Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Full Text
I I - I I I I
I I
. I I 7
1 1 .
I .
-_ --- .
Clanto 4i.d.l.t. Am" 41 *"Tie$* 00 100 - ""'i "" A
# ,," ,,,,-_ hi,-,
0-c-tot I poemoS.nott" d to --, '! "'Id-.1 I
.".,I., 1-111-t, ,
" "
n-164 11.11IR I 1 ,-- It,,,",- ", 1-11 1
oaro,. """"' ""' ,
El "'Itlaire. rou -119u. d# hab it .w ,A.,
C11- : ,^, '1 oi._ I I "t., _-., ,,,
" Ig I,
Uo-. It I- 1. A- elco .'alt, D IA R IO D E LA M A R IN A : : -11 --_-:,_-: 11.1*1 ",_:'",,%,,
- _,_ .... --- 11 sc, ti6x
raori'tidt,
E l 1. on I.Wirrittod. 'M pwlo so olk W skatwino am Pm1ftl6fl, on to lAftma un ww"imio"-ftm flilm o "i"I'- I I ..1-11fVIfttI1 ,- -- I
I I
ANO CXVII.-,,-NLTMFR0 212, _.." o m""V"Ji. llm I KS ,,T._ I-A HABANA, VIERNLS. 30 DE SEPTIEMBRE DE 1949_-SAWOS GREWRIO, JERONIMO, HONORIO. ANTOUN Y OFIA, 111141- 1 I" -AIIAt tl. Utz SILOQU4 M-Wit Do 1.10,ttA -, .O.... PRECIO: 5 C19FAV05
I I
'
Otorgado el voto de 114-9DIFICAN I ,4 debatird en' la ONU PRODUCCIONTropas motarizada-y ,
I .' I
.. LEY LESI 1VA A TOMICA EN
confianza al rCgIMCH PARA'-CUBA1 ]a actisacion hecha al AIA SAI EN E. UT. 11anques valn hacia la
-
I _Elim inn E. U. In rtdioula
laborista britdnico Soviet por los ,jjjjjoSjSob,, hase. induAtrial firontera y u ff o s I a v a
(jur hficia possible la el explo'livo nt6filiro 't W C7 1
- ,-- .1 ____ I i
,,,grPsi6n econtimira" ___ litilizodo Ion Eniwetok ______-_-,Aprob6 ]a Ciinara de loq Cowunes la devaluacii5in Vikhingky, tralt (Jecir que Washington ge halla -"--",- I'll sittlaci6zl ostti I cargada de dinamila", or dice
de la libra esterlina. Rechamda Ill nCI tic I ,w,,-A ,."'I F ""! MN, Rept- -- 17 I I !-:-" ",' ' 24, en Helgrado AdeniAs, bay cinco divitAorlex a Una
, ,,, I ,n debris de )a inisina, u,40 on lenguaje provocative I[;" I I '' ,
Fi Pro- Anocmdw I-) I "catnarillit p(idrida" del Knondritang "C',: -: ,, , .""I" ", (listlinchl eftitra0gica de III riodad de BII
I 1_01 I Y Rew a hl _f, loofl, ,
. censure presented por el Partido Conseryador "I'Aruir del Stnado ,,'4' :1 ,, I .11-1 1- -1111 -------_-oo,416 li y 1. CI ,,ble __- 6n do I 'LTRATAD0 11
- ___ I'll 1* I "VIRULENTO ATAQUE A NIR. CHURCHILL A.-rar.,01.4ji-I US0-.YU(;0SfAV0
1:y Cub. on I r '' r YUGOSLAVIA VOTO CON LOS SOVtETIC01, """ --, "I
. 7. Fot, , ,." 11 I"l-t;i, ANULADO E -___ __ ,", nibildad do vn* Igto-I, C--, ______ rpdt -n -"' 4.t ek- J.,du.,
I .,,A", I- 1,11t, jokisen Afttilitex me (HiRponen a hacer otro
El nitinlatitto Aneurein Bevan censurtI5 acremente F1 corniftm 4p ,Ia6 on protzt, ,,, Su Canciller dijo que Una inirombsi6ri ell lox
C, ,,At ,,, ,,r- V-p,. .,,in4iIi ,iill
I In actitud del ex Prernier. Fu6 dese8timada la del.itern'd., Chivol 'D, N"', mi, as"utas cUnox y Una actitud pArrial contra Jos ,A An -', I T-61I tanto. "La nari6n no tente blanifir Ali sable", dijo
. ow.ma cIA-1- ,;-,6,- ",itje ,,, % 4- -WA .
Aolicitud de que se r e, I P b r a r a n lag eleccioneg i^" 'S! i,,kit, dl, -I, u. r4t. rugatt, podrin eondiicir R una guerra nitundial I doii ,, "" R" lito hare p(tro. Cavall trincheras en HUngrin
- A r, I', _1_ _"
LONTIR III 1
I TiA t.larnbre 2P. (AP I -' ,In ii, -, I I z b-'strith, X-ent. Y'a"".1 on rullif _! "A ' ,; - r ,, A 'I,- -_,____,_-__-_, --- , 11C dt 1, C'n"lota 'Ar'- ''.. ''--1 I I" I --, :.-, ,r,1.1,,,q. T- C W- .tiI-,6 ,,, T'-C-,,- !P, 'I 1,, 1htt- ,iI,,-- f I-,, Iorvot ca "Ot'. '12, ,MhA .-Clifn IMMA I I -1 I I i Cay6 en podei -z",' -' -ffrra & I"".- "I"', E lecciones en I. '( """" " "a 'i"" "'I"
III 01bi-n, ,IA'- "" Dan m a I uso, a I "t"- I -1: ...... t-,-d. 1-11 I- 1. I r I I 1. I I Z, I I f", : ,il, ; k"'in .""', -rtlo
-"T "'I : I I I I -1--,:; ,,,,,
p- 101 -1- ch, ,hfl, 1", ,li;I Or ^ ' I ; -, I -i'-6""', ArIlb6 1. 'Wi5ici, -I I I r ^ a,_CI, r ,A I i- -_,- 4'.
I Me- ,I,.,,,AIrr- 1, )q,,-, ; I, I I I I I I ., _, ,, , ,,_ ,_ I "" I
',A % ,,'!," ,i, -_,, "I "Id el ej rcito:. I 11 I -:, ", "", I -, :,_ 1:'I. Colom bia el 27 ,/,C, ,hij ,
, I '." "'
lIna Al"Itt"'altint-1 V rt, dos del .11 V- ; I -1
2, "In "- _. "I ,'I
"' C- , ,i "r I I I- ;1.11.- 11: %!,_ _' ''I ''I .111, I ....... I ''I 11 41
ri 'bi- -,"=t1l. , _-I' "' -tt -_ -, I 11 I.. ,I11 1
,16n .1- rAa .1 rnion. dfx do ,!i I I I 1:, !, 11 I I I ,
'W.I I -,h- t! ,,,,.,.,,,,,;I ro j ii 111T 111111ill I 1. *
.I.In' Plan M arshall "" -- -- 0, N inghsi, ,, ,_ _- ", 7., I I ',' ",cl de noviem bre, :; ,"'I'"', ,' ,"' ,, ,
1,"Zi'L '. ,-'t' 'dl 1. -1,!ii,, .I--., I ".
U 'p I 1 1 -,,,, i ,: ,,-,I, I ':-,
0 e ,Cht'.1., oil 1 'cbipr,,. ,C rttu, , --- o Re W, CI I" , 1, r I I -1- I _;.,
'i't chilgodo A ,an ... I'-, ,, I _T, de if ,At I z ll --- . 11 :1 I I I .,., 1. I ,,,, I rIt ,,t -,,J, '',
,'A' 'I'Cr No ge podrin eniplear I ,! d'! , ""r, 1. ,,I ,
do jnni'diRt. on, 'It,6-,,,,, g" 1,,, ,; 7 -" ',P, ',-,-,'.-,;' ,!- Dedenoin tees buques d, '. - (A ronvocatoria me ha r ,,,,,t ,All, , -,, "' __%"' "- I "I I i r I ,, 11 I 4' I"'It I ,
Nll.ooot.ri,11. AhlA ,) GIii- ,o "Ityn E.I:. Ion A~- , I I ", I itj. d ,I I 1- I', en artiel,10% ; I ol tie haver en egtoI; diai '" i.Itti f-lt,,d Par,, -I-, ,no de I Ili oi",I!, t,!' 1, ,.,, ,
d-hpn ftlebn 1-111 ,I I ." I I I I I --- 11, rA ,I!11 7 , , r It g its
,. ,, a II eircc,", Cl "I'll -_ I TI ent-c., vadf, d r ,_,, I ,
V1, 2V fAT'- ', I I 1, ", ', r W-1i, IM I!_" lilil., I 11 r!i
"I P-i,,d. ,.t t ...... C, I_ I 'IVASIIINGTji Sw, V (rP--PA7-1,,,iv- ., G.iJ- 13e i I W CTMNGTOX S. I I I. "" ,
I, .; Y!I0%QTA, .or fl, ,
. Admtiatrtri6n j, Cco-t7Ari ,i;- -i p, I ,"I
it, 1k.b. -Coci-s p ,-- fI, ,.,- FCn6,,,, _oi "Itinti-I -11 s ,- "ri, -, -- 1 It. ; r., el- I I' -'r "I, ". r _, I ,C '.- ; I I 11 I
ri Atriilljin tit , _. - -1 L r I j", 'I"'t, A 'I, "' I I I 1 111 ',
'a j "n. 1 ,ta A it," 11A iiot -- IA lr ",-- L :_1 .1 'Irr- I li I .1 : i 11 I I IA ,,,, ,"Pttr- , "I'l
, 1.1-", - ,,,-,I rf, ) If 6 'I, I',, _", :' .. '.
'b-t- '- It% "i,. ,;"' *,r" og ,- _,b-,i 4, F _,-airc, if o evaoa -, '! Lloq-. dt :,.,7 -,.,, , ,- 1'. lit , I''11" "'I, "'. ', r ,"'.1""'
d- ric 1, -%ti- -.1 riii'dol- ii. 'tT 1 ,I t d, I, w,, -, ,,, ", -r" "' ,
, 11 ;.Ar, "t,, I"" ,.,.- ., I ," I r , l ........ 6" 'je.o', 6- 1,; I- on P<>d I I'll , , ,
, 66,. ,, ,bft.-rr, I- ii-l"t- pidan forid" O sue -_-rle-ftio -- -Im :,.,t" ., , 1, I I : I -,), ,W *t"thtt".... It. Par. rI I , -o I,". '. il -1 I --- I I I I 11 1_ :, r _ __ I ,, I ,I pml ,,;, f'f ... : -'.', ,,,,
,.P, I I I - j "I I 1 1-1 , , ." ''di Itildl (10C 'A 111 1 11-1t- -Ii-1- do ),-z I ", -- -1 i 1- 1. r.n- 'It."CA" I -, "I I I I ... iegtti 1,, f'y 4 (""itt,"Il'. y I I I
-df ,o Cpniori I, al G 1_,,-, en, nC ,J1r1C_1
If v I _, , ,6,!j, C-1-ortI -, I'I -, '_- :1, ,, ---, f I : ,_- .,Al, t"hi, ,11,,,,,-Ii ,,,,,, -, -111 t,- ,
Mae o .In, 11 --I ,- F-A de MII 1. eI.tm' -1" j" -, )a ; ,_ t.,q- : ,, "l-.1- ,a I" ,i-'. iniCt, f,,ttnet dr, IA :, '! I , A 't f 1 1, "'ItI., h- In -,k I.b l ,1 1-1,-, "t"." -,--h- 1- a t_- :C, 115 VI,!I,.-- 6 ,dn Pit.* ,n,;-tI.o.tI.1 -- .) I 11 'fl-Inv",
.... '..; ,etou- q- I- -;-- d. -, -VA P.- -" I I 1, , i I 1 I r, ", "" , 1111" ,I I 11:, , "i", """,,III,, ,I A,,,, or, T.A
it n ra i, -- I. -, -, -i tn- I I I IL .d a a'. ",
te futro" do ,,-, --A it,, _MA5 rofro'Carr's to ,W I C .,.in ]A ....... -WIC, d. ,, dde d, 1. f-w- ,I, YIgoi;
I 11boiIIIII, md, 4,1i;ni- !], _i:I 11 -I:n ,, - I -'_.__- -, --., I ,, wad" d'i
11 lz d, cC,,-A,. 3cii- It'I ,,C;-. ." ,,, r I I 7 - , "; 'no 1- or ., -, d"'I'n". 'w.tegia dc Del,
hAc It ,, oat"'I"A d I ,A, ri. If .. I I ,, I I 1"o ,,, 1, "t lr, I 1 re lcr d"'r" d" qu,
TII !1- rnc- Y illp- foi.9-I-I ', -r _- ,)"r,'IA,1 0 1,
ateno ,do t. 7"', n_ -- -- I i ;1 - S tt. I I~, I ,. 0'. ,r, ", - PIAInu , 'A I, -ii K, -df. c-dId, I. ... if" I 1,,-, ,",,I& 1Y1,1j,-,d,
r doA-do A ,ct,,,4 t-r. y or, .yt-,I,,,t que o,, ct -. cco- I L, I I I 1__I, I,"etA _o I ,, ,_ t, __ ,n,,__ 11, -- I in i, "t,
Ad"I"Fle- -ye,111. ti'aparttri, trin,_,,an A 11 rthaull ; er-o-'I'vo, I I : l R ") r, ,e , ,4. w ,,ti,,,,i,,,,1,1i. 1;! u ,
11 ,t -, I _-11.11 , : ---;ir ,,, 4 Hn .,,I,, 1'r ,ot"4P"-III,, ir
, rmn , -10 ., I 1-111, "'n" h. ",, !J 'I.1. "'t vl- d, -,6,, -1 I'. -Q-d d. I- -Y-e. di- ,
r tift los diputado, 1,bc, tAa ,1.,, oojA ,-,- -; I -, rdw",. ; __ ': itlCmIt- - ", , .:-, -- -- , it-id. -0 dC 2 001) Ono I I 14,
ne t "'I- idId.. r,,-ho-I11 Lt. lCS4 at, rf 6 a 1A ,,,, 5 ,id 6ita-;"Fa ,: t --. -, ui n l tr r ,. -.1 c ', a: ,Xtr, I I 1 -,7 -1 .. .... ,,a C - t hh, ,, Pwlai,, Ariolw, f-,Ie,, I, et w hIlIC114, FII Mon 4ocon'. ,Iual quit to, As ,A mt- "" P. -T. -". I _,: rn "' ne n Go--, (;,III,,-. L,,,n VAIr, t", ,'11 11- I-A fut"91eli.TrIal ,,flir7, ,inc de, ""O." -, c, ..-,, _., :"- "M X.11"
r 1 I --"', 11 P", It
- 11 I I I I z -t.-I of'- t,
r,6 -- 1 1 I i - In 11 Zj 1'd. "., l ,."I" 11-1-m ,,,I, ,,A -1 11,,91d. -ddM. ;,1c,-I- jd l die Illwli -111ca I 01 ,.I'.
,,, I !'i.o I _, y, -, , , -; ,7 "e, jrIta r"Re I I I """Ili In ""'i, ,,-, ,, .",,,V.11
ut i, j, ? ', r A -; ,',,.,_dWA- -p" ... TA r'o '-i nt"I'Ico d. I., -1111 b- 1I.t 01 Vtirt dc,, ltatid,, A 1"s na,
Ce. I At -,ttfa, .1 ei.curaii qu ple,, P'in-' ,h, ,arifc ; .1 ", -. r ;- ,r. 'o i,
Dr., C 6 -yc, W. Wrat" chr- on ,,, ,.,t -, -_ I b"", d,, J
,hilL dii. q., cA "frarrarrIent, ,el '. it 1' td i,.-7 -' 11 -, , _, ;,, , ,C_, dtt C ,
-, _IX-11 ,- -- I -,Jp _'jirciI !ior, -, At, LA ,iII-I6o It-,I-a dl p11I ,l "
, 1 I -, i'Ai"n't-, a] dt RII
L- -- dT!e,,j_ I = i ;Itlliadlll ro sef"".1,
I,, 'Corolin ,a C .11 "I ;, 'I it" "'r DIchs i-,talaclonet, t-1,16t, I,- -t' 1; ,,":t"A' C1 -i ,, ,d, d c- ,,, It., hoblandd., ,,,
I C 'i cld- '-1- to dC I _1 It, ,, I. l-W, : tz nA
""" '- i" "' 1 !I, -- -, -_ ,,, ,_n, d';-, .1 V ic'l P,
--6. Ct,,I .-C',' 'r','I PICe tie fT
'.) ,! 4, I uriatIft
n rbI Clot, iCt" 11 L g-_" 'I '_ Li- 'il F_1 I '-,' ,,,7 ,," : ,, d'
-,., -k r., ,,, -3 Yip I "r, 1 : a! 1,IbIctratc.1o 11 Itcgonlello 1. II,, ', ,ido, 1-dCi te Inte-If,11,C, 1-11il
'A 4-,lr a_ "i. ;,, *l,,,o quit laii, ,,,,,, ,JA_ A 1. lit). 'Credina C 1, b"ta O ,,, K: , t - -- -- '- I- - I I~ I ,,&e-,,,- 7 ,1 'Flying Mipp It", llrlori !,_ ell-il.j r. 'I d-,ollo do b-bo, .,6,- ele, -l Stnil to ser car
rneraad.s ", Cin .%-C, ,_ ., 1w - , -g, -;- -, I~ -1- e, o la ullim. D-- coniunenax lutron Artrw noC-ieAmITt,,c:fn de Sandia, Estado da Nuevo Mr. 1- 't-IoR lib-l" "I'd- 'I", --- 'let Cominf.rini, fnitnrntax do
!er,- -, ; i_ .j- _- I, ; 111-- 11 I'll --- ,,,, I .II tplna A ,ioc d, ,,j,,,,, li
i.n!'r, tornacen do 1.1 rar-.Iiil, J= -I ;-W- Y, t,, -i., I-- -n-g-_ 4)
Ctantnosq- pallil. l.bAfst* 8 ,-6VIjft -: tj j _, ,-, .It ; ", t, I cle- I munisw t4a)(La I Il ,,ilLof. ir- o *11 I U b&,
_ 11 tntrX,. ato7ic3 de L., AlAr.ca, -- CA d, 300 1w,,ot. ". hequen P )i I,,,, ,],,
_6, 8, _- ; - V. CIA I ,4 'i" CN Wji- Y 71R., 4"11Y no:111_ ob tr
I pirvowis -Utaft I
L0,VnRV_, ,epti-bire Z ",'I,,- I ," h-rix K. --; f.vI",V 5-,,,A P- .c el l If rte di t h-o CIO
- ,-.&,;, ,_: _. . I~ tic." te r1adi. d,, I-If, ,,,
_' ri , ti Ion, ,%, O' '
, .r"FSr 4 pnino- '*_- I 'sqANCRAt, , "'Wt)nI.I! Qo) t"A do "61.7, 'n pla do IA CA 11 It,
dIEI G. Jtrrio laboiri,!. i:tir Hari una ,t ieita a 1_4" -" I 1 t_?, o;'_', :!, Ii, , "W_ L,. r CA Mt "111 R1Il1a1r1111111A1Ac% denonclar
, ni- - it .-* I. C,1 ,- I- fIo,-CI6n rArt 4 ,I dcrnct-I, A'I"WAS
'ech-6 2. Jotin;- A- I- -t_ A!, ,- ---,, n In, ,f ui6dio .,Pl C, -, Irt,don do rlre- ro"t- ,an
,Ad ran p.,A q- a, ,, ,,, -, I, s el Gencra)isirncl F r a n c o 'A j'1 :' -- -- "' C, ; -, -,, t e bta v A i,,, 11;,' ,11 d aontiradA, tir tdoa I., TOrro, ,ir, l, A, d t""'tna N, ,I, KCnlIC, Y
t I - .1 R IM 1 %u q- t .... rta f,;,- Vojto, Avip, *I "do 11 I olo 111!
ri -;_ ITVIA114_ ,16 ., ,,,,,,, ,-",., ,,, i,. ', unidci, ---- 'I" 11= 11 ; : 4t ...,
I,,t= ntO elation g, "__ __ -P,-,6-, __ 2 r' r '. C At
.,4 I;- r, --: !- ot c 50, Itti Is- tCz1.1'. ,I 'au- -, ni-tta, -, '. do .1arl- ill, g'. r "!;- 1A,:Uiuon
ran B rettift. Y 10 I ,,I I I : , t l"ADPlD, rf Z'r CAP' -_ 1: _, ._ _1.z 11 n, NIt ,I -aAx,,, ,-H "'Int an A COMMKON JUNTO* FCL R"RY I If 'ID ,, 1 I , _hIa A.,
itoo,- -- ,,, I I_., L 1, , I _1-Iio_' d. -- 4 C h ,, , 91 T ,,- 1. "On R'r 4, A lpI, ) -,
! I "I V ii, 1 $I d,
t nA'&orCrnI, z,,.x,- , z', , F --k _. ,,
" oi,"t.t 1 V ,I. in. li jt"!", .f .-"i' I K_ -_- i I 3EYTANTZ XUR"Ir Y JaLnm][H ', C -g, Q do IR allullf, d, t,,-, 1 I, F "."':1 -, Inca, M
'I 1 o, -1 dAdo -Cti, At 1, ", I I I 1-1 7 ") 7 #. U,
I.- Q ,t .:T _L ... --' I 1- I .1u," .I ei -_, qc'. .h- W. I ': I I I,., ,, V ibb.l. A n -C
r"- :- tl& I TRO DR rSTADO ,MARV',' II -I',.: ._ :,,' IT cn'o "111,1 'Ifle. 11 ", ) ,,!- I "I 1 .11__ : ". 1.
'bia t -: ,-, t I -, 4, tq." PZ r' ]%-,'% 4- : .d. -, .- ': ":- I i r-, : _- : '-, -;1 s I Vk, Rlr I,;A;oooh,,, N. IAP l I .,:" ,-, -r., I t or, r! ,
Fin I 1, I _1111: ', 1 *_11'1 1 "T, ;;, 44,4- 4, i,- 9- _tX, F & ,
,,, I I- ,,, ,, I -_ MIS c.p; ,'.-_ t'-,-,.: ', _o "n, -I. , -."-d,
, ), !, -i, o"Ittiam."Can, J. '140
, ; ., 'Ll rt --,,
CA- ."I'-.0. kc, 1 = 3 it 1, .." do
U.W, I I-te'. 'I ,,,, ,!, '-d'A .,.!!" S_7 11 ul'*"Z Ic .", 'I; A In."o,1111- 41.1" I -- I
,, A IR -II-, It = 1_. zor M,:oey Mt A MIA noth. e,, I A.- vttljt. t-tl do .'U'A &,,i Rq4r,,do lot
, ,, ,, I, -0 = "J*UAOS .yv R- 1
file w ; ; = ,- cee'e-d.
16; - -- ___ ., ,_ q.- -, 4, Y -d, All,- 'Mi- 11:1: ,,, F, ,,, ,,,[ ,;,,, ,,,, ,., l,.,Z,%, -,Z., t ,= I I1 ). Vom -, ot' 1 I-'.1 gt r,, , ;,,],u i I Z:I)ftw ftlI ru"17 _'i ti o- _i :&4 .Trh, C. "0 IIII 11!_ 1 1 ;1.;11_, .,i, q_Ir .... di0I-.U,6r*ftA1,0rft earow.
v4n, 7 -1 .."'k- -, P ,
, rom"M ?IL0Vw1C*V.1it 1 I :107_1. se7t n 4 I'Ioe- r ICZ.- PT ". q.ir 4q- 7 0 1-&reu, ,s ,41 i-i'll-10 t-1,11 1.41v4w" 6- -1_ .11-uo-" otpro.o.'"
-Z.,-Astridn i"ItIrc!QeAl tit 'T W 44d,,t 1110.0,, un ,t, 1,il f d dlts dil
)..-. _1A rit Ikj ter 'Mos!g ,ante
- e__ r - t, T -, -4 -%_ S_ Her- t, Y_ 1. LA pftid. d4
I!1- -zI,!,r, %-, ,Tl ,.- i,.7.-I7. ,L',,--R1; it ,-10 _T'. I-J. .1 , ut '.4 n a w ;1, %
t co,; r ..... 1^ "",
FAgz : 2, ..l'i"'I' 1'. ,;_1111 PtIM91IM 1!mn r "; q_ *W '. ".1it, (" -,
4#1 -- .. oo. U. IS: : 21 __7- -".nt" -,:- L, _. .,n _, ie I I I r-', Z .1 _1_11 I ) ,a I A -,,-,", , : -. h- 9- ,I IrIiranro d#
- po-,o, ,_ no n !_- I~ =--n Vx ti n At 'I,
on : .woad, i ;r No4-I.- i __4 M ni: ,Ci4,m ,- I ;Ir I- ,Iptn i,,.I..t.& f,.,-"",i multarnn htrtfl ., .1 , I ', d"ot"', ati-etn- i. tch.. "" of .IC Afr[
%,ed .Wl',,,b, It- 1 '_ A- ___ Ct :, j ', ', I. ......... I .. .... .. .... dip ,-o c. I'! bi I -1 1 71 q; , d. "jo ", , I 1 "o , "i" ""' ",I, i
14 P#rt-CIO Cooi c lkd- I I, I ',- NT, I -, i, 3C F - r. , orrocid., t h, 1j, -- d,,, 'iI.
. ,
deu i ,,, T -- -, r -, --;. ? ', i, 4_ _- i
_, See, MIO, ....... r Re 'c"d %""_IIJ teganse his sidprfir
, 1 1 ,- I.,:, .!i;-_,;A 'n 1 ,_ ,_- Parece inevitable la rupture en "' ," r cl
WP, )", ,,,, I, gicas de i", ,oi", !.,' "", , P-%,,I, I--- ... M.""'i -4 -_I_ -Idor -! ] j,---tloslr.,,I -_ -, I ', oldon- j I
_ 1Pe,*!-- R" i;"" --,, fArr- ri -, 1111
der, o, ,!- q- ,!":, -1, r A n,6 ", H., I- ,,, ,, ,
, [,i, ,-_ (1, "'idrA IA f, -:.- ,, NI-l'."',
, -It- IZ111 -I_ .14-18 negomewnes sobre-fterlin ; ,
d2d on ,,,, E. V a las demands .1 C. 1. 0 1 ': 'T' P -g Ira ,-tl- 11,
Pl,.,, I ,, "". ... I ,
I e- ", q- '12OIo -1, .. 'fiti"a." ,Id,- , .. ,.
41 1,oi 0. 'It, 1-1 -- - I ; T-1, "
I .gr- Tre c-,-Ir ,1,,,,,I ., -1
.4 I -, ., P .1 geltle- ..; ler ," "a
ift. -_ Cc"" sytr E a fi *
"A ,,I I -; _11rT 41, I I iia 1, ,.P ixi d, 7-n , i ; Los Ali d., acordaron boiewear Ms discusiwwg
.9 __ !_ I 1,ballo Do"r i"Itportantes rrirzipresas areptaran ZaA Il S -; Y 1. ,,, dl '. a-Ft lvl .-I -iiiiito torroor lii 1, 11 1'671 11 I I -t'l 111;H...
d., 0, '. -I'v, r g it "_"nIjiat InSX, of.
k3 "t ag ,- I ., fi-t- IZ!, ,oiT"C-n,,I.
Chiuch It -, i-- ii, ; pericion#o ,J rpras $Obre pfnfitin.segur, I 1.' -, ,,, ... ii, hI quo log sovikicox cumplan sus promos
;C.L.. W.V l ,,, ='u'lo""'t ,,, ir ,,'I ,ecorro, rodo.terneritI)A lacritte,
"all Una I'll I~ I I --- ___ ,I frmu ds Ate#7 I ,, i' __ ra j, P.1jt-.d,,, Bud Mt, no 10
' TTSK-11 j: r, :mlufs do 11 jrni-, and
del d-,aui I~ -: 1- z, I Pit -K CIRS !R- Arlri, En vij ri, IZ- ,;, '! L RPRIAW, oijen In .l )I;.n et,! ,Cir, _r
1 t AN-:C N, Flc 21 Un:111' I V- 11, .1' a I n'lion- t0e a, "_ "PLjotaI 29 tunitod)z dro Ado ], 11. A w l-.I, Ial,,I n,,.,,,,
1. 3 I !do -7 .I q.-kIdItR .ni ,I, nIn 'igi If
-'A I' I __ '-'--"--'v' a '-"I' t t- I Intu"_ rt-nd. -! ,nig_ -O.TAtifCtj, P d, An _', I, , it," de, ,,, corooltt n, 1, a Tz ha
" I. P"Wern "" If";'t ,I1" 1' I T I I "I )- 1."iti.n. Jo ,, ol-RdI, o'
I'Ad.A ro" I d "; , ,: Z- -, -- , -, ,,, " I I .1 I .,tAw fl, Ice for-car"I ,,Ado o ll ia do,,"a
,is)6,, P"., I- 11 li, 1. '4', ,-, I i it A =Y. -iC.1",i ..If-- -. '. .7 1. trSoi-Or-1 I ,rratAr at ,able
- las ,,,- j -,_, ,, I, tctl a,, Ait uotQrts I _11t. cav.r tr.nChentia "dedor de lax
1 ., ,tm'ra tntrt IW"It, ,, -, -ecti.t-, T.dcn Ira ferrd ICA t'e- ti- f- 'ta ,,,- un oRfee- pi,, ilti, , I ; ,, I -11
ptrit-c. rci-t". Cit. : "" ,. ,;" , %' , ; ,% C _,!, _,'--,, i, __ T,;.,,,, ;."In el _' n , , 11 -Pf I ,I "n".1 -- L- d plcc,4t C
, 7 1 I _:-*1 -11 r I : ,- I '.
.PCt,-d.d I I ', I I -1 . j , : 11 4 -..It. d"Idi-Io ,Ad- de R-lio j "id., '4X
,, 11 I I ,I t%,Ip, ,, -, ", 'Ine'steAts CIIA- de jo 'u", ba ;
forra blaao '-Z 1, ,,', ,',' L- '' : I I t ;--,- I ,a i,
, ', I "K I, ; ,: I CR' " - ... 1.1 I 11 I -t- gal-allf." .I,,, IZ !;Z" ',',,:
I ;- "' 11 I -', ,n central que ', "_ ,' c_ B .: -, hwa 14- Ice ha le."' pr Z A"A $,I C, 72i g ,Ilo qluf, f]I
RC,0, 4. I ,, t ' I -11 -4 -4rtl" fror, ,- ,a aafribliea I 1 itilerra, ,100 one ,A'i '. d CO'.
C en I ".1 I 11110 '. ,, - ,
I t, n do U .-- IA rliO I :, I I I _'_ I -1 41-. ,I n-iir IR I I
orn". 7 g6i' I [ 7 ""I, 11, iLl ., ."- -, 'I,- ,,,, I "on"', il dociil o k'dat' ;!!9I Eleva C. PriQ una ley al ,I Ut I, Ira, do d, ArrietRd Y 0
n, do t-- :, J- L ,. ,,, - ,- 1, I iC, t;;If IN ",I citntalta lui torclat ton
iel" ir ,Apid_-IL, cj_,Iilnc,, ,'_ 1 .t I -, ', -, ,' ', ,','_ ,' _"_ 'z &tudi in el ini r)a*A e" ,, ,,- C=u ir- do M.. T;, h_!__ o a., ,onpettvos .lo.11 c tOllol: Congreso para liquidar "I""a 1'tar ton 't'A "C'encla'
,I;m 11 i, , - , """ Z ; I I T-, 1 '4o, 1 q "Ituvieron on lnrli, ,I R.pt-. &I TI.W. ill -tA
11 I ", I I -- I _1 :_, I CU. "pluarabre 29, IAP
I 11 -, 7 *- 'I.e of m 1 f r. 1, nQ r.,A, Itd a. mos
nert.,6: ( I,-,hM ,Y- 1. .,i -d I I A en I zai n e g a c i a c I o rte # vi, 7 di plqfl, ,_ ao", "do adendos a log veterans r1linion SoVI'I'Ll" hS dinuncAdo ti
,Co P, to I (III, A i,,,,i,, I I _1 I I f r" "It! do _.do I-o 1, i,_ e oblonR It
:_ If, del control Attinlico I ni an Pita, it"rn-, ft.; n
O"t. ro, t'ol.w to ot, I- I I ; T !rlllil ul= "I I ,,,' ', _.,,,, ,, Za . Y i Tang no I Nr ot do on mon,;Mje, rfribido, trA Adc, do AYUdX miI
I511 '. :1 I 1-11 I 1. "I 1, __ d & , aitplon 3 ; L,. Ali" faniCinnalt. "-'Al. e"' A', ,,n of ornerear, ej pre lldtnco do v A, .1no.d. Quo at .1Y.1%1;1
IA 71 lu 11 "I do At "-:c' 0 Pr4 In Zcc (I a ., _, .-, _C7 , t CIra Tr 1A two to ,
_ C II _" _e ,,a bri n 0 1 ,I a I ,
11 h ,it ,,,-,n 1,aV,1,.,TI -P*r. tor, limpauI.." i" g, od. Cut "a '_ CA
A u -11 td'w, it" I r -;I 1 r 5, '
;1, -, _>k _p.tbo, J, I o 11I.P C." ni sto u- ___ ,,, -- 1. -j.- , -1 ,- ,I hg P- r- tAC.- it 4 i on ,to- hootit,
# C I -,, , ; L* I - r ,P nll ,' kP -".', n ,-V,,, i ,, s I r I".. ,I111'1_1 n c,,i,,,%, r"
hurif, , C--", I o - f 17- 18AC411nng' ,Cc% ,olwiorta do 1. 14-trR pef-la, n & V W
r, , ;, . ii ;,",_- ,!-,!,, t:-c-r, ', or !Adg one ),y qua roavelv, 0 Oita Inif 7 duoandc- ctntrA
I "'.1 bo 4 ., I', Y rl! 1, 1 -1 A Con-A,
"""' "I I "' in 11 p -- 34tilottical, negon ont. Int"gaft SY"
, L !, I I '. t I ,, 1 , ,1 J blacn. del ptgo do lioA Alit
Iabta'ri ,,,h,,, ,- ,,, r I -, _" , I -- Izttlrii*o, ,,- I_, :. 41, I o, ' 2 , ,-t -, ir' -lerf-Ine, ... i.iit -____, -, I;' - L, ,,, Rod-le, dtit,!, ijd on 'et'rancia do 1% Inditipari- PC, of reiriatrri deleg"o, do TWARIto, ; I ri-c4"Inon no quo "Prenv IIAC Clot y f.. nen Zxwiortit, Andrei Grornlibl. V
, Ord
cte to it , S "._, ,, ,I , ", ,I .. A 1,rr,, "- -v.,' jr""It- --1 I'll ,ntan A ion F tttlos urildos, d
,,, : ;, ,, ,, L '_ 7 _, ,I rn"' .t tonin ,nAns I, ,no retail Y 11"Ancl., d1jereri ,4 cufU2 Aunt F CA d OC4 11"",.,iic ,, C lorxli, 41 q- d A 1. .rrojo ,rov -dr, I, 0 an 0 qgon In rgA o do ft w do Yugo$
"
, I _.V_,a, taj)jtiaf,
,If "I I I 1 7 ,,,,, li_ r ,a.. dat % ,In, ,ut 1, f !16 o ", 1.
t ', t 11 I N, "' "' -- I~ .-- ,;CA, l". ll"P,;., 1.11,1 94,. o -1I0-Vj- ncivat ,II 1 atrlo .no or,"'. 1,v ndre"O ade ,'. Lz J Atrro,,Ic
hn- I : n--r-ort, I i, ;VI c ,, I morilmnao Ian taltp4laI El trottarto anortbt ,n IM y it$
. TZ 'W""i", A !'n 'rit"'. ,, ,; ' :" t "', llf'7 L I _-_- '1 't Cl .1 r - ., -I"- ; ,, I I retirlo aritmas A I'* tatartarneoft 'a itrmu.p. ri "i f-c," I .- 11 -1 ,, -tt ,, '. I -- a- --I- 1- An! ;ad,, m-1-- A 1 ; Ill t d C it ron CA Ley nerierO I Qua ,onotruitdo duraritt, I& psaada Run.
Pr, I ,r- herh W-r-A:
, )" 1, _: 11 In ;4- 1- do I.. -tro V t"=- 'L. notte el .tarno m-nuo. II. Ill '7 I," ,*t Ilil -, 11 :, __ ,_%,4.'Cjj q,,C nahtan ,,,mnofn 4 Qt of ;0
, tB" -, -_, ,i ., I I -'It, 14, ,i1-17 ,I 1i 11 ot- of
C;er fo do I$ 3y "'i" "I". at Aetna do elfera, m*
, ., .., _-_-':: a 16VI r CIO 4'
Gr- l3rt I .., L I ,I 11 I , L. _. C, 6-- n.d. lter, d, 1:ot co-It- ir-Ro, A hio. 1. ,do ;- 1A AtU-l6n Ronri6liat An b-
-L ., ..iI,. St. arub.ig., lon C- .dtl uc L. or ICY- Clot a] Ele- I'm 3o
d, tl I.' 'J, ,_, ;1; vo
.,-;,,- 1, Iarrnf : ,_ '. -, .; AR ni tcit rur- clitivo r= AI"CtCri dibldarrIto. -1 ftntt CrCratw :
, ,,, "", I r _l-doa Q- ---g., am"j" ),',-il In rea do let, "to.c." cid-Wen ildic.,, jquitf
no fill" ", , P) crfrto do 3 $ te anicuit euviCa)iIe It A u 3 0= 4orarict on I
'--n-1 I 0 , tL 1-linAl 11 ._ 1, 11 d, -." C.- ,P-cIA-,, 11" -la dprA,16n d-Past, el 1. WD
I ... r d, 1. ,,,*, on ;,_ Iirl A-t dele .tic C-vacrC1,Ca D u at Croril we calpa insletan an at no , ; ., ': depa a mucrit del er, naltrusarti do
.; ,, ,, 4-.C 1 dO eO I tentrnoin nosCrr
no mt-'. dA 1 ,. d, t, "tz -,,,,,, I W""., -.1d. 'O del iartf jo 3, pArrafni print de, I&
S, L i,
', ; I .. 4 I I I 1- -, 1,iuA 'rut 7,1- -it ,.h. q- 1 ; 1.h-6 11- A Ion Ct$t, ,tt 6.,TT# ,,,; ,I 'frf orn %,I C, _e IfIato terror
Alr " A ", 4 'C' ., felt, ono I Y 1, dlog-16r, del ar. ROlaclOnen EX fS ,ACC Io RAJ 1 Y
nifun _V ,",:, ._ "' ' ---, ,,L-_' t Az ,,, I S,,, ,,. oa," n o
r %dft Y cltfadk ,I, lo" 4 11 I = "Yod, 'I, duicasitnts on dl bas a tie la Ley n mera 12. .tl. d- an- Cormurl6w. so
a, -- I a Qu* L" tooRtrancion" do Dierlift fifiC_ ACUS6 do hatior torlitiatritalt, ,on rIar_ -, ,,,.,T, -,I-,crf_ ic, .?Intocc i l"a 41 Ik 1 -. "Iu 11 I -- -1 _- ,I, 1 tznAo % rri hQr,4 raium
lib-, trv ir_ ,,, fC_ F, Initir o-id i iFinillu W IS Y4. iI I- otdoo.d-g; 11 Co-c). ,It C- te- Ci- V Vit"It- pact, dift,
;7r, -!Plitta f ".
diAot. 11 I 5' r, atlt tao u7tr tt w 11
;. -q-itz. I ciLler" de FC1, pra "Romaliur"
'inow ': !, ,,_Albi rno feder It;,
h. h-111,11-.0-11" ,2z I 1. ,do Be H aflan culpable, 4-ca- vs'tsg al.w6nrotdtb.'r deprToiw". ty"
- ,toa," itin ,, u ,. I, A um entar n 1 "I ',., -, Ir a 1 4 -;iaadol pari'
- ,,, ,&C :.iCo_ I xth-l.. debido a 1 dfrIunnit di, WIte tratOoOrt.4 =6
Ili rt1-,,I- I.Y- it, ,,,tint6,,T.,,1 I Una, Europa libre, no com unista, q.' I'-'= '.. h- plid. lc
IS Coorr. .i,-V_ I .to tmo urion P40
1. ,,, ..C- , -V Al I 'I I C" = Iein!C17Y'11111= 11. a 14
h1loda, :- ", ", , _7t' I "I.,,- -V t, t .,,.,u,,.' t,-,, n-i' ,,i.A a,, Iiai d 4n a la ,na Iningle, do 1. 'x-- wo 1A do.: larratia, do dtfratnnin, tri &rlnl
Uiti ,I J, 11# i ill- salario a los de tral
MA C-17 '--' ol 1141C l 11 719 kck7k FtIII. N-- Y-', ,P esel provecto bfisico de Los E. U. "I' --_ Ml6tr riolquolat.a.
f", .. ,.tt, c_ N !*- iii,4 ; IIIl I i -,),,, 'i "de" I" rat.d. = .-WYALIco''Ill.
, __ ___ III .1.4. on nr)
cI% d."41 11 Ij ,on do ix, iK7 I a.,. 4,
ttrro,,,Sri % del oWe dt ", lac.l. Tito y V. M Molotov. fn'7 znrn 8, 0 7;a- Belli 11 "R osa faiclenta quo wrigunt de PA
,a I, ,- -rl-n, a os ,-et---- .tAZAr-,, 7t1__i ISS1, 'I obreros I o;r-, -, 141!t It ", 1 -de Tokio" 'do It ',a ,,, -5, Ana- -1,
11-M , ,, ,: -- d- - -- I It'otarti ei Congreso una asignuci6n pUra ayudar no on Im ,,* "'ri"J. 1w PO.
on ,Ianz rl ,,n,
- -, ." 20O r i,000 1, ;;I, .11-l"". "p- h- cot,, ,i dA d.r P hatiles ront- .%,ra.
" '. _i_ I al extranjerict por unfolal de $5,809,990 A,'"
I I I "robaa i, prooriwan A, unnar met. G ,B",. 'ei "h ,,.,,,Ii ,,. ..,i,-- I -I' '- .C1mWAtr26&ri do Ion larro,"""" Durawe 4 dias estnvo w. tonjoIlloW lon"A Atrrntrua;
; eontroiadA pt, 1 -it, h.b-&,
, 1. ,,, C. Ik, III -th,6il'tactco oi ,', Conjurado el conflicto- ', -'P' ,
Po VGTO, I "" ,- I"C'e., udtnni D-ton- wadt
na jquj r I 1, 1- "-!. W ', Iz, 7 ,t, N, ,Lj in Cut Ajud, -arriarn"'t. 1-edatIi-t ., cuiI par. Artier deliberando el Jurado .utua an c Ce gucri. ruti-a oairI
E d'7i, I ,,z;,e;ro= *0n-1 que parew-in inminienteex 7-n "nAr"W'111-1 11 9 .- tarneole dot= 'fit ,iir- dtn CU
h d"Piai. do s4va 'it-, ; t1. Alem.."a"
., I Asook 1. Y-d M_ C.RAI*AiIi, - = C'.' 'er;."In ;',t'J. IZ'lli "_' 'C l Quieren for7ar ell Rerlin 14 aus .Ikaft',
5 vAN FRANCISCO, Spt, 29, 'Ur", Alima in nOts 'to' 11t4II1A Ta, die,! 4', '. d, 6.4t, on iw.l PARM 'Iiitnuoe w.,fV4jIod1_ tow, 4 ;::olioo" i t' Jkw IC ne I- ,1 on loro riurt do ta,,i In 1. t-In. ;C- In q., I- 11 ta devaluaci6n de mareo R- do Tckioi% f- d-I.,AdA -1- Itit-11. 11- ,1 I,,- do Suawmt bA
adocad, _, & _- __ F-I cooll V" V* W= accord intern. uictiI Trutt- o traeaas
i,-. VWa M oob, 1. ,-= r n; = tAp" uroct. to !, -, I I =d; IiI.11 : Comilerejo et lblt esta ,nebt del delito de tral- dCramtIVI, ii le 'IS ,Q tennalltt,3 YU,ita,- I N.". pvrRorr, mit qw 20, C- ,- M gr'n'tt .6,etz.'aw it"11, para niejorar All 'Ilo, Awla -, Il,- -ft.pirar"t. con.
rd,' A,*~ ff""rO 11b 41 Un aa,,lAo0I unico On' ei t 9= Un -i-'Ca dj. ,lot Ion P_ L tt legun of wre" to de'Dole..,
d, lifa ,_ tit oo., tin e (IQ
"' rI- co$41 ";-C ,Ttto,
"S oilil-ti plura Vii Jurado Fedvrai. in
do ,arr j-I.- piandt it-lo-K."" P-r ., .fp Ito depencin totalintento do
.,i- It- grm A ,;Covl= do 1. ?Ord ,,4 I Is U On BoVit"t" Y I
fn"14""- to= r, P.- rivrop. dent'. or
dad S7 O. l ,;*- ltMg'jd1e0CiI rt -0 Ile"T
A Yt alt" r. lmbrc -, h-bres X 1.
niestI5 L I hay Las pmiff _.deFW rn_ ;;= do efie, d2T. Z", --i-, 0 5 ao n A ,,= ". veonnno ,,M ,,N A'o; ,,, A .. rrAj'1w Tegurt -alrcul(ai IcAperialiarw mtran inM
_' Iler Konrad not # la at' O
Pionibilid-d do rtfAabW4. n."-,i-d bf.cao -p on. 'ralt
.n rof ,it y It. ua A qct, tapriin ?,ijoiot ,tco 7 ,.a_.Pqj.eI d* on- Q.1ont div IYAIIOI- 41 33 Ail do habor tmi. Tndog ,toa bttl- ti n quar 0)
It or O *bSj.d Ce. '_ a tno A1f ma1n"T ,,Cr.,IO t1wra"'re Y ayu mut'as
= & tt Dw "onot .hj,,"' "a,'InI w4ion.d '. ,[%ih1d n C
Ctinhio do PnItI -Cditpte ton tl At= Q. ,Cl- loa, C-"- d, ro ld:: 4'ao j a =,n
ad, ralublecoo- obim = In- ft forwels c. uSn- ell tmn 'IV I .1 A. r o ," --air-d
fl.= r. do it est."Jd -ion 15nal pu o de line .A. at na t Vo d li ooouu an e,,tuo- pur romptr at do ",tavoi ct 1, AV o, ,If.. an 11. f. tgutroo. Itle21 ,ii X60001m, Qtotkue So it" 'u;:& MA. loot" on Oo*% Id 0 1 Ode, ta wo al durante pn period do Cuatro, Was. Q entTe a U, 6 Y yugtaxioIS esitnlina". WW toiatat As. do i, 1-ton =;" do millonen do, d6l.r- = antAi d1i'litoOneIL t3r,"Int"'t CAeroo It or .1'. 'ROu de Toloo" ha quedado %I ll 14II
I
-td Ian M-ffo tAc- )n = t6ftf- F,,impit,, car- r lrooll io ,Call,
Lyttaltor, reths, (-ft!::Z% .-.-,_-= 7odirle, I,1i=T=Wanj1iteAqoe, enet= ,Qtrol 4 e5a demqr. i: do po I Actual 00-.1crm
Sir M itASr It- "jolt multo de ifirz y giaajav.,
OlSolistro do RstIqdt, r9flo, 1; I it Igobtu In4olbirld MlIto Dingur, luxeloglel fitalwelie rnarL Clot. "Uo, = "A111115 a Inn= ,It ly= .. ,
t.j I, I a ran -10A ort Ded, he
1:4111 A Y = 134 1&ctionen po- "Il d6 h;- mutrIc, tIempo. Colm.
, ei NA 'k q- A"- Starr" n5 We. ,. is segirridad m orntdcfca ng'l:.,C ,:rr
on -: "t""3M. &E do lftlt!:% ,,,
1. VWX .6:. ein PkX Al ="l aft.44 z 41 nals"
C; 0"- Iot-I- dC I. vial 1-k-6- ftift 2A.ft ow toot = = M= P b= =1
.= ,u En, lu, .4 t Cit.= quiet 'ViAo b%9 ." I' = ".' = ll- i- di-Igand'a PIO, ggud. _ 441= 1=. 1111I=W*
.-Iroto J. ru 00bitr- do tone UrA 1114 mile y = Ug"" lj;LCZ t qUe deorSM. flArrintioireit por na
i -,- ,,,,,,= A ,,A C, pl. :; dev dio, er= rlad. rSefa 1, uwpn sovitticni 04*rlmPoirot 'ew- ,* .I O,, LA. iae- tMito i.tluyt, Sturman'. dt a I tl l naeoit dtir da ta, roendtoon _rm T a t-on; do LICS r-Rovtoi & el t'abalo do P'i b;E' erits ,,a -,Ir-r or% P -,III,,
rion. I ihiuu El r CA 10
lo ,in === %; ==4 =i coo-, 'dC ,, =, .."an lattear.le earic
4= & ,:f 1W := .Y.A. 7 =;VMin del Ej C6 i6n paro d "I "" irarlds4ra, do toostod"
led& i- E. too. Qw XYZAtart. del Ptctc, de) AUAZVM y 1_,,, dice P. A norrie"10 a I n3ttoca ru ... oniondiAl, 1.4 twtt. IWRAin ,I 0 .314
- COM"AXAN X" AZCC&R EN -; an Aleraan- Aietr I S.bItf E3
do a- 0 do I., ob- d, .n!o.. 1:. ; I PrI intedion, ,tie defend ade. "t,, I FfsCal. tin -, .ro, jatn," .b. .00tituee,
tott'le ,on I f A que, MSPASOA19MCA Car
'I ,rl is,. WA wm I _,
toztes Weii., 1, ca-n 46. 4ft prop"A IMA. Pro- '. .TU."V a 1itly"M Grec"noa TI,, ,-dj-r, f-Con pnenerit.,- 7" -r.',* -'S "' ,"4.,' ''" ,L I tnil, ApMemo -,i-- O'L 0-1 I das ayti por ion alto, gmurionadus -11,r,1 ,, R. ,, 11 ecu!l tlelv M1T11_i.r4': 7 1_ _npt', -.o'-" : ? I A- ", 7,','
- alia6- oho J MIC ,rS V Is to ri
tll_ __ Loe p-S.- do Arototon y n and it J I t; '- t
fire, tbI t .16 ., p';i V, z ( I
,; 11 II Fi S ,;--,
: ,In,] irt,, :. = r -6-4. _Zn' Roti, d, t-a pt", I _'_ 1',,'I_ "It ,,_, r ",., 'I or*
rs= .iiI ton 11' 1;19;1I_ 111z I r= & jOradom tatuvttenan delititrAt"i, 'e, 11 -.1.".4 r- v'If.i.- ."
6-1. T1. "So, 4Z.- Botsw, Y L' ., ,_-- ,',' atonorej. lu. .1114% Ift
--- "" 'Z Iti: 'i bT.aZ on't..'.."in, In tot4l do hOrAm Y A mi"Oft LK,i;- ert, .,I- ;4 .". fit pa.,to "
M" At .on rote.6,n A "' ,"un Sir """
r1r. ,I 1-,Ueo :! rt -,,pr., --- S A _,-, I= Cf .C '.d.- uc.,CC.pf ... rcv, %.
;6ft %;Iwv n4 VtI_ t3 _, .1 otto, A-b.. tiento It goino,. C)'j, C,S quo ,larorniaba of gobilrto tj .1 *VACjiit 6. uat- dtu d"d, ,,.,, 11',- I, AlIti-S (71- 1-4luito,
'St(16 n qu porif4o rtci,6, -1,, di,
"V 'o ,JAgM A caa wU eikit6z el 5e- Z oeli V b' Adtn,- .. L- I I It 36, 1 rvo; on M E- 30 "Oto- ,e hiCieroo car" del tiano a, onottait
plooWe m ROTOGM OCCoauut. najtrjo %SS hoeAlld.a. de AfertsrI M fearrt do Me- I S'S, ml E"T* ,ilfr',' an A 'on una4'"1' I .0ra. at to$ *Ci..1Itn I
'AM! ""I'6 de 12 ,,. a Iderlo I _1 lz I I -I .
r I __ - __ __ --- __
I I I I I I I
I A O l '
PAGINA DOS DIARJO DE 1A MARINA -NTRNa,. 0 DE SEPT, DF 194II'll ,,,I
A itiwdi fitteNamptile tiara --- ---- -En, ari6n fleull los clieqiies a ,, Peregrinacio' Recalmn, Iox concej(des que se.
I 'In lil"(1f, el 4,jp(,Iltivo it ij C harlas P politics
Ios nm estros, cl Al de f,(Iii('(I(*I('Pll i t"Ni l( illj 'lei vitc (,A,) Ics inchl va eirt el, R etim Cir I I
-111111111 I'll I'll "I "I'll" "I'll" I I I "I 11 l ,,,I, ,, l.", -, ""I "", a ]a tum ba de I .-",--'' ---- 111111111-- 1 --I------- -,,-- __ ___
Sair bov rost rtiv fitt intra el sinterior-l'.1 fleficit i ,, ,i:,i: ,,,,,,,,,,,,,[,;,"", ""'I it
, I I I 'I ,_,!, ,.i. I'lldri .... ),ittiGOIse de 15,000 a 20,000, 10 title I Giiitlertlio Ttiltift Vh(riet(h. rf -prifivit test, te 10 Cr(
l I "A f, 11"!l"i"'Ti afad T re I
e;f 11,1cippills, aiiiowip if $20 000.000,direA. Prwlj,, ', ',,' -,, R owt p,,,(,,j por b, Hall ....... It m4it, his -,ordimi,4#41 (110 'flll
I "',", l"111111111, supwiftrist mm erogoci6it tie V500
I i, 1 ..... ...... I'd- T""I I I
,,, ) l I ,, ,,, ,,, I ,,"- t - --- ---------- 1-111-1111-- "" ,,, t ---------- j 0 11 I VIir A ngel Vobill ... lot,
, 11' 'I' 11i, IIIIIII I li, ,,, ,-If, -,, 1 ,, I , d", ,O if" ,q Aiil,,, d, S ...... Illf I'll Ayll,10-st: Ful'i D-,j.,tl ""d, r,*-,,, ,t I, 'I, , 1 A;,,,,,,I Ift, ']I,,, I A i "O, I r, F I, t" V,
, ", F:''.i., ,,, ''t F, IF" ,'l, ,"', ,'I It IS" El let, (In ,a eie "Id"", e, I.. ,T...l. ", tot, ,
"' , I, ,,,, I I -1 ,kS" ,,, i(-i. l '.", It, f""'ll, dt 11t; I,1,-, 'r, -A,, ll 11" "'I,-r t, L-l' G-i, i, 'I ,,, I c --, I- 1"t, ,,, ;l%, ,-,- ,I 0 ,, ,, ,,,, ", 1. ,,,,,t i, ". ,,,, "I 1. ,*,d, IT, .,,t. i. -gu""" L tt, 61
1 71 'I'll, e, ]A l:i!, d r, ,I i", i;I Fi- d'! I
I, I it)", 11 " 1',li"', Vfll- In- I Re it I tic ion a riog de 1 930 rli&, de --,.1- ,1v1-e.t-i- I ., -:",.', : ,"'! f 11,-, ,i ,111 A " I,-, Pl ........ t, i,-11 1,
tl ,it, ,,, C I ,- il i "i ,,,;,,,,, lboil - ,, ,f pa,,i I I I ,I, l", "'d, ,tir,,t'. d : 7 1:: %F .. -11 I I 1, ; ,
1-if- !l,,,-ipilri 'd 1,, It A -,
", ,," I "i I ,,, 'It'lill 't" .1,d- "', --",-,, ,it ,, i I 11 i" , , In I Ill ,;-id' ti T ,, .,,, "I'll, 11 "In 'ill" 11 _r
v ,I -_111', ", S-,-'-y,, 'n"""A"j, I ,I, ,,, ,,,, I I T;,,t t,'j,, ,j ,__t, j, ,,, --l-d Pel.l I ""', P- FI, 'i"Il "" !lll wt "'I"F- i;,",1, I tl-% 1, "i"I"ll
"" lltin I" I- '1111IF d. "t"",ii" i I .linIF;- 1.1TuI-- l ,I, ,--- I- .,' 'C I ,, .... I. ll ;,,i, I 1,11 r"6, 1'Fe"a t: 'i , I,'*
1,,, "i ,,,, C ,;"l, I; I ,'i DI ,,I :, n,(F,,,,1 11,, 01 ,", I I., it' ; el ClW ", Ili- ll-P, ,-I ,' 1, 'I;
AW1:dA1.1 lt,1171,17 I", -1 , ." ,,I') ,,,,,, F-I, ,-'n't", ii- f- ,, -, ", "I ,, ,,,,-p f-,, 1111t, tlll, Iln. I, e t -, 't i. I I I ,,, IF 'i I ,,,I (4,06r, d, flle,, 1.,:" ,tl I Ii I, d, P,;-ll ,,,,,.,,,: ,, ,,I ,-- I,,, Ili 1 I I
' ,i', d ,*- "r-, -l , "I'll -1111--, ,I, Ft",l, f. ,t.tl. h-tI -, 11 r I I I i i
, !'tt:t ll ,'I'll II -l", P, Iiii.- , ,,,, ,; ) "ll, YiAb,,,, J!"", "I Q- d"11:11tt, I'A ,,,' RetF I r I: I I I I. : 4 t- ,,, , "! -,,, ,, ,l -,-,d- lel, %.1'111 I "I I If,
, t, ., It- l't," ,it I. ,I'll I il", - 't l"i I-, I 'r I '. .- ''!lrt, I; ", ", ,,, I, I I I P, I
"",, I F,,,_,_, ild- ,Itd!-W R.1.1 I T ", 'I, "'""" ""'
"l i , "'t, i, r 1, "y" d,, ,,, -,. : ": f 11111 1 I'Illil, It'i llAili ..... ""ll I ( ,- ';", ", Ir ,,,
, ", ', ,l'eI, II:l "' F1 -it, nit "'i-n", 1,, ,-- d I "I :It, "': "
I_ l, I l :_ 1,1 r'e"', "'i ""-ti"" ," I~ 1, FI-Itt. -ln-
lilil Ill -1 ii -, .l, ,_ ,, ", "' "r n, F , I I I "I Id", "I'll, ,,, I I, .. ..... I. 11, i j ""; ,
en ,-IF -1 M!'_,11- "'If" -Ize i 1; 1-bil t--, ,I hl-I -T- 1-1-1 ll ,," lgid, ,I, """" il, " j 4"" , IF i I , 1. r i I I -, II -,j! t f f" I 111 el ,_ ,_,;" d, I ',- ,I. ,
, ,, 111 lt l I I 171r, -",Fll,,- :_ p III- ___ - ---- -- -! III,!, ; _, 'it ._ Ii. t
I", I ," -trl , t, ,- l I T, .... d 4, "' I , , I ", i" I- ,I. I ,
1"__ ,, t f-,, I In, __ !_ ", If I , I I 'I : ,,, d') "'T': 'p; F :" ,i I 11 Ill I ,,',;',' I ) I 11 .i.- , ,-iI. ,.: ., ': I ,_ ., ',
V, f I I,,' it l ", rl ', : -i;;r-, 1:l-'t,"'ll- ,,f- 11- -Ird- l- 4- -t., I t ,,I, -1, ; I .. i I I 0I j V, t, Fpf ,,,,,, C :I,'! it , I !" ,,,, fl, 11 I 11 .,
I, I 11 i h.1f. i '; , I Pl : I F, 11 "I 1 1 ,,,, .,I",
It, IT-1, -1 , 1 CC', ; I %,- ,, t'i", r I I ,j Il I I I., , I I F-ll NI -l",
y ', :, ", ell;- II, "I I,, 1, ;- n, : f,, ) I I , I I I I I I ., t ,' , ,I-, 1 l- dtl' !A It I I, H, : F, I, It"; ,;I I ;1, I -Il "', ,,
I -, I I i, I, In- r"t" I, I,: A"i-t, ,,- I,- V -, , e -',
e, ". "i", ll "Il, ". 1, I, z I ,r!" I r j I i I I i"It I I 1 1 1 ,
, I I I I I I I I I I I f 1 1 ,, 1 i I I "; 1, "', , ",
,,I Ii ,,i I , ..... 1, "'. Ile: iii'l plllltil j I'! ; I I ; I; I I, "I I ,,, : 1:i, "
I,_n'-!,, o, -rtt ,, Iq, , ,,, p-, d, I, I, I i ) ,
_, ,_ It, Helt_. I l!" 't_ uC F, fie_ ,
1_ I I, r ' ,'Ill. I I I I 11 1- tI-j", IT ,I I I I I I , f, ""
!_ h,,f- I, IF" l"I 1 i, If I I ill ,,,I,; ,, ; :, : , "": ", ... 1
,iiI 1 , i I 6 d r I rl - 11 Alik,, ,, 11, 1 111 1111" I "I 1, i I I I lv 11 :,r, i'll, ,'I,, I i , I ,
it I 1. , 111 11-111-i'' ,,, "Ill:-l ', 'r i ql F- l P-- ; 'a
l, h "'ut-l"n i "" "'t"tti-l 1. "rit!". 6, 1; , t III, i r I I ',- ,, "
, ,), I , : I F i it A e ; n I I, I 1, im. , 't "ll'I" I,, p I il. I 'i ,,,,,e'1,, ill I i 1:1,
"I't "Fll:" II "I I , %, 'edl!"- I -ri- I I., Ivi--, ," 1'. --W. Is, .Y" i F, 1 I l"d I ,,, 1, ," ,
, i, i , '. , , I I 7', I I'll ,'I 01 I I -d, 1, It ", l I. r I if pe-i., ("n- 1--.1 I I 't"'I'll't I 1. i"I T", ", "", F, ,,, I ,,, i I, t I ,,, rr-;I i I I I I ,
" r )I P", elr ,Ip I'- I "' t, 1'11'1'1 l' I'lil" li n!C'- 1 t t, "'t A: 1, j , ,,,,,,, 4, C 11.1- 1 ; _. ,", r ,,I, i. , ,- ,,ii,- !, r, r ""l I I "
_ dt ,,,I d') -- 5 I, I I I ,, ", I 11" I IiI. I i j ""I "!,,i I I, ". I;, ,,, I,
I I I I I --, dir I I. % '11 A 1, ;, FaIl'I't-, f, IC rl ,,
m ,, entz, ,!,;C, '111;iIIIC .1. 1',,, Ilt "I"' i 1 it, t.,ilt", del III,,
i' d i"i I i CIF -1 i I A,!,, d, J., W if I 11. I I. , 11
11 I "I'll, 1, I ,'I' I L,'1 14' I 1, I il A I I I I t ef , i:o It'. t. , ;', i", 'I ,I I I-l'i, I ,lt., pi, tl ,,,, I!.
,' pi'l- ,". !" f '- ,,, I I 1, I : 1 r- " " I I i i I I A i I ,,, 'I" ,,I I ,, t P, iI ,, F", I I"
111IIII. I,- I I I I I 11 11 I I I p ,, ,"ll,
1-1 11 11-Ilrfibll :,,, t I I-r! y Ili it ,: IiIi jj-,ildl ,%i- I I~ 1-1- f2.1,1-11 I I I 'i -1. _., I 11- ,I-,- % ,I ; I ., "! ,li, cix 1-it" 1,1 P ,Id, f,"""I I, I, ""l," ll- 'r;,-I, F 1, 'Itt
. -III, P., i%--rl .I, ,,' ,4, 'It t iil r ,l, ,," I'l It,-, "" -, I I-- It, ,,, ,, !-,, It, .1"o,"I" ,,,,,, 1, Ot '' I I.- -'b,
" i 1 t,,,, I A .1 b I i I ,i, 'l- l'- t ,,, ,,I'. , .. I., r I, 1,i I , I I I 11 , I"', 11
V,,,, d, "" ll, i%:', I t- l", I I's .jCo
I~ I 11 I It, I x, M ,,-, tt ,- 1 ;, ,l __, ,i ,I -1 I I It, 'Fidl-, , I I 11,1 U1, gr'-', I!' -I, l', ,
, llilli'll Itill eo ),, it, _',,lti,; I1_ -I It; 1- 1A, it, I. , "C '.1I ,
ill, n I : ,l -_ II, At' 'i[ P- 1- t, I. ,,, -- P- In,"ItIl .1 I I I I I -- , l-u I "", ,,, : f",l li iAt i ,:", I I I o;, Io, It ,,P.,f, 11", i i l 'ILI q- I V.1,11 , 11 IIII ,_,_,I- "- ,,t,,1,I-,i'. I:, t, i'wid", ti I 1, ,,, 1, l, ,,
"I "117III I i I I : i"I"r tl "I il l -: I I
i, :- ,It, "1111111- i t -- -, "..'"Ift "Il"If"' i 11, f_'I,1 11 Y,, I"ji"'l ", ,,, i I~ I 'j, ")", ,if ,I, , I'
,, f ',' I I 1 I I 1i I .1 I ,; 1i 1, l F F I I" 6, I,;I % 'd' r ,,, 1, I ft I I ........ 1 ,I A 1, ,.I,, 1; I I I i F 11
It"F1111, 11 t 1, f lIk I ,' I ';:I ' "I", I ' F ) I I ; i
t I -l i 'f '
--1.i- ,t", t,,l tr l 'r" Ifili, I I 1, I ,, l , ,,, I- -t -- l F It, 1 I I ,- Isf- '- I I I I I I "' ,,."" 1 i "''Il I I i ," f ,! ii", i ..... r ."J, !" ,) ,,,,, ,,, I t.
AI11191l k1ll,", fl, I I "I I 1'1 , I ,,111 ', tl I, I
0 lI , I Ir j, t 'C !" t j,,, I 11:1 I 1 31, 1 "I . 1 '-, 111- 1 11
I, t 1 _1 "4.1111, q'i" , ,, I I t- ,I, I, ,,, ml I., "I I 1. I I I "
, I I ,'It ,,, 1 ,- , , I : I I I I 11 i I I 11 7., '. f 7 ;,', ') l", tl- ,_ I, ,;, 1 I""", 1 , 'I. ,,, ,,, ,,I I I'll i i, I I, -, I I 'll, J- ,,j ,l- 1 li'l Ill. I I I "I 1 fI I :,,.,, """,l:,:,., ,1 ", -_,,,,,, "" -":-.j
i t', e i :- j ,, l I ': "' , I, ____ -- --- --- -11, I'll- I I I I t . : -d- "..- V, :, - ----- __ -- I I -_ i ,,, I
p """" l",,. P- I I 'r Al 1 -F I"i li Q , r I I I i e I I I I I I 11 I~ I I 1 '!,.' I ,11 r 1, I' I 11 'I
,,,,,,,, ._ -,"),:- t;'Ir I", -.I, 4 : i I I I I I I I I I I I I I I I ;, 1 , , ,,, ,,, , ', ..... ,
, t I'l ': I ;; I I I , I r ........ ,I
-11 "I",, 1hr, ll*, I,, "'." ", - r-, S i , I I I I I 'i l I. I ,,,,
'A _!, _, ,, !_,, R e Cata O rfic I 11 I ,I 7 ,I1 l I
, t:', dIt" I I. , I Ii, l ", l "I!- 11 I I F.f I I IIt il", 111,1 --li' lt ", ,! fom an postsiim l 'I, "i-, 1 :I:':'I, if, I 1, I 1.
r- -, "i" l I I I -t ' , I I r __j "I I Ill ll l Ii.
l 1 "" 1. I I I :i, "', ,t: ,"'I ,,,,,,,f,, ,,, '1 111' -,- """, ...
11 1 ll, P 11 %f ',',t, --,
i, I ,", j, - ',- ,,i ": i' ,
: I I I z-iInit z ,I
0- 1- i 'I, ,,, ,, I,;, ,, I 1-1 ; n 1, I ( ,,, I , I ,,,, f- -- "i" I 1; I I I ,
, :,, I ; ,,, till", -tti.t ,-.Vropiedades por -l 1, I*' , I ,, - _, ,__ I o Ii "i i v m b r o is '!" I' It" "," F ""' l ,,, ''
IT, I it 1111 I I 't" __ I I I I i
", ,, r ", I ,,,, i", 11 I Fie I _- !, T'11 I 1, -- It-, I, C. 1, ,,, 11.1 l f ,,, I ,, It- i,,l'l,."_'1-. 1 I
",-it!", i'- qll:li'-, 1, :", --It ;I ,],I ,,, -, I C, l I j ''
, (111,,! !, l, 11, ", I I ", , It "" rf__, _' II 1-- I I
1:11;I'L ll I I "I"Ji", ,i;,,jI5,(, ,:'ell
, ", F% FF: "!I'l ,' ].it ", e;. I .1 1, "'ll, 1,- ". l ," '' "
- ',, -" '-,---'-, - ---- ------------ - ----- ---- ...... ---------- I n' "'t ""'' 4,f l ., ."", "",
"'t- Itp, Ip. I 't I I "I i'l- IIII, I, 1 ;, ,
F7 I' ,: ', l', ; ""' "t I d o S m i I I o 11 C S ,,,'-II_, , -- P" I'del T E lectoral] ,,", ,,'I' """ "', i" ,I ,il, AY,
,,,, A "x,,,, I ." I , -- I ,'I'
- ,,,, 1, P, I I di I t i, II'lliff It fifli,11 10 PFRF7 A AT ( At t ., 1" f, it I t' I .1 I l r IF i 'l ,,,W ,lv, "
, 'C', ,tt F, I 11-11 :it -:nnd- ,IFt I _1 l I Ii 1 6,!1-l-i, it- I f Z"'l,", P , 'l P:I top "
I l 1 i , "' ": I" .7 ,' '. ; 1 I I T-,
, ; , __ , ,,,, I I I -_ I~ ., I ", ,I ,1,11 ', 'riu- hIi ,
,,%n' 'i ,tl 1, t I __, i ", '_, IF OF S111"'t 'I'MITT I I I ,,
I I -,F 1 i, ." Ij, If, I I", 14"t ,,,
rttlr,, C,; t 11" -1 : R .por"If. Ilfie- orgatilsm') "",', 'I"," ""I"t 0, ,3" -!-dI- 1 J,-
11 1 t11 ipli 1 ", t ,,I,, t i r, w,,-, : -,F ,A I --i, -r' l En it ill ori a mit n7a rlaiI T 11 ,
-- *t _, i t F 4 Ilt... ,! ,,, : ,, ,,,,,,
,it,", 14" 'k, 11 Ili I "I f.r", "i l, ,I it. Ill. i It, -11- y .,Ji. 1 I., ", Itzi ,- , ,!,,, ,",,,,,,, 11" ,,, 11 11,
lic I I.l Will, d, I'! f" _', -,r I ,, ,,,,, ,,t!,,,, -,FF I di, terrerif f," tI, i 11-1- ,'. ', , I "', ,I,,, i I I 1,
,,, It "nidrl i 1j, ,ti- , -1 -, ', - ,4 ,, 11 I ,,i del Ninnicipio ', V ,, ,,,, P l, IF, 1(, 'It,, ; LI, 'f- -1 1 -, ,,, ,,,, I A immer-tiII, et"i.Ohiu- : ,,,,, t I_ I, ,1
-:e- I , 1, "I 4,t I'l- t 11 lill, il if., I --,- ri It, iI- il' tlt '! "'ci, I ,,, "'i" 6-1,"- d'i I-, F:;, il, ,"t M-k' m--.1, If ..
t', d I Il"i -i 1. it! __, IF I I "I i '. ." % ,, ,-: ,,, I- , I ,, ,I 'i I ill 1, "I llrl l l i,, I -, I -1 w" '- l- i. o"Iml ill't It, i 11-11 11 III Ii-i" ,"AtII, I 11 I -,Igl l 1-1. 'i"t, i I, Ant" MI, 1,41
d, .... I-- :1 1,11, ,l)"r -1- "I I I _Fl I 11 ;- 11 l, 11 I I t, I, r I ' : _, I, I F, "t,", I li"', ', r I, I q i I ,_ , I, l, ,I, t',,j_ y ,J, "--., I I, 1'l, 2 tl-'Wt
, I I I l ; ," I Z ,,, , I I .1,
, , ,I ,I, F, I 1 , 1, : 't t! I t t, F F I , 11 Il r I .F I Ill IF, l Il , I I I,, t W 1, I 1 ,
, r .il, It, .1e, "I" I ,- '. 6, j- ,,I l ,,,I ,' I
, ,, I di I I 1 I I , ,I I I -,
it Ill W ic", I ;, "zf I 'A T'It I l 1 1 I 1i 411,011 t 11 ,,,, I F1 "
P. "PAtil- _', ft"""", pim, ,, i I -1 I I I 'If, -, ...... l, I ,:, I ,,,, ', I l A ,
- :; I l ,I I I I T, i 1 I- I l I t d, ,j,,, ,,,
,,, I~ I", I 'Itt, 1 ,i;,iT:l 'i I Ill l101 11
, I I I I I I __ a I-, V iic I -I" t- 'I, ,, --, ', It, I', ,I
11 I :, l-,1,!11 __ 6, -r I it, I., ,I, _!.lt:
_:"n,-tl nn : I r , 14 I- i, Of fl- I, , 1, I S, l 7 '- I , ,,,, ,l ,;, ,l;,trl -, -dnlt , o r I I i ; ,,,, P"', I rl ", lljllIl, Jl I ", l ,,,, [ 21), 'I't"I"'I't Tit, tf- ,tirl
-, ""Zi- I 11 : I t I I ,
- itn' I I i 7,f I *1 I __1 Ixt t 1-1 I *a_ , i, ;, , , i,,, ,;,Q d. I ; ,91 ,I, 1"', d, vifll ,',
-,t I 11 1," __ 'In, l - -, 11 ,,,, ,,,,, ,,; I i'll, r-t -,, ,,,, TlA'. .1,;ildI, j
lf 1, 't ,ti If-pil 1-F: I- I I I -1, ,,, 't
III, ""'h-;., ,iilIrn- I I __-Iiz 11 I, -- ; ^ ""' i""" 'I 'i" -" ,
" : ilt -1 ', __: I I I "I
I , ,-- --, ",
,i f, e: ,F Ini, "f ,,, , -, 1i - ,- "" _i-- li-, I I --'. -.1 d, It'" 'I it ; .... ... !-- "' '.I" 11- ,,,, I-, lt,,tF-,.,1,1 F1 ,,A,
, ill, A!III l 1, ,' : Fl I _,': I I I -It r I: I "', I I", ;. ,_ ,, I,
.i Oil I III 11i, I ie- (---,'rT r, 7 I!, , p __ __ t : 1_;. :.a I I t I ,t;"_""- 1-i I I'l-,"', "'if-'t, ', I 'It 1 III ". ,"'I", p- !"e, li,-1
,,, '! g- ,, 1 ,I it 'I P71-F , I 1, I ri I, Ij
,i- i _1 I I", I """ .1 , f, I '! __',
-.,-I l I ., ,I n, -1, "" d I,, .." "l-I "', I
pr., ,iiI'll"d, i;, rl", ""Als-ti. I ,- It" __ i ,,, I ,I Z "d 11 i,,, ,,,.,I,,,,,: I,, ,- j,,i- deli,
""I, I'l ,I I, !- l --" - ,-"- I 1- ; __ I -_ I --_- v "I _nF tl:,- 1 i- 11 -, I I "i- d, -F-it FI,,,iI ,"i" " q I, ll-,, 1,
"I -1 I'll"' I I. I , :" , I 'I', i ,I 4 I. 7p n"'A ;' ,,- ,, ,1--- , -, :,, IP ,l ,, t lt'v, r, ,,,I, I I I' I I ,,,, !r-It, e6n, _lii,1.
11 ,, ,, 1--1-timl ic ,Id I-P- I J f "' ", It
r1li:FqIl1dt li,--, IF ,: -r s, ofrcci6 lift arto lNer I p-, -11 ; ,-;1", ,"f- I :,-- -Ii ii zrtr ,,ii [ ";;,,I I- " Ii" "! ', Ii ,,, I l,', I l I , ',7I,', ,: i ',', ,,, l ,tl, I, ,*,I ,', '-, I -- - 'I C-, 3 t- ",",-- -otr'fis
- i "I -- --,--- --,-," I -,", lt; 'i -- I I ,I I
"", .. I- _- I ,s-ti,1 I%
,,,,, , .... .. '-n- e, Cl-, 111; It 111111i, d", I -edr 1. it,
, I'll ,I ,_, ,,f,, 1l_,,1,: :.,_)-, ,_- I : I t , , :, -_ n, Il 7 1 ., it. ", ,,, ,,,
1 i I ,I "I 11 I a I Dr. N1 i L I p I k I t t i t a r f : !
- I I I , ,_ I , In' . . . ,, I 'n , i ,,' I L. st r a I p I i I ) P, r a I p A 1) a ra I it F; ,'-', ,'," ,",,'
If"Tir. d 1_ : %_,-i-;,)I- F! r 7. I I ,,, ,,,,, ,, ,,,
,l lpl- -F ;,, ", 1 "' r , I I'l Ann A ,-rld, -,'I, ,I A,11-li-rf, OF, il , i., --- T -- IF i, l, f. -P.il"', il".I ,,, ,[ i 1 A ,I, pl-i)e6In 1-1. lnAJd1
' I I F, "" I l, 11 -1 , - ------- -_ _ __ ;II-d. 1- ,,, -it ", j It , - a fi I i a C i 1) is (-4 ell M it ri a 11
,,,, ,,,I C.idl Ill A; I' ',,e -" !' T_ _-Z-1 F I I 11 I - 11 .... ... I ,I ,,b I
- 1, r-1, 1! ,1%- 1-:,' : F i , ,_ f ,!_ 'j,, d- ,,,- --j ,) f% d"'f-i"', I--", It , ", -, -_ I, pr'p-1,16, 4e 1,1, "t ef, _- I I, ,,, _. I nd;dft, p -ihl
1,1,7 ,,, ,f,,l ,,'Fe), P7. I- I t, :__,-*__". -,:_-",: ,tI,, ma ima ill Rinmerzol .7r-" 4d', dll Ge., IF n, , ,, ,,,, It, t ll F,'t, -,ii MiM!"I'll rl" lm,,, ,,,I*,,
I d- q,, ,In V 1,1" j, i l t- -- -1
z -_ i, IF -1 I I It 7, ,I -1-1
"' ' I 1, ,,, I ,11) 11_1 i, ImI-1: -, -,it d, ",, I ,I ,"I, G61, i i_ ,,ifI',T'._":',.,", d1l
", i"", I I 1- 1 I -- "' it"" 'I '77" lt --- -, ." l", ,C "It- C',,,,, ,odl,, -1 Jr,,trl, T, iii tj
,4i, _-, -F,,' I i , I I i I-- -- ,I, III,, tlbna4do- fiel PRC ' I~ 'j, 1 I. ,.n,, -",, 1 A(107CI i ,",,I- -I 11 I a, ; -' -, 7 -,11', If T, Ill. I ,I 11-- I 'it, ,I', ,
, G z, ,,, I ,- 7 I !, ',,nf;jIbJ, tl-_t, (1)"'i"
"'I r 11
w",t" ", ",*. IA IT I t aig
' :1 l: I I-" , 1 r I-- I I.' I It , 11 1 1 "it Id-111I '"it"'Ili-, tj", ',-, I, d-Il"i-mip"ra Iv inel', de Ifilill"'t"t ""i"', ""1 1" U
I 11 I n-1 ,,, ,it .... l 1, i i -l" tr ig I if-I V l ill 11, itit, ,,--w-, I Bil-,, AiiY, Artit-, R2Z,19,Ff "I"I'lI ,
, ,ge ,,-e, m,-,,t'- , I "I ,,,, -, R -1
M-lr I I I I I 1, ff-!jF R-- 11- 11 I i. fii- I ;,.', I, I, r I i""
ru-,,rl"- 161,!6n I, -- I~- I I , i -_ I" I I I I d* -; 1 i '. -,bZ d, I-im, -,_,-,, l r.,,R-,, ." "I"', Sidt'it I-L I ,
, I - I I F ,_-- "'t't,, ,I int,"t-0
- ; I I 11 I -, It ,,_ i v., ,,,,I! a ,! ,, 1 f 1- ,% i, .
_ FIt., tl -,, I I -1, I ,__ P, S, ,,%- PI&L-lill.111 : Arl; I" It:5 t169itl' ,Il-1 -j
ell-, q-, :, t:l, I" , 7, -, ,-', ,, -l'."I 1 f,- ,,--, ,l-'-,,I i" I,, '' ",
l', "', 'f:-, 'I, "t-, "'i",_11-il" tl Ili i _,Ii, !I C--,, ii, I prlf-,,tz,1,
,:, ', ,, i",,,,,,, ,, .rv ,:f-,d"- I I 11 :", "F 't, :, r -, I -, -t I I t I
- ", __ -_- ---- F, , l, I d I, I, f i I , i, , It, 1 7 I 11 5i I i I I 1,11 I j T.- C!,
,* I i _i ,-!(, :, t I ,,'I I -II tt"', ui, --I. d"iI ,.-L'I'. i i I _- I': Mln,-, 'I )i, "In"", I it
te I 1, -1 I III, 't'ji'd- -.I ,,, .- , I Brjj ,,i, ),I, Fl '- IT I I 1, ,,,
--- ,nr 11 q- 1 ,I)N,114 Rk, ,Ill 111 11 Fi ekit, 1 "I 71. S,, ,_ , ", 1 I ,,','I: i -1
i,,,,,_,,, 'i I F I .1 il - ',iil'- ,,,, "%- .'. ',,' ', ,,: ;, 'fl- Ii,-,I, , 'I"' 1 -IIIII'didil 11--fl! ,ij-d,, Tep,,
", '- I" I l , t ,, I I I I Fi l I ,I I ""', ,I 41. ILI 1 14I,-1 I -, 1,1, Q 11 1 11- dIe"IT-1,(, lly 11, I" Illee 11 = H k 1 11, I I, , "" I e ."I I ."l -, s ,", fir"I","-I _t 'ld .... ;",Q ,_,,C I, I f I ," ..... i, 8, -tie Ai-,f I ( I If,,,e ,,, nld",
W'IfIR-1 ,rdrneri- Sill-ilill Tit- RVI'l F1 11 k' Y1 III I I I I A, i !; ,II,,, ,, ,,%,, -ill-l", "xii, l i I" "I ,,, ,- IF, I., 0"t", a0 tr"d,
,:, ,1, IT, f I I I I i -, 1 ,I:II _,, , l"."', , , I , : "", I I I I I I ,
I, I Rlt I I 1-t ", .11z"'I"It, ,,-,,, 1,,I I ie ""I, I!1, ,-l", 1
, "Ii, .-)- "I' ,,, t ,r!r ;ln l-,I 1,1-1,1,1 I I I ,ii I I z : ',, ,t 'i ;1"," d- ,!, li-- l ti t, t, ,I-, d-iiI tt '-,--Iit, I I iilI;,, Zi, ,-,-, fu ,,-,i],;, .1 f" -I III), It- 1-l" ""gr'J.,
11 f, ,,, ,,,,,, !I I
i 11, ." L -' ,", d, - fl"I'll dFiiir-l,,,,
le --Itm ltIA111:111. -,I I. ic- I,. ,,,, "'i :, .1 I I z I 11 il I it, I IF 0, t, Z", ", ',',' ,,A, ,% I is- j." ""4I-111111 :11"I"', ,I I, '- "!-, td,, d, III,,
, 1 'L -- I ,
r I ,, I' 11 I r 11
, t.61 it. ,. ,it 11 C'Ir1;:lI 't f1i &Tf t 11, i , , 1, I : I ,, I I j- I,, it "
19 -', I 1, I I"
i'llt, i", _I --- It, ,, -, ""I"Ill F y 7f. S1t,,,l-- ;i,
P" rIi -. ,111 I I !i, I :It'! ,'I." ;. J_-Ii q- I-- - I ill I -i ' I -t 'I L. F. -i 'f 'I. :A dl j, :Il ," lIl II, -, ,) f- I -FF l q- PII, -b-- .e,,,
- A I ll, 1 1 ". I 1, t G-1-1 'N d,, I, I- I I,
I I A I
Is -, I i ;l, I ;, I, 11 , I
11 nu 11% t'll", .,1inIi',' ,l,; , 't" "". '. T. iii-- I -- E ,.P'I-' k."J., P- 1 'It. 1, lit" 11, , IF '-l .-Is ,IF, ltFIld.. lIT 'l-',
, .1,L I 11 I I ,- I Is .11 - I It FI I de It,",, ,,,
"liquit I :,I,'- I ,,, !, !,-, ,, i', "', il ,I, I -1 ". -- , i" "r -i", I'll it T
1,, F--I. Ile 1.6a Iltie", Wlll I ''I 11 I I I'll 1 ;_ it ,
I I 11 t, I 11 "I :1 I l", I l '11, ,,, -, j ,, ., -, iit t-, 1", !, NI.111 ili,, .", f"'ll" ,,I -y tifielf" ,e, ;d.-ev ", -_ i I :' .'.' .-- Z- ; 11 -ill 1 I, ", -, I _z i il -1 -t-, ,I ,-!- :,2,!, ,'-.it,, Tll I ,il;i If.
I.It" Inw t;,I. I,, It""'.", I t-, ; :, ;,,, , i , -, I I It .; ....... I ,,, ,ii,- I,- i", '9 -io, ", ,!,I ,,-. "-f-, "II, 1'. ",11- '4--l. I!, t, -l"-1 III P-dill,- ,I-tu," l-,p,- It
_ : iIi, ,el-, I Z t I ti-, ,l ', r, "'., ,,,,, -l-",l", III ,,,It"
,,-t, ,11 1. .Zlided d 11 ;, il I , I I I I I 1. I -1, i 1;, ,I Ell J1 -i; _-- ;II'L- 'IIII'llIll't -,
. I -- It Ff I -,I- I P'd- in '-d',i -It&- t,_'I" pi-atwta" Suprit,", u- j: I l _'k. I I "I I I i w -1 I, ,_ e-- &I i, i ,,, 19- ,,, C I'll- d"'j, It, ,,, 1,7 ,
- I ii -71 ,,,, I 11 -1 .- -1 I-, ;i , ,,, i _,, I t ji-, ., -) t--! )"i, i- 1" I M, !- h1j" 't,
R,;u,1,,h--h,, M 1 ", :1" I 'r, ,.- I I I I t, -, , ll -i- I- "
,,,, ,,, : I -, , I I'd, "'t," 'i F, ,I'l Al. ,,Rl PRINTA 1 ", 'L""', I """"
liIin 7," 14,1gret, "KnIPPI, Ill 11 Tli 1 71- _F 1'. tt ,
I I e- ,, t 't E I, tl,
In 1, ,I I HARA 'FRO I A : fte, di,, rate" C'd ...... I" ;I
'_ ,I tZ,, ,,, I'litt, i it' C I; "' I ,,, 11, .. 1, I i, : 11 1 4 -, "'. I 1, "'.11 I t ,, 'l ,', ",-__ ". __ I -, I, o t-,d,-t,. -nUn,
I ., I i, "' I, _7_:', _" ", ,,_ I
, sIld -i IZ d) 1, , i, I I ,r, I I -1 Iw- I I T, l I Ititft 1, -!,
-.I , , __1 1, -, 1 ,,--, ', t I , ,,, ,, ,li, , J u "', 1, IF I F, 4, -- WiFt-1 11 All-, t-! ,,, l,_ ",ur", "I'd-,
-
, viti, Of , I I "I ,,"". f -i"ru,"m Ili 1tF, -1111z"I'l i, I i IF 1, ,,l,,tIt,61 it d!-,,e,,,I,. ,'7'9 F I F, 1 Al t -1 - l F I - ,,-,,-,,-- __ -------- - __ -, ;- -I-i "I I I -i"", it" it -, ,11 """"',-, Oil] F'
i'...- I., F"'. i tutIn" _t." 11 ii- il l, _1111-111--_ i , I I I I _- r I "t, ,ti, ,1'1 ,', I,
I I I I -i F-,PL- del --'emi. "'i"O", I -'r I , I I 11 ?',iI "'lln" 11 ilt
II-6,, litulkrl", Ile! 1"', I" i l l I, I hill, 11 IF-1- It ,J -,, er- d2l
,,",IA 6" ue- PrA in 1_ 11 l'Iinl It f f'rix IlW irio"i (4, Iff"i i , Fn ,
- _- -_ i ,I -t- I , "I'l iiii, ,d t ,i't, :,", I Ill it ful"'PIPtId, d, 4,-j z fi, 11 GfIe Ilal Ttu, A
""- ,, --- ,- "'1'11I,11 n "I I'A'I". i ":. f_ -- W ura
11".11 h T', P'l 4, 1. F--U 4, III- "' Idki- P- ... re ,,, -i ,- d, ft
.. -Cduii ,,I, Il, ,, ,-,- I (It i r N o dp wil licas I I ,,,,-:"-, :1
'u'IL,Q"Ii I,,i, "I. ,,, E l e I-,, e a I a f 6n, A I Itil !r, ,,'.,., rd" "it, a .d, I,,hv ,, 1" Rl i, ,,- ',e ,o,--l tie ,-IiAd
ultd h ", e i nii -', II, Nr r'. Will I 11, L IF "I, Q" ;: "" !4- --- I _t1_t_ _1__ __ I 1l-l11p,,1. I It 2', fuIi ruIIdC* de
I'll, I., I"JIIIV it, W"," i,11""', -- 1 ft 11 I i, rlZ,,,- d, I n- tljifll "I ".-I-d",
'Ill, 41 "te pli'l -i- l:I'Iill" I .,-- 11 1, I I 1, F- "In't- __ - -,F", 11 1, "- i ., I lF ,, -' iI, I ,,:. ,, P., d- IA, pwi ] l, ,.", It, I- I'd. Ed 'I m 't,
eru'la, Ijele il"tit'. tId fle 111spectores I-, ,, '-% --,,, :, ,- -- It- ,;,-, 1 *,,,l tl
t:l'llt i"L I I "I, I "I 1, F it "i S _I- P- IIA C-; T- V.-Int, i ll 1,7i I- tr I el, h ", , I : I d ) i 7 , it ,,, I 111d ttFr1j,,1 p- id, p.zfldd bil.
, I :1- x- "I Flt"," i ., ,, Ii't t* I .:, Ill I 11", It" ctl "It,
Rit__ rgie", I I-' d'! ,I, ',-Ibl-j Fl- I b--, 11.11tdl .),iIrI_,Afll, de
_("ll I I l ",
,;I ,e I : t, it, F I I lI F -1- I ,"t, 1, ,, ....... 6, 1 1 ,, a,--F, it ,,, -1 'I i,,1tt-I,. Ill 111-- lil--, ,i- a r
" ,,,F!,,,i,: iIi, ,.,I,1 I14, ", e 1z ," I i I ,, At ,,,' ,
11-1, I I II 7 : , , .1 it, :- , Ii IltI I F! ", "' A ill- Dill (;YI j 1 ii-t-, 1,fct, re I ,, ,,,, ,..,;.Ii ,,,,,"; ,, ,i_,,,,,I"',' te 'I Ill, ,I ,c-,- ""di"P.1
_ -, ,t --, nt "' I 11, ,I _' dl -I- I i'll' "I I. I it I I-Ill 441IIIIII R 7,i, ,,, 1, I L. mkIfi, d, un henrlbr.
CI 0-11 en E& III. fi sica %, ,; l "I A I ,,, : ,- ,,, '_ I 1,11 d,,fI,, ... ,,",
,I 'il'_:, ,- y- -,:111 I I I 1, I I iz--_, ,,, I It -, , , ,,, -- "J i I IF ,,, ;- I, iI, "", 1 in, it l,'' r I I -1 -1 Ill,, ,d. tlntuf,, An T.pj.
- I I I I I P, 1 k-6, de Ili --%,Ij T ""
1-t"It"I" 'I 1 :I),A I l "'' ,. i 1 ,:" I 1. I I Il ", I t% "gil ii" ai- I plil., P, i I I li I I 1, I I!, i1i r i h ,, '! ', "'! ,, "tl
l1-1 I-l 1 I 4 1' I I I I I V o ,I ,' -11 I:, _-- ,.I, -- I,! -- 1;,-- ,,,, "I"",-1 ,,, 1-ilt, 1-: ,,i1I"1<-l1 --l't"I -o" ,pmn .--b-i ,,I n tl1I 11 I :11 "", ,d,,,,l 11 Klt. :-uudibl,
" k A" fit dfilori ell 1 ", ', , I I I SI"I IIll-FF il 1,11' t)- I Ilf-ld "I'd 1- Ili- rl-l- ,--, IF~
it ", "'i, 1 ", I I I I I I i "" I 11 i "I", tw il-, l. p", A, ittt"Ils, It I ,,,,, 1 ti-ri'',
F I I i ", I, It ,- I it C itf l Iii A 1_- ,, F-i", I -- -- ____ 11
I I,, ,,,, I I 'l I I F f, .i If,
1, I 7l, ,F I ... ,, J, A 11 CtllgUll, P11 1)FI_ l
-'i "' i I "i le ,;I , I l 1 1, I it,, Is,. tHif Adt" -'l,- ,I, Iii.,"'I" I I I, jw wT_,1-1
" 4 I I I 1, F_ r pilizo 4 '4 NII'I I- I j. 1, l)rll
11 L 11:" !I ,", I I r ;l ,,, I -- -- ,I --- - - , C ,, I : "jlL:-' t, w
'I'll." i, I ,!, II x' !, I, ,, I I ,,,, .,,4 I I
" 1% e "I I I ., 1, I I C ,-,. - i, r a lt, .i:,,,,I, 'If :..
I, , ,t, L 1, : ;It, .I', jl ,_, I I'. , I I ejl l
- I I -1 I -l L _,I V 1 It, e l
ll I'- t 1, A t, F I ,I , : I I I ,I I 11 I I I :: 0 x I. : , it, - , N! F-It, 1 i f III I It I
, )" I" ;1, It ,, l I ' :i I IF I U,- Ie. Att i. %-wi ,, iti ,,,, I - I -_ ,,, ", : l r"I'l- d, i- "_M.4. .Ib,, l. O N DR A IDUA GICA
, t n ", t It I _k, id, ,, i I .1 I ,, -, ,." -I I I
') ,, -1, I, t , I It, I I I -I 1 I j i
i, I ,i I ", I, i" "I I It 1, I 11 ', I I 11 t l 14 b ", 1, :, dl lllfe IF It ,id ,I ,l ill IT ""'
,, i 0 il, I I I I, I i l , ,:i : I : ",,1z", "' 11 I , i* I , z "I I I I l i 'i-I 2 -1 :, I ,, -P -- 'jFn ., ", 0 % at cvq v ""'
ii),It I "i"ri I 41 ,I I, I I : nl 1, 'I, III- :1 ,Ool I .-I I I I,
_ L I 11 I ,F It I I 11 I 4 1. I I ,% i I I I- d, 11,111j,- 1,1
"I 114 " I I l, I I ,,, 11 I : r I I 1 "" tv,"', -- ,I), v
, e t I I I t I I r 1 I 11 I 11 l, I ,,,, l , Ii e ., 4 1,
1- 111i I ,"L "' I I Oe I ",., __!, _,,?e-k, It, I 17z,, l I I t , 11 I, ": t , % l, I,' 1 ", I il I I'll 1 :- pt",la"I" e, ,-- I
,A ,,dIlI,b-,i, I ,'I, 11 I, "tt, "' 1: A 11 I- -1 I I I -, I I I I l ,,, I p- l il, it,, "", 'n ,;: ,, !,, tl-d. it It'. .
,- ,, , t "" 11 11 I I I I Ill -, ,,, -, , I ") d, I, I 11
. 11 x', I I ; , ,F I ,, ,l ,- I l I I It. l I I I I "t I 'I"I'T"I ,Ikl 'timpicifflo,, I 11 I .r3, -,rl , I F ,,,,, "") It ;, : I
' I -M., ,,-I l _.
'It l : I ;-1 : I 11 I I I
-, I "I I ) I , .- -, ""t- 1FI riiiin's, ot 0t I'll
I", I I 1-f,- ., ----11, It, uilr ho,, pf N1 if) i trn del "I ,,, ", ti, I, I t ", ,,
" 11 I-:,- I -_ -- 1-- -,,,, 11-,
''_ r ", 11":, I , I -1 '"'I I 11 I :", I. I ,l
I ill It) (i- -, ,,,-,.n 11" "Ill

e it, ,"',I 'i , il, : t I 1, I I'll ' I tn I I, I 1- I -1 I I
t" ".1, % , lniriir, Ritl, n di, 1,pitrl z- I_, ,_ !I .1 di, -dr-i -f- I ,
" 7 "" -- ,,-np 11 l I I I ,r
-1 11 li, I ,, I 11I, F
,:" I
, ,, I'll 11 I I -,F-In.11. tu l P- a,- 4
- 11 __ __1 I __ 11 ", Z '. I 6, ,
"' N '111 11 ml_ I "',' I- I, 1-t I I ). T- ,
1-77" I I I I '7-7 ' I I it %., ,n Ili 11 -1 I I ,', .It. -, ,I It, I ,, j I 't I
r i 1-11- l -, lft I. I_ ill '. "I, I t f" ll -drI, -t ,,, I 11
f] J)r. 1' rpz (I f, kirit' 1111 tl 11 t 4 t.,,,,l 1,, ,r_ \
- I "', I t. C, ,,,11,11,t.dt I I 11
I I ,-- - - A , : A i PT PI :-, -, 0. -l-- I I
I"'I"'I"t" I r" r-lIl- Ill ", e-, , 11 ", I I., f- Ill n, ill I I --1
ha dediniflo ,it atji-vi( I ',.', ", I" I -," 1 V I
I, I I I 7 11 11 "", ,", , l I 'F 11 I _t ; _. FI 'r, "I, IF 4 1 , -,- ,, dIi 1,11 0,9-- dtf 4 ': I I
_ -,,I 1;. I F, I', I: -, I ,I I I I to- 11 It, P;, 1,,j
' 1, it I 1, I i I F - I 1, I I- -1 I % -- l' - d ,, T- ,., I I 11 I
Itl, %rTl Li'l I'll, -I, t d -i, -, -,:. 412tt: ", ", 'I ,,,d, Fie bt ,xidnI
, I : '. I-- ij, ., tp,111 1 11
1, "", I I ,I I I I "
1 I ,;I i, 'I IF 11 I Hit- i P- ,,_, ci,* P,-:, ", l Ill 1 pu-n.,
, ,! ,F, il' ,"FFI 1 "iII"""'! 1- "II "' 1 1 I ; 11
,'I PR , ai ',,O_ '', , , I I I I I : I "I I I I ''I I 1 : 11 ", t cIt!u-,- '. lc,,,- M-1,Ipl. repftie.iad. 1- 1
- I
, L I 1 I. e , : ill -, : 1, l, I 11 , It- I ,_ F II ,:-- C'_-- '- I.- d, 1 H.b.- i I 11
It ,,,,,,, "", ,,, ,t ,, ., : t : i,;,,, ;,, ,ieC1._',F1_ -,, j A- i I, ,1 z- Fl- ,li Il, L. Hab- h- I
, F F I I I ",- 1-111 1 ,li, I".7 l'Itil, ,I "', I IF 1, : ," J- i--,$, tfi-, "", II,
I- I .,I I 1, "" 1i I ill I ,, -:d 'O,
I"'Ilt, "- ,,, 6" ,!' : l, I 't I I I I ", F- I I il, 1:, I I I --- I
" I 1 ", ., I ,, u, Ll I I' ,I ,: I I 11,l F! I t, " -, ,,I l ,,l ,. I vl, 1II t .; ,l I 1, - I I I C- ;,.: : 4' I ,,,
, , "I t, t I Jk I 1, I I:-1 N1 ... I", p" G 11 I I d,It i I 4 ': 11 -, "' ;"aL Jit-%_,, !, ', n,, ',F, ll rl-d- I %I)) I
P ,, ',,-, "'I' 11',1-t I I I :!,I 11 l 1%, I I I I il 'I, ,, I t, ,-: D, "' 1 '4 lf I 11 I I ",'' ' f I ,l F: Frn- d- tr Albo P, I
'i I ,,, i ,, Ill "I I l I 1, I, It, ", , , I", I "I 11 -IIIc, I L 11-RId 1,11 FRfICFSI1 AHLIANI. 1 411 III~ t'lbll de ,,,,,,, l'is I I
"I'll I 1-1 11 "I'll, ___ -- __1 "I I I i i elt , I I 1 , ,.,, Ist, ,,, iv ,, ... .. IF, :_ A RM HARLARi .?ANCF4)\. 14,". AIIA, d', r 1,
,,, I ) l B kTISTA I 1,,,; )T !" IF ,I ,, , i 11 i I
- ' ------ ---- ,,,, i-, -0: ,, I A htD-it, ,P,, : :- -,; -l, ,, z C ._ ', :11 ; I -, I V I I, G I, 1 G. '2_1 ____ __ I ,_, 'I I I
;OUE PASE LO QUE PASEI I -' I I I -, ,,,,, L:,I,,,,,,,i Is .
_' 1 1'1 I I tl ."Ald, It 4 '- ts., di--d. I l f, I
t : I P ,,: ;l":,d ,%t k,7 P'-6 ('I ';'I' t- 1 It"'t, n '! ,
, ,,, iz ".Rp"il- ;lM, I "I" I I. I li R- , :,,,, ,e ,tF 'Nitt ,I 1 ,
, , ", r , : e -_ "I 'B" , I t I, inr ; ,F 'I., ,, dI ,
, % I I ,, I IkIdr lll, i-d, -I
. I 1-11 ,," I. 1- 11- C-d' 1 '4f
,,, I ,I'.. 9 ,_-, \ ,I i,, :1-1 11 !I!I -, 'r, ", -1 -!1 I ,11::!11& 26 I
.1 I ,, 1 ; I I I 11 It 'g, ml ,i ,,, i": pil, -, dI'd ,, ,m,- pn, IS.- I,%1 .- I
I I I ,; I I- It -,_:- 1 1 ,,,:"" ,!," -t- e -bIId, 1,11111 ".
- I 1. : I l : , i t-, I ,,, -. t "' -- -r I' I _, I i 1, , L t% I I I P-, I-A,, M r I ,
1 I .1", ,,, I
I .. I 1'- 11-- i II4 "':11 e- id%; I 1 7 11 IV l ,j "%" 'i , 1, A ,- R" n 7 l '_ C_ "' --- 'I F- __ _____ I
I, ,,O, -, lf ,: 7 F L C, .,
"I I N,, ', r 11, li- f iIII191
1, "it-i" -jf- ,-, ir- --' (AFAtail de honor *,-ra ,
., l ,_ ,,,, -,I I l ,- ",
l 11 I I "L e 1- 6' 11 ,l r , -, It
" -1 I I \ 1, "Ii ,',,Itl, ,A I"' I 1' -1 ,, -, ftjr _t i, r, n. 1, i c,,' NI MdIld 81 .,pisef, I, I1,1,j.dI, ,,freidss maiiana at Vie i
: 11 I I I F, l, k, ii i" i- ,,,,, -, --r U, I -,"- ":!- ti'l I
_ I f,1I I I I 11 II Ilrl Ifo, I'll tt- __ I;4 .- -i", -, ,ll i % f, I 11,,I ___11 1 41 I t I, I I ,,-I % 'tf," .1 -- I
I t-- F, I , C;, I I tllr, ,, iiiltd-, d", d,1 d, 4
. m It- ,I I F." ", 6-,- 1-1 - -1 -f -: "", I ,terri
, ...... A 1 1'1 2 -ilt- -1,1 I II, C T k 't, -- ", I, I 'l, 1, ,, i_1 'rt,,7L5tz I 1
_ ,_ d, ll ,,,tl:., n'11,11i,11 ,,, I", ,,,,, .,.1'ftInr -6-te I
1171 1 _) ,_ di:
I C- do ,* ,.b. et 1- ,I- 1-itl' l- .A-dli ', ... I' 11.1-, ,:" ,_ n A TII ': ;",, ,bb y i, it, 1. R" I t et)..,j ,.L J ,,,d -4- 6 .,ooi,"--ii.
I , ,, -1" ,I, "I'I, -! 6'! IF, -l ,,,, '_0
I _A C' il", A', r e Ant- Q,- --- f 1- d-t- Guillermo Alon- Pu
if"t ef --,- ;It, I --i I Ii % '2 4 f A 1-0--. et, Dr, 1,!Ik'_'-1 S_ -i a. HA FOMDRA-MAGICA 6
111;v.11, A-ii-I I -- ?__ 'i-l__ ,,,, 11', 1ill:-111- 11 .It. 1,A hi,, ,a,, ;_,I, l t-8. ,)-t ...
If i, 4 TfItt _1 if .1-1. I q. 4 '. 04
biv,, lebtCaDsIt, Ie -0 Sol It- J- ." S- ', so"Is, polls 00-044-0-W
" '! ,,, Ott- I 1 r-","nfa t, -, 11 I 1,,pitit epi,.,I Ii Onrijal del e Ar"Ib" "I", PlAt- de )I C-ttd-'d. Pi-V J, -- A, I'll ., .. t:, (I-Ond, '. ZI di"'It- IT, .h-i.,_t,, I
CIA, :-:F ,, 1'11_ 1. :i 1 l"?44 "'l, i . ldi d,-, F-4-d' "t' "I""en" It etifg, 16 dmten Miguel de ill k- ptrb._ l Is -Ill. .0.
j- I C, I C.,-- ,I ,I! ...... l-, I Ott. .l Actirl
L. S.1 If l 6 3e, 'a, ,I lialf. dit t" IIFII:1 7e il-ii,1 G,,ilni ,,,',, Fr, 1, .7-,,,fd de Siult. Te,;t. _- ,l,,4- A"i t- p- ".#- -Z;
ti I ,,-, '. 111111-1-1 PI ,A _fIpIF. d.I RedId P- '! PRC C ,- ,eI,,--d,, ,4W. y .*-U I
- 66do,% Cft ""'I'll.""'it- ", ,'I, 11, I I.' [" "' 1 5 _I e-b ".. d' 1. .911I.
t frg.r ..-- ri If I ttv] P R, C, -1
-b= e- e -,- I i 't I Z'-" I '%1it'I' T Ri d'fld IIill t i 'S Wjlill(IFC: "' III D k',-a 4. 6.,6 6 44 .
- I it r 7 ""'
11-11 .1 11 It, -ii, is I.Il .Ilus_: ,,,r,,.,e'- ", I I, ,, ,,'-ii.-.- 1P%"did"stftt'' --It -, il t"t., d, 1. Re- i ,,, I,,,T., d. .1 -pl-tit. I :', ,- v 1,_ ,,),; ,,,, e 11,tidl, en 10D, del d.i- S11- .
lp I li-_ '-Illt it, t,,, -,. del p-d.i it ",, -111 ,i ,l _111 1111C 171 I
pt, ,, -n, AI- piad e.,uI ,,I, k"I'l l'I'dtim
I0 AIf- 1 4url ld, Io,:
111' ei :, .11 I.
I I jilt 11 _l A,,p- -'a' ) """_ R-"id' P.) i"'.
.- .- 11 ,,- , I .AutentitIa dn Is b.11i.d. III tl-_e Fit Uli Il'!11 d, -iIt1,b-,, ,, -" i 1 1 14i 'I jAP,-- I'pi-I"'!, .
- 6,, Rl;ido Y- 1., .. --b"It-it- IT, iij 44"., '-j,-I 1 114: 1 ;1_,111"'II"'l if' ,I" "I % F ", W Y ; I %N fil I 11 .
" I' "' I-, ii "l L' ", Itl ,,t;.-.,,-.! 1 -:j.-"" -.;;,-,._'t:.- _,_ "!I,, I x d1i P-Id, Repl'i" I,
i , _:'-- trI 1. d.-j-,t., ,,.pjtsju,., sleA.I, Cst I,,s, 1'L d'-,' C-lIC f"'ILI- ,I'll ....... "'O"- -'p.it. 'l- I 21101*1411 I
I I ,,'t Z'p-- 'I'l Ag.pe u, -1 W I '-1 It" A,-rItIs 1,ig-,- SII C'-, &IW AIW N W,
a U i ,:" h.bid. que 0,01- Idoli rum que -otne-i sItevil m "' :'I. ,,%.',q 6 ,,,;,,,; Is- & 1. 1c, -"IlI J.-- S., A"I"I- 1 Umzmm -Pmpflq
4 k, C ,. fte's, lk.,.' 't luiblatil- IfetublIt, I, -n, I PR en el titsid. ditull ) Fl
I
. I I I I
I

- .,
I I I I % I
. -
ARID CXVII DIARIO DE LA MARINA, VJERNU, 30 DE SEPT DE 194() PA(AA TRF.S
In Q5a 1ALIANO 350
F a flab SAN M1011 255
UVOR CON offif sit, sesilAffe A 0111P RMmiu
I'l tow" rmb", ii'Joem q,,I,,
IT ,--0 0,, Pitso ell (fisenbirrit) ell Pr. Vidmia 1w htcrw 4q
h dehcn d, Int foll(l5tro turignin por to (ipuTtio de los 't
.t.A 1 ,,1- "0.
I., tel"Well I, "tu" di- ffl, In-o'. "Oj
np!o I- n--, I IdAdma-t-t -n tI SE
veld, 1- fn ,Jltz P_ It 'Th', J- M, V; Wt, dn I ,:i lllnllcliill
lt- di'ti-i-5 P... nuftIII, qui, nos d, d-: ,Iljll r1ol l1l, 'n,, I d,
h., T -- dt en.
'i P-in 1. j-',,
I's P y rtiple, F", lentax
- Ittlra-a- d, 1,,,, lltlaF,95 Fri-r, nj(, I iltit no, I,
'1, 1. 'ub", ie 'I% C,,mv, dx T'I' 11,11tyt.- d-,,, it -1-.- &,1 C,' Aln-Am I!I jt',"AT, ,, ,
hIIII de dft 4,itmtas --- Unm IT
Itimaban U -Illl llt 6611, lit- I s 4 0141" 1;",, 0
IW4 d. ej b dtblt 6. o- 1 -1- Ail-,"I Pil I I i, "
cinw; y hlmlcIft& y hi. JOytRIA PARA CAN&j(RO;, UNA PAN VAPItPAO 0
conitinadents -cni parl, mAs d,,
arreh-mlidos alo pmientm Otem 2 5 c 4 0 I'lit, C-d-, p-ilInt, rlrl C y yl),;OS OF ORO,
et, sr,.Ocupa", wbi- que Item
T"WIl ell 0.slol Of Il "- Oil, n_- pff V,
"ITO "'Iter" it
bIn,,., 1-T, y ma" Para rs Um P000wo tIli, t f'r,- ......... ... .
n"It",
d- d. SHEAFFEK5 Ailfa ski"A 4 Pnfi,;* -- _1-;,,, pldIg6rn h-tin d, n-1,1 dr Fr-. I t, in, ..... v,
It "T
OfSTRIWIDORES: GUM MAP M,! Y CIA GALIANO 206 APAPTA, 1911 TEIP, A B704
I", tie'. 01 -, __ l', ,Aw 1-i'l, Ai vil" Ilint,
IAItA-mom ae- lempro rg3,,lRo
de em po# i IlIfs
4, IT611 to del irdmito de 1(m 11" J
-.6- y d. Intu aproba(
Por el poso 'supe'i" ESCUT',
Un gran Meta "PAIN01 Ties di"
ha lltttad
r.p-- q.. lt'a.t - d. 1, 0 C, i,
{lei presupues16,-i
Ci6n una nue- .bidrl.. L TA W ii i, ;1,,;'. 7d,
d.n.%, ardelz y ,-dim Lla- hk II), Tile't- A
.4bito 1. PriT ,_ teno I. I
I ct-:.julridld de pote.EIs no .4 Junto (I, :)T-(,
wzt xldbtnts. -elite ano
l J I
.1 cont-10, ell 0I se Big 99,
utelendo inis *UsI- ltl'.n zw mtra nn- ;l7-t5
tim hst. q.. .1 ti. ons
desolatidn y armz6n totdm i Pli Itt d,;gr
zeitre .-tem el tfi. 't
pig 'ninlruno de pus mfiv 'fNlcoo rnvy fino;
se 4 milt
_Ido Istr
de huracin dt m de it- S, I" TmN'il(hi, ara
65c.
Wit n- 1,
ulardampis nuirI 7 ce,disfraces eneiubre tniA
de sus irilc, ni 7
d onogratna
dt _.t.. d, J4_, tRUELO W
simpm en I this babri gut do
I :: 50C.
-.rd-, rpitidemm un Unto,
es"elm close$ de crio Im L. gut l-iron a
eoI em un lvedt y u.
-1 Is palet Y Its que tn D W7
It, fid- skpm U.03
.a fim -dit.,
l!-- n.1;
#.be. ..bes d. u..ej. y ]Adm
71ACA AMERICANA Nuevas reelas VElla
__n, inarrugable; ancbo 42 pultes
pua rien, "AFS '1Z OCT- vara
de URON reglamentar;o
-c ahora Para hoc CINT
Uri
YA f, DE
MENS I 6N.
FA para emramjer
sidere algm- .--a KU ESCARPINES bla-m
de f1tjPREGIGS UNIONS:
nadar Ruben t-6, tin .......
I'M 6lt ZAPATOS
d.d
la
'RSKEY
K _
latc: 4'
dz
til
ta.6rid,,d 'I iin
n
nu, e-Ttlip" v I liiii'll-, 'i, I,_ JA RAINDOL BLANCO,
't 1, 1 I.il"t'l- I 'n
th- d, 1. 1- tl GAUXTiS
P" y TIM 3, b 36 pulgadam vara;
45c.
Itm f-i I, n Ptr I ltgi. it, in,
Sig,
n1i
C A V. A 3 UTY F
L nln,1l-- P_iiici, i e 11 ti -1
il Vlllllgln I.
WARANDOL ROYAL, T, arantizado; anclIn 36 pul- j
41 cub ,I, I color
lit 11"'10111 t 6sc. IT
'n i l
ci,, lit, d.
raT" 6,
SOFAS CAJYP ELL'gn
"TIC RUM 5 TorlAs LAI
T_
CAM :21P3" 313 TORMLL0, Ill,1 W-11ZAM)OL BEIGE,
de Cuba en 'Amn a O
=a., .. ............. n -pjjj ajI% ndcii in nTa 36 pulgj.. 65rIn, el T, Tol6n
T "ltll M ig
t5 d 1 LNnt it W ni
dl Conizal G--1 I, ul- Dat C A R N E S
ligjl ,i. YWI
R !irtI !A PRE00 0-11CIAl- -11 ntl,
l"Iltle" Fil,, t=,,ldadoz, etiwo t, = Itad* 1 h:a 1,7ii C
]AMION "STAHL NLAYM". an 81 1i!I!a I., .... 1 -)AS 0 DE LANA N EC NITIZO$ "a ano", !.1-- 4 P; aa :i, -- nnt ancbo 54 puldajag, vara:
d, r- d,. .........
.-1 3 H, I,I Xbl, tytr 1, 1,hMl 74VI, -4- !z
P.ii Cut4 G- RIn
L_. twen Kiw ,4 dt ermLa M U C H A S G R A C I A S
n.estro CanrlVor l pprI pot !a Li,
Api;0recliclmlos csic Fother Anliorsovio pxa dar 17OLSILLO, con, monodrima
trw MI&Z CQwpud= qradw a 6-odzd 1= Am= 8'a Casa qua "Tum,41dam l1t
'I='
A los Nodicos.SE VENDE pro nuaittr" FR=05 Umcol 1 d, i-1tu_- ,! _n flldl, d 1 .
xacualas Frimnarm y N do lis rz70 kllm,0 j ft
Sell Service GROCERY
UN IMMO ESMO AMMICANO DIM ",6 4
Dispematio de
EI-t v 1,15 prc, ,iw f.
L REN
SAN 0 ZO j 9-VEDADO FAS 134 SUSCRIBASE V ANUNCIESE EN
7s3I U UMA iAi SWIWA V QUE MAS WATO VENMEMMEN
t, i;. L 1- EL IWARIO DE LA PAAFINAn
I, __ -__ 1____ -------- - ___ __ EE
,
I
PAGINA CUATRO MA I IARINk -- VIERNB, in DE SEPT DE 1941 ArM CXV11
I ''I'll I 11 I -----
D I A R I 0 1) E 1, A M A R I N A I I -1 1, A ?ASA I Per Rusefidd. I 11 I
NIT, A" ) ) F, 1, ............. .......... 1 I A O S A S
Apatpd III Co- ", to V , Ilt, _111 I ill _I d, NI; D E S L IN D E S G
1) -- d"d', 05
IIoto )P,111Q, ,I!9,1!,,I),rtN, !L
s, ".. -,i, I, 111, P11 013,,,, 17,1,,,?,,,,)q, _cdd, "' NAPTO 911, ,A ,MARINA, ',,I Ild.0 Aotlfl- ," ;, W'Hdl El ftsoro del Galv6ii Refortirms ett Ift Univerxid(ld
It, 1,, "'MAd ,It A inbo", 1) ',"I (1, 'n". Ill Ins-,
PRI! tIr)TNXA DLI A r1,1PRESA: I _____
f0i'l. Hit'nirpt % 0. Fit'n- f
VICKIPRT-SInTNTF Or, LA JIMPRtNI, I Poe Jun. I Re, Por Jorge, Mahach
F)rl 3orgm barroom y ria., I
- .- 1'. ,,,,, m'P,,."- 6 30 d, .jou'rit", '-, ,,wI14v,!,, Ni d"St i 0-t -i" 'N" ef,
ADMINISTRAI)OP FG0111ANDC ISE rt,- i ,
Dlnrcioyk 11 '. "oIt" Polo- _5w ,
t- d, ...... ,fo, nlln hlrdid 13 tPA ID 0 1 0 v u A-Mt-.1 low"'torl's" P-o-v- ), 'o"-'t'. I, V tis;
J-i TA-It At- T H-Andri I use 'I T- 11 iolr ? I boy tI .611cs-1 d 1. --t. 't, ti..). "IPI ri-11 Is .ri'j"I'l., Rl"'. y H,-.,dl. I 9,iloll rill !d. ,, ,19 e, 11 111!. tt-11.1 11 I I f,
1! 16,7", b""Ot. ,), 1"t.i- i N" ,J,,- '*rIo hu'Das ) T,.Io an lot p,,,,,,,,, ,oo,- ,I 66, 61 -1 t rnl- y ,,,, fl! 1, P.-
P R E C I 0 9 D E 5 U 8 C R I v C I 0 N 1's r"it'i, l" I I .. put "i's l."', lost Bills- siol- I I
F p,- jer. x,,tr.nj". I f t ,t-d., r- Me I l" I I Qo, 'oi- is. ",.. r. go ...... 1. ,,iti. plrp' li" torl
' ." I ,,,I.- "-A, '. --T-H.,14 -A '. \ I I bil ,,, -"I
R t'v,,ws, del ti. I t I I "dl a, ) up" ',I le 1-n, ",. (I : ,,- "", 1 6 r, ii" n 1. ""
_66nal "VW6 no to ... njo l ils-W, 1.;, ii.l- 4 1 ,,, I I I "' "* ,,, ,,,,, P,,i ai,,, ,,'I! y 11tc
IMe .111 11 11 -- -: $ 2 4 1 -,,I,, d.bi, % I """,,;" t. ronlpn- e I- -j, "
11 4 is $ 5 ,It Il Rw I r, 1 dt 1 i , I I I I 4 't,
TI- It'. 1. 1. I I I I I 1. I I I 1 I040 I -, ': 1 ,.If,. P-1. sibel I ,,,,, -11 11 I,, 8 in iI, I d, 1,9 I , q ,
S tr. .... ...... .. ,,-, I v ,,, i : " , : v rudAd, y P"'I 1,11,
Alt, ..... .. .... 15 v v t.- 1. III., I -, U ,I "a) -, Itl ql,
, 11 . I I >It"A-11 d. 91,
Alem, d ,rnlnil l -- I 11 !, 11 ... 11"', I ,I I I I , I -1 e-c- I. 'W Tr '.
11 '11,41 P11. i 11 I l -1 C, it I ,!- 11"V
, S- I I I Ill. 1. :is.11V 'I- 11 1 ri l ,_ 't ,I ....... I
All-I!, 1 11 .: 1. : -1 .1 o", I I __ o
C', I I 11 .1 ,
Dr-ift, P"dIt-Ir, I 1o P, ,, ^ ,,,,, I 1. T ,,,til, Iid d ,I, ,ill '. !A" o ....... C" 1-i6o 5" I ,I, ::, I fl-me
A,,wim, T111riPs, 1OWPOOnti Y QiIe)A I N1.5601 ,11'1' P slill I !,Ilr I -1 I k 11 ;> A O i t I -,, -- 11,
09 I IIII's- elre ,I I : ,= i 0, t "' t el ,tIll, 1.11, I
!CI, I 11 I ,,, A A , 'I v I ,, I t" .:r,-' rie, , 11 ; I ,_ ,o't,,,Ai, ,, r )1jvUIttnI Con T., "J-- o'
-, I- A 4"A? I t I I I
",If, "IT- ea- I 1. I I: "', ; t , i, r1a, I :, I I 11 I , I I I ,
'1.1 ,n, rl4-,1rr'1n A FV7 - ,-, I ,;i ,, ., t , : ., I I b- C :' f -1 ,,,,, u- r1104 #111,04 dii i-lfj ,, t tll .k .
ftt ,, Ail. yoh A7,,,_ A -,,- I trsl rl d1i ,, Mt , ,I 1 I I I ,,, 11"I", 4. ruui #I, remit tit, o,'T'O,
__ __ Iilh-l 1 1 F,,-_ - .1 I I I 0 1 P ,,, ,d Irl- I
ORI A L I d- o. I-It"'., r) "dIon" ,",_ I Ip -1 .&, I &,Jll
; ;, t _, __ ,,, ,, ,, ,,, """' inhNi-s- e lti
11t, ," --d,,I d, I "I 1, :. '. 11 I .': .,:tt 'de"I: 1,;,tM-d, llj, 1;, ,I,.I P ... nll 1-1, I",
7-d-, i-I 13"on!"'i, itd:' ;., 9 r. I -_ I t -1, I
-, " : I lI,,11*( ,, trutsl ., "I s1-111- ,tr ,'6,e- Nltol t.,,IeIt), I ,-- ,-, !, P-- t., l1-1 -- R, , , ", I Y ... I,, P-11-III.
Un rovecto do- foroltaei6n dP ; i, -" ft i 8, ,,rig', ,sI,% i G. -4- ; it I In dI e,"I'll" ; I- lm
; t! lll g,,Pj,,i, Is'R. 0. ilp-','
P .1 pete,-1. 1. ,tdi, del he, I effltrit lrAr' 'pi, ,o 1 loee
, ,, :% : :" " I "', 'p -o y I 0, .,
Ferrocarriles Canoolidado,, i" "'il- T, "t, 1" ',",- -. "! , , i .Alirrr,, tio. ts "t, I
I
ti l l I- -lsc ,__ it, I i , ,it bell,) M I. ;11,, ... A
I 4 q 31 Qui MlijfT Mis ft&' L,,, ,WtAl-l"ll
s, _r, I 'te, "', ......
, it ;1.1 lmtti I I -i
i I I 1"t.r que P_ ,i '' ; , ,%,tmI-l, 't"
H ACE po,,u, diA, p,,bko,, row, ,i- ,,-t -mtoist- ,,I- o' I, z,4', I "m
In ,, p,,iqu,, l4 p,- d, pd,, I,, pc-,5 eI,,wnAo-- -"III .- ,,-l -,, it, I , ,, I I I ,,f-_-,, 1 -F16 no bent impoestaiiix, ratis femi elli It Situacitin y On emil 1 I'- ,III -11, ptuqt P- .t P..1I- r", -- 11, 11"i""'I", III', -11 I
I'll e r 1 .''t, iv, Is ,-,", P.'', 6, ,I!-,, 1 'J.o. ,-, -n,' F", I tl-'i
otlril ii 6, hAl lot, qII In,, on 1, ""i- -JotId- --, b."', ", 1,mrtt , ,i, I't,"I" I I ; I t I bAT90 nadie it slarvia . -Il'I -111-tl -,;,, 11"N", 11 'j,"I -:,, 11,t 1111, 1111;1 I- e, I
" I I ..... -_ ____ -- _-_- --____-__,____", I 'Ii lt ,:, V 11, TtV f, I I 1 .... -d- Je,. r1lir" ,
.1 -11- .I ,,4,, ,4, -i-,,d,, I-111- 4, ,,,."'. ,,,I,;. I 5 1--'_ I , , i 'J'i, 'j"j. 11-It",
l '- -11 11 ,,, ,I tie 1, f- ,, .: 1!ll, 1,; 'll,
..... : ,,,I :r .' ;"." I* ", I"", I I, 'I""' , ,- - ", , I I -- "i"i" l " , ", r1n, ?I
F- nitu'll ., le d, 'j", It, 1 gl-111 glo-- ti --', ti "I ill 11 11 I I I I ,:,_ t ,t t , r I 1, '-I l"I"AW", ,-l .-td f-- I, It h-IiII, lllllll ""'
F ... -e-l,, C.rrkdd- d, Cuh, ho ... iII --'d, p "lo, At it-d t' IX,; ... r- 11 I D ESDE ESPAN A I 'I" ;"' "t., ...... ph-111 "I'll I c 11 1.
- '-_, ;, ll ;-, I l I oll i ,,I -,,-1,ere"it lllf,114 11- ,
1l ", ,,, I 1 i, 1 wud,-16, i w,,
no I -,ctl 6, -o- pi"I",-- ,, Ajipto I eiro, itibol" :, , I 11, __ I F 'I, jst .P-j,,, : 1 dt OiA- FI
, ,l r ",
,,", "T"t 'i'i 7r ....... I d, S" P-: ;,%, t"Z.1 V n I 1 ,;:t,11 ,It """' "'-I;--tn0"nb4 d, rip o "t t P, ,
I sll I lon-&f. no s vi,,11, -vi- d ... tnilir sq,,i PiAntel- i "rie" I d, ,',.,c -- I: k I -1-11. I ,I d '-y n tl , It ,, """, 4, ,., d"'O" ,1,1,11 Y.
tits de lt Misire clof, tie ,I, i-t-tn, t, tt d- iliv I;, :4 o, i, -, " I'll l", I-- 1. I I Wi libro sobre fia Argontimit I "'t", "b"', '" "'" It', ....... I "*
' -, tl "I 4 ill li l I -', t !- ,,, ,vt an- , ,, 11 Im'dt J ,nl, 11, ji-I "r-ill
obten,, do ,11,t, 1- h,- "o-r-I, 'i".-4- 'i, !"". -l'i"i-, I :, .""t, ,, i Ppr Alberto lni,6vt 11,4 10, -, -- in, I, ),. ,1-4 -111II-t" ;- I
I no"", Is Ir li" 1 tI !:":,: d 'I, -: I I I~'
f.-ttl p,',t '46l't- le 11 I], -rri,,ltr- mi- I 11 I I P. I s P-11, q, I g, e I- I I I- ,- ') 't-b- l'-"- I
-It., idonio.w.d, Po' pe'- ,oo-,4or-I d' lle I j I t- ,,, '-2t, -' nti-l-, r I , M", ,!, fi,:t, % ,, -- ..,: ,:,o 1 gio", no"r- P,,10111- Ti. 1-1 'I"- l r ', l Io y P"Itoll d' 'III. "-P
r I 'i T I tIje, 'J --- I, 1-- .1 41 d, P"'J"- - -J oj ', .1,
, ,I d-ri, I 17, .it a i; I 11 \ I ,
K- ,, A I, .-Il I--Al do ,I. 11 li I -11, tg-1111 k, I j P-bItI, Itri's-, -z" y -,ttI ', ,, I ; 1-1, .dtl jtttst,- -ito-- y ,,, ".r-l-'. P- Ill.
Z- i,- e,4n itior-irI, o, i tim- rq-- :- ,,' T- -Wi It , I I ---- t t, ti-I -i 'rt, ittijimfil jt, I,, it -' -- ,tliil- ,t a! tsptr, , , 'nut fe *'J"'u. , uy shbiA Is di,;,ttki6r nI I i, I 11 -, l, I ,,, I -t :It I, El n ,st--- : I- q I I. It., l I , I 1, ,, K, : PI-e-- t- ,,,, tli,, .", '', I ,I I "t A
to r."t'. t ., "U.-I. "p-, I I I 1 I -- -- I .1 , T- 4 I f- I I I, 11 , 1, I 'n , , i el CI-ri. U,-,,,Iiir'. ,,, ,[. .1 If"we- ,,,I tll- I' !
-1-lik"', -t- ii, l .", -:, -o -1- "-i,- I- or V is V. -_: , -I, s, T:,__c,
1, ,-o,.nc---p,, I 47, ,4-'i I It I t 7I 'ml 1, , h.. ,I Ii-jr.-ou. ', ,61,, -1. s 61, iI- qvc tilts "t",isot."', 119"I'll "I 'I" , Ci 't o ... I.- t!l el'j- --, d, , --, -i i I I I I I ., I's
boil_, .wh., forond itor ,.. i ion,, ,In -ro- -n , I I % --,, dfl tpd,, Iil II I,, It ',-t!,, !, - t, 1 P, , I I 1 _;- I h .4i,
d, ,11., 4q6,54C row,, p6bh, ,, ,, Ia t- r ,-di- II I I I Z- t 11, _1 I l -1 a q I O --- I I .-- %;, I ... I ,nI lut it-lut wui de tt,4 po'. 'llgitrido 01 .1pronado, up'll d,
1 I .1 :- -s M ,,, 't til i 1, ,on r t1trioPIAes to W ,v, -- lorts da 'ru,' to, Pr'-It- 1: -, t , ,- I' on
so P- P- ,P,,P,,-A --I Ili-:mn-', I. rIgm -11 ,- ,, -, ;, e : q tt -, ,-e- ii"itt"," !", ti-l" ", - .. o.t- go.
, , " I -- -ve I I I ,., at, -IIZA, derooprido, pretit! ljiuil. Uhrr 6,,:, I- ,-ji, 1, 5- 1 -11 .. ', I I ., It d :- j,- --,2 Al. ", nitos quo debt. ,i,, Aldr -u
I- i, 11 ; -, Iie 24 d- I, t- I I : i Q- I.
I ,- -, -- 1-t- ,-t In I -,-', :-, ,it! I ,I cr,. -v ,-, I ii, Ii- "I, Untt-dAd ttti, Pod- heueniA t5o rit- 11gli-on wn
d, 1"3). ", ,_qe ,_ e ,,-ti, r --e t I s .", Ill ,,, _,, 1 t r -,i!- -_', I! ,.d "' d -l. t.ou, g1mil 61.1 dl .o ln, WI Ilfootln de 1-d.d.
I q-o" "p- "'t, It- "', I ,- .d. ,J 1 z "! -, ,; % ::, ,st,,' , 1 ti 1 t- d. ; I,"
1.q I ,_,., ,a ,:.,.,. "o-Atc, ", ,I P"'. "., a. j-'uo que ). W, -11 I-PlInd"in h.,t. q., PIl" p-m-- 1 P -sl ,- ,% 1 ,_ z ,, :,ti-o, --nd-, I- "'It-, 1 J-q I V, I -, _N '11 'd -1 I- il I'-- I _-,- .t ii:, -s r1j ;,- I-I, tt: -1- -i ,!, i, ..; (__" N, d, 'o'!. 1. pliysde "" 1,
. I ,,, -- I z "": I ,,I7,. 0 teli exp't't., nor $,I
it ed. P r jo Fero ,n t, Cos hd- j, II ri,, 4e ) '- ;,,,t- I I It I I I -1. I "'I' I- "n, -", .,-,t-1,, xrgn, Inr,, oId j64 ir
- -_ 11 I 'k, ": 1 ,
- P, .... to d, -f.'-,-- y It, o,", ,l-Ii- -- l, -- r ,-1 I :- !,, P. I 2so at ... 11D 1. talent. dtl fit.
I "," !,I -1 I :1 -, I., i-I 11 1, .'l ,- q-, I .111, ...... t 1',r-w -Pze", I i--1-1.11 11, Iii";."g,, n1i'. Y ti-- I Wtrismo", qi t out, de I.s
A_ Iolll cult, 'Miu-, p-d- 1 11 Pimt ;17 I t, -.1 -Q' I I I -.1 , I, z I I I : , - -5 1 l', tl I , 1.1111i"s ]tf--'; -,::!:,, ,,' r'i,'-.,, ,' a,,
per 8 1;, I --- I -, -t , ,I"- __ tt I ,- I nttt, '" 't'ir-t
,I c ., 11-, li- nagos piocolcigwp. to 1. '01int.
u -ono- 1. ,,1 p-, :,. -ovc,o, I d -_ t- -:i,, 11_1'_- I -- poig, j- c-tr ii -,,-, I tr,, Zo, ,-_,, I, --j-t, ,u t
I I I- Ill 1-t 13 s mr,. I, 1 tms- ,-- i7 I dm "", ...... ,!.,; R,-"7 1, .1 n .,henu por clerito 4a 1. qt AM
B"I. --dt ... q., "A. 1- I"p-I'L -, --c- IZI Ilo, _', _' '_- _T X,;- n-,, ., I I
, 7"'t - rVs I Arluro c4i _,,11
"Pill- I '-d., ll wn-o ".'ed,, ":t-i-III ,,,, l ct, 1. , - I I t, I 'I l-I -1i .,' il- I I : t- ,--"er 1-9 t 1 t, lr- r-Ifl-i6c, i ainn-Asio ,, i,.S" P.fiI t- I I l g: a _:- I 1 t. If ,__. "" l It 1, -111da,, ir, ec, I 1-1-1 __ I, it ,, t,- Ii d -,- d, ,V-- I" ii P, ,.s, --.t-,, !.I 1- ro-h-ho, sa- ..P.,. b.": in'. -P.- "L"-t ...... I I I -1
tiao, Mi, j I I-I't III, 11, ;, I I : f c1 I , ,_ -,- ,I Jrls -: iIt A ir- 1, -- In,; r1oi. h ,pn-. to
tn,, N, -,)o not 1. ,,p,,,I,,!e-,, f.r"t"l, 1 11m I'lill I 1 ',i t It I- ,;e t ,,- 2s ", f I -, -, m4" 1' '! nl I t,, I I __ I-t" ,, I j., ., 91-6_ d. I -Alt"As 10 4111, y ot'. el I-,,,,1,1 jo ese felt. "ernido an "CVMP 6a.
hitiirfid, del pioum puncido, no d ip.rrio, ;,Ii, "'T"";v 17 r ; n a, -1 t, 1 11 It I I ,- Z t -- I,- c I-1 -, -1, -, ,- ,;r :, "I 1, l I tt I -11 It-- low .--- ,I -, ,s 'j, Le---A ,, ,:_ ,. t ,-,I 1- "I 'IM, ", $I antudiAruts dmrk)lttdoj
, n," nrop. ,-i. diI-Ilt. L. ,lird.,I ucts. fto ,I, III- .,is ht""sbado ,1.1ent. er
-p.rt-6 d, on.d ," fl,., ,In, --:- t- 5 -,,,, 10 I- l I -t I- :. 4 t ,_ ,,;,11'1?1 11- I, t ,-Tm ,
- 1-do "h- I- 1, I
I 1- Xtsi- d, I., .; ,- t 1 'Co. -I"" '
-i6tt '] exi-i .... .... tu-i, ,,, "'e"'i" I ,Io,, "IeIIII, 11 I mi't I- -1- , t, :r '1 I-ro- ,:-ttt. -- -- ,,, : ,,-, '. i941- id- I 11 f-1,1261 de 11 91.1 -Irt 1- 1111to P-1-t., ins.1-te y 11, Itala Ccl,,Ij-: , i'l I Is, I r- "b" srgantkI. 4" C.Pdr-1, e l d, 14 Uni,-IdAd y su 91.n ,entlaf- de Disllplbuk I* M.Clbatluida buttodo ,,, manos d, -pr ... que, -i it,, -,-I% t, s -tiI E.a- _-, ,- I, li, ,-, i "Pli'll I 47i "ttilUint,% tloittl 'i, "' """" ""'""
, I : t, , -I -: t ", _z's- ,-I-. 'Ll -. 11- n 1: -,3 ...... P "i, ,2 ,-, 1, I I -9, hAy t&da nra robA interotediii ciorrA an torito x ellos rira proh- d, ut'l-71, ,- --O- "; I~- : , -; I--, 1 ,-- ,t I I i--- -, r- i, ,, .nz, _-, I 11 I -!- I , I I ,,, i' d :tI'y -- poti, zo, tag.rlos -PeSir coonpane,-o", ,;I
PI"n peteorn) debitl"MIrIII p,,P-ti,, I tli- ,1- _, "'et, e;'! '- 11 1, -, 1 I,' , I '-- d- ., i jz, , i -:71- Tr,- aiA-s en tprob s hb,% d* Apiti, de rufloarlo inorut
, Pr-, 11 tur-1111-itr hispiroco do 1,, P,
too ,,, tabnN bo'n b""l-, Ic'mt I , t- ", , Io 2, i A , I- I It, L -,, -,,, I ', ,:-:' nt, I 1,I 't !".!,, s roid -rit., d, ftitot riolidurplad tpi- tlerier, nottitut do qtte tales a entle,
,
1 I':, n t
11 I , , q,. C, tti, -,", : ,:- I 6 -1 ,on -ri,-t, .r I dfipul-y a vecel PrOfftIMI-qUt appendices de altroastismo conopy- I -1 tt
t"Mcnll l i.il It" qu, le 111111-1t;', , -! !, "I 1-1 , I r : , s : I s, 11 ,;Il It" ; tobel tl tsi'le '"
'e, I I I : P 1, I t-111" i-- ... llcsn, 7tll 1, ; n- I I ." Llli. ,i piecrs- dannamad. o It I v=,, ..rsan pnttcl o se It,
, I t 1; It, -s' I t l -,, 7 ji ,i d': it'-, -, _- ,vi IA 1 .1i
,,t 1 1*' k "p-, ,tg- """. ttl, t ", - - _- -t --- 'm
li"h" 11 le ,s t s ,i-"9-f,' f -,, -I! -Ot -, t" "t-, pre- dtT ,s: s"uni. Si f'.. eoti-den con orgaulucionn,& tur""' *, P -1- I. asl. I.,
- i-, re'"I", PA, ,,",I,, r el'i"', I_, I F l si P: .: I , 1 -_-.7- .. ,, 1,
, r m,_ -A ', ,ill I d,
, -, I 11 I l t'i n ts Ile ii, M, r "itud, vi"'ll., ird-'rne, d, t tus$ d, f,-, 61,i frot- until de
n"i'-- p-.o. -pl, ,- ,e,, I- I I I ,, ,,, I 11, I 1 r *81*,6c d,
"llinti, Q., Pidt ,,,, 1rAlCtdAb ,rmr'l I , - - l I z t -, < -3 ,_11 I I P--,- pt- --re-, I, "? t m ,- I 7 I li 1. lec'.0- i,,-id 66I, u. -, .1 -c- 7 lid C,- ",-q- ly T,: t, rg ", ,, Jtil.,- --'.
:1-111 "I., *"AiA I 1. , I I 11, I '. i, ,2 1 '2 2 ,11- I -It !e -t A _-l' I tI'11 d. uir. ,,, -1 -1-., .. bubia- iil-I..' p-, M11111 1-tto A ..
- 11 i2l 1-1 !: s!, I , :01:1 , I I 1. I o"'t1iii -_ 11 I-- de 1, t,,
no- rollno-o 11 11- ioll Iii !1I, t-,, ,l ,', Itivi :nniln - ; ,I, I 1 1 zi Ic z I I "! "', pi, d
.g.I d P. 'j- d, ntt-l-, ,. ""I'' I _', I -111 I I I~ - , l I- ". 's ,t1t--, ;, I i,, --:t --1. : t,"! ,- ll o-e '. ;,IPnx. id, Creo, puta, que no d"- gwAptria sI, trifluencia. Compa, ""' I l 1--li-Irl I _'e- I i e-A I, r--, it'l, A, 1-', -, t -,, -'6,
arbolts I 11. i ,I d)y'Ift'i, -, rti" 'l, " I -:, :, I ; ., : r A ,,,t , I is r t-, !- 3. AriI ,Il- W l i !.I,,. -bit 81, lot P-1 A, ... no I- I'd., to, q- attin an
, itni'm or i ,, ,ir t : : , t - "A It 1' 1 It,, I -1 oi,,-1 3 ,vt,,ti Prgt'. lltr t tirovoslutvot It, Qua tl, el ruimo IuRar nine Wo Ies que
,I 46, "ov""o q- ,I t .... 't_ ,, T llml ., Ili "-1- I I I 1_ 1, 111 11 'I'll, I ,-Inla I 1-1 N1 d, 7,,,nz ,tr, 'I, ,I, I % 11 s I it, I I -, I I 11 --II "I I 11-1 I !"!; ,_ C I, ji-, p-,r dt Hj-, i q 1- 'Id"d.Wc, corop-l" limp.mecti, ,I bI _,-F, ,, ti -t1-ltI-l- I ", : I t I '-, .. I, : -,- -_ s "LL, -I, I r f is de "m to t "I"ek, 1'. ,I,, Ic b.u,
cl. "' "" ,- Ir Y ,P -'-, -05,
, 7 11-1 11 11 I t It I II-1111 ;i -, I ,- -1i", rl. t., F4 ,,,
In$ hr I w"t, d 1- ... &Z-I, c ,", -I ., I z s C ,, i'!-Ir !--,r "! , I '--- -bjsl '. ,I,,. ob. citlti Wn, .11ep p- V an 14 Uni,-udpi an, debt
,, - , __ 1" _,_, ,ml _. It, 1,1 ltd., e"i Prifins de r0n de lo que d#Mn &at It dtud Y ser toto ti pin de It ensettariza,
Q li'l-1- 11 in ,.I .1 ..V"" ,or " I .',,-tI -1,11i 1-1 11 :" I ", I I 11 -, ': , , z ",
1l'..d.. .noo'h'i, 1-1, 1"c": I 61 d, ,qi;, t lt nfllmar il,, ". 11 __,_,___,_,___ __, '. ,I, ,,Ai ,,, i u, ttindlcta ,el'onantiles, su e,3d.,A dit ideal,-%
, rI,, -i ,- ,,, I i_-, 1, -,"tcc '- I I I
PvA 6- 'Art-, -,l- ,,rlr;l It- 'I,, "', ... ... .. I [ "' It , I t-,, ,,Ii; I- E, Pn'-, tt-Int, ) ,d, dqI,
I, d, i I I lrilto Il --I 111 - ,,-'-,I Z.X i Ni cr- qu or, ,nm ,c.pAfi,,i-.
I - -- ", an!,, ,a of
q., -- dtlo ,ill ,,,,,, ,,,. ,-A. t, ,,, I "', i ,,, j :. born :+.,,, I ,,, 'if- iI d, I st da lint It Univertintsid debt ,odni mks dastuotwdsirntist, ffla"i I --l7 I -73 7 ,, ,,, '- : : I ., i ottpr," "t, 'S"',- l'b", I h.re, pi--p-Irre, tup-ores to$ t=dt.rtes butno-o R, lt, I'In, dc P-, l i -,s -, ---_ It- Carta al Director topx. deb, ---I, -7 11 t--sll i 1-11 1. iVttl- o To 1- 1, ,- ',
pc lId, J, -,,nuiw, I t-J-, -i%- Im, ,tl;, ," ,,ij b si6o POI at ent"dil 11- no. y -tio-bi. cood dlr 1.
- I d , d, -_t t!,, ihcr tl. ill,
l lIiiC-It L" --! , t '. ,,,, ,, ---- , dIt prettride (no In pretend. yo. tl tT,,t,,-ldad ,on no .ilo dt jnebNit ,-1 I -.111 ".,.f 11 n- q!- --I ,:I- d1,,n6I iii'fc, d l't-,
cp, k, I o l-r'-:,, ', i 51=-,l, c ,,-- ,iqeJ i = I ,ij,,,bj,, i:,n j:t7, _,, d, I ntepol, ri ut la muchach.d. lodi tudes desvAlptiss, I.,,i rnptricula grz,
, ,- t ,;,, '11, ,- ., pllraci6rl th, la PoReirt
1, , Por In rip, -_--!,,is -, "', ;y r,.: r I -- P- q," fer-te z III PlOble"I's Public- tin estA bit, part Ios j6writs qua,
to t"I" t, ,,i- ld III ,3,,iI t 11 01 It l ,,,I, ." I, 'd
ri'l-,ern., ... tqu I 1'triw ini!a'1rs. i).;- I- t-1- -,,,-,-,Itl "I -il I .I1 1-itt"It- ,;,I I P-01" -, I "trii-d. ,octciAu 3"1. 4, t.tudl.
h t, f0i to Cul", t 'itr 11 ttiic, _E 'S : ,Iq 1 'l
it'. , t I- i :if ',- ,f li, a- F ,I- :, :,d t! I ,,! . ..... tditando dtiolidamentit sus aptl
riq-1. fcre.W. F'-iqt,, p"M1,11 I, TIT., Iilzlltl t -Ill I dt'11:1 -4, ---- d, -10 -,.,- Ilz espirilit wile, ps rem, ii ,l au,..
t or f"o", Ioor,- --I, 11,11 11", I I, ,-, "I _z_ ill lol- .1,!1r'1--, y nooh. ge"de La'Aputud econ6roi1 -ti -It %'mI Y debt ... 1I.__"-M&tk.I
nprM,,ntI 'o -,bo, 1,rift, dtl p'k q. I I nmi-, "i'- -1, -, 11 sl-d tia P--al!d t,, d, Por Gerardo Diego I
I I it -'- I I -'t 11 -- "i, ', -PtrIt ,,bt.
I,-, ,,I,, ,,,,,, -,- ,, ,,,-- ,.,- -,- , t t-I, t - I ,,, 5I 1 7 1, .1 -ni- I:', '-"-Ild r! I ,,,tjr1, _. dt 4"jljol* a
P- q- ,,Ij d -,- I I I "I 7 .", I C, I -,- v-li" 1-oo,;,tIi, -eiptr- n: ,flm!d,, it," itm !" 1), In Re.1 Atsidenals E.Pnhol. 1 ,Ign por M emlMo, Poris to qua no
.')' 01 n, 11"', "t-I ill, --1 N , :i I-.,,- I 'T s -, i- ,,, --, !,-r i,, i, _n. __ Z: R I : v ,_1 71t, 11 "I" 134 bitn PU hyUda PAM Mailer
'k--to, t,-', " -!"Im, tl-r t, ,t oz, t, 1. t I - tl,- -'- t.- t--:,, li-,- q-, t t
I ,I, 1, z-1111 I "I Ill "i'll,', 1.i, A ,g, 1- .1 I I lt ,-- ,_ ", e ; ,I-,-j it -,,,ri1-. 7 --, ti, -,ItI "'. L O Y-- R- t de Beilz3 I ptble, y ii mlm i-- s pro- 1. Uni't'i6dipi dt rup.bach.. a.,
, I '. "' "' 'I am O", I" Ir" I A iet, i!, Bl:iiiicl -nrin dt .ll- 1 Nrid. P1,A-IMcd ,e lx," q ,: 1 solo hnbs ... proild6 teet excelen.
,,,,,,I, 1111,11o iil 11 11", k itil Iti I ,,, I'll :it I,-, : ,I t I -i ... I', " I I
-- -- I I I -1 , 11 I ,- ,,,I -,'i"', I I, I y t!1-11- I, I It-1- 1. ;Iu", I ,!, ,,,,
I I I I I -1 I -', -, I 11 I 11 -; l: 'I I . ,rB*-ttC:C,t, ,,' --' --11 nr-,! s d" r_ Q .... ; -, !,, .. ,- ,r tiililll, i 11-t k, Y, -,.P66r, In ";. Vor tfarrIplo, Y pn.
'FI' ,z ,- I 1. I I -- I I ; ,_A I n S-1, In, I ., "e", Y, I, ", b",-, !t ;;-I!. d. CtdM d4l rotylr f--' '$- Y li It li MPII , ro, ,, dig. qua anto It t- rP" ft- .
I -I, I P- d'ir-U-1 il i 111111 I 11, P', 1,11- ,I- S Ioo 1, t5rui6ol.
:, I ;- I I 11 11 "" I I 11 I I 11 1-9.1 i ', I I 't !.- t ,o piwilegio, .1 intro, uunlbtAri .1
Tents de hov -, I 111.1 t-tI,-,1,d,, :1, p-s"I"'. ,,, j ;,_q ... I, PA ,I- q- i I f sc,,trs d La TO- estudi-le de recIrncs ft It debit_ I ", ", I -, l 1, I 1, ,I i-I 1'ti ," 11 I ,-, o I -c.1, ,- It li-1,I I- ,!o "t sizIn de px-to "",'I"'
Ilegal P1 'Tiirlo I , \ I I I I , I , e ,I ,III : -, i- .. . . 1,, 1, -d,, ttsn l I, I cengs dt -It, o dpvrtc ra t, gir, ya ,IuO no on exscren st'
I I _, A il I I I 1 i--, .. .... f t'l ,,, i,-";,i,, i _it i ,,_ I d, .-., -3- ti- t'-I" 1 t, S, ti-,ta d, ,-opis- d1l oerno to Z.rin-, O'n,'-d- Iccpv. d. leg"no, qua acaditI I 11 , ., t-- ,I, ,t m oii It, 'SF I" : ,S' -ie-, !Ir- ?,:,it-6-, y P11-d". 1 , i ,-', t!, !, 6- G ... g- d, 1 1,1- -c,- Q- 1II pr.yertt n ,,, p i- .11t. paund. not at
fie hrotea" 1 I 1 "I 1, w ,, -, I' -lii ll C ; 'i in t6 1 z 71 I '
, ,- -c t u, 1 ei I I
, I-, ., ,,, -1 i_ 11 I- t t.mKc,,r, I .., ov, ,)tli' k "-, ,_,,i 111' Va -1),c') I I :, Fl iafildir dl, zanftn -to, hsep, f, Io d, 1. tal, .'filt-" rni ," ao, to zpLit.d p.P po , , ; m, , ,,, , tri-t I I 1, Ti",_- l'' ," ',_ ,,,,, --, i-, ,- ,le i- I 'e- !. d.
i" I I I I I tem. prdI-t,, ;,,, 1 bi,,icl 11,dd-,,nt, ,,to- ,a emudiat con provtcb.r Polti...
III, I A'A I It 11 I Il s_11 i, I 1, I ei ,I", it, s 11 I "I Q ,,, :1., .-I to dl ."j"d, --,It 7.
"I 1, I I I I I , t't I , L P_,,, i. 1 , I 'C o" ,,,I n-s ro, d s m I bler y "Ur a -tad de nno en, desenpianamonos, an uItInso ankli.
I I 11. 'I'll t, ,-,", ,-,, ;, i,-, -1 t, tl- ; t, -:i ) 2;, t i
J --n --a ,I 1111_ It I I I I ,,, -,-: I t. I I I Y,,;:,A -rt An ,- A.tit',-_- 1i I ,d, I 1--lo torno s, Mtrtzt. Er&n t,, j,, jula, del I ... Mm rt,,p., sit, Is itura de )a Unl ersldsd attA
I I t '-' -'s, '- tt,' li:_1 ... .... I- -,- --7n,, ;,I-I, ', .11
1-11 1 11 I ", I I I I , ", 'i ,,, -:- tip.iI.1. ,, d-.T, _i, It.p. y J_ ,ftiii_ de 1,,Ir de it 6jo tud I , '- -, 91, i', I s, ,, ,it lt:I at ,: 1 I -1, ill 1, r:r- q- .P., so C ... do an obUgue a In$
, : e, i-t,, --, --i -,_,, ., ,P,- q ,t7l '. H-Iti, -,,-, 0_' %' I s iii 'n oip.,166r, con .t- tpntuirt tf ct I. del wak, XIY tstudlantts a tT&b*jar pan at M"
i'l"t o'll 11 I'll-, I 11 I I I 1-1 '. 'i rmu Ic, zigo. Pao I '
' 6- t'ri-T'i It 'I ilt ,- mt d B; Glt Ii, vssi ,- rte-l" y -11 ,IIt
,:f , , i , I 11' "I 17, "I" - I -- I -1 11t1r1I -Z, -- I P - nt C,4,. Y- o-__ ,-, rI,1nw ttr;, O lt, P't'Aios 0 P_,na e,,, Todo alto f- Ioltrntri an -4 Iw niel rawriable de edgencia
I' z -ti ,I I I '. , P,,I -zo P141-11. 1 Pr-a.- te un, do t, Ps -drm, p,,osf ... de color '6 .... 1." -di111!! 11, t ,!" "Ir ,,, :tie, I tin i -, t-stl-rl, 11,, P- nLnm_*, ri "" -Urri.., ". uuIdA .I ut.p. .i
, -- I I ,,, l , 1, i '. "4 ", - s-, cIe -t n -cro ,.is'-- d !---, I ll .1- clll d, td-, cl del ce. 1. t*-i-- que .... 1". coh-, ir-lid,,d Pita Itz.
P-l"', ,I,(l:,,,Idl I -1 ,, , 11. I I z" t, ,It ,C- I , - " !, n i ;4 4 1, It, I , I -, ., -ftl ." ,r 11 I I I i C, 1 : tim ," 111,11i, 11-: I _', -P" M-11 dt N-,t ., ,en. d.dn 1610 bit. d-It',ids1bu. En -)-to, to,
'A " I I I i" l 1,, P's ,oio, i "'s t- a, -- -,
1,ic vtl id -, l , , ,, I I "" ,,,, ,i I 2I it, el _, __!- 'It'l, I,-, eI;,- -t, 7- '' E r ,x el criinbel Que 1. VllI, I I'll "I -, I I I I I I I I t, I it, I r s, I I el 1 1-1 C_-- 17--ldtl l-_1 ti-'-- ild t'l, f t 1'- '-s ; I d- 1,; I: nrll -d- t, 1. Ar'-, It, ,,,,, ,iil ,, 1. -As -'a' I -Pd- de George. d, L T"' ,,.Idtd h.y q.e Postrlt. Y an ,Iu,
I ,, Iiiiir.bits -"- o, I _' I ort, l s, ,,tp
i'll ,.,,tll ', i', ,- Li, I I 1 l I I I ", I .1 11 -,o- , I !I,- -t- S- ,,'- '' -, 1 iij_, i.: I, I, I 'I , l ...... C', P ..... ", "'I uernn que col oo- 1. once inAl
-"-Ir 't "'n PIit- -- ". I "_ ,; sm
"', 'o I I i!i 11 ,- --,- it", I I It e, ilb-, qI 'o, -, 11-c"QU, t, :61, fortee cindad de Ziirbiar. Rlbt,. o ti
, ,,,!,,Ii I, , : I: I .11 _- 1-,; t% I, I 'ii l .1 I I 'Mill, I 111 "'n" I V116- j ... pit, niiI, ippn- , - , ,- I" 11 11 -I ,-- -- I J-t : ui::t,'C ; iTi" ?,:- 1-tig" ,z',i, 11 -,, -k -pLo. pr oblotlaonnn- 1q- to. e tudgintts biIetpu,, '! a, It-- 1" I ,, ,,, I , I- 1, It , t :'. ,,-,I 4 1", I ,z, jieltn t tl d If! C-di't) de clnj"110 COp it, 111A Capacidad de atenaziunierl, dt
11 'Illii,, ,s"4, 11, 11 .,.,:t I 11 --, ", ,1 t, : 1, _- " ,I III'lir, -I' .-It. --, ";-- 11" 1. P., de t1po
i' "' q'i ... to q- 11"Z11111
Ill t -Ili 1i ''I i", , r 't r I Ilg"-, ,,, 1. firin. del to del ,,IvecpIdo, in "C"Pa'able Tu I It- ..,,
", I t, ,,, t- ,',td, .-Psti P 16 T- ., rt,,,4rdaul. ,,, Ii, n,
""" I l Ill I_ ,,, !" ,,,
I, 6. ,:, ,,, ,,, m i , I 11 ', I%-, l:tz I -1 I I i iIiz%;r, Y cInfi it ,,,, P nt q- P-d, 1-- ins-us b ,, ,1 ,1,,F 617tas -tdc
'11PI- 1 11 11 I :" ': i -"' 1 :" 1 e I 1 In a 6, h .y
Q ., r ,, ,[ ," t, or F-,t- G- l'. F.re, --, tie 1 ,.,I." quc I 1 to PiP,1 tuId at io i-rnto P. 5 1,, ,,I, "godt, y 1-1da't
, il,,- I 'I I I I ,3,io_";,,,,. ;- -116"r '. I-od- 1. e" ", -l d, rood-,ilt, fr""'s',
___, I I, 1,11_ m I 1 1i ,I'. "I 11-1 "-I I ,
ei I " -, I ". - f li(- -t 1", -;-li-, I., -ti-i*ti,, ,!--, lliltl Plro 1. I I' "'o'" t,,!dtd ,1- Iri or o ... dr- ri- I
1, I, : , -, I , 1 I I p-dIre, -,Ittd. tabp, bi
r I Z',, I C,:ttm I- j, 5 I i , 11 I'll 'I tl t Ittl 1 11F, o' ,,, _, I ; 11 - ,,- -- I, It- -11 ,,,,,I. fit l- C-1drn-f.A- ,
,I % _r, I 11 ,, _1 _,. ogcnt-, ,;it ', I__ I "P:ut ot, LR 1--ti 14 ritido an crb u pto, -t"i.
1----- i:,i_!CI ,i ,I i .l ,; ,,, -_ I I N, h.y d, LI. -,- i ,-- f ii-, rodid w daon, pt-nals- Arpeo o
lii,:r, I It"", ", ,: "", I- I :11
Fit- 7- e- n --, -- Re5 pueblo .- : so D a )a Arzintina-liou-meze I -1 i t, d. _,: i
""'t" I i" tliI. I I 1'. .Ph-!6 1, 3 ,,d og L
Tii: or -__ -. lbio,,tt Jo,,t Maria Salai- LI, q- me, srIbtutoi,,t,. 1 h. -nl.d ,I hnll zgt d. tto, 11
- I 7 ", , F :- -, l q ,, -- "I s, r I'll 01 m- ni 1-- i -it,
s, I ." t' ', 'l ' t I,', I.ji ,,fri-eleri fie ,-,_ I It 1. t-- ,.I g n_ -,i Y,,s -g-. '-d'o 1. I'a't'r- ds ti 1-1.1oL4.do de 1,,, ,-ft.
Ili;151 ':It ., "',""', ... I ,, 4, Ii t d. 1. p,:Il li-, L-tts, 194 ,,, I I pt,- ., r- irt-- s I- .P,", "i It III-, o, R-,_, 7-1,11- 't Q-i-, ,, '; C ,: Ad to F,-d ,,, ,, 1, 11
0, r de ondlic. iulrnoruu qua Un- Qtte con Ii UnivemdAd
, ,,, 1 ". I I , 1. 6irdenas a Varti 11-1 isth d, I., .uib-lorI
'I.- I, '_-, Te M,-, F-i- l MIri.i, Oitg.
__ ,l i, r- ,- r 1-:1, T" ', 7: Imil n Is C-r;,is do ,e nt d lt i rIp,_co.,4,i : T i roti ,, T--I- q_1 :. nizyL-, P rit d, 1. -- ,,, -I -- --t I 1,,,. i in Ertralgo, de q- tj -4d, de N-tts "bla no an on extrento y rine dernues- ,alticn", h. dIho,
'. I'A -_-' ,, ), t", _'A Ic mlrvis -:,g d-, i--l-, tu pl lorn I, it, I , ,,, I'.!- ,,e hz_3i .-- 1. g,- '-A.: 'Ir."Ur, V#I qtor. Z-b.- t'. qua at vugd, ,c .616 on el "tu. docto, InclAn
tt G, t. is, 1 11 "I!", nsp.fint.. E.tia.d. P- R, ,a,, Hc-". at Nitjo, Ms... Juan corte tie otro probaWtonenut top, Quit en I* .grad. ..Ur.
'I.C. o': _"r- 6, fid!i'd.d 1,i C-ii ;: I 1 s 1, ,1!,1 1'1,1 1;
"ROOSel-elt Iruitltr I '_ !:: r"', _, ,'ii T-11d d, o-a,,Iev tie 1. tArp., t I I _e t,' ca Itn T111 io liidiil. L., Qua T-r4lt. QUc t! tjf ,, 10' ,,:o no uthopo y Pri'auvo de Rm. Zj qua pdos bj rap &Ldo pno- ch. xnayor. Tat c..o avtgn y -.itropre h.b. ror_4Udad-.
I I I -1 I .1to, st 1 ,,.Pu t'st gl ccit I ot rr,.lcant" Is, tencitsSri jAzifriu? I ,! ,i ,,,,.-l c"! til, 6 r 1,c 'e itl!'" -1 ba-ii y d,,d ._ tca. cspsfioles dentu"tra Is int- juigar por Is totograt T.1 dIjoj y d-de di.
El 'l-,m, -1 pt-, -, 1. t:m-t- q- I"I" Ptijt o ,&i !, "It-di"'Indos qt s.eamth-ets u,,, St hsy paiadille- -ti P- s. P ,te, 1. hi't.M.do-, 1-1- t:%t-p :> 11 -Mlr-rtl t-ti 6, -1 ,1- ,,, t ,IJ S, 1, puract6n dc Lz Tow y tu Ubor eii, ctra PtatCuontrite, QUI" to re,:Qrt6 ._ n t6 at d-toc IrIlAn
! , ,t:_id d ,:,id,-I ". ,mt- Ar"ti-, "-I" ,It ,an Protelti-, 1-olall. too 11 cliielj ,-tri- y 1,-.does .r9tnunos,, "' at rn untro da urnoj$t.s
otut, .,1gi,-mdI I ,-:I ,,, 'I"P't, .Q_- 1.11 P.I--,.- L .-y r. ,I onra.. i --1 1, ,-t- I I d-i. del C--agip. -9w .t- d,,I )-t. ,- &t. A-t-bP, i t-!Ircmc P.tlia AcI- y qQ boy ast. _PIt4ltric, _,; o- -- ,It m.i : '-, 3i 4,i,- _'rt a S.m M,_, j C-fu,, I- c', ,on &I.Plt d, pte-rb d-- Q- at s t, ""' pixte, tan dig" do oar ro,>,eno y ts d.. y. 1. raprodqcl.ras 4 fpag a
bujun. 'o ;I'm, ,-,i Ac- I 'I p -I, _,, It, M-', I G -- I ,- -t t---d.l- p,, n-b- prt.d., t Iin 1 qul q,-,,dI .- d'i, ,n -lid.d, h-1. Urc, I
- to 1. ,--- '-'pT-,i1di Cr li5 tnnd. b" u, pcir onal", rnfr .ut6no- p .hot, n-4,e, do, Pub- y Is. rotot- d. -dreA d. 4nusU. I NOIKk
', _IP1 I'll. li ,,,d, di-- , li-, ,,Iia c% ,rntr I __ I ""Ic- ob R-briandt y es due I" rapziductiore de I" ohrI,. -z ,.
_ ; ,- ,'i- R- zc,- de C,! :iiiz en Situ; jwcos y units uni,
,,,,-,,_ P, I d, Is, m,, ,
- i ',, Z; ,ril III s l .1 ne to 1 ez, y tl-z dd Z-o O,, Itt -I- t, ,u ,,u,". N"us,,nd""; I. 't To" ro-M, .. coco. (lei taliouto dt toti"vsocone, Ptca 4 d, I"
.tou,,,fo- ,,ii di , 1, I "c'- d. t;..,,
" 1 I i llln -o t ; I I---Ud.d on, -,I.Y"i ,a -y 1. p lIpnos Wan afrebuuir c,*io ^AmputaCibnts p.ri, att- .
C l ti, 7 lot f0t6grxitl u Ottckd tts de
tectaracro, p _,, It, ,, l )_ t i ,,, ,-, --l-o, -r-p- e o i I. 1;i- ," "_ 'rm,* I'
j.do, It, 6 :n' T-, Ir :. : ,i I!, 11 vi-i" I 'l, A or s PrK iilz, dl r," lt i I I ,,.n.to ,p,,, 0!A %kjAr 161 liniLittl del oloras de, srtt d"tre, de , so,,
c -: r I 'A"'t Ia "d 1 itle, b, !',unctn dftitiar) -Minniiente. !- ) g-trol ,I go. rU,,S, I 11
JA*tZ t, I
-,
1, Ldn' R" Itm ", t-1 1-1, 7--i'.e. -- !- J- .i ,, ri.--t- Pr f iif.- Ii-I ,ft
,I Zt"" V 1111", -nr, ,, A,- b-, one ,u prc.iroll.d, ,,, Ew,,-Iii, or4c.nsf ,I "u ,I I# paritnIhi, no ,,aloi-souox 1jTe extend otrs hvatih iin
tacad. fig." iitt, ec I I.- P ; -, I t -1 S- J.nltj ,I -1 I ri 11tilm I I I e:el:d. r1r17t.1 !nl :il 07"t-, 1,
t t" po' "" '".""dad ", I I
so s ,f"ei aqu;, ill ", l, I M.", -, GO-1 -q ,, 1- ;-I -_- I. 1" -1'. A -- 17, -_ I t,-, F,, ri, no, -dor 1- ,;,- I ..bl nP.A., ,olurn" tint. eo- as dirbid. 1. 1-pirt pI,,r.,. ,orno etwi,., qut
Z. F-,n, 't a At -', int-1.1 tnrtos -p-tustes-idtorao -Iit y ... oitt d, ,ni,,on,, ? ptl ,i6b do Its intil-ti, q.. otperabsi. P tu uquiark pninunut.
- 11 _- -it'i'n dbll, 1. -! 1, niizI;1 11 a -.11.,. - -eh- I -dit .q.j
I
I
I
I
I I
I I .
A O CMM DIARIO-DF LA MARINA. VIERNU. 30 DF, Myr. K IrMn PA(XNA CINCO
Cr6nica Habanera'
Sanrml de hov
['or Imim do Posorlok
). q,
T) 1A I mm,,P4, d, I
'J'- A S" V
;n
d,
fltJ," 'I , C-,,- Ill,', 1 11 '. 41
A d h I' ;
que a trH., ti'l
8 1'a
tan- que r,, efeetto 1, 11 dl, :. -nkl. V
York. I d, C"d-, M- A
r,,tn
Tat"Ibi My partirArr 0, 1. ,L& 9, 0, In T"!,- 01r" I lo PI
adma hatmA N eva York, V& bot 1"', -P .... ,t- Fr, I ".
ig* Ftri SAnchez y sa at,."- ..
t3 d, r,.1,1,- 1 1,[
v -, I F,
a b 11 1 1 -, -, ,
V, ... Sf 7-- F
-,cl M I.", un- du ,
em 0 a" I Sit m t
CxrXtalles de1t Vt o Cc t -,U,
El pmad. Pattie Pi, i,, I d ,
-l",
CHEF
COMMAS DOMIM10
7AWCA Jj
V A R I
SA N A J HOTEL PALACE
V A R I A D R1
E 0
ECONOMiCA I F,2211
ANUNCIESE on of DIARIO DE LA MARINA!
Inbo'bi Civil P,,rt,4a-Arw,;,1
USA UN
Y
rn, ......
t,- Mr -1
rd
711- F,, ''j,
LOS JOYEPOS Ct' CONFIANZA
_SAN RAFAEL Y AGUILA t r,
A IJ I
Ope
...... c' utlecl o doctor A iftedo, Ar,
rl Dr. Harry Romney.
-.. ct h:g,'id
. j 17' 8 d*.
Dilp, k & h.b,_ Ww o rt C, Io dct Rcoripsy u nb, ,r.., U .dtcc. i-ilt-i6r, de Orop6d 'A c:,j,,ttF 1
V.ddr, la sehora Armmda
wo,,dei. 9,T. ratocolmoz de -jtrr Im-fantrPscierufficas de tu
e , i,,j ... jprtruru hm q-c 6i. d. peron:z Pa dl eda a,
nr t v i ,
:d.
I I rk. cirw, H I Eren-ido, A d-t .. d ,, dc -totl. pi fc-fti. TA pig. SIFTII)
Z
TRES NOVISIMOS
6
&
de Rober'n
c Y exdusivo-di ciiador arnericano De ese notabi
TO acabamos Je recibir la m65 aplaudidas creaciones para
Otoiio e Inoierno. Entre ellas, esfoq treg eleganteg modeloa interpretados en finieimo Cbar0l. Sus tacones e5heltoti, Bus brucai afarga&5, zus descotes prOnunciadas, 5us original detallea Je ornamentaci6n resume cuanto de inteits fi.ne 1. MoJa Nueva. Y son tan cbrnnJos v uaves, que usted no querrh dejarlos.
Apres6me a seleccionar un par',
122',
pelwMa; Prim pi"
Nu- is MUM
dias de Nylon
HAR\ FSIT
bcnd,, J t z
dad r, par 0 4
INTERNATIONAL
HARVESTED Z
net C O CO, tin":
porc e),Ina 0 congehIS-r ': 1 M quince donicr, de 51 y 54
gulas f7 0
- urudad
11 ads o aislamfento, permanent de de tenemm Ys nueos tonos de
Mji.' q.L UA. b. Je mefen r par& r f ,
Vidf 0 0 base provists de nwt aciores 2- zapa 09
yof Iaptacr6rr a) Pisa con'trtrw6n ,da SR1-49 comInnar can la,# N uevos t
3 PIES cuZICOS yVestidoo de Otofir, e InVieTno. /0 t"
La i6n de un rrfriger Jor n
MWIcAL HARNTSTER const-tv- Totorelite, Aadow, Cocoa Boige,
Ile pasto firme hacia la econorrua Y !a CO- COPP-dou H
5 ANDS DE GARANTIA
tnof I' -'rUe"lo Y B'_ng
He At 1. no. es Je otros tanto; 1 10
nuevos makes, precio Oa, en Medias
DESDa $17"" Je exquisite bnura e incomparable
trangpirencia. !Sea de tag primerat Las en verlas!
V"_t-d- P- Coro A
S.- tt-faef Y Ag-- M-5901 son r..r.;tj Y iguila, M-5991
...........................
PA INA SFTS
j Sittlesis 11taidial
El Musco Nacional Romano i
T6pico Internacional
7.
La -?wn dc tilwS11-to mrilldo
"qu,' ,, d- d, j- [,, A,,- t ........... .... J."
d,
Lp Que
16,^. mund,4 4- 0 ,piv JUM
to -N d, i-vj
-d, -i n L- pA- 'I'
d, I
11-d 11 11ti HIIW 111 0 nA Cl;til 1111 1] f"Ant"',
Al to y
'i d, 1,
i"t
d,
W- -,-t ilt: N .... 1-4" t,"'!
A, td7
t-! I ZZ 1-1
7
L
A"
I", P,
"-n" a t 1, S d c fe t"
Ila (:I ,t i qu,
pl,
tont) 'J", tr- d 'J' n v,
o o n I I I I Iff political f I Sc,11 I I'
Tos rojos no tienen base para sit
( 'If lo's flalcqflw., ff s Call ci llcrf N
propaganda en el lvj rcito itala
1,, 1 terrrna no cs f rlil jggrei c1lo, derlfll 04
(44 SOViOA Osiblfl coiir( !,,I I cftd,,r rb P1 Ministro do I)efien.4a de Iltdia, R. Pacciwdi
4 n,, 141) J, W0LIf'_MRF.Rc
J1, 71
or
If It.1M. it hvt aik, 1A,111
It, rol-- pt PWdl g'AL1501 Im
P..N' putitn
d-c"
tv, A1:-- motM y y 'j
boda de
a r e lo d I,0
otit i i it, wak t on',i o oll 1whr"t o 1.,
Z7 A, 't 7
I" Y, A t d=PrDP toto a la5 activididts q!" 11 nllIl. de Lfor=dI.,; de Abistf.
1.6V1,11 dvil, ,A
Cuidado con
de :iI infW-ti, 11 1 Ufn- gwarits fli, on I bo iin altll- lt, to
el saludo / 1" d, *
piense en 1 rn't ltuty 'IcN, cm = 10" 7 t
(VAHG CABELLUDD) 3-- 1- V1tv-td- t oj tri-ld en !-t bueolt, tie x4ttelloA urdforvw,
-Uomw no In "M )o EL V. C. Itt'Ift -W- 1U."M I- MU*--tt P- It" d', j ,,w d, "ftw put -- t-,, loz
1-t- It, i t-N V,-j, VAHG CAB F'VI-Irl'to, jp .,n tn rfMW Nioltmix d
e ese mat olor del no -tlobt,
"'r-d.d no, 1'teo.16. dt 11"Ar a ftbo utivi. cabelic quo mu d a WS eNd, """'J"', 4, Jrtf tj j.,
that personas 61 114 -F-Itt I -A.- 14MO LA XARqr"A VIUDA D9
pudetan y no sa d, wmw, POCO DFRIPUES Q" PV
dun ;uento
I!,,
lombre 22, (AP.tNj_ 0 Stvtt'n de Ho;as jeNV.6 4. hb- old. InInturns Contra el -f ncnk J It, yt-, tl dj9j-jjjt. rtj .d.
13- ... ohm, C... d,1 Am-, 4.11, M HO CAGELLUDI Q, M, fA to 1. to- mai. R 10 G-Aloz
j e ..... I LAVESI LA CABEZA dp -Anl--, r- gt--I-ta I
CON SHAMPOO P.Itdt, St t Npo'.
Q -- -d- i-i- d- A Azoat,
tj hi i, IN Aet-1 m*rqu- dt BArrI i- t,,;I bx cos d on 11 e.r Ccrt W
, I,,,DREN E I"
i to y cbb IN, -t-
ASO CXVII MARIO DE LA MARINA. VHJNf.S' it) W" S1 r" f)r 1 1';) PAGIINA SIEFE
Cr6nica flabancra
Liquid jw? "orriuss las
'existen't-gas de sits 3 pisos.
1- 1', 1, Flit
ALGUNAS OFERTAS: ELLEZA
I VESTIDOS DE SPORTS de, 8.75 P 3.99
sin
VESTIDOS DE VESTIR . do 10.75 a U U G
VESTIMS DE VESTIR media
BORDADOS do 19.75 a 6,9H
VESTIDOS DF NOCHE do 29.75 a f1rif1kre party on In Casa Cultural
d""h Ulf. I "ritd- d' U1, t us Kayssr,
TRARS SASTHE do 19.75 a
CAPAS DE PIEL W; SILVER FOX . . do 25.00 a
Arlem(is, sorprendenfre rrbajar crt lox J', pqr1mil"Wf's de ARRL;0 f:,4RrPR i:, .
_ZAPATOS, SAYAS, 77T, -Lq, PUW4 UYTE, 0 U A N T 10 FINISIMA 20PA
RIOR, WDIAS.,
A L 0 T I Y, H
...... SJDENCIA UNI
N'i-jA' T'T 1- 4, jens 'n
08TENG 1 11, V.'I d' 1 1-- 7M
SU '711
iWERNJL
', F' I A 1. P C Z I T,1
, PAGINA ONCE$
SAN W-Aft 257 orr Car,-, 0 1,
-I El.neo, m rtha Vald's, gs. entre Aguila Y Goliono- 'I'a Fertiiude.de pisd'k Car- chora, y adquiera sus
O"d., C rrrsers'i Vengr
V- tA
ae!'J'. St. de Ch!gl ,. ChAyle do F-iran ee prendas intimas a/ mas re
Gloria 0. des Riss de Lbpe. Ve.
Made, ducido precio.
RY d, N eTietA $i, s- Aurora Is arts at
I-Isha NC'. Orem R.S.W'. N.'s, III, de R.4, C.-' jsd a dI, Berio. 'k ..m6 de F-A, ElisI- H,
X 7 de vs,
6 C-s U,
'.sros C.6let He)'
d
4s!
r's". -do
T).
'I'min
social
R Reciboq:
-P, 1 msde.mst dir 1. athor. '-1 Ar- S iss rite Cirdersasi
u.. of
och. p. M., con or:
de Ist sea
r. L de Me" de --el
its, 1.
J.H. xit de
e tubm Compromiso:
ft tin BI,,sitit Hey-r. "t,
-e-ess.
Recital,
-1 aa! n de Woe del Ly-Ess MI
CjA oe..' 1. ni. 7 f-irst. 4e 56YUSIDS an suave term ant, fm a sat.
la tarde, de 14 declamadara m6n. Adorradas an ruedo per ftmilmo estate, 1161tkao on to gfnWra, Sgntoa: A) Modsto 04-500 0.44
t4; -Sati., Jeronimo. Grel-Irs. 6) Matto 04-50D 0.39
f 'k, Hortorits y Loopardsi,
. . .. ... ..............
7
Los stlientes del Interior 0 A
ovation hocer Sul tompros on lei sjgu;onlei loWidedes. q
St".J.Cb. ApW1-,R.1.f
F'Wd. Pat., 4is 0 '
110
'6s
U.- U.'. Wo, Y pricii.
A.;J. Wpmf"ds As pi- J.1 M.'r; 71
A
Agr4mlaftog do Jorm 0, '"A two salm6tv. Detallos Ga'd.
A) MO&IO I
)3.109 0.29
La (zema 4. Afirl v Almctsd_ -il-NDS S) mwato 03-104 b.".
en 1"o'l nemTm! tanto hs T AW-4003 a-" ... ch- M6
quemadurm deltok,01 wis. M ww k Neptuno y N"m
e3 imuperabit:' Nutre w zejidua IV 5US
mEr'dientefi eswciale5 limpia"t v sif"frtsezn bt to misma
piel, tf ndolp jtivpnil Tprmra. 1A Croma HINDS an P pffz 363
eis ideal como baFe del maquilhio. &a m" taut nualffas Tionelas,
admirada windn sswmpre la C4ma HINDS ILA CkEMAA COMPUTAt 256
LA CREMA COMPLETE! -AlosMa latile.-
PAGINA OCHO Dj, Rjn PF L,) MARINA AIERNF.5, in r)F SF-Tr DF 194f) APO CXVTT
I 10 OA R i PARA LA MUJER Y EL 110GAR
A (I Aff)(1a, Actual W
'A
A J, 0 'll.vitti.c. 6,
- 0- :- -.- I I. d- -'T.' 1,",= 'y 6. Uf.q. -1- A.1'.
14" ., opp-W. 1; 1, d- _k lym
I Reglas Socialeg Profhlctl) Tokal6u
oD' E"' p
T 'n
6 11 nEll t j14 F3 p';'d, EliI'EE 1"' -nt-g;' 4, WE, -"w'i I- 4.t-11
Et
B2 1, !a mo, t; 'a
a, ben e E-'tf
EI -d" 'o-,
-601 Ll
y -M'f- 6"
17 q- 111
E,
tros u s c r i p
x 0
t" t 11", E, li,
co n t i n Lj c)
-iones v c F3
14
- ------- ---- -------- - ------------ -- - --- ---D vtallr's de bm'11 Ausio d
A
y 11
Ll d -'a d, d' "'E"
m
... .... Cipn,,vjw p6dit
)rio Imeate o 11amando
Nola di, la Mwla
L el'fonc, U7 fi'- Elul
w 0
Z-'
E"E,
p
Y ,, 7- t"'* 1, ; r"ED 1"
-jta, qF3
B2
Ea- 011'-T ;0'- "e
Ll
d, t'j E,, 'jt, itamente p E-Eaw
ser atendido solfc* or amablp-5
'Ifrmi dtz d'm-,
M
empleadas, quiene-i gustosamente cumpli. bra. Maria juliit Erh, Uira
C A P -A I N' A It
mentanIn 5u niwripcio' n, traslado o qu(. "' U7 PATIT"s c1RUGIA PLAS:1''A
0
"11." .
PRECIOUS DE SUSCRIPCIOIT y A. V.3 A, W41- F.W
Men l (W ilia
chwod c-id.
....... 14 c'- ft V-w'
R,,Iith. dtl
T=estre 4,35 S &'?5 6.91 F3 s 11-l'im- I
Sennestro .... 8. 10 i OE'o 12.9-3 Articulos de calidad e't,
Af 1-5.60 19.60 o".
B2
11- ,, ,
PARA SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DIRIJASE
A NUESTRO AGENT EN SU LOCAITDAD 0 BIEN U7 M o')601 Ll IN pll Para mi
JARASI CALMAWTV MECTAMENTE POR CORREO A NUSTRO U-cei'q de cavina *I to 44mov%
DEPARTMENT M SUSCRIPCIONES w rl.. d' W INSLOW
t'.U- sissrs"tt I* devs0t4n)
x 0 '2 1 -1
14 omidow 0 %.4" "oWtv wow
DIARIO DIE LA MARIN
11 r" 1 tat, ft 6.A*. d4o*%
2 1 m' .4 S. 04 VWA S" qu'- 'f a y 1, C-V a t la rt- Pat M# Of" A mov
ARD CXVII PIARIO DE LA MARINA, Fvr DF, 19,Y) PACANA MAVE
VIER%; ',0 DE sF,
REFAJOS BE OPPt.
k"
AL HILO
'17
4
hastat Ana 40
Taillas 42 1, 44 .. 1.29
a in 1. so 1.39
Joe
pvc
T. 11mix's"
1,,* 160%
p
ma"U"o Y A, -"ST4 14 de Ins Casa# R-ari'll
Ant- I f- 1- 1 P, !-. P-- 1En blanco y an c Iii 1 ,, 6 d, z"',, p
-A
"1, 0.,
Xercanc do T -1 licia ULTIM0 1A
11- 71i. 6"1'-". BOLSA
V, de aP4 p4edo, on r isgrli
j
-A A.
14 Pon win a
y ""de 313
nn'f, I'my pmcios;.40- - _- ---7
vote a
Woeiiiiidol UUm do bile Birlqa, to 3 Tars a
Warandislot do 1214 do Ascho, lim trab4les F,BRAMMMI11 PARA GIAV 95RRAX
Wararidtl do kilo fine, mo Dresom 11916% to vejor on Hilo,- are a It AIIJAA WAS COMPLITO PARA U NOVIA!
T94110. c-A 6 I-ev d. hit., .-let-,
30)?r1movis; qqawal It Topnoo do
66
-ton
Nil I -%AS ..SAN MIGUEL
Herndndez Rousseau 11, 11-ii, Cl.b, y eertwi it. scis
oips y tmtwpa am.relss.
l P--!W.d del eviui.io air,
"'r l. Pesem. ov4 e Ti, 0). tod.A sw .1
b" nir iel 7 fle cu- iq,, her, fie isusta, c.
Ham 1 i,_U 44 14 Pat, ONXE
di. 0 '1.1 -------- ---A v
del evnegeva
M.,y T,,re.X1 00'.. D. Jut"', u t ,
JOVENCLI
quo so Lc5 C, l'ones FARG0-CHRYSLER c pnizaron sister ConcvrPREM10.
S'=C-00
M UII-', r o lf, 0,i:offl!wcs, Para premicir to$ roses m6s
Muinf. il, y Im dofonsas so to$ wrinionel, ROLANDO CASTRO JIMENEZ
e! i a conocar al siplon)a fulto'do
I igioron evit cii(Kvrso.
En cc&ofievc o on fango,
m o zumbo @I mango"
LYWA L. VINKFIW//
------- _M10: r'
Y, Pinar do; A
CORTADA, I La W"iesna- "Tonfos afics dando fucto
Aafa 4, is Halearici.
T Apadlitelo 2$061 y me mantongo on el brefe"
A- G,,Y,,, Los Jose
LINO LUNA,
MANL__ t0DRiGUEZ, 3 del 5ur olioe 6 y 7 0000, For A a VICENTE GUTIERREZ GARCIA r _Mlo. $30.00
?,'aceics LOS Vill,, villas, 1
C. Central y San MaLkill jq 3, sttL Clara, Los JUAN SANCHEZ
e Tcc6ri 219, Cieelf"90$'
a BARTOLO ECHAZABAL, OA, Itamilt
Villas, a I/ICENTE FERNANDEZ VANE Lai
37, Cis-&O Is JCiSE PENDONES, Domingo "Via libre... comaidn"
pirf$ st ANTONIO CASTRO,
liventes 270, caihgq siy
Camog0o; LUIS DAURA, ElIC-las
Conibata 7desde el 708, pOB- 0 DIAZ,
dalares. Ape ay, ComailLay. 0
et ra pids do COM091
una -vatesim Orionfir-4 0 JUAN LAPLACE,
de ITU11L TASMON, civ"es 75, BuYv",
1a 'laliavs- qua- deseaos y reirserto", tales 0,jorift, 0 RAf ROLANsefiala III p ;cUcts' 91 COMO III exctso de 1cido Ppe Torres 22, Holsiu;"
organism 0_ sustalsc1t 5 lirico, ca'Anante se too Cacce4m, 0
y eesechos que Do ZALDIVAR KkARRERO,.
los rmones so ban ex Af, 4rs 15 D-1- is, lot a 10,
puludo. on" its mtaju Los cl oqv*s
PU- w= 1. per Coll"
Hag l Cesar e5w pa- A LU 9 T A D 0 R 9 3 Pi,,fos prvoilof
Los anejooe jo 6, ires decua6utft tonsAndo IRS it v-- 1-- Nul 9 obbieflide,
Pilderas ntwitt Para As" do east. pin" 1 ijltoli del presets
6c,1-1 LERI-a4l
I- A44W. to ft. Ito "ft y 1_1 :r Lo, C, ;e"" FAPGOOCH"s
Su accida &retft sobre 0 Do IV_1des rMet, y b tn. p.e6clp--x11 to is"I"Its-ts sect"
*$hv C"CUT"'
lea rifles facilika Una L. frsioans 40 d" ussafict,
viirnizari6ri de las tA us
et ) '. 111, CHP,
1 TH on FARGO
23 nnfro hpo,i, U to tlobona, Agencins ti, totic to Ropii k,,
Pildoras DEW IT77i --------- --tos MAUL FLORIDA
- 11
11-- -111111 --I'-"- - I I I I I 11- I I
I I ,
PAGINA DID I WARIC 14, L\ MARM.-VIERNF-S, 30 t* SEVT DF 1049 ---- A% mm
" I
Regres6 (it, Eurtya ,Sm- Mercedoil N o t i c ia s Sor Mercedes Alvarez Haneras z N o t i c i a s 1 VisiMp In, Cam dp ANturifis utut
i- I I i
I I
Alrarflz, en /a 111(frialm. de wyer, (',, t ) I i ( 11 S I durna alturnente representative
, I I t i
i i -I---I i- '"
1 11 dill-r"'., pai'v, ,,,, I Relullylell del (Ila -Prifioner(". -Log title regreAnxi, I Remirtlen del flin t
I ----- I -- -' F,'qfafla fll ,rprordadaron
fiedicil al Ctildi" de 1 -l"ditorial. I ,ft -F ,atividad (lei dia, I Progre,4istalt i inif-if- cariffo, llublaron
If" itelvtlm,,t pvllale, II-F"i, I 1, p-,,- -Pvr pcm )if. ria vi"irirww. -!," d, c-,", A, i,-t ,,,,, cwjorida jfflrkf)nali(Jftdpft
q-, -1 S-ll Allglll ,:,tt,, I'll --1-1- i ), l) ... Ati ,,,,,,,,,',] l, l l
------ 1, ,, ,itl -,iw- h. -g,-tl, 1, "ll, l, ,, ", !;,,,,l ,! I [
,,
- I I ,, ,,, YOl'i-K lt,,, I -1 -i I a ', j
S Llc, 7 ,,,,,, 'tld z
'I", -1, I., 'h", d, m, -T' I 111 1 I 'I., ,j- C 11 'r ( (,,,)", lt, PA W) LA
- 'll", I ,P -- "'llt, 'r-j ;-,
"ECCION CATO I ,,, 1 f-1-11 I Ili 1, 11, 1 , i .. iia f.,ij,%'1 ",, ",""'C, I,"',
I
I I ,,;, -,"". h-'J-,, y rp_ I 11 1, 'Ili-11", cl,-', ,, ,, i "_1 jm-ip, 11 ", lt, "
1. Rlie" p-, T',- [ ,:, d, K-, elp- ll, d-, M"nu'l M", I r,''I" -' ,0 ...... po, Cawlid. llwnda
,, 'll" O ,, ",Cl ,, I I., -f ,I,- d", -"httll, ","btl- d, 1, 1 -pl -, 111- l , "L-- it ;A d,,-hd, 11, 1,111" tl I ---
P- llg" Tridim 111",,tl, h, d"i%"i" --geO,1-1 pt 0 I Plt i, F-,P, d I r-', pol't ,, -,ii ...... I:,,,- 1, ,"i'l,"', ,,ril';:11 9 i-1--lil, q- i l-,, rrl-lti-- ,-, k' ,y ,I C, bl ,,it I P-g
i, I ", I 1, "r-W, tl I lll-1 11 I 'i i 111-, "I 11 ,I I -- d""t-- "p-d" 1, t 11 4 ,,,,,,, ,-I" l- ",
,,,, ;,",-,,- '!", T." I -,, T, I It, I 1 4 ll';r:, ,,, ,, J f-;).fit, ,)-,,'-'z , (',I ,,, -.
1, Ir ,, t, -1, 't, I I z -11-1111z 11-1 "p, -- l'.
ll" ': """p, t,'--o, ,f I I I P I ,-1, i ,,,,, O-i,- 1, 1l, l"! tl, ,
, I 111 7 I ,,I -tl S,,! I ,7 !: : 1, 11 I 7 ,,l I ,I I z t- , ", I I 11 I" 1 I "', -6- "I 11 I -,"r- ... .... & If,,
", -1- lv I :1-,,, ,,, l,,1,,i,,,, q- ,l, ,, -[,;-,,: J- I 1-dl ,,, f ,, I'l, 1'111 171", tll ,
-r 11, "I'd I P111,11- , I -, "',-", , ,-, t", ',;*"_ ';"."', 1. 11 rl I'll ,,, ;lIl ,,, -l"i-, I jn-ll- ,,,, "," ,t. b"t, -11,1NoNfml I I lrl- -t t- ,--i-j 1
1 11'11111 C"In-ln ,- 1", 'I, I I ," ,- 2"
rl,; :- .-, tt:l, .. ..... 1, , ""- I I "'
,, ,, ,,. I -,""', r- 1 t I - l;ll-t, 'I. llillllllld o li ., 1,11 4.1 ( ,"t-1111 ,11 P-'- r
' T- 1 "I I I I It I l, " -, I Itf-1wric'm-i" R ,11111
I l, It -- - """-,"q ll TJ- -,
, t, l'! ,l T "-, d, I- ', 111;'l- -11 h111l ,- ,,,, 11 i I I I I I , 1 1 ll,,,,-'- ,, ,. -- T, -x-l-l"'t, '%- .,;'. ,-
, 'ill, 11 ,-' ", i, "', I ". "'; I I -', ,i ;i,, -, )" ". "if, 't, -Iii-q-, ,!-" ?, ,
p"', ", ,,,, ,; l, ,, ,,,,, ', ", 1 r, t "i". z I I z ,,, t llll, li- f- j ,
" I'll 11 111 1- tt"t"", r t (,. I ,,, , . 1, 11 I I I 1 .. .... 1, t, h, ,1 V 1--r"l)"J, l- ",
'i, l! -.1, 1-1 '' ," l, 11'r-, ," 1
i" ,,- I I 1 -,", ,I ,,- I., I%!, ,-l- -i, ll'i -wt t, ti,,*-. I ,,,,,, 4.
',,--, ,i, i , -;- ,,, lt I t'! 1, '--,, r "ttit", t I '. I i 1. -r-, ,,, r,
", I I I p -1, X ,tt l'. I . I : ,,,, I'll, i,1,,,, ,,l f,,.,, .11- 1. J)- ,,, ;! :
I I "IT1111 I ,,%, iv,-,-,i-tt';It, 1, 1-1 -1 t, ftt,,ti ,, B, Saworal I 1- i-,A, t,:-.,, r I -i-, "' Y,,f,,,,,, ,: ,, 1,
- 1 ;, ,,-Tt ,-',p,',' --l -- jr, -w I I 'Il '11
It, ,it, ,,, t,:A i,! l, 1z, -, I ,,-, ti'l ,
", -.ll ii, (---!---' vzit I I d'I C, t -1 1 ,""l- lltl NI'll,
-'jl I I n parred,, ,,, , t i "
, t "'I'l-1111 ttrd dll, 1t111z'- lj- ,,,,, t,:I ,-, ,' t I F-l"""j, I I I 1. ,,l,,f,,,,l t-, I .11 "'tr- "!, -ra,; 1i l lt ,, ,, r, I I I I t,, -mni tj, ,-Ir l", ",
111-1-11 t "" ,,,, -11-'t"'. y -- SL' , d t I't I I rl .... y rf t ,', t ll ('-f,
't l,,-.t, ,dl- -lr, i, f l .l !- ,11, *it-i--,, -1 fo"!-, ,,lft-,,-, ,""W" ) T ,, !,l -'tlrl
") --, d, f-'C"I" 11, -Ar ,,, its'?"n"', del ttillt-- llt-, t, ? -; 1 '- :,-, fli, -, 1, 11 -If"ll ,
Ill ltlrlltl --l, ti-;; ] 'llt-l'- d, l, I I N N ll", til 11 1- i [ tl!-;, "", t, ,, 1: 't, V"i ,
I lml-drl 1, 11-i" NT'l Ill, 1- -,-i 11-11-11- "'K, t!
clil-,, Ct, t;, d"I 1 "I.-l --"- ,-""-- 1, m ltlz -d, rxl-- -J l -1-, ,pltl-,,l ... I 'I'll- ,,, .
1", -,,,,' rl'lilk l - --- --- l !l11t1t*, ,Q--, pt, lc, ,O, 'e7 l, I ,, 4-1- d, ", i-, ,,, l- "t-l- ;11- l; V11
: 1 'I, Ill, P" t-J I t- jt---,.- I I l l I -M (, ,,,tt I "I" ,! A, ,. I ,I z
1,,i,,, ,, i""', ""I, 11(mraq yfillebreft lel" ,- t)b- ,- %, -,',r, z I :111, tl,
, 1. 1 -,l, "t I I 'I, 11 i ,", ,,
,,,,, d, M-,, ,,,, 1, ,, I ltt, : Z,, -t It --- :, '11- 111 I ,-- r' -1 I I '. l :,11 -,
i I I I t'_ t" J I I I I I I l", ,,, ", , rl "I
lli 1111, I ..... f ,,,, !'' ; (c l 'n'l-ti l, zl- , I ,-- ,,, - -- ". )c- .. --l". -11- d i l "I I hlll- p- 1-11; 1,,-,
, 1,, -s. d, 1. K"I'd "'! :,t I 1 I 11, l "I", I I Al ...... i"""',- O"
Il It 11 ot-, ,, ,, ,, ,, ", I I 1 Y -, 11 'i 111 "I ""' 1. -".,. .Y" ... ...... ,, k-t.. 0-6, I : "t"t -- 'l, I , 1 "' ""
"', , ,, ,I -, ,,, :,,,, i, ,, t-11. lit'l-111 l,-ldi" "t". -t- ,-ll1ll,-1 o,-,10- 4- i I , "I 11 111lr,,- :";, ,, .11; kk ll .."I'll "" ;!, l,
, I I'll I , t "I ,-,- ,, ,, 1t-it,,,. (;.-ljl--,, .11 1 1 11. 'i I I l.-'A' -f --'
z ,!' fr" 1, , ., I ,,,, ,- ; .111 ,, l- l '% t- ll, I t I'll I ----, I I 11 ... ,,, ,, :, t" ""' : 'i I 1 ," k'l' "
t, "' I I Ii , I 1 l I ,l, ,, I "',- P, ,,,,, ,, 1 '- ,, 1(1111'
", ," ,5", ,lr t 11:il ,tfi, 'l- I '' j, z ", I ; l I ; ;,
11d d P, Xi ,,- ,- , i '! 1, I "I.- I i j," ", i, It, "I t z I I r , , !, V, Ill, llr- ,,, ,!,
"'; ,l", t, I 1 1 I. I ,,, ,t ,-- ,t , , l ,l 'I"t ", 11 !t-- ,!111,'1! ',
t, "1111;1, ,- t e E ritarhu que In m antc( At"", 't r,,"',
-l"''1111 , 11 11 ,- 'r-",_ l , ,,, 1, -( i I i fv i f Itt ; f l" I I --l,-,
,, I "", I I ", -, t" i ,, t I'lani-c", ,,,
_i l I l' I -"'1'1,"p1:,' ,l1- I ", I ,,, ";, ,,, '- ,&,tll ll "- i I I ItIt" 'I 'r ,' ,, ,1 ,,- ,'l, - , ", I -A R11-l' tll llttnpil -,
, r 1 "I" ......... i I ,,, till ill p1lifilico cw uo 1) t I i ,,,, i -- f, '-l- I I r,"', ,.t,1,, ;,r; J. I t- i- c"'; I 11 -lll, I --, Alf-',l
-- 1, 11 I'll 1 :,"- 71,- i,--z1 :, z, t. 11- j ti -1 tf t 'I 1%t- :, M, 1,111 -a I I I ,,,, 1, i V) d, ,,, ,,,, ,, ,, T.- "i, ll- t. "ll-l, -, --,, ,-.-,- l%-T ,It, t dt li--b 4 ,-,- I I , .1 pl'-', ,,, , -, "t, t", I ,, ,11- 1-111, 't-, ;, v, 1-1. t" "' --It.-, it -, 1-t, ,t 4, ,h-', ;,twr", d,,,!,,l1W ;r,- , t", ,, " it ""I'll, "I'll 1', I ,,, " -11-,et- r"I
-",- I 11 ) r., I z I t- ., t ., z I 1i -1--111, ,,t ,lr, ,'- .; ;,, ,
T ,i- trt, -,i- "i- -, .1 f ,,o-r,-i, h,,r, ,,vmph, P1 1),- ,xt, 110" 11111;4?1 4p ,T, ,4-i- I',, pi-Y ,,F,,,;, Wth, M.,,itll, ('--, At!"-', j- ll", 1,
Rf- rvaviofw 1 t"1'11 ,-- l .. ... P '1, FI-I"I" 1 -i: rll-- ,,- : Id-- i ,7 l* I - I t- Vlfl-- -lll -7-----=----7777= 77= -, lltul ,,, -11111'r ',, t, "'! pttt, 6- , "' "" ----, n F1 P'l t ale Ill ""lid(14 fi"! pro'b" f" 11 ,,,,,, ,,,,, .,% -,-t ", '! "',
.... rl- ir, R- t ,, ,, ,;;, , V :, 'l l- 1-,, It '1111 ; ,!,, I 11 "I - et -,-- "-- - 1, I -!f' 1, ,,,,.""" ... .... _All,
, I I I , I _-r" "' I lu ", j t, 31, -ll
I I I , I 11 I Ell I flf'r fie, ,Nl. Roldim 1 ( !
1, , ,,,, - 11 I I , !, '.1 ;-,-1 ,;,,,' Ill'W'.. q, '. l ,
, ,,, , ,,- d, V- irrli6n F e -1 I 11 I I I ,,, ,- I I I I 1, , ... !,;,i- ,,- q
, i I I I I I e, I I I I I 1, 11 tl" -11 11 I I 11 I ,,, ,, ,,, ,,, I ,ttgll'll, J l- 'r J ,,"p" t!- 1,
T',' ' t',- ,:;',, '-11' ;' "- Ir 11 I -, :" ,- 11 I 11 ,, "- e 7 1 , ::." "I 1, t'llilil, 1, "l f,"th- 'leir',, VI. "i" j
,r),11- til A 1 .1111- C.tMilll I I I I , , I I 11 ,1: , I 1 I I t, tl I I "ll": i -11, -: I -l, ,6- --, ,, '.- --l tl-- 6, M t t I 1; I -, : I . . I ., ".1 I f"'t'l. r', M- 'I"t-l' ("J" 't,",
, ; I , te l-- e It 1, I T I I I 11- "'I' J, ,,-,p;,,t-r, -jt, 1,",j, __ _t11- 11, I "I ,,,:t ; l+t,, "7!:" ', ," : 't", .... 11 11 !". c l, 11 i, "" ,,,, e I I I , I : 11 1 7 11 , ,, I 11 I i t t! 1; I t, 11 ,,, "', ", 1", 6 , ,l ,,l- 1 tlld, P,.-J, "'j
"; l -- -:t, "t- I I I I I t I I ,- I ,,,,,
71 ,- I v-lll li, -, ", , .- ItIon :- :, :, I I I ,,,, "i'll"It Ft, , I 1 I I , "'l, t, 'I 'I """, t ",71 .";? ,",', ', ,,, ,; , ;, 1. p 1,-,-t]- i elm-,
ll ,,,i,,;il i ,,, ,, ,, ,, ": , :, I , t , : I ,, ff t ,
, ,, 1, T, :" ;1- ", ,-, -- , I .. ,,, , :, I t it", ^_ j n T l' "t, ,, -' ; t ; ;, : , ,, ,- t, I .", It,, 11,11, I ,I, t, , ld d, "I ll- rl) t'll "
l -, ,- " l! , , ; t f C, I ii 1 ,-. : z tl ,z r 11 I ,- I I I I I I I I I I I I r5 I I 1. I I I 1, I A il ': .1 ; t" t", d, % ,,J, fl,. ,
,,, , ,., :t -, 11 I -'.- Mi""t piln I ", ,:- ,,, tl,,,,,! , i -,,,l,-dtl F 07 ,r, uoiml,, ,,l Cl-I I I I I 111 -1 : - I I , , I : :, I I I I I I I IT' ; I I 1 1 I Ile" ,-,- i"
,I I , , ,", . jr , I I lt ; It 11 I ; 1 I , I , ll n p i , I I 11 il I I 1: I I i r l 1 t, il I !, I l, i , t ,l ". r ,
, i , t-1 I , t -? 1 : 11 . I I I t I I I I I _,
: t -, :, , ,
,, I 1. l, ,- ,-, : 6 I i, t ri 7 "
, i I ) I I ,It I I ,L 111, l! I li I t I 1
- - q il, .1 1 1. I -'- t- -- 1. lxtt ll ,- 1, .1 , ,.,, ', ,,, ,_,,,i ,41 ,t ,l.,j r,,,11 , , , 11 I -1 r tl , l, A , -- ,i: , , t , ,, , 11 I I I I I I I I I ,
," ,- , ;,, t , it t, l :, f- Ili, ,- Mt, ,I,,- , I I ---- - , I I I . i I , tt'.:l 'l- ", "I ,: ,: , ,,, l
t , Z '-1 -, 111 11 --1 1. ,- -, z : , --- ,,ll .1 1-1,11, d, 11 Pilt ,',er Untll- 111, P-tlt' ,, ,,.l I t it Itt. I 1- !, : i I I Z i ", ", , I --t il 1 i1j" i' t, l,-
,tt, ',I- I I 11 - --, --- -- I I I I I I ", :, I il I I ", - 1 ,,,,, ."I S pl: I I I t ;-"- t I -11, t 1. I ,,,,, ,; t I 'n'tt-dt, ;>,,- -:- 1- ;,i
I I -, -, l ir ;,
11 I I ;-, 1 C1 tl M-,,--, -, I 1"" ll
", , t t "' - ; At I t ltll "I', r d, 1 d - ,,- I I 11-1; d, .-O-', N-1,
11-6l, ,,,, t!, ,, l' t t" t, :" C l , t I I -, ,! I I
f", ", ,,,, ", , e 7 11 I t i _1 ........ ', 1_ 1, , I tt e qu "' -
,,,, "" i ,,,, 11 It,
i I i p 41, t 5 -, 1, .: W, -; t, ,-- ; 1 t z I I .: - z -, I 11 il I f;-Icl-N .... l" m- , i% DtIWA 1, gmra m d, N-te-11
ilt, P- ,:it !r, ,- ,t, 01- : I t":;l iz I I I 11 I ,! n,
dt i i n, 'i 2li i] ) ... .... ,: , r zot- -, : , 15 "I":: I I I V ,-- 1, ] "tH" pl-, f, r i !,,ti, qt ,,, ". ,m-u ,,, ,,,, f,
! 11 11 ,, IP I 11
,,, I -- -n ,,, I -- I I - -1 I it 1- d. J -J, -d-- 6- 7 "!1- g,,,,-, 'l", 11 I 7 I ti .1 I P, I q - t 1 tt
,, z- Ne,-, ... A ,i- "I -,- --1 I !?, .1, .... .. I I I ', -, : -I, -'Z' 'I, [ ", "I", T3,1'-Ilflt I',-, It ,,,g -6, j_, -1 -11 I I : 1, I I I ---- ,, I l il 1 :- 11-, i I g "
- I I ,t , r ,
11 ll L ,t, ,l ,-:,z -tt ,- I ik I i -- -1 I I -1 it , zt -1 "i'--i:- ll"ilt" 11 11 r ,111i -pflil:, W, !,
__, ...... . i, n rl i -, ,itel -a" i 2 -4 'I. it, a ,l1r,
WA , -, ,- i r !, i 1 I i ,jl- I.~ ,,,'I- -, ,Otm- -1-1 t, -1 , I 11 pl!T !,- 1, Zll, ,,,,, q", Irlt ec- 4t, -1 I I I ; I -11t, I 1- r j, i I al' -- I z td 11
. J,- t-, "I I 't-j-, n- I "' l I: ,_ t I tl t.111. tt- , l "" F r ", P,", r 'I I C , t 11 ,l, , 1,,e 'lln,- e.,
d 1 , I I -1 i -, 4Z "I -l- r I It I I I 't 1, j _,_ 1 -ilt,!!-, -! 01, -1 ";l!", "-,:o -w,-t,,d, : ., ri i '- I --- : -- I I e I -: -1 ;,
n, ot & ,: 1 z 11 -i it--, ,it -t, Zil I I :,eC, I, It 11 lr i .. n.bi, ,,,V-tl, 'It 1:7 tl -', I Z C- -- V, !, __,_ it 11, I t- -, ginn,
It'): 11 11'll ,,, t" - il-tti l; 11 I I I - A: t ,I , ,, t ,_,, , ',ltl', -, -1 lp-)-t-k 1 ",", ct lt-'!- r,
c, "! it S b t , 1, I,,-, , , , I :, -1 lt 't F-Ilt"t, - I : 11 ,!-i t, ,,, :,:l7- ,4 li-11 1:', 1', arl-t- i tI : i, :, l" :zt, 17",- tt I 1 1 l, t ,!' I I I ,, l "I' L(' ,Tiill N- "; t% i -,l I .t, I I I I I ill C t- :J t-- tl- -5 ,- l -, -i, t, -' : ", -, , j, :: : l t % -t,,, -, ,- -i :1 t'. "I---' i, -r" "It, -1 11 I ll't ,I, I r, 1 trrme l11-il O Or!-Ind,, -;:Vr,,6 lel, ,-I'_ e-, 't t- ll -,Z" , t 3 1 t, ,- 7- t, -; ,, ,-- ', Y : o 'l C,- d M11 ,f- 11 li"i'll 1, ,, I ... !li, tlplt, otlnrl I; li,,, iritnt-,blMN:
f, o '; l, 1i "i - - l, f p 1111', 1. -1 ,,it- ,,, 1 d 1 I t' t1J lt ,, ,Clb,!I r d, .1 -1g,,fl: "o I-,
I Fi-, 17 t1t, : ) , :l, ] ,,t ;,i, ,,,, C- i- Atli
Z, I I ,,;, i , -,-, 'i ll ., 7- % i , 11 't -1 I 1. , d 1- I- ,,, .
- 1, C :" ; U-- --l" Y't, Ir I 1, t, g l: -ti '. ,-,-: - -l -, I , -i -- p -1- ,11 -,I , C ti I- -ttr.-1,,d l- 1. wrll-ift, .
Rl", : I ,-', ti, t I tl -, 1;,- 11 I -" J ': -.1 I 11 .
" -, l lt, l - r I I : , .i t
--- T d"Irlt, llmy br ,e,, nAlab-m. Qu!,.
t", ,! I 11 I -n1l , I d.-- I- 1, r, ill' I -.-, "'tn" Q'I"tW ,,
I -1 'i ': A, -:,, -. tt" ; I ,,, -, z -, --- ", I , I "' t,-,- ,, l,' J !, Jtm t ,
, L, t ( ', F -,-, :1 -4'7-1,-- -d-, ,,, -1, 'fl1j.ll, un -n-, 11 T11 ,-,
-e3ll 1 1'tl,' ;, ,, -tt,,,d ,It lhblolflog de Dio ,-1 I ll t, I t t, 1, I, 1, t q- t-t 1 .l', ,jri,-1, -- Ll ItItlO t_ fttt, 11','t,! 1. niL patf-: I I ,] I C, 1 .. ....... 4 ";!","", "l d', T I 1, 00 ,lo",-X. hl
-"" 1 "' "I "lr' 'i f,:, 'i' l ibl I -- I 1- l'; it"', 1'ld %- ,,, .11 ,, 7 1 l ) 11 - -, ,-,l, -1- 0, Ox ,,, ,,'- t, r, "i-- '"'; "'S, "t lll I , -- l,--,,, 7, -l, '', -11 I N J I E D I 4 T ( -S t' ,',,-tl --11-t'r 11 Ot, I ---1 11-tel"In 1-, t- ,,,! ,.,,,. llt,- a- l A
I i I t i t,:-,", 11 ix-tl-t, I I --------- -,
, ,, ,, ,-, 3, .-" ,,:, F- I I I 11 4, :t tl" l ""J' ,, ,4"t p., d o,,,,
, --)-, I 1-ill I l l I I -ii I 11, . I I --I'M r" Gil't 't', , , t it , : 11 I I tli'---- ,'C1%!F-,-- ,lL , , ,- 4 _, ; : BA V brillanti,,timo I 1- 1-i'l, ,sWnt,,,
111111 -, t, ,- I 1, ,111, ti I -. I , il -- -Ilt 111-tt l -', ,tnl- 1. hi.j(,,,. dj ..,dq, Qi ,
, I ,,, !,l Olt ,, i ,,, ,- 7 ": i t i" I 1 t -; dc- .- ft I I ,,-, -, t" ,I I I I I 11 ., I ., ,; , I 11- 11
-, , I , I I .1 1-t- I 1-1 t I I I o a ,d :. lll ,- i),, l -" d-- mw y -1. dt ttl,,, t, 't, ,, ,!,:,t i t, l I - I t : I I, , ,7, i- i ,, :, Ot, off H ijO6 fif. G alicilz I I i I 1, %, t ,; , ', , I.- 1. 11, I I ,-, I tle t Idil; ,zt t'T, 1 IOn llellflclut l, tales d tojw I.
;l ,l , 1 1'1'. ,, -h '- i : , ", i, z --- e, l- -,-
1 ,, ,' rl;', Z 1- ., '. l', , _,l- ,t i I- I 11 -'-"' -11 .1 - I I I" I ,I I!j -7-, ,, ttt) l > -' llllt, Cx1th1ltz A--,r1nll., 11
l-', p'- -, , , ,, ,- ,l i- t i, a Zt ij - -1 C-It- t" d d,-,,,-l- ,t--d--,, oltll,(t. t.mb'6 l il", 1'n t-Or. dl
,: -1 I 1 T f l I i i ,z ,
I'll "'t ", -t- ;1 r i I ":i; I 1, t l t ", - I 1-11 l, I I I I ; I tk 1- i I t 1 0 I It'i'l," I e t I- 'i -I ,-! o'll, ,1p fitl d, t m ,tt-l --t- "t'all: C sm" -";"n!
J, 1, ;1, 1 '- 't " ': x t t e r nt, I ,r - I I Gtliil ll p- """",
I : : lt,,i- p- l, I 11 I I I ; , 't, I t ,,- r 1 'i t, i , ld P, t T I ;." d,
11 - tk -,
li-1, 't- ,, i", I l 11 I I I "I". I C1.0,
- I I -t "' Tl- ""I'l V -, 'i t t t -, 11 : ,: '. e 1 1 I 1, 11 ., I t 'i"', ,,, tl ,,, ,,,, ," ,,, , I -I,',. P- 11- VI'l." l,"', pitl"I"
11 ,,!, ,,! "i ,- i 11 1 I I S I I I i% t, 21; ,, t- P 7 z : 11 t e 1, I 1, I 1 ,. ; I I il I
'I ; I i ", 1. -,""I.- tl, I t, i t 'Is
, '- 't ,-,, ,, , j, i tZ- -' ' I ,,, "I 1 I 'I'll, ", -, i- 1, t-dt i,? )11 , e ,I 'r "I ll Iltl ld t.etls Ctlnlt, tIll RtlI b"', lt I O y I l -O1,rirj,
:, I I - ;' '. 7 : 11 I 1, 71 ,w I" "7:- ,, -', 'Ittt, l ", I , i I I I" I t : t - I '. ; ,-, T -, , ,I ll t- 1- ,"! Cmb,,,ltlk; -lf -, 'l t-t,-",;" ,- I 'i 1 el'ltllll' ,] ,pritll
I 1 , , z "I i ', t , -:-- ,, I ,!- 1, 17 1:1 : I i, I I 1, I I j "I", ,,,, "!- B, ,- ',',,I i.,l,-,t tld, i, .,
31 111 :- ,ie;, I ,It It",
t, 11 I I t
1 i ,, ,,, 11 1 I I ,, , "t-,"n-, d, 1, f-ii, ',,,, "" , ., ,I. it A ;-17, t V I tl .,
;11l' I 11 t" I I I I ,7 ,,r , ,,, -,- tt- t
I l ".: i 1 , ,t ". I r ,,, " "
I 1 "j" '1 "t 1 '- ,;, 1:1 d, t, I I I - -, -- I I I I 11 -:1 ,,, i I 1 -,,, "ll- '. "."ttl ,, I , i 4
, 'J" ,-, ;' dt t r,- .... r;, I I I I 'lx I ,,,, % , I I I I I I ". I I 1, ,,,, I ; I 'i t, '], ,,tqe- itt Cut ll ,d- 'I ,,, :,
,,, I I I I I I t, el - ,,, , ,.- tll"- I It, I i I , , I 11 I I 11 I l It -1 i, ,' -11 J, ... ]t-, ir"", d tllz- D, ""M , ,.-,
ll I ., ''. ,t ,:' -, t-- ,- :a ll, I I I I I t% i -t n, z it t, tt !"O, "'t1ti't, (1,ft '! tO)g d, .,a , --, , ("MR.
- ... ", I I I tl , fT,1 OntLr,
. 1, I I t", tt, i i -, I 11 ll lX11 I ;i
, 11 Ili- N-11 I t "' '- I I t, 1- % I I I ", t", 1,; I 11--.11 A-t-11 I ,,,, 1 tnd--,-,, ;,d" P': ': 7 r, 1','- ",'. t -4 pr1:r ', ,", :t' ' , i - "It- I 4l, I It lr , '-1- Al'll -1111 ,--', -,
, , t t, I I l ": 'i 1, I In S Vl l. I't , 17? t"
, I "I I 11 -1.1 -, I T I t, ': t, , 1 lxl 1- 11 v!,' hl
"I I Itle 11 1) il -- -, , t 4 1 ,;, ." ,, I I I I I ,I I , t ztt- -,I ,, ,,, j,""","', ,,t--, m rlt D ., pjr, ,r_, ,."- r, 'I I 1- 1, afn,
r', k f,, l ; "' ;" i L', , 11 i' r I I ,; I I I I 11 I I I L t i, il, ,,,
ll 1, 4 I i 11 , .1 l, I I I I I I I 1 11 I t'. t l 1, I -1 _lttz,, d, -ilt, 'l, tt, 1,0-1, ,,,, 'I"'I't-,l" dil ,til ql rill i- l-, ,.-4 "l M M
t ,tl ,!, t I ;- ; I I I ., 11 I I I I ...... :" I I I I I I ; t I 11 I I ""),- : I 11 1 't! r, 8- -, i r-'I", pc- i "l, ll C b-- ht,! C., ,-, ., t 21 "I i) 119"'l-Ine
11 i I ii :1 11 I I l da- ,1 rl, )111 I tl l ,1 llt jtli, tl
%, 1 I Cr t 1: ,t ... , z I %, I I I -1 -- !--, L !f '____
I I I -, I 11 1, i I t ', I ". tld 1. ,tloj , 11 ,1 i Im
'. x I I -1 -1 I :, " 1- ,."itn', tt-t'-, A--dtl, ,-I 94i'l ll l pulde
* , ,,, I ,i, :, I 11 1. _,, I 11 I 1 2 I I r, 1, til A I M AVi, I
, qr I ,1'1 11 I I I t ,' I ,,, I .... t ,llsl
I I I ,, ,t 11 y , t 'i - I 1,- --- 1 7-- ,,, l-- ",i it_ ,O .nrrVQ do 1b,
-, : ,lt --l!" 11 I it I I -. '! 1 ,, : '), : ll , i tl% :, t, 'i , , tt, -'.d "" ml- -r,;It. dirlllAljn%0"
:""l*"n, t, t, t, ,, "'t, 11':" --l' ;! -1 - 71 t 1-. I 11 I B ,, I I q I - I 11 -1 : I I tA gil--! d 1, t- t" 1 ,,,l I '111" -,111 ;- :,7 , I , : M Vt t - -1 -, I i .3, 'I F1 C111 QWlLikCi- d1l C1110, qUe Vell
l, It 11 I I I 11 : I I I t 1, it I I i I -1 "" _, ...... lt, "
. :, : -' "- I 11 et -- lei ,,,, i lti,
t- ,, a I 't' , I )la Alj, el Jflj()r ( ]1111) ,,,r--' lj-r t- ;- li-f:!,
't, -, I I tl I -, I I t I t t, , - t I x lt - : 'I _I 'ell i Nl- --mp-,", ."'. -g"il- 11 '1 1'11 1,lll, 1. -r,
11 I 11 :1 11 I -,, , , 1, I I- I - '- 'tl i I -- el. ,l,-l -- , I , : I -- e, , ,,, 6, ,I,, d,
, I I k i I I I -I- T- ,! ,l ], 11
.1 .1 ill t, I -1 I I : 1 1- ." -!! tt ,,, a t, 1- -1 I :t- 1, I "I'll I'll, ,, ,t;mt - et, -,,I, d- ,l "tilW]" --, -,"'llud"," ll, 1- , 1'11:FIL-- , 1, I -l' it I ii D F lv, 7t ,,, d" P, i ", A - ; I ,p I !lm)n ,1, '.!,, H ,ytkR CO'll!"
En La flabmia I *- -, ltn - ; 7 "' I ,153,- ,- ,---,-ltt ,I p- ,, I il ;t
- I I 1, t it ,,-, n', t, n ,\'i, , ,
1, I I I ,- I I z I 11 __1 ----C ,;, --, ". I ,,, - I I ,; t, 1, 1, I L I I tt -, i i 11 i I I I F-W ll, 11-A I y ,J-ql- F--,i l r I Z .". 11 I ; I 1, I '! I I I 11 11. P11-0 ('l, :. -, Fl, "'O't!", P n I,--- ---_____ .l-,"', mllj h4 gmtlm5. por bkI -, tv, 1 i I I 11 't I f', t , , -, I,-, %- ', ,,i,,i I I I o r :, I I t l, 't- t, q- :, 1, tn:t,!, Wmll rlr -ltt, ll---, O., UWrf
11 11 11 I , i I 1i Ni : ,,, I 77; R, ,,, A l , ,, , C'- -i lllllli ,llz -1 putri6lica (-[I
t 1i I Fli 11: I It i , i ,r I 1 I i i i I '. i, ,- I I "I x f," I 11 ', 1 4 , I , , - ,,, I ,,, ,,f ,,, ],a ft'vll d, 'd- l", I;- p- Lw ,l; 'I
Z,-,x I : 't-l' ; 1 , , :, I t-t-jli -dt.: ,,, !, "V.A,,1,,, qu,
- i I al ,-t t I e , I- I I 1 ?. 11 I 11 I I 1 11 1, I 11 : i- '1- '-, t", o fie 4;alicia l-' 11- Ill 11 IlItW Il5r,,1111 11t ,
; I i 11 i, 1, i !i I j .' -Iltl fli P alaci
zl,:tl d, !, t 1'1 'i, !' ": l 'r -1 'i 1. I I 'I, , l I - 11 i I : t; z ,li" 1 1, I I ll e ,,-i I I I 11 I ---- -- 1,
-1 f- 1 I I I 11 I I I ,,, I 1 I 1, t, 1 I il", 1'. ,,,,, 0, ll I t d'.
I -,. I I t'! R ,,, et, ,,, , ,
.; I J, 11 I I l i ',, i,;, 4 ,I ,l ..... o I l,,!, ,,0.11 fill,, 1"
1. I I ...... i "" I I I 11 I 11 1:1 I I I I I '1 I ,, I I l- i, ,,,,, ,,I- ,I + dl, .... t-
11 I i, ,t, :t I ... I 11"'l,", 1 ., i -, tl't 1, I t,
, , 1, ,, 111 I I t ,, l t, "I I I 'I. 11 I ,,,, l "",t ,", ld- 'I, 't
I I I- ,,, i:, '. I .. I : t 4 ,, '' 1, tl, t- C- ti" G ,il ,l,, d, !, l t, ,;-i- ,,,
,, , I I I I 1, 1 I t -.- --- I I t, "' -- , .t, 1 "I
- I 11 I ,;i I ; flt,11,16 MtIi- ,lt1:1 11 I I I '' I "' ',"" , ,--' I ?ii pe-, ,1, 'U"',)' ,, "C""Itll*lt lt-lll11 I I 11 1, , : I I I I 11 "I I I 1, I 'I It" i- 11-- "I 'I -l :1, , .. t ,
, I I it ,,, ,,r 1: I t i I 11 I I I I I t I tl]. ,,, , ,,, ,-, 11 3 i ,- t I 11110 11 ,W 11,, I- ,, t 'l- 111" ":rl 11, ,It,, tI, 2 ll I ," ',',
"', "'PrIA 1,11ttr"'I"', d ill,
i I i 1 1 Ir', 11 "I., t- "' ,,I ,,ii- .It, ,_,, "I't- 6 iLtd 11''; 1, I 1, 17i", I I I" I I I I y I I- I , 1 I I I '. I ; T i I, t''::, ", ;;,-, "" i, 1 Tl- I, ",
, 11 I i t 1: I I i k j 11 I I I , I t fi-tl- I 1,- ,, ', d" I I "'t O ,dlIde.1" ,"'i- ,,, , i, I 1 26 ,-, ,,,,,,,, ""'w" ,, b!, t, 4l 1-1 I Ill"
1 -I,, -It Ol", ,,- I I I , I I I I 11 ., .7 , I t ,l
, l-, i ,, ,,,,---,t r""', -- ", ", 1,, ,,,,- '-It", ", ',- It" di -l' .'i -', ll,
l,'--' t, -- V ,,, -, I I 1, I ll.
t ,: 71. 11 I ;-,n - '. ,:t- -l""'i -, 1
I, . , , , i " , , ,,, : 1', I 11 I 1, I .,,,, l, 'til.," "" ," "
I I : , , i.,- z -,-, f , ,' I I 4, 1 , ; , i I t- I ', : P-, o ,, -,, "- i '_- "ll'--, P- ,rl t" -jl ,,, "'Cla .n. ,,, -t- pr-l,- K,
,,, "i :, , p ;, z'', -x I I 11 -, I i 11 1 11'
I I I -1 x 1 ' i'_1 1, 'l-': -;-, Fi lC; i i tt, a. tl, ,t I 'I -1 I 1 1, 1, 1 -- .- ll'u",-, ,- C-,- y ",
,, '. f , ,,l ", I I I I 11 7' \ ; I I i I , , I ,I 1-1 -, ;1 1, I ,- , -1 ,7 I ,,, Z, I ,I
, ,,, l c 1 I I ", ", I I I I I I : - r 1, e I I I I ,: 1% "I 1 I -m I -- -d.ijt- ji".."', li'l Ct"',
lt), Iltlll. 1.t 11 li-I I I I I I '- n, 1, -- ,,, ,l 'll 1 e ,gl- 'tt ,l fe r,--i 11 '-Z -, ", - I I -, "'
1, 11 I I I -, it, Ti"t r, ,--, l,
ll t, M, I I ,i i x -"- -': ,'_ ,: e nj-ri T, lp-: 1 -Ott lt- Sllla!, mm" tl t-,I lp-t1ldiz
' -, ,, I !, : i 111-1- I F I """i, 'C""',
-1 t,, 1 4 -1 I "" : I I -, I e I 11 11 , "d, ,--dtld h-r- d, pl, lt1l, 'l, P-b- "'), l" Y ,,,,,,
. 'i t3, ,,,, n', r" ,,, ,t -",Ctl'
,, I I I "l I ,- I I t :t- i , , 'It :: Ili I 1% I "I I , :, -', C', , Q ll --tl ll 1: ,--' 1:,11, 1, --- 11-1-1- q- ll-ti, ,ojt, ,, ref, ;a e.-, p
, ... I .6- I" I I I -1 't-1,5 "' I.-. , I t I 'j f
I", ) 111) U I t : ,, ll 1 .", I :1 -,-, t I I -, C !, A ,t- M, C , ,,,, i ,il,' "'. f st,,,li P -t i'_-,-%',',.le -IA, 11:lr!,,nd, , ,ill xp rl ,., % -1 1, I , ; i l I -" I x- I I I I T I E "' T f : ', -t- i r I I I I i I T p t' l, l, I ;"
1 I I 0 % C t I , , I I I -, ,, ,, 1 7 t t I I tl 6 t
i, , , - z i 't , -, ". F : tt%, , ,; 1-I - , I I ,,- l , , lt.l ,,, t, I I I I ', , ,, t - -, ll L ,, I I F, I lt tf I- , 'A I I ,
,, I n. , I ,-'P t. t, ,, , n t--, ", : I f i5t Iti- tx z- i I ,, I 1- I I l ,, % "rt ;- ,-- ,, , n ,, i l -: , 'll 11^ t, 'i - " ,-,, I ' --r 1 n_);l,, T-I", lt, ll;- t n -, ). ettfle CA'I".
11 I I I I 1, : ,-- -,;*: - , '-- ,,, tti I - et! 1) 11r, t"r - ,- qutt .p- irt It, .!all,
, ,, i , ,,, t ,,, t t tt l i I I !, l- 'l ", '- -, tl -, ,,, *, t - -,- I pi.,x h-l- qu, ,,,]-,o c, ;
I I """, "', -1--A- Q- lt'let- ',
1, 1- ,:, t ", 1:1 ,, "I 11 I 'I, , t ,t ,i-l -, ,i l- I I I - I ---- I -1 - -- -- -- ----- l I-, ,,,,, ,,, ,,,,, j, --. ,t-e ,rb- ,,,, lll--f n ,
11 I i I 1 I I C l id, ,I Alilll 1 I -1 t 11 I I I 11 I ", I I el ,t ; : I I -- I il, ,tii t t I 11 : I I -- --- -- l'. ,,, "- ,- i -: I I ',I ', l -1 --- --- -- M R ,;,tt, ,b-,-d l ;pl, ; , 1 t ,, ma, Rll C--,
, ", , 'J" , ,- Z, ,,,, lll-d.-rt P", 'P- 'M --,, tl- z'A'i de 1'. ,-, I tx l "'nt. i N :-, t 'I
7:'t : I ,. I , ,;,,, ," :1 I ,- ,,, ; tatlValt= I d, tlt qi,-di- Q- '- l",
,t:;, 'i't ,, ,*,! --t!,, ,,, l-- ll", ,-, I I ,,.W, t, ,t ...... l-'1".,, tp,
J,, t," I I t,.- :i : I I !- -1. I .--,? I 1, -, r. ;-,', I'll, d, lt, ttb- '] ip.llt tfitlt-l I ,,l, d, q .,
T" I 1, -- -;! 11 i ti t ,tz, : 'i ., z "
11, i I 11 "' T- -, I I -D tl d1l -1.- , ,,, -" I- j- Vili-,,ll 0 i'll 11 lpri- 1-1p. .
"I, 1; vl :t,10 ", I I ;,15 :, ; 4 ,
;ti, dl , -,-' , $- I 1, I "l, ,-, "
l i; 1111 t d I 1b11- ,-:-ll 1 q ,- ,Eo, 1, -tL abr, ,t
A- .... .. ,- l- '. tlltl I ". I
ill, -d. e P.O,- ,- 'i 1 7 1 -L6- ,,, ,I lllb-g- tl-' qli .111:j ,l
-- -"--- -, --,-,- --,- ----- ", . I y 11"t"'i "It "I'll"
- . "t""', """, Ill Q,, ,,,, A, t tlilltll 1e ,,M IlUl
-- dlj I
11t] r P. D. de 111111-11"ll, 11
177 1, T 11 tlllltl: mi ""n. t'lh- P'-"'d "'I, 'W -pl t ,,, ,l --tIll 7 -1 11 : id
i I j "t= ll ,- lllll:,d e 'Jup d ..... .. ,t, -A ,tV i,. 1, hl,
11 411 ,X L 3 T 9 0 R I U'rW . ,-' I ,- a, lt b
.
I'l l, ,",* -, I "
'i tt 6, ll 1- ,j- -It,.Ir,ll ', e ,' ', -; """' 'I, ,r!,tdfl
d' 1 1 ,A, 'TR-1f- ', -l'd- llli ,, l ltlo,,1-1 11 111111111 -, T
, I "' ""', D-, l" t- ll- rlt-t t ln,,,, I ,- C-;-,Gtlll,, ,, 1, !", 1 ;,l, I -I'll "
, I -- ", l",
! -, I 1 .J I -- ,,;),-llfw I11 I _. l J IM UNDE Y VE ARES ", pt'd, ,'I ,,ll,, G", ,,'
, 'i -1 1 d, !I "-- t ... l, '
F P. D, We 11 ,,- ii-e ,mprlnAl 1 1p mi",
I I I I WI-1111 ,11 -111, dt ,
11 S 7, i 0 x 1 4 A T A L L E C r D 0 ; te '"t-,
Francisco Falcong Ord'hez I I D"Pu" do ril- -" 3""105 Snl- =-nfrfs T Ju BfsnAlct n Pa;aL Sociedad Asturiana de Beneficencia
,, , 0 1 C 0 N V 0 C A 7 0 R I A
11 F A L T, I r t I r S' Z'J - - - dia ,V !a. 4 P M, .1 qli p -,--, I I,
111-p-1 d, 1-M, I" '-,l4l -- 1. ft-dlot- F.psj 11 I D. -l, t:i ,, ,-tor ,lllsld r, ,, en tl:-.;,)I mlirl fl '4tr
- 't, ,,, -, "! I r111i* i - -- -1 't
I'~ --11, "'l," 11 I Iti-11 I -11 It Qil 1--t--, _1 I ",-- I hares, raega Q 1W ,Z-, ::- :j- ,-!, -,tt ATt iIID 61 7 E d ',! 110-41C f nl,,, -" lptV-O, t- l r., -r- 7'7' 7 i 111 1- tt- 1-- 7 "C'- -1-: I I It Ft i -a C Cllel O, Aparlamenin, ' ,
- ). 1 --- P,,- .1. , ?t ,- sln m zl a C Ion = ct- ,q::Il),; -,-,-q !-,I j"- :I,
- 1; i 'lp , '-, -, C;, T- ,,'f lO tt' G, -, ,,, pr. -C, tl::
,-- ,,--- "a", C'---t-, '- 1% I i G,,;-lo! O-i-.ri ,,:;- o 1 Jel celel).(rr hoy, ,,em-, m,
, :1, I '7- ,- 7 -- I ti
G. -tt"', l 6, S"--l- t i =CC:mPafiar ,ll cadaver hasta *1 C treft ari 3 ilt, ,,it:,: i ,
d, d'! __r,:,,nt, 1 ,t C, y de 1l, r ,tC l) ell' -rl- ,), O 'M 61a ..
M-i M oil., ::i, -: qi-- r -'-- :--,
NUi. F.- C.;h- llt Cl..ai ll-i., P- ,f- F.1- 1 F.- D It. C-- dl ",
I -,l ; M m COn,,tCat,,:1a, I a as ltlevo 07, er qu;d C-1 rl,;, 3 .O
_ -- -- CI n rd Ifiez I i
, tt ", -I 1-"--- .
- elft'., a, m.0 .-I". -,
p .k El p"Ill, d, F!4ct-ti Claudlo ) DrUx F41tiont Csstra; A4uflDso Fil-r! Ordaf- y La Habana, 30 O sepne'r1re ,J l 1 49. !-.! st t:ml, C r 64, onlffl ECltnn-la ) CZ TCIO a t
';- NW-1- V.11-1 0-d-1. l.- :4t'! C.11d.d. LM., illi-, Lld- T.- C-)Ill-ll: E-t- -,
'" .".., "'ar., A" "- """.
11--_ I. "Rd,_" I.,". li,- -_ "1.l_-l
L. VW- Idl, lWd. d, Y.I.; ArW,. CL., [.-rrft .,; D,. E.Wo #.J, .i D, ,A I.rll* D,. j.sti P.4V.ado Lmqo7 11rdo. Padre BaRnia 11mim'm 0. P, Una z Con-'t1tui t, 10 ,t:ntnt y on el Cano dO QJ no
,"- Lll, "" li. ".- ,-
C t,
" ll"111- .1 --l -11;
I ", l 11 "", I- -V.1-1- G-m f ,IaLzara on ,! dia paro qi o llm Cjt j, conlmuari todo5 Itt,
- vi moz, cnn8tiluy6ndolto a 1, ait.InlC hOM, el 01 rniam :
L1"I l- __" 1-1 -1111 I'll- coi y hasta su totcll tormmacion.
1- 1 --r, I,-,-"I I. ,
11 I -- Scq r, de -=Lno el Articula 6 Inciso 2o, d Regloinne-nI ttdo Ion al;rlcicldon tilmon dero, ho a wistir a onl,l jVV
TUNERARIA MA CE 0 Y PEP E A N T 0 K 1 0 7ELEFONOS: i 'C150 de In,
! Qe5pioLes c!el ,urdo -aiptor aimen6o ,--8 aq
I 1 l, GUANABACOA "' m CABALLEROF-8833 I 1'
,rEje I t-I-la,. S"Iie-rbr- 30 ci 1949
F R A N %C A IFOWO X 0 I A 4 9 I FUNERAL H 0 M E y F-8855 1 Mjy a" nfn,-i,
mmIlm" ..... I I ''= I MANUEL DIAZ SUAREZ. 3 ff-tin ,
.1.1 1 . I I'll.,
.
I
I .
I
I I
ANO CXA1fl DIARIO DE U MARINA, VIER'I 10 K. SEPT DF I'M') PAGINA ONCE
Cr6nllca Habanera
llridgr 1-Irly eff III V""', SPECTACLES para
VIERNES, SABADO y DOWNG0 Ade
A
VIVERES Y 111GORES FINOS
I IvAt f TIC. PARK IT I'd, lifGplaiini I Ili,, n, q t,o p, M d, r., F I, hW25 d 1 U- P--M, I- it.4
f: 4'. !1 qIi, 11 D- MI-411 ,ht Till
Fofif ............. ...... J.-p- W-t-, 14.d.V.'I-0, d, d1p)...d. PtIl
6, AII 6 11,11- Mt-l, ment
"0111aiiiII Porno do I libra ......... 0.36 1".4,01"
';oilpio Tl --P. dhj.
"corr", Iola de is on,
0.53
Act, limano grandis ...................... 0.41 1 1 VI-, A, I
_4
Vol y Dfelt irrroFio J'ande ........... 0,37 f 6. I -, INSTITUT DE REAUTF, Dr. PARIS
04A rflrK J V OAOO
d' P
Malototones Libby's o Dal Monte, laia 4,=,,,i
No, 2 1 2 ...... ............ .... U G P-1, NI.- A t
Bonito on Aceite, o Torrats, "Rpiia dol C:a, bv" 0.41
VinawQ Arboillo, V2 hololla ......
z j
SardirI en Acoilo do oliva 'Tiunic- Iola 7 or. 0.33 'A
d, t d,
Harino Gold Medal. saquito do 2 libms ..... 0.27 d, P-r N 1-I- l M,-',
Torture Catsup Del Monte, porrio 14 anion 0,37
I S A Z, I d,
Cognac "Fundridor", botella .......... 219 1 Y"', q q 10
Whi.qky "Canadian aub", II-I-11 ............ 7
Q,
CARNES ESPECIALES If
Came porct guisar (bell stow,, P ,A ........ 0,28
lanio de pvorco Para oqar ...... 0,59 f
Sirloin riiook libra ........... 0.48
rotI Tibra ...............
r" m I, I
2
ff,
V ED CER Y d e metal Esmaltado
PO-1717 F-6056
Cubier os de
Eslaremos abieuix L-y hasta ]as 10 Pri, f 'Ili d) ci t I lu v pra para
p -tra ]a ofic;na, y
I a a n 1,:,
adoz como maceteros.
J
7 d,
D lz A - 7- 1,
a 't nI
-C s durar, O CIA01
C
N01'k L,,,
-wk.z 6 i 6 z.- 1 ci!,f "li-I"tico le
raA 0! IW7 ITIta a; of e4; s-, ,t- arIle
V'
2093
I Los m6s bellos, los mds moderns coslo
do 'depositor, po poles, qvo sirven adornup
el hagor, hey, solament's h*Y, a' Wet'* 4UO Ftp, -ii iwr. ppcih t.
so detallart en New York,
Colors interiorss; Rosc, morfil y negrol
cubierto exterior do crystal do esp*i*.
Adquiera of suyo.
1 H m: 4'. d, AT- y V"
Y"t-8, M- -t, 1 P.d li 4.
UN ftAFAR Y ItSTAD TR 1A W-di,, y -A- MIYX.Iit
PDT 9. fL.Jb,,h h.
A. 'I A,
HE,
A 1-7'2 on el DIAR10 DE LA MARINA
Ile rftJl0,I o I E 2 FSE 71EMPO
Oki JWRIt", 6 t Jb,- J0 M JC ic; Y A/
porif, un r .4, MAS AGRADABLES,
............ D 0
r, tiloe y 5,rvi,:i* CIIem1da,
fkWidw-ass 21A30 if
DQrn:c i I o de! BIARRI TZ. Vr -d ArAt chorra Jrai glo, Y_ JAI
Almehadw c pl, 2.25,
103 de Pimerj ,Ifma colidad!
hjJiJ.j,,.. envases 7t
Visittact T vea *1 gtan jut It briatfamo, toM,13, C ,, ervan el color natural
on evehiat par,,, i;os. cIos, carst4i, Jv metal, ca ss Pot rI ig
on ripidoo y i
plega6les'y articull J :Iritria tn general.
soriaio,
calchI lae, no I*$ hay. 18 0 7 IE 9
K ITZ
DISTINGA SU$ TRAGOS WNPANDO EN $US FARRE% CON HIGH-BALL 0 CERVEZA Y FN QJALQUIW OTRA OCCASION FSTOS R;COS SALADITOS CHOI -WM3 A (a BAsE DE MARINA DE MAIZ, QL9$Q, MWEQUILIA Y SAI
I>E tA ME)OR CAUDAD,
T SON EXOVIRT05, 1"AW05, WOWAAAWS
IA.
PACIN DOCE L,% MARINA IFTNF_', 30 DE 5EPT DF, A 0 CV,11
X, Fr in. C.ESc po.sesiorito de urm hnbitacit;tr iN(p se huce nada en Cubo por el Falla un ju*ez N j(.(.'1n(tnguradfts his obras p4blivws
inejoruntietito de las rifiendas, to yw holpin quedada dcsalquilad(l I I olle 4u Vegati
tin adi de la Itep6blica
que 1 1,
qtie At, llf,,rm? n tit, hillutpro-Vordido por tin mono,
(, I orf(i InA i erm f-ori iiriipn,) dr rriwai v.-Iff-riefo G :uervi I)r. Pri(,, i Ifox Iintjitr- fli, 1wrtr)i1tnra y 0. P. celehrfi cu reinfe ImiAett, estA saldado Htibi(i
C (1 1) a _1 1 .1 1 Fracaa itna apeh( En ia it, r1(, ri wrf-o la
cl U 1) A D A N A AdeiRnte un jernti, fl 4,il Rmncro
r Arn) ndo Maribmin
DET N' I A J E ft () a
p"
d
T .
r :7
r
P17-,
A,
oa a
uspen(W U rgencia los inicias
d contru acwwdos de Asoc. ilici t(j,
7
Per!,Iipc, n a lp VIR. AfSR N ATOV.-Ft pnsible xi, rleerpwn on pt dia do hoY (11guria,z libertadp"
T"
T
L P, D.
L A 5 E R '0 R A
Franciscal arribota Lo'pez
vitida de Hernandez
N A F A L L E C I D 0
y
o es irijbierta
a demand de
'-r 4q.
44 4 Carlos V Homandfir Larribo1w Firancisco J. y Viclor Hezeeniento cubano AVVI I
nealdel y Volasco; Isabel Gll do Em6mdesi Cri lina y Eglandna Espinst y Hern6indes, Cc=on Herruimcfo% SoldevWx Alvwo G. Ismaqa; C*dllo Radii it re"1111"Ido ingufloienle guoz Torres; Eta*sto y Herlbwrto L6pex Balaquar
a prodlirclion twititial Dulco 14. Marucaull1w rodarico 7 Mcnio L. gold
!Da; Ricwdo Roque rtcobair: Pablo Vald6s Paq4t, Dr. Marto A, Portela,
EN EL NUEVO TIPO DE S9
GIRMES
CONSTELLATIONS
RXBRJAS DE
L "N
;MUNDIAIMENTE
FAMO$O$! vv 11 1 I - .1 1 1 1.i
w AERANO Wr,,',, I 'I d M-d Hf- CA,Cuida o con ECONOMIES MAS DE 247o
jl F. D.
& L A
el saludo 9 E 9 0 R A
Conexiones r6pidat em MIAMI v;a I. I 111,71A P i Z S I,
pi*nse an 11111 Y AJ 'I '
Cubanct De Aiviocion y Pon American World Airways
Ana Gomez viuda de Merelo
(VAH0 CABE1100) Rem "iOti en el Cuierpo
fie ]a Policia Nacional Ti A FALLECID0
nr- P.,. h,,y, 1 ,nm a W Qtuitro dt 1- q 'm h0cn, -N hlj s
EL V. C. HABANA WASHINGTON c
Per,
Ir" 1. dI Be,!t a)II d, Zanla N. 415. Pam d At 111t
(VARO CARLOW Ida y Vuelta 111410*
h t,, t" el C-T160 de C.II"', I.-, quo
to mal olor del HABANA NUEVA YORK T
0 quo muchat periomos Ida y Vuelto $13200* L=141= M= .;01 .11.
d I'*
padeten y no s F TnC,!na1 de 1:,vt aLX 11 L. af- 4 V-4.4- RA-1 c-lit U.'s.
; 14,1CA de A-0
don evointa 6n T And- Gr dI I = A Juan G6mtx VAId0s; L144 Cw*M; Dr. Robfrto
d, mflil V.1de. ntw Or, Ilook ptr.. 1-1k; D" Ji pl. G.-I.; R144,
E4*cti Mayo 75 hato Oct bt 31, 1949 i,,i d, la p 10 4 Svp-J., JM- dt Rx.t. Tt C. D.
1 -,7 J, C-1,11 pvt
pora ros* 066"s a inforrnoci6r, odic;ancrl, C he 6 i. ie. I -gtt ra ATR IV ..............
a su Aponcia de Pai;Iojot, 6 Home a U- 4911 11
Cant I',- dI
NO CADEUDOI f., -".did. It J.16.
.vil do
, VF Sf 1A CA 6 EZA '&v1x1&STERN '1'NRX* d I, Aln)-' liI s11A Ci--tip dir Cv,. FUNM RIA DE PPJNIM CLASE
Apdos D* F PFRIE14C EN afIll pl r BERNARDO GARCIA
...... 21 ,'( t t.,
D R EN E "CW, ACION. Af Rt A ,'- in, I 1--, 1! Z=Im 415 Tel6fonos U-2310 U,%W
,,mt sf peir -jcI"dae ;
Ir d, -,.e-

.
.
APO CT DIAR10 DE LA MARINA- VIERNT-S, 10 DE 5EPT, DE 1949 PAGINA TP,(F
I Gino surgillo' el Dia del Dentista I Deis it iujart malversaciortes en. ---- ,,, ,Sobrfe la fielleza fernettitut hahlh
acer por ,im lli .
c6trio It) celebrareirt fi t ingreslos (let Meread. J ()'! ert el 1, vo -i # i to Gra ciella de A rimas
o Unico effill -i ,-C-Mos I,-""---------,
el, D- --]
" '! ,Or
...... --- an 1111111--- -1---- i 11 I -,. ... ^ ---* -- t .1 1)" FWI Nlofll, V-lTictic cri I it At -4 flt,,elko"I Of, Nod" C."loo p" li,,h.t ... l6r. tld- I., , rffirit) it mi lodoli rr timi revitcrtio Probable p. ,I)p tic, in Ascienden It criat Ildil Pelteis. Actmin tit encargairlol Reqivitiert del dia.
I I --, -1
para Ifterascrim. Ff acto tie ; C, adritittistrar elr(cp 11latriietilli umvirrm arm. tie iterMe tie. Guard Juradox tic (dW -Ioe.K.. 4.. h.l.. 1. flli- dll )LARIO PIC CA MARINA -t rlrl
, -- j ko;t wolateriiim d# leistrioulturt do to% ptilutelos h1j- ROx*moO q,,,t j." 'if, efill)(11fcimicotf) V t, ,(I 1 r
- --" I p"ratut" "- ""cirill y lint 1. P-hl- ,,to t.p-io, I r ,, ^l!,;, t ,, -"',, d, 1.
, ,
los d c it t i la t a 8 escolares veritajas en conciertos GOB ... 11 o1- (H6 vvll fjoit pradlew, -11, ,-t'l ,,, t-, ,l ,ItI -AcFjrA 0F1QAl Y-f a"ld" I -00"d 11, Pat",-, p-M., TrliU... 1.RNACJON I G I I I. I -, ( 1 I ttrllg,;I I i 9-114. do -e &tfl- 1. -Y-i. on W ei'f.d. dr,-- o-f--l "
, I ( M, "'I Mll,11
litlAd a, Itli I l*1-:CClfPN ,I', 1' I, 6" 'j, 8 y
. P ROFESION A 1, ES ESTU D I AN T I LES e111111111111,11.11iV 11111 1 11 t" 111 i'll,,1VII'll";1" Irdlb5'. del jot- M die 8,,Ij,.blj A *40 14 "UZI" quo tirtitlin ..Y.1 IM101 P111 IA gl% AtlnlfAtlo .al, 11, S cn.'ruPA """' ,
., I t-1-, Diriji.- 1. ""'-p-d"ll. I. roo.-l- ',I, 1. I .
Por J W "pez Golditris. ,-4- I I F V, I,, I t-1
L-Por Roberto L Goldat-hi (i.bt- it'n a I Y-STADC 1), ,,, de,joooor , 1.11. t- N' IN tot,#jj 1., 'I Vldao. Vol Adelit JImMi, ;, ,,,'__,

do --d,)-, I ROft,11 Fl, , rado a la I I I I 1 -ltj ,l
I I ll 6, d, ,, I )4- L.1- A. 11.44.., I - ,f" , ,I,, 1, ,l -,
S.blr. 1 DIa do la Od-tolli -, q- Mi'lia ,iyl 1 ,o.0Qn d, -- let I ;1,,Z," 'I -' 1' ,; ,, I", ,. r "- I ,
, A bit aide I' i-p'e""' do '*3n it'C""' no' I I ; I I I I gf" ,,,C ,,,- , -,- , I 1 z I ,,, t, 11- C, 11 1 ,,,, 1 ., 0, ,
- 1, di-t,, h,,11- ,,,,, 17'- 161 'I'llt di- I I 11
-, .. If.0 I I I ,C ,", I -1 C", I I I : I 1, 11,
,1,1,r,,, p'"in, I'd Q11 ..C la 11 ,:, ( ,, I"r 1 C-11" z I fl, jo ", tl';, ,;1,,-,,,- d"", I I ,I ,,,, i;,,,,I,,
' a I' ., ,I'_ p "", 11 I oe
" .la"'o, '. ,.,rOn. e act", lont'lir"h7 e' )a l*oi',, del TI,-t I ,,,,, r "' r r' 7 1 t I I I I t I , ,, C-t t'-, l'. ', "", , -d I - I!, ",
11.1.11,-, pro-oiu6 or'- trit- ,i dd d in, L. if-b-. Ir, F'.1", ,,I,,,,, -, '-,Inm -Il !, "" -' ,--i, "'," ,
I 1: ,.,!, 1 I I 11 I ,Ii'11 1 11 4 i: 'I
ti pi O, ,.I to 1 'r o- __ ,l z- I t)-, 111- 11 thd C !,, t,,,'- :I I" , I I ', I I t I
IT T.1111;b- i'd, ,,- 1. , I I 1, t r 1110 dcl- tiOo fliQ:- rm it, IC, ", "'r, C- Ill !, I ,:",rt , I ,;,, ;,' ,I
t,,,Ic 1. A, Cralitr Gncir,, c"' OCO: ""o "' o-odl- "" P- -- I. "":, bdod'i it,, ,,:-- -, " ,,, I I I it, ,- - ,-,,p ,'-p, t': ,,;, y I I I I I
, I ;; I 1, ;Ot,, ,,,I,, 1- 1 ,- I, I -, ;, , " -;, I I 1 1, 1, .;ll, lino , C"""', t,
.l 6 acw of"eid, ,,, dj,,a p,,rO 1. ilil-lp-, I I I P ell r p ... 1" t ri", 11 l dk-] il, "I It,
0. I i -1 ;:I,,,, t 'll ;,
on I III- 4ol)(I 11 :1 "I I 111 11"," q,", I, f- ": j ,, I 11
cntial ,ll A loe -riitils do I" -lo, D-orit, le -fill'ill 1. t.,d, ,,_ d ; It 11 ,,, ,,, d'*, f t-- -, , I ,f
_ : t I ItT'l rlliq ,-,Il' 1 I ,',', ; I-
de -1 img, of I ,;; ,, '-,-, I I , -1, -,IujC'd'd ,,, t-,-, fCll--"d,,, I C-tit,-Iy, -, I 1, I I'lli I ,t ', ,,, I j, -, Cl C, ti,
,, 1, ,,t;,t!r, p, 1, I I Il",
1, 4e 1"llicalt"'" -5 """, "' "'-%, , ,r I 1"',,il il,,11
b", -,"."o l., .lov, l d dl' l an-,l. ,O 41' I .1, , i I I --1111 J I -- ------,-,-,,--,,,,---,,-,,, -- __llit d'snIt" J- t' IgOl 1 ,;-t; 'Q Co "d '. _lr ""ll, '?,' : r ,
.... on 1.1 -C : vq'I 1 o-d -- t--, 1'.,11 ,"11,111 I ; I, I ;I, I I I -(11- 1, I 1,11, I It I I I [.,,C -m I,
,,I pjln y XotatiXis dent -" "I"t"i-I. 'l"
Fxpwoqut to el $40 dt 1925 h.. ,ol- I Ill't., jjpj.- I !it r ql at l I -,t -It ro-ltl f"Cit-', ': i 11- ltlt"11 ,,,,, 1-11 I ; I I I I ro", 0 "I f."',-,"d --,IHt
b. do "Jobit- to ; .- Aires, Boolti, 1:, I I I "." ,; -, ',',,' ""; "" "., ,,,il ,, l".1 I"', ,, ., Il-,lllel d, ple,,
.t' _j.. ,. I" ,on,,,,. I'lodelt. ? 11-td -, ,. : : I; r 1 t ,,, ,, ", ,I., l"11- "I"t ,
'Publi,, Ar lmouva el SKund. C.o. -. I t ,!,, Ro,,"-t.: 11 I lf-lt lll i i l, 'i, -, j III-lo ,- ,,1;,,',':, Il--e,)A,
it". ili'la I 16jca H0, _e el 1,1_ c_ codjI , I ,I lt- ,- 1, I ; "t , *'-t,,, ,,I,, ,C, ,, ,- -, ........ . --- I I I I l I ,, ,, 1 i ., ,i ,I,,,, ,, c- t-,, y i, ',f--',,. I1, w'i- I"r"INet hav custadia para ,,,, -- I t, 1-1 d-lrl--Iil -,i r, "- "', ,,,,, ill I'jtr
troodiascrios Apr.bc ,, z; ; -,, a W 'i"i"', ,,- t,, ,-,., 'I",", v o
Corigtoo eo of riuloor. qZ a ]2$ boniflit; ,barlie v.edlirl soorlr pr"os ea Caml
rh IX Y 'I- ,,,,:I .- Li i I, lot Ill W_ )echuehi , ,, f',oot I'- y r- OS I , , 111111 ;11 "I ;'11I I - 1. ,,.-,,- .-,, ,,,, ""ll ;it ., ,l t:l I "" "'t ""I ""' ""t "' 'I' ' I"
di- --i6n dol d-t, on" qut p.ra 1. on, I ---, I, -11 I l- E ji Cienfucin,
, I "I Ik, d A-- ,., ,,,,,,2, ,lt.r--,, : ; ,,, I ,,zl, 'Ill onLlls lit"t- hill. lon,'OdIdn I ,, ,,
Zptl to cle. Imi fitch dle It Con :--- 1, :, 71., fll lt IS' 'I ri o d,,"', ,,, ,,vef, 7 t -----,, -!r- ,,, 1, ,-,,t-it,,,, d, ,,It ,, Itrf,.,tt l ': Ito Pfttgi-$ Cirlo brftl % -1111;4::i 'I -- 1 ,,
G1---7-- ---, '- - , I ,--;, 1, I :, tl y 11 11 --', '- ," ,1'1-1" Od"""b"" -Pro Arle Mwfc&I- It -A,,l" '. ': -: , ieio rjjiuor Fl- I'll Id rl-itr Un ", Iw"', lt-,
-On., f1joindo .1 3 d, bl ;Ie of ell. dI I I ,1 ', ,, l ,C A- -, o ,
11 11, I ,,)i,,,. I ;,,- 11. ,I
-',I','.',,l,---, ", I I I 1-,,,Il q- ,,, ,I %-- -,-j falut el aziicar I ,'I,' jt ,, ",!,-;-J- ; ,Ii6i
dii .A., to -0. d, .t ,q --r- 'N" -Io I j I 1- : I , t (--n, ", I 'l.!i--I,, V,,,qt ,I t, ilp t I 11
d. I r : -- I I r, 11- I ,rl
rio A -d.cid. d, It fetdomf4n I, VIlineft. w, lellsidali dl p9,,,1 1,-J, .. 1: ., 'd do ,' ; l , "', !" t i, -,--t"
1-t.lAgicji Lutino-aH-na, -6. m l. do ii-vo-, I,, f-lh. llil, r I I ", i,- 1- 16, :-d!-,-,t z I , ,
,ol tl .. I ".
d 'I 3 do notlbm a 1217 I. Ii,, it, ,Xti;Cd. tl ....... o P, j I .1.1. ., -. r I -d, ,W ., l-, C .. ..... W 4, li t,,, ,,,,, Itl,-,- 1 I ; I', i!',,i,, ",,'! ,' I ]!, I r,,I- n.
It" t ""to Ija ,tj;"n I 'v'-,, ,l I I ,it I I I -',,) iz-t ,,!" It r I ,I -111 '-,"', d
iil Cl j F O",_ d
dod d.,fg-diaF de "C' "" rt-i-, -. !-, "l-l'-, ,I ell h s fienflas 111, , ,I 1,
1'. o rnt I ll .to l"'i k liidtd ill P't"In f 11-111 1, I I -, ",! ;,I ,, I 1 1 It, I I I el I-1 I 11 11 1 "I I ; ,,, "rT "',l;,. ,t-,iio
Ill I 1, 1 I ,,, I t-I k 'j, I i, ,, ;"", "-,,-,,- ,, ,,,,,; "! ,
ill d- -, tr,66o q'it "'t., I ) illlll ; ,- 1 I ,,
I 11 I 11 I 11' 1' .I 1- 111 "I"
"". ,I rurrer" I-, Q- loop glill I I Rrporte de )a,. 11tivilIA, I ;; ,I :11,d I , I I ,", 11 1,111 ,, ,, .... i, ,", tif,
, I,, cl,,og- o ,,,-11111A ronlo f ?,tt ,,, el ,, ;, ,- ,, , I , : ,,,, :p, ,,,, I I ,,,
---lil. ,I, 1l, 0,j-(,,j "' ll tirptf lyt c"tt"'., d, 1, rl."f, t n ,, Procf, atlo ") r# ,mlill 'I'll'i - ,, "., , , , "" 1 ill Ill V-,, .JIt, ,, 4, All,.
it, Clal. 1, -, 6, c,,,,- :, ,-1, 1 "" ,zli'la,, en in B eft6 l'ticl, I I I % 11 I -1 ,,, 1 1 1 I I I ,., j ............ ,
I ,I Ve- Ft I I 11 , ,!, I I io it,
-Inlilt, V, dt"llt ctleb, "' "' d -w I"!"'w-, I de lift acci&,lit'. tie. litit" I (: f ;I1 I I I t I 11 I ,, ', : ,, ,, :, , I , t ... 1d", to, OA- all,, qll -9- ,, , It , ,, :': If r,
I I I I 1'r '1- ; 111r I ', I
d. F-, 1.d11 1.111-olo'l-l", -e,, , I I :, J.
,,, '. I I I 1), I I ,,, I i ,,, I,, ... ,,,,,, i'j" ,v a ,
C- N.'i.-I "ir"ti", -'e-rib-, Odoil ll,' M I I I I I ... .. 11 r , ,I
j ""' 'j- 1- I I i t I -, I ,,, "I 1- '11, ,,,,, il,, ;" r-- ',, '.
I ,, t! I : F, P 1- 1,- 1 1 f .11111", ,- ,il, C I I L!"', '- t I,! I
11 I I I r ,.Il,,,. ", 1"; :; .r,
11,i dt'no" id. '- p il- tot'll- I I I I I I I -1 11 -,,,, ,,, .'! I ,, " "' f 'I "' i" ' t 't ti"ll
te I P.1--tir,"l, -fir-,,&-. ri d t- tr,.I., Q- lt -,, ; ;*111 l I I I -, ,3, ,,,,,
- %,l ,,,, ill I I'll It", 11 ;,I , ,,, ,ill,", z, tii,,, I r ; I ," "r '111 ill ''I'll" jl 1- -J Inin rrl. ho t, q- rtgadar, la x ... ,l "', ,1,11 I tI- ... i ,,,, I I I I ,,,, P,, 11 I I 1, I il 11 ,'III
noolol, g, one, p- ,I In, '' 11. 'i, a ", ,,f;11rl, ,1, C""W"o
I 1* 1, 10'a I'll i , l, I'll 11 -z", d I C 11. I ;: ,,, ,, -11 1 l-" 11, -- I., 6 y
lr 1, od-t'i"'i- 6, -- ,t 11 -, I;, I 1 ... ....... .
o.or. IO- t--o b.-Ilo,', -,- Cl," o
retlro ,t doll., , ,l- I ,, I "
All.,- Rit,- Over q.a ell -jI-to -- '11, ",- "l- 1 I ;,, I 1, 'I
; q"O -il 11 6I I'll I I I I Eli I ,d.- ; ,,! Y rl,, ; r Ikl
, q, t '!,, I 1 C, 1, z Ir. -I .t -g--'- -, 1, ,- C, I li " 'I"I4 -l", C,,,,, 'i T","ft-. holl. d, -jtzir a 1. --d.d s, 1,,tya ,P-t, -1- ', I 1, rt -I -11 'Ii: I ,,,, 171 I
, I I I I tt r I I I ;, "C', i, (h, ,, 'j; l I ,,, t" l-, ,,,,, I, ,". 'Ily"
0jonl,,,I6VA Cuba- 1 dt'- do brithill-O q- "' "n I, ir 1 I CC- "'! '".1-- 11,11, I" , i,"l,
, ,ill, 'L' .Z, I i I I ---'111 11. --- ,,,,, ""I",, I '
1-5 acil ad. dtololo, d, C,:LO, ,I d, rpt-or : .1, , i -: dlt Ail ,-, ,"",_ I I- ,,,, 'j-,", ""I'ibl"
elllb- on rmll. P-A'tl- ,a lb'-' ,, -" '11, "tt C", I T, 1 1,r':- I Ill ,I ,tl I I I ;1, i I "It" ,,-1 l"It, t "i ",,"
t t "I" -' P' -'%do ob,'. ,,r 'I t 1. i 7 1 I cl- i!Ct" "", ; 1,
l, I C I r ,, , ,
' o-- to PAIA, el "DIO ll 1. li ,I, .ji-t" ,-,f--- ll l ( ,- I:,, ,- !, I"t.'Z Z " ,,^,",,'I 1 -,- i. l "I" I , ,.i,,,I,
7 1 ", '. --' 1 -11 I 11
.Xiit", A parij, dt ,al, .Ar, nA I 11:1", 11 lt; ,,,, ,,-, ,
, "'i n mtelo amill, I ,,,d-, .1 r- I 1"n
11 ne- lt l Cl 11, 1% ; I I '. I V, I , ,,, ,; I 1 ,, 14"'', ',J', r r rl- 4d I C 11 ,, tt" -1 fClr I ;.1;i, I ,
ClItb-nde, ,in InjorCt --, q'itleran a, -Srn A Uldl g 'ljin. n-- o I -;-t lo--P-ei, Ii- I 9 "' It' tr" ". 1 -' _,, I I I d
f I I 1 ,, ,,, 11, ,,, F,-,- Jl
P" 10 "t"no"'ll -b-Ir '. I !. --'e I ,Z,, ,; 1, t,", .... ...... ,, ,,,,,,, ;' '. 'I"I I """"n"
, -'I-. q.i"" Kltlblirl do. I", --Cl -. !tit. ,C 7, ,, ,A I I I I 1.
,'I,, Pm i I R"Pv"t. "t"', "t," ;-4--, ll."", d
1, 11,lo, ,1,1.,,-,-2 ,n ,,to- ,Lt- P'fir. tlIT14)121 tj BjC'ljj:era '1, It'
t'll.h, I -1. 4 ,- 1! 1, N I I I p : ,, t:.1-- M i, ,,, ."ii" it", 'Tt", ;-,- I no
flat I t%,, I 11-1 I" lbl,-- """ MOllnl ,itt El problntA ell iod -lld, --ri J vt-ti mz, T- ,;, "'t" 'I "Ir", rl.t ,Ihi,, rii, Uil"I'lill,
,e 'b'd t -a d, I -, I I , 0,,I,,,:
"._ .dont'.'I%', -'l ,l. 1 I--,! Mg'--,; C C, t- e", !- -, "! i. ,- ir- I-, Il"I""', ,1 ,, C', ,,, P",
,_ 'I"IN-f d,!l no P.- rt ,,, i , I ,,, I - -1, 'I'l-en ;- , lt ,i-t, ,,,, c . I ,I r ,fl, It, CC, ,, -I I ,j
pnl-plol el.ie.: L, ,iC tl"r,"rel, citle ,to 'irl-In l- -- i "' 1; I t, I' ., , , "' ,,, ,,, C Dlll 1, I ;: :-"i ,'C"Ar u fi
; P- , I mz, A f,! -- 1 I ." It r, "I', r "' ,
0, I tt,!' I I 'I" '- 1,
, I ,C, 1 -r i- ,- 1 ,n 1,4 A,,i-,, it,
11 I I I I t l, 11"'r 'I'"), .1 i ,I" L'i'l I Ir I I & ,* '- ;
F", lil.", ,, .1t e 111. -.Iil.l -,- 1 .. 11 ""' E'-4- P I -;t, p-, 1 r, -, -, I, 7 t _, ,' I I I ,,, ,:;, ,I'll 11' F11- "I", t ", i"",
, ]," I ". " ', , ," r ", ,.,, ,, t C_ ,,,,,
tvrel t-- In"p-It.oll, ,.""T i Ejtrettl- de mdo r I I ,r -, ltl i , 0-md, I e I -: .", , ; t, ij ", tit
- I ,,, ,, I I il iC ", I r, "',
- :-:'t' F f-ti S-7 In :, i3t 1,1 "",%i-,tt ;-,' ,, "', ,,r, -J, n, I -. ,: ,i" ,,
otilit. on 1. rl-led.of n- 1, -, I ,-i I;, , -,d" I ,
41 -1-1- '- R l clj C t7 tteitg.d, 1 ,'-'. do F-c I I ,, I I C
i.,-r i E i, d, ocl,,b t pt -- 6, 1 -1-111 '- d- ,,, 11 i7 - ------ -- -',1 o !, ,,t or rn', I V-q I I I - ------ ---- - -, ----'--"-,----,,
", '- 7'-- 1- -- 11 '. 3 .,.- F, C_ , r. -- --t-- -43, IrEt I-, 11, ,,, p
I it I _, 1, -, ,,J-Ei,i. ,J,,,v ,V, ol z ,l T I ,, ., 71, ,;,, -1 ,, -;, "15, i"" """ ,,,,,,
noiie'. ,lcKufd-ei, f, ,,, plo ; "4- 1 q ", S"9- 11 Z F ,"', i Zf I t-,- tt ,,,-light rre f" ", 1 C. 'I , "g, 17 C C, tt; , ',: I
I i t t, , !,- Crild ,,, ,,,,,, ,, t,
- .1 ,e-,, ; ; tZ If %' I I, Mz-4o -",,'-- S,-R ,ApdA DF T-A PR-1) : N ,,,, ,- Cl -,Il i-,, l-
__ ,C- St+ ,,z- ,,- i ,,, --- ,,- !, 2"d ',-,,I I r- T, ,,-l --t)-r-1, 1, 11"It, onto p )(Irdn realizarse vuelos
.- .1tot ;,,a '! pro,,C !,I I r r, 1 .,, r ,,-,t lz- C ,,,-1c.,, ; C A 'R-1- 7, tn- r i tl '. I" , I , "t ,i'-,I I
Hel. aq.ft jc--jo ti, nl-t-, do l. !:-, d --- 11 ,rt 7-- Ili P l I -, r -21 1, I
et 5 do -tlbm i- i dill, Ver-z, P T -1 ?,- f , -1 : norturnos entire Habana v Ote.
T- ,rg- I t--r. I o ,! ,! ,-y I,', -Jill-l 1 --,d, ,- fill- dr oil.
,o H, I F A R MACIA ,i 7! ",D:CCAL S, Pr-t-, i
: ltrilliell do ,1,ordacCr, 1:- '11 1 r11_ dit gr-., i-, ;CC -"Ic, I", ...... i'i) P-, --"-,--
ft I I "' T"". pr"- P,;,o- P,&-- -a- tz", t lu ll ot aivv-J, 7 --- itl: ,l ,,rtca ii 1 s ,- Relmirarein lol ctimpt, tie rtvirci(;t, (Ic ,Sejrjji(jqo y
el Pala b,4 it r 'J'd, ' ,dr I i 6 I a tC t, , ,,, r -o CI, ,"' rip 14 l ll 11--l", n & 0 G E, It a i A an 1-1 la, J tt -- d" 1 n,
, !", lits cf: I A :I'. F 2 '_, ,,,, t)
11 -- m, dT .h, 1 N tri- dr7t ,, K,
- I --- A -, ,- J,
a- Gotlll- Lg- P Ir r,' -1 r .,I ,- "
VI JO H N SO N m,-111 .. I.. pi rn -C.,
, 'I olu I ", I t
I_" ,: ll n rg- 1. i I I I I t. ,\"',t, ,,t ,,, ,,_ I t z,
o, ,ologlco d, l'i, tt,' I Qum T AGULU I .1 l'I. : a ,_ I -- -' 1 ,I nz, 0, :. n1:1 ot,"4 21 ,-,r, ;(, It, dolifirti tit, to nPcesaritt para ello, dijo 111tis
, C 1 ,,, -, -al" ,,; c,- ly 'i ,1--n t,C' lr- :4-1 .l,, ,i-oal- G r Art0l ,ol -11, I-,"-- - I 11 I
, C,!, ,Z , I n:, 4-':,,,, AIU g L E1114 U I L 1 I , ,I- n 2d- !- , 11 -'I
t"' IAI It A. A t Cot~ t- t ,aa !! -- C I =% p- "..' ,CI -r ;'C "d" M ""I -, ,,, l ,,- 1, ,l rd, -l I, ,,,td,, 11 %,-, ,1 -1- t-11, 61, ,lq- li;o I 7. Cn 'd 7r : , Z_ : !I, ,
" tl ditip-,-, d- 11. S'11 I'11' Cl; t 01-,:,F; Ix M-*M ;- G, :- : Ire-- I C-,, "-, q- ;' I I --mll I,'-' -11 , I! ,-,,I lie corl"'I"let'-,;, 11 ,,I,, ,-o,,)- !a, ","Id'd" ,tq
0d..t.1,Cgi. del Mi.l-- ,," sa"Ic, ;, Utl-- a L. i*- r- Gtr, 14-l -'-, ,- ,f i jr,-, -'. 1-tit,-- I,-, r! -1 ,Ul "i4b, 1- 1, ,,, )", -tC- ] ;11 C1111 D
, -- - 1, C e",- in tcr- t 'I ---,
I-btld-d y Allit ... 1. S-aj, Pj.jtr-' I - M-. 2, zl--r, M,-, C- "",-l-, -,C,,, 7- ,l d. 11,1t-, -, 1- C O, Ili, -, l-t- ,,I--t-t- u ,- M., C-" -- 'I., p", la
I'o -1- dl I- dootaii- &I -- "' L G'-, z '--07, """", 1,
Pir 6 OtC2Wit I,- Al,,-ez dc ;. Cr- Min, P- I I - 'n -j-t ; ,I I .... .. ,11-t ,, d,
14, I 0--- 7 ", t , _t,,cetar,,, ,,,,g ,,,%! ,!, ,,,
,I do, Ilr A-lin Padilr, Lu -'t 111iiiort FRO Farmaca 6 y 1 , ft ,! g'-,e mrz l,,,,;,- t, Int, %l.- -- : i*,", Z' 4pC,,,",P:, jl,," ,' c ,I 1,11, -'-Io 11---Co
, J- 514 1 A : -'t r--" ;-, "; ,, ,-, ,, ,,,:, ,, ":",I"",,!, ,-, i '. -111-- 11 I, p-, e"I ... l ,' (,!", ,, q" ,,,,","T"l A, 5,
_ )C n Ci -r -1, "I 1c
- 0 ,I 1 .,_ 1 __, e _tt P, -'t r1r, 1. 11, !j J,, It j-'I'. j:,j-,, 'i"", FIl- c:'C,-,,,,k Jf, dt I
, 12 1 ji, "b"
CtC tn .I., SI D tie 1, TURNO NOY N5', """, ,- V,, ,,,
lolo- to,., dt .... 1"", 1" ", i"2%'It, d, :', '!
,,, I P, 1-,,,1,1-,rC,,,%,,, t.- -i ,,i, t-tt -, -A1TC1rCl,1n11qll'Asele P.11b"I pe. 'I d ,t,, J,, 1 i- rllei ,-, U, 7,, t ,I F -- ,i ;i ,l C ,, ; 4 e- ",.l I I z --, I -1 C1_- 11 -7i't], i- 1 1 11 I I' .,!,,,P ;t" ".c",C",ti,,,,,,;,. ", % ',',',',' ,
I 1, 'l --1 tr ...... t, "ed r .4a o ,grrm d. I:- -rtd 1 "n Cl," I .,Wwo
, , ,Cr F', I ': I ':,4 ,,,:l I ",
, A."1111 1,, ,Ll,,,g, I, S, ,ti.dj -, ,i ,- ,__ t ,_ ', _, ,I.l A. ti ,l t, ltij- -,Wz --- it". i-. on t t, i -i ,"i.' ,,',' nI, 11- -. In, ,rte ... -, yl """' C-O !,fA aoln I ,.do ,ll "I't.'ItIr P" X- 11-' I i ---, 1 '. Tle pr(11111 M11 1 Qenlo,,, "I"l, C,,
, 1) o.I 21co d 1 1, I'I 'l A : B -1429 1 ta efra 11 - I ,,, -,, ,l t-t-r ,,. ,-ti,%,-n- I t "-, -,- -,on- I ,,,lI
ff t ", 6, o -,', -, tr ir '. I ,, cltpl, to 'j- ,; -PI-T, "A",
I., 9 P, ,, : 8-jull, d, I -;, ;-ii "art- ," ', F 1 OBRAS Pt HUCC ',-, W D-PO- 5!io 'o;-M'. a, N'Oo)- oot ... or S-U.C. jA b-1,- .1- VOldo, q., p,-t.
,,,,,, i 15 d, M 4 ,ttt 'f; y ;,'-- --.--. C I ,i 11 itt 12 C, r, ,Imp,, to C Ill, Cuba
pi'l,,, t I"! jlepllll" ,*, I maritu" C 9 ul stllilio, ,n Ill Adm-M-i6, d,
"I Vll Ilillla ", 1,, Oi- Wj. ., -, ., ,-, ;6ld. p,,r ,n!,o
ll il ,V 'j" I 1, "I xy C, I .... .. -, --,o 0, I : r, ",
rrvideote do 1. co-pit'r, Amti-j 'ICFI,0!, -,,i ", ". "Z, --, - FARMAM Y DR et d I, Feble. , 2-'-- !, -;, r, -: I - t I:" r! rn, ........ -", ,,, ,,,,,,r, ,,, I ',
dol ia 1 ,. C :, .! -. I M ERIA 1 : 11 -11, I'll lf -(Idl ,,I dot-llr Ot .... to
. C, ,I , "t e" ,,, diI
7a, 2 ,;i T -Clt "Ill"-I. 1;'1417
,- R,- .,,,,,--,,, ,,,--tll -f, d;!, Ili- en d- pr.,ado, 5,
coll i e e,,o de di trito L "C' tie AllIP-0,, )t ,
",I aloll 'll'i'llill", l.' ,, i ., I.",,L g ,1."T, V t-, V-1" 1,t- M- I -, ,,I-
I -. _-e r, 2 I-- ct ,""""),11 r, ,1 1,,,-, .... z, tf,-I, d"", Y 3,,C,,l ,I, C,,hCcad-, I T I 1 ,,! C C,,- -, --, )J- G, t, "
- e 0 il."-, a,, J-4 "', 11- 'o C I.l. Olt .
l" I hli-, y ,C -t, t- : d ;- .." , ,,, '11,111 1-h-d- -"'C' dl L111 'I'll llt-lto, FIs plesideriti, del CI'ItlC o I f LA O UECH EL : -, -teC C-v P, ,- -" I -Z ", ,,-I gi'- M-;,, irhi
---,-, 1 M-li i ,, '1,,!, J 'I ,,, -dri, 14 cr,"'i- C, e;t-,,I_ 1da I,
I I Anini, C t, I "' ,iin,- ill -C ,,,,,,,, "'), ni" dl I 19, ri'r
a- ; Fl ,iClt I- r, J P-, ll tf-- 1 I l"fe"J" C"n"ljo,
,,O.TIY ,o N-ior.) L,4ii- I -11n, ,! C,- 7 ,!n lt -If ,M.A,, 1.q.l- T- I'M- ,,l ,I,,! Z,,,,, lt, ,!-,, 1, PI,'-', l, 1 I,5 ,nvy apin.'I'd. r., 101
torn pl- I a --,I I
I , -- d, M---, DE TuRme LOS VIKINts t ,- "I", "" ) -,Jrd d "'t'ago ,I, ot- roodlu,
T11 1. c'-dil:', ,ou- -,, I 4 Ct ,, I C J "t 1; F I I r ", , ,I ?" ,,, l), icC dp- ,,I Jfn ,10 ITn
, ,, ; ,-,Ii, ". ,",
i, C, 9 o, j ,% rtt, ,',- - -- lji lillitht,74,74, Wt*7$ e-1- t "I" t --, iF He, , o. -1- 1, I ,i
Trit"t," 4 ill mtib" il 1" -- 01111,100 ,FC",j"r t1,"" c ,r,,, ",-,""""', ," ,",l" 1'rtl ,altxo ,,.
A-, ,,,,,, ,,, ,rg,,,-,- N ,-l, c: , ,,, 'a'h,, 111- ', ,- ; I .C 7 1' l d" de NI.Il-l", -f- Vicente
I. iib.",ig ,ii ", il,1111-1' : It'11 lll- , , ii, A-qt,1-- 7,1,, -,-, -'r, il, ,, I- I 'j .".)r 1 11 -I'-", pl, -fid"', ,' , 1, g",cl,,,,,; U- "I'll, r 1, t ,r .' l.t el "J-,, -Cjd--, _,. ",CIm- Zili, q"i- ol I L 'd .d I -, "I c '. Rr4trtortrt [ -r- I-- --lJO- ,D-I'. ,it cub, ,, ,, ,,, ,- ^ I I I ; 11 1 1,1- ,1 1 ',' 1 ,-t- t1l:r r ,,,, -'C tl 1j, ',, , )r"C' ,I ,l-P-, ,-t, I, l i'llb I j- 14'Co ,, ""iI,-, a Wit,
,z , "', ,,n ." ", I c ,,'I CIO Cutl ur 0'iqEl m I I I ,, I I 11 -1 '. j--t,,,-d,- d- .1t'll, 11, L1q,"", ', tllilC', %c ,-- 0,0 "p"Il it, j,", on, poll., llltl l 1111 eifid., -i
i' Ico IN l' I I I r
on A, o 'let'Nt- oq-z,, ,, ,,,a , '.
'J' "'t"o"" I m llp-!Ilgp-!T- I ,, o- t.l.t-, ,l ,,:", ,,, t 1, ,I
, -- ld;" 111111l, P"t 'l ,,f r d"
S -, 1, -me"', rl l ; ,,Iio -1--, -I L, -;'i 'j, ll ll .11-l't-in ", 11 )o ,.0
Fci L'1-:', ',", ', C 011115--y-- I Zi iU m I i t. -,- -- I , ".; ilint-
n1,lM "lon,)d.,.,R t1cti,!id,,d 01 1 C I, l I r11 , C'l 'I Centro do
, l, ,,, ti It ,W &I:. --to l -1-Itl- ,,, 1 '_ 21iltl -11, Mlril pirti ha ... 1,1'1 I 1-1p, Ill Ofl,,irl del
- I ,,,t *, t -.i I I : I I , , t i 1-- -ol," du-t, I" I, 16 9"'C-, V-, vih1Ilt,,,I,, -1
v rali itl,, ,,tai%, .. ,,,,,,, I ,,, "'r,'' j, l"ll'" -,,, "" ,-- "" lt,,': ,, I
. ]A, 0 P, ;.,',' i z -A I, dl ria
i" 6 ill "b" lv, C: I" %"ll'- -.'it ".",", '1' R_ ,C,, 1 n-h, ;nt--e, dl .,l!,t 1, ,j lompletild"',, ,11 L1 it
ot i 1, , 1, I ,,= I 1111 1'1 "Ir, c-,"'. I ,-i 1 lll.
-, I t -h, - A .,-, 1 lt ti rt ,,,, 3,-i, "t, 'r Ol-I" -- 'I., -!-,ta 'I -n- 'I pati,, 'it"do.
z It- -, ,_ 'd
Alliol=. It, Ct ii, C' ""' ;,il: i W'IC., tl, on lr- Ot, -41 '4lj, ;" tpli ,)! d. "I", lo "o" ,
T I liol,1 111.1i- '111- 6A I d- -,-%I,';- 1, .,t, cIl' :, c- qt a ,CJ,- -- SL e :, o 'itillij- 'I, C', it,
ife Fatud'voI 0dorilto'galt, nie jij,,,C I ilo, Cl, ,6,,i P)itd, I -. dr ()n,,,, pl hlj_ ,,,
-.titl 61 Y-!, I 'Ilt . I I "" ,-CC:, 1 ,K-t,' 11- = v- -b-tt,.l ..
I ,,, l, ,, "',7'-9,', 7"1-"1n,, M*,,,Qr,.,,,,
- i : rt T I all Ill I", i- 1, S-ti" ,
,- r,,I,,, ---, d, ,,,, 1:1 ,- 'I di Iterie 7ii-a Q1,te a ,itmitit on C-'t i c-' -y,"I" I ,,, del v Wasljngtoo d, 1. Vega, W
(JC !- ,,g-,,, -rln-,,C ,c ,, ,C,- ,,,, C'n o,, ,' l,& "' ", ,
t, '-, ,r- ;, ,
- -ctl, ,i- it:, -- 'I ;ilgitt,,, M I!- I- rlt-- I, 'lI I" ', d, conilorl mIlyc,, dot ,daj,,io -0
, dedic,,:C. hi :,0- de d,2hti C ,i t.do, 1j, file
R inden Ins closes com erciales I z Demoran lat; lluyia ]o- 1 n" ;,- i;n 1 --rl"', lie 'll""I ill"" ";It ll, I ve hl, rO, I Tlda, mb"Int- a 1.
(ife, Y "". '- la I 1 lll ill ciblo do fitjoa
Mftlec6n ,,, ,, 1 l'i 1,,"P,i ,, 1 :f,1.11c,n,, 11 'r "" d- 1,z S.ptrl-- K.P-I.t ,_,---' dl t")rdlool. del ,dlfirl- Itddoie, pa,
1,6r R-IqUl Si),11, Cgl. erl!dN Ttl-1,, 'i, ,,, li 11ii e$
frabajoll en el r 'I h ,d to ljo _t. 1! li I- dlli 9-116n dh, I- ronz.l, dir
Itld-- : Iltm 11,3- Ci ll 1 'I.,
homertaje at Dr. Miguel Father -- i "' T, "i': 1" ,
I Cr, t Iii P'tiItCrl net c"P 61 ,1,,,,,,,, t-'P", 'I", "ll., -1-Imer, ,!Is
F A R N4 A C I A S I ", rl:-. -,!Id d ,; I 1, ,- c", ,- -,Irp I!- D-t itrien ill Do pr6furt ,
a 11 I e i4l-r, ,I J,!, ll Il P, I ,rt 'I'll-'ei y N, clIjr,
- ,- ,--- - I :r i d- ,4 .- t,-,-- ;- 1,i It- rcC to '
'I, lziliril ,,,,,'. h-,d-d, - ----------------, ,--, -n-, I GC YOS ,P: --FlC,,, Z, ,.,
, -,, ,z tf M, '-' Allx- i, iicn ttl "q, Wllm, 'cirmpo,"),"'n ; .1
Mablaron Ios dorforelI Forrade. Fuentee A-guilera, I ", C 't :*, pl-' i- 1: '1-6i!o B ', :", ,
Pe tVrno hoy ,,,,, ,, 'l- it, 1,l ,- ',--W -,-,,- -7, ,, r t4 r tl --- ,d' 'I" z,.,porr P ,!-" 'of-i Ap.,td. p.- -j ... o,1- I
RP v y L6wz Dortictill. Splerta to collcurrpneij -' : 1, t 7-t I ,,,, ,, v.- "
,i, jr- ,,, ,,,, ,,,,I: l, I m C-t ,,
1- -, t, r ,,, I -, -, ,,, ; 11.1 ", ,o,, 'l-l"t'll I,],! R-1111t,, &I ...... t-, -1- I I .
:r,, 1-1-,il-l ""1jr,'n. FCc- de 'e ln- d, ,d ,I, ,, I I I!,, lil 1,1roltin 1. lrplril't z I
--11-11-11-11 - --------- -,-- v I r It 14 ell 9 z r tt, C l,-"- ,- it, (, h :.
" l, ,_ti,
-11,, j- ,,, I ,i 1 1 'Arll-,Id do tZug ...... , ,,,I, 't
-- ftC-, ", A, ,,,;,
rI.)d-tlir Migall .k1,,l,1 Fil -. ^-- ._' -,' -I D&5I!)9 BAILL-1 A PA ,EO .Z ,% t : r e"- A fe 1-f7,t! "' zo ,;, c 'i
-W dil,11,11 a. Al-I---l 1 'I it jr, , ., ,, tt , ,j-i , ", "^ ,,_*'-tO, ,, "", 'o'n, 3 -l""o 'I ,l'!,
, t; CI d, i; 1 11 11 XA n 11 -1 ,_ -- , _ll', ", "" I .
Miril tmo dt -, Cltjo, 11 -l.I,.,,tO or '' -L ------ 1- --,-- ,--, -- --- --, 1- 1 I I il 'm I 1 ,,I ,,, "I"'ll-'m ( e Cc ... ,, ,Iiitfiad
point l'. ,,, ,,- , L, 3 ti -,C- Id'i "44.df, d, C ".-, ll -,r 1, ,,, d, ltj-lll "',"t,"',
, :1 I 11 1". I C I t$ 0 flr Cio
1, -"'-"-: l 11 11 I V --, I "",-", "It" M I't 11-01- 'IIc d-J,, at "'t"', P.,
Oftct eo,- 2.id, -t G,:tr ltl ,tnit d a &,hr, Ig- I-ml At- ptirt, d, 11
11 I I I I .14 flur sp r IWIlt-, P-1,11- lpll do,,,
- I I 2 ""*'
." el'Itioremil'it litu, ':! Piden que hi leche end'a 1 ", o I I
, I id
'laron-11111. le", '11- , , I ,,I 1 y f m7r.4 11-r1.1 llrrio -111- 'PrIt" a oi vCjo;Ilrl,,-1,j hjn:,l Q I
). A- .,14i, I- , :, 11- ;1 11 I .1 I Ii. i A k te I t-l ;,I;:CrC, Ill- 14", -i-ircill,
, 4 V, ctjl.i ot, (I I Aliridriblo rit
ol-6, N."o-I dt I I '1 ci!i al pueblo sea todii pastpuriv id ,11,1. ,tllhfti -" lord, e,, pt,, ,,.i bllefidolo P,,,y'c1711 Ill,llinihwid- Ie : I 1. I I I I I i :4 1 Al.t- I J' 'd -4
T' :j, , -,, l l,- I I ,W! o ", 'I't,, q"e ,in A 11-M
.4t. de c- i't ,,I,". t l , , ' : N, -111--l-l---,---- tATANZA3. -ptlembre, 29 Un, I -ta 6,Cf,-5, P.- "I",11C, o I
N 6-kt dt C-0-: "t- ( C, . r rl -, r %, iii mi c ,a 'o'p lC! I
- k bij"",," til
rot ,to 1"'lil'o, A-p" , 11 ,MkRn
tk I ." ADRE kla LA 10 'o Mmo-, .1 ,,, ,, '_ I o 'DE PA E0 tic 'k Actil-rdaii rtt) moler raiiiaj (let "Limonex"'en ofirale '"" --i" se ha rlc' -- a,ell,,i0ieQU ,,- 111.1 111 ",
wel d Flitri-, s ,it it 1, I I I .jC;,1 I L 1, ,v
IX. o-c-l- Fojo-.rt,;, ,.,,, I,- il-,-'. I S- Nl-;11 'a "' i 1 cent ralei. -Rejuelto im problema obrero en Oriente "" In e Roere-" 'I b hd ,rl,, 1, "
jq li, ll"I"' la .... "Pord""i. 1- 'o di'
o I I I'll _1 I P-td I , I 'A
L- -, , -n f I ----,- A,,tt,,ti,,l .4-1,, ,' '
de FA4' do howa,"to, y 'A, ;- n ( A r Z: ii '* I M 4+o, i 11 I 1, I ,,,, I "t," t lc,, u I , ,, 'e-l",
b1lognt's de rnv-, ml A--, FIg ... i" ,,,,, 'I
"' ii, i. ill illcIrr C] 1, no Anliti, ""' nl- ii ,6
0. ,j-,6,I,; ;';.,. I C-e- "Cie - r r-- P-l! --, 1A-lobl- d. I- ,.,I-d- t-rlo.fl- h, ,?-., d, e I, S .
; 1 sc, rs 1, lal de !A Fe trvl6n .1; l- I d, "' tadp, rin od-e af la oprodin it -t j I., ? "In tlj ill
Wrio ,.I mitnt", to Fe klvtr : ,e Reitte, qlit 'd,, 11" A Ile
do 1. -., 'I ,C'i L, "4,4 t ,,o 1, b hia""'rt'
,,,i, A, i.cio, ill R'Pottir" do LA V- -- I$", '1' I P-i- I I A- d -: el .-I.Cto- q, 1, G-, El Wtratail 4--al do! fi',d-tD ,,a pcrt d, ha no t4 Aq,m, -- -- -- ;C of_ p d loa at ,-ill ... ,, I d, qo cu,1%,j,,,_,j,,,,,,,o
, -1 y Cauo;,,iCor;o h, t.,,, -, t e L -. 0--d- d1J1 A -1- 1 do lllb.lild- Fa- _'.rieitono I
b,,, -dut "' ,d cl I, I'll,
, I,- d ", "i t o, C do dttirIme ]a to d I! e 6
..'t I. d p'" ionit'. do, i oi ,;, & Z,, V Z,, ,j6, il,,-",,F! -.,fr- l- -T 1 ,,lf r D ri ff-dTlt I 'I ii; o i; T., X "'o 0 1 ca I n d
,bif ,gt.3 ,;oe, as, o'n", tln L, it cilr t Aa,,inu it lt ;!=, ,1 -.zl 1, il !, -ILI ? ', ,,6 "Si" I'T"Z; qui, --=-Iu 'I 't" d, e;, ,i --l-,
Dgt,,d,1io,,.- g,ar -.; z- --,o 1-4t -f--r- Ili ;_W10 .,tAnd ', O" ",p ,
1, y ", Ill e,,, "";, i N-thod"In a j- l, ... ;d,
, -': ,!Iillert; Z, : ;l Cato ciars ti-ar:0 A 1 c ,, 'j,
1" Z"lRoi, F" ci 'ntn" osej dood. *. dei p6bl-.
C- I- N, L P ,,,,, ,_, t .
orl-t- ,,,,- oornIrro, I- ,,, -o ejj-j%-r.i,1, , ,; tiaofl- to. -It
MM I 1, :1, ,blx obIt dtl sindloatD. sirnazit ltp- do -1- di-I- rlt'. Dooo-I-14.66. all
ScAtty tn!---,, -- oj,' Alv ,",v i, ,", Id
q,
i "- dl 1. loi.11- "It* 1 wtiri %" 7 -- Gc- lICC, 1W n"i urnero 3, '-" "'
41- 0, "C", I 7 ;_1 ol v l 1191z"ll 17,1 -1 di,:
"I ) $ I ,. M 1300 - t g e- t-1--d. V- no eolfi.do it '1= Poow
noolre oeiotot ;If dl a- sm"t Bt,:'- to -4%1 I Y cOrrtpond,_j,
,ill ,-t l-, M m &" ,, trl. pl-t. ti, ,- ,,,.
to, 1l,,It"', e.", f-- ,,-o 'i- ,- ,- 'xr- :, A &1,1 ,It 1-141- 1. .,4-,, '
et, I. -t,,- ,ilo, ;t,- Z: 1-1- ,U'. del Ata .ntor-, 11,
'I'on"It'ild, plo--t, t'! d'! I S S, ,4 '7
1*1 11 ll ci itl;l lo ,,l I., P I P-i.l estutj% r"I
dO 1. g,-. ,,-.a,, ,l U som 1. ;et I" d i-C,,, -= pli- ,i el Wit"d. Ft;,n-,- -,
'!-, I 1 I ill flilairlo 111,-tIdn por 'I C, CC)"ADO"A' TI P"- Sllida Mill-6 ,," tt A-di 1. d,,,,n
1E.n" dl !" EMSUE rADILF VAA]eLe JIAtTA -, "qu : -'t'n" -It6 'I Dr. ll,,tlia luo 0,5' b" n P- Dil-tor do Cr--, ,,li
, iC AL I ,." rl- lol-lloldl -In Trtb-l do H-.' d' 16 iKoI, d, llooo- "'fuel -Pnet i 1, z "d Cu""'c" rspidado ion
1-1 filoi -ll I AVT- KENi, -,-,I.
- jtu,,,, d"I"b, !, I" z Aib, do_,, 1. Adri *, t-l6o d' Corr- do L,,
n e. s i y, j-- ,n ,O, -S!. I .1 11 'C' 3C,: : M, Y3 Q'j- ,e tii rit" ,,? Ialllt- Ill, lrtto-, ,l "o""ni" Pill" "'r-- d b1l,'1j'ordu_, 11,b-, p- ,lIllia,1, dti litIceso de
'lld... d'ot- ,it 11) e f u n cio a 1 1,, -!-ti- til tllb i' i I i- -*-1, -o- ;, t- ,, ,, d,1,1- M Ja dl n It 1. Ill' ,
1111' ,l "'t, 'Il-t. l- ell
,a 1 , ,, i. 1 ,_O llirlll ','
to 'I, ,, ,, "Alitorla dt 2 jj F .1hhn ,,,,, -, 11 1 1- 1.1r, ello, h,,bij,
"'e" dt ',", '_, clo tt ,"I 'T Mlrl trot d, NltjjdCtd ,V
. I loio "I I el scludo !
. I d d'11 pvtt ,I r,;cu- dl, ,- I I o Medoo. a,,tebl-i
nialery ""'".l,--l,, ,, t" o ,, n
_ _C3, L: tt ,1-d- Pro t .61. ICC. At,,,,
M.11. T ? -trlt M ait,- iI q'j - Qrrr,
1 I- mr-i6o 6, j 0 iIlcm -q- ri -tlil l g tt In "' d. e) Vd,,d., P-. q,,, 6,1,t ,to'
h.,,t"'I"iler, m-tlll. ,,, 'l, ,p ld,; ',,',, VII l, ,,parl, o 1,i rorsrodt,,,,,
tz I 'r : -- lk Celt-ori ee .Ci pro- rl "o, , ,,
no- d-,o, ', ," I 1 1 '. Ill,3 -.,-, a ;,.-., ,,,, ; f ,,,, l, ,-dt- I
Mann FlIMtei Air,,! ,a. = "" r bit a, j 4 f ti ,,, d, Ill, a4 met, ,-. e, "f, ,lie ""' ,ido p" l" I piewslot on 01
5; --1111U 11 ili) thm ,c" I rfl odmli 251 "I' "It 11 Smd-t, ,,- !,l C- 'I 11 "And-7 le tinada at exto,,5o ba,- dj V,-j
C1 I I I I, Ci s .I.fgil *1 XAo,'AoIe:t,, ?.' ,jA-,' ',","'- ',I do. Ail ini'll- Y, di-on 1,5 6,d,
Wy ol 1.blollur.,,tdo ." -, 1. poll": q111 tr S indilal, Iln- Fltlto Gone it, ,,s
R fi A- C- tafa- $I 1., -"Sm iir
dOO101 Ptdm Lotltl Dtrtic I 09SICIE ialhl q- attIillonfrit. 11 _. Jjan DOx, 4V e-, -,7 S jo t AM WFSOCAL "ASTA L,,, ""' . I I t "I Poltillittl,' I ti, dr qu, po, j,, (VAN M M )
Loegolipon-I6 i.-d., "- -1-Pui'lico 11 IiII d N 'I'li- ogluS del "Liolonel" ,.[Ruu Dirl-i6o d' C-- ,,, ,,tid,,, l,
1. pO. eCl7 I EL RIO ALNITIMAIMS ,an
r .d, d.,,tor 1r,"- NI.n tll P: O, fo tri ilntt 458 lllr il.%16-1 'd P, blia 04'. ".I,. O. I to ai'llfill !
. 'iI- bl--, Ofi, Man 7! 7 lttoio ti 5,rI4 -o el ,,,,, 1-, r, ,,,,i tu,, 15dolonla at ,- lrc 1- I V a= pr .1 1 j l do, l" '4-1 f6r-la ,It,, p- jt, que t'd. -rrp, I
d"'Hon., do to A-' --d,,d 4W Fg2,M ta, .. 1-1 't rrined'do d, To bla pl- j d, 1, Fd,.I do pi-- all R P-Ildenli- P-Itll dirlAid a o a,,,
,t t'li do ll ', A- ior, do rl'- tc : t-do d, Cnrre5 dett-irado ,e ,,-, &eellojel.f., ro, Do 5 '--Jr 44 ,l", lCiait-C, it, 17 c5q 4 94kW ttrlz; ,-, do ""Ol"6-1 d'! "I'll DYL RIO, -;I -iorl ,,C, I,~ I-bd'-gid. d ,,,Il
, ,1 11 -- ,,,,;,,;.-I ;l t ,,,,- -, --Lr- EL V C.
ll, d ,-, V j I dIi ,I dA- -, dl lo,, DIARIO 1,1,erobru, .1 _j0,,,j,, ;, ,Il, ,
- ,- it, ,I- ,, ,- 1 F, a'. 4 .4loo *V!tod;d. qll ,tA oIeI c nl O_ _or, ""' d' 1-1 -11- I'--' do I-iifi r O Ad,,, til,
,Vft Ft C T;Pl--, is "' F I I r Obblern., .. -4i, do Ir- Q "n i"a ,I ii pj"C,, I
bi lieIOi,.,i,6-, ,.,: yu lta.d, do)
,,,, I "t,, : f :-., ii-; ,f -, = ""; , : - 71,21, it, Iro -til,,t Gladd, _rl nor ., ,d,6, BO, su distribui,16C, --Ki Ill, ,,,,
e- i '-'l -7-q'- "Li -- pi., 1 ,M"g, d, 1, P-- ,jj ,
Cla i ,, I. ,I. tff ", -9-r- f rl l, 'it 14 lt rcoj e tstA Ml, 140 ll ldol;, d,- (VARO CARM U00)
- -6 ";, ,, ,i"'It.", I 0-111 11-00 -n-11., "'ona". C S 11. "T"
"it 'I 1- CNI-ililll cCi 7- ,3 -- "", = rz. li :S I .' : T-3211 vCne raLjz,,pdo t 11 11 I-'- "I ,d q- 1. D],,
It. 4 W. .,Iull,, P- '71, ,,: I ',.In'-ta A., ,a 7 *'C-, do.de It ballAbA 1-111do ri ,,6, de C-ttri es iiiso mal olor del
PACANA CATORCE [AAR10 N IA MARINA- VIERNES, V) DE 194,) AqO CX vII
NOT ASTRAL RIVIERA MIRAMAR
RtAgq- STA. CATALINA J 0SCA -I
Escenar'o y __IKOT
El 1,1191tt a r t, c e jr a
az .."LAS muiEREs MA 41AM" co wlopiA
Pantall N NADA NUEVO! U 4 k "A U111A Dt
R O P"O", 0 1,Iy, y Mt
NE411
b
-REIGN OP'TERRO ort Young en Altwr, fq r, Dy
RIVIERA _,ll Is John A y IM 9109 aw
"Ow vida fI, Irma canci6n- 0ww
11,9PRY nfl
WOO di ARrA !A 1, UP cRn
Irrm"AmOzz CIO
D99UT J.
T- K-%, AN4,
LOS AIL&I ItM TO$A OUFFLAS
rats rHAfs plopptuiz if OOA
Fi OINAHO YlLCH45 FELO fiRQA2 A
F.
RIVIERA"
lot
ASTRAL
MOY $AN RAF QL
q 70 r
V AWOTAO CISCA STA CATALINA 14 !! Z
DUPLEX ft t#WNM KUMfll( 01 Vtr TLIVA DrSDT, 1, 1A 1 if 111"F14 DA F.1
EL QUE LA RACE LA PAGA
"IlAYDINERO PARA i s Z ,l
LA INOCi"CIA Of I11-1 111 -1
to 89%0_ Put U
INITURAl A 12 4", 111
RADIO CINE 110Yftq1x1,rq-1 I ":;t' ... .. ..... ID111A
Ademis
tA
'T as ju
--- PILLO
9 ,Vro r,
SHAPAUYNX
R I
HOY AH PAPACY
1- 1 11 ,.,,A., all
Qe-1-111 _T 17M R E X Y AMISTAD
A
, A Y RA y
40'9 M' bi UNA VISTA A VIRGIN'1A
g gOW A SANTO t,
uNES STRENO fl- cul!A
0
AM INF L" 11 -[JI1"C, Spo _E, ao pA PAPA H O Y 0
NOR N-PLAZA4MUMAL
F A1.&Ik=A- WAWA l'
APASIOANAC
GPFiN FOP DA146ipZixo
-ia, A -1 11".
U,
C, Is,,AO
LUND'
All
ANN~
O'r kN
DPD ss UN E Pd&fltVA-AA&P0TV
_-AR AC- 1w
p"
-Ili y La b,,1Ti, Allmentaff las recandaciones de
D-i, y cuirl
y '48,3009
AM
N.. los V C, U nidos en S 000
Reee)-,
pa
- ----- ----- ec
y Brenda, David S&A y MsAhs ROTH eswrnm",RNO Reed~ las conditions tic frobajo (Ir loi poriuariw
_.E AINA'
1, rnaiayilb;it pAcula No M E QWERAS TANTD: Gran G_ -rF
01, Et del I'-'d I
rd.ra ir,,rh- an., .. be- j J, _N
..... 0[ U'- s'n dird. i. -ne.j. de L_ Di- con t. a. 1. P-da, y' A
I J;, z!
NOL'A de I" lanlasmaj ttual. d _pl in
--, I' I obase, ,;,r de-1
de arl,7 ,, _lle:a n I NO_ ADF4: La J.rnInla heroic y eed, 1. 'r a,' V_ pA, la rto'h"
.n.
eMe n1_ a,
Dime ron quien arrim,
p-'- A -b.11. t-rant' I"
- - - --- -- ------ "Re".. y San". S art. e.;" A'Ifrtdo Floral A
OSCAR, G.dx-no, vuelven Ici clu A' d-,
'OCK DE 6ALA TI, F T;-'- N QUIJOTF DF r. F14111 1, CArlerrex, d,
1PAL \C& '. darrn, del veto,
IANCFIA,,. EK F[ TFIT !, L C?A!, FILIA 1. alv. y -t T'' I "A'"j. -Al
PLA Y A L. d.- de 1. lydjje,, R A
Sl "Old, -,dA E-cr detd. 1,
Tc ,,'dd
I C tn 1- dr, 1- -;;,_ 1, .....
ealle -,-A,
1 0 I di. 2 16
que 1111, 1,, p,,
T
0 1 c--,Itl lo, M,
NTO: It"Djend. Im bre, .1 11"'
a4enm, ZI filin y jninto i0r. Me- C4-' 1 11 Acto, l,,s In
REX CUNEM: ViaitaltvaNedaA car "all"". et,
-ja' TA a 5 IF
AIRTO : Ls vida es tura canci6n, n 'I
Pilrt N1 5 y -edrtt eort
RnITERAz L. vid. crglii.. J I-,
ORSE FIMV e'. A.
AIVOLT, A~ plna o,
f r,,;"pr,na V otlis ate-1011IS.
vem en cridailal 7 Untoa -- 1.
S NSACIONAr up p -1 C-b J.
M PELMULA I't
!ROOS VELT: L. d... -1 y TARIA ANTONIETA RPUSLIC
R, td. R- -d"I", Wd"
ROD CAMERON t', d" tl'
lpolws
innierni.
J4 R. d ILONA MASSE'
t _P"ta
-d I T"
SA iLOS: Mil ajm fie-' -i
It,141 Ii t7,e,-tt, d, fall,
L
1. b
d, i,,-- d, 1947. -1 qu.,
fwr
munzini cottloi
.. .... SALON AEGIO; Zcu.dr6. de O.M- I ?210 bate. L. dim. de nn MORE$ POP TMOLOR
7 untw par erala.IrlaW
Al A f-1 a. f; RAN ;Flfiw d, r A,
- tcoZos C' Jsll La Mm,,1!:t.,i aleSTRAN lujdtl penal. Gu. LOS CHIGSA AcrAiltol
de rai v, y u.t. tor-i
Lir, A 9 p- M dri
, 1 Duo AMANECER Callct"fs
OA Ts SALON REYz Abbtt d L,-- ha minlal.
3:1, actor AUGUPACI -.,t,. 1. 1.rwrn 3'c=1i'j ANACAONA Orq, Flilmin -1t. P-x pio .1 Frr, lenta .it.
---- -- 5ambi., tcnta rn 11 Central unagua", on
1. Ma LINAM RIVAS 7 del ne 'era ESTP N S21 STA. CATALINA: Vidas erta..td. y "I
ZAR HOV: "'n P-"al, 'A"nud'
LA VTEII Noll: L. as- d. 1. rrull LKAZAR A i,1,ad., de e6- FlI par -1 7 Ml Vida es Una can"I'5n'
"c.. de lw ftrgio
CAUDA, REAL ; i4 n
DESCARNADA tl 4eni un .-,Jto In Feria untna ortos, "Ariet, ben, wt.nt.da
P i oter uncionalde Toronto UNFf-IRSAL; Lae,=p 0 log WQ, r: Pgc, a it lil-1.66rr pIltsor 0. 1. idd 7 ssurttiv DE LA SELVA
4 AGUSnN ploonjGUEZ e-e'. 4 l"a rl
SAL tu jue Se celebrari en 195 1. 11T1pr11a -1 A, I;.1 le 1LA C A LLE VANIDADES: Salft MWOO, El To- G A Bk 1 "1 11 --,,,,?aT
lion old"', 11
uln" Nti i t-il d L). 11_ P,1 11L. derued. e n d omprado- tort
cwh CWRfT 11' darn I
Adel vtlo ,
M. .,,l
ca i jlaAli, oblems d,
de wdo ltl Mundt "Al
1i .Wbl I de Ferls Inter- h'jl .1
PROHIBIDA c'-V 0-0011 or VED&I SXderc clatiaNw, )3
At de C Mprcva numlme.t A 40 fix r,, ... a an Idt. -.t- -- HOLDEN FC;& L, F d ... Obltl 1*11i 1W1,,, Nia,
ctli"mmat, el carad4 dewv N
'43, y Q- per weer d. ALVARFTO ZUAA;Z tan"ist- d, M tda,,.
vn
C,911 f PA'0111810,9 pfpq fg# a COR PROXIMO LUNSS lendli -- -d I' ltl* en". erzi de
dt TOM= entle W dim del 29 C*rsogr- SERGIO ORTA WARNER: Ur. j-. gebelde, 'lt
pe'rpwpar ej tq"9R ... 9 d, Ile 1950, 'Ae- Ore. RENE UARINO t. -toa y gran A Ll ,le, qir, .Ib-,A el d A 1,1
3 "nas ut. _,-d.que Du MARQUEZ ROIG
-. -,ma, p-te &I e piirw dl p- FILENCID ARTISTICO gut- Order, dml D
OY 4 CAMINOS FINLAY CUBA r abatAdate babe, Aldo =pli- ALSFRTO GARRIDO 11 D-- 101,
-s tc-ludembaernente n>3 localfs q.e CT, 1 C,,j de conpclTRIANON ALAMEDA le c- pOSITA FORNES S6MBACiONAL NOVEL DE MAXIM
carradA e 1950 se L CABALLE f'r,
una Mayor particip.. ;DOLF0 OTERO RIALTO INFANT en rt
t- exujei per ALICIA RICO
el F,0- A .... rer.
16. dt I-s WwrwA Q.. ROLANDO OCROA Dwert-,dr 1. C,;. del RntiATES AVENIDA 0.2a -alimrim todw v4utllo O S jk A
u, de deval avu LOLITA SIRRIO e" Aeli"n ral'111-dA Al
iSIRSNO 6H CUSA %ONO cabart ..... 16 rrpf -0 'Alid. 1.
j ,bJ.- d. eapt.. -eaea, da, c
P,4, A"
A" CANDIDA QUINTANA Cart de Ciudi an a-It de E.rus PAMELA
4. & 'lietav e In J in lc*
RRNA d
NDIEZ VALENCIA vofuntaria a por facapcidad 1 111-11111z
OLGA LUZ CREA60N OF A y In 1.1 4ROSITA WAS enlVen.) ';t oertifj ;ndlnj
CAWWFLITAS GLORIA MARIN
RAIAtL COOKA ARMANDO CALVO
UNA SA10144 KlUlNOWSKA leas aftttadm
415:1vlrrl,N 0'ue
MA N'U E L. A, E D E L
-'PIT0 PEREL
. . . . enlaHABANA
I 11
I
I I
AM on DIARIO DE LA MARINA. %1ERNFS. 10 DF SEPT, DE 194r) PA(;INA _LIN(t
Otorgar6n hoy a M. 0 1 PR(WRAINIAS PARA IJOY i I fit- afi()l 411t Ivicer1t),
choa en la SC de,,pide bov '1' __, ,D,.- ".""4*.,.In. cl"d ,,, A li-,., '. "mQ ,,,I". -11, 11,,* ', I vt* a
CMQ Itt Medoll(i Hortor (d W rho- A~ AN I, I -It ...- .(trp
1-16,,, d. 1_,lA4,J'- ""N' I t111_-,,, I'Nidfr rig mita p"livillif
t1m, CoNtIllotill ,it It girt, i ", :',,, -- Carinina Rttflly*urjai I;( 'I' ItgIft i'll"I
I ''t'l. I 8 Va( &PAeot&,
--, A ...... ,,,,,!.,A, .- 1, AA "O"L.",_ _!, ).
Ili, q- ""'i"t. N", """ I'- ,,, I",l) 1'f.i,,,
salvii A nom familin RLSUMEN DEL DIA I '.'! ,, ,,'.",',',',', ", ,- ,,,,I --' -.,Alt, ( .1 ''I I
,I, ,,, A, "'N ,i),[" it 1-1It 1 .
__ , I'll -.-Ij- V, ,!" I I, l 'i ,,,t,,,
de que oirt alu)garAi 0 Q tNefft,_,_ tIA, '11-II. W.1-1 1 I I It"111 I", 111,111,111, I., di # tp
( TVIQ ,,. I I_ If -1. A, I ( 111111 I'll, 11 e ,z a,4 k
d"hordar, r mi rm N" I~ .I'll w "I I I I Il ,,!',I 11t, V, 11, 1,
,,t 1 m = itt'iAAw" ,.I" ,,,
... ... il." 1, -,1,11. H'. ,111W A.4'. rl- M tit, -.I- I .I,, f .It ,Illl ,
_!I, Cm A ," lt ,,It -- -!.(
- llv,- 0,41II $10 K- 1 C_ l- ,
At ;ii,,, _"..,,,,, It.,11. C.1.1- SlIAl'It. w K_ I fINC -It'g,- III wj." -, I
,-h,, I I ii ,08 ""'._ coll-11 'Alil At"
K A D I 0 ,, ,-I- C,,,I. .-,.I ,l,, IlAQ 11 "It" G I ,
IN, 110"In. M A, G,,hW 6"ll Rld',, CAIN,,. Z- 1. ;,- ,m 0=_. A .W." li tIoii, ij- "r'll",
" 11- 11 .1 ;1-11 It 11'
I P6r I Albefto GW I j -A1j,-A JA- .kj-,i o, ,I, C.C 0 ft.41" 0-1. K., , CMQrC,_ d. I i, rn i, .... .. -- I-, ). I-i. I- I- Im" IA-4.1. .-".I ,,, ,,t i-,,, -!%3-l'i ", tdhi- I I
10- t e"" R "'I"A" I A- I 'I" o", 11 1-11 ,4, "t It
Fullz _tld -, -- C--Itt. I 'l -_ht I'mw I.A ".. Itift, I l, ...... 2"n" d, Ail"t),111, i I It, litt! *1r ,- f. .11. -i I I h,,,-i ,,,il,,, l, "", i!z"I I I
d I .iA, c.Q tt,-- -,f'A" -A,, .1. I
-t ptpxl, M 11_111111"11 , "'t "' ,, 11
rlh ,I 0. t,.,k I- tId" "I., W "". Y I~ ,, ftlic t ....... I III A. RITIC ,J t'. i7l "i",'! ,,!,,I, 'f l
,,,, C it, CmQ Y dftdt Im "ti, ,,I, Il., I I m.1-1 ".,I 1 C Q 14'.1.1 ...-- I I N," ,t'. WE '1 ,t,,; .
, AN pIl'. iii.Alt'. 4 .14-1111 "ll
dix do Rltd, --, h.-d, i = D .- .- I7 li ,- .1 -_ ____ I
"Ill.., I (II-1-1- ZZ -'-!
I I, 11_ _= t
filt TA XSFO $=d"H- 41 MA"t RHC I CNIZ r-_ ii,"'It., 11 i ,
It "1.11 U" r-11. I.l-1,,_l1-l_ r).", ,.' 1,f ,, ", -_. i z -b. IiX Ird () l C". de C'I A "' V Q """I7 A- K-1- i 1_ _"A AA ;.Z."It, , ', I'll 11 .1 It I I .. z
tj It j, T1j114,!f,11( 1hIl1 i;7 -,,-% I -W4 C""i't, i, I ;: I- -,,,, "_ I
I 1', 1-11 .; ill"", I ." I .),A', '11*1 :, i ,,, ,,, ,,, , 'j," i
h", tII de III. J-Ad I d1l 1- ,,,-,, t, I- f__ A. "IQ V It. I." 11;-I. i -1 ,_,! i '-A .. hI]A- PI-Ill, ,"' --, Ili : -- 1-1111 t- -- ., ,. -_-1. t,
' I17., ,'AI" ,Ill Ift-.4. .g-' I I I. rd, I I " "" C" ..... ..'At I I "' cmcr P, III, WZ C N I. plilll. I A.1111- : V r J)!, ,; "; ", 1 .,. , I I I I A A, .. tIAA"V"
, I I ',,,,, dIt,-d.lil, p- I., llt- _S3R,,, tIiIIY 0-4- '- I r.,,) C. ,.", I %,, ,,, ,,fi ,,,, ,,,,,,,,:, ....
fl 1 to CIAQ I I I ,
, ,I -i,1,,,fI-fA I .,=
ii", I,, ill-t- All 11 11 C1, I ,ti ;, "., i
_, Ailitt", -- C_- I 0 W ,-- -- ,, -i-i" I -111 I ,I --,-,,c-p., AL*3, ltr-t- y ptdl,- .1., I __ C-cr t- e.- .. tIl i -. I tl0l;llik H, %. I ,w- ,,, -, ,i,,,, I- ,;1
I del pricIgratrpt ha tvit;tt, tli ,_# '?, .,_i_. _i, lo,- ,. ,,,_ ,,,_ I CW llf_ -11.- i I 1 -t ,,, d, il, 1:-, "
111.- I- -.ktfh' -_M-d m',ill'it", de C.'i A, V- Nii 1 c L I , z
I NITY It,, A 0 ,_, ,_AA Ili_ l ,71'-'7I,,1,1 V'R clrl AN
htroiA fi= ,Ie ochoa, qNrN J.d B.,,. I cttzt Pt- -WIL I F- W. L"d. I., W. ill, , """, : I At ptil," ."ilf" d I
111,00 m,' 11 -mble A d.",,, 1. 0 Y M P, K_ 'a, .l,, N.1-1- , -il, I "", __Ij, Y .r tltII"I Wl"I cmca "' , it f,
" "- 1 01. I.d, '! ,,-. I, ,,I
.It It CmQ V. .1. .I it, ',"', I 1,
Ot At-," ',',-- li. -'I 'L'l J "Pli 11 _7
1. g W", "Utt,. .Ti.d., A~ t "" I "; I
di-A 4ti. = '. ) NfAtl ""' u INZtt. 1 I C-i -'I,"- ,,. I- -- I 1. .,I:,,. zt.,,dlt ,J'. ', "' =- 1 ilg I, '. ", ., '. Attl I., it, _!t I f l, ,,,,I ,., :--il ,,,,I,,4
'm ldm,,,,l Zel, I it., It., .,_ ,I,,
1117%.'= '." ,%1 -, Onda IM gie-al de CNIQ ftw N-.,. I- pit!- A,, ,N,,I. vtl '. dn1l",_1 EtlI-ilt-t- Y',iglotw.. 410 .$k4lo, -A I., 0 p III, ,,,uitl. dt b- ,t4l,, ---- t, 7 PWI ,I'll-. I ,_ it,,,_ ,.,._ ll,
,.,fe A, 1. litt-w- I I -_ i ". ,!!:"", ,,,,,,!"", , ." ,,, "'i -, pr-p","I'l t"'t)"Il 9W.rt- e" I 7 Klldi.f I'll ,,, -, It 4, ,,ii", 'iltill ,
.
. "= ,l1];1!1 p,,lIt" dit i,, , ,b-: C N- 1,, lt C tri- -- I _! ', -- I: "lit, _;.,_ 'Illti"NItill, t 0 .- Ill flitt d" I pdi __ I ".C. 01 t I.. _11- ;-', I- it, ,I i'l), It Tll11'f'I:l ,., I ,-O, At Jlii', 4- F. tl-l_ Y ju
It pl' I 1 "4",, I ttInIlll' I'll l ,It -i"t'. I 11,
elifri ,,I I "It'. ltill" "' 1I.- I d. ,IN-,, 1A, pt, ,, ,eb-- 1 I-, 11 ",t", l , ,h"," il,
_ i -,icy 110,A-. of,-- 410 vlaffo;
1111"i"""t"ll "'111111. ge, q,-, 11 4, ttd A I., iii-vtt, I gir.. -- "I Ill" I 11,111--,
1.11,I N 3. 4.2 I t,.),l 1. r, Tl,,h z ', "'o -111. IT---l' I-- "lli- lf, i"d ---- A, 8, R1. C,
I .. ... _ __,'"'', ., I ,
Gtll i I NCN r 11 ftl- et, I 'j i- -'1ttll1 1'- ', III )IIv 4- A- 1- 'I"
I 011l,11_ I I k I I I -- ,, -' i, h-v, it, ,.,,I, '-nit-,
%I.,1.1 l'!", a,,, e,,, ,., ,," ,,,Nf ", ('11Z 11-i, tt'- ,,
pift"d., l"lh Rtlillltz, 'I _, ;I 11 I 12 .-Q C, --', I- "'i- I 11; 4 111' ,, ,,-', ,,,,,,,,,, ", I "id ,,, 11 t ,
I ,,, "I I
'i C- r-, ,- ,,gl,: i ,,, I "' I c_ ,, I- 11 "-- V-- I ,,,; ll r--- -, tItt ,it I -' 1, ,- I ...... ..
T',li 1. Milit, ;,1 Dt" 1-1, dtW, 'A m c ma z ado C I 1 ,, -i-" "" "', i",^,", i",
-4 l- 0 U", I I t 1. 11-1 Ir :1 1--l' ,I, itll i- I I
I I ,, 1, I
l -1- A! -,, pw,, r,_l-t1,_ "I'll --lill --" I 'lilt, -- 1-11-- ", 1", : I
I --FtA. .I, CA-6,1 t"I""; ,,, 16 1 -_ ..,,- "I I '_ , _, I i
de G,,r, I ,, ,_ ,,',' 1-*Z1 _,", w
i 1 1-- i- 1-- -" ill, 1,
IN "At. Rin, C',l",t ("_ __ I IcIf Ill'tt- 1, -'- -- -- I I 'I- ", laborism o p () r I I -- '. -, --, , "' -, ". -, 11. 1-11 I
,_ it, __-,
4"'t" Agrttrit, "',--- -tz ,d- I I
_ =Illit:'1 11". 111111 11,l Ir, '_tl InlYI--_ I.- --- i, 0 I lt., I,- r- ......... 1, tt ,I"" 11
,! IVQ & 11 f. I., t, --l '- I.- i
Tm 1, "i,:,A e, V- 6'r'l ,, 1 1 i!:.- 1-1, It, I "I '%7'li"1' "I '11 .'-,, ,r',
IZItAgmidti, d, ti R,1- dir -l6 Ill -1;," ,,, 0"'t-, ""'ii "I "I I -1 ,_:, I i paros obrerosl
V'11 16' ,t"I" ,i,- ""', ;J ". ',,.'I-"',;"'*,,:" 't I I I I I -66, xllomd. ,],. __6" A, ,."t--1. d, .", J ,. Cl 1. -.1- 11%,, I 11i", -,-- I ""', I 11
---,H-e, *1 m#IRI'. "ktI'll ., 11111"r IfAT ... d p- !.l iri Z- 5 "_r- I Ctii", V-,_1,,- I i'- ,,, i, ,-, t, I , ,, I '
1 -6- i'W"rli., I h"i-,, "t, IQ G_ A It-, I % Ml! ,t, Tm fiur(ua, m edidas f-m arn ul(w ides
dA._-_ F- , 1-11 T f" ,' 1 "t, 1_ _' -.,-, "I Il li _; I I I I -,", Cmml l-011'ecilvilt'itl de 1:4
A1,jp.d,. Lllge ,,Ii. nr, -ttfld ,il R-t, l- 1,11,1z, Vllc w 1, I I I
,-; ,_;: I I 1
'11 1 ".", --_ I- I : ,,c", -- -11 -, ,,
... IN, Yrrit'd- ,, I~ li -ta ,ill'., _1 I "'
ft1q.IIII., R.. n V,10;r, C, i l, 17 I,~ I'l- Ii., I- I tl Ilfetojlrw
F_,_ ." dtd ", I i'Clil (If- Iti hlmt
, i ti,. i " z"-'i ,,,, ,,, ,i ,, Iv I I 1. 1 -1111 1; ,; ",
i -111 Ai -- I 4 I I I -11", i vttu ul R elir( Civil
I, il It). -td, I 11 ,z I I I -- I~ .- it _-- _t, I 11' iil , ,- 1.o,, ,iF ,, ,, qw w ) it*w ttitibw
I : II c1liq -1" ft, - I 11 I I 11 1 4 ,
"t,, R"itt, 'I i I -ismer ,;,. ,; ., 'I IN ,, _, : ",,"
I 'i -t ., I t T -', 11 11 '- ,,,, *,, ,!, "' It
-Itlt qlf- 4t, t, A ,_B C-__ *-'-, --ji r;! 1, '_ ,',, I .
--i"'I I 1i ";
_. C I I ., = lt, I I -, I, -,,,, -1 1
K. -ti, ,I D- I",', "tr-el.- 1,.y i l ;111 --- ; -- 11 11 "l 1, 1 1PrvrriRm Pil piftzl) twrti preArwNr ,1fr1frAwi,,npA
4,11, ""'17 r, 5 ?I:;--" -- ,)t" ,-1. -,,,, ,,, ,-l,;_t,'I A t, D 1 0,
i "' : 1-1 ". t11:A;l_-] I I I l, ,
Tlitle At -)-t C.,- el_ i-i-i-, 1 tl "', 11 I -L"'I"', -, i 'n ,I 3t,, Ril, it!l i,::1z1111_ 11 l- 1- 'If"""- jim0fili del 21 1 v rwimmio-Pug A ,if pin leffflos
" ,V"Z i,,,i iitt---- I ,ttri It ),,
), Lt",Na. Ca"t. J-i it 1Z-,";- p It, Ftle- I- ,- le 'I* ii- f. 1- .,I-' r I : I., I I, ,l- ,-: eill v! ,!, (I --- ____ I
T __ .1611 )K- I I ,,t I- .-,-,. '-' ilj fiI IfIl iil, 1: p"I"i", 1. ____,_______. In!.dM.0f16,, DA, ;-- --li, 11 El-- ,, ti 1;-- PVC 1 .A 1. -.- 0 -. '. , ,,,, l'! 'J, ", -- _- ", ,I ;:zti,
I, '11A I I , Y, I If, 1""'I" )-l- t--,- -I 1. Oil r it,',Sld -,,- ,1 INgl-,it ltir ,, r,,, -_ I i 11-_1;,__ [ ll i-,, ,,,,,, A ,I,; ;-,-',
(; R.1; Cte J I- I ... ,, I. 111-i'll Lp it jl I, m'. -. V.- _- -r 7" 1 _,i, M, r ,11-1! t, 71""",it, ",", (;,lI-11'l '-'-1", ,,,'1 1111 I- "I'll,
'i z i, W. I C i" -11. I F", it, 7 Fi- ,- li, .1i il I' , t- -V-1,1 I,,,, ,,,, "" -Ill- l't"".1 ,;
it 4 Zi l ,-,;,-, -t r N, ,", tl,',' I- '- '', I'- i I twit, 11 .1 ;11114. -1A. 04 All-,I; aA T- "'. ,Z-!"-7 't,. ,;Z 11 I 'i r 4 "."; ,li, ''t C Br d 11,_ ,,, .- C- ,, Ii. IIil;- t-, ,,, '7,l, v "t-Ilil. I i t -, --- ;, ,! V-1, c,'j,""', """'l- ", m"' 7 'i 1 -, I ."i ,: __ il "', -gllt, "", ,-,p -:-),1- -, I i"i'', lil j-'J"71" ,'-,,,lI,, ", ,I, "tt It, ,,- Ir" I, ,,,
, 11 1. -, vt -. I : __ $1 t tA, 117t! l7, I I", :11, ii P I ,,, 1 1 ,,
z;,=C1lin I -n ift mtil n b-- I 1 1- I I ,,, r:,,, _...I. , P.:,, M"t"t V- -, F- -, i" I ,I "-,' "bl"', ,!Illfl .1 -it,,; I r,
,, ""RrA z -_It t- , "'t. , I , ". "
c-irld, r- ,tl-j, R"t'. ,I, 1, N'Irw7l, 11 ,,, t" I L ,ii 'gi- ;- H 1, F ,p "fli", ., I~ "Ii 'I"i 'd
. 3", , llll :- 7 fill, "_.ti It, 1, I -1 I .1'. ,I- ,, ---, ,I". 1,7ni,-- -- 'i i I I ll _ I -, ll , i 11, _- !, s1-111--I A;,-6 ,,:,,I, m, il-', ,,,,,,,, it-1- I, ,I dIr-1, 11", a
1. g_, r; e,- , 1 1 1,tilrIA, C- -- I ,Si itA I _; I !d, d 1 i9
, T -', --- , Z.. 5ttill'-,", L't, -, f, ItIl' C"I"'Ai ," 1. ,,,,, Iti, ,,,
, "I n' 1 1 rl,- I 'i' ,I,,, L 'ji I F ,,l l-;".) ,, ,,, "',11,11
, --I A_ I -1- l ,.',,-- :Air,', ,,, 1, ,,,,, --- ,, ---, d.1 t-_ l, i- _,; g, t""ll 1,111%
IF-It' V-d- I,,,- ",-I ---jAn'lf V-O!, r. I~ ,z zli ,,,I,, ,tl
r4 "lli-tt -,,,, ,- 1 tir I ,-.1":V.,T, -: itI, Z,!4.-w1 It 'j, !,j 'pi- ,!t, prtir 11 ", ii-III, it
t--t ditmeubrit ,I ,-I-" lit nit At,-- Fl-re ;;, .,,-. 1,l'-i. 'S, Iti" "I'nii, ll -.""lid" PI ,, V. ', 1 I it mn8 ", d", i I.,
," R", K ,CP P -1. p"It", Ili, .... ,tt- -,;!, 2,1,, ,; !I, l ll qlit F)"t".
ti, 1. w ,.". tia f, ,-,, ,, ,-"Rl"l ,-,, ,, 7 :, w 111- _- ;, i ,I I
-j- ,lfwpadiI III I'll_ r, 'l I il I 1,i !I ill
-, P, : ,,,, ,, ,- -,tiI -7tll :-,,l 1. -1 -- ,,:tt, ,:ii : ,!,, ,,,, '1 -tm ,, Gil t'r- r -ti', l q".,,, ltr.1-- ,,,-,, ,.1,, .,,,, r'd","', T*A-l,,,j I]- D_" __ ,
11-- C.-'i, I,, I,, :t F ,_- ,, t1: I I I -,tf- il ,- -11 ,'I I"i-p-1, 'I't, irj"'ll'i'- 1 lt
__." ,I ,:. 2 ,,,, "C' 'bitor,%, itli, "14.1- I
CA I', 0- "r _.- 4. ,,),- -t, 1. - -l-1,- , 'i ti", ,-lr, tiYA", , 11 % 1117'j f Q 1- 11 j11 b 1;1,,,I),
, ,,ljAi 4 CM 7 I' P 'i, _A'a mBrii. ..JAr ,,, ha t-h,' _, ,, t -- F-.,t 'I'z ,! -,!, ,,',-l : ,i i l- ttI dit 4, dei ,el, rcr ci, I ltt-1,,rt-A- !N
-Z ,_ n -",_, I-, -;,,iii Fii xl ----". ,,,,, in-lr"l I 'Il ... .. q-,- .,
- _! ,;.- ., -_ !- '- P!,, J.d,
... .... P, fi ,1- C-- r, !. Ii" , lt -, m- 7t% F;--!] L", -111' *-, e. Gmn p1d, ", ,Slricll ,-,pkI i
h.--l,, ,-, t A, I,~ ,, r 11 -1: 14 ',l' A; i ',
9:1 Ab d,.Td,, 't A !, V I I z, I, ri, 1 -, -, -, -, ct Nl l It 111 , tii 11 I ,.' I 1- ", 'I,
cool.- thr. itIly" t"tt"" Ai l I _. _- pi% , --, t- , 1 7. ,11_: '1_1111 Il"i i lit, I,, ,__,
"I e', i--;t7 il. I _, L jj q ,It_, : i Q, lu dl 22 1,101,N)o plr ,,, t" dl*. It-, "'g"tw, ti I~ 1 1
bd- Z, It" I, I F, F- i, di _,ilt _,: S--, ,_ I 1--, 1. t- 1-7 Ad,:. .;,-,-: ZL-",,i,_ t ,: z --, i lt 11
d. -rlA, qi, A] ,, "r ',,,-' _, P, ,
dt, .mtn,,, Ill,, admItur32 I I 1111ill 1, ,, _- S I '-]. ;' I, t ,,l!X,,,N1- 171i t"i
A., ,ij I V Q, 1i M ", t , ; - -1 I I I R 1, -, --'- --n, t,2, T, l, tgi , qI I. .. ... N
- I- I ___ _,, ii 'I : I I I a,:, "'t,!"li-l ", 1"
- I .-,.- ,-,, 5m F-It -- I d, 12 d.! 6 AM70
11, !,,d. ,,"i J.,I fi-;f,, I 't- I_ v l, ,., hmme el po#fflo
_ _, I I ,, 'L :- _'C"t" '_" __ ini mt,,, dl gr 1 1.. C.;,T,- ... Itr ll ,, ,.,i- tr, 6, 1',148. i
,,iiW I ,i-,,-: -,I _, 11ndi'at" A"": 1,4 ,-],,, dtip., de lat oloe4s pe soqm#
pt d"t"" -' -' l1i:'i"' -- L i I -, -- ,t, Imit dl
I I S'l 51-ti. It, "
dirl-.""'N, i-t"""', '. ,,- *_ lai !"! I, "'. I~' ;:, 0 mpof
" ustod piled,
ilwtooo dol.", ,%C,'! ia A _n'_-,1l, I ,
. A Nil,, I (' I d e I D i pt 5
t,!, 'I',, I d, 520, ,Ii,. 6i ct- ,ril', 1, I, dl, 1
-11, ,,, '-, -_ I ,m_ I I!l ,,"4, ,3 dt cw ) tc""d. ,,,,
q. r cI 8- 1--itir, El-. I it Ar i 3!cArita a 11n. I "
", A] illli.r "- ;, '!, :I I _i_, ,,.ll
,, ;Ihl z '.
,I ,, t du "., Ij
I, -8 w ll, I 1;t to!M.Ilill It 14 g.- I, I ",I,
, pir"p-,., 13 "I", ,1 I 'I ,1-t "t- A t I ., O R R E A
d,, -1,ib;I, 1, 1l,", ,, .- ( it[, 1, zI-0, d, 1w ,,d!, ,,, j;, ". .bjl,!,, d, igot r !ildoa 305 ',it!'
; il' t'I', 1 ( M A. N / ,)t N %. R 1, S 1 11 I V 0 1, I ,, __, 11 "Ill I'll iiII-0- I-I"
,_, I, I 'A' I I D A 1) Fi F _V ( A 'i f I ,, 1, I T, Arlm;g, -1 p ,
" ", 'Jil"".6, ,,,,, I -- T-t, X."V l :, K,, A_ -- T-, M-1l, I C,,Itii ii5it'll- -- T, V-M, 'T III, LI i- TI! M :,A. mv- l '-'n, II-tting t;rltitr, 93 i 7,%d-,-'--l-I, d, ,tI
V, TtQ,!,! R-3,1 ,, I ", i it,, I 11 ""', I ,It !, I --, intipkilte
,J," R- 11-7 51-, ill", .1i It,, I I t, "', -- 11 I b"
;-- , t! , ,, , , ,,, , .. "t, ,xl , ,,, -:, I ", 11, 1_1 I , ,,, -1 ""t, '1- ,Il 11 M 1 1 7.1 1 I D ,,,, ,%,-t, :,. 0, 1,II, rltild ,
,I,,'1,, 'i'l ( ,lti 1, -, I ,,, 1 I ill l ,t ,- I" ,,, ,I,, "TI-l!", liW F ; -,, 11-1 ,11," 'A"- 1 li -1 ), --] ,1,) C."41A- ,
- I I q- I"I",l, ;III I .P
' I t' _, ,l't; %;., , ,, 1, i , 11, I I T ii,-pli ,,, ,,,14
lillt"I'll tl,,, ri6 l 1", rl I i, T, I 1. 1-11 it, I -11 MIC, I ,, a 6 it
'i'l, i, 3 t I, I_, '- '7;,l : it io', l, 1_ -zl' F Z -'_, : I I it "
1, I 1, ,, ,,_ _!%,_ 1 -- 1, r- ""t. I"
-', e t l - I I- '' --_ "t ,I ,1 _- : , I tzi __ 4) It pl '!I',
AvW.1A A) ... tii. I i-- It ,, lt -1 1 ,1 ,;,:-i1'T : ,I t1-1"'d. Itiprtts, r- ,I ,,ln
t, I t_ I I ', ,, _,lll tlldi'11111 1, -A ,I I "I'll 1, 71n I ,,, Ill, ,,ll
_,__ Z Z 11.1-1111111111 I z --1 ,,, I'll 11 _4
ct,-', tula,"_ Au, I l , i I I t11 "VI 111111r E _*\ I r 21 'O ,I 311dl,-f ,1 )Illr-i,-, -ip ,, ,i!l n ... I, -1 11-r
' I pt 0 x Y -did AI A,6
,,,,, A U S T 1 )f A % T l 1 t 6
,, ,, ,-- -, -!, III .; - ) ,
". _;"111 1111_,i;,, A L 'A f L D t,,iZi-1 11 i".1-1 a-, I,- It .... II
f I !,,,,,,W, ,dp,,,,,,I, -',
1,1,, ,,,-,,,,r 'tl .011114 A 1-1 I -- -1 .- Yl I III, Alzr Ll, f I n __ 7,,! U-11 lt_ ,1 11 !il I-
Alf"i, At,, ,I-- u, ": : sl -!-, "_ ., __ ,,z, ,, _- "t" 1-1 I I 11 ,-I'- it 't --, i -i, ;'i'-l", ,-,,Ir ,-- l -', l 11,1r ',,, ', Ilticll I ,,,I )
tl l I -1 '_ tt, -:i-, ': ,, _, i F!" 11 I,
,, ,,I ; "I I I ", ?, I 1 _, I 7 _,!'-&' I I- _.
ppW"'5 ri, 1, 71, 1 l 'It, "I.-, ,- : I'll, -1 I VIDA dl, N--' C, F--'t'lo" I ,, I
I'_,,I, ,__ -, _,-Ii7 ,-, :: 1 i7-_,$ "I I '-" ,,-r1-1 .- .. ;, I'~ 11, ,',,, i d, m ?!Zil-, ',Nun, TnfB,1,cI,11,_ if 1 11 11 p1n,-, j1AI-,)'-1 I I 11
- ', I wt : iI y I, _,
1__ I:l(',; '_ ',,VttM -- l 1-_,1r r, -c 1- , -1 -- -1 ,t -_ ,,, -_I- I n I -; I E, I -t-, -- it "'Fl- T" t,,,1,, ,
F"PIT,"i- pli- I t, --- I 2I li, ".." ,.,, It'. _- I :__ I ,_Y" Ii 1111ZI 11-i!- __ _", -z ,
I ,-- l, : 11,-, A-w,,l,,,nw, ,In ,,,, ,1,1 Ix.
', ." I : -, n !,'I ll :1 It tl t, , -,- I I: ef,-,"', -- -1, ,, ""
--r t", I ti, I , I ", -1 1 11- I A, ,';,! iI
;_- 'It., "" !,., I- ,,, ; _-, ; ll' ','-n ,,,,, ;1"it, 11 'It I'll I -1 W % ,,' 1, %.!I , ": I llpll" 11 'I"O"I'l -, 1"
d! ." ,A* I r "t I ;,
I .1"t, d. ,Illrl III 2 ,:.- D- A", 1=1GA.'~ P.T .,I,,A, ,,, ,, ....... 1 :,3-,- ,,, _,; "', ,;I I "I it --- II', ""'PT'l, 11
-
, ,
E. I,, I W" ,,-,,, -, F A V 0 R I -F ( 1 1 I 0 I') L I S A L 0 N R E G 10 t", t', I C- :"", ,,'-' "',"l , ,!,",', ',",,, """,7"",, ,, f, ,,, d'!
b t, IV ,, ,, I
),ltiI,,,;,tQg.1 n , It I,, ,x, r, i,11,1 i -!'- , ,n __ Tl _, : 1-i --.,7' "'t, it 1 ft I A 1 ,t ls V. lm%, :,d, ,",_ 't-,"'n", ,, ,P lt
,,,,, , ,- .11 .III, jAt ll
11 h,,1- vt,,-i ,,,,i, I A 1, X -k Z A R _,lt 1_1 tl-- ; -1 I I .I, , ,,, k ,,"-6I, f,,_,
r, __-, 1 11", ,"ttti- 0, ,'. pt, 7, .!,
11 .. C _, '-, I!' I" : .,I,2 rl ,tnA , I"C',l pll--;
rilt, -I, ., 'C't-rit' 1" pn- C--44f X., W_ 11- 1 , 1, I -, V, '- itptst.e III, ,,,Nritiml! q0!
"t -, , 1 I-, 2-, 1 "Iju i;tldl INl ml1.11 ot, 1, r". zIlf - :, - ,C% v, I T) C ,
" P, -i", -11 )Q; -1 I Ittt-- 1'.."2tt 1tv't", ,I ffl-1.11P11- till _i* .1 ,F ,, t,' ti'l't., ?-- I P R- h.y -p11,A6.,, r
, "',, "A167., pl- tIll., d"I! ,, ,- ti- 1, -T11, ;t! I z I -,, ilt, "'il,, -_-_ 1'
Y K , - I I 11 I I I I I I :+l, Ct Dzt ", 1 pl.gi-, ""drA jult Afiric"I" tl,, i Y jillfl.d. ,,,
f,_t C'd,- , .1 9 , r- 1'1'
It. n ,it,_ L l _1 I'll 11! I r-- ."i"_ t;iil ,, I 41 I --,, I-- I' "
,,, 11 I I -1 it, I- .1 i ip-; N 1 I- It- 1-1'11,'- -,-dAl "I II11t; F,, 1, -,-I, it, ttly I,, ,-,ilr 11!
i,. dt, UrltoiI nildfe, I,,,,t, ,I, .,71- i--',t "I 1 zl:i l- t" -, -- -i", ,,
it, r : : I i ig.d A m, ottit-It , ---- ---,ndl-.
, " I -,-, I I 11 41 1 k ,tp,_lmII,1, I ill I -V
rj, ipitflildvit, I di r-i", It, ,,,, F I N, I A Y I tll,,, , ,,_ ,,,',' 1, I 1 ,,,, "It
_- A -" "p" I t it -,t, - -- I 't ,,
, i, it 'r E ), icr',I) wldc, 1l,' IIII, I
.,,dArI,. -A-u-4t. --I. f.". I -- *i- -_ i ,,, i N i, SAN FRANtASCO lrl,,.,, .,,,,, .,,, .,Ri" ""","",', 1,, ;,; 1I,'_',; -lef Y f.pl,"i" It'! _,,,,',Il. --1 11, I -_ A.
it .t '-, "" '--, tit -,, III "',.-II, 'l,
,, 1 -- f., T-1, M-t .- r,- ., ,0, __ T.!Af X-11", "t"il ),Il, I I ..
'.. l, t Il, ):* ,-It "" '. d ]Itpdl l I_, i ,
r'', t 'i , I I-l l i 1. 5I, .4i" .A :l,-: ". -_. , -- : I ,, ,,I,_l it ,-,,,, 1,_-, I. p,,,ii,,,,, .
I :t , , i .." ,-:, F I-~ .b.-I", htlI I I -1 Fl., ,.I
.1 I, "it" W#11,,-,l .I. It, i, I 1 t ,1 1 I l I, il d s I 1 5,
1, Z I I ; ', ;% ',,', t- _f'_,';','_' I ... i "' -, I
t, F .'t;-, ,,,, ,,, I I ,, I 11 11 ,_ I, G:,.
it', ,I. tIII1-111 I I i-, 11 I :: 1 11 I- 1, j,!=' I Fllg8p- 1- l- -,-ti it -, b
- Il.b.ito, tl ,Itl ,llc 1 t lilbi., I :1 I I lt I 11 I 11 l!i,,,. I t : KN :c ,t, I I it " ,; tlrfll dii, r"'I'l 1. "It.u!", y I !
di -_ -_ :I l r citillil, p- ,I flit-d,, d,
I. t'.. Ilt"A 1 ,, 1-9- dtil i I , I , D I I ;i -, 11 , L_- t-11-- I M ,, --- ,ii 1 ,t _;__ .i mil,3,, dt !a ml,,x, tpcw C, 6-0.g. IN,
, "PL i; i ,-,t", I i I ,,, ,-, I !, ,I -- I dl zlgid,, jt tfifv A,11 A, ",, ti l
b.11 1, I I ll I 1, l"', I I i "" Do coda 5 personas,
P", 11"I, I,- I I -_ 1, '' F I 0 R F 'N C I \ B ",
AN I_ d, F111 n-,ii- ,, ,, I I i e i in idibe N ittin, A,), "i", ,,tnde.,
"t I 1, P e:, , , V., 1144, I : : 1, IN i A I'l 10 ,,,, ,I.,
P...IA",& -g-, --; A -- I i.. I ", T U ,,.',D ,., ,I, ,, ,,,,, i'l!-,, ,,V,,, ,_.!
t, i ". t, I I I., () P'r ,, ,: ia-13, I I ", 1 4 uedon say victims
%ffCb,,. i ,x-, I SAW ( I I "L (!,5i,,, ,;tl 6,
--- j Z-. ., ,,- -1i" ) ; "vART,1Z 111' ,i,, "1. I ,I li,,x polftla de !uci, 'n Y 't- "I -1., p
C_64-4 -to _h. tl 1- I ,'.to. ", 'i'', ", ,, 11. I -!_ 5_- -'-. 1 I,, ie .-tIi ptt.id'etcts ),-,-ndl. s.4"Att"11, Pr", ,I !,,;
ritt-t T,10. A. -1Z A, R , , 1. I N I ,j 1! caft+l d, t' NUR 1-1 01mAdt rp,.)I, ,-jNlra,,1, ,l,,C,,,,n,, D1 ISTI lm$towso IMEMIGO m LA
." Iti. '*tll. "
I I -I ,tiI
I', __ I I I I I -11 --1 ., I 7 :l_ 11111 1 dit01 1iIId11.,i;-, PjF. -lt- I d el - "li" tt,,, i , I I I I I I .L , ',"Ir "ii, 'IIy"' 1 1 1
-1, ,l A -- I ._ r'I'AII 't I 11 1. ", I 5AIUD 01 JAS ENCIAS I 10i DIMTES
I., -1 If- ,; ,, ,-;,I, -7 -l I I I L -, I I I I I ,' , I'. i ,, 11 ,-1-Al. 1,1 1elVAlb1f, Ilnr.i.. 1,dt,,7,,d,,1,-dt, III 23I ,,j ,I.- A I I :1 li- : , I Ii : ',
,,, _t. -'h _' r -^ , Ili Al"Alt, Ill "'Im"Wl"Ilt, 'Irl d""ti"i
t._ A b%0 T ., I d
t-li'll., "t"' "" XAli'%1'F1t t'1""7 I R A N T ,
-rldt, C t 4 I I ,,,I "I'il
it , 4, T F A K i) I I I I I ,,,, I ,,1 i""V. r*tr.0,, ibl,,, ,I, ,,, It,, I SI -1 'Apill.", 1.di-A, Ii It11"Alitsiri '! it 'r,' J,. ,,i.i, I, NI ,11 Q I I '', I'll I
,"', ,-Ift,' t1_111 Terlbt" $,, ,- A -, tr t-l. i, N--- ___ ___ ,,,,,, 7 11 11, "'. :
- A, dt-- -ti, -Ntt, i ,,, , --t- '._ I IN'I -fti A, dtittilip A 11"'.r, 11-11
'Alf , '_ ,I t 11 q- I., -1. 1, .I;,- .I""
..--d. --d", "" I I, () ] m p I j_ - graft es %1, dt rligllf ""r, -1 trIll, ill. poqliftfl, Ill, -,,A ,il"lid.1 CWNS1. At Ill"* I '-'. , I I it
KV_ lopittitA I ... -, I A '; T R A 1, 1 ,', l I -" , -,, 11", t ; T R A N 1) I Nti- -j 6, d6l.", g" NA& Pi-m VWN, A, tit
70 r- ., ", TtRc' "" I I I -- I, pt 11 I I z
-t I ,, "IrAt-', I iq- ". W, T.L U 17 li
- ",It", At~ I- -, I I rC, I 0 5! X I id-i"m 5igh 3tv, wanim, 7 dil,
"I i 'ITNt aiIIn eit, .1 di. 'Itpill". :tIl d4li
4, ,,,,- ,, -, I I",". ,- I I I iNf! I _ni f 1 "i, I - W', z, rl i, 'A r "', -, "
I -- 1, N _,It fto 1. AId.._ s
"C-.1ut, -tA ", I I I I :",I I I I i I Illli,.- I t, dI&
wf-h. t. m -1 i 1 REBARM S 'Atitt "A
A I - _____ , I -1, I , t- l :, I ,,, "I ", "."R -: fl,-, i"
fu Y to -01..". , ":, , I &) I= kwilm & ,"', E_ , Al dl,.61m. F-b
.i;h, I 5'Il i"t"'.tti, .111,'. I -- i ,,, '. ", t""' : ,, 0 6ll- ,i
_ I .
r*rltA" Ill "N'S"'I I "'. --", 1,1 -, tl, I A, 1 ,,,,W112, ""Ts 47%,o7,,-T ','i
01 At- -, -1hi,-,, dA C- x ,T 11 ." 11 "I 11 G P ,_1 -6- ,I -,itFt- ,,pl,,J.j
Il."I , :,,, ,,,,_ _1 ,, it r r 1. !A - P A 1, A C E ; 1: C-M A90 1 111141111!11.11 ; 114T,1 7d.1111II hf,11,11 6pi.,t6i. dl Dir, Ftitti- L .J.d
, 'r-, ", 'tt _x I a' 1IM
tt"111 ;; 111,11,,, _11; ..1z ; 1- I i I 'm .
T, 1 1.. I , 1 1 ,I,, 7-1 V-11p, T R I A N 0 N dde, tb
C'MQ* _,.- A, -:, , n 1.,.- tl,,, I D. I I dt dim" t. In E- t dir
- 2 166., ot -mm, d, II,64 I Z L I ",I I -, I,- 1, I ., -- ,
li-- Nt ,_ ; I -it .1 ---, tz., ,4, V_ A, 'ii ,t ---', i I.~ 14. -,II, T-f, T.:,ril I
I l , ,'A ,- .' '- rl-! ,, 4W tlit-i, tl.iit
Z. fit. L. M.t-, h-ArI6, ,-, _11li I'- IT il- VAIII -_ 1 _,o _- C- " --Il, ,,it 049670 tnev. v1.;:dp.mjdiv,1z ... 1- .6., -je-i _tilb ,,,- R" i IIIA 11 ",- 'zit OS ;
I "Jodfm ut-16. d, 7. wp-!. ; ;A_ 1 k l, , 11-1 ,,- -1 --- I -- I -1 t VA3,"At, rr a,_"R T A ). fill 2S
t'I,,, ; pe,- ,, If, C.r 4, V E N I D A I A'~ -- __ t Ii 11_ ; 11-1, P-1- i"11- I -11 I I titltt. inIie,6040IIA,1 &.i., h..
. C .,_ "t_ ,1A, 'i'-ell I I I 1.
An" &CI mp.fw 7 sv I I I -- ll.i i:i,- 4 11 I i 11 ]tj,'t. Y !f-'- i 1 il- il Cbl %A TIAN I I E di-l., dt It-t- A, Tp-tc,, __,i. ,Alt.lId. _i.ra til 9517,
A, poj- .d. "I'li, -LI = r
It: y J P, I l Cl l *_!-'Nli ; ;j- L I "I
'i 1 jtltli .i or
, l x ,' I *I ,, Alif .X F1Vi,',1,It d' 1- t &" d' P'-k
I .......... . !,, ', I friint..." n Zi'
, 't I I R., I i -ti, j-n 1 n, il- ,Zttlo el.d lot, parjii qv, I, elt, I -1, do Wc, I" dt
dAIl1*,,g, ,,,,Ip1,l,,I;,_ll- ,,,- PA!,'l, t; ItI-,,_ 11r i ,'DA4't F,"- I I i F A N' T 1 1 i_ ., i+ li, l -._ iu .. Il o! "i_ N _AI ,I It- ;,j
" Y ,,f, .,I -- ", ,7 le,""iI I P 1,
b.1 fit kii, ett,,11.1 d,,! I, 11 It, 1, i ,,twc 1-- 1, --- T-I! 1., ".1-i'- F.,h.. ,
,,it I Y ... WMA ,ttil,, ,,% ,, ,
NAMA, hillit",; ,te, 1, ,i-i ,I, ?'C"le r--, 11-, '. I .1til. 7.1- M-11. U -N I V E R'S A 1, 411-1 tll:,.U 1111%PIIIN 12'4 1:" """ 6,ti 1 P.A -id., 46id-All. de
tbl1W 11tAT1,11 ,11 VINI ,- p. , B- ,NI I I I ti". I,,t-I., r-
%* : ,, ,"I -, ,- , ,, iti-,, "t C, 5. _P" bIlly .i
... i, ,I il"l," ,It, m"'i -."I i _0
li,,, rt ill" 1'1",' I 1Z l -- ,111 fto. V l I ca. aftcladl,,, por letil ,ND,-tI,,, dpi
D1.1, A- 5.i- 1. r ",,%" IZ ,. T I dr.,A, .6 l, I
, y tr- ,I, I ,_ I, : , I LT I- MILL NMA "'," I -, nlt!,- ti,,
Goi I ttt! ,11)_, t_ 1, 11 I 1-, :, PI-l", ?;A 5 2,75% o tomp ... errie -t,,dil, b,,, j
I bri-El : Yp ;, i C Nt I ,., ,- 0I.- 4, 11-11? t., '-O.-, -1", --- 'I., F1A,4C0AVN' 171-- --. -", ,,, ,,, 7- 1 U=, , .1 FI k A " I mb It, dwdtif, F.,h.All,
Tl, 1,_it'ift i V l 111- ,,, --,- I "llt-1 IeN I~ ., Ltl-- ,- lil-. "I IIIIIIIIIII6,, d -011r, r,,i,-1 'Wmpie" las dientes con 6P
C-Al, 1 .0.0- mA.1A_,t il 0! I
A. C. id.d wx" itd.!.!, tft "I. 1 lld. '-1 tt 30; I-~ ii,,vt- ,, ,,, "'I-," N, % m6s Com", ". 'fol 4tir. is il -A I L0 11 ANCFLES I R F I N A irl,'V _1-t, .-, N, =11NI VRS ; -,,- ,l f-' 1,'- _t_ p1mSI tonsulte hol mi
kil -4- t, 11- CAII, ... -.. I
I -L1tI.111llA11i1a11_ r I ti.11d."t I iz _11 i7t"L I :.- ZNIwltI W_ st T ",
I 11 I 11 I I _,, AIIA l, i 'S i I I-,- A~ r K.r .. T. .I- x I n, i I "N't'ib" d' A""""" "' 'A
TA-11. I 9-- T.- 147,
..,- V A N I 1) A D E S F N I
, 1- ; it
'i jit, J, ]A ... ....... r7,l F orh a lf
C-ldild 31 ... A6- r q1t tfItZ I, 1 A -- ,-- I al* 1-!- ___" l i ....... "I I I I
t, .,.It -0 LA N-I. dA! A ,_ ,. __ ,, r 7-1 ,'"PITNTE I-- CA5CA C !,,.d. 6A Glilm '" M l ,,111-1 -,"d,, C'-i 3 vi.i.4 W.
h", Al 1. 8 tr 3l. il", e I 'Ie"'sm-, P-t- K-iri*lt I !lr_ :11 It.- Ll-l 1- T- X It I
., = I C I N E C I -- c,!, ;xAr 0Atk,- I- -, -l"r"."', -- r- 1 It, r ...... it I il t A06" A=
-4 S- 0". ,,, p d ,
; J! __- _, __ 11 i --- ll, TIO J lII11Itd,,Id,,d 1l,
,,., I n ff W-41A, 4VA, --' """' ""' ") 'l ':""" "A""' I
At ... ,,
, T T.t ,
O_ I ,i tt t ,_ rl '- 6 ,y-, = Tr. ,,,,Ao:lN 4I ,z i rfc; _t_XIl, 1.",
S., I, - A --- i j; I ,' '-- Ill'ttil"t A'-11 -If, ,- -,
-- '. I M ., K-w, 1, -- ,,,,,,,
AY'I MNTO TA T."ORTACTON I ', z__A'11A'n_,,l ., """, __ I 11-' l 1 "410 Ahm1n, ,IldI 6, 't 'l ,,I 'i .
"---_ ---I, r M' I~ __ _,t I I ,'If- -r fl-II ', "'!,
1, '-- ,.t,-,, iis I"
14M rANA DT RAVDILA T E : A i
,I -, I "' I,
M ; 11 U X i REN -kmI ITENITO I B, V _,Yi I, '1*,171 It- I I- 11 pr dt, 252 -0469 1111hIll-, hItI,- ,r 1- -p-t,,11,,
"" I i' _'Z "Y It, ,,, l d', -, ). dltrih,-6 ,i, 1 1-1
A r --;, :" $3 -" 11
i 't,'" '. "'.-,-, ,Z, D_ ..". p"t-11. ? M-g- t it it. v - , Ad, I, "" tm'l1d;,d, 'r 4,
-,-- ,- t, 4. -_. ; I .1 4 I'Vii R-W , -_ I-,,- -,--L ""tt" tt"! A 1. 4_g 1? Rr-i ,,,,,
C11LIDNO DF MFYICO, I-A-1 kI -- 1 ,,%,': ._-! EL F71_1_1, In Iii, : 1 .
7 ', r t,
t_,_. __ I,_ ,,,Y prE,,, S CAD2 ;
it$ _- - ." ItZ ,, I l_ ", ,, _0 V E D A D () i I rLA 010 dt mlilts Y And I i ; ,;, ,_ ,k iL ',' _, ,
h# .!- da" _', "t WAr L VI4.11 T'.!All FAIllir
duitarit, ,I ult o st I ", G, ",
- G- -tl, 1__ 4 A; _lt. : 1 Y"" !,llt,
l ,,tt,,,, ii ,"'; -, A, 1 _, __ I~ I, L. -r- r-,
iei.ire It 1. ,1,. In. ,1-.d. _p -.1. 2 .!, lr -!Mas 01u&51,11
T.L w"m ,,,l jlh ,,,, ,
t, d S-dtl ltltll-.i
"O duranu 10% ulumm &Am ", 'D= t 4' 1!%. I II
r" K bm "bw 6Icw- "" 'j, -- I .Ctmli c EN Alt- Aft I-I, C A F E AT E R I A AM ERICA
't. 'itum,,i, F-t-4 dt! L U Y A N' 0 i R E X C1 N E N1 A V) w NUVO MANAGER
i do WA "pital. F4 ui fi. LA MI-MASk, I% ,,,,r1'. ,g: I S.. R.1-1 Aoq T.L bl.U)4 1 ; ,.,, ,, i !*, ,7, ,--,!13', I I I
V, to sm "to do at* ox Q D",6, Il I, A- d. I ti Do$ 'u"s C. ." 4. L -6 40, T.1, Z rw ; ,, 'I 1 div t*- -i't,
'I 'tuft 11 7 1, D-11 i., lim"t RlAiA, 1,,,li,,A-,, t V.,
60 as ",] IVIIINr* ,veIA illwt t4eh- !-I; L -allm por el msyoms 30 A- = ot t, 0z
,-L .itr- All, c.t,. Ll s .A& 1'. v I SALON DE CHOP SUEY
, VIUDA m t.jl -, A- -,_dl: A,60 ti- It- E-17 CbA.tt. G t t I
V, __ W Dbtt 1: Y tLItl- C_ p14,i. );. 311, .1.1. X-07t.
, M it" A 41 11 ii _,I6, Y
PAGF*A DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA APTIEM1111F "T0 T)F 190
H(itille,4 ,(idoa2OOOOlos(,fist s(l(, par(disisinfantil en E. UnW0,10frece K Butiswayndn [pom to PI(,,Aj)-Il,#,o CRIOLLO y Alto- Esc. de A. y Ofielfps delfarianot)
A pesair de v tt,, eifo do,m ... itc m ,,, ,6;m, ('iii)
(I'j"tirij t 'I I'l r, ljrjj,;jj el" I jjtj j Miri todo Ait concitrito (oAo qtte Itt.tr obriog irein
il, i'T
el (zletilde infiriaticn5c spitor
-- ------- I l-!-O, d. I.i fodiIl tA
-W, I "IMAGRORA di G 1 1111 It,
'ju," RtI 1 11 v ,
Z' M rti, 1
--,id .1 Cap, le, te-fxv, 'I"
it, Cubs, CiI
d wd.d, 11 1,1 i, 't 11, 1 t, 11 "', I ,
g. d. CQW,
CU-1. a Lmfflt, dice illew I I, I I Ill p,," -fl.
' r" ""' , 61 iUy-i 1, iA it".
9- aciume D, )a Wt-ioti a, -1,hr d i'tid"
regjs, -.1d, Or-, w-li fl- OPERA d"
,ad* 176 El dcet, I', , ,, d,
F', d", 0, f-h, dtpt.d, .
dc tem'ell"s Con tre'nt" de 10- 1 A flIKAY, 1 bfPtoll
dits"d 1 11 'It
efunci P. ... ..
-- "l- -- '-" tro loi v "d.ri" 6, A,,1-1t.- f-,
alcaniada en Cl A. ".tr 1 l -.Ii, Is
di.i- d 1444r 'Ice I., I hi, v-,: t
i It f, fT".
ses V.M ", el
N. 1 4, dlll l
t-b- -i,
dI de 1. z 'd" 1, i tl3d. 0" li, d Az, irf ,i I"v'r
h,,t tc
-I, (AN A
-j, lf I
t id,- YBARA, I f tei q- it,,
i d, Mel"t, H n", 1,i, ... o- FFJAPP. I
t New 't t e,, kr l r,,
',p el ")I', t" It t l 1- dIt %-,! YJ1,4RRA, P) *,t, I
d,, no h- ditmL- i table, It 1',
II, stirm 'e -C--ical c'! tom- d- PAR
f-- a, 1,7
1,, i I TAGIR,
-- te-flu; It, "i"I T -!OT
diet.d" c-t,
,11, de I ,vt du,Adenses Itt, PA TA G 6 F 1
ge _, MITAGPOIA I i, ,
iiiid: -----e de ... ....
pelf."I'Itli,
0 6 del un0i, il, SA d,
6 1-,- it
udd "I"",
6 "1
ELI pique" 's P1 morso
11111"Iffi, p
dad que ambal -f-riiedade, se gist 'an 'n la Cap A wl, I n M "'fi,
cient" 0.' k 9
.6dieiis T.PX="
,iplt, Is, 11 3ml Wj* 3 me .9p Pr-w.
.,t.e I
'Ptor Ow gipmpo, porz, N. --ki Cub. A 1.
gatedii. 4e Lhau
Cubs i ri
i6ti
,icwi de 1. Ofiticta S.niili t l N'f -tt tiernpr, de mudemm 01
gt," i
i; .I 'Italil, P, In- Jpj ble Qiquv, n! demtisi jo frnco; ni
er, Is Ciudad de U.., Par
del DTA
tDe dt, ,w
E LA MARWA. riumw- M,)Sjaro r jjjo, perMite OUe 3US
dias q- eli"'Ist'
- dlh. tecc.6., eb diI 1. d, 1"l!Vt1.111 ipl. eq- r); C), juequen segura cbmoddmentt .
1' "'Ile' "Xil iidJ"dTC 7- 10
1-b ... ..
,se Opu a ell.,
D 71
p Z. de Aftemim Itieron a .r lafl d- ciii, pe-ii. er, el te. 'ttIril a mid,
'I'mriii mill 1 11 r peroa sope,
mos de palecer rabia,
dici-es -itairi.,
I d
I-I e n Antortio de 1, Bar
h.be, Cie. i;,, to dit Ctjero I d, W,
, bllcfid. C. 1. f r ,z, Popiedad del J,
botones, Con bomi
pecked al oez tla Y "r,
pr
AZU!, b117'
ar,03,
De 4 6
,6
A
icipi,
A
4
4
tritd it,
una "Nre "esa.
justo en el moment on que u3tOd inkia la temporada,
- / L
Cliando esti mejor Jispue-La pars renovar su 7
A ......
vestuario, lamoda le ofrece enta giaLisim, sot' pi
Son los modelog de nuearo 5al6n Joven: de uriti
1,,, & o dos pizzas; en vistoso moiri negro o en brillautea
b-il Entler ije de dos Elegante trdjZCito de
-TI tafetanes escoceses; en las tallas que casi nunea em, an iiido chdnuet3, Con cvnt
ecto de Wsillo en blar-il de ftn 1-olAn
necesitan arreglos-de la 9 a li 15-; tenninados
Anael R.'d'- R [a blusa. m4a, dZU1, Cie kilo, M3;2, 12A
TP,, V.1d Fel con los detalles que la moda impose a cualquier
At,,,, 6, blanto. bldn,.o.
,all- I C.1-7 1' precio. botones, grades bolsillos, cuellois muy altos De I- a 3 afios, 5.95 De I a 3 a6os, miso
has.,& ill 11MU en tra Ci. ad de Cixa 6 1 De 4 a 6 aAos, 6.95 De 4 1 6 aFim, 12.50
-Yl del C1.1, a, L,.-i o profundos descotes,
di, Vic- ia dI I., T... d-cin las defieienetti saiitaritis .. ej F
tiFminm
-H- ajd- ti-itidos at risciii T, burial pr... a e't,
m7muln de 1. erri I d,.s ;,Ie G., Tercer Piso. Cuarto NO.
."XIOU"I. aldo Tfuiflic,
B11.11r,, ltielilM P-t- M. Vill. ne.1 ,,.0 11&,1,,doX,3ne, Nam
-n g, lims, d
Pi'lar del Ri. -licit. d--rAd p- el F-d. de Neces, i as Ctientas pre"entadn PCju- P- 1. d 17
4 C5 POR CALIDAD n;nq6n artl;ulo
j-d ajidad por
die"d
el, 4 SpTi11.1 de -A -Calidadaingiln articulo le cuesta M&',-n El Encanto mh en EL ENCANTO.
t ,t, hii,
r-w"I de C bzz 1"
I
. I ; I ___ I
I
Reivindicaeik del! I
I 1-1 1 La Prensa
Indiano "Haiga" 1 I s p a fi o I a
- .1 I :] -DIARIO' DE LA MARINA "f(C"Ir _II
. Por (I M. JSr W Marti'l __ __ 1 VDITORIALFfl
Arid-. Wdin I,-,,I
, 081CA.. .. I W"A $."It .v PAINA INECISILIE ,;,f. LI,-g,,l,- d, i, IV Awit'll(',,iLlidI-d0 .1 p"'.-Lij, .1 ANO CW11 WIS mxA LA HABANA, VIERNFS. 30 DE SEPffFM RE, OE 1949 'vI,,A CA.-O-Ftlim N"I""', U"Id", "fe", ,m.
I I"diiiii" ,,-" I 11, il""O, ,"', I 11, I s, t. .."l." __ ___ p-pri,-.k,1,-l, "
,111;Il,, ','I, "' "" """ ;":','_, :, ,,:, I : IT-l, 4t,1 PI'P. (;,.,I". "'diij ",b" ,, &,,t--,- 7 aitf)--adosv]00desapareci(lol4'Es deficada V mayor archive de ,Es AI-11 d,, .,ItlI-J" C ,," pum se Suspewfieron "' "" I'd,, ,I p-4'...
,
'i ,1 1 11"lu 11 11 da,, 111 11111U, "I
cilit wouquiromrL A-- "I'll 111111111%,"',
I". en Espafta por las inuntilacio ... ... !- ., r-I'll-, a.
"Wil(", F ,,, Ill hly "IntiM
I, oIii lI 'al6n d, w, hwrlld, I halila en la cim 1ad (le Sim arwasl ja bfisque(ja (le ,,,,'I'll, ''! ,
1. ". So .blr h P-irtii y, I,9,d", --,--,-,-- -- 1 la sitaacik I l ,,pl, ,,I, ', "llii,- ig"r tr'bi-da
d1l I.Iii ,i,, dirpla- , """ __ ___'__-'_ i t ,Ia ,h l I'l di, -w "T-ti"".
. I L. l-id. uli. ill, I.s Llti Huy casitigatilpq jas potilaciones (to, Ronda v Erija f 16uarila lemajos hist6ricos title datiarl (lei sigit, ,,, ',' 'r,"""', ", 0, i
"" I I N,
",I, mepwol, ret ii cad i "I -ilo'll "I 11 111rull Ill 1110.
,,a. ; por las torment de agua. Rescatan tiveres I I A V. Las ejecacioneA de. Montigny ) A tl f,, l,"."", ,,, Q- ti ,li-li'lloo
LL d ,, d, lild. d, All, en el Calihe" 1,wii-l 108 viadoresl "
, i I I, dif"i, li,11""l,", I'- Illlt
-, p vilmi., *1 t.1,6r,, P- 64, ------ 7 --- 1 .II-I 'L"-aI,..a I.,P-,t,,, q., 1,1ADRID. ,pti-b:, 29, API-1 I I. 11 I 1_11 ... I.. ., -, _____ 'llII'll-'l.-i ""t-t
La s l", 1. ,'I. .1111. ': I ;Ili', ,,I,! "', ,,, I I, i
, Illicit,, ,mi"c'Lli, ,! ri ,fa :" I """ I ,,, ,,I ,
I I # det'aid ,ii -h V.. de "',l Lit- M UGARVESES.. I l ,* .,I. "'L."L, ....... i"', 'll", d. ,,4,!Irt
Afirma el Director de i I I I : , ,.,, ridi, El meninje rvvibiflo en ', I "' ,,,,l i _111 1 17- I'll
-pUi__,, ILeiipl.r,,1, I Pdl )a "'th, ;.,,,,,
_-.1 0 firltu ,I, is M', so, 1nII de Cultura ffispiknil a _,II:*I.11,111.'l "I I I g-li ,c- I "
III t-t- "If-ult"t,," y "' h.y 11 11c,, 75 ptirs-Il'! 1,
I, ""'i"" a "'It""" la ': I I "" halin fu "Ielepilif-l", '' "!" ,I,,,,, 'Id ,I
l"g,"i)" t,, do qu, I -_ i': w 11 I c,
filb--t- 4. .qutlis, ,,,, A-tid (,Id"'. -, IIII TI, f 1'111 1 ,,,, :,_ ,,',,.'t__ ",
tld." It -Isrl Iiir 111II dl ","""'.""O'c't l' "'l PROGRAMA MADRID, ,,ut. W, (A : P,,, F'mUl, 11,11". I'd"'I" ,In Ili , 11 I ,a I I 11 I -,lfi, I 'AW",
1, 1'L;;-."I i": 1 ".- P- 1 d,, 1. T, "g1-:l1l T lil:P. k YORK ,:,. "
ri, -6-dr ,_i ji t ,,t"d p"I 1;
'. "T"I'll 11 Irl, y "Iitili,%lQ ,I ,, I I III, 1. ..6. I !T , zi- d- -l'It 6 C L" ,L, ,',i,,l I i-, -,Io. ,) ... -l -,",, ,, _, Tell, -- 6. a- tM dil,,Il h. -t d,, ,,,, ,,l, .11, --- Ljl I ,Tx ll- y li, ,.,' I-: ...... l Ili, I ", I ,", I '.., t , I ,I, ,, g'I"Ord P, h, q- "
" s"". y f-11 1, I I I ,,i -. Ii Lp!-Ib" ,
, I -, I -11 I I I , "a 1 I I d" K".'I'l dt", ,- t 1,, t ,nll
.... r," 0"t., de eiloll: IT'. ,tg Ine" de F- ,I,, -iiiInp ... ,it 1-f I 11 i I ". "' , I , L'. .tl ., ", t I I ,I',
f, "pa fini: fltv, a nia" ln',m. tlitlp', 1-r'loci'"r qi ,as, ju!eii :, I l -- -1---1 1_ ; I I I "I" Ili 1, I ",l", ", I lIA 1, I,- IlliAr"Cl6l, rr t,,I,, ,111 ,ill', Al
- I -T, __ I I c wf ,I' d I- doI
, -* m1rIl1,1 I I I I I I ,. -11, 1, i- l- p",
pd. dc, -,11- IT',, -,. --I i. I ;, I 11 I I I I I I :, -,
,_ I , ,I r "I'll , t,,,-,,,,,II;1;, "i' Il,
.,a, t lit-L., -Ti 6,jd.d-- lu, dr.p.- li- 'A I I
- I I I "I 1, t, rl,;Il 4- I'I"ll,
L- Ii, Ilr y ,,, .;:I ,,, 11-1s, AdIli, ti I, ,. I I I I 1, I n r, , I I ,. I I , -' ,', 1. -I, "I"', 1'.." I Y-A" il"', ,
il to d,,,tj-jlii itir I, p-_ -I, L., -t- -sl-Ilf,&x,-, I I I "I I , , .
" r, ,- 71, ., , I I 11
r- tT"I lor" il. ,I'. Cl 11 I , ,,, I.II- I I I I I l 11 I I ''I'll _1- 1: ,, Iii X ... ho, l I.1 li I,- I .'_ 'I".
, I e i -- I r I -C Illoill, 11 1
.1,uILT, q- II, ob-d"'. "i'lI, ,,1gI,- -- .,,r :_- I,, N -'-I I, -, , ,I ," ,- I 11". T ,, ""I
-,., a -9 I , I', ,', ,, ; --ll-lI,,, 'i ,,p',"', ),, f."'I'll
le ,I ri, g- .t, -te y 'td ,, dI"s't "' 1, d I,,,
I IIId,,,LL .1,,rIo Iicf."i, I 1, ,,, I I ,r : I I ', - '. I ,. , I 111 .11"'. "t'l'i'v" 'I pr'- Ir"I ,,hjIi- d1i
I- "I 'N's , d ,i : ,,, d I A;,- '; z" T "'. I T I I
i 1, -- I ", 7 1 :1 ":
"'lt Li, I pll- I 11 I I I ,I ,,, I "' ,,,j, fl,, ,,J ,Ijr, J, 1",- T,,ItI- 'I1 ?,I ,)L'jl tiillili,.' 1.
, 11 :1.11 ; 1 ,, t!"i, pil"i"'i Jill.i ""'t'l "I"i I, JI, Iq" J[,., I"IrlIli, OM
It, r I'll .111I i,, i'- dlin" l, ilt,, I, ,.. I I I, ,,,,
I'll q1%;V 111h11 1111 111 il lds ,iv dl%,
h, a ... "' I I 1 ... TT "" 11 I I 7 1 1 I I IT : I I 1 I m I -, I ,1 !, ,,, ,Il_- Ift,,, 11- 3,jill f- ,-J- I" t ,,- : ,Iii'ic,,,
I 't "t. r, ul --d' III, a-'Jr-", "' 'T ,id--,,j I , .- 11 .. I ,I -1 I I I r,
-,,_ ,,niI, h- >, , 7;',i M ,' ,Nill- ji, ., l is w- -, ', '- ": :" 1 III 1-1 ,I AlP-ca d, dtsoligafi d. L ... wir,, IT I, ,_ I I I I f;,It', ,I] ,; W ,,-, _'_ 11 I tflll-,,I
I I I I I" 1111h'I'd- d III 61", 'i-I
S, Ill, it rl, 6,,;,p-_Wi : -71 F"ll" -1, I I ., : "I , !- I .1 I , : i. i 'I,
1 -,o %I ,,,,,,,, 111" III N,,I,. ,- 'I irt,, 3,, ( '. % 1-1 ', rl l 1 ", 2, Ili 7,6- 11 I I -11
V- d- r- ,I .t-' 1, ,AP, I,,, ,,,,T,- I-! % .1--, dq,,i, 1: -, 11, I I r l I 'i, ,l '-:-'-I, 11 'If,- i 11-IO" ,l,1;-1.I-, ,, "6- q- n s,,,, I I I I I- I I I d,,W l ,J, 11 ,; I : l, I r I .11, I , I '. 11 T,- ,J 'I.- I", V")-, ,-
FIIII ,,, I I,,, 211 ,,,,,,, ". ,,, ,j -, tLiliq.- -,, 11 : I I I 11
I, J_ i : ' I I I -- r I I I I I I I I I I 11 , ut j 'l, I III, I KP I ,, .J., ,: ,;, 0- ,.,I, IT,6,,, tII ,,, ill Afeto, Ell, l ,"'t."Il'I", ,, 1, I ii t ril ,i" I ,!, I
"ll"I'w. 1- t-it" Jr, 11 ,I ,I, l U ,: I .'' ,- -,, I , : .
,,,, P- I, c- I, I ,I61, T d- I ,I ,I 's-, T" : I L l,- I I I T 11 I ,, I I :;7',,,1,,, f- JI.,i 11 .... ,I, , I I I ,,- I.
,, , .11 ,,,lt
,7 l I -, .." 1. ;,-, "I I ,I -"Ih, II
"ta qti, '.11a ill "":- ,I, ,,,, 1" ,i Ili, L,, ,I, A"".- f'o,Z is I 7 , ,-z-,,,,, 1, : I 11 I I 1 '. .", I .1 I , ; " :,', '," T h -_,,,did ','A ,
t I I 11 I d ..... .. 'I ..... Il" i"',
V-,16t, I., -11,16- "i-l" "I'll, 11" "I, T!-F ;, I '('I ")t, ,I. d, 'I I ; - - I I I I I I I I ,'I 1' "'
,I, ball- q- 1, ,Jc,, i I ,I, ... t1r I I I I I I I ,. ... I. ... ... ,, I,,,, ,hll I,.-,
, I., .- IIIia Ti"'," I 'r I ., -, ; I 11 I , \ I I i ;! I,
,,, ---,
-, ,,,,, dz'", li- 111,
14A 6 F I I I I lill-, -'I I"'! ,
1,; .... r--,I,, in_ i 5, iittn-i '40WO
-v- F"t"t, j,"'I", I-L', f,,,,, 1, , , _.
111, A111111, y ,ill txIi r rlxiv- ,J, ,,,I,,, I ; I i ol I I I ; I .11 I I I I I I I I I ;, 1, .1111.1 ,_ I ,- ,,, .,tl ,,Il, ', _,,, 0 I,,,, '16- p,,- 1'.,3 1 I I I I I ,, :1 ,,,I
'LlI I 'i > I _. I I -1 i: i I I I ,, 11 ....... 11, I 1,1, "" I "
'i ILI y I .1 "CIP I I I I I I
m ,,nit ,I L ,11 ,I 1: r
'l I I'll l,, I I T,,!, ,I ,,T- Ini- ri, r;ti c- i C4 I~~ I I 11 I I I I ,. I I I I ,I, 11, ,J I 1, I I- 'i li"111110" ,,, ,_:i",I.';'1-,1I7T-,d, l, ,; "-,Ti 7. , I 1- I : ", ,,,,, 1 r",
- -" I.T., ,,b-lit"; --,Ii ". -- -;< ;, III- ,- I , I I I. i'l 'Pl! "T"r,"I" i-p-1- ,,,,,,,,. I I I I I : I li, l ,-' """"'i ,1" ", 'I""ll h-iio.
,2 I ,,,,, l'l .1,7'i,Ii, 5 i, If F-Iml, L ,, l t" 1, I I I I I I I I,,, I,1,-T, It Y,
'h.iga m- hIld, I I , I -, I I I I I
, 6, C:,-iI,,, 'i, !, F- -,i C It! I I 11 I I I''
-N, ", I'll" !!-c, ,I, V'I" 711", I'll "I'li- I 'In ,:,i, .4"i I 1 I I I I I : ,- I 11 I I I I I ,: , I r ,,, ,, 'I 1, ,-- Ill q'i, hIll, t-111,11111
I,,: li"g" iiir", 6,, i 11INTI-I'llImr4r, I I ,- 'I- ";,;" :.,, .;_,"','j vmi, fl-11, iii, ,I I- III, ,,,,
, d )Ll, PiI ,I IIW-,, -- 1,1--, dd, dm I, ,,Tz 1 i i, I I 11
gg I I I , I : : "I ,,;,I T,,,I,,
, ; I i, I' ,, I I I I il, ,
, ."l" d" T!"I" ,II, Di" I , t t: r i ., I I ; -1 I I I T-,,-Wr,,m il,,j ,,, t-I., ", It ,,,
I -; ", 41- IT, 'j, 1-".,
, 1 '--- ii'i t411.1zl, y Wv ,
., donda61"C"7 Irr rl- w-IiII I' ,, ,, i"', i:,Ip,,, -,, ::- ,Ii, ',':-, : I V i T, , ,_ " _, 'T , 1. : I
Zii I-., I 1, r '! 6 7 - I I I : I I 1.1", I
,I, ,,j l, copmk I "reIsTAnalk W, vf'T !- 11.1 il_, 11 :". ,,, j,- d, I f",r"Il ,,I-66r,
I "'Wip-ri_ -,,,,,-,,, d l I I I I , 1-1 ,, ,i- I ',
xiiina ,-!jl ei %l I R(IL KA, DF rN NJILL0,; Of', I I I I I ,-J,,Ir,,I p"r Ili ,,iAl, j ,In I ,!, ,,I 'i, J.1 I ;. I I I ; I" ,,,, I I, , ,I,,,,,- ": ."",% -,,',
f" "" 114IIII;- .-1IT;,;;1Ti1L,'I, z Fn "ll',i-j :, !, ,, PESETAS 11 I AI11l;,I,,1il11 I 11 I tl. dl .q I'll. I,-,T I,- p , I I : _.
S I z 1. I, -, I C i: I "' 'I "
I I I I :_ zi, I I I I ,li. ,'I,, h, ,,, ;,- ,,,I, I'll',,';
-- Iiii.,-, T,, :, ,-,- I -nl- Il", 'jL- I , , ri I ' .
tI-I'Iq ll.tiorrart tll,, : ,, ,;I -, -, :":,_rAi ,; I:- A ,,, , I i I ,,, IT, ,,, I, : I I I I I I .,I ,;", ",: ,.: ,., ",, "":,, I
- 1dI I, Iiiid,,I ,,;,, ,- !"e,l, f ,- -- ,1 I , T %I, ,.,fl ,I ,!,,,, ,1,1 I ,,I in -!,, 11-1 dl
-1. li! VIAT- 11 IiI I',- T111, ""'.11 I '1 -- I I -,,,,,,, .illlo 9
Ill,, d, c ... ; pt- ". lI, ,.I_,, ,I', ,.c ,; I ----, , i, , 1 ,,,Ii,
i- di.tiiintn", D, Ttil ll--11, ,,,lp"'%1,.1- I - I I , I _. I, ,) ;,, I I i El rLd'I "'IL t ... tlilL,, -"t. "I
.1 "" i
I , ,ill I I , liil,,, it, I", "'j-, -41,d
- ii, 6, .'4 ,ii 1, S ,- E" t z -_ : - I I cll ,, AIl -- - I I I I 1 3 11 I I I I , liI g Ill,
IrL'i"trIts, r-tilod-, hlt , !-, I I . . I I
, I, I I I ";--j- ,11 .
_, I 1. I I 11 I -1 -1:1 -ti- ,,- ,,,I--,,
"I ,,IdilI ,,,, f"i'I"i. 1 ,""", 'I!;, ,,,,-j,,, jr, ,-j,,,pj- ,adIl h., 6, -_ -1 --- IT, ,_;.dil !Tll -- -__ 's-, 4,; m, r, j a 1. b iI, -d2 ; ;, P Irv I, li !- 'T, a, 6, 1121 -,lmi, dt , r r ,
_Oigmt., -6- .- ,l rt- ,' ',",' t"."" l ; r! ,',"' -11 I'll .1 "", , - -Tl. .. 1, ,,I ir- -,! I *1 --:I ,IIei C L I r', ". I I I , l,-, i,' t""',"",, ,,,, ,I -tid, ,I, 'J", I- I I T, -, -, 1 ,---, 61

I )I Y,, ,, III ,,;1I 7- ;I1 _1 I I, Tv.
'el. i -11; ,r ,,i, .if ,:i-Cl.-l, I I I I 1 I -11 I fJit a-11111, P11 lIlgil- 11 11011 Ill 1 l INFORMAC10.11 G"FRAI,
as il q- Ill; P rl "ri", qli TIII iRIM-ItC El A"-'-l -' ,- T tilnIl ;l, Ilw,.r. --, 1, ', ,,;j"X
,;i I I I I ,j -' 1 ,! do tIt-l'. p.11iiii, t-I-It", P'l, III,, '
'.,*'tl,-' ,, ,l ll, ll, ll" I I," ', -, V- -_i i- Un gobierno nium filal usestaria ll" 7ii, B ,I i ....... ml I' 11_1 1 P;-L S. 11, ,I ll ;t, dll Klit.d. le lr
, h- i-i6,, _-ip'6' P-d- .! --, '. &,, f-'-, -g d, i ,- ,,., r,,f-,-, r,,,,trI,,s,, P -iliki,, ,I c-'aliij. Ot FV,,
__ I ,,, t- ,,
-a 1, d, 7'rilt, l, ,l ,I,&,!. ,, ,, :I;_, fl- Ulj, "",
"tld,,,I Q- I- d'j __, z _I 'il""i, '! ,zi I-- I: ,n ,I! -__I, I I i --f-- 'W 11 t, d ,rr- cl rjm ,,CrauOI,, "ta'.1" d-J!',id.,; ii '0. j- Ar"l (1- liWa "dI, nlltIdo P,,1 6;L k"a-4-i tILMIll dtl Pit, 'i" dgr-a pv,
h"ll. ,,tIlI -I h. ," dIiiIT 'L, j -,T, e I I vJP-- : V, r" Ie"" Sn if- ,I q- lg-d- 1.
dlr :I- p-u, -, -, ,., 1 ,- I 'a , t:lmlla 1, C-f-d,,dll, hL, Qli llll 0 -,,,,d,, on golpe de grain a hi 0 N U. t-tiI q- ,a .idlI d, 1. RtP61iI!Ca Alli-nIl,
,,d, I K S-1:'.. ., lii z--, :-- It 1-ji III Ill P,, '- 'it FI--,-,,
ilflllsi-i, -idlib- f I, ]Fll '. ." __
it I '-- I -,,P,,! ,-,I, ir,;- r-_ -, ,ii t-, ll- I- __ 1 ITt'lli-, ,,," "'l, JI'li-, d 11.11cIt.66" qu, 1, fi6 t'."'Jud.
.1p. -mg iil. ,,,fi-, --, ___ rl I rvtIdLs mft- Q- ,I d"T, -I -nlbil It, -rTIbmllrl-t,,.
- I., e,,,,I, I z & -; 7 ,,2_ Sir: embargo, lal; oplorturildads, de ,1,,,,,,, la
ILL U A F!"B FI,
, , .i C-nd, F, K ,m- -6 dlI iup-,!_' -_ I's li -jliif, CONSTRUM4 XV LA V. 0 8 ef ,,-,,,,C!,jd,,i, 6,,,,,,, III C- V,,i, d, I. z- 1-,in d-- _- T z, ,b 7 :I I ;t iz. l!I,-11 3 i : I 71 ,mll"ISTERlio
_,,_ Ili, , 'r-,' d' TT--l l Y1 -'r- de&catl-so1= _enfe an las Xacionfs Unid 0_11UIA. -ptil-- M LAP;, 'p- -11I, d" r ha
,li I'L ,. DE JORNADA III, ,,,,,,.jr, I ... isti, sI (I,, 1, -ii,, ,, ,I putt, ,is At,,I ii.jd2le, L, tal ,I I,,, I "I I -,-a:Z3, ralila Ill aT.a 3 ,I", ,I idt -u, P, 11 dl,l 1-I-t ... d,, dl Molrilt-,
,,, P", ,11 'I ,lhm ,ri ,_, 1_ a _, ",I ; I tl. -I, t-t b'- 1 ,, ,
'. _,a Z asj ,: _- 4: Alm I, ssclIcdl 5100 tCea3jdarl notificu al Mm s... .L e I ",
-g.1-Id,,d _t I :, -' ", "T'l-t. 11_ 1_1 c '11, -1 I I. -i ,,_,Iir ,I ,",',, I -b- d,,, -,,,u,,r,.d. di,
-11 ,, I Inii l P,, wv- Z ALTWil i;lia" -7 in nd,, ., Zlrir, ,,tii: -i "" ,I,,, d,-,,l,-. I, TitiIg- A,,',, it.
I 'hl, ,,,, v '-d-C. y '4- _,, 5 .1 ", t, 1 ,ii. ,:I - , '. ., , 'I P-- ,1 i ,,, In ,.---6, d, "'i """TI,, t"I ,iI,, ,,
-_il t- ". , r, rmliz,,iea It, t,. sx %,Irtj LL .1 ,I ,
qT;l, in.liilli 'A"', T'. -,i iil lmi ilit,,ia cl. J-.d., -, - ,,,,,, -i6l-I N.n;r 1ut C-PIlr,-t,,d,,, ,,,, I.,
,,,, -'r," -,_ Pill, I ,111 %,,!iln, , ,,,,-,
,
I T-btiii ,u'., -t, ii, "'I.I, -, .I I ";i ,l "- c-I"' ,Sx il,, tt I llill I 1,, ,-, lTIT,'r,,ii- T;I t ii :iI pl,,ja d, Sa mi"'t.- V- ,,, _,J.T -t", d'd, ,,fl,, -11 I-l- '- t,,,,- D,, ,; It" "I I 11 ill,
,,, 1-l- - I -7 I 11 I "I -1 nd '.1',"',-,, 11,,iI- 1, T-m-illpld A" LI1- ZI 11 g,, Nac-Al do 1.
_,, !lr-,,P,,r," ,,,Q, ll , i, ', "F:i ,il , l: 7 -'t ISII - -- , -16
"I I -, _1T_1 'I: ., tt ,,, rabl I,2,nc paen IP :",i Ims, t-d, 'I II-to, CiIld- ; fl, 1w-ha 6, A-,I,-I C-tz- hi ,1,,
1 ,, y I" s'l-til- Z "i" I i l _1-1 0 jl -, b I T 4117 -If 1 ill st,
, W111. IIT-L ", 1! I,, 7 "I I, ,
11 ,"I I, I I!, I ;c __,: T, ,,, Y Rk -, - , .^, I 0", II 1'.) d- ,I --,Ij, s I;I .I'. z d m-- ,I "t-, d, lmiF"Isbi, I-1 ,,'ll-, z lt-_ 11 I T- -:!- ,I 1" -- ,_:, ,,,,, Itall-o. -b
.1 F - -idl cl, ,v,;1 ,Lil D IT-5,l- dl"I,, ,-,-1irII 4,
, , ,,-, -_ -i "J, ituir dll,, ra-1,L, I "I 11. "
"" 1, -pp", r,.,, f !A ,,,;l., il;'-io "n I ,, __ I~, I,- i I I)Lli ,,-tr l J, ps- Mi ", ,": I 6,lii, El C-g", .u. dil.dd
. I I'. -t- s,, 1,, Q11 I,, 0 ", IT -i-li 1. ,- I III ,I:1I I 4 I l! i !"', T
I Ir, --------- __ I'll- r ,_ ', ;" I I .11 '- -, Fr__. ___, ; lr,",,,",,,","rl,,,1,1,1"11,1,11,1,1,1 ,, -,-,,,
11 y 6-1 ,,,, z ,:, "I'll n,-" i -1 ,I 61 ),, d, 1. Z-1
, --- -- I I ': i I I -11-, ,, I-, 6, -t3t,,. -1- ",I.- 1, I-III,-IIII pi dll 1' ,,,, ,,
,"":, ,""I" ,,,,,,,, i I I'- I Il I : I _. . , i -, '! Rty FI.pt 1 qlit; -- I'til P- 1-l-, ,I I- .,'TtdQzS I ,. -'', ", i 1 i I , I "' I- I I 11 t I i- ,, mld is y 1 ll ... rl, dIp-tiAIN A 11
4 ,_o"
r
I_! I
. I I ", ,,,,,
"' ,,, "i, lL IT iu- -l', JOYAft PORCF)TAINAR
-h. A"',- ,; ,, I .1 I 1. - - ' ""'
. ""d, 339111 !1+ I,
lill"T, III iiFill-I !ill I I :, III, SI- d-idi
I, ,,I::-,, ESTREPTOMICINA a i '; - I I ,-,L r __ ,,,- "". i, ll'Iiids T, ()WrT09 PARA RAGALOS
", :- Fam.. rtidui. omra.yo n ll D&JIA INFORMACION CULTURAL
'i ,,,, ,,-i, --I __ ". I -t- : &- -, .: I -1 i .1 , ,- I
ludi", I ,,p1l11Iiz 7l:,", ,,,,, i "' :" If A",
: 1: ,i -,:,: -, ", ;-.'tt f, 1, f,,,l- U.-di, EL ALCAZA R 1,sII,,,1U,1j1 j ,,11,pt;dt..":A -- Ff 0101- 'Li- rtall WwtIiy-s rnill-- --- I,, 11, 11 11'1,e Ir C P A (4 A IT, : j' ,, - !- - -iIc;t Ill --hi n 5,: 1.
_ 11 ,-,I -1 -Tj - ampvizd de n nctli'll'I C".114,
L
I li 't.1,9.'' I I, ,,,, -- Ijo, ; a- owr Na i dm ig , " I I A.- I-il, prif- ,rg,--, J,4 d4do
, I : , -, _'. .- -- _r 1 a-, ;.4, di, IPI,71, 1 ... !,_- y Nm ,ii ,,Jd ,Id_!,,, Z-1-, ,l,?,ihI,, 'II ,I C ...... S'p"j,,, do j- t'.

- I , . ,, It lill!";VJ'a ".. ,m-,i do sult
,qI'v-i,: ... pl-m, li ,','Iil. Tiiia*moa = Udadas dit, t , :' Ill ,T 1 ',Yi "q 'r- ,,, ,, -, CI-tifi- 1. P,
',!, -1,no iiii, Y,,, No J.:'i ; ,-, -.-; II I'll I 11 I" 1, I ,I ,, p onfe ei-as s.bl Ills lifti-3 ,,a"' I -- -, Ti, Il.ti 1;11.ld; dt,gr"I" IT-1111 e 111,119l.. s,
I .dtl --6-- ,-'- -_ -, p'-dblitis P Ctb! IILX -= l 7' I 11 -,-T, I 11 Il. I --i. a"---li" ,,, -4-_-.,I, ,,,l In-ll I.- - I "I ILI -ttrla dli ctinltrvc 16li y
ii wl" l" -,,,Ll,*,,la:; .1 rtzx -_ pil:iIa, 11I I I -': )i!girniza, ill ,_e"_ s IiI,- T : I T N! ;_ ".ri. Q- -- : V 7-Ir -Uvy q4, -ttr,
,, -- ,_ - -, C. Iim Ill, hlmlglrioli S-1. S. PT&
__ , 7 i, --- '! .bit- I .il- -a.- i. ,...,A i.blt "liri df ltdrd, ,, 11, 'IITU ,,, Expreso !" 1, --, ,,,-, ,L -, I. __ l ', .-- -,- , ,,, r!r. ".".l';' ,. ,: '-7 Tl , "IS-1 ,titivcmes sabre el p-t-, ,4, t,,- --- -, - ,,- L ,I,
-" ft-d"Ll, "'I., t'4", ". z, Ll Ii; ,:I,' Ili .I,161" gs- , ,
11 Iii _1;I,1'11 QIa,,T,,t 1 11 -I,_ ',',TI/ ,(,'- '\\X, rittlito t.16tit. do Is, pittas dt
, : T ' !- li I I . I 1 '
- i ,
I b-la P-qoo NO. "l_ t l -T i I .

is r _f Bilbao, Barcelona ITIT lial", ,am- .teri do, h-ills'AID''
,, . 1 I I I I Lsi'-'-b, ,, IN \ 4
1 'A M
l .,its I,- ..sIT--, qi, -ilt"i 1 A=K=qIara Tau, A4221 I I' L _,T I -1 I 1- I :'t 'al-glidm 'i d6lim ti, t l1j - -',- -, , i , W I-, ) ; A ," S .1,i ," t, 1. -1. .1 Is. .d. It, fsst joltdt I.,
i I --&. I I- fl AS Mayares do Tan.grang, End t-1. ,I,,o ,,I Y,1 .--", t,, r', __ ", I, ., Z,,t% ,.t ,,.,,. ,.,I I t 4 t I, Oil .7t., tl pari4t Leaaal.
i - ,I 11 "". AI 3T-1 il 1. - - _', "'
-,
d J" cnlt. !,,i cluvl- 'y PTI0'_M,- i- I L i, I Ii, t,!4me6.I!I y hwa .,.,I ' I It. Q, irot .fii P-ar-a
- ,., '' ,I- ,I T. I "' dlipt, Li, ,,,It, Jb, 6 ,L ly on -tl,,% didxtd., sr, o
,,;-te ,Iir'll, a! it, lul d C -, ,I, -t-- n,,t" .J' ,_ nq w c d, di"CurI is.
it ,..III .... d, I- zztl I ell r I I 11 ", L-,- 1 f,_-'!i,.ia 'Iijj- f , Widad Chrpm -t dt)
11"i g-lldo". -l,,, -i, Ll :, I eh ncia ". I,%I11i,,,
IPT. lT111, I lll _,a __ i 'A
11 "'i'lliov s"'T"ll-, ,lI;lQ, , I I I ,Al,1,, ,',:,,I:, I I ; i ;
""i'l-, i." ,z";" "i- I I I ,,,. fIL"', ,, ,-, ,,"'t"d ,
" I I f "' pllr proiidi, 1. dlsp tii, ,hl,
,,, I 1,1111I, d"p"i-o" -, -, I I I I I _, 4l" _Lt 1,
- 2 'r 'I --,j il 11, liLil- 11 li,- rl Co"k-cl w Lja-,--,i
- i, IT, I 1/ -as I-l" 1-till -li,,I- L L A"rW F I I I I!, m",I 4T, -1 ,y4i y""', C"""", "t 'I, """'
, I 11 I. r I l I I -1, ,I, Hl1ti,, 6 N M
'. I ,,- (7 ;
1,T.1,I, -:I .m-i"- '. p, nl- I I \ gliv muldd, ha fl ,;,,']" ,I i"itI ,vil; ,,,
- I I I C ,- , i, tl- -- --,
l -m- I, ,P-,Ht m -% "TIil : ,, I / 'miI, M."o
-- ,,,, pli,---it,, I, ll :,,I- 3 Iii -, III l" I 11 A It- -1 ... d.n
' ' a" ;l l corbk as ", 1 ""'i, ,%,"'i'll iiL
,= p"b". -I- 1" I:%,, BECK"S BIER_ I -. I .
I , J;: 11 It-I-If- si nleqe en Espaiiia el 1 1 1 I R-1 1 M..I,, V1I-ldI,
. t- -;:L i _6 1 11
d 't srlc. trltillli, I,,44,, r, r- ,I 1
'l I L, A,-i.lIlr,, dill Muj- ... 3 P.,
,,,,,, k f FNf A N A I ,,
-Til, ,I'., 1711";"Ii -", Ti ; L' ,Pqin.! pf,-rlo fle tin rrhlitlo - . I ,Q"ulIt,, del &At,, juilli a, Aii ", ill -- _54i "
.r--],, 6, .I ...... llId Ill, iIi :L' I Unifloil 1. 1 14 _L ),i h. q-dIdu ,-,,tit.idA t. Gpbr-4, dt 1. _- -, I I m ,n i priNvlo en E -- V,
,ut.e, ,I __ I-, 1 I- ---"-,- ; I., n.dii. Ft. J-t t-l ii titr, pr, h.
I t3 -- ,,l ; -',Iv I 1i
, I ; I Y A ", 2, i .O."tI'lic. ","ph, 1. '-s.. d,
li, '&. '-- i I CERVEZA ", I -1,7 1 4'r ,,or -li'll C"Ll.dLI 1' I I, III, ;i
i4ifla"'. y mlr '. rlrli_ .i lii- I I I I ;., ," ,i, ,',F I ,, arAn,,s f"i"t"I Pn I" "'t" 'ural"
I Fstid ", plel.& d, I. fI'iltsu; f;r;p,,,a II,
- .- 1. I ;1 : -, il ": -- d. ii ,- T ...
"I 11.1"Im '"Ll, Ir"-, IT, 'Iz- I i", I d
, I I , _!-zliti, _1 L"Wl,' di, ,uI.,10merrs a 0 $aritr R mulrtode ne -dvl, nlt I I I """"'t, ".! -ii pr cia ... IIIt11 V;m lll it, I cirlllt, d,
.1111 Z '111 1:1A.Iitll I,1,1 fl?L'.11 ""I, ,;' 'r e i, I 11 ", ,:,T ,,," r.g- W h I
I's, ,tmlAa,,,s, iiui,;r, _T-, C - I '- I ,,_;,artt ,l, I19,11"'! ,xmis ,, "I r I I. I .. 11 1 1 1- -1 i, P- "' INFORMAU" 9CONOMUTTA
I : .1 _, ,- P, I ,,, ,- nl Ill B. -i
lll'IfIi'lii PlItl .1Il:r i4 1-1 I ,_ ,,,. I I
, ,l;zk., ,,t JI.,. -i 1, F) lalstltu "I do m', ,Ld. Extran.la1A -1,.I.d- , z -i 0 1 I I ,a ,10 ha 9 lbll Orsu Cuadia, ha1, t P'la II "dqui-l6n il, 0 4 ,
",,,
///
, I//
-t r'sI MiI I I I I ,,, it, a"',,idT r- 1" Ie '-t i ,
I 4 r I / ,II-1 ,,, ,,ui L .. .......
, I I I I I !* lI l
I I ,,, "I ,, ,I tr-til,116" E't, rL I / I,
."", -Iliu", l, -t,, ;-, is I T , ""4 ,, -n_ , I V .4
r, 11 ,5rqdi,3 pottw-sts jpld
4
,. ";%'I : P I:, 7 I .
, ban
29, t141, hwil, I Jl 1, fl, ""' qx.,U ii "' .P'l, i )
, : I '-ptrIdid- Ei-I 1. B,,11. de W.X ,\,,,
. ,r, w trIIm Il,,I III- 'r tjiI I ; , t. ,, ... )_"
I IT 11s, nie, dt, T" I, ""I'l , - I d-i el ambltrite es de itia.ill6r-I
- I _-L' '_ -, I -1- I 1- I 1/ I,, Rtlb-i
t- -" i"r, ...... 1- III,- -1 I I-" -!"I Lit B l I I 1 1_ ,!dld I,
I'm I, Ir., .1 -1 I I I Eil crildit. h. ,id,,, ,1-5,I'4. li- .! ,
, I
I,, T, ,T Tt ; 4' ili'a -ilji,,li"d. L .,. ratw, WEt v, 15, , , '4 i":,111111til o ,,..Iblog, tia It do
"16 el ,,_- -i- --,i, t ,:71!W r 7, - --7 1. I 7, I a, laill ;T, I riu.
Ile qu ptretil 7 - "'OM' or
t'.1h d, 1. ,I'll- 'a t il, ch, '4", - Pi 1 ZI Irtri ticullid. Madrid-Henda.
__ I% I-- -1,zu;t, -'vl, lb--= la"Ir. all I Y. Io. P-to P,6 ilina.tpto M,
-rl I LLA VE ia '"NaIir'" Unf. p I 11 ..
_VgllLI m 1 _.Iy: 1-T,,, dt is, T, I L. I,:-, lI--, ;iii-& lL ,, e ,_ ri _1_1 / wvjci.. si Ifim. el P.Ii6dieo,
, 1 a! I-' 1, _. .lL I"" -1 ..... A -sudat to." so "Pe"--dic-qu.
,l FILP;,li, --ti. 0.1-, I I, ; 11, IF -.!,j ". 0 lilitc. ehfci do "tteloss mU .,,, ,i , i Al ,
- 117""I" I 11r,
])A on .q.oll. p rirt oil rit -5r, i .. ttmi- tL r. 4. ,
,
14 d-, 6trtri 'i" p- l' .I- ";I %, _, _-, -, " --!%,o4r,,l ixi,0. ,,;.- f.r,,1-.mit.. rf ,' I ,_, aqtL" : ri,, p.
I.- I ,. 1i - I _..
rt m im. 11.1, C11 L,, ,.b.,, IT- Nit_ "'T I .1 l,. I it", F -Awz,,1 Yr F, I
, I 'i'l SL_ .19 "Uma i- ailrt IIII. ir,%, ,iri .di- 4 , it ILI, piadrik al aria, ,,rtloti.
Pult,- : 11 I Ir __ 1 !, , Lidit" I It'
,11!-- '2 Vi- 'ir'.1 ad, "rrIpram .1 ,' ", 'J, d.d III, 13a 1,06.vior o It b.,o y
-, __ ,'I -) ,, via I 11 1. V.-Il'i -, a m.did I'lilI
.7 I I I G- .11.1- .. via.
I ,,,, 1, .", I" "", '! 5 pt ", lApi.-El 9t., 11
UZG0 _11, MADRID KI, rE1tt*k',1(1 I z = I "s ; viGo ;1 I , mar- do ,,001hor., 1"ga, 4,
nrl"ArSDE _. -: l" il_ ',4 2, li, iIT,,!,,, F-w r. Ijepd,, ilqui d L I I" tre" Rni's m
-- "I"il .1 I.. '- dI- di' K-- 'I s',l c 4, Ex
MADRID, sepi 7mbre ", ,A I
e 0 Ir I QtYA C V __', I- ,- 3 ', Ill ,41,ia I- I pi,,,Ii6iln do Lima to t Lin Tells,
, , _14I Filf"dIli F ,TLTI" Nt h.- .1'.
4 1 i I, P3"a e ,
Lj dt 4 It ,,, ", -,-,;t-L."i,, ,o ,
,, ael ., I tir , 4, ': ",,11 ;,-t-d.&, -noJp.Il,,. eC,,In6tri_ dl, viirL -P-1-1. $t
' I , :, ,;,, I "' "'
,i,, P.--me del ve,,L, ,a,, I __, _,_ I- -- jq,.I,1 'L :- ,-ht hl,-, I ttata de Is Puri- ltria, Q-
", f,, ; I I 17, I ,, ,,, ;f .l 1, lid I car4l: tr wIornuii0ol3 CelAba ,I
-- Jru ""i , 1 I-, 612, r,a !j: j, ,, d t
),; Ii. V 1-1 0
,,,, ie, %*;, -F,Ia,,,10 ol,, I i r n i I orl e' I I
, a 9, d-d. P_ P-li. i-itar,6 r,;p.f,* In.
la, r.;,m,1 C.;,,I di, IiIii I!iT 11 'a FIs :. - CliulI l lttmi-d .i.; 'Itiacift ,ii I I I ,id. hollIA e. t6mn- q- -01ireug- T'Illd'id tl 41,,IIi. pir", I i Ia N; i I I '. i tan tl Wkl(il, de It 1106, h--,
- dt -.1b, IF -_ ri-I.,"i, ,,i ,, 'p- 11'_?4". l,'i,,'." I Tlit. i"Et.ift. tits. C.-Iidi. 12 li rr,i$zruia e '. I I I I-lis PA MPTS Slul 29 IAF-Fl I,,,_ ,jr in- ii PI,,;,-4tIv as. -L- ?4- h. f. I : I 1'. pi, inw'- rIplifil. Y p
il", Ill, i. 1-7, ti, !_ -- 'wm 1. I Aa h _P-Z, vt;,,U-.
'lI li, 1 4iml,-ad .ql;! 1,940 !-IIdls A I ". Las altimas Creaciones -ri'Ma mbalta.d. pa P"
CU ... radIi, tt I,- 'I" 6, 4 d, , ,, lil U-1,Lui, I ".
UW-r-Ad" de 1. Wild. 11 ,,IIT, g-1. jt- --- !: I- .tiI, d, 'Ir- t- q., ra ,6,
,a, I,
,, I "t
-7A' 4_'- l sI, ,ad. l ,ja-j 04 en ej preciaso I. PQCi- --rit'ar fil III,
HUELVA, I I I-- ,W.C4Cl.W0 di, ixts-s. ni P,,..g.n vlli ,,, f.r-111 : I ,-Ci,
Ne ,,hauod. Xilllso de If7aill I i in e.t.,7,, Nr LlVrr 1. -_-litl, -1-1, i,,L1"-1,,,,ratr. 19 IAFA -I ,,, .1 r F I'tl hi'p-li.."It.... t. sl-li,
__, I, 1-111du liul,, qut, ,a wl, sem,
--i- Ill, Ur N.si , id- "t- I Is, Imt_ do g ... 1. y IT. colorido do Otofio, I
S- Id", ,,, 1, toblu, .1 ,-! 1.u P r. P-1 dl, nanil-to'-Tte.
"It'I'dera. .1,-. de diforrit IT-1 --- _;,,,, rtl, aqu u_ -hild- q- 1- t- 6, I,, 0 f I', "I
I'l, 'pr U;ai D, Ctril-_ i up z se vend'n exclu- dl,,, -- 6rril. ,rallsliId.
. ,z .u= F V, I M La Ftr:a de Lima puodt
roar ll.b-o I I I, !1;:x t*
dldt I, m 1a, do l,, de Is V _, ', sivamente en las -1 ,1tu,.0i: PAratan oll:ij
"Wssu w,,,,,, zdatlI, I I ', I ,e '. .V ria.tit
. *. Is ftp slid6n.
. rne)ores carniserias "ill-11.1"11= 41ii .V.f.1 Y,
i,-tm i -,= ,-m .,.-= r,, I I 11 t: I's
.
rwarim de Sevilla, V MIA R0drVsZ ,!
Casad.; y .It- p2=1411.4- 4ut Ik ) _. ,"I m" 11U 0 .r 41 I = I 'Mr. nit PAT",
pOlt "Y DMO* Dr un 2"05 I *.:. 150 11
Zotvesw III"$ kil6tastros *.I 9-rirI 50 IM :;,19:f*%,r _= o'--="
U'- ,,,l1tvUl ... _:: d* 3 C= Vng rfpI1LC* de 14 tam,;,,LL GIMI.
- "t _-:: I i I .
m
DIAT,10, UI I-A MARINA %IERN[, 01)1 ,FTI DL PO) A50 (X ,11
vendieron en New York 1 '100 preferidas (le I jjS Tfavor in distribiwilin de azticar
Actualidad Econ6mica e
V11 EU durante In filtima xfmmut
1101-SA DF IA HABANA'
miris sohre ilildlistrializari6tv I OTIZA (,1 0 14 0 Y I C I A 1, a room do 1
rt oiI,
acvo 9, op-6 dm=ta .1 4- 1 go troll parp el rontrain mro.
Nr Dr, Rnmivo Cit .... m Si-6, !tw III actions. i, r- _1- d. S2.43CDcl i""no en 4.28 para d wim(H I
A-ndl, t-d- -"If, flmnto indwtd-l nn IA, inlhj,
It, l- r P- LOS M99CA [I() Q
Rr -,, titi, -ttl, Il r I I
clu iIyr n ,glor ;. p it,
), 0-1 174 1 7 ALGODON or Francisco Riothencowt
A; I ROL$), nv,
1,w- m, ...... pOp-,tt, dlh- uf cpt
ILi,
;,- J,
-t-dr JO, -,i- d, pt,,d, mon y ,tiiltv Otto, d- 1111
it dl,
. ......... .
d, 'd, ri, ;-di-n, l, -.blmd N
0
f
l'd
n, pt,
.... .... d 1. ,bor dtin d'i 'ti
I
it d, dtt m- 0
6n, "i z", 0, 1,,,
-W
tu""d.d p- In
W it mmt ,& mi,
"J"d 11 i't I""'W"d d,
on cotI ljw,,d,, li
"w, d, M 1 1,
t r. or
AIT t' ott" Y-t
-t"t
MIKIT o I,
cheir"'I"'Aqw, Ant. mi., V.bd.
.. ....... 2 imp
t:
4i N i sA4,T;,'m
-wid, 4,
10 42 42 47 5,42 3,11A 12Nrt,
1,N % 31 6 U 5 W 25 x'w
-qttm tj, ...... C -d, GT- PtIA., piti M- 5 12 23 '1 .l 123 I'm 3,23 24 2,W
Rechima el colonato mm nmyor
.11" 122 2; "N 124
ptl-hr 5 V W1 9,23 25
p irticipacion en la i it (I u S tria' N f,,
o y l ;. Iii, iId.
,grt i, q'i, OtIc""t.1, Otn Id. t- y- Timt-o 16, 0.11... 1, I'll, d- I 48i7l2i,51710, fle"InntIn el pritgo de lo que 1p adrutinn IM -yO 79. tho D1. stptiert ,* 13. tital M lot..
1 i 1, d,,p,,- dt "bTi, t.ll, I, gav-, on et ti- los ingeniox pi Egtado.-Habla Santiesteba 8-pt Dit. Fixter. Man. May. Julio Ppk
pit",- -OttI o.
Ott" W rl., 5PN 5 N 50i l12 5,30 1 MIN
ab.nd-- 16, 32
md,,, t
Ms. sit. b.y
M. bal.
cittre ot toy S !il) N A N 132 13 5 37 N 11, 7
qu,
'j", u"t," tl,
37n
d
M.1. .tit
Mi
'd, 4 4,11 NA V
h.7 4 i 11
ma. h.j hy
171-1. to ll- 4 1 41 I-N- 4 11, VL't 1,
, IdA, d!";
tid",
"Z11-5l, 24 dj
-Z 111 M Hl, nrl- 1fin't"111 d, i indl, C,, t;i -, (7 W, T I, tlk1 jqtrriII If Ctn nerce: F r H. t,,y ii
I7kA, Itnj. ett It -nd, ti wInd" tiptidt,'t, Tlmu.r q.*
WIWI YA=T't, k c&pAcidad adiimsitia dt) d.d. 14 p"ilitleAd
lu I- -o k I, lt I, i- Xd.w
mtt te ptm d -ntut- ,I, -,;IOti 'CII. 11 diI do h,,y por rotairiii do
11i, ci-li C131" f1tivi. que dichsi Of". wonderrin a
Z, i95,M d-w,
W.; do lbid, .1 1,P t l0
'17,114
k "d it, t.70i,
318
J,
t,-t*
S I 'Mk rAR % 10' 1 "41TYNIXIV Ti,
%l AI Nil, l 'Ir preNrIdas de Is Cub Railrovi rVALORRS a
p -y, 25,54 y 26,12
Atoms d is ,tu.ttAn J-itol 0. xt, --dc, )-1 it, "I'lld -mtricanm y,r, lo
gy 4 t1- 1 1 Ith-Its M-i, y do lit Tor-, d,
dotd. olt'ri" do pt- C- It q-c
1, -_ dot -tIo y IltdI. 1'. apenwa f. 'n'tortida y P-o 'I on 1 01, ,pr,tor o 1 77 d4j, ol rr,-- _6
AQUAM ATI I 'gci's P., tltj bit 10 -tntII on 1.
't, y 'm 01,, .0 Yj a habltri- stmito do sit,
q- 'I d--., It" p ,
SIEMPRE A M. t, dA )t- -"' I Ilrll,,Tl
11n, It pw tit M-6,ool- mo )=b, aldt, 11.
16 d dTratj- 1. b- P'ill- dol pro-dm &
'I Fom llilos qt,, -11-6 VA I~
do 1. 1jtjjtj- dj
,Ste / -2 1 d, I., dant. d"U6 dt 1. -It,dolclit .1 Alm *1 mib"
_1171ot, 4,32 do (,Ift di Lu Hab"It, I-, toy47'". D-t,*
"o, ol It 1cIb11-Ii1- 5..t,
,,,do 9,IUthtr,' I
Iescribiix'# en una I,,! i', y'Ir-IIIo A, 1,13.
"t. 'k l'. dv, ,t
... T#TrIblin tcritnbuyor.. al., 1.
'IT.. ti
'... It- diymt, el
11 JT
1:_ C)Iry I rl
In q1o 11114 I--dli d, mA, -4 3%io 14 p"'a tit I 74tn 1Ox Nock7y, P, 91 rd Oil d JtOD
-01 pac.r la -1-1 ;11 y A. III, C.1a,"I"I. V. P 10
- 1. lio,
DER 0
11T
q, e debid- I,1 R-, I inMictdis, Im pro-t for1, 1 rlr dl, p- p,,1-- ;,,,it do Iri g-dr,, l
'jp q., I -Not- do ,p!"(io-i 0 01 In do tIocitt., &dt- d i it" olfmAwlic
,A, fit
LZ T-hi tt 'Y" it'tilt ?TU),1VA YCIRK 1%
LA MAOUINA PERFECTA fi- lf-,tr it r Ujd_4"" I, 1,
e, Is H,,b_ Lot, t)" bit-ti 4 "t, 6o Ir,
do p"'to til t) a xl lfid, 1,
EN TODOS LOS DETALLES 6, -int, I d -bd- y t, do
to A Opt-r d,, 1 1.
t I 'F, COMO& I SILENCIOSA qw, 6,
_-h v lo, I Drop'.'ei- dt, h
34 Tttttt 12 wi
tl-til n0t,-, 1lit to *1 d4 .) si,its ja pi 1$1 Itin sun
Em to, It esc,6c c, m .;ma tapij, wt,8jd y I~ irto_6 (loman" 401 1* Isarns Ill
F Cil de imstalar
t, rifiamis. Su nitida impesi6n 6cc de c#da 11014 Un A T E N C IO N
cc I Requiere Poco -Pa
motive Je wgullo pa's el meC&M61r4fo Pot ts. I., Sin tanque olevadt) 134PORTADOM Y PjLm SAYMAVO EN ROLLO&
Star" PAM SANffARIO PARA GAIVIM
C,,,. itai.j.1 ,,.6.i. REPPMENTANTES
c mi 8, PAPEL TOALLA EN ROLLO&
Kcon6mica an SU OPOTaci6n t. PAM TOALLA PAM CAMEM
UNDERWOOD succi6n basis 150 pies rt.rttes %,ltIto SERYMLET)kS LISKS Y CRM CTM
""ve, I ITO
"Uin I "
I 1 11 V D, I a HP, prtil."ad,,it I~ SERVMUTAS CAVE PASA G"DMM
ky Un modvlv por (add necesidad, W, .,I Olt j.
TENEMO SUENOS PRECIOS, P"A DISTRISMORM ZOSO,! NIm. 3ft TELVONO Win&
SUCS. DE CASTELEIR0 V V1 A
'M A I A X A
it, K PONTON
A90 CXVU DURIO DE LA MARINA_ VIERW 30 DE SEn J E 1949 PAGINA DIU1NtTVF
Tomarti posesti-n-hoy el nuero Iliayor la Veirideri variox porticipticiones
Inspector General del Puerto Conciencia Agricola MAIMACTURES
f REPMENTATIVE f1i C080S eit Lu 11(d)(om untigua
h
Arribaritin over IW (ie 1. I-J. de C"tit, to
ba"o Olt-irltnto. el oA- JI lin ; OTR i A(, It USION Al, 'I ABAC Virhox ioltriurblop estfist ilituadox pit I (wile tie
,n- t1d, Ptnabaid PriII
06 nuevott, 11110 V- 1,,,, Iffibutut y Still Ignairio,-Eif Alturim tic tit Ploytil
succo y otro nortlego Ir"114 It, Jjt4del1r, l J, $711)W lURMRS.
iiiI I,
U RTO In nliInim J", R, Fadc," I, ox
or, San n itW L 1A.11
-R, lerid.. Fa Lil d tIlp P 'In-rA PF. Perez flarbosa y el ttoA., 7ne..e.)e -111. !,. :- N DIAFUO DE LA n Intlon, d"ho a t I 't 0, MARINA ID
Gilberto AiI 'on, njo o rrtgul.reA, El tivito. biij, F -', r, fI IT Me
tna 'll", "I y 1. sey. on ail- no.
Nitya ortal C ,;i San So ,P-6 I'an,000 d, P, DI!I
I-MItladi,, do I o T
e, -11 1 ,, "It-,
JoII il. 1 y In
do a- JoI vil-, .,tfo 1, 11, DE CUBA
d roi v do RONOS
110, rablitailk on 11 Ad o do 1,
Do ...... Line 4? Illio r. I I
1 .71 -nh-d. "22
_. TABACO J VIIIIAK, ttlPtill", iiI i'I
po dith,
admimstraI d, 1,. Vna, Par,,
i vil -ha
noC %1,1 Id" on non
r.
'II ce,-1 del p-rn do 1, Fruit COM J V 1. I d,
Hain seil., R-6 0., pit x t, n ,
ad 1, to laI racies a
-I.r J III Viu,,;oK ni
fI
- r log.1 do a0cm I":
tit. do adernna fc*], fril
mbarqu 4, -7
P.r. jit-I r*' 4e I., P, I. hI
do Ad.sM. do Ls 1;. qdr J)"
unmentin" I I,
T)i -I" d,
iree,'on I' Ad-III, a,
.. .riin'ttiti it", I
SUSUMASE I A IU IS L I E
do '. rng 1, """1 :, ,
,irtnilii, ti.tr. 143 d 1. Diooe.nin It, P INA,,
EL vDIAR[0 U LA YA .........
Git-ml de Aduotia. quo A le vez d. 1 Af,
. -I-e, 1. dicttd. por in- I
'I d
Ca del
alwarie,; )MIttrijol d ir W;tdo' v%
cive d'et to slitutnItt. dt" .... 3,
"VW. I doolltI-ley ntl-_ .149, de Ini 't ti
1036 1 "00 p id-641 tif, e.
Ito (It t air 0 or or 41
lea il, r, 1. -t. 1. 1 n;, e I mas 1,
,to cin do t 'i
dittr,, w it
d. -PtA i lo,, I d BOMBAS "U. S
itarre dw tibl" 'a a iterenaves do 0 i I
-t.s riti, ooi, It It n --M
to
1, "1 pr, I.
one 'on """ d" 'I "t
, dpo I-F In 1-1 1 1
in, I ol GMIj, It i UNITED STATES PUMn, IfIC", do Callfornlo.
en""rrI y r. q.4 snitu a,
orI q e re,
dIcb, -int'ait, I
'Minti. 'I, loll 'It." A g r i c u t o r e s
dsrne te PI1 ite tl inciso 1, a" C.171 --j y 01,
Aan-litri. Con.
-Iota coti, CO.-hoal
:uI.1. .1 Conifleal 1. fart, 4S 'In,
P-Ion 1. -b.mu- &I, o; no ;_ Habana. it,
Arog_ in." II, I 1 11, 1 1 11,-- 1. L - -, I I I t 1,1--ttkn0it y rondirrI tort roqudiol

I ad
P7- ,,d IIIIII-t, ni,- Instalon Ix Porriba "U, Il.", Iii
hii t. pirion-et if in de Ilitil, A
h. r. one t.,Mni. tI nnt-tn d. Poxo ProfUndo y blkd-,
1-brad, n5tt rl Gobierno pa- ;I
Pc, linslortis Coriochelit y rna
*WI do A) yoms, qdllunclrra
Ad-,- 6'In"
U, t; r_"t1i"QneonI ,
tie -, "'I_1, 11;,dl
I- for.& It"entr: tl .1l,
Nont: F" igot- It Prolitupuestob, Injor ell
A tivIlintel6n del liI F--,
irv- 11h, v I NI rl PA.'A 'I Entudlo"s 7 Coll IR A 11
do lia Ly Arii-olari, t ,-nt 1; 1, rdj-i-, 1, ;e In A'I
nin,
I Z, z
.1, 4e tonjord. con 11 lnrtc,61 dt lI n,
A!,
ttrio tit &t"o, de de h -!- I_ ." b: .-
dle dD49, dictAd* de Io1- id.d r.n tie G,,I,,io- d, li %.1. K Li_, tznlbe IA tmeot, 14,
Ity ncieri... 249, at lw, .. Y J.bil.1irrIer do n, dt Do Lv Lenii.t, ,ara
50 cIi Do 50 a $,W0 goilo... pr
to
DI 01,-, -, ,2 :, rrLnulo, Para "alcluler
r'l', sill.Ied, zu'-". l. rle ,i-,,l qi II li" do P-di- d, or, trr,+I,0 I
do Ujtto .1 Jiiat. deiinffiv to Ins ltb 6 culi- 45 di- dt
der-h. I- IR, jt_ de da rA P, itnn-n-tt, 4, t -- ltito- p'l 1", In pr.f"d4dad.
a- : _- 5 to
i n,, f-d- P_ dnI, P-, In, 'Ing- ato I Lubric.06it pMr qua 0 91
more CI
== d C "t". d, R. aiyd. IllI I "'I, _It 0, 'ne P,, ... 1.
"q_ tita diiI ra, I- -M, I't kLC,01)ON 0 M-ldaii p-, po P
piit4st t, vrvdii del 1
11 via Ring. a in 011CIM" del SW I JI,." I S-111, at 5'_ Ai 1, 11 111ait, olectrico, dlesol q- I t, I t, JI 1. riot, n""ron,
tiarolton 1. doetinrierittI do 1" 0M Una. t n nd" e 11
b.,q d. y 71 V_ -K T t-C111 01t, d, I cii''ItIr'a 1,
tie, -- Z ,, I I _--- I;- n- .1 -, ;-3 p i"i.1 I y
-,I., .- Idilrite,
rte,,dao, ,,-1 1, dk, po", ,,l- In
di,
r.n_ d'r'lond IZ Q I =fr- y 4 nill-dr.d Zrim do I. P-Mf per ltn we suma ile v I
dit"i I tinid. do Ad,- do 1. R, d
ritill Para I& I kn4. tan 1 4 t, Ct,,, Qiei" d, 1
D I t r I b u 1 4 0 r a 2 t
00. Atv"k]-ao
utti. tin.unicada, p, R eclarna el -' ,
dnnriWr*t16. 11, 1. Ad-n., w ,,, ,C 7 uit L'I l-,
nR f P-- I _vN 0 1 _7 ZALDG Y M RTINEZ9
'itiniiw, S. A. ......
A n-i
oliil del I.- d StIl'Itle Ile AI i. w nip ,do I Ile to..n. P11, d, 1, loullle,, 7 it, ch--, I ceIrotic d, II P" 1, o-'- ld A-77.;4 A 53N Mercadarea 24. Apariado 769. t"ll'y; lahnod e" I .liar a,
MIiii't", on, It a- In I
do Ajorntullurt, intcri rld, n1. G- it, 1, ext'n"6n 'Upefie'a del
T HABANA
A-r Y l i
It-,en. Jt ret-o- ., -6o.d.
re-.r -- ----- "'nin ncw. -ro C-drinlm
it o, ad, 'I 0 calk, '-de -n
:a !a I!
w-t,, m -nn" tialeil.
Y, P-Y*
rir rt,, Pro,
I'll 1- 1-14 r dil ;- o" do tabiti, I
'Cirulitr nilnt- Ilia inoolnnl
diet.d_, t.. e, Y liiniill.a
Ix l'i tr de taa rnnimt,
rin aV
Tre
'ieirlar 137 art- dititti. rt-i d. P
.no,, I- f rM le CMtIitn r P-",
-, pim
lllqw ioii,Wlet
do W"
C-uIIir n--- till n-It, el 1,, lIl4ii 47. 11
3 7 M.
n
txIi-d- Miii, e "I'l
.11I, IM0 I' If"t, do I 1.
qnt r"nt'd, It 400, ol
00, 4 v loo- t,' di Rn-,
gn I. "I I C-" d'
t. Ad-- d 1. _01.- do
-Ina- JI,
no ii,
iIltc, 1 1 P. I _I,n. d. on 1 d tii FEDERACION BE ASOCIACIDNES BE
'ent" d,-) Puri t It'4d, -port-t. ItAGENTES COMMERCIAL Of CUBA d iitd n-,
A 111 4*1 V.P., "14111 diiCcitn'
At tne,1001. d,
F11 E I
n1do del I*P l P A TODOS LOS COMPAREROS u, iiwoltit=tn r 1111
pin'troeciiwt, 4 :Ilintr III
ti U." 1; In III:!
t ),III I t l, FEDERADOS
d I: 1y 4
CONVOCATORIA
III 11A D-olo, ot- debab do dg, i
rrfvej l, Is lad. ]A ll errg legal il ConjfW
.sont, iII ...... 1, nareti- 'l- Ile, ana Lty y dotarlo, at
'I, nor dr
C "P r_ -I; 11,_ 0 LOS MATAMALEZAS
U'd All 1_nt_ r l ItItt,-art F,,!e
I iii I fal It rally" de aiez
Per III !a 66r, d. wi-da hip
his I'll I
U I T',I 1. do reo" lectl"d. do rtpntm tto, tirta
oi itl t= in A& "'ItVantI
wete,
it por .6
1, ki A 'n'tinol. III. 1.o 1. D U P O N T
n, -W_ ,n,, ,-d1- 1 "t, do 9 -1 d. g
,tit .. ..... Pii-p.-nal, qce I- logitint- b.
, I lIntl "Row y wrWils, 0 P21A CII IM Malas hierbas de los cultivw en
'ohn.d- on 4.
"do 1. 'rode"ila" everv- 6, 'pn. auldo
Asiattim., p- ptntnalldiI So Iran betit; ti- tI rionibr,
1, reoi, 2 b nie
enni. r. R 6, 4 0 Para reducir el costo do muchos cultivixi.tales como
C on )2 e Iada Cc__ Al. Pts n., I
tonme-, C di: 13 cil;ia do az lcar, arroz, mrllz, uiso, centrno,
P_ rill Cl I!~ P- e q., R !- ItW.d-- 1, FiCUS Of USAR
q.e rInt -.1-t. o Io."a -y 1.
o, 1 2g d fvrrajeras y i:65rede, eqllipo. B-su coun, no
y el doet- Ron,& Ht'17- L. aleit
'n",, .a)e It~ del P-1.1. It- ilerrinne*"
On 0 Para fi liitrs, dC W matas hierhas que crecon en Rip. y rNiAl haw quo t humt,
1.61r- lef, del do el 1AIlt de Q ,o _Ao.Ko', Lllsloit 9;1 '1 d a, on Qtid. I, awtilf. do I do.,. I" hojdo Is J1 A-V GONZALEZ AR
-A .1a' h. do I., tO 00 dC W Construccionp Agicalm, cam)nct5,
J. repor- .e tj
f_ ion .3titima p.I. To$ dial n. P- Pi_ par. 1. tu'dail, 1 litnaI y ilccqwas de rc* io RVITAN U TRASAJO do auj(l
T-d.r. S.Aut".b" Oth- rn., .i -p-, L. I~ i netr, lunpiRit y desytrb. -.Q.
coniI de 1. t. d, G.t,-_ ratl6a da cad. pormdo 'Onjrtlitt, Para matax Iaz maim hierbas ...
I.1- i I INNOCUOS Pa. 4, pe, nti,, y el
RESUMEN DE LA ZAFRA DE 1949, POR El. ICEA Sabrnw do Anlunan., qui, ,adii CONFIE IN Axndo -Mo sit - do acnefdo
I' trIlenoto 1. do 1. It- AAATAMAUU 2A-D 93% $0010 con t4s instruccton" 9.e iit d- on
rrou"I F-I Total Ci. P-vriodl. pliltiol'ir- aotul_ 'I ,nrln q., i i W Ittiquew Corrnpadientm
Arrobu or Totill w &enttajfn jjii tj foxvit, el eltictor.do u MATAMAM A 2,4-0 -"% UTIR
M 11br.. to bw 96 posAuvellIte Mies '_ ie.M wati6rl y quo III. C lan MATAMAUZ" 2A-0 65% Y 74% AMINA
x- -t ooeR dI4_ I. fla," *ctueo, tintrapro. que 1. C.-u .,y MATAktALIEZA AMMATI
cua e2da elatui6n", lo cual es tner.
Pr "Ilci do ),.let dol TZn 5 to, Pa. 1. e.- ertA. on 1. MAYAOAUMA TtAk "% SM O GRATIS
q OZI061M 1243.al 12,41, KIM Cia 6. .- lat- de tip. naot,,
250,M'm 1 I'tIlr. 24, 721
31024.7$1 311 = nal, pida el icilicto
t _a" w 21 W,7113I 713AZ4 Qm hay .18. q.e il-t"do
. .. ....... 32,734 1551243 Olm v4XI5
.. ............. E;i I, C117-910.197 I G 141MI 12AU 105,04 W.519,001 MS54 on, el rondo de Z=biuract6in? Pi maltusDupow,
_ "4,071,3,2 daI IeritI JA oIMP- o.6. .. Cl&",AUtons PA" Milk MIJOR *XAVAS A XA QV4UCA Pidl tambii!n el f, Iltw Tto
"I.54?X0 Itr *1 Coolreae dt diriptItits,
Pairs quit infortrion. LQuit la Ctaig. D_.
atiarlotnt, n prettlo alto y A 44,l -Iirio
P 2 0 At C D 9 OS G E N E P-A L E 9 tact I" !-! N
fol W* q, t putdari "en
Di s do 4, Devote J to coroohs r),] F t' A
12,4,6
-m zt,,,, e, IZ )it yor". ,.vo ro so
r di", CA"", -I., fl- -, Poob- 0-.k- p. witri, L
fi jiijoii p,.d de 9,33,
,
11
I I
I I
I I
I I 1949 AW) CXMI
PACdNA VEINTE S P 0 R T S DIARIO DE LA MARINA, VIERNU. 30 DE SEfyf DF _Y& I triiri 4 A R
ESCALARON NUEVAMEN I E LOSD0 1)(x1E1VS I* B11OOKIAN FA, PRIMER LU(v .
I ,______,___ __,_____ _,_ _,___,____ .. .. ... .. ........ . _,_ _____,_,____I
-_ _____ hil 1, I
imhe v-, -,On
i iis ("
- - 'i, W, Preacher Roe
-- ii 'I, I ,
i ,l El DIARIO en Jos deportees I
l L , ,,, I
i,,il 11 I ,, ,-4 ( el Prim er ltv ;,l a los D o
i
, I .:F 1, .Y. "" I." I "I,, tigers
Ktt,
t
s i,, _1 I
it ril
II La I ra del semi-otofio . I
,,,
I
;fi_ ,,, I ., ,. ,
I..
I IIiii
__ :11 "fen6menosi que regresan del Norte. "I'll I I I El d"10, friunfo, Lmi'j" 11 ,I-Tr"t" ?llfrid fllr 11i't CaTtknalesl 6
"I'll I I ,olo-, ,I pr Tjr ,-,,,I,',, ,,fj ,,,, 1,wijg dt medic, juego.
__ it -Todos quieren jugar en el invierno.
11 "I I I -1 '.1 . . . .11,11, ..' ; 'I', I I I I I I1 _, I
Afmrl, 1, Wtwl do, --wot-, pw Iiirar, ffirm ("meptarl", I I
I 'I l. -#
Por ELADIO SEGADES -1 "" I I I 1, ,
I ,
,
U intmo, qumd" Fitriniii qu in If .11 l 4 DIIFTON. ,r-,, -r- I I, I 11* ,, ,
D FP ... a a server tiara nada P. 1. vet I I ,I , lil-ton ,i la epric.5 del an., iltila es ]a Pon, " I", "i1i'g-t-, !)II;:- i!,' 1,- ; i,:% ,,I i ,, ,!,,, -,, ... lil"II i"I". 1 ; ",
.n cioni"hil, dii depones .horal ri 1. I I ,:, ,tiI,,-, 'I 1 il,", 'it I I 11
"' ay, ,,,,,,, ha I. c.... ... i, I I i ", i ,:i, ,!, I 1-oIn P""! ot ,1l,,-t- i,-O 111-Irt .
I liul un Mine t, y ;wP_ tells d, I I DO tl,, ,ir ,fl i" ., ; r, it tit-d, d, d-i"', '! ,,, I t,:
"" __ d-rientas hills. I 3 'i"I -., I-1. it If" fi,".., ','I ll- 1 l 7, 1 .. ...... it" 111 11:,, -;, ', I 1.
Portia, i Pegs .1 I ,
"I" ralra nin do, little pri , I "', it I~ ii, (I , 10,1 ,i- ,- I I II6 -I
poic do rile ha" P, I .a- i , -11 j ", "', ,
I" "Contuil urn, Ir do'silid" los annt ,,iiruo, -P-0. jilcil. Is ,a, I 7 1. 11 i. j -10 '! "', '- ,"i I 'n I I
Fit are P.- ; .,' "_ro,, 'i"IV.i
" :i I r", - -I ttt I rl t i, ,ii ; -, : t z: I i 1 i ,it 1
lls 1-toica iiudiji.s wnie -1 ii I I :",, ,, i i-t, 1 i 'I I 1 I), ,.t
,Lcn to !cd.c.ci&n del .g.r es Ile ., I I ,
Perindloo on agenda de cillocaciorwi. Es to hil- .ac. 1. niandRt"ll 117t 11 d. 1. Florida Y, / ,, I : I 1 lil"i, J, ,; ,- fi-ig., JI-I I ,
lie I- ,1-9-d--1 jolenel le- -Inti t I lie" li;, iy, ;; i't "', ,- ', I , I, "," "" P"'w',
do leolltlt.iic, ,n q I "i !, 14,111i il :, ,
it, suit do F'stad., ulud., ,-n sia, do figu ... y to tone ,, ,, .1 I-- 1 I" ,, C -I, i, ,] ,! "', 4"I"i"', I'll, i lill-I Pit I *
.1 11111 11 I "i", "I ,,,, j.'"', 1111 ),I I 'd. ",
' i I
-Aqui )on, 11 u; I "* I PII ,, ,,, -,,. ., 3', 11"t1i'li, -; 1" iton of ll, -'. d, '_.n Y A reir4l. no Inly 11 I- I 1. I III I i ba"11, I ,it It
, I "i"111 It"I" ii,"
]a to Idea I I 11 11 P,; 11"11- 11 1 "'),'i'l d, I ,-,i 'i t- P.11 1,;,,ll,,r, t,
' I ". 1. do que r,,"l- ,-a.. P- .!t," :_ ,- ", ", __" 11 I , r I ,q(
qui n It I I 11, I , -, I 1, 11 "I I : i t'.t"iit .... ii, 1 ,ii, ,,, 0 11
bi, ocl, It'a""""o-1 .... 1. It.- rit.olt,_4 cite on rI Tl,,ii ,,, I I 1' _1 ,,, i ,,,, i!- I
in, nt ; !, I 'I" ", ,
ri, "
able tod- last pilettas v el code miiglra clue. em, bate a N ill ; li t_ i I I i ,,,-I;r, ,t ,"! ...... I I- I I "I ,I 711 I I 1 i ,;.1i 7:i"_ "," Ii, l"'t., "Me I
I ,
,
1i i ,: i"i I 11 I ,4 1 'i'l ,, J l I ,, I,,,l _- ,-w rlrdo I ,,,,
uja t"din, [in, ulampam, cher on trat w ; : 1 I I I j ... i"', ,r-I,'I"I-e, I I I I ,,- it : i I "' I"', I "
Ilomb, -mut ha dbohil ur ,vto'Ito m ,- ,: : , I I / il l ; ,f ", i i ,
lu"I'llh" e.11-7 I I, 11 i- 1111 !"
(1-5ii p i ele I , 'I'll ii, I I xl, I,,,, t, w- '' 111
YO I-g', ,,,I ... ne Ic ale i.o i21 de 1. t 1:11-, II H, 1, ,,,,,: 'I I
n felmid, 1, enjuna liguits do : I 2 ",: 111.11",'t"* , "": "".,) i!I, :. It !I
"" I .t I I "I" t "" t,- ,-- I~~ ", I ,,, it i,
Li a J."'AA a I i 11
Txn Ei ri. iiiii ... n a "sud-t" r- c, -, ,!i ,,, 'I', ,- J, l P -;,-,it, t j, i ,,, ][ I
un I chitel ... uy ,nrte do iiiirklr, y es", ,.- -, ,- I .1 I I : I , I 11 1-It" i, ", ,
all, pe"', O' I I I 11 It ,,,, 1 1i il", 11- 1 It ." I
1, V ,t, i I 11, , I ,I- ,-;,, ,ril il 111 11 I 11t, I I
. el"I'll", 1. otaillin tenipitoln. i t I P I I "i "! ,, ,'.,, ,,, ,'r, ,, ""!,."" : r t, I I t, , I f, I I H ,t ", ," 1 ,3 I , I I I I i t, ,ttq r Iet,-ii-, ,j ' ; ,, I ,I T- ,,,, I ,,'t- i 'i- I,,
poC4,, 1, ii I I !,,,I,,,
1 I r, I I I 11 I )"',,_"' ,, ;"" "","",it, I ,i,,; ,;11, ,, i :,,,,,,, ,,., 'ilz- 'fll ,I
e.q pol-qu, too .,i -birine. I , t -i -i ',- ; 11 1 7i 14 i I t t
un- t.,tv" ell, peiiiiii-s quit 1. r,, i, i" ,ii se t I t ', -1711 t., x "ift "I,,' ,,, ,r I I I"') ""' ...... I
i, it, f, r- I t', -- --, 11 I.- , 1--ii" I -liun fenlirrion" natro runs do T ,, t t , 1. I i ,, ,t : e.11, I'.,_,",," i I I I "'
,
11 el' '] " 'I', i, ....... ; 1, I i 'I', 1 I ,
arice, file of naernbr. do I .a- c.Mt6 y P t 'Li. 1-1 I "l I i
C' It, I'll ,
I
p quic devit'. d, .;, nar I, it, 1, 'I., ifi,-, ,, I ,,, i1I ,", 1, ,
- Vr I, t ,,it_ t", it '. ""I""I" :- : j, i' 'n!e .. fl'l p "I, 11
do an. n Ii.bril 'llne. to liguorite I 11 "' "I 'i , , ,,, ,
- Al, it, tI 1 i: ,I llt I :Itl,,,i. ,"l "', 't iIA 1 1-1 I "I 11,
" 14 d 'ril loclnui, 1, ,,, ; I I )'' ,,, ', "I'll"0-11 I I I "I", fil ,-%I.vt I
"I'll "i,
Alla it r, "e"i,, or, _6 I I I'll '. I t I
do I 'Illt-- I ,!,, I ,,,
- I
I ; i I I~ .."
yrU6, to p-leen on of -nterfild L-b" 'I Illll V, (, i 11 A. I
I , "i" ", -'
p th-nd. ae ,inergetitte it. alititine! I : :5 :, ,- , I Tr,!i,, ,,,, 1_,,tI,,i,, ,I, "I I; -1 2 ,
-
,, Ima. D i I 11, i lit", IlIt"t", 1, ,,- ,ii_ )":I, it,
play-off I, Conti. !a pel ,,1 I I I I i i 1 1 -i ,, 1, I : I I 5 -, 'a I
Deiiribui ,in, gr tl, do as-b- ) it, " t .t'11 :11 1-1 -1 _- I 1' , ,,', I I "'; :'! it ; i ,I i! ,,,, ,ti : l; I 2 2 a 0 I
1 i -1 I I I i 1 I I I I 2 2 0 i,
final del pan giri- 1) 11 li, I I i I,: 'it" It' ,it Il i ;I"' I, ......... i 4 0 1 1
' I I ,, -- ,,
11, in I I I A ltotl I. 1 2 a I 0 i
- Li, que Pass e l qln; on 1" I ,, ,, _, i 1, ,- I I ,, ii;,L, 1, t, i, , , "', 'I" I I
. I -boons. Ea es a v , --', j,,it- I I - I -ti I I I
" i .., 1, t I i I 1 i, ,, I t, i i I ': ,,, s 3 at 'a
On q in, mil, t" P" no - I I ,p,-dl-l,,, t, 1, ,i7i, ti , !, I I -1 I i "" !" "" I
I I Ji-l, -l""l, 11 i !" i""", l ,: , '!
, .tc on-ge I : I I 1" : "Irlil lill_ I it I ,
- i , I -Illy ,ii de I., I '' .1 1 I : : 4 1 6 1*1 A 0
,,, EI a,,si .cap it ,_, - I I I 'I, ,iv I .i, I t 4 1 1 2 0 0 "
Do Ill que vortia, I I I ,_ I I 1, I I!, :--- lt t, I It
-Q,,iA Ili le habl.s , e I Aigel, puj 11 I t 7 1_ I I "I'll, 1, 1- li, 11"_, it, ,,I!, I -ii, , l, : 1 4 2 - I
, I I)r 1 1 "'! -t,
"Ita net. on '. i I -, 1, '1 ;i ,r , -I -, ,,,,, 7 r 27 It
asom I 11-, I -, , I i ,, fre it, i,
'i pcro", i-I I I ,ill ,,it: I I I
- 0--, '1 t-1 -, I 11 : -- t", ,,, 1 24 I 0, M 0, A, 9, ,
I'l e'llis '!I., If" plans T" -1 71 --- ., , l P, i, Ii" 1 ,,it-, 'I. !- it ., -, ,
E I-, I I - . --I--- - _.____it, ,,,Iltc,,t,,s rn,,d, ,,, e n '. 11 I I I 11.11 I Shin, til, 3 0 1 2 0 0 11
, -- 7, ", i i I 11 I 11 I 11 I (.,, t. ,,eliii'llell,
"baria done dai ,, ,ic !: Condicion eiiiin eg Dark. as, 4 0 3 1 0
or,. Que el Milriii.a. p9di. pr. -, r- 1, 11 I i I i il n I I I It I 11,
dcl, Que Rildulucz -, que nt ; ,!i -i:, -i para Ifm jittigott III(- hoy, Ey"ILliali, b. : : : 4 1 2 1 'I :
, i R-sell, M . . 4 0 0 2 0 6 II
t4 i 7, it i _', i i, I
ki ", ..'; "It , ii "I'- ;! -, : -, -- -1 -I---,--,- Slue,. of, , . 4 0 2 0 0 1
I
, i" I 'i - I I I
fucgus",P,.,r'Iu6 "lI Irlerldta riis no z 11 ,:ii L I -1 I - I , CIIICA( (), -1 2 'Ulli -T, f-- 1_ -,IaIL r, I . 4 0 0 4 2 1 i
.'Idea, It =Ictiii ,,IE.i.dacifi' I "r; ,,, i tl li ,, r I, l ,,i ,';!, -n! ,,, rrij i, 1 '. Fitriulr, In . . 4 0 0 5 1 1 r_---ell'. lue "'t "a's 'I' cet ' i I- -, ", i I I i--,i: ; -- d it_ q,_ t-. ,,- i'- 1 ., -- In~ 5 IiI P, I I 1-1
, I iA ,_ iQI_ ;%;- : : a I .. . . I
cont... tell. que .. frearo dr,' z:-m-', ,:_ L __ ., L -11 ill N11111t' 1,,, ,, I t16 l] 'I il. 0 0 0 0 1
-*t -- -1 I (I tIli,
ado el cit i"I -, ., I --- I ME N E M F-Ido,_A.I W iY 9, Hot.,, It)
Cen onares de ectirriatriotas ha Icon, torl.by elad. k, New York Y,_grl,, 0 1 0 1 ,,-,,* -,
I ._:- -1, I I I 0 0 0
- -,I,! ,
Irs ClItinl"s n: 7 I, il __ '! II,- r-;- T-1 -I I :tllii. III 1. Yiirikelil 4.1 1.73- 11.7 It C.1,4,, I- Th X.3fl,, It. .e.-lad ,.. 9 Atelarot; dil 711, M1110 I 0 0 0 0 0 iii-.
porit! rctmo inedi. d. ,,idit. E. __ i i., -, ;t ,.- -i, -- oii,!rs 1,I 'M'd;ls H,,l. d,, P"t." (4airii ,I ( lip ,-I 'it gaig (2) 11 t+:+
adl.1 U M ,ad I I L t Ii --, __ Pt tt 1. teid "Inlai idols hoy (.)ei," Kir hit"k R.'rstt. 0 0 6 0 0 1 -1 I
tellngute hanai I, P el" "i", T t!, ,: ;11 L_ %t : I, 0 1
con lit her r 'pjta clue, rt I~ t -- .- I - i I !Itil- I!-- t-, _. f- ri ?,Tzrri ],I" 1. V..,, -I'i. .1 __xe, cils- st-I'l, ril"tr" les, i't6tral. bar: ,can Niii
' ,_ I 'j
- _", 11 i -_ :-: -, '. Si,!atllll papide 1. cidebracilm, (I ,I 1 2 1 1 1 1
dificil onrontrar en todis lit extension d I r!z :1-, I i I-, t, 1-111111- 1. .-,,s. ,I is x 1 dl -I- I-l"i"t"n"', I "
into lia 'lue no tmga un Parientee I, erd.!seeI 1. st'i 'or is inactle, _TZ ,;aj RsU 'll el Go'
I I I - it ll .. ... e to ?.aa ,,
r.. atip'lisciori de figurar en e) car ixc -. I e ,it, tt: -- I , I V, I,- I In clutol;illi, irsi Ir -an dlvj' 12, ept-dox: I tt l
grande : F_ I I I p -_ i 1 at Was d, a tir "I
Te ,elitidiis de Gilillemlito' ,mo IIia 'z, I I I Z x I I'- ,I.e una arrar_ .ada m aLA, 1'. _. I Ii_ ,,r" a m enor Isr"Ar" de Is rollers entrad. Boston . I ow Ilu Iw_4 1 -",
- I 1 4 OW M 00-2 1 ,
I I - critendi r, I
rhp_. n ,Iririii z I I I con ,,, sammulta. I ii t'I,
-- ,Aq illielip iiiih. 11 11i I I 11 I I. .c"'O. ,,1:.,1.Oj,.1u jurgos serfin Solder, 3: t I I
', I' t, , I I I I .it por tostlldsd It 9111. CT.r- I I
b-no. let riev-a que tents -1 I I 'R f-ont6n lerril Cr__ 'd-V S.11.1, "'!
i7" "' ( ) I I, 0 17 4271 01H lm P.1 estela : : I U.".44t= .1 haters. didrll, ,,,,, %ior error de Clean. I
l de rlccthe flail m 0 abldmo). Doblm Mikals, *
-_ I -_ !, - _- 1-1-1- .ninernitrin I- lures del PArtlitle Reese, H"Jes. R.I... zui.n. X."I'll" I I '' I' ,,,, I ha*t,.q egl"., efosa
___ __.___,___ cu out
I ----- I 1, :r, ", -, -" I .,..,A. 1. -: let, Fit I nr= dis bildw Robinson. SIjTo Iilii z .
I ii l, ' -:, I : I , t: I I I I : 1',, '; _4 1 indicildla par. daterlsdri., #I
4 it,' j I I m ic ,ado un ,it i cal ,is Pobir.
C esa nte(tron. a I , .it Reese, Dobile, p1gs: Mk
, l t; _' ,!I! ebe. convultrar" no 08 urges,
'_ I- I. z -, r I 1:1_ 2 7-i -7 I I _'!V1. e,: 13-01,13r.,
't 1 ,,i tilf! I __ ;il I salient.. chnrA Q 46. ,"biltliyan a In
, I an p%'i P_;"=" -a
17 , ill I i I , l' , i t I - iiit-i -,- I ti M itt d "Md. notin d rs. I.S.r -1 its i Fc, b.1- flat.
I 1 T I P, ,l ", I~ I I -, --i ch de Y ale "Cluo ._I,
B uckv FF-h- t '' ?, itf e i I -- a laiijelgas unit. I: J.1 0.,doz, .1-01'e-r-Il", ,,_-.
,il" I OFt 1; L I I t%7, , -. tand. .I ob, .0 cuts: Rot, 'lit, y tuirl,- I
:_? I" I I I" mn cancirladrit defirnitiiamente. 5; Spittle,
- - L I I I __ I i! ,- 't-_ "I I W 'n I 6 ,,, 23 1-1rair
i- : 4' 6
tANCINNATI i j,;,,, i i , ,: : ___ _ I 11 I I I I I _' "' W I V 24 ,
,.r t% 7- ",Y7"-% "I ull"- I 29 H e" de Kennedy y Ain' "' i I I I ,,I 111 I 11.1 1 i r 1,
i I 11 n i rs tils.. 'I. Om ?, file. il iiiiit oiii
:, - ,a - ""I'-' t -- -r ft lii" d ,itlibl:
-ky W.Iicr, I I t. 11 I 11 ,- .. '
, sa e I I I I I -- I I _1- 'I, I ,i; tirl, ,%'. -i "t-1 il.__ ... III art
Rojo-, I I ,,, 3, Hall,
"'I'llp 1 , I I , Doby dieron In victorild G Efliold. Pitchitr p-d- no* (Is.
galad- -t, i, 11 11 , 11
Isall, ,,, 11 11 I "I I I I I I i ''I , 4 1 -_ i -I : '-j-'i" I, , _'rl;, -j it. ,,, 11 I diad Yale 5)'. Pitcher dt-ni S,.i,, (20tia).
n* I -- 11 i, i! I "I I i I: I I- -,-- i i
,let learn,., 1, 7 7 I I I ; 11 I I_ 1, ^__1 : 1-- i I- I : I i i I I : ti'-1il6n, Sin
, I I It, "I I I I I I I I -1 I I I 1 i- ',-I, il ttlt --7 11 itlirtido, de CRICAGO, "VL 20, (U Horn. BROOKLYN
I I I !i:"t i itii i!- v ,, ilbr4isa l ,P- Bob ejn Lar.yDab
,,, d.d. 1. I 3 'i YII 'I', 1111 it","- ecions'll L 'is !I- IL Ol iL &
1;ll.s, I'll- ii" II 1,111 41 1 11 i I ,
d : I "I i ,,, P li- I .. I t i" ..11 -- dad" de th
ul, Para I ii 'I, I It'; 1, 11 I 1, i5l 11 I ti- Ili Y zi,
it. 1.11 I , I it ij 7 ", q i 1 I -- I~ 11 I I 1. -1 7 I'll : I I a i- I t V I di- d.1 Cl.-Iland -b
'ill, 31ti, ,- :,If ; p I I ll, 1- __ 1-1 1. i rlii- re 1. Medi
01 v 1, ,'it - I I I i, 1 t- i" I Bleprow d&I Chicago, a por $ es a ties", 89 . . . 4 2 1 2
unit, rat )a O'g.,riu,"I i, ,,, I I I I I -1 I I I tiii ,,-,,I I I,,-, tj e tard., I "
I 1, I lt il -1 ., __ I i, t, 7.h bisn
Peru .. 6olo i:i, -IT!ei, tI, i! !,: il, : t ;,, I t: ,! 11 I "It r, Md, !b,. .. : ? I I I I I
I I t "117 1 ,it -, t I:t,-,; ;-'5 it,, t, I I S.19
Ann I I Iz 11
ena"flaria. __ I 11 1-1 2 : I I i,,lrt,, "" I ar- au anW I -1 tillt, ,- tAiII .1, , ,
It*., un hir ,,, T i I I 11 'e. d, Imy, .a. .%I A I I I I
a ,,, "I -, !, I I I Ii 1, i I I i: I it S610 &01 ter a ju R Ibblao lo
! ", It,,, I z I 1 '' -, i", ir, !; trade pain, veruthn" P-g ij. .. ,,
,I 11 I Q _', 4 i -- i i r W 0 6 .
ticcut do Is cludad 'I, _:,, I I I I I "I ''I I !" 11- At _u mabri.
' 11 "I I to. Q 9 bt. 2 2 0 0
i-in d. Inder ,I, 1,-I, Iii, t,,,.,,: i i -, Ii I I I I i I 11 I Ali I- z r ,as vsm M to. 1 2 1
, ", 1, i, i I I 11 I -c ,! tl I, "J."', 1-1
' Ii, i I'll I I il 1; - I 11-1 -,- -, ,-- ,i-,!;_- ndim bateartin
lager tl 1, -- it I .1 I., I I --, 1111" C= m ll; L 1-, ,,: . 13, 0. 20 10 00 00
ll',T rir I I j I I 1-1 I 0, i -- Mar udi Me. Bob X-va, quito tuvo pe a
,,* Viii" ", .!,,i ,!,' :I I I i t If." t, 1- I'll, ,- *, lideri pillar. er ...
z t ,,,I It, ", t I "Y", It 11 i ,,_ 11 its I ell ter, els or .us drop. Ntstcornbe, p. . 2 0 0 0 0 0
, I I I , _', Jilit ", It ,im ir Pit Its eros,
lid, ,I L_, -;_ I :i A, i I ,c .... .. -;, I I it is
d I O I it, I i z I t I I I I I : I : , '' I I ,,, I~ 1, 1i i t i", i"', --- -- ,- 46 rr -
,1,1 rl,,- t, I I I 11 , __& 13 2 Total.,: , 2S A 10 16 3 r
- I I i I It"i: "I '1-1 I Clelel..d , ON 103 031
1"':tl "I I I I I I I I I I, I, I -, 11 I i. I I I ; ." 3
;",V'L' ",, t I ,,,; I I 11 I I I I I 0 4 BOSTO I
" I l_ I ,__ I I 1, I I I I I L" -_ enfel- let, RI-1chicag. 1 201 ON ODO VN
'i I i, "ir"', I i il- I i, in Baterias: Wyarn y Megan; Musava, I C, H. 0. A. IL
I -1 "I 11, ,-,-i-I, -1 .1 I I -, It, I 11 I I 1i 'i _ii,-_ ,,-d C, ;- -t quitt, gr
11 ; V. I - I I I I I " I I A I _il -1 _- ti 1, i - 1, 1,1, 'I ,jr, "" "' S 'L Mai - -
t;,, i i,, Y- ,, I ,' ,,,, 11 -1 I , I d, "' one --1, I 1, z , I i I I I I v lDd4t 2- ,., I'. i'l -, I 11, Staid, el-2b. 2 0 0 2 I :
, I 11 ', he, I 2 0 1 3 I
, I I I I -1 I 1 I lugad. *' S I i ados los .quiv 11 Ulek jf , . 2 0 1 01 I
,,, I I - 17- ,, it* Yale ,Out,. It vni- e ecclon
Ii ,,, t%', 3 ', 'r i, I ,: 1.11 !i z pit
I I I I I z. I I _-7 Z "it
11. I I I I I I I I "" ___ __1111 -- i it Crsrlonli Willi.. C, 2 &I 0 3 2 0
, I I ,,, I I I I I I_1_ I ,, I sill-I-c Milirle, dentss formarfin el equipo de Holmesi 0. *, : I 0 1 1 a 0
, I "I "i I I I I t I I ,', '--, -,*a, ,
, I I , ,il* 11 I I t -1 : I I "' tell 1. arriar. psad. .n r: b- ,
I ,,, I i'' I 11 I I I I i 11 a -4 i i I Icco'k, mitnin, y Butle, 'e k 11
-: 1, -: , -, I I L % 2 S _, n" R as I 0 0 2 2 :
1I t , , I ., I 1, I I I , .1 Baiket Juve Caribt euc7 2 t : : : : I 0 1 0 0
1, i, I : I I I I .- I I ." I I I I ,; I r ri , ,,it I I~ .1 ... & feelb.11, 0 0 4 I I 0
114 I I I 1 I I I e, I I ,. t I I I I I I I I 11 I ', Iil 2 0 0 0 6 0
I I I I :l, ; Plus at prn- III~ I nccla -, Livia Morrl, Still. ot. i I I I ; I ,, Dark 1, I
11 I I 11 Voloular rrtntor de F
I I I I I I 1 I I q- "I r. int I~; hantifitil.)l oiiI'te, ", '. I 2 0 0 2 0 0
, I I I I 11
11 "I I I I L ': ,,, i I I- yele tield. ."O
1 t : I I - t, I I I 1 it's 11 III, ;. -l-liur It, 1! .11ev Ili ol.: stan. in . . . 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 I ;-
I I I I ': I I I I . I I I I I 0 't 0 1
11 I i, 29 1___! --44- , ---rill lt, t),ill"I'lad en e:l 'A% .Ifl ,,' : I O 00 I O 3 ,
11 ", I 1- I I I I I 11 I l I 1, L -ii, -1
i, I I I I I I i e. :t-jlino ra,,,t;f ',a',i 11 -1 union1s.
,, I I 't I I I I I i 1. 11 11 - "I i ii," 1 t Russell (2) I 0 0 0 0 0
I I I I 1- L I I 11 tl, i 'i d, ,i i"i'llilill J, It,:; 1, U"_ it'ntel", lt;l d. que
li I , I 11 I i- 11 1, , ,,, 1. ,; I 1 4 1 ', It_,,,, lfiil, i, iI, ...... ii I; ,,,,,, p d,,t ,1,ana, ,lj,_)i.,, ),: I,6, .A, Isl gon Im Tali to a 4 is -, I I ,I j I", I. I :
11 I I I I It 11 -1 t -1 -1, 1.11 I't I I --- tl ,I.i 1, 3 .,I,_,Inr,.i,,l,:,5, Manuel Cuba.
' I I - 1 11 I I I I I ,, , i, I 1, -1 I 4 I litTabay Por Ryan on at S&
, I I 11 11 I I I I 'i 1 .41 'i, .1, , .- 1) I ,,-,,!, ss-fradas; its, PtIC-11 7taialle. Eduardo r.- (, r. k ou 8 AnIonalli aft id
. 11 I 1. I I I I , i ,,, i, il : ,, i. I 1-1 11 i":' t, t i t,- "' ltait#, #1 tilam ra, uIldo ClOnzWelt. Alberta Po
11 , t ,,, , ,- I I I 'i, 't "a I_ .a t, pi- diirrisa Diego, IS167n .Aaln;6, ''; I Alfiredo, Q. X 2notsellin par mtritlo!
" 1, 5 I it I I I li I'll, 11 I : 1- ii I, I a into.
, I I ti, ,,, I I I I I "t ; _____Z__ riMl. Oazias Phget, Amad. Villete, *a
", I I : ,ei : , , 11 __ I'll, i 1 1 11 11 _,_ I-,,,,-- ,,,, u !It li - Tt'll- l- & k yo .. '.
I'll it I I- I I i. ,,,, -, '-- -- -,rj Jost R. Reyes, R.ruiro It. Molls y 'a sto ,. -, : am gtj
I I --:- I _i, _, I I "I I 'I -i! i- ,I 1 Ln Ruevo record Cam carram
.1, I I I 11 I I I I I I nit 'i __
, 11 I I I I I I 11 I 1. I I "" :!_r I - i"L(i I I .U r eIre andic t.d. R Irmulad;ixi Nbftmoir,
IL I '-I_ ,,,,,, lii ,,sr .1 erroarski. 2; edge,, 3,i T-111c, 2
, I I I , M, 0, -4 v'in't' "," ' 7, -1 it- CrUDAD DE GEA Doble Kilosek, Doble play :,tea;
, I. ,, r,, r, !%P R. Q.,
e,,r , 11 I I , ,, I I i, T Of 111- d "prol- F"
I ''i 't- at "Y"I's -10 pa
,
, I ' "
V: L I %mb ,L 111 F 1. rIII, c, bl, ii- ,, i ;, --- : ,T,7
, "
I I "I 4 1 _;t , __ I It"Zil ,, Cont, i I is PAItI.71 pro .'I.
" ,, 1, I I I, As"a
X.,t lk I ." t. _,- ir "" 3 :a "' = 'R..k*1,'1 R.I.ii, 3. Bites per
, '' , ,: 11 I "I ,I I I -1 - ,,, , __ -, sansininui I _ 3 as ombre I I
" I, AntitoM, 4ut.
e t, ,,, t i% I "11, ," tit, z -', I ,,ln _1. 11 ..- bell 1 'I; ll
o : I , ,-, -_t ... .... ,
1, '' l ,,,, , I 1 4 !I 0, .,rirollli,
,, "o, It
, I ,,I,., f Glhd;-jff -,jjg, '. 3,
'048, t -1 r I ,per- GANO BUDDY SAYES mt3: Hl e'.
ld "i ; 5 1 1 1:
, ,,, ) I, 1, I t ), ( L L 1, t _, 1, I ':
' : 4 O 2 I I li, L --le"Ando -111 I. 1_1 .1 I I I -- I. i ji- .- I 11 __-, ': I I ; O C it- ,,, tasinrii,-, relly j"t. "tp, d, dialt..11. i ri:f "iik_ I combe, & Rib It as,,,- ,, a sair, 5
k : A, I'), A I ie -t -,n, i,_ P- r' 31"he 9 g deinn satarizaricto 3ei, ,VQPC=TER. Messa.husasis, ,ep- y 5 713 trinfli.0% a I 11
1 I, , t, I I I , I 1-1:1_ l i" m: _,-- , : : 0 1 It r, ..! d. he I O y 3 4n,
I 1.1 I :1 -1 11 : ,, P4 wo it*$ ,,I,,. Li
Johnny ili' I i ; mrl in, urn its Gii 39C a lide, : 0 S, 0 on
'' I I ,,,, 'i: ,l: i:, -, I'- -_' 1, ,t I: I maIres. himindial sa de 320.,. "I 11
,,-len ii, 7 I "I',"", 11 I ': _- 1 1IR Z .F. Pitehot .,,-A- MeV_ I li, i., I -11 I - 4 0 0 1 F, ,,! , V.!:,70 y U;srts 1. ': 11 1, ,I, Z! ,I I it ,I, 1 i1i, I , t ani-s a irlsoyto 7 = 1be (I -9). Pitcher derrotado:
- 1111 .... -,,',,,I 11 i, 'i , , ,- ,;' a, : 4 1 1, S iI, b Sells (12 7). Uvirlm: barim, not.
1, I I a 0 1 I I ": ,,, I -,it
lei% I 1, ie I ;, .' I I i I : Derrotaron los c u b a n o a ll.nitant, 4 ftst y 8 ,Ilch
L 0 S L F D F i It 1 1 il", : : : i- 1, ,I ,; ,,,, P 't ,-- 1 1 it, ,,,, ,, I I ,I ii A-1- ,--,I-'- ...1,
, I "% . I 0 ,' '_ _It--,t,,n y li r,, t:-- a in I v a, anoche: 7x5
il 11 N: n: I "-_- I I 1, -, r-lao- R enm el
- , I , ,: : : D t I t- -, "' meiiti', "j, Ill. ti 1. CI.II i" t I 7 'ilrt- "I t
jj N It I: A" I I _, I ." i C ,, -1 il, it; ii,,l I, ,e j A jil Prolesim ales
, i I CARACM, luttitievilart 29, (Allf
,: t I '- It: 1-1 11 ,,, e I I e I
Witham a Sox i ,I 11 _- 11 -_I PI-1 .Iild el, C ti-dla_ M,
;, ,1 I I ,-,-t, , l t serle
Twrill, I I I I I I I 0 e tzll I oinzi:_--,, ,-, die 11 41iinumtro de is In
Kell, Do I I ''I __ 1 i, I ""I"it!", -, - -, -1 I - F,--,,-,!., i", am"Icam at Base Ball telail Nd actim ridn en el P program a del lunes
- '
, i I I I k Also I ( I % "I
It: ,,,, , i, -, n I I I q:
, i TrIl _r
b. I .hri
24 -1 , "I #
, ASURGH I cor 3:t 'qu'rr
St." -, -, I I ; ; %- I.,f ,- to C__ on
" i I Ii , -11 -1 1. I !It& C"tts "
guj d
7
is e Cft
; _i)l I PrTT Q- 1. Emlalgadcade, Fiand. .
- __ a ,D_ el i r
m.sills , .. _v -1 -,, ti- I :_-, ;,- I- I V, C' H, 0- A T else con I~ es I- 11mich;l!"Inds l, f.- i 1, ; I i+ 1, a Inaid A Pr6ximo luriesi rr la noche-en = f- Cb-1 - - c airs : rr d I"
I -, -'-- ,. I I I del delanlitro rjrir
N : _- i, .1 -1 x I 4 Stindition d- IA He tared.ftlir .w ". -r t1co. oe into -, "e, ""
I ae con arritaind --gLI9ad.N2.ir-Iec1I6n Arn.
HOME Rt* I : ; i i I i -,, -L_ 11 , I I -1 I I U ,,c, -to, que elinilb, i.- s I., ,
. 11 I ,, 1 2 ,I;, ,,, ,, cro n base, d "I'a "U6. a irs, I d ,
ne! g" ho"= que I.ohmrfieU,1nr1, Issas tloniar Pr_3 ",-1"1Il -i
"I I -- P ,6xi- isLitt. Aomrk.na i I I 11-1 _: I., 4 . I i Ii _: ;.t y ,inachis I to it, s peoplito in,"-) & It Cio-,
I I I I 11 I I I 2 i 0 0 Oil," I 1, x -Jen e del .frec qrii- eltrongartillat I
I 1 -1 t I a I I i, 7, 1 I i c- rVasi Por rlem olionples par.
I"' V, ill- TWO pt % 11 1,!11 I'll eas Cratro An I,- 9.1ir
wlli-it; R'd 4.1 1 1 I I Z ; 1cri.... I I clp la. ,Ier .1111- IU o"
I I 1-1 . I 1, -1 I L I 11 . 1 7 'jt%&1'111 -sio.pel.1-1 ,1.. "S ' I Anotaritin pst entradmi -f vy q,, Its ll,,.d. Ios C- ienlrjcso
- -1 I ii -4 ---. 4 2 0 c i e, f""iti, ds E r
Stephen 19 i I I I I I- tI-1. t 1:1 I I 11 't, i --- 0 ,ul b. 0 C Tb a dtl ,--wt
hiliii,, flee So, -11 P 4 3 I ulfl. ej.r t s- I Cn 10
G- B-11- :: 24 I t: V I I" ,I I - I I -i! I I :l i ii 15 1 ti," ", t '; I...: M ON 3U-7 I ilbas de Uni"nsidad a III conquis- ft el segundo hiriv, e enfriira
i -1
10 Nilitieri ; 5t I -1 : e- e,,;; I I -., per, .! --- vene.- 012 000 002-5 11 4 la de dw pennants en el rclnini que rill das selterjIn., ,I
11 -1 11 I I ,- _- I I ill I e ilItsilitalt,
- tit I -I,-- : 1 11 I 4 c 0 3 0 1, :-,-ri -I,,_,_ ."I Plib I' -I 1 preside Aildri, Ca.trei y, 0 in., nattgradils ;,or j.gid,, de ]its -a,
re -T ,_ 1, I I: 3 ,q 0 I. i ,i 2, l I _r a liaterlas: Cowutitria,' Oarreao' io
Ki'lo" P,)-'s .1 l - ", a"- del I Mbl : Brach., Ladim 0). Ued. FJ homilhajit a Vitico, no as able tro alubm we tomnitin tilrict til
:. "3 I i:"I.- I ,w I
.I, y 3, 11 'IT 1,""I'l,, K ,,1111ctaill-Alill-da,
,l. I -1, L 71, 1 11 I 3 9 9 , 1, "j, P, .3", raicu, par an triunla von,g, Carlbes
NIU.1i. C-d-C- ': i 1 iiii7i i-- 1 1, "I ,itl_ N, I -1 I t- :it cil
S-e, : Cue, 24 ,,, , N It li-I -I (8). Rist'log (0, y Fo .I ,a.. Ig.
. 1 -;- , I -1 t P., Poilitt to .I i
4 it ;&I, star. poqw Viticit 9% 4tlnt. cro lc Playr, culln
- it. d. F, 1, --- :" '3, per Glsvi dn d .6-- YCITfI ,ItiMPUJADORES -, i ,I -:' ;: n: '1 I ii-, t" i ii I Is IVNselo 1,s
. t 1 t-i- p.r V I, c, 11 ", 'i piem irefirstras dtl base bell para
Ns to ., r s t ;rAb I- _.i,-'-?t 'jile as t". ,I, I!"il 1, t U 5 I i I 11 -- ,-* , detr a ral quebrientiadV Ind t'cei en W.
ir I i -, - -'! ,, ilten
MCI Arlirri-iii A-iOTACION POR ENTRAD zk: F., !, 1 P I I tiadc Ani: un, baled awfto") P"', r,
t t : Ii", 4-1 11 "I It- _14,, : i :", I I ra ellis Irt rambo o has
V7,11-ri, Red SD ., 11 :l it, -- 15.91 Cards __ I , 11 I I 190 res que .1 P.r -14'A." ,
It efjidt, pewrin, diel last. 1.
_r 01, do' R.'"'n's r'sn"A de 'r
Cardt'Ail4t'i 2 r I ,t- I:ItIl"gh wo IM, 0.-; i C.4 n#
w n, Red se, .. ., i i It 1 ;0, 1 1, A. ft. to rin ..16n, ,
, i x I - .
Tigre$ i t 11 t ids X Or a'
Lila Nw6suped m kluo S' a ra
11 _' 1 To %1 ,-.' ? -.IF Z'Cix-sras nripill-das: SI..VIe I t_,o I bLf bX pd .j fo L"ripaid. .IXad*M hdob" tsi -t.I ,We. t It i , or, omn. i "I his
4 13, ..,,F.j'
Sall L.it r. Chdr.&r: Liln;-
cr-mi"',ts st: ,,_,I _., S-011 2, its a 2,1 -1 10
tAodero copillodas y on ;- -_ .h. 1.
Lis. V., i ... I I N I Rush 9-18l. I W= = I.,,.. I
T& M HADA "111t Debits: Slaughter I .. A y Quico MagriAist
I 'ritntatili .n Pittsburgh: Well. n ;, i trellis de It as =
on I -i"Ir NthIrl", Mrne I to= Ph%4em do hoto to,
Nocli Chambers ,!2-7i IL , Mt Risigell, P& 'dl. --t'-Ark'
Killer, PI alas .. 125 .I, mAll vs, deterialarld,*'7
- D.djrI, ADIRM tTjbr. 21, ,A?)_ ri,,,, ,i- I 1-1 2. japallm, t9blas
R.bi- ,, 123 1 Stroin el & -E A i O", iii ,_ to ; ;o ca _41,11,3- 1. .1 triglisimose.to c ni I -I-.', Ie-,,!', R1.1 I ,...:t .1 """ o
tirl. ; go I.
I;ikS
- 11 I 11- 111,111- I I 1 7
. I .
- I
I
ASO CXIT I SPORTS DIARIO DE LA MARINA- VIERNT5, 30 DF Kn DF. 1949 ___ 1-1-11,11-1 -11 S P1110 R T S PAC&NA VINNUNA
I( ',,"It f ,' ,t -' j j ,5yt ) I : t, I 1 '
SALDRA ESTA NOCHE LA SELEC A 0 N 'i
I -'CION AMATEUR EA VIC' ) _11A
------------- - ",- ------ _____,__ ------ ___ _,___,___ __ ", -111111-11- 14 ", __f afflomwWwwwo. '', -, 1-1 ,
I Fomidable. program de lucha Julito Blanco Ilerrena se Hcn6 de - .. ... II I
i", das Amateurs
il I 'r 'It 1.
fibre se ofreceri esta noche ,, 4, .11"' I h i P I f
: I % ar Pfr.),ada Jonior --,----------
I I I I I,, I 11, ijifibilo al irikinf,
"I I I 11 I "'It I -, 11 I -1 no mig,,viitivia fill relaci6irt ro lt-4 ,
- I ....
,
, I Des debits se anunci'm Paris Qyi. Reah Gordon y a Paddy Ryan. , W L D- pArtir li ,, jnl,, 7,it- C Iluhi ,, I't-tit, ,,, mayor rA,,tr, 1A Vic di,-katido zliiwo rli-I hatL-t Mirnpir'l.
dos norteamericanos. Tambiin daTill una exhibici6n de ju- ii, ,
t, 1, 11 lona cf, P- d" j" Ciiat- -!- Ar,-os Sol, Foxy Pal, Ne%: -V-i;i.,;11 'j" ('I'll fr oirviflod "aril"..
. Do (jiu jitou) octmo n6mero rl-cial M cartel. Detallei I I "I ",
- ,--,--- 11 111 I -, I I I i PoIrr ) Bomb S1 I Rht ;!wqr I in d- rima a punta en In pata I ,, , " , 'i, ',
Xate noehe tal PaLtelto da 1. De- It-, "'it,"it, H, r'"ol c-,"'t, iiisl .", I I , '. 1,i i- 1, V, ,!Postat AbrW aus ruilertas ditde ht,_ s- ,,, ll %t j- u'-3- 1-ti, c I Por ,M M Oti -- i I 'r 1, _, ,:'' z __ ,,, ; T!, li ", "
de es."7- Jl- set .t -IFIJ. '1', F, r" 't ; 1 il Ii,: :1 I ,,
't in .... ". , ,I- ( ,; ,, , ,,,
I t ,-,I 'I .: ,i I ,,, ,_,,4 I,
..,c .n .ugr 'a ] i"' "t'i -,- ,- -Itt lti,!a' Fi& ,;, ,, ,.I t, I ,,,, ,, -i "i It, I I'll !, -, ,,, ". ,,I ,7 "It.", r t, I "k 11
I _/ 'i ,I , ,,, -- ,
fran tempArada de Inem fbnl p- f-ti, en 11,ii, .., !-h-F, -, -- "'It'j, 1, -,I "I'l "I'lit" :ill' ", ,,,
." I I "', tl ij I I,,,,;,, I ', "l-'I"
I I"= que ya at .".I,,, ,- ilt -,, --" .d,-,tt 4ip ;tt,, ,,, _,"', """, t, I. -, !, -, ", ,, i, "'i --, ;r, I , ,;,I ", -', t -f rl-- Il
i, f I -:-1 I 1*
11 I I'!. I !,r -_,, 'tl t ii"r, -,- I, ,,, ,,, 1 13, f1111i 111 t -- 1-11 ,,, 11, 1-itt,
" ", ,I!,1,6n, I I I it, ,,,I ; ", "" i"'. ". "" I I ''I I -1 i- ""
,, d'! 0 DO, !" I cr. "ill I., 'i, f- , n, ,
..5, in. "17 "ri't"", "I", al, I H -, "i,
C -"h:= aix t',"r. '-t" ,,, i", -- """t, Id', i Zr ,I ,", r ,,,,, t% V , I I I I I I I I I: ,t ,,,, I ", t ,, -","I"
f; ti I I -i"I" '_ Ii, 0 1 1 ,, rit-i. I I t5 11-1-1 ij 't F.-I I I I I -1 I te _-- '11, , I I, , -, I ,- -, lu-,
11 = Wl -1e -;I a,,,rr,,i- ,,ti,1' ,.l, !", : 11 11111i" 1 1/1, I 1 1 1 I, T , "", "" ,,,, 1 1 1, ,;,,, -I, ,, 7,i:
tasol" "I h" -r-Ii, , 'n- I,,,, C ,,, z 11 ,
I, ,,I I it I I 1 ,"c
-a ,a ,, !I,, !", _,i- --_ t , z' : ) ,it
, ti t t' Ii ',' V,,i, ; I i,,,'.,,, .11 I I I
-I, ,-- , d, 1" -,g, i,,,,, ,, it, , , ,,,, 11 I I I ""I. t'j"I", 1, "t, r,co. ., ,hi, ,.."'eii "(;ii't ,, .,
" & 1--Lar I ,1'ror", '1 ,], t !, 'A-, '!'tg" I --1,1.111", ""n1i".. I t % T. ,, I .), i -, 1, li, I '1 1 I I _111",-, ,,, ""'. -I -,
Q, sul "T" d I rt -- -, t.ir- ,-i- ,-' "_ 111 1, ''I 11. I ,l .
n It eetralri t : "it, I n",, 11 I i I ,; I I I 11 I "!-, I tt , . r : !,,, t I I ,It it, 1.
It _-" Jl I- qq -A 11 I I", ,it 1'il ,K!,.,, I it "j" I , ," , I i, ,,, i-- ;,"t, zll i 11 'I"'i, 11 I 1,1 ,, -- """,
I 'a N ""' i' il'! zn "'g"' -',
w h.'c% ber d's1hi ", "ninidi 1',_1'1- !, li i, '! iil ,, t ,It, 'I,"! i-, I'll- !1111"

4 It I I 11" "'I , "I' 11 1141, 1 40 li"It, _', I ": I t I 11 i I ,J t
a ,'= irl%' "r'V '!I 11111 _.111_1111 ", "" : ,,, ,'
"i, I ", : :, iI,- ,; .: ,, I "
, I ,, ,, ',' ,"'ti"i" e! I I I i I -W4
, t ',
n'.,* 1 ft
te 11 I !;i "ti'I'l, _. I I I , ,, 'i, I I It--,, i"., 1 r', t ,,,,,, 1, "'I"""', ; t 1 I '' ,,, I ,,, I ,,,,, i ,
1-c de Is he , I "', t "" ""'r-d',11 'Itin't- I I ,_ ,I _' %,,-, !, t it i it i ,,, ': I, , I I
, ,,, 'i d i
- !, ", M, "h""u, dir --%I; it't-t I I 1:, 11 T l ,"',
John Valentino, it! 1,,r,_ '!" p" ,, ,1,1 it,,,. k
- Idl- giiiltillk 111)uItic I I ,I", t ., 'I, ,, I, I: 1 1, 'i :',' i I I ,,,, I I, -, "I,_,
" I I.11" I it I I I 11 I i F !:,ti ",
, "t 0 "i"t, 'i"""i""t, t
",'I C;11iii1% - It'!'I"n It- 11 "" I ,,, I I I I I 11 I ,, ,,,
i, v ; 11 It f I t j
, if,, ,r r"r;I t, i Z : I I 1 I lq I ., I I I ,,, , '], 11 I I I I I I -- il
ili, it"i""i" "W "Il" ,.T :- !; I 1;1 I, Ii' i- I 1i I 11 11 11 1, 7 11, 11 I I i, 11 I 1
Im Deport 11 Itt -,L iin,; in ,,- :, ,I, '! I I , I I I I I ,, I _-'', " , ,, I "! I ,, ij " i. -;,T"i ,i,,A
eq 't, z" "'! I I I I I 11
r, ", --i, rr-, li ,)it, If "I '. "I'll "I : t , i ,',"
I f 011 -' _- !iit- I I "'i ":, 1 1, il 1"'t --- I I 1 I .,
" ;,,"- ,ill,'- I I I ,;, :,_ I i ,,, I", I ''' I ,,,
"I" ', I "I'll 11 It, ''t- ,
fuera de Cuba ""'i-t .1 It I ; ,ic I I 'I "', , , i i 1, t I I ,
1' I- t ,In I- 6- ,l r ,- ,,, "I Ili I I 1, 1, ,,, I , ''I I 11 1,
& I'It, In", ", ,, It It," il ill', A "I "I'll i i ,, ,, I I "I I -11 ,,,, ,,, 'Ili.
I ,- P ti, i" 'i, i I I I I I", I "I ''I 1, 'i ., I I el I '' 1 ",
1111"'It" I ," I I Ili I I. il 1, ", ", ", ,, ,, ,I 1, I I I I Ili '1- 1 '. 1"t, ",! I i- I :_ 1 I",
I Las guirrialclas. ""Ie"t, i i, I I 11 1, 1 I I I 11 I'll, 'I, I I I I I i,/ I i I I I i il 11 I I I I", 11, I ', 1- F grain tes6n. !";, -' ;"--*, ,- I I 111 t, , , I ,I 11 11 , 1, I I I , I ,ii, I 'i I i i, ", 1, I I ', ': ,, ": , I , ""
f ctl7aL, ,,, ,:,, : I- i I 1. I I I I
lot Yankeet. I I 1, ', "' 't,,i 'i o ,,,, i I '', ,' ", ,,,,, I i , I 1- 11 i ", 1, I I
: ,- I', I I I ,.i, ,, I ,,, , ,,, I I "I I ,,, I 11 11 1 11, 11:111i:1
-Es "" I I t, Ill 1 ,,t 'Ilff r--- I ii, I 11, '.- li-- I ", I
For GRANTIAND RICE I ,, d, i, r-. I ti i, N ,,, I I -- ,I I "I 1, "I I", I I I I 1 2 , I; I ,, 1 , , -I I 11 "'! ,, ,t 'i , ,, :
i ,1 41- Ri-, 1,!rr, .'- / t I I " /
, , i 1" I i- : , I i", '_ 1, : : ., 1 ,,,
'r,', ; i, ' 1 ; t ,*:_I .i", ,. t 1_,
i I ,, I 151,,i I, !iiI-,i, I -,,,I,, i 41 11 I ;- ", I ", It I I 11 I "Ill,
. ___ ,7ill I 0. I .. ,t I .""I ,, '' ', I "I 11 1- 1 I 1, ', Ir , 1 It I I
i &- ,- i --' 11 I 1. I I I 1- I I I i I, ,I I ,,
A?'g..j '.!"iil-,.jf" 1117" ', i ,""t, S" ,, ,,ii, I
, I, ._ _t tl_, , I I ,,
-, I" -A- grand. ,c-- 2 I ;,,, It'I - I i I I i z z., 1, 1, I ': 1, ", ti'l-ti I t 1, f ,, i ,,, .11 I I ,'_ ',,' I ,,, 1 I, - 1 t I f ": I I i,, I cI itI, 1.,
, "" I "" I :, "" ,, y I it
1, I, ", tui.i n, d, iu- d, "t. -,,, -i PAI.- 1 1". 11 ,-I- : !I I !, 1:1.- I I 1, I I I, ". ',T,--- ,
- i_ 1 1'1 I- Iar
i,- .... be_. i- !- "i" I tt, -'-,,- 0. zitit nI,,1i,,- 4, J,41,, -tI, ,, ., I I t :- __ 'I ,,, '11, it, t t, , t" ", ,7, " '. 1. 1, 11 I , I .1 ,
I t" ", I I I '' "I I I , ,,, "i"I"', ,, ,, I ,It I 11 i, 'I, t' t i 1' t- It 1:11 -, ,, *, i,,_ ,, ij,_ ""'_ i- I-, ,, ,, ,,r- 'It. "i- I~ t I I -; I.,
lieullutd. liri l 1 I I i -!.d ,- "a P","t ,,- F, lt f"ll 111-1 'It,"i-, -t :_ li, I ", I ::I I -i- t, I "i ,i- I, ,, "11-11- 1- -,,.,Una its que rubgv, -, -i, r,_ 11 It, 1, "; L- I Z "', t I I "Ill I I 11
, Mttl F !I, fi 111111 111111., I. .,I it I I :," I 11 11 ,i, I I, I I'll I., -1 I ., " I -I, ,I,, ,- I I ,,, 1111- 11 i i, i't- iil' .,
t.. an d -, ." ,,I ', ,,-, ,,i Li- ,c -, 1 i, I - ,,, ',',,,, ,; -_", ", ,I i I fi,!". ,1"I ;- i, S qti it" i I I I :, I ei. 't, I, ;- ',
i 1, _", ^,--_, I - -', 1, .. 11 ""'i t, ',
,,. ..! I ,i_ / -pr- it, i, dfet, -r-i 6 -1
de seatma ajas, 'n a" ", ,,-t 1 -, i, ; I , I :, ", I ,,, -1 -j, It ,, I tf-
.nt- I - --",--- --,- _____ 1-1 ; _, ; ,", i, '. ,,
cti-det q.f. ,. 7.i, , 11 I I!, ., ,,, 11 "I 1-1111, i I 11 I I 1. ,'-1-111 -"' ,i i--!, -1:
I rilnigull ,, I'- i 11 ,,,
- llg eds. gu .do e- ,,, ., I 11 I
-,, I, I I ,-_ ,,, i,. t; Ft : ;1 I ,.
at de r' 7- : I -1 j -1 I t "' i ,,, ,
I 1-1 : ; I I I ", r t%__ I I I "I I I I ., vl ,
=,., hil't 1 -_,, , I I I- e -, , I i ,- r, ,, I-,i tl,eg w I .1 ; t,-
ye. ban hee '__ j -1 --" 11-. I "I, Fuerte ev- ,-, ;,:-. 1;" 71 1 1 i -- 11117- I i"', ",emv
. !, I ", 111- : I lt ,,,,,, A iu_ -" I i'] { -.1 I har *1 ", it, C,
- lt !, c I ze"et, I -, a ,-,- I '" '
C'u"'ry. a,wgticiile;,li ,ti! i It _!, it"'t !, I -, It , 1 ", It
Franki it 'it '' t ___ I , tin 1, J t , 7"
C-aletti. St. rt'; q'i _-- - It .. ; I : I , I ;' 'It" ",-I'i, I
_ i 1, 1_ 1 I 11 I ,, '
- -:1 11-_, It ... "I 1 7", 11
.id- enf rer _T1031 !--, t I),
. I 11 : _, I I i, ", i, 'i" -i't," "; 1:
- z-I" A )t
He h.bid. gWirt d. n ,- - ,' fL I :-Ii:11 11,1,11.,
-1 i' I I f 't't il- "tt"', 11, _,- II-_ i- es I 11i"trl",
- !) "I I ,liew -- -, de O ct. 'I, It',-"
- 9-9.... & J- D!Wg,- i _, -1 11" I i tl_- I _! 11
T, ___ __ -,--- - I I I 1 I .1111,1111 1 11 It,, 1-i tt
, Ph 1 "'i- t 11'1- __ -(I - K _. I I _ 1 , I t, ,I,. " i,, !" +r-i,
onobby -lenric". I- P, : I, 1 ft- ,'-, _- - 7a __111i_1 d ZTI -, , ii : -, "'
.u.. Me ._.n. clegtern-ter : ,7 ,,,, i tt, , Z
I Mereeldo led. pallabra a, bi y, t- ,, -1 -1 I I ,, I 11 I I ,, ; ti I vi- i , ,,, e, irenwi el dfa 14 al ganac r d-1 uncii-tro eirtri, Beau Jack 1 , r ,!,- C,,t F! f,,!,,,,l
,.a .el.niactioll" i -1 __ 1- -, I ,, 1 t I I it I 'd
d. 6 j : 1; :-, I -1 I __ __1 -7 _- ---it, --,! t, t A, I ) : ,,, 11 I I '- I p
much* del -ildo de 6 uu, ru,,en n,' n i t I I I I :& I A 11, v Livio Minelli. Despuis pelpani 1 21 contra Lei!f, Felton en '# "" : n'
I 7 7 _- -I- -- It I
I I tf, 1 ___2 11, I I 1 1: 1, "I el liti,,, ttt ,f d I"e",
port as p-dea dc 1. n -.-:I 1, I ti li:i 7 1 !;tl' ", I ._2 --, , ,5 -, A ,,,-: - '.
, DeToit, y el 31 con Stew R-)Ioize en Cleveland, Comentanos --l-,, 1, I - -)", ,'
f.41,11 I ___ I I ,,, I I ...... o
,x I 1 -1 ,, z I- , I, at "'i
1, ilatif.1-- 'i t t I -1 I ,,,, i ": I _ __ ___ , __ ___ -, -.--- --- red It ,,, ,
Par' e 'unt""o it, I 11 I I 1--d-- d-. hem1.b-cc.d.1Z.1i%'%4 .C -7- -- it_ i 1. 11 I _1. I For JACK CUDDY, ol la PRENSA UNIDA h.r., Ii. ,,, ,, '; 1- .1 R-t".
dieci, eirl.cll.mb a Y.gj Ber", ,_" t ': t, i" __ I - 1 I I I I I ", , t , ': , , F I ,n L IL I .4 -1 P17 , IL Y, ,_ 1 , I 11 - '_ I , , I I I i I 1, qlla 't 1-1, I ter 4ce d"'t cl- ,I,,, 1-l",
, j.h.'ei It- latir -1 e IA ; YORK, ,i,, biti, 29, '-', d R-cliti.Beh , I I I I -1 : t, i ,I I, te.drA nue- j, i ,n- Ir diiini- 5In, S, -1, I I -_ 'i 1 ,7 7,, s. ,- -teli, 'k; d ft! nIr I- 10-a de I-s 147 Ilb-1. ""- '1e
Gem g 7 Ck __: _f, -11,11, , ", 11 I I I - 4- f n, ]- Itt I v- ,- I tt
P-- 71= n 'I ', il.,Ie , I I 3-- .", Vuot- d- '. it,- -- Z I '' I '' 1. 11" R file, tt .... ran de fe- a Sugar 91II a rt- ] -!! -1,
, ,-, I ., I 1, I I e I I I duard,, Mi te -1 -- %it, n'-N Itt i .7 tm ciernbve: p- at R.bhi- I I 1-1- ,,h le ,, t"'I"r 1, 11 n""r-j" ru,
lam li -- I- -, moneta ellet, buicarAn ".
gum I ada 1, -, -1 I - I I I I I -, e I I __ , %I,- - 11 I .11, -1 ir Ili .1 4i % i I t" q ,, .- = 0 'I
- I I I I -"gw.
7-ketc, 11 I I-, ":i -_ ----- 11 11 : 11, 1 i 1, I t: 1-1, I: I:, I t "tti li ah'sAin'tqu, d fii'g. a
", 77-7-77-777 1 I I _-;". ,
Minos de ,1 V Iil 611. -11 I I I 11 I 11 ,- I'll, -' I'll ;,, ti 1wdo 'Ar'llari ,in I' % I-, ,, i, h''I 11 I I I I I'' '' Z en '"
1. I ,' )- I 1 7- 1 It 17 ii'll i 11 ' I 'n de it I IN hbres y t- ti,,- ip,-ti, It, --, ;,i
I I I I I I I t I ,,,, 11
comi, T__ i, H A 11, _', I -11 A D R I 1) - I I -, e I I I I -11 11 ", "'ini, ; 'i A It Ram tAl" It %e .
" I 11 il I! Wt'l, Clue acruai- Tln P',i
I I , ': ,
_ 11 Ij
B b ." I 11 , I I I I I I V4"!,I de
'rue ""' b-b_ "'p'"' i, t t;- I " i '' i, I ;:t I I I I '' I -1 I I I I I 11 11, i M t ,",ja it LiMcit., f-e.l., ,,-,r I
f, T, , tz __ 1 . 1, I I : I - I : I I .11 ,i, f I "It" 11 ol"Ie"'-d C-il ,ti- P'T
11 I., I 1 11 "I, I- , ,
1, I 11 11 I ,Z: ,
t." I It i" 11 11 11 I li- 111,i'111,111 .
I. I I I I I I I ; I I I I'll I I I I 11: I 11 I 11 I 1 I i __ "' ti, ri,-,, ,s llt:14
"I i, ., 1. t I : z I I I -1 I I~~ 11 it '_ -) M ..... al 1 _tLie,, I I I I I I : ".. "' ". I I 7" I it 1, i ,I, I an ,
- , ,, ,,,,, d, !a 1 I- I ), Nli, ti ,, Unltl
11 I I -, I 1, __, I -, 9 dt ests
_, I e - -11 11 I i : i I ,,Ili 21 0-, trite I 'i 3,,,,,,, t ,i eb talri.,
11 T ,-"i,,a : Ier F ', ". y it "I
I 1, 1. I I I I 1, ",Z" I I _: z t I 1 P" ,
. I I : I I - -, I ''I 1, I I 11 I , I -1,11 I I I -, I I I 11 I ;- i-.- C',, ."It'd, "Itia 8f,_ it,""- it, i,,A ,, --,l i,., ,.... I
I 11 It I I~- 71 t, '- t i %: 4f ,nitrrie "'ev,
tr I- I I I 11 I I 11 11 "' ........ '
I I I I -11 -11, 11 Below pays 0:
11 11. 11 't "I I 11- I II I I -1 I ,- I pr-b"
. "I I i' I I I I I I ",) q.e se q-1. ce.ltar, C, .r -,,'- I log
,11 t- I I 1 I I I I I -, I 1 I I 1%^ x 2-1 I M, 1, 11 -1 I I 11 I z,; t, ves be a ebt, ki-I ev :"ell I En calzoncil
"'f'
-1 I ''I I 111 I I I 11 :'11 : 1, I I I I , I __ i 11 ; I v 11 -1 I 11 I t- I , t IAI p'- m l%
-_ I -2 _- I I I I- -, rna ,he,, Diln #%
:-; , _t I I-- 11. I '-' - I I I i- i en AcWante in manten. It BelloiVe qvi- I, tistab& dando
, : 'I', I I -, I 'I- t- I I -1 I 11 I '. i et, 1 ," lz- binattit'lin. g-t Delta, en -1
, t:1 I 11 I t '- I -1 1:1 ", ;7"wia pel-od., Y. 4
i1i -1 ., -1 I I __ 11 11 I I I 1' ,_ __ ...... "I __, 11 I I .kee stadbuic, bivi,. 'Jut .sulef-ii
, 11 I ", 1-1 I I tt! I Conti I 'r,"trarat Ll "t. Y,
I" I 1, ti, I, ,- ,, :1 I ,- i. I I ny lin nw7po tm ui h,"k t ZI'_ t : % -11 a nt,(,he li ia torrer por. let
,,,, I -i, --- '' I 1.11, I I Pi- rIt"d
, I 1, I I I , , ., n, net quierds an e:
I I I I 1 I ,I i ,: de flilqI;Il ,I ae Mete
: 1- ,,, 11 I',' I I 11 ." ,I I i r t m .ntt." I ..._ __.____;"I L I I I --- -', I I t - : I I e _- -, -, , ; .-,,, --- _- : L tiln, P,,- nbactj" y jaa I I AQNM--!, I I '' I ,- ,,, 1, i -, I "I I - 11 I 'i 11 I I :, ,_ I,",
-1 I I I 1-1 I 5" I "I I _1-1 ui tlax,,Fn-,- e..
) ": I I I 11 I I T I I I I I I ; 11 1 ,i 1: I ri I'
't I 11 I I _: TI 11 -- I "-- ;-- - e 1,7 ,t,.l I
;, -, I : It 11
,, t , I I I I I I 1 I 11 e tell rf" Ti 1 r 1, 1,
, "" 1 11 I i 'I, ., I 11 11, I I I I I I x , i ,i 'i "' I I I ,1,114
,;, -_-- 11 .1 I I "I 1-11,11 "I I , t, '' I-, ti: Low, I IM11 ,
- I I I I I 1, I I I I I I I I I ,, I I 11, I i ,, I ,,, I
I I I I 11 I 11
1 : I 11 I 11 11 -11 I 11 '' I :':i,,'s,,,,' I
!1,', , '' :- I I er 1, It" i, "', 11 !, I I I 11 I I I I .1 I , 11 I I I I 1 v, 1 1
i M I ,, I I : I 11 I I I I i I 11 I 11 I ,% 11 I it i'0 I ,r;
I 11 1,11, I 11 I ,% I ; I 11 I I I I 11 ,
:_ t I t, I I 11 I II I I I I I 1 I I ,:i I 11 I ilW l I a, I
, 11 "I I I 11, I I I I I I I I , : 4' ,'L ; a "N 't"..' - I"
I, t I , I I I I I I I I I I I I I I I I n, B- ..Y, L6p,,
t ,- , ,, 11 I :1 I 1, I, I 11 re I
, -1 , i Ile i, 'i- I -, -1 It", 1. 1. ti .... ,viitt-elght
pot Vi,, f , I : ,I 11. - 1. I I I~ I I I .11-1 11 I I il 1. I .1 W .. I I
11 I I ,i I "',i I '?Y, Ullba, hublirg. podid.
.rc- I , : I , I , _, "t I It I -, I, I 11'1, 11111 ", , , t t --lc 1. ..I.- Tt.bi -,ell olit" I , t 1 -- " t, I I - f, I
, n-1 7 I I -, -1 ri "I ,I, en gu tout a 13 rounds en I
,ffl- 1, I~ I I I 11 ;,- r I I R."I. -tle d, J."T., -4 "
I I i-11 "It t - I I t 1 I ', "I
isfel-I a 7", 1 , _. , % 1' -Ii% .. .... I I ,,, -, _' t I ;,_, 'i perilli.de..O.o-, t
11 LM X ,I- !'-,, t- t-, : t ; r : "'t , t I- I t t i t -11 .1 I ' t, -,: ', - 'I- I ;t ,- 7-.,. ;tlni I
-iiiii," I It-, 'k ; I. - 11 I I, .1 -- -_-. q- el mit Ctiando de ri frescos se trata,
- : 7 L I I-t" '- " 'k I I I - it ,,,,,,,, I e
zi%,"I", ,, , 1 ,,, I I 1, Ft .. .... 1' 11 -_ _-__ !,! t ,i ,I, I r--'t "t", a. ,cmro m ,n- 'GASEM ,) "
it"o, t, i',i , I ____ __ __,_ ___,!_ ,- t I 111-, F 't ", ,, _- Ud, premiere to mejon 11
11 a _'--!, ", "I I -1 - .- t, , w 13AAA, p3t.ba I .
1 1 I 4T 21, 1 !_ :" ,
1, I I I : 11 -1 ,,,,, -, __ I ", 1* i , 7%hz ;,', h,-: I LAN10. Por ta purna de ous "I
, I I I 111 11 t .1 : "*
Y I __'11 .. 1_ ",
-, I ,, -;-- I", I ,, I", , --, Ingredientes y so agradable
, ,, I C i " i!_,r, ', forin F_1 / I I , I 11 1-1 I A,
V -, "We. '17 ,, I 'I ,"t t f
' 'Wit i ;, I If A S, I ,,,,, .1 I I I t -1 1 lil, :) "' ,-,I "'. I tabor, la GASEOSA LANO / ,fl' '
ol io, n" t, I", , "I ". 1- "', I i I 1, j ", I!- jr ,x-, 11, ,,,, ,,,,, 1 .
t"', ,, I ji ; 1, I I I 11, I I,, ,-'_-- i, i iti',-, -,It 11 ii ill it-ii- ,e- I es is pr erida de quiefte, r T., e Mnl ,,, '3 1 1 1 1 1 I 11 I 'f! 'I',, _-11,- 1, 11,,-,,_ -:.'r or .I C-!:" fi,, ,e- r
* 11 1: -tf," Vitt i 0 Mel I
, , _k -1 I' ',- !I ,u-, no se da I gustanilde I or.
- t I I ,t M, 1", t it / 4
,,I 1, t. I i; I I ,,, 1, I" t!,, it, 'I, -,,, It, ,, !, :I,, hlr,,.1 A; I
,-I-- , -. IA h1rM
J""", il ,, 7' '.)ii 1 iI, - I ""', ,-, n F-- 't "i 1',,,-11 "17 'IM6 pun= adaliplat'; 11 I
,111- il", I tiv-, 't, -, -1-11-111-1 -,---- __ Ate"t il --, d. t .1 I SE Vv /
- tr, i 11 il 'i --, "..do. a'
11"r - Iltllt-- ': R E s 1_1-1111Y 4ASF ,,A'
, I t, I __ .tri = M bres on Har-!
'i It i S- I t'- 'ULTAVO DE LAS CARRFRA CFTF RADit I I ", P"r 'i =4 vest. Y. i
, t e, :: 1. _'11.11-1 11 I t e 1-1-1. D d -,) ... 1, regeattr is .1tu hom, 1 1 ,
I It- : II , ,I I t1 , ,; t- -,,, T ,, P ,- I ,, ... I I .. ,
7 -- ti r /0 -r-.4 ,, ",
'n! 11 "I' tllll i 11 I ': i, '1 --- 1- - -,_,, -, ,- -r .- Il, -_ 11 I I I i 9 "', I
I It', "I'll I -. 11 I'll- , I i L- ;Tz Ile Ga"1114. tworbi i '
I :, i- --,-"--ii,,- z i- 14 ,-,T,: ... --- '__ ,'- i, -; __ I 1 ,a 1 ,,ciroe. camp.n. de .hoa .1 I I 1 I .1 I r
, n 1--ir- _i t, 11 : , _: tt : I 1 11" I I ti. er,, prftbro, feci. licelt, -n- rX I
1;, 1, I -, : I I '
, .!', ,, ,tl,, t z ,,, -_ t'-v'' -,"Z, ,-,-,- t_ I T I jl ., 1 ,I i,- 001i .1
, c -i-i c-, _71,1 _1 I I _ 11 __11 I I I 1. 11 I I ; ; ,I I,
, i,- I -, --,, -- I,- 11 I I ,IV 1 I I i iI 11L I :11 I "' 11 -- pc I
,,, *1i ,i, ,t! ,---, i,- I ; -"_ I It I il 0 1 I ) , f I
. til I I t ,. , , : I ", 1 j ,-_ ___ I
de "-I Ai, tt!, ti i I I I : I I I CUIEREN PRESENTAR -cirg, 11 ,, I t-- ,,, I -_ -;
iMlt, ; I I 11 I tt l, I ., I i 11 I I _::r Qr Ti i;', ii : ; , 1, ,'I ,tt, ,,:: "; _ I
11,r ,'I I. , ,; "" , , I -7 ",4 CA
11 I I I , , , : I t: i ; !, I, I I I I t : I -- -T :- I --t' I I. ", , 'I', , 11 I .11 I'll 11 .I, 22I. I ,- 11, I A CHUCK TAYLOR VS 1 1
_11-i" l ilt I I ", ,_, IiI ,-- I I 1 i I _Z -, _,_1'*1t1' I ., I-~ t __ 1 .11 ; _: I I I "TW O" PORTU UFZ j;', ,
11 Il, ,, 1,t % 'I'l-i , 1-1- 1-1-- III' _- .. I I I ,
v1,!1,ii- 7i -" ; -, Z 1- t, zI ,- I I I 1-1 r" 't, ..",
, ,,, z P, !, r I !-i, 1 1 ,.I,,, I 1. --- ,, t ;_ I I" Z ::
" i1f, z I t 1, .:. I I I -.__ ,-Y* ?I' ..
,if -t -, i-, "I , 1, I - L. Dil-cf6t, Gen.-: d. D- i- 11 ,-
,,,, 7 ; -It I J 1-:: __0- lin $114 gellb0nes, de mrie it 1,
,,, ,,,,- ,,-_, 7, 11 r 11 1, "I -- I a f u-1, P "_ i't"n-1 I I tl_, ,;17*1 r ,,, :,, it ; t 1 I 1 it , until d r',, z , -, I'll I ; ",a- p I ,
r=-:1 ,- % K ,d,,- ,,, ti -, I -,-",- ;
i7i I I 1, t 'j I t - 4 6 via. -;1%g,..d.1;jW 0pi -,Zj ,,,- -i, ': ! I an 2v, 5, 10, ,a ov S, pit-gitilm ,I vi ,.
* I. 2 ,, I z I -T dia 9 el entrarue roes de octubre,
Sent 1 ,-: i ; _,, :- I -, ,, 7- -,,-,-- ,, .. I I
lnkii, t,,, I ,-11 I.-I il I 1, I I : -,, --' ,: ,- -,,,, I- T I I land. alefial.d. el d.bl, c..p.6.
!" ,,, -, I I ,I I 1- _;,; -,'I- ,,,, :- I A I it, "j, 11 colua Rues, ..o .r1uj.t,, pal. "I
ly"ek"" ?, t I '!'. ""-, F i, ,- i 1
17 1 ,--, -! L _i _, ; " b 3 "_ I -11, -,, 11 ,L 7n I caballos. actual, Ph el turno, estelar el proxri , ___ __ I-- I, i"", -, _ 1
,I' -:t
pe-b"it 'i, '. -__ -z I _" il ___ __ I I ,_ 0 ... fl-te .. oatil c-i- -c-, I
,, "I , , fd, it - ___ -,$,- 1, de prini cal dad. que mu bjen
, -- r 7 "" 1, 2 T: _., , c, _:'," ,,F l I I'll ,"I n :=,. F -;- I-L _ _- ) :djerj. el espect.c.1- Ychtick
- I tit'T
,_ 4,, *-i:n !, ctl!t - - -;I'-_ t- -, -_ -- z 7_ rr, 11
, i 1- F, I- ,,, ,, z Z 7: 1 1, -1, 1 ft-. El motor mar I d I
1e,,1,-l-t,, pt ,tI -- I C 1_1 :", _17_ I,-,, --'- _, I L I'll., La preseritac,16n de Taylor io exti I
, 1 n 11",i'd "IL--is --, , 1: _- _a, 2:1,- --A -f-t, lrat-- t1l mAs famoino Porti. = ., Se.ha iniciado una ges I I
nz ) __ I -Lit, ci-*" I 11 I
r t--, Ii, 't .- L I I I I, -I, c- i--7.-7- SO, UniCo ,, ar I I lo"'an" -hrtul", clon ersi ltlef6bica to. "I
1 ,1 111nt l_ l Il : t-9 1 2 t,1', L ill"' ,- I- - I I I !I 0 1-,__3 h -, I
it, !,I11" ,,,-,,r .". , iiD c1CE- F""e, 11 con repuestos abun- I e,
-Ittr n, ,z- I- I 2, iii Al WeilL matchmaker del Garden,
g tI -i -,- ,, ,- i, 1, ,1 !; it ., I ,,, "
,i- -it, an i iuvr" I" I I -c, li ay;; -,---,-3 1 1 t-, I 'iI iI. -_ 4 qlije. dij. qu. st4g.
,. tre .11 i I I ; ii dates an Cuba. con el Zrfa .1 hahl. 11
, t 7 tl_. -1-11 1. -1, 1, I -- CiArja
r 7 -1 ,,, = 9.. Z,.uuie oll
I , I 4ay ti .1
-, .,di,_;, --it."r- ia -- it 1 1 It ,, ,fL ii;l 11
tt, ,i, I I 11 I -- i 1-" :_ "" '_ 'c ' 6 _- .- c- 0 vialog; graft glIndor a que viniese a Cuba
1-1i i , S", ,_a ci -- ,&-- ii3 I I 11 I "I"' _UAL i
_- '_ Yll_ ii ;1 -_ 2,' IF" ,-.14I ,
9.1 tttli- I FI!11"],:", ,"pil"-,ii, , ,4 it fl -, C", -z - pida catilogo =a fecha del a de ajoito I I I
S A fc- ,, : M,_- I I C'i" c ,.- I Z, t -7; F, %- ". : .I. --t-2 1' 1- P_1 1 Y _, I a I ,l.rus; d. _. .- .-. h- ,:,I g;,_%i '.. ah,' I
1, ,, t, e',,r,,,t4,', :1 ; L, __ ,I I- P, is c-, ,, I t- ,_ epara &I dia -1 nTl "CF_ I 11111 F_ 4."a 15 .04 Writiltia 1. ,ft arlicift del _,
.7 7atl, -d .1. J, Mr 14M - t n q "I C6 A I 1-midab t 9TIZIrd"Ti = V.rte. I "
C,.,'d,,, ,.,n ,-pe,,.. ---_,i,; I _i__-7i_,,__ -el, 11 I '. T -,' ,_ r I--,'. ,
plra e_,t, --tij?, t", df!--::- I I I . -_ I
, '-'. i i, I -, tt -I- I 11 Ar I X Ii '' 11
_:,- !, -,-H ti- 1 ,7 _1 .01, dw Ictcirfn S.C"l- 1* /I ,
- tt I -.1 I ,. ;, I,
IV ,iX:PT"_ P-1tiz li '7 3 01111-11-1
,i,,i 1 -_L -_, ,, ,_ i- .. a 1 11D.."ie.6'.
_ I I z
't, ;, -- el pi,,- !,, -- __,I 5, 1 111 I ,, I-, I "I'l a' K' ,
11 be or, = p- V it, it 1- 1. 1, _- 1 I Ii ,I 9: 1 I YA ellimbatie de Charolim y tatford 1, 1* W, ( t a!- -1 I lo -, ii __ it ,I d, Ila h-be, 11 A N I 0
t," I; 'C"t", C "", I,- tti, ,Iiil--4ft 11 11 ., ii.. r ,'= -, 1, I _,_,, I _,_ L ;X i Valion. y
i, 111. I I il I I t 42, ;, I TAI .Aaj.CW,1. id, "
t t- --ti, I 11 ,/!P
,c,_,,pz de cabeza a !a sc ,ir:ii ,, ;1- 4, P v I b I- , P 17 fires 4 I
- ,
,V!on, :T-, .; .., -; ,- 0 C- L I I -11 I 1,
-, F- I I L ,i--.; -, " ,, ,"i.p 'L.iP"',,:1r '.."",i=,. I
-f- d, let, Y-- it , t 1, It" tInhinko todw lot Donshigietil I
etr. t ,!! I ''! i , I i 'i ., p, -\ , -_ 1 ". d. j.g.dc_ an e I I 1, -t -, .- u I,, -- ,i 2-tsi I ,-- ; ,- -t t,,I, nn-,icifft d, Willa I
, I I I Iniln,", b" ,In ,
pit,.' 11 9- inc 1, 1%, 'ell* is 44 1, ,A .. ,,""'n"! ,0 / ',' '-, / oim A do RAWO P11002150 al V40iflavall
.Z. .."ge I 024 i gz, ti t3 It, d- -Itli Afl o vallaro. cue ,,, i
p.L. egs ir.d. V I- f LANJO pARA OAttAR"
<". I." de Ita, n',Ax blulaniiea 1, A suENA 'AltuRAD6 '_ i"A ,,ItW,,&i, pi ',iarrebte pairs
1- I- 11 11 : !? jt. Z
btDcries Ttya la I fcuct 04 11 ': ,, ,. 9 1,
,-'7- P, cit. dM.Rb1 sh1 y-ec04;eI N-- Z 2 !,cIla". C,;,a el cubani h desech*u, I I t,7 i, P__ -- .A- d. la .1-1. qt,# It hi- y v jz ,, ,
. w 2w 1_ --4 al I 10
Po "' w o" el ."i no debt pe, se en is' -1 I KWCOAD wanum
;dt b.0 a oy. QUXV"4U Dy (14) Nt Act ,& X ;tim I- V-1. N_ A ; rL I dos __ __:=If , mmawmMME00
Pelee -,,o lot W==
t
I I .
I I I
I

-- , _'---------11 I I I #
I
I
I
M-lINA VEINNIX)S DIARIO 1A, I A MARINA. VIERNES, V) [, -*d .MJT DF 1940 ___ __ ___,__,_________ ,-,-- AM "
Pronto dor(irl c(PrItiermo (I fas ipbrms pirn Itt ferniinaci6n, fle /Il LA (,[(()Nlf;A III," JIOY
FtIfill"I Ole I a ( "llpit'd I 1 1 ele I--,--- C E Y I
I- -",--,-, - _- ___e carretera flitf, unir6 (I S. 11"icente (wit Ballia Honda, cif P. delf Rifp CAMAG I
----l- 11
T--,, ,, ,1, -,-,l- l, VA'), 1 I I-- -- ___'___ _____-11 eele eee, eeee e e e I el I 11 I'll e i 1
.1 i
,,. 111:'111,t -- ,,I, 'i, "" t ,fl 1-1l M prri6dt. ["IN AR DEL 1:11) I I M "..A., "", 11 --,"I'. i, , .
DI l , 1*1 "' m.1111t._ "" '-.. "! Dt ii A F 1',,',, I i ; , ,*"," 'I" "" -l') ilt." 11. 11.11. CI.IP-TRIt
rj'1111 ,lllk' -,,- -, O Ill, lll ., r- - rw 'l. ", _' I "ii".% "' -,[,. -Ijdit, ,vlfl az
I I ( Iipilaj t-P1, -"""."'.", i -, I l'. __.,n -Iw
" -- -1. 1- ""'I":- 61 I- .zIt". "I -,.
P-11 111t, .i,,, -1 "'. ... !, ,I 'j- "llilra In Preterite f ""l ,, ,, 4,ilr- 1,1 --- -if
_ it .11,1111-11 -11'eI f ". "e- ""
" -,,,)- -,-, "'1-111l, "I --, !,,, f, ,lill 1, tfall -- 1 Ppr 6l Itodriguer. 1 _- "' '" e" "" ,- ,' i-'I-0,t- t,-- ,,A,1l111 111z %rl*111. '111'1_,%1_1%"e"'1*-.' 'g .,,,; ,,; e"" ,, "I"', """,.", ,*,,,*, ,,,,, ""' ,-, "t,"'i'l "
. I I'll'-, .,- ... --l
I- I I" "' ", ",, "r, ,,Ir,, ,,,nr% mill, D I. ,,i& .r, ,,,, 11 ll l LA COMISION -9 I ,. Io. --,I- 1, ,'- 11 1 iIll ,, _,,, .1 ,Wll, n-JI,
( 1-1111, ,- ,Icil T--ld, "I'dId 'j. ,)", i-it d, I-, lIl 10M TQ .t W-i ".)- , e, ". '-%e .
I '. X- -0. """, """" k:, 11" ,_- 1111111,4 "t ,,,,,:, " ',I. -,, ,,, "",,, 1,""l," 1.1 ,i- ,
N,,,-Ir, P T ,,!, :- ((----,,l- 1), ,qui. p ... 'j- 1), ,, 111, 111. "':": """', , I "e., 1( ., , 11-1.1
" ^ 1 l 1,11, I 1111-- ,,, ". ,,,,,!. ,,I, "' 1 1 1 ;,
, ,l , I 11 "I, 1111d" I'll, : I *,11,,,,, "."", 1, ,,, 1, ;,' ";, :,% ,,.e I "' I f-' , / _1111111111,l ,
, "', ,I I,~ ,I-,,, .", --,,, o, 'I --r. ,, --, to 'i ',t'-, -n- I : "" 11 // I 11 -- .-I "Id 11 ir, j,,,,4
, I I k, o, ,,, i IINIM.* ,,,, 1 ,,, .'%, ,,,, 1 "" ,,, 1 1,11 , I I I 1,1,j
I I 'I) ,,,, I' I 11 ,-" 6,t .
Pu ,, bi- , ,-h-d 'r-,"i'l itY,, , ,l-I,--,,_ \ e_ ', "' "; 11
, -1 , --- ,,,, "i -;'- -.-j. i ."""', l, "- ', f, ) I I i 111 % 1 !",,1141. 1!
, b, ,", , 1, 1)--- ,W d j1t,,f-.l ,1 R,- ,,- e' ',' n,,! :'I '.! t', ", -. ,;1,---z 11 I ,, I _1 ,"-- -,- o, rl'!. ,
"" " """, ,,, I ,1";:,;,,'%r 1. ,,, l, ll ,, '- '- I'll, I --,", ; Ill, ... I 1"t-it"d
_ 11 f1l. ,,,, 11 11, I I 11 ,1p----d,, ,l ,,I,, d l Co-ili dt -1 I I iz I I. ,t -, I : -"I I "' I "' ""l"f" e ". ", ill 1111_ 1.l1l.,tt__1, 7'. , e; : *1
h. 1111 I,~ I I 1, I ,, I z e 1 "' I _eJ.11.1,"i le'.111. T, 1., .". -_l,-'_'. ,,,, '%-'-: -- _':
L.C ,, -,,t,,. 1. Dikiil d, N-fl, P-tid,, J.4i6.l, qol t-Il , I I .:, I'
1- I I ll I , ,,, "'n" ,- [ 11 I 111- 1.111- """"" ,_: ,,1,-,,_1: ,, -T,*1j,',,. 1; )"!'v,,* ,- t'.,, I I'll, 111 11- 1- 1.,t I ,,1 I,- .
, ze T", 11 ''I ,, ,_ fl-!- til 111. 'Ile I
-i ") ,,,- ,!, 'I -g"', l .,,-"- "' t- "". 1. l ee, I e "-,..- 7 t "' -l- , '11. l11.111. 11 -1.1
, , , ,,, e, I I ,
-)" l-%,l-,, A,[ C-"t 'i, "! e 11 z
pro :, ,,ir ,w, o ,,,,,, --', I e I ", "", !, i, r, , r., -,j"', 1. 'r-- 1,i ", 1'11'1 ''-, n
11 %%' I 1-1 -lll -11 11"O. 11 -.11 ", q i"", ",
j fl,,, ", 11111111- , , ,,6-'. ,i,, "j.", t", le 1 I I., # I ,- 11,,-I,, -1., "". ,,, ", , % le,: I 11 I -1
"" I I 11 I 11-1 I I I I I r;, '.I 4r ., % , ',',, I : ".1 I e ,,";,- - 1 eel', ,le, I 1 ,ill I'll """ ., ".", ,,,",
-d" j"d, , 1 I 11 ; i ". 1, P I .11.1 -' 1. "I 1, ,- "I .- h ... --_, ,,fll il .1 -!ill
,- , .1 -, - e .", I I-~ -11 -" ,,'- 1- 1-1
',,,,,, l, ,,,,,, f ,,,,,, f- ,r,,,,, [--I 11-t 11 ,,, -, ___ '. ,:. 11 I ,. 1- ....... 1 !,- 1'1 -1 """'.. : 1, V, "l-,- -'-t, -,
1, I I ,_ j ,,,;,--Ot ,, ;, ,, l ,,, ,. , f,_,d,, _,_l, .1 _t .t
[ ,; " :", "", I I I -, 1. g- 4" ___ ", ,- ', , ," , 1: re -,,
,,, ,e -', ---i. 1" ,, ,, ,,,,, , -:, 11 ___'7 ,,"Ir I 111111.11, llp lttlll ll 11
" -- ". ,,-- Ip,,,-,l-,d, 1-1, N-1 I, I 11 "I"" ... "Ill' I ", lei, i , I, l d,,I ", I _111 I I 11 11- I ;;,.. ,, , l _,- , , r
""-"':" ,,,,, ,,, , , 't, r , I , % 1 i I , 't , , " I , t ,, ; ; " , : , I I I td. 71- t" ..b,. l H. 'Ah,, -1,1:11" ,* *,", ,_ fx.'-,,,',; -,,*,11,1 ", ',,,, ,',
I'll I I'll I.. e ;, l;,,_ t. !,- -,- ."I" 1 I e,: I. ,,,,,
ell I f-,to -A rlt, 411 ItI11.1t.-Ale di allrvi I I e ,
,-, i ...... "',-r, ^ I [-",-) t N-111-111, 1" --1z-_ e I .. "" -, "Ie" -1 fl"I'i 4, ..."I'." q., ".. "It,,, 1. Ad.. 4, I I ". , -- -- 1 11 I"'% I ; ... , ',',",', , r ,, r ,,,, '11-11'_11, 'I
-_ , , 1, I 1 , ,,,,,,';,,*.-,!"?"%;"-;, ,
- .., I I- Irill It. 1. lltd.d .. -ra ,.,.I 1,
l 'K. .' ,, ,I- .1 I r q 4 ", ,,, "', T-,- X :
""' ,-", " i-,!" ', _. ", "u, _J,, 't-, --1111 1. r, _- I .-_- "" -- -- ., Cl,, -, 111. ," ---, l P It ... 't I 6 ,, ,, r , ", i"t
,' _'l, \l_', ,,,,r, -- ,lil,;' _, ,lI -- "I", I I I ", t 11", If' 1 ]- .1171-1. ',' I' "ill.
ZZ !"I",. ,i- J-,- -, ", ,, -r "., ", I I I I I 1-i--- %., ."', ,, ,-. I , ;, ;. e ., " i ', ,,-, ,,, -, 1 "l,
, , 1, I 1_ ", "I", T., '1,ol", P.l -ft-dt, ol ,- I ,l-'t,
,_,i, '! ,i'"R, !, ","p-ni, ,li l, --l" ,; "O" I. _,, ". l ,,, ;, -- .1- : ", .. .. . -' r, .1ill " ,-1 """ I~ ","'r,"- """ ". "', ,j 1- -!- ,-,--,-- '"'M.
""', ", -- -',q ,j, 'j,-- t ...... I r ,- ',t"Lrtl ', ,' I -11.1
-'.- -, 4.,__1 1 "' "", , r ,
1, -, ) ", '- i, -, "?-4 --- ,i , I .1 4 ,,, q, ,,,-,l,, ,I I I I ., ""'nir. 4 7j" I i ,rWfv- q , !, , ." !", r L l, , I , , , : - ; , "I I-- .1 "r , ", -, ,-- "-]- M,-',
-, .1 -e -, ,,,
", I 1 r_. '. I I I I "I 111 I., 1 1 i"'ll
,_ Pl,-( -- , k [""', t"- d, U ,;, '--!, ', ': _- ,- -1, I -.- -, -: , I I ,, I 'I, ". I ", -- f .""., I .'I. I I I 11, 1-1111-11, "'I'l-- i : I ,_f,.,.-;,*r'_1 i, -j- --, I I -, , ", _, : e I I I ", ", I I r,,,, 'L , N t.
-t ( ', t- 'l I, ,jt:- ,;,,,% J ,jidl ', r i ; -- 11 I - I 11 I ... ..... l'ir", ..... T ,,, P
, A r I ,, d - ,' "", ', L: -' %11' I 11'1 I 1, "_', .- , I I I : I.", i 1, , -, i'. ", I 11 I 1, 1- e ""I P 1, Y ,,, 1.,. ,,i ... l
,,,,d,,, "'I "! T rl-,i- !-l'. 1, 1 _- [ : i I I ',- -,,1Z
e, 1 , , o [,, L 11 I 1, "I 11, r I,. r e ,, v I 1, I "I ,, -, I :", 1_-- ,, ',,;,
, I ,.'-_,;", "', .... fi
1, I I I ,, 1, I J ,,, t - , e , I, ', 1, I 41, I i Z;. -. -, -j--- d- ,,, r', 111,;, lijd ,, , -6nf "', --t, ,, "; i" .1 ': I I , t 1. j I "I'.
t ,.", .- I .... ""'.1 L ,_1, I , , ,- , , - ., 1-11 -_ I I 11 t,,;!,,., ll 1,
, , ,,, 'e", 1 i,, ,,,J, ,!, , iw i-J.", ., ,d, :, ,.__: , 111" e I I e 11 1, li- I- le", ,., , ,,_ 111i, "" ; 11'. ;, ,e
, I I 11 11 w 11 '!Ile I
I I ; I 1't 1" I i .1'" '- I I 1 11 l-I' 'I.Ill *., LI'lel'.111;tI 11- *
,,,,,,, :,, "'i' l, ", I ,,,, d" t"t" -- 11 I 1, - I 'i- ', I v I : : , ,, "I I I il 11 11 l I I 1, I I I I ,. I le, ,- i ,l- t , ,", , 11 ,
," l 111 1. 1. 11 e I I :" 111,1, ,- ji.,til""'.
j- '1 ", ;",:, ,,, ,,,,,,,,,,, 11- 1111111 10"', ,e e I I I I e I e I ; ,. ,, l,, t 1 : t;
"- -,- I", q, !- I 1, I I I e '. ,- ".. 1, ,
, I ,; I ", I "I 11, I 11 I 11 I 1i 1, 1. r "I", le 1 ,', 1 ,,,, 'I cf, 11 p", :,'
1,1" , '_ ,, - t 11:- 11 I ,e , I I '. I 1. I, 11 1 e I I ,,- : r 1, 1 ,:t: , ... 1 1 11 ,,,I,*. "". ,,,*,
, r I I I , 1 ,., I 11 O ''Ill 1 11 I I 11 I e I l I'll-le,
Pj,: I I ,,, "I 11, t, I i , , - "t'j, ...... ,.
, ,-,, ,ll "'c' J, -, ill ,,, ,, ,- 11X ;-11 1 I I I I- 11 -1 I I' ', r "' I 1 ' ' , ,.,
-- e I ._ "_ ,,,, I -.. I l, I I -111,111, n,
.111, 1. 11_ I :,- ."'" ,,,,,"" ,:_l. .! V
-," ,' I I . .I i, 11 I I ,I
e, , 1- d ;-- I I
T-11,11 d l-lltl W ,-P, 1- I 1 , I ,,,, ul l % I :_ Z" :, ol I , e ", , e. I 1. ;. 7. ,;,-, v I , 1, I , -, ", -- '. I l- ,,, 1,11-A,
',,I- ', jl,,lj'- -- ,, : , e: , , e -," ', I 1, I ... I 1 ., ,
Ill, 'i t ,jl'- r jj 1,- 1- 1- :l11 , I ", "t I I 1, :,,l,,
-: -11 I I ., ', ". I ,11 11. "il", ),- ,,,,h
1. I I I I ", ,, ,,,,
,: l , 11, 11 1 "i", tl,- 15," :i- % _, : : 'I ,,,, ,
e, I I 1 '! *, " :: "." _', I l lL -1 1-1 ':; a 1 _,,', i t 1, L 1, I I e" %', "% l "" , ,, _. ,,_, .,
'il ,-,, I 111 lilll [, l I ..e % ll
-l- ,!,!- x T, 1! '11, -, Vrvll ell .1 Ill I I e, I ; I~ , k- 1 I 11 I "" -, "I., ,.," - ll It- il
" "' ll" '' l" I I l _C- I'llt- 1 I I I I I ,e I I I I I I : -, : _. l , '' r".1 :i I ,,, l, '1- 1 1, -Iltr'I"17 ( C ,,, I ,,, 7 I *, ";! ,;; I
11 11 "I 1. -1 I I I I I I I I I I , : I I I I I I , I t -- -- ,' """, ',,,^!l,, '% t. I ,.'::l- -i. ,e
, Irll ( "I'll r I I I 11 I le I "I - I'll J-il 1011 11 ,f 11 71 3 c I I I I I I I I I , .
': ,, , ; I , 1, , " ,- i -,,tl. 1, -!- I'l-1-1 : I I 1 7 1 1, _: le I I I e I , I -, I I 1-1 11"".1 ,I,! -- -11 1. i 1-011 ',-li 1. , "!i,. --:
I I le : I I 11 I _e: e :r I I : '- .e - I.- 1:111, 11,1, ,i ,,Il I 1, 1 11- j ., ,,, "- f- 1, 1 11- .", '). Iti ,
"I 11 1 I ill'', il I , :, Tril- l. % ,.,, ,, I I I I I :, ,e I" I., I I -1 I I ,,
, I,,, "," p - 't : , I I ,;r, ,,j I ,_ ;- ,!,, ,- ., '-It. .i.. 11
I I , I ,
, , -, 11 11 I 1- I -1_1,1' ",' I! "j *, ",- "',' ,*, ,".- '1
':: A , I, , ': 7" , *,', I "' e I '_ .1 1: il I i,, I r e ,: -1 ,,
" , : ,_ I ,,, , ; '. .,.- I % ,' , ', 11 1 A 1,
11 -,!, [el-- d", v ,- %- ,", 11 , I 11 I I ,, ,, le 1, 11 ,. i % , ,,, I " "I ", ,-, ,f l': .._, ,I,, W11 -11
.,, , I I - I I "' I 'I ,;L1, ; .' ,-". 'I I I 11 --,-, ., I" ,: :1)" ,' ,, "1",,I'L-"', 1. 11-- .
-111, 11 111 "' - -, -'l-,", 11: I -: I 11 - I ", -1 : : , -_ ,-, , I 1, - -%, V "I I I ,,,, , I I I I r 11 1 _q,,, o,, ,i -10-i, -'- ,- 1;, '. -1- I. ., - - - , ze, .. ,: :, ,,, ", ', , , -- .1 -1 'J "I I, 'I -',
' -1 ,,, ,, -1 : -, 'Irl, I I n1 I I, 11 I I ,-.
--'- ', t T - _- e r I '_ : : : 1- % 'l ", : , I I -1 - -- e I , , I 11 I I I I -, I I I 11 I I ____ ___ 11___-,_,____,_,_ -1-111-111111 ------ ______7 W, l I ,, ] , ,. t -, _P 1:--1 il l 5-_- . , -- , 1, 1 - I r7-tt- ,llb,- ,t. 1,
-1 Una "t _1^ : -, -': :- : , -,, ,---_-,-_ t 11 1- , % ; ,, I i -r'd, .1 -1- I-. ,,,, !, "! I I "!:- ......
, -;- I 1. ,:, I I ', _' ', ,__ - ---' ,,-- ,- ;%1,%1 ,- -,,:,% l" ,", 't ,- "'e-, I ,,, ---l i. "11.1 -, 1-1-- P11 1.1 -1-1
, ,s Ms n ". p- r . . .. t -, - Ih tl I 'r , ,;, :, _- -, , ,_ . ,,,, _11- , I I ", -, I -- ,; ]-' ,-- '. "ell
li'der d, C-' I __ - - I I L, I 'i ", I 11 I I - , I -, -,
mr,"ll, --- _- % in --- 1-1 r, I __ I ,,, -, 1-1 I -1 I- 1- l tlPOZ-A AA
" : 1: I I I "I I , ', 'i "', r ,--' 1 __ t,
I ; : r T ,
r I I I , I I , I I I , ? : 111 I I'll, I 1 -, 7 i 7t. , , 1, i ;, , ,, ,,,,,, ,,, r.
.4 te e. M, 'ailo. 't, pt- r t !, ,- , n; , r - ,; :r : 11 I I I l I 11 __ __ , , ,;, ,- ,, I I I i", l"t, dl v.
I _- -1 I I "., ", I I -1 ", -, ,,, , ,,, PrI 1"j-1 P- ti-, I A, "," .1, 1- "I."" i'.1. ,- 4 - - ': I C! , , 1- I 1, f", 1 11 11
pe'...], Di- ly, t u I 11 I I I I li, I r I -11 -, -__ I ..... ; ,!. 1, 1, 1 1111- l1I '11- I "" -I :_ e 7 I "" % I : I _, -7' I _! !' ' I 1 7 1 1 I I- il _1 %,i .",, ,-,,-- 'll l", "" ". 1 711I l-11 11 11 ll
juez. q _.Pe 1. III~ d-l 1-- "l- -;p ,7- P P.-i :, *:.* e- X _4 , ,
,,l -- 1, -, I lltll 1. I -'. ,!- I- It .
I -- I I - I I '. .", ,, ". "'t.
u- cia I -, __ _-, "', ; l 1 '5 ,, "I 11 rl *11114
"UP" ,li t .- -1 k I , I f I I I I 1- - 0-1 ,,- , 1 1%, 11 i !
el cargo de Jae. 4, rir- Il I ", __ . z I -, I I I I I ", I':,,,.,,,,"'_ ,, I f-Ii.-l- --11-1 I
ti- & dkil )ty t. 'r-; Y "Lt 'i -- J .- ,, ,_._- I i c 1- i 11_1, I 1. -, -- 11 - I I I I I I I e 1- , I I i
-e , 1-1 p; I I 1, I 1 1, ,,,;,,, 11 -',-,, i'll- ,", ., I
- - ,- I I 11 e i, ORIFNTF
- _' 1, , I L I I 1, I 11
, , _, I I . I ., , , -T-A !Id I M',-.O I ,1
-1 .1 I le ,_ ,_ I -- I 1_ I I I I I I lll
p4t-i ocuptr Una de las jp I -- Ir. "' "-' IZ'dl ; r 'I , ,,- I I ', 11, I i 1, , I ", ,
.Ptia, pot ... ,It I., dvi, plit., ---,! ". 1 n, i" -'it., : -,- - 1. 1 , -1 I , I 'I _' _' 11 '
, e ;>: -: ) I n" "'.t.I lily-:, _'-Id' "' i !
titutittritif ro dih. 1- l7e ,,-:, c, :, e, !, al --1 I I , 1- r'k ,1 I ,I I r, 11; -- 9 Saiiiiago de Cubit
.V- 71 2 1 t 1. C 119 t MCI 1, j ,, :1,-l" d ,- lj -, i, ii
- I t- ,
, ,i ,,' , e n, -1 ': :.-1:11, I", "', : z! j, ,ej ,,,I ,, , . 11 ,_ , t_-..' -11, 1, '--,
dt Una etapa, it Pill ,U,:,; ,i--,7- -, i, : ,-,l-, o- ,-,, ", I I "I d, I Por Manolo Siiibritt,?
I .. ." ., I A 11 9 A -% ,,, I i - z ,- , .l
_ ,, I I , I I 11,11,
,i d. mr.." el -.).W j't Pe-,, 11 3i i I L" ; I , I _" I -1 ', 11,1-
, ] !,td -, 11-_ I % I I :- % %'r." ".. ill,,% ,
d I .1 I 1, I 1, I L "I, ,- ,, I 1, ,i. 11 I 11 t,
orldt ,. tilpil rto 1, I.~ Ot I a n I "I , ., I 11 ? Ilf 611 I ,'- 11 -- 11 IV :,"! 'r p 1 if d" "-,:', 11 I I~ -1-1- 1 _', ,' t I., r, ,: 'n "" --ill d
-1 , ,_1 re , tL e ,- 'I',
A irl d, I.Cl- i,, ,- r, ,,, t ,, ,", I ', I I I I ", I e 1 ; , ", t, S-d" pi
I I I 11 , I 11 I 11 11 'l i E" cl g- 't, 1- ,- t ,,- ,I 1 ,- .J
,1- ..y rit vid, I, -r ,l h, - ,- I.- I I I ,, , I P- 1, -! I I I I I t _' _' ,- 1, i,", "I ,- j ..... 0, I 1, -, d, 1-11'e, d, -,, ., ",.
al I I 1: i .1 1, R, l,
I I I I I I I ':' ' r :, I TZ 'T- t- "", P,
- ',;,ip.I- dt 7iill- t, ,,, ,l,, ,, ; :, I ', '_ ," e, ,"'. ', 2 I ' ' - '
, l" M, l. -,,,,,,. !l,
- I I e -1, I I 1- -, M'!' [ , Ir",
d- t" 'll'e- ,- ", -- I e z e I I I I I I 1 IT, _- I k P: I N c -1 I I I I , 11, il 1 111'_ Ilt 0-llI i,, I ,
- 11 1 I I e .1 I I I I e I 'A P,-1 r' '_it:-e Ill :' 'Ar7l ,' I I "" 1 '- .-Ii. I I 1, ,, ,
Q- j- 1- 1.-- ll !- 1 I 1 I e I .1- I I I I I I : I I e I I r i, I z I ; I -1 I I te I ."', ; 11 I 11 ., I _: % 11 le, I I I I I I ,, ,,,, Z I "I I I ., I , l,,r: "t :' ,Itl ,, ,, -
, I I I I I ,,, 11 "' i ,- ,-1 I r I I , I -, , ,", I I ,V." "I
:1; I ,. l; I I
,:l l, ,,-- ,,-,,, 111. .1 11 I 11 ,- ....... -, I I I I I I __, r , I I
, I I I -, I t e I ', ill 'Il .11 ,- ', 1 ,
, I I ^ I I ,- 1, I I l, ,
, I I 1 , "
. -, , , , t , f d , I n A D: Zi 7, 1!71C: "'. , I 11 ,. ,- ', ,,-',% ,, ll
d -,". ,to, , -I- e z, , I I - I 11 1, -- Ir r kl- I I I 1 4 ,,,, l 1 -, "- """ ,:. ,","- "01.
Ill I , e I I z I I - I ,:, , I I -, : -V- _- I ""'
m1fill", t", rp-,rtliM1, "', 'l ,,- I I I , I I : , 11 1. I I - 11 1, 1: l I-~ 1-i ', -- 'i. -r, -,,1 l ,,,Il I -'
9- lv!u -- 1, , , I , , I I .1 I 11 I I I - -1 I )' , , ", , ___ I :, :! I ,_
-1. ,; ,,,,. ", _'_ ,I"", I'- ,- 1- .
1, "'. -- : l "I., I I 11 1% ",J. -, -'
, ,,e -_ _, , "e" '7, - e '_ t A
'b". qn, ,- , :, ,,,, -, ,, , -- , . I - , - el I I I I "I'll", ' '141 i ^'1.1:ii1*"1'1 111.1, -- ", .,
1, - - I I , I I I.- I , 1, nV j, 'A .f.", I t1l",
W 7 ,, I- ,,, [ ,- ill 1-i" --- l, V
. ,,, : ,,, I "" :_., : 11 e-- I _-- 'I
v- ,,- --, w- ,,, , , e -, ,,, ,i I -1, I I I - - : , ; 1, , , I :, , ." :. , _-,
Ijl d', t ..... Pri,, lit l" t-l, I-t,, :: Z", ,_ --- : I : -, I I I I ;- '. -- ." 1. --_11 11 I ...... 1, j lC :-"j I 1, ', " 111.1 11-,,1_,,, ,' ,,, i",
. I ,,, ", t, 'd , ,; r % , , I I I I ,,, I I I I *1 .., I 1. I I - ... ... 7 I 11 -1 I 1, % -I , -, 7" v, ,
- "' 1- - "' -, I I ...... :,, , ,, I ""- ,,, "', 1
"z"'I" ', ,!, ""ll", 11 -: 11", ., _', - -- I 11 .1 I I I I .1, I I" I 1. I 1- P" I 11 I ,,, I .. .. ... , r" "r, :-l", U.1),-, 1,
I 1' e ", I I e 1, I ; -, ': , I --,- J--u -,-- 1 """ P d, -,-- -, -- -n-1 --, 1, t , ";_ I "- -1 ll l "'! 11, I "', ,It, ,-, ,-1 l-'p,
e, I I I 1 I : ,4 -1 I ,
,, ,--W, -, 11 : I I 1- pl r I'll n,_'_-w -1 11 11 11 I I 1*
" I I 1 il, I -.11 1, 1, '.1, ... ... .... _t ""t"_ ,,,,
rtitridill -,, ,, I I I I "I I I I I I _- ,,, 1. I - , e 1:, I I , I I l AT NZA , I vs 1 ,,,,-311-, i ,, ,1. ,t I -- "
1 I :, e I -_ I 1 I I.- I -, _' ,, 1 CL'Or D, I-ON -_- I I - I I , _. ,- ,,, '_ , f, 1 r, ,, I I I ? ...... , "I , 1 I I I I e "
d" d, RpO, 1, 'l, Ifil 1. x I -11 ., ,,, 1, I - I I e,
, ,,, -, I 11 1 4- I I I I 1-1 1 e 1 ,. I I I I I :, ,t ill -t ,,-. -6 I~ li, dt- I t;,,l,, i 1,, 1-1 ,,,, I ilal , - '- 1, '.
, l, A, ., I ,, I I -1 ",, C lm- _., t, I!- !"', 1 ', ,- I _t- 1,11,Ab- tcdo, nt, ,-,"! ,
YAi;UI;-, I,- ,11- 1 111 P" iI,.-,- 's I I ,, - , _1-1 1! I I I I I I 7 1. I I -, - 1 ,l p l Tu I .T,1 I I. I-6ft .1.-- q ; , t ell"A'j- --.Id. d 1. 1-;- O .1 111I'll, : I 1 : I 1, , 7', I 11 _, !, ." I '. ,!, h" ,I j"- ,
- el I I I ,Ib tllli. ilti, 1.dc
I I 1 I , t_ '11 11 f:. 111"Ill' 1*11 11 I'll -1 11
11 -1 ;- ", 1:1 z ; 4 - -, I e, I I I I : Par Mill Jq'u, 1.1111- "I 11 1 ,.- j d 1-1. d Illtl- A 1. i,, I IN
d, I, Rpubh(h qu, ,11, i , 1 1 I ", -, , t t,
, .: '- I", ,,,
, -, I e ,, , ,, I 't "i't, G rll lil, 0
1 --1 ll- 1 -1 I --- j,", v "' i4l P-16n 1, "i
_, il I 1, I'_ __ _n ,., , ,, e : --',' n I -, l i,1,1 ,
h-do tl -ti- ,to ii 'm pu !,,, r-, ,--1- ,-, "le m T-lf --.
L, : I -1 I - -, I I -, I- I,- !- , ,Rbi- -Iid-d
--- t ? -- "",
il ,,, -, d v, !.,, ,--t- 1, ,, P, I~ P .1 1 1 11-1.
I ,,c1tf,%(;,6" -ci, lt- !'- '. t- .- t i", - :, I -, t -, I I I i -1 , 8 r I 1 ,; : !"I"'I' t ,l',ilt'it'. '_,,i,,% ,,,i,-,, ,." ili
'e __- ; I I I I I i'll, 111 j ....... -- i-"". ,,,,
L I i , , ; _,; , 'i , -;" d.
j I ,,,, , t, l.dr ', ."1. ,, l,' 'lflt.. b.il:'
a -,l" Z ,, -- -; e '_'- a -n -, x- I I I 11 11 I I I ., ,- ,_' , I I
11 "I 1 11 I I I I e I t- : 1, I
'. I I I I I l I 1' I I I ", I I -1 I I '. i .., i -, ,,,, -- 'it. t
-', e ,,, 1 I I I I I I I I I I I ill 1110 11 tl-4" --zb t P.l MitlIC
. : : :n I ,, "
- '- % z el ', - I I I , ': I "'I ; 1 1, 1 11 1111il- 11 ,,,, -, A I ,,, -i- 1 -A I~
,', ,,,,,, ,- ,: i ., i I I I e I I I I I I I " I 1. ,,, ,, I ,
11 , I I'll I I I ., : I I .1 11 ; , I I I I I I I I I I 11 I "I ... :, I I I 1 e , I I I -1 -11- j-',", ,- ,11 I -.-,,,, ,i". ---, ,_,,l,,w,i --1
I I I I ,, I , 1 "" -- ""
t'll- ', ,l!l"l, ,,- ." ,,, I I I I I ,,, e e I I I I I I O ', I ,:"- 11" I ", ', ""," : 1 .', e,;, :, -i. I t, ,r, n- 1, .i, I I I e , , "' ,,, d I -&, 1,11 '1 1' ,, ,,, ,, ", -- ,"---
f :: .I:,,, "':,", I 1 1, I I 'Py- ,- I I I I , I 11 _. I 11 1, 1' '., .,l, ,
I I I I I e I I 11 I I I 11 I ; '_ I t" I I I ; ,. 'p, ;, : 1 A I , ,,, I l';, - ", P-
1i 1 I , ; I I I I e I I I I I I I 1, I I 11 ,,,,,, , "
I I I I I e I I I I I e I I I I .- ,,, l ,_ ', I I I 11 I I I ,l I 11
I- ,, lq ,,, ,, 1, 11 ., I I A I I I 1, : I C I I I -- I I ____ 1, I :, I ] I ; j I i, I I I I
,,, __, ,. t T- -, ,il- 11-111a ,,,,
,, , , ,,, It" l, 1 o I: t ;-', I I . I I I I I : -- :,.! I i, Id ,4,i ll l ,- --,
- I ,, I I I I I 1 I I I I I I e '11 1 1 11 : I % , I -1 I I I 1, ,. "I l r" ,-, ,,,, ,',', "',_ ,1- 6
,,,,I ,iI a R-,,i,,l ,, ,, I I : I i, I 41-. I 1, i'l ,I: 1. - ',
11 -1 11 I , -, , I I w. ,1 0.6. 1.
, I I --,- ".. ---- 1. -11-11.1 1- I ,, ,,,i,,-,, ,,.,-,, ,. ,, ',
'It t,,.m.j- I P ,, ,, -% I I . ,t
, ', I 1 le, I -11 .t I I -, l I i, ,i i ... l , R.. 11 4.
'l, I I I -11 I I I I ,
,"i,:- I I I I ,. I ,,, 11 I I I I I 1 I I I ""I"t :'1- -,,,,,,.',,,1 ', I 1. ,
, I 1 - Il l Z,,, ., 1,1, i"it"', z%'r.
" Pit.. : ,,, % ,i ,:
, 11 ". 1-11.11. -.
','- A I P'.l , , -, , I I I 11 I I I , 1: ,, I ti l, d. ,111,, : I I I
,JOta I't, I --- I ,- , I , I I .. I I ." "I I 1 I I I I I e, I e I 11 I i 117 I I I I I I I I 1 I -- ", -- d ,,,, l") _,l, "" 1 ".ftljrld.
, ,- , , I I I I , ,. ", , I I I , e, I f. I """'. J ,, t. +, ,-- ., --, d"- ,.d.,.. C.I,.d. .11,
- ,f, P.- gl.- .ilm-t.rd- 6A t ld, J ,,; ;-- I .1 l-- I -a, I I I I I :_ I I i" - ': ,>:',, A T, % -_,. .,,-, ,., j"., 1- '. .q,.l ttJ.,
I I I 11 I -1 I I -, .1 ,- I I I I I , I 1. I I I .1 l, % !. S.V ,, d,
B,6 1 I, % I 11 -, t! -t,-, ,, El- t ,-. I , i I I ,l!. 1 "111 _%I I I , I .", I I I : , 1, :, 9 i.l.
1- F-6- C.-Il, I M-1 ,, , , , I I "I'll" VI-I'l ", "' j 111.bll d. S.Il -.1 "'A ""
d, I t,,,,, I ,A t bi- --., I , ". , .1 I I I -1 , I ('161% "- 'A' 1- --- 11 '. 1,, I , '-., --dl, 1. -1. 1.
, "'i I, Ka" I 1. 11 , 1-1 1. ., '' 1" , 1. ,I, I'-' I ip-1. d. Vi., Al.it- h- tras
'-I I k Pwt 11 ,'I ; I 1,111 1 ,I , I I I , I 11 1" '. 11- ,-d-6., dl,"n.l
, ,,, fl c4-1. Y al
- -1 1, 11 I -- ,- "I.,
,e ""' "= ", 'l ...... l, "', ;--% 7 .1l q'a.-, cl,
IV"""""""' "' "", "' ., I , ", , P", 11,2ZI Grillo -11 .M vol .", ,, ot,, .i. r,,- ,
I -1.1 Ill C."ill. ill i, i" w e Ri,. t',,,i-t Lit% ,, I \'I , t , I I I I I -, I -1. I 1, I I e I -It",
, , I I I I I 'j,,A u x ;_ .. "ll r. % Qvl -,-,1 1 61 1 ,-I a.d lap.
N ndn T liv- 6.. II, W,11, ri , I 11 i 11 11 I I I 1, I 't.
, , "I I I I "I "A ,t,Zt
- I I I I d "" _r__ ,
') -, d -Oritl Joan 'l,""': !, -, ,, P I : ", ,,, -., , ", ,-, -- -, -,' M ., ',-- I _, '; r,"',- d -' 1-it. -l lit q- ti-- t--- ,_ _- r, , ': I I I w ,, -: 0 I I ,
'-1-61'10 "." -tll- 't = "'. Z,
1,10 nut, I, CIM It, j I t I I ,,, I ,e I I I I I I I I 11 I 11 I I 1. ,I I I 1, 1 ,, '. r" 'u, ,,
...... ', '_, -, ", .1 pr6 ,L- M .rh.
, e I I-- I ,n,-- '. 7 4.1-.
evi jar 4 Ill, ltrrmaro, I,, -- e z "' 'I'. ': 11 , --- I I I ,'!i',' ,,--*,- ,-I'd l11l;.AXC,= Ill YA. dill -,irllad. --, 111,li,, q.,
1, I : z 7 :) -- -- ,- , -, -- , I 1 _,, I, A 1, r 1. "t"I.d. ,,t.llt, P- sitritil U.
, -- -, e - , Y _- ,, f -: ,. .... ... le, 1 ,- -F I 1, I - ", '. ,_ ,,, L Y -,-tll it PA'.t% --pal Cttl
- rt po, q,,ti illi-il, r C I 11 I " 1-11 ,__',, I_ M, "I- C. 11 A 1*11. Il, .6. Cut, 11tit..'. ). ,,,,,,, i-, e' t ,- w-, P ,rt ,' ,., ji-' I t :, -, -, _- : , , , ZI e;__,l -- ,, '; l ", ,l"'I"'t .I_1,,,, -I," dit, 'f tWto
-1 1-11. : I __ -_ , ' '-' ' --"' I ,,, I .-,l- .. W.d. 4. bi-I-Id., ill q,. ili .r ""'
- e I I I -- .. _", TZN"Os
Rmtdi- ,ompI -; I' r r. , -, ,, -- ,, -11, I 1- :1-f - I'!~ __ I _-- I -,- I-A-tn'l-, 1 -1 t.. _'U"-. -Ielerts d. 1. tl fr ltnlh,, dl !v, ;vU
i), P-llri ", , .11 7, 11 t, - :-- : - -1 -1 I I- It .-!' -- . I -', 11 I I 11 -_ 8,p_," ,, ," t,'-'
-, ] F ...... rI..i..1 Al"te, ra, -- did 11, 11, 1-1-1111 .1
M- "t- t - , -, ", ),, ,--!- d't treat ,. I ;L .M... I.. el. W_ I -. lit tod, 1. A d'i .n "' -, . ,
.11 L"t 1. li I I I -- : 0 I I I I I , 11 % I gi p
, t 1 Z- ". 1, ur.a
I ,- I "- 4'7 T-"_. A T ,_Iti.- ,tttelol de,
1 I 1, I , : e , , ' F- -L '-g" ;'-_ 1 1_- -- ..-. 1-.1-- ,- 11-l- I 1 'T ... il. .1
""In,,l ,,,, "'', %% 4,, i- a- 511'.,t. 1. -I], it. ri.tl .1 :
I I t 1: ,,, l-
I I A I , I ,,, ,, 11, -11,-,", ,3 c D,,ti- liu-- it* Pill 7 t.,ti,,, Atijil- te, da teltr4rilrol art
hom"", ,,,,,,, ,;, ...... 1 I I I I : 1z .111* .1 I ' "' :
11 I 11 _-,I ,, dX :e, , , ,_ ........ ,, t' , n- d Y. qu. -.At*
1 I I I 1, I I 'T i ,,,- T;.,; ,,d-,:1I,.I. 11-4. P., *iAZ1.;, .. tf.;l,. -lft d. w
IL "li" ', ",,', ^,' ," I I 1, I I 11 11 11 111 I "'ll, i.C
, .. I I , , i I I : 2.", 1-1.
", t'. I jAl I ') lz_ .11 I- I s l .; -ft_%, ,- ','. ,t-, v,,14", -ti. .fl-ll .1 el ... -. .1 -f-t -- ,
, ,1, ,, C-i:, d, Suv-,-- t, I, :, , : , -- : 1 "i, I -11 .1, I I , I 11 Ill ,,, ---li- 1- -bll ;I- ,- h, 11*1 1-1* I III I'- ,.,, p*rf-t. ., ..-% J-4,
A, -, c r, ) -- - I I , '': , j, ,,i- :. "I"I -1 I --- a I_ l C, I~ ..I
,,I "l. : 'I., I,,- ,, ,, ,,,, I 1 ,,,,, I n D , _-- , I ,,,, 11 -- I , ,,- ,' ,, ,, ,- ,I L_ l,
, I "" 't , ", I U. 4. lit"". ..l po, 1, 4- _hI
,,,, ,, -- -' "I 1111% 1"' -dt- .,It ,
- I I 11 I ', "' :, !,. _-11
., h, a,, I e 11 11 I- 1 1 71 .11 1-1 I I i, 1 : ;, , I 11 , - ,,, 'I ", W A, I _'l-W l IL
I " ___ Il- LAS VILLAS d ;. .1"di. 6. it.ll,-
._l ,iiiti ), d, l" I ", ,- -, -, I I 'I- ," 1 , I I I I __ e ., I ", I I I I ,, 'i" ,1-11 I
I -1 ___ I
e I I 11 I I I I 1, , t ," C- ol Il,1r,,i. OP.l.d. Ja
mi it 6, tdtl t ,,, I I I I I I I 1. I I I- I :- ;1 I I I I .
- e 1 t ', 1i I a . Hanchuclo L ,:,r,,,.Jft d. .. tt.tr., I.. I- ,,v -Id.d t,.r.
- I I
.1, 11 , t I -- I I Y l I Z, I 1,., ill -1.14
rtlx il 'el .pon I, ,- , --- , -, 1- 1 "; -, I I I 1, I r I I -1 1-11- W"
ill, . I -- , , _-,! ,,it -- D"l, -_ -.
g-, t'h I , , -', a ""ol"t I - '-dtil ( ., " , I ., I r - i ' dl-W ).
:- P" , n- - ,- ,, 11 I,- I "I " - 1 71i I 1-11- 11 Por Ricardo Reyes QUInterie -d1dV11 -_jd. p ... Ie-l -W
coll ka'Ar" mi-tr- q, I -.11", q.ii.. "' ll D: t -A , ig, il -, __' fa.1,
... ', I .1., Coll, ----7 --L b.z., il
, 11 I I .: tV-1.- q., l y lo m., t 1"', I_ I I I e '', 1-1 ; I "III-11-1 IM = J n ,I mj- ,difi i6 uod A t,.l
"I & '-1, - t, I I ,it d, ptT,- "I te <'_ __ _1 ', 1 11 -711i-' It I "I" 'It"'oeot-1 ZX"Alo"jittl T=
"' -, j." "., i XAXZ X SALVeLlooet O*WZ de. .61-1 .1. -,J. Y .
. I'. 11 11 '-,:- , -- -- I~-, d -A- 1-tiall
ttCho. I l- W.- l I I I "I., -o- .mig. ptlrio8i I I I, alx
I I I -11 11, I 117- I-. 11, -; 1-, d. Atolld 1 atiol ml ,,I. _161 ,.,. -'II I I , 1, t,,1-1, !-., IA'.., d. Ill hear., I 'r -1R-peirl lria ,,, miI. Vlf 'Ima, Q-C P ,,rio,,6 It met Milo eapteto of-ItrM Im I, ft- d 1.111,,'
'tiEot, p""deritt ,- o 1" no foplwnlar. lo que Ivl - i I I- I I 1 I l. , _-- 1, 1. ,I
in "'id. prip- d, pl-t- it". l..o no ,.-I I loll l,"lli It- 1; '- -1- 5 Nol ;.117.1 "I'al 4It Iil -' , l -,_ ,.% d. I. gl 4, -- T-i.y- tolte V, -gljri- ,-r,.j- as .1A
t ,i I g 6 6
t It I -, ,
"i, i. ,i.,I.d Y qui it --, , -- .. P.i, ... t,,l 8'.-illco p, , -, : , "'l-,""i '-, .- dulf-le- ,:6, gittii *
"no d, r-im Atx;o l klliti a 1. l pirvill y I -, I C o.t d I,, p __ .. .... 1. I WTill
, I ,,%- iw- 1. ,wd.,t It cial 1. -1--t. It* r-olill. 41 1 .11. T.. 1-111l I'le 4,rh. d. a
-t"i -o C;,,ho, Y Coil, mud'" T I ,,, ":'-' _,"i'_ " -o fiAo ti.1dimrie W. 1.4 "p""'ttl ). 11.- .1
lion, c"l RmdiCs, derro '. ^ i atinoria Y wayorh I I~ 1 "ll _" ll I 1-[ Idiil r'_ ' ' bl. 6, d -.,- -1d.d., 4 1. -. -.11,41- I d.t.1.4- d-I
,,tuo, -Iii y -Tali or ix.1-1 1 ,"' ,'a Ptl intitra'., Q- olt- For 1 C yi, ,to t, Ipio Rol t. or,.- ,,! 1 e ,. I '-i 1,111.1 I'll I I I- "- 1 i, ""a. Cw lL
, m I _, -o I -- I 11. _. Y,!, Idel Wairul J ,-I -r, 6, ,S 11-, (-,
n ,a, ,-, le lon dide ia -,, f.ritato wi,--, d, .". 'l i,!nto ,,l -,ft- rl - -- I 1, 1, I., vAlors, hablan -, O 8 I D '_"'I, Itt N a art. ,I ".- ill tot, J--- 't 11 Ili', ;"X', T_ .11', 1_'. -1 I- tCacti prin6p., ,o ti ..rl pll A Rit-di.. .. 1 i "tj ,,- ,- 4,oo ,,,, irmo- m ,,-. i.p,.-d-tt, poinq'ut di- ', "%" "' ,,'- t' -' i- 141'r, le"" M- at T- _--'- ""' ,,, -to briltall4fla ,at.. I I lx-- "I', I --- n- V.11"': ;el '.I 9.1.1,114t d. -o.1
int.1p., .i dr ..iiI "wittl w at irittrailitud. ri mucho ill It i t pil ei. .71fl-, ,- r" 5-1: P., t.dilil 'st. u "I'll Ill"""" lm" .111, .16I 11;111. IT- -i- At. -- 1. 31-
I ,,, ,, I "'. --. 4ul" -1 ,
It puedit hill un llamamiw to norri dr 6. mirti-, pl C6 nruloz, t -: ,t; ttritl h.t;,- -, Ciil Y dt razonel I ". ,..I!. I.,~ l,'_ dw, r;*7,= ,;; .= T- ,- d. .1 n )l
' _1-'l
, I 'r -t.1,1-tttjl 1. ,"- ,It, ,."t"ll I' 17.- i- Y bdl[d -,a- d -t l 41. ..,...,
tro Sul irsti ril cort !a i.rigit dr ,B- Y dl itiA. ru.6., I'T. I..". il Ill Y 1.ul I 1>11 . ,I .s.gI- ,
. rilit' 1 de 10--t-i- humane. ts PC, 10 Cut ro Op.-ruo, a e. ley itipil ,,, ---- 4, ,_ C-lb. V, .,I
I , -: ", '' -A 1 .... -', Ir.. d.- 'r"it"C"Tn ,I I_ d, pl.bl,, Y 1 tild ... hij. M-.dlm it It, = ol
I~ ..-t.t 't"!...n. -tro 6itl tlo v..J-, setrifiti- Re- : t
I TI-,"! I "I -, It. .. -t ,til t dt. ti.ti. -Il dtt P-j-iti- 11 I n. I 11 I 1 I Iill ,7i-,., "', -1- jl= il
Saguala Grande ,t, -1. -I. 1-1 1 f! i C, re an
" I Q_ t?, -1 -.- hill ftNtli.d.
medians coal con "llatros dtitertt, f qu, 11 1,-,,-. part Una Ciudad signal de mayor suerte. Como 10 ts ,ZlAlj ,!, "Al .
a I 11 I'll, ill I F ,z-,-, ._s-.1 .-,.Z de I., ,,1-111 d vu
E. z.ant. .1 .,il l s, ,- e- el il prtii6triti, ClCl C.mill 1 R-til -q- 1. .4- tomo hemot dicho eltrii-mr.", .Part, 1- -, por Enrinflie Isiolis T.Id 'I'- A.1 1 6.1 -P- it- t- Al- ,
' 1-.. Ol -I'lue -t "ian, l ... gj- d 1 ,,J, pl,"Uts, 8C Cot wl rl "ri -guo null do, ,-t di, .4 8 ... ,
f &I Orden i '", !, 4 iora lot glandes iritwt, cemunidad I --'- -1.1 ... 1 2 I .I_ -d ..it- 'Tll"",_ ,t,: 1,. ,.,- o.n ;,.Id h-W dilt.
d'ano, _tli ; Tintiol rittl ,1protestatdo 8r 8)cha iniciativa Cameral, es ritmasiado infal ditho I Y rexi6rl q,t p"itiatanterit he aguartado l 6i, agrenit"a q.e 61ti- 11 I'lill'. i. ,i,-,16, ,,.1dr- t,,, i 1---1i4P de 11- 1, I OorltAll.
,,, -Is .
-11 .1 U. ,,14- Pl j--11 ,I -,41, i"I'l I I," "I 'b" "' ,,,,, ,,, ...
, ,,p.rtl It W "I 11 611,111. '& ,. ,t ,_j ... I j jj ,. I ', ,
takfkatl P-0 N'. -on-- Co. PeI- at 'tittrid. .ill lo. 1 rn.ml l- Iter, he.)i., I I ; ,_,_ "*_, T, P-- ,,,, ,, ,'. .' .1le-111.1-1 11 dad ,._ %Yn'^ "" '1_ I C !_ l d )l c ". 6 1 Cl,,l ,11 hi4ila. il.lellit.dOPi
pl.'i,16.t, 1- "16,6-, toc6 1- P-bl. C.6 eptill'.. 8. q.t 1 F P--, -& ez vil rol ol rl V-ias, p., 1. 6l .1 -- l,, ., I , M b.'-* 1,14T-l' -b4li- -' " "'. -,Ipt, -. ..i t4rd, -id-t. 4
, -l T. ,-11,1 ,,, 1 '-' ". _7
A -tll ,.I'll .l, -- I
ella Line w-i-til mwia" I" -y int-i.C., .1g.n., & Iax I~ 1 dal quit p- I.. W - it., y ,,p,- C-hatio P.1,lit.ti-' Par. I 1- 11.- '-,-!- --; '. lt-l- da. Jt
in 5e.6.1 I "... Iltil' Mh .lil I ,1.1.1 ', -'l," 01 nIARto ",." i,,t.!I", 1, 14 -i"Iild se".
n f "'n ft, "'
"Ill, --- -- I- ---
gort.,i Cut thil ,st rnoini ...que t, q.r too e? wtcwto hate Clitat it i I I -- ,I. -'-1 .. 1- ,-- C vs 1 ...... i t,
", yout-hrl pryEs C.LVO -tberno. heClm .1.ii6n .. ill.t. -JW.66, -1 !. "r .i I I ,,, T,1,11.111 -- '- y, dj ,_,_ ,,, jt, t,
j,,tr.dobltret,*i, iU arl to pimer lug." el ,, or I,;,,=,,., MR.- I ,pk,: -"ii- d o ,-' l--" 'ito-., q-v-e .- 1-1- 1111-11111 ", 1.11 M, 11- ,
me ,p Forr. 4l tdi.ro. q., h. tid. .tll to ... (tt-it -j.- M.Aa. irratitai, Y rn-A, I .f... am,&. Y -rrl I -_-" '- _. '__ I -1 ], ---e -,-- I "- 4, .", '.1", 1, 1- 111. 1 Ilil W. ,.,I)," . futi- 4-4.
, ;,b-, ,I --,,,I ,,,, .11-" ,-eiii.,A" ,., ;;, "'T_ .= wlit. C'.'-*
,it- P- .!l I'A-- a, pi-iltall. r- l -1. ltt4o, ,It Atfrn,4% I I Atal Angel Gran Caliattlerel I -- -"__ "*,"'ll, .... ""' -- -"-., 1rrl ItIll Z_ ""'. -"""- -; LW.
prvaill A-1 Cl de Lucha Contra 14 Di i iriil, m ,',-,',, ;__ r, "'n", LAI "d., '. -, _- ; ;:IYCUICO CIN.DT lar ,)- = .- P_ 'U'l
A"it"i. CC, 'tre. qut -tierl ,i to Pat,;. pequeh: el &.t- f .". __ Clie'V41""", a "
I_ "' v ill '- 1. it, -- r. m- -1- ,,di. dt, I_ ")% 6'sloll,
Mrel vald j C l-. ci alcalde dt: Rtmel y prendinte del Particle I Partido Juditiat dt Perntdios. I ;;,, "4. !*_" ., o- -.G I I I ".
I .
e
I I r
I
I
. I I
I I I
- I I I I I I I 1. I 13
.

I
.
ARO CXVII [)J ,Rl( OF, L, MARINA XIERNFS -M 1)f 1,1'1 D l')40
--- --- I PAGINA W) I P F.'
I ___I I .'
- Tornara posesum .... I A N U A C 1 0 S (" 1, A S' I F I C A D' 0 S 1) E I I 1, T I N1 A 11 0 K A
I ___ __ ---,---",- ,-,-,- IE --- ------------__'_' --i,, --0- I1)______ ____________ __=:-- -- -----------::-------- --- --- --I-,-----"- .
I d-v All t t' I 4 4 A 1, , i" In Int, talk "! --I'lig.'I" -' 1).1 "' ", C 0 m p E N 'r -i."' i'-_M't" 'r i. '. V E N T A 3 v I N T A S V E NTA S V ENTA S
', ',,- d' "'-'41' "n I., ,,, It, """ - __ .1 I I
rt, 1 ", , T "' III I~ "." "; TO,,'"., ". o- CAW --,x-- ----C w 4A FINCAS RUSTiCAS 'S -- -------'-' -A ll, 1 1.1111111 ' IOt' "' ". -" "" CASAS 0 SOLARES 50 ____ i I ESTA8LECIMVYt(P t
1,t I,~ '] "! iRpAl' "I -1 k. I~' 11 -" P-ItIrtan'AN19a, VOM24to 1A.-,-, , ." A I -.9 I 11 I .11d, I I I I I I _____ I
pt"4 11 Ili I ,,, I 11 111111111- ; " ."..". ":" "Ill,,"
" Iit f'' I .. r. l "' , - , I I I lq 9'1 I'll ', I cf'AT'A"""."' -'-'.
_.' A_ ".""_ !-' I I :" I'1 1'1 1.1_1 ,;,
.dr X".m. i. --', 1-1 7, 1"', 1, I'~ ,,,,, rill, I 11 11.1 I I I l "-" :"" '_' : ., __'__"'_"J I 1, '11-1 l s" -'-"" ;'-- """..
e'r poll Lo I I "I 11., j- 1, I It, ,t -,l ,-- " ':% ',"7 "" "t ,:,I" '% 1_111'- ,:
12"t P, ".""' i. _" "', , -' -"' I Ill, "." S,'-1. A ':" I'll, I 1- I ", :' '_' : "; % "I :" I.- ', I I- I -, ""
ettlt-l I i jt -.'- -L. ,.,:,, ,, f,_ ,,, ,l ., : 1.111 -, I I I "!""', ,,,,,, ", '*
' li I tl 11 -1.11 11 I ,,,, 11 I ', I 1 I "' '. I I ';"; .
I.rd-d'I'a, -, "t", I~ I , '_ .!- ,,, - 1-11,
11 torpreddido cual"ll', ,I Nfaoi'h I 11 "I -- ;-iw o' .- -- _"" '' A I I
d' I )rrjH()Rj, S l,,) I 1, -,: , "' "' ", I
11T';'1r'1,t,;nd-d1 colre'Pottdido tl :- it', -Co-mrw_ .SQVINA () CASA '- _"; Il_ "' - I "I - I I
1, de ta -1. d, 4 Ad, -I - '13*m y" ,:"_ ; 1. _t_1lA-'lTl "-' "' - % 11 !, l'", bia .al do"c-,od" "I", _M;cn, 493, 1 __ __
']_" "" !1 I "" I ".'- 1' :' __ '_ -.". 'L."I -1.1 't ... o' I A ' ;A _." I I I I ;- 1 1'_ "I
un .'r, In raw d d , Y, ,,, I -- I -. "' I , _"' 'I ,. ] -, I - I I 1 1 --1 1 .1 I z , I I I., ,
tw.r de d'at'j. th'i, A J, -1 -' ii ; "n I -1 -_ , " 1, 7. r _1 t, '_ '_ l'. -1 I.- I _ --- ___ __ .' . '' 11 .' ,
1. -,, 6 cdrri dc, dirilid,,t .11 L jr" Ft,' .'--- 1. 4 '-""' ""-": I [ t' '.. ,. 7 -I'. ".' I L a
""' a _" -' '-' ' Ki)HLY ___ I 1 : '. __ - 'I ' I I "' "' 1 ""
t-InISIM, d.1d, W 11pt. a-, cl ,, ,, I ',. r "'. ;' '% 1 -'.' .'-,' I - I. I I I r ', I
, ", I '--- ", I -_ - -_ - I ;
I'di.m. dt q,,i'. ,c djll 11 I , ,, ,,, :p, I' It' :, -- In Cojimar se vende '.
talioldt raod d d, I~~ I, 'j %' ,- "',- ---- -' ,--",. I "'Erk."DO I I .. I -1 .
Dr r l 4,,','::: : -11 I t, I I 1- 1 I 11 , ,. I I l I I I
Q la 11 dj6 culdW "! i 1'1 L "I I '11J 1,11 1. ..
I 11 I 11 !I v '01x I SOLA RES i '' ,,, ,,, r. I , ..'
I..rdi. r1,i,- ; "i .' "'n to I ;: :'11, 1 1'11t.t" ".1 "_ 1, l '_ 1 ..... .. ,: L I L I .' I I
,I'o I '- 11 ,,""r'-, I 1 r __ _'.' _11"w, .""", ""_' "'' 7:'." .' I '. ".':','' FINQUITA DE 'I: "
P"", _ARAD ,K() ' ,2 "' ' 7, ' ' ' ' ' ' I i, .'
m1l. -6 i ,i", "'! , ", , I 11 PLA YA X I : ' "I
dttl P.,- i-f- r.", 1, I f ..... _'_ I IN I Cxl" MIRAMAR $i- (_,Io, I I .. ,
It, d' I 111i' tc to r' t , I I I 'I : '.I: N [' 'I)() f")'m 'I'l I 11- _j_ ',. .,,,I,,, I.r ,_, t I P- i- S3 0, 14
11 d, L. 11.111: L :oitdjit' I ''!, "- t' ;'- '; r !,. ,- :,"I '1 1 ."_ "t I II : 1 I- r :' j I S j,'. 11 1. 1 1) F
Mario. I , ': c"'01, t, i" '_ _'.. 1L':1."11 ___ __ L_ ". " 7' "', '. It' I, I 1.
a" F-ctac" W q-';I y 1, , lt ' j In] -D., I Lr I .. I I I 11 . , I I I
Machine,; Atlantic,,, A, [ N. :r" !' I '. I I 20'1[0 11 "A'SaI .1""';'Ma' ; r r I .
Albet ,%-N:- 'l , 't"i.q , l ,:,., 11 , .. , dr 14 AITTOMOVILES ACCES. %"'d, '- '1-hluil.d -., I dAr-,rav ,I 32A pi- -1rt In P. ; di-'* : :- 1: 1, I.. I : . , ", , R V N I .% s_ n,, Slq no, I 11"o r 1- 11
Chitiq 01 I I ,"" , 'j, .' -- '_ ', 11 rl", "I I .' _. --- ---- ", I I 11 I I r __ ,- I I ilri m- -1 I "I ''I ", _' ': I"
(."rto.lt 1. ". : 1 c- 1141 .111-1-6 ...... P. _" l '. I I
", I .1 '. I I 11
'I" _.' in .' "" ''., _-- :'' : .. -: '% 1.
FIN. Bt "llp 1111 I I I : L :Ili 'I l, , I., , A 1 ... li" I ...... I "I I I ,
L : , -' ". ra ,h"ff r" I -- :'., E N LA 5ta. _AVEN'14 1 i o",',,, ,
- W. 'a 11 1 1 11 1- 11 : I',, ' I I
sco. sti'd, ("I ... I ( 1, ,1111 I :t t -".'', ... 11 I hj' :'I- 10".. I l "I ".1 % -1 I I I 1 ) ... t.t.drX p;--' -1111 : I
y I 1 111 I 11 11 "! I I "" I : r;'- , ,"', ' I I vtd,.' 'd- 'I'I'll" I '_ .. I , v [).Nfm '. : ) M m'j", li.t. itn'A ... IIII.: _- _'_'"" a .'.irf,'-,,""'1 .. rItat 111- 1-1'
k .for,. .1 I "'; .1 I 1 I V ,, -'), Ri_\T V15 I ' -, I" r ; 'I'll
M ri#l, ,,, tkt vv, F,,t: I)to Iahnjn, I I 1-11, --- I.- "I 11 '-r" : I I 1"Idn' Itt" '161'M I I _"
-d 1,01 in" '- '...: . I I l t -,_ I _" ' '- 11 1;' .r I ,*:'. r I" ,irj'.' 'ol"i't ... .. ..... J , r '
H.ctcdd,,: L-ero d0d Alk,11, Po- p., , ; _-, ,opa ,_ cadill- , r I ,. 11 , tl
t, I __ I I I -;, mrrcdI, frntol- T,
D'-' clo-ia, Ru ': 1,1"in K- "," i III I I, t_. I '-'," ,,,, ,r I ... _' ' ",.I,
rA NK"t, 'n .. fll-- -0-1' d.. 1, :' .dI, I I F %-1 R All k NIIR 01 fz "'-- ", ",- '"'
'n ". r. 1 ., to -1; 1 calitlIto - I I I -1 "' ; I n Jugor parn -iia, ,
hahi,, , H-- NI, rl Kl"' -"dn l; ,,,
,, '.11 "-) _11""' old.ra.bij. . 19,11 ': I',''-',,- -- I f, MW E Qt N A. S+, 0 n ' ,,7l ",, I -1
AIII.A, I I I I "I I . 1. .. .11 I 1. % ,' '-'r 1 ,j, llit.' .. .1
"I I I I 1, I 'i
F1 "I'lritIA" A vc, ,A ,,, I ll 1 .' t, I I .1 r I , . I ..' , I I I I I r ;" ,
-, 1, "_ ( Id .bit, , I"'M : _' '_ 'I.' 1. 1, .1, I.. I I .' .
.1 l I ..'._" !" i r '- '7 1 ""*
._' "' "'. V a ,,,"I ..... A" uo" 1" ("' ..... '"lo;4o,
11, '. vld'10 At, "-, I 'r i I,' I r __ A 'I I 11 r' I" Il- li ' ill KIl 111 ].(,()( i (I
It ,A I I 1- I ,,, : : ,in I F'.",'. , I'll- Ill --j- lll ( '- $9,010 .. ,
I.. ...f." 'nlt'n"r ,,a,,,,., ...... ilo"'A"rr, dr a_-pt' "'' -'. -,
,,, I "i 1i r __ ,I- .,. $20,00 VARA, M AK I ,'_;, It,,, "' i';p'o I- I I .
Y-gut ....... L'. t' ", "!"'t" II-4e .040 1 I I _1 I 1. ,
.1 "T., .. m...'a. '.! tlv"" : t.,.! ,,, 1: I ". I~ "; 1"''.) "'. '-, ; I I I 11 .1, 1-1 11
RoMbo R Illlico p-6,I koy ,, i I~ -' o", I'- ,j o" '. I ,
- 4 .ccijurt'x 'elt'. Fill. A. ( h, I- ----- __ I :1 .", -"- _' '. t.. '."."' . I ;'o Lo".". '11,,-1" Q"' "': I" ii".' I : I 1. I . I I I I : .
10 P.-j", ""- I~ "" a 11 11 'tA c". .l- 11 1-1 I I I~, I ", ", l I 'L
11 11',', t q nl L. 14.bmnt 'l ill",", , : i "' "' ,,,, .- : I 'rol t F, '. __ I'll 11
id "' I : ...... "I l -." I" !. I 1. l ".. I I "RANCHO ",,.-I .1 I-). dr Ruro ';' 1:1 1 I I I 1;' .' .' S3 AUTOMOVILFS Y ACCE.S.
it 7M.".111"'.- 1'11.1 ': !, "" I ', r -, ",-"I I I I.- 11 , " .. , .... I y -- _I I I - I I 'r '* '
' I _. no I I 11 I r, 1, ,,.I,, 41 1:11,r 'M- A 1
T-bi n I I 6 ""' V' I "d d, A, -' L11 I -1 I FRANCISCA I -,
1. fi.b. 'a 1-bc A I ,Ncn, ,I v- 1 ,,t j-, ,,,, ,_,, : I l'; 11 11 11 I T, I I -T' I I I I : I
" Po '._ :1 I I I 11 .. '
'. 't '_,,tc. P, 9,1% Ar,* .d. 0M, flat.- 11 '1_ 1, , I Em", Sk", 11".1"k," d,
I.- j:" ll,""n"" ",,' ,,,, ",."" l,,; , "; ": I Preguntar por JOSE """ "'13" "' ""-* ..' I - __ 11 -- I I., % I ", 11 -1
to dtdt kp-, y It, q- -og "" il I '-ln' j C"to'-' I I I .1 I I .11
. La 1-1,0,-, 111111. I., .1alatra. I N _1
_11 ; 1,",1 lnj_ r .1- - In I _. : .I. ; 1 1:1 1, :' 11 I I
.1 ,,,, C.,jrxitat.10 4, pap, , ddfi' 11 I 11 I 0 - '' I I r I r AYESTARAN n 1"'1'pI;" 1"".. I 1, _. ".. ,:
,,,, Id'ot. d' S-t J.1,' I" !I 11", 1". 11W I JIMENEZ on Refugi t',Df) I I I 1, 1. l'-.. 1, -, I N-,tp f- jr !it Vairrrt- I
I 'n2 7 ,
't 'jAPc' Wr- fin PI,,," ,,, T _' i rt" "" I. .-
tor'-Ad- cell'. qu. 'n"s I's h.4 6, It'gto in ... t '- 't .'I'i I ",,_ ' -.1 I r. NGA
"A 'itin 11 lp" ''. ", '. .' '. C"ittal, 14" "",.III, ,ft
'oti n 0 d" I, L iji'trea h-- Pt .- LA HABANA I f"d,
_U',.'.""' lo!"' K J, II -i- P_ P'__" I I Q1 ",
-- 'i4 ,r' : 1. nttn RFNTA I c on, : _"_ '_ .- ;' "" .' :' ; p r )a tnll 13fr- ,]-, "", r !a "- ", , I I ,
llfinlr 'l7_"' nA,," 262, garage i -1.11 '_ I ': it At rporl. "F1 parniAo "]-"' """, -""'
ti- i1"tI. I's rin"ll" tk ', 3 , 1111171 ,
segfi, el 3.1nditi,.t. "t"- IL ,,ddt, dl I __' -a __ '.
' Wer , ton -j'..plimlentaindo 90 ,it*, et "32. "., -' %_ "-., _- '. .' I mi, 1.1- _I ,Iualcrr ve dirh. b"n"' It' ' *' -- b'2q'!' hnl'"6' l "k: 'Ill -111In [;:rf ,, -t I "'t-, !," MENDOZA '
P. C.'gortnt"to q!" 2\1,000 -d' "' P L ""'t 'ot' d _,:,, I P -t, t Y C I GRANDES dFACILIDALIF,
. r .er Ann 61 ,' F----- -1 IA.
. I~,! 'I, ; ,,, 5.rw ulf-dr,"V". t"r 11 1 $Aa. LN licil.11 1, I "I"' r,,I tl,'a. -11 n19.1 ---.n N'. 11 -.-' I ; ton I, ., I I 1.11 1
1 I 1612:1k il'1111 ,,.,,,',Ili m'. 'I "113- ti,-, ,, dih. r*ntidald pars -, Tlf. M-6921. il .8951-0.8 -o. I11 i 11 W' Obispo 301
do Inii -'11- dr 1. Co- 4, ,i. I*~ '1 o' ; Don" 1547 I il tl
T' I C.I, no A.1111,,1un _'. .toaot . lot, -'Ic'. i ,,, l! ,
I; r p, ; -- 141 PWI A R 24 '.11, 1 I ......
Fit Bollittfort -d' d' -A- IS Apl dol. ifil_ A 1 ,t .'--- I I R', "o" _"' "'7' ," r" ,
Fll.' po' 5ok'1.'A' d" 1'5 "' Ii"90jif.'J' 1" '' 1 .' 'Ci' t%' RABANAi (;410f.50-3 .' .1,
i, ou m .n I I : R&.id- i. .1 "11.1 r ,.",I
'_ dolernp, a lina I I Mal I Call. 1, -I I I.", o.'n oe 13 1! i -2 !" """i"! '7% iI 'il'
,,, A dc dill Club NltirgmAr. kRF mn ,'-.' IS) ESTABLE IENTOSnr W, "-d- tI -PI!- 1. Pan A1111C11, 0111_mla '*_ - -"I-'-- "'-_ frz- i."'111' ; '.';"W'-tA "ti""' "'_. 'i '.
'got N k. li'rid. '_ '- 'tde dl, P.trt_ dt E.rn 4s "'- j 1,H.H.1474-14-3 l "'S REPARTO ALME'4D. ,S .r f-n'
Ign.ti- 1. Std-dWod Fr"'t Coin- Uro d' In 17.1 ArrotHI-; Fl..5ta, Call: 78 5* A'rnida.
P- I' P-ed". 17 $10-800, REI;TA $IN ,,,.,,.c to. 14-It...ATI A'j -'- p
"', Y'r In' "I la C ip .rj, _:' VFDADO I f'."' ", pr-t- Q'Icl. c REC101 ATRACTiV08
n, i y net l"e' ,V I A;21 'I oh'n Fttt i.ld, ,it gr.tir; MM LES FRM AS -'--, -: r I .1-_ -- '-T ': lr_- A '.".' ... -".. 1 '.'-"" I ? Not Act AUTO P"TE PAG"
no ,A". __ 1_11-11 d,, Fl. 11 nant. 61 .. I.m' ALA701. KU11I
Ne,, ?.rk, -ndicimdt, carxi,'t; n le' I- &'Arikinf 11c ,N1W Y-k i l, cald"10,11t xx vmtf 1 - ;_1 i. I .- .;' - -11a"j, 11 5x' G.14.' j"I',
t, A' :.t _', ld ,,')11 ICI A.C- Ill ,,,, ,l -due 13 W rd I'm, '! - 1, ,,--- I I I l- i-- I~~ u- t "I "'T ".
o".), I I -, -, I- -. , ."'. I ."" 11114113o_ o
4 4.dct, ,!:I .. , " '. 2w
D ;uf- id.d -n In cl;- 1. I;, n'. :. , ': _", '_1 11* Yc%; :"',__ 1MIRAMAR, .-': "k,".. l"'Im- 'n '_,
d;:-".-I. I'oTic" :' n A', I 11 I I I I c a tdt, f.
' 4'7' .l 4- ol- ,i r t &*1P%*"A'11d*,'.*_!. tnu- -- li_"I
b.111;e t- d, B-Idl. I.P: ";-t 11 t'
11 'd, 'r ol, ,,,,,,, "ji 11111 I ltl N:
6i,14 d -t t itllT F v':NIdv 'k (it AR
"'IrfA-, In g--' ,i,,r';'.' 17. 'T" -, ,,, -,,,,.v 11520 RENTA, $20,000 ,
it I "o '- ,-,f,, --- -- "'-A _1-1 -1 1 111- I .';_ it _A
C'l: I - _. -_ f A An", '--', "', ';" 11111 11'- I '1'I Ill 7 1111, I ,11 'Anlr- G .Ic6 V E N T A A! ."r"d ilir'ooo' v- ;.1. If 111. $' T "'I om proAutos
N- d"k" 4 .' tIrrjig 'i, Irroton.,c !it = _1 --!,. -""' -" vx.po I'll BAK pox F.#-' VA'
,.4-1 put,11 '! d;t, 2 l-pl-t," CAW I.f--,.: a-231Q, ; A '! ', A rd.", At--_j 1",- ., -- c---!,
lllll-c _',, 'n g--l i-o Iof.l .1 --- o"- 49 RFS]DENCAAL MIRMVIARt l l .f. t
I- -',-,
't"r _" manow % '- .""1'1td'1.1;:' 7 "- ,-,W' .-_ Ii111", -7 r-- I E, 1. '.-d. a"- 1-11.1 ,to -- I -It M-m-,lt'l r,,t 1 -1 e
"V111""%! t 1 -44 ,a op". 1-'t l & $745.00 Se Von Com y cda. ft=40 B-Y-rcae
'- -."' I 1. "I e --- I -"""" 1. ... l 11 -,,!', 1
Se in-tensifivan, las siem bras de 'I" I -11 1 NDE, ENSANCHE DF'Al F1 IiAlk DEL I )SQUE: I 1 I'll-111.7
11'.11, I I I I I I l I MIAMI SEA CH 0 NTIAM SE VE If 11 I lo, 11""t., C- t 'W I I _t.
, '..' I I I ____ - It ___.'-". I .' '. 1--t--. 11' -l LA 34abana, pro imt a Ca-l- ', -' _e, ,,, 1.'", I I
arroz en W babies proditaores, I :l t '_q"';!I 'A '_'
I 1 10 1*1 Avesta:' n' "'d" -,,,I -, t ", Cl "."", 1-11all Ir i"D V111tl H cl I 71 I
I -- 11 I~- ,I: I I i PALATINO: I I 1,1_11,711 "o"I'N 1,
,-- -'-' i "I -11,11. 1".. I , a comedic, '4 l '; '- ", lfl".' t., . ." ,I l -!,
1 "I'll, -__ I - 7' ..... "'A "I, -'! ist:" It 1',""'; j _1%
, JACK J !, STI btlntts intli:-alados, ,q
1". "mmolIn-, --Ir _-' - -, __ i ' ' CF ""-"t-d l .'- =-% 'r"'-'. llm'17111 I ,
I~ p-,ilo, , r 1, r I I ' t j, i 2 .'
... ' l c , - "-': ,,, , *1 __ I ". :
1.71sn' d ,,,, P- ,-,- , .' I ,'-, I I M13 Harding Att, I stlati I Con 11 ,,a, n 1-1 A r ,'- I11l-- 11 11 I -' 1 7' Qirla, ha !, rm tra ".10 FABRICA EN li ..' 1-1 "
11 I '. '- i Trl41cdvl, 86446,5, -, I
'"),11"Ll 1 oa dt :1 I r I I I I I I lelt r I '-" ,a, 41.1"", --r .11. L... XMI'LIACION ,kL4ENDNRESii' . 1 ,,, ',%,,0- "An-, ' , I ...'S' It. , - arb IeF' tcda citar"n, Informes: 1 , ,,, 1-:"' -1 - i I ,rl,
1.1 -d- 11 lj'Mj'j , I -, I _' X-2440, H,2464-48-IiI . :- ".- -" i 4 k", CONDE
1- '. .' "l 4' 4' .: Lt.~ -_ .. _4'."" ." '; l 1
lAPL PLNXA0 CZDO ftA AATBWA na,* fxbi- b-n -"
nt qd' IM8 r-W'." ( ",-t'. -'.daa I I I., :_'_ .-n m un, .."l. I "- --", !I: ,. : z
,l'g- d 't-d."t "'. I I, ' ' -1 A"-- '_' , r"" "' 2'*V' t2 , , .' vH- -, "
to'- r I I .. """ '. 1 -"..' -- C-'. dir :,,, ,' 11
T- IV"" , I .'
t 'I ," .," ", _,' " __ - -0 !r C' d'v I I
de Acrtt Vrntiri. A 'r', ric _, '.nd. m' .. n.'. ,, -." :' t7m ... !"T 1, , .'! I ,l 71.1f
do-,, 'cr ,I p"ont, .6o '- .' 1, i- a a '% I I --, 11 L" "I I I It I I i r POR F LO $3,W .00 I Q- 'C-1 ."- -1'- ._' ". $MU 1-1 -, :
" It~ rl .r".1' t".dd -- _!' """' ---" -, 4 1, ,l __ ,l 'ri'oe, '_ " _* -,", ",-, "' I __ --1' q -, "'ut A 7.1""' ,' id'a A-L-o., 1' ,, 1" VFNrM,.m, d0xGA CAV Ntl k .1 1 1' '' I
.1 ', dr, *5, p"C'drIdr, I I., I 1-1 ; I l' 4, __' UMENDAREA
ro c-ld. - .1 1- 11 I 11-11' ;_'..' ..- 1, ', , .:__ ,. _f".__ i .. AMPLIACION A 1 _ltl' -1.
", :1 1: Ir"I'll *111" -, - ,,, -, I 1, ,ta zi. L& K.b- ,i. tt .' 1 B.rretw I ill'd. t'lo' itl- i- f.-Id_... dit S' i't, lt.bltd. .at. "_": ,-' ; I. I A U T O S
.All indict q.t 'c'A mtrl,* d l 4' ". t' ,a I -? I ll, a I ,Altl tl I '-" .' -,, '_ _' MI. 51.1
rr c0tot ,, tx, r, q.t 1. d,, '' I .- 11 ____ l : _r, I p' a", tt"'ra' .-' t. ."ir' I RESIDENCIA -t-tiv -a o"' -Wiaitt _' "f.": i = ""rint'; '-'-d colt rl.it --,. : :,-,, "I -1 - .- I I : I t 11 z. -t!'tu ,, 1, I I Call., I y 0, 6. is 30L ... n"c sljl A PRtKLK, OFZRrA VZNDO SAX o
I n ctvi.r, A,- --1 .: i."t -L "I S I I .t" C.U , , ,ta .1 joso chale', acabado ( e I "Ip'!"' "'. C. It
pnr 10 q0t toca lAuili.c. ,, .. ,,,, %n'" ,,,a .,;,ar" P*, Il' ._ . C., iu ll .t" .d-t -i,, ,itc .fgdc 1.01 P.11 4, I
, w r -, v, t a -., J., .1 "', 1, _-e ";i-h .....
' ', _" I tr 1r, -1. 11 Y G A N G A
." "'. "'!- q." I A" ." '.!'% , "::, 11 t -I, C- 119.,-- A .o. cons U estilo mederno, eS A, 11 A Xi -'- -' A-3- A,
, 'b'ad,r ",I .'' , : ,:, ".
'n, a ,, ni'd" ", 5 P, ,. 11 I~. I t t .! I
7, ; "'I",tv 6, 4 in-o.1-Ii-I e
-1 -1' I -, ; -1 __ -1 It, a, I, quina, calle 17, con toda comr, *
i'n n y I po' cin:, 'ean,, I" 11 -, , ,, ,- -7 i Ir1.9 11'- comEnc '
, I , ,- ." , l, didad, amplitt-id v comfort exi %,IBOR.4. Santova SuAre : ,','.
Q 't .A d'I .60 -'.d" P" % ol I I -'- 111111111111111111111111111112R I 11 ""' ...... .,,,,.,I,, ,fl)- td, A
,I'd, ; I l I ., ' ' ' 179 HCt- glb e i: ,atro habitaciones g'an- L- c.atall.l. mla "
i,,, d,I I., li ... ,ait- , to I I I ; I I I 0,>, L-, ""1-1'- ,,,,,,, '-- Tliiia '; ''I 11 ''I !.1 "I. I '. I = dti dos ba'lid; de ccllo ei, ylo.--1_,j,""i' d, 11 71 1 31, C' 00 I lot" M 1 4 L 11- 11!_2 PLYMOUTH
'I'S n ImbArcd ,kk- ... h- in I _' 1 -1 I I 0
'i d' ,"' 1. l'ir' "' ,,oot'r.d I I __ -11 ',,kR k INN FR-410NE > E"' A- I 31 CerUdO Re1uMQ1d4'nQS t3- '7- A~~ S.- 11.11, -- QLF NEGOCICIS 1948 .1 46 ,rariox a alatcoger
.1"Oft"t.l. t,' pl "o"'It" r" I I I" "I I %L '
* , I -1 11 IL ." '11 r i I n ., inmelordbles y lactilidades
n'I'- ,I h"i" , I pi-opzedad l:;-ct ,,p.,Iit id d.jj yulERE li ;TFD
'- 'S -"' .' I I I i Z., .. -'. .11.- "n, I d* pago. .
de hX,1q11" c2b"Ado ol "dit" dt, 11 . "I 1: ,in I I I I I I I NADAL BELGA Fr c u: $ ;-joolj. Informed bufe- -,.tn, .' -- '-,l, tn'-a- ,,,,
, n I '- - I "I -- ----1 I *
; ".., ", Ia11 I'll at !I,,, ol, _1 I C--"r '.1'giX'j- e v rint.ri, Renaud, 6 fulw; D""f,""!- 'Iulax y l ,
' an i',l a "' ", _'
t, L'. I -1- ." !- I -. t I j A 1 t -, 11.111.1
pop ... 6" d'I t'I-'1nl, I'. a :,'- - _, -a S.. i' ,_ 94 i S. f,-,, d-d. Co I 'a d I 'i" -,'IIR
I.." d' l '- , -, I. I aar-',, 3. Ttl' 4Iq1"A i_ a;, -_ --- -,", .1l'i, t i YSLER
.,at dvlo -,!. 1-1A 41 I :' I I 'q I ""!" ,,,,,,
I, I I I I I I I I.r
liuriedAd dti ,-lo tt.) Ait rgidn i 10 1, d' l" i". N $10 IF I -H-2411_4 I .... ". '
d.1 IS,,, _' """ 1. I "' I "I'll 4 r-," I 1, : I ",' t' I I 1"I"', Club coupi 401 48. nuovo 7
of, r I I ___ __ I """"" ,,,I I
Itit"'In "I', I I lf- "-tvd'ait i 'ANTOS SU , - __' if I 1, ARE "t-o"' sedan 46 T 47.
Im imt'r.d'fet ,,, "' ,.,_o, 'I ritiM'. an i..'T'j_ 11 I'll, t 11 "I ta, 't" _ __ ""v",- -- -" 1 MENDOZA Y CIA. 1
it, ;- ,t" ,,, 1'. ;""-"'111'_'. 6" -, ', : ': ,. ,' ', I IA f 1 ""I, '-' t'.' t I'l,", 1 RAmilit) f'u'Nz 0Yz +
; I
, I
I "' '
l"Art, l' i. " I , ;? -l' - '- -' 'I t'- ".":' .".": Obisp. 30i. T,1f. 14,6921. C.f SALON If
", I li 111) -1 I ", l' I 11 I 11.1 , SANTOS SUAREZ ,,, .- :' _", I I It UDSON 1949
"' I :"" : i -, I I -11, 1'-1-'-11. ._ It, 11 _' l ", -", -' .. ': '' I vftMhndl- dd-f- "d.1tal I '' -_ -! -, l , :' , , L 1 "I G 4.1't It FIIIFf(:It) it "I A~ tall" -"-, -In "r "fdjo onto d. I~~ , "I .' I~ - ttatt"'lly I , """ AVENIDA I
L' " I $4411.000. R'riIA #370' 1 t' , _n"" at ". ,,,,, I ", F's HERMOSA 'STABLECIM I 4
,IL,,, (' LY'M! i j 01 11) ( T B i K I I -g -, "', '$ ... 1, "" _- I f, IENTO
'I .fln P ... do Y.1' 11 I~, i ,I R'v- P'iI m-.- ""
I 'atma_ it,- PlAnIta., loth'i. ,,, ,-I.' Ifilt, 11 CIt, 1, it" .1 hilrhI, dt i :i - -' ". l -: "_ % ": : : ' t' "'. el", 1. "In. y 0 "
1. I '_ 01'4p.501, 'uelro-l p,,r,, I F O R D 1949
,,, 'ttt"' 61 ag1j. 6. 11A -- 'Aciton 1% fahria .,3 i" -a"' - a l. .1-16, _o --- Z -1., r, l I I I 11 __ -1 I 'se P) eta, drtin" In JIt h I
'un, b,. dn,* Atust- t. ., l 'kl." 1-1 11'- ,,, l, ", ' '- : ": I , I I1_-T I -11n, 1 r.hl" '-1111.1jocIll, "ll meX axnpjiH firtinvia, J nd t Muy poco ratcorrido. m*to,,
- I __ t-la. 'tall., c-i. Ill 11 1. A -11 'V in 'j cioftl.tri.."inl f-'i- I radlo y muchos extroul
I 0; .
I I 11 '- "-, ,I '. "- ', iI 1, I,~ ""n.' 237, '- o 1.
_n un ampli, vurn-i"', ,,, t. '*"" ;" a 1: .; I I I na ItRao, metm elid.tador tie t "I "'a""tr '- "' ._1111-1 1; toln, i Woman: B-1909. 1 Ii., A'fride *L900 India.
1i6n par, Is o'.ttha tie A 7 1 t' .* A -. I l' ",i a I *
' "" -&'
Iftireamen I Llvari, Par -ton I. a rotota d, i -g.a. 20 mdettr- tie 1. Imea in_ U '_!'i.,
U'o "" "" I j slo'(W I
-XI Gobimn dc I., 1111li ,! "d'n i _, '_ '.d. I 1 loomp 891
,.d- ,I -"'t ,_ 14 1. '. l- ;"' S_ , ,,'_1 N -i' -' t' ;,,-, I -.-it. ': trsmiv. finf.rma VMU!i2_t1l 1'517 0'30 I B. li C -, 00 ()'go "fe"a- B (I,' I C K 1946
:" , W ito- D1,nill, tzj -' "'-'Ii a& '- i I RFINTANDO $1.520 EN $130,M 1 Caw nu*vo, y baralo.
,I. 'ror1:Id ,-r;'-'a_ 111,111; '__ "I 1'111"It _Ii_ i U-32981 SR, COLLAZO I -mlmcrem ntalr 1. Innd- ,,, _r tlh Itim .".. '' I Uff-H t>-51-30
.r I':, I I precious edifi6o, con 30 re- 5(7 RNCAS RUSTICAS I #
. do, S-4, 'ch' plan'. % I I ._ '! : - !:, t I
1-cxi n t Im .0 ''.' ,,, vt1'11p,_""; I 11 I '_" ". i gias ca.us modernas, lujti s,
Par. 'r 4 o' I , ..I. u. .- .' -I.- , I 1. 1- I UH.H.24,49-A&Z i 1 M As Baratos
" "', , ':"" -, , T. a I- I I 11 n : frente tranvias Santos SLItireZ.
I.Wrl, ", __ Lot metor inversion del sittlD SE VENDE I
P- I t "i" : I "' ,,, _n -' I ; '' 'I -11 I I ed I
. -- I '-' ;'-' Cadillac
rl '- ,,, 11, ; '' HOTEL
. 1 : tt '
P ,:. : ' I 1 _'
' ll 11- " l '!"' _- '!, : -, ., , vi'la, too. tl 1-7161- i RADO,
SKU'l I' I __-'l EN VENTA -'j'.- 'punto. Furc-l'ce eittre-1 M ATAN ZAS i
t,' ,. _. .' tt" '- "" I 11 I -- '' 11 H-25 -43-1" I Ford
"*'l '. "" "'_ ', ,_ T 11 i; lab.d.'w G'."
wercoda 1"k I ..It it 11 1 I I I ., -_: "' I ". ll", I dq- I "')- 1, da ttI t,. ",," d' -' I,-'. l1-11_' "In*- 11. PARQUE CENTRAL Y
-- "I !-'. "I. C--.'. '- ",-- '_ 'If 1 111: _dll*dl -,--,- :- '- .a it, e, I Buick
Artrtt f 11, ". I att 11 'E VF 2-t.,41", .it
: :% ;,":. , , ': , "" 1-1 -1 I - ,,, I '. L0s myions TEATRos
L* P,,ttch. 9 1:5 ", - t .11 I., 1-1. " -- 11 INDES I
, 4' f : '!_-', I 1-7-1 11, Y"]
VI lt.d- d. -,ioii, ,oit- i;o ,, n. ',, 11. I ="kfil ", .11,
-1 I I 'C' I 111. :' 1-nl I ",''- ".11.1. I '._'.-E I Dodge
. n.ndl, :.11fl.n. ": )An,,,
c. 'I.", 1 I ". *' ". N. d, ( 11b
stationn Itnt-ic, tie lo.Indo con latt I n, I It, I I - -I c'l or7 'I'll :57 1 "' a ]AA te..t ffioitpit.j N* i: O' P- -1--r -jndd, 47 h._ -, ,,,,, l I I I I~
esual't .foia l- A'dQ.' At p" It drI .6 pr, i r' ., "", '- 4W, t62. M.*'n.: '
iined o Adual de producciorl fut di i7400 CM, L. prod, -- , I I ". - I z I L- I I . I I ..... i Gonver"le
It f -1n.,,, 1. dt 3 Wl1w, -f-:- 'I, "I' t1l -1 i LLATA, Apodr-]., I
It .1 -M 1MO dt I- -'. I I I I- hitarionem annuehlrollia. con
30 ... per odo IM .6,, .zri'ol. IN3 "I, 1 liaho rada Mna. grart .al6n. or b.= -v-'i-."- : -X 1 I - I tt."'14. $3,000 CADA I Na. I ,ffercit r v
rnfrMe. 1. rod 1n. .fi que 1. pr"al't4b 1. C.h- 1, 7 -: ,- --I ""_' 11 I -Ill. lnf.,-o; Ad-lrn. Mxli, rn Mu-11. N' -7L A-6627. I Convartiblat
ln-di.l- __ ",6. t d-' 1. 'all". "' in A '"t" l _'_ I
r* Y*rid z,,,,*,P.r-,,,,,, -.,,,,,,,,,.-,,I i""' q 'j, d' -,#" "', ', -iZ rt- Trl ftino NI-2395, i r-ta"rA"k.
'_'t -I, dad, _c." k. t-, 1. d "..' ,it
- 11 a
_ o
buahrlC caltln-- ,: ,-Ibr. q- -.9,, 1. : jo 3, ,x anld ,".,.' -, 'tard" !--' '. 1-11 I ulij H-lml- I DPSTIN(AIDA CLIENITLA VARICS MAS
-"do I 'Q I De 9 a 12,
Arrart = 11- t- inpo" mbb--- I litk dt 5"IntV i j 1-1. -" I ,,,a i'; +
da, ft r- h. -t 4--J-n W.Ow d: Ili, ,2) it', R,,1 -, I., i 917-11 -'.dt,
- pg- -, t- d- ,d,, c- ant 1. 151, Lin 'ed. -- 1,1 _.lt.da d' A- A,,l-1- Cll ad. E PIN05, 40 CABA
plab7iad, &I D'eldin, del i7 ... di *,ont l"ion- a xat4tica D'-inj(d t ISLA 1)
Tiewon *4 0012 .111"'e', d, IMr dt"'t, t- -, --ttc'. d' 1. cono. clorr'- .' 6, pj'_, , d 111111 01-11. f7lnui 1. ial ux'tk ll,, 46'2 j LLERIAS $32,000 i Ca ,,, _t,, ItIrr'-d' c, ,I "f'_".'.' ___ i l m iones
Inonu. 5, &I .Ao 'cir'i'r' y 709 t-d a ... z ljt- M.A., ,I-,,! [ "n .! "' 4, ".
q. # I romedi. _rreavpncdie't. El joe't'n .,M' .t. eat-_."'t UT C Indr, y Itlo ltiai-.. I= 40 SOLARES I Firt'. pa'a explotaci4rt v Irel SRA. BARROSO I
X1 f4'. t J-g ...... lo ao' hat *11, 4= A. ioall .. tli TiXtAlIO .91..t. X0.1f, .I.T.Aa Z M EMOS '
I 'pI1,'1 dlf:',6', t d,'Zv bono aaAtf I f11111 C T jl Q11r'la IM eeo, Se enden Iamhj6i t Ittl r t -' -t ,t. _-- 7= 1- III INA, tn ,- 'o 1 -n. 1. 1'114V:141 I a t" 0 p"CAIRA. U4607.
, I re .u tirudad, dt 25 .A :'it tdi.ri"'tild" I "t fi- '.. c* '"""ab"Ita, = n t- -1. 4. i. KthI,,a
1. A.'t _trk 4, I" a ,a -0 _'_'. 4, i. I A 3 kil6tntros Santa Whtadz Chevrolet, Dodge
d* 0,ism C*t we J u ul, '-d-W Inc I
, '1;; W 4. 'a ''0"rt-i&.. ,tait obitto dt :14:1 ,,*',, t6 dr prj,,srat dt 1. ,,ida iltiti't- dd I 'm-_ i".bll-- "_#.A at 'i y alit nI .vn.". r-tL L .441'd b 14il.3 dl + cifiI "' "I"a" YAC,,A' '!- "" "'- I A-= ,%Ar'- ,.- r- .1 I i.prri-!. fibnta, pil.v
an -tioad de gwlfna I I, d.,a'.lW.'d '-I, P,;. act.Ittrnotwtv .- v Studebaker
I por citnto d* ,).b ad. 0 3- q-t r*KrA ccmo inti, ldrodida, wr I'll, t.d. 'n rl t'ctp'w mm n 1 C-_-_'j--t t7_"" c_-."" tkld '_- Xwl -In'A' -'tr'. otlo..I.d., Waud -1.a=
I
de at It d. entim, d. 1%4, ). Ze.d o 1. h- rtp'e,_iX .t..i.- dt"" .1. __ Z= .. 1.7. __ ,
J"i litd* I~ "W_ Ir ck &rio piticorrs vou*y
4" In Ida .I undr. ittit dol d..rnt. I* vit.d d,, 1. ",vI I .trd = = 'Itz im-zv l HAGN A INVERSION
, I "-p.'_1' I-W Iwlnzial 11 It, tZ Ltutalta 0. I MC
= #r--" I _1txui,. llac-= cWb' 2 .d. 't- mi.oarvuitlaa. -"..
*,ad, el "', ,,, lw%,,t,,,,,, staskits wtull-dX- En ,Jen, P t",YIiat .- I "a- SE VENDE UNA PARCELA
narlint. .. .A .= n ,, 1, "', "' 0"' CAPITAL
-,.I It. .idl, dat &" ."ormlI de 4. C-.Itralrcita & 1. ,' d,.,.L,,4,, d, 1. r.A d_ A, -.1-16.
hru at armz do lnoetchl 7 363 mu &Rmentcs y Ajrocui tur **'d.jiuK&- .ita nadclmea Ilos dicta q- ttb C:;:t= .= 't Al,:"' '.'*"3o" IVSIR AP __ _111I ... P. II ,'I-tfoofttde libmde w- flab.radm ci.." Uridm a-,d6 to tilmiewt: -- I t_1W p- In, J. I,- "4!j 0- filtrn.c. oaald.d Pat* -4-11-1 pa_ o_ ,t j, __ ,_ i CAR BALLO
14ts rpcsacl. ., 11 ... d. 1. Cl-1rr-i.,,V,-d. q.. 1. FI- I-da, -4.4.-, In~ .. 1 d ttI- 1 = _4" 2"d'. n*." t,!!,1.1' 1 1 t6-19 "+'d-d,.I" -"Int 111- (111.
bat & Acufrdo can k% onn"enolis AntillicA lAun* p e clottratroe un itintarciento de urjenrl* A to. viI- I.foo-sti6in '0.pjvvi..tari. -- 9N0' CV .... y J41DIA ;-.; v _1 in ... I, q-- i"W'lw In
W,,-.6-1. q- ,trulton 1. odi,, unpolt."tt III= t-I. __ fin dt q.. .1 .. d,, _. dfjlu "C'."' vt '.' Iol, 700 11 n' 1111, 1, ndit., : '_- .'1.11 111_ 'Wliw
on Mario como 1. -1 ... data y pl-tu dt ttaimb,. '% I Y TO LED O
, j 1-11.1 ...... .. .'.'
LLATA, Apodtado ,.,., vv' '__." '_ "3T Ii- ,loa,,t-, -,I- .'
'ircanidi artrts dt Is ru .... I Ind.1 de lois'1-1" y Wr. pradurt oid.-rt, .I '- I- Iu f,
att wte drl -nx '_ icdr lol ntdi.iMA tl ualo de ,t Pera -r --' P -!" 7"'c- Orin, C+ FerI14"Jel Crkto
CA"A caw Qao 'rl' z'-" _r ;' I I D,. Juan Annon-Wilkit., I I I N F A N T A I 0 4
1= 411.1. IXWF1= "' -,I "a,' _"";oo.dad,. .1. '.Iid- nrct-- ... -". ,1.1" MU'RALLk, N" 7 [ F- - .1--" I- 11 -1. -- :j (on 0 san FromOstra v M a
'orniendc q0t pomp inter, Ine '.' -:.I., : Ntt- s, 1"" ,t l?"..' 0 ". A~~ sI F" il n' Mn.+ 11"",
il i- t izac, I-) -4 "i-I ej'p-0 A-6627. I 'In"'ILII ,, M-+ W'. aa, ..' to. h- ji,_- '-' ""o", L'1!41 2-11,t2 2'A "adram do Sm Laa )
r'- m11"=L;rr *"-'i9d'vAtl de 1;: irm.d. .1 4- 11n de ut cl tait dt 'Xinuior 'i, ftAl'"-1. 'aa. $o. '. P'..- ..... .n 'If" """ .' A : 4 1 ;", I :l'.'-+ 1 ;1" mia'Ir,,. I
&.ti. Utid- It India H'at.ticat -Ill" y qual )*I; e t,,,-- q- ntr- rredtdoa qu. :,utd"Sjo apt. Allllllllllllllllllllllllllllllll 1 IT- _' ,,' j "W'
w ft ., 1 ;e; I 11111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
B-w*l H-0-t 7 -1 J.P6.7 Par- -t- p.b 0 joctlltirtto a to pt*dm 10 M C-1W.Wiml LPM1964
S M)1'1*s wt I r4f-WI-W i i;; 1-LrAjUY0ANUXNC L U'K-C4W3-W1
. I .
I I I
PACING \ rI\J'1CUATqIj L),, _A MAR1,!iA.- VIERNES, 1C, PE 5 T Y -Dr- '_)4? CXVn
A N t f N 4: 1 0 S, 'k 1) 0 S 1) F T I M A
VENTS VENTS E Iq T A S V E N T-A S V E N T A S V L N TA S DNFRO HIP0TECA ENSERANZAS
S3 WrOMOVILFS A(( :i; A 'lIi1ff0*0_ViU5 I _kC C I. S, 53 ALJTOMOVILO AC0,S 4 MAQUINk" 56 MULBL" T PRENDAS hIATERIA10 DE CONST M 77 ACAM"
...... T EFECT03 !IAN]TA111,105
A' DINJ Fto -,A UI ON
SECIF)NDARY ED( A* ]MIN
VI 1- 1 T1, t",
-To B I D E TS
RICICLETAS
AMMCANC5
-111 1-1 :7 1 A 11 11 11 -1
HAW f DAN ]D iON t 1( 1, 1141 7 $32.00 A 1. 4' ', SOItf,. 1
WTBLV 7 PRESDAS q7 & do '17 pd' I
Af,1kJWHY
'riesif.
1 I 1 11 1 1 1 A FEKRETERA ir -l t et I A Hobalnc
HUMBOLDT
S. A. AL 4%
PR H [If, 'It 1-T, f \-III,, 1"I I If HUMBOLDT 151 INTEREST GFNESAL
T 2511 4
A P L A Z 0 S'
hn h- 17. l, 1 l't
...... mily comftns --
62 ORIFTOS VARIOA
t ,fiA r1ilde "All R AMIRF k* .,
12, IIIIHII? rAw, 11 "1 1,1 1, A
AMP kRA1 f A,
I cf>CfAqr"r o, A
A,
I-eir Agua Caliente
CONVERTIBLES DE
-7 !Aia MAQUINAS SINGER
USO COMO NUEVOS is
R! 1, J, I,,, 14 V9
1--h:1, 1 117 l CAO Y VARELA DINERO A 1. Q'U Ji 1 17. 0 N I I I P l
DE 1" SO T1 F 01 E, IDE 'LL ROONI
J (t) A- ", 8'
Re" 11W J
ftee I'l I_ C, 57 L71LFA DE OF1 IN A
ROQUE-ALBERTINI Ch ,ri,;,i,' N' I t e n
rerretera HUMBOLDT, S.A. HOTEL MANHATTAN
V
*Pfii, ",vos 51,
Prenda a Maneiar 11 KAVI05 T "ARA,03
ELECTRIC05 2 ul. A, 1- l
'T F11-1 ROQU.1-ALBERTINI
A
t de ]nf.nfa a lo W CASAS DE HUESPEDIi
SU AUTO EN CkNIRI(i '0 CONIEDOR 'Ventiladores a plazosil SAL SECA SR. COMERCIANTE,
MAQUISARLkS l
I i, l lttf M IFN ro
Prruo de WarluntelAd 10 PIEZO, QUE CO"A InREMMIT
... DEL SALERO, INDUSTRIAL,
t:I E Rt LA OBTMRA USANIXI
I"ON10 Nt IMPORTADOR.
ELIAS CIL' a. Ila, , I J .11, I '-,
vis 11 1
mpana,6, 212, 1 P D ry-0
LE VENDE f H EN R 0 1. K IF 194,
Rvli. W11m, "IsTRUMENT05 %dt SICA El producio M=avW0o6 qu# FIM-i-,ATni;nI., I,~...
UH-14,2509 lie .... ..
quilc ]a humoideld do la sal!
if K, REGIO XYGO DF SLA POMO 3 'i ONZA Ag,,,n, 11 1 Dqoo. 11X),
p3tifindro 'A
M UY h-I, 11,671, 1 M 92
FDE I, IA12 iDo, 41, $1.00
Mapinas indu S 1
B a ra tos ptlli n z" I -1 1'I, ju vo i 6-S "NOS Y VALORES
GRAN PIANO m o R A o A A I N VLR' MN SEGURA D. A2 APART411i
CHFVROLET 1938 ; _' -:"" "
i. t-lla insita (It bronze
piscrtaft. Iu, 1,oln per, COMPANY, S. A.
Ifni, todo I 1 11 1-. ;1
SAN MCOLAS 105, H b=,,
48, Altos, entre E F, I Tblifoirfo M,1459 11
--e 'Atelo5os c4cftox 1 PARA LAS
FORD 'fado, $OWI
FV &L INTIMIL
puer o 6rnharl. 4, pin. FLA LAS DAMA5
o jo LIQL l0t) =k
ittRNti, lit' I 'I) NEVERAS Y REFRIGERADORES MATERIALS DE 045 At
I'T
DODGE I Y EFECTOS SAN $RIOS YATM T EMBARCACIONES
I CON LOS PRECIOUS
re, Klo" CEMENT CRIS ES I N REGAL
En s4tu), lot on ttnlol o me, ANZAS
jlt, PROPIO RYSTAU FANIT A-- 11: I ENSFS
I ;"" "" , .." "od. -t- I I
Rt WK 1' tit t 0, ; 21 pi- 2 hj,-rA., In- 5 ?ROFM W ?1 MWRF
1: It f If I Iq IT Ill
N
VE DO
I AIQI ILA)
-izadAit ii TNL de
lit I f I N t I I It
IN I I ft' 1 10" I 10 Ii,., lip. DINERO HIPOTECA
t
Ile pa'A Iodo, '63 5DUCITUD 4,
d., I rtid -, A"pto propo. ILas iguitnles ))uon 5
"I Ot, %H Ifilt I P? 13 t let, f-vin. &I leas file r6ciente con's
FACIL11'W F lit 11 4 %1. R AR .!N Sr. ceden:
AMUESIADO
TIf, 1 177, d e 1l, 1,( (Xl 1 A
It'll 76 COLE6105 tREFRIGERADORES 5 xj I
I 2-D SYCAS Dy FSTTLTDT0'4
JOSE M. ELIAS t,
7 Amp, A'm-dAi,
TRACTORES NEVER S
:5 N" 17, II-jii1zL ,ff 10 11 Diesel Caterpillar
"NNW, pa-a PLANCHADORAS
lt ; "'171a, y ftn",." CABILLAS 16' 61,2 Nlir.- 77 ACA01"
VENTILADORES t,
ri "a d
at- INGRESO A CIENCRS
iGO M AS A C 0 C I N A S todas 1.6 w"lidas).
LTSS FQen1eKENT
COMERCRES
21,I N, NV,. 20th Street, Estin garantizadas per casas o,
PLAZAS! Ilfl f IS HORNS
Miami, Flofldc ALAMBRE DE PUAS que vaien doff o tres tces 1% NOBEL Acaderay
CALENIAVURES
Good Year Ill P: NlOgltlt 111) to M" completos Y %I degea, VBIGoodrich i sn Correa Ratina R A D 10 S TLIBOS FLUSES tit a in3pert6onar Ins propieda- P 1. 4
tf (ParA des, Ilarne a:
Norwalk I DIBUJO COMERCAL
I 1\1 Porque Usted Y
Para CAMICINES CARROS ROBVIRTO A, VWTES NOBEL Ac(idemy
y TRAC ICRM no Usa DISCOS MODERNS TUBERIAS Bon" Hipot"w%,,
D. hi,". "irro I
Telf. M-7620
ill N qI)l F I' de cohre,
Las entregamos en Cling-Surface PLAZAS 164 OFERTAS CURSOS NOCTURNOS SE ALIQU11A
48 horas. FI skntirrii Whle COMODOS Cia,. Importadora DINERO PAM LOS QUE
Lea prurbx to SOBRIN, S. Ait FN HIPOTECA
sorvirric's Was mwcw RD lit" SO ]'0, .,j B M.- dia". bre t X. YA SABEN INGLES
cualquiisr c=tIdad Ud ; t-1- -, '61
quo l PERON No, 61 HAbani, $us atparl" it Faso". Ir %vi*ras m&v1qQW
do"Fil. Ix, Data= on L. 1i o: bit Upo OF, Wteft ban-A. Tftb=G quo en 61 Interior a. "GARCIA Y i towo) W u W* fobel- Nutboo A- Nobel A"demjt le cifreee:
nitrii uoidores W* I* 0.vola.16. "rftb. a SIF ALQUL"
BUfCK. 1937 TELUO 1-6416 X. P-W_ T st. I.- Opt1
SOUME INFORNM5 A LINARES' -6116 "CION &krw& go Twu a
1; 75 W 2.11- L
1 Moraf-W a As'.d"U. ..a"
Galiano Not 210, an,
HAVANA RUBBER unco AftPotecarto
Company, S. A. i NOBEL Acaderay
LUNAS 327, onlro ARFOL Orlando Rodn'guez i Concordia y Virtudes. I ..... ...... .. .... . MENDOZA N0 04 (Irn-K.A6).
SEr-0 y SUBIRANA. N' 120, entre San Nicolas N' 105 r 0M ,53 VARI03 N' I$ I I, nlr#- J20,!22,
Tel6fono: M-5324 .. .... N
roycl U4951-890. HaIr=a, Hurnh.ldt. -100Q, HABANA TOO... A-1
- ,. -1 I I ; I I I -- _- -,
I ,
. #I T
I
; APO CXV11DIARIO DE L-A MARINA. -- VIER NFS. 30 DF SEPT. DE 1949 PAGINA VEM ICN(O "
,
I C E A S I F I C- A D 0 S 1) E A
---------
ALQI ILEIRES I ALQUILERES ALQUILERES ALQUILE.RES A L Q U I L E R E S SE SOLICITAN SE OFRECEN SE 0FRECEN
!T I -a APAITAXWO5 192 APAKTj fos -- &4____HA&rT-AC10K_0_ a OnT PO !!!!&M0-!RAXT0S 144 COWERM COM f4__jd10LDA3 CRUDOS -Izs,- CHOWERts --
9*111r. 1'. '.I'-" 1141 I' .-I-1- I 1. .At I -11-111 11.11". III111- .1 I I I .' I" "",I' .,: I- I I" 0 .1 .1 I I % I T1 I I A I I I 1' .T , ,,, I I ,.I ., : ,, I .... ...... I~~ I I.
I 1 1 1 1-I I' __ ". T- ". (01' AL PAR r I"' *'I 1- I.."' 11 'I - -- I ---- IT "",I'" --- I" I -- L A -, %,.- I"', "'. '. I ,,, "" %" ,' '---"'r ,' - -, I. ,, I_ ,,, '' I "' ,,,
MVC , .I -_. I __ ,! I -11 -,I ,_ I 11-1 -- ,*_,,,, :',
- I IT"..',,-,','., ,,-, ..:. 117 ,11 "I ., 111"I"1111;,
.* Ioll I. 1 ', : I',, ,,I IT, -- I I I i., I" I I;:'I,. I ", -", -1 I I I "! I ,,,, I, ,
A ,t III,, .. I 11 -- I I "..- - __ W 1, ..4. ",!, C11 .11 - -, :1; :Z ,I -'I, I __ ---
IT N-1 1-1.11 , ; ,,, I 21: I I -_ ", ""I -- _, I -,- I I - -, Cx_ yr. .-- c"
I ".,.xx,,_, I I "-, I : I _!",I I 1, :" . __ _, t
'i, I ", I ",., jI- ,,% ., I -_ 11 I'll I I 1. I I 11 -1 I I I I I I -- A- Ic-r1___1_ -_ -- I- -IA- It 1.1, IILI -- :- 7- ----- _- -1 -- -A -1-I, 1-t-, r-i; I -,". , 1.
- ,,':' _00ZA I CIA. I ;Ill p"I
', ". ."-.. I- T" t- ITT, I. 'I 11-Ad y r s,- I, I- I MEN "' "" T' I ""'T"""', """""', I I""'i"t" "I ':"- 1 I' _'_' '.,,"I'll. ,,,,, ,I, I I -,I CASA NUEVA -_ -_ -I..- I I I,'&. II41- --,",- -, P. SOS, M-692 1. I .1 ,. 1. I., I I I,, I ,,, r IT' t I ",T. "., I E"' "' 1-1. I Ohis I : ,-,.D 7,-, -, "-,i-.- -i"-, ;, I I -,,,. -.,'. "' I ____ I I I I 111"'I ". I __. I I -,-.T 11. 1-0-1-1 - -:1.1 :, ,, I. I 1, I --- ,- ,.,I- .t, I IV A - - __ I _= ... ,,,
4-"_ I I rIi, _-- -- - -1... I . ". I ";. III -- ", "" 2. ,',I I I - 1. I I I, I I : _-, : I I 11 I- 11 "" ., ,,;,,, ""
- I, MX L13,11- x 1 , ,,,, ,,,, ,, , I I "'I'', 1, I I , ____ 11 r, 1, I~ 1- I I 1. I .--'I 1. I I .I ", I. .1i"I':, , ., 'r I I I I I __ I I
FRES -I -i 1 1 I I TT'. I, _____ --- - -_ -_ Ir, -_ -,,...Tl ,,A ARTAXENTO; ,I", -.,I_-A,%_:-*,,, _:", 1, I ; .",
- I _, : -;u I I. ",-", : _1 W,
". 3s I- ,,- I -- -: I ALQt1l, A .." I I", il : A ,, ,111,* , ;, 'u" I I T,- ".""', -I". I
,, 4, I I I '. -, 11,_ I, ,'.'_ 1. 1,1'..1-.1 I 1, I I I. : .. I I I ,.T, 4 11. 1:,.1111, IT.: 111'.
___ __ [. I ,". ". I _I , ". 1. M, -p,,hr. _',: -, 11, I !I I I I -1 1. I- .1 ___ "" ,__ 11 -" "I'll, o I, I i I : I' .1 I
"; ""', ", % ", -. 1, -- It, Ir ... I ..... I _11 7_1. '1 _'I 1 2.111,
1 -, -; ,,,,,, "'. I .... Ii-, -_- I, W.d. "', 1 -- I ". r. I 1.1'1 1 -.1
': I,"' I '," I ,,, ,:-%, ,,, I, '! I T". ,,, I I 11 I I t I ---
JI ,-.--1111 lr I, I -- , -, It~ T' I ---' -_ f o" ,I. : At-(,)I if A. IT I ,,,, I I Tll. I ' 11 ".. I I 'I -.1, I ....-T, ___ __ I.. I I I I' I ""..'' I.- 1. C % Zi F __ ___ I :1'.1. hli- __ __ ___ - ___ -11, -,- -, 11-111,111 -111 1-11111.
. - -, ,,,,,, ': ;' ", :- ,, ",-' ', I 'r ---': I I .. ( _,,H, ", j" 1 2 I I, T TIT 1, 1. I , 11 A340'.,;.Z 6.-,. l I 'T I , I :. : "" I 11 t,'
,I j '. " I -TI , -1 P.- ,I' W I ,, 11. : I I I I _. -_
, t- :" 1: I 11, I I I. I- --- I kh'-d.-, : T, :_1 I I ., ". I : ".- ', .1 ",.",-"-,.I". T11 "I
X ". ,. t;-, .. '-"' I -, : I 11 I 7 I I 'I. ,-',-Il 11 A I I I I _*_uk l r-1-1-. I I I I I . . . I I I I I , . 1, 114
- ___ I_' I "": .,, , -__.____.ss , -, i "! .- ,I- ; ,,, ., ,,,,",, I 11 I I I 1 __ - __ ------ __ __ 11. I I .1. T I 11 -1 *1 I 1, 1.
- F, ,_ _,_ I I I.-, ,5. IT I.- .. 11 I I., __ I ,F 1, I I 11 7
1 11
_Ctrr. ,N,,b -d- .il I ", I, 1 l-, - ---' :-'I-
1 I I I I..: I ., _'! - ,,, I "It ... 1111, ...,, ? ,. ,.,
11 I ,.ii;wis r.:TI. SOLU TO -- - -- ,-
179 _.T. 1-! I 1:11 Gnl!" .. I % I __ T (jF1cI,,AQ -, I I 1:, 1,
-511 ,, 1 "",.: 11 -. J11", 11 1-- - -_ I :11; 1; I ,_ I I.I.II 1 .1 11:1.1 %, '1 .1 I 11 1-1-1 1, 11 I I ,. :., I : I I I I I I ., I 1-11
-- -- I, (Il I i, I I ;-l :1,
.1 - I I I !, A 01,ANCA
-I I I I! "'A':: -1171 --- k- I I~ ., -T .1 I I 4,INER ,
. I I I I - _, _. I ,,r_- -': :. ", .- , '- I , I _-, ... ""." ,--- ,. ,__ ,Z-It, -- ----'ii,-,--,ut-i4_- .I I ". " I .: ___ -I- -, triT ____ 11 -11, r T , F PLFNDIIJOS P1,01 VI, I",
-17 ,;. ,, n,7- -, -1 I I~ I 11-AT I I 1, , .,- I .: I I I -I'Ll- - I.,!, I I i6l,, "'Inar, doml, to I I "'. .
- T.T"",_, T. I T, ,I I I I __1 I I MIRAMAR I I. -- I'll - I I I
I I 11 I, - I 'r", I, I I~~ .1 I i n I w1t 11 ,,, _, '. -1A, It 1. , ,. I, ,,, I
- ____ __ 1. 1-11, I ," I -, I I I I- -.111111 11 I. ,, -:--r1111 __ 171.11, ";' "' t, r I ,_ ,_ ,, I.-, ,I ,,, I, .1. I I ,_. I r -' ,-I r, I I I I 1, I'll T I I" 11, ,,,I, I III "I "I' 11"11.1"I _11 11,11
"I -,", " """" "' I .!."' rl:r '. ,. I l ELDO, 435, ."
I,- i I"'. I .-,-,Mw I I I 11 11.
,,, -. "",r., 7 ,T -,-;-4-": -w .-, ,I I- I .:' '. "' ; -' ' ""'. : "! : ',T : r 1 ,
--WE-ARM MIKA-14,R 'I' ", ,-. ,,I T- '. "' r :'I"I "' ",';,_, I,', I I I., I I I I 11 11 %7 HAJAk" T, ,,, ,I I.- ,,I d. I --i, if-- tir-1, -rot ,,:r I ,. , ,.,: I ,,I,,, -_ I I 1 I .. 'T., ,
!,". I 11 .- - .11) , I I ...... - "', I I ". 'I'."', .1 I I I .11 I I "-- I .1 I. I I 11 ': ,'I, in-I
"1 zvr __ Fr, "" Il __ T-T I 1, I.,., 4 t ". I, *I -I 11 T, r I 2f, V, \ ,,].,],, I., I -', . -A-,, u- -- I 7 I ,, .- Ir 11 ,,I ,C- 11: 11.1, I I I "I I I I I .1 A. , I 11 11 .,I
-Tl- I- -'.-MI,,!- I I 11 I , .. ,__- I .o, ,!, ., "; .r I 11 "I I" 11 I I 1 1 I .
V I I *. "' I I I ,,- k". I I ,I, I ., 1, ,,, I I: I : 1_ 1 I 11 F 2 ', c 1: ,,, t I 1, , rl _ ,_, ,,%,,.r. ,....' -- I ....... ;; 'I 1. I I 1
I '("' "4 "
11.1,.61 d. hbli, ., IW-I ": I I _r, I ",_ ._ I ,. ",._ "'."', I I I I_ ,., I "I" ". _, ,: I f-_- ki-r-1W 11 694 14 , , , I
"
MENDOZA Y CIA. - I I I I .- T I I I I ...... ft I :, I T !( It 01 E ft AIJ ANWO, 39
f __ ,, I: I I -,-;., ,,, I -,- -I -_Tr" --,-I-, -7 "7; , 11- I I I I 11 I I iii "' 'T I I I I W I I I -? -I I r) I, 0 I 1I I T i
I 0biAp" 305. M I ", i I .. I I I I I I 1. . I ____ __ I ____ __ - __ ____ ___ - __ 11 I I ,'I .., ,.I, I I I I I I I , :: I 11 1 , 1cTI1 ,;" Z I I I '., ,,, -:' , , I, ", I I I ,, I , I 1, -, ',,, 1 i 1.1- 7 kI , I I' I ,,*,, ,1 I I : ; A I I 1, -1 I 11 4d,
- 11 ,,,,, ", '. I ., I I I .1 I- 11 I Nfol- o IT f . I . 1. I 11 1,1,- r ,r r, : I, 'T "I IT "" 11 I I I _,
_ .... ... 1-1 1 I _-, T __ - __. .1 ___ - M I '11 I( F 44A
- I I I 1 .],I i I Ilr III I - ,-21 NI 11) ent ." I ""', I - - _-_, I I I ,I I I T I I A I I I I T rl I I .1. :w I ;VF _,, I, r7i-' "..
_ '. I I! 11 0 -. I I -, -, I I. -, I 1, , I r I I ,,,,, ".41 2
re N y 0 ". ", ,., I __.5, :- " ,:, I, .- I I I I I 1, . ." '. 11 -1 I I;T : I _. .. I : I 1 12# OFICIWISTA 5
lul., t-i" .t-d-, WWI, 't, - - -1 I'll I-II 1.1 I.T 11111, , : , I, I 'I- I I I , T -, !" _--h"'" .-Ibl.', "i" ". "I I .. I I I, I I I i- I , -, .T 3- ". I
I I :, ::, ,,, I" : ,,, "7"", t, I, I I '%' :_',"T : .- 1 ", 7 "', I I I.,-. I I ,
I 11 -- - 1[ ;,._ -- - ,,,, I r, ,.,, r I :r""" 1,'T',,:. ' I I. I I I ' ] I I .' I I ,I' 11. .1
I r"', I __ _- I I T" ,
.1 I dl _., .1111.1 111 MIlRAMAR _-,' ', I. I -, I Mu0bles "I f -', 1 3 11 11 31 I I .d.'-',. t-.. "I 11,41, I ,,, z I' . %I : -, I : 1, I ". I I I I -I ", ,4,
-, It,, ". .1 --p- t.- - - I I I r - I I Guar'do I -, I
26, ew" Prime". I 'I -II.T I I a I __ ,_'T"IT I I I 11-I 1-1.11 1, 7" ,- -,---, ".,i"";-, iiF"-t,
- I _,-, I,: T , I, -- .,. I" '; I I I ...... .... . I : ;, r "" .,. ,,, r "I.
,r. .. (Fvw-). III'l .7,_;, ,,'-.-. I It 7T %, --"', "H A BAN A" '01 JI DEL MONTE Y ViBORA
i Is, R 6 1
VRITIIsItl-s _l 11-I, I, 1, I I' j" ', I
-1*1 -1111, js- s r, ,- 'I, I .1, 'k - ALIKA01- .,.I- "", T T'; - I &n .V
1 11 I I ' I' A 6 A_ I -,
I ,,,, W ,, (' __' ,:" I.". o-- r el ..". I .In.l. I I I I I SOLICH IT I "I I-I I I -A I ,:'I ol '%,I 'T.,Q1 11-11) -1 ,
, -- -- ; 11 I I 11 I I Nepturis 1.00- L II ." I I I I 1-11 I I 0Ine I 11 I I I I - ,11 1
IT., '__ -_ --- I= !- I I" I I IT 11 .-,! I I _. __Aptm California. J61ellAr , i I ,,Ii.rro ,Ixbsort, prpforl. ". I, , I' ' ",: ;-, -- I III
- sl,,, ,:.,,I --,, 11 ". -I I '11-- .1-1. I'll. o. TA 11 I I.261, tntre Infants T N. MKiA Tft i2, I I I III, dt rotor, n, sale.ehA. - - ___ - ___ 11, I- ". I I I I I .1 I I I I ---
Frlt*co#, Amphos y m"y cls- !, I -7 I" L'_Il-VsI ; ,q,,,, ,;; ,, -, ifor ni forIde- p.rX IrsIIA. ",'; ', -'-':' I I, I T.- :1,- ______ --- - --- -_ ,, ,,, I I _! 'T'."', "r "' .' 1 ; -' I' _" : I L.
APART 01"7n !41.7:1. '7 1. %-: ,,,I I I'll I IT I I :_ m 1, j1r en Vo- -rrA III, T. Ii.- ..., _- '- I 1 :-- ;
ros. AS.. At. IT 11s. $60. 1 r' A111.11 ItIld. I I 7 to ,' .-- .r ,- , hens, Bo"I Iurldo. ltf, T 1. o v-'Il- __ ____ - _". I 1 11 I: I .I I I ", __ ,,I, I I ,, ', ,, o,: ,,, S.
Indispen"ble referencissI -(1 1. I.I.- I I, - -,-. jTI, -1 I I -I, -, EN PRADO ,""' - -, - '- _-1-1111 -It I ,'', 1-1 I '!
-1- .,_ I I I 11 I t IT I i,_1 I I I. I ., ,I T, rrnriax el.,*?, Trv- .,I'. I T ,, r , ,,, I ,,,,, I ,,:,, :. I :_. I IIII, ,I.,., ,__ :
T T-II., I-, I_ I - I t, I I- -7. 1 rneme 0-es 30 ,,,, I-, ,. :', IT t, 11 I
- I I , 11 .TT _o.krl 'Ill I .I I lq .01I I I -, ,;,,, .: :- I ____ -_ ____UH-H-22IZ-82-2 iWf I I-- .IT I I 1- T ", I----- -_ __ __ __
, 1 ,I -, :_ I z", It- IT, I "I ; It 4 12, ,1,,, 1- -- 1111111111 IT-T 1,"(fft Ill \N[) FNGL1I,1l-SpAI,- I I 1) to t*rjeter. ( ,11, (I -'.' 1,:I,,, Ll
sl 111,t, -- x ,,, I 1. T I .1 I I I I I I 7 -.-. 7 1 :, ,.:. T _._, I ;T,.'It 94 BATISTA g, I ,I ""', ;, nish offer h s :; IvAcen w I .
- ". 11 II 11 I,'! LAWTON
,011JEBLAII $115. 1 1. I., d, III N* 508. tnire 21 ,,, 23. - ____ -- --it T, ,,, rninirnum of $150, Call XO-'k2 j
t 1. I I rl. y I -6, 1, I : I 11 11 I '01.1- 1,1111 I
iinda. I, __ I -I In _1._I_._Zt _i_ I ,I 'IT ,I I I;,-, t,' 1, I I v.,"o.ol .1, tl r-1 -1 I :%_ ",,'I ..... ,', r- TAlk dIrect with Jn,5eito
"g-1 A--d I I I , 1. A-11, ot -, -,1 I ,I
'ted*." v. ,tx ,.s -I,,11 .1 1 I
I ::- :_, .... I. , :Tv- T,, .T'.4 p- I 11 111. I ""ITIT ,, T 69,1",io - - ,,, -- 1 1112381_ -1
-.. ,-. 1--, , "'.1 Z l -1 I I I ., _ I I ,I ,T 'T-I4'1,;, ----. --tsjc#,,to I.T.d., lotlial-d', NO SUFRA CALOR k-- -'-'_-1T' I -" A ,_ IT ,, I 1, f I ,, 122
lu,,tlt TA "Ic-, --- -,_ I I_ ,--I I
'0 .14 1, ^ -_-' -* -, 105 NOIJADORAS ""I'" 131 OFERTAS YARW
- .0 23 ', G H, Apaxtamentott moderns, fre t I, -_-- --;- -V.,Ax I WF,, ---- 1-1., --,
i "I"m r, ISTDFrs" 1.
lco vtnt)ladoz, o6n.tricaT,, c!onjW-41,o. AIT4 "Ill: I ,-,.-,A, I ,I 1, 'o "IT, ..-.uox si,-", I 1.11 .11. e. 'o", "stpa,,G6 co. ,P, !A
I *1 t. I M VIDADO 11.1.11-1 .- .1. ; T '..
It-,C-I1l7-- idW boion interior ide&l I ar, I,-, ", ..I. I I,,. --l-' I _' i -11 I- I n
11, T, I I ,-. "m '-- .- m' ;tt'i I a I ,,T' LZ%' -'* ',;.. r-, I II lu I _,ITF,,: , 14437I,141
VEDADO. ALQUILO pecto exte, o. de mn ]_,;,,- I.,,, I I ,. "I "I I
I1. ; I -Q'In. -I-KI.Tot N,-t, [.,I,, - ."'. s. loucur. -st -_ P'I" ,11 -_ -Apirtamentol, MI-ol WaxE on 3 I. 41 Vtoik: o, I -q- -', -- I I I: 'i- ., .I. 1 III, .... -I I- ",!, L I -, --.1 I 'I". I 11 61, I --,I h;. '111--; I3 COCINtRAS I COCINEROS ",7* -".Aa '112", -I- -41. 11, 1- I I T1. ; n 11 r". -- It ut. 1 IT- ,,,
"a regiarnent I -, ,, I;; ,I, I I In -,,-,
r ,x-. t, 1, I I, I I- I w!, 2,1,
; I _ 1.1-3 corillAo "Allo ARM',"- "'," -, I., t A* ,,'." ... ... ... l, ; ; ; -- I
,w %*-. -t. &I I, "". I I I - t I I ':.: 09 ALQVJI V T ..I- ,I '-,- , 11 -_ I
td- d t C1111ii-X-2 DI.All I ; -- ,5. l x r Ayd05
, it, I ,I y t1t, b, I I , .. I .- 1, I I I I, I ", I MA'ettiora, C.mpeteot* ,&. -, ;- IT111 1.4 I , r 1 1-1-61-111-11-1 --11- T_ _- I,, .t
1,04W., ;. III ',, ,,'- I ;. -, , ___ 4, I I 1, I - I RESIDENCIAL PARAISO t I I I
gi u ...... !, ,,% ,"', ,,; 1W HARITACIONES ; I T- : ,- 1t,:-4W -j A- 1- r- L ,
, ""A A.10T.i ot ,, '' V, I .,
11 11 !Si- !'I %L (,L R k EL DIA 1 I 1, I I I- I I I v -- ,,, C,, I ,.,., "I- I', I ,_ I -. ,.;: .", .,% ,,, I
; I I I I 'Wl 'It, : :i
1* I To t "I I ', t: i' 'NIA, I Til ?I I k I I tI - Irv 4er. ,T, ',t I. I I I 11TI T -,.,. -, I " ", ,,,, I I I I I
I, ,;I 'i I t w ,-, I ., I,- 11 1, ,'a.- ... z ,,, I-r- -11,
It -.1-4, 1 4.1 "I 4 -;- -.T11 -- ;'TI- n; 111 1-1-2 ,', ,"; It -Ilt I 1-1 I( NAT-- F1.1AIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I "I., I -_ '."I I, "." ", -V:*11R f LINFA NI I T- I-- , 1. .I
I~~ __ I- I- I- - I ; r- "',
'i 11 .11 'I I ,-,f 1, % I F,, 1. I T .11.1 I T11
1. -1- I , I 1. " ___ ;I I 11 I -11 , --I- cl'T t;r, P,-.- IW- 6 1 ,q, N'1 3(10. z I '-' " 11 -All) LAVANDERAS-LAVANDEROI "I" --,-- ., ', ,,,, ,,,, ,-Ir '.. 7 ,, I., j ,:i ,*
le_,'Ia_ V IT IT -- ,I I ....... kt, ";'."', 1, '-- r ,,, I I-- -, T- :
[I Reparto k-t I i I ,I, I 3 1 I I I 1-1 ,.I .11 ,,
vil',115"nAlt, III, I ,I,, zI -IT 141 I- _,_ 7_ I Ttn' e a t- , , , I I I [ -, 11 I 11 1-11,
At I "L, -, ,I SE SOUCIT :1 "I -, ,, ,, ".""I ,-.,- .1- -- -,,- -- ,-- -i- ,,,,"
I., N t .-I -1 I ,.-", .,-,, - I "" , , "I I T , -.Z I :^Wl- ol"I", ,_d" -1 - I .11!I 111*11
1 W, -, -1 I I I I :-, 1, I ,a, 11- I r= -, -- -- - -TI I I I .1 i ,I ,_ T, 1 It, I I~ . I - ,,;,;, ',, --------- -- -----" i IT, I ,, - __ __ _ "I :, IT' I I I, 1" S01,4070 In ALQuILERM! 1 1,,, 11 I
I 1-1 I I -I IT 11 I .'ITT I I I I 11 I ., -1 I
M,.c rI" ." ""::, ,% I I- ,- I I I I ,I I A p f a'; T -1 __. Visjante c ,,n NInquina
" ,"ITIII- IIIAIIM l tKltatlr llli CHOPERES 5rAic- I -11- "I I ,. -- I 1,
1 tt 1 ,, W.11 1) I T11 0 I __ ,I Ig'j-' ," I I I I 4 I tI,._- 1 I ,-, ,-,- '. 1; il II I 11 "'I'll
.tj z! ,,, I -11 I ,,.,, I 1-^" r'! .,Ir ., ", I- I, -1 I I __ I 1- 11 ,..,,III. I --- SO-r ll C* Itlk. TP- L, I -r ,,I A 'IT- I I I ,r,
I 1 I I I ,,, , ::: ,.
r I. , I I "I :- I 11 ,:T. .Atl- -Itt, o 441. 1-_-A.IT_,. P_ ,_ ., I -, M il
4- 1 -I,,6ob- - - I I 11 11 I -1 -1 I- Tav Ti,-'- -, -, ., 3*-; : '--' "
I -- R Fvti*_;W"1 htb 11T1I ; "_1 ."It.. ,.A., A. ,--!I, w, i-Ii.-Ill; -Iynl 11-1 q 0 --= ETTZ .i t g.td. r ... stfio'ItAt W., ao"". ,
IzIm,"low F"scA, i-," 1 : II A- 1 19Z AS ITIS"A ALQu l # w v,4-, .,- c, ,$, "'. .r ,r,'Cu" I It SITA rFT I I F-Tim it
I I I I -, .U. I" I ". I 11 I -- r, T! I r.r. ..", I ..
' .,TriTI ,_ "=. "..
,,T., x- .,. oI aisoici. I _!_ ,". Z,,, 'i .T.1111
St ALQUCLAN I Ift--- I ,q:
T I '. "to tit". W. sT1.11. Itt!"In., , I f ", K4%6 41#4 IT I ,,,- II, I , A :. 7-Ift .ftk-W. -, t I l'-, ,
, T T '" IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII" I .i I
Nr.., -, I Pn I I I ,111.111 I 111.
TO T Ia. vs"d'o x4tbn. p I "I: b-I':,"-, 1;'iX t=41 ,V .) T-- A-1w r H-x-cm'w1 114 ACENM I VENDEDOALS scrotrx1t; :11. TIC I
I As Ork- t I I c INt"
AIL, r quo, spA, _-'" 6. WITT C % A DE 11011AL10,I1 D ,":T'. :1-1 I I .11 .1 I -.11 11 III., I o -',14., --- -_ --.4., 4. I,,,--1o.- b.U , I -, , I I'T I I _,_.", % t T 4 : -, H-23#1-j3_2 11A
, .. FN LOMAS CEN-rRICO DEL j I RGENTE VENDIO IUD. CRTLYONES? ..,! .fl ILI IlOll' 'D'L' r'"
, : : 't ". 1, ,;IITT"t., '..
I-. -t- d, -,I,- A- I ;, I, I ,;, I P,".. -1. III- --, T"I.,f,, ,I, DYAf-It 16VJI SLANCO DtL CAM* ,, , -I
I I .1 I I I I I I -1.1t I- 'I j HIC. Im -- rt_., -1 11 T111
, I -1 I I I vii"[)ADO, ,ALQT ILO ,, --- z-., ,It, 11
',V I I *A,-!.,-; F ... ....... ,-- -,- -, .1,
:,,,, I 1, 11 I 1. T ": I I -1- H 2571-11 ---I I , , 1- 1. I ., __ 1. ,I'. I- 1, It"'I" 1, I I 11 I-- 11111- 1, --,,__ , ,_ SEN FSI'Ri',NAR I :I'%-' I : I " tll ,I-114 1 I__ - covNIao- AtiIevitao -orittrfst fs- I-- 'I. w -.
___ : 11 I'" '" :,"I'll- -I- IT -, i I I : I I I I I I G, ,,,,, .-I 1--. 1. III~ -,- C: "I i] '
uff tj : ITT.. I - I lind. "Witti. A, sparts- ; 1, r ..... I I T h_ I _-I
- -1 I 1 '-" .1-1 .0"I"T- TI41____ ". I I, -1 -11 11 11 I V T 1 .1 I" I .- I DiSTRIBIADORES "". Tl.,I,,- ., __,i ', ,.,o '-t- -1, 11. I I I -I I ,I "I.,.,
APARTAMEXITtS 11t PI FX 7W -1 I I, 1-11#4 ,,--I,, ". 6. ", k I 'ti it 4 11 merit",, esT de dos v I-, ". , .:- -,., -, -t- 1"' "'
1 I ,- ,.r.-, I, I FXCLt Sl O'S I I ex dt too- ' I I 1.
I -111, ,It- I 1. ,, !.I IWItIT-1 w", or*v-, % ,,, d- ,I , -11 ,-I il 8-roit.ri detail .
__ .1, l- ; td "",
Amutbissa" #I- --rhI., , :1 I .. .1 -- b".4. 11011111I, I, --K,,- .4- fI, I 1, .111" -.1 -1 t I: iT, I I 11 I, ITI-I I 11 I 1 _2 ,-, I I I fori, T#Alxj tods hor CAlit ,.", p" "Itt." vl ,_ t 2w 1 I'- 1: IZ,,! ,, P ,' %,- ,.",I I ", I, VW Il -l SOLICITO TRABAJO IIONT,turT. Ia-) .- I, ., I 1-1- L I 1. I I -, 1 I -1 ..-I-, I I ** I .:I, a. I d- pm, n-t- I i or 1(t, J41'(*A( XA nK f IDLOX ?
,- ,-.- I 111T I 11 I- IT -1 11 I I '' T, T I. I 11 "I I N'tim, I I7, entre -It zIlv'jl _T,,,I &I .,. bre xp or, fincag, er,, rpon,
I1II1=,,.* o"l4. ',_ I . I I, I I I ""'j, _. ___ T__, "",
rrI, '_ ,I I, I .,., ""' ": ereno, otras cnqAs, &!feTT,:,-,-.
.4, cw lI fl.-. m I -,Ir, ---1I., ...... 1, IT
4" __ -- ; ,,; I " I I I I y ,Nutt, edado, Alquileres us.1-l-i7st A j ,
I A-11'r 1-r - o _4 I N ts at Sg- SEVILT-100 ,,'I.., 1. pIIu-,,I',, *,'1 Mareo Aroador, Cpspr ':7 7
IT 1 ,, : I 11 I ,I ,%,T- tie $80 VZO III 'urf. 101 PERDIDO .,, 4., 1'".i AU Aft 1, v16,,, ,.T, .-I .4 '4,.14-)4-! 11 -2
-io., , '. , -1 ". ., I -11'.." t I I cocu"c-, l"Inta Bra,
,. ,
"K t 6, I I ,,. T I p T ,Il ; A i A 1-11 A, 11
I- ,,, I '. 4,I I'l 'I %I 1,1_1I11r, 1,f"- ,-. .- -- -- _11 ,, .I xx,*I,-6 "g 1. 1" all ,;., rTw" I%.'1,.1(,_p 11 11,11 11111""'i.
" I" I" I _, -, ,' 1- I 11,- I .A I K I fl TA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIm
APARTIC4EN'TO Dr, I I J0 ,'I It ", 11 I :N RF 'IDI' V !k LH-H-21,194&I $W" 'A .
-111. 11 -11- 11 I .I., I--,- "f,"",
.1 I .1 I I -1 I, 1- .1
c, ,1 In 1 A%-11 NEIIV -I ',, Al-d. It ", ,I,, -- H.W: 1'
PLAI A RAJA 11 -, ",- I 11 - I I , ,,.irTntItII, hnnTsr, I I I I .............. 11_1-1f,"-111'1 At rotoc,, cot INix. xar -iou,,J"e :, : .1 I : I -1 1, ,,, I 11 "'I'll, 11-11 U-Ill a It",
I ; _1111_loi I ]IS 1.i-;.;_- bIt- ,.W.-s, ,,
cAlle, 34. ,%sire 5, 7 I OFICINISTAS I., --__ I ,,, '
' I _,2 I _-T1 I % I, r'.",'P '., I 11 1. I -111, 1. 11- T, III, It, A".". ,
_,
, I , -, 1 r, I 1J.- .1 F I -111 11 I _. I I I 1, 4, 'To It - I I I I I- - I I I .1, CALLEFESQ* Vt 04- 111- 1_%.cAT"" I, I I-4, PROFM IONALES
REPARTO MIR 44 kR ,I I 7 1 I ol I ..""!! 4s,*6Ut"* I N JftYtII tItCAN041A 1, I , p
" 'I ,
_ CA ZA A
1]
I Tree ,_ ,
UInSro0z", romet1pr, f-s 'IT ' 1' I I : .: I I "I ,I'..4 I I -, i,, 1. c, 1'. ,,, !,,. f.- ... q,. 1.'j. -,- 11211111MON
71 I lo ... .....
_ r ', I" ,
1. I A-1- - -1 I ,,,,, I .-,I.-,,- A- 'L-'t
. I I I I I;A I
CA L'EFE"*7 - .. ; I*I A11-111 , I I' I I',' IltUGLOCA $PO VN, coC- I
I I 11" ( ,_ I iio I s 1. __ _,_ to )I fr.. I sirol"t.,
r"Artod, r" $no rlootts,, 14. -,:_ I : ". I I I I 1. IT I CALZA-D-A z -1, IT,.- c'."!,11411 VIAA 0 FIT 1, III- T.1- cI'I'lA, A ... lot d'I
,
- I I xjltp 11,
KALU _ctoc. r.rred.r, 'o"..
.1 .111, ", 11"'. i- 1 I, : AmAll IT ....... "6,
A., cis*ri. 6A- dt *ir- - I I, I.,, I, N.b.- RM TE UGO
, d ,_I "es
.r.ft. ,
I I"flat I .I se trios ,rua4os. I.vitiatto, v gsr*j#, ': --"- ,.,: -_ Ir"., I 4' '- iT j-t_ N' jAyt "I" 5 I f AN' 41(j, ]I '418 1, to, 11103 CRJADA3 I
It A. I 329,
I I I "I I I 11 I'll... MOW ct. Tttl C I _=*6I1= "= _1L!1d1=
* I I I ""', I', hit (ca") 2' pi G Am I- A LIM It 0PAXIIS -A AV o &.. &4_"
" j,!IfiKj 'j. IUr"o #6Co "oolc .V A Al 9
PR I I I 11 I !1 I 1. Atroendorm 11 I I PI I $1 OLKIIA XICRACIIA rAl me r -Alk &I -- T' A 6 I= I Il c-,I- 1 $ Isjw v,E00t St'15,W). moilernst. fTonte r S* "- 1". T-c. -- xm -do. 4. stil
IT I -1 II,11, 1111011 ,I,., .1. N 11%4 7-,I,, o"josI
%,, 11 .IQ, I'll ,6-r ...... _- .-, I lw.l *" "'ITZ -o.", -"T-,o 'T c
- I - I i Is. reciblelor, trr=aI ires R-1 311 III- DTI, 3- NI-I, 1- 1 ... 1,,.- s.. s, AG4, coc A* T R*Iodq() *tuy us D.%,Tu, ,,
, ...... -, t I m m
T"MOIT. t*mtdor, ,.,;n* Aul T'"T, "'j, III,-- MA711, I "I-1, 1.,.,bliII ).,I, -t,-"j, I, TI2.5v "', c4lo,14 Ott
'I "' 'j V, NAVtg L I 'i __ ,,_ ,_ ,' otat"I ".."
.1-4-, I-, -- loto'"k t- iiewictIr 11401 I'll.: I., ,tIzIl". I, 4-r- I ,Ij
, :tt il.,"._,. se-lelet rri.dot. -41 %I, I y
-c.l, Z-L In I 1-- d. I I I],,- ?434-, HUFETV PEREZ MEDINA
" I "I 1-1. I n1""c1!_1 ,'1I z 1T"T" T -- -, -11I 11 I"a ,' souaTuDEs VARW ,:' ,'.,' cI, "'
, 'I I !!Ll 1 1.r;.- A-7 ,329, 1. V A-, 4, V04- U'MT1 I" 2= I
I .
ILTH41-M -U-30 ",',,'I L I 1" ,-, T_ - 1W T_,.' ';, r" i I -111-1 'IV, lo;71 1 11'.11, .cll=
611t I WCITA V- .VCMACRA RLkNCk sotj"16 VN CA119". out Apolls %.I.) l I. AJ,14.,".k_
11 I T1, I-- I~ __ z ,_ ", t PI- _, T.- Is okic k ,ot,,,,c- ..L 1.1. A-M-. "" a -1- ?*,. I,
Rl,!,tm j 1:.1Z "M %=- ,1:1= 154 6. N :Too. --,
,z lt titlb ,,-- : V T.ikono A-"U, R-W____- I _1 I -I- _. I I ,; _: z r
It- .. ,,; r,,44I Y I-L lIf,,1-: M- I I-WItT cl ti
-- x..- Wm-s.,
- A,,. 1.11"I ;**1 1.1.. It's- td- ,c,,xv1
' '4 I '. 7 1 .', ' CED0 LOCA -. H V 14312'
APARTAW TO ""'I' "' 711 I .-M 411_2 L*Vts"O 0140MR6 ISPAAOL, M
11 .11 I, I I I.,--- 1-1,11 1. I ,-_, I il* aM PAA -1 111- -T-111A 11 11- "LUAu 11 SDUCMA VN 1619.4 1&j_,1ujA _..,-I._-% 4. h.., t ). -, HUM E RENAUD
I.4 I I "I I 1. ,_ ,_ ___ 4 -rot. It. I.I., P ",-', : = -, .; z
Is- ., A"~ N-1.7-A-11- -1. I I TI I- -, I, .tpkTo .Ttgy4xt4,v, s 4 VM I i ':" 1' _' ; I, I -- I I, t _-W X. .-.
rITt! -jW" -,- 1, , 'Ir- "= ., I prt- III,. -- H-rm 11.2 r w-oIJ I ,
DE WIN j, I'll., I ,._. I,! I,".o,- I = w. M ", i.",%-, -, 11, ; 11 I 1, ". I WMI WARIG DX LA
,_ .- -1 ____ __ _, T.4"', "I'll 130 KANKJADORAS "=-m -I, "11:
.I I, ,"", ,,". , I T t .iI._1 ty.o. 4 ". Y= 11,
I. .I L 1,11 1;s. -t, .'-- ; -l I , s I.! , ,,, ,- I -T- ,,, ,,,, - o7
MO NAR It 7. I-. .I: --- I- 0A, $V% " g4MA' .-us-17-1 w. cbA t:.. u.- t. _I ,- __... r*Z t11A AvtN XAN9JA"AA . I. -It- d- -"t- 4 ; ;
.x*,- r-*-* ';;o!, 1! j T.I.d.. o, ,,,&A. I&Ittf* ,, Kttvql, c,"
Nue,,e. #14 ektr"I'&r. "IA, .- 4:)_. ,;I.,-; ,iI,, t f T' x_ _W, Su*ld., $11.00 -%.. A. "11,1 1-1 lu1W.-Io --- -II0, s-rt
IM I", c-I". ff,' III., CERRO, PAL4.TIN0 I x_ 3" M. jd".. y Ill.
Comader, "plis terra", -l AT-1 I j z rAs,1 TOD TIT $t1k'1Cf* Or ro, .,; .11t. "I. .W. I'lle ft_ V.: OVAIRCtit UNA NAWSIADO" 6 V4$_t _, i It cc r Ix Alz"UAt Um I I r- f-1. ... 3 DOCTORES 68 MEMONA
"otlux its giss, 2 euarto# I wt-, _, IT- _,_--'s ."r"14 .. 2 -,- I I,- ""I" ,t- bt.,.- _41 1 3-1 W M,_ -1,;I,, 4, ,-611 I-, ,Wwt r ... .ji&, T lit il-uo 4o.
HABII II_ _- :* s-_ J,-t- utlI, W. ,_ W,, ,'__ N- -I ; I-- ,.AP-44t, tuato ir ser-ido .s,,-, I, r---. D'.t,, I III$ -. 1, eAIII, 15# 1 I It -, p,, L", &I 0141A M"Al I'MA WANTUA" D& LAZARD G, BRAVO
lkdepf"' I U T4, MM. ,&-ft_ A- jr_!J ,-#4so. *r x'i. ,I!1-,,I, 44 I Hx-,o o- I 1 .14. f.11 .11 t "47-11"' --,;"1k! so1 "'o"I" 'd. o,
"isdoc antmd a I Ao v ,,K, -- I cv!A r.1L. "arm I"I-1 m-4-l', y s., -- !-W 6 Ia- St-A IN'TOXV Vlt'-", MEDICIIIA INUGRAL
die"to, gsmije, stmplioo jar- j& % 74-' _= ..... r-, It. c-- w- r4im I "" Fr-411"AK 11" I* -1 I I 1. I -A I -
r_.,rx, I'll t,% , ., """ " :I 11 :-1-1
I. v-. I- _,.. ,_.; d,,t w.., 'i .1-,*;,, ,,I-, ,,,,, I'll 1. STRIBVIDORE5 Is ,T*"T*, 411.11,1"c ,.
, l,,- bo-M#, IT-,' TI-- 14-. 1. . I) I 1*1 I .-
t. .,_ -, -1 1 I ; It".l."I"', .1
dines ? patio, .T1,iuu4 : ,PI-4 I I ItI,, DI, I
"!tII" 1- --- -,-- 11 .'-, DEXARAMELOS I, H-Aw-Im-3 ,' X. .,,". , IT' '.
Ij ,;%G jq atr,;,CIO IT ,-1A LATI, utt xTlw "46 n In, -. 'l, -o, .-- ,-,,
CLLE 32, I,'* I "I "' I
III I I 1--11 -11 -- I .
. _to, ,.",- _-- N_ 96 OYM AS N KA 0 I K"Am s .r latfm VIIA MADA DR, MANG ntsv.lb Id, 1- lltt. -P11". as t23 -COSTUREW 2!!= _- __ __
Sit. 3'A. 'I w -1- t -I_-!.-, _'_ utf- 41 I'l-1. -M*1 I- MODISTAS
' 7 los"sIT34 -t It'.11111 I - ""A I W. ,I_111.1 .11 4 -t 12 4*Wd I
, *
lell .. I., I A I -Z- A-T-111 11 ---- s -II-T # 414 ,, -. t, 'QUII M-ITA i0.t%"t0X1 108A .""t Dr. E. Cuflu del Rio
. Oficinas Eft entes ,.u c', T, I I I q,., IT,
nforine4i W5601. 'ft- 1 1.11- d. A I I I I --t. 41-k.11- 4. 1-11, -I'-- ,
A% qrvu,, rx, xasunrAMN A 11014 .I,,11 . ,-I-- ,,, "'t.-I.- j___2 '. I I, ]""', I
,Il,. -, 4, or-I.. ,, t,_ _,,,_,1-"-st- v# .I," ""' I *1 losIstia Aldsm* Reins C-', III- "'I'!.- $11, 1- I *. HEDIC0 0(',UIISTA
LA UAVE EN LA IMISMA --" I d I - s. t". d- t;-1.1 11' .;. -_btll ,I. ,_ ,.,,, r,
to 12 S', W., P_ 1, r v tmT_ ;c.. PlTwl' 06TTt, soMl". XIXAIXO IG DIT ...-A 'RA - N ujt jWl. III
Hz wm-l N't 1, fracite &I parque de in __1 .1. III, .- .. - FNRIQI E ", NANDEZ
CTI 11,llft4l-* ,X VU- 4- Fraternidstd,, ton 17 "tas d* -4 u-#. d. v- A;)W&I N1 Ia. 1104- T--,- ,--,_Ra. it orvaev v T"_ .r"* 11 -1
.1- h4m, '" ,Ii,,*. A- $W OO CASA, ALTOS .', ,, ,:". ",- .,, ..". ','. ,--'. ---'-'-.-w. Wv 1 'o It
_ ,o- t_ IT. r-= Dor. ws to#* .. ft"iII.w, at- rA1-0
guaguas Y. 12 de trariviAs 4W .'s,,sI N, ", v_., M tl"A. IN
s.4. H't$04" I= ," _lI,
kl r. Pk-lIA'AI..0- -AI-111TI Eutaw *Abaft, JI
"' - o""" """"'t" x'- _""' I 13j-H,2A3G-Ij74 4,v OL 'IrON10 PtTA
"am xmpua espado W& d.. 2 -tft tr.,d.* **, I- w- 1.4.1. I, r-T., Ir-tII"I
SE ALQUIU A14tDZ Rk"01A INAITITAMN XA1- %-- u -m N 103-1, 1- ..'
f Daxj- A_,; ., - bit 34 SE OMECM tu LA jus4.um ,qp,,,* K .
, ==-, - -"*" queoI Atimbitistrati6a efirlstate, ,.N- 1% AWDIXAJ4 AVA! EKOS T 4i""mm',
b-A.- ", #.uolyd CMDA WAY it or cx rx. "v"
- =.=,tLwk_ nl w- I %,t 1-w. I.w__1 w **" .vo*. :: =
11 LuJo&o edWgiv on 1* uka, vwL -L# pvr"njd wilturmsdo. .w I -p _To := V-jssr d*I Vad*aa, 13 N* 503, x-2"14" Ili I CALMM I'M .Ai-. 1 14044. L44,os Osft." giT=M xil": I 1,41REINA No I = ; ,g 151-, L,!= .. IT: 44 1. -Aso.
aloft 0 y 1;I ,JT to Aft c a cll,:X "W 36, car owim, "oo- *.iivli*
paux"stal .,. 104 COCINEK421ICKBIM' I -_ 11k.2 III C"F&W
- .rc MOIDERNG P190 "."PI_ Ar***" xur lkxt**TA *114s,,, TIA- N-2-1-JI 'c i t,4
Z owner, s hs]L 3 14. Its DR. ALEIMBRO KUXO
11 'e"
_wj. ct*ls* 4c r&" "AIIII coe1sIMI 4us *xrA cocnIAN; *I", 40, mIlites v. jov lw; 11 o1*%cs*% LN cxovt* lo,'t.. co.
Is I
b4oo, aso"wor dem" -- _%III,,lIa, A- Local -1--1.T."-_I1- # IT '-- m WAS UAINARMS
-11 M ciderno 1 -',". ..."..", If.- ri,
ess :; '- 'I'- = '=: Cited 107. evitre Fr p I -1 I. ,,, !It*, .,. :I. '7 ,:II !Ttkot 41MAITI u3oo _,! 'i, T
eowo&d*dm Inf" m ITT ett .III'* *'. a I I T- I -1 94- I'l -,-"W. x".oo 'h, _,-Zir.i-u,--i_( TRASTOILNOS RFXUNLES
I 1. I,- %, I.: I", W 1 e_ ,,_ 'L I I T I'_ --,I&i+ es
aptAMMIn Y 9 jdela A= IPIO hihirinG I I
- unt-iott _% ,, Mono. m16A de Pi TL*, *'.* 0PA*0!_A It OfUtt P&RA"cox : I w. wd .w, I. r,# .; ,_..
mTa L;= A III- 44w u "m rE -V K%!_" P, IV I '* "
, F'r
I misms. :!i .fi-.. I "TK-rtv III I wuw- I ", -- ;. &. : ; !, V-M. T-sIss
I 1- #."Ij.. '""_ '_ Sr o"grt C"IrAllk IMANCO, Ist.us. ,-__ AIt,'. i I I ca1 745 _11*TT.k sl"= =L I- bu51. ,xAv*F Ri *rx*"
.111 SMUM" Y AWNGM IA I " d. -.a., yt s. I -_- st cxk 4 __I 11 I o,4:1r-1 .&,"m - '-1A, I!::-,Z V"', Ij k4"
NIL A-1. ,- 'w _.). Aow 8 4 I '.1 t0ft td-l" CW = 41 P-L 11A ."
___ __ i -7- Off-II 21 .xw.1 1. 1L.TI- AAm : = - IA"
stadfrok ,;;4; Ij -, EL ;PW 09 LA JIU00101"' '-I"- m wki
- I I
.
F I .
.
.
. Ptii;IV, %EW TSFIS ): A f I ( I D, 1 1.,\f j',2, % 1 JN A
11 I ['-z 3i, 1)[ : j fj Ili I ) q A 9,I) r X 1,11
-- - - - -- ---- --- _ -- ----- - --- - -- --- - - ---ES I CINIA ,,, F S 0 T111 p .7-1 A 71 I" 0 r" T, 71, A !" 1 'V f P; 'I" A S F, N T A 3 1 J: i T A F V F 14 1, A 3
3 MCTORES Eli MEDICINE - -i-
- -- -- l7 MUFfiUS _FFf.hJ)AS i I [S, M IW NIOS 0. MW J( A 4A CASAS 148 CASAS 14A CASAN 4 C A 1A1 i 15 SOLARL,
- -- -I 11 It, 11 .1 1, I I I I I I I 11 I I I ''I I , -, "'. ,,, 1,, 1, "' '' 1 $15 04 f(p 1, I % $ l(A I'll I A 11 I 11 ", I V ,, i,, I 1-1 il I
- -- -- -- --.--- -------- -- -- -- - ----
, .i. 1 .. 1. I I I I -11, T ,, 1. : 1. I ,. I I I -1. I 11 I , I 11 R N1 hIM I'(1 N I *, r K0 ( ())llK i I(Pl ill N t1f)" I .. I .% 7- 1 ,, 111-- : I I ,1 11 :,"
- I ., '. I I I I I I I , : I ,
.- 11- .. I I I I , I I I I I I ,i I I I I I IiA 1 1%1 11,- I '. ': i I I I I 1. I 11 , 11, I I ,,, I 1, 11 I I I I I 1-1 11 I ,. I :1 -,;,, ":, I , : I I ". "'i, , "', '. "
I -- I I 1 11 1, 11 I I I I 11 I 11 I 1. I ,! I 11 I N 11 ( w "I - - -- I I I 11 I I : I I I I - -- - I 1. ,, I I 11" I I I 11 I I *11 I 11 I I I -11, DR K I I I I I N Ni vi I I I I OFATOS ARIOS I I .11 1. I RESIDENCE -EL PAIS I PLA AVNRIW,90 f .
' ., , I ,-- ---- --- --- - 1. I 11 : -1, 1 -1 I I 1- .110
, ,*,' : '. ': -, I 11 I I I'll, It 1 11 11. 1, llNj?,%N ,,,
- ,. 1, '. '. I ". .". 1, It", pj N r A S, ,-, I -, ", , ,.: -:, '-, I"- , - , .. ." "'. I ., ,1 ., xi,, -- i-'- --, i--F
- I I I I ,, '' I I I It ,, I I ,,, .1 I '... 1, 7 '. .1 I .1 11.1 ., ., : ,-,:. .- 1, t 't ,,, : I 11 I 1 1 I 11
.. I r, I I ,; 1, t I I I I I f I I ; ..
I -1 ,*. , ":'- :, I 1i - , I -- I I I It 11 I I 1*
I 1, I t, I : I 1 '.- 11 I I I , 11 I I 1. I .1, 11 I 11 -- -- I il -." ,
--
- -- -- I 1 ", t : 111' 1, -, I ,. 1: I I 11 11 ,, ; ( 11- 26p t-, $12,5fp) ill i % f ; I A P,, (In 1;
Jn )1 % I I I ', -- I I "- "Ill..'', I . '. t- 1 "I'll 1-111 1, ,-4,.,
,it I %,10,, , if Rl ,i N $12's I I : .
11 r , ; i 1 Ti PAHACI I 1. I .1 -- I tt .. I : 11 ,, I I t, I 1 '. i. t :,
I 1 PR() Nit 1,mj I 0 1 4 L -* ( rri( ( "" "T' XKI l 1 A't,' I ,. I I I S io I I 1; 1 I ., .1 1,
t .", r-- I 4-' M UH LES y PRF NDA, I I I t, '-"' i, ,' I I 1 i. t 11 I t I 1, I I I I I ,
, I I % I I : 11 ,, 11 , I ---- -- -- I I 17 I-, '., , I .1, I 11 1 , 111i I 1 I I - --- "'' ,, I il I 1, .1 1, I 11 11 11 1 117 -- I -11 6
1 ,- '' I I I I 1, I I ." t, ., .. : 11 : , 11 I I 1. ,
- I 11 I I I I ; : 1, I r, I 11 11 I.
i" I I I I t 1'
I ., ,. I 11 11 I 1 TAPICE SUS MUEBLES i1()11lj(j% xNlw- i lu z I :-,,, LEALTAD Y LAGUNAS ,
- I 11, I 1-11 "" :
I - :, i :, ,,, lfxfiNN % $I- I ,i 11 1 :- I 1.
. I 11 I I ,, (. %R( I I I ,pl (" \ I I 1 1 110 -- I 11 I I :, 1%- -- - 11-
- 1. .11 I 1, t I I I I ": I I F HIJO, : , ', .. : I .,. I 1- I FRV-111V I-Al Lr ,-, , ..; -! ."%'- -, --I'i ., -, ,* ,, '- 7- : "i':: 1 I ; I -, ,- I I I I I I 1i I I 4 1, 1. -11
, r I I ,,,, ; I I r I I .
- I I -1 ; ,-, I 11.1 I- I ,. I I .. ,,, ., 11 I- I I
- .,t I I I I '- , LJOI % 1) i 1, L% I 0 %; fw', 11 ql it, ,
DKI jJ-11 I f1w, \I I "I F 1 ., I 1. : I %I N. I'll t (-) I i I, ( o'. I 'i *-" '--. : I I '
- I 11 I I I I 1. I- 111- 1 It, !
, 1 I It %I -; 11 t \1 1 (1 ( \ic I I '. I .1. 11 %13 \ I : .1 1:11, ". I I '. ir '. I % 'I" I '- '
, I -, : 1. $11'' i, I r'. I I
. I I I .1, I 1. I ,:."
-r T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I : ', t I I r I I . I I I I I I I I I I I T, I , 'r V i D O (- I ,, I I I I ,- I 1, I -* "!:
C , r ., 11 I .: ,- I I N \ ( t A I ) f ( I 'I I r I 11 t- : I I I ... :. I ,,,
, I I r -, i I I ,, I I I I I .. : I I 11 - I I I I I I ; I I I I;--", ' I I I I - .1 I I'' I I I,- I : ,'- HNI 11 41"I"- .. _--- i '. - -, 11 ATARES .- .
7 'Ir I I 1 I I I I 1'r. -.- I
XK T 4( f I I I 1. Z1, ; '- 1, -- -%'- I .,
- M-2655: COMPRO I I I I I r, .. I I . . 1, I I : "'i""", ,,* ,11, -- ,
I I I 1 r .. NTVL[Af IW; V1,1;f)o I :, t, -- r , : 'I.- 1 ,,-1, ', ',"
- I I I I I I I I ,
DR. LUIS BERMUDEZ .'- :, : I ",'I I , .1 11 .. I ; ^ I-- --F. 4tf. tl, I
- I I -- i ,,I,, i t t, I I it, '. I ., 1. ,4 1 .,:I
('f 1%'J o SF:X )J ()(;( f' I I I I - I I lRi I V1 f1fF1 1: '. : "I "I """ 'I, .1 ,,, ,,,, -- I .-11 : ,. 1, .- , .
.'r. I I I ,,? -- \ 1" ( ; ", I % 1) f llj %, ''), I .. '. I I 11 I '.. 1. :.,!
., -- I 1. 11 : I' ll I I 1:,11.1 r. I I 1. I r
, I I I I I 1. I 11 11 :,. _ , ,,,
:: :, ,' ', ", ( W IPRO JON Nl T()Jll F I : : I 11 .
, 1 -' 1) r 11 ,
I I I I 11 I , r -, L , I : : I I I '' I I I r I '-" :'11' :. :1 11 .. '. : .
'. I I : t 1, I 1, -1 I 1. 1, I i I . 1 I
.:-%:1, I : ,,r 1 , I rl: 1, 1, I I I KOHLY "' '- I .1- I 1- il 11 \ $9 ,,, I I" "' 11 r, _" ' t , 111,11.1', .1 11: 1:, .1, ' I I I ,
21 : I 11 -1 I 1 I It, 11 1. I I , I I 1. I I ,t 11
--- -i CA8 I I I 11 1, I 11 4 : i ls ,r ., ,1',',L,:,1 1. I ', '- ;, , ,, ,- t I I 1", f i) Nj J()f', jJ LA 14 I W
I w t,-, .11 11 1 t I I ,,,, It 11 "t , " -, " , '-- , ', :- '' : -, '%, "i" I ", ,
'' I I :." 11 :1 .J0 : (, F) I I I 1. I I 11"
S- I I I ., I .- 1. 1. 11
'Iiv, el 426: M-js- t I I I 1: I t I i I 1, I t
. ( %1,A D i i 0 1i( i 1, .i I :1 , 1, I I ,, ,, i; .,:11, I'll, ":t '. - I 4 :, 11 I I : I r I I rT t, ,, I I -" : -: :,, t:
, I t ', .. I I 11 I I I I t, I I 11
- I I -1 I I I I I
.. 1-11 I-- -- I I .. I I , I - '. I I ') %If jf)R I "' ( Aftfr/ 4 - C I I I I ,
,-. I I I I r I I -- : : .. 1, I I : I 11
DENTISTA I A, I : I 'T I '- It 11 ', ,j I S1 1 It- -- I' .1 : .. 1. Al'i t R lil. Hi, N %,, 1, r,, ; il'A R I 1. I,,-,"
.N il( I K Iiil N ( I IF : , ; I I I -, I .
--- -- .1 I 1, I I I I 1, I , ., "', I ", ; ,, ., I I ,,,,
, &,WALTERIO 8 'OR fl; f mri \'I(), NJ I ; I I I I I I t,. I I I r I I ,, 1. L' i '11
,-,i., = % E 1, I I 7, i ' " ' I I I T I A P 1' f ) %, L C f I I ( , k ( ; % I
,-- ill Itf!"', ,: I t ADWS I t 1. I I I (I NI Ill( ) Ill )a I TAMP-NO
I- x 1-,- Ii, ul, , I I -- I 1. ., I I I I I I I - -,e-:- I I
-A,. 1. ,iiu-,d, T,;, I I I I : I I P-1p30", -,-., -11- ''I'll", 11 :, .r, : '- :, -, - ":
- r , -- I I I 1 I", t. I I -- :, I r1t 1, t, I I 1, ' .. I I .'-', .,-,
I lf ,',- i R fo %I] T Nfxk , I i I I , ':
RIOS I 1, I 1, I I - I I F 'x7 I i 'N 1 7 z I -, - I I I I -11 r I I I , I I I '. i, ,

7 VEM INA I . lkz, I I -- : ,
_ - I I 11 I I I -i: I ,-I 7 _,-- ( J ill FN l DF RECRI'o j-'N l, R( I 1-% ,, F 1) Nfm "111 RAS RLF N i 1'. -I. I ; .
b. t'-'_'- '-k 'r T' I r r' 3 n t R! I ilt- I -nd 1 entf, - --- --- 1 I r,11, ,,, t i % "I A
, "' ,i, , , I I I -1 ii ,,,, I 11 I :1 I 11 I I *,-, : ,,, I ", :, .L I I I I I ,,,
-t- d- : ., I I I I ) I I I I I 1. I 11 I I I 1, I 1, ; I ".
1--l" t. I SU RADIO ROTO ., -. EN LAWTON 11 I ,,, ,
-- -! t '. I I I I :1 I I- -111, t 1. !, ". "
, --- -- ,;, ,' ;- 1, - --1- '!- , -1 11 tt, 11 It", -- .. ,!, "' 111)" (A'AlJtA,, ( ill 1: li,
-io 11 7 2i () ,( M t"t i"'; ") i- C-7 - i;- ,- it ii,6- :t ib
"'I - 'i, -' I A - F232- ': I
I %rT F ?Fr %7, , I
--- t- 1 I -1 I I I 1. -- 1 I 1, i-1- ". I I -,r,.
DkpenTari V T h I- 1 '. % I it t, ( 1 j P, ,, LIN i, \ T 1 1, i- : I 11 , 'r , I
I'l- te, I I I I I I I I.- I : 1, : ; 1, 1,11, ". ,,, I 1.
CLINICO VETERINAW17 I ', -, I I ,, .1 t. I I I I I ,,- ", I 11 n, "", r I I -, .", I -1
, A-9311: COMPRO ,, : -i- -- ,I I I I I , I I I .1 I I I , I ,-1- : ""DOCTOP I ", -- L I I - 11 I r I ., I C I i I - ,, 1; I ,
-, I I I I I I I , I I I I I I I 1; 1 11 I I I I I'', I v
, CFZA" I pi a no ti, parcefanas NT.,fii- I I .:
11 i I I I I T, .,
1. ", -, : : % '.
- I 1, 11, 11, -- 06JETGS VAR GS .- , , : , ( ,!. t ''I' ) f I It '- I I ,, 1-1t, "
, : - - , -- , I , , I ,- '. \ , : , 11 -- .1, : I 111. I I I .
, --
- -- I q. ,,, I 11 . -- C ., I I I I -,-, , t T'- -- , ,
" : J! I i T iJF -- q :, 1, ) ; I , I r I I I I t, t I I I 11 I I I ,, --
-1.1 11 "I I I I .
- , I 11 1- --, 'i I (Ij ,11, -- ;- -, ,,, -- -- I I I t, I I l'RT:('l()'1,% 1:-;01:)N A
11 11 ,,,, ; t r i I ,- t
,- 1. r -iii -i,- ", I I 11 t" I I 11 % I 11 -I." (), S 1, t- I I I I -1 t, I .
- I I I I I 11 T, i I I I I I I I 1. ."I il I I DF NIT (110 TR VN;1,'IT()
- QVIROW )IS1 AS .- ,, , I '. 1. I : I I i I I I
" .r I I I I I slti.. N -1 -- "I 1-1111 , j - 1 I I I I -' I I -111 d.
- ,, .11. .1 : . I I I i , ". , I I I 1- 1(10 1,1" 1E ",
V, I , "I -1 .. 11 :, 1 , I ) ,: , '.
., I ,,, -' I I I I I I I I I
, , r :-, :t 1-1- .1 I - 1.
, -- -; ttl,, ..:t A -4, k l i' I I I I A I 111. 1,t ,,
. 1.4 ;- , ; ( ONT11FM fj I 1- Ill, 1, 1 ,,, - r I I I I : 'L ; _1' ', -i, % I : -11. .-,
,, I i ; 1 Z-1 '.1, -
..'11 11-,, ,, , I -- I 11 i .1 1, ,- ,,, , ,q, I 11 I I I I -1 I I I T -1 I I I I I I I I - % : "I' : I",
, -: '. ;" : "L '. -- --
, I : : , , :, - ,- i, I r : I I I I I ,
-- I I I I I'll 1-1 %4)w ( f, I -,'94 I ,
4tir-ptll P \ R r)( -, it 1 ,, I I 11 ,-,, I I Fondo teatro Miramar",,,. ,, ,- -t-: -,, 1. -1 i% , I ; ", r, N T A S I 1-1 liNO SIOT8 MAi; do x- ji- I ,,,,,,-,-,,- _'- RESIDENCIA 5a. AVE. ' t I I "I 1. I ,-,:,
; 1, 11, --l- I I .. 11 11 I 11 I -, 11 I 11 t'. I I T '.
- ,,,
- 48 1-11 --1 -1- 11 --- ,-- --, -- ,- ,.- r 1.11, I I I, I I I -" I ",
, 1- I I I , %Adquitra FRlud y I ( 11 i t Co S I I I I I I I I I I I I I I 1-1 '- "%". ,t7 :
,1, 1 - I I I I I 1
...... ;,- ., '. , , I' I I t, It, 11
, -"-, .. '' --" -."',- I t "I pt-)Ff- 6- I Iii I-,- .1 ,, I I I 11 I 11 t i
11 4,1- ;, , I I 11 I I 11 "' - I I'll, I 11 I I I I .1 I I CIANGA, Tip, 11VT11-:N0 I
1, - I I -1 ,!, -I --- : !-r I N 11", %] Nl \I) jn" I 11
, I I I I 11 t 1-1 1- it, I 11 , , 't
11 I '. , , I I I -- -- I 1, -, I 11 I 1. I I I I
F n J. i ,v,; I I I I i -- , - I '
'R.-iK( v%;( ( I I 11- I .1 I CALLE 34, MIN K :, i '1 I I I I ".
t 3 ES L S NIT A IIA 21S 1 ....... ,,, I I I- I , ', I - ,1,2.'' il I ,1
I I I -,10;1 AVENIDA PORVENIR ,- ", ,, -
- --F t -, ".
opl'() NI 1, 1'1 I I % I - ", 1. I --, !---- t , , : ,,,
"Ill- -1 I f, ,
11 I ., --" I I I ,,, 1 7 -- '--iii ,u PINICAS RUSW AS
0,11 I , I I -11'a-, Itt ,
1-1 11 I I I lt ", I , . , I 11
.,,l I 11 il JIN
.. 11 I'NlPf %Nl,,, i -1 11 '14 ,,:, - I - I,() FIN'QI'IT
,, ".,!'t, ", .:, I I I
I I I 11 I --,- I I I 1, : _11'',,,,,. ,,,, I _,
t' "Iti Ll I I .,(, 1
.4o 1 1 .1 I ' o' Ave, Palmas, I I I 11 I %', "
11 I 1 I \ I , fl ARANA $2- : i- t" 1 111",". -,d-tt', ., il -' 1' -' , I I , : ....... ,
I I 'r 11 I I L ---- ,,1 I,, , , -- : , ,.I -- I ,l- % ),
-, I I 1. I t, "- ;:
,- I I 1, r,
i ii f llfi--ii- --", , , I I I I -- 1, -1 i1- ., ,- "' ' '
f -- 11 I I I I I I I I I I -1 I 11- -, , t .
1 1. -1 I I V ,, i" - --. I I ,
I t. 11 -. RENTA 13% N[To 11 I F I N Q U 11A D E-Rj,- -RF-()
I I I ,
-tl tr 1 t I I" -, I 1. I 1. i ., "" .- ". '. ,,,
11 I I I ,, ,,,,
--- I I ', n : ,-, ", ,,- . ,
il ;A-7795: COMPRAMOS -, 'l- -- I , C i."Ait-1 t 1 11 I .'. :.% -,i" t,"_ I 11 1, I , .., .
'_ 11 ,-, :
- ---- -cxw- I
-1 11"t". 'i- --- - I I -- 1-1 ----- 11 -, -. I
---",-- I !, I ,: 111-1 11.1 I
, 1,11' I I I 1-t- it IN FW St ARYZ -' --' -- "" I I -!! ,, FE F E R I N \t ti I I , ,- 1-
't, ,,, j A I I .1 I .: I 1, I r I 1, , MANUR ALVAREZ ES 0. FRAILE, VEDADO I -- ,., I -; - , ,,, I 11 ,,, I ,,
Nl: '-",, --it"il-11 'I, I I 1- I I I I I- it I N 111 ". ', -, 1. I
, "" ,, I"3:""", ,,, "I'e
N F RS I FS 11, I I "'
I-, I A-111 I -- I I I , -,--, -: I , I -,
101P : %Nt(l It Ad-tiii tr3li6n de 5 erii, .1 'I ENTRADA VEDAQO ""t: ,', , -1- 11 11 .1 '-' ,--: '. . :. ,,,
%,! % % 1. I I : I 1. I 11 ,.- I -11 . '.
. I liadiitri,, 10, A.0479 (' loia 75 -, -11- ". ,-, ., -' I -1 11 ,It I I I 1, 1. ,,, j I -- -- '7
; n'4 ;-, -,, ,, , r ,i! I I I , w, -- B. N i ;;t- ;ESQUfN 'A S 'A', f x ( -__ I I -- 11 I
" I .11 I I ,., ,,,, I, I -,,, I i, j jN
11 , , - ,,, I'll It , 111- - I'll 1 9 PF 0-1 VIRA F V 1) I 'p.1 N.C I
I :' ' ,. , i ,,, F-qui ria Cooritrrii, ffabina I 1- 'K, i" ": '11, 1'11 1 Ili
11 I -- I I I I 1, -; v ;, t ----- ] -- I It"I'lli- I 11, "', M .
11 I .. I : ,. ,,,, , i t I I 1 i I.,.,
--1111111- I I I I' -t 'I A ,,i I I 1. ,
--- -- I I tr I -, 7: "' ':, ,' CHALET, .MIRAMAR I :" ""' i "" 1 11 11 11 I A il ,, I : :1 I 1-1
- -- -- --
COMPRAMOS I I I I I I -i: ., : : --- ----- --- -,"I --- 'I"',
I I I 1, I CA I 1A [ 1, I 1 1 iR
I !, I 11 A C I i I 9 P I ,(), N I: \ 1 I 'I; -- - I --', -:,,, i t .
I I I I
Opili'w'i I- !,, -- -- 11 .1 1\-1-1- "', 't1r, 11 I I I I I t I 1 1. 12-4 i, n ii a i ... I , ,, I I I I , I . t I --- -. I I I I ,,, Fl3h 1- I I '""" """" I-.1 I I -, I I- I .'.-,','
I'', I I I I !-T1111 ,,, 11- 11 I I I 11 I % : "', 1 .,
. 11 I 1. I I I I -,- "--- .. 11 I 11 11 i ; / 1, %1 I!,,); I ol-, X Mflll I '-- f ILIlw, Df ,(,] \RF, : I
I I I I It ,It I 11 I I "t" I I I I "' ,,, - - I I % .1".", 1, 1, 11 I -- ---I I I I I I ,,,-, , I I I -: ,-" "I" -,- t
t, 'i -Ti W It i,-Tjc -f it"-Av C ) -- I I t., 1: 11 ALTURAS VEDADO r -," '-'--"-t-'-- 4-', I- 1, L, I
llm ,lr- ou*l I I I I I I I I ,tt,- Finca Carretera Ctral.
- '- ,,! I 11 "i ,,-,,r Sl- p ;, il 11 I .--, - _:, ,.,
, -, 11ABAN I -, ,,, i 11. I r t Ii., I P-1. - 1".. '.
riAll'! A-',Qlj ii t --,, -- I ,_ I l --- I '- I ". r, I-, ;- r ",
- : 1, V Ets '- :, -A-k FCT-cf, lk -,quiri. "an l'opold" 11 -- ,--, cp, r I R TIP ; ,, I - : :-, , -- !, .1 .- '-"." I 11 ,,, t.", Y.-r, --. t"I 'r ,, i % i I ",, ., , , ,_ : '. ,.,
. s I' : % it, I I , --i 1-11 -1 I -- ,,;_,-,,,." , -", : "-."",""*" -'-- ,..,,,,,, I I I 1 1 _, 1, .
COMPRAMOS r I 1 '-r- ,-2" .. I I -. I I I I --I I - - I -- I '' C-: ;-.- Q,, R-- X, -', Full 1, I I I 'r ] I, OF, 2 A ,, ,. '. % :j. .. iij,,.
, -- - ____ i I I
11 I I I 11 I 1 .1 t I I I .. .. '; ,- 1 I I '- E V E ; ,
-:., " I I , ) I ,,, , 't, I I I ,1 J)F $16,500, ,',', - '- I 11 , ",
, I I C I : 7 1, .1 I ill-:-i C LLE 10, MIRAMAR i : : % '- I I ,
11 .1 A '. ,?'. ; ,, ,,, -,,, 'T o,
:1 I 1. I I I I I p- I I ,,,, .; ,- I I I I ", t-, "-;,;.-I I 1. I ,
I I 1, I ", I I , I , ,; -- -, ; 11-1 -1 , ., , ,
. I , I I -1 "I 11 I 1.1"Ll. I I It I
1, , ;, (7m ilRC ,- -- : I wiit, ,, A t, : it "', I --- 111-11 1111 111 11tll :111"- -, -, ': 11( I I R F ', -% FOS SLAKF Z
, I I DiN),-, 1j)S I I I ;. I f t I 1, -- -, tz,- c ,tol ,--,,:- I I ,,, I I , '." ,'111' I I 1! '. 1. I Artemisa Cayajabos
11 z I I-, .
i)TRI ( F k Nil \ I % It P f t I I 11 ---- -, I .7 1, I I r' ' I i 11 I -- t -' I I -1 All, -, -t -,
1 I 11 ,,, I 1 I i 7 ., I , I ...... I I .- A I I , I ,, r 7 1. I ,, I "
I I I t" I : , o! I t I : ,, - ,i; "Tt, ,,z -1, 1,, I I - I I I '- .... ... , "' I ,. I 1 I I I I ., , 1, I I I I I I 1.
I ,- '. I I I I
: I I % t. "Ili:.11
1 ,,,, '101 NEI Y EAT A R. % 1; .' ' '. I :,t ,
, 1 : !,. I z
, : : 0, co, I I I I 1,
I ,,, :" t I --
PC"" . I N MARIANA0, I , 1 I "'. ",
I'll 1 N! I'U:J, \1 )Jj N 1) \R1 ,, I ATENCION: $16,500 i f- I I 11 ,,, "I
I I I I VFNI)o to ,,,, I'- p, 1, t,
-, i,: 1: 3 i ''I I it- I I ' ,- 'r "' "' "
,it, '' -,t ", ,-I,'-'-,- ] ) I , I I 1 ii,,!,f-.t %t-j-', ",:,. ,i I 11
RIO T F L, ; I -- "I I I-, ,2 I -11 "'. I i --- I , T, 11, 11
1) .11 I I I I I .- I "I 11 I ,
.1 I I 1 2 ti eiril- I '
Ai ; t -"',:;o: CONIn o -- I I I I I : it, i, 1 tt ,
- I ": .Mi- Nir-.6,, M ban, I ,r I I P
Olij (- Artit, flo-vl na, I 11 I- 11 I 1, I 1. I I I I 11 --im -- fvK -- SI ESTABLECIMIENTOS
I I I I I I 11, I I A i I I iii PARTO Nijit,
14 AUTOMOV14.ES ,i,( U, --,, '1z,7:t 's. m f'. .11 t- I I r I I I I- , I I $11'.. 11 m-,A:,!ts ; , I I I I I r I I I I , - --- -- 1. ENDO lit) fF L
- t t a 1 I 11 I 1-1 I'LM'' I '"', .1111i "I I "t t, I 1, 1-11
r'. 11 I 11 ai-1 13
, I I 1, 1 111 1 17
'I ", -, I i I , ii 1. .. $36,000, 4 CASAS ii,---- I
COM ro Chevrolet 41 I'll AlY I I i ,,,.:- I I I ,i .. . 7., ,
I I 1. .. I I r
p ,,, , ) t. "a I I I I I I I A I I I I , I : , , I I I --,, """ i7-1- I.- I ,
1 I . 1, I. I I I a 11 I ,- 1. I I I I 11 1' -1 A' I
) A 7 1% zl "i, r n -, ff ,,, oi, i I I : . , I ", I i 1 7. 1. -t I I
,- I I " !it, ,,,,,, I --11 1 ----, ,,, ,,, i -, r- j I I i, A I I -1 1- -- ,- I ; CI -, ,i t" ,, I .7,
Coupi o 4 Puertas t, 1 ;,,, z 'JI't"71t I I 1, 11 1 ,.- I 1. . I ,, ESQUINA, CRISTINA ' I ;' 1 - ' ' n
I I t, I I I I 'a'A NRviag, PpijklrlFiiiii I ; I 11 I -I I I I I I 1. I I I -,
- -a Pr, ot: ,,' -:J - t,,t I Y Fernani-ima, 901ar friend, ri,1 ,:--' , ,,, I 11 -11 I ii r -- -- I , I "
"" .' .I d(,b),,,,1inpA trai,,, 2 C,,id -11 --, I":,
11, z I- ;-11 :I I I I I
, I I I "", r-1 f I 11 I I" I , , 'i -1 "';t'!I: ,,, , .1""', 11"laza Merca(io, Mid, ,3,000 ,' ,
19 UIRIls ,, I I .
-- -- 1 ;- . ", MIRAMAR ,,,., ,, ,, ,,,.: FNIM PoR
17 MUEBLES pfzEN -- I PR : 11 : t., _-, ._ : I '1'1'-11*11 ,1111 1 "'i, I "'- ' I 1 ,A,, apro- -adaig, $3 ,iio ,-ara 't DA, S "L-il' 101- 111 t I 1 16, ESQUINA A LINEA 1 1, .-- I -3, r ..- ----- "
I "'ir", I-- : ,, ; -- , ,,-- 1 ---- .",
1,181PArA (Fl- ""', t! 11 ;,, I'-"'-,- I Dt ,' -doniten ofprf,,. Li A5oajj,1,,vt,- - - -
" .. C .... ... iN Kel-tta,
1, S _,TA 1, ,,,,, ,% lt ,- -- --"--- "-- -", --:,7 I fl.bu. I RESIDENCIA DE LUJO.
1, 1 "'I ., ,A- It'.1, I I I ,I, --'V.- I-, _1 1* "I'll -I C141 6.11"t -c u Oquendo 5l7;,U-57q- 1 i". ", -.. ,, t, -, It, ', ,- ]ITTAWFO MIRAMAR 1, 1 ", z ,-- ", " I 6,
- 1--- ; I ti, 11-1 19-H-2684-49-30 11 -1-1 t-1 11-1,,, 7t, GANGA' I I I I "' 1, I I 11 li- "",-., 't,", I ". ,,,, -1 I i" I
--l".-., I I I t m-a -- --f
.- t --,---__ - t I I , ': ,, F. j I lf-f 11011 -4. L 'It" .-i-T1 .11.11- -1-11" I
, 1- I 11 -1 -.- &35.0(lo t - 1 -, I I P, a it
,, I .1 I I I I I -l", ,-- -1- 1.-,jt,,, I -'-, " ,-
-- ,, ,: , t, I I I I 11 '-- I I I I .1 I ., : I Z"
- -- I". I I I I I I I 1, 7,1,, .1 ,,, I 11 -, 11 ,t , '.. --
' I - r ' , .' , 1 , ,, ,,, ,,-, ,c.:,, iti ,-, v-- j Inver. Cuervo* S. A 11 ,,
I -, , I I 1. 1, , I I I t I I 4
COMPRO RO PA :1 il I I :i I 1. , I .1 I ,11,,,, ",.. -'i"'d q, P.,-i. .-. 1 "o-0. "ACL. Lrixi - I I A-11, I- -- --- ; T I -- --- t --, -1. ,,,,,,, -, 1, ,I I , '. _,,. ,J%,-,, ',', ,-, .-. -,-,%
.1- ' , 'I ENTOS 7 1- , , 311,5" 11 11 1. 11 1- it.. 1 "". ,
- .: -,,.- tt 1, ,, INSTRUM '. I ., 1, t--- -- , 1 .1
, ,' -, : ."', -- , I I I 1, I I ,r ,., 11 1, P1,1111 li, 4 - , ,-- "". I'.,,-.
- Q I ti 1, 1,1-111",, JOSE i,,, ,.,,,. I I I 1. iiI.- A, I. I ,
I - I I I ,, DE USICAII ". , i, I VIVERO
, '. 1. , , t" ': .' ,- I
, I ". I U 53fi: f, 0 NI p R 0 rl, Nos 11 t1: I -- .Aptos :, 11 MONTE 32 J. ,,, -, I t "" It 11. i- 1 I -, I , t t,, -- tl 2 ,, .1111, -w 7-- 11 I ---
- -- "" -, 1 !, -, 14 ,cola sumettes 1 I I I I I I I I I CALZADA COLUMMA Gu) : I 1. 1 I 11 , ,
A ,X;92. CW TPRO PIANO,- I -.1 I I I 1 112 1, ,,,,, -1 "- -- 11-M-1 11 ',
1-11 -1. --, -, -- ,
I -11 0 1 1 r&:, m : 1,-t- 11-- ,-,- ,.- - ,, ,,, '-"".
- ii, ,i: 1 I., -"OS r e, lzimp lwh,( ,ik, % '., i I 1". OPORTUNIOAD
- ,,,t,, -Ttn I 1. I I "'t ,- ,, ,,, ,.,,,. ; -, -'- .: ", I 1 - r-- -, ""k, ,- No ,,cnd, ,m ,-,, ,-- ,,,,, 1, I 1- I'll .111, -1-1 11 11:11
t"cias C: "--,,!,t- p "I I '"I -- -- 11, I 1. , ,,,, ,,, ,i I :I o 1:, "': ''. I I -11" '1111" I
a ma, -1-1 12mlo ; ,r r" ... (), I 1. I 11, t, I :1 ;I 11 11 ,,,, I.- I.al q I cf, 0 1-1 tli, "': I . i SOLA R 02 MFTROS I I I ,, r "-.
,A,, , -I.!- .. '0a* I 11 ,it,,c:,,, 1,,fnandj- , SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN ,-- --, 1-1--l- -,Ill 11- 11111- -t- i",-.11 1-- -11 _r 11 1----.-- ,,,,,, -1 i r 1. 1. 1-11. .- .. I -- --, 1- 11, '11, : 11-1 111 -, ,-,_,- 1:,,-,,i--,,
ted ,enda: A,5-, t' P C611- Ia-, ,It, 11 1 .1 1 , 11 Ir ,,,
- 1 7 ': : 'ti, --,,. i EL OIARIO DE LA MARINA. 1 t-,--,-,:- , - "', 1 1 , ;: ., ,,- I A ' , i "-' ,- 7 - I -.1- I I'll. 11.
, 103 ,, I -:-- --iit- ,,
C-1 -41-2 Oct ill, I I -' 11 11. F-4;11 -7- I t li,;'- -- I .. - .- I 1 ,--- ri-,--
- ,- 11 I 1. I -,- : -,]I ,. ,. I ,, -t t !--
- ,-i'lo. No-, !-,j '' L,:' ,,, "", j ux il il r -1. A ... I n- 11-2
.
.
I I ,
.
ASO CXV11 DIARIO DE LA MARINA.-V1M.1,F5, 30 LIE SEPT. DF 194") __ I PAUNA FKNSfrTF
I
- VENTS VENTS I VENTS VENTS VENTS V 1: N T AS V F N T A S V F N T AS
. I 5 _____ -_ AIJT 610 11M Y - MUP-AW I'NtV"AS MU"LES Y r;1F'fl)A), NiNFRA" T PFFRI(iFRAI Z 159 ..... --t(ADIDS
, 51 OfMOAMOKM I 51 OTMUCINJIMT05 l .3 ALMOKUY]LEZ T ACCU 153 ACCIA. 156 154 --- -_ FLUTRIC05
.-'- I'll 11 -1':T1.- -'1:: .1',,1-, I. ", ,. ,,- 111 111 1 1 .11,11.11.11 I 11--l I --- --- -_ --111 p l"11411II_11 1 -_-,'- ; NEPTUN0, VI.NDO PISI.(ORRE I -n_ I,,., ---4d1- ,, ,, " I .., , I" :-1111 - ----- -- -
_ I i 1-1 1 -11 I., 11.1 1.11 '.I' I .-, 1- "." I -. ,% I. -,. ."'. ,-.;" I ''. .. - 1, .. I .1- ".. ., 11 I I 1. 1: 1. .1 %, I ': I -., ,,*.,
W,I '_%: .... ... ',',',_ I-,- ,,, I~ I -, 11111.1.1.". '--- ., i-I I... I *,,-- 1111-11111. --
,.I !.I', I --, II
, 1'
I'll- - __ ___ ,I l :,I 'I'll'- ..""'. I __ _' , ".", "", --- '-. :-, , - :, I , !, I *-11 : 1,
- ;z__v., .._i.-.,."Vr0. -- .% 1. 1. .1 1. I .1- 1. I"
No V- --- .-*-. ,.", ,,,, ""' "" - _: I 1, I 1_ I ,.- "I'' '--11-1 I "''," ,,, I A
I, __ !, I_ CAMR10 POR TERRENO __ -, -,_ .-I"'. I 1-1 -. ,,.,,I ,- -- ,v--, '. (J)
I. "" ." I ,,, I I ,, _-r I I
- ,,, E--- .",.!-,. I. I 1. I I -', -'1,!=,1_,,.,_._ --- L. I I I '- % , .' ., ". .' -N 1, I ', n_I'll I A. __ _" A , .. _11- -111: I I ... 1, 11- I "" : ,. ,_ ,
,._ _: -- ,lIIrx _-a ip 1, I I '. . '. I., I .. I I I I I I _!V---, q _,", 1 ,'.: I. ,:, "', I; I-,., I 1.,n, I 1:1". : 1 __ - 11 1 *_. " _,,$15 ,I.11 .1 1- I I I~ ,I I ,'III. '. ,. ,
11 I'll 11 -', 11_ ., ,,, ,, L ,,,.. ,, ._. ,. I, : - I, I": _', _ I I I
'A. .- _- -_ ', I.FAIII -__1 -11TI.11T. "' . I "' ,I ""
_ ____ _L:_L 1 ,r_ lt C_ '. .. '. I i : 12 I -NIFICA TOP01C III I I --van" .. l .A- -_ TiN.AlIt I GRAN N FGOCIO si-VENDE STUDEBAKER I I, ,: 7_ 1, I I I
, .1, 1.- _1-11 Tl = I., I-1-11. -- ". __ ___ .. --- ."'. -_- 1,1 %-1,11 l %(, I'll , "
"o.wiel. V"- -.,,, _-1. A; : '_.. 7, 7 -- 1.1, ". ., 1.1, I 11 I I_-. , -, ,,, ,,.,, ,,I. ,, ,,,,,,, ,,, I ,,, 1 ,fcrrn: .,- :, ,. 1 :-: 0y) 14,WRUMENTOS MUSICA
I,' I
_t-. I 1-1= --- -_ "", -- ; 1 .Ii,7 I., 1 11 !; __ : ,I -;- I I-- !, -,, ,:' I -,! ,,,,,,,, 11111.
'r". r., --11 I I.-I., : -III l,' ., 'I T- ., ,, ... T I R! _-_ :,-. 1-.1 I I ,I, It;%., I 11, I ,7 -.._ _,,.,z --, AMORTIGUADORES "'."", "yo I. ''. I I -f".,. ',O- .
I ,_ 0 I T. I 1,11 I ... I III,~
LA III M CA 1,4"lsllt, ,,*%to - __V1- _V t-1 I 1 -7 !3 It I TAIJ-EUF-S Al VAREZ L, 11-1 I ". I'll L ,I I ,,, ,, ".!, :,. "'A -I,
A- L la ,:, Wo .1 lo I ... t IZ I., I-II I 11111 ._ I 11 !,
I. NA I 1- T- 1 V- A- 11% I AT.", I!, -, 1;- 1 P-.: 1. I ,. I L 1 : , -- ,, I ,,, ,, I : .", ", -,
I ".I,-, W- 1. o_., A, -IIt. !, .I- I ._" I ,., -11 11 11, -: I ,
I ,- 11-47-51.. -I' -'-- I 1:1 ,,,, 1,11", -- 1-1I, 111,11, -111 I 11 i , :. L': ri- -1 ._c-i _1 -11. - .. -, I I ,I i-11o
RIMN BAR, $8,000 so, ,x"s "4 .. ......
.. !,-_ ,,,"Z,_ 1, ,, ,, 11,1 --1 A. --1 1 -11 TM 0 -7 -_ -_ wtu-iv .W..
, I:= -, -_ I I 1. 1, j -J". ,7.r,.
*,"- ... I MIRA FORD DEL 31 a" --- :, I 1, !, ','
v V_ ,)" = 1 .t!% -1 ." :1 ;: I! I I I I -, , :-- ". 1. 0, 1. 1,, 41MI.It!" T" ,A ", -:! t,-7 ,--, -- 11 "I -: -,,%, 1""% ,,- ,,,, __ __ '_ __ ___ I !, : "!,. 11 ., - -I- = M.,= ," -,"-, -,-, I 11 r "I ___ -w
,I-" '! ,,I_ ., .-," ,, .",-' Q- "4011.11 11 I , ,
. I r ,.' I, _." i III-, "- '' - ' '_'_ I ; I' 7 , 'A I'- I' I UK H 1, I 1; 1: S I'll, 0 I.IQUIDACION 1, V ,t p it I, .. .....
Wff-- -- ,,,, -- - 1, !I I,, - , I ,.. _ _1i 11 _,.,= _,
AI.W., W I ,- il I VIF.III'tit) (34t t KIIITIM. .' 1 _-, I- ,- -- _I T,.,.,_ __ 1: ;11 I I I 11.- -I
. .... ,, : ., ..
-, s" e I-, ,,, 1 '. I -- - --- ___VON", ACKMO II 0, I 1-1 1-;, ,-.7,,,-.."- "I _._ 'Ii__ -- -II- 1-1 .- , '--_1.I1rTi- ,I, ,I I 11 -- :, "I'll, 11 I I il .1 .1 I I- ', I
-" I I '. 11, I (,JQ I 11)4) FXI, T ,N(IA DE
- ; - -, .1
N' DEI, 4' ,, $1.3W --- -11-, '. I .1 I 11 I "
j .,- ot'. _ 1 , I. .., .1 '. __ u Ncol. i 1111 C 1- 1 Z1-1-T Iil- III I ,". ., I :- I I ,: "."', _:, !! I, : :, V"n"
71 ,- _I III, t I, --, ,-_ -."I", -- (,-- I- I -1 I 1. ., I, , ". "I ." ,:- 1, :
.w = D.A i 7- -, I.,, : 11, I __ i ,I. ,11 I .1, 1 .. : "., I 11 1 1 11 I~ I'll I
- 1". I "I : I I I :- ,;, !,. 1,rl- ,-,J(J
"g, .V -' LA 1I.O.. 1, -'. -.. __ ___ __ ,, I
EDE, EN MAWNIFIC0 11 -- -.1 ", __ -V -!,
- __
Ii.r. tl" I ,to*-. OtItT, L .111, t I I At- I I I -- -- 1( INk .... -.-0 -.. It, -..-_ 'id ...... Tt- -'Il',: .... 11 :'. 'L. I 11111 -1
,I,- iur I, Illt, hl,-:-!- t , [.,_ _' 2, __ ;, MAI -1111,11. 11111".'"1W krF111-9 DF OF --., -_.41 I~. : 54 LA5 ", ; - -_ 'I, ".,:, ,, ,,,,, ,-,_ I ,I ;;
".. a- _-L 1.1-1 I ____ __ I'll, 11 7 ': 1. 'I, I '!"" '_ ." -
X_ OII , F." p, a: t ljl- ,,, .1 -1 1 1111111 I I r11 I'll, .I1,11 "',
. 11- -11 1. 6- i:'- 'j,, ,,,,, J, etc: T.I. NIAGARA" A-7&42 _. ____ --- I ; i 11 .1 1, I ,,,, .'.1 ,,, I : -- 111- 1
SE VENDE NASH 194 -_-- .", I ,__ I I "
'11 Ce6 Bien sltua:l, ,,, 11 6;!, ', i j, ,;- '', 1. .1 --- ,
- J L'... -- ', '_ ,.'. '_ .' I,'-',I I ,,, -_ I "' ___'T ,_ I- ', ,, I __ ,i
,:I. -l- 4, 1 11 _, .. I ".- t"- 11- __ 1 _-- .. 1. I., - _____ r( t:ww [) t ,l'J(,r4A 11 '_, 11111 1_ -, -,
%- .,b-. P I ~ *'_I. Informes: Z' ', c t '51 ,,,',, 1:1, _-_ - "", I'll -- _- --..", ,,7 .: I --ItI.-., 1, 1, I~ 7- ,1_%V,,,, I , 7'. , 1.11 t
I _-11
4 p- I I 1. 1 -- f- 5 -1 .. 111..
-t. 6g,-. quina a A r,: -,- F J-- -_ --VV I : _-- I~~ -_ -_ DINERO POR JOYAS : 'I' ",I 1'. I~ I I i I ;. I I '.
- I I % n,_" I -", -t -- 1, 1 " "" ", -' j: I ,-z- :,',',. 1.
I ---I,- ; I-- ii-1(114_' :-2 ,)I 1, " 1. ., 1:.- "-o. ...- A. I -1 I 14- 1 11 I ___ - -, __, I C : I :1, _1, I Mari.In., d,, tih ,, 1"''"', I I "- "', 11 I
-]" J "I.,, d, ." -, ". , .9 vr-Ttf I, ."". 1,11, 11-1 --- . .,- ,.:I r _, MOTI)K 1' H p __ - ,, I_, : .....
- 1-11-1 11 1.111,1-'l I __ :' 'i,,d i, ,- r- g. i- , I
,-, ,11 -, -- ., ,,, .:, 4D , I, !, 111111111 T11111111 1- -_ ". I I I "% ,. , I,,- ,4. r,- r -, I 1, I I L' I 1, I 1 I 1, , "I'1% .1. ., I .11
q- ;_ % .11, I-. -, I -- I.- :- -_ --- I I- IIQ(:11)4) w- E)II11"I"O I ,; I -1 31.1..
"X I __ __ __ _6 . ""Wi- I ( 7 -*r- '. , ,
= I. I, -4-- 1. -- _1 -1-1 I -, -_-- ,I. I~., 1. .11 11 -., .1 I I _.
". It tv -!, 4- 4- I ,' ' " V- It_ L, - I 7. I ... ... 11 .1. ,. .- ,-I I I -- -- I'll I I I 3 1 ,: ,,'. i" _w ,,- ,-,, r A_ ,,' I -, -;I
I lp IIIl 11_0015 1 I "I :_ -- -.-I I~ -- -11. It .... .. 7 I ': , '-'
it I, ... ." .1 !',",,,,-,.I, 11 1, r", ,, , I-
. .." .. _, I -', I 11.1 1, ..
, ., - ., ',' .- 11_ , ; .
I o S2 BQVWAS Y PAMM MS ," 1" 1; 1. 1- --- p I~ 11-- T- '.. I, I I ", I 1-_ "", ""
RAMIRO GONZALEZ -o Wl Kdit !- --- T_ ---." 11, _- -_ __ I," I __ - _7_s c I-, r11 I I , ",
_._ I,_ ----...- ---- 7 MOTORES CENTURY ......... "I 7 I -1 .
"'aw MIRE, wk I.l .."_ "I I I I -. _. 1-., -- -.I'-.-."- ", ,,, ", . ., ".., 11 BUROS DE ACERO ; "I -1 -A --11 -l" -. . I, "., ,,, ,, :I .... I I I I "I, ,:, _7 7. '.' 1 1: _,=
11 _-, 1-1 -,. 1- --- 1.11, --, I I 1, I ,
t 4,, 9-1- 9, I,-. -4 ,,
'. ,!;,t;..I t-- - I~ '. _-__ 1. ", __ '7,, % 1, 11 1, II .111: I ,; !, ,1'1 ,-, I rj:T, --- .111: I 1. I_ ,
-j. ",$O, -- 1-. ,! 1- ,., .17, -111 1 I " . I ,I I I ., ." ,,,, I I ";:
G-W I!L ." 1 11 11 11. I n, I ,; a.,
4 -1 I I ,;,I,- I -1 1, _11. ., -,- "-,. --11 11 i!l I "' I ICIL I I ; I l ,,, I, 11-1 'I -1
, !- 1. I I, -. __ AIRNN 0110RICNII)ND
901I #7,- .-1 IT, .90" , .
1-1 fllclr ,,, 1,1,1,. t) 1w ( 211,11)AD
1' AdtuI.i, 'T", ri"
I ,.: r r ". 1! -- ,_7-,, !- r,:-", ; i 11
1- "I 1 L, 1 tT_1 1.
4. _, ... MARMOLES PENNINO ,,,,;, -=- , III, ,' .'.,' ',, __" _1 ":_ ,. 11 -- -- ---- --- _-""7-"- "" MUEBLERIA PRATS" t-Ii, It, ,,, "
=d., - - 1-- __ ___ __ ;:, -, - I -'Ill' r',- -!- "I h-'Iea,
n G,,.V '.11 ), I; t, ,, _- 1* 'I b 2 ': 7 .......... i ", QI; , _- ,4 1.11 1, I : I I 1,
_ -i- 1111- 11- "I I ; .. I I I .. ': I I ".. I 1 i : , I ,.- ( "'". '-j",! ..... % e111,01 A,1 !, 1-.11 -IA, 6'A Boyedas y Panteanes """ , ,_ __ -1 1:I1111 11.11-1 I, -'. :7? 1 . __ I
11 1 I 1.
. I. I_ .. _' 1' .1-1 __ I 111. 11-1- I :, ,- '. , "," 11'., ; P :J" I..1 !,. I L'tr ;,* ,r, rLjI!.4 y
1j.1114. 11 _11_. _'. _- .q LISTOS PARA FN rKKRAR, fZ= r." 1 -, : ,. ,, ,-c -1 I I I 11-1 1 ,I- ,., eI ~ 1, __,I I 11" _1 ,,l ff.it:.,-",-- -.. -, "I 1111L 111 I .'R_ it') 31, I I .1 ., .,
Z ,, a-- -T4 -, l JAL CONTADO 'k 1, PLAZOS __ -, .. __ ,__ '. "I, !. ,,, , -1 -,--, 7 , ,: ' Ill IIIIII. 1. -T- rx-, -.- I I I, a c l '' -til, "'A
, """' ", 'T ,J_ ._"_-- -1 -. "T -- 1
CA SA BAN, t -, , - -- .. I -11 -- .. .... 11 ,. ,- ', P ""I:" III, SI
.Vt- --1 ; ': , - ;]o-I. 't" I _- .11. 1- I I 1. I .. , ,.1.1 11 _- I I I ..
", ""-- I --Jores luga_7z C ,,It 7! 's ,, "., "" :"- ."_ "
dW. -W, "so ; ; 1". I -. I., 1 1, 11. - -- - I '' , , .1 I., ,;" P..-! , 1; .)fi, ,' 3 "qu" f) 1'."ll,'
- ,- 1 7 tL It e-1- , ,I. ,
I __ W'. ql,, ,, de Col6n s,,': !,,rerll ,,, ,,, I : I ( p I, 1-1 31 2 -t
"". ,1-;, M. -el", "' ___! 1.11 _--,_ ___ __ - , '. :; '11:11" I 11 , 11 ___ __ __ _____ __ __
-W,, mo, 1411=. c.,ZoI : i7.-'I-I_ I,")s y at preci s I,,it con .. -1. -- I'll '. "" "'." "" ; I. '. ---. I P',( RYIORI()' SIIIA", -4BUEN ., ". '! "' -, "" - -- oF.
zm H. ., (16- NEGOIC10 "'.. "'. -., ., I
)(114r,-, ., ; ,t Walo5, Ilamando alt A _,d, r,,,d =I ,, t _ ,_ "I .1 .-I., 11 1i 11 I 11 1. :-, n!r a- ,,-,TO ?:, ,!' '. -:""I;.. -"E I- 2-'Z? lafanta 1W 1-_4 -.,!,I . ,:- , -, _. ., ". 1 .1 : i - I ,, 1--,"", "
I_ i ; ;. '= .-, -- J ____ J'',n, ,; y pr- ,, .!t- ,, 11%"'_7 1_ _:- ,-,,, 4 ; .
rxT 1'.1"o ,I1 , --- I 11 I -,
Q"L d. ."I- 11. "'_I 4i d IF, - -:--, :, --, ,.
It t C Y3 5*2 'l oa I 1, , -,- --- , :- D4.L ,i- -.4- - I ', "", '. ., r L L ", I ': ;' r i -_ ,,-,. _- -, _- -, , -"-o _m- _T _('14 4= , -- 11 1 1 -r'
, I , 11-, ;, , I I 'IT r!
= r', III- "'I K. Is, I -1 11-11t- ,- - 5 ,, --,_ ,, __ v" _,,_ x_,:-_.TL , 1, ," 1;,' -, wpi," Lt .-: ,".." I .1 I ;.'11 -r"'o" mn slj S3 A(ITOMIDN"IM T ACCE& r,, , ,- -- ..", -, -, '. i "I 11 I I. -11
- 7-, r= ," -tt',' r' o i TANQUES DE AICER T ,
I_ ftro PI .r. '. A, - - -- -1' ,k I,, ,,, "r, piel, m9r- ''St""r 'I 1-_- _-_111; __H_111-11 _1-i_11TAVIIX" FVA 1111firEntl -ONCA"A_ PAITICITLAII M tKUNIX"ll, -- r -, U tww I I ,. '' ., _,_;- T i; n v. ;-" -,-, ;j cixlal", vi:! pm '15", I I. : ',I_i. __ W.d, ITi- '72., ,V%= I *--M, r I~ -_- -i- t- ,,,,,,, I I ,,, - ". I- -- .IT'.
*11 y I --- ,,! = rgrit 'I" ,
- a I I 'I, 1. I" I : ,: '_' I I "'. -z"_ ;V. I*w I~ "* ,.- _;;, I-: ', = ,'., = 11 -1 1 i I 1 I" ey: A-991". -tT a.. --- I 1-- ,, ,..;-_I llll PT y ; sl.M .. -, I- mot, X-'= _. _.*.,t5_ II C_ C,41 1 na a Teniento R ,::11 -1 _- 1.t r. f M r0I T.x A 11 vl DX-.11-1. ---1111-1 ,- - I -,, I -.1 "t 77 ,
71, 1""01.= 1 1Z 01 11_11= -T_ X M ,-t_ t II .1_ tlrl _-., 21, -L. I 1 I. .I ,, 11 . ., C-IOT-57-2 (1,t _47Z. ft OKIVevo ootTAII ?; - I_ L ;, , :", 1104' VXXPI OK "CIIIIITAk.111- W
nl- A-tW IV, H-11-11,1, y X'A., ,, od, '. ", -, -1 YESTAWA I II -I- -- -1 -- 4 .
STAWN ..4 n- T -,I 1-1 -,, -.I r .o JI-- .4 , I, Car y Co'_"r"., 01 -,,11' _o, e Escribir --- - I, -OR VX"t TMMMrM0WMfo(A III -.. -II- I ;- I -!! -n ,-d 4. 0- :- ,, : -; N -41 C.l. It I 1"..,= ='. 1A, '. ,,
II !V I X-=-v I ),, -- 1 4, J I I -,-
T % , T,_ _.i_ .. -- 11. -11 I ____ I I.. I- ,..n-._, - .! Maquinas d S-- ,."T, T, io "..
_-_ .1 Z;tz'? -111, '. 'I _., I _L, '. U 'Wm y Q n
, I -__ ItIn, 1-C"I'lot rAILUX" -DS ,,,;, I I 11 ,. , -1 .- DE St UX WIM.,
W ilp. H_ I~~ 11 11 I .1 -1 ,- Muololerf. SANTA AIII !-- ,- I I .1 AS T-- --1
It ..... -_.c -_ -1 -- --l-
. FARMACIA, viDR ,,, 1 "Ti I ., a. --, ., -, I~ C __- I 11, ., . a-, 1, - I I .- Porthtiles y de Mesa, nuevas
, * _""', "" -; I--,
,BAR, 4. 0 _. ,,. _, t -, -1 "I '11, ,, 'Soud 110, mantique, S, Nitrolis
BODEGA, TALLER LKITE ,_ a W 6= -- )11 -- .n
C.;I, a, A- 1 4"* _--_ '- - ; _'__ --;J "' 'r," de uso, garantizatins, Roplara- 61
_I&, It_ I -- 11 :-- ANIMALES
_ tf - T'; I 1 ' jV,- - iguala& Contadoras
_. I.- 1- 111.1 -.1-11 L. ", .75. I,~
II , , r- -, X l , I 1, 1 ,.,. ,,,, -.- ___ -- I~ peN a Rrm
l.-t ,, lli-.1, ,' 'll" 1.1111.1 , 76-o; I. I __ 1. -'. _'.. n __ , I- 11.Il Z , "'. , I I 'Do 'Ain a 'L
: AITOI1. COX- -11. ,I I~, ,, 1, I ,, -I '. ,. IT-.--.- 1-: I I ,, ,TII- ,; tioml", raconstruidas, dim. "R,. -Ii- i-111-l. 1. tIqrla'I , .= I.,t .tZ = II as,
"A I o' I I, 14.0. -'- ; F !,; _t. T !*-- Mtrr, w" I I- x """' """ I ',,'., "I !-I tos modeloi; garantizad ,I C.k" III, .1
I- ol _W I.It, ""!! I ,._ M U,* ; 4 ,'-- -,', , (, _7Q_1-A-1. .F._TF11_[; .. ..... -.. .. -1,0 motI ..
- V.- 1=_Md- !- :I was a plazas y ein alquiler &" v w'
At'i0- A,$W. JI ., Xj;, ,_ ,,, z, '-," 1, B.- ,,, ..,1o _1L'_1.N11",V d.d', A PAATICt AXXII,, 111,1 I I -III ATENCION, GANA-DFROI;
", I. - ' W',.. -- I , 11 -1
I". ftj_ I _ A I I r4llw# 0,,t 1-1 -'I WIM, ",..- : ,11,1111 IW Automovilista "' :- I --_ 11, ] I I., -1 It ,,_ se exigen reforenclas. a a- , ,,--- -, , __ 0 1 4I. -- I I t c. -- _'.
" -', Muebles d* OFORTUNIDADJI Gl I- ,,-,- ,- ,!I-- cional", Villegas 38! cast esqui, -d,,.., 1. 71-1I I 1, : I"", , -,,,,,, ^ _- -;_ . f 7 ,". ". ,. , : .". I L- 11'1, T-hitn p,,- ,. -- ,,.
-!! ,.. 5971i -it"I ik( ,- I 1 '. ., , ., ., _- , -- y .v T-- ;-" t- ,."., '4 "'I .t na a Tte. Rey. A-9015,
o,' ,.U_ fi-- ,-, , - ,,, 1w
-7 I-- '- 11 '. 1:'_ -, -11 1 11. I 1, -, -'. I . 1. t,, -.t pie- .21w..
- , 5 WICLET "- T_-- _- J ,-- I~ ., -". , AS __ -- C 9947.2 a&. I.___ , ., J_ __ ". W_. 4. l ft.4. -" p"I w.. -"t N0l **.,11I.. ._11_-,,j,_ __ -', 1, 1- ,,,, Pt l--I M 10-4. 4 G-w- ;,. T.-oI4, ",-.. d. ,. a,_z '
_ __ __ --1 IIIII rn- I~ ; ,,, -, 1, I T, -. ,i C- "-,t, .--, 'I.I,- .3, .____" -" """" ;'-," I ~
,, ", I .11_ I, -1,T- ," .1 "'' _d A+ tq '. MUEBU 0 E OFICINA m*"" I, -,
, W' "",Tt "%, =, "; 7 ,' - : ;F A T_ To I, f, -I FTL I- 1 __: I ,, . .1 11 I1--q.9 Su" '2 - 11 s -, , ,1-4- I --- ll -1 1 -_. y I
A- L ... -- 't -II"' d, S -__ _____11 I I .11- - .1... I I - r. A- -, -_ IA z YXII, 0 agw. 1. o. Dt C0.91I CAJAS CAUDALES
BOR W R" $5 - "I W -- 1. ...... :*- Cuarto, $98 al $ --. ". -- -- I'M I ____ 1". 1, ll.tl. -IIJ ;t-_' I -_ I -_ Juego ,00 Varios distilas, colub
--- t- f-- - aomet -I,- ,- -- --
r ir IIIII40 ITMI S7,Wl Ill,14 b I I .. +- .""-- -I-t -, -, ,, - r. KI, I 1, 54 *UtWU t PIM AS 'ot- 3,;-p w" I'm, -,' r','. ""T' -- "' ArChivols do rnotel "Steel Age' -- '--'
- I _Ii ., ., I E,0-11
" .C, a P xvd,, y Ad_1 lt,, 1-11 V !, I ._ I 71-1 _- ,4 Oult, 131- jt r. , III~, d. 1,
.11 ,, .;, 10 li ., ". I .i 2. -.: ; X4= U- n, _- I -- .- it"s 'y ,rx ,, llt 7 ,-_, 111, W, T --- , '- 11- 11 I d1- todos tamstos y ,aza tsrjtta3.
R.I-t- ,,-. ,. '! O, V4;,4 III _- -'. ,- A- .-,-, -1. -I- ,., r1- .- -- 71_ 01ATERIAL25 Of CONST.
to -.It I_ 'l" _. H ......
- -- --- "M III: , I -, I -, -, + _; NO caudale3 do al C11yo, fo- T RaOS SAWARM
PEQUE90 BAR $2,0M I FORD CUR 1946 ""I'll I -1 111. .1. ., _,, '. 0. +
;
I ,_ I '. I -- ;:, __ ___ ; 11" .,11- .."to rx4l.- T, -: + 1 -7, "Il. l It. dos tartill6los uirnii
1. -1 4 1 ,11 I-~ -- JOYAS Ilo "' ^ "Itall 4M .11aO
Xz*= ,-., -,-- , ,,.. 1, ., '. ,z ,,- I7: i ,":L : g -A 05' tin OmIcktXT012SI 11* VXXII VARIL .
, T,, -, 1. - 11114*- p-d- ,1 0. -'e- -r_ -"" :W,. d "., 1" '_ , ". -, -4 yltsl. tf ltmw!
,,,,, _1_ ,, L ]- T tA Y PAPol Stencil, Vertal & PI&d. Y APNOtit, a. -I ., : ,, I, ,, ." -, ,.,,-, ,! +'J'- ; _7 tl_, P W. 4. all-uti- t-I4W 4. o.11ii ... 4. t-I -11- 1.ol ': ;, ,, ,c- ;II .W I - I, A. mixul M I'a-,
.14?.: zall y en alquiler,
'-11-II". 1 !., , + '. oitx tsTo-0 IXGL Sc e gan re- Vwl" I a I m i I. 1-1,
_ L_ " ---_____ 1_ 11 It-. -- -, 1 1. _-!", -,I,- M. '-),, I~_ 12, ,,,_ fer Dclas IA Nacional", Ma- '_'"'
BUI( K 41: $9,,, A,, i C_ _. T,51II2 ft'. I J-Ii.,
__ -,,, ,,,4, J jd- C_ l"
NEG I _E I ; . w ..", I
f U 4 VA. 0. t-"p 0, c,,,., "I, I'll I L I 1 11' Ill 111!T I - I -. x-' "-" noel Namoiro y Cl -600 EN 0a)"TE L ,6\v__kTTIiI W9 1 -_.1 & -- ;- ,,, mer -XV6 rillegas 359, LADRILLOS DF. CRISTAI,
4. b, V-44 'I, h, 1. -. t - '-. I !II,. -. ,__ -, __ "Insullux" 'a b 11;s;ff.& Inno- ,,.- I t. ', 1! I I I I I *-'t'* -' I MIRE ESTO I'll" 1 *!-"
=11. .o.4m.705,40 _- I-, ": --. , -- -1- '1,1_1r',. ll.' ,% casI esquina a Teniente II '' ''
A-" 6-,, (, , ,,, 11 '- tl I 1- .'_- I , -_ _,. I .- I -', ,, I I I T MA, J- t .11 C I
-1 I- I ._- -- A 991ft, C-97 .2 clet. vaci6n Ile 1 C LICCiull M0(Vk-, -I ") 11 __ - I ll..119C ,57 11: ,
:!,,,.A Ut -, * -: , -_ FOR SOLID S10,1100 HENSLTAL -'- -"' -e- _100-it-W
" 1 ____ it Cllo en! N!od,0 .I,.- !" , -.-- 11.1 ;_ .11". .1 -7-- ----. -- -_ 11 Ii t, ,t. S ,ern$!' L tzan.,lu t ..cs perto
- : I I I I .. I -1 I , I4- ,,,,, K'I I JUEGOS DE CUARTO TC,
VIDRIERA CIGAARos, $4,3,to -_. _, ,, ,, 1. I 1. -1 .,. 11, Objetos Artt, potc-, N EW S DE OFICINA no traospartntts. Uiniprelas
L ,. P-'. -I! ",W IC -- 11 I , -1 T11 ; I - ----!: -- 1A-W .t, X.TXA IKZZ -," I Folmidable cornedor, $8.00; "capaxot Criata r to
--1 I I : i , 1 7. 1 , it ....... -A. 1 w ..r. .. Issla, $&W; radio, $$.U; eatan,., ll.cnt 'k"", I __ -_ .., - -. -- -1 Trian6n, Coclaytra, eW4 C6. V#ridernlis, comprArnoIt thda "outlio nias baratos a sum DimI 7 .
_ .11. I1-,,I.1v "."'. I I I " _.- t.- ".. t _, cctina, $$.00. Piozai uelias. m, i clase Mueblet oficinits: cajas tribuidores: "Sanitaxioto Vass", 10 III : I _'17 1-1 11.1. I .1 -11 -.1111. :- 11-11, ,--- :, 14_ .'__ ___ ? W- das, espejast, cuadros, tap
I o"! I ; : % , I
_ ; ,,,; :1 __ Vol nutmtro wirtido,
_ __ ,7 X- MUMLES A PLAZOS COIS jfgoclljdadts, T .... ... ro I P""" y ces, broncos, maxii1es, imztaloa cauditles, Archivos, extantel; ace- Ila". Tulipin 203, e"i osq. 4 1l,
- I I I 1. I"d, !"114 tl b."ia -El ,ja_ rc Matlili .
RUENA BODEGA, V4,04141 I I
IV ,% ai as con inaderas finas vs tdL Verdadercm; primary nas etcribir V, Ituroar, Cal2ada del Cerro. 1-1330
es Ears cw e ios razonables. Paglsmos 2-H-15739-MC-1 Oct
."ll"I -l ,1-l. "," -1 ,,,,,, 1-,l '. -- __k_ _Z_ --,!I I ,lo% San Rafael 409, Mann.
I.. .. I I 11 .1 Ll ,-T , ", 7 I. qua Camnanano. sas tie ralmado gusto. n nues
n Ar:A ,.'ur: IVT' ,, "' %, i,. ,,-,, I. -- V- ., _, '' r., delegates. Re- tra Sacci6o, Ecco&miI,., aI h4n. I'LA Comercial", Progrego
, ., , 7, .'' 1 'Q Westing- 1 1936 i0PORUNWAD POR 391t
- __ - - _____ : __ __ I 11 :. .'t4:1_ 1 I Roldi C-1 _56_ 15 act, stim; distribuidores! iApmv**-"**6*. _Iii-OALO".Atki _11 '._-, -1- '-4 1 I los A menos del co4o, Apray&. 209 y Monserrate M-6229.
W- .,Ml X.k. , ,1, , . 11416 .;q .k,4,nll=Ios Milables en, ilocta", San Ra H-1118-57-30
__: ,-1-1 .11-1 ,I7 % ,,, If Diaz VXWVQ XA4nVAX0= ;%it Cu"- chpsel "La Prod che! Vendernos magnifir-is fr
06 4. 40- T-- I~- icarn- ;Visl trias' ,. 1 pl-, ,Io ft. W CItt .,r tI, z
I I Al-I'll'T., T.14 1 __ - , I - f qu
... I,! 1_1 ; --' I "' tChar I ',:,otuno 7n y %Q entre 1,11rt, o* -*, ,,I r -I nAv,- Rel 803, eaquina a 0 endo, gaderos marea "Youngbtown'.
_ 'I.' '_ '. -, ox, ;7 .,V, -- - .1 I'll , n y Lwtna I W.4- 4 V-S. tm 6.10 si
ioum* somo 4 Nit r-1 I~ :" "" -1 I -1 I I I .- -4',. coai 14, -- '. S.. --Ii C-102-56- Oct, iLos mejores! J s inis bpllox!
" , I .. IT-Ilu M-3 .11.1 .. . ...... ---o_#JoI ., '-4' 4- I.." " """ 'I 1, ... ic .2i--', C-454-59-12 OI IT~~ .%0x1tXTx J" "U. LAS MAQUNAS DE Una y dos prccton, djblo esciipVt4II,41 tv MIS".. I. I I - ____ .11 4 -, I 11 I , 3-0" 4,, . tw-_ ,__r I _- It" 8 DINERO Escribir, sumar y Cos rridera, c6mpreiou Mots barst"
1 1,41 MAT01.11 I -1 ,,,, ,-1 ,,,, -. I, -- I-~ ?.1k,", or $Inger tn' "Sanit4rim VAsallo", Tull11 .1,111, I I 1- III~. -11 ,,_ I I~: --_, ,_ ,,, ,,_- '
': "') "I"', I~ ilr,. AIVI qlk
" -,I ,%!,', I!~ I-~ I~ #; MUEBLES A PLANS a % ,""I 4VAGO o1sr w"s t-,ttld.4 Miquinas escrihir y sumar nue- ,
t1tv" "I ck- ,I ., ,- I ". ,I,-,' "'l, ,,,, ,. ,, 11 I 11 I II 1 ,,, , __ V.1, d. ; C_ ,"" vaA y usadu con todi 4 a Caluds
,,, ___ ______ __M"O S It= I, I ., ,'- In, IlIt W111. i garlritift pAn 203, cast ow- 1 .1" --4 ____ I - .1 del Cerro. 1-133
11 ._, ', I _11 ,:I ol 'I'll .q- -T., , """ -'- -'- -'U',,1. : so las ofrotte "La Regencia I
W- t.,*-. - , ,- " - 11 I .. ,-_ f-11 .X I= 7 i-- t I Y.I~, I S.alirez 18 y 20, Telkfonrl A-6628. 2-H-673a-MC-1 Oct,
I-M III *I ,;% 1, L I I !".1-.1". ".. 1. I I 11 1. '_ t ;:. -,: -- --W. III_ -_ 1-d- QH,I
,&, I I : ': I IT-, __ I rt- C.=1 5114 ot i?Y , , '! ,,,, 'I AkLk iARQUffECTOW ;CONM
YWO 011,6MRA; ___ ___ - ILL I .-I -,j'j- '_ : l, : ,'z MUE J --:--BLERLA, MNA '-- S.. C., -1 ott NIAQM A COSER SINGER, tlsw! lPropletarios! Juapot
- ",00. P-. 4 11_11 ,, 11 II-I "I I -, ., .... .. __ _ -I- --H I 7, t .It!, 1 - : pzR140_
" 10 I .- I"'. *M o- W _I. X., ,_
-1 ot 0V#- -, ., V_ f S C.-olloNI-11 )E % r k" o - Nuevas y nandam; con toda go, de baft blanco, triodorm lxv
,:- -. -'1.111- :, 'I" 0 -%Io, .Ik _,,d., V l-. VI- M T REIVIG III repueno y ago. bos. bidiI encinas tie gas, as= pirk It" Tt "' 4 1 '- ,I '- -_, 1. ---, b.-od- 0- I- T- m-l"9-*,m ME" t1tw it
'L i;"_ ,,: ,*_ -j- ____ _ __ -111 I 9 .-antfs, Pit
,V4 I -A-1 "7- 1 I I -, __ _ I _... Jas "Sitailin
04M .- 1i Z- ._ __ __ I,_ 11 ;I, 1,1 : 1.1 ; "r V tll i C WII OTL 0 NZAAL 1"';TWO POP OR* co", "La Regencia", lentattores, leaves do lavabo y
__ __ __ , I_ 11. 11 I - - ,., 7, t '-w --" -" "I OBJETOS DE ARTE I V-. 1.1.w ast&M #'"It 6 NTA go* Inve : __ __ __ t X-lA!, ".- _.lo SuArez, 18 y = de fregoderost, cornizas, Mats" n CIontr6.1 ,L, ,,*--_, ---, ,-- 11 -1 I.- .1 1_ --_1
St __ __ ', __ '. __ 1, t "LA ZIII GA)I 0lt VXX0X I XXM411-01 juntas, inguloa; y todo 10 Con_ ; -1. 'I'- I.." -, It , ,,, I,' ,:";:, Z ,- ", 1- 1. I! RfR IZAMOS Gran tido do Umpaxas Y -= j ': V, -,I,- I CAJAS DE CAUDALES T cerniente a fabricacl6n lo tieno
", ':-,: -t I; .-W rly.o Tit 4: -- Y, t 6=
"Sw .. , I, Q.- III-71111 11;" rri kI t._d4_ "- -_ ,_ _- 1-1, l-"':,r."ktr:!'--wlw" l"'-= candelabras de crystal y tic 4n g I.. N, u, lot, - archives, En various, taona5ios "Sanitarlos Vasallo" TI
, ,,- T. 1-1 'T '! --_ -_11 & .* Flay* un rf A-Kl ""x
TOWIII .60t) It - -- A xwt& &V4. 4 I.- bronco, ob)ttoii do plats legfiti. y precious "La Regen64", Su4- 203, 1-naD. Pida prtclm
1, I ,,_." ."..,
"'olms = ty "It".9 .""V 11 ta, WWL
I TAA-DARD IMS
" *7, ",::, 1 e=11' 1 ._- -,ir,,-, ,, I 41
*x*%;Tli-_C--o, .. l... iu I- ,- e-n, _t, rilos, p roolanas, castles, bron- NEVERA GANGA rez 18 y 20, cisl ,.eq. a Corralem, B-R-674 -MC-l oct.
0- ... _- I I. T.vl I Otg,- T!- It" y abini ot sritigu6s propio 4II I I
., to .zl TVAJISS A $2." .. le4s.," ,11 9.1w ESTIMADO CLIENM__ - - o ,, a., ,I. .. ",I I- ." .. 1, 1,z;,z_ reg" distinguidos, Agul- -=" e, N1,; -W W. or-,a.- _' _,,:I 1_ == ,u &0-4 --w parli .. w.r ppualii ARCHIVOS, METALICOS
- I- I -, H-I ,- ,'-'- '- 11 209 A W44. C-207-W3 oct, I~"' -",-.J D,1- V rlk -, am nuestro giro do Efectot; S"i_ 'L ----_ r,.C .- 01. I- I-_ R-31."-l encanns, tamao Cana e heinGs agrerdo MsROBERTO HERNANDE11iiZ,7_,,-- j_, _, __ 1. 'I o._'11 1' 1 -V L. V.0 m(orloo A.U. Md. 110 y tariom I I
,_ k1t;fRld tegw, tormarim acorn
-- I, _'; "" 1, '. ,_ '_- _t* Toot; #W VIAR. PARA WA, en todog tprisli;s tie Fahricad n Coma_ ,-_ 21* MUBt re in, "', "- talloafios. "La Regencla",
C0191M)ON COLEGIADO : a,- , - ;_- .. I., -? ,,_ ,-,- A PIAZOS I.W1 C." -is,
-' -, _1 '_ LLO So" cabillas tuberfas de hierro, bsSan Mi"I 456 IAI ) -1. ft 20, casi eaquinst a Cotoot = I'O 1. -. I- I I - __ H-l"l-tnt-10; re 18 y tro, galvanizadas y de colmrs y
WVlt All'"K .1 -_ ROW611R, BARNIZAR ---'- -vendo C, iwet- I I -111. l--l, ,(,] 4& CorI I I I-t.. ..11- U Will* SO .1.01' 1I At"JaZAA00% oz- rT M
), voliado LAqVFAS SUS, XURBLES ' I U-- Ill"It" sum pizzas corl espondlpntomi
ck.," w -. ,,, r, - ( -,- , _l- ,I ,, -.,- - % 1,,.- .., ?I C*tt NI a- .- -l- stlif it", V Pit- wcru- -'. '. i.- I~ - _- ,W C- )! .,= ff- '14 .... t V.,* I"~ ;WIM 1. asi coma, los demAs materisles
T_ I, o,), t" -I.- b." ."." r J,,,,,;zi. 4- 7 ,_ C-17-W t'., - !!o ,- __ ,- .. .- I H-l"t-loa-m OVROS CAODA, DOBLES
V it -1. 1- .. -- ., ", X-11- -- I! concernleates a I% Construcru. 411L d-- I '. '__ P-W MAGAIMCA OFORTIllwa)) vzw]L) - ,_, --) On VAWL" -, I -, ;4 lft l. QVu tw. lx ,-41at, exits, ft-_ 4- $I Y"' tt.j- I pJ- %I20M toriss y fijas, Mesita$ Para miU& f6iies, Hahs.a I ll r.: 0,'.. d 1 0 N. t,,II. 0,-,- -_- O-H-037-mcl Oct.
V FORD 1039 ::i, "_-, tlr )"N:",-_ 1-4. TXWp9 JVxQV V"II 4 0 F, I,; .1, d. do -N. 4., y .. -M
=4 A= = "" *= 'S pi, t;;, It oilla paleta Para aca- --- "
or I. O, It- -, l- .4,s. It -_ ._-.- - d- 1=16 1. I*v- .. la-_ ItJ-'. -
-" I216; oWttto _;K "' 1,, .,I a.: R-vtncia", suirez ;BELLISI PVERTAS DE
T M0 t "Tt ==,Vtt- -. I-I
9 .-ram P-l. do niiti ,t,,Zi, ftbl-d- I GANGA, REFRI ducha! Modernize su Wo
= vZ4 - ll n+o- SON, _." ..d- lllx W.1-1. sw- -,il,, 0ERADOit, 18 y 2a
3so, X.2111 111 1 ;_, -7 I*W 11 P"-" ;_.1_. = = 11I4 I- "14164-WX 'I 1 1 14 .4, -, q -.
Hot, Santoot Su"ex I It ft -., COVAl W. -M$64 f. U 2 instalando una linds puerta de
III STC3ISAI 41 .. V. -' "I,
Y-* = b-1 3-- ms* r I C. N 1 'M M 2 7 BAfTLE BODEGA Y CA. ducha "Keystone" bellaInnto
, IttI --- -A-11 = V -1=1z"'crI ; it 7143WN S DE
I =we = =--,Or, -', 'j- A dfa y nochel r.'4' -TV-! In, te, maletato svi6n, tie cromada Innotidable Para haI&I
. I Ii *I.W A-, = tt_' -_ ;,_ -.- t A r-W "LA CUBANITA V., a 1211LIG11IRAPI 4 Plot 0 1 1, pi, 0-1 : I Soft-C wmx (Aspasi ') el; Iona y fibra; maletinex y deras y cuartiom, do 1-1 a Vitiate
Itwx "I 0= 41- = "1in. Nueva insI do vlerit&L Com- El woJor -.".,.- I~, I~ -80ins, CST._1_,;1o.tx, #74H 014simokitio convertible I __ ,_ L Mix dfil y v6oatufo. Un aft -- ,alte ... "La Regenda", Suirex a sum DiNtribuidot'"4 Saartaf. VpM.I!tW 4 T mft- all. I, it I 4 OR 4NOct are *1 eontaide) y P lp* 4 PIZ- a to a WI'. J, d.4 ,
Ir A-3 ,, .!M-L -- It- 9'." e earivertirlo sin % "- IA y 20. caA estIoloa it Car al". rios Vamallo '. TiI
IJA .. -,-. V4111, A. -, *_ 01i, tL -- Lm*=9"x*I ios. Judges do euazt wk CO. '.. *1 T. o 1164 ayudc r O pr6. It a In. V= ZWIIIIII I" =IAUPP =WOft Y VZXVQ SUMPOZ04009 MILYWATOX, 4 ,-75-57-1 Oct, xinto a la Calzada del rerro.
st a"'la'-v- mador, todo an callba- Espectiah. in aaI a 9 II "".I. -dld 0100, A,,r_ 2-1-1470 MC I OcL
TIA OI I- &- "- 150 -tt. 10 I 11.
. It. _1,,
Wets G-I y Accawrim m9%M 'v 4t, 4 PuxR*r A&! _w 'Z t_ IAII l '-i'-. dad on tApiceris. S, Rafael 824, t''4 L_'V- = .I.- -"-, 'I 161 Al- $0 RAMOS T APARATOS I~~
UWIIIA" -Wftmo"d PI $---I-, alul.n, 11 -- I-, W- 44 U, = .I - = .4w -----W-nG?4AJ)02pS KATFXfALES Ot FARKICAA. .-M-I ow-WI,- _'I it.k. &M, ralin Coroo nit entre Solew y Oquendo. suc= 03
. 0, 4x a w4i., ,-..--. ,,,, R to ;.. -boTIVI 4 41 XMe
r, 1, L. 1, r Y --wio. en $9_100. ve:!. an 28 N'l ,Il w- II- ft C-20-56-30 gel). _. V*, 4.1&_ lt, 06n: Fn We nvoo gro 16
'I.... I. -,4. 01 I ofrecenoos 13 mejor cpAdAd do
entre 21 y 2- VedAdo, dt 5 a 7 -IM I.A. .V-,=
-1 NT I.. S Ili MAQMAS DE COSER -SIN -- = = =-2-4 A ERMAN "'"" Loioas de azotea, tej- ,1 clinal
1- 1 Ilotlma Viejo, P. M. sibaeo Jorningo por la -D5 com -nuv ors IF ca"A- gor,,,, CoA su e M"_ U, U11,I, .W. 1.44. P
I I stuche, nuev" bl. *,
; '-I% !,= ty-. -II rnaftarta. llg, AlvaTez, _,- 1_-.-.I- 11 1_0 C,044 1I.9wto *a .111"1-ft-11,1-,,!, "''7,.""", ,- ,- fUkk1pS I (criolla) y los JrI &blot ls0 u= *t VIL U_ IR, M, I 2-4 ". -1 .1-1 11 1 I - de pA;uet-- ftvienos lal Into. 1"= ;:W M, -' A,- rTr, ll I -11,, 0. A RADIOS PH I &Illos huems pa- par do&
- C-14I L = .11%.1=,-;_,1. I 1-C1.
11-1831 53-lo.l-- 1,,dt- ,, I ", rior tie It Isla, Villeg.s 359, en- 1 =l N H ll. z ..Doa, *do lift., r Nis frescos, IIftj ?7e.4' 'Skill.
Knkp"M Com udiotwel, "* ;; 'V' Irf 'TMJente Rey y A,111gW,: hvxQQ* ON JAWI M&TAJ, 0 -- -,j"- M, I, 41 -11 ,", . IUYII,- I
r_ ., ,." ---- I~ -- r--i-- %hI 1""".'= tarius Vasallo", Tit ivan 2W.
W= '.!I -W%= WSCRMAK Y Ii. j. ,,,
""" V" b ARUN= EN la- sOII = e_ : I A- 916, ,i,.,4- 1 1 -11.
1 to" Vaelftiew III ft" __,_ K_- _.
.r.11 'M mx.l $I7: EL OlDIAW 09 LA JURM --- '--' -- q-1. It w ;11A 11 1,11_ Z. I t.- "I. _- sz 1.13 0, ivisttrtos!
U1.1w woo 1 C-103-W2 octutort '11 11 I P,&ro ava.wRI J-4 ",I- t.... '., tl-io ,
txal : V-talI --1-111-- C-IM-WN 2-1-1-04!-.'dC-I OLL
I
I
,
I
I
- N -11 -, I
P_ I_ - I I -, - , , .__1___.__-- __ -____ .j
PA (-I iN 1, % 1 1;7 1 ') il 0 __ P!,T10 D 1 ', IARIN VIFPNF, 30 DF SHT Uk lQ47, - ------------- A o (wn
t, L ,,I ,, i DINER0 HIPOTECA NSFNANZAq 1 INTEREST C;ENERAI, A 1, Q I I I 1, E H E S A 1, Q U I L F P F S A L Q U I L F R F S I A L Q U I L E R E 5
- - ___ --- _. NT01 1 &4 HkWACIONO
63 SOLICITI wS IS, PROFESSORS PROFUSORI-S IMPORTADOR DE RIPJAZON w CAW DA HUMPEDIS u 92 __ ,
MATLRIALLS D[ (0', ,I -_ I I I I 1. ,, '. ".. ------ ___ ___ 1, ",-1,11FIll Al, -, .A.'
A, t, 1111111 1.11 111 11.111rIlIt.1 'I A ITA 1 1.1,1 11:,A.,1,7 ,I!1,.1'1 1 A- , .1 .. %1$
I EFECTOS SANIT, R[0. 11.' 1141 HA-1 -.1
" .. I. 1, % , ., '. .?.. I I I I 11 1_ ., 7 -, -I- _, _- -__ ______ I M14 ) it "'no % 1, 6 %Nt ,\I. ( 1,1S) ,, 1w VNGIr ll ": ,,-,, ,_ I,~ I I '_ -. ", "I "' 1, "' 11 I I '' I '. I~.1 I 111 I '11 11, It 11 111, I ,. , I 11 I I I ,,, '.. 171, 1. IF~ :. ,.I- '. ,, I ,, I .t I '
- , , , ,,., I I, i "I ' I "'
I I II, 11 ,L -_- ., III I "I I .111 I I, I ", 11 l, I-I ____ -_ -I- I -1 "I ... -1' IA- "" '1111.11 111I Qt4l ,'111-15T.JkAlt. 1"' _*1- II, 'I ___ __ 11 111 ,11.11'1 I 1"".1.11A _11AII-l
_, I I .l .... Iii A As 11*1 III I, ,
,,, , I I -_ Fx_ A- A __ ..__r 1111 ,., 111"', '11.11.1 "I.1.11
- r I I, I I 1- 1. -- ,." -_ ."-- I.IIII, -1 A . ." Z, ""
, r __ .. ; % .-, .. i ,* I "I I., 11, : r 111'1_ I ;.",Il- "r, ,
- - -_ -_ - T" F,.'. t -, 1 r 'j.,E'- ", '. I . 1'. I ,
, -,, A ,,, Ii !- ,-A,,,, ", : t I . L --. --1 11 -1-1- I 7,i, 3 l',
AW FRUI DII, I It. F 11 I 1.11" I A I ,,, 11 .". -.,r. ,.A,. ,I I -- -7- I 1.111, 1-1, 1' _, ;: F .1. -.- I ,, .1 .1 """" ____
I I ,.It .I. --l ,-,_ 11 I~ .,.I, '.'r':
. I I I I -, I -7, '
-, I I : . ': , i I I 'I : ., I 'I, , I I A ," I".
"I"'I" v : : ,I. % A I 11 ,I I I --I I __ __ I-_ 11 '4'1"Z: -__A ij.1 I "I A, I Irl, ,:,, -I.- I I - dF, IIu6,Fp,,td- CATALINA ____ -_ 11 "I, , r ,, ,
1_ I I __ 11 -1111111. 1 1,: 1'1'11'11 ^IT---.,' A L Q U I L E R E S ..- -. r- -- --- -, ...... .- ., I ,,,, I _ -- I~~ I .1', 111 "Ill: 1, I IIA
, _"I _7 ----- -- -W-r
-I (I -, '. TIrAv___ 1111.,Alr ,,, I I
%, <()[,I( I : ,j ______ - ,.", I .1, :I '. I: ,% I ,,, ., I~ .. ,,, __ I :, ." , ", ,,,,, ,,,,,, T , 1"' I I 11 I I 11 11
, , "".-, "" 1- I 11179-- __ Honl 'r ,- I l,11IL'. 11-1. "" I~. 11, 1,-,, ,, ,_ I , ",
I'l"jo, ill I I'll" 11 11 ., ,, -_ r . ,
v u .11 ., ,:, I.V1 "I 1 1 1. t. ., I. ,,, I., II,,_ , IF ,A ", '_ I I 11 F 1_7
I 1 i 1 I I I I __ I I , 1, 11 "t I I~ I 11:
A, : ', r - I k r .tr ,- ,.,.,. 11111 .11 i ;I;; 1. 1, , ., I 'I,,
. 110111- "PUERTA DEL SOL" ' 11 I "'. 1, -. Z11.11 7-' _1 -,.", j .- 11 I., ______
11 I I I 11 I l ; r ,ZA -46, ,, Iula a M ., L I I T I ,, i, 11 I I 1.1 _. -11'1i, LQJTJJJ) IIAHI f2x( ION
I I i ', I L 11.1 I I "'I'' _', --- _- .__,7uFAj -'- C_.JF._ f It- I LI -1 ".1. T' 1". --I'-- I I r l ,., I 11 .11111 7,;- I rF, 4 .It- ,0 -1 I I '- 7,1 1, "', 1.1'' r, .", ,7 1 ,,, .11 .1 I 1,
I I I I ;, , I , I , ;, F' l , ,l,",.T t 't. ,,U 11, "I I 11.1 I I I 111*1 "I'll 1 7 :1, 1, .'_111 i., 71 1 1 1 l A -,I,, "Te, v .. I I I I
S, , : I 1. Z, I 11 ". I I "! I ... , I I 11 I'll 11, I I
_1 I 1;1 I ), I 11 -S r A . . . T.It
11 11-, i ;: i t, I -1 .. I I I Z - I I -, :7, 1 ,; a, 11, C % ;,it I -,- I. I T1 I 17. ': '.'
I I .., ,,, I 1. 1, "'. '__ I- -1 .1 I ., -- 'I, ", L .' "-' I 1, 'r - I "_ w
Ih '- -i-t,.- :t, !c.rlt-:1- 1, '. __ ___WT _T '7-1-" l' __ j
, -_
P ;T-1 I : I I __ ___ - , I I I 'l IF_ ,- APA A MFN O', I : .JJJj ON 6C
, IfOll, 1:; ""' l, I :, "I t I t f-_ ,' Ar ,a -i!e - ,-,-x .- rA_ ., I I : J' I'~ ". "" ". '. , , 1.111. -1
11 I N 1, 611 A N T A t, I- I ,; '11 I ."" ..", !, ,, ,, I -.! ,;'., ,,
, I I .r .. I ,111,- 1, __a- 11,- t , I -1 1, 1. ,- ,, ,, "',
- I I I I A I~, - I t '. 3S M 9 i I I I ,.-J., ,, 1. I ". -, ] I , I I
-1: I I I - I ,, ': "': m7w,6- -- I -1 I I 11 -1 11 I.- 1. ... ,. "' "' --.. .. - I 'kiorr' ... I , "', 1. I,1 -1,
_ ; I I I , ,.: ., I.'', --
I : I : "' r'' I ,, "I '., ,,, , t I .Ikt- I I'll 11 -_ - -,,, I .1 ll I "" L ,,,, --- ,
IfOrp 1, FORRVG RoSA I' ,,, 11 I I, 11.17,
_ ,!- :,_ ,
eq I 11 ,,, I It I t, 7 ;_ 7 '
, I -1 I I- I V' X 1, I , __ .
"t, I)INFI:fF % ,,I'l Il X,, ,,, I --- I -, I: , ,,,, _I I 11 I "I !111 A 1.111111 1-1 -11 I _'t ",121 11"I NfRF_2 17, 2 6, id.dr, "' '" .1 I ', "'1 11 '' "'
11" I 'i I ., ., 11 11 1, I I '. I' A ", ",-.- Ill 111111l, 1- -1 I,
,,, !_ 11 ,,, .. , I . 1. .. ., "'
" __ I __ , I --, ,:. ., ': ",
'. I I I I I I : I , , I I I I I I I I IIT A-11- -ART-l- A:.r 1, ---
1 1e 1, Dam os Dinero ,'.. '- I t I 11 1';I "; 1 __ ., -, "I ", I I I I I I I ,, ", .. c I ,_ I, I-, ,, I III W 1,
- --- - -_ __ I" ,, , I "", ___ , I,
--, , I I I "' --- HUITI L CA N A 1) 'A, - -. A-- ,,, ,- A, ,
I '_ '"_' *,""'':-- "" "%- -, ,, I ,,- I _ ,, ,F l._ I ., I, I :",:: ',, "', , ". .' """- I "' 4
- I -I, "T", -, It -1 1 I I ".., I I I ,-,, I I .", 1 I ; I 11. 11 , 1, I I I I 11 :, : .1
,, I _, I r, :_ '. "._'_ _'- ,), 1, .. , 111. ., .1, Ir.. I 1:1 ;l I '- ,., .- I I "
"'. :,., I~ I I I I I I -1, ll .- I,:
i, ;" ,, ,, , I l I I., I 1. I I 11 , ., 11-11 I -. ,,," ", ;, I., Z ,, _, _.J ., ,,, ,, ,r, ,,-,
11 t" 1 HIP', rv ( AR111 )Tl I P0, 1' -,: 1, ., I I ., , - ___ I, t,. "" I "-4 I ,- I -, I 1. I -, ,
, I ,,, I I I I 11 I : ., -' :,, ",a,,, , _1,1,1,1 I~ I I ---1- I , ,_ J", 11',
." r I I I _- .- .... ., ., 't ,:- t ,I -_ -_ ____ I :- I
; : t "I I I I _ III, I I :1. I I ', ". :%
11' 1, I I I r 11 I I I I I -1 ., I I I , , A"., 1, , t I -, I
lli'l) it 11 -(1 N (" 1 %TPI,7 1 1 1 F 11 11 I~ 11 I .1 I ' - ' _' I~ I 111.111 1IA- .F- ,, ,cpt I "' I -, I I I .1 1. '.
- I't -, , 11 I I I __1 .1 I -- .1 ., L_',',
VN w f r.1 ,I I I, ttt, ( F -, I , I r I j I I I ____ - -_ -- ", -,, -- 1,1-1- I- I , "
11 t ; 1: : I 'r ., 7 --- I I ". --,1111 11 Al 1-110KI.- I 1
11 N R % HWO H,( N. "( F Vif R I I I I I 11 , I , "'A
1 1: ; I r I I , I .1 I 11 I I "It "I I I 7 : HOTEL TROTCHA At CASIS DE COMMAS I : I: : I .,:, I" I: 1, C7 1 ".A_ 117 I., I ': ,- , "_ 1
14 (), r 1, I I I IL I I I I "I l ,, - ,-- T"' -- ,.at , , """ t- : l 12 .! ,. I .. 1. -:
. I : : t"", I I I ' ' F-,I,,d. ,ci.d,, ;- VA t, It A ( ALBAN I I I ' ' I I I, - ___v I I 11 I F
, 1, , , 1 1 . t 11 I i i, I . -, I 1- I I I ,lr,,, ,I -- I .- I , , % ,!, ml ,cyjcw, Ai IIATAS I
I I I 11 I 1, .. .1 !_ , -1 ., 1 1 I I I., 11 I t I - I .1 r r I I 11 A I I I I I I ..".1li-11 116 ll:- I :11, ,.-'.. I I "I z; I 11 11 I I .1 I 1, .-- I ,t -. -, I '.
1 1 , It 1 I 11 1;1 11 I I 11 11 I I I 111. 11 I I I I I I I I I I I I ; .. r I ". I I 11 ," :: ,.I I .
11 (, 11 I r I I I I x:, 7 11 $ I I I I i - 7 - I -1 11 I I I I il: 1- I 11 I 1. I I I r I. 11 , 1. 1, - , , I .- ,
, I "T" t I I I ... , "I II I ; I I "I I 11, I'A I 1 I. .. ...
- I I .. I ". I I
, I .
, t I , ,, 11 A 1, "I 1-111_1 :. .... .. 11, I IF, - , I, I I ", "-.- ": i, "I i , I I I I I. I I 11 .1 1 I 1: I'_ ""'.. % ) : i 1 1 I I I I, I % I , ,i,_W, " oi-,-, ,_ I "
. r I I t, I I I .r 11 I I I ': T T I I I 1 7 r;;, ,
r- % ". I -_ 'I" 1 I I I 1 I 'A 1'.", I ," _',
,u'RoJ, ll.cll I, -, I, -, 11 I --il- I I It , I 11 -1 I _ ___ ,, .
It I : t ,I I 1 I I I I I I I I I 11 ., : A I I I 1-1 I~ I, -_- ,lt, j -_ -_ I i -- --- -12 11 I": .I I., I -_ -E, , I , I 1. I I I I I I ,- -_ I 1. I I ... .... I I %I.QcII ,o. I ki I , 11
I I I I I r f -1 A -,7T ,I 1 1, I ,."':', '." 'L
I I I I ,o j I I I I I I I T.' "I - I- ,,,, I ': ", "'. r , I .- 7 ;" I ". .
't I I I I I I I , ".: I I-,; I I I ., I .1 I I A, 1 I ,,, 1 11 1 :11 1' I "
-, r I I I I I 'r I I I I I I I I I I, 1 -_ I I I 1. I I 11 _.
i I I - I I I I I I I 11 I I 11 -1 -1 111 11- I ,III I :1 .1.. -,
l ,- C' tl c, 1 ) -, I I I I I , I *ASOMBROSO!! -, I I I ,-'- S :" t :, .. A,1 , I " : -1 ll I 11AI I'll A .11 11 I
I : 1-1 ., 11 ; 1: '.
- ,. I I , I- -- I I I I r I -_ I I I I 11 I I i: 'I '- I A I -- -1 '- 1, I __ __ __ -_ ; It , .
A I t 71,11 %'[If I- I ,t I : I I 1 ;,,t IkP-t- .1 ,IFLIIIR W 00 S7f) (y) ,_ I .., %- I, ,,,, ,: : I I HOTEL PLAZA "I 1 I I I I I : I 1, _' :. I
""" TaIp 'A 2 1 I I I I I -1-1 I_, , I I I .1. I "I 1 -_ -_ I ill, ,
,- f H-6 1 I 1, I I I % I I I I I I ''I r, I I 'I', 111-1 1-1" "" 11 l, 11, 11. lLfl,,,lV, t,
. I , . , IF S.LIA 1- " IF 'I 11 IF' I 11 .11 I I 11 IA 1 ,.A
_ ___ I I I I I I , I I I, I ,, 1. "" rrFA I I I I I
, I -_ -- _i l I F- 1, il 'I', 11 1, I I : ". ,,,, ' I I I -,r '
- I I I 11 I I I I I I ,'I 1 I '. I I I"', , I ',
Q OBJETOS VARIOS I 11 I I , - I -_ - _k 1, _' I I I A A I A I ; ; --- I I
r ,-., I I -1 1-1 A I I ,'' 11 I l""', r I 11 I -1 -1 I '.. : I., I I 1, ;t 11 1: ; I A I I I I SI .&OFUTAS ESIVDIANrES
, - 1 1- r 1, I 1, ,, I ,, I 11. ) I I I I I I I I I I .1 I r : "' I I- "I', ,
- I I I I I I I I I 1 I : I 11 ., .. I .1 :1 I 11 1 1. ,111A
I,% , I I I I I I I I I I c I I I I _. I I t ___ _____ I I "I k % --- 11" -r -, I 1. I 11 I : -,, I "' I , .I I lII
I I I ( ,.- I I I I I 1, I- 1 I .1', I 1'' I ,' -"" r I 11 --I I P- - I
- I I I I - ,,, , -, -, A I ,I I A IFF i l-. -- (
, I . - I I 1 1 -1 I . 11 : , -c f,-F, I " t, A " A ." !: :, ", 1, : mo % I I --- LI-I 11 I % 111 I 11 I I In -; ,i- I ', , -.' ,
- I 1- I 1 DINERO 1. 1 I I 11 I ,_ .. r, I I : I 11 1, " . ... "' '"' : *r,_, I ,:,"',%, :_-_1 _: __ _1 11.1
1111-- I 1-', C ,I ____ -_ I 11 11 I 11 ,., 11 I'~ ., I ; '. :.,- .4. I' 11.1 11", I 1-1, I ,1- 1.1,,111.1 "I'l
ll-I I 4 I __ .1 I I I I C-a5p--, -Gi oc!, 1. 11 1: A 1. -1. I , ,:: t I I I 11 1-. I I I I
, %, I ,-,,. I~, 1-1 ... l s 1, I'% ,,, l 1, I ;, .1-1 ..", ,
_. "' I 10TVI, RFGT I I I 11 I I I I 4 I I : , "I -- ------ -_ - ,I I I --. "..,
Cocina de luz brillantel- I I I" I .1 I 1 I~ I 1, ,.I., ----
, 1 5 I I 1, I i .1 I -,- - W1_ -w 1-11 1-1 .1 11 -" -'T -- _' _____ 11 .11 .1 (I
A I ., FIA- 11 Ill I'll 171 I ,. 1, ".
,- t , 7 r I I I 11 I I I , I I I I I I _____ -_
11 I I _. I -1: '-.;I I ' .' ,: '-,:; ALQUILO HABITACIONES'
.11 v ; I ; , I I I I I I - .1 .1 ," I I I I - I _%'_ _'.- .1', . !. ,_ I -1. 1-1 11 -,"'liSIN HUMO! I I : -1 I I I I I I I I I 11 11:1 r --.- A' ,,- , , ,- -. I I I 1. ,,, :_*.,. ::,., _, "I" 11 I~, I -'
, I I .r. 1. I I., -;. 1.11-1 I -11 I I I I , , ,!____ --- ,: "., ",":'
I~. , ,,, - L I I I A I I I '' I ,l l, -, T : i 1,1
, ci ,, ,1' : - I 11 I I ,,,, ", I 11 I , _, I ': ,-71
: I I I I __ -'--,; I ' "' '_ I ,. I 11 I I I I A IF 11 TL :1
, , I I I 1 I ,, r I A ____ __ __ I :,I".- 11 I
I 1) I 11 I f t ) P % I z I I r,( ) I I,( , I , I :_ vrjN clo" : ". .1 _" I -: r
- :" 11 I -1 ",I 11 T1- 1IT- -.
1. I I 11 t 11 I 1, ",
, ,2 '.111 : :- ,,, -,-.
, I I I 11 I 11 : I HOTEL COLOVAL ," ____ ", '' ", "
. I I I 1- 171-111- I I I I ; -, I P"I ,I C-t- d 1. ( i.d.d S- 1 I I I 11 ,.I I -1 :- 11
, I I I ., I % ^ :, I ., 1. ", ., i,
I I 1 16 CID! lr!,) ", '' -' f',, i 7 .1' I I _', 11 Il
-, ", ,- --,- -"- 1, :1 I I -1 11 I I I 11 r, I I I I- :-, I ." ;, 1. I I -- L"'L, " I I.I.iA. ALQl I, -L.
(* ],zm M % ;i ) vm l ,j 'i S -1. I I I , I I , I I I 1: I I A I "I I I I I I I I 6 "I I .- I 1. I I , ", 1 " ',.,. r _" "
I 0-11 'I". 1.11,111. 11 I HIPOTECAS "T'r., 1 l p,. "lj", I I "Ill 1' I 11 I I .1 I I I - I Ir 1_1 1-1 r, .1 ; -. _' I 1. l, I~ I 1, I , ,' "- "
11 I I I I I t 11 -- :. 11 _____ I I" 1, "", ." ",
-' I I . 1 -I" I -11 -- 11 .1 --11
. Ir I I I I : I I 1, , I ___ __ I ."'I 1, I I -It, t, 11
l , I _, I "" ,*' I '-:-, ,--;-'. -, 1, I I , I , I ____ __ -- - : I ,'I. *_ I I'll. ", T- -_F-_ti_-iA,r_,T- A.I.
, I I . I I SE I ;-- .z A.N 1, I :11 I 1 -- I, -1 I I -: :", ,,, %21,
: I I I ' ' H TEL BIARRITZ ACQUILA, , 1,
_ ,lq ,,- t, ,wl 17 -Il lil - I" .- .", t, ,,, 11 _T_ -, , I A I A I I I I '. T I I I 1- 11
11 e" " I " I : -_ ___ I,
77 , "' I I .' -, ""'%" "" A ' "'I" "" 'I 41'
At;AIWMIA5 ,I I - I' I I 1 I' I 'r .- I I 1. I I I I .
MALETAS AVION I -_ _' -- A I I I ,, I : - '. Z1111 -": V !- I I "
', M R, Ilvel"', fil" '' 't I 1 I t ' I .1 I A I 1 2 11 i I I -1 I I I I I I I I I r I 7, : I-IF % -, ",l: .' :, , I
, I I I INIOD -0, A -'- '. ;,, ,,_, ,, 11 ir, I I I -- - '. -', "PLIO V VbN- ----- - -_ --- ll 11 :11,1,", 11ITA,
I-. I r I I ,l, I ACADEMIA PAORON -', -- -- ; j ERN
. I I 1 11 11 , I
" ''r t, I I I I I Q tilado apart". I t, -.tQ; S44_CQ_+STRFN1,: NNIPj), NI,,(),1 I III".') .-: .11 AI
1, 1, t, I -, 2 ,- __ __ ___ LO AlIAITAXVITO tIT1 F, ., _, I
, ", , t, ,,,, I , l o I, 3, T" ,,I LreS, ,,k,,r, ,",,-,-, -- ,.-1 1,
: , .... .. 4 : 1 ", r :, , .. 1-1 11 : I I I .. I 1, I ., '. ., 1 --_ medor, 24, clu-ts, terraza, co ,; ,,,, V
lil ", l 11 ,1 ', ;, 1 ; "" I -MAR I;~ I ,- tl, ,' I B-01 III,,- cina, alpntadnr gas, hafio corn- 'l 1,; , , e: ': 2
, : , I~, t EDIW O FREN I W _z i,,,r ,11_1,,., _" ._ --- .
_-, I , a .,:, 4" %,, 1 2 ,_,,,,". 11. 1-arl; I -1 I I- 1-, '. 1 , I "d ,- -.-- --- plet,:I Agua abundance, Amis- I' L" ". ; .1.
I, I 4, 1 ? V,,4 I I . 1. I.. I
t, I ": k I I I ,I I I - , i N NJ IRNM %R cl ct i -- '. -, ,l r'i !, ,,l,,:
_. t 1 I I '. I 1. 11 I t , I~ lI 1. -- r l t,
I ,,w .- , I t'd 36L " , i
U-t AA074 I z ',! : Ttl I ', l".- .1 r", t'.
- , ,, r I I , , 2_3 ( -1 -: t , ., ,_ 11 1 1 -1 I
, ,,,,,, ,,,, ,,, I ,,. UNIVERSIDAD 1, 11, ," I I I , :" I I ,:II H-1530 -8 r 1, '. : -- - __CAPAS DE AGUA I I , . I F_ 11 ." I I '-I I 7-TA I -RA 't A1.1i It k I I I -- i, ,,,, I I "T A '. F I ,
- -_ I
. -- I.... ,'I... ". I , I % I I I I , I , 11._ ( I I , I , I , A . I -1 I I- I~ 11 ., _. I 1. I ., .",
11 I I I I I I I I I I" 1, 7 1 1 1 1-1 I I '. I I 11 IF, I t I A 't ,; " A~ ~ I I I I r,,, .

I I "I .1 I l I 1. I I I I . I I I - -_ -.: r I I 11 I
.1 I : ., -,--- I I : I I I I I .' I A I T I 11 I 1 ., T, , I I r 11 ,
1'1 __ - __ ------- 1, I .1 .: I 11 ll I I I "I'll", I~ I ''I
.. r: ," ', I I I I I I I T A I I T, ,, T ,11,. I I I ( I I .
, I , I I I I 11 1 11 ,I, 1
": '. ,, ,, .. I DINFRO ... ___ I I -11 I 1. ,, ,, : ,, 1, I- I", I -1 ,I-, 11 11
-_ -_ I~ : .
11 11 1.i
I 1 r I 1 10TEL, -R6NI V I I I -. -
11 I I A, ,_x_._, _., l7_,_1l1Il1_ I I A I I Al Il , , ,,, A A
': - t .-,- I t I I 1- lF I ', T 11 1.1. 11 , ,.",.,I") ,, -- I I 'd ,
-, I I : I I, I I I - 1 7 I , "
I I I , I,
, .1 % . I 1, :, "' I _1 '_ I I .: 1_,,. ,t_ -,z I 1 -1
KINDERGARTEN I I I .- ,r I -, "I I_ ___
S .1.1 ACADEMIA RABINA ,: ." 'e", : .i I. I'll I I -:, I ,t II, Al.__ I, .........
-1 I : 1 , I I I I I : _ H 1 1 tl 11 ,I1 111I 11A.11"F- I Il r't'... i FaA Lkl F III~ 11, Ii-I ,% : -., ', ,' .', _-,
S11W ae Kinderv, I I I 1, I '. I , - --- ,-111- -_ I , ,%, 11 I 11 I
I I I 1, i I I \ I R ( F I, k K N I i r I I" I ", I I , I I 4,1, "'li. .1 I ___ _vAK palota, % N 1, 11. I ,_ _. : I ,: , 11 ,,1 IF 1) I I 11 A -11 '- -, "
if'! I 11%11 Ill N \ Hermoso apartarnento ,, ,- ,'; - t, 7 I .1.
-_ I :,., I I I I~ 1 ", :'11 I .11,
160, Obr3pi,, I I .1 _"' I ." I I t I I I A I ,;AtN joti 9712 mil Sol,,d.d " """ 11 1 _' .,: "
I "It' __ I I I I I k I I r ., : -'- I,~ ~ .r. I ,
, I I I I I I "'; I -, ,, I 11 ,- -_ -_ - , I I -. .,
---- -- --- ---,-,- I~ I I .: I I k' I 'T I I 1; Ill i- I I . I 11 A- 'l 1_1: 11,- t I A 1'- 11 11" I ", , i I I -, .
* I I I I I I I I 11 -4 1
TRAIES A S5.00 1, 1, I I'll 11 I I , l I ,!, ,, v %it 'T, "I '_ I 1- 11 I" _, I,~ I!- I i_,_1ilTo, _,-I-_; ... -- A
I I A 50 W AS DE HUESPEDES .1 -: F; i H't I 1, It I "C!"ll I "ll"".1 1,1:1 ,, .-I I I t I-, \ 1 'Pi \ ,- -- "- ,- ". -q- A-T t -_ -_ -- - I ,:_, ', I 11" ,-, : ,
, l, I I t, I I I :, .. , t 1 1 ., I 1:1 '% 11 "I 1; 11 ,
-R;-ITwN('j 'XI (-, t 1 1 N N O', ,- I. ,:" I 1.1 I 1, 1, I .%,IAIIOS I -1
1, 11 I 11 , I ,; , ,- -- I 11 I~~ - 7 , ,_ I -1 al
- '. I I . I I 11 -1 .......... .. I t I I I I I I I . I I I I I , I _____ I , ,-, 4--'. I 1 .- ", , ; I _. _: I
1. 11 -1 . IIABITACIONES'
I I r- ...... . . . . 1IT -l ,T 11' 11 ", "", ; :, ,I-,
, ; : I , :: : I I -,. -I- "' -- -, ,.". 1
- .
' ' I I I r -, ", , I I 7 , !-- ,I, . . . ',
cj_ -,Cl ,,l NIIIII X'_ HIPOTECAS I, , l I, -,, .1, 1 -t- -, ,- I I -_ "- , ..-,
I __ I I ,- 't'. -;,", ilk.1
F- ', ,,. f , I, , , I : ,_ TILO '-AWE I I 'I I I I I I I I 111) -, -1
11 I I I r I : Il '-'*" --I"', '. 1, I '. I 1, r I I I I 11 I I , ,W.d., 1-1. '-,". 1. 1' :, ,.. ", ,,1 I~ I I I I "..'A, 11), A I
1-1 ,' 11 , I ', '-: , 1, I - I I I I 4 I A . . . I I J "' I " '-!' t-- I" 11', t: LI- I I "I _- I I 11 '. A ". '
11 I I I I I I 1,i I I :1 _14 I 1- _,;! _j I 1- ,, ., -. It., j 7
, .1 -1 q I : I ", ',
:",-"- I ,__, -, I I I I I I,- - I I 1, ., .F'Q' LL. --- -tra .F)m;%,-0 Ill -, I I -
- : Il 11 IlII AtIlb, %E 1LQk FLA I KI
_____ ___k I -..." v, " "'t' .... d' 11 11111 ""T11)F11 LLT 11 I '. I ,11 I I,~ '!
-11 'r "'D. Z A- o, Av.- w& Gri- .1 :, -- - ':11'
I" : I -s __ 11 11 -. -__ -- I : 1 ,I.-,
_ _, L --11 l-RA-lx,"SDA-I"-4"A-S,- _ - ". ,,,,- ., ,,,I_, It I 11-1- b.A. -LAI ., I
t _, -1 I I IV -, ', 1 ko t- catos E ri.r" m IT .... I1,0,, _t- IT-t I I,- 7 'i I 111 !
Kt F( I Ey 1, ,, I I '- F711f, a ,,, T, ,, 1: !-- IT , , T. I I W_ Aj qljf- lf-- Tlj W
- -- ,, - ---_ __ I ___ ,.
BATIDORAS OSTE A, Xte -_ ____ _____ ,
!1. 1 4 Ill 'A 4 __ __ "'. I ,,,, ', 11 -, 11 DEPARTAMUffOS70 i Fdik I i^ 'k 6 _Us -6 Aki9 !i 7l l T 1, : , ",: I- ,- ., 't- ,-, .6- ,_ "'t, I -, ,I, I ,-. ,, It kt lll A "AUTAKIF11 l ju : -_ N1.
, ,,,,, ,,, I ., A I", I i *- -j , ,'. F , r-
-- I t, __ I _. "I" l ..' , :rl ,. ,,, I ,11-11 11 1.1, I -- .' I It~ u- 75
_", 11 cwv-2 , I --- I 't., : -, ,- Al(4T:I:,A L D9PAKTAMINT1. 11 I I -1 -,-,,, I~" 1-1.
;z; , '. ,, , : I -"' 1 I 1-, I 11 I I 111. I _. ,
1, ' - ____ : ."
- I ;1 VELLOS ; 4 I "'Residencial Avance" , ,, 11' ."' IIIII,1 AII, Ii '. I ,-, ": ", ., _'-"_ e!, ., ,

- ---" --4 -, zi, e _, ; .. ; I 11 -,- 7 IITI I I' I I I 1 I 1, 11 fS 1, I l I I I A I I S T A I I : 11 I I t
-- ---"- .11 -__ I~ I I -, -, , 1. ._ I 1' I !" I :r : I,,- _, -l1,1.- ___ - - I - ,I-A jgfplTAgF T - ,,A
- I, I~, I- ; ,- ,,I I.lIAF-T11 .1, .Ill 11,
ACADEMIA PITMAN I _',"' I I : ".1 : 1, I 11 ,'I ': ' : ;' '4 - ."' -- I- Ill _', --': A',' : 1'1',--' 1' 11 '
Contadoras National I I ,, i ,I 1 1, -, t", "I ", I I_ 1 I 1, I -- -11 % I 1 ..","- I I ar".1- ,,, A"-, "_ ; ,N j 1 ,,
) Ll j 1. t, _:,11. I, f- I .',, lt- -I I'll 1- -- ,.:- ,I -:', "'-, t _]
"S' 1, :_ l Zj,"', I 1, -1 I I -1 I -1 -,, -- --- [= ,,.,,,, I, 'l-'. -- IFj , d ,,fi, I -- I , I ... z -- "', ,,
'Ll I I .r I I I :1 -_ I I I, I ", Artxmento AmulhlRd "I ,Ilk, 11 11 11
1,ik I I -e -- _'- I , I, r, I ---
F 1; I 1. nu .. a,; g, -tl ,' % r: 7tv- : , ", , , ,- I :'-", I; IF ill "",
I 11 I I I II I I 1. I I Itl 1.il- I l" ." ", -_ -_ -_ 11 1LF1 1, ." : T 11 11 1
r-, -1 I cl n : L -Ili r 1, -___ T ;1 I 11 I I ., I % 111I NI W .1 I . I : I I I I 94 HASITA00 N ES 11 I., ,, I ): I 11 r"
r c I , I 1 I 1 t : I I I I I I ;,L f i I I I I i I % I .r. -_ ' --- -_ -_ t I L. I I I I I I "I --1 I I : '_ I,,' l -_- I I I I 'i :- , ,- 11 il) RIML, 3111, ALT01, PITRi I, r t
t L' A I I ,l I .1 I T 11 I I I ,
't I VELLOS : -_ t "I A., ___ ,,T', I r I -- .., I I~~ I. .1-11. I .111. -_ -,-,- I I , I : I -1 ., ,..-"- I .11, I 11 ,,,, -., I.I.I.. 1, i"'. --- .o6,,
- -1 .:, I., r l ,' 1
, I I ,,, : r "'a-non 60fM: ,, l e S I 1. I I 1, .1.1 I I I : I
I 21, I I I L -1 1, I T I 1. ; I l I~ 11 !, ,.
I., I z ., I I I I :, : I -- ; '- _- L L I I I I 1.
. ____ ____ -_ "t, It, 1 ITI I'll, I 'I'll -11, I 'IL 11 1 ,- a al rr": rtet : I i -1 ,_ _- -_ ', ... ..... t, __ _- - -_ ____ I , ,,,
I , 1 I, 1 -,r vix 'Ilt"L, __ 911, ,. ,_t-,-, , ._ ,_- I . A A _',
- -1;61z I [I 2, e I 4 ,,mt-,- ntl 110'Ri ,I l -IFI, V, MEZ I'll', Q, I~ I' -, , , , ,
1, I I I I ..... F- - I 6- _., -GE.L-0. 94 -,- 1, , I t -1, -1 I- -1111,
Iw fl 11-1 Qx v __ I, I I I ., 1 %__- I , t__ I- -1", I~ 1,115"',, 117 -- .. .. '. ", ,_1 11;:,".-",
,,,, ;: r __ I _-1_ e- ",I I.." ,_11. I 11 _1V11 -111,11, -1 I 11 --- -1 I .11 I'll 1- 1 I" "
, 1 -- , , j, oi;
n,!e, Terce, : I ",'I. I 't, I I U11 "I i% I -a 4l ,,, z a, - I -, I t- -- ...... III~ -W. _" itf-1)07-; 1-1- __ -At. I I i I I ___ --_' :r,,-'. I ,, -- Ill", t I '_ 11-11T. I AIV- IXVF.TIL 11
, ,,, TeH F_ 95 ,--I ,,-, ,,%!" ' L ' I _. __ --- --- ...,-.. 1F. A-LI 11 -- ", -1 I -- I I
" ..
I;~ T -111, I~~. W. 212 w ."
-1 1 11, -_, Ill C-644-j-11 Oct _'-- "F-i 1, Eo $4 1 "I ",'I I'll
I_ , '_ j -- - I ,.I-l IF~ r, _.- _--_ ,-- '. , 1. --, P I % 1:t, I, l
i I ,!I: IF. -1 I A11,1 11 11 111. ZI O 50 1, VL,11 11
,,, A ,,,, -, K-j- - INTERFS GENERA- MANSIO I fl l 41 W_ ,_-" '%- I I """". IF I
1 -. 1: -, a I "A L r N DORA i ; ;;ALQUIL0 G NNGA"
I~ ~ ,k,111 5 1. 10A", CALILI I I IT!" "I "A. '. ...... ,,11. --7 A
Vendoequipo complete; I I : ,tl"4 1, :li 6113. tB y Q, VEDAIM I L -T',' -- 11 I' -, 3. a_-1ei. U." I. .1 X, & lw.," Ill,
Idt ,.,. 1 ., h-,I -1
"',__ 1, __ L. L -. n_1 _, ,.td_. "'_ _"- ._ '. -11,,: .I- I ', v ;I d:-", ,_ I I-Il TFLASr DE VERAINO , :I -, -'I'I, --- l- -T 11- -, -11, II P.. i- F- il _1 I ,, ,4, ,, -.." "' ". "I,
, '_*:: -, l;7-, : 'r I- i l 1 --. 1-- T-IF MODERN() Y FR-SCO __ I
, ,-, -, C mpania propietana tl AV- Jl,. 1, -11.111 I I ". -_ I
I;-- k !, t. t ]_jq,,udacj6n de temtarada, ;, fillwiW-2 A-- ll, 1,, kLCMMJk Ml"- o I----- -- -- ll I'll-,
, i 1 nF , r 'I F, -""! ,,,,, ,l I -- ,, -,-,,,i, v __ SFda Lria 6,p-s bTrat ezg,,u- ,'- .11, ,% I A, ,1 ,
-1, I W O 30 -- I -- T ..... .. $7, -t,, -, I, L 1, 11- 11 1-1 I
VELLOS I ,_ SY ALQUILA EN R. a'- Ill., .. I ..... '. it I , I ". !, ," ,, Z,.,
i pe cn pique Parial, Cordwi, ,- I I 11 1- du, apartments de sala, CO- d.l. -,. '_ '4" 1-11 "I I -- 1, ll 1 .
. I I R sidentia Familiar I-
MALETAS AVION E ipii.n ,ompl ;,,z ,C ,pados, parnaelas de cad,- -- ,t:,* ',, ,z-'-"'--'r',',. lr medo, 1 4, baho y cocina de gas. ", -; "', -- I ----
,; t, f1bl., t,, I ,- l I I I I - 1. :1 _:-" T. I ,I'. L- 111- III -1... I z co'n di b'uj as P, c T- _- r, ', _- ,:: Nj- "" _. _,- a- ", ".
,,,, __ 1"s "'Ill's de , ""
It:, "! .,d,, "3. L-l clows, san- -,-. Infovittes en la misma. Tratos .1 --1 --11., ,,,, -1 lilj' '11'1 AF I.
_! -1 4t'.- l c I I NY 560, E quti.a C. Vedado ,a,, ,, ". ., ., .'- ,- 1. -,, UftlM- Iciel., tas del nes blocad,,. b- ,,= ,,m- ___ __ -I- _7 1 I! t. ,:-U.
, Yo A. Sra. Gar ibray b4Drda 1 -V- ""' I I '. : , '-7. ._',-- ,-, -- I ll 1.1, .1 1,
11. ,,%, 1'.: -1 All ,, I 1, ; ., ,
, I telas ; "- ; '.,., ,I I .1 t , H-2171-82-1 ", ' 47
_, it< ttu*- NL das, cIta.ah, ,', *,_ ,' F Qba 55, I _, Q L -F, - AVA_ ir -"Aini, 3.61_5 a (113,e \ .r 1 I ", ,
-, F ela N, so a de )almi, Gumghamj ---* -- -"- - - ,,I ; '114111. .- 1-1Q ,- -- I1Tl1 11 -_ i-,, I",- -, -,
I u -, T11It:l F..1111 .11I, I I I I I IIi- 1-1 I 1. '- ',! j T,-I I I . m I t-- 11L-1t- ---- !__, r ", 1, I 1, --, I.. I __ -1-1 I I .11,11, F I I I .1 1-1i, Al, ;,as B !Ln, ,Iarlan seda Ici e Muc "-, l, I, I ILI j *, if,:!, v I 1 _1 1, ,
- I , a, S, i t _-,tras c" P ,,_ 'IP.h., ", I 1 11 c 51 114 1 I'll-1 I I '", 1, .. __ .1 .,.: '., II:I 7-- .. 'A.- ., ,_r T', ., ,,,,,,
" ', Z 0-_ 0 1_ I ios Almacenes, IJLI '11 1 1- t -1 -- H-lul-'a 11 APARTINM SIN FSTPENAR r- '" i. 1 I 1-1- 1 7 1 11
, I .F 4 Feldman R, I 0 1, I , I I I .11 .1.1 .I, _____ IF~ I. 1, I --- 1.
'it _: ,,, ,I ", r, ___ "I' 11 l , ISUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN I a ,!', A ,t ,;11111111 "Llt, """ _1,11,1 I i ,dz y C' a PT "%,.a',' .11, FFl.'1.,QI1-I .1111VACI.- 1. IFLI-1 ....T11 FF -
-11 -11, I It. ,!,I,, I ,- -, ,I, -;, 1.11,1 '. I -,., -, I ", I " 1, -- T ,,11I I, I 0a,,tI. 1;- --1 W. 11 F -1 I I ". , , "" -11 -11- 1 I 11" 1. -- ", -- -, ",- 'I.
, T .i,!r ,,, i , I '. -'Il;_ I __ 11 i ___ I IF '- C .,, I --,; ,,
I.- i : 1i : 1,1: i t I I '_ -2 nctuoce EL 01ARIO DE LA MARINA* __', LW "I I. 4 :; i- c- 1G v 11 X-MrWI -j" Vll. = .-;" -,;V -l ,, _,,,, 1 1111 1" ,I-111_ I'll
I t
I I I .
-', .i "I I I I I I I I I -11
AP4 Cxvff I WARM DF I ,l MARINA ',!FP',+,5, 30 DE MIPF DF IQ4' PAWNA % F.i,.m.\VDT
--- _____ _ALQUILERES AILQUILERES A L Q U T 1, T: R E S A L Q U I L E R E S SE SOLICITAN I SP, GFEMEN SE OPTIECEN SE OFFIECEN I
,__ ___ -- I I I'll
!!__ HAKTACtONES 1 li_ 40ADO ___ ___ ,02 MDOZAhO4 C IMCRA-COC14,10S IIA i 19- 6CINFRA, CkIs'' CROFFRE5 -_
0. cmll! ___ AKEZ -NIF a __' k CRIADA CRIADD I EROS ___ ,#W !,K 1 3 __ ___ __ I ____ __ ___ _.
41A n. I A~ lit I A I -1 It 413"I A I A ON' 'N K"' I I Q1 i 11 1- III.". Al I 1A I .1 .111 11 Ill 11 : 1%- .iIA..l I 1, I I "I I I I I I I I I I 11 I I I I I I 11 t I I I I 11 I 11 :1.1 I "I'll I A I I I I ,I.. It -11 I I I'll"., A ., A, .- V_- It. I~ ,"" M I G N I F I COS A LTOS I ,d.,I,, 1 "ll U -1.
,,, M A, -,,,.-,-I.".,I ,,,,, : '. I I.- "-, ,- 11 1.11" Z, r. ,I A .,:" ". "": -,', I ,
As. R.). ,.I III '. I ,, ', I. i I- I : ',' I* ", ,,, *,. I .:"" , : ,.". ,* : '. , ., '. '. ", I "", ,, :' : ,i .". 1 ..:11
_ 1 ., I .. I I I ". '_ _, ''I" ,
I_ I I. '. :_,, I 11 I :1. ::, I ,'I , , ", I 11 -, ,. _- 11-- :1I I *- '' .1.1 11. ,. I I , ""' ^
k5 NAVE3 LOCALF1 - I. I 1, ., I 1. '11.1- : __ III 11 1 .11,111,11, I : 1 I -.,
HUMOVAS HAB[TA( 10NE', I 11-111, IIII-1--11- -_ I I , _____ tl-l llill- IIIIIIII.A II.1.1' I I I I I I 11 I I 111-11 ,I ---- IT
11. ARl II- 1 I, '_- ,, ", ".., I I I I I i ... ,I 1
,, -#- it . I I 1. ,,,,,,, ______ ___': " .1-111 A .Ii- I .Q- ,I I, ., ". I- A I ., I, 1 - I., I . - .1
,.,, ; -;". ."'! A "I I" :1, 11 ,,, ;-, l l Il Al T- 11 11111 _1_1- --1- "' I' ."I "I' ' I I -- I , I I ,
,_ ,, t, I % :, 1 1111' 1. I 11 I il V .. 1,* 1''. I 11 I "I'll " I, .11 "'.1 ". ,
I 1. .I .1 I'll I~, -- .. I~~ 1 "I"It Ill. A "' ' 'i" I ',' I'll
,I- __ I, I ", 01 P"'. A, i,.AtiV ""IT, 't -, I: : , I'- I -. -11. 11 I I "', ,- I. ll ____ - 11 I I ,
" III. , I "l-K i", ,I 1, : I -..... .. 1- I'. - I I, 11 I'1'111 . I .1 111 I I-Vit
___ '- I 11 I' 'A .1 I .AIIIA MIA-A - ,- ,*"_,,
TK ALQTTIA .A;Ir FION COV M- It "I 11 !I r ,,,A -, '...", .I., I~, .: ,1 11 1, I A 1: I I , ,, "; ,; ...... I 1-111 1 15-11-1 11' Ili- I I I- I,----,-
- LIM -ii---.- ,_m.11__1AI I I. ,. ,,-I, I I I- ..".",- '. I li, I~ I I -, , 11 : I-~ , '-' "I'll''..
b,,, *171 "I I lI1_ -111.4,, 1 MAGNIFICO LOM vt -O r,.cr '- I 1 _1 I :, '. "-,%, I I. I", '. 1, If,
I I _, 1, I ,,,,, , -I;,- I% "'
,.I, I 1, I 'I". I!, ,,, I I 11" I . I, I .
...... De oportunidad, a una cuAdr4 ''. .-I ,, 11 I - 1-111-1-71- I .1 .., I I I
,.. l ,- I- -1 ", I-- 1-1, I I l _. 1.11 .-.,-iI- I~ I., 1 I I x,7, i "'. Ili 1-1 1. 11 I 1, l, -1 "A"',
i,_lCI_ il t. -, ."., " "I I 11" I 11, Ill I
__ I I 1), "I 1- "I'll'-, - _xx 'A" -,,,,;--, -,, 1-1 --i -- del Prado Malei:6n esquina a ---- "I -- I I.- -, , 1. PIS MAINEJADORAS I ,I. .
k I : I I I Im
Il V I'll ., I .", ",
11"" I. ", A I,, ,I I i- liim ,"!"","
':' ,, C rcel, propio para restaurantI SE ALQUILA FDAIM) '.1 --- ,:tl' ''I 4,11,11
dt.i.ml _.11 1'11-,'Lilil.- 11 I I- L-11- '_ ", :;%"! '..' % ,,,,,,* I 11.1 ,I 11I.IIII.
,_., ,,,,_, ,ficina's 11 .tro come-10. Infor- -11 I 1- I, 1-1 11 1. : I I, . I I I w It _11 I I ,.1. ,,, I 1.
. I.. I. ,, I, I~. -, ". A, --, -I- I', - "'. 1, ; ", --, -.-, It I II-1-1111 ''I'll" 11, I. I ... ... --'
ll 1LQ1 ITAL'i _AR YITTNI 11, I 11, 'Ies Cn 13 mism 11 I N I. Il III 111.l _'. I :, ., I '. A I ,,, -1 -, , ; .: . : '. ,
, :"' , l. 1. lI. I I r 1II -, ,,, I A'. ,, : I _It I i) ,!,,' ,,, I .. ;": """, I I
ll l 1111*1 1 1:1*_, __ I -I I I, .1. .1 llt 1111 1,,-,:,"_, ". I I I I I I ,I",, l ,I- ___ ,,, -., I ..
Ill ".. h., I 1i II _____rwrTA _r,___nsF_,,T ... .- I 11 i I - - __ 1-1 I I 11 ,I, , I I ", -I -, _,O, i, , 11 I 1.11A I ""I'll, A I I I 11
il- 111.1-I.. ..I11.0 = A1,411 1 LOI V, ll III~ ,-I
I, ,-, ,.. 1. ,_,, ., 11 I 11 It 1. 1, l 11 I I 11 IIIII 'I- 1-1 .IAIIA I I I I I I ,,, "-"
I .1. II It ., "'. l, -'1,', I , ,..] , I i ,-I 11 .11, 1 11 i .. I 1-1 .. I I --- I , ,
-
, i 11,11 I, I 1, .1 I r 11 I :.... I ,I l,
it. _AVQLT- tjVA.ZA-Cj- Ill Illt I ll V-- .:I III "' I 1 I; ,, -l"', % I ,I I I ; "
11 I 11 'I -A-, A I -- ---- J.' 1. I -_ :il: III!. ',- I- I ,,,, ,,, ., I ,,,, 'a j, -6iRI6, "'O1111 I-' It-,, ,7,wII:.'. 4 ,,'_* ,,,, "i ;' it*t I I- 1111 Al Ill I .11I1,11 III I Ill A I ,. I I!, I I 1. ,I I I- "I -7 I -11111 I w :. :1
---=-- __ __ I ". 1. I - 11.1 I 11 - __ ____ __ __ I I I' it ,,, )_ -, ., I I 11.1 I I I i: I I ,, __L
'j" iW _ilW17A*WVP P r. I A C 1, 7 11 I A I I
00 MARW AO REPART05 11 "I'll, "I'll I'll., 1:1 ,,, ... It, I , I I -LOCALES I 1 '_ :, 'I 'I '-, ", : "A' To, I ____1ll1i1- 11 l"ll", I "
.11- 1-I -1. .''., INSTM.TTRICF5
I, I.I, 4 It ,,,, 1- , % -, 1IQI I I 11 I". I :.11- 1 I ,I, , I" I ; I .
J!" '. I % I I :' ll ,11.111 T- IIII I I -111il. 11111,1 7 I I I : I I
- l I I I TRII , : I. I- -% : : i
,,A lit, ,,, I ., I , It I.." I I 11 I I i
- ___ I , I I :"::. __ , ", ,11 11 I I I , 11 : ', :.
_-- I 1 IVI -I Illtl A. ': '.1. I I -, "", 11111R -9RIIIII,
_ ft , '! I,,, : ", d I- -;, ..'. ': 11 LUYANO % ,.-* : ., """ : 11 .1 I i" -1 I I, I 'I I -1 I I :
t """"", "" '""' "' I I 'I, I"111 I I;,111 _11, -1 : "I I I I 11 I : I %*,' 1.:,., ", ;. % :A-_ , - ,,, ', I ____ ____ 1. I~ IIAIA it - " I 11 ,I "I 11 i "I I -- 1- I 11 11 I -l I I111-1 III,
rAll, 11 I I -"I I 111.11" 11 I I~ IT 11 -1 I I __ ,. -11 I I I I 11 I .1. r. ; . ".." 11, 11 I 11 I I I Ill.- I 11
i,_ -, I i .. 11 I,- I I --,---4 AT ___ - -_ I I I "I
'I - , I ... I ., I, I I I II-Ill .", .Offi. .111-11, I'll
,W EL I LIA11 1 IIA- c- "% -,-_, "I" ". __ I 1, MIRAM NR 1, 1-1 -11 IT:- , I 11
1. I~ I ... 11 I ilt-, 114 r s7E, ,,, ,NpFDORF s I I I I -1-1 11I.I.I.I. I ,,.,,,,.I -. I I;~
,.,I, ;- 'w", , '"' 11 11 I _! _-11 I III:" 1 --,.: "", ", -, ,_ _-T .", I I~ I I I,
-1, r __ __ __ I... I .11 I 1''. .. 1I.- 11 111- I 11 I I I, T-11 -11 -I I -I- 11, it -Q111JIlri TIAM I AILA. IWAI A I; ', %7 -,-_'I,' I- I , __ - __ __ ------- ,,, ". I- -". -- 'i ...... I, 1. I I I I I :
- -, I III.- -, -, 1, I I I I I 1_ I I i I I 11 A! 11111 11 I I -1 I . . ,,,,, .1 ,-I 1 129 JARDINER05
I_-__. I .1. .ATOIA1 -Im- ; ,,, I - 1. ..... ,I . I ", A -1, - --- -,. -,

" I, 'tI Ill" I ,; I I. I -- 'i I I : I ,I" 111.1 ,,,, .1 111.11 I I I I I -11 I,
_t ,$VA 1, I ,,,, I I' A "I "I't'Al A I I~~ 11 A" ""' '-_' I 1. ,.A, I I'll I 1111.111 1-0111- II-I(EX,
- 111"11114, 1.1", i, : .1 I t -71-1 -- I I 11, 11 "'
.A I : I. 11 __ - - - I 11 I I 1. , - -()T.I( [Ti) e (IBIt "ImH v'% H \ : .. .... "', :' """ A %'., I I I, 11 I .I .1 _. 11 .." 1, I . .
- I ZtAIII I.',1 A'I%1Il'A. I 11 lt l ., ,, I , ,_ I I I I -1 .- I".. .1 I , 11 ,
ZT4,T'.. -_,, Z -,- ,_ I 'l 1". , , , 9A AlQ1 1LFNU VAIUOI 1' ,7 I -- I i .1 I)' jITA '', ,. 7, ,, I - I __ __ '', ,t A I I I I ,f, I 1, I "I -1.1
11,III. lI .1 ll"'W" I ,A ", i.- '. -, 1. ,I -I- "I !, - I , ", I .A, "'i" 'I _, "' "'. :. , i,
I, I ,11111111 -, I , ", ,,, 11 -rt ""I", ,: I I, I I't -.I l I '11 1-11 I 11 1A
A_ ki-, ,I, , "': '_ 12 .',',i7 , __ , ,- 1, I I I :, ,., "." ., 11 i, 1, 11 _- 7 , I ,I I I" I I . I
,,.,' l lI t, I . II ; I -, *Il ,- I I I I .. 11 I ,- : ., .. "
1; 11 11 I 11 1- 111 I T -_ i 111 I '! -- ,., ,,, 1. I :, ; ''. ,., 1 7. .1 I I ..
UN c1sl -.1-.""." I I ;i I., I It ,,
__ 11 "I I. I 1. 11. I I I il 1.
11 -_ -_ ____ -_ -- -_ . I I 1, 1, I 1. ,
I "'. W. "" I,., I ,,, lA !o, LUe.1 Cold~ 1, ,tl, I ,,,, 11:11, I:I I :II, ,I I I l ; I I 11 .1 I'll, I ,l 11 ,, 11 I'l I I", I 11 11 ., ... I -, I I 1 ,,
, fi___ .,
't', "" I l. l'il "": ..1. I~ titt C"l I '_ I :,*:* 1. 11 I I ,
d" 1- _, A I I I I I "I !, I .1 "I I, ",I I :-- : :" I,' 1.
I, III. -- A, 1. A. I Ill I I "I : "ll. R v I ill [W RI "I I I I i I'll
__ __ I 1. 11 I 11 I I ., ;_ 11
TTI4,". ..l. 11 .-- 1. 1 1. '. .I . ., 1, I "I'll Ill- 1: I I :, I ., I
SAWIT -11 I I _-
It- A i I P, v- 11 -1 "Ill' I - I ... ,, 11-_ "I __ __ I I "I I I I I 1 ',.- .1 "I I I - ---- ---M, AV QN A 11 , -I"i""t"i"', ,-I %-- 5,C C I T A N , ,' .., '. ' MR
-J, 1. y I .. RI.- _____ ,,,, I
" ' I It' .- ,: .,, , I _.' ; ,' I, ,' ' :. ,: 12A AGENTES VENDE FS
l- __ -, __, _: !111 A~~ "" _, -- .. .I I I ,It I.. __ __'A _Ol. .'o, IV~ -:;. ,,, ii : _.. I I 1. -_ : I-,, I .1 ,, I ',-' ,,, ,,,, ,,.' ', A SOMMI, DE M.Qt IURF. , ,,, -- : I: It, I -,Il: I-1::1 III- ,r. '11" 11 ;l, I I,,,, I'VPNDXoit If 0YXYI I Al.l.
, ..... I.
, _','. _, I-', ,- , ', 11 I ii I I, _ , .. ,
.1 l....... A M., -11TI --111 :,_"', 1-111 11 :,. _, ". '.li'. 1, I I - I ;, I "'I" 1-11. 1-1., ,I .... I -"' I, I .. ,
1, I I '. . I I I I I I "111, A ""III, I_
illi'll. ".1,11 I~ . 1 1. I ,,, I __ It() Y K F (,A 1, I I I I I I I I : , : I
,_, V.lf", P.- tI ,,, ii -I -_ NICANORDE1 CkMF,,j -_ I-A I I -_ I -1 1. i I 11 111i, 11 .1-1.1'r 11.1 lll, , I. ". r: I
I I-, t-11."', i.,
11 SE VES D K I '. -, 11 V, 1 I-, - ... 11 -AT.QVFLO DO$ AWL AA : - I I- _;-, 1 I .1 I IiIIIA.-I'l,11,1111.1 -,11'. III, I 11, ,?j
_H I K I III lil" li I MO 14 I , I , I t *; --- ";, ". I _, ,,
-, I :.", tl I i r)oy um xiFl I : , I "I I, .:1111 "I'.,,. "" ; _" '. t , "" I I OFIC04STAS
A I" I", 1111"I" I'l, Iil , I : I I I- , I .11 I I- -.. I., .... ii". , ffr ,__, III I ( %, % 7, Ar iRT Ni F I ) -1 I I I _Wjt .AC-o- I. 11111,1. Irtl'- 1.
- 11, i SE ACFPTAN' -1-1 Ir 1, I r, 11 I .1 ." I II III I" ., ', 1 6. .,-ill I lf"1-1 .. ,ll"", , ., , : __ : ,I,, I , j 1-11 .A .-' IIIIIIIIII ".
-'-- ,I1Ii, AVS."11- ___ PROPOSIC10 ,U, I'll 11 I I 1-11 ;, I I, A .., -, 11 ,_' .- ,, l, : ". I A Lf I _- ilf-At I 1W,
.Ti4t, 4. AN IIATO.I. -- 1,A ItTV,, para local sifuade en AV~ ,,-- e. . .- - I I ,. 11 Ir ll , [)
,,l_ i- -, - l" -_ --- -_ I., I I I I I -I,, I - I __ ,, ,
""ht"" """ "I"" I. ")' A~ 'ida Santa Galabria. esquina a I -1 11 I I I I I I I 1 !- 1, III 11 1111""I'll Ill ,A. I 1 1. I I . ,7 Ill- 1-1 IIA1111 -1 It ,*05 # ,,
hZ .1.. w.b- d.! ,-_t -- -- --. ,,, ,,, 1, 11 11 I I- JOVEN ......
- I. -1 -1 -_ _C_.T A I ; III~ I -111 I'll III'."
indit- "'w-, rirraga, a] WD del cir e "Ala- I% ll, -, -, I - 13, "I" -1, -_ I'l- I 'I I I IIIF ,."'A' 144 I I I -I
- .l"- - 1- I I I ", l fl-Wil I
lI -, met:la", de 39fl inetras cuadra- - ., 11 '. I, I ,I - r- -.Z.. ---- rQVVI X-TACIO1. E"_ '- do5I con espl ndida terraza p.o- ; A ,-* , .Ir I I .1,,I-II, I I'd, $It III, I'-TI-It _- _11_';T
- T -, , ,- .... I I 1 ", -, ___ :", I Ill .. -!.-,,- '-.I Ii I .. ,
-C', 11. Il -1, I 'r I -,1 -_ IT", P 0A, INTA, 1OWN, TAQtJ0XAFAJMtAN
I I., -, VI , "", :,, ___ _,,_, ., .I ar I :_";"_ !"_' -'-- ., i Or.111 11 -l .11-11I.I.- I 1 ."Is ,I. I I I DAt-- -';W"I" 'I ,, . .I,."I, V- ...t,,,i- '.
1,, ,I,,I ,IIII I. I,! ". "t- plo pva M,1,riiI, ,P, ", -_ __ 11 11 "", *1 7 , I~
-H T I-W I-- 111", A.IVI1M1 11 I -- I, r, , ,I "I' '_ I' """ "i"" "'t""" 4-
, i I 1=I lI,1"fIC-. I"V1.1t, GI-1.
r e igrcICe_, Il. I , I 1-1 1. I , , 1 I , I ". I 7.11 At -Ct XXA -' -"I , T
1 -il, I , I I _: _I- ,!l' -11 a I I~ ,Il
"-'r "" G" eomrcio d, is ---i_71 I- i- A I _, .." I ", i 1i I I, -, 11 -I , "- ,2,vu IV-29-Itt-4
CASA TRANQUILA 1- ii_ X_ itw - 11 ,, i -,,, -_ sI-].,V.,_ linf- Ag-_ ,l ,,, A I I I I I I: I 'L'OTR V 1-10I, tillit.1.1 I I - ,,' *I* l,l- , -- COMPM N.
A- __ ,I,,,,,,,-, I 1 -- 11 11, -, C ,,-I- -,- It. I<~ I- !-I,:-,- ,- 7A 1'_'Z,,;., 11.1 i-7;,;A-- TAQUIGRAFO
C.I. ,Vfl, 322, Telti'o d,; _-t -_ '_ ,-_ A : I -- --- -_7j -'Idli, -- I I I it :1 te inilks-espafiol, correspon- ,,
.11 11 "'ll I I ,=,, -948, en I nor s Q G:Icin __.." I I I 11 I I I, I ji, A '. __ ...
- 1_n III,. ._11. -Ill- 14 t!Ct '.- -A- pr .1 I -11:,
-1 I I 1 .- I I I "': It O-A COt-OCA. IN X- OXIO
,
-1--;,, .1 i "ll,, 2 11.1.1, jj_.q54_, .5_2 l -I III" I 4 1-1 X1 : I- , ,. I 1. -.", .,.I_11"_ I A'.I.- I- .CV.A11.-1 A ,I .I 1, ,--- I, 'I.. ,O, V, I doctor, contabilidad, L&T,'I ..--tl 1-1d.. ILI, 1-1 ...... I- : ,-- I, O-,, -- .r I I I ; --: ., A, "- I,,". dt ",- i I ,,,, d., Ti ..... I. I ... -.. -11
P-IM.-I, % I I I, V.,. '.,III Ra exppmenctA. Exrelentes cri,
_W DFICIN it Ill f I , % I lo".11, ll l,, :,
S6 _1 I- I- -,-,. t .11 I I .1 I 1. r--- 11 I -r A -kl O CA WXC 11, doncisles. Solicit conexi6n
CA41 -IIC iTA 1O7_.; 7it'A-41. AS I -_T.Illt A-11 _T T-i _t,,,l A
,,, I At .111.1it JOVIN DI COLOt. xt UVA, US .
I, ,,,,,, I i ,,, I-r , , 7_, I I I ii".-, I ,,.,. .9$9 ,, permanent, A5-4371,
I -il, "', A -, I z_ i I I *1111- .- l,,, 'l,"."'Al"", ',,,,,-," ', r A- -- % 11 ,%; I I -1-1:,.", ll Z .;T c.--VTV Ll II-III "A'. I -- , -,-.. I ,,;-,
- I ;illt- "'111,111-1-l" I .!__ -."! %" 1, .m, l 'vVIST'k., .I., .1 tti 11, 11 tllz llvl :_ 12;
, i, % Q, ", i, , ^ ,., n- 71 11 I -I- __ ,It. I,--, .1. 11 I .. H-759-UM Oct
'.1-1 -1111 -;.*
-1, -111.1 l;-1-,. 11 .1111, I IV! l".1-1-1- ; I ,-, I", V-- ... I .1 IV : 1. -SgA COLOCAA VN I .17CV 11 fl I 1, :. .Il,,1-,Iii"jAi. I"-, '_ '- I-
, "" L.- lll t, .II;.A 1. Ail, ,,: __, _' :,ZA l ..
: I It, I I -1 I : - pi, -% dol ... P- -t, I- L ll. It Ill- 111-III- row AQXAA TAQWG"VO Cowrmw
, ---%-,-,---- l : 1 2 t,2NCLA% COLOCACIONES _,IC il r I 'I." I ': ll tl,, A V_ I,
I, ,-- ... ,. '. ., I ,%Ixl- zl-l,, I., 11.1 I """'t".. '. flIk-.lr,,T, __. _-',
.A A"CILA .A.-A-1 Col I- .I ,,- IL ". 1, ,_ l I I .1 I.I.f- "', 'I I", ,;I 'I,
1-1- 1, lt,41 Ill .VIL'I' I I I'Al -. I r- '12. III~- .. I .. .,4- nl:1.111.ll,, I I _, I _".. lld.d 'A. I- I -I~ ,I--, I ll ,- frV- AIIt- .1 I I L-k l ITANCERAI A: i ti4Mt,,',*',_ O Alvo 'lox'i- 1 1_A-1" ,1"- A, 11 1-11 Ckt[l-IV.. A wl. ILIWIWI C*I,
- : _r I llnl, _- Itin .1 -7, -_ I A I AK -XI b,.A WIV.P.Ll I- N I,,VI1111_1.
_., ill: I, -, 'j,;- l--, .... .... --,%167A ,, II IEVI3,.-R'XAQU1MXCA.6.XAr. t l
" "" " ' '. _, -_ -- -, ,,,--- _- '_N
to iAr,,,A,, """ I A.f ... l,'I., Y 1.10111 110-1 I I I I 1l; I, :. ,, -- Iti- I- ,l., ., T Ii.1-111.1 li Mll- IV
I -_ 'llft 1111 I- I I I I. I : __ __ i 'I "",I, -1--l-,
A 1'8 ll -PIU%!' 11-11111" I,-,- -, I ': ;--- X t- -'-- U'r, I ,I, It -Im .
_ I.l r I I ,, ,, Tkt ,,,,T,, I I li- : --,-- I, I I 1, 11, AV- V,- OF101fiSTAS k -11RI, IDDI-Iqt. "VIKI'lill'. -'--r, Itt-, V-k ; ; 4 It- ..... .. Ae,
I I 11. ,I- ---- I -1, , "'t d., 'r it".
,,,,, ,,,,I, ,,,, I -* I I I 11"I'll, ."* "" 7 l I"is,"I., r-0" IT 21-111P j #- -X-C910 I CVJKAXV, NACloo
--- ', _t! 1, A ;.' ll, f W. ..,,,,AVA,1I ,IIII, It- :, I 1; I 11 I- , I I., -,: "I T i Ilii. Tlwl X.111o-111 ,:,
It "" ".111, 'A"'I Ir .... .. I I I i,11'1!1 _' l I Y I ,drA. __ l F F N F L,-Imqi ,-I,", .. t-- Id -1' Ir $I'll' "r ",-III-1.11 rA.. -13-2 -1 11,1- ,.h,-,,I_ T.4. 11, r I I I 11 __ _'J. kI_ __ -__ I" rl ...... 1, "-^ l P .IT n-11" Ill k.ul, ".141Wws

_,___ _.1111 _: 1i 11 -11 I X P %RTO KOHLY "-1A C --% I-- f'!._: ; __ I -i-11- ii __ I~ --R ,,! -,,fT or"ico $Vt QC I I
11 '. I A I % 1 I ", I, ; A-jjgi, I Ill "IVAN PAk* LMI", ,_,_ TIM# All TA
, Iii"I I' Vt I 11 -It'll, FIf ........ t.", ", -- ---;7 --6Vw. M'. C.b.l.r't,
::: Nffl"Tf ....... mi v 1w, , I , "0A, I "I I I I A -, - ,-- -il I - -11 1, I ;1 ii -- -,,
I I I I I - At., --- 1 -1 .I A".. ,oCIN%_r Ox, ,l
l. I _,- 11 __ 116 sm os -,,I- -,, ,l -- -,V A' V-"
, 11 1_1-1.1 f1l"', 1- ,; I., (.--. "I G l1ICol,,
2" 1 12 , , _ Z," rot txB*ICAx IIA I'AWILL Polpri 1 H404141wv
, I ", 1-tv, D,,- II"" I, hi"',
-iill "" l :' : r'.' "_ -1 ","', 1-1 .1 %, I -1 11 L I "'Le"I""
I ," "i , m 1' , -, I C r cl- ., -- 'o, oilt -11 'Ilk, tAw rTZKKSA TWABAJQ $QVXNMA 30
oll, - ,-- 1. 1- tt '1-1 ;1 1. V., I-- AdEIL C11.11t1l, -,.-I- 1-17, I 'r ,-,. ----,,,I-, 1I It-A' 11- -- T,,I ... ,, ..... I I,
tu MADAS CR1005 it. I 11,l.. ,,I,- --- Je!CII 114 0 I'll 11 I I'll T' I.944i -,ow.91"'a, iit TM Tft .
$ ALqjTT '_ "' '. Ili 1111TI 1 Ill -11 I "
", , " , RADIOCENTRO !-t "" -- '-_ ""', "",
, TTI C- Illl 11''I ", 11' "I H'Ilii.-llt- j
"', All r 1 1, lI2i I I I I I, ' r ' '. .1 1.1 I 1, I --- -- ,'A cgllv 1CtWA 0 1 I, -.
*" I 11 111,, ,,I,111I ,.,.,,,,--I 11 ."l, _- it 11
il. __ . __ ,.,. - ,,
_ i ,11 1-,Vl_(:_,- I I I , 11 -11i, VII.- -, ,T.",-, ,,-, ; wt xwsmi,"'A. w. I l *K 1XXjoTXXC9 3OVtX "CANdOft"A
_If. I . I ., I ..... ; "i_ '__l- I I, I -11 _- "14.. P-1, "Wo 1411il1r., ,I,- I- It i-, k--W 1, Uqov.ft _WW,
1111*41 I L , 1i I "I IL : -11_ ,.I 1, I ,r ... itI :, I, ,-,-,,, 1--r" : t" 1-11C. -7 It
, I, ,-.7 Ill, ..,-. ", 1 I I X IW, ? Ikn. It, ". I'd. 14.1 I G"llue"a- -i itol_ 4. OI W- U47
_ ____ __ i I 1. _,- "". 3,-V_
_Illll__ I., 11 I I 1, __ __ __ ___ H_ [ 11.$IL ILISWI. .
AN fkSA Vt 1-IIIA .111 1. I I~ I ' ------------------------- 1 - rr 1, tjM OT111 %At COI Vt CO 1.
VI III~ .. .11"ll. I'.,- _-_ A-- -, :, : ", L I'~, I, I VC!, 07- _1_11 7_ ._Twlil" ortrVest -AOO K..%IOYWN. $4, "Ilk, Ili d. nl% ,.* I, Cis -s"rI .! _. I 4 t1TA "ItIVIl "..." 1; III- ,- V,;; WG 0 Z TA VXGXAYO ,r^v,,
"""' l."I't"""' I .,- ,I i-II 1__.. I -, , I : , .. 1 I ,- : xl- t, 1. I I 1 ;IL A* .", l I. I ,,,,,t-. -I M-It" .11, 1- U,,T4 _iI_,l, -t '.
I,,- __ _" ., A- I I. IOCIO I Iwt F-Im
5. 44 1 -, A v 11! 10. X4 14-119 10 _,, 1.1 -hl-. .fftlt -eUlt-,
1i 11 , 11 ., _ 711il. 1.1t, _Il l ,:,.,
I- I I - x '. 47 r, dIt -!.; 7: Vt~ C.1j..-r ......... 941A -- -, 1l,,tl. Ite-
1 1-1, I V.LCON1*1,kwv, 1 ', I. Il "I"I", __ M .lli,,1l.. ,.I
, - __ __ '_ ;.-l- :, _, _,,_ I.; u H-jult-i"N'
-, -'. it. I,",, "" "I' ., v.; I- ", ., I ll rli, : I '! r I I "I I It-
.2 '. I Id t Z O ATC-XX rtrI ARPIT l,". ,If- f., d- ,Itd. P.I. u -O-ItIl'i'l I 1 I. '-%- A I r I .LtUA r,,1'. I It -- ;','. ,,'.',- %-F fl.1ilk, N, ki- : b4* .' C'V"'ll .-M _ _... r.., I. ,. r ' -r '- -I _:" % __ .:.IT, II, 11 T " It"It -- 'rl' .- T- '.T.1-1- r NOLICTIVA Llio, TAQVI(14 W.W',. i __ _ ___ X ,i l'- 10= ',
_l I "I -, It"',_1 'I, 'IVII V-.
I11.1--l 1, ,. 11 i I I I I I ,l I i 18,9379 A I 11 I i ... --, I. ,_ It ,,,,, ,, P.l. Ill,. '. A Qr, r "
'"'O , ,-----. ". I ., -- "- I , -, Al r .. "I I~, C.- --11- itl"""" A ........ .. It "'e" ft-"'- I'
AVQ IIA"It lllIe, t I i I I -------- __ ,'
11, I A.I-1 __ i I Im SOLIMMES VARJAS I l-v, I-i"'. bill'., 'It ... I., d, t.110k.l. W-11., .4."V

..-' "', ':"'I 'Lll, I'll I I I _, I, ' I I 1, I ,Il I .1 __ .!-,-",-.h VA MANQ, It k- _____I ,,,I,"". lt IVI Iw .
_'. t, "itz, - HAUNA : r 1, .1 I.'7'1_1'; l "-n ,, Ii-lilt-li, "
I- "A ...... I I. , 7 -_ -_ ___ _: , MVCHACHAS i.. -, ,,-- ., ,'l -;,,,.-,,- ., -- III .'RAVI ;OVEN TXN_ 9 Vt 11
't -- ,1,-,l IN SVEN Coe to IAK'A -11.. Ttif, A fQml M., It
-1 I.-II1.1, -_ .... I I Ill 11 L, I I I 1, I I I "I AII -1111- ___ ,lwl, "., IT I I. II SVEN Coe I. b-, -. .,
I 1-1 rl.. 1.111-- 11 1. 11 I ._ :, , , Vi_ A I ". ,,, --'O". 1. V.f;,,,- i- -- 'I""., ........ ........ ll -"i,..
i" "l."-' I ' )",", DEL I.Tx -d"jI,'1.I I I I ofaxClIx IN 10 _- I
ii -l Q1,M.AVWA7_fl11l1IA- I IL "." '.','rl" it, t"I. - 1, , --, I- 7, I ---I , i ,, ".- ,i. I A I,; t o%, A "t"" """' "" I J7V%',; A19CANOOR.ro CON Go~
17.'.-l,,_,-, -I,. 11.11" I """"' Ir ,_ __ I 1,11tl'. _. ,,Ij, S." nu., HI- "'. -- ". ."Wv 11-11 ltllt d. ClITii, y 1-ObJIJjmJ, -,
c c I I jt- J-ll -l- 1. .tll 1-11, ,, .,,I'. I go 4 Ill- .-,- 0 -- ..Vl- .I~ 1.11 -l Z:. 1', 'i"', ZI , INV4 T_Ali N I - I., -1 ..LICITA I I A I; , I III, 17. FRZGg'k _Ii ,;.V",;
A "-": .1- 1-1- ll,",- AAIIIII Ill -.1o. I I- ". ---. "C"CA'A" """' OIXIC41. IrAWI -A 1ROATIA ',-' "'
11 : --- I- I- I I ,, .T-dt, It 1-kul,, 0 I.M. _' '7 ,,_ ll.l ., C '21 -i" ILIM41. .
11 I ".., I I I-" ,. :, I I I III., , I r 11-1- 11 "Il u- 'th,"it -X'PIS 119. CO.
''. I I I I I r I 11 I 11 I 11. _-_ ?,- -tI, ,i,- I. -I- 5r. A -,,CWC.,:Vk .Ar 101"I ...
-P-., 'A-, in ,."'I"', I-, I I, I I I I I : ,- I 1 I I r I X ,, ; 4. 'I.,- .Ilg _. "I, no MOEJADORAS
hi", , -'. -, : I I, I I. I,, ,- -11, -- 111 1111 t'111111.11,luhd. PVkV. d. C_.,I,"^ _', tXr .:, : I. I -I.' "It'. I.- 1, , C, 11_ k.'_1ilP4 V.10,
I "I"'It"I", 1, I I, ''I ":. :,I. I~ 11TIAtt" .V.XA IOL.IAUI. I(- CRT ... Co ---, 11 V., OAI_ ,,.
,-Mi, %, WlIfIt". ,.:, I- % I % .1 ,.' "" "" "" "" 'Ilt MA oXAAA ('6LOCAW TNk JnVtN nr ; O,,,,V' V "' M .
f- -,. I I ,I I I I I ,, 'i ; -_,T ,7 ,- % I ,.__i._.. I -_, ,: % ,,, I % _-zi; ____I_.- W-c-A I IW l.=1 ",!t_ I 4- I, llli 1- -,!., ., Ii -M., I.l.,-' ,'"'H= .1*-M,
- I I ;.I- ,,,, olll 1.
__ ", ., ,Iig, ,- 1, 1, I I I 1, - I I : : -., -_It. ,.1. I~ _d. I "':Ai4l".
AWfTkV. -It fl ltf AlIl- 'I I -1 -0 ,A IALI t111-1 r I I .- I it 'I, ,r, r -' _-. --A-l- ""AtIA It 11.1iFT117711AIWI, Ill, It~ Iw_ _- M. 14111 I A I
M, ., 'r " ,,, I I ____ __ __ ";Z".-'--- dl-- I"" 11 11.11il 111A _,.",_ I .. .1 I ,;, . I 11 I 1, -, '. 1 '. -,,* I, ,I. j .. ,I, I, ., ., I. _K-- ti-,fl Ili, - _, .111- MAiN"ADORA It 0 Attox UK 40 AN A*Xwtc...
. ,,,,, I Ii 11 I, 11 !, I~ 1% _,Izill ,It I I All-.1-t "..). -- ,- -'... 44 ,
AR0 I d. -- I I 1. - I. Itil I I~ - Irr r r I i'f.l I, ". ,, Its. ttl 11I~ --. :, 1, III I. -. 1 1' -I 1_ I'Mit C ...... CRT ... .... 1VARIIl* '-' U, W-M." ix- Ot"I. A. 1.1-4. 11,14- ___ __ __ 1 111- A - _- I I I ,I 7, Al;II., 0.17WID-1
A I I :11 11 -1 IT" -;lCT- I" CINDA I'-'
".D.-I _.. AtQV1V,1 .I."Al Ill' ,; kfI41-11A t I I III PTI IVA 11 1i II ,- llt"I ly OyjrCj WA411JAVOILk 0
' A -1 1-1 I - I -T- ,- I 'n", l'!"". L ,. "',
It 11 I' I 1, ., ., .11 .1.1 ". .,? ,_, V ", I- .11.1, t'. 1- -- ,I 1'1;,4 ; jol'IN MsCdN..*.IA. Omocml.1. b4d "--I- It, I, 1, I CAIXF 13 FN R 14 'l '3 ': ,: .,', -' - -_ 1-1 ,I 1-1 1-lil"I I. .3 1 I ,i
N, I I I 1. 1% ""i'l, ': I-: 1:. 1, I 13 ENT I It ,I.Illt A41.1, t,,l 6, TIlI.P.n., 1-fit Iti
. I -- i. I 11 I I __,,V ,i I, ". -,i V x",-C .. .... ro ;- Il'i'_ y ocl_ V__L T.1410", _11 $I' .I , .1 I - i. "', t ,I .f,- "
' "'I,: ..- I. --. "I 1 I I 1 .11i, --, ,,, I ", ,_ P, .U18AC8A 0. C.-t.
*XOMTNt 4 -V**A IIA.111-11l I-It .,' - I I I I 11 .:., ', _, I I I ,,,, ju; 6 __ , I~ I .11-1 "', I I I il 1 ,, I I I I I I I It~ v -, I 'l, V,1"I.I. I
_ ,!;, 'I I 'IlLi' to l $9 Il'ICIIIIII XO 04AIDUADD IN LOS 99TA00i VW -r
.. I Ilw, -- -9-- .. , - r ' I-. I I ' - I N f- ,Iw, 'f ttl,,i! 111 1 ,Iil ,,,
I", "', l CIII. AV I . I I I .:__, : - A, I ,,, 11 ., 11 . r- - E1_17 -AX3. MAIMM.11. 10 4""t""" "lix
., I I I I'L I -1. .. I ,,1 1; ", 117 gr-- UTUA, ""I". J- .1.4- -,lIW-"Ill ."i I'OVI I.cIr .- I I- 1, i 1, ,. ., ;*" -it ,'.. I'll 11 -,
A_. ,l I I i I - -l, I'll A. ,--, ", ,_ _'_ ". 11 "I"" I 11 .S ';I I '"' 11-11-. ,- ,_-1nw
_ 'IlVOC,2,
.11.1 .1. I 1:1 i I I ., _W_ 0-- -, 10 % 'l
11 I, _,x, I, -. ., A. -- w I .-,,-,: r I I'll 11 Tit _., I ,,,.I- lfi ; I.1,9 1 1 11.A L A ItArl "I
- iriI6,,!-,, , r; I 11 11* eh I,,II T,
*1 ... I I 11 I I 11", l "I, IT I Cii I 11 ,; 1.1'kT,,.1v I.'; A, Z ..
I T.- C.L.V* a .. 11 -- I I I ": , : '' ,, 7_ '_ , _- I SOLICITAMOS "". Z-6t M7 MItb-'. H-11w- I
_"l._ .__ __l ,_,"._ .",_ U .... V0,01-11 1*1Al, .11- 1-15V _SV
,tA I ,A ,.1Z-- UAI 1AX
"$ ft..i. .I ",,. I ,,, I '_" _,, I ; I"' : ".'I' %' -'-I' .T ,,_ it;, "", "i.d. d,
tkdI,, ,,,IA1p, I~ I .", 1, I I I L' '. I - J I I ...- P f- It, -N"'., .1, ,,, t- 1 I ll- 1111-1. ,,, I, ,_,td,_ 101111 111VOIAN111 BACRILLVIATO
-1 __ --.. _n.,w ,d .__ -- A W_ U.-, 1. i" _7 J.]-, 1011-Ilt- 71 ;Ifl ], 11 .", d rf.,.., .
, I" "I _-___ , It, I I 'Ili, ll l It. 1. ....-t
"" ":'-I%' I 'I" IL I "I'll "" I I', -1, .-, Ill. tlII", - l- l". utlli.. ,l! ", l -1 _-1.
11 ,'I,., 1. 11 'l 11 il It ""I Llt- "'lk
6-,W- i I I -, :'- 4 H_- H 1#74 1w?,,,
*Vt trieth IA- 1-11, I ,,,, , -I :,-, "I, :: I- - ". ":f '. il- -t ... .1 $11W ,C 1- Rlrli 1111 1111 -AUA 01, 16-1..
1, I I -11 I I I "', W -'. C- 1--.1111. I'l., I. M COSTUREPAS MODISTAS
A. u -$,". '.-- I I I I I =M 11
o "r -r. -1 '. I 1 -1 !, I', V_ 14 .A. , 'ti f ... -1 A' ,'III, I--.- -_ I-- r 1, V, I I I r M OFERTAS VAW ,
, __ xi- M F-1 G-l"I'll'-1 S&A, 0 jJtTA, *t Vt$MA X D, UN '
, 51- ., " i G I I I I I-, l."DA A~ A "It, ,IV. SE OFRECEN X A WX
ll.lilIt.O I.1.111- IV, ,k t-, , -, .11 - -- ' j-"' V. t IVA -9 ;OVEN rAIIA CMADO ", 'Ilititl TAKMACZLMA, 40LEMA UGtXCIA
- - 11 .-"It Iii, --I , I I I,,I, I Zro -- u- .tI III "
" - i. 1, I_. _. ,__ lltdmi I...
11.'.Al ll; I IfL 111 1.1 1111 Z I :,: =11-1. __ q,;: E, ..l r- O'. "I"N"'I.O. a- .
r .. ,A, -i,, : r, . I ,- -V" _'ll "11,1- 1
. I 11 I I 'r, -- I I I I "I 1, I I 0 I ;i'*D11TAk C-I, , I I I, ,,, i's CRM A5 CRIADOS o.w-lt!tl l I --;I- 1-1* K-tit. .1 'Odl- P- L 34 ,
-, <-, -- T, I .1 I I I C.1 u_ ,,_ I III- I 1A.TICOLAX C-TA ll,,O fa II OI,,II 17 T,10-, V.ttk,
- I I : I I .1 I --- I", It ol.tl. 1.4 ,MvlxlTx r 0 .
it, z
,O TICINO, ,-Itl.,.T. bit Ur-t. U.". iL*ttIi.%1vI1
__ I 11-1 I 1, .. I I 11 I I , I ,:., "I I. 1- st (Ussu"i A,,_V1_V,, !,,.-. ,,, -ANT
, v I "tIl",
."b"' I .At t, -1 - -- A I -1 ,.- 1, ,1-1 I,V- Taj-jq A1_72. .-I., 0.1-11 11 !'I. ., I Vgt A .OMC=O 2011 AIRIL
., .i..' , i I, .,. 11 11-1-1 I, II 11 k , I I " l AI, I "I ", I P TV ,I
- A : l __ __ ,; .;
It I , " 11 I I 7, A'. -l I , _, ,,, r, __ ,_ L,._ 7.11- 7 Illit, ,,,,., .M-m I- $1,10, 7.44t I 8-IM, If4milmill .
Z11 ,. I .. , . , : ". ": ,. 1 7' 11 '- -""t 'XX?,1 Cl)LOCA941 VAIA XUCMACMA
.' I. --'A ,' "' ,, I I~ I I I .1 __ 124 LAVA"ERALS-LAVANDEPOS
. I ., , , ", '. %'I -, ,I -l'i" I UlD O JC-1I rAA "l -lllI "' "I""I""'I""I""l-l" i-i-,0LOCA I XTA
ol-, !--- A ...... -, I - r I , ", I., "', 1-11 i I 11, "tel- M Xr ,,, i!:I -I"- ,%Al-r 2IA-,A- 'U"" Fkao I I Vi.b.d. ,i
rlml t, I, ." I I., _- 'r I -- V. Ill ;l -:, -, I_ -- _7 d". I". ,, ki, I I ,,, oyRtfrt 19PA*6LA. LAIIA KOPA
- : 1, -_- , I ", d, -I, --, , , -is T. cv.Ap. lWT- ,WN, T.W... 1-1 rl- ---- --
., ,,, ', i I r A I ,l,,-, ol" T ZFIl F,
Ir - , I I -i"i -, - r'.- .... I_ I,-I.
lIi;0 11 11.1 11-All-, I 11 "_- -, -0- 1. -1 If .Ut If ".
-11ill.,V1 , -4 ll, I ri. cI,.l ltol'u, 11 I o.d ,,, -1 D'VIN, N4*3*-uc-1f Ct
I 'g, I. -ii,"- I U YWADO II l" -- --, -I, A , -C T - --#,,, _14 l'iIVitt, ji; V,_; al- _11; ,a Ilt , I .-I :11 ", I -I r ,,, ... LA .1-1-A XPI. -1, ,--,I.-, ol
lit- IlItI ._;) ___ i ,,I,:. ;, I I. I I I r I, 1, r I, A ,'I, _. m I PkWA RXCA AVQ CDTYICW, AJM-0
.f". -;. -.dlt d, --, I., -".- 11, -tI'ZN t 1AVA-E.l1 I f- C-1., I, ,,o'. I.,
- I 1. -tClIt tKlVXAVWA VLkllC. rkAlAI W. --- V- II .NA_-
IIII_..__1_ I CASAS AMUEBLADAIS 1 ,! ' ' "' "I -- 1-1 .. I ltr. '; "!, _., ., --i,. all-.
I It I'll I 11 I- , ". d. I~ ', IT. -w. V -1- 1-11 III, "- ",,
'It ltltd ,.'.,. -. ti,--Il, 1-1I A. -- 0 ,, 1, --,, I, #, )V-I4T*-Wl-X
AIQtfii, rioxcito ioLtilil .gi A & B DARDEN: W3243 I, A , 11 III-I ,-I, L"- %Iti,- H T l -1 i -., T.Iff- XG"t" KVCNACXA CAPANOLA, brl A Cn O- II, AA V.4,1., ,, -11 1-.P111TI Ot*11... .-A I'MI4,
till I,,,1-111 .- I Ill,, , ;__ "AFt-_ ,_ .- III. -1 11. I I ll U I 11 I,~ 1:1.1
I 1A COCI14EXAS COCIMER03 1 10!2 __ _1_ I 11- ., Il, ,- --. -- I A 1, 1. I_ I *,,, ,,, ',',-' ,,- I b.1-1 Alltt-1, T,41 0, H.In? M-M
-1 till Ill A i,,l-dI-- .._!,--TA_,_.- -- I -_: I, 11 I I I exon't SLANCO. 4 $, 'If"'ti.." P- -;,,I, -II.-I. DIAk rA.. It
111. "" ,i_ .1, $- ilI% )__l" I t-,- ;;% ,I '. i ,I rl __ I A _A .lI_,A. -, A -. ., I~ TV- ,1 o11XCI I'll LAVII" It Y-t I 1-1 Vol TdOTQV.
I, I _i_ I ". &If-_. ll- 1-1 -- 'O
0"'It __ I IIi - I. --W I, -'O'lt T11L
-_E-1 R, ... ,-' I. ,;'
, tit_- -- I I It- ,]I : '. -1 It v 17I,-l,-I
".: -1 -x-,,d. -, W- 'r.-!IV, t i. q- .. ; M r. X d -- t. I I- -11' 51 ;j Aekl.. ,AI?A, A D", 7. ,zA ,,=r ,,'.I" It.
IIYA -11411, Al-t, l. : l- -.-' r ;,"', ____ __ ,_ _,III I 'l,,,, I ,Tt .A' l IVA "_ I~ j 44II3r I If.,i H-10111ST-3 _t.
ka. I- ,,,, .. __ M. li,, ",,, VOVOcA. .N1A"QV.. .. OFXAlI LAVAN09SA PARTIA. "'Vo i-ARYKO,110 DII COLOR, J0VXN, Vti I-, 111-44,1-n-21 i-lV IT~ AlI, 1. ). P. _; ,, ,Ir, ,, I :I,
.I,,-- ; % I ,_ MRAMAR ,,l K ,7 ; ,, _, 7 I. .... f,,,_ 1, ... 1,, 7111 A "'o" H :::t 0-b,, ,lis, 11I.I,,II11 P.1l., It'i"
" ;F l= It "t 'I.: ,.I-.,I, 1,, ".h- dI, tit.
1-I'llt,," .11 I I 11 I1eILAl IT~- .III _. I- 11-- 11 -I lt r III, I", I_ __ ,.-I,, ---, ,-,,.-,, I, t-_ R-IM H Iml,13LI ,
V., A -f, , : -_ -ij, oIli "" -- ,r"-, V,,I_ -- :, ,_ 1-1 It 40.CITA I It I COIC"911A C N gx 1B-,, IFS, ,r3j ,,,j, Vg COLVt rt: of..A VOV(ICd.. CIVA JUNIN PAXA
P-O illl, Ill, w _VOe,. I 9- 11!1 i l -Aw
it- l. Ili~ '. ,_ __: ,zl"l d. "Imll, ,l, .,,,A_. 8%A coV. Ilk%
0"'i'-l" I-i_1i- I--_ A41"1% II 10%i*-_ -1 -- : -i. -- ll- --1- i--, __ I. -F "'I.
, _. -, TIC.- r_1 -w -lr-Il ."ITI I. -.- U WM 9-1-1-It'l ,,A,,,,,,,. ... l, ,,_ 11 XOXA OF
- _"' '- "' -7 _1-_ ') '_iI ,% e, ,C_ ,at ALQUIZiN I ILI%--l- CNI a d, I- I- -4- "w, I. II I. ItCal, 11 oWw. 75, III."
_____E.kLj E 10 Ill 572 A-I, -,,-' __ it, .,z"Inz PP_-_-_ xll -_,
"I ,11 III ,-Izi %, ,, .." ,]Iz % sOLRTIV, .Q*A 1. 'l A CO,. , lit COCLM" COMEROS ,,,, ,- T-Oltz,
C', 4'. )" III 01- ..", , m,"'Ll. ,-I- 4, 4 .O. a-h_.VE Zft M I. SK Orwl UNA 10"N rAxA IAMM&x r .
III,% Nu,,, 1 _, C- il, -- C- hH.- I- I, I- ., ic= ,.,"
', Vt= , I I V 11, 'i".- ,V r-'.$ CHOFERES 1Z.0 99CI III~ Co.. 01RA, V M Itt:L- fore., -U, "-m _.s., .1 filla, !. --e- I 1, II,,I,,-I 1- -- ., It, I IUSCA C&V(ICkjt8X 09POIA fiVIIINAR 125 1 1.1411ti. iI,,f.I .M.- XI,,-1U 'I..- .. .f. oz-IIIIIIl, li It, t,,U, -t. y .-I. T, ,,lrf.4_ I- lIf_"..C - ,O, W, Pit,- Tloi 1= .W. WALQ UNICANXINTE CAMALLAS ;l_ 4. 7 t 'Oltd- 4-d- -I- .. w""".. VISMIA C I14AX Ir I" 013.0 CO AXA[f PAUA CUTDAW AN, CtIll I, )VIIIIIIA TCHO- Ti l, StitlPtAIA COLOC44 kumN CROVER "' I ,, j
- W- I-, Xi..,. .
, GR,_ --j,,A ,..-,- I'T... Ili -, -I- .,- "'.. !_ -ItI i, ,I"'*- -l__ I,~ Te I- -1--iI, "- ,.It ffl m 1 '. -lIlL',
I I *At I J-11- .. ado de e
A" .1 ll.- t"Ir"Ili-I Ill jt v, ," "I litV ,
, T I-M, V- 4. I I, v 02 MKM NiVA"I XVOMA nIi-,: "' twi-,vs-ld" mw c"';' 1# 0, u, -- 11 (;jlr 0-1 0 lxf 12 I I 11-Im I
W otftlVI 7II.... Ai il5 Vr CIV DV,__,l-- n, _., -, d- H-IWI, ..bt -GNU 0 COLIN.%
, V "_iTT,,t-- gi i o'! sill,
alt mm, -i.-it, CALLE 17 D r '.1-l-A., III d-d* -CX CHOrtX 101 ..AN CXJ Z SA Xk-A V065FAW I)WA $21RUNi PALEAL Jol, AVV- 1- .tI.A-IIA- 4- 1- IttiI, I., Sin EstTeou, 10 Oct OMICtIg MILCRACKA DX tl ANCt., Al=, lUI N-lltI .4, Illtt l ,"'e'."- .A 'I.,
, y Zapot" IT". TI,,,,: W I. ,,,I,1.l, -if"W" w",'l, mattk.i ,7 *** St"A C0tCC K" JPR.1 -- -.1, 1- 1. r.11-- S. .RRX,,N VUL,,,,,,, ... _.Ao _', Tdw- AiltCl )Li-i3i I
. If I', ,,,I IZI '.4 1111. il 1, I A tl IIA- Ikil -10., 4 -C-, "I 611
10, kiolli. ubf-, N, d. M 33 'fi,- D-t, (-V T- ,I. --, d- ,.Ilxmet6A A-MIC I,
"" .Z ., 0,7- w., W .I. #, .- fat 4 ;_.0rx- ,..,wa rAxmCfA. SE OFRECE ESPAROL (C11,T_ fm. ,
,,, k1=_._-1 I1!1-_ _-'. ,M.-,tl_ I.,dl- .K,- V- '17-1- = III III, _, ,, T__ 1.1- Vt= W__ III 1,- 41 ,I- ,,, I ;4 I I-, Ill _- VI T.-, Ill- ,,, ,. -il Dl, "
)i--.,v .M-- U-I- ": 11-I.- --i.-I. I-M X x CW4.. P... CAIAi __- ?I," TL NtiI '? 'A- I _i--l., dada.no cubano) para encar- '_ ". ""'I'd"'. r". 14,1 1901illl. 'If ... ,,Il. -IIII -., 1,,1-AS! VEDAVO. 10% X"AJA REPARTO MFN'D0Z,-%, STA, "TI77. IORVVAI T 1 1__"!; -llw- -1,Vill., P-; __ "VR ""Xxq CNINOl SAM leli- P11-1,l, TV,- dificio, de apartmenCICII V ar- ,-'-'Xir' '"" It' l" I. l -, V-3w Iii-InWit-I 2
ft I 1., 4. 4 llJV,,_, Im U, C.1- .Il _.L , --- -I.J."T., I I I'll.: trli,:, Tiene magnificas rtft.,rn
.C_ I M -111 Si,,, R.bi I D- - 3 1-4m, %, I rI,&_ CaLalm. N9 112 alqilo ap 'I". -- "I W, 1.10-, III *?%Act i*PAAOLA. rA.A CWAVA ". 1. r. -tIlt. -&.J -- $9 OFW.III WIIGWAC.. I-A V-'i C ias y garamias en efectivos. Se
'Ii.p- LlI I-l, "", ,,- ,", ."IR, co- Vw, C 11.1 TI-1 10.11 e- ,,l- Oll- D--, -1, Ll,-,_,Il-. 1-1,I6,, --% lltr
li-- ri Ill, it-- ,,, I, s7 tamento 3 habitacior ,_ R -,i- -- AT, I, ,I v- -.,-,.. I. III~ 4-T614 !l-;1.7 ,1!1 I"" lince carg, de cobras, si dtm xm.
- "_ !_,"_ _l__. X--.-, "d,," ,iitLI de gal, cale"II 1-1 ,_ ,,- I It I .11 ,-,,,-_ =. __,f.. 8-it", I_ ,,
_. IIt, -1-ft W. .1', S1,011LAII 'a Lrct, rocyK rto It 111 119111 H-1-11"'I Puede desempeTiar plaza de WM Ptat"IRA AN LID MAJOR 091, VT It CASAt, CON RAlk" 4 or lnf rmea er, la misma s -,- Z,,,Ao1_= t_, -.I- -tA' col _'*... I~ V,_ 0 StIsts M.GAIMIL. COVINA, Itft-a 7---n,, lI 'enC, en ernpr"A PrIVa
I V 1- ,C- r, c., ,I N, ",% Z,' 7l! ", It I I fat lina v;quina a Cortina .... .... I, ,, da. Te,
t '= PO,-_ T::= .-ittt,,,, a,- 1,14i,,, 1 _4- 11.1 "I'll'.f.: t". It, -r. -0 --I.
-- Ll- I IV T.f_ F-4, -, 1. I e. 11- V--, ",-T 111- 1-1 'l 1-1.1, AU-t dt,,- fu". I.,i,,- I.111- ft-- T-JAI;n 7
' .'I S.1 -2108 131-11
." 11 1-1111. W-17WIll-, --- V, I W IL11.1-1
,_, 4 _-"- C-1058-92-301"I""' ; "t" "". At"'.- M r I' ;;' --d VIL .It- III .1, 1 10TIQ: I MR H
I
I
I
I % .
I I
SEPTIEMBRE 30 DE 1949 DIARIO DE LA MARINA EJEMNAR. 5 CENTAVOS
wleccl obierno El Dr. 11rio ellr)A46 (d firtes(modol
COMENTARIOSIPidente In 611 d Gf
fabricates dc carlpif;yt reLcirat ihfwvlefae SOMORA PROTECTO
jm I, Am,;T7 lque se prepare cient RA
I flite vit bi lialittim sobernewe hig ventt.4 Ae' !Fui rn Ift elmisitra del cursillo lowt intie0rox
La javentud de hoy I tt) ,It menuuleA qzie hiro por morco Ceilin del Agua
Ad, ,I, ",I F.p- O 9 In ""I k6i,
-121111-1 I'll
fl, fh I CARLOS,
di, a Cq 61t t
MN. tt 'I "Indplo 11,
A i- 1, d, c I, -Xm ce fl, Drpv, ., -111,, 4, ........
p
-I SAQ J. CARLOS
Ln 'l lTilclk I Se debatir6 of A
d
IIJAI, IA ',)e coninemora
Al
A
wd pu df
p'-d' P-q- hoy Ja caida
1, -W fz 1 11 1 0
de R. Trej
11fl- lu, !!i -t-J, '"n rJ, B P IN
don'l, l, -p-i- FAIlvaci6it v Joll j-(,ntron
AW-Ith1lin pn, iir J, I il il, - ---- -- ---- ---- - ---- lb
,JNF A A111:81Y v
-ron nap, a 1w
d 4P
KA Wa D RE
Tropas . .
r:ill- M:- i
6 p-fIr" Isp 11 del. F,,cli All' nts q- t, de
lt--t
'g-, A 0I F-U- d,
, d, .-W',
d'I I
pl,
nt qU- ,u ...... .. .. .
&
qi- I, In rdcn,
wt." qt 't, I a
.-I, dond,
Ad.," y
P1-t, En f" ,ntuit,
d,- J- i
-Iff a ill
I- yi -'Iija la Tela.,,A el M
,,ltI ot F ;,- 'd
odelo...
I q e
J,- hlp- In'l -1Z q,, i IlI
0 IN:Ileshos a amados sastres
le bw-,in a su me'did", d
7, Z Twje Perfear) que usted desea
muh, iim- A!Ii
'I diti---,, !,,!,, LIN RADIO ES
a, .,a TAN NECESARIO
COMO LALLUVIA
A
--J 1,-t, q,,
r
ni
$n -2 1:- P A V
a 1 1: N
T A M 5 1 E N L E vt- -n0 F It I C A 7,
't
y wd
P_-1 22 ab" n
1 P, L
tl
m!"", zi, I, ACUMULADORES
-,t DE 6 VOLTS
Todo lo r tiri VALLES para garantizar c5a perfecciiin zz, r-' S :":C'Sss N,
'Itt:" crz, E-1],-,-,'1.-,-1 5uprtma a clue ustcd a5pira en sus 6rdcncs a la medical
A
qn, obt- Ttncmns los mvitrialics inglcsc5 mis finish y ligms.
-n aqvdict5 torm v dibujos que I hori de p5to' In IAbait, qu, 10 politico, A,
,7
zprueba y elige. Contamos con afarnados s2stres de fl'L'J .- 'i'lo gobiemm Quit los
fattifiado, Y? loi !a- noble ptricia amplia cxptricnci2.-- con tfllerc v operatfrome tntarctl-d-,; 'i Inv PLANTAS UNIVERSAL 1"t fios c!n alto grado de CSpCiCi2lizacii6n... con una
ganizaci6n, cn suma, quit h2 veri cosechando iciertos q I las autorid.d,, Ao ,n y h.blevk t..t.. q- lo or
z de decen2s de aiios.
r.tAdo: qut -t pt-hib-- la, I%hilikjon. i.ino'.1- 1- pi'It!". Y por torlo cso extra en garintia. experiericia, per4ccitin
tmA, 6.j., y -zqur-, P-I v bucn gusto J.VALLES no cobr2 nada additional; por CI
BATE
A 6 tl J.,ip BI- Tit, san mfael o indultria,
in, pitarts dark mejorts mut i It I A S R C A contr2rio, sus prtcios gozan fama de scr Ins mis
,it cimpoet.amitnto a sut hijos v -5-% el ,ntid, de m6dicos, Higarlos una visim y compru6belo.
-t-tt la
RCA VICTVK
III l en t fe ntido p-o prinli
P 11 que no parhUptn at G, d, ]a ON, 1- 6 C."
T
Mal" que acabamW d- d,1
nlnci-r, I- u. M VIENTA EN TODAS LA. AGENCIES RCA VICTOR -1 111-4,dIr, 'i" I JoVA L L E S
q Inn r,,g-templar y no t HUMARA Y LASTRA, S,
xo5 vtctidad dI ,vuo- PIMURALLA 405 407 TEIS M-5650 M-5659 r djto en la Oficina si A desea -------------1. 9 Pam WU J.- pl, -Ia'.
ACTUALIDD INTEMACNA
mmm
4~u ~ API
. ... .
gimlpu4 w u~ ~~t u l l uCb"igu* ibndduru AM R"u~A b~u ~ ~ ~ ~ I a SM ~ Au~uUunud, d nO~
rig A111fl TAU I A 1JAMMA
DIARIO DE I.A MARINA
AS DE LA (J
po, LUIS I
"QU: 'U
v
Y
4
4
J,
i tt
4 ","1
M FAF
: 4
4"
4t
...... ...............
tl -,rdm
b
-Ihidol
'44
T
" A
"J
M'
J
k
Y
P, 4
En honor de I& wfi Ita 014 mArquft citiivill
-Ard- Led6r, se ia to Lo-de. MAq- dti R.
afinta Dj= y Elvira Iferrera.
16
rn T-picana I& veiNorita Georgette jim"ez RO)c y L I" -lit" del birthday -.ke, r.d,.d. p- L-w 1. Etll. R- Glm ir3l. V.i,,,ct. d J-On- R.J..
't'41
J,
M, z
'It!-d. dial P..d
-P llii dc C'n"'r., E traj.r- rnniiu
-fi.rlta Ad 4, 4
Gar la X
r-do A11;6, a 1q
P'A. rill --l ]!a fitri.b. .1 -t -,
E elt. ".1. il 1. Ir" r,
otelia Argudin y ,lrde de 0161. MiNt-ii-l
-Eor J-4 Rd11S.- M.t-, ..-do !, Ch-ty
Sad. de W.1f, Anv
jj- -tlnt- b-d ... b- i. p- "r,
p
d, J..u. del M-1., d-de -Wl- 1-9. dit R-Ir- y M-t. 9-tar. de It I
p
it
- ble 11 1-ball- d' I- tiller f9vra te Rl- "t
V- P, rl
.1, C, -'a' D.,
.NIC..H......
.....I MTL MRN
POSP1
pAAle
.........
~ f~. OO?~ lU V1
Igldtpp18tw ill
. .~ .4 .~ .I . .fl .S T .L
................... .............. .............
NIA N LS P~NCALE T~NDA DE L RPILA
I1
rb in DIARIO OF f MARINA d!, A ;,JJ
ASwv e,
it
It
-.- ll . . . .... S-j
T
d,
j 4) 1W ti
N"
-A
lo
Jtt Ili:j: !I I jj j 111 1! 1 1p ;
0 WMW4, I
It,
rA