN "- " 1 --,,,, il -11 __ t, - I 1, I~, F, --11 I Mlii "! r' --I te lamp itas, m,:r,'W,-; ,, .-! i r, I- -- A __ _- ;- ,ri, In", &,-,
.., ,, -,,,,,, , "Fl," It,, ,,r PWT1 I TRASTORSO-, SENI'ALYS ,tj-,ar,
casu igual", muy fti -, n, r -ma',:c,. -' ' 1, 'i F- 15i,
III -i",it- __ __ c, 7 1 A t, -,rli
,A, 1- I., 1. '.-. C. w ",-_- -,__ ", , _- ' ,- adornor fili ,', o ventl,, si n n LV-046
.. -
A50. t -, ,- ,,, 11, I- _--- - -1 _- I ,% I _1- ----- -- ir", 01- 1- III- 11 11 I r , - tt- ,,, 11 "' --- r _' :'r"" R '_""" C" _niI
1, I I I I "I _;:F76_ It
:1 x- 1! _- I .- I - - :"":," 'z ,,, 1 11 I'll -- _'111 rz -1 '1-1 I "-' ,noceir nuestros prevots. Ob- I -, LTL. I I'. I'ItIA AID- : "I'-! in 7. ; v ,,Ip- p"'. t, I I I ,- 0 I i !!4, ,.,it, -W.
,, 11,.,1" r d1l 11plIt" Pit, All ---,-- __ ___1 I 11 ,,, I f1i ,; ,ew 1; I nd,
-, ,, r it-- Ta I-, _Ii_ -_ --,,,,,-,,* 11 -1. -, ,-, '0 ', -,qa mAs dinero, Ilama "I '11, T1111 11, "n"'t, 10I
NIANFj kDT'lil k i It- "."l", -r-,", tln_, 71 1 1 1,,_* 1,ii "I 1-1", I 11. 1,
r,,I, w, hif, I- > ,'- ,\ "I"11 - I I- - .,- C_ '--' ' T' Predilecta". 11 .111, 0711, !--- t,. _i 'I" ; T I" , I 'a 11 I- r-,1- v-, ,
.11, ,.f. ,.t.i,". I 11 _- I~ I'll I., I 1, -- -,, I i; ': ____ __ ---I-- C-Iql -- N i:', i'- (, ,"" I 11
.1,, It", it,:r"im ,^ -- ---- I t,
111 Will .-,- ,,, ,,, "I I i.ziil I i- I~. ,- I - ----- = -T", --,-- __ L 11i .I
I III -- ,1t_,::t_ I _-_:__ ,-,-- ill 2 1 ,"T_, i -_ i , 7- It "n ,Ull ky"NAT -l ompramos ventlemos! i 11 --I'---
,tI :il -- I I~ 11 4 ,itv_.- It,', LA k 11AXPOItii
ItI Pit, A Iti I 11, ,nl_, ,I, "I I 11 I., I- 11 23 08=4S ... VARIOS ......
t I I I, -.1 I I I ill- 1-1 1111t-. :" 11, -1 It I 1,111i 11 i, '' Liq ,r' t,, _- ,,j.
A- U RI,1 it 9")-, li - 1, 11 I I : 11 I r111,1_11'.1 I E"Q'iii'liti", jt-i, tilifig ,, ,Ir
,I, ., -1 I'll , j,
;_ t- ,i,..- '. 1-1111-1-1111-- I .... __ ,! i, 11 It"Ifil) I Ir I 11 i 1, -i".-, 11.
1-1-1 I rmk.Al 11 V_, ,4'! ,", I,,' , tIll-Ir It- _11 ", 1, I it '
,, r ':tiI I I 1, ,:_ ":, I IIIIiIi(i LF-TP I I 1 r LIA I It "," a
, "I'll" 1, 1-1 "r ---t 'I , _', -ii, "I r ":i,,', ,,7,1 1", I .9-1
""' "Ie" Q-r ,,, -,,- i I i-, ;,;-11, ,; '," I I I % "_ i, '; I'., r"", 't,t t t ";; 'TA
Tcltif.no .wit"I". t r t _,"Itti -,, _- --- -1--r -, -1 t --- 111 "I '. , " i" irr"r I ri __ I I., I I 1. 11 t11 I -1 "t I ; I 1- I IiI: ,I , I r -"I- "' -.- ) '1 .. .... ,I :, """,- ,,, -11 ill.
i'I, i__Lj j i, e, r- I, ", ". I 1. I 11 -1 I I I I I i 'r il 1 f C'fb '' 7, , ,T "_" ,
r r ,,,,,.,. -- I rLit ___...... -- -, , I I N, - ____ __j_ -, it --- --_----r--- -- -,- ).': I NES ---- -- ----- -, it , li ; 2. L 01,1PRO 1, ( I 11 11
L,75777 I It*# COSTVRERAS MODISTAS '___.________ -11, r- _____ - "I A's "
--,- -,- I 1-11 "I I __j XjN, tjS "'r ) "F d- I __MA
,- --r, rt,111- -101 1111 "Ill 11, 1 Itillit 11. 11111",, il -1 .1 Ii t, '.- I I MUFFILES Y PPENDAS
I II t1 v____, ", '. i: , rni, zaj,12 ROIL LOPEZ
SE SOLICITA ,:, I I -11,11,
"ti I 111121 i%:. -- i, --_ -- " -,, -1 7 ---" '' 1,
,- ,jr -es, Ti ,,,, I "' "' I~ -- """ I,
---' ." - I r "'? i ,_ ___, _ , "" t -'. , I it I, r 1 _, ,2 ,id( : 'copirt R1 ,M.2221
-11 -- --- I ", , ti- ", ., t "" 2'r..", *, '. r I ,- 115"las
_4_ I- _- i" ir I __!- cvai, 11 .1 I .1 , ', r, - '_1 11
,r_,, ,,,,,, ", : F ; :, ; --'- ,,,,, ''I'll. 11; _, '-,-- ,- __l 1, -, ,- _--- -1
__ _XiQUILEFLE -5 I',' 1, "'. Ii- ," -- tt-,it ,_. -.", 'r- -,I,,,, "_- --,', "' ;
_" 123 AGE1,rTES VENDEDORES i --, ,, r it, I_, "I MIRA)TAR V041
-- 0 1 5 r _' 'It ' LLL I_ ca-i,: i I i, : ,- It,'Cl "
I.", I _:, .- ,- ..''...._ _.- ,...- I -, \,r _' (" i ' ,tr, --!- 1-1 ,,,- 2 '.bl .
T11VD ILI .911I M11110 Ali '- -- __--,--- ----- ,-- -.",- r A ,_, "," I %, ,,,jti I 1 _1 I I I _rt i -_,
__ .. .... 11-1- -r "I FFRRFTFF(1A. EMPLEADO JOVEN I -_ I ,___ ,:_ .,r,,,r -- -, It, I k.I ,, ; ,W 110 LAVANDERAS-LAVANDEROS ,- .1 .1.1 1 F _- I 1- 1 __ I i -r,
., lI-,2, I ,,, _0, :, ,_- I 1-11;tIA- -' ,, r I -,,-- --- .' --'- Dr, E. Cufl ar del Rio: ..- I I I r M ,
et I .
-, _-- I-~ .1 ,- t, IFIDICO 0VULISTA U-14,;I COM TAPICE SUS MUEBLESIi ----i tt It-
1 Se dtI huenat I A, a nd v rA .. it-l"t _1T-TI_1TIV- 1_111 I-, ', ,-,,,, --' ',, :-, -1 'I "' A I -_- -- I i_ -' I -1 ___ -ULTIMA i --r - -- .1, - '. '_, -- I_ ", -, ', , I __: -, 1- z 'A o:Fum v".5w)
i i I, r --_ __ .. .... r It i , _r ,,I e -, -, I I, , i "': ."-'* l I -1 -1-11 A-g- I". GARCIA FSPI No', 'It I I I L- -1, -,I ,Iiii
I ,,,, ,,, _, ,_-i- I - i - 11 I'll 11 i'll E HIJOS i '--- "'-tt, I I 1
11 _",_ ,,;,_,.- r" ,_ I:, t'! ' I I 1 I I I ,_ I ,-1 ,,,I I V,
--, r-, r' f- ,,j", iI T;I ' r -,- I ,-, , ,-- 1, It- 1.111- I t _' _-
Ii i i I-. . ..... I , 'R_ t i, ,- 1, ; -; -, t -, ,, 11 Ili I I T't ;
._, , r, U)SAT, F11"FF, -,--,- __ _________ : ,, 1"i"
o, tcwtsw Dg.,JESU P ""' "- t -' I 'rtr?
DPORTUNIDAD -61 1 ,i -!-' -, % 1 ,-- 11 T11 ", '.
ii In-. ii-7., 11 ;i " r ', 7"' L2

__
--t I ,, :" "" I V 1, r -,I- A-97K: COMPRO NIVI'JILFS 11 I ", 11 t" , ,, I
DOY I.-r tl to 13 I in C1.11A j ,-,; t, ,, -, '. !- ,,,;,,,,r IIABANA P,000
I
I I "t"; - ViWi 'W r ii r- ,l I: I' ' I , , 7 I 4 las, -- '14"r, u, it, r', ", J -" I' lij-, ,,, 11 V 1, 1: i, I ,,, it, ,,,, -t -'- -1 I ,t ,
___ I I 'Lif 11 I "'i I "I , i , I
-"' "' 4 _, -I
-'I"".
r, I _r ,,ere,,I F, : ,-_,11 I r r;l ii : ,._ __ _____ -, ', _! ,,
RECALAA ESPLENDIDA ; I 1_1-11 '.." -- 'r ':-"""I"' '"'I'll' , ti, 1' ,,, ,iz,!-, :I 1, ."', (,'I , , ,,, ,, , ,,,,, I 1, 11 I I ,
I, I., ii, r I I I , : ; ., ,_ -, I TAPICI, __i c__ __- '. : ;, 11 r i "r iI
-, r , ii ' -,' ci 1%i;Vi -, Li LtI, RIA w, )RACION t ,I 1, I,
par slquiler rat. que ettit 1 _; ", , "I'll --- ____ __11 11 L", I -, ,-,,r I -gi]] ,I , r ,x A a ,,, n,. 1 ti', ,- i' 1
fituada -1rada d, dobl, 114 AGENM VENDEDORES I _6 r"'t _, F;:_ -oi, I. "", it ... ... 'It, ,--, !";" ; tit i i; )-'il i,,ct!!itz1 I m ," 1 1'
11 I 1, r ,, L i--' -, -\';' -i' t 1 "! Ttl ,
,fit, fill A cont. 'An 1,Aiiirr,,, , -_ I 11 I I I - , I I 'I", I ", ;,, (pt, qtilf, 's ;'If')TI'I'l t7 I'Awv)N, $-''m
TIIIII, O _, I r 1, ,,, , , -I i,,,, W_-,
-- - -- -: ,,, I 11 r, I --- ." -, ,i, T',,,- -r- -,, i t3 I 11, !"';; I,
_Iv i,4 ', ,,:iii A '
_,,TItT- II-11101i I : I , I i, I m as 1. V r t "! I t 1 ,Ci"iC, ,, -, I "r- -," Vtr- y _.
Infant., "el."'Hin, ,111ontf 11 ',"- ," i 1'r i, r- _ilio 11-1 .it, i4ii I I tI-,, I 'It I I --, 1 ', , : I *r, I -- I I, r' r- j j"Jill (Irja tjitj ;I i" t, .M., 4, t bit.,
Reiria (;Ali I I 11 11 __ __ __ __ __ -_-_,_ -- --- _____ il I I r I r," -- ,' 7
i -, , _- ., -1 -er"C" "! "'r'- i !,, I .1 '': r 11 I 1.1j, 30-tit,
Alto, (Ple Ilmup : ,,', ,; "',"', " ,.' i I',f I __ ___ ___ 1 T ,-05: COMPRO. U-31"),
a] Tiler viodemn. tie 540 a I I It, "Iti n. ,, ,,, , 11 -1.1 ; "I'll 7.-itt I it "I i t7 I I 1-1 I., L
"" 'r ,,,, I I z ,,,i_,_, I,,,ci)a.,,, Ricardo Barro, ',',,1i1'T 'rf ra
W pph -er ell hai.ft I, ___ _. __ I 7 %- DR. Luis BERMUDEZ I I- I I 'i, -ii:, 1 VLND0 0 PFRMUTO
GAN V S o 6 FFSOS DIARIOS, t .r FvT,;_,_,,i _-i,,' r-- t_- _' _' ' ,, -, 1 c r: j,, SI esquina ':ept m, I,
I ,,j-- ,-,_ Cll\ ,;RXOIOC 0. F,52_ ",M-; i ", , ,l ,:,
PL-4 1 I,~ 1, .", "", I 11.1 I-~ I "I 1-11 __ ____ -----_ i- IC0 I R I '1- ).&_,-42--,q0ct, I r: -11I., ,,illfl- 6 I.-, 1- i I 'Irl "r uitr-, n- 4_1216()
I. TIO ..I: rI" ""," p,_ ,-", -_ ," ', --, r -_1 I '. 'r -1 t I I ---- 1-11-.111 .. .......... 11 1-1 I I -- 4 C,=',m,.
it I I i""', __ ,ii __ I I 'r', --1 -_ "'
11 ar 1, a i 4 ,,, , i"' I ", 7 j -1
no I , r : I ", "-.gradeze ,_ I ._ .. ". _ _, -, ---- I _' "",""','.',,'--"1. r "'f e n"M - , -11, I 1 T. -- .1i,
I'll, i ll 11 ;11 I,- -, F -, r, :n,
m- IeWviao 1'.15-16. --, i 1 _. I I t, i, _, ,, L ,,,, .1'2 11 TI wim
I'll... -11 14H. SANCHEZ III 71 i I ;- I I ,-,-t :, ',_" i--- I I r 44 RADIOS
_______ - - 11i., I -11 I -_ --
I -- I I --, I ,n-i '*P --) n! ,*a l,'p-- -- -I -1 -I -1 I -I- ......... t I. --- ,
FIT, wt, I ,,, I, rL 11 T"Llctitly, 3-11F, ir,- C-' ci I ,_, I 5 ,- iz "i: r' _- I -1 2 t- I- -'_-' -n!- -,_i J--, r _-'-I, i; "I F" 11 ISOLIC11,T6 PER110I OUT. TENGAN
1-111 11 _1_1- - i" --r _:! ', iTM ". o, I I,11,0GFICINISTAS H KA.1,A, $&k" ----
_r , w 1-1 I -, - 1 I I ., 1. I .1 1-11111 11 I I 1,, -1
Dia I -I- -- -, -- ", ,, ., _, *, 1-m-- -121 'T, ;,,,, I ":_11, 'i..,31T9wt_
: n i,- -- ,, it""j, L, :,, ,,, : ir
__ ------ --- i __ ____ : ,," !, %, t 1 I7 it
17IiIz ,, --_,,_, ',,_,_ -_ ,r I I 'i -1. t CRISTAL
,,,,DD,,, D D 'I DOS MAGNIFICAS ", I ", I %I 5 01131 I ,I od. rentI
-, -, Z" 1 12,11 ,:'-,- ,%, LAMPARAS 1' '7 I _,, i" 1i :,. ,,, ,,,,, 'i V-,m L41..
vrm)-212fiI : -,. I I'll I "i I :- - -, ,,, T_ it ', I --- 11-1
z '-, T--I- __- ,I ----- i-, ,,T--- I 11 I Ill --I-"__ ,,, __ 1.7. ,:, -11- L, ,_, ,, ,, ;-i7-iz;; ,- ,,,-,- ,,,., -, vi ,. I, N D
I OPORM NIDADES :"'!'----- -- -- --- --- , !;-r! Ff"-,, .. ..... i %-,- 51 -- "'- Iri' "I" ?" ",t""! t, TIAB, A, $22,0
i l .vxI1 I "I 11.11,11, I III I 11 , --- R -- I- -,;, .- -,- 1, F-,
IOZ ACENCLAS CO I -- 1.-.1, -1--, :! *-- It'. :11't -ill P-11, _11i It, N, i I '-. ,
Loc _CIO'l ,; porn vuhrir , ...... t I -11 ----1 11'1 , .1 'ji. 1 1 1111_21 -1 SU RADIO ROTO I 11 ,:1-1 -1), 1,i,,, ,14 hTI
_L 1, '."' I", li ", 1_,_, r !j. _-" :- T- , Ir -', -;- A.' .;, ,I,',,'
M:1111 14 C-11 ','I ,, _,t '_ "'I'l,", _-, __ , 11 1" 1-- -- jN0 PAGUE REPAPACIONFS ,', -, _,_ jqtr _.-A .
t, -,i-:,, r, HON, Mlyfi ", "" _,_ 1, il '. - ,- i '. tf -_ --- %, '"'t "". "I.'
-! ,, """'itt, e_' 'r I - 1
": 11 I 2'
------,"-- I I ( ONIVVI VVFY, OVI( 1\1- 'F k __ 'I, r "' 'I" i I 11
-, ---_', ,I,- L-r-_ -_ III, iI , -11 Ir- I 1 WNW COMPRO 1,-%, -, "I'll- "" i- __ ___, t_ _.. li4 -d-K, 131!11_- "" T,;7i, r'
t--r' : '- ; DR, ALFREDC) COMAS i ..... ,,r ,_ _, ', ',":"_ :" " "" " IIAII 4117,M0
I ........ I I --1, I~ !, r -1-- W, r ' I ". --_ I ., I ."
BVH0 F)IPI+0 ; I ,il
11 1-1. I ,I, I -1 It 4%II j I Ginli Part,, C i ; r- i % 2 pliI --t-, 1w
I ,,, ..-I, :_" i,- ,, I I tru ,a ".1, I I "w" --, -,-- ,,,, I 1,t
..... 13-21.1 1 : I I : -1 11 1 I ._ ,',, '. it !" ,, I --- 'f- -- 'r 1 1 I .T , 11 1, - 11',_ '% I : I W.. 3 It, W., I. , y
I , I, S, ;,! 'r- 1, ,- --d. vl.,.. a.
-_ -_ I I i "r- rr-- ', -, 'r-, - --- i-, ," ". 1 -- I % i,% t,, i ill- 7 1 "I 47 08JET05 VAR105 I Ili 11 u-,
I., ... 1-103 ... CRIADAS CRIAI)OS I I r,,- -, ,,, x -,,i_ ", I -_ I I I I I I I 11 1; I , I~ -, z I~, 1" I ,, ,,, r- I- I", I ,, -_ I
:1 -1 . I ", I .1 -, , i-,", - :,i I -Tli- -j- __ _____ __ I I ,
Op"'I'voidtri P ... tiquig- - r- I~ i 11 I I ,_.1 7,-- 1 -_1 ] n z IL, 1 S-L COMPRO TOD01 LOS IIABANIA; Jfi,"o
-,n -1 REFORNIE (' UtWCHON
------ NCA__IRIAII : -fio-T,.T-r,.jLa,1 ,- -_ j '- ", "' ,,, ,-A ____ _1 __ ,
,i, -, -,"',' ,',', ", , d-. ,,-,, , r''. "r-i".. j_ _-, ;; . t,_ T_'it", ,- I I --, ".."_- I t--', -iilp'blt, rille vc'rrd, FI1,.ri,-,i,. I I , ,,,, '1-1- "Ll ', tit'- IC
;'; r, fr- i ,iii i '! ,ii' ... : 1, "", _"" C!" r, 111.1 'i
!1111d 2iit C.1'. .,Cr, ,,,, ,it .-Iii 1- I I L G._ENFERMW 3 GRA2 "10 ,, ,,,,, c ,,rej,_.rt, ,ni,, I 11 7 I ,;I 'Td. b.ft
" __ ,,_ , 1-1 ,,,, I ,, 11 1" ; e ill .1- 1"I RI
11 1,4-f n IL, ,% I '. - , I i ' r- 1, ,t ) ,Z, ;, I I 1 -- I 1) 1,
ligeo ,11D. &Ht )OWlt 1. ,r, i' i".,
IiIIII-i. , ,, ,, _T iz_ ,, il ( ,id Santa AnIalm, Co doms, ut,,ts hierro, librerts, ar-;
39 S01I WIVITI, JAW' .1 ,'Cl -I- pi_ - I 111- 7, -1 k i -t II ramxt, '., I III clt- i q , t ; ,, I -_ I I
1. .A. L_ _In - :, -; I 'UAREZ, A
at- .,- 1 SANTOS 1,
".,dl%1;41,-,. -,,c ,pl -r.,,. I'-,,,- ";,- r'i, !,",,-_, -:t -I; o-- ,cLIi. 'IA r : _- 11 _,, h vAsmpa-Axaj UA, Macrizij,Ml '_ -- z -'__" "i-1,- -, , _0 Us&_I- . Jt- L--- -, Aii-ii, Coger, Rapidez. Reis! lvlj .5! ci ,,- ...... ,,, -1 , --- d. JaI
I .1 ""' .
TS: __ ...... i '% -' A.TlfI itr 11 ',, : "r .. .... : I, -, 11 1", L"'. -L 1- ,
I I., -----,,- ___ "p- ," ", , I .... 'Irrr I ,.t6.,Tr1rrrr "I I .- ,',,-,- Limit IT .. Litt-1. OL -j.v. -t. ii 11" I ir- -1. d- I I,
it ... 6 in .1.1 I 111"t, It" q IT III i, -- _, 7 it Zr' 131 nR7AS VARLAS --- -11, 'r r -iti;,,
MAX LI ..d. _ril, 'r 1- L 0 I- ;- '_ 1 ,- 11
rm., 1, --n- ,- "i-I, Ir-r _- I,.- w ,,, ,,'A", I -o" I -r 6-, I I c,3,L47,Iq I I 11 -1 -- attim,
It, ,I y iittd. I -11, ,I __ I '! ", L7 1, -,r-r-- I .-T I, C I It IiKA tiI S rr. -DINTITAS
15 , ____ "I _- ti= Of"
WILIdr. mijw1N]ta "j-'turtid"I Pa. i- 1 -ripo I, I~ tit, MPRAMOS ARROW APOW
D-Im-l"i W r.id, --,,li, T- A-7795: CID V EN TA S' ,.,,, , _,, ,.I,,.,.,
ra t9quigrafa experime ttA ,,"- "I'--I.. -1 11 :.it", D& EDVARDO RRt NET II --., '..1,ift At
-A-Vt E p I F t'r _11 _. --.--.- _,,
IXlTI 7;1 D. RXA V, D 2 ,!I b 11 *11 I rl--. I-w. ___ 7, ,, ... I.
Al'-I.. An C. i"II AM. ; 't, -E _; ,I *ini 4,1'C .ILDIA" dminifl., G.-iti, I, i4r, -, I tI, 7- : _,.,'-Z 'flilT. 2,"- ,!a 48 "7 1--1,_ '_-- x!!v.=, t
T. 11 -11 ....... A. "T OTTI i -I -T, CAM _' L .
IF _i .A ,_ ", I, 13 A,,pI -1 itt. "__ 'jI- &-- $W.., -Db. it '. Ti r, ,, -4- -1-- I'- I.- -A---, "-- I I ;r- T, ,j, ,- mro, um
L'L A ,; I.-- -,, ,-.,,,, 't"t- -I&_ 1 T. .1. ,--. -- t "? ,I V_ k __ _,I, A ri 11- I I 1_1=1' um,
I
I I I I I I
I I
I
ASO CXV11 I I DIARIO DE LA NIARINV- MUCOUS, r Dr, Of(TURE 1)F 19411 PA(JNA %TKI'METF
I I --- ..
I
VENTS' VENTS VENTS VENTS i VENTS V E N T AS VFNTAS V F, N T A S
ii wis --- I lt I i- - I
ii- dSAS _T' 16___,_,_,__9i5fKReP __,_ -_ ii- -Ksiko-cfammTo", I 'T BLFCIMIENTW 53 AL)TOMOV111S Y AC(kii I,." INCICI.PJAS ,, r MIJERUS Y PREW)AS
CASA DE APARTANIt, -- -- ----_-_ _- i _---- ____ ---- _,___1_111 11 I'll, 11-1 -I ---- ___1 -_ I -_ - 1-1
,NTOS 11 'All"I 1" I' 11iP1, li' t"ll "I APROVECHE GANGA VENIM) 11011 ,',, ,,,7l", i I ,, -. "', 1 ....... I, ': ( Arr 4- y 1) f I i; I "': I ,,,, "'I I t , "I'll, ''I" W, 11 lj,, ,!If "I'll 'Irl-o T-1, 11 -4:1 I ".,11,lf, ,Ilil 1' -!A P%
T= $,tN 1,1111 "I'll, 111 1,'. "'' I "" 1, I .. ..... 1- I. , I I I I I I I 11 : , , I I I I I I I i I 1, I i I I I C 4, ,
,,, I _""',!. "' -, I I, ." , t i l', "', , ,- z , 1, I , 1, ,, i i I- 1, l') I I i I'l I I
1W 11 All, I, ,, ,- i ",I -- I I V I_,. :, ,,_ : l _-,- "I" _,, ,,, ., " i I J I 1 ", "t "l, I I ,,, , ,,, l ,, I 1l, P, f ,,,, l'i 1, t " l , i i I ,,, I ,,, , , 11 11 11 ,-- --0, ,.,. ,- ,-- 1" I 11 , I', , 1 "I I I I[, 7 I t '!
t. ""i", - I 11.1 I ;, I, 11 111;1iIill 11ij, 1, li ,111111.11 11 .11 I i ,,,,, , ,,, I I 11
,,I il ': : 11 , ,,, I ;', ,, ", I I I 1 4 1 e I I 11 i I i, I
,,, I "I-, ,, ;__ l': ,ii, cl ,
11 ,,,,, II-il "I 't", ,. ri"".
"", I i t il'i","". P "I'l I In ll_ _11---11-1 7:1 , '_- I, Ili, 1 11 I I J 11"1.l , ,,,, Ill -.1-:111".1, "I ---, 1111-1 ,,,II1lelI-11-11I- MIRE ISTO
...... _l'! f I -- ____ I I I ", -_ ,--_,__,_, -,
il l 41 ...... ____________ ___,___-___1 I ,, I i, '"', ,-IIIT
-- z 111 -- -_ -1 -1 11 I I I I ,If" ,,6 M ERLF.,S I PREW)A5
- ,-,--" _' __ 61___1tl_,r--,4 G_.,__oC_ Ctrw,_ ,f SE VEN01' Ul, A PARCELA I' ,,, ,,, _,_ '' 1. I 1-1 ;- 1 .4 ;, I I I 11 I __,__ _____,___,l P011 SOLO 1000 31ENSUAL
GANGA NJI)AW) l'i'll li- ,, I ,, ."', $11' -l-, ,,,,,, ,,,,, --- "li, -, 11 z 11 I 111. ,,, i 11 1,1111 I I 1. 11 I -- 11, e, I 1111 "" ,, , ; I -111 .I '111'1 .11 I, 11 j z ;', ,_ 2 3100,00, ,11'),(,0 ( 1"IRP), ; J UEGOS DE CUARTO 3 C.
v"jo "'W" l' I -Ill I It", I 1, 112,1 11 I, "I""I I'll ci-i, --- j, Al""', RAMIRO GONZALEZ I' "" "i l, ", ": ,I,,
I-, A.- ,,,, 11, ,' ."I'll I ,,I ll',l ,, ,"', I ill I It, , ,f, ': - 1 ,I it"'Ill- -- Ill, ."""';,11" 'l,". ,,,,I. -I 4 ll ill. ,,, !", l -- -, I L 'i I I- --"- I., , iiT I I t i 11 -,, 11 1,il i, , ,,, b ': I, ': ,l '. I ,m,,i-, P Jio;
1, I I 311f, __ 'F ,, ;N__. _- - -1 11 I T W v I- 1.1-41.1 -l, , ', ", I I it I I ,,, ,,,, I, it fi I
-, , TI 'I,
__ .1 6 l i I 1' A b , I I'll , :' , t", , 'i I , , i, I ;;,j, j, t,
T if ", 1,5 I 111111" 1 111 ,,IT 11, :,.,:,l I"r"l, ''It'i ii,! f', -, L,10, pst jn
I -io" ill, -R, , ,_- ,, ,,, ,it Ii _L _;.;T I ,. Ili I l", I I!, "I ,,! "I'll;, l Ill L ,51 1 '11*,, ,,_ ", __ I I I 11 ,
.... .. ' I
", --" 1 1.1; 11 I I' ( S A I ,,', i, "", ;, l', Ii, It I I'll I 1, t, I ,1.1 -1- It, 1. I ;11 ,; l 1.1 11 , t"I", I ii if , ;, liri, Ili, 1, I' i t, i, il, , "'), P'E-zai; Aeltiis
..... I .'e" I ll," "- , "I"II I loil 'I 1, "'i ." I., ___ 1-1 I , ii (,- tr- ,* f., I I I ,, 11 ''
I d1l, 4 4. 'I'lli, "", : """, "t, ,, ,_ Il It, il "'i'll, .-- ,,,, I ,.ING A' CUMPRE All0k , _ll it""', 11,ill I 11 'Il I!_1l 0 I I, I, i" ,,, I ". e, '', e
,. I I 11 -",I'll n -- t'. I!, I __i"1, _i'l-1- I I 1, ,i''i-:z, I ( k, It J, If. 'I 1)
"". """, "', -, li, ,_ I ____ __ I I 11 I "I I, i I , :, :, I T , t I f, t V t r r E 1 III 1,
"" 1,11 I:i-, I 1""Ol"t -11, 14 G,,,'. ,,, _11 1, it 'i C 1 Z 1 ____ "^_ ii4 I ,
-, Wl, ii, I i 1l 11 7t-l- "n "i I., -, varil ,I I DO ITA-iN;rt -1 ,110TICA ". I 1, I I I ,,, r, 1- I, 'I
_4, , I :,Ill I'l1-1 A 71 I,' I , I 1: ,; I ", 'j ,,, ", 'i, 'prj" "' ,%I ,
I, sE v"DL FoF -im ll i, v., I :,% i, -l"', --, "",I, ,,_ I , ,i I r,
_11, tria-1 ni inivres, pi ,nf--z- I I 'I I I ll", i,
...: F T -, , 'r Il i, I A 11 i- t, I ,:; l ( l, '' i, i'li i
__ T_17_11,UIA I 11 I .1 IlAlt Ili, I monst ialc!, D,,tm it aoftl c, '_1 1. rl I', '- --I-",- - -I'-,--- -_ t!; (,_ 111 1_ _Z ,l-, 1, -1 : lill I I t", I I 1 ,; 'If ,,, , ,"I 40 "'Tarm,t u:r, it-, 2 I,- !St, I ,,,, to Par,,i ," ,,rnpllft ,Z _!,ll 1__- -11 -1 I I i, I """ (4-11 ii S L SAIA 1) 1", C,- oir;-,,,
Esq. con comercio 1'- -,;-'- -!- ,, -,li il Averll'das,17, ,-_, i )t, ....
1, I,, il, "'r,"C", , -!-t-- I
11 =1 lt I "'I"' "' , , , I I -, ,, I , ., I I C-11 ;- C-2f, 0,0.
EI,, _.v R'lit. $W y .d-b .n. .. ftadi;is r -'-Di t1A QI'l-AIttl Cl li'llil- ,'lli ill Il : lit, Ili'! 1, I , , i. , , , ", t I 1-1_111 11 - --I'l) 1, ll 1-1 It. 111,11 1 2 1 1 0 a] I C. S Ii, fa 1, ", --------------- -- --- 1 1-- Sd or Automovilista ,
I. 1% fr-1 C.h.d., .- -d d .1b-13 1 -1- I., It, ,- I- -,jjc,trjciisd. Lo&fid ___1 I ""'). P". --- '! ,-,-,;, , _, I 11, rl" [,:, 'll '_ ' 'T -. l 't t ,-- I i'll, I -11 "11:11 % :, 11 '1'1'1' 1, -, :; ,31fm .Nj ,NSf;AL". _- CUNAS
V .,, ,Il 9-0. C.-. = t, w "'l, ,t, DIT ,,, ,,,,,, -, tl , I ',T-,'I22 I 13_ _:3N-,-4i)-15 1t !- ;1 --; ,- 1-11- 1 "-" ,' ",-,-,:",., ,' "l '- 1:1 I I , , "!, i ;_,-,- (,, l,, 1 2 hiranda,
', __ - clIt tiDjU,__ L I- ,,, I, Dt,_,-,, Il I "I I :Ili I ti-I I G H A N, i 11 I "I I I ,, I , ,
V I ,,,,, ,,, -- it'l. , te,,1;, , ", -- ", nii, ''1!!-,7l ('t, ,illli!Il cullr,,,TCANOR DEL CAMpo c'%" P il'-- ',, ,- wvlm v Su ClIACRITA,1111".nLRIA 11 -- -:-'--' i ; ", : I I I I I I I I in,,nsialeg,
_- i t I.d, -,---, .,: , I, -17 -i,,,,,i: 'l, -, I ,;t fifj
1111'1' i '1%, , .. "'. ",-- l% t I :-' 2: , " ___ __ ___ ___ I 1, , 11 I lt I ,, rl !
.- ,I-11.91.d. G- -1d ;C :i P, urq Cliiftrittl' ,z-,"t, ., tv, t,,i.. ,l, , " I~ -2 I( ,
pf', -It"t,", d,--d J-7 i Fln- I -- "" , ',,:,, ,- l y, nr, 1 i, 1 1 ,. a r t i o r i c a n Dn,
11 I 41 1 I I I 1, 2 , i i, ""
,W." I ,, 11 1111- I 1. 11 : "'."11, r ,
,.mi_ w, t.lbld, .1i, ,, GANGA 1, a' o Plava' Pre un,Ples 4 1 -i r i ,_ , I -_*_,,.I ,-, ', "it "", I Fli, izlh, ^, ', W) tzillrtlal, S, Ca,, I __, I., ,, ,I"' - '' ." i, 1
d- 1- l l I _,, -1 I ,,, t ,,,,,- 1--l.", 11
,, ,,, ,V' plal I I l, Rot- "', ""'l- co"c""l, 'J"
rl la e Hijo y ll Ilevawi a z -l.- U I, 1, I,- W, 5 it t,- I, ,t C, I C 1,, ik i -, 1 I __ ___ ____ -,"_" I I !
1-11, ,7 .,-- IhIt-, dil U11 il 1-11 I .- I -- I I i I 'I' I 1 "Ill 1-1il-' ;- -' t 11 I - 11 ll 11 I 11TI 7 ,,,, , t, , I'll 'I",! . ii , I -- i ,,,, -,iit- "-t6lo ,,,,,,, I i,:, i,!- ,i, I ;,-Oli);itf 7. ii'o61 - sidencial Almirvlats '. RI ; !- ,tt'. .1. I- Il" 1- 1!- I i" I 1 1, t I t I 11 I~~ %,- - t ,,,
Tp.t Z jt.fl ".. ,It, Ii-t, I-- i -ti, l ,,,, 1,
,, ,, ',, !;: ,, -1 lel e-:" I
1-3670. -, b.-, n I, $2 1, ,- ,-. 5- t" I t", .11- ,, .111, -i, ", ,,,, " i I:, : "', , "'i ,', ,, 11 I ,, ; l,,,, tin 31 : ,,tre ,Mon.
11-11"10" iii.. , -1. -,, I!" --im's p,1r"-1mas .q im ,, a.3c I n a n I 1 18, i I I I 11- ,
"', ,t- i", ,- i I, '' tf l I -1 1 -- -,,',, ,___ t-I. I, ,,,il- r, 1 :, I 1; I ,,, o " ,,, ,. I~ i, 1- I ir i ( li;t, PIz"
I 11 '! ,,it tf*e, i: 'I1111,113tar ,!,, 1, I- '---,- I I- v :- I ,
I SF VENDE $000 f-l", t I'll -1 I I I 11-11- l I I-I., "i'l,", I 11 I., -1 I -1 11 C 5 ) "F-21) "Itt.
'IN p I I I Ir.- i M _1021- I , I : ':'_ I -1 I I v ,---",-, , :
C_ .-Pitillilf. C, l-P, , Ii ,It. ;jmtr,0 I -D-3F --14-l5!v',l ', I ' t 1 I i 11
Y I; I I I ,,, I .. it
,,, A-t- y U"-, T-,-, ,- -, o, .. ,,_, ,- -, -,,. -,- -,- ,,- -,--,-,-I 11 Fenix
.11 n I I ...... ,I -Ii, Dr t, -- 'T, l, BOVEDASY PANTEONES ', , ,, ,,, ,, , I mflebles wg
., r".l 1--l' 3 ... It- --, 11 ,T , il ,,, 52 ,,,
., i 'A- r ll,15 -- , -_.
Ill "", I, i. "I 1. I Ill 1. :- '- '. 11 ,
111"611-11- P, j,""""'il." 11 It I I if -- _" '11_1111 1_ 1 11 ____ ", ,,, 1 I- -, t I p'-,,, ,
Tl- ,!_,I t 9 '. i. Ill .-I I I ,11 I-, !- ,!,---,, , -, I I i l l, it, ,,, 11 , AZOS
", 1 nl I i """, Iizl I I 11 ..... I I I r, , ,' ,l t , -, I 1, i_",, ", """ I; Ill- ,'I I 11 f ,, ,- I I
I 1- z 11" il il -- --, 1 l, Ie I "I 11
:, td;i I I I I .--___ ___ i I, tf l ,a 11, nli-112,il !, '. I k;,',O i 11 111' "I", " :. ",-'T" -'-C--0111 110S14AN'TAS :- _v, ril_, z,__;--- --- -- ,_ ABRI(,ii r I 1, 11 : I I illl ll I'l!"T , t, ,It ... """ "" ", t-, .
'i- i ltrl(VO PA I jlf,,$ 1.4 --iF ---------- I I .1111i 11 i I 1"; i,- i!'' ',',* ,, ,' -'I l, I 0I i i, l I 111'It'll, "" !t; l F N' Vl, NTA "" t __ __ I : I 'll" "", I" ti".- " ,l ,, 1 t- -- I .!- --tel lit"1-1 11 ; ", i o t ,I, it", I I I I . 4it'll", ,d,, hviwt -m, p,",'," I ,,, il I~- M." It"'O
I, ....... I. H, ,, t I !,, F ,' ", a , "' "" i I
-11-, li-i-, Ml, -I ll,-,-, 11 1-1 , I I I 1, ; I .I, Y, -1,
,I I .! MARMOLES PENNJ 1,
,I, Ifitt- , " l-- , ;-" it. lktfl ", ,7 -It, I, I I I ,, -Ill I; .... 1 't- f, -i"ll-I V 1,4110-t I~
I ,: T- r it l I I I I .- .- 1 I I I ;111 111- "I , "TrIp, I 1-11,11111, I 11
__-_111111 11-1-1 .... I. 1,I! ,*,, 1 , ll 1. I I I z I I "" ,i,,l,1,,, ,i JOYAS
__;;_i1_ - I ": -, l, 1,
xi I I lill, 'tt I I "i ,, ,; -I -- 'l 1. I
I "t- "" , I _,i I ,,i ,,I,-. -".. II-1 1-1 1> i;, wi ,,, ,,l 'e, 'i, cw-,, ,- I, " ., J' ,,,,,; ), ) t ,. S,,i-h,: t:,:, )f2 ,.P,
'i", -I.- ---- --- ,,, : ,, "I 1-- if-ill ,- -1 .1 ; i iiitl_" _,, ,; Ill- I I I I-- it",
RENTA $500.00 t 1-1-- I -, 113dvedas y Panteonesr___ __ ''I "I'll", !;!,:, ty"'i'i "% lt -;, l,,,, "', 11 'I'll 11 I i- '- l 11- P, , t', -l,-,-,-- .
-7",! 111- I il -11, P1111 11,
-IGALA S40,om ,3 i t"', "" I I l ,:,.If I i -, "
,I- 11 I I 1"l I --!LIS I l
. I 1* I I-~ i I __ I i -, -, , it, I ": : 11 .I 1 1, SE Rl, -TOS P,%TtA YNTERRARX" ',",' I ,',' I I'll. 1111111- " ""
--- i 1, I , n ), _,, ll .... I 1, i ,"I'll I I'll., I tli ,,, 11 C,
"t"", r ,,f_ 11 I ; ,,,, ,,, ; - t I r I.,, ,,,I "'t A r F tz I , T",
,!" I 11 "' ., 7 1 ,* i""', , 1. -', --- '-- , 1AL CON rAD0 V .1 I'LAZOS, ', '.1 I I I i -_ -,
", t, I -- I I
, I I ''I 11 I I I! *1- 1 1, 1, ,_ 1 "f:, I I t - --- ------- _,! ,,., ,1_ ,,,f-, I ........ 1, " I!, -- 1_1 1,
"" ,; ', ,! , ,.:- -_ ,_1 -i ; ,I I i .
"! -- ;,,,,, ,'_, ,,, I -,_ 7j7,T ,,,, ill z 1, 1, r-- I-11. I I I RAMIRO GONZALEZ I TIT-, ,,, Ilf, __ -T , i -, I~ I i! -1'- --1 -, -, i, i, ii i '. i
",;'-,tl 1 ,,, ,, :_ _- 1 s -,- 7u,'l-f-, i t c',J "I', vlm lovu.lsn 'I, f 11 ,I t.,
't 1 10 _- "I I ", i -_ -_ ___ - uselo dia y floche!
,, i -, -' 0_, "- , I i I 11 I I , ,,,,,,I I" "I"i" If , I I 1 i
I I., 111 ) i "4 ,,, t,!, ,!,"f_-l_ ,, l ,, ,l ,,-_ , '"-lill 1-1 I ;,- 51, ,, -I- -I 1 :", I C,-,!, n -V (A.palilsk).
,, i7--- t 'i -- I, I : iiirTiNliQ I I It I i, i 1 R V1 tnjor 1 'llii-CAIII,
__ __ - RM-H E-1, __ i " '17' I 'III' I "' 7 '!--" tl ,'i ',',, rl ,' I FVA P I ,. fl' l- I ", -ti, ,-, 1 pr f'- ,ill r-m- I , , ,'*, 11-t I 'I,
I 1-,!- -%.- !I,,, Il"',- I'l-T I-', , -_ I I - : 1 j I I ", "I I, 11 I I Ili I- ,,, 1 ", )16% 6fil y 6motlo. Un nifin
. ANIff AUNIEN I L)A l FHf)lEf'0N;-'.'_"; '' I I' I .t,! it, 1,,--11 ; --- 11 IPARAR, BARNIZAR,
tt I i-, R-7 :-7,1 ii ,, 4, -_ I I : 0 LAQUEAft SU"I TUFF31 F,
-, puodIl, rom ertirl. %in ayuda.
4I I i e; Pifi-,: I z, I ,z: ,
I 1, 1-11,11 1'1 li l I I I _," i I I -11 I - li, I", _', I 1, 11 I 11 -, JE I 11 I '_11 ,;l 1,,, hl, t;- - "', It", 1- il ,_ I-,W ,
i:'1,1 :11 E21, I ,i ,,,,
""'.ti, t,-- I'll. C1_',-T!,e , ,_,,, e "'n ;. "ll-- i it i I :! :1. .1,111. I", 11 .1 It I : I
.,,p,.,t17-""" -,. ,,', _;QUINTAIS DE RECRE0, EN I I '- 111 1, : ', ill "I
'I,. i'll-lii, I. I t I l,, _', -r _iai tz"ll , ri 1-1 Cl,,,4, ,2- 1 ( wt ________ ------ ---- I 11 I.". .I 1,"',-l"', , , .", I 1. ,I .t-), I.11A- X , I ,, Pat a, F" t,' --I-- I 1111i 1-1 ill, I, I, r e , t i I I "ll" I I I i I 1, I I 11 ,,,-I ,,,, -1-11t, J,,, a..
I i 1 ,,. f n,i Reurrci:4 tilti tt l P I "TrIlit" I Ill- 1,11 -I.: ,6.1 11-II! h-,,,I,-, -"i_"R,,i,*_,, l .11- ,,-- -- 11 I I- I ", 1" ki,, ",I. N' 11111i",
I I Re 0, "t it I ""j, "i
I 'n'rada -i" , ,-i- ,_ I tr ". --I ,, ll- ,", ,,""'I.
I-endcm I I ll, i 11 1 1. 111-1l, ll " - i , , ,,,, I f I 11 __ _______ ", _1 ". ,,, I -ii 11, "i.. ,
I AgaRA eVIDE TZNZR A. A-t, s os is :u,* -, I I I I "I I , I "'i- I--
?z I I-- It
p'-d"It, .. .14.U- mIll ltrUIr3a,* ,,,_,a I-371'11 ,: ,= ar n .7'r ,2 t ,',-- I I I -1
j.', ,;as casal, con, I : I 11 i "I -- " I -11, 11 -_ It- l-- i- l I --- I ll '- ,' 11 ''I It-1. I 11 11 I-- "'t, _'. I--. I I 11 11 -- lill ii I I 111-1.1"ll"' """ll"ll, 1.11.1.1- 11.,
I i .1 4;A, y .1 mriftlut. D.W. ix ':' !.ma en iin 1,)te de 2,500 n 2,6,K z "' -- I cz 11 1, Ill -, l :, 11 __I1 L e 1,,l,1-','21 1 1 A LIRA BE ORO" "' '-"
,,, l-11 __ ri i v "v), ,,, 1.1 -,- 6-- 9. -i.,A t ,, r iii ,," 1, , i l, , I, i I t ,iI, ",'t.", 61 l I, , ,,,
Ilf I I 1 I, 1, 'i i ,,, I -1 I ,,,
P I." P'.... W- -, ,- 1,11-7-2 - I _% i:_- 11 Ir I I 17i -!,f Ct,"'I" '1111- "-', .It. All.
It M
Ta b:en lotes C In m,:
i lt- T__111 1-111kir, D I ","',
AU i W, W-0914, r.H... N't 2w -0 - 11 LOPEZ, CAF, t7N10 N- ,,-,i 1 ')4, '11, -Iqlll Ili 11, _I_ l_. tii,:i, C, 'i' ,ileAa con carrE,,era, ., it, 53 AUTOMOVILES Y ACCES, i ." ' ' 'i ....... I'liy1_1= .-b- ,, di- 111. .1 11 "I , I
I I la.b.- D-1"1-1-1 I 1 _- : ": "", 1, i'i, ,
I I a!7l-, a ,, iiiii el&ctrica. lr ,rrne,, -- ,-- t, Ril I ria I, ( ;,pv, Ari,, _1 111 :11 1 I ." zf_ iL I '. .""', 3",
I -, ...... :,: I,- I 11 I
VX"O UNA VA6A PROXIMA A DIF7 -1 :11ii 11f i lt:-r 1-11 klli'll 1"v I :-'- ,; f 14, -111 Irigll,, dot ,ii-bl,, ,,i,- ,, ,,:, -l"I-1. 0 1
,% ,l I r' I,, -_ 11 ,d, I, p- ------- --1, "-' ,tt ,:, i , I ,,,, _i , Tivi- ...... ,, t%- i,,d, ri;,,,p-,, i-,,
!e tibli I& Vlbr& ,,,,,, n la ..,; a 1inca y -, D _, .- _1111 I ', 11 I I I I I 1,111" 11.1111, J1,966 -mto.ll A., _ O- D -:i n '_ SOLARES A PL U OI :11-, z' I :1 , I I I , I , t I r,, d, ,,, -6, ol rlg, ,, 17i y (,t, 11-1- 11i, liliit', 11-11 11--41.1
"' ", ,_ c4m da, ,, t" $ I ,
i f,'- "t". I1 z fl ,".U.. P1111 I tz, -i- i., li--::- l ,I, ,___ ,i i i i t", -1 ? i 11 1, I C-W'5( il ,,it 1, '1,1l1'4'I'11,iT 's'l,
T , -,,', ,, ',',- ,, -!ti, '4 2 1 fi-I
1, ir7", , r, -,, ,, I Aqla; 1_ 3r'Obrapfa, A- A 5 --- --, i .- !.t- -!t '_ ;- ,. ,;., 1 I ""I".l. rllll,, I., -D.
__ __ I^ I l, I- -,- z- '. ; ___ ll"'i '.1 ilhltno 11 T i- I ,", 1, 11 ,
-, _: R i 1!-l-,'' --v", ,M ,2 H.I.1_ 10 __ I I 11 ct i i 711 '1 I: -_ -AMPLIACION Al- NWAVII i 11 90-4, 0 t t r:- ,;i, I ll -_- CONS.
UM tod.w.41-if,' 't,. i Bi'Tf 1 ik, .,U, r ;7 MUEBLES A PLAZOS lt 5
i Bar. Lunch Ret-,viralatt, ,- ,,: ii, '"I I-- :_- 1,
__ ........... rn !__," ,!- f,
Wv,-uT.;XW a 4, ,,,,,I" I _tr_
tw I ",.,I'. - i I.; I m__ I cl,- l 't-, , i : , i. I.M.ft, y lit,.I. , ,, , ,,, I., ; truids con mad ,ris fmas ,ll- 1
- I -:-'RFS1DENClAL ALMENDA. .T,- _- -, ,--, ---, 11 tl 1, , --: ,
I .v "i" n tr f17 I ----I-- -- : ; ,il- e\c1lvSjvo,% y olegitllt's R't0, T,_ y ipf, I, _-..I,. EJ,_ ,-,,,tU- I ,; it, r- , z- 11 I., "I'll
-SM S Ili I 1*r .1 _;11 I I%. I I,- I n --,," ,,, .- ,,, ,,, i 1'1 fr",ad, rpi,; v Rarlm Wostitit, W. It NI 0 $2,W. -:- i- 1. ;- -&,a" ( herolpt ljc!-, S I 150 ; __1 ,", _i 1, -_ -. i "LA CUBANITA"
,
iD l ill _- I , t I ,,,',I0l,(, s:iltomi, de lentag, Com, BAR SIN )MSA i , , ,,, 1 h,-,,,' Cn'
'_ Ft--- , ', -Cl- l A% ,-ia d, pl-' --i I ', 1 -1 I I 1 "' i I "I -1 pre il Q' ,,yltadl) y pagad a pla_,_ t'-, l
i 84lW VACIA -)PICRilt., JfARWR, rOa- m.n., 7 'L _,_ 11-, 1, I ; 1. izze M rntimos muobl ,
VENDO RESIDENCLN I 'i ii,'i t -- 4, n -,I j & ", S: i I ,, 7 i -, -, I I I'll 11 I __11_ I __ ,,mlbm, ,vlsitenm s' 'Dtu
UL W., 2 4, b.ft ple,,. 'It-I.. -, DES. ' I __ ,-- -1,
1-1-1 "". S7.m. d_ v.d., __ ', ,_= ita t- II-t I z :, i 11 : n,, 1 ;a -_-_ ,,, -, I 1- ". -- Chall" Nprtim,, 70q l, 710 rnfre i;, t, I , : g ar vr. z i;ii Alit 7 -r -, r, l"Itl ",'I, ; "I', .-,,, Jtiti lnii cle cuarta, sala, to-
M.U,,. ,f- .l. a k -,,,,,,,1- i,,,,t, : , I 11 1:', i,

acupada, bueaa rfron.,r ,: i , -1 i --. t I ,, !_ , , 1 I , '_':" y Luc, m,6,r ttlk, v, m lbo, EgpIcialir.,7.w &, I,-. C..Ih.- Fi- ,i ,It e .., I I i I

-7 ---- "' 11 I I I I Fltlascnatin -ena.
D-14048i-5 esquina, 1.00 me, 7r n-,, l_", I I i, _", .... 1- 1-1-1-1 --- --___--___,--11 ;" ,,I ,- --) R E: s C 0 ly, p R, I f) p v ; ') i ,,, -454-5fi-12 Oct 11 lad ,n tipicevia- S. Rafael 824,
0P0jI;TUNffMb *E*TD0 fabricaci6n Dei;Etcza. riln A- -_"-",_1 ,"I I I -"t I~ 11 BVIk K 1W I C -_ -kdad y Orlutind
_da FArIhdadr,3. jprtr-l in, _---_' __ I, Ii_ __ I it il"I I 11, 11 I "I NA" r-NIM-M 011
,I C- -1 .1ilic., 3 4 ,, ,, bolp 1 -, it"I"', --u I.I;'i"', Ill ----il """ $e_ __ _, " :, I 1; I , , z , MUEBLERIA "TI,
_i', 'S-'-!_, --- ' I JIA tL ill-is7 CfIC-6 PASA,*c ,,, ", I l!"I'' l il """'
", 15,W ,,," dUWI.t .. NN, 3 -tr. 9 ,he-, 59. V IIIIm Iit. I I -1 - 11 I I I ", 1-., I i Vt- r-.if, "-, -,'. voi
14 iv ii , i I I ll I I i , l I. it", 'Ift ;- ,-tr
I _: _' -"I 'I _' , I, -1, T ;,i ___, -11, "'I'l.w"
_A-I#A0 t-tv-1 DtI! Iil ll I ort la I 1 2 6 5 -' 2 f,' ,-, ;1 -2 ---, I'- -, -' ,. - t, I lil DODI;r 11.17 I il"111,111 ",,I, ll--h. I.. MUFRLES ESTILO
I: 1 ,,,, ilxni_ ,:,Ir 'I'l-11 "e" _11_1 1.0 ,I 1,- ,, ,, .,,Illd.iI- .bjl,,, .,I,, It~- -,I
i .- ,,,,-,, I I z I I I_ I 1 I I t, 11-- ,,, il"",,I- d. -'i'l."l .1 '
V-P. -16PA-l"t- 11,I -1- V "I I 1111111 """". I i. 11 C, !i "I 11 1 111,1- I' 1111-0 "t, 1- t I --it, J,,1111 "I'Itl, It
J. 1$ s p 'I, l. '; I I -, I i 1 I I I- ,11-1. t"i", )11 .11111: mi ,,-ill bligill", --iUll- ,,,lD,.,
:- 1 ,-, ,,, ,, ,,,, AOSA FSql, I A, A ul'.AR i Iii5)o METS i ,ill- ".Wa, Argg, ,;- 1, l, 11 1--- _,iilt _,_%i.. :, ,, ," l, ll '_'I PRE VENDo BODEC,
,,, ,,, ,--' "' ' I ,Il 1i I -, I; ____ __ 7_ I , ,--,. 5,1 : tIf --ii-, -I'll. etI,.
10, T.H, B-053' m 'S" -, 11"n, ---' ,- I 11,ii ", -11, -, - I I "I 171, ,-I ,,I LAS _, , "; caerr,,C I-ImIlomns''l- ,tilt., -i, I
n,,i,-.-,,, i 1, 1; 1-1 Ii Ir I, __,.,.,, DL MUCHO TRXNSITO _- "t , .'' t1, It, t" N Ili, -1- ", t-- ,--- 1, . iil, i. I I'll I Clw l-
0,1- -- lll - D, 0"" "I coritinlores, ciobli,
1, 11 1-1 - 1 11 I ,- -- ;t, , t, I , " -, -1 -1 I I zt, ,l_ 1111 Pl' uil ,,l ,11ti,
AFL _XVV ,TAwvS i-i- 'i, -1 I~.- ,l', ,;, 11 I "",-,017 I I
I-- .- 1. ; I 'ItIll 1-If
.11 t,' J','aii e-Wim A,,ej-,1mmti% mue- I 1010IIE-i-Ii, I.I A.O" -, ,,I,, c___ t. ,_ '' - l, 11 1-i All' "tl't Till,
_= V.U - 7 - I ;11 - .... I -_ I 12 " 1,,, ".'% -,j-lI, .'lw-,
I-,,,M, ,1 1.1 -. 'I" -, L0 NM30P. ISTOS. J'AREZ ,-- l fi Ii k- I, 1;- ,,, 11- -- l- II,,)- b.ft, 1-ts" I'l-, alT. 1-:1, -- vi-, I--., -Ft,irK canve-611_F 15 1_ l" -,"- ibl ,,,$. ,.O(Iinen. uatc,., 2sillc nes .,!--,,tI I 11- ,I,, r-l", "o-, I,"'.." ,I
l, ,l;--_ ., I ,, I ti I- I .1- I -1- l ]i-i,- ,, -,-fl- c',lbt, csma torlo models, -,! _14 Mtftil.
iNa, Piro- .,.ill, Al Ili t.tl -1 '", .!, Ili -- -, -Iti izlti,* i _,, ,, ,----,,,' _1 i ,il 11 1, Ite It -"_, 11 I-, I I 1. "' " 5 _--- -- -- ,-, ,,, , iljlp,, ,11,11"I ,
.1-1- l_1 zl -l -i I - il-- ,, .- I, 1 t I 11 l"', I2 "I. 7, C.11. 14
i 7 I !,," i,.", ': -.% .
T.Up" I, III,- --- if" 1-:t,,1 -- I-, i -- -- i " -,' I , " ,!, ";
," ..- I-,- i -_ I ""* 1,1, ;_, --,-:_ 1. 1 'i -, i t:, -, F, "' 1 ". ,. i, 11 %- ci-itch ,neA Florifiela, colchner
11 I -C111 st, I -t-I I'll 21 11-- I- __ __ __ I ,, K, ; 1 i-f!"!", ,! ". 1 l%'-1 111t, '-, I I I ", il q "t 1; '. it 1'lild ,
CUADRA T MEDIA .,I I, ii!... I l. t 7, .-I'll" ; mw1ll, timpricanott. Calzar a 0 lln W1
I "_ 1, It,- ,- - l, -11 7l 'i , ,,,, ___, il "' c "' __ ,I Te- .- - t I 1. t,, I - ', ;
I RVEN 11 11- I IIIRII -ll- I j i---e T-l--- -- -- i Jp-,illg tie] ,Tmte 29, Esfuutni To,,,, :I 1- It, l, I , 11. I " "'I';- -, z TRAJES A $2.98
I, L, "'lilf" p"y )_It re_, 1 A VISTA S 30 -, ,',"--_t" _- F -- ; I '. ,"'l!"',% ,;
,- ., I- ,,, il I I .e 1
h. Wi,-W., 1, I I I 11 I-1 .11 7 iri I ta" "C"I'a p6rE,7." ,.t
i "I,, I ",",I- "', !" ",t" **, i I '7 i "' I (1-III.Il", 111,7, 01,Y. .. UUI ,kW.Ot- -1111 11 ": I 'I 1-1 -_ 11- ___,_____,_-__ ",. C_ ft-,- ,6-'ili GC t. ,""""": ."""i".l. 14 1- .-"-,.
I I, #. D_.,Utj, 't- "' 1"' -', 17";1','1- ,. _, ,- ,,--".,_, -'n ,,,,,, 'r- ., -l T-%.-_, 1!" 11,1 --_' -;_ --i;, ,-l:- -,_ Ili-, ,- ': ,-,, '7i-'i" 1-11 I'll, 1-li -_ -. ,., I. q, I 'i , , I i, ;, r, 1 -! _ --- --j, i ,,, 1, I- -ttl I"', , -_ , , l Ill I' ,% ", 1 I ",tit % ',6,,
-"-' ,- %! ".Ill -- F. ,ll, 10
_TT101_ it lAul i- i 'T i -" 't., 11 K-K[T1 I-F36R L)y -,It v, I 2 ,,, 11 1, I "I" I I i, ,-- 1; 41117 Wltlr Jtt'll IWiVAtUtI; "i"' C- e_..
__T_ I ___ !', IIII -- 1111.l'- ... I, I "I 'ifill ......... . !l,14 -L
SE vzX 9 M 711 'i I , 1111
0 , " ii, --_,_ I --l", -tIll,
,_ ii, _____ I ___ I I I ",I", -- -' -l1"),- ,t
"I ', 0 SoLk -I, 11-1 -1 I __ 7 i l I I 1 -)i, ,-- D,,ll,- 1,1 i_1,l:1 1, "'t" ""in rit.T.0a ssr"
7,7,_ _,_aTt _tl '-'l_",;- ,,,,
-11,1- ", 11", ;,,, %, ,7 !:,' RES I I IT- "I Ilitil I I it" All,,. ll1lUtt- I -, I- I .1jI'll, ,,'_ 11 ", It- ,I, , ,, f7l, It - ,,,, - ''I I I I. I : I i I I I 171171 'l ""I, i"i", "')-l- .7, 1W."',-, O" ,,,III, Cl; ,,p ...... il-I. 'r'I;,.- n-- ",I', I'ti ,I "". It'll ,,,, 11 1, -- I 'I., ,'. 7, , , , I 1, i i -11 II-1,ift-11, ll "' ,,, I ... 1, ,", -- -.1-j". Ill,,: -, I: 11il : I -, -, 1!1 ,__ I ..
11
i- 1 z >, -, ,, 1, -- , ",


-.- -,- _;_ 'im'-1 I- I I i1i;', "Ill i'l 'i", ". ;,_ 1 t,,w- IVUA0ftA 99 "I'."i, ;.: I , i -, ,,, :: 'I'll I 't" I, i,-,, ,_-,.I- I I I I -_ -_ --,--, ", -- , T ,' 11 ti ,,I 0 i I"" 1,11
,,,Z, ,, , l "i_ "11 1-111 I i L, '- z. j 't, ;,,-- I~ i p I I 1. -"I', j, .-_.
It 1-it I I ., -; ,,, ,_1 '_ -1)11 I "I 71' : I I-!- iiiiZ7 ., i ,I ,i if I '' _tz I 11 I I -1 ___
It. 11'.1- I., : Iill. : ,, I I REALIZAMOS
__,4ny_ _ I I I it, "I.- 11,11 F111 11 ,I, I 7, 0 i,
I I l ", r__ Ill Ill .1
,-il'-- m,
.., _Ii,,T4-Wfl ,T-1 W I I-, I "-- 1 1 1 -,-r,-,- I, -ii7 n-i3; -" t, -, ,,,, i 1". -' ". MUEBLERIA "PRATS"
ft.tU., $10'"O. ytlA, - -,- "" -, , 1.1".
"'D, I 1- q :il- 1 1 I I t I'll l"i -_;,-, :! ,, l'i-i"
', "- F i _ __ _,,,, 1i I __ _________ -iiZ 7 75 Fit i" ,,,,, .'- ,
= I I I T- % _,; , 'I, I ,1 111 'i-,!C,, c-,iii.1 Ill,
I m ""
11 11 ,= i 11 ''.. t --', - -,:-- -,I _ t , r- 'I'!:! -'. -l '! "'; 1, :1 Ill, 11.1-1 7,11 1"IT. --,. --d, '.
i ,I', I I'll t 11 I - I'll -1 I I t- i I il, ,,;,- I, , Q ,-1 I -1 f I I 1, .." 'pl- M-1. 1110
'' 1- i-- I I L 'It 11 I" -1 11 I ,- i 1, ,,, -, T ,, ii, l_- -i i'-,!- r-,"I"'i it t "ll I
'.T z .,. "' "' 11 -1 1--i" ,_,,
I...I.-I..M t, 2 4" 'l ,""," ""' 1 11 I I - t: 1 I I I I ,,, I, "ll I ,,, -,- -t __, illt1,iI-.
___ _____,_,_____ FF ,' ,,, -, t- 1, ,l -- 6T _, ,, i V .,; 0 --ir. ,,,,
I_ wil, sli'm. l-ill.d., II't 1_ ,- I -'- I'll 'Illl- ; I-' "", W.,
I __ __ --- """L ''I I Ill "I I : i -, !, I II1,11111-til lluil .l 11",-,", -1 I %ii, ..""', 1 t?'117il"ll, lnbNlli Il',;I. 'k-.7"l 'm'- 'd'4. d. b
!", ,1- I "I'i""'I'l, ,,, ll-d. 'i,
S4,0" $%, Simpte alglia 1-34M lo T 71 1!111 I I"'i" I I, lilt % I I I I I I z t, I I :,, it- _,,,I, % ", i _! I'll I ,,,,, ,_, ""!'I," ,I l- ,-, Irr', -, I 6 ,,-- --- --' I ;; I I t, lt, r-1. I
"Ill, i, -, ,: 1: I I I I lt I" I ii 11, % I- I I I A i I 11-1
I I I ., :1 ., 1, -- ,, ", i H-11 "Ill "11 pox 1E( ,111 11l on X"4AC,& as
, - I, : I 't, It, 11-17" ,
bli., .r_.)ft1 ,, li -fll_ ,-- ... , ,I,!. ,6q,,- Ill 1 0,d.TII.I, Ill,
I VIA01A I..A.. llf lf "' li"'i l" "-", , lit, I - _- - S E VENDE 1, 1-1 I- VA"15W VtNni, vittlrnTy yNlet,"
!_ iii, it 2'It '. so .1i _,_ tH, ,1, 4 lf 1-t- mr I 6S it.,
___ r -- __ ", -1111 -- 11 'It- I i ", .=
...-, -_ 111 -, FINCAS RUSTICA, f"'ll ._1.11 Ill 1_1%, 1!11 1 ...... 11 ", - -"-,---- ;i. it.- 111, v
I.. Ili, ,,, "" __ __ fx, "If. 0 I I. I- 17 1 ig,
____ __ 71_ F ,_ t ", 1 1 24wwf
T ,t v Tlc ,,, , 1, ,-?,
L- ,,WI 1 3451 i7 I ,Jroe,, "ia 'it r- '1111", ,-, j t1t, I'll I 111-11 -' I .; ". -, "' t, T-, -- i, C -, 11! : NT-Nno FINQUITe\ I .11, I, 17111 -1 I 11 -, : 'g, , .", t , , ,, , ,,I 'I- ,,' ii ,,, "I" ".
i I. I 1 11 I, , " , 1, I ,, *, "..", , -l t "i '-: ,;11111 1. I ,_!, , ,,, ,I' '.
I : z, it, I 11 I -1 I 11 I I I I ,i,* I ;,
I i l ft It, lf I -,
5, oo ri R ent a. I ,,, ,, l" :, I "" 1:7 : , ', -- - -, I 'l MIlFfILERIA CASARDS
,,, it t-- I I '- -1 -Cattail, $1 l ;, i ,-!
it - ,,, '. ii, ... .. .. 4", I- 11 I I 11 I 11 I _______ __,__, ,,,, i-, Mmito 1.065, c-sqiiina Capt Ito
___ I n7t F _;k_ T __, -, l,-i 'T i_- T ,,, ,,, ,- "!i I- ,,:,,I,, __r , - ii, 1111i, ,I -11 I I l.T l i
,;, ",'-',-,i t l -,% I I %, , %', 1 -I; 1, --- --- ----- -- - ", , --' I I -, , I I I ,,, , "I 11 ,,,, I I I I I I I G I'i 11.. "', -.11, I I "'."', W.,
1, "; , ___ 'i 11 t,' I 11 I -, " , 11 i' ' I , I 11 I, I ,r, -- -1 I I'll, "I I'll 11-1- --- -, --- ,,,,I., Ill,,I
"I t9I1 1-1 I I 1. -_ ------- --- I 11 I I ., i 'rV, li:T01, E41 FRAII, I - -- -I- -- I,-,,,- It~ ,,, ,- .ll, tillj Wfl.
... ii, -, r'', ,!;1_ ", 1-1 4,1'' 1 *,,'I% 1' "' "' -1- ", , I I I I ; I t I !, 11 i: ,1 1,' Muciblos (to OPORTUNIDAD -i;-),,,.,,,i,, ,,,:,-, ,,-! ,, tt- MAW
, "-til ,,,,, I 11 I I Tie Gritin Impre, pittra Dilerim
....... i I ,,, ,, el ,I !I,, 1 ,,,,, If :, l, I "I ... _2 t --i' 11
11 !I 11 I I 11 it 7" 1 "It d, p1ala,,, Rrpt,,ta Jilrdmtl, ,,,,,, I "I --, ,,,, 7" ;1 I ; iv,ilf' -- viva-ilji-y'", l "i l i 1, ", "","l, _11:11. 1-911 I I 11 "bi., DIim ms
__- "" -- "I'll I I _F Ti;,i_" v A l ; ,-i, i r, ', -, I ,,, ", .. ..... ", '!-- ... ... """ ""
'- il v Conlrawtta,, fle Varqlll,; "I Ii. ll I I I i, I 11 I I- -1 _,: ,I il -,,, "'ll _1 i """"' """ I """I'- ,,-1 I -_ 111- "'i". 1-11-l'. ,_ ," ... by Cu '0 TIPO
I I I 11 I pl, I, ,, '!: ,,*: ii "imUr ,,, ,,;,-d I R-.,,1,,iJW.
'Innt., s ,Arez, $I I 000 Vtwi, 1 ---,--,,,,---, -- --- 1 11 ,4 -_ -- , I~ '. 11 I I 11 I I I'll I'll "I'll" _T N- ,:IA, m
_S_1_ ""I "I'. It It it i l T _117_t --'-l Afl'1'Z1_1 _1,,_f___ "", ,,; i, .
;, -, it ,., 1, !, "', , I, I , 11 __ __ -,- I ___ i "I l Iii, I I'll 11 1. ,i I "I'll. 11 ".1", ,,.,,, .101trit .3 31,
,", 1 1,1,,,, "t,", -, "I, ,,, '.., I I _,' 1, ,,,," 'It 14I Iln,
I I I. t111 I t I 1-i
ill. 1- It~, -:11 "I It I """ __ I-, '. i 'I It. 11 It-1. Il _11-li. I ..'
"I I, 1-ii, "t-1 11" I'll TIT, m -, I
_;;.. ,
5,- I --- I ... ", ,"t t--,"- 1 1 1, I l. , ", i, I ,,, ,_ I _ 4L TJ_1_ 0,1782.M4
i -1-1 IIII1.1,11"'it,"I'l I z:, _,,t I I I ,, - 1", C
"', "i, - I 11 ,I 'I'll,
11 I 'i ". I I I ll I 1-1 -:l, - 11, 111- I'll-i'l 1lX.IIf1- jMAOU!i iA 8,1 ?KR X Cr TRAZ
I ,,,, _'_ i, I I i, "'I , ,;,,;"," ,-, ,IfId'p, Ii
I N I I I I 11- "i" I-- -I -1-1-11 __ _71-1 I I 1- I il _, _, I __- __ __ __, l On- 01
I.J.,* It"11, I.-! 'If 1 -- ____ --------- - ", ., I- I -I eIll I i ,:l, 1. _l,"'i
-_ i _, 5 1 i 1, I i; ,,, lill 11 1, -i'l 11-1 il, I -,, ,
I ... I.$"- -. li.111, I t- " il it, ll I I :1 I : , I, "'. l I. 1.
", ." !- t- '' I - - "I f I ,-;t Ut ... it. 04.= .! :
VZNDOCASA, I 11 -111 TVAII-t- I i I - ,---,-- I -- 11.11, 11 I li i7 -l, t-,-- *t"i- i. !, ---' !_ff'___ """" :-n',.,if, '111 I, ,-.b.r VA, blIt>., .11 t, ; ;u __ , I ' 1111A ,11 !,V,
.1. -I'l., h !I %, , PLAYA MIRAMAR i; I il t -1, I, ".1, -"",- ,, ,,, ,, ', ',",,", ,,,,,,, -_ -vIlt
I , -_- L 4, _____ " I 11 I IA .
.., tt", u- ,, "I ', i i, l" 'If"' I'. 1-11 t. ft11 ,.l 'I'll"l .11, r) 1-" Wl
; '. fv ,A %il tLl l
i , 2 1 .11 i", I ,,__ __,, ____ I "' L I ' I ii I '3 "'i"'
'I ,_, ,_, ,,,'- "-, "_ (1AMIA t'i 11 I I i, ., --- I00.00, .. $1.4- 1 ,, I'll ., k DE RECREO '. -- I I I I I ill ll 11 - I I' JW I
I I ,,, _t -- ;--- -, FINQUIT 1-1 I," 14f,12 1 1 ''
I _, T I --i- ,- I U SIAGAR:
1-1-ti-I I ti T, -- -- 11- , 'I- I --- "'p, ,-'- _1 1-1-". Ill'I"A'Il, ao $98.00
--- 3c ,_ __ ', __ ,-,, I-, I- t f, ", 7i, ,; z ,.,- ,i,,;l -"' ', -'
'* ;, I 1-1 W-111 et ?, ., __ I Juego Cua
_10 ___ I -1 :11i'llk" t4l i -i" -,
69 VENFE IliII fi W I-! -, -, ,- z ,I: 'i , -I ___ -, I I I "I il, l! :-,I --Il, lt '. '.
I I I 173--, ,,,I,,- :: : 11 I K !, 1-- t-.
Ai- ", I I ;1 , -"-"--- "I'll 11111-1 "I I 111- -'- I'll" 1 ;11"', ."",^f 't."i. ", I 0-1, '1111 IW -- 135114. -, i 'it-_ I -- -id It- --- I- i; -,,- I I Ili ('11 I -- I lr !.Ilr, 1". ,in, ,- bif,.= I
li -1-1i'l !" ii -,,,,,,, ,,, ,,, ., i '- f ...... I-, 1,11
I : ,-,- 1 1- .1
"I I "- .I, -, ___L_ -, lZI-Ill I r"111"', -- i"11-1111,1"t"It 11 tll 1, l ,, --,-- y
-_ --,--- ____ 7 1 -, ,__i --ill I, -- I,- -,;l-,-,, !--.Ill T'- C 1, I., "., il-11 'AI ,,,,,
ii, -_1UI1 t, ", '- -- XVIS I -11 -, I 11.1 I 7 I I i 'i,,,jl,, $: i p-, ,. ';', s_ J""t', W, t,"': ,4_".
11 I 11 -ILLTURAS DE BUFN T A ---, -, -- --- ,-,, l;-- I
'I'll, 11 I ,, __ t, 1l!If1t11l1, i,1IT!'l!
i 7,,,.f,,1,-- J , ,,,, I ; i -, :.,,,, 1, ,": -i,! ,,,, 1, r , "I -I l- -, ,-,,;,f ---- ---- -jl"-'l eill,%tI v
1 ; ri "-., 'Ir, 11 1--, 1, i ,,, ",% ,, ,", l -, !-I' "i I i" ": : , il l l i, it H ,,, ,, I i i--t V-,., -,, ilip ---- ---- -_ ----- ___ i :,, "1"""" 'll""I'll, 'lli,
-1 I 1111111 11 1 r-_ 't,"'! V--'- ii I'l- r --1 ,_-1 i , -- I-- I~- Ll' 11-, 1, 3 Vit rxll xvo .,milo: OrRO zzj h
I ----,- ,---,-- ,--,-- I ; v 1, -i .i !- ,
il Ii. 1-1 "., I 11 ^ -11 11 Ill!~ 11.1ill ,, MOTORES CENTURY ""_,-'-' "i, 'I""""
I 1, il 1;.l ,,, ", ,. --- .10S tNTOS SUAREZ GANGAS ,,, 1:"% -I"", I,-, ,--- ', L "_ I 1; , i .' '- ti, ii", "' "" "" ,
I _____ I I I '' t ,- ", I "i". ,,,
I, ,,, "t, 1- I.. 11, -iil-- -y ItIDIt fl, ltlll? ._,, rr rTll!"Il I. -1 11 t It k"11111111, ,,,,I 11 I Ill Ttill't I It, H .I.IWO ,__ _,_____ :11". 51' -11, Al, I V"', P 171I il I -,,,,. l1-11. -11- A., t.,
J ,, , ,, ,,',,, ,,, ,,,,", 1111, l"', I 1-1-1111, I -- i7 --- A AT -,;i,- 14V-Il 41,_" ". -""'I"T I '
I ". "", ft P !_ l ., 11 1, , _,_ ","'i-,
rl"- p'.- --- I'll 1, fl! VEDADO, PARCELA ,, T -- Ili_,T ,! "_: "" "I"i '1'1 1:
-F I,-,-- ___itii _-ii__ -i- "', ", ____ -,-- -_ __ 11 ,l 0- 0 a.
"I ,- , ", -,- """""',- -', ,,ACW
"'I"", , -, 5,1,1', 1 81 ,,, 7, ': - 1,-; -,, ,l- I 1, ,, -_ ,,il;l ",ti ,,,, ,IIIhAXCASIf
t !ii-., -, "" i-'rv, ,!I, ".i,
s"4 I I 11 j-',
;, V ':, "' 12.5o22,6ii! $12,30 I'll 11"'t _'i"7 -'- ,,, irWl-, It, I ,,14, I I LINCOLN DHI 46 CON ,,, I l i ,i, ,1 il'it" ,I.,., , I I I !.""I -,
I I 11-1 : i; It, -i. l 11-11-'-1- .-l ,, -k.,
. _111 ti__- ", 5- l, I ;_- ", - - t, I "I I 11, 1- 11-11 t1i. dIf eL." R- I -,
1,, t,, ,_ , , I i ,'. -,
", 11-1 ;_ "I, '-,, 11 I'll, F -,"Fil-F, ,, ", "T"
,,,, v'l- T-31"'. - I'll 11 '11-, , l :-1 ) T I __vh 6C IWE --' "' -11.1 i1-1 ""'.1 1.1%.., "I'll it i"It" TI-1-
1!l_-Il__ ,l -i, -t -lit" ,-i : li", l, I ?, ,- I'll ---il i i I CANTINA "i-;", 'l- i- i 1111W, I, 11tt "!I,, 11 t11 t", f ....... li 11:4- 'I
i I "I ", it. -, --- I, 111- HIIIIII- 1. moors!".. Co.
11"i, 1, .- 7t _'-', I ll I'll, % tI.I.- ; CALLY, NEPTUNO I I I , Tll.',Wl q 1)], I __
(v -,I C E- I-- D_ I ,, I~' i- -- -- Ack'no I _1111- ,,,,,, 1 I, I lil"It 11 -- l, I'll ""'t'l- I",
EVILLANO, VAC A 11-111- P-llls -_- --l--, I _' l ",', ,I 1 --_111 - E_ i Illtll 1, ,, 'il;* ,,,,i
I __ I I 7- l:- __ I- 1:11, fiLi_1
T, ", 11- I I I l, I ?" '.1 ,I i, 11 "I ,it. l I I I,! I, It~ ,I --- .4 i", ... ... _1-1 .- I l", l!_!l;,n- !I I,- Il-, .." ti-, Ill ;- _I. 1, t7l 1--I.
I1 C.I. -1-11. ;-i'r ,:, ", 2 'J'. i I ,, , __ I '-1 I 1_."1 1_ -1 t I -- Ill" fl-, - 1-1 251 V
.!, ", cl,_ IT "; I _ __ D ii ', -- --l-, Ll 4 "I '
--,,,, -- 6,- ., ,_, !;t- -,, c D , 1. I-- 1 ,' -it, -- 9 1 1 11_1__ "t- I i , -11 :I'- ,:i i n- "I-w?
,_, L, _., "'.. s, lt, I I I -, l_ ,,, ", _-1 i17 -,, ,." 2- -, N ..... I I -, -- -- --,,
t. 1, -1 zqz- -1 __ 1- .l I 21, 1-11. t111-i1- 111-1- -- """, ,,,t I ,,.i, v 1 __ ___
.
I I I
I PACING VEIN110010 I MARIO DF LAINIAWNA.- NIIERMLF 5 DF OCTUBRE DF 104') MM CXV11

VENTS VENTS VENTS DINERO HIPOTECA ENSERANZAS A L 0 U I L E R E S ALQUILFRES ALQUILERES
---- I ___ ___ ___1_1___1 -- I 11-11 11 I'll, I I I 1111-1 11 --- - 11 I I I _____,_,____,_____ ...... iW TkYlEN roi- 82 APARTAMENTIY3
__iiEii6k5' S7 (MLES DE OFICINA 91 OBJETI)N V)Qlu 64 OFERTAS 77 A(ADYWAS - l 82 --- -_ - -- ,
____ --- __ ___,
si mursiss V is tfomcs
_, ", DINERO PARA 111POTECAS CAS'I'RO I OFV 110M "IDEAL, RW AT" ,,,, I. i,, 16, I q, If I n I, A it I I P, I InLit A,' 11."A--111 III-,
VINDI, AlKINO 1)11111119 c I i,_, ,""I"t-11111,"I". "I'l-I.
I- t !, :,!I LA CASA 1- -- ". I "I'll" -,, -1-, -1,11. I ." ", , I "", ,) "" '..
-ii ,i .""I. I I I '.1% """, ",
-.1 '.11 1_ I, :, _i I': OF LAS "I' l: ",*",,""", """"' 'lir"i" """!I I ..... ,! -- _' -'111'.., -,
,,,I, 1 1- l'I". Ii I I --ii- 1- -,"ie", ,- li"", I"ll-, 7", ",:, ,,,,,,,111.1 'll""I-11.11 ,.:,:, 11-11- I'll 1'I_"",.!,1,. :t.I.' ',""' ,,, "", ,,*!',";""",. ;"',; : "" I"""'I% ,' *,,,
"., I t lll ', -, i'- -T. 11; 1',,t. l, i .'I,7 ', !,% -1-1 li'l- if"t"C', ,
"' I' r ,i""." ', ".",.,I ,*-., I-, ". "," I 11
'i ll .... 1,, IT-, ,,,, 1-- I I -.1i" ,. 1,1-- -', 1. I, ., 1.1, ll".111 11, .1 .""I.
,,, 11 %II'lm-, d, ""It It, -- A, ,',',':, "' ,,, r I'll t"
it, II- ,, T'111-- I I ; t "'I". 1. ,I, 1_1____' -'--- jW __
-,-,-- -,- - , "I, "1:1111 I I I ,, il, I tit ,, I
I.141 Ill- 1.11 l". I-T It, I Ii, ,,, '. I 11 ""'id", I- , it 111"I'l 11 -I z* ,,.li,,, "", .. I,,li,,,,-- "". ; -- Ti'W I PA., Tim It ,' j '4j T .,; IIIIIt -Ai71AIXCtri1 '
,., ", 'l,"", ;11,1 ,, , ---- -- -,- l111, -- 11-1 I ll-Ilt." 4I A,#~ l-,-, 1-1111, ""' "'p-l" "' ""', "";
... ... ,,,, ,,iw,"-,,I',7,,,%, 'I ci i 1, -,----,--- , &O CASAS DE NUESPEDES
.., _""I""'I", , _," ,,, ILT -- ---- I-ARA 111POTECA. NO PIER. C, to 7 1, I ""I 11'," ,. I ,"', l;,":: ";_1 ,i ...... I.;" ,,,,, ,,,, i"'.1il" ,I, I-l", I 11-1.1 ''
11-1 "I'll "I'l It"111 %, I 11 1 11-1. t
"I I'll" 11: l"v-, I ". --- 18 O TI f- Contadoras National ,,, ,- -. t x--J- itil", III 1 -t',_*-', .., ,,!I, ", """" "It,"I -i 11--'. 11 I ,io A-l1t1_"q I I dn tivmpn vv t a Maltmez y JIOGAR COLFGIAL" n.- e--11 ,'I -1-1 t'-- I I ---
I Ditirros tipoii y timanos ,,-I Prieto, F."tporietQla, seriedad Y1 ACADEMIA PITMAN ,,, ,-"- .11-ill -i'll-1- "" I-- DEPARTAMENTOS
F,-Jt; w- ii ,-(,-; 'I'ic,;-,i .-, i, ,- ,,, - I 'i ... .... ... f. ,, T.-- -1 11-- -_,_ 4_____ --, ""' -- MAQUINAS COSER SINGER,, "n'truida" C"mo nil "'i"' y : "_ d ' I Timben damos m__. ,. .__ -, Ill. rl'- li, -, e, _,""o, it Illill. ,,, I'll, N IRAMAR Ii
1.7 it'i, pl,,,, ,, j,,',',Pf,,'b,',c"'aci" n" Campvamos ca- 11_11 ', or .. ,-I. C--il- r" NI 2" """i, .1 --- P--, I.- -,, 11 -- q-- i 1- i ,T7- ', I I, 1 I I!,.., ."ArITI-1111, I rII1 I
Ili, I I I IT I., ill (' T,,I C11-il'. --:-'. I-, P'4. t"f",-. 1 ,; I .1 '. "'I'll,
,P, W. i"I. "I ll, ,i I'll' ,,,,,,, :1 titi"", ""dil, 'r, 'd, pran- Itill"rzad"is, ventas a D-Z11 -" ,!,, "',:""*-, "" 'It" -!.l 1-1," I ,,
I i 1_71, I'll I -11'. --I Illi I -1 I ""'I i-l, I,1111! 1 lit" itil; C .... I-.11.i it, ,,,, ill,. I rll,'Al Tl -Itll ,drilit- ,,I IcIe iciis Alquileres de"la-dsas ,,, scares, Nlarti.ez y Prie- T-,-- Pil'i- l,,1j,".1, - 1- I. ", "' g.- 1%1 T-llil li, -Il I,,,,,, '11,
'reT l v,,, mt-,"".l. ., I.- f- I. t,,, i 'Ti t -l, :--- "I ll,, "-,i-____ "'i",", ---;
I __ - I I P'r, Plgo (1, I- 11111MIS a coincl-clDrites Lit"T 011eilly ',09: A-6951. I-M56 It. ,,l- It- --- (ill-i" r r"l', ", -, i", .. .... 1, M -'_ t"_ ""
Igo3g_64_19 Oct !., A,--,., T- Ill. r it,,
n"IT-1 ..filli Imljtir. i:ii, I I c- "Residencial A -ti- -V;ii'ti'rti- (;._-: ,' __* n ,,,;,1"_',I
11 -, ., ": C: .... .. ill 111- 8, Nacional-, VOtegas 359, cast .1 1!1.1 Ad'I-TI--., -1-, ii. T"
.,,,.",,, ',,,"', ,, l,, ,,t,, __,-,, --i-, S,,;i- I vance' zt tmtp i'JA I, n 'L
"- ,,,, ,.: I I ... ...... ", ,,,,,,,,,, ,L, RR I e"' ,I, "'. ---- -.1-1-11 tIlt-1, 84 IIABITACIONES
-1 I in !, I-, ,,,iil;,, 11 V _n, quina a Tte Rev, A-9915. 1.11, 0111in . ."'- -4 tel -i.111.411,2,1 ll-I, P- P.,r,,t ,,,, ,!".4", .,; Ill- ,
'"', II.,-'. 4-- d1i C.", Al- -,,, I. ,. ,,, l, '-dl CII, AI iii. <,.I t, I I lPlll, .."I"t. 1, 1 "'.
-1 I 452-62-12 Ot, I-it' L _,_ I!to ,', '."',,,%",, ""
,__ __ __ I'll. 11-I.- 1 !it,,i,,. ,, ,-. I- r'_7 _,, "', -11*i ,. 41, ,-It":! -1-,". i,,."I- .;,l#,dtl. ilill C-'-- ", -!" I t 11 CJ 1fIA1,l1Il_11,,i ,-- 111-A,"
"'VIt-1 1- ". 1 1 ul '.Ilt,1 -1,,
Objetoq Arte, Porrelana.s. -,i ,-- --- llin 1-. .. --,I., ri ,,,,,.I .;', ',.il '; 'i ItW"
""., I zl, I 5 ....... 'C ', ".-ill-', "4., ,-" -Itt. r":;., li,,,, -111", Ill'i"I'l -,,,
CAJAS DE CAUDALES, ARMARIOS CONTA Al, i !"I'l%, -- T!1, r_-l I,,_ ", 1111-1 -.1-1 N"Ti'V ,I "I 1.11- I "I .. .... ... Ii I
I'limparas cristal Fillo I Anhi- dIt _- 'n torlm ., -";-_-.ltI1- -,", m r.r,,_"_. --. .1illil.-I 1- PAti., --bl', ," ml I'- T-l"'., ,!-.,.I X- 11. "I t,, h , "k,,"', L11. 11, III.
!_. ,,I ,.i" T, f ... ; 55- -- Q, -ii w-'IvIIIIII .. 1. 11-11- -- W.. d V17- --.- D I 1.1-, 11 11 .11-1
T-- I""'- _'- ,Ii-- INIRESOS "", ,,,ll-- U-Ild.d, III, .','!, _____ I
ian6n, eocll era. cl.,:_ I- j amafini, y mutWr ofici- en gt- ,'. !',,",, I,~ I ,,, -, !nt ti-- "" I ...... I ""' C"'. ,,! - r"Arp'Tf- ...... ;.
dt l _!., *,, '-,-_ T- A 1, C i" -, 4 --ii" I', TA-lirFl" ("', XPA)ITAmmilros Inn l:5TRx;NII, .,I r, (, ,,
1110dati, espejor, cuadrils, Tint. It"Al, -1, Rgf-ilt". :"16"t 18 ,- -'. ct,, _" ,,, I, I" WIIL '
,* "- ;- 1 t -I"': : I;W,!, , -,- I,,. 'll".""","
ces, I _- Pt-t.r. -a. ,,,::11,, fljl ,IL I --r-)-,
,t- t, -,1-.,1.,.*r i ,,- ,. ,l 1-il- ., .'" ;, it, it"""";,"; ,,< ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,, I 1- ,, ,,, I I 1,1- 1-ir"I 1.11, lit
bronco,,, marfiles, cri5talcs i, 20. 1,1f. A-t,6,M, ., ,, 11-, 1- I I -,I. I xg, !, III 'ri'W- i" 1 ', ,,I,, it '-- ,-jl l ,'_ 'I"
I 'n c ilj 6, ,'--- T-A1,191-IIII IT'l,
_. , I r,_,_ i ,,,,,-, -- A-lit', MANSION DORA ""."".""""",,,, ,, ', f,
Verdaderos primoreII para ca- t__ 4-37 ;l .oj ll, A,, U _n _____ ------- -- -- --- __
ilt'U .14,_ ____11 "
gas Cie refin"Ido I MAL AV N RW -.11, gusto. En nues- : --i' -,", -'! '-- Li,,a 105, (B It Q, VEDADO 'p- I vi r--, ill, "mn --- ii,
; *10 V ACADEMIA IIII UNCION" "ji,--'- ', Til,, I,,,<, 12"'fl-1,
tra Secci6ri Fxori6,mca arti, I "" -, ,-1, ,,-, ,-- -I" DINFRO ... : -XG ,,,,, , ----hil, AS ) __ ,
n- 59 RADIOS Y APARATOS _1 11-t! I. -., Ill t fi, C,-. "" I-i. I-" -:'- i I I'll, _. . ""i"it., MIT id, .,--1 ...... ,, 4-l ,,, ""'. ,,-- ------ ___ __ __ ,
los a menoi; CIO coItt, Apov ELECTRIC T, III.-I, 1. "i"", ", OSCAR ESPIN ... Ill 0, 1. ,-I. 1, 1,
OS 4 ,", , -1.1 I 111- PYII- "t" ,.z", ll ill, -11. 1. 11"Ill"I ,- -ll", 111-111111,
I --h" I'll ,I, rv- I'll I I . 11 V 1-1- '1111"i"'', l, 1.11- fil., J,,I,, I- 'L, -- -- I ''I
I-: 7 .1, 1111- 1I.-- G,,- ", %: ",,' I,! 4;- __ -, I ,--
ti", -- i 6t- I -1 1-1 ";t11" 11
Se. I -- .1 utd,,, -, '__' ,
-. i-- U-111,I i- -1 -, 11- ,. 0,il "'t", 1" ,- -,,i0l't, 1- -ill 11 1i A I I r I i, ', I I 1-1 ,I, I 1,, I-, 11 I I~
che L'a Prii Sim R,- I ", t*
,P) R034 PlIrIt"nit a C"It'O"'I"' $1.00 .N1FXSU AIES, SIN l1-1i--- 11 __ -It ft- ,I, l""', -. r, I, ,."'I"ll .11- -t'.
-1.11. :_11e_.- ,,, "Ii, ,- ) i-I-l" i-;- I tl- 1.
I-- Ig -tt-,- ". -,11111 .1,11'.. --- - -, --_-,_ -t 11 ,i; I N't- 7l'
C-199-56-2 No", tradn, radws Philips, Erner- Z I -T, I, ;-j-6-,- ,-r 7, -jT-,. i I" -ii ,; ., % i -,,, I "," '__,' 'I" """' 'I"' "" I Iv v",
't-1-g-l". ', I-C11,41 I ( I IIARTIIAIF_ -, "_ ----- -- ----- ,,,,I,,, i ,,,, i -------- -I-,- __ __ I T"""'l-I, ,.I,, ,!-1111-1 1"I. .-i-il. -1-1111,
1 ;,),l 1!i)4q varlo ml_,del *, nue- . ...... $I "" i DA C i-77 1 n" 1-it",-, IT t-w! (I 1-1 11 fit 11111 11.t. !t- -k 'il, ".4, IT,- qig 4 T. r'Wit"", ":
iI, V i It'l- I A LAS ,)AMAS ", I __,
Mu blurin SANTA AMELIA L
%11", deCtdr, $15,00 v laillos v ,:t '! .4";,"', 1' i, I- 11,-11i
saluo il i- -1-1- r1ii-il"I"', --'t ___,_______,___, III-1. I", 11-1 1 11" .;1*1" I-' l, ,_ 11111%7 1
,,!!O, Manriwit. S. NicolAs ,j,15 lIq,,clF, Cali 'I J fli, dl It 't--, ,,._ 170 M EW PARA-ik 6AAtksJ ACADEMIA PA Nue'spedes, 0 No. 209 ""' """ ""'I" I~ ~ _,I,
"" ei a a e It -_ ---------------------- ... ... ... ... ... .......
DR
1-i- I' ll. "1""",, """.", """I" ., ,; Mwlte 1*14i 1 1 A- 11 1-1 I I I I 'it rPI IPP -- "' "' I ...... I ""' L I t'l
'9 E juma Te),,s, *'C,- I -I, I-, -"", " 1 i I I ,-, --,, 1-- T,,,r,, .tl. .1luil.- .1-ill t Irttl- b.tt,), I-i" I "'L -1- 1- 1.11, "'Iii, l-,"", -',t'. "" .1 "' :
"Il;l, .,l1""._C1, 1_,,11I, "I'll, 1, ---, "I !,,1 1 i1iitI,,, ,.I. "i'll- gi,-', I I 1,I.), 17 -:I Il'7 ,,, ,-W, i, N-11i"it, l-, ,,II ., i,
,,,,, sil Pel"", I ,,I. I- __ "" """' """ ""' "',
.IIII... IIi.-I WT41"i I 1. ,", C-61-59-M Oct, I TRAIES A $5.00 VEu OS jj'i.- 1- ---- ,' -"-,. I 'I I -- llllil. ._ 11-ti-it
I I '., ,.-i, I,~ ". -. .I "-,--f,, I'-, ,,,, "".
__ I r I '. 'l,, 'Vii. -1, ,.I,. D ". 11 213 le 11 I I ''I I
,F i i til I,,, 11 11 ."Amj"'.
W' __f7k-tfi RiW1 ( 16- lUAGENTY __ V- --ii- ji-It Ail l"11,1,rT,1,!,
11 ii'ACAIfICi0 WAD10 1_l, 1 3 t i, I F..litip-i6n dtifmiti,.a lie I),li', l!it- , -, I ,, -1 '. 4. A r1ill it. I'll -_ -- V-lf tl 'R 11tii-1111" i L ''I nen I ,rl 11-i I, 1i I I I 1 --- -,-tri- (kN'AR llI-,,,, ,, q I 11 . 1". ,,,
-- ", I I -!C, i, ,a,- m, -, p= T WYAMF 47 6 0' 'f 11""', 1!tf"j, 11
-- ... 111- I --i- %.
,__ __ "''j ;'-%ii-4 --ii 'l,'_ It~ '- I 1: I I !, .: ,,, .
"-I -,Ill -, 1, ,, , ,rz, i *1 a rn: Ell ?i I lz I I __' ill It 111.. "I 4:.'11 11 .- ,,, ,- ,,,, -li-A 1 1-! % ,- .1-t- 1- __ _,"', "'TAI-_-- 'i- C ,0t G ri I I I I I 1, - ; 7, 11 Tit I' I ,r-', , I ", Iltill ,I. I'll, It 1, 11
.
It"'. , 11 I,'-" I j ", t, r, an i iii- I i7l", 10, i I -11 I -11, 11 -1 i", _1 I I _.,i I I A- .", I" 11 ,'I I, 11 C 11 11 illii .It ,,,,,,,
VrTrl0__ -1_6_iiT4I_ I CAJAS ( I ONTADAPKNS i I'll I 1 ,,,j, :: ,, - ;; 1, .1. ,,I,,, --l,' ", ,_l _,_ 117 1 I ..,
eii wT-I -, ,7 ;',','1'i-" i ...... ; ,\:, -,, :, Te-,,ia 4, "t1__C1i1- '' i - i , -- .-i-,,,-, ;.fll, ",'I. I 11-,", I, I,- _', ; Ill.", "I -1- 'I'i""', ,
I -,-, ,!lill"', 11-11', I'll, 1. I 'I, "I'- ,--NEVERAS .'Ili ll -11-11. ., ,i l ,,,,,5 x, ,tlif F- ri ,,, l. - --c -zi;--;,--Air-ITrii-- "". It
REFRIGERADORES 11--t" r -, ,i i- I 1 -11 I 11 I 1. -,- --,-,-- ----'',"-,,-- ,Il ,, ,, ', ,It ,Z ;; .___,._______ ,T-,l - PI ", ", -- l,
,_ ""', I 1, "Itr ,,,, ,,,JI, ,,,, 'AIT-111 il .1., -1 ", tti ,ii ... "I'll. ri -, 11 I
-,- ,III, I -- Ili"- P., 1-ti-Ii. .1-11 lIi.'-11trI,, I',
.. I, %w"", I """ " e I ; .l ',
11 I- , lll,,,, ,I, '' I i '_ "'' :, I "I -"- I~ "I I I I
..1-1 --T(,XPAI" R ,',,.,,,,, ,,,i 11 r, ,I; i_ I, L_ ,., ", I., 11 __ , I S iena ,I, iill le ll ,,,,, ril ... It- il I ... ... ...... !11% I"-, "I "', "Irv.,
,t-- I, ...... IlIlV It" 11! !- -,---- -, I "I I l, I I- "I'll. il I ,,,,,,,, 1-1- I'll

,; 1-11 'I 'Ill'i 11 11 1-1'_ I __ P-Wi7qW- ,,r-t- It ,i ,1,_"" "-"-,, t, "'. ", ,,, I -n VELLOS 1169 i, '-'I,:l -- Ili 11 i, -,
...... Itm Ailbr- -'. I I W; 7--, ";; ,A'I Ii
Tit', I PiVRA FINCA 0 PIt Y'A 11
'"', 1 ..... ,,,, -- r",-, __ ,- -,-"-"- -- - h v -- ", "O. It'i"'r,- r"7li"i" 1 1 11 ,; l'. "I, I -i.
kX ...... __ -Ii I ,,Pr" 71 't IT It "'I"t 11, I , i _t ,n ,-,4ii:i ,I: i p ,1 I , ", ,,,I,-",. . T'l!I_, f I , -- -- ---- ., I, L I.","",
-L, "; _, 4 1," i% 11' e-I ill", 1-1 I C 1- T.11 I'll "Pt ".I, III, I 4 i'Ij IT'i _i -P- ,,,, I, ,
GAIA tirt, -,irk -in I ,i i .- I , -I _,g ,, -. 1 _V- ". y, w- I I Attd d-Ir. ridquint, 'Ina 7 'A, T, ',ii'," -- 7". ,,,
6 ,it",-, titil -ii, I5-let I i", ", t "I'll, -1- I 'i., .1 I ,rir 11 I I 1, Cr i ll- "It! ,ti, r-, ,-"---- --,-"--,- -,- -, .p'-i""", -, , 11 fl t, ,,,,, 1, I 11
1- mW2: lil t 7 i, "' % ", ,z ...... I" .- r" - 1 11 -,_ I '. -lid. "'It.,it r"rif'.1. j "RItSIDENCIAL GATAANO" ,,, I.- ,- l., t,. 11 11
.. I .... -- .Vil'al"ItAlliTi. I IT 'i; I I '-, , "Itt j -'I I' I 'I Ill, J- I n-t;-'jf-'-_ tL'I"111.1 """' ""' I, , : I i, I ", 7- -I 1 I I it I C!, r, :'i ln t O-tx c W ,Tlm .", ,,, 1- 11 C,
1 -" - 1- ] lot ... iIjrrider bi 1", .... .... .... .. .... 11
I -, I .4t,111, I pitnt,,: 40. --- T Y.r, 'I,- -1 I 1 Ci", rt:i a,,-Ir Bit,?'nr ". -1,i 11-1- Tit, -,, -- I-11 ---- I'll, t --. I'Ariirt,-" : 1-tQVID21CION' DE RADIOS P- d idientin ingl A. ,
I I, , i -- ', ,7 _-,,ren io I ,III" I,~ -,"r" ",,r,-,,,tl,. I; :";I Art.- 4"Ii"I,,l 1-1'1,'-' ,'f. 1:;, J, 'i _- ,,,t rI l a, i I'll"I'le", ", ," I I-, '7eIfin,3 '!"I "",
l""I IIA-1-1-1 1-i- I-', I I C_ i 'i I Quire IT". 'f! 'i-te pre. I
"t", "l,"" """ "' ___ ,_- _,-____ it, 11--l :;, "I"",
rtr,,lT, , 1, I'll, 11 I-- 1-11 I- 1- 11-1., ", 11I%1',,,',. I 1111,
D-Ir- 11 .Id "it : i," 11 11,,',',, ,,, ,,,,, Iin, ,,-_.-_1 t , -: ,,,, "", : ,,, i ,_-_,-,-,, ,'I ,,--, 1-i N ,,, I ""' ", , ..... "; ", "' "" ----- --- -jj--', -, I --- --' 't, ',',', I-ii-I i'l-.1- I paracriri ,on-enil. _- 1-1l,- "',_-, -i I '01 I 1- Ii, Attil MIT I IIIIII-I I- 1,111.1 11i.
I __1 In 111_ n il- 11, Ifl 11
I- -,,,,,I', 'it-, i,, i "I I I .1 I "I "i'll- I EitmdiA ,,, I'l "'l--, "'It - :,- -,,, ,I,, 1 1 CII, ,.it -1- fl-li I'l"It, .11, e- I'll --V, ""',"". "i", .... .. 1- ......
,,ii i T,7,11,, 1-Iti"', 1, 17- le 1 1511,-- lti I I ITIllir_ -1i, i, ,,, -, P,-,:"
LIQUIDACION NEVERASI ,,,,, ,I ,,,, ,,, ,,, ,.,,, , I~ 7 ,,iiI- :, "I t J6 ", "I 1 ,, T 71 A; i,,, -, ,, -- ------ -At' I ," .. I . ... ..... ........... ___1111_11 "' it
-, "i -iil ,i__ 1',- ,- ', :ll- I N- tt _-, RESIDENCIAL TURIS I lr;, A TA"II I, "i'b"", _r
FLA OS V AL CONMADO -" 4,11 I" 11 I, I", 1, 11-l,' It I
- ----- _,;' ,j % ii I :I, .i. 3 -, ,,,, II, IriicliII
C- ,,,) I, 3 -, 'tt, I "': t, I", I'll-,
- 1-1, -t HAVANA BUSINESS 1 ,,-,-, - -1, ---- ,. ,,,,, ""'t, t1t IT, ",_ 'I'ttIll" "'Itit. .
I"llI- ,l., I-.I i, ",_71- t. ,,, __ 1-i" ,Iiti, i ,.,, "t, -iii' --' L111'.
L""', 'r "I"?" I "' i L '11, 1- I"I"", Itt",- -1-I, q-1-11 ,,, '1,11111
L -,- , 1, "':' ".l',", l "t-,
d. P- 1. I I I I 11 _- ,11- 'i" ,, "'It Ig", (,,--.,, ,I I tl -, ., ""I "I",- ,,, l, -- 'z, i ,, '11,
i" K, "' i Ili I I 11 11 I'll 1-1 I- -It I
,, 1.11, It. .11 1-1 .,, I ,, 7 60 VILLOS i ACADEMY
"'. INSTRUMENTOS UUSfCA __;_ ,, __ : '. w- -Iil ITIC AltittO 19TAM1170 11.1,' I.I: ,"I"'711111.
"I'll Il" I -_ --- "' .. .... " "'
I'll, 1, I'll-, -. -1,11 Vi- I _T
I 1-11, 11 1
li I :, I Vj flilli,11,111. .1 i" "I'll- I Il-'i", 1- r:,,,,,,, b,, ,, "I't, I
Iii l V1,11- T1,11,11. x, _, ( "I""", ,, I
mk, fk-lt -,' I I -1 - 8 E-I'AaA en I
--i-I 11 t"- i, -- eli -- i z il -. I n 1-11, q W11 In"nt. pl,-, V, '. _%" _'__ I "": I I' tt, I I,
i, J- I., I I I'Sol) 1111,11 Mixf, A I I- _m i" i : !, I i ii. _,l'. ll, ,,, f", ""', '-,"AL. Iltl .1 11 I -_ 1:1 'Iti 11 1-:1 11,ii;l 1 pi !,-i i, 'I"
-1 -,-- 1, 11 --- -1- _11, I __ t it, I ,I,, I P I t : t I i_ ii "r i .... ,, d0===wb I ." I It, 11 ,,,
",ITIf,,, ",if"'-d" ,lit- 6, g"k l Ilil ,, ti L", 111 , I ASAS DE COMMAS ll-71 1,11 -- t-- ii I A ,,,, -, -; ", ,_ ':
Ii, '. I Y ,- ,,, 1--, ,
"Il.. --I-'- ,.I i *,, ,, 2 n --,i, 'j. I c-t1.-,_l 1, ..
11 'COS -,I ,-- - -- ------ -
,- ; ,_ - I . 11 1 1171 1111 1-11*1 I ITIIeT,
.. t't.1- It, S." 7.1!"tl I- "I, ,, ,-- , : _, I _-k _l 1, ___ I FR S APARTANIENTW ; ,I
I 1, I -11, e, '. :_ ,
__ --,-- ______ _____

P-iii, ,!I I __ I R,,,,,, i" l",t 1, ,,:1, 1, 1-11 "I" "'1111111,," ","" '-',',- A:
t IN 1, -- ,- __ ,_ "".-7, '- --111-1- I 1. I 1. 11 111il
11_ _11_____ ,,-, *TERES GENERAL -__ "
I
1-r: I V i, a , -1 III- P.11- i GRAN PIANO Cazadflre, ln- Pme" I 'I, 1, I, I I' ', I 11-" ,,,,, t,,,,,,r,,
1 -1 -- -- p'. -- , .*-I. I "I ,,I,, T.2ir , .-,, :! f- --,-- ------------ X I t,,, -, i, i"'I'l, y I ,,,,, ,
-- I- -,I *',' -'_ "', lC: ., ; -If'. ", I ", i, I II-1 1! 1- ,% I- 1, -, -, I r-11---l
,_1 -, I -1 -,-,-- ___,_______ -----11 :. ,) : UPC C, I, "all'bil, tele forin"le ,a N --
REf RIGERADOR i I .- I I _'-", I i'l- , li'll-11 1 1 ,.'I, IIATI-IiIIIS .-I-1- ....
___ vi, "I'll I --r- I, ro,"lli, -ii "It -1 11 111. P-tit'i'll, -- _', Itz, t -,., _111-1 I I I _! i- ), .-In- -,, X, t _t'. ,-I-, --- '111COS NTISTAS
1,11.1, rl.-il, 111. p1t,-f, 11; ,-,, , . .. .. -1 I I~ I, I .1 I 11 i i-- -- "IT111' 1 P-1111411 lit -,l'! ......c ,, I :i-- "", I'll I I _____ ,__ ____ __ 1-1 I 111, Y DE "I 1. I -11 1. --.11, I-~
"- "--,-" I ,!r, e., 1-11"l-I I ,,1. t 1-11I.- !, -- ., 1, --, ,__ ", -, 1. rle, 110 I I A14 T - -- I ,7SENANZAS "i"T', I,',, Q'I'Vill- ___rti, -, i "" "" ,,;,, Iqll- "'t-, ,- 'i"". rt-t"'. 7:1"',
n.-,t., 1, ---. -- III "It rel" t : I r I F IT% ,it , 'T .I, 3IC', "', l,;!o., 6, 'I-_ d"', ,- , D-1W 14-1
ll ", , I l' -, - I 7. '111-d' _1 -', N_ I I "' i", ",
.-,r 11 it- J, ___t 1. S- 1-l" It I ,-, :r-,-, I ,- tit i :5 1 -1 _1-11111111- 11 11 I I ;L ., it l It"". I
I -,,ii-Nn-, i 1- r:-', li __ ,. ----, -1 ,,,, _t" 1. Ii - __ -1 ,_%, 1 i 1 '12_tlll I I l,'-': ,',t, : """"' "' "' 1 _,'Tzo IT,, f , )lV, T- f,_),:7i,7xii,.
11-il-Iii- z , -, 'it, ,5 PROFESOR S ??OFE7SORES z%"%Ili ,, -,,--!, ,'-- ,', __
G _T mi-A- w',Tx,,D il, It, -, V'. _017 I- T lll- ill I- 11 -1 01i. _,.', 7.', '4, r 'T ,,, ,-, Ii ., ,, IT
\ DAD ,, ,-i-,,,,,,, ,.., -_. i. I, ,, :t ,,, I __ l i'I I, It, ,, It, ", 'I. 6T
RA IFICA OPTU 'lA 11 ll- --: ii! IIN Til, I '_1, "
I ", I,,, Pll,- '"', 10 ,1 ff 1, 1, ', l l ':
; 011111- II.._ "I 11 I" I i tit, L I, I 1 r , ," -- --o I ": ,I ttt
-I", I I ,, ; R-,, 'N' _-- A- I -11 I -., in -,,
"' I" , t, I I I 1-1 ,, I ,,l
11 r", ','.".%*P I", -" I";.'. e' ",",-" I ":, ", z A I ,,
I "'I':! ',_"_ ; I -,I- I I -1 I 1111' 11041- I 11 ""i 11 F i I I ,, -31-1 It'i,"', '! f,,t",;"- Ir-4111-fil"I Or, ;,:--, ,,, 1, 'T "i""A" W r, ""i'li "i 1"
I "_u t-M., '- li'll"t" IL,,TI,,- __ I ,,, i 1,T c 1-11l %Ili te
-r I -- --- io, II (- I-i-z-, --zt-qlft ,-jj-, -.,- ,
'n-I., "I'i, "d-I t", V1 Ill'i I I I'll ., ", "IT "J., -- i, -7', ""'i- "i IN M10.11PIC- A16-1 I'll "I'll, .1- 11 .1IIIII-I, ,ill
,, T, I. I -1 l IMPORTAI)i DE RUTAZ0S *Zit+P-r--.,, :_,Tr_ III 1114LIX,
".". Iilt"4, ",,"'. i I ,
", I I I -1 "'ll'. ill _!", "di, I "I"', III i "' I 11",", I -- II-Ml. Al, - u- t., .1t,,, 1 l. flrillt ,I. Ui. --- 1,; t cl,".IA, pw.
... -,,, ,", ,,,",,,,, ,, ,' ,,,t ,- ,-, : 3"i ,i", MALETAS AVION -1 -,,ji -N 1. -,
"'. 1'.1., It,, "Irl", ': i, ,I
--, 1111"t- 11 _'-'ll , I 11 1-1 t t41I -- V" i -, pit- 1- _-'4 l li tit'llitl". -I- zn-,t ,,, T SO -., ,, le ,,_, tt.,R 't'--i"t, 'l-', ir ilil .... ....
I i I, It, ", 0"lilb il' I I 1 11 11,."q
*11, "I 11 -1 I'll ,I,. 11 --- _____ o , ",""I ul "-- 'i -t- "ItI. " t I,-li I, """ji"L r' ". "III 'te'l)tItl ,
.1. C, ;, 1.11 d. I., y ji- i'. 1-r- ,- 41 M a I etas hgerat,, futr e,, lcnn "T", I ; ii i lwiTt--T _f. '' Iiiili 5 i it"i, ",
,,, ,zl- -, I __ I 1-711 II'l-, ,,,, 1 1 - -2 -- --- --- ti T.- 'I't"t, $" ,, Iiiii, lit .. -I.- 11h-bl..
'- --_ iib e, f "adts it- q , - 1 , l 11-- i 11 ill _, I.i. i _! -.11-I'T 11-1 I -111-l"e,
"i'j ,hrip"t-m;Ii, ; !_, :.
I ...... ,_____2___ I T -f____,1111 --- --
S7 UNLES DR OFICINA I ' ,'! ", ",'I I ',! I IT ,,"InI F il-5 tll Ici, Maletas _, , - ': , ; ,_ I, ----- --,----, , I IT I I 11 III I I 11 I A I I .0.11 ILT. DDA, "QL if. i ,r- ,,m-l,0 C.mrLl,. 1,11 -41 11- ITAP111-111114Cl 1 11 IT
"i I T ", 13 i I, I 'I I~ 11111'i" -- 'Ittit"'Iti ---, 1-1 -11 "I'll
;I- 1-1--l I ,,.,, 1- l I I- __ O UILERFS ,'I V111
,, ,, 11, rle ,:C!e:, ec", B1 1 -, cif- -1 --', _11111-1- I, "it", 'Ir ',iw--.1mt,17(1 Ql', _"_"__,'-'- Y:- I -1. ,,;'Ill 11 I I
n, I I 1-1 I l, 1'- 9 , S1, V, lll 11 t I",
-Ii.-I. .I. .- L .Z CAI'FTl il I __ __ __ -,---- --- 1. .i c ., , 'I"'. ", I : , "",-_ "' I- i 1- Z, ",
-1011. -r- -- ---- ---- ---T,7, o (9cilDra; S re, i i% _:i I'll, 11 I,, i ,_;7,- T-,,vT,_tT, 79 ,,,, fli-1- _, It I n-7-11 n"I[- ----- -- --------"'It", ,,, , ,,t -.. "" ,,, ; f, ABITACIONES'
Ili- it, I-- ,! ,,, ,-,l, -1 , HOTELES -_ __ _X- 1. ._i". t,,!- ,:I, 'i "' ""' _,"""'. .... i" -iilrn i,,'ri,:I i : - I .1 I -- I ....... "'
it ,,, I ,, .1, I ,, 1-1 ". -- '- 1, I i I, 1, 1' I "
,, - I .- 110TE], TIJRRL( R ,,
-- i ,-,, I i :, -, : l, ", I I, ",, T'll, "ll, """', I2', I I -1.i, i,.,
R-47til ,- e", I l, , ,,,, i 'fl_,' n ', A-4,i-4 1 __ ": 0 S, A 32 APARTAME?4TOS :
ill-Ii, -- -i-, " fill I I-, ", ,i;i, I I ", I -,
CONTAVORASNATJONAL __ __ - -,-- _, 11 -, __ I i -1 11, 11 i -,- -1 1'._1 ,"-, IT ,--, 111-11 ,,Ttl '111'. I I I 1- ,,_ lri ;I,1 1":_, l ,,, i, "" ,,,'-,,I*__ ____ I 1. '. ___ __fo y " I I' i' I,:- ii, 1), I I x -1 ___ Ii___,,TTT'_, ,,, ,
1,5 -,, l11-1- -1, I PIANO DU CALIDAD ___ 1, _11 _1 I., '. 11 . I Ili Il
", ,,,,I,,,- ----', I I .. .. .. ,, "' .' Vii I' 1,, ij-1.1 I o I I
Ili ,,1-,,,,Iii,1 ,,,t CAPAS DEAGUA I - "I , " Mt-4 !I l
--11, ,-1 S[" i tt-, 'e, Ix""I'l-, 4 'I __ I ii- 1,11- I _, 'I, , li i I ,, I ,i 11 I -,,. "
'rl' 1 C Ii I' ': I '4 I : , I I I -I *_ __-1 -I, I'l- -.11 It' -1-I 'I ", ,, iii,, , I -1 A I .- ,, A, jj _,--,, ,' 7 1 ', "Ll_ "'', , --I , I , , ", I 1;t
I 11 1. ;", Il I'l 11 11 ", I '! ll:""
I, I i, I - A ii ,,, ,A ,, A I ,. i,
A-., A,"I" ,,Ii, T'M I, Nl' ,1 iikflit 0,4 C.t, otl ,wr It , I. I I I 1, ': I : Irl ITI Alin I- 111- 1l"It"Il 11
iti-,,,1 i1-:,,, I '- ",
Uf. I ; I tlI', I ',,, -nb ',' 1-1 11_34_1
it 1 I, a in" "li'd Vt- f,!, , ,11 I- ,, 11 I -, 11 ", ---- -- - ___ -1
I ", __ ,,, __ i . - ----------- ---_-_-- - ",-- I 1 11--i" -1, 41cliti i ,,.,,, ,. ,; i,,,, """",. -;- ,,
111A 4A111,1NI fill'MIRM Af M111,1III? "", 1_ 1, r"',ft"', -I, .fililitll I Itt"111% HOTEL TROTCHA t I,_"- ,--, I '- Pi,1,,- Is 2 ItIrilicstn" rlin urtl, ,, 1, C', -, I- -11 "I ,I I 11 1,11, 1.111-1 -111, l_ il__ I I .... -I_ -- '- '' '' I '' -- I 11 I _11il, V 13 1.1_ :11 1. I I I 11 i'll"t," ,:,,',, ,,let
T--i,, li,- .,, .' '-""t,., "2"' '.', inlelri, nw,"r cii idiIci PG MVIi"", .--- --, -- P- l :, I- z-. , , , I e_ Cil,12ada N -, Vedad,, F 1_3 91 : "Ill Alettil. _. --- '-I' 11,L- I- ii)- I It' lil,
r, ii "" , I -_ I, ,,, "i I "fit, '., ti i',Ll It"ll I-1-l" Ceble.t." V"i- (litim. lit, lilln" I t, -T, ,',,, ,,I',, 111- .1-AliCil Illt "'Irrill"II
"l- r LiI:,,,1,Pt. Vil.r. I "Tit (I, cr"dilt, 1 -, __ l:_,t;:iT T __ __ ___,_:_ F ?''CI14S I-~ I It it, 11 -_ , I I 11 I ---l i--, cl , C _' .1 I I I --"I.
' It e It ttyn I , -ca-1114 ti-t." .,
_l_,7 "Ill"ro _5 a I1.i*.:Cu i,,I-,s m'l ,_ U.- , f,
I .111, 4 -, ,,, It "' """
-- ,, ,_--,-, 'Pti,,qi,,- z -, ,,, :, n"'t -, - L_- l,
I rfspakLin_ -1 Prc "CzLa S I YATES, T F1149ARCA041NES I I ""I I, "m I 1-1-t- I-, IlIt'. -- P-3- I-"'.. .,; I-I.- ,,, 1 1112414 5
__ ___ rA Rafael ,,,,,,, i et l'tujm a Ci,,i,,i( I -- --i- 11 "I i,,i- -- -_ ____ , liti" 1. -, ti ,i,.i ,_'.',l i 2 il. 1- 1i
u..xi'l- ENDE WittLIKI, LAC.llt "" I "Ill, '11, I !-" ri'l I i! T:4'- 7 S I 1 0 81 fli) I _,, _, ,ii__jj I, T (,Nz It 1--t. ,!,, ll-r F-11-1111, 11, -11 111 I T- ""'"I'L ti"ldL'Idt" il. 'I"'I'll'., It. li- I" III C_ ,1 I 1* I I I t- 11 ,,,, __ ,' J, I I I il ,I 11-42i: '- ';i" !- 'LtI '!, '," ,I- ,,, .
I I I,-,-- -- _, ii L ':jri, fl i, )i'. ,C iiniil ,' A i -,,, e -1- ln i t. lil i ,I lul,, c,,3_ '," oIt cii:, 1,1:
'Iij ...... S.-, -.- IL TC-",-.,,, j ,,ji,:e_,, N, I-A CRA AMRRICA'iA I I I 1-1- I -' i i' "' L, I 1-1.,,"I- _lir, Ii,-- i - -', I- .... __ :"'-" I,- ,: I- i,11% I
I I :i'l 1,1i I I I i l ITI, 11 11 I 'i - -I~ 11 __ i I -- --- -- - T
'A F, I , D .! i -1! I i, PiCC,'Jii 2i"" ,- I i ", "'.1 ,""I", T, ,;;,.T, ,,,,n i ____,i__,__ -_ I I _-1 11
AFINADOPEi 'It I'-- el n 11-i I I I I I I I t: :,.
ESCRITORIOS, SILLAS I I 1 I~- I 1 41 "' i _,_'i j'Rl" 1-1i I ,,,I", .1 ; ,Ckl"'I, ,i i Ii-li 11 H."I" "-, ,.,
.111, 11 :11 , I- ill It'i I 111 '11, ll:,t 1 -r ;-7 -1 i .1--t
- b' ,, "' ",'I I ., ", j li ,_ ,,
Armarpos acero. m ntiti;r, '-- ,,, -- ,,, -- ,,, -_ -_ _- I 1. It I I I I 11 I j -, I I -11 I I-. I_- I
I __ I--,---,---- I __ I I -11, I I I I I I- ,',I --re il ,7 pn 1 ,z
_'i 'I e 1 J57__Ui'CCAD_0- ,?1'1 'I" 7i "' '-'.-' ", , 'i-11-iplanDs parrt oilulrar niatIni- i,,1 ,i-, %' "'. ""I I I I I --. i:lj-_ -:-i _), Af'LARTA-liT AM, -'- 11-1 t-,i
("'%NG %4 Bo'rl' I I I I i'' __ I r- ,11 1, ", , - l CT --- --- ---rait e.mbrr, "Steel Agc- sfflti 1. l I '. , I I -,-,- --- -- -,,-,-,- I It 11 "I' ^ _:1 11 ". % ," 11 I I 1, -,- I , ,'I, 1-1111i'll i-11111nz"L"", D"'"'.1, .- 11 1:".'". ,, :,_- ''I "I I _' 2 i -- .-- --- I -1 __ __ --,-"- 1, 111-111,'1111.-,
flj.AS y Riratorl. t pl.-_Icias e z I1111--l ill I I~ - I 1, I 11-1'11 Ql 11
,i I I ,,,.I I I I 1 le, I 1, 11; I I, I ., I I ,,, i , , il,- l, -i'L'iII I'',
-a -Sturgi _% - ___ __ I I "I I I iiASOMBROW I-- 11 I .. I I I , I It I , I 'i ,:'-,', "" ,, ,
piel nii 71 1 1 I I i ,
___ i, 11.0 ,I L ',, 'I
cln al", illegal ,-q "qn,,,,iz, :61 "'Nim.jkLES *I -1 __ -1 - __ ------------- ----- L a i I i
a I I Ntll Ii.1 111- 111-11-1-1- i--' -_-- "" lI ", ''
I a, Teniente Rev: "A-9 1ii,."' DINERO HIPOTECA P,,,_t,. 11 I HOTEL PLAZA -I- ., I I I I ' " f"L; :4,., L, '., .,"' 'I, ,;i ,, 6T , "_--ii- l tl T"-ii -I ,,,, I ,,,
NIITI .- IIII1.11 .- III, T A lI "C"Cl y .; _-I i- -", -1 '- ," ,-I I I 1 ,,, t ...... I ", , I .1
C I R ", -', 7 -2 No v i '-- -- "' " ', -- -S tj DEi;I -_ 1, I i I i '' e I I 1, '-L 1. i 11"', I 11- 11 , ,,,,
63 070 TV I I I I 11, ii-I i____,_____ ___,____ I T)-i,,,i
I '': Il- i,,,,- ; ,rl, J ,,;,i I )w I ; I", 4" I i .1,11', "III', li I ,.I ,.,r _.t-_,,_ lv 1 I _'
------ - 1 ": ,, :,_ ""i "" 'I I, "I. "I! , I I I 5, 1 .1, I I I 10 1 Ili ,-, 'i si_ Tw it -_i_ _ta]iat t i6,, ii-s-iiN'
I I i -11 I 1 :," L't f, 'I I- 1 "',i -1, ", 1-11, 11" .1I ,,, 11--i"i, -, -', i ,,, j I I I Jl_ 1. ""'I". ,-- ii I'l .... ;,
i , I -;T 7 _, vi rt -I ,I-rl-,_ ",
Miquinas de Escribirl ," "'i"", i '' ", I 11 l"I'Al, ,, i ; ,. 6't ,ZAi ,irw. -- *SWACITO S1 I !,i I ''ille'lle 'l t0'1,% Ilf"1w ,"', I"'I";,", -, 1_2,.-llt, ,IT. "'I"t"i"''Il- -- _1;___ 111 ,,, I I 11 --. 7 -- - -- -t ,", I "". ,_ ,'I N 1 ,,, l, ,,%"7 1,-ii I It--l n--I-, I I'll t. "
DE SVSIAR Y CALCULAR I i:' i ""' I,,- i 1, I ,,,, ' I, "' -, I ,jj jATW N' Pre-, ; !npTll- ales, 0.1"A ulii; I I, ,,,, 1, :1 I., I ."t, I i,, '6,
-. -rt- -- --I-- -- -,-uwiafim,-,iI--ii
-- -,, T,, 1 "", I l 11 _,, I'll I I , 04 I, -I;, 't; c I fi v ") i,- -, pe,-; 1, 1"l, r- .)-- __,, ,,,, ,F "Tri'. I,,,, , ,Cf ,,, t
PORTATIIXS Y DF, NIFSA F,,',, -, It -1 I'll I it i- Ml, _,,, I a I I __ I i-1.1 11-1. i ti, " ", ii_ "I P-11 !11, ,,, ,,,I ...... !-- -itUCVA$ y wo, KiT I lit 174"i is, i '.- t; "',, '11, 7, -1,l,,,-,-i',., I ,,,,,, Iromty S1:;,5tIo 'N., - t , i "I, 11 _,na,, ",," ,-:'-I ___ - -"---- - I I 11 11 f "I 'i- I "I I ", 6:, I I ,, -1- 11.11". -', t- l-. "It" "'Il-'- .I,
I, ,,, ,,, 7, I ,. .
n I 11 I i"', 11"lTk paracionks ti, Iguillos, colari- z '' I I , 1 I I I I I 1, Ila ,, r,, -It"141 IT
doe ii, I",:," I I.,_'- I I I t I' I, -7, im ,, ii'll c &i-,. V rta r, APARTAMENTOS I" 11 I- i I, I _-1 I, ;7 A E ,,U::, 11 _.-I" tf, I n I~ I
las "Natwrial ', roconsti tn(i.j, i ----,,---,---,-,,-,-,-,I Iz i ,,,, -, --- _ii __ p 1--., ll -t I It- III "I'll it
itik_ It-IIII, -,,-,Tl, ", I 777- ,-_ %i , I I-" i _r_, I, ie il jmliri pit Franc(,s 15-111"' n _" lz t " "I'll 111- IRA
I, " -T ,,, ,,,, I'; , 'i", '_ -, I - I I'll, 1-1- I __t, iLilluit*a, Falbarli:i j , G""', -,ii, hl1-1_,-
11 istintxi rnodelo,; guanti-acl,-, I l _,_ C.-I", 111--l 11 -, -, il iA., 111 I I ", I Sq1t1a arta, (CM- -I-- ,. t'. _lI5iA*__1Ve tas a plabs y ;,,- O,,, ':- tjj ',' ', ", t' ""I"!
-", -, r" --- ---- __ I , I ,3 i I C-3 -79-, 4 Oct ,,,Irt, l,,_ "", ___.. ",""', ', "' ,,,, d..
,,_,s,,, ,; ?, sals
n alounter. Sil 1 _,',- j '7 'L.": ,
1, ,,, z 11 ii, __ ll- T I __ Me ir, dos ,I,, 1-l' I,!"" 111-1 -1- "'i- 11111"I"
exigen refecencia,. 'La Naci,-';j-;i-t -164 OFERTALS --- ___ __ b icli .nreica,7 I 11111- 11A _1___L:- _i_ I rii'- bint, 111'T P!-' "- .bill' Ii 11111-", PkRA
_,;-- _, kl'o, 1110IIIIII, ill --, I
I ,-n I !Q ... a cll,2t ,,;;i Ampl ,e Il "'t" I Jl ...... I I 11, -,, "t, _a '. "t- ......
nal, Witgas 359 Part e,, jlji,, j ,- __ ,,, _1 1*
,,l,, -j- Dam os Dinero -t _:: I'-1, -'- HOTEL COLONIAL 1-ti-l"t'l, -,. 11-0 -t-, ,--',
IT- I ; 1 "" I :11 _l, I , I : 1, 11-1 I I I I I I, -;:- "i'l-'i, III,Tre. Rev A,9915, ,,, -_ 11 "', "'. ", ,I, 1 "tirl, -tIfitill'. I! -- '. : 11 "- -F,11, ,t] Centro de la Ciudad. Sao "In ,- I lhunclall"e, lllformt s ,, -,I ,,. _11,111111-1, ,1,11-:T 11 "' r ]-', I ,,
I .... .. 5 1 -1 j -, ,w, Cc lit TIT"'i'll .11,11, 1-- i -- -,----- ____fL ) 1 "-I
C-194-51- N, -t-, ., :" ,-: t:_ I - i I,~ I I: t l !:, ii!-Cll"i 11 ,, 11 "I""', "I'll I I 11-1 I,
I~ j- ."', l -, ;, -, -11 I.- ... ..... Mi-,i I y Gtil ReIidelleilIt. 1: ill! I : f -.- V ,,,, ,,,, 11,11-1- l"I'LL, ""i"'O" "
1 'I- ,,,, It ,,,I, ct" ""' ", ,,, I __ i '- 2-6 I i ,,,, 'I'-- 1-- , ", i
-I- --"I "', T """"', "It -11-1-111i I-I,-,,-"--I'_',_ 1 :ll ,, , I ," i ') - .", --3" "' ' ' ", ",- I ", , t i '' "I. Illtl, I'll,
-_'i7 I ___ __ _,: iT_ 1__.___11 C, 1, I, j-_' I t", I'll I l" i 1111111 1-l-,
11 :" , ':, -t I " 9, I, "', I ", 'Ill- --,--,-,- ____ "'
MUEBLES DE OFICINA"' ,,,, "", I I ", , :VNC(I HIPOTECAMIT IF:N11ell % 11 1 .1- I I I -,- I
T, I i , ,, I -, I I i, I I " .1 I 1, n--1,1, TiT ,,- lc ,,"! t\ I, I 1, t I .I il I -1. i4 I Apartanient., A16,60: -- ____ -
I I 11 I 11 . lill
verldemm, C"Inpzamns t"1111-I, t ill 1. I I -I tt i I '! I I, I I i I I I I I --i %, - L. I ,". I I I 1 11 "". P. ,11 JAI, ,'I I ItT.." 'I 41 Mii -A-,
i ; I i __ i: ; i '" :, 1'1 ", J- 1 ,z 1--b-, I- I' , ii ,, , 1. ., il I I- i j '_ "'_ I'Lili ,, ) "", I "' 1 , I ,,, ,,l ,"I",
clase inuebles of;,: lias ,ajas, 11 I i", :i ;1 I I',, itl" j -,,. 2 I, I ,.A.
MATERIALtS DE CONIT, % : 1* I ,. ____ ,ii -, I ll, -, I 11 , 101 "I It--% ,
C V ___ -_ -i-, -fir
auda ", achivot,, c;tantvs rice- Y EFECTOS SANITARIOS ----'---- -^ -'-- ___- P:- I'l ,-T HOTEL MANHATTAN I111.11 17 Ii, 6 GA.
, In ,I", i __ __ 6 ,,7 z I Il", , -1-11 T-1,;,,)I-1
I 0 InL111, Il. ii 1 F,
T "liliI, L iT-p -j-'-,- I
I I,". 11 -_, 11 '-' '_ I l I ' i' ... i-1 'I I -11 I 11
ro. lmlitquinas e,,,irtbr ,Ilmv, ,- I I I 1 2 - I I ,- 't, I
pt-etims razonables. Pai nnn,. AHORRE DINER0 I HIPOTECAS I i I I , li, 11 I I -.- ,,,, "I' 1, -4i I,,, I,- --- I I i ris T r-.NI I I'll, - 11 "', 1111- ,.___,, P', ."'ll"11- I ,_- "
,,,, % I .- il : 1z 1, li, I "', 7 ...... t, - -,
bie "Ja Comcci Aj-, Prlti,.-cso ,,"- l I- ;I'. i-i-I, -- i, - :- I, , I I I I v I 71 11 I ii K, lzi, - 'w %", ", --- 13,I -,:. ,-,!"04-. i "i ''I P- i" I, L ': -", ,,,,- I "I 13-1--, ir 1111-,:1'. 1 ", ,, ,, I-i-I, ,,,;- ,, I-In
,I -, I ", , !" ,i ,Ii 115? W U-, I'l-_ ,, I ,-- ,, 11 1A I !-, P I t_,, T-1-t- ,- ". 1___,t_-,-,. -11-- fl, ti,17 ,Il i fjj;
209 y Monsefratl': M-6226 l'I' ",,I' '; l*"":- _L ""Z. "'i i I ",-i, tit i 1. ,, , ii- I lit 'I', i'- v "e I~- -- -, I'll: 4C 1 141 1 il__, g
I-, -11i", I i i , ; - 1, -, -2 I --, """', """'
I .. 1. li, 1*1 t. ---", "-----,- ,- _i1=_11_?
D-1725-57- ,; L -,"', "I t 1-1-11 - i. Cerro, iticabadoss Construir 17
Il-',-- 1l ;, ", -1- Itt; I I I Irt, -11 ill 1I.- --- j __ __ _-_ , ,, -i "PUERTA DEI SOL" "i" --- I-- '-_lr'--i ', : -'- cl,1-5- "'.",, ---- ., III
T' ,, , i II(MA I I -1 1 -1111--I -,"'il-, i ll-1-1111. ,T- t ,_, ", lIl_.,'. i ..... Tit,, '0"I"'I",
,,, I -_ 1. -1I I I i It t-, R -riazz "46 ,itaina a Mir- ............ .... ... ...... "', 1,0-1 lut.". 111-, ---- I- -- "l-i--_ ,it, -- .", t'l-'i
t" 'il- d I I 1 I :l' 1 "'!- I I -i-i -, I~ I -- I' ,, ., ,
"', -- 1 ,e 1 i -DERS01 k""- ENT., ,. .V i 'A.
I "' I .--I" ,,'! .' "" -I11 11f.1- 11 Cni -11. A,- 11, -, r,--,,
i, -A __, -i I I,"
It- I I 11 -14,1,- .-IT, ,i. I I- - ", ra!18, tron e P:ait "'e"'
BUROS DE ACERO !"" "A"" "'""' c-l"I'"!"' "'li"' ""' "' ,
I t I I I I- In-1- "7 1--C- tt"I't, 2.. -- 6-l""-; rl-% -9
i". -1-, fl,,t 1 1 t- I t, I _1111, Il : I -11 I I arC I 1- l, N, ,!, tr, -', ,F-, A -' I 1-itel -- ------_Nl qu:nas e ciibir. ,urnar, Cal: II-I' '- 'It t 'i 't L t- I 4 7, i I, nil -i-,.. i 1' 'b,: I ,-j-,I -,,I, ,,,ir.% RZAA ,III Ii 11 It_ ALT-, 11T- Irr.,
-,- 11 5- : hnits. Hal I ,I-r,',,,,,*' I-1, -1-1 4 l__'. ltac= fc,\-Iirorei, nicj rn,s D.-1:4 ,,, "t" ,,,,,, APA : -, ,t-'! iii .I-I "t, ", A.
cular, pro ector dreques, nue 92 OBJETOS 'z 76 COLEWOS I j.d .,-, ""' --, zul 'Ilit. ,It. = .1A., ,VARlOS -, -, ;- --- r " 4 lill, -ll, 1-,-', ,,, ,.
t ill "-, x t_1_e!tL .", ii-- '--I,--
i, ""';0, -Ine rro,, cctn It I I ____ I-o,, con ort A lo tIll, ILQUXL. -1PTA ,, : ,1, *, ,,-, J , -3f- -cz', """"'.
____ __ - Vats ... y -Caja -1 !- 7 ", ,,O i0 a 1, 1-l'it-et- 1--l' Pr Itil- 7 -1 'U -el Ill I eLCIIII-r1lur, 71 9 I"' L11- A5 iln, 42Z
r, 11, I Q f, ,.I, m 'A k ", j MARIA COROMINAS Ifri,- PIT '_ '_ --- 11 7 lil "i"'.t -,"_6 I, _,a I ,, I-- It ,-41 15 I. J e 0 n I"At_ __ -,--- -, _ciors, acchivos metal, arma !"",- .iF%-, 11 11 I'll I ,,, -, 61- I~
lilrjeterln Ktirde%, stneliteii bl t, _111 V,!,- H BUEN LNTERNADO C 's 6 q _--,i('l% i :,,, R I :i 21 -.Ilti F11-, I-IIII. __ I I'N CUBA ?09, 2o. PISO
I .. I C I -, "- ",1, 'i 111- -1 I- bill- "ItIrl 'I Irl I I I ,__ : ,, _*i it"
bliote '[,,I (,',iia G i- Je- ----- ---- -, I aI ,,,-.i,' I -1 1 I '111111do AIINTtamenttls. 8 y t I -1 ,i 1, -, ,
1, i l, I I -, I It I 1, I "' 'I I -- L -- - - - -I _--- I,~ I 1-11-i'll I ", -, I I I 1 I I ,-_- -, '.
.", 11 "' I Ill I .1 ,I , I I- , .1, l_' t, ,-I-- ,, I 1:._ : ", i , L,Comr"',!, ,q ORelll 1: _,-'10, S ,,, 'i ". I 1- I I hOTEL BIARRITZ sV.xf,4u -4, 1; "' I I ""' ,, I 11 11 '. ", ", ": "._.__ :- --,1,,1L 1- -,
I Il,, - ': .... ... i ". "' -. '. -,j- -1-L'- Ill' --- ----"---, --",-,----"I Ill, I' 'Ll-l t ;, :, Ill,", ":, ., I, -- I 1--ifIr I '-,2__, %- 1 -, ", "..,
I 11 I 11 I I Yl 1 , I i, ;ti q ilt, Ill ,;; Z l' 'I 1; W 11 11 .I I.IT 1( Ifilt ( ..
M-80F 11 I ...... -- ,
"I -7,4 I- : frnie a) C;Apit.lilr' ""
-- ------ I -11 i 1:, 519 ,,: ,, , -_ __ ___ ,, ill 11 .", ,; l"!",
__ -, __ __ I I -, 11.: 11 I -,- -- -i"."', "'J____, 11,
IM7 6 ,-,_tl ---- -- _-_- rt ,, 2 I, .", % F- ": ... I I" I 11 I
__ -I __ --- ,----,- - cit'inw, Cie Lit;, Brillmile 77 ,ACAD :t, -- I ,,l-,,, ei, I -1- I, I 1 ,,, -, I PENTHOUS AMUEBLADO J -ei-,
111t, i It, I,
-t I 1, .l HIPOTECAS MIAS - _',! ;- ., I I I ,,, __ __li '! L" "I' 11 'i'll, -. t ; -_ -- ____ __ ___ nt l I 117 Tllll 11-1-1.01 III-iii ,
1 'i'l l 1, t 'I' z, I 1, ; ". I L ,' A Ill 11 I lit, , ", 11 II- I 'I I I' "' ,1,,1_ I I i : ,, I ,- ,,", "",-," , '1-:1 1, I , I, I- ," .i, ; i i , I _' e"" 11 14- -- I 'I" "" I, Im, ",, I-- Fit", it-t, --, i, 1,,, ,;,
MUEBLES DE OFIGINAi -- --"-, P11"', "T'L" i,1.1 ""' -- T.-' L" il V- I , I
t I I I I It II3.711 "'i,- ,,,. I ll ., ,,,, ,, 11,, M N '2 1_ 1,
'-" 1, "i'l.", -,; I ,,, I amt "Iti I c,,d-lG il11--y'.Ii,,1,, "' --]z ,,,l-f ... I,, ,, 'tf,111CAJAS CAUDALES I "', ,, 111 I- 'it" -', -i _-- 1 m, t, t ... -l" ,,- AIIII I , ,,,
I I I .
I
I
I
I I ,
ARO CXXII I I I DIARIO DF IJ MARINA N11FRM ITSi DF G(TUSIRF DF 1941 __ 1"At'INA 'ITANTN JA
.

A L 0 U I L E R E S A L Q U I L F R E S A L 0 U I L E R E S I SE SOLICITAN t SE SOLICITAN SF OFfi[' CEN I I "F111
- --!! - I I I - -1- I I- I SE OFTECEN IST OFRM
84 HABITACIONES 95 KAVES LOCA L,,ES-- __ "---MARIAN,A-O-.--RE?-A--TOS lot PERDIDAS 114 AGW rEl", I RIADAS CRIAD05 1119 COCINFRAS (:OC;N .RM 12S CROFFRES
,_, tlAll :_Alljltlil, ,-T I (IfIl I I 1,- ---- .......... ... -- ------------ -- --- I -- --- --?
-,- ..... .. I I~- - --.-,,- __-_, "", I __I 1-11 I III, 1. I I
III-1. 1-1 ( 1- 1 11-19101i 11, ll'
;," __ I, ........ i ,_, ,_, 0
Al, :I i .1 'r 1 "'I'l, ; "",j: l" ,- 111 1, 11" I'-,.,, ", "" : ''
I I ill li, l"."I'le ",'I,". r, "I 1- 11 11 -111 I. Itill, "' *1 I "", 17, I "' """"' '"" """' """, "' """'" '"" """"' "
", I
.- 'R. e.1, ... .. .. I .,",-,_' ll _%, :;,:, ,, "',.". It, I- --, , I'll I I I , ". 111 -,' 1- 1, ,:, I 1. I i I ,: I , ,% I I I I '' 11 I I I" !
"" i, ,", I'll, ", 1 "i" 1. 11
,,,, ,, 1-1, 7 1 11 I" : I I I
,,,, "',". --,"', 1:1 I ,,, I %, I'll" , t, '-, I "" --1 "' I "' I I r 1, i A, l I
I I i" :,1111 I I ; I, l, 1,
1, 1, i, __ e, I "", I I ", I. 11 llli',' I __",, I I -.111 I'll I I "I"' ,- ,
11-1 I It lil It 1i I I'll It lllil 1-1-1 1.1- "I ll ll I I., "I -1, -, "'i""I: ""'.,
j- -1-01111 All I-A ZSICA1,1:1 PAPA I 11 11 I I Ill 1 '-, 11" I I I I I ,, ,, 1, I, tli I ,, ,-, I I "',l I l l : 1, I I I I t, I ,
A,- I- 11"I'll "! 'l ,. """, ,i ,", ,' :1.1-1
-,;iI, _1'1 11- I, I _11,11- , "-- ,,,, , ,,, I , ,,, I ) I 'I' .1,11 1'%l1i'-" 11 --, i -, I I I I I I I .1 T,
,l -il., t." "I .11 "i- .11- 1 ,, ', r -, ',i- i, : ,J":,, I lii; I , , !,-,, :.".,%l '1.1' I , 1, I l l, 11 l .,,,f --; I I ill"), -11
I I I" '- ,ill". I I 11 ft" I 11 "I'll f"ll"i" "I ''I
,i 11 1, -,"'. -- "'''ll" l I r ;1. I"" ", "' 11 ", l i I ". ,,, 1. I 11111"I ill 11 I
I __ -1_ r, ', ,", I 111.11
"'I'l 11. r _____ ___ _"_ __;,", i '. 11
GENCIAA C L(jT
-- 11 ;:: .111 -,',' l ,, !, ,,,,Al r, ,, ,, 11 01 lit I l", it -- , ,, "", 'l i li l _i_ ill" I'll, , -1 11 I "I 1 1 111,- ": 11"11 ,-, ,-I
1-1 11-111,111-1 CACI NE 1 I I I I -1
Ili I ", 11- , :, ,
-, , I "I "I , 02 S -7%"", ",li"'" 'l.'-' "' ''I l: I- I I l, 1, I 1, - e I ,
"ll .1-1-litil "It"", ,, : I_"t v pi, ,l- I .... .. l, ,,,
'l, I "I 1, : ,,, "',", P. I I'l -l ;tu I m.--f 'I--1, 'l l -. ,, il il i ll i ll
.1 ... -e ,,,, ,, I~ e I I ,,, 1- 11-11 lill li'll," I-- ,,I:l I- I'l -1
'1'd. .'1 11" I'll- 111 11 I I ., 1, I 11 l 1i i. 11111. "', " el- I I'll, ll 1
,..b ft, 11 I i I'll, 1 111 I'll I. , ". -LA NIATANCERA-. A-7740 1,,- "".",." : .,, ,, ,,,-."" '-I I -, ,, l.,
W."I'll- 111 ": ,,,, ,,,,,,, i I I ,,, I -111.1 li" 1, I 11-11 ". l II, , _-- :,.,,',, Il- -- --,' ,"-,,, '.. ,"Iii- l 'e- .--- , 7, ""i , I, ", 11 1.11, 11 I, "I
$4 i 11 j I I I 1: ",", 1: r ., -, ,-. I I 11 --- 'Ir J___ ", '_', ,, :, i ', I ., -1 "I I , I "i" "I",_I ", I 171- --l,", I I 1 ,- , , , lliie. 11 ,, .1111, 11.11 "li, tl 11 :l ,, i.:_ , ,: I I
I l I ,
....... pl- (IA 'k-JAR -KI IT_11_ -T i I I I ll 1 17'
11 j Ill, I, _-, , ,,, -- ". 11,111, I 1 11
__ ,,, "'"""", ---- I I 1111 : I. 11. 1,
'u .jQiL- l"'i'l, I --, ---- ___ I 1 11 ; 11, i, 'll"", ", -, ,- ,,, V ,;l', jit-,_ , I i t 11".ll", 11! I I'll I " -i.., .ri T- ,, "', I j, q, il -- _____ -, I t --- -- ------ - ---- - ------ - __ ___ - - ----- 11 I- ilt 1, "" c I I I Ir 11 I 7 I, l "I" I I' "." " I I ', I 111,111 Ill 1111,1111 ll AIll"',
11 411-11 I I I "' I~ "' I III .' il i. ". i 1-1 I I -_ I I-~ .. I I e .1. I
I ,,, -- e-'i"".,"', """ "I", I t I I I I r",
__' V It. I --- I ,, 7 I 1% I Ago. 1*11AS Cd -ii I m Nul- I 11 1, 11 11 "I'll,
'it" : 11 I 11 1, ,,1 _, 11, -_ - R EN C - 1 NES 10FAL ',, 1- l" ,,,, I 11 11 I I I I I 1- r, -IMPLIA, L- I- ,:,, ,,, '-, I 1, ., I 1 I ""' i, 1. r' "",
"", I .... I I I ,,, ,,,,,, ,'I, - i"',
;:m cil .1 : I 1' ,_' r ,,' -, I ,, I *_ ":.'" ,, I I i. 111 I I'll I I 11 I I I I I t, ,,, ,Jll ,-b" "!, l 1-h- _V1, ,pl-x.',l,,', 1 I,,, _!".,, ...... . : I , I , ,, ,, , ;',' -_7. i Ill I" I I I I I II , I 4
__ I I __1 ,,,,,I,:r, 7: 1, ','- I I I ,.". 11fl-', 1. I -1 I I 111 11 -- I I I'll --- I'll
2 ..l,- ,,. Uri., ____ __ __ I ,-I 1. ,, "l --- c_-- I 1:_ I .,, 11.11:1I 1-1.1 ,,, lie, "I 11 I'll 1-1 I ,,, ,-,,','I I r, 11 ,, .- ,,, "
11-1 I 11 HeWli-$4-14 11- -, I -1- ". 1, ,t -, I., 'e- "'S"t. i I I'll I I I ,%, r , lil, I l. I'll l, I I I I
I= -,,,. -I ALQUILO i !z ,,, I 2 I'll I I "" 11, 111-1 -o" e, "'% *," I
XJVOX. LOCAL AR_A_M_,UE9Lk[)A ___ -, ", """, _1111.1 -.111. -1.1 I : , I :,:, ", ,,,,, l
l l IRA 'I ", C 1 I 11 "I'll
TIED" L $55, 84%rmclow I "" j I I 11 I
,r""i? b ,.11 I-id. I" 1 1 1, .! -, i-,11 I,,,, T'l- ----- __ I ",'I, I ll i ..l ., I '' r, ,, I 1 '! I
-ip-l I'll, ',%', l', I A- ell l .;F NAS SIRN4 -,' I 'it'!"'I ,I', I I
-_ I Ill I ,, I- -, i, I,, Riidj_, _,"'I l":": I r I , I "' I,'- "', ;_ ii:: Et DUEN S 1, F S, I ,r
"It_ 17 *1111,111 11: Y_ I --[ ,
A I'll, ,,IIi 1 I%I -q..n,, ,,,, --l"I'l-1, , I'll 1-- -- 1. I 11 11 I I I~, I". l , 8,,, -1 Ir I I I I ilit" I e-l. -, , 1 ":, '; , ,, I,, ,,, ,,, ,,, I_ ', ", , """""'t"" '. -, I I
I I
11- ::f, I 11 I 11 "I "I. I ..
,:8, ,,, "It l I I I I 1'- 1 1111,11t, I .... ... l, I I ", 11 9. F1, ll 1, 1-1 I 11 5 ,I, I- I, "" r, ;l!; f"" i I I I.;, ,,, ,,Z. 1_111111t, I, -,, 1 1 I
.,, "I'll i'll 11 1. 1 "It -', "' ' !" -"- I I I -11,
"t i, .: " 'i I'l- I ,- "r,"i", ,-:,l ,, ""', 1, ,- ,. i'!:",
Tf, 4 __ I "I 11 I ;_ I -, .-I." '- I I:, "I - -------- T16i Y t I ,
--- k M. h 00i I.Iiii-AS littl -111I 11 I I I
.'-ft'l, RIII., ill.pli. h.kft l",, ,: I t ": " l" I ;.l _;, ,e I l I, 'i 4 ,; L"cok Cc II Ll'&FA I -1 - I I e. f I I l, ,, I I I I", I I I
I I I I l I I I I I I I'll? 11 "I I I III
1 I ,, , ', l"...', "I" ,,,, 1 '- 'l it l ', i ,,, , ,,, ,,, I n.1 '4 1 1 I i I '_ ,t : "; I 11
.l 1. Al- 0-0-11. ILI 11 I __ __ :, ,, zt , ,,, " __ ,,,, I I I I '- 11;,,:
_T__ _ .7 , a I 111. t', -- x, l, ,, Ir I i I ll : ,,"I I .. 11 I ", ,:__ , I I 1111-111 l 11 "I -, ,
6t)" -4, ReM, I ,t i I ,Ititt '- I, ll I ,, I ,,,, 1 I 11 I -_ 1. I I 11
I il, It I I I I ,,, ,
.i ,, - !- ,,;, I I 1111_1 ,I i HI'VENMI)ORES I I I I" .1 : I ...... I I
tAlf, LTUA I ,NA HADITACION PA-1-li,- I-,,,,,- I e ,, 11 l ,,, I I 1 "t I I ,i I I I I I 11 -, ,; *,,
,
... ill. "i"', -,, I 1 I"',""". , I-I'l- 6,IiIt I ; I I ll 7 11.1 :, I I I I I 1, 1, I l, -, "" I ,
,__ i-l" 1, - _ I i , , ", i "I'll I 1.1, I I, I I 'I" 1. I I I t I I'll "I'll 111 I'lll." ;"".;."-.. ', : ', 1 i, ,, ---- "" I ,,,, I I -1
I Ill l "', , " I 1 l, III I, ,,,I I.,. ,,,, ll-,,", CFZJAD05 '' I 1, 'It (
"" -_ lol CRI OAS ,_ , , I 0NJf*l [4. x I V ('110 I f.ft CA
1-1- I, I; ", '." , I :,' , I I I 11 ,
_r; Ro Nflli cm T'- F, r ' 'I ' "' "" ",, I., I z , .. I .1 I '111; __ "' I 11 l 11 11 I I ,I 111- "I I 111 11 l W I!:- -',- I, ;1 i I 11 11 I I I," I I'll,: 1 ,t, ,, et -1
- ___ 1-11 , I -1 I I 111111"
,_... 3r .DT7lT"_p lQ_1.sl -_ "' , " t I. ", 1-1. I I "I 11 - I, f "C-,-, ,,_ el Ir:'l A'-,
,.,I, ,,,, ,,,, .""'e,"'i, clairTs i, , I I .. , 1: I DIlli lil.tLIA t ,,, ",r A
1111 M Ill "I"I. " ,_: , - -1 ': 1 "' "' i, , , I ", :,i,, "% %, '. ll it, -_ I I I
-1 , 'If I ,I,,-,-,,,,, "I", ____ I I , I'l, , le "., , ", 1) !'!' l l 11
-, 1", -_ I ., ,:., I ills OF)CV41STAS ;. I :, il 11 1 ,,, l; I'll
i ,
11-1, -CAL1. 0 M ICTIl';1i I,' ', ,' :-, ,' I - ,,,,, I:-, I __ ell; i. I, 'it, I
l,, "j, -, ., j-,7_,-',','_ 11 - I
1. ,." I l "ll'i-i" -le'll -1 .1 "I'l WItilI 1"'r"""A"I "' '. 'i "I'll",.11, I", I -1 I I 11- I I I I I I l ' 614 4 fft !IfFl4TIM eR MZ6'1','
I ft-1. -,,,l'. M__ "' 1 , : ,, , 11 I I 11 I .
,l ,, :",i,, , , , "", I i1i'll-11 ,I I ", i"", , I "", f ,t in "t'i" "I"t ?l- '), I
11-11 11"it-, I le, l. r .
!I 111i
.... 21, il I'll 1,'-,,,:-_ r I ,,, Z I ,., I 11 l ,. 1, l I
I I= K-1-1. 111"Id 11 I ,- : ;, ,-, ,_ ,' ;_,l, ""', , ,- I - '-' 11 ". , i I I 7 I , r, I I .1 I
I- I-ill-11 I I I' I -:" tl-.- i;,,-- ..... I:,. i il 11 I I !, 1-1 it I'll 11 l ,T,-- ---- ,, I-,;
___ 7- --- - __ 2- I .. I I , , I ttf, 11 i'l,-- "" ""i I I
ii-; iZ 11A 1 ll- 1.111- 'Ll I I ,, 1,1 :l I I 1, _- "I I ,, I, II't 5 T7l--,,- _,,_ FF --,_ :, I I I e e 1:'._'1,-, It- 1 t I. , I -- ,,,, ". ,-, -- ,,,, I , I, i-, i ll I I I it ,,, , 1, C;-,p,,
"I ,, 1, Itill 1 :1 111:1 11' .11 1 l I'll, ,", ,, 'I" I l ,;:, I I L I ,,, '. .. I I -1. 1-1 --- : 1, !- Ill '-, l ", I I I 11 "I I I 1,11 .1-1 I -1- 1-l"ll-," ", 1 ij ;,mf,_j:-,fj I
*111". "I ., I I'll- 11-11 ---, - __ I I " _-' -_ I r, l 1 _. I I., -1-1 -1, 11 I I 11 ,;
-- "I "I'll. ._M ll _, _ ____,_ I'll- _qI -(' -, :- _- ,, l I'll ,' I ,,1- t- I - I n-111 Ill __ I_ .1 I
"" "l,"' '- I" : , I, 11 11
1 1 l'-,"ll" I I t , T' I I I 11 I I I 116 SOCY)s ill", I 1 11 -_ I 1. 11 t",
-'. ,,,, 11, 1 11 .1 11 11 I 11 Ir ,,, .1 I I __', r, f-11111 1 "Iilll ,
tll It,, N- 11, 11 I- 11 , I'll I .1 1, I I'l e, , :'I I., ",,I I 11 11 I I ,.,

it ' 'I I ,I I:4 f", , :,- , , ti ,I , I -Iltt,- I"i"', 1 __ __.'_ I I I I I I '' , , , , I , I I I ; '' I ''" I l ,ii ,,, I
1111 r.. I I , ,, 11 ". I i I I'll I I, I i I 11 111 1771, "I I- i" I., I I -, I- I i I I 11 , ::, ," ,, ; ""I ,t
,; ,qvir- - io I ,tl- I' I ,,-- __ __ - I 11 I I t 11 I I , , ,
. -1 , I I I I , I I 11 I I I I I I I I I ,- I I I I I "I'll, Ill Il I : I --- I I 11 I I I II, I ,1 1 flI,17] , "I I I 11 Ir"I"tthl" 'mi"It'l I I I I I I 1. I I I l i I Z'l ,.I .1 I I ll 11; I I I l 'l
,,:lI,,_i,, I-- -dx, It ,I ,- I 1111 ,P !, 11 I I "T r,' I ,,,
"i "" I "_ __ '_ -- I _-' I I I I i:11%, I'll I I "", I t 1, , I ,
, -- I I I -- ,,, t I i- 11 I i: i-,,-,l,
-_ __ , I I I 1 ,. I::,,
,, .,,_ I i !, I ",, ,'', i ', I -= 1,11 NZ, AN,- -- ,-110 Ille 11:1 11 I'll 11 I it 11 ,I I I "i 1111" 11 I- I I "ll 11, ,,,, it" I I -11.11 I I ", l I I I , 11 1.11-1 11'e-l"i. ,
Allit- ,I, A, ,I I I l I I
I 11. I I I I I "I -11--l-11 "I --- ------ _1_1111 11 I l" I ,
_, I "" 1 1. il 1, 11 I I 11 1, 1, ,, 11 .1 I -1 1: ; -, li: :'- -, l '- -- "' " 't , , :, ,I il, ,,, ,,,
-Z.1. ,."t 11 __ I 11 .; I I I I I I , , ". ,,,,
1., -, it -- ; AL K-EilfF,9161. I'All 0' -li ,, i I , 1, "i'' 1, 1, I" 1, I I ., I I '. I ll,','),
I I"', -- -,---- "'L, i -, ,,, , e I'll, I :1, :1, : I r ll I""'I I Ill"l, ". 1, it., I I III 11 rl _,-,
1* A1QVf1,A "'A HAVIIIII I'll I-j ," I "," -- 11 I I I "', I , I, ,,, ,,,,,, It I I I ",'I,, 11 I %, le- Ill 11- ,,, "-'I" I'll 11
,,, : , I I 1--ki-i. Nwro Eil T x I I -I Ltvs 11 1, ,I 1, "'i _- ___,,II5l,_, .1 I I ., ___ I 1, - z ,, I I I ",, 1, I'. ,l I l,
io.e- I-- $'.M C*"* ii 1, "I I j,", I ,,, I I 11 11 11 .1 I 11 l ,I I -1 .
- I i i -- I I , ,, I ...... 1, I'll ,.
I ,
, I I "' ,

I 14.1 it ,11 , 7 , I- I I I I I
vrvAv0. N xf Sm. AL i --rt -, iiii -, I- J Vil i r _47 -, .: 1 , I l : ---- I I J_ ,,,,, I "' I , I( I- , , "', _:c, T l I ; - , -I- -7- IT - --I:,-- SJDLICM DES VARIA5 __ l"". ---- ,,, i r. I .1 11-11-
-_ -!l' ill .lq.IR,-Ww,,, '-, I rr IiI I I 1 ,111 I lek 11' ""' , t ,.t
.., I 11 ,- 11 , -', , ; t,,, "I Ill ",'I I "', .1 I ", .". I I I "'I'l 1, 111'-L I ,"''. I 11.
""i, ff., .likiz,- -1 11 I 11, ", I I , .,
1-i" T-Ti, i I -, 11 I -- 11 l 1, ,, - I ," '", 1, t I 11 ill I 1 i It 11"
NIR I SAND r,", R, __ , i 1, 11 lll 'll"I'lli, III', 11,11il I "I I .1 --- : e,"'." I I----- __ - , 7' 11 CHACHAI; I I 11 I I I I'll I'll, I iil i-I
;--f' I : - :, ,*, ,,, 1 I I il 11 I , I I -.1 I'll 1, 1.01 I- I Ill ill"I ( 1,
I --- -1. .-M., -d, " , I I l 51. P ,,, ,,, '__ -11, I I - l ..... l ii --i I I I I llr, It , ".
01.6- .,,'. 0-4.,,1l. I I __ _r,_ _,_ _ril', __ _1_q_11-"T-,- I "' I -, I : 1, ll, Ill I I -11- "I I "I 1-1 I, i I .1, "I",-," I I'll, --. .;14.0# I , I 11 z I I I I ", I I It i, I 11; I I I I .
IN ,. .12 y 0. 3 6. '..., .. t as GrICINAS I ., , i .ill .11,
l- 11, -- til". I",. I 1: -i", e' I , ,I p i I 67T irll,_.,_ic -- ,,,
z", , , I " I t I -1 ll I I I ll i-11.1 I, 1T, I ;
D-71944-1 Is I 11 I I _: 'I *I- --, -: T e,
1 r " it ,,, __ I t :n, I
;C1,lF_" 8A1=AC1ON, SAL.A, Plit- "I ll, 'P 1, _- I k, "I'llt I I I 1-111 "I I III III i ,,, .. ,I", ,,, , ,,;l7i lit I III,
I ,()N. F 'A I) F , ,I I I I I , l -, r '-',. -,,,- I I -I, I "I., .", l,
11 ii _F .", , , I I'll I 1 I 11 ,I ,,,,
IT "t, I I, r'l , ; I 11 ll I. ( off il i l, I I I I I I -1 I -- I ''I I I I .11, I I 1 I , ,. l, ",
x __ , __ I I I I I I ",
"... -It1.Ii1-1L.-'0.z V111-111-11 L7, , , I I I 1, e, 1 -, -, , ,--- I ,,, 1, , ',, I 11 111 --,
I '', 11 I ,;,." , : , ': -1 , -, '. I,-,- ,,I, ,7, I'- 1;-, I, i I, ", - I 111 '. I I '. I I I l "I III I I I I """%"I it l i, I I,C.- ri.- ITIM-W5 I" '_ :,,. I I I I I 11 11 I I -11 I I I I ) , I I , 11% 111 ,,Ii ,,, L 1) 11 _I H"ITACION A WLTA CON LAVA- i F -,- - __ __ I I -1 : I I I I , : I __ 11 __11 -----___ .... I III __ " ,,, I I,', 11 1 1 !i 1 0,1, ", I 1, "'Ill ll"'.. Ill 111.111. 11


" i"'111 I -, ", _l"I il, 1, _, I
l, ,,, I ,, t,,,,,, It Tl i7 ,,, I I 1. I _. I - I I 'l I I- l I" tl-- ,l I I!, I I l --, l'- .
^ 4 I I I 11 I I I -_ ",- --,- ,-- i" ", "" , ,-:, ""I" . ,,, 11-Il ,I", I'll I Ill I I , ,,,, ,-- ,, I-"'I I', ill, I
i ill. "..
C.I. I-IL i, .,V .
W, 11, , , 1, , I I ___ ", -, I 1- 11 11" i 111-11111 I 1 I l: I, e, ,. I I I ". 1, ,, ".: 1'_ _i, , I I , I I I I , I __4T
1. d.PW*
r'.".1'". 117 ,.il'i' , ,,.",', .",t" ', : t Z, ''I I I "'ll, ll, I I I"i't- 11- il 11 11 I I I ,!- I 1, 1,1,1,, i l I , ", f -1 HW61ilii _111
-1111-1 -- I I I 11 I I I I I I _1 11 : I 11
Aditd, r)-q4.1-l __ ^ , I I I 11- 1 1 111- 11A III I- I I ,_4, T'11_1_ ___- ,I it, Ile
- -1 N I "" 1,11, .11i, "III, 11. I r, ,. I I'll 11 I 1- I I I 11, I 'l- 1, -- i- I Ill it 1 ill,
I '"' A VA R F XAl F N rl-( 0 OFU i, I I 1_1 .-l e ,I I I I 11 ____ _. I I I I I I ,- ,, , illI,, [ I- Al I I
FSTUDIANI'F-, Hff g ,- I ': I I I I , 1, , , I w I I I I I I t ", I I :,. Ill 51.1 1 ll 11", I I I t "Ite, It, I r, I 11 .", :,.'::""i,,_ I r ,I I I'll I~, ""ll,"", ,,, I, .14lil. ,, 7 I 11 I r I 1. I -_ 11 I I I 1. z. e I - , I ... I 11 - I "I, I It z 11 I z i .. ,, I, .,
hl -- -- 11 11 ". 11 I I I I I I l I I ". ,,, , . ". , wl:, I 11 _:'r I ". 124 JARDINEROS
el I '11,- I I .... I I ......... I -1 I - , t ., "", i".11111 Ill- I 11 -1,11"I'l -, i
%. ,j ,,Illj,-_-.* ,41.11 Ili, I A' I 11 "I", I 1.1,
_e:,,_,, ,,,,,,, I -1 It r 1-1 ,_ I -, t "I, I 111i'll ., I I I : 1, I I I -- "", .!, , I " I __ I I I I~~ 11 --- --- --,-- i Ill ll -- P-IM .- A"
= r I 1. : l ... (I '11% I j, -ll It t1i.l., I,!, il -11
_=111 1 -' 11'', I -,z - ,
iZ- rl -, 1 --- ---- F ,- LkTf I ft , '. 1: ", _2 "", _,; 711i ., , ;' 1 "'.11 Rrf """" r, t "I' ,-,i',
ie.. PII- I i ", "" -".1 -l"', 1, A_ "A, ", ,
E N CUSA 20 ,l, I", P11, 11 "I'll
-- e I I'll, -- 11 I ,e
,iilli. --- T" -11, : 'O _r I :, " I I~ I 11 I I I I I I I I I I -.1 11 I "t Ill I 11 ,- ,,
1 .d, ; I -f-,. - I I- . ;-- It ,,, ,- I I I 'I, I il 11 I "I
"' "I'll "I I I I I II-I I I I I "I It'. I, ,., %. I I -- __ - I
3 "" - I 11 I I I I ,, ilr 11", I l ,iIrAtA:, pln (", In OFICIN 5
_' i I -i 7 e I
EN RUM"CIA rAML R"tAirt'nU -,L 0 __ _,_ -- I I I __ - I I I I i' l
t ,_ ,, ,. I 7,4oll-, """, _l -I -' I '"' I TAS
hilblta.ift An-A al i -1, 11 I I - -, 11 I 11 I I 11 --11 I'll i 1,
1, I I I I 'Ir
I ., I l i87 FIABA',IA 11 - 11 I ,, I I~
V7 .Iaf- Illi, lAIL-0 I "" I I 4 11 I I l" I I .-Ill, i I ,i 1 1 I I i ;", I TAQUIGRAFO
., , '' r -1 it : 1, I ---- ______ ---,-At.. Ill. Y I.R I I 1, I I I I I ll I ; 11 11 ,,I 1 1 1 1 1 El I "I I I I I I I I -11 'i ,,,,, 11 -_ -_ COMPETEN
l't I ,I., m, ,PrqI-,, ( ,,,, ,il,,o ,,, , I I l I t -1 I I I ,,, o 11 il I I l I 'I 11i I -i I 11"ll, I e 1ngI("S-e pn,)I, corre n.
I 1_1 - I -- I I I 'I---: , ,,, ,,; f-il'. %,,1 WIll lT I
or ", I.C.11 .MPLIAS I'll, 11 III I I I .1 .
-11 111,1111, 11 r,
bl.7"".. PI. .. I 1-1 11 Ill .11 I I i 11 "l I "lr "'ll! ; ti "l, D-1117 110 : I" I , 11 ,it !riduct,,r, ,ontabilidid- ,ar.
"I J., "'r,"i", -- ; 1, I ,t _,! ,t, ,,, ,,, ii t- 191
I- .li,- ,z ", ,, J. DEL M0'47E Y V160RA , ,, ,t , C: ff ,,-- , ,
ill li 11 Ille'' I ff r 1 f l ,,,,,, ", ", ", __ --- ___11,11 tv lIll ";- ll,- ,l---,,, 1; "III,,- I I __ -__ ., I *'i 1 ,.", t", , A experientim, Fxcclentis ierp.
_;- A 7 i 1 1 If,'!'-"' ,,,, I, Ill I e. I ,zi7ci ,;:-,- ;, 71-) it- I I I I I .1. I "I __ ___ "' 1, ', i '-, ,,,-I -T ,Ivm, 'i 6l,
ft , , -_ I -, I I I 11 ----- -11 1-11 ---- "I "I'll :n___ dcnv"l1,i;. S"llcita c o n e ) i 6 n
I ,,, i- ", I . , 11 I -i- , I I I'll, 11-11 11 CRW615S - I- ... . .... III ""' ""'l I ,,, ,", e "."
-__il_ ___ I _1 1-11 I I'll, 11 I ; 1, - _l I I I x I "" 11 I I I .1
1:l i I -':l , -z", I 9 C'R T A I 11 I Ill 11-1- t 1, i ,ii,,, A llvrmarItinte. A5A171,
I lt', li I 11 I(" I I I .1 I I I 't I r 11" -12M 00"
,
,


,


,

,
,
".
I

,
L
,

, It ,
,


,

I

,
,


,

,

,
I
,,R
.All ft I t I'll 11.1 11- I 1, .1 I 1, I I , 11 -- li-11111 11-11"i 1:ll- I I 11" I , l iI ii_:l_ W";j-_u __lgoi.n, ,, 71
-,- .11. -, ,I l- ll- I I -1 I I I 1 1-1-759 ,
"I'll "' Iva'. 11 It i '. ,,*,-,, __', - ---- -- __ __ e I I -, "'' -,- 1, ,,, -iI., 0 -.l ll- I'll- I f 1, Ill AVQ ('OMPXTIN
1, I I 11 I ", -II.I.,11, , i -1 T-1- 1 I wwviv ' 'I "' ""i"' "' '," VAMHLI I, W, I ', it, ,,,I, IT r "I 2I" ,11' %' '111 mlol _A,11.1 111 I
"' _,_ r ", p FR< 011 A 1 I t 11 '11- 11-11", 1. rl' il","'I'l 1.1, i, I; "'t, -, -, __ I, ....... .1, l-i"e".
,
I'll, , 7 1 ""_- I'll, 1 1111 I 1i 1: ,,,,,,, '. r , I il --- __ 71__, -_ I I -, --, ..... .... !-___ I j tfX711176_ A- I 1. "I I I'll "Ir - I -1, ll li, I I I I 1 : I I ,- I - % t""o.:77; 11 rlll I zl ,,, ,,,, t", .I j, I I I fi f i l; I, I iril j .... :,I,- - ,_ ,, 1, ,' , I 11 1_1 _, 11 ,. ,Ill"'' -I'l A' 117i I-7-11ill't o",,
,_ e, , .t ; I I , I, t ,:l'. '.
_, ..
I I 11 11 I .1 I ,, i! i;%,iT-Liv-i-- --
I 11 "I ,., I I t, I I , 11 .r,*, ,,,,, ,,, ,
"..
- - -------- - I ; ,, ,,"N I .A,,. clvii; ,

b .
I
t " :1, I : ,,,',, -_ ,_, I ---- I I '_'
111 ,1 I I I anir'- 1 -,,- Z- ,.A-a ,,, ,,,, i ,I,, j, 11 1_ I "I I I I : I W,--lici ;_,_r'p_ _lL"'_," i I !, l _'-l,,,
: "._,R.
I I 11 I I
;2 SANTOS st:ARE2 M ENDOZA 7 1 I i I "I l, I I r 'll"', lli ,--, ,,,, "' j","I" '"I 'I" -- I et-
, ",
., ,iut-tl ---m-IllT,l7lI i i l 1 - ,,, I 11 I I I I I I 1, I I I I I I I I I'll, 101 -, ,,,,, ,,,, .it" I -1,
Mi,,I.,
A

"t- .
'. I I
r : Z i"I'', I', I -'- I '_' ' I I Sk -OI S'J' ,J ILA_11 :* __ I I, -, ,1 11 I ,. ,11 ', el 11. I ,!,.,,. I i ,,-^,,;:'-,'-', i,-( i-,,,V"Fll'l",, -.1-Ail,
- __ -7, I ri I ill ilt ,, _l i-i I: I , ", '' __ __ ___ -- ,-,--"-- I 1, I I I I I I I'll, "I'll-2- ,: i .1 it-i , I ,,, -,,!., T-.i" I" I ".T.
,,, :-,, : , 1, I ,;, it % , I I~ z , , I ^ :1, )41 "'III", I -i- -_ 6__ i -, ".",
L,
"',_,', i I r(KINFRAs cocINFn t "" 5 ', I~ I ill l",+1 I 1, l , !;, ,I 7,,, e , ;i""i" 1 ,, I, -11 11 1-1
,, :,,'i ,..- , 11 I I' t I ". : r, , ,, t,
,
I
1-l"', -l "
TFI 'I"t I _lIf I ,,, I ,--, I i - , -, ,- I ,z, I -1, ", I I I 11 I I I I : 11 I I I .;: ,,, , 1 , l ,. 1.11- _________ ___it I 7 I I I I I 1, ;1111 I I I 1 11 I'll 11 .1 .11 r i -' it --ll,1',_, 1,,,-ll 1 -7 ,I ii S-retai part Fjocutiii


", ..,
,
"". ", -, ", I -1-, t, I t :,- : I 11 I I I I I I
1i I'll. I i I , 1. I 7ti _r I _", I I I I I I 11 ", I I 1-11 I li&t -, I I.- I- _- ill, ,,, P,,,-,, 111 r1r,"II, -'- '11,
'. t. ,,, -- , 11, k, '", I "I ,,, I 1: I . I 1 I I l 11 - "' i , """, "I'll 1 1111. I "el"l 1, ll "

At A ---------- -- - ___ i , --_1'_ ___ .... I I,--- -, - __ I I I I 11 -1 I I I I I I "I 11 l- I . I., l I 1, t 120 MANE)ADORAS I "'. --), -- -11-le, -1
b, f "'ll, , , " , "". - -_ .. .... .. ,
I 1 I i I t ,,- 11.l 111 ,;Il i l I Ili, T--- -,!, -rII-1,11 Wt.'Tt ILA it NA tiAlITT ll I- Ill'
,
L",
'EI'-''
.
''.
.
-1. AI l ,,, I 1 , ,t I ," 11 11 i I, ,I It il 11 1.1"I'll'i, It T- I __ - ___ I I "I'll- I I I 11 I
I' 4
161 11,pit" W" li- "'j I 11 11 "I I I I -, -1 I I ___
" I I ... I I - -, I ,,A I -, I 1- 1 11-11tlA I 11 211 il I I ,., ,,, t , j, , 1 , "It" " ,, ,, ,,, "il, " l,,_," -: 1' 711- 111-11 -- -1e'I ,.,,,,I 1, I- - r x, Vl,,-111__1I_ f -i__,_i __ _Lw
7-ii" "I 11 11 I l 11 11 I I- I "" e-711'. --_ L5L131__, ll 11, 1, I 11 ,I il I--- 11-- I 117,- : , I 1, l % I I I ,I l I I I I I 11 ,,, :l, 1, I I __ ----,-- ,- -- I .I.1 ", I ,I'. I I I I I I I -, l', I -ie " , I I , , -, I I l _.- IIJF I-, 111:RAIA 1- IlIA,
__ l I : ,:, 111 I I I "' - I ,- i: ""l %, ,,,, ,
ALOUZO K"ITAclom Drsr," I, v 1, ; I I I I "I l- ;I ii'l Itt, I 1-1 I 1-111 tolll 1 ,-- 01 iill... , l 11 I I I I I .... .. .. - I I I ., "",-- ,.1o--,:, I-, "",
-ftl. 'Llt. 1'. l "' l , I I I I lt- lii, Ila"- ,,,, I, ,,,
I ,,,, -, I ll I i l I 't

" "'' ,I 1: 4" ;' _'_' -,-,I l_- I I_ Ill- llt;-I _--__ - ,-l, I --- I 1111 1 11 I 'l , -', "I -', l I I I It 11 1, ", I I , I I I k I!~ ,2 11 _, A 1-- 1-1- ,I
,' 'i "I' r I I I i I'll, e I- ,,I l, ", I I I 11 -II -i- - i 11 11,1M 'i
'-"",,,'Ii*"i',", 'cl I , , ", I I , t -1 , I 1 , I, ie -, .- ,i ",l
lll, 1 I : 'ill I, ,,,, ,"', ,.
I I I I , , ,; , I il t i 11 I It. - --- --- _N
,,,, I., 12 ,I l I 'et' i I l ,,, I L, I I I I -, I --- --- _11;
I I I I: I e 51R+v ,_ ri"r, aLAncu, :n- ,, LA 1 III I "" I, A 'u'll" As-'-jo, ,,,, -I iii """ ""I""A Qi i .1
-_ I I - I I I I I I , 1, , -_ : -, ,,Ill, ,,, 1 ,11 111.1 11
it ."- ., ITI I-, I It, _11 I I ... ...... li -I -1 Il;I 11 lAl I ,Z , I ,!- ;; I i -11 ,-1 t --' .11,11, I .11-111 l -, ,:,,, ,,,,";;_'.
11 11 111,cllly I I'll 1. 1 , ,I I I ., , - ____ I- l i ,- '' - Itl 1, "" , 11 11r,"..", ill Ill, l ." I- 1, I ". ",% "e": ,,,, ",
o".. M il tll 1. 11., -- I I I ,_- I.T"-, I ,, 'I, -- Ill ., ,III i -11,
,, ,, '' 111 ,;, ,, I ,, I I -1 ." il 'I'll, I I, 1; t71, "I
I "" I i I "'I" ' " "t" ',' 93 LUYANO -i Il jT11 iv ,,, 1,11 "I'll -, ' li I .'r "' 1 1 11 le I I, l117 I" -- i- _____ , I -_ ,
sit .Lul i _.im, III, s- 11 I I 11 ,,I I, I F;1 1 I l, ;., ; I ., .I, ,I ,,I,, I I 11 ",'I, 11.1 'll" __ - - __ -,- __ _ _. -1 1 -l , "" ', "" l ill, ;1-1 I I I _lc I I "
I : I " , - , I
AL.,,.
thol.1 10 101L W.-I .1 t 1 -, I 11 I I I li I 'l I I : 1-1 I I, ll ,-,. , " I l -1 I wl il qpnti, Nlicmltivrafo
T, ,, ,, - __ I I 11 I I I ___ "ll I , t r ,I 1, I .... ... .' -r, ,%,,, "'l """, 'i
", , I "" I'll, I I ", I ;, I 66ivv l ucc I Ilvrl I I .... lt, ,__ _tlt'_-. lli-ji.j;ji., "''r, --, 11 "I'lil:1, ,,,,I, l';l ", "2 ., I ,, _,% ,' ., lir_ l", 1.
it
-

AWUMD AWPTTA NATilli'll "' I I I -- 1. I-1- -c"I'll, I I ,, ,f,.1h.6- ,,, I'll, .", l I ", I I --,- -- 1" I ,_1il 11. 111I.- -1, I- -e.i',',1e11,.'1r ,1 lllllll '11111r,"Zx I
,,, m-Rm. 11 -- I I I I I I I ,:" __ .i. I I t, I I I I ; I. .... .1', ", l I I ( "I ?, I
M ... HA 'Ir l I I I I LAWTON BATISTA 1. l, I _eft IA ,I, ., , :, I l I '' , , I" y "' ' "i 'l :I'll "Ir" """ "I'll, ll "I 11 I I 11 I ,: ,-,._ ,:"*, ", ,,""^"""" ",.: __1- 11- WA-- 7 1_ ftAl... j, .. ., ,, ,,,,, I I I I " I -1 -l e I -, -, 1 I I, il i "' --1, -1 I __ -- -- " 't I'll I ,I, "I'll" I 11 I I ". I "., I '' 11 11 I : , 1 -- i ..",
i -1 .: , 11 ", Ill I IL I .1 Ill at. I "i, l, 4 l, --, 't' ". 1,
-F, D- I 'i ,11, Il
11 I I 11- I i't, i, ,. I I I 'I, ., ,
ITKnow "isi ,:oi, I~ I ,-_ 4 % I I- ,,, "
AvAno VEDADO ll "I'll Ill I- """'. I ,I l ., ,"I" 'l
I
"", i".. , I .. 1: : "I II-711.11 1%, I --- 1 "-;,,. v., , t ;:'- llv"",,, ,
,: 1111 1*1 "ll"il, it I I I I : -_ --11 ", ., I I'~ 1 I I I - l-I --:, . -, I I ,,,, -'-- 1 I"m IT ,i, -_ 1. ,,, 1, "ll l I I I'll 1-1.11111 ot-Iffl., ii_ _"" i". CASAI, 1,M('EHl,%I)-X' ,"- .- -, .. -1 I I l- -,
1, i r 11111% I'll", ..... .. ... .
11 I I I I I I- '_ -, ,,b" ". I ,mAi-i-,_. _' *- , ., ", -, l It'. 1-1 1-1.
-, ,I, f l, I ., I ,,, I I I I : ... z M COCINERAS COM M A ,I ,-- "" 11 t"111.1
_. -, It I ,j 1, 9 1) NpMIN: N1,1Z13 11 I el I ': *, I I I I il l I I I I 11" I r i I
I I I ,,,'1-r- I 1- It 11 ll 4 I I "I I I -, "I'll, 11 I , ; 1-1111-11- -,---,--, __ I l ,, ,-- -iz -i.-, .",
1-1- I I I 1, -- I 1-11"ll I'll I I It I ', -- -- -, ,,I., ,,,,I., 'III ______ -z_ lIill--
VEDADO. BAS40 PR I VAd TERIIII.. A "I, Ili Y ,," "" I" ' It", I'll I -_
I() :t 1- : ',.- ,:':' ,?11 11'A 11 I It 1. i, I I I- I , e 11 ---- I I- --- - -,l ,i;w r'lt,,rw:;
I
I I l I 1 1 1 I!e ": 't '. I ,- l '' ., 1-11 111 1 .." 1. t,,1,,,,,, I --- t I ; ,"i- ,%l
11 I 1. I 11 I ,,,,, 'l ?.I. -11.111i. I, W I I I ,-, -- r 1 ''. I 11 11 t , ,, I 1. I I I I I I ."', t % .,_'. !, -, %,_ -.
I I I I I I 1, ,,i .
1. I I I I I I I I 11-- 1 ell
d. 1, I I el e- '' l ., I I I l I , 1, I -- "I'll- I t 1-11 I I I .11, ,,, 11 I.!.', "",- ":-?, l1"" ell e", ;,t, ., i!: "i l -, I 111111"ll I "I 11 11 11- 11 I 1111111 Il ,I "', i;;,l ----.;,'A I I , 1, , I e, I I I I : 1, l1t., it r , "It" I", ,- I 1 -', , - I I I 11 I -. "' -, l "" Il.
t 11- :1 7 ", 'I, I .,- I I., _Lt -_ 11 2 I t A, I ""'l,", I "!I., I
__ I I , I o' , I I I I I IL I I I ,l I ,f ,,,, 'i"- "_ ,O- ;r"-
I "I il 7 --- - - ,, I 1 I I , 1 111-1 I'll I ,'III, 11 "

I c [A. I I .-1 11 I 11 1, ,;,-I -- --- - -, ,4 : 7_ 1 1 1 .il"!" 1".l I ,,,__ __ -Cl 11, I il, A -- 'I ", -jl, .Iellll, '- -"I"-11- T"i%
i :
,mr '. ,, 'i , "e- i_ it I _, " -- I~~ --- - ll-- I I I I it Il-- "! I __ _--_ I I .
l Il" I ., ." I ;* I "I I -111,11, I ,e ., ,,, Ii , I, i I , - I -- - , -- "',""il 11 -1 i',,
I, I-, "I 11 I I , ", , ,,, I'll, I --- I I I I I I I e I 1, - ,,, I 1:. I ii; Z ',' 'l I --- -_ _,_,__,___,_,_11 ,, I ', I -1 '' I 11 1 I,," 1 1 I,, i i I I 11 1. l i 11 1 l-, -', 11 1. 11 : I" "I A 11.1.1 I,- I Ill-II ,I 11 --flit
.1 I I 1, I e 11 , , i -, - -_ -_ I 11 il .1 I I "I
11 I I l t in ALQUILERES VARIOS I 1, I I 'r ""
I." I ,,, 'Rig"_ O I I~ "I'---, "Ll' ':111' :_,i .(.111 -I 11- 1 1-1 jI ll I 1. I 1I ,,, I I F, I l , I 1, Z l 1 I I r, ,I I ;-177 'I., I ': ,, ', I ,;A I ; ;_ :.44$ I, i- 11
1,ln ",--l ,, I -I- 1 1 -, 1 .11 I -_ 11 i "I I I I, 11 It 'A
i ;- i-,t ju x ; I 1, 11 1, " 1 I l, -I1 -1-1 I - I .1 I I Ii, Ill Il I I I l 'l ,-- I," -, 1 I t, 1
,' ", l --_, ii i ,.I -1 ,I,, ",I -', 11 "'. z I ,, 1. I "" e , -':_% "I ....... _i;ll 11
-_ i 1,;, "" ,
i- 0, ,,, ll I I I 11 I , __ 11 .t '' AD Cos
, I el : ,,,, , ., I l l',
1, I ,i 11 I I I'll I I ill 11 -11 I I'll 111" -- I I __ I 11 __ t7 _,J t7, I, -, -,,,-,,, A ... '- i
jc jvjTj6jkjAW, vIlllm lAll -I,) I : I"- i, : 'I" I I "I
I I I : , , ., 1 I I I , I I I 1-1,1 I ;.1 -1 I I.-I", ,' ', I """', _'_ 11 II- I "I'I"', ll 11 I I-I Ill
11 -1- 1-11 , ,- I , ,,, - I i, I ,, I I" I i 1, - ;l, , , %, _'_ 1, 11 I I I I ., 1. I-1 I j 131 OFERTAS VARIAS
,,,, I l I, : ,,, ,__ ;, , "I"'111 "I","-- - -- 1-1, -- - I , - I I ': .- .,: , -1 I -, _1 I 11 I I I 1) _I! _"l I
_,-l ,li"', 1, ; "' 7 I : ,lr i .1', ,,, II I. 1 117I it, FI-11 !, 11-It"11 I 11 I"", '! ",
i, 11 I it " I I ". I I 11 In IOLTC 71 IIA' .1, Ali- I e- ,, 1, 1. 11 1lI1Ii'.1',iIIIi I""', "vl'"'"m ft-'fv-F,',.,T,%'
,L l- :" I I i I I "' I T l l I I__ _--w -. ______ __ -I I I I, I 1_1:_, ', 1- I e ,- "'III l"I'll, III ,I, I ,,, , , I .1, I 't ,L- I --:,; l '%._%,, -, ', A' ,lnOCTUBRE 5 DE 1949 DIARIO DE LA MARINA EXEMPLAR: S CENTAVOS

Cinco becodos imirersitarios Amenam roja alExaminii el ingertiero Febles IV a 11pridra dri till balaa r i o s muertos r e. n in r de It It 1.1icil, 1A)s Liberta(lores
la parintentaci6n del Malenin eg
Son againjados coll fill banquetelH eng Yang .. . .. ......... .... . -1 1 1
y heridos en ]a o" p"e") 'e R bablan
Ln t F." I. III, r, 't
1,em hair ir-orri,,ijupridifla lai; beens que (-vin-ede todiryi; 7'ralaijando areteradarv r rite., fre;rttse de r4,(dizar
B Como ereir que deben
/tog aitiox Ill Oil 6), ello diiivtirxo K u K ong, Chinx, una obira de gran solidez, de -ardcter durable liiudad de Pragwi,
firis 25 utilloneg

t,4 'a till incendio" el of pago (it trin atrapioA
Loa firotearon desde
sc l
N (Ir. Ins penmioneg?
frente norte de Cant6n, tin 0
& 'Jul I'A auto mimerios
d, ell t
-IF PRAGA, -1.bre 4 fuited'.- j-n
CAN'TO.N, Chi- IItIO- 4 1AP
a, b.
'Ti or
0 _1 creTIc mi b .11. .1 N-1 iri,, C r: Ill
1.9 4 T"a Iwob", avi)lta o moeitt. y !,a,, ,
-.1,- -tfir. In el 111.! 1. ;IIlh. e ,
ij "tari gene. t, I -ri. IT- heridII, an t.. IIerig de "o
a el-IiIII -If
7 rf dich.,,Fn Ina
qiii-.1TI itorr- sr. flz- !a In- termite cliide h.ci. d. ,, I I
ea ac'" riv"I.I." Ific iZ -Tnb,.n,
art, dri liegar A t- -Che In tn"'dc. L _I- Abada POT ..,oCiTT-I*A I 'If odew, ( rocT _n: 1"a"n-af
Tn- 1. 60 of, ..... 1- d. p -.a I1.1 d,, qui- Io ; -,ulrie, p iq- 1,i,I' i, or "I'm' chn; p-d end. .1ii,
d,, d, oc.lrca & I~ c III~ de -nl-- aCA
f -i5a- I, Ij do -dd I It"
prime. Trden, ,a Hang Yang, hot -t r hA
ditro ri.cinitlw. 265 T-N- a I ie" 0 '1,, rec-oniolii, at nep, be.,A d d irito ',I
Nove d 1. iapibf p-iimn.;; y gu. dvlo, del miden. prormbi. habido "t1gmm U-*' e,
K- Kong, II 61a 115 oI d- -7- robca Un.,dkjmvt.,
p,,,jC.ntvn, en 1. rni- T. b t6l. .1
,a ii],_ t,, 1,o y p-maa In' '1'
gi -tc vw Ic,- Q., rn, e enta - Idt--, d1in arito de i T a"
IT an g d-p"T", Trien, Io bm.11A dl S.. dchin, 1.4 a hri imch,, o", a
i Er, E og se h. i.,,dad,, I Iix,- "o l i
ji,- po I" 1.'dii T- 1 do 4 I ,
In,, 22 6- A 1 7 ;'A Me Ili 0 R"Orr
eramelt, a, 1 11 q
A
dol A !A
I lodrl,
Ind Ito v tll 1 -Tiijidt,, I,
1',blir nf

j.da, h- 1"t, I t TIT
In 'T;, Fri
If I -1A I, i Ia,- accra. Uem,

Ile 0
2
I. hiIn I-n
ej para
doltr, "arbe, -Ti, W Is IT
f, pr
hi3ini pue ro 1-7 del carbi6v
1"1e d P 'n -b',," m inar la huel,

F ,hiffmile, no hay indirios f/In, que se llpgue a t
T
N-rre objel",, 1 3, iia solution r6joidarnent,. Artos fie violenc-in,
de du .66ri I~ pirn -,-r - -_ - '_ 1 (: - P
q 1, 4 fArl, dicl", nelWvel de id- 'Topah;, d" ton,
trabajadIn", pem, nat-alrt ...... hi
-o'dii'lo lo IT iivit"111
poede hacerlo tOdO POT Tr- wZ
'ab
mentor do sueldo, y en esta 1.-, sper" ol"I y Ak,;,,,t nil.
rid., h I I "'felt""
n.ot.5 Ontrkboiron, A rncJT v 'hn A "" I A, Jfri, e d1i z-, I PIT, to.O."d" y
eflitimil. -caa ... ay' 'iT a bfic.,_ p -o 9 lo M T-sl, fin", iii" ql po'I-Ii, h- L- I'l iO Itl qI !i,,
Wag If arm
y h.ceV'1 w ingevI, dn'
L. compama, J.Tto T-ol tnli
tri. "n general, ,e benerl"o 11 :c
t.mente coma r- Isdo de I _T I15- ,ITII, de
c 6n. Un dt c0ia haofitia, p"r, I.
tot e. el aurcento erI II padc,
an' 1vo de I" individunit pr, PRra(i T -,c,:
L. emprew, iridomiale. e
,iaf', imabien ae hencti-fi Ilcr, he, 'I,
-I, pSUSCRM SE TANUNCESE PIr olai-EL KDIAIUO DE LA KARIM, In ln rIe

"'r" A." orov Y
pagantl,
de p gl.d. Obleen -IIjac_ le n.,g Ole.
I- j F1 ri",- di, 1- :,-'i ii eI hab,, Md. Ay,, I.
y e1jcn ,st 1, 111, luelgioi pied ble ar-i'
Pon,, center 1,250,Dw pic,, roig pra fioe, I' I, iirnpr, dl G'o-Uaim.,
2 Uo dIii 'I in. 1. 11-6
Wank 4 qy d,
0 t&& ig, C&w eicg.,_, 10.1 pp Ii ple--1, "1, no, -U ted quree se, A,Xhotc mIn?
I,., tl.b.j.d.- de id"t, -'bIr 6.de"a,
c tiiii 'Iend,
mit'd., d1j.
fi oolI"': &-d. M.
r P, V- prob
I's huelgii, -d- P l ,
ohnl
inv- e I,,,
-ir- JIn 11

ha
/p el ta,


11111 0- se I.; Aogal


r I, i -tA White
I :IT S, t
deleit.
-c 'i -,L_ , dmd, Iii Geneg1
A! L ", d,,
ry, qi' lAnato d_ones t Un

TT
r I,,

T, lalbi6r, ru-do n
6.
F pm-qon,
vl


*\0 Mr DfLv 604J "'ni., Ti
1. all
h" h,;o.

1110ANTE N1111al IE m Me, IT! la -,iic,on,
:1.cln oe I. "ad-g- t
t, 1jo, 'go 'To -'-c ,a
en "aff T _11
IG6m- ndolo P
do xbet lFt,-Iii 1c habiii tiia,, Iii,
Sitis tubios, trictoyendo el tecnfic.dor. Trei nArid,, 16 y 22
n- P., i, mlde sintonizacidIn Pam C-pur r,. eA C&ba,105
opa I eaI 5,it;de, Onda Coria Dw.do dI
Idoi Inv on d, UA III, I,! D,
tonal "Garganta Migiza", excl.s,,o Ill 11 RCA Vicar, Que cult.rii'
1. v.- A
qQe prciporciona abol.r. nat- td.d o !a prid,,c. Nunler"'as victims y F1 rnolor manno portg. h-cnoo Tie It magict 7 de It .a B!'gan" Cri'a-ID12 f.bIjr grifllil,- dahog eallAan 0-11
A -1,., 1,
"G-1 at rra.; 'amoso. Unico
"d-io ft mrardtir*1 firria Un m- permarie.t, d, )11, Ll. ell
placer Para el crido Ir 1. con rep"_estos abun:
dances en Cjr&,
a o I
-T' "'A pida CaIalcgo
on, i.
iii; Ipe c,,tii r--I I-Wrld des, hon Iri,- ;- -Orndiiii Im"t' l d, 32 f-6o 'je idQ In Tp--t7Z,_ no cree i,, at e h.
aIis, X-z _x I
do h
I no h- pad, is I.r a at-. 3W v, t rdII can Ins coloo dead. I- b.b.
'E. I _t bl. c a "o, Top 0 d-ner" Nn orif--- .P- d.at pe- "a n i.
R C A A.- "3r'OOP p r-"I .i ,1, ti-, lp, ,t 'i'Lli ,.,.t. yI I iIAa.aiq- On,
o lurvo con Tim Rn, de inwiat diar ci-lca com' 'In Tog"mn j r.... h.,tI y.r dop..p-dii. -q-l
iiiga, h.ntI imada d-lada y que la care demos- r- riii 'I- prvdr A -'Ji
computo -cIa do a,, lm gimdeA fcmerito. de .re
qu, y. him hhI poe-A IiY A 1. in,
D8 VINTA IIN LAS AGIWIAS QCA VICTOR '11 dip-do 5,Ir.91,ii de I ,.e y c siezi-A. I'ITIno lair "Ada mar
1, .,6 q.e -han m-rt.n n, mann, d do hiniVagug o'. gr r -- d
I,~ 'r it ELTRCTR CAL COW(IN S I "Illf"Dit CIA -ion qto, d. noor 2 C
I L- y
DIST2151118111: AINARA V LASTRA, S. oo 9. 08RALIA 406 Y 401 TEL. U-M & y 114411 "e. cral. d. on"", x ocsn,- Ill p- d !aa
iId.d It, B"'., ,,a, I I 'To L'b"
A IT -T- Ic ftj -1 T .
h.hcr Il-dn AI'la %!i.a P'i Can A., Ill C
Ile NOO iml noll, oto A,.,

SUPLEMESM DMA10 EN ACTUALIDAD NATIONAL

E ff4MNACTONAL
ROTOGRABADO
10 LA

DMECTOR, JOSE 1, RrM O HONANDE' LA HABANA, NIERCOLES, 5 BE OCTUBRE DE 1949 'lf STRADO& Cy, -N, I RrM O HERNANDEZ


'A C T U A L I D A D INTERNATIONAL

', f V,


"t. -Y, Alt, I'ie 1. R-1 F-il.. RttAr-,- A-- -to g-p.
dop.os dc 1. b.d. do) Burt do Harrwood -birin. del Rey J.,ee. d. 29 an- do dd Q
pi.-t. wl.- Marion St'i., de 22 h- L. f-ill. -al I.terruonpi,5 iroz
"to tU A ." cor-1. of t do on 1. lgl .ht do Sao Msrc Ell 1
A a doreoh. 1. ReJ.3 M.dle Maria Itz UP.incrao It .1 Mar 4. rradre del )O I
Fort 'le Harevood 'George Henry Lascelles) to no ia, Condom do Hsx# ..d; el RA,
-ge VI; Gerald David Lawelles, hertnano del novio, y to Reins t1lbel- (Foto VNP j,

T
LC n rnotlv* do In Impositl6n do Insignias a I** ofletates do 14 PC,. I a awendidox pot el Man, Sr. President de to Rroblica, tiwfnr (-I Prin Socarths, aparecon brindando con el Primpr Magwrad F, 'i, --.'a do t-p- a, Ir... ,--tro do Defenm softer Segundo Curti Memjna el jefm 1,,) .jAr.
--,.Mvr Z,,- V-1. Lto rnay.r g.- l Roplt- 1C-b-1-T l Itte d. Ilk P-Ifti" '4-1 ... I
del MWI .-i 1. "I
OX la," do C od.d hldite S-Iad- do ;,a, LO-: .1 1-to do 1. M. in. do ctur- --dp., dori.- E alop., Pedro G-U TI-m Pro d-le At t.nierilo C.-ol Carlos Clillj- (1, A Cam
All ll- Dr"deat. del (3-l Imi 1-e-Ittim, terrionto .da.fo
-vial: tonfecto coronet Antonio DJaz Baldoquin, 'to do Dfre y do ple, to, -fores C-- ,o B-- J-A G6- V.160., Carll r-o-c -,q io c ,1. No,$ ... 1. y r-Ardante Manuel de J j -ua Hr-ftriEsludro C Ios M, Twjurchpl Juan !,oreda Remal, Mario L*6n el arquit.clo, I
or y ol ..t.,;. C-U To-., z nytidanto del Sr, Ministro, do [Wona&
I, xt, ;-A_0 NV


2It
-0111 do dilarito 1. sole-no misa do -r-t- vel*brada s- pot los Phdre# Dondrilrow, So 4%
biando impressions mn 0 Han, Sp. Flmxid de IS Re, a, rwIS rt, SAI t 16wo. con M.tWo do to fr, md.d $;A, Fr-i-, A,!,
y el ministry do Eslado ca """ --- -- -- - - ,
Frodal Lodrup, Erivlado Extraordinario y Min Mro Flenipterclao de on ba pol. dos;>O& do holier prosentad. dl h. d pl-Atkco ov. A'
M-gistlado de to ..Vift, to Is do Y,,
... .. .. .... .. ....
Aih&
ArM


q

*%4
41i Presidential I- I-,
i .11 -Y 11 A,
z d3 o'. I Ip A, 116117


DIARIG DE LA MARINA GRAFICAS DE LA CHRONIC HABANERAPorT WS DE POV )A
71'J"t"
S',-M ce'l.6
'W-6,
N
de Serra In Ubeda, 'e"
naram,
"oy.
d,
A

P-n f ,Ti ijl,


M n- H-,
F-k, P,


'Irai
"t
Elena 111,-4
Y 0, zilla r.- Ar,-a- -a el P ,
I y co itt
7,ot.,a n !a iT
ciliuk", 1-1- f"' "da,
"I
-Olq

OIL-,
"Tf, *T

fle 10t. giii terbl! -ft, 3
I't 1.bt ri Pr dal d, 'i, t I T T'T Otrit f.t. d, in
6', Ve j'kt de

,,a de y lre2 T' treri ne. an hor.,
an e
a d-1 m de lhlda Gard
lniiea ta rr
p&r-,. -triii
,3 ve 01 ad $'at, jZqU Se a. con la qu
C rtl, traii, Kleri. Qw.066m- de
r6S. A gelita AgraA to di, G-1.
S1111 y 1i result Mar 't
17-7


I f
........... t ti TTT


i:ili T jTro y A


jaaq.t
bl Pal'
11 'AID T'i
4 4

J
AlieP
7

lo mit
nwavith'uks.
1ji, M., r4w. am tun I
te, .
cwtijbo rbc4q

:At W-1-t 1,
11 xl:=
-1.,Al dic a- r.1 T
Us

c- IWU A.,,,,- tig.wk, las
in
pkvmc--- fiv.n
iA.,vqw '. t-1 a
K11- lti t nuT- air en." 1, 'g.j hk
dz
Nqr, 1, it
lfll '
11 DMIIM UMO can -two 'del primer
mmplefios de Z. gra ihij. H&t-. fretj- -a VP.,A-Aj fterit n S. -aid-1. 1COLONIA BLANCA DE GABILI-A P-U. M.H., C.1-in ly, ment," -.par. 1. d-1.16. di, 1. Carte attire 'nu Proye"t"i- Cri"h6bitil C016n (FREDRIC MAR(7H) viv, 'rii,
-tahrentii li-toind. -rt- geagrAf, Y -ndlitind. lit-, Eri 6p-. da piab-- y -ted-4 acinDE FRAGANCIA EXQUISWA -. Papa. y Enjq- KTljj,EEN RYANI Vs- dil f lm 7i,1hii-1.r "CRISTOBAL COLO1,P', it, j
3. OIL K ABELLA
UAW." 11- Weritiiii a 1. nwa Arthur Rank que dLstrbu)e r,,ja 10 d, Aiitrixi, Rivie- mira.
Fit- Sant. N


DIARIO DE LA MARINACoat, Ina 0, -W. .0-1 de e ta t, cl l -g
E L EN EM IG U INO. e li".6- y - b.-, Q-dw q., 1- 1,
lr'vll mb -tc, 1 t.d. .1 phj y 1W, a b.- 1 --11- 4, d, c
a". -.i

DE NUESTRA SO CIEDAD: q- n el prin", caw a, rN, an, In" y ''i 1
!l cffl.y .1, r_ t- mls- q, I C f n filarl- Ya treno haltarte
t- ncia an nustlra j Al-, ig-Wa
&,t qu da pt-.w,
f.t.1 ra.- t. -b.n. y m1w-44. qu. ttrntlinntill .Prt"Roayafr-t a 1. ,Aun !Wl- a. qn.
-Ma plny m.... .....1 tl d.

rr- qolll% q- w,
a
fl, l"do i-t., -, l-ll- '0
t.- y q--6- q., .14a In-'
-W11 amMI.111
0 1 u-t41 r a'. t.rd rd wi:1


r ue Y,,-) -n Nuestros Comercios?


li-w- y )d- d,


M h-ta 1.


-a.tn tf n In
y d, lnt'r#z vmtrc)Aj bl-a, telhy
q, al
I.. 1 11 x I 11 11 7, J, I q. pdrd. -Ilr al final d l Mel., an." ro- l bUO9 guato
d, 1.1 4A., Par al
Of,-, prnd" y
en i- llg, r 'n los ilulave,; matim
I" d.. -wl --M W.

bien i 'Ado
z
al,

N,


A


-.4

qw, ft Itsft
A q-w P- u, au 1.t a waft-- ll
"I,
tna mla, a r tw.4. di.,alas ae Im all
th- y al w t-J. qw W- 4-val'ttax a Is Lds fil


GABARDrAS UNGIM4AS, '1- -bCq2w telas 1laglosm exzlumvcur tha"s ;am umtra U-t- j
44. que p"velat" nue I- PA gfoa,& 1 e, -snum.
DAUMT FA V0=7 r
P-A. P.- aoA&I b-b- a- amb. I


DIARIO DE LA MARINA DIAa.

X
II- -adlo. drI
7 pI111r 10,1- .11,rk,
jon_ 'j 1. A-6.0"'n d, j'a 11
que a? V.
dWlts AV-Pafi- Z11.11 1'. -w. let cf- h! 11.do ;Id. ,A' jl'-d of- Ht-H. If, fl,-P-, !Tq.e p"d-. RI'A. m ml H 'If. lo 0.
yr/ De.p-ho d,
I. c: mlaltd. del Talnm ,

4-.AIN
OppEl pa-d. 1.- 3 1.. %1.- del H b"r Y-ht cl.h t- wc., 1. id. -npresidente de la Es-qo Standard Oil Company'iCu4a s )os u"res JoO M. Es, Alnneida S1.1re er'an Minolta, Ignado Fernindez. R4m6n Fuentes y Alfol- G Ud- orad-dw de 1. F-It.
gxVia de In Universidad de La Habana, a q.t-e. h-u 1-me twg. 1.
E.- Standard Oll C-pany IC.W, Un -- III, r
ta IduOri.11 En 1. pr- nt -b-,,Mn f.t.griffm apa- a pI-"!&r-&l d, dicho acto y on aspeto
g--l del rnim.,
tj

-do gAb.do a & PACon tw-- a III- f.11
Ap-
de V Jas o
t adont6logo A-- I, CW nI rne"',
N-,
de Coffin,

Z.ral a Sotel- AM#IICB mith
d R.q-i Nlr-, H
Al, tlnA


i'AA,, %Y, I-d. S.. P- of" M-tl Ill.$
layo H yaI

GradueJas de Escuela Nondlde Mdestros -z L d Hkdnd

lay"
Arturo Sobrjno 34m6ndel
TAfmA-1 Gu ra
y
nAnd F,
4


ATiA Martinea Margarl G
'allu

"a 11NEPTUNO 257.

F.t#... L e d I el Fot6grafo de los graduadels Tel. A4017- Ha6ane
........... ... ... ...... .. ................