Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Full Text


y Vw . IAIOI)LAMAIN


4444O M16 NA I ) \NLE 1 41949- NT MA1f P), 1)l M 1 AtIA FR CENVS
dei la libra e eria: I b 444v,4t 1,


E l ,_ 4 4 4 4 44n _br i 6 l i e a A ~ r l C r R m


AMDIGNADO L_ 0vi, ~R4LSAU AE
_____ _____44 44A4OVI1, 4

S. Ia a V 4 k ~ndeu 44144444444 44 41444 4 44414 41 ,41 4,,
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d treel e~ 4p 4 4 4414 y ~ 4~4,W4Y nyd1I41
delade 1444411 4444 14444 4441444444,44.4444 4414 44V, 1.ak
444 ~~~~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I I4nd414ia4.~44 ~~4 '4,4 4 YI 44144 44
de la44 4 eautl i i lat4444 4 4.4 44441 44,4
A 4444 se-4--b, 42 PO, 44 0, ~ 441 &4 4414441 di4v'
44~ ~ ~ ~ d 444444444 144414 444444444444 4 1 9
44'd, 444 444444441444 444444,41 .444
4444 44.444444414441444444 414 444 1.4 4 444444.4444
44 44 4144 44 44
4441 -Y4444,4444 441 ,4441 4 444 '14444444,44 4
4444l4 P-4441414444 &4 .O60 411 v,' &I 444444 ,444444444444444 444 44 4 4 44 4 4 4 44, 44444
4444444414444444444444 g44444414444 4 444 144 44,4444
4444 4 444 44444. 44 pep M ,,44 44441, 44 44444
444 jO1A 444444444444444,4444444444 44 pt 14 4 4.4 -1,4 44 1 4,4 4444.444444444
b4 narne.,444.44j444 i4 4 4 444 4 .4 4 4, 1 4 U40
44 4 14H 1 4444e4
R.44 1.44441444444444444.444 444444 44 4
444444414444 A44I4 44-444444 4 44 4 44 ~ 4 11 4

44444,. 44 444d., 44 4 4 4 4 1 4 44444 444444
4444444444 444444 4444 444 ~ 4444444

444 444 441e
Ihcn 44444airItm,
'444 to4 h. .4444 m uil6
re .44 44k d
4441ad Is 444 444,-t.4 44 44 ~ 44 444~ 4. ai h l
C 14 4 t r !444-de 44 44
IN N r44-44 ,444 4> 4 4 -. '4
41414' 44444' 214~~44444 Cht4 p b h ~ 4
_.,d.1444 d44444 0 -t 44 4 lC 44
444444444,4411444444. 14'a ,.'.e. 444444444441,444444144
4444 44 44. 4 44 4 444 44444


VP 44a 4C4

444444~~~T, 44 4444 1 4 4
I_ 4 Al .f
44~~ .a- r-k rg T34 4414444 10 44 q. ,
444iid .4 414 4444 4414 tfi 444 444 4,444444 4 t 4 '444444444444 44 in
im mfo- 11 hnl. 44444444 et44 4 arl"
44 44 4 44 4,41
44 4444 .
44~~~~~~~d i4 -444 en4444444444444444
.444444,44444144314 da. la4 44 44g
444 4 444 4444 44444444444 44
In14 1444444 44414tf' q.
441~~~~1. 44d4I444 44. A44 4444444 i
4441,4 44 --444,4444444
41al ,4,n nt. &444 E444n 4 44 ,44 ~11'~44 44 44 4444 444 4
44 4 44 4 4 44444444444 4444444 O44 U,,4444~144C4 441ah444441444 m4~444444444~44r41 4
44~~~~~~~~~~~~. 44444 "-k 1,44. 4444 44444 4 4444 444
4,4~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ U .4E7V A44444044 4441 444 4 44,44
41X Y R44 4 4 K 441 4144
44 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d 444444l 4414441444 441 44h4 44444444 4A 4 4441~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ U44 4444444 4 44444414, a.444441 24444444444 44h4444 .b4444 41944.W.4 'N 4.d 4q44, 4144ig.
44444 ~~~~~~~ ~~~~~ ~~db 11_____ ____________________ -4-41 44
44 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A I4 44 4'44 4 4444144444 444 444
Un~44, 4444414444 v C
-g444 i1444 4444444444 4
aho44 'n444444444444444
444414~~~~~~~~~~~~4- 4444 4m4 444,-4n4444'44444441,4444441
4444 414 e I D Fifiteted'
t 4444444444444444444
444 B- 44414 44 4444444
J ,444 4 4 4 4 4.444 4 4 .4 44. 4 4

r J E.; 1.4--44444444p
44444444444~~~-ibj~ 44 44 444d. ,, 441

1.66 -1-i.,4 44 '4 44
4,444444444444444444444444.44444444444444444444 444 4144444 -4" 4'' 4 4.444 44 .,, 44, 4 4 ~~4~4 444 444 444 44, 4444 44, 44~' ~ ,44 4 444444444 444 44d
0I,4, 4 44 4 4 44T p444444 con4 4 44 44 44 44
444d 4 14 44 4.44,4 4 4 4444 4.4.44444 '. .4,4. 4 '44,,4 14 ~44 ~44444 4 , 444 ~ h44 44444 r4444 4 4 4 4 4 444 44444 4 t',, 4 4 42 44 ~ 444 144g.4 44 441 44 44 44 744 4 444, -4 4 4'4 1 4 4 4 4 4
444444 'at?,, 44 44444444
44444444444144-44444 4 4 4 4 4 .'444'14 444444 4 ,44444444 4444
4444444 b1 44444444d. 4,44444'444 44444 4,4 '.'
-14'44 4414 1 4s414]444 4 4 4 44.'.4 4 44144i- 44.4- 444444 4 4 4 4 14 444,4d4 44 4 4
444444444 444444.,4444144 4444444t4.444 4.4 .4 446 44444164414,444 44444. 444444444.444
Mtft44441Rm.4y44d4jzk.4
44444444 q-4444, 4U44 4444499.'4444444 .444444.441444444 444444
P~444ri44i4 Q.44ep-t4.444
1,644' 44 44 4 4.4 4444 4444414444
U.6 14444 ;4444444444 444414444 M 444,444,4,444.4441 '434444 ,4,444 44,4 1
4444441444444444 444444414 4444 4444.44,,~ ,~ 444 1,4144, '4de

&4~ -Ag44.44 44444 444444444
44444444144e 444 IN V.44,44 ~444 41,4444,.4,4 '4,44144 44144 4444444444
4m4444 L444444444144a.444, -at g. -4,.4, 44.4.4444444 44144444 44444l444 4
444444 444 4 "''" 4~ 44444444. 4 4 4, 4 44or44
4-44 I44444 -~4, -, -,4.44444 41444444 &rave4' em4144 San444444444444
w '4 4444 4 41 444. 4-4'1'4 44 44.4 ., 4_ti-4'44 4 41 44R i44414,4'-'- 44.44
rim44 4 44m 44" 41 a &4 Luz 44444 4444 4' 4 4 941d414al4444 4'1 4 4 44 44 e4 4.4414, 14 44'4444444 414 41C 4,44 '444
444444444444444444.4444444 44 44414444444144.,444 ~"4- 441 4- 4444"444.4.~444 ,4 4444 449 444 444,44~ 4444 44444 444 4441444 4 444' 4444 4~ 4-444 tic.44
4~4,444141144444444444444444444444.It' 4 goll444444.444,4444444 44'4 4 Prieto444 ~444944444 44~4- ge 4444.4a4,conic44
de 444=4,44944 M~ 4-.44 Ii444, .4.44 de,444444 444 ley44 444 444
44 44444444444144 444444e44.44 4a m44b 44449 xt-j-14 44444444.4444441.4 44444414
4444 20 44 44 4 4 44 44 44 44. 44 4444 44
4444444 4el 4444444444 44.444441444444,4 ch- ~4 4 ~ 444, 4 4~4,141"14, M 44444444~ f44441 C-4 I.444444444141~ 1444,44444444444444, 4,~4~
vez4 441 m4444441 14~4 44444444 ~ .444444 444 444 44 4 4 14414 ,4 24 44444 1

N444 .1h4444444 4444
4444 en444 44',m 4de 4444 441444 444444 41 .-4 444444 44 4' 4 .
4und1 1.44 fi. um4 t -4 t44444,44. ."4444 444 '44-- D"I It 444l v udd r, d~ 44444 14 4444444444 44 444444444444444 '411--4444.44 44 4 4.44. 4 ,4.'44'4Pig4' 4 44,4,
7 ,IN O! ARIO DELA M RN. MIIRCU 21 Fi SEPT DE N

'U estionan para IV1oa6 41 Ctiymara 4, motdifirof ill Normhza-o
Sceod vt fila Ley orgaia presupieofl -s I r p C harlas Politicas
cig de Avilat0j;1T I i tn/iS rkui l~SM Fpeftf*
t1 I I htn
A.it dearhtfd II onit 1 pi ra t I6 O bt n t (l ta tvda21 I 1 c p r 1 lo s -,"---,-,,,, -
I'llti i iu~ i i ii i I II b i Ii -i l -11 1id Ii dili iwiaii4,t, ,r iifh r F Ae I (A rillrida A ~ ili edi> i7 diuuf llii
I iitliiiduidiluh i ddil di eho iillh Piidi ui, i dil i,Sertfl.Zi Sp h i i, g,,IUr,,,lt,, I ii ili 01" K lc l l. iii: u i ili ildid l iiiiiiiiiyd ii i
di dddd pilii.1 idii~lii- Y uu o,-& dil, lld d11,c -il ii i t, Iiihii V 1., ;i,1,1 11 I d1, di (li. i- d ildili ii iiihhi il ii~d duaIitdldlh
A ~~~~~~~ ~~ ~ ~d ihiihudiiii idlii disilhh ahi idhI I i Iiid d' :duri. ii' ; lh l' ,t'', v I l o rti ~il ,
,~~ ~~ ~~~ t i di. i ia ih il Aiii i 11i ll ;,,.liii~i I Ii Srp tii6 tw nn-i Ii -d d"I, 1 Cdiii di -i u i h li Cuuu:A d ~ lu i, md i i i ii d
b u Hi c o a Il i g F e d i ii d ii y il, i '1 d h l i u d l p- ) d i'n I u d~t e p h i l t If. I" 'A2 0 In f r ~ I 1 1 t


R. ')iI i u lI A, I ,i aadzuii,
r l ii u uli 1i i h i1 1 -u ,, P ,u l di, i, ~ i i f o A iIi i i i i i d i i i i i l i m i i d-i.i u i i d i i h i i i i i i i
dli. p ,iiit ilT,,iihiidiididi i-hidiii diii, -q ,',id i ,iii -1I" -iuphl up 6-sn yi.i.iu~ ,4.!11 l"itn I. Ia;, 1u ,,,, iu,-mp-te
dl. di ,, ,li d, ,li y iii, d, -idi fiilli- -di, ,, e',i .i 'i'td" d iIf iiiil tanoi dl LiuihIl liddliiiii iiii iilliidi i-id ,uhili iimii. Mi iii l iiihidi
tid,,iI It- i "iidil ,Mlihifiii-.iidi',Ih;lilufudiui-ioi ilrp diit, i -iii,;. i .dii ,.d P
,~~~~~~ ~ ~ IiiiA ,I, It ,iiiidiiC:, ,,6 ',,iii, t r.idii t iid l"diiitid hi 'ii dii uii Ii Iiii did ,, ,i% hu1, Ii dNli- jflI',
ao 1 ididlili-' I iii .! i 1du ui mu n ii rii Iiiii d ,i.di di iii Ii Iuiilhu didil li iilihidiii uulhlliidiii ii iuiluii Cii, iiiduiiii iiiiuiiii di iiiidi ii di-iliIdipfuiiii -il,,- lii id,.i)ii L iu uduiii
,hui ihihi, '1117, rhidd6 pp dii3 di dlii. diii iididiid di1diii miidl iI uiVii i im uuu' iiiiii- u letiihipuilid iiii6--iii ul d i iuidu ii
P m ih u, i iih u ul i iijd A iIII -il'a ll ll I uidiiihihuii ,, ,l ~ i u i i~ i i i il i u i u idi li h 1i"ii l ii i i ~ h I ll, liihd i ild h hil iI Mm- 0di ii h li im- -,li ~ l bii C"I-,i, di dil iii '',, 'Iph Phii1ihiiii Ti d,hhi e u lldhii,J' Pvtihi I. ~~ii'ihiuiii.hh di. id ihi uiui-dudi .
di h dhi ii.i i i, Muuii ,uiliii Tiuli i. imi di ,diu iihl- 1iluii -iihd, 'Ihdph dI u di ,- ii-,, dII i im l didl :,, hI Pdihii d, -- .l.l iuiii
diLimu i iiIliih 'Ii li7" "'i ii ,uu iiidpdi illii.u Aiiihuiddu lihhdi- lii .4diii. Ih~l lI .iiud diii ihd.di .iid dl dul iiiiiii- i d.iiiiuii iud
u.107hiimh mumm ii iuiiui iii, 1i Iuiidl~hi "!iiuii MdiluluihMiii.Mii i-ii iih iiilhdihiu -ihulhu d iihidimIhuu ihidmdh ihdummi.m
tii.i hi ,) iihi I hi, Yii diluih huh. 960M4 Iiud .h- id Miul Phl Aiti hh~u.p~lduu il ~uihi iCi- uiiLi.dmiid
-11,lu iu (l ui du l A i ul ii ui i iiui I u i ~ u id u i i l'Ii'-- i m ,n , ll rt ll ''' 1 "f
t,, ildli lu, iib iii ii ,I Il li i lii iii ii i l i id id uui 1 dlii uih iT i diiiu d, di,, I,--~i~ u lipu u i-i-" ," m A j u u l i m i h u" ;i i l l~ u t h d i i I hi i i t ii l i, l i i dlii "iu Ii Ihu iT h m d di I- i dl i iii u d dh m ll iilu u pim. i d d ", d u i ul il i d i iu d A liiudi. i' mIhii, Mi li I'i i diii h uh- il i i ~ihhli i i lduhi iuih idl pli ii im iuii i
IIIh u I- uhiumd 'I', iiI Am I i- mihifi hiiiii m lii ___ i uhd, duill hdldl h, iiihlhihillil i id j--4,lihiil ud hi h iil' h iliil dii' liuiili hidm,, i uiuhiilil miTIi -3iii 'i'didi-iiihhii ii ihmdii ull i-ii h duidi uiuldi diii ,iiuui -Lilili i Iih-n,;i lAtiid hiiiii-.Al-il",i,--1.CIfhhi ilullllITu. ilili-ii pi, l ihii ullididldh ii hiidliu di i ildl""d,
"ililiilhlui I iiidmidu,iii'Iuid _i lii puhididiuiidUN iiddlihiiidpmdIu uuiiiuih,Iilii- i lu 11iiClhimhdi5 -, iui-diuiuiliiih i hi -,-h I- lii 6LihIuIi p~ i- iuijiuuumu
t , I ,r ,,, di T Ii 'Sui dih Ill hi ., ,-t
t- d u i d d h i i h i u i rli i luO Tr !ii, d i, .ii -i h% 1ilu il d- l1u hhiiliii i.dili'i i uu i'l l i h i-ihIt'i dId i iii I u d i I Ti i i i i u iii l l Iid ii i h f i. il h l t I i u i -i u l l i o -i d i d l
Pauhphil iuuduiiiiihi. u~iiiiliii lii il~iil ii dimdhil i duuiuuul hi~i- l"'I"ihdi Ahdiuhi Cii 'di h i di i hlhidi luuhliiiiiiliihlii"', i,,ihi, Ii
iiudiiiuiu ili- ii 4il ud- lu ,u ii -, ii :,,i i- "iluuli !'I ,lIb.,ii" llgiWk -iunupe, - Pu I 'l iul h phu iit "," ii. ,
dliii. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,- uhlid iid 'I, mtdu di didhildi A G IA 45Sdid u, L~i iii dlii --ruu-h Ihiidd -1ihiiih, .itiini. Pihihhiihidih-hid I Muu iu -iuu d~ih ii l'1" lm iph ,didi l ~ il- ,,,,
linudil di u mui C. liuimihii'd ii i hiih-iu di hiPudhl d 111 di diiLiil I-uiiil- ii ihii i liihid i0dd-i h iiid, Iii-i diiidil- Ii iu hi ui

,I l 1 , , , I l l 1,1 6 h i,u 1 i i ' di h i i, p hiT -ji d ;- l id , 1 0 -,ut a h h u h ,' I" " 1
din d, ,I I hui-i l %Ii l,.[ilhiilhiidii,11" ,?- l' .1 i"I'i, -- "ih- iiiiuiihiu I 'ii pun mhii
diuuh um iuiihuluiii. ,-i iuiiiludiiiliuiil i-i .phihii d uiii luuhi dll-lii LiiV ,hih P lip-I iliiu uliuiuiu ui'i ui-idiuiui:uuuih
iiddhitiliuiihiuihh~i-ii 'hi-uuiiud A i'u llni h iu mdii-lu l.niiu m pi lLu-ii AiIliiimhllli i hidihiuili dp uu idniuiu hium"liuul
iii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 il di aluu~dii Ciiii --i ,i iilidlcii Ii li i u u- Ihhi i i- -iiiili-l i ii "I-uiiii l- I iddud6lii-lliiiii di, iii ii--dlidiilh lhiiiii 'lddldi ii uuulili uil pdiudulinu iiiihuil;- dll di i piuh
1 T luiiui dp ii u ih i ilui n- A uiu, ill il l ii. 0 a ii l iv i A l d i d i d i dih&i ii i ii i i l u u l i i P l' i i d h ii h i i hl h i i ui i i u u i l u ii u u i i i a l m i i u l
vnIhiiidi ,,l I C', r uid u-i iulh diudi ,il i-dihiddiiuuhiuiiiimuluhu"-lhdhi iuii ili h-, di il.i r-l-liihilidimidulidlih'luui i . i h ig i i" i- i t I. Ihi l i l i p u Ti u ii ( d i d l i d u l i i ,i t-,1 p u l i h -i d Ii ;.,u- -~~ d i h l d l d i d u i i' in P i p u h il d i C ,I .h i A pT i i -hi i 1I. l -i d i i -i- li ii h l "i i ii h diu d i .ii i
ii Ii lidii -lT iuiiui,,1 T~uic 11 Iui~iliiui P-lihil tllt. I-I--_-,_ -- i.,' iui-i'r iii iiuii 1li ii i-,iiidhhhullil phlddhihiiu ud
didi ''r,, *,-ii-, ,,ld ilmp di hidi l, : !"f ---:C,,,,,, ,j, i .j ii Ihiiit ,-uui,'I,,i Ii .ii.i dli" i'iii"" di ".ii "hud ,dldii l Il," i ,,, I,," iI 1"I ",,J -,, i I 1 Au, ~f p,iihl dui pihhuu d I 'll"""" 'w, ri.u.i-i; i. .dra h di- u ii u iil h d : :i'iiMi il i i U -li h Tu i ;i il u n u li uTiiPiii dti--l- "uh u h i ~ ~ u i d I ,i li ,ii- ,, -i I i i d i u uidild l ,iu iiii, -ii d i d', I i l" t d. C du d idip Ii toi-
t" ', d u i i i i "id iTI i h, ;.ui i h i d A d d i ii l li i rPi i. -i - i i I 1 ,, 1 l l 0 -i i ii .,i h l i, d i u h d u d i l i i i i u ii- i h u
diumui--i. i-1 -, ,, ii1 d i i i'ill', TV, ,u~ ,, C ,du ididi iill i, -di T.hiliii "I,, Pudid li"hi Ili ;1 11 ;
uP Adiuuiiiidi "Ii lliidid-i imil-ulu ";!" -C -uiu-hil'iiii ituiuul" hiiiild ihiliilhhena"iadeP ( Miululuiiiiuiuli
m u P -i u i i h i h i i d i i u i u Ii m u lt- 0 ll-i i- i i i ii u uii ~ l d d k~ di i- i- l u p l i u u d l i i i T r Tl l- 1 :- l I <. i d -i p u m i i Ii l m i di u u i nl d ,i i d h
iii id , I I Ilhliiui:- ,luihu,,di uili10 u n ,h I d i u ~ i u iidA I ihii" 1 -" i, iu, iu:, ii i i u u, ,I tu u Ii. ul d h l ', r ut :"d 4 Ii, r iitluIi !-li -li-iliii ', I I I -l r' . Iii u u, illl u uiiii, ii di ~ l i i i i u u u h i i d i i Il"lm i u huc l '1 uhi 11 ll h m idi i 1I d l I'- ffi jl i u i l i 1- 1 11),
d iilli h u i u d d i u i u u d u u u il i u ii u i d u ld d i i u i i i m I T t1 R I 1 h-l" Ii l I u hI ull I d h i i- i hi ii-i- ti'ul u l d d u,-iii d u ii l i i ti ii- -m i luui i i iip hf" "i i.id hd P h ui i mluu1 1 I" ,I 1 ui ,, ,, ,, ,,
lrhidi Iiiuui ""I" "I Ci-il d ii !~i ii ih-ui 1 1. I ,l1 1- -, tt
di irhui ii iiliu i-iiiiii l ,, .i~ ii l'il ,i ,~ ul- id'A l" T- : - I u!l dud i'iiili m ldldliidIu hiuliiu
puiiiu --, uh Lii -e d I hu Idi ,-i ii,, ,,1i -l 'Im-ll Al Iii ,,filili hi i u Ill d d- t l i im,, -. i, iiihlo,, l li di "Idi Pudu II huh",Ilid.ilii ifli'ldiiiii iliiidii Ad"u If Ii di PA,, "I, uihiii iuiluiit; iuiilhiiuiui
muii ,,-dih iuiIhuill ii mu"i hiui .u'l 1 ,
di h d m l i u I d _,ii, ildiuiip uihT" ;,"I'q hn!

d d Tm i m d h ui i i ". d-, Ii 1l-hi. ,, -i- rii i Ih I- i ,ii Ii ;i-, Ii,',,i dh u Phi iiiih iu hhliiil iiii iidii uli ip di
?rAOd, I Iiii f hTd'hi u hi, uI- Au C-I 1,1 iiiud -' I I-liu- I I-iei-i-, i i-i ii:' ,,l IT1 ii -uuiiui puldiiiu u- Cimdh ihudu Muiulhi ,, ",iu dlihul Liii fhm
Lii iii Tu~u~ iiilhu ,i Au ii -i i- iiiuu h i ilh Idm~liudi -d li di; du :i diuiu iihiii d-uui di
d:1lhihu.p lllll dil~i ii' 1 i--" hi hiihl i- il dlh, lid i ,i l li~u ii :i ul, 'i-i- ,u Ii 'Iii i uu;, -hi ,II',ih iii iiiliihi hd Pi dii diihi hiphiidl lili hi li-i I ,im Tli di 'l 'l I lui-ihii I lul I ,i- i-- hi ,i iiuuhi diuh :ii iii hi liii iidill m, Iul
iihih~hiu~iddidiihlhiiii~uiui-huuiii~i-duiil l.i li, l~ii~i~ih A- Auhdi uiiiilihildiiuihhuhiiml iluihiiuiuiidduim hluiiuuh ddiuuidilhi~liduhii.
1. f Chh)Iimu uI- ihili i iulh Au liluiiiihi ii "l ilu Ii i-i -h -,- I ul I I uhl' -!i huh, dud,- ,, 'l di di Tiiuiu ui,iu i Puj ihhh hiuihii Iiuiid ru 'h- Ihmd i .i.i. ~ d-h
F.i iuiu umlpi diz t- !, idllli, ,'>"1. ,S, f. ,l i .ii i Ii lu.iiAuul il ;i J. il li-u ilii iiiihi iluh :"i ii PC l, ,l Imui I'hidiuihii, di hidi ihiudC- f 1'I l' I i.' l iu u lu .uu h .h u .bt : , mix ImIi:duudi
lii ~ ~ ~ puui i .-p id -ii1i __ _ _ _ _ _ li uiii 0iuiii-iu miiu I~id iui Cm diif"; dliii uddluidriu i iidiu di di di -___ I_______ 1,
Ph l h Ill ihidi uhIt hi h ii,l uihdlidhu I uh ,, il iu ii ,ii i- i-dhiih i ,i-h ih h I Ci u,u I ll, il Ihi ih ii IuuuIihli hihIh udluln
'l ,- P i u i, ,i "i i h - i-. ,-- ,i d u d i d m u iu!l h d i- l d i i n-i i u i ,i i h h I h h h i ai h il h i D i h y niti l h u h h ui( h hi r m i i i
bili n lt-T Cu ", hiiuih Iudiud' ,-,., -hiuIhidi', ,liud di I~ Pih uiimdIii,i li mii i' u uuiii- Id iiuuui, i- hi hl I
muhlp -- unci Ii l i ii Au Iihmi ul luluu hudihl miii iiu'i ii di, lii h nd -lu ihuh Ihu i'l 1,,id P ,-
i u i d d i ,i i ,di d _i i, ~ r ,x a ._ T " - 1 -11 1I l 1 I : "
dPumi. u,,1--id ,m'i-hi uu il I i Idiul hIhi I "i ,liui~liii u-i PPC, Ii dip- ,,, iliiih dli di iii dli lhi iuiuiiimiihihiihi diP phIiihi -,,, 4
d iif ,lu "- dibu dl hi h du i i-T l ii idtl i i 'i i d li huTui d i Tl P h Ilu h d li h -i I h l u h-i u l Iui d li ii u i ii :u d i- u u hi h i h ii P


____'____--_____,___________I__IT_ .i l' dl dl -~li C1uli :u I-i dil ,hhih mim lih ihhui Fiii dlhu ,ilui rhuu ,i dul ,, ihhi ,,,,.h dlit-;4,
uiiiiiumu,~h Aii idlii- -',Ium. h-ui1 'i Ci-,i -i v tu -~h ii ii-i ihu iuiuuui A-m ilh Iid Piu Iilih iluip Iumiui I, 1i'u di uIhiuihhTi.i ,, -,


P I t ti P h h iii I d i i huh dl uli It1 i 11hh l u,.uIlli- I
h m h i ll~ i i i ,i i u lu iu d A A 1 ; -i -11 -, -,i u p h i p h i i i A d i i h i m u h u h u m ,i i i u p d d i -i i i u u i n-I1 1 , I l ,
I IiIldi-. III Tr jI Iuahhui luhih iih, Iii ii flud hi d-i md-iieA,Tulu-iu dl, IhII I -; I II -- 1 .II ,T Tii ldid. Id ,: ,I uh-;1, ",iu lduui i ;, d hii. hun d 'Imidl iii I
r u ih i h i i l u i m u l h Ih i h i d i d u I Ip i d i Ii h i i i u h il i i Ih m i i i h d d I -n nI Ip i uuIh i 1 ,
li it ciihluh hiiii~iim~'i Au ; hn ,. dii T, iiuhiii udmIi luu I du Iu. ii Li- ''",1;," 1 ~d -,"
'iihuli, di ,i A u u, di' i i, -- i-i I ;mI uu, I Iu --, e "II miii. dii. udlin di Piph diI.
iuiuihimlhuidiii ii- -h' I I uhi-iiiu, Iu -iiuii '! ih T ,r
Ididl i hihl hi hiIh i ," I I- I"- II i I : in -~ 11 ; oI,-,, ',,,l-- ,- T-ii hiiiulh- -_i ph dil uhil I. iiih 111Il 1 f ,1 d f, i i
di i l u i Cdii !u u il -i u u h i 1 1T h hd' ,i- " 'h d l Z i lj u i u i ulu hi imhi u lii di P u d Id ~ I - % f lI" I, I I i l- ,1

ii ,iiildii~Ai ii. t A hi ll .1 Oii ni i-. Aid hi liuii Tlii di dli Mmii u- immi hi T, nu lii iTuhmuiuliuilduhihid ,!
Li-u d"TiT,, i- m, ihil h. i di ., I ,. u .ihh hi i, hihuihi l, hlu- di C, 'itlihhi, hiiiiii "iiu -i hi' I ii

iphuui ':1 dIhh Id1.hi ph ii- ,l- ii ii Aiil r,-1h Pu l - Iui-i ;, duiiht i duI, hpl~m Uiud -r iidgl- lii- dim- Tlii o li n ii uh.ihu hu G, ph di uuu ud rihi iii ,iilhuu P, thzh
i i h p i i dli ,, ii h i h u I hA -i ,; T u l " l t ,- C T I I ; I I ,I, iiuhnl di P n "d Aihd m hiu to j, d el O d i d - -uiu u p I ii iu i
hi,_I IT ; l ,--- I ,- I- u-i hihi ii u-di _pu i. .'- i uu. iuiu dm-1- Mu, l. Pduuu ,441u. mot r,.1 ii
hilt" Li Ill- ~, i u,- i -ih hi idlIu -- :1 ,l -i iiV ,iii ,uuu i ,i thi uhwh i-u h h- it uh.1
___ ___ __ ___ __ ___ __I__ __ __I__ ___ __ loha d iu il "," I i dupl d i. h uu ii
idudh -C-l i- ,~ 1d~~tC ~ u OP Iii di -i du:hl "d T~hhi ilmi II 1 1 Il
-'"-di ,-ili TA I 'Lh LiDO a LO ,duhu Iiuuuud di "'i .iabi tiu'- Ym 4
VUEL ll up idh uhihl Mdlii lIu Il imI nu-- hui r h i, I I ,z~n, ifw da n 1
11 1 -11 I l'P 1d 3- 1 1,11-d't" oiii ft flS 1 6 'I n I, in 1i drad l'lt ell I t
h~iiiii, Alidu ,i hi i- C-duh ,muudiuui iuutu

T,,, .~ d u.~ u liih il u hi huh %~ili hihhii Tim.i *i dhh Ihii u- hluii ii ihh I III- lmnc- -S-I IA hi Pil ,,I, id~h dud,,11 t", ,- ---,l ; -,t i,i~d -hi i Iiili h Ilhilu Ih puiih p diii. dumhl 'dd
"1 1 .- I I m- ii 'ihihIi :-i iTnnuiuu iuii li hhhipuil-iuuilu p un ihu ii'
dii, ihuh di, uiiiui ri uhiiiii di -iih Ii ,iiihihi di hi u--II,- nt Yri ,

--'P i-u--iu u i.it- ilihih iimii ti hipi Pni --I d IhiumuhI
513 OR E N CJ, uuii -I 1 t- -~~,~ !- ,, tf-dY,1 ir -dilL imJip u-i Li
-T u-u -,c ,t ,- upiulip iliihi u u u ii uiii IL -i hI iii in ,,-- -L ,, d l.
Fiu d aN a-iah; T, ,am o- ,,u n I Ia ad d u iu u hi u i Il h i u ,h h u -d un li il u -li hiuq dind I, P atihiih h u h Ii iii hi- . g d .
iTU ii uI ,i, .1 hI d i i u h ui iu hiu ulv ii i u h hoi h ih u ih h i p0i i1hi i i u ui diIi phi i l i
aROu-1,M Cira Si. ili lliiii

iI hu-ihi di di Ific Idel ~laPi so~r,

n- dAf Ml i hi- Imiii- I i Ti : huh. iuuu -luh i jn h c ,,",, ,,, lll n \ I N S A ; d a W i? hv l q u o e u la o o l m a a e
,- l - II id l e -1 ", il O l itzl ,i I"~h ihI h ddCILOX
O ld ii Ih Ii hi- ii '-ln phi-, ii nI" innrrl, grIpt rl .rpIi p
i ITuhd -hiiu 1 l I 1T I II. ,11 1 SA NTA CLARA
o t ,u ~ IN W A A I L I N E S ,- -- d I ~ -. i i i i u I I I I I I 1 I 1, 1- ,-H l ,t L e , & ,_,,
i" ,, ( li ii" I I 1 I 1 ii l M i i u l lI - h I h : i h u ; r p iin i o . 2 I t e l o n M 4 6
ll ,~ ~ ~ ~ ~ ~ ii di i-h h ii. --l -lhi huh , J 'i el P r d e d 1- ; 1 ~
ARO CXVII 1MAR10 DE LA MARINA-MIERCOLES. 21 DE SEPT. DE 1949 PATINA TES

Alto honor con Afr e Crei un auLIxilio' i(milL( r
Laf;ha OhI ~ ii rao de P. ihen at Iunaa cmon

44___ -__:41 SAN WWI( 155
Ayr, it 0Wb t1 0 -t.
0ia de khbir ri Q
Io-l' a~ f.d I~ a~ho o
tic0l.da0 reiiz '.n. oa' o ,,W W oo bra d obeooooj fi t If! Repeiblivn
It a in0.00 61n 0. On 0 ,0

e16.,no~ C0.0 t$ bid, 00 d o
00y "on 00 to u u-I
g."od, and.~o 1. que digoo
dio d i o sO grand. 0.0-nm,

Mein el dia 'del proben e 0.n
000".n 00, n O.

d, gs-t-a, o0o.dern. oo,sur d. r

n-oooo oooio b do a
0000 i. 00,0 0000a 4nr nsl AAOUSP WN VIAI
;ic.t. 010e000r 1.0
0000 c0.o wn d in, no?7J DI dot RFTA,0 JAW A
do o d o n Oti a. )i prme Plana,.oded1,,ooo.o frO0 000 t0 .

dotid.,j en 1. it0 pi_. Ooon 000.0 ta. 09.0 ntlilao il0
Basaoc0d qe on o ndn no0 0o Haar 1,00 0,000000
y x nooo 0 DodO bo d 0o, vtit.o
e dtin d vet e e lt00- da, Moboo,C qit,,o 4,0r au0'
0. o cet0 Aye, li gmi de" oaloooo dir00 deL00.0viA6 1,I
000.eoOta -H 000.00 Uniod,0f n -aL, 'it, oob P o o 4"c. I

at n0 in a d~on 0000al I.,t RI 00 000 ,0000 de 00 ,I pt~d- ixi,0 0000. rno or o6 er n de 1 0l,%0o P-. 00 nade 00 0000 onto log ,-0n,0o0~o0o0d0,0,b0P -o R00 0~ 1, en inedio de transp( i. )
S1. t00, -de 00 00tne 00~e 0 0, .0).000,0,.0
000. Menoo ol,'n -?) ret Ewa doodoar -5 .-mestr rurdes de i Nami' )n
n. 00000,0 aromntrdos u noo 000 GUTIERREZ MA9A 'C, N I. Y 0. 1', n~ 0, Ad0.0 At~- 0000 f 000 -
000000000ai, Lo 000. 0yr _r e,4rjv o o Ji~j~.a tim -fi)Ii
0.0.0.~~D6 0000.od 191 0,000. 7(,'0.0Aoo~o0 o0
a09 do0010 Infterli. En Ira par Golijoe 206. Apotoo 1 1 5110 -74 0.O 00 0 00 00 A .oto.Eopouo'io o n npo~oo 0 oo oirol
num, in I10000 0I0. 4. 00.00tra "000000 000.
irate ao 0.oo, trib o r se t r n CI ~,o000000 n000 0 0000Ooomo 0.,90 ano0 sohfootooode.oooooo.Loooogo h rn
S000 000000000,ta 0000i,, at0o~~~ 0)000 0 )000 .,n,
,n~gonOOt ,ooe"oho 00 0, due000 On. o.00000 .0'n .o 00 0,0 000- 0 0. o0oOn, 0'ooOO0,0 0 ,0o'aO,.oooO
Ooo p,00 uoret, 1n 1. 00.,0 Haaaa31PE A DE AUTO OII00 0000Jd-.000000 00- 0 000000-0-0-O !, 0 0.0000. 0 .0000 0000 00000.fho oo 0,,
I,~oo~o 000,00 00000100000001 00 00000.0.0 Oo,00o La. H aban 000 0000, 00 n0s00 00
,0,p- boo., g-000,00 h,9050 0 0 0000. ooooo',ooroOorooO Oooaoo00,000000., o00 0000 bOo o oo, oo0o .
0.00000000000900 000000000 00000 o '0 00 00 000)00000000Oooo,,on 000000010.000000000.00000 .000000000.0000000000. 000.00000.00
000mnt qu III *000ial, N iA00 0 0000000 0 0 0 000,, 0000.S 0000000.0U0lf,10. 000000,00000.,~oo
Y.kee 1 00 po ato on00 00000 v II o e 000'0000, 000000 100000, 00.'0 00 o o 0000 000000000000 00 .00. 0 ,000000000.000 000l'00 0000.QO0O 00 o00 1. in 0 000 > o oo o 00010 0.0001000000.1.00000 000000000000000000.0000'Oo
0, n)d'o O oOoO0 00ifi P 0 a00000.00 0 0 0 0 0 '000 o-.,'.'000000100000 .000. 0 o 00oo0o 0 ,yIo 00000000 0000.00 00.00 .0 ~ Oloo,0100000 0.00000
0000,000000d000000000 00ooo doOo ooot00 00.0,0, O0ooooonoo0oooood,vO
d~yooO00000000000;0 sin0000 de0.00 000 0 000,ooOo 0 10- 00 0000.0000OO 0 0.00.0 oooo0o a.ooo.oo 0000100 0 0000.0 001. t.00ooo)boo~ool~0
hinchando, 000p0ooooom0po a s d.~~ 0 00o0"~OOo0000,0., 0000000000000000000000 0000.0000.000000000.00 00000,ol0000 0000,0
00000000000000.0000000 00 00.0000 L.OOO ~' Aj~fonoA f.6 .A, 11000,0000 001.0,0 0. 00000000 0000 0 oolo000 ,00000001000iol00000000000'0000.00o0o00 0000 .o 1
,oo~o'ooo'oT ,0. 00 00 .0000 00,00000000 .0.0000 0000 0000000000000 0 00 do'O~ 000000 00,0 .0000000000000.0,000.000dA,
0.0000000 crnaii. 00000.0.0- 00000 % .0.000 0.001e 10-0 'n00,0 v00 009.eilcn t0e00 0000p0.000 0 0000000.00. 00, 00oooo.odo,0 AOO01000000100oIO000000000000Y1OO0
'0.00000 000000 0 0 0 0 0o0 00 000 00000 0 00.onolo0 0000 100000 0 010,000.0 00000000 00000OOOgO0 00 00
Mi0.0.0.0. 010000 00id 00.000000 000000.000 r,.00000 000. F. 0)0oDO it it000000 o ~ 00000dol v100000 00 00fl- 00000 0ico 00d00000 00 1'.0
f.03 o1u I ol 0'P o 0 0 000, 0 0000000d 00 000-. 00 1 0000 00 0000,0000or r 000 000000000 00,,dooon o 000 0
Sn re e o 00000. Lo 0X0fPi00 Cim- V- ei at 4w ml~t~d -eo Dilp ",0 .00.0 e00 00.000.0000 0.001000v-oo00.0000000000
t000.0000.'0000 0000,0 00.- ,oh -l 0t~ 0000 000000,0.0000000 III S. 000000000 00000 00000000000.000000)00 0e 00000 OniOoaOo0ool 000000 000000 0 on
On1d 00,000 -oiooo- 0. .(" w ool.~dO n- FrIa me~,d h~~ad a a ,
V000' h 0.I00000010 el E~o~t -o~ 70'0000000'0. 0000.100,0 CbO00000,
00orc 0000010 00n, -, I.0 i (0 -, ,5 .0 "'0 030000 000,0 00.0 00 00 0 0000000 000 A000, 0000000000im t I tOoodooo run,
so0 iit. F.000 i__ ___ 0n00 Santiago0 d;'ba a apan t abi_,ndcd,.aIrnntr. eo
se construya la' 000.0" "0 ga e0e o 000 0000000 0.nffo 0)G 00000 ooooodzood do o0a. 090 00. El0 dcor RO ri000 z 00, 000
SU oOoooo 0000,000.0 0 00o lu O eno 0OOo~uO ,. .00.0.00 000.00. 00j 000000000 ., 00,00 esolan.ooo 0 0 0'Mo~~o'o000 o0,0000
00001, 000001=00000 0000000 e poa ioiocdo heofoo ~2i 0000.00 00 000M0 0 0' ni 0000 000.00 de000l0000000000Oo 00 ,Oo0o~OO 00
ciudad ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Mr.00 aipeeodo -io dooioooo 000"000 0000 000 00000 'It0100 000 ,o,,ooooooo od
ol. Oonoo 0r. 'Oo.o n.0000 lao0t-i m ei e.frria .
Ciudaoodoo0oood tu is ic ,-, 0. 0.0000000000000 In0000 00,,0,000oo0.00. com ,rtta00000.0 00000000010 000 00010O ,.00000l0000000 .00000 dol eo~o 00000-i' p0 000000000000 0000000
00 0.,10 000 00000.0 0000001010 0. '0 00 00000 00000000 000000 00000000p000
000.o~oO Ooooooodo-ooo~bo ,00 o00000 00.00n0~000000 0-,- -'000 000000000 00 0000000000000000.00001000000000.0d0,0.000000000000
00. ~ ~ ~ ~ n ca'rtoio n~oooooooo dq 0000000000000.00010n0 '0'00'"00.00 "00 Sooomil 00,S00000 00 n 0 000.0 d-.~b000 000 0.000.cor 000010. 1.O 00irni. de 1.o~0 oo poo~ .dr
C00000 ~ ~ e O0 '0000O0o00000-n0000 de 0.0 lo." t!~~o '0000 00000000 d00 0""' "00000-0 000 00lga~ A000000.0 00.00000 3loo 1 00 I000 0.0 00mo,' 0.0000 00ra 0a mor o mL.,0 0.00000000 doctor onOmaoO 'Her t'000'0 p00000 q1- 000 000.0t00 00016 y0 0m
I o.rae eiioo.c~ el lion d-'ho 01.000 f0 llt- 00000I 0 -Oooo 0000000000.0,tgr
00000. 0.o,0000000, 00000 00 0000. 000000
000000,0, U on o OooenO >r Oboo~ooo 000000000.0.000'"000000.000.0000000 00000.000.00,000000000000- ,000000000 0000000


0 I0,oytod op .tea, en u d00 -00100 0c i ,,'00IF c. e momo0, 0000000 oolo- N o y e n
00 0ri 0,to ,00i0, diled reoiadu ;0ete0n0 he .11. 1 V1.000 i0. 0n0 par dIt, e de saa a o l m r
-r 01000.00 000000n tcoe tmi en,,n ci16lo.
op~o~dolooo~ooooooooo00n0 00.0 0000000000l00000000.0 0000000.0 0010.~ 000000 ,0000000 000000000 0
dor 0 .1 G00obi=n centra I0 000-0 000000 00000)- 000 I0000.' ;0-. 0 0 0 I",0 0 0


0i 0.into00000 dcoo .00-o 000 oN~o 00 oba lm
00000u hot0.o de Oo oloyoom 00 000, ,.000,0 ,- < I .'2 00000 0 000. 0 0d Ooo 00.1,0 0000 d00olln 0000od ,OoOo 0 Ooo 00 00000000100 0 0 0 0000. o0 ,00000
itO0 tI 0000etal dor~i 4)000 do.001 aprost (IoA 000
00II 000 000000 0 y0000000000000000.00nine I00 00.00.00nn o 0 p~Oo 00 .000.00000 O~~ 0000000 nodclanooo 900gut 0o000-000o 0.00000000,000 .0000000000i00000000. 0.00000000.10000000 log00, 0000.00-00"'.0 17 ti00 tacit 00 00 .0o.d .000 o'00Oo0 0000000 00000000.0 000 0 0 0 0 000-I0 0, ,00.0000 000.000.00000 00 y000 0.I .0v 0.a 000 *.0d 0 00 00 .00000 0 0,00000 00000000 o00000.0,0 00 000 0
de-- 800000000 000o -00o 00.00 000000000000000
lat 000r.00000 OOooO0 -"16n00 0000. I-.000 fonI-00o.0000.00000000.1.0
0000000000 0000 0000000,00 0.00000,.0000000.0 .01000 00000 0 00 00000 0
I"0 0000000 0000010.0 se0,.001 .00ien POO 0.0nO'0. F00, 0 ooo,900001000 .0
rrooi o 000.000000 .1 0 cioollo 00o00Q000000d ani 0,no0- 010 0)0n 'otd0 oo D po r
dOroee .0,0 cu oa 0000 0 0 0000t0 0our000'~ .0 0n0 .0 000 ,0 00 ,000
w ionio 00,00000 0000 as 000 I .0100Oo00000on00 00 0,0 0 ,000000
0 10000 OoO 00.000.0000000100100 0 000,0000.0000
000ad0. 0000 00000 cat do It0.00000000 0000000 00000 .00at0000.000 0.00000,a00 0 blidc010 0.I oto y L P
0an 000000000000 log 0,0 -a'.0000000 000 I--'00 0000,0"0000000p-0 00000.0000 0 0
Medic Oooao00 00000at o 0000.000100000000 .0000 0'0o00.00 00 00 .,000- 01.00000000 0 0. 0000000000t00 000000000ef 00t.00s00.0000000 0. 000000 1 'a 000000000.niaco0000>00''0 00 00. 00 00e00000000d 0000001 00,00 .0
p.c 0000.0e0.O00,00.O. .00000.0000.0 0 0000o0000000ot~.0010100000010000
noL0000000 Conan .000 0010011 00 0000.00 00 0.00 0000'000 0000 0,0' an 00000000.00000L~o~000 uya un a' 000e 0 city .00000 00,- C o en
_ _ _ _ _ _ _ __7_ __,_ _ _ _ _ _ _ _ o'll evita 00000a c. on 0000. o1mo 00000000 0 0100d ,000000*It00000.10 0,oo o0000)e0000000000
Par.o~o Itilliiu din it 000 00 Br.0000d 0f0000 00000000 000000000.000000 0008
______________________________________________ 0,0rsd 0.,0a01 ra) I00,0000. 0000-n0000dooCo, 0
0000000.0 el0000.00.000 O0.t"" i,"cossrbj0 ntoo oDpr


dad000 0000.~c 00.0.1 it00,-o0oo000001 0 00.n
000i 00 ,0000000 01,.01000 oiOOo 000 0000.0.00000
,'a 0,001 0000 000 0000 00000000000000.00000000

frig,~ .0. i00s0,.0 00no d e0000000 00000 Aooo0
,Ooo 010 L~o.9 00ooo0 00000 0 0

0 000000 00.00000000 '000-0000100 00 000.0000--00000 ood'-21000'U0, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ala 280 000000 0420000000.0. ,0000 ooooOod 00o00o
0.0000000On loo'oo000.0.100 0.0 .00.o 00 000 J2 0 00O.

A00.0000.0000 000OO~0n0O 000. 000000000000000 00 Ol0. *0.100000 00-.00 00000000 .00 00 oo

'oooOO. .10.00 AooOo. 'o1o~o 0.Oo 000.0000 0.0olO000000000,0000000 OO.
.0001000 00a00000,00.0.0000000000000000
000 0,00.0. 00000 000 0000,0. 000 0 000000 0o00. 000.0e
01001 00,00000. 0 Oooo~o 0.000000,0 0-o 00000000
000 000000 0000,00,00' 0 t00,, 0000, 0o00000 00000 F1
00.~~~~~~~~ ~~~~ 00p)0.00 re0000.00001 0000000' 0 00000000. 000
0000.00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ nwcl y.000010000 0010000 ooo,000 0100000000000
0,0O oa0.o0 00000000000
P.000 00 el 00 p0000. 000'
ut It 0M7,;o 4
t'ooooeoeooioo oi'oo~iiooo 00 000000000 0 00.6000 00 rnt-TI 8 4

__1~~o000'O'0000 NeooI 0,0000000 o0~.Y0 0000,00
0,000,00 0,1F"i de 00,0,0 000 10000000.000000000000
0~~~~~~ 0', .00e. O toooO 00000000. Ioodo 00000 0.~~~~~~~zuc, 000t0ee0.0000 000. 00000

F an 00 0 00 0 ,0 00o OO0o. I 0 9000
Uft naggaa1 000.ak al0i 60 "r 1o0 0.0,0 0000ia0 It 00 &0,0.6 00 & 00.0. S A F R A U F% AE EW.pb is0.0d0 M 6 4a& vg"l do 00 but ntenei00.
O .l 0000000 0its 00 00 us 000 00a 0000r 0 do 0ita 0q~ 0000a 000 000000000 tai dt 0000 V101 50000000.-- Pam
_______ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ iiao 0 0 0000,o0 000.00000 0000000 0 zwali0 I W 0000p.doo.00000
as 0 1w ,d ooO00 00 dO
00.00 0 000000 d nca. 00000 doo Frncsc 0000 0 00 0

"at.of uv 00 o 0000rit~ 00-0
h- 4,o rn 0ooo 0.cl= Aniue lmc~ a eo-.
am000d 00 -g a, 000000 n-!
0000 N ie ldttrPr 0040000 LA A TIULO 0W LUTA YENT AS BTRMINE

clo do 00, Alb 0t deC-ic .I

PACINA CUATRO 1MAR10 DF LA MARINA MIERCOLE.i, 21I I)[ SEPT DE 1940 0_-I .,oCM


DIABIO DiE LA MAR A PRSM 'SEABRIOLALE61SLATURA -, erRoga' G LOS AS
SLAN NA AN III1 _1111111 -- ,INNAIAANT INN I~ IA INIPIINNA ___ll,-, rIk, "I' s', ~ l "I, R'sl
VICI'NAIDNT NA LA, AM'NA Pee A _rlre_ Iee "knl -S ------ --- -c

XW a INNTN 1f l ANIINTCNAI L2 NIII AIIA laNIAI~ IrIA Isa ICNI AN ,,1 Al~l .,l SIw- N~luw N el AeArN 5ISAl INASsClA
ArNAAINNNAAICSNNNIIAANi ANSINNANNIIANNSSA5 SIN',IS7 ~ rw 11 I14 ftfo o lf ANvil riNICS fil ill Non qdn I NoiaNIA .N drI N


NI" e rj rr NANSlAIIAI.N.N NSN lpINSSACA s1, Ce "lA ANNA Crar INIANS Militant

-~I . IA 1 NAISNI I lAI I ANIA sI IIIAIN NIN rtr NA ,ANI ,a AN I Ir MAN'T -'l z c, 1,IilI A SI1
Nerrr . I INCA," -,I'l ,' ,,,,,,l"'- i I ]- 'l I 1111-4 l~ t E 111111 INI e,! IIINIAN Ile MAA, Na
1111 Ir ?AAN Is -e l lj-lA1" Cr1.IIIAIN, S SI 151'
PRNN0 DENNAS SU C I II SIN inaN c NA I ANMAANI"li.-l -r' N, )l W',D, INAIC!NN NI NIN

Ait' IAI"NA'l A- ArA I NNN I A I I !AN I'IAN." N Ni ', ,IS SS -N ISA N_ N,,,, N'e if;,,11 ANNbr "AIN
AN IAAS N NI NINCI Nive',NI S~e ,e IN 0, I'A r I ;lrIS CreSN'lIAS' 'AIN N AN I~N AN IN I,
TELEFONO DIEC O ANII'ANrNNIA 0, AN l NAN A' SIIC Cs NI ANNN ANNIANIANINA C' ANNII
IN'NNNNNl NI'A Aco''l~ NI ''N .1 NA- ANNAI Cr- CS.S AN- Ilg IN A IS'A lAN 1 N' / r.N NN'e
ri-I.-I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A A.II .- a u o n I ,;l i,1,T ,- lII I l/A A le NNNrAIS.YNA) NNANS'IAN NI, e SNi"
NAI. S 1.5 N'a'N . N SSAIICAANAAIN IAIAN1N iNA5AA A!'C N I-, (rn, C'N S A I I C Ie N IllAIN AANA AI NN1 1I
TriItN N/CNAA Al.a N l i 1, SSeNN N IAAN 1Ne IAA ~ A~ NSN AN N NIN~AAN
IAIAICS .SA eN':: INAINA:C:NA:NIIA All I Ar. NII. A-, A7 INC "I
2'"1 ANN AN ININ INCNI C ISNIS Ar I SIN IA NIMN AN"' "


I Sfi o riItf. r rCSt at.ar. INS eNS10 ANANd ANSACPNN. N NANII -ANl I 1-%i, A NNSC ,-- ,1 INSj IN\II AI N,, l IA INNINCIAIIN 01A "TAN 1err ICr INSlhr- CA Aer'

DAIA ANN ANSAS lkINCANr CeIt iT i- 6m 1,,.:, I N nA' ""i/~ 55 ISSA IrrAC~ SI IN NI IA"~I IA CIY I N An N Aol N h IAN
TAINA SitI ANI I pSINA nINA A ; IlC
N NNIN\ANNA'NNI5INNNIeaIANNINN H- I ,lN NeNre 5NCN "~I -NNAACAINNI ANAIA AN' lI.ll. zIAIIY~ NA" ASAlCN -~~IIr t-. -N111IA Arl,~N ,NNN 'A A~NAI NI~NNA5NSN
NIIAIN lr NIA51, NINNA s N ANlpaSe I ~A~el NN''N ll' AsNA~ ~lS NAr 'N sNla N rAN' N a N N NINNI N +d NNlaAlSISAN I I CANI ANN IoCNAA
XSN N "lINA~l N 15IrANre .5''IA CN-N '"' ArNSAA N eAIIN illrNAAN IArNA 'IINd '.NAArAINI A IIN ;IIINN. aANANeINCNIC -NNAAANA.rAAANCIINA/, ,iANI


,_" 1 -1- 1 11_1 _11- __ _ _ '7!il N 'I I N A ta N I A IN, NM A, red/C,
IINAIINI 11 N. N- IIN, I A N Na,~ de G~~ I NA N' NIN 1II I II "",,, I f- l !" CN MI1CNINNICA
1, e I. 1 ,l I ""' ANNIA Ai NI INI;NI dahA::$_ A-,
- 1 - _ I NAY. ANN- 3 I ,,, !- t f" -N I"NI, S"l -AIN r, 1- IrC C1r'NNINAN)I',N S N, e
ISCIINS S IIIIS NI INS II~ INA dN NI CAI NAN I l'N rI1N I IaII 1. 1 o l N r I NS I I NN
IrN & N N NI NII I N .NINNAINNAINAII 1, I , 1' d. CrNIANIYSA, a \ _- I e; SIIANN SA" 1, ,- ,"tI 1" 1 r C f", ,"7 r." I Ce Al N'. eIN
II r All d IAhi ,' -15 -I -NN~A IIIN '!, -d,, IrN IN rI BII SN1ANAA NNNY-,,,,, ,,I ,t! r nNINA I,
deT O IA I~ ,' ", j- 1~1' Moin 1 ,'ICCIISS ;IYeNr Adlle INNS,: 1.5 fir'I
F 'A Q A A A 'i ANNAANACA5NI ,,,eCANNIIIININIAS&'l
hir~~~~~lli 1N1I S Ce C N A N l a,~A S le l A'I N A N A N 1 A I I A S N e
!,- .t I NI 'N dI" 'All:: ,I A CIIIAN11ft11lSI I. N"I AN IS N' N INA .IANA5AieINNA l, Al. l, I


Otr i Aild ININIAN ehsI IAA'NI''l I -'1,--" 'I "l d'-,,-,4N 'ale IsaA' 'N NAI I-, I'A'''''- "N's, rI.' Ne INN. NISA NIIA rNI, I1 I,?,, Pit "1Nclu 'AAA'N'A ANA elA Nge,,CAACANIAI ,, ,INIA-I,,If--NII-,NI,,, AI) D;A,,aC
A N N~ ~~ ~ Id INN esAIS*CI N N N A N A N N N 'A,'N II N ANN' N'Nl'-"' IN N NdA T' A AI l AIi l',,r.I IN N A"l'I
I.I -':- 1 ,I1,, IAN-, NIse~eIN 15 ''A'N'N'lNlAIe"e(id A' da cortldbln u AIANNIIA A~ ,IYNdeldAndIii/i N'A.II NlNI,NANNNINI aNAIINI,I ,AINI1.
A'at A"l-ol A"I,1 Il, ll 1 '"". 'r-_--- rNN 1' AAY~ANNY ISANA' AN-, ereNAS1-I I iNNY"1,1IIrA.YIN""easNsS'

NANudSo-"'l" ,.ItR )' I .I ,,,f.1 IA NA AIINNN 11 S. NII I ", ., 'SA et 155 11 CA" ), 'leIa~l NA CIAAANI"N DAN le' C,~SAYlN"' N:sI INN e ANA,,II l 1" 'eA1 1 11, t111-0 ,IN .
II Y' N'N'C Ad'NANNNN'-NdIAANNINNINIePINAAA ~~eI
d S I N N A S I S A I N l ' ' I C s AIN C II I N 1 I N e S I A I N A N N A I N A l le;l S

Al'tiitN ut IANeANSNI term" A -1dAN NIN meNINI del GobNINi .ifA qA- A, 'a I ,",1 ,ANN N1i. AINAA- NN1NNN'PNIS ,~NANA 'A'tIA AA N"', INI A NAIC N1' A"i l'I lANA
ANAIl'NA It IAN In, NNIN ll alall I~ ~dl IN'l II -s --- a IN I -I~"A ANN_ LeI,-erAN -_ NAN t,, AAANI All IAN 'S ,
SIAI ~c taw :INAIS pIINCINA40d, I Ce,~i.ja I qeur IAeIA' I I' A' I Al A' "I-AI CAAN pr" I'ills "itNI I IAN,
IAIINNNSN'I l'I'llN Ne:a d' A I '' IFNdrNAINlCdIlA SIIIII I IANN e I'
I I A N C S N A N 1S A IA Ad I. IA IN IN IA N N I'. NI A NNl A N ANto t 1 1 1 1 p o rr A SN ( ,A S A',, ,, ,!,: ,I
'IeiNm a eI'lldA a L riA' i liae e ,'l d e'N a N' 'N AA '- AS ;AI I ~ 64~ AlA 1. NAIAN CCAIA I "
I~r nlaadr NA A" A N' N 1.N pS I N (" Ne ,aN i Jnt. t em .e. 1 ", , l NAN_ C A.I 0', Y
Ait dN"'NN ,T ASIAI lANA term.N teANASN %IIN NAN Ce aIAsI r IS NAS I/I eI NANIII ANSI, ~ainpn
NA aN litN At d." '1' .N 'AN AN CI AN.Na ANIN~5AIe IA AAI eANAA, Nlr~sNAACN15
Si~ I I h N AIIINAN 'I' N" .Id11' NA' '1 N' -III : I I'''' r :if" d"1e'e, ANANA1aNSIS NNNN'N1NANNNNArNAN NAAANIAANA iACSNNI .1nA1s
z Ii- 11,~ d ]. co a t fe i~ a a I,', I ' I I a p ; a N AlA i" it I ,A N Ili A A AA. IA M I t AN,! A Ai 'Aw lhN!- p I N li IN N.


115 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l INIeNII 1,151 lAA, a N IA IA. I- rI IAN eAAN ANSIANA1NSSANAAIININAN NAINA-lAAINANIII ICfSSCIAI
GA~~I' INIAIII CA INAA I I -AICAINI NAIAI'IACAANIS1ACAIA iAN ANI e IAN If NA -IANtI ieS.II
N'o" i'a]ea I I- I ,;. to a. ar aja Y HIiiA"SA'lN' 511" 'N NI' NANS A1e NIL l~ Al ilN INS, -IA!,I Ce, erre- rld AAN, ,;

de N Slr I AN",,o s'N 1- i- ,I'll ~ rl C ''A' A 'I I n I I -,. II lI IINA d~l l A l dlN, s l.IIIAAI IS, INC A 4 1 IARIOI ll AIN IAACR I i ANA AAA AC.AN'Y NIIN II. NNXiNII .'N INA '
'N~aee ri1/CAYII I ,, 1 I i -,d- I l- 1 lI : _, r CA4 N, ,-NIr NN5tA A Cr iN, e eN
ad/CIAIANA. W atNNINNIN' AN
I AI IANINI"dAASN l'A AIAACN.NIAS ,lNAAAeCNIIeNI NIN.NSAANAaCjNidr~NAAIA~ieSSIeA C I ,,AaiISeMI
11i1/C'A l'a IerNrdeL rN Il 'in""l'SCA"A1 iNduAANINIIINAISINAAAIAIC.AN_.IAIIIAI IN'AANNNIIAlN ASIAANrNIII _i-, NASN:,fAN-N-I;NNI-!
1"gocie,~~ ~ ~ ~ NNA leSAAI I Na I GAIII: 1C I .r6dYNA , l

d lil INNNN A til AIlal SINAl 4 t Cs" llll'A Nr7in lAIN NINNIAr II, I CNN'S Ce- nI I NI l d l II II As rif- Al .ANIN I tii AN i n w. ~6, !,epeala II I NS I A N" NI, : t til o I lN hn AN IINd .A~nNAI l NiNIYCNNY'ACNIIIAI-e .an.- -an w~~ ,,;",", 1 I I I_1 I- ; I ,I ,I IrAA'INICNSJIINar.
AN'~~~ ICIIN IAIIiiN'dI AdIrNrCN A~ 'N'Ad '"N A AAlN'NI A'' A- YNiAAINCA/. ,I-IANIIIAAAA.AN YNAINIrIIAN i1-aN -_1 4"N a ., .'I ., .I.lr I S .CSNI slnt N 1,f, ,.I ,V IN b.1, CA ,Ia~iaCil~e yINAIC trAIN'o~l I s NlrN. .on A IAre Pit elmA .N NNl ~eAANs~
I' 'N NINAIAI'AICC ANINA~SNeIAIICN NIaNANAAI~~CCA
soAI lese N/ 'rIliR~ubiP,,luci'- NIIIINAIAAIIANA : ,, YNIN Al Ni. ,N' ''I'NA NIN ,INN ,1ciAAI IIA IINIAA IeInNA-I, FneAN ANC rAAAi m i~ml oPl~'11, N 'NANAAINf' I rnI'NICS
IAIAAA IAI" dCNP INItAl~im ,Qnl'lNA" ,,1 N A I N YII 'A/Cl, e I Hs- A'A I IN~A Ad n, ,Z _," I II I A'A5A 'A NI IN AI rnNA NA N II "ganIN.A NNd AIN AIiA A Y 'alIAI initrl a1C NIIN Sur MIIIIIANej,CI ,AAI IrIN NIA rN IsC Cr ISA -I -IIIISI
Ala, Reli. l Ie.rui,-niI cim A sh'r.e'"'I N't -a 1 l rpr .i' uw tnlii a SgiNNI' IAes~ AN NNANpISINAAI'INANA cluNANCS eAII INS NA/CANS-IN" A" eA.- r i .N"
'IN I Cr i NA eNI~ I dI IA 'N Na rillel CANNIA IININANe NII Ale Nl iINN*raeAA'' ,i I c "g q
CInaPNANZNeI III-a NSININNI in- Il ,IiN Nl'NIi~ -NNN'ISNACA 1iSiiS~ab- aSdir a IaaINNNIa AIAIAANNNiA yNslr ANrma eA rSANICSSNS
PAndnrnAC I- ENNAcii I'I Ca elll A'~.I 'N" ,A.NI. l d" iNN"'N'-' -A I -1 I I II. "I1 "A, I IAANINAAA5AIAI I Ar ellellla, I'l.NININAINIA ueiZ IN-I 'NIINSNN NA~~ I llNIISa
I "As ,se.,dit, clli a~mpIAIIsII.NdeA T--AAS---I- I'IlIA-ANA-,A'"'.'ANIIA.e SNI AIILI AI5CAteI.deN Ad-NISIAI en NAIdeINANIAL uNAgroinNNNIAIAl.aImA rAAIiAIIAIanAINSIASINNSo'II~~~~~~~~AIN~~~~~~ ININA A, ,, 'A ,N" AA SiI N IA e d I I ~ I' AN ISNAS AIIS IDce qINN~rN~I N IndII IASIIeNN N NN
PeroI oIINA soloIt qAeiaNYicirdidtlA Z a- -->, I, II I I IN'irinA 6I e III 1 oeN NISIIN NSAAdIISNAAINNCIA NINIA INC nS IY'

NAAII5NIIICINISIN, I~ IANlAA dl INN'IN NI A -NNAI I~t~ -IN IC 1 ~ AS NAIANI. C CANA. I e It, AId. .INIIN'iNN -AIC A.II : I '
-e4 iNAS Cam i .cn iA 7 5) In CrSAAI ':',S e IaAt! INAN'SCAC A,, NNI -NlIN.ICIIA.SIINI, NIII AS -hSI INIICA N l s A- -IIISIN A tIN AN ISSAto.
ac HIlel INCIAe ,pa ,NSANI~ 5 INI ISAlC NA Il -ICS C/l rasr IS SI15-l Illa I
Eld f I. Cs ItI loA111 NA -N ,A N'N Ne C -- II'NAIOI IA S d I Iil~eI~ NIN leI PINI ,NAIIN a Neur III CIIIr. Al~II lell ,INII Cs NAI' 1115 IlAININ'"to ICN IN- 'INI S y fl eS/ .a e
lnAniNsm n aeWlels'Na,A I, ANAIN S'NNrNINNN AAIAIA". -1 1 I ,,,. .p~v Ilir~r I, -Q
I SAA/IlA.A ,,I I N A NN NA/NN ASNNANI NA' deANN~ASAIN AllN/C a-,NAeACINANZCA Z. SiNCANN A hIS N l-dCI ,al'o l'a',N'Z ,A lN',Ile
I Ar Ce NAA IS~NAie I '-!A.NCFtS tae INSI IIInt SNA NCN SA N/lCA 11 AII
1 N, ,~l II NIAIIA N' I, Ir I AIA IAIC NA AM Id ISA IN ANSAI IN IINII IA~i SN ,IC ANiNA NA AN/CAi~ ld mrcas ioa
SN lrI NINIA d" Ingd C'.6" -NAIA IN NINA ,NAN.ISA , I I 7- I lIM rI oil.CC., q ,II-SINANNN INS
G~lINI'A A~lNS, NNIIII NIINAA ANNIS NCAI l~A NANNANIAiINIIA NrA IsS/CA' AIANAANIAICIs N~sN~eNNSSN
NI I e' NN 'IN 'N ',I., ,IN I Ir A I'l Iep eu IS, DINANI IAe. slaI ANebb A, GNANNAAIAI~A
INIINIidIN 'IANISA'l 'AldSN AlIAS I;NA' A- aA-IrAIrNNIa NNI I NAN NNIIN'NAC CII eIINtANhaIerINIAaISuitCs N
tlS I/, Sal. I I -AI IA ISI~ II NAIA AIt I INAIS -s ANNAa SN NAN N- dA,' ah rol d am.qe
N~~INAASAINI AAN~ie IIaAIn l nSAAeIAISlt 9IneNSN pi isiAAANI e enesIN
C"'" II, j,!, In IfI,, SI 'NNI -,A N' 1.1 CA IAAIN S NaIC/C Ce ANS NS I IrA ANNSNANIN. PeNN-l nA S N CrIia clee I i td ANNAtro ISl regllO SIINI delC SSSSIN Sa ANIAaIAI

ISSdSSAS, I- ,S.SIS ,I,, 1 ,? I 1 1II I 1 e INNAIAN Cr I II/CI NANlNI' IN I ,-A i iICI, L I "NaNI C NNrrAN c-p~~rS~SA ~ esS~s CsIC I poitrl
llddeN-lASNN NI 1111 1/C NN,- ,' 1I 1 I,,II AN eNINC IN SC A A ArA iIA .N"sI S~SSA C I Sll 1 1 ~ 5 5 1 5. I A I Y nN IANNANN i a nS.I maJe6 'i, I I I I I I A da N I I I A I N ONS I ANISN~A IN SNA? le 1 re IIN Im SNAIA NI-N SINa IIAO/CAA CAzd .eN$1 I- 1. NIPl bs.gS s". y1 1 -IAtioi- gosa
IANNN NN srN M IN/INAI.IA''I lIAN'aNI5NlaAAeA/N~Nl~srNAN'INlNNNS"'N.IAlSN IeAAISN~asI~/C Al~lA'A INNANNAC~a'SINIsSNSAS~aN NNCI~sNAA~lI5.A'I.SJI5IyIENIN,,ISsAN. IelS eNa, _AArnd
1NrSN~rA1IAINNA!SS, ,AS IeAN S- INAAeSIN/N'N dCaIS'ISIAII NSaNMN, PAINAIIIPINAaAsINII.SANACAAAi SSAAAa
bhre IAANAINNIMN1I Illsi ~ dNA AsAl 'l'AN'A" Ne ~a HASAN SSINSA/A A~ INNINNN~sI aNS SAN~, A.AIAI'.eIINIrJNSIAAPI' 1SNISlSC AASNAAAINANAC
PAill a $.A 1,til N INI Ce Is ha 'a IA'A N I II NAI S dA eel' ININI !Ar)NAACCa~ IA IA1 i N SlA ICC C aS 1.IIS ha iled I AIAIJSS15 d ar NINA/ A lpe, orul s15115l ade uie
Fall. I' ,Ii, 2- ,I- I pll I'SI-AINI -NI CAI I I I N rIIh l .NeeI'I'SI- I til nbiII',,S I ee seraid.iIAN tt sa iaba srs omorres
NI~~~, Cs .~AN MI'.Cv. AI5IN IAd cast Ne Nah l'AAN to' inter .r NI lA N S

PnaIISSNIN SI All '' N~ N %I l I I I- II I I- I aN SN NA IIAI AII AN '-' I ASNAlo.Aprolem N IIs Ce a NA ll~is' s N e ll 16il 3111p50eu'. Y ~liis re .,dae


ANO CXVII DIARIO DE LA MARINA. n ica HMa b an era -'EOE&21 DE SEPT 94 PA(INACINCO

Teobaldo Rosell III Par Luia de Poad." l An l AnMt, we


DE CALOR?
o~~P "f, illsnco
LA LP, oAA c bm c me in I rFLAN


Solog br, ueare l

f'cho No regule a beho

6 S Co eilos Ri8aes Ruffi't supper en lat Leganon de It-ali~ aj
t c c c t ym c c r teccncat AA no

'f ~ ~~ r& n dioffl A


Eneurvedo de form a fno T n mo
pueda fUmplor r"MY
c ct nAAcarcwrent Aare Ar mura ne aacoAro

re vSpun-RayrnIoy reba adiimoen


Con~o en posest -ufle~~ aeot parampa as ouf
be prirners Zapatosdo uto:r Bobr)v meaiao gam porane
par1 -lgaae Adoro .W 1R assan ,d IR -eevo, n onh md~a
D1educidisimo en de a

wws h-' moo RneI
A D B L -- nM -A igd h2, plant bala.

LO ME ORR PARt ~ CO NA
ccccccc~crccna~ccnt'AcccC'nc~ct~cccdcy DWii t itAcA M~A~t,~tcctcc Fccct AM*A
Ati ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I tc~tt t RU, tct~ ~~AA ccncI ~cA cctc~
t~n ccncctcc AcA~nA.A~t' tic A~cn'L 'cci cc ccttlc~ccccc IAS
tt'cccccccActticcct AAAAU;ttctflc&A~ntt'A AActtttcA~tclcA cc M A
ct~~~~ctcct,~~~~ Ic Antatc c ttcaca '.at ~cA tiA IR ~ A AAc
LYDIA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 'r It PINKUAM mccA "All c t A 1 Atlc cAc IccA~'

it~~~R c5 'A, cctnA, AcranA ccAnc
AccAliw c Ant ctntttc1AA tt ccA O ALiniccc emotivo ~ t~cAt-' c ~mc~ccc'
dugatado tt~c Zat~c.AtiA~tt~c~tAA'.Mc'~7. t A AAAAtunAcAA
c~~~pI~~~ToSg. Buff r,-o rnpA Je Legew dEnd vcflecc cctcbcc Ade rojic c c tcgtr)isestc
8,6,t] c Atnhrv,cy ttA ncc Ac'ninnAAttut ctcf VIO'OS V~O't A I A Accc fcfcnctectcccttcttltcttccicttc''tott c ib i, feccctnc cccctc do- otn tprt ititetA ccttic. 'ccc A

Ac'Amccccc.euciismo N o'c' Mccci Ac ('A.1c'Ac.ActccA A'. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ vci tan' citaiw Aca tttc'!n .tTelm:'cmcActcctt'c Acccc ccc A At~ccc A Ae c' qccc' "icecc rt tcttlc Jttliti MtttI
cclL de.ct ''ic Aet cdoc "tci'c't ~ cgvi, Apiim ccc t cccccinAcccf
'ccc ctcn~tccccccccccc t~cA~g bc 7ii rcccclliccccctctcc~tc tctcc"cccccc'tc'cc cccAcc
''c'tKB ILI'ccccccclcD AcctccAcc'cc clt'tcD~c~cIcicccctcctititc
tcAA 3, 't''cccctc cc ttcc i ccc AcA'cc'ccctAc ticlcc ci tccAAccc'Acccc Ac tcccc Acyc c c Ac 1 c -ti'At A "tctc~cA tc~tt c l~ccAccctcccAA Acc"cccccc"c tcct icc ctc.A

PATINA SjIS [MARIO M: [,A MARINA<4IIEROIaS 21 DF SEP T, 19)49 tO )I


n ,aI sintesis Mn11 dial CARGILL---"---"'-"-"-' - -' t-------, Rajik, pie cfa# en dleagracit

I________ hiternacional ",al41,"i~,. 'Sin saber qut, acer" PIm (Arwonwd Innd 1ged plln i
1, SI M- -. rtp. t--'i i hitiu' Mtuit "I". .T4______ . _. __ z Mud i u a e f sih


i uuI 4 P rip i d I n iuippittpuitiu d lr p ti n r; It .uii~itS I ,c.eu ut m ,Y II In t ui i it i t itti iiodllT r t u p1.i ( -, itt' r I l -i
,wo h i t it ii ti u-ut pi u ui u u 7pu t 'I~ titu u it I r Px i P I, i 1 1 Il I .- I i "" iiu it. plg~ u i c it t i
,164;,~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -Ii4Ati, ,piitiiui, I l 1 Z,-I 5 iiiitu,, Il- kii tlituuuit Pl uGiT ,I,'!,
tip~pujiu~i ut pttip iI tuuiipuu itiiutcitiititp ,! u, uuiii3-ti ii itiuiuipuu 1 ',-,uu ,--Ii iipj I- -i Ii, -1
tiiiiuuitipii~itput it uttuuitlpiui .ii. lit itt t.' ,f
t- 'r Ih- i, d~d , , 1, h~r, 'i",: 'll i i Pp ut I p i I Ipt'IfIit ijq t,- ,
tuuiidtui~uiiiui, tIpu :At-iiiptuiii ,i P,,,l "ti ",', it.i61 tni i ,liut tycIn i
-! I l i i IP i t l u t i p t t ,t i t t u I l l t ,, I_ ; I It , t Z I,


Iii ituuit tiP it Itth~t ii t t, t I'll t t- I i- y"tl
ptipu ii&.icut., ii,,,i,,,~, ,,,,,, ,( iutliilu dc, uti -t!uii iiiiti )i m1t tut Pit ,,,;I'uu I liutiitjj,, ,,, ,,,,c ,, i tI
Fuiitttiuuituiditiptu dit~ptm tp p p p iitiiti ii ) h nt. ni i- ti- l, iiuihtii ttltl.iiii, ,ti-li
cit u u i q iiiiudt iiiiu ii tti tcl:. t h i i 11 1 0" P, i" Il- I' i E 1 ,It'.Zt'i, t,, it nut ,l,",, 'I 5t -i i ,, ,!tijtplt ,If,ici 1"u u l i t t t tiit it Ru t pIuu u ii u uui . .pi p i ;,i-p, Pu h i t tit "ii ii t u t u tiu
iiuuitnuut ,Iiuitiit, ,,, ,P hupii ;ut li hi fi VAi ft I i1pti1 ii .il -- cuii utititiit+ T1.,- ,
iu i,,itiitin u uit tpip p uitgil tu u i ,tii t iii !, u ii u t u u t + I . .II,ip uiut e ti t it 1 t itii t ; t ; :ivt u i
iiiput uututtnuttutitiii~i iitu -iclupi __ _ _ __!_ _ __ _ _ __ _ _ ,_ _ itt (pii t ittt it i
_ _ _ __T_ _ _ _ _4__ _-__ p ui uttuii, ", tttit-tp ,tt -titiii
iuuitiT ,ip tip w a ite -- ,o ,,I ,Q ) -,,I """ ,- ,gi rt I-,l,' "',,, t -"
it t i I t I tiuli ,ti l- t tin t tP ,- -.4 "rt i t u iT1 Y kI~ n nit, tutututIj "" ,utittiti it
Itttli t -itpl, 1 1tlt iii nI, -La -rtul t- ti tn Kii he 7 i 11 11 ttc" '", itt itt ttt,- Iu ,p"t
Alit ,~ uui,tuI~r, ,I"It p'itt ,- t11,1I~n,,'- hl--t-,uuitpittttttt It tu ittiu '.t ii itutdtuitui Itu -i it T-linit -itna inpiintI 1,ctai z --titt l oGIJ"' .,, ,, itI"It,"!'l Ti~l
n p~~, I t i t i'ii t d ," . rtt l i t C u i p p pA ln- - it tK "i i i i i i i i i h l t t u i t i t t t t t t ~ Ii
hi~ p tti ~ lt~t it u i u i, ih1 tttil-tIl - j It u t pT -D F- t i p' 'i it" "" -- tl h uut 'ii ; pi it tiut t" tO tl I ~l t'i i-
tttt-~~~u 'It ', Iip i u i Ii i i u t t i t t -t t- i !.hu I c i t i - t t p t u t h t t t 1. f q f i J r
Pp i lpit pI un.plt It" ,i ,h-t I'tii ______ liil tittuptit tttiui it it Iut i-t tt it,,, ,, , ;, -. I- ,

,El1(-, 111 ,,,,,,- Musco Na io a Ron tTg 1 tCi7 ti~7 "L~i ?? tp t "j~I] j tdl1jJI ,
tp tu u it ttttt tt Ii-~ "Iiut i ~ -u p itt ti t t ii Pu p ,,i. i jjffl rW UN IMMI DI -!M G$TAIT "- I ,, -t
111-1 -IiliL "'II' , -[ t ,,, I 1 it tut tiittItt "I77~ t i-itt,! w ,t ,,!,, "" ,,,ri


ili u ltili !, ',, ,, , ",I i ,u t Iiu l I~t i l Iii l u l p 1 u P P fi t i l i 1 1 n u l u i I 0F s I-. I ,
P p i i i l tu l u t u l i u i t i' P P o ;," 11i 1' " 1 r i 1 t t.v 'i f
1 1 l t1 1 1 1 I I d t i l l ; IiJ I p , 1 Il u l i t I 1 i i i P i t u i n l ,i u t i t i P i t P t Ii i p I l t g r: " I I
itupii-,,-uiiiiI'lu" PiI .tpu iiuiiu iiiui itiiiit it it it itu i I f _______ ill11 1'1,
i t" i iuuttt P, ipput 1,'r" l i.- Pi 1t tP l n i i~ Iiii~tt uhtit Aii uu Ittn ,t 1 Dat 1e f ai,h
1 1 1 1 I ; - I l~ tip li, t i l t ulp , i 1 , ,- r -I t P i t ti P h i th, h u t u t u1pt i t i T ,upip u uI f
in Iu Il tt p l i "'h iiu P c i iit ti Ip uIplipi-uI I ftt1tnpi-t'tl! ti, t ,t-iuitit
i-u It" nil ii'ii ulutiltiumut -1u Iiui -tut It nll-u Itp tpiltt Itit Itti
I-u pI': Illtdt -tililiuupitlli"t-twittii itiuttlttp ultitcu utItttii ,, ,, nitu ;,,11 Iti~ltI,tiiti
,~~~~~~~~npii ,i Iilpi tIi -,i\t 1,1 ; ,, ,I,, t "i ttnpi I ti 1) Pith"
I 11 IP- ti - n i p --l ," , ," ," I, I' ~ , 1 P P t i t i t P u"i i i i l u i~ P t tti" ,,tt _II : - f ,- " , ,,I .I I, t, I I I


P p i i' I I ,, , t P h -- p i L i I p I II i p'rt t t itIi t i utImlt t n Ii t I- "I P t t i t l u h i p i i l:n, I l i i i uit- 'I u i t u i t i i
itt. I'l ii uI I Ip Iut Iun tu It uu i i, r, l ,,. ,I ,Ij 1, Ititi, tt ;, ,, !I P ,tIti i-i ii it itilitit Adlu ipil p i lit t P 1 - - - - - tt i tp c h tii-u id ,tpniuii-Ittn
II It Ili

iii ti l ,i I it I lii I PPPIII I lii ; I- I I~~ I Iu p Ii it Ii-i .17 ,1 1 I j t


nit, i -- up ti hii ppt-iu it, i-n- ititti PI I uti It, :,, t,, Pitt-- I 1 it ,t pui it, tt IiP ,I enpin ,ii ttii h In Ktttl it I, II i t tttt It


11tut~ii P I tn"lI' itu1 LI - I -t Jiitl ~/ J V It ti I Ii t pIi it p tlpii it Iiitnt.,tIuit i :uI i'i -unippu, u tLI tt ut ,t~t~iq tIt h iu t), i tititu, i PI I I, t it. it tun ttl ii ti ti it it 'pi tiu -p Iiut- P itt Iii u Itttt i ,i i p I 7 I ttlit ,, +,. f lTl li t ,p-n itit pnlittct't St "- Pl P1-ttti, I I I ,, InIti Iu- ni, lttpt 1,,ftt it" it ,iin-tttl~tpni ft itnl, tip tIt
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ it ,,ttil Iti- Pit Pt t)" ut "u ,, -ittl, II I I i, itpiiIIt ,II IIu pi.
it~~- ut p, ip ItiP ii pt ~l u.it n I ttpt I u tipp p u t Int -i Pti1 tip ut _c tiii i 1t itItt 1 / r ni : n Mit it It tn P
it i i pl u i u C- 1 k ,I . .p itt .ui t u h t t t u t i tn u u it t t tl in I I t i ,a u t A z t ; tt u i th u tu,
IPt -ti Ii u-- titnlpiluuiPpp tpn nuii. tihh u~tt ii ut-utt at. .~nt. ~itp 5t a
1 tuI I n oh I ',I tl-u ,it,,- ,q -i I1 t I-ttt c- pt i ,untpt IIIupit pcitiigitii diit tltipItit.igIt.l.ieIiti1t
t ,l"iiIiiiIiiptlIlilhtittliiItt Iitii,,t litIPiutI.t 'IiF N
it it, iu i.itn I Ii nhlltlutitttttitititluiIii i PuIu'up t,.,ttitt itlt t- titqi ii. ___________I_________Putut tttt Pu puii Pt iuttupu~ti~lptti-- tititupiniipt~titttt
Intp"putpuutAny, ,,t% .~u-pu-Ipi, pitilp ,, xiuicltittitt 11 I. tui ttiti Piqu t._ttt1t4 ittti-lptpitltipt I F U AAIA
It i-t it iti Iuiiin-tp tuttt PP I i lttiltt. tt -- 7,
pw IIIt W t o Iinlit .i P i ll r it t n '', Iit u i u p it it ,t ti t ua- i I t i n l P Ii t~ I i I l '
i-titti ilitlp ,tin Iiin -c F!ti It i -ti .1 pit -titi -,-~ tl~ ~ ut itip t NA No -_3S6-,,TEL" _Ili liT11LI eFO s SZ.
,,, .i I .,t u Aiti tnr Ii I IiIp - 1i
hi itii-tiltni -tItpuituupilitlilitiiI tIttuit6tt:itiii liitititittult,, d
ASO) CXV1b DMARTO) tE LA MARNA. Cgjlla raMIMMRCOLFS. 21 DE SEPT- DE 1949 PANA SIET


Los NIios Cantore de I101r*atls~ttLt ugb
L A VQZ IiNIA DE1111 1 ffffff 111f11411114 o4

HJPOLITO ff1504 I)- I",. 1I Il 'i
I., P f .I 4f1f11 ffr.lffI fffl. 4 1.4111111 lftIf11 f
I A A- .00 4 4 f 4It 111111 fftffff1f lof 4
~ l llllf~f-ff 1W- 1 "I 11fflffIf'41,fffdf1ff~1
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ k I.0rsa 0 1ff1 f~1 tIff tf 11f11fffl~ f411

0let 1 Teno del11 141 1,011 1.11,1 I141 fg f. Fftf1fffflvlflf )111
,n1141 4111mra 111. 11111f4111fIf*ftI.
TA S O' 4 11511141 1111 I f, ffl111 1a1~ 11 11IfI1I111,114 141f11"d1f, 1
'GIOCOxNA. -woir o1m5 14 11111f1 111 I 14414.41 fA4.44lfflf 1f

OqeaFilarmbyica ImNf.C-Ajv


ALA.NGE REYES t'011 1 14011W 11f 14f fff~.111111110 11f ~I


"AactAedn deReporters do La Robarn" fff4(f
Pa svowm 1o~ do SmnocaElena Alfonrsori
WMdtez Aflqa ifnftboar S


AUDITORIUM 111411411 0114 It11 14111111411110f11I11f1flffffff:

Dr~v~u, ,P df444 41111141 ffl~f1p1fL4144 41 11I 11 14 14
OMO 410 1,o4 m1111141f11. or11111 1141f 41f1
41.411 7 411511114,1 ff111411. 011f11111 I~ 14114111111111141114 11 1111 141 4 4ee114&
It 1111, I'~1fflf ymt,,f. 1011f114f11ffff ff f~fl M I mlff 111

v _,t1Ve0 Artis Sr Canz Ie
10M,' Of~, ff11 A1f 114414111111f111 4f. 41111111f 111 llt
RONBE DE ,CONTAXCTO 1f

100 >sols wo neoolifd y ambition" roae A ff5 41e 4ff, 11 011141 11114114441'xasdlc
541111 1144- 90= g411111 110.1141510fpI4ff1141 114011411f1411f4 4144Afff 1444 4.111 f011f 4414 41O 41111 t411 f11f111 11141111f14 11111f11 0411 5014
30151111111~7t mlrdt 141' 4411f114115 15f14,111 1111411441f 1 .ff .f 4 11- -14ff14Uflf flf 1111f115 o4111.111 f1 f11 1114 Off-W11i4ll,11111111M101v1
It111 doff 1014111 1401f CU2114 Y1.1111 444lt ff1 14g 1411114. 1111, ff1:n1114 f11111.I. 1 0 f.11 f11 11111f f0ef11
Isil 4511 no. 40111110701104 11fff1ftfffp.144. f~ 1 411111recor1d144.ffffff
4506140 IA 56454116 11110411 4t1,o 4.4,14 t 04ff.444 411tlftftfo ~ .1. 1 f141114f 11 150141 4 1111ff144 01 015111.1 111111 doIf 4111l11plfftff4. 110At11I-ooIf lo. 1141d?
V- SA,
1.1 110 1 011 1114111141 111ff 4,11,1 ffffdf 141141ff 1441
s111004 111 11ffnd 44nf honor1 044111 Ma.1 f141
ff11111 411 1. 1404111, 15111115114 At.it pvfl; P to" ml 4ff 1,01f 44114 .f11101 fof. 114er l44,4f~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~Pri seff4flff~~y441141 f14414414711 41fff1101 1.1.11401 ffhon W1111 A.5.~~~~~~~ ~~~~ Tory01 nllt. M11t11014yf4 de1,411I41 &114 14141144 Una1111 1i
Sf4t .1 411141. 1141f e 44t y4111 11114 ad 11441011411,111141111111,
Cewkn 4 1 a~ ~ 151. 1.4. CtSf 44w f4. 1114 1 to-411, 41 x ft t 11011511 4o,144
V~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~5 k4 ja14 1e '4 ff4,stot 4111,4 ff1141111111114f11 4114141154 an.-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~rp'o Lil -d.1 do Pv11 o11-f11 M.111111,1141141 f 1111441114411114
1111~ ~~ ~L"e f 01" 011 0111 f 4,1.1 Ff4141010111 14441144 f qf11 111411 ff14 1 j don"111tf 1 11151 1114 it' 4f4Ph4p114, 4141. 1
21 A1114111 to144 11111414.o MOM-__ _ __ _ __ _ __ _ __ __ __ __ __ _29__il__al___Ise__q______ _____ _- tr_441411444
____________________________________________~~It 414114l41 14f~e fdft4 ff114 11114140401110445014u 4 a,1111 4E4411 444inf 414.1 t1.O 11, en4112f JA1t11 Mef4

1141 111.1 11go 11141 4ff 0,11114 1 110411140111, ff1.1141444f1.14 11411 do land1114- 411 Ifft "4,41 ,1 4,ein '1411, Sf ~ o f1il 1141141 41 411d111
1.11 ~ ~ ~ l 1111f114 5111nd 01141AM-4 4
44eoo 441141 o1f144111 11 114. R1151 11 140
1 1 1f iwf I- n df14A Do0, 44olanda 4444r. de~1 f1 1414111111 Rene1141 Sf11, 11.- 211411411, 1114151114041a11- K J-411f141411 I 1511 41111114 11 Y 111 0111 4111 t 11,11511 1415, 11 3,. C U E T A e' to 0pa oofsA f.l finrcoI:4ugg 1Doll
MEOS- W-.440 y J.41t Domngo Fi-.
Pr 1511544 51111 14114 411140 Cotot ff41 41441144, 411441
Q U Eem -it BbMrtn a
111 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~iho 10 141 1 of44111544-11144111111 1f Lf1iLg Mo- 111 11111 -11 I 1411ff, de15 t sf14411 11m144111,u11111 141- ? pfl~fffd1111441 m, t,111111 Pla-j r11o1p 1 4111 A 11144 Poe N U N C A !' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e 4,144fBfo14smf41o ff1f4f1l1 1111 111

1 d 41I??of 4 411144101f
4114f 141111, A10 Ir .141 o ri
I f4 .p11, ol! o101 de111 04 s in41
0114111014401011 -a1 44.01414
44111114a de 1114 1-= 11 At 4.14~e w
Pas014110 11 ol- del11 reit 141 ff101t.41111 d411.14 111 1141 1 do 4,r.
ff1 fa11115110111115 40051411i 4it413 p 1414l1111111a1414 1111 ~ ~ ~ ~ sftl Ar1111i y0 151511d~f141 1. 111100t 1111101P.114-1 4111 11 ot1 :t14-4411pd f11 11444 0 11 9
fn- ti 4 M C~tf oi doto ren 4r tt111 f11Mb 4145

*" ai d c c gao ,I A M U t,' r1 hut AIaimntDdo. ":D. HLa I sN

*~~~~tnw AFATAD 2582 HABAN *hr r n nwLA[LOO
P~km: am. d Thor, P~e. dadole0 t- Stdi, I~ Z_ oa N N) -A NCLS MGE

I
PAGINA 0C.110 DIARTO DF I.-I, MARINA, --MIERC01F.'. 21 DE SEPT. DE tQ49 I I APO CM '
I I _- Is
,i ro, 0 ieron a urt
in hi-ar of recur-so riputra I,,'#, (,. -pvuod' PrOagO aC
Construven. en Espaiia milliares deta, congelaci6ll I I" "I' I 5 P ,
I
ti 5 14f f,*6rvol vis
cas"s Para hu famili(Is imbres' el. prosujpues 4p dcl vociwitivr1o) fie Cl& 11'r dendo de Policia
i ,
t
del tasajo SIC ___ -, go -1 --- I--,--,Con rl Pogo fie on" III /,,,,,(/,, ,ttnfa mensont -1 1 i I 'r rif
.InIevrarnidrii entonven pt iwriordo drl tfpro, iiitfirio t I ,Ara ,; 1"s ,A.xh1Pr;os rpolizodox no padieron
corivierten en propiritrinx tie ens viviAerntmxi m antiene firm e"SManicipal.quenutorizabeM( t)"f ,( tifirtfl(,I r, --, m ucho pasajel detenerlo.-Hartontinaenf,,rmpra.-Ij*,,, t grave
t
-._ I __ I I I I,-,,-,-- ___-- __
w
I I fl t 11 11,7, i, 1, ct, , 7 irl-id otv-libINI, 11 Ili Ixgioc de -nit-I I TR I HVIN ALES ,dr! ,, i .: I I '_" ', ,::, "' I
"o I int". po, an ,,
COOPERACION ,,,, ,,,, 1. 1 41 F POLICIAV, I -, I
deAg,-P-,, lContercioquitereevitar De regreeio nu"tro r:: I It t,
am:I:
O VDADANA C-In6o Ile no nottior tr.sc.odoo-i I Ppr Fau3tino LAW 1-11 t .;. r"In V,, q, ;,!,,, I ,A hit Asi
6. O, q-1 11 _I Pd- dI 1-1- c E :r _111111Por Armando Maritiona dtteodco oodWirtion-tel asl 14119 especulactiones I q compathero, 4. 1. Solig 11, ,
U, 'n" ,,; c, I t ,, ji- _ ,
is, netertid. ,A no I., f.mili.0 q.11 -,I,,,, -I,,,,,,t1, J, "',11--, -i OA
I I ;u- EdIwd. T -A,, n !, i- t, 1, ,,,,,t, , I""Il I_' ,:T= o
1. o ,. orbAros. .,I. Ai6n do t" de I~ lie ssl.dd ,!o -:'A.oAd.Jroi, ,
-"t"t"" I I I r,,4n Ant'll, V116- i,, 11 1,
On I.I -11., iii.t. a ". a ,, F ; t ides del Tri 'Xitl q 1'. ,- i 'I '. ,
9 norti ,, I, odota., Ali~ I ,, o"""', ;I ,,, Mo to
Anoche. It las roteve, en el Lycourn "Adal. 11 U 'ad,"-,I.du-i6 "" r.,.Ot '.I ,lAJt6 I VIAJ990 i, , , ,, ,,,,
I "it1';j-i A, ptc- ,-t ltttc ,dl i,,i, ': ".'ria. f-'ar 1 i ,,,, ,, i:, , I , ;": ,,f,
im -sea < at roinistro de Crone.ricli docto, J.,61 -- 1 'r "'n ,
I mple In e ""t" "t ,sLa, C, ""'t"I", -t 1, "; It ZIT III I- 1 ;,I i"", t i ,,, I_,
gvp edif personas des !, 6br ,.r. At"g .,. _r", Ara pe ,r 't .1 -, !,i,',"I ', I I I ,,,,,,r, it ,i, "t_, ", ''
roz It )a dcAxon-j1"- 'I, it --- If 0, C t, If cle ": It ,-,P,-I,1o_ 1. Iondirm.e. do W c .I, .A' "biIjad-Aitr Rr Andon, p e J p I 1 ,1, -rli, el -,,, d , V,:'- 11 ," ,
Ito -1 1-,I, ,t,
I., 63 mA Utorps de t.s.__ '! ,- I'Ino d.
eA W, nil At t t ,,, , t -,, eut iv,, ,1, V---, ", ,,, ini- lie ,I,
Po ,', t ,, :, "", 11,t, 1' 1 i I 11 'I 1111 tI ,,:i "'dt lm
"Ir '6 P A "t A nIdid, ,,,,, )a 01or. ret-Was W, tl direct ti
diar ,,oloolIo"b" El ;;j' Intrl dre .io, Sindioal dt-liglo"n6o do ,,, Ile It '"', I "I" I- .t"', ,, I 1 -111 ;1 i f,.,, -., - ,
bnd.d, d-t., C Co,,jA, R.J., ,o r-itdiind. iiumio, onoiI-jIotpO16& C.eneiral. doto, si". _;,%. I 1[ irlor R.Mi,_ I ", -, t 't, ;,J i''n, i jj,, Itl'j ", A, id I),"" , -",t ,,, ,, _: :, ,, (; ,, ,,, ""' V i,;o
I i I ,, .,t.,- t"",,t, - , I !" 1, 1') , ,,, ,,,, '! i'', C '', I, ,
on 11 Moo it. de intoorti, do oille. uoi eA do MI, ,Mioud., herb., Mo~ It fin tic It., iiu, 'I'- ,, ;I- 1 ,, ,1 --', t , i- , ,3; 1_1 1 ,,tl, t ,- - J ', -_ 1) ","'i, " I" "' I P t -Ilt 1-stli.
, it ,,,tad '- iido I '1 1:,, ik,$*, :11!i', 1. :11 ,51't -1 I I 1. ,- , ,,, z 1, 11 ,t-,- "- III, ,,,, ,t ,:t ,I
i- "I. .' "non ,in. jltitit,- I. on ,lbcpre- , ,,,,, f"'t,"'t ,,,,,,,, z ,
S 11 'Pell I 11 I I I I, it ,L "I ,, z, ., 111"', 11, tt "I,", i, t"'', ,
.lo q or i!iloo 1111o, 11114 1 1111' I I ,; ", ,, I I "t Ii t -- --11, I : t I , --,
Ir ", d-lit. rillid.des, I In ii, P F1 d- A-'n ,I. , ,, ;, , ", , ,,, cl, A ; I I ,"
inte"ll.oto 1, 'nioninad . ho', p1li(id.- 1. iti ,q 4 p, ,1, I ,,, ", , , qu, ,,, I I , , , ii-4 d _t , , , 'i , I : ,, , :'"' ,_ : 'r,"'!" ,,,,,, ,,,, ,,,, a. As
A, , : ,, , ,,,, t . (- ", , I ,, I, 11 I ,: "I", it, "-nA, 1- b- 'I Id, iotli"61, ,pa I "dI, it. u ,e t I mt .", .'o '' 1. I I ,, ,, :,,',', 'i I, I i I 11 I I-- p ;1 t" I,, -,-.
do ,nditteole, I t ,,, t ,, il i, :, I " r ,, ', *"t, ,,, 1, ,111, t!" T"AR!" Ii
, .1 b e4; 1."'il, .". I-- I -, , 1 11 r t ,,, ,:: ":!, 1 ", A I ,,, I -, ,!, it, ,,, 1." 11 1.oIII,,rit, hA I in" '" -' ""o"'o". I , I I I I 1: : -" I j ,, I _' I ,;,, ,,t, "',T" : 111 I ''I'll ": ', , ,; r
Ito, b._ o ,toot tie , , I I I I, , I , ", ''', I ;"
,in .,orA H, to.do dirt". 1. -.Wil I I , I p ; 4 : ",
,_, I,_ 1 1, I It I , ,, "I ,
n 11 11 ,,, - I ''I 11 I'll I ,", ,t, lit" 'I -: '' . ',', 11, , "" ,, ,
,rn ,, ,_j,,ojAo Ila_ , do ,,a, Itloutd- I 11 I 11 I
*,, ,, , , ;, , 1. 1 I t- Irl 11 I I , ;, [,_ 1, 1- 1"Ok ,,, 11 It .11- 11 -1_11 1,
monIflt, Ill Cu),A, "j,"iAl, , -11 I I 11 , ; "_ -%, r""", t I - I ,,, ,-" el _ ,_-,
I e I t I I I I I I 111- 1 ',I I I I I I 11 I- I I 11 , t , - ,"'Ili- i ,,, : ,- f"', ,,I,11,Ib.- X.d diniA %,,, I-b, (z ,, 11 I I I I I 1. d --,tj, "Irl 1, ","'A
I " ': I III, ol7 f, 1, ,,, "I I I I - :2, 't I '. I I , I'll : ,I- : ,
.lbI,1gAu TI-Il"Al V Nili I, I I -,-, "%.,- I -1 I I 1 1 ,,,,,, I ,,, -- 11, I [, I ,,
I I ,I I I ,,I I -, e , 1: %- "':', , -, --- 11 I I 1 I I I t"', ,;'- ft , I~ ,,,, ,,,,, 11,,
toit., do .1go", -.-, 't, ,,, ,, I t 11) I I I i I , , --ri"', I -- "! ,,, ""'t 1, I ,,,
e.t-ido, III, trIi no tt,, I ' t ' 11 I I 11 1,11- , ,,
I I I I I , - I I I I , '! '! 11, ',i, i -(- ,it- i'' I ,, "t ,,, 1,,- t, ., I I ,I, 11 I I I W I 'It" I I, It! I t n _41"
I: , or ,,, , I I _- I- 11 I "I I I , : I I I I ,Ipil, 'I', z I I 11 11 1, I- ,I '1:n! m l, , ,,,, I t I 1; -, It , 1, I I r '' I ,j- r I '' ; M "',i 1 ;,, N- ,,,'ndrr.
IAo,;.,1,,.h 1 1., 'S, ,A I ,t _n I i ,, ,, ,r '. , r I , __ e ""', ", : i, ,,, '. "" e t I -: r, II,,, '1-1 4 1, ,11,1
l, in, ,,A r - I , 1 , ' -j"-'1- I" ' t !"' -'- I' ' I , '], ., ", d, cati.
cc, I I r : I A ,- , ,,J j- % 11 11_r-t.1- ,,loonent", o' hitils"A, Y flite t I r ,- T'l p.go rnd, -1 I I , I e ,,, 1 I 11 , ,:,: ' , I "' t"", I' _',' '-",; 1 11't"' "' "' 'f Iltj 1, t 'Ili,, I "I I 1 1 11 I'O'l- 41 ", I'll.
"n,".rz.1, A -A, ,!, ", : " I -1 I,11 I I -tlll'- -d . t- I "Itt"I"It i" 5 1 1
nIng.o. do ell., ,.Ili obi.d. e. to-, "I , ' t' ' 1' 11 , A; 1 j ,- i, -- I '_ i, ,""',J-." "' o ) 'r ---- i 1, : , i 'I"!", "
"en. d J pit.pied.d de q.tents lo PrA , o 1. L ' ' t- ", I'll, 1, t, ,
It - d'" t ' "I I'll, 11 11 ;Z - C%,, -- I "t 'i, I. A
'It I 77 'o '- ,- I I ro 1, t i I,7,1' :irl. It"
It'. a 'r V, I I I -111 i r '!, ,, ", I, it', I , , i: I t ,, I Ii l .- ", """, ,
.' et" lie 111 11 -- 1-1' t l "I III I Ii- ; , ': 11 1111* "I'll Z'-.t,'! I t" , I ,,,, 1 , , , ,, fz, fl 1- I~
Do to bit 1,Ilionont. l I, I I ""I ,", ,_, 1 .5 I I I i I I 11,,J-4,, -, 1 1, il,
do "'o. b. on or I InIc F , I 1; , :_ I I Ciiti- II I A I ,; 1
at J dor rAtodontol Won C.etru tT ,, t, It ; " tt z r- i I t ,, &- ,I i I -1 t (;", ,, I", ,,", 11 I
'- F," _" _, 1, ;- t" 1,f i I 11.1 11111- ,- n , ': ,11, -- , 11 I Y, f I I -1
c.s. dc t, i" Ir I I it) rl ,oLii i, ,
do P I _il ,t;, "ot. I ,,,, tl i "' I ,W T" "I '- il ,,, I I r I ; I, i I ,,i
'a 1'1 I ", I, t ", ,! ,, ,, i", ,
11 , T t ::, ,, F ", i" ', I I 1'r I I - i til 't I ", I I "'.- I z , .' ;, , !", "', 11 ", """" ', ., A,,
"'. Nou, C."log, -A 1, :", t ,, ;, 1, ,,,- I I , I 11;- I 1 : : ,
Et.,H K" '! I-Ii, It quien C. , ", , ,, I I I I z !* I :,,rl
- ,j III I .11 11'1 r I"! tt, i , r, P"', VI
iu,, 6. I,."': qo, A 1-Ii dollar 'in" I 1'rl , I I I 11 1- 1 1, - t I , ,., F I I t I ,
i i t!'' ,, !', ,, I I ,i
01 viitt- - 11- 1 ,_,, ,,,, "'i'll, ,!;" '1;T h-1 ,,,,,
te . I, r,"oun lro.loolad. , I I , t: , t i I I 11 1 .
I I I ,,, 11 I 1" ; ,il 1- 1- 1,11 1,
'r, ", u, ,I, ,, clolin., t, I .1 .1 I I , '. I I I I : ,,, " 1, I'l 11, I t I I" 11 "" ", It"",
, I I if , I I I I I I I I , t:1 1" I ,,, ,, 111- 11111 V111 ,,,, ,,I, I '!" ,i "", , I I .1
Ii, ,,, ,,.U t'" III, I It I I : It "I 1 I'll I I I I I I 1, I I I I 11 I I I I I "I I I "I ( t I I ,,, I I 1 11 I I 11 I I I I ,,,.,,, , 'I, kno "'. NA , : , I -,I I I I I I I I I I I I I I 11 I : I"
''I I : '.1 I " I I 1, I I I'',1-Int a- III , , ,,, . I I ,, I 1 li It I ,,, ,, At 11- 11111 11 k- I
I I I 1 1 1 i I ,i, : , ; , - I I , 11 , , 1, , , I 1. I I 1, ,,I , I 11 It I 11 '- !t'o .
111.1 d ." I I I : : 't , , :: ,(
I I I I 't- I ." I 1, 11 I I I I t !! : ,!, -, I 11 I I "I', i ,, 't, I "" ,:,',,"
I I I
P, , I , I I I I I t 1 , , z I I I I I I I I I ,- ,,: I, '- ", ,,I- 1 ,, ," 'j, ,- ,1,
I ,,,,,A, or I. P, ", I t I I I I I I , i I lit'l- , 1,I,,,l,,,l ", ,.t,, "' ;",, ,", I- I . .
14, ado ,I PI1,11i'm o I, I I 11 I ,, i : r I 11 I I I I I I I I , 'I
11 I t An __ oi, I 1 :" "I 1 I 'T _,_ 11 I , I I 11 I " "" t. I 1, It i -'- t ,,,,,-t , t t 11 111; I ltl,: ,,, 1,
1- ,I In ; t z 1, I I I I I I I I I I I I I I I I I I t- ": , ( I ", I '-:- ;" I , t"i), ", " ,,, ,, tt I I, .11 ,,t t "",
)':!:, , 't ,: ", ", -, ,I-,,, ,,'I P I- Pn .i t" ,, , 'it, I I 1 I I 1. I I I I , I I , , t '_ I I, ]"
111" ll 'or'! y .11, 1.o't" y' % '.' I 11 "I Ile III I,, -i, t 1 , I I 1, I I I I 1 I I I ,r, t, t t I 11 I I 't; ;
."It, 11 I I :" 11 I i- I I'll I 11 I ,, ,,,, '' P-11 "I 111,11, t lllt 14,- ,-
_I.doI h 41 n1i I ,, 11 ,oulio- I I I I I I I D" 1 i Vid;l .iN il 1 I I I -l'".1 'I, I -- ,, d T,"-', 11111--l 11 .
I o- 11 ; t 11 I I I I i I 11 , t t ,i 1, , I,
t P --' ";,_!V"61; , I I I I 1116A, I'll I '- I I I - I,- 0-(" 1"", 1( ',I,, I ,, I ,,
""" '__ ", ", I -a, I i '-- I :, ,, , ,z -, ', 7z"""'- ,, (1--- I 0 nl -0.1,6
p I I I I I I I : 1: ', :, , ,,,,,,,, " t, 1. 1. I.e.'r 'I'lnd., ,:, 'Iri- I., ,,, I- I , I ': , I o"
em ,n,,A. I I I I It ,' "'tl% it , on I, ,,,,
If. = ,. 01.f 1- A diit,0 ,'I' ,,, W t 2 -, I J--- e- 'i "I "I 1, 1. I I ,'I", ., -- t ,; p ,,, ', , I, r', I ,, -' 1-- I!1-1 "
I I I I I 11 , ,, I i- ,., 'T I A 1i llili
1:1 "), "" .,!,, 'i-i"it"I, r-fi- ("',
1, 1 I I I I ,- f', 1 ,11, i
uJA to, ,,f,,,,,,?.r, I - 11 d- t.r ,Pi.,,,,o I o I I , I I I I , I I ,,: 1, r j- - I t ., 1,,,, ""i"',, 1
I , I -1 I 11 x I I I ," I I I I ': , t, -- 11 'I, t,
'to 't , Ile h-, d- , ': ",
CIA- rioa wil ). roo,-oo , C I 11 I I I I 11 I t- I I i I I ,'I", t ,,,,,i 1, I I I., , ,e',. ,,.,,- .1 (- I, ,,i, ,
I P,,,,dl I I I I 11 I 't il ,,, -11, 1111t,", ,, 1, '' ',
lo""'tt" Albe'uii ., -1 : In I e 1 Ain , I I 1 I i ill I , I I t I I I I'll 11 ,, i I I I , I Fi- , r f, 7 : -,,, I t, 11 ''Ill, 111 I 4, 'I" i", t to
t ;n cIt. 11
_.dA, pr- IAn bI- ,oo, to I I I I I I I I ".1 il-, I it', "' A I t 1-11 I I I : , 11: I ,:, ,. .1 ", i Itil!CII __)" t m-t- T !: - I t ,"',--, 'U'p-t, Ir 0.1-i- evarica inn y prurb, 61 IoIAP-r nitin. -- -- '- , I i! 'e-o o,, ,;,, ,,, : , I I I I I P61 I I 1 I "I I - I'll I IiA,1, ""',"i-, 1 tt i, ; t ,z- "" " j, t ,,,,, d, 1, liti-IiI 1. It 1. .!Me !,do en ritiatt joAci on,, b r onilloe, pu- I I I I L, , -1 -1 1-1
,n 1,r . I I M ,,, " ", I i, F ,cjotd. rol-- jir), -l"'t.
,,, -, -.m,, I I '-, x !, i: ,,, Ah-, ,% '--, I : o. - s d,
,, ? it bili fugoin -, _ - I -, - & Robled , no nt"'I I' ,I".
Te ,- ,, t" I I :- r1r, -:" ti, r- I'r , , q ,, 5, o dtJ Is in, 1, , ".
P' I J Iir. ',I'. P.11o ,- I __ I t ,- I ncil, Dl- Olt 1 a I" 11-'n, lti i. InuotItcor. q- 't", ,An
It on P J a o ti an cit -s rA t d ,,- ',n "I rVgWe's oy citor t I I ,, - , - - ;- , B- a t :I ii, "t r "' I I I -, _- -1 I I'll I I~~ I ,,, n1r _' I 'pir.d-tr Wets, ltortwto D-rjj',jttj., AboI. I II-d- F'611,, qoc I I t-1 ,, ,-.i, tee regirt, N:_bn,, -1-Ioc
1. in, ,-Mlod. of rot "J I quenm prolo- 31 -1 , I I I Ii ,,jo ., I- Di.r, R. Gal:,o -1 opfm A, it hooo,,un tit Init., ol -J111-t III
blo=e:fr Itoor,,Iria lt,,Oi ; I, - , , ,, I I I ,It' I 1- 11 __ I y _.
ron led. 1. ratold- ul iti, r I I 1: I - s F-ot, y P.di. RloIeoo I di tiut'- pAbollo. ,; e-,,mbe. car, U. lwrif i'Jamn
P, :t P,,a , , , I : t 1, I To jeto., el n-l'. "" '
,rnit n I., -currani- I 'n I V "", -_ r 11 ., 1. I I I r .- 1, _. '. , ,,'u'M iotp-o y ti, do 4.A III _A_ Ile, on's .A.r. nou"t. 7 h.lid.
so efduo on -9- -ton.1h.1 I- ,,, ituoi, de on. '- I f '. t" It, I -_ , I I 1. I I I -1 I I
I 7' r t k ,A, I, -nuit- .Y. Ind. 1. Inoora,
Bclnt q.c Adolo% IIIZII ;oluo.ollnet y P'wiil- 1, I 1-berval, ,. befg PIAI;11,10
I - t I ; I ": I I = ,,Y. ,,, ", 111M ,a-g rianno - ,- 1 , 11 I, d ot on 11
, 4: f 'it , 11, mlair on .do
A,, o AdiA'- ,Il point. I I 1, -111 I I oniiiie, .3n, pt'&' pod' = ,n At b.ii, i-t.i.d Car.
,!, t, ,,_-" --: 1 ._ 1111.11 ,T rotestan los 1, di"Iff"", -goo .a
R__t_ o'O F -1 y ; I :, "'t 'I I "' A. IIIIi d1looll", Y At"unto-&-i'lIF, ";r plutrl.
16 Ol DIARIO DFIN."' 26 ____7 _t I T- t, --- n- :, "". _ ': "t
ni -.P.- cl I _1 p I , I i I -1 I I t I __ -'11 I I 11 1. I -Iiiit- Dr 1 O En III infrouns, -dido -41 _I , G r A r d o; I'll fraito- tie roodn"na do 'o' quitterc, Altlavin, desgmt i .ctu.r
,ofrroo.omo & iII-60 I I I I T lib-, .no ,oloo.o. jorp,,,r, At I,
n- Rrofloi F- h d, Alf.r, 1;1 'F1,11 , I _- I 11 I I : 11 t-I I 11 ,-:,,- ,'- "' m"i-n- do h. ad'
,,, t t, ,- 1 , , -, - -: I P ff.,. III, ballifollAt -on 4* he.
I P d:, ,:I -7, I ,-,- 11 1ri;:j pr 1 iad por hob er preAtsid
'. dZi, I._ "odido or I F : , t t1l I , t I I I I ,,,, ",, ofesio4nales 1 l'i" lo fiaorti dtbi ,onstan, que ,q'I mo.,nSirrI innouthl.
_. 1, I I I t I el-I ba iclebrad.
,.en do, S-dAd 61 &,Pat,., Qtol , 11 I 111 11, A: I It A _. A. .1reze gravls mo pe Aget, Para SW mo
,,ribi- I'lintiol. 11, FAI'Adol En _: I - I ., 1?1 1 ,
poijojol. .1 .R-- diC'.Iubiji.d -:-!z I- iI ; % I! -, ,:, I I , 1 :i ?j'.1zgAdo Correcoi-Al de I.'Q-Ij ,o rAd.1oA, Pro 1. no. as deb. di.podoot- ru!"tro A~ orj., ouo I 1114I- I I TI-11, -1-11 I I d 66,,
1-- 1- ,- nor la clauxura del onlitnO, h1knik so
C.1in, k 1 -11 I e M a t a n z a s !I ' tAI, rin F I"i"I"'n
" I - v -,i. I I - - I I -- x dornalicii5ri To qua to so pu.de
,,,,,,,,, ,,I-,,,- o ot'joini'l I I , I I - I I I'o ill I xi-A'a f"ttiotnito'. flit
n, "I r ,z P-.gIrui,.r In. .,fc- 0 ,, I 11 - 1-- - , I I 1 - -1 I 11 11 "'A- dortu., ."glo .1g.o. eI miseto.
", A I, ,nt:pie-d'a1d pri-da ni deA I. I~ I Como Inf-ifoon. on ri.extra totteP- Q'iten'r I., hZian pt'dc lr"- 1 ,Ig '- , I ; - I __ - I t I _', , I -'. I -.-- 1,iA ,n 1, CirInl ,it Muil,-,
-- I ,,-- t- ,- ". -1 __ mt , I 1. -1- I - -- I -I-"- Lantientan en Forlmento whicalro atrotaladis, rior adlci6n, Iie .60" qua revult6
",_ rin V.r.ooro. dlittle bay! ; -- ItT_-_ I 11 -, .1 11 7' "Al'. -Ioci- ,,lotirruIve ,= b-ba AsUncJ6n Val.
h.,tA l -, , ,.#, so ter, Castor noquoloi- y --onlirto e- -1 , ,z -t - - - ., .1 t rl tragladis del pirroro d.d pur doomialslIiefilles do 1. ,Wd.d,
; I I r , , 'I,,- 1-111, 21- Ilere4-1- I "'Al'il CIA y am tis
1. ,nA If. t" v I -- L, "', , 11 - I I "I, -1 I -1 rei, do d d, do 47 awos MJ
i ", Co 1. Fobei. ricial It Ine ,hof.
,re- rlAtin'1 2_o t ;%f"e-en .bli- 1 1 7 1. -11 - -1 : 7,11 - :__ -" -- I __,,,, ; Eneiiiiiii% do 18 Solfi., do 12 7 Herolt, 11 _- , I - - _, - I" ,." rol.
Aliond-1,1-, .11-A AZIA'S -,pt-,,be 20, 91 lo A',,.', o,!t"" -ol
__ ,It I I -It ,- I I I _1- HITI"e I. I ,., it. y .1 Club do
,.,I, d !""T ';, rou.'111 9.021te*,ldc', 4 don""
El i"for., ,ortkud. pl, e! do tz .- I ; 11 - - in, 92 oaif .rld rm
.1 't-, , I I I -1 ,- ,% 1, i, 11 y z IA'. t-,t.d. ,111, -- do f1iiiot., .,ld.,.n p,.- 7 do 1. rot. 22. barm toWmeritio Is habitati6r, on que
Rion rer o ,I ,= I;"uett- I I 1 -' O.IrIib- As
F"PO'. h y b d cuo ' i Bain 1- ,' "I I I '_ I t I " I I I ,-- G-go"l i' ,n. di, 1. "lierfoin-kait del Mirot II do I q ,' x - -1 I ll, _A i, y po7 ,.I ur.i-, i-,, do F.dt,-oio,, do esar itiont a. H-6 .1 eradir. 1d,!A ,uIrut da IIIApit-iui ve .-Icud- -11,tl z I 11 I z, to J= ,1r,.AT= ,.0h,. ,,,
I I C, It .
." t 11-T, 1-1 I I -, I I 11 ,;, 1, ,.!,, d-o, H R Raono, ,no i., a ed tArion, ,i_ .i.t, 1. t=
,.a iurlitdiii, P- I.In I. do i - I i" I 11 1_1 -, uA, r-d- 11-ItAtA, d, L. .1ban., parte ., d:'I't q to .on ou.d. = :
11 t -11 I ."'t". III.
't;: , it j-dr. A4--;-;o., pl-- tie huli- r -I.' on V-111 -' a
.'a'.t., -o"init el.,onat'l, ll,,,; i u
I" do e- .-, -d. fittAnot, It- oo,,oAtnw, to ,,,, S I ', : , F, -: 1, K, i d T don it,. I I I I I I 3. I, In- ofitoo- .r, A 39 Ill
iiiluoi, dI-'pu6, Ile 1. ti,-- 1,11a lu I it I , I I 'r ". derrombir a1gurio. ofeetral graVe
niAdl Oh- .Souln,.! - t4 I -1 I I I I ,_ I --t ''I 1 ITIde" 1. -<'-it,:_ in ton-I.I. 1, to on d'. 20
- I ,,, = ,t,' -lI9r,,,_,. dirpu
.1 oA __- ., , --'. I 11 I I - I I i;- la Ley !,e I; An 1. .11
I I I I~ nombadott estin colorando Aucl- trtgkudole 3 Y IdI I I 't I" .-'I I El '!
.1 ol g 17 I I 11oA I le'lli, -I. pr-mej. oh. iinnoill, d1IPL" j .,14. el =
I , p.,j.di- Plet.ro do I d t,V e, on 'T-;,,, Dinerro- ,loill, t I 1'1 - - - I I -', - -,-- -7 e -noo do:
I , -, I - I -ti-_,,! 11-111, ,-- 1- lo, 1- intid.don dil- -.4. do= !ZL id"I A- qu.
'n ', in del, b-dAniento "Xibl" o, I - "I I t .1 11-1 11-11" Pro .te d. I. stak'al. .1 -to ri A
,, el to, ,dri"'on a mrho hic .,, '71 - , 3- ',* 3 ,,,, , _-, , : I I t , I r", d,
,,,,,, A I A- ,,-, ,,Cr.'-' I i - '' I 11 1- ;, -, , I I : , -'to ; ,,I pit""I", )" A r V""I o"! 411To I I 11 I - : "I -- .P-A: o, Tf7i do lax Merrodoi Sloorta
, 1 7 11 1 - t FI 'd 'l, F. Joq.1'11 d 1. 1 V" ,11'
y S "I --- -- - , I : ". -01- _-, I -I_ -, , .1 .1 -, I'll ,, , _oo L' qua
M111111, do Oviendiii I.ro-I In Irr - I Alb., 21' I A ,-_ on 6 lArlati ocasiornex lor llaru.?On
I I I t t ,- -, I 1. I
no no "! ; r, , ____ , II
vitit"in .,I,, y ,!,,, ,l ob'de" ,, _, I -- 3, . I 11 I I I , '2 '_--_'-,- ; il - : , , - " on iridtoid o.dr-= '"'r' 11.4o, Is .t,.ci6n Do, .1 esbodo ronti. A.
___ I 1- " _-, -_ -, L-e t. ,I P.01. 1. reareh. U& at h.1laos 14 ", MA flu, 41
plan w"-W ,,, 'n".1 Alc- .1 - I , ,_ I ael rovid.rot, .r, Cri tieu, wimer. W. re,
e., non ,,ill hono, 1.2im f- _,_", 2 t_"", 1, 1< I - 11 , "" :., I - I ; psore- Itoon"'j, suetid'o it. a,, dorokiliO -1 nolsmo Its Mot easoi
-, & I ___ I~ C I
170, tirptenibite
.- 1.1, I TOMEiN
, __ I I "UR'n"a:
,zl "Ii 198 ,tto-:A, ,I0 A- v)"__-__,- "I ,> II" I, Al I -, ,
t ", I, it, ""oto I,,_ot.
.9. 202 on VArlnl., Y -1 I, I , I , I'll roe- ,UUU ini I :_ on't, _1 l-, it q.r ,I Rdo. P. rw s
.,,An 'We In CiIllI.o eo 1. 't- , , , .161'o Ortieg.
I -_ "" i 1, ,r,,!-,;,
I I I I I R.Iii., JoIrloc, %;i -.,the do fnits
illirlj 11 , Reclaman lois propieta kis
ItAl Alb.oll- I I -11 I, "i, "" "o" A. pi,_-il
No At,. 8,6- del Vlll,, 't t , I I t ,,, I
'r;r'," Y' qui, I a sabillo lovant.,
fzt,,, V.I-,I., Lerld., Mantle A , , i r(11'r S ,,, '. deroold. it A t W it quit, M.-Aer Mi.
T-Ittlora, 0 , - 1 I. __ __ , t"11 C_ I I I I r --J1,t,,x;ger I dir Thiricens, pro. tierras de Y entas & Casm oia
Allnnei , M US ,An.
ndl A L.InItto it ';""' On'
Ol "' V' ,CA ,,,, - I -,it, K, "era I, lan, I,12c I ooi.d. 1. labor del Intad. raceirdote,
-, V. .',I',',' id' rd. lGi ,'d# .it ia, 1.,9- Murata. I
ot" _'-, I I Nt. Iroapier. on'
do Due~ Oonl., Ger nal y -It.r mayer -antis, I ,.= 'I' " '
t i, "Elp, Jorge A, C-Iey, e aituoci,6n confrontan los compninos at no
-- -6te'., ,v prenotj, -ht, rpr ,- t ,i 4 ,,i ,', abras sinf,;,iil I """ "U. Als
oe 1,oit-6. e, Alootinf"Las .I.- rt- a Grav
A 7, ,, _I, A -- ltlsa.14.
1,,'Sli -.te ro 'I .6o lits 7 ,- (Inniflioll", ,, ti obr-- i r ,, ti ;i, es tie 0 S--- it, 0-no-I = hob,-r gado el Exta" esas 1ierras.-_Aau*d6n
tlin, ft-o' ,,,op--,, I : CAI I d t: AILLII ,,. .Ilkii 5,. 140 Itiorribro 20- Pa
nd;i r"', ,In Iuq-', , I I I -, - - , I I I III 11.1, -Ili ll, ll, 'll, ell l'in'!
!-!I" -, It,. P'.", , I I I I nIA ,antia eeguid v ,',', 11 l r nan dospatnas a Incer of,. ,,rdA El director de C.Ioril_,16I, y A $30,610.00, Fire. cioatia do yorrieta,
1. i I7.11 ill odII I I Ili , I 11 1,1,,g ,
j,, ,6
I, I 1 6 J.t,. do Of caballoirl., volorAdis Am
.itt'. .- -1hr-1 n Ile Jet, Incr." popul. p.rfo de, Tiems Itiformi $I
., , I I I 11 t- 1-1 d
I d, I-l" 1 t , I I I I le, I I .1iiii'd _jA, ,A Agricuiltura de is grave sliniacift $55 215.00, do in rual At ItalpreO Ittat
-t lf - I I I I I I ,,I,.,, ,,. '" ,, d'dA, 1_cffl.tO I
I 'i ,L pitu Ou qua se scoot ntr n rian Vopis
", I I .: - I . I I I 1-1 I I r z I 1% ,;,_' ,ru hb,- _t A 1. rcot- d.nt,. on. e tA Aitts blOn On el = JU29ado de Palms
1:,- I / I I I I I I "I ot. 1. Fle,111. do) 11.9., y 1. do Ar- do ].A fit,-. denconot. As d, Sort~ ]a d d $5,221.60,
Ill., que 1. Petite rplit- Ca= a y olm do 1. pt.viticlit .do DO ,,tax neicas, all y4taoo .IAuco.
1, ;1, I 1. 11 I I I I 1 5 1 I que IIII doontin i egitim7 Propittartor to tattoo positart6r, do Is dtiriorolonea
, ,ci, 1- 1,11- 1 I ill I I I I I I _: , z .bAt.otc figu111 Iup,:.urr 0, ,It
,-, A, P Po, A 2_.,
-, I onyot,
!A I : I .- - 11 I "a "e 'imu"ble llto' fro ,
__ I I - I I A ,,, !A 1 tldA'j. A Jim. )a praf,.Ift I, ,us t .1r.,, Vot. do Casactov ro Itibl&,lit,",
F1 I , 1, I '" I t I _1 I I I : -, , II Ilfind o' ii,,, ilit BiftI,,,, to ha 1 indot, dits V "inn,1.U,,n,9ua,% ,-1.',Zo ,,jetrid III. no hablstla, ot, a'
.1, I I I -, I I lo,,- ,I P-9- 0 1 viorifirsid. stin or coanto A In ou"
-1 I I I 11 -, I I I I imo xjmI, ,rhiot dos con Ano vo di, Irs x-irem lriter
,,, z I I - I , )scio. left Ile ies A PI,2ri "A he
-, : , I , I 1 liech."InA nombcar sie ,% do P da I ga
"" , I '' i TURNO in
I M, obo,, por a interior etration on ess, Flitter irr ,je tulonel ale a
, I I I P1IV AVPR oAl Aub.llo,- Fap-- It 1. proll tid. a :-, ", d I a do -I
I I I :, z "I' , I , 11 I I I "I I I I 1,J-J*AI Do I ri t -A,,collll ,ir Ediitcik quir A,,- do -Ai I -1) eimis tit,
I I I , r -, I I " " ; - I 11. I I I I I I .1 I t, ,_ C 'Jo al Zile; III Aemanot dicha ,,- ,- quoits ,, Como se recwdarh, ,birArtfi If] lie.
, I I I -11 I I I I 11 i J1 t y NJ." "I 'n mayor ftieltn satialact-11-t-'. rid. dfo Grote~ Itoo-lo, dichats lapartan raw last, sawmas
I , I ,, ,,, I _11 , I 11 I x I'll- 11 1,
It, I I ,, I I ; __ I I t 11 I I I I ", 11 i, "i g- 'I L. G.art ta, _Hoy tontene. jrAwtja I A firwas lite"n distribuld.4 "Are Fit #1 Minisgrio do AgrIlultura as
-',' 1, I I I ,; -, : : , , I I 1, , __ ,- , C, I r , Almerida- pip. risen at "eso ,-I,. Is$ .n." to. .P.-tes, a Im quit At d6rotron do. Initteart, qua ha rtectildo W a#w
I I',, , I 11 I I I I ,,, I V- ;, In --,d 'toR r Mo- vi.d. its Jdatorit, loctil de Salubrit. tarminadfir lot" tie tieras, on one fuerto @I primer wtanmto 40 4144
it i i I III= A, on ditd Ile do 1. Inna I re .b,.d. ev, eifect,% r risda .,.
I't, """t, "I, -' j I I I 11 ,,I
I I I t I 1, 11 L f A JA I t,- , ,, ! "' I w an Pam
", -t", , _-_ L:1111- I -,- I%= = 7 O propio Gobierno Invirt: = re "nowall
-, , o 1, P on .1 So -.Ad.,,' ta evitar 1. VrA, UZ74"'I"I'll "", I 1 1 ,,_ 'i ,,, , 1, ., 1, I I : , D ,it r ir,.,%.,- ,,,r,.- I W rtintes sumas do direco sin inv dAs ocedemeti do Nor F.
_111. de I. _f- ", - I I I III do toa, por Im oubes,
t elimen 1:10 for
1 f 1, I I r; '! I -1 _, O P.,vo, 1. d Imadas a Is creacift U !"
11 I - -_ I - y l"'o" .1 F.t,: de 1 an P hea __ to *I A Oa
'n"-fl.-I ., t.ut- ,I "! MI i, N.V. .1.-, Ai,40U_ I I Jir' I I - 1, ; I do I I Ill de, no Centro Agricola.
,,, -lid.d --,F,.IId[-I -1 ,11 I o I t, tt I _1 a Tiers. y Mon. .1 4, ono-dc ca rom.,I__fwDe,,,,, lfle tnrootoe ,If, f,,d., : I I , ,end-m do III Peavlantente, a efoctuar exta. ope. ,#,,,IVO MEDICANOW
" '. "Ve .1 4-T" I ,,, A. gs., vcoeaxoroso
.1 I.b. I Of- I 1, - 11 I I I ; .1 Noirt, or, -,;-r;.1.1,1,,,. R 6 ,
p icl. If V di, tti,,ifv, do .io I , , I I -1 11 F.11-16 a. .1 Hospital ,sojoria, so prot ,p deprialtar no
,,, _0-- q io I , ''I I I I , y do M-i. Te,- Lop- .1 COLON, .1 J.Itig.do rct;; n ,.to .1 30 por
, .i--do '6, 4el 10" - i, I , I Atotio-bre 20. His fitll, to
,:., -, ,, :, I , i" "I I I- 11 I t'. '41 'P't ',It., Cie. do its dititinim tatiation", at. I .1 j I I
I b,. toito, -, .I., d. I 11 I I I 1, it _1 -O-16. .bmt.Ut. D, Binuli. o'd o H At d' O"I' i; ,
inat. 4 artiner Lugo, do 22 anue, tqu.t. con p-terioridaiddOe haya ofee. i ,,, ,,,
1, '' ' i '] - -, 11;
"" "', ,, I 'i ,,^, I t IKI 1, if, .,i 'S, RAS!"
". ,; .IQ I I I I I 11 ,Io 11,11-od. .1 EA, o of pago, de a t crintrut Pon.
11 ' L "I I ". -o' o. '_ I 11. I I I I 't, ,- _M -6. c 1. fine. Sittadior. to'- If it ,,-
, I q- .-d. -i- ., I tL ' "I I '-'f,-.,'jj:d:, d 'r A,= M "-fi' Ase.-tott d, g-11innuaA ol-on.d.-A, It, .
i 11. I I L-atl G, It,, -- pvoil, Las oneuiri.o.d. firt. Iottin t- 1_.1, I I 11 1, I Ile I Wool. An A-Ide. it' I J "
It I I I -1 I I I I I .14 O F ,,, I
_-, , 1"td ,L,,*"tz I -,,- hu.1n.Vid. 1. 4.- 'i;, It
1.1- -1 : 11 I I I I : z , I I I d- ,,,.,1,4
,
'I' , .1 .1 ,.IM.13 ,.I,,. I c reaperta
I I - i .1 x.calm r6o -do
F 17"t"ri"i't'g' nI C-retoolo y eott-I- ---t- I
t 1,e 1 , ,t I I I I I - I I I I e, i An Im di, on. S675M por eisb Jeri 1,
(AMAGUEY I I I f (SPEPSWS,
"- , f ol T ,&to It"a cont" I' i""i6o l"Ina Alf PALIMA SO AV Adenltn por rotcepto de bieribechn,I , -, J., I I : I - J, I ,q RIA r ,. cAle.l. 14 rouitidin! [it
I ': r -1dultd, 9; ? Alepti"""' ,Zt' As
- -, , ei C-% "'T ,M 1 A P "' KAKHM MNL,,- :
"', t I I I ., 1, I I 117, it 01 -ti. .rouohdlq sm-ger,40, 1 q., ,.I". -I., to il
-:,-', , :_ ", MIAMI _,""", .1 ", r I " I I Mu-A to '. 'n'17o p,_-t1,,.1A-Cet-_4 i ,Ir rut.blo, !A doo fail a )a surna dic $1.14UM78, de 1.
"'' ,- I I, at F't. ,.otra Of lon-idi, y h-eto. tomer.
-., el I- - I dr-;t N.C- ,I "d allo, coil io, h. 0,9- 11" on frost do ft-VI-i. Al. aftAbob Add :
; i 11 I'll I _C, 11 11 11 11 x I~-, I ' L r I I I 11 t, 1,, 11 _uno Gro .oldentp del 1,OhatlCiattle setilor Jot Ramon Rot $W,206,72. adeudindoin, el rentii.
est.b oct.
I I InIttrit. tie rogia El details del -Ip, do c.d. lines i: 7- 1 .In Ra- -ott. provietarto del contliel t, E.
bv Y REGRESO I __, 11 11 I ,,, Almt tri, dit ---l albre, n.lidad del parto a ,cl.j :.= A;g.j. 1. I. both., A cuente 40 Its "I'
FP.n. 4un," i, - Ili- I 11 S!, 71 ,
11 -- last, on putbl W k,._Ad, __ : rI!!I:! -, -1, I I. F. ,intent I t, I M IL
.1 V- Caron Palms, on At qut on pr: z torrespondienteek es 44- 6?
de Work. .I. I,." -1 I~. x 'I""' "'- _r = I- = 3= 7 ,
par. ,. iritt.-t o6o. do'lli, It I ": I pe' nv ju.
Q., I , 4
c', to I I,-o 11 to, L v- cis, ecel6to las actividadest de rAda
x - I do'. AIM G I
I t, t ,I q- At pre ". z , i, ,! ,,otop.otor, Por E.hisrlo r.b.c. ansl, III port
orb oA dert-id,, do .tO"I.1 I --' ,Vidag tr.= par"' =Z L
li, I - ,, -,T ri cludadano, .-no mia idendo Iti Pines, do Cr ,,,'d" 411
r I.r,_ :
I as "e ,os At rop T s , rI I or tit !a sig-i eabiffler a de i liessitent r, I x0b ,
11 Gore- Mood. 4 380 I. do rIAt-tr= 6=rroAIl= Vt- r - ,
'. t- tie irrolt. q-, to , At destatiado Por w condicl6n do bom is
Is -I .',' M -ban. %7 XL
I., 1. tradleM. Y, I ,-i ca IM"Ai- d L. A ,. ,,;,,.d, Is Torro, re do roolincl- $ WIUM reabot do W&DO
regl6ts, mod = .L!1=111111.r.,! ] w-4,7i4na L .bras "ran .rit" lY 71T ; u b ri- do a r ieci6ri se :.t: _, L
L. 'e's, onp"f I, -rr- .AI,- 7-- .-de- N.c!, do , lLerr= Z Part traslado. Do C En tl register, qua hf' I policia, ". !* ,h L": _-, ,
to, liv ona, --Jjl, -hottari. d. no q djor do bIn,
f I - on 1. 11 ototro, j1ro, ad, .Z idestrit, 'Tttm. A7,- a- du MI ,_%, ,,, -; ,
. int, ,or 1. I -" I- W' "' Dii""-1fdantirl Rodirigun Gonitilmnara, ci. io ,;ill idW.ra . K. In j=
Aivil q- 1. hoto ,od. A, lott .r. .eii 191 iadia de ad. do Primer. lonanc t P.
qoft!ijd,, francetes y "pa6lles pla- ,.c C ,to. laid v-', it, MI,~ 'I cargri, ton. ma riano. ger, terjor, malt. Ro- act-ol.n. ap.reter, In, ,can to, Lknhe 60 dku j, i !., It-,,-- ,, ,- I!"- ,, oll", qton fi-tittc . T .,t .
_orla. P, .,,.,c,., I I y do-l"rik j io. ,,o .", 1 iittire,,. tr of commercial cofatrido y peat -R .Q1& %vF ,
inliD .,D.q" P I C. 'I sell. tuxual dolLi-, t - '. qu,, It- i e ,, Fjoest F.u a Barbara.
!.',I ".1" Veg j joeld-ter -1 4t.,,., ,.,,_b, 1 1r* Rwein, *I pittoressr Ile
,em., Ad -- Ili, I oci=.d ,I d.tnic.d. del , S ,I I BI-1., do 452 ,so, It. It
- "' it.g, I. .L
Aiii P., do.P., _1> I I 11 I ,> "!Srgtodr, Castillo Pir. ,
ourrites a segi i-. -.1ov boi-ito., 1- .k., A-stiout. P., el -ouiti, pews, Ism-
I ,A "' I H. G-da, S. A. sonner ,.Iid.d It., r.,,iuu%,.,.,!T-,rip.' rn-,I di'll'o 'it juAgle, $10(i lb,, I .I .bar
dict.d.,, do I., -d,,, -. q I It. 1 tot, *Iito!I,, y d.1c.-lo, n t ,-, t ,, , do -"6 .1 atfi., RoAs1l& I
-1,I-1 Iooi, 'ues e) III ' ' 11 11. -torrid. entin, arobo, po, 1. biIi. p,
,iod- p _.tgdI, Ife, .-,: b;-nd. i.;., .9,1--, T'Al otion Il!" .bi-t I - ,' , I es so ridas trabajando para ei Elconuttlis respooloblet de dirtintiI
Ill I I I , 1 -6o de 1. fin- P-nlrooio. ogAooi-ro,.r,, loonerri.1- y ,It otr.
.cj. do ,n-'r I 1 ATIENDA ESAS LEVANTADAS BE NDC
"or. I 1, III, GIIi c- ,*,c-o- uo- dc .bIl 6 1 150. ,,--and, - %', z , r Ind P. .
.,- y I I I~. --, iro,, -I tren- del nonool __ ,6, 1 11 I _ Aftiront. pristviAl.-les: Zoila R- "" "' 'upla" c"'- "I.I.
,A I'ticA., 14i;' 5 eol't In, ri a. -,., 7 I I I I i.go ,coll. Dinuel TAb.d. irod. ,.A III.:!n.
I ? ,I , -, , -,
ird- on V.1roi I Curcio., F- .t-g. I Pi,'rourniamilient.r, en 1. Aeguridd dAd;
I At to oe"ifirioln en el - ir z -o ,
En Im h-11.1", I ,,, M'drI I I I , :. ','_,", :,' D-h-W L-re. no I Ayude a 'sus riones I
I ra on jurIoin ,onpuerto, e I .1 : I ; -tie
1. no G- 'I Fe'- o h; jjcjjoui yibAydi"' 11"""'tAbl'
I , -- ,, tr. Arnadn de 11 Ro. so erl
d. T.rfigoo-, 61 - P-1 I ; t ,,, to j. 6AI quie del'.
Inns ), d I, _1 110" I orl ot.bAd .1 to 1&-_ I t. -., r I do ,A
ta,, sit ,do. .no too, 1. Arad~ Nt, ii't-, ei, F_ ,; - '1 ,A hObIa taf, ,.Ile Ag.ila IePar-rr- -19-tomellte, I>- let tran Cinticito lo; rihoner de oth
,,,, Alit d.dl At ,4--t. iI, o-: .- _L:L AAtrW rPrnre,.1,.,! Jos d"OosOdel.lelatif n a
54, .6o ono. -odon- del ris-. Art eon onceIr, gP- aer, tioi A r son me.ter do]= d_ a'
,o'o olo.tinoIdo I Ilon
t iidr?"', Drlaratorls, ft beriedolosi MiVl t.d. to rlod.d quo el S Or Jose I jando pis is sent 0 lats hinchazonce.par
wiectit'- o do .PI- ,,,,,, 't, ![_ I a
__ - - - 1-- - ., C -mons, Rodrigo- 1. do ,To- CIA, R-116 person. cleconle, dec'itim, .- ri lootes, MU a 11
;g;odr-as, c io ', dr,6-Ofi-i I I vil Cabrera y Arturo Abr" L6. por center, a no Carteret, at. as is gLi go I duranto las 24 '- = Ji= W ;z
sit d It le, on 1 1. A y / ""Friarm Santa Ms. Is pueda siquiera suponer, w. Sit ,.= Orrin. ,dVcitm;
critics atim deTfo, I-on. I H O T E L I InIassaft At viltio. juzg.d. Mo- ni. a do 5 .cti, = 1% = m ln6 nerse, remedio at mal a tleagm
I P.l g. Blaric. -frorcorem- J-9o; ,," into PoArds apareacer sonsin
Onroa aspect-_- go gg-49 '4m ay ,.g:, Tonmuth:s tornado an a] de ng4j u abdcrdfallll := per. tes d#ULq9 Sea tarde., NZ
da& Por or -1 'to an C, C A ;B;9 as
'. F.& .n enzt .*-., do to a Tactics, do Ms. proV argon que lanantarso, Varies id, ktcn Que ayuda a Is bu
"ma -I ', ,_ I' ta Nfallachisma, Para qua At Inicie in- nads, tontri-ell Wortunado efiraft- ve'e" ta,
L-d. I I __ ; -,,,; 7 it 7. V D-w Z R ON I tort.d. tie cifitio. clantie, 'kUm. do gre- y larrient AllinCALCtnMiA jW im w
tom: =Ac

-Iss d'o' ra- I i 1 116 qua, to po" i tortle 'jilinMCI__Cm_____________LAMARINA.___________________________________ 21m DiE SPT e Km 14 ANa.N

Cladys Saaeiuuabaa Rhlsas bas siarrara ih doaaing pa 5 1 Ot AA EMI
?set4 butes I utea be-il 24btaa A10a Ceeebdl Nut hit enm qntcddtdabnettec Acn brc
It. egmtptns 'Iieusacttedeese ctad dtuiaAi
dendeaj .n at -nn tembbuseste eta "Iu tteac d, b 4,e )1ceti
Ltenue cces at e~uta 5ue ses S teed etueeatscenseiu beaed, Ze-ta c Jr st e eaet pae e acm dne inc
meats~~~~~~~~~~~~~p~ en '1-Jid--eesc eessaeaseettesstntseteie mut ti Id. utes~u~deu7 ""1. 1duesea 1acie ebeua
dee eteeteeduanernatee 1;detic 1.4sne ape sietseaueuettt
V ectadaus-bu, ber tea bntcet.5 a aas Sater&tc ___________________________________________M____bea da t )-ll dte a ten.n.t.Aaee.Mtde~anea a egettupeee
bt b ai eti, ed yn ducu ",t Cene te tes et~w d, --------- a- --a'Lk- t nilAb a dd )iesstada# sela Lpa uAse a Lensd, ae.t buta use asil0 T i-bes ed daa A in esets. ter ens etI Ly e n e~at ni deeel. eeebe dtsc.ades
me t m ca a c e ea u s de an M te sauI te mi nea Lt, -' t e e s e n fadu ct u

45.tee Ret-se Ateecate can d,1


(in et erw, te ses de Isat. Yitesie dagle detitcibi
Na meno asli Ald tree nabta

eeittientstseuel ilpd
S larii Ofi-IIe betas~d &n aueunnaadCetr A sa1 tia e ssg u b tenedaHll eah -eset Odettndee 5 f la5 Skl, f
tetisee ad usele-c
itbeeedtse icies hiti deas n-Dee,,.w N
test att nasamee 2n n er'u e

a, V~a n l e
aI as &I seeees t
4ni a d ebb in b b n e

tucedesnese t ex enda; is enM
neubei sae en, as ur-6I lceA i
tin t 0i bMr.b~~ Piec a e d l
8044.4 J,/s ae .; ,r hasd d Y in, Aaun ae is.cu tbtna meeae -- e i i tst euln
eseeesu se tdet~setat Ictetideie tete uee itctetcuteuculn- custs setCetesust-i~tccatPe-end isaten ciesc In., i~A eesaie A
te a est teeeeaeai eet lt but e aebeAtet u b es e~eue P=c acesaene sbt
asestaaeaea jsaetaettteuedeiug ccteusttt eseceu-be s seCtuhatn e cAaeutseaa dcpa s atnt nat, PP utneteeaF Vtss n n anbbt ainsts asit eIt- n id bditAnaabeua s ct
denO tetciteae ss i ede ceeeutsi 0 beeCbaA tebtbesE en ac et-!cacs Ote e sbu teeI e
-oo snuINEus esesses bunt~ be- abpebi Cuetiy
eeba et Tas. ~at Lues sttate tdsatte ieemncicctaa c-ceene is u FA en Din be a IiWtttde
dt but s(tne de Sm da Anaac a Ic t!lun cn ilnceua Cae a

T.a ee sausin Adllet (betldael Eniard enm Saue sijecpi
em-SRe! tabatc-e, Mate seets sellc-i Oen-o
uccReealbA utselbuuui5ee slasebaenecnesnee eitat See-inn as ani satdn teassense
Dsasees ~~~~ ~ _] S1 ceaseit sdec- snty laetteebdeteeeaaece beItl-ne~p-meeua
tbedteue. equms G etClecasse senede anenAc u p-eena" -en d- e scceleleenaa dacapdsp* c Asdel e Btn NITOsentaeel as esdenibeseaeete
titetin, villeieec eaedndact-ss~ na ec- eter le ccune bt taceaecbapt

been ~ ~ ~ ~ ~ D A-s-as asalciini Aauee- ,Ctdte tasletc usbeseesets A uI A. Pu.dd -.


d 7sanc c:neu-ateas -eeesbne tel ue
.~~~ ~ ~ .s bu.ss-.u. .
euesss ~ ~ ~ ~ ~ 7 Ys npeae e.ise -en a uI catst


ac log- sIs Ic acd
que ~ ~ a~a para.
rcSu eedeuna
A- --meoreq

u ~ ~ ~ ~ c dendaS fed


V,

-It~ aphe- ientifkam e lpoi eo, c ae J
be~~4 HelDdem
El ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ UAA S.to doI-neAI enGNRLEETI

n7i. d:Ber e

I l be iausp JN V ITAY .u" s-An. a. .em.sn en P Mcea ar -usdl5 P
ietitse s s-i r y OVA= P.< wdiffitne~esu a-p
cettaa'i- c pr - -n ecls Dunb itP Ile p Pnn


PACINA DIEZ DIARTO DIE LA MARINA -MI 1FCOLPS. 2f DIE SEPT DE 1949AMr

Abre el czrso el dial18AlCentro 1N ot i eias 1 / ()S i V jjt 114 T0S N Mdti cias lResmt6 nzagnifieo el bauquete

Superior de Cu itura Religiosa. C a t 411 ca vs -,, I )) divcrsasCNNA ",", _f~t -W p Cu hr,114 ,% ~ld
,"', ,", 1 1, ___p __ -[,, Sm. fir Glumbti. fritam~ dr1 dia Don Countantino V6qv
L- 'ANN c Retiseunecidel cli ,ieln '~ NtNCIA I IA , 1,1 ,'7 .I~ .el --too -_z _e eed -idd e vl I ;tedo',1 '" 11
en LaAnmvita cmo __4 1 lfl Atcc llo ,,," ,: 1 1117', 11'1, Hjovilee je A.flf a r al -11ploJ Mo t lif. HfjiJue dif- Gel.Aa hw e e e eaa
ElCit cidar C -N CACA el progNNICNCI ANCCiACA -- CC.,l ~ANAcC
C, AIANC Ci h~w cie rACCCNiici "ci fN AINt" lc'aciaN eY l NANido c (I ede 1N)c C N jc,
I c 1C- CC CNCANW ScA ,C ed dci 1 1 C c i'RA i I,--,-- lC -c ci 1 -c cc cNN IA& i J_ ~ Y ,Y) 0. )WA,
bliCCION CATC1IIC I N lA ICCCCAA .,A,+'-'_ Iffc INNCCC iN, cCh I l~c C I C C~NCACN ,,,Sclc,;,,, ,, CNN, Ac1NANCN Icdc ed I___________ A nC I CCI Cc II._- ,T !C INC liA UN CI l lA .C Ac I d, ,I1 !1 i C.eN ',, CCNd, d NNCAI dNrc, NNNNCCN l N N. v a ffAccNff l
_____________________ CNNNNNNNC 5Sc.Ncl R9PNAIACN Rclccdl C
Cc.CNC~c~dN -~~ 1,7C- CCC1CCNc l.e., IN,, 1 ,I cl NeCC ,CNCC IA 1-NeN trdrb Ic cCedA Cede f ACAc I cp Ic d'l Ace"' c I t"YC~,N I', I .cN A N
INAeI~C isfuClC A' ec Icc 4.1Cc c, IC~eCe C cc I C~ICNNCJCC ciC CCC ;N CNeANX g~- N,,1 dNNrc, ccChlt'lcce c cc'Icclc, c ado
1111CP7C e C NI ceAcli. ANcccCc cc NNccc NIUATJl~A C~l~c c~~CA ci e~IN'iP~i-CScll c ceece iAe ee' ~ c,~C ~ii '. ~ icdc.A c.A
ANCCCCI.IC.1CCA, i CIC iCc~I~c -CCCC CCCNIACic ( c ,c l~N c~lN~A C lN C(cC'If eeINA, 101ccNNNFINII cNNaccleccec
CIv ,,n-e yC r- -, INCC d; vidI Nec .i ee, i CNNA- N 'I de""I ~eN C CICNA l~
leA %t,1 1 CI9CCCI CCNAI t' INC~CCA I,~c A -C eN CCICNcC A S N I ~ 1 f, I, -0 cc1I0ciN- (Al ,i~i "It 7N7NN 1rp,5-cig
-IS N t ,, , 1C ,"'AN ,,I 76Ift Gc (INclc.~~lN~~~ccC Cp~ e tce lld. Im dni,,, A-~~fk, 1 tii, ,_ 61rob(hlhh 7v
CCC Cicd dli ANN ,Itide ccci Ielcl~c~~~ CNC Id cccclc" vp rI ln
F! N ICof Ac NCCi, If 'CCCN ,edic ICCNCCI ,li ccc7NCcC d, N ic i ~ IN CCACN- *lee, ,c hICNI de 11C MecCNd~ PM ,ie -c ,N ccc ~l Cn ie.lf a i "NA A l ivIN A rC. N c PicccCAciIC'iCiNccl",ccciect lCi C. c N'cCCN eie ce dN IAN eAINNN ,ccN
,C1, r Ac U1 1." N v lI1 'r,,- ,c cc I- "ICNN C L ,NI* "AM I.A U Ci' Al ccl CN 11iC I NCN. "ecc -P~~i Ac beec dA I N, Ceel~N
ISIIINN cdce icN.-cc de CNN Cc c;,ANe ,.I dc ,Cc ccclccc
de, l c I 1 1i CCC NCNCCN NCc",-Ae~c~~AC~1e eNiN Ccccellcc Cl "iec KcNdc P'. t NINIC l ~ ll CNNA cNCNACII CC, Pom euni d, 'Cc A AN 'CCCAC ~ ~ ~ ~ XueteNCI SeiiIC-CNCIC IIIC laCC VCN CIC C'AICeCN I cc INN -1111, Nle-cle 'CN Nt "INC CCC ,NN I Actcii cCC cc1,c aN NI.Ce -C~I ~ Nc. N NIt -.NAN ccclfg t- "' 'l. cicu "


CINC-~ CCC NI -oCCII C.c, CNN- (5-c IAIld.I-, i"'la ', _,it a p
CCCI CC~ -0eC ar-C, ,ACC ,NC c,CC c N c i ICI CNC I I~ CcN, CLtN N-, irNkf:Il,' '1iJ P ~~if ,Y1 AlCNSi-t. 1-1,11 Acth CI,,, n, r-5CC,3,1 f -" Ac C. CticC'. blcc Nv JC~NNNA CzCcC __ __ __ _CNIIAN 6L -- ICNC;CC ACe'C cCcN cccNCNc A N NCNCN cC N cAC NI .C ICNcNd lCI.c c -M-~c
I., NC CNNICN AN'CNN CI NCCNNNCCA ,~~iIhcd ANC f NCCdA.CIc.c ctide mbAi~ N Ae _" iif.ANI l C __cC~cN
AcCI ,cIcCCC tACCCNAcCNI I a C 'I n P, an ,CIA c C NICCCt NNCCI- ACC illI "t Ieci--7 c11- MNCCCNCC delt l ,. cC ZN~ I-~c Mil ec AC CcP CCII'A N;Non, Ac dc AN1" CIN 1-11C f, N AC. IC.NCNN I"CCNCC IA.l' L."" "ci!~~vbeie "'l ci NcI N N cIA deb l 1 N We. -11 Ccc
- Nil n,1,C.AC I CI CC! N r IINII fcCCccCl -re i cr, CC' CC 'N I ,," rM .I, ~ ,ll 1 f1 f cN6c 1NAiticro. F rcili,ce
CNaif IC 1NCI 'ICCCCI, ,CI -ri Acic Cc,- ONI cc'-- i Acticc~c, e, AC" e d I ci.e Apeeellci Pcctoc lccc tCo
cNAIC~~~~cCI~lfccc, z;cCNN I1,Ci !,IICNCC ICCNJ N'CCIC ft f-: ,CN At -dC--CI ANC- I, CC I.NrcC, AcAI Chc-cc iic
Sc ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ v --Cc ,ci ci N 'I"",","NC 1,N cc! IcNCC eCiic 1 51C "I NC If lc iNNIN, dcl A,6 cc~cid .cc~ ,e
a tr l,- tirf CC 'fiemlhiccc Cc 0 CNC; C ,c A1lcil "NC SN IA N"cI iN Aci idCi "ANC Iti.c cccl
-C i ICC plan !CCNCC CCCNIIICCICN -CN!NCe -IcC I 111C i "IC CI teCCf, -~~~Nc C ih~~lcC tcC f",I~ I'llCci deicA~~ CI I i ( i,, cceIW~ l ,W,,i a dect,4' A2 tNCCC Ac ~C CCA cc eC IC i AC C c A CN c cl 'e INC C C nSC, 7CC" NNCIN, 11C NACC c ,~ "c VC "N ,IneC,, li ", ,! NCCt C, N~, cic IC. I C cAc ~I c' .11INNIN-1U .
cC 1- dN N ~ c N C lC ~ A C cIICI NII CCY NC 4"i AC CA-N N N i ic~ 3- .CI ,cddN,.deccNcCice~~~ de CcC cC CC NNCC d c CCC N- A C CCC C N CC, Cc. ICc AN ,, q- "tCAC Niee ,," 'A,-NC C A. C~ NA~l CCC N A CN.NCN C
I~~~, ,, CNCN A CCC ,C NIiCC NI A c A I S I I CC u C C, C C A N- IfNN -' c C C N C C % N ~ 7 c C C Cc C CC C e Ne h.)~IN b.CC N C .1 ,c C CC A c Ci ud N ~ iic c I ce M c l l, ol O d ce II C
CCC, p eICC NcCCN cC FIC ,N CI I ,C CCN Aps N -I C CI AiI -1C i C C C C C CC C N C -C C c N N A A N A CC"C N CN C A .C I C C CC" I NI C C IC I NNi A C bu A c" "e N hiid ,,lgicc N1 1 ccCCNi
ANACIC IIC~c -C I-CC.CII fr, IC CI IN "C~I Cc IN I:, Ic ,el c l Ui'C ,lcN CN C -tC CN N A'IcN, iC IiIA iiC cA licN li CC CI A, -ccNcANNNCAiNciI li Nc" l-C N h ;dCA
N1r- r INN I~I C ICII N.CI t' 4CCe~i Cige CCNNN IC ", cICICI"' "; Ac _NNCIIe S iC~CC l AeI lIAN tl d 41iC1i' iiccl." Ihid 'mcc=il
~ ~ ~ C1 A. rI N~if, fA IC C cccct, 7C N~CIC CNN AI CC CINC INC jICI tiv It 7C iCC ACCI IA _il Mccii 7A tIrc IN CCCSCA ,_ ,. 1 1 CA- t 04 Cr,NNCccA.IC .NA- 1,C CeA C S ;111c 1 ldcd "S, 'nI iia
I I 1 ; T 1 ; 1 % ' - Ic c c A c t flCC I N C A -- ; d C
ICC _iA-N c f N CAN -NNICN CIN Nc"CNCN I/cCC~A~ Cc C ,AN~ Iii A, It !edii',l Niihl Ccri,,-ed I cc, If Icled c

C1 a I" "- ,I ,, , I INNNN l't, ci cdiii NACCIC CNCA

N N CeI1o o , I C. I NN Il 1 ll -- - iTI '
ACcCSC Ac ,iI P1CCCNACN l ,N NCN! AC Il ''cC- I Ii Ad ACI !ACN A NC- n c "'lli Ac I i"I, i NIAi ANINIC CACI AC. wc.N- ccli ,~y NC C ,c A AN c ec ccc Cc Cpe IC- 01CCC C I IC AlINe Ac. Ac eilICC I NiNNN AN1I CCN 'C -i~cC .1l iCi-N~ecCC ci NA cAcdlc
Fc~d,o Cce' cCj NI C NAC IN- -C '_CCII" 1 I, ,I," I CNCNNCCN IACC AN4 illI A, NNc NcNC id, Ac r,,,- I p'" c ,zdd II Cd dci CcCC ,, la jl N 1:ic, -,l I'CCCACCA -,~c CccCIAN ;Ill i
CN C '_Ce~iS C ",NCC NA IN -C ,, C- .C II C. 1. "'" t" INC N" NINIC ICI c"li Ni C-NNi CCC-"', CciCC NAIi 5CcC N. TCNC iNC- I IACN N, CAN ic '!ACC~cA NCCANI, C 1111Cc' T.t
,C"CI C C l cii IC N 5 C I c c '-, ,C I -~CN c Ic C N C C I N C IC N A N tN h I : f t C : I ,- 1,11 C c- e N A C N N C N N I C C I -C i N I C C i C N C c u Ii N ~ l I A A N N N C A j ii A r ,~ c A ; N
Ai Aecc ANCN7 _i Cc .C A""! lN-Cc CI '"A fIA"'i1,,1 ," I I I;AA+ !.1, ,
OrdeIe I IiI Ic~ IC I~NC IcCCACCCI dc NN cC N ,NN "c di I t ,C C dc ly' NNCCC I c,, Mir N I NCC- cI 1, c". ,; A 'eedee; Cccc-emlcc cic
"ItC, ,iC ,CNC IN A c Ie I' IN NNCCC N- NN c' ci Ac :~ N ,.C "',cc AACAIc y Ce"Il Ic. CN NNNc, Ac C, ,;i'
cci C, 1"," 1 NCNCCNC IN~cc1c IN NC,~d Cdc ccd NNCc cAz cZ
"I I C, , N"?C ANSCC'C ,:CC I NNt NNAN z N dcNCcClcN c, N cc It NTI~I~ I. Ccc.,
IC ccd CCANCCc del NT NAN1 l, cI, ccii LNAC I t ~ t I'l F,,
CA.NCcCNci-ic Ac C I~ ,c CC Ac, A5 N e de Ac -A-" 1 ,- ;,cc I j
el NiAl N-A~ Cc' ,N I -- A ',C-' N, , cc"d~ c ie c, Cc fN ,cc - 'lcc,-1.

"I Ie c ii dcc cc CNC'lC,-- ,,r , ',c, ,:
1c1 -1 IC-C;,dIANICC-CNN SNNCC"I A IC11 I, N
C c ua del~c Cc C ar e a "I I -IN:N : "'" I("C II"' 1C-, C'tz ;ric ,,, ", N cc NeC c l c
-, I ,C A A~ N c S I U Ic~C Ic :c cccA CN Ic ,~pcii cc I- Acc,, -A eccdc Ac, lee 1,pec-f,- -,- a f
11 ;-I, I~C Ac A'. CC, l Aci CC ccj, INNCINCi~,~ A1 ANN 'i -- N-.C J-6 TOIc,
", I -11AC -A A- 'C IC A IA C 'N cc- ,, cn ., l- CCAAN ;NN~A NI di IA -cc jl-;t -t', ~ c AccCcede
-, ,iW I LU di IA,!viiI iiI , TNSC 1 t 5 A ,!t -INICIC Ac -cc CNCCNc c;iN A 1. ,"- d-1ncc
A N.lccciCAcc~ 1'r Ii ANN IIeI INC CC'.1 CC- C ( -- NA - - Act I'NN iN Ucic;icci",- d ', 6 I,! cl AN C I~c cl.J ,
Icc cA CNC CCCC- -CAN ,, C,,- e -i- 1!- I I 1 l ; CI CNCI "" G-c, c, -' Nc ; U N ,NN ,, 1, N T,,-cc CCI
A. i eCCN~CCCCNNA~eIN iE.-,- C C 'CI Cc ,c cc Cc. Iciii 11 c !!, eC,-rcc l,1- rtl- Ji1- ; 1A
Hal eNC N I NC N CI NA ACCVNALcA 1:CII PI. NI'iANII Iii;CN-NCC-iiItICIS- SNVN;qIN c l.Il cc dcIc'irdlcN t1,c NCCCCC A eN N ccAcN NI. IA
,,C CIIC Ac I Ci I1 ICI zN1ICIN Act leIN -CAcc I I-C NA C.CN C I iCC N AN I'l IC 1 ld i~ NCCAC CAIN CCCe.ilc N,,~clCAN r I I.,C~ Ac c_ atd d Ncc ll Cc" ,Cc,
C ~nN.IANCC CIN IC eNAI ,c -CI C ," 1- I. II e I I I - - ,CC '-- --i IC IN CN ,CI CiNNN cC ,A CecA UCI INA AN5! "ICC 11 NI c l1ie, ?eAct,, dIC -,, icc ,,,.AC
.4NCCANaN d CICCNN;cCIIcIIN cCC IA "" ", ", ,,, CN CN, CI, Iit,,II" l, ,. -,, j i' ICC- C--C PAN C1c N A, .Ncc~A C SCA cci,, Cif , cc'A ccc.
Cai rhiC C,cc~C CCCo Cc4 'P tcN, I 1IStSNC tC AlCNCNINCC, Ac I -ANI I.CIC C cc NIN-CNNC DiieeIiCICICIC I Iqic ei c Nti cN-.- Il c1A
- el era liN, 'I- I "II "_ Nel,1; c NAC IIAC ICI "I LN~~C CI'c, ,, N~ iN. Y ""I Ci-; 0,c,iCi~ ,cic Ac,e.IcCNCN
IcCNNN~NN C INCC ,N ANN4 ,, ,lcdi c-N NAS dc el ,ece ,CNCN C,~ccCe A Cc NcACC, ,f A
NC'f o 5N I.,C CCCw NA A .C IC. I I 1 1 , I i A kACN. Ac CN NC'.l ,C- C,, Co~l IN 7CANCi c Tcc IANAN AN. cccl
Is- 1 11I I 1 ,,i-, CNNC Ac, CNN AV; NC-1),NC C ANN l"iC 1ecNANc. ANNc.N~I-l
IC 5.A ; iAICCI CAI .IAN ,n 1- I celceidIclyIccC '" - , cie ,,4 NANCO CNvrimos al. CCC A. -r NCC, S eic I~i~e ACNN N CNN , i,_ ic ,, c eN' N il
_ccI~CC' TcNcdi .c~ C-c SN I cc N Acii I "I
Ci II e I~c ~ I INI N A N 1- -, ." I: t
11 - NcCC "I !,, C-q F, C fcA ce l;c c-cc'a
d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ AN, Coil~c cccl'I I I IIDR U A ~ ,t,-," ,I ,!- ,
dad ich eirol.-Iltroa I -,l, -, ., -.- 111 1 I t IP-h- 1, lldl Cl 11,P,: PiI Il Cccrht ,c it. M ,
to '77: _. 1,,.I - IRANDA I ,,, ", __ 1 1-1- -q- n - --- ,lc--' I Cl ~dig AIca11;cc tsu
dealrtag, ~rbopIdo1.i~ Aprur (e L~,0:JOSE Vc SANTAMARIA Y SEIJOa iIccc
raCI AC L E r;- "! r, I ~ ,, 1- 1An '. "- diB A c.;1li~ A l- ,


-1 tN-A A A I C I N S N N A N I A I ~c iii I A A S ,n T a t ccbc IN-Ait ~ Nd R ,e
n :, -d ci Il CCC S1 AI, C N-A N IA A zl c N, ce A Ic IcIdA hiw-C d rI N C. ccciC a n

P, -;1- D II esc, INC N Ccic, I~cccC~ Icmlc,., y n" Aci Ni c,in _1 4 o A ~ A LA NCccC!i r.


Orad ennl.Il I ~ c C ,lmli - Gec l W C'" (cceecniccb eCiicN Ole"
C U C iii d c cc d ~, S C c, c lc, ,'C -1 c cY A N
,a C I P a ra 1 N1C A N S nS N N .a b'~ C C C C S I S, N 1 1 N S I C I A A S ; c A N- -: N C_ N S NN, C- C L -IC N C I S I- _IS ~ i C C C C -- ,C C C II 7 C C O 7 7 7 77C7 7 h C '-O -1 h C .Cf " I CS co Sd 'I i i4 F i C l h dd en
C iiCI r--2 It AC CI c .- CCCC C ZAN CNN CwtN 'NC41. NCCN7N NCC'li lays d' RnH. dam Gal. a.
i CC e C O C Ce ,.CC Pe SC CI C. .,Un C.SI C CO 5CN S C CCZ I I 'ii 0C 1 c c d cc

En i CCal.e CC ,ea 1C.O CCQCCOCC "I.1 1 ;- N A C D NceCN1c IC~-cc I 1,Frane yAtr dcca t ~n ~ ~ :(,

eANANl, NNI ANICF, AA- Ad A- ,~AC cccl,'~ CCc C d o M-C, rAb

-N-I ,cd 1,cc,. AC A' Fc,cl.i-i. d'c,iCc dc Y I ce Ncb I ~ e I.Ncc IcNAce IccdcdN 1, 11 -c I to
p-- nos & zc- dc : NA Cc Ne, Aci I EN. S~ecd Ac -dec N0 de R cedc VA I Ic A le N prosd e c Cc 77 Cc-.,r.Bv aMnt
NC .ice .rei-e CgNCcc ,CI N ,,,~dcc cc k "i /"-- - ) ,.
4'oi."" 'l" I ~ l r-e i 1 CNN-,1, ,, Pr A ,;-cC parci
,I r, ", ,' "I",1 ,,,,,1, , : ,IL .'' : I I i .4am let CdNlN Ast Cra 13 .~~~~~~~e. -~ic~ cc- -,,1 1,,L
'I 'e, =I I I , 6 . 1 1 - - ,!,.,I N o c-c.t CcSoa,
FUN ERA l "LA,, N A IO AL Nc- cc cc.c-cccIcc ccc
.F IDFII -I~ ,SCR I'.,,wASEYA-PJf, ESZ
11 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ UEAI "L NAIO AL __'_I_____._R_ -fl -1 ,mo2 ],fdfto 3 o .P
Wanta y ef iurneda Z 1 l -,-, 'I -o s1 Ofcia U4 38 -'~5 farc1 deepu: doU'52& ni I1-- 1 'z_' ,t., -, t PJjrLYWC1;D --l~ ,b- cc, Niciidcc nt
-~~~~~~~~E tulAI lI IA *', 1.A lliRAl~ a~la 2 o gst
-1i I I o ICi o E ,". II f' robz I ',. ojd dr


ANO CXV1I DIARIO DE LA MARINA.- MIERCOLEU, 21 D SEPT. DE 1949___ PACIINA ONCE('elebran en Oct. las oposici ones IAprueban ely proyec&. de ref cryn PnIo1 11ldn eIely

en in Esc. Superior de Madra-ga del cdifcio (l teatro "FPay'retf" I ujr w Ilg


Una 74emi44n de clue en 1441 jorne1444 de ingreso S suciitaicdi la antigil" eomstrcu icin de moer 1
cl C2. Fmtnvtat*Ilgieti. c.n Oidnntoingia'. Riveirn I .e phicen do' Armigoin ee/new-oh4,-.4nc fachav'cI Ai j w -gpjd ., .
Vatcante4 14014 ailing' 144nnme Ia Contauni MUNICIPIO GACEJ.TA (WICIAL
A40 y4 4114 44414 714. 0114 11444444.d 44444oa 0.abdo a
41, 111S, 44444 44 e41,1 do 4alf-. o, oalle014114441 01411444141 en 1. o- 41. J, 411440 444.d 411 44 0
cr4 4441141144, 444110. 11444 ia.1;'dl 4lgf id,410 A1 4414444 i0 doo, 44410114044 A4~ 4-Vent-414 114ii 444.4. 1de4 ad g. 4 r,44 h44441141111. 1 44444ri,- 111 04114 10104 44 Inici44cin tin enr11illn 444 1114 4 j f1441 4444
444, -6 -1,414441 Uri-, snibce Narcisn L444i411 44444 1141~ t 444044 de 411 .4444 1 He4 44401 44411141444444 1. 44441- 1141144111A Mi4411an. 4 aolordo 61-111 A114110 14411d4444y411114
11441141144 k- td 11n44lfr, omf
4114444140 114 tl Inc4 1114 i A4 a,4-- d,14 1101441 1411 44 0141114 4 1 la 11 4ohi d 411 h, 1411 A11 4 410111 re414444114444,44 pri. e eb., 144144111 4111040 ._. u .jAjd. .,. e A-44411411 0111444 444"I 1do
431cl1e ,d44,y 44 -nue d41 4IA4 -1444 d,,4d4.p14l1101,41444144,o1-Act4d .111194-44 i404 .41 11144 P, 4o44 44i,1At 4Ar 41do 4Er- 1Came
44444444441ie 14 44414 114 game4 1.44411 Miet4' 1 .1 01141 4 -Il 4144111. d44 lb,11 44411 4441 1144114 1 A441444444 -b ~ 4 4441444, 1e.- S. 4114114 44. 104 .14111114 4404 4444
4444444411111 111444 44 El4 iico 444044 r b.1114 4444444 44 1411 41111114 4 1 14441101 1141144 441,11 1l4144 14
id, 4i47dr414444a4-1-1.1141. P, 4114444- 44,00414 --,I.44 41444401411444441 14 C
1111 0114tar a4 44 444444 4a 44,44 444" 144100 44 144441 14A14.44_r441 4 144 4.144 14 404 044 14441.44
11 44re444 4 41 144 4 4 4 4 1 4. 4 1 1 1 1 41 i,4 11 44" 1 .1 4 1 114 44 411 14 7' '
44444444404444-ll est. u0444041440,lo4ao4440 -t-1 44 o delZb.
1414441441144 4 d,4 444044 '111444 44411004444441444444 44 101144- nd 4444 -a-114441, 1144471.44444. 4X41 41 411 1111 111 71444144444 44nei a1 411mb 44444.141 a44 41141144 C _44 4144 44114414 40 444 to 4414440114 11e04 44 4444 4444 i411o 4414 441d 1144441 t, A44414 4 ,
44uta 4444 Mira a 044441st de1 1144aar H4 4 44444111444 44 4440 411. 1111 'o44 0 V..to 44k4w44Monte 50100 .~.41410111444444114444414 de44014 41-b)4 P1444r 4 Jo 0 0440 1.11 fi 411 l4 44710040 Ti- 411444z 44F4 I414e144n- 44714 e ~ 1111444 -4404014 44414411444144411.444044441144444.4444 dd41 e an 1A 414
444444444114444114411444444414 4 4
44 d 4 44 4g4.4.44444.144i44114s1144li1140444414411 444444 944.4411 40044e14410411
44444 4044 1 o1444434. 4444444141414 4 11
4444 .44411 44444444 &bk'c 41e 0 "414411 .tnib -&440,o 4i-114 41 ii44 P4144411 : 4444411:,0-4 1 444440'444 4 4444

4 e, 41 494 41444 11141 mrasti lp r T. _-44444di,,I.,
SEGUNDO414444444411 1111i,441 444444 4. 4444ti de441 Art4 D1 11101 4444 411 111'd4 4.444 4 14- 44 .1 41.4 01. 4 14 1 4
'i" rne e ,m X1~i- I, l 110 br 11o. .4114 44114A 4144 le ~
1. 4.4414414444 c14 do41144 44-414444 "' 11 1114 1444114441
at.444444~4 14444 1444
144.4124140 841 1141 444444411 144 1 4101 441 04144441414 .
414144404444114144444'1 4414110.41 4d1006" co,444494444 9414 1 0 441 I14~, 104~66n41 11, 0y4 11 f 44444 4001_____444444. d,11 I&A-4444444 4

44r4044 0440 .11rol l. .41 10711.44
eb4444. 44A4 4. 44441404fi 444114 011 4440
444444441140 4 411400 44 e W.11440444 7 -44T44144414d, 44.14oo. ~ 'u A [a. 44.444j~~j 144a el441.444444. 1440 44 4.4
a14141144414404044140141144 44444444-4 -o-bbii 1447, I oloe'4 < n. 401044 44314.4 .44441 111.44
A14444441444444 0 e 4040 444444
y44414440144444.4144101441104' 44444411444 e.4cl del1, 444114444 WIT 40acd4 rncil
no441444144414144 444 44.41144 a4444 4.4I 4r~lb e4 dic14 ?h14 44 .414 4 1 1114 4 1 144.4 1 41
4444444d a1 11444 4 y1 400441 A441-~ 114 ti- 4411 -it4 0441144 4it,404444 41
4. ~ ~ ird 444 444411444 1.40041 in 114444 cl-Aill44 I~,4~44444.44044 441 4 14
gm41 044444 .4404 AI .4404414 --b41-4441 044444.
3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -a Io 1%14.1 1441 4141444.41414 14114~44.444404 44.4014444~44444
444444 4e 4.4ld, oNr I l- jll A
44ntoe d10- -41 -410 -1 ~ -3 ---- 4 44-4 -1 -4 411444414441441
01 aKl0 ifr1. al -1.411 May,4 44, nt4e d,44 Ma4t- 4.
04144 4414 p64141nesbl 4000 .4. l o,444 044144 44
4144 Ad4444 Vigor0 11411- eW41!143(31u
444144444014141 44.1 1.41 4441440 44 14441411411144 44
Ia.o444 44411441444.0 44114'4444e4444'444 [-In 444a cotrtca ic c.04444414, 41444414444 b144114114 4441040411 ~ 4. 4441 1.04. .i 0 .0p 11444.
444144444441444444 ___._____ 0~l -"--444441144010'e ""
41r. 0 1 44 114eb 44 d444444111 4 -441-41444 144134404 34 440 ,1 4414a 14n41e4in4444417 e 4414110914
de 444004 A,,,,,c!6 de 12 I= 91414144ic 13c 34 444 40 11 RN 11
A. 04d1'0141 41IA 441144' __________101444 74414i141eifcln o
4444 a 44 0 ln 11~4440 4 ; 11114444 1111- 1141441 404444 4444 3444444 44 44 11 41110117 11044-4~ 44444~41141144 1 01144tin4
4144. 1.- 4 0 0'o44, 1111 I1 4,444 wie~ 9414.4011. 041 tf 444141. .114 1144444144141144 -nm ftc de44 La114444 4411ns I4R4411114444a44401 y i, 11,4Alto1Q444re4
0e0011440 11044 so4ia 44 in 4 11411a. par 4m 4441141 4 4(444444 14.01144 4<411.4;4444411014444
41010 141144-11 14 14 1 art4 n 411 44444.7 1144441 A.41 414114441444 44 brig.
a.444404444444-41 be.44.4tell,.4444 d41141114404444 -l4414A4I
4mdt 4441 44449 44 44 4444lia 444l do, 1 J 441 m 4.4 4,444te41 r1 4 4144.044441444


p- ,14 14141414444 444ij 4 .1 -t44 14444 44411444 4414 10
SISI1AEVANNIS 34444 .4t_________________ELp nDotRI Dl ~ i LA P4IARINA 4'
u,.,1,11 1444411 Kb44441143d4alo44l A
_____________________L._____ 44441443414444-44 1 0~.444 4 1b4C441041114 4.4


poe~. dernos, iaa -cr eeni do
444 114t 44l I4.44 a444. d4e41 p-4 4 44 4 4 4 44
114[44 44I 4214414444414114 44 1.

44444 04ia~lme d 14e 044o6 Co414eemc ol
poe'l en .Z4444444'I4A4.1oi N 1, 444-I4es1 44.4144- 444440404404
414441044444414114e4444114 44444444a -1.4444~4 .N4141444l14 1311414.44 clue01 ctinti La404404404.10444.404114400 d.-1.-1'44 -a"N y4 4.444.44444 1114.0.04.4. 41444104141.14414144 4444444114
44404144444041 1114141 ACC1.141. ION444104144044414 4140444440411440y4444444444404
A-4 444444144 44ate 444144p 44444404444i.444 4 1 1 -.- 1 44 411 1 444 14 4 44~a 04444 441114t0 d111 4144 444444
Los 444444404444444444444.144 331110 I1ra,113 44114ON 444 4 441441 4441T1 4"11144H.0.4111 01 4 11
444'.44444 demr 444hn .4 44444 4444, 40441114 44044144 Par. . . 1 4dl 44w, 414 ,in 11.11'd de0411sep-______________44444 4 el 44 4n44 0414 ,4 1. 14444e44'4444141.444.44414 4 414
40 410I,.4.0440 9)4- d,4BO4AN414 ,ulha dey1car
444 44 44 . 44 1 4 44 4 0 4 44 4 0 1 44 4 4 4 c1 4' 111 1. 11 4" ACOSTA,74 111ACI HOTE-1 3 4 4 9 1 4 :0 44'144 1 1 O
444444. 4444114 11 4444444144 4 444.444 <4417.411 114111 14444444~44914 3911011 114 4411440 11*'11' 44.440444 4104R4110441144 41144CENTRAL444.44444144
444407 44A 244. 44 Esther, -,414114 44 Para m4'4444444 Ila--a4COS

1104042S Y4.4-44 AN 4044.S El 4 t4.4' L4.414111 4444, A.1 441144444 4-2 X.114 444004.4
4444114414440~T 41144e .1-n1411 -4 b 141o 144
1141114.~~~~~~~~a 4444441 o- 441,444441 1144> .4444'4". '114<44444444444444014f4444r4. f!inu
4444444444.po 114r' %.0444114 4-w tred 41144444 4 4
441 M4 Dc1 44et 11.K44414441 411 44>o441o1 44441414~LI AIm
404144444.4114411 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d~ 4.m&" 11e-44 -1104 444001 4de4 444 -.4 11444140444114 37-1b],0 4441041444l
ff.14t 0141441 44 444 D, Nie C.4411 '4ea- li<.w 411 tod> W1 44404 I.0n oI4Cle44 44.44.4co0 M
444444444444,~~~~ril ii,4 444- 4411011m 1le- 444 q-44" 44 14ll 4411 444 111.1
men qu1a4 411ga I-44 444occ 44404144 44l DA 1 1 4o o 44' LA414' 4ALN .11 p.1441 444444~44 41 1~ 441 1 0 4 4'4441
44444414144444114414444401' 444.411. 414 0111111 44 4 4444 444 4440444411404041a440Land '11em -404-411 444.4144.4401144de-444 44444444 ae d 444 'oala de4 41440444411 4 iiefb 44444404.1 qv 14. 44 W4. I04 -44414444e-0Yoeg taa u, fe
44t-s 4 n it e1 4104114ael A4 1. F 4114440. 41AF~N t.114 414 .4 4 4 4> '4411410
1114114411411144 U104444444"1 N4 I74441401414 45 444040 404 y,41 44 444 el1 4ibii040>11IO-IU
Ter044 d C-44 44.44.1CIA, 1,41414444'41441 11 N44.'44 I1 C A4'11 4 P44 Rt/I V ARDT A /
44440 N. US4444441044 444 10414.4 041 4 4.OS 1 41 44 14414144411 444 04. 1 "' 11 1,< 4Eel 4 444,M 404144-14 4114 4041.4 144 4. 4 0 44 044 1
44114.0 t 41414 14444I14444.444411 .41441on4444 444t 444 4 41'1 41 14C4144111A4______ ______o_____4.44 41444 n.4144441 4401'44 4044ta 44444.14441 4e 44 A" 441 444 144P,1~ 4444414
44140111041444 444441 i4 ar/aWbdxiu
411441'14144014441 A404 444444 4 11414414444
nice 444 444144 44oeo~ .A 4444<44'4 n 4414 z 41141 1104 -A- Pace.0 y44 4414 4444444 4444ien 444 4'0
4441 -4 1131 4.4443,44 ,4,44 44
114441 .0 4141 '4 1 4 44.4 Wet y4 4 4 4 1 1 4 114
4444444444.4 Clem44411 tire444144.441 114 h044114141014 1e44444414144 .
444044144400440441011411 flea,401 t111404. 4404"4441.1'444444,pan14'
4444444044440114114444411 0114444440 4444444 '4444~'44414444411d4 4.4,44444 144 40MAL1 44404441441 444444440 a141 114 .nt.4A 4444 4110404 1141144
4444 44 q 14 ti,1444 .4444444, I. b144 .11411 414 44444114I 144444444444 I 1- 4 I4 no4
re, ~~ ~ ~14414 11spf 40 44444 r, cp ~ i
romi.d.~~~-< Y A L O P N.ibCtA rii
444444 444m 0 444d. tin444 r411441 444444
44444444410 y'U 6e
yo4444 'i 1.444014444 a.414' '44 11041144 de44144l44i2 4
42444444414 444.44040444444 40144444444 43344 V
411de 4444 04444. 40cbr 4y es1441 -4 I , K !'_ _i, A T L
4444 It4444444brtl c, 44444-114 0- 4004 de
4144041144444434.4 444'4114 01'
44414 01410404444444 a44 4411 I4411 4.1 4., 444444
444444 d.4444 444444.4 411441 0100,o44 l crle,71l-Are'c
0444 41144~' 44044441444 04,40444444444. 1 444444 44444411414 044441444111411
4444444.1444444411411144014141 44- ,id.,4411 440444144 44t- -4 4414 h~. - p-r 444. 044441144 Ili 444o0~ 41 A 4l 4 44411ic 4441 4444. 444 41. 444,a A40.1 !a414 444401444.4
44444411144141944 4014444444:14 40444 44404444404444 CLMPPP5 LN
114444441144. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; 4444 04" T1 '?,414.4 441.4 4444400411000 441 44444414441 4'1
44 ccua 4434 as 14 4.14440 114444e 444.4 41 i0440 41, 11p" Retrial. dt4 4 4 4 11444 444
444.4414441444 44444111444444,4 41111114' 1 <4 444444 1110044044 S4 I1 4 4 4
44444444 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -1 .tag, 444 c4.4444 -400444114 414444444 40,1'1~ 404.1
444144404433044444444Conant4 40441114. 242-44 De4 ___________ A UILA5YM 504
h44.;3A4114444044444441 D- 444.;1444411444 f. 4 44e4 Z' v'44 11- n41i 444444 .ia 4 n444444 44a.~ 4 4 4 11 0 0 1 4
rit'aindic~c44 4'e 4444441114.444.11 4404444 4 Mei bo4d aa, o ndn 'abnfi'' e e cnl
d d 411 0440tz 14 4~ri .-l cle3rian : d o.1 r
-PACTNA DC DIAP1O DL [A ARA.MIfRcOLfS 'T DIT SEPYT DE 1949 A4 XIIT FA[A MAS IISAOO GR yyv v~ q.AM RAf?0


W~tt~ AKI~ R REIETO
CO11MAt P ICTE oiw A s*,ff /e aveEr"

A
I.GEt cIAeA.V H. A,

TORRESSA GARCIA FMStWtI t
ANN NAf SPAROtMt A.N t A
AtAdt A. .t.t A t.
Ca t NcaA 'Att.tt't
AWAVER At AtN0tE A

ROET USC CMMINGSt~AAtt.At ttt ,.~.tttt f.At -0 S
F5 UN Tit

AOF~tt'tAtA 8ASttttttRICIIAItttAA StEK ART
COA at.AI t' A tt AA

DEZ _____________ N~t~tT~t~ptt.tt
At, tt,,A G~~tAA At.A AIA AtAA CUSA ~dA dai
7.N A7 44tIk.tttAY~~t r Rd de
~~~~~t,~~~~~~l: 051~ 01,90C31,~~1J A .tttdttAIS.pI
gx APEATAt.A AtttA M*' A Al. A t
IOEC iAA SdAt At s Ctt on tlA.ltt tAoP AA A
AttA. ett,, El AlNCIN L El AD dAotI Rdo
tAAGRA"tA tA t6ttte At~A.t, A.pA.t AlAA.t
t ~ ~ ~ ~ S Ttracytt entAA Attt. s

"0 NET,-ER
1 E M O t.A. --tt d.t T sat. t rd utAS AlPI IsI MeA ro
OLINIP tA tII~ tAIA aAA s -1 P hl j.'

\tJJ~iP.DE MC~h 12'V~h~lJ~fi DIA-1 lN1A 1 natdaAA~ "At&,nuA~t ttta tlA. m g DaY. IRIPAPZACHARY A SA At ai asb-,, EtN . y abl e SA. AY A dl earnAAAA .A.
STtDtttntt tt t ott AtAI115P AAA A lAIASA
_________________1, 13SALT CAAAAAAA y A sa' AA -AR1 tA dIad.I tlIA Jai ta AAPAAAS UA
UNA~~~~' AIPIF .Ape .ttt. AA AA u aPet gtn t olAl 10LS
ll f~ -1, L M _ R IA A mAA A A A A Y s e a tt at. di o nAAA Alt Aotm t, lAtY. A EA tSE A AD AACNoO QUI T DE tA MANCHA)) REAA IMETOtt :A Se~tt t. g. tt- patt ftDAA EdAr. A itsAt Aa Al in
ENV TEAt'T!Ra TEATROA GRAN1 EXlAAD DE t.t. IAATib- d. -- y Ial nt o A.to, ooi-Trso
Ad ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -is d EASA E A AIA lA AttA .AtEAL SDDACA tAlRAAAIAAAA.ASld atIAI trAlsa c delIIA ~~~~~~~~~4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ D q-~ --' Pt CApp A AI~IR XRODN XT A AA -t INAAA C-tt AAP Allnt IAe on~tSAI .
I cs ~-. I ARYAA1IAAA~,AA A A ,.,ma l A. ntAien ritt As ilm I A AAAII 8 qeap t SASAA ~taiay


AD-NtIt trtALt yAAt ttlt S- tA0 A mirato YI a nte A IsAl AAIt
MA0N kfft, Ii RIIRtA AAAAA" AumA. t. pRpSo~ LIt~
ETIA: &-A.d,6 I. -mtttt, A.l V____________________l" il OKAROOSEVELT:_El__ A Tdtr yALtto
dtt AtA. A.b XIT A~rla dA PArCdf AAAA IGtSl, .: IAII tI. tl U LM AtIO AI' Ttt tUtttt, yA~ Att,, eGrt
irI ASIAN TO MIRCLE 21 8P Se0r MATI aiin las 60j pmf~cEa
Ais It AN 01IAd,'
IJtA t ARDA4O 1 (-r lo so.a ,e tm oe lar e vlns11 ne
-77,nfwCIENCIA, POPULA Pe esenMA a, a~i s o mo 8., ,a ESselA 'e De on e.T.16 poema o
____________________________ popunaia sosa ena tre esIO original 8 A E
-toss. Psitr A-$700 yto rauthoo

AtNO CXVII DIANJO0 DE LA MARINA- MII2RCOU3, 21 DEO SEPT, DE 1949____ PATINA TRECE


Ha 'og rotafl del Circa ito CNIQ wi PROGRAMAS P'ARA HOQY neiri 'Udino c

J. N rel1 y ti Trio -Civeras" f'7~~>i~tcpi ~ W

O arV IlanI titl me 2i1'5 -E! MA -16 Li In runtr d
rncuientrny en M .xio -I" .,ulane Ju anul!do,
I0 hat ebmuniradlo anD! Cad- 8-1i M K
coat n~n caa~. ~c~. .aa. ror a aa~. a." n fatal arridrc *itaaaa-r tlaa
-- Ic~aaal'a tiar,to .a. a a nt Aaa mas,".
RA IO &aa Negiriaaa l"'
Ft~lItat anaaaaaa. MUnICA J a, a ~ aac

de Aa0-t-cl nt Vita~o a-c ar-lastZ1'gaivL a-a-tan Kaop It Latalt alt, Y lit- _la-aal~aaaaaaaaalataa-aaa t calaaa-caa acaa-~ca .tanaa~aa. at~laal at.tcngaoa4o attr.a. aa tataa.ataa.raasa, a ataatlaaat toaaaaa '11-A at a ,,a.aaaaacc, -. airacantdaaataatlaa~aaa.~aac
aloat.ttltdia d "CIaro aa deanaac tc~t gaaaaa t lt daaaaclala.d ye alratt aaaIalrlar~tr

tA-aa al dt a-At .,,ftaa i-h1fitratomd qlowa 5 f*am
En aanaaaaaaa&na-.a~ acac-al. aaia rezdO Aaaaaaaaaa
arlatnd alc cta WIt Aaac at-T. ccui a ca. i.aaolt a at a.t~-~ ar-aadaa ualaa s rratt-rl aa
l-taala 1sraacrt-faaa aa.raa t. ARCaa coc tc aaa- ta aaa aaraaaaaa laarattaa .ra t.a Ira aaa-aaCaaaaa .aaaaa~aaaa~ 14rdaa-aaaaaradIrlr Iataaaaa-_ a _lta .ata 6.la daaaara~o o-ana~a aaaa a-at-raat~aa l- a-adaal~aldaalaa.A D d.,araaa laaa Maa Cr.ra tar attaara taa aia tca araaa a tIAr -t-iaA
ritl at" Adrilw td i,tara a.1 C-ra. af M-, aaaao~a.rtaara s 'l-d-- AAa aa
at .ddaaa -tc at ,,lca car titr Ar~t-, a .Oal aat-a ca- da-trat 0,r-a 1ac at ra
aal Ra aa"- at alraal Cad a- al-A araar n,-l My-A
U:Ii ita targd. I~-- a- at-r A l a a-aaataataaar a-~a aaaaataa atj r
cra-rcatt1al-taaaaraa-a-t Na ct taat aa-c_ a~ 1 0-r~ata.~.~~~ aat-altfaaaaalr--aIcL~a-t~rrl~
a cT-tttact---aO caa r-llaar.-alr-a-rcaoo orltaaaa rCMcUaca~a- F-a-t~aa-acia tlalala-cAouta-raa-ra a".
crt Qu exata 'ia. zl. pa-r.a-a
y r t .c Atf aoialedl aaa ata.a-ata Aaaaa.a caa Ya~a -aatlt-rdlaa-la-tdaa A -aatla-c a l
'a l anca- die analcatata-r I- cart. tatIL tacst aaron i caacao a-,rPfl- a-alatAia cala trct t-aa
alcI-li ca Strata-a a- aca-rc aaa aal at-a tR- =ta i: a.a.aa~aaa~~~ tc


naAatat1 at j fat-c c-a-a, Ia-a ri y-r- a-ala-At. 6aaa1ta aal.aa a-al Ut a.
aadi ha sdt -t aao-IAttlda
Ptal "Oat ca- IaAo caI--, Aa -A-t-- A a t -a tra,-- raa.ct.a-~.I
t Pnaarcd aac-a t- a-a .at aaaat aa~c aaat lt a a rttrarl a a a~arc S a llr t a aaa ttat a ar a-l Oart rtat rr a a-a
A ~ ~ ~ a I a ta- t -aft~ ltt 7U d a t m~- t t a a t a a I a r l
a, l aaaactl.atta. ataota-a-te 1 aa, I. fa taIaIa-a lal-aal I a- a la-. I-at tatta. A i __ __ __ __ __ __
cniaa da ct~aaa tala-trat -At a ta A.It ai ~t a t c t -, aaa a1I l-~ ~-t-~~t aac
Caa-r--i It fr-tI Music lr-etcyt.AtIra d
ao-A,~ ~ ~ ar ta -Ic lttA~a-a -a rat
an. atali~a attaaa -tA.aa cIt, at t a AT, -atrd,~~l: --~
rat m d.t~allcrlaaaaa-aa aa aa aaaadDeeA
ralaaaf-att -a-tat-cr.~~at t a r--atI-aatarartacct S l ci s e
aa n t aaaa-t t -ta-la--- t a r a ",-- r
al tst aatc i tmi ~ ralc-a-aa lr- t-, ca --ac-a tt~ --IaarAcc
Na~d- Vtcat -aaaaaaL-a~ttor~attt~c
artr det~a -a-c-Ad, ta-a-al--adra -acattt
Bla Utana It d-tttl r a I ca a--- a-ADIO~ a-r
.M. a .at-aA-a-aota S cat li-LrarLO~aaaaaa
aA aa raaal ctar tirra-tt acatt- Orr c a At tat't-trarra 0-ataaaa. t
a-aat--ct -tul-n- t-,talI r--c-a A -cA-a - a t--Ia aa r lt I-aa a-l a -aa.aaa aa.a w ~ a
a---l atlaatplaar tt~- Z Etattata.tA-ota A clt a t a aac-ata -r
Nat .at Z Ztaa taalt aatt rt a -a a Iaa- -cI
s i te a7- at ,catt tat ttl 'a-aW
Na--al Pta lo- a ca-alba ala I.a
'et tit-, t aa l At -att at a aa ta a aa~aaI taatactami.dl6ir-d i Talr- S aaj.a n t Iat-a lIItAl- aaa
hs-tara--i- cccc. Ia Mar I atr-ac saa l O Ut aal- a i Rci. 1 aa atraa tr lca
01 at~ataaapa Ita1a aro-a-a yaa-l htat -s JV F Ut S -1 3 h 9
ard tadruetata-ar-lata taaa rrar --aIAt-r- Iattaa
at ln Naaaa In~a Itlr~- cac- a c a- --- aat---ta aaaa- A at,
Atp -aa rtr -ta rN~d a t at Iaa ta aa L t-tatac- tana- -aat ta aElaaq tcaata aalaatt~a~- Etttt tc at ca ta C--rc- a a-aa- dlal-tA a '-.baa a--a-t-talalt-cc-t Iaaac-aIr-aaStt c.aa-aAra cSc aaaca 1 attar 1 taa. crltEcta arn AaIttaGan r-At.aaa
side es al arari-al~a~ raccttc-asDtalta aI
aaa'-Nt," c. t-.a, ii aa-a t
re da rstr a--araa--aaaatct~la-tadtatatt'F.1ataa dole,,aa- fdaaa1 ra tatcr ;atAadtt
ti rdrar -oL- 'la-ataa'cA-ra Aad-ca, atc ap aat- aco~a-n niatar ~ a
aA l ta -a b s a-A- atw4-1a a aa aca-a a-rsa
N ~ a -actle t o a c- r ac acI--r a ra-r-at d,,a ta a- t a a a r a .fasr t a a A'. an la aa.a.t ta a I I n l l aa a a t ~ l n a

d- talalalt iaam, rt- tR 'ob e "1n 9 I
a.l aeii- tA a-o ar- I t aaananr~a-i
1,R i. a--ta di-a-a- 0ip, j
d, a-6 rh- eoo 1o d~ao eiehis Iin. o xoor. aypcogn
-7 -r, G A 111et Crucyo -gos -reta NGaCsesa5 111C
a a-rryo at a'q id a de a-y Ire A a a


_____OA-__.____ atlldfN 1
aintomayt?.____ (1y o i rl~odlm rvloopttnoBs ignyI

a-atd ci lal-aaa ao taia a-aIAI7- 1v (1 1. 1, N C N P NI.AlN'O-eCaI

A- C I 4117

at ~~~~~~~1 1 Itl _ _ _ _ _apa


Atld -aaatt -~a Ita ----at -at at ar- N- 5 tdt-a-- r 0 O a lra -N F -_ _ _ a-- -ta rr aa -------cAI / tsrca t-i-,
ra-aa-tA tarlla- aata- t-ataa- ct~d-Nata-~taaat -s c a-~a ta a rt cat p-oc- ckp 77aa-taa' -A-attat al'aralctala-a-cc-ala- ar- taar--a-a-aa-a-al~ltcr-ia p a r-c cx

______________________ a.-c a. a-.'-aA.r.

BL s-i AI-arac--laYrp-ratr Ar cceata.C ert

a ~ ~~~~~ ~~~~~~ .N.at.a.rrarlc pcdca a prpra
-tat- -a- tt tta caac t.a IFIN a- ___________ta-ra od to-lr strb-rdae,
m -T Rcta aka 1, -raa TOa--ot atM
tar- a- lacaat. a-aa-a- a-- a a tat tear at-- Na- a rfrnatr c caca al-atC Grtat ea
A~~~~~~~~~ ~n Itrc a- cc-at Ar; paoapte/ A~tc-aca'CANI AAla-a-a-ta- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i Na0-a a Naya ata taalopra-a c-aa a~-fa aaa


ICul Ara ae
a-Vra-a a--ara- aa-tatAatatata-c N r-P I~t)N~aaaaar-N~otaraltaAIO a a-at t raata-a a-a- -Aaa O At a~aata Pa-ctBr- ca a-r-I-5 p-opclo da carpt acas cr-a, a-pa-r-a1 a-r- rabla-ea-toa
am aaa-ao at a-aa t aa--ra-aa ca-cata aa Ara-tr- a- aa-a atccaar-' a a N t dt 3 altteaat a psca pradaa ra ttr-cdca ft faco.rOdO qca
Uti~-I nm~ (A INO tac-ac N O ________________ ~ t. .ata- Iaal~ala-t l-t~ca~dca-caIcaon st t-patotcaaaprccaoa ppr--caBunat aa-ac6
a.tc~a-at Ntra. taaa-~ac a LII N BE N I NF N ~ ~ I 1 I tela-COcotlaansindobanac ea eatdo p abnecaac at cattcada eIN
cagattat ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C Isa aa~ a ttt aaa-tn a tan taatnaat-aa aa
tI~~~tN~~tt~~~a~~a~~c~~fySO at e t naiVa-a.aavatn aa -ataa- e --pc
taAc. tn. -coanan r--Ita-----c a a at tatc-aan. n--. -a.p -llalbt 'aIOStttft tdlIeI ra nettp ortaots prs t rrn
a-a -taI al N. na Satatta a tlc,.ataaa a-t~a aI~ta-at~ a- aaaca~a atrt ar. Na -rn a ta-ata atganaa-.na-o caa tellsea n tta' t --atn aata Itla.a al-taaNtlta l-a-aata ttat-aacca- o to eo on ia trad ctto a
aaacatanca-lta--lrettaa- ,ol. WATINFo
Na ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ oaii cartsado a-I ant- trtaaa ttae abaa-r-aac atdcar t taattNct-,.-an~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~0 "ata, a ta Ita tctalrtop"- aI -sr.ara acr a.,--t -ltOca-t-raAaa
a-c.aa aattatO' A A-a-Nakg aatat tnt-rsta-t-- a la t-Nra f
a _1~ ra-rra c'~c ctta ca tar lacrvaor ac-Ar-a-Iras acta Nr-ll a
A T ttc a1 ir olta la o ND A D E Sta a a t a a t a a a a r t a t a a a l 6 -t a rrrtPAIACTRFDIARNO) DE LA MARINA_


linPurtuntes asi at n tratar an elf Se repararA la 11Ja paraiizado sa prodiuwi4;a to Nuevo sello de Tom6A poselsiha ei fir. A, Orow

hi preixtvrntioirecad Lima "ftsti rutivta -l nu compo Director de a ,'. I) ctir
Co I t I reac-- d a Aiqizar-'nuti UiI eE ss Correos ponen
P'or prirners vta se disentiedn peobiernai die is 1,,w, bn empress, not es cossenbie lIn prodcuss. S 1 sitly rdii lpe, fih Osspssli c vhit' i
Orgsnizscidst Munsii die Is Sshsd.-Nuevo Secct in Ceiha delJAg a Ordessan Ii rrposicitis tie varios lideresI obreros uoy a lavtaVEf "ibl efxio oeli e*orgsni7ocifn te pseisfos
P.,__ RVatf FU-b de Altbtsdsn dan deaa. gaas. sinad aa sirej .t i ,iita~ ) lilir
Mii4rs 5on do is Vat-a tnaiis dr; L,-t- It,. smut-ad asi eli si
as t / de~ la di. s(olernsdor F. Balstst a -/ .a)Cntasdlt aUaal tassiiiia-Cosudaiss ,so asal a.
55~tas s ~naaa, Psps __5 sssd aS s atslaaa ss na srsss saasa asaasaaass sasa assla s i-s /alat daaaassaas j
a ~ aI~~'~assas a r~aasasraaaa~a's~iaaa~~asasasaa~a~~ I aaas 5la ias asaatlaassisaaia'asasdsaisSslaisisaa
Ia'sa a r.a 1faa. apalaRs iaaaaasaaaatlr FpinsaCrass.itl, a ssaa sa.r aa.a$ t- r.-ea I-Ilals ras S.'N t,,sl.i ssi~~sS.a) adisa l
o) a-ll la dsaa- P -11ast ss l.ssaad. aasl aiatssl s s l ssasas ass as a a Iqaas]lassa.srsasalsli~a~asaa~asalaaaaSsaaaataa
a-alCa --s sas aaaaaasdalasas asaliasaaaa Oasti saaaas It aisrs a as -5assaa 11 lsasaass$ ialaaalssaiaasasss "aisaialIsasaaalts5lS taa
I'A /sl aasaaaaa ala Cs. laaa t aai 140as;sasdaa 5t
as s/a 5 sal ss/aa, tirltlsaasasaS 1-as Itlasaa,'assiraa.ads Ys t aaa/asa lasasss dsiars
5)55-a Id sas s a1,1% s&,dtssI-as a aat tassS4Z5,aaasss a- a s ;;aai la t.- S!asaaasd tssast~ laa ssS~sas/a pl co~a s1,iaa lsa
as, as.lsssa -Was"asass.,ass.ltsss.aa.arlaas555
dsa 'sa F-5saas sarsaassaa5555 ss a.51) Yssasasssstasilss aasasa- ts.saa saasiasaialsa lalaa
Ws M4atSas lac d"a IsaaIsssa~ aaa assltsid~fads~
~~jaJ a.6ir
assalalslslaaaasasasssassddaaaiss'ssla sa astaas'~a 1 a-a a 5ssaass s~as~5la~a is~s-asa' .lsss sa'a lasass ss~s/l Isls~sasssa aasass sss~saaialsissia~asl assaa
-. sas. lsiassaasasssl-s---aa a ss~sa ss s. ~saasatSa a ~asiaon ntsa as- ssaassssaaaas a-ssass a sslasa s Iis ss~assssjaasAa a- assas/a/ as bas -sr'aassasss.'t~ass sss~ars'sssssa lsasi is- ) rsaaa laassslalalaa~ss rsasasatoasssPssa.
lasaa/~ a~sadisl-Ga asaa istsaii s/as aaal~s lsa ~~.sas/ as iss sasatsl satalai
51asa'ssa 'lsssasisls s a /assa a asaslas ,sasaslasas s n '~ li~51 In~ta,- asst. sa aalaa~ssasssaiaasssasii as.5s40saaiz-asa Lsasstsl laa.lasa-asama
la-a's- al/ llaaassssaaaiaaasasaaaslsasaasssaasaaaa Isas. ssiOs' a ~b-s. Issa.yfs alssis as/ilC/as s ilassls sspaiJ
sl/alassaaarsaaaaaslaaa sa~asassa a.sasisairtsssa~ aasasiasaa sas tasaass ds) rs laas. na 450 a 55/S saa~s/-sUsa isair a. aaaais~saass tasssaidsis:!lt is Caasasaaassaaa sss.Isa sssasss',as'asasaaassla' sas s~ss~sssa5ss sa. islssll ss isss sgasaassinas~n3. aslla~lsl~sa.Aasalitiaasss. sni as~sss~sslss 555 Ia 4ssl


as/a Isssaaa/sasssas .flasIs ~ assa~asaass~laasaa~ sa- aas 0 aaasaas sa~asls Sa Mlt-sapaai tassassas~s aasasn~a ds S 1M. aaa/aa/ sas'.lasaaasass laassrs.aassalass~sasa~a~ossssa1rls~ad.assishaslssaissaa $55 a aasirssltssaaa~50saasa b, as Gasaaa a. I L~ ar Jasaasa. a' aaasss 7 ~sliiii s'i aallsassrIasa~s-st
at a~aas s assssass- Ssalssa a a.sl~lsa -- sssllas 5555 s4s~al5155/55.5 aas. s ~sassls siiaa as

a s s / a s a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r s s r s a s a s a a s i saa ) ss6s t l s ir1si0s a s a a a i, 4i -a s l s al a s l a asAi slls s s taLa s s / s a s s l s s s s s a d
Iaslaa I-lasaasasUstssl.a Aassdli. slsassassasllsssa l lsasss 5 5
15.11a'isas1 a-sasa/ass 55asa 555/a5 lo' 5as5 .' sr4ssa 5tdt5n ~ t h ass as aa~l 5 lsls5's
Is6&o Pill, cl'sI~/lsaal~~as~~l.~allS/~a~l~ss sI aaalasrs iassasa s~s~~sssss~ts~ssss. 5 sst'ssasssPtasss-ls
Mtldssspsa oa s.'isaasIstasaslhsassaal.5'as~~ sassraaaasslsasa slit5t~t~ssasss4a saaaasaslsaalslsa Asiildssaaaasssss
al6aasl ssassaars's assaal 2 d,,aaassa's /as/s aa 15.saisissss ~ as -s'sassdss a a'as assi~slalaaal/sa
5 l ssa -5ia/sla/sss al/ a aaraaaaa-/aias asssa'sssaasssasssaaahssaPa/ala s asla-l laa.t,~aas$5a5a55a555 -~as
54/ ss asI rasass1'a -s'.laisa s- sd//aaa laarssls .sa- 'aaalill,.Ass~-I~sssssdas~
s/all/as ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ un- a-l~ fisg I s.s aa.ssss/sa/IssalSa s~sssa ls ssa ral saplalss 1
Raa ls s 55 55 5 ass-O saa a-- sss5iss lssss wsss~ssasssssaaasta~assssasasssaaa lassas a~saalsa ss
X1115/di C5 Jasa aalssaaasslsasssssaaspsl a asaaa ssal.sssssasssi 5 aasi sliasaaaaaa asslLt- sa'isaa
als'asaaas asaa aa as/ssssaasaaasaals l s/lasiasaaaass sa alaIasll s spss 51 a
asdse aslaasass1s950.s~ sssss'aaaaacsasass s sssa/sslslasasaira aisaasaassssl~aaas
tAtadssa >5/.sssass5-iss~t a aas aiaa tss ss -t)Islaasaaa s s saaa a slsrsal sssrssssa ssass'-- a-astsdas.'slaa ass-saa
tos cassl ssa a -7' as a iss 5sI'5'5a-ss l/55s 1' aslaa 5asal55 5 a/sssas assa5 / ssa Iss.Ia asass sss i-sn aialaa d'a ta / srt

55 a55s555s as rssaa~as5 sss ssas-s' as asas as' s-Ia sasaas-a-saas~ assa sl I Asa 5 /Huesahss soasislins, as n Casassasoa 5'ssaea la saiasala) sef;ahd t nsais d-saas 5i Ata /s.~ s lsaa5a~ s laaa ~ Pas'sa/asasslsa al a~sa'mss
Yasi.ss aaaia~s sss Isssa brasser pemtec r sasa sa.Isa a ess5 m d aot
ala asslalsa a Is]aaa mo s~ le pide a sated sen s is. asm ns,. .Ias a asassas Isa sassas si-s ~ ~ ~ ~ ~ un csssiarsasursslaaras -sas asas slct fible, asnsal alasssines aslts a r&a~~a a5~'sas~ ~ sswalssrassarasasasaa~asssa~ssssassa/Lasa/.sla./sss s uls nuvo siisasss'5as55/arllssa
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ece -I/sa la-saa aslsgsa 'as'S2o.iIasa

M Miami I s ls as-s aa asaa lassss.sl'a Ia 5 55 5 dv i a-o i sals.55555a5l sias sl'sasals I assssN\l an .5


a7asssassa7ss'sa/saens/sss Listed 5 isassaa-i ss )5/sssapsslasass r asasss:als assIamssSS 5

as sla. ~ ~ ~ ja asrl-s'nas- a.rsas al/ass ssa aaa'-l -a-allaas s z. s-sisslsa :5555saasss ssaalaestsassaassaasass5alaple lals"W v" Isr laasarlsaa al sstsin Dl )Ssss. Iaas

Deaassa as.o lo;sss seao f'ss reci'ts e AC5$1A u.'3paacn iM ZAltbU-0

555ias 3al ass la 40, 5.9s


alaula au a iuitti can rd copae lnAAO4Aiutlamoismne.E 4siter ilsas asaed asr ,alssse a i-asla/
A~ss~saa~ssassconsshasselass

PRSTGI a'S ass/asS CON asA
,-/no siaalsaes
5-QVT ss G-VDA D
ala. al,a l.(l 6 I ~ I~O 15 osfm s on 6 sltr
sdl/aaia or_' sas asls 5N5as-5CLU s rues pdlsaaaO a lsm i
pssia t. sie / J-liiil cd amtcA Ihoa
d, isas ls'A5aapasal~s /55.t -?O
sias1 alss sss- ass s. a a 's
d a 5n-.ss asat I,,alisrelt ss, derS s' -ons=s' a tst eis'


.5 rsass ,iraa as sas.l.

_____ LA MARINA L
Par C. Cabal 4,, 11 b
El momen"o e ASO CXVII mooA," HAtBmo"PANA, MIERCOLS 21 DE SIYI EMBE IDE 1949 aarai a PA(;NA QI(

1rpica -a hite ar.vm Je EspaftA' A'- rli oto ,h
.o-ars Itpn I ,i I Cii EontroL a El tn-li
j Ic be,. iF ora )otr:eot LA CIE. GENERAL
cifld et op Iel 1, Jalnn con 205 ______________I., i'mPenerarn toFrincP aPeos iaesterunaa,
hant do I E.41 alunda en $3O5O,0000 r njna men!e TRf ALNIU
sY erinnr nodi. har I Lienen 82 cubt nay 123 esahaioi de Mn tur~ i r ajr praairigal rad r .r
diaa dt is era, .a debaa- ref dents ay trnuntea. 'oaadu 95 pajeeaen rea ~ e6 s!" on to ast -mrs iriar d4 r''Ebro 6nd, anaabaa o. uei ~c'AAapaaa aiA.A lA~alAb a
anab l rda~ Itdnailo porn Verracruz, hiaci donate salrd el at 28-1 r t in baaaaarabsia. Parpiagbaa lra No AaA-araarrba Iba~a doraa' lit A.e Alm A ~rAl~a ~ ANA C
prensrarAA~l aa ~A' B aa al nanla del rarlii ir aaa Mir. A rn, aelrn n M biA t .taboaa arbll ah-Alaaa alav P"a'aa~ a!, lo-a .IWa

rhb nbaes q a o a' sard an r- -iaa .1 Ira,t do, L aban a el-a" .6 aa paaaa A~b airo a ArT ra b.hrarb ALh'A rIA A A

ela I alaabalbao paraaia paag. Iaiep r Mr.- AbA-AbA-iA Il n. 'Ca rrai r- 0 'Ira, eranaa. I aaAlit p-raa, y ral ba iaara" abraaalba ia 'laA-a JI 0Irla R~la A Ci aCm b,~Abr l~bi-'A A
rrabaa~aa~ab l labra a~aaaAiaaaAia~l,~aria n.b~ai laaaa aAra Ma~ babb~aal abaaaaala. IAI~AC~alaaaal4l'rala-baaA-A-~balbAAlr A'as A u
Taiaa ~ ~ ~ ~ T In Iaad larabrires.raagaaa r aar Aa-A!raa l ,'. 1 l! Vara "o" a'I aavaa aaaaarb aa fal Aa~ a~rAb aAaaACa~lA~ -I S
baia abaaa r I rr-ty' ba. Ar. 1a Ca ri ded .aaabt. ar Mra l!Laarls rhab aal aaaaar baAa raea.raI lrll' ~ raa ri Aab raal aia al gobA foI NA BIS C y l l~V W Paaeriiaba de baa,baabaanb de aaa Ar an ,l. baqar araara Pied Aaa alaon. $Wreahl a. arhbab paa ba a hblab a Ac LA~a In aaaaaba Arraallaaa'arbh r- A~atra' A-b laaaar~aa ba aaa~atli~abA-al~alaA-A-'HABANAaa,-Par '- A

Toa aaaata eFrnasels Ls ribataA-a a aarhara M ~ a ,aaa--r'a-' "NIA-' dela116raaaaw!raatld'A!u
Po-tba nA. Aai laa'arbi q.a Caaah' on o 'ala LA Aa aarera ab- CDba Gooa. .
bnaaArl-adrbA Iaarl d, Mamaot -a-a As,~la-rblaaa AirrIIA A-llab--at ~ i-AAAA-at.a rA-rladAarAAI ANAC-el l!!UMch 'a aa 'Aa AA
-Ai and Iaaraaiara .-a h-'C de P aNhaa A-I-ir ~~ Ma A -la-aAAarali-~A A ia. rI ~a~b~aAaI"'.Ab' i~aaac
"Pea taasdaaAralr ea a d" abb araa baAllaa abAA aA- -- -r-n.',lca-aab-ra''rabid ,r ar. AAI'A'-AA aA ~ CYL I-b
A-ab a~aAIa al~ rb bb 'obbA raabt aaA .'b a -RESa--bAa a ~~a:aA'r h--llA
bibbrraCb, aAAA-laAA A" 1, ha. I-11 liaA-AbaiCa,,A- AIA nbA, A. ir 'I1.A% -~ab ~ a ~ ~ --ArA-aa rI ~
r. nd A- tEb irbe ranis ialA h'' Abalb tal, A ab-l- ab-.Ar'rb-e-r tAA aA-a-AAAa-AAre-,AabaA,,A-A- -lrl aM aaa~r~ra l~
A-A-b, A ra dea,~b A~aaC~-r'IA AA-tint- Mr Jos Al aanaba aalna Haa A A--baL- I.aref-riA-rloArbIime" ai bababeAerbica 5 I Ma ba A nl-'aa b' A-" CA-aAA gr~ ~ AaAa-lbnaaal,-'AaAl- hAlA r b 'C.A
IrsA-l'aabab-Ibr -a1ab --aa-aaa~aba~a~All,~bab b-b6r, aAlrbbNlA.l-rrblln
lbtArb-rabhla~b trbbr,- A-aA-a bAa~ a 3-b -~ -d
Aon 1a '. b~ AA-A 'b- Ant IA A-la A,'a An- Lsta adr-n AIAr, %! Calr AA Ibia-bA-aiAa' l
l .1 AaL aAa Guir y Cu A -A--a .1 Abitar lAaj---Ara I A-A ar'T~b Araabrrra-aA la -'"> l ,aa-a -l Aba,' Al-lA


-Ag" o a ra soa ,IAI'a r 20 ih'aoir, paaa .W m i- Is1 b lea b'rIAr-aAbaAa L.Attor rbaC Ta ralr baralaa Arer Its~ I -- fAb 'al '.l .
)a-r6raa Aier-,a Ca'" 1 A' I dAAIa-ratnaba
A-lbaa-nAiha ~lA--I A A ''b-bena A I --i C-aa.rA 1an'lia -A a ,,ilbalA-aaa-a1',bi'ail ra ll -'d~'
1_t a'~n d, a fi tb--al ItlA A-_ 'al-Iaa TabA-rbt Iarde a~ o aaaaaaraat'aaAr IRbAaAiAaaA- -teleaarXaaI
En '' b -is ~ aaa~b~aA-b -'atabi all -yal'
-IrIa, AA Aababaa - l--- W-. alba, A-T, i 'bA -a'~aaaa a
Lea'aa latAm.ba, a brlo a'la AAtMa--1A-1blAI-aAaaaAAaI-AAbt-Aitllaaali-laa paadaaa Lblare ) b l A ,raai
-;'aaa haob-A'A -wAbiblaarbraaA'Aaa AbA.Aa' a-aAraaAa iaanaa ArllAlbC 'Alla-Ab aan aall -diar''l' a"' ATi p- Is rlin a A 'AaA"tlab aI
lha- ~ a.oiaaa - aAb-a-b-lba'J-A a,~A A aa A--Cr-aAAAi'a ~ a-~ ar-a-bA-rr~


5,a restaaArto",A
-ianaaA-A-b iA- bAAA gr t,r 1 A -b e iab l lb -i'- -A'a'~ -aA aAa ----A~r--- -~b a---, --r -----A -,
-;ano. "N-- A--A-C b--"da- br-all iAAAAAbAA- grA-alA- l ''rm' abt


- a rl Iin dar Ala, Ao-aaaob I AO AR E NA A-aA'AAAA CAA-rA-n
T Ca A-a-aa r- ab-taAaIa A-a-AA-b-I.- A--> A a' AAA d-A--a AI A-'a br Ab'aA Aa AAAaA 'A- bAAAA
AaAailat A-l-a. o- .A'- --1a'iAaaaaa 1r Elna-aAa Aaa"C- A bbaiac'arAb 'ar At.a~~~aAaia Amna
it, rallaaa aar1 gaL -naaaa AbA--r-Ar~aa--'-a'-,braalAtArA-, q 8 TdlAXb A-balararAlirAraa
mlbtnodr ita .rot nia, ei a ar ~'~ArA-A rbb'a'~a-nAAa aaaail'~,a~aA
Aa'-,A--bA' -- III-, A-b ask-~ a a! a ''na-a de-- ~ b''t -'-a-aA1~aA ~a! N S N A aai ~AAAaI Ar
h-b. .inaA-AbabAAee a~ A-b rb baA-'- -'a a''Ai''Abl b, abaaaba--AAA'aA a Aa-IAaaa-a-i a -Ab '~
arar aAAaaaa, AI aeba-baAA- --aI ~'r ariA-a aa -aba r aaAab AaAbaaaaAAbIA; ~
IE est.laACaA I -~ ab. C'- noabb~baa.L -~aa dA- Aab aaAAaAC F!
pAaaa~bArraA- oAAb-A--a.D.on l 'a'aire,, lo a -- debt rb-Aaba-'A-Aa '-L1c alanlaaaA6aaabAaa -I-I-b PbaIilaaaaaaaA-aa
aloraAblballaa d-os tr.nbblrbAaaar 6.aA ?A-aa'Ad- t7-a~A~ rrA-i-iba-baAbi~
i. doa A -al- ba-abas ar'."ai A-A-aii Fr.--A yA-a-i1,aA AO BA CE O A
raA- A'' aa r -A-A IA-ArA'A'I b-a~ba~ bA-AAI-laabba abA A A aa'b a A-b ta Nhilia-d.n JlAlbiA--laAIl.b o-lalAIlAr
aaaabaa ~ baC'aaiaabb A~aA-A-'F' anina 7 a-a Ibaa 1a Ubba.h I A--ayI- b~a -,Ala IT"C
'alA-A-A-hA' l-A-Aaa- -nCaa-Ala ,'. d'aeCA A7A-1bna, aaA-- bl--lilAa C nA-'I" I bAl l araaA aaaA-A-A
A-,6 der'-l -a l b

IIIaAaA Ad !-. bA- A 'a, ra (VaS a a"a I O l
A->t' a-fis her. eal-' "-'A Ar he'A a-'> HAa A Br Ar N- >-A ai
Ars dabaibblarA-, I. p--id''A Ab A-AAbA t 'a bdb b


Arral -i Ai bAAi ~ iC- Aalot I a lara. AFor a
.,aI a B~fabaia A-w I l" A 7 A--AbaA- d'. aA-l a deaba ab a Iaiaa~

Ar) el alcn Adaaeaaa ui ala-1bl C !A 0 A'a~ET8PR EAO

Yl ean Snari-m a '-ar .I nt 4' gO EL' AL AZ I--u r"1l AWr.MA dat;. b L T o al i


gb .,i jI 6, r-,iI~ ~ u ~ bll Ie iiaA'I! v I a ra l LA-alAu b
gnod Oi Il-a n~b rrole IO ~ aadea)a ori s Ar rbbla>7 aAan - cat laa "f !OA lahg.!ed aia ala A -iaaaabaa


baaaa- aiA ta bde ri 'AaAlA' 'A

NMo & Isbr 2
baaaaalaaabaa~~P. istalAI i~'AiA- A a

Air~~~s ieni A-aA- Il
Inu bA-a-' aber rbr.n npa-iaIn Vce ""ll qa allger nrsil '1 Qcur0 e abeirs nt e -a ,at -U.r
aca elae 1178 Nhi ba IAha nn a bmaaa ors
IC aipiaA-alpa A Tab

.t~~t~brin I- py-zo----10-1---- --------abh i aabalA- hib ab a
Iieo I- stbahbaabanaa
LAA Tay aayos -d b aaaaI


ala d Eaaaha oa e pal pa a ra
Aipln hASAA 'a"~i ti~raaao fAgea btaaaabika
,,end,__ __ __ a JA, Ab~o l ot1 iGUndl eL6
relat 01. Sirai n stenaVEl t tib,.rca 1I el 0A4 DAD Ao ErPA An a~. $1W6 o (
6i.ien C Con Calo In Navdad Ade N.e 01l Ra on Hiip merits aya d I
It GALLAA- Al aitb, Cde-C P- doGA co1. ocbabad nRtg aA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t a., WI a-v~ Ceta dielmneaprmdaci oaota gno
7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ndd AhZO ,-,d A. 10. ___________________Aa.


PAGINA DIECTSEIS pIARio Ill IA MARINA 1I1RO(11( I 1 PU 01 UU PU V) 0 APCXVII


Se produjo otra baja en la Bolsa de Valores de New York, aer so man arm m a
Actualidad Economica - - -- cudsprebru 55
RI)!~~~ A RL -l N n, rudos i ira en~rque a5.5 cti

I n e l lira stelin 7 ""1' a eMs s q aran t oe1a precio "mo" para o
b evtha ii c1i i riteserlinn Iccl ccI cecic Iic ceccecce A1 d boe, rvcIun ol# orsW n o
Per R ntroGuerr SiachewSo op,,rb do ant of 4d n ,350,000 do acltons y per valor o rtn ora tv
nAc) Cdo nlde 3300000 e, bonl/,uHMOO"":si" A AR 0Ad II
pac a edd a ncdetA c. clcdcea pacad nnnc.bana unc almiximaonecccca co rrcco er norctr re on e cc d c
Ird Iflcc i,, cicccc III dcccciq c .l - ccccctc ceecce io icccc
do a on una impou ion ada o o


aspa n orccc de Icccccnccicltuieecn fcuhade ~ ccic ~ Pnlnncciclnc e unecclecdccdcece vor oeu n vn( i
vccdcclccicccccc prccecc agceicciecnco ccmenco caccrcoecefccturedo q

ll ~ ~ G-I T 6 '~' u It b- rf do USTu.EP- TI


P.eLa pr-mera onside wd a"i't la v ante 66 Iy be We r Ew "I
onestos,~~~~~~~!, n as la d a t a dpeh n n y i a H
clera d w o s dn emv-atercameno A. sets d 0
mecntilW meb di La tiE nua igo diprt d monrade 1945


1. mumEpre i n -6-aadpa L- d E md innes o, dea dad j er la co

m da Acnet a rt ind e ibm ns tuo d e IRu ur economy m a b nC d r Spe be ?dneer 1 e
Paad e a osietoesgn heqes dc anexueta c Lacre c duAd e ptce Enc~cccc e Meccec days Jue e ptl

c cad eicust ecnoicecle cedi 1ttcc d dc i s cmed A d cc ~ eamo Agensco cc te or1 eree ccbcy ccccN cc Nc ccc50 cc N lccceccdc Pacos da eqc c c ccnsc c cnec a
to T b e sno d, 1 a6. a70n. f- hE d 0 Ar Is Iy I Vo n Nom
Idco or P ai c ieip cnd c c cl c m cn r p c dc c i o b exce cTecE ea qu-v 6u ontEd, h,6,,E III T.AC. AZ.A E x se- aosac

r PGPE ToTL TNIO s
Rl~~~~~tEI S R V LL TA 1.SA Y 'C REP CTES li !- 8 1IT16 E 1 1r

ADMTE PPOPOS ,I IO S PI Di-IRP
TO EE. 5 PLANTAS Ci" E-s T
R ULVO EDIICI GP ~ ,. AlDARO Oclo~~ri A-BI Cliper Malmoi) Sweden)
OR, -, HAAN -EMEXIC
6r Salda Sep.AM br A 1949.OisP 355 2EEFN M 42 5A A 4142 1
ccc- d~. ccc.e 111E 5cccl 22cc cccciecc S.22 Wicccc cc c-ccccc ccceccc ccccnccccccc
cccce cc.-- c cc cc. cccc cc ldccccclccceccd ceecc
cicieccccccccciccccccccccccl~ccciec~cccl!12 27 s~ce .2 ccccc,2ccccccccccc c 1,3ecMccc )cc
Ec oT-c e1, cccdcccccc ccclcc cczmd 1 '1. 22
Cco cicccccccc c Elc LEE icccc o1,E c,, e, -cc ccc Iccccecccccc .c.ccc c i ,22,c24
R-d o. P-8-. E-cccccc cccccnc 7 cc cc PlF cc
cc. cccccc cI ccl c.
1i AE 4 Alto redi_ woiZ_, -.b,,4?, d,-b_, 14
clccicc lib- di, C1 CO P ES R S IE ccr cui f ccc t,-0 3 cccccccdc 2cI


cc~~~LQ icccic cccic


ceccic f i ccc cccc a icic cci,, C,,ccccc d p GARACJF LS E INUST lS cc, 3.1ccccd c c~c cccccZacd cycSccAiccc4,c3 IJcc ccI -t,.clc d6c Wrccccrc
Cc~~T'e cc c cc c
ccc dcc0l cccccccc ciIgu t chc ccc,
dccciiccoccccccic Arc, dc cxt_____________ .
icccc cccc c4c-c -1- ciccctecdcc cOpcc. Ido-. cc --2,Jh.Zt 154
Ceooccic c.4 cgcdc. Icee c. ccc6 &c Doccc1.,0 E '
ceicccccicc icccclcccci, .c ccc, -1 c cc1c- ,rqc M.c ccy cccli ccci.b cI'd ccc. c Ce q- cecc dcccc !. ccL cc cIce d----W, 4N E13N. 41
cciccccccc t.,e~cc ccTc1cYiccccOR P-.-hy ,
_______________________________ .c I. ,dccE cecece ceccy ccccc Itccc. 4A
cccce~~~~~~~~~i cbcc. h,,1 4 0.1____________________ccccc-ccc ccccccccc c eccc4c n
cicecce. Ihy ccccc 01c 62c 4cc ccc Nc,-dc 4' cccdccccccic dc
cid i. ,cccp-ccccc A l5c c. cdccc cIccccc
T-c -dd- IS
A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ EITCA cTIEcdi~ cllcc C c e encZclVcccc ccccccccIe ccR cc d
*w Todc. cecncndcbcciccicice.cc c1 cic
ccccce cic-cc ccTE 31 (Inc
Ce ccO MIT
occ- cc14c ~ ccccc ne ccec cdc c. nc c .117 M,8,92ic ncc
ccceccicccecccccccccicccccecccccccccccnc 3c17ci ce e 5c cc 7
cccd5 c1-ccccccc LET ccDO cecccece
cc ccci cccccccic~cccc ccccccc c~cc c SLICT r uro ccco, c~dccc cc cce.C~ he c 2A"c
AC.cdc ccccc! Pccccc vcicceccc ieci cccccccccc i ccc cn
Ic Iecccceccdccidcccc" cccdc ci, ,cdccc A c lST.I~uiDCC~ccccEc
MARE DEd m AcPA A c 1ec ic0, ccc. ccicc ',A dd Kcc Yoky. ddcllcc dcc1 17)a u c na 'n 0 n c c~cc ccccccccc ccccccccI ece c c
ccccccccc~ccc.cccccccccc~icccccc~cccccci~c~cc Y ccc~~c~ccccce cc ccndcecccciecccnccc~lccci
cc cc. c c~cc -Ic c dd dc cccccc cccicccececciccc
1cc PA ccc cc TA I Mi Rclc-cc Oc c A cIc cicnc dccc nc
iccciccccL SANiceicccc AAE GAMcETcE,
,EE dO LL EN cc OL< cO c.cc cccdcccddccccccccccccciciecc~~~~~~ PAcc AOLL CAR GCcicccccdccciccccccccdccicccccDOS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~EEO SBVCOUNU Oc lccrcccdc cEOSc ec~ccececc ccdceOS PARA JcTMIe2, cc

AL 1A Ic 3W.ilL/4d/ TEEFON 3 iL,179& ccccc

SEce AcMTE dccnSCINE PAR EL IA CRE


MDI ~~~D eciet

cccli, Ac Clppr 1' cmo Sween

5, dcccCI ccNCNA DE C cce
NEW YORKi HAAA .EXCde~~~c RsI PAE SAS=.dAIII c' I0OPR UA

AB~~~~E EOLL Li usAgan a 1
pOElVII.E PRE1033T ZAcc 509
lrilortrtm~~~~~~uVIclf DR. PERPRU 'LFN 105Lna202 e~ooM25
0BSP- W. 0MP.01 1,30111
HABANAe00010107

ARC) CXVI 01AR1O DE LA MARINA-MIERCOLES, 21 DE SPT. DE 1 90 PAGINA DTFJEISIENo-han conferelo do IVarias nQtas UIooN difi ch *de 4 p imps w [a calie T11Ipsdfi cafoid d54if0 1) VI
el reglaascato i In Idi~aas lom Aaco Ve Ist S 0t
de retiro a lidt 1titi F i na ncieeras Ma;anh pr2,500 J A is Arxiionus; s de la Havaios- Elcl

O.~5& Utliies Company ub de Ca,.T as sron en nueve mil psos n difivieo ci

tir ow.1j-t, i, raampasteria en Fignras.-Venias heehisen tiy '

d__________________ h.5 irif-en5d. de5 -nE V~5~~ .sys~ Ma5 h555 r" i
irri 555555 65,55, con di5rt55455566.unt. tlsstsnstssbstysid.sSss . sss.s' ,ss
,itis55 55 Ls 5 55~,55~555 (~at~ssha s 5 8 s5s~d~s 51 445,5SSS sssss ,sss HO EIlO rtameyto Lmgal ysur r5t,555555r54,555, ln451 c-ed&5 "fi e ma5v es5 115l d F6t 'e5tr5 II5elditol, D.P. 5Gs5s&ls d estud SD p8- to5-k D55 .il a 011. 5 555658 I#ssls VsI4sl~sssllsssi~t ,455 de~' Malt-s'ss.55s~ 555s55.85s55 5 5
5555~~~ 104545 ci I T5 '' A A O 1555655455i5555 d .Dr55 1ia 5415555 5550 d 5555155555 5 5 oI "'55 5 >55
let5ad 15561155 11r dr Yd5515111 5,161,5 155 1. 51t ,il -6,Ift5do ton ,a It In 8555655111558555455 s sblsss8 sssss 15 s s, Pbls sss 55-.1I8sIsp15h55558555I5555' s5I5PIl.ss t55 ssssos~ 5.
I,1151 Ley8 2,sod dt1185s 13' de, antity d, 71e815 1555558 155 In It-.555 p.1555ki d
515Ii 5151555 Ls a i s s Garet.5 C558 Oft. dsy Vsgs, C 1,s Il5st _t Co. 1.s 151Ws 0 14 5015 sSs ssss Os 5 s s5 sss ss ''<, 50 Asjls Cssss Wlssss~sls s


55mna~ 5556r 01ord6i118Sc ED lombls .lss .55' : i5 5155dt 85 dss 56158 I- .s- 5518 5
sl~ssdlspsstl~suisslsls6 us5s5sssssss-ss 11a, 1155 Cub 5151et, 65sss55155 8s 115 54115 rill 5os 1551 055 1 1s~58 81 -U1. 23 do ea. ley i diprn1 a SS54655. 1158C I. di d sii .Sss5s 655555 I ~isI or.11 asl5 -eab andss ,l 55~5 1
In 6 55.518dls 5 Il r ss de5 5o a m,56 Elskks 5Iss III bac .s Nerp ly66551s .As 5 l -s -----sss155 56 55555586 555tpI
I.,dsslsslssssss-55181sglsssloilisslspsrssl 8555. :1 38,Vssl~ossssslsssss's
85 55155lS11511 1 ssssss551 '- rlIs8eK 1 515 ac'a l~ 55S5n 55 on Tsssbles 55518 s11sisso 81lss5558S 55i555 51d55s- 1555 5 5015.ss 8 I
'L.,5555~5s 1558o. &I 5s Rat5 55581lf F5155i.zu55558 556 18s -ssss s85 ssis55.DO M A E CHO
ssls5se sstss.d dl5 SIts I.555i558~~s8s55-s1ss~o1561 ssssssssss .,. It_ ,, I do ., d Ii
tat f-s -15sl'58 Ind aig 55,15s15 In ,i. 5 81rw. ,eth.5 de 1651 "11155 8.15518 que ~ s II515s85 5.5s155sss s 55 .8
556 ssssss-Usoslss E slgsss lsslll.8o~s 555556111115551855Oss81s 1 11551 sloo5541 58511sI8s5 Its,15.151155 8s51sS551815,558 55"to511 ros15,s d at,111555655 iSI Pl IsI ,I5S45 lits 81 l55151 t5S511 lit,, A555555ssz
Ss o els Imrin 81 unss15 qiroaSt 4, s'~ 85m.1 el~s' "dent des-ssll88s1~s I 5n 5 55555 fut- sts I s, Y ls5ls8 s5 Ssogi-51 esl, 1ssls.slss'del D I I D _PSTER
Pr citurn (65 %)5555155Iel14-s5556155We55de l ini.IZ'sssssssIssss-sss5 51145515551 15. d e1 6 5 5 5 1 8 5 bsss. al l ls l 511ll d e W d ~ sir 55105 ',11ss ,4 sCs. 5-5 55 1 1 5 1 6 5 5er18 S 6 11e1 5 5 5 5 18 5 5 4 5 5 8 5 5 5 1 1 5 5 5 1 1 5 5 1 4 SIs~or Pat5, Is Juan15 Ys Mar,;,I 7,551555.014 555555 s1 5-511158 55155S5S
As~sSI~ elss I51455 It545 c,15Is5s~~- 5'ss5~5551~,5111155 5o51S555585 11551
51551551e550s51 arluo u5 x na pi a I rIe,,,155- 55551W.1555551e5a15I5 I155s- Es5slsrsS I185,ll55 ylsll SItsS,55I 81 e5 disssss 55s1,s55 Is r Grai 8151155 6.55550511 all I ss 1 51 ',5s,8155 55 Tani55 155 5sS 1s~sssssS sl5ssss 5155.1r! 8s8, ~ ~ d 55;lois slsl mo1 psss llslo sl jws desssI I 515 5555 olS I.5551R5555s1s1, ss ssls Is rls 81 al 11551 rA 55 Is ll d 1 _y, d4ls PI,,i dsls Ss 1.55~55 5 5 1555 o~ 555-8 s 15 1 18111 ss sl 15155 5 1 ss soo lsslds8 sio55ial" sss ol's 8555555 Isusd sss1. ss~ 5 145,555 s~ 05,,51 ssssl 5551 540 P. ptr1855511o5s555551815555slo~l~ss5s,81 85, sssossssslSsss ss8151 's1s51l5 SssssslsssJllss
r 51. et8,ruelin. 51 ended.- ,8 Isslss Ila 555855 11555 54551,5555sss~ssss si,. ,5, 8s~sl
atior alsds-s alor14 desssss IsIr I'd= "1,1s nasssss 1-15 Loosssd- u-~ssss.sss slssst 85 ssssssos s -,s b.1i51' 5 Can 5 I IIS i101515541515855sss-s'l55558'51551481555It sssllsso 55S551 5151551511 s51550511 b555slbos5ssp5ll151r8llI1 oss1545 15s."s ns.s5s5s5554J 1545551 8d1 41111 de 1551aot quit5555555 1 565 sils. s 51'ShDU 5 s5sss, ss- 5 '56 1 sl sls Iso dsso 415155Ss .en 5581655555555y55 p551ar855s5ss5s5 *I5I555555555111- 55,1155815I15555155 pam la ate re, C5551i15555555
5155515558115555101,551551-155115 Dioeddui srnsyst olissc 5s-15 t5o851155555545 5o~ss5555.55~5,55 l~~ 55 lsss 855ee05551 d 1. b-55l.81 -jet. s 55151 51654581 55IS 5s5sI5s5s55i5l.15a5s1s8 SSll 11585
sss~sss51ss 55 51551 81 181.5s 6618i5551555111411 II 81 11 1o5 5.sIs sssstsSIls lslIs sl- 55 55 55115 1516 551551515556115 in5155185,511s5sls! o1s.ssOls"sl 551 5151111s55151 i 5S. 55515454555SI 58 sd 515s55 ssIsS O- b,.Is5S ssl 515S55 55
,Artimlo -1 .I01 SO155. 5l581l5stslssss Ss es-1,1 s515 ~S
der diat1S15116555 5515 1.1s10 vd 8454arian de 155s55l555 -511 en5151A511158 1 g,'l
158581.51 111555518,1 la s55 ied blooqt55s, 555 Osspp.555s5 rs5s.A ,CO O
0ul i.sso55s~~5l -5515 -.1 .s1s d,, ._____ 5515 Q. Pe1,5'15s54,pst 55506556s165 en so~ 1.8,1 1.0,555-'5ci5o ans lt ossss 11-55 -tt. b.-h. I., 811110sI81o 14s5s,,s1515-5555 If,,5555551555151415S5'5'55 545555155 d.15 ),5.55 60o I%555 C555555155 ss I154 I 5 ,,5N65 ss ssss6 1,51 Ss- 54 15 4 5-slSSY55515, ls 51 4 SSSI.p ra p ao od "r -rudss is5oos tos,1, 11 enso D.115141115514145 15,15 51s5 t1s51 sssSs s
.l~ 81 5. 5 y s 5 511 5 5 6 1 1 1 5 0 15 1 15 1 S I sS 1 5 5 5 5 1 05S 5 5 1 5 5 1
8.5 a,155 "I 51115t. par ssbss in 5 soksssls'8:ss-< -s. l-ss s o' 5'15 5501,sssucSh'u 5sssss on SOSS 1155isss________ ______ d ,s-ds1sso8PS5S Ws5,5s15551s56-5 S;5_I158s55116,18 11ass555s.s~ll~5555
_________________ diI flj 4SS5I5sbr5 515 1 il-n54555 I 55S55 1551Is
5516 5555.tr tit ire 5515551555 II' 's-s i 5-5455m10t51545-11555s11ss. 554e15 tssno. D,,15555S
DcOVER H CO N E prss~si s15151451 xoua 51155435 5515 r555155151 enur del eten oiitI 1155s,8 55 s515
15e5d1 55s1S5 IS s I 51 s555S551151 5'p4
11555551 -Lf5 as11 515, 11ss5I
5504515 ,5555 S1. 1S55 155554 "11 lo4 II5.Ms1s
I~dados .11515115 tornprad- 11.1 rda1S1155P2v .1nt85 e
unp1,1sos16.585s565s15l15 _b.560s55.15-Sss 5-55515. 5554-5-15555555SO1 lot raeitdsss-Assoss-soI.s-s's v
c5501,In555s'Is ssslsssess er, g pn qet
Id pr' ou 4.slrt 55 5 5 5 5 5 15 ,s i1 s 1 54 50 S 5il 1Ir-- 1s 5


-t. dles .16 Pad.,F.6- S 551 1- i 5 151 55


5.41lss Write 1.5 f8'. 655 .515 1 d,1j
SEVOI DESCDRORENT d;551 i5515 5., A-IIA A5 -'155SPAN IRE RANOS- si66554 s 8 ssS~sS55s.15555 5 ~-A55110'15C511 55 5,155Sin45 511'50454 IsPosO 155 ss 5, s- r55a5
OVER516s THE51- COUNTER 5 A5.555451 l105155~15'"' s5,ls si~s5
1555151110Is-I15515545 sS 68115455 5.1'4.85451441415555,5 55565015 s ss A lA 5 5 8 .
~~~~855,5~~~~~~~~~nceia 1551518155-8444115655581556518555. 511555555 IIIN ~ ~ ~ ~ 508S ISO YORK545,5 5155lI W F55.5. ______t" F o~ b n
hs5 ss p. Ossluos ss ISO I-1 541d Sons Aut-lI'so- 451554ere a iY. Car. 1 151 '5558 45asss,55 54 1155555 514s ss 55I D S R A A H N R o
~saawsaasa 5515 sl 5<1518s 15 ~ <555551 4 54'.5 ~ ssI0.nu61 g5i558a15 5'5e5 1, 1 l isd lua
Ant5515t45C541 5, Is Il 5s555 45ii5'1154s 55 555 .4 '554
-5151s B555555 Share 155 515 115
11555555I51s5.- asprlu1-lD1O.do 5I5-ra1-I > ,
55555o I5 5.55555 555ID 1,55 5 I -551'65 55
.ss5s5'h5s155s-1'~68S4 1.455 IS. .s s 0 .
NUEV DE55.B-511 NT assssst DISII ls-554s sfs5i 5544511415. -o1sS00r m w6
SPA~ ~~~~~8155s5 445-YV GRAI 6114125i O nN ,A

65555 541P55P55 5515 LI 55<4 04-- 551 ISSdm 55,1S a d
Is~~~~~~ d,,, C561ssI 1 sss s 0 15155O 4551 5501115 S1 55s 4 5 5-5555
5168.de~s 5555555551511I55155'451514 EosC 5 s-as4 5 P-'p 8
55615 lo5l--psls 6TM5 LA55S BOLAAs.5 1 pps'l' 1
l"',15564 55564 s-s ,55S 151 t554l5 11.1 5ssl,5 s 055'11
165505.55555.5.515, APARTAV 2375sls --ss Hss 1ss ps51,65 51 .455 5.s.~s.55srssl5S55115558155561655515'55555,55, 55414s -.o5115.5<8101155005111- 5'.0
555555556s55515555555555s5015055s0.~~~~ sl'4s5s5 55 __551 5 551 4 5 "<5555 I655514S J, ,1,-'5
it.5 s51655 ~55655~5*154 151,so 5l555114 5'

5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T it, Z4,555'.'455.s4"55 '1555151
W Arab"51. A15. C~s5t -15S5 ~ -~ .,5.15'5555I50-555 -561. 51. 5 1~ 4 5 'o"5 15 <1~ 5 ESPECIALES DE VERAHO


q eahora le ofrace:51.S. 151451 155541, 81115,- 5 <5"ss- LA ARCA DE GARANTIA"air.-I 11154
,555SOl~.561_1_5'tl5do11 .ni~
555555 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ila ;",.r 115555551 ~ss5p 55
a,8
i5Sl ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a 515S555 ssssO.11555 5
sI~ss~sio~s55 <5, 55,S'55 s -555s It
s-5l54I'l55s1'51055S456585<-1~'''55 do,5 5'110455~ ~~~~~~~~~~ W551565~~150
551 I' 1% s tss so I5 'r _5 ,'1111155545,~:Ic 5s5411 81dissrs


6155sE6'45 55
8ss541s8555515OWl4i5Ie1Ito 5 i, 4155n 1ss15i558 ASA 45.1sp465
inS'564151'i51551184 Product.,~55 655
lie 55545455515555515 ali555SO4 Car'61S1
I55 515d5o11551 45115 p81l par5-1,55015185S501'5456S44lpSS555S55
1455 81 -x 115 a5 :6-s5 11-555141 1SS 5s4 51
A- 516 -a 51555155 51,-4 Ile 'N S.4ss5s 5 65 1
1110611655 AIti Man,1s D '110& lth5-71, -91,A-92, HbAIMIi.1.1
IA 18A56c- _. ,55~s 81 55555 041 81 ,4 '1 Es S
15 5 -~s 1 14 5165 55.51S881 1 55 155, 18
151~~~~~~~~~~~ A516o5 81 5515-5 5545151ssss
t1155s. OU 055s C. S D 565561 1258405,0.165
-5'~~~~~~~~~~~~~~~ Isss5,~555s55685 ~ '55855155,5058 4s 11111 81 4s015_ 115 111561 5510s 15541 1 5585i
1i55115 55 56155 515.11 1 55 155 11515 D-11 645 18 U.5 3.1 558 ard,4 Oga3, Van,58 1ii, I'50681Ia ~s-oPAGINA Dl ('10010 SPRftT S DI1AR10 DE LA MARINA .MIIRCOLES 21 DE SEPT, DE 1949 .P.T.A.


CARDENALES Y DODGERS INICI !AN bY'11 UNA SERIE CON DBI _E JUEGOEl[ DIARIO en los de 4F K nnca IcGrzlz afim

nenleliaj~h~nti:?sde dos players nortealnericanos

salvaci~~n". LenhardtBeee dle c de 4Tecccle iiia 1,iad,,5 biy e te
-"He ewo erele'rible, ;eorquee yen no leit nveen.ntri.ecec i nnwlyle eo F Et en
Poe ELADO i'iECAI)ES eeetpe Inp ee le eeqpedem

IIFA t teeccenela peei,pcc;tr i eti .Mpct e ba neceden rinw,'i miere lellelc "ire e tee
A noeebeee etecec une bDce-,, P 'na n -Mq Pcnl cecletmen eiet
63- 1- ebtied cIcnesece ceteptecetee ieee tnbeeJ~ke De-el
be. leece go timutee n du pee Leeailo -Ieczae't Lo ourCtt riit" ere te je t""
beeteeepiieeeeieieee ''t eceb eriecee teenv
Wa c-cc ee cedca .ccd bei ecebc el e' Iceee tee' qm te,eee eu -pt,6ntleet Icde lP epe eec ece e n
Pdeebe 'tlee liieeqe lrcvebupe en beb peeeercceele
N esn it geedeeeu ti'e~l3 0webeet ccc ,Ice iinccr~oc tecne-ee e- ete enle
dIs leictcccet-geee''I eeedeel oeeeedee iteer aee teeic tuebiebclliitntceee ee
bee beti tat taneb -b'n n- -ii be Itbe cincb ocfe eeeee~r 't.I
dl cctc- eA eeedcee 'I" wr il ,, t
ee ec cec Tbeiebd e-t, eb cee1l ee eecti ee leec' lie lec
Adaia tedleIendecel
eciecda i qI.e. teeect I ye
poiee-~beb t.r te5 tetebllcte~~cceeb t eeeeee clieebe
eefle' eeclececeblib beebeeeb tInsedeeebeedeeleteeeleeb
ej c ee e bigp el c ecceteexyebeleteeec"eee
I" bee, oeee uemb env A ~ el eealn'e,
'b ellic bet neecelcdbeledeee teeleee
ccs pt ep IeeU bte ie be ecceced ceeealel lei Pelee
eetedcPeeetec anet ee, et lic e neceebdc ectc i eeee-iiedi~tee
teege .ieg t. .cc be. .pe c ee eeleeee c eieetee yiletbcidee
ceic n i I ceeeectb'~ ebec eeeee"eebtAecdce eee e
aV- teen 4eee e ceee~
In's~" b cc-c ebbeiccceeeeet'e" beteeb ccele eeehepeeeedbet'e
'ec e-ecctbel eceeeeeeege ;eeeee li ce by~an e
Aceleeececcle-t'cqee r eeepleeeeetec e
ccn-e ic d e ie c eee e ebee ncc eeeleee
f leeeeeeeeeceibeiieeeeteee itblcce
A 'p de 'ce'lde ee ee cc ''ei"",c b ceceeleel eeeeee Icecece bl tebe Pceeeebttbeceeeeeecec
eteb' 'eteD t!e w'' ceeli"ceeee eleteeielele~ e~ecccete
L r~ieee'e .,,Ceyb
ti eeeecee'e bMte Lote eu Lqge bele Itcb be-eet
tete ePeee a'e eceeee lie 01ec
--o sceetel ble eCEeiteeceeeebel e tlein
lececee UNccc CeeteEETlcc'
eeeelt~~~~~0 del'ecee' ecec eee
Iceepeec', cc'"'xec t' eeeeceetee~eleeeccbnneiebeenmCbedesee~m nenn ote ec~e~t'elo dceellebeee leit e
be ~ ~ ~ ~ ~ ~ j 1C lececeende cea feebecee a~eleetebec i elpAnye bt Mbee tcne tc ce'e~~~~~~~~~ eCe -eei ACbe'ee to ""';nn eenic nl neeenec"deeteeeYeeeenc"eee-e:- eteeece e _lb celee
'"'ee c ,e ~ '- bteeelie e n el nene Edi epe n aceed --n iegnleeeleeeeeeen eee cinnee'o J.A otheelleeC lie pAnee lebebe b, liclieI noque ac dr 1.e t''eee''e V ceIeA t ceieeleeAA1 7.-Iui. cc'te Ae indel icn pi UNz
noqucar s N ffuln ')rlui en cpei sttrn PC r AO 110TE F rNtC n d;c eeleeP oel ot lieiei Slaled, oa

cc~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~~~~~~~nTz eeent bcc dleecr eeel pe tleleCLtO itc".ct trecteela den eccne i fenct n
c' c-c e'c occecePeeJACK HAND, dec Is FRENSA ASOCIADA eri do-Fnnegnoe o eo-ne -en nelcee i eele beOr J.e A1e.1
pi, ~l Ceeti cie tOne, n eebIA-L, p~ieeebe lcltins Pc i PE ccy byc be ec eeej ben6 l
ecIslas-e.?cceeer PceTo Ibieb crmn In 6 ee debetneee


ce'ecbe~cp.te Ia n le' c el en b %el pebe ,ee ctci en ens tree dnne
be let iccce ci iniele In .ie eeib naetebe
en cecie A laccecnnte tc i deeccbe Eceb t o eenfcneeneo ccee
cc', P' Pec'tcee I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rid~ eeeecbybeebebectceecee Dop cebtioeun cnee neeene
cm. =eet Inr dete dose taentris j oeliee~ciede In4 mete

A.V et7b eelllebedee

b'Ieeee ys'g be bee ceobe.pe
eec dl I.,~ be-t teteei re a ece


ci'W amnds otmcee
nun c~nceeq n eteeeeb, I bi' i cc e noeIt gusteeo e ec. V c l cel be Cc-. e dce Eleecttee
bier ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o pace trace elbe bucdee te] ONcr-''ee0 Ccb cecc eAleee pccece ne
deC~eecee~eceew~ene 'ce~eebneece'ccbe bfeeceetneeeelc be,1 aelisdees


'ebbecn c Ic ebbe 1iece bet eee t Iape cnui tnl

bect' i, o % n ills lecc r'ledcceice

deb Obtec ct >',n wee bececeb erbelTrureoteceecec
Elepcoececcue'ecee iceetceecccp- c'ceceeeece6d ceeecn

en hore edee; labcclt e c-1 e,' ceci Pbbeeb d noPt .,Aeli aehee eee. el e
d o s e t r i o'-' e c tcn c e, zc c b e c e c e e bfed i M e ee. e e ic ie bel ic
n~~~~~~~et" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n e. 'ep' e e eeee ee c crtl emeen' eece e as c t /1CL U OI

e c 'tc'ce~ccee be Iene eUS lctetbee ft~ec Bceeecee ceeb'ec n ncte' rerure s et r jdmo en nil,

me""e'e'c'de ~ qu 'ecceee'eceec".eebelcd 6cI' Pt c tieteeelctceeccr enn cc" ~ ~ ~ ~ M -"wee ,u e c car a eee ecede eeben el b

n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rio nier N irtnh e 'eeceetevid e r 'Wee n e a ntet bl.
I~~ 1i' e ec e becebvii,,
___________________ lit, dlere Il ar e e v eae nnr"teca ebob ece ee
Ic ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o cceeciecece Cde'e m, piaz penc AC~~ e n .is uo I e eeenn en Paran ea eladoine
Hand Bel leec. teceeri dei eMabe ceepecedel

Cetee~~" eti cr eeen ecece 'ele be no C i H0 A iceend e n I eleceeeelnt Ac-ao -seln ceeen1n~r~deb e.
ri ltr- cjee y
Peneeenctecccncecencrtepcecpieeecbececn'eiecpen~eeoln eenbeiebccel-, mln Cene ectoreecrlugt vpeeee niel'e
ecence 'Cd''' beeieeewce~~~ne ~ eb''.' C er leeeiebblcteecte,
C'c'b'c'crc'ce 'eec'"~~~~~ I oe~ it dcceceirclcenebeeeeeert Wcbec1,' ete ie ne or. qceeeneateinl e
q eeiegeeecpbecbleect-rn te e e c c e e c c e e e''ecpice',re e t emD een-e- tn. n ee c eedee p ce ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o cgc~ig b 'b je2e ceecece em1cnc~eteeteeee e' 1 'ea e enee e l Vcrcen etb-cecee PPI'tb'A bce''ce'O' nb ebe ie neecetere~eleecceldec e ned lcmcteeeeceeee~ibe 4 lr lr2 ceneetectreCleeciice
~i'l'lbl cceieebeeemee. bteercebe'peeeecceen'eeipccee ebli'Ce ece R leerinreeledb belee eceeenbe
etc' ~~~~~~~~~ ~~~1 0c Pnce -ea ""cec c -'ene~cbeecAe eonescenemdoebaese halld
we e~e~ beee. 'eccee cec eenelcee b lieecce eeeee~neeeec~tc Iee tcee. c~pe1T4ALe y eL.et
IncA .ci mcc'b-c'ccc'ccccceeeeeencceceeee eccblcee eece, cc eeb edde Ceae.
nte~~~ybP'xcbewwtect~~~~ ecct e1c D bee Cc 0w alecebn~n ecccbdecV~tbcee eecc ncrin cereecie epro n c e d
te'ccc'eeecc eccecm feeee ie ceem ible, b'; ~Zecee. ececc. neibe tete ii petiero lego 'eee G begeeeelcebneentel
ttce~~epc~~edi ecece %Tceec%, lceaeecno
eeieleece'ee~~~~~~~~~~~~~~~~~ccc~~l ac- ecee nee'npeil .n d6reec eecepe'ee be chlieccbcccbccdsieeecdciechcclieeneedb- c
l'nmecnnr',eceicce ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I bake"TO 3brec 2~e~t~tlllP eecelpece eeeecen
.1 letetln le blecc eecpece le ece lictecbee eebte c ,k necee .c die.tc ic. Ite
Crbmr.ep .e.c. 2cce 2 e gee -Ir e d i ebi cee be Po al eeneee
eccec ld ecece c c"e "e' $I' ebpecheb cbeeweb Cceeenints'
__________________eeeedb~ebeebeeen tneeeetcceecte bpp~epce~ ye Aeeeceeeecneeteten' tceeece
ec~~~~~~~~ cin'c'e'ie ece eb e. ceeecelibeeeeeeeneeceeceecedirr te1r Peed. en e btienl iemc u.ecttlo uecel We b

eA~ eteetoPc~e r en'ene Mc' er ec.'e ee e ntcecb
Len tee cec ebe b e C ce e ptee 'e l e e n t e c p e by de l e e t e e e b e n C e r e e e l r p e l e c t t c e t c n e te enetb en eel l nte neid ureec e b ten i l
lie elnec inceebed Iono iumd
tePecibteeei nci ie ccES ecpeeeeee te'eeebeeteceecpec Iccli.iseetec eceee 5btec be plid e yeeeenne Bact nie i. 1 Pn de 1.n el
i'umIt icl nbecee a ecen e be eDcc y ccee ct e enebl e ei csin ui. e
A l V e C. o do tepee fe e c e e e ac e c-- -cc e'c Ateea; ,i gceec b bIe e doee potrde d i d e c te .1 en .nln e te te o g2o
lr dole n eeeeiei gntbc be The n1.je
eeieplete liele e ec m hcreteI be e cni ceelbor e nerelc ebe enneiec rtam ieeee m n ninelnetdtln
JeleeR teIDO e a__________ 0b~cecceee zddce do peee eecneiec teetee. temecen
Peeec Ie __ __ __ ___ __ 'eeec be'~eeeee cbebceee c icee b eebeDeeete ee C bec.11e6ce erte Inneccries5 yeeecepiseeeeKenec1cC e ecem

y~~~~~~~~~~~ ci erc.y' 400800 ilfosn ~ oI~c


ANO UAVII SPORT S DIARIO DE LA MARINA.-IMNIERCOLES, 2t DE SEPT, DE 1949 SPO RTS PAGNA Irl


INGRESO EL TENNISTA "6PANCHO"i GONZALEZ EN,11 EL PROFESIO)1NALISMOt fV


Lo Banle e" derrot6i d CirqIIII.4 i ia Amateurs

Fuera de. Cuba al Chicago 5x0 I 1 ad1 a'; lea -; ______ueraaal

-9l come back deGazao Permria9 s l ra' aaisubles. I 1Se ean tan ll Jpn iff itaba d ehcl l arar de In nataciahI an naaanla
--Qaiha a el na ali a J. Robinso ase rob6 el ham I, a Carlos caliil o n o n a1 prurhaa r l argaaria iganatiaa,
en la preaenta temoada _____ ena alac'~'c~f I Sta bour R1-1 rrIINA.
PerGTLAND R1 CHICAGO, ananananna 20, (AP),. I/ Cirl Mc' -, rarI fot- Pfta 1, Vt/ia
LsDodge-adela Broky deaaotaro a I-ejthl !lala a ,a HIl -~. -r,1 n --in-- -:% ,,

je ;att -ffn aa ei-. a Ja ack ana all In a a aleaelpaaa anf-n It It I e aII1 I a a, 0
Ho at ,I. n,- 'r -a-ea neaaaanla ca n -jt too a I A; ee I e aat-eO .
Padn0l eeosetePi Ga iin ti Maaianana ,, nan-c /00 dte a al ca.-a ne -tt -ett -oa --et I net
facaeac I/o Iatnnaaaaoral taedct 'I, --tt --~tla


Be Iaealen e aeellal.alejerjae(delatniaaaenj e ,- dja.t ptaallloda An CaI a a c -e tt ,pealte no at 1ptI: : 1
taanla n acap an- pa.- Fa-ela Ca0 ,sanalle lean eaaen dea a a aljdloadltonnaeleelyn , laaec"aaocolie a Ilcl t te n
caapnetae leloata anatel ai. Ce etacid .-ottao let Balsam .ecoIet
neaneanea. cenjt neIae pn-apcaa- lAncn eleneal- I- 0 t oaa.adcctaaten It Il On tI it alo at
len a. a ton le edt eta# ao anir tel- lden nteln t d Ia pd tee , ,tne Anj 0a
ea~eeaaneljn-a a Ia 00W> da alit-alterin d aaC l a -e tetecl IIloai1I

Ian nea nan antr I~ eatan to-t necc ti to"o Icnt an cea ee Ia ; Ia l On tI It ti-oe A I Iten-nol n
tealsa tto n-al al aactleta an Fttla Ia a ,acoa I t f -1 I .toetottr, tt,,a
e n deale. to-ea.enn .- ,I._ ._ ,.i Atll"'lt P> Vaea1111a c1 15 1-. I "Iot1 I otte Ittoat Iot c at naotetle o
It- %a t S yao n n a nta aaaatl. I ti. t f r 0 1 es acc a_ al l a In Iaa a a a d E a a a a e n a a e e n .a a ntt n ne a a d tn to e e t t o o t e t t o t t tt e o e eaen.o Alatca On. al.c slt~aetan~O ile tata
m In iI I t e a .4 1 1 dlt l o IS (1, oj, I t a n t, l c oItI a o n t l t a e Itt t a'
an. ha 1a Ca e n t~ 11a a r eanul a ai . a y , !_ ,I 1 I II
d o I*i e a c oa fu l ,- dad ,c t n e l 1 0 In a e t Ic Ite st to Ic~ I Aottttty.i i ~ It Ite a ,i le o It a
A t v o il t lt A p o tt I n a n a Ia e e a n a I I - :" I 1to l1 I It
an-ala tanace n-en-la te n e n on anit Ing I _.dl n to c ~ o o d ct ett na t o l a n e I e a l t l n ln t -lnO ae lopp line da o a a o tt tll e t o e a to c Ion- -. ann aa aoal
xtapep aljjbliani~an I a ao 'IW tnteott-n-nt ,a-oena-ocollalt "a aotcltttaeooo-lno aattaetebottlaoaatetolea
Calesiaedneaavale lae, coru t ~ t~n 1 1 Ot e a ao d o od na t---teoeoono In oi ,loello _eca ttnc ; l in detattcpeadel
anec d d aelw in ac ltc a t Ott o a ll o ao e ai o .aa e ne n an n e t ta c ct n to o tn t ta t It ao p aa l al h ot-ic a
n c a a a a a o e a t a e e a e ~ t i a a t n j 1 1 B R O O K L Y N p n c t o e e c p a I o I I ,to a n t oO i , I00 0 0 tl o al tIo e c n a l e a e t a tt t t- n c t n t 1n a t a t a ti o c ttt a e tl o lo' '

a an nantlta Anm ean: to -_a -a -a -''- ,lcooo , I
aeaalaoeolannaae-coie oa ~la I I f ec Ia-daoettoet-ooa alna eenIa oa -at -tatl -aiiact dad n--oa ,cpteoa I ,eeanacj, :ode-a a ."c
a el a a e c n aI e e e c n "on o t a o n i t n e l . r 0 I 2 n n e n p o a o a o o Io a l a n a e d t --e "" tI Ih1a , 1 I l l-ne c d d i a e a c a a a e l o loo l e e a o t n c n e a a c e a o o1- ala t
aPennccc an Io o;1 ctIo Iecao o ,e, a,, a ttnldtao n-I-nco Iaoca acn enc.ao ea -eo paalea One pac at alin '- taacenj-tatcnlnteon tep ,oanelietdat
ia'!Miita lance. .5 1 1 hea a' J~ ladelo 110 IO IP, ai- t. d I tan-C,,,,o voa tn-b eat loocnn- o I nt.,- o ola p -a o.Ip toe I"elc del n -lan ', tple -, ", Ic peao t It latit tIet, I on lea laale a An noannoad ,actn oa l 11 htllncer0l.r at, a -loe ydc je ,-l- -catonaea oc leaeaeitoaote dntodeet ,adleee hilleeaInIc11.oIn.i, 1A i ta_" L r ,
c a e a a l c t I i n- g 41 A P n o b ta n a l aoi t. I n n n a l c o 1n o o c a- n o o C e c o'd 0 a t l e o I, 1 1tol a l a ,n t c e li o e C eIdo te e n oI A e o n t o cfae paIa nc a n d

noo, Or~ n-oc idin-lla el atnt Gc Ste ta t5 ""Illtite
haa~~~~~~~~ no eaanomtl ,telbe n, Anellcn to tI"pn~ Ona 1!ec tea to-poe -- e poe
a teeaa.Sianeen-aaeeIaIata.t 0 1 6 I to01 aeco_ taa ao ,ecottnoloo .alto-oto o-eol- ltdap oacc aen a ea ic open-ton-c eeceIalee- ta oeaen acn llc Iea
Cace anpIh at ,ece tn- n-o Ia con- I 1n don-en-, ,
a-a. ~ Silir Cone de- .a-n .anl~ a .olaoa a n-nce ae-nAoe-d _t Il-It !G rana I.i17,r Ioad -- - - - in a Ic ,ne~te eaetd ea cc1'i- ptee ,a aaa tac at
Gnaeca~tenlnaeenclll2lpla -anaoo 0),ol.I lndedlotd elnond )antt-ttao enaen nai : detcaenldtcaealanPe dn-e dtcot teodoet-c oe oeaiiotoee 0.ctln-jc teItcceo tacoonacean llnalple
dnno dca'i cal o aeaelaln l oao- talancpdee -ea ttnot /o-- la- euarttta ooestiot-al I Ine non.l-~ n-- pacd -noalaea an ncdnlco"iee Onlneattnn ,atleacal loepna a
I n ite e d a na e p n n ao; T o ta c -l p l o e l- a toIeI n I t O S n C a ,~e a. o t O n Ic e " i ,l I t n ; -nc l It ,t' ,nt e A n e c o e tIn e c c at n o O n .t t S n a n n t n n 1e-t O n. p .n
On-tee~e canepe~ naarn-n Ia Ptta a-al It -. -110 Ia1-t tnecelnitaloaea ole.l ,ean Inan Ledlaet de -nt ecetdtnlaaln' .nl a n ad on c a nivi t ll d e a a I e S ool I~el ~ a t n l _lln, t on a o - ti e e a e n a e o a tI I" ,a I I 1oetap lA ,l h1 d n e a t a l t l c t t n e e n lNa .
d.o.S ce"d tan Innan In __ ;al"oa noen-pl tcne 1 ,,aon"'I'tlnnP_ n
ta y pe arel an, tetd nto actnt.Olan- A.nloadaMplltea:-l -onoo On a-- n-I I-"Paw ttao" Iec l con-tee. Ioilane cablt nctaipc, e I a-eI oloc Iaidatan- ,-Il" ,1: In~latopne 0tc~tttoeocl~otrcictiiatt Morelalese GeInqu a --- Iot A. -- te Innna~ In at coltt to-e "'a it-dl tio ,O -, 00 10 en- aned l d-aI I I c';l 1 celcatatoaatel---,--i:anon. a n ate d
nne- a. en a enlat. 5_ Ice -I-at :etton tnae : a~n : oe en On ana 101 a da eot a ot en ,e eoe a, e a a_ pc- at an tao do at-a:1
a. ann ancat On "ceel -t -lea. lapoo Oo lac c cia. brin-na -nr1Ple-dnoen W ,"' ;; 'I J , r 11atn P1 t tc f-' 4 0 ia 2 0 -to ,,,,t on I-n n-nt-t an et r n- et an anocnat. S p in e co s s nte se d p
anOd to .aaalat ea. en I a d a I 1, Ia S :I, I'tti Ia aiaetta anonat nellie 1 -,
Ielad On te cne oato eti -Io4anool0-_ -, --ae-. dotae n-a 1in Sec-nos Corr nIaa leo atp ,- e >- li er t en i m ii de Oa ParkI'l
goeaeinatao ctt a 1 1e ,Ita tlonl~ eodoetaaoolnloeooan lan I ccpnJa d, AnoPa ,___ ,__ ,__ -1___I

Su a-n-toi Ao Id- tof p,-tota taleut On to OI I-tla tot a Me ltc ni"ceIe e
.1 cnPlna Jtie ac--c nan- --_:_-_____-_,_--,_____,_-,___ ,-__-__I -tn at L lcapa tir il a -,as" t l
aa e ti Ineon On Iono ae naieec nI pened ol4 ( 0 ane,.p _I ooep' Iann e a-a Ic Ia I001 Ir--- I- at e I otca IOn-- Idncn Icee nail~~e In ap l nie edaap jelin en e nal a petr- tCa .
nalca"a tlatt.lii tc anncc no eat~l, - a -la itlralmn da Su-- tohnai nI oit t--, : I 1 ,, ocottna ec pee hPa a n-e l an Can aT, talA',,,.lT. L-e
teao ;l"anc ,-a ha n-o at. 2e alnta I aealon 4-n e c o o a a ~ a i a l~ I-ob 0 -- la i - :1dl,. loS.- ta;" I Itod I ta- inonot ad S Pejtaa a ptre e V n iitOOa d. rl. d hl ~ l
_____ no ,iri -gecr Hill. noaatoat V~ : qo. an Inn _; ,
Ilol n- to ot o.A C- a -a~ pettnnn Ia, el"e-c an c In l d- tlto eteoo1 I ,a tt de c e Inre oo n-n an tn- an-no p n l
tbelot1 On- Iaao~ da Is elatto on a'.' n-e-nt Ic Ilpn-i at doto fo :e evn- lw d
oa~ran-toeev de teoterim" da' iIaI o atle ana atyatopet On toerptl a s ela an tne E tn "ole-I n -ot- ail.,dl nc-n, alarna
al ulal. .en la P le Inj otoh a at at n-,a Sla-to -0 11 ,SO,0O ,,,1 .
A 61al a eda aa pee Md~ ~ l n- ato ole oo nr I tt~ rn I I n/1 ,C n tonn O n Choec,
e n 1d P n o t p y n n s dt a n n -I ,oa o t O n I n t t t ;o e -' a a 0 o n n l n d q el;,"n,- a n t
1. a ela aPe'ae -ea--ne-coItI -ttttn Itat n c .~ al I~tn 00 tO0 tn-a ,01 tenon Cc a] lu~ l totO clo ,nd.paet a n nI- nt arletrd lala aon hlras quo c lnue aot-e Il on a Ieal -no-- l Iettdc ~l a" to l:_lnoO' no t"a pr tenn1-raat ontmf 1~ 1STC none il H Y o d a l ll a ,b, 4 Ia rin r

E ia t.cal n det a l cel aa ac, o j Ii o n i 0 1 catln-c hn o u o n elt~ 6 1 I - a- I -0 -a t o 3' el O t or Setll da-n --a-;- ;j n-nn -nc ,t c a. alelttn a m eta era tiap el n--aon de an p501 Alt tto l arg .im p lthe
adcataa-nnnieaielopaede- p~nOce ottola-te nan-e I-- 10 - 01 Onlle 01 a alt n toI CaI Eananlaa ecl raorantltt t,'t"eodaeo I cilanCn-t ev'lt n cen Wll- -yl.t. C ar.
te. Ilan Acna edal m a a cell ,lgo l-penc la o- to ot lon n -- i, t ap o a taI-e,-Ce.,.': '' "- '- 1 no d00 I~e e to an.-c6 nap n hlt l-lO- altt~
tenio, b :ylojnll ao Pnellepeeeurlte t l dn hte-t u ta M a n a,. Na td an InIt i n- pnda ltj l
dana to d,-Ia da e' t I u e y A f i O
tent an d lnen lWtca a mAtttcn Ca IleeO P0 elP ,ooinc pec an- ploct- _-I -I- n uce It a n ,,n go n ode, one ltai n q- foa tl itr leo ,, t ne p mto nea ast dan nian na
elelaneana ~ ~ ~ W ar A0-0" Ito no aa- _- p,.: ata ea Ona-tp ale Ih~tenctat lialo Ilnln eta Italo n-on -.llelaidnIta-taa le
Fan ar c ha b a ene lo t i a-~ Id colt ,nttoo ~ I I~e ttt 011n1l ot -no aetaln alalola. dnMn-to'dtarpaetoco poaontnadeeeco~ a.pany WA alaa d b hnlie r aoet A I C 11. I_ 1001 n-ent atp Iedl le n- no n ,elce- ao I ol etca tan c Ite-ed no !-er--tt '-tcn-tt-n-aa-tnc 1 I e,--I ne-, 1n-cn-tan-dnneatiaii,,donrn.,l Cdn-ie,.nden-lalcnY.cO-0a er le qo
I~ ~ n Ina-on 00 At Iaa a n p '1__ tn-ta- Ii i 01 I- -a '1 ronti tI dotot1.ponibha l~ O n h ld 01 c C a an -eeeene d paiin-n ann-anne
anl .1.n-Ica 1 denoI !I 1. aetonaon-en- nondeoi 101. eaboo nd d Itottcaalncana o n ac arn .a-nonel.nnnncd
mr asu otm eePue e a o oo ,Si t o- n ta ntol a ad ta to Sc-t l in- nn- 0- A! o Ia- tpzoI1 n- t node on n-nilead bsi P.C0- t ro
c~epna nnta p~d le Roinel as rc, ,I - I f e rtoe anelsisdal- E., Rt~r ho i nf e~d A a Caaa anal- at A
tacei Oatt 4nreobeielnd cnn 'I_ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ tld n IpalI len-d aen t. -edee. 1.
d R- d o o 2- -.- et c n aa n e pa- den lon It .e n-ie ealen at a an-1 d-e an a l-en-,Si
zap -aaium r -alnllaea atcIpn ; A ta a le c C o aele j o e m t ll Ilal a n a o y On t ele n Alt nel ee
"aea de c la a al~c na e n nl a a ann, In-en ,a In lac 0-toal c c el r ~ b~ D a
r-t n- ee ntada n I ndneaea rokyn C, 111 a-rn__leo ttl -O_ VOC2 EL CO CIMPC CU AM con-a One-ae Cacotol - CA IT ,,IMPIC CUBANO enal ,tAa- e ttc na
d-- anea tea altjee ann n-e aen- INZ E: ,,,n !A zr o yZ r~ a -,-iIr., Ild dde It o!ar nat en-Ad M ancaamnn terain Ba s Club o a n an. I an al ti-pan -a to ., e:ir n' trn ~lrf lal, 0nle Go i dita t o,6qleie dlp
ala ~~ I an Ia n- lae a-nnn a aZa~-, a on Iea-~ aIn a Iti n ,, Il .a ca hlottet Spirit.e.p.ene gne
3.a .,t n-nan 001 Aea ne Ic ta ;oneae l-n-oa ab te = h ta rtndi a Iec to
otoci n-leC meot on-enlt anna Ieaio et cntena.e
L p- -n,,tttdoda,';-taata_ Itibot 1toeodn a neentneoca no.i-edlittal
t i o N r qit AtcaV aa at __ _ _ _ _ _ I I pa n- In- n-T -a enoioe eon-ac an ee Oct eo A- aa calc -ne - -tn-Iinnetaano i6 i m on i B bb ,d t a e .h ;
a, nten aean Ian"'annaO le 4n -i 1 Gc a~ eaacoaIc ie ,,t -~yn~- in- Pa IMal Ie a too lolo at ,o~l !" ce Onentc lalce Insecede pe a inee In, basnnti tnna is t aE,
te ,d a p ca, Bo l" :o tl -o a~ o ed a pe pn-n e Ion A tl nt-d tr a ve t i n a e n a t aon al ta d i e e m n ,Pad nt 0 rc n- I tpat d 0 1. l anert d n-llt a l I
nneal adean la a PreSLrgcaaa ltll~lr t An rim -nea -, 00 an Srinet a -lll len a_ tonoel t etI a e pIII.IiA a. eo Ot pace. peit man
Man ,- - 1 ea-r na- I -_ a a-en I a- 1 n- coe Bat C. un 1o ad quonel e dll.l Ilt~~tll et. Ot a enbl c
cnlla An 1nn o : atdonI 7peon~ SIn an t ln bou An tea-e. 1 ci. Ats I- .vA.
kV n es at d Mra2n .A.,tc eat,,a An n'a'Ia AIae n 1 atoad pa-aI- :, "a pe aall- de e tc ea la- a aa ,:ta ane enaoanIo t- tan-al Cocooen 1c P0 --o en- doa aa P-,_c d --atola noer ,t dale n c An anla en e d-.np ccna na
ai-: pat 8 In caec at. c -n Le1i I -C'W nr -11 Aa edna lcdandt Pe ld
.nanae .-aa ellen-c Ioan o at ate, Icon atIa -en en an eaedle dal 'a n alB
41aaoameal,- Acet_ Oa nanlel antc ceorihs one e a AIn- ea lnt a-a an -an.o- lpae nieann- noeIeap a n
-_ -o- La. Ion ,o ,ln I. tt,. atentc s cedod nnnea
ad c,, aana m h e la. n 7 -to D I I nnc I 1 Itt-c a dalnantl ito n e--nnadnpea c calnntttenaenalncacepe
adid .a~ Itt c'a tere Ia. n dea l, daadaaanote lpcnea Hn-o Ie aeo I e I- ealI -" t-tl 1 0 Id p Aan,, Co 1.IQC p c e n-ti c nea ~to ae .
egldratee an AdnO~i~ar1 Si. a* ate an I& a n- ann qlO1n -I-t A n-na a laa line ha -a '. eI "Co .i~fo c -tO, S aqela An aniTtbtesat is e paenala lie at pale n e l n de0.nar
Oteata Cnttonaana~t~j%,O I oac '' Ia lao TaALnala~dn0It t tn~ aeoel. AnOnantel tnl
peenrd.etla c al do can p a. nI Ie -eaaI Can ,oe Ioe Iedent pel delea-,ligapa W--M A
I __ten ee-cn an tlaat-l cla net ,ntdciAIltap-e~nallet ,nep In et"ee Hop lat ,ae elia i-"Pr.
ait OCAV.-pitela nba Pollno de Il At P a c e elaeee
-3Za.ad Ia I De-c -- Gaac at a ,P Han -a 10 _.ean lia enp aIea land aellaIeaitenlnonaacntl aanlalne-el aaidn pn e eIncn
ann eoi n dope nagnapal n ,i.- ''. Cal Anfed ea ana A -etn-n l a ale eae ne,
Innta dna bPean pe na e a -ta ae Wtnnn I ncn aa nI c a n I I An PC ac na le P a- aeailet pa a nma eu ,etl _lh ,ana eacnoea etc le IceInetaedoG-r -tinoa
anna,~o alte lCacla. An I anapala lanannp a-a. tan ai e n.toA ata- lnaccannn non Meeantaneglteeda enn de n eoneH13tda npinl. d ae pe e nna le alea c ad
Canod ISe peana An Pc -- I _e__ee eaa atn puaadidddc a~nae-ttnl. nna. alt d e II La aennuar e eic apacean
a]t an natnen111 Ibu te n a c% 3 Wi3 a ea.a a l a a t tO,-- ,renc cl cGlnldt nI tel,,tt nonaatt aila.Anlneaea
ana o ri 11 aIhat. IJ -3 31 3' -tea1 -,i Hlemanedteam acp de ldtaa 1. ntEl omrtifndllntacuentaci naj adn aep -a
0o atiro di. an hoch. lan- Can leatr eelfn irain o i,, -dm,4 l i,.!IICan p ~a-tal.g d yt I nca i nen- adnac o
an n eta St e a i TA , ar -1 te n 5 St tp 'e -. .achec LCtlo. loolA laI pep
sie Yo antea jc ,o il Aii -~~ ~ aton tedeae ta -e IlelIa aa paneet -nn A. til roea 10~nd earl lel an .en
tariescala ea l l ZAR 1 1t p- ~ ~ laP la a an neara lado ra nt o ui' "rneIT ~ n .nt.eeocPALMNA VEINT DIA1 ODE L-A MARINA- MI RCO 21 E P.I, K, 1949 AMI MR


I ur LA ]aOIC Capta UQ fLa Sociedad de Alfaretros dv, 1 (Juno, ie dine meis; de li siglo
Eur des pta MATANCERAS de existencia, celebr6b su fiesta eieio al refigiosa tradficonal

Alats sebre Mr proy cada drvisw~n Foir Moooilo JaruoEiiain1ro t oooo~o~qolo0411
tie Remnedios prootrido looter cooe Noiia~s dle todal IalR piliea h 11 10 0d oo

Per ROBERTO SANTOS ElIn otiBom Z' -LZ~.~
-e~ii co'leo t~l e 6d, ytftld Apd INL1 )F1 0 CaiiiN -. 0110000011t" -0PnardelFi00

oo1.op1doeoon oo~ o coo oo 1,0141 houo. ao ISia Htaa o Antonio de Imo mfool.to"pood4~o~opo1.pdd1ooool1ooooIj~~M zo Adno E~~olo .11
Rino0.qto1oo0do1(1comooooooo11o 111 looo Io,001 110
'd04. con0 11.,01 40000011o1 be01001t p1101.0-otihm te 1DA.F al" M taia.-'~
10t.For God,6o101 ~110 041101 dOndotono oooteonz


011 LA MlARINA-L. Hoto111.--Dlorngol topatriota: H,, 1- 6, ~ 1
enrol,0 110101. n1 (0 clubit.111 ,,,001101d 0Fue. dt .Capital. de,1.111 I.,10 do 1 1071111
oodgiooo doe rite (id1 dooio. 0p1101101 1000 ooo~il11ocildo 116000 IS11.10 001 0 10 090011011o0l10.01110
del Pbrtid. ju~dicilde Remdedim in k .tual, tyl oo0811111 00101001111n11111 11~o .1y10010 01001000001
<1111ill .yo, c ,p1cd1ciaa n. vttt 1 allruit- dabeithi111ir.co, 1010.
100101111 10111, e iiag grand 6.doo 1111 111011 i 0I 1.0 d nl i.ot1100 %Oo. e0 -101 t1.o, -. k001 11 00111 1010 1111
or110 Co11111oli00 hidolgo ) G1011d Vigl.0 dI 8011(1.( 011 010110 1o11110101.00110a 2 ttA 1 1 0001000
too C11o 1oo0 o i 1104.1111 0111 10000 ilue detect,4111110000m1 cle I 11110q110 solo"110b,411t. Pot1i11io1p11l,do01oo .00i.111111o0o1o.l 0 0,e00blie
011011 hoiitd q1o elol-u~ &I0 cb .111.1'11.111110011 11110 pl-t1oooloO~lOfpi.11

110011110 t,01 ctA1 01111105l h1011 pm11bkk,011- tl IARIO, al1 Oo.101010'1100.0010 100010
'0 do 1100 io nn 1111 o Op1. 110, 1111,11. el.01010 ooo 10001111.01110 101110 11 '10 1010411100100000.

1110011-1,1,oo
Ier pood 1111pklinf or 1,6 o11p1d1ollpo1O1O11.1oo xtu1000 .ooA00010y0'11,b0004004,,&,a,0 001.ool101l00cuto 10 10 00 oo1,!11o%%oo~
doi 1111 010110111110011100001111001 'Oioo 1110111 10.1000010101Ol001o1.0.0010001111 mas ce0' 001110
91100 rt0000h 0004 10 kill.19111400 01100110.0.10000110I10010110011011111 / 00doro0111100 0
00(10111001000000000001 ~~~~ ~ ~~~ ~~~~ ~I m11010 V R111o011101o010o.10 M. 104 A010o4. 00 ~ 100
/'9ier .,o~h 000cle001000001.011 q1001 0100100 01 u.00' 1101;,guy,0Re.,
Paaoplio"Sc olS (0i~i 4e01 0111001p01101d00ia 11 4 oo1to1 ,o00 00 0 000 1o 01 .00
111111111den10110001001o i00010i0 10101 li000100oo0 ytl000ld1.0o1 .1 00011.01 0410000'p000J. 11001110l0 1110010 dcol 1111001410 (1140110 d uto 11otooo u. K yA10 0100110 8110000110 b4 .y2114. 10( 011111 o01110lddd 01. )0 14-1 d, 10.ii 1-, w01 ____________g11lDo. -A DRAB, S,55 P dnR,1 eAll, _-C

4000" do'm c oLI 10100110 d1 45(11110 o 11011 111 o, Pollo 1 VDAT 0


111011~~fh 511,110, 0 1110 011111000, I-gPlolob do, 1.1111 11 100.
1111011111114.(i1111 do~t 101111o10141 1110."urW 111111t ory.,II-AOOOOO55,ub01deo deoooo 00t pl-,doi hen-oOloootloCo.* o Rf~oo
o~~~~~~~~~~~~~o~] I' o 11000 d RpoooO1O'. 011101011 41111 111
0100000400 W.oi1l 10uillh -to.t01100100Y01.o0111.04
1001. 1110 1100011.00o1 0 111111 d11OlOOO~idoo dooo0o Ito 1100001oo OloOIuooo 000101 100u.t OO oo70-di:h a1110411, ;.c- 110110010d11.0oebl 0(1110. 00 1 1 1 0 01c1 1 1 (1101111101 ti o'10110. bru- h.P.qb
00110. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ D 111101100 LOS111111110 001 01.90 1010 11001 10101111010011110 110
104u Al.o ha1110111014111 dm o 1 1111191o1111d1d o8.10 '. o10 o 10 0010001100 00111011 0j 01110101k1011101 m wn nn.
100010' o 01010 110001111110 0101010111110110 l 010 a ~ u~b .S W
c11.01 001111 p111000 de1 ,1 110111000011 wliu 4,4 q 001 1111p-bl00lt4 01100001100 .l U W M
oolto 110011101141 10dc 111 011011 1111 l91000 109001110 1100010 AO~111 11 00ic01 d,, 0 0111101 0000.010
do 1idog11i~p 111141100. 11 100((11 do >00.100, 11g01000111 0,101011.1010000 10 O 01 10.11.10 ,bg_ ORqT BEbid. ouo nsa
111.0010 D E Aooo CToo 1101.101111100111 1oE 40411101.1000109 0"001 1 y111Zo~ol~ 101 o

LA CR11110100 DEL PAEYIDO JUDICIA DE PLACETA 1111010 01111


10101101101111001(0 c9oast011011.0101 *-i chniI o17(10011 p

relationtoo1I11 0 19 10 0011h 011100 =Zo 10981u19oiv
(001110 II 0010 001 10 0 11101 010000 01111011110 114 111411111
100000110. 4191,111 011 1110101110 11110000.00
di 00rv b l~l d1920 910 C oo, 0190p.-00010000010 0101111110101 11000011 111 111 11011 0,1 041010do0 0 01 0 1
ledo do poa 10100- 111100010111 1111110111T25
910(40111110111(141001111111 ~~0010111100111110111114011.10 1
10 01d b & 1111 000111 10oi u de 11 111110 1. 00 01101 1 100101000 100001111
0110111 1010011100 001011000001100010 b11100 110uda 1 100 iiT A A.M AC.AI
ol ,enthlodo, Co.o 9110 010 C1 I110o1 Aoo0 C1101 0111 01' 1 buaio. 10011011010011 1
.1(1 01 11111100 1010104 100 111119111 1111111111410111 Cordeos MATANZAhS 1
d10 pu110011. d 01011 00b 101110 010000 110010010 01.10000 103010
10111, 110 1010101011 1100100 10. 10 01 '1 10110111.01 '01111111 0 0.1 010001114o010010 1 D e10 01801 1 7001
001. 00 0 014 -1 ( o 010 10101111 '1 1 0 4 1 ,o 11l001m001 0 0 1 0
0110000~~~~~ur L0 0011111110 011RA 00 Z BAR0111 A10 000 0ooooSl 040
011011111101000 1101101000 '10o 0 0110101111100.00011'01010 154.000. ODR o MARTI .4

9111000 411 (11 11ge H011ooe dloII o11 11101100001 101111 No.ll San, 01k 10 I% 000rt A110
o tlo qo1 oo'L'110d 00101 o1001 0 111. 0111 10 04 11000001 A1. 0Rooooobooo~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ui 111 01 0 SAS1 1101000100o1l 0101000
1100lit tt1 i01 10100 8-00

8470109 111119911188 21111119 1110 10000 R toti .1 bulltic 11000 Aloi 4110 11o1 0000, 000 osal '0 00 94
0(100 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ iu 11101 dobl 100f P1041 1 104 011110 11 11001111110111111 000
.1100 11111000y 1111 01.90 110.11 001 0114 ''.0 M100

(.214(11101 101011 hnz 1.1oodini.
1100 11101.1, o11101110 000101011 1000'l llotro i 8 . . M I4
10t 11101001 Fe100,,, 000' .011111000000 111100 0 1"0 01 0 0 0 4 1 0 0
GLUESa 6111.1 00,"t -,W 10 ,10 1.1 .1 .000 00 . 1 fil a. 0 e.100 0 10,
11110011011011~~ ~~~~~~ "j 010000111110001001000 00ubi.1000 01. O&71000110 0000
011at 100 In.11 b,0 on10100 00 11' 111100d001 00000. 01 010 0 hiblikdiodo 10 . 04
poooto o 1 do09 011 10 111 04 001 11011011111 110111 11011111010.0111100010 00 111110 d 00000 0 0 000 1000C
y1031 2,78 pot091 11.1.4. t-0 10o 1p0o0r1,11111001 101 0.110001 do la 11oo10o1 11o0 C011 110 1100 0 00 .1
019 111 la be- do bi0

1111111110011 11 odl Soi~ 000 11.11 000- A .- - ,10N
do (10 .9 po~o0010001011000 11 1 9110?AO 110100011100 100 011 0~ 0011 011 loko. 10111oq-01Antoci1.1100 10. ooO.10o000 0000 00
11 1010110'~1. 10111111110010111000000001001,. 10100111000010000100040 0041180010010.ooo04444
0.01o110o1111010o4o '0,. 1001100 0o 111011 111 1 0111'.0 01111000 0101100 10 110 1111I 1I 041100' 1101111.00 ooooo yt 10001 11000 111 ~od 10101111101101101 ~ 00 04101191 0000 104 O 0110111 1110000110 1101 1011 00g011.1 1110010000001000 1b01'0h14.4y.od 00 0 0.0A
111110.t-1 -11111d0 ol t olo1 1
010101 1101111do (10 110"101 1011011110 1 11 1o11.01110 ooolo,1 0 1101041oo '1o~o 0111 00o 101 01 11.10000000 100 0 011101)0. 00001100010110 11PADRE o.Ooooooo oKo10 400 00511 01,111 10'i00004 1 00141 01 0101.0111001.110000 010_00110011c400011,1000 o'0- I ? 01000 0.7
1010.011111090111.~~~~~"cceilo Dr01 10101 CAMA AVE91 1101011111 U4477010 114111011111011010
08011101100011101 I 1111.11 E101 z A,0 n1o D0 E.101 10N011101011 A0. fl 110001 1 .td010ddly
00 A1114 (0lo010 Io00 1.11030
111091011 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f-hb it.l4 Ca107os 0eq a0114 000011000001111. 0000000000101 l1o000.fooO 77
o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 11tu 110 0U100100010101","10101 001111111 000000 ClooN.BO 011~5740
01101411117 70 '0 OO1110100111o0100.1111010001.o11111101701110110011 00000000000011001001000010 11111111411111000.01010101100000 00,c00.,0I 110110t M "11(0110o11111. '1111 0k ill 1001 I11011010 MS10110 01110 1010 1010 00 100 o 11 111101o .04
10 1 0 1101101911 040111400111010001111.00001 00000001011.00o00 11111100 110 0 1 00 00. 10110 110d7.0.1 o~~~iio, 1.091110001 011100111010000 '1 11y004100.10 101001o0010 101000010000000000110.90 111110110 100000 .8.- 4
110 91001- 7 00101 0 01111101010140 000111 01001111 "o' 0'001.,1do 110.Z091 1100 0001010 10010 10.1 4No1.101010 lo .*.07 o0
01000101010110 110110 100100 110 t010 011.10100001101)1110110004010 01 01 1 1.01100111.14 11. Colt.111 M N . . .
0041110000110111001110111 oS1o 00011101111o0100010 00 110004 40 0001 01 -110 110,11 u 0
011.0 Prim, b 1.11111t101b1011I ta Padre Var1e111111011l1100011.11104111110010M004400
11000100111.1 001 001111 d 1180110 1 10101100100 01001 0001 011000010000000111111000011100 o~l 004000'it 00 0*1
.91000 110110101 0 1110. 1 1 1 0 0o.40.'' 11 1101 10'00010 1110.10 0101.110 11111(00,112 1100 o01111110,1!A,0111001I0'llo0,o .


00000g 710 111011111110 iMo I. 801v = ho
59111 -u- t,-m he0 p0100 11o 0.1t EL00 RI 000NIA

___ __ ___ __ __ 11100001100i,_ Atrhi ., ",F1 ~~i11 e"11 1MCSOClai Noo ,O Nlooo tr AltO5 F,0
CAMS(EON Wt) -1000011 '010- -00,1 ,0 11 1 h, 0100011l 43 "o.,,11 0
__51 0'0.1 0,00.0 R-it01 001011010100101101 011r00d411040110110D01 No
0111011101100~1,Ibu- .011 ) 01 1010001100. 00111410110010001 l. 11001000000004001 Obo400004 4fblo 00
0 ~ 0101000014100S0 110101111101101100111101010001000 0011q ,.1 0800o d o 0000 000
o l o o l o 1 o 0 01 0 0 0 0 0 0 01 0 1 01 11 1 0000 1 01 00 0 11 00 4 0 10 1 11 11 01 11 1 0 00 0 11 1 1 0 11 0 00 0 0 00 0 0 0 0 1 4 1 1 0R0 1000 0 0 1.4- 41 0 0 o l o_ 0 00A _ 0 0 0 0 011001101111 doultil 00 ii,0001 1100 1101 A&11 01 -b.011 1010 010 0Oo 111000 ~ 0
For a~oloo [Stod. 11 1~ l 10101114,100 1 ~. 0100011000 000010 10011110.1100011111101110.0010000 0 111 00.1 110 l 1111 ;4010 0001011(00111001 0410 111011 do110lO0~p0~- oo0 90001001100011j- 1101,1101100100011100100 1100 00110i, FX00
1 0 0 1 1 cl u .0P0 00,, i A f e l e A t t o t e b t W d '
110141101001001 he01111000 I.0 ru". 0000 1111 010000011 00 ohl 1oo01 0 0111 O d10.01d101040 .000 010
10011000 de11011101 00000011011 000111111 010, q0,00 0 1110 10oo' 10011 1100.001100000010.1 o7o o011o11 10d0100111 a ooZlo to1o
1-no 11n0o 0100 no, Shure1111 Lin- 11001001100022 051 01110 1 01". 1 000 0110 .00 1101001 1 070 0 10.400010 1ooo000.01. 0o0 11o40001111100 000 oto~
call op1o11"s1000.Ooo 000 01001010101000001111 1001 11000011 110000000011 A
11o0p0001. 0 10,1 1 000011101.11010 1 0 100000011110 0100101 1o 10111000101, 0 0110010 lo 0010001, 0Ve100la00N00000111014001000 01
00000001 10100001111Sit01 10 A 101 o do 4o 110 1101101 l0-b 110 00 It0 32001 00111101 001100 110
00.00,0 do 1011911101 fo100,oo 0 111101111011 10001001010000011 101010N01011d 1100 010000110000100010
011111011100010100010 1011001000 000000011 1011104011100100000104 10190o11.o1111o 0o11100oo1111011. 10010001111110 .~~A00 ,,iu,04 0b1. ,.01110000010001 000111110i.010011101.100140004)1. 10X .d .1U.4 W

aro4000o con t- Ii~~111111 -1 4, (. 001100011 11000 0100.011110101 00lc.1100 111 1 &11iver0400011110M
0.001t 8,,~o t30 100 100100100000 it 10011000010010001 a-1o11 1 0.111101100p1100010 0
Oolin ingl.o 400000 CI410 I0 e10 10 10011n 00000 P111o 10' 0o, 00010000101011111. 001 11,1000101000_ _
0,000Seib -1M-I 00 0 0 0 0I A 10e1 00110011100.1 1 01110000)i00001000111100011"011007m11911011010F000110t,,110 ua0 tier01.110011000 u00 ,0I-- digo.""a0.o 0010 0ht 00.10001 10 010 1 0001000100
00 Ooo 000010100. 000.011111 oodo 0 0100. 0 1000 A00 '1t he0000001001000010000 00011110110411000100100
onoooeo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,, a'oqooo 0100 S.1.0111 1-6 00000001110 1101 -0010 11000 01 017 01111000010hM0o0


10b1 t. vo ur
ANO MIT DIARIODFLA.MARINA--2IRCQL,2 ESVED i PATINA VEWA

Pidense enmiende el decreto que Resolvi6r I Aduamiu el ca~sop del 'kNUtJN CJ()S C1,A S IFIC AD D E U 1)LILT IMIA 11 0R A

crel6 las Bolsos de (Jon fectiones despacho de libros en Correos _________ __________
I'llt 1! Preaai-dea 1 ___ aaroa Ie~eeaaUo -iur -Ir;a#~ -1-1 sI- --I'l -- COMPRAS VEFNTA S V1E NT1,A S I V EN TA S
Fit'Itanibreav It I Cop.riitittla de' ()maibutt Aliflfoo ittp rlrio net port' I4 '""""""' e ~ 'aaa Iee emm. __ea'$ LA O A NAI AlMPlJACION AllMENDARESU
pl, ,rlIl't.' heater .~ urt aHb ECONOM ICA ""' V'na. n"T'-44a~',' I, A$10 0 40
_,, 4a'aet n t I ab tar. ta hajaS a. T,, 4a. t.111l11- 11 11I ,1 I ,- ," 1 -. .I" 1
per I~t'a~a a'ra'ta -1, -ir aaaaa n' .1'4h PI C 0I1MAR. VEPNOO SANTAk I -''"'l ,, FE I 't, 1 -.,.,PI
c d ,,,t I ,,,, aie" 11c ill a ,4 III. ,COMPR0 FIN :- A',,, ", ?
di,. It eyer PaIeta O, I elaF Ca'ahte ,,,a'tI, "I" C- ". 41C, ,, fl-adadOVA'um- ,
1~, a'amlte n raye, e 1 daer ,, ,,,,,nl,TT. -at ~d~. Per F. Nre Hat Iemi a a zt e a, tirt do avaa. am etea lm,. 'T ""4 I 4, ci~.ar ,dme A -aT. tI.- It~ IIIr. H-Areda' Albe'rta, C O N F O R iU Sxtta, artttara. rat m rt,; ,i 1't."I, -.' ,.'aatrt 7i'.*T i S3$04,000 A ,'
Mr, Itnt~g d, tTi~l Ilifar, F-- It Urula 7, lon o paadera, arua.ea aer,. Attt 'I17H 101 I a !I ~ 54fo
ta aatrtata, 0. tt attaI 'e"Maratta. eaee Gineta,. Grajarta Ginata p l t OtIalt, .aOIllaT, _______,____l-___"I____._7-ridaet, I],Z ta8aaaaItrjaaat netatia A di. t, .,IHta' dT'. atl," Para Esnvwrmo8 ,11t ro,~alT ahIa "Ibat" -1, .1a -1: ,1
0.CaartaOaCa' Y ~ e F. a'l.~t -. prttetda iae tttOa per 1 ett y Ope________---------- _H_8476a9'12 artaat. iati nta aa ,a a in. ________;", _____.
Gbetap I C eaee.t"ataam d taCl,-"'., at ~ A li~tt 'dal aI, On.tb, Ga,inaa -_a~a~, Itm ta1 ---ad 1 ,~m -a ,
ArntattePaaa~ 0 eara. Caea.te, O Oaata, Mta 't 1. rnad, e Ii.a dm a1" a aI. a. t, Im aaata- Tintr a int ; aItain -. A, 1
_______eI_____IsIle_____________ a ARTI MIRAd ,
etttaAat' ta tapaa""miaaIaeaaetaaIrcrgaa'taaataarataran da, taaa. Iaaataaza a" (rar',a~~ ,LJ A .1NCIA
Or et, n P aee 4 ,- taaa. Oat 1e,ba aaa -- ata tamemte eeatid ti n-CMPO F3C, FRNE raat m aaaan aa
ear, at-!, aaba Mar tt eaaaaet -tann1 aaaCtteaaa "' *rat,,aa Iaaa at1aa a- taga
t attatatat ata aala~ m Oa'aa perattrtra.aa a'. meapr aata-'m a__ ___ a '" ,- I,,, x ,,i OS E A EN
~~~~ pam~~~~~~~~tat pratrer c ar-l ra. a', t~n p .1 a,'j ra CO rtatH FI SA, a a r r e ea m,~.raae rr __ __ __ __ __ITTetbaaOta~rrt-att aT.11--,tpaal radS ataainaaaada,,,taainaeaaata,,,a,, a.ataa',aa a ____-__Oeattaata~~~11lill Oa."~~iI ,t "),tatam pea de-t 1- rattea ,a ,t-a Oa, aaaaO tm raati amm .,etaaatm.taaaa ba'
aTtte ta etar tO Oa Or at tte a O pa tra a a e,, t.tr.vea er" tt Oa am r"ad1: a --4. p5,3 .aa."' E~ M(SR; 1 A C N V A
,,aen" be rata~b Ia taa ,,ataaa Se Cra. Caaperatt, abai,~tt Ir .aa a-arai eTrte, p pea ,mdra at. ae ta 7taa ataa aae aa 11t' !ar - .
ta a e e i a t a a a r a a e r i e p t a a a p a at, e aitc Ta arf' at o" e a I"are. i 51 ca oe 'r a, l d n~ n ,ta aa ,'' aar aatbi, a aa aaa": e t a a at a, a, A N A .
maatO are ara a a e at aaaaearaor N, rraaam- Zr 1 aa. -, rIe, macer a "aa t,,,aa ,t~ad t a -a' ""I'l"!"', aaa baas a' .
am,g trr, ar apaa ata teat ca a t a e aata
11e ratt~ abeis dpttbttr_ m I cam a, eaeIre T11 dt; ,,t~-, aa,, tar maaat _aa ,' oa caaa ,m a., a tam ,aaaateZa a'at'a.'eaetct"" aeaa'1tda. .I- a;,, l ,,I,"'' ,,6,nil1"',11IItaa aaaetin maa a"ma I a ime, I a aar ,aa mam T tta ______I-_'l__-._, 1
arata~~~~~~~~~~~~~~~ pa pIa atebi Oat tmrra rtaaimnratm~at -e at -ta~b Ieamaia~ -I Ia in'tatint'm a'a*'tm 'ra'a etra ;taa ae a a
pee n ,,, n __ ,", aa'. Iatttati pe a -.- dtaa .3,"- I ,"i,',, .,p c,,T,-t .S.intttaeta mtara I'l IPatarta11 at1 Ia~ta d Oer aaea e1ea -in I maa am
Yiaa t,atta m ,, t am ,a-1 -ae e iat 1raar, aa S dCamaattm eaie Ca .aa I ma a5 a attata st.t"ai 1. .4 ---- -- -"
,-,u. ate 70,tn ta ~ te mine paaain 1taat. ,,,,, aa t I Ia.
maata.,eataeemaeae~~aaabtte~r, aae 1, ,,,,eaaab,,,tato a am. taetmaaat
peatamee~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~" aamenOtIeat,~tmtrataae' rM ae, I~,aIata Itina I. I~ aa',a 'I"a aa"" a-ra-aia ataeta,
Or IIT a taa 'I tett 1 Tatt aem ,Ipr. aaa ana a,- lma al ar-- -atO ;m a,, I'llaratama aI I~a' aaa Ia ale Iaa a l a t_ .e ,a
ma taaaiaIr pata -~ataa la atin a'dw eaataa. _aaaat, ",__'rrnr aa xa _,at-ta' ,
Omaaaraarintir 1 .taattat ttstn qrari t.t ettaeaap. aaa't., I, aatt Iaa'a a ~. a''.a ,,tta.aaat ap att
la, .ttaam ertal ITT, '.a, Ia Pr-can .mrl, Iaala ,a tera.,a

Ibrt r Ifintetra I~ ,Itetatat ate- _aaa 't at abartt aaataaarr- Pa", ,t,bl'l aat~i ata11 at rat 11 1; ISB E T .i !" ,, ,,,"I- x N A
Cat. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ a' tate balmS alaICA Haaam' eam it rrli taaaetaOrMtea m a ttma r, aYET a a t i, m aarrratt GNASNTSU
at~reacaaaat.,tCreaaa'cmteapitab mrti ameaetIlrrmC, a d a ,fi a ta Inn!ele mI mit, -ala, "Iaat ma I'll I att$504 5-5300.T'," ,, w-a ltaa a a ,a ITa-aaa.I Caattaallarattr at -" ,t.,eI-tt-a1 a 1 I'e. Itb1 _ae1 ", _:_ !",a ret a _________________ a. 1-1 1-1
W a t,a aaaaetat mb ;- l 1 amremilIaraie trta abti, A ito. ,m t' eat a r ,- .1ait- i' ert r nA 11s e ","" f ,1 "t
.I -I-id.t arc 'I H- a I z ,,,-, .d t~lq,,t ad",j."",r.- - .e aai eaaaa I _UII PUNA ,,aat,aa'_at,T ",,2aaartaaaa aa at,-Il aIT"aT, I It,,art, rata'-tae.Oa n- -e ." at )aita cla Oa --alaa darte Aaar at fi- a, N a in -'i cam. "I_-_I_ _-__,_",_"I'll.
eaatrlaat1 ,Ie rearsa C-,a at Pmatdtt a'actaam, e Pi. tatrmatae m ata Talea 01.5 pa ana a. rra aaaiaataaan amata ma. It -a -taiaaata -4 0 A ant, tom ,II Itit'' I" o h.inttC, l, ~ t,,I, ,l-!,,tITp- :", ,ai4evlI,- Oaaaaaaaat ietrTiaaalaaatamta'.s -'l, Itaa ttaa- tta a IaIaa 1 1- 1I,,"-1 '.", ," T
ritm ~ at~ IT a ar1 a'iataa'.O ,ta~ taenma Heba'. rItr ama tam,, aaaatr at AlL -- O IzROTODOr LOS1, am' Cae tinmm a am i- aaa aaItanrt m
pa-- -rratataa.aata mamma -ba IT ,",I-,aamatdat,Paataa.O.mn-d et~ 'Oat,- al a' __ __ _ __ _ II" -1,,II 1 Z ,
rata O, i - Ha a a a ttl ~ i e t t m l c e m ta a ~ ~ a a t a a -t') att abr a clal vcad !a '.n - am a ', in r ., '- ~ m ,-snl,- -rIa m., .-,ae a ari t
-Vt~ttaataa Ea ,acae Paaarr ,att taa a Ia b t. t~ a . irrp ."" t. a. i r" Ths a ala merlo .at. m-~ae'aariaaa aiatean eaaaat at
I St Gel aI a """., ttamilt, 11- , Ill " i n~ tln
aara'ta1aao namaaaaa ,tamaaeaaaaoneta ,a~ a rt ,el Oalaai aS tar ,armS rr maja Itar ircmaeaaataaama a--t ra
0d. m I na, a, -- 01 at rle. , e' '. ,tI -- p,actiat, -, Iiiam ._-___________%_____"I________I_____-III'll_to S ta ar tt a rr t"ae li i tt ,a l t ama"" I 1 . .iI I 1, I I 1 11. '
'.aealtatami4CratI Ia,, .C aaa t'amaaa r- ,1l't' Car a 0 1 tema bar.- ma, trm1tt1aaisa-a~~ae,~ 55 O T
FTaa- p amC daael, pelama IT dam - Faa nrata ,ai Ieaa a r a asaat1i lasaatit m a
*1 ,,,, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t maaee'ma.T",", I,,-I;im, ,,;I' inlta par is ratiam tajl aa.a ar .am ,ad -- t o 1- ~ p',id " -"" i"",' It aatcaa "".I"AtO I.

daalaa ,% eta. A r ia Gaaa ta- bam aldt 15 mrtaarm, smIrt at-a r lta'lltaiteIrImama.t. a. amatama aml arata,, da;aVa 1',TO-ESISI OFICINAII-a a m 1ttlaa ,tat 1, 1 1, ,1 II), ,,, -' "I I~ t~t', Id', ,,, l ;, , 1 "T,."" t ,,1, ,, ,, ,-';'l, aat ,a'I 1,- -a -amaI R ami t a."', t i ,, .r1, rIt1a
aara Pataa~a t a~ampaita r Ln ata act amitom p braa aa. ~aa OaOm ~mea at~cm a, tmrI n ,alm at ,acm a, CI lOE-R STO AUIEZ lafImaaI5Ia$$, ta ama
ita Sataba1a ,l La, H ,1 "b,.--;,.1, -11-ertam11 T" ta-i1i 1,, b-rm tlt' m taaal Or Mci ale,. paltaa tI a mart 'l l
it ,. Oar .M. Pa atm-al paa-eaa Na Caaaaasalammmaa,.maa, ,a a'aaa-h, a
a Mamlel Raaatal~a aa am lama slsator. slt OacaCcaama
de Aata l a: ca,. caambaa 1 rmt aa ammlt mae pe at ac'Id, aIa~a atell Iit iai r.l al at- I;. ,~~~ "lm a aC Irrti .- a a m, matl- aaTc Ila~aa aI aaai-m'I.,, 'l ,I,,~O Iit ta.p' ,l pt itCat d d ,,- arT t z lmai Itab __ __ __ __ __ __ __ __ 1,ama aaa eal am Ia
Taaaailaara ta ,I" -a 'Ca ,ra m toamtdapma"n '" t !- ~l. I 1" l C Ii ta toe1 me I ,oalilc maaar ENm ______________!__'________""'"_1 __"" _________, _______________________ ,- t~ ,_ __-__ I
Ateaaa'11),,,,- Ilt_ a ,t ta,,-a t -aaaacrtraains _-'T Ce"torlap aertctma,, Cml ,aa a a iama tel aaa %, aa -eaae ,, efj5f~ff mtl tAN1t aaae A fta V ("I'll o a ~ a ia a'e a 1l a a d l ara1i m t l e a i r r a m am a m a a a C e ~ tt l a o m a l e p aat ar to G 11.b lm -lala ma aa in calm 1_J II ff L J I _ _ am, Om cat, atamaa te I aaaet Nearal al 1ebe t~,, I oe c-- di, mlla,, rme aam!m r5C mt, a--aa ac AI $00LWO
r,, -O.,_ ,,,,OtII f,, amsteam-- ma'I ram "a,,, ea '- m 0 5 Ma a attaact, tal. 114 )IetbTtWmi 93adaaat). aa lat ,maaaaaaramea'
,,: jt, I- hl- tiT-,, 1, T,,1 i- Fp'a m m arml ,a a, t-, mate,, tm, I 1 Co la t d d t do ,__ 1'r 1 t, -c
cm~~ ~~~~~~~ O, t,, ,etata rtaa aa me. ate,,: I,,,,a ma1rm marin ,m Pact a- ,~ Ir ,"armeet at C-a 'a' mbite ti ,an ,M am,, a-m mar tel --~ a'eaaa
tabar t1n"'d' Ia h"' a t "a mar. a ttl,t lbeam mra l ama-tila .- a I ,. Aa1rm Or MLarcama m -., PiNaAe 1am, m, .at naa ao 'aO tt~ SeB. mra e'taa ~ta.mt.ra
at ~ ~ ~ ,- Sa rt" maa taa, mar aal -t macta ,, maca tr"at inc aa_~ aItam Otaare hlpet l ,IaOO -aaa e .as.
95ab'.,rr em .a. at "a -- aeea-ai ,mma Cato prO aT,, ,a, -,, tanaet-aaa met tact emtm mam .ca a ;-'. Ia -li t" madlo Pa -de AIA O LTCA a,

atape-ttaata a m ear c'.aa-. l sa in -; a am tomall A rePND I,
riaaa,,TT a em atna ,maa em "'r Sit a oa ""l Pa. "ata amtar C br's am -ama ,,.,,,.t~ aaaa -11a"~ 'a,,taaa -, a, Iaabaa
mart, T i .ltod -. tatamalar aaa IaI aIa.' "g"""'a H-mala ma"'a aa pe.I _- "'--"!rmasa,"
marI ctema,~i n .1 ta 1. ratt ",e tma lt, .tsaao-a atI eata_ rkta atrtatrba saeraaI__ ___ ___Y__--.maa --anaa tema ,epam-n aI Hap aa, rPIbd pa-tPra ,, t, aaacaa tt raaaC Illieaae ~ l1,1 aetam -a- Im l,,_, nvjea "' _,in pe it_ I Ause ntt m. teaacaa a-am' 1 i'fl, aa tart,--. i '.O 5 ,~07 $l
IAmama -ra T i'aat la !-,I Iaam camla _lan- Ilt
mamtoc a_ ar, -L_ a alt, at Ia ,, lartltode,, attx Tat Oer-,i~ T,. ;7t,, mtlm ram laeaa ,- ma-b It ,,.VITDADOl~ aa aa,,a
61I--tPraata ea t' '~lcatadi,mea~latr ,, aa aamaaaam~a-t.t m-talmlmmar- Ita .I', -a. C jsra ,amaoaaam-tr ", -SOLA 1tES

Slt aaa lIarirar t 1caitta. '_ama rat "aa t~rsap w' 1 "Tlm-ala,.:aa11 Ia~a a' t -ta t Iar;aa-t mataa aa 'I''- 11
"I. m at aad l at a am, ttaapear.- 1I tr m a t -' I ,- ," 1 a tma m I m i'-. i ar l t ml, ,----p m aa mmtoa_, I I aaa,-tI I l F ,-tca : "t aa n inata' Oa tin a c a a.,
pi :a r"lca am It ", Op ta' a ata I Ce. a am 'C_ Im~ rm- ___t__,____.__________S3000_C ANCY
Ocrem~~~~~~~~~amata~~~~~ Ia Cat. leie Ym ati I Vi n am I' Poet -11~~a Im .aaa.to.adl~ at pe 5 0 -, 00 VAI A $5 ,0 tla .79a8 "ts Oa f

Los t ispecto,6resii de Edue F- c : ea'i -aaa It atea'atO.apaaaaaa 4-, "1- "- ,,10MJR1TO.SAE _I"
alltia--aI tom,,-aam sm a'e, in,,, aaaa'aaa,.a.tacraI.-a-.m'aaa. __aaa--_,aaaa --,------.I- a
o del I aa Ano i t ate. raar at caaa aalra'a __as ,-T -ram,. O,a" -aa aa ,lt~aa raint -- aa tas, -;ser ,aaaa- aaa, .aat a- p m p1 raad catoar a ca ,t Prmapiclr a- 35 Zaa 'alart .4ax rat lon t 't -taIatamr I Ira at t~a I, I -a-m Ita I QII.A A j.35 aIa~c~aa ma I~ ~ v a V CA a 01 MIU AN e.
Ine letat ate._ -c~~tm~ am "a -la Ia telI m. .aapa I1 I-a rtaa a 'aa ma at ata Item I~taaa t l "Iaaa aa tea.
Pa.~ ~ terltc Or a m~e Pil tta taalaa ta ttaia- atlntla-alt at -a -aamt toc aa.I aaa Il at Paaa r rj Camt e a ta- s ara _a iia'l111 ", taaa .11,ma~~~~~~~ ar ta at Prtradl baaaanmtataaaateeaa~Ota- -~tema ate .Oa~, aaa aanaaatm'm,~~~~j aaaaataam E

m_ tinatiame eta' a-aIaca at baa tar- Ca lommt .cma'e IC- P_ a' :I.,_ __ 1
aaZ'ttrpe .ndne6 .F, h , I I ,a -aazal ,It Io1"T 11i0wF~arF1ael1va T'"r. r
_m---aa t Ia 1 ama~l l Caat N a inat, atm _t Pt -, a a., ma te I aa ,. .-l $1550 VE AD -. -n.,I a,. raa in-.aa O, am aaVA tCI A aema0 L ATONaa1 .
a aa itaIr Atmr at Oal marae ata Ira Immm ate, -'r at. eltle a'm iiti to~i Ptmo;tma- '1 '~ a.taaaa-aal- I ,' t,, aalaa" aaan '-1 ra, alm tam r ',i -d fl alta-, ate e ar- e aa, At,
ars ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lat' doI,.igt.-~z 61 1.-, tf a ., a'ta It, a. a. aaer t,,, it m1- _ntVa"a "n.I"; C
alar toe,~c l ,- r,;,,, 1 ar,. mmnl -, -a~ saat at' -r,. ,a a "I mI~nh m$a,f)()t ,-c art a'ara ap-aa-a--aac a"
at"_ -, 1 a-d __ _ __ _ a,,, I f-.ta ,ata asa me -ata- a'I
do ml.a =a1l~lt ma ,,, t '--t :r,'"" !I pain atta pa arm. iaa.i -a' am ""aa i, i ,aaa m lt a
'tar C-l t t ar-rc' amci 9l al ,b, -a daea inm 5 arin Alaaa Iaaa. a ,iml' cc, SE tE D I -m~ hp tcd 1 ,4
O rata- 0," n !- r .to a St p tt i r t ,tt ate ta tal a mm am a t a -pto a ,lIts b a t e al m ,i l I ll Ima m l a c VIk O R id ix r re C 1 n o_ _ _
in~era altet t aar -, lere d. pWm aI. ab, Ia aemsmla mamaa I emtmas Ia a-l, (Il _'T-'- tEOT $100 It t,
aermx elIaaaa Fli, mai at lo oc rd en -nmataat dtaa-a Sa_ man' caa in rm aaa tt ~ 5 ~ ca M D Z ;i IA
. orart rap. ra, i , md Pa. Oc Iaaae I', ;,ate" t-mii amaT -1 --e le ara: in Z, .15 z3$ -. -aat I0 ,ata H_ 1,a a 4_ ,a ma. atacatbata. -t -, -" Abta -aIt aIn VA 0$A TaO 1.9
veasrlo o a r, i t m am, a1,l atI I in. astaae 11-b --11, " It, i 'l 'tl T"cT atatta,' -r,_ rI' I ~ e ii'O v Iali.O O IT C
) aaToni a4 a'maaaaaar i I g La I ., paaa, m Taaaa -i, r-- I;_ '.m Iata0 armte" Car ida __ _ __ _ rns.' Pc~t at'. a _a._ a taa .a a,,- ac-, ---t~a -. -1-1
mae :u c,, i, "F '.ra ciI marrl a,',,- -T- %- ,I N tar S2,.,aa0 eat. Lo topnn in1' Pt--t' NOCANOR- DEL CAIP $1~ l--t M.aat ca
Itagut ta a~l -Z -,I c_ Lt:, ,'t II :,aaa'j 'taa ao lmta in aa'aaacas -m 1( t. al,,61.
Naaallto al teima a .a. ~ O aI~s INIi .ataaaada, "c a AP11 ama aa- "tW.,cr- Osa tea.,,7,aa t,. cm,, moj., taM am IttIina Ia sat' tIaIl-.a-I- a-at_,
letarttaPt~a,.ai itamal~aPseia t eaYmt a, sI Oc mem,i _-al I.m baaam re ala al a i n e ta .no me ATJESDE tSA
raIa. Yeetla i apmtba, Oc ta Pa ': _aea r ra a I ta1aIaa a,nsli:nl -sacs Paml Oa I. 1- sbm a;,tt,.n a-at--ina.ta'.m -.ea, I aaar --4C _-_-____-_IL___It,____-r tlamSlata Maaansita'rat- I. I-ar~~~ aolt. I I p t ,ae E N Tu u

,Imedana atat tai a IrmIa-r"' a' ta' mate i _a abar --- at Mmtam I I a alma a t, -- !at~ aim -ic~aa~aae~am ''n1~a ,TI a- -a partem m baa amcda aa% t, amaI7-r oa,
a'. ,,,I, lain,, inar a.; inaa ama -a a, ,, cat Os a ta ,IIa Ta'r tr.aa1" i 1 amm_1 ,.1- rsmabaaa' ar .taai a, abama cc a rI at ra "~t,-1aa 1 Heaea-a~a a~rrt', da ,a in, Iamnbaialttt I tso aa~O a me
C a.W a. Icara ,!:y. inmatemI 1I "1 1 I,1- R CI : $ 8 0 0 1 - ; 1
Ar ""~ Omia,. pa a, ma Le "'- I -e t -in Ia~~paabCJn s Ia !, raa-tar1
1cWiA "lt.i ama. 12, ,. m ma a Oa o, a ''~ .aaa a Iaa. m I a _______ ____,- ,, __ I VE Ai $0-0 -,' St"Ia aa,4 A A I~
a L pe a a, Fant Ie S t ;, T1 1,--,,,, tat Int a 1 m Ia, II I taa m lal a, am.a.1- a' ma "a ?- tsr I
btadaa. data aaamb, ateeaaIaa-ta' , I atc.a'. -a - .0,1,, Ga "4IPI(Edaaaaa- tt r'- 11 ta IIeIa '; I r,, ,.--,. am ,m,"I,,p" ,min111aaaa._ "'S tinS
a'ra Aa Sta'a I Faa lc" NItage ta l 4, a m, ala Otrteata am t. Sita Flat Accattata ,an i. m, Ma,- -1,-- - mailt -a.C ,, ca- a,11 tt. a- rat caDA L cLA m j, ed ida at -MIttat da, adai ta Cia. el mba', ta- ream 11 am, a 'APA a Isa m z ,lVtaa Tba :, - II 1 '' l" "I'll 'l nn i at. a at- ""' es a' a rae t I a,taa - .I I 1 1T
S 1 ar,- --'. ,~ '. _Pm a, p a, t1e Itba. 11 M C Ca Laa' ti r m ,_ a mc ,mr,,at,, aar-tI, a, a -1 r 1 1, ___ C ro trvlg A46e Im,
taC t 'ee, %aca - Fm, 'a Tae' at e '~ I .l ma tin a_ 5 -eaaa IAAY $2500 Iea a .CO I,
.a. maIdFI ata graaaet. I ~ 'l ar a'nl a-a' arr a binIb-a. a. .At073
arae am ma'. am, mater a ~ a -I ttaa acrt 0 2-. bae a. r' ", M a ea 'aeti"aa'taC atiata "I' .m r a a- 'mae a lcis arm ,, ,,, me n te A ct ta .aa la m
a ma 0. amina .at la p m e matoma Ia -a L tA a a." aa I t aeA 1 1 a r e III
in,' 5 ,, ,II sam Ataca Oa,, am.'I a r a Oa ba" tie me mlca Oa Ieam mI Paa r in o ra Cm e m1tea ,aat. sat.m' Oa a, ',a atIala a to --' bo ,a't aa --m a. a, reai '. I
,, a a, a aa c re m Pat a ml A ait ,a atm Ma e4 cc tra "4,t in .S. Paiteama- rc 1 It al a' a - - _ aea aal d ta a-t ", ~ t" Ia, $I "",a ae a a r
tac o, a a It t n.ar l d a ~ a Ia ir e-aaa datA a.- -a. aba li dat _- inaao, F r a- ~p I a l 0 1 .77 9 P 2 ;St'- mea ma o, 1 a'W m,.t a ai
t,_ai N!", ,-I !~t t a-a -. A rt 10mm1 69 eAS $12,560R DA E
T:IA AR ,$3, 0 ma Stt al air a a, acm -_m a .
ma----,- ----1 eatara atatic _aa am m a ,ia A Imaaeml a lc amr SiYralae aaclt mai _en aaaac,.mac ,a a a a a ra t ta, Ia "a aam aca m a
tee~~~~~~~ ~ matnaaaaeta-aeaatatt TearleIarmer--damIat-,e-- "Caa.a at'Pti"emm ita-aaaal b-a -,aa ateaar tmeaaataaliaa1,ta ae l. a lbo eaat ca

am I m'te Il paS. -1 I'l I1, ,, ,
T, I .ptr :Iaateraec' a:-r a tr -' -.' j a S'-_Iaat ,i ci Tia am inTama iam pae aiaa ma _,Iam,., "N i, ma tIn 1-2 ma inc atmeta' pamam 11,1 a cpapt _cab,1.11, a.ataa,-__. am
taartara- a,, ,'e t .Pa'it atmi ar tam _- 1 -Irama T y t a eaaaaa eea a' 1 in. aa"m yOcO.T - ,rtr-A e 11-. i,1-Alel) iamaa~aare ta
,',a' 4, at te a-t '. eamat zat 4 mz -.Ca- ,,,,-. 'ma t t ate -- e tin peas "T, I T 1aInarea'p aIn aa a'.' EL aa(C 0 E Dal' ma in i, t ,t,' '11 A ,1'*'il 1 111 1",,,,-1,, ,%,,
I. int ccm am --, ama ,-a H p at- daam to ac, a ea"p ,:tr, dat a a 1, ', at .ctra1 1 ,,,, te''oa d m i 5 m
at-m -rtaaaaa am H_' ,maa. gtataa~t 2 !4, a. Ia' m ta am at -aat a" o. a.' C ap ee a' Am It, a4 Iam, --I ,, ma ,, .a ,, a.- a ,, a-aaa-aa.!,c
a, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 IaiaSi a Iaaaa ,e aJ 11 I~ be -lca' to aaea m rat eIda --~~a4 at bab'.aed ec em. In _, c ,mcr a "ate. 951 rn g At. tin: amt inal'
mosie ai u unaa PS ,ct 4I ti ,v d atte-a'I md tt ma ep4, aa.4 a. ,a ,la d; tea. 1 a me,DaH ata a -, mmIccI'.d piz. ,ttn oa
ale,.,~~~~~~ aaaretmda at I t, ".ImS- ' '. "aia "aam 'm a" Per48a 4, maS DIIaaa' bateamam. el,-M, ,_e ~aa a Prtetcae a l, s t. tta. e
a ~ ~ ~ ~ ~ ~ -m ctata a Ic raasc ai a I01 Sam C a411 4,"c.5 I .b 'a a I 'aa er -Cle taaa, Can, rm Mam pa Cop Ammma pap -i lta at ma1t. alal 1. __.am
Im peaam ta ram Or tat' ala caItaL I' OrI Papa1'' 11l r .1'Ia ,- e,mte Amim. mer ml ra tan Pate 4rat Aaea pea Cas Cacam Iae La a'.' 1, o L,tt' 11l "tai a- m,,at j TI ,C 1 "a .PAGINA VINTIDOS DIARIO DE LA MARINA. MIERCOLES, 21 DE SEPT DE 1949 AN( CXVII

A NUNCIOS CLASIFICAD OS DE ULTIM-A H IRA

VENTS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS V ENTAS VENTAS VENTAS
45 50LARES 5t ESTABLECIIENTOS 3$ AUTOMOV LS ACE 5. AUTOMOVIL I VACS S3 MTOMOVILES YACCE3 53 AUTOMOVILES Y ACS, ss AUTOMOVILES Y ACES. 54 SIA IA S
ItdrgA -tn Vivienda, $3d500 or even n r A4- "1 '91r Lr 40 H. .ve vn w 0 Y o- e


_____________ (.a, Cofe Cantna, $3,000 O. n 00,0.00000 m (9 tuni0Id,Autin nld th0. o o TERRE NO 10 POR I 7$1.790 ooooo .o .o. 0 ~0 or0000 r a 00<.0,0000r an Coma meoo Iin ngro,
Bart 0aaa0$.0 0 r0000 0 .0 0 o a 13 ON I L Veai -e - n d -r a ot ra stas
VEDO10 4 SI0 Mag fiPopD

12 x 22 a $$413).0000Var000C000drad a0 are00 0 00 00 a nas .0n h er'1. a V a n 2 n~. 13 0 00 0 2, Veino.l da, Aeno ca I ,i a- z nn au lria
Storage~~~~~~~~Xrui co et eGaoiaPiar-mnsnayuo v cratm 2i
T. mr0. 0 00 00 0 0 0 00 0F. .0 P000 il ot to1AN~ rIP C 1 ER 1 A L l11 HL23 74m v2 g p s res "D d e i gGy e 1 4 O O eRS o e
N I 1 0__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 0.M i gl a d0 0 0 0 0 f1 9 r i e l 0 a v
00 0000,. 000 0.0000000,00. 00. 00 0.0 0J 0 0E D 0ES 00 00 0 '. 0 D 0.SE1, Y GASOUNA
i091 I'lRl Iall'l11 vt d o Cer" da aco oeo a
REPARTO 22,0,. 0 on 7(f0 fe, pddd L E N
MENDOZA13 N, W. n m 2o 6 Stroeeo.
Apo~d Ni ar- Man a VIOR LIR :"an
0t .El INFANTAIplf1oa "" T00V1 A m ot otonJUE ORIN ni 2 ,A5D MNL 0
c m o r M O T O S S A . . .sToo" S
__ __ __ __ __- _00000 d000 1TMo, 1,R 00 bo, .0 _O ENRI S0.o ok0 0 VnooOOrtobreoo ooCarmen,__Vibera.__un__ _ue s0.
NIO1S0R DUE DIES1P G


11141 RT GR11olt It ECft CI G A G AApeptem an Maina e nomn co na cl tious


I'l At lLIDI R Pln IA.I 1mean~~~~~Cho 47.a oLAR MOTORcoORI OORp yp goB I
____________ 9144200


FINC AI 25y CIS MR0A "I T DE A E


OP-g C AceptamamseI s o como D 0 DGE
1.70 ARHAYEO 101 'R1oRlo TE E S UO9 NESRO


FI1(4 4A ( I8t llR N N)E F l n O l 4k 4 pu DEi A
d,~~~~L 0 d7l 41 MAC K u s r 11 U
VENOROERYNUE__0__'__ CHVRLE


4,u.g. ''" OLSMOIL 1194 BU C. K. "IMo M G
ARRI000 DO 0 0000DE oil le.t d00 Gashna 00 Ine CHEV OLE 1948 "00 "ooo. 0 0 49 IE 1 49 i p o u 0 0 04 ,0 M E V -00 000 010 1 TO Pl00 0RT0 s 0384 4 M Q N I NEVERAS.1 SR F CE2. RAD ORE

VED FAMAI N s PlymouthI- 195 Cu*CoyCEVO
FR9P13R1 O 010000 74U00 V1 Z e a Ca ddla 1947- C 1946-0-00.0. . 0,0. ASEGUR soo CO 30G v D0
CHEV V 0 R OLE T,0000 1941 T fsCo VIB RA UALERE 1 or A 0. 0w*


uy ~ ~ ~ e aER If 194 W 4' ei r0AeE TitABAJOYv"
FN.118,M snfanta E5* -f-* AIUESU s n m a n
RM rinble fuernA 1!4 PACKARDDE 48 -A-0 8v-lcro. UIJD DS, o r
BOLERA COL BAR TA0 U00 000000.000000 am I",


0000n000 < 00.n.0. oo.,0000.000 .o.ooo.0Oo o.0, 23 000. oo 10oo, do descuento prese00000000 P000 No10. trInfnNFAPAMSStNUTTONHA 9_LUAO _ _o_ _ 0 a t u onacn
vents0000000000000 00a000s0.00,0umbld0Rfugo062 EN PARTE DE PAGO Telf, X 3333 nnoueAv C mpan ano
000. 00.000 0.000 00 t0ses sa 20008443-03-21 at c0792 00 21 c0sos,000 0ut 2.
D 0 O 0. 00, 00o VMoC.H
__ _ __ _ __ _ IC mA )10 ,f JonsprkMA0el 1 Arj, io


__J___ __ __ 1001z0 00000 0.01 0
_______________F 1000 R0 1oo, 000o4000YNA (~~,O0~ID~00 00rl 000000090 0.1


;O11AYi j U017 W 0d 0AGZ 00X0 0RO ~t
000,00~~~ Y0.0,000 7 0.0. 04000000000~s PLYOUT 00STUDEBAKER0000000 00 000 0 00 14 LY O T
RN~~~~OPE 4.4,N8I00E 1MEE
00C 2 T. 000 s GAI'slKoO ESTN O TROCPIC955 0 ~,AL 000 oo 101991 A ICR I 00.0900400 .000
Orland 00 00000000000 -0.1.
10 ~ ~~~~~~~~~~~~ aI1A RUSICA --t 3, oMooo oT, ooooo.o.0P A N T0 0 9A1O1PDID PG. oL0.00
0000 D00000000000 000000000 0 .00 0 D00 G 0000
000,000 000.0000000 0900 0 0.005 ~ ~o~Roo.00doro .oo 00e 0
0000.0 o~O.Ooo 00 flf1~rtll 0000 09 111151.04 000000000MOTORSoOOO,0000000
A V -,' OYE OS 4P-t dt ageAll I
I 000 0(AT f. ~ OMER M loaooooo H Y L R 00 00000000000
000000 000000000,o00o 00,N 00 AUTO 0. nsoA
___________ 0 o D v I 0 CO. DY 000 00.
oo~~~~~~~~~0o~~~~~ 00000W 0,OoNooOO00. 1,14911 .o. .0 t10obol 00 CA I NE S. Ooo0.o0 ooo.ooO
000000000,000000 00WIII~ BUICK0 0000000000 90,,0 q .000 FOR 19d9900 4UE 00 00pu000.04SAN~~~~~~~~~ UIISE EN VAE~ 0. S~rbt 000000A 0
00000. 9, 000000000000000 0 0090 ~A~hOCAM S 9~ ~00 00 SAN RAPCS-O-OTOR 1OMP e A.VR LE MuisII- Ba s 0. .0 .0.000 0 00 00000000 . E D R C R n c Ri1q ~ nj e o de000 .900000. .9.00.o
0000000000W D0. Doooo G0000 Eo9d 01.010.0 .0,000,00.AkINUIAM 1100CR S 0LSOBL 0j R9 LA(MP S.C. A. A. 0r. -I- THT~K o.-A U ~ ______NU1B11, Xo 0, __ _
00000000~~~~~TLEO -3261~111 909 ODE00000 0
.00., 00.00000000. 0000
00000,CH VR LE 194 F1 00 R. 000c J1~~090000000000 00 00.00000.00
9 40,000000 .00 000.
o.'~.1~oooo~oooooooo OCALA~l 0 11100 TI~fE511 UTO 0 s V RROS1.0 ~ C MI NES 0MERCURY500.0, ~~~~FET ESPECIALoorh aot 2 l! Vuda 0o S. oodoo "NENTOA,0.1 00 0000
000000000 000000 O DSM BILS0 MANA: 9 9191)0 dot 49 MAC oo 000.0000 ,H0000400 000
00f09 Ct lf)P f I oS900.o MA00AM 00.RA 000 00.EADR
000 vooOOO~o~oOO~poooo -ho 1)4. 0,0,i poopi 00 0090 o d I. HE ROLT 0000000

GLAMNIE 4 00, I0 ODMBUI FuhaOOOO00IZA d AltO Plo, o DNU&G $10990 4oOOIOC0919

ARREND MIENTO o 00 OLDSMOBILE 1947 ___________ min~MI' -MTROP. 0 Acf .0000000l


00 00 oo 0 CHEVROLET 194S 1 .o.cor DETRA I SO9 "ci. 00000000,0 DE SU
i7 I _ _ 00 0 00000.000 0000000.0
0.0GANG A00 I JOHNS00N00 000 0000~000 _____________00000000000000

E\{V1009 1149NOL 19000 R- fu- 1117-Garnti y 1INOd
I.0000 Q 00 I D ~ o A>00 0000 .000 S00ccae n onnuajW 1R 1.Vn I I

0000000.0000000000000 000.Oo 0000 0 h00 -1, 19 00000R 39 1100 do 101000000 00p0 rodto o.114001 00.-0
ROB 0.00000 0 04 0 00,7 d,,0SIOO NASH 14cco T000 idra PRMOMA RESTARANT LAEVOE~~o o 8 154. ~ 0 0 .

TelfAN UIE6 Io 197 O O CON FAoI=ooo PAGO 0. s 000000 ,
C~o 1149.01019910. Nttoooomo 4 99255ortia f .00000000o 00 DE PAGO Was 00000.0 &I00000000 4 o. 0 0900, oA D 90 0. 0000.0000.0Oo qi
00,000 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o -I0 sLJM BILD L 194., favoooilflt 0 too90.000.00900000
m00000 30 mesl000.00E0.0pgoiege Rfigrdo coi
000000000 000000000. ini~a 00, Co.0oLE 00.00.0, LT 1S090
___________ 00000000 000 00nd CE R orqe 11DA 000AS 1940. ,agooooo 0anbo 9915e91 00000
Sd orO GA0Auo o ist Or 0B RT -I 009, CONCH 96'9E~ 0UAN lo fl jy 90090000.0000 c000onacas
___________ 1. Roo oNo, 120m. 1nr I.i, PACKAOS SU Aoodoo ASGII 1191cl& o 0 neo.Sau 6,baoe
'0~ y0.0 HOL N O N 14 odt1 00* 147 0 AT S D Eo. 0.A0 Tell0 X-000 3300 ooo33aah egrdd 00~o00090.000
00100rue Ca0, 0000000000
BOLERA 353 CON BA 0.00000. 0000, 0 33 0 oo. 149 ooo, 0-0N to 4do00000o000000090000 0

AlPO CXVII DIARIO DE LA MARINA MIERCOLES. 21 DE SEPT DE 1949 PACINA VEINITRES

NUNCIOS CLA SIFICADO S DE U LTIM A HORA

VENTAS VENTAS DINERO-HIPOTECA ENSENANZAS ALQUILERES ALQUILERES Al QUILERES ALQUILERES
sN ur8DE ORIA _CH T 863 SOUCITUDE5 75 PROFSORA PROESORES a APARTAMENTO 2 APRtTAMENT 4 I
Us3 sigulentes boons hipowte REPASO TARFAS AII f A *L t Q1 11 A 1 MIAMAR AMU
cand do reciente constitudou se.
0 m s m e no p rach co yAel 35 000 4 %0yestar0
e aenes deca deen:0 7 M amr SCNAR DCTO
I.-A.O 1.A0AA ____OA __ __ _ _ __ o o-0
RA IOS t APA ATOS n tatc e10 Co ne, oS ba sm as r91, pl Es0uno deal0sA SE A IN S LSD P
q Cario 6 59 IE S DEom pQ E C H pate ACADEMYAS 0AA1 aAIA00AA00-,,

r u r a s rv ou t s m r las m ris m as. d r elo a t od o eles s d a n s -o t u a 6 e t e I a 3 ro

"Non en lo'ArI" "c ~t aa redis eode r RuI1UTdshoa I n 1a A)l- 4E ALQ lAN

BI DI A1 ES' o a so ri i
Yr u l 5 3 f o n d pH a a a o r ,, :o . . .NT O. .I. .ea r m n o 7 e l r n e e o t .
vead nrelsA e no OBLAaey an oaasa m
000000 A od TOO $70000A 4 PORs. oon 000,0 ooAO.o~ OOA00OA 0000000A0OOO C0Al? 4GlilA0000 4 0. Hvn a vnvl

CRIADORES RN O BJTOS VAIOS C aranur 6 sm Prs r rTs:. Ar* nteSnRaalyso T ofa )Gt ltCERDOSlot QUE id C oplt RR qu D IN ER oE Iea IllLE BONIPTO P A M --ETO
00EN WPOTECA AI


C r ntrga s o --t e l- = =".1 1 -8
y as b cario VaC E. Cadtre ds Ia" LOCAL" PAR yAVE LOFLINSwnnwee
S~itacEl productoe mararillose que *ae ufne
MAEILS ECNT quita l~ pe to hue P de j l o Ie tar as spe onsrI peropea "I'" 1A" ales mw I 300.KDDS IS 'E
AHRR DINERO BUINS OAp 30 o m 6921 A ,m 84 HABITAIOE aten a .a 7 us
M0Re0 sd R T A. 2*0 N INTERE G A A D 0 ALQLILO on mpli es se0,lrooAfra p 0t mAs reA unO AAA o
SAN ICLA 0167ba L4So E11PRF Boo DE PESC4tx it A IrK 1On m n" I RIA '1 S srea,1 OctA "Iapt


q~~~~~~~~~~R COMERC!Q ANTEDEmULCRIT1 CDNY I
Ie 2on unoig de 0 8I (. luPORTADO : MIAA DE HU1PE 1-1

H 1N ILLAENTS Ta MUIA oe. izls aos Raai Lef MOU7.ERE VARIM
Co un dos at tres HO Nl -t, 26 -t- 1- deo
7.0rtc1.0 A, AA idA A It o q I P O APAb TAMENTOS SEA00 A LA EN CASA SEDe Tas famwa ;narce O. to tu0ar 4110 D.pro ra F, cr nversdd h
!A er dooa riNo A A se ne I oT nm9 taie oes onA E c A t

looos buar. -itla, me-! CFG R RO E LNN Ld.oeo e nes2
ro oti o e stauran PuX na, m KIO ToCAs "fl I a I
R000 0 P E R00,000 100 00 d0 A 00 0

'. di .e4r % SO RY TRE NI G Auc ades a~-, N O Bn am ueb 13.*s h r m 4 a s S O I I A
Adt23 5.O moo o dtitos BOLSA DER MilEBLESA DIN RO mowas a .5.91 ,00 00000 00 AESA 102AGENCIAS CL0000 OCAIOE
DE FgIN e Wlrt v .: P :-: .v ** ." "C. FalconO &p .h
it laUO OERKdo 4*1 ineALIZ"l
Telf.:s M-71061 h, 1,9


INODOR ACOPLADOotiol.7 ~ ~ ~i tIDE co$tdsIu
accetries lot, M 0 001A Y
A$85.00.W0I 0 0
FE RURETS A O BJt OS S AA A 0 T 76Co-,l ,-0o 0 0 0, 00 0.0 0 0 0
HUMBOLDT, Wen, 0000000 0000 o


IPLANCHA
DragonELCTRCA DE7 TW 6 FRA

NOlt- AHUAN NOS EMANPR.O U Y r c o14-19 I2
DEANLA ROPNM IGUAI,7 AARkIEr
QUE DE TINTORERIA
DINERO Dn ISs edci slLdI RADSCRAO


-***- - NOI SUR CALORcos iet.ldo cetaos con. P 37 ot
L a,000 0000 i 0,0, 0000000.00 r not t- 00000ament

Comoelo 0, 0u00,mo er e 00,0 0o 00000su0e r 0s co c o o onA so'1 on r01000000. u
0Td INTEES PA L DAAS .

Hu bodt S.I A. HO PITALo 1' 3 oQf3 E O ICT
R-th hol. No4t I-& uwe hi P. t prto -I. A L CLrA AOFCNPAEM E DE Ar Compo Ion Paradero de la Ruta 10~me4 FR-AALE O3500n.a.mb a n a .m
SOICTO an o' tLoffer v iv Of1 -44-22 tae seegntes ASO 403.PA
A RAE 4 NI ROA t do0s MEND00 c 0 ntro l et r017 y 1Vdo
00 000 00000 1m 11n40 v. restoo e do doo 1. UH.H.8489-104-23
______12_____________ ml.
i_ _ __ _ 000R, G N R L1 1-1I l. prop~.po .
M 0AA R A2 0 It A ____________ 00 000. OI_1L oooo
000,00000000.~~~~I~ I~0 quto Aogolostt-16 114c412N B LAcdm 0508: 0enle,000,0 00 otl Po oooo
TOM $7OJU.A40PO 0000000000000 0nfrao 92 000T 00000,000000 oloos ooplo
CLAORS U RECSVIlS tO o 0 0000010CO1. 000M0PANYoo 000 0 0 2oSo 0.0OO EmitCAOAU1A obont10093 oobo
00 SAN NICOLAS00 0000000000- 0T1.,2 o 000 0 AAn A0 000000 AL' OoSoo4S o.MO IfIoo.65.C- o
~~~ LAS0 00000000 REFA 000 1,000 0
01U~e'fcn 0000. 0Alb. .t Ott.0 Sin Esrnir 10 Oct y0 0 ,000 U .tw m tospo. l o odo100

Doo~~~oooo. n6 Cie9 SALS SEAOFA A ~ ILA0flO0AIA

060000 00kI'll 001- 00 000000 I0 i IIA I~ l -00_.00-100-0ill. Enot., t.000.0 lox00. oat o,
0000000000 Ttoooo 000 0000 000 MoALo.00 "I"00 000 0",;, 000 000000 Noo-- m0 LO LOCAL PA A FCIA 00000 00 000.0 0000Con m d" 0 00sH RN S 0.0.000 -0.)oA, . 0 000it~t Xftol 0 00~.I Qj
00000000000000000.A- p j0000000000000 4 rAoXTU.AI1hS 005 frn.o Iqood o 00000.oAOOOtO0


Do T NAS faota sI hai 000000 00 1.1 G 00 f to0 o ~ : ~ : z .oloot

SE, 00000000 IL IA 0I, olnl rA stujabtot N' 7120000 0000 n00.0 0.00
T A P P A No 1oounD0 0,0, ,at,) Ved00o UC8412-87-2. 000000 IO.000 Mr.004000 SEAL9UIIOA n000o0.0or, ,4

GA 0,P E00R.Ti 00 0. 00 0,0 UnoTki 0LMEIUI. __________ 000000 1 0 0 0 NY, 574000n000I0
16.___________ 00000, 0 00.1 000 00000000 00000000. SE47IIA torOd.A BE MURES dtoo. --' 0 10 LOES 04 OLOACIONES

0030 00.0000.000 disir AL s~lEV~l
TPiz do t0070 It000000 1,0-"2M14,L nri A-00004___ _10000a de00 Repesf o0o L u 000,0000 0 -00
hasta ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S ALQUIL t________ 00ON.oooo 000 -00000 ELUUANAAE000~
$70.00 ~~~ ~ ~ t Llootm. 0 00 0 :L )ooo Stnb 000.00o 0,0000000 "0 ini 00 .0 000 it00000 St0 ojo o63 Uroiotodod -ai C00.000A.000R000000

CR54.~ ~~ph y0 freir 000000000000. 0ooo.Q~~o~r.000000


GULEM0,V LI 7"' 0000 . 0000004" "'. 001.11 CAL 1,N 5000000,0 LINEA 000 9000,0 0 400000,0 0 00000000000061. ,0, 00000000000- 000
R. IP E I oilo 00*A I.-t AoltoL 00 000 00oXooA00.00000 G-# a u 3 EA

NORA~ZAO SUARA C 00-00 0 0,0500 .0 00 400.0000.0000 ,000
TODA LA S~IA jc vet od,. 0000t'tc000o 0000h.0,0i00000-A0.00W
*UGO DE LS 1 I MUBES D N RO654.SA 0 000.000000000, 000tnu 400.~SEO3
23 S ioeo ~txo DE OFLk CIA =GU0 00.I 00 000. y0000. .000000 0,00.004tst00V70-0 It BE SO CIAIt. oooio, Ao642

y IE o Wsas $ 00t 0,000It 0I0 00 00000000000000000000000 M RS-ONEO
00AR' 00000 ______SE_____wo RNRE o. to d-0,00 ""000 0000 0000000 0"00 00
_________________ 00CQ b~o~too'00 oooo 00000' 0.
do TdasClas; 0 ~ DNO7Oo 1 .00 00 00 00000 0 bo~oooodilolooopdndo O~O00o. 0000 'A000.000000 0-000.0 .00000000 I~
_____________ 0000 0A0 0, 000 oooolot, 0 WERU000'000 oa ?AM0000500. oooo0,0 000. 000000 0 0 .00 00, 000.000000 0000000
$85 0ER = 0.0,,. t.O0 0.00 00. 0 00000.0.OD. 000,000
00 IIO AL0 .I_ 0000 -0000 -oub, ,o oaooon j._.0. I000.0000
000bodt 00. A.000 ALQIL __ __ __ __ 0000000 PLAST00 AA00
00000 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ It 0l- .~poo~000. oilatn~o. 0.000 000000000. t,-,0 .0000 00,0000 00 t 00000 C.~~~~t);PTI Nak' 3 ESQ. 23nse~n1 oo olo_____ob ~ ~ ~ Tlioo loodo dab~KA apat.to conZA PLAREHA 00a- 5LUL $500.0000000,00 0n00.000,000.00 'p0,00 _____S. __ A. to .00na 000o 00,rald 000v00.00000 A6.000 0-0000200707.0000000000000.0000 00 o
0U0000LD IS. *sq.o0o a0 0000000000,000 0.0Patio.0o00000000000000
J I6 r lc, r,, r rc, o e i g e rffnc a U s l attQ UT~ ~ 0 A b L A R M -00000000000o02010110N00312


A P 4) OE~ 01TL. 0000 ,"AI.0 __ _______000 500rnD9 Piano Ar00ia 000000 00r de~o.0 la0 00000000000 1000 SR 000BA000000 o000 00000
BAN(.)~o PtEJ- LAi4- CIXA It-0003y 0,'o .V. oo 0

T~JIX A-~ .n .00. .00000000 000000. 00 .0 000PATINA VEINTICUATRO DIARIO DE LA MRINA,4A!ERCOIJS, 21 14E SEPTl' DE 11)4AlQ t

Anuincios GLASWVICADOS de uLTIMA 1H10A, PROFESIONALES CO0M P R A S EPARACIONES V E N TA S I V ENTAS
___i__________________17__________PRIEND____AIS___________42_________Y__________!____ CENDS 42-____g________________ CA$A
SE SOLICITAN SE OFRECEN SE OFRECEN 22(_ ,!,, .-, __ ,,,,l-
I ~~1 -224221- ,- -1- -,, 111222222-2 2222 22 22 ,, ~,,222.2212222-,21,1-1 I ~
1f4 COI IS NRO 15 CRIADAS -CRIAINIS 1129 OP S4SA 222222 .22 2 .222,2212 2 22,;,; """ I. ,--_ 2.11,2222 1 ,,222,2l, 22 ,~ "t.2lI2 I. 11, U42.2222 I'
06M(0- 6IRS FCN r_ 2AO 12 M1'wu 222 222l PO T
___2 222 i222 I22 -2122222 A22 22 42,.2 I 2- _, ,1 11 ,IF -?AR ,A I7 2222222221 I~u 12 2. ;21 2' -22 ,I21,1 1 1
22 22212,_22
11 '11. ___ __ ___ __ 2t- I tl1- P t l,,1 ~ l" 1 1 _1_ 11 1 I- -- -22 2 22 2 2 2 I 222. I2. -_AC4 -_r -52 I 2 .- 22 2 'l .22 -222. _"I 1-122 1i222 11- i-, ,,,2.2 ,. I, .,,l 2 ''',22 .t22 ,, 2211te6 D2o o -__- -,22i F.IlI-1
1 ,,,, ___ I _R,0,RIVIOT R 222 22221 222 22 SUS12( i:- .2,222 2222)22.22;-222
."._ __ __ __ 22 '222 ,,,2 2222. 222I,22222 1 11, 1 I- --i2I2 ,; 2, 2i" ,,," I ".1222A21- 221, ,22 2 ,-2. 2222 222222 __ 22 2 2 1 22 2 2 2 2 2 2 ----- 1222222. 242 2222442-222_1.,I2 222222222 ., 8! .~2 i 'i 1 -, T,,, I2 22 ,,221222, --2 ,,222222 222. -,22 .,


_--_r- -__ _""" -6 Ls__I_, DR.II EDU RD I t4221 110, tmS U RA.I ROID 12124222.11.1
'.- -. 1'l , ,IIIT 62>22222222.22222 22222 .122 ,21222N t; 2222B2 0"2o ft ,mUE ,""' "I, il : ,,
22221222,222 ,2 2 2222222 822 A 'll2 -11t, -2-A I2 -- "," .
2222222~~~11 2I 222222 212'- 222 2222 .2: 2 2 : "'I 11t.- I222 ,22 : 2 2 .~2>2'2'~ V 222222 2
22l~ -- I22 22222 2222 22222222 -2221 "'',i_ b- -- I I1- ,' '-. ,,"" : "', ,
2222221222222I" -, % ," 1, , __ ,_ , 2 2 2 2 2 2 2 I2 2 2 2 2 2 2 2 2. 2 2 2 2 -2 2 2 2 2 2 1,2I222222222' r l r ,,4 ,r, i,,
"I'll"222l, -.222.2222 12, 224222 42 22"""22.22 __222222 2,222, .2. T 2I' 222222W22-f-I222-2
,__ _ _ _ -2 2 1 2 2 22 A2tl 22q~ ~m ,22r bi -2 !I 1"22 224. 22l "5 CA -_22 ,- -,,- __ ,. 042
I222 221 212 -22 T-2 1222 --2 .22 222" 22 2 22 222 22222 22 211 21222
222222222 112222 I .2222222222 :2.2,2. 2222 2222222222 222.22 2 2222 24 5 454 4 22222 2
1 I'llAI 4LJA1 OS2! A- N22 2.22212 ,222222 222.2t 22 DR. AL J N R MlX I2242 I422 AlA A2222 I2 It222222 22,II G TI ., (22222 l 222222.2222222222 22222.24222.222 2221 422VI i 11 2
11~~~12 I2 22 ,r ,"-, I" .I csr l, fvta, c 2b222:j 22I22:L, "I2222422222 2221 112 2212,2 1 1 "' 2122 2 212222 __ 2222222222222 22 ;, 22 22 22 22 2 t22222 -22222221-2 , III I .I , 2! ,,22222 4 222' I2 2. I 2. "2 I I- _22l
21 2 2 22 2 2 2 .1222222.22 2212222,22 I__ _ _ _ _ ll' 22152222, A12n2 t4 121222122 12r-22222'222 o42221,2 12- I22 22.,22 2, i22.22 2 , 2122 2,2 2l,21 ,"I( 77
_ _ _ _ _ T2222.22T 11 _l,22XV .A i' ,,- :,_ ,,,:_,,., ,,' ,' -22 ,,,l *2212.1 22 RADI 22S 222,, I zill2.2I 2222222212 221222.2.122 22.224

2- .222 2222 I2222I 2.2222. -2222.1T ___ ___ ___ _ ,A T02VA2 ____ (22421 2224,4
222.2222 2.1- T l 122. A 1il 11 fl2-12 ll22222222 l22222I2-2222-22.-2Ill 2444," 11 22 2 i- 1222,22222 22" I'lI22 I

"I22 222222 I2,2112442 1,112222 2 ___ ______________-I'--- I ,,,,- .l
222221242122 1221222. 22 122.222 ,22 2222222,, 2 2 .2"2
2p222'22" I 22222 2I2 0222222-2222222 !,222.22222211 2 I.I2222vl t ." ll I' 1 l" 1 1111 l ,, ,,,,"
2212222 p22422EDUARDO22 7 22bmp~2' 222222222222222222 I2222 .2 22222 1222222 2 --2 2 2222 M I ,MAR

44222"222 A," ,i '!, 1a j~ri i2222AM0 1 17 "V A4 22R22 2222222 C202 I 2 N2 2454 f4, VA J I2 I 22 22222,222, 2 2;
-, 1 el,, I,% ,.,,- ,.," , !I . ". I r >0 r I 1 1 -- '- I -111

w22 1. l,. . 222,2 ,I ."": 2- ", *'' ,'1- : _.2' I '', '''* ;,,
I2222 2 2________________ 212 22 22222
2.2.I .- r. 11- 11 .RA 222222.2 2 22222 ,221 222 22 I22 2 2 24 2 2
22 1 _ _ _ -," x " ,, j6 ,,, I,'.1t _ _ _
22 l2222222 22l 2 2"r 222 22, -2; -22 2- 22 2222- I2 12 221 22 2. 222 22 21 22222222
___III_1_ I ____I .11" 1 22 21222222 -I __ _ __ _ ___._ItII_______________- ,, I I 22 2.11 Ill 2 2 2222 ,, 2 "I I"2 ,
222222 (222222 22222221222 22l I222 "I222 242 -1 2 ,2. 22 f.,' I- ,,
412 I2 -S2,22 AT 4222 - 2222 2212222 222 -2 222 -1 -1-1-1- 1-1 __22

2' 2, t 2 2 .22 2222 ,,, 2222 2 22 2 2,, 2222 ,2 -2222 I,222 ;2. 2A 22,
J11 711 I. .22.222 222122222222-222 I'll.
2. 1 ____________IN 2655 COMPRII sAUE LOE 22 $21 i. 000 -_ 2,222 222,222 222222 22212
-2.222222222222 22 I 2 22 2 2222 22 22222 2212
IGN E,.2 N E O E 22 2 2 1 2 2 1 1 F;.2 2 i 222, I2 ,4 22 2 1 22 2 2 2 .22 2222 I22 82 2 2 2 2 2 2 "-4 It,22 2 2 122222 i $ 1 0 _- _ _ Il ,. 'l r"
222222 12222222222212 4), 22 2422), 2222222. 222 I2 r, -22122 4222 .22It22222222222 222JDO A -22222222222 222222 1 747424 0'l FER 222,2 2222 ii22 l4222 1222220 (VrAE AN R.22222) ---0,-PR I N S ~~ P od~u -,,.,.l
2222-22i10 0000222 2222222222222 I r024 ,22M2 "A A ,222 ,~ 22 22 '' ,U I222.2
,_ 21 222,22.2 1N 2 22 224222 2122.2y2222.222222.2.2 2222222 2222224242 (4222

I 224 A, 2444 22. 2,12 !.2222 22.222 222222222222 '!' NS4 IO P22ERI2503 STXV ,NESS," 1, r I
_______________ 0422422 2222 2412122 11 22I2 Io IAr14,11" I,'t.I
__ _ _ __ _ _ 2222220.2222222222 22322 VA4&2A2 2: 4227122 222221222o22-24222222t2222222I2-- -2-2222222222.2,
I 24N 40222 ___ __ __ __ __ DL 0222. f I I4222 2222 222222 ()22242 F11222t22 82242i222222,I II--,,__ __ __ 222 -- JOS CA P NE I 22- 22,,2222 I., "22228 r3--222-822II II 1 I11 "1 -- 11 I Il


____________ ______ COMPRO'l r 1-jr -,,A6, ,, ,,, ,1
~~__ NV ____ _REN\AIRDOGW,\l-. 1 1I 22 A4 24 270422 222222 22422224 222222 (Al I2 DI 2O A -2 22. 2 22222222 22
.2222 22222222222222222222222-2-2222 44222444l- 12222222I22222 22, 22222222222222222.22--2.2.2222222j22 2, I2222I2I2 2-2 22 222I222,-22.-2,2.
22222222212 2222-6 .222 22It.I, 2222 I 2222 224I -222242222122 .214412222 (0i 42 740 V 222441 2 70 LA 2222222 .22 22, 2 222222 i3,
IPIII~~~~~mento.~~ ~ ~ 222222122141 41222 22I1 422II 2222i: I," I I 1 r ,' ,":- ".- "" I' 1 1 I itl P- ,Cr;,ii A 7 9 : C M R M S 1 ,, ,l1 i- lIl,1
2. 22 2122"4 12 2: 422- 121222 22 12M I22R22222222222222A2R 222
525-, SOCIO 2, 22 __ __ _ I .2 v22222 4 222222222222 2222 22 2222
Ill__ __ __ 220i 222421222222222 .1.2 224 2222 22222 I22 I22212 22222 2 222.22222
2212222222222 _ __ I, 22 22221222 ,, :t I,",r I I II 22 22222 .2221222 222222.222 222222222221EXj!
(Y Ill ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _____________ 22222122 Apt222.2222212 222L 2t I2 "_""'_______________________.".,I "-." I'" -l ',- %,222222222222222221222222r-1222222I 22222.22 ,222222r I ,2I11I2I2I2222222282I2.222,2222,22I 2,I2 I2 I I2I222222 "122I1 t,1" ,r", Al A
24 22 '22 22221 ,W 2 222222, 1, A YA N l' A.
(2.2222222222222 42 1.22222 C22224rt 222 222 I'll422 E2OQ1 42 222,2222 222 r~2 ,22 2. 222_-I'-"- ,
I 1 221 2222247 2222222222222222422222 2122.222222 2
2222.I22 I222.22222.2 F2122 22-2222F2 ,.2 2 2 2 2 2 -2 ',,'r, I-I DK _N IIrSA i 2 I I42 7- 2 2 ----20 -242222 -22.222 22 ---- ------- 111 1-j 22i__ _ _ _ 2222222222222222 2 I2 222 212 ., 22 222 2 2.2 I" 2222
If-(22 '2222 12222222222'll22112222""2122222 222222 t722222.12 m le22P 2''22i2,AN2, 12 2.2 2CI -2' ',,-2222 'I,":,%:22 ,22,2 22 2 ,2222222222.11
22222222,, 2 I2122222.21222 I>22212 SI ,24 2>112,2 __ -2222.2 2 2 -1 .222 2 222 222 2222222222222222212222222222222
2122222222.,22222,22_2222_22_2_222 2222222 2 V F A.2 S.22222222.22 222.22.222221"'tr" 1- "" 2221,"'I,22222
2~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 222--22 >22222222 ".22 %.2 22 222I22,2222 1222 02222122022222 21 222.222222
22211.2222 .2I2.21,:r llp)% L 22 22 11 __'I"',g 22222222222 222.2r 2222222 2122 2122 222222222222222.222t2.
107 _ __ 21222222222IP 222222222222222222 2222I 2 r,,2 I222 42 82b.2. 22_222222222 ,"2222 ", ,- ,,, l 2 21- .11 1 2.I2- 2
.2.1I'll 2222. 2222.2 222222222222222222222222122442222202222'. ,, __ ,; _'

r_ __ 442222222 ,2,,22222-22.2'll,222222222__22222222222222222122. --22222 222222 22ri .,222,
il Ill I112.- -22222 ".':11- ~ (2272272202222 2I2I2I, 22222,2 22.22222 222222
PERF22ti 1-1 11% 224222<121224 222 l.2 I( 222 12I22222 --2 122222222222222221222222222222222222222I r 2222>212 .22 12 22>I22. 222.2222 222 22222, .222 2 2222222222I1222212 22.2222 2
it ____________ r GI F',R~ I2 I 742 2_k_"_ 22 22,2222222
it-0v I T : 0.1 2 2 2 .2 2 2 2 2I 1 2 2i ll22 2 2 .2 22 I22 42 1 42 22 22 8 C 2 2 2 R 1,1i 1 : V 1 ) 0 IA L S i ,l t % ,,t ;. .
____ ___ ___ __ 222222 .2 2222222122 222221282222222 22222222212222.2222221222222 Y~AOr
"""''" WF~ ;-,I lIr . I _ _ , I ,, 'l I 1II"-111 L C E Q17 13,4500
r21,A( "I t 12 SIN.A2222 'E 22 I2222 222 I22 2222 .12 I22 222 12222 2222 222222 22 2 I,22 !
I" ~ ~ ~ 2222222221 COT RR S M DSA 1244r,.",,,,; t1 I, ' ' '," ,

22222 bu r om, RENTA e $220 5000 122122222,222222'22222, Ir.21 2222
2222 2221222222222222222222222222222 2.22222 -.I 222222I2-2.r2.222,- 2I2-2rI2222222

I'll I22 "I2 I22 I2 2222_ I ,.," 1,1l t l" 9 1 .N , r"
11 11.1- 'lI'l "I I' l I 1 I 1 11 al r 1 1-- DE222 At222222%22222 II 1 2 1. .122,~. AT1 -A A 12 t2 22,1 __ 22 ,2 ,222
,,I",I A, I I ', :2 2 'l % 222222t222 222I2222.I2I2I2.22,222I22222222I222I2.2-2I22- -22,,22.2222,,22,, 12222 2 2- 122222222V-!2.
125 r CIAD S CR244 ,22( ,, .2,12 I (2ALL2 __ ' ,;,I I E D )p: j j( 11 "--222 22 2 2 2 2 2 2 2 2 1 I2 2 I2 2 2,222 -7" ,,I l_ I ,_ ,7
2222222 1,222 222 2. 22 I222 22222 I2.2 I222 2222 12 221-12 I I- I11 -- -- -- l ," "l_"
2222 "2 I2 22 2. _____I_______:_____1 I2r2I222N222 NI4S 2-222222222 6720222I2'222222222, 2.22'12Y,2I'AL ,E,23:1j_-WTT~l ;, _--_l_2 2.22222 __ __ _ "t2222,2t2.,-2222222r2212I ;I I- I222222,2222. .1
22222222222221222.:, r 22,2 2 4222 2.2 "I 222 2 --2 1522 T2J21 IT 4121 N .A2 22 22-2-2222222 1,2222 ,-: 22 22 222222 I r "rj-lfE ','N _L N A "VACIA r_-Z I- ll
2222222221122242_2_22222222222222 22 2222222 r1222.1 .2R A O 2 22222.2 2222222 21
2222402'222 22222 2222 o2-2o 2 2222222~ 22222 22 22222 222
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 22 '222 -2222212 .22.2 22!2, 2,22 -22222_2 .l" 1,, _ I",. 1 Il ,22222l 222 2222122 $421.20: 2 0452'n 22
__ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 22 41 -2222 222222222202 202 022 2222 2221 2-22222 I222 222222 --:_2221 __' ~ l c, 2222,2.222222222 ,222222
1'2 222222222222-2212 42 -O124R4A 502515 2 5 1TS A r222 ,- 1 r ,It ,, -, ''
2,22222>222222 .222222222212212 _22212 __ ,222 22' 22,2r242 Sp212t2 2.2 I 22222 2 -2222 222 T-T1222222222222 t!2I2.2 2 22.1 I l "
iXTV.NC,10.N'_~__ __ ___ __ __ 2 2. 2212222222222 2222I "22 rrI--,222-I222222e 2.222222222\2NIN2$ ,0f -, ,, -",-,- ;
'r2r12222,2122_ -_, 222 I'll 2242222 2, 2 -2 2.2222 I22 2, 2222 22 I2 2 -222 22.-22222- 222,, 222"I'll "I," 222,l!, ,! 222I

22222, 2 22222222 it__II_,___I__ ,222424222" .22 2. -22~22 2222222222 222222 222 IA L 112, 4 $13,800"It" ,d.4 _2 22222222222212222. ,8122222;2 I1222 I______________l12222222222222222222222
1- 1_ _ _ __I __ .2;2221il222222221222222222I , 2222_ 5522200 --_222 I222.2.2222 22, ,- 'I. l- 'El e eAry
1222122 (212222 ,422221 4 22 I ,- 2. -14522 4 0 PINO 2211 e
-2222222 22221r 222222222 2212222 2 222 2 2 4 42,28(24 42424022 2 222.22 222HA222.22.222222222.2212 22222.NA2.22. $222222 000 I22222
22222.22222122222222. I2.2222222 I22221 -2221 22222 22~2< 4 t' 2 -2.Ii,2r222222222.2.2.22.22222 2A22-I--,--222I2222222222 22.222222222222222222.2 p2
E, 22222O2 EI22 0R F 2 e 2 : ,! I , 2 2A4lr ,2 i 22t 2 22 11 -2221 2 I __>,, 222" --1---2-- --- --- -222221,11- 12 22--- 2222,2222, ,2 ,, ,, ", """', """ -l2 l1lral22)r
2222222W2-.ll ,"- I- II -22 I01R122 2 ,; 222222.222222.222222222222222 I22222 2222222 2222222822 A22222~2222.22.2222222228222d
____________ -lt--,v I-5 CIFE 4222.22222222 .222 222222222212 22 I 1222 2222 I 2 22222.2222.2222.22 2"
22222212I 22 I12222222 I22222 (022L O I SIR (240 .222 22I2, g~0V 50 -22222222222 2.22222 .212 ~ 102222 r-_ ___ 212222' 204 .202.K2 2 22 (2 2222222222222222222222 -22222222222221 AMP AIM $13,000. ,,r
22 _2 I2222I222222222l r J S AM A ER A J)', a bbitea 5ca
222222.222222222222222222222222 1222I2222222222.222,2222222I 2222,,I,22222.22221222
I2I"22222222 I 1 ,. .2,222222222I __ ____I_ 2222.2222222222222,22222" 22222222'.222222222I22-222222222222.22212222
I2 _.22 _2 I2 2, 2222 222 22 f22 22221 22 IN RO 2, I.222 2222.V A 0 17 u I,,(
i2222222222222 22.2 1222 21 2222"I222,222, 1111 : ,, 1 ,t
-222 'I",222.222221 22 2222222 2122221r22222222222 )42(- -22 .I77 C04P220I 2 lr2 8 2 22 24 222 2 2I2 122222222
222222 4" l, ,___ 1222 2222. 22 ,)(N~ ;_ _ _ _ 2, ,r ,%" ,,(,, -- ,-"-- I ," ,2 ~ j22 2 2 ~,~ 222 222
,222222222222I, l2212, 2222221 2222222,22222222222,22 -22222 ,2 .2 .2 2 2 2 .2 ,2-I2222.22 ,NA SI,,'t __ t q riti rtlf"
222 I22 .22 ,222222222 5522142 24221245IIII2tI ZI I I - -_ 514345 :R14A 2 2 .1' 2'1 -' ,2 ,2,i,21, , Ii2,2 -! 1. A 22 I 1, 0 2I2 2ib nt
ill 2 .2.2 I2222.I2 ,I I 1 I, "22122,2 2212 "I 2'2222222.2222 -22222 ,2222 2 I0.2222222 22222 2. I2 1 2 A 22221 22222 ,-2_22
2222022 22 2222 2222282 41 12 2122 ,2222 2C' I22. 22, III- - ",," ,,,I I -, 1 ir"l~ fp 22
h_ 2 0002 1 ,,,"-1 ,1 I "':lw : ,vM ri "ltfr1, I ," II 4 ,- I2221226 22 22. 2 2222 222222ix $2. _ AS $1,
2222222222I I - 12.2D s04,2222222222222222r22222v2 222222222.222 222
--22222 22222 yT A "A22222(22222222.22222222 V22.222~~2 _222222 2222
42 I22222 I22 I2222222222 1 22 22 I2 b' m n 2"4 2 2 4 2 2 _ .N ,- - ", . ",I
1,2 VE)r)4 ,ACI 12 22. 222 222222I ;~ FTi I I ,__" ,, I~
-r2222.22 122.2 I22 "2"'l2"22222. l IN R 1 1 ,_, I
I 222222 "I r 222 222- -2 2222 -_2 I I2222 I22 .12222 227-2 2- 5222222822 ,220222 ."',22222 I22222 1-222 12222 2222222222 "I -2 --222 2 2222 12222 2 2
2222222222222222 I2222 212 22 ,2222222222222.22 _2222 22 1 2 1 2 2 2 2 22222222222 22 2 2222 222 2222,, 222222_ 12 422.R22b-24j22 2222222.2j22222222222 222 2*22222.22222, 2 22 2. 2 22222
2.2222222222222222.2222 2 2 ~ 2r 2222 4422 2 122222 22 22222 2222 I 22 222222.2222 22' 22-2 2-, 2 22222 22. ,, 2 22 22 2222, 2222222222 222 222 2
22222222222222.-22222 2 -kIc .B AIo m _" 22562224, 2 22222.:22222 '' ,: I'A ,1 2 12222222,222222222222 22 I ,22222222212222,2222222.2-22
2222122222," -22-2 I 2 2 .222.222I 2 2i''2.I'.2222.-22221212222222.-_2222,-22.22222.222t

-AS~O CXV11 DMAR10 D)E LA MARINA MIERCOLES, 21 DE SEPT. 1E 1949 PAGINA VEK INCO t

VENT1AS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS I VENTAS VENTAS VENTAS


is-__________________________________________ F~ WXB IV ST040IETO. 6VLF3VAXVS56M)O 8i PLADS A R:B8. v itbA
?-PO -A?-A "~ - Ni v 1 ?1i5 __ __ _
11 .4-4,AICI I~I. .I Cf- lj- l I(G lllIR N*m,4~nD XL(RT,"~" "A Il:V MD A VC N (AII n"1 Il, (Don %, ,A,'"Il 1"
._i __.__._. _, ___W, ___il _". .1 1 1.1'. -. s 4. 1UseI .di" 1 ,,"",. t ,-," I. j f a y rfnitche
0000 o00i'st . 0 WM 04~ l 1 & - tw '.1 l"; 2, A 0-0" _40 ." .: tooml, Iu~a I.,a 00 ,a "'a !-A ~ ,o %'-- '"'. -,' -,A- It

00.30 t~. 040 IV13,54. do ilk'orn a F. 71W a n. 040.404. a3 00 I 040.00.". Z- s,1
EN ~11 vA flAO __ LA,"," MMO "'L I; ThO NGA 446 .00 00400*54 10403 ,~t 0A 54 ____ s, ,,.,oi 000 ,, Io mo 000 Jno. n I~ _!i__ _, ont Is nooao 00 o3o ,
04000, .30 l'' .oa 0*., 30000 I_'.0 st30 A00*, "In :~o CAMa, I00 3 4 0 Iao3 3000a -', ,I "I ls ___,_,_____CI "',"Vod, '00 33m g ""Is '--0 -1 ,- 00430 0 dl il" Io N,0 l 04 I.' I00 .40. oaawa """0 "103 00 -~333 I Ifo 124 0 oo,,
334*0 I00,* 04_,, 00 7,,, 54*300*5400,, "",-".' I."t"I 33-I,.*- - ,,00 --,aa ---,,, ,, o 04t- o0.11 "1 "3,3 I. ta. ao-i- *4. 0- notr SofoaI y1 "Ianl ,, ". .
Na", 3.1 11datS jar-a allo4,i ti. 03300 XisIII "I".NT I0 I040 0 I'l ,"".- I, 04l ix ~~l '~l,1 14 ) t ,,11-4
r1 l~d" i, o a, rol2 dr a 0*00 xm o 400404000 0 W l*0 604443 "I"',40 va Vi t 'sou 54 !. CI.*0 -,I I '1,11 "Ill 30(iioo I033030 is30 003330 ,'. 3- '11 1vordadora ~ ~ 3nodod I_ ,a,, a. 40 3. 300, 00 34*04 IO ,*0, 11"C ".00 III I00 UL RU W JRK ,L l i. Ill I* .C111 11 I1. TACA EIlf AL'-R I-* .,000n .1 1,13000 I30 "'II "3000100, ologoto,
m*~~~~~~~ ~~~ aIO O' onto it R00ti30 I,-04*6 -3540.30004 0003! d*3 $41 j o 0 Io ~ onooooa ,nn no figsor d ia y fl3f3o Wooio
A fit,,. i t 2-51off23-.40-""" ill'~ -------- A --0' -.- T'*04k 3*044004 uuIft O 30 30 -04; 30 ,3 0. 0oo.1 ,033a 30 0o0340I-,,0 ono A l0ntroo ob_

A,00--0-0- 3 3003. I'. ,, I_ 5_ _ ," 0 I ,.
,, -II30I Ali -054f( III h000*O*30343030,0 0 300 000r-0-03,0*000, iliI,_ .00 ,l00 3030, Pit 03*03330_ _ _
rreciAoso1 - Q~ 3 ,__ 30,3Il "t 00003 'I.333,003.00 noon.no Vendo *100. 0300300 "3I ,*3- ,, 0,0003 333, 0 li 6ti*y3404*0,3,04 n~
I," ~ ~ ~ ~ ~ ~ 033 ,3,** 'r3 a tfA a I s,1. I 1.6Ir" ,"' o oaoo. - 1, ,_' _1_Li ,,,e -,0a-30 ;--(30 40 3- .-A,-30 003l 0,-t- 4*0003330 30303,I! 30303000.rtI, ,,I n.0
it0-. -0liI -ilIl ,.00- .o 01 0l I 4 .,0*A0303 -ooo 1-- o&N l
BYa 'l, I 1 jo P RE.'.IN *040.003*3 I,.0 I0(3 I0030000*0 ,'I.3 33 -A ,7R UND s,~U~ 11.I.tl tLNUI(A _I0 --l CI-,.A, l lsiL lI1-1 aa

30*03~ ~~ ~~ 0. 0i".00 33330 00 ,0 lood 2 131 03 .030
3,003330*3000~~ '3 *3.0 w"30 nX ,ai 03 ,3 . . 303 0; 3. .', -0030330 3330 "33030 30003
V003,WS3R II0AD*000.330a, 1 '. ,,,, r - 03300, 333 I3 ,_30 e 3 *u, 003 'j" ,.,, t, Ill,330 III0
'0 3 ,03003 0000 03,0430 h-abid oa-oor 0 3-- *030 *03000*.000030 0 0 0 00 04* 3 oTa*00 303I3.30, 0000,3333*00300303 43*0
.5403 V03- aA) 030 0 ~ Is-3*4.3 Ill033*0 1111-1 %000 0003330300a3343 3 ,,,0 ,I',303033.33 o, a:'llI- ,
00000, oOd,0,a300 UA -3,,i. ,,c,,o.- I -t, -- 00. "4000 33.3 ,,, it 01 111 0333,.1 en 0 t .03,,3a000 '".I3"0 I, t_343,03,3033
Centro__________ VeilAo veo ylilb "'r 00,300 . 33300 1 -033.0,300 '333.33. ,* _________I10j.,36 ,a3 s,0 ,,- 0d" 30.I t f,4.I,1('i .11W -, ;I l',1-" rteg ldv y 3 0 00 4 3 0, I330 3330 ,33 I3* 30,3.3- 0430
0" tO 0*040 .30W-3 to 004 --- 1,--0*0 q33000 (0 40010 I
MR fl,,- -11. M01 It,00043031000 _33a3,3030,oo I0433is33.3.3043030 o,-,.00300a.,aia
______________dos_________3__l,_,,_____________-__'I"".__ 0*00 __,, 0,33 30*-" '. 0
din, portM, sala, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0,033 reilOoCoo'D DY~A PRAJNONA AM~ A~ita ,-o.a I- ,I I00 I 0 ,__-_,______--_.____,, ,,."',C '',,'',,,'"",',, ___ _ I't "
C*40004-00~ a 000 C-jl, 0000OIt 00000O30*o303,30o,003n.,-3a00,1-3330000043-3,333_3 0*300A
,,0.000000 ail ~ 00 At 0.00* 04,,, 0,,, 330 0,0 "*3 03
ROBERTO ~ ~ -- --I-JNC-O .-0000004000.04 0*03*30*0*04* 303*03 ___0 3303000.003( 'Ill. ) 0. 1 3* 333a,(0030300 'i.(oo~~o O ooo -334,0 -1 33 ,3330 *0 I, 300 0"I
medo am lio trs; hbitcia ,304 *0,00 M ,"0*3 0*- I3*0 a 0400403 R330*.* 3300I'" ,_ s I ,,~~_ -I,,IV1TEJADILLO I14 11.67 ill04 54 am, 040333040 0-,Il Ill! 043l,. --l0 43'l I0o~~ l.03-4 3* 030004 0 0a3 43(.3 -0 --i004003'3, 0030 MOIIIIRRI 'TINA',,3'l . 1
VII n.A 0o00a1, 54 i~ IVII & It I-lt 00 VE- tN B.Qe A 003 '~ on 03 00 03 00 30 03 0 *0 .*. .0 0 4 !*00I000t00,*. 0 ,I 30-_3,330303304- -_3t0--0
cncirla,004~ -ail aea, rsai t.0 -1 I04o43vm u 9 oooa.0 o,, B O04 00000. PL Y S i'00*0"0f3.331 Tt~tlIS J S O S
IIai.T1.11 -51A- ,A- ODYA 1 f l(!O cn iviPsAfnDA ,,
003and,.o3*r0 .-Oio.* 000 -00.30330 OoooooooaoO003,Oa0. ES W.0IA03CAI0003.3a03a303303303004E033,3 o43.o,0 00403434343*,0*
40 00- -3.*0030 -I" 0 4*-; 0*3"30330 "-o~. 0,043*4 ?a030 ,a AME TA A __-_-_3300 "'0*303 -3 .00---.0.04001 il3- H.45400 I PLAY MIRAMA*0 $S0.003,5 0 000333030 MOTORS Oa!3.0all1-11"1 3 I,03 3 ::," t- 0 "', o303143 4*w337 0!0an '5' F
______________ad Ife- -I. , __ __ __ 000 *0 RE 04300 3 ,00330 ,0*0000*33030 I3*300 raI ZAMOS ,,
I____________ I0, 3 ,53. 30'INE 033303 "0 ""Y00' 33" ,*0 I 0*000* 3"'0I3 4
.060333 0*3, K, 3e A 11( .-A.-AlO 0* 00 0 0, ,3003*0050300003 3-, 0,33I30-,04 1 vu,, dlilmli T
00300 0,3 030 033 400333 4033, 000(030- 0 000 0,00 00A .3a 00. 0*00*00 3,0a.3l0003000I030 3*,I,,,!.30 030 0330, ,00 .3 0 33 0 0I,,,, ~ 0 *04
A-9161 2-H = 3-8-2 ______________ 0,'I t 34 t."303333 m--- 000''1 ;'03;. 00."11'7,1 11 :, il 1 11 tei e
I30330 -0.54 ,,030.00. *30 0 ; .00.3.033 .-0*.440 ,0_033 030*30*0_0 330 .I=030 00 .00I4 330,00 000 30 __ _ __ __ _ __ _ 333 3,30 03*0 00*333
-- ".1. 540303-.3it0.3 O I 0334043303l330333330.30343M 00o0n33500,-t, OoO-0303030330a3304040.000.33I'o7o7a oo 00I 0300"3" 3,00I003033030i
Nir4 I Ioo0 ad, I0030Ilz 1ss _1 1 ,Ii li .l),1, I1-11 UNA 1-A 333*0 I4303330*0030*333030 30*000*~;-_ 'It,0.30 003300* _ _
0404 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A "I".f 0-00-43 :.00.00 I*000 001 003 00 30040 I303333 0.00-j-,,-, ,*0 0033 _- 030 -_33, 330000,030.303. 0*0030.,,s p. r 03. 7V,330 30 003303,(,r to
00033300. 043 33i o3* 0,, -- 003 A03-3004030*003000s y. . 'T _,, 30 o.o- -1 6. -- t,_ 33 03 ,00300 "0 400 0, 0. lo '-- I l" 04-00-33, ,,ks~
30,. 00303 03*3 3*4,I 4~ i 303033,0,Ii 4 -CNL M ~ ) M R 000 - 0- 2 !304030 -3' -~,3 .3.0 a 000 -----.--03-0 -0 -- ___ _ _ _ _ 003303 0 3 4 0* 0 040
-1 1 -1-11A I"l'" Z -!. 330 0*03**4 00003030300,0 0430030,30*00,0000 00
3030033,.300.0,- ,00 A 3a 1- -oo --on A, ~ 3040*0s.,I s",, ,1: " T- itz0J07,1 III 1, 00

AVIdoD DOLORES, VCh ltIA. A DE 30033*0.00 E~21 ,,"'i .I -1i o I1-11- 7133 10'In0', 't
3*003000*0030433000*0540 so .00440. 00033's3300000l0033I,,,,03030000.030*-00400 0300-033*0033,30033I* 04043 04000'IT0** .5300
033330330003.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~I 30 0*00330030 33300 -03003o -, -,-3.0 -f0a 3 33 4 a'-33 30000.03 I3000 'II33l G,03 R Aa003 N30 Ito0*34004043
030,0 04. 000 ,i 00 3 rm r 00 !a fiia 33*303 reciit" 043400 J,- 30 ill,3 stO I30 I40030*004400 00 I,430 -300 33330*0 W 4 0311'i l 003,04 L,03*3343' 03040 0004 0 I03 4 PARA4,U
00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : 300 3330* s".04 00 -40 I003d3 ,,,,I." 'A", 3303.0 V-*30, -,- 33 I:l33l.3~ 3043000303*3 0PLAYA~~ .RMA 00003030303 ". ,33 I00000 ,1 II ~
., "o~ 00003 03.333, 3330 Col',. 130 Iaboi SA T AMELIA" i ,iI,,;I,,I11- t 111111,

4030400 SR1" it II ,10N 7)E . CAS I",DIN "AG 50003 .1-11 -30 00 3 rot I .00110 oIoao .033000 0 It . 0403040
"'I*101* A1033*40 040 ,0 -,-- lit,00 0 3300 *0 o o. 4033ooo I0,ota 0 oo3'l DEA ANEf4SVradrspioo f040.0030 *3o04,0 .3*.0
3033 .033 3033 I'_. I I-, s, 004 3-0*3043. 3030000 a<0"3 *3.4I400.I30000043000dorfjoo 333 L 3*
""'_ __ _ __ _ __ __-_ _ -, .ft J ivi ii- o u 1, l _,, ,, 11 -0 1-*-1_ I3300. 10 I DNI"'AI
., ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3 il"0ll 00---3 3,, h ab ld u, artr. a63-4-.----- Li, _*3_,ff I40404*3030 I0033033,, (" -. 1 I 00033,i, -",i" ti: ,;I *0300303 0,403 ;,,* , 11io-toitloo,,"' 1100030 ortbo REIA B o.,
003"I* I 0 ,3000 0*333 , I000 I- 0 ', I- I* iT" 0,, ,, t- I, ,, H,"" ". ,L t- ", ,r, ","l.1- 1________________ ,- 1 III 1-1 ,I ,
0 I 3303. ',I ,~- 1-1 Ifrisi I ,, 003,3 033330 .t. ___,___I____________________________I,_'I,________ 3 004 ',,loot n ooo dol ooo A.p-ooAmpI~ai0o l~aar YL131. _h LE 0 aguaodoa y. Ifouzaao -~~ri" 00000040 1,*0 ,o~f ,~ ohoo IL :odlo S-'" *o 33 iO,.*0 _4I0 "
003 _o40 -003.3 I'3s. -0.3 L0ItSIi 16 11 "'3 00033303, "',
330333030, ~ ~ ~ ~ ~ ~ i -*00 t, I300 0 A03 00 ,,00 11 ", L-TO IAR E ER III ,IV _'-03 354 7 1 00300 C-002lf1- 003. I0304034000 5 33
.* 00, ,3 Ioo I03 -,* 1. 30.330l00 003 00 I034*010000000*03 ". ,11:l,
030333 00,,0- Il I,~ ,I~ 3,.o3. __ 54 31-0ALC-TAD ". A. -L7O .0 00 .0,03. 0000 LA PAI CRSA MUEI.LE ,, ,'S"TL.O.


3030300*3343 __ _-__t___I____,: : _, ,_,-W_ ____sr,, - 7 --Q, L7" I000 11 Il- "'n-3. 3045 "o010~l0 ___,--___________________________ -- --TEJA03033 21433003033 .3.3003003-00'r ,-,,"-- ".'*'," ., til ,54030403033 00 I0300 llO oo3 ol 000*.330 *330 UL *00 000034040 00I,03004333 ; -, .
EABANICI O RETAD 4000 n300* otooo.*-o 4111i ALK33IIIII-1 CA114 -, ,o,_ _Io II' IooofrfOOO1--' -- I7,~ ooondol LA l Z153A" 4*0,3**030300300 I 40 0 *4040,0 00003 043 -_4 40. 00303300ll~, -I.703 1111- i 1, r "". 1. 1 -_ 1 !I11 11 ',i-e 41- ii I 0 11I1 i, 33,004 10 0330,003 -33* I00 It(0530111. t -V D D s R- .1 ,ES) tll- ;,- -- -IF1 I, 1I'1111 ,.'Ill, 1;.a I l I I'Impa.rao l .1 1 ,, 7 "',,
'i, 303 ,oa0 040 0 00030300 00, b.35 A 303(303 000' 30 00=00 n,, _0 I.0 403000 -003 -130. 00d~ (ira Iortd do -.I 000003. 0,000,l" :" 'I: _t I
033, r-1.03*040 043- 000 0 0305430 i. 030,- 03*300 ','to 8IuooooiI A00 T B:' 14 I0000 ",04*
I0s I.- 33I000 I0*30 000 e003*0-*0 00,3 000*4300 03.03 LU tI 4 3.00 00 Il0. 0003 I,3 0,3033004 -_.30 ,6k 3333 do i tal p d
-, --- i*00 .I-. %340.030 !Oooono.,- 33303l0430 *3**3*40*0* 00.0300*-3%0t 03 t 03*0 1. 00.3000.03.400003300 -.onc oboo do
,, 0300. s,3-.1 00303 M000 III 30300403304.03 I000 000', 04000 ---. -_06 -40 033000 t0* 0 3 00. -0 ,!0., *.303, 0* "Ili 3 -50*3** 0;I PI 0b 3300,0 4 00 0030
0*4004003o3.330*300 3.503. 0 30,*4, <0 0 i33 00033 40*30 00I0 3't430 k33.0. '003033* 'I 030003 0,3 .000.33 0,3304 0003 porceasoat o bon. 033*3 ,I 0**3010 0*0
__.o 3 335 330003. I 030, KY 000 V- ,30. l 0000 43040l'll 011 0.054- 3043*- 30O0O340O,,303 33000 ,L1DA I ~)V D -Z- VE D t;-- y- .b.olPo, -,,goo proplo4i' '1' 033W0* 030 I'll,,0 3. 0
I3 I35 00034.0 300.( 0-33, IT.00 3, 00 0.3043l, 30**'I" .0a.030. 30030---4041 !*0433,__*3o3o3*
000000. V CI_ I I, -*0 3 0 0,0 4 0 000-0 __ 00 3 .* '-.o 0 0 I -', 1 ,tA "I i 1 s C t t' 1" "
0030 03030**030 00 300- 463060 000.000, ,0400000 ooo a0 0034 340430 0000400030.43,0*3 C 0(TR CCIN EI ERA 00- 30000 303330. 0303303I. 0*3 it-oodioi-niIo.Agl.0-m.00.0*3a*0
*33. 1 0 103 I, I304 .3030 4 A00 _30003 330 304 330 0*3 U -53.0 -0,3 , 00, Z333 33 0 .3(0 3 I30, -1i .0 -A7 1O E L N O Z,0 3 ; 3, no 0 ,0 3 I o 2011.- A-31 "t34 3-,0 0 4 0 ,004033.0, -Iti - -'-, 1 1 r 1 1 0 3 0 0 3 0 3
3.3 o -3 o o43o00IooI30 ,0,.0 I,30 d 00 * 04 3 4 0 : 3*030360*333030_3--0- -,- " t I 1 ,i ,I ", ; I04000001" ;, t 'I-i1 -M ,I i _,_ _ _ ,_ 1 t I" 1 t
-1-- is 0334t I.E0*03I0030I3W300, -0si30v33*00s 03* 00;4 43000030 30, 3003*

300 3033 "00 I300 3330.3 I,00 03304 333030 -1 li00 00*00 zbar, I 7oda3
00*0403 -, Il.i i iX P03*.5 0303I3At 30C3I 0 N0 A, EM E0*0 040 -0 0 .a ,434 *330340 I* 0*00043303 0-33,0I"llI
I -aI ", 1, AIIT lpooIIII t: ES -_ 00*3303 A-~54 64*0033*C040*00
330333 I 03*3 0*00 ,, 03:_, n, ,I .0. 1'.0.33 30.030 .3333 00030 1303 j oo
I_,5 01-1" 1 ,- *1 n40 It- __ '1!; I l 1 I 1 t ,s". t1 tIt t 3 3 i c : a a l d a B 11 P. I~ ,I, 11-.- 40330ti - '" "' -*03003 0433, i,, 33*3333 33* 03 3
003 ,.O o 30 3 3 33 0 4 30 33 33 30 0 003. 11 0300 303. I0 E S -, 7 q vII ~ - ; , ,, 1 1 1 1 1 1"vi
003 .".:00 *05303034330303 3030.4* 03,03- t;-" _I-i 11, ,L-1 00a .0 0 0 T*0 f3 1300db 53.01 meI 1,1,' 1I<"lt",1 I_-30 0 5 ~ .000043, 8- "GE ;,nL .L 71o~ 03i:-, -.Ii 1i- 1, Y I~ i st"lilufli I'll r'-,* 00ot pI,,oio Gt oo __ ol
30440.04*0 35400030 3 000 3004060 a OL A 300 ~ 33 30. 304"03 3.133-30.54044 I4 -1113 I. 4.0. 3.4'0 l 0-F110*30.04*.,,00 Sa JoIqlo 305410 Dot
0.0 03 03 3 0-0 -10 0l0I0-! 0-t3t0l*-030-04 2-3 *0,,,,. -.I 03.033 ,,, 30 4 ,0 03 00 10 00011 I 0 r I04sk 'iO*
454 3! *00 -0 I*3 043l3, .0 oo0 00 Izsj -- 0.0 30 0 0 0 3 0 0 0 0 4 s300* 00030 I040 0000430 0030 303 ,*300** 01 .
I 0 03 03 I117 r' 003 ", 0 lo noo1 ,- t3 50 R -313 303 3.I 'it,33* 04 0 1 03 0 3 0 0 0 043 __ _ __
,l,- Il I 0 :43 H- -= ,A A -3 i.0* 3 .330u,0.040I"1_I IT I 1n,1 T o' l 4 t, I ''o I
000 ;I 0l "-,I0,. i A;ICA E LLF D E R~S -1 -1 on0 -o3 0 30 ; 000004,0I00 0*I400 !.3 3003, I3 43 0400 033. ff tt 11' I",LU Cs- .
SE3N E ;, ,,-e'aCL-' I, f3', ,-- -43 "i-*0 00 ti*303 -,33. -,030 I0*3*3 0*00 -ooIAQ INA DRC SER S
;- ,- 1".1 I -I .,0- -0 .004 --3 ti '0 -.5,, 3 334 00*.030000 54330* 00000040 000000,0433 go'OiooooO 00
0340033003.4000 It0 S loooa ___________ 0004 3003 0-00*3*03*000*0*300. t-" 2-i I,
300300 ~ ~ -054 00 0330 "'033 f-1 --04010 "A~i 330003.0 5403 303- -, is333 000030 0000,00 00 o. s," VEND '004333005 '. do13300.EoCj00.
0*34 ~ ~ ~ 03030 03330, 03 -- T>, C (340. Obje3000o Arre, PorRc pe33 03300l000, 4030.* 400,.ao000*o.o-030 04 30o-o3*0---- -.o04 *0
-_ ,i -*,,IC- -733*-030-3 -a _,,50 es-3000 0,5 ,~ .000 00- 3300*30 *000004033*30 Z0.3003.03.3,00033 0I 0.-3* --rd l [oa 301131*3 350 O04Ao,,, ,
.30 -* 03333003 31 03033*00 Amo or -l t733 030 It 03 030I00IT iv~,L i I,- 1"llII-1 I
00 0003 300.0306000**4*. ~ 030,Ooo0300 30.00000 *0.00030300 0 03*0*3000030 00 *33000043. 4- oeToloooItyy oagoa
3303303,,-!5403030-33.0300t, H707 ,40.0 n a M3030 -.043330o ,,-;304000433 m.- III, 00 3 :I "I 0300%03 iI3I30*3,04_003003.03541i' 3003303 It., 0 03*3*01 I"!* 33000ial Cri*030 Fi. u00030*S NT0L
I-_ 1 00330300 a.00, 03004 0*000 0 3 1 ;, 033 -030 03.40 -r-003040.000 I34403. I4. 3000* t0 0 0 ,300*3*0 A-Mi
4,0itis33(0,0400-433. 00006 430 00300 S. 0 Tinn 0ov, 0*ecC-Sau 1.MlriuS ioi
00 0305*03 03101j ,00000L330340 ,03*I04 -IurJ~o 300 00 00003 -33 1*03*3 ,003 00 00 3000300 -_0, 0,0 ,000 03.0 330 c0
0 _03 .)400 3000040 0 0000 rLWU WJI a;,_,0A 0E ~ *0003 0*333O 403 X ,- 000o40334* l,00 333,00 -,. ,-0 400 ,3*30030,3 ;I15 8_1; 1, j 04*0*0 C-O 00 2.3*0, I005, 0" "-;, 34030, 03003 3,.0,*3033.03333*30.3403*00 003*0 0* o540 -,A.S.JR O
_( -%1 -- ,,,, -11 u:. ;; 1- is370 00*, *0030Y 0 1 40. 43, 005040 3300*, 030*323*0 3333000,ls mo0*NUEjs cml "tap., AI.
--, ~ ~ ~ ~ ~ qood -,17, R5_,"',E TA A 71-A*30 it i3I*0*'- !-. s?2' i 11 f -., I lI.-, IN 3-0.0 1 1 I"
044330 40*03*3343 044*,040 033300,33-3 **0 00 000040*.033 0,03.403*0,000.04 IlL LLR ru ool, oeomooo*
0040. 30-73,03 SEA VEOD 00030 l.*0 40004, 03000I s 03300 030 .40000* 330* I44-43 I300 0304 0 ces,* bronc3* 3033ls cr 005e 3. 14_- I. ,0 030104
CASA 000. 303303402303 .033, SOL-A .,*0030 9150 $1301 030*0l0003000- ,I -,.,:r 1-', i.
Araialiaxi.rt 00*000003003.430003<0 21 ,I, 3 -A0 41031 .3003t,33030,-004 ,I, : 3_ _00I303_0303*00000.33-303__3I00*. 30003033I" t, Z00.EDA Y3?NTE NE5 MAINA 0030erad00ispriorb ara aoliAz o Aceptao= oIoo4 o
,.* _00303* 00004 003 030030 0 03 33*0U00. . 043003,0--334033*40 .*033.3-300 300O300, 303300 30 0*00330*0*40 300*3, 30
.30* I0.054 ,I -1 f0* I0000.3 I40 :l3*o.0 t- -.',. -3033 304 '.33430 0,I 0303 I 004o IA T B R T ,ilV I L. .A S ,,d ein d u n r s
303304 3333 ,~ o 00400I.ti jI, -04 a t. o' ;I0 .- A-I- :t o. 430300 0.3* o*00 -. .I-.,lh 1'ooo
300.04 03.0400.- *03.0, IE 11RR U oolls oooo _ M ll1.toad.at"I II
040,0030. 30 A54 A _0 00m3 "~o 0 ~ 0 ,I, *. i0340. 0044 -ii000*3433 1111 0*003000 is*i0,041
~~~~~~~~~~~ Ib3~ t0I1~ 00 0030 -0 --41 !_ 04, 0,30 I0' I03030 -3300*00*3 'l000 ,3 -* r1 _, ,,",,, *03 C s -d ilct yail R4036 03, eooelotl1 oo
Anoplii00400 3*00I-f11 VDO P --,,ooon "3000 000 .00 00I p s, _,,, 00*0*1043 I'.
5400400* ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L 00 3o3430 X30 I0*0 -A. -F ---i *0003, y033 00.0*0 0004n0400404. CATIUO. 03030000*040.0 ,0303* 0.4030 -oo 000 04 ,, -. ooso i bi qe~otoaa-040340*0000300
033043t , _: Iit d, -,, I0-0; :s" 5400!. 0030 3 030 ,30 0033 43 3 o o C-0 -5 Oct (3 l ,'-,,, 0 .l ,,,I i
0440 304003 00 0*3,3043303 Ii--- _11-.00053300 0000 0000*04004030 00400003 000* 000 0 0304 00,00 5 300 4o*000*'0 00,
*300 3*0300100 304 3t33,, ,,, 3 _04* 04. 00o 54000000 PESO s0o0 540 - ,I0, -OD CI CROLA ,051 0000003030003000.0000 3.0.000300.0 -~not Noptooo 11111 yNER A !oedd l, -1I 1;111i"3-.I033300054300, 50 .0 30 .5 00*3*0000003000 7" .- -" _7 I4n11-I-3 tI14 j 1- ,1 _ .00.00 RA CRUSTAL_,4 :-- 00 03 003 s~>oo 03' 00. 30N AD Y03 A P.n AZ 0.033-00I 04400 C _0452 Sop I4*0000* 4 00044
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 4000 000-0303043 ,0 0 0 3 5 0 0 03-00 .!0d03t t ---, - 1 -- I -I, I ,I I ,I F L S ,E T
00 ~- oooo ~ o~~os~o. 0*303,34003033333300.3300 *3*00340.300300000000__03*00***00*.*04 00033.0to.0033i-0-,30.-,0300

040 0*0-0 a0 I3 303*3* 0, -I V- it- l000 II' 000 I 0.03-00 I'll3 00 ,0 00""I' oo ,no - 11105 ,U G C IAt-. 010
00 00 ,3 334 _3* 54 "03 Is0 ,0 03 I0 004' =0 03 -- -.-0 ,, 1533 0000 I*30000*0300*300 .n0 "I",000040*' deroo. I3 --epon j g o.
030 0*34 .MAS 000",330 .1 I. 0 030030. 30" I'-0=45 4 "_ -_- I ___;_I"' t -,"_'t ,Ili, fiol ";t o:oneacaIbaC16,.1ssjldam1030.6
s,,004 *:-!040400404 0000 3003 It4 --__ -I .33330*3 *I00*0 : 003 II pc ~ ia 300. ,0 .0303and a]''00 00*30._ -0. 0030 WOt3030O
_1 D ij. 03-3*3 1 4,11:2-* 30003003*00B,3030033303.k! ADO DII(
00330333003 Z0 I*00030 - r I. *I030300*0 30*00000 I~ 0*303003*30000404005.40330 Cl>.I3-I.~1

0I0 V340 7 :1143 300- 00." II,0 0*3330. "3004.30.0 an. su i1min.on -II0000'I .0*0 3001.~ 1. *0 .370*. I 0 "-*3 *5- I- !-40 I, I 0-:3t0_-* --3 5400004 0000 03*0**04050*,00* 003 .3-3I 33*00I.I4I 0I*3330 0003 0. ,A0 $2.98
0-330-30.04350 40. 33*0.00 0*4 0*0 0 ,0 0.430 y 00 0. ,, *e 0.03to de platI
I'!,,0 004000 "It",0* 4 ~ 03040000333 030 3-1 AVENI(SAQUI2OTA 'M-L~ -,0 -*0030 mo 040 300"" 0* 30003033 333. 5440330354 .ao -33 -30400-*0034303.0-0, r- -W
3300~ ~~~~ I3*0 I003400.004oOo (330 a, ~ 2 I'! 300030343300*300054 I0 1 1,0 I: 03*000 lts~ 0340.00 0.00. 04 "LA 11ER--LA c
3III~0033*0043.054330 20304 04004 33*3409I4-0li04, 0t33*00330-:l 330*3.0300-4.III00l103, 400'l*04I 300 03*0itl *0304*11 I0"3d 0
30303*033*330* 0303.40300*003*0o3o.o30 0300*.0 00030034 -', I, -00 .**3 -103000331 03-3s3- 00040, 00 33*as 054*4les 03000033 3303!, ,,3300. In3003* 1__ _ ,,1
L-70.43 5 I0-3403, 40040 *0o0 I0* *040.0 333004, 5 040*00*0 *0.3 3034 0033* 3003 oooo 00* *I 03.0 ( 33000El 03
PAGIN/A % KIMNI~ IS 1)1AR10 EF LA MARINA.~ MILRCOLES., 21 DE ETT.D 1) 9 As 9 XV11

VENTAS I VENTAS VENTAS I VENTAS DINER HIPOTECA EST ANZS A LQ0 IL1 E ES AL1,O It LERF .
~ UI.8LE I fR NDA!, 157 UTILM Ii6I IVQ~ MAI'Eft1L 3Ik DUS 64 ()ETS~A1 FFRTAS,_ 17 AiADUPMAb 110 l1iflLE5 2P APARAMNT A 1 -- j Y FCTOS SAITAPIOS MO E SOh RR PUAS 0.~S
1___ __ M1, I, ii- I- BATIIIORAS OSTE i""'LK I' 7" IT' It


P~lltl'.,Ie ll~,t Ia Eseca al A;l s i ." A aa
Iaa $000 ai. 0 00 esaf1e itel eligs ceecscas ,L If I- V_ _".00, _t
Vea ~ ~ I 11sls s'il I'eil AIA Ties R A-- 11. . . s, Gs ,.n A a.S .5.__11_ """i'acii.ia e aclaa ?aia i a c n a s ,
FOSallad $ ltro ,Ia:,r I [", a I, Vilgasn 3 5 a s l;a Corlssic pari p I ,a ales_ i . a lsa a5. as cses Sa aIsa Ose Da sacnsolO 11 AS Na i '1111 .si. a. as!", i s-da~".las Raae 40 llin' 'ar i"Co 3t"'I ol "' aba_ Os ace_ iC__ -_si .a-5.- as5 "I .as sas~a avia aslla3la la ,, 5 Al-JUr sruu SDEiare VaATO 31Cj~ I AGJ JAPRLVajH LA GRAN VFS asaaaaa 1.aacaaas~A lslooecild ei


Sa a, .00 r ao s t"isi s! isaaia scIbi I IAO~ I o bil, I aia ale _s a liolcj~rv ,Cso.o seaal, sJe A-, ala asos Is5 A I ftIf -ase es-as.a 4al crams- T I, i a di,,,II
Prgrs a Ic -rgsiao I aoea Ia t- a 1- s .1 1; sss ")" I t
IT ,. ,s I-. 000005- 27.2. a-, lalsstniocico Paasali s -aa esas ." e s i ceo S caa a r _ _
asrl des,-Sa I I issss-I Si.t s sslsa sa 01- .c I tII#) unable as a1
Ii 555.t~ esscsi S Incesli. n r a I a-a poad ,Fanli 2 a it,0
-~~~~~"" sasga 'as"" -1.11, -~ .essaase ILARI teIialdo 11320a Caona cei Ilt lg s.I ls.Ina AR L SD M S05 , o , a cs
Y" a 2Ass easa) M S m- i~ ,bles ,:owl o ala IT, al oasisiI j
.1lc I 'M U B E DE 1-scla icllaa il~ o~ o lisi psiecla Ca"'i "# ,'l 'l. cas st, T ,n a~ei rto as s e e e a s essaa II, ,Il ase"." ,, ,,,,, .,* =1,55
l______________ 'it- -73r-M -I I ,,* si gas esoc l c a~p sesoraai y cis II vi~aO ncs.sa.i s
P R U Al 11 ,, co- 1 C A"M"' Co r rl" Ii A Q I E T S C N R .d d ,airassn la all "Ys'! Kesoctosse' bellasocole- M o e" lsaiareo1 -- [f 9 ft;rl l "*I,,," ,". "j I-ssssas~a
"'l 1 11 ,i uv' o na ris t Ila 10oiari"*lo," baoo I I ~ .51A 7", as A is, Is 501 105,*
a111 1"llI ,I 11 I ,1 sl sl Iia Io as Cii 1 sscanCI:llis ve4024 C Il- I,,. 'I I1 a-_ -ss_ "'l "I "'.
i can ec. I II dei- l ro, slsIa las e aii le I '-A1- C D M A C N R L 1 iI IlI1,

W.asa, Tl.% csa, scaoi : I0, hI ai s 'IsnIla obC as"'Il" aaopsao I ii I as,, klle rlS~lt 1rll it BE C M R I SSa,,, I*1-"SS1. t!It "
__ _ _ __ _ _ clisiac1siass 5 0101 10M 1-411 c! as a.; -si oiss as os sos m ssri as .s ss oea al a

Ir I2 da Olala Pbalsos -, rl" ,lm sieoi E bellCess i I isdi l -_ dr10. -lcgs30 am A 400 isi .ea ,aSl "I - i I1 ca -is 'it 55 I as -1 4 a- LIMc sl~nfl sasstrl y ''l ''-I II-12
aa. asiA- , ,,,I" , 1 --, t, I l, r. ,,jiTi. I,- - I- ---114 -AN 1s ---ssa ,_____________ Vaia monelso l ascRDIO Y AsRAtr I'salaaoaentec, ttl pecoi iiaaa1 il a -1"aI ieit-I 1.s If i, fatl l B 112-o2 ASS I iac cil vtriaA, neal74 y76
1sesaaraesaia. so aless.ell rai- I"s 100 11 isn is -ss RESITORN A5ai5i VasaaaasNa
ioscCTRaestes CIsa Il~ st -~~a is .I L U~ sass es-7,1 - - -1, 2,, .,,, ,,T,, Il
11~os 5 -55 11i IS I ss I e Essos Ta Cas Pe Iilsae -if555- a "I es I 1 -_ I.
1245 1, l' i Ta--Iilisaaai E"D .i, r 02 eas lab iIbe acim i s ,, __racaa ililailo es lo khr l ,l ess .,cI-s5 Cmo aasas csIC
NIVIRAS-i I7F T lIll 'itli1 oaalasaaictai.aa e. ,oiolccc la03 1 -asas 0'7 FELU ERO ,iaaaasc.ssasaass
NEVER/A ,:, AG/ casaescla aii i5sCO5 -002M 10 Enoe el'cloae tie toigaeaasli- a as
_____________________ 1W ,ola~ C I-os ca,-s 55 las; I I I~ Ias~~saaaassaaassc5 e-s. ""' ss-ss"-s
~~b O ,5s2Ls0 ,I Arsaoe Tecor 401 esaor as lass is, so. a It a,,, ,ssa 5 _as ii -as _'~ s _ _E A _U A N ,-__ D,_ IFIC,_a s a s i- "I- s aI ;a c a c s Ia a s ~ e s a !s5551a5,5I5; 1 ,1 4t
v ill l t" s I -11 II0 ss-s- as ___,_ o I as1 h, -,ai 1, 0' Isa a. ss s'! "a ,la -- a, ,l sA zm las , ,-sis sc I5 i . ,. ,, I l
,,,~~~ ~ ~ ~ Iac t, -,K -il !" t,,-m-. 1,T, I 0--Al a n esa I, o -looc mc. I I" --- a nasaI "'1"t,,, ,i is s coons.sa- 1 alesnaasbs c, a s sc. "" ,-,
i 5 V 55t Ie~s-uc O-isc NIT55 Y~ -S O Scscarl al la 1aI3 ,5",l- -,; a,- sss as 't mc I- iis 1, a- Ieci.aalas,,1 ,', 1 111 111
,.i sa a. l.A ,iaa ________________ ,- en, as asa a- Iasa 1
ass-s 7ij, i ,iII Saaala ,iii' LW AU _ _ ,d I s lo aea, IIf ,srss Ia,sa A NaisT u~.cc~a~ m -nasa1- 1 -----__ ___________""_4
,:'' "," l '. N '!, 0, aleR MA S pi ana """ ""- tas -*-sia saass ass assssa ,, 'l
______________ 55 ac 5so bss 5 555~aa -isa c hme aielsats 4 isos Oi~lass s.srsssi a o cas m.asan sasas sis a EA IOEN"


___r_--___-_____ ACADEMIA.R.ncial ada.
-_ssr "I "" ,-T'~iiiiOs5s ,- In',," I,, '-" '"" 11~~~l I l. I05 -5 _,st-. -s~ siN n a ole N s Sa,.
a aiS 1 I soic Ioa Iasls par o_ os -oaacba ,,, a, _,
--11, __ ,__ di -; lb Ail C as sa 1 P I lrqaasa a ld RO E I li ;S" I" ,,1' : ""' l ti l ;;, ,, ,,il l
I,~e 1 ; I -, -- 4' 1, _ __ _ ssA -i Ca 1i Ia a m s Icass sac Ce. si ,-lis I a, a. as a ,jI,,ela ,II
ass aIa~a~ Isr aIo ale ccal, -_1ao- Ca ",ba ss Ic c- a 05 "'5 is ssa as ,as ass ,aa as a I as"
1-CIA-Illil,- 1I sliaa~ - - - - - - __________, lass :1 ,~si~~s as ~ i ,a ai"a Iiaiica neaai."' I .i osas ., I as
a_ ~ I A in ISa sCH '. I Ii a Isa l Itl -4s5 J5 ,IC55 -~s ",'ss c1. O assaiwis Iaaae ,s Aiii'i
n 111 1, 5- -- - - - - - - 5C-.5 -111
'I'l~~~~~~~~s~ ,I,-,0-55las "isoa -1 asssalmss-sa -- itrxl_ 1 "aia-i" a-a '- -lfi siall 1.'1Ii ,
_, 7 111il, T, t, i,, 5.i11as pasiin m, N') -5 ,csa .s sas_ a Ns ""',I'_ ans.2
so s." ",.l,,,,,, l a i LeR s Lr .l~l, '_ so as ,s ~ a 0 5 ~ s 5 5~ s 5cs, CASTRO POass".

"c~lbaeolirioca bs, s asba as 0, -c--i 01-- --1 saialcssa"S I --lsa"ss'Wit"',asal-cssas
casplcbscIll, 150C- 919 a" rrCS ass0 ii a li, aos 5 'a-- I i I i -"I AT99AS DR VERANO sa C SAaa mDE s aUsPE ala AaI.Snsa s
socyTI, i4s,,, la-i-adi -l- --i ak T as o ea __ _ __ _ 05 _____,
-is- osl-si CCalessai 1ebiiit slalei C_ _a. 1an fisisais- al .a.ala am,- aaIc a -sa-as a__ t, ii t a csa-s"a -s I~r s s s s s s e i s sa _, ss. AsSa seas toaaa as ea
Ia l 015 ? i"'ulas o5a.cc slslia ,aesas.a in" -a-t, -, am a I.-issla il cabin.1 caa a ama1ina, se I sa Ii.lai c ii" am As s Asa"I. I sass a-os,
p, 11401 1-1108-a, 10 00 ,is saa 1,s ,sa lasl ass 10 s-as l d ,"I l ad _r "___,s__sS T t
MIJEILE DE I~-IN lesil sia, il) C- oI 'Ial ~ bsdala, erls o C DE I I As ","'l=assoa sa a Aprtmet ertor_
IA-i S _ _ _ _ I $ 111-11 r;5 .t1 I II -dI"A
Tacinalagi al IsRGFAOF5- Mo-s-a- --otl ,,,,s rs a. V/ALLIS,:
__ -5 On ,. .as ess s-l-ss- i is -I c os iaees, M ial 2 cAs asaaa.c o ssa a. os n Illi~l "1 aillId --- -o. .es
-Ca__ -, ------s- a-al- _a_ is I o Il 5114 Po al ca A- d p C0j- Ha.- as a~iiilas 'I 'I o ma,- ssss0ciia ca ."I- gi-s pa ia ago abo
iaabs sale -,- I A bIs 5 0- IN AVIAIO Q1'CA L R lUSs. I sssoi a sac "ea osas I1 asIas 055 IsIC eE r as0so iintiaoavilisio Ia- -p-ailcal ,,,. ,- il. ",- -----dos I S RU E11 ,_"s'ss Mio. eso t, s11 _ _ _ _ _ _ _ _ : as- 2 1-.oa ,a es C-lS- "I- i oslabee1 c iO~l ;:sass. -- s-ss- a eF7encis PseLAN v c a onso- Ils.ar Ps -1 Vle a 22 I a. as m as ",IR A a- s-o- a"s ,-~-- a s 0 IN 11 -ss,, a ar ien ss s saia i nl
-r-'F. _' ~~~ ~- 5. 05-0 _ _ _ _ enes ass ass- cs"~ ase n IM PO TAD O DR RET/'iA as a A, Ss ssas e1s ,s e. Da. i- 1 .5, Isa is s -Cs ; I., 1 - 'san ,iC i sA 5Tc,- o:i A s'. lI A Il r "I II- I IMAL f_ a!I i cI eiss S. a a A iasass.isa,,, eas.aca 1 i I C11~sa o as. 5 5 ,ms Ts_,len ssl ,sIasa CIii a aia~ de ngaas ser
A I l l C b 2 S a o c l I , a s i i lEsa a e A s s a i n s ,s a c a s a a l 91s5 1 a 1 s a e1 ,a 1 ,,I ci ,as n a A ~ 5 5I I O~s csi5 5 a a T a a s a e a a xD .
.s aai-- sasi 10 .- -,sa Ia555 ,a Pass Lse asn ,asss s-C a-sams --~~msiansa~a n


ll- "I1-1.- '- : I I ass-- a si--, l Pisa iniiso o coa I -, ,, 5a, Issaa laz i:imannaacsansaa (I ,I T .A- 1 1. .Illi ,"11 ass" "-, piabI ~., I rscs Star KI D RG R E La ass-li-as as ps7a ,eia. ltbac 0)e5 C .a as SIr- asoln ealaaosSs a~ss _- ":.)~a,1i
nasa- Taii~ la ,1 Reiliiil C 00- op 0s n511015 eC ris ,m-- i_ In NIjaasa-k scac aanaa S -A aiass- iiS"a .- vs as s-i 1 ," is i. -sa1?a cit ia 1.1"a a-tcii ----I, 'o
57_____DFIIA I ,,,_,_____ 1.I 11 asc55c- Tt" !,(~asasoaas. L, ss.- , a Fl 1ns-s~aa~m5S
C-1'1,T111'l l O S-1 i- szi. ''' z ,a 11 .V ,I c aa s I11 Os sss I la ,. ai iO s i 'a i am,, as Bli lon i s sl n s a a~ss s ii- ac. ll accmaa-aa ,I" msa a. slaesc IelnEE P/AR/A, IIOE A~eesm a. mas-al n-_Ir -1a. as.1 1 ;1-5!:- flC- IA R GA EA c -4-, S a a al-.s
LA MAi I/A ,,I;. A, CIO _A AD R ,m Ias e to aIao_ IA 0 aaaaos .- ,.51 ,.5C O-7iCs al masasCn S saOsslesAaaas- tia a.aa painaa-t9Na
iqii Pe1l III 7east ml Iill I a-o-s- sss s l'__ ;I i V ,,*_ _ __N_ IS R N A CA E I A I A _. C' s-SasP.s- o a, pll"a .
s-a p osds 0055 In, gaa as -, s -s !; s larlo-oss ,,, s eoassaa O Ns in ~ IR NA s-O I A E A IA i- ,l.si sIt l~t las 55 s 1. a --ee e ClsSn. a Ic ,l'l soam -sa ;,,m mass sass a 'i'ioS ass.

olsi "'aal ,smm C 'ci is sa as saass saSsa s- a msaa. "In.s,
M AQ I C SE t !l ISN ER ili MI RI LI 01 C -,ST pa5s,;c, o'5 221 Te-eloos" r I-tc"asI,,ce:,A, saas, Is-,nasna .-i. I ,- 5 t. -i- i ci- 5-i-- a sass-sa-a am
11 I-Oil1I I111 1 ll I -_ssass-s. a l AIi S-55,-Ass iiiaa a ss-As aaa s-a on cu ss I' a-sa", ass Caa -iai, s
11 RIsa ,, osai ,las PCO SAIARD 120 l 1 :I-,- .II 61I__ 1I- si's 'T msas ,sas a s a -ss s-- --, as-- ---s~s .- as As as-asrii aa"s 5 i, ___ "
,A S SI,' AS r I55 1 -II r N i la s a-a ~ a s sa a Is i s a c s s ac a s a s a a s as s asa a a ama in as ss
V-l~1 sa ss-asa Iens sas ci. II" I .
. l Is ia s re- et I, A :co an se ,o i a b t I i s asa I al ;a sia Is '_ais, Ass Is ass ,,cia n ,aa~ 1 ~ ~ -- TTAs).I-1a-oss-,- ;- 1,ss aeaacaasasciin gas
Jaa'imaeo L C~IC C .ao orC bsset ilo Aspaaasysalesnij~slir~sama-Ohas 5 soa a3 a~e~o~nA ~ AAETURISlOSa, I s, 0Cc, acscs Tlsaains!as

",- i" I- ,'. 15a -S a QlA-l '~ 0 -AL1I'l.a A . Aaa_ ra
Tai- hoese res- __ ____ _ HOE MA N _________________-_AR H lO N PT LI O I-,-, MA E IA E DI - 111 CON ,, RA E As-ms C$asp0a IncI' "~la~ ,oaa e-s -sia Ii -a ass0s Iss oasa-t. ai a-ass-as-as"" i, "A
II las Ialsaa S-is. AA ,i PES R DI ME/A D -~a I-s .s~ana a. sssass aasas Aeao c esins a san ,aossa "i _an,- I
-~~~-. smeoaic 'aab ca-I. n-- tI-ro Iislcs lanll Ic.o .Tllc I S ~ s ~ gai a0g sacc pa- a-sm-a- asss 'A. AJ a. -ssOals Si p ,5, I05 .s _0 s,
1e;al ,,,, 1",ae 1:aI aceai ,0 :o-a I lec a. cc Loin coaI I -C ; r I ;- 1,OL/' A 211 D, I /A s- "oeg' palio es Eauc- -A fM ~ tf1 -en is Ii ,e, iaaaci sal 'd 5. als saas I las Cmasa.!

[orsle as as"' sa. A-ll Relin- -555 5 am .ma S, mas s-sss Isssi A15 S4ad S i.
Sesilo iesa I-b 1as glA Ia iss N isabla T" IpId1C 1 ,- ii 0, -- I I a a aS aa 15, CL, D basasS5 p",aas awa -- a-sass-L _* "sa a-asn a gsa m aei
1 2 2 3 1- 0 6 4 M a l c o a a e e ar r a ~ a st-s ass so as m a as-A c ies i i is m aaa a os- S
pi a i C a s e o a n a c a A S A T E I R I A L E S Ie s -a.~ s-as- s a i s is 5 o s I e S a c l p e s to n al-as h a r s- j a a s a s a o a s a C S i a 'A tt las-ian ~ ~ ~ ~ ~ y fii 5555C sa DE FAri/ Ar ma iS, IIsse_, Srx qs In T-~as as" ia a. a ~ LUIL J -eaa-a amesailes pLne sas sas s o- 'os s. ao a,- i.- Z Sas aa s a55_ a i-.
qilma ~ ~ Iaaas~S es-an ,-asaA-a. as- Is-1 aa oass rs piqu0e p ascaala a~c~s ll '__ ,,scis iac o Ile~ assssa
al-rods.~~ ~~ La Reosi 8-a iIe s-i IEn esI aas c- s A- _i 1-s 'U4P Ca-aas-1 a- CAll ,a Carl s s i~ssas c s aaa aas

11rse m eo i ass i --dcsllo Iacoa paa dle.m raiae al a T',id i %o E'E 4N E N/D 'o- .;-- Z I-S C a I-- a-"sa sa Iss~sa
ikll los Isbn I~tics Ala Icsm ,e s-7c I~n ,O S zs ,acocs Comp o i A sans amscs .o sal- I____I _____ ______ _____ _____ __!___ _____ ____N- -____ ___-00 a a OaS IS ss l _, s. i- il -- sils Sa5.i tas -.a s.5 - -t,, ,,, ro dggrbrcanscm. -slE
35 S~asa saq 00 s-sles-l I Olocoi Isd Cs.c _s mlss. 0R l 30----- -. h 1- 4N is sis a saarO I--- I5 MaM# .,,"? I'iJN IS E N oss-a S Qaa .SaC, VEA-DO sasaaas-asis ~S


s.a-ss Naa-ac Is s5 S5.saaa aiasasms-i sa~~naasas~lslis
a2ELE BE F cI t," .-0-!" -M 1 00 aaa :sA~ I- as5551 i 1113-5 I01 -~seNm C assmin asassa grav. aiMlasl boddit AI1ras -mas A.55 -sam.rio

AMO (Xf 11. ARK, LIE LA MARINA. NTERCOLS .21 DESPD 90-PGN E t.l

AL QUIL EBE S AL Q UT LRES ALQUILER E A L 0U~ I S SE SOLICITAN SE SQL C TAN I ,F CES ,EE'


-_-______ _ ___ ____ ___ _,___,_,_ 4CH t 03 1 I 01 VI

1~~~ 111 II ,111111 1*1111 ,I 11111 111 00001104 II,, 1,1 .
t1111110 I .l ll- 11 II U ,1 _-ltll.1 001. 0 ,10 ,1 -1 .11 ,I _-.-1 -11 11111 .1 "I' I401111 0 11111,0 1. 11I1I 1,1,,1 *I I1 ____._________,."' "
-11011. I1101 ,1,1 I II .1*1 1011l1101 1,t1 ,,*11111 -CN~ ,A P 1110 11 101* II __ _ _ __ _ 1, I~111 -, ,, ' .1011111 1 1.1.1. I I ,, fi11"'- .i. 7 ,. 11 .1. 1 ", 1111 11 10 1 *1111111.1,101.1 1--1I
111 ;;11 W11 ,A.10 ,A -,0 I 1.111.011000110001000410.01101-11.-00 011*11111101H11,.140-11 1101 1 1' 11. I10110111 1 11- 11 A 1111* 111011111 10
0111011*111111.1111111 11 ._I-' -_______________1 1l 1 A 14 "II. 1I1 II1 ," i-;","" II. I.
I10 -~t 1" I A. A, A 1. I l 11 1, 0t- ". 11 . 11 1 I01111 111 1011 0 1 1 .0
.~~~~_ U."' 1.171111'- 1111 1"I",1 11*o, 1o1. 11*"0I01 :,1 4 .II.1. I'I 1111 ,. 1 1 711
1 1111111*10IIAI00 01* 1- 1*11l,10*.'", "' 0I.1 I I rI0t11.0,1I :0,N,0- 1. II. I .
I_ __ __ __ ______ __.110101111.11 -1t0101ti' 'iit~~ kt, 0I"'""lI- 1.:,Il I1 : ." 11 'l"'II,,II1 11
111 -1.00 111I 1 --l' 111111-*1 ,,, 0.10.1. 1110.*0,111111 I 111 1 1 1 1"110*1*1111 "," I 111101111.1*1.0111 1 .11I
I11101 """'It."*0.111 ______________ 111.1.101 101. .0 ,, lI tIl ,1 1
*11, 'I'll 0,l010. 110.00111101110 011.1.11l01 101101110400,1*1110 110 1 1.10 10110.*, 1_.
__ __ __ __ __ 1*,,," ,,,-,,.,' d r: 11110 U1 01110, 1,, ;1 ,1 ,1 11 1 11 011 1. *10 101.
-,,- .111 u1.*1l1~ 1. N.1 111J, (1 A.1 1,1 I'i "1* 7 " -11'.11.111_,'1.111 I _______________It ___e _11.1110.0ii0110.1 11-0 1.001110.1. 01 Ill-1 00 .0 0 -* 1101, l1111.11 -.01 . - -- 1 *10,111 1 .011,
__ I'll I ?;111 ,ll t 11 11 l 1111 II aI _ __ __ 11O* 1V101_10110 11l*110111. 110 I __I_ _!__It,__ ___ ._ I
,U-,_.#- 11001- 0111 l1-.oj- -1 010 1111, 00I DO t1.*01 01 " ,r I" .;I ,,_ .I .0.1 '. Si1R -', A il ALA* 1 .-A.A.1 I 0. *1. 1 -01111l 11 01* .1 1111"'II 11** .01101*. 01000.


111.11000*111.0 1111*1.1 .31 1 0R- 111 0 101010 d. 011010111101111-11I 1I111A1T, 01 '_ ,- 1 _1 1,i I 1 111, --011 -- *l*,001*0*l*11 0*1110 ,
1.111-* - .111l0 -111111 II -11 1 ,, d,11* I .14 I. ii, 1111.0 ,_" *101. .01.1.t "',11 ,,,,, 01 1*01 ", 1 -!!-*111 11 ~ 011 11 1 10 11110. .
001.0**110101.0111110 111* -1c, "tII -111o~1- 1 1 O i .* O, ,- li I. f,1Of ',;a1vrilOt ,, %
I11.1*1111111 -110111 ,.I "W'.1,01111,1 1111, 1,* ,*,,10.* I MP11 ,I ISHOVERi ,4 - i il1
110.1 -- ll111**011 I 1 001 .0* A QIAA4 II ICI 111I VI11 ii.--li7 -ii-.i,;i''6:_ 111. 1r"1, '-111 "
11 111, 110l1*1l* I I. -1001 -Z_ t1 ""t,"" -.0 1 ,,i" - 1l.11," *,*.l I'l, f- -." I. .P-Ili ,','_01. I'.I1ll**"_l II' ., ,, .*. i wcl. -- -T- 111 -411- I," 21.
1 1., _0 6" Ili,1.01 1 1*1* "I 11 -1t i. .". -11 1 010 11 -1. 111-i1,". I w IIT l il t -:,- -i,, :i it - ,",Ili" ," I, ,I11 110 I'll0 I~ "I "Il I0 "It 11101
0110 ~ ~ I 11111I11**11-,. -0 *l*1*111*l, 1*11 'ti0 1 1111 11111 -,. 11,110 -* 11*1 __ _____ _____ ,~~ I I 1*111 111 11111 mkijt1
__111 .l,_1- 10p101 ,C. 1. 1*n1 O -101 I0*1 01 01* 1--101 01, 11N l -,.C. I 01 .- *~1 *111 1 11, 1.1 10 .10 101*1 11 111011 01*11 1*.0 11. *. -U- 11.11 , "
1110O.0 CALL It*1 X11111 tI arrllm_ I r_ t__
la11111~310011l13300 ft"; _"It. 1* 1. 1 __ 10**110*101EN 1*ll1RA 111*111 I.101 .1*10.11,1010 11. *1l1 1F C J "IA' "",.i3-I5. I ,. ",- ,,I,, i
t;;X3l,,- W.II. .11., I-. l1 M0 ""0.1011 it10111 .110 Ii i111 Iii .N, -0*1, 1110 1*.11111111111 11.10.1 "1 I*
IA A -111011010111011111111 1111, 01 10,II- Ol- 1111011<101.0111100*,11 110 111111111111 11 *I *11*101 .1.11* *1111 Io I.m --I
1101110. -' F 1111.141 0,,.-, AS '. 01_1,-I lel~eI,, ,- 1 ,1411. I.1111 .*l0011-*01*11
0011111111111111111 1 1 IAL _______U__131_Z.___,_l__,- 1,f ,I"I -,7' 't.CO I I 1,,1 ,I-- '
110 11. 1r- t- 1031031 140 1100 01.**.01.10.1 101. 6. T- I I1,11*1* 011*, 11,:I,.10 .1 II I 1* 1 1 I I 0 1 011011.1111-0, I101. ~ ~ il ,o fie spa-11d~ 1. 4,10 1 -I 1111111.011 t11 111 -10It~,10 .110. 11 10 I *110 *0 10 1 .~ **1t.1. -,--1.-. 0 1111 1111111 1-1110111 .11*,
-.11 .11*0*1l0100 ." 104I_ _.0._0," IIII I-11l l
-.- I.,A 111t A'AE _9Q111111 tL.* CA L I 1 11 111 101 *.10 t0 .11, -T.1*1 ,11 11 t11111 11 0*1.110 1101 1101 111*0, 110 113 ---- I $VW f I.,
;1 O'I o "Ill o 1*10 *111011 130 '"l *11*10*1 .1111i, 1 1111 011,i)- 1,.10 !1 11 L I11*111 _____________I.101 W.111 .14 11011~ c T-110 1 -111 ON -1.* .ZII. ZIR .U, -- 1 ,II 1 *, 0V 1 1 1 I 1 111 101101101111 %,1 11;T" 1 ,,, t11 I t 7-1 1,011 "I 1 III,-U-1
--.111 1111*1 T. .tt a l,* r0*01 TAI11AFL 413-,V~1 1)I.T A 'jTE LA A 11 I1 *1 11 I I1 I1*1* -1101 -_*1 I. 1. -*. 1 0 -_01000.11
- 1.I 00*Vz;,;t,, ,,I11J.A1 l I3 G1 - A101 10o1 10F" %1 t1 1. I :: 1, 1 11*101 , 1'*1.1111 11*1.1 0 1 0 I0I I- f 11 0111 0111A
IT,7-11i't,*1 -_11 I. .11 "*1** 10 110 ,*, ,, V1 -11 % N111 1 1 , ",'' t 11 1 11
i'l01**1010111o-3I0.11*.111I0 I. I'll 01 _I_"I_ ,,'11*r*,"'
SE, -LUL E,4-i SA -OS _____L._______Ir_____I 'l, ,,, 1 II

"i -l.111 I ," . _--_; .,I '': 'A 1 '- 11*1 1 11 11*111111 II I I I 1L0,II1111 III- -a" -I , .;

-111 101- I1011000 Y.1 0,- Al,- ,1 A- __I -- , I 1.111111 *1 -_1000 000* 0.1*I1
.11 1 1 01 1 1 3 101011111*. W ',', C 1- 0 d1*--100.111.11__ I. O F C N -11- 1.11 0. I 11 I*1.10" I.I0 ,,, i,- _, .
11,. 111*10*lI -TN O ;_ 01111*.1.*3*1 .111 1 11 1.1110,.*0,1o*111 I_ __ _03 ID I :II '1l'' -.,1 !1'1_111 1,;.'~l." "
*1 I04100151-t I t1 I 1 1i 1 1
1 d 01" 1' 1 1 11-- -* 1 1 .* 1 0 1 1 1 -1 1 1 * 1 1 11-1 0_i%1,1 1 0 0 10, 1 1 1 8 0 8 1 .0 1 1.-- _I I 1 1 1 1 1 , I - I ,
I- __Ii I_ -q I_: I 11 011010 1 1 101 "11~10 11-1110111. I .111*11.00111 A'11111101 EoIt1l11
01.I-lt ,.''",11111.0*, _____ ___ _ -! ,-. ~,,.r'- **111.01, 0I1**I0.11 I *.11.1*11.33 111.0*1110*111011, 01101111001*.11101*0.
I., "I il"_ _ __I_ __,_ -._ _ __-- _-1-_ __N, l 1 I ., 011I11l* ."', U-- T '10 : 1 ,., 11 ," _", __ J1 I
,,_ _*111 -,, *01 10. 1""L.* I'll I Il !.111,-*1 t ",, i_ _. 11111*1 3111 I -11100010.,0 I
10*011 01 *111 111 11 11111 "I'l",0 1- I *1111110 1 : '", ", i, 1 1I ,\ N(D (1 '
I 11 -1 "" I 111 14, 1 I 11 L I 1 . I I1_111* -0 r." 1*_ I1110 i''11 -1101*0 r :;1- R111110110111., A lva
00*.1*111hi- 0 t*0-1.*11 *01 10 .3, 1 "I I01 0,,0101, 111.1111*110-114031 I I I -, 1 1.111.*1.101 0,11o1*. -0
1.1 1 -1.1 **10.11**1101 I010011.1000-1l, __ ____ ___ II __-__ ___ ____ ____ ___ ____ ___-___1l.*1o-.*I .11111110.11.1.1.l A11,111l
1.111.010 1.0.*.100,11 11101--0*1101 110 1101 1* .0 1*1I1I01I10I111 1.11 .A:,1 H-' 111
", 01 *0,1 **.11o~1.1* 1 I o ,_1" 10 *,,, ,,111,l*1111.1011 -,1**1*1.1*1*1*11111. I-- 11*0I101.I*l*1111.1114I*I101
,,11,1. "I.- -i*1 ,-, I**1 11000 __ __ __ __ ,, 1 I,," ,11 I,-11*I11*011111-1111,1-0it~i
11101 I ," i 1 I I 'I 1*111*1.11110! , I "1111*11''.1111II 11 ', 1* 1 00*.I ---0111 ,, "*11* .11* . 00 ;. .1111 0 1 11111111 1
__ __ __ __ __ __ e'.1*011011010010 0*10 *11110011 111110.1 01111*0111.I.t11*II II II 1 t11-_*, .11 1. "o __.11 1 I ,7 I VP .1 0 A 4.moJ--.0LII O1, 1*1 ,10 110 ,~1 01110 I 110111 11*11.*11111041*0111110.01111011 11
_ -'~~~~~~~~0111*11.1 I l I, l1-111,I, t "I ,._ ,.11 ,. ,_ _ll,*0*l11011l.0 I .MIRAMAR101 77--__ 11 ,1 11 11*1.1 1, r", .-lI*",F~n,',
1.0 Ii,.1 11~ f _". 011 ,- -11, I~ 1l-10, 1* : I_ ,1*1.! 11* 1.11 01.111 ,1 .10 0, I0.011 I, It, 111100011.111N1.0110 11111,0 T11111111110 I01*10*11 1- 1.11.1011 110011 1*-0111t -- , I 1 1 J J t ",rt'~ 1 o111-*1,
lit I_ 1 ,it 0 -b11 110. 1* ,-- ,1 -1 1 ". 1 *.11_____________ __1111 0.1_1 .1.110.111, I-*00110.*O11IO f .1 .1 _ _ ,_5,_._ _,_ _ _ _ __. A.
101*10111 A 0.03 A 1 .e 0 11 0 11*1111- --, 1010 11.1 00 01 011110*1 .0110011100 .01111 110 l10*1*11101.0*. "I"1*0 1 1001. 0111.I0.1-0110.10101111.


I03111110;,, .1101*1,1 1 I11 0101 ,110*11 A ,,f 0ii33l01*11l0,0 *10 3
I11.011 1,1, i *1-1I1 "I I 2 _-MAAIli.*--110000-1111111111,101.1111.1-1111 I -1111.11-1110011 "'0.- 1.I I'l i .If,

AL U I1 N N .A ~' I- "",,I- 1I 1CA; BI 1I --01*0 *.1 1, ,1110*1 11 00111011 ';_1111111 .1- 1111 0100*0 1*111,- ,I ,I,- 11.I 11~ I.10111,1111111. _ __I_ _ __I e_ __;I_ _ __I "_"_I I -1 I ", ,1AI"" "EA T M N O 1*0.i O IC~ S II ," 11110111*1100111I< 1 Ii ,,, ,t. -, 1 -1 -6 --- Wt h - -I 11 , -* A
__________4, ___ _____v________ _______ -IAV "S" "E. IAIDIR I i.vi l1 JIM* I0111101*1 -11r:' 1 II 11111 1* 1.4111111 ~10.11001 11
*001101111.1 11111111111.00111.111I*1'I',1.1101'1011111-110:011 II .1.11I1:t1 111 1.-1 11110-1111*11010I4011.11*11011.11.11 111011*0101111I10,00,111.*I1*I1*110 4*1I101101010111110"I.
03111 1.1.0111 01*1111--111 .01111101111111 _ _ _ _ _ I.- -1 -- 1 -WiI t,1*1.1 1111111 ,11101 I. 111011, 1103 IN,,11,1. 1 .l l10. 1.11 11 "ll, 'I." ". 0. ,,,,

111,01 1111,1*0 *11111100013111 1 ". 0; *11111*0111.,, , I Ii 1


11-1 1 1111 ., 1000 r ,.1*.* I1 0013"'ll111011 1 1 11 00 10 11.1.01.11.1.10
0110*011 **111011*11000, 334 -1.011 111111111,0,I_10,_1_,0_1_1* i_ CCTTSA P~x 1*01110010 11111il 110 'rI' 1-11.10 0 133
H000 0 1 _0l*1 67 -1 i 0*101 ,1 1*101 1 111 I 0101000 .101100 .I- ,,._1!1 ---.1--.-,,- -iU, r,;I, ,, ,_ -- I,- 0-i 001-1110 00OT RS- -t 10K.
01 1 10000_ _ _ ____ __ 1011 10 11 -1 1001 -,1111100111 1111*111110 1""IIU t - 'I11 ,I ,I *11 t_,," _" I,,, I 'i ,,""T l" ,' '" 0. ,* 1 1 111111000.0 .1*01-;" 11*11.1*001tit101 ,,it011 j, "it,01110 .- ,x, *11,' 10,10.0"'It
00 10.1 _i~ - i, ,r- lr 1. 011 0110*11100000**1000 1- 11111. 10.10 ,11 1. 1.01.
i,_' 1 111 -1 10 1120041-1 ,-A1010im 29I
"I1110 01.11 ___ 0, f' CjcI-S 1 ll* IE E I030E 1" 1 1 2 111 -01111 ,_111010 00101 011 10100'I. I i 11 111001 0011.

111 10111111 1*01, 110011I~. 0 100. I 1.1lt 1111.1 11*0 111101*1 1,1 I 1001 11*10 101011 -10 1*110 -0- I.-.01 *111 0e -*11001 l l -1 1 -011,
-,- I __ ""', ", -- 17*nzcI, -,,, --_0I. ,*.I'- IG1AF1 CO0PETEN
10 1 1 I 1 - 0-110 ', ,, 100*4111t1,, . " 111 11_:1 1 11711


T01.101*0 1-, 1100*10.10 t11111 4 91 I041.10.10t, ,, ",- ,
Ii -7711-1111011011011110011-1 1- I I 11 l L ,l1_., 100t--, B-- -OTAj "01* 01101I0I1I11071100.01-<--,0-1-1110110 111011111101101.10110101101x1110n1e.110.
I I' 1, ___ ___ __ _1 1111*1I *110 1 1*1100, *4. 32,
1110,1I*11 ,,I, ,,,- *0 1*.; .101010- "," 1 111-10, -j '. "I, ."O, .I"'010 10 I 11. 011* 110 I, *1.01*1 ooo -0.I v-a eIT3V 5411
"'' I- I, ,,- t _- 111. ,- I _, -, ,I ," 1 1 I 1 I3 11 01 1 _10 11*11.1 11101111 400001011111._*1,. 1111,*a.10
0.1 0-! i, 101000. 11111. ,- 100100 010. 110 1 11111111, -. 1 2- 011010 "111 111110 10010 111 ', IIt_________ 0100100I'l I11. 1.0I' .11.0 1111-" "; i -ri1160_100 00
,_*11.01 11, 101010- 10 0*10 0.-I 10T1I, ",' , 11.I' t1111 111 1 1111li71 *--1. 0 -o~0 l1 0 ~ 1 0. 11--.1
t ,- ,,I ,, ,," V,,, I,- . - -_" ,1 ,1 1 0 1 11 111 1. .11 0
,11 11 --, ", "I'll, !101 I 11.1*. oliii11, 11*." '"00*1 -1* 11303 I t, 0 1 1 0 0 0111*1*00 I 1 111 011 10 11 01.00 I .I,, 11.11 .1 o00*00. ---tr 0.11111

----- 0 10 .71 01 1 1 1 111111 .11 -11. 041:1.10_ III, 1 1 1 I0. I1 l- 11 11-1~ .Ooo*1101*1 111 1 -100111 -A -", '1,c _ , -1 0110.11 I 01 ,0001.10.11100
01000 001111. 1-1.-* l10 I.10, 0111 0 1111*I'll .01110*1011I0"I __I-- - 11 I_., __ 11_.__.__%__ 01-1-,-1, -. 1110. - ', ',,, --:," IM
011 1.111 1 ", ,1. 0o P;1111*101*11 11010111111.001011111 I'l,11111*1*1101*
I.,*1* 11 1 *1. 10oo1l 0 I0 1111101*1.;t 110 000101 "10*10*11111 101 .111 10. .i111 0101 11 00101 1 I -. 0.01110
l~, r .1- 1 -1*. 1 -0 -1 A010* 1. 111*11 .-- II 011 1 11 ZI* .II1111111 1_1-,101.1101.10*110*I0101 . ,11__4. 041,1I11_0110
011011.~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ 01 01 0.0110100.-000 -1111 "303111* .1* _'' _111.10 1011 0 1.1.01. 0, 1 _01*1.1
-1110*.00*1.1111 111 1 t001~111 .00_1- A O E .16 "- t00.001 1001011100000 1104 r10"10 1.*1*1'11 0.00.111."01t'
_ _7 1101.10010, 0100 I11111*1111 c1011101 1171111110 , 1 'j II Ii .- '
________ 111-1 114*10 1001* 000113 ,l11 111101.1100 I,111 11 1 W; 1.-.I".I I II n ; - .
01 111.31111-- REN .140 1101 t t* -0- 00 --- 1110. III1 -1 ,, 7 1.101.A- ,-- I _ .1 1,0 0.1 0* 0 10 0 , ,1*1. 10* 1 ,U-011
t" ,,---, I~ -.0.*0-_111.1--1 --0 1 -10I l U i0, 1.1*10110.j ,, t ,
0._1 0 1'01** 1 11 1111100 100110 11 -.111 0, !--; .0 01 00.1.11 *1 1 .11 . -( .1 .11 "Ail -11 -.001. 1 110 10 01 110-1 111111 0,40*
-~~~~~~~~011 *1 10.-1I 1 I I , -,- _ -- 1* 10 CO .I ~ 1 1 .1*1 01 1. 0 R*11 nit 101 11 1 *
___, 01.0 10,11- I I 1*11 -11111 00 1 .11 ,0 1* 11 10 I0 101 11100 -11 1*111 .-111*1 .1 1110,. 1*1 1**1 1.11.1
t. 101111 0, I's00 10111011.1 01101-10.11 10 1*11.004 .-.1*-11*.11.*-311._100101111*1111.T !
_*1 011011 101 11100 "I" 1.11",11 I 11 0.1110 10*1001t,- 1. - AIIO *-.m
I, 11 11101I1.I X,;,, 0110 ---, IIf -_1 1 LA TIIA -=.4504 O_;_________.__________-________ -_______O_I____III__ ,.__t_,iI_._I
,, i "i.r --1i 1 11010001.10 0 - ,11 01 .1.101 -111 -011000,0111 031111110,1 00011.
,, 1 1 1 1 1 1 I -1 1 -*0.- 1 1 I I _1. ~ ~ : -01101.0*13 11 1 1 1- I0 10 1 0 33 1011101015 -A3 111, 1*101 "I*0,1.111 ,,_1101*10.111111<100 *1111100 00 .01
_____""_______ -____,- 1,1 1 ,- - 'i.iT i"., AA k ii - IT Il "'l .11.11 1 ",5 O311EECE ERPAROti
Ill_ _.,_-- l_ ____ 10 ,- %I 1 ADA i I1 I IADO 04.1 11 1.0 04 01 01 0 1. 1.00 0 10 1 1 1 0 0 1 00 1 1 4 1 1 0 _ _ _ _
00100110. 01 .010111 I1I*0.111.1,101I.1 -i F 0.01111111111 11-1--11*-.-01*1111, 10I0-10*111110.-0110*1*11110.110. 11100 10051RA *10 110101101*11100 I
_- I.0.1 0 _l t -'0101000 1* ,0 t-10 31 1 100 l1o,o. 01100 1101 0101 II' 100 .1*11 111.0110 A0*10101 C.L440, J1031004. 010 0 0111101 001 ,1001.1 010~t~ ofo*Olvo C

-o 00110 ___* 325 CR515 I.1 01 110 1111 ~ --1 ,. -,I -.- _- 1 1-011 l.
010100.0 110110:* 1 -L*t.-o, oAlo.o01.11 CARMEN00011111.01000 4u10 101110100140 411
AA 1111NN0 1101 -- .0300 I01t01,,_%1,00000Il I, 111_30, = _"'L J11
111011 I 101 10!;7 *. I001 1.0,1 ,*.03 01 1.1t" ,--,*.,11110101l011 111**11*10 *1 0*10,00001 01.00 19 ","' I O.11.lo'N~.11AO
6, 11011111 11111111 4-.1 "10 1 1 0 0 1 0 0 01* I, 11 .01 11 001 ,11*111 7111*1 1001111011 1*1110,111*1*11 1.
-0.-i l ," ,'110400 010 .10 00 11 011 ,1*110111*~11111 1*1111 .0,.00.11101*.10l~.0 11111111 100* ,, ;I. j0.01*.0 1*111.0.11 -1 0. *11l** -1.1 1 10111111 ,4 01 'I i i *100.0'11 I -.",11.1 1 ", I 0 -SI1 A

SEPTIEMIBRE 21 DE 194 PIARIG PS LA MARIN A LEMPLARI: 5 CENTAVOS
C9ME NTAR O Aidsrut (tttdoe# kM il. Ahirtoatr~tsi~o f A(~J1*P seSeadhzet~frentilof~tlberft14res .
Pow JOISE 1. PIVERO Repereui 4 ttetord ,nw w de Ili '' --1_1_1_ -------1, Ljtzivertid.ad t, la
L 1-_~ -,lpbla 44 "4~ el B~itai nJeoad 4j 44ridI ^-"! ____1_____ 44444, 4 4 ___________ an 44.444444. iff, '111
.1nato & ~ C it IA p a 6n e. 44444441 pr~tnt -sfo del~ hehi nt 414 -, I,
I444 C. 4, 11r, 44144d &44 4444 441 4444 44444,, I t wree1 I
.444W44 4! 4.41 4 -il I , .' '' 4ai-l"Inp t dyan' _4
Ucllo1 se414 444444 4444444444I4 a fu lO44 -- tSt. t 1 ,,i~ -1 f ~ ~v~o uiA r o rnhi efb lwoilL qJII 0 "
sasa:p444a 4444444 14444*4 1 ,14 -444- ,ugnn~ 1,4 *4 4444 411 "b1-,,,f~rl )i, "Ia ,, """ dd
444 -w444.444 444fa 7* 4444, 44 144 -41 -- 444 444 t11 I 1 4 ""
44 vrtddCnml- d, "'' "ltI id 4444444 44 4o44 4444 I, .444444,l 4 444444 4444 44444 oItutplft 444 4- I- -1-I", ," 1
.414444 4,,, 4an44* d 4 4, 4 4444 4 -4 I,41 '- 44l 4, ,4 444 4 I" 44 I, 1o
I,44 44 I;,,",444 4, 44 4 4 4 44 4 44 I444 ," !
14-&m. I~ taim -, ,9 qu p~ a U 44. e ,r a, .44 4444444444444ftI
It444 4 4 a-44 44 4 l 4t4 a n 44 44 4* 44 t'. 44 44 a I 44444 < 444 Dy'. 1 11 I- 1 : I tI, t"1
e4e4e tit* dt t,4 E c4 tI 44 4444 alo 4 t 44 4 44 4 44 4 44 4 ,n 44 I ,34 d- 44 I 4l, - 1A 6 Dp t' I- T ,: ," 1- tila
4 4 4 1 4 4 4-",. 7 j ,I O t y t r d
1444 44 44 4 4 4 4 4, 4, 4 4" n t, it44 444:, t 44 I44." M 4 r i1T' 1 o l w i - T I I I ; ,
444 4, 4* 44 .4 4* 4o 444 t"4 &4n t u tlpi, - I .q ,. d .- U 11 _' i O l- .4444 44444 14I I4~4$4 4 4 1
4 I 4 4 4 4 4 1 4 4 1 .4 4 -4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4; I 4 4- i 7 1 1 1 i I , , jI
44 ae It,, A yn % t, 4 444A W -4C'a"A o, y4 gi ~" a 4444 4444444444441444 ,;, ,t dI : -11I I r,
"I4,44414 4444 I4444 44 444 ,4 4t II 44il,1- tt11 l
44444 )44 al -444 I4 4 444 444 4 4bi 4t ti-4 444,,I 1A , ."i."
444444 'I"' P4a44444.4444 4444444 4444 P 444444444,t,4-,gA,,
141 -,4444444444,l 44441 'a144.4 4-t ,4 -4.44 444 .44 an 44I, .4444- 1 -,I w ;, 'I, 4 4, 44-4 44 441 4.
liA 44 14444, 4444444 *4ni na- w 1, 4,i- ,,, P 1 44 44 44 4 4 4z4 4
I4 4 4 444444444444 4444.4 list 4444 ,4 44444444l44444 4, I
44444 1444444 l-.~. "!444 4 ,4 t '44 444 4A44444 4o"i 4 = _~lli a V 1i*, i', V ",P ,,l ,a
4444 4444444 *7.44 44 4 44 4 44 4 4 4t4 44 I 4 I,4444 41 ,,",,,r.-r ,,
AIR-44444 44., ,e 44- 4 4 4, 44 4444, 44444444444 4 4444444 4444 I4.
44444 144 444 4413' ,4~ 4 ,- 41 44 t i 1, 'I O '' I .
4444 .444441444 4n 44 444444 4 l tn n i,, .'", -- ," w k n o I i, t .I g I I :,, T1 ,t l 4i-1 't 4*.,, 44. 44 -r444c4444 ,444444 ., -- 4, -LI 1 1 -a 'l' -i ant lt'j'r g, 44'' 4*, ; 4 ,4444
44444444 44 44 44 4", 44, 44" F, 44 4414 I4 I 44 1.I 4,,,, i io
444444441444 471 4447 4, 4 G- 444444,4 St 4444I ,1 44r % P,,,I", a',"Iyft,1,'ifj,- 1o~ e
-4444444444 44, 4*. II t- 44II I44 4 4444,4 44 '4 y4 44 44 -_- 't4, I I 44 44",
444.4 44 44.444444 44444 444444444 P* -44 I 41 '4 l, 44 444 IY,,, Ib 0
444 44 M 4ai 44 Cut anytJ S 4 a 4 Alt,4 4. o. F- , i', : '. v
44444444n ti.44444144444 dn, !ij, .,',, ,Id ",1. I474 4- 44 4444 ,444 4, I4- ,I ; I4
4444444444 ,444 44'A.1i 44,; ;444 ,444 44444* 444' 4 -,60 ~~ -Ol- ",,w tI
444444*444 4 it n R 44 .14- ,44444' e 4 4 7q~ ~ ,,1i'uI l li JFItq ' ,:,, i1 ,,I, 1 i ii"4 rf.
,Pi trc on4 .0t 4444 -r 44444 ,( -ue."I N ,r,,- )-1II11?L 1(111 -l I, 4-yA .', .- 1 t, ,, -,1 1,,,I& rhi
44441444444 44 ,,41 4 4 4 ,44 4 4 4 4 4 .-i &1 , t 14, p ,I- 6j rl ,, I1A
44 444*44-444 44 44 44 4, :44, 44 I44 4 ,444 44 !444. *4 ,;4 4444
444444,, 4444nScoci n qet tn& .ur It, a .N 44I44 44 444 -4444 444 444 I44, ,, 44 I
4444amte r~o Y td 14 444 :144 --_' ,,_ 4 t_444444 44,!,i 44 444 4444444444444444- I' ,, ,, 1
4444.44444 4444444 .1 4'ti at 4,Pf 44 44 444M, r' "I- .
~ 44:;44~t4-'~ e-, 444 4444 44444 I4 44 4'44 44 4. 44 44444444444
r'-', -. 1dI ,b44R .14' ,! y 444444444 44444444I4* ) r444444444444 444 44 ,.2 44 I 44* 11I
44444144444444444444 l .-- ,1- 1,,,, t ,,t I ,- r 14444 -, 1 4441 44444444. 44. 44444I444444.44444444444444444444"-4444
I_ -.t I~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~4444~4444 "I4444444 -4~4 444444 '$"-4 ,14 144444 I444 ,,I'-I", ",,1 ,, ,,,,M jgt, T
44444. 4444 .4 I4 I 44.4~44 44444444444444 444444 4444444444444"
c4444 ,4ea,,o 144u i ,,,, 44444444444. 4n4 I-44444 -44444 "i424 a 444444444444444444444

.444444444444444 ,14 -,I, , 4 I1 -*i'44,dq- -4 '4.44444I44l444444444444444441444444444.4'" I ,r,, 1" 1.'I
4*14444j 444 14 44 4 -44 4444"I41 , Il 44 ,,,I,44F1-1'I 14444444I-4444144444444444444444, Y, :-, z 111'1 ~ -, vII, I. .
44 l144444441 '" I, "E~ ELIZABElTH,' e, ,1 ,I i ,
C n 1, '4 - Q IEEKtr A "'ll 1,,I ,I dE'l! t 7.,,, I, ,I
44 44 4 44 4 44 4 to4, las 44444444".,- ', I W ~ il '( '. ,i I" I ) I -" ,1i 1' W~l p, 4 a.4 4 IAA ETA 4 O
44414444444441 -in4-44I ," -- 1 I_1_11___1_ 1, '',4 44 ', - I J':4 ""-''4,A 4 A ,, ", J .
44444444444*44444444 44444444,444444.4444, q, -- 1 4 4 ," 444 444444444444444 ': 444444I4 144444444444 4e44' EI. PARYI, ;- o~w I I I ,ilf,- j ,, "W"'d W "'! 4-44 I 44 44 44' 44 444444 11 44 444444444 444444444444;, 1 ,",' ,,- 4444 444444*444444441,4 44144. U44 4'It'-444 -4*44 ,,-,, I44444444444444 44 4444-,44 t4a_44444444444,44 44--- --44444444-4444444 444444444:4, I44-44,* 44I4I4I4I 44'44I4I 4
444444 6dA 444 4 ;,!44 p 44444444. a. 444444444444444444' 444 44I4444444
.,44444444 I, ,, ]4-.1444447* d, 444444 ,44 44 44l4 44 T I~444 t: 444 j4444 ._.
4444444444444 !444.44444* -l!1 1 OF~tl '%_l1 ICM O / / -' A a n I tlit o : I Ii4444 44 IIIy 'I 4444, 'It itLA 1,",,-1, ,,'i,,I ,,k,. CA RE A C ti'
.I44 44444 44444 44rt 4a44 4 ,Vi 44 4444.44 '444 444 44 -,- M M J
4444I44444444 4444 4 I I , ,e4, 4,a,44p444C1*
de4 ,s 4444 4i~ 1ni 44*44444444444 I l, t I r ,- 1,n" "'l I,,;
44 44 4 44 44 44 34-- I - 111-,1 ;
44 44444444444444444444 4 1 ;44 d 4' 444 4444444 4'V
ciadildair44444 qu no 4444 4444444 I4 -6n 44 444 4444444444444 lt,, ,"A
44444444444444 I44 i, 1-4444 A I, 44 44444444444444 44444,444444444I4I444444 4' I
t4 Smj.r.y444--1 -,li444 ,44-tt -IT,- -,I44i -44-4,4 4t4j,, ,. ,_, ,_",_ ______1t__1_____ _St
4444*.~ 44444444I44 1. I V44 44441404
444O 4444,~ a,*,, 44444444 ,i, ,1 r I Ilt, , ,,, 11 11 lr"
1-44444 T" ."m t 4 I IA1 ;rr ;. II, ,a i , - '
44.4 444444 unt 444 444 r, 14444 -- : .- I -1II 11 j eI ,, ril _LJ 1t
,ti. a444444aa4444i.44It. 14 g La U M .44,d tI!- - 1 _1 aata. 1,I1 I R AT Y 25 T l : tI1--1172 I,
I I44- 4444 -t TAS LR4IYSRSAL : Z,.
41444 444 44 4I I4444 44 44, 444I4-I444444al
444444444.44:4.444.4 CA''i W',P~~s,.I._ MERCURY .", 't''
44444444444 'J, i- cn q- 44444444 444f44U44444 .414' 1,4 4444444'
4444,44 ~~Al 444444444,444 44444444444_-.44444 41 4444444444444 4444-44 444444 I4444444444_.-4.,44
-444. 4 44 44 44444444444 44 44 -,, ; sl -
4444* 4444444 1,4,4<" 4 444044 dcl -4.unr 4441444 -I I 1
act4-4 4snorvld~re 4 44.4 and I44.g8, Iini ,: 1"
4444 4~ ~~ 44444I44444 4444-44444444 4 I 4 e44 V.1- d, N_______,_,____________S._________infini 4444,4444 de 444'.s grupo y 44444 I44 444444 d- t fIi 1;_= _I ,_ .__ ___t__ I _"_. -!___11,1,!_ -_ t ;-


SUPIZET IL ~ NACUIDW~~OA
WA 10 BE LAMARI


t 1 t

ACTUAIT


( AP/l


d,'~ 7

TT ~ ~ pp~G~TI p~t P C


EX, PC/
B14. y 1CCCC /C>

PC/C CCC tT CCI 1W P/ CCCCC C P /41 r.P/CC~P /ACCC
T4CCCCPCCCCCCCCCC /

TCPC PCI CCCC CPCCC
PERTNpP

Vb~p
TA ,C/CCCCCC//CC ~ :CCCCCCCCCP/CCC

IA RI LA MARINA
GRAFICAS DE LA CRONICA HA NRA

Nw US P;D pi3404


iH.

A"!A
,,an ral P.o1 m~ld 0osurePery


d.1~~~~~u Ji -f, ne Evud rney Cad Tr- R. 1

p d .o 1 tordl ar s ifo o ,I ;Is orto nry o
'I 'VI Il AIV I
FRENTE L TONO.V. paut d ~ t-6 ini e ea ak los-) mol -cetis ido d a
ttne va- I- aat-tI atld. A tt 14 10A1,It n-t t tult nI"-tlb.n

atalt. n~nlnn ~ Snttbts, pennt witacenut.An ls la
su n t d Ie #us Wnnyket Wts n W IA wi

ntsu nt r t d quoquItrnhn dtlstt w L na Q"; At n


4l.nWo m o n 4 l 4. canl e t t d Iti E

w u n I tIehdstIa ely trvtr alo Antatl y nav MI

tIIittnr Itn anttaInItr adsIon mae ie y talen A .ntos
aa 1 t stat n ari


de ~ ~ ~ ~ a s s~s 7u nao,, -L' v r '-T
Eravates kt gr n Ittedc nbtt in ednIable,'nn abo11a1on Inellktimosn dise a t~os bombie Tl"yo,
I'f na A n
tnt ttat lt' a
I tel n-tntfnt~l an1rL1 y flil ,I
IIIwt II tn-I n 4Af nd -f4 a=h lte II I alIana.ntnaatn ani an, na n a -, ICZ e I

PTT ded 144 1 a.tt 1-l mm ms aaM. a. fej 1mm

1ann~Ill t-ll tI eea"1 P61
DIARI0 DE LA VIRINA

rJ J J1Ae v ha
14 Md d NxbCom tence Itw eat4 d


11 dort Lib L Z die Hdeo sW of y Vlia5 Yor1 es l

tra ~ ~ ~ e .nt lMao8 nae-tes pwzw hape e aor Edg Do
spo' al maifioaGane Elstan Beamme
ernsM elf derN u un er l tor e ad d'i esto t sa yadrc
on4 In Vb T bana. da mdde dele e i
e r a oel a do oatneladaav W W P Lr l d.ad 1 cea e ac E v atn m e n a ,