Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:15429

Full Text

-A, wfflvo do'h*la, CalUr, '"Im tn =Ica i,. iolpla- J ARIO DIM LIA-MARIk ,
tr, vrn 10 fnt"r" tm


AWL
ARjqVf1.--& MERO 22i. aANA. JUEVFZ, 22 DE SEFREMBRE DF J949--SANTOS TOMAS. MAURICTO, CANDID Y DIGNA.Lleg6 el Encargado le Regocl:; SE 7 A 1. ICuba
EN tik

'comerclo con
DE' A -,:? ti- ESTNS A"t-07 RA :EN
los brithnicos

QUE VEMORA JN S U' ESOI,,
jv!-iv-,m) t o ma, t#
nflrl. d I cc el, ,, ,04 Ie A t_" A111IN6 taml)Vn a ]a putit"d y1f, MR q n Is ( tt rf nh
I iro. c! 6rlnu ru Lfirf*l a] dezir que "ftyiron Im dcrq htW 4 t Gnba e I I r 1;6
JOA U10007 Unidnq dq Ao* trks, 'ROG N4ROJ
'a

TitARAJO ESTER11, n f I I r? it k 6kpk"1g-iA
del

p d proffeiar at;i
Jmmrrollar lo

bl, 21. IT fj Ctt,
4
a
&",I- U ilw & 6 d","o 11,X6 T. I
Wrt.h, de Ft- dlil I ar I f,,W1),.n -jt -"
pert-n iito-aci-0, T ,,tin
I10 eT-_T 1. Yott.ja'l.
T" flrt,. 0 P, 7%9 At-ii Nf-tm,
ql t pr.d,,' Im pri-pIl-It, C,,Wr
trabttjono. _1 t1pl-it1- 7.
mu,"
It, r- 111, _b"p, --------- -- ------
14 t1o"I -, lm-- It,
a', n
loa Y td,,7, Un d J

It" 1 11111 ","I

jfn,
I'm a,
do, Itin boostro t2
ta
an 1" ic", Y,
Erlas px. i martol d-. D 6

d-I- dm
do el Z, -,d, a ti,
dodI I-L. n co braeot. do
d- vfl wrto Albert Bo- Tt, -nt '1 6
och. 'Tro, Ouwlee or-" e,
A-q" Ht'f. ni,
e-6 ey A
at "llrb declarandt, som lit-Ptt PIl
I Pm I
do AWrodlt, 1,
altemba
trA
Cb. a P- 6 JT'inlerc,
10"
oj -v- Il- ,T

A S
yen t. I- Nv 4iV
-Sr
T

mill,
dt, elt 7- r'pk OXt. conxik ,! cIda
V Uat 04 lie re;Tfp r d- Wit",
c
to um
J oaptl-be* 21. (L

r led. otorl.! szr
tt.- pre. ona que acoja -an ? = Ly &U gm
16 1. d. 1. A P-id. C -d-,
q- e, to d-= a d. 1.
al,5.
b- oT
d It; muy pave 'los diri.
entanteg a.tk. reulde Can
Way~ PI, 6d. 1- 9, P-tlft at miseto titem
r ", p"a dl*
blea, P- 'Libo do to At = o. 51m i.
no$ -to, pa or -li'm q a
ya to W 2. do las relaw.
Par. C,
L r 04,101.s Xtlo, I.. .. Coo.
dit- Parlainvit.
tzar on debate sabre 1.
at tj rabino.te n TeUntrA d7 i ron'.-A 4 Pularnant.
an
.t. do d. din, q el art..
o El C.rnit6 C.Ma-dbr
p""", del ex fraI ch rch ;6 Pbllo dad
detlaralioll infor. do tos.a 1 Gobte 0 7abcX: "n ft rte el debate on I.S C.M.PH!~
an flevs4 "t" -1a dorit,61 L. doalgl6w.
croplot. Infr-1 Qta tend'A
J
ae di q3i.ba q a I Goblerro tenar oon -fertf au. 1. tnfl-66 Fh. co
a, election" goneraits

W- &I Partida C.-, abi. ostad. pr.d rl;rte. e no laborigta Vratar
r
tie 1 t, pi ono, go.
'edMente elemi renal. Yl .- da q.1 ;o d jo .,W ^
I I on 'o, t re 'dutzt,
L rp
I., dmgort'


el t,,
de
de iv !ztd. Araorltim q- ra. "a So qu rg., a,,aog 1. b-J do 1. d- ... ei.
Par. qo. #zt. A. Mblen
plu In
,jut o- Urid., do
1.
I. mi i6os "t,
on de 10 em.
1-0
'm to,
dont"atic" -I do !a Pc,
m t ta, bjo, do!;= do
in ?U' h. -01 M 1;cl a 1). do li--d.
.1 C
do
d. I
3. p lh eatt- VIVO
d, r. do las e
dav.Ooetl Uol:
47
as
do 1. _w- %
d aa 'o3 61
dri IMIU, b b
dei 'le 1, 1W., 1.3 p-osoa do Rrrdttr rr S"'; ,;tro Fe- !do -eci-o -m-dn
J, 's E10"evN "do raJ 'dol E-t-1. de Gibraltar d.r, "Ir, W1,
Orp S Ier, toy "L .. .... d.
ar.-11., ae 0 W
'a he- i,r-afeb a 1. A Orm en 1, pigkna 24) Iralf- 1. r ".at- U


PAM A DO!t MARIO DF LA MARINA. 1 22 14, SUIT, M 1949 I ANO M IT '
---,--,- -- -- --- JULM .
1. -1 I --- I--- --
Citado parn imifiana el 'I'vii-m irm ill Iffs illict-volici(Alles d#4 -- blitian r-qtrdient" I
Ejectifiao VI-m itivizil drl a liptilime cartero- : ,
);I Charlas Politicas
1% 1), ell 1, I 11al';J1 qw, vendilIll 4- ,111111,1 i I I
GoAbicf-mp ('11 ti'v's clity rf'stits Al-I -1 I I 'I-- -"---1 1- I I "i" 11 1, , ,,,lll fo ( o"J"irilticel de Omwbua, Ili ( ,)-14-1,4 v le'l : %, ....... 11;, "I'';l. 1, "I .......... .. ...... i 4 Fprwisulv,, Vurebi, tim;etil reprosentfulte por
,, ,-.71111k 11 -1.11 .11 1- "I p-ld-ta, 'lii "ll -1 -dfild
i'. iilili ';.-,:;,;, ,, 11"psi-C"I'l. 0"111.1tt l giliflil, fi;el N iti,,tteilii, Etirfiss"s "'I"t -'I' 't, , 'i.l I ,,,,, ; 1, bi ) 10milm y jiti im se,,(,pr (If, let ftfwi Cuburta
1, -,- .1 t I I ,, I I t-1ti 11", :--'d -,
-1 I 11 t --- ,.- - I 1, I 11 1 :gl",t, ii;t P. l 1111 1,177 ", I'- A.g"l vvhill.ia"
I "I .1 - 'a'' 1 11, ,,, i"" i'' 'i, 1 I I I H t\ l ; ,,,, I l ,"I
, ,, I 1, .- Jt 111;p- ill .17,
"i :;, , I 6, ""I" ,1-t-l', q, r- '-t! ,:', , ."'I'l- ,"", 11 -1 i ---- , I I- ,,, tit- ,IA 'iit'-d" ,fil, rjll -il ll
,, ,,, "'' i 'it 1 A.- A I f-- g-,, ,,, -i-il, rl T-J"
-i, 'Il I I ,i- "', ", -, , , "W, - 11"t- ill", t, 11 ,, ,itf ,-,,,, ,1 ,t ),I lj"ht,
iiZ1 T I I rlli l I ill, -, q- -"- ,i 1 11 IrzIl I !" ,,, ,,- I, 'w!'l 'tt" -T-;-i,, qp "ll".
I ,ir , ,:: [, I I it I -11 -I lif ,:T ',' :,,,, 'I, --s
,,l , "", ", 1', I 11 C , I I .t- I I 11 I 17)''t, ,iir, iill I "' ".
I- I 11 -, I t-, ;, I I ( I I- P111- N-I- ll. d, i -. -- ,F. I I ...... -1 i-- 1111"T I,- ,1, -1,t lj : .: , "i"t" t "" ".-tll,
1 Z , 1. 11 ", -, 7, 1, U-r-l-, I I . . ,,, p-,,tI, i'll-- ri""I I "", ", I'l., alli"It"i 11-1-111-is
-1111, -,' -, - -', 11 t "t, . T, , -j" I i I 11 11 ,It ,[,,, I 'f! ,, ,'-, "', i 111 l. 1 t ,l
-- I (-,r ,; 'r ", I T,-, 1, I "", I'l", v r l ,,,
-,,,, ,IT I . : -ii'. ,,, 11 ,,l -"""' : tn
_1 ,! I ... I I 1 i- t',t ',it, -, -1 , 1- "I I 11 ''. "', r, "'a "'T'l ta q il
;l 1, ,, - l',, H"", 111 I ,,,, ; I 11-1'r .1.1 i I 8 po ( ja KLM ep El Carihe -^ F" "t"' l 11, I I I r I'll, I I I ,. , I I I I I "o-1,, -t- 1 11 t' -1 i I'll 1 11"' I -, Il"'t 11 ", 11-.. !1r,"i., 11, ,,;),, 1,
.1 -T "I", d, ( 111 .Ii'," ""' ,"', i -r-, "J", .I "a.
-, ": ,- "': !:., -1111 I I I I 1 ", I t i r,- tt- 114-1-1 Ci""" 1. r 't, L-, '7 ,- "i'i"', I I -- I'll , , 11 ,, 11 I'll 11 I I'll I 'i""d-- i-, "'i F-1, i ,--,,, Vuel I --,'- -, ."I" -i, ,,,,, ,, - I
C, I ,,, ,,, ,_ ,4, U-- ,, ,- ,, i, ", ,',;, ,,,,,
"'l- ,,,, L, H"-, 1-11 """"', ,""',
'T 11 1'1'F1111'V i: I N7, ,6 I I P-11", 1;-, A,-, --:-,-1 : ,,,W,- - ...... yi. W--I I i-, 1, , ,, ,,, - ,,I,'. , i .1 ,'i S
11 ,, ; ,,!,, ,,,, IT -"., 1 "' i, I "r ,,,,, 0- 1 ti"l- ii;
", --'t-i""', ,, I li., $1 -:- .1. 'i.
, ", ", 1, I -' -,- ", t, ".
f, , "t", , C- .%Al W., C-.1- I *2 'r 'r -," """"' , I :"'Pi , ,, ,,,,, ,, 1 ,,,, i 1- ,--k it" ;i ""'I-i- -l't, %4-1- -:" ,,, : 1, ,1111 I ,, it, """', ", "ll"', "-,
1.11 1, ii, I I I I : ,ii; r , t- ")" .1 i t!"
,;,, ,i ,- "" , """ "' I I It", ., 11 ,,, , :,,,,,, ,.. li, :r9111' tt- l
I '. r, t-n li, tt, :,-- I , I ... I I ,, ", 11 I I I I I ,, ,el 1, 'J. .r- 6- ,,, flil, I l" i" l,
I 11 *, I t"111, 1*1 ir,11,1- ,
A, : i, 1, pa: I ,-, 11 t I I I I , ,, C, I a 11 'b, i I I "j-- ,,, I -1- ,!-T ,1 -r- "s ,-'-'- fli A -1111 I I I i ill "'i" ,-- I ". y ,
il: ,, z 1 , , ,:,I ., ,,,, I I - ; i f , J. i t- ", -l"""", 11
!,,,,,,- I I ;, I it I t ,, I 't 1- 1-11+1 "I i,,-', r.l
"", 1, -11. 1 . 1 ,,-, ,,, i, "i- !-,', ,.i, 1'ilii, -, --
li iil 1, I (, , I I d
: i ,, 'I ,; ,,,, ,,, d
14, -11'., - ,, , -,- 41 11
11 I I t 1 , , :, I I : t","", "'T -11,- 11 I I Y 1 ii-
I i , , , ,i- l
I 1, I I : I i 11""' ,; 11 , -11 I" I ,; fi ,, 9'.1 I 1, I 1 I i i',', ; 111-ilii-, A--1, I I;w- f, -ifi, l" ,,p-,l,,11,6. I.A, ,I I I i- t, y I 't, ',,I ;, ,, !- I t f , i, ;, I 11 l 1, i- i,, Ig 1,,d- I 'T -T:11 1 11" Z 4 ,
I , , i -, ", I ......... ,,, ,-,- ti ;- ti F--d- V-it
illi'll tz" i" I I I 11 I ". I -1 1. 'll,, 61 1;t , , I I .11 5,
, : I ,,, ,,,, ,, l ,l
I ,, ,, ,1,,,'Ta 0 1,-11 I , 1i I ,,-i- ,%, r- iii"'T" A"I"i F." i 1- ;,t- "i.d p,, lua lj ill
It,, -il, 11 "', 1, "", 1 F, I", I I I 1 -, "t" 4 l, I, !- f, ,, 'j", ,, -,- A , ," ; , , I i , ", ; I r I I I it -'r ,- ,Tl- f ... if D!vj- ti- ,, 't,
", , , 1 -,
--,-- 'l, "t .. .... ,,, ,,, f" "t 1. "I
.- t ': I I ., t
I 1. I I 11 I I 1- 1 T111,111 I ',',', 161 1111111 1, 'i il "'i" h WHIllill d.
: , I I 1-', h , r Vil, I'll ,* , ,r ) F, I", fi, t-- I C I 1, I 1! 1, I 1: , t I , I It t,, I -Tip- "lln,
, , l, ) il : 11 ,, , I I , Y- f., l", 'I'
; ", ii- """,- 'j-, iiit, t, 'I, "llill't"',
I I ,, ,, I I;_ I :* .4, I- i :", -'t'. %, ,I, "'It ,, I
11 1, "' ; ", I ; I : I 1, I , i, I -- - -- - - a I ll ,,i ",
3 , I I -, ", A iA AW HOL"'" A' ,1,tl ... I 111i, *1 , d- -"r: -il", --,"if,,,llilf "ri., ill,
1 1"!' lz,,-! -0, ,--:I- ,7-, "T" ,;'I- dit""', ",-I, lit ... 6
I -1 ", IiL I" I I i- ,, I i, I d' g-,I ,, I,,,, -ti ,-" "j,
I z : ,111. ", I -I! ( it,
,.: 11.1'1;, , Com -- I 11- -11 -i- 1-1111 ,,, I ",", 1 ,, ltl -,
I ,, , 1, d, ,,, i7 ; t" I I " ,,,,, ,, ,I I, 11, d,) -11.l i, I Of AVIA06N ,,,, ,!, ;,, ,,,, "
I lA 1-1-f- FOIA 44 I i" I I I A-,,hl- (,-11111-r- I -1 i it l -r-il
It 1, '- 1, 11 11 11 7 I "I I I , ,, ,, "T a
,,, ,, ,,, i I l f V, g-l"'. 1 'i"',",
I , tl I 'I, I, I I I I , "'; i , ,, I -,, 1. ""'fi.," I ,,, P-,
""" t , 11 I i: t ,. ,, ,,, MM& T V MW I ,.',l-,I,, 'A ,fl ,)"Zit", "'. r"bl"."i",
,, ,i ,:, "" r 11 I 11 11 .Vllot) 11 canhillos,
1 , I L I '', I N um s ." l 1,;i- "i"t -)-- 1'1'11 -, Z, ", ", ,, I I I ,,, -- ,,,, I, -, 1 --- 1, 0-I.
; l 11'"', "I '" -", -,h .11 -"',"" t"", pl,,-,., , I ,, I I I- ", ,,, ttl 5 1 1 tLE M 111"fal.110 ,, tt"" -,t--,j.", t,,',,,,l1: "--i-,
I I I I I 1, L" l, "':
:, Vecinale's va a! f,-,i 't. -, .[""w"", -I
I'll"(1 %MA N"% %Ili 1 1 li ', 11 I I I n I ,- -19mmop- 7 i ,i"
11 I I I .i -,- -l-, T- ih- -l-'- Td,- i%I I All 1i I I I 11 I l"t I I A , ", :, I ,:i ''I I I I I I 11 I I I I - I : I I M W 1, -. i, Arlr, I I ". I I I I -1 ; , 'Iil' ,' ti ,,,,,,, Ll- ," ,,,,
li -- ;, 1, 11 I I t ", L I I I I i I ,i f t i , I ", f"', ""' I- I % '*: ,,,,,: ,,,-,-- ti -,)-
, , -] .- I r. 41 M, i constrivir o P. 'It "i,-,, ,11 "itil. ,-C
-, - : lii;;, -, :, 1 , :- ." ,il, 'l ,,, I t-iJ ... TI)II-l "'"lL I ,,, ,- -1, ., -t-., ;-i- i -t Oll p11!i1;1 0"W-
I 11 I J" L.ml hol lfltl,,,, Pn ol ,,, :1 I I I ), --".,A ,-l"J'J"
I I -- )a, k""j- 4, ,l-, t---l'l ,, z '-, -, ',', i"., -, 11D. -it", .1
--,, , I ;1 I I I I -1 , 11 1. I-tie,,,,
'. ., --- i --, 1, ", 1, 11 -1 I t I -- it I T"i, 'Itt .... 1, li", 11-1. I ., ", l'i, 1, I, -! r, j ' -, 'Alf-tilaimp Ii, Irlabailn ,!*i"ri'l," ,"'l, ii P- Otll I 11 L, , , i, I I -11 I I 11 ''I'll" 11-1111, - 11 "I'll, I I I I ""'I't", e" 1, It." t- l 1, 1,11 i" I k,, 11 1- 4. J", ."'l-J,,
I. M.- I k T, , -', - 1 i,, ., I '-, , , ,,,, I i"- "A-- 1111-111 1., ,.1-6,, A, l- 1""i",- 11.
:, t'l- ,-: -, 111' I 11 I n,-- I 1111r- ,,,4l1H,,l,."1 1- I ii N( l'T"ll 11 09711WIX"g z Pei diii fir ril"A ,"". "' -, f .......
- I'll I- I i" 1. I t, I li kK k1 J GA l A I I I i "i i I ,-,J. li- ,,,-,T,,pf,,i,,, .t,,i.J
,', "', :, I f I I I I I I - I 11 I i I SK 7- j-li- Al-- i r.- lll- -., ,,, c i, 1 3l , d-,- ... d.i DIA11101 l" ,i P,,,06 ,,,, lit -6 'l, ."i-11, -1 ."I -;k-'.. V-11
Digiiielto el Parliflo del i,.,: :',, ", !l, I : f, I I I I I I rJ- I I 'I j;-, t i-,, pto .... ,", l. r,,i-j,,,
Puel'itl (t)) plil H:oall;m " i , x, I L I I "I'll-, I I I t I 1, 1 ;' L I ,,, -1- I K- A , I I 11, ,-, 1-1 I K-t 'I t ,, -, ,It r"I't", ,*,, ,-, -- ta,-,, ll ,, .1, .
I , I 11 I I I 1: ,, 11 11 11 :, I I .t I T , , 1, 1i ,i I W"." -g- 11, 'p"a-il-t, 1'. H i-- j,""""','' I'll 11, i , , -; 1, P, A , -1 ,, I I., i ,, : , ,-,-, -, ii,:,! ,- ' -,- : t'IiI, % 'L "'I'lic"l- I,. f-,, -1141.
11 11 C I I I ;, 1, ;:i i, 11 , 1. Ili I :, I
1. 11 I ,--, I I I I I , M." ,, ,, , ... 1 1 li, ,,tW t- 4'', fig uiltt, it -,t - i-',Li. ,i lit, ,l- .", , , , I- 11 I 114 Ii! ""'it, 6, t- ,tt-,it il l'L 1 ,_- .... i-.j ",'', ,".J,
I ,-', ,, "', t I, I
". -1 r i- ; 'I 11 I r ',:, 1 1 ", it, , t, , v, -:, .-- I i il,- I I ""'i 1;11 1 111 1: , ,1, i ,_- -oii, li"Y.-l' R.0, I'', I d, 1- ,,,,, "'i- _j-'i"
I ", ., ,' I :, I I - I t I I _, , , I ,I, ;, I I 1 I i g, "
'. "' L 1, ,'' 11 I I I I 1, I I , 11 I I ti., , 1 "i. '! ti;ll t.1-1. ()h,,,,,1 'd t" Ai-,,N, f't."i-d" -- [ l- ll"""i" 1 L,,1 I--, I
ii i- 11 I K< 11 i 'I, 't I I -1-0- I I, t1lill,,- I 'i , , I I i I 1, I I ": ," I I I I , I It'; ,-- I-ill 1 11" 'I""' ", """ l, ,;" ,I", .ni
5"', " I 11 I 11 L - I I -11 It Fl- I ", ,,, l ... ... !,,i- "l), "It, i' - -,--, z
1, ", ,'* ,,,,, -- "' i I I I ., , I I '! I- I I 'I, , It I , n 4 -1 1, il ll I , ,, 1 lgliili,, D-il, -,i% - - -- ---- ....... 1- tf,", ,l 0iAIldil 6
I t r 11, ", -,-"", , , I i t i -, !, ,i .- i, ,, ,, i
d "" ., ", i;,- -- -'t irt ,llio- dtl Nl.li- trila,10A, I qnf.ip ), 11,)pi oft,,c,, p,.t-,6,, y .-Iznlia la.
1 I" , It , I I ; ", 1" it -t-- -lt, 'i ',.X.l I 't I I ;i-,, ;'L -1 -- -' yti ', i !--6, i ,,,-6, Ht! I nk !- l- i,---,T '111.1-1:- : 'I I I , 1 -, i ---:, 11 I L, I
". "t 1. -- 1 11 ,it di, i. I -,- I I I i i p 11
-, ,- ,- -11 -11 -- 11 -I-,-,,,,-,- -, I I t ," ,-"n"iip" = l 1,' -'1 suinim ,A ro el -c Ill- e,111.1a f-Its dl 1-1,11- I e -- --- -- .it 1 I ,,,, it, I, aa -,, r, n Fje -utkol
-,:'_ ,,, 1, i _ I l, .' '- i, ,,, I ,,. I IT'
I "l
--- - 1 I ,_'_"e L I 11 -.1 -,il, l-en'l. lill -- I "',1. 11'1 ptil I" Ill
, - fl 4 r -, 11R111- N'r-11- ,,, t r- ii ell
11 1- ,,, 1, ---I f, fj pi -6-i, ll, 1. Rp- ,,
tin,,
IF AVI 1fF.Kf)N I'lls llmp p%l 4 '- t I 1 -1- .1 I ttt, ,,,,, 0 km1,r, ,,,,, ,,:,,,ilin "tith'a- i ,, ., ,,, It,- --,, ill,
- I I I -11 ,-.'i -- 1, 1 ,, 'i, 'b,,11 all"ir, ,
HARANFli ,,, ,,, ,, ,,, I lt-,- I -1 -- -1 I !""'i. tl, --lk, p'lin't, ,I lit'l. -d" 6, ,,,,
-, l ;; ,, , -, ti-,, '11, t--, t"', idt C.S, !"it- ,I "Ti !""- .I, "'. ",,
i I , c'-ii,,, ,, -,t
1 7' '-L r : 't-, "" 0, "t"jl --, di, Ax l, !" 1,,t,
'i, 11 I driCWt- rv
-;" 11 : I ; I z -' :'-,", t- -' ,- Ni-,- Vi,,ftdi,, traw. it,
'i *i- I i -" ,-, I :, 1 -- L -1 11 11- -- I --16 t, -,,- l'i' C!'t",tt. 1. pr "W""i I .... 2"I mm-- 0 ,- I, -te- 'j- P-- A di, 1- '111
t I I 11 11 --111 1 7t, ,,, I ,, -1--, ,,-, ill Vill.
-- " I I l111 -- I -t;. ,ti. ', nr,,- F-bill, -fill, 'l ,,, -vl-im ,,bilr% y per.
,e ")," s 0,11"'l ? t, Ifl Fj-, ,i- T-biln ,,-tl, m 11
"', -ts -- ", ti:- I 1. t, T7- in'l 3
; ,, l '
1-t L - 1-1 ,Jml-t ,i- -Ta, d" 1. d- itifittl
Operadones Baricarias on General 7 -, -,F ,i
5-- 1-c 11 11. It, I -1 e- ,il- P--!e'lt P'in --4,l ll w i t., .... ... :, ',t':,, e r P I; n i rA rl dllmingl roli -1, .:,-,., . I-- -- ,a, 1 CTC --d-, F MIjiaj I~ f Aw-,I, 11 ,,itl),,1k- -tT 4,
I it 6l Tr iii i.-)!" 0 t., i,',rl '! I l', Y-ueli, Nm,,ll,,, ml,,T-ld1 ,,l, di, Ila .m
,i. A'11 ,, -- I .
-.""" ,mi V. Zwirey lliut7 : -Z ""i ei, -- Spi-,tnT .1 ,
-- -Ill ,;.T- 11 T: it "t" t DI), l- P-ii, tii, ""'; 1. 1! , n. -, "T,"'r- ,.- .- I ll-'tii i,,,
I I I ", ---- '-. BANCO ULTRAM AR ],, ",.,Yaar, d ,,i, ,, ,od s.T -".
f-' Ft Pftl WFNTF. PRIII FT -, -, I .1 7- 1-1111 1--- n. I ,I M ... ld 1. V-3 1 ?'- ,1"11 17 I I I I J 6, 0--, .. I- 'I y R -, ,, I.S p'-fltil .Tl;
-1,i 11 11 -l'. lf"',
AT, ,, %1,141P IfF vl V9 7 qt, ,,, t , ,,, ,, I I I ie I : Ki-mb ,l d- !a Av -iltiii- 6t lllr- daw C.) it, '--t,,TIl-, ,I d, C titr- l tll I I "' P, ,,",. I di, I., ,--I-dl
, : : , r ,L., V rtti,,,- ll g,,lt- r- "!
,,,,, ';, r, c t 1 2-,r-tl, at ma .M 1.1i.: Y-"55 M-aas?. 1 L-11- ""Ort-i, A ... l" ,- I d, f'_l 6, ), D__ ,ta-,
il, -, I, - ,,,, i"', ,,, I I : I 1, %: I I ,:, t. I 11 7' '.' I n", , ,,, nitt,- Spiii", fl jih- 'Till i't ilill 11 ditli- 'i'll.) is txti.
"r, , I ,,, , I , I I -11, i .111 d-111 ""
... -11 I I 11 d, i-- till T'.,id. C- ,-t.,
t" it :"" ,,,,, -:" I L, '"', -,,,;,,,, ,
; '- I 11 t, 11 I I -1 ;- L- .1 1 ,]t,
,:, ,: I I -,.Ip r H Clanse
"' -' I 11 I 11 -1 I ,-,;-1. -- 1 -0116 -- "'I'a fii', ,Aatti.,I.
"'I'- (I' 't; Ai, 1,7 I ; L -"-- - --- --- --- -- -- - ---- A", I 1 t "Tr tl nT--,("R,--,
",_, _,_ r. ,,, I I I I I I 1, I -1 I I! ,- 1 1 ... ),1ltiI7 --i"d'of pll-dV ;" % ,, d", !, I , l I ,- I I I dl p- illil ,, --Wly.
I'll I I I " -,, I 1*;:, ,,, ,, i v t11 I L" T , I (*-il ,Ii, F,-;,,,4,l Ijl,, di
,,, I ,I, 1, v -11 1- ", I I I I I I I I I 0 1 ra, -fl o I ic i as fie I as act i i dades polificas '- -,", ", ,,11111iill. ,,diitt- uri P"Y C :
.-A*111 ', -; f '- 'ill' L ."', 1, i L "' .1 1 1-41, ,' -:"! il -i 't, ,I, i,,-,, los m aestros 1, 1- d, I ,,It, I'll, I I I I I I I 11 i' "' "i" ;- r d -ni I .1
.1 , I I I l I ill -, "; I i i- "' L ;' -' j ", -- ", !' l,'-,,,' l,""', r,, ", ",i':"" 'lli "', "" V, I I I I I "! I g-P. l.g.i 0. lii- K-1I I I tt- ': ,:, 1 L _, ': t I 11 I
I I .111, il -1 1, I I ", -,,,, l- il'
11 I ,,, I I 1% 1 i - t -,, t v ii, t- ;- I 1 t, I ny, (:, I
,t ",i ,,,, --Z; I I i 1- ;- 1. , n, ,-, 1, ,11- 1, I ltlltli -,", le c am agiie Lily ,,,,, ,,,n -d, A I 0,ffI,,ll
I I I I I "It
,;"-t,::', 1- I 11 I ,,, , -- I 11 il .. ,i- 1, ". 11 1, ': ,"I I "i""", """'
",t" ,:L- ":: t I 1, I I t I I I L' -l :t- 0 I -:I,. ,, t" t; "'IT i5, -11 1 1- ii- I Vilt,- ,, d, L,, llab-T, i;;- I 1-- 11 11,tl I I r'
i, ,- -- el-, -, r-- - 1 ,5,:
7'%-1- ."I '11 i' 11 I I I I -, I i ,,,, dal ",,,,,-t Pi, MIL11's ,
'l r' I I I I I I I K ':
,i_ r", T_ t, 'I, , I , I ,, "', 4 , , -,) i"', ii- pi, C'-gi, -l ,-!, J'j
, I .1 I 1-1. 1-1 -11 I ti ,- p-;,,lp.dtI, Io, J.
.. I 1. I I I 11 I I I , I ,-- , ,,, I , ,-, 'ri ,,-- ,-,gi, i i nAip-ti,,, it, C,- '"
11 I 1. I z 1, ", -, ': - I I I I I I ,, 1, I I -, -", -011 I -11 fl- 1 11 I 1 ,-:,dad 111 I- mi pl lm 02 'Ir
I i" , , I I I I 11 I I ,, , I , , I I 11 I I I -- ,- ",,""', - p , I I I 1 6
1" -, ., 111 lill 11 I I I It I I I I % I ,t,,,,, i ,,,,,,,,, i,,;*,,,, A- : ", ;',
'I" I v- I I I - 1 , , "'i" ti "'t-, l 1, -r- I,- P, "' 1 : '-"'; ,,,,,., a ',-- ,--'I ni l.
', I I I I -- I I.- 1, I -, .i-l 111 '
11 I I t -, I , , a" M"
,. -. ; t, ,t -1 I 4 IT, X, I .14 -41, 1,tll ir-lii--j- 1"'."', p- 'i"! d fl Nt"'ll,
.11 Z ,- ,I t -- 5, , 't ;- t I I -1 - ", l t" 0 ,"i" ',,,,& '-,.7'g r -ny I- lit,, ., I -1 ", I L I I ,ii I A-', P , J, , I I i, !" It. lill I-lilfila Is T11 M.
11.
-, 11 ,,,, .-- i-, I F, , ,.- ,,, ,- I - .." - - t-- - - t -- -V,: ,", _-,,,- ". ,,d- 4ii hlti t l 1"5%,- 4- Sialild M.l-dld
-, z ,1--- A,- i ,,, ,,,,,, ,,--- - i--, , I ', -, A, -,
-,-., -_ -' ;,: I -11 "; --,l, ""; -- l' ,,!,ill M'i; .... r't, --3-y- d- 11, .1 -t'. , 6. 1HTt"-- [I"t, I," 1 - -- .., -11 .t , I -, 11 -'. I - I ", 1'-1-11 I ,,,I!' ,--i, ,-r ti 7-i-ij j H --nt- -!- d, .11L!- 01,r-. rll- ,
-1 - I I I I -, --. -- '," ,t -11;11 ; I It 11 I r I -1 I I ii r pttn'.-L
,, ill "i ti- ,, :; - 411-1111 -11 Ni" ,II ': ,d---jl), 5 ")! '
-111 11.111- 11 - - ----- --- -- ----- - ----- -- ---------- - ""---- I ii I ,, 'It' """, "pl v
,,_:: -T , 11', , It" t- , -,-,, P--, T! t--- 1- ,-, ,, 1)"i;- h,"ii!, j:,-,l f.- --QL1'1111a .- ,M.1
-1 ,-,-I,,,,,,- -, 1-1--1-111- 11--,-----,--- i, T "It ll", dlidl, t, ,, I-,- ,I ,if, TJj ,;t-,t, i lur -- dlll-- !- 31Y Q11-
-: ',"' ",',, ,',,'I"r,! "', ,I hi-- M-t. '14 1. 'illi, ." ,,,,,,,, -, 1-7 If "g,
-, , c!, ,:, ,hi In aillacitiiin del ;Z '%- I r l """"', P': ,-,., -iI,:1 I , d ad,, v-ldiltt,
I ,- _, ,,r __ ,: I ,,, '1- l ,,-,-- '---, 11 1 1111,f --,
_i I - , -- 1111! '. par,,-i j- vi'l ]-,' 'r- _, t,- , - adcald? nqtellallo- n bi i "T i I- , I 'T , 1, tt, - ', q- "ii, "'i, ,',", T',", :lf-t,, .1-a -,-IIY.
71 I I- ., 211 ,- d ,di, ,n- :", -, 6t,!. dfutil- '0 SlI w id,
i 11 ; ,n-l d, jt stl,, ,,i,,I gla"17- """n o illAilzllnai lj fie 1111 I'lepo :" I i'-"- 11, 11, Z- ,ii M,-! ,-It'- Y --, 'i "i-il
I -t"' ,,,,t.,,ll, X'1111 11- 111J ) 11, ,-,,>,tI muz-, 6, P-kigij itl1 i,-d,-1,1y--Il 111-- P- 1" d, j,,,,,dv1 p- fl '.
I E L #j 0 ,V a : ,_' J5 -: -' -, -- - , t ,- 1-1- :-- ., d, --'t'l Ci" -- - l y P- 1 'u, ;--il.d" -ip, f.1'Wi-O
.i , . 6 t I ': ,:-" ", ---'L-j -',i f, i,---l-,,1,i1, 61 il- n"'k- I., '- ,a, -!""
;, ,, 1 - , Z' i- "t, ', 1-1 ,id 1, il '11'1-1 il-,(l, -i 1-illai y I.
4, 1 t 1, ii:j t _, 1'. ll ,i ,,,i 1- "j,"I", ,-, 11 ,il llti.lil. 1.
r 11 I 11 I I I 1, : T -- ,),l;fii,,,) !",P_ 1,,,_,ijl,
O AD ; I L ," - I , I I 1 I 1 t, z! 1, It I 1 lli"1'11 ,- I'l ',-" ,Jp "t p'-di D'. -6-: ,_!, 111 ililll- 11. :. .,-iw:
I m J? It I -, iL, 1, 5",, i "' ' ' "', 1"'litlip-1 1 P, 0- -, ,I f)"'I'lo li-hlil
4E i i I I'll, -- .1 I I I , 1'- 'I "i, W t, ," '! 1'v',-1 11 11 t t I I t" PI iiito I'll.",
, , -- , -, ,
.. I 1 I 't, 11 -111 -- ,,, i, lit!", ,,, d I -, fl, i- '.11-11, ---- 11-------- ,,, "ll", '11t, t '! -ii-,h,,-,,t, df
I t I
i 11 I debe 4, 0 1 1 1 1 1, t t I I t I I ".. I I 1 ', I : z "', - 1"',"', l :,", 1i 11 i- 'it d ,, ,l
-11,
I 11 I t 1111101 -1,1 t- 111- lt7lil- t
11 I I "- , : , ,J, "' """' "'
J prea" Onte"e, ,,, 11 il 1 I i t t : i- ":" , ,!, H, ), 1 ,,- Pi ,i- 1
11 I t 1, i .-- ,,- t, ----', "-t-- ", 'I's" 'ii"""' ""' Com enzar
lupor Se 0 -: - 11 i -- , I '"' ', it, --_, ,:' "'i"t a el 2,
$*"c 1111i'.", 1 I,,i- 1- Wli Ciff Y de Se de Su = 11 """t"t" ,. I -, I I I ., I :11, 1- 1 -1 t , , ", - , ,,, 'i"', ,, ', ,
"I I I 1- t ,i:-1 11 -11 I "'i, i-tl. -,p-'- 0,
QP,*,.;.,, f ,;,, I I I I ,, ., i, l ", I ,,-' t"i- ""I'l,
ski 0 1 'L- I -- L r L I ,r ,, l- 11 I di,
"'Old, i " '- ;-t I I --- 11 -, ,,,,, i- t- ',- --Il J--, "i, de octub re la
I til 01 I _-. ,i
f1si"O. I 1, t JF y I,-- I il, I I ,,, ---, -t, -, -1 it,' -,-- %, .ji , 6, -t-,l dir ,t Ti ,, 1, I .1". -, I ,;ii,, --' '- -i' "I' ,"", dit ,
I" 'I, I t I f, -- -, .1 -rih,;, ttl ,,,, ,-.- I I ,
01 I .. i I - I ,,, ,i ,!tt ,", i-- ,i- ,%ioi ,td,, ,-,ti-tl Ili,
I i :,,, z IM, ,. ,------- --,- ,- ,, zi- 9""li". ,i ,D' ti;'j reorganizam on
A I 11- I 1 1-- -.! -id .......
I .1 n It'', 'k, 7, ,,, 1,
I 11 it I , , F 1, - .1 I ) i t, ,- siri viindidplo ,a Alralde n I ,d!,li n, blt, I I -,-,- I - -- -, Nl,- C ,,g,,-r, Nl-- l "if"
;- 11 rip y1oridn por P1 M ,iFl ""I I l 1AFA e0miritt'A primariog
L"N - I I- I 1,1, I i", I ?-,-! .,-n- ,1 -1-, "I 11
I ,,, I ,f r',
I- 17- il i - M, )brlillpi, C"Arvojal 'k, , "" ft',"tr i, "t, l,"hi,- I I
I, ,-- 1 11 11 -- I en nmiembre. 27
--, ", , ...... L-1, 11I
,,, "l, -1., I ", a r I -1 "I'll" I --- e 1-1 , ,- I 1- I 1,111 .1 -" *-t, z 11'11;1 rl
"! i" I -- -, T!, , I 'It '-1-k--- 6"" ,it -i, -1- Y, 'j- L" 11,1- d, I 'I,"
-, ", I 'r l",pl-- ,,,,,,,, rt,wg
I I I 11 11 , l,-, ",ti ,. ig ,,,, ji ,liJ4 gl,.
-I 11 I I I , ; t, A t, i 6, -',_ ,% -,ir "", ""'I"'I"", I I
,- ii , !t -,'- -n'- n _'!, t, 4' i-tl' I t' t P-' de 11 p-Illm".
I I I I i, ;, 11- ilil:,-, r,,,,,-l,- -Ir- ,,
,t-- -- I I ii,, ,;, 'i -W ,,,, P, ,,, -iiq-66iti 61 4# C,
,,t, : i "itii, """' ", '11.1-11 I ", ,it, nJW 1,,,,I,,tjj Ill b-jua,
I I' t, -T 1-- li- 1, "t-, ;-11-ir. Ili it, --;- 1 i"', i- 11', d I Ot lit., -.7-7 -, -, ,, flg- -n dj- i""Ibi, dli t 1.O
-t, 11 -- -." l-t, ,
'I jl d- il .' ,,t- -'-, 'n "" tnicalibmii 7 '4 l'i.
",- 1, ,: -,-, -,- -, , l -,l- "';1r,", ......
1,, 1 11 --- ,-,, -- " "il,,h-- I ',', lT'- ""t"i 1- i, -.ll 4 lat"'I d
11 -, ,"', ,,, ,,, ,, , ,, iir ',t 1 I %11- I "I'll ... il illltT, I 1 li P,1111 1 .11 Ili cl.ZI
21' ; "I 1- I --"' '] I ,I t, Iti,- I 0 iV 1111 01, .1, 11, 11 I I I11 11 11, 11 l ,
I I I v 1 -1, -' 11 11 f,
i, i -Itr- "' 1 I:, I -< 0, , I I -1" -11 ,, ' I 't- ", '," """' I i-i--Jt1 10 -P-Iti, Yj-in- Pr- Ii.i),
11 '' tt, I ' -'i Ti, ,y j C 'Y
:, t ,' -1 1 ,-, I! p;-'1,:, 6, ", F -- , I I "p-- 1-11 p",11,, --i p- Sgnd. DIli
"'I., ,- I t, t i : it I ,,,zi', nt, "". C".,
11 t '11, I tt. , I i -- lii4l l --,I i, I z ,i -riwi I, 1 , ,q, W.l ---- Ii ,,ji . .... J'j-,b_ 11, , -, -, 1 It, n- I 1 F, -, -g 1 -i,,-,:- I !,,,,i,,itt -11- 1. 11--- ,- q d, -r 1- C,
I I i z ,, "A, ,1 4 ,,, q- ,,,, -pr-,- ,,"i" d. :, E-, 1, !k "t-'it", ,tii-a d, I,-,
, , 11 i I ."', .1 I 1 1, 1:J- i' ,,, I I I I I -il d, Ti -I illif d. 11 "- ,, ,,"
I I '] ti, I N" 10 ,lg--, I- tl
FAJA S A BDO M INA LES PA RA H O M BRES 1 I nl "I ,,,, j- ,, i,,,-- t, Hill .--i ,- ,- I h,,b,A, d -'It'
!, -, I -111 -1
"I ': A ) -, ,,' r i ", i.-a A.,ilbl- d,
- -, pl,, o Y rti, Cl-i'l l,"

L ': ii %. ti. "i I ---I 11
U-i a n Filvic mmjt,'I Ott sl4tW4 vitts '.."! G-,& ", i p C ,i ,i Ewll---, d, l'-,ijpi., "
, :'. ', , , -t I Y, t." Ld, M vll! ,--, I'll, T-- P-l". l1flift-Ll, qf - ;, 111 1,i ",
--. l- .-C"", i I 1,114!1-1-1.,l ,11 ,
I F
- 3' 11 L -,11 tl I "I SI. ill-llall ,,, it -i, "", -itlta, -;If- N.,,,) !- y F,,,, "n-p-d'rA 01 p'i-F ,lominm
't zC ,,),,, )A I, di, d oewort pro- 0, s I t,(
,
.,, I
,
,
,
,
I
,
,
-1, 0 t tip, ti dOtim. it Ili -Isti, h4uwl -b- all fpl tii te 1-1- I , _. d '! Ft'i-,", lii.lit,,11 P., A-- C- l ,
11 ; T' 111 I ,
,If --I I r-- -'-,,, ---, L '-- -- i-1 F 111 -.-el) ; --d- -H 1, r d- d. C,-R.- ld'. ,
\ 1 "I.,
I \111tC IZ, 40,t-i Ellub m pv4wi*nJ tz l., 444 it tsliw 11 11 t,-a ,- , t - , , I -111 t d- pp i -; ,, ,, -1 u-tl dato i g--- y '! Cl"l, 't, L--m '7, ,,,Wil"dli), li d,) I 1 11
I -e z ,- P, it, t, ,
,, t, ,, ", , ill ciiit)itez ,)F-b-, 6, W

1 71 r -1 11 rx, C.- d, ii ml, ,, !- !" 1" Y 1,1 dl Va -11, d-r-r
d, ('-' -L ji"'i l ri-i" P- I' U l I "' ,, -- Itbl-, ll"li y !" dflfg.,111
I .-- It , M-ri, C, "T
A-4 MC tTa!f-tT1 ,-.1', t-- r O- "it 'In," q i, .1 11- d, At-- ,- -- i C- 7, 'i k.-" I i -"bj- iti "" Q'if I~
1, a, n I d .... -, i ,; -1 11 1 1, tl, ,, -,- -, t" -'. "I -- R -- C"'n"" i to, lll, ar 11 ulll,!po ll-i4ul- 6-1 lI',
/ I AZ - Q r', 1 -r C-liiit' "' D'tl "; ",L N"
-t JS- -t- Ag",- ,-, C.--t, ,11 tji I- I 11,11, IA t% ;17f- 11 :- -" M gochdo de S01103 Y, kl,.,r,., V- Cliiliii --i'l -i-h- d. 27, "At,
I I i! 7 1 , : L "'_t' t,' """ ;,d "I I --,,, ,, I I I r C, e, il l i. 'i'lit'r 1-11-d'I.I. -TaCI
1. 1 -, ----!"
--T -, -I-,-,,-, _- pijd'-, R--rd,, S,,11- l-
:! ',fn-;1 1 ',',I i --, r I -,; - r i, gi, di p,,t4,5-- ),i Ga.- ,, Ia,.r, ,1,S"T'. h: I 1, ,x : d, ', !7- 1, er maiuial ,,,, M'i-IT.1 -"do l 1,,,
R--- i'- I' -, 1" I )- il- I&I 6ia l 1"'.
Cubipirta umi tv;ili I i,,;!i ,,, eq,i,, 6-ii ibara pi,f"i I'll. "it. tlllntit : Ii -,- it --la.d. -7- Tt7iI7 a, ,1 --,-; tt ,,"' ]p Da. Milvir. & I Centroi lt"""'t, i, U-l M--- C--, I d T),H Xlg- Fl,", 11 ,,I, l l-d Til'I'l, -(a i 1.
,, I T't,), ', OT ml-,ltm- k- d,,l ,PjI --- a h- ...
tr "'"' t Z, tt_, '' ', i,----- -gIri.d,, ,l, j, L 'I NJ, ,[-ii,,t. P" 1l, A,1;;1-11- ,,, ,,- -,, I I- 1, "I Mv,,-L C -v, 0. S--!l,, fl- d, C -g- : Y-,i, D'JoIn t. p111,[,tpiditl-d- dId1t,
Z'
:J--11 1 111-1 -, ,,
,i -L' I a ,A-- V , ' 1 io, ,,, ,- -1 Tiin-- jb- Ag .10 6', 1910 11-is !- J a,", ti C,---t-l ,i -1,- Q.,l.: C-FlituciIn fL Ill -00' tliv,, ,- 0 P T 0 P E D U j I Dl-i-- ,- -1 'l-lorli, 6-1 i- at. di-I i-J tt,. 24 ,If '51pli-blil a pl- IM-- Zlyit bbli d n'd. P-dd
4 moolt t.w t i -'L' w 'A ,,f nr 1, I, TI-i'll"I
-, -" "t"t, 7" Art -- -i"'let 'I Ill, 'af C.1.61iinl,: ', i I- p r ,4 'K. 05 IV, h..
id --d- "" "" it yi i '-p- I" d d
I voZot" t!V", "', ,I I -t-11 -Jt I', 1-11 I I - -TT-i d 1. J- il't!" M.tt-l dill 4- Is 'k-, ,J, Pit4r,, V "" a, '..
CARRASCO, S. A. !, li, v"El'?. "", C, 7 ,,.,: =T= ,,,m ,om
St. 9: Sgo %,i ,,, -1- --,! l ,x- kin"!, ,;C mtit-l et, Altc, S ,,,Jii,.l - r 't, ,,l;--,. C--i-j- ,, Ili, "Vitfnt'- cl, 1. F-ul, d, E-Vz ', til d, zll *
--117 NIFdr-, ,%- I a i o rtod,, Rpu !!-t, dl. t- T- -t, 111, v,, ,P 11'11 1. Riffti li-lll, ,r 1 Unt6l,, y 1= 1". d"14 iI.It 41 t:la I.,
ot "I ',- ,,, -v. I " lt.d- V--, y M-= 9 -I1, % Of. $41 4. 11 lgvex Modii. F-IfrsIj,, -T, I _. I y
11 t Mle Cli !."c'--, d, ph t'-d', as -.bll., p-i.ri
11 j, Is 01 W-t. i I t-- 17 ,?,. ,,
I all t -, ,7 -,,,, -, d, GIROS fl ,T
=11"",, r w f 1 j I ,I it, T-lii- ,,, ttit%- A d,, ). F-itl. Xn, 1: julitl S,,itt:: C- titI
Li_, l l',
t W. vt* w It,. Lm nwits so S(Widli pof mp neil: 2ra !" Y dkilift 1 _-,l, I , I ': 6 T 1 '.I b1#sY,*,,in6*IrP I'll, I :
MT I 1' I --t-, bir- 1111.1,01)- 41
1,i il ,, ,,, t- j" 11- i ', .,j-t- tl Mldi,,-, I-, R 0, Lifor
$ L T ,) tj ,, ,,, r, _, I ,ii,,- Fit '! "fl, d ," 'I d-- f,-"II 1- ...bl., ..:
Gci i- ,%, W-, A- ,, ,,-I. ,ln, t' 1 r,, ,I Nt,:, I r"ll","6n d T'.b-i II-I dit
S I I I i, 'j, ", , -- ""- "' if "" "' "" -, i, 44
!,;,I, L R , 1:, t t -11 11 11 ,: E, T"'- 'r-,, d-T-,1, atrarlt,, "Sall Iiimit', ,tlpC"lA4l,, 0 16n ,2 X
., '' 0
= -- I'll; -" I T.fL ti "I' '1 b-,- l i I i- l 1" liii,,di,", 'll. ,- "I" i ,,, ,I p JA
a- I I I
( I 11 I d ", ), -, ti C-thr:-,11 11 11110 i -, ,I '- ;t ,. ltui-, Y.= M" 0


5 ," - i
ir W ,l t,,t r 51 -, g I., -,,- ,,,, ,,( ;,,,,,"",,:",F," ,,,, 1,' """"I I I ,, d,, gdcl I'l I- .1 ,,, t --
OF
,., ,Y,1AT0 't' ANO CONT;-A NkTLIRA, C11 QC;WA 111- 11 ", : , -it", 1-, ,,;, -- -, , f , 11 i: "I,$
FSPECIA11 :T- -j ,- 11 ,,, .1 "It ,fli t; I 1 "I ... VI. 1,tt- 1, A, d" 1' -11- :,i 111 llj
"" F i .1 ;1 z ltl I
't, ", ld, I l, P,),,-,,T L kl-- m- I S,
&,. 61 ,,,,,, R 7E14TCR, PAPA LA 11RNLA FLEYATOP PkkA DISCO450S 11 ': ,, 1. -1, tt Nitt, I t, "n.."d, l", ,. d 'i 1-T k7i,-lil-iiit, d, 1-
,, Z. 1.1=
0 Ill I z, 11-il-It"';- I", ,- Mi,-- ii, C., ,,,,,
71 11- I. I C'EJ CtD 0,,, ESTC)"co Y R*40l,, ES PIE$!KkS ARTIF1,11A41 5 --t- 11-- ,;" A ,, I "'V" :,,-, "" 1, ', 'I ., I l, I -IJ- 11 "I -111,111, Is,W ," t ETAS FAJAS ?ARA 0- RADOS F, %Ai, -, "p, d'1-111 , -i, I -- I 11 2r '- it I "'Pid All1,,l,, ,,, 1, A,, d, Tril, 11,111 "It 'It'll 1--t 11,1401, al.dxy tw MUL I , , :.,, Ti,1 t" PRC rl-, "',-'. ,,,, 'i -it"d""l, 1, D, -iw M-l I. 'Il _, de, ,H, 1,, J-1. %l'i"-i, 1 i t ,, it, ,i- ,, ,,tl-,. _J" _, C I,- fi[rd 0, C-111 "I 11, 1, 1-t -11 I 'jiJ,,t- ,,i-11 11 11 1- l, P11.16. 6, --lt, y Ii-
111 1- yl],adlt il, "'i-Fl, y litti
pr,, h-, 1-9- -1 -t-- ,i J-, ('--,i,,, p- ill ,- ,
Z i """, If; 1 C.",--t- dl ,,i,-1, Fisiutiv.
F,,,,,-- ,,! 1-1 .W-titi- i -, I, t! Ijl:'11 ,,i 1 ,s" I-T.b.,-, It, V ", S'l-) H-,Il. P- it(--d-,
I
.
t
I I I I t I
I


ANO CXVII MARIO DE LA MARINA.- jUVATS, 22'K SHY1, I* IWO PAGINA TRD


La 11 a b a tii Estutfivit el mettsaje at Cori greso GAIIANO 359
Nueva! A ferentel Una qolmii4li al grim- L Cosa (Juintano
para el pago a los Libertadoresl iiikiiienja de 1- bancf),l 7AN MIGUEL 255
"o fit 'Iij ilill 6, La 14tIt-Ii: it La Esforogr6fica -----------------Lo disrwird maitana el (,wmejo de Af.nioros.-Se t,'
"I -rided-, a, fmw, 11todificarti la inspe.66n de irnpueqfos fi cate,
01 (!-'e N-i V, d, P L-bI, dit"ll 11"",
A 1"A"t- , -, TI'T'l, e, t 1- it, II11111;- [ 1 -1
Lo Pleg-it, h b-;I de del ,ll I -mt,, -0
put- eri -r" 'I pi-,,J. rf-del dirt d, Rar C-tiIb 1
S H E A F F E R".1
dt 1,1 11,11 11ldIdl, tie b-j- i r t it,
Illiti, q I, ll"I Ili R'l 1,I lllt;ilil"
Wiruibela! ......
I 1 v-ded...
dt f,
acio. ideal
Porn copim d. cob,5 owigo
Nwa tion, Para
l6pido, 1". *i** Cwtiepl1R,,: ... l, p.r le -ith" t Cori- ell: lilp"i
YI. pl,-i- 1." 40 w1vitv- df 6 K- r
do ;arva,
0101-Mogra,
A it,
po nqrfe
I- bt ; Calidad Sheeffer's rXI ?()sl C 6 I I (1c, 110t(f sltrj
el 11011M, y -nti-l por $610 t ;eD tia los litulfps de propiefiffid a
t ar

t $175 0(31, mules de 41 iiewu L "Iffiria
de K.11 trlr dill"
q ;1TIOwll", qu, LiI Hab"', ombi n PtOregartin caso,; rltmlolo o rcI,,il1(,j,1Ivl
I, Z
ffscriba con suavidad sorprendentel elp psa finca que ex prirpicdrld 44
del tko'
De mental en todas parties
GUTIERPEZ MARRAN Y CtA_ OtSTPl8UtDC)RES G.1t.- 2C6 l.1f A 6704
1,--, y
,,-li ibno lal. el I., Puede el hom bre
de 1,t "ll" D,, I,
I- d, 91., de% qi, it car,,4,
s de h .6. ill- Jarvia
,t-db ;-, 'I m
% Jb 1 1"* (YFcadFrtc[a,,
PIVA V ktW, d-ftda q. 14 d :,I Ai l t
T
''lv
Y oews b mw prwowk I -- -li'l "j- l "'I I ", r "
T,-e61lt'

de I" "blIl- 1" ...Himiku Wit W towmiles Nus G"vbm, peog" K4 d, 1, I 1-j"
IS,., d, It-', :' ", "'i i, !.I ti
- - - - --- -- ----------
fr prodlfli mlwq** r w1sumil ww m mt" 'T tt llii
kilm ES Nit bm tmvt UbWu A!
hill de illlldl,
do lit ws bwm mosa" I t4#0 st
-r- h- "'i, _L!
it .... I- III, mi y mvm lusts uts Wil. P
lu, er,er, d, dl,
tet, y b.tlll A~,
a It I I-i 9, __, 11 ", t tmB l ': .li- V EH NUESTRAS
IlIbl II, t,, p..d, it 11 N A
d" l, 7 FtCA9 & SlSTEMA GtA M)LhAt FS 'AREA
el'i d de 1 "Aidj 1.- "OVKHWA IXLA QUE 11 IkME DEIIE fVm.1x5f
preg6 T1 di" ci 11 -11, q- It- d, Eti el"I'l,
Ic Ina W-4ilmfta.
os hombrim
(.'onfereucia del Prof. mah me hn -2
Agostini en el 1,yreull)
USCMASE Y ANUNCUSE pr-w. d, 'p, 0
e", EL 01ARIC) DE I MARINA
IW'd. I Lym- Lr, 71 I C-l" k_ Q- 1,
-ItO 1-Itli-I del. 6,, ei


J.oi obrurot; tabacillerotl le A51 PUEDE (ALIFICARSE AL NUEVO fillirin nn pJazo 41 (,ob.
par2 Aiiluci4mllr m PaRk) REFIRIGERADOR D AE

SEDAS

fin,- d, ipwz la
e sr i n A S


e- 1- dt Argl_ para apg vesticlor xl
; t'1 1.0
lillid -tel cle otofio f Para

C--, m tie Salrtol Zug re&1l)6 del SLCON Lao 24: NTRA.
SR-A. DF 1, A
dli p"l-I'lI
It MERCE
Fed DES.
A,
l, 1 l b it

As Ffflo


Una protesta de
Ill leflig-dfe, dorrl -_O, EJ
las "Damas del 31'd i ititrl I. -monilcero soldadr, -!,i Pt- F! Refiro Chil"I

y adom. clI La comod, di,
mbtlciort iolmor q.t
reducciiin de pen-;iones
-psici. qt coloc a -j- lo, OpiineIe a ]a proyeetad a
pies.
at L.xc lc ,
-horn _11 It ho
6_, '] rl,, 191, d,--1IC3 eual,, del Reit
ir,
CONTROL AU OMATICO DE FRIO P--, 1 pl,
(b
Esio modrrna inncvaci p exr!,,titade we iing t1r, an, ll V.16", It

R.da_ y 'o. 01 eno, gctn de it ;f.,
G-tfa P- co,,0.1ade,
.Go--a pac r, pi'o to 15 It- d 9, elfei, b, ei, SY,- D,- del Riti- Ci


eo occl bale. d,
H-i-d, larltidd" I,.
tk 0 Epocio Porn e rnt! to d, 111W, WjQ-ie 11
er!t-, JDADES -, b", PIA. d'] Re,
In Dill pl, into RSTA OFERTA DURA HASTA QUE LA
hii't. iih-, -rit- it, VENTA 0 Ek ARTICULO TERMINEN.
Esto Garantizado, por E p A
'D I Tl'a
Cl-itiluci6n de la Republic -.
WESTINGHOUSE durante 5 ANOS veolo 0 B tie., _rletW 3
"Le AN= If* C-olon6o" ceo 1. perein-I, htI - a
dt Jlti
P- li-te; e. dki-b, rl 124a, rriii o tt )Ulf.
del propto ano Adem ,I pzg6 7
Af,. I epoccl
pizada, ) y dl
10 11 qd, 1-1- 1,1, GrI
Cia. M ectric de Cuba Tl JIr clento N,,,-- Ni-1-0 1iti2w1waar.1 w-tlqh0..* -ld TI, -1 .1 PIS
aimBana. 4M TvHs. 9.7011, A-291 1, A-2912 Habana, LA VENDA on
I
.
PAGINA CLAIRO DIAR10 DF LA MARINA~ .TUFATS, -2 F), SEPT. DE IQ49 I APO CXVIT
I I I ............. .. .. _,___,____ __
r
DIARIO DL L k ,N1 A R I IN A E( : J t [ i
F U I,' A ;I I N I 12 1
Ap.71,111 "I I_ l', '', NJ A
11, DESDE FIRTUG PANOR
ll ._ 1_ If, it 17),'', ,:,, 1 i I I -_ 111-11-1- 1 I .
I P'n 11 1; 11 i ,
y d1lde 1111 I'll'i t I +9 i _'O I , L" ", ________ 1 I - I
Ed't.do I, i I,:\1iVi lil \ '1'11,1*, ""', ii i, ", : I~, __ 1__1____1-___________ -______--11 Ili, I :"'A I --- -----(, -,
lo !,fi '' 1, .,l_ , _I, ,-- ,1 10"", I -Mmitherfim t (r Ill Aceivlotnift? -, / 5 1- fig v1p Mfjifv;, viciiinfl de la
t p I, l, Nj \ o 1, t"'. I R f I ( i -\ aiv
_P _V/,M lli ,
_
11- I ", "- i -1.111 !
-V 6 -diff
vl t 1i I':, I I ,;I i Ili 'O "'V",A, I i Por 11dtardo Avilti Ram(rinz ,- Vt 1 Viii;vergidad Pet 'a
4. n-- rw- f I I ,\O I I \ !
i ,-, 0,11- C_ I I _-
I I -"'!" I 'I '--' Illli , .- 4' F' \it, 11 I i Por Ug't m BAqtInr.
DIRECIOR, I 0 I ,1-W1,;_1 Ca __1 -,- -1'.' '. I ATIMINISTRAD R ,, I "'! 4SI" I Q ,, ,,,,,,,,, : "t,", ',, il!", 11.1 I" I 'i. ,Ii ;',!
". ,,!, I I _-1 I ft A mirt. i, (; I ,, iT, ,, I !, ,,"; l .1 ll co-3.0 1080. R111. H rTwlnd'. t ... Ris.'. y M.-Aisats i ,It, 't 'I l' I ", i"I"'It"ll "i, "I - I 'f-j1,I-u1n I ). I'll, "', f, 11:11 ], 1, -- f, S, , 1 __-- ,, : I
I I I ,, 1,1. ?-- 1,,y me- F i, ":;, ll: ,,,,,, Itl?"i'll li 'W" tmPoL
) r 3 IT 5 C R I P C I 0 N --Wl t , i H 'g, M--", T, ,,I Gai,:he- ,\ _-_--i ,-: -, Ul I I 11 2$pl;, It', "-I",, ,! ,Ill,, I
de.ucl I- 11 .1, 11 I~ ilf"llill "I I,, I I 1:,_- ctv , : "I 1- !, l:nk-M,,,1 I- l, Ni ", '- "- --- turn.
F, vvtj, guttok He~ de '4 1. ,, q- q-,I. llt ...... id I , _,_ I'-- I illtll ''I i --,t, .n!--W l- 1-6 1.
I 1* r 1 I h, -,, ; il I ,,
ruel.h., of. m,-o,,.I. an ., p--- ,l ....... P-- .., k, I I I-f, :, z t ,, l ,-1-i:;, P", I,~ 'Af,:'ifill qja
n, Y, : __ -- I
an I "", ."", f 'Itl)r, 1.
me. __-_ .... $ 1,50 it t, ", ,:.O "' """"" "",)I"' "' O, I I" ': 1 (? ,-i;-,'1- ,,,, t .tlll 11 l; -, 'I ?
rui r' "" -, ., ) 11 i -i- -1 11 M,)".
T ireette ...... ............ 1. 4 35 71N so 'I. '_, .S, , t, ;,%1;,I I I.- __ -jj!1 "i, , lk W, tl- d, I;,
1 12 i V,, 1! 111r,
Semester e .................... 9 10 low n, b 11i i I zj ir , 'ti 1,
Alin ... Is,60 1 1 ol", It, It', I T,, -, ,I[,, l ,qilt ,li to- -_, "It"',"," r I z ,,, t -,-- r'!",, ,,,
A do W'.1 .. I... I I ;; ", I T , '' I, I ,"'I "', ,,,
A. ro -' 11 """ t, I ,'Ili,' it,
-, i- I --,- "I', l C-i '-- _- -_ -- 11 I I I I I ,'I "i i'll, 11, ",
... -.11. I, 11 I i l' -' il'l 'I" 11"t-It'. - -, - -_ 1 ...... N -"11 It I i"" "' " L'--'
,,, I I __ -_ --- "i '- !- l"l, ti"I'L ,I, I', 111l) til- jll tlDuet ,6o, Rad.-6c. Adrcirls!-nin. C%,-l.rn,, ceollo pill. II 5 -cli.,, -- I 1 g, ,,,, ", vi- I I I I I !, 'I'le I I % _,il:, ; ,,'I:t _- ,'t 7- --- i,'- p:01(lo",
,-, '!
C. pi I 11 L!l' """ ::
Anurriox, Tallerel. '111cripciones Y Qufias $ i, ,, ,it, 'i l l I,, t,., I
I M-Mol 5 1, I ,-, I ---- I , I, I it _;I 1-1 I'T'j.'ll 4.,_' .i 'i fl-I 11 % I- Z.i It ,." l, _:, ,a-l i"LI't", *.-, i 1 1 1l,1I T.l'l',11'11,I r", ,,,,,,, 1,, I ,,. I r"Illil (, -'
1, ';' I I'll, 1 111, ,,, 1 n-jl, Uni" '0 i,'cil'i. : ;- 1, t -, 11 -1 z i' ,4" 1"', 7::"TELIF ON03 DIRECTO 11 -l, I'll, PI11'jjlt,., I,
l, ,,, ,, ",z^ -,11: tl itlil"111 I "i I" "'," IDire tor ...1.1 A-4787 , z r I li- r. 1-ll It , it" -, I pe' _7 z III,, 1,
8 A11-11tilde, -- M I'm 5 ,,, ,11 t , tr ... .. ... - I It~ i'. , IL I 11 --, ,,,,, q- ,, ,41,11, "i" "" """,,,, W', 1_111_111, 1.1'e de I.fc--6. V427 i 98 ,, 1-0 ,1-, -,, ',,J, I,,:,,. e tsde
A An"reirt I I i-I 11""'", l i,, I", - - -, t"ll-, L i!, 11 11,,? ,1111; I, 'It" r", I ;, I'll,
C,6n.- H.b.n ro I'll l I I I "'
... . : i I 'I I ,1 PIT
-1- d-d -0licI "'ll ,- 't i i ,,, : i -il","I '. li "' 1: 1, l"t 1,
-,--z-_, I ,I,, '"', ,.'I,,",'i"'l4 ,', P."t Ili, 1.
() R I A L ,- di, t, ,,, -1 I", ":, it I I~~ -11, 1 ,,'jll, 11, 11 tIt i l ",", "i"","Ic ,I ir-,fl'1zll 4 ,
," It M 11il-17:1 -1 t, 7 , ", 1 1 I rn- : , 1 'f-,t--,, ,r, ,l
""" ., ", , "". i, I r", I ,, i'l," 'Lil ,,,, t:r, id,,,],, ,,,,,, .!,Pr- Ia
", t ", ( 1 -t, 1, M,;- "
, I ,,,, 1 111 1 -; 11, "I 1111 1i- ;,
" i I -,' '-rl, ,),,, I ,l ;-- , ,:11 I, t__'l, I""'I'erve '"' "" "' I IEn torno a la itill rilci6n de let Com p" ?I ', IL,"' -- I's 1 1_1111
wE1Mk1_________, ______,__,_,__ __ '' i" 't "- 'i ' 't I d- Alrlt,1111 1, il li' d" I -1 ien
-1 , L- -,j '; i ,,, 1, ,. rl, --, I , "MI ,,, "I"', 11 t I ,l lvill, 1111", lli jll"Ilt"41I
Orle jarcitz de ,ffafanzws -, I~ -i t"t t .,it I 1 1 , _;Menos me] titte no todAs son MdAl noticill. --'I'll Wir 11if'"''t 1, 11 %,-),, -11- -iid.
'i'l, I : L t I I - - --------- - _ ------- -- ___ __ ,", 1 1, 'Ili, , 1
I fi, "I"i"'! A "', i, '11,
VAf[AKNI)OWS or unia f-, -Ilia,, -- ,tArlifisoln 11 POI I i I 11 I I I -, e ----- ' - -, "I"I"', "" I' l' -- , II" e i e,
icil 8, ,orop,-ci k ,nal ,,- .1 -- dtmo- clot I I I I I I I , I 11 -_ "" --- 1 ,,-.,,, 1 "---,- 1111z I,,
heh ,on le C.vnpaini. dC jayi. d, Nimsez., no It~ animl ., v , .1 11 1 I F' I a':Ieolffi, ill pw.fhwmP . i ,"-- ,--0- ,,,,,
lo I I ( : a R I a, a I Din e lor :-:""_1%- ,I ...... I " 1 ,-1
4aloer acuds4cr, r.cr. ,, -rrd,; r. l ,Auno- Con-, ,4' ',i ' , ,,
Il I, : I I I I I ; i Il 11:;1,l """, :illf
t'... Tire w lot --5. .hiisl d, 1. ii6,i- Mrs, pe" ", I I ., I "' , I P- P I"""I" J!, ... I L ___ __ ___ _1
Cle 1. bd _P I~ -, i 1'1',"" "" "
in ";. S "'. r.". .bing.d,, "i ,, --,' I "I ,-- i I __ __ "'_i4,4__, '-l
dads industrial. S pt.. de ,,tx, pl-- rlt, --,,b,- -- ,, ,,,,, M. -, , ,, l",,z I"', 'i" 1- ""w"itf" "'lire'dw I L I 111111'11'11'117 11:',
I I I I
IS, P-66 foi t-tv,.Im,.IC P., I'vef alra.,t., I- "',",- -i , 'i: : , 7 , I I "" I ,I l'i", ,I'll '). "I 1-11
11 11 11 i I l, I I I li , I ,,, I 1 Iii, , I ; 7 ,,;::,t ^ ",a ' "%' '-" ," ""'
t-cla, TI. I., .,fic.lcv. -'. ,66,.66. se cid- 6, , I z I , I I ,6t, , I
ai; 11 I I I I I I 11 i "I , 11i, 1- 1 I I I .'', i I ,_, "I'" ,,, 1:,I
I I ., ,
encontra, 'n 4 Pri, .i 'n rl ,S,,-j,,o i-joel "'. 1.s v "o, -1 I ,- -', I ,,- I I 11 I 11 ,' I ,I I --, , : I I, it"", eii", "" 11"i"'1 111111111isl"11".1 I
', I I , I I , I 11111 I I I I I 'I, 'I" I : ," 4 1, I-' I : I t I ""'ri,''. 4,I, ,
constitute tin inictin, atropello y #i citicrMa -Doller a lut,,r pv I tna, I 1-1 I 11 ,, 1, I I i ll", ,,I, ,!- t 'a, c, I ," I "
de iri_1-61,le mapo'L ftc- 11"t I 11 il I -_ , I, ,I i ,, ,,, I., ,, t I I I, ;l I I 1, f, ,, ill % ,, ,/ ", I -,, 1,111,11 ,,, -1,11 ,1, I" "_f I I I I I rl, ,,_ ,,- I 11 I I Ir '' ,I
1. irite"'..6. ot Plaid., ."i., 'I'A. rugid. for.. a.,- 1 i, I I I , , """ F "i 1, 11 i I ,I , ,, ,,, -0,, lit, ,,, !" "'e"I'lill,
...... I 11 ,i I I'l I 1 11 I 1, I 11 I I I I I I ,,, , I I I e I ,, ,, twil, rl I "I ,1 1, I1 1,1so "I'll, i.I1,1t,,,,',
flazad. a por Iris .b",.S dt 1. fibri ... ... poridiod.. si.t."J.'a -, I I , I -, ,,,, I I lill I , 1, y IO ,If ,4i Pi- r.
1-1 .1 e I I I,, ,, ,- ,, I 1 I- I'll" , ,
It ri I l' .
I I i l
;1 I 11 I, R-l- ,, V, ", 1 i I'* '11111' 1111,ltlii RIIII II", unurt.
a m6g.cion'. de oigo.,6 --Ir. c..-g,.rI .. .... r --- -, , I it ': ,_ ,-;t , ,I I I I I I ,, I -, 'j, eTo flictca W 114anad., ,It I;.Wo, y h. nitio dit,,e- -, 11 "' L I .1 I 11 I , I "I I~, I I I ,1 i I , I r,
n I'll I I 1 , "' 1 ll, "i",, "I 11c 1 1
'. I I I I I ; l I I ,, I ,,, 11, l- t I I Iit
11 I I ,,, I ,,, -litl ol 1. "I ,I
que 1. .arpre,. pvP,,,t.- - ,,. ,,6-6 ,-.ud., ., ,r- , -, :, I I 11 11 I I ''I "I : 1 "'; ,, P., ,, ; "; !, ,,, fi, t i., F_ i", d,,!i,.I-,c-t t-,n r, "t"I" I.
I I 11 I -, 11 4_1 I :;I , "" I" ""J'! 11, "I 11 I'll, " 1 ,',- "-l" 'I, t;--,, !,11,! t I .
de 22 ble Wi. del . ,a I - il, :, !, t '- I, , ., i , , ,-,I-- - ,,, it ,Iunque co,-- -1.iInt, ,, c -e"-sl Par 11 dertto wui.t:C ,_-, I '. I ltlit- I I I 11 I , I I I y ,, ,,, I t , ", , ,., ", I ", 1 1 11 I , i, i ",",I,, "I i ,
I
]- -, I ". 'I I ?I1,;1 I ,, rci,
.- I I ,,, fI ill ,, s 11 ,I,
.66A Clel Cual induclabl..'ate ,C exroriiI, .1 nestill de .. .bt-- I -1i. I 1 "I ,_ I I 11 't i, I wr, "' -on ".
11 ,,- t, .- ,'I I ,a , I I I I I I ; '', , ,t I I 'I, I I ",I i'll ,,,,, Pi,
I'll 'I', I -n il,, ".:"t""'I c t, 1 "t', 1 ,, ', 7',
P..iti- y r.riplet. lemlpltw ,ilin. I 11 I "I, I I t '., I 1 :: e",- 1, "" I 1, 111itill "I lilll"tt Xti,
I : "' I'll 11 It," 'I
--itirint. -, I , ^ i" 1 41-- I 1, I I L "I
En Citric,. T. ,ubsidi. -6,& to I, I I I I -, I I I I : " I i I -tn 1, i'l, 'It"ilt, tl-T,:, I 11"I - ,g-jT'-ti ",hjr ,"
-.- : iil_ "t t, ,, I I I., I 1, I ,I ;- 'I, I;- !,
-I-,6P.r l III : I I a I ," ,!, "'.1, ,,- "I i,, I ,, 'rd'. 11, 1 t tl--1-,
ritcla R- dt jilr".. -gas. P 'ri P-: ,, I % 1. al __ I I I, 11 I'll 117, I I , I t z " t , ; I III'U'll ,I,,- J,,
P I lr, 01
So '. , 1 - '-' , 7 1 ti polvitu, tv'an el, "" Ill, is ", at
fi rice qu, stint', 1. ,crap. i- nr- ,ifo ist. I I I I., , :, ,, ,, 11 ter c I' e 11 : ,, I I , 1, I l' f, ,! I ,,, cl ,, hfb"itial ( ,,it,;, i! t"' to'n"t',
, IQ I tt'ii 11: C, i I I, li, ,! ,:" tl, -"bu:l, 'I'l cetl-l, d ur,
11 : I I 4 1 1 1 I 11 ,,, ,, A- tsl ll !- ,intronsferibu, .sped'j., P., 1. Z.- F-.l r-tip..'herite .,.
put d I -, l _ I -_ ll 11 "! I I ,l 1 11 11 i ,
C11 has. rl rM6.1citill y It .Ilin I I 11 I I ,' 11 It' ii
on -AI"41-1 puros ,- I .- I I I IL , l ,, 1, I 11 It, I '- l ,nll, 11i, I I -l,11,- t", 't r ,t..r grup. de ,_,Wd
I , 4 1 , I I I z t 1, v, , I 11 t-_ __,a i , I 1 i"'z,:!" laid. d.S -C.3 PIIclt i ... 1. ..
dba efmar I., concept. d, inatrusto ,,tcrt ,erita y entrada ,,I I I I I I 1- ll ., ,_ I I I r " I
I" I "I I I 11 I 'i It- 11 t , ,, '] tc'et.", I 'atilt as: 1. d. ,,,, drlco 9- pet
lis "Inlel dt 1. .it .I. .rfiurao ad ,e.-itaitrf. 6' rt-.,ln I i- I L 11 I - '. -1 I .1 1, : 1 i,-- r., I I 11, , I 1-- ,rootc tbrilad
I I I I I I r.- fillialir. to. I , Owt 1, ,,, d, otita, 1-ii.t.H. y sea ... C.nd.,t, ilr, r-tiabl*
ecoruirrica So all Mal hayea aid. ottesididesi y .qui elta t l, t I i c " ,, .1 1. I I I'll .1 I I : t "I I I y I flauuni, a. "iol"""i, Se. plirlidr.,
I. - l," I 1, -' i I I I wt- ri.tal dt, l, ,,eri- ,-, I~ Cli-tl 1. o.y.,I. dt
que .Igurio piled. convertirsele in .gua d- cv-.,'t, I I - I 11 I -, - : -1 I -, I- -, ., n I tll el, e. worii.s., -,-ill1I,-,,!,, 7-" lo dtabrientaria y XCito, y 1. dt ,tna
I I I I I" 1- ,.-. la p--;, ,I So. E't i, plLti: 11
-No "'est. 1. iinim co. b.o.nt, q.T 11 I "I I 11 ld it, I 11 : Iz I '! "i .ci., P., tl.e r ;ft 'i.-p:' 1.61fi
_I:r I I I I li I I It I I I I I I ,11 l!- ,- r, I : " 'g, 1. ?- I soll, PmTil ,, zi:, l.d. ; ,4 de ;C ,1 11. -ad,. quo no --lc'**'
i -,, - --, 7 z. r, 11 u ,-i., none. do, hoot, Pni-did-. 41 ,tia
, I,,
his de no reanuda, to s. fibr; tl IT~ I I I Z I, I I -1 I : ",111 __ t3 w "h.c:, "
pui"Iiria "oloiilo. d, ,igo, I, t ,,,,, I -_ I t I I I " r I T. 'In l 1 I t, .111. I."Z",-, Xtes"', %_ Ip ..-t3. di. iz Z fondol Turigon.. injustan,"'t', no h;10 biie
TIC, luropli, Jos I e I '_ l .1 1.
imacerl.da --min P-Wid.de, irlredwa de poti l,- ,,, 1, ,,, I I j I I 11 I I I t r, t I o ac a !a noble funrion dt "eltuxar una veltz no y puro, esfotaado. lnerecetl r do
.. , I a l, I I : !be pre,- w ,,, I t_ 1 ,4i I otr. destine, Yzan tl- v- cor I~
". L I I I I I 7 1 1 1 I 1 -e, , O h.bl, I i ')go So "I de F"Jit""lle'r Pa.-. da pmbabilldad, ,, ptrdr- ,,, ,I
ex"'j". y means to 1 "i -i at t". t" I I L 91 I -1 -1 I-, I I I - I 2 11, hic e- i ", ii, ", "" t" , -1
1,61.l d ]. .,ficulot, q.C ,latim., v city. _i 1, -- I I I I :tl xi ,x, ,.e I 11 I I I -60: debleran, 1, u.l. !. drI elot.
I IS, I ; I i I 'I "I f L. .,.,Z,- y U at""otottite,
-l. z 1. i I I I ,It ". 5 1 t ,,Z ,; ::Is tor Roa, tonmol,- 7 rcrno',- is
11oll, fefni.d" Pot '11. er, 6 a -w ," -,n :li, 1, r, I I I i t , 1 1 i a S, C, V , ", 5 I P ,,1 : -lied. itd., d, rip.l.
1, i L. I I V 1 .resintras rosure ',!I,, noy olcrres,
ch. s.b to ,no cominicado, itoib ,- '?t'-,, I 4, , -- : I I -, I .,' 1, -,- L: I , 3!, ,- I
1, , 1: !a oi,", ,,, 'O, do
1- Al '' , ., - 1 r I 1. universiflaii
id- A holloiAbIr Iron, it -, - t i, t , : ,,, - ":: 1. .ad,,, hab i. dr ,,- Pira
ine'n. Y" 1. I'n p0tlz o", _-, I I I 11 14 a Z I ; I , "-,'de 1. -t; 1 -1 ,_ i I I _- I I .1; I I : It Respuesta libligamos tod- ellinc,01ments
, -- , , I l' : ^ let if.ber-ritei- "'. I"" pro- ,
Ire. 1w dt a ,! , , "A'ate, 1 "', I "" , I I -, r' R 7- -- ilo y li ,ta Ptocopado dit. ,to,, oc"'one'
11 I I I 4 I I I 1- I I -- i , -- !I, mln,,tros retu'041M All 10 6n de al,- rl'ie ,olqil.
I,, I ..... d,,nd. ,-Mr, I I I I c. 'ass de r:, ; ter- v dz ritradles.
'i'lor V- , -11_- I 11 mpru., '. I I "I I I 1, I .- -, I I 1 I z 11 I I I , ,,,A", infri "" "'ne"I" Ci a
met", 'Itt"I.,i6li '. ilur ... ,, ", "' -, ; I- I I I I I I I I ; r I ':,, tA prribl;'., I,,"' ,'t t i- de ta.ta juvarzJ P-, dtdicnadat
., 1, I 11 I 11 I I I 1, I I qu -I, l1r,'n. PliZ. I I 11 I I I I "I z _. I I 11 I I I :, _ , I ,Sho nuistri. _,- ,.p otote, y a
: -, t I I I i I .tsrCj&n d, !" i"A"Cla zlitas m q,
Adrna, ,.!, -1-1,1, .!Is ... se "I "I , -, e: i I I ", I I I I I I I I I i . il I 1 4 : i ) no -,,b,,.ni pv,,", ;, ,ititei. .b- ist., Aodo _dla .nrin hStua
, - I I I I "I I I , CIUJ; I p,.,. r-ble ,,I, h,,m at,,,
I 11 ,_ I I 1, '' I t 1i I I 1 I i I I It ,to$ Mild. 11 ..Coruslld.
dustrial'., .umrit." rcotgnntrolerv_ 11 I I. hundt#ndw m, ,olclic nor
lot, I.T'J", el c.m. d, pmdu'66o & --111 11 -- ., I I I f I I I -, I I ; I I "I ,, i I ; ; , 11 3 uAn hond.a ), wptw aIn If&
..I, I I I I ,i tl I I l -1 I I 11 i I "I I I 11 1 ., , "I I I _it,;;- d, volJ --a-.,' -, our t...., rRo."Anatsitt It "esittri i l ,C ix I ,I a truttea de Ins Poa educadcra, Take' del mal, ,, c6con ,osan.
is, ,- -- ,?, ''. I I ,-I I -1,- I 11 I I I I Z , I I 11 I I I I : _dbihe ingrotitu Dic, mistv. "Id'it, chain y irr-rn. I,, -mI na M.otr-nlio,,, ,ocoqCt" .0 y;, Too , I I 1 I I I I '' 'bj. I
-, ,, I 11 I I I'll 1, I I e ell.ree e. -.a. !uAbdo iaors Cho MAS gra,'t d 10 q'it Must%
sint, con Is, dt" ptin! I it, ,,,, , I I I I 5 l,
11 -1 i j _t, I I l I I I :" I 11 I t c I I de cosas! El Dli"ku lilee I n nuevo porquo lejos d,, ,,-rd ,, dic sure.
.u.1c.do, ,I,- an, 1!t,,i , -- , - I I I e :1 I I I I 1 , 2 I I 1; I 11 R, Wits en j.lt. dolemn- de as To- ra, 10 negii ,c mg t Sa Plot
cids tit GuArl ,,, l I "I : li ,It " I z I I, l - ntci, ifthu h 'tr great y ,p- i,,, -, ,- t,- - I I I 1. I del ttirb hay ,,bordwio de to 1. ,1 ,c) la I-nt y
hilos 1 4 ect --. ,, I I I l- 11 I ,- I , -'t = Sy .to ILL l6fico qw
I'' t1it!" I I I .: I , i : I I ,_ I I I III ", C-t-ibuytor, a fb'J 1. con- artals at alloo '0_1 cto -pliIsio.
-11, i ,, 1 11, "Irl"e In% an ,,, I n.,A Ica bl'.
iir& I I l l-, z I I il, I 1. e t , las ,ilw ds IST suetiolas ON,.. .,I I~ It I., det.rdes,
tn,,,l to, i& do It fibr. n, I -1 I I r I _' -_, -- I~ 'fad J' .cossicl. p-,,el h.mbC I!Ia '.. l 1. licapio., ,,,, ll1z4MWe1,nIQS, Sit.
I I t ell I A I I I I -, i,
I
I ., I I -,- , t, r lA 11 11, I I r I I I :Z" I~ z I I 0-1 1, a to$ qui at" Patti liens? n, ro."t, d, Gtt- Mellut
P0 S1.6cra, un Quintet 2i -w., v1-lI -, ', I I I I 11 I I I I I_ r ,,,, -,r wa i4
tyAbaili 6D.o4 -w-o- Pe,, T, .1 , , e Ig,: t, I I I I ; , ,-, I, I -i I I .1 I I I I I ,I P*an Ego de lag, perliones a los miats- ;Cuinto pelluujitr, at sembTaT an
e. el citrido esud., ..intfSS ut mi I I I ,-,lati, I, -1 I I I j ,-, : P I I , I l L, I I I I I I : -' dtil Retill, 'lot., de an lar mitridols, rrnn- circles inimm pl,- Is 1-Itrroga, I-, I I .- ,L onbl So S 1. h:y y fi,..cament. Site" 1, 11 I I 11 it- oI lo-S. Its "M Sol-., I luAtad de hot.,. Arti- i6o' de 'a We ti" I l polls do I
,is lit *test filaricu,", tinea, Ist I It 11 I - I ,I ,tl I I I I I d2cl.o, c
I I I I l'., , I I I como S) I-hata pars verse,
fortsda, wfilizolt once "i -- I I I i, ;", q_ ;l I I I ,; I I ,l 1 I' p1nerdlet', que, 11 ltrbit-ren, Jos Triedic, riecl- ,he,'
Jill. .11o s I , t I I ,- ultirn. hors d- :lfld* de Ios Ila.
t 11 I I i I I -'o."'. -Iua, dedulud. lalg*. aca-te .a
011c.o .. I I I I I "i I 11 I ,:. -na Alt tonangIn c dos ,, reiprottabAturse y it com. ;
I I I '. V- 1, d junt-mentat Is angulitio' ,, ,-, I I ' ' "P." 'e It
conimort 1. 6 --- ,- I i ,, , I I t _- -, I I I I I 1 r, 1, I I I -111. retil-dc y 11 dtbe, do 1. Repiablk. too 1'. p.,tu, Is Cars.! Lot bti.-, I.- I I 11 m
C.Illituci6a, I I I I 11,1 - I , -,_ ,I il , I ejores, han Perdido a unur de los
i,!- iI,- - - ,,, ,it ;- ,, l I I I I I.. ; ,]s-- P-1.1niente el sefin, Ministb ,it 1"d cation- suym 1,a UnIversidad puaid. an.
11 "I -1 I I , I ,I I I Is C LIrA 1 3 ,illt, s1l1n. stguiri ud
Merle lat lal.,iibs o , 1, "i t, -, z 1, I I I I I I "' -,i -- I I I , 1 1 I !it t , i 'fa. PCo Clara, dejirt va" Pir Wrens, debt onlrdarse fntimamen
: i" ii I ., ,I 1, de ebsi, de Sales ifloriatons y maltratadea I-')-- te, p.rq.. Gull ... M.jiu ere ..
-to, jx- ,.d. t... fr-? ,, d, r n l%, z- fl O l di ,-i ,, v -- I -1 1, I ,- I , I "-. I I 1 1 t4 ,I 11,-t, It -& III > I ,31,'ci,.
lot pectaharidaides it rails teg:oa i r,,! ,:tisi- -l -, r -1 I I I I I I I "I' !_-- -r N I I I- 1,1 IS, I "amor.do do oils, y ]a w-la a
-11 I 11 -1 Plenitid, lu .Inoxaanentt, am it...
Jo.4.j." el IT,~ Pinsic, "i "I'll I , I .1 - .- I _. I I I - 11 "-I I pas rd trutievelast
hai.. a rl"I.jo. Pot .I.Ilt ; 1111 I at '_ -, ,.,i I .1. I - 1 2 11 Z;. t, Z- - I I i I I ,,_ ^ il n I No bay que pelfir srgilnlai 'int,
I 11 A I A 1, ll ,-ionkirnte AsK.-,d. 'I _a- lnzi i- I It, t"'!I I I i I I I v I "I I I I 11 I'd. I t I I I 1, "" __ I Una novel justices. Si tin lovers Como aide put.
lo- Jaen, el "'puein, ,ii, ,,, -- '1 I I ...... __ ------ _- ____ _,_,_,____,_____, ''I" It ,, : , , I de i I __ I do mrir Sea, y no ortarre nado pos, I -O'lelmar
I I -, -I, taridir Que engc l P It
0. fuw ,I ig.sl ol'it WO ."', -1 I I ,,, ., I '. M .1 ''I' I I 1, ei': , Por Luis; Arlaujo-Costa indign"i6l, JuM. !a -ojvu., Y
Into 'I ri"I 'J, I I 01 111, I 11 -1 at tealigoit"If, a 14 wr,#, "rik ...y
ql, I, el l. ,- I 11.1 I 11
lei, I I~~ t "I I I I
dt Vutt. Ab.l- y tt- ,- t l I I ;. ., I I l I I I difietl w!"i"', ,1, I., ot". j6- il, ,'I' ll - I 1, I I I N(' '- ',"- Is -,, conjuito de in ... !a,' J. tNe nes, 6 Jos 'It" ,,an na)ismdo, el u.
,I ani'lin, qo, l"', 10 ,,, ,- 1, ,,, , l, !', "I I I I ", ". go i" let fOrmana on retain d. midtil
I'll. I I 1 I Us I I ', I I I I "I "' is simple trunowl'sIA Petite al Pa.
qor en ro. I, ls i 1 I '_ 11 -', ,,, 11 1"'itz pti'lfoi ," r"To, iI l 71 , " l 11 ,, , 9' ) I '; i' I :A] U?-,a con $4, rapsodial, was Idar"S I Crificlo, I I 11, )a vi,%, 'Inri do
I 11 I lzrtud, E. I I" ''I l -itur.. -1""T'i" 'In' C.ot-a Q.1" Is ..'.I'
hl.rquio v rat 11 i- I I l ;: il i:, I I -1 11 I ,, , , -I'. da, un I aparecan Co.. diniroln.d.a y colo .ornuut St. 10 due it PI1s-1fr Z*: To server a unof ifl,,aln qua 1. me.
I I I 'Ir 1, 1) 1 , , I n'-1,ler, dtl I at-tiol. !,ei L.eg. at ge.a,. to- fees. -.mvv.Iw% quer'sn' 1 : at et Fail" I ad.. Vn Is muorte de "to
Pe'. 1. sii! r ,, , I I I I ." I I I 1; 1, t : I 1 ii 11 -_ ,Ali love.
b4n __ i "' 1 I "I "I I I t pe''a, ln., 1. I 1 -d. Joe r .P.. de la ,popey. y Cuerl. I.rg.. at -*do de Me pa, rcinuintito podemos e U.
d, tnrodim ,, L k, ,' "' : I "I C .' Ito Cc- "l- e re-loOle 4 nor aotcnrnircr- unt: atten It liters de Gran uGdj. poto in muerte do mueba *its
To In """ i ' " l ' "'
ion i 1. l I ,, it , Z i "I I I I f "I t, I- I I I Pti ,
,I ISIS', l I 11 -, I ll I I 1, I I I I I I -, il-- q.a .- Erl 1. ins. ret.. to 1. St. hot; lot M 1. 'elators terreirin. juventud dispuiislA a] blon. Polltlrulto tapital ,,, t 'i J, ,- I -, i , I I it -1 il I 1, __ i "' I Sit to 1. I i6c, u.nor en 1. bi.g-fisi de ,in
-. t, 2 1 " Cos d1l enter do "PI eacifiInd.lo". EI
so, d, 'Ido, -(. 6'. "'u, t ,--, "I ;-- , _- I : I : I I ", I I 11 I -ijarl Its cirtun'tiso- perSoca I t imatinado. han de po. Clavo" 7 "La mujar site-. Ilay aqu! carriente-iqui Imports I& politit,
3111per. -- I I I- I cAl-np-pirrisAbSont, corn. Gustavo
'ireple Itnte 8., ,-, I I- In ,Z-- A -- I f - t ;I, I -, 11 2 11 I I I I I -1 I -,..Ali .ornbl- to 1. ciarla, .... roku- d. fantasia, vo un. madi-66. .uy dWdl at ,,p
In" noismot lalafio' "' ' ' ' t' I I' t -- tl- ,IiI i % T I t - I _-1 it I I I : N..i ... I .1 r.. 1. ambience real, rambles do Circa 'Jar, porque ITS lindifes entre el MeJW; per* inst It, horrible
"t I .- -1 I 11 L-.r .1 EjtOit. y is Ptleor-les. upondan Cuento, ]a "nouvelle" y ]a noveW hoorado, urwunfv -itarl,, dt la but.
Itocias due litne .imam,,A , I 1, .I-,- 111,,, !, _1 -- t I i -, lque Corr
f n t:, 1, I y ,V I , - 7- dc 1. Rech-lorl y 1. -01, a pl.t.l.,de UrI dt- -fluxtilan do Continua y no CS no- no most un -jemplo t1linn cl aeC, .1 I I ". I , -,"'i, rado 7 ruiols moving allies repro- Wide ditterreaJitarl con Is fijaza Oitte in, li
ufllr quebn.nto ., ,., '. , -, 2' t -,-- I 'I,,- TI;- 14 .
-d,-e "'a ,u -' i tl -, ; I I i_ -jl_ 1 4' 1 1 1 1 -- -1 -. 1. ,Cpugn.,. duccl& fiel de Jos qua vemos a qua fuels menerter. guiele, ,,Ora ida haela
'j, ,-,: -- I I I I I I 1 1 - -' ,- ,,, I r I h.- 1., g- diaio L. our. i.gente d. Bitltzit Vitntri todu Celts C *
h d, sA, ci ,it I, I ll r ,I ,,;--1 .t _- I 1-1 _, , , 1, e i 11 - I'll 1, ,I I 11 cmadersci- -1 air* lado de 1 vilLi. Phora que
dottonibles to Coba, i ,, , , I 1, ,-, I I i ,- e ";t2 z- I I I I , 6_ as, '11.T rt ft. mw out ilknero novelistic, uno net a proplialto de uste rm ejs que at 1. Iran 11"idr, ho". .115 !",
I~ e I , -_ P- I- aohv i's SP.Pay. Tom- I- de Vnigilito y Is he laido cort Truirito agrado, pol,
". , I I pe.T.S. lot 'Itle Pyldooli-o. lc q, I I I IS .e I I -, -. I 'nio h. d lostado de Two, Pero an at idifild XIX no qua el Autor pmnde at jdter, s zles. I,
'rodn. I'm., J, s ;, I Z- , , I.: I "I l l I I 11 I I I I e
I i 1. 1, , I I I lit _Ej irooleria triunfort sobre I ccb,-n y el
rrdniat !.n ,.;'w., -- 1, Q- --- , Q, I, ft I - I i I I I,.-,-.- c6, se WIlbart CP*PtYu Y "la Milt dt Isis prini pggj..s y ,=I to
., f -i:i, Iio de nn, -nt I,, ,-, a. a. I ... C=e. IS Comedic do Dante. as trans- narrecift ago bien escrita y habli eardsmo de too !-7. recordemotle
I , t , i I- I I re --- I forma to "C .,di. h.-isna" y as do -.a q- .. frielon rhuy .g,.t PIT much- I I in P I, l1ii,11mical.
T'nado (on su, wi ... m h. d, w tl;,, AIguna 'rapit'sa pai'. ,,I P.,-.no'.., dt,", t '. litgolib I .-7 l l ", I I I presentircitin Pn Eispaiia 11 ,11 11 I 11 I I 1, .. I- ,,*ernaclooill, I tables cuando funcioloba, en Mg. Coanto too p-,,je, ,o- t .no d,
no ye que A, enirst "..m. It 'iden ,V, empi- it ob,"'I" ,in, q.- i l, , I I i__ I I r -1 'C"'le. q.e ,.I ties. I tifs, Plarte.da Pot 1. rv 01.66b. drid to. Oper. al teser. Real, no I- mejores, -,- ti.. de not
-, Aie11 ,- I - iue anuilliss, Lot ntilociat y Im interte" "na- nos sentimos, derepelormults, .' 1.
, z eercad -i19.,
t I I 11 I qua Al mutren er, la 1,rccili On que
roarite.'ric, tools I I ,__ .y 1. -tzit I~ h. fe"rec- a a P03._e $11S 1 cioBjet" no pueden, per 10 olls- sqlo imencerit. y -mos I
I -11 P ... a, -- to el tl-e de ,il,,r me& 4 _c,
I I~ I I I I I 11 ,l _, q., cu.1fitiner or,- 'm ..l .jen. ringd. Ceratrni't., IS, Vid. de uns cantante. f: g=t hai muertc. no &;- en Paz )a con.
inter,"cl6ri, jr ,t,,o jajo !Ijr.n, Per 1 g-,Sj tec-nSda : t iI"t, I i jo rec,=r 'cro. s ..t I, i lcK- e-tbi 1337: I, .n. P4rc*I-. u. C.-P. qua )uY --- C ... we Pilo-es, do -.MQtA-, .jen- d, .lj-ll ,1,,C no etipit.
o' ovoc.- I rc r I
-., .. ind. dip w .. an
I~, I ,Is qe ,
entrit, -P,6, I., t. S -, n ... -- y jtoltific.d.., _,C, 1 -, ; .., ,, I _uij a h.",-, -. :T C, oln 11.11t.do de 1. tit.it'r. Q.. ronwistar Put at ideal. Deb-, dots breediad y czartisjo.. 'i. clut
I I ., t :-,-- 7" , ". a, loi-I asuz -seg-r-ft: at .V!-- -- inenialoiso, i.I.-Cri p., false ,n alls. sinrigun element. d. ron ,c;i llt,- -Iar ,, Ads
I I --:a 1. rep-,emilt'-, i
'i..es 'W t'ah.jO L', instead., dit ,,it poittoce I Is, is I Y Pace 6 mat
d, ToMPI.,tliti. j is' a! 11 I l- .. Y , general -, la tre.66o de ofrirlui p,.pto en fa,0, de 1. .1oa- inttlh, y quit ritints .. aralt, 1. P- .-I
par. r.. 'I tl.b.j.&, t p,- dtl P.ulo- 'i-tv, ,i-,;. ..1!- P, - -- P, t 6 ,, ,,, I C .. C-,ba to M.d6d I q, t! ,ones f.,I'..Iea Part 1. ,-iI- '. I*msi See multiples, Int .en.T f.tiga So 1. losturat, Se in- flanc I
5 Q, e -_ I '. cj,- 3. se'..n. sinteri., lnw.
par. 1.5 rcilmo. qu,,r,, ,no ,iIo 't pl,1-8. e '. .. dt ,efti.l n, .1 Jeft dei Fxad, I it. 1. .!- obrer.", Leona, .1 ond I y lislmdov let 91.,103 de blulat IS novel: 'El final de Tos.
SM ttfl. ishi -q ; te I~ -io. ,, Z_' -: 1 7 Coliscii5c. .pc1,IadoIa. ,,a inter-66n: simpli PIT l., W. Y .. .-Wr .1 miSdrile.1t, Consists tn qjt -, ,ctm,,r,,4a de
I I -!-l I- is loc'erit It. I Ci. -g, -- .E.de la ,.,. pcirlido, avarrilaulce, delelle Lira 0.1%bn, porovc to clot a.
ptra, d-cA-Io r,:,adiit,,e dt -Irio, i ... all$ 'i..8., but t " ;a, ,on I dJ Atituato.Martinta,01modilla. El ti.
i I I P : -, ,e. .-. S I J.-cas T.Ory'P.6. nd ...
i I I 11 de ilyl-eiv "Al fir-M d, I- Obe,. P.c C-Irri. de too. mns Wit de to -.I. hats, parts., an Sumbas c- ,I m-io cs,,arrd-J d,
to lol F"irl'yrn Sri, on'i's d,, 'n. to ,or- -ls, ,I '! __ I _g, at rialilbru ellertes, del presidt- ,, is, '
capitalisms v I conlideracifiri, critics Siterruitica Alarcial y 'Finid de Noma", xquejl noti
rlaii6. is I~ "I""' d e oti l Ignore que
S,
t jI, .,. 1 le 6, Ciffle, G.nasl- Voitts. de : p; la-ios, r., ta-mas y horci : es Contra at Capitallarrig. djs
stmuwe d'i .ritrio'. ,I ...... c, Cie $7307,4M .b.t..lt I. Col. 5 "S"'t 5 lit""IS, ", ro , quo Itrocedi. a J'ndl- P-ro .ad. titne. dt eximniiss subbas ,ea eu hilo, le 1 de allidaido
estrablnerla- noa 5 J,
on" -- pe"old- ] F"' ,. e ,ullmd-, y ,,,,,I,,Io,, orlonlSicum, id a. 11vt1a
vu dt ..... I pro. 1 el t""i"', -ba ya drarniolo do 1. altdicatos, y iuizha dentist de Is portads, Son dols co- Sa
getattisn ct ,udd.. y j.-I- A IS to Iriwi. agriculture av.C.'e'., 5 dal I nariado h tira con baia at person de ri d.tint allron.s Cauriblos, en tal -an. I ,- ,en;d.. Tar -evitable". El got- arecada- M to menester. us, m.y difererites, Cars ..T,16C d- a" rn6sl- III ?ueard. L.
.1roga rtne La 1-nirersitlad Ob -11-11 I- 'Ili -giempe Y, Salvo """ "i"i, " p ""' c, "I""Cit", ,,, I ILS fantatia, tvisodits y protedirritan. dre se abrou Can at kilo y tam
ordenad. (on manliii a arbitswitdad' r- -Y pro e I ndo, all exemo tralw, I t;, S jatoad CrM q1tit aCURW De to ditho PC colige cuil so at
.
blil.11sindr, ... de Belin l y ev.nd.- -ora. vicel. decirs- le "I -Ziaue, 1. i-pri6r, de 1. 9,f- senvid. y Cl .Joarno, d. IS .fama lea, = distill- bift rerclba on Sit Core. .1 plomo
___ ..'eandea. 1. ripidis y efeet ,. loterroarl ... let se trocs'll !- de Paz qua estin lantando let c a A o Marticial Olaredilla na, quiet w Ilevaba an aillLitilia oeulidw
FI esitO -!a P szt-- l- reanudm6n de normal" ,elaIi.ttl It Tr. to blogratia novelesca, de Lins, I& muerte, pues todliv sarean, Jai.
dipl.malle., I 1 ,, neole a. t.r,. Celt, at IS- rn..isis. El ...do urapito qua
.eh'to e 3. I:ass, corer. n can Is e-el G 1vin, uns muchatha, de 1. Cis. one So Count tort 1. mujq que has
er a- .-P-, j I; t-ltn q-C d ell-s pudi-ra To- S, palfil. In 1. idecil.gus C-counle 0 r.1, M.tIT pohl-c, I, n ,,go 1 0 on .t- 1 ,rci Ili 1 .uitrbbg; -:1-cn, at dclcumbarniento de 1, to quiert Ser up. renriablot de Pat, at media madrilehai que. tras al 11tvado su corautian y Lifut puss a Is
A rp glos z U,,ie_-, ja. ,- .beciften A to I. alg c_ dt no SIPO gursis ,,kitiltut ft TIC tragediat Val. calunitorfat de atiftlat inverdsirsill.
its;. de Bl ,, - i T Ithil, nad. he-- .dlanud. en 1 Ve's' y So d e
I r -12-fan jra' el
ld--E 1--it.1c, det.Le: Part t r 1 -c riicolno la, prsc-o, -,an di_,o i "re C.otr. 1. got,- e" 'p,"n rout n's juitemments gar, re hact grar, cantainte, obtl-e Todo terminal, bien y el autor aciti
I 4 5 1 Paratesa oferiva de PSO, Qe los Sp6stoles y I" turbas, Cut )Is at aplouse, do Iris ;niblilcol, en Its to stempre a du ed slotesda muy
cino,.1111. P de alucoor _' de atenron especial; i cabsirrunte, a nuestra leal en- ,igoc, licro etI& objetivo ilosortio tootros do 6pera, Rego, a conseguir complJcadal, Ineldemd" y trustboo
; I
11 c- n c- He'-, 11 Secret. do 1. Sit~ Tug" persernaleat y moodarea, tonoit
I 11.y, de igi-l I it. iii, y do ro.i h-c'; l rrelp.,di.ntes at prellt.te ,". daa lrn-i ... S q,. ., .n..-,,a. ,es- I tcndl to Onle alit -eeie do, cine nuncs advendrik, jwtifilre que
tenlio ISM" 1, eI,,r- lzg.n P.S."do O.l.r, Q.e Comienza en Octlble, ,e no". "l-, 1 yi-clmente, el 'Orrul"S"'I a.- t sacrificluen p-i.mimtS mill0oas Juventud y Olo, vive ya, rutando cidw del mundr, dt Calm buildo1". pars, 1-%h-!" qiie otton -daorlo; I h.,,pesen 'ad. M sep ractel, de I bb- de I. C.den., e.., ,tistali 1. 1 I"' I Icl riesscis d. 1. gua,,a in. de ,trCS hurrillnol, e.e.jeelend. 1. rauere 0 marldo Out le orrebat6 a too .. to& escInrati. oporhiticil&
ilt
i
ninguno p.de r, ., Zen, ,ft "I'll I los uales 25 son bathi 7 I lom.diato nomautatill 1 it .nal p- su p.lidria lot- ft. dI roorlde ,.. I., reliplitud.- Sit hilt, p- at ornor maternti de Yo me atr"Sirl. WWAr "El final
P.". at .1.8r.r ;t I, Iit ), Or.. ,.pa Tal,, d-t.T a. Pedazoilm Mos v! tnuzra i o del nC.,, ,, 1ru is El bilen marxist. delta res a ,-tca de un. .191s, de iiso- Jaime PodIrls, d. quite, Consigue do Tosets" earno -W11. de
ot .1 i I J..,,_ --or a- -- es, Plot acticlP.do, nos -- ; ,jo, on "hacer Patna', Su rai- are. de Itsmas y 0 patibulm estre- ha or un Stan Cantaints,
l1l" III,, -, -an to"r.,od, en I* Cuorr- I., on Is aeopcv in" W.Pia del
no WY, a plinerit I mrso I 1O OJi"or, gractinido, de Tu E,,,,7- vvill-cf d, islet C;c" I q.e C, 1. pt.Itai-o6b .,n- rrevidol? d.cdC tenor. XI final do "Tost." seabl.. I
I
.
I I
.
I I
_ ", - ............... -11- ................ I_ ...................... w
IIII-11111111- I I'll "I'll",
I
I

DIARIO DE LA MARINA. VENTS, 2' DE FT. DE In 1 PAGINA CINM
Cro' nica Hahanera
P.r Luis dt Pm.da Lw e,5popos Martine,5Exclusivarrianin onformadodes do niAos I anto on Paris durante 4 afioif

y 11 nw at-dida por I P"".
!"N'Y" 110CM, Alan BI-i Congul do I a 4 except lo; x6badsit
My wl. t-,W d. Unea 751 esq, a Paseo Vedodo Habana
Sid .. 1. M cerro
Telt F-9007

Lola Stinchez Vda. de NOTA: lAs Iftmedos df urgency, wooden hocorlas /as dionfes V
rectamento aff aaf*mdv11, flamondo pars *so objefo *1 09 y Busto softritanda do /a ofavrecfars a# wykio Wet6nico m4vil cc1-1 d.1-6 q- nM6 c- munkac;6n can at 2041 que as @I fel6kno efol auto pgrticuw. rsigD.6k crigi-s. -trg6i lar dd Dr. Nuhr.
C-d- 1. rn.d-g !
1. dWing"kU y
T,'J"O isL i4UMDO f Un 11.0 DICIE

r,,, RESPITE:T, 1
-elite


DR. HILk%1; GONZALEZ ARRIEM H
Ed., El Sibado: Ntra. -it. i 1,,IS jNJ Prv
f

SUSCRIBASE Y ANW, F5 I I L L f) I I D E M 111N _. anbunda nirriptida df, a.ve
Para ese onom.'stico


tenemos a su alcance los mas 0


00 fl-nos v Nuevos Obsequios

F-a ""i
LUIS PUiG
Is qua aft hi- J'
faliz PC; sdata da


men[ ties 4


Usted tomb i 4
de to$ excepc1or Ce LVIS PUIG, U de fas ndiscoib
seer vn genvino F9fGV,,AE

iLuis Puig here su holar r
J
7M
C,

En CerAmicas Jecorativas, sobye todo, y Ci 41e, de T
1- ., bri nuegitras colecclone sobresalen por su
4J ]A Uni'e vdpd'd La 11,1anovedad y belleza, por su originalidad y buen
AI,, GI gu to. Para un Obgequio fino y digtinguido,
f Memor4nduyn I de los que causal la mejor Impresi6n y obligan al
social s enfido reconocimiento, ninguna elecci6n
tan afortunada. Y an otros Objetos decorations Do$ nuovas icurtf*s on
-X el Lyc- 1. y PrAct, -estros stirtidos son, igtialmente
:Ela InWersibab 'S eciad d
ik- a-d1m;M 1. fjr--d.,j S_ os y selectos. Con surno gusto se o
T..a d VDdm d, Recital t
4 &11-r H- E,- fntt.lo 6, An, D Moztrarernos todo detenidamente.
ishku t Audit-H
F4.., 6r, C- y
.6. ffiwm Dwo d Regalos: plant bala.
15 Pi d h r
d, Cr-bilili.4 C-to M.friculs Para of Cum
110-19so It done, of & 23 At p-r .1 .1-- d f.
do S-t T-a 8, V'1 d. tt Acto:
_A1
-d-o" MR.M.. d ..b. FACULTAVES -En ovapo M, a lu 5 y 30
Ed-4.
4. C" ;_ C-6.6. L&M- san rafael y iiguila, M-5991
"W.9.- L ,t C-k"
90090 MUM
APoaad3 6, Morianao
-Tomi d Vil Mau.
Taff. MM4 Oantv C amis bp Villanaputt rlt!."Djv.. Y'! ErnAr t.


PAGINA SEIS DIARIO DF LA MARINA- JUFVF_ 22 DF SM', DE 1949 A1q0 CXV11

z
Proclarnan Ins communists la Trinchera de la que brote III justicii(i it twz eii control Pena de muerte q I S F )? y r r I
Relptiblic I a I (14,1 l'itchh) Chitm! or/c/ "'ott"'sicrismo infloulle, debe ser 14t 11111d)(I (1c I el fisca
n Im (a
Dict'll que lo, ifluic's"'i ,, ,tfm misiost", de d, i illo ji(is, dijo el Dr. M IN Hoot, (it thirseb, sepulum ,
fr "' 0 --11 ,. -_ "I'll ------- ... .... pa a L R ajk
r"coril"'im ii'llio % n-ttillidat 111 C01tillf ci,,cofi l'i"', I I r ,
-tyi:%",:- ':, "" ,,,, ,, '' "I ttsdifalleq. 1, ,4 4, No im ,W w *,;1o it/ C(lbirrio, .*im) tam lji, tt es bis prolenareA ) alos pf; I AMI
f', I i Poo -1 -odtol;, hca op-, T ,, "" " I ,.I,, '. I I "fil Vqmdo debe m,"Im ir cort box groups tit, acciiiii. M itchox quirrsit df-)arhpff- Im plica mI jwtiviiint "1111a
1 "I i"d 11, , i'l , 1_ i ]", i, i i ,, I 1 ,3 K A "' J.d P- ""ti W0111if
i ,,, J, Cf ,,,, ": ,,,, ,it I "I I -, I 1, I 1 11 : li;a 1 dijj ,s o i, t. ,,ifriol(; Portoctirrerts fulto de ai m oral, I '(triax deterwiww 1-11delm Al im perinh-m o- 1,,j, m,,C,,, e 1w ?,Qf. ,l lon
I &__ 4/ ,, _,
"t, , ,,, ,ii, fr T,,, ,,,,,, ,,, , ,, ', ,: 1: ; 4, - -,--,--"I - I -_ 11 ---------- 11-111, - --- -,,,,, 11 I ,t : ti, ,li, i"J,:f, d. f."'! ,,,, W f)A8Pr 0,jia, ,tf
1 , I ,, , I I i, i - 11 i -i -,'i ... ,- ,,,,, -1 f. i.i.. 6, F. -,w, I "I'll
,,, ,,, " iij, -, Ij ij"Ieci ij 1-.1 ....... itil't., I 11 'w',,I ,P.,O-v ,;lil,
"", ", ,,,,,,,,, 'I, ". T Y, li !, ,,, i1ii, 11 1-i'- 1111--d' Ii, ; ,:",; '! ,,, i,! d, t'i
,
I "d 1"'.. ,,, 0, -,,T.T-! I
I I "I -_ _/ I It- I 11.11, ", , ", ,"dr,"I z 11,ii"t"'i, I r111 it- V11- Iri 1, 6--101' 1. _". &,, 6- di- I
7 i z d"', Ili I 111 1111 .1 h- Ti 1 -, ,,,, 11 I I'll ., , , Tz" "T ,,i_"Ili ,it J, --i'll r-l 1 _",,' ',Tj,," ,, "; A .V,
-, -_ I I ,, _,,i , OtT ,,!', i I" ill!" P- 1AIIII, R.jk "'i, ,it, it .1 ,iq, d.
,, ____ I I, -- ,;1'i1;-, "" Qi- ,- I T n, I To .., _T, J
- T., ,It I ,,, T tii" ,,, 2" "'. 1, T.", n-, Till", __ i4 ,9 4 i : 1'"i", -- t"i- I :' ,,,:, ,i",_p"",,, it
-- I -_ I "', ., ,-Izi ,;, "'i "'; 'd", "T A- -iid" iiy ,,,,, I. i t, ,l,,,;1d, 'd Vr ttiil I "T ,, i T1, -1 I 1; 1, 11 ri, it 11 I "i, -t- ,",
,,,, i, I ,, 1 -' 111, It Illl!1 I ),e". 6,1 1,Ij m
,,,,,,, j, -- -_ I , 01, ,ir ,,r,;, i ;,, -T I --, d, 1, I 11,11- ,,, i-,"I","'! ,ii,,;" ii,,'1, I',
11 I 1 I ---- I : "if'! ",: ', :ii ,,, t!", 1, 11 1 I , i'l "d it i it, "I'l, I.P111;), 'I'lij" 'J"
_, I I I I 1-, , ,, , , I ,i I, -1-1. P- ; i ?", I 1 11
'i i, .1;- I nl il "I 11, , r "! , 1 , 4, v, i t- -- I I 11 "i11 '1'n1 i',, '71", ,li't"',, : i ij ", If , , ,,,, ,- ,I 3, ,- I i ,q-- ,i --'I 71ito tj 1rq,".1
"I"', z ,,, ", j -, I VAPOR
i i ,,, i I
11 11 -11 I-',, i_,_ ,j ,,, I tie I ,,, ,, ,, ,, -11 1 l 11T.Wz".,- 11- it" I I I l,,:! ... ta' eiil, ,-
-11 11 1 I 'i, "I , I 11, I'll I i "T -i-- ,,_ ,_ %% It" i'llit"', lf l ill"i , I 1-11 I I i I it, 1 11"t., I i- t1lie"l, I d, p, I !T , 1, ", 'I",, "I 1,1,
,,%, .... _-1'111i 1 i ja N uev a Y ork! i ,--- I I i ,if ,, ;" peria ", I t"'. '"' ",
11 I 7, "I'll- ("," , P, ;, "", "- -, I I ,,,, C, i ,, I,- -A'di"ti "', T, i" I Ir'l- ,1, -p- ,"i, ,, I I I 11 y, 1- i l"I", z, I I
Tit i 1 I I I ,I, 0111 'z ,:-iii , ,,, 'I -, ,,., ,i
-- --,-,-"- ---,- 1.1-1. i !' I", FLORIDA
z, it-"! ,;I, F t, ',,", "',""i" ., "T""r," "I' "
I '1 I '-- ,a,-! 'I ,,,!", F "'if'. i I 1- I'l-11"i 't ,,,,,
,,, , I 11 "'Ll"', 1 -1 I I 11-ill i l-', i,; I -%- , i -; ;1 I I i I OPTA ,.Ie, el to P.Sti I C' L 'I 'T I' 1 I", TIT' T I 50[0 4 HORAS Y MINUTOS ,:" T I ,. Iillllz t 1, "I I T 'I": 11 I 11
J I If- I : , t ,,, ,rllnit, ,,,L,- 11 , ., -, -, ,J ,,i,,, -t-nillk"", T, V i ,,,>I, y 'I'*- .
I '- ,cF'i',' DE VURO DIRICT01 I I I Wdd- W, i I I" I I ,, I ,:", ,_ ,,,,t,,,i,,;;"'__ 1,plill ,;lm AI ml "I't I ;,-! P fif, 6 p,,,,. Sd potolt iet vyo
I~ I 41 11 I I I I ,I R.I- i!tz" i T ....... a Td,,J,,n F- Il fv.
: e """, ,, "" ", ;" I I I I 11 I'll 1,11- a. --d- 1"O ... ", ldi ,*,tli4ll
1, T -_ ff t ", 'I T -- 'L '"', ,, I I tT ,, I I t '11, P11- I rf ", 4, I -, I p- -'t- ,,,, 1111l p"i .,,,i ,it iT, p, I ( ;i , I 1 "i ; ;il ... .... I~ 1111111., T ,; ,,,,, .. ... ,I, "" C6- d. lif"o,
_T1 ,i r "t i 1,; ,, ". ,x ,x I I 1, li- 1, I- rz, 1111ill, li, 1-! : 7 I I ., Q I I ,
,: I ',!, 1 "' , i :- I I , ,, i ,
j r I I ,,,
,ii", f- it!- I 11--, ,- FSP EC IAt
I _. I - il 1 11l ,,, q1 ::1'z* ,1,' ,,,""1', "'LI, 11
fill I ,,,, I -- i i", i ill I 11"i- ,"'it"', t-, i "'.I.-1 i I (_% iti, --- T,- 1", I 11 I ; ,, d : 1. i "
i, '- fT'-,,iiie, I 11 ;, 1, "I I l 'i ... I 1 ,,, ,,,,,f.,t,,, ,,, 11 t ju 1,11 ," ;, I D A Y V U E L T A
,, 4 -,, t ,,,dO
11-1-11 0 ", t11 i -11 k_ -1 i i, Ti T
11 al I'll ,11' 'i ,F: ililil w T ,T ,, I i il 11 ,, Wl i-11-1111 1i; Il il
__ 11 I I ,, I ,, , '"' "Ill.',, ;* ,ii !,,;'V!, ""i1:1 i d" I I I ,,
I I il ,I, ', I ,, ", i" !T! ,,, ,- I r- I y t I " ,; -1 ....... ,,, "',, 111,1f, H, 'II_ I 1, : I ,,I", I T I I ', ," If 1, : : 11 I "',: ".. "I ,, , FIN OF SEM AN A
-1 , ,It , i T, ; ', 11 I I 10,1,- ,It ,,,, .tllililll 1i
4 11 : 1, ,, "; i, i i i I 1 )
t, i i;, 'i 11j" qift I I I I Tthi ilt I- ,ff;!,,,l ""," I
U 'i ,I, ,,,i,,,,,,1,,i,:,, -i ,1111
I IT 11 I 'll""Wlid i I g, I I I "Tt i"il ,- jt,: ,, 1 ,54 0 I-'
t, I IF ,- I J,,T ltp -i ... I f Fi I I I ,- fl P- ; .... .... a-
77, I ', I.. I',' I Vl -: : I I I'll I I I 1, '.1 1 ,,!,I,, J, ,-,- Tit d, ,,I .""',
11, , I I I i I "I d" -, 11 I 11
11 ,, i, ': I r' I" al" ,,, ,,,,,,, -' --'- ,-,tli ,iiirliii Ik ;1 it,"6, ,,p,- 1,4 ;40
I 11__ 1 I I I I I .. .... 4, j -1 "i, : _1,1111,111 1, 1.1, I "I
I I ', ,,, -', :" ,, ; I I I I 1- 1 I ""', .i, '.1 I ,61,tf, 0 w-mtnli-,) I
", : t- I I I !, , d I 111 111'11 i, --T il 1. h i"', ,,, '' 'i I ', ,,, ", I I 1, I i'll, ,, I it, ""b,,- ;n''/-- It,
11 I 1 ", i, = I I I" I I I 1 I ,,,, i, , I' "T, I -:- i"'n- '!, "t "T ,
I i 11 ., 1, "i"', __',
--- ,; ,. i I j" 'i I G,,, 1- 1 Q,"t,"d" ,J, M-ti, oti TTpp w .q I I I I I , i'' ""', 4 , "" r i't, "I' bi ip- ,, -., "" 1.1i'' '- d. llrli,
i 1*i_1111 11 I I , i ,; 1, I I I I
,,, r , , ,; j ,It 11111- ,IT At- lL 1 """",
, , I I I I I I I : " I I I 1 tl 'it" ,,"Olm- """, "',tIt'lld" ,11
, ,f _Ji,,, -',... I 1'1;:.""11',-1 l ,. I
El. aber estA en los libros i ,: ,3, T r -- I " ", I 1, I ,,,, I I 11 K, ir'.1i" I ,, , ": :, ,,, f l", 'I, il i P.0010 to 140 y V0.1t. I
1 r ... I I'll, -1 IT , I I i- 1"t, 11, 111, i'll
i I '- 1, , pAra f A iis 'Oip v y I : "., I I I I I ti-'11 I I f 7, , 1, I I I I I I I I 1, it :'%_ mt_ - "1117"p-T,"'; I'll I I V.144., pal'. 4 m-ft- 6, -, 1, E, I '' I ", '_ i "I'll" I 1, 11 I "t-Ii., I il-'r," 1,11, i, '
I I "" i I ,, ,
"f-it," d, -v 1"'e.""', 1 ", "", , ", , : timyets,63d8i de N iilya T , por t;lo s 4 6 ,_,l ,*::,ril zl "I ;, -i1n, ,,,,, 'Itl-L" "I n.
,;_ 11 I I I 11 : el; I- ;1 I I", , I I I 1 I I I I I I 11 1 %, I
-- C- 0 I ", I I I I -1 L il o
"-i ,,t'y I -1 I yTtk if sus ,pr iirzr, I I I I I I I I I I I I I "? V., Ao-l ,4. y"J" .
,_ I, -- ,- ; , I I T t' I I I I I I ', e , '. ,T :I- ; T ,. 1, ,,; ...... ,,, , f, ,'__"i '' "'i", 1 1
,, ,f:1._ "_ , I I I tr 2, 1:., ,", i- .7", ,,, 'o il ,- I i
QI - p,1prld,, d.r- 'r," I , --- I I I I I I , I I T,"', ,,,, -, jj (,.' ;, :11,H- Ven mlana ,fre:e rav- 11 -i-i_ IT : ", ,T,; ,,1dT-" "'b" ,i 1, I 11 1 "" 'I 6 f-,'Ir I ,- I-d-hip C., rdf C-fI ., , 1 ;, I I 'f comoiif ad mE_14 I I I I I ,I I , i ", T ;::"- ,ft),m -i-,
,,,, e, i"', , i 7-11ep,,, Phd. 456, ff.b*' , I I "' I t -11- " I I I I I I I I I 1, , 1 If 11 iiiii, t, i ; I,, " "'' IT, I IIIII-1-- 1- ,-,-,,,,,,,,,,,I 11-11,11,11-111-11,11- - I
I p r., ,,, p, III, It - ,I', - d I "It, 3767 ,, ,,, -' i", 2 "' ,:, : l, m 4 4;,7
,,,, rat -- cilro -1,cq'-- I , .11 i-- ,,, ,' A, ,; : I I I I ,- I I I "I I ,, I Tti, ,
,a tables. Et iaj? ivfa I I 11 1 I, ....... ,
- ',- I -- i "i-11 ,I
"': 1, ,' i" " -, I 7"'; I I I 11 I -,-, L I I _,, I "; li; -,! -,"t, dt";:,i_' e- r"g. F- o,
I , r:,, -A as t11_'1 I 11 I 11 I "I ,,, 11 , -', ", hr"'t"i jj,,,i-,, ,i t- f. 4p li,,'0.,
;, I ,, Nueva Y-1 ,rrp I I I 11 I 11 :1 "I ",": I_ ", 11 I ""i", iI,"', 'j,

I ' T : ,,, '"' I , 1, I -- I 1 I ,,, I z, ,Ii ,i,,' '. "" ,;, I 11 11- 'If!" Ili," "Ifif:,"'I"", Id,
I iff I ali, 'a f2:11 '' IT I : ,, "
I :__ "I' I I
Jarabe O m agol t' - ',iT ; i', c I, 1; t, Ini I I I I I I 1-f-11,,1AI., ,0,, :it i, t" I It"I"', I 1'1 _,
1p .1 i ,, ,,T d -I , 1. r i If"i.
I- 7" 7 I I I I I 1 b ,,, ,
1, t , 1, ,", I, I 1, I I '. I .11 I - 1 ; I ,,, it IT "I'll 1- 1- 11) I
I z it I I I I 11 11 .11 , , I ,,,,,, I -- -- '14, ,, , , I 11 1, I , 11 I'll di'll -_ -_ -_ ,

C) ,14,id.- ; 'I, t, I -_ I I I I I I 11 I __ I I , 11 ,-:'i- "I' t I L; '' -1 'I lj,!I 1, 1
11 I ; I I I I I 11 I I 11 11
1-1y, H ill & 5 iT[)A I I, I 1 I I T 11 1-1- el 1 11111 11 ', T, T
-1 I I ; -, ,, :,
1 I I T, l ,_ ,,, 11 _- .i'. : L'd," i' % ""'
I "I I li- I I I I I I I i L, r IL I
ap.R.6. 2!,I I H",- I 11 I L I I .1 I I I I 11 I 1, , I ,_,_i ...... .. i i
1, I :, 'n ., 1. ._ ",,, I ". ,t , "" "id- l""', I *I~ <, 1. I I I I I I I I , i -, 11 11 , I I Cf,"'., ........
.. f'r- "i., rr:T-t .1 I .1 'l I 1 ,), T ''i ', , , '_'_;, ,,, "'i",- I """i
I~ I I cl, I 111 c I I , I I -1 I., ,;; - ; 'i, -_ - -- --,- ,- ----1 11 , I ,, I ii I ;_- 1, ,, , I 1,, ;-,djj, ,_,n, ,,, i, 11
M UBLICA DE CUBA ,1. I I , r I I Ill I I , .1 L' 11 I ''I 11 11, I L ' T I '1- 11 I " _11.1 'L 1 -i'd __- ,-, 6, 6, I .4,
L' 11 I -,, I ' iil I, ,,'j 1"-'-11,1 1 -11, I'l"' It ""
_T I I t, ., 1 2 I ,, _, 1, -1 ","t'! 6"'i, i, M,.,j , ,a
I' r I I _1 I I l ,
,,, , I I 'I-, , I I Z l: _- f I , "I d, ", i Z !tj r7l'i- 1,
- ,,-, I ; I I I 11 r I I ' % , ,-, "_ j 1 ,z) , I I", t"d', ", N- 1 Ii, 11 I I- :,! ; T :, V -_ 1 11 I I 11, ii, -1 f 'T"i : "", d ,- I, 0111,1 Tit, d',' la ,..
I I I I 11 1 ., 1, i ,- ,. "T, ,,,,
MINISTER18 BE COMERCID 'I', 1 7 t ,, a I I ,; L, L" %, ,,-,,,, ,, T- il, ,,, ci .-"I A d" VAII y tit
I I I ., -, ,_ __ I c- ; I I I I I 1, I I i i 11 I 1,
- ; : I I I 1, "I I _1 1 2 I - __ _'__ T 11 I 1, 11 %- d- ,-i-_,1, ,,- i, I- ", sat- sWlrdil re
-it R01 I I , -1 i. :" ,4 TT, __ I I I : : "I 1 ,, ,, I T, '' _'_! "" 2, 7, -,, ,,,I- Ill:
DIRECC10 DK FF( 11-1: I I , z'- I -, -, T, -i I 1 i- ti
f N I I 11 I I I I T, I" I ,- ,, ', 1, 11 I 1, z I ", ', I -1 T, -; 11 1i ., I , 1111-1111 11i:i;-",Z_ ,1_ de .4
N* GOCIADO by, VGt RO I I t11 11 I I - 4 1 1 Ile ;--: T I ), I d I !ing, i,
--- I I I I I 1"! ] rJ'Ii 1' 1'1 ,dlf j 'It, ,d "I dn, 1 %,itO, zz- I : I ", ("') I ,;
_i, ,-, ' 1" I I T I I '_ .i., [1- '-- I I I I I : I I 11 I ..... ll Te "
-, ,_', "" , 4- , I k L r, -1 f ,_ i z n "' Sm", ., d
__ I I I ", ,, -_ lr , , TIT, eI a , .,, ,,,, I T, i ') ""'
-- - I i I A_ 111 1, 1 I 11 1, tn' tfl ", 4 i "p, I,
I I I , I T , ,, ji, i i, 1, 1 "i '1'11 :- I 11, _', , , d-g- .1 L L"r :, T" -; I I I I I I 1, T ,,, :Ltl' 1 T" 11 'If -1- --111 ,, T, I 31 , hi jj i , fila "n'tl "Wil lie ,
A V IS O C-Ft- t I P-Il d, 'T'i" 'T1 -11 I I I I I 0_, ___ I I 11; '- 'i f'r __ , I I , 1'-.,]-, ,, I 1' ,i:'_"i ,,", ,,1111- oll tlfl
,, 1, i) 1 ; , : T,,,i,, M 711 It,,
-1 N)11' I I I 'i", ,t,,;T,,
elt ,Iii I rtir ieii ,,, I , ", tiw, e, -,.,, -71p i j_ ill I 'I', ", , """ ", '. ,, 't"", I ,, ,, ,--;-_, 'llit i -flo id.
I "I NT1111, ,_ -1 T I ; - 11 ,,,,, I I -, ii-) I I if. ", Of ;,
Ag- t. t. -,!,, I I -lf", x I T, I !" r' , ^ 11 il 11 :, I I" i r ,,, V-ledi- ,
C'Lo !"n. I ',' d, ___ "I f 1, Tit, ': 11, ti 0- f- I I t a -1 I 1, I ez l 11 I 11, L' -, I ", T ,1,,li-, i, 1, , I ,,,-,,
I I I I 11 I I i ,, j I I I I ,,,
11 fit ,:,, , , 11it 'T -, %% 1 It" i I ' 1, T I Z L I 11' ,- -, ; I tl A, P010 05A, 1 4, I I i .i i, ,, i d- ,iT ,,,,, ,T. ,,j-Ijr.f,
11 I 1 = 1 1 ;, 'L ;, 11 I I I I I i I ,jr,,ld.d
,,, 11 I ,ill I 11 I I I I I I I I I 1 f, Li I I IT IT I j .1 I!, l .. .... T""lig" ,,,'. ",
I I 1. I I I A IIA: , li Ili , , i-, r : 1,ite, 01, ritlitr 1 'o I I I .11 I I I I I ,, I , 1 "T 1, 1 t t -, , I I""!, !,,'i" "' 'i
11 :, J T 1 I I I I i :, ,,,, '' ', T ATI L,, 'I, "it"I'L 11 tll- ildlt, I,- tllfctipitan
, : I I I I I I 11 I I I I I ; 11 L I ,- T L ,, -, J, I--1',,, I"tt i D, "t'd. Ji epal tii9 "" I, ,'Iti,", :,It"'Ilat 'r g, I ,I4" 4 Z43 m 114; 11
t"'Itili ii _j ,; 1 i, : I I I ,;1 I I I I I 1 ; ,,, I ,, d B , I
IT IT I I 'i 11 I I I :, , ,, , ,, 1- I ii, i" :- _1 , 1-11, I ,,,, ,,,--i-, .1d-- I1i1,,, All,
: ,, '-,.i ,,', i I t, , ", I I ,,
,, I "' I'i ..... .... i .1 i i" ,1, , ", ,,, i J, T, 1 1 ". 4 ... q..
",] , I V ", t'j , , I I I M i i, 'i I -T
,,,-ii1't- i, ji, L jt I 11 I I I t I I I -)- i -, :,, n! "' li, 11 1'1 T I I ,ii, -it I,- ; "'T L !-i.1i 111-1 1. 1 g.
i, "" L d,, I I I ,, I I I -1 -1 I I'- 11 1 ,I- t I 1, -i I 11 -"", "L, ] L'i -1 4 I 'I t '' , I I I [1-tt, -,i 'I "'te, dt 1. O, 1 ';'- 11 L I I 1, - 1. 1 -, 'L , t :i
GO % AT, ; li i I I 2 1. I , I I i 11 I ri" i iT, ei; 1'1,11, 11 ; ",", il", i"'I'lit", fill, t1l", ,,,,,
I;, I I I I I 1, .1 1 ,, I I ,j I e il" Ti-- f _;, .""', t, ,,, 'fl
dzT,,nr.;,,, F,, : !I 11! I. I I I I I 11 I I 2" J,- ,,, f; i 1- 6, J, J ir-..,
I N ,:Tr. I 'I" Y I % , I I I I I I I I I I 1, I , i I
I I I I I I I I 11 I I -11 11 .: , I T ": , ;
"I ( tt I ') it I ; 'I 1 % :' L I , , , I I I I i I'll I ,, i ,, ,6;, ,, %. 1 ,,,, _,", 11" t" A' i , i ii, i I N- n -- I , I I I I I I I I 1 1 I I i I 1 ", , 1, It"', , , I;- , 1- 11", I d" I if ... ..... T, I I'll
L)I i t I % '_ ,, I I i: I 1, 7 I I I I I 1 I , ': 1 f I ,-- ,2 ti, ,it 'W"i, :,, ', i, if 1111 "I, 111, I "I
,,, ; ,I :! ,,,,, I ,, I' 1 1 I -!,- ' :' '' i't-r
1.11 11- I I r I I I I '" I- % ,I ",
K11 T w I, f, I It C' '*, L r : I I I t I - , :: , , ,11 ; ti- I V , ,,, I )" 41 -1, ,",-1,11"i 11 ,I,-, % fit ,-i
'It"IN \ I I tlt il- t" I 't I I I I I I I "I I , 11 I I I I, I ,, , in lt. , t, 'r ,, "t,, "j, ,. J"iir N " it I 1 J-d" i", -d 1 -1 dIf, -111! t t 'If '' ,,_ I I _i "T 1 d, -1 ,r,, d:'T id"i Ai I t. "I I 11 I I , "I I 1, I : I 11 I , qat P'400
,:", I .,.,, , ,i;, T i "r I
d' -1. p-l lItL "; 11 , ;, I :, 1. I I'll I 1, I '_ _' ,- ) , : '., , - P- -, F d , ,;i 1, ,,I ,,, I,111;.
r I i, , I I r, it", ,i ,,,
ll", '1' it' 111-"l!IL 1 I 'Ll I I 1, I d I -- "I .T. rg i"'n 11 : 11, , " I ) ,, p "
I I I T I I I I I I I __ ___ I -11,11,111, ----- I'll
0, ,- 'p t: i ,- t, I "I I 4 I I ,, i T'- F' ffi, ,r ,_11111'1r
I I I 11 I d 11 1Z I i,
, I I l i I *: "I ", -, , , " :_ Fyt, ,,, i, -- 72 1 , j,-T : i , ,2ti ,il ,,,, i ei ld ,,I i -,!-;" ,g ... i"t I 11 ,:,tf-In "I'Tt . ,",
1-ti- i i ", , T -.1t, I I I I , , 11111 lil ,I 'I I I ,,, i 11" 'J"i"', 1--l'-d- T-, de
,,_t,,_ i 1, I I I I I i, I 1'1111': -1-1,1 ,;i- I I ",
dr,,i,,' T ',,,, T ,i: I 1, lil) ,f , , I 1- nAll ;,,j -1 ill, ,
i l ,,,, '' I 11 ; c I "I 'I T, ,,, 1 , 11 , """, C i ,,itir,:, ,,,,, ,,i p- it ,,r-i-1,,t"
,, "I I'Mli % _i :,, , I I 1, I I T I t I -1,T
"I T i "' ,, , , -1, ",, """,_ ,,,, i t, ,,, ,,, i ,I, ) G, ,
,, FN I 1, i iT it, I I I I I I I I I I I 1, I q I r I - I I z_ ,,,,, I '') , ( I I 1 ", ]-", 7,1", i ,,,,,, A"u, 11.T, T _' r I I I , ""T"i 11'1 IT
PI F51 I I I ", I I , , , li, K"', F,' wl,,, 1""I'', I';' i d, 1, t"T ull, I fl, 06-t,,110 d, ,l
m!"It, 1, _[ 11 , "' I , ", ,, I I , , - ,,, I "I f, ,, i, '. I I I- in d. ,,I'd ti-I f f:-'- ,dA Ni" I'-1 p,-d',tt, d,,
"" rhi I "T 'Jit, I L I -11 I ; 1 t I I I I I -1 .
I I I I I I ), 1 1 1 , I 11 i ,, 'i'); , ,, i t, , ,, ,T ": ,,;I- --,t ",,Lo" ', i I, -,- it, C
,1,ii ,,,, ""', ,- t ,I , I I I I I I I I I I I I I I I 11 z 1 2 2 I I I "I t 12 3" - z -, -- , ,,, ,: ,,-,
Tr" lp t1U 1, I 1; -1 I e 11 - I I I T I'll ;, I r 1, , I d 1 I (, V "I h- c"T'. ,, ,t,,1111 'Tiltlli ,
I 11 .- I ,, T 1111 "I t% I I T 'd, ". ", ,, A bl to
'F il N I I I I I I I I I 11 , , r "!", '11i -T I ll, i , ,,, .11
I -1 I I I "' i I ; C, T ,, ,,,,t,11,11 ,, 1 i
CV, U, %i TER, A, T I 11 I I I I I I I I -1 In I T T .j-", ,- 10 '- ;11- I d' ) 2,1, , ,, !,,, "I'll,
!, i" d 1, T 'i , I ,
I 11 I 11 I ,,, I I I I I : -i i, I I 1, -1 I 'I
,,,,,,,, ,, d" 7 L r 1 'I I I ', I I I I I I : I I : 17 it : i t, 7 1- T Z" ", , ,' " If, ;- it 71,11, 1 d, 11!r), ln .
I I I I I ': '. I I I I I ', "I ,,, , i", ,, ,- I -,"T""'i ,,,It I, I't Tit 1 11 'L ,,, I ,11- 1 liflgld., ,i 't
"I I I M "31t P,'; ,, "i! ...... "-r _-. , I
I -1 I ....... i, '- ia Iiiii
NIJ-10N T, VF I tlti? ,, ,, T I I I I I I I I T I I 11 I I I I I I 1, I 17 "I I I I ,_ , ,r I ,,, I 11 I I "I' diTIT- illi 11 1-1 I ,, ,
I I I I i Till :1 Tlwl, ; !-, , 'T"', , 'Ii""""', "t, ,f',
1) L 11 !I I 1 1 I I I -- I - I I I I I I I ,, I I ) , T, T-lit-"
'I'i 1. I , F, ', m- I T',,' ,,i, 'I, -_ ii", i ,I, ,, ,, '_Li i-- -, -, f if-in, d, C,
d, 1" i- ?l :" :1 i It I I I 1 I "i""', "T" h".., : : , I I I I z I 11 ,,, Ill _; -t"', "" "', "I 'I '- "I' di,- ji- (,',t. til- d1l Va
, 1-4 I I I I I I I I , ,, t, I I ) :
- - - - - -- ___ 11 I I - I'll I I'll I 11 I , I I I I ,I I I I : - ti 11 ,1 ( .11, It, a, I d"'I"i", , '- I d, F1, z ,, 1, '.ii ...... t l i ii, -,
11 I 2 I I 11 I I l ,, ,, "t t 1i I it, I -,, 't , , ", , ,, ,,l ", i I,, P,,Iii, Wtli b. ..
___ I 11_1_1__ __ _1_111_1__11_ I I I I I I I ,, ; I f%, ,i,,i,, U119
I I I I I It" I I I I ,'- I i, i F-Itt , 4 I I 11, ,i, :' 'Ili, IT ,Z L I Ti "'T 'fl, it Ii- ,
', jf ,.L i, I "
-_ I I I 11 I -, , , ", i- I e 1 -',6 s, ,.,,, i, PI , 1, "i i ,)"I" '- I I L I , , : ,t,, X . a . ,'I
: - , ; , -' I ,, , lihn t , ;; : I ,,, iT d"T 1: 11 I T, I I P I; I I: It
I I I I I ir( -- i"," L'i 1 I (;,i if I' i r.
PROGA MARA VILLOSA ' I ''I I I I- 11 : I 11), V I , 1, l I., "";,.
I , 1, I 11 I I I I I I I I I 11 I ?-- ,t:, 1"', 11, i"'I Ti- -, I T ,1 B ""' "" 'if ,' 7 ,"" ""
11 I I I I -1 I I t I I I Ili ,11 ". I 11, I I I I if "
I I I ; ,,, ,, I "I i ';; I ifi,,ftl,' "::,i ,,, ,' ,:, ... ..... .. tf ,,,w ffl- di tdld,115011- I ,
, "I'' iri,'Lii ', t ", I t. -111,'", -I , 1 pi, "'I",
C A I I : 1, T- I I 11 11 ", I T ""I, I
N TR R E U N A T1 I I :i I, Ill', "i"I" ""'i ""Lil Ll' :11,1 "It.*" llI
IIII-1- 11- I I -- T - 11, :, :, I I '- r ''. ''. 'I 1", ,., 11"t ... 1111, e"i'd-)".. ii d'd. ,
L ''' ,: I '' i ,, ,-i,, ,, I I t.,,,e ,I .0, 1-- I -1 f i- i
", , I I I I , T, I I I 11 I i, i, "'i i, "Ttit ,i-- --ht
-11 i .;r ,,,1--,,,T ,;
,,, I ti, I 1, ,,-t, F", el ,i-- -pl- d qlil i'll.
"I I 11 I IT, : , ir I I it z ,w, li" i" I ,f -1, T ,,d': ,,,
,, I I T I _. I -,- I ' fi I 'd, hi lid" t-11t," T- .O
,,,:, I I il I 1'xl, I 11 It , ,,, - : "", ", c n , "T I I
I 1 T I I I 1, I I I I I I I I I ,. , r, ""',
Tin, 'i I f, , IT I I I I , I I I I 1, ,, ,, , r- : t- ,:, n,, "I ill I I ", f, 11111- li 111-rutld qu.
L I 11 I I I I I '. I I I , , T)- ii- ir, -A, ,_ i .,!t -Z- 1, ,"! , p-l'- i I -, I I I ""'ito". 'ti, :. t,,,
I 11 I I 1. I "' I I 'I Ml;ni ". r d, "," "i,
I- " : ;, : I I : , ,, , !, , I ", I ", t. 1 I r : 4 11- 1 Z 'I i_,
li, I I i I'll I I f ," , ,,, ,, 'I, I, "t, I ,,: , Ael G bl- ,n
1, 7 V ', I lid" ,,stiddi-,il
I .1 I I I I I , I , ,,,,, 1--d", 1" .; -1 )" , 7-- ci- ,,,t,,,,,,,,,.x,,,a,,ql,* ,,,." d
?i it, , I 1 -1 I Ir i- i"i ,,, ,,,,, ",_ ,,_ 111i, "t "'a
I I "I I I I "' I I I i, 1 I I I I I I - .1 L T111. I 11" I I -11 "I"'T, -1 C -' 11 11 11 11 I I I I I 11 ,; 1 , I ,,,, je,d ;, ,blt d)O ,,,,,,
I'd- -1 ,Tlil,'I' L ":' ' . .. ; ,"" I I 11 ': - , -, ", : M- I'l , I A , 1 D,-,Ir -,T, d- 'e" t I-I,, it"" it"'i.. y q ", ",I r. K.1, I
l I I , p I I U I i 11 I I ', i ". HH B.1-3,1,if I", i 1 11, I- Ne"
.iogti'l-i" ai r 1T 1 I 1 I z, I I I 1 I '! I ,,, ,, ,,,,. ,,,, 1 __ ,I'Tt ,- A- it, ,,
i Ki j i i, Iiier- _,P-,d, 11 "I
i", "! '-l" A", ,;, , -, : , T I I I I C I I IT I I i I I n, P, i :i I I I I 11 L I a IT.n'.1di-41. 11-1habili nt.g-d,,,
11 11 I I I "I ; I ", ", 7, 11,1111C cr ,, J irf'ii t!, GDIn- -ii li- d IsIlbin ,, Ili
r11 p i-l'is IITPIII N-:CA -, :, T- I 11 I I I I 11 -_ ', I 'I, I lbr ', It,_ jjeo, a O 1. : IU,
I I T ,i, t ; .1 I I I R :-_ rrilvlinilin, lliic t P ?v r
I" ifllT Cll I -il I r __, -, ,, t I I I I I I I I , I -_ T d ; 11 I , , , it" del D.Ille- T-Tidi"er r",
I t, l I f --- 2 ",4 til" ,t,, -lf ,, ,!I.,
,, I 1; .11 I I- I 1 i, ,,, ,_ _,_ ,eu .
A, 1. ; I -- 11 I 1,
"'i- !], til"', : -- z- 'r I t - _: : i. t:,- y il i "Ili" .y. ovieri- i-t. ilenta
I 'r C- p- .
1, I 11 ; 4 1 1 ,, l I I .- I I, ,I , il 11 T 7I ': 7, T ; n ", i 7 T t Ii. iirl ,, a rh paxioft
I I I I I 11 11 L, I I 1111d ll If 1_111. del w "'! -plic,, qu, f", iit-ido alit on.
i I 1 _, ' I I T-1 I I I __ I I , lit mf- I. ,, "'t -', : : L c tLl1t. P- qu, habl. Iigld. 1, if Al li- .1 G.bili-il "d'll plaW irDR. SALVADOR M IRALLES i 1. I ", -1 e , 1. I I :11 I !- t p- y .tne, ba.d. .".
I r I 1 'I, I I I -, -, ,, -,, :i-ni;t" pz;,,-I,,
I .!, it. erit .1 ,,(:.,.Ir.,,,,,,,. ell -l,l11Zae-_ t lffi i-ill lcliz- -', !, -, "i ,,, 'j, i ,,,, , , Iii
25 N'J*Mt 707, VEDADO. -:- M LKF NC -_; I Il ,, ?_." 1,,,, 1 1_111111.1q%1,11- if,
.S 5. i :, " "-1111-- 111- il 11 I ., -, _, T "I T L T-;1-j Ii ,ntl d, 1% 1,2""O, h t
I T I I I I .. It I i "
F*- r C I -, i,: 't, 'i ,%,,o ;, dl "se. Dn"e'..f ill (;,z;11- AFIi l i, 1-1-1-i ' I : Iltlfl, ,,Ti it- A Ilue q, litiol Dilen[d., .Irk. ptniiiiaz -,, ,Ld ,, ',1,.1 n,1,, ,1.,, 1:".d.
__ ---I-- _11-1111-111-- 11 11-111-1 I I 11 " "-- ,-,----- ,;,I,.
, n , l , '. , "" T 1 P.- -, "t A, I i- I ,.bl. ,,:- ,-,,,- 1" -- I,- E" h-a, d, -,Ili d d d'liobrt, to q- .elich_t 11 I 1, t i z -,,li Otl, ,-it, 11 J,,tZ t" 6,ti B"W ile 1 a Itis erittrigua de -tI ii i I ,ir"""., : "",, TNd" .,
,i""il 1 T I 'L' 1 ,:", Ffj T
_,At 'I iiri- d, I. -'. 'I"i'd. 6,d- y d, Ner..
J111k, ,I T ,, ,, "' 'L r- 11 T I ei ,.,,I- Pd,.
I 11 I 11 I 11 f i' _. SitP-oI- Ilt .,tltddd diflritas Dii ,d. dj R, i0t d, tia ,-did Al 1.4mo t1fMP- ht Ito 11, ',! ' 11 ,- I. i.t. ,,,h-- ,- 7,-,irrrfi al ii- ,,j J oirt. 1. elittidt
i I I I I -, 'it ii'!" 7'-, P'ni- 'j- Ill ill." roilia" , I 1-i", fir 1-IL1,11-t" E, I 1'11'fr tun= y ,,, "w or
11 I I I it. in, I I .11, ,11 ", ,p d tp,-,1d1,1,il 4
1. I ,,, I I I I I I 11 I J'1 I -,-1 C,-, ,,, soiiat,., 1- I ,V- ,,, 1 twi- atloti do In Idm -Irgiltj!
-1 I I I I -1-ti", -1 ,,ttlllid l di- int, I i-t'- ", _-"'-, -'il I I I .'n, -fww, .1 ha- Q'It piar4literi Wo _.. ort
"I. I I 11; I , I 11 1. i I "i "" , dlilint- .1 .,,ad.. a 4l '-o I. .rlrviar d
4 11 In: I 11 i : dt"fr- , i" x -I I ", 17--, 11 I i I I -r, i I I 1111 ,I I % ...... I-- d-1- q- bay qfie h.tt, h9., 1. 'id.
I I I I I i I d, I ,,, ; J i,-_ \ I I I I I r,%, i "11- ii "' L 'IT, ". I , ,11 1,5 ill 'It.pT., qat 9-i -t.,
I 1 ,,,, ""'Ta 'i- -h- .11,
) e *0* ,, -- ti", ": kl- 11 ti,, T- f- It ,iifiaa detlhaeini,: 1 1, 1, 11 11: 'A ,Irdl Iii ?'t1,i,,, re tiid. --1 iii., do U, e. p,.- q.. h-rad, MOLL "a , ,. ", i d, Mj,, r' ""' _' I ' l "i"""' !' r, 1', 'I't-l"I't ,,,Ti,.,i,- ".
1 1. -1 ,1111, I I 3; ilio thildle.1, -- I I 'il,- I; ,,, '%i_ f;, ; , ji .de_%hrh.od.
", " 1-111l: ... r Uol-irvid.d.
, , I , 1-1 11 11 I I ,., ; : ]- ,- I "."e" "" I kli.0 11 ,_ _, iT"T ,;---, 1 c"l-ii, Pi P mt* filre
I ,-d l ,,, i, I ,f- ,", -- di, 22 T., d I," e'i ",
;7= I a rt; % "', r -- ,,;, I r ,, ,- ,tI.,_,I,,- i'- -, "'i d e, -1, ,I, Reg), Alvf,, 1, .". ,,*'
I I , ;, -, e - it I ) i : ,, ,,a , "6 , ci- i , t T ],- I rl 0-it ,,, F i ,,t n, pt'l-I D ...... : *0 -, - B dfli entouglirtm pit
11 I -I L -, .- 11 i IT, Tit I , rl: , I j l ,, , C-',a I ""'i e;
, ..I- I I I I 1 I I I I n ":,"!, ,I,ii, -,f,',, if,,I, Mao G- 1, lritz
- I I I M I I I I I I 11- -- .', -, ,_ -V .t dt a,, -n,,i,, dot- ld ", %_ 'd ,-e' If i ... x Ciilioi d,
eulo y _46jorado! -, ---, ", 1, I 1, lInc, C', ,. !"F tf :'ae-rA,_": I,IT, I i,- 'to" ' o,',' d ''i _,
U,- ,tt , "i, tj .., d, _, ,4,, ,, j d, Lii 11 ,, !,T, 'drdn AHo-o de A,. dt,,ta: Maria Ortega. sw tflr .,
lid, --- "' 'j- ,t ,H C, , Z- 6, J_ G 6 o-wril: E-m- are.. p,, 'I 1,it , L 1 ,j-j rill 1. V.Z-U. y d, la Al-I.INTERIO RES Y EXTERIO RES I I I I I I I t -i-- I x ,iiii,, ,,,-,%" ---;O- : !,, '4 ,_ ,-o.-, ,""l, ], 1 11_, lll lill'ldr dC ,?f" ;-, 't-,
I ", de 1_7
5 im 11io !1,,do. Y rio hay tii6m .0 oNtan", h,,0'r 1,pl,, '11._! Itio. lil"Ielli ,,,
11 11 , I I 'Itf% y ;t_': Tii- ps ofgx"
Umo rmono basto No se cuortec. --d'il" Ifa VaT,1 Qtie, Ta inme- agresor lo aZ- ,,lre5 ,., I I 1 14, Y r! tdj ,id- 1. Arit-i. Dfa ,iri
I -1 I I 11 ' I 'Ill P T I li,' .' ,"It;' n"'F',' ,' l,',,C' .' '
seca "I I I V-1 I I :-,-, e t ;' 1- 12 i- lo d, fl-aa, d, ,dra ,oo,, 1. ,jllirrii A"ii llcrniindtz Fiirt COr,,ifen G6m itc,'CtArIA, Alfftft
No dejo morcos de brochc t O --t". exi. .1beirg. to lit- R-1- .smi... Q_ i,, I- ", 'i' ,
_,:_ , D- at e rv.lt.do of H.,,e falqta ac.di, Ii.1-tilroeme .1 lemort, loa ,r.ito dlos dl-i it. .,t.,i,, I ,,I,,diiint, y tit! milInto clomlc!! ,,. ,,e, ".om AParo mvebles, jvguetc5, bicidetos, et -J/ t , ,, '-d ,- ., ,., I le.- ,nlll _; m ll.aeb Din
\' I -- Ti -I ilb-1 P- q-1 -ig.. .1 -). ra- t-Ottlalarr, ,,,aid,,, R-il. G ... AT- del WHO y d Ktga, no, -, A. gl'a". 'i. to ,_ lit"11.1" I. F- bridt- niitoa,
M33 podrid No mtoy i1qu go a -,;..sin qer, ,j:r,,,,,,1,,,,- ,t.,, ,'_ .,. simula'" ,,, Glift om ,,l
i 7- ,I i- y P, QuIered I E, ] -,ItpI, i, pe,,,1,if_ Q_ d_ ,,a, C;1lraCF,,,1ot.jl'
Ai murilifOrido respo, I ,!r- _eri.]= Gtitut, _t, T,,i!4i- una ho- dO -- 4- -O, ai L4 itatuncia
d Id I' P1..:'.'.-%d. J 1.4;;i d, I- 911-1, 6, 1. i-d-jiidw its"d. ",tal, 011. 5,
1 1_1111 ,,- pe- iti" J.,, Wi: "' 1,1;1 de rio cfD r I 11, 11- di, "',,",, d P,i,6 it, 1- %i ,,, ,,, ., prtid-T ,p
t 'dl ,. I" i ' d,," J_6
,
: TI op, iclro itir- do ,. _iA '. ,--,O-, I g'- Pir 1, ,,i d6 qT, .1i.,", ,,, ', ,.. Edfla,, ,,, KrA'AT PC, I -,., "'.r t-:1 .c, Iv"ie'. .',',' ',,i,, AI,-
rliSTR!5UID RES I 1i d., d,, ,t.t- y I.,, bl- -AI "i, f.i ..,If.d. p- 1. '_ a
10 e,.r .i -P ci t"'W" ,,, wj com afivjm dt ClOiFs. 11 '- rOer al ,, %qJ,, ......... I, de I. -i-I .1 'MW i", S ,- ,,, 11 .... M, , '1 '_ a ,,'i iii-l KT", J-4 $0- ?I I --idi,. y. q-- -- Q el :. ,:- t, ,,,,,, ii, ,,!,,, ,___!, I 1, ,,,-ldiWMARA Y C14 CASTELEIRO Y VIZOSO EL PALA010 DE CRISTAL FERRETERIA CAPESTANY I I ;. _11. I - .i.dci d,,1 '- pi, I 'I L "A ' ., ,,::,,,,-, f ,,__ ",- -: tifi i 1 1 , d r,,-,, gd,: F- icii;,to pt-lld
Apeut S 0 i1ii A N'ia. tilla.- y I ii- _"'R' all __"!", *__ "'' 'I )" i"", "'i" "" "", 1" ,
-Wdl, A I -b- 'i. -pirfilio P61>1ill. Ali- "" "" 1' -"!' "' -- 1, "',-, i I me """,
,0,pl Me W 1 ---, ql 'i]"itt"": I-- i. par. I'll r a, ,,, ':', ""', ,, 1 ,, d,,, ,, ,
I~ -- r I T : nI 1 !", ,,, d'i i--a,,, b,,w- ,, M.'-I C-r I,,, M"'t-ld, C.1td, "_," z :, i,. I, dd pinr ,I Al.- -t ii-,ia, to y -i7 '. li, ,""T* ,%, ,,,),, ,,,, _il,', 11 1, FFV R- 11 I 1114"11,
L,,'. 1, I ,_ , ", R "' mOo -1 Gai- et,
d;-1 ,od- .1 I'll Ak,.- '! i'l i-a'd1a dltd It t il- "i.1'.1, I ,,, !'_",', _",T, ,,', .' ',
1X30zzEjEN ggjw "j"' "" q- A-ii, e-ol. par. 1-h-, Of. tTr to ""' 'd 4 1- ,i iiailt,,, 1_, J. Ot,, 6-ajfj.dtA V.J ., ol q- V.L.rdia,- Alurtin ValcxdL
I
I .
I I
I
I .
I I I
I
I r -

APO CXMI DIARIO DE LA MARINA. _- Cr6nica Hahancra JUEVF5, ?? T)F, SFPT. DE 1949 PAGINA S1rTEDrt Parrowif,, d,4 T-tfrol
4
.. ............ .....
ESPARRAGOSDW#too

GIGANTE Y EARLY GARDEN
e0 FARLY GARDEN
0 6" f-M., y "
Kon4.*o. Obtewble.
Punt" a w-01
diltintmtw -da I "1 31, k
lant contim U,
!,6,de 3tipoi, avroP I*$ Para rod. 1w
rf
0 Ej op. GIGANM
eA d -PA-go
he- que Pued.
tnuo.ir y 6,
Voikff i il (le (les wrli(la a Nola S(, 11 i

c;cdml 4- icrfo

71,:J


............. ...

PELUQUERIA "LLORENS"
SoliclIct exparlo poluquoto 0 Poluq"rn, con aftoa do oxporlenciaho- 31 no rv na Woo roquialt0a, no Prs On
ANUNCIESE en el OlAFO DE LA MAERIk 61A
...... %LORENS,, GAM.NO No. 260
LPELU T L M
L .2222
7
Hotvl
de t Honras ftinebres
J1 1"; ,ad, llecjniietj o tan gent1do &e cum
Prolno f 'it Printer M r
--ftrAne! ,caT 1 ' 'vi da, 1. sefier. BethA MI.iis- !' 30 dedeLen Z"
Mara,, 1" rnuni- soletrile TR5 htjm, Bertha, 1& seArc
or, .to nor 1 RIcro, Lyd1a, 1&,SahOra de Be,
A t 1, d, Ccirb, 'JMA d'i eho, iiinGlIz eo Gabritia. lcvim Per =Md.blt ,Atallero, e cv j w? me in Para eftho acto. m1n, ia .69. OCHO)
X

cal. mo nt
........ .. ....

Tres Oferlas de _1

en Tries para Entrefiem
N _jlj4es

Miiy oportunas... porpe
_g es flora, previsamente;

Vila
ndo usted los necesita Dui rres D'las

TRAJES do ligeto casimir, an tojido
Jueves, Viernes y Sibado herringbone, azul, pizatra, gris y carmelita.
Estiles; do dos, tres botores y emados.

A Preciat Espect.: prec;os d2 ... Jad en
Articula- c:- C___TRAJES do musellra Inglosa a lists o
CLZONCILLOS "ULTRA", de lines livailros, an catmellta, grit y help secure,
y confeccl6n perfectas, -- cl smbroiy, Estlies cruzades y de due y tres botom
oxford v vichy a lists y an c -ores el'teros. Del 28al -, A Precio Especial 4&,


GUAYABERAS "ULTRA", do Impe TRAJES do ligeto casheir, an gris, aul y
cable confecci6n, en oxford y poplin carmalita. Estilos mudes; y natural do dos blanco y beige. Cuelloa de sport y cellos y tras betones.
duros. Del 13! al 17 00
3m95
A Precia, Especial4s
PULL-OVERS INIPORTADOS, en tejidom de gran novedad, a lists y en TRAJES ULTRA-Hachos
colores enters. Tallas. pequella, a su wisfaccidn medlana y grande, tot 89C.
4

IF, I Will A y CAMISAS "ULTRA", de sport de
p z "To d, 1. 6, mango largo, en spun, poplin, AApuma
_c,' y pmlo'g.do eexe ;, &M demar y otras calidades. Diveraidaid
de colors. Del 13Y2-al 17, 01 A to ol o CARDENA. KKA W. haWa O-UANO
a CASA C NTRAL
de 1 WVTL JO 406, too 444, a SAN MCOLAS
05NER05 RESMA, to-stilyz SUCMAL
6. o6"em4,- p-0 w, a. nervi"idad, -tabi-6ad
L) 11 a Mdahoola-5i.
do lmlf ipl Nue9tro Servicio de Cuentas le brinda Is

PT facilidad de adquirir sus Traies abonAnClrnanw, ioos Y I I ,
ROMAT E P" t6rikm on rl rgami- ferarrono,
ccrtribir re orucho al bith"tar de h dolos en Tres Mensualidades sin, revargo
t,- dii1dL 4 CMMAL I t W. ba GALWM extr&
A REGULATOR WNW& WPM 44 on, W OW
113 Y 113, HA9ANA
mERCADERIS G E S T E I R A
Fvrroula d6 D,, J. C-vA-PAGJI- OCHC, WARP DE [A MARINA JUTV 22 W, FFTT 0 ANO CXVtT
Cr6nica Habancra

iQtj podemos hacer por st; llij i? 1,,%% MEDVIS SON 4 IMPLEMENTO 0111,16ADOP,
plies.por perfeclo quo ja
Sea stimplillaip. 1-1 Pt fA StAKINA -b" 4
y q- 1- j- 'G GN ESTA EN LAS
p O
4 ?
1. -r.f1d.d d, 1,, It- Dj J.", I l 1. f-d-f A I k" 1

P
let 141 1k
#
let k,
4. 4P- -td,
"J"

ILOIS


A, -1- t-t-' EL U N I CO

jamin en Duke 01 JerQAll

t' P

11 LA o. CATALANA mog

4xol"
LA 2a. CATALANA
ide
Id SOP
fan
todd
Par
- - -------- 0 o
Opp, DE SLvs
de P. del Rio Vpr CAMP
7


.,;W

Yk
:4
4
7, /za 0m,,&,m

WAP

Affos de, A tiama'. 1!m

on el diso5c del

del W(ado 113 Volcula,
AUTOAEROMOVIL etc-
N'1 0 p ) tan Sernos qte Tw]a boca.
del T r MPWI's
Ta-a xt- la t!, alirn-r- a y delcita a hastq H 4- u- -ui- v t-cDs-la wpa ideal 91 1: -S T U D E B A K E R
Par siem. 1950
fino arroz blanco P en restrVal

""STOS Y ACCfSoRIOS CON C,
SOPA DE POLLO t, y -t"
p
P'c'
j
1"J"
CL
6, Vtt CKEN
Yho Washington Ave. Motor co CHICKEN WITH SoUp E
RIC k F4. ;F,'- MAPINA 135 -jx 4K c HABANA
srAORA SANCHEZ F Yealos en jodas ]as Agencias STU DEBAKER do la RepiIblim

ARO CXV11 DIAR10 DE LA MARINA, JUFVF- 22 K SEPT. DF 1949 PAUNA NUBT
Cx6nica Hahancra
-4a;vilrAor;fo,* rit I pci(dex SABANAS CON
At .1111! t1l tz 1',, t L- 11 li. Sra. de las
1.2
Precio Widad Garantia
sintw ....... $1.30
I'll 111- 01"( t 11
$4bgp4a 2.00
SAbs, Wa_.d.j 3.00
"),,anas jaenaAo J VIFRIAI, luoua calld,4 a A
3,00, 3.50 SA6ADO
WARA-,POUES DR MILO
'I -td
war.tdol do, hil. pwo, 1U., ...ho, b1*000, 3.40 H,-- Y F-- 24
dol no pur. on P-16m- 646, AtUL vl
'Varel., ..JW60, beiga, smatillo y poacb tp--i-V ( k-- '1A HMA ISLA" 14
3.20
w randol hollin do hilo B0194, 10 =AS fino, Tart a 4.50 "t i '17 eyfrmlo m9w do IlAdds
Zraodol holin do UP Balgo, an 8 colors fiaos 4 5.00 Como 4mm
11011W !Illlll ll
Warandoles do 1214 do ancho, PAT4 tr-"Jos fi- pece hetcarls I
no$, blancou y an colors, V*16 a.
rvqvla a Ike mwcwdm $10, 6-aO, 7-25 7 5.40 BRAMANTE PARA GVAVAUXUA%
Warandol do hilo lino, -A 1.75
slamosto Ingl6s, 10 mof" tn H 10, 'A'a a 2.10
I ? m
EL AJUAR MAS OMPLFTO PARA LA NOVIA' ...... .
Toallas C.n-, h.Ne_ d hll., -b,.camas i i *Ilk
Chorillo, Enguatadaz y Tapates do m*4411.1 d-tra jilm

N'm'N 11"lorldrz $6.00

W-,
61" s6s Eaq. Sol
'J"I llia 20

L l"IfIllill V

ir rip, J,
A'
j


,sptr y0l' i. df, to
fil
o
el

P I A 1,;, Sw 7ARA V-71 UDI 'ANTES CU Ros FINOS y 011-' 1IN'li" L,7 APIL PARA TAPIZAR 307 MODELS
GRAN SURTIDO CUADROS ]AS EXTINSO SURT101-1 72 MODELS D1 UNIFAS
UN REG-0 QUE PERDURA


j41
'it


V A W 14 4 V
CLASSES OPATIS 1, PINTURA EN TELADECORACION, REPUJADOS, ETC.
Arte 6rinda gran varieA .-Vos- y adema's

IsImo :,n t,
11, -,n modern'

j (J i ografico

l gi IN i.,o La eli-ts Jlrd de q.le -qotit4 El, ARTE, 1,

U4 b"ca P.ra e.Allid, ey, w C A L C 0 A N 1 5
t- y d"
3 7 D I S E C S porle lol m t- l,- !,to de eqwpo Para
AlcIpp vat P 3
11 buj& azuarfla,, v 61ms, eft gran 'd.d y dt prmm!1Mo


del lente, q., a c46 loto, PIP,

X
14 PORTARRETRAT05
125 MODEL05

"a Y/
F7, m

4 C i'r
LA CASA W'ICA0A PARA COMORAR CUADROS m Y HACERSE LAS MEJORES FOTOGRAFIAS
venta onF-L SEAR'S

ES-TUV 0TOGRAFIC05 RIVIFLA14105 SUS ROLLO$
IN CINCO HORAS
tl 4,

q


7
_v,son jo" I a a FC)TC)G RAFIAS
'M COWARTE E N' -EL AR E-


PAONA DIEZ DIAW DF. LA MA ?INA, IITYF '2 DF SFPT, DE IW) Aqn CXV I
Fiestas en. Guattajoy en honor JEI CentItw Castelhillf) "Twelia
Sobre rang(p v (-fip*1ed*d(sd 4c U I N t i III ias

(le la Virgen. de Itts Jffercvdv,, Ifillpalm 11411PII6P R. fic Z udeggl, I de Cmitrip", fin brillarile hmri6n
V'r 1, S 4 s
Fi. la Vllrlilw'de h dAft del dii, 1 f Oe waw-ra ,
Resume del dia Se rvr tiii it lo tIll, -nitim.r. I- dia -t1imilf, van
Vvedii-arli La rom"-6 ile Cal't-la, n4ic. mi a0f) 'Im,
de'liriviluill fit littelhi, Circtilar J i 41,i lw, Ofira tratrAl
dc glia N alwi a
V(1C1()N C 1, k 30 1 ............
V01,1CA ;UCION
i 6,1 , SECC)ON, CIL'i
ilio Frigid y ir ..... ........ 10. AIW:, J, -, '! P., ("i'Idid"

Ifb .9
to
f paliwio '1111'.g")
do P- 1- *I,, do 1. r ....... .... .... ...
j' .....
Bentfiri6n
A 10
r
I., f
0 0 La
... do 1 -11, e
H A b A 1,
I'd I
Ejercicio tI

y P in, ii"
d, 11 M .... d
K d
Novena
_A N- rr 1.
is it
'I pri)xhim en
1%1 h" i o 4 1 it I i,. I a
m total liti, ti"I

okilit
to 1. 1."

Prograt"a
P .... qui. del Pit., MAR fie ("'timiliell
Irlsid. 6, RWo
F.1 d-rig. Pr % mr, A
1, .46tin., I Ap t
do 1. ilil-i. t, F -;,
do,

it r-ei .1, A rd,
in, 1
fl- "I its" 1.
'ef"nij," I,
Ill,'', I
EL ,R I N qtn; me
fil" no,, el qv, 1. -y-ls Fj jnI,,,id,, --otipondiente Iiiii
it mli V-- or. clive. itzart-1 "I Iin, y do inAr.
it ,,jd'j v- I del )-.1 dol ;,IV1 ;olinua ii pl.rutl
tog or
_di,, .to,, I. C_ 1 .,,tt*ndo d. ci-I. P. rrrh- -f-l-, d,
Qio pleldo 11 1" lid on ri, con
a -rnmmo do J, :1 C, on".
d orn ti ei its 1, P.
19 el rinin -- 1. Ah.r. .I P-idrI 'ter. Ag
el. dc lo, jun. y tog -,- 11,
'riitmidiid Y
1,, 1,1 oterY. Srb"
tort.
E. n.czi ... rIri "I;,i (,tTe 11, 1, A
-ifl. do 1. -t W.-s di. 22, p... obligr .1 ble"cii pleeld..
L S E R 0 peter el Rcgl.unnt itto
A o,,' on W J,'riged lefior AJ-i V.16EZ DE BUSTO lE ARZVA:
R771DO PTDIC! Al, preeld. *1
A
ieal 12, 1
or, A Gol
I., FIt, GARCLk lit"'b"" illslas
H F A L frun
C D 0 d

troll- I iP.-div-dol iwided, 8- D DE fROPIETAMOS
ciio,. on 101c, 1111DEl, MONTE Y J UYA litin- do 2$
'i"cu". I Inn
Tl '0 NOuj d ir icrN Ca edtied ol
6, 1i;P-5t,11 reer,14W
7 jui
29, d'i-diii, en r. c."
del Ce-- 11ilenpaje del titular de

]a geneficencla Astur A ,i tit fflii nt,, it,,i t, Ti:

L. ioiig&' tios del COrcitk roore F. EJSTO n,,,,,f d.a,,;,njs Asturnin. ft.11. ro. Jsb 'I,
or dirdrab a.
,,;,a ijf; a, pratidInte
Minni., "o eijando 1-1tVi.MeS, induirtri.
rjenln .1 geit. I. inirre 51TaXTO E. P. D. a ate d, wstir. be
ldi'tetc, que ct,.d. an 1. 1, JL31 R %-j L A S E S ORA q.. 1% ,rirntir.j
verbere del 8 de "in en it F.Is N E R A L z V1
V, F I'T 'V113ceic"it r'
uda d2 I-;, be
Muy innill.; I'.
1 ridad -s tin drbor y kst,,, de er s-l"i: LLECIDO fir-ii, A t,
dn to "'P" 'it. a de
ri-o
D souesfo su entie rro para 110y, jueves, a las 10 cl.m" e
qu P su-cr be, '-;io dp !a finada, rueqa a las personas de su is
M; dr, 9 -o-,
Istad -e sirvan concurr;r a la casa mortuoria, calle Reina o, wao at
s 11.) C-1. All Ilittio,
0, 46S, para desde all; acompafiar al cadaver hasta el Cie- P- 1. o'g.rI id,
g-tar A curntift, y a )a
renter o de Col6n, favor que agradecerd.
La 'iabana, 22 de Septiembre de 1949. rizo y "I'le Un 6 10, V,,,
ants que 'arsrcit, coritrlbulo A a, remcmdo Busto Umchez, urh.- .. o L4Infottirn ret."Inu- in-ptable A-rcsidari Ids ,trintreinntU E. D. _j nifustruile, .. knise. de 013.to., Ift
ndu do, eitir, bbidas u tdros a, Imlo, que no. Iticiliten,,11 marlin do L A SE]qC 7 A 0,terer s nniYor Y VI 1-1tritivo
producto.
4' La Bereficencia Adurl-, con mi. 72 afiw de existence, farund,.,arbi herhora, hace 3. wheitud I h 0 ,In
r6 r eer j
CABALL_11' R, 0 F-8833 dora. d.
Ists, I., inspired.. so .9.ello UNERAL' X 0 Z F-8856 de 4,Ma e pr6jiMo CoMo Munte"
y laboran Inceirantemar it, y Que, corno
F A L L D J trior
.red., t hacern -c As A 1. in. torea gratitild del driventurado. iNep.4. dir loi, Serrotc. 1. S-d_- ?.;,.I N!,ichas gritris, on norribr. dir I.,
Jn,, 1. Directi-I qn. ,V,.
gi-,it. wrib r.eda init:= to.. Dispuest,- su e-! ero 'e-S a,. -19.1 (f) mainiet G.M.
pl"i'__ S VI 'I -Ire S,
1-4 a n e n s,-,, 73TR X BUSTO
a a as perso xzis de su amns aai se s o- e Lail ferreteroo y au grain
-iz: Cen : -- T, ae
cz No. 46t), na-a des6e all el C balneario. Una aelaraei6n
-V01- Q u I-, cla e c e I- n.
"I di. 9 & -lubre, el
E. P. D. de Ctub dis ?errKa,1141 rerar, revotite
Lolila 'ousente). Antonio. Fernando, Manuel, Gloria. Mar garito, Carnian, Father. G.Illarcrio, Alicia, Twesit. Arnanw LA SE1qOR'A -1, I-g-atio, ot sets ... 1. 6,
I.- sanch.. j,1--d. .1 misdo Busto Sanchez; Merced" Pinat R6mulo Requoloi Berta Adan, Maria Scatch.. iudci d. BI-.. P Q'n drda
r,- que, aderruis de, lox socins Rodrigues; Roscado Cifixontse do 156nchwii; Manuel Busto Fernandez, Francisco ?ago Pjlc,: Dr. Jose Lostra. N. s 'nchez v a da de B ust
-re a lu pueda,, asistiF arnig
I." Blabii y Fit, Pablo Nadel; Rvdo, Po&* Soralin Muria O.F., y Redo. ?a&e Antonio Arlas 31 1. Fs i c d,
Madre do nuestro Socla Gerents 1 U ,dIi'm41nA
socirs desert D
V-", SP pu.& reant
HA FALLECIDO in](Dr q a a. 1. SeDispuesto su entierro para hoy jueves, a las 10 a.m., los
que suscriben, ruegan a las personas de su amistad se sirvan hlll, d,
ds :_ as "an
i concurrir a la casa mortuoria, calle Reina Not' 465, para des- orill y otros deportees, he deWT
de Col6n, tadi inn
de alli acompahar el cadaver hasta el Cementerio Ap, rvechenuo, Is oportunidad pars
_!I.w. inn p..eh Wilma ..I it, FUl, ERAL HOME favor que agradecer6m. "Rrd, ritie Y. pers9cti- dit
: I IA circle social. nunt"
Tekfonos- La Habana, 22 de Septiembre, de 1949. loor-ent. lardA q..
tioni rulnean el ri).I de, -l VEDADO 0 F-8833 F-8855 ru a 1. rn 1. S,
ESTRADI. Y BUSTO a it
CA B A L LEE R d., ,, do lit -4
a h- gruairiento ttij Co.-


ARC CXVD .. ......... D12,10 DE LA MARINA, Cr6nica Eabancra 111FvF- 22 DE SEFT, DE M49 PAGINA OKE

Fn 1.4#

Unos ubiev:os )jignos de Usted
HOTEL PARMEW
Eg ft CENfRa K LA HARANA MOT[ A PALAC18


YpRECIBS ( ?[CIAJJS HASTA DICIMR1 MORRO y COLON

clllerl MA )n4 y M ,901
H A B A N A de p1m mrfing. Se All
1. &b.
umed a gu po iciAn i.t. v
I buen xwm. S ri. Is .4miraci6A de sus amistad1 .61. q- n., Mt, 1.11. gr.d, Is mimcm. cl (lo, .-, 1. ..%. !1 4
i.is rcpwaci6


Ths G-h.. C P, A .. ............. ... SIM

17
-7


. . . .. .. ........... .
Fj, F TO P4,66nid., I i- Cd,.

........ - ---vowd ?

Haga 5u Pbz; de BelfeZa

tinice

4
consumialcrosde N
i-odo elmun-, ----INS-HTUT DE L2AUTP DE PARIS
LINEA ENT09 J t, VEDA

'NERVIOSA, 1'. 17 7IRRITABLE, Sk


d. to "Mftu "a,?


" -MMPUESTO VEGETAL de E, V............. ...... ...... ... ...... ........
L

OT

60


of '1p

0). 401, re 5 0 9 ,aTo
ot w) 30 1la
\-oo \ea .0 4 "of
of,
onto 65,
0'es
too,, oro x 0
5 04 C\ o bo
19\1 ,Sflsso P got,
el
Do, ee!
otef at
0 00 61 V, \0 10 ta O. coolV. oe
too
0, Ito
'eTo oll 1*09 Al 6's o 'o 6e
lo 6e 'ke "voo
k1r, "o TZ es O"e
do
ae 6
a 4 o of "'oll ,Q ,, r
6'spoo .,to foere
< 6 so efa p*fn so0s def\o
'on 6
0 011'0 Ilk\,
6 1 all

"'Te 10" oo

01CANIZACION ADSCRIPTA A LA

r

-ley
SAN WGUEL 264 OLAS Y GALUNO ENTRE SAN NIC W(CIOR D, Vd-l -1

TELEFONO A-0153 ,at

PAGINA DOCE DIARTO DE LA MARIN.A.-JUEVV, 22 r)F SEPT. DF 1049 A, n M il


He ra inien to de 4; vivienda por Se mantendr' Tribunal de ttrbitrajv pira las S,, 114, i,,,Naltan emaro discmiociflos a
Jo a

jinedio del Itt, educacii6in v ahorro priphlemms de 14ps colks isif pilist wl mi, hombre fit, safir dvI fwbar;;I L
o e" avpq)ll
el pred o que 'r filafesti $8,000 id Pirerfor de 'a

se plantea ciala neresidod nintiglot y "lothIrna Vrfo I eA (on objeti)
que no puedensaliafaccr nwdilm- deimwigiraii fiene b carne r'i7o' refita de prothii-10A i dd wii EII al (mf- dii; rituvrie ff ( n hwnfir(- lit? Variatmo
df ,d "" t'r h, ..... ...... I,
OPERATION FI Gobier Imt-vo Ert
no quier
I U D A 1) A N A 1 Pevitar q- p, eievp-!-, ',",
P.r Armando Maribona
,r ara I -r
V I J F; it 0 F
!a %it, t ii id"
rii r it,
lo; ali- I
..toi fla... di- bl- I C1;1
hahid., ."m tua ..I., Ti.
tior-do a V
on ii.c 1. I,,i- Id, 11,
iv
A, P"a,


V"!d

tj,
V'i", f; tti", '1 i'l
p-'J" ......Ind
R e v I a In a 11 It


A ndo till pafro i d "ro
"'d d ir,

fie 50 m il pesw' I d, l"ti, I I,
In- it, V, 1) 1 4 1 1, T
I l n -d. 'tiaca: il, P- l, ;1-r1I'-l 'I,
'7 i,[ rIllh, A, -11 (A
'j" I It,~ -i-, to La
Juia
ti-o' ct.ruff, al! '13 dQi 7i, ll j Ill, r

g,,g", con"I,

SOLUCIONADOh, L I _R 0 B I F M parmaudc, date,
4
RETENCION D K I I E R -lI I 'Julfiji Jas inspeccionen &A 2.75
Mige ,al, V por periods no menores ale afto,
0 C. IDiii;-, d. 7"
e it,, IF

,a "Ile, Dispone tarnbiin el Ministerio de flaci-nda que
ello coincide con el "cierre" d,- loq halances


11 A! -, Ida-, on f ch. P,6.lma IIp c- de 1- Imp-stoi ,obre
Nines pr. del, brut" v el tnd-, it -ae
"""' I 6iItablectrAn
l- Di. Inip-t-W
un anuci. Aye" a too pend! V ,

V I It] daictor do yleuW 'J '
P d,,,Ior ua,
t: or la '41 tlel Zrr. 'lauois do
it, esell, Ankin ph.
W-96 ol 41
P'.
Wil- ade, v
period- me-te,, de n
1. !.plan nuevo si,O'ltAti taeli5n deun
TMM Pot al Vdal W m9pecel
-Iii. de to Sftel6n del 2 our dento C"' Cn.-unio ,A. coordl-dies con IRS
balono

71 1 fly I T it Gift- I, buyento a
IT- %1p,,Ilea i"e'laa.... 4no de, 1. P- palfc, Rpectos do to teVel6n to real-It. 6an ). 1-ritar- buiel.lca linaui,, consignadoa en to ,onmbl. d,,It ,, lidad uvi Mnt
F, orc,", Z&,.g. an-16 taanbitn
"'A" lntlcnl uun 'a "ar'
I A y 5.11-3 d Ica.. l.kla
I 'ut-rica. daspu6s W habor'It PA41 Nlilllid coined. en Hacienda
-1 i it, e Matriz de cAda, c0rUhbuye--Moll ui A-eld. 10. 1- decl- io.al
.,rrp J.),tiln,,am
V Ind, F unldaa preanIt.dai
i p-1-_ Menlo noces.
an,- law a It rel_ ., on z 'T
A et qua at la ropla ordp
do mep-i6n or eri. por 1. Su

ADO, rios heridos"',
I IM di-t- do Ronta. e Impuestoa no C l=gue da6 he Grde? en el Cerro enado a aeparta- Essrs
A dill ORA,I M t, 11 !
da own.
roinspec
t, .,ncionft, etkc., golleitd.
,.,,1vio1ento choque _1 1.
p r turye.fes. a fin 10 eviLar de a y = loo
tanto 1- intereaes cocu"Jo Pn San Pablo me .1 ftaCa naelotal.
protesla, do ). Valera
del Con.-v ]a Calzada. El gueesto mi,-broo del Fiecutivo not
to National de Voterizoa, P-1dild.
Collaw, oI4,,itaxor
por ell cor*nrl R
-I- dol WM.rra do Na
C.-t l clend. p. -rmarle de Is Won_ j entire el -Ion tha lonnided 'a in' do 101 .13mos, ton motive
d"t M"'i"'u'rua do no laborat 1-luid. el Meraiija Y _-Iionte a to re,
J FreAdenclal dingido reclentenumte 1--r% 1-dizicido ro;d par at Ejecuti,,* .1 CI-groeo, a] pr de 1. Ito-, de 2$ jil, do .1ma
11cir., d, Seg-do nuoliuro V, "ar. jefore.t. .1 Pago do auaaft CALMAD
Par p- C Ioi;tin. a Ina bertadorea, can cargo at EMNVUS7RAS EXIS7ENCIA,; t' -tra Dori. y C- 1 0 Res ,, y 9 i6o Ihiapa 302 aLito de 25 millonts
-,ai.d. par F- or#
'lalt."Itto exprotaron
)t7 IMS ESSO SOY, eb- H-4utill., -id,_ 'In Cle 5509 que P-d, on "Ible, ad to modidu ect".
PMNTfA VE S Av 3, C I esperan mayor brevadse
are IWIL-Ar el paigo de dicM
FJ A
1,1 olaafiltud el Inipacto
-der.. & re-gid. do ahrx don Act"IM 1.3 HENNESSY,
d I J AVU"
1, re-li-do hen e c .- Conat'lowo. pzef rido a
do it- trav" do varies gollara.
sill, i i- s",_60 porque conta _i.- L. enoplaodat del Ml "WVV ytuSaoto dilho -hicii "o- clones per su Calidad,
to- ti _Manos pafa et! u- o.
(;"n1ii'e7 Per- de 40 a"os- uraiatir an quo ae, fiven Bouquet y Puraza iniguala-in, de lNi-iiii, ICA: D- 1- mente too ingre" y del men- bles, consfituye el secrete

k n cn 1 re n a d os, a u e abif it d. 21 clonido retire, Uf c" eve
-r-)S Un cuerpO opeTarlOSDIC rate
de Ir 0 177, P dll Crui: lor, de e.b. un. revlalciri omo TM W 10
Cm.trigar4n de el Gag Esso en su casa, C11 C do i Litld- 511 J- D lged. Rubm = 114tAuen
A d d, IC11.0. VMallw6y,
doa loa expediente,; ev rox las s, il 1 28, -lill 1- dil-iIiIii, on Co- -6 errors que pudl an exletlir, y ura,
seriiicio de en rega a domicilio es punctual y pair M 1514, 1,, quo fue n asiatid.. as politsdora del major
disponemos d, rEservas de cihndros dc 1-1 do
-,a d, 1. Fi-t Ri-. eonA-Ir-le d1ohos foladot, e& 'S AMA I'
Zud5go,' En'la acera di, dicha eaquin, I rel&ct6n con cei aanneo pode
gi CSS 0 G is Esso para asegurarle a usted abastecimiento "!,17, 1 l9n., -t "T.11" I
paii. balab- parade, Co-pei6n Gullanente, Instait ahora Gas Esso en su casa y '_- zt 11 me$ informer out die acuerdo eft Its
tab.- 1- de 20 n- de SaIi Pablo nu. ,nirea,not ,bttni,,. on Hacienda,
lo nif. Mirta -tal'o estu gastionee, island" y toponkAt.
I-In. an P.;frute de la comoclidad de lin servicio int.- d
D' I zaa ne darin reaultado :1ro.= NEVIESST
TrLpcioneig de ninguna clase. ti Banta blo xIu,eTI, 9,9, Im quo fuern a let
it" de a. nposo nriiedla, p.r el ea.i61,i, ccibiervd. men III inembro quo ha book*
V 7 1,,,7 Paj, d1w." rarw a Integrar Un
A! dejamos un Teouniont.-i"i R- Ie a_ .do' firmte, = lawn traear an plan faima" a Cognac.
instalarle el Gag Esso en su casa, Ic p- l rie, it _ta, ._ g,.of,, cifindro de repuesti. Tan pronto se agota el prime- I k dice It- ?_-,bl. !. 6n C.ruea d, io, de I., 7oa flueron a iiitldaz on It Wncrat" 3r Pu"tualiaer eaectamenle
!3, an., It,-: di, Felut. Cgin.cl- do i-r- de dicha barriad.. n' roconlendaclonea de I" (luez 11-a do A-nda del iigle c- ,l ['I 16o cora ervArik una canpafta eif Ll
I ro, ustcd pone a trabajar cl segundo v llama al 1 -lor 4 a._ o4ner t
Ro&artob jexmeru, ftlliceili t- z6 iric-di-e, I m.taW dV n1l.wton = ad' a1-5773. El pr6ximo Ie llegarA siempre a liempli! do hi b-btcdel C d. olicialenente .1
Qo do treIi at R.bon,, d,6 ,,l 1,Ig., dal y 4. Is NJ61.
;iI 5o Hainand- llainaa *Jfeit do to rot" de, monetarl.
1, Co. to et..do ii- la Z doctor JOO A, Guerra, dinatto,
0 0. o't-A la di6 --te, .1 Jcz del Fando Mtnennno del Be~ Niel.-I do Cu a, coleb,6 am Ina "i

UA' E .-icondiente, tenei cabin de Imprestonet con
PARA "fo"f de la Rep(lblica, ati r do a!. clut
A'
Se curgia la orden para
jA _Ao on deg.1,11.1"d loa
S
S 1 pagar el me-s de agosto a t-tadeat
a W, A
D1.0.116.1 dero
log retira&4 eRealares de dolavito ntloIem 1,7M A
olor it, SIM.1111 71 pISS 'tJ a
Esso it I president de [a Mae policto. to iI,, n;
1 Fedor., E a dd e I.a I c 1 F. d La Habana Car- n, I-111 ; ot,
r Mnlttari an br- atras 6rde- no acoatumbri, i1v ia ie4X_ ots do adelanto retirados del me le puleds ial-r siceit- 1 ttla

--I. a, "I ESSO STANDARD OIL COMVNY (CUBA) 66.1 i; Co;t.bWdsd do
do Hacienda CUMIS ayell, Is interior, set;Ihn dessracia.
ARO CXV11 DIARIO DE LA MARINA,- JUEVB. 22 DE SEPT, DE 1949 PAGINA TRECT
---------- -- . ........A

"033


I wll"-Z

A
4


"x
Y


C I Pi I
R
K J
2,

UM

VRC
ZV _n SUPER I L E POR HY


En eSfQ PlOntO PfOPOTCiOnQdOfO, con opotidud para medir El I:,-] en Planta-r Og i-,",tado4 'k,'mdoQ modern
25 mil libras de agregodos y 5 mil libras de cement en centra -to en tioslto, qe Ina idn c ha sido iiisstalatl t n tjiia f,11) coda cargo, los agregodos cle !a mezcfa son pesuclos y
imponiendo I a crecientc, basta ier Cast e c discilada para a -ar ]a ln'ixima dosificoclos cientificomenle, Ton o to cclidad coma to confidad on s empre uniforfres, aseguramdo to mayor solidez y pedorabi6dod de las consfrucciones de hormig6m. c it-Lif1cf, del 111113- eliciel-' v contr(:)l ei ej trabw), 'Sto' collimitala nz- lte C-on Ql uso
tesUltado J un y areTia ), cerl'-.1 dc !a InAq alta calidall],
exac i de la:, niat rias prinia- ri uro- a Tne'or pro:'u, to, Y para ia tarea d,-,l
in 1 Q pesalhls v clo5ificadaQ 6elltiflca r1o tle liornii 6fi, contanioss con uria flotilla
cainionc
Mocle"I ran
(111 '1!ttiza una entrega Ll
N
4'
ecenlos construir
Cie 1.
de horniiUl All CH L 1 1 lv'ilO
niaterialc, de tIcTn- HORMIGON' CUBANO, S. A.
C llqlier I a6n la mas pequcTla, seni ce en pC)ncrve a la dispozici&a Cle los
Esfos nvavos tamiones moulaclores, con capacidad wrvid. por una plant de horml 6n de -4ran :a- -Opietarios, Arquitectog, Ingenieros y
t5 S, brindindles su mA-o cornpleta co para 4Y2 metros c6bicos do hormig6n coda uno, incorporon
pacidad, evitando dernorass en sn consqitrucci )n. el agua a )a mezclc en el mornento.deseado, yc9en to obro
t6cnica en cuanto 1. fabricaci6n 'v a on at comino. La reloci6n ogva-cemento, tan important*
para hormig6n do caliclad, es controlado tonlo on to pionA Lal cfec-to, ii ,' iciamos ]a iiiau&raci6n dc borrnig(,)n pre-mezdado v e,,Itructuras la coma an ios comiones par vn equipo medidor excicto.
nueqt'ra Plan. ial para lo c ual heyno lyn- pre-f Icadav Clf, la mi--. alta caliclad.


"X"-T T -r-)
HOR A.

Carretera cle Ranclio Boyeros Kn_ 2 Tel6f. 1-8244 Habna

Lo piedru y oreno qve antran en nuestro hort g6n son do to m6s alto colidod y su manipulaci6n mec;in;co aderuado I I D Y C A N T I asegura sv absolute vniformidad Y limpiezo.
PAGINA CA FORCE DIARIO DE [.A JUIEV-S, 22 DF rlPT DL 1949 040 CXVff
............
H, 4,
Dy
isce V Pa I ta I I artelera
n a r i
A 7'

'Al,:: A:, P .11 4,1
m
02OLUMOIA P C;TUR we"Ets.
4

PhIS CHMM

9SR OA VUG, W, I I
I'.. C.- jLOS GOLPES DE
V
!= LA VIDA LA
1414M ADELINA G, Er.
10, Xly$ LAN ARON POB
/5 TORRES GARCIA LA RUTA DEL
_A
PECADO.
PERO ALL]
ENCONTRO UN A
AMOR ETERNO 4,
T l -,E
p ef, 1.


Q,


2

Z
T
'A
11140
PILICU CIZAll's
-4 0 LOS rj6RlW:0S 2SOLO ot- h- di,, !Z I d" mo,eeR

nnilm IL DEL PVI Rt I\ A 1*() DEL T1 RO T-q- 7 WEeIE

Jv
,v y ovu.lViLUXEIRDE'.
r's-I"00 MA' :- Art i n- lw
moy MARINER BROS, 7RAE CINE OTRA FAMOSA NOVELAI K1 h..b,, 1-1,14%blo
NIA A-pl-t- 7
A
D' o"' L E X ------- a=wxwmwqw I T.ch,
'go 11 mt.y ."ImI- _'.11w 'zin Wl,NEYRMTT; i-EIADBRIAN A 5 Alilrl 1 I D 7p I -;A wo
AIRE A I-D Do r-111TI "I 'ell WItld .rI
ma E ,O I,, AtUntids. Amor W 1. "TOROS RCT'
WARNER EN LA ESCENA FAUSTO EN LA ESCENA c-ra Votlciartw Unive"Al,
OF.. R y.l IIIAIDA ET FREY FACVNDO RTVERO Y SU .A DERN O SdA Y Dme
NACIONAU El -od,, R&Aa qul.m
-EB-17 EN CEA EJ1 G -ClIl.ZD:AN7I CONJUNTO "F, C,,T,.67 dl,:ury -unim cortm 4e I.."
Pr f 11 La rii I i -I h,- AN CODY CRY,
TRIO CALONGE ........ y -otm
LOS BRUNETS ant"r- d, N ;,;Ij MUSICALLS FITUNO: Midi- y -.t.. lElftHNOS. DIAZ SAM RESNICK VEDADES: la le Clue IuEhA
PIC: VidoR encontradw, TrAe ORQUESTA ADOLFO or o
hij- 16 d!eblo y A..'.- jlr. ..... OSCAR -tt:'I. Dilig
ci uc- CIIr P..I M.Z, PALA
HOY S DE GALA CC' IDON k 1( ,-h-h.
..Etm .-t..
TAP PAIMA, Sm Di- Ei Ley If T.-fi.
RAN F11 k"
EN E T JRO ILL _pA

AL ZI p-d-Ei.
d
0
CiiEN'7' 7
0, L. or
RE- spner, 1,. Pr6dIn
S qTO Milo 1. jnolidad, A
V-,'A e,
ad,


RN, 1 E-i.dr6r, de -.b.t., Al y -rt., Ror
4',
or -rtos.
ROOSEVFT.T: El I-Eft, 7 L.M
N 0 T 0 V7- _J
Al' FRANCISCO
...rd.d
LLEGAF N P H(I: __TR, UA )E GARRI-- A A ll V,,o- do Prro-e"BtNrA Col
Ic.
DRDINAR10 EXITO t, I, 6R de -EIA.
pl.p. roo,6, RE! --. RcoI IIIp.Aw 40 A !O
ABEL RALAI I y
Au w
Em
H ULU

ORGE D.bl. P, D
Teatro MARTI"
).IN T, 1).v y IIIN
"EL ULTIMOS 4 DIAS do
CAS, ER
FASSMAN Y BEYKA ADFS, T1X'tUd, ;,plh9lEl
APRESURESE A VERLO
i vlcl l
: TORIA .1,I A 1. R 1. P
7 Lunela S1,00 Butacc 0.60 t-_ F I pobr rIcv% Rsuntm cD cts. Ter' ulla 0,30 cts. VEI
6 DAbO: Matri-to smtkim RePodw I6p 6A WAV DISK-, .n,hR y ..A. -tos.
DOMINGO: ME= .tim VARNER Ur. ujer de terrIple, Em Em ..t.A -m. y gr- sh- eo J*
'is UULCE, TIEV!7 Eer.,
SU-LIME Y
ENCANTADO DS
,y nI w A
CN CIA vi4 D,
AN SS -0-vio
J
? pj) P-S
L
Ips D
Dy ?FBO

la RESOli NL
?Oth
NOR PAUSwIrT A C,
TRIARON ALAM A
WANTA UUTO

_L jjv


J(

sly
p-we Grml S
DBL
MILES
TRIUSVA'o Wr,130 FELO
AN H: AT RYAN softies JEA
A'sSiA
Sc SLA
LAN Lis p, 0Tq 10 AGOIL B,
ppLss 1%
ALI A A
XCCIOT4 T ILLLAS 6 AS
A S
putAlAk
QLGA
I I
I I I I
I
ASO CXW1 I DIAR10 DE LA MARINA. IUFVF_ 22 DE SUIT DE 19 PAM!l)A QUIN(F
i, 1_1_ -11111-111 I _-I
Los "hobbys" de Si6inchez ArciUa. Pl(OGRAMAS VAIM HOV Una sensilph, juindida cippiseiivive ji,I puente Ja 1 grusticas
"I"I'll"I'l "I M "I It,~ ul- I
I lt.,,, I 'll, ll, ,,,,, ,,,, ,, ,,,,,", I ,,, .......... ... "'
atUor de "En wpombre del antor" I ,I ""I!I-I, t-(ZI-d 1 "" ,- ""I I, --% la Miferfe del dircom. UnN41#41
t, #, 0 All~ I ,1 ,. ,,,,, ,I, I ,I 'J, ,, I I 1jef1i A E 8 A j A 5
c"Idi"I'll, III ,I .f" ruM Ill 11, I 1, lildlt4
__ __ -K100-l"Itt 1, ,,1-i6,I It. I- c1l" 1-1- -1- I I .
Biblictleca, cilli. v 1mr, It ES 1) V EN DEL DIA ,,,, I 1,1 1, "I I ",1,1,'6, -II11--I" I 1111-11 I I, 11 11i 11'11.*,lt 1".1111.11 CoMalka 7,- Afitn4. lSI'I-,,4- I-;, '- ,,,,,,,I,, 1,11, 1,111, i1,11, I I
I I 1-Ill 111i", -Ilo' "'t'l p',V,;,i;-, iI;:- I
Hn creado on du hogar -IQ o."l-111. ", :111.11, retsefin lliogrificta. 1. ; I P-11i Ti'', "'lith" LNV IENTSTA dl : cl,1111 Al'. -1 'i" 1- 11. 4. I, I rem sin iido rw pp, r"7,,,,
Ifn "imindo evhwivo" It ac, n"""' """""T x_ I 1 ," ,'I, I I-I'll.. 1 _:_1W, 1. ii.,Ittt .11 I rvifiakat laitif6stlen cuW ulal _i", l";", ,,,,,,,"":""""" ,,,,,,,,,, ,ltl"I -,ilil
-I Siv-ht. C" I 11 -; ,,,.,.-,,,,,,,,,,,., 1, ,; 1
-R11". 011 III CIITIL Ra4j C-1- 1-1-11- V- K. ,,, 1.11 -', r P -'! I I i I
IR"te I ll-i Ir ,I,,, ,, ,,,,I_ 1; 1
it, wt Ituwr do It. I I , 'I'll 17II:% M llizfl jil'i obr;ll, I ,r "m-., .. 1. ""
III,, ,,, I MUSICA, 11'-;"". I, '- --;_ t_ c ", _,,,' -, I Z
R A D I 0 .mt, ,'I- ._- 1. "". 4 43 I'M 1. "., ti
", ,A -, S., II I 11 "I'll," 11 "", I'* lia, v -11-111, ", .- 'IW -1-1. n-i.l I
in ,16 am., 1 I, -- t, ,,I,, d,,, "'I"rflad",din Y ctic. t =, 1- I w K 1 I v I ,14) 1 !"11,11-11 ". I i,01,til -1 I I ,
ltnot tine". cucu F- G , : ,.": 6 K. -, I ,, ,, ..InIll' I I , "' ,-' I ,
[ I n Par Nona Benitez I it
Par Alberta Gir6 b.- I -, ,- I ll-- ,, !,
III I I ", ,,, it, 'It'ir 'Ili, ". ;, 't"', Ill r11 i I 11 I 1, I ", ,, I I
.11,1 ri I ,,, -1 .... : -1 ,,- ,
-T. 'll-l"t. -- I !,, ,,,, (l..,, " i ti "', ",qrT
q...itnthoz-A c;lIa I Man CMQ -11, I ., -- 11 '! t "," I "
"A .P two N-11- -tl- r-+, ;,, ,,
rp I~ t", on no-Al dil -- -,
,Z. -1-1 I, I. ,,- 't
d. IM- CI t ,11 -1.4 -- "'i .,I, :, ,I,
t a. ftfl Pt, -T- nni :. -r', 111, I ''
I I. a -Firiali. -7, ;- F"l, '_' __ .kii- ", '4'."". ,II,, -11 "'
tos I ,,I, tm ItdI ,,,, - r: .". :r -!/.
rra vu sa It ve an nir P.. vivir cmcs tol. m-al ,no'b, I -- 1-11-, I, _*- ''
cl:a 11", P4:1PIll nil"n tiiribi. "t I., ii-, ,,, P-1 .1 II 11.1 11r, 'r- ( i-,ij, "I",_; a I t -11f, 1,
lb ,,_ Citigrod ,I pmoio ewc oli- 1haunli --1 ,, I I "fir, 1
bumics. t 11 a ,, ttil, "".-III., ,1,1 ,-,:,, lji,, ,I log, , -, -- t! ---,i 1, -- "I 11 I ,I-,, !. I t l
do It ,td.", I I 110 11 11"
t, '-. c____ ;! I I r00#
blatowd- til Im lot b.n1I.ttoI, ni c w -.1, --.1-1. C'! ,,, _-Ii, ., I I --' I~ ,,, ,I , 'T- I 1, I
-0on., VaIllimt y Itadmiro Go- clY -I 1, _% 'i. .. .... 1,
nouns, prtl !Q Z,,i!,;- ,; ,, I "), i 11 fl-, A, ,, -- -l f', F ,,' I i r",1rti 11 9-A. tlrn tiir .i -- n- IaI,- I ""a c ( ,, it, "' vi I , j 1; Ti ,, , "; It ; ,;- l r;, I , , is cow
Q h:r Pstnl ..P ,," ,,,b 1 to e -i'_,-- I t __-, I I 1 ") , "', , ,,, ,- _11" I I'! ,,, 1, F,, i ", I I I I ,joy mis. a. .. ot ilj- %% '. Hl.'b'.'... vItocedtvittt I~ 41 PIlia- uIdil-I 1!( N,, -- L_ -ii:n i, ii, t, ,, t_ ,'I,, li I 1 : I'll ,, 6, I r,
eti.nd no child. I-W.r on -It.,, 1 I ItQ 11 -_ 11 I. -A.t. IM, ,," I_ ,,, 1-1 11 ( _"-;e ', , , , li'r '11, I '11, , , I I ,i "
'It madug.d. - It -1,%E i r a do 11.1and. RIlt- 111.- A, I- ,C? T11 1;11 11-_ iI--,-Ii, .-I" 1; I- n, !, I','.,, 1, 1 I 11I I" I
hot. ole .n- 7 C1111 111f-'11 K.", I c"11 1-1-I, ,i, d. I E, 11 I I I! 1 I I ,, ,ti4,- 1 1 I
Ot tal Ing a, on. llplloti.t -I
i I~- I .1-1.: T, " t. It, I '.'I'll' I~- i -, "" ""r ". ,I'1% r i 'I -'j'i
Z., 11da-. cmv --1 n- I __ I 11 ,,,,, 'Ii,- 11 -Ii, ,, ", ___1 ...". ,,,
IdEl r"In dot flampo at to Plata on Mic All 11 -1 1 ,'T" '-'i--, il,!_ 'i'', "h,'", ,, 't ,-,Wt ,i, 1 ", -1 i 1, ,", e, I- ; it ''
resid-cia do lot repalloA ---qut h. Ae, N ,'.1_1 c_ tdiw-, '.!-. 1-11- I Y,111, _! f I,] j"t., i Irt.
,onv 'do -1 at. Ile Ili- ll-'. li 4 I --- 11111-, I 6,t 1 -! ; I-11111 r 601 I ,
RHC -er 4 I"',- 1, '. AvAllow
', I 1 11-,j"- j, "rt"'I"', ,, I'' ,,,-- ,,
1 lill ,I "t"I", 1I, -1, t"I"i ,j ","'t, I i, 1, -, Af*VtW
alms s- "hobby." favor zy "JA Cittedra DepoThVj" too L, e Allt- ',, .1! li-I VII w 3X, ,ii-, -01 "I "'i; I i'tz, It, ,I:"" I 1, ,,, It w, I, 1 -, 't'- I .1 ""'I'. ". I ,, l P ii' I A.0469
-at _1_ 7 1_--Zi_ -k"t ....... W d"t', V-i, I
I- "hobby do -h- iny -11-_111 ", '', -imn ,,,,,, !,,,,,l-, I I I , :-,6,,i, H, it, P ,I
do no I" load. tu. Y I-, f ...... I il "i ,:11-111"! I, I- illtl 1,1,1 ...... "'
Arcilla? I M ... 1. do It IlitI desde .1 r ,__" 1 4o ,_a, 11 I3Y P.111 111-- Hli", F_--d ,v-"' , -7i"Ir i!',,-N", I'll -it", I -,ti ,il,"_ ,jr- I' '11 'I'I' -1-1, I j, ,,, ,i .1 ,,, __ .Is
4tinilm. o -ItT7' CMtTn --, , t tI .... ... "t", It ,I ,
Varlos. & ritntr t, .at do 1*1 I 'Q Y It, I ill, 1-11 Dt-ll 111, ,:-, tal t',t", li, VIII1,11t1i",!
Y -Hoy. I t,0 11 c N ... I 1, ,A- -'- ("', ,-,P-t- 4 '-- ;,-"""I,. ",,""7 "r" ,: ','':,,," """,-, .-I
too ... Su bibliottell tt max ol 3 do I I I 11, 'r : ,
,J -L. q.t p.. I ': Iti. q ,, .,-tulI- tP 1, j-1.1 I -, l 'j" It -- "I 11 I I ,I
'l i ""' 'l " "' "' "'on all. figjr. r 'as p ajust! ado', on csc ol"', -,i,,I:, I ,, , I',, ,,,,
untent. _= 1 = x Dosp I" to ft et d,;', a 1. a Y I e'l , ft -1-11, , v r-lbi, ,I", 111'111 "I, 11'11 11" Itl'11. "I -_ ,;:" ,"1l,-t--!-, ,1-1 "'111 .... .. Z, , [
'a ,,, , 7 I ,
l7t I C,_ ,_,, 1, I -, t il ., I, 6 ... ll t '-l1"!P,--,-, f;1--,1 I,
t.diow, Illi.rit tatol-te! Y, atlhi. It IIh. I'!, "l, ,,I, 'i, ,, R, ,,,, -i,,, Pi';,' RIA
,-at ll. I. t ..... 1"" I', I-I, r it 1!--, I~ iF", j, 1 "Ij I 1 1" ---, -r I ", ,..,I,, I "! ,lp,,-i--I- 1"""'It", 1- 11 R_ A ,'. -: A H A ,
,T z -RotI Miri,-7 r-ol.), di- r I ...... 1 t ,"i !I- ,!:,., ,,, "-:, i -_- ,t,, Iil
as. -1 do r.m.la", I -- .I;, ; Itl7 zlt ,-,,,!, -t- (_ I , 1 III, "t, I, ",t t,'lj,, P"I i-l'i, 1 0111"".1 fw-w.i WO", y
-,, ,-, ..., I i, ik -- ; ', ,, j I IT;'L'
A "dt tt ;,7, t, il, I ,'_;iiI 'I ,,, ,-, -' ;- -- :1' ,'-, _1" 1 ', rr I
__ ' --'- ""'t"' "'t".'
h, I -ri, 1111l, 1-- It''." I .... ... rt I irdo hrhin,-A .1 C.Ci il-_ r., ,,,,,,,, Ili f') 11 , i, 'i''. 3--I,,-:,,
""I' "WAI.."ho'A I ,
Ra I I "'c" 'I" I """ I I ,, 1 i 11-, I "' ,L ',","l ',',' I" 5 ,i,- , 't,
.= ,tr. fill, .a pai- 41' ,,,--I I i. "I -I -11 "I 11 I'll I 111t:" i t"''; I ,. I I ,", 1" 1:, I .1 I ,, ''
do. ". ---- ""I" I 'I I' ,- i'- ... I 'I't-," I ,i iI ,;t it -.1l,
-t, ji It ...... I,, -1 11 ,,,,, I ", 'i"j"
Ili-,"", , 1, 11 %,__ ,"',
1, 1, 'I 'i I .1, I I .1 I III, fill 1, '''" ,:! I. ,,,
h.1I ch, tnd, ond .1, ; i,, It 17 1 --v, 4 _1 11e, ,I 11 11""", I ,
I '_ I'll, I' ll - I 11-11 r, i ......... ,I "' I ,,,, .1 I, It 1; ... !!"4 ,,
,.. I 11 -I, -I Il. I ,,,, %NfWf1Lr);, -I ,I P"p,11"
b ill- tent hAbit iih,,, I, I'll, 11 11.11- 1 ,:,, t, ,,,,,,i.-r t-5v -. I-~ ; ,- t"."'. ',,,-,,-, -" , till, ,I 11 I ., I" I'~ ,,,,, .1 ,,, ,,,, I
'i, ,,,, 1 It- l-, qm ,," ,-,L' -tra t-10 11iinnot, I I I ": , "', I I,',,,, "" I - "It", ',,- ,, ,,, I I, 'A' '. I ; 1.
I,,, 'i -', I Itet i I 'i'l.- 11. -- I" il I I "i'l- 11 li i "", , 1;--j- l, .". ,,, 1 ,, I 'i "' :
I -, t il "'t" ,, 1, I I "" L "' 'I, "", 1! ,"I -, iI,!" ""
htblAll. 11, o :.- 11 .11", "'L, I ''I 1 ,I ill 11 ,,
lmob I., -7;1 I k I i , I- ",,
$' t, I 11 I I I I Z i I 't, 1, I", 11, - I ,r
Pat. 2" '_ I t i, ,
I o Ilona II. ,in, ri-.,
.,to __ ;= "i;- I ill I I , "", ", I I "
It ,: 1. r,... ,ktt.' ni Onda Muiml & ,',i, :, : I ^,I :, li, ","Ir'I ".I ", d ", I I P-- ,,,, ti,, ''
v at d cmtlI ; _iil lit P-.h. do tirt, hot LI I r It-i- A-%_ .: i i ,I 'j,, -', It- I 11 I I
bid.. doopedilimm do M, o di- C-4"t. do .,,7, ", I zi. I I~~ I I I -111 I I :'.I t I, 1': :i I' ._ I ,"I", ____ ,_____ _____ "I -11, -- -I--,)
Jim-: P In, 1. ,,b-t-I, '_ I I .I, ., 'It, .", I ,,,, ,-- I I ;,,,,, i, ,, P; ... .. it , ,I,, I-11 -i- 11 '.
.. I .111, --, i "I 11 li, I , 11 11 -, --,- "- "'-i
Anots, expli.innot r., q- i;I I 1111-- I. I ," I
no it ve an rlmp a VI V,- ffllll "'Arit.-, 11, aaorlt lln,- ,_ -- r 1, ,,, , f"I"ar, , T- I
comi, un pt.rtod. -1-to I It, I c , I- I -- I : l- "I I t "'i'll ,,, i I I ,, -,k o (k '_ I,.- "-% kili i ; [ ,, 7 I i
. I- -i I ,"I ,:-, 11,
-No itit.to _. t = iol- t". ', F i , , l ,I t / I ,I_ I -:, I ", i I 0. gl, ,
It -1 __ 11.1 I I __ I, I I ", ,!
tilm do Toiccammi, y ol Co, -- vi, 111 11i; ,_,. I -It" I f I, t I
% q I -, f 1, ,, I I I I I 't I
ili-- , t .- I I :: , i -- ,,, I,.:,
uuerido title mi Intl. .". It , ,; "i ,I i ,, , i : *__ ,
-, no -,.do Imlin de Paganini, p.r Yt,- i M ,i ,,
.h.., y Y.. W hill Y 1. o"Itleat. si.fon!-, dr r cl"4 11 j i%', ,I M , ", "' ,
dpp- to ". I .g -- -- I 11 Ill I T",
to- I .1. I , 7 1 _--- 1,I,_ I ,:. i
--I 2 I -11 I ; I ,I ,,, .,
, 11 11 r ,,, "I,
In el despacho de Pepit. --d.t.do L. _b_ do ,lats.d. Its- saldr1I ; T_- ""', 1. I 1, n It. "i Ii, I! , 1 , , I ::"" .1
t ", ,,,, I I .1 I I I i r, " "",-:_ , 1)"", " , "', ,,I,
do u. M.dft.o I e do ,I, a -mI- at .it. loa 9 paI C,4q -'-, i I : ....... .. - I ,, ,_l I
n -- ,7 I ,: 1, I ,
4wi.h.d- ?ulda n Co. on program gil-cisift; --, 4N li-1, I-",::. 11 -- 1 "Fi'' : I 111 ,' J ,I,, ,,, I I
tj Ix -tr ,,l ,_- ,I I "I l, 11 I 1 I I ",
haciendillde.ga a s 3 I 1, T- I I I
i, ,..,, do thiirtts, _]Ih t ," --
tell" do it V! -= I'; -, , - -- 11 ." ,, I I l:t I,, I I I
C 1: c- -. I -11,
del aseri slaiitemio,-t, tvit, -,-i on -do- emi CMQ, !- I I ,_ I i I I
it, cj '- i " ,I t, I~ ,- I z I ", 1i i I
,a: I- - i, I --- --L 1 I ,, "I Itoo shita,, habfan tapt;-d, ,,,, M ,,b,' -.: t III, L , 1, I i" I "I',
Iillll -'a- h. ,!%, I I .
-hot" -m..W- do Unaaa llill ILi" t- 5 ,I , i I I : ,-, t" ,Ii I ,I 1,
I respald. dli l r q, -1,- ,,I I, ,, .-e- i 1,,-;- -. 11 11 'i 11
Zy., Intent.. po-.- -,3-it-la n :, 5 c ,,t , 11-1. I , , I'll ,, 1-i , t, ", ...... "I
-- 7,,t dirig,, ol nnaost- F-, G-', -.I 4- -_ "i ,- ,I "ti .
par on, par. to. M e q- Tz, I , I .ii, l, , : I I I it , -';, "i" -i
P_ 1. It dolts. do on.-A- :'- lot _- tt- 11 ". -10t 1, ., F '' :I- ; _T "I -- ,, I ,"I' r all., i I "
Y. an a 91 to.., "Sold- on .I c""I", 1, 1 '_ "I l I I o II-1 t:;, x, K -,Ii ;, , f, ,I , 11 1".
.1 notion, do to .te-T-- I rl" -,It an 1 11 ': lli' i .1
!, :- i, I -t._t4._1 P., i. ctI ; 7 , ,' I I I I I -It
..able aspolla do estrlt- --bl. _- .", I'll. !D ". I I I I I I
I~ -1 I t- I 1, ,,
stint an otros hompti; Y t I I i" -: i "-C 1, I I I, l I 11,
.T ;; nZ o g, 5 *.- :; lo, "-, ^ - -- , ; ", p -, 7, "-, I t -,1,-, "., -_-, : -_ .. .... -,
f I _. I ,,,,
,"I"Itl* lu". -_ I ---,F-_I. 1 11 1, I '- 'I ", "I,
lim trf.t.rr.dZ.'o'1o, III --Z 'W I -I!,It-in, i- -, -1 I ---- I - I 11 I 1. I r,
__ - -- ,,I i i - t", 11 I ,,r ll 1 7, --, I~,
I.W Marla. de doo .11. ttlInr t e -A ,: _, i i I ,
."'PtZ 11 .1 I Il , I- ,, l, i ", I fti , I,,
It I diet it esp.ld.s do N- g : ----n- - ', 5 ... I I -11-I;-- I --. -1 I ::, = T' 1,-., ,I - ,,, I l 'I\
et -- imi w, _11, __ -1 l i- ,, !l,, I I t", ,- .. ,I-I- 1.1i, ,,, I
Pilo ... I : --i ,63.1i diera Por abandonar Ile il-ti Il i- A, I~ ,, _t ".
., I i -1 , i --at, W.,. A "Ir-Il 11,
ilmld. -71, I 11 tlt, rl ',!, MV N ,1 ONICA CURANA -ol., ". w.nte -a tlimpon. ep lesp -- lit Ci,__ - _, _-_- -1- , ""' f jt -_ r i toltoto lots. ..
t an ,. i -Prtl "- ,i I ; _, f .1 ticon
do! I I I- I :, I --1 ii, -1- E- -' ,: ,-. I S. - i i-- --I-!. -nv-rt.! A -7 ;;".,, G;,b,4! od, -_ -Tria a a u I, y e im to 11 ,,, I I
: -- i7 ,--r-r, s 1 -2 Ia
Arineln L : P F! l,, I I C.b. so i,
,?r ._-- 'I .!-gi; ; at tt azn. prest. oidos, nuso.& asti maltando- 7 -1 11 A __ el tIas. ,, it
v 1- .-e- i , t I a "'Ali C _ki-t' '7 '." ,_, ,I. do ay.d., qlnerrea I 11
uste4 -, -, I -, :,,. ,"_ ,_-, I I 1. do It ha
maZI "r-%.jnto"o:; b" I z I ',, 'it i 1, at F I, st -, j I -o -- onto pnio n dildt -l'a- I
us_. I 1 71 ., --,tto, -1 l, ,r 6t Met il" PM ttfall. i din-10ills a ,, ,,n.lltntes pars an at I 1
It hat* un dejcti it. deap.lial do I, 11
tioco flos do trabajo mailante. aa. P, r .. to P. a,, ,,,
Y -t I at arte de'll -- ,Iit.? I --- I ) ;
eh6zrA xiIl."ba .e ,1. a6"V 9"t;dfo1t !nva: MI estin con Alfredo Muna ,.
hot. dew.j.do ... Por. ts got,. do -t I I D i a .iW;-ttmhottor, Nonit. &Iang,'n, /
-hobW ': el lnobt,3 a ofad.r de t In f Axaza ANISR All" Mt c-Roo" I
Imitator. ."FA '.1b '6, .'.,' .'hJe redi WiTV y! oloin .C- ._ 1,
M. CA"Am DerrijIat" too MA..141 2, r I' Af-M ADES I Y t -1, l -I i -Illi A -11, -" q olsvs a clug homos do preattlar n. _,ctl, _;_ _w .
I I R I v 0 111 to ol wW, htlbarivm, T 1. ,: fZ.. .C 0RQjESTA
,
1, A 2 do -I. Ir 111 il 11- --, z__, ,,, I c-_ , , 2.. 14 ,da., to 9%,antimlIttor. ZImoid. G.%aIt _".
,;, !, 7 T'll. ,,,,, 01,
do 1. Rosario, tfi, b-I ", zIG"Wo ,,,, 1--- FILARYG JJCA '
v- MW 1 T- "i : It, Ii, i -,, l , _1-11
D10Ii "I I"', i" 1, ,Iz, , I- *, , I ", it ,,, I , I '' "I -_ I 1 il '-f I o"', 4"", h"" ,"'i"'I"' nI"' I I I I
It tic, C.t- .i 1--.", ,l ; 11 11 I" r, I I , I I I X I I I I .- I r "I I I j I I I 11 I I I ,,j
Y-t- ", .nI pi,,,,,-, ,,,, -, I I I ,I I 11 "or "
I, I i i I T l I t I I di
t.1 i I 11 _1 ,,, I~~ : -11 --171-1i -, ,It I , ." il
.- Itiv. R. ,- 1I 1, i I i I l" I l_ "i, I I I 1 I -- oll, ""Il"", ritii i- f
I "' _', -1 I -, ,r do tildl"d .1 I I T 'it
= ,ttI -,- a I,,,-,, sit "I _ __.. -.-.- _.:. ,
i i I l t'! I "t , , I .,m .r ,-,.,.,,.,..-,. t. -..,-.i .i., ,..,.. .,-.,.,- "..d.,"l. 5 I I
do 1. Rexuar., Q V, ., - "I -1 ',i A I I i H ) "', N I uo P-d- ,, --in an 1. Imligviiin
I I 1, l, ,, ,,,, It- -- I T.- I l- I 11 I I ,, !I i'll., ', I'"," 1 Nosol- con
.pact, do litnton ,,,!! I I f F I I lk A ", 0 F I I i I r1w
dt "no .1 d"w" ;- ': ' -, I' - F-1- 11 !7- o, -- 7,, : i., I -, I I" I ":, I 11 5- I I :-- d'] P.,Ado lu 1- ,- 1_
I I I- 11 11 3 I , r 1, I I I I ....... -:11i. I I", 1 i f- I~ I "i" ,-,", "- .tand. Antt Ill il 'I'll I -1 _,it: :, , t, - I I I -' 171 1 I ,,, I i I I "T ;- ,edn M nsr, Mill, tl l, S. PALMS .. ........ .... i
IrtA monago's, i 7 1 l, l : -- l, l- I c I il I I LU"VA .., .1.11- ... j.I 00
"" 1 1 to 1: ,,OwAgtl
I Nn I "I:,-,, F i, , -, r- __, r, I I I I Ill trado YA 't. i tour, 43 plowt., I
to notnt.6, 'i:7, , '- , I ] ,,,
_- -2 7 _, I I -_ ': , 11, - , %,: I -, 1-111,
titspertari -,," : '- z i. : _- .- 1. -_ '. ,,, - I I I 1%, 11 I Q I -on t.. S ip, I I I I i 711i'da', "T, .t, I f1wo , .11 Mao
Z "I r I~ - I' : I I I I 11 1. I I I ", ', ,_-?_ '_ -*ti, I I I -, 2, _ 11 z" i I -; '.
51- ni-- , i" i ____ I'll, l, C I 0 ll, A 1, - ,- pot.- do P"'. 1 I.. VAM MY (,oo. Volta.
enf,, All ,- ,. I ,
ol.ttti I t! t ,
ta'" I I I S A 1) N R F i; I o -,i ,, ,,, I'll I I I ,eal ,_- I tu "'o") , 1 S4.00
,,,,g __ _is, Wi,,i, ,I- itg--_'l I ". to- qQ.
It I I M"'M l'"n' "g' L ,, 2d. SAM MY 4- -10'. S2.3
Quit ls-- -- ,,- I L F i N A I r It~
'... an CI, ,,, .1 I Iil I t 11 ",I (11 11 -- 1 ".1 q.., 'ont"I "is
N ,-i - T I, I I 7'. I ,i -- -- -,-- I I I I I lii 1-1, -1 - 1t--3to- 'I't, Il .w
del At hhor III& I III~ ,I -- " I 11 , I, , 11 r _h, 9 1 2d*: BALCtHY 411. oomalet) $ TS* I
V IA CMRY ', , I I I I I I ,, Ii tt"n :, I -_ I'll 7 I -It of%! 1Z
lo.o. A.t,- "I" 1 -, it, ,,, At iii'q.. .
11 ; '. I I l 4 I _- -, I .I!, -,, 1" L:; ', it.
11 ' "t at "to do
,,,, I r -- ', 1. ., 1, 11 I i I "', "' ,, ,,, I Los 81111110103 a Is veala ell 6 koijaci6a do Reporters,
11iftsuft l xi l1m I 1 1. I I 1-1 -', --' I I 1-:1,_', ., , 11 I I I -, "', I
I wrtlslhnk -rA P-t. , 1, 1 ""', I T i, , ,,, , I l-- 11 I I -.1-1 .. I I L I 1 A& I Y ,-- ,,,,,, 1T Catiellar- d Zoloota 253 esquire a AoiM&L
__ ___ _ ___ j -ItIl'
Como tem ,tt, ,, ,- -_ I i L "' "' L, i' ,a de $1 Mdi
m I ,'Ili, 1- 'Il!,
,. 11 in nctit j 1.
I I I 04C113III-:0 ', L ,_- ,rt,,, ,,,.1%.1,,,. It"itt a -tlo, 1tt0mP. iII0Motvb 'l-11, Ill ty-te, ,-66In b ... fit ,,,
,A on, q !" Ill f. 111 A i I I 1, i I I I I -- ,,, -Inark S "l ,-I't V I i It. , ,I,
P. 1 hdt", Pndou", i, 'ie, I I 5" F-__ t. T, I! I 1 '-. e tt qun P., .t,. I
, pr.vanrla to 1.tffiy 191H
.ollt.asto sivit"", Ito, l t "., - 2, -- "t -- t., I -1 r, -- liz 11 t ,I il ___ l, I-~ I ii -- P '. III I;_"_"" ,,, ,.to 1. plogramat bay q.e sabu.
Is I - -,- ,,Ii l I :7,Ii, 1.
y.nd. 1. g6mer(III oi,,t , I ,,, , 1. I I I- , , ,:, L I I I I~ c'll D: dad q'.., 2, 1- nnn'!ii pm l ,-T, .,- lz-.- .- -,-,vm- turl6niMN co.c- 'I.. K.cr.
I I I~ c", , I 11 I _- :" 1; .'r, ,- i i ,A'; tati6nn ,,, ,,,,, -I 'n' ,11, ll,,da.,,,,,,marchas y syitos, a h tt.h.m. an
IgIvidatt "I. 'I'l Vit''ll, i 71', , ,): I
;0i 'A 1"F I dtl 1, ,ii, u, ta y t to dos mu .n,, ..
i, i :, I n ;; 1,.O I,= _,;biP=,,t
preti. de unit v ., - I I I i, I 1, I .I 1, y I L.nlt.i o,, a', c.rnon.r, het
Procio de unis ItcIll", I, tx I,,, m I I I I I I I t - ; , , -i alit. ""' L I 1-1 '- Wi, P-9-ma, -,dIid,1i.I- -- ]-do" 1. ItAit. dol ,
lhiu!i ,, to , - 2- lutido I I III .11 ,tPotIl, q.e .. p.d. pnd.tir I.- d'j.d. -.
I I- -_ t.-I-t.
woms'. I : . ...... . .. .._
sl,2.1 tullc!6. -I,,,- Z I L 11 T i N ) 1 AVFO;C 11 I i- f I ,fl,'o_ 4. 1. , I t : 7 r i,_- .1 W -- T-! 1: _' -_ -_ -_ '' - ,
I Fuiclu, Sawti'an.b. I, S J 11 P
xiomtI 24 Z I 2-_ -I: 3
,I;" 1, ; il I I I 11 .od
": I~ - , (, i" k 1,
__11 All,_",'_ ,i L Pl- I I I I I I : I I" ""'
?41,1,11 R-', F- "'K,- -ki. I - i-11. 11
IN7iF l,_ 11 : I A 1, 1 , i I I
tT, IL,, mtfi, C I I I I I I II i : ", 11 Iii" !
)and o "I., ,I, : , I I I I 11 -, LD ", I
.' 11 l, 1- 1 I 1, -1 ll 7' 1 ,
,%,I k It Z L li I 'i 11, .I, Ili- V, ,'.- I - ,-, i, -: ,,, t",
Y1 "pl It,, -- , i,,,,, I I L I I "I ,,, , I 1, "I I I "Ill I 1; I % 1 ( Zti, Iill, -- 1. ,-. __ __ L11. 41- , 11 -_ -2 1 I ) 'I I I i, -,, I
1,1,*r,,,,,, ,,,,,,,,, ", ,,,,,,,,:: Fii """ , I , I I I ""' '_" :, I I I I I j v 0 S V I v; r 0 I ,; -,, , ,/
I I It 11 ". : i I I,- -- I il r-- ', , I ;"
1-d,, N.,", J V'ii', ,,,,,, , 6 I it ,,, I I I I I . il ,iI_ ,
11 ,,; I
III~~ r,.-iw ilI,,,,,- ,, i :& i ,- . I 1, "I 11 I I I I -1 I I 1, P "I I I
% "t"i""', ", ", I I I _, ,Ii ." I
I I ,
I
I I I r, 11 I 1, I I I I I, ,
di, l I I I I I I I t \
,I, 1, ,", ,, __,_ _,_ _________,_ I Z
i M- l I I I 1- i : _] i ': , , 4e -I, *11_, ,
8.1, ,I Pi.1", (1- 1 I I I I I J? i 1 li I I I I I ; I , I \
I -l, -l -, I I'! t I I I I -i 1
l I I ,,, I 1, 4 I I
,,,,,,,,, I- 'l, i I - ____ I I I I I'll I ,,, 0 _"', I~ I,_ :,,, "', 11 I 7A c, -, 1, I .... I.- 1-111, I I I I 1,
I I i 11 I I __ __ - z ,,, ___ __ -_ ,,, ,,, I 1-1 'IT 11 t ,
-l- !"I- -g-lp r, .1 1, I '_ i I 0 -i I I
I k V F ni I D I 11 rl L r ';
,
to, ,: : I I , I
I "'
Armando L ,ii!, Y ,ti" :,_ I 11 _'t-_ I I I 11 I I
11", tl ^ ,I '' I I I i -, , -,_", r
I" A ,!p 1. 11 1.1'1. .-I.- : lt:tll, I ", L -i i. t,, T R I A N 0 .") I ; ._ ___;, , ,-,-I _".,
77,,
1, 117 11 T.il itlttil - 1- ,,, _--
6 */7 1 :,> ,
I. ,,, J!"; I t" I :- I I D1111 I- ,I, t 1 1- IT v." T.IIf 7 24alt _, .I"
AzW. ,; n F ,o, "% :,2final de "St A .1"i, 1-t, I t, t I I 11" -11 , ", il 'T. 1 'j lv I I
", I I 1 11 7I I __ _1 I : I :%-,- I , , i -'- ,,-,, I I W R-tal I I II,, ". I 1-4. "to "I I il MAJUA , -,it"Il .1 ', *%Ilirl I I, o ,; I I 1, I
I *i&' 1, I ;, a ,Int,_ -- -- "! : _4",
ltnhthai 4_1'., l i IT I- '; -, l t .1 I I I I 11 I I'll 'd.d, caltibr, 'n NF
_" '1 11,17 I CC TTM -N SU MARIDC, I,~ 4id : I -1
,
11 I ILI I I -1 I '- ., : _t ;'_
I N F k -1 __- I fl %., I% .a F o-Y Y adlt -sa -W- 6. I~, t ,,oI- - 1,,, ,, I il I , , .It I
11 I 11 11 _c)i l N ,zs EsTRELLAs Y UN _= t, 6,- l. -i ,, 11. w , I __ I , R __ -S.1-. ,W : !_ ,," 11_11", .__ 1, I- tIth.i.1-I,, A- - -, -- 4
1. I I 't R-lr y D.. 'valley 1,-u Do t.- I : , _1 as tt" I I I I 1 \
omr v.111.. 7 at.", ','I FLASCOAM I : ", ,- -, ----- , "
, I ttj i i "I ........ __ I V ,, 1\r. T.jt4t ll ,
,
Kloof H,,r-tn ,,4" "rg t "- I 1 4, j S i I -1 I __ _,,
H.b- "I ,r I ,,, __- 1 ;, ,s ', I
1, .It, I __1 -1 D I-, 51 I I I II,- :, -, I- U ,,' I V E R S A L I I .
I 6 N ClIms Jimt, ,,,, con , I "I 1
4d,, 'I"I ,,, I I , I -_ .I - ",
', !", :I,,, [11,, -s"', -1, i ,,_, .,. 3 iI, r&i4 m"', T Total- W1113. I I
,- V 1 I ': ,I ,- 'A' -nm", i ,,I .1 -, -, I'll 1, I -1- 11 10 ii ,_ '6'
lllgti I!, I'll i ,Itn,, 0"', I tit I I 11 ii --ftlit, _dt!". , *:,, ,, -A'
si ...... l1pi aii ItI I ,.M ." -T 1 i I I I 40M v_ ,IP- .
,-, ,- r - --I, I,~ "Z,;
1-, LI, c,4,4. i 11 I I I -- ) ,.q I Ill -1. L 4 5 w- I
__ -, I t "'- '_ , I ,,
R- ; I I zt,,5 vrARo I f ,,
I 0S -kNGF1,E5 L T ,B, __ 1 "I G.l. ",4a14fu,::I,
G",- Y-"P, i"--. 6 j -, "' I 'L -1- Y I ,-ow-I'm dt 1, 'n Il,. - tt, r., t -Y- o It,., Ni. I I
p, "t' 1, I N V (11 Y T 0 1- -Z11 ., __", --- I., :, !, i '. I I -, ,' 4", ,,, I I
T,-7 I ".I! --!,I4. -- T '.. .. I .. I Ili, I
t l- ,,, a dotitt qI, ,,, t, I I I ,, ', I I I: i, i. .
d"', dt, t., ;'f, -- --t, Z, I I .
1- 1ttii-1 e j-mj oll., '. :,,Q N C, , 11i, -i .- , 1. t, ", ,,- ,', ,,'- r_- !l Ili'l ... I N' ,A N I D A D E S I r' -T I"14,
S.1711- 11 r, li -1- I
-, 1 4,11
,,t I I 0 -Y 'IF
Naz- o- -t- ptrivtttt ",' o- '- I 'f
1: I v, ec ,V 71 Vi,, --- :_ , I~ i;; .: 1 c-- GW_ N. 2" I I -I ,I ri, I- Ciq.. ,, , t, .--- I -11 -,_-- Ill -, I': .. .. .... P, -11, L, I, ",,-I ,- "i L, -I R: "" -t,,r',l -.!-., 1 7 J:" ;,p
or., 1 -f; ,In d1l d.1,11t e- ". , 1- -i I I w6fI,_ x ., n., 4!it .1 I
T ,i_ 1 __ At l I ,! '_ 1,", I I I~, t_ -,
.,in, F'-chtt, '. d, 1 7 P-6-, I F I Z . _j,,r, t ,I _,,, R"', .- : I
^ -, ,tI -,- I iit vrNTul) xN PETj Ro
,, Itr I r a_',; ,, ,! ,,, I -_ I f,
bt 1 17--- l 1, ', i ;,_ ,, ,, __1 I, ,
11,-g, i -, t*
-1 I -1, -11 -_ r -d", 111i .;, '.Itn TVAURDNES D,
-_ l l ,
III, 1,11 T'lln- ob,-la ,,,, ', ", I 11
-,- do _ i d l--- 1. ", ,_1 ;t --il T 1 _n I I t 0,l'_11, ,P- r1D t. An- .
e I : ,- R-,,--, pr ,, I tt-,-,*-- -11' % tL' "' In I to , Mr- Y VL
CUATRO Ck W N O'S I I X i 1, -, 1, ,,, -1a -Yn :A ,, 4",'!
,,, Z -1 -t 12i5 - Y --1 13 'l, 1. x,t- -ht, i ,,, 1
-,i -, -o-_t:,!t,,- v.iltnt _!_ I', ?.L I I ''
; V i l __1 ,_-I r- ", I ,, -,,
116 1 K-11, d.- ,, 1 I, --- -- t-il- F KN A CTM IFNT () I
...... t , I
137 I ,_k 'AmA ---o i , ,, t1, - 1 ,,, II.- ?"L -!D I 11 lit;
t z I c,,11 ; I I, ,_ I I, l', __ : _" .1- -11 R
,-, -, 4CVii : I 1 4_,Z 1 MI Rl-It. L.' .ih.t,, Tlk tl lli 11'
III M-, jam" ,),, L ,ii-, -,- 'N' ", 111- RACCMtG fiSYAS RKITAS 1, 1, I
,1 d, Vif-l "- r, I- o l -. I I I -_ I I ft AF I L 11 L A ,Noi o lo -1 7t.M VI _T.M r I
III 3 at t. 'I, Pat RAC :A 7!- ,,tonr", t, q -i I I., Am,
i_ 6, I tl Ill '. tn. t 1, 1 -, ,- o ", I. /


PAGt*,k DIECTSVIS DIARIO DE LA MARINA ISIE"IFNIRRE 22 DE 19t9


Awnento de nianern dormante lu fleporte (III 1- 1-11 1, It"p6blica a
1)icadillo Criollo Y 1)i', 0.. AOz ,, ffl,
polimnielitis en Estadt)s htidos 9FK(;I0 AC15DAL110
CI, f 11
No (0),41(trup In" Imiatt fertiperaturas progrego III ...... !"I dtl W" r', Nv-- C-1, ) A ell
b. uiw 6,
#,I i)rnblema tip indiy 0 mirs i., 1,rj! Not, n'i",
d, L;l d, M W-,,. ;o ii-W ...... III, I

d,


...... Las iii joreis oportunidades del a o le esperan en El Encanto
-A,
SjL
4 -1 Y1110
x-,
s articulos quo necesitarh dentra de unos
f
dias puede adquiridos ahora por SWO Una
V,
parte de to que le costarhn entonces.

Le -Interesa aprovechar'I6In seguida e3ta

exceptional oportunidad, s61o possible

una vez cada aft.
-A


Vestidos de Seflora. Blusas y Sayas.
t vFsriTjOs J, tarc, tn _-p6, 3n BLUSAS de ray6n. Negro, verde, rojo, mno,
-gris. T;fllas: 32 a In 38.
R biisdag de 6 95 y 7 95 a 3.95 y 3.1)!; C", 2,500 2 ;0 1 BLUSAS de crep6 fn diverso5 estilog. Negro,
Re -erde, roy,
V7 il, rojo, acqui, roan, loltinco.
a! I n I Is T ,: a t 12 1 Iq tg. Tallns: 32 a la 40.
Rebajadas e 11,95 y 9.95 a 7,95
e r D 2 3 0 17. 8 5
13 LU AS dl e crep4 y sitin. Blanco, nagro, '5 V- 1 D s
carmelita, gris, rosa, vMo, azul, arnarillo, IT I It F R1 k a qua, rojo. Tallas: 32 a la 401
Rebajidas de 1195 y 11-95 a 9.95 111 rl:R%
bIl R, y ).50 a
N1% TER% A AYAS en diversas v finas telas de invierno.
47 VESTIDCS de c,' c 0
tard,2, en crep-6 rojo, NegTo, prusia, verde" gris, carrnelit
n qdp, caalo ] a, vino, negro.
Tallag 12 a la 20.
Ta lasI :2 als I& Rebajadas de 6,39 y 7 95 a 4,95
L u 0, jados de 35,00 y ,MG 2 23,50 120 SAYAS de crep6, pbardina y fAlla, Negro,
31 FSTIDOS de calle y tarde, en crep azul, TO O, TOV. I, Vis, carmelita, prusia.
'e'de, rojo, rust- -is negro. Tcl.12 : 24 @ la 32,
T-, 12 I u, Febajidas de 7.9S y 9.95 a 6,95
F-baiados de 50 00 a 110 SAYAS de crep6, tafet n v falln. Negro,
3-11 % E51iDDS ; Jl e T de, l., c ec, ro c, ro,, @I, verde, mofado, carmtlita, gr15 Y a
-d la 20; 24 a In 32,
V!T10. cuadro5. Tallm: 12
12 1 !a Rebajtidar de 11,95 y 13.95 a 7.95 y 9.95
2t G 0 a 3130
Tercer Pisc,
56 VEST 1DO Fp tarde, en crep6 azu],

tlnirti a .: de 3 'D y 9.50 a 35.00 Chaquetas de Senora.
T
25 CRAQUTETAS de lana en pre6mg estilos y colored Tallns: 34, 36 v 3&
Zapatos de Sefiora. Rebajadas de 7,9$ y 6.45 at 3.95
25 CRAQUETAS do Inna en diversrs estilo3 y ,:s n a!ni7a, y el
ARES allas: 12 a la lK
cclores, T,
-Ones Ce ,est:- y C .rne":.a v net, Rebajadns de IL95 a 4,95
I S CHAQUETAS de lann en variedad de v colored. Tallc,3: 14, 16, 18.
Cuarto Piso. Rebajadcts de 14.50 R 11.95
d.,
30 CHAQUETAS de lana, Muchos models Su maquillaie en la Moda de In\ ierno diierenten. Tallas: 14 a la I&
Sue' ters de Seftora. Rebajadps de 16-95 a 13.95
95 =RS i an distintos estilos, piso.
ce-- irl o con mangas courts o F_ J,
t,3, Neg-a p7u-a, c, melita, verde, rojo,
")pa Interior de Seflora,
I 3Aa la 40.
6- 195 a
1 0 PIJAIMAS de swedine, en toga, azul, Mai?. TEFS dr
F 'i la 40,
Cc'- 5 o Ne ,O, prusta, P" Tallas: 34
Rebajad, -, de 7 95 a 6,95
%e-je, 10 1'111 M, Z, 7,11- 34 1 1,-, 40, 11,5 PIJAMAS de irnrcla, en blanco, ro-a, eIzul, RvOljadcs o 5 v 6, ,s a 3,95 Talla, 34 a la 44.
90 S7_'ETERS lt ni Ln vnriadn,; coiores y Rebajaclag de 6.95 a 4.95
Tali, : 34 n :a 40.
Mits Berths Lamas, tie too Salotivs 5 384 CAITYTISAS de noche de multifilarrento.
Febajad s le 95 y 8.95 a 4.9S viioletn, vercle, arna-fillo, toga.
DOTOAY Gray, at* Now yorL, 6eva Tan 175 SUETERS de lana, abiertos o cerrados, Tallis: 34 a la 40. Rebajadeg de 5.95 a 4.95
Vailis" rnat"ait Para Wked "' Ce era mangas mrtas o largas, en diversos-colores. 105 CAMISAS de noche de suedine, en salm6n o
de, as** impor""to aspect persoInal. i Tallas* 34 a la etO. ar-il. Tnllnq: 36, 38, 40.
Rebajados de 9.50 y 10.95 a 6,9S Rvbajadas de 6.95 a 4.95
Tercer Piso. 969 SAYIJELAS de imey en rosa o negro.
mi.. Bd, L""., 40 J.s f ma"Os Set Tallas; pequena, rnediana, grande.
ton- 46 Pril-A Jt Vo:,1t11.v Gra de New Reloajadas de 1.95 a 1AS
York- -t- r, FT FNCANTO ..a 6r. Carte'ras. 454 REFAJOS de multifilamento. bordados a
J,.es 1. con Job]. mano. Ro!ia, salmon, azu], negro,
100 CARTERAS de faille, satin, lana, piel, gam,4--a y Valian hasta 10,00. Tallas: 32 a Is 42. Rebajados de 4.35 a 2,89
100 ZPPATILLAS de raso, con tac6n alto y p': d, finos adornm Rou, azul, nelltro,
to PA"'g. Tallas: 4, 5, 6, 7. Rebajadas de 7.95 a 3,95
el ntauO maqwl ot ixigijl Pv 13 BATAS de casa de chenille, en maiz, coral,
-1, H, 'A --,
a Mcdo do Cinturones de Seriora. azul. Tallas: 12 a la 16.
d,
90 CINTURONES de piel de becerro Pptil,
Apdarle a iu carn 40 BATAS de casa de crepe, en rojo, verde
m6s "60en Y m6s b2ila con W en nfinidad de Negro. rojo, aml, azul. Tallies! 14 a la 20.
tratarn Verde, carmelit ; otros co o,,es propios RebajaclAs de 22.95 a 13.95
para inviem r Rebo i iI os de 336 PANTALONES de jersey.
....... admades a nuestro clima. 150, 4.50 5,50, 6.50 -,- 7.50 a 1.95 Rebajado de 1465 Y 1.25 0,95
Plant Baja.
-"A (a, m Texcer Piso.
Us cors.1w y corsrio* de Miss Lamas son "i, a' Crk..4. J. FL RNICANTO. SA.A.
d, Zapatos de Hombre.
Son d, ..gaij. a.
d, All -1 7,,',do dl,
250 ZAPATOS Style Club,
.dOn Y -It" are- P.roduvtos J. Br11,,,t.. Plant& Baia.
.. pt."i= t" rebsjadns de 7.95 a &90
1 d6sir, 200 ZAPATOS C-Tosset,
rebajados de 11.95 a 9.56
L t Planta Bzo3,
de 1. d.
sAffl-ld"i
R.-fez C ,Tl.,
d! La Uquidavon comprande otros muc:hos articulos...
Perspective A a p r e n s aDIAR10 DF IA N/1A RINA 2 s ,Afi a

Nit, Artwo Alf.- ItosolI6
M om dvi emigrnixte AW) ll i'l I NliP V N', I 91t)
'T.A" IA HARANA, JIANV5. 4"
A J'Af NA NP IE ii Uno ripagnifira tarde en Ls Out I
Nuevo mensaje
0, FJ Aho. d"r, j.6 llAtIl, M"tt", l
I A I A 5 it it t L t A 5 T I t 'N

do ;T "s afici(Anallos a I S lfirfilsl ESPANOLES ii, V 11 T
cz;_ -1 0 a
- ---------- --- -- sonre el pag
Gl o c lo.
Car'lla 0 t de "i"'to Call todos los diessrox orlvrofi orijiti,, v S11
co bin, de w,. im-tood d ableIni I "I
it 5,orlodiod, rlipid.s y Tii
'"Ite allads, de N"w- F", hicieron apla"(1jr. Falleciili lilt ,,q I los veteran ,
It Citinidlid toll Cbiel Fatr.. criwr burgalt 1
% Cuba, y de un, ftill or, m15 !10 cma do ft.hZ7
h .mbr, '21 ,,p F ', c t'k lt,'
ub. Ema od-entia. WUY -P-1 "'jit _l, ;,A 't 1, DIT pv" 9.-nq-do y cumplido. fla,,i egtlro (lilt' illaill
o a jo, ealpalmla do AinitJell
hoy il -1 In 1119 0d. 'tii'T
docir, a Jos antijilitioultlp, itin, un dia
,ra 1, _), Otundo, F. LIZASOAIN 1,, 1v1iI,,, eI Irl Ai(lttito,
partelo. do 1. t!Ma nati- old ,,tW 'wtvc"'. 1 -1 a, I x- ICITOS W.
onto cEzencial quo sul, bl ivl d, l lu", -Ii.. I:i(I T-n tT n oijto _U-57 S IT 3 6
intelligence y all voluntad de I,- ill r", t, d, 1, rofic, Wnril. 0"', i ti ,I;.. qIr T, i
vicio, a fin de ebtenier. ell Ii, Ill- It~ Lit t! "W",
-f,, y foltt- ta'd. t-t 1111 117y N 1. to cllw lxl 00
dwidiod, pr1oront,
pe,7 de -, j 1 cic: l, I t-.1 !o- tionir- ..." ti- horni na, p- r,
-i :,ptbTo da, _-1
n.raridol a! %Ti-d, T-bl, en I,, i% Z l3l- -!- C, T It
vo, qu, t T
peire, ,tlla. !t- I'-l- -,:I, FIT 'a, T,,- a! alllitsm y sir IXti"Ki -1 'IT"! nlor I- is
rN" iNTFUM At It' rM04 do
M-ti FT-ijult" t'I vt as. :at,
'a tiEtt'hiij.'s ld,
pond 11 la fani 4 10 CT,.
col '-LA CASA 9U t
do I,- t 41c-11-.T
y quo Ina,
IM, olgin C.
I" "pa ln p VCl IT- T ,
del boblix, de )A I 11 IT, yz, cl,-: I dz. P-n- itt. 131-- AI,
do 1. trill d'! r-,1-0, ty hall. do 1 ill t, f- I T.
Podria p--.e n ;1'a- lt f-n- qu, t- el vi
b.. let yont,'11", d"Ir", 0MU
to on que
to ago,, f.b. .1 1, p"T;t 1, T t '!Tl ESTREPTOMICINA a PFLETERIA LA BO M BA
lti.fr- nm "t, V", t 0-lat, ,,I, I I Alftld 1, "T i,
ditiad At
I r-0 1
r"'
d"T d", "n 1, -,a ESPA NA
ll Asplidet. p"'. 1-, 1,"",
q. TU
-01 pd pioiat,,
d1f.
All Porque el seit"; M, T,
too qqio. WIE'l Expreso d, IF~apaltil muchil vt,,' I d" t t 1 -TTI1. de Monte co,,II, i IT Bilbao
v rsidavi de Santar.&T y "I Amcxq c 66 Toll, AS'21
p ch. ficial tit MA" '11, til.- -Ill", IT, ", I ,It I
ble do mucha tonsiblid.,!, 6v PTP' D,- mw ;tn
lam inzilt, polit"a, r,
C1n1 1. 17 1 Yn I VFks E IA crillica d SOCIEdo, tit una luoldial r f 30 d, d,
tal DADES VSPAROLAS )A pi
y .1. quo o' 1. ,a
encono "roll que, I, or 't
d glTla
d" hit'dep ., imme, so,
Que loid.t. nit IT
funcionalia silitim., do ROSEND0 VARELA ALVAREZ
E lacil Rue entire r-- -t-n-,, 1= 111 ,Icbe ZUVA, tint, t,
ADMINISTRATION DE CIE
oon 61)tlco P-fridil .1 ri i't 1. '- NES G, I h. rl
tit ]A ortoprensl6n y tit !a T y RrPZPE-:1A5 5A So p Ede torl rino t. do 1, 1-- 'I'l M,
rid. NCIRIAS, n u a A~
G&RANTIA Y PR,7 TZCCJCN PARA V03 lTi1rPM5Mf on a E,J A-111"t

yorl" on -,W:,-,j
por tiluiproe. d, I,, I~~
too i 'je pa- l
4 OfiVNA, AYE. MrICA V %P 4 o" AL All 21S Te- It-401 it, c ',I 1 1, l- az
qu do 'all do" -Q 4" 'no iSe pide a] Sensd, que alioulim 11
iold. no ban -bid. elirldna, lit, 'al
I" factoreg circunstarnialft qua R I el Dia il Caridid t)
.P.-. .1 E.- itot. 1.4, tdal I
liable do Vine, y do Er. pueblos, Sea "Ti-I dhl5- .1 jejob."Itto
y de Fiei ta 0fiCial M A U
oonfundliendo, to volitioci ts Ia I,: Kl,'l t1,11 Ia tldo 0 eendllrl.
tranisill sill sliilot. El l-'i All ptt"i.,
acioneo-T-con to que all brunuitable : ll I lleglido a Mdirid plocdil
y permanaritel que es el so-Vil. do l t, N-. -k, Nl Wiiiiiijill J. Ni1 7
3. hispanid.di, a. u.nw oNim, alto funcionario del DollarIll respond. A 14 "llionei. iillif'- t- A. 4. Aglealtt- do I- Ill
eadorit de much- .11lones d, t.do. Urlidol. F, in i.je 1,
vivierit. Que babla. 1. in P-6a. h.'.
languid s,:.
que ban aid. ple.161 t,, Pfc t) Do _- I., pli,,lip.,.,
inente moldeadm por un pat -T.- :1
(7 do
.6., tioln 1. inism. le 2JBASE y A NUNC I E, Un tf_- do TeU Xcitowle,,
ran tit Writicat manel aw l.* 434,1-0, moniole'm do
U." a. '""' p""' c,,, tL nDIARM DE Lk VAR1N.'A,, Du,'
bri y 1. t- ITI'T" I', g,,,,Sil Ill do
40 de I ".n6c, P.,
C. M I I
par ji --ta, y ",aJed.
A Ma.,U, tt. J. GALLAIRIZETA Y qA.T S. A, 11-11t1a at
donte I,- y
Pedm Cam Jr, 00U BIL
duSent',
wit snonju nl, ii'T'llot lo.
tat del sopd- dll
n.bl,, onIt qu,
ii. to a d, A-1-1- V111
tit r4w. %to a Tngf,,t;tr. 1tootinalento, '11 rTp,;t-z T, 7 MINNIE = lon al-irilimerl Earn. tIa" do DI, FIT.
agud. P A U- LA cadl; hi). Q AU...
'itiesta Y dil h-t -7:od diesp li t vis ItAos dc cons.
tra,
rArUdn'!'+;T l, t,,Ite tr,,Dj-, y eVsW dt, die.
inall 5 dW d,
rical. 6 1, IlItal &I Adtltt-lo, 1, ol his.
t6r",,
di La R ',,64 U ,lell ta

expe f-cia PInar,, d, 1- co,- It,
quo z to _n'o 1 -7 "t" itW til!,, t',l 11,1,Idid, Plr
'I'd tl S-! ,
d'Al'o. Eoit
tit", J"
d
-dit
W Ed
"t, do
M
It,
S1.
-1 ba
AT iii,

oil go 1, T r, G.1pli'C"i'Ir "In
to, -6. do 1, T loiiig I-a'J'a clpp'; a do I,
doolonaiii T T_, lo. gvT
no. -v corn,
P11111A '- 1%, I I ( de 3 -'Tlll pl--oi, d l Ay. i.
on t i -,t! o.
Tr N, rl "fit o T A
1)E LA
-'j al do PI't

a x t 11T,-1 C-,". p ......
CTI Pill, -Iij, 1111


all, Plia I.W i-TI, Aitoll lai-Inell,
- ----------- ---------- ho) se hace ust,_.! miscriiptor 10
quilud" p., 1. DIPIti't- P-j, j Tj_- P, tit T,
recibi),j GRATIS en sp dom icilio los tat d, "'1 1. _Ve-6anita do] A -tarnt dta
th. 6 tdod,

tili TOt -'I"o
V'r,"t-t l, 1 1", atas que restan dei presented m es. it, A ,a 1111t,a hat, tit.
multi !-Tt, 9-6,, 1, wdtcl do ,T,11 pra
T--- n- oat",
AL
dbp
Los, p,,li- I


3t -, l 2 IT, -, - -, .- I IL"Ig
tra to d till i o. T T t, itT 11 pi- t-iii d S,;1114, to": PEI.
II T"Xl dii,,e, tip, ivralri--,
lcatzaljaat jel kill 7,63 el d, y Ol

I 0 d, vi,-- 41 attillde 8 a_,, 2 A 1. (10 Upci tiipi 12 10,55 y

'IT 1 ;,
'V
P-1. E'lalfia-PI- ill at
'I' AtIAR C) to do F "d- U.do,' a I
Lit',
PRECIOS DE SUSCRIFICION -, ii qIzmaid publ6a
gap" l, 7 r a'_ "T .... .... ................ . t'l,, do or
torw a In IT 't on J it Pw York Jo tl
,,h. t ca,,- i PT, flo'ne AtTlen An' Fra-la ha heoho qoi
.1abb ll I paid
idlioll, ll $1.50 at mes
nittiolemido t rt d I
t-oz ban saill 1, do Esl its
$4.35 at trimester Imerital 'I at _.
iiquel , 6 eo"ol

CANADA HABANA VM ACPUZ nonto d.1 ,-W, P-16dicl, on
FEDERAL COMMERCE $8.10 at sentestre Wmnilitt- A I,,4116m pttrina
M NICIO DrnCTO D:; CAZGA, Tr4all hA -;da all ii, La
CO., LTD. an Rio '. lbot, I --,Io
it, h lder

SERVIC10 CANADA IABANA $15.60' at aho
to 'i


S S E I X A
lc", capori6dico del hoqar
stalit" Elio sti. johm Z B-o *I V d aopt antB" ba" & Ac Ia- On, ad. ot", -P.i_-!! a. el molor lWormadd y M43 corriplow y ton fwlal 0, Am .,; itoblerRos,
S/S "FEDEBAL N A R IN ER tQ'Itilait.da la 1,i rnab jj. P .
Szdcir6 do MontrwiJ tiel oc-tub ll 14 s.-.Ao do Cub*. E ft ico parl6dico on el Mundc
Oct. Ilt 17 con unc-seccli5in'diaria en Rotozrabado.
SL lolln coc M ), h
LIZ
TIDAHOLZ litabile 22 do n- D p"Iarn-0c,
ill & LA HABANA Ole
AMPTAN CAKfaA 'PAPA TAMPA. ROUSll y CANADA
a- i -tACRU, .1 dil Z-l -t,'TOUS ASTORaUl, S.A. IAS 01 17iCj laS On prii Pullen soliciiar iji
oat

SWEDISH AMERICA- t ill _k, do FEDUICrO LONIA 2" r 'c o ior mtdiacik do nuessiros agents MAI, pot 1- to
FEDEMCCo CA= A_-;pn 110, on "t- -1 l "It",
09 KARANA TEL A-Vil
AGIIll No tr I ti,-Ow de 11,
oal d",P G AA DIP loci 10 DIARIO DF LA MARINA JUL'TI'S. ? D DF M49 ANQ CXVII


!Cerrai on con alza ayer todos los promedios cida Rolm de N. York ITSe vendieron, 7,500 trus, de crud4ps Actualidad Fcon6mica de Cuba a relinadoms, a 5).53 CIF


El parflm, s1v let flovalimrMirs de 1,01 1 A V It I A t, 'T- -Mloooc" 01d- Itc)k'10 Y do 11. I-Y,11
Iratiua haola .1 PrImoro do rcojbm fil libi Itbra y do otrao monodaa tu6, clpawitV-00 -dio- LIS0,000 p- o S2 690r()00 On b o"Z

Is.o.
w
0,1

,co
ytli m.lo d-iri-l d, I I M mes corriente. en el DIARIO DE T, 0 M F P. C A D 0
'Wit. d 'T b. Im,
E . 1
11 MARINA txpugt x1gum bechoi que cobran, con m 6 n dc
ng P' R=blz d. C.b. 0
L111" M F Psi
k d"11-66. d, 1. li6 ,tltrh.. y d, I., Jt rmo AIs",
rt W,
dal Sirven como elem-to de explicaci6n para conoctr *P' 'r, IV '7"0 1 -ton
RZa* I 1, T--,1. 1-1 1. 11
Timt dtt-i-tt dt 14 climica medid. M gobierno In- I
d, acuerdo. sin 1 menor ducia, con Ios Gobiernos do Emadoi c k 1 1) Is I M, D F. ) Tr"') A71 JCAR 6, -Uoid- No -61. en Iep ti, f- .j ... do. d.t., poq.O
A P- ,- I,- d Yt,,
-v 1-b,,61, qu 1 1 ,I- 1, p-le .1p.. myo, wnci6. 11 -., &, d:t
'W", Of 11, i4l, 341
1), J, -dwl- del Sigi. XM. dij, 41, I'll-,
M cOm-io 6,6.ico. s- 1. dif--i. Me 71 0 qio- y ti d, k, ha no
Widt I 1, P- 1 I-imr, 193 4939. es- dil i t Aicv-- 1 01
1, ," , % ,,, hi, Ify --d-, di -Wd, 367 rtdl n,,, At lib- ,efli- F, 44. wk,; It I'll It
I 'Ilw) Mill ,d Ti- 441 -11-, 11?4' 1 17',
Mi-o 1 f 0,11'. A0 -ItZ,

Am- d, k
-,r- -1, 4ifio -6.l- --o,- 'T T 10-,T Y M r'-1
FJ ....
--f is
ihlm J-d b 4
P---- I, is, 11-6, "t" T !it"
J-T 'I,
1. 'V A co,
pApd, -t I xtd
--Tv CfF,
d, ...... t, 0, ......
d, "o,
11 1 0 11, )o, t 1,,d- t"Tor I;Tr
f
-,mrm to w A
dtl I I V T
M d.

d-,-4, A 1-4, d, I
,Wwn d 1, 1,JRwft comewAt i,,, i -o, i, T', W, ITT
10)8 1" mg i-isible.
i", 17
4sl
ro.
4,rWem nte 1.
G111- P,- 0

AIiful 1, H el, ,w,m -h, kfo. c- mi On c _z
X

te, ot
-Pl"" -,T .1 -oc.tlep de
C011ER .YTERIOR
-Tterh d, vAk- -Immerr,, -m-W en Mpr PAT 41, -1111m-mI- t m4wlW, ultm-. I,, 'con It b
M _t "_do is
1 spit'l Popio, cArte'a 4.
fxtr-em, catm!
F" iw.66A -oslowc, 6 FVD-) gusto de 01trecer, Ant. Ap'.
4', G.z In. 66nt. h. a) twTr Je &"P.rr V
In re-M, PI-4-t- dtl xtmnj r. otdm.t do !c e tanto a adore6 como 5,60 Vill 5.51M
66n. y 6) -e de 64- 5.0 Nota de m P- a 10, r or
s expo n is facib- Al
tc.tsdo d, expot.66. y ed.ci, 1- itap-- C., - - 3.4 IA2 54n 5.40 5.40 5.40
61timo co. I plifi- 1j...d. de V -i.oo- dades para s r cione- en el x Mor,,* ...... 5,22,23 5,21 5,21 5.21 5,21/22 'I'ma
At p,.pi. titnpo, lo, borw., troprendiem la nation, 8t T", A "t MAY* 521 541/22 2,M
511 sv
.2 521"22 I.No
wie d, ipo-tallfim- i.d.w!-. .1 .6jet. de r, extranjero. Dichas cilidad" in- J.H. 122/23 5,21 5,2 5,
ini prd.cd-, t ni-d., .1 pl.pio ticop Mc, 5,22/24
dO Is tr.bpdora para congrIat tj T-- -uven I mant- o Je effects at 5,24 RW.- Cr;- Is ItMo h0-1,
6mI, d s4-. J,1 pl- M-h,31 -1M It K- I y
1- b'e y o""". J d- t I- votm, dii-lm Jjrne, y compra v
hq ,W.66n 66- 1,;. ii-- i ta de cambio e\ ranjoro. n AcT d, 41)
P., Lquift,


CfmMteno -I. proMemas on
d, -i-td. N-H- 1. IAtti- 11,
c

,,doe,
'lit ---o --T kNK OF V01
TY F B T1 A
34
R 0
-teri., bwinx- Hs6i,
I n I v U ff 'a m Lu t2 i
port i miI, .1 rvranirro.f,,to, Ole Gnn Net.fi -rt dn
lxtmn A3" t-di semilic d'a amata; amoscl mrco
mtraadei Cl- POT d6l 4
In is. Gron Btetafia a w ven .. .... ? Zt-j 111.1
4%
mttop.,TO de esi. j,,'
All

q- I.b.mx 11. 244
mi., en '11 11 30 'A
de.,aluada 6 lib- C-T, P-, T c In

- ----- ------- ...... ....
%

CUBA OCEANIA TRANSPORT COMPANY Is 23 o5w sirvio,,do a I-s cosechar- cubvnos y
CONVOCATORIA A 117 N f A -, F N F. A KY-F o siempro con los mejoras rondimiontos y clidQd.
DE ACCIONTi-A
a Quo no Is hagon cuont*z

For su historic) In somilla STOKES osid
is, ditodo consts, In molor pare *I cuffivo di Cuba.Com postella 6 61 ;sl s. M-6017 y M--2 52 3 Hobcmc it"o),
Is
cp
)X
t1d G
U AT,' C"04
4,
Ilk
I'd %
I ,td C., C
04
do Lbombsi'Offl;.d., a los V, lod. Ak. 33, 14 cols
p-icixt -1 .-d. f.-. G
b dAl not t 1854,
23%
'--Owu- wc-, 'ms o. 'le to),
J. &
d
w
W.
W 1, 11- v
s"; JS
-X 1 d
11R. \XI F1, F(- DF 171%CA
trr-- I 'In IM11 85
.... ......... \ N ') ,
AG AUJI174.1EFLA.3
ZtZRIM DZ T tA 71OLSA DE 'w, "o,17 V-d,
R 10 1 H E A 'j I 'I 0 i ,N A A- Fwj, pw, r-ft" 1 11,
CoO,.1 opk- A- 1 1, 1.
3's
G,- Ws% -W IT',
1, 1 21, INSTALAND
'I P"(-ole 'I". y oc 0 UNA BOMBA,
LOO d-to VAlares, as-ftro
do C.rof:f-, te-d.- 6 ... -e, 4, S-B. P a sesift Ordm rla oe Is J-1, Gen-I de 9-b 10, W.9-M. do ... U.rA .1 leOta, .1 1. 11
q,, t-ton "good. -.v tora, deberi ,I.b- a 1. di.. de 1. eqvipo totnplaft do bamboo "W1. .4, 16. .0-til.
q= TO Pr(5xjmo. HNSTON AW MATiC
del din 7 de =ub On el C-to PI$O do Radio- worft," q-0 ba in cfo 10
Z, 23 rm]lraero 2W entre L y It Vd.d. i
Dicha mj6 se conym a tenor de 10 dismemo en el inci b 1 sioto mWoro. v-di* do 9ok- SIMBOLO DE CALIVAD EN TODO ELMUNDO OVER THE COUNTER
del Artfmlo 36 do )- Emttltos 3-1.1m 7 e- Oll- h-b i- do c -Ornont..
tam 7 oOOI er 1. Pr cwares onot-id- ?not O d NUZVA,10 x. !Cia. Riera, Toro & Van Twistern, S.
I" P-,ovim F tatutos; acmrflind- q le, Ad., ),IT. dn 0 I-W, M-4-- 7
convocatorcs. dicha sosibn podrA ten.OT I-, r c 1, q- vlAfIAMA 30? -Q P.0ep-O
C. an
C. ABAM A 8366
d, ept-,bre 61 IN' Cb. os, A;=
FRANC15M E4 1w
q- -d6s, AAft- T-G-.4- C-1--s! Wris- SUKRIMS5 Y ARUNCIM- EN EL qDIARI0 DE LA MARWAv
11h..3 isNo 33ZANd CXV11 DIARIO DE LA MARINA.-JUEAS. 22 DE Aff, DE 1949 PATINA DIECINUEVIE
................ ....................... ..
MERCADO DE CAM11116S vocatcle"ex Ise rendieron 7500 tons 17'ratar6n de concertar tirt igw, >vo
I loarr"r, C.. H.QVIIIA -r, minfas Ekfficas PortAtilen
I
I- Inrea 10, ae!slmlrlo
- ------ --7, Con,-- it' de Pagoq con
A
do, I- "t, Jul, notist,
as
.b I'f
.... .... .. I~ is 6 s !it,- r dr viral irrip"rtartr4o
_ 11 1, I'll 1 I Ii ,I ,t 1'. 1 i
bl. I'll "1, 1, 1 l 1, ", 1-11; Al-_irsr," sI &,,, ,., f""I'' oLIN'S
W. Coll MA, f"j, hay 14 N on ..do I, 4of
C. do n.. I, V DRIVE f1-1 d. toy t .1 --N !iJig :1 esnu- _C; snN 5 10 N 5II-N 532to E, "an tods Ia. TCI,, verldid.- i 2 4) Ian de p1lbill en r,,, dill I, f, t, Ahorre fiempo y dinero, frahaje con
It., dilari -in tod. I., IjIlis"r Corneas. .4-r. C-AC1.6 h.y -y oatmlid. u,".1cmen 1k. "er. lrors;, x,! dt Tilb-,
In jclp d. S "as e. I lap" herramienfas "BLACK and DECKER
PC, 8 34 In Qs -te mea CI to ".U.:.pad d; r. as
ru'llrog rt.c."t,
4r I M.W.; desil.k. an efecitirors, arias otscrocian ptr duantt aft an" c "" r r'!" c a. STANDARD DE '/A'
an del Drastf: ri Bratil I I- "I In -1101 rdc! a 4, on 0. el SOP ATES PAPA 7ALACR
haCOVtufflocid. unts C.cv. C.ti.rim, 1.1 der 401ot", 4,00 ruodond. C-plr.drss CW y -dt. Vt'- no I'.
d rfirdl- f,. en Hq Pal 0
e I ,;:,ago "G 'I'D I I I , at Ont,
e I2,43 =m rrl'rb- old-l"" MANTECA = gavolumen trl ambos I.d- L. siguient. rnos,,sciurl luormt h-p. cuCs p- '0 'u. ,',
d, c de 14,00, EI 01 r.nd. firms s l,,ste prCcin. hernei an iv, I 1 TALADROS
Banco del B-il d-bra n fn-.CJ6, del d';l I
Q.e to CIZARE DE AYER Ear LA ROL&A DEI
templaba devaluar elcructirr, CMCAG* Contralto to vilbr *I elertt ayter; Marzrl 300, mayo 32, Who 2, totol 343 gultm crr-,Ao- ,I ttl',; Ia tad t t" It
D-Inta Porrea:,4 prd.Crj6. d, V,,,),, Ala", :I I",
'>*' d' Me car IA I -!rl tt
F.-d. 1C 12, May. jafl$
ruev. tip. d, 2&7 d6la, 6- 11, 1 1
Cleat "01101 t 4,01 02 4,01 Nnm 4.01 Noras
Alst"tarst hoY 4,01
Ifu ssit# h0Y 401
HU WO h0Y i 4 W
Cite, do h.y t 4 r! Can y j
le L iJi 400 NT.- vprild.
MATED FF,,- I'-- as
VALORES

tnt q, P'-!, I
-,I. ,, : G It N 4 l,
Ti(A
_n-, PJL*00'SzI regulor sonno
I do posojeroi y to,.
go do Na York y
DPKUIA Bk
No. Orleans a to MII KOTA KANCA
Do Wed" V O_.
T.L M-6974
Y no to Logo a m--o, h-cialo col

D : 1, 1 "BLACK and DECKER"

DISTRIIIUJDORES

Zaldo y Martinez, So A.
1 2-, Ill's
411

hd 4l' phos notialoclosildo clfwalosT.Ilsjonoo: A'7754 Marc.dero. !itl Aposio4o
at A-9360 HABANA 769

two L
y P.

ALGODON PAPEL SAIWARIO 0 ROLLS.
pq YlCAZZN L PAM SANITARIO PARA GAOI
ri- y t,, PAPEL TOALLA EN ROLLS,
-C, Clara PAPEL TOALLA PARA GABINETL
SERVILLETAS LISAS Y CREPE CiLS,
g
SERVILLETAS CREPE PARk GABINEM

TENEMOS BUENOS PRECIOUS. PARA DISTRIBUTDORES
("Ifft ad LIZ MURALLA No. 309. TELEFONO Ili
14 A B A N A
IC.Clti ... lion n, 1. pi'l- 19;
agg" P
lon !,tptcm
sn ir, Fr dw rtldcs I raitr dCn Cr.p's &
Ill -y_ -till.ci 1. G- EI d, I BANCO PASTO
gnlfic.li _. disol el -I., d, 11
Loo s t, to L r do jib- ins s4trtnttI mp-t.dC,, CASA FUNDADA EN 1779
Pon.. 0* U. _.rrl 's romrfa dt s !IbrIs ,I fli_ n -1 Mercado Intt"., n
u-S 16n, l llbm ico rc Capital suacrito ... ping. 100.0notto,00
-on CW& C peraw I 1111MICul,
sitript. q.e jti..!o de, prime ne.,sid.d ........ Plcm. 37.000= X0
d .. dos; y C..0
c6mo user Ia Cint I
7 is r n cw escanz, te producui ;m1ari6w* en el merrado interior y, $in Un firme ReawYall ........ ............ Ptcm 68,595,272.78
coall'o dvCbl-,c, Nde 11 g.r floattey tia bvils. Dtgr- CENTRU: LA CORURA
edi- Toliloot) 4100 (0cha firiona).
C... P-i 1. do to Idar. on proc
7- -l --to -itsiloso, Dctermira wraplicaciones en Ia aituac;iin Y "rios Urbcsw an Cuaft Condom LA CORUDA
-as Cut Nd,., i,45d.r Jos prop6suoir de, Ia mtdida' Como Jos que Tolifisesgi 2212
It, fierap;-. dlw mi, -ib L, dal.lutci6n 1. h
SUCURSALESt
0 ,, nt" ndj PaI sin cWd. aigura 6 co f .. qcia Ti- i as'.. d. Villdtarres, Coldo. at Cast., CalporqQe Ia ul..itin bminica 5e eslabil Cedelez, relano F _il.
V. Charstaill FERROI DF.1 CAU Goiis'al., IXGO.
,g.ndo P.Tlj- -brig. is 1.9-- dt q., flILL0 F-41.d. GIJON, U E-11.d. L.
slADRID malam altilld H.rul.htd.. M..f.,te, du r'lPiro, duraw, d I,-I, las orms med- I lon dsp. N.Y.
Oird-ok OiENSV Padr3n. PONTEVEJA. Patti, (Waml
A.L F.e.gly Pul.tvile.- Poesloo at Go,.. Rodrit.l.
-n- [Cp-tit. p-d- j,,od.w ru fCct. y Ithod.,; I, to,
i,,t, en G- BrzllE.. as PtUrt, .au i ila do essuguetra, Sarria
UNION COME -i., ; i,30, 5 111.1b. Vinstan.., Vfvr.
Ap1.b&ft'P-r 1. DW-147 1 -.1 Santa Y Was
n, 'no I Habana ---h- h d qCe I A-inol. d- s .1
8, -,ji- -Illm- d, litirkt".. S,,
senor i;-;7--- C.m"..s P i-, md.si- 't C"Arli, SUSUL f I 'An-JESE EN EL 4LA10 DE LA MARINAP
V -at. mm


6

TL_- X. IA _DE 7 CUBA
TRAVEL DEL ID TL_" 1'.3RIAL DE CUBA

p- li-_lc Tole-'
a Duls an
In$ orAss, 21-p.
_C


To CONSUO DO
ADMINISTRATION
7a,
T-AFE
o,
JctwME or Am LA so IA iz
WrW YORIX S, L- W. C ..
Este daqama muestra to las propor- Jura 9 ... rris, .1 inesoust. C.Y.s born,
cronrx Cut st consideya el valor de las dernsli de to, rlweses qQe dee.q.. propedadrs I.Cruebles, que garantizan tiervers el doble de su valor nominal comr, loss nversortes trav, antia y son facl-entr endibles ers Ia
NIS T6RITORIAL DE CUBA A) Roper- C153 dz La Habana a at propw Banco 5, F,,d,-o C-.
I A N T 0 3 15,
U- -61- law". .tu 1. -it- _-b" n3o slentis 0 valor actual Ar Ia propiedad Los mbs pr63lprr0ajwrtses, ban desarro- S, And~ v, t,, G-21 0 es y s.s C.4. UNA AASO IBRA MAGMA 6 27 M B) Vito, ticema) C) 1I do) valor not. Ilad. sw nquc- vn
o 41. spire r) cual hact sus pritstamos, el rnertsw mediisrit Ia in.ersi6n y It or-4.4 Banco D, est. mantra st do also abso- tamo di sus Poinros CaPit&leg
b. voti. GRANOS in Fr.-- I ......
J, s 'A-i I- tnt J.- ssbmri
=X72 Dz AvInt Ise LA ZoLaa. Dz
QXAXW DZ CMCA09 Pida Inlormes a
a,& 1. 44 T 2 1 G 0 D, I.,Sr G.-. I&nM 4
-A"'TO BE CUBA Dt CY,- C-- kk-.
I z Fundado en 1
1, Antargura 53 La Habana

A V I N AT I Arr rxvli
PAGINA VEINTE SPORTS DIAP10 DE LA MAR1NA-JUrVFS, 2? Dr. SrPT, DE 194 7 5 It 0 R T 3PERDIERON LOS YANKF115 Y DRIDIEMON 11(_)N0R+',S BoMPOR LY Y STA, "JISNO LOGRW CO I AS Tuadrangular de Ted Wilhams em Preachr'' f"t, Jti4 en dos h*

IMPONER RECORD A[

CRUZAR EL ESTRECHO ,pfinio dii la victoria 9 por 6 a 1", hc s Pen el segmdo
it la Ni t,,ria lolrada por los Red Sox, la entaja de los Yankee, Enijil- 1""!6 Como ensun mejore1 fievil
UFA. 1 21, U i Slatigbier at
TAY, -P01mbr, PIT. il".1
ciurda redulci,, a vi Liegus i ,mpltt In el primitr lugar c1c 'i- 1),:' 'w' I pot 0.
1, '11 1", hi t-dor-,i tit to Liga Nacional
Eater c.nr16 tres Detal! ,
i. Li, Americana. Luk
t1, y Otct'c"Ii Imagu l,"'
'l 3
d, I 1-1 2 35 It

ad, Vf 1. 1, y
V' C H F4 1 (1 0 0
de,
f"", y
4 0 1 4
2 11 W
"tj i"'vorif

4 3
y
A so'
y on.

11c i
vu 1, A, 9,
4 6 el 2 _'i -a

g.,
ri I 1 4
r a 0 1 b
h D
idtiti I'l 0, 1-.' 1 "l,
I C

R k ft 2 0


Peirarli Willie P, 1) -1 11. A. 11.
Cuba JIM 1110 iTjjf),,j j Ain, A
%S G
2b a 0 4 3 0
28 en ei
4 0 1
WA'rERBU roog
tj a
at h-exilbt W 7 4 3 0 0 a n 0
4 0 2
at 1 0 0

Nun
Garden 11 29 d, a 0 1 2 D
n,,,, do t
E inb, p.ftmi.. jwtj in avi6n
ei ".1-nin cot, tin equilto fie, f6thol 'an,10 28 9
iclp"l PIP ucch- reti IGA A 1 I k
d'i to se .,,to 1. doQilill ,' 'X d,6
out to"Ico iii Illini P., omtr.'li
i I , DW 0M
1- 41 seilvilds 0-3 0
.6" P I 44t, L ls : -1
ante -s, c--m 1, 7 d; balompii dI F bjo, esuk dernors. DOO 000 001
Itti- d, :,NXI-A A 6 TANTOS: d,, --o lI sl -Id, dedo DoPep ]I p ;116 a su a sa, do .'. t.- C.,re,.s vnpu gz
top FTADO D, -13e'c" Glima, Ulm. c c Marion, sla 31smilliter 2,
&hos, 'tt pimr, k,.k- t due bl"
unda de'ro"A el I q. A-1- j ora culintas personas ibin on tl Howertim, Ne.cornbe,
.i 11 Ist'ric decrt i"' 1 i dn,.ctores del Club llue SclmtindienidS.j cdar Furillo. Doui% _4ZPe1tlf1 t.'. del ani 7, islit
"'I" I r; IT doctor- quo none,
El clivipean derft tr,, -T I i Im g-d- q.r "Itdo bleed "loa
P.Z::. .,-klln 7, Saint .p-ent, y pirkt. rii-to 3 J -Idieron los El ill- Louis 0. por Is : r
,,i-, ntr, qu, ela r ,;Icr,,espeg6 a ]as 8:48 do M be 4 Lonier 30truck outst Newc
do o ,
1 2 L Z
dmmi'r. cj jc "I p- y mn dircrI61 Me'Id. u Pitcher g ... dor
Gi i, antes C' 'Agg P" I acTo- Pitcher perdedor: ewon bP
p ...... .1 do J-ZO
F-' 21 iAlPx-l ibir, Mcgim on
sale OXLYM
Cis- do! d.p,,g., V. C, X 0. AI 9
encAin I ccs X-6 I! pri-i
]a refirada del Roose,
: I it 0
Miksta, r . 4 1 1
difttro Domingo Ottega 3 1 a 3 2 n
Nuovarner R
ZARA tirse so
de ell Como to ; JSid' Iuofs'!: 4 1 1 2 0 0
dech
g- d'f"'t"AT.,'t:i 16 'da '9 h, P. .
d its i.ri del
b- Ortv I Tot.le 'a ofett.6 In. pruner. a 6
z_ r bo a, ,gida d- lo., med.
Hem di irrtoo mo- 17y-1- h4bi 7't"'d, P a
nunda lalia t-looo tl
-'s,, Is V. C. IL 0. A, Z
delos, en tf---v-&s 4.5 x 6, ni bne. lelt y con.1i. p- t'or esq.1-s' 6xito tit I.,primera,
d' o q r mbirdbliTessar- 6 Schoondlenfl. V, of 4 0 a I 1 0
'ra del Prmr' J.egCr n roa par. 1. rorridas lot Mari- 0 0 2 7 0
-rar, 1, 1. it.d it,. 1 71 ', '.:q ,,a sigionto.: 1. 3a or_ M
CID. n. ne, f" -1.1, rf 3 0 0 2 0 0
mbrt Luis Miguel, P.
KI q.c c- dr, u y Slitughter, IL a 0 1 it
Msnolo G..,Moz, Con 0
o!j; in. C : 0 4 0 0
Y"ll, 000 3M 010 (1-4 IS 0 d., G
llchl, Iis, Md, "N"
1-5 14 2 iii a
Grmz Uez, con to- R, Rice, c 3
JiIse, Zb.l. (9), j tsX y f 2 0 0 2 0 0
.. ... do Contreras' 15 de rct.b,., A- H em"
Mrs, Klein' 2.
iinallev avudarox) 1 wen'tim Qo ; Bisr-Z, J'sp. Lars y MiBl-kvell lgi y Cooper, Glavismic, 3 . .
-,nar el xegundo: 9 x 6 dDmW y PIDI' in p . .
401 wo 0_5 7 6 d oci ub- Ortega, Biso
--Lc, J PIpc Lfil Y MiguA ervida. 0 a 0 0 0 a
Irpt, 21 d Mi Br-., . . 0 0 0 0 0
Baterl- X jja Westr-;
Fcx. jtana o do YCo=a Sle"it; y 17 de Karats, in) . 0 0 0 0
ol-t-do octMc, Ins novilleres Aparicio y U. T.Wo 29 0 2 27 14 0
zs' x .. id. Ir ad. de
P,,v 1, y P- B.-di., Single p.r Wllk en el 01,
out P. B-le net V,
r"Ile CaT ejo en freg hiti a los b' FOR ENTRADAS
Brock'- ON 500 ban
carnielitag", D. Weik'Termina hov el plazo -5
...... Un Xito SL L..i . . . ON ODO 000-0
SUMAR10
Wk GTON, SIP, 21, n
F H.,,k S, cy 1 Di'
eria ( tie la C!! !ederaei6
do'st P.
silty cote. d' -'d'. IT
omd, d,)6 hit, a 2, C-p-ell= 01m.
Fla t.rdo, a I.s qued,,,A dime run: Smiden Double plAys: Mik.
P', I't-d- 'P-:-,r St. L.Tih, y lus S" d-- del
Pdr qf4s is Robinson y Hodges. Q.edsid.. 'w- 'on'w- -"o P", -; cI"sd' Pl... dI """P"6"
basenz Brooklm t-: St, Louils, una. txl 0c, 0201-a S Int )kl bolas: Breth ri 1, *.rJ*
t.. h.1his p-did.
de Miria-o v zyi, discu outx: Roo 5, Beach- 2.
Cap Io 00 1 7 "It 'n Wilts 1, Blazle I Hits a Ida pitchers,
a BIhcn, c a U, en Ir im Hac is J'ks.
9" In, C, de 1,.w.'T;o. torci. do in.in on
L, tn, 11, udo.s y dos torcias de innin
7"se a a h n hit en ties mrl osmifi;g;
n I'rj,'a' u 91' 11
0 F) it inoviverde, 14 1. Pei:116: Bftcheen (13-10).
rn t ci II_ d. 1. FA(
ATIAti Mi d, &-silidoed6n d, Spl- r Cc"Irm. Wsrnk,. Balip.
M, POP Y,
pit-,", y g -u d' 'Il. p'__ 'e" t i'rnpo: ums hora y ci
l(A y un minutoo, Corcurrotntial
OW 12 '50-9 14 xx) 2ox 10 Jcualp'a = ho arinscribir tpat l cue t.
01 y 0 fly J65 Fa"r 'r
y L.lbr, Wr R y Y.n., .........B UAS. 1 Xf I d, 4, Iq"! s d s"Il- 2,429
........ ............. . .. ....... ...... .......
Art Houtteman derrotb a A Todas las bicitletas RALEIGH
lois "Atliticos". 4 poi I lievari of sfmbolo do

-FILADMUMA, wliciembre 2L (APi, AnotAndo dos vocas on La primera a
tor 4 i 4 RESISIENUA SIN RIVAL
entradis sobre lu oftrlim
J_ Coleman, los; Ingres, tie Detroit dt-tarctl a Jos Allitiltm do Misfile,ron anoitocift nnal do cuum M_ Eva es Is rsarcit do Ist bicicleta suprones its
rr n1 tindo ralmlitim con Is Gran BrttdL Manufacturadi an It
l.'=a.6rde Art Houttarnam,
'qtt, S610 pormititi = tro Indlenti- fibrict de bicidetai de tit&. impartsais r
ble, a los rivaled, Mejor equipada del mundo. Fars tl lWo
Un wricitir, dr, Vic Wertz que en- do resisitticia, Wider! y thima de obin, bito
dos comp.hoos I. gund. y cuidada exiia Is raircit Raltigh-la
tecela' d16 1. dos anotack.'" del iorrer Uto, Ei el mercer atto. Pat 1 Isiciclets Enteramente do Acoro,
tom-6 1. ortrad. ccrl un
"'i"wert, conectli or. por el cent Un. b.e bol.
in. Zuft
i-hadill- I hirnedLateniente d
G-Re Vx. comco un loalto d0bltt' eitre Kht y enw, para llevar zrotaci.nos do stis dw
to
"'rers, que logns n
edcos 1W product dt u- t -I
PI, bolas FerTIS Pat., sonalim de ta m cixim a ca1;'.'J Chapman y Fete Suder y Ily M
untfittid de Nelson ox,
An'suctihs
en la mayor vt. -ie adl Detroit
010 OM Mo 4 8
Btertm Houtteman y Robinson: i IRREPROCHABLEF P ES 1 Colorrim. Kellner vll y Astroth,
a

Es probable que Parker MI
vaya al professionalism
tie Ratio
s*;,1l-bre11.t 1'J.M UR P? tie Rolids), 14dustries Limited, lqfe elll
r j .. tut.
Ftrardklt Farker, slit reports extar conprof=n
'drramdo vine,
vartirse, an d
Sclecciiin de clsc6os y tori2lidadm refuerzoit trouppe del air earnpoon cmdr=t JaCk

10 L, i [ _'M Mi! Va- M of
tsrt2r gicos con Nylon: elisticm i-r2ntiz2dw._ Kramer, M azaardo throat at esto
ptdn noc Parneho. Me- LA 6 "L I I E i F PAYMENT DE AC P.
12 'ista, agradan en 0 uso y sorfsren
den en el 2hi- C'n"ler "U"I" ay y hera M ww 4T Aqos7a at 1 4
S,- dc_ -or.- In
'u debut Como tal 41 25 deoctubre R 7, 0 J A
ugAndo contra Kramer ft at NounMoftfa y Prodet t
vn Square 0 dt
...1a marca e-baiadora de clegancia. Bobby Al ".1loetano PonL
no 8"Umighti 1.. me. firmt. d wr Kramer.


SPORTS DIARIO DE LA MARINA.-JUEVES. 22 DE SEFF DE 1949 SPORTS PAGINA VVISM ASELECTION DE AW77EUR.", VS. F-7 -)FESIONALES ESTA NOCH E EN EL CERRO

.. ........ .. ......... ..... . ------Harry Reevr,,,; i,:itablec(O' U'U- io ;,"W-tairte r,;. chrneyer,,Singerl


record eil, a --rv w!o con. 7, Iff"(11is vs. R 41) i (I a s A m a t e u rs


Nliijor6 on 5ri puntoli la marca que hahfa establecido en 1946. Muy Dct rin lof trtf, lu'riol, priricipal,, del pvvrama t)rt ll plra -I'll St'le"ci6n tirlionigia N'a hov
anunAdas estuyieron lge rorlietelicias del Club de Pistols y Drpfrt,- iif
mahang, viem", rn el P-lacic, de a im fu4illimiento en maAa .
en las que Ptro Strinhart s sali6 &I Plata. Comentarios 6 gr.n tenip,?rada de luChi liby, mgai 16 P- -El hermano tni- Tor en I;T)g de v'fingafl/A
.. ......... ....
Por x] ETER) M p,-,t.1 Mlholt,, Ilt
'on .1 P, r 701,7NA
Pcl, fm P;idn FWzl Xla-f3e, V- L. Uitadiii po, i. Coot 4,5 fui im,
tigie, QII1,16 or,, c d'. or
pi, 22. d,,V.k tri-t. P... el Pore, Medibzen1,11r.1.11 S., -osgn' I., on tir.d. d, 259, q.ittridgle Yr iii fe"- ell qu_ "ed"' d
ti.d de 261 on '. per rie 2M fi 1. lops do 1 a roarim Ti P.nthl P roiri el d-ic, dv Rol.nd
mento e d1ello .- bzil- oil rel. q., IT W. -Rido 11 gu"o W Y'r y Jim, I
taia x.he gu mas o-.n. npe!i ,V I Ij,, liling.t,) is In lo -t,l,ra'
der, re ja 1'1 lo
pode por fin TI v no I Tie~... pa.d. y
rel" t. Alfredo Wok-,,, ii qui- 1-66 en ze .odo 1. .11 potoa ons, p-ee It h. gilat.do de ge 1,im do N,, Mold I-' _'77"', 'I"d, i" De"
hiitir El geoo,. Cabrera, no obeiTiote h- P'i
"i'i toz. 1& jf- ber eil.do roneh, tierop. in tj...
d nle- Uriift de 271. rmin 1-1 45, quod6 en tre, m.y
tir. I 9 Per 'ro 14 ho d 'A' 'e o, del gim.do" r, Kirf
.. ho Tt'C, 11'_L !,I,. d-p.6o d. o V
1271) 1-66 on t .... r h!jt., Eii! 'T, aoarecie, y per lo
enfe" leleet I.. -gil, Id I piti.,
'E. !ioidag ,,r nr.,d ll -,, M"J", P"'Tir a f.lta do fixtIM
ii i tin 2,51 45 q- no "I mit,
m e YI "Ah
do 'Far do I~ ntooltlo.
do d f1tre ---o -t,, G- y
Ili, y r (Ij d idr- htin -W. -iitro t1rint.,
P,
'on
"P lt. Pm
hig
,I M 1
111o l7-4o T,


t onit
Ire, "I't
it "I lt h 7' wwl., po,
prime,
Ci,. fit h, n
een, 2M
F dr- Kh"',-ore
oth h-e ot 'M !,h U C- -r
g-d do r,- M,-h 4A C, n. -,or hr267d mie'! Ill
IAj plRl,. 7- 2:6, y
fin norab. ,., in, -16 f'4.6, T En Calzoncillog
De puoT 1, q- rottirr.okl, C., a
dst i I per. gimo
de I.,-& V ITI
te or,. on unA b-- I I ":
1 .
eT1 .. d. -o bui
1,, di.,ousiln p1r
High S-,e 22, e,u.t6 oil
.1te
no
ne. 11 11 id lo 4
.l 'n ej T'eri qu
d p
t- o .no u, pu"i,
t,,6 Tit -.rdante
do, de 'ate :,of-, fli,
d.u- P11 r.tegotti"o, t." d
'in. 'e" Med'on. ftior. g"".', er 'ille
M n, 'ritt itiid. P."i, _g
d. tobr.b. 1. do pl t, o-do plo
2 4d., on 11rt. foirini obli;.
JeTi i. Niiir- Fe- Medi, I I : -, I ; I I ; %Z F b",
U __.aey nirir o.n rogp !-i'
fut- loT g.riadonei del g, Hol ;o, Irte."iffln,
267, N2 y 290
ente m-Triiii el X1.7wi- Re~
distime- i I e! Csb ,,, liT i C- ide r-on
t..,ndo go -eg.,do bli, noil.jolrio In
l.. do oritr- enlon- h,,brk
1.1M gi, Iii -d o do Un ftie'C rlns N'.irlTno g.in li e 7on'.1o 11 P, 11 o
dio.'Je
Felt,, en iegundD lugAr cms tr te
ft1tor Antr-ttl J- ore p-d,!,oi, de Ili, rPnill., 6.
42 10 0 0, ftJugarA esta a _7 eleari Mai,
PC

amateur cor"A el sAbado 24
rs o es ni '.je

Se ha combirlado un potent team de ni muy suave La presencia del popular pugilise Is rlocllt Contra la stlem6il ra ell el PrOgranna
&I box de !as ex nroweum del ,g6ado
wom- Cont ibuYe a darle Colorido
UA o"I't A lat .3 Hey intent. to Ing td" olmlosi
4i mi de L. 14.b Inig Ilstio. w po.vn-,oe Iii feh.
V, I 'let lenoanto Mb.do, to q'ie lie brmAimitot- y I.. dATA an .1 paliatio do In, Dapo',es el
le., ch q, e jon.golfiee p,.Inami do bit.- Plefe.mPh.s gr,, i -ral,
rro un, '* Pnede -of.r.r" q1t -Prl 1 ?"111
to o. t ,e
F1 am.moia a reaparlci6o do w!
bie. P" --i do miyt tri el ring del Sladc"ro 'it
Me,, le,, jar t-s aclmir,,doI LAD N 01 te -H- bo.o, 6e 'olientaltvlbriiri de I
line. d Neg. i, ood r In. glilrm- hit'liti,, lit
'. 1. f,,nlo el -.diriiiiirn let P. -lio
=,d,, e,,,t [NDAO SVAVES
de DefOrtes, MAYet, lonfllel-it oun
to" -q-- %1'ed, ,,gue
wando on e! md. depom',ome, ull
gen.o'. o Poll 11.
F
Yendrd iff o,-, onEsT, e.plie. or qlie 1--n
d'; i'dornit.
iin.ot'a q., '10, 'mite 1. a"pectRe'Im h,,'e prw an
el PrOW Irw 17 11 p.,t1d.-,, mld. entr-Timle. o par- ,orlerorle do h'i ood ,,ooe, d.
ieite pligit que ni, bien.dinge -1 e-Coropeft 1 per-, tra ner v manal ist Keilv
onro'o'le Per. M -.
tw bend., V. i,
tor ltdi,1r) n1eno No Is import,
pe'u,
T1-6,
-ro- v p- 1. reairm en
_en o 'de do
-A en pnMi'a Ili que ha pitimdfdo
eo boxto duran't "us Oils Como pej"d., J-Aa 11hose
not de e -biar v1pe, on el i,.l qui, so 1,
Horne -rn- Io. designed. Le ucod, l ....... n, a
he. de e- p-unitcs
x desde el primer momen-0 out. it. rid. on q.. T111- tl ro.net. r, p apr. ole -bi... ii! ring -ri llt
Eo pnnlpso mento
4 -ie'.1 rgy,,
eh.. P- r- _,ooetn I.T je
bA it,, ,, ,, % ,
C, T 'nfidad Suaves Hene un genuine .5abor a ndelaa intenoridades del sector Pu,ddy inr i o' i iiiteo.
poiih
9 WIfnedn bd.,et. en I trog-. del
t.ot. rI et, tabaco, que comp ace plenomente cala vez que se none e m
I.,T ordii.nol ll ,ab.d.. ejeli U
fWar"i a.rde.-,a
o0a r.v tod. r. idol.
del jl' _T.,ope fuma. Su Up equilibrada de rabacos de d
del dap.,ti, de ins pub..
Yev. Kid Ceelli. Viild6 s
"1611 t" las mejores vegas de Cuba lo hacen el cigarro nto de Im a "46"tet que di
Kim., d, o on o xeride L. H.oiible irmtdir-iin, f,.Ma 1. idan b-juee
'7 ptvjvido de los que gustan de un superfino ... be... El omtopn. 11ght-he.,y-,qht
blisofn nwii, a, ,"lo ai- deie se senate on extr
a, n.elm
t-I., I- IlTilt. ioeb:1 r DELICIOSAMENTE SUAY& I -it eellin par demostra, de im .do -rmente a.
hsbri. d, IT~- _n, fresca confi d
que ent.e, Cot dt loi, bwil;t- ;Pruebe y ctimpare Trinidad Suaves, d e- 1. VnI.,
Kid e itoone, -o o T. It adg"rid" ,, It bpo'. CrOMM Al sp p.ede
Aunq.e ead. oode ga-tw.,,t ;Si usted Ifs PRUEBA ... to APRUEBA.1 Tied. rrebateorle iii toron. do
do lea 175,11bl.f. Elite pit
.bre el P.,li-l.r. o.we 1. mp, is f
ssim de W'e teat. de I.; rgi.. q e admitim q., e ie -b.a
er
que hoonte impare, Vilhe Hoppe ContL w n. riconada i,.I,'d.d
Otre d. 1. earopeole, que Istii to
en mdw % ooropo ow intern.- C
I no eT ot", q"f -". Mocion.l.. Un. qua, 'Talroijere
1.1en. toda e (Bit iii ro.",no 'no,
el6o d.' ir 'I pe.onel"i.imit Im qe
-im --fid. a 1. ",mlidpm 1 i i,,= nte,
Mnridito y do aimerd. To- at-1. .1 depornst. Orup sueh con
tift a Ise numas at piloted, emblem. %us poete i,. Cii'los
Ira d, su
.rroho t,a c.entro 'o" .1
Mor .In de'll
SU Imw
C 111-N RELACION do Im eeh.,e, Nridiid
ra del bo.w on Cuba, que ret!bA
use ran el proxim. aalb.d. 24 to I. fan.
Fabricado por &i6. F uicio do Ido Honor:
TRINIDAD Y HNO Time Kew ,
z z Ftrrsndo Ri( Jose r.
E> 'efe a.
's, nAndeL silv= (Peperel;
knundiaidor; AbtlardT
(L.I.1, B-d., No. 1; Vitento C..
_RE biln Pr Milton Juez.
_F
to Per,
------ maw- I'L (pi.ohoi oo.gtr;
"Oferi per In t
ISUSCRIBASE Y ANUNCIESt EN
9.7 EL OtAlUO DE LA MMU


PAGINA VEINTIDOS F 0 R T S MARIO N' I A MAMA IUNU, 22 DE SKI'V. N IN,) 5 P 0 ft T S A V, 11
...... .. ---- -------- ----("AlI'll"ANA, AlUDACIA Y IPTNICILINAA EN DUFU) DF V11T0("0AD A FURLONGS
__ - ------- ....... .. .. ....... .... - - - ------------- ---End)arca boy Zird;)n Intrit Juddar Cowl Jor 0imbria i Anumq-',w los alacranos que han
Scis nipidos contendirtiLes en la!

carrera estelar de hoy en 0. Park du v, ,.r #eber Ray Atwell

I PrnicihnA tAldra rn ow dr, su oncena vidoria. Son Gav. Bmb A If p a ra Ja r-tr)ri
Sight v Vantryo con ebAnce de repttir ein tus respectiv- Ilan f-nvj oi- -nir jd, r,- 1, Twr % 6-1 Wyjwio, v
&I t,. Bien rf lncadn Aguilu4o. Hoy! gran progratria
__ .. ........ . .
Per aMAYITO))
is i"I'll
d,
11 ....... dN -r de s.en.sl Is "" "- i 1 i A i,' I i'
W dI A ,- B,1111P B- Q-14s, Y n" ole ino put lo
Im dl, mdna 1. --f. de I., eces
A 1, I 1, :, I "I : d
-era
_,.d r, ""M M.Y
-h.T,, W.r j' i'

V,


di 5 le

S U RETREAT 10 X 9
ESTA TERMINADO C

i Es algo realmente asomLl:oso
Ai
POLAROID le [W pl- --1 ... 1. F1 0- W11 I;,
ttft- TERMiNiDolz 4-d, I..". I- vl k- X._- VUN MINUTO; Afrflul,
A EL RETREAT ESTA LISTO WAGALO I
PARA SER LLEVADO A SU ALBUM, MONALIS C C I N E S
le doblete de Bud S-chml,

rmiERA CARE E RA.-RECLAAABLE r"r
f F-1--p- EI-PI.- d" 3 Ali- Y 111-5
K,, 3 6 1 "-!m Av,,-- En Canihas
Z,, y hits, 4C dieAMAZWVA Puede Cob- ii, uNder. pan Z.?;u ;,r,
Venta en: -In;
d, I= W f.
Si tnim d ,i b.t.11 ,
tr I" Y h.blAMERICAN PHOTO. Npt... 255. M-9176 CA1tHUlEAN Tziri7'1 siw ,dose gul., ht h. rle' Wolin tru
CO, 9- tt.f-I 3. M-SVO FL ARTE. Gsil. SEGI NDA C.ARBERA.-nV
W, A-49" F, CLA.MASLE 'o bases
ENCAVTO. G.11... y S.. R.f-L A 7221. KARR- O F- I. -P... Ej1Tp1.- d! Ali..j y Mi-Pral. By-ese reflr6 en el sesto, con doDOCTOR'
SU. PL Edif. R.dl. C-t- 1, y 23 F-51011 OPTIC F.I l, VRI Velo, ad lore t1l .l hornbro y R,11P.hB qI'l,,
P s
P-1116
613. M-1064 OPTIC A S.. Nwlfi. u Ir- LM prefi "S
SONIDO Y PROYF(CUIN NIpt... 204 A 995 Hugh Cks'y 10. sustltuY6 hasta
11 ul VR.N CA, L R,, --o i-ily, Q- -t,6 Pm _dke PUG a Ir co
P.;. I., Y..k- t-ilSUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL DIARIO DE LA 11151.,17! 1 ......

d. h-,
o", qu, "p-l, I,
CHICAGO
W 0. A. 7,
too

01 NTI C 'Ri" F A bio
sCq 2b, n 0 1 7
't- kL t- 1 1 4 0
Y hop
L,1al a L pleo e P, Kosnich. 3o. 4 2 1 0 0
el 1 0
frl, C., j"fo
d s Ru r 1., 0 0 0 0 0 0
t q- trern, p, 0 0 0 0 0 0
KIVI, (Cl t-d T 1 0 0 0 0 0

474 0 0 0 0 0 0

ill W TO R K
V. V H O A E.
0I 1AVA
Ra It. 1 2 2 0
IAIJFpv r t,,
TP) ...

BrDlu, 11 4 0 1 0
4 1 1
Celli- Ih . 0 0 0 0 0
If' 1 2 0 0
it. 1 0 q D 0
10TORES A
I,'ETROLEO, If
I c- I D
7 M ,d
Ttalm: 32 9 7 27 5 2
on-in
WDUSTRIALES, Z ,Ti 00 00I Vi
Garr ini dr: Maloaae, Byr"a favt dad
7", ne, 2 Li o .14MA-, cojo di. U"
Cli
Llt. MARIN05. Me'ovl Zerni 1 3. 1 bl.: 0. Con jo h*0111afte D*kWdo
Dole, IV I Zer. Sip&* goda dto
Track- Competencia de gran at PLANTAS ELECTRICAS. e it oh Annor
slii.Byrsr M to lit c0rv 6wri0micque combine III res-tencia Inuscular d"It
con JR JigerO73 je pleTrIaS, farrsirlado, Mich" a Michaels a SOU01hook.
York 5. 15 ip bolas PC YX SfrUtando de eso minienlo$ dif 7 ne 8, Xlie=n 1, Pieroe 4, n tow, .1
Br Mr % Buxton 1. page erelp pT0 LMMM
I DOBLE P1,WUR de in CM006 n Coll e alul, calwy 2,
4
cornpaAfu y el deporte Ill djarroll
LA CORON'. D)SENO 1,10DERNO, Son
r
complemento perfeCto pOrque e5t'AT1
U
elaboradof con In miArna gelecta hoja
NTES )J,
quo ha dildo farna munctill 2 Im tabac
DE LAS INWORES MAIM' LA CORONA y brindan ArDma Y C ihdad raciin de! A pred()s Pornanufachimcicia on f6l: rlcia y do tcKios, Ioa m0d9108,
Inigualables. Aderrids, Is filt olvqlr, con In rnitnia =cxntia V1 ciparioncia quo runivall.
hurno a tra,,6s de su 20% sdicional dE
Iningitud gArantiza Mayor Pllrf za Mcizos c6rnodos.
*10 PC Cis MUY razonables.
SU envolturn Interior de altlmini lami.
ngdo y su elega te cajetilla de papel Aiguilamos...
agitinado. ofrecen una DOBLE
q 01-s bits, Embarcatnoz a toda Ic
PROTECCION ue consery" inaltelables Repalica Porfactarnanis
ou calidad y aroma.
onvZoadas y cortifi=das. VQA 9"' ,
Liberal descuento a AgenCIGARROS
DISgift tea responscibleil.

MOVERNO
LUIS MNANDM
1A -Un!X4.
BOLSA DE NUEBLES DE DFACINA
01toffly 09 hento a jo Tel: A.M3 10744.
Md's puros... Mis aromiticos... MEJORES!

.
ANO CXV11 I DIARIO DE LA MARINA.- PiEVIS, 22 DE SEP F. A 1949 1 PA(;INA VHNIHI',J, ,
I I -____-___I
Muy Immechoso el Seminario delATorriudivinse Ifis fillbores vn las A.vvr tit) sirrilo(; ningiin hm-c4p f1f, 11'errsta al purrio i1v bi flablinis, I
-A lfabetiv ici6n, de R io fle .funeirat ofi cim is fle 14i C arfera M w ffhir I ,, ,, ,,,, ; ,,, ,',,I"! ',,"" :11, I 11": -1 "I'll"
I ,, lt;ltl rf" ih id o m ili, ift, I; ,' :: f ,. 1 _" ",::,, ,,',',; t '
I I I~ mHhow" ,t I -l'!" "111 lt Iz", l ,:'' '', ,1111
-11, 1111- i ,it, -tl-1 it,. t 1, , "', ,l, 11 I 1, '" I "A , I~I,- I I 11 I ,, 1, i" ', 11 I 1 'l, ,,,
i 'I, 14 I , 11 11 I I I I 1 11 "i" 111lRegr"4 1), Go"zAlci- F1 1,w 21) aproill Itorn fle,-m ,, ol Ifittiteri, de (-Iwrtmvi ;rt 1( bt i "",:'','_ ,, "i, 1, ,: 1:111 I r"
li"l)rrl(i( ri,-i,,,,.-t:,Ittit f.t1f.;fIw1(. 800 irof"rm ." I" ? ,:, I it-, v .. .... Ilt, itle" ,, ,!,:, :, -' '." "' 't ll'f"", ,i, ", , I
Dift lie III 11dotkiologia. jIwgr-ar vn el It.1.11-11 :, I ', .. .. .... ,, "", ',, ,,_-- '' i I ,
I I -- I I r, 11 I ","I" t-i f,:,l,,l-, I", "" i': , , , ,, !ll ""'i" if.
1
I GOBERN kt: V V 1: It T (I t, '"'r, -- , ,, ' I ,,, ,
D" tiltdoot dc Ab'f,,i,-a Itv FAIlevivi411 Fit,,ilril T I
It I IN, kCVAA OFICIAL -1111 1-1 11 )l, , :1 I I I I'll I I I ;1, 1, I , I
t G I f"ll, ,:: i I 111 11 "I 11 1, i "; "
__ ___ -_- I Vor F, Vl4re4 Bill 11 ;-11,,,lP it o F is I ( ?;, ,,, F "'! ", 1.1", i, il--tall-- t ", Cloi; i NffFRC0fJ'i -1 11 'it ,, l-,,, l:, ,,,.,, , ,,,,,,,, !- liV .1, "I 1, I ,,, ": ,,, ,, ,_ 1, 1- -' ,, "", "'
FSTU D1,1 NT I L ES ,, C, l -, D"'tW ,1,[ Cht'll, 'I "' i i '' 1, ,li r, 11 I I '. i , r ,,
I P'l I Y-N I I I I', F.' 1-1 E 1 n 4!i __ l --1 !i ;', ,, t, -1 ,;, : 11
f rz T'" ,,, ,, ,,, , i, , I 1 1 "I I
=
ritIlt. 1_ -6 ",It", Ll, ciatlt -',,-,li --t" 7i l- '! 'i, 1, ,11,1'll:lrll'', ,.,,,, '' I I i 11- ""l, I~ "ll"", 'I, i,"iti,
Par J. It blipet G A%. Par Ptaberto L I-old.. ,, bcl d, i-1 _1 111 1, .. ..... "" !'', !iit- ''t,", P it, f-, 1 lill
1 , ,,,,,,, 1; ,T ,it ,, 7 ,,
I Tl, A 1-"'.,t ,] ,* ,g.1it 1 ("t,911"t, " 1 il I- i'Ll ;I t ',: (;:i ,t(j jj- ,, ,,, j- i '.1,t lt 11' , rll't ill
,. elilll',ti 11,il 1'11.'11111 1 1111 11 1111,_" i .1111" 3.1.7 1,11 I'll -im _11 ,, 'i 't" 1- 11 "I L it I "' .I., l I : ": I i ", ,,,,: ;,. 5 yt& 11 TAM.Y P-tecl- raill ,,, % ,r" .-th' A couttail repiodUti- 1. Ar 't'Lfltl lt)"t liili, ,' ,;t ", ""', ,77 11l l"Il, 'it'd-i), "i, ,,, tt I _, ", ,,, ,,ii,,- 1.11 I "'i I't ', , I
il 1, t i 't I f- 1- 'j, 'i I *tr'Xr
pr.itohS do I. ;,a- ,, tol.likolt do 3. iiii-bad- In T. t11--l-,, "';',. '__: r t" __ I , o ,iv-lll. 1, ;, f 1 1 ill I I
Ill 1.t ", 1, ", i l, ,iL,,,, t o, 1 ; I 11 ,, 1, ," ,, ", ,'! ,r I ';Ii I" : I I I , I t 'i
I tIoooalot Al"c"I "It oi iilooll- 11 lllr In II 1-t iLlba 11 it, %Jll-t l I -1 1 11'11 11 ,ttli-I ia Itiflll-[ it, k ,1-11!" -1 I I I I I I I 'It "I I", f"i". hl, I : I 'i" ,
Jioneiiv., dI.1.1,& .y!:r It - N.Ci*..[ de Fd- i6n Total-, .tat'," ",, "L" 1 1, ",,ta n, "Id,, 1 , it, i 1 ,,, Uttz'ld. df d.-lldll )111-1 ], L ' ; I I -1 1, I I I I
011 -- it. ,omtnn- ,i,,ect.r, I[ t,, 1 1 ,,,,, .i ,,, ,,, i ", , ', ljr L i 11 '! 1, 'il L , 1 ill,
m I To rt ,r ,,, , ,r]" , t-, 1': :', t, I I'V"""i", IN,: "" I , , '', 'i i 11, I 1 I t ,, L' I i I I t 1 ,
7.,": ,,t-w.'T-1!-,- T ,, 1 ol, -,"t ,, " I I ,, I 11 '1 tt ,,, 1, PlI~ vit,,ohtl F"pt""i It"I't ,:lL ,1- I yl; 'l, C1.01 "", t; , , I I '' L'
'" t , 11; I I I ,,, .t I I ,. t ,, ", ""N"',
1, t- tL i ... L *' 1"" ,' "I "I I I'' ii- I ,iz 1 i, ,1 ....... 11, 'i I , : i l t ,, , ,, I ,,, i ", i
I,_ I do 1 '.Vt th, C,' ,'.'!n1d'ite- I-t jhr .' iji 0'ftea h-- I 1-1 "'ill L t-., i j ,-,t L'. --dt-,i,, i'-tult -, I ,,, (I 1, I I I -, I t I I
'_ ba C l, *, Nti- il- ll, ,it,,U, ,_ !, ,- tti its 'l .,,,,,,, "', li -' I'' ,, '' L' ": 1 ,,,,, :, _, 1', , '', ,, ,, 1, 11 ;1 I I I .: 11 li
le h a, I" -t, a pt'rj.. dtlpoe. I I I I I I I z I
1, El"', R- ll I I ,, 1 ll,- it i ", 1 .11, I I 1. 1. I ;, ,,,,, i '.
"""'Y'do ...i Go- it. d,, ,, T! '- P ", __ 4 m,_ I l\Til- l ,-_,, Ot- "', I ,Altl V lia: 'l,,l A, ,lt"it ', 'I" t"", Ij -, r, I I Tit, I ,,, I I I I I ,, t t I 1, i I t :, , ,Z "i"_:
bim. In 1. Toterid. --o-ho,. t I ,, V, , r 1, il, I l -1t I 11, "I ti', L": ,Ito",, A-i"', Cil --, i,,,-T i i,,j, t- q ,,, 11 ", ,L-, ,! clll tllla- ll Ilml S ,,, i L-1 --1 I,!, 11 I l,
Bit dm t., DiIjt. at I tP, lil"- ,; I ", I il"t 'L i ., ,, ,, 'I "IL'I 1'" T"'
"e"' I' n' .i 'I ci, 8" l, m", tl, 'I ;, f, , 11 I", I 11 '. : "
,; ,1,e,,,1 llo ,l- !, , S ill't t; C, 1 Li,; t i "t ""i'd "'t) i, bra"d, ,;"t -- I I I I I ,.", D, ", , 11 ,. I : I :i,:ltnipid- i-' It ,, -- n ol I"- I ll I Zi; It 1 _, i I Il (11 -11 a P'l', F'W", I 1, ,,, ,- H ,, ,,,,, ,, I., 11 11 I I ,. I I I ;, t, I ;, I ' L' "' 'i" i",
".4. do a. ,,", -t S--- ,, ,", ,- 1"i, I ,, ;,r';"-'l, l t-,r,,,, i, ti, -,; -- _, I. 11, ... ... : 1- i 3 't 'It I jl lli Lf:Ltl:l :- I V.."dil"t. I -11 I I I tt'' I 1; i', 'Ilt ,t ,11-tv, I. .1 q., I '. 0, 'L 1, ', L ' L ; J, ,, ," i , 1,
,,I tooitil. 1i ,, "! l. -iil ,,j ", t ', ji- ,"L",11 i, , , , U , 1, ,,, 1, , ,, i ,; 11 111111l- "I"I'll ,- :" 11,1 , '' r I 11
no ,_ _T,,r,, I ailleIty go. VoT,,ol, J- A- -n,, Cl tl I' T I : it L'-, ,"-, ' "tl i I I ,,, 11, ",;", , ": 1, '' , ,, 'i I 11 I I 1'1, I I t I
,-ir , I 11 I 11 il I I, ;- ,,il
1) I d. 1. d..toi, Hipe 01.- I, N,,, ,,, : t A Z I I t ...... l, "t ,, il'! I ,. 'W i ,, 1 I,,',, 1, A ,,- C- I I I I L I Iill,, i,,, ,l I I "': 1, "I t : I I ,, , , ,I ,, , "i ,
to J"liLit F'- lt C' 11 'l.t" ,z, itt!,it, o ;,, ,,, a l- rlra ; ,;- I ,i J, ,, !:- ,,,,
Sn C z 'i'. i t ":, , 'i 11 I 1, , I :;11 I ,, ,
.,it loiko- '.d.p. ,", ) ,,,,,, I , ",
-erdo, y ltll 01 n)", T ,-i- Fip ,, t""I ,, "', ,,,r ,,-", C,- l C!";t1l" %jt,,t",, %Iari, j I i 11 "', I I I t f ,i i"I", ,, ,, 1, ,
I- dijo--de nd, 13. J, , I -- ... 1. ", I 11
'', , :,- -, ,,1 t, -l- F 7 J-f i', r I I I 1, .i ,T !I 1,, , !"', ,11 11 ;", , t-' '- 1, 11 ', L" I "I
oag-, p- 14, Fji, (,,,,,i,, ,,,Tit,, 116 -,( 1 ; i i ;, ,i l,-,, t N -- Ilot' ., j, ,,,, 11 I . ,
,I do I.a ri--P nolie, Qvie I adopi m- el- S, ti I 1, 7 : Z AD1411, I f!"', it 11"',,""I", I ,It 11 ',- l" ,,,,, ,
it, t, , 'r ,, I 11,111,
to ,.,,, :,!%ii-t,,1 4 I
I I i I li, ,, 1:- ,', ,,, -,l_ _-, i", -,; t, I I ,I, T ,"',
if" ,"i" t i ', !Iiill "I 11 r!J7l, ;tll ll it :, r ,; i, , t r t r, i i,
-' il-il I I ,
,Al- , ,- ", & ., ,, I It
"'ll.do & CnIa-nfidi6- 'Al" "r' .111" I -- , I ;,
hit tj vil", li- 11, y I " : '1_1 Ill, t1ill ': I , ,, , ,;. - ,,,,Cd' a- Mal. ,;, '-,,, !a ... n, ,,, ,i "i" 6 A, ;, l, "", -,_ 1 j, it "', , it ,, ,. : : ;, ' "' ' t I k"' '
'i f I 11 r, 1, I 1, ', "
I :Rrl' tit -F -, A 'V t, "Ll ,,t,,.lZt', "I'l-r T- 1, ,1 .,
,to "flaf'i ;, t" ll ", , T !, I'll 1 I ;- ;-- 1- "I , i I I I 11 I 11 "'T 111 11-Ir"t'i
._'- .n n1o'o n -,',', a' : , i , '. ,_%ft't. -,,!, , -_ e, 1, ""I", "--, -i I Cit, I", C,; l,' R, I : I a It -1 I I I 4;,;%- t j ___-__ "" !
Cit"icsia oninpi"toont'. :i- ,; I" , [' l', r '1 :,,, ,,I i I r it , , -- I ' 'I ;" f' "" DA' 't
l n tt,,-'-, i,,ili ,,T'. -' it"", it"', ',-, i" " x -'
do' ,V1 ,,, 7 ,, -tn, [ 11 I I t ,, , ,1 it, '-- I ,F ,9 1 1 1 ,
It' i 1 tll it api"( ", I ,
no I. ,-,,- 11t," I I 1, , ,it ,t-- Iti, '-' 11 :_ r , ,l 11 I t I ,--, ,,, -;i- ) l I
.d.lion 7 de? intabl. tio., ou. no ll flili-,, I lil I T, "'i't, ,-- i 1, t ,,,- , """, 1, W 11 ,:_ I :1 (,.,
I , r A ,- ,,,, ", i, JAM glk io :; ,,,,,,
L ,',I: v t ,,, , , i R - , el, ,,, ,- i, I 51 ,, ,1 m;, 1, ', , r' I C ,,, "i :i, I tt
Chtbi" t f, :" ., , , ,,, t, J- ....... 't", "" ,, f I i, -1
It via de 1. oa-IT.I.Aht '1':; .1i'T'L"' ,w 4 T, f, -',;, yi , r, , lt, 1" _-- -," 11 I I 1- t"ti, li , t ',It, le,, ,j I ,: 11 "I ,:, "I', -, i ill' t A ll. 11 I I'll 11 -,rfi_ "I. I t"
i i3 ." N I C ;t :- q, t-- .,, 't ,-:,-- I 1 i t,,,,, d".lT-lt i, .1 C-, 'I 1, I 1 :- , I" 1 I '_ I I L , I ll ,
', _. I l 7t, :l!i I
,"I ,c d, "Ina ,I -- 1, "! -- t; , ,, i 11 1 't r t '! , !, ,,, T 1)11i 1-1 il"- Ill 'j-- , ", ;t ,, l, -', F 4 i A"' : 1-1, ,, , '' 'XI rol i t M I , , it , 11 tl- , I I I 1, 11 I 111 i v I I I
,on _?'o, i 1 : t ,,,,, 'i"'t t -1 1 rll,, It , ReF V q) 3 d, ,,, lul-, ."', ""I", l I t -", ri",,, , , ,T m i , 1, "', ,i "" t, -- ,,,, i, 0, 1 "'e, ,, ", ,i,, ,, ,,,, , -', ,,;,,- : I i , """"i T' 1, : ,!. , "" i'l .'.
'' _1 1--', 'p, -I- t- 11 "I ;, ", I -1 I 1i I , 'i
tolfittiki' Ill 11' i ii rL :' " i i- I I A-Ij l ,I-- %t, 111 -1 1, "'I' 111, ,, I ,,, 9, I ,,,, 'i, A" "., T- ,',
i, , : t il" ', ", I I 11 n,7t ,, ,,, t , ;,", I i ' '
l it I F1,,l,,,,t,,, I'll, "' 7 111'' z / 11 I ,:,.:
it. ,,, to" i'i, "t ,t ,T- :"" ; i, I l- 01 1,1111, "I'll , I I 11 ,' ", t, I I I-, ,,, I : )" I '; t" ,L' '
("'I'' ,Lf ....... ', t, --(- ,,, Ij:, VA !, ,1,1 I 'r "', ""t ", I ,; -'- 'j, ; t, It
I." I I I -1 I I 't, I I -- I I :1-1
1_4. I I "jim." dc mitt ,icii 1 -1 I T"t, ") 1 : ,, I
N,,,l,,, 1xv" it 1 t il z I ,Illli, 1, _, I I 1, I : ,,- ii i, ,,, ,,,
11 ., , I I I ,W i I "i, I Al 11
i '- ";L ,_ , t", .1 , ,,,, () I 11 11 117, 1 ,,, 11!i; 1111 ,, ,,, 1. ,4
ont'I 1. I I ,,, I i, -iat o, 1 1', li"', , I ', I ,,, I 11, t, ,,, l- ,, i", ', 11 i f" ,, I f 1, ,
Pl I L", : VZO Illt( 1w , t ,, i'. -i, : t W '! 11 -, ,. !":', , '' :,l,",
: , I I d I 1 , I "I I 1, I 11 I ,- I I I I il It, I ] ,, t ,, l' t', 'l i I I 1,
11 i' 1"'t" -L I ,, i 11 / xtq
It I I i 'ri" ,,, i ., 1, ', i" /t I I i, .1 I I I 1- fj L I ,it I I 11 : ,, ,i ,',
I'll'. It. :"r-':"- , I ": I, %' ;, "' ' '
.. ii .1 I ", ,i "", ' t Iti ,, 'l '- 11 ''I "I I 1, 1 1 , t ,i ( I I I 11 I'll , "I'll I "), : ,
1" t , "' ', , I I I ill t e '', ", I 1 1 1 1 "I I 1, M
ne" , L" 11 I L Z t, I i, t i ,, r !it ', ' '' -, i'l ll "., I ,',I ,, :, 1 "' ,/ 1 ,, _,, ,
t L'I "' I f I I i, , ". , ", "* I r ,,,, 1 ", I 11 I / '"' , l, , ",
11 I ,i, r I i,, ', i", ,:,;, i, , I i -_ I t1-- , , ", l i : ,, ,- I it ,
m t o, i'i- I l I ,,, I I 11 t, I 11
so V , ', ,r I I I ,,, I , '"' ; ", ;. " I I I I I I I I : I I 11, I I 1, t
L. 'A on -to -It V-,- !" I ,, I :, ,1, I I I I I I 1, " 1 r', ,.: ', ," .1 1,
1:1 11: il", ',', I ,,, ,, I 11 11, I I __ __1, 'It I 1, 1, t ;, ,, ,
I I I I I ; 1, -1 I ,r, ,, , I I '
$I .1. 0_t ,_ 1 'L ,,,,, 1; c I: 1 1- i, I I : I I I -1 I I I I ,, I I 1 F r ", .,
Di I t "", I -' , "I "'I'l ", i L" I 11 I 11 , 3 i-- J- ,-- I 1, .1 !"',%, ,"i ,ir,"
6 t. 1. L 1 I - ,i I I I I I , , ,
nInd.,, ..... la- t,"", 1 1, : I , : i, , t I I I L I I I ,, , !, ,; ,, "".
1 11- I 1 i, 1. ,,, :1 "I I ,t : ,", 'IT -f
I I ; , : I I : ,, , ,, , i 1 r', 'tt' ", 1i I 'I', I I 1, 11, I
M- i- !, ditl Milil ,, L i 1 t I t I '' I f I I ,1, ; ,, ,it, 1,11, 111,11,
kitol '' I T, ,,, i, til L, I ,- I I il 1 I i, 11 I" I I I f- "I I 1. I I 1 t- ,
6, i, I 11 I I 11 I i t t
a 'jill 11 r' : \,., _ in , I ,'-'i t I 1, -, r -, 1, I ,,, I --- "l, ,!, ", "I i .
,
I C, ,, 11-i "I r i', ) t I 1, I I lillt
Vrt eqt n, ,I -.tivinat, "", , t ", t -i- c', ,, :, :. -, _1 I 1 I 1- I ,, ,,, x ,,; , !"",:"- ", -. ,, 'r I I I 11 I l", "',
f- d ,ixa an ,ae doP-t.'-,r "i" i- , T, % ,_ , , ,,,, , .1, , , r /i,:i- ,,, ,,, ,,, 'T ., ,!It 0-1,I n, 'i I , , I "' '. 'i ( ( 0 _t, L ", ", , C', ligoiltlden r. il I I -1, %, I , ,z I -, 11
,X, .' "t ' ' 'Z t' L Y' _' I I I 11 I 11 ,,,,, 'I, r,
I] Il l deT tat I (l, t , 11 7, - -11 I , I , , I" I -) I ,,, ,11
10 I- z , '_ --- " I , ,,, 'A , ,- '-", -,
,:, ,,1 "-- ij,-_ r,, I , I I ', I 11-- t, -, ,,,,t,'-'- "t -- = ;_ I ,' 7 I I "I 'I'll
at Ved.d.. I ,, , it, t
4 ,12, 1 4
,,, , I I I " ........ 1 t , I "' 'o ".
in P'n't. ,otto lea i o I eir, -i, A I C I t poll tir i- I "I I .1 t : 1, ,, ,, , ,,i,,f t, ,", r "",l I" i j j ' 'L i *-'I tl "' L "
thpuest do .It.- "'e, 11 11 ,A, It it ,, t, I I I., 1, ,,, "I I 5, ", ,I- llt tll$ I'll Z" -, I 11 1
Cb.- -, "". , , ( elioa ."- ,, %it lil jq 7 flij ,I I "I I 11 I t I -i I t, ,it 11 7 I -, " 11 04" ";L 1: ,, ,i I ltll ,,"I, i'- Alt, I 1,
"I. 'Umo 4. .I!" : -, A e I i, % !t Cill, I 'i I I I ,, .1, I 11 "' ,- "
.... .. ", i I I ..... I ,I
I ; -- , il A- 1: 11, 11 1, i, 1 I -- *. 10 _*la, 1 "' ; ", -In dmt., Cir. EPinn- Rodr, -- it it r0l iii d, ,ahriil " ,,, % ,-, 1 -P 11-, ., I 11,1111z, I 1, Ill "", 1 '111 1i-l it, I ,1' : 'L" t-"ll "-,- ','i' I
..hit de IR Anit. do FA I ; -- 11)" r : z I I 11,11"'ilt i,,,
gld ", 11! "; -i, I -- '4 -, I t 7 t "'Ltl t I 1z "Ir I" C 0 R Pi4litibarta, n- I". i'a 4 ,' ,; i-11111
i- - : ,- 1 t -t ,,, M
I ; "Z- _, '. ,- 11 , ---7 ...... ,-_ "', : -- i , 't, e, le ........ :" ", "'
i oel.drl I Diltilito N11. T- 1,; I I I - ., tn- I f. 1 4 I I t I" I I I _t 1; a Sancillo At, ll, l
C ac de -orda el T-, -, ,. -,, li- ,,,,; t -1 11 lir- 1 -, 1 -, L i, "t-, -t
na-t. ig.ri d- nt. di.a d;- i, _1-1 11 I- 1-i" -" .!, ....... -111 ci, : ----,-% A _', I 1 1 .7 -,, r, - 1, --,-,, 1" , ", , I % it. ix : it :-' t I a E i I, 4 , 1 'i, ,, 1-1 I'll ,, ,
Pa I 11-1113t- --, t I - 11 F- .111 I i 1 1,1,'il llli-rA', '-I, T, &I 17 del -W.I. par. t l ,.,- I'- l, I j i-_1 ,- i, _-, 1 , 1 ""'It-1, 1' 7C" "L tl-'l .
-, , 1 I I _, I -j", ,, I I -, 'Id,!.
-. I'll, - 1. 11 .1 ,1:11-1- 1- I ,%"," ", it"" 'r ';i l i ,
,t 1 7 2r -- !, ,
h1o. oil. 2d.. d, 1. E-Il. '. ., I , i , -1 I I 'It I ., 11 A I 7Tit,,Tt, ,Iili _,
Real N.- 103, It ".1-1 C -_1 .1 it -, I 11 1 7 , -; ," ,,, I~~ I , I _- t- 1- I , -,n 1- 2, 1-1 , : -f, it, IN"l,"! TI*n* 1,o 0- ntm d. ..,; H'i" t li I it, ,it de
,, 48, ilitit.d. In ,' 1 1, _o, ", I I 't , ,, z I t 1, I I I I , i ,: 11, 1tt:,)-'!'1 !-.y. N .... I.: y I) ..]. no-I, I ,- 1 I I I T -, t. i., ",_ I 4 I -', tjiw 10t '-t -11 ,It,
... .. ... I a i; ,, ', , , Sinl oli :1, - ,,,,,, ,ii i -ho ,- que
de, ; t t , t, ,, 11 i- I I 1% I~ 'I", I I t ' ' ' "' :, Iti i,,,tblttid 1-1-11 --- "Ill",- i, c, t t t,. : t I t - !" I I I , 5 I ;,. III -- t -tTro,
"I J r
_, -, '-T: r, -, l ,, m c- r Aiut ,, : S O R ENt : _; . . .. i ,_ t I ,
-- t 7'-- I L T _ i:,",- !,, 3 ,", 'P 'i- ]Ll i- Itl" ;-C ,,, o it, ,t--- int ,,,,,, de
-asa 'I ,:_ tl_,z --: : _,%- - -i -- 11 11E
T raspasan. en 31 m il p esos c r I -_: : ,L, ,- I, _. ,- F ,. I -, ;4 165 936 kQoalt- d1r-' "' 'I""', ,; 'l Orlimn at Conal d, ftna.
I ' '
-;- I -1 :- I l-,rl lili decld)4 -nj, jitil It~
'I, : I I : I -"t -, - t, a"" t i- jlj;8,PU,_oe 15, n",- I s' .,, :1mffmzgj&mmwmm m i .x intura on 1. linilaildhay ba.
1 ." I _-1 I w ,, - I to. lt,,- 'WIT-nold. It nmvtwttl"m
I _, 0 c, I N I If, -mo, d, JInklionvil, tm w to n o .
situada- en la calle 9, ert el T'e(lado t'-" '" t '-'- I A tll " - i - - --- d __ _- ,----.- ( ( M l Nif, %(ION11 e , 1 ... ... -Ii,, .f- ,
:,
-1-1 11.
Pagaron $8,250.00 por un sal, en ,' Relirto 11 tl It I 1. f
.
I
Elf Carmelo.-Fu ,veruliela'nirr, it-ariet Prt 1 ( ,irri i t0re_,1itT',t, 1'ri .1,1 : - t -, -,-, I I
__ ___ I I I i I I ,, 1 t, i .11, ',
Tina ,,ia , I -mill,-11"t, d ,- Dwlll),F -1 ', il 11 11 I :, m_% 11 -1, I
dI "amp! _i ," I ,,, I -, 11 /11 I I
I,., ,vo, I, i, -uo ,,, t! "I ,?, I I __ lt-1 I I 1, , I I I -, 1 "-,' ,)
I I -1 11 1 11
Ito 1. ,.III N- I t ,z I I 1 I I I I I 1 -, .- / I"
6", oala d I~ ", 1 ,'LL I -., '!'- , 1, ., , ,,, I ", I "' -,
I I I ,,, I it,
do ".int. '! i,'o ,,,, ,, "" I "I L 11 I -- I Z - , 11 I I ", > 7 7 / I I j I
1",,, ,I v 1 1 1 11 I I I I I -1. t
I I I / "
I -, '.1. I -1
I. .4ll :, t"', , t '. -, I I I I , / / /, : / ,. I
, I
1-1 '' I 1 i 1, !/ / 11 .
troibl, It 1, ,, -, t, :, t % : I I
poeith'i" 'i , 1 1, ,,, F_ I I I I I 11 , I I I I I I 1 I : ,* t , : "' '_'_ 11 / I I, I I It, .
d-h, I , -1 t I
ilt ji; .
,o,- t L t : I I I ', I I .
7,tt'. I _- I I I I I I a - ,_ 'r I'- ,r t t, I I l I I I f ) q L ; t , ,; I
t , ,_ _- I 1- ', ', I Z, .,
d. 1. "_ _" I ' I 11 - ___ -_ , t 1 iti.. I I
", t t- L : ,' : I "I I I ,5 4 ,
tlar It,," 1. ) I I I 11
1 17 1; 1 I "I 1, 1. f 11 , t;,z 1- 'T f , - , I , - h-ilt I- I k 'I I I I it',, I I "
'. , y 1 I I I e I j i,,, en
'w l"'D i" _' V, I -1 I ". I 11
11 L -1 :, 11 11 I I -11 : 1 ,fi,;111; ii L' I I
I I I I I 1-11 11 ,
I t I I I i :11,
I,, .I li,, _, ,t:: I I I 11, z I ._ i It.
..etTW., l,;-li 'I p ", 1. I 11 1 1 -1 1. I I ;, I
, ", ;l e I "I -1 I "I 11 -_ I I I .,
tirinta .1 : z 11 I 11 ,- -- E X L' ; I 10 ,
F, i"It",i" li'l , ", % I ,,, I I -11 r -, I : I", I I fT1 .
;', t I I I e, : ,
HA ti!, a,,,,d,, '. I t 11 11 I I I -.11 , I 11 -_ I / ' -_
y,"'t" ', ,,,, ,,, l1r,", ,"I'li, I 1: I I I I I 1\
I t 1, 11 -- 11
I 11 I I I I _, : -, : : 1'I L 'i" r' ' I I I ,- I "I
2 1,,,,t,, "41'* I I ili "It "", ,t I I I , t I I I -
ditia "ti,- -- i F, / I ill I -1 1 I I I 11 ,, "; i 3 --, %-- I I 1, "I I I
I~ d", tWic, 1-i,,,, 1, , I I :_ , "I', 1 ', 11 , -, 11 11 11 .
T "' ; I 1, I I I I I I t ,
l n"t'lcs I 11: I 1 1, I I I !, '' Z- _- 11
Ill I I I t I .1 11 I I I I I I I I N! x I .
k. Cint,,tt, 1, I I I I I I I"
,,, A I , i , I I I I I I'll I I , I I I I I .
,, I
I 11 I I 11 ,,,, .1
,tti% i, ,i ..... I I I ". I 11 I , 1- I I
,_ ,,,,, L','' r,' I'll, I I I 11 I I I I I I "I I I I I I I t 1!
I I : I I 1, -1
"o _'_ I 1 ,; 11 ,,,, I i
il!" "", I I I I I I ,/ , n, t ; I.
T,4 ,, tl ,! ..... ,,, -, ;,, I : ", ,
11 I 11 I I I 1, I I -1
Vil" 0-1111 ,;, 1, ; I "'i, , I "I ., I I , ", I I ; -1 it
I oni. !, 11 i I I'Y I I I -1 I ,
nij &I W ho 'I, L' lil- L 1/ I I I i, fii, 'l, t, ,1,> j i t, ,,, I I I I I .1 I , I
m Aide-- ,,, ,L- I - I j 1'4 ,
o, ; ; I .1 i i I ,
.
I I 0 1('A l'illi Tit' , r z ,' I I r, 1)111111 1, le t I I I .1
MIdI6 It it"'ll 6t '; 'L '" I' ,t-iur ,,, ,tr'e I 11 I _, '! t !'T',, d 1,
'Joe, I 11 I I I i 1: I
.,I ",,r,- l,,r I L 1 I' i' ': ,. T it -:1
1 1 11 1 ; / I S Ttita ( i ,, r ,,I ". : , :t : Itilti in'tro, von l ; I
.I Id- ," if- ,,, , , ,, I'll I I I I t'a I I . I I I
71tt, "i"k-l'' 11 ::, ,- I 1 ,
ii, I _: I I I -/ I ': 1 !- I ,
In 1, 1" i-- A,, "', :, 1, R-fl l, TIT el 'Illi"'t, .TT I 'I ..
,,l i ,z 11 I I il"
11- 1 1 I I '' I- 1, I I I I I - I
;r i ,d ,,,,, 1 I I jl ( jiL_ j 'J'i, ,i:- I I 11 1i I I 1, -11.1 I
,
,, :"", i, ,, L", , : ,; I t I I 1 ": I "
: ., _1 1
1,1 11 I _-11 I I 11 i- I 1- I ,, I "I I I -- 1, I I , I C_ - <7 - 11 I
,,,, I, I I I I t I I I I I ,
(' ,tii ,, ,,, , I I I 1, I I I .1 I I : I 11 11 11 I I I I 11 I
t; 1, A", ,"f", ,it, I 11 I 11 I I I I t 1, t I 1 4 o I I .
"t I % I 1-1 I ,,, ,:,
t ll_ I ill I "I __4 _1_1 _jill 5,
11 I 11 I z .A *me It, .
I'll I 11
I ".Tl- I t 4 1 es vas,
, I "I'Vo 1. lttll _i. 11 11 '- I t Iiiii,-'t, I I .
i, , 't; I" 1 '_1 I I I I I 11 "T '. umo/o
, 11 I 1, /, _, 11 .: I 5 It C/t I I
1, _, ,il- il,", ,l, : ," , I , "I I 4' _t
i, 1'. I I .- I I I I I i I I il ,:, 1 1, I I
1_ 11, r, i" , , i :_ i ", ,i I I 11 4l ;, i, 11 t A infe I pope/ y
-, %:",;i 'Ia ," I" I .1 I .. ,.rllar"Ire S; 'Or S.
Its Ca! I ". '1;1'1' 1, -- -- -_ -, "- ', _; A '14 '4 I I Echo /;" oorl
A TVg 't" I , ,__ 11 "', Itt ,_ I ,in I as ,
t"", it, -- tl t- 1-1- 1 I "', I __ 111 I t-', I I'll I ,,,, -It -_ ; I I /I OJOS POIC/0 e fe
i*ji'r%,itt ,, ,"', 1, 4 1 ,, "" - - t, "I 1-1 -1 I I _,1 il I It7uid Y ve,6 /7 Una
it k r ;,_ -, _, _,", 1 ,I "I ,
-1- t t ___7 --- I en ) 0
,t .- ,, F_ -_- .1 ; t6oo '4 'it __ ,' '-' M_ I el I 1-1
... : ,, "' I I ,T,6 te a/ Clue 'I
--i, 7-- I ,,, I .
d, L , 1 1 i" , ,f", , 'I zi 11 1 --'- ,' 7_ _ __ 1 _4 t as )lre, v 1$110
tr'- 11 I t, : , t __ __ _.o __ 1-1111-11- m, ,
-, 1 I zi, e,_, :- , 11 1,;. __ L 1.ff4a"_ Si
d,.d, -, I I I _; e 0 nivel
1-1, ', 't-: --' n, .-- ,_ ,, ,v/,, 303,
F. 11 "Po' L., Fln", , ,_ t,,1 01 I -1 ., at. /,
Tri'l ,'mil 6, tt, ,,, I I l, ". a __,- 2 -,,'_,',: _: I : _- ,, :-,- _,t-- /01 Vats 19wor 5 fjolmnte,
,", -:2 -, -, -i ;-, Z IT ,1 - 1 I 0,
_z t ,t a_ -, ,_ - e/ 0 al
.; ,, A x "I 1 t-7 i : 4 :1- ,"
I : -1 e" "o
d ,,( f,- ti -- ,,,' -- - z e,
,, dI Pltl,'! ,Lti:,',tir' it- 11 .,C; - to, '. , '. 1 CI-It, 1 7 __ 2 e ', 1.
jj -- ,- .,- I 1_ I ,,,, ii,-, t, t ,- "'T it : C as 'I" ivel 'l "a Of'.
z 1: _,,_ -, -- .1 7 it,_11.
d, 1, til.--, "'l, I I 1.1 11 I 1:: I ': .l
7, ", I I i, - Hz'Itte"l-ii '11 Alk-flite "IT 'i_- 1- 1 11 F I L. 11 I 1i f- 1-71 1 '' -- ; 'A si Paso con los iiiiiiesos y servicicis 1,qua, Crie.oe
, ,,, e "'. ,, t tr 4 ., ,It. .1 -1 t,, 1, it, I I de cuolquier
11l-t-1vi %%.11 ,' -- ,,, 1, I I , t 11 I ,I, t - --, -All"'61 negocto y to CompaFtio
W1111ill I 1, i -i, I -, -11 -------- - __- ----- -- -virt,'-' ',, ,,,, "I -1 I __ el -fi VihLri-fll)-- '' Alll-"' i no puede ser vno excepci6n, Cuando
I,_ C__ i HFVVN 1 ,I -, F_ "I ,111-- VA 1
M, 1 , i , -T4 , los ingrescl clumentan, podemos pogor
_,i I Dit'huiciollpq I I ", I
'z a _" 'J'11 ;, ,,,',:;i', ,,"',, ,-,,,, , , --, -,;"-,, i
-mrwol l, ,- -1 1 I 11 Nldidj, C"11tra lo "i'j" , -,, solarior odecuados a ]as trabojodores,
-I!, C-,- -,-,,i, _': 1. "r 1 %t 'i' 4 ""' I -- C. -,, -:
:, I ""'i, -, i -- t* z t
C1, ,'-I, ', ., I F, ,,, , tt -ia, 4a "o, ll- i ,'\tranjel 11111l ': ,, ",- i-t ", ,,, 7 ,." odometer nuevas instalociones y en
Tl- el) ,- ,-;, L!" -_ N I ---l-, ,,, - -, -,, ......
__,_ = V - ,:% F A , ,,, t ,-- -!- ,,, z 2 .A- bt.-, " : --rll Ni, -tt A 'a ,-' general, omplior y mejorar ef.servicio.
',',r,,,, 1,,_:i
;- '7 7'7 -_ -- -_t Zt- n'
it, 1 of,^ r!"! : It-- A, ,1 A -m ',- V- 11 1,
p olores de fspaida r- I ,_ :i z"." 7 C"I it, ,., ,,.,,-:1 ,-r ., 'Itt"', ,", ',L_ Pero si Jos ingrestas disrninuyen, co
""""t" I i 7,- ----- _-, -, n torifas redvcidas, forrtbiin tionen quo
ti., n I -_ r- , I bojor en iguol proporci6n todos los gosics, osi como Jos posibiliclades cle
,, c p. I Cit. bljtco 11% .,-,-11Herviosidad I- t ' ' 7 T.- _-' 'Zl, I ,
Irier %_. .*1- I ; man
t, 1- i II-0 I ,' toner y amplior el servicio,
11, ,;t _t 'Ill I= -n o ee :i:!F_ I,- ,_1--1,1-,-t vfTjoi P1 ComfgInTo al 1 I I ,
,, 'f a, oi.n_ Jos nuev6s proyectos de cmplic cio ton Una inversion
11 1-1- .1 I _,T, I _Ii ,-, - _tl I 'Clrci que n quo reproSen
: 5 -,, A ."":f "r t"'A
Reumallsmol. -,' "t, .F:r 7 '" "I'li -- minimro Spauado Curti I
;'t' r_ A ;, .h -il -. li,,7 : Iziid 7, -_ ri ,,, _- "_ i don ser lle aJos a efeCfO; Para quo
_z___1- 1 -,"11-11 ri -- i 11 :- :: --- ie m6s de 30 millions Je pesos pue
CI-11- g I.,
A. 2 1,,: .= 1:11v ; t _;_ ,A,-- Ill k ,,, -= lei I resos aseguroclos y para quo el servicic,
lm 1.l It~ ,_ .__. stras traboicidores tengan sus ing
:", A- ;i- --An -,t7l i -nttl 11 : ,:%, t, mi-Titt, : ,f ,- N1.
,Ui_ v-,o,, --'-It, I- t,' en lue
11-W 1. -- -": ,,, ,oy, 81 -tim i"ornlia, fncwlt _- _- ,-nd1&1 In, 1 I 7- i c ,."! d, &- ') M.Yor de
ti,,, f.1.4,,. l-, ;" .. I i ,.i , 't. t do mv--,& ,,, 1,1- ,, ,!I C-- C.m"C i:_0 Fo- elictricc, contiri6e siendo bueno en colidad y abunclante en cantidades im.. I. i n,,, A lAtil. 47 at.. blutm FA- i-- --- ,a gm. a, r,,
I.- "_ -oll fl __- l B- 108 ati-it-f '" prescinclible quo los tarifas elictricas soon jUSfaS y razonables paro ot consuV, = == M = t;; !,- r Tianial,. 27 .6m ttl-ev, Hijo kredilettlo de Laii t" tl,,= _e 1_1 1- 1,t,,- ettctaw
= d._eIt.,I- 11 rli ,' '11, i -, ; r,,.-S, -kd-, 01-stala- midor, los trabojoclores y Jos inver ionistas.
I, I.titill- I~ z 1- R- V; .ftos neim M ai A Gral. Uria 1 I'- -I lh de lit a -I 4- end_, A -,-- S. i ", i _- -,; a4i A:1_11t .11!11 del z1imado
_1 '. '. 16
..,_% ,,S, 60 .6-, aniaill, W mocl.
V_- 111- A-d' o' 111"n. 127 y 0 il-- i!1 ,tgl-d., q ,no Uttll- I"'2, a'
tv1=-1;1d-11119..111 -,sento, 28 .h-, hzzo, "'L! 61 ,' mlnLli;x ,1I Dix!l
i i "" li q- __ -,, qo mmsffil
1" 1111;: '- .
:Y.d.aft 1 l, ,iaor I. ellon" .1 IS"-f' 7'i '2 t,-mt.-.;e b- .,g- Pn
-iooul -1- ,%! I .',',,.rm 45 *, t,:- t' I HEMORRUIDES _FF
=411,11' 4- A. a-It":
,.,;",., .I- Mal, zi M, "n ,,, f .,J-, ,j,,,a, 'it, !, ft'--, :j h-: ,l, ,-,, ,t *i- i Pa. i- Ji- o,:o .Isi 1.
..., l '. ti Id_ ,-:,, ,t, a t:- "it ",-6. y ('al'o, "I d.l.f 6"t- ,
;z -,U4at*y;w-"Ihnn" I ___,
,--I!. "I i "d __ 7XV
I
".- ce I r -_- '0 'a- hh,-.' -_ F, M i, 1-" "r--.- 1 ., -- i ,j .jtiz.. I
_Iiml ":,,, f
24ax -.-- 1"' 6" " -- P- -, i - '- f a m
,
CY 'ranw mk ii -oto, 41 ,(i-. biall C, 14 -r- -6 ',- qe eIns;_- 1
elipi.4 L-7,,io. ;. t-" I If -1 i
H I l..--!t- .., LI 711-111. l.,IREF p, ,,,,-', "L I w
I
I I
.
I I
.
.
I


PAGINA VEINTICUATRO I DIAM DE LA MARINA. JUVI-S. 2Z PF Kl r, I* 1940 A O (:XV11
- __ ..... -.,-- ---'I----,-,- "I'l", ---,-- -."-, --",-------- ---- --,-,-----,I x
I, e 0 'IV M1 CA DOS de UFFINIA 110RA
uejJ Hevia vn la c Nll ... SUTcla IAmmviqw CLAS
T A N C E R A S __ ___ I:-,:,-,- -1-11, 1-111--l-- -1-1 _1-11111 1,1111_1'_ 1:11-1111-1-1-1 1-11 ____1 1- 111 -0--l- 4, 1. i'i,, VF11"It K N, z -- 111- I __11 I I -I,,-,,- I 11-1-111-11 "I 1.111--,--,---------,- ,---.
,
___ j I 1-111111 11 1- 1 11 II
L 2 ]-,A i -_ '''f. ..... "' ,,, ,,;, l [, ,' ... .... 1'1 1 ''IT (V U PW IC A I- ,
,,,, 11 -1 j
Il"i r 11all',f,) J.?qt1i,1 ,1,1, ;, I "lll- I ""' 4 1" .',z".,,";_'- "'' P "',I- ( () I i, i V 1: t4 T A 3 1.1 f: P1 T A
f f 1 ".% :, I" I i __ ,
V 111 I ll I I I I I I I I I I I I " -_ 9 ( A, I ", I 4n C Ail A S 4 P CAiA5
I . I I I I I I I ., I :" ,: '' I ,,, r, ,,,,1,;-"!, ,,,' ,,,,,,:l,',':, , '_"' ;"-, -;""',, ,;'', 1:", , - "' ----i I I 11 11 _- "-"-,-,- - -"-'',-I I _', "',"', I t,"I'l-'. H ....... ,, ,, ''j- I -- "I 1111-111111. '--- --- I ,,,,, 11 "I'll, -11 -11 _,
^ .'' .,. " '1 I ,:,:,,.,,,,,: "I":,", -I I -,, ,, :, "" ," r,; , , 1,111, ,,- -- ,:" I '"I 1 RU RIGERADO)RES .. .. ... -,% ,,,,, i- 1, :,. .", 1'1'1 I
1, : ., 11 11 .'' I ,, "'r, i- f "
,!-1F'- ,-- , --- :11 '1111- ", 1, .. .... r', -_,-,* ",',,'_ """::,:, i -, ,%-, ,:, ,,,, , , ', ,,; ,,,",
1. I I I I I I , 11 11 11 I ,,, ,,,,,, -, -d,!,, '', --- I t_: ;i '':,:,,_d Aborm *61* us raquefio 11, I I 11 I'll ;'11 1- I " "" , '. I'- 111'1 , ,,, ,, :. "
I'll I ,; , I :1 111-1 'Is MCI Y -11 l. .11-1111 -1- "" "", """, "" ", "" .,
I 1, I j ,,,
""I ,' ", I ,,, ,,',- ...... I "", 11 paqo In :, 1, i
I -' -, 1 1,111- -I ,-:: , ;r I i, ,; "I" ,,, 1 I
I I TfTkv _.07 I ;14 "6,, -,,r ,-
, 1. , ;-ii- l d", I ,!,,;-- -, u I .. .... L'. 24 nionsualiduldox. 11 -1, ,,,, 1- i, ,, --. I,-, 'j no 11 I 11" 11" -, , I 1. I 1-11 I 11.0% ,o,, l i- _,r-
'', I I I , "":', , If iel- , '' "! do I.W W , 'i """ 0-F-1-ill .V-_ I .-C f I "", -, 1'11, """" I ", I I -, --11
11 I I I I ""
1. I I ,n v: "111.1,11 c"i 1, 1-4, -- l'A", ; _," il , ., "" I 11::'.,- ,, ,', ;
1:1 1 1, I I I 1 L, _- _ril, o4 eral Eledric 11 ,- r, 11 --, ,. ,%d jl. ,,,,i 1', : d, 1 11A IM16, Vs, ti !,,111 d, rb j., -1 ,,,, I'll
11 ,: "; 1 : I o -"; :I Gen i 11- I "I ,,,, 1. I I , "'I", il I ,,,
, I ,i"jb., ,, A&,-l 1, I " i ",
7_6 ------ __, 1 I ", , , 1 I- 11 I I 11 ) ,
I I ,, 1. I "'. -66i, fundarne e do -.- e d,,I rornerclo FT;13 W4 ,
I !" I ,. ,,, ,, , I
, i , "", i ,,, ,,f 11,- I i!"',
1, I I ,-,,1, ,,.,do1v1 c., --d-1 1 Frigidaire t", ,, ,,' I'll, I "; 1.1111111-1 "-', I , --- "" 11 1 ,-:,
I 'r I I ,._ "" ,%,d"T, "
I ; ", I 1;g. oi- -,%&., ,; '1;lpl' 6 ,; 1111 ",:, id, I I -, 4 -1- ,, , ,- ", I'll I '' I .-I I'll I '. , '- 11 i -,., 11 i 1 .- j, -,
1 ,- I 1 I I ,ido ;, ,,It. 9,.d,,l do il..,roll. ,':- Ze !', t, 31 1 Kelvinator At - ; ,, I ; , l , , i, , ","', 'i ""I'll" I j ,.", I I 11 1. 11. I I I I :!, i,
111q1k I- 111 diifiras del comen"; m4, !, 1 '! ,I; 1h, ,, 1, ', ,, ': "', e 11
I , ,:,. ,, , =tt ":
11 Ilel iol dlrnuitil.n. ,,in I.I.1; d,1: , i, I 7 ; 11 % 1- , I'I I "I I I , I I , , ,',,- qu, el -dlwri. ,!,- o 9,1,, ,,,, ,,,,, eil 11 11 :, ,,, I I 0 r a % ,, -l I ,,, % i .- 11, 11, "I '.' ,,','-, : ,"._ ,"'.
I I ,, 9 PEPARACIONES i 1 I , 1:
!, I ".1 lue- t lpf,, % ,, l,,, ,r, ; I' '. I ,: r ,,, ", , "" ;,_, ,r,
I I 'i U ela l n'aute, I. , 1, 'Toi ,, I , 1, 4. I ''I'll", -- I , , l,
de n" !- p-,"!, I 1:1 ,1 , ; r ,' I ,q,, I ,,, I -11, I'll, -: -, 11 11
," lt , ". I. g"'o ; ' "' 11"I" I 11 I ,5TICAS-UPP I ____ ___11__ ___, ___ I I I 1 "
I I r ,irli .Ii A-,) d -Pt, -, ,,,- ; ." ,,, ,,, Y,!, --j" r-, 1-hl", -,--- ----- -,,- -, I I I I I c -1 "I'll" i1i, 11-, -_ :, I D kDO
I I I I I 11 111. I ___ '' z I I Ili- 1-- 11- "'i" 1, 1 I 11 , ,
I I ". I 11 1 1111- Ill 11.1. "1- l"", ,: ; ', il ,,,, 11 .
h- 1, i ;, t t I I 1 3 I -;-;-1- "tfg-d" 'r,""i-" i!',- i 1" I _;,
"', 1,; ) ,-, , I ", li,,-- q ", '15r :, 1' I 11 , --. ,- 1, ... ;7"
I I 1, ;',, ,:', '' ,_ l! ,, "' "., 1 i_ ', to 1", :- 11 11 -'-' I -, ,
I T- p, , r ,, ;, , -: i" !, %- !, - I I 11 1, -11 I-- I "I, ; 11 1 I '. 1, I _11__1__1___ __ I I I __ I I I 11,;: I" ,,,, I i I I", 11 I
11 11 I __ 'l I ,;
", , ; "", rl , I" --,,, ,; z -- , 11 I I ll I'll,
_', I i, " 01li, 1 (A V R "
-7., ,11 -- I 1 1 ,,, ---1 I I I I ,- I 11 , , '. fi I ......... :,: ,,, I I I r_10 ,_ O,
1 : I I ,r ,,,, I ? 11 .1. 1 I I- ,-, _W110 ":Ll' '_l i- I I I Ili' A M
1: , , ,_ I , ", , ; .1:-, ,, ., - , I" I I "'. 11 .11,11, ., Ir, -1-1-1 I "I I I 11
L, 1'z' I I I 11 I ., I I I I I 11 r-" , : 1 Z I , ? , , ;, I , .m: I I I I I I I 1- ; , I ., I I I ,, , 11 ,*, I -_ - , --- , , -, ,
I- 1, ,.:, , - - a , : : I -- , "I' I I t , " -il I 11 , 1, i, "
I ; , I I I I -, : I I 11 , r, I I I t .1 I I I I ( , 1, I , lJ -,,,, I i .. I --- ----- 1-1-, ,,,,,, - ------- -- I'll ....
-i, I ; , I ", , -, - -, 1. .
I I I 11 z 11 I :, I "I" I", " I '. . I ,;- I r :, I '1k 31ALF. r KOITIN
I I I : I I I I I ,- I i u llu m c I
imvi
I I , , f ,,, I 11 I I I I I I "I 11 1-11 r r ,. ,,, I ", , 4 ,,, I l 1 L jc A IO N I I) ... i, "1- 1" l.
1 1 I I 11 I 11, I I I "I I 11 I I '1'1- I ,, , , I 1;l, 11 , I I -) : r --- - I .. CASAl It ., j ... l z
,,, "
- I i ,, ", ,, !", ,, "I ": I" 11 1, I :--' ', :" ,:, ,,,, i I :, ;,""', ,I. 1 - : r, """ -,.'r -, 1, ", , ', _1 I I
I
I I I ,,, ; ., I 111111i I I' I 11, I i 'r -1 r', : 11;:, I I
", , , I I I I I I I " I -:r!' :,',' ': 1, I -' ""-
I I _; i ", "' *1 I :, I '1"11'*I I I , I lr "' I 1"',-, -, I : , I , 1, r .,, r, .1 ,
I.- I I, ; i'l "I ""' ,_ I i 11
11 I I I I I x I ", , I I -1 -11 I I 1 ,,
1 I I I I , I I I I ; ,,, -, I i I '- I I r I 11 j I I ,
I 11 : ,- :, 1, ": 11", I I 11 -1 f1i -,,' I
I I I I I I 11, _;, "I, I I I I I I I -; i-: li, ; 1 1); 1 'I I K A 'I t, "' ,
1- , : , , "'
._- 1- I I H I
I 11 I : I 1, I ,,,, x I I I ,:,; :: ., ,, 11 I I r,:_ ., ; I I I I 11 I I 1; I 111.
4, I I 1 1- I I - - I I , ., I I 11 I 11 I I I'll "I "
I I : I I I ,' ( 11 i ,, , ,
I 11 I I I 11 11 ; I I ", I I 1-1 I I I r, I I :
f I I " I I 1: 1, 1, ", - --7 .- I 11 1 2 I I , I 1.1,
11 I I I I I I I ; 1 I "Ill
7, ,; ,.% ._ ,. I I I I I I , I- >1
I , , - 11 % k ") 1 'f'r HAT,! T I f. m f _,.,_ q :;,,j, 1, t,) -,()
I I I
1, 11 I ": 11 -, ,,, .1 I "I "I ,
I I 11 xlllt. -ft", - 1, I A 11 10i r ,N'1 -" :, ,, ,I I 11. I I ", I x ', 1 ; -, '',
1, I I 1, I I , 11 ". I :- ,, ,,;,_ ,, ,l I , ". ,, : ', , ,,, I'll; I
I 11 I I 1 v z , l I iJ i 0,NS('IAW) I _", , 11 '' I I ' I l I I- , -e I ,,,, , ", 11, 11 -.111111", ,"! 1, "',-, -, I I'll __ 11 -- "-- I .1 __ I'll, I I
"' ,,, --. d % N'; A' ." '., 11, "',
11-1 1 ,,- 11 1, I ; "":, l-- .. I 1 -, ; 111 "I I
t I 11 11 I i 1.11, 1". I ,,, I i l 1; A,
11 : 11 I I I I 11 I 1.11.T ,
1 K 11 I 11 A -- I _- 71 ;, 7 17 1, I "I I
i , i :1 "I'll " I , 7' -,' " : r1%r'1'-' -1- 'I" '11_'
I I I - 11 I 1, 1_1.11-1. I I 11 ; 1 I I 1; I- i I I 11 11 -1 'W4.4. 1. dh 1i j -1 I I r I IYFI ll k fif Wit ',
I I I I I 1 -1 I K- _11 11 I .1 I l, : ;
I I I I I I
I -- 1, I i I I I ., .. I I -, f, I ,, , "
I , :, ., , - I I , , : A r I I I "' I I!
n I : ;n .
.. I , I I I 11 I 1 ', ':I I I I 111, 1,1 1,i I I t', t ,; ""I 1'r ; t 0 a-, I I : "", ,
I I -11 1. , ; I 1 i ") I ,,, I 1, r, 1:, %' ,,r , ,,,-, ,,I 7 1 I 11, , , r r I "I N 3TRA 1. I I 11 I I 11 11, ,,, .11, I I ... , 'N t tl 1 r, ,1, R NTA ,', I I ,' --, i',,, 1 , I I I I , - , - I I - ---- -- 11 ., I I I W, I . , ,
I I 11, I I "' I 71 "Itf-,11- 1, 1. I t A, 11 1 1 -.. I i 'l- -,-,1 I I I 1. I I :- I .1 I., - 11. ;"- 11 7xroslclom I ,.. .- 11 1- _,_______ -, --- ,! 1 '' I :1 -1 "I -,,- -,-,-"-" I --,--- 11 ", I I I-,
I I I I : r I , , 11 I , , I' ,,, I n I '".111n," I'll, 1, ___- I --i
I I I I 1: I 11 Ili 1, I I -, 11 ,-, '' I ''I ,_ "
I I I -, I I I I 11 I ,- - , I I'll I., I -1 I 11 1.1 ,;- 1 A, I , I 11 I r , "" I , I '_ r i
I I r I I 1, I f-, -1 -,,r I , ; , , ,l % LNDO m0ftilf) V 14 I
-- i M'sIp" - -, 1 .. !, ", ,,, ,,, 'I i
I I I :.", : -, "', I -3 - "- j- -te I .: I'll .. b- ,,,,, I. do .4. f0ii- ; ,,, ,,, 1 11 1, I I I -1 l- I I I I a e'.
1, I 11 I I I I I I I I -, 1 .,_ '_ d, I 11
I I r I
.:, , I I I ': -1 I I I I : I -, I I , I I -, I 11 1 I I i, 1 , "I "li, I., 11-11 I I
-, '.', : , '. , I "I -I,,,,,- z t r I I m-:- -, -,
I I - I W. ,i.11
C-o wicia de _1 41. 11,ii, ''I 11 1, 1 "' "' -111 I I 1 ,:,i,.,-,,,
-111,11-1- -- _: l -1 7 f, I., I I -,, l : ,- -, l"', : ". I I I I I 1 11 Gimrromic pl, I 43,
-1 11 -1 ; -, ,,,-l ,, p-, -I., P, I T,
I I I I I '. Agericia ttmrtlcdia: "Ill' -, I I- .".d.. .1 , '. -.1 d. I
,-- I 1_1 1- 1, I -, I I , 11 ; I 1 I -_ t 1 1
, ; 1 1. ",a 4.,o-,ii:,,, r- -7; 4W,""2-=:"n" W'U.,- 4 , - riil "
, , t ,_ , I I I I I P- 'bl" -11: rM Al, Y cl 1 Adloi lr ... Xel.d.reo. e-1- I 1:1 cl- 1* l _: I I __ 11 s 11 I.- I- d 4___ 1, r -- G- i 'j-'ic- di, Ir." -1-ma-'. I- ,, , t1aboil "j- 11",, -_23 I
Do 1, -1 - I -1 11 -1 -.-- -1 I 11 I
-_ '_: , - -_ -O R N SO N N, I , i- -:, 11 ___1 I -- -,,,III I i, .K '. ,,jcrtri- Y d, ff., 1, $17,500, RENT Go I .
", ,-,*,:, _dm 'le't'La, : 1 1" "" ,viva In cman .jens
-, :, I 10S I I 1,,, i I.tol%, T; "o- 1-11- --A 1-10"
i , I "I pla.aeliza. b. I .,t ,Tlrab.
0043?0 I AGVIAR I I il D clonesnes I ,l tid ... 1.4, .., A-ud.r- o P-dt-d. il,.Ifl. PIN C- 40"
I I : i.- , I 11. -, I 1, _1
09 TURNO LOB LUNEr I I --- ,-----,,-, __ __1 : d, P., riit.ttru olertl-, -- "! -- d- idt.b. on el !."", --., % 21, ...., fiierzI I iidW,, 1,,-Uli- '-d
11 I i4t.dir,,, ,1.jea ,1,rjiroa .Tl- -1 J I il,--- --l-,J., $2000 ---], 1, hu-i. r"LEYS, A-3M. A-11", Wlti l I I r P tir, PR7 , I I I ". '.111- Y P-1,.. ,, '!
-l n4l,;- i- I I il d p--, rodi. y I- 11 I It ,'tloo, d.6 ,, 1 t.11. d. 1. 1- Q,111- 1 d,
ll _ll n 3"id .-M
Iz 1 1, -- 1, ____ IP
,L- I d.6 d .1-111- eleetirk- pot, ,i"', go) d.1 .1,riil.r P- W.- J
__ ; I I I I .1 I I "I 11 1_! -w _"
- I I it h.j." I d"'.1i., 1-I -- RWI Ap.11.d. Ma. H.bj I ESVEJA, DES.
"...., I 11 z I I 11, I I I , _', -d1i I.g.r VENDO R-91D
1'ce -1 , 11 3,, le"a- PA ; "'
_r_:
:m 1.1
jiw T1 ": .. I 11" I r I I I "I 1 7 1 1 "CASA GONZALEZ I f cicupatia, buera propiedad, VH-e-StI42-0 gep.
:. I 1, I I I 1, I I --...:.. I ,
000 mi;2 terrenn, 325
FAPMACIA ': :. I 11 , I "I I I I I CVBA 213, antro 0'Asm-7 Y I I I ,: __ l
.1 ...... I I I I , I I I 1 ,,:- , 11,"N1111iiv1A1;6,n pprfecla, grin arDR. GARR I I : , A-75 3 , ', 1. I I I I I I 1 I I "I I Pon SOLO 33,0w
i I 1 Empedind.. T.Iilort I boltda, Factlidades,"Jeriaro .,AxiI 6 I I . I I I I 11 I 11 I S
I 11 11 di, ,, t,, ".- I
:
11 I I .............. Ichez 59, Woors, Telf M-4134.1 .,,,,,,,*,d,, Y % t'.g- 1. .r.
I I -, I 1. I'll ,,, "
__ -- I 1 I 1, ,
F-6444 f _,6 1 1 Z I , :_ A 7 -, i Ortega, 1 11-9069-48-24 I: ,,
.. I I I , I iA lmd. do I., H.1,., i, '. ___ __ - , r I ,, i z
i6 &Vife " ., I e I 1. I I I I I '' I 7- ,. I I ,"', b,,A,, do J'ij., -4, "ZI
1 I , I ' 1 RESIDENCI -- -- ,,- I ;GRAN
.1 I ; ''I I I I I I I 11 I I I I I I -1,,, ,!, It, aitlmdl A-11.
-"-",- I I I I I I I I I I I I ,. I ". ': P, j d .Rr.- I I
___ ___ I I I I I I / I I'- I I - I 1, -, Ili I l -. d. C.k I I -, ,--".
A I I i I I - i I .
.
-- , ,,, _. , I _- ' i "' Gtv ". i'" z, ,B1, I 1 t 11 I I ,- ir". 11- -- I i, i' 1 In. A,:
-. -- q,,,,. 7, W,,
11 : I I I -, I I I I ; I I 'l, I :i I I I .m- 1, I-., b, I
I 7 I '111 A ; I I-, 11 I I. -S- --j". "'. R,,ba.,
I I I I -_ I I I : -- ,-cit P. 7411 Y 'ill" ,"-fts- a, I-, 'I. M--- -_ I
1. I"- I "I I , : , _, -4- )I I ,, n ", i'. '' ''I - n "I, , I ---- -, 'Ja 4- 44-33 I I I
-171V 111- ,--.,I , '. ,, I , I 1-1 - .-
.174, , "" '' l 11-1 :11 -, : I I -_ ll I i "", --, z 5.1-., qio 1. It Vz"I'l IN XIIAWAU, I CVADZA
-.. -11, I I 1, , , '--'- I_ 11 I I : , a;, -, I a 1, h. hti:ho e. e.- i,, Q'it., A-id.. 6-d. -d-,
Y- L , A 2- z, z 11 1; I __ I I I I I I I 11 : i : 11 ,; I
-- ; I I 1, - .1,11 1-- a "a to."- 6%..11 ).it VE
11 I I ; I I ,., ".t, S.19-j wi,.I- 1 jo
-_ ,- 2_1 T ", -.
I I L -, I 11-, "I .1 .n e.f.,- -1- ", , _i, I 1. I I I 11 -1 r, ,_ --- ,,iet -0. I ft- 1-4- Sombria.
I e I I I I I I I I I -11 ,
r i,, I ', 1, I '.. 1, '' I ___ --, .d. dot.- Ios ;-Lt, wi. w. -.1- -- d. S, -d. -!.. -11. -d- 6,,
I I I I I I , -, -, 11 I I I --dik, nie'll.ilto .it-: ,- ,I,,%,,d de wz.. 1,1- y ii- y .rdl. do 1. .I 1 I I I , 11 I ass,
__ I I I I I I I 1-1 11 I I "i ,,, n". I ", W.- 1. ,iiiE. I --- is P.,
I- I I I I I I i I -, A ,,, , ,ii. d ', .b" --, 11"f-11 ', s"'- I-, -1- ,--dl.d-.
I I 11 I I --'- I Ir I I ,' ,.,, e- ,--,,, if "-o-n Infortnan: F-44 I I
I I I -1,-,- ,' I '"'I 11 !,.-a, VBORA -_ -_-_- =__ "
", 1 5 '' ___ v -: I I -_ 1. 11 z : %
I I I L ', I,', I I I 11 I W." it, , -,5 1 1 ''", I i I -L I c :, 11, 11111.1- I I I I I 11
I I I I ''i I 11 I I I 1 L
I I I I ,- I l, iDe ttirno hoy I I "I I I .. -,--- ;,I ,:, -- -_ --- -'-- I
I I I I _1 1 I I I I _- 1-1 1:1 _'. 1,1 11 ,, _1 11 : Z"", -- .1 11 1.1";0 rvlc Z ii i
W"= I I I I 11 I I -.' -.- 1) I I I I --. 2 C.d. .r- OPORTUN106 I
I I I I I - i;- ,,.; ', ,": 'l., r.,,,, -, --."", i cass on Miami-du
I I I I 11 I , I :1-1- d,, i. 1111DESDE BAHIA A FANEO V1 I I I I 1, I I I I 11 I I ,-,, ,, "' "
I I I 1 I , 3if 6L1_ I 'I"
tl; 1IRTI I I 11 I 11 I I I I I z '_ __ .1 toda amueblado, SrZ5 I
"I I I I I I I I I I I I del -,-, r ' ; "' '- 1 Estu'. hipolo-d. $1.5,W ,
", r i B,1AA1Aj :,
A7- : -!1. K; t- ill I I I I l I I I I I I 5 i I "I 't M .
I I I I I I :, 1 I ; hare .fi. v nooflio pue'le
I I I I I I I I I 11 I I ., ., 1 , ". I ii ,,, ... I , , , ,I'd
c t : I I I 1. I : '11:1 I I I I '. ,,i- t ,,L il- I I ; I I I .- I I I I ,- M 1. It.. 1 1- 11 ", rnfar 82, 00 e-ta lemp- i
I I ,
11, ,,,, I I I I I I o I i ; 1 I I i "', -'ITJ Al d.. Shumla en 2255 S301',
%, l - I j HAR111, I'Vo-o 7 I ''I 1:1 I I ,, All 11 : 'A -11., % ', ,.,Iilliii,;,, I If) St. Fn ,ow. a6l. hosts
565 : ", I 1 1 11 "i
.1 ,. I I I I I I i_ -11 -1 11 I
A; I I I I I I I 11 I I I I I 1-1 I I _Xvvm 11ii,\ 1 I I I 1.1,11z _1171 :,.il.-" '- ,, ; id,4- -8 tot r, '. Inf.rm- i
il I I ...I.,
11 I I I r I 1;l I 11
Pt 111t t l'i'll, t, 1 ,, 1 1 ", I I I I I 11 I li, 11, I" I I I I- -11 , -- F I,9 ,11, ) V -.7.
'. f , 1 t t ,'I I I I : _: I '' I r _, z _; 11 , 1 I i -ii! A ri
1 I I I I I I I I :, I I I I I 1 I 7 I I I I
1 I I I "11-1,11 lr ,, Im, -- -, -- f I
C':,, "", "-1 11 ,,, I 11 I I ""I I- I 11 I -idl' I ,;, i ,_ "T ", '! 'torAlEAVIVM _-, ._ __- .
I I I I I I I I 9 11 I I. 41 cl.
,
'. , 'L ,- 11 I I I I I I 11 I ,2 I I I -7 ,,',- i.j 1' A- 1 q .,;.I, Ill I i .; 1.11 L 1)1,t 14i.2,;
i , I I I I 11 I , ,. ,,:, ___ ______ _1 1 1, I L I I 1, i, .1 I I l I 1 2 ) "' .; "' "I 11 9 i , -, , ,- ., ; doi IONES VEA A
A , ,:, ", I I I : I I I I l, I I ,'I 1, 4 1 $20,000, RENTA $1945 PARA IN% I 1; '
_, I I I I I I I I ?* -iiiiri,
,I I I I I I I 11 I I I I I p"
C-n, I I Uri, d, d, "'. inod dii 2-1. .. .- ,,,--1 ,,dirfi, 11
-, I I 1, 1 pj 1
: I I I I I -_ "-I.,- I ; ,'::',.'1 7LGA
1,ii, :. I I I I I 11, d'! p,,'. 11 ,,,ii'.1', , "itip, I = '- iiii A _-' "".1, O.R'01, 21, 1 .: t -1, _: A

untel '73.1
I I "' I I I I I -__ 1, ';to
V, N I 11 : d.' - ""-12-11 1001-11
I I I I l, 1, d1' I I Corredor d, j; ,,],,,
b44 ." I. W, .O, or
Ma r '_ lr : I i"Ica _' 11' i 'r I I r" I,
Go c , ',__ u 'A ... qiI d, cl _'. 1. San Lizar 55, 1 I ', 1 73.
,a I -, t 11 I I I 11 I I I I I I 1. .'d- p.",; i,o1i" ,
.
I I I z 11 I I -l:--t. IWI, Ili ..b- i.. -i, .13; pr.d-m,, d. 1. 31FIC _,_7 Z__son, 7 i"l "I 11 I I : 11 I 10 HABANA = 7
Angelo. 227 , ,- %, L :1 I I il I I 11 d%,,:,
'i I j $95,M RENTA SM i li 1. -1,; -1 _. i It. 1&Z3
1 1 1 , I I F! 1,-,,p',.1,t ,.I i'" PARA40A km I .
DESDE PAI ri I It, I I ,,A, I - I I 1 --- -_
I I I I q '. ,.isq-6, "ithi. ..p, I I-,- I A pli-1. h- drl "- f- I.-- MM -f-i"' "- $27 m hip,,,ANt ll, 1,1, AL I I 17 I I , ._.- L I ban .1mento 1. masy-i" .. -, ... ,, ,.", dl
11 I "I, -I. I,; .5-In .al f,_ .. i, .ti., MIAMI BEACH 0 MIAMI
__ I I ', ,'-- ,,, I I - I I I.ndrm ,int 1. a--- do lowelse, W".-j ,,, I'l- Arigiii. Y _Rh-. N14% QW ... ,, ." "mi"
VI-0- Y 0 I I I i = 1-11-d.. 1?1 1_1 211.-r cSan , t ., 11 Lo -_H41-at mill - ,
P. ,'V' ill I RA Allimuft A,.- -, ff..-. T -I'- 11 1---- -_- -1 1 7 I I rbtie.bro 22 dliov"l HABANA, VACIA: 000 jall- r"b,, It.- ,'" .:
Pa.!!. I,- ; ll 1; I it I. I I I "I ,. I I I LONDRES J
, - I I I Le 1A Tiempe 1 Alil-:L .bor. lez-visoiW 1,4 .1-1: .i. .-- -. 4. M-11 ACK JUSTICE
11:11 -1 I .to
Al I- I I I z ; o-pi'l "T"In "t B. ,_ W. _-- ., ..iI
11 I , -1 ,- -. -, .- ,,, '. T I di, -1."e't, a K, or. beira do o1tt, : 4. ..,- ... 3 4, c% 1 951.3 Harding Ave.
I Le IRA IkKiriddid V I
"" : ,, I I ,_,,. .; , I at I.-M .1. forto 96.1466.
% ir I I , I I , -171# U- 1 1 Z I e
At M \ I I l, -_ I I p 7 .,? -- "n -,i, P ,e, -1-10 q.e boi, -i- Ifliz... m.
AY W "' 11 I I .11, I I 11 I 1 -, e .- I I ," , 1- I 'I'o,' i' 'Zti. cpot'ea".q. o., ' rme di. -N -_ ... I~- 1. ,- .1t, 'I
I .. I ; go Is- -4v,
lm.,, Y I I - I I I -1 I I I : -__ -_ '_ --I 11 I I I 1, __ :,
I.. I j % de ar-, :,.%-.,p"i-,' "p;! VENDO 0 ALOU110 '

DESDE % D I I I I 11 1 im el atto min de Is vid-, - .I- -. b0i- AV I Qt'li \ tt t' % IT ) I I I I ". 1_: I I 1, I 11 : I 111AS.. 13ooAZALEZ ._ _ SE VENDE
FL RI _1 N. A E,1 I - I I , I I I ; I I c.l'.213- t,.0*q.;1I-1.p",". L" ani.,", de huelp siirg ,-- ,,,i b.fi- SaM, d. _'. .1-,
I , -_ -1, I jo tari
1% I 1, z: -, I
r I T 1- A-7313 WA_ ; ,-, iinni. ons f r -i,, A- ,i:C I ad, 2 a ,, h.iet -b.d. do Ir ti'W" 4.
2 ftle. 1 "I I -1 11 I I I r I I c,- 1,, 'i- ji ,6n ,:!",. 0 A '" ." '_ 1 '.b, .
I I I I .
__ I I I I I I I I I I npl.r -pli-- ., I ii-16il -14e- ii, V- Mrof I I I z I - ___ I Ili~ C.". 0, J ,, iii., -d'. -d'. traai, v
-" "'
i -"'-a-ii v
,,.i, ,.
o..
i.
"_",
,. ,.,.. I
Tt.

:_
P.- -- ". .1. -- .igni- l" "",W, --lr U ", 1- b- Abamu Wilt. -1.11 W
C, : -- 4 I I '; f t,
I ii"i,", ie- do 1. Doti" o- '"" -1" e- d"' 'A-I ""
23 - 1. . i I I I 11 I 11 I I I I 1-1 "I r , r. , I RESIDENCIA, VEDADO .. d. A., -.,to on. ;I
t"t,,, ', " d.1 Wb y. at ert- -i.. Iii.6.1, "_ Y, .4.
.0 I ; I I I I ; '_ W_ S-ii. -xe,, . I I I r , 1,o do.or- eo 1. "hn,. d, ,, 1. ___ h, m- _. -I'd- g-le Y ..
I I I I I I I w d'. d-. A-i r "-tvtti ,
1% , F I I I I 1" ,i6 ,tj, o 1. one I FIT
P 7 i ': I , _: I "' ,; ,saji art, ,:,o j 1,1
'.: A % ', 'Ir"-f'.bv-- to
'r, :-- 1 '' ,-- I p., i 11 1. .11 I;i, ,,, i,; ,,, r.."i "i, -.d.,'pInilp I it 1 VvI mo\r ", __ -, I I ,, I I I ;d,, ',, do i. A.ooii,66n de 4, %,- -di, --i. 1.
"I I I ,, I 11 11 .11'' , = w
v% i, 4iAKEZ I ::", : I ,, I I 1 1 ia 11 -ca ciiie, 1. --ri. _= 1 "a"' -a- B 17
11 I I I I I I d,- h.., isn-ri. e! o-, -- I I _i _ _.
F:-', I I , l -, -, 11-1 I I -1 I zte -- 'Ir .= =_ __ - --
l, ,c ,1 ,% ,- .. ': , , 1'r I 1-1 1 I 1, 11 P., ii) I i -- 1 1 Y .It. .Iiliy." )W.. L".- _iii, 0.,.. I Z", I .1
,; i I I- I 11 I I I a ii No .b-,, ,,o .Mr. ve el ,rr. --- .
I I I : 4- I I 11- I - -- -!, C, y ( .", 4 1- I -, I 611;: 1 d,,.I- do , _.
__ -, I I - I _f,. I- LA SIERRA: $25AM
i4ayla guo L,-,- ; I I I : .- ; ol- _."Y d-t _;,., :-_ I Z,..,..qo 1. Q'o'. ,.a.eb No,-_ I- ., i -.- ... -I -1 ''I'll, ,, t.1i , c ,o- F ii "" .11 41=2 1 to I_ "e-4 ,,III-ineg trarnsoortan a ai. --_ .- 1,100 -_ -iD d (D' I x ', n I J. I Gap!r il Guanabo
t 'e 21 6 I-, -', I I I ", I~ "I 1 - ,- % c I'- 1 _- , :it no_--- tip-Aa ,i Lie pa,. 4 g..r ... 1,
10 de O W- 414 .--- , I ,_ I -, ', A to. ,_Ilo', de .blelos -1 ini5 oe-laa* j.di., pil 4 ,.I.. 1.1bldol, -- I -_ Gei-_ ',11;11 P 1 i, -,, ,,t,;;Vge1 itif- do 1. C, ric, siout- 111it. .uf
aorou ,, q. S a I i , , :,: -, f- -, ,, ,,, I nes mpectivas, = --. 44 V-did- Cox 4.
0 d C 0 21 ', "' ri
,2 1 .1_ 1 I
_ri rer -41in. I- I ii, do re- r-c-ente, ,,, z. ", 'A- -,di6tr.b.j., I -ohe e I t b 1.hl -l.1_
I 1 I.- -- ,;erc_ , ,tp.,ewtatl, e i It, z rgia At6mica. Vl= I.m -. , Z -= .. -- risw ,=
;1 I ,,t Dixra.ta ta r nibri dol Connite Go, 1 Poirt-9-1 dol-1-4 -1 0--ft t- Mis 4- ri -1 ple
I x do omt- N" 11'3 _'_ t__ I - 4 11 7 de 1. nl- L :, ,! ,_ -, isrnzda, El trbi -I d ew 1325 por .iteito 0,.-d. 517. M= '. 1". pw. Ufts-lii.' -, -9
-,'-- -,- i ii -L .,'at do r; er Cul t to i ii-id, of deleyd- thileno, Hma.' 'I -iVostor. ToIaS. 7 -r _,nZb",r,_ t P. itic I VI.M. red. oni-4t _'i -? I I -1,i \ F f. -g. I., .
;' 1doio h..i. el NO iipr?. ,.da- -,,- .z. quo ,i, h. I ,.or. C, 'r 6 I riombrt de Cos- ornbre, 21. ItIbil.d, "= 11=Z 1
San Pablo SS2 I Y : !., 1. 1 tsto obll P LISBO,% spti SANTOS SUAREZ: $12,00 = 1 .
I Auuii,, capiurt do _- eit e dol
c ,:tos Prot, ,m. r 11 5 do a Coes. o de Ti. Olt-9-1 -Ialu6 ol e-UdO art do ,-,um 1 ,,ils, f.bliciviiii. V4- at per no po", t-d., ,1 1-ileI _, "-" ,,_ 'J""'Is- eive hael. .1 Ore. .1 .w- 0- n C noi p.lition, ps a 13 25 Dor ciento on, ielael6n oon *I it, '* i'ji a is Ric. so "I
]c== tj"4 !ri IW7 - wt 1, o. r, -oirrit I debid. 1. 1.1to de, ,o,,- in., .- -:
I I I 7 -t I- -- =z,.%-= ,.-.1-, i 'a C fb- _' bi. a- -oorietiantiricarn,
-;- ,, -,, -t,=bt 2T 'Ai -, -ro, P.Ie,, ,%njff .neavo partCt- d6lo, N-. 4a.,
LUYANO-LAWTON f r a Cuba.
I I I t, et. 1, .p= aidzis lin- I f.r., I Ds Q.. .0 title Do --do cort at niuavo do d
; I .___iijBMlM 1, 'I 1 Ci, --4 r,-dI--; W.J., 11- K Sr. Arias on Is Play
avloalentur M e q vi",, I , ", ''. I P.1el l P ', TM -611 -11 .,1- d, 1 rj, soita, cr icq- Is rer-ria bio. el escud. tendrik unli ,.,, 01- Sir, 114M I I
---
1,u I _-, -- I- 11 d, 1 i G.,.-I .-y- -c-del C,-j, el 0-01. de Title!. t 0347 --- .ortiosro.riir.om Ilir, Mario 14 --. ', I timo
'0evlt -1 -. :,", -1 1. he ,t i,,Ibidel d oo j, ti I,- i,,11-iom do le,, B.Irnor I 'I d d NO: $5,0N
-1 i- .- -i b, ,,, I eo I- F-olzihit Aiianiblii -11' l-,- inip-t-t. a wU.75vr.d.p.,d6Iar11 W. "q -S lvic.lhi, X-, I "j., I
l- c ... .... 45 "'. I.- .-W.1 M14"', I* ,_, .
Lu ,a.6 50 I I ; L l .. ... .. _____ j on, __ k I _'o,, t'.t., -1, El tit. 4, i
I ,-I, r n 6 elinno." i., 'r' 2S d- V.41 -iO_ v ... _- hhlFj" y Viii .. x n2c W b"i -rip I Il't, earnont ", 'url,, h
-rit,', b. 76 I .,, ter '.I c q ,n;; te Witico P, 1. '.
i "'1%" 1;Q, _1 an". "" -6-nol" 1 p,,v d6w 'T'Ir q, D,,, -01.1 C 1_0 -y-, Ap'-.",t.:
Conee F,,,,,Ir N'2;Y I 9-ribw w Or %e Iimorira .1
,V ,I I SL.'-1W.e sortsqu= iP."- Isip, ini-tm- I ,uoiti6 & ,.,. zi rna6 Goner.1, ,I- 6 1. 1-Ii. mv-, tli-vot riort .1,, o hv L!" 101-62-4i- 17, 1 V =
perwllllvid- . X-Sol$ THAR10 LA INA ill f 30 all It I V 1 o," 0 end. __ -n
-"Iniii MOM&,, ftkh.aas nits el .e. S,6n I ,l, a 7 de, a tarde "'S. t _Vrak ..1-1 is
I
I

I I
;
I f .- -- 11111 11-111, .... I I "I"-111.1.1 11 --'I'll, .... :- -- ... I ,.-.-,"",-----""--,--.""",- I
I

A" CXV11 DIA 10 DF LA MARINA- JUVES, 22 DE SEPT. DL I Q49 PAGINA VFINWINCO

A N tj N C 1 0 S C 1, A S I F I Cl A 1) 0 S I M 0 R A


VENTS V E N T VENTS VENTS VENTS V F KI T A, S V F 14 T A S VFNTAS
I r,3 AUTOMOVIIAS Y J AUTOMOVILRS Y ;e M
CASAS 40 SOLARVI 4# SOLARES Ist 98TAb1,VCWW A(ITOMOVILE3 T AC 76_ r3 AUTOMOVILK'. Y hccv. ,
VENDO SOLATI, 12 46 1,7 1 11'1, '1 'n-l"
11- 4 11 11 T
o A
vv rs x BLAI'k 1 7. 1
NICANOR DEC C, MPO_ 'c I'll 11-1
W A CS
1-1- A-, STIN A-in 19
-0. n,
A CA NIKJOR 0 ERTA I
...... CIFNTOS DE. SO
RAMIRO GONZALEZ i ANIADO
La Linda Residencia NASH 1947 0q, 'U.
REPARTO MIRAMAR If,
LUJOSA RESIMNCIA I I -- -Campestre .... A- d, "." I-' "'- --- 2
I-.Nml N SH I(, FN At. I n(i
FERIINND1,11 ",ndiclou". I
RANCH O .... .. Oqund" 61. 11. Ncw. '3 0DIZ
2, N "I.d,, N idrii...
$20-00 VARA, VEDADVI.,"", 1.111 I'll; I.; r, 1.; r I r,4
FRA CISCA"
4 CASAS $28,000 14J)" 1-111 :;It III'. UNVIIAON IT A-~
f 11F ROLET 191
HABANA, RENTA $300 SE VENDE en $40,000
.... CER0 "G" Y LINEA PA I:IKD 'li,, -, ., I
A1111.111, 1-1. JNFkNTA 105
i
I r.j c. -, -'i -- -- "
W, Situada ontto Son Francisco i, r 18 f 07cd -Iwk,
y EI cotorro, Kra, 15. t4,ncl.. "14 4 "NII G A j I "
do 5-t Moi d-I R-f.. f .11 I I y I.,
cTV -- ----- 1___- 11J, I 1 51 1 i 9 I I
-, "I'll" -- :H A W.
all 11 '.1'11111111_ RAMIRO GONZALEZ It 7 00, (10
Aprenda a Ma Tt D.
'A' nep
N( 11' 1 1) E 4 1 Tt S,
...... pit. C. "'; .1, 1 IT
BUENAVISTA T ""
OS d- l L ' '., ', , '- '!", "it 1 1 N, l I 0. -1. ,
6 ilill W ) t I'll N 'A )f./
'7
6 1.
n-"j- .-d, por
it
IA 1.
MENDOZA Y CIA, 'ur'-, -------Obip. 505 TrIC NI 6P2 I
Ixadit 24), N ld A, I., N, 19 Z 4
1- dr Woof.' H A B A'SA d .... d 1 3 Todo, In. coulur. d, curo,
"fi.f-f- s I P'ticil'arnMIRAMAR "r-' 'I'% Ill t. c," t'V37 1. cntr 1.3
RAMIRO GONZALEZ 15, L. B-1199.
RESIDENCE DE LUJO ALTI RAc; DEL VEDAIW Ui4-fir. npnlh llidmj
SQUINA A LINEA So .nd. con musbl.., HOSPITAL 3 ESQ. 23 GUIELO UD.
rodrigsrotf*r y isquipos d o I i. All x-T At'judArno* alit" nn"I.,
d,
cocina. Lista po a sor rluanas et.,
E INFANTA NI ot r I I cm
torrono 4.Amjt ,on- m,2112 I
1 n So d*krr'a qt on III RkMAR
r"A V-1 e, 1 .T1,t ;11T, .1 Z 1-11 JORRIN u
UHF 324_153.25 Spi.
I. I )"F mir,
NIOTORS, S. A. -k NIA W
RFjARTOK0FTFy Informes: P- I'L wju-1. h I.
PAL.ATIN 0 G R A N studel'.1i'r Cb.mpi ... t7
F."I S 1 300
U-8951 U-8963 'A GANGA H(yy
.. ..... I ark.,d 40, S775, Curia
W! v I I -;i' :-, -,
DEBAKER 19U vollertibl, Pkrnuth 42
PLANT
i S950. Buick 3i 'Ditz y
LA HABANA r
AMPI-LA.C10*1 1,LNUENDkRE- i D.d
$1-5,000 RENTA $240 gM 40, 9875,
REGALO E- N ss,5,00 de linear Direc- Di- Oct.[,,, RAUL PADR6N
I 7 - Ibop
Reparto BILTMORE BAKkR
: clones para Autos F-tr G- I
S, --d, -quina !#,LXEN-01iRE-:
RFPARTO ALMYNDARES Ritt--, 14 11, l a GRAN NEGO-CIO a
$4.1 W, RENTA W5 v Camiones, ma CUPE COMMERCIAL
2,2, A ... ..... J-1nipulada por ex- DOME 1939
A VAX) N'kR ii ComproAutos
A WlJkCJON A[ NI FVr,) R I,
perto operatic
R-t
SMIMS NRFZ' OSE DUESO
-0, 6. SAN FRANCISCO Com y Cda- Rancho Iloy.,oo
dt I. I r, rn. ROQUt-ALBERYINT
Mr, All I, n- y CONCORDIA
rr"lo par[, de P ao. I Hurub.1,11, oe Infant. P.
VMADO
$190ltt RENTAY$IC2 CONVERTIBLE C A1-131r
-Wl F -it a 1949 SLICK 1949
ALTURA- 11 T
S1
XMPULACION ALNIFNDARFS I DE MENDOZA Y CIA, A UTOS
PL'i MW TIt
Ttlf I-6921
A R G 0 Orlando FACILIDADES
'LTEL G A N G A S
A'FDAO0 1 Nueva P=celad6n Rodriguez
I TIEWE SU AUTO d" "A'a a P- PLYMOUITH
all, 111111' .- DE
SAN I Uc MIR "I 'r NteTcI6,1 COMPRADORES Mg at 1948 VARIOUS INM
)ORRIN MOTORS, 1 0 11
JORABLES A ESCOGER Y
BUICK Special 1HJ 1ACILIDADES DI PAGO,
S. A. 2L' -C '44
11,,Tlplial e4q. 23 Infants.
D3NDE CONSTRUIR N, c 71alia ui
do 1. TM"; XL OLDSMOBILE 1948 CHRYSLER
Dos rjanfa, Nic."n" S16.50,1 "d:, PREC10i $2,200.
OnnIbLs Nbzd, s, so FINCAS RUSTICS 1948 MEJOR OVE NUVO.
N FND0 FJOLD;NIO RADIO. VESTIDURA
TURAMIC 00 DE CM0.
Voa la Urbanizad6n OLDSMOBILE 1948
BOLERA CON BAR 1 11
quo estamos 411 4TNTRICA
$515 RENTA, $18,000 realizando. DOS CABALLERL1S Rom ,ro I .
OLDSMOBILE 1947
AUSTIN SINGLES 4o H. p
NO LO CREA. vR H rw_ rl Innidad, Austin ingli% M's Baratos
VEALA r, S daln -g-, 40 H.P.
t Corn. nu"o. CHRYSLER
0 iZ WMAS Y PAMONES CHEVROLET 1948 i
S 0 L A R ES I Requi-Albertini ln t-g- I ANTONIO y 7 PASATnOS
ext.5 -, v C, Vedad..
A PL A Z 0 S MARMOLES PENNINOI B U I C K
'UN UNTERES BI ICK 1019 STUDEBAKER
Z 1 ll il, I,,"', I Bo'Vedas y Panteonesi CHEVROLET 1948 i 10PORTUNIDAD NIC-A!
ILERCURN 1949 P ji, lrruy b-n.
jLISTC)S PARA Por tener que, embarc4ir
!A
1 50.0 1, CONTADO Y A PLAZOS-1 CHEN ROLET 19,19 genternentr. vendo Stu- F 0 H D
1 0 coUiUlr ll ehak,,r, Clarnpicn conerIul,9 N A S H m-lel. 1948, pre'lFINA'R ADA MIRANt kR D 0 D G E
DE ENTRADA y 1 R-I.M H-, t!; ie7, 1 CROSMOBIL
V, r.rfio r.jo, ..tu
OLL 1949 lip-r-nn". prA --l vouidurs cae.
11 1 s 0.00 pio pars deportitta, Meci. 4
tM, 'SI ESTABLECIMIEW011k Veal i CHENROLET 191 8 rucA perferia. xtr : radio,
N A S H 1947 tracer.,
ir" QtT jll,6 r d4c.. tromadot. gorna.
Wgil Ti' i N" MENSUALES -o I CHEN'Ro I I U
: I A W -- I - 4xn w CAMIONES
so mmm PAU PxnAl PONTIAC I q4A peciales de baja pre%16n I
S3 AUTOMOBILES Y ACCES,
Informest F41142, dr 2 a 4 i
p. m. raxorlahl'.
*41"LIACION Parcelas dotdo $450 PONTIAC 1948 F A R G 0
OLDSMOBILE 1946 1
CHEVROLET 191'
PLAYA MlRkM-0 wid, H-R"77, 32-13.2
-,c I I A Ln; Wen,orps 1'ailida- PONTIAC
dps de pelcom. TOI)OS CT'ATRO PI ER 17 AS CHEVROLET
BL ICK 91"


L LAY
CHEVROLET 1941 1 pt,...tt,
PL' A


NuestToLama- 1 Bt If 'K 19 tf, c 0 V E R i R 1, r, Did 1940 D 0 D G E
l 3-1 d, S, 11- F.,T'1947

A 'G F
VENDER iiiooxcik T- Q, -D A 194h Ch"rolet 1949,
+ Do0f;F. 1939 A
ANGEL CASI SO LINCOLN 1941 C adiJ1JLrA1);4179u,
i Nmlie ha Perditiv
,6
A' 11reparad.. 19,17.
PV 612. .. ..... CARBALLO
Nllnca 8u Conlrato. Q.1- c- 1.1 I OTROS 1940,
P l I -C PROMMOS k RECIBIR Ford Piti orre 194fr.
$I vx.r 1 c... 0 Rult"It oil Wd IONES
on. 1z lla,=c: TOD08 OON FACUM&DU y
40 SOLAW l"- Ill -T. IAS Recl, doldt fu&rzj 1947.
FACILIDADES DE PAGO
Reo, doble luerra, 19,17,
I. H ez Gontiltz I
chl nri 3c-t" r1l"col t suitt.x l- r cr. I
SE VENDEN T-1 1-1- Lill- 1. mejr P.r hu
a.oicno V9! 7 CheNroItt 1942, 61tm TOLEDO
e.rrode uha.
2,400 xrn de tervpnn Al WARUINACI Ford Panel etrritdo. 1w. INFANT
Wo de I& Finra S, -ras. 1". 1-- A Orlando Rodriguez 1 roll fia) oolidaria, toitit, A No. 101
todcx hor= 1!!!Z "M
Cse"ra A&I Cofrl'r.. In. R I T y Roqui-Albertim mos 30 Mf,,n3UAfidNd$,a, iin Tn" San rmncwo T 15
forrn"t T Jif.. F.7 465 P. No. 120, ntro Irdablo
A Z,;, t". r-1 eiltrada Intrust,
... VZALO.. Humboldt dk Infanto P. y HuxtJ 0141. a 21 i cua&m do S. LAxaril)
Refugio 262.
UH-H-880249.26 I I W-11

4-

PAGINA VFjNT15F1S [)IARIO DE I.A INIARINA. JUFVF, 22 DE 5EPT, D8 1949 ANO r)Wfll

N C I S I k S I F I C S 1) 11' V L A
------ ..... .. ........ .. ..... .. ..... .......
VENTS V E N T AS V L: N T A S V 1: NTA S V J,: NTA S v E N If, A S 11 1: N T A S DINERO HIPOTEGA
,1,1 AtITOMOVILY-S Y ACCES. i3 AUTOKOVILES Y AC('I,,S, A MAQUJINIARIAS 54 MAOLIINARIAS W wrilEs DF, OFIONA I VY ANIMAIIES 6z 01WET03 VARIES (-A OFIi
w,
.. ........ - ----fill WOW%,; Cocina de luz brilliant
Franci5co Mestre Jr.
--- ---- --------- - N' "I Of,-. uw d 01 M.in, iSIN HUMO!
]IFINTOLIA lor do
a 11"'g."". 467. M 4MAPTION p lip: (; III, i. ,
CTORES Miquinas
T R A I
y de Sum ar . .... SR. COMERCIANTE
frct T,-lritl ivi
61. BULLDOZERS
I ......
....... DUSTRIAL,
W I I"("
VENTA ALQUILER IMPORTADOR:
VIBORA LIBRE %
Pi, ,o% sin coixipelncia- i nim-N'til" -Iijo vn,
p""i- IT-- MAQUINARIAS lf ',I KN 0, IT, Muebles de
Sei edad y Garanlia
it it k, DF j 00 HATERIALES DE CONSt
VIA, BLANCA -tr. Jiisliict T EFFECTS SANti-AR10.5i
T, nnni ill,, i y Lum LUYANO X MI Cromo N el
D!1-'IAiI'N( IAI, W Agtd., 41 1,
.... ...... f Tapizados
MOTORS ""in"'
d, I S6 NUKES T PRV4DAS
N i IT,, rn.
HERCULES
MIR B 0 M B A
DIESEL Y t;ASC)IINI,
D E
Ill 10'k 191#, 1 111 1? 1,60S Iff I ........
1, MINE I
1 ALIMENTACION BOL A 01 MUEBLES J (,
D E
OF OFICINA RTI 0
t
"j
CALDERAS INODORO ACOPLADO,
Oq
nt, J LAVAMANO CirRANDE i .0- pn- tf'l r ... ii
y
-IT
ALMAGR0 MOTOR 7 13 \-7 t 1.
i )15. 00
Tk\lw\ t Ill.,\10il IJ' I C I F N T E COMPANY
AVF, DE NENOCAL KF 'k + IIISON Y I Nf:ll 11z
HABANA, FERRETERA BOLSA BE MUEBLES
9k RADIOS Y APARA
rLIDADES DF PAGOS, SE VINDEN "TR":0' HIM
3 0 LDT, OF OFICINA
S. A.
I KI I I R WWI HUMBOLDT 1,51,
ILI 2 5 0 1
Mom Or PARA LAS DAMAS
Tit 1 -1,2.2
ANIADO I'l HN \NM U PP,11ANN" 70 WERES PAPA LAS DAMAS
'1. 61. Co.. 's.
P-dTw. OWET!), VARIOUS [)INERO HIPOTECA
SAN N COTAS IC15, RADIOS PHILIPS 1949
63 SOLIM UDES i T111111111
CAZABORES L., bueria" hipotetie ripitente cwtiw66ri sr
NO PAGUE ALQUILER iTS PR s6RAS PROFESSORS
P, FUM EN T 0 S MUSIC
IT 1 .1 in,
POR SU
it
11"n'boldt, de infaw, TI 0. ILT ,!T'W 77 ACADMAS
BOMBA DE mm
AGUA b
klif,)f It It k I i 0%1 llflii Iu ,[;Cfi'N'DARY EDUCATION
7LECTRICkS DE in
bli, qne ,,I,n do, tr
E L IA S '"fidad pi-estda. Pat. i.for.., 4.z
I, -npleto, y, si deleal i,i-I
MAQUINARIAS VA P 0 R t n i-perionar la, proyfittla
VENDE ds" hme
qo No QuFw, I Fit uno e, fanw--- iirEN EXISTENCE 110BERTO 11V V I E IT ES I
MATEP1 'ES DE COSST. 11 il", 'if- .. ... luikliEFF'CTOS SANITARIUM DEJAN A ROPA ICI)A'
ki fioinc,;
11 14 K up", 1'if t A P L i 1Z 0 S QUE D 1 7, 1 NT D 1. : R 1 A
&5*00
Telf. M-7620
.A97 I ;, - I ACAIW %IY
lininna,
P-ill FORD Pill CUBA SANITY 1 4"
I f \ 4,1us- diurnal, v it-l-im
"Tj W, I 0'RvjLI.Y, A l HABANA
',I k 0 1 11 Cil *, P, I, I R I- A-WI
11) it
mola-W vompw Ham f1l"", TV 1-T,
d t N,:,. 15:, P, INGRESO A CIENCIAS
------------- -
S, A, I
TIT
INTER,, i, 114 IN ki 1 1) t" U-2301 1,()Ij(AT0 $2,.W COMERCIALES
F, M 0 S A I C
IT NOBEL Academy
16 F 111111if r V,
.... CAO Y VARELA CINT _'
rkfAlifiWil, tit I' it"11 'T I 37 C 'A '
o DINERO DIBUJO COMMERCIAL
1,( Fl, 14 IRN4 l I EN HIPOTECA
06t wenas M 0 S A I C NOBEL Academy
y
14"ede'rit 1 TI L E C fl,,, d, linllt, TJOSE M. ELIAS t.h-, muh., r-: I A 71M
W"
2 *, N, 17. 1, 11-po.0,
RACION RAPID, 'In 1,J1. CURSES NOCTURNOS En todos loq estilos
CORNISAS, IATAT'irTrAS. 1 PARA LOS GUE
'jvAl. ANSUICS. Banco HipotzraW
1 SA MENDOZA YA SABEN SINGLES
PALACE ALDAIIA
2, 3, 4, 6 7 8 "i.- ..
011 ri- d, 1. Falt -M.d
T"'id.I SIN ENTRADA oll I e r HORNILLAS
(It-in n-, d- tr- 11011\0S
Federal Elier
DZ SDE DE LUXE $70,00 hasta $1,200 AL 4TO
'in NOBEL Academy
Di luz I= o:tub urcaft r ......
71 d.1
Ill F A P P A N L111-If-1- 114
de .-klanua
T, d, p1- 1
DINERO M777-TRE ZTKNERAF
Federal R 0 IF E R
0%ifit) I iNTR \1 C r 7--d- _n:
I : N--_ A. I-d- 11 k-3938 5r, S,.hrino.
pi Iq -DI Of li"
GRANT
1,, -F--,d, IZADOS PARA
F7, Fil, P I:It 1- 11 l TODA LA VIDA.
P A R TIT,, T"'d
FORD 11 00 ANCIA, r 0 1 I ) ;,., i-, "."i" .. I ill vWWRO! EMPRESAS BE PES
T ,RANI I -,rri
VA' IF 'l I") hot""un Irid-tri.d- Compramos (via de langosta FORD 111111111 IT) 23 models distinlicis
C-19 Papel de Tapizar la cuaiew.,t cpnta, puIsta en
DOCINI-l" Y SIRENAS PARA fer-o,:aml 11F.bana. C'a. AntiVORI li-il" lQ29 U50 TMARIVO RE$IRTENTES T R I M Z flana de Pt,,,ca Di5tribucl6n S.
10a.!Ul n. LA ACCION Da Repuesto
T, NI-1561. 11jezas de IA. Regla, Ilabina,
F RD A3UA DEL MAR I YA ENGOMADO I
Clill-.1,F11110 NOVELLAS pand Mill". j-, I_ 14-11-87 1-2-NII-28
In, de Todas Clases 4TEN001,
C.n lilt n.-t-, ti, I., C.-Tion- ".1 k DE _0FICISA IMPORTMO)RES
'Oridici.,", d, ALFONSO PEREZ 1 1 CUBA SANITY
i i f t
AGE' CIA DE kt TO l 0 k I AL SERVICIO DE LA V Feflc6r; (4o.
LFS DEL FD 1)0, k. i. N. ?6 COMERCIANTIT",
JO -CiNSTRUCCION MODFRNA
SE OLASCOAU CORP. Consulado No. 30E
0'REILLY, 454
.1 I.d. d.1 ,in, AtKAZAR, NIARINk WO TI I,-,
rioil-id,, N2 3 J EL FARO T.Iefnnos: A-8314 IT M-7505 .1- ---- ii'.
L 2292, Telf.: M-7106 ...... I york, I Nq
C-- r-r-, I W,1
77= -M Z i i H111Z-1Gn
I
I
I I
ASO x"I I DIARIO DE tA MARINA ,11TV1,1, 22 DF SEPT. D1. IQ49 -"- "-----,-","-,- --,-",-,, ... ... ___,__ ___,___ __ r'A(;I'A VETNFISIFTF
I ,
Cl I () S Cl
1) () S 1) Ill U 1, T I NJ A I I 0 R A
__ "-,-,--,,---,-",,-,-,-, ,- ------- ____ "" ------- __ -, __ ", "", ___ - - ______ ------ _________________,_ -,-,- _,"""", _______ ...... ..... ... . .. ..... __,___ ,,,:__:_,,:,_ --INTERES GENERAL A L Q U I L ER E S I ALQUILERES A L Q U I 1I F: R E S A 1, Q U I 1, 1: R E01 1 14'11 IS () I 'I" IT A N 'T ,(JLKTFAN i SE OFRECEN
- 1- 11-1-1 ___11 11 11 I I ___,_____, I ___ 11 I -- ;- ;-,-,, I __ 1--_ -, I 1-11. I
,_ __, PAI(IAMENTWS APARTAMENTOS HADITW ONKS RA VEDAW ) '118 CmADA U11ADOS
...... __ ___ ___ _" __ __
._ _"_, --- _,_ , - -------- ",
pescah res de rana I -, I_ __ ..... --"-"-,--- -- __ , ItIg SmICIfUll PI .... IQWIJ*F- 1)14 A(;1 .STKS VVIMEW)KCS
It It PA HTO Ill I H A U A, It 'N I,"~ ,,, It-, "i0iill 11,4I il I I I 1 I 11 1, 'i Am' '--'----- 111-11111 IAIA 11 11, A A% ,, 1,,1I-V,.'.,,- ", ,111li 1, -rt- 11 1 14-ti fA*A
I % 11 .1- 1 .1 11.1" I I I 1 1, .,', I'll ,,,-,,,,,,, I ;Ill
omprATTi tinva., dt rAnA, ml- AvrXIDA V- VNTnr, I y 14 ,_ ,,% '. N ,1,1 1, "I". ,,_, 11 1. 1. 1.1 -1. 1,111 ,
,,,, -,- f ,,-- -I, 1 ", I il I'll, I ill", 1-INk -I- 004, fINTHE 4 8, ;;* :,"; "i" i, ,,, ', "I'll .1", ,, , I l,--4,Pl
adildt por 1A bkovra A setletwi, ., ,- ,,,---1- ,- '___ _-., 11 1. ,I-1 ., \ VDAD0
centilivox puestii pit ferromril ,IP-_ -, I~ -t- ,,I I- ,i- i-T,' i",, 7i i-i ,i"--'-- -- -- I ... i ,,,, : ,,: 1-11, A li '; I 11, I , I~, I 11
I 111O. A(-%, A.I.Al 04AICIACION o &NOI, I -,,,, i,_ ,-__ ,1I ,t. "I ii --- 11 :-: i ", ,,, ";ui, P-v! -,,4 jz,-,;tc,
I 11 I 1, I 11.1 I
"" o- y d"',l, ,.d""d, Oib ..... .. I K.".j., ,-- il I I .1,1 61. ,", 'Itw. -V- I i, -," ,,,, --_1 -11 11,1--- .... I __ ,'I, ,I i .11 I I 'I 11 fill ,tI.1
'td $l" X 1 _6- , "" ,, --.- I -'. Li-- "","'. .rdl, "'fla). ,,il. I'" , ... ... i -u
I'labanit. Cia, Antillana cle Pas- -t,," t,., % -, V i _,,,
CA y Distribuoi n S. A. Regla, .1%11 .1 -1-11, 117-, j ,,%%, ,-i, "I'll., It "I".", 11 ,:rqof1 v\I.ItiNfF:lto I .. ... -----,
"E N')OZA 1 CO" A'"A 1'11 11,1'1"N. ldl'k#-, ,,-_1 I - , "-, It ...... -_111i lo.
"" , I, ___ "O. ""I""""i" ,, ,",,',', i t,". I I ",_ ", ,.-Hablunn. -111 I'll. 11 "Ill., 1, I ], :. jHABITACIONFFS! ' "r". t.'" 'it", 115 OFICINBTAS , ': i ,,,, "it, 'T 1, ",:.
11,1,11-111 14 Obi.p. 305, MWY11 I , .1 'It", , "",
11 1-11-11 ,,,, Ill, W, 1.h11'-- i "t, _,,_ "t"- '-- ,- I --- ------- I 1 11I-Vf
I- I, "', I "I -1 t- "'ft', '1 : - ___I(I-1,li ,,, 11 1, "', i" ", ,-- ,, -., --, " ',,,,,,, i", .i.56TI"iKw, 'OtZ
vo I Z_ 1 '111,111 4*1.11 11 11"1'11 '11_%1', 1111 ,, " 1 ,,,, ,,,,,,, I,,
-!l '1111- 1111, l1"1C-lt-1z1 7 I --- ." .11" Ci-il I, ,q, I I 1, i ,
1 '. ."'I'l-, I. ltp., ,-,,- t 1.0 -- t", ,,, ". 7 .,
"t -t- I 1,7 :: .' T*,* 11, ,,,,t* I 111. I" I _-'11i"1T' "i""', -1. !,,,#,,
A LQ UIf A S' MIRAMAR -7, I 111. 11i.,". 1, 1 ,, ,,_', ,,,, I -- I It ,,, , 1: '11'1 "', I I -1"', I Iiitl
ii, 11 -- TIt 11 -1 i ,,.",il, .il. -,-d1-II .. .. I N, if. Pit br n,
79 26, -t- III~ ,I, GlIti", It', ";':'-,;, ,%:: I 1 I I I - - "', 4 11, "
i "."",' ,",,' *",-, ,"", " "I- "' ,-,_ 11 -Pt lrt--:l I d 11 % _-WI;'
I", W, L*!- ,!_12 I "I Zi"i I I "I 111-1 1101,11h 14 Allk 170
HOTELES Im 3VO, ,,, I -71 i11I1=I.t C -, 11
,ii, ",-ct, ,,, I,,, 'O. It~ ,,, , it I ,.,. O,
---- tiu-If "I, P I'll ;I ,,,, t " _- _____-___,__ "", il I % 11 11. I ,.I
HOWL TORREGRO, I '? ".1 1,"': .... *_1,,,1.,1, -, , "" ",
SA Is' q ,,, _._.'.. . ,11WILl 11A.11. -T L ,,," "I ,, ;,,,,,,, ,, *1*1"1;, "I" 2 = ", 'IT 0 11, MARIANAO REPARTOS -I",% i-,1*I N *111*, tr- ,,,. 11_1t, I Vl. 'I, 't I. -- K MARIANAO 4 REPARTOS -- -I-""-
't i, I _17" I ',-6 .114 i W l IIIA11111
It"2. t. I, _, t.."", 2 ".71., 1 ""'I" ."t il- "I 1A7, , N __ I,_ _____ ,___,_,_i 103 CRIA
-'. .1- 1 it ,-I,.. r- 4.-,. --,o4.s... I. C.i- ,,,,,, .1, I ........... I", i ,iq'"' -, ---', i fl COC! FRAS -_ OCW ROS
-10,,, ip-- --11- c"""". 1.1-- 141,110. 1' ',-;i".",:-,111 'L ""'."', *1 i'.": "(It ".'_% I'."I., 1.1i'll, 1 -, 1.1111, ,'I --I
Sl. -l- 4'-, ,,,I'. -- I ,, -W-,-, Ill '!". $45 I _iil-q-, ---- I -I, .-- I", -'- 1" I '. 1. ,", l ,,, I i,414114A ,-l I I'll", -- I-- ,"(1,YRO
11 Ii II -1 (,,I 71 21!- i- -- .,,To ,-,-Nkj,; jy (\1 N I'll -1 1I.. "(I'll I I~ 1-', "
____ j -,-, ,", ---- _':, i 11" 1';- C"', 1"I",- ,,, i l 1, I I'll, I.". I -1
l t '. !!= 1111 it" I 1 11 1. I i 1 1'. ,, , I., .. .. .. 1 'I, ,, 11 I'll 111i 11 11 11"
'.'-, 'i : ,""j= ', "" """ - I lvlil sl"toN I I'll 11
ANIA-EBIA !?01 ',',',' .' ', ', _,"'. 1- _' i il ,I 1,11,
CASS DE NVESPEDES 1 j1- ."', .-- 1',-', I Tv )Ium- 1-1 ''I'll 11 '
i U,,d,, A. d--d '), f,'' r.,-, -4 A HARITACR N, --- ,--,-" , , lo,,Oi vl 111""t .... dii(l ii- , 1. "I Ill, mvF.,Fi&,,7
it It -1 11 I -1, ilt", .1111, 11 I. I O- L "". "'I""! 11111":.%, ,ok. -:I ...... I i, ,,-v-,- -- .... b-d--,- 1--- ''I -1 I I I Imli, ,, ,,, _, -,, i t-" ."-.
I ,, ,- ,.,,--.,,.." ,,,,,,,,.!."I ,,,,_"_* -, - ". t, "i. .1111, c I -'i';, ,,, , 't'_* ":, ""i I ''I I 11,
AVENIDA COLF N 211 i- -__ ;t -, T it" :', ", _,"', i, "' I li)( l4.IlL\j ____ __-NIBIA "', i_ ... I .' ,--- I ,I ,, I I _,"I"li" -tir"it'i
I 1 11, 1 '% 1rw1, t-, ,,-" ,"'- "', "'r,"I", 11 ",- ,,, -;Lldi 1-1- I, '' i 2, ", , 11 ......... i, I'lO7
r1li I,, It, KWY A qoll -1, '. _i1t.11*;111 .. -- ,i it"', "I IN(A.E' -liV ",qlf, 1
$1 1, It, ... ". 1;1111 1, 11 I ,-, "I 11 "t., ",;, I .111=, lt-. ", ;,V-1.1 P"tiii, I_' 1" M W il- 171--Z i 11' I Z ,,,,,I",, i ,i 11TI __ __ i A1111T '; "' I 1 I, I,_ 4, 1, "'trit,- ;"w"I IN11-11 PRIV lilt V ll """ I ',, ", ---1 -,
11t1h, ", -1, 'Ieti, -1 -It. I, I ., -d! ,,, 11 !!t j., Ltt, I,. ill, 11II I'll I- ."I 111, 11 -- ", --!- i I 11 11 ,!-,,.:1,:, i ., 1,diito -g-t1o1-1, I "-'! ,
I, ,-, ,, I",i,", ,-- ". I. 11ii --1, 1- I -- I 1-11. I, -.1, _AT_4
,,. I -1 , I ", 1. I I I il ---,- -111.11- lKI111
"'ZI-1. 1; S ill -'- A,1-1"'," --. r, :, 1 ......... A I ''
III _1j, ,i "i" ...... T _111 7i-ti DEPAIlTAW NTO D111 I ,I;*I,;, 4, *,'I-"- ", 1 t "' :%,..: i,,,,-,t.i ,-" "' 11 (I t
I _- _11111
LFITE-NIDAI_ 11.2"12, I! A T. i I il .
" _- ---- --",--,- i,- -1-i- -l --li,- Ai -,-I iA- Iit "rillill"I ... I"'1A_1 1idT11 IIII111
VEDA00, ANII Elli I -,A ,, ,: "". t,,,, -,,'',.," ,, l"''.'' "', ,""I"", NOY JUEVES 'I,
1, ". ,_! -m,(iclfo Pmi-I:ANIFNTOS 1_,,' _-r, 'Itir -, ii, ,-twi; _,oii- tt iiiv
lj,, "". H-I I -I%,,.L1- L,----, I ". ,,I,,,. -- "',- ". ,,, : -11 "I'll I I It, 1i I I .1 "I'll, 111111 1 I -- fit",
It~ iI- ---- ",", ,'-----11 -,:,; ;Ii--;-, ,',',- ,,,,,, "".01.1 --,- -- ,,,I, !- '", ti!-I,11-i'll", I li1*1 T1111, -j1L--j' 1-1 I "-1-i"" ,_-_ '^-" I ,", , ".
I".-,"o 1-- 1, . ". ""I'. --i- """ ,-- v_ I". _"I", ": 1
___ .... .. I I ".. i L I- .1111-1. ,-,,,I I I I I It I'll 1011
.... ___ ""tt, '.' .11. _11 %"+i- I
I .; ._,_ _', ___- ". I 'iA i I I ,I -. 11 I - I "I I 11-1
CAW DF COMI "t' 111 "'i I I I'll 11 I
DAS I _., 11 -- "".1", --- , ", "I", --- "'iir-, I~~ , ,,, oIoi_ le'nt;t.
81 I I" _- T 5i ,It, t ;I R11I , T, ;i-i"-TILI-41-lf-l -c ", _, 11 I "I 11111"',", 1111111 rtlrA*A ,h- NIO, T,9AVTAO -, TFIYi i'-""-I-. "11'ii i" ,X" Ill"I I ( I-~, 11 11 I "".,.,t I L"' 11 1, 1- '--- ", 1, r", %" P.rn wpOitt-'e.. -Ak"I fl" , '' " -, ,v
,"', b", d, ,,,,,, I 1,
I F rckrincn
1). I"" "'r,", ,", I A 11. I ill 11 I , '% 1 -", ,It jli,, _____________,_ 1. m"J" ol""t"'thl ... 1. I It I'll i11.11
_1'11 1.11\111"%111 I 1 i Prem oso 1 I I 111%', I I I .... .. li-.__-._- 1't:I_1
_,,_ ."', ._ 1'11.17.1'1,111 "I'll, t1-I:LmL1 'L Ll z 95 NAVES LMALES I 11 I Itill"i'll I %. 11 I I I 1 , ,, ,. 11 1, _ I I N-- k""'. I 11 r !", I'll I'll I I "I'll j -,-- ". i ,,, " : I ( ."', I
-,-,-,. I ", , ,", ", 1, t- II-1, "
I I I 'I'. : ... I ", ,,,,*,,, , ,,% 'l I I 11 11 .
I- '. I '. I "'I". I 'tttii.'r' "' ;Z ii ' ", 1. I -, 2 I 1111t I, 11 I I I It , , f .", 1 lil 1.11, '.
,,, I if 1-11 11 111-1- I It. I I'd,,, 1,,qIigvn1I Il i ... ipiz ... 1" I 11
92 AFARTAMENTOS ,,,-, ," "", ,, , (", ., ,,,,, ; 1 -.I',,,,. i,,,, O, ,- ii, "IL", " I -':" I ." ,-", -" -- ""
It", I., ,,,", "'t-, Departam ento i, -'N 1- I", I',, z i,:" ill, --m"Irl ( ,,, i- I I i migl ,"q'ItO'd 11 li, 11
A ; .l : _,l ... 111.,l 1 ,(, 1., .1 I: '- ,,,,,,, -1', '. z -- I ., t 1. *, -:." -,"", , ,; '- 1 ," Id ,
l7
t. - _% ,,,, C' .,d' 'd. C,4,,6i. --- _I Idjt;__IO, ,t: 1 i%' "r 1 "" , 1.
'I.d V-,-"".",.0: ,'-, ,t __,---i'- l-- I _0 _, i C ', _;"_,_ _7 ... I_ ,___ I : , 11"." 111 ill", ili- 'L I ",
: i:, ' ,'I iLl , 11. 1,11I. I ,- .i _!""I'll",
i, -1 11 611 I'll'. r" I I I I , I ",
21 - "IL." ,,, 't" ,L,,,d,,',"," "', ---1- 1- -_,_ i ., i I lil .11 I I 111- % 1. "._11., I. I'll 1. -1 It I- il I ., 1, ,, 11 , 1_1_ 1:, 1 : ,,,, , ": , ill 11 I *11 11 1:11, I iiii 11
.1 :,',.- "ill", l,it"i 'i"'t, tl"'," "t.111- I .Vt, "'t, ", 'r i,, i, I ,- '' : , --', "., ......
_', 1.1 .", I .,,d, 11 I I 1 I ,_ -I'. I -1 , i : '. ''i ,, ,, ", "," t ., ", "t;"4, I I I .... 1 I ""o_.__ I"-,
I Iiz- 11111-, ..I, 1. 1111"t I I~~ I i- I I., "" _, ;_, , I t, I 1 i'l, , ,,,, '':
'V --- -,-- ., 11 rz- I~~ .1 V,-, 7'1","; 1, "', it. I I V L 11 'W- P "I I I I,---- -1- -, I'll I , "
ji t I

i , I I ,: ,,, I, ".., f ,. ,,, ... ... ... i-,I ,- I L. "i"'. -71,1.,-i, ,_, i ,,, 4 il - 14)DFRNO [IENT'llot-ISF " -, ": rt,' ,'-' 1 t I I I, I I;" "" Ii I I
,-- ,, -IF. i, -, 7 - -- -,- I - 1 1 ill'
- I "ItC F I 1 1, ., 'i ti, : i i ";, , 11, P Iji i", 11;' 1.1"i,
1, 9 ,I ,,,, I '. il,_, 'i i I I I i l 1 i 1111-A1 1. '-- ,,'i,.-",.,il l.f-_- F-35i I I r, ., 1. 11 I ,, ,,, 1 , i I -1 ,il
l 1-1- I -1 1, -, "' , ., - 11 I I 1-111-1111- -BONI I'O 'A. %- i L " I "'' , 11 f "", ; I , I 11111j,-H 'I", i I, -i-111 -1111- 11,111,11. O' I lPA H'I'A-Mil EN'r () , , -,- ii, 1, ,.1.1 "I I "' "I 0 ,,,, ,, 7-f ,,,,, I t1l
___ i L'It., T1I _111 ,I , I "'t 1 r ,(" _- ," I 'I IiC UAII Ptli
AFARTAtiIFNT0 NUEVO ; ,-- ___ I , ': ,"% "" ,.-%, I I., -6f,", ,,,,,,,,, ,,,,,, i- it, It i1 11 ,
,7i I-, oI--,,- I- I'll, i ..... .. . ., ,- I ,'it I -- I'll "I 11 --_ -11 1-1 111
",-,, I~~ ": -, "' !> ". i. 1 ,,,, 11 Inflon"t)"I G0. I_11,,lt:1 I ", - "
_:i" .,; !, _;,_ -1. I !, t '. 't.1i""', ,, I I 1 94 H"ITACIONES ALqL ., 1, ", ", I I I 1. ", "" ii.- idi A
11 i I -. . I,- "- -, II "I" '-1, "r """t",,", ", I:,"I" "t,, ^_:", ","'."t ...... .. ,, .
.1. ,,, ,%_ ',I , ___ Ii, i I -- 11 F_- ',. ,', -- .1 I ill I ,,, 11, I
I "i" 111111 111%1 --q-- 11- Ilt"ll?"t, I , ,I ,,_ 'I'z-tiItiti BURO-EMPLEO & """ '"'
-"I",i% lI,_1inl1:-1. I~ 1, ill, ,."I ,_-;, r -, ',. v--, i I _--I 1 I -1 __ It, I~~ t", I~ "I -11 I., ,,,, I., I .11, 11 11 I 1),-". ..'', ,, ,I '.
,- 'i -- ", ,,, I, T, --, "', -11 L "I -11 ----_ __ I A-- 1 'il.- : ", ---ll , I 1111-1. .... -, '- --- _____'______!H'_'i
,"t _- 5 ; ,,,- _I;iti,,,Inl -I, 1111 tl ,---, I ___ __ 0d.t'11 Clllititlkl til A-][- OO- ,
", :. -m-'A'To .. ,I,- IN "',", "" _'_ im COCINERAS-COCINEROS I -:,-- .-'r1-,iW--.
F ,!, 11 ACADEMIA GREGG ,,",,,_..,_ _, ,,,1!_, t,7
11 ftlQT- ,k iti AllliiWl; _Itr _I I;Vl ..... _. ..... -- r. -: ."tT.". 11, ", I I , -- 11. : A.'acm, I "'t ... lt, I ,,). c-'di.1 "' I~.
gl, ., -,- ,,,, -- pz, -, I t XWn = ** - , I_ 1_1117*1' ___ ,_- ___ L I rii"'O 1, ",I L. "., lt .. ..... jj, i"_ 1:'L
_t 1. ..-'1111_11 -111. 1.11-- 11 Li -- 1 _- Vt- , 11 11.1.1"", i, I I 11 1111 I
-,-, t 1:11, ,"-,, ir : :m-.1 ". C. ,,.
10,, 1..11. M-lill", VQ-I __ t .- ,,.-- -,- FLEGANTE PLANTA BAJ - "_ -' "j,", I ", I it "
I I 'I .;= I.N, I -tI .1 T--, ,-_-- I --, '_ -1 = I ,,_ ,r T t:,,; I ,I i -111-1", 'L,,_1 I H(Ohnna. RtIlArto 1 c -1,11.1 .. .... i'l- 1 4114AI-AL"A VE GOMFZ 40 - -- ---- -n-I.-.-. ; Al ",' t-,5, -! n'ti r- __ l'-w'_14 m-t, ct Ii, _, i 1,41 1 , -,.1i,-:1. I~ .. I , ', "i. I 1' ",-" Ii-111111 it 11 P523 A.3763 "."i"" 1- 1A. 00-taA
__ I ,I , '. -- N-- , i _11 I -- I-,-- TWeltirtas: A , "Ill Itt I I _-t ""'iAt It" I,_""- "-: I -- , .. ", et" _--- i : !.i m_ l -liI-V1
VETNIT)A 6, EN'TRCCV 5 i c;t-1 M-,- -.11 i,, ;,-, i "." 1.11 ,Ii; :, % "___ _,'. .,,i;., ,: ,,, -'. N, M ,i ,,-I,.- -II7 -- ,,I,-- -- F
) I. --_- I~, ', It I -I 11,11 -1 ,,, .1 -, SOLICITC, c-W
3'.,- -1,zll. ---- 11 t i 111 I 11-11 "I P!, -1.11. I ,I,." ,.-- -w I
t- I : I';',-r 7 ',-', T- ..-- I, 120 MANFJADORAS
,
,.,i -3 tT B I S ;,,C(,). ,N 14 !t ,
'I", : ,,', 'It". , 7 ,, ",, 'I'll", lclr'n, tit, coiii ts !. It!, i-i- r .ii2 1 E,
I ?,.b i
8 .A., Ilf"r- : 11 1 f1tt- : _i: -- -1 ,,. I. I.
,k--, ,- '.',',"""."",-.- "* w I I .i ,,,Z I "' V", _ii' ,-"-, : I
w.., t. 1.1 N I _- ". --., c 1. I -1.
r-,,mi 11--, 1-11--" _ -I- t ---- 11 Aw, -- PARTO KOHLY I ilf-111 L I I 117 SOLICITUDE3 VARIA5 1.1- -- -11'.Alll. -A. -ll.11 t T_ ZI, 't 'C"b"'C"" Z' "i "R. ,-' I At C" ) -' N, .111, ,, 11 I- 1,
... t 11 1_ ,,t n ._ ,
-1 1-11 1--11 xt, -t- i"i 1", - I' t1_ -. _Y---:,_I;., -.. - ill, I I I'll Tlltll 1 1- 7111,
At MoblINO AYAItltl *MnNTO I i -, _, ,' ,. I sueldo; 'IfIrlitid' T11f, 4w id- 1-24 '
ur-H-gi '. 1 1, T r ''I 1, 1,- I ---1 1 -1 ...... A.I.I. I ,-. I~ I i -- Tii, -x, In '. !,, ii,- E- $27.00 Semanales
I. I __ - I t"', -It __ ii, _' .;_ 1 i, -1- '111 ,,, ?I I"! lit '-s i Il il _-, N, 1,11, 111I.-1 1- It.:IcIvAlli'Vil, IINA jolVN DV rGLOX PA,
--. I "; 1,111". -- I t" tt_!:L1 -1 I _,I-, I, i,
11-v"t V3 -,,,,I 3- 1-1 1-1 c.i- it. c, I -,- z r 5 ttt t,", I, i, _,__ 't," Iti -!,
-,ti_, .nl '- -_, tlFDADo, ALQi ILO CALTY Ac.1-11-41 N 11i. .- :111, I 1. 1-111 1- I "I "I -1-1
,, ---I- I 11 21, Ifitv", -!,,,,, t-- ,,, -1'. 117 ,,
,I d" I L 1, 1, 11',T., i" I .... L ,,,, ; -- 'I. I _, X i 7t-,-t1 1-1-i-11- -. -- I 1. .. 1. I~, In --11, 1- ; R.f.4 S- Mi- 1, _ I -1 I", it.",---1 1, --- ,. ti,-. IfIr-1i. Llil -,-, .. I I 1.11, lill i .11 1 1 i L E W 11,i _u I
It 1 1 v- I 1.tl -Iilb , i_ :_ .1, i"t _','- _, 1, .1, -t
1 '. -t.. -i-- ., .1-1 .- 2-1, S, I'll, pArt, I], I.c"l. 11 11
-I- -,,,,,,,.,, uiri-,w-r6i- c- 't"I", t, ,!i,.,t,: :1,i, t ,,-; ,], '. __ IIII- il P1.- It, NlimVi., ----"- -,- -.,l tl);. it, ,-t- 1 123 COSTUREFLAS-MODISTAS
_i 11171i'571111 -- il 11 117 F.IW11
., IL ',,'.',",' ;, i, I I I -RilN I ". i i
.,I, i __,, I 1 1-, "I 71 1,
,I -7 t, -- 1 1, , -, I~. I~ '. z .- ., I SOLICITAMOS ("MACILA DIANcA rAXA
,- k NID k 1)"", : ,, I ."., I I : OP0 tt I ) "I i. I "I, -- ,,I,
t. I i: I 1 , _, "",, I I'll -_" ,, .,,- nii", I.
1; ;' i, P ,,, i,: :, I --- !, ,,,,,,.t ,, .
;i-l-.,i fl-Il,'11- ll- -iA-.i- 1-1; _WI P-kNl; ,.! c. I I ,: SE SOLICITA i ," ..... bl-, c.11I
,. 7"' M F C 11 A C If A S , 0 I-I I 1 -,I.IN, -V,,it, I -- i It-- I, I- I; : 1, I 1 !, i7 ,, it", ,, W Int "t, O'Il'I'll'iti. blan'., III, 2l a 1 .. ..... ii -- t i" r, 11 km", 11, i 111. 11 I If-JL8081-131,2 1 i- -- -' I I I 1 _IV -I!'71, 1 i 1___ 8 1 ,, "" I,
_- ,r: ,,, ",, ,., ,,, I ,
1-111 -11 1111 1 11 .. it 1. I I .- ,,, 1. T,1 38 h6titi, ptrit ,-ioir I ,1 I'll" 1, "", "I, 1,1-1 I.F.C1.1. I MI'CRIC.1 V- __ __ __ ---,,,,, --- -,I, lT 1 ,_.,T- ii-;-Z nd ,- ,i-, I 1,1 ol 1,4_111' 11 1111* .it. C,,1-1 I t. -I7 I~ 1-11tIll.l. IIIII 1,i
;J _,".- IN Al' -TAIIF\T I -_ -- I "t ", -- .1,- qlVI ......... 1-ii
,:A' I ti, 11 r- i- I t ,, "',,".1 P"_ it!-. .1, ,1 I n '! --Itl I~- T wll
1-1 1 1--., 1. --- sy: kf )t ff-k ; f-- - 1, , 1, 1,04,41, PPIOPIO I'll it I ,I tlm l= ti,
-1 ,I ,-! -,-L, I !a rIlitt, 1,nr ritiVrVnixiii (11
1-t-_. -- ,,- I I, I ",I ,-! I II
ci, I I :w I 1.14 g.1',i-1V it, -.-11 to -,,,I'. 1 o6., no )IT.1".
-,iN., iT c._,Woor.,n i 1, _kt_WmWw_ iril_,ut i, ,,, I " -"'I'l I" 124 LAVANDERAS-LAVANDEROS
;oi __!,, .=,_ -.1;*: 1 YSPI ENDIDOSS PI;04; I, t3ri iii no lax fili .SufllO!
'""'r,"," I ", - '. ____ ,". 1-r:, ;,;,-.- ,_ I,, ,.., I i 7 '. I I
ti. ""I .. .... t d!, t I I __ -., I~~~ 1 i '" , ,11, 830. Ill, U) 12 m. I I 1,1:1,1UPRIA "LLOICENS" 1AVI-ItA, 4 DINI 4 LA 6SMANA!'

1 1 2 1
i ., -- I _, ,_ ".
I -I e:ll,,i, 1-11 I 1, , ",- ,, ,.- I 'j, ,, "_ I I I I MIRAMAR- --- 11 1:; I I_ I ,_,_,:, - :- '-l .., I. 11 a .1; P. In. 11 1-1 111, --- T111f, A I!.
-, -- 1,li.';,, ,.- 1 -- - -- ,-,
-, C--' I it ,- lri 7 ", ,,, tl-- y 127j --', --d"," --, 1, ,'it 12,t,.____ I- I,~ k -, N, -T --- Q a ,it, i, 11 ,,,, ,It, t "" "t', '-,I ,t,, 111,11%, p-i
10r-, L I ., '. I P ;4EO 40, 1.111,11,
;_._1LQCII.& Ar *Ttmr'TO m ,I.:,,,-'_-'1 7" ;.,_ , '' I i ;-d. t'.., I I'll It k;y-F;- -,v-, N -0-.7,7 Cos Xtri.
______ "I "u
Oil. -,",1. ,-- ,', - i, I 11, I : -- --'. 'It"" I I 1_ 11 '_ I -1 1p, I ,Vtre I' y 11), Vml,,,I,,. ,-- ",_', -.11%1 A-1t.
11, ,I ,- 1, I~ .... .... i, .,- -- ---,-,I "4 n iiTF. tL - --", "-,I i 1". 11-11.- _,11'. ,1.11., hifVrm-: I,
t1i", _-I li-', fi.- (I, W12, i 11 .24
I. " 'K k"i mk, I '. ."tOit"'), i'llit. I! f-i I'll. IlillliIl, I
"".11, ii t I i I I I 11 i N 1,I:1.1, I ALTURALS DF BELK-N i, 1-1. I 1 1. _, I I ,_ ,,, ,"- I m OFICINAS 6. g., P-, "", ci,.-I NI-2222. ivi h,- 31,
-1, ,,,, t i1-,, 11-1 r" lil 0 :,, I I~~ i,- %, I^ 1, ,: I i , ,- -, Lt.I, 1. Ili.m_ Is, .d. 1-11-H "' CHOFERES
I
,OiKrg. .1 XIKC-C ..Om. i 3 fl-i 1'1. l'ii 1'4 'I "91" 117 O161A CLOCAASZ DO C OFM FM
MitnIANTE I ii, ti I "' -' I~ _-- ,I In Y'- i """ -, t(i MANEJ I 11
-1,1 -.11., 3-1., I!, -l""'i ,ipI .,I .. I -1, i-o v.,&, I A.WRAS! ,, P- -, ,7:'_z ,_ _,,,Z, -i tI;4 forman: Fl-M63 v M-694, I ,Z.11-1 ,I.,.. 11t.,-a, .it ,P,
,,,III I_ .- _111- .4-0 Crtli- E.O DO 1. %li% Il ... t.- M T.
co-1. ---- ,!,,- --11 t, ,iiiI, ,- -- ., _, ,I - i.;_- -: -l -r, "_- ,T-i -,
1- I., Itt',11 !;j ? .-Tj- T .-An i. --Ii E I "Flil,
,.4.I M.- VId. twsd $w SOLICITA W ll. ; I,
didi"t. ONI1-1. -.IdId ⅈ= : t, _-,v,,i 1r.,iV" i" H."W7.10!l." iit--tj- ,- w", t1t- 11 I I _s _,P,
W, V t_-, ;-t"j, -, 1", ,i,_*,--- ,- it"., '- -11 w --1. I I --'
-iI- 1, --. C-A 1A -- 11- -11 I I Op,,il c..
_1- $31 1,1- .P-., Q.W!Jo,' %,,_ ,,,,, 1, 'd it"
.0 .00XV,110 C-1. ("Ict 11, 1.1111tt X, I 11 I- 4111 1 ,-,11. It- y im-i:. it Yt Oracc0l; CHorts MCANICO,
,____ Oficinas Elegarites SE ALQIJILA N 11-111,111-11 ""I, ,;,, __i d, ,_ .At., ..""'..", Id.-J. _.IqW,.q.i,,1i Id. .1. 1"ot, AI-10 .,-.- It -Q-1 1 1 .1tillAit-111 -1 """' I ';_ "I, i' "O'- Pit"!" -r ...... -d no ... t".
tt I en V' "I' "ll" Ile 'a 'Alle jil-111111 ,;j;Nii-AP IIA --I 11 I "A
Z- ', I tI _: I ,IC,,,_,. = _- "1_ ',%, ,'."-.,','_ f',,I '_ It'- En ,I Ptil.6. AldsmR, Ifelvin' I J. 1 ,- t,,,- 11, il .- 1 -, 11 lit,, 11 i ,, %%i .. .... li, il- m_0 ttI1lm_2I
,, % .:":. ":7-1 .1-11, Y-., I -, 14 N" Q.;1. -q.i "'i I ---- , _, "I It, 11
.t, F- -- 1 I 'i, ill 1 ,', St .F.111 IN rVIOTOX M.NtJAB
--'. 1, -t I 1111-11- Aiti- APAR 1701 i . 11 ,' ,'i, Y 1, frcnt .1 pa"j,", '1 1- Hi-pal-n, Nirtin.r &I tivol- 1 11,' 1 Y'11 ,:" J I t" 1 I' -"I 11 it '- i fit t I I EVIOS DUPUX -Z,-;, ,--, -i- iT,,,- ,,- -ii, ,,: -, Faiit-ilitid, coo IT. rottis d,1 li, ,onq--t ,, ilt- .11 I _,111 11 I S, S611,11V'j, f1a)"Ina. J_ ,Il" _"',i,-- ---,,, ----1'1-.1i ,
;ivxwx-,W-; TiF) -, '. A I I '. .i. slawti"Ar I -_ V -A 1.1.11- ( NOV.... .s COLO.
'- 1110 LAVANDERA&LAVANDEROS'
I'll, 1: N'..It"' Ill I.A
,.; 2 ,i' ',,. ,' guw," y 12 de 11n.'JAII, .li ,.tll.,, 2 .,Opli.. hVi
.", , 'll .", ,i.,I,,"I __ I .17,,"', ",*:"" .___1_, I_ I % I'411( 1.0111 Fit"!
11 .'.- 1- ". il--- --- I '., ., -, ', ... ,lr ,._ ", I 'imll 1.5,15, b.h. inctil- 1 I Z1.I111,,'111id-'1ii.4.. il '.1-t'. O"'. ", -1. li- 1', ,., .,.. ,- I .-Pli. -P..i. P,"s P_ I 11 ., "11. Y_ ,
,,,,- z I~ tit I. I ,,,I lTO I I 1A1i1-I I I I ,".1K
I~~ "I', "- i,- 1"i" in, I, -t- n. scricio d, ,rividos I ""'O', 1 -1-1 It 'L 1.11111.1, 'l -- -1
F 11.1-11
,'.,',%',',', "=. t. I, ,."T,'.* - ._ -, -- -;- __ ltrafli, 'firitt'Ite, t III 1, ,i ". s,. ,'.,. '-. I 41 t7-117 o-c- ---- ca.r.., .ON
,,, , ,;, ii I-.d. I , tl,, ;, -,,t- I I~- i --6, ,lot, Admittl I.. li.j,. dt 1A 452 Ott mi; I M --- c--" -'- " It",
"'t. --, .. I~~ 1 I I ;i , ti, -, ". P-.Otll tttlifom"_ .. pt-1..iP.r. info-its 11_!1 I ____ '
__ if- 11 11 I- I, ". 11. I 1, "i t "', I ,-tl", --,, -,-t. bU,
,I_. -,
-,. --,- 11 IfN,tv""I"', t, i Cu l W, -, t-- --- t I RFINA N, 1. 1. 11me lt. 1. q.incall. d 114 AGENTES VENDEDORES SE OFREC -- rl,,,,: A-. Hol_, ,t
"I'l I"o 1 1 111.1 1 1_ """ 'O., ,ti, ,,,q, ", ",,R.", ----------- -I., 1. 1. ,, -- ", : I t , 5 -friente Y 951) y r a el it- I i
,i xl ... .... it I .11-1 __ - I I __ -1 __ 118 CRIADAS CRIADOS
ofl I 5 0 9 PESOS VARIOUS
L 2 --:- ., 11-1,1%IL I 4(on. kv.li"O, G' GANF 1 129. OFICINISTAS
__ _,_._____,___, i -- 11 I 1. I f 1 2 t ; --,I, ATXI 11 .k
-1 7"'it" I ., , "
EDIFIclo GO'NIEZ I SE ALQUILA 1--' i, 1-11 ,i 12 1 r 111'1,1: :" I%' I "","", n ... ",:, i ,,, ,,I rIt, -Oia .... .... "I -! 11 1-111 Ill tl 1111,111111A. 14.1 1, , i ", ", 11-11 ,.- ,111- T l i --I-,,- 'I -,---i,-"..
I I - t, C k 1.1 E fil 5PO i 111-11-W0 WX)-22 !I-,- ... ;'I IA -,-, 1, i 1 1,11 -It__ "-. -, I ,," :, ,r! ;I -,,: :
, .1, ", ----, it -- Ild].*" ZAtflio _Pleodi- i--- -- ------- 11 t.I. 1, 11 t -1 I 11 -- i -11-111
". ,", -'-, ,-l, 11. ,", z""', H-111W-14
It.to I.ti __ 1 1_11 1_t'_ Ill I, T-11", V11, 1:i1.".11':1 I '" ", I , """, 11. .f-t.. ,]!- '- _-.11.1-1 .,.I", ,; : ",,'l;i ,"i, I "I j", 1, --', "' -1 11,-', I--" -,:,__,,,_ It, *41* tmed I I- O- 11 I- ,%, , i -- 191 J. DEL MONTE Y V18OPLA
", .11, _1 1 i, 'I k It .... ... I. I O, FICE HOYI SE OYRECY.
I ; -, 3fyNf)t)/), y C, ,.! "i"
7t-oAn5-,-.f_4l ft-,- i- f",,- .""-o I ill 3 I "I t I I __
lit.,ijirim t'. -1. I It, lit ',. .... .. I ot -1 "I
'r,"- ) t -,_ ,_ I., : Pit~ I f-'.. ll. I'll, 1I.TA- 1 -Q1.11,I1 I I:A, ,, if, O"It" Arnph, cmiocimlentos. Es
I -', I, "". 1. It. i.,"', ., "!", ,,, "T n1tt"IA 11"T"'CAR IN "o,".
.I'. 11tId", 1_111. .., -I, ''., I ........ I I -- I I'll, 1-11I "" .." I """' ""' OxI
It- I-j'u- 1,of"It, ,lo"ts i_ __,_ ,__,__11_111111_1_1 ,., ,,, ,,,.,,,, ,, ,,,,, ,,,, ,u Buenag refc!ren"i, -", a L ,',,,_ ,,,, _, grafo.
-- N-11, -Cd "', --- -- " ." -,
"- .il-, .1, ,,, ,,, _,,,- _, clfli ltillliplot# "tIli IrKI'o, ,:, ,;, ( 11- I I-' ;1mmin
"' I i H 7 -7 77, 1 """! ,,-" --"I I w", I """ ,,,,
1. I I~ ,.-,!I amptioll, irlet, .lot, cuArw _ ,,_ .,! "I "' I z 1-" iA.11I, d, -,d, "" ,. I-., I" __ I I I ,ins, ueldo, no es factor impor'I""..' "' ritto criartm. I -i-.. -, I - I -- + __111 i '. ., "let,- "". -2
I i ", I .. ... I. A 111, VA- Alj
i- I 1 I .71- i"T'i *1 I l -.1t,'111,11 t1f rl ."'.". tstnte. Favor doiar recAdo
,- %_, Itt .! Elffii. I I 11 4, "t.I. , -i ,
1 -, -_ -, ,- I, r_ nombre dp Ppdr, NT-3032.
ISK55s-f REScs- I CAHY 11:. N' ;(13, vE,,-r.kjoso TRASPASO 11 -- 'i,1-'Zi,- 5, L
'. -- i "If-1111 I',-I-i -Itiis-, -0-- I "- 1 ;4 H-C00-129-24
-1w. ., -. I ill, Ii.i,;.1-111 $1 AtQla. .1.1 1 r- -it.". -_ "n"- 1 V it", 11 1.
11 it N, ti" I'll I. I 11 At" ii, NtE:DA.()() I,, _,- tnl ltf-" 114 : "" T""V _AoAo' NljF' _' 0 "' 17 --tCt Jolt' It, Allos, WCto,,I ,. % !, -iii, --, I .", iilft- 1.11
LIZ I'4l' 1,4'V ,2,-t.d Y- I, 11 I -_-1 I Il- 21.1.111t, .11- 1- I, -." 1"I -- ", Ill~ "", ,Acilt. JI .t"i- ,_ Ir,-l,,l
.t i" ., 2.3. lintrle () 1'. 1 11p. I P- -11-d- I UVENDEPORES ", -w.
x Ndd v w I I 11Z.11,1_1 li, Fll r 1.t)j1;,1'1I1 P 1;, 1, t"'If"'I"111 =1_1li _-_ 11 11111-11, ,-- ""O,'t -!l I "I I I 11 -,- 117_1 _u
__ LKCM 01" i Vetdmdo, I fi M .",, I., F-1, -- 11 W I d. "
HFRAIOSAS 11ARITACIONES 11 fil- 1-11,111" ,i" 1. i ; ArfVEN L-CIADOA .V 1111 A,
o*pmrl*mnt.d.1uj. m I v-1-1 ) _. -lit ,-, -- i' --.! b,-i- IiI i I 11"", 'W", "o h".. ......
NI.dttm -j c,6-M&S. ruos, zn lermttd 1, --- Nlodp- a Ap,,ri.Vdmt,,t Tif. M-ild "r .."."*tllllll l;"r!""", i tx, I 111, I ... I'LI11-1, -',
P1113- lit", COO, I I'll- a "I I 4 ,,I ,, , INGLES
I. A-M.. Nfi-t- C*,-., .- I ILI. )lt".."i, .. PARA OFICINAS U q-C.7i)ti-ii: V ,__i.-,.1"1 I, -- --- 1 1, 'ri- ---, tl-i
,., 1 7 f_- .filmi'mmentot n -', I,, I r- ".. I,~ i-,,It (' - ,I t', 3'A' I 1,,1,dd,,, "i,,- '.1i'It. -PI's
-,lNi.1 do, hAbO1,,!- ,- I ,,- .11, 11 7, ,_ I. N1 4 -,,- Ft, I --- -'-- ,I -_ blUdId 1 bt, t" bo l,-P)o,,, ,-I,-. I -_: 11 .I tI F"till.eritt tquipado t,,t, d, 1 I 5 p ,,I.,,1 ,-1 1, -- ,, ,,,,,,,, '- I Fl
-VId.d., ,C til I, 'll. I I I,
--. f"'te-CII f1c) N 4 ,", MENDO ,_, ?V
11 I I A UKE ACONDW 92 SANTOS SUAREZ ZA ,!,--- ,L1--t- -'!"T.i".t ,',,1,, ,',i,'- ,;I -. I, cii- "Ic --. ii- I I I J-,", ct,
_d-t.. ".r.l. ),i 'd','T !. -it-11 -i- , ii. i ,,,A.,ld, Z".
-,- 'iIL, I~ id- ;.-- ,:., t, -- It -1. 1-1 Od I -11 .I ; t 1 7 T-- i, 11 d, I,, ,--- t.do ril toi que O61o "', ,-- 1, 11.-- il"I",
t-vt 1',. 1,4 '. -i- T- 1,-, t.,T_,- __., It.... t-. ". I-~ .1 -- I,, -_ -T -, b, w-t,' c- It tw- I "- 'I- 14 Aqu.tetillra Moid"na I 1, 6" "' _L '- C, l ,Iill 111-1, -111 .11. ii c I i, -1 r- I I I.." :'.-_1,1,1,Vt- O, 1, ,,-, ,,,X,,, ,!"""". ,, ,,., -DOt I' I
IITI,14 ml-u u I ""e', "I -. -1111-, ti, HVtrilro I -1.11-1:1 -, ,-1V-1-1 'A'Ilil.,,_ 11,
I -1 I -N-14 -i,.,. I 1,
.- ". ,,,,, "" , _",,,", indal.
Tn"O f.,
,-_, V". d= v,'i._ I, '. vutCle I i-11-1- _11 tltl- "" '' i ull-H-71"T 22
CALLIK 6, Noa. 40&410 8441i. jel- i,, ,-,, V ft It 3.lk1i..t1- 191, "I ll, 'll'.11, .11 ,, 'll"" "o, 131 OFERTAS VARIAS
."'It- [III _., ,,; z; i Gr-let. f.,flid.il'. it, l'I,: t, 'I. _..--iL,__-;_,-'I t "
4- ;I Ii, It~ Itt&i-, "'It- N.,, Lit TO _. P.C.1ur', ; t ., I'll,
,,I, I, 1 ti, 1 --1 Ilt--- 11-111-1 1411it ,,, ,, .",,;:' I,, ,', I ...... :, -i-11,I I- II. !
1, l,,,-- ,,, 11.11 *1,1 ;,." -11, I I i I 1,,,,,,, ,* ...... .... u,, co, attrit,
(I'll. 17 I 11), qtiil. LN, .'It. ., ,- i -- T,-;----;-
in ill",.,ia "'.j_ ,
-Ol nNd. '__ _ it"_ i; _..7 ,,, ,,, ,,,,,,, ,, ___ _-, .""'I", .... It. .,-.
... t,, d. t H1lC-T! M ___, ,,_,.1, --, 5t AdwinistAi6n: !94 LAWTON BATISTA 1-111o ,, -'- A--,- 'W,,
I i'Voll _, 11ii. ..
Tit, ',
W.-t.'-d", ,--..,- __ _ li InVoobilial-in I I. .... ji-, '.'I -- flri -,rjoir'814.

L A4d. VniM,1,A ,*,- -11-1 I -I I
-1 It"'. I I,.,--.
gV_ Y.:-1,A d. 1. P-i,, W, VEDADO I j-Qjjj,0 -1A III$- --, ; ,, I ... ,- , 1, 'I t' C ""' "j"1"t"-% F"'I"I" 'ti I T- .11".
(Wirios Y 110. _., "',", I I Pi,.,,,,. ,". i, Tl ,;i
f- Tof- u Im. .t, J. I N, ", -", ,"', "'. _-', I~~ J, f"', I VH-C-77tjj -14 !- -'- I-17-11,IIjDy,,rN o,,,VNjRL joVEN i o. RD,
i -1 .1 9ok%1 HOSPITAL N- 3 F_4j, 25 %- ""___ ", I ,- I Tolf. M. ;24 r-,,l-';- 1-111- I'll, t, st 1-I't --., r -.- , i "tili"', C,% _,, ,ii, 'i"'t. -'_,"..
9 ..,.
--1- ,,- .- ,,,
i, I'll 11 1 1.11, I., 1,1, I , ,I -2 .. ..... T"'T"", 1, 1-1 I ,A." ,I"'"
-F4kN*Tk 1. i 17H.Hq d. 1. Ilt' 7".- m-- -",, iiI I, -t tI .-I!" -- 1,111"', -11"I li-O'. ,3144
F 1',N I 719-K&2 1-z "- I VENDEDORES:
vH-H-Pat.wN It I -- I 1111- __ -, i it "'), ;-, t," txplal. mA.lcv&A. T
R1311, AL4VTCO 1117(0,1 AN:_-, il I, I~~ _i 'g? 'L q, ILAN I ('Ali- 11 il ,,, I G"', din"t ,I V,,,,,I I 1, i--1- ,I I~, ?,-,W
A' '--- =--,, 1, -, I I FRECE5t"fADO_0C-ATCi1i- (oN % -o "
it i!_-d I tI ti.n't" !I, : NC I.-Ii. H"AKA 1 I -, ,t "'it- 11-5119-131-.
I

PATINA VEINTWHO WARIO DE LA MARINA.-JUEVE- 22 DE SEPT, DE 1949 00 CV1 1

PROFESSIONALS I C 0 M P R A S I VENTS VENTS VENTS i VENTS VENTS
A n tj ncios I I I'll, .. ..... _- 11 I I I ) "I _14ki I -11,
A ,48 "' __SAS CASAN 0 _'j RUSTICAb
__ QmOuii', 'W 17 f4ums__'_ RU ..... CASAS 10 CASAS 1 4A CA Ix C'IA
C I as i I icm I q, (It i ,,I, -.I,,,, _,,,,l _- --- I I 'rtsw.. r,- "' I I , I 1 1 1 I I I, I I I I - I I -- 1:,, -, III t I, .1 1.1 A -,, .1, , "I", nn ,,x.n- -.0. -1- ,
',','.',' ': ,,,,,,i I """ "! 11I!!., IIIII- 111 11111,1.1111 i i i '' , I 1, , 'I'll 11.11,1111, : ,,, ,,I .
:1 iI:11I1-1-. I : i ': ", : ":, 11- t :, : 1- _1111 1*4_" A-- 1-11 I- 'I
[ I I i III a I I : ":%-, "A", : ""I". "I i I ..
1, 1, '. "I' , I' I'll "I'll 1. I ,,I, ,,, .1 .1
It i ", ", _, III ''I "- "I -11. i ,0 I I . A , ,- , I i 12 1 , , : % .1 I I I I. : ..". ,_11.. If- 1. -- III- -""I
I% I ,,, .., 1, I ", ,. I I I ': ; : 1. I 0,-- If I.,. v.-W. I r," 41 III,
I ,t, I f;, , 1 ,, ,,, ,ill P - I, I ,,, 1; I I I 11 1, I .. I , i I ", I I j I 11 I I", 11- 1 11 I Allll 11 11111: 11 I 1,- I 11.1 __ "",-'I'll I "I I : . I_ I., 11 I __ --
1"' "I, I 6. )fl I tA) ON ORO ", -,' .11 - -11 1. 11 ,,, III 1111-1. I : "',l] V, Illi I, NCIA j "',-, t-, I. .
1. I "I I '. ,
i QniopoiifAtt, 1-AnviO .x,%v , '__ --I------ I 11 I., it. , .. I'll" 1, I 1
I SE 0FRFCEN _, "i, ,I,(,. ,nA, d,, ,,I, pirl _' ,,',; '* ., -111"I'l-"I, 11 ". '' 11 1; I 1, 11- 1 Ili., 1.11, "I I :, ", !I ,i, .,:I .. ... __ -_ f
,, I:, It I ''I'll'I't, -11111in ,,,, ,ij DUENOS DE PLAYAS
", ii-11 "I 111- 11. i'111_1:'_ I I I :1,; I ''
-11I,_,;- I ... ,'.,'..I --,"_ i ,_ I i ..... ", "-- -1-,I, ,,,,,,
131 OFERTAS VARIAS I Adww"a "I"d eipt:atw. I .... .. , 4,;,", 11 T" I-1. ---- --------- ,."A A"", __,. ,I. .. .)I I 11 ", I ., ., I- ,, ","I", "". 11, IA
I __ I __, __ "" I -1 i I 11 i I'll I I -- i _____ __ _, -ii-,, A il ,, 11- VENDO SANTA F E I I ,'I", 111- "I'll" I i i ""o, i o-wI (W 'f ,,iT ViT 1 ,I I'll -1. 0", ,,, .. -..
1, ", REPARTOS Y SARDINES
--- "I'll I I'll 11 ",I I 11
) i, B-_13( ,; Om ko MUEMLES, I4_111", -,
11 1) k 1) , 1,, A __' '' -_ -- ,-11. 11.11- 114 I 11 "I I 1 1,11, i I I __ ___C_ --I,- ___ _ ,I*" I t"i 1. r'!"," ,,,, 11:f, At __ ____ ------,---A )
t-, 1i -- ... iadro,, rbj, -- I t%", i, ,."I,,, A 111i"111 I",_* I Caa con M M, 2, $k2.500
, I ) A I -- I'll 1 1" l A"'I'i I 11 li-l" i -- -_ -,-- __ e-, "
t_- ) , I 1, ,,, I 11 lill , I, _, I ", I "J I', Iff I A F- I _,., t i __ -_ 1-11111-1- --- -, V-,- 11", ,,,,I'. Il. ,,
I A I .... 11te, :, C f'rjlff I I I "';
1. I OPORTUNIDAD ":
-- I ': A_11' ,-_* :- T, ',, ,'I.- i;__ "t- AII-1-1 It ,.I,, I. 4l"In- I
i ,I, _ti,,,,_,_ I ---E R-.-\,(,1sC()-j-)U N-- -str, Mue )],s ,f:( fia-,. cr s ,, I I 1-io-V-1 IVi-I 1. I i Ail ,,, I "". -1, 'I'll "I i EN $11,500 -- 'I It 111 I ....... .. .... 41. ", 1-11. _7
Ir ":., ic- s. .-',z i -plc tiis, 't, "."i T, I ,tI11 11 RAN "I ..... .I, I A. I It 10 "III It.l., 111.11t, -- 4 It- ".I",
11 11 ,il v OPTOMETRESTA I I ,,,I ,-:- "-It- i, I- II cew';, l"did" vend, ., i 1.111, I ,'-- III, .11,111.11I ".11.1ii..
i ;1 3 1 ..Il 11_11_! ,, I , "" .,,'. Ii.
A. I , i 1, 11-1 ."I ": t. nllrr- ACllc p ft"i ;, wlzi, rl : %Ir r I- iiIi- I -,i: ,w -I-ii- -,-; --;w ". z ... ;I, iI'd. ", C.tf. VI
H .1
I i. I ", f, '[IC;I i'a, ", I -111, 1 1. .. I ,.'
112 1, llii -- -- 1-:-, I I -1 I I . P. A ,,, "I d'If" (,IA(j,,'ii ,_', la, ;, I --I"i.,
4 -nf-, Ti):iti; h- I 11 A . 11 : IN*I 1'1!1 .111! '.11."t
I ff I -it, ), "! I I. t, i '. "', ldin p""t'd, "1; roctbulnr, ci "" ", -., -, it, I,,,, I !r.cf- .,, M, ". $1 -- -- t '-- I'll, 11 A, L I x, 1,t
"', -- -' t ": J-11 I 1:,Z """', ^'It "
ill ,_ , ,,I, I , , I . I A -111 I ,aI-,t1,1,, "'i, "" it 'It" I ,,,, I, -- 1.4, 11.1-II.. II-III-x,
... "I I ; -- ,, ,? , il-61J,16 -"LL i I z I ,,, -_ I mIld", ,Imp ",. t:, z ; 11 111,11 11 ;; EN $2,400.0
__ FESIONALFS I 11 -1111-1111- "I'll - - -, - ',- ),' j_"j -1 11" ,,ie- ,, ,,, ,lf ti;,,I", P:mtr -- ,
I I tt _; _, I A I I-d" ". 1-
COMPRO JOYAS, MODER -', A,', , I -1, 1 t I'll I'll, A SOW ES )I- I ",
F lll __ __ ___ (7 0 M P R A S 11 A I i 11 I I ri""I" ,I," !r,',,1Fi,1;,, %, ,", : "" ".
40 -_ "I,!. li- 1 _L ABOGADOS Y NOTARIOS ,tlz ,, 17,: iIff,, C,,t, ,, 11,nj- A ,1 ,. ",
-I,-- -,- I_- -11 I I I I I I . I % - , F-t: f"11 tifit" F, ,-_, li- 0 G-1,1, IAI,111,1 11.1%,i1 1.I Ip I ",',," I I, I I , I 4 A aFFTF REGO ) CASAS_ __ ,,, ,I,1- b1i", "rt-it d, h:- ---- --- '. 11 11 z I I ",,, '. ,,,.,,,I,, Tli.",,, _I , I I I I If:! ,,V-,Ij,, ,,, I T-1r)r -. 11'.17 11.11,11, 'T ,.,. fti-- ,I,,, I ".
1- 2 u 1, --- ,, 1 -I! I's ,,,,, I, ITIs, -rti,-, ;,:I;i I I- 11 I 1, I , I I I t I, ,x i:,- I ...... I,~ -iilf t,, I., I1'1*ii1;;, w il ,I W l 11 ii z", ,,,,,, -1 .1,, "'e. ,,, I, A,, "I
-- F 2 ,,,, I,,, I IllIti-I __; _r_. _, -;;;,4 I; ""I"I'll"I"'I .- Ill.. I -1, I "r
I I I I 1 "',^ tIll 1, I ', I I I I , "t 1, , , ", I ." pid-," rol"'J" rf),ne 1 I 1, ,, ". , Ti ,i7t I , :24 i ilff, ',
y COMPRAMOS -,!,ir, A F174- 'I'll .. I -- '_ : ":_, 1-11 -_ I '- "i-11 I 11", i,
1- 11 11 .." -- 1, I I i, t : -, I I'll, __ ________,_ I I I -- I I~ -1111 I : 'I _- %', ", ,, i-,,-.,,I ,t it',". ,ITIII Z 1.1i. 1"I eil,,,,f,'-, D -',,i, I ii ,_ i, _ , ,;"" t", -r 11 -7 1 r IIIIIII 11 -11 I I I I ". t I Z"". ", !, ,-.A llli -I I tf-:I ,,,,,
,;,l, , ; ", 11- ". ", it 1 SII;Ir, I 11 I I I I I I I I I I ,'I i 11 111. -- I.IA ". Pi-,
11 I I I 111 "'-',- i A I I -1 .1,:_ """.", I' ''-,'- I 5 Or- ,' "' -1 I I I -- --- -:, ':, Vado Precloso Chalet 1, '_ ,I .... .....
:, i ", I I- --,"', _________ ImTv R, REz Nfm f\A , I I-,-- -1 , I , I R F V l KTO -Tm Iix-,IA R Conltrtwon Ile PrintIia 6_1_1111_ I - - ___ __ I lllvf ,_ i., "I"" I n,-- ,,7> (,.1i'1II1
11 11 I 11-11 11 ___ --_ A-071, CWlIPRO RAtIES7_U ", 'IDEN I -, ,,, A
A ,' IXJOSA RES i CIA
", ", ,_ D. Cit'Irl't" 'NI'moliti"', I "I,"'I
"I"'7111.1 I*111i i, fit I t I KEN AUD I i .11 'I t!,I !I0,(Kf 'o f 'i ... ... I I
,_ I I- I !I ,',',',^ I r'"I'l i rzls 1 '- Sitftlili p"i I 141 ,:- ,- 1 $"R.."of? I t, I', P ... ... .. .,!,;',, ,,, I, ,,,,,,A i ,,, ......
"I 11 I It I 11 11 il "I _11-- 11 : I Vito' ,I- Grt"&I 'I ,A
11 ',V I , I 1-1 z , I ,' _', i, ,;,,, "; ,' i:" *' ,; -t,,
'. I : i- e I "i0i"ll, ,,, ,, I ,,, _'t.'"", "."',
It: z ,t,__", 'It 1, 'i 1" : , " ," I i'll, , i "I I _- i" I I I I ", I, 1:, I ....... i ", -, I.11-1,11 1-1.11- --,"", "-',"'
I I I "" 1 I "I I I I ", I li ,_, 'jz,, ; r, I 'r - __ - ------ I ... I I 11 I I I, ,- ", , I 1, -11, I , I !, A I'll, A , t I t i., I "", ,
I I 1 _,
I f 11 I I t Ii
I I F : i -_ pi;i- til, ii,, ,, ", "', i , I 11 I , -.1 I I 11. I - --I-- --- __- 00 FIN(WITA
I I I I I I I I -_-I__- i
tfrl"Evv w_:N'Xlj) - I . , I, i I i 11, -- ...... I. -- "I
i I I,,; c I-, I ,,i,,,, ,-I- I n, -IF,iTiTFI I, ,,, ,l !';I; ,t! i _x "t , , I I'll ,. I I I I G AN I; A : I I il ,', 1: I I 11 ,I __ I I A I' -- At, I-, I ; 'I" ,- _ ,
""" , "" ., 1, -e I" " ,; i, ,;, ,c re M ,*," I-' r w-, l 7 .... .. ;I I I A I I A B A N1 I I Ili I ": ,, ,' ", _. I
11", -- i I I 11 , " - ,-: i ,,, .,-",,-I- ,,,, 4 li '- A4 I I I I I "I'll-11- I I I I I I I t , I, t" I -Ii t : I ,- ,
, , It I i i t", I I_ .1,
.111, I A I i'l I I ,,, I - 11 ; ,,-,, -1 I_ -_ -, ---"-,-, 11 I ,A DE HOY ( \11I.V CO\Iit'j wi 1i I I I .1 % 11 Iif I "I
,A", t I- I i i, , _"___:_ _-, ", -, I , (;,\ \ (I'll t. I I
CO NIPIM 1A N t A (-(I 11 I , , _, '' , I 11 -1 -11 I'- "I'll , I ..... I -1 I I": I 1, ti I I 11 I ''I 1. I . '11- Ii, I .1.1
,_ ,_" 1:: .,: .irfm I, ", "' :
Ii_ 1: -11 I .... -1 I ca 1 2 Caballerfa
Ti"", ,% 1-1 - I I I I 1- I "' fin
t, P!,i--',- , T, i -t, ,,,I i I I : "Il
1 ___ ,_,__,___ COMPRO ROPA i I 'I I, I I
z , : , , ,t' " ":, 7 - - - -------- ------ ----- I I ... I I , i. I I III I I "', ., F V, Nr;! I, t -, v A( X,%,
3 DOCT )RES EN MEDICINA I "' Ii ""'If : k tit 'S I: 1 "': ,,, I I -1 -,-"- -_ -11 "I'll 1-
i': , _ti "!--' f1,,-f,4'-, i:- .... ... -- "'_'- ,AAIG Nf, ANTO- ,I \)I, f ,, N vndIl Fr"I'l ift-idett- l;, : I : I I I I I .11.1 I I 11ii, '11 1 1, 1, I -_1 I i"', 1. fi,
j,"tf ,,- j ,,' ",A, I" 'I, I 'I, -,, ., -1 A A I I, I I I I I I I I r. A A I I ,, : :: : : _' ,,, %-;
I I - I ': t I, I I 11 I ., -,A-, -1 I I )11, 1111K:0 1V 11 1 I , it
I 11 t A_ ,:1 ," ", I 1. 11.1i 1,11
r. E, CuOllar del Rio" it ,4-it- i-22 .. .... ___ ___ ___ 1. I I I I A ...... t ,,, A"' 1_, I 11I,\y1\ ili[ I,111 1 .I I'lill ,,,,
- __- -_ , I -- I .- 1, '. .. :,,
C 1 'rA i", I'll, '11.1 111- ,7 ( I)NTPRO MUF1 U:s z: ,, lt, '--, I I "I'll" ". , , 11. I I I % i" I,;I ;.,il, I- -1111"" 11_111___1_11_1_____ Nl,' k . I I., i I , I I ,
I 111- "I.,11-1 -1 -, I -1 ., t __ -, t ", 1 7 11 i ", ,:- "
A-' 'DIC0,0 1 LIS -1 I 11 I A "I -11, I I I it
i,,--A ,,, I I --' i. - t I, ", I -, ;- 41, .1 .1 .1', I I 1. __ I~ _1 11-11 ,I I -, I t 1 '_ ",t ,,, I ,, ., -111, - --- I I I 7",
4 I I I I 1 M I ". i '. __ ___ il ,-- 1 7 ,-, ,,,, _: ", " : i_ : ,- I 'I 1, i, - , , ,,A ITABANA I I i " i, All""il -, ""! I I A 11.1 " "I 1. I., -_ I - %_ 1:114' CIO MODERNO I -_ -_ -- - 11 it I ,, "t", , 1, -- f!'l I, ,, I 11 ', . i I I, .1 ,I, 1,
il I'll 11 -, .. I I I I
_10- I 1, I- _ 11t, I I 5, cwmpw fm .%, IpENrF, ;_ -, :_ -; -_:', % -.-,,-' _* ,-,:, ': ,I', Ilift, RENTA S20 -it ;r _TrIi_ I , ., i- ,1'1-111.1 ,,-, ,,,, I,- 1. I I,
Dp, ,V.vromo PrFL ,_;',_ rt lln 1 11 I I ,,, :; "' - I I "", '. "" 4- -_,n, l T I- I i, I --- I !,,I
EnfrmMade, Nerio al : - :'1_ei,,--nr ,--, i, ', 1 1 "I "If f_; fc __ __ ___ - __ ___ I, A - 11 I 11 __ i- il I '. 1. I- il I if 1, -. : A ,,,,, I I ,, -11i.
I W 0 INIPPO M DOS 1, ) I - - - I", I .", ,- A I % in, -, ,,,, i, (' ,- ,-- I - -- -11, k 166_1_ 11
-1 I 1-1 Z I I'- ___ __ __ ,,, "A -,;.-, ,%, _%t', '. . , "'.1,
. -, -1- -t- -,, xt- 11 - , , A , "'A I
,,in ": -Z t-ii ,, -',- I'? ]-_- " t% ...... 111 ,,I, It! 11, 11 I. ,- '. 11 ,
t, "'.I 11,1111, I I11-111 t ,.,, T ,-!i, Ir ,, ,Iin! ,r_ I 11 I I I d-I It n ". I,, ,I -- ,,,,, 1", ", I 'i ,
,,,,,,, 11 I I'll t i,_" 1 17- 11, -_ !i it .1 f!",- I, I-, ,:, ", 11
1- Ii' -11, t, ___ ____ -1-1 1___- ___-,__, __ 1: A t I 11il I I It ....... ,, 11, 11" (1- i- ,,,,,,,, -,
QIr .'I-- "I Ii_-,t-, "',,',7" 'it' ', !, 7I, ,, -t --- 1. il I : % ,7.. ; ,. 'tAt", I,- j- -, ----______ __r
I I I ,- I _,_,____, ,_;v__01f_, 1; kNTOS SCAREZ I 1. I ,_ 1,
In, I -- ; I 1, I. ":1- !-., I - i_ , t I. .... I 17-- '_ ,, __ -- T z. I It-1111 1111.111- .1 '. if I'll ______ *
I I - -- A I-, ;,11 I- , M -- -, ", _11 I I it I ,A, 1-1 , -1 1, 2 3 11 2r, 1 "" 711.*111-11 %,I 2' ", i', -,-1 -r I , ill", -- -, -- -, -: -, , -_ :,- - I If, -, -,, 1 11 -111 I 11-1 --,, ',,._, ,__, ,,, 1, ,
iii I I ", I I l 3 2.1. 1, 1, GANGA DEL ARO 'It F,,,
11 FINTAS RUSTICAS ,,, -r -, -I i I , t, -: 1- ,_ A-. I - - - A -IIII-i-I
: ", :, y 11 1. 11 I I I 11 ,'I, I I "I"i. A I"; I d, I 1-11 .,i-t , .1- ,I,61, r1l"t- ,t, W,
, I '' v, -, A I -$: ', 1 1- Irl -- -- "I., MIGUEL DEL PADRON
NR-R,S-( ____ R__O_1 A I-U _ENFER I , ---, 7-' .- I , ,. -i"111"I'l; 1)"'r. -'S AN41GU W,____ ____I I QIfI1 1-111- I'll- T'-- _____ - A _'_ ;i ":-"-, ", 11'-1 1. I it 1:11 A, 1 7 : :;", I 1, 1 11""t-, 2 ,,,
m, 'Imics (I, ,fs ""r, :In , ,7 t_ ,,,,, I I ___1_ :.- ,- : I -_ ,-- -_ _____ I , v , I, t I, I t.- t-- 'I't", ,I", ,_, 1 _ o- I, UTILES DE OFICINA I -1 1 __ Z, 1: III _Rvi_ IRTO __ ____ ,"I 1, "i" l'-, ,5
it,, o-i"'n 1111fills, fit-, 1 11 11 I -rIA ,Z I I, ALMENDARES 1,111iI 1-11 III AI'-T1W11j6 At fi":_ _j )_ Iff-, lIIL&uT, IIE (El r-i" ,-- I I
dii;ma m i,-, 11 I -1 i, i 1.1i '-- ,-, -.1 il.
I __ ___ -- -' I ill, 'A-", I 11 "It ,,, --, sit'i-, , '. ,,,,,, ,I', -i-.
b- ,- il-it,, niel. '_ I I --110 .11,11, 11- 11 I 1,-, )IF-JOR S I.", f 00 RENTA & ,l ,,,,I ,,,,, --I,
I 11 ,, ...... _-, I A, 'i" -, ..... ....... I, .-. il-i., I It"
Clnsul!- riiir a 4 a I I,, ,,, -, ,," ,',,* -- -' NTIIS, St-NREZ I I., _' __ , I" i" ,,_ -,,,:,,,, 1-ii, "i ,,. ill I,- FIll-i. 11. "I ,,, ,I, I I I I ; -, i:,,, -, :_ -- :, i", I,- ". I 1 -_-, -1 -1111, -, t 1 .1 I I I il : I- 1i !I ;, i 'il-I 1-111- ,,;-- If".
; , "" .,A I- z -I t, I'll I I t ii- I I4, -, v"I"', ,I,! -,- .
Le"I"d ICl, b, ,,_ ,nl- AT):- ", i A A, ,,,:I t A 1* ": -1 I A, 11 1-1 I ,,, ii,, tit ,!, , ,,, -, ,-1,11 I., !'I,
I r- A I -11 , 1 t A ,7_ 1, I ,- 1. I 2' it ,1 r I,- I, I~, -1, I~- C. I 11-1t., 1-11
nliiq 11 Virtud ,,,. A-4 -12, F-7-11'1 ,,, %, ,,, I ", " 7 , '. I I :I I I I A, -11- I I it I I If ,. 'F I , ,J_,-"Vt- ,, l 1, ', 9 "i-1, III,
I I lji, , -, 1 -- ,, I- t--1-:___ I I A, ,, I ",
'ToRlo . v K e A v 1)".,po - r I I-' I I I "",_", ""I FINQE1TA R CREo
-_ 6&F-D 0-, , ': x _: I e __ -_ ------, -, , t, I E
( ().N s t I F I I I I ,,, -,- -----, ,. : 15 i PAPRE10s 7N_11 ;7- I ;,-,I, .ti-I I; -nv g ir 1,11", --l"I, ", _- ", , I- t W RO, ", ", ,, ,
, I I I Ill (flil, REN rA 3162 .
Daector Evei:Wuta D, A , 1, , 1 "I'll". I'll ""'it"'I". ,I,.,.
11 -i"'I", G- dt ,' - I I it I 111i" , , ____ ----- -- --- 11 li-I, I, z ,I -7? 1-it,
"'i. I I I I 1-1i 1: -, I : I I 1 ,11 C, I I - A 11 11 1,-i ,,,,, -,._-_ I I -, ,Ii,1A1I '., I --. 14-w-tlic"111 '11 11'e", I 11 I I I I I 11 I I A : I i d I 1, n- I I -1 1, 11111-11 'I A ,. , "I" "I"', -1111, I I -- I -, _1111,11 I :, , 7,., 1-1 -1 .% '_ 1, 1 -1 1 -I--I I- ,_11 _1111,- ," 'L. .111", i I -41, -t : ,-! , , , , -- - I 11 I , I ,, ,, -_ ", -1
-i-,- I~~ VIII-Al 1".Ir, I I I C I 11 I 11 I , ", --: ,O\ -1 I If; CH ,, N CE 1i ,t ,,, -7- t,. ,,, -,
i 1, .1. I I 11 I -- -1--_ I- -, ,Tj i A d,
I C"" l l "'II'l-l ",: .r', t,__ At ... ,,, I I I 11 I I 1, 11 11 ,, "', t 2 ". I 1, , -- FINCA A 25 CTS.
I " 2 _ __ _____ v ,_._,_ I ".. 'r " "" ",
e, it "; , - r-, ,-, _' , I I I I R-1i, I', t " t -, , I, ,! ,,, ,, ,,, ,,,,,, , I ......... 'c"""""', ".-It.- --,--f, I,_, -__ "' -11111i'll i I t .... .. t A A , L , I I -- 1, -. ci i''" 11-i'll i'll.n., ,,, Il,, It -_
I I "I I I I I I z : % ., .- ,
I DR __ __ -111 -11 11 1-1 I 11 .- 11 11t, 1
-- DR__CkBREkA "t I it
... .... .. __ I __ , -1 , ........ "' "r- I -11 I I -_ I .. .... ---- -- LntiL -11- ,,,,I!,,7 t1,,1r1 -,---,, ---- -- r r % __ 1_1__ A I I :' 1: -- ,. fl
,,,, I , r"'! "'t;". _011-.
8"""' , __F-oz, -,_ _- --- i ,W f ), sf,"', ___ k N -1 VARCELA 11.1 ",'A'. I-A 1-11 _,- 1 _,..,
R. 17 MUEDLES r PRESDAS il I r I Tf, N "; 'I't"", ,iAw-,
., n Miguel 426: 1 ,--- ___ --"- ,, "" i -; "6-j- W---j _j-zz____ __11r I. I I r- I ' 1 TA YANO -D "Y;I in
t, ', .... ... I, I -'i -i r I 1. I I -, I, - 6 I I 1'1 AS F 11L EN I,, ,, i. ,,'R'c I "i"t, ---- 'j t __ __ - - ", I I ill I -11 A -, '- "r." :,i fir, ,a ,'Ir,_4r ; ,n-. Ali- A "IT"; :--- 5 -li- ,%. t_ __ ....... A 1A, 1,11At
I I
:,", f -; it, I :-_".- , -, A7on- _116C _6 7 ,. ll r ,,, , I ". ,:"V.
if." __'. I_ 'I., I I t, "I I-M CO"ITIJ, 114)1; 21 PiSTRUIGNTOS DE MUSiCA : % r,: i ,,, n'If,
,,,, A, 11 ,_ - r, 1-1 -, ", -,,, , I I
I I I ," I :, ,.,; I'll 1. I A __1 ,, I ,!,-,A-, I I, I "I'l ""Ir t". -1", I"itt"
,,. I- I "." -.:, '_ r. 1 '2 .(i: ( I I N' P R O P I r N () "' '] '-" ""' -_- ' ,'I-' I 'c's- ;,fa_ ,,i,'I,, II.- I .1 11 Rti,-,, C." r-.. I ti-., ,li Ai__11-11 _'. I .1 I~ r 1,1 1.1 ",% 11 "I. I ------ - -- -- "I'll" _,"'i-', I_ .- 'I"' I - K I -,." ,,,'%, I -, C,,- I-p-i., I".4. -,, "" :%?, li tin tr, t? 'I. % 1. It.l. I 1 I-,
, I I ,r - z I U: - I I I % 1-1-Y" ia",
-il -4 11 % A CI A ,; 4110 L A WTON I _- 0 .eltl. Ii,
,I rt- I, i t '' ,iff -'
- I '0 - ti ". "..i.r
,, ,,, -_,__ ," __ "" __ __ I 111cil t- __11 11 ; i I __11_11 __ -, I : I _' "' :- r -,,I;, I r ,(, "I, "". fl. "I.
"", ,, C 6 I ,_ ,,, 1 -: 7 ftC if !nj. I _, "', '1 '1 ; iii-11,11, 1 ", _I, I A , I -1: ___ ._ ' *' I-.- _- A __
ill, ( A N't 1 4 ", 11; rrpirlra 6ANGA, SOLAR, $1,540 Q- A III ; . I.
7, 11 I I I 'IT P 9( I Ill -, !1 , - ' I I , it a ,
_, .",_,fr r-i I~~ ... -1 I r ill I r : : Lt') I j ".f) "' A I,! -11- --,1i,,,,
'i. -j-, rI jii-, 1- li r PRECIO: $18,000 :-:-- l"- -- z I.,
1 t-r ill"," "I, -11 it, ", z"et". -i- f.: r' ,, ,,' '" 7 -, -, Ii , ,I I
it I I -11. 11 A-11 I !:, ,I:U rICI ',nfl)- -15 A -' Ifi I ',"III 1- ,1 .. .... Ij, ",j, ,.,,,,i V lA It'. .
-1 r -, .r I "" i -1 I'll "'i",
': "," E I i __ I: 1,, :. - N N1 PI, OF. LMFNDAF.t,,s 7,ACT V -l )'-;()-L.-ITICA--S ,8(1-1 -1 J if rn fT 1,, 0,i C)F lr Dlfi "J" I"r I "' r- iii' '13W, I-~ I,
__ i- 11 It % -1 :__i, ,' -- I I - : _-, r _, ,- -1 i t -- ,, I t -, Izi_ ____ %"111"I 11,,, 'ii Ill, I -11"I 11 11,1.,
1' '-w, ____ ___111- ,,,,,r I I ,Crl : -,q -,diI, -)"ptc, ,,, -- - "' ""'

,I I, I -- ,_ ': - - I I I A I I - , I I I r "'m ?. nc I ) f I 1.111l- --- ,,:,, '16""
I 1 I r A': """ I 1,-- f-"
,-- K ,, ,, I'll" ,, ll, ,",' :, ;i 'r' 1 "' I I I % _,_ ,, _, A_ '- -1 11 I'll, """ A -ar ()f--D, An-- ,11- 1, It-- I "'
i ,,, A. ,,, 1,
tl', "",') "It" ' I ...... "A 1 14 :A" , ,-- ". 11 .* .1 DIr -Q,
""" "" I % I I 1 'I i ", ,I I
.11 i ': "'; I~~ r r r' ; : : 11 1'1 - ----I- - __,_ __,,,_,, I I I 11 I It
AT* ,, I, r r I ., -_ '! "' '
I' -, I- - , t , ,:, : 11 1 ii i, tk k \ H-209-_1,4 -3 Oc- i ,,',_.',', ","I"t"'. "I 1--- f_ "'-
n. "i ...... v ',, I i, i, t j ;' r' (' ) NI P it A %I I? PIANOS ---------- ___' Ar)li', -,I ""i', A ,,I', I I I I _:__ ."-- , :(i A _RF7 _1T)FN_(1V,___ SiNT()S ,1jUXRFi_ "I Hit, 2 "I", "I I t I r I A N --, RRE DAMIENTOS
A- .1 __ ___ ,--
-- -- -,--, ______ -_----- - I ---il'il"A",
I :, A N Toi; t15,000 11 I '_- 1,.r,,. It'~ alit. -, __ I'll, 11
U I C ONIJIR(I ,A ,I -_ ,-- I 1, "'t, ,11!"I .a
III- A : SVAREZ ,,,---- -)IIJt", r' , L'A I I-1 - ,,; ij- --- ,,,,,, -,:,, P- o,,-, t c I j I' K % ;r S I ', I'! i %A ,I I 1-1 1- 11 ....... -A : i: 1,, ,"_,,. "i"' "'I I'- 1 A-2 ARRENDAMIENTOS VARIOS
DR. EDUARDO BRUNET I ___: ,_ '' t" --1 .", _," ,, I I ", t i r ""Ir", -- "I ",
11 ", -- I r __', 1, ". ,
'Itr, %i ':r ,'i ,, i': r tr 2 tjT -A " 11 7 il I44 Ill I
2 : 0 V CRID, i A i , r-,,-,, ,--,, A- - ", ll I I A 1- ,, ,11 It, ,- --,5!!! -l ANO DENTISTA I ___ 11 I I'll "I I I I I" ,; , ,,,, , I , '' 11 ,1111"'i"I'%11, ', ",I 11NT;_k I RRIENDO ACADFNIIA
r ., i_ I --- I I 11 ". 1-11 il 11
11 --1A I 'I ,, I I I .1 1. It , 1 ", ,'rt "- I : -, t- I It ,
i ; iI 1, -- -" r 11'r 1i I r -'11- I'~, ir, i 1, r A' , 2 1 11 I- F"I 11" -')".- --l", I I,~
'.",. .1'1._I_ "'. - I I I 1. ., I r I 11 t 11 "" __ __ -, 11 t 11 __ --,---,,- -"- __ -,- __ - __ It .... .. r I 11 ,, 1-4,11
t i-',Z , '' "r r 1-7" __ -, -_ --- --- If It iI I ", i', I I ,",,,-,,, ,,,,,, ,,, "jii,, _,"'.
t. 11 % 't, '_ i", ',, 1"I r' I "" I 1:1, NI (1,j)jjO I)EI jF VNIPLIACION ALMENDARYS r ,"I"', ,-- .. ....
I ,I, I 1 ," i , , i I I VEDAI)I) ___ - _____, _',,), ,,,, ,,, 1'. - 1 7 , ; ,, 11 I 11 I 1, sj%,,i1I() ,, ,,, A ,A ', ,,,, , ,,, , ,,,,,,,, VIBORA, YIACNIFJCC_ _ES" I .111t t"'I"', "'i, m l ,
_, __ 'r, "'ic" r I I I 11 I I I 11 I 1 17 Aii". f;. r 2, i , % I 'r I -, I , Ir I % It 1, ,- 'r '_ 1, I _,
I, f ,-,, I ; 11 ' "' I "' : "' I t; t, A, ,I _, 1, t-ric-1- ma, ftll, ,
,-,- -, ,,, __ I Ir r t 11 I - r " r r , ", ,,_r
-1 I , ", A rI :- -1- --- --_ %- ,, ,,,, A tt ,,,, __,_ i G, nma v Amn,, ron,
__ - __ i 1.1,1,2ii! 51 ESTABLECIMIENTOS
;1:_', 1 1, , r REPA"ACIONES
--- '. r, I. , "'l., ; I I
I -, -NIARLANA4), _-ffj -_ -_ (,: 23 ,,-I ,rg')
DR. ALEJANDRO MUXO .11 : C6Mp 42 W EBLES Y PRESDAS i 1. :- i, ." 1: I - I- ,5 I 61, 1 J)6 "'pa-'01 r- _.
'k 95 RAMOS t_ _-,, i ----w- 11 - -- ----- ,- -- -_ - -. It iI, r -1-I ,%, ,,, 1, ,,, I'a Fl ,r ta I cii'dr, r"T' ." "I" I"I "t; REPARTO KOHLY -11 '. --i A-ni- s-- -, I, 4.' t"'- tir" -- ", R) Z;'' rr: _:." A,'t"I-1' .' "t' A, At-t;I 'Jrjl.a -'L '- "-, ,,, ,,,.,,,
AIAS I-RINARIAS I I t I A VICE N IIFCIIR %CION ,:"', 'I ,,, ', ) -- "" 15. lnformes. ""
.; ', ._ ,? i _, ;',-,- A _-%dr .,'- ,,"', I ', ,-, I 1 '17 I, ", 1- I It I z, 7 I : , I '_ I :. ,1-";' ." ""', r"i.,-"It'.. ,
T11 A' -, A 1, F -, , '-:' Z i% ,_ S24,fi lft A "
-11IN01 SFX1 -, '_ ti, : ,.,," , r ,A ,I, ,
I t, i, Q A ,-- 1, I Zt'. I .. 11 I "I _, 7-- 1 t -- ': _-' ,7. r '. I ", __ ., I I I I Iii'_ tl I H_-rl,- 4,j ,I, 'I'-' 1- I no-, I I A V I ,
i_ I I I I I .r I, -1 I 1, I I -, "', -1, ,I, -im lm foN ALME---- I
I I ";il" 1, "" ---- ,,,, 1
11-1 I ,_,_____,__ ___ I r tr :, -:, t , I NDARE1j_ ____ __,_:T - I ,,, I" .,,,,, it, o.-Ii, ,I, -!,- i.
-" ,,r,_ ,,, All A i l - -- __ I nCr ,_ ---.. 11 !, -- - :, A -1 -_ : I.- -- ,I,,-, Ti "" r I ol .... ....
Al-, - A I A 1 11 I If ,- Ili I .. I t 1111-1 '. -". ,,- _""""" r It' 1,1 'l ,,", """' T111f,11,1 A ill,
: A "', 11 ,I ,, ,r, i", _A ,*" :'%", ; l I 'T,,,ii; I I ,, 1. , I'll -,
1 I A ,- tr I, ,, m p,,,, !11 tHlj ', t-j-(, ' '!t -'- 1, .'," r- r .... I
I t %, ii A ,
I I I I A ll I I -1 I r 1 F r- '-r, ". 1_1 VFI) %I)o ____ __ A", __,! I" III- i. ,I A I "' i _KAl "I'ti.I. -1- 0 1AIF1 I T-,,
__r_ -,-- -, , I t I 1) I,- t, :,,yr" ,,, ,
I - ,. A ,, I 11 I
I I I r r -' r I I I I Ir '- I 11 I, I I I'A BIN7N -- , -":-, 1 - If I "' I A- ,,II --, ri, -, ,,- -1 I- : 'i z "'z-, ,- I I "I ,, A 'A, '_', , '. --- ___
))IAs I It ,, 12f),00n, -, I -- I-L ;t-"'-:, A,' ,,- I "" "-Itt-,
,jj)() C, I VENDO SOLAR F_
ORr \1,1"r I I I I I 11 1-1 11 I, ,
Giolcol :, *, , I I ji, I i ", 4 -, ,, -1 , I RENTA -,v 5 "' I I _, SQVINA ;, 11.1,4; -z Ii, Q I,_,
-pa. k"i't'I'. (i- jii I i Z - - ----------- -- I ...... 1, I III A "I' -', 11 l"', I I 1-111 1, r I~, I -__ : ':_It' I -. I ,"., -- ,-,". 1-- j_'_'A__ ,- .
c', I ... : 1 11 I I I _,___,_______ i1,. -- T'."'I"- 1,, ....... I"
"I, 1. ,, 11 r 11 11 I 1, 1 1 Z I ", 11, "i I, "I i" -- A i-I ,"e", _,_ __!L!:_, -11 11 ., F, "' 1. "., I -1 -1 I 1 ,,, tt, If ,,I x,
I,%, I i It,, :1. 11,1: I", !"i, : % "i, : 9 ,' I I N I P K k I Ill \ 1, I), . I , I - , i'l A ;1 ;, i I , 171111-11-1 ,,, ,,, SK VENDE !, ,. ", I A".1'."'. ,,I,,,, (;IxNt(;A
'. ,I, ,It" r i I I 11 I I I I ,-', 4" ,I,, j, i".,.t-iI,,,i,, I.,~ I ,,,.
1,- !I, ,, r A, -- f ;, I I' ,- ( ti I 'It I I r ,: ,, ,, , ----- ,- -I-,- -- r I ti. 1- 11 ,,,, 1, I I, Ii ., ,
:_ I I I ,_,: VEDkDo :',A ,-r!"'--,in,", : .,,,, -% ,_i_ ___
1 I %I Ilf,\I) ",,,I it -".It "
1 I i , , I I t I t I I r r x R It, S II i "'I., 't ,I I R-,, -,f ,- -, 'i, "'I"t- "15 ,.b". ,Ao C SA
-_ E.""i RAiio __ "'i 'i ,, ,t I " % -- - -------- - I I 11-1 - I It ,.4""" ,,,,..,,,, C, _;- i _,.J' ,,-.-" ""- "',t"', ""I!'
''r I ,r V,,g ftIM, RLNTA S M-, Itl-r- Ij- ,' _, A,
,,,- 1, l ]I .... ....... %,"', _':,7 -,!_,:1 I ,tllf- 'g;,., )". ;,
f- ,,, "! I A ,I, ,., --. I', ,,,,, ,
6R NI , ---I .0 I -1-1111 --_ I- inVE, DE C"(S _;ODEi N :,., I -,d,
A_ . Nf _, -- _____! ,f
,,, 'kI,_ , f-I 11 I111111. I it
,iPl It c. TAPICE SUS MUEBLES _' t r A % I '- '- "r-l--:, --" 'r :,":,,,,
-1- , 'r, ', r , I'll
'r., i ,,, - ", I ., 'tr I __ __ A , 'E A -, II, i ,,, v,-, 1,,""I ,,,,, .
111 -'r 711 A , I I _- 5 I I 11 1. 11 I --% ol, I-- -- -,- i I V -- -, 1 . I . . 1, 1AN1111- "I ,,b
Il ,,, Ir I I I GARCI x FSPIAIO A d "'; t,' 'iif t)o. R-!,, $ r "'I L '__., I -.1 I IT -1, ,i, t, 11 11 %'-- "',,
",_ ._ , A ,r __ ___ "", -,-- "- I ___ I I 11 I r I I K oll E_ ----- : ;, -,'It, ", 9 ___'i I 111 11 .111", I"i. 11 I-, ,k-h.
I _, ,,% !"-, .-,.-,,i, -,- ....-. ,
_A', ", _ 'I TEPRENO 10 POR 37 $1 70() 1 1 I I 1111* 1111111 11'1'.
.... .. "t It- --_ ,-. 't I If- '_$1,% "'Jfr)' -1 I __ F _ ,,t 1 , ,i
L__i; __ __ A ". -r, II-11. -655* COMPRO ,,,, _: 't -_ ,-;- .'' -_ I ,I,;, '-- ', t_ _"_, 'r- 1- : lt._ :rl. I",
i, I _", -- 11 lil-- ,f,-t,- "" '___ Fl_- ,-- """, ,.- H 1 -,,, A7 1 I 1-11 -1 I A I I -_ I -_ 14 '..' I 'i I .-- ---11 I I "A", 1 4; '-_ c"I'i 's Ij
DR. LUIS BERMUDEZ - I % I I -I,- I" rA A, -t- -2, if ,,, ;. 'l I 1-1 It- I I it-1 1; I, t ...
i, 11:1 11-= 11-1"msi u
-----:-- i_ I ,,, S6,,, r ,)jf R,,,, $ - "(If) iiD !- ,ii- vr\'
CIANIM SEXOLOGO. F t'2 -, I , _1 I 11 - ", ,, ,.-":r_:-;: i,-, ',%_",i"'
:,' : ' A 1 1, .__ 7 1-t I r ,, "" I ,:"A _' 1-1 i __ _ Ilio_ -RAdPRA con Viviendit, $3,5W
, - 7' 1 I I I "I I I ; , .t I , Ii, " ; -It- REPARTO KOHLY f I I ' ' I 'T "' IT' 1, Z "i",
-A- -- -- "'A '. ,, I-I 10,00 PE., "'i" '! "'I"; 4" 1", "" ,", ". "iij n "_jr "-"'- r it" ... i ....... r t tI I.. ,%', ": , I t - -- r -- I~ I'll - 11 RADIOS _, t A it I i
,,,-,, Ir".'t-, -, I : I'OS it i Ii-l. ,I-, ., MI, i't,,r OMPIit,\M( I I T121. 11 A, , r, r -, -- -.1-1 .1,
: __ -i _, , -- 1, -- 'i I r, 111jrI "I i I ni" 1-I. Ail f ""', I-Itt, .1, ,-,I
-' .: _, I I r I It 11 -- tl ,i,-,,, "It,
I __ ", IXIIP kK x" N -, AS T : f, 'Ir ; 'I-r -Z-ntu
1 I ,% :,t I' r, it L n! 1 7' '- -- 4- I ., _, .- ,,, t,- .. ..... " !I-, ,11
1, , ". t ; ': ,-, , _I ,, I , -,- I I,, - -1, '_ A t ;, 1 1 -- A -1 . A . : , I -,- I I P11 , I ra ,-Ar, ,o 1 j nfj -1 1111-1 I I
"I" ' it 'r _ 1 I 't i I i i: rl:, I "r, I 1-11. 1, r ", r.... !--- I I I,"', .1 ", -- Z-- f_: '12 x 22, a .515,01) VarA Cuadrada Barrita, Habana, $4,590
It, , I -, 1.
",,,',"A.' i, !, I r r t -_ I ",'7 I t ', '_ 7 %- ' , I I '. A '. , r -1A F 11 z It A 1 ,_ I tt,
1- I -': I I I I < , ) I ... r ____ _________ 4 , __ , It I- I I ___ -,-----,-,--"- ___ "- -,----- I I -, 'f I '."- ,.1,_z;,. g:,, ,i I.1'. -- I", - Att"'r . I I . __-, __ .$: rto It ,; I I ,Z, 11 "I'll ,.,Ill. I --,,,l ,
1 it :i ___ i, I I I I I I , _.
---fili -I-- -- ,--,----- 1, t, I - : , I n -, t -" I I -'. '. r I 1, -- 11,,;Iv ,, ,,, 11 111 1 I r C A I,-!- I --': IIII., I.."ftl I
-11 '-- -1 _A -- ;11- I ,- I, 'r I', ,_ _t I 1,L11TO VENvR I I 11 ,7, .. _i, I 11- --I I fil, 1- 11- 1 It, A I -1. -ii. Y-8- "
Et t-t- 1, 111. I. 11 ", A, I A ; SU RADIO ROTO I '-' -, 1I ,.,, __ -., !,,,,-I, -- ---' ""', t, ,,, A A, " :
... I .' - I FD x m ), $ (),fl,)I, At, 1- ,I "'.., ""' -- "M lt"IGN&AMI,
-1 -,t iL I I.- ,, '. _. ,!. %-',, I i" -11-., ,,,,, I
-, % A I A, ":SE VENDF HERMOSA RESI- If, %A,,--, ,--,In "Iff-I. I- $I-, I -,,
,., ,__ 11 11 tr'l -111,11.1 I I t 1 -1 t I 11 I -1 -1 I -1 r O PA(',I'. REPARACIVI-\KI, , i 2-
,!'-', I-, "A ------_ ___ ,--- ,- t- -, ., -- -1 I -- "I 1-11 I- F t, t;'11 I'll- "I I. 11 I : I -I- I lit, r.f.- 1. -11 I 11 7'. 1 : ." _,", -1, ,,, 7 I 11. I -', I -t. 1. -, '-- I -; It dencia. )o mlIjir dr Arrov, i,_ ,1-1, ,,- 1. ,,, I- 0 q- -it", SiI.- VW ... .... I'aI,,'r CAIA DEL of, Iir I R-' -__. F_ -- ", It_. A,,, ,--,-_; I 1 .- !, __ 1- _t ,,, i R-i, ,, I~ It- _k,
,- I i , I 1, -, I I~ "" r --d, ;,
ii.L *':, r _ _. , '- 11- -1 -1 "I 11 11, ,I-v, j'a1-'-,-t,,,, d 'ri, ,_ F41! 114A "
,7 A ,. A _j ', -, .-I, 1"Ifl-i f, I "Ill. 11--I 11 Al-I Storage con Ventel de G,,,,ojIta
7 e. -1 __ I -I,', ""r; ,,_, -,
-I _. jA A 11, 1, % V N J A V ,I. 2,;, ji N) l -,, --- -i ,,,
DENTiST S -_ -_ ,, I_ " I CIA14 da: Jardin, r
I I -1 :- t -- .1 I", I "'I, ,;)-tif:, _-1 r
.R ,, Lr I e I _- I I -1 -111" ". ", t 'I, ,Vot ci,, 5 EN LO MEJOR DE LAWTON _F1 II, -- -k. m -' "% i r- 146 CASAS I., .., -'--!A ";A ;'r "'. ", Z I fIal
It ""r, I f- IIA 1 1-1--, --, ,., ,],;%d
I I r- _I7 _rAtjif1"rjE '-_ ,-, "' ,I, I, ti- ,),t, ov.d, lt ... 6,,, -"IDR. WNLTE .10 9, ORTIZ A ; A I 11 I 4- ;i.!. ,,, ,_,I, ff
.1171 1- '1 I ,,.',., I 11 .11, I!: ___ X, I'. a P-p"t-i", 6 ca'a, I I-, 1 I, ". __'_ ,AI, gi ".-'- 1-1,1-1 .. ....
1. A I -- 11--A 2 r,'qumas, frilnlel, I- -1,q-:d- , -i- ,I', l"", _-_ .1-d- I-- W_", mI01-, __ '1111 :- "Al I s'
V, -_-- !-- ", "'. 11 I, I I 1, I ," "'I', -- 5- ;,,j-j, 3 7 11.1,
, I, -!I_- -1 111'x,, 1, 40 nft;2 Hnb:tmitt -, ", "i""'r', '-, ',
li i. W.. I' r, ', A -9311 : COMP 1'1 '_11' r 7 _ -, -, I! -I- ,-' 1-11, 111, -, ,, ,,:;,,t,,, ti ': -I- a-- L-r 1-ttV2,
7 'Itl -- I "'r -' ,,"
"',-, 11 G I. -- t, i "_m m "
,, f: t : (11 1 ): Sr PIrd1ml, A- ',405 Ft' ", "I "It- ,,, I-
Piam" 1, It"!k, I I :_ I -I,, -ANA130. Sj., rci I i", I .
""el-l'as A MaIfil" I4 -. 11 11 ,.- I'll i "t ., 1 '. i -, ,I,- 11 11 I _fC.-I !"t, ",I I, it., r i I I, --
i I "I ", ", ',: I "t," ' .: 47 " It. 1. II ,_- -'-_ 1, "N" I I R 6 9 -qT E -91 Tt TALLItA DR
VETiRINARIOS I -1 -', r '. ,_, It 11 _____ it _23 '-__ I ", __'.. "_,,,.
I _I_ I~' r V ndo a pi-os v con, DI -,,,I,,, ill IIIIIII, 1-h- -t- -bl, t, __ , OBJETOS VARJOS -:-'- _, __ - '_ ' I -, __ ,L__ __ __ -I-- ,,"', ,'
I 1 1-11 % I.., ;r,,. r-r "I -- 'r .1 I -, ,,,,, SANTOS SUAREZ I _., _',; ,--,I---r Al --- j 10 4q varn,. Call, j,,ci Njioj, lc! i "' ",,V" 1' Af "A I-- I It .1i ., I. it
"s, 11.1 1111-- ', -,,,I- r A 1,7" BUYETE RENAUD t,
_, i REFOR 1 CO)'(114W4 1 ,-,- S15,500 'PA ,. j, I-,
I C, """, :I i, t , r 11 "It I _,-_ I '!
'. it I I'll I ,
V_ -- I I I -- 1 7- 11;.-' -',- -- 11- -'A I 47.itl, r't- -f ,
A , itt ", S, --- --1--l ", -'sn
Il, I __ I t -- 7A,, ,, I I '_-1 'A", ,,,Z,. t --.,I,,I,, -.ri,, PA- A 47'- A., SE VENDE
F( _IIP -1101; III
11-1 t', : I I HABANA, K5,flf)f; 11- -11-1 1- I -" --, - e i COMPRAN10., M I 1-- 11 I--
,
A aii",n lf 1-1 - - I~, 1 ,- I iiiI
bf-'au ,I o H "9 !A I II = 7-s, f 11 I I -, r., __ T ;" -"',i __ I -T11 A_p"I -, it", _-1 "e",, _, ...
'11,1;Ii, d -::', ,,, 1, I I "I'll .". -11- 1-1111I
DISPENSAR10 Y LABORATORI 1. -, r ""'I ri,, , ,2, 'r, i t if tI_ ""! I r _, .;__ ", - _--. r, ,I,, '-- -11-1, TI- 1-i, 1 T;Itl,
"7: : i ln ft_ -, I I I ,i H I,- ... Illu-- '-Ill 32 1 Alli 1 A-U
-1 I I I i f I 1, .1- ., A' I -,I- % o t I 't I __ -I li", - ". -1
d- I I " ,7 - .
CLINICO VETERINARIO *_1 t -1, '! 11- -, -, -.-,.-,. --, t I, -, I RENTA 13% NETO -n F: I I- t!, ,,I,_-_ m-t" .
, IC"-'- "ittA ---A I --ROR'l f A TOS D SOLAR , I $ 1.
-7 I I CIF- ES ._ );.;,t
C2 e
"D DCTOR -I. lio a :,- a-? Iris. ---- -I, 1-1I -- I ,,- I I I I'll I',, T-, ViNit.Af -- b D.," ,,,, ,, . .
,,,I, -%-, r,,,,, I.11-A- --. 11 11~ gi ,
CL ,A I 1 $14,000, RENTA $148 III 'I"' "r It2 _' -- "I'.'-, 11 I I "'d-1. nIIil,
i r
din, n a-1 ,_ 11 I I I 1 ". 'A _" "" X _: I. __? it,
I ---l- t ', -- .r .... _,-i 11 It -1 : I -1 1 .-- --", I ,--, -, %, -A a : V11- 61-,, I;,- I I 11T C. .1"I., -g- d, wrci.
, r I t__ ;:, 1:%m7i ls 'Ift" -1 "" Z-j u-1121, RFSIDF,-';C A ,32,0(tn I
-I, , V-' -___ .,:r I % 2 At- -- __ fA, I nA 1,I,, ..r.. -- I if, ", , I, ite. " C' I :I t'! I Al-,,,.l I, o,11;-- 1-11.1 i; .; II_ 'M 'Cr=
, T- , "It. ;""%" -4-r ."" 511 X-2144 At '" ,,r,5 r, ,, I 11 1-1111-o-zt It t l
I
r ," -- ez a- '.A' I' '- I - -1-1 *ifT 11 1171 I t1i". ,'I .-"'. I -- I T-- 4F -I,',DF!,e I r -- -, -, I "I.- Llly., -- n_.U 11_"
,-y 'R, c, :I aa V E N T A s I :., t__ r -, ', - 12 I-,---- ; REBAJADA ., 7-1- -I'll I I,-, I _1. V'I* -1 I I 1- , -I- 21 ," _: % I 4 7 -, -I ,Lr_ 'I'I
) Dt7_ -, -, Tcmt: c ,,, - : -- .... ,, ,t" I,- ". P--. ot, Ifil 111i, ,M- V,
*V 1, ", -- i-- -- -, f-, __ __ NICANOR DEL CAMPIc)- I -11 "I 11 I., ,4, _vr,*n 0'" ; 0 "Ibolt CON
r I ,__I, p., It" ,41',,11 "-ft-W, X -1-1. )11
CASAS i "If ", : t-1111, 1, -_ A-1-1C-p',. f ; S i 48 "" I". ""', ... I. 4, 4 ,
__ __ .- ,_ H AB saw "I'll.- _'fllli, I-A jo.,A ,,, H_-M kA NA. S19j)o I i I I, so FINCAS RUSTICS
I I I I
i I
ANO CW T DIARIO DE LA MARINA. ,IUB'f 22 DF SEPT, M. 1949 ____ 1._____ 111 T'A(;INA W.191'INUM
V E14 T AS VENTS VENTS VENTS VENTS V E N T AS V T,: N T A S VFNTAS

51 &STABLEUMIENM -, sz__a6ywjis_Ti&NfCWNES __ 53 _AUtCrA_0V1C6 YACCES._ __ 51,61- MUEXLU1T-_PRFN0A "If M041MES I Y ritENTWS 1 5A -;WU, 0 11,9 I r It I Nl ,I., I Iq OFILES f1f, OPIONA 61 iI(N11aiW 7'_-'
-"O (ol,11A PRO911169. ". I-- ____ ____ "J" _ ____ ----,--_ -_ ----,'- I I I---,1R.IN .O- 11 11 I z I ",I ,I ,'I,, ,I, I li .7_1 11. I -11,11 I-Oll V Vt
o ,, ".,.l , ,! l 1 !;A- '1'1.1." Il I 11" "I I'll 11 I I A I'll, I 11 "I'll I A 11111111- I'll "lw*
-t-, i, .. ., -., I I 1- "I I, I -, I 'I,, .'I I ', ,,- I , I I I I 1. I 11 ,-. 1-1, --, "I'll I'll, --, "'. I-: --,- ,.--O- -- St, Vfn6 It Precio de Gm j - ,-llt I 11,1111, .,
""':,, .I _- 4. I 0 a ,,I ".0o
i""I" -0 I, --i" .C.", 1. ": ,'ll"I'I'l ,,1, ,,,, --11-1111 I I, I ""'ili '. .1 , i ",
,,I ,_ ,,_ 'l- It. ,,4-0 ...... 1"-,d- : ',_'lI11;"!!711, I I' 7 I,- ,,, -1I 1, , tt'l. ...... .. 'i"'I"I"L I"""' ""' --,"',ji tl-j"; ,- Z, ,it, 11:, ,:, 1, l";:i : ", ,',,.,I I -11, -.
"", ,'I'll talitt""I "I"I"i"Il -- tioll, ,i,,,,,,., ,=, ,_, ,:ii ,I'll"* I ."i "' ,
w "-I-,. ,I, ,."I', $1, -,I ... I". l"'I'. ,. I I ,, '--,
I 4w 11 11 I i l , --', -- .,.I IIII "Ill-,.
.. rlill. 11 I S ", ,. I. ".-t., 1. ,,, ,'.Il IIIIIII.X ""';,,!,% I ; I ,I I 1 ,,,, ", 1 I -it, ,,, ,,,, If W0- "
I
1.1 1.p, ,. lw It I I I'll, 11 "I'll 11 -o-"Itti"I I X" ,, ,,I'_ *,, .-"I, -' (W', ., -- "'O",- ,,,, N ,.,, l'. l, l,,I ll "I'A. lI "'I'll -! ', ,, 'l,- ,,I- :1,11 11 I "I III I ---- -11___,__31, VKNDF ( AFF'CA fJNX' AMONOVIM5 Y ACCK -1. ,*I, I, r-, I ,I,", ,It o"
__ __ __ iN-, I -A cWi-ii -ii4 ,I, --i- 1-i- nt, I I ," I 11.111, 111,111 "I". I'll, I -11 "
__ --, "I-1 Olt, l I ,
." 1z Z", ,- l" -11,11,111,111, 11 I- I 11 CRIF POLLITOS ,
,", i., ... -_ 11 t, 110 11 fi- ., ir, , I 1-1
,I', i-- 1,1-, -N -.. ". -D..."', I- I oll, I.I.1.1111111i, 1; 11, 11 itt I '-; 4 ."; ,: :;-:" ,I ", I, 11
1*1" 11111 I'll, .11,11,11" '"', !.-:.' ',. ... I. 11, III Ill, --1.7- " ,
,Il, 1.4.1, 1',.",- l-I 11 ,It. llill- I'll", tl-- I'll ", .. ..... ,
1-1., ,, "", i: it-- T.11 "Ll 11111111,1., n-V3, A I
It- 11-1-11 11 P, "' ,I 11111"', 11 -- 11 ,----- I ': '71 11l %*111 l"", '.."'. -.w-,,
H_ o 1 I.1 U AuSTI, S. tI, li-,-7,A-oiiriiT16 _______LI " I -1 -111-1 I -1. 11-11 ___ It F ( ; 11 17)
_- IW, --l, It, It at. 1. ao,,- T, I% 'XIIP.. T... .QOUiO" POAT,,, "LA CUBANITV MUERLES OF OFICINA 'I"t". I,,, "liltli'l- ii-II17I
III,- -- ". It-. l ,,t.l h,,,,, Nuevo nistenta de v I 1111 I., "il". IT ,,
l. *t'.1- 91_tl.d ent". C ...... .-t", -1, 4, ,."i't'. ... ".- "It"',
1,'--1 _'Ol 7 ,',.t'1.M. _.W. iUselo dia y noche! I I ," ': ,', ,' I CAJAS CAUDAIJIS t -- I It- '
,,,,I _,I ... c- ... I. I 1 '. -- .-,, z "-I-- 1-iti. o 1-. -1 ,,I I l, ,. ,-t,,'- _11 111 ill"ll- S_d. HIll. .. C, , vi" I" ; ,1,:,,.t,,, .. I .... hlI It In't'l z, ,,, 11,,,4
lv C, I, I, Cm-0, CO-rid T, pre &I contado y paguQ ,a pli- 11 -_ -1. 1- l", $I.
"'., ,i= I'th,"", .2" c". i't,.. ,O,,IA, D" .. AAILV 01 I--' _,,. Wl_ T.161, zoia Juegoi: de cuarto, sali, C H mejor Sofi-Cnmn (A5P4,6), niej-. ,$,,
1-1-11.1 IV, It C-711-1,itil -1 I --J.d. -11. -, WItKiII I0 P-1111 dIt I I i tit Ili v,,,I qf, ,nltid " t- 1 A r,,' -,-,--,--,.-,,,------'ill 6-_ -1- _- E-I. ftl,.. -'S, 11*1 ,, allis .fil y 6mttdo. Un nifio, MIRE ESTO : .
1111 O "I _", I. C-WIl, I. - etior, todo en cataba, Espec;t I I t-. i;,,j,-t;,, I Af fNCION, GANADER"
8Z -- O- tIlTORMA, "INZ -1- .. puede conv,,rtirlo sin Ii)adu. I o ',' ,.",',I ""s. ", ,, "" ""
".., ,iklol- ,a, ", _', ..O.- 1,- -,,, elm l 'E5 ", "'. ll"i. ,.D4
11 1:;, '.11 111 -1. 2%,171c." ., , I!, I.- H-11--n dad on tapiceria, St Rafael i-'4 T111-i-11- I- 11-11*.11- 11POR SOLO $10.(H) MLN,;U Al, I I"','' I 1 1* ;%.t-.:, : ,""I'l, O1.11-1
Ivftr .tdfll", t1r, ,i:,t "".111 I-i" 1,
tl= '. Z, Ir"Vo ST 'nZ3A.Rft COMSI.N.K tre Soledad y Oquendo, I .1 .1-1,111 17.d' ', : --i 'I-l J(,'EGOS DE CUARTO. X. _j'41:'1lo'oIAlIIl; Mi ,I,
-1-1 To--, AMORTIGUADORES en C-20-56-30 scp I ,-- li ,, ,,;,:,., I-, I I 't"I I. , -11 I 1111- I'll. 11 I'. II.-,
URGENTE "11 I-Iii-IT- 1, I ,I., I I" I ,1,,r, $8 ( i ,I( ,I'll
")-, _l I ,,. I .' I F,,rrnidable rome f It !,; ,Ii,_, 1, i- __ I CS,
TALLERES ALVAREZ --,-%; __, "I Ill., ll, 1. "" 1*"
91 ,I ,"'I'll,' tKill-tl ,t, "t"lit H."'l,"W-22 tot X r no If- rsDi, --- !I I,, I ,t', i:"i 1'1 .. .... -;;';,l
1 1-11 Oi "'i: Ill ;:: I'll- Til' Al I W- .11 ', ;-,,4 1 ij- I I I .... ........ , l IS ,,, R ii! ii'W rad)D $5 00, tastestes I 1 I I Sf I lli -11 I I , '. "I ,,,,,
it I Ill U Alil- Ilt A, l, -,,1,),b- "i-I ill - , c ,- 1,I,,,,_ ,,, li", I ,,,I ll l
=11. ,il" _, "", 'O' r, I ", I ,11 -Iltl I 1.1- 1 v"00 "ItziI, ltkjplt il. F"rtlnrl', ;'Ici'mal" m;i, I, ", -11134
,,,,,,,,, "i"l l 'Ill G II.M: "It.,. "" y -1:0 '1*av"ut C"' i, d1,.,:"- 359" ,
-- I -,,,,* o""; '7,;." I"
I, I,,- 'F rili,, ,, -', I-6-I,
I It'- 1--r. 11.11" $I- A ,,,% 1=' m M ,,.,,I I-lo, ,,, ", "i"", t1,
C.111 11, IIn All,., ,". l,_ , I l ,,- t" ,10 ,,- ., I
o- ,lot 1- IW- i1oll-la, Z ------- OYA_ I ____ __ 1"'111 ._ ", I a
,,,,,, t,'I .,,-,, N, 1: I 'd ....... Z 7 111- ,, Ilili, 111i"l 11 ,ilitint ;I T,-.qi,:,l*,- Ho",
d- F-- -l'i ;.,, ,, ,,,-,,, rill F ,',I,,, 1 iil MAfEFUALE5 DE CONST.
I Ill 111.1, M--- ", i "., ,,, ,,,,,, 11 11l' P11;
I D,11 ("Rak- 11 .1 1- C. li- 11 c", 1-t-w- "_ ,, l".':., _1, _ Y EFECTOS SANrrARIOS
.a VrIli. .on ... C--A, -, III, It Tn"- 11"T 4, I"ll, .,,",. ,, ,;:,, :,." d,,l,,,,, S;Irl R"'i[ODI 40'), "' 1. i
, rl-1-- ";, Montt- ,-ll 11,', __ C,--,,7 :_"r,,
"It, -1.1 1.11 I- Z' i,i_NATI&- ,-_-,,! I ': '11, ,, ,,,, Il I "I'll, IS I I T I 'I, 11 o t 711.NTE. A,
Il!" I I .1', ,.I I il I i jup ,,, Cwpan:irlo' -11 11- 1,11 a' "I"'
Iamlll 11 Io, rIlIl -11. .--,-,Ii-. t;_ 1-'I, ,,IIIT1111" .611 .111111161.Xt .11 till'-i ,;-,; J. ,,, I "III, 1, I It"Ill, I'll '-_, I
7 ,,.;_ w ..... '.. ,--, Ali- Ili- ,it __ C'11; 1, ,-513-",'i o" ill","
11 ll Z. ,II 1Z.1.1Z1 llt 111 i";1."ll 11 v-D. cuft-l- I I I"., Ill,. 'It" A, ", ", -,' 'lti... m-, lif-It- UEB 1 PLAZ( STONS- 1 I I l"I'll 111111t,111-I 1,7 "" ','**" .,,
A,, t-il --. I,,1._- 1,i Is, -tI.- -116"r. 'Ot 0 1. mtl, ,,,I,,, .)_ ,,, P.J_ M I -_ --,""', -,_._,_-,__-_-- ,,-, I- Il I"" ;" .1, ,.I Tait"tt" jro 'le ;frtos ""Ini" (7-1- 14 It o ll : ,,;i",.",',I,,l,, -- 11 1.11, I 1,1411-1, ,..I I-it- .-Ii I.". I,,-. III, 1_:- I,1-1,,- ;lll .,,,I d"Ill", 1--l., rIIII. 71, tr.HtI ,il madlr- fin.q es -',',t ,,,'.S,"' "" I 11A, SO.1-11 ill, I,- blot"It .l!r(,P"'do
s I C lj ,J% I'll it
1:-filIll ,I-" s,,'I. It'll, M.'J.- t ,, l,-I- y Y- V,, ,_, I a,, I g-lo J'ZOD Ct AT.IAO- S-11i ['1", 't,"I ";,"'j, t, 1.11''t. I ",
I-11- I -11 "t 'l ---,. -;,, "totl ,, I I, y llle all m He-!l, ---- ,I --- ,____ _,__,___ A,_ ." !(ri;,;;_, dli Fabrcrt" mrl ffano,
...... I ... I
GAnga, C06 Cantina. $3,M ,I !,::, t. 'I-rltle" i:, l"beriol, do loeirr,,, bIil,
ting, ,,, :1. ;if"li
-1 I To- O I rivQrld"rris ". R Iifitl *W" ,
It "i ", I.- .1 ,; 7'.-_ ri,,. OI --o FICXo P 0 CANTO"'t ,:" ;;, -1, ., I 1. ,.,,I lo ,;I Oil,
""I" :-Dz, 114 .DODO% Ott, 1* Coll 'I," 2 r-d -o- I 'll- 'l., l;', 7 j
-1- ..I'll., Iribi('111,
1, "" ,, -, fl.w I"f- -,l ... .... 1i 11 t-l-I1,
ll zt-d" I- w "'. I !II-I. "It" All. hous,, Adwitim- muebles ct, -' , """"' -'- W quinas ile Ese j:,jv,,rij.aIaIi y de cohre y
1 2 x"", IIISOl'-lit
d, .1-1; I'll" T-l", ,_._:rl.,._;il _,_ ,, 1- Si- I.) o '"n"". 11 i
A-, ,I,, I I III _,:_ .11111-- __ y -, ._" ,",", Imbm. iVisitetioz" "Dinz _1 '1 1 I, I, UMAA Y CALCULAR ,,,il 1, /- r,,rr,-;p,,ndjtlnot#;
", I-. t'i-, Il ...... I" -4--i, I51 M, ;iI"I' ilt- -TuS-i v, 11
at va" l"Ir"M I!OMtxI1AL 10- ., ,O CPA',* .1, ;, .A, ,'it I'll l',,rt lt11,,..i d, ,- .;,, I,,I-,;l-izj -rrio ) , dornti7, mat !rfaleat
O-WI-11- -, _6P_0RTLIN1PAD_ Chao,- ,,,*Cr)t ,tAl",( ,4','710' ,T trc,, -,.,, ,tf '- ,,,;' "t,", 11,
-- 'If"- __ I '
I ',,- "', IS """"" "' 7s Parn Adquiritt Mueblits Finos Rcl -,: ,am t, Lucenii 1 ,,_' "", l-,
at N-01 CA19 SIA. .1 I'll At,011- fl-- O-_, _ilai_ 41' A11IOXOM All .oct, I .. '" l ,', I,, "'. (1, ,1 ,, g;t'lintivi"h, 1 vporo i,,ri,:,-ryjjrnt iz I, 1,, (,oti,,trucI,,- l"ll I'. t"'. ". li". V-_ .".I., "I ;ojj,;,r
'I_ ,-i-- Xf,, O-111- F--,-l-,, 1_-, C.lIIi Rcgslodo C-454-14-12 Oct "r ',- '_,' ", r- ,,, l ,, ll I I io,, VOI:Allo",
11 I- .1 ,,,, I-- t Igil"I '. C-,titlorl, ,J, 1 ,,, I~ 1_11-1___1111_,_-_ :11,
-I,,,, -Oll", t1l ""i, ,I It Toks r- I-i-, --. it, ,, ,, t ... .... ., ",',*,,,A-vl,1, 0!-, 2 11-6737-MC-1 Oct.
It '" AYESTARAN A.it .1'1,1111- X' I- '11 -l 'N".."r ""' I I 1 - -- --- ---I LTUM0 AVISO
-, ., I I MO ---'- I I
___ Tl0ft- I- _, -" Is .-It 11 Ii, 11/1-, t-l.-, C., D; V-1- "I. -t, U-i 11 11__ l, 1, I -, , - , _111111111 1_1__1_1-"" Iilll; l I" I I'll, I'll 11-i" ", -g- A W.
6'r 1 -. lklilt. 4-11II, 11. 1.1- I "17 I It-, 111:1l"
liL1,111.'1*1I,1l1? l "'l-i", I., 111- I I 21 'I., "I - __ _-- -jPARA US 1, """ I I ill Il,',r *, i_ tlw"x rt"At'l,": g""Wl'ados .... ... I- .
-I, I I. ,t I I ,, , ,'" -t7 , , I t'.1.14 Ill, 1, "'! ...... ic; it r ,,, y ,,, 1, il"i, i ill I", I'll 1-', _,._ ", *1 I 11
-,O,;,,,Nl -- I, ,,-- 11, '. ,.T. -,! .11,11, d, -ft"ll I'll" I', ", TED SENORA '511:- -",:t-,_,.-'-'' 'i-it", I, ,
1-1., I 11-11- ",All,- -"I"",_ 1-1- t" tolly O, -, I- I. -It. ,,,,,,, <--- i'. --t'll. I .1 _- I .... ..... 1 I
-- I it Nll :It ,,,
1. "Doll'", 1, '. nt! -, -U r"d -, -.1--l l" -", tl-- I i, --- 'i- I, -1 11 11 j l l. -:1l,"'ir, lfo-lrlo "ki, -" r ,-j
I',, M "_t, ,,, --. 't --1 .1, 1- j- :, T I I ;,i ,,, ,,,,,,.""",""L." ,7"""-r;
'Up "' ,;, t ,I. Ill" 6f4l' ,I
,, I ".1,^11-111111111:11,-, _- I., I'll, _"" I _i,_- t, I "i- 11-t, IiIi!lt-, , 1 lc';,"', __iI,,. ",*,', I"; -, ;, - Iaird,% fflvgo, Xtfi cw;. t, 'p,,-!1 ,i- .. "I III, .It
.I -11 "I 1111111-1 .11, -- ; ,* "I",," ., -]"
".. I,, _,*,, 1111 , It ,,, 'i" "I :"", P'll, ., , Z I. l.,. ;!: _,,: 1 V)7 - ---- ..... . I i i I "
z -, I'll"Sli- ., "'o, I 'lat, 0;7 -l---Tr --I- --,", I ,I ,,, ",
111 11"W. "Ill".I. I".-, lill "ll lKl 1, , I I I 11 --- I, --,, ", I, ". , I, li"y A T, I
111 fil-11111- ., t U."t, I 'I-,*, "I'll, _11"I'll" 11 "", %,- ;2, I ,, ,", -:,,, "', 'l,", i 1. I 11' '_"'l :: :*. ,,I I ,,1i*,.ItI- I ,*Ir'-i-, It- 't ,I'll 7,,--- ,,%, _-it""', -"--- i I-, ti" !"i-il .-Itt"', ,tt".: ,_'----- ,.,.,I,-- , ", I, :T. j I, ,I"
,I ,,_1 ,- III I It 4 "I- lli) 57
O- I, ,I ill -- 'ItIll-il, , "'. !11'1'jr"" lI, .l ",-I .1 1.1 1 lti4l' -i-I ,-_- t I I 11.11 .1, .1-11: i , I, I 11 IO
-1 - I A _. 'aI;'l7;__ --- 't-4. -,,,-- ,,----- ...... .. -_ "'', Ill it"ll 11 I ' - "'- '_ --
.Il V 1 T R 171t, -I -I E 11,111, -' .olx, l -:i., t '. 1-11.11-1 '. -- -w ,I -. -, "I'll, I , ", _"I. -l", ("_ .J ,t r ,-6 i_-,ZtI1 I-, -1-ol 1.1, I I, ,,, 1 I:: "., ,* --- ll I
DID" I ir.A SIX 1.11 I 11"t'll 1' 11 1- i. 11 I z ,, I'll I 1-1-l- 1. -- 1
"_. ""'." ,,l':-, I- ,,,,, "I"'- "I ", ii -" IMUEBLES BE OFICINAI PUJOL
--- M- Ci ,,".- I ""It.. 1, ,,, -- I, I :-Il" ,I, -i" ,,, -,I l '' , -l I- $lz"t "l, t",*
I", NIIII; -- -, r-411" ,,hil-, -1. It , i I'l t'll z : I'll I I I I NEVERAIS Y REFRiGERADW 5, I
O,!., Ill i I __
___--f- __i_ ", ,,,)
I ....... -'. ,I it I- ,- -. l n't' ,*I'll "Ill, " z -T;T, ,I;" I .11 V ,moil, "'nijil"I'i", twhIl JI"";t;,11 ,1,. ,:",t,,j "o nilrc.l#
I In I ,I .11 I, T";T'-'- Ito W-.ti-. jcT-m--fif, I ; I, I I I
-I'MACIAt S. "S1.1- I -.I, 1 1, I -- I It, -1, '11, -1, I" I NEVEMA, 6AINGA "I'l," [til'OjIll: "fwlt"s I jtl;jlt, fwj 4,0 'riril'i parit ducha
*11 I~ -- --. It "'i" ,_- j ,-1 -,"i
11.1 1.1111, 11"".1 111- I ;."%"Dt"'210 'lt M llll 41'11 %- -11 Itill. ,-,, --,l [ ", "t". ,it,, ,fl 1-1 ", ---, --i, /
IMIZl, -, wil u-, r ,-I "' 154 MAQUINARtAs I, , J-1 t- -, r- I I'll I 1, '. -, -,""", ', ,4:, '. '. ,..,I ", 'Ilw- ;- 1 -, ,,,, ..l,-' ,-,,,1,,, "'i"Itiql-, archit"',%, 'ilt"'I"t; al c- I ,,, rri;,,. lilt,,J rw, pitctico y Of .
Ii__111_. ,_- -rl-1 r--- -11" II-;-.. -.-,. ; l I I """. I,-, ^1-i! 1 1111 1 111111' ", j,", m llillllliIII "crjl, I- y sumr,
.1 C.. runt, -O ? 1 't l I I I fira ;,,Ilnutas d,, III.... .. A.,o vr,,Dn IA 4 PLANTA AXPATAI 'to V' C'CLOS, It'lliI 'I "'i, It 11 I I -, .,! I,,iW,- -.1-1. It- ..", 01ill, l'!' '--Li' "77"'l," 111. Ill 't ,
Ir "t"On 0 1AW.'N 'a", 'o- Ot v-,v"Im'. 1 I jr',i,, roz-,Ilhll P!lw:,Itw", I t-,, Ill, :l", I Li.11- J,. V '11i'l, ttrt Pilyd, X-013 y
1-t. 0 1 '..""", it.-4 ,,- .:- - __-_ I'll
"I "'r,, It, yl- 'I'll-lit I M UF I i r "- , 4;+,-,
e"Ill."l, I'll' DI-I T-,"I, I. ,i- .11 Ill- -- 54-11 .,, -BLERIA 11 ,. ', 1,;, Corrltrcinl", Prf);:rf, ,o X -35 1 5, I
,, , "T V ,;I, I ,. q I I, I i I I 11
I"I'll 111161 t;111111t. 11- $1 Ill' I-- I., -1 ,!: ', ,t,,,,,,,,, r.l,
'I." Ij, 1. I
__ "", "'on "'Z_ I 'I ,t, '. ___, I.,
i 'Al N_ "I., alt!"I'll ...... ,M24i_." 2 I .1 W fa ,_ Tf--i'li, m-11 j[- I
I T i, I 1lI;'- 1', ,ljl. I', *,i2i)9 i .1, l,,.w,,,,r,, t,,: M .f,22(
,i,,D ,A..Ac- nA.-A, -- t -molTff Ott, I, vrN- --cIo. ""'A' D - "'.1 Taito., -- l '-'. li, r,. .: .., "'rl". O ;'-. ""', I ,, ,- ,",,11.1, "I il'.' ,I ,,, I I I
C-1111 --l"t .- ,,, I ..", ". ,,,, ll- ,- f, INODOROS Y LAVA110s BA.
"I ,., V 1- V.11il, "-I, V. oi_ ... "", "I I ": .-,.'t.' "'I"". l",%, I F -, iF ,; I, -- -- -- 11 7
I I t. is 7 ,,- -I-, .1 --- -1 -, I 11-11- I lo"111-11 41i-.= Ildl'17'; !"'"'it.l"'; i: ,,- : ;,:, r1. I 1-17 ,,,i ,',I", __Ili I ,--, I ,,,, lll It 7% ,,, I ,,M I, ill, i ,,,,, , [ It- ztl- I .,I'll, it r it ilpar-tnnitIntot.
qt laf-- R-2,IS, .."i, 1,,i_ I'la-, t-ily m_11 I* Ill- .t_ ,I i i. ", --- lo 1, f il, p
11-11-11 .-- "X11.0 xl ,xkTO FLTVM 3, ot al -- _,! _ t- -_ .- l, I, it i-11, -11, If, 2l 11, VVIW ..9-L- CQUMA I ;ti;.I ,, ; d- ,- .,IIl ., t,, 119 RADIOS Y APARATOS ()frlll,!rwl; 7111HIll, 1 11OPIPtO M
1 I It --wi --t- 'a 6-il I RALIZAMOS 'l", -- lt-- It .. .... ;-- -it, I I
.. LIA C. 1 fo,-,,iZ 1;__ tt 1.1!1 tl I,, it.1t. "', -ttl
,5', "Id- d, ,"io, I'-- -- T11, -III. I I-irtla" 1 ELECTR COS Ili; mi, iajos precti,,. % Iitinas y
11, 1, .i;l I N'I X, -- 17 v 11, -- [ _-, it, --, l, '11- It,- l llll -. It,'-, :-l"fi, .... JCj.A,- vrnoo ,,,,,, PIT.,,II. 11.111: 6'..; ,I 1__ UES DE ACERO I _: 14J alli,'rnra dlnl rt, FritrI!9arnos
r_.U_,1_- ",;O, lQ i 1, 11-1i'l-1- --I, I .
l", '_ I _tIl V .;_l 1. .- __- .17w, 11-1 Io_ _rl f roic11-.15- It! r ". -tI'-r 7 Z- c- 1, -1 -11 .III, -;Iiil .I- 1, ....... -- "I-, I.Xion'MM2, li Tittyx o M I r-D N ,,, MU It ,I -11 II-1-A I"', "t-111 "", ""'.", 11 0 'I'J" ,omplet", "Pujol",
"I l"',- I -, il, lit. ,,, -. 1-1, l"'t"t ...... .. "- "!, I po
1.11 O_ -_ 1 --I- 11- i_ ;! 5- ilo-i 11 T, ,'.-ll, tt 'i """ X
.-- i 1- IN- '11 I , -35 5 y Y-4631
,,,,, ll. 1-il- C- il, _;, __ -, ,I,,, I I I,,, t,, .
,,,l EBLES A PLAZOS I it, 1, ;I I'll-' I" K Ciil, I, Ij, ", 'it -,, 'I '
rixat, vocit= .N. I- i 4 -1- It i
Mw IIl_ CO, Ill, It. Is-'r ". _1 -T O .- t"'t " -ittit'r it-d --,--- 1- ;lz 1,l, till T- I 'ift T,, tl GANGA I -, I'= L- 7 __ I-- kiluebl" de OPORTUNIDADI ratot.1.0313 I I is., 1 11.7al ll
L!- ""T , $I,, Ilt I VENI () HOY MISMO: MESAS DE NIQUEL CROMO
,"i" till 0" -N- It F', ,-, 1-1- 1.1-i" ,Id. tili, % i- .,!,.I ,I I ;.1
__ ),,_ 5,,, t -LA ii, I l ., "'it", "" I 1; 1-1. ill , ,
TINN" III(I OA C- I"ti _c. "FL N GARAl, .At-64! 1 ---- -. a- I.-4- I I I ,,, ,lit-T,"".. l:,X:n I", .1 con utoertv, de 1,
H.u liip i, 1-1.. -I. al- r--titz.", ., 11 I, _lt I il- i ,."i'l- ,- P, _- -t ol -i"". Ii... 1,11il, prmica, on
I 'I ,,- -- l ,, _,-_ ;ll c1_,tI,_i 1. f "__'22 ,,-- sla,- ItIlirtl ,,jc),,,, I y butacm
Six at I. I.,11- .,I,-, T cat-I.- , -w- .L"o"c"111-It l- I'.-- __ -_ i ,jir lt 1 Itt l, ,i , 'i, f_-, iIT-;,1. I _______ ... ,l, i.,,., 1.7, I in para
Im- V _: t, P I "Itil o--. 11 G-1-1, 111it I I I -1-1, TV -M- II-, l-)-- I- '. T- I., las m1m *
it. 1. I ": 1- ial_-: "1 -1111 tl
It _! ilZ -, i i, - tt- Itilt- 1!tli Objetos An ortelanas, __ -, _'. c-,",_ !! ,,)I. tilltd- o.- Il ii I ,.,z a , P. I as, AdmirIttlo todo en
;_ --i t w. _'. " I ,- I 111- a, -1 I., 1 l ll I ii "I Irli, Q'i'll t'Ir-l" P.IIIIII. c-'-II .
'A it, cla , lit 7. 1- t- -t,,i,__- ill, T_ 1 Li-pitItas Critfal Fint, 11-1-c-Ii 0- "pujol" 23 V M, Vedado. X-AS33
,_ = --l. !ft- ; .. .... I I It- -_It, AmIi:-111 A!,-d. I --ii ,,,!l, ,- -,Il, 'til., 11_t ,_-- o-A comDAD; zs ENIDO RXDlo ._w1 liiZ 11,i, ,,l T,;&n6rI, cocovera, etc, C !_' 'i 11'., r- 1-_-1,,, -.- _353
... I ri -1 1 -- --, -Sal6n de B 11 'm Od I ""o _,,,,o__o,,, ,,, ,;iii. ,,,,_ ,,-,,"'S.7 i-.nl1. .gt H,,, 1.,It, I
.S.-" 'dl .1 Ott. Ill 11",t, Sehor Automovilista SE VENDT- n'1611, tsr-e og, cuacllros, ta" It ez 11.1,1 erloo I !., Il --_ 5,71 -Illl !Il:- - .- I I
1, i - 7 o-Ain 1. 1, 1-11 -, t-," --'. ,,, r5 1' ltl'l ?ie_i"' 1'l 1.3"r Apl "FRAM.'I I",,'.1_I-,,j- I"t, ". -___ ,li_-., !- il, l "'a, brnce rrar!lles, cr states ---------:- _!_ --- - L lnlt. y lj-,d,. NZULEJOS FINOS
t. _t. ,1 ,,,.%, ,,- -- 7 ,I', -- ,tI c 113- klin", en mlores. Los inejores
",-, ,.- I. III,, T11__ l'd o, It :,,,t'la. ,, I- -- ... .. _-t Muebleria SANTA AMELIA t --' """ "" 'n' '
Ta -,,,I,, 11 illlit,, -a-I 7 ., I 'Ver adetcg pnrri rm nara CA-1 V -I,-Nell' 1, I 'I- I 'Aud Ila. Manriq-, S. Nicolis'_ ",00 NIENSUALFS, SIN EN- y rnhg hellos dtl mundo. Surti.
_, ,r o'-, ,= ,,11 1,11;11 ., ; ,I ". ,
,I ; I d. t. 1- W It I- vt Is n I
.. ,.-I.-il. I., .- 1, 'i"", ',,.';' tl', l,,' -, '.'.-_' '-- 'It- 17 -1 -,- ill 11, 'a, de re':nalo gasto, ,Fn nuos ,,,, __ cI.lt,,l, __ l, " trade. Radios Phillos, rmer- ,3(, ,ornpleto. Walo en "Pujol",
til- -l-I J- l'; "i x trt,,- "-" 't7a Som, 'Ill :-", ,-- t 7 i i: 1-11:1"- 'i' ll,"' I I
-,I ,,ti Ili- 1. II-1: it-l' --tit -- 6n F, ortomicat, an.icu l -_"';,l 1"", I' l- son 1449 Varios models, It y 30, Vedado, X-4633 y
Rl_5 1 7--l ;*1 1 ,ZItl_"-'Il ,,,,,, %ii : 1;illt li ,,,,l',,d, d,
liSi T'll, U-laU, H S I-11 = _! ;I
GRAN INEGOCIO 1-5 a men-_i :!P' -st, Apr ,,, 'T -, ,,, -, desdp $15 ,, radios lcariasjx_15" ,
'-- li- I. t'l,"", I.-D. .-S.- I- -- ., -hew' "' .11" ,, 7 c- L- NII 1i ',
I
1-1 41 I'll. 11 '-- -, I It -rt MOTOR 45 HP, $&50 i
,,!%,, -a crPti'lec'a" SA- :Ra RESTAILTANT, LA- Marcas. Calzada Jes is del 'k-in-
", -- n.; t, -,"", -' Ol"."-n- t ... =-,_ ., ,: "t."', iit,, l, i, ; t, I'i 6q
',,,, t "lL", ,, 'i" Ill, ,-,.,, "; _, _,'. -. I-- I-- , - fae, 8U. a!=3
22- :-, I---, __1 -, '. I:,_ REPARAR, BA I olr,,,_i7, fj,, ,acjj, cas, co-Ite 29. FslIninn'Tojis, "Clisa P
,,, .11l"ll"'I'- -,,, I R 1PROP10
I I - ; I ir 2-1 2-5&2 0,t. I PUJOL
iW P E GA 1) 0 -,-A ... ___ II,-- i + us "-la,, ,. n,!,,, DI prtnttirn quelrez". (7-524-59 29
"I 11 7'1,t "I x- ltl. -- ;r;;,t -F "t
11.11,11 ,I ,i,-, 0 L-XQL -kR SUS NWEB
l' .clo", It" -_ 'i' "'I"'
NEPTV11 1. 11-t- ti-- "' .__ ,_ r_ _,, e ., ',R,, r gtrador ocero in-icoil, .aN.r,, ---.- Or '13
LA."IF kR-AS, I ,, I 11-,, 'I, c- a, I Ill ',g- ,N+ S, de los Angeles 64. X-4&
,oil- r -:I,11t- -, I ,ixlcinble y um cIingeladDr de 6 F ,i, :"-""' y'l. 'v"'I"I'd "' LuNan6 Xt3535, C-8106-&Wt23.
I GALIANO, VENDO it ,, F;_ - I ...

I EN sm oo -- .I!'",; ...... a "It k-, _' 'i ,;: .,-,+.i,.,,,, 'fi-i Al: ,, l:i,-eci. Garannzac ,t p,)r aftl 1 ' .
I MOTORES CENTURY ---- -V'ii-1l --- l '-11, """ -,,, 'd, -- --- --, i", I
1. IIIIII. ; i;I;11,-_ I- ., -'_j -. 4. 't" r- t_ Gl 111 1:i, I F-W-ill-il clit" IV iFago cqrn'b1,t;;, puede a"'quiTir- "'oo __ O" ,"_ "o,", -- o" _v t ; o t. "o""S DINFRO VALE MAS 91
,, =-o tlll -- ,- z l tz, A 4, iw. s! 6-1 I Il It'll o ; 9
",t"_ -, I- r_- I_. ,I -'- ;: ,, I _71. __ I I -I'll"',"', il ..... -- t"'i" 1. compra 10 mejor! Gabine ev
It. All- ,, d, IO)l Ti-I 1. -_1 I 1-1.1, litt-It. ,, - ;t-l-, I .NfUEBLES ESTILO iio pact,,-! d 11 11" -11 -- I
11.11 ,ill I I _- :t I _- to can to nazlian su,
w ,. Z.-I't r-, "', 2,_1% it-I, Ttiloil vlt- ,, C'_t,,,i,, I C- d. I,,,I y-l- I- ;l:ide Win ultra-modernoc ru 3e
I, ... I- ". -1 -I, '- ",, 'n -- Salu ,167, bajo3, entre C
,,,,,,, -I" ,- el: _: .- 11_' I -all
"t-ol- __ I'l- OBJETOS DE ARTE l, ,- ,,_ ,, iE -_,. I I
ll .t Q_ I- tZ, 111.11111%1.1, "I", v-o I T -- -- i -LiMI ZIUN, "- "l tl- -" f -- i Manrique y Campa ario. 11-1 lit 11-1.. .AD'. IO pican, ni se oxidant, pues got
-,- Itl, --- WI, - -,i .. l'.,-- I .11, It, "'-I,,. t- -_,., -it:. so-ro,"
I" 11 ,I'll 1- Ill, -!- o, l-It-, -;-, ,V _; '_ I 11 1237 t Id. esrnaltados a luego. iGarantiza.
I .I- - -Il V Z--ill, x-.- t I -, -NR-22, ,,,,,,, 1. D'w- ,,11 -N I 11 dos! Sus distribuidores: "Sanlqy It, ,,,j.I., )Oit. F.,itlitii 6, I 1, Wt I. SE VENDE ';,' U,- 9_-',-t1d1':I de lam_-a3 y ---n n,, c-- -, It- 11-ftill."'I
__ -_Q r..I 1.1, I .a l4l. ,-- I 1- -- ,_An e:abroff cl cv-s*al ,,, de i_- - 1 11-A- tlk -A-0157 LMIM DE OFICINA Vasallo", Tulipin 20 eslilil- -_ ::itt-, _, .1-- -1 111-7.: $ X -;l 'l.", ",tIlti-, --ImpartAnte Establecimiento ,:it -, '. i" '-,rice, ,,tt-el"'a de cla-'a !(l;6,'l- "'o-1-1 i I VENTILADDRES ""' -ada del Cerro.
v- 1, 4, I , I ., -, ,__ , , _,,, "i. ):it 1-n, ,, ,, A, I.Ift 5-11 Calt
It -,, b Q 1 - -- tii,- I,_ ;,", I 17, I- 330 S-H-6742-MC-10 oct,
11 IiII-1- Illi, 1 I, , i! it'l- 1-1 I It I I ,i 'l M ,,-,, r, -,,'an", c-lstale I ""' to I Ultarnoderros, con blindaje
_,19- 1111"t"b171,li.=", -- ,T 1, ,I 1 I I 1111_1,2_ !, ,,,t .Icl
it _;7 I'Iltiti_ I ':'tt .1 -1 I-Ifi,1 T-i-Itl V., n .-- c--Ai.. ll,.l.. "ll. ,I, ,,,,, I.- , I -- il-i-91 11 3 y ablani 5 I, e_ D !4 1- - ,,, .. I- ,,,tacitrccidQntes, Ultr _G_ I.., l1o ___ .. i arra- EN M TFRTALES DE CONS"7 n tl 12"ill " lj- -4-',; ,,,o,. '-' ,l-: I 11 ,
-IZA-t ot,', ila ,
*11- A,.",.. I Y' k M I It I A ,,,
1- -, A,-l-, I. ,_,l nIi-l l, ra rc;l,!ri5 J stirigi ,d-_ Agui_ 1 TIZAJ 's ,)L $2,98 _1 .''III I ;
-1, 11"t 1--.1 i:,l S l 'N A cil 1 (Ilt*
F-dlN., 4, 11.1 i5 , "'I t I I , __ iltirno, LiquAdi, lote. truc0j,,,n "Sanitarias VagAllo"
: Ic ", !V': l, I',
c,14 III 9"-, A'i ti ,
Il ,, V Ii- -, It ., ,;,le, rr rlip -. l- Tal", I I ,, 2_',D, A-litI44, C-207-1-P3 ,, t. i,, -i- I. -,-,
__ ... t-.- -- F,, i-- ,, -I i Itiz T 1,ii,,- tl-- TI111- I 1- S I i 16' b jos entre Mann- it, ofrece lo mejor. Losas rojas
"I u5__ .1 l-t -,l- eI .raALO, .o ... D, ,I i", -mot -11,1-1 .a 'i't-1 -_ I'- it"o, Ica- F-11- O ,FN 1, S CUATRO CAMIXOSI --- 1 l,,,',,t,, Colo C. i.1-tir, xi, -. ,,,- -_, it-, -it", Ot-,", 14lit" 11 i lli ,,!uo y Campanari H-8336-59-22 14 x AS o: patfiolas de superior
I ,', ;,lI,, t il, !. 11 I cIll I-- 11 111
I ;l ,n 1, a wd I, ,
I
"I'. it"- "', rlz ,-- l, -,, -I,, ,,, -l, ti -,,,;,,t I- o I calidad v al InAs bajo precio del
v- t, "a' 1. 1_1- 1 11 il- _- C "I l, I I BUROS 1; INSTRUMM OS HUSICA ,,111-d ,', I -- lli,- tn, ,, 7 o. Antes de comprar vi- I,,% i-11;Z1l', ,,, __-, _.- t-, too 11-1o I-ll",'ll III. I al", I a',," -- I .- -4-1z'i I--- z:-1. _* ', 1-Toll-111- 1
INI_.%l,11l$1I;l_ "I I* "go ,m, i ..f ,, ."T"., I I,., ; 3_ __ -,- I" "' -" 1 Nlaquinas csmbir, lumar, ,il- I itenos 3, se convenceri. "SaniI I 1 i, li, I 1'-- Y" 1-ilt !,I,,,, SS u-11" bliA .-. ,,, floc.l. vENVA DISC
'O", ". .",l t- -,j:,r, prDtect(- chequei;, nup- -.- ,I ....... u-T
.' .1 -l ........
1 1 'OA T "'A. ". l l i-i", ,l- I-lim. ,,,il trios Vasallo", Tulipin 2M,
1. I 1; ,,li', I "I'li-III. I All,- 11 .-- ", it LtT', i 3.00 """' "', I Ims ,,, u3,. Cola hierro, crI*a- ..- R B-H 44-M oct
B P .,Ttilr. !RELOJES DESOE $ -'- --'- "' -'-I.
t'LA FtYGALO archivcli metal, ar "
'. '' Wl--" I., -, I'll "I 11 111'_ZO ,al.1f NI 11 r I IS3.1)O ,MENSUALES. CUNASjdor,-, rnaric" -,. CIlwit I_, ___ .. C-1
11 ;_ w , 11- It I ,_ H-I ,t*-I __ LA DE FABRICA". I- 1- --ti" '- I, ,,, ,-i __"i. .. _-: _l caranda,: ,,,I
lt 1 1 111.11. 1 11, i,.; t_ -I'llt"411 I eleros Karclex, vit lltes bil l' Il A1AT9_JAEKK_.67
.I, .-- -Z-4- .I", ,i ,Z,. Itot 11 I, C.if
,,,,, .,, ,,, ,, I I '11111-1 1- 5 ci6n: En este nu I
C. t, ci Z_ I, ,- ", _' _'
Ila I 3, r " I '- 54 KVULES 7 PREND45 ,-, ,,_ ,_'.oli I, _l :i""" z "'s"ID5 c l legos "Ll"' lbl "t ,, "L Calia ,,,, ,,I I., G rZaIeZ,,jl1Il1OS,,-*xiaIA -ZSTUA A-St, evo 0 e
9- It.- - T, -- ,,_ ,, X. t ,, lit, nl ,Ii $8 Iio mi rAual- C I (D'Re Ily 'I 1. S IIIi "Itodit Ill -11t. .1-1. ofrecernos la mejor cali ad de
_", __ tit ." I , "_,- '" T-.,,Il, I., "
"jll "I l 1117 -,-,_ -, I ,-Tt- O-" I Ct It- i tnrlp,,S 'llt l IjQP
ASON IBRESE DF ESTO ig-I ;-- *,41 1--, : v.. -, -- ,c'! t--, Ii:1, -2 "- "I CD!chxies rnLie:li:s. arn ricsnfls, ,, "IT-8031. TI_80, l)-57-25 "'t"_ -" _,% A,'V,% 7, Losas de azotea, tejas do canal
11-1 d_-- I -- ,,,,, I, i ," _- 11 t -_- -, t, I-1 -1 t lt -- I, I'l _- "'o' "C"'WH-= (crialla) y los inmejorables ]a, I - .. It Flcrsi d,, $ 3 00 rill rs ales. Co-,
-". "'llil, "- Ill, F"re., rort E- Ita" 4T It4 -11- :-l a z
701111. '11,111-I. o.1111-11, l.l. t -; !-. Mt- i- t. ,Il 1 MUEBLES A PLAZOS mai ple bles, Gab;rlete coci- ESCRITOIUOS SILLAS drilloB hue-cos para f=
'. 11 11.1 IiI I.11". _ .. __ i PIANO DE CALIDAD "M '
M", .4, I ...... "It"'t-1, ,,,,,, It 'ell., 111o. "'o I, __ ) _- spinettp vertical
-- .- wlll I Sa Jaic- -I 351 entre Ji,:, r.- y arl'Dalcs ticer') Ewrl',e- s9I I lo". Tulip4n 203.
1_11.11411111 *, -1111 1 'It. ""'I' j5, ,', ---1 "'I" ji., c.", ': --l!iI4:, 1.7- -,_ ,I- l' "; i, "",:V ,i' i, 5 y para ocultar mli- ps, I'll cola tiar ilols iregac"S' iMejOr"
A"_ ,I 'It te In ,,_ C'so, Perez % I )s plar")
-11 , M d, I _1111 1 l t.-I"It 1-111, I y convertibl,,s n chimenea.
11 I ___ f ll -, .,c 1, t 'A' ,, 1 " _l-Wlt C-522-36,,29, juinit ftcnbi I eel A, U Itinta novedad' VPngl ver
1--I""., -.. ,Z,; -,xr- "",;. -I "' "' -" 51- 1 1-1330, ;Visitenog!
1, (*AT, PARA COMERCIO I I, I_ li, ,t,_. ____ ,._ T"lt-, --- ,I ,I l I~ i- .". --1 I - i 2-11-6741-NIC-1 Oct. ,
Ill ,."I.ll. I'll" l, ,,Al. ",.,I,. Ill ilti.;- IVII-1i'll Ill 1, I'l;4 ,i 11 it --- -' .NLAQUINAS DE CO R "SIN I Has Lilas y girat.,rias, ta nulstro gran surtido yconse,,,, mI, Vt-_ T-- "I" O L-- oot r.m. IL zx,.-k,,tlo. ?,It !En niel, marca Stlirgis", "La
I. (" ".1, i"'i- 'I. I -t. III l, T'i',-5 7 I -st-,
"n Illillit Alq ,- --ti, I, I C,)n slu estu 11 W, cuiri mejor ealidad por"menos IARQUITECTOS! iCONTRAol lk & C- 1- 1 I 11, ,; 11 ', 1 -- tt I; 144,11- "I I-. .1 I I' III, ttliI, - ger C,)n slu estu n',il IIQ it'- 4t, "I, -1 l11.1,11 __ Nacm 'it gas 359, esqui- ,jiner ,o5 afios de credit, nos tistas! iPropiefarioa! Juegas
_,l,,, 111I 11 i, Zl a915 L
", .- 11', %,. ,,T7 ,lt, ilo" ., ,-,..ij ,.,- ,i-,, i ,3!! I ", I", de piij ltte, Em,"ar.
y-"1l1root'.P 6xTRUA,2 !?4,,ga 'I na a Temente Rey.- A' I I Want "IA PredileCtia" San de bafio blanco, inadoros, lava, ,4.._,n1I1z. --, ,-,.t tl,,,,iI M r1l)il de !a !Ala, Vffl t !' C-104-57-2 Oct = .Ill $03 wquita a Oquendo. boll bld6s, coidnas de gas ca-- 1-vil T-_ .-- _". Ill ; 1, ,, .: ,ll-- I I T ;cnte Rey y Amargura,
"I.A. t 11 <;k- All.."It. Ill., 11i.t. "' -ll M ""', at __ ,,_ i i .1", OMATIl -' I I I ni
'. ,I it l, ,,, '__ ___,,_d-, D. I I -'Ild ,I M I I
1--t- ", ,4"'z" I PRATS ANl C-100-60-2 mt. lentadores, Ilaves do lavabo y
.. !I i I',-'41 -6,, I'll " li.- ,."," MUEBLERIA
I. fl-k ,,!- TIt, It-flit ; litir I I I, 11 SaaS VKSD FlAxo ALwataN atAac^ do fregaderos, cornizas, mata--- Wik v XO ll 11"Oll Dal ",l
"I I t" 11 tn, il, -l i- I_ I )"_, _O Ii, I lv t-I I i_ -56-2 Octubre B
Ii- M zlo IU ,_- I ri y S.. iI.t_ -;. ;_ NIAQU11AS DE Oldlov, bwota.
, ',Z I I 'I $SW ,MENS LAS st..d In- ..I __1 SID, O.. .. juatax, ingul s y todo lo con! 1 1 U kly-13. MEW S I- d. ..,.A0.7.u" 6 1w lGlait'ad" cerniente a fabricaci6n In tiene
,-,", I , ,--, -1 ,,S, olio I I-DO IIIIII. V. --O -4- ;1i I I a. to, 3 cuerpos, Inodemos; 2scribir, SILmRr Y ci
VENDO GROCERY i --l _11- I'l-to iii. t,,Ilatl 1: I- _,:l.--. - ,,, "inger tarics Vasallo". Tulipin
I P-. --,c, L WC- Ft;ll- c- sani
ALMENDARES --- =Z_ t", .'_- -, -, I W- ti,_ juego aiala, eorriitd ,re;. caolla, Wqllinas escr b': y Innnar nine- Il- VZNV* MAND IMS rg"ICTAN
Cl- i -i-__i-..- Nol'i -I.d. It- gl- 203, I-IW. Pica precious.
V_ und4s ciet, toda garantla, b=A= l
d_ lllq,,O,-b4* ,- A, AI,,,,. ... ............_.......- 9_=_, vanos Pstilis A eptairm muet Vag y .4" ,I.. c M 8-H-6743-MC-1 Oct.
od., t "I'l, I't' it i ,7 It "'I MUEB i,, es P 00'mer"ales. 2 tillDries S' 25 ItI -1t,"'o"111 M* %_111 !- '!r,_ -,- -% ,-D, ii,. ,_ . LES BARATOS I ofrece "La Regencia". Y 29. v-e"
I --t., -lt. i--,,.l U,1,X_ T,',,, ill :, 111.,t'. X, ,q, A-1, It Al,,,_ ; ", I- ---., ti[_t--,. -, Stiitrez I 8 y 20i Telifono A-6628. LISIMAS PUERTAS DE
VCM N- -,,,I,,d, r- lI41 --, -_'It--I -1- 11'1 l L. con* ,I l, p aog c,-I eamIt 'os 11
I, r, .111- ""'""""' A'
ll I ,-W"!j ;i, l, ,,, 1- 1 l tt ., ,d,,s: call')a; a toll modeloa, A, l ""' ducha! Moderrice III b&Ao
----- l -, 1_ 2qDhn v er-hapadril, ),,eg,,,. cclcrioneti : a 11 CW R I 1- I- _l, ", - -l",
"'o"' I Flors, daj colchIlnes
,;GE& I Al'- sl 2-1211 lI-lS5 -" -" instalando una linda puerta de
BAR, SANTOS SUAREZ I.,,,,. -, -,rt I ,-, VAQMNA gj__ ,
ol, --- --, I,- l '. r"k 'llu,"),111r Ili Y! ___ --_ i.taxws, comedo- biblicteca, sa, 1 tli' Iel it's, -nentian,, Calzada , 1 11- li-Pin-, NJDDIII ducha "Keystone", bellarnente
or, t"d,, ga- I
- ll --In't" n_ I, Jesus rl M7-ite 2). Esiuma Te- Nuevas y madas a ".1- -- -Oll -.1 ,...71. 1. 0 ,*,, *i ,,,: ",-,-,*" ,,,,,, ,,, Z 4% '44 1* U; 'll" .Ili l!,, l-,, i. -,II l ltil, vinjzroom. Lle2a3 5,,,eltas, i anji.1, picias repuesto ,,, agtI- jli',,', *IiI7 "' ""i", "'". crornada inoxidable para bafia
Plfll ... i"t-tt- ; --
'll-t.l., i-I 1, 7- Vl,,,l,, I, I 1, -- 1, 1,,,il ,ill.p- 4. O- 1_ ,7 H- __ lcrnnomn_", s c*ay-bl%:-i,-,l; 7ljj;as 'C1,2 P re% C-52 M-24 I I- it,,I .tat deras y cuartos de lucha. Visit
Wnts de G"Ohrm y A n -luetiles LIU; V , 'Ej ,-Do .1-Itt'l g"'o,, I"ItA.-M ei, "Si.mAncti", "La Rpgencia ,, ,Iccroll ,,,, 1,1 I _, "' ir- It IXiNTi Jtzoo at co, iFe"x sep",-, X, s,, ,,, al. 1""ll-l"", -11- Cuam, 18 y 20. --ribld(lores: "Sanita.
_-.1 -1. .1 11 i.?: '.
tl", --1 ,,, 'II,-:t, I. l,,.,W,,r VrlIPO $, NO RO.A "ON st D"N
I'l- Vn- a-,.. I It"It". l"ll- t ;
.I- ___W, It- .1"a- = tlli
W. -.e Dil. I. __ TW, 16-29 e;c. -- ,ad_-W,, Vatl,, 'i. it Tulipan 20,3 pr6V-61 I, f-l".4 X-o;1, S-W,-. 1, "I - I' 7 -i -" l! to j G, .- ,I l-l- ,-,-S, IIii- rivs vasallo"
i"'a" "'S' '..o - ox" """ ".,- -,,,','- -I I 1 .2 ,,5 C_11111zv- _, -:_- ;i:.1. Itt- 4. ,Sl, CASA' OF CA19)ALES ZISItz"'Illi.ft $7 2"a ,.,I M,:", ximo a la -Calzada del Cerro.
I 11MI ""'I-- I 110*11 - 1111 11-11 -11-11, 11* ....... I --111 r-1.7.1, 1 fi 15i 39 I'M Sit
I , y t -1 ,". ;,It j 1, z ti =-i ,,, - I.-II, archi,;.s, Ent vanos talruaflos D""""' 1-1330. 2-11-674(i-MC-1 Ott.
11 t -- i- 'lld, WHD 11irt"Itwi
"I' _* _., it, I, I 1, l" i!'.
,, Ill.
precirs "La Regeacia-, Sui- eix.E,- -= ;: -W.- DE CRISTAL,
-I. - """"" - 'I- vtloo ILA -M AOUIN Is DECOSER _SIN
UK REGALO $8 500 jnlll ,il. I lT 11,," I O.I. 11 I I;;,_ It, "itl ri 1 ,,, I~ t_- "Simmons" a $16 1 q-"W--22 OMIST
-I. ,I 1_- ,, -, itt I .1 ... L -Ullll X-0 pg LADRILLOS
'= .- --.i- I- O. lill'ol. ,Ilt,, i,- C-- B--"7 P".. -, -1, T"G_ I'll ,A.." Tta rSz IS y 20, casi ersq, a Corrales DItkOWSIOIDal 1- "Insulux", III bellisima inn6"" MWO --at-1 Il- I- --:,,d. " -- -:,; ,, ,_%F,- !It, -- .--!,, -,",- ,- ---ii-, I -- -.1- I. 11 I a- M 30 Sat.it,,. A.,. A-VISS, I
'In "'A .111-t" vaci6n de la construe
III Sti, ", V_ i- i". -f I el i ,, "'i" SI -,", 11. ,5l, IT-11 N. Mon Mo,, __ ,- .- _,,t_-:,-,-; ARCHIVOS I., ll _1 l", 11-1 _- -. I _-I' 7'.1-1 At--- N, ll" i- -It ... ; -- _-- ETALICOS 0 "AND DE "E"A mr"'.4 derna. jErnbellecen' y, i1viloder_. J_ V411 _:Z "I'l, , _- "-l ; s ""'! 'l -, 1,
BODEGA, 114FANTA 37.5N I- v-r- It- ,- t-,- JUEGO DE TERRAZA 1 ericanos. t.mafio Carta y -I,,*,,- Lex = 11,11 It ,
1111- __.___=i 9.,.I, I'- 1-1 I- It-l" lt -,D. -- ,-o, .11 ,A 411 _- -In" Sit 4' 1-y-lb. nizan! Son transl clients pero
Q_ "IS"'MD"O't V I JFC" l11l 4 L i1 X ItI 11- 1 --l."', 1 I 0,00 JUfG0 CLARTO MO J egal, armartols acerc, ", todos R-S5,11-SIS,24 110 tramparentes. C6mprelo s
D,4 Ot- 1- 11. I'll. ,,,, -, ,, I
C III, Ug N.- T.1t.- I I 11 I I .1z- A'" -, j k,', "_ .___11_i _-- tI, "' t,-,,, , 1 d rn o, 3 cl4erp-l; ]t.Iego Cao- arnahos "La Regencia", Sua- "Nbo mma mobtaNo, CUIRDAS MUC
_.,ai l-;'., tz all U'l- 15 i 11 .-it" ttI. -,Isimo. acab;ldo, $225, j -I' c -14., 11.4. _1W.,, _. _ ,' _' I 3, L,
"'l, ,, li- _l; I _. ,_ it I I oe-. w .P.- trib
,_ rez 18 y 20, casi esqum a o .- ,,., uidbres: "Sanitarios VaSA- I do-, $130 ,ala, fmi lrno "ajes. '-pl. 1, ft. ni.., IA=
,,,i-. IW, T- l A_ W'i 'A' & MUEBLES COLONLA.LFS I_ ,,, -', 1-_, -I I H I I W. -- I,, ,,,,,
H 11- n !Juegols de cuarto, cornpletm I, I I _.
I !I ii le- 1,l t I, ",I 11 4 -acba nu-'ecitas Calzada Jet I 11-44" Ilo". Tu4piin 2W, cast esq. a La
--A -- T. ., 1-11ot- I o' -1330.
VENDO FARMCIA '_ "'r"' o Calzada del Cerro. I
--lCant-, Ctioao ias F tlaplatratft, '_ -1 I., Dos T 4P 2_R_6? ,qMCt1 Oct,
,,I- lkl ,', Im V _AJA, I OlU, to C, _is,-s del Monte 29, altos. Esquina RUWS CAOB,14 LES APPLADORES
.il". IIa- ;:- C'-- _ll,
":r j! ,&l"' t' "" 4
It-A $1 M I'.-- VIitl. T,,4,1.. I L - -in .k_;,,, . 1, -.11ABANA V-WJA ,O:,. 0 PIC C .,,t,! zl-, ci," A. 14I, 1 1, la"= = 1' -'2' 1, Telas C- 2 3-56-29 ilencillos, librarog, SHLIS gi.ra- 4VM IV PUNO "ft 11. Agi
I V! .: "it-l'. WD": ,,,, % SR -,rot, no, ll it, -WS, Ill, -1W. -- lif M.- !I":-lLt-' 1"l-I.- Ito ),I ..
%. -,. iwim ,t,w= ,_ .7 Itt," y fijas mesitas para mi- ,,"'"u" y www", 9-1 Dm- ;OPORTUNIDAD POR Eft
-,!,, *, W-, 3, i-t-,, - I., _Iln totas -, .,..4-. -A.k. ,
q-, 1-7 --)- _n _- ,, ll 11 1: sus diatribuid-res' iAprove-i'tIolol". I'a". Cq'ill'a". 1,,I- R"1" ?Ax"rVLAX ,,D% OLO&,O',U "._ I- .__. _, Y.Mo_- T'le" 11-7 qWna y =a paleta para aCa. !l, ol,- a-d-d- T u Volit-Ol,
I
#
rACT\'A TREINFA DIAM DE LA MARINA.- JUEVE-5l, 112 DE SEPT, DE 1949 APO rXVfl
I
VENTS I V E N I' AS PARA LAS DAMAS ENSENANZAS A L0 U I LE R E'S A L Q U I L E R FS A L Q U I L E R E S ALQUILERES
I I S-DE CONST s2 OBJETOS-IIIIAW, I I -11 I I'll, ---__1__ 1-11, ----__--, - I ------- - -- ----- ------ -- 1_1___11A1A-1 __ '1 A FA R T A 1A F, 4 I 0 "I __- I
MAILuc I _42 A- APARTAMEM F-) i 4
70 INTEREST FWA LAS DAMASi17' ACADEMIAS it HOTELS HABIJAWINES
Y EFECT4, SANITARJOS -l"', I __ __ ,- ____ ___ - __ __- ,
... ... 1-I, l ... "" " .1 1.111. .1. .11-I. 'l, I ENjFR, jN f-()jjE( .r ItU-', -- -. I l ? ", %. _111: -.1. 11 llI, ,, 1_1'11, i, "Ill-1,
fl(VVFt, "'ROMA" , "., 1, 111,11.
;A 7, [1, I lJ 0 I,' :A Z 1_lJJ J 0 .Y , '1%, i '11'117,: , , ", ; i ,,,% : ,.I," , , , , Ft ,i; ,,, I 1 "." 1 "' I 1- ,t 11 .1 A I r 1- 11 .1 ,,, I I I I ta I .. ,.A, ,. , T I I 7, ,
.. I I 1. I ";,", .1".", --,, P, I ll 11 1 1 I'll I I 11 I
", Ill, "I"A : I ,, ,, ;"*, :,',',e ., : ". '% 'I,', .' -', I I A' I ,":j'11*1'l 1'.1! 1, ",: ". . .1 %1,11, , I ,*,,,1, "',- :
Vii it ,,, dl, .1 I I , ,", ,"', ,,, "I 'i- "' I ".. : 7 I i .1 I I %. .. ,,, :, , 1 $1 ., .11 . i ," -1 j
1", '' 1 "',, 1 1'11' "*" *, :, A, __ T. ll-Il. 111, .11,111.11 1 JW-111-1 0, 1-11 1,1- I I I ", .".,: , I , I I I 11 A I I I ll " :"" , ,I ,,;, -, F. A, 14 1 1, I 111. I r 1- .4 .
,, A I I '- 'It, 'I'l fil I --. ,.'. ll, .1 ", 11 I I .- -1 __
I 1 .* ; I,._,A -11. 1. .1l.11d.,i - I ". A ---- 1-1 I I 11. 11A I I ___ __- -- --li -I, -- "'i- 'w-l' ,-",., I,- Ill 11- -,-- .. I .. .. .1.1 A.'~ AA.", IN; "'I'l-1-.. I 11 I. 111. ,' I '- I., Ir, 11UUtLA UNA X.11"Acto" A
lll I'll f -11 I "I -1 I __ _ __ -- Ill. 1. .. . T.141_ -, , ll ", I,~ l'i"'. ,,,, lt-. )It".
"' __,"', VELLOS 1 zmcmu 'u, "', -,.", , '* 0 41 Wll- ;, ,.,;" ': ".::" % ,, it a ...
Sl;k,,1,,l, ) tl '1'1 ,";:iI, ,,' ,,,, : ,,, ;; 4 ,'%, ,,I w t,, ... 0 11", I",", ", A I i
_ ,- I E hipacl, o c"nipleta ga:iln- -, il..'-- 11,11. -- ._ 11 11 1- 11,_, I" ",; ;; :,,; A "I- A A(, P-1-Al'
I _n 11.AlAtIl"ll
milcn ,0. In R"I"'i t"m ,Vtq l, Ft;itii, Irl"Itc'."I"', UNIVERSIDAD N CASAS DE HUESPZDES ,,"I"I'll I" """'
rl,, ,i ., I-ada l", vv*s de cala, pier- I ,__l. 1-1 -11.l 11, ,,,,-,,, ,, __O_ At'WILA APAXTANI MODKIR 11 4 111.1 I I , ", ---,-- .""i
"I'll I -Iii ', li" ll "- 1 ,- 1 ", - l I -_ Il--111 __'. '"VII. AIA.- Jil- I Wl_)t_ _t it, ,
t .: , I nal, et, Ultmos zld,];,,tta del I I-, RESIDENCIAL TIMIS 1-T 1-1--, "., ,--. C4,.d, --- ,l . --- I.Nlllll *111 "I'll", In I
,!!jjtli: 11 ;IiII-' I 0 I ", A ": ', 1. 11,11 1 4. 1- 111. I tll. I -LT -34
"'.1 p'tl. "". ,-, ". -.6,- 7,,. -U- l-') 711 i i (" -' %* _' I '_ -, I I I , t I t 1 1 t it lNew Yolk, sra, Cal'- 1 i, 1 ,, 1: "It 1, , , 1, 11 I'll, I I'll I .f",i- A-$U- -1Iqtl*l#II .It', ft., I 11 i .... : I'," ,,'_,- r. l" 1, -U,!,- lt,,,if I I., G- ,.,. I ,lVl- .,I-d, i-d- A--141 I P- ,I I~_ "';I ()it L AJAS CONTA60-RAS -,i B-6725 P id- N'lj,-_ "'d l .- I, 1 11 11. -.,'IV. 11-1. -111. mll,"
______-,-_'_-1_____, -, i t 1_1n.l. 11 I 1:1 -, :'Ill __ ..... I ---,,I -- II-V, ,- r1f-- V-101 11-M, ---.,. __ __ ", ,
1117 1 3 -1, I ',,, is l3ele, Mar 11 cf-()',O "" I,_,,. ,- -- r."', ., WI !11-11l" 111, 1,111a, It .0-0O ",".A,
"AIVIII "
N14ORRE DIIIER0 ,; f, ,-- 7 fili'll-I -11d. A-)- 1.1.14, iit., IA11111"08, 1 'ALII -- .1- ,,,,I"' l".j-'. -'-- ,,- .J ", r ,., .11 .i, I fIII- lt-# ".1
,, 1, --, l ,,,, I- ,,,,,,.l,,, ,"";; ,", l m, lto- ..",- -!A.a pl'. I.I., -1 1171.*;111'1111'111i; III -1 "
.-.i. e-14.101" I~ ... A , ,-il., -- ,","7 C-P 4, -70-24 ,p ...... i- -,."A -, '-- _, , ". *X '. I, I Ili
,,, ", -;l_ , ii-2--, I rl, l, "" ".- C.il. -, ,--I _. :' : ': _%', ". ., ,_ ", Iz,, -, -', I ."I"" 11 z T.r ,;_l il. 11- I~ 11-11, "w, l" !2 n .I i ,, i:Al l ,'it I.- ql .1-1...., -- -- A I Pill- P ... I,,e-,,- -A
,,, , ll-Il", ',-
", -, 1-1 I - I -- __ ,_ ""'I. I",_ l ,. m
,,, ::" ,,, '-"-' ", -,-' .' I ill 1 __ I IO-A I-I-1. .110itil- 1.11 , -- --;I, APARTMTS, SIN ES7'RENAR -I --O-d -I 111-11 "', 1 ------ I 11_ 1 ENSERANZAS IT-, _<, ._ P,-,,, 'A"c'. T"k- c", ----- I I ",-I"., __ ,, kil ", V- I 1, 1, 1.-.,
__ - -- """, -lp "I'll", l,",Nll 'll, ,, l.*, 'll'I Icl., T I,- -T -t,,-, ___ I ",
TF : 11 1, 1 1 I 11;1 ,-,l -- -1 ---- 11 111.11, I-' ,-- -,- Z'17(kw _f 6 --,------, 11111 ,, ,; I I 1.11 -011 ." -_A14VUA1, .I*A.l. It ... "', -1- 'll-, i, l-Ili7l,7-ii, 1-1-- iA-41 iiiIf, LA GRAN ENJ I' _;,". ,", I~, ll "l.".. ."., 1 : Irl, I I 11 , I is .I .." I I 21 -:_- : . 'I'l,". ll
% PROFESORAS FROFES0RESie,,t-,- """". 1. 4". R'l., : I 1 1 Ill.- I I~~ """. ---;, ll ,.'--, f;-,.". t .1,
1 ,- I I i C A .-Coll. ,. Ll-, 111- I .1", '-,", 'I'a -.- I,I I ""* , '%, , 1_1 O'1, I , ; , _11. ".1,-11", .",-11. ,- ."..
1A F P,,C] I d, A, ,jlcj- dj_ ,,, -' c A~~ I 1 ,11%1 --- 'I 61A ,
a', "Ill 11 111- 1.11 lc r- Ill 111.1 1 -1111, ,,,.,.- ,.,, ,f , -) : zi 111. ., 11*11, "I _11., I -.1.11-111111, '1 111- --
l IV', il 1- r ci bp i ,,- -,- "':,.l1"w';, I '", "I'll, 111,111,11, "I H 'I __"RFDIc01 Y N f I t, jl ." :_ I I I 11 1 1111-1 ,,, ,- 1- I"', ,, ,--
l""s d"d, t:]",7l l nt, I .... ..... . ... ,, -. _'_ -, '_111111- "I It""" 7"- __ f nL I ", .1111l, -1- 1. 111. I I 11 2--il 1 __ ____,_____
111, 1, I I ,, 11 "". 1, " ACADEMIA CENTRAL 11 ., '"', I1:," (" 1,xa PrA J ,,i" del DINERO HIPOTECA I L 44 F "RESIDENCtAl. GAIIAA*O" I ., ", , -.% -, ", "t. fil_ _,Z,,_-:T-Wli-, - -F- 'i-, A-,;- 11ER' tIOSA(, HABJTACIONf l
1, , I I ""',-', ", I '_'l___. "". ". 1111--1- 111-11- -11, '.1""',
"
Fit Mlll.,i, " ", -- """
I ...... ,,it ". 11(lill, Il. I.- "t" "' "" "'i-1 I . I . : : I 1' 'I',
.... .... ".1i. T- c--, "dli- 11 -1 I 11 ""i" ,,,, I ,,, "'. --,
i",
'" 1 BE COMERCIO -, 1','t'.*','%', ". .- 11,11-1111 --- 11
lF,; "l lnl, I ,, VJ, 53 d[eff tS -_ I ,%,% 'I ,,,,,- t,,-,,, "--,,-,-".,-- 11-z"'I'l-I.- e- -A, -_-_, -- -i I 1. i .,Sl_1 1 : It i ': I , _: ., I .- I'll ,,, .' "' "'.
,--, ." 1- I I I '. ,i,- I I", I I .. . ll I i 1'1' : l"-'-'t" A i"" li"S"
",ii1l), 2 'l -,, - -- ,_ I , ,- ,q,-i' ,,,- ,:;i-i-,- w ,,, ,l,',, it -, ",I,
'1w," 2W ,_ I : 11 I "I"', -11 ,,, ___ __ ------- - - ,
I :, "",!- I 1IT1 111- 111, 1.1,1 I. *,% 17',!, , --- , -,, .,_-'-:, -,',',, "', , ", 1 --ll -11111 11111 ""', "", _- 1, ,- "I'll" .All 111'_ _iM
6. "_ I i -1 I " , ." I I I --' I
,,-,-,,,, I "I I ,,.I. ,- 'I I 11 ,,,I -, --- -,' t -m- _'ll ,_, '_ i,, V,-. -- _'All I~ I 1, I ,,,, ,- "I" "", -- '-' --. 1, , ,,, ,,, ., , , ,,,, ".
,, -1-1111 -11lik"t, 'Ro"'OR T6 ,
11.1. , ,.,; "' , I 1-111- 11 I I 1, " "' . ...... r,, ,. "" I'll I 1-1, -1111 ,,,, ---",
OBJETOS VARIM I "' "'' i- i' - I __ l 1.11i. F-- 1-11 11- I- Z.
I -, _', , """ '___ '__ ,111111l ...... i'", " _" V-- .. ..... I"""'.
------ --- _- I . . . l"'.:1, 1 t,111 ;- I -,", -,;,"'. -, -, "I
__ , "' ',_ 11111
, I I 11 I "i, -, -----__,-
-i SOLICITO -1 -, 1 A ""A 1l,
., "!,' ,, 111-1-1 1. -1 .1 , -11 I 10" I , it- t ""
11 1 r.1.111 1 V,-,,-! ACADEMIA PADRON j"Residencial Avance" "_ _____ 1 'ii__ _. _Ii i;-i" _1711 11 -iiiwill, 11 '- 1 .1.1- I"'
"I'll " 11 11 I : , _', ,--- _", _'-", --, ", --,- ll,
I I .11 1. ,, ,,, 1, 11l,. 11 1 ,.*:'_ 1, ,,, -,- I'll -1111 I'll N", , I I - I 111 -111- '_ .,-,... "' 1 -- "'I, .- Quint* AvenidA, Ail 71 i r ., ,,,,, It-I., 1. "I ,.. 111.11-_ "'.." '_ """ -I-
I W 1, I I V' 11-1 1." ",, ;l I I',, 1, "Ill, I "I'"', I I li, , ,z "" I "I c 1- .111, I . , , .. I'll I 1, 1,111,- ---, ,,-, -,,7,
;1 1" I 11 I i 1. I , ,," , I z I I : I - , I I ,. , I I 1 I : ,.", ", -, I . I -1 I-- .All,
-', 2 1, z , , 1. 11 1_ 11. .1 I I 1. ," I -%,.." ."."'. I '. - - 1, ;- -t -j --, rv -- -(;-C(;6v101___1HKlkI "I - -- - 11- I .1,"'. '. I , 1 I .1 I 1 ", , I . ., : I 1": I i7i ,z i 't ,T A 4
,-- I I ,: .% I I -I 1,1111 -.11-11 I ,. i ,t, ,1- .
Qur, r,, ,,- 'u'c"i. t 1, () ,,, 'n .Ni' T ,ww, P.ii;o &It6, al Il"W _11 1 I I I : . _I ',' !,"lf"_'," 4 11 11
i "i"I't", I,, ,_ I 1,1- It, !V 11 , ......
"'n k! -Ial ,t, ,_ :_ ,:_ 1" 111- -- ,-- 'i... r I "' ""l-, "' h ill"llte, ,d- I ,i ,, L', "'tt"- __ --- -- - l im -1, I ,
: 'IV I, Ft --,---- , : I l, I I j l_-r ) Fv.i Tfs '. : "', ,,, , ': I, , "" lt li:;t ', "',", ; .T-i _", -'ec""A -., Tww. ""'',
',:,, I ,, ,] '111 t1t, ., d 'i, :1-,l! :f 11 pi ""C'I- """l, I I Itl, -. ;, ,9' ,
"I ; q I 11 I 11 I S. 1111".1 .1- t- I 11 :,
"'ll", I,: : , , : P lpijo ,M dl. p"pil- I _ _______,___ 111 11.11- 1 I .1 '11,11 I I -.1 1 1 I~' , "
, I'll 111.11, "Ill-, T- ; I
al, l Cl- !, -, ) f "! ', I ': : ", '. l , l, "., ,- , , , , , % : :,- 5 .7 l "" ;,' , '. , -.
11 IV IT : z"'li),""'; " _i ,f, ,, ,l l I , I 1, ., , - ,, I l 1 :, "i 111,11111. 1, "I I I'll, I I I 1, 11, I I l* , I i ., I ''
i "in, ii : 1. . I 1, I 11. 1, ,. I I 11 - I n l'. ; .. I I I 11 -;W, AT -11
,"Ll ", ":"It", M, 'mc !H ci 11 I I I . I I I 111 I I'll. ." j I 1; W"; ... ; I ".1 ,
'it ,I. I 1 I li I ,"", 11.,1- 1.
3_' I F, I 11 1 I I ,,, 1. F ....... V,, r- 1 ..... :_ ,
quna ,nchtl. L-xlo Sr I "I',"", ___1 -11 ,-11 -, _ ,___,____,____, I I I 11 ,;- 1 1- . ".
, , ", -- 1, I i -, i i i i4, rtiti_,_, -', 7 ... 1c,"', -, I, "! %, "'." I~* ""
65 s I I ,
I ,_,_-jvj(,- I 110ija de )a Mui- I h_ I'! ..
y"etimdi, C:ti -621 ,Fi Swum ,fftfs m_%(_, "" -i"!tcl I 1, _''. _,:, 1, I 1, , , _% ,T """", _, _. . , _,"..'' i : , ,, _', _, ,,, .,.,, ,_ I;; 4m i, - ,iia: .... ", 1, ,,, - I il- 1- 11 I -::
p: 'p1'J,,,;ll'.-, !'';"'l I t 11 -1 ,. -11 1. I - 11 I ll 'l 1, 11. ., 11-_, '' I I r ,,,, 111 ,I 't,
___ - I ,',0,001, I , 1 f7 l!"', -,X, .,
COCINAS BE PETROLEO l' i,:,,' ,, lli',fl,,,, i tll tf" tl-, l-; ': , -- I I~, _"ll',11", W iT __ ,,,, ,,.,. I .11, '1-11 ,, 1. 11 Ill, ,
I I'll , -, -, --, __,_____,__11_1-1 1-I -_ - ______ , i 7 ,I ll", 1 :, 'I, ":, :, :.,
;--z ,l ,H, Trilt i ,', ; :,. I _11., -11,11", 11- I I ,,, I -A "'A """ 0 .. 11
-l, l, ', I INTERES Gff RAL 11 ,,r ,%:v_1,.1,,j,,, ,.;- -, I I I II I ,. 11111- 1- 11 lIl:l, ll", ',', 1l-z___ __ _-__ ,- ----A-'
Fit 5t I, ,I',-,_ ,,,lfc,,,, ;;,- i i !,: 1, lz '
,(l -J,: 1'1': Ie, WlO 11. I- -- -'- -1 11 ", ___ I I 111- I .- 1 I 11 I 1-1 1, ,
,I ":- ll ;I-f, E"'teF 11,1!, t, 7- i- I '' ; .;7,11 11. :. !. "" I.?,I,1 1,_A,_1,1, :, IA', 11 1,1.,11.11
11, i_ i'll, '_i :1,,il'- '. i, , ,,, , ,,, 1, I I 11'1 ,T1I1:1:1 " i"-,%,' I I , --,"'; ;',,,,, _ --- -, -_ .1 11111
'Agitl- "'Irl 1 .eM Ir- . ", 11 I I .1 I I ., , I I - T,_, X 1. I ""I I "I 1111, _-!"'. 11 .... 1, ,) r--I I I I -, "I I~ I -_ I --- "' , ."'. ,_"":", 1,l1.'4, )-,,'t-2,_ "" , ", : I . I i "I 1i" ,I I I I I'll I III,, ,
,p ,, ___ , :A- c- _-, Il v, 1 ,-- ""', ; 'i"': ;,l 11 ,." I , 1-1,1-1 1 f I,. : I ill", .
, -F -mo- -- -- I I., I l _C Filf R-f_ ,Ns l)E-1-f1SCA% i I I 11 Iff ; 1 _1111_111_____1_1 --- --- -
:, -, ',_ o S iioii (l XL 411, POR I- -_ "I ;, I'l, !" _., __ -_ -_ _-A A, I~ -1111 ---l .11- -'," -',
,*i!,:(,"ne, ,tah "I 11 ,; !,, _,,__- _, ,,_ _- --,T" .- ,y,, 1" "I. % I , -1 -- i q, zz,
1., j7,jT _j I I I 'It" A: t 7 ,I : ,: '. ,,,, "i", ALQUIL0, EN REGLA ,,il,,' , -l, ,.,l,':,"., -11"', ,,,,,,,,,,,,
,,, i ,, 1,1- I -, I I , e; ;, ,-l 1 I , """', -- -1, I. 1.11, t I 11, .I 11. .- I;r,
1 16a mi"Im", Ili,, jv,7; _' I I ,.I.. f! I , ,
:, I -, ...
l ilt eill i yr:,,pment c __ 1, -1 I I iel 111 1 "I -11, I i_ _tqiIF _ ,,,,,, :1", li, I 1) I "I I I I ;; I """ ,,
I I I !-, ,*', ,- _!, -, o i ii -_ -- 1 -- ,- I -1 -1 I~ r- I ,,-!-- -- ---- :; _-vt_,T m-,, '11"), "
I "'n; _1 11-1 :, ', -, Titj, ,I r I 11 1 I _1- 1-11 111-ill.": . ,,,
l :i Q, Tel,, ; 1, - , ,-, ic t 17 N" 5150 .SU, C. VEDADO _, ,,,,,,,,,, ,,, _____ ,_,, 1 11.11, I w' X,, I_ _k - A __ ___-,.
'A"' 1:ic' A c,,' r t, I t" "I l _, e ,_ : I -- ( ;:,- 11 , "" ... It 1, ,
1 2 F, 6 1 ii_ ,4-ii-fl:_ , I At c , ,,, I I 1 ,,, 11. l--, r--, i, ., 1. r I 11-li, i'l w '11-jI. 'I'l- 11-1. -. t 111_zz_ -i 11 I 1_ __ I-, o -- p 1 -_ 11 I 11 I I I -1 1- I li-1-11-1 l'
-, FF oF_,7 CTZ, -, i -- ., EDIFIC10 MARIPAY ,,,: ,, ,,,,."",,
'4 1 - , :" I A e ,,, E-! : ", , 1, :. "" - -_ - ------ I " 1.11 -.11.11-1- ,I I I I'll il- -11-'l., I, I ; I -_ I I ,I I 11 11-1-11 I-Il. .11"li 17 "I'll I, I I~- 1. ,,I I , 11 1, I ; , 4, J,- -, I 1 1 'j li l Aj- .1.11--w, I~ ', i I v t, ,." "I I, i'llf". l"t- 11111" ,
I I -.1 I 1 I 1, ----- I __, _, -. __- ,, 11.11, 11 IT.,11" m 2l
Cocinas Gas "Vulcan"'r Dam as Dincro __ 1 --- __ ____ _:_'-,_"_:,,_- ii I """ "' -,:'-; ',- -^z",.""" 1.111!, l', """."*, t,-l;,,-;,j%,,!-.-_, 1.1.1', J I
I'tid, -n,:)I", de -(Ire- ... t. .. .... ,-,-- TEI-kS DE VKPA'1 0 : ':%-,- -, _"-' "I" -, ,,,,,, ll, """.", r-
1; I -' ,-.-I. Plari,, A--i,,, c,,ln-S-"-', I 11 -1 11 .11 -., .1', ,- I'll uIi,,,,_" ll I 11_1112-1 ,_d, -, '_1 -- -l- '.1,
11%. I I_~ -,:!, -ec- -1I .,, I- 1 11-11 -E t 1, 1 r, 'r 1 "' 1 Afw- ". ir.iyAclb, iliv
izican', 1- 11 I ... ... ,1. 1, ,.,. ., -ii-,,A-i7,-i--- -i--- -,ii7- -,,-, ,- -' ,,,, ,
mo -m,,cm!, 11.11- ":, - .-1 SE ALQUILA',l MAGNIFIC01 i
-i --.rl ,;-, _. "'_I _1 1'il: 77,u ., R j 2
pla ,.A , - l ,,l : ltle7s, Leinatrj I r
paitt 6 ,iii ,irliij,) ga j I I ,e
I I ., -', I I I I I if Ull-- I 'p"'L, "I"'
_tl I BANCII 11lP11TECAkl11 11FI'15117A I I I -', 11-1 I -1, p -_ z r,--! -,--,d 3. __ mert, cort sah, cud- F-- ,t ,,-t- T- 'Olt,, _11 -1- 11 ?' 11,", '.1;111A 11., A1,1.1, rlV-1
i,,,A nura, (" pmpli, p ir C ' ' f '_ I l 1-11 1.1,11i., 'I. --1 i, --- ,,l 'i,
i I h,,,,,,li, reit PAI_ ,'Ii7, ki.711-k1k; I,, ,t. - I : 11, ,__ 7 I jl A- -, -, , '0 coc 1 na, -',no i"JeC31rido ;, I I I ill .11- 111. 11:i,
e':i's h ,,p'tal'l,' -, ,,,,,, . I I z ,_ I "' ""', "', i", ;, .;'.---. $. i
I I i ll, clueflo va.! Preclo tl- --111, -- p".-l-,,, M."t, 1:-- I I _' -', HUESPEDES IS A m6i.hc .,- I ~ -- "" "' __ 11- ,,--j,,
taut4ti, I t _,, ct(l V,,a Iluest", -- -,_, --f i- A n! v 1. I :1 l ,' ,- !'it 7 E,' I -, a ": l e ,x, on referee" 11 Urgill, *-_', ,l .- .1 f1ld', -_ -7;,r la_:T" ,,- H I l,_,b-,r lndu tr'al Machlnlv I 1- -- -, -, 1), 209 Esquirt. 11 I .
1*-pm lil, 1T-_v1- I -11 11111,-.01 _, RKPASO L-kRE-AS-_ - _', __- -_S' cnm,- "I :, , -_ '111 1-i're Re ,!' ,mllt ,; uela-1;- - ;,1 11,. A11111 Y VEN LADoi
j,,:;;,mpt I ;, ...... U ,UA_ ""',, .", '7 ,_!,,e,.t'1" ". .1 -, r--, "n
11 111- 11 "I''. I -1. I -. I ,, : ,* ii _-_,-;LS, C as,
-i- 11 I __ 11 11-11 1. I _-, "Oo ., 11111' _) 'j", I-!-- P-, ",
t % ,r 'I lzlla cuativa cieli --- d, ,- I, -1,
1, F .11 11 '- 11: -1 11 il- 1-1, 11_ ,, ,, r. ,;
Aco, til ",%] f, ',,I M-_i ", -,,, ,', ,,, ,-, , l- ", ::. I 1_ r, 4 I AIM a 11 I ?" "ititit is ,1- 11111 *1 i ,_Ll
ra,-, dis a i" A7 ,I 11
i% ,04-c'-, I I 1, I , -l,- -n r7e- 1_ iI -4 - "" --" ,I 2h, m I I ; I , 11-1 ., , lt _; ___ - I,', !, VlitDAIDO, M SAJO3. ltABITACION
___ ,1 4,- ,---d ",
t_.- , I,- --- ," " , -1 .11, 11 I ,. _, -, t1111 1-, l., --, ,, l ,
,yl-, l T, - '. , , ,, , I ii, L-,T i-, ,*1 , .-: 111, alta, L _fefl I --i, l,
1 t, ',' l D-INEF(I ---- P XA ffWO- : -_1 -'-,6,1ii,"', I'la ---- -- Ii- -, 1. 1, 1- ,. 11 % I _ "I ""'d% ,, 2,,'_',' ', "'
TECX __ _1 I -, ;I 1? TFRO ., I- ,I 1.11 ,- "I -, ,d ""I'l,".- I. -rl- II
I ,-. r .: : : ,, , "' I'll I _RA 0IOCEN
11 ,'l 11", 1 1 I 1, 11 ,, - : 1, ,: ,* A 1.1 11111 "), TI-7112
i i -I I ;--1 -11, 7 1, _.- _11 I -1 -', '! -- -- 1.11, _-1 il -11 I I I I A I :_ -1 I I 11 -A ,, ,-l. 1, '- "I ll 11 I -- I -- ,, SE ALQUII,1 I lt-mn 4 U
... I I I 11.1 1- T. .1 r% I ei i2 2 I, i 1"l -1 - - "'n't "" 1- Inl lIt, ".
F-_,TI -_r",-, ,- -_, -, - I 1, ". -: ; -,:, p I I --' -,.,
;,11 1 i iE j,,iI,% :, I ., ", 1, ,, ; I", U TA
11 I I'll,, ll 11 ", i I i 11 11, I I 1 i "" ,,:,!, ., , lW ", ,
,,, ,, ': -- ,-- 1-1 1 _;7 t '___ - - ------ ____ --I- - ___. -_ 0 acabad- CONSTRUIRI-7 .... .. .. 1 -_ 'I.,
:, -,*' ',, , "", '' I I I ,, I , , I. I I I n ,, 1 N-1-I'll, 1-1- I. -1 L 'IRK ":., I I'll ,;d'-,,
I I I 1.11'1 I ,% 1
'L 1- I I I -, ,; ,i i". ; ,,,,
Ew" ,-_,;_, 1;,_;__ _,_,_ -11.1 I I , I t1l 11 I I I I Tj 11,1-14- iii
'-'. I I ,; "'I 'A , ,,: ,,.:- ,, 11 11W -:
-- 111111 - :, I I I "" , Is 111_1 *1 "' .1 I : ''I 11,-, I , I ,:1 ': 1;," I., I I ,.", ; t'i '_i," : .'%,;_- I -- --- - If "A v_ "'AlTl(WON, I" L,
1-1 "A I ", , , : , -, I I _F 1i
11 '. 7, I . ,,,, 1' -1 , ': CALLE 10 ST5 I -, ,,,, ,1',. ,l,,,l,,_ ,.,, ...
r, " 11 :_ I " I -, 11 11 I I I I I 1- -l". I I 9471
2ii 1 ,,, l t 1--11 1,111 I'll ij 1111- 11
FRAZADAS BE PISO i- __- "",-_ __ _- ", - , ,) ,,, _-_ l !-_ _ ll __ 1, ;'j I ;".
1, ,, ,, A ,,: -,, 11T- 11- 1-1- I 1,V1,11-1
, 11 I~, : "*;, 7, ----m X-17kT1Tr f F 1- -- 11PO FADOR DF RETAZOS -,- -- - -, Z - 1, "" -111-11-1 -1, 1-11
1, I. I- t i ----- ----- ------ - __ ___ __ I I I 11 .1 '" I I 11 I I ''I -,,- - "I -"1 1,1_ ,I rlr : -'.",,'""r ,__. ,,,.,,,, ",", ,,, Ill 1-11- l", N'll-'j., .a" :
I :, %": : ; I 2, , I -.", '.' , t" -, b. , -1 -- ' "! '1 '11 I 11 i ., I : , I r n, I, - l 2 I ,, 'I --, 1 31. 'Jl, 1-1 "' ,."
1-; -, DINERO , I '_ , I I 11 I ,,,,, ,_- ,:-,,", I-- i. "I -- -_ _-,'. "" 1 .... .. 11 1 ... i %-' '1111-. l'1-!I--,-',-- "
--, , ,- pi-, .: if ", '' if
'. -11, 1. ., I I -1 ell "I -1 1.1111, l7. 1 , "', 111-1.1 -- t_" _-.
1, ,2c -- --- lt
__ __ __t__ -, -'-
', r ,t r ,:- ,, I- I f- l t', 'lul,'rT "is ,,,,, ,l ',-', 'Ef Ro", , , !_ -i-
- I - , __ 1:_ _,, "", ", 1 , il I I I- l APARTANIENTOS ,iWl--l1 PIO1 -1111-, TWA. I -z-. ---,. ---- ___z-- -T- -, ,, r- .,-,,1%d, ,_t_', 1'_,, l"I'Ll" I -" __ U_ 1. I'll 1-I.I.111-11 I. "", I .1 1 Il"ZIlt- l". .111 i- % 11. 1.li-- l.-rl-r 7 .......
": 11'11' "I' '1111 I I'll ', ,;_I,_-_l :lF I 11-- r,:- --- --- _111r_11 T T C) T T i L E R E 'E; ...'.":'-'_ -- 1,---_! ', "i"+t;
, ,1!1': *:,, '," ,*, % I, , nl I , ", _ I, I,~ 1, ---- I'll, "I I 11 -",-- I,- -- - ,,, ... %.", l : I 'd !,,, '*"'- .',' ,' ',, _,,"
'' - ') -- 4 14
I I I , ,- l!","I"' l I'll I'll -', rlI 1-1 1,, 'i"', I I 1--;- el- I I 1.11
I t, I l" .'- I 1 1-1 4_ 1 5,1- 1-1 I ; i "i 11.111 1
--- -, H-,. ._ z An s , lit "I I(, I 1 I I , ,,, HOTELES 31 CASAS DE COMMAS I ---I- fl-11-l-l. .-n- ' ',',,' .,, '; ';-,' ,'.'j, ALQUIL0 AMPLIlA IZ LSCA HADI,
I T I 1- I .,, 1-6 W,,6I 11 1.
i"'5 1 7' Ii- i 1, I ,;lt ,: ,i F-,." -, ,, Al I 1 11- .1 1- 1 t il- A -', I I T ie, M_,ill, lai .
LAURA GALBAN "I'll I ulv,,a-"2-2i ," ,,-", ,h,-l.j 1,r,
-- -- -- --",, "", : !'_,t :,l5 '_ ." '- 11-T1_11.1 il-CI_77W _111it_1-_ i i-1 --- ,111. 1,, i,1 11 ,I (% d,
iiASOMBROSOM ---- ;i, -11 ., -1- -Ild- 11.. -,- 1- ,."'.- r ,'I la-11.11-le, APAIII: t,.dA -lll di,,) 101, , , 1 Il """
._--,4-_ ,-l -1-1 "", "'- -in. i,. t ,,l I p wa
BATIDORAS OSTER , '-., ; A,: I -, ---_-- ;-- ---I r_., l-', --_t, I 'Fil
I I I _,_ ". ", -- -- lt-n '-- -,l R- ,U-l A,,, ,."l,", I 11. *11 1- Al"111 1, Il- ilt-leCA! lair IAI
o.- , It "n iw, ,,,, ., -l"", t ii I _:1'11 : 1 11" I -- -- ,;, .J' ; _,._ L ,:r
--- la -* I i" I ", I P- N., I ,,&.
_-,,,. .---, .1-1 I i-, ,,,, i t -, , - "', N _-" 1 1.1 1 1,1'111 A, 1, I
., ,,, , 1- HOTEL PLAZA -,- "' i ", ',' -e --,,i _-,, l,"'i't,
l", -1 ,I- I I I I .
11- 111.1.1, ,,, %, , , ", ,,,, ", , ,_ t,, ,_ ___ _- --- ', 'ni.- -- --1,, -.-., Z;,,,J.
11 I~ I I I I ,,,, " : , '' _:_ :-,_- a 1 It 1 ,, ,, ,r 11 I I 1-:11 Ili -uletzli, -1 1 I'~ 11 11 'i.' l. I -",
, I ": t ,- --- 1, -- ,_-.l _d 9-11-n-1 ...
11 _: , I I I I I I 1 21 i ALQ1 UJAtA OF. TOO t L ,- TMN
A I-i I'll I I I I I I I : ,,-,,,, , , , ll .I,- - "",-, -_ - ------------- 1- 116;- _- I
__ I 1 11 -11-A 11 -_ .. ... __ I I A, -A I I I 1,1 I I I , ; 17 1 i$ I -.1 NITO V FRESCO ll, ,,, %-, ,l -tbl ,.,
- -------- __ __ I I I A I I I .1 L ,,_ )_, ___ ,,, ,_ ,,,, -1 11" A-11111,
'A : i ". 11 11 -1 1 Z- l", ,,,11 R \ 11H,01 i ,. \ \o rn R- I I l, --",-- ,-,-- lI 1 -, 'Apartamento interior! ,, !% ..... . 11. ) _,- - 11 -1 I I , --- -I- I _", jii _T , I~, I A ---l
--'- "", --- ; ,., i: _T. ,, ,,, _- V.
MALETAS AVION ,,, -;, :, '' I 11, _-, I ,-,-, :,__ -, 11 I I I I N, ,,, $,01l 91 HOSPITAL 611, ESQ. I I 111_2111- "
I I ill I 1, 1 I 11,l- ". ,
I
1, ,,-,%",, - 1- 11 I I I ', ,! COLFG10S ,- 5 3 m '. ,, 111_ : ,, ,, --,!, "'"', ,. -- I -1 el I ""''t, ; ;I I 11, ", - " ,,, I I _ % j l I "I i 11 I~ -- T ...... : I -i- i, ,, I '- "
!- ,.". 1:. I I I e e_ ', I I ,, I A I jj r I iibl ,, i gal,,,11. l- k -. 11--l.", ii-Ill, , fl -_ _?;
1- Ia .111 I ,: '1'1,i_ ,:, 1. li :_ -,- , I L'I'll-kil: :;" _11 S", '' r ,,, -t", C Ijkt:1, a-u, ab,,,-l-:__ Ir = -uill- 11-1-ri 1L1IU,1 "v
I-- I I'll I I , r- v I I I I APARTAmEN ros
I I I 1 I 11 -- ""
r I
11 ., t I 1: I I _1 I ,z , n lat". Piilo ._' F'_ -_ ' C."l-" I ...
1 1- I -, 11 --- '. -,_' Qr C"d", ... 'I" '-:- ,' ,','_ C' ,
------- , 1, A " l """ , , "" "L., I cl-111111 -1 1 ll I -c- -I,
% 'I 11 -- 1 ._, % -', , I 11 "r, ,. '-' I'l,"," D-, I i__,)_,l ,,,, r - j l I I j _-Tlrplx- P de 'r,"Sp t,,)_ :'-'r it "" -" 6- "it' ', -,1.
l 7 ir r' : ; I 'i 1, I- -. I_- --- S-, ,,,, il 11-, 1. Ti- I ,al -_ I I 11- 1 5 -,- -,Itr ,,t
,,_ - .- --- __ ___ ___ , , I .1. aa, ,,:.,, '-,'iirrrt T lr U_'23 1"", I 11 i % i '--r ___ __ _MALETAS AVION 1_1 r 11 11 -_ -11 -11-11, __ __ ___, _cT Ilk- 0 -- H-7, 67 7 -24 ____ , ;'Ql "I II-IT 11 ll I -_KWXA A
"We hi; ligeri," fi- -, "", I 1 I , "I'll", I" *'-L' CIzl. Nt- RIA COROMINV ', --- 1 - :, -1 _r V,--- -11-1-
-- "I " I ", -I- ,,jii' 'l- .... .. 1, ... !,"'- '
impernie"I'le f':1,idii ,,Jo l,,- -- r I INAI ...Aulli 11 -,,1 11, li; .114rNT 't-Ir "" "."', ,- "I"ll
I. BL'F\ IN rFr,, 1) (iI lila ) Vedliidp, F-2 3, % ", -,,ef-,, 1. --, la -"', ''!""'., '11211i
I --- 1 - r "' 1', 1 1"'. ""
I I I r I r j" "I" "' ,- I !, I-- ) -1 1 11-1 1 :-l"' 11 IL(itarl I 11 HIIU11 1.1 -lil*
l - ,), ," C- % 1-1t. 11' A,_"21
d(" trl,,,,t, M ,!,i'l I l-' l r ". ',r z , I j
I I : 1_111.1 A "I L e, i-l- "r:-' '. "" r N,
. I , I p 1I.- 1 ,,.I'll,, ll , __ ,. ,I 11-l-I 1 ,1-1 ,:,
I I I I I I I I I r I I ,* -- l;- -i- ;;-- - -i - ---- ,,- -,---- I -111 I .Ill 11 1'1 ""
!IV,', cii'm '. !-,l ti.-Je, t, I I I -111, 11 I PQ-'-" " _, ir, r ""' _' "
,I I ,til 'nojl"t" 1 ; !, I ', ,, l,:,,, L S! I ': '",", 1 1 _",*,- """I"."I I I'll "IllI I : E ' , -I- n" r ,r I lt I l I", .11 i"", I -- -QLI."10, 11-111111- 1-11 ffip Nl-j i ":
'-', ir R_3 't
". "' Z , ". ____ "" I DEPARTA 'I 1 ii
111l.i; 11 'i 1 . I I " Z, "' ': ':r" : ,1, "L11kf,6 rlia I i l 11 I I cl, 11 , _,r"l,_,. :.- It -""rl', -- -l-,it I I 11 -1 I~ __ i I -- r 1 ," ."', "I t "j, "ll" --Cents A-4 o4 C,,14 11 iCADEAWAS 11 0,,;r -1 It ,,, -,- I" 1. -11 1-t", ii ;.! --irl, -41 ii
- t,_ I 1, I r ": _ V11 I .T,
"" I,~ 1-111 I "'. -,
-,--- , , I )f w I l, 111.1 I,
-1-11- ---_-, r __ _ i l"'I 1 111 'A, 1 i- I "I ", -- ,,
I I I I , "', 11 1i- I I Ill." , 1, T 11
HIPOTECAS CASTRO POF I I I A' r I ,_ ,I, r ,, ,' ',,,", -,,.-"W,7 w- -, -- "l-," il- t,,_- ."11 ill 11"! ,,-,-,
11 'I, t 2 _It i I I 1 ; 11 I- _" I V A"ll. -- -l" -11 Ili --- i, _. -- i
I ', "_ "', ", 'I i ;-- -. ---, 1. 7_111-11 Ilel -Contadoras National ,,, _, ; 1, "I I "' ". l 1 1 I'* 1 -l lj,.I il -- --_I W.-IL",
11 -, "" 77)-I ) I_ _- 11, _l1l'"ITI,
1, 1 '-i-_-_ 194 HABITACIONES I I'-- ---. .1,
P1 1ti:'t"', t'il" t, nxll', , , "" , ., __ _ __ ___ _____ ____ L_ --f ; -,-' -, 1 I I'll 1-1
I , I I I r I I I , 'r -- N N EDIF CFO i I -- $1, ', ,_ _,t il, ....
"I : r I I I 11 ,1,,111,.] _P[r R, .,Il XLQUILA I -_111 "I'll I 'I. v
C'C'S ', ,
lltvu;d "' "C'l' ll Ze i' -_ "" ' ': ^ : I r I 11 1. FA OhL ( ll, -, e'r", f F-t 7, -, 1, 1.1 3%11",I. I.N, lAil, 11-1A 1 11
"! I 911- -, 1d, !:,, ii. -, 1 I 1, I ,., I -ll AIQIILO INA11MCION. PERiONA 4
ti7a ,,,, % "n :I , ;, it I-, '- ,, ltacionm' ,, 3,,%rl I I l l
I , l I I I r I -- , , I 1-.111. I fctr, 11--u. 11 C,r,,fprpi I , __ _- I ",ar amen.,,,. 2 -, -., F, ....... .,f-'-' ,, --- 1, C-1.1-I N, -, .1'..

il I fl, A:q :iler tl ", ,,,, 'r , I ,1 'I e I ,,,,,,a Cal, Apartarrient I, .. NueN n i, ,_ _" 11.1, "I'li-; -1- V.f-i, ia."',31-n
, "' 11 'til"'I7 i ,i 1 ,I-,,, lia- ", -- --', -_ _Iclal 11.T_
ura De,- 1l, i IA llql 'L I- BABI ____t.1-AO. i .,Wii Z -a.
M'31 11 F a COM,-,IIllos :,--, ___ 1 - -- ----- I", ACADEMIA PIT MAN I mido Ctat)a, I,
11 -11, -' ,Y ,l: ,,,, -",_ M,,-",n, 3, Nla""a RLI!l]-i ... ... I n., -, -- -, -- ," I, .1"'. "'I" w"', '-,- I.. .I,,RclcI,' k J as I ,,, I ,tie z'13 I,,, I 11-1-1-ill- i, 1" ,,, t4, , i, i -, _-- A I I 1i ,l i, C,,jl,,,.e '_ _- 1 I -- 1, ",nit ii I t, :r ,= --- !, ""', ;,11 tl -11 ri, D -- --- -,
'c" H-7,43-?2 5 :,, ---, --u1- _--, I;,,-, ,74, -l, ,
1- 11-1 Tlt T-W,; A -C1.1 --vo I ,.,,, ", Ia,
ql INFRO ... ,-_1 i ,11-lI, '- ,
,, _1 I 1:7,- M- i5 qi) -- __ ---,,-- -- _," _, _', _' -C, 4 5" 6 1- i)1-! I I 11 I ; ," _- '%n --_. 11 I r : P, I t, ,, I 11 1- 1 lll- ---,,-' N1 kLQIII.A AMPLIA HARIIA(leN A
___66(m ,,, A-v C-Ei T it I CA I r 'r: r 'rr r i _' ,.- ,:. ,t, ,,, I 1-1 I .,.I -- I I I l- NATIONAL RENTAL AGENCY 1i -_ r. ,, I ..... -1--- ,,I n,,,. -- ,,-", t ;, I I ,1 I~ .1 -1,1, ^ l I :i__ ,, --1.1. ,rQ1.IU I .." RF_ I- ,_Lv Vv -_ I _ _-. li" ..j_, _"U.
I I I 1, ., : ,,, 11 12, 1 I :
4 -_'. I I- -.- -1 Iii" r ,", I I -1 I- I Rol I,, 10 1-TA. I 1-1 I .1-, I I 1 1, 1, 5 , , -- J,!-- r',-- _" I -_ __C
,%, I l "6_7'_',gj' __ -" ---
H 0 TE L -_ Ol. 0 Nl A L -- -_ r '! 4 i :, "' 1, lie I -V 1-1111-1 11.01 AW1 A, X I'
-
tl _, _I '___,_,;i_ I " "I r I , l: :l r., -- Al-_ "I 1'111'_',, -' '.
,_ ,, I "", 71 1, I" ;* "I i ': --, ' -- "'. ; ,,"
I'll I I -', ,,,,, I ,1, A 1, 51- &D 4N.
"' - "! ' Z' -, --- 1-r I 1- 1_ Fi, l,1 Cntro de [a Ciudad, S,,, 'j",_ a, ,,,,,, , _', t. 1 ...... Y --- I- 'i"i-i-,
'- '_' I ',r" , ', I 1 z 1 117 ... 1- 111111 -7i ---, :"l_ r" Ill- ii., 'I'lr- I. C,._
I ', ---, il' Ilr "III, I -l".. i I I '- "-,A---- - ___ ", I I I I 11 I !--l I I IN "
, , , , I 11 I 1 1 ", -1 V,,,I l N Gahant,. ft idenciill. ,, , 11-111,-.2- --- R_ ,14_"
, I I- "-- --- --- 11,11 I'll" 1"1111 ",% A ,, N
__, '1Z Zr- ., 2-' i r r '- ". r ',', "" _'-- "' :, t, : IIQI ILA ammo- -N Aclo
11 11 11 -1 r- I ,,, I ti I ,,",, .l ,S?, .l .T I lili I I 0 C. --rdl-I, A;t" -.;1 31 '
I 4
CAPAS BE AGUA "' - -- I __ - __ ,,, -i- .-1 111 I I 1-11, I 1-1, ,_Tl __ , _, t _, I~- _- ___ _, ", --.1.. -r . .... 1.1 --- Ili ,%,,),,, ,, ,Fd, "" -i '-" 'Lr., ai a. "'a"
[),A jA r A I I ...... I ""a -- l--, l, 111- --- 11 'V1 ,,. 11 6, 1 h- 1,j ...... 1 -- -l "', --- I,
"', ", ,,,,r ,*_ ir- , , , ...... 'r- 11 I -1- I I, "I r, -'_ ',,A'J', '%'ll 1 -:-, 11 N, -, v,,l.,ll. -111 A, I I : ,., -11_ -1 &,4 ,- l i lf-" 4,1 n
tr" Ili : __ ___ __ 713;11-n 2;
., -11 -1 -11- 11 TmvT- vi -i -. -jt Lqv, !('-' ,, Rllcv_., ,%,,4vT. R"al*

, I : 1, ___1111 I I---- -1 I _____ - I I r I I t I () T F L Er k N A, -DA 1,
_', r' _' ,_ ,I iA z DfJFT6( SI E! TXENXR ,,'-' -- -11,- - --. 1 I",ii-, ,.I -- --
',% ,,,,,, , , I ,- i ', 7 I '. ,, , L --- T- -T-S- N__ -_ "-- -."-S;1-1 I -,- -, ,-1l-- --- 4 "
67 ?ELUQUER01; -, ,, 7,111_111 -IJI-1 ""', I
_,_ , ,-,, .,.,,.,,,, J'-"- D
, -- ,, , ^ ,,, ': "' .' "" 4 I ti-l'- -11 -t, ,f-,-u.- -,,, '-'-- -- I 1, -- -- "-" --j 'r., i ": ,,-"' "", _' ", --111111-11 11 I ....... -;" 1-- -- 'll. 1, .1. -- U .
11--n- - I .1- __ I __ '.! ,., "". , I I ,, l , t 1 "'- .-,.,.-.
r -' I '. ,; ,. , "j, ,, ,_ ", -- -,
r I "". __ I ,-. "'. ---
I- I I -_ ___ "" I ,,, ,, ,,, -_ , -, r ---, -i-11,11 -, ,% r- ---, i "'ll"" "A- I- r'! 10"iIA
I l. 1- I -- "", ,
,- - ___ 1 -,L,* -, ; I I !,T I I, "':"., ), i _l_ z
'r ", r I- -.1 11 I '_ I : r,,,, - - _i _, _j-, --l- --,, it, ,.j,-,
: -- : - - ,- -Qljl,-,, j -- Fii
I _, _,I -ili ACADEMIA RABINA r ,- '.-, 'r
_. ", 11 -:. ill 'r-- z. a I ,--- I __ AL -_ , ,---4 il ". .1 I- --- ___ __ 1; v:i ,- 1 ,,-- '11- ,-', "", -- I., I-;- -.'- -i- ;U, I.W",
KINDERGARTEN lo INTERES ?AR-A LAS DAMkS :- - -- I...- _'. __- : I ,_i .... T"""', l -- C'- 111. ti", , -,- dI, 'I --. cm, 13-71N.
lmi , ,, l' 1'_- -11 "ii g- - - 11 1- -, -1- I ", _ .'l "I, 1-1- I., I I H."ll..."
I -1 ': , I I I 4 11 I I -;-;-n U l4r__'L ,_LILA _Ik -Lil y-ICI .--- A. f -11-1" -1;-i-I I-:;;,
__ ,_,I I "',_", I ill"Ir 1 11'41,11
Ij -_ z ,, -11 111 I ,:_ _',' !": ,- il "' --:- 11 '! -. % :-,l"t ), A~ 'J.'- -I 11 I I --,, tn' I - 11 , , ,
I, I r ,,, I 31.1,1_1,1 114 1 1 r I "i""' ,,:,, i:,,.n-_; -l, ,, -l". ,I ..
";- t' ,:, !', : i,-, ,: ,,_" ,, ,,. ll _-L-'_'_"' '_ r, , --1 , fl- I -- 1: ,, -, , '.: ", _-74 .' .' 1 ,,,,
- VELLOS , 1, -- lit" Il.", --- 11- ,_ I I .r '-' dl"'h'r 'III, W., pi,-I o, Otr"P r i ,, li"tlj _- _- .- ---_, _7, _,r, '
I t', ,,,,. -- _,al ,'_-_ %" - '_ '_ T ". J-_ --"
I I 'r -_ -1 Jl- ,'
--' 6,6 ', : I --- rr ,- ;- ,, I 1 11 -11 I I T_11.11- 10 1tIV jfil A ""'. -' llK Al St ALQLILA INA IlArl"AttON GXAI -h '- l 'IS. I I,--- "I j
- --"--- :' -- :' i:S11'S1r 0 '! 11. .1 11 ,r 11.11 ,11 J1.11 lla I- Nl A1qlU_- V-- ,,"r,.',' R "-t-- ". -ill-
ii __ 1 I p,_, iio I- illi 1-1- 41n,
),NTAD0KA-, Actartarnerittis rriodemos fres ,__ R 14 _, ,., l-04-11-:1,
NA'FIONAL ttz-, ' 0 11; l ,'L ;D7 nli The Tarbox SChool _- I I .7 ,- ... "
L; ,,.,,r Z,,.. - -r, I _-- I ty-I'llill- C,
I I UO', lentiiados, centncoit, Con I V__,_ _, .'Iri'd_ ', t l Vl ,)_-l:'i:-i, N. Nv of English 2,l ,! E L, .It- ? idi'trlhuci6ri intc"", ideal as- Z'Ak%8 OK rAWLIA -4MA VZ;t A
I' ", : '-, "' :,r'-,-1 .,"' 'j, ,,,7,_, r,,,, _,!, ,ii,, A, REGIS ,k"v _6 NrtO,7le N'Tri 11i AlAt-A UNA .1.11A,
-.1, I ,-. -, I.". -,.,-. ",-Ali, .1 l AV lax.
I 11, iili I- 1. ., d_' ""' "I'_d" 6 -it l"ll, : I ', , ,, __ I "
r, ," ,li, T -, "l, .1- 1., ---- --_ rior -- $- Olij,A
I, 11'1 -- : .* ,: ; ;i -- 'i". !, P __ _- il"-l 11 ill- 6-'. tlill,,a. lg ;,, ,,,- .,
r I -, I Co ex", dc gran lujo. --- l I lI; .
1 C- I U-11ri--,o-_ ,,,,,* W 44-" d. Wl I- -I'llitittll. Ii- N1 =
-;t', '-- L' l' 7 --" " "' V- -:1-1- .. 1 '- :-j-- --,- -1 -,- V6alos En 23 1 14 t,5,.A -1 trlo,, "' _- A~- u- -, 30, Vedad,,, Vi. 1 "' i -O 1-4i-lllli HAXITA 11401-Will
-, l- '-, ,-"'ic" ... r, I- i7-, P 11 I I 1: '. ...I.- ll-- -:- ,,-
,,, I ii. r r -, ,,, '. I -!.. -.. .1.1. :"I- r ,j,_,. I ,, ,_, ,, ____ ,rC re mcvlte X Il. _- 111- -1 "".
,ia, c ,'-' "I'll, "I'll" '7 zt,!T _' ., ,
.' .h ,,, T,- 5 1 1 ,- -.1i I 1 g- "__ ,7.l! Mw I -, _- .1 -lM. I


mo cxVH DIARIO DE IA MARINA, JUVFS. 22 DE SEPT. DL 1949 PAfXNA fRF]N'rA YUNO
__ I --- -1-111-1- ____,__________- I'll-, ........ --ALQUILERES ALQUILERES A LQ U I LlE RES SE SOLICITP.N SE OFRFCEN I SE OFRECEN I SF; 01"BECEN SE OFRECEN
----",-"- ____ "" ___,", _,__,_____, -11 I
64 HAINTACIONIS 87 HAAAKA k-165-FIN-057 NAR'ANJrT-6, , jo4, ,C"-OCINER-AS---.--O-C-l-NEROS 11R CRIADAS CRIAD05 0A (:RIADA.S' CRIANWi 1110 COCINFRAS (, O(ANFRO3 CHOFFIRES
I I t?r
.x .1 r..-* .A14 ... "I ..... nAl- I." RE A;,QVII.A I.I.P. .1 AIVIMA .41,I V 1-0! 1-11 -11t- C--- --1 A 1 .- 11l.R1,1. """, ., "" _7 I.- i 111 111.1-1-1-1 -A ___1___1 I __ -1111, 11-1 I I 1-11-1-11 11 I I I ____1_1 __ -11-11 __ ___- -- -- _K X ,11 FIll.-O.-Il. -!!" .11:1 ,, 11 1' ,-, I I- I-11- I,.- I- .11, -- --- I -11, ", I.. 111.11, ,- --- '' "I'll, -11 .... .1 1.1 11- .1"::,- : -':,"I" ,,,,,, I. ,,.,,, ...... I. ... ... . . 7', 111-11 IIIIIII.- ,,, 11- Ili. I *
... I __ , I 11
W11-1., ,,, 1, ..... it. -1 I~ 1, ., -.1 ...... 'I' "' 14'_' 1, I I 11, "'t I",
"I 11 111II,= 1' I, I'. ll- I-- 7:, .11- l-,"'., .... pl, CAp-, H-all III "I. 1"""., .i 0,;,", 11 -i I I H, I I ,___ mt H_., .. I, 11-11 .I I . - --... 1- 11 I- I , ,,,'j- "I'll'' I I ,,,
I I'll ,-- -, -- P.- , ""I" I I "I I , "" .1-1-1 -1- '"'I
14tt 11 11 07 GVANARACOA REGLA -1 1 11 -1-1,11 .. .... 7, I -, It
or .% Q !k.. .11ttAll-ft A.i"-. __ ''I' il i I, '"'44-- ,4.-,-, ,",'!l 1-1 I ll ,*1111' 1-t"', , 1, ,il, I -,,fr, ,-, ,i 'f"I I W" iwAiL
El __ .I -.- *. i.iii7ii_.I ... iiitf" i7#i;4 _1_i_.vi7wi1; Y CASABLANCA 7_ __, I , 111.111. -11111" ,I,,,, ,,, --. ..]J ,, ,, ,l,,-"*' ",""',
.. _ 11l" ..'- 1-d-Ill "I 11 1. 11- ", ,l-I"i".I., 1111-.t- VIIIIII.A R --A 1 -t -11- 111-1- 11 iIiij "i,"'T" I I, I-, i :, """ I. "... I l 1. I'l-'. I ',' ,!"'; ,;;"
1, .,..I. I I l I : l_., ".". _-, l;," "', 11 "I'll , "'
rcm-.- - Ill --_ ,,,, --,- .r AIqVIUA CA-t -N4 Pt MN., "';""I"' -- I- "' "' ",". -, Il". "I _: ,- '" ,I ".
,=n"w. IN 141AA1111 .1141, ,,I %-- !"',-l". 111-. lo,-- Iiffl 1-11,I. Al,- %10, TIf --'. -, -W. W., 1-111, 1- I,. i ,"', .'', .." ll
w.LA.Co two I Y, ,,, -- -.1'1 4, f,- ;71-;., w- i;,;;;"i i 7,i 7"-"i "." """', .... "I ,I'll, 1,11" I ... .. I I~- _-I'l., '', "I -1 1111-1 11 -11"t .... .....
It I. 11. t-f-- I I'll 1, I I I, f- "' i"--", _- .-
.- .. "'..1- .- 1.1"t-I.- I- It" 111! -I", I 11 Il", "' III I, 71 iillll -,,- li 0 ii,
_,,,,0. A ,',,I. ,.,I, "'. -11-tot, ", I.. A,-. ..b.vt, -- P- 11.1p.- w -1- ": ", ,,* 11. 1111"*1411- I ......... I I I ". ", ,-' I I l 1 -11
ZZ". 10= 4 --t,-4,,4., C- t- ,,-1., ... ,,m..I.., -1.d. AV,. J,. 1 ktli,. I 1- l I_ _"' ],:: i I, I
ll:r All". 11= 11 .rx*T k W, -_ I ,
ALQVLA L'.. .At "'I'M i= .,"., VIo- IW n I W- I. c.n. I iI ,,, A, I., __-. ",,, %'I z W., I;r." 'A, .W, i "."E", ,_I7, -,", , __ I -: I I'll 11 -_---- -- -- I
.1 _-- ... : ,,,4- ,,,. .,I, G---.. r-, .mii ,__ -- lj ,,. I" -,I,". 4- -11- -1 c6-,il- -1- 1.111!I'll tl!"', I "I 1-11 -Iil 1-1: i 1' !Ll "" I' "I""I". I "_.'!'_'! 'A .-1, -I.. - N,,AP,_- t _-.- III- A, -4-, T.11 I.-Ii, I P-1.1- t., I "" A__- ,.,. -, ,',,;,. ,,, , , ",
,_ N I - I_- --- Zf ,;, "l, ", I ''I'll ---- -V
,_ IJ. -J- AR,,. -1. y 11,, ,I- X41.1. r-11., -,po*---, U-,, I.-. 11.1 UiAiu r-_ 1- I ". - I 11 i l,11 ", of
,., .Ie-. u Cll. m 1, 9t ALQUILA ___ -- ,-tt nxt ('XJADA ( I to. 11- " ., l, ,,, ,?,! ,-,- I
SOLICITO CVUADA "PA*OLA P"A
I u"- u-tXt H4,EIJ4It-n I. '.. K JkLQUILEW VARIOS -'-, I. I ""J"', __ """ """"; -""7 ,;Ii 1 ,; , , , _5ykti- -im, _-1iA,*OX
,,, I i ,- ,"', I ,,,, n
.I i 4 ,,, I'll, I-- ., , o irrI t r. rftj
RE AL42VILA X AVION. A-A. CON Ut T-j- U1,331 -1i1a I 1- I.I.,11-.1. 1A_11_. I 1. I-I, :, "', ,
'4=,, Im -I.. -.l. .1. -., ----. 4. -1, ', ,, 1-1_ l ill", ;._7FE1.1'r-J-17 I'- 1-1 Im n
-, iN -1 I I' IT, I
-11*1 y I'll I d.11, "", 1, I-- "I"',".., **I' ....... "' "' l i -- -- 1111- t-17111 I 111.1..I. I, ,iIA- ., 15 '- CW. n N 77 _f __ T_ -1 I If I r:,,,, I' , ,,, I I I 'I I ll"" I _;1"111 --,; W T -it,I, 11- I~ ". 1. I '- S-I3 M- 1, 11 v.%-101L' R, t,. A Ij-'d, ,, _,_, '; ,, I -11 11 11." ,, ,; I,--' ,,v ""i ,T ,
11,1-", 1- P11. -. z c..f-w.._,. _.w.d- "t,1w, i I. I!- --- ,
.,,,_ f.. 4.11 = --,"' "I., 1w1.A* v i- ." ..... Ir -i-4.1 1. ll '_-_ IIIII-11 I III 1-11 Ill .1111, I 1, 1, 11 ,- ','_"-, .111. I- I'.11 -1 .... I- L A. A ,.r. -,", -. ,-,"', "'I
W. I Illt"111111 1' 1* ,4, t ', -'-- ,
11 *VTACII N A ..I" ,,!ul V1- -"t*" ,1, ,,, Im"'.'I", 1--, W -, 111110_ I 11
'. A_ '.. k 1.r l - l I,.- .w.1.11 ,,)t ,; : 'I" z ,, :, 1, "I, ,""1 11,".,,- I __;. 7 , *
1,11-1. --: W i rl- 'i' - -= I.T-11 r_ -,,,, F,-- .- ____ ,,,, _.. __ --- ------.--. "'i'r '-- ."', I 1,
_1 ', Ill .1, "
1.bt. Y."I-1. III, 1.11! 1-11 I IIA.A ".A I I-'- I 1- 11
-111, -11 -Ull, SE ALQUILA EN CASA SE- -I -, W ..-- I'll "o4l', A.", I I 1.11, I I It, .
." '-- I-- ..-- I ....... it I 1 Ir', -- ---- -,---- -_ I -- I I I 11
c -, all -Il t. -.11- .., ,=Z-4,1I If-11 -4_11 1, I __ "_n-,.*i, -,Vii 1*, ,I, 1- I ii"' ,n___ __ "', I,, -i- ,I :--,; ,c;,U1Abifo
Ii I V.". --i-i-, ria, terca Univrtidnd, hAbi- _____ T'i "I_ , __ _.", __ l" I,
WT w 1W,11- .- .At. A -1 1 --, I, -,It 11 17" 11 n I., Ill "',",rl , 'Irl I I , ,"l, "."', p.',.,,_-.,',' ,, 1*
.. taciire, con mmda a miotri- I_ __ ,.,- 'vT Ntlollq,,_ I -.-,, :,,, f o,,, ,"!,I, w-N A t.,A .
At RAXIVILA tN CASI Ot '..I". iIIA I , ,- 1. it l. ", -', "I "'I W A 101 _-, __ __ ", " i
-11-- mni,-I estudiantes. 17 NT9 712 I- -111I-d 1 id -1.1 ill., ,- ,' I ,, id- R111 "I 11111".1 ",at,_ 1.11 1_ 11111 I -_ ___- ,, -i,1- ) ,, 'k ,v) ,,1-1 1 1 l- --11 ll- 1 -1-1, t,,1111- 11-11 ll "I 1---l'i I "I I, I ," .-- -_,_,^,,. r.A.R
,,,,,,,, I, d. ", f;' 1 1,,:__- ,1- ".""',
,, -- ' _' "" '.' I~ __ _;_I;ZXWA ,! rT. e- .11". "Ill
1111-1 12 1- ,l I '-' ,, -:,.",,'.It%
'_d, (.1t-) V-dadir,. H-941 47-231, .'W,1, "." I "I" -I I- A Or -W1 ,'..'," ,
H T,17_14_w :Z "';il .,, ,, ..,- .r ,,., ,,I ,,, ,. - ,i,.--,,-,.-- - --,-- jll, ',4,11111 r, ,.- : '-".,:-_ I, I
M."--It I = *','-*, 11 -1, , ,, ,,
.M PRI.X9 f15G, X[AW* R.Tj( tTisl w""ATHW__i_1Aio7_1 1" --- It-! I. --., I, I,, ii l I : l 1. t.", -_,", ", .1, ',
.. -,.A ALTOI "Tat TIM, I A I I i ii l 11 E
o. zITf 1 ... Z'A -.4-1. 11-1 T4 ,- n"""', I , i-F-T -' -'-'- -11-Ili-i-Aiil- 6,-6Cii_4 j-,' ,-,'_ ',,,',, ,,
., ,ll .111, I- ",". ,-- I '. -1. -11 -1-11 Ili., I '- ""' "r, ,_,__,___,_,_______ ___ -- I I 1111-, :111 __ __ _____'_ N
_"I: "', 11-1 l, i"111.1111, ,-,I., 111- --.-- ,- A, --_, .1 --- ,',- T,. -, "I", I I "' ...... I ll., Ill. 111-1 ,,,,,,,,,, - --, I' """ "'li, ", '._il ;1,7'1-11__ ,,, ." ,,,, 11,1111, ", __ ., I- xl%!
.15 m n-b" 'I" I "" "'a I ", -'% of,,ckr T", i,"'-I, ___ 4. """'. ,, ,, ".. ". li ,, I 11 I I I ", I n-va1* I'll" i ", il, - ,,W. ., _,o I :, I ,ib.1, ".It,", -ii, ,,, f I 1. A "I
__ ", 1-111, V111. I I I ", r ,,III 11 11, 1-1- ,,,,
,i vR--r, -1, -. -- -1111.1 --- <4. -- e I- -. .11
It .. 1 -, .I "WK,, I - ,- I __ -- 11 11 ---I- -_ 11
-_- ,,.-- I, ,,,;i;.%%, 11 -111 ,I,," ". .
E --Q I -111 11 -- 11 11""""' I'll- 'A'R A 1,1'. "'1.11, 1,,,.r,., ,j_ _I,--- _. ,, ,,I ,,, 1 . , ,;. 1111- I-l-I.. I
.N IL YMAD CARA rAVITICULAR At- t"'. -."i. I, ... ". I Ii i'll ''I'll I "I' 1 :.,,.- ........ I - ".1,1.1 I 'It'
!iI hoVI- .'-Ih! to 98 YUAN _trF1,rir'_'vTo, orF_ FAmi-i,," ,, n" Iroi,i,_r -Ii- Tm7, Ti; t-r -t-1 K R,, I ,'-,I, I I Ill I, I- _, I -'. , i, .
.". - -11, 11 NI 1- ,. %,,-;ldt. _- LI .-, 1 14-1.1 i 11 -1 I -"' "' """ "
,il I,_ ..". .11-1.111 .- I I 1. ., '. -_ , 1111I, "I 111',, ',,:", ...... r" "' 1 ___,,l- I xi .I-- 1. c.- A~, -I- CASAS AMUEHLADAS '", ", WANEJADORA3 I 1--1- 1.1 iwi7rN ,;i7 r iil_ I ; ii4-, 1 ,11 I 'I",
H-""Z4 ,, I !" ,,,, -- I 11 "I 1 11 Ill 1- - AU.11TFS V IfDki
m % -,*% -U '!,].i- ,,i " ': ; ,-,- I 105 ----- ", If-- I .", I -- -lll :, 11 I-. I _A 11 A & 13 DARDEN: M-3243 X I i I :: ,_, :l:_ 11. l--- "I 11 '. I W, r ':...1_i- __- _ m ox I ,_ I i, I, Ir, 1
W, ,,, A-i..;- .r "' I 'J"!""" ,,,,,,., ,,.,,,, .*,,- ,, ., ,.,,.,, ". I x2 ,,,,
,..T# ll,11.1111- 41111 11 I'll Ill I I- I 'I *11,111, 11
1 - 1. 1.)). -1I ". I.- I 1-11. -I.I. .I iff"I", I- -- I I I I I
so A...I. -w. 1. li--= .I-,. -:, 1__ 1, "'
,I I -111 -- 1. I I I l i ,-, w t"i., tf,""i" ,,""', 1 __1 11 1, .I. 'll" ,, 11,71 1-1111.1 ,
I- r.1.11- A,- I' % '- ' .
.".- I, ", ".."l I'll", I 11 "I I .11 I il I-4 V A-_- _- c.; 1. .11 -, 1-11.11- I 11 i -, I .""- =i' '-lO. -- Z' Si -Ar,44_i7,iEA-N_'- I " 119 COMERAS C"INF005 "Il 'r" i ..... ,
-11 I;--El 111111-1-11i- If , ". ,,^" *,!,' _',,_ ,",' '_',=_ 1-11- I. ", 1--l 11 -1 1 -, 11 ,t-L _1 1-1 I I I- i I ____ , i ........
ArIJUDIA0 *11 -AW. KA11TA' -," %-,I'. _-. 1,T= wz :; ,, ,"" -'-'_--- 1. ---- --,,-- -,-- It, _____, ,
', li",; .R , lI L - I , % ,. , "t, 7 1 "it '"","', Iif t, ", , 't" "% ,,,% ;,,"' I ',', ,
". .t-w" WIt I , i, -- I*" ""' A, 1". 'i'- -, 1-1--- """ : "I i ", ", "" r__ "" I! ,,, "
g, l.., -I,. $It'. ".1-t. w ,,-,I-,l . ,,', _. !. ;'l- ...... ,11"', l ,,, I ,:; ,_ "ll
.,.,, -,-,- ,V , tj ,
., Et" .I". z- I. 'n"', -l,# 'n, -7. ill 14, 11 ., ,1:",!-,11 I I'll iI I-- 1, I-- 1-11 --, I,
-- ,,, .I 4" I, '. ,- , 11 - -,-;- I I 1-1 I 1-11,1111, I I --- 11 I I - 1-1 -1
X-' ,7 -*-I) ,,, _1 I .... ...... : - - t___ I I -W I'll, -11,11,11--- I I 11 ---- -- I .. ... ..
11.11- W ;Ij I. "-., 7"" _,_ , ------ I'------ I I;- ll, -11 I "*. I, :, -_ ", ,I,, I I -111 11' 11- ,,, ,-- -"-' .-I I
SE SOLICITAN l'.",'4% ,; f? "r,"', ,, : , I ,. ., - 11 " " I, I ,,,,, ". I I zo (MUN13TA3
-- I I -, I 1 1.7 -, _11 4, ,. t, 11 1-1 I f" I'll, 1, -,-I'-- - 111-1-11111 -111-1-1
...-,..I- I.-IIA., -11 IL. __ I, ,,lv 1; ,,, I ",
I I -1 1-1111, I "I-,--,--- I I "I'___ ", - ___ . 1, 1-11 I'll-i"R,- 11-1.tI, ,; A
"I. I -Ibl. I~ c"k,- lr. '. "'I.L1. 'I. T: if 30UCtnM_ I ZXW CER I"" "' ""' .- ""I" I" , "I .":,", .f, "_, i -1111":' .""', I- ""', -, -- I,, I "I ii I I I 11 -i-- ,--b"ll .1i,11 I "! ,:Zn ,-I!,
It' 'o,- "' '-'! "R I" "'l-;""' ,,,i 1lI-'L2- I_~ ,*, -- Wil ,,',--, ; ',',-' 1 :'::,, : :'l;'.',',. ":11-1.11 1. I --7' 107 INSTITUTRICES I .11
-,, -1= .-II-1 .11, ll- :--,,,*",,,",',,,,, ,, "I", ---, "', -: -- Io", I "" :' 'l"";1 '14, i,' I -,""", - I -, -1 ,I ,,,, 'II
11 1-111.1 I ,. , li '- I 11 I I- l I I 11 1, .11- 1-11 11, -__ 11 __ I
vi.- ll-, l'i ._'. ",',-,I- 11 ,
E I ".1.1 '11-1-11
','. ,, i I, 1 I'A f4 I G RA P () COMPETF.
"" , I -, u, vI cic ri; t, Iii-1- 1-1. I'll 1. I- I 11; .1,111-R.11 I I I ,'
A1,41I ........ 111A.-Il, .1 "' I"- I' "" ,I. It I fill ,,,, r, __ , 11*4 "' I I f" I , ,
-, __ __ "",_'j., "i"lill, -- il,; I t" 'r, '1f-f-4,tiI,,j, (,,rfo titwI'l-, N, ,113,A':. ,- r"l -. I V -QW67" 14". Ji cowiw" ,L_ %,,,' INSTITUTRIZ 11 17'"I 1 I I, 11:l' ,,',','l,'-ll" "", i V.,7 -I 11'111 .R-Itll I
, "_ N vt i a, ci," ,F _-, ,q, -,ill ,!,!-' , '"' "I"
".M Z n'x" #1N'.! '111 Will"'41 "" '", "'amo Ilt"111I
.4 1 y % l -- I,, i 11'_.111 611.4r, ,ii,., I i o FT _, -, -i ,,---,,,,,,-,- .. .. ....... i l i_ ", ;_ I 11 11 , 1 1
"l- li-11 I 1 _,_ I,, ,:Il 11, 11:1 i ', 17. 11 I "".I'll' l ,; "" : ', -1 111- If-11 .1", ,.- ", 'l - -i, -' 7,',, l 11.11 I 11 -, ? ? ,,, ij t-rji1Il,, I:,,,,,1,,i I-- ,
Ill qtl l ?11I,17 'It-it,, I "I _'- , ,_ i . r, ,,_ 1'2 ; I ., ., I;IiII'111 f:x'I.I,-"1-
95 NAVES LOCALES I 1-1. I '. l l "', I 11 I "I I'll i,;, p,
I I .! , -- , -,, .111 -. ,,, I 1.111, ,,,
.., ,- I :!:. W 'I'll, V2' '! 1, i "il, "J"', '- ,,, ,.,Ja rlq, ,11,r,
1155 ', 1_41 .I'. I i- , T, ij,",-, Ill Ill 11-11 I'll, ,
_,-_-' .... .. I 1.7111, "I i, :, ,:,, " -- I .1 ), I I , 1, I ,.. ALQ A .WFL10 L.Col o4%. CO I D N, i '. 1. 1 I I '' ""' R-r_-- ', ,, I """, ""I'll ' lt A5, ,71
-1, r_.- ,. 1 Z -1 -l" I'- " In COSTURERAS MODIST0 - - -- , -, ,. "I I 111A I I I 11,

li '-, 6" F-W P..., I- ,-,l-. t PERDIDAS I q I ,I ". -.. il ill i 1, 111,1111ill", ff Q'J) 12 ; 11
I1 01 I , 1, -1, '-, ,'- ,'l-:, 'I:,",
I
n N. -- -_ I I ____ ---1- 1-i, 1,,i,- T'-', fit 'tQVIII, II, L I I -- I'll -.1- 1. l ."i'l- 1-1 -1 I 11
In, 1 4-4,1- ".1" --.Ii, -, I ;Z,71 11111 _l rlz1W1_iW -, "" I '11" -1 !I,, "'il", I "I'll I~ 11.1i qj 11 I
I'!, -111 ,"mto "Er,, -... .?"It, "'; -I', l ..... .. -- n,-,!, ", '"'" -1 I I I 1 ,---- '__ __ -_ - 11 1-1 I ,rr'o ,,,,,,, I-I ,,, 'WR
I., I ,%,It.%,,,1 I l ,-,- llll I 11, .-, l R11 I -- 'i, 1 l: ,:_ ;; ;;..- ,--- -1 --, ...... ...... .
- 1_ I I -- -_ JC, Ili 11 I I ., I I --- - , '. ". "": ,
StIALQUILA AKA.iCiPjtA i Alr i,,,.,,. -- r7,d- i- _;, z- I ., I "I" --- I- I 1 I ,I I L "' ". -, , , ,- ,,,, I I I --I;- i !", I,- -.11 -,% ".-;: ,
,,, 1: ,. _. .. I. .. -I... ,, pl- __ __-, c i ,l -, 11 n ',',', I, 1, , T, 1, -1, ,,-1 ,I In
-It* Ibi* , ,,,, E; - t Q, U.. 11$1 C 1. -T #, Nt- z ", !i 1- I - I --- __ I ,R i I I I, n j 120 MANUADORAS
_,I1 .. -r l .. - 1110 LkVAJND1Fk5 LAVA,"EA0S'- T ;-;,-,,,I J ;_I _ ,,,-- ,Y_; -'_W I-_'I- 'i ... i..'A45Ci
,,, 11 1-1-1- 11 I ... 1 ___ __-,___-, -41I.Wtil So 11.1 o__- .ilr _tli- I. ,- --, *old c- , i. I I I 11 I I 'IT 1, I I IIII r I I I 0I 11 A. -,-, --. --- - .
_: ft-I.,I. ,,. IZ7 I_ ,, _-- I- !,--' -, -1 1-11 I ll, -11 -._- -, I '_ j -, _,"', """, ,,, "'." "'tII, l ,II ,,,, , "'."', "'. ", I ,
'.1'. I
- __ "l I, ,,, I ,, I i '. 11 i i"
.-"--I, - --- A."", 1102 AM CW COLOCACIONES "'-' '- -- I !'-'. -1 ______ __ I, ,- f .- l 'I i 11
1 l__- -- R .t -11, 1,.,!%,- : l., :,_4 ,I 110
.. Rirt I pt ji_,_ 0_1 111, I-T61' -Xlt _(Ii ('_ - ___ 'Fi I-.NAIR c.L" D.A I .L vt- -,,!- -11 -11". 1. I f, .1 -! I- ---------- __ I ". I, 1 I ,,,,,,E -- I "
XEN __ ft., I. _- 90 KAFUANAO W ART05 i -LA KATAINCERA': A, I 7 4iil --- I -_ ' R 1- "" I~- "" ; ,l"*-^ -- "." :, I ..... ... II- I -1. -- .;
i" __7 1-' iiI "I,.' '. _1'. 11;61, .11 I.." "I I i 11111cr Ill 11" I,, I ,: -,1 Io P, _'- "."-., 9-- ; ""', I "Ll""_ I '
AIRITAILAN. LOCAlAtS, It 09 MAT It AYQt TI-A 1 REII t.Cl 1A - .__ .."', "I 112 JARDINEROS lw,__,i_ _,_-i;_'1___111_ 7, ,- ,_'I, n 1, l -,".1- ,,,,,, --, " "'l --I, '1111- -11
_0 Alll-- A!--- I ,_ I ', , ,;I 11 -1., 1 111_ I __1. - --I---- I" i "',"."', I'll 'I'll, 1 1*1,11,I- "-Ili -.. -r _-_ __ "C', I ,l1',_,____ ".,,,.r _-- I -1111111l I- l 1, ', ,, I I I I
II.- I 1 .n,,I,4,,,.'1,7 I. ,. _,-,,-. -- -- ,,= I i" -1111- l '___ .,11"IRRA, -, I ...... 11 7- ",
I, ZIi :Zo --,- ., I I l: it -1 ,_ _. I __Y, -, -,- -,--,- "-- --- - II-11i. Iltv
I i I r ','-,l ,, ,.- ,-1, -11 71, 1,,
'. C_ ml FIwl u ; .4' iII" ll 1-_ __ l.- I ,,* ... "' 6F. 11r I" "t, -_
I '4 I -1. ' _C', '. .,QC-, -J-.".. U K U-1380 -,,- !l -l, F.,- - -,--,-, il l._i '.. 11-- -221
$I JlLQULA G ,- 1. mi, I- w tl cill-, 1 t . ,
-A. ,,. t'- 1. lI -4 P I I ,, 1 ,: 1-1-1k., ---, ,I -- I ,
-7; l -- ; I :,%., t P8 tt 58, -, ... m 91 Itt- -.1. It fth-, ___ 41*I. t I G ,. l 11 11 11 'l l"Il-"'j. '.' -4&- ,, ,, j- ,-, 1,1""ll ll- 1-11 1111111 ".
I ,:, .. .411111 1- _111 _, 'll'I E ii -4.1 q, I .... 1, 1r1..'.,,
l',"l-I, ; __- l ,. ;, -, 'I 4, "'I,,, "'I.- ""j,", ,,,
10L Alle 11 - .-.i-.,.-.. Il"' l" --l ----- t"', I 1 4 ,AGESFU VENDEDORES I-, _ l--_? ,, -,i l -, -, ""', I- 11',, ,'_A ,,- -- T-- II I-, -) 11-I.I i', l H- IZA.m
11 -'11- i-- ? l 1- '111.11 ,ii, ',.I,,, -. III
8-7 __ 'It, po-n I". - .: ,,- _. I~ .1 -_ I I ____,,, ___ __.- I I'll .1.
= ;1PI-111 I 4 "" A,,q_. -.1t. -.1 E ,,, -11 __ L. ,7 IA: i 1. ,,,
Zz,% ,.,. 1,,, c l- --.1 -;, -, " I t t:, 71. i ;,- --, I -. ,,, .1.1911, ... I .1 -1. -- I "I", in--" 74- I
_. ,, I, I u-0. i- S __ _%_I, __ __ , i, I I l--11ii,, I "'.
APSR U.tgg QUI rUlDt LA Qi )-% I c".."i.1.1 I.. -11-1_11I _- ir -Im.ct I.v- m l 11-11 IV~ 1-11tRA I.tA 11-121- _, .-I ... -, j.,-. _UCII, "' ,
1-1- NT-1141, [A corntr6a], A-All -,, 7 l -- _- I ,--i-i 11- -l- -- 1- ., -1.l% -.. -- -, ____ -_ 'I' l'r;1-1. .1f"I I .... ... I --1 I ,,i, .--,..
I,, I- lel'. U-=, z. .. ,,,,, ,,, I ill, _ZR T __ -'
A. ,ILQ.rLAx uoCALia P*Orxas r, "i- Ill,., -- 7 17, A ,_, '_ ._ .1.11,11, -"'- I, .ROS PAR,
'. dItltii 6-6-. d. -ilo I,-- , -l L-l ",I, ; I-- -- 17", -- -- .-^-' [o7-, TF ., --# ... A jA. if 7 -! "
I., __ I ll .1 ; i ., ,ilj 11 :, I.E iF.R- .s ... ---.- "' '"'I, "
,I. '- -- .1. 11A-l. I "Ixt" 7.1 11 111-- f c _- 1 I t-111 il-I -- E,
Ill, I I Ltlll ", FLEVEN DEDORES ,( to i I.Ij ,l,
'= ., 1-I.- --_- 1. -11. 1. 7. ,,,'Itll, -- tr, 1, -- I-, I l __%______ %__%_ % 11 ,%_ %%l, .:' lI ... It' "'I- 11Q1t1.XAVt MPCAR QXAV *-, 1: :", I 11 1, ,,, ,It iit_ I,-VIIi C -- i., .Alt- ".,
"; I,.-- -1. 1, f.- ,--,"". --, 7, iq- .. , ". -.. ,-,- --_r --A ,Aiv _Irr tIr 1"", "I""". ili W- I i"'I.,"., "...
--* _I, ,."- -- ,% _- 1, '111 IT -- 11 I, , -!, , ,, , ", I -1- '- '-_ ,,, ,-,-- -- I' 1-11, 1 !I,-I- .,. .'. T_ ".",.- ill")., .111-, -1- ,,, all ,
.- _,, _, I'll l, 14--, I "I I, 1. 1 Ill- 1-, ;; -1 ,,, _-- 'Iii I", IIIAt t. L. xk% Cw- co D. L. "I -I V I I 11 I -1" l -1 I --- :j ., -- 1 I l - ", -i. t, I'll, I, ----U .,I,- 1,1-1- I- 1.411- m-", D "I %
11 11. I I I I _"
11 !_ JW_';4_ 01 %I' .V-I- m. I., 5101ii.-IT _11111. I, .Alt'l. 114_. "*Xl ,r 'll" 'll" ,: ,, ',,",," : ."""; I ,u Qlllv $54 183 CMDAS M ODS .- 1- - I -- ,_ j- N -,. .
-11. -- TI-R0- 1,rrI-1 ,,, il --Iz. - I -, ,-.,-- ""I", "-',,' ," ,,,,, ,-,",',,,',, 4 ll". III- -- -. I tl"". I,'- ,
1-Il ,,.,,I, 1--, -", -",- -- ."",% IIQIIQRAIO ING1693-InITAWBU &W__ -L!, 1-1 j'_' ,, _' "'*_, ;,'I7 ,* I- '--'l- I -1 I -, I 1! .- SIl 14ol,,itR *- , 1-dor Fp ,t. '. %',-' i .- I '. t I ii% eA A fl!-- 11 11 11 4-,:%,'4j,,-,1' ,-, ,- ,- ,,--__ ". N
RE AL06FT -A --t. -ER I", !-,, 1 1- 11 I I I 111II-1 l V "; ,; O. ;, "_ _!. ;__. ,%_: -,',', , 11 ,Ill .-- I -11%1'11EI A, ii I111-1-11 :,,,f-zx,. "..I., II"'l, i 11 I -- "I ',' - 11, P-A Plipti de IMPOXIACIOXII --- ,,,, I- I.Il "I _1 6 ...
--i Et-- I ii ,., .
_;, 1,kt I 'As I DIAXI 'OJI[iIAW.r ..-_F- ---
1'. ---," -,!z-" A ,":l. = 1, --- ,,, 1-1 111W, 1,11.1"':il- ,,, -- -,-,.I ril I ItI1rTI.="""
N, i i:j_,'j'6n __ __j_,_ ___j_ _. - , I -! x,-: - m, I _,,,,. ,, ,., ,,; I, ,_ t ............ I, U.- X, T- 7,
I I I % I I I ,
'DE -L- ", ", -7.j _O, o __ ., __-1-- I I .,:- -, f',I,,,,_ -! ,, ."I, ." W Iwfl
"., __ -1 --,.- 411IIII. _.J Dli .A 1. -_,;NAVE All, I I -11, lil _111-- I 1- 1-1 I C--X.. --IR.O, C-IIA ..-1_--__ _- _____ __--I'- Orktl, -.V t1iXIDIDA .. It'l __" 11 l1-1 Ize. 10 X ll 1. ,-- I jlll.t I -i 1.11_1 Ill CR LA Ar'- 1.i# .11.11!.. T J#f A'aw Itl
I -., I -- :- I,~ Y, "_%., 111.1 1-11I .--:. :Z__, -- ,- -- -- , 7 11 "!Irl- 1,, 1- Orl, ,l !,_", ', r,- R-16" Ii, 14"&1wn
1. I'l-I .11". I- ,_;::"_
t I-.. _- "- I- t, I .1 _n --r,,l:,iR,,1'A- I ... .... ,f--W l- I- W ,,", -11., tl,- ,l,, .- sTsoucm ,, ., ,-;,,l, ,c- 1-, '--., ", ',rl' I it u f-,"111,i'In Sr. ornt" JOYIKN TIM10,00 AN
""': "',ii" "I It ALOV11 I CAR I Irl t'?Vr. It 1. lauTTII a, .11,91 to ".1 %! 1. I 0 _-- -1 1. .., I., -.1 l =;:
". 7_=_ 11_ 1. ) IT, 11 i. I-- -_._ I.Ii, u -_ _T -, R_ 111 .,I,, 16 P"A ", "I
,,, -- I I '1,.,.,,1, ": _,.'Y..1m*_,1 11,1VI= .
1. -- K I-Il -- I,,%, :,,i-I_ :_"" .- -- -- -- .- '- :"- Wi__-A -- .-I--A ,Ao _,_1.11!_ 11.1% 11'11 1- h-- Ilf-111.1. 11- 11 -mt. MA; .,
1 I ,.It. A-11- '-, 11 1- I. Z-- c -- -l I- 1-7 :l -_ ,- I 111" I 11- W Hft
-. _Z I ,,.- --- F_--i "I .- ", ,11;. ,,i.-."',l1 In,,?1 11- l .1 1. IV;;, I _1% ,,,, -. l, _.-_ -1 ""', 1,11". d-I,, I," I I.,. .Alll 8 1,,",
_"_ tl -, -3W IiAQXTx1cxX-m xrcj3,rKMCt r t i. 1-1 I 11. "n" 1, w V_1, 11-1) I ._13 11-41--23 HITANIml.
n-tw- n I -- -,- ZYc4I",3i0j %- Vx"Ari Q!7it;%,-,i'.:!- K-Wi X. .IIA 101 C I XNA SiPAPOLA S,_iC,&,C 1GVZN. C J,,ASJ SATA, KtCAN60a"A, COW*CMr,- '
'11-1 4-4- jipA oL
SE ACEPTAN PROPOSIC10. l- y Ir -:.- -_ ,- : ,': -, -,, __ 7 ; ;i !Amrsx mm:,o nr xxxo. Bum ",,, -,_ ji.p- --- : j. ,,, "". .. ..... ir
it local situado en Ave_ B, ,4"l KORLY - ;, --4, -l ; nl =-, 1 I I I w ---- T. Y.d". ,. ,d:, _'I" j_ ,,1m ,,,, fi,.., ', Omtw,.11*_,'1.J .1"- AxAm
11 _il, P_ '" It __ x 'T,,,__ .,, ,,,, I ',' .,...&R.. I. P.
--, II ;., ,_ t_ I m_ '. 1, -vv IT. III HR iwI1_ I 11-1-1- x4*w1wxI
NXes!M1 Catalina, esquina s, I, -.. -iR .I, I I- t 1,k ;l, il-IW I- 1 A114. I 11-:O
PkrTM&. at lado del cin, "Ah .'I _i I.4 y" .ii I- -.It.. .-AC.A .1 CO A C lo tli It 1$ A10 1OLICCfA WWPIAO
-I t ft- W* I- 1-1 __ _,,1_ I f, AMFT-T_ IV~ 1111"ll I; 121 CRMDERAS
I-.,- -- _DI 1-1 "I I-E-Ir .1XIC, .xt.1.11%A !"i l", I 1-11" --'-- lI _,., ,,, I- r "I'll" I I ft A'l !_ _t __ _, 7" -1 I e. I. l, i ir-l. 1- I.-s-, p-I,
-, __ V#IA C.1 DIA. K-1 1"eln
mada", de 390 metrQs cundt.- , ll. NUCANOR DEL CAMPO ,,, ,,,,, "7 ,Ii '"",,
1- l-111- I ,,, ".
___ -4-11" 1 __ :? ,,l :I : ,',,I v' _-t- % ,:".l',,1_. t- I.- t ., CO.TAWLIDAD. KtC- RAdos, "n pspl6ndidA terraza pro- ,_ I,-_1-f-,11z -w, -j-,-iT---z,.%-,
l ', ""
"t" 1 i i I -- ___,R_ _________________x --- i;""' I.' -- ko." !
pic, para valeterlt, ,e ,,.Ii-' I 1*111, ,ill % 11 1 I 11 ,, t!, 4. 9(I041t, I I I I .1- -_,-t ,., 1 -': l" .1 I , __.. ,. V ._ ,;, _'. ,_ -AtiOLA, URDIA4A ;A ... 1, -, I I 3 l-,,w d. I--!' "
;: l x'l = , , ,* i", s"Im"I'Ll"11111"MIm
comercio d vivtres ( ;r(,Icrv) ,i I ., III,,, I ,, ; ,-, ,iji"-,-,-,- -,7 ,-,T- -- "- 'Ti,-"" ", .i,". -, I- I ll _- -- -j. j."". ,.,[- """, J-- "
,P I ,V -z I 'I- -- I ll I I j % ,, ,."I,. I- -'_ ;,,I<-,-, I jin ,- I,_ _- vil -,--I
,cmilams, Informan AImar 411 il 11 -y I LIn" I __ y I "I -11 I I -, ,,, ,, , ,*,' ,';;l i.,' I A 11-11 INSMUTRICES
TII-f,,m, z __ -xc jtIo ,xT.-c,1,E -- ,V 11 - 1,,It- I - 11 l I , l I A __ __-; -ii ,I- 11,1 I 1-1 ItIl R911W671, .R- 19 'Alll. A Qt. .1 vAlo loIx- Edepartameito 322. 1 xm 111-1 1'..111.1 11. 11 1^ A C-- .1I
- r-l' '-". I _l'. -11 ,- 111-1 11 I ,,, 4 11 II 3-" I,- I .,. _I 11 I- I- 1 1..lrl ,,,,,-i,,-.,,,,i,,.1 .... .... ,,,I I'll. I- ...... ",
M-7W, en horas de 11fic"Ill, .: '. -'_ ;ill, 1-11. -,,. 11- ,40m-
I ",!.! .- l ;_ -, L, _-, ': iirv_ .,; -,,-I r _- _,viot
ll ', ', I it. I % ,- I !I ; ri _" 'l I 1 1 3 14- 11 -1, ", -. ","',1l .11 l --i"i", I,- "I'l- I
-84, Mi-4 -, __ -1 i -- '.!--., 1-11, [, ,i 1 ,, r -_ _'. jl ........ l., ., I. i., I I I -1 11i. 1 1_.11., I.1 m I.5 I ,- = Z "_-: IZ; ,,, _'! -_ ,- II-I n ,,, ,.,, I,, I I
!L.n ;I -J_- Llki-,_ ... 11 --- I- _," 111.!- iq) =tl mIll st.,
I _k- %..I-. , I I, I I~ I ,,, "l -1 rl I l l I _, % I'll -i -,I -,,-,, I,-.
t. : ll I -l -1 1% I -%%--,%%%- -_ -11 --- V- li -1 C--A. 11- I~ .'QFICIW I 1- I., , K _... 131 OFERTAS VAiW
1, 1-- ,, I 1, I -1 ,,l --I ,i "-1 .. -1-', ,.-..I. 1 -4
: ,, :eI- 1. _A 11 ATENCION ,4 : - I ,,-16 tll,'I -1173 COSTURERAS
% ---'. T I I MODIS I Al, ,,r o .... r ilokh Nmocw mb.&E ...
OFICINAS AMILTFULAPAS "R I~ T-l-, I .-; ,, % -,, il- is, 'Ctir" x",--1 Kt , -, -- "' -1.1. I 1, :' 51 ..... I I I.d'..-., '6 6- -.1-p- 1 4_ - %__ _- 1. . -. 1-11, -1, "l- 11 I -1 'i 11 :0. 1. __ __ li ,11 I RI .11"T US1 .ODATN 1IUI I~ "'" t" -,,, 1. I -, I, -iEoc-x I "" 'l
t_ It, iol- r-. -1- I ". ll, % - s r, ,I .t I %" 1 t a' t. --Ii-; ,."I .l, % ;,,,, ,",-,, i,,, ""', 1111.i%111111, 111,1111*1 "
I inta Aveni:la. entre l4 T 76 ,, _, ; '', I, 11, 11 1_ Il.". I_ I .AI'14A 1111. ,I, ". u _W1, 1,7 1 ,.4,;i,,I., x,, -1--i'l, 0
;; = -.i:"-. .k, =. i t I - ", Ill, I- : ,: 1. -- -'. f--I., 5 1 1 T I; ", I, IR _ l"'. ,1- I. ,,, -1-1. I- av 1 q- I __,_, ,, ,,.I, ZI l -.l. i:I 11 r.1-1-1 I .11 I 1. 1-1 .11" 11, 11
,I, Iw 'L Ill 11:1 "* 11 % - - ---- ----------- --"-"-%%,- I H -olt- --TA 1-1-1-A TfItA 0.A..
,; 1- 1_111 tll.-"l -, - -- , Ili ,R oc-- : 116 W 105 i'i-,;-z -.;;-, .', ,,,;',- -,, I 11.1i"', 1-I -11.1 ,I,." ,,, I VttVE U.A AV% IR c os I,PAXX 0 l, I ICMrw "ChCoi -1 l __--- 11 l i-111- -- -11 I'll .I,- 1.1111, I)l.zczl1 CocjlElo I'vii R.. ",,, -, _m',, ."",11 'tA namp -i ;I """,:,, r l ;-- "', I- Ill- -, r-- -id., _1- lil"
-. cy-,; ,%-, 1 i I -1 I I -h. ..... .. --'. 11- b'- I~', NTm T- ",
""" t -11- -- "", -. Q- --r-,"ll, 1,4-, "", --- .-4 -I .... 4. .1" .. '...
,.Fl- t_! i, ,.I -1 I_ I I i t;
t Ill 31-11 Kw4_;If
,11-. 111r 1=111"""n.1.1- ,,v, -%-- ----I- %- ___ =-_' -',-!',, 'l ,-- - -- -.- ViA j-11.
mIATIzA. 'N"'"o .1CA.- 0,
111 1 It 1 ,QI ,- -- I, .. -T -7 7 -liit lf- :-- ,I ,_% --- - '1010". el
,,, ,,I, 1: :, l ,,,w_,t- "d-i". mliti. 1- r '
I I "% I L; ,-. -l : 'r, .,, .,, I,"x ... hi "Fo I t..tl I "LGCA"x Won
-1 " l, I- 1 __ -1 - 11
1-1 I ", ,- I I W 1 "I 11 1I J I I, -- -- ll-, -- ,,,,,, -Alo.", ,,,t I go I- I :,;_ ,,, X i
OFICINA -, I __1___1111_111_-_-,_, --__-____ 4 -, ki _. .,i ir,-.1124 LAVANDEKASLAVANDEROSi,, ,' "I" ....... ltI!",_," 1-k vil -, c, l ;--, -,.11 H ,,.,_ ,.- I,11_11_tl*11 11;111,11"-i" I mn tn N,
u..i-1t1,,-1i.t11". .=, ." - ti, I I t-11 --- l, ;-, ,-,u-i--,z A I , i--,- ,- j j j -, , ,,, "" I I F..Av 4L-ck 1, lo 1R-11R .r-j,.I._,,, :, ..',- --C
Rr t, I' _,
., I., 1. A. I. -11 t. -.E or."I", ".A I 1
,-,-" 7!:!, n! -___ I .- -, ,_, I_'-A. .-P ---Alli,
__ - I I 1- l 11-1 X___ I- --I I i., . I ---' -" 'O"r III ,,, wl 11:_n
41. II ,- A~, ,l, I I Ill I I-r, to IJiif -', ,-- -,, ", ,,, '1 .! I!,I l- ,J7 T'11, -- sf.!dl W, !--. CDI'_1-AA J0V%1----!- 1-- ,,, ,, .... -11- i 1 t"'I. x WI
R, 1-11 I
I 1!1 1-11- 1 """., .____ jul. '- I1110!
',"i ','!_,._ - I ., 'I 1, I-- - ", , 1-1 11-11-1- "L .. .... VLA RIUT CoInITZIITS j tj p.
A. InIIA CV.00A D* -A", "Jo4, ,- -, ', "-,," ,I- _", ', -- - --%--%%--%-%- -611 -- _-11111 "" --- ""' ,,f,,:.: n, .,R ..... ,,,,tRA I ,,,, TIAh
--- 1.*1.1!"I'l 11'111 .i % % I ,,, ," I I I I I -l- ,.I 1.1c.I ." ,,,, I "'I, "I.-Ill
I.1-il- - .I. -11t., -. I z, w '- __ -, I 1- -1 ,- I -- 1, '!ml ,- i ""'."I -- ll ..... l,, ; ,,,*,, ,,,l--1 Alli4tl
-- *I,"- I- - 'lt K" Tt; ,, : m &DUCITUDES YARLAS -, l 71-- 1 1 ; 311'_ I'll 11 '11-"T I L I I -, --l "_", ", "I' A--i .
_. ,, ",- -f "'t' -- "; H1HiRiiCii1_1UK61:Af1A ,' ,. ' I 11'- lll' "' ,l _____ -71 Itto-715_1.x jo- "', .... ... ..
"", 1111i. __ "'t" ,__A.
l T-- e - -1 11., , -- l" ... I,-. 1 _.I
Alftit IR -"-, ,:;;x. ,- I -11 z "i "'I', I -, A I
1- ;,. _! ..tt tl 1"ll t: ---4-7, 1- 111I,11ill :' LA1,11"', "R, ,
:! l -- -; -_,,,, ._,W-,-,7,I -'. ." i --, ,,, 1 11; I' f", ll'I'll", 11.11,71,11n" l!; ",
LOCAL PAUA OFIC NA "I --% '. .- i " -- """ --' ', .',"i
11- I .1- .,. ... .... -_- 1. ", I~ .-- -- -1, i .7.1'E,11_.% ""',11,
.X Ai I- t,%- -_- 1, t- t-_,; ._ "I .1'.. I-171 1" l 1", -I- ti I- ., lI, I 1-1 I- -1 I -- I -- 1- -- I,:. I. 1 1 1 'I I 1. I'.- Hizl --.
,t, I I- -,-- , .. l j, ; , "': ,,_,d* 1-1 I
z7,10. - 4. 4 T.-41 "-, I- R,- .- i It, "". ." -- 1 %,- ,,, -" Z- ', t ;,-11-11 I -11 t.A., -- ,
__ Aj-,7,, ..,I. 0111"
d __ -.,- - I , , Z ,,,_, 4 ,,,, 11- 11.A-Iell $ 1 il P 1, ; I I i _'_ 'I" 4 IT, -_ II I'll",,
I- ., -.,-, _..,- P _-, ', I'll, III, _1- 1,;I ,-,,l- ,,fi7 -L, I.. "., _i, Z Z - ,,, F, tz6x n, ,t --I- __wts '. ', I i 11 II,111 C(Ii I -'- --1 1-1 :-, ., ". ,
____ I_-, r.,- -- c2- - ... iVt
s I _,_ 5,
I __ -, -,, ,,, ,i ,I ,- -, ,- 11 ,,_ !!, T ,,, , ;-- -. !_I: ," -%' -' -- -1111 r-1 14w-124-. -. 11-17I ,I I-1-i"*
7 ,i _-1 1 I : Zl I .,., .11 -itn ljin ,E _E_ '__I ...
67 HAW A -Ito tk- RL"" '.
01 1 DEL MOM I VWXA '10 , --- - l7 '.'-- A': I I A- !A I. Oj.Er_ --, .. ,_.Rn IRA
J '_'4' ,,, ._ , _"!L-! 1 __ '! $" R I I--
A "Ob, 1A-, It CO. I. - 1. 1,11-11, 1 I I --- It~. -,. ,, --- ".." I I l"
CAJoSM CA &; I,, '.., I 11 r--,i I l,,.'7,',,.', If"l,""', -,-,," I, I CIE,,X, I _, I I _- W. V't rAZA.-i" -- 101t T It '_ %,, ,,,,-_r- L, IrEv -,, ,- 1-11- I --1 vll;--i-"Ai,'. u,-_ .. ,!_.I_ ,- I.- _l i -, , 1, ,I. [ -I I I ..... .. i. I I
I Ill, -,- G- i I - ",
*11, 7117-, __ I -_ 111 It I
0-i- _- -, .1',-* ,.,I I TZ I iaii_,j-, Iii-, z ., A~< _,-- -- -, 1-1 % ll- I'll, I., _. Il, ,,, .,...,-. -- W, "li j 125 CHOFERES
I.l ;i_.1.1 i I I __ __ -, I I Ei '17. r "I "I" '11111, 11,111A.
.1-41-ti 1, f, I 1- 1- -1 1. -- T1,11 11 I'3 ___ _%l;.11 1. -- %% .A t-1. I C.L.. A' ,,, ", '
ln I 11 I I I ,-,- __ ___ ___ .1111.- ... 1. 1-1- i"11SF AILQUIUAL 11 Ill" R11_ _-, -URERLA, (KETTY) 1,,, -.11i, I, 10,11 1I.A 11V117- ,,I'll I-1- ,i ...... 1, I ,,, ,,-,jL7*
*%IALUV ot. -WOO ALTO., FERf "I'll -- ,: -, ,-- I--"- --- '- "I i".- III,:
1-I. uill& ; % % "-,- 11 ,, ". I 1; -11, I 1- "I'll, _1 i 2.1 ,
I., 40t __ l. 'i -- -111 __ ". z ,, ,,, , -,,, 'l-%-, "'' "' ' _" .- -1*111 I I I _1 --, --' I- I.- , _I, ', _ ; 14"'I .11' 1- 1 11 I 1. I 11
!Zj", ': i __ Ill'
'.1 -, .,7, ." _', _t ..d __ 'I'L ,
IZ, vtt __ ,_ i. A, C= " *1 *a A VAJI.A ,I. _,, ;: A, I 61l'OPRECE CHOMR BLANCO CO? ';-, 1,","- I '1'1_1 VIVARtAPO
,I-, --, .1 11 "I "I "ILI' _;1 21_ ,:
Jl, ,_ A 10 1-11 't" -,R- "I. '. I. !.- -'. ; I ., .,,,_ _.- w-, Tt.,- '-n _% 1- "" ; "i" j _- P A-'. c, .,,,, .I- -..
% "I. ,
_R I t_ I,_ .- It! z- I R-- II, I 1- -1 I .1, 1101R- "I lTI1-- rT i
., '11-1-1 ,, z I -;,, ,,- "; ,-,i,,_. I,.,- r---X m.p t, _, ._', -,"l-,", Ill d. 1. ,- 11 -- % 1 Z7t,L 7 t, :,-, 7_'.' ,,,,, ,",'I,, D'. "I!" I ",
- q,, 1-1 ; -,vtz! '1 1 .1 c--- l" ._."_ li, I _. I I I I I __ ll-i ,- ,
VID VI'A r-., vAII., .I I, _W1 114-1-" I, -- I "' _'Hi", -%rI 1E.I'l., 1 Ailit"l-A -r,, ll-;, ,
"t102 SARMS WAKEZ 1(f:KDD7Aj,, c0cmw I 1, -- I,~ ."'.
---- I i-I _- 6. -%%% __ __ ,- .- ,r-1".,. ,,-d, T "i-i"'.. .. ",t,
I- COCUNEXOS ___ ,1111-1 111 I ll- 1'17k1-1j- -R1ItlrM!E,- I (IC1 I RA, __ - - I'll 11 11 --I r-l" I ., %,,., I- L1. -W., A.1- 111 IVf, ,_", i-'I,
i SE OFRECEN __, -.--,I _'_ ,,,, -1 --, -,.,,, , ,_ -1. __R- y ,-, I,. ,I -- 1'. _q- I... it" W, -11-111 !-- ,, Fi,-- I -0- --- COMPFWNTE CHOF'ER CA- !-- 1-1-1 -11. 11.1 -.
-Ii. i t- ', i. I, .,I- i SEI" 1CrrA COCI-NIERA ------ - I-wi-::-i, --" --l-,
,, 6_ S_ li-11 -_1, "i'll, 111611. ",
CID CA3A. Af'RtVTA"t: -", *A- ,:ll< ,; :L j, .I- -Als 75y", .I'- 1 F,-, etern, ciudad blanco, Foltc- I :.- ,,_
,.I __ ,- ,,, "' I CRJADAS : rr "" ""'i" I-p
-, -, --, ,- r I-- --- t -', IN joyili "-f "-. ..-i"I" R1. tzol.". 1.
,-_ "II, % ; ', "I't 7 I-I". -, 'i ... ..... to, 34 afias. Referencia.s. Alva. ""' 1: %17- 1 1 I'
"" rz := -1 jr. III ,.I.t, "', L -11 -- -,,i, ._%1l'1-'-1l,_ ll-, Fr-1.1isTr Df UIvrl
1 z -, , I~~, -_- ,z ,I. -- _'. I, 1
_.'741M 1. 7_14.1'_ __ I ra ,,_ 1- ", ,I, f, l i 'a' "
ll -- I- y Q,- F --,- ,,-6- b. I,.W I. ..... ,. ,,, 1. -, .1, T..
-I..,!- .. 1, 1. -, % : I I --,l - ll I ,i l 1. -- I 1 t 1 l lrez A-4524, H-7721-125-M O'Rgcf'
lI.I .... - _, -- .... ... AC,,--'. OOl"l-% --, .. I _-1 ,,,, I ,,,
R1.1-l"'. z ,_ i- If, -1 "'-' VOLOXED MA. SPEAK XX i i.-. -1:11 111- 11 clllli, 11 1
o, ."". ,-:. -- -,l- t-,,!_ -- rIvs, CV-0 I X_ --- ,.,. -- p ;,! , ( ousa RUN
"A KM 0 XRDIA. .. l t-F 1- I, -1 y I", I ,it"n.It I, c MARXROO 'tu'urvirK _pl.,- --N"",,t ,11 r SE Oi ESPAVOL (CIU.
- -- ILI~ -_ .- Ih -mt
D' -- -- I --- ,--I -- ) "" "S 'n-",-in ., _.
o". =C.x I Cli --, __ _, M&T, TIVULIi : F % I, 1; n, 11 I I.. -I- I 11 1-l 4&8-1m dadano cubnyln para enoargaI'-'- .-.,- ;;,;- ,, _, --- "'--1--- I .vI, , .'_, ._illl -1-1,,
_;,r I,' F-., .11 I l .1.11E ""I I., ISI,
4- 4 __ W I, Z_. W-11-1 II i- 'i ',-,I t.', ll. t'-'T'.,'I'..A -Ijq.= OFRECBSE CHAUFEUR, 38
-_- 1 1_1 ;1 1 d" du edificlo de apartamento
4I, Wft, 1-- -Ion f- v I,- _, I i.i,
__ I -- t-i, -: ,_'z rl Iw-l li- 1 -., ,,0,--R, -- tt 1OL.. ahos, Responsable. Manejo Iiene Yr",ignifica,,; references v
hie% "WAR- EJF H. .-I -! WW, 10--t. ,Ix P.. ". i H-=-i'- IA DtAiih CoLoc- 1:1I 591. -A. I I- TIaI, ii --... I~,
' Guaridaimue "'I ALCUOU 0 CARMEN 4"U" t:'i"- A~~ --r -1- I --- 1 ;_ _- __ -, ...... y "'p- cualquier Cam. Experience
.. ,I, M 11 11 "I'l- -.1, -%i garantms er) efectivos, S, hace
,,. Ill '. m, 4- P14oto D ,_ I- V- 1 ; T. I'-,- C.41 IWAVA A- III.- I ... .... IZ11 1_ --u- carreterasciudad- Via carnpio, e.I
.,- , ll- I Is" 1-1 2 I'l- -, 1, 0 Referencia& F-9W. go de cobirog, ,ii deean, P"e.: = ;t .-I .---. I 1- I -- -D_ !i 0yxaVf5t,(:KfNr 4, CWIIA
.,- -. "' I ., -,, I- _, "I'lon-, ff- iilwi_ ill., 'Ofl_ H I'mt".=
-11. -= _, I. de dezempefiar pla7a de sere. ,
It.,- W,41- C-I 7, RL = 1-, ,n- coc I n I, "Ll" 1QVX ATUD9 I',,- ii -_-il.13 !_.,
._ 'M"to- *. A.711, I-,--G-- ;Z Zt&, : ,= -, '" 'O OcAmtt V", j,"It. 61, I I I P, '_l. ,: _Lsl _]I ... ,,, It 0-4V9 (1KIFIR PAftTVVLAP- coN no en empress privada, Tel& ',
.- ."". I -.- .- Imw 'i =1, Illl A A _y II, ___,. ,! ""r-I., I.,A.CE,. ---. 15 33 f.r," 1 7328.
iti '.I'- -L., 110--f.. T11f, M 4,,' RE -til, 1111,1-11 -i -:n- _j;:-j,,, f- I'll,., -in ,,,, -40M X- J. PodA.
I- LA. .R-. t__ --l" 1i ""I 7", 4- 11,
It,- .. I. 11U_ Sim Estrenar, 107 Ocf y Zapotm --,:;7- 1 3 fl-14i Z_,- --,. R- --IAft ,'A -- .L", I.". -0 I !-., u-m'WIE,- 11-301 5-1:11-*-12 1 *
,- ',,"" -_ -4- ,,,Z _i- 1' _! .,Il, I -_i.. &f--, L.1"l ,,, -1. -- I.-.- ---- .,,iiI flI.91Y .UI.Al.1, ..."I'll.. __ ,,-- .-, as D .3tA COL9CAR VKOFER CON XX,= .-- _. y I- I ,.--. K-1, _, I-,-- I i T IEK- .1 TL76_ ;s Eavi "
""'i, I ," -- -, i 1,
--I 1- to, -Il t3i Lt 11
"' I t' I' 11-- i-1 X_.1 I Z, 111,' ;_ ,-,-I'.. i,, ',". "',,,',",', ,',', ,' ,-" ,'," ,,',' ,',',., I. F ISX al ... -" -!" 1i1"-'1."-,l
1.1 U. I TW- I. "E, i-,--" I 'llf
_, V I % -. 111-, ,iI-_-_, 1, ,,,,,1.1,1, !,--,&., TIkf- ,IT l 11, F, --,-,-- 11-R= i l in
-_ I _, r "PAO 10j ---11 DF2WVRS Ca- SEA~ -11 .U. ,j--6
$1 ...I. 01110IAI 13'r, t, COLOR _R_ Vj A JOVEIWOO Cl tA. #A COME T CT.X 3 ", ^__ 11:_1 j ...... ., I,,,I 1 "" 0, rl j R-O jj jR
__ I "ll. .,-, -1- I "I 1 ". ,,, ,,, -1--l. ,_'_ !,T; : I, 1", _;,",11 ,
W CIA. mt. I- _- SI.J: = ,,- 1, I R, I ,--, e- ,,, -Ill, ,,I'. 0191,( r I r,,, c' xx,, 1,,,,I,. ,, iA ,.I, -- A-.- p F!'' ,.", _11111. 11 'I I"'t- to
. 1-1,-, ,. ': B-wi,, ,,ii- --. 11 I I -1111 I-. ...... .,-,Il.- -- -I,-,_& r Ave San Catalina 312 lr ,, !"' x4W1im---_ DIStA rofoCAR t MUCHACSA Xlkz _11-1 _1'.. 1. I -,. A---.. I-~
a At WATO- LSQMA AMIZAGA, I I Alq_, V.- I i ---- __i- I 111 -1- I-- -_%- - j___6 1 'I oRk X "arr a CON V to E R" CIA 5 I H .1. !l- 1
1 x 4 It-R14 C_ ,. V- I _- i_ J :If ornici, iFV1W at, COLOR FABJA t ArREI,:II XVENl C001C.A, COWl I TIe, I, n.n ------- "I "3,z Ali ,
% r!I4--d1_ 61 ft,,, ,,',.,, C-,, :I. ,Z-.. L.",g- i ;, Il-', ---! -1, ,-' 11 --1 1-f, at*lro I.N
'd, 1 ;, % SUSM SASE Y ANUNCIIQ' E Ef i-I- 11 % P- I, Ilt, I, -.1- 11 I I- 1-1 t .. ..... l 1!'-1,jt 11A 1(11 .w4r (11" 1.0yrt PA*-I I-l-, ,- ,-,.,. _d. .1. -d- 4- W-;_. 7, -.1. ., = IltI ( -IAWII -,I., "II-C ?l-". I ,
W,, C ,C;,. I,- 11--l. 2 IM- A- ,4, ,- ;.;_-v ,%', :, l -, '- t""", -i,_ -,g-., ,
fj- -. I EL cDtAW DE LA NARINAvt_1_-,%l W- lt _ a.,-, iIt.. X_044_tjs at I_ i: 44m.11p," 16.11 lil" H llzo.,:, I 3 mlm
.111, I ISEPTIEMBRE 21 DE 1949 DIARIO DE "A MARINA FAEMPLAR, 5 CEITAVOS
HAllase ya en vigor el nuevo titaalms alemamo rip
""6 lie in "S r 3 P
1"Is gobii rtlot, mililarv" del
- it I.. Pit, 'I
611" 1 -1- "i, Xnrw". 11 -Uwlirm fits jIff
'qi, q- 1',Iyall 'Id" I-.- v _t,,b,5dw Pnr P
.ffctI, q- ti 13,Ib* Fi d"t" KqIt s-, ch 's oe ROS

q :A
Mm 1, lllfo 11., "Ill," i "
Andirt
A
de
h.ii intrado en vigor 4n ette ,,A At
iden"
P., 1. de U. Y

.t. de = iit,16n. 1.
tIr Y I !wi,
que ig(m it,= write.
a"pAk de ]a Verr.. a .1t. ri do id q0i,
-iii rios mrItondr. control so
t"I !o! = id,
I, de-mlazaaa. 7 d,
Z z
,DOR OF


In A)- L. .,il Igb All Y r"i., Ot- 'M b-,, J ttp-Pi., trio
Ad,_", drcil-S qui,, 1. tn-V "tatuto ed _Pti
n.e
1. A].
Ptdio t Im alt% ctri iIWdemo, tan rI'tf titarviurimt. I
It,
3. t d,1
tai
VI ir .0o dt I r
.rg..= .42-1 1- L"
= 41tm _iotri- di. I.
a t-ky r-b!""d, WA Pubit, I

Se ofrmi6 an, u, 41
P rw

fributo
Mi
de F. Lh : dill

r. 1. A,,
del Podjb f riwfirw d" Lv fffbw, -tos
tr.d. LIU %,&Udir, ad i l
-'one' V:
ZU6 1-idi i',,n
u a ia Instiaw itul Tablo y Cutro PW 1,r, 1
01 dott
tart !n
doct- =141P.

u Um, Y J- B MT ,, doe ;L
oona. repraftt-, XI doctor J -, B.,R, Ci ... 1. dt,1 1.11-1,1 ,j-lm ,tii dsu cargo el Pr
HUMA R A Y 1 7
dadaina elmplY -1
dr. de t" 7777 _M i
I an" CMD L,11 1T !

j I
7

1,1 J-,
"Hit


'it 't-',

Y :41

iIud

e h"b" -,Pl ],,
1 1 1-_ .-___ 1,M.
ti 1. -tm 1, 'lie m


Us.i I '11" d U 0 u


777M M-11 M -11


Y
-4- 1~


J r


nu tv I RICA for


Ya Ira pan I. Iml I
J
a cu lqiL-r wm 1,
RCA vicvi crifoiivve I

2, it

'10 en
Es rn "dio cl a nm,
cc 5hk, baT" 'UC rae M 5 0 V di LTAIZInIZ
0,, ktm
MIbIt, de se s pr-d d,
g A
de rf;, miti pal el hmv,

Ud nitwit copmr n gr Id"P"t" Y f -!,Mn A
ka a sit -0 no S, du-main zi nbxnritz con el
-7 1 Pt"i 5,, cojna o 'i Uino,
Atco

R C A V I iiz"I io: Lner lit,'riot


It a 0 1 0 CQ5
G a I s m i Pa- '110 ;uedan I,ujo, Y brillantM -"Idse cttan.
do sit entered de lo pc; o qUt It CostarA ofbdefrfz r tembdeter su bafirl COCJTra 0 portal con A-deI- Atco- IdtlitificAle 5 POr la Palabra "ATCO"
fUDdida en Cl resPaldo de cada azulejo.Aisim4w m A .
"%qcm AYESTARAN Y 19 DE MAyO TELppoii U_1278
BRIGGS BEAUTYWARE v EUT:ARE
C A 3 A t

5 6 50 PAKO pr. f W. L- SUPPETV ODE..R.NjtAPo.
LAM A, 9, to 0, MINALLA 404 407 Til, mj6s R:


ql JOSE L MV]

c u L I kD INTE_ ,NAL
IT, T

ij"tt
Ot F"t, i-t 6, la IV A...bl- (- -1 1- Nact-1
flldtd6. &I od- ITT,q'i T;W16 ju.

Ppe BIt

IcIT
IT T, ,,, I t

t I

0_1 6, I.. l CIO
_1W C17 V, A- A


IT"
n: Tt 'V,
T4" 77-"g y 'i


Tt Z1.

144

.. ......... ............?sb


Ob


MARIO DE 1A MMNA


GRAFICAS DE L11 CRONTC11 HABANTRII

Por LUISDE POSAPA
,aTtt

W"

C

,_H. lt l- q- nct rn
WON

CNn
L 6a da It'll.
01
t4oz al
&I
It
d-t
its t= -1k,
est.


sp y

171,N C r to, con 1- m- Olt', l'i-ti ij%: t

ta, I
'o,"k
It, Itt:, ,:_ c ,43

P
...... ....
cel.br6 mra dw as
_Ntamaa


t "bros do
pu

CIY l d. ST pr Ald-ta ft )a A 34n dt kv
bam A. Netto. FIM -.ftde de JAn. Jowffm Magr t, Urbano S. Roal y Rota


Rodfto M-1. EIN" St" R".1

-n pa-das is w8mrita Nrklm I Nenita Pur6n du
Eo 1. lzl M. am c mt la nnrtimds ad" a It 0 Ink.
no uhor R"m Rma IN !1a e- ja WW.

log "MI C.,do us n t,, eD 6..P..Nd_ _. a b.U. dLA 2 Pur6.
Fi..d. -16 1- Cola carvaw.
Vwm daramtogall, So AUqual 108, to
as

k.. FICTO I C=AM.
4A, 0 fl All H A
n,G"% dl- & El m6- GV
it
rv
P dl

dlgrtb


a7p,
smm A ; B-iq- 111Y.M.
17,
19,
pld. R

6.1 C t ad. m hr-,


guerra t-rihl Y
-bre i-d. ptl, "o. L COLOT
IV