Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Full Text


ZJAIIA,'SX-- "I'I -l k
Sac6 t'ia ,A" t I I :ai
C ~ ~~~ *.da sa, ,a ,a .sp a' ba bsa
__I_ dilai. a. Ie aia.aa 11-i Ii -, v ~v a, ,aa:a
A .!!, C, o n d, c i I -na l o ( a a n a _u o .rg a 1 1 c K a d a a s a ,a _pa a c a i~ a i ,aa a .s i a, s a i a i ~ a j i oa
"N on sceario ir a .0a r-nci onb n aso B M~iO~p~ A7bi. a AZ Ds- 1,gi,14ac~ MA a."' -a4a~~ I a n a n I caIiAcaa, ac aldo1o alo, -s-an A cn o sni~ aM obrernas- no og, , a.sia _ as ili, isa >7 ,,, U!n 11. *RESUPIESIE) INGTE! __ S [ "- Ik aiiaaaa


I a P st LoCb 1a o la Co oan No citr do be onar L% !jvcIa! ;,,:,d,aaa' iani a :n Intro' i mn a l ___ GOayyanb,' i
n s-na n a~n s-cror cmo c do!trig" iaaa~A~-~2aai. ia. a,'sacs-s ,,;~;vas- ai'Z2Z ii Z72DE 'Wall. 7 issan a ca ; uaddZ
'gla~ Cja~a f, .aca aaaaidaaaa nasda l ia iiI nl an a'nia '- allasaaaaa
as~, .aI-aalab ci iablbca d'aaa is'iiiaaaaailaa iP
Qa -i0 ia aie l cli i s baiia a as Isia ci t ra II nIAlsa.ac iaasb
Can s-aa.a~aaimsaaaa ia iiEl s-aac aaa aa~a~aiya~~aaaaibial~aaal,.a~aaacca'li .ia lab,,,a' a. a, ad a.ala aaba .,aaaa iasIs-daaaa~sa I
Jebaaiia i o li'aacia zi --- .l-aaiccaa .a an acaa-ialaadiailiaatail-i iai- l d's ~iacaada aa
iii Saa. pa aaea ca' s'aaaicacliyalaalp'i !NO'aa AC-aid. as-,aIaaad'l~~va as Ia aaaabaiSlEL
o''I iisad ,I l n -ablaaa,'' eaa.ala.nsia i kalaaii.em .ii. a laaaaa aaa.a1 a
Ys-,aiaaalear d iibga~~aab aiaa -' acaiiaaa a aaca bidaaai~a~is~ba (J' -lalaaaa a safca aaal I
'Ia aaaap-aay aaaaaai diae-a a"c -191 ia.a ora'ai -P1aa .1 n' dal baild a ~ina If
a,~, IItil- Ilula~abaa Wcsaiaa~laiy' vfa,., no fa~ i lea~ aat,-s,y'.aa',a Qld~aaa aa-0aai.
is-cayf tcialllaac lii iia aaDRaiAaiiinaaal
F-a aa e faaac. b aa10a Ieaa cALa ya-OaI'Eaa aa ,Iaya ulala eTv~, n -t,,s, 'aI 1
il-lci aal idaaa acacaalsa 'I'da. inib !aa 'It" 9-lia aa iv,, __al b. _d ls a l c o a s cralaa i i s
Li l~icds- a, ab aga haaaana asaa~aasa'a a,, ls-',,a' v_ ,iia'c r-, aa .,'aai .-, l,''ab.aba -i~'~i Icala aaiaaedlao
aaa e eslsb, u r dilae v,a.osIs'anaacacla-' udsn c,,d l,,-- a ,, ,, 'a bibi i aa bi Ida. a laa No ,aa,'a enab el-a isis -__ -IIde laialaaaiaolaaa C ar co,,aaaeyaa ada a,,, laldia at,-o-. aa de d ora Fa.,,aI E r-Oa iaaaaafncA oical as-irania b s&n a.e

"Noadliaai sala alale~ircci~ e cso1 "R D ,ai',a~ Ia la,, nici ali-l-a"I j
;b A I aaaa 1 - Fan~ bIa a, -~.a~aa *I l ha 1a-a--' Icadi -baa~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~1_,t-' t11- -a-,iaia C-ciaa i7-a d s,-, 'aaaaai aa, 'aa'_iaa::aF- 'l aaaia aaC laa oa daaiaailiaaaiicis
_,aiaaasaiaah aiaaa"' a''_' ,,' l a -aiab'a a, I -a" I z., j ,- tr C aaaibt, ,I aas ,aaaa'aaa~ a--na I 3aaaaaaliaiala
aaa aaiiaa Fvpa M-aa Is- at-aaaa~aa b'aeccaaa a-iabaad ,aa _, ", "" 1 1 1l
da a" s-a %-v aIc daa ei al '' day Iafeeni pora ys-m nl Raaaaa a el'-'ai s I
CalalSTcaae R D BE E :4 50 aTcOiNaaaS."aidalala-na aalaa aa,ilia bba'ba1aaa 'l Iiataiadaaa1 ta i c- I Isai~ aalalida a is-ieavaac
icIiaaaiaIielsia' xSsiccaineaa I b T l" ,, -t's! _aaaaa no aaaa- -a I, Ibaaaaa sIa iiia bda>d visa cayas aaa 'I' viiaaa e icc ad a al 'ieiaa Daa (lic a ban a~ raaaaaeira- ao _a,,r aa a. llaa la-a a. aal ellaskaa-a db- ,.-. Iiaa a a-aat-a ya. bi-'Taas-aacadaasIabi a, a a;c a _____________ aaasaa'al;-a.iaaca!t
ii caiblai~ds a. l~ s a a aI riaan'ai aa-da a I Sibi laaaaiiai a ,i b!c alp I -aa i ay d [F riiaaaaaaca ca s-c,
CIiaa~ tisac aaisil
aia5yaac .5 adb dae aisa id o Noas a-'eb~ deba a'sa a-aabairu a'-.a a-i, it-i da ab vaaica ,asaald as 'a a11 ;a Ic.-1 caaaaiaa lanai- ",
enL curl niae qu! arte Ae nio" va, an P gn ,anaaa~a a Ircside e '- s-Itai aaa,,aiaaca,,% adasa Cialsaad.a a I,- Ronu no g, an ra rn uge a b8n ddaiaoab ,,ifvi ns t, d in a" aa ia-s-n!a0aaaa.
__sibaa a ii~ aaa "'bs can I!,aa ss s-y It. t' ad asaaa, a ia- a
a, ~ ~ ~ ~ ~ reatiin -aaiiia~aa 1s aaiia'a nas itaaa baanaaasalaa-aaiab ;i d -b i iaaila
aaaanaaaa as-ll caina ia. i ,acaaa a ; d Pa r, a-I' i'baa I, as-iiaai aIb adinb aI~ ran.,a daia-*aasacaba~a aaa - S s---p- o-o o-aacli- n e zspel inar pace bad. aa a" I lliaa~ a'.ad1a aat ali da n' i, ai d I aa a,' Id Opaa- I Ena saa i~GO spas

asaa-a lb- i ac a n ala n late t- d ss- aa n a. 1 id aaa 'aa t-n a" a: bid"i dad ta. Na day, alib t, ldi Is- d,,ialla ab-1 El palt "in i Colorado Ic ,a a a, a a. .eaaaa, ,"
asr s- asbicdabelc wiln. aI t:I t0 q .daa Y'a da si as,a ,aac IIc aaaaaI La disiai a ,aa~a aa~a-a d, aas s- da sIaaya I sya s-g 'c I do cIbs-a as- a,is apeaa cs- ii ,,,"
Cies-s-- -ci ann I, I d-a1aa-n"aia'r-aa -sd -aaa a -Iac diaaaa1'1anaa- IiIn Iiaa-saiik Ia-aia- iaa7 iaaalalala an.IiIIvnaieaniaa cafca aidd aai nna Ies leo s-aaI-amls-ib -ai -a a &- a an-s Ipalsayaa ", '- t I. Is aaaaad Iainia s- I-l Is-i ataa El asas-a ia a -aaly daalaaw bca neaa addial a
al nalad ads-a ia a aa nIiaam -m a n lea a-an a-a--s aa- a'--asa' -I asfdP liaa'satac aa- siaaeaaasas
ai padas a- Is- aalaac s- s -s-a cadia as.t -tc il-, aa d n S, Iil d11aa is1s,-aa d~ aao Elaa-a .ssac.I i
I-1 aabi,,.I.Aa 1,.1 asas i7 ac an I-- a aaaaaoc s-c. baa asI-a"a -sa an css a.I- s-ie- I1 s-iaac s-b- y altaab "as as 'a c raad ; alsa, as- Iaad-m: ila ala
s-l as. a aas- absaaiab~n ~ cadaaabvac s-I- caads a-la-a -as a.dai-Ia s nvaa n eg dcab-ical -Id alOsis-s-'aa -la-asa c Iaiai-I -sia" dc-aiacba a-ba. a als- i dds
dsaaai p a aib as i~i baa ca'ib saaa aa c ss- s ~a-a a -s-a "l "dd aad'ae Is- s-aalasn- 'st-aaaa 7 iala aa--bsa al ai-iail- lkaaba s icndaa"aaAta aZ Il asi
s-s-aaal.~~ ~ a aaaa as-as baa dt yin- s--a- aas-pka- aaaiava i s- a nana ~ s-1ssa I ,---a 11 a. ~ -sa yaci an aa ,su-ai -alsaa alaai ba is-aaciaaaa; -l c, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a~aaa aot ~owid-0-wb ?lI , ,i as asaaiaa ad s-a ba Iakaaaiali I-aii is kiiaa-as-- ca Ima- : ',:" ;
is I.Apl,,. s-.b ayala-aii acaa exa iaadicia ala ai s iaa s-ac' e I I I da Inaaa an acis- aIaa IS Ia ci aa-i al si da' paaa aaa a ssIsi a.- aaca
yl d Ia Iaia -bb aaa ,, ,a Iia cs- a paa s-a Iaa a as asa i'a am aap a iaasp Ii al~-l r.a iaaaiis as aa s-l a Ia ciad aki alaa
-- n o l -~en Yl di ami "a t am-,:I ,a ii-1 fli I I r"
alazlia-it. do a dcl abaiI- P ,- d a a a 11 caa as aeagr s-a dinbv Ii s-'I" a. psca Ia SI s--a aa al ,ayliaiaI- aal-aa a'ia- bai a a-i nI-sssaa
---frstaiidaicab~i, -baaIvaa1 I d.i~aiaa~l--l'aab I' a-aabam b iap anabad aidaaabi'al-bi ail I -aiada ,, 1 ,1,
dasIadb Iaaaasd sai I iati Yi-S, Is-aiaaaIas-a-rIalaac "," la-dta Ia" Paaicns- cd syaaay.Ie a aa-b 'caacid id- 9- bna a' -haiaia I, I is-aaa i ,1Iabs asd d- I nila del -, ,ic acaiaa m i i amsais
aiaefmiaandaoasaiica acai.-s an' sda' 11 -~ n"'-ls ," ,,,___ saais ,s Ma is -n Dnas bia Cileaaa dala, a m ,i a -alia f biaaaS' Ecas-"aaacC1s-a' llallas 7. aaCaa : oa~ia' d- '' ad ia a 'ana I -- I 1 -, s-a als--aI lasasam aa s-a baca ci ads- a. load assP i ba a aaiaaais- aiia-a ia
aaa.as-aa dos Isia- s-i.i s-a csaa cmi ailea I Ii 1 1
haalaa~~~~~~~~dia~~ ac Ia Iiaaa baa -, as a ss-a'a di -b Ia I a' -a dS c--a~lsd ~ySII' m yalsla a~-sa
as-VsPl dc a aa a -,I ala a1 as, aa-a Ioors b dacar n Cat ass I "-Io is- 1 ass .laa a as-o a el aaaaao ePain~ asn. dhva-a s'-i-s s-as

acaa s-is a- Qma .la c __ __ -,-'dbiecli i f ,- .* I 5, a _a. s-asc, I Ia ysa~c- aal Ia s-l a tunaadk6
tab Ii -aacals -l s-, 7-a~ ,c cs-ida aval lailissiib ad lIa s- -aIicl. s-Ia-c-- aaaia aaba ,Im-IdIiald ,Ii a-s-ad baa -a~r bs-a a~~ps ,id aa -s - n caadaa s- I aa iaa f Uniteada a c--aaa cc .laaa,,,a ),Iss, aad -. .p ia.ds- .acs-adticio aaal ia Ia-ba ail :- abal iaa aa~ a alsl a n lab nui i- aiE ,iasIlaa Iba, n In er' ',n 1I "tlaaama "o p don
i'5Ifs d. !, ad ,, as-ia1 1 a- i ps .c ___ vabi -a~ s-c ., ai as- ba iaasasdila Pi tiat Iaaias-an- Isaas c=aazas-s-q ,' d 'ala s-bs-aass,-dddaaai 7 l s- acv sa-s- bs-sa aaaai I-d, dd, en Lnol a,-isx-dda asa css-ci-i s-Oaa,,dCjj .Is-aaia-,
C Ia yai ianaaa Ai.d s a'sl- ra is- a-" am i" 7 -aaaaa da ac s-l -ia ab n. s- s-as- t daliids-b a aaiaidd d I.aada d da -aa da ,,;ll,.idns- Eas-s-A Ca laain csaiaaal-a I-dlcfula-lladia r- .- :ad ,i la 'Iaiabas s-i Ia -~c -si-d dal,, Icala i aaiP an al. ad a- ada li i a .l Fd Elaa ai, ii In s a -aa a d
iai'iaas d-aas -aa .ail P,.m uca'bsa" --a'a nd iia a 7diyaaa -aas, ia l ala'Iaaladl"I ,'id-aalkaialal s-ca
i inal. ealla a Aba' ia' a Ca- a aa a a \ aai -by la- ab- bai. aa' -a y salai s aa Ia dsasl t-aa am' s---a- as caaisaa a aiid d Piaci- b I Iasiaina.
no anbiid d ladao aad a.Li~o u- aaaI aa__aa -a s--, aaaal-a ala m r a ss,.A _ad's s-A 1a-a" Id i _a.aa aaada i- ns ;la a a d.5 _i -caa a. anW od s- i ain a a ra in s-la
im.,a In i> ,lan'Idaban aaaa'a sai I cadddasZiln Iasidc-da-iaaat aivsaA taai-aaaiadn ai- aslns -i-nsaaa la s-ari la a a b 1' Is--shdc-bab, 1aI'a ada--j t 't' Q-'a-a, as-ialabor-Iaal cr-s-s -",ass-d -, I l ses-I ouuat rai
Casbaaiaad -' paamalalaaa di A~-aal.s-a' ib''CIii.aaa~a-ba lb 'ad naabaa-ccacacaaais aaa-i-aS n. b-an'Iia a- sI 0a-'>- n 'd iaaa a iasc c-laa-s-I JTsla-s-aa -s I di-sa-l S acad lsa
s-si-isal -sd- b aaa ai ss-i lscad ia' I a acadliia, aal b I aaa s -laaaam -adaila'aiacIi ss abaa' -ais
ps-ala as-b a's nard a s aan _a ial-al sCo -- sl- : as t laass, ma a "I aI aop l a,, is- baa. 1, Isi aa ?_R ti Ii-hcas ba--iilisP a-aia i'as a nidai roCaaaaaai ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 pa -a I~ala il 's- ads-r aa a- Paald --jdn s-ias--asma~aT-iada-iadeiiklias Uac > I s-nsisa aa ha i.s-i ados-cM akisi
sed r C l i d 'I- c - ac-a as xl alas pic Ins s-a. ai ais hs-'e e t n -,o n al t '
___________________ Ms-as-as- adn Iat r1- -,-r-! tn-aids-aaiaa .acablaaat Iid I s-b a, :~a~ ,a bda i'aisaaaa seVa111. ,- 7.,,,id sa& -1dc.eld65A P r s d n eb.h 1I
aci1 ha ,~aab pslsa-a i- "a,- dii ssad? SI n 1u idialta i esr 11 = ip f AHN T N ddlaciui. an
,I ana-a's aaaid ia - Cnalaa Idi-bas as aat-a-a a a '
as-~~~~ ~ a.lale d Cab a- s--i -ba I i- In d- i li ibiaidsa s-i'as--s-- aala
74) cilda~dat s-s-5aj ais at nornana, e at doto Ed-lLon iaaa.ilail. dacidas
oay aIaala sd iaI a -r :. I1 Iaak- ,-o a s-cuil a ia a -lsA int di hist i I 0gPes-bino " .,1 Ro caaic- n al acxtrir ad l C diii
,---IasIs-C4 s-i, da_ s-a daas I cictg:snc Z, dc caaa-a s- aI oa-,1i "= Y ~3'~p~,, ,tH
di$a.p _i- s ,, I1 ', optl ,, aaas as- diea- s-alas Id asi aa l a Ja za n. s-IC. V 7
aaa~ .d ai~ a -aaa O a.- ab- I a la cain aa-al d_ aIs yas-. 'i-h a -a ld-la -, s- a' t,,s -in s -,aaa- Ic i- s-as ,, a s, s- n '- amaid ascams nsal- Psaa s-- -sa- aaad --va -s-i aa Ia
i aisahi aa ,c as at sdla ac ab-sa Pa __s-s- a s a It P -an a sla- ca I sin-d P"aiaa-ai bn dl CcsIs aadi-d aaiS lai -yasi ams- adld ca-la-aai aaala
Pas- Ia = ,, d' ~ -- - I It f_ 71 a.- Ia a tllr I r iaaiaac I cisas di s-a am Is"t b1 asa-a11sla-asa
aais i. ss-ss ,aala ,aa s-i aI s--- vsas s-a -iS s-s-ba la adssi.s-lssaaaatsias-I- c.s-drs- aosId ddasn a-9--- ba va i.dci caa s a hadaa
a = v-ciai tooa= an Prat~ ait aP Cao- aIiaa ham I-iaa aa 17i I.
f aaaatPlde ltr ipari a dd d lla-as I-~~~- I ba aiala dI Ia-d t a I, a-acaas-si Suiaa'sc -, s-i.ss-saa asslasdypea I idcaaIs-aci.aIaads-anacaa, dd-an
aiaa tcIIc si ,I as aa Ii iaac -c aiaa Ia csa -sa ________.e_____________aal, s- a Cit lc~ as- asidll """ ad ha aavmdaa a' 'a- ,-ia bac-a biia-Ei-a P1sa al c-lh l i ci a olasa' bbsbaa ibb a-si. aalci i aham iyaai
'r '. P In-ii a a 15 I a ha dl=',aaf-ads- ialiaiIadaAsaid
is. LA s-v s- ais-s-ad Ic s-a aaiaidamaa t
It% 1:i. Ia a--o a. rI~ aaaalaaa 1 s--saa __ aims,.ss _- I 0 da i viAs as-s-Ian s-la ii.
d. I. Ia pa, a ci Iaya 'a as ai mlah as-as- I aa Iia daa laaiaca s- ii s--ay-- dils aa Is s- C ia i s1-tas-I Aii u iiim s-ia alli alan' bi Pariaay ba.i am Waaa d
,dims- li s-a ,, I1 _s-s- Pasils-aia I I-s .is d, I- i s -ala ,aaa caaisiaiaaas-a i Iccida-a as aai as a d a s -a-a I.- 'aana Ia s -a aida IIIa III --aaisa-6 -s-i T Iaaiam icaaiainl aadi as.iap- b sa yais daa aaad s-n1I- bilsl Iii, atu hata bd aanaca aa a snho,.
I li og-n -bsaail i-' di aaIasaaas-aa- I s-da s-as ,- aI,aaen ;a a.nas-aI sdaiaaacedh1sa-ni- Is- as--Iail-?a am
Fas-na ., cdlda da aain ba acIaa a is-I -asct-l-i a I-lssa-- Ii s-a I- aaas ima-ad Il a a .Crcata- Ps-s-,alas Mts- La5" c las I l"" "
" I f I" 1nn 11 Ni Nn nn "I 1a 1:; 1/ 1im i dc la n11,,111 rd I'ul 10 u.l.e e no un
I A n a1 It 11111 nNN I r Ie tc Ifult I pub I I" """
de, k, In < Iu de.1, o uu e

LSCRIBASE, Y ANUNCIE5f, EN
E LCHR YSLER "R0YAL U J
: 1 P r

19 5 pu dp s deL gihesoe ia en a ees, Jzeo p "d compresion 7 a 1. n ,n
Vesticdw de peel 4e b6444o. eA o au erS 'Hydra-Lyzer dc dole acab'on


EL PLYMOUTH "SEDAMETTE"


1 77n,1n


W 11n nlo


nizt ifin lul ntco I


a f ob l i tra e
onrnvin i iRgallo
a Nueva bee esdienor.aM yriAha n,
a Vestidure de piel legitim a uedes con aros de sesurid dJ


Esquina cle 23 y M.


Atlas Motor Company AtosLsd

Jorrin Motors, S. A. Via BlIa n ca Motor Co., S. A.

CHRYSLER -PLYMOUTH -FARGO

I)IAV1 FRM DF LA ARINA-~DOMIINOI DLF EPT. DF 1949 PACINA TfRES


Progranita do frejos ewoezr reoa ecr ~ 0hl~n)(1ia~'r AIN


1cylII11a (ple la Me w axc"fCueducito de1stle 44 Dia Ile Reyeqs~ liro . obmhfdo 06 1 SAN 25!/EL;s

i R" de Ift. ejerulidas 1odtimornenoe en Id
ts~ iia sirorionin.-Rt-pias 300 cables enl liff Hobud)(11111 /
-.~ ~ ~ ~~~~I _______-- /i/ 1/
J1/O/f/i/ iiAaI // e/ta'// o /a' /-nt /iO 404// /4 ~~ //~//-i /a otoN 14,t// // t ft/t/ 'f/t 11,-z/t /: 'I,//4// /ttt 0
77 N,, i Itb/ i/i/ ', n o n /ito-ri, 0 tni,, t/iani T, R flI
/0taO taaae t/fi tat/a tt~ P/at/t a ni a aioda 0 t Sa la : al oi/aaa I 6:a ifl/ a/ti~~~ N/t/ta S/aa/aif ttit/ apan ftat /ia/ aaatt 7iotlttaaa ily tna an/a a/
itt b i/ / a 1ta 7 P/ta/ O iaa

itaM//'t/at~~~it~~fl/Ofl'itO /0/// Cow'?,ataiao /a ___tia/toata. t/tatataiti ii /00/iti' S itinotaO tii/it

-~~~~~ FNint 0/0//ta/t COft////)
// //tS/ 4f fl?/ 1t//a ///att n na//fnt4nTlItiL//a


baitaA O/0btot4/n/O// //f~fl///tata~ttafl/ttta~No LO n/0va aact//a fl/itiiitab/aa//l ttI ltt/aa/aa / alto
Fac Clubia// i/a Olin
t/fl/ta0aalpni/i~ita/ /at/0~iO ,/O /aota t/// Of p/O////at/////a///iai a ~///nit/O/AOt. 0 palt/ai juenle $Ott tillib at//l/, u//ia//alf/ In tita/ltati C m,/
co/let't nei/nca oaaa /tnaa an/,5 /i/lI/a ,ait/ 2C 000 RO0000LA 0(4
MES ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Oiltr in bid4 aaa/a'a f: It i a0 /i0ittt",~~~aa'nLoOAOOCO ///IP

~/tt/i *Ia
a-/at~~~~~WA ( a0at 'a1-ia/ta/a///a Aa/i
//at//iat////a//ia /a/ 0 ba- /i a// /0/a//'i/aARINA,/na P e/o I* at/a

1'ttall/b0n0 a 3- ia/a Profs.a

De yena' Onb na/aa/ ton Ns ~ Fir


La. A~ ordes Ort Polo1afVil
a" de 're"" 01 tata
Hel ss prueba1ett.t/if enu data la/ 21 ala 6/aa/it oai/t
/ur~t d.// 1i i 1 //It aaa t ataa/at O ~ 0 4

Solicit.~~~~~~~~ elprat a c 0//It/l t a
/////if /B/aOa ~t l (ta/ Pt//a/Ota-K / I0/i

Na taatii/la/t ai/aPbflia//' t/t/ttl/ttt a
A, ttaa'-a// 0/d r t/iat t/t/nat//li/t i/ai
i/at/t///ato/o/Ofllofaaat///a/ /"-' 100/at'a/a//ota-ata4///io/ '/4b/ai/atIa t/t//IS

a/t/ai IL/Pa/l-Iat0O'r
iot/ /lf. y////// 12t/~ 00/ "se a- afi/f O /att a/ait
Itt t/tinttn la/~t/a a//t/-ia//- t O ~/' ~ i/i / aflua/a/b/ iai ta t /I Gilat,
aaflta/0taa//atab/O/////''o //itte/ .~/to/ lle -a-//i/t/ .ta t a//f .a 10ri i/a/t it /0/ R V 1a0tta///'io OAt at/a 0ai///// at a/Ia C Itt L/ //0 a/ i/at-, /tal./ fl/a///pt Ie Ott ; ia///Otfl~~~~~i/'aO~ "I//t/ att/t/a/aa l a~~~~~flt~~~d tnTOAGA/ la, i//ioa// Nu -/'i" ib tIt

a/i//fa M/' i /at. IT / da I nt/aa.e-q


a/f/a// //o/a/ elral /tt e /atA eA Y-d/-l-al /-a dl/it/tafatoJai,'taa/-t/ 0/0/a/to / / a//Or/at del/a ag la a/a/a
'O/i/ba/a/Ia ono a


La1., dd de 1,AD einb///t~t titJtt/ia


s tt a4/aIt/ta i t 0/ it ta /ar~den a-ti/stat de/i Iato t't


0-i, a I aat lattattt It//aio o nOO 0ii p /0/o ta-atiio a, i/l0 1iattlam a/a aet i/afl /tp//.bNta
an (t//t- na i/fl/ a/ a/at

t.Pt/l10 "li/codr a/iOt asd tOt/

/ 6.1ta f/fl f//a/ti/adeoo.aaaI/fl 0//
/ioa'e~ /L/ H~bra 1"C 0 0"to/ai/a/iOi/a//1/atff///a//dtot
Oat~ ~ ~ ~~ /u /ii///at/ft/ afli/a tta.
7aO/ ad 'r -aii n t~
/a~~~// it/a/itt/tatatidel totanq l le- G. N a/17 /aiat/floatat/aoui/Of loa/4//i'
otIlt de 7"Aaaa///ati/ ta//aa
a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ v A9.f 1'iq L/ta/Nait*Otp/
/4 ~ ~ ~ ~ ~ /"Jral tIcut/Oaa/f tt/lf a "?/I
-~~~~~~~~~~ co5jit~ ct~ta/tap//t0afoa/ -u
- it, t ~ ~ ~ I ntt//a//t/ a I// N//i/
at ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ PT ta/aat ti/i/t / /aa tt//ttittot//t// 5/ t t i/tlltAtz lafla U/a// ta/ta/t/a ca
/atat a/a tt/tatt/a i/NO/na 01 ~At/a/at ni/lOOta aat.// ata a- 055t 000li00i~ i500/P50P/IO /bi
i/La ia a/a/at, It- i//O/U q,;eit/fi/// i a.-iO i5ilf//OAxO/5oC
K~~~~ L~~~~Ma5 -do i taftt t/iaepar Quanila m -- /a a /- -// //- -/
PR/aa tt lO ttaaCf//Iat. E~. t'aaat//t.// a// ot naata/aaaaaLAEN AM JO SWTIAY QU M S ARTOV
________________________________________________________________ /tt i t//fl//l/Pf/aDoPAGR\A Ct'Al-u___________W:__1A____NlL INN ___ rAaHbaer OIAI EP .9 A*0 CI
c Iet macon liA> ;era


LA CASA DE "MARIQUITA PEREZ"


ANUNCIA

nn Simbrem e as
Gran Liquidaci6n de

Vestidos de Nia

TALLAS 2 A 8 ANOS. REBAJADOS A 3, A 10 PESOS
lit H ntda en honor de Rosita (r nde-Rossi CRAS RM OR APROVC STA o

GRAN OPRUIA .c 0110 ?4W I '

Aguila 462 entre San Rafae v San Jos6Suscribase annci ese en e DIARIO DE LA MARINA .4r .". ---------T(IDA ~ ~ yAS by 19"Y
*561o BENDIX, to 5 4 de 101)aso Pa t st April t 4 8
lovadaras cufomdticos, 4 Puca A0
a h earidod copeo o modes i dist4ctos p4 4'K O R C
poro tda~s los 444444444s y 4 4AT. 44 (ALTT A DL BETMO 1 atces to preu spuesto; 41 5h 4444 y C
F-E ON, EN ESPyO POR ULMAANA
$ M 8 A que a Ud aonpone o.uno d d yoed tomE NiiXdo udeICI DELO OMNIBUSEZ


8-4833*,iA4ANA 44110 >,l 44.- tl 444444444 W44M44 W
Lo L cyis id d ii

%cic,, Salbn de Belleza

VC0 ,do, aon, 7, 1 0
Pli444cidad Aim
1. Pcocc i g, 44coaseguradcis con uno Ii -- HAVANA MILITARY

LAVDOR AUOMAICAAC"ADEMY
LAVADORA 'U-0C %TICAAVMA ACADEI ESQ. A AV. MOREJON 14PRT 0 IPSAS DE BILTMOIIE

BENDIXAA AA NVG


3 444443 4444 1474sfE SZ'~l5


4 0 E .4


W5551011 N 550 ESANL 5O LA 11595441
V,.nd,*i1.4,4 d 4m444,4.44,44 COMERCIO

INSTRUOC3ON 541L1AS Y DEOS SSIIVICIO oDE obINnsus

M ." W- 2 31 1 0 lIE
4 HABANA
A40 CXMT DIARIO DELIA MARINA. Cr6Ri c a llb a DOMnc I I DE SEIDE 049 PAGINA


Warin 8uc dobr dei MRA"SCHOOL OF VORVESATIONAL ENGLISHIt I'l 111 010 1 1-1010000


11101lb, 41.10R01A


J~bo, dol ,11, do m (.1oFo0001100rfo lf hl
Oloo~~~o~~ldO, s to on O lf~wi~ on
d110 geo01 1- 10 ______________________________otirta 11oooot ."' el011o 11of o 1,10d 1
7,o od Seoo 1 'a ,10-0I.
Ligo C"T' e1 COoe, 5a $0jnt, 1
P'do. d Albosooll,111111 de 0 T

uo ~ ~ i Voo o~olo011IC1
do P111100 100,d51,500oco
M. 0 t0 uodh d, DE, lO, 10

t. F & VCo
do ~ ~ ~ ~ C, Et,, P6dol~~to
do, tt,~ It, V010111

csoloo' 6.010 1 1 t1,
11011o$0O0O do 011,110Sus tolf,,o# an oot adq


Anti- Ito,100' o ao t 0 unr. T'I'anr do Prio Sfwnrr o
100 101 1 01.1 o
0 101 1r )Mi s.o 11,,. 0a.a a o .0 T' ti 47 o~ 1 000la a1 01111,
F1o, hdot M0, 11to. 111 k 0O11O llirOIn 00000001) l 1005iOM 0Weer '$000 Mat 0itro y 1- ooo 1 001 1,0110 ,10 11ooodl4i.Cn N o e y
111a~~~ de1o1it doos.1 do,, 11,'d f1 -r,-0 It- 01 110 0111 0110 611100 0 1- nut

o, 100,00 oioi10 01110 2, 00 Ja. ~
M,,1_1, ]a 00 e 1110 1111 toda< -,ll siotol. ~~~~~ ~~ ~~ ~ ~ hs Uo 3,1110 oii m,, 1)0 1) '1,0,,01 11


000 bell111111,e1 L1110
0.00, i111t1 i. E de to.11 $o. 0,1ni Gibe ,, Aso 1 10. 11) o )1"1 oo '10o1 1051 0 Qcl.n ~ m n n C s ot
1 8 11,0,, -01,0101 F0 ultimas ys 11)111 1 1 ot,0 1l1,l0 0, 11 1.0
Mtary0,1 olo 00It11 I UKKIN1~I A 6ot~d'~ PtAp511vSc cotamaos d o rspoaqovl

r. lo lolOoltu do de 0111111-n 00,0a00100000010110 Observe.oo esto, on emIp os
000,0 J0111100.0 01)0r de.1(0 In 01101 00ete V10110 5)00020 .1.$B IS Sd pr os oonyagoon 10
000ll11.lpl l e11o1tll 1.oz la.) 110111011 1.111.01'' 11de., sport:l.i1 000$
dot111101,0) 0001110 d00A ooolo1)), t 11.01.001010151.101,1 1.11)01" .)1 10 0 0 O '' 001, .15.to45 ,37 Qr .5 275 ,5y39
dep 001110)11110111t1 10 0 0 01 000~00 o O',~o0. )110101,~o11110
M.At. B-ot d o-o' .10e
000I 00 m. alltla -w11 -le, g. 0 10011001,40101,1000.0 -111 01 o) 1.
oi -1,-ot4.9odoyb&95,,1o01

trorooool0 11115 i151,,l,21 11,UiAo1 ll.000.flol ly do~ 10RK opo d potenwfoo'ydoodn mrg2crt
1111 001 .1 Mp aio J.o Lo ,ili,i l,1 1osa11 D e11, do. 0,0 0,0 3 ,7016 9,11U,0. 5 S A
010000l litool 11 1)01101 0 1011,111 ,, 01, 0 0~'~01111 ~ oooo 1 roostns
I. clo 3
111100.0,1,011,~~~~ ~~~ -Mol -1l,,l --l011011511( --11,, )o101010 ---- 40-o-.5 aa
Viooo:t 0101 Ao1 Do F5,4d5r. ~o atrl ala e 2a
Coo, iOP,0101111011111 dto i0111101011 1.100
aodtt (7 O,0510I.1 ,, .' o10si '. A T J O E itn"toao ~ za o
A~o Mr 'olla 1,p11110101t1110.s ~ o~'o 1001 l1et1'l~- o o tsa
ue $ ioos Do 37;thr 29
oti11110,110,,1001lld ~ t 1010.01110 0111,, montar,0o 01100, to00,,,,, eo Tbeso oms
1)01,, Yl. t0o5 11110 001 F10 t.~1lIOI1 1201 40.1. be)1. (1715') 111000 12
V010100011,111 tf- b 511)0 11 it, ),l
d.,PiOl111,1oC oI k),l.111515111.o o 0. 111 o A T LOilo p~~d1, g dn yd tuto
"Ils 001 o,1,o 110sd .1000110111) 110

Mo, 0017,0 1,01 loo ba1,1 Del~l 12, 100 11111 1111101 3.75 0) 'lo o 1o

010111 0,11, ,tlo L1110 11 1t0d PAN ALONES dio "plooado" cgbrayd tutr
Moolo 11111111111 o ~ en roroos o o ylal1 taols tbo 6.9 tal 8.7 ao .5 .
'408l o me 0,01110001t,,,)001111011 1100,,Olotol .,1oo 101051,1111','01, 6.9 y oo.4.95.80
0110o1''. Mai Mulr2,9dl5AL Sd pa&e srte, badi, y Ott 000q

111, 10d-01101 ateils diel nsolone plo Vian 2940
1.95. 2,95, 3,5 .95 010 1tooho. 3, w bm adosa.00

oolo en de. 11 k0 00,,1.~0 .PJ M S d lo ioos oioM Ao,0010,00020 .7,iao ues. El Dulce
ol~tooooo~do 11,110,01,, .0 alin 10.95, 12.95 y 14.95. A ora.,.t,,.,, 9
01100002i-4ari 001 0111 o 11 1 ib- d e MARIA
1111111110110 000,1, 1151110 tolO'TRUISAS do ua y do dos poozos en lootex, satin lootox a
Lo0 l.0 ioo~l do 111110 11.11,11 ;0, 00110101100 nylon. Volian 12.95, 13.95, $14, $16 y 18.95; ahots
S,,iii0 do' LuKFa_ ,.RpIu nqlR 10.75 p 12.95

do 1110100., SACOS dc folpa a lstat en olot oetto, tallas &o1 12 al
010 do.1 P001dio, 001.1usam en) lot0 a9 Vt'01ao1001 9.95, $1 p 39 ;ahf ,

till Coooo do tioL 'ANTLNa de ont divsosa taoose tsllas de.

10a rnlTo 11 1),oi M.0, 1100 .t.10 01001d03 par vtot pr imero en 111 urtidas. Valian 4095, 6.95 y 8.95; ahoa.
Habaa, inde onqu~ta mu prnto1.50, 2.95 ,' 3.95

f110" OloolO 0 or 01010 IM Par th00 popula o1111 tc cobo. PULLOVERS a listas y on color enooro, en tadas las tallas.
000110 riueSO 0110f 0e 00000)0. lo lrinda mas lo Valianosmi
Mixdi 13kpod' 00011, 601 eaplih 5Vala 95c, 1.25 y 1.75; alsra,,,, & 75 9
Doltlo~o 0001 ocglnsno, n111000 y 100111 Per- Rcpkqoo, fl -yP .o. tloot, o diltirita o todo
Mal 11.t lod 0' 0.0re
Too damaoo lioii laos 11011 3tolias, 'zorte de Tela, Objetroo b soll oolooi Floio, 75C ____________________adeHialoGio m0ib l, D crai o y Atgi o Lencrti, le 1ee. Ra .1itialylesadj
~Oto In a, 51I1201,10 rdoosd .Rbotier t.~tdO1)10000, ZAPATII.IAS de oa, en tamofios go odes, variaos cola.
1001001,le$.011,110,0 ,rdco de V. Rubnstnn et4ac. i
tOl,.,1) to o11 to a Pot 21 110. En. cinc, bootaa a 3.93, 6.911. 1111 $0n .V la 45y 2.95,Is'
Con)odoolo l050 Igilad m1 1mi? 11e10 l0001 1 roonpSI 0,1, 1.1Aeltd logro FIN DE S1tOLO 08peofoaoo. 0111 .l Si&~ Fewoooa, do ilooC Podooo Nio

Ma.ool Rnrillao, 0000 t10to 0111000 Ioo0~a' 1 a00111 aPtll~I ttl o,
y0100 01111101 e o~~o Iwo, 1
$lasure,0. Murioos de0001111,0
Doloo Marla 0oz do Poad- . O

do. 000050111 Morio do 00.
01,0,0 0000 de Citdtoo,, p Moeo I"
d, o ,1 Milo, 0110 00,a 00 111,0az 0c -. nti 99
gr-iatf.too laolll M." Mi. Ooonoaael y 4ulo, rriSSI" ta facly gsso m599

to, loo Moolo Di.o, mp0 001 110.
d9t &wior~ doelO 01000it 1101100


PAINA E1 DI TARi DiE LA MAR1 f l H l ra DOMINGO.11 DF SWE D. 1949 ARO CXVII

C4O4 BUFETE GOMEZ CORTES

vida HPPAN 34 EFoNonA15

)UVentud
GRAN EXCURSION NATIONAL
belleza.
pa a vcobelo conde moiwo y ftm r s excel

no~~~~~~~~~~~~~~ yn aa yf a e pa nM '0p onnabmb o dae or ir t1 ?;r a

vEdci E CER 10 3 A F404.4s.4. .GOMEZ TOURS
HABAN zA Fdki' 1abe l Iroe $ nmn IYIxt
44T4 1044 DFJ, MS
a14 414a LoT os Esr1 itdrs UalnirdolsTlfeFL0x "UNICA EXCURSION OFFICIAL HAGA SURESERVACION HOY
44444~t 444444


[/I 61 IIIOR I
444444 pi L 44 4 4 1444#04444 1


SOY el anll/cne sit J o plan elc A primer11W on eo osleMl de rAdhardos
10. exios gue ban alcanzadto en ms
'4444,a 444d444nendemaic
ln a acarrain Jo sus Arjog.ovrt La marricula ;o abrira 0el d 19 de Septiembre.
no (18 0INSTITUTo


Fesdae dee page ofode Souteu latellae 359 Telefoses J-4154 e 1-493
Refrigerodores de 8 pies desdoQno

$37 5 0 En ue 2 5 a n

*ITIBIO *XLSV2 VAHO CABEllUDO s
LAVESE LA CABEZA co
CON SHAMPOO
DRENE

ANO CKVil DIAR0 DE LA MARINA. DOMNGO U DE SEPT D 194 PAGINA SERt


ree 444l 4. an1411 A Ir 1 I Fr 1A 1A1


Sancoy AAA NrIAA d'
d)Tu alnl


Mid. l~d~o'l~o8yyod3 Ve1do4 F 1112441r,, Aa
tistmatadre tlcharaMpria Ael de0ederAN1AAgenet110inerCmen
M."tfiJ v l,01114117 fA I A0 ,o011 14d n, qut ms n im1 A.eo
LAl NA~ pt -aK on!if.
Eld~ 1au. wobr d- fork-bmti.
Teeia A-pA 0853do A ex subwrfl.4o1tip
nS ESPIN I AGl 114 R TO
AlAt M44 -1l> AAjAII' 4ll 41, We4ll.114 I 411

Hrd9 vend Fl 'Jl4,12. e-s114 Al 441com4ed4114
DuT-- oDbuokeI
D7u r rua' cm o
Losvi Pilentes ye needer

comprs Reg. icedeilhe'er .~ Basi eealms anf r
MEDIAS "NYLON", 64 A d.5l **AAAI . e 44e


MEDIAS "NYLONA" NUEVAShOFERTAS


MEDIAS4"NYLON" 1 04 No141 4M00 o~,4 can oenine a,010N "b eacldd4 rc
inAemas NYLON", at own '15


MEDASREDA PA --d- a, -,ru.lo a. e qu
f11441 J. Doh Nn, hrMf.A. a. A~i- ELI NA I NL

MEDIASlo AYLN04 15 A'>.0 CA>
I1111 tiAt N. 9, A,1 e l. A1A,.M W-AI 01
ESCAPINS D FATA AO1-u 41>> ELIM 'tcI AE

lOSiAe ESPomN Coasede04 DAA EPRAf diNT D. MEDIA use. .woso s naconetm
Gran verade deD enolorer
-el. NA,-m C-10,-,11


l MsmmsroIdes onGAL1>IAN Y >>.I>as Id (La squdn el> AI4AHORRO f -eds nestasA en** 41sl 6 .A aas fa i elsS Aeaoe 26

A Al IesIsiAdi.-I 1 41 I and1 1 >1in 4dr. d41>tiA A AIses, yAz1 -IntreS MinelAy even
>141401. 2S4 4 tifil


CO4GI AY ACAEM4
Vefa e~ 2


Ado ~ ~ ~' -3> 014144F ~ IA L01 oA dIA41l'111414A014N404 AA '41, A IAdi 1A411000 All"S data,4
Apr-cooh1e N11k P0 (111 1141' 4114d~l


Ai A 40 11,0 414111 o
11101 .1lAm10. a, .olmaI.cmild


N> 13 otA,9 423-74 411r s Del 12 4a11 2414 3I195
4.1 644164,11MEDIAN RE Mt -M- pdo .IA. .i. 4.A. Al41. j R,4bM4A -NLO 038I- b .I .'.
MEDIS -YLO", 1 4.I~ 4414v

__________________________ Alan. PURA*, I n .~1 3.2 Mama, 41. y?. .4
4.~~~. 3A1o44A


PAGINA OCHO DIA510 D l110RfA lALA CXV

In lAs t1 ut Sl btu


strdd Arrtirit tatIi A
ar' it ran 1n1n n gesa


r xd sine entermededes a e
Ex-Asistente on Paris durante 4 oa c.A,.
del professor A. B. Marfin. "ttl d'! t

ConsuAas do la 4 excapto los sthades noTns
Litnea 751 asq. a Paso Vedado H tbae a n di

1OTA L ts Hcme d ntm Pae Jos clens 4- W
taame ttls asddl itfemn pvtr te reaealo 09 y rMrl
seleticitn e 6 pare ar St serk ao teatci c a o
mfttrc;6f tofs #I W47 que el bia6e dreti r Atr rAt

J., tnl DriH At
tri oA ro I r laire d .n. .o

ra .i la .ot er "W iA ir f rsi rAn

V, ha t ma n paj

A ll .- .i .


oe os e
vo
no as muc~choSins noromoina Inadn E, tse 81 runto c con6rske 6ali.ce e eseaiiti A
el c lawaslCardo Laarot ReyesntnatFilrnton cAl

col
cAt t c


l to n ar-no a l n Aito I t i
it Thor- J i tltg i sa esi Sri L at*

rars moorarie R. -eo de roe Pa, ANTILo inwu lli
t n tAdt. a deno tr ltiti itt iZiti Utdr Ati mr. A l
En tai toa Ins l es e eft a con v~va mtrAo schndi d me ama e i s de e, ad'rn.
us AgI m o cant L leni se s-de ni tA

ntas C-s 00~r T ls01 m ets cdido do ctreecan mas- de. I50 meort coodedo dee fab cacis Violet a rn-sm i
del P3net i tsr Gelpr dTs
Anritx s r It enitiit Ann -liltittit 7 llttt Aducciiet ta a Its clnm td .- -nn A nt
n- s bt ml t- ri ir.


el CiAt p r p tt s iie a t t im nnu ni sA
prldto Iitla 't it e' ofS-2
En (Si isl~c A btpin i 'id, (A, Io ti. itA qiT dtl Ai tntl n. rcst
+~' oe n-n- Re in m ittit
I~s-gclr~iii iciilritn 1 U5 i 1trA~mnnit tATtiil, it2ita tn ilrti t A it il. Psi, hs iii. Atri ttd i i

an er i1 s-ri luSC tYl ttice n11 Airtit predtl l,- en Antnts a-tlrr b-ftiodeit.ti Pn
su oisk eperetiiats~ glnilosogra, 0que- itla- En ita s, Ht qyi a Feilri ira tnta. s-3A tot -1. n-i An At i t l Tl -- nneplll ti s on A1t i oro ~ tdn i,ntti Y ni orts d,-nt AnTs Ass-nI rea~~~cni~t tilt iti00 meto. I.dsto 1'ttral Ar. Utstiei Atll ittltl 91
~ ~ ~ p eiri il trIiA J lll &- Itn tt-iii 'A 1nttiid 1 it A"Ceileseln- A t e Aidt
tritnir 'R.init sti Aitd

quipo~~ni Ac GneaiaIRa ~e .I ln -tn-i Pltl
si CuSPll IPA ti~iil lint Js iiiO trnli Iit ae R gst i Lnle ATRIA lang. Gtafii-ra Mesinc-- IV j' r ny i n It titt~ it
Sl li al ti ile tI HOGAR,. t1,ti AtRI yt~ttittil Ptntioi ntt l, ipit
1~r- mnr mCrh f A e Pt.tl InIn iet-it t At tlitor AnttniY" A. -br.
iS A A 7 tft5 tt .AtiAco isrln" ri Itt Alnil- ttlt, ip l l t trIrl -t ttlttK.
in d All -i li olt .ttt Mrtr ielt-tu An d T it
A~ or iritltit autirti Ut it Amtiritilt de At.olnie. Pri t tj ltn'aitimt t n stnn AsI .1 io tnrIn evtlru 1 ir-its ItUn inh Cttnnil Di.- tne '-irail n-,liA.As -tt sr. i -.idr qut it,~~~~~~~ltit lt It~lea !k, Imis-vtol"C f no dbl

embollsec aI = *Soa.79~i ii' '

LSER0rIO. CON OC5COD SC- \i5IIA

se0tlessittt cllcaitt Y faiclrtce PLANTL
cn s iai irs dilte ntut brig m eascitYRI ESTA RBIBRTR LA MATRICULA ISRVICIQ DE OMNIBUS r WOOS wtts


All mtm ire Lattirnci s tirim A leIt

:55000 metros csnndrads dea Iarrncn con cm.- de 500 MCIM lie usdrados do j bacidri _%.o tint ifs Mn. lditpeis ft.

La t1ducacibn mis E1smirada En el flmbimntc mi T!udbI SJ -r~tannteinr
mitl Iniiiipa&&
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~S S6lcit Mg.tt@ jnt A~-t55tt5mit sa tr 5AWO CXVII DIARIO DE LA MARINA. DOMI 11 DSEPT 1W 9'' PATINA NUEVEDfl. Anlillit -lt6 ---CIPmu D00 r Fr i VA N 5o0 Dl a "
0 S p E a dos)AT OAS r7, A 7 FM ln to d-mbE" ClleD Nin. 411 entre 17 r 18. ADW O Tel6fomo F.4291 A anu v M. tnREFAJOS A DEARENCH ARP boano ei aa l.lta adasaa a c r s a a o l aTo a 1 8


110l t34 at 4taatDa aat7ait ba AadosTa
BATAS DECASA ce enom latas enat
croptcItan r mt moranadur
De. a! oa, ttin IleaantRadr.artmnta rsADo 0 vor re taNa ia" ".a
CHANTUNG aSTAMPADO, -l a A a
CREPE 10 DERNIER e esta pcoosaa
H~~~, W! Ar'"-- 0 area cornopn

814~~~~M cd c0D 0-e-ce
iea las vidrieras del BAZAR INGLEr d

ARTICIILDS IEBAJADOS, SOLO DURANTE UNA SEMANA RK. d
8c 019re Dea 175 salmco an oTa na.o t BATAS DE CA desAon a ln o m t r en freric c'rep, can -may bontos estompcone oos sorbre londo Pao OZUL sahlmdn blanco. De EIIa aaa~a~alb
9,95, Tebl dn ac:r CREPEGLOVES ALPACA, en adoolttttataaaatOPET E L At iros A Do 1.5 vara, robalados a MI.UEL. .o

CH 0ESTAMPADO. ar bar ta aovv ,'aaa-aiaaaads, t
dad de dbuoP. Dn 1l25 varan a z ta d s T lt aa

CREPE 100 DERIR en estompados 0e al
mazzd qued d no so0 le codoe lo Ado- a .
manaodd.Do20 ao reba 00aN i ttl t aaaaaa.i Iat taa, at, Alia"JUSRIBASE Y,'."UNCIESE EN EL aDIARIO -L LA MARINAa

MEDIAS NYLON d05 en vorados Codec el
81/ al 10. De.50, rebajodas a'at~tlto~laltdt'a'ataata Ilt


MEDIAS NYLON 51-15s surtod de orsa r 1/2 al 9A/2N DM 175, leadas aNda ae iaeattesa pantalone do jerseyt t eIatajtt Ya oatT a EN dU pDEOci6n nuYo y coPEplLto aHUEVa bs gar attaqujo acorn ao hi.
de~~~~~H inectlemnt econmic deeRcee CC-e ve os
cca tojidos a mono .-u s iempol smodrnorraNoN od h l ea'g'a Natal a h a ant o yi aprocha a a ga


-~CG am otia, oo popleceirnlop aia
aalasankaaaa'apaacona.1aataaulaatae iato a jut/*taltt~ttalt
USNHR BAS Y ANUNEO V A EEF ELDAIDEAMRN


4Pal menPo tal po nc do jor ry rio li
dead@____________________SU______ _A__ NUEVO_ tao uoa gno o Eso oorlaplnd s comisasban~O.79 cas imaportadas, de poplin FIJES BIENsadforizado, con cuellofusioR03n On modelos0 n u yirt *1 y vt~toa oI tee1 ~~Fjn bloc lnx-icooh avo cemprrd


exception opoiunidd. j1 Lunes, solamen to el LuneIt

Cl IMPORTADORA ADIO CITY. A
o~~ailtyB NoE OL0 C-o ,.aamide oo -01 'icod


AT Y VARILA DIAZ Y SALAS I MGUELIEZ Y HNOS. IRADIN RO N IC CO, NJo thol k ganVso "u so soweet I Jassi.
pi el* Nv, 667 "La Aploselad Me do Nptune No, 513 Son ?sole No 360 Tas us


PACINA DIl DIARIO DF LA MARINA irnMIafer 11_DF FT D) 194 A_40 _ VI. MAXIMA CREACION,Perfum us Fs.-wm s
In "Iber de Plan" en el


i r"Frd On
I n rre 'sEGJIDO CONGRESO PMLNJ4ERICANO
PE PEDIATIIIA
411tin di' )aron a 14$arrf ra
AMAA CREACIONON D


AI '05, FAW fU IV~l A t5AAA
rum Loc-n C loni -- Talco- ----PolvoCOLEGSEUND jOGRS PANAMERICANDUJIF 1


Il i A IAS [ATO I S 'r A. 1 1v. TEWAfI i AS A. SAA AIIM I kA IAlmlb i"O i "


APEMXTURA DE CURSOAGNAEXC
83. mT~. Luleg.-SEIEMBRE 12 i esosAF~ A
SUPRMEU TAICO"RIC
APARA MEDJCOS FAM (IARES Y AMIGOS


AAAAAAAIAA~A 040II A ',MAAAA


11M0o ioites Ciliizo
CO LEG I J ,A. O "S.AAnnIAA Illn AA.Au ,SA ,,


I mie lbportChedilaTrinidtsAd ais
LI~s towEE17 F\ \I Ar AAFA8 m 130.us- PI B 1
0AAyAIn aAelI H AYa ah fttonCAA AAFAse y A VAAIrAAAA so I rRVAta AMA AAA

deST O Pomr Ensto elGber
r A Deltaantio odleIIAA Ed dos tiAoI teIAAAA


REPO SBLMET CUIDADOSj~sisQiltal
oman de t0 manera siguiente: Estancas acaAdentales y Estans de I MA Co da'
AAEAfNAAAOri, AAA A.A


permaAeAAesAESTANCIAS ACCIDENTALES d- lu .A b

Llomamos estancias acaidentales a aqueltas que se producen evando D P s m
los padres necesiton de nosotros en unia solar oportunidlad aislada (bien.sa, "n
sea unas horos, un dia, uno semana, etc.). En estas estancios acaidenta- on Mdulaen les los pnimeras vemhtcuoiro horcs seoabonon por horas de permonenca a 'l"n 1A y en la sjgui:ente formal Los (har1alel enl 0l
TIEMPO MINIAO DE ESTANCIA dos horos, evyo imported asciende a to dA r PO IPITI R1aM
conkidad de do-s pesos.ono r o
Despueis de esas dos primeras horas correspond ientes a ta estoneio mi.rar mime, los cueiro heros siegmtes se pagaron a razon dle c~ricuento ten- c r tavos 10 haro. A parbr de ta sexto hore contmnuada de estancia, las boras C."-d .
sucesives de permainenicial se abonaria a razon dle veinticirnco centavos 91 T o o l-', Ii"
coda hora. Cuando ta estancia accidental sea mayor de un dia, enton- .
ces yo esta no se calcula per horos, sino por dial; y en estos cosois caoas reoo cm
dio se pago a rozon de sets pesos diaries n r n
EJEMPLOA AIco dias die estancio importan treto pesos (W30W0) ESTANCIAS PERMANENTES En la-Funidar itin airona
Llomomos estanclos permanentes a eiquellas gue se producen de mone, onMar ra invariable' todos ]as dias, bien sea porque la madre trabole a poronn otrora rc nstono similar, Estes estanaeos se abonan por semanas ade. es no lonoadas ysu precios son tos sigulentes: Dos pesos diarios cuando la n, u n I
G--IA NlI- & IF AAAAiArn re tr oi dos sesiones y 00 peso dirno si la maodre solo trqlbGi 0 d-a d Rf M

En las estanaias acaidentales los, asociados de la Fundacion "MARFAN m o k tienen on 33% dle descuento. nWrdo r nsoAtno pro aea it
Antes de ingresor el ninio tiene que ser reconocldo por nosotros porO R V b I r cl
fiscalizor so solud y nos reservamois el deirecho de oiceplorlo a no de a nr p "m1 0 oue narroe acuerdo, c omo esto se encuentre,-----------GUSTOSAMENTE LE 8RINDAREMOS CUANTOS INFORMES ADICIONALES NOS SOLICITE.r.M f0 O B
Dr.A MANOOAI


ICUNSTANCIAL INFANTLI AdAfA, J9
OGANIZAC10 ADSCIPTA A LA INDACION MAFANAA IonN402 a
LINE 751, ESQUINA A PASEO VEDADO. TELEFONO F-8007 Tu:FooA U-9 06.ANo I nARIO D LA MARINA. Crnik Hlahanera IOO I SET DE 4 PAINA ONCE

n el aCsino Eparalo at UST": QUfIT UN tN fiflATO YEA A

: ERA YO

0 A kTe P TR1F1 f)80TA, d pwl d 1 elkhianna May nen arme
hie Del 2a v 6, D,9
'OA 4-e ae pi't de
Ah. e biance y e'n vqrm,
hnDl l atS6, OpY
ZAPATOS


CONTRASTE DE COLORED

do ULTRAE D~ ~fnRD Os ;bn.Ov; bri~tcfreetuiue Triu fan enrt dar

.PR(RBRNRDA e it.pr ies


FEftft s; EI Ic ufccf S,f4 t Sa E 2__3


si uA. visit a Washington
c. Ga.d """ %,,'7,,H- W-'""d, ,
Ml n r Del w y ofc 12in, Pu de 1 Purht .5y el b lt


'YO Imas Pr des 1.mnd


CUrja con is70a cle gome
ccq ft.clur '4ftDel 2 at Ce.l c. 1


MOC )S e lnes oury ee oants. en ieyen
cl e a r m e m . oPARATROP O 06a8EEADO FOR 4o e

war semi- paraive.

T S E ELOS MOCASTRVES doepie
carmellite can pis do Romo
U d een dd to cdd t.nDel 2 of 6. @ @

derarpaoas bandn eatos nves M Lsop o ss moEoviloloe radioln fe dolsaotsdo tso w m si c o
M 89 41 defided y perfects woordded, in slgrd osfoI
boy, hoc*n dt esto, di ofon6grofes ;qSNU 0v Ign ad
General Electric, el invsuments impresciedfibl& ier y earnedpita Dpl
an todlo bega d.nds to m6sire on .dio y Von 21 al 6 J&S
8ARA6E~itICASdiscos *I opaededo on todo wv valor'
PRNDPAESM0t0 1 itheddo nposser *I radiofonbgref. perfect-.VH AR
do e Msohas ligoes oavs Mesophonic General Electic!o'e A
c Sh s 0 a auntie
Puedo adquiritio con facilidedps do paga
iio m f tannso
PAiVES 10LA d CAB
CarnnOId.',a6V yEo--d Contr @Ira~dcla
CON SaAnpOO En amestna SuDrsal do
MOKOO 4. c. dad 'a U.i cad gn
oR N Inpiteag POP, Mimo aieedblo negr p rracda.D

PAGINA DOCE I)JAR10 FIF 1,\ WMINGO. I I Dr, 5U'r DF. 1049 ASO CM
-----------

'AfflA
11 1 4 IIIPI "If I, 'A
Pre'starno de tres inillones parn bacresarfiff niediffils lop"; abognillps diri i# 4-ar In Pohcia
I
obrus (14,11'. tie ('oynu atras(pq
nicacu),nes fit qw, hiri6 grare a un, hvinbre
---------SeM farilifriflo 1w /(I Caja Paxtat de Ahorrost. I 14-urre Pit M Sides SeIlI ele lo Civil fie In rip In do
Wt,
Inferpsanfe.q doclarnriones del mi'listre 111m, 1,1-111I, ludipricift. dowle nr5alan rititats a 2 o 3 Irtim (irrollfish? por im rinmii rt.-Lr.qii)nnfh# ten obrero

Antet. d, mhtf-, im, i,!
T V I B UN A 1,
om. h.'A M s- P,,imano Ff, Por Faufinn PIr Fm-i"o, Vor ,h AI
'1 1
e' t'mi F", N 'qt lit-It,
pri. MI'l, 'I" I" VIIII _I', ,' d 1 PniGvt !II,11 ZlIi, )on
tt, It' -i
"I"J.'w" Al ,,,,I
'd
'I --out, VII -i, It- A,
A
71, 1'
D- 11 A:ili A',
Ij. Ij,-- It
t 1. 1, ------ ---
Los AZULFJOS I G lir zl i-, IV I "11,
te"',
te-ural T;!Tng I I n cn, mza 0, Ii; I It t, 1 1:
In I p.'a In o t de
1 FI, QIsIr .

ti,
c-T, 'j V,

TIfiIII-I
jW,

,1 01, All, I

0


oe "'If" yl Its I.

"VA SAN ITRA M S. A.
rn -it I FONO U47,' C,, t, t,
.F1 r.1 I- AYPSTARAN Y DF MAYO r"'t t,-lT t, I I I I I", I t
P, nitand
n. all 021r4s rf "Alt J wj,, C, !n- ip 'If-h
pweibo de
as
mti tie In'l- I f" t,

'I TZI

W"t,

d, M

-A,
-efil d,
no

-low, Is r-1.11do del -'ns- 162
RPf, di"p-0 1. z
dt list tratalador del 'Ws f-, 1
W, vei-le, _11 "!I
i U- N-d. -a. Vaest. P_ sI de J- Rog- %.h t'j-, MAJ0f) DF T A 1,
on un- f I, A,
su I"""
de 7-cion fmmbia- ""
P ,
""n I- 4,3dez eia el I-Intal--de 1. 11
do Fi.
,war. ".ts- 1"i't,,; nol""do I t,'100 S.1a sen-da da 10 Cild a, J aj S-- to, I, V- P d, cr t 1 !y,,
enn'o ilox.s y ni h ji I! "'rLitip-n v, -Itfr
d, .- Ron Lira e-i
tl# ;."a Is 0-de. lndledp q., Il In ne 1. -.
I'. Dot is cloll" pcneotI,,
ta h, d-, -X,, lei ten, Civil, qu, oriter, 1, r- Alda I, I,
P"iclon, 1' 8.4 de on "Ad.1nistist vo e, I. Is f, Flh 'Isl: De 5, d, 6 1I'dbu-I S wm he d-,," oI p A,7,dor I.,,, N iaqu 0
Ir I m"r-I Rt-)
'I C
R ;f'- el Snore- 't, dmirl.A
---da
ze Ana 14J7, r t I- T",
"'Pill"in IxW
A,

I I plies, In W D"larIllorti d, b 1-;: D, I", lo, --'rt ,tig, pt t ,tn-i
I tie ,-Pftletlte A,,rna G-,, lv-w, 5 ". ', ti fv# d, Antonio C-Ad, F 1in, nar In, rqui.5,to, III, In,.: d. C7,libIl omo M Poole o no III, Ad- May., eust. PI,, desputs d 01
N,;
Is MA r 0 Mi -b, d-1-1- d,
i-T dth"Ido df un mwde 1.
I de It 'de M.- do IM, Q.e c Olen devenipis 11 y
fiel. be
'de III t_ cam, amanes
lei d recho ce no poder str privado Exlnrt D, PIro un
d an envpjeo sin Is Jostrucclon de ex- ij I CAUDAD TMASUPERIOR s Vid.ry c J, (1hF, 'ns balo, d, 1 13
De la Vida Civil 1 bfute,,W. d. Fi, .0111111
par. not. llohfllcil rl II duw For. Por Alberto Gir6 1 6, o nZats netc
tit-It, csot x cillo, chorizo, Jcrali.e. "I h-k
pax-I $1.400 y fabog.
j Ilex de nntra sj.nj. a Is III A pidatle on f6dixt; lcm tloi
Ainvends-1 d-10, 14-tioex 11 Is -i- de, V-1 d' JUI, 711 1 Tta c -Mil", In
j go dt II Sk-hsl. ova lar II-11-T eIn
-nd-6 11T.-I L-p de I 66o de V],.'On y romman'o.
s pini., 1. _- de SIAMW ts, D-1-t-i. h -dftsn P.d_y emts. a Is entidAd M-'r y or; I=
"I, Valle, y Ro
d,
5 -m d, -Mllud qlM re I n b.1to Y G ur Is do Mi
estalol-ilontnto Ont iis da" Fas
Unn del F--,ril Q CT'n' -I. f lI 11 Line DO, V ad*.
oJI a ed
1, o-s b
Deelmr.X4 dt hered- Montei en --b. de Is clultidild de if
KI -te I .- S,391,40 to let,., Is -bi q.
elzidt, del.m mtstat I I M


EL Hel-0,05 0 ; mvndQ,

Cubo fiene P10yes de lot m6 T0 1
Los 0 zsito-nos y Pogo, in
f; I ielicidod de este set, eoc- trisn y e5fas cl;Qos, C,
M'JY allo P, ecio, Y los Cubonos to E F E
0111 0 Cie emo. OQ
dishuto'los si e Qe desea nos Pues
et 6;e, ce, co, y son, nesros, Por e5o te'em-os DE
t PERSONAQue exf". a
'09

Que' suerte dene el CubanolA
D
Tcimbiin lenemDs an Cu o of ACARDI, simmloolo co
0 "jor, or c"o
de I 11:s;-o y refinodo 5060r, eve pagon
isien coro lot mitiores tomodores del mundo y que ef cuborio GIBARA DAD
J JE
gotta y soboein a p!si Pues to fiene en todos D
partes. o tod0s, pre ios, Y pOr eso volVOnsos a MARIMA
e.clamor, 0
-11 (rW V
re,

te Que' suerte tiene el Cubano!

j6venes Con Una s6fida CuIliuro general, a plicts c imillmlios OR
Ott
.14st, commercials y dorninio del ingj63,30n Mility SORCifadOll fas empreTome Uld. sole, en hi:hball o en cwtails soil ccsmercicl s.

titempo y esfuerzo iftvarfidoll en esta preparaci6n, estdn amplia. S ?,,<,
mente CorripenSad0s; por las brillante- oporhmidades quo ofrece.

Ik".)
ESTUDIF EN LA

4 ,

HAVANA BUSINESS ACADEMY


cr LA MAYOR INSTfTUCION DE ENSERANZA COMERCIAL EN CUBA
L.411 cifL za qIfe a1eqI-a a/ 111ando eyilero

A1-- - rn m DIARn m DL LA MARINA.Crhpica Hnm r r uTSensation a frta

*I PELADO own&4s
*Seguios reE N o alando a lodo el ns vis

Por N o $4.00 aunque no compro, jabones, cuchillas do afela
PeLON DE B$LLA po ine s, agujas, lapicc, etc.
A0.0
I, N~-oa ('to, oets
"CARLO'S"~~~ noI;%%jf ,, r
CONCORDIA 164.Cn Piar m ura '244, ot' ''i AB A
fr de de phleelb 'osa.0
.m Ut' ."" N (

roi a p r n y pu1, 00 enar
Wa1 DILCE'NOMBRE DE MARIA j(((042444('40
0.0

4i


o 1
* *.n *0*
00


$0.0. W4*m 00ot

f. oo a od it AdY-Aba'444PR rn u d d o P Oto op o a st6 a
Pro pgl199,HICOsuyusoerdNa1m'mpyfada ecelouo

co-o~~~~~~ho Ioo o ess eoCLMI
0.404 t4~Alf- 444 ff- ht- 4dSe 50 ttt'iqs de dtract
Los~~~~~d rad. fonordo PHLO1e via-nca d
prba enmen de 10tta~ un co grcbadao ye sa e a
j44t t.t --t r., o I ope d d m d u
matc 1r- ses, -i4.0
Todo, los mhdoo4 PHtO el EtttpoO poerr

lne al cao Cueo ono t t0 ft( 4 so 1 "r,
4on Inns en is ran tt 4 c ". 4 t


across-ad ar s, poorse el InA a h

11er Pepodrao Edu e9 praIndo pee nt sye, AN
PHILCO ved de a coloifa co r D.cang of s ansc I6eeo de in Co b
y ~ ~ ~ ncued d@eI mayorbev porlt le C n&a was ~ ~ ~ ~ p r deco d1a05 nvreos -_.-ca c oert a
dy 5d tidutes ce0ooot
Lo: .# Fof 19. anoo c.o. do.N L
su r-sosctpse cano qu rard petdo p seure be o cocqun do to ldomod ulcoPl o, yo set e didcoa los rojars o a doisc yos de50 mi n o ru d rr6
Pc, eru 909 HILC cc a s~u'cd p p "titit
do 5 uo de
Lo geds HdIaCoen oetolsP(LO14 RepetlisnouD doA
9p ~~~~tr d roes pen a s oroUe peprcdonpcabdeddorecira stmps
puban uRodn doI uteco, ontuorgdak ryoeseampototrd 'ec m
afal ttl fottanad'u Tef do d50osotouuro4Msdedco edot.eocpecu(e
0415A qu aroos P421 4 5.0I
mM~us~lop44rpu~ee~tot~~etntEt4ut VAAO

utusa pot.s .o Ot/ O F

PTN RA- SAN NICOLA SANole MI U
F:Aw i t.27 D .a csito, Cdso o189

s,.nnud~ePeuotet,,tdttto!-4t.att4,ttpoott -t4 t ta t mp e t~fe NO dotutePrpetf 0 I o o

94(400~N ,tar coubesjue Vt, ht-~uo 1,( q- dich,
pod-pt 4lu s ptootl de4 too ,t'ttu;tSt SuA, Urci
pEpPP' upoy toopte peu to teess R~i ttt4i tppt'oiiz 3S04 etersI tnsa0.)s6uza


~ ~ A-. 50REENYO
2WSE 10 0-.2 s1 l C-.U3B flE TA P
9800


Co.~ge. I. .0, 1. A.070"'~ s,.~t,,t, 4t.0os.PP P P j NEPTUNO --SAN NICOLAS -- AN MIGUELP\C I\ f ATORcf 14ito I> IAM \RINA DOMI )N I 01t l1 1 4 5EFT R ANO CXvu


HOY 2 A CUMD-p 7
LM ito 'UAMD ssRP~~~W Lam RORCUSOHIS
LARA CLASAGBILMSLMUNDALES A


ALTER PIDGEON ONW~(JI
AN OHENSNA
R NEL FANTASIA Y DDNA JUL
CHARLSNITA CIFESA
n' lane e el tentro NACIOAL
ITDD -d LOS cU
iSH O tRo r Pe R DRGUESMeo dr
1, ,116 UI E PHILLIN 0 ISAS

U ARA INAftH ORPRETAR LA ES0TLROMNA DI MLLA APASIONADA

v de CLUB0API
w ALS PAScON cE LA LLAMA ei INCENJIO A o PAISAJE
fl1b/fU LA VIO NA CER FRAD OE

5TWA PO APTHUA
WALTER PIDGEON ARL NEIN AP_RADIO CINEO MANANASANV4AdtUCAALMA
JH ES ll J OH \ LDAR
PDPA ARADIMil
BICKFORD HODIAK ANOLD

REENT AL FORMIDABL
__________ :54Gloria MARIN -Arruando CA.LVO


DECNTIONIO CAS
U03AR DELGADO Is 0,t 4 MP

A n ~ ~ a la gr/A nNA
plitPanali swo sona-Cfdy


AMOTN / EiWA N CO o
<


cFAIRO MAR1I S NAA N R I

p C vrama D.bRON COLUMDLA APAAE DE E
iva~ 0s 55500500 MANNt N N Un especfa ulo lens NNNN NANN cUN NA
.18 AYENiNN SAS A O N! A ~ OTN NAJMNZ P --, h Ef
STEAMO JA NANNN JMNE ANER UAN NA N~~rS
SPSION F AUE AN LAMAUE N QUE LA V NAEON
FERNANDO SOLE

FASSM AN 5A NO AANRANRY8 02 NOAgoAlonyMARI -.Armand ALVO

SHOW: 5J30 9M3o LINAVWLANSALNE IN'S ADE-A A )

RADIO CINE MAN ANA maIneeA N ?5. ;AA !LENASAS iAOA5i
aNGR l Ns 33 LA[ ada a las Da n s onsulte c DEYKA
OM N NIdesdo se plated
AS ]eas:30 _,w
LA AS5DACIA FN DES00EN 5 Not

MAHOY maLGADe)
Noche alaR L 30Old NA' CENTAVOS

ULTOSDIA
ANA
A'i ]


I 40,H
P A0 dAla MARNIPL4
O2t0 GA 1!aN NOHE PIDm b EIAo
PARdAoeRAALSET.CON aE de DO o l
\M A N yA
ITT"n LayanoV ALALEO CAE LATAD
-4Pdr AREDAI Cano MONTI'IO D MRT 4

ADetaAb / 7///t/7/A DIA /
fiauhk7NA 6L SSSNNI iNTSANEIN 4LN YL

5o0* ANPECuA FEDERICO PINERO N MILTMERCEDES CAIRO
MOPANO
LA ADELR IIMIlff1 aaaNNCOSA OG .*Q .ARO W-11I DIARJO DE L.A MARINA~ DOMINCO. I DE. SEPT. NL 9) PATINA ONC

Ft HO~ f1 sc~aro F t4Y DMtE .- *:::YVES CHARDON NOTA "TRS TOREROS1 1 1 )1S j(EfR"


NE IT SCANDON LAalI fnu mitca, .~i:.;~ .S 5.5 )) b~)A
1IZME CONCIERTO 01Iltd .tpnt)ll5 *-J1ANAUt~~)5 ),, SUNAt, hPROGRAMs .ollo-oo,
\L001 REXN DUPLEXMS lIT) f)0)
RORODIN Sifoo No 2 1))100,N YCTR0055)oA))Soi)a: NV0T FSCAN) 5115SofA )))) )
SIBIIIL.S f;%,-d) 0
Pito~~l~l t IGG 1)0 000))) 1,o~A" ~ i


Doe. 00 lQoPD~~ AINIIN D I'll10 11 1)1) it, -,) 001 R EX1l ))0 10) 100) 511to t
__ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __0_ _ _ _ _ 0 S0) 1010 )))) 51 FC LAN)S l o 0 1) 0

.0 h** 9.1. 0.00)0) 1o SIC' .ira r nin
Bet otteFlils t)IO i) ~F I~tit il 4t I 1", )0 0)4 HOY51)115105) 111 ) 0 Ss I 00551' o w
__ __ __6"_ __ Ptak.* 0'0 F I C)1 )tK~ f1 fpo ntA e.I "5)0)0))0)5)01 I155) lR~A )5o)
PARA LA5' TEMoR r, u))))AAlS) 0)1'
A~t o So~t). 0110 l -)0)1- t) o~ a5) Jos 5.5)51)1) 01 o)) 5 1 A m n a
)ost)to) 10001)ari 00)01' 1l)")10 IlSnl1~)o~
It) e))1)0 Grab1 0011011 li toit U ss ca)1o eIf p)5mil no' C"'1''i' 001 )A)))
ttoot ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "u t Ohret el )0 055 A)55 0U 410'1)101 5.)o11) o.510 oo Bttyl) pF1 01 1)l0 A1 01)) '11)s11011"'l.5 ))A)0.
7)003R11It)01))0)A)) 00ols ~ ) ) )I"0~)' 55)) C))) ))11'')~ A)''1.)10)50 l
aiII de0)lt. j-0 ('1 Q." )M ) 1 ) 1 A 01 1) 1 1 0 o ~~0 s~s "l5 S )
b tms R 05 00 )' DIt Is )) (1101REI)A .lA1)t) Il)S51 I ) 1 51s
tt.IA )0 1)1)0 Eli lu" ot.' 1 S E r S_______Fl.________________ALAool 1))) ll).00F/4)pI I .)1))'
A9 i5)t."0), A S SPR5. )) O 0oLS )'10o),1 'l) 1)1)~ b ~)l5o~thAn AO w5RE~o,) #51 ro)l-5i) At)4 050110A ol~ d w
.G I. LU Y A N O L [IF0''00)0 fl)oos1l) l0 11% o ott o~~ of
'af. &0)1l't~ ol y 1,lltio)),)t tifll
Jollol yl Itj Y111 Pn 4 .1 tp it.AAS spl) 5)) 100nA).1tt 15)
1 11 ,~ 5) 1 .) ~o 0,0)0 A ,l Rt)5 .t
1111051E1 RI~t 10101 5 I MAXM. S))))) A. oOAo Pt,"11 1101)11 Al )1)I 111

0 lt 0t I, p AN~l 400 Slm145) tSO 111t)i, 5)00I )-ut))O 5'5A515 0'U)'0t 1tO 1 5)5)10rIs 1 )1ll 5)0 0"n''3' III %PTA 17,l51)1 cea d f ,Bdtadl4 h
5EF'L'40 Coon r01 ol I t

1)) 1)1)) -lgI II

As. muni)taA) QuAlt-lWIt e ) e-n


___ __ ___ __ F 1 p pjrro Sit)0pbo) S~u S"t~ Pao lelrtltREINOLd


a re D1 )e 5)010 01)5 1 20 m p1 1)

ICT SJ) E S11155 Ltd,s 1, 5)0 ley 15)0 10
loA )f1NO i (01)01) 1."ort"t'I II 1)11
~ ~ ~ O 015104111) 5) oLA01)0
de A)) I5, 01 )5 I )50 ))I ) A
d,) [,A s 1~~o 0) 0

VI I .ILT C.IA. 0. 0io 1.i .la PALOmlll 5

10~~55p5 51105 s 0, ItSo I '~ s 1 0 1" 0 101. S NTS UARX EIL IEWI ~ ~ ASS ANprdif I pAi myo
TEAL~~~~~~~FRE G1).015 10011d I aen o yr d d
P.A00 L. GE NILhl RITZ Y)


1)1)It 5 1s0))LAtos'Sv,05p,51)5.)) sF1515IRs (':s RL". 0 ot 01)tloO.boo O ))01Ol .lI y)
(1)5' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t- 1)1) PO.F-t.,)o' '")t0100w) ) )00) I 00
S T U B~~ E0) PTN I f U ~ tiR L W A R
~~~1111 A 011 SI1sA1' MI"MA151 001 ELM,,' F.1) Olot) y))) I)01t)1~l l~t5OI~t)O

____ ___D I'1 noStlIy:l1 "LA6 'tk 0.ml
1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ RKA1MET nOSL SO~~d It.' li.Lmts~l))1 1 -le 1),000)))CU AtDSj DA __ _ __ _ __ _
M111 0111id Yt' 1. d-. 1p y11 z, SANt~l 1.'CS
ASID Rorl solO. __d.,___ tI 0,.00 d1)p-&)y
RH~~~Alt C-6,AN,____________ __ __ __ 1,4
Is. IA", 'rlV lIDAI)ES


J~~~~~ ~~~~~~~~~ DO, RIavlldaa0 oretF ASS A neL 6,oIl
Ill ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ trl 11 151')) 1)1 -i A1"' u'.- 1055)0 11.010. Sl 0)~ 1 1I
CUATRI)~~~~~~~~~~tld& ('M NS 5q.,)0001) .'wl) ) 1 I
ltttOOttRt totit P.ietl rol _________________net. AM
S5051 1000T R0 N AI I ITEL CINEMARe W t."b~


AS )S U 1 OUE) LI )1' Ayor 5) had SAW''0 low.,11d 0. It0 .61,11) "642tl A]~ 1)15 1
______________All I __ _ __ _y -1 a
DUPL X I MAJE TIC F RALTOVIC O~l

0 0 11 O' Isoo 'O '101 1 ) lo))) 0) Rs~t1. 000 Rooo)0 0 0.' I. 115 A0111t1 oV E l,51 N"I0l0~0A1)0 11 0'110)IRIE ,t~s (,001 O S N
-1 ----- -5.011 -w. S--) Ti A11') A))015 10StS 10 )1))')I 11R U S AENCANTO~~~V.CUND MAZNAE1UERO)EIIAO. WALE DIsu
Oot~~~~ loSl111 0 0 1 OO0)))50)11t, 15 050111 510 51t,)1tt.)t)).il1LIO
t~tSl~t5)10005005110) )1l1))o1t~0)1)It'011) I 1)1.054 10 lll 1.0 11001t~lAO
IoAe)OSA)l,0'.I0lL R00',)15110o, FS A1)S 11(11 0)011 4 1, CHA LE FAGH
0~A .5 t 51 151)41 Ale SI~ll50)510Ofl~ )4~ 1501 ULT
101 l1~~~e)II1)10 'Sl' ot11511)0 o.)s11 lll IO o~ttl111010150s)vrw 0 i I N OAT = N)1) E C 0 1) I I FO )I)" ~I )t)l11 ,10 t1 15OsLI)I\ W~~i ~~ DIA RIO IW A MARINASETEfR 11n 9$itetd i nfai~ de /a formac1(opeaf de todos his J)WmsS '' I- "'l 1 '
ditit Itd ~~i~i Ii All iiuiiln -Jitd I, Iii Yiuiii dil, Iiui dii If I, ii in fttnci
adi~usi diiitds diii diiDil ii diuid, I id ,~ 41 iiiiiiiidliiuiuiliiii u u i iiiduy ii 4 di ii ii Dii diu
~ uuii~ti~i ii. ii DI dliiDii ii, i iii uui d. iiii iimid, ii iiiii dii ii M i
2idiisiihii 9 iuiidliii iuii i0i i i iis di iuiuiiiu u u iiiiild i i li P-1~iiiui uu.uiui~iiii iil
I T iuii ii. iCii iti iL.idi, diitu1ii iiuli siiiiiiui d ,iiid ii i iiii iiidi i i Wi I iii ,iii~iliDi i iiiui ii id Dlii .i .i .uid i d. .ii i -li ----i, ---- .i.
isiusussiiisuuIf-udi It Aiu lpiid t, i i fs tuuiuii.iiii, iiMid
Liidsi iuiiuuiiii iutttd a 1D~i~ u-iddiudiuufuiiiiii

A0,iiiiduuuuu- 0Miiiuildtihilid.iuu~ni 1,., iuuitu~ i iixii, tt- uiui mii ~ d

he il ti uiii llii, di d, uuiiu iIi uii8
ii diuipl --iili di iu dd lu,d iiiiiiiuiiuiidiii

It. P iui li i i iiuiid u i d i ii


Exciusivamente ardi iiuiiidtdiesxros dientesdeprovincias,
ii5 ,nhisu Dish d, ii

Ti I.c i Iiuti di Dit DId

Eliisiiuiuu,ii I dl -n ,

D- i. iiiii 1pu d-_-d. is


y iii,.t Avenuidaii r piDY
eiuiiit, dii Cdii ton


iii acuuidaii dil .ii~
id.Ciit iii, d uuuiui
iili uiiii aii

dhil ii l ehodiiuViiu
F, i uiiii iiiiE p & id s ( ms s E i n

K, de .ier im pun!,

PicailloCriolo d af d~n s6I .8

6,s i~1 ii v

Can C ii lll iiidiis iss Enam

iiiCi htiiisi Poplinii ti-siii~icldllo i a II a, ie 81 di 0'dini soh'iiidi


LL C 11CA13 3 3,

Hilii ii "jioi 00A onueii0 a$6i Lii e

artdo56 ATC La H S6u se u o i s i t Ioa M I,
gi tii dli isiUsti. 6
C. suitUL .ii disiilhi
I'; dii. g~ diMi


_i isde ns wiiu Nomnuu Uipi nPodd' CS dcertd y Didede h cerla ua Ade' s xpieni
Cin LA IDElA-, dii. diier. yd Me s eipreci

y iylt .i Diii iiiiuu Cll* No.i~ le lid ensiFldo a COnllidr en la creacjine "Mdpeti cxc!usivas de
CiAiIDAin- Etp --L ENCANTO-de tdn segura y 1ericantddora elegancid.

ii 1 ti di Miiproimii t
uiioiii diiet ka dudl pdr iiir e k retsm d lsen

cii~ ui los cii es reconocera uited sus vestidos de otoio. Con fondos

Ciii IT ,tmisd i i rpua ielita I didni~rtes en, rojo, dZdl, mlY oro, bl


1CAiii,,ii nav 111n


ue y lo i-i.


'ALI'A POR- CAIA'oin~ CALIDAD Por CALIDA ng'm articulo lec uesta mhs eft EL ENCA 0

c,__,- P Ai arfieulo le cuesta mis en EL ENCANTO iiiuiuuii in iiii i
tii .IIIduu i


DIARIODPELA MARINA SU7MRCN EV OE

01M~~~SO MEIANA D1 APtA%4TFAA k E APOE
ANDO [A! 1AM 1XXH 10P V1F~f F RI 1049 PAlM vIr wi"A OM NAvidyciart1 S~r spaia r7AROSTI O10STON -MOBILE NEW ORLEANS

P~~~~wa AnIDI~ 1l 1 VALP17f77 7777777UIARAISO
De77 l7e7777 Rel pi H4. 108O tect'os [,C 0 OINWM

LA7- RA V777 V 2,t DA COMPANIA
7SPLZNDOX DELt AILTE xas tormentasApmkn 9
E7PAROL 7

C-01. 777ic7777&I7tomeIT IT inunoao en Madrid
77, >777, 777'o 07777777777a! IRON barrios bajos LOS 7 27 M 1*7
777,777777777777777777777777,77770 CON ELEGANCIA ''77 7o'~770 "~770 777 de 77707,7777 777. di,77 60li~t Y777777 Atu7>0 77777 777777 7
77777t to77ro77777a7777777,77777 770707776
77 77777777777 7777777777.77777770 7 77 777
7777777777 777727 777r77777777777777 A________ ____77w 777777777 alp A7772777 his-77,7 7777 7777077
7707777777077 T AlrX TI .777 777'777 7777 11 W ,ITRN
i7,7777777777"77 iJlaI:peNIfe 7777.,7177777 la> 777.7e de Arta,# tI JARI)DI I JR
77777,777777 777.7 77a 7i 7 77777 M 77. 77
Y. 777777777777 77m'i 777 lurid.7 0 c777777m,1u-77777777,77 >G ~ 7 -t777777777 -77, .0'.77>~'7 I


77ie ~h d U l. ;CUIEE to$ Relojes "CORD" y J7EJ 7 7 >777.7
pi,777777777777t. 777t77,777 de Ins Folsia oznes tienen to mono a eIt Mdqa0- 7777 q. ivida 0 4' 1 e
77777li77777777777: acti"I a
dr ad I- rg-. 6, f 7>777777777
77777777s 77777777 di, ci mtp K 17 U UT>77777777>

q77777 777777 el mer 7 1
77777777777777777*7. de c iH R777777.7777777 7air.7 ,77 Ism.77~ b ~o7 an lanzado enn 7 32F270, ?7777777777A

-- 63 millones de i'su>En aumnn 771aaeu7ta%!7$ t 77a vn
7777 0 77777 777 177 MADRM, 7777777 7 7- 7 777777 7 7 77~ > 7>7
7777777 07 777777777 >77 > 7AI 6,.iou, 77 777 7777777777777 77 77 7,
7777rr 4 I, -e ,I
77777777707777707777777777777>7"777777,7777777777777de e-a >-7 7777,77,77>77777777 D L 77> d.7 -777 y7 t-77 ,~> 77777777777 77 7>> 9,> ~ '>~ 77777777 7070777as 07T 77777 777777 6107 at ha777 77 >77 777 77 71A 77,7477 en. 777777777 77. 7,7neo 77,777 7777 7 7777777777 2277o7747 7777,77 777777 0777, 0777 77 1 7771 7777777 .0tut>>7777 >7" ~ 7~> 77777 708
777777 777777777,77777 77777777 a- 1.7*77 77>7772 hp. Ai

777777777770 >7777727777777,77 117 1.7 772>777701 777i 7 ,7777 77r~ 1_______77., 777 7777 d: It7> t.t. >77>7>2>77md.7777777777
7707777770777777777707777777 y -at >7777777 ,,7 do7777 7ol 0 1 ESPE L
77777777~d 77777777, 0707777 At iraul 777>7>7> LTYA! 1c-37 7777 777777 7777 7,777. *777 777707777> 77 777777717 177 7
7777777777777777/ .d~ 777707777>77 777 70702777 7777777777>W 2 g7>77727777777777777 "z77s777777777777 77777>777777777777777 t1 p2 772ci LiEC
q>7777777 b. tcuhe >7777770>777~m-. cwe o WI
77e ie7r r hipblc_ apole7 oc77777hi7Red7de77W7O O 277T '
gig, 77777777777777 -.>> 7>_____________ 77>7777 707
w. 7 t 777777770 7777777 7777> A.] I. I 77 777777 77

fe~~077777707 Ua d fe. e n ,1 l-l-d


el cord do. wor quo 1.
2777777777 h- P-olbr oe" 4lart r ALo E ES CAG GA
77777777777777777777777777d7
di 77777 e 7 il 7777 7crr &I .7>777777 777
,r- 777,77777772 I.". 7777Mil,7Joy.7del77e_77>> 772777227Globe
7>77777707~~~~ 777. 7777777 Ta 77777 777777 7407y"SH~> 7
e.77777777777677727777777state 77777777777777 7N7.77 77>e-7 a> >,. 777a,7 "72,, lo -. I' j ime 7, 777 777777 7,7777777777>77 77777l 7 777 77777
77777 777777 777dr 77777777777 7A77>7> 77 77 S
777777772777 777 r 7W G77777777 777, aa PH O 702 72777 >7577>
pIA, 777777777 s > Y 7Z 7-7777777.>77> 7 U 2 277 7302707 777

77777777777777,77777 p777777777777r7777, L77 vO S cold777747,7770771 7 77
777777 id- 7777 777777 7,7.7 777777 77aic n,777 Well~ <
III 7777777> mw 77777 7777> 7 777 707777 7 7>
77777 747 777> 777~ ~ ~ ~ 7>7>______________________________,77~,777777777777777 Ionic777777777777.2777 7o

7777777>7777 Arnim raen ES A&
7707776 777 j

727777 777fen6 -7 7771777
770777777777777 wo C577777:7; 11 07277 C

d.077777 777 dliA E M 1 AVAIAA, ~ 777 77777 f777 2 7
77777777777 7777
7,777777777*777 7777 777
2,~jjjj4~~j?~t7 >jjj A7 7I *
*7777777707777 7 I! .2~ A 7 ~ 777>7L> >16 7772 7,7777ep7777777r7 Rca Sa 9 Omzeu LAS &W18 f31 Aq NI SI,0' e --Y
7I 7 7 77. ~ 7 7 7 7 7 7* 7 2 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
_777,7 Aa7t 7,77____________________________2287 77
__og el Til ,p avnzd,-Ls ov

7,777-, 777777 7 In AA7B 277
1. 4 0 qu -6,04 w A
777775777 M .77 ka r1.
771077077sin77777
707777777 2des ,fl paTNO5 TM-4 5HaDe NA
777777~~~~~~~e ,7 Twi I777N7>96 0>7 .77 77777777 ____________________77777227777777770777777777727777~A 11831071770771 A> A wv777777>>
7777777777777777777777> 7 M NT A TU E
77 7~77~ 7, 277777, 77777 ~7777L1A17777777, > 07 7,>77 #TlP
777777777777777077777777 an>0,777377 SF713 70A0
77~~~~ai -40-,0 7 777~w7,
77 77 777,77 771=1"77770270
7 'I7727*777,7,7 ,77 E M1 AMlTlA E
7077777>7077777722777777At
7777~~~~~J~a" a-277>77077077 77
777707777727777777777.7 AL 1 Fo A.77 777 777 7 ~7 713


77,777777777777 del0, TOUS &X ASORUI S.e~r AUL.ACE
8177 077 777 tie7777777777777777;07770> ,T dal 77772777777,77777 f,77>77 A777 77imal~ 1/M &
717777,7>7777777 -lerlttoorfco m S 6 ti i A 4 ,l -t aH B N
el7777>777 0272077777 7.271277r Code. 233-La 3777772487712-7M 611
77777 '4 277777777 777 777O dn II 3ar y 1
7777777te ah,, est 77777777 77 IfPANA DWFCIOCI S POR T S OJARIO DE LA MRINA, OMINGO, I O E SEI1ID 19)1 SP 0NRTSA1O(~nFr Fl11110e hsd ore iguel Mendivil tuvo chance

retan al domngo.de ganar por K, 0. al Bonib4n

-Para el aaeedotanio dea iw; deportes. Po aPETERai
-No respetlan ni Ini tiaata poar dle ha temploom. pa .; .i

Por ELALMI) SEC4E ,Ia~ctaaUlalc l.

11TOUIAI dic lienl A ahe Io 1 1,,' y "-tlte el taralac iqcid, taptala ala tic aal ogra Thbt
Lcdar I aaaa sctaalal caaa di eli Ictc clataa aa
Lilaaac ola Ior-a dtr y I act'I
0aaaac de~ at, alatro anaa
a aacaAaaaccclcatga ci,
yc o caa "The c firlaca calcla I c a~aa a ~ aaa l a
dc taccccaaclalclc ccccnllaic -Ccndadtccth~acca t ct atig cc cc cl a cie U a tacla at
a ia I le t ri l e, c a a c l ln caa u -cc ca cde t n p-c ctb a d cd a ci c a
ao Goccacc lic Iccl ecnacac acccclaacaaa r Ia~ lcc iaancacicccanacTIcnT, ig lii In"
Icc., tcadia de ca aoi cacatl aia0 I inaaia1)cca Iaacldl a
ccal c c aeclccan pl ct pnatapa~tca n alaacaac tgldidcan aattala c c
dP Itcccc Esc ae Jc c a cc i l ntea hGd ia c c act ca u.c l ia V c r il a
"I cd~ttl Eacal -cnacaacc L.),aciacacccallcccac~caa act tccl A W ~ c cb ptd-,
I accltcc cac cacclaacc aaaclclalcacntaJ aata Iaagcdccc ccpcatnt aaaa l t10 fsas o.
al VcealcaadclbChicag
a ie' rc Toa ca aab clcalap- clccaaci nabac acapc aac a ~ lllS d anlalai. A
mccdycctalP ccbccac cnclclanactaaceaanc catIa caa c-pidccacaa l cbSb a
cc caceccic-, ccc caccccIatiaalcdcd ac %caad t pac a Itd altaa aclalaaaccaaa
fcclaanl la --cad~ Uaaa a at tcaatacac a, cicitcatc cccacllatca Ia
~~" cclcclctaccaiZdatcaali
cla c cc A lacc d ccdc Iaeacce l accaia d eb atal U l a ctdcacccca a hc1c taa da ac
cc c c cc c c cc c c~ llt a1 AVac 1 tapc calalc cat. .b. a cc c atccc t a cq d ~ l~ cca sa-~ t~ --lt
ebltnac~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~rii Hc caccc ba-ca aaainaaaaa hlttt -o t -t-S-ccc accccaccccaclcac ccatcaal cc lcccilctqacnncabccac I I.a ana c ci- atclcc ~ccadecch ca


ci ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i w d dacec 111)c clea anls balcac' scal af Ical 1, rcatacc oaa al a acaa Pact
pccclccaccccc accccatccncbchatcaacaahnlclaadca baaacaadlpalclaatccaratacat acccAc c ccdcctldcdclalatcaatIacI,,tsa1aa ,,iattIv
ai ITcclO t S cSi
c-cccIcaac alccca acIattaa cac a cC ccc cwadtli cc iIcccaa Ifdaaccftc ct555 U 5
accacalc Antccalatcqc ltaclca acacact~catalacccanbclnccnlctcaVn I AU,-I I 3 ~ 9? aaa calctacal atcatanaccnccbaatana Il 1111 li Oa
ccplncalnr calA aac at cccngaaccacaaa ncc-als -,c accc- a ,a ) cc t-at L.caac aapccca acla,'Acaaa l U IA it lc
qA atca anc atnpl.p.t~~ac taaaiacct 1 c naacqa ~ ~ iao55


nio, bcicccn Icclc ha
n;- apainal Vac aai a~abcccabacanca ci ccsc -clt-c A c ccaaaac
Qccnc. d c c ccccIpcacci Ninaa- tall ltddrcaaaacaaaatbccacccCiuAb.ctcttaa acaancccai aoa aut
a cacncaa a Pcycfcical~lntacccccc Lcaaan~ScntC bY~c c--ccatalcacc Ia dnaa tacaic
Int cccnnl brtltoaclancpa- cpalAAa l bcia c obFaet daccc nccacaac ccaa aht Kita- UU ia0 0I
"abcgciacccc occtrac blc ,lceh ccc --!tc cecac I ~I tcc I iaac 1


-H lrbaanlccccctcctcactclccl00,an cccqaaecaiincpcalaa caaacaacaa-alatlb naccf cnicctcd
catalnlccacun lcact flrc na Taccaaclacagcalanaaca ninlcaccc l c
qcnlcadda~ccctan~alctabaaalc Lcaccpnccccccaccanatccacadccccccatcaa Accccc a1act aac3 cick Ia andt anctabd c pc c-a gcundnccacctcctltaaanaatt cc0ccncctacalaanl~nntcc
lciitcitcnccc baclenacl ac kaaacctccccclaccaaacal cp A c-an aapccccdc atbael naclc ccttccclcactccaciamtvlcctdtla Ita I- C x- cat t~
eallcJac He cma.ac .a"cccttd Ted.acccncbcdcabtclccaata!na, dw itio cacatna calcca 1c ad acn cc ccc

bin c a ac c c a lc e c a ca d c lc 6d p-, 1. At~ atoc ca c a taAa lb-c, ITatla~ cct can -c c c ae cb n l

Ic lc cc a a a e t ac tc c6 l cc aa I t a e c- cPacc ltallaeb a Sa l c I a ac l a caaac lt n c c c Sa c41a 1r l c a n a c

tcbccnclnc Act aaacc aa cceta iclc t~ccc a c~a daccld cMt U aca3aS

accccaaaccIatbaatclcllfc cneaTatctcatlcaatl1ia
al6a~t4
tacalaalaccabllnicatcc ncplccct "ac-a a cc:calbaaaltc !-c cc caat .1 1cccct 1 E TpcEn-'.,N AMaDA I t t 7c
acnccdaatdclltcaatdiaalihtctU~~~~~~~ c c. Tc-cc-adc acnpbba~abaantb~acc
jcLctcaai~c~~cacacaaialcncnaagatalaac. accactaclceltccS'd~a~


cscaaanccnaUtclccc- caccccaaccccaltlacn-lctcnecaa~tl ab~lct aaaccc~accc
IaclcnccpctcaactaillaU~pncacclctcIA ecacneacccacpccalacanalalccataabac. acaa-acatalcaanacca ctaaan- alataai
caac in laaca Iat-c -cd ------ c n- leaac nalcca a ~ c ac, c ttc ta

tadcrciba de ca le ca loctpccMc aacccaac
Cc-a,~~~~d aiic ateacaalttcccldt ancariaccca dc nltchtn pnqcchcdccvaccccaclncndacalaccccla'ccddo~amifnt -cn atacccecaccddt aacacccanaacta
a aatacaccalcnccldanadcdcltccalct tcclccncaclcca~aaalncccnalcaca ccctaan~aaati


ccic-Icalaadablc~ccalcl ccc accaccccean~cp~cc~dcclalc'cs-- a UtaliV
accapcalccccccdccicacalaelaaccc~c cc ccaacstcc aa'Iaa
Satatadnt.bncbt aebtad- a ccc cccaabacacc tcc-ccacblc n c-cacacaa-acaa-claac SEMPEtST ENBUNACOMiIA

dcc i~abatah~naaeccct a adrac7a I Dc ISae caacdaa cn fa Aa t eat our LIZc nccl

ala Cib aIt c acac

Muurza meno 4 I lio-.


ott~o pidair 6t0i


r- I cac lcta c 11 ao -c lcc - - c-,3aac a
j accib. c a la acl a an abn g -1 al ca cc Ice


Accaccnccaall I p ,- andda,-a hi-g. cpc-,
tAclA c -Te blca a cacc A K Acbc a cc Ale oal lc t ad
Cccaic Haim 0c 0daU act oabl,
d.egu i icc ccca orna Z. c neu- 0RUbPSVl)IT.


In ccbc ton WOcla Al0 20I ilaticctaBl i no an, U-bce-il ac2aap1c Plna dad
"ARMADA"d5S., cinadt: artdin

ala ivirtoraia~b a tU c ao canio iSR1ablacac a 0 -0 ,
dccc, f nalc t laca dal p. tanalca t"Co L
dc~Iatccccacatlaladtaacsea aba \C DP1P c,

oc~alca~tcacccccatl lrdcaaa d ctC acl- hbalA- Adr It ac ccI
cca"C A .Lj ccccacdcnpnlcccc bcca t Cacc ,tcclc hu ccl in cicca
a lcc h=i bccpa.calac P lcc c -ecc P anacl-caccnaacc

cpa p l aS .-.c ial V S~ f aaccbI -L cat oc l aU#nll lacattaaitta a 73 yCl tf1, ,Ry alataiaatala ~ ~ ~ fil acaas ltctcca ccc bc ~ctStldccdc
Ii ~ ~ Sgn aca U.d trte lacca -1 ScA~fii D1 haWreJ enil ale Vernon arohmaacc a ccaccbaaacI?~~~~ iii~~acacctaca I c-aI- c
daott ciiAa Gallt UAt A A=l7e I ticb ccc-4 Va. coma (M-- a
art 1.1bat g
as ,5, Scats cih atatc pati Dsmbaas let1) capaacca yc ca id d con Lcacaa sbcac at Pcccch Aacc r rc-Imt '
~ aeCMc aota an cosoa ada aadnmic~ c- tlaAamac
an-m S~ccaccc, balaa a it ~ it Ce bn co ycca HAaac Icc itada c lcl d aca leto 0lac fr. oSa.y-.
ta -R I ot A at re ;d I a t nS 5~nEaa l ~ iaI-caa-h-


AO' IXVIJ S PGlTS D IARIO DE LA MARINA- DOMINO, DE SEPT. DE 1949 SPORT S P9(JNA DIVWNUTVEf
QUEDARACLAUSURADA HOY1 LA JUSTA NJACIONAL D3AS I AlIJI EII s des C nquist6 Mcatanzas el Primer c, ent pia m t~r


Feade Cuba baso bal 11nacional juvenil de La, ayQ b'Y.a T3'ooai ara'f


-Milan hoanbo I~Ra ada dej e solo do, li iaas aVillfas, yan ot C R Sjaa apaataarjnoa
y Ua 14 ola aue, afos It protoga ron con Un na oolaa yentoja dcle Ins a a a -E rfu Ia,i J a, I uc
--moon pricticas eaoa nan oo Hoy que ariclannuaa ]a Seae Paogm C an' oaJ. ao ~ O

f'or TIEE I),I O
For GRA NDIICE 44 o el Ia~o a e,' .da 0401400 oari MA0DLnt
-I'd anooo~ooa V.co0 V. 8,y 04~j ~ A. F- iv''a.'.4 4" 444
040.40040 n U d '10 de0 to,- 00. aO4anoocco ot.FOa inoot vs, y tooaa no Inn-"
no-At 1onoo aoanonao,,0 Ooooap esp' qoute a2o a A'-, t .40 1 a 14 0,10 444444


.aa .0Ognon 00 =0 Ocnlare Sa Lnaan.oaawS Itsoaon laan, naaodoooi 000 0

hoaay Onr. dooaa 0000a03 00 50Oc~On oOo~'a0,,an0 ~~ oanonn ~ oa.p 0 0
,40040niaya000a~an0on a we4aaoo ntao o~n A Caoacm -44.444-es tla e a4, 04 a jc, an o an, oaoonenilaa'o La ofoono, a 00d PnOA000 ad'frl, 000. 04 4,4 4 44' 4~4~0444000
aa ao~. n naood IoaO0044 0 000443
0auaaO ,4 tnlna4400aO00ons h oa04'!oyaac40 0000no00a0040444$4. I4 4.0.
O 'a~,Arn"aOi= 1pO04aa 0004,040e Lore 004 'aoO40doA44004o4o00 - -0
44004001 oOO~ao~o~n~a 4400 oac~ 0a4. 400004.00 00O00onoo noabooooo4 o44000.0 co~ 4 '-A0
000004040 04 o co4gn on 00404 Or 00 gan0oC0T00~n~on.4oo4o40
M''cindoooa,~ 30040 400n000 11ai In 04444ao40.a4 Aooo 00004 0 0 0
hcooon d n _dOn~o dett. O 'Oo a Yao~ 404el004444ct140 sm4oaaaa~n~i~aO400.o 4 4 4
4040an40040041044aa4add~o Naoo 'to 000004000o.0o00.O. 0 000
h4040.0a40.oO4 0 Po. a n00000adllnO 0a 04444rs a00r OnoIoo e704044000o444c ,40 .40 00 deln"a d0aonioaooaoo 400'4000000400004ode 0 40a444S cn,;00, S"d,04440.44' 0000l S 04440 VC,00.0040 aaola~ ittin00ry~ ,


040v.Idon Urge40 0 000440040 44d00 404440 o,,0,00400, diia4.

00 i' ooo on.,ret Uped d oi 0 ,i narrs,% 00040004044 41 So0400o4 (a ea 400440 4t 4400004 4404440OoO 00 4004
0404400Irjd. tl or # xi.d 00004440 0 r040000 0404400 040O0444040'4oa404. ~ oa~oo.44a 11 .0d0040 00 N4- 404440444400044440 1404 040ll0400440041444ao~ 4 0 0 0 0a, 91
1.tao 400 00000 0000,r.4 no 044000 44 a4 40004 0 00 00,040 44 4' 044,0 .
000004044= !Z0,4 ino.on 00r, 2044404040400o'4'4 00000444004.404440 a4po D404 1 000.nO Ooooan 44 04004On o o ~.004 Rio 0otbo4 004044 dos Nf o' 1i44 T4404000 0 0.000404 44 40040 0000 00
43 s 0040 We000. 0400 4400,000 0000 00,4 444 000~W t4. mo0040.4 0 o0 4OnOrao 040 '0 0 404 040 4 104
30. 00.#0, 0 000400, -1- ~ 4 a Oo~ roo.Oa~oOo0.o44 044, 0440o444oocOo~oo~00o~ j00o00442 40040400 .000440' 4 0
04004 nki 40404000 0,0t' 0. 0000I400- 04d404 444 0000rO, 04(4 44004 4000 4 Be4n~a00~(O( 44000.0044.44(0 4.04000 0zio, 0440 044000440 Sn, anrd on00 0nnaa to-,,, 2n4,a 042 2oa 2aaOa 0400 o0'4404 0444 440444404444 a
0011 C 7OO ~ n p o 0 4 4 O 00 0 4 04 0 0 .0 4 4 4 0 0 0 44 4, n 0 40 44 0 4 0 0 0 4 4 0 0 4 4 00 0 0 0 4 4 4, 00. On on t 4 o 4 4 0 40440 440 4 0 4( 4 4 0 4 4 4. 4
00 0 0 4 0 0 0 4 4 40I.0 OO U. a t I.0 0 4 o 0 0 0 4 4 ~ 4 0 0 0 0 0 4 4 "' O O 4 4 O o 0 04 4 0 4 0 0 4 4 0 0 4 0 04 4 4 0 a 0 0 4 0 0 0 0 04 4 2 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 ,,~( 4 0 4 4 4 4 ( 4 4 0 4
440000040044, ~ acb.t40 O 0. 40 4 40 4 04 n40Its4 4 04 0 40 04 0 40 n annm0 n0 o,-n0 0 00 ,q 04J,,44 0444000444044
000& I 0 00 4 4o Oodinn O 4 0 44 0 40r a ooo n ,O ol. 04 40 44.0 44 4,4 0 '440" 4 0'4 4 03 0'4 4 4.0 0h 44I
-Oop. .- A2 40404 It 0 44 olod Ol' oxn or 000t 0040.04044Oo,4,4 40,0 4,
000 r0d. '0000 04 04 ooooov adoo ft0-00 27"A~ 1. o 000 o 'a40 40la~l~oon.00440 '< 4 44 4 44
t .As 0000n40In0
0000- dp al og l oroai i o 11 000 00 c- 0 4 .ill0444440044. 44440 4(0 4"44404 44
0 00 4 ('eritio 0040 0 00p4 04. 40rig". (444,4 4 4 0,' 44 ~ ~ 4 4 44 4 4 0 4 0
SOn, 00040414p000-04boao 44040.(040,'' 004 oW(lo~ 4044400040444,
j040004d00'440b004004a0=040.00400044000404440. 00400- dl hj
g 2034 000004000 00400 ooo o ood00,4 4044 00444o ooooa 444, oa o,, 40 00
04444 1 000 0440 4044 444s- 1 040 0 0 0 0 0 4 00 00 0 4 0 rd4 0 0.4 0 44 0 4 0 4 n, 0 0 0 0 4 4 _ _ _
o000ft10 I 4404400 A __ __ __ _ 40 0
,,440o00O004'400~00,40000040o44ono Hooo 04400, h040.ooo"0 0 0
0400 0 4S0 00 I a 040 0004004 40Id"040.0ona 40000 4 44(04444o 0


Joatt .04a00n 04 i bar4 0 000


(on P-4400 0404 0. d. 00, 00.

oir400400004 .
400.0naj4.ch person0 4000 aurZoo- 000000r, Li
OoaSpart 442s 80n's- etr
400 0040000 04ti 'I In' noat',.1, f
III00440a400 4- e t:i-
op. Oooba0 04004400 0, IT- 04400'Wnlua 00000003400 40aVi '.'
o -Str0440 -oo t ot 0 nr' 4 h.00L thi, 1 Nls


,04 040 40 4,44 0. .0 40 j ,
440.~~~V 4.4 B44 0'44 A.0.4 .0 4 0.
Z4 04000 4440(44 00044,g 3,4,4 if' 044 P, 04 F 0 A,,,40 In440 44
IS 000,4440 t~ 440 40040

4 0044040 400400 00a- '4're nerio I- f,400 rlm44419asY0o0,Oo a- 00040 0404000400000 Y,400o0 0tpt IIIIASU A4,oaOIo .a-0 0. to T .t,

0r, 0404 t- 0 n0 4 .0400 2. 2200 0, 4oo dd. 00- 00 Nn !a 04040
V.Oo 00,,4 M. 444 0040404
00 00040.4040.40.400.044. 4 440'44400 cp4 2 40 0'A0
444404 -m Oooo4040,;e4. 044 00J, a4.40400 ,a0 oaoo040
004004440040040.444 4044. 000,0 -ne040000

40a4 st"S flos n00040444440404 I0400.0 o~~n~0040
0 4 0 0 0 0 o ,,o t o r n-4 0 0 0 44i. o o 0 4 0 0 00 0 0 0 a
y00040 04,00 00 0 4400., o o noe 0 4 0 0, 000 0 0 0 4
0000Be aooo 044.00 00 000li
2000004,000444004000 400444040000400000na4
400404, 000 242000 P-licn,
O t" 04 P2004.4044444.co0 404
rue0 go 4004 04 412.4 00 0.0f
44440004400440004404 Coo, Mot -0n(0on 040
0044000400 404ad.004000430 404
8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 d o n o n 0 a 4 4 4 0 0 ( 4 .1r.-4, 00. -.1 000044 M-6 30230 S-1,o. I0 OI nna o n i
o.04 0 0444.44 4. 43
t 0 00r ih 004 00 id. -Poo 08, 0404 ao 00400 .404 00040. 20.00 43. ,


h000 00042 n

and0 no0 400 000, OoUniton 04,Tit0
N-4 .O40 raiino AI AD d I4 C S
lt*00 ~ o ~ 0 0 0 fe i24ri40 4 4 4 0 4 0L
00404 0,4 a 0~ noc Conntlo .A000 ifr~ eCu
o-rt o40. 0 0 0 R ) ES H P A

00400044~~~Lra 0ilo i 004OO fill0000040444040l 000 4pn00~c 04 0 400400.
0 -00002 44d 0344 4002 4 0 0 0 0
A 0o m 0do 41M 00e BItn~~ut up 0 frce 71- cigrr G

404.0014 t. 000 40 000 4404404
0404i,0":,4 40 ,400 0 I. ,.,4,. Finos
00 04 fl'fRP m-u 1g o 44U,00e
0400404 Oonnno~o, ' .40 444 o 00 00000t,
0,00040~I A00o.ao0an.o''Lo 0 4 Rotoslro

an. 004a00.04,4, 4 jcO00n4 04004:040

00t4~0 440304.400 000 LI! i ALJR J!. jVI1J( CIRTOM4
a'04 a,, 204,40 ~o 4, O ~44,04 0 4484 0484 oooaon ~ ~ ~ ~ ~ ~ TI 1,a0 1 .4 An, Nn
noo 4q- 44 h- M A, tC1, on44no oao~ooin 0 -0 0400(4 00ISA I l 0 RT S DRio LA MARINA DO IGO I DP Ff SET D 94 5 P 0 RT S A0 CXV1


S CELEBRARA HOY EL "DIA DEL BALOMPIE" EN EL STADIUM DEL CERRO


TRATAPA CORTlNA.S I CndinaleS (n Di odieron os
CRUZA? F IfITRECHO TOXen amateur N. York Yank p ToicP os F uolistces
DE GIBRAITAR EL 17 --- -f

o 3L -o- In priinertm eqtA pos fl nmstro furblld on -FI efurr ing fte els lo (omAi ele alwt. o T nar u Por "PETER"

ydt
de DorartCOO WIEtDItcau honed a p

N~ ~ ~ ~~ "" TA Y HN S2 o ''
tt'A'A S ~ t ,:, J: V, Mtht, di Gt, Wt t It 1- It" I'l fh t ilt ,ili~ rii it, iii

DtotobeeC hio it itdi. w ihtt t t".^4, o'9lO Ueddii a CgH A IADRID


tti'ttii'. ~ ~ ~ ~ ~ pt qt'iS 'tt~, .1, -Wi' t ___-l -o DonL Art r O OWLE rF e n Ih m rtl St 'i Its~,090 PREMIOS (0M WLERDC
d, -1 1-1sst rt P'. IA' .t' .it.i i Sits

C! 6AD AI o Wihiti. tt 11,,s


C' yIf Ig dAll3
IH~ de od la fatl de avertlPE PM TIeo BO


d, iTs .C- A .Y
/7th,7

L' ii AAS bal 30

S SPOR 1 S

PONTIA 1949 otrorefr crador ROSLErShehaoroLomeriis351 LaHobon
as t A DP Y t hi t q o I,
A4 D E LIM O N i M A N-I A t I A N A i A U M it le C C


RE UtER Q. U *i ittoq uerdo ilttIt -ti',t bitt hit- bill si itt lil


s i t d pres ,es 'i "-S
it stltt, lChtit, tt li It-tl Allst Aisilt lisSViu
S p a v urdi ent. ilo y I

Schwoilt ue reIesetatmaor v
2 1 0 1 2 __i lito ilitti d Itii dISI, l ,
compra
S~~i tiil AST0lE 7io
i ~ ~ ~ ~ ~ CJRE PX51 PkAIIAP DA t!' -'t"

fmac "g-, qu ,") iEa MIAMI, oneel 7 li1IO5 St uop pi"TittitEn TAMP ei el 513 Fr lin Sr ^or 4 1) d ItP- tg fi***'lu-, l DENTRO~~LO DDALISA LOS ROPASV H .A MA GRADE DEL SUR N,,
At, ib. wilts q it I r,,i
CABLLE YSepeala vagari en estlo SU11 VALE4 IRMI D S woi t I rerset mayo ,aGASEORA WILIO IZN.AU IEA n~:TL-IIP o a e 1 ouruer avert an 12 ett coda
RRUE D M-I hit, itt li 00f.qsi p, y 6 ,diiW
Fil 170 It vitoitbietir" ri-,r


3 CAAD DR aiNJ. I~ Deri -e hcg
4E06 TAPA S 0111 CHA GO, S el. 0 J)td)-or,, llt 4

354 37 ?A 11 4 0 d. 03 03.-SE

-6DUIA0C CxVII SPORTS DIARIC DE LAMARINA,-OMINGO, lICE SEPT. CE :94 S POR TS PACINA VENH ACOMPETENCIAA MILLA Y DIECTSEISAVO 'N, l EL ESEL AR D)L MENU HIICLos paracais% s do eendieron a las casamala RSLAOs L ERD$AER N 4 no FUNC1N SPECJAt DE


de los loone sorprondie'ndolos on va r Io sactos' w~_> Q tibi ixu de Idial J t A DRO


L aada repnis dlm Madae la Lluaa t an ae l a arat sarspar6 a lea jiartadanacs dePeacea 1,aIii"""it"a"""CtP"ALfa~IW"' n, bms raa I Fii'aa V 5oda~~ ha air
Teasms qar le jagaron de malt manra. El maeroatoa Carlos aelo Cards p te Vi- iT 'sa s. I~aaaara ,baa~~aa sssma

aa ses~ '15-nro sala mee a35aaaaia aassaa'cita.na; yi" Wa'c Belli en[a dsju fnle,;o
Aisi a' iAirlia a1,iaaa dt For saSALVATORao tbmlss atahairta a t a Aar Uaar', aipaaiadatia ">a D i-a

aentr iesaa= taitadia aaaaa,sa hasaa h-a dlls as aaaaasaaano55asss~ Stai


toiet dlmn aml. y ra lsaaa a aritalsd ass Ila,, do ii is an a lak a '
3af 'ss'a5.a 1.at~a~~ anuf aiy s 'ai~aaa
aia asriaiiaaiaassr& sasaa' m'a aflir t 5 tsssa5 r y' saa simaaitaa ,aaIiida a baaaa'aI ~~
4 i fi aai i Laelaaaaelaaaa#~~~ ao it a. 1said as v' I's'. Ia-aaaaaa a''a,'a a"'aasraa
a~t d~aa a'i5 5 t ad d art. h, at~ laatr'a ai aaig 'aaaaa i'5 sss 55 sr's a'aa'a ~ aa a a I,

dft Iis~a an ~ta\Tiia nka~ayailaiicaa, lsasa as as Wa's fttasrnsitaass yittdlii -as4
aa iasaas ai it pId a y yi a a ralbyasa asais tpa l.Caa.lsaid
saaaslsaaaa. h a riita r fAtasirt Oa aiii aah a yasaa. I js "I 'i sa' as'' aa
ataash t aiida aagasit ya Itaa sa anafsc U1 r n 'aa its -6srT -sa '>ai aa alsSa~A~araap s stsh s. ral"a''i"
aih a r~ aa i aa h ~ a os a Talaa a a ey aa, a s a a a a aa l a a f r aaIat, a a a a r m h s a m ay" r i ' a a s s s i s ' a P a ,' s a a a s a~ a s a s a a a a' a a a i l 'a


tsiiafaaaaaaramy ta.el pal.spapa baasa aaaaastp 0-1as aaat.i 7-7tlli'i a"'7,, yaatiaat, a
ratiem aaaaaay tt as.aaa, a t ats asa ea' ''ta'aa'an asa yc iiaaa tha1 AI 'taI-aaa P a


SELECCIONES ppaapaaayaas'aaa
-asia~~sa it 'daaaa W
555"5: 'A a' a ai aA ala aaaaaaraasiA-MraWaaass as' ams asa'aspaadd aaaa Ai iaaa a.A8aaas1aaaaa aast.as,, ,aaaaiaitttCa1 aa anta
Fr aaha a1 4s
Pass bhys aa Laaaaypaaaisaai ttps-tvaaaadaaa~fy Kingsss p55. Jr.a5 55 a a haaiaadaaiaaaaaltta
Tamhalaaa ay~ h Ait Ea -RCAAy taip ha tiai spaiia a ar ia aa als aa ssa ma a"tlf''lC "CC""'"aas saaaaadaa oa s aaaa hisaa
5' lolaragama tj aaaiaplr s .A asbad aaa itay sai yi naaaaarie amass--- 45.55 a s .aera ai.iAstaa ''a~ a s
Shfa'aaa 'aaasasalassllatmasssa'rmt ~ aiaa5Aaaa',sa a a a saas a. a~a~~hbaa" 'laaada~asiaa ~ida ''aaayat',gsaartlsis


tapatain Io-tAaaa'ah'aOsRe. s w laiaasd enfr aas ~ftn~t t'ti DI i AU LA .IARINA ly a 'asaA's a l ai-rahirataaar-iI,- a t rsaxsary bar aM, t i
a'aaaar Piara n' ap-iIada.NIRE a raaa a
a tjentpl- de s i-yaalaa",iakirt .
Qaa i A i' b ada raaaaa''' i'~' sCdi a "a
A yaata'aa C'1p 0 a L.ta;aa pa a' a;aa'p a aas a
115 at Saaara. -taaaaab at~aas"
tr~afaaasa s'aaalaasasas d a as. ass. sama 5". adiaa ad ais 'as asj
,.brias I -r sa It aicli OSWa'ra aIs "'r'

Tlasb faflbUi. at paa psa


Ula 6 l i l hi V'a pnSabt"' a a


Paaa. yi fiaa aaUd.i -i aaaaaa sfaTia

hJ'aCaaaaa.a.sn'nsChas I Nlaa-asaaaaaaaa aa. aiPasa a alss aa i a
a'" aaaaaasa irta la C

J dlt l ~~p~ aasaC'pa sa as a ia. -aa

apiaaaifiaa easna da a 5'i

lidla wa c Pa, iaapdaIiaaft ji q s


Uaaaa ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ tbc tae liddit hal rapoaaa Aa'',a t'aatahyd a~
aahlaaaa'ay'a'clos Trinidad',aa 'sciass daara -asah

aaassaasstaalaspleiamnte Ytsasesmas~aaa essst q355 aaas a'Als
'.S~~~~eulird de~u tCC55t, Pa raals.aad daaC'
hapia~~~~mjoe illla P's Cuba' ledd asd haata aa5a
Piaha, sabo -Waaaa's'iasasaa
Jalay a bas.aaaaaaiaaaasa tsuaave-aa aaa anapatad,
ts taih, Jo qu auta daias aa at aarr
___________________. dualaas lsaisaa aa
W. ~ ~ aas Usiatlr spshaws a~tao atalala't
hclri'ra ai pa'b~ f~fla6pub op"ba


pyaihas'aa'assipapar at


5 2 A I 1 a' "'aaas 1 a asa
finfees disribaumnmsnn 4'MBIDR "iONT t5"ia'.aS hILad

_____________ A7


quo ~~~~~~-,7 70Mt uRe aa 5trei
PAAAI 1N\\fo ( (AiIll 1 MARIA MMNO411 )1WifF14 iU(~


Expuso S1 Su*nhdaN N eI frece manana IX n EsIffan411 (S ann promesaiNoieia Tendri en breve n coi1su/torio

*pror1a( social de la 1gb? 1 Cocktaduna imy hologudora dcl arte musical Iilrsreit


Ik mi r (' ( 10\ ( ITO a, 1 f -IIt 1H ttI I f d",di
empresa a(erea "i" m l I"a I~ ic gd ~ a~ Iii Y( A.
I r Juan 1 iti i --1a Frifts i0(Itsal


I11 ci t i l e ; f. 1j


II 1'( I arF, c o.l ar.
v I A C EI
e I a
I' ru n111aarun laganaal ,,aa-t h a al a tha unai n elelella la sr n urna
CB)'"Ha 'Iliountaa< nausni tu a a o ifuqutaitee nqu Io


lal 11 llA1 otA 1Att rlat r h
a-aa-''aaaaalaa aatana la In aadO roii@i i t I 14aaa r l a stezad I acar A 11 < re l CtR


I 1JtRoiI l a a a e n sa ra n t M ah Ar la Itt v e l ( ;
I-'4
laaA rdil teaA ap at Aden e leAr' pa at da e aaa aaa al- ahrcao ar dtel' lbadoaabt tal
dd A dAd C!
Ala. d a rr n


it tn Idn enp, be; twe it t iin d I?
-4~~h f, ma prrl r I; I r i
cUsea rr i r- aaat r isaA
Al-I al pa all


1r 17 il a ,l
,a-'aad'adla'a '~ A laaar IIIallaedaa Is Ma ll fa a ap >-aai

tie It Vrp drn n
ae a no la prel a l .g art a a C l a r II 1 a Glad a
AIan aDFe C e q nA l I, A I


Co t if ttsinndae

ra~~~~kL L -W; IXr Pee lal, W e 1e re iCnr al
,1a~an aa Lrenaaadlaiaana o cprrala tory


'I -I a al'.a 11u ar lGo .e an n c m e t a A a~' a l n d. j a do per .Vla o pda I aaaa1a
ll'a a oreroade a'Ha an Eectrc addAaa-A
I-adir Irri i1 1 e osi nra ro i u ptaa aaa,. aaeattaHMpA aiaaaeg
Ida' aade -A am aaA- use cl as pler A ce a [l&P agada0 a er tad ae all1ro lal t ata
alta ae ilebiaro\ar dde I 'l a pai lard a lo mj o eu e TURAF -'- D l AY&T
a hornfit s I 1 rthLSe Madd______ desaadoartt RO DLa Fla anbl f
sear ana asla 4rep'CoraoIgtaaDr art or la re e l ge ra d o p a h u er tc xh aaA la pel c a d lA~laaaaalA~aaa~aAaaaaa~a~ "-a 14 a ao rdiia tat de calls gaLaaorl l ~


aa paa da a da I4 a'e l u oH M at amenAsAd
aaa laa to ar am)^ api adada-aaialsFhatorIa dor dt al 4 o e R tho P d a


a A' ll) 1 aeaLaafanoaa Cepa deS a s P la ma n ~ald a ma on que ited b d l alda. A C

depesuaaCgo ruda tee 'l a a Mar aa y oA t I i e Ran laaaaaaaal
,a~a~aa'~aa~a~la -l-Aa-a~aa4" 'A'"e'aaadaa d pace d cMaanolo ago" a ov Ihaaaaaaaaaaa~a'aaa~aa-rIa-q'eaa-a sol Aproa 'A- trabaj-aaaJaa eaaJdValas'--aas n-1aaalofamdad a rdrtoamad'aque'lalcancu
-i ha a leaal a aoa 'aaHo a a l laa aNATaRALESD ORTIGLEaIRA

n b a@epa coy d ad aian A ang da Cuba le un prow ad eeId iaua dt C a eoD

Tra' -aa a'aaA-a t Fteea
Sanas acametoay a endcin P paace"a n aprllalieneosnon1d1d
dla u, a lae Aaal a'- alao s _____ panarle en tanpiadosoaacto aCan Es bla dar
c-a lF a~ o es A--a -d~ aanLa a attiaelep e olede199 ca a un 1
MANUELa--RANDA-GONZALEZ
ll'a""" el I a la ala 'laramaralmn ali At ard
lyl~~~~~~~~~~~aalll ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P A' Iaalllaaala~~-l~'a a ldl ~ aa 1111 .laatlaii,
'a~aaaa~laaaalat''laa4'allaalaiza aa a ada, ,alaal d~Mda, ~ laaa.aa~alllaa~l11114
nbn'r ~J 11-a --od"
I' I Ill 4-aL llaa~~aia liii Laiailtaliik ~ Id aF a ll lbaa aili1CCtl CM "l
alal~lal I la"IAI'a' -' 'all,, 1 al 1, a al, a.Iil A aa I allt
t rlila alat atl I Caa lt
al-aAla1 a'a aa aCaaa aal ta--aaOO aa~n ala aaaia a~a aaa aatl~laa I Illal aC al l dalaaldti aa,
ala laalla all I tallt taaalataa~a~lIal N A ,I~lll
llllaaaaaaaaalaaala aaa~aa plrl 1a~araaa, mrla 4 ia~ajJ~~A alla, 1 l~ l1a aDaaaa aI 111a, laaAaLdal
l~laallaaaal'ialta II aaa"""'aa,'~ 1111 alatalll la aluaaa aI A~ I-l1 ~aaa-I a d
-add ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e lllta l ceh -- - - dd ,M11 a aa aaa t alt- Itall N1111- 6"al-aAtial

,aa~a-aaala"'aa tldal" 1, 'tI ha l aaatlaaaaalaa a 11 ea t la 1 I ci lt aal ll'l
allatlllaa~aaaalaaal'aaaala- alal'ala al -" Th-taaa lali llaa IICC ~ a

a~~~~~~~~~j, A lal": llaalall' 14 ldl ll",I'it '" a aa
all~~~~~~~~~lalat~~~~~~~I alaada alrda~laaat' tA di dtaa"1 -1~ -~ a' lladlaaa a a I C a a 16 Q A, a a A !, CtA R~a'~aaaa ." L~a P t yaal~aat pa L' ar I d a la],l I lla Taa'aaaaa~aaaaaaaaa~aattlaaaaal. - - - - -~aaa, laaalaaaallaltala'aaal~lldat-a -ad,, a al~dIil iaaaalta ~atada dtaaaaIalt aGat
ala aaaallaalaaaaalaadal~a-l~aaa~a-a~a~ala. a laaaalllla ll' lita,1IIIittIA ladaal atil la la l alA II
L'aaldayalllal Ialllla 41" -- aaalltaaladlaa'laaal'alaaa~all llal ail a a tlat aaa' ialia~ladall0-aliQue~~~a faalii en- Laai adan ell -i 13C deCa~,al~ aiotc e 99 ep~sd e irls "rjII laaa ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i 'atrl i a~aa a aalta lIII Al Iad
-1a rtat tali t'Iat dltlil
aldadlaa r': -gem dellaala R- tIICII Aa VIA-ICi,

I t l MI t a C CC II tIIarI~

Caaaba Bat Rtal lr: ad eal ata49.atl l l


a aCltd aada -a t la aal~ d1* DCC'117CA1
-a''-a-a a'daaalaaa aalttata a'datlalittaaaa taataat AIalalaa
--- -- -- ----- - -- ---

A% CXVII OARIO PE LA MARINA, --DOW NGO, i i D ', sor. m 1()4() PAGINA Vbhli]K Z .

SeAdan los ex6menes de ingreso Asocinclones civicas se jpreocupan PiscrI6 Morquitittsobre el rango
M ATA N C, E, R A S I
en. ht Esc. T cnilra G r(d. A lern6n por el urbanism oo v el turisrm o i 11-1111-1-1111, 11 ------------- --,------, 1--111111111-1---- "I'll 11 111! V c(Ijoilfilidtid (it' La 11aborm
.
----------- - I ro, M."'d" J."J"'n ---,-" -, 11lertil.lifl, 1 :tj )jtjjga Itm ljIttjjtj, El Purism vione o Ceiba Pit hu'vol de tolicierarm I I 6 I, I .", I -, I , I ,' ft ;-filml- I I,, 111111 '- ,-I" H.Jr,14, 4,i
Lopi maeorlm, *7111 1: 11.!"11", ,,,, -, ":;- :, , ,, i ", le"I'l- I'll
I a complir su ob)jgjitq de Filomiffig, ,% tricillie i (tile rate eel (wers Im-lAelkeirl f)S hichitr por crearlos ,, -- 1, 11 1, MOV C01111111f.4 it) cliball". 1" ,"11-1 10".11i'411,1i, ell' 11"vl
I ---'- - '--",-- "' J' -- 111.1111, ,,:":":" , ,t', -!:,"', I -1- , .
", , " ". I , 1 ,,, ." fell"I't-, ,,-,, let I- II ;,"t '4t,1- I I", "J" -i-,
en el jillei, 11 fi 1) e j I mi" .P, I I I I I _, '1 1,
4-411ar, y wregA dc reAllit"(14w, 'Iiill 'i, ii.,
COOPFRA, i , -- 11 t11 I I I I 11'1

" hiiila. -, I , , ,,, -' """', i I I'll I I',' 1. I ": !,, I'a -,,ravia dr Ja charla t ,,: ', I: "It"", tjtfl, ,,,
it "I, 11111 11 I L e, , ,, I I I Iili 'I'r,,- I"I't, I" ,;P11", tt,' , ,, ,,,, ,I,,'%,, , ,I ", i,,,I, f',, ---, III',
", I I 11, I I 11 -- -- --- -,---- it, -111
P R 0 F E s I () N A F s T 11 1) I .A N* T I 1, E S CTUDIAD "" , I ,, -, 1 ,. I 1,
F :, i
, I CION ( 111jrFRAT, i 1'1 111111I,11 -11 p- ,,,,,, d-1r Arelf N lril 111 I I, 11 I ,, ,I
11 "I Pit 11 I I 1 1 1'1:, -I,',' ;,. I I'll 11 --: i , t , 'i"j" "",
P.r J. R 1,6pez 6 ll larAs or Ro 1--, ,, , I I I I I I 11 11 I ,,,,, I ,it Adel. Jii
-- - 1, I I 1""':', ii","'-' 11'1 -'Iltfl lr
P, I I ", '' I [: ---- "t-1111"!
I'll I F I I I,, It,' I I,., ,-'", 1'!-'!- ,Q- to1 I.- I
"I" 'iii"'i". "I ."efid" ,,,,, ;-, .-- ,-,'.'I'.'e,, '.,- "' ",I I. "", I "'. I ,it
nli, 11., ,"e-I", WII it 11-A"o", 1; .,,,,,,,, ,, ,,,,,, ,,,,,,,,, ,,I ,r,,, ,,, I", "(, ,, c, d""") ,L""" 1 ,% I ': , I I' I 1 I" i': I [ I W", .
11, T, -I G-- 111"i, ,, ': ', "", j" -,, 11 I r- , 1"t ,, ,,, 11r, ,,,, III "t, ", I -,"I"".
., it I,,,, If --, d, '! ,i, , 1, ,,.,-, v 6, griipl ,,-, d- -, : .1 ,n 1. P, 1:il: ", ,, , I fi-,- (,io1,I,,!,1d, :-!C,-, P -,-- -,J, Oir.I , , I'll, I ""!"I "i" I -, If- i""'. (1, .
Oii,- ,,, II,,A ,I P,:, ,,I J-I P, 1%1-ii, 0, Rti-h, 3, -,Ij-- -" I - I ii ,, I : il :'' ; , ":111 I' t",
,,, ,.-I- I I, tfomwAtt -1 d" 20 Jii ID, ,a, Qiit i ,'1IP,.I,,-,iIq" , "'! I , - : ;, 1, ,! rli it "
JI'v- ,:,,e :, - I :1, "I" t ," ", I I 'I "I I ,
ii 1, ,ii, i i, ,,, 1, I I I- T, , ,, f 111- 11,11 '' 11 "' ir", 1, I 1, 1111 1:1 1' 11 I'll
It -'-- -It Iii ". J, 14 t-d", I- 11--l- ; 7 , I t '% "" 11 I "I. 1 11 I I J- I "I
-) I .r- 'l JI, ,,- .1- ",", 11 I I Zt,";-, 1 'l 'i Z",I,,"] .,, "*'I ': ",".I", ,,., "- t!
", 11,.
let No 3, T1,-ol Fit-, ,, '-- -- If-! ,J --l- d, %, P--Artk. dr I- P-bil, , I I I : I I I 11 1'1 I I I , 'I "',"'', -1 1 P 1: 1, ', "(J",f ) 't","
HA I I I
,,, 1, vn Cdii -- jL!I,1 1111fi l tilll'tii- ( ill Iffigi,12 f'itt- liid 1% pinblidG, III I I 11 I I I I :I 1 1', I Ili' '-,; Ii,' i, I "', I 'I" I ;I I I I I 'i", -,t, - ,,,, W J,;- .
d, I" i-o". "'.1., -, !,,,-, ,1,, -, -h I, it I .,I-t" -L., it ,-8- 8, .1 li I I I I I I I I I .1 I '' , I I eilli., iil :" ,_ ,, ,,.,,,t,, if,
) -,C'11'1 1 Ni,-,""'l -jj,-,i," --t :- ,, P't.''i ---ii,, -- ,,icfo- -1 I ., I I I , -, "'1-:", I'll ', .I, , : 01 ,- "' , ,'",,", ,,, I"", C "" I-' t, I.! f'to Rlpilb "" I I I ,I 11, I I, 'I'L 7111, ,I I t 1- ht,
-h-li d q"idtd it, -' ' I ," ,1, ,,,,it
I'. dilill 1111 Ir" "I'll 111-"1 11 1-11111,11, -I., i 11, IiIpl'i,"I" dr Pt I ,!I,, rf- I ,, ,- ,, e" 11,5, H I 11 I I e,
I111 111 "" I I -e ", ,,:, I I I I I I I1,1111-1 ;'I'l-', -t-i ,,
M."t"', ii i. I t j-,,, ,i 'I"i'l i-'- t-"- t'b't "im e . .
111,1- ]I, I- ,,, J, Ilf -Iil- -,-Zei- 1, V'Ji" d,-.- -i i'!" .V g- d I 11 I 1, ,I I 1: ,
11, I 11 I,- , I i " :-, W-I'MI. 11 I-I .1111,t-tt, 4,
1-dcI,,, At 11 -.11111. "i-t It, 'e :i'1__"j""I1, b_ I"11 t "I I'
, It I 1;1 1511, 1, I ", ", ,g "'d,, IF-- I ,i S, ,i, ,i ,,, ,,,,,,;,, I I , 1-1 I I I I I I, I I ",,--, ,----j- d, i ,I it I i 1, ",'I tm, d, P! ri,- ; I " L. t, , ,It y I , I I ii, tl -"-- I "
i, , --i" fg, if ,h;,-1 I -i't 1.11, III: o I - A -1- I I, , I i ,, ,,, i-1i ,,,",fI t,, ,, "",, i,.bb dt 1. I,, I I e- ,,,,, I I I" ,I ci "", ": I ,,A I , I , .'' I ,',,,, ",'I;", If,
'd- I ,I,,,, --- "t I -I, 1, ,,- - I Ftl, e, --,-- I I- , e, , , ,, I
P,,,,,,, 1, , I ,,, ii ,:, , , ,, ''i- it ",, """'I't"', -"t--j" ,-, d, %1,I,-it" F"'.2 ,, i I I I I "I'll ,, : ": ,,,,,, "t""It,' "It" 111- I I ,,,,, 'J",
1 I., i"i", d, ", Itell I,. ""'I' ", 1,h 111 11111 11 11 I -I -11, , 11 I I I I I I I I I ,I ,,, I i I 1, "i""I'" i , ,")'- I'l 11 III vi ,,,-
.
,,,, z- "It . I,- i I 1, 1, p i;ite-)? I -,,- ii, I 1-1f, I w , I , , I - "I ,,, "", h- ,,, ,,,- 1. P111111111" I -1-, ,,,
t, if 1 Gii- itil A: e I I , I I 1. 11 t , I I I I I, ,' f" , i, ' "' ' I "'
!- '- . ,,, I 1 1 I ',, It,' ,,: ,' 1 r:: "
Il- FI Iei- Ott, I" 1- 111- 1- I. 1 ,,,', ;: I ", I I I 1, 1, I I I , ',, I-, "I" "', 'je.,f,.,,-IV'.
,,-,,, 11 I, i ", ", ,,,, d 1 r "I, I I 'L I I I I I " 11111 j ,I, I ,,,f; I
"I'll" I, ,, ,L ,,, ,::, If . 11111 11 'I I, 1- 11 i t I . I I - I I I I I ,* , , z ":z I, j, ,t,,r,,'- ,!c,',I11,t, it-11 111,111, 1- ,, ; 11 ,- I I , : 1 1 "I", ", .t ", ,- ,),,, "
e J-1-, "," " tt- I "" L , I 11 I I I ,,, I,1-fj,,,
ht,,, "It "" ,- , I : tiI! t ,,,, :,,i,,,,, ,%, ,%tt,- 'f , ., -L, , , , , I I I I I I 1 1, :,, I i "z ( 1 ,:: ,, ;,, : V f ''I" ',",, I., r,, ,,,,,,,,, ""i 'I"',- ( it, I- 11 fill I "I t- iltll 11 :, , , "' I I ,. I I ., """, 'I: ,; 'i . I t' d' i I
1- 1 11,- 1, I" ,,,I ,,, I I I I I I I I I I 11 Ili I ,,I ;11- r It i I- "" ,I ':I,
"k ,,, ,*, I% I , t l I t I ,,, i,
H.- z-Ale "It" h- e, , "i '- Ililii. .11 ,.I, 11--j- ,,-- ,- 11- ,Ilili- I -, I I :- I 1, "I" ,"'; 'i ,:-, . ""
p, ,,,, 'i ,: I", I I I "I' [" ,
", I ,,,,, I IIIIII I" 11 ,11,
i" -,, , t: ,,: ':, ,,,I ,i"r'-; ', , 1- 1 1
, 111i'll, "I";, 11,111, I 1. '- ,,,, ', 'IIL ;'. I I I I I , I 11 I ,fi i f:: ',
-,--l -1 MI.,, I I t11 F l I, I I I 'I'. I 1,
,, ,, i- ij,"I, -1 , :,t I r, :,
,e po'd, d1lar t- "", ,1 11 ,I,! ,il li- N." I.Plit, i, ; i*,,1 I I I ': I t fl ;,;,!", I I
"I I I I I I r- : . I', "I .", .
11- ,-) I I- "" "'I '11, 11 : , ,, t t, It it .1- 1. ". --- ,i -l 'i I- - ,f . , I ,. I ,,,
A ,'I'. I, 'I.,'", i 111 t "i, "I t- t "" 11 I I I 11 11 I'i, ,- t III il
"i" I Z ;,ii 'j;, If i", ,FI, i :01 I lill Ili- 11;1 I I I - 1,
d, 1,; If- e, :, t I'l tLl- IIIII I I . I I I , , i"."11, t i I ,I- , , I ,
"t- "'Ir-i I, ,zi t-1, I ',':,, ,',I, ,,, ", 11 ,% Pr- It" !- 111,01 %"Ill"", I . I I 11 It I ; ': ; : ,,, 11
I *, ;'"': ", I ,, , " , ,
,,,e, ,,,,, C,,I,,,,, I!, M ,,, ,, itt i"- ," , ,; I;, n It, 1- 1 I I 11 ,, , , I I I I I I T Z I I ,
,-, ",: ,, ', !" ', ,,, I ,, ", I T, ,; 1, III, V, I 'ie I I ift I A ,- ,
; I I I I I I I I I I
If- ,,-,,f,,!,, I '.
,It;, I, 111 1i 11 1 ,,, J! -111, 1,11 ifll "I 'Id- I "'I't P "I"'t A v ",I " I I I fl, I I, 1. I I I 6- it - i, - I I I 1, I i 1 I 11.1 "I'll, 11" I
iiii ,, ,i- ,i ,.I ei- "' ""," I I I I I I I , : i ,',"' I 11 11 , e :', ; ,, ,'
I I I '- 1, ;, ,,- tt, I I"lir ,,,,I
,,,,, 1, ,,, ;, .1 I R- 1 N11, lit-1, I ,,, ,I,,, I I ,,
I '] r, 'Ii'il' 'L%- ', ,,, ;',, ,,, i, ,i 'I - i,, .- , , I 11 I I I Pl 1 . e ,- I
,,,!, I- e- '- pti,. it 't, , I I ,It, lille I I I ,- 1,1 ,, 11 I 11
I-ti, I "' 1-1 !, It lt "I it, ,- ,I!" 1, ,"i, ,,, . I I I I I , , I- 11-11" 11,11 I 1111"111-ii"
I -;- 1: ,, :tit;": I11 111 ,i,,,,,.,,-,,, I ,, ,: t, "', ,1 11ill 1.1111, ,I ,,,,,, t"" .
tit W ,ilv ,,, f!" I I's J, . i iti I ; " I I I 11, ,,,, ,. I I I , ,, I I I I I I I 1, , I ,, I 1
11 i ii iFl.l 11 ;I13 1- I el I :: ,, 1- I - ,'I 1- Y ,'L L I'l I 11 I I I I I 11 I I 11 I", 1, Id , i- I ',I
I ,zt, ", - -1;11 11, I, TI-1,111, -,, 'I'-i v- I -, I I I I I I 1, I ,,.,,, "I 1 I
,, I, I "It, I , I I I I I , t '' e, t f,,,, "j" ,
"I'll "I "'," ,, I- ,, ,, ,,,,,, "- ,- I ,,1 ,,6 I I I I . ", ", 1, ."', !t
It.11, bti,-- ,I, li ("'l-, :_f,,I A i tl-l, )- --11-11. 11 I I I - I I ,,
11 "' , it . llfl I:. .11 1 'J'i
,". - 1:- I L I I 't I I I I , ,
,- , z Yit-"N. 11 Rip, I I ,, I ,, ,,, :" , '' I ,,,, -,,,-- -i"'I I "" 'K. 1'. i:, -, "', , i-T ,I ( ,-,,,I, C-,i -i;!, I, I , , I I-:,,-111,d li, "'I"I"', "", ,!,
"Idi",ir,". 1 1,,--,, ,, ", J, I ,11 A--1-111 C'tlejl- Ii I I, . r I I I I I , - I 'i , I I i ,1 o !,fi-, t""".1- "I", .
_ 'I't -1 I I , I I I I 1, I I I 1 11 I ,, ', "
,,T-ni- C'.Ir,, N,,,, I ,,,, 1, ,,,, ,Ii l 1-1-1- !:111 1: 1' I 'IT 'i", I, ,,I I I 1, I I " 11 I 11 it I-, ,,, ,
,
'diti I I, ,"t,, "' It-, ," '__ I', j III re , I 11 I I 1.
.1 11 I I I I
"Ig, -,Ii-l, "' I,,,- I I'leel", ., I 1',J.111 1 I d," -,% ; q f VI ",, , ,, , , r I I I I I I I .11, I I I I I -',
0, ,dir! Il-, it, I -, ,i,,,,- ,;it ,-, "'IL""'I" ,- .1 I -- I , : , I I ;1 1,11,
'i i "" ,,,e- I. ,I- d, f. N., -,: --I,-', -,, I t. F ,!,t ,t i , , - I i I , I It ,, I I -,I'e,:'1z"',I, "'Y' 'i"t, ,
I - I , I I I I 11 I I I I I I ., it If- ,, I- ,:,,,,,
"' I I "' i"-'e f' I I tI11I "", ,z r I", I I ,,t ,i 'i- -ig,,- ,,,,- t t,
or nl,,l i, I "'Itt -'- I 1- -,it-tI ,j d--11. dI I I I I I ,
,"I, "'r- Il I llt r tll I- ,',," ,-7.,,ti, , ,,, 7, f . i Iilt- 11- , 1, , , I I I I , i'l.,," 1 ",""i I., 11, "'I'V- T- ,. t.- 6, .- ,.,.I'- --- I I 1,
I -d"I" Ii t ; ;; ; id, ,,,, I ,, I l I , IIell r 1, , n pii-i.t- ,if-d,, 6.di, ,i, ,,,,,, ,.I. ittietf.".1,1, ,-e -- '' ' L 1 t ,, , ',,, "I" , I -, I 'I, w; I 1
-TT '. ,, ,!,- J, I .1 I t, -,- ,-,, "n't!", I "I I I I ' I I I ";, ,,'-' ,, ,,, ,, I ,- i, 11 It" I Z -3-tii il, t 1, .,,7.dlf tulit- -1 - h- I,, ,,, I. 1, , , ':, i 11 I'll, j
I ;- ii" ,i- i- -iie;i 'i - 1- I I 1. I I , , !t I I 1; 11 - 11 11 Le', 11
1- pid- :, : -1, ", t,- I L 1. 1. -It" '* I "' I ; I ", t, , I I t - % , 1
,--, 6, .1 i-- ,. ,, I, ,, ', I I , , , I 11 ,, ""'t",I if 1, ,,, i- ,, ,I ) !,- it- I--, !I', -til ',"I,
I- ,,,,I,,,II,!,: ,,, ,I T ,, ,Id- '- I,; zll ,,, ,It ft I I I I , ,, , ., ,- ,,t- ,, ,I "t- 6 ,
i 1 e'ti 1e--'7-- t I :, : 1 , ,'t, -, -,, -, , I I I I I t I I I -, , ", 1 ,, ,I "te't" i"', "'I""". 11 - I -', ,'i"M
11 _,,z ,, I It, ,I;., I I 1, I , - """ 'I ,,I I , I N , I '- 1, it"! ''- A"'I" a It. tv
"5, ef -- , -- I I I I 11 11 :* :' , , , I I,- ft--, . rl,- ,-1,!,,- d, ,,,,t
"I'll, I-l"re t &, lliLfl- ,, i f- coir--- d, I- -vi--' I;- 1 -1 e- e ", I [ I ,L ", 11 1-11'1 1, "I""', ",
,,,, 1, -1 il. 1!i -- -- ,c 'Ot 1
It --- 1 61-, ;,,: pw 1,1"Ii" e I.'- 1. 1--f - -1 - I'll I A'-' I- " I ": I.- it I I I I 1: I I 11 e I I 'I ,. I , I ; ,. t I ,,, ,, ,, !",]", -, '), -'t!,-,iI, 111 ,I% t I I'll, I11- '-7)"I,,I1,,,1;'1 it,
i't i -,, ,-ii- -':- , I t, & ;; I I it
", 1 .if "I i, dln I Iii- ,,, i Ii. I I I I I I I, I 11 1,
t , ,- , t i ,II, ,; :1,1 ,11j," ,,, ft i ,,, t;It I- i 1111,illrlil 'Ili 11
-I -u- ,-, d. lI "iF", dI I I 11,- "I"', K-- - ,:,,i - -1 -, , P, 11 - 'It f , I I I , I ,,,, e 1. 11111r IJI011 t11 11 -1
, r , ', 11 I ", 1, "I'll "'
,I - I i I I I I I I 't Ili I I I
,.I" I I ., 1, -1
,I ,i t nt : , I,
,, 1 :,: i'! ." ',"' ', ,,,,, ," ", "2 '%1", I - AZ I I I , I I I I 1% I.
d"t- ,I pt- -- it, 1, 'e, ,,, ,-- te ,- I -- I I I I ,,, I I I I I ,; , , I I I I I I I I i 11 i r" 1 1,
,,I I "It, , "', , "'e, ",!I, 1, ii,,-, "I ,,,,, """,.",;" '""', l,-,,,,,,i,,, ,
I Itilil", ,- ellfI- e -," ,I I I ,I It I I tii, - I I I 1, I I .11:. :-" I I 11 I!, ,1,1' -1%1' ,
P, ,-!- I 1-1- -; I ',7i,,,^ --- I -, -, I- -,- x ;-, -, , I , - C, J, I ,- , :,,, !,,,,,, ', 11 --- 11, ,:t, -, "I',
-1-1 "I I! -- ,I I --- , -, -1 I J, ": I 1 I t ""' 'I,, I I ", .': ,%! ill"H 17'. d1'1' 13t1'1'i"1! t7-,!-'I Ittit I', it, -L I -11 ,I- '-2 4-- q I -, - ----, -,-, ,- P- I 0 ,, Il ,f, ., I-', ,,, 8-1 H-")- --,!, ,
" -,-t-i-, -- i- iI ,_, r- I -- , 111, 11 I I , I I ii
Aciol ]-)-di- )- U,,k-ilt-l "-- ,.1 I- ", -1 I I I I - I I I I I I I I I I I I I I .1 ,,] ---i "t, ""'t-, lt: ,'-:,' I, "t-, "'it te ,f;,- ,A,
1.1c I -, q I I 1, '- -7 ,,,-- I b, 1,11, --- y ridictit, --o,,
-1 I 11 '. I :, ,,, , z I 1, 2 ,
,,,, 1, ilill ,It niol", 12r ti -1
S-,"', ,, ,--: Ii- It "j"t- :, -2 1 .-,, I, I - I ,_ - --- tt- , , *,,, ; , , , I, I I I I , : ,I', ill'A. 11 -111"If, Nl-q ,,:,, "'I
C,-- G,,-, d1l P- tit, A, ,,- ,, itl' -!, I, 4.V I , I " ,,,, I iii'i 6
,,1,zo H, A" - -, ,- -.: -!-- -- -e i", c t- -- ,, I,
'd I I-- I - t II4 1 i-- -- , 1. I - t"I'li. I 11 1 1 111' ';I, T !%, ': 'It I
,,,- ,,,"-, dt C "I" i ,I,-, "" I , ,,, --, , e t, I I I I, I'll , ", ,, 1, ," I "" " ". ,I1 -b pe,
H --- ec, I-t- 1-11 ,,, I-it,15" I 1-1 I 11 "r, I -1 I ,, pie, -, , , ,; 1 "I 1 1 g", I ;II,, " 1, ,, r-' ,I
Ii.6--te-, piib i- ,,, ,, Q- I :f 3 : I Z2 1 1 , I t I 'I ,,!, ,,e, ,' b ,i ddl "',
h ii ,,,, 7 ,1,, it'i ,z,, tt, IZ t i, I I I I I I
, -', -, i i.11 I 11 I I I t I I 11 I I 1, 11 1, 1. ,, 1- I 'I,1 I I I q -111 Lll -) iW, !,It ,q,,, ,i, ,-- ote"I.,"i '! d-,',I; '. I- I I t 11 11 I L I I '! I " ;- I
I A- : 1'1111 'd ",
di, -111i: 11 i 11 ,, I I 1, lek! I I I I .1,t 11
1, -1 ', I - Z I I 11 I I ., t , I 1 11 I 1, --I i1i ,q, h fivol -, 11, ,,,I, -'-1,11"'It, 1-IIII
","; -,,,- , -,, ,'11 it- ' 1 : -- 11--'-, -, I .1 I 1 I -, I I 11 1 I ill,
:-.-, -- , - ,i -, -,I I I L I I , ", 1 ,[-', -, I" 11 (it, I' -,-, 1,, ,,,I, I" q ,I :, it 1 II I
It, I 11 ; -1 ,-, ,; -, I ,,, I
ri- la, f"i- it"If ,Ii, i -, j, ,I -,, ,I I't I I I", 11 I I 1, I I t I I I -11 ,! , ", ,, ,, ,ele "; "t- t- 911 If, o- ,Itl,, ,, ,, "' ,
f- F;AI ,:t Nq -,, I ,,t PE I I ', t. 2 1 , I t -1 ,I_ -L - , I I I I I I I I , I ,, It, - -, I I )e, te id- 6,
,,, .:a t i t 5 Iilllll 11-1 11fe, 1 -A". 1 ,, .1r,,-1,, "". --rIi.Ig-, -- 1 I' I -: L -1- I- "', I , 1, , 'i I 1, I I I I I I I , I I I I : , I , I , I I ell, I , ',I,,, ,, 1"', 1,", il pi""', I gi, I" Q.", d"O",
- -- I I t ,,, I I , , , , I I I ,
Ci- F-ji,11. G-t- 1. i Ot-, I- mi4v; .- I I -11 -1 I I 11 I I I I I I I , , I I I I 11 , : I, ,T , (z ,,, 1 . t - il-, it, "" "' '- , """
-Ill I t ii 1 r l ., 11 - - I -1 I Ill I , 11 I 11 I I I I I c, 1, 'I 7 I I -I In itmls 111 ,, I- I ")" ,.,d, I ',dI Y ,
Vie r,- idl 1111,11111111 '', -t Deffi nciones I, r, - f e, I I 1111 e I I, I 11 I I" I I I 'I"", ,,, , ., i -, -", ,,, vd,, ,, I , , "" 'o, ,- ,I I,,, ,,I,, it, -l
I I , , 'I ", I, 1,
", '-Icyl- 11 I e it I , % : , t I I :, e I 11 I I I . I I I I I I I ,,, ,'I lld '.
,-I, d,, "i'v"",m) ,I, I , I t- i-, ,,, -, .- It e, -,I r I ,- , - I 11- v ';" - I I I I I I 1. I I I. 't -'t 'j,-- -' ,'-,,, ", ,--,i, t,"iti, 1, ,,,,
F, "' ii, C---i-i" I , ,-f- ill 11 i 1, I I, 7 , , -- I I I I I I 1, I I I i 11 11 ,,,, 1, "), I ;- p"'t"J" i'l,"
i, i 1(1',F,, .11 I I I ,, I I I I 01 1, .
It, i'-, -7 It 11 ,,,, I -- -1 I "-, I' , ,tf, ,", 1; I 111A
""t, P,- I -, ,-- I I I I ,P,,, -t, I,,, -I, "i- I I I I I 11 I , , "" C, h 1, I ---,,,- ,, It -,,-,)ir- flill ., 11 -ill
--,d, P- I! G-Ii"'I", if- I 1, .- I -1 , - I - I 11 I I , , ^ :- I I I --,'
I,, , t it"'i, 0, !' v I"'. - I
11-1 ;, I t I ,'I- ill!, 11""',
ill , z I I I I , -, - ---- -,-"--- -,-, -----,--- -- --I "-,d "i"t, '1,%,,,,--, ", Iit-!, ,,- ,, ,,, 1, -t , , I :' I 7 N , , , , i
i ") ,,, "i 1, ,oi-- - "",- -- - -- ------- --- ---- ,----"-""- --" - , ^ I El -LC .nt
ci Eo-,-6, F ,, y f "" ', ', I %-, I 'tI-L , I I a
I I , , ", -, -1 71i"It", Dis mnen la ocupaci6n de '00
", ", jff,,, , ,;-- 111CI(I ", I I
ie -,'I'-:i?)- 1, -1-S,-Owi '', "O'. "" ., I "If' -- z' I I I la inq w eri6ru de A rms eii Z'-, -11 1, I I ,,,I,, 'it, t, I ,- ,
C-41- 1 01. Erttret[,I i -,- fit, I, 6 ,. Ig'. 11 I I I I Aiiftl Lir. I,, I
F r'- ,- "I I , 'I ,, - I I , ,, ,,,, ', ,: ','I,, ,,,
Uti--.-, dl-i-i Si, f,' i,, ,,,, 11 1. 11 I
t __, ti-I I 1141(110114 th, ahni(Mit adulterado
'"'r ,,C ,, ,,,,,,; ,,", ll, ,i 11 I,,,,,,,,, 'i''t _,- el interior, el M inistro d4i 0 P I t- .", 1, ,-111 ,i " , -, ,,, I "")", ,
I, o', I ,I 11, 1 ", i, I!,: --ft i. t"'I'lid 1, ,[,,- , I I I ,-, I 111 P-, IF.I-t!- It- ---jt;- I -- I I "': 1 ," lr '', I, 'I"i
." 1, ;1- 1. I." -, ,,,, """"', d i ,- )1j" 01,10I io Q- iI,1 r.brl-,.,
,;, : 11 "' "" "L I "'I'liAtil 11 ill 1, "
I , ,,n- J- P ,, e -iti It .1- 0,1
I ", t, "riviluirtit im vprd,.i;Yp,,, ,pplo [Iiii-a lo, I --ito,, I I I I t I:,:, ": 1, 1 zd
,,i. ,,,,,-1,,!I I!'- C"I- ; ,,,,I ., t i 3 ', I
e,;tf, I I I I ',
1 -,i ,-,, I, 111- ,,, ] t- R-I,,,eIe :i-- ), 11 h ,.Z"" it- !, --,,
lit t- ,- d, A"'no "',"ra ,, P!I psa fpehn I'm ifiwniti-glil"t , , I 11, ., I, ; "I .11 I I -,I 1 -I- ?-;, I, I --t it, T, Fit, 'I I-t"t- .iIi P-, I , i ,, ,- Ic- ""' I I I I I I I , , 11, tf, ji"', I'. d-"!, ,
, F, 1!, di-- -11 I 1, I I I 1 11 11 I I" I I j "I""", 11-11 """I "'b'sz--, 1, V-tf-,,,-!,, due, 'i ntI """. I, I t-I I 1, OIJ I I 11 I I I I 11 I - I !; % ,tl 11 %I 1, I, V-1,-, -,,i,,*-- Al 1, Ifl-i" I I _:, I I, - ," rin d- I 11,11ell t I,- It 1- ot" d"n, H-, ,, Iiiii
O., C ,b e I, 11- :-i- I I t,--,--",-",-, 11 "I- -,-,- I ", 1,14'", I'll, I -- I "' I A I I I 11 I I ,, ,, 1ii I,, , I i,
P, I-1, , " ii:% ,e I' I., I-, ,, t 1 ", "', w I 4 1111111i" 'dll' "It" 1,
,,, , , : I I , 11 , I"- 'I- ,, ,l-,i-, ii-, ,, ,;, 1"'r ,,et, ,"i',',t'1:t: ,4" -,,,, 'A O """ ,w r,
,,, ,- I -, --- I 11 , I ,,, ,it I-- 11, H.,
&I it- I-A I . 1- ill - ' ,V , ,, ,, ,
N'tIIii. R.", j ",11-1 7: "'t I I- 11 ili'el t"',- Il I ", , ,, i"", -;t, i,, e, Jhiltl v 4 I'I T 'I"" ^
ll-d. I ,,,-, I,, ty", I il I I I I % I 1 1- 1. ", :;i, tt t l 0- 2 z I I It 'I ,t, ,-!, I I 1 11,11! !- --. III" if 'I"id rX "Jem"'I He
t- Ile, ,,,,,I, ': i-'t, % i- 1! , 'ti - I, ',,l -, , e 11 , ,, %: I, ", i-. P ,, ,-, V-; -,t- t ,:- ,!)., It" I. ti,
, 11,111ilc-11 11--fl, ', 111-ti,-). "g-d, i. 1,i- da ,,,,,,
-- I e' e -L I ) e," Ct ' - , i , t. I ,vz -1-1,
t "I 'I' ,1z ,z -, ", ". , I ,II , , - -, - ", t, 1 1:11 Ii , I I Ili, , t ,. 1", I i I i , , ,, ti
"", I7 it', t III 1, I I ,
r,,,,, n F ,,, I,, ,, 1 1, I - I! I t I ,-, ,,, e ,e I ,,, I'll , I I L" --n, 110,111. 1-1. 11 dt pli, ,: - I ,, I ,,, - ,,, I,- I 11, 1 1 c-lr; ot ,, I ,,,,,,I,,,-, ,r:r ,, 't" '-- ""',it"
11 , ,,!" ,, ,.'ie I 11 , -, ,, L, -_, r ,e I I ,tt ,, ,% t'l 11 Iti 11 Ii T,- '1,1 III, ;JIIiliti! ,,i11;ti,1,%d-, ,,,, ,I,3 mIi ,I d, "giirid - -,t 1 0,"
"", Z" it", I ,, if I, I Z,: ,; I ,- t, ,, ,:, - ,Ir,,, , , I- t , ,,.'
,, ,,,,,,,, ",i,,,,,, ,, ,, ,, -)t' ,- F ", 1, ,Ct - I -"" "", I C-,-- 1 -1.1 -it I 1, :, I ,,, ,',, 111 F-11 It,, "'It, it", i- ,- - ili -Jf III"Iii) m it P- It- #IIII""" I I I I, , "t"- I, P- we. ,dtwl 111, 1. rlp"O" Ctz!lt-i 1 ,- -, "t" -'It t", I I i;, -1 ,, I ii I" ""il t 111 11 Ii, Itt",, p I 11. 7D I-t,
I Y-- :-- ", , , , , C e ,, 1 ,,,,,,, ,% I 'P- S--- d,, t .I 'Imilltell I10-1 k", Ift,- i ,, ;,,- .,, it ,, ti, ti, I o, '. t ; It v ,r F t I I , A I- ,t I I 1- iii,-] z- t It, 11 - -, ,
1: """, I, --;rlb- it illilldid ,,, i ,b- ,,, 8 ,,idrl. ,I 10 -1 I I , 1 t - -'- --ti., 'u, 'I't""t'', i"
,%, o-, t I 11 I- A - ", , 7111-1-1, I It" "", ,, h- d, p -'. ',A -1.-,1, It --A, ,1 -it-- I Z ,, 1,% ,Zi, 4 1, 1-1 I li I I I I I - I : t I I", It -11[f 11fl) I ,
I I ,; t - 1 r
_I -, pt, , ,,, ; "'t- ix, '"' I"" eI,-- '- El d-! 'i Qu- ,, ,id ,tgetr.il IIA. -1, ,r-. 1 , , I I I I ) I "'I't -'u, in, flit-filill ,f, ', -, ,-, ,I "b" ' -ill % "' ,,- C", ,,,,,,, 1, , ,", ,
-1111f.- ,",i, 0, - -I- I I 1 I C- tt -, - , '-_,e, I I! I ,1- "' I '111L, 1"'I -dCll "I'll -IIJ 'I P 'd-
S hi 11-it, ,i, P,,- i' i --1 it" e, 1-- L, --t ," % 11 I , A I I'll, - -,,, , il 11
,,, g I.- :t," -;ti 1 I I I I R.1d -m'. Ito f.ei'l-i"
'e, "" -, ,-- e ,-- t'-' , I I 11 tt- -1, 1, 11 , ,- '111 ,, eli,-, 11 ,,, it, ,I, i 1,
,-- ,,,''6 qII, ,i ,,.,,,, I -- t I I ', I ,,,, ,1-0"llr, 0, --h.,
el '11 rii", --W., ", i f', ,,,' ,t ,,,, ,-,--, ,, , , I- ", 1':1
1, I""I , ,, -,,- I -1 c i .I1 I I I I i I, C- ,! -, "'i"I", "I" ,"", . ,--- "-, "'to ll I -j d, 1, """jt, M, -Ij
,,*,*,,, if P I, .-I -, I I I I , , - lf 11 I- I', %! -, , I.
,i. 1. -,, ,, I 'A ", 'bl, z", ,I -, 1 i%- Ff 't, ,,,,, .it ,I ,,,,, - ,!_,, , P-t n, ,,i t ,,, e :i, 0 r ,,,,, ,, -, ,. I I I I I I I I , : -, -'I, 'I if-, I'lorri t t 6 I ,,,I,, v R---, il,,! ,':i,,nxi- Im". I ;illli 1, , , r 11, at, i ,:z , , z I ", i ,,;,-- , , , '- 1,t I _,,Ii, ,If, I 'i , e 1,11 tirt-,, ,, ii. "Ift, ,,, 11 1 ,I. , ,,, HI IIm- r,,-- dt 1,',- m i,,.
"I-11,111-11,11,111- --,----,",--- I I I , ",", "I
,-, ,,, : i, , , '' .
- I t- e( I 11
,,, i tW 11- , I I : ,' , ", ,
I I 1,t 1. I I I 11 1-1 , , [ '1- d 'i- il- l''," 1, I ,I,,, W t,,]I, ," te it,,! ,,iiIt .-1,11 It"I", -', -i I , - I I it IIi, t , I 4' -, I I 01, A I- i ,,,, ,, T-; P -1
,,, , I I ; -1 1 I I, , 1, I ". , ,, ,I! P itIo- P I. rtgel- f11 0, 11 I 11,,Jll -IIIII Flilf-,O %I, - -, ,e i, : , e'' I , , , :;, "i", t, I I I, --- '11, -,i, el, -J [I , ,, 1- A ,I d, I ,, .
fl-,- 1' ,,- "I 11 ,Ili-h, ,I -1 , f'.11f- I, R,4"it-, -I,, tt-,-- c, ,. - -, , , 1 I , I ', ',-- I ,I" A
,- e!-.- 4TF-1- -1-11, I I I -- - --- ---- Il e, t'f ii et, i)f:1 F%, t, --- ,4. 4t, I 1 1, i_ 'r, ,t I 11 ", I, -1 I -I , I I I , I ,,, 1, Il W 1, rlt I Y"I"w" I I 1%, fb, ,, -11- ,,,
Ifi-l 11 I t '.1 I ,,-- - I I - " i ;), i ,, "II ,, ,,, ,,,, ", It, bl, ,,, I, I,
I ii A i- -. I- -11-1 "" 11 , "I, r 1 -, 1, 1, I, L "t", p. I ", I ,,, '),- ,,f Q- -. Wt." p;,rIft
1 , "" 11 it 11 I'll I I, 11 I I ", : I ,,, 1 , , I I I I' , 1 "11 it'i,
1--,I- F. ,-,, I , ,, ; e -, , , i ,I,, ,'I 11 'A% I I" "I", '1- ef, I, if I
"r , , fit it, i I 7 d'd xi dii, ,,, 2I III,
", , ,,, , , I , P, I; I tI, "'-- 'I, ", i """ I 'pe"I", P"' 11 I 'I""d-mCree im a nm extra de 141S J-111as i'-Iti -, -- ii-, ', :-, i "I", 'I', "d
if- 11 11 I?, c"I'lit'-", it , : I 1 ;I I I I 1. , , ,,,,- 11"', P;-, 1, It, e 'T" o" """Iio" dO Nqtilill, 1-1 6
if, I'- , -I, ,I It" , ,,, it
"', I , ez, . ,- I I I 11 I 11 I ,, , r 1, ,j I 'l ., , 1, "I 'I t" ""it ,,, ,Ii ,,, i i, ,, ', ,- I H ii
"' - t, t 1, i "'i'z" t 1, 1, , , I, , I I 11 in I , ",I 1, I , 1, , , -- it, 1 -- t!", I-11' c"I , i '1i-'- r"Im, hir 11,, , Wde, ii-ti"", I ("
Alt 1,11 dt ob-1.1 ,11 III ,, d 4
-1 - i'l- 1- ,,t-'- -, t , , i I A, I 1; I I it, t3o it ,, vql 111b, 1,0to S eit
que 1(j posterm irt pow infl uenciii "",, r, ,"tI,, ,,,, ,,- "' "' --, -, I -r '' I 'I'll IIII 'It 11 --L i Il,', rl 1111 61-111 -1-11- I " "f"It". "I" ""iI
tn lz;I, z, ,, I- I'I" -- e, ", S. 1 %tl - I "i ""Ill II, j, ,_, '_t, --it, i aI("!, it M, - , , I I I 11 I -, , I 11 T I ", T I I c 1 ; 'I i ,; ', It,, I, ,-,j,-, F, D -te,, I, I ,
'I'll It" V- I." 11 t, eI "t ,e t '; I-, -,','.',' "' ,-": ,I -1. I",, w1v I, ; I ," ie- i-l :11- 1111), III 11 t I ,,, 1- ', I ,.-, .z t, FitiilI ; ii,", I :,, ,, ,,I t ,P-,. - I ,,
TrWrtfi Pei Ili; ejerviciog e#criro v 1 rp.tulel I . ,, ,,,, I .,I,, I 1 ,, , , "'t, ti '. " I I 1! III ,I, 4 '.
I 11 1. 1.nltleld. Ob- ,,, 1- I-1.b.- I I t t I , , It, R 1 t 11 -- -tIi,- m,
i printeIs err 1v cleut,.-Fuo ce.4antratin eel (wildirr I-- I ---- --- --- I 'il-,,, ot I't I I i I ,,,I C.-I, ,- !, ",- ,, "I i i - I Ii , , "', , 4 , -, m-i !--- ,UIlrtll i, 'I "I ", __, _,'_' 'i"""'I'_1", """"I IL It,iIiii- &-' It, C. et' -L:-1' I'! 1 ',, If, rt,, , , 1-1-t , ., !,1:1 .,! --Ile 11
't k I ,, f, I r, 1. -I ,-, 11, ----11 "-I C, I-- --- 'I", 11 '11, 11-1111
U- --l'. d, T-t'diii I i ,,!t ,- "I'll ,i; - -,;-6,, i" l', -' ;" "',"'t, 'I'" C' ",! -" -- 1 ,, , I I 1- i I 11-, 1, 11"l-, --",. d,
it - j It ,,, I", "- i II- ;"" r ,,,, ,,t:, 'I et" "' j I' i ' ;',' t ", e, ,j it I, r I *
I I d, -- I -, , "' ], i*: -'-eL
-, -' 1 ;I L
i"", it, ,
I I -- e- I l '- In TI,;tIr, R- 5, 11 I ",, , ,,, ,,, I I
d- H,,- it, I I ,
% t - "it, ", -,- III, 1-11, I 1 ,, 1. ,,,,, -- ,,, 11.- .
VOIA, I (:'-,,- ,,- I , , a ,,, ,I, I T, I A S TO 0 4k I A
,id,- III 6 ,d, 1 o .1 I i, 11 -1-111 III-, ,-;,-ti", , e, 0, -e;, : .t,7,-, ,-- , 'i-,,, e, n, -'I- O', I It ,,, 1 I t't,. ,"if,""" ,; I r, '^ ii I - -11 I1111 "I I", 1-7- ,,, ii,
.b-t .1 ,,-,;,t l H Y-ji-li- , "', t" t,,-rt,, f I, I i I
i I, c"t, I d I I it, I I I I I --, P Z f:3- 11 -L, et ,,, ,I I I I I '*' I I 1, I I, I I I ,, 1, Iiii-I I I. I- ', i ,- , , I I_ cIItt1-I,, ,I 11.
Smerih, II'l-Ki" C-i -0, I, it, 'p,-t-, i, ", o -, 11 flIt""I"', ie,,I- Zi', ,--", , I z ), Ic -, I I'll , "It l , I
!, j, ,- i n ,I, , .1 .1 I "I 1 r', :I__, 'd1t 6;, ", ii': te"u'll I ,C-, jrr, -- I~ 1, I I I I lffl it, 1 i S!"itil 6t M ,, ,, ,11 tit,
,,, I- I.I., k,!- t- -,- 1. -- 6 I t 1 e I I I
ultim.l t r2'i(-,r, dt ,wo5i- I 11,n o w-, .D-1,:t m n:It'., S e- - L.j- fif R "".", -, I ,- -11 I 11 I I 'r I , , ,, """, --, ,,,
-I I,, ,I, n,, ,',- 1,, d!,ig', _,, ;f,,_, T--fe -- dt-r- I ;, ,- t "I'll, (1111-- 1, r-'- ,I 1 '! 1'd ; -,, I ",7 Il- I, ), F.I.d, -1-i. ,i, tr- ,,,I, J--tI ,,I '! ,;,- I 11 I 11 ,,,, I -1, 1 Rel I. ,;,,,,, "; ,&,
,,i, ,J jtt, L-, "iff"-,ti" Qzl ;il p7i"11-il c ,- C;; 1, - I I ,,I,, ,:.'," I If
L ."',"Iil f1i- 1-1--l 11 Ii ', F""1-- ,
-,"", i II -r"I", ", "',, 1 1 13,, I., V, zzl, .1, 1-1 P-1 p- I -- ,,,I ,0 1-- ii It""
i ." r d, It'_ ". I" I -'I "I"I 1,
,, I fitiw, !, .'r 1 ,' I I-W- d, I 1 I ,-I, -I- r C ,
"I I L), ,", Y-1 1 o l 1 ; ", ,,z, : t-t ___, 1 1 I I I ,o"-'r, 4- ,II- I, -I'd.d
tiil i ., - ,,, t- -. I I.A.- I- ", "' -, "' - 4, , t, !I-i-I, d- -, L.
1, I -c ,"d, ,[-, ,,- ,,-,
I -,, ,,, , ,,IIlt,,cI i 2, I" """*'I'
I'll.," I'd', "It. It- , ""fi, ,,%,,*,,I, I c! I,,, ,Ii-A nd cfyi, cit- Rii-4 -', I' 6 i7 I -11 113 1 ill", 111t il. r .' : , I i d" I I 1 , , e t- I'
ti rritI,. .mnf, I ,,I , , ,i ft t" "Ir -.1 11 I ,,1 --,, ijltni, dille"I'l ,.I tr-'. ri:ze -t ,, 1. 4, I, "t- 11-1, ". C." I I ,,,,,, ,, - h-il. V,11 4I I.,
-, 6- 12 -11- I ,i - "' 'i.;,- C,-, ilitiill e, -- i ': I I ",lif", ."lati, F-OT It It --ti- 1 11 P-lAil 'Z-a I, 11.1 11 Ill F-f.-- -.
11 It d.- t,-i, "i" Ift"', IeIl i 1"'-p. , 'm4icIM 6t I- ,4 -'t,,',-',3,, ,;,'triel- -t ',,t,:' --I-"- ','- r-". ; 11- It,' - I :1" I I Ull I I -I- -1-1. ,I, ,-AP1 ri* f "" - I T, IIIIIII 111' 1,,, "", [ ":
F"lit fl IM11-ti", "'i ,,,-,e-- I "'! 't, ol-i- ""'I", ,,jeficil ', ,r,,,w, I C----'-' t" ,"'il -"I; , ,i I --:, I 'I. P ,; t it I 6
ii, !i "'W,,1 IS'I 13 IX I, .11 ,;1 1,1, ,"'IL" t"i 11 I """ ,
ivt 'l, I ,- ", ". t ,-,4t l e I
H ,q t n I ;01 "AIIIIIII, 1--, .1. pimt.l i I c P- f. -.i, 'i 7" 'd I 1 I 1-11, I -1- -- ,,, 1-1, 5-1 ,' ', Z- D 1; 11 ',' ",-,'f A i; 1 tt I ' AC;.sls DE RECIDO
,, IiI "'t. i, II ,P ,, t- -," It, ,jit P- jcv.-L'I ,,, !A--, 11 -, A, 'it - .-- I ,-, 11 ,I ", ,, ,-, : i ,I -111-1 --- r,-tTrutdIil. ,!tIp-i,,,,-,t, II- z 11, RI-ilodi ,A tIrt" d "' "IJ 1 D it, F-i- % ",
c G I I I I , ; e ,"i I 'A I'll e- 11 IAI- ;t 11 I, 11 1,,
1, I, I I I I 11- , ,,.,,r,, 1,1, ,, ,__, ,__ I, , -I ,.--, I
i I 1 98 00 I 1, I 1,
III"i , ti :, d, ledt-'-, t ,Ill -, ttL- I" ilit, I i ,'-,,, 'i *,-,-* I III- 1 "" I -, , ::,1,11,-1 r-, .- Ow Ii- C,,-I , :,Ct- C, , ,r t
,I, 'I- ", f "',I1 ,,,I I 1'-11', "". ". I it ,,, r, i
r i, : , -,':-%"r i' Ip, t, e'; 11 C.-It, P- d, 1I 1'11 1'1'% ', It-,.I-l -111 ,
111-01- FIdli--i"', t , I I I , ', -, I ", t, I- ;. Al" I 111,111, t ,.%"""I 11- I'll ,- I "'I, I, n- 1%-'. -.-, Al".
1'. il .tffti : -,,i- ',A,' I JtCf, C-d'i ". F- F ,,, j"t"'i-t- 1:1 -, " , ; -, -*, -"' ,-""I- I I ff
o e", ,-,, ,, e e- f I, t I t, I ,:, -d,',-I, '! '- 1 ,, C i, "n :, '," I , I 11 i I, -1, "- % ,I. 71e '-i"""'I ,", "tit", ;t,, ", "'I"I"? "I"I", '11",
,- 1 , , -, "', 1 - --t"",
I 1 I ,d- ,,, rf '. ,---rIt C,-: ,",",o, l, ,_-,,,,,,!I,- ,, it NJ e- I, ,I r 're S --. ' I I I I I 11 I I I I I ,I "
"t I 0, -, t 1, , I --1 11 ,,,,,, 1- 1- 1,
-,", 1, -:II -- 7., i r , , i"', ", t , I I , on" '"' "', I -"I""', itz 11" i -711,11, '),-, I'd' I, t,14
,
-l,-- ) ,:, .'It I-',, I I I I 1. -1 , f. ,I I I 1 - 1,11" 11 ,'I, I -1-11-ill 1 e ,,II,,,It . I, ,I "", "i ""
I, o"', 1, -,--, ,,, - "", , :-, E"'ii-," 94 .5 r I . I I 'I -; r', I I jlf ;_ ,IC
e ,,".,, ,- ,,--, ,i I ,, ,, ,- ei, 'F,'- ri '-' ogt S 1-, ,,,,%,,,,;, rllll -I'lle "
q- ,,I 1- -i "t- I i'll. I 1 D i, Itl al V--- I- (" kt-v, M-if ,,' 32TI'l"' "' r ,,', ,-,
-I , ""' ' 5' -"""' I I I I 1.
,70 1 TA IIL'r-OMC --b "', -', -,,',','_' I
-"Irci, dr 1 ,,'o I It "F131,111.1 ",,,,;,,1 I C-it"t 'It 'IiI --11 la -L"P LIP". -- I, f"', t I 1!e, v,," P14,I:, tt -. ,, I" ---i-I C !". ,,,I 9,,-,-; i- I I I I I'll; "III;. 1T'-, -." 0
1 ;- I "; 1 I -- .0 ,; Id', F- 'K j ' I I I- ,,, --l- , i"
-d- tri 11 D -,t, t. T--) i -, 5 -, rI, ,,-', d-,- t ".-I,; ,, 1 1 1 I t, -t, !A '. 1 ,, "Z"",-",","",",, t,,,,,,,,, T", I ,,,,,, I
-- '. Ph, drt dit 1. ";-- 11 I 7- 1- -1 t, ', Itl -it, Aii,,It-ln , , i, H, I ,-- t I, ', ;"'I I ,'.,,,, -- et- '-- -Zrl: %" . 7" C"I";' "- I lie-. 1, -1. LIt 11.11.,, I,Iad. 1,t visi,, ccin g,,., 'rpd 'y I C I, 1 Iff -, C ,' r : ' ti ,r., ,,- 1- ,I
9I PI,, V -, j 1 , I - . I ,, , it I 1. I 11
Or ii"10" 1 Niiidiiid T n---rt 2"-1- ,- c7 ", ,I-d-t, GI-ot I I 1. ,,, 1. "I" --- 11;--, PIAI- I'- --- e, i "t,", ,I ,I- ,,, "."".
,, I! T H'-- R- e, V-Ii I ,,, I'- -1 -Pil- )--'!! R NII,
I I,.p t1sf:1-p1 1111'rb, 4Z,, tti'A k J (tUf&,iw A LAbel Car-re -, a ttitf--. I MiIig,,,,,F-,!
-11 I q ,b, I. -Ill I -- - ,,' J' '4' f ;' ' : I,, I, " , I , , I --, ,,111 I 1 --- "I" -i e ttIetie I' ') Ii--t- I iie t"", -, 11-. V--,- %
V '00 ', ;; t. ,, T l -"' 1, I 1, Ll I I I it .1 I I ill 1.t-11111 d, C ,riiw- pu-t. 'r -1 II it-1-I, I It, D T GIld, Ini dlsvnwdx 4-14
f a -,-11 vm111111in11 :1I11I 1Z1 df. di,,p;- a- ,ftzt.vd. mu 02"il III C, 'I"i, ,,,"J. U, ,.I"' ,,
N111itill, li I '11JI' I A191111. Di- 11- I vf I I11,,, If !ir- ei-mm ,1- P-i-, Tif!D Qtfl t t7iUe-11 hilhil QUI" , _ _, 11 I 1-J-1, I "' 1 U- I~, I 'f,1.1 ,tI 1 A 11 ,,, ,,,I ,,,
11 ,:I, ,I t, ,I Mili, A'gt-, ji'tKI i I Uttllilt "a feChA dt) il- dI ItIP--I !-"';' M - F"- -' 50 ,,, I- 1 I, t t-- ,I -,dI 11 I I' 1,1 1
If- "' I I "ti, G-C',i*, eii 114 t.'- w fI, "It", , I d, i I'l, I I'l-11. ,--I rl-,i ., --h.d,, It -, 01t
,I ,"-Ziilo 11
", , el I, I, 1 1 4 '. iti i ', , I , I ,;, I ,,,,,,
,t,. 'i", I-I d, t'd 8, -- i"e" -;--,-d,, I -F- 11-- ", %I ;,, ,- ,, ,,,,,, I ",,, I, I , -,% "'In", ." .1.1. ."t, t.j
"- 'I i" I 1--il. "I ,., :", t"I"
,, i it I
-11.mqll lx 11-z i I i, I I
6 ,,,,,.,I;, 'T- 11T i* 35, -71
6, "' MI. "' I j. T 11,1,t,,-,' Iit -11 11 ,r ,-, d- If ---i- R.ftm
-Iiin-, s.tw,, --d. dt 1 ,, , .
'* -, I bidi, 1, I,"--r- q "j 'fli, ,11,, 1, 'doitlon Pi, n -, ,,,ii,, '( ,'.I'Z' cf-"- , I, I 'i" ,f- c, i,
,,, ,. -d, !Hi, 23 enit M 1'- 1,.fiti- ii F I , I ,,X-l d, I -dt;l ,Vi'111' I ,
I :, t I, . -11-1-1 "I'll ,, -- I "'i" ;, ,"
ei h fi,,, a,,, ,, 'I, -1 4111 I I F-- 111-1i, li-'-, f-1, . -IIZ I G-d. 1, "tIi" C", , 't- l-, ,, -t. ,", .I!, -it,-11;1 "I' C I-d. III, Z pa, -, 0 co I I O I", "-iil it 4 ,I%,i_ i- --,)!, ,- ,,,, 1, -1111 111
11 11 ill-I j- Iii iie ,-, ;:Ij,. I-gi- t-J, Id dl- tr,,it, p- !,, -11., a- "I "I m, "i 'r, ", z-l I- ,
'- "' i 1 I "'
I 1 -i-o V- i .- i"". ""I", "" , I 1 I'-I;'I "' I i 2" 1 iI,- ,,-1,,,,t"':1 ,%^Z, .
4, 1. -im"d I ,, '. r", ", -- I., I" "I I",! A lo Rrp, ,wou mi, kg- F),;!,, 1- ,,, ", 1, I, I I --- "I"', ,,: t ,-- 1, ,n%"t"': I -, It z qIt -' --, ,I I D1s!-";,i,. - I, 6- y -, I I - I y";- , -,,i, dl ,:--,- ,1
'11 )II-1 i,17, I d, "; I ,:11, I' ,- >, 1-,, t "
i* 11 I iii
"! ,.""III, "t, it, ,---ndii, ,, ,tiliiiedIi W ii"'d If , ';',t, ', I -0 'I, S- -!,- i II % 'I, ",I I I 1, I , I ,-i,
, F, -- IOC I I ,,, 1 1 ;- ,* -,- l-," !" I i-111,11 I "" ,"". ,I,
IN- f-- tf,,",,It%-, ,5, ,i "I-, I -1 P-, I ", tt I tilit 11 ,,f F I '- , ,," "'Ir, 'I ""' ', ii fit ,, r
e'tl- I'l" ,, I I! , , 11,11 -"': A it, Z-I" '-, -, II 19, If ,
1. I Iilill,,- et, 1. '! ,Ir , i -tti- -- I ', ". ,jg-', 11, , TEM.9 FINX e ", Ill"!,?-,; l"."' ",'t':,',,,'," .',.',,I 'I'111ii, d, Wit- f-r!, Ilf- ltI 11-1-it I,", , I P" '11 'I't ""Id : ,,,,, ,t d'i Arii"i, Pt, ,i Sw ,'k,, it Ne, 2 If 0I .1 If
L' V,11.1 1,"I'll" d, t1d. 11 wf,!, I I ", h ,,1 ,,i,-,,1,, -,,- X ,,'-' , -, 1-- "il"'."', ,ir- --,-, ,,,, ,+: I er ---, 1"-%r I 11- I 11 I 1 I t ,,, r, ,,", ,, ,,, I I 1 It,, -r- 1- -- ---1, I!", -, ,, ,,, -tawl, ,,, wl
P 11' '111111111r- tthir,- r 'I't ,, P !", W 1,01,f ri, , I ""'.0, -'e i I I -.1
111- M, T-Id,, y dt iiizu- , I ,15 -, 11 i 1! i ,, '-p-,111 "i't- ,,, -,, pifi I, P, 1,11,o I I "f,,:i , i ,,,I,, d, pl-,. 6-,i - ,
i -11- :,! ) "1111- t; '- 'i, I I'W',
-- "" -,-rt -i'd .-, tg- y -",-- I- utt.IrIIi pcdiv1'!'1,,:,it 3. 7 '. ,,, ,, : I ,,',. ,, , , t "',, I ; I I I
t iad. ill K f- IT, "I C25i, 1 ,:", "'i, -",I
I T 0 t i, I !, "P21"'W'd-d "I I 4"" -;'):
;,,i-.ttt ,, I dldr- 11-11 11 1-I ""I'" "', "'i", t. 11 3f-,It,,i,, .brtg"6 lt,,-t-i. 4, ,Ill- ,,,,,, i e,,-,-., ,, - ,-,l X-d,,
P- d;,,, dIf ,xt III-', !I"" ,,1-- d 1161" !t I yi- ,,- ,,,,,,, ,, ,i- .i r,-, wi"", ,4',,h 1,!,Ef, h d, -)" 0
i" ,',,, ,,,i," '1111 -" ,-Pt -- -1- II-PIf-I F-L-ItI I) ;I,_, ,I, "ti r , -' I;, _', I ,1, I 1 i 'I, '- !- 11 I -- i'll et, tei,
r"m I -15., , w -,-, j "T --;.Illitt iil t C-jQ .I,11111d(i rit Ftlz 1 jd" 'I, I f,, -,,t ,,
i ,';, tI, I , 1 111. it, 111,11"I". M-1 ,- "", 't; I, j" 'i, "t, ,',,','," ,',,-,I ,i--- ,r,,-'i, I I
I 1 P l iofl m 't )da, co,,1 1, f ,t1Id--, dl -fttlICI, -1,11 Q,1.
Pi- 1 !.bA ,ptfj dii b n Itf,- '-- -Ii, r,, -t.,I, r- 1-1eirwidid pir'. 111 "- N ' di ",4 d "]- b'I'itIt'dIIZ .-Il'-1-61. le-- 17'i- 1-1- 11 -fr- E,;'I'i" -Ilil 11I -1 "" t""'S", 'i I~ -- ,I -- ". I -- I "'. -, d d, i,.',--.1,,,,,
--'. -ii,, y q- tH1;,i;tj, ., , ,I', ,I el 11. ii- pi-:- el, :,
,g;1id, ,,, 1- IV~ I , ,,, N rl". N It,! 1111=;
it, ,. d t t ,,6 "'. R-" ,,, I"', 11, C. I d, P-1., h
.; ,- iz i ,,,, ,,, ,, ., ttt, d '.Dcbernws prepara; nos para ANUN( IOS CLASIFRCADOS
4 00004 000001 DL ILT] I H ORA
00 odooooooPTOFESIONALLFS PROFESIONALES
ho~d00 0000 00 0 0000040000i A IN S i ABOCMIOSII4OTARO
RW V1114 REDO RUFETE REN'AD

h. hlh ~ notn In wit lggot y ota7 10i _O 'Ioooooo~o a',o o *rig,-~ do, Ito, i o tot. L notdmo t co in-a

d u no, 00r O0 0ele wrpeae un CubUTaI D. Y
co ipio DIMEdos U bri
de 0 0oooooo I.oon 1L ~ 0 dam" 00000 In srv000de 0xe
el00 00040 --nn4 eontoIoooonvnl cobfd M ot y A oS
ood no ooCAE

to t A -00 o11&o 804 1 5 1 1
oooooooot ooIo
C DOM PENIOr
row 00000000 comoto
.000000,000000a 400004 0oo
00000~~~onr d 0000ont tOr 00
0000000000000 0 Al,00 00 0 00 4 TO. VMoC
010000 04 CooooooAO
Eldd" Rehimpago
.00:0000 d Co "'EPARTAEO CDE
Z A ueva formula coMSPfAMOS o Auto 00
Caooaotd do nson to ma
rhpet a la
ayuda a Chinal Coaqira:1 y
LO PAttAMOR lIMOR
k,000 do-S~ooolofn'Vtdonox El Relampago
O 00000 0, 0000.000 000 oo0. oooooo77' o oo 0CORNA 000 LUYKNC
0000 00 00C -Ihiere (4 .00000000
40.a 0000 00o00 100000 00 000 MAQURNAO S

0000000rrd6 do. 00 Co -o21 INSTRUMENTOS DE RUStLE 0

edo 2,3 ORIETOS VERIOS
0.~~~~'0a 0000, 00000 Cot~o O ~.

0000000 e0 F-dr Co ooo d000 REPARACIO
do 0 t 000000 000 142ooo 4 M BL0ES Y PREDS
000 to 000do Oo-o-ooPINTO A PISTOLA
Adoertenr objo n l i0000
poologro ole onno groave 00000 0 0
0gier goooooiil enotoreo .00. 0000000000 C 0000000 000 D~Q~hIO~ol
"'P0000C BOM IMRI
o~~~~on 00 Oo00ood:00 L M A A

ru 000000 100 01t 0,
00 00000000000 000 00 hioooro ot otpidonene NIUEL M O
00400 0. 0000 I o NOA
000n'Wdld., C oootoho 0 4. I~ t nerosE

o ooohoooooooo 000 unle
00000 e 000 l 0070000000 f 0 W nOI
ro7 00d 000000000.00 a00 laIIU
00 00.4 000dt000 ho a a "r
oodooooo0000 Cojoho itn 00 t U100,0 MOoo ltoo to

000rdf Oood o od 000
;000.0~~~~1 hoonid 0000,roo~o.0400.00 4 JA
00 00000000 40 000 00al

'wj tt o. 06 clu pit o ogoonoz;joo del o ognt pO, ORgooooj Wooo
4 # o Ai o doo ad~oooOaondhoO onoooooto
popo -000- otood 0000000404 Nt hoto~ 00Op.0bb oooo

oooooo dlord -ar Cooooo : 0000 0 -o 000 o ant
a000000 0000000 di.O 000e~ .ooOoop l0,0,Oo00 0 ot 000 4 W AI R
ti40000000.0000. oooo0 040 eanioooono 00 oo ooonn04000000 oAino 000 OPETV I
too h noooooodo d ooododoo~oo0000oooo oO 0opl00 0000 -. 000000-000000 0000.e00000000a 00iEc ACOtE
d. Mo o a too oioo a do Mooooooie 9loo.4 CoJDOELC'0A
00000 40d 0000000000 00007 oon"1o i~ .0 .~ >o O 00 'todO Cooooto000d0
000 0 TANI CIY Nuevao Jesy0. ae earain
tO ttnhon 0000 0000.000 00Ooono0o0 00 00 0 . . . .0.00'.
q_ oooo 00a4 oO 00 1 0 0 00 000 ~~ odoooOo 0 000 ) hoo dotgu soodo on ,d ApAA e r 75
000000000000~~fo 0rInud 0000 he 0"M0doIoOo0dt0 .Oo00
ooonpoooooooooott 000000000000tri 0 el~o~todo co00400000 oodenO 4,ll oooo ~o~ o t oyIooo
d00000000d0000o0 sdoebad. -n ,u uudd -ch 00000000. doooo 00 00000 .do000 A .R
00000000000 ~~~~~~~ ~on~.-6 ooP-ooo 6o 00d. Ooi I00 0000- 0. 00000000Vaodo
do o d oo p00.0 I o0 0000 d. 0 0.-oNoOon0notiO oo o toooooon1otoo
ont doo e 0, 0ste 000as0. log 0 000 0 o o to o- o A I.CL A tb ooOo0ooo 0000 00 0000

ANUNCIOSS I F D A ) E U T I 1 MA I 0 RA


REPARACIONES V E N TAS VENTAS VEF-NTA-S VE--NTAS VENl4TAS VEN-AS E VNT-AS
VDADO V NAS- 4 no 4VM SI4S a ISSAI AA CASAn,~~4 BOAC1AWVAF
hi MA A4M~M AMA A A TU S J~ ATAAI I %wAA AM AMA A0! '1M A i A i $1M MM A AM A
F.SMIIAUTANN ANRlE. '1M"7 ,
(JAAN NRlFIGERAD01E44 AMA'AA-M -1. 2M-AA AAL AA" AAA M' AA ~
S. LINARES S. T. VED0$0 01 0, 0 n"
CIN CHAL ET 1A Inorm T ( ompreun AparAmento one .c
ht.AAArlqu. 612 AM. AL A 6 AAts 614,
MAAV O M A.It I IL NICANORER V EN 4O. A A '~
9N AS M N MIAMI F AIEDAD FI1 0401t oE orC mInA SIERR'v LTMAA FET
r ~MIRAMAR 0 400 1. ',AN1,I'
E___ ADO_____________ AAAAM aC s.A A a54Rpu4,tmnrDSOUPD n AMA .sno o 3A~~~~~~R NTOS$SUAREZ12000 ub r.* bsh~ bittt
t AVNEA CIARABI
.,A $1 A. M0 AMAN: $AM 000R ~SE INERIR JACK JUTC Itrir Ai FNen a
MENDEZ P.AT '" VE$A0,$455,000
,E ii ".Y~tDTHS LINDAS CASAS

MALM ARES $26.o 50 1EfD BAA1IM 48 Cot Y 10CSSI c-ae e

.': P r-t INVEERRDO MAUIZN
M AMADAMR. jMAAA ao tn e Metrpoitna53 AMM-7586A A M AA AAAA AAAAA M
$251 ~~~~ ~ ~ ~ ~ IRMR RET$23,0 EI0R0DE11 a 0 r .
MIR ANTAX rn.fl SEA sendeERlaTerrrg g g
M ENDE PEN. AAAhAI Aincedor AA AA A ndcGe deouna pn


rioA0A AenTA lAd l n0 0


A KN DAR. m4n COn IE. V S1.) .0 d0 00ed brea o d
MA teMA A MAen a PrIA-mis$ Info r u $17000. RENTA $16a eraad eutess
.A. MM. E. VAbDO.I 7378000

REPARTO _OHLY La__Sierr aA $3Av0eReA $300RETA$_A_7_000 $640 RENTA $000 3St r p


A ____ ____ssApejo, jadin r"". AS VIDADO

$7 15 RE N TA 1723.000* M - -for A: MA hIt A 4' MMAe AA dM ,M

$1,088~~~~13,00 RETA $100,IHHa7-81 e a e
E C "^ "A" R EES5 AC $38 00A 1se ~FDD asL F a$24X VDAO $4.0
AN 0PORTVNDD
25o REN'TA $29100 a anWNja
eAA AaA AA FVE. ION A A A M
M -RI ERA r es-ina1d e ne riA RIVIE A REGA : 40 000 a2
BOSAOFERTAS 1" 'A^A AA A.
C, A1M, UMlfM A if AAF MA1A2. Mf AM, A222M MAAA2
iri alt. r R~fr, 14n PCIONALESIINA
MIAMR CHLE co0e, p00v
AMA MAM, AMA' .AALAUAASAMMIARAMAR
"1?-~~ESDNCA Ta.- Ave.- I CAADL TR
--A -,IA A 5AA RMA44 $55A0M00


5ta. Ave. Residencia
S MENTA, $3.1*444t b.ENA t44(ij( MA A A i 'VA n R A MA MA MMOPORTUNIDAD 54oonAPtnfAi ,.I IfaA are,'l d' 1. .A .nso Au' 4ainABNA $b5,00
ziAAAAduid~, C~l I ,nr48 AM$75,fVDA DO '53, AAt" ~VAltr 0,Kh $1,000


VEAO 115.000A
RMA1qfA, IDLAAA4 44)11 ADA A L L EAA

VEDADO: $120,00

J- VEDADO $600,000

ANY,~~~~~~EDD $85,000 Ia VDAC S7f)
MIPLAYA MIRAMAR:.$16.0
HABANA$23,0000
M.A A. -AMA M1 "ItMA ,I ,A M 11 1 ,, 4t A#1,4

too onA~l CHALE DE rolErN ES a
ALMAA MAMA MAAMA TJP~VDO8 OLEIIADO AA-IAAMMAAATA MAMIMAMO AIllMMM727A1

N1EENTE ANOS DE EXPE090 MA MAM A. 11100A 01 A 'A;, N.E St6 8 fl ,~ ARIENCIA
N.-lla .AE .AAIO .2 .444 .AAAMAM U li 6 1. 2 C S S $40 0 O O T DtVEDAD, $13 000 REFERENCISBANLARIAS

Nicaor dl Ca po d ItCON5LLADO N' 412
AA.MA4 kN 1 S ; I_ t -Telfae, M-2222.


V".4,l~~~~5200 CONTA00!,1 VDDI 15,0
plAAmaMAAAAM AdoM tfen yrT~ -A' ~ d 't AAMAMA. RSDEL DIA


MALTURAR M A$TILL
MAMA AMAnt at Bill MM IARAAMAAMAMMAR 3-1~~~Md 36 -ms-. 1,11 1,826 v11ras.C allejr A lte: e n3
M AdaA con pisesA deAmosaeq.y
AM$23AM RET $20 M A AtfRAMAR 7,0 uT SA0 MANTlILLvi


, alleD. N'r- 144 nr12 e r ac
AMNM AAAAAAA" FENNI MA,5 "tMA" A d'AMA MAMAEAAA 'AA, L I MAAPAA4

A., ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i Alux lumtrt. gli ytel 0 0tfono .Iil 2
SOBERBIOPLAY MIRAM.1R $2$24,00010 5,0
rt.-r Pondo, Xt453 lah"tanal
NMP. M s 32918 A1r A A MDA RS: $,0 A $ A R NIF AMA A,01 A'R AAAAAAA AA. MAA. AMAor A'Artaor AA - - - - - - --- -1 OMA. C LAM 'AA" A A-1 H-1 M 36 x 51: 1.826 A wr

'AM Atrigs .,,AMRAMAX 142A00A 141,-44 drEl oro jnA
I",AAA A ,4144 't, AA -AAAA MAM AM AA AA A MMAAAMM


AM AM AMMAAI AAMAA MGA: MA.0 AMLY MALAMAMAMAIA,
AMA~~~~~~1 A-MMMM.AA ____ __ sA AA,'
AAlA A uA t 7MA -AA AMA MA, aAA hAMoM A ga u 144MM 4AM
MIRAMAAMA 74AAAAM A4AAAM AFAA'- d11-12

MA, AM A A MAM)A,.A.: 1.1AAA Alt___ __ __ i OLI ;65,00! PLAN MIA AR: $24,500.A
MAMA. AI MM. "5 h.AMM IM "I IAM A AMt-- - - - - - - - - - - - M MA A--AA4IL An 1,. .DA lAttwO MI l :t4*44 M2 MAe A-r~c MA yl 3 MA. Ai MAM 5t.,~A HA A ,.IM i
.$ E4RNTENO.444 MANyF MA IM A MA,2 4S3 HaAbaAna, "" A O ~l
MA MA MM A M, MMAMMA M leMA AM MM ADMtn.~AAMA B0 51 Jos MMMAMAMAM A moll A_ AMMEAMAE -.M ,.W Mlt MM 48.A AM M P.PA MRRR 1
T.MAAMMA.AAMM AMA IAA~ AMAMA MAAAAA4-A1A-AAMM LlM M M, 4
MA, ~ ~ ~ ~ ~ 1 AAAMAAM MAA A1MA1AMM M AM-AA AMIM*2A I A'AAAAM MM 'M A A A
A IArses o LA MAR NA0 1r 91

VNUNCOS LAS F CA LT

VENENTS VNTAS VNTAS VFNTAS VENTAS 4, ARYAAS
4 4 nSOLAU* 40 S LOISAS$$
CASA$d 4 6 centI tA aAA oIA A T
OS~
paPRT CA PoI
E N'I I) A I I I L. 1 3.1 03 13 t- .441 444 '. 44444 44444,
1 3 $L A
AI A8 /Is.
GASAS A ~ TERESA SE VENDE_____S1 2nlionh 4,i jI
PPAZOSL
17~~Pn N' CUI, A ldIi
a persona FRADTEA ''VIA t? t 8
$1,0 RENTA 3
OR U D 4 V. 'o I $12 I %1.1 i 1.AI I
ENSURE $3A0 "" AnmmS


TA MORDELO RUer
I Aorm TO 1 E ) A k40 to var Io elI
IGI1Mo 1*2 Y4 4 Fr "v'I", comIe
nk*s r NI ua P l T
I~~~~l "I_ 1AtC 044444144 It'.~ 1 1 744144444
1114 NAVISIP ,$2 U$ l-A f. IEU tIrj 44,44444 4 L41lamos14 Telfon 1 1; 21,

ed~~N clot; SITOS AL& D E

e $4,0 esNT Re1to311: CR E
_ _ 841 1 20LSADA SOLAR ES.S Aa A


co o o voA PLA 0 d ven.t.nd
de aV bor ff J SIN INTERESS .~rkasiss
ELi:: NUV Parceo =.c.a g


Ren()Af .,.! .rlf sM 1o.,42 10 To r
TU5.WW. h MESU LE

po Parela dee 4n50 Cor prnd R B'4A Ru .
MauxR~ ~ 1en41 A100 I o on p lidaes sitsoun ~ ~ ~ ~ ~ U 118170O IlPllODELOn nan i
I n IARELLA04O
4444D $14440 44444444444 d.1 0 F9 ,, H0

A^E 8 WNo UNEQ NO TERESA
LA-N $4444 p A A
EnI 444rolr do444 44l c fAP4K LACION M B
RERTAf 206 __ __I s141 41NT TEE nt.d I*wa eln A MGE) 1 ar adeT re07uu~UuI~44 1.4 a1144 1 +esaesy4444 44 4 Ild .0_ 'EPIT 11 4T, Z4 d. Io MENDOZ A yIA 12 do I"


14444444444 5 aroI -N ILN 1 1 l~
SO114 LW4T 14 S\N 4444444 S. TrE S relz n o 1.44444 111" 0144 AS ALa e u R C R OTE R.
444do444~c yht N O RA Y14.720.011 Opofrtun hu deRlaLLAN44444. dos, JOR&ad pptech i bli y 0r
DEL let 10'.t34.171141,14, 141147 11 41S44Q[444444E


R,,441, scnT s o -I . d t ro i . K 0.'4 0. 14' 4, ft nl AlY L 4 1 1 14711.022.
1E S A E a4444 (44244 44 144
F a ~j .44 it' 1-1 & peolt t re is di-d2 4
4444444444444444444 4444 44.3
4441444444~~~~~~~~~~~ 6444444444 ME44 Al P11"II S V A A 144444444414 121
K8222w ,y M-22 pi- ob ,4 ,, i4eld,44.4444c
.4444 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n 6444444tti.44444 4a4p-,tlh!4

11 A S011)11 I4 Ta e E LU~ .t.U +t A,. it 511.04It'4 -R4It
f2I04KO Rn. 44114t Rentzm14 y4tlfvre niit. 4,444 4444444r 14
4161611200 ,o ,~ 4.144422 $555 3.R.4 7
44444~i~l4. 1. iFk11JFHe4m41 ~ D Ns DA ye a Pacals a ii rls
Ls'.4 S.riam 44.* P. 3. Mwp ~, 1 444444441" de, pago,44444 4 444 44444444"- 4t SOLARES44 Cf'mroto NuSe1.7 5ema
4444 bE 441 $3244414141 11,44T 44'14 4444 doe RIOr F,1641u141 A'CIra S9407.0
4444D Par 444444m v 1tvrara
441444 Re~l 1.10. M875 i1 a 1-3 =
44- o 4. p rIc oi i a s
641.~1 RICA 417444 4.,20044

4.44.4R44. ,,4'4 4441 4444444 34 4 .14 t44 11. 76 346 31

T E E S H611414 1- 6, _h, 44 Pa.= pot 14 front*,0*444d-d442
C'4AIt A4744P 41 444~~~~~~~~~ H44444 _ _ ~ 1 T 4!34 lit MU I1

00 CXfl 191RIC D) I1111ARIll 11"I C. I1li D I J1 D) If PAriv1 VIli !T

ANI NCIOS CIlASlFIC 11)0 DI. 1 1 Till 1 ORA

PAl It 1ARI 1.01 T "1 111
VEF:N TAkS VI N T A VE NIl AS v F NI A S TTVf AHTAI


e o sRAM IRO GONZALEZ . .


NICAN09 OEL CAMPO
V I 11 IA ____/II 11111/


FINUITAS $346.50 Ms i I AIOMILER
GANGI~~ CHOR,,~


RAN01O 1Cr al 1 1o100
P1RIR IO ZA E R ET 0 V :011 .'.P IO.ES
I1 1 0d r1ualr111 l1IIIT1I 101(ll\ 4411 A 1ar)o

SE VENDE FINCA IA Mon A N I J . I I

Can 1plet a o n 1.
1 1 R 11 TI 1 T\ 1 I JIA A I tT

1111101~~nil N ilbyr C


PI11111R 111) 1l .111111 At IlI11'IA ) IlI A l Ia~ad IIlaa I
V ENTAS D Ez US o
It~~~ i95I
0 NZALE i ILLI F52
Put l'e r I a
9~~~ 1 I 1 2 9 ) 1 0 1 5 1 1 ) 1 9 1 I l a ( a T I L1 I l l 1 1 4 1 j I lIT )

VI DAS11E
1r-1 ., t :, k 9 Vi) 1 It 114 T1f I t ) 1 1 I 19111
FIN QU IT 111A
ItdR0a A(0 N111 1)

1 ( thA 11001 12
11 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i 1aaa1.NTSD11TEE 19111I)Y'( a,4 ~ I 1


I_ _AM I

currter de livo l. le a I LiIU
m edL r: d e 4i d o m a rk II 1 V 091


lado 10cARanI EIriosetal hall, co nnaEABERIN
v~~~ -uarto de ar, 0 h
_______apara __________ f44)1al ))(01
PI D' __________ IE '\ Q, ENDa oleri I llie',, Wt"

luladeaa, I 9),de)''paCARALO dind1.canM.

rT mensuaLnd RODRIGUECaf EL M00ERN ETOKRAN0Z "
Ia )n,, ItzartCOMEOS1)11an Fr111. anaa


He~l alldeBprna. lleLo O"
SE F D D DP111 Nit All~a~ DaI A .
ri I \ 3 3 lift1 BItn 1 1' E-.11 194110111)a~
deria, h1.c1n
S U H N C A a l et a por vtlor de1101.

ROBERTO ERNANZ 9 0 I AKA
RODRGUE Y YLEZ' aORPF L)P r o I10 a r I ;. CARBALLO 20 OERnR~N

Pick u I Lein y min o

17 53 AUTO10 0S Y ACCEn S

1 ) 1 F 111 I lill 1 1"ry PLAZOS
01 4 RESTA. ANT '__ _ C O M SA L'
1 jr 0 Ca Da litappapair s 19437

I 1.11 IOCS, 0h0(\ 1a _CON 1 __ ____ 1
G Agu rr A101 1A4FAOMODOS
4.0414 i~l SO llGa,".leoI ar not 1 )11110.(31 \ll /AN r TELEFONO U37 8H615
Vc~do fillOMOiilk a IIflbd, ITr- r--- Gf 10


alncinal, cona,a1 nI 1 111)1, I) i ~ n o L M U
3 %a ng Aa 9a.al ~ a p 9 a, tierrs da~ a plio e t~II I 11 1 1 ) 11 1' ),-~I~
9%U TNAPRENDAM"


.r., e ai len a Ir I
THERLET-46

en n a, n an. ,a aaJ1 . I. TIE 1.
inn tnic l1I 91 4 11,
ila Ill, NAH 1946

il n II.IDgn) l Ia a\a- I "
WILL S 1941 I 10 .'1)n REalOyLIM


X4153 a -WI al a ha.I n Ia Genera Ag i FAT__________ AEESTARA
jo nt l l fcia. li ,1-11, n' I", JOS M.' E''na~ L MSn 1 1 01al
1, 2 51N000
.Ila~in 4nIl11)a llllL"4' ~ a'a~oaA S D
11alaapanlla~la.Ia~na. Illaaaa )1)1,110 Le55Vende11
'liaa~n ,a ppa nnallann .~. a '11,.' a~aa''a S 148 aaaa, 1 aaPAIalCKARD11
"Q 14049041111 2101)5141 I11 )1 10 ,~9 )11) alBU IC Kala11,)
hlna/anlnl~l~mn1, ).~.'' .''a 1)'. ala" la~aa~CA D IL LAACsire
apai~em.~ annDI 0%DIaE 1940
a'Anm~nnnl. a.,.'",. ~1'a~" 1119 Ia llrnae4: I ~ re 2Ode ayoy INTERN 3A NAL 1''.'aaTR~)CI'11 SRA. ILDA Caf ~ MOD~J4O Geeral A 11.1P 111 up~ 1e I'l Ia,3~3
~.4SII (SlleI~n~a~, ~a.an.a .a ~ n'a1a')l ,' aaa.'aa.a'aI t Fia0 R DI1.1941 99
~n. atl 0i~n ORa. Sn Inn.a 'anFa~l aa naaa~ R)IIO /4)! .a'l 'aa. n.~.Ia' ''a" T L FO O ~rE F O E .0LISRD 1a937l I 9ana

111. l a~ inpahal aIllna 01)' ~ a 4'a'n )''1'l''' a' na.' 1) 11 lln laa. 11111 al TENG0 1.1 A.ATAMBIEN)3IE~ De~l 124,l.I. ~a,,a.'aaalalIa, ."a~laI ,, CHEVROLET ) 18%41'0'0

,aWI LLY S 1947PAGINAi VN117O1 O DIARIO DE LA MARINA-D4MINGO. 11 DE SEPT. DE 1949 AO CXI

ANU IIOS CI ASIFICADOS DE TIM A HONR

VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VEN TAS VENT AS VENTAS VENTAS
,1 IT6M ii1j7& W( fN J, L-'MOVILES YWES, 3AUTOMOVIM Y AC(, 1 E AUTMOVILES YAES& 1 AJTOMOILES Yc A al AUTOUOVIE ACCS A MAQINARiS MAQUINWAS"
t 1( 1 1 1 1111 11 111I11111 LY MOUTH 41 f'", \tn oI "ICOMPRO AUTOS ILV^ 0 m -, I

0 N BT1 IRIULRADORASiVENDE SU AUTO? G IL D

Oldmoil Hyd 1948-d4;Buv,18--Fordd-llr Coner-bl 1947~

111 kls 36.(1,I


Tenemos 6 ric manf lo Olsoil H y. 1 94 HALR

-ln Il i lo .
preci li mo il

MECOIOS II SU
rlnouth Coute 1971 =31 AL GR MO R
Pontiac __1~ 444 AA A4 4444 pinA 14-4 A_,M.B4 Of A4444A 4 CM ANY
Per Ifct94

IUBO D Ncl HolO R Y t;if I- rl~l i Q F
In~ h Ma n a me p~cl daSegre Sl 5(1H BA A
*Ae :r la en4A4, 1-1144444A-A4A1 1 i NI44
3 4,,4A A _ 4 A A 4444 A A 4 A A. 4 A.4'

44~ AA.,A44A4" al & ID I 44444:44 f""""1,1 52.4 AU1SN8AC 39A


CHR SLR 1tlikBELtRAI
191-" chcs Sror DE
radio 4444 !< ~fIU i A' F44,4 CAA44 A4I.E t; AAI

CARBALL Y98GRI NS

Ill L1ELIC 10)t~k tt-s
SMETALICOS
tYENDE U AUTO?'~'"'~ Vibora Alegre ner, e.444 4444 ,S ENE "LPMA N
F o r448 P a c4d4 04u k438 A p r b a d 1r i4C44d

1I CE OCTUR1 y l OSEFINA Gran 4444 4de carr4'- 4.ma
M110 11 F45 4

t t PP17AL11'Mor-.5 Iom an IrBFRrD I btEn
plaro Imrajpl & 11 Vf.d'
PLYMOUTH ~ ~ bho 194 ra1r %P sun S .o
avana~~. ar ano sno
GAONE AS Yprenda MAa'121" A
BARADS MABARATS ,ecaOdwIIan


Tenmo 6tict,4-i- CHERSLER 19ACR6 ST4D1444E 444now 441444 -nl a,
44H' 44Fi A41414 C4i K Pal4 31. t44 E XSTIln radio ,
F4 RGO 4'44 1_____2_ N, 4444 20h4r~i

Jet4 44,if4 4 FOR Tin 3umeoA44ofc1114 k., 444444/4 REDODGE 1948S
chiisestoreJr
Fod oneribe 94 44.4444LYMOUTH44' E1A 444194744?4 46PR I444BOMAONESGU


Seclantte, Panel
Lic l Ase7 S~C 0 E Nih144A Pit4 44444414


CAILACfiCA RBA LLOo- atvin~i

TOLEDORS .
INFALNTA 104, ereo -5 /. 1
Sr- Ue w
4""'- des rbj. VndVerlte444''444' ENA y 41. JORG E ZER
e
CH YSE 1848 C Ko SIZ ecl 444. e Aqencia Oldsmobile 11444444sin4coa


CaImportadora de 1,A tsDU S oo"d
it Autos y Camion'-s eid y arna
ANGLNCIA-~ACDI
4 PIXA A AKO A RD 14- 10 W 44 .312424222
Sal., u PLMOT 1947.4 194 --14 ASE' I4AC8 T4'A44'__________Mr-~ onay 44 1 44mTI


Plymouth Chryslii oFoei rfa.fl V
PLYMOUTH -LO A F-S H YS E 1941744444 '4444 BA1Y Cola'4'1.E 4.0114 5-~, A .4414 24444 44


Fargo ?fi O BSTRIA lw
EJORESADC YS IA CHEVROLET.~ 103141 20411 11 AI 4 4l9 Cal'. 25 No- 59 n n
14444444 4 4444144 44 HE RO E 4MO OR05; fl 0 4.0b C7 10R LE 4l .1 4 CHEVROLET 19481 VG
.44AL L '4. U T N 1 0 4 E L I vv~ m a s e r m'u'4 Cue n o 1 1 1 4 4 4 .e i rCAMONE FORDN
ft~~ ~ ~ d- no p-e lo fu& .1

Ase Or l ; I hc:, aa
de4444 s44 uvmo tT7raba4444 44 4a4o4


NO cM u PinelS D IL
SNTE VISITARNOSIUMIAT
I"F0,1'k AUTOPOVASEY AYO DEACOT 1)7SOi.
PC YMN UT CA2 119LA1 O1 94entire FORMINS D V1 E AA !r 80443m444 P. 14 41i 14 Moorl 114775 Di


NUSR 044114T-IIF UTI. 4444 80~ LPIESh 47LNW 1141 TR.TRE 4 4444444.
N 44(44 0&E4 LO4<114CEVOE.14 ~ ot1 48 bPr' IA-DLiA 194 -5 J947
AUTO o CAMIN DODLE B .1 ll . 1!

LINCON11 11 11941 F Pip- _ _A


Ahora importar lim *Fanhb 106 P
isda Ioo lrancer ran DOM STeO CAD 41404 B ILCK ea 1948 Agencia Oldsmobile j44 D'lSO 44o 1444144 PIE COLUM'"
PA K 1 1 112(, 1941
14H de LUXE Ait
It 4 1 4 Autos '41444ro 1 ('44ra 4., rdr B"CAI 47 t44o l1e4
1 yl Camiooos N Arecloh n p HA1948 1r1 -1 S
414444444 444 Am NE4 de 4t1 p_ _sl_ S 194.474'."

d1 19" 1 81 1fELilo MEJORS DE LO QE.S E CARROS fONJBL IPi 93 ,7
S 1 )4111.A N 1 TLFO O ZXO32E1O Ma 44 ae ___ t4 t444 444 44 1944 8
USADOSR11 ASEL.QUE NO.antesNEP SABROSOa DEy DAPIW
444 44 P ym uth, Ce.Lo44444,M LI S A ILDA F I rodar.4444 Co.lta et nor- 444.44 41 72 t-19 2 O B S T R IN S 11
41i an P 18 1 DE PA O I44. 14444 V444 con "o o44esde
QUE4 QUE NO HA
1)10ODADO CEVOET 17 4PlraAS~~UETR YXES AUOSEUO o nM toCKCRP
11041341)5 114 3 T4311D 0TA 1444. CAUT VLS Y. 0A 0A 44444ndohvll9,4 84 Sn NMd A 4 4 4
fARCIA HNOS.1"j l MRNAYS lO
2)N SA.O E FOR A Y V E A!UPYM U H 109 444 .14146t41 0 4 314444444
uI~run~ 144451145131)110)11'111
___~oilo; X-333,3, 44seitT f 44o 3u6l 444 4'a 4 4 4444.


AUTO. oV CAMON 1 7744, 44CDL A-4444444 341~44 ,4'414 4 ~4', ,* 1
~~ ~~ 61 Plv m ouuli L~~~~~~~~IL 191*'F ORION444 ~ 108. 1444 44444. '
Piezae de Rep~lestO '4444~44 44444444444444 4P44R L \ 'f4014 4411.441924144H EtRi1.~
Usadas ~~4' ~"~" DOMESTICOS CADILLAC 140 D Agni ldmbl uFRE4. 1113C0441N 44414444444444444144 ~ PECIAL dLUXE H I Ofi4rnaui44
44444414444444444 44 144441 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1, f ED NS1e4 b. T DE E 14,0______ AK)13. 91 3105.113104444444

51)440434114511010, 10. tj'o lado y VPlum dAGrA.

jen AUTOS12 DES.A. OTUSSAR
El Relanipa~~o -*- P1.A003 BUICK Se 1949 34444.1A4d.~SnNcl 0 OP1)14 TODAS 44A3CA3 CARYAJALBSICA.SOr an_ 11948_______C0N~IA N 1U1A40 ~ MAl i~i .A 14NASH1A1 1948 11444OCR ~ A4444 .141 4 AO
!.M~4.'2.58 Asw osisl?~~~ ~ ~ ~ ~ 6 4444441 444' ePACKARD 1947 t1144141444411222
4444.44 444.4, 114.4:34CHRYSL1ER1 1447 44 1445.4 ,444 4 44.4 .N'14 141


A4O rYVII DIARIO DE LA MARINA. -DOMNO II DF SEPT. DE 1949 PAGINA VENTINUEYE

ANUNCIOS CLASIFICA1O S DE UL TI MA HOIA


VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS I V ENT AS VENTAS VENTAS
54 MAQUINARIAS so6 lEBE . RNA.i.Fa tP}Pfim) NEVERAS Y REPRIGkRADORES 59 RADI04 Y APARAf05 6I DE ANIMALS M EILSU U I 5 Atour
All ,1 Lttkitu *'t.1 r?4. P I f trAue TOneSn

me=-an::. .4g4.:4 ---c.* SIN DAR ENTRADA
NFNERAARADIOS

OPE L VINATORI S W

A aaear MODELOS 1949 PRICIOSO EJEMPLiA (MA P t d ry a
P",X~a C~ULOWDSPOT, C_ k ha, hembra), Dotaa-Toa
a a a b quinas Singer, 15000 a C a a att re r c a aIT l
aJis MATEIALE DE CONlS?
so course a.oas a a a a., a s. eaesaeu o0n a ER NEan D LS N DE aAlA NE

:a 1r REFRa~a x I GaE RAae ORESa Relna a sp a s Sancla .F aa aa) :a na ejuna ac~
aa'j a~dml rAa 4~De 9taed car e RPMaaaa, EN $150.00 A. . r. saaa DSDta 4 1' 114x,2 s
__._ ___n_ _____ Z-1 Para r + n EFEi'C? r Srt.IJJOTURERIA IILtl d gto
lde o de, 6li 8 v 10 pul.k;

a. el f o 1 1,' 932 d" IAteS
rpoia 3, aITbanaI.Y r

CasaH Gaci 1- cininr d .sV
EN $1.0 00 aa Aou %a, 11 1~n a1"
padaa,~Btlacoi a0 ano .iaia.a' i a i11.A f t m 11 XAUI8$
V., 1" aaaaa-a .3>1 --- a., P.aa a i~il negwi -u nu eA, TSENAS N DRO 7ULVCBOS1 0
P CI O A
IF 13,fl-100AL
A- S t 11' 1 1 If LAae $ 6.0-X463 X

5 U L -T PRENDA
(teol st_ __oo__ __ _rroLsaar

lCasaRionda pnmer redeera? SrAera TF W L CROW CON
I a II-aa ~i.a IUL -O Pincgs II a- 12 Cne. NR I9 I g EN EFECTOS C"1 11. Vbthn meIER qued el 1uego de y ar-W

bl alu nuer 167 ba930s a1 nTll oU~S ~ ~ a S~lal OOTLAOV
f-,_a _ _ Iaaaaa ait I.1 a .t.ao 1431aCMaNAIN ONUN 1. an

GntreRMan aque rN C aanano Mean. H Po-Irla1
___ ___ ___ W OM~ UIZDXOPCAN~ UNCAS,).AAWtI t DYSDS 00 J,10 FIO FAWJuegos de0 CuartoO Completos,
Cama, C m a Escaparain P t a 10 D

LadiNm JuegoT Cuarto li LX0 1,
amtl ruen naento a a n suaboar.n aa~, a~aa.aa. fnta.YAt aA V;1 aa, tee ;,a A Yrd,,i
a PLAZOSD CR MATD :

Jagde raario, cormedor P R BARES a .-a. 1, 1, a A.

aa~a. ta ~ ~C, Daa os aqnn ADear-a IN.&26NB 11, a aa. $ 3 j'9,, 5 fl N DX a aan.e1 P, ., a, ra T Rala LuyanAU0 X-3511315.

O I AAeptams iut muk enE OS
palrte de pago y dames ft Tppr Psj r e llri lm lt it "I""D TOROK dades pa. lo mismos55~~trdr SICICLETA lan 214aUcraOa PARAWR a. e aaDanaRn Oa
CLa Princesa"remat. aare~a~ aai.d n1. InreanAS oa ankc1tae
an i- e J 37 6 aal 375 N A7
C PLAZOS
a.aaa~ araaaa. ,, 7- 109 -rtl DEQIECIP S -UGKA PURA S BID E

CEIAINAS21 DE GAE

CAD Y2CVARELA
a ~ t 2, v-l a--t pao aora den-ra i DSe

Nn E a.a IVERIAS T RRGRAORSEUPSELM Aa aI aaia ________da.l.ia.t,,r.a. aa~ Co-io "p, .,.,C = S AD0,11 II 4)R UI~ Q5 aA COMEIIWlAL A.S9R

a~aaala arra ? i IA T LA a a a'Ie IVS X2 0 $VIA aJ p a. Oela 4 b~p 410.~ Tf M-1359.boratn, f a caa
aa.uado as4 da pr

m.a- les Caan. -a por a aa_ __ a. a a
aRAo c m os au u adqu -H- -Ana


naan SalSad nurnea I67 ba
inicial A, 2 ns-a -- lidC
P'd MQUGENRAL S E CTICI(,L*YEETSSNYRD u IlN.11 a.aP ,
FRIG ID AIRE
Calaaa5 BCCE aS S0a 6- i I. 11RELVINATOBA0

Writs cIie 1-e RS ed D,' Law


emla e Lee, blan En a 1,7
re blem des pa t --- ARID R %o u o
IT.an n,-e alsnqa*S snal D-ry *__ _____CO- Ba- ay BIDE co ao coAw
hel a'T mB1sevbtuel0

ENUESRA ELXPOSICN,
AS111111 1. $85.00 JII U
vatagrara., delaa ventsan M~(j A a i aapbb a 1 a ~ T J S
Y la de 0 f aa0r Liita aI dqi d
AGEN CI4Ak 1 HAAA
AMag esngeLor 1emlul aP
alkerickibe Opt e
FRas, mesTAUdrse NT LA-dre deMVS E2 GWA
It- ein. I "I"e a.i rkumidt fib-,nra n HUM BOLDT9A I t t' .A0l

I ~ ~ f lUEBLES SE' VENDE
aaaFaa.aaaaaR.Rae 4A InI 1LaWaaODea151,.aq.-V


CUBA~PAN 213TetreONollAY
f-t alt, Cf In 150. u aos1
aannaaaeteaTaoaaSaan ga toCabl qeI de u$De
all,. a~aa la~aaaa, a C~tetedan RCete Infrme Tell T MIZa n-l IACAIA r AI
EX ECT 396 1NR 1IUDA
L(elom Jag Ceartaao uaki na.&.I ad raa.la. n aa w Sulue aafaae ''anra F-9IIEE
LA" A

-I 1, 24f~l Brt"1ATE CIEN
aR. nfGa aa,.aa Car Ae aa naea
GANGA DEY UAquA. If. a-r 41~ D2. AN.-LE aO M
REFRIGREFRIGERADOREgu

a ACER --- iE-. OIOIDA B LEE L G EN L
2, Pa.r. 0 ,1E'M O ,l i 37l
mom~~ ~ ~ ~ Puerla tim psu,' 363IuC"t-.1" ,I P


Tap4 aar deba o del .esIn ~ ~ ~ trder modernosunut


6AS Pse. dee.,- a u- 3a a6 pa
VON-- __________ _eag pa trn a G E IC p0a N ral
6 de 1In oa 4A8a t t a IIiTe5a
"'Inpl. CaIaLea hch~i vla R0 iGAN DINEG RMA u
frfadore, d agua10gisa lie
UeHLES de VEinDER, p1 aedlan a I nn G a d p her de acero RnonN E A. w- T S DE aaaa- a l aane c l-r~ 1 Coep s up 4 3A 1 Aan aP 1
I e alaOMBfNaACaON CO DUNA IV


t aesta Co nlon l 0d~qe 1 CaEIM Ace La Gaci Maa I,.~ V 1
NAVARRE GRA TA"ilic DE ESTAN -1_0


ble a.,.,lud .urn l 9ti N12 *el R a~r G E -Lo mrj. p l al -nn- a "I -T.deil dL a dtro o
DOS OFEC DURNT UN0TItlaitaa do. la gna, conalet a lf d a Y L a ae ale.o Sa 2-W naoessls
r iceCl- T E L a QM Oaxe, 1g1
IREAL DE, PROPAGANDA.
UN E sa DE l COI A LTETEMSY'EO


CONJUNTANENTES

"i,,, No i, M.Ititii IlA at- C&I'ddINFAN OTLA M ntreN$5 EEXLU
P"-~~~5 UTRASt DET ONPICINAEXP O

RAIO INGENIEROS
do f ajut ix-din ARQUITECTOST m irEQLPODEcl AfLTAd

MLO AILYTI

je preto netose deiel fabrica
Lua masom makesdrtvs coorretajeMA G ME
e n l Io s naurle d e vuc~ ciets d ,crnscc ~
I ~ ~ n huena M.nstalacionali
orlA ff~~~~~ot3, T ?d"lls ylti 15iro runelado _es.X~ oidoaS.AiC B A


4-w = 16,i ~ ~ ~ ~ eqan Sai Franc iu C pnisco362 OB IS.A M Z Ey NEA .AJucg ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d lain fnl ~ o zle amos arcanHMSIE


NAVARREETINAPAGINA TRI NTA P1DR10 DI I NAM iN DOMINO, 11 nE SEPT T)E 04 A WT!

AAUNCIOS CLASI1TICAD.OS DE ULTIMA HlORA

VENT A S VENTAS DINERO HIPOTECA DINERO HIPOTECA ENSERANZAS AL UILER S ALO LERES ALQUILERES
OBJT VARIOA 61 2 -BJTOS AO 63 SOLICITUDES 54 OFERTAS 17 ACADEWAh 82 APARTAME OS 82 APARTAMENTO 82 APAlTAMEOS rNR DE rs rINADE ALUN IN o r o a I


. I r1
ACADEMIAMIRAMARN
PARA_ LA T S 2a ,
Is zne cNms aw '1 a fOOTADOR "oa on n n -- -- as a ,, .VATz t i :l iaT ; '"l A VA IIFA LV
_____OLIIT__toE ARSON COLE E*A- A., ., a, **,,.

Trupicles3y Ve8BeClanas " """ rOAe $ oo0 0 o suG -o ,A' 1 .,oune Al Avastm4 sA. -e r
ol at ias rns rian - - -so su no 1R M Rcaraesdi R F T Ja I P Dil ) Secretarial Course n ill
oaMECANOGRAFIA 1_ 17. Mo ^ ,

sesaioan AUDIFONOS Cm:::c: .=l1::
umpli dritoa ronp,
PA H S RN ELECT I 70 INTERE5 -PARA LA5 Dant f LA 0AMAS PUBLCIDA rof,
ILG RIA DE ._ _ _ _ .,,. A;., a a~a.aa."
ELCTICS E.,z HM OFRE NOBEL ACADEMY """a nnn
y -. Vp 0. A '" -- aDINERO I a.A:

NO AAMAN NO oUTMAN t, ro 11 E A N
d a Na Tadnon.muP O5 PROFSURA POFSORES_ _B_ _1010a11 PEANLA CHAS I ETRGEETIU'AAPUA __ _QUE DE TINTOREREA
o sm SE ALQUILA
4uraboldtha'.ma.na. an m.,s,,a'., Aa a s aaranvaa aam.
$1 9 a c ioeap t i,. mm OSF ALR 7:::."J":J
A 11ILR 11
VAPbO R '' f~ ~ a-t, ENS ANA 2 A u a tero a l a crad cat, rada 5nd e aHumoatNo. S '"o '" q. PARAIne U-0 NO Il bFRA CA O 39 82p im 4 Ma 173 6 ut94 t
Gas~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ Em aeld I E F ri1PR\1% 10.CLE1 NR 4Y1 ain laeon lta ina l edd nfra e r
Y aRC101FS 'I I Ia,, . an191 01 aala1o t
5JN T N S OSt noI1 __ 1DS

s2P APRTME o Ninl I Mm- ason8

CALLA A R A E N O E l- FANT4E 4 15 ,,r
le num mitrara toequipe soa a., a aLL aDI LaTa7
Sat'la laaa a lean e a
TOas EmONlDo D IPsADE N" E=1 R .",yFES7AABETEAAAKW-5 ,10 11 1?D Z __ __ __ __ ALiLEA .,-aa I~a aa ,' laaa-1lla v 1.)- DO
TelshnA A 1b prno Aa A N 1 n or a 1,,aa a aalao sai te clado t

lift" Senores1 A ;",AF 1 PE
EN~08 EmDO /110' IPStI'4FTEA t~,'~- tn njriB NT PARTA11NOaMar Er
A a CO ECATESa, '' C S DE M A a., 0, "
NT Fi1AtCT aEA
___OBTENDRA___SADO DNR HPOA lLIr~lanT oa DE Le oam tr,


PrecioEtsd Intoxicadoe "Vi ince Aan v yrd
(Cgus a en NI buraaaaaahtarutea l pangorn aoaae a 3 a, aI
on t o lO T n o % 1 V e a .3J C A L VPOMOe Soo CoNZ NUV lASA DE* nPrn 130

-AARA ENO 2- 1-BTIO1-- p
Nuanr IaraIDes po OMva E RCIA TE -: L DE N' !LL 2 VlI
paMANcSta aaa"'a1, naToa: ta gaa SE a'aat AQ AaN,~-h- Aqlaaalm l a
SA NCOCL AS 5Hbn e tou lr emns muU E n o-~~t~RX O 1V1 0 -a ~: aaA Aaa~at aalf a Ml DOAL A aame we une ale G s Mb 1459a" monar a oe Fa e_ Ian lnYcoSE 4011041 Util"RO'E' LRE I en l1, ot-ar Itaa rar
illYIARC~O ((0 TI'-L -dr -1j '


Re liAptacladm aI
foolfI RAPID ttls Teaf. MI62 ncnmnueso <
jaini-on m m-a 3n t 03 NS 09OS0 P 1T OS
oAu DEl 0 .10 Triefeno

SAL~ ~ ~ ~ flf SBMRIATS 11 ENt EL EDIFICIO ACABA00q


DE 4AFO t'r enr au3a beaaPaa ha
" "'D ":J I %i: ": ""1 E LQ IL
(0_AD__R__ua n rTI n mAoa art anto aompuest na.,a)aE a U,DaLLESI CA A celateA ''a a- aA paraaaai.,a-aa -a a.na a-t.o
TOME 1 .,-aaaait r aI s 6, u c, lsta ULVE i USIVO
vF1o RL ~l~o rviabad J tnraovltf.l i, aiar

OOb ddr V. usv onZ VeO ea 4 22 AoLv D D
Pe 10621 t____________ 0
_____________________ (la-ala AaaFd $840Aa a Oaa m o laa izltacr. Tr. -ta '5aa.,aAla aaala CO AI '>a -a,--aaaL--a aa.a,,.aaa, NJV AA DE HSIA '5 2
___________ D B,,'naaaaaaaaaa-IF T


ta-US RAl ala.,. Ins 1 hnii-al


A. VIaTIE 7 a laaa paaa~o Ol ALI
SA~2A? 10 lahaT. 1ap, G"a Ilia


v-r-aA ONa It a-a:a noa ecs
3(l11(~~A?-- 111-. 1, -1 Ta F- AlI.,a-- ra
Di IN -,"i aaaalaa~ IP ITA E Q_1i lala--,. I aaa I aalata

A'aR R 16 N, 1a0,aaa -II.n Pl a '
SAL~~~~~ ENC EL LatlIIaaD MECINTS1BANESGNRL
-o,: K 3 K in 21l -' ra '16*52. -el i 8b0.1
-_______________a a___ VfiJU)"fnU c-a iija al-larn 61. tieWA

a-I mia iilta t, a n at rai iiala.a, aala3 llal-a aA
14. -alatr,I ta aa.,ta 11.1 tOl~ ar. A'iic' Ia" a- I
6eaa R v it,,alaa Doi( nuan-,a gaaja.___________P0440 Ca OkZA Aaa-aataO. L I tl 11119 A~a, a- aalaa~aaO A' a a con kt, a l-AAT ET


Tw ,-,FJaaTtId, delainvaaaaaa., da-1.
pOa-O!a La-a oda.,.,ata as AliCATE aaa l-a art,_ __
laoAS L,a A la. ES RIO ______ _____ a-a t al a a. ne,n a 4- ., haia Iijt. LOiltr AN a a-Ih' aran rt n t inng, bfn ona- ito rIa~or rnioy A'F

LA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -ri6 l'toos Ca-aO fllaaaal a anaa. a a - Il A auaa~-a-a la, a
riio :aoe ll Ia-La'd e-a Elka-sara LARuR u Dprt. coat~- aAAaa-- a ct rrairio aaaa a .1at a1 al aa -l aa-
__ _ __" __ _ amli NaaAA H5 326at.,,a aa-l.,aa-m-aa--l nf
a--a, Naa-lA~.l - - - in I. H. anaan Gant- ca'-3- taaCa-,
vaall Jpa~aadal all.,er Ruta- 13a-If.
f_4l 10-62O 11 asa hioraaa1zaaa~ H! .,4aaaO6bala,6aaaaiaS a'aalaasa
AN~ X1IAI F AMRIA DNITO I"D ntF 1) PACN REIhTA Y UNO

AA NA AI IO I~T PN C I () S4

__________________ ___ PIO _ENT __A r ALQUIL__A,____ __CALLE'___ -"


A AATQNUI LE E Sa AALAQ UaA~ A Ia~ NA EARINSA A 1,N 0 52 I TETR S AE MIENI4 , ,-,cjF F ca aln. .1
____________ -P___0 __ NSAt 91 tAIAA EPR. '91 1. WLnaN aY VIBOR IS NAt~ I Is~aaaAA A4AAAAA N I A S A.lA01
A. --__ __ _ __ _ I l al Ar a ___ I A yh aa._----, __ . ___" ""
AMPL 11.1 I IA S -1,11 I _ __ _ 1515 a1nd 2A 1- -AA1 1 1 .,"t' -1,,a, 1-a-"' Ill1N.N 'l, ,,,,A 1111 11ItI ll-- -Al ," I tl 1 1 1I'l,1aaAAT'I!11,117 I ___ __

"I, __ _ __ _ -91 ___ _ ,_ i," ,: 4" ,"" "
ANA1 ,A a ,A A n AAAA ANN 1)11Iva ".I"A :EE A ___,____,"I
I AD C E ,T S- ," I1 "t 6 , 1
ItI a1 tA 1> A 41 Q rS A~ A 4 8.~u-_ DARDEN: I] AM .\ "BAS _______ 1 r WA .1,

A, _i. 101, -A*A QIIISII t----,ln.AAN .t 1- NA -= A A N.e 1- t-,a -"" ," '-- 1,AIr,1 fA l zf 1- 1- -1 1 ,i ,in 1
NA t -II~~aaAAaaa NAN AN NNArA AAAAa AAAA SNA NTOSA aNNA P I.,DZ
aAP mllt la Z Atte. C. - "" ,, 7,Il 1. aa- An a, an. .AAA A AA A, A AAAA , t '" _4) -'." ,
1.t. ANA'aa 51 T" -AAANAAAAAAAAA "I'l 1_ ,, __ 109 11 .9NA1 a.io ANN NAAA A NA A
Aat, IAAAAA AAAAAApa~, IA I VABIAS1. '1 11"


A .C129-1 - _--_ ," ,-I I 7 t -'-l ,_ '- a_'; ,AaA aN aAa A _ _ _ J I


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ __.9_ AlaO, o-I --- - -- _ 'l"" t,, ;, ," I t.t, l ,, i

-V SEt - A I I 11 :1 I 1 G 10 C 10 A. AA A A AA A NA A A A A aA A IN I N I 1- I I , ,,e '',,j-- Il" 1"'l
y_ .-A~A~ O. IANAnAAA -AAA ANN t5 NAAAaA AA, I -A'A
*al~a an a n. alannA ,, --AAA IAAA~ --AAA-AAA I~ NA N- a. A A_, :, :,, I t",
'.' ~. y j'. t ,,'- -,-, I I NA NAY Na0 Af MIA A 1.AN -291 __1 1 UEABL IIaa1_ _ -lAA I
-.t. ai~ al ANA AAA~AAAA A. &~a 8. DA DE I NAaAAAAAAAAANNINI A-AAA
AAA, AAAAAAAAAAAAA-NAAAAA, I AII,- Ia A AA A A A InAA A" t A SNA -AAAA AA AA A, ANAAAAAA AAAAN-1--a a.;AAl
,_ANANAfA3 NA "JIRRA1VA(.itNw AANAA I -ANAAA -AA -- 11111
lv- aaa. a,,, A it N ,a AAAa "LOCALAN N.ER AN AAAA AA,, AAAANANAAA ~ A NA N A, AAAA*aN
T-11a. A1 AAA NA A1 Al, A A A A A INAAAAA~AA~ Na ,AAAAA _____,_,t I. i Ii 3 ,. ;,
,al Tiaa.a111a, I AA~. _______________ 10AA, a'if A 1 ,,A ANNA AN :_ ANA A A A A-l A"AAN AAaA~AA a AA N ~ N IAN N~ ,A A T6 i, ,I I 'l Ill 11I." AANNA I ~ Nf Ni A, 1 .A -a,,-AIA"AI-A aAAAA A AAAANNNNANAAA NAIa aNN. NNAA( N. .
l__ "afta .N A .al. ANANANANANAiil" ,, T I p". ', ltiftl 'li~ I ,, IA__ A A NA. I. _ ---,_.1C ________________ r I I
NAN AA A AA aA'a A' A~ ". A A A A A A AA ------ Na.,"'l,-I I, ; I I
__ _ _ __ _ _ A ,A. a A N I A A A I t A N1 A A. A I AN A'l I "I"': A, aAAA t I A11 09' ,,, 11 c I A A C- ,llADOSt ,
_______________ A "11 ANAAANAN AN, AA AaA, ANNA AAIA ( INNl ADIEIT IAI AAA'l hiAAA A1 A1 I A1 N- A 1I4 HAIIFACIONI 1,AA


AaaaA~ANaAaNaNAAa A.AAAAAA A~ AAANANN NANIAAAA AAAAANAA A_______________A A A N:e' a. A a A', 4 N, AAANNNAA TAAa ~N NNINA"'l",AA11- wa-I AAA o
AaANNi~ial NA N'A, a.AA NAN r j', ,aaAANa A IaAANNNN 1611 INNaN Na A .AAA IAAAAI,-, 1 -- ---- ___ ,__ 1 AI A I A~N. I NAN I NN ANA;NAI
NANIa NA Na.M= Na N A A aA, ~ NNAANAAANNANNA 11---111 '. IN IAAA~NA ,AANA-A-N.1 AA
IEA T M N O 1' 1il" ,111 "t- :, AI 9Al :A NaNAAAAN -------A Aaa .N. NA
A11AN1AaNN AAAANAANAAN JN-AA AN NAAAA -1- NA A AA N A 31 _ I_ _ t-, ,, D1, wt g i I ,I 'l. . I
AaNaAANaNNANN1A~ INNaA A AAAAAANAAAA !AAAAA ______I_--_t______,t_ 1
a.~Il Na N.,, N, ANN- a. IN AI AN a. A a .AA NNNaN11_~ 5 1 115 A NA AAAA~ AAAAA a
An ,,d A a A N ,- "'le. A,' 7 HaA A ,a II- 1 ,t1 N A- -, A rI ,Ni- A. aNN.NNAAAN i p;' IUIN aNAA A'a AIAAN %AAAAA~lINAAAIIA -AAAAA NN -aAAA ,"INA .AN .I .
I, ____--______;__________"I_9_11. a N I .- Na~i-1 IaaaiAN. 17 0JU UEI AI


AA-A -_ _ _ _ _ _ AN. AN, r" ,Il," - I11 _1___11__ -- I I I A, 11011171 AAAN A" l
11" ,, _,, ,I I I A- ZI IANAIAIIOIAItAI112IA_11.1
Al I AAA __ _ __ _ __ _ 4, NAAAAAA CALNIaAZaA AN--- N _ A. _" i ., 4i, t," ,r
I NAi '' N- a_ AAN- A_ a. --- N A N A. NAR0a0 -AN A
NA.1 AI. 1- N1 I /5 4. -AA A A A IA NA _ -A AN AN _ __ S-I1 NAA AA-AA
I I 11r- It 1 - I 1",,____ ,,___ !___ ,__ I_ ______ ,, iI N I lt 1 11,Cil I 1 ___ __ I, it I l '-_1 110NA11NNAI N I )I 0 ANNA--" 't,, AA aA ANNNN 1 e
ANNAA--__---M a AnN AN 7. laN111 AA A IA NA A N NANr ~n N N ANA, NA A I ,,,P 11 1 1 1 1 1 A AAAAt AAA NANA AAA NN xNN NA NANANA AA ,ANAA ,NA N~ A I A A lAIN' ______________ '
nAt~ l -- I- I I I A IA ANN AAAt NA ,AIS ,I 91 ;A IAANAAAAaA A I AAAAAAINAA,!NrA A
AN ANN1 aNN NA. IN -- --- NAA I. A A A, A a. a AAAI Na AA Aa AA ANA ANNA IAI :,N ""aAAN~ 1, anla-: AANaN N Na Il AA N N A A1aA _AAII lsa.n a __I __ __I N N NNI'llA AN A N N AN NA ANN A AN NIn, ",A a. A A A 'I %A a'p. a. AN ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ AINIAA AlA -NA1nNAA I~a t I I' lI I.afIa I-;NIe~ ,' - I t 1 aR I H1 1 I-I i.NI " '1
ANIA~~~~~~~~~~~~~~~~ 11 117 II. 11AN I AAINA A AAIANANI'AllNN AN "INN A N N W NN n-aN AAAAINNNaa al.al :aa II CCIA ,, DNE
A- ANN ANNI: A ANAA A A ,AAA "' I ANN N:, A I A At INNN ItAAN ANN AN a, t". a4aA aN NA aIN
NA.,~~r 1 "~AAAN ______________ NAANAN AAA "A :nN __ NA Ia I NAN AAAAa A N /--AA Aa.AI-lNINA a. In IA aAN aAA'aAN aaa NA NN NA' AN
SAE NAUI A A A ( N 1 A 1I'' IAnA A 0 ANNTNA AAA -_ IAAAA N ,s~nAa IN "~ ,aAA~ N ANNN NA aN AN .
AIaril ANN A -A A, NA NA A ,____._r Iz I A V I' I AN 'an NAN1 ,L ll 0 ,
,U ____ AN II II. ; -: W
3I ' l( i.II I e I I I I 1 -N na! "I a1 .1111,5, "INI~ Iaaa N .N .N ,
AN.al.2 bat ""- A ANNA AAAA 1 r .AN. N NA ANA ,AA~ AAA, -901 M9TN7 Naaaa NNAANNnA

!aa~~ NA INANAAa '921 111 1 1 7 l NI t N AN Nn t aI- a, "I NA -aANA A1 A*NaA a NAA IAaaaA, IaaaNN II a -IaNIANIA,,, nA
__ _ _ _ _ -N AN-a A, ANAA -~a 1 -A N aAA ,) ",_-. I .-I I , -IIII,,- ,P C I t
01(:56 _NI Aiq "~ A AA1a N1aN AaNA1a N I NA,-- ,I
AN= ANAANINA, NAI IAANA IA I I Ia. I I : ~ ~ ~ .20141 NN AAaa SE NNNN NNNA AFC N A
AN:NA l aNAA -: I 1 NNA AA A" ,. N A a A -N I AA I IAaA N N I~NA A al NANNANN I 1A A -_AN N NN AA AA
________A NA An NA Ifk a E1.a te _____________;____I_ ___________ NAN An AAA Na. IN a a anAAA., NANNA
NA~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~: a NA AY IA N A AN NAAAAA N NAAANA AI,-a ANNN a aaa AA'N Aa N
NLa NI~ A'NAA Na 7a ANANNN na _n Al I'IA NA AIItAN IS IN A nA A A A A A1aANA AN IANNAA IAANA A A 1 I T 1 k t 94 1 HA W ACI NNES N A' SA NA A A A NA ANN ."A AI Ia 'I L -.1 - I .- 1I;1 _1 I, A -pF adalaN. La IIA ANN NAN1 A A AAAAARE VA PNN~ IDS NA I :N .l 3311 l ,,A1 -, I .
I 1N I" -7N1AA IANINAAANNA 1; r A __ __ __ : ANN AI 2 1 JA 5A
IW SIAC ON rili'E A .A A "aN A a. ANN NAN A AAA I'llA A AN -A INN ANI .1. NaA 1 tAANN NANNAln IN ________-___-________ ,, I 41 Iit "I.
IN~~~ INA IAAA NA ,AAN AN 9 In IN NA IaA A~ N A SA A A A A IN I AAA. A I I, a_ ,---AN -_AAA AN
N NANNNAANAAAANA 12 AN nA,,AN. I N AA NA INN ,ANA IN _a naAANN -A ,nN~ N a. 1 I3AN
N -l. A 1 A "' A11 -N- a A Nt A N N-1 NANAA -a~ ,AA A l%4 1 ) I i. 0 1,1 A~'
A ---- T 1 AN, NAtNA :A SAN NA IN AINN N -N9 AN IA A Ia N IN AN "N !. 1111 r-A~ a A _ _ _ _ _ ___ _ _


NA1: -a ANAN"N NANAN .j. aln,' t~~ Iaa Aa :NN~ NANAINAA.N
__ 7_______ A G.AN AAAN A AnN NI N N NaAAA 14CCIEA.0CNNIN ~NNN. 6 wa
t 2% Wa. ,-,- 1,nnh A A ," I; N INAN Ai d____d_______"I.___________-_ ---________,,___-=___--_____i "i~lt -W
CaI Na IN AN -a IN aInN N ,6 1 15 1 :1 P AN A IA N. ANN N
N ,A iN~N NA N ,' a. 1 1'y i II I I I ANN IAN AAAA A iN laaA pailiianaaoa "I.ga aa14iala 12 COS UR RA a 3001
NAN~ AN INNA I NAAAAN NA A AN AN.N 191d,1AAANaNANnA ~ ~ a1apa~ a I ANANANNAiaNN 7 (ANANONNN NANA
TAAt. NA-.Ci -_, _,I NANAAAA NaN. IAN N AN NA N X A ANA; -NN N ,N .I A, ,A AN -AN A"d I IN -NN A IA !iAAA aAA
IaNA ANN AAAN-AAA--ANANNNaN NA N In N, N A2 VI 7z N.~M~z NAAAAM= A,, N"NAANNAA NA ,llnIt a n.Po l 11. 4 ~a a. 3N~A: 11NA-NAI A. -- -"" I'4
A ,t aN .40. "NaAAAA ,aaNNS, 1ANNAArAN I 41 I IANAIA: ,,- AN A v A A -ANNAANAANA AA a, flA 11 AAAA aA
ANN V , I I .I f luet idrA" "! 1 y - --1 U I 1 *,"Ii AeaINANNAN -AA NA A fI a A A I A I _F ,At&illt
AN Na. _N _N~' _N Ia aaA4N .AN ANNA A-4A'1ilA
AN ANN A _A NA, ,N N INzNI K %Nlf A N0A1 N, BANoaNNNNAAAANNNNAA AaANNNNANAA"it),ANANNA'IAANA
ANNANANA ANN -NII NAN NANANA NAA ANA==7 - Aa A.' IN Apaa 12 511 AAN.A Na ANNNN, N- '- aNA i N I N N.a_-.jt1 ,1 _ ,; I "" l, % __ NA. ANNA.0 I NI A, N i NA! A7A ZlO,1AaFNAA'piNN. CHOINEXE
.A A N ANN.A .NANNNIA.AN 7NaAN ANA ANN ANN IaAN I~~ A~N A AAA
1. 111, 11I ItI ,I ',,', 't I'ANAN' IINPiNAANAMNIt ANANANNA NaN ,'AH A1, -NNt. - 1 I a N tANNAN P CHAaflNANPP-AA
': ~ ~ ~ ~ ~ AAA ,ANa AANNNNAANzNAN- HH 3 o, I -, t,-NAN I AN NA 'N. Iaa~a.C~a Ia 1aN1A.ANa
,,NNNA ar r VEDaNNNN N I NN.aNN _ _ AN, NA " .,ANNA. 1N aana NA.t,-NNAi IA~ Na_ NANAN AA AN AaA AN AAN-NN ANANN ANA '-ANN .H-I111 ll- a,, NNN 1AN Na .AN,1 NN NA N N, L,3 NNNAA .AN. N A ANNN I aNNNNNA AANA NN NI NNNA NA IAA NA I.ANANNAAAINNAN A __I_
I~ ~~~~ INANAAANA NA AN 11AAA.A AN IANNN A N AA NAA AAAN SAN NNNn A l _aal 7 1. 1 ", INNNN 1111a 11. 11 ;__ __ t- tt- l i1' l-, 1 N a-dna. AN5NAAINN I- _1 - Il',IN 1.a E OL IAN NAnl0 l__-___.__-Ar
NA IA AN. aNra : I Ii ANNAN NNNA a. N A, IA I ,I,, T
I~~ ,aAA ANA NA NA IEA 11 -1.11 ANAN 1_3______C_1___SE !,,,,1H__*,,.,-, : ,, ",,,,-- ,, ,,, t,I tfxtAN -,' R ,I -1 NAANNAN 716 1N I 1A 1 N S I I I NAANAANN A E 12 0a3. R10.A ",3NIflE a. 1 1 I a NA ANN An__ A~ A ala A NtN NAN ,A N W O A E TE Lt !__ __ _1 [Jl) I ,,II11,AIt. 'li'57 IUN_ _ _,A
"Ill1l I NN- S INN I N1 a NA-A AN ANN- a N -NN IN A.A aANAN1N AN ,NAA Aaaa ANN N -NN NN N

N,, 11 ~ a NA -m riae IAAN IAN AN N A IN A INA A IN AN IAN~ ANa. ANNA I I,,-' L AN'a NtNA .rl Ao AaNiTiil v AAreAAAAtiANN N AN d,, ,NaanN a.--, __ -________-_',_I___A Ill*_, __, alNua. b D ,,, AANAAA N,AAAANA "N I IAI ANNIANNANIAIaAINNI.NNNA',- aA _ _ _2_I_ I NAANAA.N-,NNAANANANrta.,-N -_ _ _ _
.na A-ANA -, ANN AN ANNN a INAN __ __ __ __ __ NAAN A-NA AN AAANNA a, N A, a, I AIIN " _t r -. ,nNAL a"a'ta IIIUA _~ NNAa NA AN I AANNNAAN N N AA Ia a. au AN I~NAA A -Na NANAla Is
NaAAAAA NA ANNN N 1 1 r,, ANN NN IAANAAA I IaNAa AAaA IA N. aa. a AN I AN 'I AA ANNN,z On A Ii A 123 ,, I
I 'l ill-- ;P- I a , A AAAA AN AN NAA NA NTn a,-,, -iihi;-il "I'll, 3 .Aa~NAA~a aN
Aa ,a A Ia a a_ aI A -I.AAN,: , I _ _ ,_ _ _ __! ,-I I I I ,- -" -1 1 IIIl dtd ,, :4ldt. 19 O IE A O E 0
wl', Cull'~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ANNA'l NA'4 Na N" NANt I'M NNNAAN IAAN A1a 14'1 ANN',," !,,, ),,: .i.yv -J ,l~l i
NAN I NANAAAN ,llta la N ,NA A, AA.INN ,ANAA NANA ANA ".ite n NaAAANANNANNA-ANANNII I ,aANNNAAAN1Z .11t aA. N
-NAa,.AAaNNAAANNA-N N NA,- AN NA N- __ _ _ _ RY tI M I NAAANNA NA NANAAn ,, ANN AlWM AN NAN
, ",,,,N : ,I NaI- IIINz I. 'l ,," 1 Ill ----- IAN, ,- .a INN32 A N A -N --ll 11111 I__ ________ "I__aI I -N :. 11 ANA NNI A aN I I. NA "Ia. .AaAANAAAN .aaaa IA I N 1 111 12 1' I1 101 I -I o I IkI ,ITIEJ Y OR 11It1II A.NA.,, NNNAN NA, AaA aNAANA"NA ANl l.AV ANANNAf-NI,,A,"? '-1


A 1 ,ANNNNNA ANA NA A IANN ANA IN II__t______- __II
IA 11ANNN IAN A. NAN N "- a NA N, -I a NA N NINA N AN N 2/ .la I. AN 1NN N-NNAN -3AAN AN,
N 1 ,A~NN aN1 ,, "I IAANNNNANNAIIN.NAN JNANNNAIA~ aAN~.~NNNa~aNNNNASAAaANAAAAA NAA,;A .ANA .I
INFANT Iotr 1AANNA ANN'A "It ""NNAAN ANa A a.NNNAaN.lNANANlaA.aAAA~


-N_ __A, I S "I NNA, p __________It_____Ii__ __I_________________ 11
PeiiA LA i ,;A A a An. -ANN ,_N ONN~ NaNN -ad NaN A A, A,, A NNaNANANANNA AAA 7AN9N An A~ ANNA. ANN
,ANNNANAaa naN 11A.A~aNaNa I NN __________ N.NAAAN ANNA ai Aa
.11*!, AAAN1.,1t NAANNNN 'llNNA -NN IN NAAN I NAN,,,"', ANAANANAN M 75ISA NaN~I.N aNn~~ a
NINaaaIA~a~aa~.NA1aNN ,A NANANAN t NaI- ANNA U-- a7aNN-TnNAANA t121911 ANNNaa NNaN.NAa A .NN h.-NA I
N. ANNAn ~ _1lta A.NNN ,AN H. i INtil l I I I I I iI
NA111 ,,,A NA aN 1 N, NA AANA INNNAIA NAN, CNAN A A NA A A-N AANN ,,, AaNI -AANNN -A 1 NA N % caIN 11. IB INE A ANAAAAlAA

A A A~aA NNNANNAO' a NA AaN NN NNA N~a~a. NA ANANA NI .1 ~l.MONE VVINIAA 'ANNNNAN NNN NA~. A ANA. ___ ___ ___ ________ _y____-_____ I~ 1-1 I ,NAA N(AIN .INAN IAaA nNN A N aaN N N~ AN aA N .A N~lA A A~ N a __ _ _ _ _ 1-ANAA Call.,A 22 ,11 1,11 AANAAA AN -13A1NANNNNAA.A
IAa~~aAA~aA NANN t INN I ,A IaN .AaA -N~ N' NAI 1N ANN aNNAAA N
NA~~~~~~~~~ ~ ~~~ NAAA AANNA A aa- I.NAAAANA________NAN aNA. NA~aaAaN NANANAA ANNAN~a~a.NAINANIa N NAANA ANINIA ANA ~nN~n~aNNAINUIL) A 10112A4)7AN 9 nNNI AnA ANA I~aANA NA
"IIAA aN A A ANAA- A a N, N a N. A a a ,AA a N Ia IA A ,, A NANAN- l A'aN NA1, ,a ,, aN AANAA AAA IA NA a.- ANA.aNANA ANA oa A a.N1, a ."
a.NAA.NANNA~aaN~aNA~a NA INDINA NNA~aNN ~NN~a AANaANAANNN. NA.NAAANN AANANA NANN 'INNAAN1- AT1NIAAIAN
IA'AANANNNI 1. ,,, IN.A2laAA N AN-NNANA A'AANN A.NAA -_I INNAI,' a NA1 ININS 11 LA .A0I1N A -" 'F. -

PAGINA TREINTA Y DOS DIARIG DE LA MA IASEPTEMB4E I I DEL 1949Jib neuwI Drs. in cl (i q~jI~np dtr 1 1r j Ii a Ci tILL IZ m Itic!i. I ? ibtLfljCe Liertaore labor en (4 IMoza. de Dieticv icaap Y Wtt 10 hahian

V~~~~~~i ttrt'nttlett 'pn ttttntst wttstesttt ,tsns __t'ts'iur.'4 tseb'nttt'utttttfitrts't pttqtttto' URAMA DE NUESTROS CO0RRLS ONSALES EN LA 1SLA q lti'frs r d
escobtrGf-tD'4a' hacri till dir irtorm jtitg rs.f In0
'ie f. en n
'S '~''~ '~'~~' a a's,, 'aa~ss' ,, h' adsna. irts u ,pn 5' t's 'tus' 1 5 tss," ',' ~ 's a s'af as.htj is eesss
u.n 5t t,5,el4 551 1,55 55 "Im''d IdS' I., pm's1'ss'1s;7A 1's2t 1s's 1t26s' I '3' I'It'A"AelA et's I s ~ t, I a s

l'.i' I~ha
-.a" asa'o6,4' MARC AAB HA NELW


132,3T


A,1TIC V5 L.A l lA DO t IA tEDtstt)I,51s, AC O1S BA OS

00550S PV ACUCO11L' "'U O 0S BM AS IsE0S lIAa~.'~aIPL"PAtACION 1,S A COWIICIALS'~I' ,a ~~'
DE LA ACAD A7,1 GRAEG5/ aVIap; a, SU SCRIPASE Y ANUNCILE E? '>U} s1I'l.as' '('
EL sESARI lIE LA ~iN~n,-,GO NUESO A PTAG A LA OIC14A tss- sAsnUUI "L "'IARI" DE'I'ssA LAIIq" NLANRINAs 's s.
aMF assTF 'Isslsst II pt5 WsI~u IIMAIHUD" sU'-'sl'sts.IIMail

4sll


s.'ssgs setn ts -1s' It j
Cuay.d ts ass ud nsaasss5s

IZKCRLOSUNA OLLA DE PRESION* >aa taasn5
/ t B5 l's l'' lt l's.Ans Its Es


I~ll Ca'sbn elsS 9155al
"Piloz elO ARI lffeItllstsnlss'snde Ixldct ll
I ~~ s, BtusBss Msa.Its'ds51
S 1. 'ss st Rtisn It's


(on so suoer natural As Salass &t Ad'Att Itti C's VS sanat, atu sl geed.l05 6'') ('t'
Al 0sA ~'dSa~'s
Iss''9ssaslsta''d


as (Au5 s I sn Id et,,ldl
O 't 's s'sr el as

tAs s ro 5"sc~n 'ssss In, LaA aI ds III- ee' I ,'s5st'.I'IsAss

RF IB FL PR ME fEMBARQ.
d5O~~'sI I'I~sl'sAS"s ,'a .Islll A \'A S's5s(Aa~tnssaa re.aDROVE m,11,I
"I' b6 I ,,, ',' I
Iimne 'm d Sncs

_J S B ab
Asllsss sd1' Mss lsd.'s 51. as 'IAs's'n'A 's's's s
g~~sI~~lsaS's~~~ts~~ttsI'ssBVIa ,t~sssdsIal h''te--lsts 1s'assaa


s &s .' Is'esa IIss's ntsn

Ot~~s Cs a~~d EAI'55AC 11- 5 .66r, II

u,'1.s i m.55'ss 1ted 'Il It tssttsld
"f Tf. u p -Iet an ts a'. t n S i'sss'
Ii'st r~ech r'rsr'\5'- -'s 'sSsAslssst -1, stlte deltE Bs
& E P d~, Rdr) Ni. 'snf.ss n ss ds -'ss It 1's .

PL N A UNIV RSA Is,), 52dM ns,IVtlt. sCe t .


JsJA CIA.
UMARAA
51''s l -~ Tse 402 t & tts tn s et heI~'~ In ts
S"tE ts .n' It's_ 1t'sl
-cis~ usstI de s'ss te B d stt'
RT FTI K 'D S LS ( O $ 1BJJi1'T' C F LA RYPE 1LC -sa stts'sn ."tB ats It 'sa's'
1531de MW~l'~~ urItsd s'stss ttstlt~
'IB- etere~ ~ BsBI's'sasts3Aci~ SoiddyoaIARIO DE LA MARINA

AW~ CXVII LA H4ABANA, DOMNGO. 1) D)L S E MBL 4 PAuNA En iNTA Y TRES
Recuerdos intimos de Manuel 7


de Falla


Lectura en e1curso de verano de la lUniveraidad
Sa~. Parui n Agu Quoted.

prgi t nclrt de alle sor Com l idirector ed


peeeete ~e dih cr sar ITsel dSc dot eelege P en T.10e ta, es. getlspoer e eoI. oode it 1. setepeslulce en adfl Clot csllpaiclra dgrpo~ el colida de olm
qu llsbrnoraetce d f -o ac sclc .c d e reopoldc1. U dec peene $esIce do Is ncild v .- po rl c i J- -t Vat e5c- lee b.lli ill pee cehlbt eii ceshies peepy disiseli eIce ac-i l ia he y de
leessel~A QUIE TEpNGsAee si eced~e


cshowc iielIs cd Slip 1.~ tflsfi eepsle. 5esd se cee
cedsc h Isii pcie Jcg- peipees ehee de s sec


Ass pcceeelp Al el ce pel lceh sc

ii- ,5 ys Parlll W s ax6. see i chs sP~llccP ameps Ad lseelesis pe p5~ l llls~lsc IF.iess ed cha l sllcis. rl; eis S eil s111 e rbele ti e eleel ca Ieee is'W' e I$ icc Ae(e m W queole 55ece e. elciise tcs b elled .8p.e0s Al- eheScPltA- I essbee c cs dess. 55 Peos e t-c Aellle ccc Appes- se 5lesese .A15s qu ec10ml & n-b- bsisie is-C ics loe Msle:ridiaeeel esf-psecpesecelec,


Partccc bIs l eide Is Piiitt --iieeclecleee
- -ieyeetlsesebessecllll pIlsssspcse -r tbs

Gus~ee eldcill eneeb~i U eniaidse-A ellSca hibep lespedt ded e iicd.bes ls-i e
siss eae ppscbsi s- eeeA e ,5 e eb nieS1 eledecp pdeieee le llese de le bs.essjiecites icedtdpsl se Al cc,

qee tie duliseic psi A Al ie pede Acie e Isd shed ina p e. tlo nlftmisscl ee cice eps e-c e li i Sod -e -sesc st~ee 0551551 eedipe 5 ils ls jarsess b. No elida slld. e speics e e es P1~ eePsle ,alilr ccAid i e p15 csl 5tieslep Sets saigid peice5sdsiipcps


Mozart seetillsiees. ees icy Slscss. lie to-se b 11ccSe pc sppelese he els espesceeseedlee eep

1. e, S sscsllcsce et seesc its l. pel (lesseeso 1" l4
pitspclclphe c dipel Sccetc- e Serraset ccs iept

dlec- hemtleeu~ onde he Ashes-i~t e .lie do teeu 5elbc s .m o


rest eDon Srieeso dicei &~s bli. eel ejectr a peess ispt.ee eem. fsst qull. bettles A -- ri"d c x peces- lleec m"s he $ gee see. sts see pse c eseer po ee l de e Marid: see se e e dce Ris eitb he bear I to 1di- do see d#"it eies
depes vcd pseleslc d celhe .L ys eel lee s" ece 1.sics-s c- --- ~
ratiocccte 1 s r Iee -l S Etes natulal ie a. l,
-' blks 5 I it dpelS 55,7 mcor55t

'te ro. d See a IPe -L ----cc.obago feecpp es ink Un tar cte d i-ci nay ""'deec u~t y agu p :el dcseie -a A


coliioIglsd cmis, ebic e otb-is~t cl ale
seb pslu itcce spiefs :keu a~lv en eeeed scd c t e te ipt id se1 elgia cl o p x e t o e e s ta s 11 cs Bel cixer 10 E -- -,
esisee pieipsRsi seexi. siee le ec .
tell 5. se es lies si- s on cltle 5
PAG, TREUNTA Y Ct'A T?( DJARJO DE ILA MARINA, -DMINGO. I I I).F E 194

-e n s a d e n s u se d o h ijo sm d f,' 11 m e d e PI(11 K

"i :AY :~ & x-, ,"
--11111 ,,,,-, Itt, ", t A i A A I .t
it t" A .m "" j ,, I y I
----.tdt ,-"-- ----,-- Th I ,,,,'I ~AA -1.A ,i "t ,At zo~ 't. .--1 111 1'1 .1 1 I, It-A l rid~c1 N
A AotA (9 lt AtA 'AA t0
'A t I'" m' 11 1 I .I - - l 1 - I I I I ,~ ,y , A AAA, A-II AA I1;l A A A ,
A A MOD PE{G O kAW *. llA 1AG D DE I OmAl'l,,,,.,,,'" t,,,-""--i,- A. t -, ,, --- t AAA A
AI .,, ACAA A,, ,A AA Am" 1, -A, AAAA .YA A' lAl" A- "'! l.A1d. AAAA 'A AA A A AA AA A',,, -tAIol
P-A AA'A, I~l 11,1A "Ill- IAAAA AA.AAAAA .d t -iAdA .m t-, 1,,*,"'- : (AAA -dAA A t ltA. AA AAAA~rk t
V-AA l ,Ih~A V, A, ~ AA A"t ( ot Iil.6tCi- i,! l-" Il 1- l. .6, II I'l A l".lAAA 11, ittA -, iA, ''" 1'1 A l tttA," ,p, t t 't lY
AAAt t -t It" , I, ,, ,, , .o"'"' '' t I -d A 1-AAA It3J .e-lA A AA A'l l. I A A A A A A A A AmAAA AI
A ,' 't " "' 'A IA A.AAA IAAA A "AA A A I z ""1 1,I, i "-n -* A A IA AA ,A AA A A ,1'A A1,
, i I A t I ~ A dA A 1 t A"At '1 1 1 11 1' 1' 1 to d A' , l w e" i, ,i - t ', "
l, t' t A' A A t' 'A t to -'~ -AA -t t.' A. Il A1,A diI IA A I A A A
dl",AAr 'A AAAIAAAI A .* IIIItAA AAIofAAA- it,,A AI~ AIi Ad A"t ittt y1 .AAA,'A Alt: ,,, A IA AA ,, iltl~i I b, t, I 'A. AAAAAAAAAA'At I o I
IA,,1 AAIAA" AAA. AA ',lt'r t~, -AAA, tAAA -tA~~ ,I. aA'lAA,AA ,i ,,, Ai A I AAAAA, I IA A,,, .- O 'i At l. , ' 'f-tt ,-I ,, I ,I 1 11 li t' A 1.- .d ,, ,.''

CA.IA 'lA,'A AAA A IA A A ', dA AA A AAI AAA t-I -t" A, Al". A I AAAAAI'A, t,, jIIA I AAIIAAA 11
AA ,-,A l1tt . It t F .1 A- 1 A A A A A I t, P, -A t 1. . i 4- 1, !A l It A" 'lt A r I, A, "' A I t AA A dA AIA
'At. Al -t t At At Al,"I I .1. l,'AA Al tt", it~ A -A o Al,,,,,II,,t i lt .w d .
't ,- -;, C,,, ,Il ,t~h~ 11, 1 Im 'I 1. t I ,,, : t A it", A3 1 AA W L-1-1
It 1 ,; .''A lt.A AttI.ttt ,- I, AA _ptIi. glIA A f-A1 Add -1.,' A,,l It, IA.t ,t tntA- I Al A -It Alt
: I It At~ t IA I AAAAAA 11 1 ,, 1 r1 1 t It, 1 I IA .A "l 1 t 1 I -ll ,,olg 1 1 t ," l n
A1 t-i At A- t, A R t" tA lA A-" '- I '" o t 11 d I. t,", ,, AI A11 1 tt A- Al A, ,t Al A -d At At , I t d it lt" t
AA MI'A AltIt -, din t I"IA,- hi '- t
1,I.A 'ItA~ .,t~ tl l ',.'l':ttAA A t ,-zAt tA IA AA A A d tI[ A -' i .1 A 'tIA 't I A tA ';I.,.A : ,AI:" A I Al 't .,, I ,, t'Al I I t
AA.AAA I I u:I lAI IlA~.tim 'lA I'I' 'A ttt lA A AAA AAAAAAAAA"'I"'.,; .I 6 AAAAA AAIAA t11- Ad1 It t i in
I t ," I ,", I 'l - I, ,, r ,1t ll ttA tt A AA ,IAA I I tz A11, t, AAAAA 'A 1A AA A'l't,
A AA AI t lI t.A ItI''tI A,.ttl,,,- l., lttl,. A.IAAA A' I AAAAA ,t -l, Daip Alltttl t 1 -itl t IAll -, ,,t tt,., -,AAAAAAA i
Itt "t't~ At Al' A n At, A1 AIt t'I ,t It t Al A' t, A A AltAR", I tt tA A
:, AA* A A" tAA1. t A' : IAA A, A IAAAIA l t tI., 1 IA' .IAtAA ,I !t l-A.A t n A --,A .-A o Ad"d l.int ,! in 1- ,:, I, lt~tti AlI .t II A t A'l ;ttj-tii -'l ,, I. I 1 0AtAA
I Al' t- AAAA' At tt t~~~I 1IA.tA -tAA',.At At ,, 1 t t"At A: ~ tAA A' - It' A, -dAd t I0,1 7 ,- stI, t. Ii Aj AAIA ,, i -11 -1 ;' l I, '.,:e M, ld,,1 A' .In-I ll t IA.r, An.4 A
n' ,", , """"A I' "I. lt~ tt ~ i ~ I I At A tIl, I inin 1I 11- 1 .p 1'" 1111 -7 I ,, b ,, ,
Il ,, It ,,, Io "tAI I tA I ":", ti I- I 1 "I,, -1lt4n v "I, dtt'", ", 1''I, At ,lAA- A" "A lAAAIA1ilA.II d1 AtlAA'IA_:_-'t
.A'tAt~lAAAAAA~tAIAA~l'I'AIA~lAA.t~tAA~'At't ttI~t t AA AtA .1 t i~~ IA A IA At'' t -lt Idt-01,d~ it --t -IAA.A -I'A t A
It'Atl- , 1 , tt. ,, ;t A - --"'.ttA, t AIA it Ad A in d iA Allt ' T"~ AAAAA Ad ^~ Allttl'd-li At 4 l, I ', ,, 1" "
AAA ,,AIAAAAAAAAAIAAAA, A I tAAtAAI l'.tll ,',''.~A ,A A~tAtl A A~At m ilt n ttAAI~el AIt~nA in -lo- A 't --l ,A
-,-',~t A~ttA ~ tt ttl'', tA lttt A~ AAA AI~ ,i A If, l,'1 I'lIA'in, II A tA t l A t I in ";I-) At -- A- I Am A A
",, ,,AA I-A-At t,,;.A t zAA tI, ,, At1 -It 1.it I ,t At IA 1~ .~ IAA IAA t tll ,A ~tII i"1l,1 .t, d, I,, t I tltt tAAAAAA rit l A"" ,,, .'."t", A i IttlrY''AAAAI;.A" tAIA : 1 1 At I I'Al ", A.t, I A 'A A.tlI t 'I'ttt .'. -I nt y t i ,,l;' ,-t I :' AAlI AA At llA, .AA,l tAAI dAA AA I,: ,'",, 7 tti, -AAAAAA.AAAA lint' 4
MA I-t An- 'A' AAAII -'ld i.A I A AJ-diA AnA tAAA6. i,-,AAf
-6,,AAA AA'AAAI lA.- t,, it -t -.'A t.A 'A At IA A.'It Ad nAin't di 'A A tt. , -AIAAl -AAIA At A t lt t t,t ,&AAA.AA A,, -A ""tIAA.Y "l
S~~~~~~~~~t.~~~~~~~~~~~~ AIA A, ,l PAI.I At* A "AItAAIA A 'A f' AIA "" i, ~ t ~IttictA -,A tA AItAA t. it,,'t At -lAA AA'A' titdldIAtAA ltA A~tt ~ ,; it'A A
11, 11 IA A, l'AtA1A A t, 11in lA"' t AI A ttol. At-1 AAA ,t", -1 n -AA1,,.tl,-A-, II I~ tA~I ,'.A' -AlA F A AtAt AA ttt tA A IA" wt I t 01 ttt' l idt ,'I
t tlt t ( ~ -t iI- ,,t At 'A t' 111 -A AAA.A51A AA InA -t'l A A'd I.,~ nA t~ M lIA tIA lt ld t,'-, AAI rt t"I A A A AIAA AA llIA- tlArd, dt nA l,
All.AA d AAI~AA A.A~~li t~,At, A ~~td '~ intt'A,, ~d'tAAA AttI n i' tttlA d l~ t itll~.AA A dd Ad. A AI;lAt AA.,AA tdAA-,'.-,t,,AAA"i'-AItA It dntt AAAAAAA ,t tt Att zA ti
A.It~~l.AAAA.AA~~lttA~tA~~tI~lt'AAA IAI tIAAA2JAAAAA-tAI -A~A ttttA PAdA' 'tAttAAA" A.tt b', AAAAiIA't'ACht t.I tA I AtAAAtAA A ~t 'A l A tIt AAAAAA1. tAAAlt 't h,tIt ,,A, A,, to ltI' t_ _tn _,t, _A lA A Att A dt L t MI, I -~A A I At, tI Atl. alt IAAA Al ,~ d tdlt t IA- t1 t A,ttA tAI AAAAAIl AA A"IAIAA tlt I 'A tAA A 'inl t IAA AAAAA~nItA -A.,AAAAAAlI'lltA lint,- IA-- t-l"A"A' AAAAAA IttltAttdtiA ,,t, At -A liA ttAAIAAIA 1d. AA t ,- I",AAA~AAAAI

'" A t't 'A ', A"AA 1tA IA rIt 1-AAA Y t;A I --AA~A I tAO A A itA'i t, 1, AIA- Nd L. t At 'lid ,lAtl A A A tAA A
AAAAAII.A~tAA~ltA~lt~lt ,,,, 'l '-- I'-t -ltlA l tt-t ,t 1t 'I' 'it ,,A rAAI-Ail' Altl IAAAA~ tl tdA tA 1.AAA -dA ld~ tIA pA t AtltA A ttI l-~A '.A JAA it'lAI~~ tt,t
~ AA, C I t "~A hl ,AtAIt. 'A" I'lttl I' Att I~ I I Al in.Al AtA tI, ,At tttlt ,' .~l IA,~ tt AAA 'A, At tl l A- ,I At A,:y
l AA1tItIIAAAAAAItt l .Att I A I I lV-ttt It'tA '~ It' l',',A ,A tA A-f-A IIA A A I' i' !t~~~ AA AtAA AAAAA ., .A~ I~ A A ,A A A A A tA ,y t "'lAAAAI Ot rA M in tt At- i n I
11tIt" I II W ,,A ," lt I I ,, t~ i t tl A" AA' ti A t At t I I ttl~ i Id I it tAI A' I Il .I t I~ l l t I A IA IAA At1 A At It Ii~ l Itt,"" Att' ,, -:itt", i I
'IA~~l~~tIA~t~~lA~tI A 1 II~'I IItIA It It III tI ' ,tt~ i -Ad ,,,,lA At tI It~'l AIA AA,,I CdAt t, Il ,,' iAt~ A i ,I'

ItA AA ,tll '-' "At A't AAA I "A'A ,, ,, ,_ _ __ _ I lt AAAIA AIAAA I~AA A -.ttt At t.II At -A "I I It'., I IA ;AIIl -I, ,itA- I ,I C
All AAIA, AAAt. lA AA~ l IA "" 'A A'tt 1 eI i t'1 -- ." ,I""
AI'A IA -,1t l ,, I1 I , ., , " I tAAA,,, :tA C:il, AdA A'AA All ;l I. Aii ,It A I~t A A' AIAt tA A 1 1. litA, 1 .
t 11 -l 11 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d AAA IttA I I ,A' A'I, lA in A -, ltI A-AA nt I ill "AtA- tAA AIAAA 'jtt-A --'tA-AoA-,,, t tI -t 1-t' I, ,A IAll ;,At
AIltAi, Il 1 I AAtA IA A -AA A I , .I. I I A I AIAtA -At I ~ ;iA At I~d I AIIIttl 1 1
-___ __ _-i ___-___-___f__ ___I___I___,_ tItiAIAAA~AAIAtAA Id~ 11~ltdlnA, AI .AAAA, ,III r-1dAAAA ,, ,,,tl- lAAAAAI --I ,-"
__ _ .~nth i It .on .~vmg' ", ,dn I C AA I~ AI" CAA ,t Alt I 1 1 dA I1 m Itt lA It t A" P1 ( A" i, ,0t6 lint t .
,,, OC, t 't '", 'I, : ",I I 11 ,i , ,,, ,, r,'I, :t^A: A t -tI It,- A,-t ,A', lAdtM I, l" it 'tlAlI- ,AllA.-dI ,tt tt "Atz.A.A, IAA,,,, ,M ,t
1, 'o- t-,i,-v Ad At -l lA tA,AI A At It AtnA'- A'.At.A. Al t""tl,"et
-lA ll 't AtlI At AdItA IIAAAAAAA It it~ Al - ,, ,Ii- ",% ", -~lt~t Itttl~ttl l ttiA~liA Al,
111 I I II-bl" :1~~~~~A lA "dIAll tIp t, lt A lt All A' I Al IIIIIAtAA d I ltA - AAAA11,-I- Al-,bI 4I! 1,A A;d-CttltttAAA ,A IA-lI;tAIAtA M,-lA A AfA,-A .,A intl t1 1-11-1
,ll ,A. I'' 2otAIAAAAAt.At~ in -r-tAAl -C,~~A~. III LA IAIAA It~lt It t ol. AlA Ad= A-A %AtI t~ AA, l
I 1. -t I -' A t '- tA AAA t t- 'ld't -AAA ,IA ,~ntI t" I",~AA~l i tA I A- d,lA .rldt -AI~t l t ,llA t .- An in, A
Al AAAAA-AAA"Ad d-ll -IIA A" AAltAtI AIA'.t- ,AiAAA'AA thi do 11
IAlftl"A I~ IVA ltl~ A~d'A l' II Il- Il~t "llA A tA tdtt It ~ IlA A I' IlAAIA AY -AAA -,:A AllinI ,,
A A I ,A tdl i' ll,~i tI IiI A I dAA7A A A tIt AtA A A Id lA AA~ AI LA !,in Al AA'IAIA I -- t, ,i. "'l I "
AlAI, All I, Ii ittA A't -'I~A ,AI A' At dt It AAAA At -~l~l~l A AAA ,lt A tt t
111 IrI11 it11 1 -I t, ,, t",I I i- IA ,tA- lttit',ll,A IA-A lt. i .l 12 I l AIt in Ali 1~ ttIAi, 11, I A ',d Alt
A- A, 1 IIIt ,- ,IddA t, - ,AAA A tiA A AI A i' iA A A A t t lAA li .,AI -A- ,A l ,A I t, i t L t "tlIdA A Otli lti lint A

AAI intl.AIA ,t IIA Ii". -IA~ AIiA At in AA I AA AA ,t I~lilm~A d I 'iA AitA AAAI AAAA", 1,tAAk ,
-t- At, At" -~ A-- ,1--AA .' tt It ItA tt~t t I.,tl inAAAd 1AA~t -tl t, Atlt ,AAA.Ilttt-lA i t'
"'t -~~tAIIA ftt'ttIA "A IAt inin iAAA t-lA AIAAt tAAlAtA tt -A gA A~~IA-A:A".- AAA i AA,"i hIAA m l'A~lI ti,AtA tAAAAd iII.o
Az t1,l t At' -A Al lI tt"I At t I A, tt tlttt :t -- 'ld, ,t IAAA-Al., Z171lit itA AAI;ttA l '-t IIAIAA m At I tIAI'llA ItA AAAAAA 'AY
At tluIAtn~lAttl~l d~dIAAAA IIAA, IAA A-l dAAA.AlAA tAIA.At-AlAtttt ttA d ,tAAA-ittAA-iiiA.
1,. I ,- o lt1- -AlA- 11I llt tti A~tl~I At IA I ltd~ in'ttl AA,A A-AI All l It -A it AL t ttl I"!- I 1 -intt--i~ -tbltAAUl~tl ,; t I,i nl. in.,, ttIn!A"tl ttt A t~t
TAR FAI tit~l AA t'll i.It -t, M,'d~~it AAlA An dAA .'t.Ilt I -A intt ?t CA ntd i", RAA IAIAA t tntl lAAItA
Ad"A t : ~ At t. IA vt~ i'A~t 'It:A~A .IA A ItA AA I~nAAAAAAAltAAt II -Aini, t -ti-n.t, litA r, Pnd, tttA't!
",t l I l--I ,I I t -A i A-~~.A tA tA d A A -ttn ,~A~ A t l"tlll~~A Ill! 1A t ,lt All"' AAl"t.AIi ~~lt ~~tt t't,
,,, on It', Ili I tAtllII ,inintI At"-II', i I A Ct AIf-I I AIAA ttt lA ,tl j tA ,,, IlA II IAA! litA-AA A,A,,. t A l 'AAAAAAA t iIl t' t. t A I AIn A tP- t. in t H,, AA-IAA
-t At At-MtdIT l- I i ,,l ,-II -~ Am Al ,tnntd A.AAIAA dt lA At AI -i I' dtI. 1-,A A,IA- lA ,, i tA Iit. t w~ ,td ,, I A AAI I- AAAAAAAAAA-Ay"tA, 1
IA l~ l~tt~ AAAAIA IA -AAAAAA dI~ A. .,~i~ t-tI. -'l~ -t AAAA;-A AA-lII All .- I tt ~l~nt~ n-A~l 1)t A t AAI III nto
,," F IN. 1- II. B E V E A N ". ,1 1 ,I- A-AdtAd IAAtAAAllA:,A-A'IA m -AM tFlit t "t.t 11 iiAV,,"-, -, ,I-M,,d", dI,, tAi- II 'ItYt'!r- t ,iA l ::tnel. v-r- A t n

ttsIl ltA ,A A A .AttAI II -A td I,, -t A 1, -lt l t I I tlA ,A A et li nA AIt" tld i"lt A d MM A .tIA'A A o
A-AIAAA, A- tAA''t.AtiAtAAA, t ,t ,t." AA ~ t'l~ ltlF ~ Ai A InAAI I!I Al A tt 'tAI tA Al AAlllAtll~~tI~n~l At' ,lti AAAI tn l n"
,, d. P"~~~~I At AlltA It Ilt. ,A t, IIAAAt' Imtlld~ ti~I~AA AltIAI- t,, ",- -I III 7 1 Cn1 I 1 tt% C-lA At hI dtid, inil A- It AAI ':' .AlAd ,n l i A A l Ad b-,
AAA tAA AdA I~AtI~AA AAAtIAA A-IIA tt~ntA A'. iAt.IAACI MAIAIAIlAA'At tin Cht tinil t.,_A-inAAA
t t Aint,,t Al r It "Ii ,IAA 1t11A lt dt. I IIAI A inIIA tt AI' i ttt lA Al AnItA t'. -IA l",t A
t, -,N, ttA I I A -l~d -~ AI-I -1':l AdA.td 1AAAI hlAA At-" IAA' A Al AIAi -A1' .- d I ( t IA .I- '.'A AAiAA A I" tAt At, AA1iA AlA MAAA-Iv~ Al l ,tt AI 'l rd
t dtA t-ItItI, ,l A- l~llA -l I I ,Atl-tA t --dttt, r I', t -ttAII ,A ,t l .,A tt? --I Al t i t AAd -~ t~ in. tttdIl -in ,lt 0- tt
tltA IA I.plt.I-.,.- P-'-l~A Ni-~l Al'Attldtn~i~ tA AA dI~ IIA i 'j ~ t~AA' it, l n dAAAM '. l
'tttA-IAIIAAtAAA ,t-Ii~AAAIIlAtAAIA AtAAItAAlAAA-.I.A A A tl~'~~ttt~~tAA Al.111,;1, Alt -AA tlit YIAA
II-A A t A A A l A t l t . l ,~A d ~ n A I A A A A - ,l A lt, I lA tA A A "i~A AA tA, i l' i _tA AIA A ll I "~ A tt_ A A ~ A A i t d n A t t
t ,ltn AAAAAAI, AIt,! AtlA Ati"l~i 6-t in ,ttt~A Iittt tttinttt t-l tin -1lA- --_ I At t- Alll At ti 'titn At in l t Al l 'ttAII.- nA'llA AA i- AA .Ittt'AA tA I IA tttn YA IItIt Itlt t lA Al n1l l Atl it'At, A 1-ntt A A~l ~
t", "'t"", ,, , I I , 11, I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "I ltA t1 I ,, ,, Iy In AAr, 'A,,,,,,ML- -, Att-Ilt- A I AA1 Ii-l- ,tt," o 1 II t ,, nt"" nttItC ,,, 1'ltt. taAiAq.t IdA "in

-~~~~Atn i ttAt ~ l At IA A -~~ It At tA AA A in v-i -d t -ttt Cd ot A t Att n - dA : t-~l~ FntA I -I-: I., ,1 dt n thin' ,, A tint ,, M.- yili AtnttA Ai me h
,, I --t- "''I"- --- ,t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ thA Ad,,, ,", 1I 1 t I A AA ApIA tA,'A A A lAA A AA lA A AAAAA n d Atl ,l~i "t, 4AAAAAAA AAAII -A tAtd A t, tAri lot '. -in-hII-it.AA t,-, -II: ." 1 1- 1 A ti- ttt~i iny
"IAl. zI I l A AIAA I l'A I ".htt 4,tA ,inAA. ,Atht ,nAI AAA tti l At AAAAAAi AA ~ ~ l 'A trr ltttt Alt 1 IA F, t, -! A 1 AA At i Ar m i n
-A~d I t1 -i, I-I'I, I1 2,a .-1 AMA o n IA dA Itt AAA I At t.A I tI I t A AI I A A t A I~t Attr- d A, IA- AI At t ,,lI tA W) i dltt Int ',A l A if- ttt At i t
tAlHl I -i~ dt, -in -fl-,t -n Ftil t~ "l~tt in lAdtet~ MtA MAI- Am in tltlnIlt tA A A lAtA A A It

[a',: R a lc l el r I It Iltnl At In It IA'A II Ii At At AA" I~nn~ --AA ,l~ Aid Ad lin A Adk II
,,IAA ,~'~~~ I~ IA AtAA IA~AAAAA In~ in AIAA Alt tti -,I n -1t -A~ AS l -,n Al lI -1 dt -tf- l -l- At ,, VII ~ A -! r,- A.- At i
m"I~, ,1 1 '. tI It I- I -I ,. otl l- n tA A, AIA AAI-.- C,-,m dIl ,,tiAA -~t~tl -I~t ~ tA t tt~lt tt t inln~'A A A iA iI A A ,-t- It --ti At IAt''l,1"
--- lAdAt d"d A tI t "''"t tllAt ltA in-IAdIA-A I IAAAAAt.Al' ,tIltlIl nA ltIA AA tIAA.' At A, l lt
P~~~~l~~~tE.~~~ A A-l~t~~ltAt~ ~A ,PAAAAAAAAAA AIIAAAAAA-ttAAAltA -otA'AtliiI Alt A, o- AMAA -t
AO CXVIJ OIARIO DELA MARINA DOMING0. IP F1,D 90_ ,__ ---_ -AGIN4A TRINIA Y CINCO


El PeuusoNacional de 1949-50 ENSAYO BIORAFICO DEL MAYOR GENERAL
Irsp eI _______ JOSE MA I RO RG E

-~ ~~~~~~tyad ESTA It, 4em, de A, -1 -,Id ,,ut f ',
P ., R 0 0 Z3 ,10 N N Ato -5. ] P I ft ftftp 0 I I I ,. I ;' o t 1, t A t? It fttft t ,.b Id tft" t ,I! f-A~d Atl d f, ,,," , ,- ,J ,
,'', ;t, i~~.- tfttfftftrtot, ttA. tdot ntktiwnA deA~.A irget (leiA timyor gemra lAAAA AAAA AAAA Ia~ d AdAA- ,,
o I_ _,I ll, P" Ar~p~t. filef ,,tA . t. All1f, ii ,,- ] ,cip'- u-;;"; ,,
A"- p,6 IAIAIA o~r Aft- 1Aft Art Y.tdt 'rdA h.AA Aln I~~dA d AAA, ,A A ,'," -AAA
M 1.fttft bA gIi ft ~ lAA A A A IIb ~ A I- lA,4ft rt l A" ItA ,AA A A IAAI
R~~~aApt I bA Adlaft 4 quo ent elt~ Ad fe~~ inirir p. 3lf tftad.t ftAudeto~ I. Rol ,- od -w f tA. nt iAo,, pl,- lIeo lptt. A ol a (1 R6 ell Ia AIld ua (if ind 1i Q460 jhAA6, _, tA Itd. .fy~ f~ Il-t~~ A , ft~ t A i A.1. y. ff.A - el P A' JAI A ,tm a ) l ht y i? A, dftidc, n i. p -tM b - I Ill, --- ---t -A-- ------- I A A,, " i ; ,
AIAAIAAA IMec afietA. AI,,btA,~ It AAZAt Col MpltA Afte -A reunAAl~t y, IAftf tod Pon elAA ,1,, K. 1 1 Aft
ATd~ft"ftftf tSAftAlfttftftftAP- q-AAItfttM, AAlM t~daAAAA1.1,'" Iltr, eA, tA l AAAA 1 AAIAAA Mlil ftri-1 Ail ,,-A ,;jA. A l AA !eA IIl ~-.f1, I MA 1
Aft~~~~~~~~~ Ar t-, ,, do b ~tMAAAAAAAAt AtAt~. AMAf A AA t ~ A A ft AM ,A ft Ad AI Af A,, "1 Al ,! IA" -4-AAM d t voI
,,I. Ift A .AMA A- - AMAa nit df- I-t Af A AA A l nrA l 'I AA tAA A AA.
I-, AA"Atd. tiifp (r AMnl It toAA iJAAAM A ,ftft t i,,uAAAAqAA"IAIA I." V uea o I ~ f I,4g loy e r''I AAAft t ft Idd~ t Cl 1jMAAAAMAA AAAI~ A AA "l .AA A f Al AII A

qAAA f. A A bAA.told e ft Aft. ttftfttfftt ftf -fA ,f . Af -t Aft A rA AA ,AA It -A A d f t ft d t d ,! e o e - rl e - r e o 6 0 j d C a l l --lll djlol- 1 ." n d I A2 I If~ l M A A A A d1 Ift yf i A .A 4
A 0 lfAAAAA AZ . 1,,l, A P-ft Aft f Al t .1 A I d i AAAAIA Afth ,f A l t b,"ft V "I .A AI .
f t o~t ffff~ tt l f y or 0AA fta l B n r e l i o 1 2 4 q re e f n f l n r a Al A rA l l A- V I A A A AAif A I -l -A AP A l f-fA
RlMIA.i l f l AM IA" sintF 7lA eft t a oo yro l ~ d IAA dl ft Il,,.l Al "et~t' ,,, 'I -" AftAAAAIA ,, ,- A I lA. I AA Af, ft
At. -gfti& 1, IA.AA.4 YAAA me tfl 5n r n.A elda- ,tAt It, p lftl" lft t l ugft d ,". AAAIItA"'
ftt IyffAff~fA~ .M M Ad ni,, loft AM Afnit 1- r ,- dl mntlo i, 1i ,o -- I ""MA tt.d" I rft 3' 11 AA tI" I'll"ItAMMAA~tAAAAAA lAAIAAAA AAAA AA A .fl l.
Ad ~mtntrd e ~i~i r to t 1. nil elM~ d. 6.AMP A I Agri AAoII I AM~l I NAd Alll MA, AAA-fIfA AM doft ft llf ftII AAMdAM AI AAAA, Al;l Al AAAftA Af.Af IAAA
Aft~~ AAAItAAAA MM 'P!tla -t~dIA AdA IAI,~ A.iltl lllM "A tll fttbl,-M I dAAW Pl~ A~t IftA A.AA AA
,A.fttf Adrii Il~lal AlMAt~e lAM Atet MA.AI -lt U~lt '.A~ !MA A I- ~ ''. MAFr,, ,1A P -d ft ,AA AtA. I, AA I f AAAAAA AAAMAAAAA AAA"' AAAAAAAAA AIIIAA A
tI J t ~ d r c l n j r t p b t e o d a t co m p far a tio 1 1 11a IA AftAII M IA IA 1I ftAAA_ Altl d f 1 , S .1 1 1 f h 1 A - d P It t ", l
AMAI~d t A A A" 7A~f" IMAAAftA Af~ll~d~ b~t~lA AAAllAA~f AAAAAft~~ft.,AA .ftft Al A AAAI
ot. MA A AII IA A A"tAAAA 7ft Al l",AI A- AM tA "lf~tdf ,,A ft IA A MAAM All."t111,' "
tA I 1 W.AA.A T.,t -t A1 Ad A ftlt IAA AA A IM f I A f: A.AM A-AAo*,
AAI Ift AfMII.fA.A 1Mt1 .At A~tw f~ Aoln A-e tA "Aftcfr- A.taf AMA AdAMr ,'A AAAIAAIIM.tiAIAAAAAA.IHAAA, ,YAA AIAAIAAIIAAA,, A
ch.t d A.Ar obftt Al MinA- A ,,Ito Ad r AIM lMAIM I _A i AiA AIAIIAIAAMIAAPAI, AIAtIA.IIA AA.AA AAAA IAAM t AAA
A A. Aft A, Al A"ftA AAAAAAAAIAAAdA l, AAttAA-AA I
In v?~AAAA A i ,a Ad AdeininaftA I qtIM hMM Adtc Ad A",biaM. II L Q ""MA :,AAAAAInAr," elaAIAA AAiIAAIA _10 "-, AMt IA IATIAA-.AAAIj '' , AAI AAl Aft Au I, ~r
AAIAAAAAA~~I Aftl IftIft IA 1AM AAM tA. r .f, -L"- A, AAAAAAAIA C-AM.~ AIAA rAAA AIIAAAAAAAAAIAAA
MtittIAuA Ai, ot~ M AIAM AAM AW-AM A.A Y A- o dA to,,1, I iv ,; - 1 -_ jt I AI W 'eAAA ,AAAAtAAAAAAAAAAZII AA t'" AAA A j A ,A IAfAA -A
dA~ t A A AA~ tA A f ,,.A .d I.~ Tali A Ad AAAAd AMpol MA I I ", t Al: ; Alt A I, """I, AlU AI, M A ,(A ," Af"fA :: A. A A -; A I A A .AIA A I Al f AlAAA

AAATAA.A AA,.AA.A fft- I-~f lll Af ft AMA. A AbA AAAAAI,,MAi-M AAAAIAA,A. AAAA A .Alft, l AIAAA-IIt,,
h."l 19ft MA nftA A I~ta- l a ol r A A I d a P ,AAv l ,l2Ai.AAIA "! A, All -~ ft ,A ": A I AfA ,t IA l~it" AffAA tt ft ,AAAI,AAA A"AAAAI AA I ,,I.A !f. I
,Ig AMA A l~ Al Al A"t.m ,,,, ,
q, il Altf~rdne* ~~,P .TKIAIAAI.j AA"IAAAA Pal~ t t TMAIIMA AAMAIAAAAAIAAAAAIAP1tAAA"lA. I -IAAAAMIAAAAAAAAAAMAAMAAAAI-,

ft ftl ftAf I-ft l Al A A.I' A11 I'll, M"f;,ft "If~r.t pMA AAM AAtlffff~ff~" lyfAIAIA~AAI~t
M1MAIAAMAA ?AAA.MAMArMA A.ICI IA AtlIl Ift Att lI d:A A.1 t ,IAA Af At ''ftt t.tIAA A fAAt I I ,iIAft AA A" ftAIA
A ftra MA Ad l'Ild ftIA IA .Af I. 7AAAAI -~f Iftft"IAIAIfttAI-tl f .At Ad
Atf A .Iied ,I b -ft At tM A.A Il g, to~t~ U, i n c e 1 t 1 AM A.AI AM A AI I f I I ,A~ t III "' I"' A A- 1 Af1 AATj l AAA IM A 1 I t t e if",
If .,i.1 1 I ,b o' I e ~~ll l pA" af P l ll InII I 1 AI" A A l A fA ffij I. 1 .AAA. MAIAAA, IlI Ad, t~t . AIII Al l, l A"."
tAAA.At ~ ft~d f lot AM rg Ad A. AM il ft ri M AM ,,A A AIMA A M A d f d A l M AA ,A I 'A.IA A Add ft f"AIA All A A AA AAAIft A. I
IIAA"IA AMA MAMA AMA AM --I MA ~ vi C - I', Al t AI Af AM, A.IA Aft, ,,1 ,,,,, AlA,~ MA AAAftA AIA AlA, tFl AI MA A A AA
l. AAfo tt l I ftIte de I-, 0 o 1 ox n ~ n l Ip o "A l -. M A IA U AX x t , a a ~ r d I r " I tf A l, -,~ A -A A Af -l A l ll f ;d A A AttA ," CIA, IA IA IA AA A A l Ai A AA IA"e l
A- do Ainl. in d lt Alt-i ~ t Al fy d pofest. AM I~. If-t~ AlAM ft Ad ,~ ,A .1 rI A ,AAAAAAMAF, A.AIAAtl,_ttAIA.tIdy A AAIIA AA IM IAt
lrdtA-If ftal MA~i All.rl) AM l11ne- Af I'D I (~l~ I A51-, I, ,,- .M A I IAIAA Al" AA AI AAI llAYA-)AA l If ~I'~ill"It, -I''lltA
IftI AI AM IMA A. I !;, Al, AA ,-,A "flt i~"~ AAA I A. " Ad ft tAA.IAAAM IIAAAAAAA .AMIA .i-AA-MAA. ,-r Ili IA, I I 1, I IA Al A l ll MA A A A 'ItAd I AIftlYA.AA AAdft ft
MAd I At6 del. CAlAo ft. -,MA Ad Al AAAIAAAAAAA ;llAI~t ItA A Illt
1. fAAA A IA AA AAl A aAIAIIAA"AAGM" cI,,l K-Il nl, l f \ :IftA.A MA Ad, vAte I. l f ft. tA, AIMA .A Aft bA AAA, ,AAA "11
lII AM _tA .tI A Al ;A"Al : 1 z; I , tAA ft Ift Ad Aft rIA AM l t"t AA""I."F"A;tI!ft"-A AA.AAA;ftA Aft
AftftI .AAlAI~t~tl~l MllMIAAIAIAA~tlI IA"A""" AfttAAMA IA l.A IAAA~f
Aftftf.AAAIA MMA t AA t At A A_____ ftA A AbM AMA 1 tftA A 111 M~tAA AA IAAIAA l, All t-l Al CA. MIAAIAAtAAAAAMA

bl it~l ol A. V-1AAAIAAA MI MA.iM- ,, =~.AttI d, r1111 A A I ,IA Alt" v I A A "A I"A ,A~ I Mtt~tf AlA IAMAAA AI IAAIA, MAf ff 1;AA pA.l CAAAA I IA A -A.AA.
"at~ft v Atf If"~t~t ",ftl At, A", rdAA At "AAAAAA-,A" AI~ A AI AAM Tht AIMft
AlMA CAM ~fAA AIMI ,o'r de' la ig, IAA I ItMLAIFAA MA AL A .ft ~ffI I l I ft A ift I .- ftMI IlM 011M A b ltM A I MAI A. AA.AftMAn, I,,I, ,, It- y ,I ,,, l-d" 5 -t, 04- ", E, AlA,,6 ,1 I t I AMAA , .~ AA tA I r m ln 1 to, ,A A A IA M f A I 1 I ,1I, ,II
,,,ftl~ AlA A~by AlA 'IAAA AAMA ,Ift FAMAAICIIA IoAAM IO t nv- -di! rI,;l Aftlit--t dtIA lOf AlIAI 'X AAMAAA IA AIA A Il AIt AIAMAI Adl t ff b ,, ld. H
I IMI,, MI IA-'MIA.AAIAIIIEA AI 71 IAI -I IlA MA'll ,ll A I1 AIIAAI-IM lI M l d A A Al Af A Md-t A. .,AAIMAMA tA M A "AI" A-IMAI AA "tAM IM. ,p A ,MA ftA ft ftI" ,

.o.~~~~~~ ~fM Allnd liAAI A1,,I Af~I AtIAf vlAMMA AftA __ ,
1A IGIl l- IAAA tft AI, Ad -~t I l AM I AAA Al Ad tAAAAA ,MAAI ,, )-" f; I , AIAI : I ,- lttftlf I .ftI" t,IA1 ft.I Ad fttI-f, Adpl
prcAA -T PA F 111 AMlf At t~l-j,,I 6 l ft' t l IA A I -ff I~"" AdA AM IAftf LA t,~lfI Aft'] t ,
AftA AlM AdA I~tA AM -11 IA 1- 7A IIAIAi ft. AMA MIAAAM Ad IAAAA Mt All, GAfitAA",AA-' -,-
Ar_.A.11 -,A4iAIAA, ft, t,, I 1, di.,,tA ,Al A A.I ;tAIM, I, tI, ;"., 't, AHw5y AAA 1, tAAA-1AIM AAA ,AIA. lA A . IAft ft"

P_ __ __ __ _ Alt.Co ~ l'I ? t, 6 9ro fr ,t AlT AtTI~r MM. A.t AdI ft "I ll Al Ml A I M AMI Aill MAl lil AAMA. 1IAM A Ib t~~ E~ t
"i ftl ftbfIt", l l ft Al I AIIM ', FI-1 AM ftf AM Aft ftlA CA.1 AlA,',,,' ,)AIlAAAAIIdfl". A 1
.MA A. ft Al Ad MM IA IMA l. M "I
?AAIAAAMA~~ ~ ~~~~~ ~ I "" 6," MA11f IIAAA I I. AAtAAA A l IAI b ll ~ M
(ItAft A, 'MA __ _ __ _ AdA lI .A l MA'l MA AI 111- I I ,,iit Aft, tlF-AC
Ile AA lAMA .D ~ MT h1ti AII ____ ___ ____ ___ At,_ .AAMAAAA Id.C' MM AIM tAMM A. "'' I, I' -,""1il , I~fIA A A
!1 AtA I AlA A l._' I Ad l',F;idl Alx Al"" M"- ;"',t;,, AA MMA I P t .lt~ .I A "Mtb ~tffI
_________________(_!__[ I-6 p~f,, C',!-" ,l"-I, ",- l A IA t fot"I "

b 9r. b 1 ft" 0 I 0A hA Ad "ill, A5i Ill o~l~ 5o Al Al AI A M A I." ". Aft AIIM. MAA 'AIA t,,Af
MA AAM tI AM AA AM AtM ftM d ft AAAIAif MA-1 IM Al,, Al Alb ,-~~t~~tf MfI Ad t" l l" 1 ft bIAAAzi- t r t-' IM- 'dA.- 1 AM -1 ftI A. A -- f I "A,,!tAAI AftAi AI A 4t, A AM A I
Ml 3 t4 ft 5: 11 _5 AM I V AlI A" ", If "IA I.ft .IAAA .tA A.MA.A Ift"l All .~tt~t~t
3 ~tlAA tA IA Al Al AA I;IM lit IMI MA AIttAM~ I." A l. M I
AM i) ft A0 A I AIJ AdA- MI AM7 AM MA I1 ladll .A Aft MA, -ltAAl. Al
_~hf Ml Al t -I Al Ad MA Id Al AIM t" I MAA l" f Al AdAM ., Al i

c-riIAM7iAA Al Ill Alr~, "l I Al Al It-A" IMIMA. A 'lip" !MAA Af MA AIIA IAA IM AL11
;l'10 ~ ~ ~ ~ ~ ~ N Aft AM AMl'55- 1. MAM AII a1 --AA d zt, l l -dP.tA. Lt t- .I,- ,,,I11 ,.

"'t 'tA : llU i l! d ilg ,f r A tA I" .1 , A I l -ftl. r-tA ff-d A1
MAI 111 Ml_, MAMM --, AM ftMAMA'1 IllIl t "I MIAA$
A~fAAI M_ "t ftdft I AMA ] -in "hj. le Al Ad A" AlM M A AtAAAA IA A

fIA. I I _L f 2, tI~p~ 11d. "Il I, 1l Att p,-1 1

Mf~t AA- E l l f t 'I -," 0 "AlIetfltf d sfn,.gft
tIAAf AAA ~l If IAU" 2 U~i ,I A. A dAMA,-AAAIAFA
Mi e4lMA- _- _. I i il AdA.lt.".p IllAMA. -"""" ,,. ", '" il i ,._ ~it~o ,t ol, d & ad-t, l- I- ftID -' ytM tl=0d 5 l, I ft Alt AAIAAMMAAM"I1t, M t g." d
ll AMA., Af Mt" l, EI- i 1 t R 1 1 Y T I A- la b t0 i ,J Itl
oA Im AlM 4 I Ii i n I3 U M 1.tAI 1. I o, c 11---. ,:,; ,, 1 !
P_" ftAM I- a L ;t l, f.n
fMA IA 7i- MA ,, I l A lf~ lf W LA luA lA ," g u ,,j 4 Ie I-.p l .'lIe ',''i r, ''- ,1, F ie ~bos
P~ gaft~ I IA fttttttA A A M A A A AAA IfII ? A '- a MA1 -, ~ r 1 ~ii, i a nt A IIr.J 6 MIi
AlII-t ADA Al0 Ad MCO ,, ,pA~~ AMl- -46I Aft A-- M f o in ot ta l f -'lft '" ""I-1 p,~tI Af It1i- In Alt; -:,gft AM AtAlA

NA.I, -AAMIA Adl AM h1111 MA,.1 11MdAA
,ttbt I Alt AMAIAAA A.ltfi MAAeMlAlAMAAA l At AMA, MMAA ftI -IA, 1
11 A.tAA I AIAA A. I '1 "E .t. !f-tt1fpAtMA~tMAotft~fM I.AA~tf -A A A- AM, ,,,lA ; 3 e
MMIIn AM Aliot" IItAM dt'tA Ad AM itMA A. Itufu d.M.,ft1.ALAAI
.M AAA M AAMf PA It I. Al FlUOblI ft E AL"ftA ,l A1 t AMA 6I ft--o 'P 4%ft AIMIA MIlA II MM~",, ,_I IPAbA --- t l _--' Ie ,,. ,o
"~_P -- AftI AAAAA, n AIA AA MI I PAM -t"A d t~M~ t I. IMA I A I ft Aft1 J, Ia ftt"tttt"At f~t~tf II .A eM f -a. q- h
PAAA i alt AIAM lA A. AM lLAM AlIAA* -AA At not~ A. ItI ft','lA""AftIAIo MAtotAtM ,,,Af Mbpfte A. A AAAM .Al l~.L t~~lfN l~

.~tfttM I AM MA - 7t1 4ift 7QtftftOA.' -1:1A1AAA AA$A- ft.l~i At, '!. MA I. ;AAAAIo -ftAI1A .(MAL
A.MAAAA t-ft lt AM, AM AMrA A. l-. AMil 'Atf~ Ad .m.% A. 14 j" "I~tA~AlMA AM AALAAAA
En el A. I. I ft~iMA. MP 1)AftA AM Al ftAAAMM AlA' EMaAI. I l. ft "A ft I "A Al ;5 i :r ,_,,q AMfi~f lA vNr.tt It-i A AM, Al AMAN A.'q 'e,,,l b", i tfe. 1.AAIP
.IaA~ ,,ttt~tl ;MA. Ift-l-ft. It. iit q- ,I-AAAAI AM ,~tf AM f.A AAll- ,PAAIAAI.AMAMA -A!AAII I. .t.t. AML
lA ,~A t.MAij MAI,," f i tln l At-i qIAI AAMA J MA z 5i 1,i ~ft :_ n'- -b~f -W q-w --A1 M l AM0 ti AftA-f IMf M,,)A A.~f
~tl,~f A.' AM, MAA P 1 tA A fftM tfftttff AM M fIMA AM 3--,d P-A~y~~A3~ A 1.~t g~ e, AM_ A All tM.M -1A.A
Ap.AAI.AIAAA-t-t. .LAA1_.MAAAAMALI I,-f.,A A.dM 4t_' MMAIA AMB11' 11 Ad aif, p,, g O Jit~ flA -1-3,,, ,t
riterl A PAAAA MMA. tIA.IA F', AM tIA, ,~i, A; 11AM. .1 o-, ,, IAA# A- MM I dtIlAA7A o ittsv
ALA~~~ AM LetILA Al,, I-MAL ,ii ,f 1-AJAAAA AM-I LAAtAM A-&.~~A MMM A ~ AML
A.LAA.Ltt.A 7.1l~t.M itmA.AA MI,, AM, pint. IMnAAA tffA A. ,AE lAA ft$ l ,A Ot. Atfttt
AfttAAtf Ap bbIAMI A., AII :,-MI bA _AAA PA I. _~~~ LA" AMA 3l,~n.1 otl o]
F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n, tAM. MEnAA ellM tA-tf A MI"Al.A.ALL t~ ttAI. iAt-3AA. tA tA .A
AIMLAll' MtAAA IM ",A-, tIt- odA ______a__r_____________,_____il CI 1 doM-,
V~~~~~~ LA !4*o -dA AM MA 4* ,lM A.AMAAtC.tA
Tlrft MI AMl- At. CAAAIAjt bid oA SAA Ir At, I.IM Al ,ptI. ti;A w r
ft ~l ft_ tr,' ,4 K t "d-n U d oI . e


PAGINA ITRFINTA V SE IS PMA10P M. Il MARENA DOINCO~i I 1, 1 PTf 0.f '11 9 '


Opinious (10 eniiudodes nor! earn ,orieanafs obri 44i S is joNvene' eu1banos' bfen Jo: por. 4 WASH1IN 'TON EN LA CUILTURA

e mir Ivo dco nqudlercs Ins1,Ituao Cul11tural Cuba1no-E Ipanol TRASIMUNDOS Y' ULTRAIMARI I11I ''I'll",111 I1--,"111111111-1-111-1 I Id __ 111

,~~1 1 1 1 1 1 d, 1,1 1 ; 11 1 + 6 Z ,, ,I i',, ,, 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 11 14 4 1 1 1 1 1 1 1

110111111111111110111 .111111111111111. ,- ,IT10.1 1 1 1 1 0 1 I1 !I,,,1 7 1 1 0 1 I1 1 111101111111- 01t 44t 0-1,,,, il1411IT11 1111 I1140111D11111111111111411110 1 r." 1 1 1 1 1 1 1 11 11
1 i ,Ii ,, ,, t- : I l i I nl~ 111 41i i 111- 1.11 01 1 1 1 10;1 0 1,1> 111 171
1001111 1111 I 11,l11 111111111 111 111111 hI -i 1, 1 0 .111111111 .o 11411111111411111141101101111 - --;l 11111 "' *111
I-, I : 11 11, t~~~~~~~~~~~~~~~~~~j- do1111 10I1 -, 111r11111 1111411T1;111110 -1411 ) 11,, -111, 111I- ,, 11t 44 I11I 1 :! I" 1 17 110, I


1-1i 1 ." ,o 1 , 7 111 I 1111011 1 1 I T11 ,1 11 111 o lo 11111114114 00r 1111, 441.4;,11111112T1,11.411i 11 ,1,1, It,. 1111411111111111"'4,1
1111141111. 11111111010111110 I 010111111A0111111111111,1111111111 o"0 111,111 1711 1 11 ,11 110 I1111141111;14171111111 1111 1 111 41
,-1;11 ,1 1]1 1111 11 11 It t 104 1 -1I1r'1 7""i" 1 t 1:14!,-0d1!1 41111111110,11 it1011111111411 111I 11110-,-- 1- 11111-T:1- 111"I".


1 1 1 1 1 1 1 0 1 11t o 1 1 1 0 1 01 111 11&q e r 1 ,0I11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 > 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 I1 1 1 111
110 101 01 nio 1 0 1 0 1 11--,I41T111111111111 T,1 : .1- 1 111 1'01 11'11 1 1 1 411 1 17 111 , 11' t1 114i ,I, W l,
,1z ;>11>111110 1 .101111111111111111 -11111,1417111110110.AO1111


0101111 ,4.411 1111110 1> 11101 11 it 1>11 1t,," o,,4 '.1 ,1 1' 11. ,.1 iti j ''.
I ,1-1-I -;-' _iOi-T!-;To," 1 "'- El Musc Na i n l atac" t104 ,,~1 ,iigg;, l
Al~~tifa r do11 ,. 11,4 lo~u 1 I ,T, ~t, ,,' I ", n" w i T i111111114411
111M14111n 01 1111011111111 r. 1 11111 a 111 10 11 01 14 1111011t" l- i- I i' 11 f, 1011111141 141 111111111111,t ., E1711114T 01111111ii 1>144-4 ;i "T; 11,1 *1100111 1',111141 01011 ,>11 11111 11 1111 ---. 'li ;11 41 11, 111111 11414." ", tI '

,i cI I o1111011141110 10"I11- 111110 o ,,,,,, 11'11, 11
1- 'IfilOol.loo0111.1'.014111A,114101, ,111;111" ,4"!,1,404,i 10010
tron11114010111101 I, c!, ~ i,,,,i ii,, 01 1111411110 ,> 111,014111110 11101111 100111 1110110011011011111 odti0o11411101114 111


1111117I011I1,1111111,11i11111111111I.141440111I0' t, I0IPI 1, l 011 41,1111110111011111014141411114110111

I1114.t r f:, 1 I ,,I i ,, 1 f~ ;. 1 ,14 4 7 11 -0 1 41 10 1 0 11, 1>
01101C. I11 ,> 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 (1111114 111111414111111111.,4- de -144
I111411411111441,11 I11T1>1111111t111114111111111111.1 I 1, ,I": : , I


h_ __ 1111>1 111 I 11111111014111'-1111111 1111i1111101

111100411 ," d .51 1 1 !""' [1 1,1 11 -1 > 1 0 01 41 1111 1411111 10 04 11 10 l- i q"Io 11 0 1 0 0 0 141 411 01 1 11 dl 140 10 1

01110I4I1.0.14111n-011"I110-111I11 51 *1 1 Il llol :.1,4441.114111401 1 o110 11011111 1 1 1 1 4 4 1 1 1 0 1 1 o t;4 1 1 i10 1 1 1 1 11P, I I .1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 01-0 4T I1 1 11.1 1,4 1I4,4 4 14I I1 1:1 0 0 1 41T1 1 11- c .4 14I1 1 1 1 1 1 0,, -4 0'I ,, 4T' 1 t :1 1 1 11- "1 11- i1 0 1 1 4 t 1 1 0 I 1 4 1 ,


"0d ,d on14'41 1 0 111 ,, ,, 1 "I It 1! ,.1- ", ,1 1 *;'5., c 4 44111 41 z4140 1 z104l 11414,1111. 114 04 0 1 1 111 14 10 111
,,01 01 > 1 71 1 1 14 1 1 A gI c l r 41 4 I1 1 T111111144. 111, 1~i t ( ''i

p l a .1114411 10 I- tt~t 1101 1301441 1100111 4 111 1144414 II, o l 41,1 I l 11-w.
41444111441111111't I11 th 414101 I1411r111 -111.4) 741 111 11141 1011111111114111414 I I Io 14.I111170

el11111111111111111 ,1141141 111,1 -1 1 0 ,1 14441 ,1 4 I II I I 1 1, II1 Iz 1 1 1 1 11401 114 10 1 e ",o 11, 1401 1 11,4 w .i. .

0 1 P 0 1411 1 1, 11 1,11 11.411 11 '1T1,0111I1:1 1:1,11, II 0 4 4 4 1 11111 1110I1. 1,011111 101, 4 I I4 4411 14 14 -0 1 I.111,',- 1 1111 0 a1 1 1


':t' : f011114 I I ",,. 111 1111101414411 tO o, IT 1 11 "IId "Oi1 -i, 4
141 41140 115 1 11 11 1401141001111111 01111 Co 11001 1 0110 11011- 1411111111111,414011.01 111.441141 11 LA 1>4441.0 401114 t 1111410411
44 01 411111 >1 11 101141111 0111 11 1114>411111111111111 110111111 114,11411111 444 -14l4441444 11 441041
ta11t114 4411 11 10 .0 ,11 0 ,01111 1 1 -,1101 1 -1 i1, t I AI 00 41 11114,41 ,1 1 4711.1 A;01011;,11444 I414111414 11414 ,411111, I 11111

44144444 rj 1- n 4441111414 4114 11 1,444, ,I ,.W11.11, ,. 1II IT I I I, 1 Il l .1
I41114411111114111 ,ThE" i4 T I4441t4 1I'-1I "I'.1l4011I'll,11114 110111111 I4I.14014111111 I ., 110011 '1001-1 1,11 "e--III I 11 II0 t1l1~14114l10, "- ,i14,--II110.4, .i I 11,,11111A0011114110,P,010110110T,,,f i 1041 401 1.,114I, _,, ,-'

41 :",r 444 z41 4 440 11 17 1l I. LA P4 11 40 1 44 4 14 1 404 I5I44 14 I 11 4 :4 14 1 1 1 11 1 I T I" I 1 1
441144 571111 44 _________________________________ 100,11 1111 111 11 011 1111111 101110, I 4 11411411 014 74,,14141411111 111101,44, 11 t 41-t 1,II4111 0 quo4 14 4 4 0 ,11 1 , 1 , - -, ,I,, ",- ,,;" T i. ., ,,-t t1" t tp
wRC CXVI DLAR10 DE. LA MARINA, IXMI I DE SEPT. DE 1949 PATINA TREINTA Y NIECESerd brilantemente festejado ci 'marks Urji rnrpre*,, en aADm ii N. pRogramaie

el president de lta RHC-Cadena Azul INF0R. ACI0NE8 f ormCl~e" srb nin' orge
'""B x' siesta con ~~~~~~Pr tAlberto birD. _______________ (BgBBBN B"


signe prescnundo a Los; Gracta de Triana, Pancito Naya, "Rodrimur"'y"Los Cantareciew
Xey, a las l0 de ]a no he grande5 atracciones de la "Radio Cadena Suaritos" n SeptieMbre['B4BB
ABidd rCBBacardi-, el'f
id kbi BB'B V'd',B QBBB BIB',t;
-utI4BLeBturuB'. sab CM I B '' ot-,,

de "IM IMB i'
c 'BBB to BB I
/ ~ ~ ~ d~ml tlIBBBBBBIBBB'

'1 < BBB B BI I tg'BBIB At !
rBBIBB'BBBit,

Fl Ft I t-, B *B4'B Bt Bt'i' t '

"DIBI BIBIBBBB4BB c-,'B tBBB .BBB 4B't, tsiBBB IBBBVBB'"""'/ BBBrBBIBIB

Y BIBBIB I BB'BB'IZII B B BBB-BBBBBBBB '
j -w ~ t v 4m "hit"B, I 'B BBB CB'IB'B I"IB B IB BBB I
'B ' ',B'BBB'BBBBB BC', B',BI BBB'BBB B, BIt 'wtB"tt dc I f~ ,B B
BII'BBB'BBB Ill,"BB 7t;BB' Hilo.B B
BrBBBat wt,-,W h B -r 4,B"BBBB'

Al B~BBB IB B I.,. l '~d BB t'B'II ~d~a
4',B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~,n BBdBB TH. t'B~~dB B"t'~Bi~~ BBB r B~

Knut >nd~ V-1~j jj 1 'B,&.1W7, Br Se
Betd s~ In, geB'B
BellBB'BBBB',BB4BB rail Rl irlitl '1nd riili' y I ii
A2 '. Ira .Af & I, B' tus d urd o
difus~~~'ItII Bs~ Btt'Bk Br Bo. is n~is'B B'B", 4 'd ', B B'''' ts 'B -t t1BI
BtBitB' B- unt l'r Bl ", "',i B I 'B ~~'UIBB
TA~~~~~ 'I,~f~l.B4BB,
BarBaasLaias e eBtae Iralaile --1 BBBBIdB inB BB B. ,,K e pubi' B ap'B rBeIB't ii IB
ABBBala 4B d l BrBI Br el RISC~ (Aen to
A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rbj Bin 'Brcet elBB~~l' BIB'"BI', TB',s' ManBuel R",B BBIIlBBt'4'BB IIIB
BtlIBB 7'Il t'Bt'tB hBBt'', atBB'i B isd BI6. BtiB TIy B~
BIBBB'ABB1'BBIBIBBB~t dl',, tiB~iBBBB 'BIB4',C, ~ ddy trt'hior~i s B~B'BIBBI~IBB Catll I 30"B de t InitBB B dB,'B B 'BB'IBnBIB'B
B5BB',BB~~~~~~~i B B',BB II ''4BB BBBBB Bde BB BBBBs BtBBBBBBB BI t" 30it, tI' e d? tei r B t', bBB Bl Bte IaSi
AaBI1BI~~~~Ce.t BBIB,4Bi4BI'IBBlt'lB elBB it'adn J.,', Alo,' Auk- Bo hV'>' -i -!noBBBB
BIIBIB~~~~~~~~~~i',',~~~ue BBgsBB .B'' 4,B'B t.l IBBBBBBBB BI B. All.BBIB'BB BiBillr N'aBBdld'BBIotIP B'Bd'II BB IBB BB d
BIB ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ deBBI' Bd'l I' BIBI'.LIBB'BB B E' MB '
BIBIIB B BBBIBBI BIBIB',aBion 'BIBBI. 't TWuIds det'B pB'BBBBBB t B IB I, 4 BBBni de BBI~ B
BBBrBIBBCBBB B'B Cuba, IB Bht' Bs deB~B4 I nalBBBB'1B', BPll Bc iclo BIB .BI"I tn
BBB ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u BI r111B dIIN'B, B'B diIIBBB IIBBI 4BiBB tB.'B Ii BB' BIB. MB d tiBB,;Bi B.dl
BIBBBB.I',IBBBBB, ~~~~~~ ~~ ~~ ~Iev BpBBB BBBtttB B"EnBBBBBBB BBBBBIB'B Brt'BB' Ohi>" reor. oII'BIBBB'BBBIIBBBBBBMB
B lB RI 'l'BB'B ""B 'Bo 1. BIIBBBIBI" iBBI BBBB.'tBBri', e BBBBBso
BBBBBB feastBs It'" IB 4 B I IiIIB BI
"La Mans in ," ~'rrr cc a a BBB B~IBIB B'11dB B- BEO lia_ hA.1 a dl r. InBB iiir,lc i lc inteesani. ei
hay, las10 d In nrrhe r e Clea C QiBIBB BlB~t' BBB'"B'B'' eabaa queajeeced i a n e Jst ,anue
EBB B, lBB~l C antaB ha, Ala 6:, Ode Ia l parrIa CasQ
C~~QB BIBBBB'BIt-ta' B"y Il', IB~ ,4 B I IB'usts BBMB "I'l BIIBIB
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ wncd 'BBI BdBn,1 CBBB BI1. BB1BB' 1dBB IIBBBBB,'t B
'~~~~~~~s AlaBi LBB'B "Bnt BIIBBBBnBB'MBB'BB 'BB
I Bit' B'B'B BBBBB 'lerci BIIBe BBIBBBBIB~"I IBB BB4ti de MBA 'B B d 1 I e,

BBBBB ~ r BB eIB (;an.,tB'B lB vo BiB timrol toIBBBBBBBBBB1BI "I'A
B~B I s dietB, .,I BIBBB I,B _= 31B' 0DIMIBI
B~~~~t'~~ BiB BItlilstdo'B Bt',B't' Mul-B"BI BB
BIB',',~~~~~-,fd t H'e~ 1.BBBI B's B'an, BBB''BBI 1 IBaB
RIB'~~nddtA 'Iat IB e IIBBBBtB rit' I't dB'it", tilaan IIBBBBBIB vsI4BB'BBB
B~~~~~t'tui 'EMery' Bnr B>ntt 'BA''BBBBBBBII' B t' BBBB' ad B conBIBB lCBa MMnfrrii dB e M
444 )asB BulgtIBII sB4,' BBBB"IBIM B "IB'BBBBBBB4M BB,, I, B deIBI HieBnBB a 411 BBBBMBB C.lB I 'B ',BMB~~~iBB BB Bts CBuBB -IBB, BBBBB',BBB Y ,BBB i q. "BB' des'l',t'I B B di' 'B MB' p BBB'pIIB',MI IB I4BBB'BBB'BBBIB MI~iB yI CBBBBBBBIBIBIBBAd, a BB IB BBBBB4', MB-BBB
EB' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ fs B',Br,' 'BIBaj iroli MnBoBB BIBB,4 BBI r "lB'BBB BasigBBton BB. I
C',' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ as .r~ I IIBBBBtJ, I ~BI 'IIIB IBBIBBBBB I u CB14 sB BI'B violl. BIBIB BBBB

IBtlB BIB' Bn Beti
It'llrt IGr i BBl Bil Par BIIBBBtro so -;.I AeriBBBBltB B y'BB' rise conam Jesr Aiarll n ElBaaid d I ueie
ABBBBIB ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A IBBBB LIBBBB I'LLU WIeoioal ered aaknqe
G-ne'B1 ct~iic .',rB
C irl. Pe, e CBBBIlI A1nr~ as giustoBt' Bs,~' 1 11.B, MBl pu4', o IBB A'B dl -anBidi 'BB RaiBBBB Cadets,"B 't,t' BBB rtnu ls8pn.pa H
Bldoewo se, BIB. Bk l~BB' I BBIBBB,'BBBBBBIBBBB
IB I'B'e Ics B', B -t 1 I'B41 PI B'Brjf 'BIIBtBIB" Mi Bc B" BIB sd IBBI'BBlBIBBBB Bt' i BBBB

CMBM','CM ,M 'B I, unt nnBBI c,4)rR~IBB , l l'B B B, Bu 'Ba ol; c', Rio'tB B'BBBBBiBMI rn riIBI Crits IB re BBBIl


BI BB BIB, IBIIBB' 1d lI,', BBB
(B IBRIBB B I'BB'~d',BBIB I14IBMB IBBBBBI 'B aa 1 in ar ra aa s',iraaa re Raea Pngeea lBBIB. B IBI', B aB il 3 a','aMB BB1BBBB MIII', dB~~d'B~-'Bd 'r4', ItB I' IIrI~~' BRBlIBBaBBBBB tBiB'
',BBBBMBI BB ',IIBB I'd t~tIB"B~tIBIIB IBBBI'IB. BBBIBBB B elBBBBBIBBBBBIBBI
BBIBBBB'BBB'l',t'BBIIIBBIBIBB~t'B'BIIBBBB',BBBIBB~lB',BI 'rd Or''BI' BIV'"d' I B MlI B B B B B ''
BIB 'B "BI' B 'lB B'B~~t' B', lB BBIMBB iB"BBo lBttBIB4 BIBeIBB l IB
BBIBBIBIB~~~~~ ~!d ;'B'B MIBII 1Mp'rBB, 'ceMIBBBBBIBBBt IB6r g
BIB ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o, BlBBtBI-BB'lIt tIBtBBBI peiBIB.B.I''l11BB~dBI B I
)IBBB'GBIB'BI t~t'M ". tB~t"B~t"BBB~ldtBBB 1 CBBBI 'BBIBB IB~B"r'',','1BB lr'BIB s IrelBB nBaBIco'B dI'B~BMBB IBB
',BBBMB 'BBaB~rIB''BB'B Bl Il~d 1IB'I yIB~BBBB'BB II BIBBBBI IBB~ilBI",BBBBRadio~
BI',BB',i'Brdi'rI~tt'Il'ItBBBB' BtI'BBI',1t'BIBB 't~tBBIt'BBBBIBIBBIB'B'tBIBIBBBBBB IIBB.B i',BBciBBBBB ltI"BM'
B l'BB~lBBB'BBB~r', B',''l',IB~'BB'Bt'IBB A e a C ld r 11,BRI4B'B',BI ~t",BBB IIIIBIBIB' BB 6',rld
IBCBBMB6BMBBI'BBII',BICIB Bt"',B~rCB'MBIBBMt'l B'B B'B"t'4 lB II','BBI BIBBB'BBBnoBBenBBlBalBBBIBB', BIBB t'"BIBBBIB eB LABB CIBBI
pBBBBBBI',~~e elIB t',t B.'BB'B' 441ci" FlitsBBB .dBBt' .BIBI iBBI s
l'BBBBBIBBM',BIBIB','BBM"'1lB' II'. l'l B B "at'J 'itBIB IlBB' dBBIBBB eIBinno I',q
BBBIBBBI".~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~:' n'' IBB1lBBB'BBlItBBB IBBI BI BBI,Be BIE 1. IBB ,a, B~a IB1BB lid
tt'BBB BIB BIIBBBB~t'.MBB I I' '4I'd',lB BtB'BIBBB art B I'B-B"BBB 41141MBn do CBIB at.11 -hvt~ IB, '14 BtB''d I' dB xIB' elBBI 1114eo ouiint
BIB',lBMRIBBBIB ',BB B' 't''BI'BI 'B, B BBI'B ',"',' I ',BBB',, B 1 4 ~ I B',eIIBIBII:irII Bt", BB4ABB est. t .,,. t C'B"iBB $ 'B I B ~ ~ ~ ~ A l e n r B I'n -l t't'B i i uaB I Bt''t aBB I B B B I t
t1111116" NeeIMB~'4BB B Brr-d B',nl Inlh dSB B-t BteB "IlI"II'111' B"IIIII'IBBdBiB',B1

C aelaa~~~in soulc Pdec CeeM Aipmxm a j r e ei 3
Oi IBMhrl, I! mtBBdtB LI AI a)BBBB N',rgB do41 11' RI I'tl~"b tb B
can n Me/aSa "iana nI r~rha'1r~eIn Fa BBIBBRBI ars 't''~B''B' ll '~',It B CB~t''BBCBBIBIIi',l, inIBB rdBIYdLos tB.ItII IBrtrB 1~~~~~ ~~~~~~~~ ilMB 'Bv v.BI Ba' antrcBL1 Bc ll 'BIBBCBBlYBsBII EM rIB BBB,,
Stanard ii aarpaay r~e air, pa' ia ~ tt~B'M lBBt'lI, BIBII, a "Id 14 S'IB1 IBIIBBBIB BB'ill Id''BlBBq. r''BBiBB CA'B B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~asmcs. 4BlI on,'t 'BtB~.1 Bl.14 ,'BBL BII.ILB R
delir'''I r'r' B rpdiMr~ B''B'oIit''4BB lox -ii.~r B', A ABIIBI soBBB ''I''"'n'BBB I'dtBBlRB,BQBBBBBBB ',Bl de' ItW IlIt4,B,,BBI'I. 4 M RIB a i t ac in cag reaai ana Fr e Euas eqw dena B JosB' 'B MR14BIBBB en
4'sIBB 'BB, B -~, V1 11s~o de1 edo tu
BBIBMBI IB1' ni'tI '' thaI, CrPopu,11, I ''E ~ ddI" BIEB.B IBBRI as e c a r
on" T ,IBI aBiB'BI 'BIBn t',,I "BIB Bi HorI ,ll~r R dB ,BtB BB lB1a ~B'IBI4~BI b oIBBIHD
BB &BB'I BeesBqt'Ih.IBIIBIIBBBtIBIBBIIBBI'BlaBBRBIB
ti I n .to ig. 4eB' ncrl. BIB 14, l'ttB1r BBBM II BRBB c,,na o Bh.W L~'I Buitt''n Bs BIB l'BlBI., P1 B11B BBl' de b a ir f s
IIBBBBBBBI1 'BBIBBIB B dIB I' B~d',lBB, B IBIB11B'B IBB B "1 ~~BIB' BI IBBIBIB I Parma arbo rauta
BB. l 1111 q-', I ', IR I MB I'tBIBI, Ers BaEB MBdi B' RI in ,BIBB BIecBIB. BEt. BB1.BB'B I BB BBI, lB' BLIB
R BdBiIBBBBd n- testsIIB I', ec BaIIBBMB iMB BI BIBBBl BIBIBBIBtR14Br IBBII44IiBB.IB Rt1 BBgn e'sl,'IBttBdIBlad'BBBMB I I' fBt 13,9 BIMM'BIBB1BE.I BIB t11 MMBM1
pEBiBn dBBdBBB-, 11dB t E.BI SIBBBI ',1 z-I Car tt ,e4'~lB RBBr B' ''BI'i es ivet BM'BBBBBBBBi, C'B BB CII~ a' PtBBIa
R'BBIIBIBIBBB'IBBS'BBMIB Ir14d1'I~MB~BMBI .'BBI~j s~iIB~mSCBBC~r1 IladBI1M~B~%BlBI' 'l ll RBI ', Bil', BIBIBBI RIaB BlBBB6BB IBBdrrrlaaIIBI Ar'rrB.IMBB1aIB1BBIBEIBBBIB
B'iBBBI',B1'BriBIBI ABBB1MBBB~B B& B deBIIBB aBgranaBd~BB'B B' B ~ IB, 11M ,'BBBB BIB I M'EBBI6'a' 6BRI salaB eB?'r I r4B IBImB1BB BBBMBB',B
BlBB'IIB11slBBIBB'e r-g.d s', b.,B'B .BIIB BBIIIBBB BBB.B' IBBIB BBB B B'IB a a
'CM'BB, i 6 prBIMBIBoIBxt r'l',j drama',.'. Br I omi a',b nrEBiBaY tiBBB BBBAurBs!
MI IB, IIBB0~B B. BRIB Poa1Bd.5e'BBdBo6Bs Dca
IB iBBBIBBBII toltiM 'BIB"BG 'BA BBI: 14ri '13~ *11B99f do~''BI'1141tt Ill MueIl ~ I B~ B~' B'B1a11d1, IIB RBe',aIB1 qIetr Arg laIBIrvget
IBalRI''BBIBBrBMBd'IB4,BC1 IMIBBIBgB 4111ZM 'BIBB'''' Lt st Radit' d B ejvll c aB' -bBB. "Al M', d M BBBBIIB.BBBB'BBIIM'a EBBB
11B.B~lE.d' BI~lB, BIBI'',1 1 I IB IIMIBBBBI BI '. 1MB 1B BlMB'BBBB~I BBA Bld ll IIB. 'C~t B B CaaQuo'l 'BII.164, IBIBI 11 iBBBCBIB'RIeMIB1BprinBtBBIRB BI
,nA gle BaMIB M'B 14 BBBBI BI'IiM Er ,BBI Bam' To.-,B', .Ir. Il~l~'M Iarblt4 4 B 1' BB IIBB 1 B I C I'Il .1 I 1' M BEBBB BMIl',IM 'rB. 111MBM tRrl i',MBM',B1
RI B'BBBIB',BIBIBB 'IRIIR''rBBB BB' C I~t'BB', It" M IIB I Ula El ,anBB Bas ar.' aI'B 'dt~lBI It to.BIBI 14 1 Bu BIB BBBciIBm 'BreB IrIBIB IB rd IB II' i ',Ir' rnas 1B 611 .1 BIBBBC6EB IB' Bdi4B1BB BIBBBB Ba ABBBB5
BBBMR ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T1'r, BdsB1 I .IB' I BM IBMGBtB~BL ,,B' ru- Stu,B Nedo'BBIII 11 BB.Br 6111 BEB .BB sm1 RI YIBB bM IIBIBI l I', B ei' 1BBc IIM IBM B'I6BBII1BBIBi 1'dI rM dB IBI. BI,' IBBflfBI ,', B-B7 BIBiMB BBBIBIB -M -1IaIBIS.B 'B IBI-BB BBIdBlBBIBB,6BB1BtI
XB~BBB~tBB~IIBIBBBdI'. iI~M~B~lBBIBIIBlB. I"BBLa BBBBB BBBBBBIB'B I Bsila msup'FIl 'I ',,~ -R-,.1 dBil 'BBaI B,1,IBBMB'III~Rrt I'
IIBBBIIBIB.M So lrt,'B.BCBB "r :BBILMBBIBI CIBBI', BBBBBBBBB -t-I' tj,' BWU.0en 111aM, AP~a 1BBBCI'llI.B4II1.M IIM iBIB j~eolBBIBB i a4 terrBb l sEIB
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ r IBISfI BBllnna ei -a~rasa BBIIIB. IBI l BI ,l BB.BB'IIsusBI BlB 1B e111 B' BIB .IBBIIB BBIBBBBB'IBBB BBI'BBBBIBIBB'rB
B',. DB ~ biBB B'I IB 1O', un,', B.B.BB7 B'B ad 1r an n RIrai j-~ I t i 'uea is Br,1l B R MBndn ',Ief ulul ABBIri 4101A BB Is 11' d BB MBlica IlsBBM '. BIB ',BBIB B', BBB BIIB I BICCM
________________ B',P BIB BR Poins, BlI' it, PaB B r, BMB'iBBf!cf ,Pb~g ~ vdaa dneJ6 lsi
Lno Blersialrr 'd'IB'I BBB'C Ii IBBIBIazBI' S f.f'B BTII ',BBrBMIBoa aaB~E IBBB',BB~ B a IIB I~ M.d aseto RIB I Is voll cI oIRBBM I.'BBBBIBBIB Ae BAt sII B.e;;ra Bk-BBBBBBRB BrIBM BBLBBIB BBI.E 'B BIII5'B'1 a> l I I l B ~lrsidM del- Ai b a n surile, a. lia 3, ar~ CMQ


FBI.B TBBBB del 11aB MBgr s lesion' delBB'BB1~iB M. 11 list" Prset BI'B.BB 1. tiales reBCC riBh de lime Bo B~~ .
6111 ~ ~ ~ ~ ~ ~ A BIIBBB cBaI BIB MIBIB. BBB6B',B1B MB BBB I.,IBBI'BI B'BBIBIB'I ibiB',d'I" are- BIBMB aII B
LaIBII'B ',r 4 VBB PBonor"I', ,AI M a' l l CIBIII.~ or-' yaiai~ zaB;AI BII Bao tBB YBBIB' a,'Bnr, wt BBE doct1 Antonar', AB',l .I BI .''.I BM II ridM ,',,a~ c CIMIIBB a', BIBel BEdoB' iB~lB lB. R IC-Caden
66.61'~~~~~~~ ci',B' Mr lB so,,,' Bde InBr VC.I 1.BB1'I B'TIB'.~~si a a, I BBIB on Bar BBe 141t miBBi',B. sob BIMI sili BBIB I 'Blso ma, BBB iv BdRe MIIt t 'iBBgo IBBBIBI IaBIBIB B BW ~ ~ ~ Q a Q- FrInI B, .os sa',BIIBIumtiflpll lfrdo1Mr-mBBB' ceebBIMIeiiataca6tal IIBIIBrIeBBTtB, IMraiats. Aat' Sa; o o
elI. ',B.5t'Bl~r I-, C1RIMB',, .,R~', tot, Bv qu IBBBBE flesc hM domingBlli ',eMrBM BI~rrr~ 'leB"" y-BBBBBIBIBBMB1 piIBIB'BBBIAa~ asi
InBB B M u re d lBI B I V eM i d i, 0 1 1 rff d', z d BE A IIB O I B B Itd'is 1 1

pi. rs GB6M',I III I. 116e &0Bn Ballo I',uals LASt d aB en ,BI 4v~. e1. IMiIC adn Bo Bea'r,1 cbrls g.9 -t.W t8 Vq,&1 sfora osa,r mF', ana,',1 d- t'n Bn' it- 'Aa Iadi, BB i v,~lM IBB IBBIM Blidit MM MBl BiB. delBI~ r0 ,sl',a
BEAJoyM.BC BBBBB1d BasBM sC~, .~. d. 1.BtBCIBBB Ma CIB' I ru IBBBBB I


PAGIN 1RUNIA Y OCt10 lARIO PF LA NARINA DOW0MNCO. I I D SEPT. D 191 49 M

fIidadnAq dIe Jklna a d lanCnItro*.aluf Y' UsMuje Hogar' n ~ff~dIgmddmmmmm 10mmmdmw Nm V'~ I A mmm, R~m I II I % TI
mdmmthmmmmmm~t~l pmmmmmFj 9m~'m~mdm~11m~~mmmm md i
b~~imf~mmmm~~mmmmmmmmmtn Jm4 N mm m ulmmmmiT
mm~~~~~~~~ 1mmmmmmmmmm mmmm immimmmm'Cmm im m 'IA' lpil wt II P.11AIA A S mu e mmimmmi m m A m immm mmi m ml miimiim m mi mi
mm-mmtmm.'"mmmm~~~~~~~~~' ,m immmmmm' mmm mmm'm m mm d
mimmmdmmmm mmmmmmmmmmmmmiimi 't Nm i mmmi mmmmimmi m mmmmi momimmmdmmm mm m 1 hm
pmmmmmmmmmmmmimmmm mmimim imf mmmmmmm AA i ii mmi ti mmi itt im iut m h ii
mmmmmmmmmmmmmimmmmmimmmmmimmimmmmmmimmmmmm m A~itAA)mAW itOS~itti mmmim mm, mm, A i mmmimmigmmmm im. A m .A&~mm mV
6 Fmmmmmmmmmmmmitmm~ A!A ~mAAAAAA7Immim
mmmm mmmmmmm mmm mmm mmi~mmm mmm mmmi Cm mmm mmim mm mmii imm mmm 'm m m m m ~ ia NA i i mmm mme, d A i ii~~~A mmmli dim'immimmm immmmmm lmi m mmmm, mmm~ mmmmmm mim mtA I m

m 1 dmmm~mmm I miimut immmm hmm mum fm mm Am AAl mmmlm m Am A1 imt m Im
mmmmmmmmm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ---- --ini- -mm mmk miT ,mmlmmmm mmim~m mm ii A m m im l t *m
immmmmimimmmmi ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Hr mmmmmmmmmmma mmmmm-m Tim mmm, mmmrmi ii m m mmmiiimmmm m1m mmmi
mmmmmm~immimmImm -mmT- 1iimmmmmmmmi.'mm "I'i Im ym mm i mF Fimmimmm
m-m~mmmdmmmdmmimAmmimmmmmmmmmmmmmmmmm'mimmmmmmmmmmmimmA66> mmommmm im mmmimm mmlimmm im1m i i m I

d"Im m m i im JmimAi.m~~m 6
m-mmmmmmimmmmmml mimmmmmmimmmmmmmlmmmmmmmm m mummmm m i m. mm 0 m m mm mi mm id Kmmmmmi/
mm~~~~~~~~~~~~~~~~ 1m A mmm m mmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm
mm m t m m Am mm m i m m immm m i4m0,1 m i
,m mm m m m m m mm m 6 m A m m'm m m imm mm v-mmmmmmm dmm1 -m mi~le m i i m m mmv.miii g m


Aititi mi m
mi7' mm m mmm mmm ~n mm~mm'mm d l ml 1mm mmA m6m Atm i u Ammimmm 0m


Parammmmmmmmmmdmmmmm mmimamm mmmmm-mmmimdmm-mmmmmmmmm-mmemmmAr. mdi mmmmim miimm mmmdmmmmm mmmmm immi mimll 11tmmm m~m m m

'mm NYmm midmdmmm mmmmmmmm mmi- m m m mim i mm i mi. Aldmmm
ml ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i M.mm T- m- mmi A mi dm mmmmi m mi A A %immdmmmm, Tmimmmmi~mmmmmdmm dimintmmtlmmmlmmmm~mm mimmmmi i mmm--mA ~mmm--mm--i-m-imm A-m---mii---mi--------'i
.mmmmmidmimmmmmmmmmmdmmmmmmmmmmimmmmdmmm-mtmmmmmmmmmmmmmmm m A mmmim i iqmmllmmm m 6m.- m miim 1 m-. di -limmdi mmi m
fmmmmmmmmmmmmimlmdm Imimmm imI mmmmmmim Imm IA Ammmmm mmmm m m 6 m i iimim mi A
mmmmmmm mmIA it,, mmcmmm m immmmmm m, Am m ii m', ,
mm'-mmmmmmt,4 Amm Y OlmmM ~i, oi i m mB
P m~immm 6: dm1 A ~ Nmmmmmmmm~mmmm mmmm0 4t Imm Am A Sd AToni' mmimmmmdmmmmmmmmm --- Al- -i -i~l ---mni--Ami

El Im~ )mmmmmmmmm Imiim mm mm m m fir. mmi9mmmm m i itmmm mmmmmmfmrmIimmmmtmShu na 1 d
A m m L ( ~ 'i m m m m o i mIm m mm t Im m m tm N 0l m i m m 1m' 1m mm immm m m- m s oi I 6 m
't '.i-- mmmmmmymmmmmmmmmm mm mi mOmmm' m mm m
Tmmmmmii~~~~~~~~~~ ~~ mmm-im --mmmmm- m -m -mim m m mm-mm --mi -i- m------ mm--- ----- m- d dmim mmm m lmm l mmlt m mZmmm m mm mm minmmimmim m
mmmimimmmi mml mmmmmmmiim mmidmm m mmmmmimmimmmmmmmi mmmmmimmmmimimm immmmm im imA'I-vim
1mm-mmi ti lmm-mmm m mmmmmmmmm mmmmmmmm Ifimmmmi mm m i m m m m m A ~ m m
FVmmmnmmmmmmmmmmmimm mmmlmmmmm mmmmmmmtmim i ml m m mmmm mmm~'mmmmmm 1 mmmm~m mmmmmmm~~~~~~~~~~~~~~~ ',3mm 17imim N mmmn immmmm1 m-m m i. m m.mmmmmim (ii

Am~~~~~~~G dmm m mm mm (m PmmdmmAm
dmmmmmmm~mA mm mm mml mmmmmm mmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmimmmm. 'm mm m Ammim~mm mimm- m m Ni- hmmm. fim uit
mm~~~~~~~~~~~~~~~~ mm.d"' pmm Immmmm lmmmmlmmmm~dd m mA m m-m O A 1m mmi

mmmmmmm mmmmmmmmmmmdmmm .mmmdmmmmmmmmm mm .6m m. mm mmmm idm, 17mmmmm m m m min AA' m

"mm.~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ "4i m d mm mmmimm m mmm~m mmmtmd i-m 11m 1A m
immmm mmmi'mi mmm lim mm mmm mmdm-mm A mmmmm~.m, imo mdmmmmmmmimmmdmml miIimmmin
mmimmm mmmmmmmmmmmm m m C'mmmmmm~mmmmg i ''' mm m m-'mmmmimii A'm-m m'! m~i. A
mm mmdi mmmmAm mmmddm mmmmmmmmmlm m mm- --- i I mm mmi m mdmm'.- l~mimi miimmmm 1 .6m. m
mmm ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d din Dmii 4imm mm1mm-mm1m-A -mmmimm m-- -mn~ mmd mi
mmmir r lf k mi mi m mm m mm m m mm m m m m m m m mm tmm m m tf, m m zm mm mm mm v - -idm m; m mm m m '
mmmmmmmmm-mmmmmmmm~mmmmmmmm- m. mm mmm mmmim A mmi 6 mm mmm mmmmm m m mmim mni mmm mm im mmmEL iV immmi
'mmi 6mmm.~mim mmi mmmm-mm m m-mmmmmmmmmmAmmmmm mm mmd~m miim mmmm 6m md i'm m m pmmmi mm mm.(mm.mOm-m(ABE.l 6m m
mm ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;t yi mmimmm-m' 6m m -6 miimrmm.66 m. mdmm m idim
mm i Iimmm mm Im Ammmmmmmmmmm- T-Am im -mmi mmmmlm* ~mmmmmm Immm mmm mmm i m mm~ mm i tAA A' AlA

lmNmmtdmmmdmmmm--m 1vil fiemm(mmmmmmmmiRmmmmmimimmmmm
mimiimmm-mmmmmm ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 l-mmmmimmmmmmmm'dmmmm I im m mtmim Am
mmmmmmmmimmm~2imm-~mm:im I mmhmmmmmmmmm~mmmmm mmmimimi m 6 md%~m7 ;m~mimmmPi amlItA
j~inmmmm mmmmdim'dlm-mmm.mmmmmmm A mmm mmmmmmi
mh m m m d mmmmm d- 'mm m m m m m m m m mmil m m ~ m 1 im mmnm m m i m m I, mmm m mmm
mm mmmmmmmmmm -mmmmm fl, mmmmmm~mmmm'm 116mmim m 4mm d-m mkmm mm mmi hill, mm 1m mmmmm mm m tmd m m~ m m m i m m im m im m m i~ m m im i m~mimmm
Am~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~1 mimm,7 FERMImNmmmmmmmmm~m lm~mrmm mmmim m mmmm
fir N Immm CAi Smmmm~mmmdmmim~mm.A i mA__ kll Cmontr el 0mmii

ra~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ VANo liompmCmtirmmAA OOA' mmm l mmm iAmi mA mm
t mmmdmmm ,-m-1-m 1m-i -mmmmmmm miim-n mmi mmmmmm mmm immmimmm m I m~n. mm.6mm mim mm mm __________________________________________Vmmmmmmmmmmmmim %mimm mmmmmmm dmm m m~ y mmm Ommm
mm-mmmfmm itT'T~iim~ FmmmiiA Am m mm-mmm~m m .flmmim mmmmmLAMmE LAmi I AAA)Oi
mi-m-mm- mmmmmmmmmimmmlmm mmmmmmmmmmmmmmmmmimm mdmimmdmmmm.___________________________d,___K
Aiim-mm, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C 6mmMP F!16 04mi~Tm'mmm mmm'mm AAmmmmiiiAim mOAO'AAL~~~~~__ m dint." mmmmm m mm mmI ii Cm-ilFm
ii A-O~mT'~mmmmmmmmm A~mmmddmm~mmiimmmmdm~minm~mim~mn'1immtlmmdilmim mmmmmmmNmm61?AM' -dmmmmmimtiui' 7m., iiiiimAm A pA~m. mim mmmmmmmmmmmm mmdmmmim m-immmdmm mmimmdm 1m !mm mmmimim Ammdmmlilt

immdm ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ V 1, Vmm m mm mdmm mmmmm mmmimmmim I GmILmm uidmmmmmmmm mmm mmg
El ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ )~i Dolor tran utmrLmom'da 'Aoroaolmi.S
dmimmmimmmm m mmmmmmmm mmDmim AmAFmmmiOtmdm mmmm mmlmmimm mmmi
kdmmm om -m'-' Am Xii m- !m mm-m-m m mm m m m m m dimm~imm dmili' A.mmmm-m -ii.mmmii mm lm'imm~m m Am mFmm RmimImmmmimImiAi Tom mm 4mmA iA',mmitimim mmm mmmmm mmm-mmm m m di mm mmm m-imiAmmm m~mmm. i mmdmmmimm m m-mmmmm mmmm mmmmmtYmmm mmmm mmmmmmA1mmmmmmmmmimmI mmdmm~mmmm6 m mmm lmmmmmmm'mmimmimmmm mmommdmmiimmm mmmmmAmmmlhmmmmmm mmmmmiim6,milOf]- mmidim
F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d 3mm m mm m m mlm m m m mlm m m mmmim-mmm Smmmmmmmmm-mm'mmm dmmm inmmmmmmmimimmmmmmimmmnd mytiiihmm mmmmimmmmmmm-mmmmmmmmimi dmmmmmmdmmmd ,,,immtim '1 .11' mmmmmm-imm Pmmi Ymimm A. VdmA. mm Ammmmm'm-m mm10 pi. 1. immmim mdin mmmmimmm!A
W AX 4mmtra de In Dej mm mmmmmm mmmmV c h
,mm-mm mmU SAm mmm mm mm mmm dm im lm mm mi mi mm dm mm m' mm mm mm m re t c~ t ym p r t c o mm m m A i m imm m m m m mm m mm m m mm m i mm d mm m m mm m mm m m mm m m in m mm i i i.
AmmSE semmmm led mim elmmmmmm r-m mmimm m mmm mmmdm mmmmm mm m-I________admirable______________ -Aii
mmim m0m cet monmmmmmmmm m m m m m 'm im t' dm m imm mm --- dm m i conm m timi Amm mm mlm mmmmm
Am mmm-mim mm mm m m A-m 4m mmm mm-m'-.- 7>' mm m-~ m- mm~- AAmmm di mmi Niohaf~a or AAAAACAIOO Am~ii~mmuimmmt FOADOAO0 mmmmmmmmmmmm A' m mmmmmmmm 0 i y
I A~ ~~~~~~~~ mm mm m m mm m dm m i mm m m mo~ ~ e t A-m tm m m m m m 'mimnmi mm m m m m i m m m m o n. m m m m mm A m~m m m m m ~ m m ,
membmm mmmmdmmmm ~mm-m mmmmmIm---mmmmmmmm mmdm'mm
mm ~~~~~~~~~~ ~~~9 mlmlmmmndommmimimmm Iii mmi-ilm m-mmmmdm- mm, mm- mmm-mmmmmmmm6mm mm(miinlam m imm- m AmmimmmiimumiA. m
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ mmmmim miiim mmjimmhmm-fmmmmmmmmmim
m Las dm6' it- r, mmmira Ilmm dmdmmmm m'mdm mmm mmmmm -mimmm m i %mdAimIm mm
-mm mm d. 'm~iin lm'm t~mm-m m -mmm~ m ii imimi' mimm~. miml~immmmmm.mimm~iim m 1m
JANmmOS immmimmmmm I' Am .m(nm m m-. iimtm EN mimmm JOmmNSOANti
'i'mmmA4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ t immimmm Dmmmmmm 7m-A-m f-mmm mASO CXVII DIARIO DELA MARINA.-DOMINGO, I I ESPDl941) PAGINA TRLINTA Y V V

SAIXA MWNTAVA XN SANt) Vn. LA' li A~*vno 1,MNDA
MIN0'r TINA fl.ANTA TIP MA~f f 111911 fill NA l t.( AN
FA( TURA or. 11AD0 v VIA AA ORO P Nli

Los Mereado Per1specliva del azticar ABIa d! hn l1aa,


01N 1A A AIIt 0 ff
] ?SMNFS DE. IA D(~ Lit N R~~ I ~ ~h~A NA N f


TARAC6 AZUCA t, 'I~ 't, 'dlll NI INAI~I
(N AN NNN l A v I AN NA L. AN r N. N-, NA NIN AN NANANNA IAN NAIA N '
NNANA N1 d- AN l AN -r FNN ANlu INNtt ANANNA NANNINANI NIAN C AAINNNNA AAAA.dN AAANANNAAA N NNNN N Ni.p NA I NN NN A N, NA AINAANANIAANNANIA P: ANANN AN P NNA AA A NNAN p ANNNN AA 'N' NIDNAN NAN NN ANN(NNIAINANN N'INAANAANN N NN
AtNAN AN INNA I' -N AN NIAAA A NN.AAA NA ANNN.NNANNANN'ANNNAA ANN ANN
innn NA pNA ANN IN JNN, t, NIAN A ANANNAN. NA NdIA ,N NAANAN ANANA I NNANNNNANNNAAA NNANA NAN, ANLNA A o NNA
ANA AN NN NANA NAAN I AAN N NAAIAN ANAA A'AN.NNtNN NN, NN ANAN AIN ANAfNN-N A
ANA NNIN NA NNANA AN'bINN ANNAAN NNINNAAA t N ANNA dNN NANAIN Q',NN N ANA AN NNNNA ~ 2 NAAN ANAAANNI AANN NNNA NN
finNDaNNNNAANAiANNA FNNPNAAA 1-AA -int- INANA LAtm~ ANNANANANIA AN---6 ANANA Aa Aitl etNA AN VAAAAAN NN N A NNN A A NAN NA~NN AT)N
ANANANANNAN,~~~Mr. Na' NANtoti doN UNN N N NAA NNANAA A NA._AN
tnAN NNAA la AlANz ANNANAnaNen I AN ANNA, q-NAA NAf NA NNIA NAN NiDAA NINrA INNNAAIAN ANNNN ~ ~ ~ NlaNA de NA AAIAAA- ''NNANNNAIIANNN I,'AANAANaANA NNA.NAA' N AAN NNNNANNN ANNN YNA NNIAANIAINN NAAIAA A 'N I N A
aNNA NA t'lo NA NA 1AAA A N'N, A-.A ANpto IN A~N~A A A NAA ANNAA NAAA N A AN Ad, N A. NAN. NAN" (AN N NNNN A NAN r NIANNA NNNNNNNANNAA
IN NN ANAN NNI' AAANAANAA A ANAANNAAANNA !IAN ANN IANN I AN) !NN ANNN NANNA N AA A ANN A -A NANNANNNA NYNNN N.ANNNNAANN ANNA ANNA '),,,N oo,,INo 1%,A. 'NNN'A.A AN
AN N'NAA NANNNNANA N NANNNNN NANNNINA AN'ANAAA SNN NNNNN N AANAANANA N~. NNNN AN NNNN NANNNAANN A AN N NA AN
PnN ANNA" NAANNA ANN'NA(N NA'AANA ANN NAANA ANNA NiaNA, ANNA ANNA' ,,NAh- N ANIN INNNA A A (NN N N AN ANn., AN N AA. NA NANIAN AIN N -NAIAA NA NAA A NNN A N AANTN-NN-'ANAANNNA6A'-6,TAAANN
NANANANA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l NANNN CA N ANNANAAN A N AN NAANNANNA A CA N A N
aN ANN, A AN N IlN ANNI- ANNA N2 NIA 1N-NNA AINNNANAAAA
AN A N A u N N N N N N C A N N N N A N A A A A AN.' rl-t N N N N A ANNA N N InN ANqN N N A A N NN NN N ''A N
aA IA- INN NAN dNN ANNNNI LArft IA, NANNAINNAN ANNA ANNA- AlA NAnp AN PA.A NNA.ANAAN NNN N A ANAN NANNlAN ,AAN NN' AN AN NA"
ANAANNN AN PINNANANAA~ANNINANNINNNA IA AN ANNNA A ANAA~pN NNANN Al a N ANN, AN A N IN NN'NA ANAN ANNNNN
IN ANNAANNAAAAAAAANAANNAANINANANNANNANNA
ANIn N.NAN NNANNNN". ANN INAAAAINNNNNA A1A;.NNA N ANAN. A 'ANNAA AI'lAANl(ANNNNA N AAN'AAIA NANN
dN AN A- d MNNttNA ANANNNAA AANAA NANAI N A A -- AANN'A N N
AN n Na NAA NA NNAAA NNAANAANN NNNNAN'NNNNAAAIAN A A NNNNN AANN' N -NNNAANINAN N iAN NN ANNN ANNN ,NNA NNNA N
NANANANA ANNN NNNA .NAN NNAA AN NANNAAA ANAA NA AAA N NNAA AN NN A A N NA N'A
ONNAANNNNNNN N ANNAI ell ANNA. NNNAAN NI'll, NATNNA N
ANNA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u NA AN,! AopN IN .A A N A AN N NA A A A
NANNNIAN Al7-! NA-NANNAAANN A NNAAN ANNYANA NAInAAN N NANN A AADA NA N AN A A.ANANANA AANNNAANN NAN ANa(NNNNAN
A N li g i i J f IAtA 6IN N A A A T A A N N A A N A A N N A A P N A A A A6NA N S A N N A N N A NdNA N N, N N N A N A A A N N N A A N A NA A A A ,I N A N N A "
A~i t AN"N u ,N A A N : A N N A AN.N
NAd~l, ANll 4IN ANA N NNAAANCNA N NA NNANAANN NANNANNN A
'A d^A NN NNN A N N NNNA NAANANA NNANN N NN N NA N ANA N A AN ANN AiAN jN N A N AN NNNd A A A A "
0 N1 ANNA A N N A A N A
AD1 fiNANnNA N9.NAANNNANNA N NNNA NAAA NPA
NAN, tlNN NANAN ANNNNN A3' ANN NIlNlA ANNNA ANANN N NANN AN AN AAd. ANN N NNNu!A NNN A AN AN ANA A A~ANNANNNAAA
IA ~~~ ~ ~ n to INAN NNAN NA Ad N NANNN ANAA NANANAA N N NAAN AAN NANN NNANDA N NNNAIAN NNA ANA NA NNNAN-NA NNAAAAAA
Az NAN Nbib NAN AN" itNAA dNN N
A wth N la, AN A NA A NA NN A AN NA N AA!AN NN
NANANANl~ ANANAN AN ANNNNNN AN 1"N ,ANNNYVANN. Nt N AN N MNN N N N AN NN N AN N
ANAINo .AN .N.
""bad" jr;AA4 i INad AnA in IIN 'INAN AN- INANNANL AN. aENNNN CN A AAlNN AA ANA AANA NNA A, N .
AN N NAAAANANNANANNNA NANANAAN NNA(NA, A AN NANNAN ~EAN~ N AN ANA N ANN A A NA NANA AN 'ANA NNIII A dANNA -AN it" ""IAA ,N ANN NA YNAN PN AAA d__ -'L NA N NA NA A1 N la N 'A NNANN N A NA AAAN'A
ANNANNANANANN INANANNAAA tNA NAjAaiAAANNAANA I_.NAS NA'AA
ANNin toNNAA NNNApANAN AA N A NNAAANA""A AAAAAAN.N.N A
AAANANAIA-T, ANN.NA.AA PINAAAANNA entNAANNNNNANANNANNNDNNNtIA ANA wANANN
N IANA NA P- NNNAAAANNNA(ANNANNNAAANd INAANNA ANN I A N AN AAANN 'i A Nc NN N A lit A. N N
PA AANN A ANAINA A NN ANA A'ANAANN ANNA NANAN N NA N AN (NAN NA A ]N
ANANANA .: AAAANA~~~~iANAAAN AANNNN'NA'NIN NA
AAN'ANNNAN ANAAN NANA NNAANANANNNNNAA AN ANA NA NN AN ,NACANNAAN AN NN
ANA,,NINNAAA ANANANNNANNA A N N AN N A 'N
71--NA AAANANANNAAN SIR, AlNANANNN NANN N A ANA AANN AN AN AAN, A NNA ANNNNNAAN A
ANNANA I NAAAAAAANNANNAAANAN AANAANA l N~ 'NNANNN A NN A NA NA ANAA NN N NNNNNNA(AA'APN ANANN
ANANNANA NA'NANANNNN AN'ANNNA NNAANANANA ANNAN ., ANNNIAN(NAANA 11
NAINNA NAN NANANNNANA lAA ANANN AANNAA ANA A ANNANNNA IN ANNANNNA NA A"ANANAD AN NN A N ANNANANANAAN AAAA'NNNNInAAlNAAA AN
ANA N NAANNN NAN IAI NNNNtA N AANAA NANAANNAA AN AAAANA N iN N NAA AAN AANAN N
T-N NIA4 NANNeNNNAN NANNANNAAAAN VNNN N,' NA:i AI NAN, AN% AMBORANN dAn, Ai 1ANANIN ANN IA -NNNNA N A
fiANNA nia ANNAN ANNNA NAAAAN N NAN NANNN A ANANANANNAAAA AAA NN rAN. NANA AANAAANANNNNAAANIN
ANNANNAN" I-AANNNNN A N N ,DAANAI NI(A.NNNA N NNN
NA'NNANNANA A NAANAAANINAN AA N aNN "'aDAA ANNAo Na NANANANdi AN AANTNANANAA" INNANAAINNT'N.AA
A~ tNAANANNA N AN NINA
CNA dAoN AN NANA AANN AN 'INN N NNNA N A.ANNN N N NNN A ANN NAANAAN AANIAAAA 'NNANA ANNN A
ANNd. ANN ANNNN CAANN ANNA'alait ANNA NAN AANNAN .ADaiA 'AAINNN NNANApANN AN N
IA, d WNA AN1NNAC ANN ANANAN I.N I, NNAAAN'ANNNNNAN iN A4-N AN Aatr~, ANN NA NNN NAN
A~~~~~~~n N ttANI.(ANIA N ANNN ANNANANN NAA A A'ANNA A A N N A SANNAAAN NA AAA A A AAN N.A

CANAAN AN dNNN.NAN'I N lo, ANNA, LAN iiAN 4NN NA NAN haAANA ANNAid NuN-AP N.AAN.NNA.ANNA ANNNA AANAA
ANNANNANANANNAG-n NA, 'ANANA, "i.A NANN ANANNN Iva~I NANIon NAa tioAI at, N 11 l NN,
N'NNN A~ ANA NAAA A ~ NN--NA------NNTAN A NNANN A N AN AN. litNNANAAdNNAA1 fAD,.
ANINAN N N ANNANN.CANN'NA AANNNA AN ANAANA NAANA A NANANAN AA ANANANANAN NNAAN N. N ~ AN ANANA ANNNN NNAANAA

ANA CNANAAN ANN AANANN NAA NANAN N AAGNNANL 'N N N NANNANNA41AN NNNNNA N ,lN (NNAAN, A AAN N(A N N N
At,. NiAANNANNA AN N AAAAAA NNAAA AAAN AAANNN NAAAAN AAA ANN ANAANN NN
AN, Aut d CAAA ANANANAANANA'N Nl'' AN NaNA AAANN NINNNA N A
~ANA~NNAFN, LAN ,AApNNCN-N' NA A NA'i _16 CO P N
I' ANANAAN NINA ANINANAN 'lci NdillN ANANNNA N N ANANiAANA'ANA A A NAANAA LN A
ANN 1 h p AN AN ANN NAN ANN (NAN-n AN jA LABO NA DN Aain
NNA(NANANAANNANANANNNN~NNAANANNNNNANA AN NN NN' TANAINANA U AAN.NAAN ANNNNANNNNNNNNANAAN'NN
ANNA A A AAN A ANNANAN NAN ANAANAA AN Al i vNiNA SA I UUN fk'A)NNNNNAANNNNIN IANNA
A, P-NA dN (NA~d NAtt A-aAAA NNN (' AN DA N' NA N N
DAV"'I ANA ,, A YNNACIN.NC*-N NNA-,NAN N AAN' A A AN NI AYLlNI FCND AW A(N AAANNNA NAIAA
NANNAANA NNIANAN NA. 'A ANNAANNNNA o'N N A ANNNA A NNAAAA(ANNNAAAN
IANNANANIAN~D . . N N N A A N A N N AN (' I A 1N N AN NA 'x i ii IA 'Ar k l AN_ d
A N N ANrti ANA NA A N; A I A N A N A N N
Ny. PANANN ANANA iA t NNNA 1AAANN NAAAA AA NNNANN NAI.NN NA IAAN, ~ ~ ~ ~ ~ o JAN tANANA ANA ANA NN R A N A Mb t t N A N N N A N L AAN AN A A N d N& CN NO M P A N Y A
tNN A .Ai ~ R.Y A L AA ~ D AF C A AA-t d I
Ad AY. CAANC-3 NNL0 A'.A'AN A NANANN AN NAI
ANN NA N NAlA ANNANANA ANANANA IA ingA N
N A A N A N N A N N A N A -N anN N N N
-'nr N A Ntr I1 k ) F, IN IP i

F tN ; DA A N 4'A A A A A A A A N N N A N
NAN~~~ fil ripNNAAAANAAAN a ANN 1I AN
ANNA,~N~fr l A mNN NA"AAAAAA NNAN'NN A A A N N N N NN
AN NNANNNMANAAAAN'AN.ANNNNA AN 1LN lN
ANNA, DIl Nn A' NAN" An AN a. N N N N
AN, A N N .A N A A NN, I II

AN, ANN ANN, N'
NANNNNAAn IDA"L


P NI u NAA NAN N


A 1-tN- I a NA A '
oANA AnN NAAAA A A. A

n ANAN NAANNA N, AN N
NaNNA N ANAN .' A
p. N'a N A A , AN
aN ANANAN N (ANA N AN
NA ANAANN N N

ZN N AfN liAN,'

ANNA NA ruw ADA NA N A
NAliDNAAA NA A
A DAM .Atdn, t i
laNNNA AN Tld -'n6 A N1N ga, NAN N AAN L o o h u s e o 6 m ~
AlNfNnajiI.A - NA t ~ kAN A N tIIN A 'RAWN"
aNN ANN 'a N N A N N N ND'AN N AAANAANIA AN .'
ANAND N _' JINNN N N N A A NN AAPNiN N NANINNNNDAANN NAN


Nal!, N- y NANN AD7 N
ilAlANDN all A NN ANN NA I V M I Nt' o A R ~ M A l NA
A l 0, '' I .AN A N A i I.A NR
tAN NN AlA NAA EF ANtes de Au NANNAN A Dg Cos'h IA N NAta N AN N A A N AN A N A NN A dN IA A N A ) AA A NA nA c N
NIN A N- A N N AR A N N A5 A N, N A N A N A A N A N A N .A A A A A A I N N N A i N N A N I A O N A N
NANANNA~~~~~ bAAN ANN PeroNAN NAY ANNc~ Al NAgo NN'AANNA DADNANt seNANA hAN Acon.NNPA
AN N2NAN 'alNNAANA NN NPNN AN IAANN ANAn-NIA"NNNNNN"NN-A -ANANNN.Y NAN NAN
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 'ANNN E O FADA AA IA D A p 4 A I A C A N DN N A d I A A A N IA NN A NA AIA N N N A A A N I N
A4 'u d-A NANANOSA N NA A NANAA lN ~ O AA N N N-N A I HNNNNANNNNYA AN A N r N A N N N N N N

DE TiiL uuir itTO -"al, CABIB Yeid enB AN lANA Au 'yd N IAprcoa AAANANNANANAN aIN CAAIN I iNNCINAI IAA
0.SERYWIOMTt ll ,
IAAAA AND (AN Aud AN N A AAADANANIA NN Ao
INN AINnt ANA AN AN AAN D AIA(NAIANN N~lAA IA. AANN N NAN'N
,,a _NNNnA 'T ) A.C ANN A,'AN En Aa ANimi AN AN A A, Il agu Neb ANINNA NANi ifNNNNANNNN oNAANNNNNNs p NNCADiNraN
ANNARTUR' ANNA
SNINIA NANANA prANNAN 21 11 U A ANN AllAN~wr 'aer estin AN CNoAANNAAAsCNADA tN4NNNA
Ire NAAANN an NYA LoANAINNAi~ lIft n Ei 5 o airgainye ulioce tifc u ,co e
ROY5, NE H R A D SaA S I COM AAN NANNAa- DAN ANon AdAcrcon i NANNDAN A' i5 e e r~ ctt-tef,5i p od cia.Y !t a p


NANIC1 DEAAANAANLN INURNTIONA EARVTREI COMPANY OEL CUI CBA]

!AN AN.L AN NA INN- AM INAA'Ner Auees e elA Nunb' NANNAesi po to
Vapor ~~DA ANUR NAi A.guo NA NANn Aar ITR-RNjri p
IdA toNAl ANNA-ANNA A ANNsrre u AFezaIdsra Itrain
sakt_-a ~ ~ ~NNAN AN ANNA A iro AN iaNANnc onpraet eoo i gli
oA rl NN N na diAN f of.~. aPAGINA (LAREN A D)JAR1 D LA MARINA~-4DOMINO I f El S D 1 14 AP I1

El gobierno de Wiiro -epropoxwe amphiar 111, phantoimioneq tie 111gOdV io Hart?"4n baan e --Ism rc n i m~~o
TA I Mlv 'I IA 1 11 11zlItvd6 ,: t;-1 I -- 1flttrne b~an e doi n rc tc Conciencia A rcl
It~ CO PMMA I
17 I-,d 2 1 -, Agreol 'Ifl 1loiai n o o o;r ulb


Io is I FL C EL(1LTMTAGRW1OLA ENV rENEZUL
d tftnn d, ,n~l n lpnnon pnni 001* ili, 110 plir. linftnn Iitj d.10 V
nff4illifftf T*1*111.1*1 V-ln ilnfffttff q!, Is PI 09 .1 0a .i
3, e', n~uelrdo liffofffl I.fitf I If I'IIIiIIF =r(1
it(l f 1',I III I I- 0iil diiIid, ,lomfnktneno6eel 11128A Rtl-Id- Atu~4 pi-IM'no.1 1* 4nt~0~o~ ln 'uOf 1, *fIntxl-t

11 t hnt ii 10 01 n o R T 'cr 0 Dii _A 0,, 011 2 0*17 iln O .oit,


lo os on l t o ~ n f t 0"A 0f ) ftiu ft ft 0 1
"""""'**ftiO ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ tll Iti n itl1fit t iff11t~fii 1 f if in f~ft1 if,"SV r tiny,
0* ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ li 1,to.~ '11i ml1f1i 111 1n 1' 0 ooil0iofitl is .lft It1 1 till i


boooo A'Iio 00t 1 01 fitltlft f 10 0 11 fttflff*dt1; P tl Inf ft ftIjc4 Tflfl~lt 1., iai h-0* 't" tft t i
lnft~~~ftl~~ftft O~~~ol. tfl'ifi 1 ttlf fnttn t:~fl l fft'fn 0 1 1 f di,,nn li1"ic~f~t :,4 pttltf J i 4.tlf.n tftttffli it, eait l~ o 6- In t
1J- afinito lili ff O "t lo l t ~ ttltttnf f t fntlf' I~t lf~lit. i ,offf t ll
ftt~tfnf'flf* 1 ft~f I0~t0 lloIn~n~~n ~ ftt 'l Ifttonlfl'Iifttlt'ft O iiftti.f


At~d inlit di, Nt Itt 0 fftfftflftt n
o ~~ fti~~~iA i~d atl0' -1flno'tnto1~t~i' lift 11* atlffit 6i1~t iftIftf
ftffaftffiifttfllftilpl lin,~ttltfidd *, *1 f~,tfI 1,n ~ I~~~ ,1f00 'd. f ioll,ll ffftf Iifi h1 0a,"

(Iil a)o 10,0 ,,,~~n It On-d ct. h'.1 X&-I f


*ft~ ftftftftf oft O O ~ i~olift 2 0 o i t d l t n i 1 ,,f t 1 1 i , n if O.n 1, fO~ t~ 'o 1- 4 .t I n ~ ml I 0ipe 0t1A n t f0 1 Iif tC II I0 11 iift ft tf -iilIrlli*
iip~~~~~~~~~~~~l~1 'P":lilff~O fftitlf*Ointti Ji-1fo, oo io, ,1, dllft l -1 gu- inn' fttlIdilli 100".h wio t on 1
A.1 BfftnI DICK P- I,, tllo Oq'i hso,1,tnff ~fI fit I fil i
00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l- d ift** 01If pri*01t. ll fotnltfl0 1 0. tton t nto-11
A, llfi 11 ~lf O ~i~t~ S. MDisk Co pa y Ch ag a, flu~ 61 1 n101 ftltlItffttfttf Ittttflt 1 1 ittfn O f t
Off if i ll D k ttf n I ft ~ t~ u tt ~ ftt n,,fl on o ot 'f ft o n i a1 1 t 1 M .t f if, 0 i l tfio ~ ml ftt t ul t fli ft n 01 I,
Coni~~~~~~~~l,,.rtt j 6,lffiffi.fl it it 1~ ll fiffttt f oi fltf !I d

01 11d- ft1n ftilttfifltff 001*1 afi, t, 0 Oil' ftf ft~r II11uroe, I C~~~i.,ftft,,~~~~~~53 Clrft-n, 'Ca A.ls I. LTk. 0n Iif,11nn l ll ftf 1 n 1i 1* *
Cin ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Tlii ftft, If GftAff I. IMi~ IIn. liO0,f* it 1, 0 1 1,o. tfffftlt 11 1,, ~itdttfi
t~n n0 Itm di 11 f.I, 0M1 'In .47 S it Ib lt tlft


'ft~~~~ft110-lftin~-416111 Doloon. fttffttfoi 00111 09 ,4 1.Vllttl mi1I0 f 0 10

0. 011o3 I f~tllf~* Ill ft4tf0 l' I,~ l, 93S a, In 5111* P-0 Io 0,001*11 ~IP 0 F
1 a n n 0 0 1'n n m 0 0 o, lift A O ~ ft ~ t ftft ~ fti. ftn m n o n~ I li d -1 0 i ft ti I 1 t f f f f l t t t O l6 f if 061 1 110 la ,, 6 1 1 f t 0
wdi'.11 .~l is --til~ II III-* p-0 Oft d. qeI
'*T V~o Ooiilfo' inilft1 0nt ift, fit n10ft.*0 1"tolnl0. il Oft 11000' ft;o 0q.110*. 0*10* A, 3TE T 0 tikCn tr-o0 ,L .A fif1f'f f 1 't itnllttl tt ttfff0Ot 1 r. lf'td *ffttt~OiflO.t tf. 10OitiOflf 0t,* 1 110110001*1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fft k iiin' nI i'o tln i O ~ i'0~ iflft tft 01f~id 0* O tii ~ ftl t O ftf 11* i~f~ft ft~iftt~fttnf nft~ft 00f~ft ft,.~fft01 tft 11 01. 1I tin 1 ,II J ~ n',',.,'t Iffffnitl1 Is boo of ~ flfnt f
10GN I R v 1, 01- A- 11rt tnbt. Of p,,,, tfflf t, .OOblO,0lflOlo
0 VI Cit~titft ftniftltttofn 11 111 0 tflifft. f~f 01 0,l~ t 0 tin ltl 11, 4 ift0 l l--t0 lftll ~ttit,0 f Alltonn~foin l0l111ln01,ln ilft I il4 I11 1*000t. a*,0*1* nnnnioinfOnoncfftnftof01n~,~.fof~nifol~ftl~1Itn 0 f,0 *n~tnll*fs'ti. tlolfti. xiffff.1f~tf*fn~ ooilllf1 0*i lflfO, 1 f 0 0 ,tll ,1fO*iA 00*1
Nos l ia i ip c v itc0 nmnn, 101Aacon'01,,litnon 1IOnimr01 t ,*03Sit1**0 'I--1- 00*10linO *
o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ AE SA)MARnio M no n01m.fit, nfLLffl1111 o O. 00, *13 11 In o, 1* 00* brin arl la*11 *10ns 10ne doOftn nfftI fntffttftt f 1ANIIfO Tify0*110 O i tfl* 0*i 100** 0 *01ni 0*1, litlfMtof
l&,,,Iftltlftftn 00 1.10~o
noli 01110 fftt 1 iO~lO1,11'fttfln*~ltf "ot~~nft
7301C 0*1 (loll Concrfora olin oftftnf nN, Ynft nftonlnlft,, CREft PAft *101* *0*
111101ff* fiffinlItfdan 0 f i n, tffi*, ~ Ot0 1 0 i tf*1tt0


c(I -R E X .1. IM L N o. M O On M 195 ,
1,0 nioftoiol. II fllfft fft~ollift iiftliloft I I 01, 0 illftl'O A 301 A~l 1 01 t* tiffn l7,, A-don. 1 CIEnnI ytlf tflt 0m f.100 *1 nit' .asnllo 01 10S nleinft0 so eftftftam

fti 10l,4 idt~nn, II -p"fftn 011100 d UNnTE FRUI CO P N NPs r-plco rN Ot!
1Cnreoa V4~l 11GS 1onoot~ ISt y0 *0'. 0d01 10 obnoit
~~rI~~~~dai~~~-' hiotuc 1 *l i~flt 11
-TIi loneftpns on 1,110:,ud d ftniftl OnoL7000 f o 11. ~ 1JR~lA~)I,.ontOtynflt00 OttlO0* liO i n~u
1101111a 1000 in 0 0 Ot*10101*0001 APLOOOAI PI AJH
Equpos-RE arc Cosiu~co' nnmlol0*' f *10*11110'10 11011 0*I A.- ft, N- PILTO LAO O*


in ft ill F0ir- 111*010 b iinni AoO ftOt o

DISTRIBUIDOREPAR PARSCU A: ITd-t .E""
NII,~1ON ?417& 41
0l nllidtfft.,Ini 0 'nffI*0 I Sl, loo
do EXEIECA par quo- 1~d qu0,of~O,10Ol

bh~n co~lo oor! ~ fty tO. ~ 10 Imt~oIlof 01* b K NLANCA
00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Hb I'l11111* 01. 1 ,1 n*nmtn I 1 fti-7UNTDFUI O P N R Tolbln*, Of Atf'1Til*1 000 I0*n llti~tlI*tOtlf
On~l030201'~n imo,~mo. l~~lv011110i r' ~ ~ ~tftlt',ft 101 10011 I ifftftft ,0*1 II10ft01f11 f'ft0,f
L. w.,Jn% de10f00 Nu-t i 00hoVn. IIIlttI01000
Oft tl ftO ift I- S i tilt t 1 0 I 0 1 1 1 nt*fm 0
-Todoa boo ipos on diopo01~~)ilidad RoftO'"" b.,l j I0f* '1ftift O.un.***
01000 M ojO.n *1 11111 0 mi" O
-Entroqa~~~~~~~~ d.n CIICI 1oya 01m of CUBA ST10 I0, tt ffi*~f n*10* .1 ,.'AR EXPESP Io~t- di. 10 1100110. Sli f t b lllonn l BtOo~ h of 1
TYISTRIBUIDOREntS MAEW YOREz LnS ES0*1* UHMS Y*IEUROPAi1 tAo. BA
n-t.6 F .p .1 11 L. OnHd- 0 Io-on*I000,'
'nftt 11 Iti Ald 110 ll 1 = 101 Imi nnnk *f ilatll 3000. SAo'o* 01010 2 MAN 1**0*1 Of11.o OFt. 0.07 Haat Cuba
-~ ~ ~ ~~~~bt ia 1-J 0 r dligl, Jt~lt0 0* ~~,011 Itlif if~t~y01 In, _f o~ hla.dd -i I~ NE SNE OK ,Y e IS.FA
0.00 M 110,MEO RGNZAOD CUBANSA

MARINA YiO VA0O TEEPN U-28*.BN O1O wioni H,'JM n0. to0 vmOYA. at I* IO*00


wR ~(l DlAI BE LA MARINA-DOMINGO. I I BE. SEPT. DE 1949 PAGINA OJARENA Y f1W)


Tapalan aniprat oed La acstud decoroasa de Cuba en la Conferencia de 7$s vrw noz e
lN Ait RqftAfA VN WOIX7it SP, RODOIYO VALIENTL LARA

terenoen f4Amp deffiarwr )AYJ-i(k-J,, I t r(iVI, oootdeot Auxiotti do rillo afnr~
trnoeInA pdeM amr Arancees y Cmercin de Annecy Hr;" A1 it-0o0old mr 7K0: zntqt d

Tione tina enperfic ito 834 nios Otwpagnoas am o ooooooroe a ontdoCo a
re,1. 6,600 pao.-e solair., on Mararon "Eper ap i vacto breve ha 4.e voriar la poilitiva evolmirt lot ooeoooud e aodod 0to aet.oefaop to 1 dot -- do C Ia 0

mtiotloo"I'- ro n ratettlo a Cubam aetta Ftttoo Unsidao vt Ann s-iy"oNom do ci 0 atfoddttfto dVA V0 A! N. e a
D.JinMrietoe 1ur4nl-"No podia lit D0ce p io doe F tatto otoeoooatiy0otd a onet. A .0 B6lL 1* .iotpe. *o Lmad RIaGGSfl a.,t to 1
Ano&. t nooto 000 to oo aws adoA eon SAml e ctO hernia unihleral, mo ificar ottoamdiri t 1 tooe ooo oddoo oodo oeaL Pa a Coa 00001, a l.6 ,-1 1.1 tiy a.r "c'o"'e" Ott Acir.Q pactdotontubaado117" 11o ('fi Wl o
uoro2Tit 1. do-0al 0i~fo S. itnc de Aaiotoe~o'b. 9 LAMBOQRN, & COMPANY, INC.
d, halen- M i"y -If Il 1d". t~h NUEVA TO_-L CMCtAGtO. DET0RIT PA NAW,
tatto mo~o. o 0100 coaoao obtodt IttO 0 0 0 01100 Od do 0000000 d hoUtoet, itUEVAt VIA RLEAANStEA AVA. SVAPI
Bdt t'o~t "oto' -tt t. Ade. o C t Io LAIlO RIGGS CO.
X td-n mtooooo ottod itdo t.d,, ondido o. doa ItdIteotoet te tto0. L A H A BAP
dtiaaoo tto ha 000 In y amt. botto 1oocto tl 400 0011 eroo. teS te !1
d it o asa do laddite, el oooo Ya t, doL. L-____Ioao o toolatad. 01 etl Joodia at potat doooo otl -1 0. ooodaatt0ototo,0000 t
t0 fotl a otO "$ odOc l till Ie -t 0000 dt toado o000 ootddd oS
bo e-- Qaptdo ott ,d Itt ,c S o~oloeottotOleobeoopt~eoot-nlideam 6too C&- pufiIa E~~ UA.PI M I t' CM ELDr CT IC
stil q -ta ohiioo- dtotoaoft VALORIS 0000000 VEXAOA it
N 4"tttom toonha opo a l o att- SYi OVIN ill A0000 MIA
ho6 oml 100-r P POlrPeOtIL l eo Vn adra
ot -oioadtfrott o 0. to ha Jda otoAdo4 dorA octF ta RWo

mood. 0. ota. odoe oeoeotoodo
trial medltidotteoodidtl oo I
boo ~L- Zoto d. o'Ooo t "aooeettddtoo 0 (O.0Pn d
ot 7to1id. tooit I do a'd o ~ o toaot t
des'Co t -do. tottoo o ooooloat oot. 0 to 0taa ,,fe t
tootp 0 e~o qetnttoooettottoaoa 00 0 oto o~ooCopooot'Otaoo~to ot 'Nooto to
I'<00 tto 0010totot 0.0 oteo 00 00 o oototooo, 00
doods 00 o o otwooeoeotoot oo
oeo~ tot d~ ottoot otttdootdootd~btdoloooo et adJ
weodoaoo data
d t .o tooloaetat y-,e o t 0 o ooaoo toootodoooOI~to 0 0
oto te ool ptoo 0,t do .o.d. odottetoo etooodto0
o t oR- (ti1 y e A o, ol V 00 0 o 0 0 0 ,ttet o tdS
00 .1 00Illa 4.ota ootoo-ida otood ott totWit.too dt
00,0 f-- tootooo 0t t o ol oio.0 000 000 t o e
tor 000000 ett 'At Pet ldadottoa .000,' ott otoa o 00 / L
tolt Oodo a 1 .1oo Ant Id R. tooo toe ted,.lw

"od dtoo ot to o ton. io es tod 00, ood pod tr a GaanI
toIA ooit Twont d S
tine -poa-edoot In Utol do1.1 t01o 1~o bt otoR Ijotoot dloa aotidi 00e a, i- dnta -,if o p
,0.000,tqaO t on c tooodot~ehtat to tdeoa ltla n t t t000 0000000 njtoeoo
tot~tlottotaotlt~ootooeo Co eo doonto teotooo not too cototooo oo ol tooocootoottcoy oooltoo ea~octtot 00000dat tdoetoo ttotl etot~ot
Aoottdoitaaootoeo~~~~IMCAEao 240 oo tlaSo oot 0000 ttt
Ilootot to 00dtela O do~oonttdae~cd,00ootttta ooaoo 00.0 otoiO de Co t i oP d.000000
dad o tocoot p o 000 0-to *0 on00 t ton do ta b tototo ottnot toodtdo ottottot 00de -dit",do0 o oo toetoott oootodo 0000 o OtodooOtooool
dotloton~~~~~- .cttoa tad --d ot. j'.~~tt 1t To-JotN ottM Ad0000ooo0000000000 P AeRTAoladtt7 0 0
,eootatooonoldo daaniatt od~~ti000 oont t 00, itOO~o ootoooooooto~o~otOO~ote00 Mo00 ooooodol d tot a 00 ntanfa
oted INot ii, oooool Pon Ho Attd IejAo1A
otooooo 400 d atotte~ddo 0, .Odo000SC~o00100000todcdttot S~tt~ottotttooatoootetooootta '-Cototow.I-n t~ti t ot-5 *51n M~ ________________________ o 000 33ri ItrivadmtIi
notoodoto ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a oioo.ot tettao deoi oJtaodo ptttt~ootd0ato 000 ooo~tooodoi 10 ooo'/o 0ee~'-ot0 ~ oooto~ 0000 do ooto~oooo~otooC ott toi~oocoatdto do vii So ,Iotd. Z i n~~ooototOoootd/'ooto00400Co0-,t rtooototttodortooeeot(tooSodooootoooO00 o y IIIoto

-n01 ndettot oq -.1 0-t001 eto1odoP
do No"ott slgtO- Idoioon dot p,.1h -I, 0
Totloeitoob~dooooo Ocot oooooototatolo dooooo0.0000c toototototot ottedoto Isttod. otecootootooatta0000do co tono 0,00c0000000ttto loo. "rltoo Cot too do ttoo -;ootdeo0 d dootooo~~~odao/od 0Io/o doeroo otoodoooo Soodnnoo oo.t dep l to -oal
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ toooottdotoooao MIt do, otobtoo 0000t otoodtooodtteotot
00dotoo ddott oot t 1 o ot 0 ttt to.todooo oo 0000010 C00oto0 oSiCo' 00tOooetooc o.-otooo60 ,oovi0000,t ttoAm.o ott itotooodo Ot ootOO000000d0000 odo-oioootootttootd ooedetodtnttiotoet oootdtoco-ootdt
OpooAootAoUIoCoooo0A ito0fr~ a I"Pw i. 0000. tt0ot~o odtpo~to todtoton ooeddoooCotooto oooo /o
oooottndoooodoeodo00000t- oiotOottooooooo lcttPtodooot000000eto~t' -ooot~tooaddtooodlbot pooe00000oaoooe~o~otlie
ontod~oooeC'~'tto~tttOO ot-'/o* ot 00000 0000(000' toodooonodnootetoootoo d doootiodo0,000ea d ont0000otdoodtoiotaoao. do ooooo 00 ootootoo ~ 000 eo oS~d totod0000 oooto d~otoooe y oototoea oo-oc 0 oooatd 400ho ootd
dootldt 000 toot. M0a0 dol~l t 0400oto000000
00.000000 0000,000 tt oa ooo~ooo~o,000 S o oo,- o dp~ootootoponodoo100, oootoooo tdnt obooooo t 000000 p0 oded po 0 eoteano,,ooto~~oi Fu o o A0 mo tottr00 ooooeoooot oooogotodd. ototo oSooooFitooto-o 0 00000 oCo/, t
ooooe izootoooooo o actet 0 o00toOooon- Oo tooaa 000 oooo d odtoo otoo cooeooteoo
500ootttttt~oO~toh~ota~tototodO eatltooCoot popooo ot 00 to o itdt o-oaot1do d 0 ct loodt~ttt~tao


Oo ~ ~ ~ ~ ~ e- -. t00500 o0 .t
palmotoooe~oooo-e'o ,o0o~tooooto oOtobtot o
oooetooot~~~~oda~ootototydotoot-de, P.edoooo 0000. Ind.o~otoottto~ooto ,,Mpo ~ ~ ~ ~ ~ lipo ot.'otSooOo000 tltOo oood oot
a,4 atttwt L0Pooa0oltd~a.~o0 to~'dtoam doooototoo~-o o oblo
at I-A le ~

do- 0ii toadad ya loon cO0dtotSCtrotot.0o5 0t05,ohow~a~~/o 0000
lo~~~~~~~~~~~~~~~~~n~~~~~ aInn000~.t0tooooo~. ao,0eO 00000 o oo onttott~ dot totIa -l
laooa ~ ooo0tteooeoooe otz &tSd ( 000 0/V0 t to etoooo eoooo t
*e ~ Stood oooeaoootoa e~d d 00000/000 Aotot0005 I 'eooototo Aotooy eoco tO4000U,


tttftat~too 7000000 oO tjt0 otdootont IO~ooo 0000000c~odoStonoet(totc'obdco ttIo
U 0t00 ES0 O1te, Lknottnoo a6~ S oooo too tf ooto Ioo t s de-o Soa
on.~~~~~p li mn 1,4 at:1ot-otoon.Oooo4070
toasotooat 000 looon Rot AQ~tE00 oeoooc~ooo on0,0000 o~tet /eotoCooao totod tctoo -oo dot 00dot ic ttod
PAR t 0 dodoootdoot~ooeoto~005 ~onoooaddotooto/'ooo S Otoooooooroaopbtttaooo .
datoionaootoootado~eio~o.0e000d00oadedto0-tot.ooed tooootoototoA tas.o .0 ojto ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n dioe apttn 7000000000S0 ddtotOoctoooo tao l000 OtUnitiesootto- oboooo.odtototoe ,

-nooaodtootoooooot i.aao 6,,0 no toodo00dO o

Ol- zao 4,o1to 5! tibott, 10 n"otd 0 t0toOdt0 otooooto td delazilo ot
,2 "60~otO Z00 Ltoo,-o~ 000t ttt-oo/do f0in00 dovto eodtotOO .e0cr .Ui2 T 5 L IA
Ui 00 wilaa-, Pet il--ttldtttodoI~ idt0(0100l0t00F- tootooo eot-toJTo-,

eootto toottodoo./odotott h'odoo -4tdo Cdi 000000 AM RK N EXRESC poooooo t000tt00000otto d tttd F tdo 07~t
--S tooo o S-d to.o. ect dtetta
40 ooto o t oto 6, ~b,-ttt0 tt00000-V -ot~td~t tOote -o________________ ~ ~ ~ ~ Ii~ too -Lato i4 L~ ii4f itrun ia
III. Nly lip' I&n m v!o vi0.0'oo potdoto i000,0 ot t-oettoto. c
ddoy, t 1t- Io~ttoe n~~dfo00- poooetootooto do ono o 0 LLAWIULL IO dooyct. dd00o 000 potoo 4000 t1~ tO0000 to%",y ot
tot cu,! Soc-t dOtOt0050do tdd-cttti t~toaea
WU S O C~ AIAD O IIU$OPIT totnt 00 dtotetooolto it0 doe ooot d to 00000 odtooooti-) /
a eootto d t00t ty podo~oo ooe o otao- to ootaoooo t l to go flO C919O9~~~~~~~~~~~~~~~'W ADt0 t Cb oo 00 00 o0000t 0 tto d totodta ao~d 00 t' u a d
do ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '" att 000050 tde oooo ottndto 00. ocoooto ao oobooa nt-a o do- to ocnoeotooboenote-o ton. o a, ototaco 00000 t
tta~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~to= Esaioe ti ioodde 0 otlcahoeanot ooto000tdo0i e

-H L a P i otolootodo. t E R C Ae 0 i 0 m 10 ito.- A tt- d potoodecl! At do -- dott seri' 000rmo an tklo Oo 0000
00ln~ a ~ wm 00 na" oeq iio LA aaoto 00 rimo-o 0, LATA PinLECTRKA mde3 w11 Vl
~ I 0nz, i10 0OT A ta Am = tio too Vocidood 00r no. toontco Fmdptdet tt~o0 00000bt~ odat aoo


taX. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d Si,0 0000 Ar. ma-AIn potddottootoote.oat--o~0 tt

0.~~ca Ott.eo 00" Ie~ oPdttt 00000 toedn aot. doi ooootat totmi tOl odoopao deot otao

yv- -o e d Cti.a05 per zt- IotaA,& 6o, doa as Pav onaoocol u
Ietdo d ttot- to tood i ot od

Da"po lo tog iotaa cA lao 00000amint3ccl ao
Wy ~ ~ ~ ~~~~~~-l 01, 00000000- C-t tat Sop-t 0000tOt00000 00 A odnd o oooDot O


Witooand tOOb~r *00,d a to t dt l do 00p0*0 oidd
UArnVKP 6o toanto otoooo h. d.o ad 1. TRADNG CAM TO. totCBA Pel aninto uton 06vclltt
Vapor dl oooIoditteia 00ato
Yao otOo0 TDRA OBISPO Z:53~o earsnsMre oW 3oota lbttataooaoaottato00
dow 40s0 Is So ooood ooaot tomwx ontott RA N otolo taBAN toy0.
-i- toyoci .S. 5 iaei.
P~~~a~~~oeoano_ di w0 a-on4 w t o daetra siets dd $U.00 5000040 0000 0 atiAN1 1\,A NTAyu OJ ,"DARIO DE LA MAIA, -DMINO I. DF EPT. DE, 1949 S X1

I ROFESIONALES IPRQESONALESJCOM P RA S IC 0M PR A S IVENTAS iVV N TA 3 iVE A I V ENT1 AS
MCTORR FN E0MP.0CINA I DOCTOR 11EN IM MEOICIMA 010 SMAR6__ _ -::: NT(S DRRUN-m SIC M dA _4 40 4A 5~s n- 40 OA4

,I ___-, -- .-,------- ___ I-I___,II_____ _____ _ _ _ _ _ _ _ I00 --,lV V AA 00 AV
I IMCI 11 0 RIVE 0 PARTA '. AS TU AR TRE COMP Al 10A010. 120 W IM VV0f 111 12110001 001220,,,-1.I', :' E 0A, O F N ED OO T OA N
I '_1 A 1.l "A,2A1 -l I12 .11 V lll lll I IA i IV'-AI.I. 11 2110 l,.Il ,.,- AI
or 1_ _ __ _ .1212.a d e l1 1a 1 'l, 1 1111", ",,,, q "'l" - ,1_ ," A, 1l 1 1 t l111. - 0 ,. .
II flN ~ I i 0011,' t-'. ,, % %,, g I A~T"- ll 1 1. I A-1 1 'A Al I- "' 22 00 .001 4 1 1 1 .,,-, "' ,7 n
11 1(i II F ," "!," '" ,,, Al 10 1,1 ,, I, I 12I I 1 1 A1 111 I'll 10 - Il 0oo2012,,
I I"102A 10 ;111 A IA, o, l "I AIlA" 11 I I01 _,, 12,10>02 "'I"0>00 ; -00 0. "0 Al, ,2 I ,A A 1_0-1, 1 1IA il 1. I 'l, 0 1 -- o.1lll1 -2011 2)1- 1 "A 01
J, 1, '' ':A. 110"I111 1 12 I-, 11 011_2"1.11, 11 , , I.O I 101 loll I frl 11l A1 I2lA ,0 ,,- --
IOIOF 11 1 A._ 1 210S I 1,'2, Ao I ,10 12 i 044842. __ _ _ __ _ _ OOV I1. 210. 1- 1.201 IA 01 .- lit ",2, 10 0 202 T
__ _ _ _ _ Il "121 0. Al3 08J.O VA IO 0, 02. ,,,,,""",,,- r -, t- I,"I1 1
1, ~ ~ I ANII I'TA I ,~P S C O 1 12 1011I1 ; -: ," ,,14 A T M VL S-A ~ . I,, 1- 01 ._ _,_,_ _ICASA_ _4_-,__I
21I-i 11 A l- -1t- r , , w- A 1 1 "r , l, A I 2 1 .' ,, - -1 2 1 1 1 1, 0 1 0 --.0 1 .4 0 ,
;1 2110210 ., 10 0 1- 00 21 I 1 00 101 "1 221101 A, Illo V.Ill -'1 ,1.1, A,1 1 011 100201C
gi11 .1,.1 12 ., j fR E LS i111010 "Z00.1011 10 1i 02, $112 01 11 -2 11 1, Ill,11-.01
11 K 0 G -,' A "'. -I -11212I2 1 :":2 10 8 COMPRO ,, TjoJ J-j, 22I1 6,I11 02 101011 2, 11,ll1.A'A10 02 ,
00 0 110 ,. Il , ,,- 1 1 0 1 A' 22, 21 - 11 1 11 11111- t - ,IA '~;1- ,,, , ," ; ,I I
I'l O1;rf,, ", ;4 2' To A02 .0021, ". boo ,, 77- "I I1, I., 2'. A.Tl,%!_ I "2 .1 1 1201 .A0 4
IO-VIIIAIAAIIII lloaljl.-- -0111 _1 1 -11 111 .0.11 ,., __ _ __ _ 00111 "I 11011 110110 2,i,,l ,
RE TRisro VO A IAESE 1n _,_11 II I_-I '1, r S Al rnf A d t 01 127" ---- 10 "'"0f1.100, IAI f -ANAO tl I 11 I f, 01. ,, ,, 21",, a.1
:Go, ,i_ a, P ol 011 l"It IAM-A-A It !- t. 0 0000 , "'I", ,0 -1,1 '', 1 11 10 2.A 1 0 1 0 0 222
2 1, 1 0 1 1 -IO ,1, . 2 1 1 1 .02 2 0 0 1 1 170 0 .2 1 .1.2"
2 I1, IT,"2 .10. 1120,,4 _0 I00 1 0 0 I 020) ,,21 12 2100 .," _I t ,.; 1
I Y 2 i A -22 I IT .2 0 1 1 1001 rn p1 o I, T -,% 1 .011 ,0 "I0 .11000 II~ "Ill ,l VE A O f.0MEJOE 1 -" '
01011I, , l,IOI. A11C'It, M fff 02 t1 -i - 1 110 ASA ,1w211 T- 10 ,l1 0 2 ._ 1 _, 102
010,12,10111. I 12. 10.10 ., ,, ff0. A5 ES, NSA i)11 "AAO 1111 21, III, A v21
*., -'lU fl1 '.2 -,020000 11- -__ _ _ I 1 I,,,,-,. 1 1
122 N ON OP~ REPRAM12 ,: 21,:,. 121:.01 ___________;____ 1--- -1 II-" I , ,,;, ,,'TS
_ _ _ 2202201110 YI r E DROGUE .1 MUEBLES00 -0 PR N A 00 0 1 fo __of-II II Il I -7I" .1 .0 2 0 1 1 T- i l I 12 I 21 121 .2
1A I f 'f -Tma 2 MIB UL RXA1 _ ,, ,,- ,_-,_ "- E R'S, N 1111o ,1,,2112
,R SAU AY A ,200 00011 ,l, ", " 44 I
__11 l2,10~~l21 11 ,12010 ESOS 2,2 11 1 2 2_22 fo C f I-. f iot "I~ --, "11' AlA I 11,1 I VI I I
111 12. _110 ll 1 011.111 ", 12212200 1, ,: I1 8-313 01PR olB.F -0 111 -" __ -211 -it lllol ,
I,212 I 11 012,211011 ~ :. I IAA ,o -d ""fo .0122.20.11
--I ,212012110IlAERAA ,1 21CO01l1~oN ,1, .: ,12. ": . 1f .1 ffo. 011 ,11-11, 1. ., -II If, 100.1 10 1,104f,02 1L

Ill .1-11 I I lo A ~lo, DR IAOSS 01 111021 It 11 .1 0 1 I ,20 01 0 111 ff1 -- I 21 1 ",iIiiI. trj, m i
8.1~ I77 f I10lf2041 "'011103 ,10100141 I I,. 111, .o12 A .11.11,I 1.f-A.
DR1 F EP 'if I 102,1. '' ,I "ll1 _ __-_ _____1I1 ,0 1 0 2 __,.l>o,2120112,01 0211.1 T ml02 121 0.0 I I 11 110 C,1 'll I 0" 11000- V11 >A2TAOO,-,O,*, i i%1d -a ii r .I.
I011121 111.01011,1II I ,I I "1 1122.211211,211 1 V P: 0A11) If) I
I_ I__-___-_-,-________"!tR-( 00111101210 1 710 1. I tI r 0'0 1 1 ,1 ,11 11 f1 % 1 %J _0"" "' . 1 .1 1 0 -II I i
!- TII1 "I'll.0 .1h111 - -I,-11A 0 I.'10'21 "10 1 -12111 1 : A f O ~ 1 1.,1021
D e Tl R N H O Fol 00 (1-0 >1 011111 l" F >' Io ( 11. 111 011 (I 11111 ,"',I, 11,,"I""""".% 1,, I","
__ ____ 0,- ; , lI 11 ''. 11 1. I 00 I 1 00 04.1 .A I'l) AERZ , :110
0 0 10 21111l2 1 0 , .J ,w l 01 ~ 1 11 "I I 1.--- ---- ----- I 10 1010I'l10_21-0-I -7 110 AO E R C ES11 NOPR 1 N1- lI ". l-l, fa l F2210211wf101A 1 2ERcw ,VN S~lIW AV'll222

.C -11 5 [5 1 11 P- '.T T-1 -,-1 I IAR IA F 'l !, 1 II 12 "Il I1 It I K-llI 1 I rI I 21 14 0 01

u g >2.0101.11 ilI ,.11 "0 1 -1110 1, E12 0,0111 1 !!_1011,12, 111101t .120.101,11-. A 01,2 114 lt o00 A :I '
I _011ll -lA- - 2. "10 0 2 1, , :"_ -I I-i111. 1,' -II I Il
------- 14 --2- 1 --- V yO-- I II I' l.OIll I 1.11 i 111 2 it .01 11 1l0,- I1 I,.1 1 2 I. 2 0 1 I'llS T A R A N

.H" ,,Y- DE l12 fl.!2202 01010 01 1000Al12 10210 ('- 11, 0 010110 , I, l : 1
L z z ~ ~~~I '1 CIU A f1 TS 11 ;?1 _ _ __ .100 0 11_114 t __1 ,U N :1i' 'IAS II StA 007111 ;.,I 110 111 7, II 1111 VoloolH 0,, 0220,11.'2
I IalaiaI~ll 211111 111>2oy T,,' ,1211200101 ,lO f.01 _1110 -1 .> I E T [2 11001 11110111 TIA,, ,1 121 40115004 TEAST%- nOE1O111EX,1L11, -- --------- -"--" 1 A-- _T, 5, IUENAVISTA t S- --SA, -, -TERREN.
l,_ _I "",- t ,0 02012120
l ,ll I.21,, l00I M (AIM A 1 0 .1 -I,- 1 .1 0 1 2 fII II; 110',0I1l2l1 0>2f1Al11l12- 20I1l01l10001o.21,11010212211121'01I121 I01. 1020 :,12 ,
I1 1 2.10 11108 1- 0 it0202 2. 11 .1 0O I N A E 1 11 21 102110.0.'

O 11 11,1 1 I12- I, ( )~ i' pffj J-II 01" 'IT A11 011 - ,o1.01 -10-110,0,2 Al, I-0412.01
I 2 I1 ,11 002112 I1111. tl'' 0 ,_,m 1 )111 >021." lA0112.12112421 :2210 0102 ,-1
_ _ _ I21211 ",1~' I01 "1102 21 121 1- 2T.1122.I t II t

12t2A2.2.0010I,11'011 A21. V -DAJ LEO 20W
2. 2 1:11 11211 1>1 0120 1110 I'IO 111 11--2112[120!112,21102220221123I1. ,
03 03'3 I0>0 MESA ,RAIT, T I .T I 0I ,1- I ii A,! T' 'i1 T': 2 55 VEND 11 T!21 ---. ., 1 "I 12.T1 -1 It, 1%- A- ", 22 ,,1220112
0111~ 11o A1tMEO LL ,!______-,______0"7373 101 "I111l1.l'>1lII ', 1110I1111 M 2'2111101 ,l' 10 2

,,t OTOCA 2311 A Y0~ 111 .2 l. ~ 11 ,1010I 11 1>0 11 010 VI I_____________ 12 ,2111 I2 0 -11101. 10 12
31 110 .1101 -012111000.1_, ,I, 7 ,,'p- l"I I011. ") 0 2A 21 221.000220
1012 TU N HO0IE A O D N IT , ', .I111 011 21~ II: 111 i ,"" o10004 102222110 .ll ,T 4 102 4- 1 ., I,(tJTO AR05 I-,,- E'_'F__1AIKO ,01 IA A 11q "T,,ol' I ,,
-- ,1, f', 01 ;11 Soo 11 011-222.01.2. 1I ,, ""
FAT01ACI il 0 11110.t':11 1 "l 01 -1 - a -REN-TA,, I I ll~ 1 1 11 11 1. 11. v .I ,,, '
$100 yAM B MF-4015 I 011111 -- 1"AA2 -,_i_ ,I_ ,1 -,,- .I, 01 --I -,"- I ,- i __ __ __,__ __ _10101 I,0 DEOI A.-, 1 1 1"1-0 1 .
", , 'I, ~ ~ ~ ~ ,0"011.102. I2l -',11110 I 20'11EO V -- ," ,, Il 11 t ,,il I" ",12 1 "' I""' -' 1041.1101 I 11.-t 1 0 ~ 0212222.10021112,0= l
11 "" -1 ,I 11- ^, 11212 12201 11 S. 112 221 1 11 1.1.101 000
09', 1rpl, d, 10111)1211 0711 ASff -,,," ,- - IT, i, 11 -1 I 11 100 _, 0121101112102-.I

Drog ,,u ,_.ri_ -,~iV ___ '1 _ _ __;r-,, ,,n %I,-m mi I_
20 T 1 140 -1. I 001 t 1 0011 10 __.____-__,__Iil___ Y
_ ,____,__ ___ 2324' COM3'S -IO ,- - :. 1 ".- 1,1.,- .," I ,e 1 T', Il-,
_______ L i__ ,, I-11 t--__i_ 1 f t -1,,,a --,A.1NT R'1JN'%;, NM2R I1 T1-"1 1 I,- -21At
I R L J N R M X t1 111212 .b00 1~ o0 > SA JO) 12 1 I i. 1121021001011000.012111_ ,Z' ", - -' ,, i Tt
HI~A~o I001 --- _________________ _______ __-_--__--________12 11)112 T000 Al17l0 01 AS 10NRI, 00 I1 111. 1112 _-N~241f M011 ,,21 1 01012 1,.11 C. 0101020 202010,,2.101222t02I0,,0220120104.TRRE

11I0110I00.1-- f- i3011 .121110, 012010111110t,'2I. 2A22 ,1121 t211 10 I1 200,, IHMl~
1. 0001 111011 1 111021,., 'i" 1)t1. ,"
211 21 -)112 000 1>0 11- --IO, - -11-1 1 1I 111 r 51_11t (, 10211 1 .222 21, IA ________. ___,l, ___-. _M_.1)01lt_01l 11101'V>, 111122_,1 51,10-10111111011 I _- 0-1212"11,10 1,1.001101 00.I 5lilt""E,-, ooXTt'__C I,
",.,_A10,~~07011A00111 I11 A 020,011110 0021 1;;. ;t1 1- I11 1. 0101 _110 4. 21 0 ,0 80.05 I0 0 3001100 $4170
10010'> '-.0.1 "I -l'1 ,21 A21A 021 20200 __ .1 ,"0 1110. I"0 1 ,, 1.00-011 4- 1110 it", C. ol -I-ltl i 0
00001011.1011 -_ '" T17 2>-0 10> I., I 1001201.200 N1I2-111 011121210-21 0201100A, 221 ., 211102212 2'
IT2 A S 021011 2"I l)-1 : 12 .4 8 1" -.1 -21 'I n f" Lu I0'
[2. I AC I. ,t1 OE, Iw 265 .8PR t 010010 ,mrR A T :21 00101201,1I011x1-,1.-0.01210I~IA' ,4.42
21 1101011,I, i ,,. 121 1 11 101 2.101 10, 010


1.- I2210 1I2 t110 (-A~01 011 l,11A' 11> 1l0.1211o1211 11111. 21 0221 111', 0402.202_2-0------------ooo 112
2112 21- 12k I21 : .,012-1, -211 i- 101> "l-- 2 00101'.' T" ", .- 11_ _ __ --I----LA-- -1-- -DM ) tXTI ,,-' - -' ,I
00110 -052_11 __ __,____ 1011 01 "I_________________ -~ I ,1111 t71F "T I I1 1 0 ",11122 000 0102 --1 _____S_,SOLAR________214 101-131111101 '-_1 -_, o'', >2 10 ,10101 011 I 111 12001111 0201 1 A" -141 02- -01110 ofCop 0p ~ S.
I _________fm ____I____- -j -01'1 1 01 2 I A .21.21 ,t014002_1 01,T--,,2 2011
V 1 "'lc Ir 11"11 111 *,,11 ". 1114 1110.1 '-101,01 >21211. ,I 0211. 1102 01,A1012 lNj j FRE A E NALL S ,-,1 I I, 0.2 2.0101 01021 0.022 I,~ 501 00 20 1 .
.100 0 a I 'll- "10o21-1001-1012T11. 21> 012 I1 Al 110021 0002 0102 1 1-o012.10 1o -0 Tl01101.l1, 11W.IIIll"il' 0nInln1 11100. 1.1001 11,1,11100

2.0I1)2.I w 0 I0 0-' 2.1021. 51)111, -t T", 50110 - l,- 1 0 12 o1
11211 2.40 VA I fl710210 024 -oo To- f I 01120 AR AD t150E 8 /A IA- 110 0.14a1 0212,220t I33 ,"2.l.
_ 1I-- I' 1 1.-,,'' 2 t -.-1__T "0,l00011 IV 01I 000110l 20 ,0,1,DD, 0>1.1.20
(1.01 I! 12>110.0- 1.11 02 00'I01"I IIE5LE -21111 1 >2 l 1 1 0 0000 1210lt",- 11.1 -- ,2 1001 ", 0. II l'. 0120 1-21,1 -1.,01-- I.12010P- -.:2f (1224 4
00_11111 1 1 002 2.-- 1. 01 -100 I 0n110,>- 12 2 ,1 .0.01102.20,, F. 01 -11211202A,20lo.2 rllt' Id. .l 1h, 1M33
0~~~~~ ~~~ lol .1.1 0101.12 _______________ 0121112 11011 111 -, __2112124100000
T-- 111 I .1112122 -11011 1 -03102, COPRO BAUL0S Y""t' -1Il., ,; ,- ,- > _t7,0102210 "It, l""', ,1 1.0-212021201011,2 01 l2 2.1 .01 o0 4 I 000220111 .o100121101
., 1 1i'317 1- l l 1 I 111-0211l 2111120 ,0.0122.l).10,,,l _Il ff0,)I 00201
00111 II "I0 I'l -z' -'1 "~ ,1121001110. 10 0 101 IA -I3 .1 A,: 0201 222 -r0 2 2 11 2 1 0 1 1111 0012e 22110212 i 1 I 1 ,- 3 ,
.11. ---- -4 _-, __ 0., 1 ,21 1 11. 021 1. 1112 1o2.,.12,1.00 101 ,010 0121 0 1 Zo00-/01 21010 002.01.120.11 ,,,I ,I- ,,!i,"i ,02.01210,102)0121.0111101,1. ""I",1 I 0 l11 0ol.2 21
, 1, I i I11 ,l iii_-,,, T _Fir221111.14- 1, 110l1, 21200011 !, --I -1-.M".2 l1IO Hn.W .& 1 0.al
0 Y 000110 0152 2.'0 4 :1 100 010 400121 lb 10111 1101 315 0100 ____ 2>_1__ __ 120 200111 I0 0 ,11 0 1.210 0,0,z40.0, -2102.11 1210I2 __01 t,.2 11 1 In0 DE1 ___ 6 t
101111 1.Il :41 I4 lo I ___ 1001241" 012000 .i211 01201201 12100 ,l~lM NIVAC,, Il I ,II" 'FF _,, t
I I I 12 2 IT2 01 11102 21 -120 1 0101,111010110,.1111420121001 2.01011 ,_,t J''tL., Rt.
101ll1011ll_ "~ 1 01000f IO~~d. 11 I00 ', 11 1> 001 14 00 11100.011 I n112012,11 12 v.214,0 O1.I d. t.21, 21DOA
011,1 10 01 10 1 _ 0110121 I 0 1 I T Z 1 1 1 1 1 - ------
I",11 I011021001 C ", I PR AS -AT I0 $3 (KI RET $3E212It l P10 A1200 020.1.~~ $17',90 1112 101.I 1 1 ~
I11 -01-2 O 11 'It121200101000>.22 011 -10 01100012121 11rll i11
F-100 .12.1 0 .1 50 12 -22-- --1 ,I 1 1, I- C1. .- '
Z_-ciT Ti -r_ "" 1 -2 % 1_. 1 21.11 201 0122, 1 0221 . 11'_12 , 42 14014, 22 21 oo21. 4. I2222121"",.,, "
-~ 11100 00 UTLE .153105 01010 21 T --2 11 1.,,, ,1 T11 -1 1111111 0,,l "". 2P010 10 1 "'2 "J"22011jMo 1 4' 0'-, 1011 T,01 -__ _ _ _ _____ 1, r1"21.1210, jI 0,72 I '_11 l .100o1 _20121 ,__2. 1,III ,>l %.2o.flR F .ARI 1120 1001221.0 220-1
D, AblI 121 .L,111. 'o10 I I 11,11110>11111 Il~l" "Il1l 12,211,11. I10 01001 ,101 21l10221 -j12.I20W22121SI
. 11 1 1 011 T , 0.oo.21loollloAI OM PRAN0 "1 1 o. 1 2 1 1111112Y -- 01 1,01l T1145-1 1>01112>2.1.011> 10.10 11 Ved Co -, 13. 5A o40, I1"I'll,2 2.0 1,101.42.
I10 ,o I'A O o,>2121'0 010212"~ -I 7 l- , 1,' i 1
---I~ - p ,____b__ I Ip IOA 0,,-0 1 120 0100 20 100 10 2 -21o1002-2.An0V-201
01.14 11.1 t1 212 110 _-- i22212220, 11 ,1 - I I I I :1% ", I - 7 i02I0I I 11 77 w 11iw 60 .
.I 111121 0100 2220200 12V1 O por _ 'D A 1 0. 0 ITI 1- I R-01 1 I
I'--1 110' O- 1'' 1.11111121 s 11 122) '6 ,7000 A,. 111102 -0 -1oo1.2 __ -1. _______ ________________",- - '' .11 110110, 1110000) 01 VE
0~~~~o~~~ooo~~~ 01 10 11 '1 a02Tf.1.16 200 1101, 2 lo o, 21oo 1,2,40004101 111010 -11 r, 20I01 Z-0 1000102 11, 0. IT. 1 10 1 2 2.t1 .o40.4.2 ll 01 1) 221 2T i.
I0 00011 V ,Io~,,X ', l i n ia I
2T22212220 N 1 I1 nt-'-- 10 -_02 ,101 212 AI 2 II; 212 ,,1V3222 -1001 lonw1Zr
Luis1 B1 >1010 I~l I2 2107210222 -g 20 02'20_21001 ---, 211.121 ,-,,. ti,-r-,as 1010 r T 10 .0in11,; di,"I 02 1'V.222 1, _z. 21 12,,0. .21.
V- ~ 0110,1 q At_%N i ; liLl"22212102I." O 0 F, .3 10111 .11 ,~ -02 0. 200,1 1112T10T I.- ,,PTT tT,
011121 0 1 11- 110111 100 101 1001 of Sp oo bo 1 0 01. 10 1 01. n1.0 m o
000102 011010 10, 120 11 0110111010 00110010 2211 EN 2121I,--,,--, _P fl_20120112120201210 0102 0.2212-1212
S,", ,-01 11 10,1 A. A 1111414 0111 t- 50, -v 0010221 101001. 20.10, 2 2201 1 0 IT. 2105 1210 22225020000.1
2.01~~f 0f 10----,- -_l11------ 1 1-1 1 111011 10 01101 11 CA 111)0102 0221
.101A3 ~1 22. -1230 L So I1010. Il I 10'22 ,", 1 -00 E:1 0011. I00 I~ 122 u00 t"21 . I'll,22 102-01222121
Iolf 1(2201 X12 ~ f'23 T- 402 .12 ,2 01 Jf.1111.0121 II 2 12, 0221 12> 02, 2102021200110 A-2it, 20~l I, 'I1 z0 .,. 022ft 1220 1 I220.210
10122 I -- _ ,' _- t ,,, ii z101 4. 20 S- I-0.4- _1.0_212_1 10__ l_ _100 2112.20 1;,.1222.22.1 I20-2222.22a.401IKA
Mm u u s i .0 -1 0. T4> ,_ ," ,I, ", ,,_" ._ -o
I
I
ANO CXU NAR10 DE LA MARINA, -DOMINW. I I K S[,]'F IT I t;T)_ I --- RACINA CUARENTA IT 'F

VENTAS VENTAS VENTAS I VENTAS V E: NTA S V E NT A S VENTAS f V E NT A S
I I
k_-F0Fb& -ittisfi- - 51 ___ s ____ s 3 -A R Q-M-Om I- W55 AC C E-S 53_W1i6M6WLk _Y ACCM ,'j AUTO I MOVILE'S Y ACCU, IM MUF,0lfiS PRFNDAS 6 MUfJlLF,',S Y V FNfM!I f4fVFlAS Y REFR16EFLADO 1 RF3
"11-l"" I "I","
__ -'--- _____-__-__V 00 TltK A. CAVAt"NA KAlAOVA It vKNON TWTOWNRIA rAXAN. EN Lk To r-MOCTA V*N, 60- tCn,% l4rXCIAL 5KIVAN 4 rt'llf- -- ,,T,, -- ,rR ,,, LANIP.NRAS otisrA ' .l '_" ,",-, '"-1.11 "I"Al ,-'1'11 t, -- ---.-,r = ,,, ,
11 .,., 0;,H* ., jW. V j- -,Wll. X-", .- v-1 N, ti., 111.1 -Wl. I .,." ,-";" .1. ,.1W I .tl -!t"l- ,,,,. Zl-', ",", ""Ill,", I I I I I I I I 1-1 -11 11- i. iI-, --- ., .". .-d.11 .1- -11. H.11-', L. -1- -1- _;_ ,_,_ ". q-., ".- I o .,.,.-"., , I "". 11 11 .1 -- ,,, t- r, -, ,""', "I 'I'll, t 11 ,,,, ; ,;, 1 p'.- IN 11, ,, "", I
6., X. .1 T ". r lr-T.nr11 11.4., "', M. 1-m. c-i- I'- lj-., r., n,_ ,., "" _- -m .- ., - I 1 1 1111 C., - - Ill, 'I, -, -1- "_ "
.t-fl., V.fl. 2 I - - ,,, t, "" r ,, i 11111i , I "I 11 - 2,
T__x )i- -, n 0. ,.di- lltil 1. 1. -1.1 -. -' "I'll, ---------- ", ____nl 11 i ; ( ,n, -_,i;-;__ 11 1 1 It l, I " "il," 11. 111_:'1t;1.'11_,, r4l
n m7l'ti'll r-1, R-Tl- ,11 -, N.'r-4 6L6_'._',a _, i"-", "I -, ., ,,, n ,-I- Keft-iiZer"'k.", ATOP6"11"
r l__ -1 11 ,, 'T!.
a. l .1 MCAI XU*7 t, 1-11--., --, nl,- '- I
_ - ,,,W -,Il,-a. 4. It : S. DI IllA .Qtl WCAILA CON '.,_ ,,,, ,;, ;, ,'- ---______"_", :," 2L11P i I I, 'I,
-- v. - -,= W ; 'd !"',- -- I I M("10" M49, lin dar F-do
d, cl- _- "In ti I dt, .V; , ",
rl-'4 0--_ ,_m.b., IWI -1. G 1. y r- W,- FMd.d. 0, .J- ytld 0 *- ,,, ,, 3 5 t, ,, ", ; I , 1 , "'It", ,! I,, I I 1, 11,
I g. A_ vx' Vestiduras para autos - ,-%z i --- A--i-i ri w ': "' ,',, '
'N' '. __ h"'.1, WN'n.!i1 , l. .1, 'J. -- .l,. ,! :-,_', ,,,, "' ,,, i, ,,,,--'_'%'I 11%',
- C ,, ,,ti,,, " ' IPARA USTED FNORA I 7' ,,,
c.- IS 4171114)_ e '. ll"J ,, --W." -, .", 11,il, ----,--"----,-,-,, -_,- S "'_'; ': .;:,, "11- t'' 1-t;1,-1.
VhOt V9NOX3 b0n%11A C RIOLLA' row 1- d.,Y 'll, x" .li* f.1'r ,, 1""z c__ .". -" I
-- 1. .l. -11111 , m- .-,, r' "-- "',"', it"t -,, ,",,-_'-i,,,, , --" -,,t -1, 41 31
olullU $.XT CLARA A RAQUA t,,,dtr -sw ,,u b ', W.- S_ P.1.1 $" tj _r_"i_ ,_ , ,%-- ox cm--t 11 ST.ANDARD IN('ilUs 1, 1 111.
-- 6.6', I.t., I H IwA&3t- l- t I, "- 'W", ,,,, t ", .1 101 ,-- 1'. T- %,-'. --, n,,, Z, I ;, I'll "-', ,,"; ,, ,
1. != . 1., ,I , J' , tl,
-, IN-1.1 Tv",l."". 'N T, !,,;:; l-- t-l", ,, " _T 1, t "I ___ __ -_ --- ----,-- , I F I I I I I I I I I I I I I I I
As-- N, in Tu, M n,,1,i,. 11, ""I. -11- I' .1 -1 --- t. i I l; __ -1 1 I 1-1 l -,,1 1_1111_ -]- ': ,',:-, S7 1j'DlF,5 K OFICINA
,,,m .d. -1.,;11.1r. .i_- ,,,,, "' 1115
"'! rl,, ,= --. FItd C1111111! 11 11- 11 J- .1- ,-- - -11h, T 'I""" "I I 11 _1111 -- -,-,-,--
12-1='ff-' C'" 6. "-' 5Z _V11b% (71-SADr X "- -T - iANG[LITO? HABANA X "., C'-- l- ., '
U- C.- A.- 1-111. ll 11-1 -111 .
__ .,,_, ,ZPW, 54 MAQUINARIAS -ft-' jj__'_ __ ___ ___ '- ,':-"r -' -' ' '.
A.URURA K= Al,, ,- -- -- N"t-, 11- t- ", ) 1, t na SANTA AMELIA I I 11 I t I , F I, I
n,' """ "I", 1. M )- "'. ,- ;lp-, __
1 -1-1 _ LUNAS Y SUBMANA Ii.-.11- 1.1. < t'Ar. IC-TA., I- 1.11-- _,""t, --, -. l"zihid 110. M-,kjit-, Ii. Ni,,4 -,, "- ,', 7:,,3_, ": ,,,, %' ,::, ", ,:-, MUEBLIS BE OFICINA
I., _.z I 1111'r FL MEJOP NEGOCIO I,
w. a. ft-1 2" rt ,,,,,
-j.1f4,d 'I. - -l4,. -tl'- L' ,,, 4L,,,1,_-- I'll .-l"l 7, ""i-l" .;,m,,, t. _- '' 1. ","', I -l- l ll. I Ir, 11 e, 1 (AV S CAUDALLS
l- M rlw-_ 6, -- t,,, l 1. 1.11. Al--., -11-d In'.1'. ,ila.ft.,_ -tj, ., ,.A, "I -,, 1"', , '111111 Ng. ,- , I, ,__Ii;11111 11
_- 12 M - 0 lo -I,- 23 Il 11,,t. ,,, T-- 11, T- Rtlts, "l . t' ; I I I I I I I I I I I I "Ill, I I Vir ",l 'h""i""', 'y"-'a l, "'t"tJ,
d, f-d., t, . I,. -1_'_1, 4 '. _, _,. : "" I
-, I.- ., ,, T 11,,, ,,,,;, "'2"', _, ,, ,, -, ',;I *_ % :,", ,-, 1;1 I "I ,I ,,, , , '' ,f ' 1
8- C- RAD;7 _c-A--I.-, -- r- tt -1, -,--- P-- a_--- 11 ,i-- 'r ,,!I r : -: ,,,, , , -, A, r-, 111, 1,ll ,! ';', t't A "".
- c'-.1. P- Ft'v."N' -1 I 'p.",f"T,-, "d"",", -1 ,- -W-1. 7-1- v41. __ __ zt-I 11 1-1. --11 , , ,- , z, t _,j "s 11
'11"'D, rlalcowlE c4c,,"- t-"' i -,",, '" 7'7 ,; ,, "'n - ---- I I I "I I'll, I I I I "'k, t '11, r ,,,, ,,, ll: l lt -, f j"t,%3,
'I, 1 ,, I d l, ,, -,-,, l
,.- TI., 'IIN., - IZ: I-, h- J, -6.1", ,.I. ,- I H M(t .It3 4t 1141 --N, 1- cW .- _ ,,,
"""11 *11, "I r- Ill ""I .-t---it_ ", --" -,,, _', V 11
IN't-1. 1- ,
a "N"t, --tIll., 11-11. H- &I 1. I I "j" -u I" , ; , ti r--, t(,1-,t,, 1z I .- 1.11- ft- 1-1. & i ; ll AVESTARAN MOTORS "" "" -!' -' I TANqUFS DE ACYKO I" 11 11-! ",-I'll t'l 1) 111 -_ ?, :,_ ',', : j , 1 1,. . 1 ,,, !,, -,;,r ,: 4nna. . ,,,,, ,, I ,, t, ,, ,,"- ,,,,
'_ _" '-- ,,,, -., I I t; ,
-,il, T,,f,-- " Z-- -U, t l -11- v-d. i- I ., --- ., t "-, 1, r _t'.11, l I I
.1 AIM AIIALLPXL%. 1- "-D F- 11-11 ,, -. __ m, ,.; -vo T-6'- Tr- --!-- "'T", I 111111- "I 1'1 , ,
Ilk I I I --- I l I , ,;.pli ".t-, ',,/,, .a a Pla,* 't" '! .1 I 1 11, ", I ,,,' I i,.- --- I jl dt ,--, "t- -- 1-- , I I
""", "". -- ,.,.", "', : __ ,l 1- 11 1*. %',t'- 'j; ','."4',,% = l-, t-_ c-It __ I'll, "I I 1, ,, , I I q ,,i t. ,- :,,l re" __1 $.,- 11-1 4 1-111- t. T."- t.)NO1 A-. -- l 1, ___ c-l __ ,"',
btl' ,,H ,.01_11 ",;_. Mw M_ "., Z, 1. '-d" _. It", - K i 14 1-, ', 1-1. ___-, ___ ,
", __ 17, 1! = .11 ,, ) -- ,OLDSMOBtLE DEL 46, S1,35DI li'l-N 11 I -1- LA CUBANITA" 1','l,-;, ";'ll '' I,,, ,;:,C", ,,d-, "'la- - I t P . t - ,_ I I fqt ",m
4---- -1- '- ;1.1, -=Z , _,__, ,,, _,,., iF(I'v 1-111YT* :,i,;i T'I.-I-,W-, iI I REPARAR, BARNIZAR I -,Tuc-! No.-,(It" C', VJJ,:, n.;:,q,
1 LI.- t6W _,!,,' *- Cufias Chevrolet 41 y Ford U _', I ,;,I""t, tl JT, d'. ,
11 ,, T.-I Ft-A rE -# DZ I CIDA __- . M-tfltl, _t !-'- -, ii," m,- ,,.- -- .- t , -,- ,;,, -,, Ely:
.1 tI .f.l. I.W, '. "" "--i j tl 'cl,"" O LAOULAR
1"; Ill- 11.'-: ., ,,) Tt +l ,' ,,,, i I" ,1 , 1"- f , Iil l ,
11-i. .", 41 -,. 11- l "N I -DE 11P.- -1.1-1 -W, ,." 4 ll, 5 111 ,, ,, ., '-' 1" ")- 11-- 4;, ,,,, ,,JL 1, 14UEP Lf,-
t- t, ,."t, '. tT l -., t, ". , d , 11 I .a, ) f I_ ,,, C.ij 1, 1 ,. -It- ,,t i .", "I _,. 'i: ,-'t,.1 1 .- , W1, ; "' , ,' F" ', I "',, ." .) ( )',,5'W ( rt,
- -, : 1, ' it, z Yur.g- dc ,:,i, r . -', A,9'J,_,
,__ 11- N-- .'t."., 4 . t R, N .', I.- ,,,, 1,, r. i ", I I I
1;,-i,)!, t,,i, "r, I,,', K""- n!" I" __ --,_______-___ __t. 1,4"W- 3 ,,al-, 6-. H IIA-31-11 - H-"14-11-11 I Cornerciante, Indiustriales .j" rAT,",t!,T t vr"m clk ,j: ,jvi I I I ,i ';
11 1-411l 0 m,", "? 11,4M_ "' -J, ,,; -,, ', ,',": 7,i T-,Jt- "', I , ,", -, "'.""", I
., 0.1-,"L 'l-h- n hi-4. I I ,! ', I -dll ll t, ,,, ,1;', nrll ,'- ',,.l "- I -l- tl Lo Vrl.R OIL I-E.A. ,J- ,- A. -.-IT ll, 1.1111- -,-j,,T,,, I --N, ,,,,I i-- ,, l I t m,-, t III-1-fl, ,:" !';,,,', Jad ell u,;--r),, ; 1 ;tfj, ; .j I 11 1. '_ f'-"-" r I"' --.
"
-, -l". N" C_ 'I'll, 111-II, -11 I I '. _,I ,,I I - it
tlN .I I -N "'.1A.- i" _'_-l ,T I , ,
-- __f ., -- In l, I ,I ",- , -2 r ,,,- I- I I 1-1-1- -i tre ,-; ,i,-I ld ") r; ,,,,,, ,,, ,.
"I 1-11 __ l,,-, r,,,,.,,
I" .t"it". dtl,' -111-1 ult' ""d-. -, b-", It-. 11n. v-".", =, ,i4r,, 1, 0, tttt 11 I __ t r! _" -, ;,z ,, "'t", _", I- I'll 11 1. I I I -
-1 C-1--i 'ill, NIAGARA" A46,11 11 "I, '"
.4, a "_ . : Nl,,7 I 1, #- 1 1 -71 "t"ll 1 ., l,, ,,, ,,1,,%tF- : r *i , , I '11, ,z J, ", ,"", ,,,, "'. ;,-' ,, 'j",
_ l", , "" a-, -', 't 1 I r ;% ,
I-, Cf,4
,,,, :, .i,1,11,_-- t I'll !,l ; _____ -,- I 1-11-111o - __ '-' t Z, 1. 1- I .1 .11 "'k-Ni I I ,
--, ,_ 't--ir '- wi3 I 7 ,It 11"I" 1 I It,, 11 -, ", -. I
" 'i "., _-d. m-1-1. I.J. hil, __,", C""n, ,I ""T -.1- "Wco cm- 0 t, _-1 - 11 11. I., -- I,~
N, ", I it, I "t"', ;- -'- '-l t- ""'l- e -- __; ,1_lt*,1;_'i',',' ",, ,, I :, I~~ Lt"r -- I
'. n , """"' """" ""'! o' ;,", ,,,,, I,,,.7' ,1.1 '. ,','_' , :: I __-_ I -11 I 11 Ili I I _Itili il-el _-', '-, -1111 "'' : 7 ,,, ,,, , ,
., - ,,, -- ", l!'. _'. . . ,,- -1- I I'- 1 -"__', :,,- "': "- ""', ", "li' l I , , ._- , "; -l", ,, "'., Z ll,
, il-, .1. ,,, __, !_, ,,, --4., -11,'77 1- A'1- It""' ,,,,,,-,-,_r, ____________21_ , 11 I, 11 I
" 1- -t-. 1-1 1 '' I- 'VOc
ti,,- r-i". nttlA': s-,1NttN ""e',> N1114- W. - '-1111 ."
,, __ __. nxi AUTOMOVILES, SUL S I F11-4M-11-11 -1 -, 2-1 ; , --' ;- _v- , -- f, A "I (I % 1, I 1 M A 0 C i N A 'I 1) i
T, -, i;o ------a-o ---_ _.C ii- 1"N'-l' I -,-,-,- N 1-- ,t ", ,t , , __ 1.N, - -- --,------, 11 ------ -- I "", . .11,11" I., I I I I , ,t -; ,, -,
,- 1,11 11. "'t, "' I 11 1 1 I I%,- I , '. .z Oll ll l 11 r, - '- r. ,, "I , I , "I'r 't -, .;,
N ; "" ,!, I- __SI W ABLECIN[EnOS ,,,,,, IT. ,, - -- ,-_- -,1 _,""I"'."I" ,l ,,,T ,, t , '_ "I 1, I
I i ,,.,,-, __ _, ,,- AMORTIOUADORES I", 11 , '' 11 11 ",
: -- "I" . . .- 1:71 -, "' ,T;Z, _!, -"
.X-A .11- 11 ___-i; . . . 11 I I- ,, ""'_ ,': t , , 1, ,, "" 1 _111 ;11'111W,
-1."I'lluNI, 1. i,. __, RN, I ,!" 1 I", ., "" I ", ,; I , ,, ww ;, l l,, ,,,,j,; r,, n L;,,
11, Ir If n 1 1, I 11 : I I ,,,,,,,,,.""r,
11 F ORIEN I COUPE FORD IM& !- - "-' "- ,! i, 'r ilIERVS ALVARF,7, I 11 I , "
I, Ilf-- 11- l, --_. 11 I 1 .1.13 ,-', ,, f- -, I
Ill. 11= ., --. ,, ', lz
-, 11 1i . ,CO 10 EIN NTr I __ ,t _-_ --_ I' I ,
,,, I l I I 'll I - ,, , 1 1 ", 11- 11.1 l 1: 1:111, I I '! ", 1 % ':,, 'I 1, f,,, A -f;'W i
E T n 11'1, -. -11'. 'o, nx 1 ,%, N 111!1 C lt I'll. 1110-11 1,11-1 . I.- 1-1 I -,_ ,___ ---I'-_- I l ,,, ,,, "" 11 I 11 I
ODKG CAl-1- I'
r- 11 _: -_ mlu -iiff: i:sr I 1, I I I I I , I I
A , t__ l'g. Tz,;1 1"--, " 1,- ,", t- "'In 1.1 It-11 Illk I I ,"""'. ,,,, , -'-- -.1 I -l '',",-N -o'. 't-,". t. t , , t ''I -1 I I 11 11 I I I1,1011 ; A ( ()Sf. ,
111-1. 1-111.1 Itlll I~- ,- 11 __,-'_Z-' ":' -- "N_ "" "" ' ' ., I t11 I l -1 11 11 I I Ill I 1-11 'it t,; I N G V Ft,
llb-l-i- L ox ,7- ', -, z 5 T"', """'. , 1; ',I 1- l 1, - _4_11_1 _I _t' Tl nl I l I 1, 1 7 1 ,,, , , I I I , .
VI "- "I 11.111*1" ""i-,- 111,i- C., I _-- 11 I ,
-- r', I ,
11" A ,j ,,,, --, ", :_1 ,_-', ", Itl - -- ----- -- I - 1
"' ""' 1.11 I I :'-' I I I I I ,tl , ,,I ,l ,,,J;, ; ,
I- ___ -51- ,, l", l n 'lli, t, -- -T I __ w I I I l , .1',
I-S4 , " _,1__rVi,_ _t_ 1: VENT _,-: ,-, ., ,!l,
119- I _L' ,_ ", , '. ,", I I W .11 ,""". "T'". fl, y ;,jl:",
ft, WDA-Ag CAPITOLIO I 11 : "" ---_ ,' -l" '_ IT 11W il 4 I 11 1, ,, ['; ,,",,,.,,, ,.,Ir,
o- , FROXIMO .1 ", :. , , __ :, I t I I I I 1 '11'1, 11 'l I I'll, I ll 11 I 11 I "If-IN, 11 ", ,,,,, : I i
S. 7.,i- nt, 0,:, 4, -'. 1-p- tl I "Ill' 'I'll,: I'll, "I'm l I'm %, ,
N --- l l ,!r* , 't",
1- 1, ,,, pi- F, I 1, , ,,,i, t :1"'
1, , ', ,-, ,-, - I'," ,,, I -1 t" -- ;,.
111- -t I C, I l I 1 I ,:! ,',,, ,,, "-: ,, ",-",.-"", ""-":,
.,,,, T tl-, -11-, ". 'I'l -- -- ; ,
,_ '-- - I- ,,-,,,,, !" ,, l I 1-1 I 1, ,, 11 , ,
, -- ,- P ,i r, 7 -; , ,2 : - I I '_ 11 ", -, :, I 5--- "".- I I "I I ".
1,411;ti!1W; 1' ,,Nl; ', -,,',!f' ,:- ,, "C', ,',_': I GANGA l 2 L'_ !--- l , I I I i
r'-, l ,_,- t,- Cn I- I 1 -- 1, w I I' l I ,,,, ( .;,), 1; DE ( AGA)l 1.1l'i ,,
_ M 7 --., '- t,' -%-"t," a"' , ,, l ", I I
FCA. JAMONES I = _d_, ,-,-- '.-- ,. 1-.N ll I I'll ''
Z- I i ,,, ,,-- I I 1, I I ""t, 1 'e tam ,,,,
.- I 1, -- - l"'. I t,- 1, l ,. -, 1 1(11,f;LIANA J IN V, I ;-r,'1.r- ", ,
.- - . -,_ 11 11 -11 -'11-T-1,11 IV-1 11"T"I'l ,,JFNfUUTIDOS1 _,! !- ,,, "k,'- "", , -, ;' It, Al -_ lj -i -11 l, l-'r, ': _-, tl '_4 i,,it _iz ,,, ll"", I I ; ,,,, , I,' I I' il, ",r.- fif- :rt,( it', ;-i
__
-, ll, -- i_-', , I r "' I'll t, '! , , - ", "I" ,
- 1 -- _-1 11 I ,I
Vem4o, Nevera. 5 x 5 metro, ,' ',,lll- -- -1 ll ---I- -- , l, ", I "t , I 11 I "
, I I ,,, 11 I l I I 11 l 1 11 I'll, , :, I" I I ; ,,, r, "," 'I ,l 'll ra!,%
-V il l ,, -, --,, , ', tD -f- ;ii:! *,-,, , .
1, C Ili Z,;- 'T 11 , I I t ell, I I .
res nuevos, roaqu,- _40,UTA I, ."
ccimprc.,o IT'111'.' t'I'A' I 1'""'.'Ii -.1' "I' I , 7 _- I 'l T I ,- I -,
narja inst, l 11 xl ;. I 1- - -, ,,:, 4i'll c'm I -- -- ------ 1-11-11- 1111-1111- I l 11 i- T 1. I I ,,, ,! ,,, 11 -1 - I I I 4;
% l __ 1-1- 11-1- \Tt( 111VOI, M L T A 1. IC
ada, listas Para tra- - ,--, IL ""'. I -_ ", -1 ii I I I- ."" ,_ I - --------- I 11 "I'll" I I I'll, __- ,'- _-, -1, _. l "' -- , I , ( I
-:Zi ,I :,--:", Z, ', --,hajar. POCO alquiler o ven- Nit 111-t. I -I -" I I 1 - I I I :,_ 1 1, ": 17',' :,I,,,"b "
__ I I I l '!, I r _ata
i
i 1-1'-, -- -, I ,, , oi_ i r tct , , , Z ,,, -, ,,,
___ [--i-,-, -, - .-- y "' "') 11, ,
I I 1, I , I MUEBLERIA "11111T,)"-! '11p] '%'r) ,n "'Ve'tl, ,, lodos
de nave, lglesias 22, Hornt, '--- -- 4-1 -, t ', T, _'l -, t z:",L, "! , -- '- ,I , 11 , 11 -- f ,,, r, 1, j
, I __ I I , P ,gc"cij,", staii-1. ,,, -- e, V- 1 _l-- -- ll - 1: I , I ,
Manariao, Informes: J. F. Ea- -,_ "I ,lli I l 11 - ;; -, I -_ I 11, "I 'i I "" ' "*s '
e,, !;-- I: l-. -:-:, N l., --m- 1- 't. ,, '' 11 ; I I ,!, : ez 18 y 20:,c -, Tslulua a CoA -___ _-- MOTOR -------- --- _- --- '--_mos; 14-52N. H- ,%:1 ,,-- : t, ,,-,_ 1 -: _- , ES CENTURY 1 "' ' _DAP I
I
, 1 t 13 Nt P i ,- S ENDL PUl' ."ill ISE -, l-, frales.
-358-5111 -C _Jil - :e:t 1 I I ,,"'ll , l":,
-1-11- 41IN i I ,,, I I .1 ,,,,,, ",
, ,- -r 1C, I HI-1- I 7 I I- l --- --BODEQA CAIIM NA. 711,501 rescos, ,.,, E-, -, , :, -1, _,! 1t%", -_, ,, -'- ,, , -, - rl-l "'_- J, "I'll, "I I'll, "" 7,6 7
-il-, -lI,'.'-.1 W I, t _- gencia do ref ,_,_- 11, I I ,__,, !,,_i,. -1 11 BUROS CAOBA, DOBLES Y
i --, l -- i -,-- -- - --- -- I I . I I I I 1;:, , ,7 ., i - ,I-,, I I ,, I I_ hbrerrTs, sidlys giva
-_ _'- ,-, .", .-I t, I I l4i t L,_. -, I !, !- 11 - t,-i. 2. sencill ,
-_ EN' GENERAL, SE VFN-DE __ !% I ---- % -- ." :
Ill" G1.1 1_1 1 vl- A. d, I I it ". L, -, -, ,,, % ( .,. L
"".-.1 _,U. bd- A-N* E. al, ,,,* C, N,_- -1 "' - 11 "-1- ,- ', ,, -- -- ,:I -l- ,-! ' 7 '2 ? % ,._-, n toias y f eat; mei as Para mi- tt ,_ '. '. ,"- _,lij __ -,-,", 1lt "'l," ,,, -,I'll,
n- k,, .4& Aor.1 Ak__ ,__ .11 , -l 'T", - ,pTjj 'T.it L ,,, --. 22'K It - -,l etry'r,,__- "- "" 11
11- , I G- I 'T --_ ,i, -,F, "i" v_Ras+ ,, __:Aw ll- tll --_ I -- '! I I -l jl- 111, I 'ODA, $ quilla y ifla pal ta oara sea.
_- --,- i -1- A, I -_ I 1, kI.1- ll -_'1-11111 I I, 11 I , _"
,
",- 11--, c,"'t"'; 1-N I I l , -, I I T,
-e 4' -- 1-- --1 I I ' l ':' : 11 1 --- i l. Oil- den,'a "' a Regcncia", Suirez
; ___ I 1_71'- t " i 1 I'll 1 1 , -, ," t I I , T--, , ."Z! ,,,,,*A-l "-ACL"tt.Icl&,"L., ,, pi i 11! _11 AMORTIGUADDRES _ _ _ ,,, I LZ- l'' Y.1-1 110-1 W1_-a--_-,-, 'l-j1'_ _1,z,: l_1_"'-1.' ."l I ,, -, 2n, Jr- Ili 'k "'
Il'.1- I OtT!, I I'll- .-A!,i,_,i ,, , I l,.',t -' l L .11T cti- -'T -T_ -,,,,,,, ,-,
i;-f; TALLEFES ALV.- tRFZ -11. ,L* C-- j-j, F- __ I~
I. W - 7I -11 r -- ,,, -:_ ,_ ,,,,f-,. P,;. -r, i
.'a,, I. __Df _z, ,,' M i T11 t, r I I i- MUEBLES A PLAN S I " ,i --,,j o T- -L-vjo. BAULES DE BODE(;A Y CA. l'- ll, 1-- -_- 1-1 --1 I ll I _'11 I --
of TfiNt)t TLr W _- ", 111 -- I- 11 t"Ir '. n-_ ,7, 1, If" -- ", t'- t ,-l --Z, ,! l-,N i_ rc. ,0
,,.,, _, Tl .,t""T* if"'- Tl;,,,. "11_'L_111;:1111i'1_ :__ 7;_ _l ', 7, - 1 e - it- 1.g ,,I'm 1- 11 mArMa, rnaletis ,iviltn, de
-'-" -";,. -- - I 1 ': I 1, 1:_7 : L"-' ,iz r1-11 I 7
I I N r-ll ,--- t, 1,
: -! ::- '! , 1, ,,, ll- 11-1 7 ll I -11- ,tN, - I- IT, 11teI1 ;, Djel, lona v f3bra; rnaletines y
- I ,-- I I r __ ____ ,:,
______ 1.m I I .,I 1.1- r; I _ T" '11,1- 1 --- - '.
.-', Nt ,1, ,ml ti.-I-Il 'I --i i nill" :1 1111- I 'I r, T'-- '--' ,_ ol-, -1 l I lld.l t ill_ I I- 1- I I .
1: ,- ]I ,, "'l 11 I
-- -1 I l -, N, I74 -11 a-N1.N I - carter". t, a Re ,cncia ', S,,iarez
,I "'t", G." -G" -- , ,_ C : i A4 O,,t. I'. 1-1- I, L" .
, ., 111" C,' ;l, , 11-1 il, I ".L1,, i "CI-11 :e 11 "I - OFt IDAD'
I'll - "I 1, ll !_"' %--- '- 1t_,41j- .-IT -. A L V, il51_11_VF1 ",,: : ,-,, -- ,, I l, I Ir, y 20, casi esquini a Cor -ales.
,,,, 11 r -1, 2 ., -, ,. 2" -)R FUN "E; -_ '! '--
I ---- -, _ -1 ". _7__ t 11 -, ., -11-.11
-0- E., !Itll I., .l."". C."", C_ ,, ;., c, 1 , - -1 I- , T t'll, I A A 11 'IF, ,i. C-',5-5-1 "'t.
,-. C.I.- c-t-, ,- a,, _, ;_ % , r jt i-I I t pGE?4T& j rj
11-111 1:11"N it I ___ 1-1 mg: ,, ,1:,1'_:1_ I ALIZAM9 r.
: ZVCr'L 71- t "I 1-11 y ; ,
-= -, _,; , , I ,I I I I I NN. -.-.tl .d I .-W-1- -I-- -_
" T -v , ,, I l II-R-,A 1,11-1 1 1_1_ el , I l I I~- -ti7,!---, z , ,,,, I.- t, I 10 I I I IN lr iLr ,I, Ll li, ,- -. 1 I ill "-,. . !_ lt ; 1, I -N,! , ov --. .7,_,mTT _f)F
ADMITO WC10--i"., ,- ,- ol--, III I I 1., T_ I I - 11 m!,. "
-, '-,," -- ,
---, -_ ,.".I 1.dlll -I ,:-,:-- Z_ - z_" X, ',-_-,-, T'I
- I- _--N, li , I k- I I ': I r, l-- _, ""J Ii: 1)
r -11, I 11- -, 15t, ,; I I I I 1 1
- -,:_11_1 1 :. 1' r-! - __ l - 1-11,11 1-11" T Z_ t ". -V. M1 .4 111
._, , 1-1t. llnl t,. q,.l_ - 11
_v ." 3
"', ,, ,,c , ,,_ i I iiii. ;1 ; t ., _t I t :_-- ___ 1
, -- m-,- V-- I i I , : .1 1-11
__,- ,.,, -t--- !, -- -: -, I 1-1, 1-1 I'. i ,: , , , 11 11'-- -"- nlf, _, -- I', _1 I i, - ,4 l,:1,,__ I 'illd ", :,l !"--, 111.1- --, 1- I,4_N ,, INtJ111111, .
, _____ -, .-I"
__ 1, 17 I ,, , ,,;,,,,, , , :, $11. I P- t"N' ,
, MUEBLES Y PREN'DAS 1, I VC7F -',
-= j.rosr, I ", ." WI", ,-l ,-, "", - rt : *,' I ", ,- ,
"" -, I -11-1 T OS ,' : ,, L ll, :, ,,, ', T, I "I'll ,!n
_, !- ."'., ,t ,, ,.,. , t-," -:- ,- I- _;:T1- 1-1,-,_, ", f., N , I I I L , '? , I , _!,. , ,, '-,_ ., %'-- -,"I'N ", ,
"' ,-.)). -- ", _-1 '11, l L. _-_-_,Ty_,_,iz- [,Q, 'A".-i -- IL I "I , '. ._. --- -,-, ,
, ,,, , ,j t I !, 0 "I 11
-'--O S, I I It, 11 -I--,----- I,--!l-,, -.,- 4,- 1 1v- I,- l ,_ I 1 1- l 1 0.1 11' _: 't.
,---- -- -- - '6 -_ -- ''I t, --, I ,,, ". "t ,_ _,;i7, -, Z", l-11111. 11.1- ,.I- -1 I I- ,_ 't m;-Wn'zii, I i vt
.,L it,- T "m z ;, !, Ir I F11 1111 -1 1, bt* ,,
-4. 1-1,-, -_ lo". __ l 11 I -, I I I 11 I I I'll 1-11 "I I -- ., l- I 1 01'1. 1.
1 -- 'I", I I , 12 , I -- I 11,11 11 i -7, .
l I 1, I -, IN N- lit A_ H ____ _F1ItTl_ -f-IL-1-111- 13 'L , "I C;", ,, Ldt l -1 2 ,
"I : ;, t, I !-,- :, 11 Ill- .11i I In"i, ,__1____111__1___, ______, ___ '. I 11 P- -: ,,, 1, 11111-t
ILTIC J ,- I I 11 1". I 1_ I I il ,! , _____L_ - kras I I : -----I ,z tV 'I t' 9 1 ,, I 'I' FONDO NI FlAVO11 I candelabros de cr I d' - __ __ "-,:
,, V -, -r'l- 1; i 11til- -11 Ill, I "., 11 A I I Lll OLN' D F L , I, V Os yt -r jvgt;,, 14 Ct I- . vt,-j, -t ,-4"J- 5 CSITIM R.IAL;
V, g" 7 -, ".-l- S- I (,- ,Ijj-, -. -,, ,,_ ill, _-T-'T ,,,, ,; t I - -1111 1 """; -. I I 1,11- 11- 1 1-1 -- I ,, 1 _" c j, ' 11 11 Zi, -, , -, 1" , u ,_, 1- ,,,,,, I-"'L FT I t1-1 1 - , I __11 I l l I" I, legiti "' ""! L -, d.
1 ,, i,- 4IMS1,11t t_ ,_, -,, I -- ,-, __ __ -,-,-, - "', "I l, I bronce, objetos de platiT I-' -, : ,
,m 1, I." l' !, ,,' _i' ', :! ', 1 ,,,, t- I '1 1 'A 1 1,., I it'I'l jl, I
- " "t" ''l. ': _'j -;, ,;i I, : -,-- -11, Imos porcel"m ' iz, crl ti s bron 111- .1 1: 'O., OrAT I "I'll
VFQUESA VIDRIFRA $L300 1,,2', I '. I ,,-, -, - i- ", I i I, li-,; ., I I b 4.1, -, I j 1l i- ,,, , ,,
._ -- -, ; 'a Y a V Icos 117'- Ul," propiv, l 1-1 -0. I V11"
rp li "1.1 i "" --_, z -;,,, 1, l - A ,; L, .It, I : "I 1, 11 1 I I ll ---I'- -------I'- l ,A -1
-,,,,, ,,t;, , "-, j;'ara, rza!-,s d ',m ti dos A ,; to T- A""' 11111j.G. 1.,,T11,1 I A I - I PO', I X DVT ', I,',,)t)j,, - 25 W A2S, At-, I a, ,i ,
-.- A 3, I , l-i- _,, wi-- -,,, F-i i n - ltii-III, orrkN ,-I 11 I I . I- 11 -'* -- - I ,l -1 'N .i t-1 1111A 0 ',_ '----- . _"", '_ ___, - ."_, t; , , "T; N i i I -- 1 tl ll " !I -1- 3 Mi uinas do scri ir ,
,,, l_ ', I I I I ti 209, A-704 1 C-207-5, "-' ".z .vtptce $.Go COTETm
_____fjUKN BAR, 9,( T_ '--'-- t l J- - ; , , -, . '! , , - - 1, -1 n-: -1 ,,, 1. I I 1- If - __ _____ q
-1- -'- -- 1'1' ._-j- -N , -ll 7- j- -, ,1- -- -! - __ ___ __ Ill, ""'r.,N. roa Fi ,_1. , "- ,,
__ ", __- I -1, 11-1 _,!i - ; LIM- P-it, M W ,- V-W1
7- 1, I, : 11 I -1 I I ll "I 11 I 1, ,,,, J -' -, " """ _*
Il. W_ -" ., '-I-l I "C'- I -I. ," , -- ;, "' 1-N"'l- R DF SUMAR Y C,4LCUL,19
(L ll,- figra, 1 All 7-. _- __, "; ,,, i" __ A" 11 'I'll portitlies de me-il, nuevis
E vtltlt r Ctcll VCL 14 III Ill l 11 .z,: P - 1-1, tl-, 11 11. ,,,,,, I
V." 11 . --l- ,,1 h -, .", .1 ,-.- -- - ___ _7E _01 1 1"', N -- 11 ,I'll, I I """ -ro '%- '. v-, .0 ED. .EAA E D ,
11 t 1 !l _'l 7 1 5,06, C"AI.C. I ', 1. ,. -1 T N,
I _ ,
Cit, 'U d jt ijta,
.1 .__- 1 ".1-03-564; 1-J. .VtOM, "I.&I g OU ACA8. v d- uso,
1' :t- -- t- tl I a .iolltt pi'i"'r'. jZ1 'I. garantizadas, Repara.
-7, :: j A% r W
i : % ., -, 1 i!-4744,11
1 ,,,.,,,,I , I I 1, 11-1-, 37
1 '. .r 1- _' ., I -Jqw, - 111t, 34 W ,
VE.". qC"CALl- OtIl VME1-1, Z ___ _, _ F-qooa i1i L11115n wooiz ZROMA, I 'J"raq
- -,- :, !1. 1, ---_ I .- U. U. ,, ft-- M1 ,, "S V 1;,
PC- u )U, 'n- lm- -'_ C,,I-A, 11 IIINt. ill -Iel: 1 l, - -- '- l, ,: __ "' N, '-nal -cnn5truidas, clis.
t, 1 7- , C___11 -- -11_'_ ".
11-1 - 11 l-- -11 ;1 I- 1-- -- t-zldti. I.g. N ., 1TzW,-3f,2
"", 10 O __ , : , I ,, I I ___ __ g a das,
I I 1% ,-, Il l'% t I l " 1 'U l d Y N991181 -' I l 7 "" " i' tin', s itiodelos; ranti a
-1- - I Z, I- ___i7 -I 1- ,- 0 0 _-L '_ I
ti-4-i- L__ .- -11, 1 -- _: L__2! AN. Wln. ,
vi ,50 -C %., a X.t" ,- "il_-- I'll, 11 -1F It a M-11 7-llttl st -j -. I
111-id.d, 1- ll"- - , W, .1 kl-tl -1-1 ,-, IT'(-, ,F" -, ,I 'm-lEi rntjor Sof .Cnrna (Aspasila). corrodl-,ul, ,- Ill h.g., C.- "' Villlt s ,I plazon y en alquiler,
t .1= 14 lv, ,,;- "'N", 1. 41; 1, ", - I - Nl - -1, t - _- -. : - I ;, ,! E R a I
I-. ,!,, __ -7 ,f ', I I I- t el f, 0 HAb.- &W I r117
,_ - __ I I NIA5 util y ciiinode. Un iS, cx gen relercnci., "La Na.
l, E-5511-S&I2 Sna lob. joy., tll"T 1.1-1,1,
,,, ; -1 "t-, t- '-"_ ,,_ I
--111 Ll i 4; -,,; V-- 1, ,, , 'I'al ,, Villcgas 359 cisi Csqui
------- :__ - C-P""' I~' l,
I ouede con ertirlo sin ayed:L TTS1111 -A- L.; .Too l CVZW1*$ I. """'" ' '
i : ," : M ,itt a Tt, Roy, A-9915.
iia-f Confina, AguiN, $14,W j "-' --;I' !t ;, c, --- -- -- "" __ Dt---- , ,-Nd. '140 -- 0"
-', !- "' 776T 1 7 ; -_ I . -- 1, .11- --, t-- ,T,,-,--- -'! ,_ ,,hy- Ilk -LA FFRLA" i .
All' Ill-1, "Ni". -'--, 'lj _'-- ; -,- - .I --- li" "' ,-, ",t'.1 Y -1,1:-1 1 I Z r ,,, - -t-W 4- = _,-- I- i- t7ul, I C-M-57-2 -L,
"" F zl 11l _1NI1!l_ I, "11, i!,, ,vt ", , ,_ y (,-- t.son-sstI4 ,q A.1-. Mn , O jjl.,,! O,, ,,, ",4, I'J ',", """ 1 N-, , t'. M"
El 11 I
-', I - l I
-r --l:-, .,-I-,, 1-1 -,- -., '-'.--,-- -,- -I t- I ," _
., , t,,,;. ,, -, 11 11 I "I Ii.; ,-,.!, n ,;:. -- I
", -11 ". N _,"'. ', -: , , T '_ , "'14, _U
__11_1__ ,-",-,',, 4", ,,, , , ,,, - 7" I --- -, ,,- 111N, 11 I-- I
x-i-l'i-I. t N _T F_11 1 ,, In,"I 11 1- 11 "!-l "" r l 1, IN .- - __'_17. "."!"M 3LAQUINAS I& Ci5i;ER_;1_S-1N c -' &,! ,,,,, MUEBLES DI OFICINA
,, :- b".11 11". .1, 1. -- "I'll Z.ti, 1 ,,-,,, 11-1 I'll't, t"11- I 1 ,,_3_,, ,_ 1 71_i:a I lac -1,11-11 "", I 1 -11:1 11 11_,- - --- ger", con su estuche, nuevat;
,
". A."., : -,Ili t I ,,-,, 11 I I t", r 24_ il-1111 11 11--f, zll, ', ""," V','!Ideml, compramns toda
11 I---- __- ---- - - I I I , I -1- 1, 'T I '!,z ";. ,= de paquete. Envianacs al int REFRI
11,- 11,11 CEDO BVENA NAVE 1 1"-1'_':_':' ,,,, '., I _-- -_-_ I~ i-- -1 I ,,, ,,,,- ,,,, 1,11 1 t1- I NEVERAf, ubles oficinis: cajas
-- 7TIF-YffR-I, "-NI(ifii 'iiN;-,, -"', I I -1. I __ -, " :, 1 11 z I VF li! :i A lt I I 11"I ,11R. ""' rior de ]a Isla, Villega 359, en: P, INE"gal -l"', 9w roR, caucWes, arch vt)s, estantei ace-0, 1111_ l1tlN 1-11 I 1. "l, , ,, -, ":, t 1'-1 GANSA -,.-', z---l--, Teniente Rey y Amargura: I 'I., ,r! ,, ,- "". ,' ,* ro, mAquinas cribii sumar,
__ , I livkuLti 11.1 UO.W14 1. A, ,. , I , , - """-, 11 I~ I -11, --- --' I l-ab1c, I* 'Ll ,MI, 11-1 4 ll 1-111 l, ", il I I -1 , ,f, 6c ,_m -1 1 I :'1,111 1 1,1- 11 PORTAL TIRSA- A*915, 1111, 11 ,I ,: l _. l, I ,, ,*I le : It ".
11 -i"-!, "", --- - _, Tl Z a pr&ios razonib)oc. P aoam s
-11 ,,, 1,,f-- A--,z __, I- ,.- , ,l1_1,,,1 Iilll ", I I 111YK101- Ow I'l
,.,, ." " ill _- t, 1 -, ll 11 -irl_ 1. C-103-56-2 Octubre 1;,171., I el 1 , ,-'- bien. "La Cmercz,! Pro
-1- 1i -,, :, - - , l;"= d gre
___ __ _______ e ,_- "ne - It 1 "_ lot ,. X. ,,. ., l, ,
1 A.". ,,, ".0 .
_ __ __ - t' "' 't nV1 W- 1-,l , , ";, t : Z09 y Monserrate: I11-6626.
- u R F v F, N T. SUENA VIDRIERA $ ,, If-,l ,-$,! ,l,' ;' _-' _,' -'- :,. M .-, A ". ", I 11 231-SI-15 UESDE $3.00 ", 1 1, ,,r -, 21 l,,'l'-' I
; i __ tx ,_,._,l H-L1,4,-,'1---1l
'I P, __ --1 0 6, Ct ,,, I ", -_ ,' '17'_ _- __ v_:__ '-,( L""n ;,Iu* M, RELOJES I
,- -! ,- ll - ,, 11 lt,- ;l "I ,.,- ,- ,-,, ,'., ,, "", l', _,:_-_- -'_'_,_'-____ __- I , -- 1-1- t-1 l- It_ J-11. ,;1-1111 U tkNom1V 4 ,,i-,jGCtoORjR OR
". t;- -, ;, ,!2,m-,z, c, i, -,, ,If- T- -Wi-, P it,_-,Il- ,I 1- T 1-'Uitt, I
In- ,t. "--1 I ,__, N ,_-, .,-,- ,-7, l ,,n- A W'. is k C.d. - ,-,' '_ ,,','111, -; ,, ,' -, ,--* -,,,, '. ,
: _, 7, 7,-S ,l M !- *,',-"' IMN .- 1. -11!Z_117, 1 If, ", I ", l 7 'I" -t-, - s l-t - - -t-- r_- _.-:,, ;, I 1, D.L_, ,_ ,. Pj_ L. C.1,, .-III, ,.
,,, __j r w 4'_ -- ---- -, = :? d v 'n 2 lc,) coil ll-1.1 , -- ]l, '-', M-1. 40.
ll I 1 .' - I I "I Ti-It la - 'Till, 9- RV-1 V3. llq. '. M.-. G- -. Al.a.
--,- -- BONITO BAR, ,SW ,,11 E, I -- l 1'1, l _, ;, 'Il I -1 -,-- 'L 1 "). T Iff- U4433 I _A- _2 _NR.4 1,14quina.,; escribir, ,,u.mir, cal.
", F $' ,,,, 1, ral"',
GRAN UAR W.M C", ,,Nll ,Il t_',',_ L, I .-!'- I _-_ --- ,,,,, g-7N r--, a., ._ -1 SE VENDE 1 r,", ,:5- .,__- __,,, ,A_". co ,tular, prot ctor heciue nue.
-11 , _.'-- C _,-l _. "._"? ' r :, -l'.A c', O - pn- ONGELA
'. I I I n_, 1, 11 carm, I
,'
z"I" ,, _I , 'I jp, "nr :" J, Pj ', co ercial General Electric, I vOs Y U Caja hicnro, conta, t""'ll" ", "" ,, F" ,, ,: ,__. L, ,; , _Ft_ r , j m ,
1 ', t', 3 Ct'P., ,e i, ,, :,Zi ,, " -'. 11 - 11 I- -Dnm; ,_ V aL en. 5,.a, A MIRE ESTO Y., 1,500 libras capacidad y lorna. ircht% q mpti, ,irmario,
4 $ DINERO POR JOYAS teros Kardox, s'
, 1 ___ ___ __i "_11- BODEGA CRIOLLA _,5N r,, ,, I -11".
,,, I 1 pOR $OLO $10.OW MENSUAL refrigerador 65 pies efib;cos,
TI'" ""'A MtatAN'No AM' "_A C-t ,-; C .ImL T- t-, ', _,. ,, 'll-l-, I., l 1 il. 'e o um a t +4 La -I :, ci , .i 'ja',j", d, Oficina ehr3c atchtes bi11.,V- ,* ,, ft"'d' -i,,,;,*-,- 11 r-,"', C 11-1 ,Nzl I ll_ -,. C I 'rl" -)7, m-ar ,_,:* el Sr. H, Ca:zi $UEGOS DE CUARTO, 3C, Perfecto funcionamie.to ga- blioteca. "La Casa GDnlialez'%
-li-1. M 1 ,,, I , % i l Totlv lo qo Ttnga V Ior
W"- I I -1-11 -!01- r,- , -,, _,.
,,,,, --IrZ y '"ll-1111 - . ___ !1-1- -11 1- ,,, 1, ,- -,- I LIQUIDO DE EIMPER0 Formidable comedor, $8.00. tizado todo rieag4t Vlrtu s 59, Compogtela y 07"Cit1v N14.638
- K,": 5 12, SUSNA SODEG.k $&Lw --' r ,- It,, 11 -_ l '1, -1 I -- "dj- Sale, P.00 radio $5,00, estantes ,local' en la puerta, v M-8081, 11-24-, 0-57-11
Ell CX-.N -1. I --t 1_1'. _ old rnobiL C,,Ov rtibl 11,11, _rl ,-, 1,11 I %"', r 8'.
,.,.o It- I -, m" -, ', Nj _" H-2122-2123-NR-12 ISCRITORIOS, SILLAS
I DR Ar- lo t i c I ,;_- C.'rN:- I"ll. -_ ,- ,Y it 111- 'll, !; Ji.,, -'_ L cocina. S5.00, Piezas suefta
all ,-t, -., '- --- --T_- C - --ll t,--,, T -.
1"111 1 1 = .%1t11t1L,11 - E , iii-, "' C_ "ea maestro surtido. Pretnos y ,,IQtjj Y arrn jr ClS ,qC ,C'. F
Ai 1 __ 1 -N-l"', I , -- Nr -', e, __ y, - DA
L,,- -i., "Ml- 11_ i--- I CIOIN DF NEVERAS _'CrIto.
-11 w'!-! ': l-"'. -r r- -- 0, ,,t-1jcSi Plan*$ V P la31 1 - -__,,-,-" [aCtlidatles. Muebleria "El M 1 OfUltar ma
-1 , d. 1-1. ,- 91- 11 I I I ,, t'jg--_ ,_" _-,rl,
F8fMICA ITFLADO-S, $15 ': - Ielo", San Rafael 409, Manr -,, d, ,, %.I,, %!_, ,16,%w"'. I.- _,
I,.,,- _ "., ,-',. ,, 'c'; .,Z.-, -l FORD I M1, ', '. i "' -" quina estri ir. "Stect Ai o". N1.
1-1., en"Ill.,".", 11MI-111111=1 I'll -;.i "" -ii-, 1-1. .-i--, 11 I-, I .- 11 I I MUEBLES A PLAZOS .jue y Campanario. '- "'. - '- J 'r I'l llas hias y i,,jiaf.t)r)as. ta )izadai
_drl U, -,
1-1-n -1 "t, ,, T, --, ," ,
11-Ii., _111 -1 11 _1-11 ____ I 21"-NR.
Ob, I __,- "I. -, , .-, ., ll -,Tr- C875-56-25 sp, en piel. niarvt -Stuizi ", "la
-1 LI ". "t- I 1- T"', l, _' _- ,,_ ----', %i " i 1-" l-'r 11' -1 t'-'__' _"
1. H_' 51_" r _1_ "_ "'.--. ", 11 1 1 ', ll =_, l-, I RE'FRIGERALIORES
I m- tI 1! T I '. I 11til. ,1-1l ItI-1 I- I ,i,---, -1-1-111 "
.00-lo nkit 40-6.: 1FT3jt1RrR1 m___'! -- ,T 11., r Nacional", ville","s : ,,9, C qul11 -1, .- -- IMVMLFS A PI-IM & CONS.
_ .7l,,' ,,% t' '
,
itf 1-1- i-71-11 1 t,, truidoi con maderas I' na a Terdente Rey: A-9915.
,; -1. 11-6 5 ;Ij mas FsP. '1. '. ".w ntm -' I -- l ,'_'," t_ ,_ FORD I 'I) 3 3 __% 1 -- R .t ", iSIN ENTRADA!
- 1, , _11'1 ,1 11 sz SOVEDAS Y PANTEGNES ', ,-,, ,- ,7 , '_, t, -11-1, -1-t- -I -,,-r, C-111H.,,7-2 Ot,
11 11 It.1- -, I~ I it ",I N"lil -'_ 7,.r"_ I- - ----- Was exclusivos y elegantees. Re. ,,,,,,,,, _, ,,,, ,,,,, h- -- 11___1___1-_ I PN- __ ,,,, I! t, .1 1 1 l, ll G.'.1 Uy ,,,, .,-- --- ,,,,,,, 4, 4" -, ,; tr"".
T11- -- 1 1-1- 1 ,_ -'r ,11 l ", frif
VIDRIERA QUINCALLA I---- JC- - - __ _, i Teradores y Radios Westing- 1,- -r- ,,,, ,,, t
N", ". 4. TIn ,-,l, m C1.1.1 ,.I'll, lt j r, : 11 -- er', -11 1;_,4 -, ,
1 xv, -t ,,, 4 1 - ,t, 1 p-,"t, 1-5 ., ,l- I ,, r, -- --MG. MIARF24TA Y CUATRO ARO )LL R.A ) 1.';.IID.L[ F )4 -, M l

VEINTAS VENTAS D)INERO.-HWOTEOA IENSE#AZS_ ENSERA7A At LUULFRES A L Q ILE S A L 1UI LER
______ -a Oa O T IO .4 ---A _6w--- J*5T-6-a0S0 0 ,4000*00 0000000 OB 00*0*0 VAIO "_ _AR 1R OTZ(A, NO ENRo 0000000000007 ACDE10 __0 00*2TW T0 9 PXTM075 12 kATR
__ 0 0 _ - - - - - 1 *. _ - _ I
. *00 0." ._. ,- 0_,_ .IA AH0 L A N 00R l - .I A.01 - $0A tI rA tA041 r- AC0 0
t',oo00 0~~ 1-1,5 1 1.11 l ~ I11 11' 'I" ,. z 0S'E A I I ) R,1f) N 'A U N I I. ., "1 .';'1- .i ,''
00000*0* 0*0000 000* 00*000 I_"00-0--0*0" ." '- ,I
II 1 I*- 1 . 0. 001 ., .A,- i. I 00---0- A I 1 _11 .,- '1- . I ,,*0 0 % - 1
111 00I0,- I0-0000.,,,,,0,J, 1AI1L R r ".~0 0 I .1.010."" : .,. i. I -I7l- .,I - .0000_ 00 pra I0 do ,o e 0000000 ,,0t. 000*000 0 I_* 000l,.000 .
'Iro Ao do ad .100 ,;Ite 00001 01.00 ,ot:oooo -100-0 ;' "I W "-" -""'-"' 1 'SEI-I ,
Ili oa 0000000*0 _._ _ _ __, _-._ 11 IA.- i '' M P 1,W A r 11 r-
__ __ __ .00000 -,0000* 000 0*0*0* r ,,"",i, it" ., 1 A E A I A 1A 1 I I-


_______ It1 _!_ __ __ "00 11-, ,-l
000 00* _, 00 I00 ,0 000 0000000, 0000*00*000, = 7 ;, tI ,;lT I = 1- ~ - .
000000000 -t0 .-,:0,4000_., 0*0, -- Z N 14. ,. .1,F -1- 1-111-1 0 __ ._ ._ -____ :


0l Ln 000 00 00.* .2-,. 00. __:"oo ,~ to- Io ., "1oT,.oo 1- ,1 A 7 _oTd00:0 000 -0 .1 -,0*'., A0-~
"I_1*_ 1 "1111-1aoooon.00 00, -oO d$300 _-_020 ACADEMIA 00RO 'hE R, '"_________ ___ I~___.I-- -_-I0 0 I. 0 -00 0 0 IO loo oa do 00-0 00 - I 1 1 ' I - 1 A A 1 . M
000 00000* MALM 0*000000 -10, tC'so' 0101 0., i .,I _,".I" ".i,- :, MDECA AJN -o-F -~D oA1A mob1 oy0ootooopoo I0 00t II 4.,Il --tia 0e, 1 0ol ot nr I i_ I, .I''
000000*00.000000 .00 f00 E v) A ._I', H ) I, l 1 .I, - .- .- ".
________ ________ ________ _______ _l 0000 .01 00, doIo-o0 4 CI_____~0o 000
VI- o A AUTibles TICA O O O O OOnYa, Male 1crras FIqo -; I-- I IA ,1 RAC.A _P,' ., -,.,I.1I~ i l- A 1.
, A 0 I O E E ,00 .I. 1 ; - - 10 -I 1 1- -11 0_ fI
Im eme be fT- 'i00I00*0000" .",_ I T I" .",00 ,,, - I. A I,0 o -.o: 'o,.A.O.ooooo1%- 00*, Ili
0* 0. 00 00 00 00 0 00~cad 00 0 0 0 I0000- !
Uo~ 0000000 000 _00*110 ---'. -'0.0* 0000 .,. -,., ---__
00'," 00. -i,0*0 11 _ -_ _ __l* _ _ _ __._- ,- "- rA T ME T : ANT
000*0 0000*0ran .s oort.d00y 00*- ,,t-at1-ot-oni ,I i00, 000 0- -0 0 -00--0000000000 -It",0000


000*1*0 -111 - 1. -11. . -_--__-." I ___ _____ __---- _____ i t. I ,2hbis-to i~t, .
000000 oo oo*'- "oo~ ,0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00- 00 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 00 000 0. I* 0 00 0 00 *0 -00*00000 0Y-m a l a0 83e*. aA o I 0.1.1 I -00-0-0*- 1 '7 'A I00' -- e ci0 va c ., ,,,,,, ,
C- 0000000*0A' II I -1 0000 0t I00 000000000 A 10000 *000000*00000 "Rs00*000lo lr F ridlz -91 21
I0* -00 *0 0 0 *1 ,I .0_ Z .7 I!0 .--- --00000-00 **000-0*00.00000,0000*0000 000000 0.0
0.0*000 1-00,00Zl-0110
00-0- .CL!AES 000 00000 0000 00 I1o
0.00'" 00o 11 ",, 0'01- 0 0 .00 00-0 1 IO E -0l~T _25 "I"_~ I00 __00**00 000 -000 __I______________ci~- PA TA E TO G AN
-,,RIE-I 1 IOT ) 79o~ 0*.EW I -10ooIot I50 i' 0, 0*04*'o .-.00j
0*00*000lo.0.*0*00.0000 000TIjl, -., 0000000*0700I", c ," 1 I. O TA O F F A OS' *'
10 ,r0 'I- 1 , _ _ -- _ 000*0004* -0 .I,-_____ '._ _,r.- ay. torgez5I I -"
,,', ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 00,I III -- 1 .000000*000,*00!_~7 ,, ,,*._- I rl I1 i,1:1, ,',.I
2 .s 1O*0OON 0000 -0*0-0 0 PLo.lJ I ooooT.6A 11P* 21 ,, -. .
" do m.-n doC' 00*00 0 52 1ra' sr 0 ACADEMIA 00"'A.I0- 00PARA LAS00 0AM0A0S0,0t_00-0*00*0 000000000-0,0-*0*A0*00Id
_1od ,Y Ic _Ir_ _; ._"-dL i;,,.1,ro - -1. W ao 1 --. 000 i06- 0000 Y IIU A R- 00I II000.0000*0 -1 -0o 0 0 0* 0o -00000 0 0 -140 0**o
0.000 ." It000 00000 0.0 .'00*0 000 00 # oo' : 0242" ,_,
00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 I000 0- -- I003 -ooo 1-1. 0p00-0I00000P .f .00* '10.000 000000 0
-- I ,Z -- 11 -- -_ I ____j_!__,__________________" -- -,. I. %01
0 0 2 3,- %00 .010 ; 0 0. ,% '- I I 0*0 t.0 0.00 oo o Ioo o o.AI 00000. 0* I.
j3. 1VI 1-1-45. 0311 I___________ A0000 1I1 .1 17 N1= PPAI. A A :,,, 1 .0000000*00 VF AN" i0000.00 I00 I0000 *0 ,, Ooo00*000. t-* %00100000000-
00 0 0 00 0 0 0 o,0 0*00* 11 000000* 000 'ftI "jlj~l 00 .000* 00 .I ,o- ~ -_ :I o ,,o7LtoI.*lQ A. -) %'.
*0-y il0, 1 1 ., --' 0000-000000000 --0 00 0 0* 0 0 0A 00. -0" .1- .iso 00o- -.-0 00 -0-*
I'll 00 d 0 C-, 1-- I 0 :* 00400040 ,Al. I. _ i 1 II I -. ,-" ,, I*-- I
II-I-.112 ~ ~ ~ ~ ~ 0 I--- ,,-4- : '-:- A 1N S 0- ijt: -,oab 20 Vobo l ,rij "20 ,I0* 1 1 - '

1 00. I 00 04000.0*0,.1 00 00 00 01 -. o0 oo 0100- d 001 0000 00 --0 0000 0000-00 ., 0,0: '.-, z,-. !, t 000 0* o0 0
vi -*C00I,,-00:II 'II .00 0000 0*, I ." "0 0000 0%' ',!0*0 -000 1.0' _0 000 0 I11 -o~ 0.000 00*0000*0000 00*00t1 I*I) -" ,00*0 000*0* t000* -oOo OOoO*0o.
000. 0000 0 00,00.0 000 0 00. *00 *0 I in I000 -_0 I I0 0 0 00000 0 000, 00* 0000 - -I 0*0-A'I00020 It "'.I
I ,- - ,, ,- T -8 IAVI- ocoaloo 1)0000 00 0I 00*00 11 00 00.00-"0. .I , I ,_ ," 0000. _0* 0000- -000000*0*0000000000* --.-*00.
0000, I -, a. Tas 0 -o 00 -- I0 1 .,-A _- 0000L400t 101000 VEDAD I 000_000-0,0.*0000, %11.1_1- - 0000 I000* 0*0 000 000 1
__ __ __ __ 0000 to Algr 0*00II - __- -- - 0000:00 , ,. I- ,. .1.,. I -. I --0_
0000*0000*000 I0:000*0 (AK~tv otad (_I~ *00 (;I 0000 0.0*0 00_ 0.002_.00 Co o2 1,74 ooio 20y25I 0*00 -0)0.0000,0000"00I*0*00* ,iiIA. -0.0 00000i, I,00 o. f "-s T .0 000 01I, 000 ,au a :0 'OEL CA AD *0, 000 ____ --__ .____ tI__ -- -.
x0,,* 1 IiI I I 1 1 : ,,' I- , _ ; - I" 30 1 2 1 100 0 0 0.11, I 1
0 .,00, 0. 0*0 __ _ __ _ 00 P!00 I* 00* I00 l* 0040000 [,, ,". ,:, 1B J ," 7'4 T'" 1:" itO000000 -0** (5," ,_II 11 0 I- I.". I" 1044
00*0000 *0000.0* 0,*0 -"" 00100 00 , ,NE I N 0A *0000* ~ ooo0000 I,00. 00:*.0 r 201. 00000 00000,00*;I.I 00000 ,-000000000 K-_oP~to 00 *0* 00 00000 I00 ,00000000000t00 000000*0,
20 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 000 0000 A*0 000001,1 ,o .o 000 -00000*0000 000 ,, 00*040000000000000 0.000000 ~ o 0* 0*0
,00000*00000 00*00 110* I00000 0000 ,_ _ r,, 00t0:000 -, .I. --_
*0V- 2- 0. 00000 I. *00 0000*- I, Oo*L, 00-0000 0 00000* 00 ,0 ,~~T~ ,0O'I' 00_. I I : C m r la *o00o I-O : .oo I .ooo0**00 00- ,,it-Too0 0000 'I "' . 1
000.0 -AE ,, EMACCI1I0 00004-000 00*0 -0*00 0*0 4*I00. I" -", ,,.!
It'0000** :0 0 -,0*00*0 0 0000000.0 .00000000000000 0000 000.o I00.oOao 'oo
0*00 00*000 0000-.0*0 00000000 I0 I*0 0*000000000 I_ _ I004000*0000*00*000000*0."*.000000 -- I
0.00*00 0.00-**. ,000010 ACA EMI 00000*0**00000*0* 00,,000 (0 I o0 00 I0 00000 -*,00**')OOIt 00. 0000000 0000000 00 ---.1 I,, ; 1 00 ____.__ 0I" t0 II0*100I0I0000000, 00000-0-.0.000-0*.00 00 .--* .*
0000 000 00.00.% 00*. 1'_- I0.00000 - .,22 HA1. 0530 *000o000oo00o1o*00*00-000.0 0*00*0.0.00000 SiE S
_V _000*000000 0*00000000.0000000*0000000000*o4-,0 00,000000 Id ""' -,f_.o,, ,,froI- oy4" '-' '-AC---;-i
0000 OL 00000 O, 00000000 000000 0* 000000000*0.00*00.to000 000000*0*0i :4f00*0*0400GA 0a (0P0S'0. 00, .d-d-o *'. 1- 11I I --1- I0 10_. -1- 00 0 0 0 I00 13 ( o~,- ,.I. 1t 1. -- - - ,d, ,
0.s "I0 *00*- 00-- *-- iI tU ,-,- - -IER 0000. 00*0000 -00** 0000 -,ll 100*0 ". '40 - -00. --,.; % O*CT04E I*0000 0000* 0000*00 0,00 0.00 ,00 -*00**0 .**0000 000000 ,.00000*00000 *0% I T A L Q UT L
0.00400 10*0* "000 aft"C t 00000 00,0-t ,""-~~~~~ ~ ~ ~ 00000,0 -1. 4 A "II tttto\ i J


0,0", 000000 -0**00000 00.o!: .00*000-0 0000 0000 0000 04 SID,0 0AM 00000 I ITO000020EG OSA I iHUESPE0000.00E0 oo 0 '%,,'" 3-141 1 rIt.- I'll 00 !00000 *0 000000 E"0* ,00 000 I0 l:,000; ,,, I. .r 000 .00 00,* 0000 SE II. tE A-000000000000-000*00 00.0000 IW. *00* 40.0 0*.
0 00.000 000* 0*o0 Ooo0*o* oaooo Too Iooo*0 -_00,_1 *I -, 7* z00 1--1"" '.1 ,], 1)00000 '00000* ,0 oo000.'~d

_ _ 7 030150000_ _=0 0011 0000 0.00 00000000000 00000 0 ,,, 0 0.~j .0 00000 oooo.- At0*
AF 00*ORS .,__ 0LPA00 __ -0000*0 ,ooo .1 Irm c -- P . 0000*00000000000*00*000000.000 ___.___ _w
0000.,0000000 o 0 I. t00 I 00 0 0 0 00 0 b-o I.o* U1itV 1r. LA : _-'000 4 L *1 0 3 .' 00004004 0000000 0000. 0o oo o O 0*00 00I000-' 11' 'I -
000. ~ ~ 000 I00 00 -0 0 .0000 00000000 *0**0 00 0 0 0 00 0 0 0 0 I0 0 Iooooo 00,*00 I II - -uT00-.000#.4000-,.
.- I.~~~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ I00*00_0,, C, ,0000I.0-000*0*.40000000-. .- . -, I ,, t : ,: I 11. 51 I N A ON AB I A
00n0 0000 00 _00. I,* 00 000000 *00000000 00* 00 0000 00- ;L I : X I 1.
,0000 I0400-0 i ,, 000*. 0 00000.000000 0* oEo0000000*0000
11 JET- VA IO 00 I,, 00_; 0000 ,,0 0.0 000* 00 ooo0 0*00 .000 00 t000 0* 0 .00 -0 -00: *00 00 0 -. 11 I 1-1-**0
000*I000I000* 1%-. 01.55 *000000*00*0*0 a o,*.olp -t 00I00*0000 - -40. 7'00* 000 0,0*0 ,0000 -0000000 00'0000o0F *00 *00 ,4*o000*00Sit 0*000,, 0_00000 -* 1 -i~, e !a c rs tu l I .- ,', --0 I.**0.00 A'" I00,,: 'j .T
,,A1-14- A,: ,E A W -10000000*0 I'- A *0 0 .0 4 0 --OS A A A IEtO 011 -.I s
0*00000000-000*000,0* 0*I00000,,a,.00000*000*0000* 0, i I- 1,, IAtI A 00. r:' ',I Ia ll NIALS 1,*00.0*-000.*0-I000000%0*-001 - 00N -- a _" -_ I-0'70*00*00000*01IA0*%- ." ll__0**000010*,00a00 000000000000000000000~ 0000
I0 _- I*000 ,ooO 0. 0*00* 000 oooao.*oooo 000000000000 000) 00000040 00000*0 F P E T D LS I -% -- I- _11 ;! .
____ -_I_____,_"____-r 00** ,*00,,0,0000000 I000*0.00*0000III
o~~oO0, Alo000 400* 00*0* _ ""a.000* 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0000 0 0000 0 0 0 000 0 00 0 0 0 0
*000000~~~~~~ 000 000400000 _0 000000 0i0.00
___ ___ ___ _, 25 55 000 Ploonoooo -0*0007d I. ,00,=* 11
0*0000*0*~~~~~~ 000 -*0000 000000000 0000 C, _._O0 "-0.o0 000*
jg~ 0 A 4~o tedoo00 o~sI.0tido ogo *00*000 000*00000000000,
ARE P O L T OUJ 00 0 0 0 0 0 00 0 * 0 0 0*00*0*00*0000*0*00*0000za 24 sq i a N u- 1 -1 ''- , ,
000000. 0000v- 00000 ri 0*00*. C D M A R BIA e-- ,,- AIA:11 At-.oeto
O-~*00000000 0000 -0-.I-0,, --*0-00L*r0ola**ente ., 0lan00eta 1'0, -",_I______________._,_t00,l ,,,-,- 2.o, 4,*0oo00~ *00000**00 Tl -55,.0*o vCDM 1*01400 000O10 I000 000*0000"0*.I0000-0*00000I**0000._".0*
__ __ __ __ __ __ __,_ __ __ ____ I54-" "". pot I10 -00 0000 00000*0.'." I .-'' d.' ". -3
0000 00* 00 Ooo0**-.0_.0*0-0_0
ooa~* 0000. 00000 00000.00000.000 REASO A.EAS 00* ~#OP 100* po dlu 0000000

0 000*-0 ______d, ,.0* V 0 0jj ooI~l o .- 00 00l *0000, 00 M "I&________ It0-0000*00.000a0ahne n- 000 .0 000000 *0 -*0I
CAPASDEACIJA ___ __afIRAMAR 00
_.~000000 _. _000** I*.o* 00 d, ,_,. *0 000 -00*0 l,050 ,4 *00-00 0*00 0.-I',p ~l' c nrio ,3 X '4 1A .A
Sos ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ fl" ,"IAs po00 !00000 -I 000o 00Wi -000000 oo *O -0 o-o.o0 ____ 00*00 *00 00*000 00 do OEdOY.Iti %I' -,-Ipc~t a t1 -d.-D I6- 7,*rdm to,*e 30 OOO* a*0 0.000 000001 000*0000*0- 8 AAT0E N 00''';,, ._1' II I_ l
I40000** 000* IE55N 15 FA ILA $52 -AAI "'I' d,; 0
ploocloaoten V do,0o 'adO 0 '0Cara,*' 000* 0. 00.00 000000 00000 0000000000040, 0000 0 *0it0 0000000070
t51e. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ K~o~ 1A "-lroc Copoo dogoo Sobr 30000 tool. -n.* do.:= --, ,7,_ ".,o *~o oo0 0 000000*0000 0 004 0*00 0000.00 Ms00S0tSTO lin od Ca 00000I00* -. 00*0000*0**0*0*** ,_I .,St T,,,,_.I0 0.00000C, 0*000000000*.R)IT)C,, tr -4 ll"
119 ~ d d,,oer yin Colon AA__l 0100 .10P00003 A00*00 io- 00.00*0 00*.* *0 000 0*400 20*0000 ,.,.
7-*or taooolodot 3000td 30 -2001, 0100*I. 00 -0*:,~ -0 A,000*0 00 ti -OOI' - O0*o V
Veda00 Vendo*0 cabll 2" 11 A A D GA IA ', ,, ,iA ADMA PT A "t,' --od.- --IU w-'
ooolor) Aootcod oownro Bann. 'I,0000 0*00?0* i0ouao t, -SE_,WI. 1 l t,. ~l ," irl .,,,IA.v l_ ii .Ild s
Ci n 7 01crls, -u' Angeeos 55 SIG: onta I3 ap~xfmoo t 0000000 ;40t 00- -0.0 .C*0 = 000*000000000*00000 *00* -00 i.00*0 00I ,- t t. F
________________________T_ Aaoom.o 1I-', 15.-1 331- -.*0 .*00000*00000 0000 -JEL ooo0o?.o-o*0oo~o o*.ooooooo Oooo I000- ____'AI___As_________ICaltiso, 23, 552,o 0eaa ,0 00 0 00 00 0 0 *0 0 0002 0*0II0000'-:" ,- I!I . -- -
-". ~ ~ ~ ~ 00000000 ,0 0 0*,,I t I -- -,"-"-, ,,, 07. I0 ,"' ;'0,i -, -2 -1 -- -0 ,022220000I0000. ,- - 0- -
~A40 UT I DA1DA MARI*NA -DMIGO I DE SEPT DE 194 PAWAREK[AV_)__0AL2UI L ER ES A L QU IL E R E ALQUILERES IA LQUIL EZS iA LQ U IL~EES SE$SOU CIAN SE OFRECEN SE 0FRFCEN


I _ _ - _ - - S E - "- - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ M O O


AOA HM
.W V: VASTA 0. A C . A ,. 1. o G A G A II (AtlAE 11 11 IA A 11 'II'l II R R1 11 I-1 111 71-_".1- It 11 9 #. ,Iw~ 1 aT~r T1 *1% ,- j44t0 1. XA V 4 k 4A4"
-44a c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -. -4 R4.4 44 Ij .,11 -." 1; %,I471 .CtM";"1;. .,,R. .".I, ,_ I, 44.4. I4 041, -." "I4 414.tI: .4
11 4 4 ~ j~~ 441 *444",44, a 44, 94 444 44_44. T4 444,"' 444,:,i 44 ,44 44. 4. _4
~~ 444.4444 ~ .0~4 4" 4. 4do ,444~ 444 I, 4 .4444444 4444444444 __ I 444444 444444 44 -- 444 444 r44 .444-4 I1144.044.44.4 A .4444 1144 A - 4_- 4-" _, 44 ,444 *4 4 -4 II' l . , ,
w n .7_11- .I.A -____ -_______ 4 444 4 44 44, 444 4 444
Ad ~ - 444 4 I 444 40M Es444444 - _x - 0W444, ,- 4*4444l 4.4.444, -4444.4_'. 44 ',, 4 4 4 4 4 4 4, 44440" 4,44444444440444444 _4 4444 4,
'*1 1 %111_ 1 _________ 444 44 44 444. ,44, ,44444 4.4 44- 2
-. . -AX .%4PA-- .f.A., - --- 144 '- ,,1 0A, ,- .-444 44i' 44444441 .0I4.44444 .A,) -1 Il ," .


444444 1,44 44 4444.%41444; A A A I U K44.4IA M A444, 44, A 7 40 I44 " , " : : "'
Wi AiZ~~~i~kW11k040440444444 444444444444 F- -,4k 0444444 04-44 I444 11 1 4-44--4444.44 i, "I ;: ,, -','- l","
I I- . I. 1 -4 I -444.4 ,4444 _ I4 I4 L,44,4 444,4 ,, 44-M 4- do I veI.1
I 1 4 A 40 ,,, 4444 44 44-4 44-A ~ t A l I - - ' I - I 1 7 1 I l tt ., ,, r "-
M 'o R4.44 -44440. 'l- 3447- -

4.-4 .4 I-I 1 I II4I44 , -444444 -444444 444, 4,,i

I' -, 444444 V44.4 444 I4~4 -4 r. - _444,44 sE, ". - I

I, Z.444.4 -~ I4~IT44 _.I4 S -- 4-44444444,-_ 44444-4.444444444-_,. "I., I,4 l ., ,~4 I -4 4 __ ___ __________________444F- 1 11 -. . -''* ,'' : :,, -. I -444 I4~ 4 1 ,44 4 44444 44444404-4,14-4,4.4 4


_u I,444 4,- ,; .1. = %4,44 V. -, _444_ 84C I5A . - "Al m 44 "444444 i ;44 44,4'.

"o004Mn i n Ulr 4 d.04 - --4,-, 4 4R 1. l'-A -44 (4 ) - .- I~~- "I 44,14-,1 11 1 I t
4 V . I _'j 1 ,I: d444444 .4-444 44 44.404.44 4411 444404 444444.4444. '' II 1I. l I A I -' -4.44 44 4 .4 4 44044444 44444 44444 44 ", 4 44 t4 444 ,,, ," ,,

- -44444 444 44444 ,44444 44::7%4-.4t;-44444A044.444-4444444444; 44444"4444444 - 4444,4.444_.,.; i;.% --404.444.-- _-_ ___ __ _______.____ .___ -_______-_ ____A_____ __ ~~~W ~ "''." "t ,. ~~ -' 4 4


4444 044. I4444 4- ,- -- ",_ __ _ 4,,= W4___- -.44_. . (1 74 I I, I

IV&thI *4 4-4 I -4 4 4 4 4 f. 4A.044 44 444t4 4 R14 44 I. 444 04 4 4 .4 4 4 4 4 40 444 4 4 -: - A- 4A- -. l "43 4 44 4 4 4 ih -w -4
44 4.44 444 oo44444 -40 -44 I444 444344 34j :4


$3 ,, 4441444d44 t444 344444U 1444 .4444 .444~4 "44~, -4 *'44444444.44.4 It 44444 4444 ,~4 4 4-4 4 --Iz4-44444,,- -I
444444,44,44 ~ 44 344 44~4 4 4. 444 44.4- 4 444444. 444~ 4 4. 444 44,4444. 4,444,4.4 0444444144444

444,,44_444444_,4I444444444444. I. 44 I 44444 .- 44444 444.444.4 -. ,uli o c-l~
___ _'~ 44444'4'. ", 44 444'. 4 1,44 1 -% ,t.4 '' 4. 44'--4- ', - - 44 44,4444 4.4444 44444 , .,: 444. 444 04 4 4 4 4 44444444441444444444*444044.4440444
4.4444444 04,44 44 44 4 4.444 -4 A r4 3 4444. 4444 .44 4 I 444 'l -44 I4 -444 I44444 11-4' ItI .A 1 '1 1 4


44444 ,- 44444'4 04 44 r. ,~ I I. I34 4 e I44, : 1~r k, 4 4 4,4t'44., '4 ., 4 44 44 4.4 All 44 4 4 4 4
444_44.I- .I4 ',-4.'.4-4,4 443 1444A444 -' L, 'i44 : 4
4 4 4444 I444 .,k 44 4.4444 14 4-_4 44440 ,4444444 _4.4444 44 444 4444:44444 I444.444* 4.

4444.444 444444,44444 4, ,_ 44 4 4. ,"' : ,.
Is-44444.4 44444 I_ _: Ie "" -4404 .444 ,44 4 ~, -~ 444- -44 ~ 44044.444*44 -. 44444444 4 -444 .,444 4444,4 ,,, I1
44, 44444.4, 4 Z 4444 4444444 -4 444, 4044444444.: t_ _, 1 - _7 t _.' ",,, 1 I
4- -4 -44444444 p41 85 3O S4 49 I I "' I -1 4 444444I441"4 '" *,,' ", 44 444 .] H 44 44,4 1-1- 444 ,4-44,4.44. 444,. 4 0 1 3 i 4i 4 4 1 I
4444 4444440 4.44 4-4 444 I I44 44. .444,.444.-- -4-, "~4 .444 ,4 -44444 04,t 4 . 1-1 .~ 4 i.4 44 -:__ 4
44 1 1 11 4"444444 It44444444 44 " 4444 444 4.44 .4 4 '4444444444. 44. I 1.1 .444 "I 4 1- 1I t 44-4 44444 4 .' 4
44.44444.AL MAR 4444444 ,-11 44 444.- 444.I~t- 44, 44SA 444A ,444 4444 44444 I444 4. . 4440 4 44444 441I 4.444

0 tt t 4I44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 r 4 4.44 " 444 4 R4 444 -444 . r4444 ,. b44 44*4 3444 do 4444. I ,., ,
~ ~ ~ ~ 4 4 40 4444. 44 44_ - 1 , - I _ 1 1 :. , ,: -i
-- 4. -4444.4 -44441 444,I444,' = =44444 444.444 44 444 .44.L44 %4 .I 4'4' 4" 44 444444 4
I I T r44-.4 .I '044-4- 44-. 44 4-44 44444I -4.44444 043444444 44I I4444~ o do ,t I ,


,, 1_1444 4 4 y4 4,4 ,,,, __ - : 44- I4.4I444444-_ .4--- 4.44 4 4 4 4 11 ,_ I 4444l 4I4!_ 4- I44444444444 4 -44 -4444404444444444444
'II m ." !S E C E PT N 4S PS4C4 ,!7 o 4 - """4444.444-4!4_4_ 1_ 44-4444--4- --4.44 ,, ,,I ,, , "
~~ -44 4-4 _-4 .,444 ,_. -13* A-4 44 4- 4444 4.44 4444444444 'll 444444 444 44404 I44444.4.4I44 44.4I4, I4* 444 4-44 -444

_4- 444 44raa all~ 4.4. del444 4-4444444444 ,As 4444 Z.44,4
.444 rl ,44"~ ~i.L~ 4444 ___ ___ __ 44 1 14.4444.
44444444444~~~ #0444 t440.44444.43444 _--4-4 ;i44;14444. 4 _4444 44. _44 OFWC S .,*0A )t,,43t"44~ltl
.444-.404 '*44 :44 4444 44440 4 4 : 44 4 44. 4444 444 4 I4 ,__ .44 4444444 -4444414444444, 4.
444_ 444444 -4~ Z 4 4 4 4 4 4 s"-444 -1, xW -44 44 o, & n ep~dd traa _.- ,." 1 1 - -4444444444 1-1144 144-444 I 4~4444 .1 .444444.4444
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 4.u4,4 144444Paa caeerar st u ;444% w -VF 44Pr I, 4 -a ; ," .1-11 1 --4444044*404- 4 l ".1 'Ill 4 Q444444 14 50.11)3.
4444 _,A I444444 44 0*44444444. -04444444 it. 44 4444444444 4444,44" 444444444 444.4444k4- .444-I"444-4At4,4 % I444 !4 I4I24,114441


l ; "4444 -4, T -. 4 I .4 t4. I4I4" I I -T,. ,4-, ,7 -0 4,4444444. 4444

17 4, -.1-4 f"- I,,t -4t444 "I ad a 4444444444 4rsa aca4 4444 p- - .I ,o" ',rc


,, 4- I ____________________4444444444M 1 I d~"iiII~t o t,4 V ;,4444 I & 4 4 4 4 4 -r 3 -4 f'. t14444C ,A A -f I iBAJo
"rjt1A. r1Q Rwa *TR .%I!" I, At"#. 44#4IPI- 4 444 ,44444 4 -444I It 4- 4 444 -44443144.44 xtIyV 314481, d 1. 1,tp
-ltt 444444,44444444.44* -A44444 .4in 134 I0448 44iIV" I'I"T 44 4-4 444 444444 04444444444 y444444 4440440 44,444,444

R ,4 lo,-4 4- 4 7 --it14 liti-4-4- 1- '.4 I -.1 ", ,
.,l.ctpIl q,."4 :,tR4- If- f .T V,, :oe 1 44 brt~ ,_.~ wTAb w~t1" ,=- ,- ., t -- I11-,IAI,31' -


-AIN ouRNT EI Irn DE ui MARINA mramsSM~t 1 D
DEMUFSTBiAN TECNCSUB&VDE EE. LU. LA BONDAI E Z(AEL REPORTAJE ESPECIL DE L11 SEMA4NA


Pa 4, M aQ ., a6 q, ,,A<
A 'I 1 A,,,,
'A, ~ Iti 1. -A 1AW0,,X ,

cA I S 6, t,
I~lIAAAI AAA I.r', !rk~ ,, fi-llt A,' L IAAAAIA pr ije t r

Al ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j A,,,,, 1. ItAl~,f,,l,,,,n A~, -"A-r- ~Al~A,'l~, ,All~l AIASIII~lIS AI kIA AIA AA~i,. kAA~nAI ,,,,,,.,l, A' dc ACA, Do"', kk Q'rvd AtsttinA d, I. tApas ,pkA AAAlf. l.n,,'IlA a
6.ttc extinpd l.lkk~ Vlfedp,,l.cA,,iA6e, AAAIn ,, AAl,,,,,. AlWppA,,AA
0AOf> A,,~c, 1'AcA, dAld ,. n,,,Ad i,>, ',AadAk SAI,,,,, .dlfAIAiAA'lm' ,, n s . . bnm.,la n h p $ s
A l ~ ,,,,,,,,,, 611 1k 1,, ,. i,,, a A, ,,,,k lA~l~,A 1, l,,,,,, ,, ,~,- AIhAA ,,l, AA A, Ak. ,tl A A ~ h,. MA. ,,, ~ ,.A V., #-A.$,8A.A I diI. vitl
IA,,,,, cll,,,,,. a td .AAd A .IA A A d, I A~ ~ ,, d A n ~ A A A, A A A AA
I), V, ,, I n i , I~~l. td~~A J I I I,,AA p~ 1 AIA lS I AA4 0 8 A
0,1,,,,D~~dAIAAA,,IAA 6~ ~nAI 'IAAIAAA ~l ,~lkl Ad'AAAAI AxA,,loA c Il dAAlllIA1MII ~ ~AAAI>IAA 1110A~o~~-1AA,,,IIIAIIAA6IA5AA,,A. I AAl AAA y I",s] An',,,lAld~ ,,ll, 1 A l A~A,6AIA AAA~AAAdIAA1,II IAIAAA,, A1IA AAAAAAAA ~ AAA~enklAnl
A mi'd'. ~ AIAIAAA 1A ~~lA~ .,k ,A'IAAAII, lnAgAAp'IdAAA ,~AIAA IOIAYAAIAAA, I ~ oIldlAAI~,ln, IdIcI.,~AAAASA
Al~l ~cA -~ AAAAIIAAA, 1A .111 AA l A~A l~lAAAAI A~~lAA l1I,,AAl, I-l IA AAAAI ~k2t" All uSlkl.nc


All ~ A A ~ A6. 'l ~ AllAI AAIA ACI AIAA,'kk,,A, Il l~l AAAI'A IAA h~ Il SA~l AAIM IAAI Ad,,A iAA AlAAI AA~ A~lAA~,All, IIAIAIAAAA,,, AI AIAA APA SAA AAA ,,li,,n4,I~lA.AAA6Al~l~A~lIAA~lAA AAA~k AAIIAAAc1AAAII AA AAA.l,*.A'A,,,hfA'l I~flIAA AAIA.A AA AAAAA~A~dIA AAA, IA'~l IAIAIAIAA6,AAA AAIIAAIAII V~A.,lA.6,IA,,,A,,A,,,,ln ['AAA1,SS IAAIA AAAAAIAA 1 AAAAAIl cAIAA,,,nkA6 p4.
cAAAIA 1AA1AAA cA l .1 IAA, AdAA'I IA AlI~l ~ ,1,, AAAA' AIA A'I I AA .,I ll, ,A- l~lll~l AllA~ld- yl ftA 'I ,duA Acp 'A -l, A AA-A A AA A A iA AAIA A A IA A A A A ,A A, ~ 66 Il A n A, 6 6 . eI,
AA A A AAAuAIiA A.ItA A IIA,, I A, A A ,~l, AA'~ A AlAAA8S S
"t e- AAAAAA AAAAIAAAIAA I'VASAA
VlIAALAIIAAIAS AAl,,AAAAAAAII ~ A,,AA~A,
A .A A AAI A ''- 1 l-.- Au- l A A l ,IAl l'> l A s llls AS A~ llSIAA #I~~S S
AAIAA~s~lA sIA AIS ll AAI AA~sAAAAAIIAAAA, AAIAIAIA AAA A11 IAAAAAAIIIA1A AAIAIIIAAI1IASIAIAt IAAdAi"A IIAA Sp'A,,,1 AASIAIsA IAAAIAolAAI'AA AAllAA- TlA AAAslAIAlIlfllAl'llsklkdk~Q~
111A I A A- A A A -l A A A A IAII I A l A P s ~ l ~ l,, I~ AA~ -A A A A I A A S A A A I ~ A ~ l ~ l A ~ ~ l A ,- doAI'u eA I d oIA I A 5 A A A I I n t I5 5I M I I,' #I, AAAAA,0AIAA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f AA.- lAA ~~ OrAAIIAAIIAIA enAAA oil.AA,'A pIAAIIII dAfx t~~~IAA A A~,,Al A p'll~~~~~~~~~~~n A A~~- u AA AI A A A A A ,j uA A A A A I A A ~l I 5 I II A I I A A A l n l A n I m & ,
lIII A 1 1--I A I- A I~ A A A 5 A I A III I A A 'A ~ ~ Al ,A A ~ ll ~~ ll, A -- A I A A ~ A A AIAI A A A IIA A ll ,,, -lI A A I I A A A A A A ~ AIA A l~i IIA A~lI P A A A -I I A-A, A III A I A A I 5I IAA atA al A "'ecti lV ,,,Y
A IAAA A IAA-A AAAll,' A .l1, AAA-A I, AA lsIA ~ l AdA- A l IA A,' A d A A, AAPIAAAI A'11> AI IA w ,IA 'AIIDA, It kAd c AA AnRaw Alcy I- IA A A IA A 0 AIL -A~ 'Ad A~l ,'A ,AII II AAA~ 1AllAAA AIA AAA A'A AAAA llI sAA ,,AA AAI AIA AIAA cl cA'-AAIIA~ IA ,,IA ~ nl~.Ivd lAo,,! A5ALAII~~~~~~ rl eA-A 'A1I AAA it 11'AA llc-AAAAIIIAs A PAar U>A dI AlIAA.IAIII- lll~~Ilb5~t~n,5
A~~~~~~~llA.~~~~~~~~~~~ IA-- A-A.'~IAA-AAAA -l, II,-AIA .'- ~AIAALAAAAA I.I~ AAIAAA.kA AAAA 1-~ IlllAdlifn,ren],all-l
,cAA A A~ A lA A A -- IA-A AIIA l-'A, IA ll~lA l~lA ~ A A A A--A~ A AII A A A A IIA, A A,, AAA- I~ A'AA ~ Al~lA~lliIIAAprim er., IA-AAIIAAnlAA AIIYAIIAA AAA ~ dkk lAenlI.A ,,llA x4. #
A Aill A I A- AAI A I, IAA lIA AIA A I, oII arie,A p~ ad s Ac elAA, SAIAA ts,
Al ~ ll d, l IAl~l~l 1 111 Ad l AAIIono AlI pa ASent y A iA0 Il ir ;
A-Al~a s-i l- iAAIAsAAAlAl lllllllI s- ~sll~k ~5A.A n.A
AAAAAA AIAAAA- >A,,< lA~ IAA AA~llib~s A. AIIAAAlA Il-- IA AIAIAI1An.1 A A: ll An11101 InAl1.SslIAI Ac clj
'A ' 'A ~ A~ l l~l Ad lll AA IAA 1 A 'A A AA A- A --AI A ~ l A ~ A 1 l 1 ,, -Al A Al-A ~ iI IA A A ,IA IAAll IIA oAA A~c Al AIIAA SI~, IA~ AdA AAIsAI AAA, A
0, A-AA -l ll1~AlA--sl AIA1 A ,A'l AAAAIIAAIIAAAIA,111 l AA Iu AASn del ,isiviSAA.IIAA5IA Mn
Ad AlA Para noAlc, AAerira, ie- jAa A
As- IAAIAIISl~lllAl A71-IA lAllD Ila AulAAIIIA L .II-,AAA I~ n,,Ia~ VS
R s, A ~ l ~ l 1 1 A A A A A APa co1 Al IAmIIn t-I A lA A A~ IAe -A, AA AAAAl~c 6 A A A sI A I ah s , 1 as , n a'! A l~ b A' P A A I 5 ld lI A ~ A A l a A AP arAaIA A ~ ~ s A A I A I II 6 I II I A C I A I I A III A I A aII A Sp e r- 0
A lIlA Id l A AA I IA 'IA A-6IlAIAAllA 'AA'll S A l.Ac A AAA~ A~I
A A,, A C b I A O ll s s l I A A 1ll A A A A~l A A A A A I A -I A A 1 III 11I A I A ,A A A 1 A A I A ~ Al ~ A 5 lns ~ i A Il A A i,, 6 S A n A S .~ n n k s ~ n S6i6
AdP,-.A' A AI-I 1111 A''tIA Lll Anl~k SIA AqIl~l eA IAs In th firr."w- to4~ AI
h--, dcI -Ad 1,.mdo p lA~ ic6t.n

A Ca r 6' 'js Acll Al IntvAel,.f rs,' 1.
AAAA aI uzA. t 'A'AIAA A i-5~ dn dni~ ,, s e c~t ar'IA A- A A l A I lq-~~ laASA ni on AA AI de1ln In~cr .
e. -I'AA Aila 1Cna odco n de~ tni~ Ann
Ills' dA- A! N1 1itri,A cs, InA A.v iffie Aln
ma iciorA con, iSAIASA iAud,, A'1 do
Al. d. A l'AAA deAI, AA A) F. All m rs k o S i. A~~
1AAClAAA~e A 'xi na ad hAIA Inb 1AA. -. 116.1


AlAI,_ 11al n t- 16 A., r.~lsll bAA AAtipAA cadA ,'A Y a~ QAAi ii dekl Mn.

A v lsAIA6IlAAIAAAAI Aal,1.lam~s I 1,, lr~d iAA earaAII HAiaolica taIs
ill AAAA,, deI~lI AS SAA At ac, unot *X

bd De. Ad li Sn, p A. 'aca, A


,AA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ mtbe con ell A-AdA- Ad P-AAA --AAAI ~AAA~AAA
ill ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~vMntt eIIdI dlll ,~~ InA Ala d~s pag .084 ,FAAAI, AS] tr 4,,oa. 'In ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~N debtA~ 5AAvdlAA1Ad qul' A AIAAc.Aks51 Q.A.At. 08441 sslIAI-I d.akA1 I
rid' yci ff~lza1 lSinl-d s
deA1, in,,a, qAner p1lnaA,

~ ~ ~ "ea -N. d.-' s l1,]A A

r6atrid enknfcie.,, Icon dAtIn bIti 1Vi -, Is all

SIC 1,,A I rn nA.In".o S,d,s,,,AdcA. ralcpmnn t"IArsitocno porria 459li It&
dietl *Ina N:lo jA y
AS Int aA ',T
Mahcn A.cli en
-~d X. As cat7 d,, A, ns A kk
llprosenfa rnanio maR ci, d _: wasd sets piesgrept a s k Icu
A 05;aacidad Y an Dhsceu ear A n ta nec aur ASA'klnlA# Am

aot of preie do onl rerijurdar sandi e eaASA su 2610" 5"tca 6 cnegD l qs. A, lta a
NOR(IF, n c~dll tIA-lIi Au\ciA lhIc,I cl Q1 prdia A lAI y A,

0111" -~rg !.j) clo lu 'A'ta n.AniidiAAI6L 'AAAiAlI 1IAAAAAA A-Alomz cI clc lSS 'iA u P Un radio noscinal '6 .I lkn~


(All I Al Il IIIIA I DLIA~gI C~lI AAIA~cA, ~- jPLANTA ELECTRICA pa toA petnfads -perlt81 585 pk0"0! -.5IAS per ell~s j40A11A
NiI 4 gIAIjtIlRc lc SA IgrsiCjaP qAt S61'-dIl, a JOH SO EA AI-A- h~dl ZENI c. (amo IniciuA --n .10

ARG AI'5ArlA lIuA, loA mucn el,, rno rierdo q e elcs


iVaolo hey mismo en cuciqu jar Agencia NORGE! "dA--,t- &dl,1 NTH8 Asu. us d AlA 35AAS i,.i11II,4d

PA A~llA,~-A~l~lll I, AlAlto.A A Alg ,,'n0 InA ,AI- sA
5 ANOS DE GARANI
WiddI dIIA~AAkInl .laiA. qA gri ollno A
1, Co. ansl-,A -A .n6 ,A
-- - - - - - - - -- ~bnlI 1 baAAA ,,11AAsSam 1 1 AAASSlIs.6 -n1,' 01

aXHIBICIOA Y VIATA Id LA HAABANA: 11 A. CIIA .A I- A8md AeA m~t. ps aqnlwr. gtu'
LAVA UA;IS CSA RADAR AIJlPcUl 1 CAlAONAZO MUlIS1IAn LA P"A1 ALM4INInSATnA151 RhtANDIA 8101 aAtlny11 AA IN LA KA~nIAA Inecstr culnisra 5,. 531 A A R.&A,I A-,j 5.a 2ll 5.- oalo 6 7 A N., 55o, nl T0 A Ads,8 0.4- As 257 A,, vnn lnnll I 0A nSn l.d.l An.55~. I(nll iSaI nsPkAs
A, lA11 A,'2 I.4 Al_ r.n AA- RA' 7= 11, n Am sln IAl~
fRAN(IACO AIIINA "LAE1PAIVON" CASA ORTIZ2 LA 80811 SAIfO81AllInAAVI ASA SUAAL At lAUTO InRIC In lA IAIIAI6.C mI


AGRACIAS Y 5818VIC10 5808108 IN5 TOGA LA 818tIASUCA lfS5 n5AA fAAI ----- IA AE5~ dA An 1. 1 ts;1. IA-FN ESTA SYMCON:

7 masA

7 fis DARIO DE LA MARINA___AND CXVII LA HABANA. DOMINGO. I i M SEJTJEMBRE DL 1949 '7IACURNA 9 SIRE"No hay dleree,,ho a pie en ekMaleco'n suhsistaii esas barraeaU' de0C friapi o nlofn: .

Van CTUALMAD onoWp
7j fins en la Repiilica. Dias en el MundIe.


UMd L6S Continentes

-Virgen tela Car i-.Rvi intoul


-Trolley-bus. 6,,r~,p~ti (nvvdamntrdenbi de t~edM 1_ h1v. d~ v

neo no puit. k.miyi, le "dI*
delPd 1 Pt P'- 6, 1"

On ppppdp pp ippP P
11p, wip p p P re I
Ti-,Pp hp pOdp OIt~li

del huP pplpll,,p
,,PpeL pp PPl OPPPipPP
*tM d-p ,
.PPPPP A OPP:Pp' d pPPPPPi11ppPP P.~
610 PIl.P',
4-,p~ pOpo. ~ p.d pp P,

d";P p P~ PPIP

c tc I~PPdP ,,.A p.PPPPP

pA 11- Pr It a- pp,1 P0 1 pp p ppp- P
pp Pp~p ppp pP~p P.pppoPPpppp
p ,Y Op g e p- AP ,.OP., p .:P~pPp
-,~~~~ Upppppp pppqpp PPPPP Ppp~p~p
PPPP A- np jwi


Pp APP1PPP1 dp PPP P.
"PP ppPIy-PP~ PPPOP P.GpppPPPpP.PPdPpphp dp~ PP~ P
PP ~ ~ ~ ~ ~ 4 PPPn~i illP",Pp~ppPp pp PPpPbh
ppdpdpppp~ad d,.PP P


pp~~~~~~~~~~~~l ppp-p '7dis uit pp~pppp pO
*p-.p~ppppp~pp~pppp P.P ~:~PP PPP AP

~OP PPPPPPPPPP. PoPpopA 1~ pp pp p ip I p p pppi~p Gyp pp pjppjppppp, hpp pnplppid up IP P 1 Vigpn pi ppp pppp .pp IQpiiFp OI PPPPO

pppepp I.PPP Eptat h.7dp~p rrd. di. PPPPP po ~ PI p p oiopp~ppPPPPP poiip. po p o pippd poIpppvlp(i~~py u PP
Rop~pp~,poePro ap ~ pp.pSddhppopd~pppPol~P~P Ap.:pppp~~ pppppp es ppa.ph
ppb =d en i ppppp pp pp pptpp 0 earpppp~~~ppPP.~~PPP g.pppp~ pAPr,Py.Opne pppde PP PPIIPPPdi PPPPP PPPP p noP P~ PP Oi~tp PPlPIPPPPPAp 4l p CPPd.~ P~ppp p
PIP PPlpep
PP ppoppppppP~ Op pp p 1pp~pp.~p p pppillplppd~~op~pppplpp~ppqpp ppppp-ipppppppppppp-pp~p polipl pppppppppppp
diedppppp r! Waa l e A
cd i a WA f u pp a cP tppppL na t h a gr a caa c nppci tipt, h n t o s r u d n l a r a I V r epdl C o 1p O p- poP P Pt
PPPPPAn he W.PPPP M pppp'ppp.pp, :ppAoppp P~,Pp.o I:.hppPpO~,ppP PPp~PPPPPPP
pu~on'i I~.A I.~pp Oe Cpp. Pop~p dp'p f pppp. P:,p -talizay p.pi,%prmpp,. Ppe n algrgd n fer ppppplppP Pptga, y l.% hn eiP6.PPoliteodeP ppP iie ge d.a. l pippPoe t en pllpp 'f& ppii epP l r .a P. ppppppl ppon po ppsoP aaq .n Op aplptPp aPOepopPPP aj Eopgente entpp rp~i PoP'rs
4d'PPpP o PPPPO pop~, ~ pp~ppp'~ ppp pp Pp.l oo~~p~ppoppp PPPPP. PP PP P
yPP PY 5e ., p rop,'pp'pppppp lictoscon 10 pPPPPPPPPP pA PPlpop k de. d. pp.pppp e~ p. Lbray

Yp"d1p.o-rpAppopo ttipePPP- A itnp;,o pp pppltpd 12n 'ppp"top huopiOPqeptP pod.peppsap fd- d. w pd. PP, ba
p.p p ppcp d ,~p p N eP~ Vo P. It. P prp. A P O P P~ p U ppPd O PP O Pe lp P
pp OP ppp pp p~po~.ppepIop~d deO mnop Ppocil:tt PP. pplju
P ~ e RPPPTP popp, V.PP'PPPPPP. 'P PPOPPcoP.PP.P A pppPpp
let nxi,pp~ppp~p~p .pd dt Xppp ., d,~ooppdppPPPPpPPPP pPP Ppi't Id ppp p
9i pe pp "'pp.p~~ -pPP pp Iop pp pp pOPPO4o Ppp- Op P. Op ppp-pppppp P
~p. p OPP Ppppp. p d p P P'.ppp, dp 1p p 1-p d .0 1pppp PP i P P p1op p P . p pe ppy pp
E pl ppp ppp 0. p- pnpPP ey OP tppp M- -PPPPppPP PPP de
PPAo PPte d.,p A~PpP~rpP Depppp pp~p~~~u oopA ~~ pppp
oppe.p pp pppp pppp ppPP p Yo ~ p p p p p p p o p 1.d (",.A Bret.
prdpppp Pp.t Pmna ppo ppePPPPPPPPP opplO PPP.P P.P p PPP
ItAppO'pppp pp p' PP p~p ~ p od p PpPo ~p i~ d P P l P1Ai r, pm P PPPPP
AP.IAP.A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ppCsad.PPPO ppPP p pPpPPPPPP


PPttU6 wPP Op pppppP. ppp rpp
CpU. IP'PPPPPPPP POO PPPPP, ppPp
pnt ppP p p7~pO
del~p.~. y~p4P~ pppSppppppr:pp. ,,,.
pct .3 eP Icu ol. bPPPOP. it. s.16",.P PP o p ,PPPP P PP PO
pop~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~At PP Pt CPPPl- .0ppp ptppppppp PPPP PpplPppoppnt P ppPp PPoPP ,p P
0tUn- ppoPpOppp P.oouP,,Pp ppoppppu-p~ppp. ooP P~~P. Ppp
depp p~p p POPc 0, ppl p ppp 710. p .PPp p.Mop d,~i~p Iopo pdoo
ipps poJpoopp 'p o'.opI P pp O ppO pP P p p p p p Psp op P OP O P
ppdpp p op pp m op OP pppp~ rp p P er-PPP P 1 P, P Pp ppp. pppd p h. p- p h k .P o p, pp O 0 p p
Ppp?.Pp !t j r p 1,p Cpppup .p~ .pp POPiA ppppoo r!po~oP,- _pp1popp, pppppua loto PPP
Ipep ,ppppp "no10p,pppppppPPPpopPPbPOPPP
?!pPupP p p P P le p p p p~ a M o-pdpen
P p pp p P~tP~P.PP fo~p ~ ppppppppp PP p~pr~o~. PP pppp ppp Op Apppep P ppypopp
M leepp ept _-i ppppo2uO~ppP ,P PPPPPOPPPPPPPP
P.PP~op OP~pP'OP~pOP~ pp p P -p ppc POPPP p~pP~pppp~pplppPp pppp~p~ppupoppWpPI",P
a PPP P. POP, -lp A P-d teaicP- yPPIP rel lpp'cidp pp rboo-uo
d~~luCP1 PP. A plpo'po Y, ppppoOeo Pdpp.-q.popbpPjpp oqlp-PPPP PPe,&IA
pp 'p p PP PP di PPIP~ ppbpiptpo 'pi de t, dppp o t p alls~ppp depil Pl lo
de p~ss~i p bili pp dm1. op dI_ Pco Ppe- Npolpo -dpooo dp. &ilra PPjp PPPPaIPi.
poppp~~~~~~~~~~~~~~~~ppenll pp d1h.e P P 1pPP dnp lppo pappp pO ord P PP SP~~~~~~~o~ tcl-yo p op- PIt pe, da PIP-PP pdppppputm pPIPoPPPppppppTO PPP U~~~/
OP ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a P,! Alpo 4. p-h I. do1112 I.pdp d' p"'ltt "p" tepe ppppp PoP ooliaprPI s pP
%p p pp e Cn Alen .- W deP A~ d. opi bl d0 1.ppl p o pP S p uot-pp ~ o p p~ p p ~ a a
It P P.n popopo lo.P p 'P~pPppoP~o~ PPP a etP: lPPeiOPaoPPPPepoP YpPO Io pi ci p p pode pe. eruPPelpop-pip dl 0. l lpoppoOp PIPPPPPP P e rtalatw ppp poaptppclr
pLR ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N bapyppV -ba. c umppp pp pp~pp PppCb p Oplod auolrp p'pp opp .&o.l po Pp p lpo /eho de in coneri POPqeppppp ppp C.I.d. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P~pp pppe laPP OPtls a si s e t lbad nWsigo
up pp ppppp upeup p gu p p PPPO oipra O p ppppo po odppolp a~ o roali ppmllpO tloppP ppp op po ul p pi
p~pp~ pp ppa up, OPPPP. pptaps n pp dop~tpos loP opipopviata on ontraOPP del P. PPst~ PqOP se up~pppp
pppp~~~~~~~~~~p~~~~pp~~~ dep. OpOPP~~ O p PppdpppOp PPOPPPP oT oOIp popar ip ata PP porP dlop f o p I plstiaPs pop pad see torppoppo p
p~P Pp dP ap PPypP1pol O pe opEodo Updo pp oidolpo p l~prdp ppu apppopaPEnnpP.P_.aorp;Qo P ppp O pp pv o Ppnp
PPPPPP ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i 'a CPPPP ePP POP 1pOP 0 u 'p, p p ,pR lppd pp p PPu p de o doozd pop t ppbu phpipprl O dprp ppPPPgsPPPPPp.,P


p -u p ppp ppflpldpp en P lihoa iel Irdco I~opoedpo o po 1 heohoa Ope mdepppiap op ppPPeriaPP s
p PPPPP pppp Pp pp ppnt pled ,aa oolppl 00m pppp!p 1bri. bupu Nailo pp p o o t pp Ins 1PP pp ot pue lpo bP neesda '6 i opbocndi
p Op. PP Pppppp OPP ppp. PPPca,-,, PPP P1 iplopopd do PuppruC Id n& abo a, vego eno el om enaP doe mecaiuP u el P orio s ppl seaPPP PP ppOoP ppp rl.P PP ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i PP pIup pu u e Pdnoopl plpmpla Ip ',:IPP- ofadamiou o pupue~ sets PO me ps pie ppa pppp q u e pd aido, nOPP1PPp.P
ppbni la dppped Cup, mb~tp- up qudpppe.p dcl seutrapjpo. S o parao sp iro mis. PoP Pu PaO pOPPPO qeIsefo an eptp. O ppp,6 e,,ppp PItPp

Op ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a app OP- au Si ppip pelueild o opip duppppp- p dp lpp mpup i quy pipr, P P ass uprufrm leolP p' ApP-pd ppup pO'tlppI
A p PP pppbp OPpp dpn opo pdroeaol uimluoie Ope lap~d mA- sp 1 ppppppp a ~ joii dob'c t poaie qp_~up OP P pr PP.P
Pu PPPP.Pnp e Pj ppop Ippd IptpP .uppe'! so .uueorub opar pa p ro cs unesplazadot dan ct vo po Pod aru tab L-dppl, M ap wl ops p~pP
h~pia un POP- OP li.P O ~pu paan' es p-jp r lu Upoop ppp oo dep y ipeao dopdpla i p qpp preci subeeo o p el ppp dpp, od i po Our t P.PP
pps ap pprq tuun~ brtnc en tlclplmolen
An~ip ppm Op Pui epae oatmnez eulohbno taaosnpre lPdrcoalmso qupoP:Queelo.b pPuA ptP dcpp P mo seappO
pp I _Ip h.:pp up p-.PP laPPP Pp-z Pueemi deup P11 u xitdbioals dDn eeA e eo e8 eos oos or pe


7 Di-s en Ia Re-iblica PAGINA CUARENTA Y OCHIOIJI D LA MAR IN DO O. DE FT DYT I i CXV

ts ARO leM InT mps

',El DIARIO aplaude


TI no niol Ire
n n d, qtv p a ta omn bie rn

cl a4 -S9 < ::,:
ri n m e o n a ad In d e l a f aIe a n sinl a r d e l al pe lol o gi:r
naa, no q~ ee.rrt prbbt whena I-e rerens engrdosuritio,da rum4-t. A lnlt It: t e o v ede nann nan awan do 4a grietaae4maldeda de4falsodd ~un difcOl earqu
4alaiaala. sala l 441a45aa -n apol ia.amo l44&aieahomhr4-aplaudaa ano, aa encuentr ablen hea ho alao .
tlaaa laIan dal an ap 'a a aaaaal aa 4 n ala llsmaaas> n I, a h n emar estem n Ea rdo R Chlinblhe ado reientment an entoque bignal pibilo reonac
or4uarts ( aae aa I a Ia le405.n n meento, pr Jo que enierra de lei4n v de noleram doanlaannan noa~5laa la nnlaa a aaa rnt I e r ldap mero ela n aoret i ncueans arm doaser rot Jt 11 ; i j I


d a uaos at F Dra utrna pataleti ai oo oo saaissinso o
nuclr ceto jecsy agstaosqu sgnao rie

& aaanterSlnewnaa Jiatern dl lanton Pnon a ran e ar at ht a h ch du htalan pa a B mumc
unw en aentoe consttuti ae lt o u acteaon contra trs agisrcaralpor a:nPaandoaadel-S remenquenfall ran deIdiveraoamodnaatndejChmbis

4-tl ~ M oe eanad ana# r c a--aa4155 00o snnlh0 Y u asaa anann n.0 e dinl al uprem nade Ju na ena eonera a an
dn n, oadan. aa eae quolrtn tom; E delan q i m e p

.l nnd do r a p a d d q t u r llpo- maera ye tper talmentsanaanl Sa a-4~ 10am40 Jn en~nn 01 aan na n do sad e n at spha v .?nareserva< da rdoSn 2n~ ~-- dodR Chaloa dch an lo nstre prsdnte pa ralaos poaletnataa"aa aa"anan po ,can":: oooa an a.
co men la SnE e m nn u g r a i dnr p rcaala


a-alaC.latn--saannlan 5 tal a- 40040 4 < aen.taoa muche el cnamen recaala gentaleza v ade pl
aladenno unIrfn p d n o m n n p a u


enala~Slaaorie-tation gecneral de laiaudadaaian

aapastd i 4 l-ana Dr cincadaeaa alenginolatirp.EraaAndraenrnn"oa
P,"ifl nn, Polnitic ,a
r la nna an anma-a a amaaaaa aondaaania aCapl ~aauaa taneaerande n ta cntada rper ca-alattnalaaaalgntnIn
anlassaaanaalse en no c 80
2n.aa 1a4 aa paao anen ian ataa a lna r itt Ineiammol dae, a aa

ao Iu r wrate on o r towadel Atruper "a
a- nI a n cn e cl a u I a i d t o t na y nl .o r

E l rrr a d e A l n s
7 ~ ~ ~ ~ a oarb, oslAd a~' Pujol ,n
a~~~i rrbro *~ *mo *dad *_ Ch% *. t o**(*det Baue paprr
raeln~ln naaaraanaana aa-aaa nO454a aanaanaIaaalna-aSan anb o nreicotlinntqe 'vto wnboutn1igr alaananitt rntaatu"'r 'a ae anae a- aan, eTo\ a adapskL~ad dt. mee= d lriop del ctinventdhl vupeem ol l eziobretirethn un tu re
______ __________ _l444i14paaanaril 41aal aopan nant alaryuaaple-itmadoaaotr

a an aual Itan ae dduaro v tano.ias aare mel ar. aaaanpulpianon noveqne ea unnnota saaiaaoadtaRnvoa quae ie aa na In
a m clatea h. ,anal on Pat5n u t o lii dpo ato tacol n lfaaoa
ron I o"OEttaaa, qua e Pforati alt hlasnr ltnan do
aI I ranlarr i iL l. Jn nlautat nn o pontnoo volbda
*r prn . ata g. a oi agt cialtub mano eaman pi na, aqua f p
en tre, c aaa an tnnaunM lea a aath lman lelzt artirwa Elr pooea-a
onnilnal i do lprtS r aaaalatlqil l

ena onhparcantondoadanml nana gnitin aunpr e ninn nmlapElm na 5 m .e rnq e p a-drd dIab r V rsa w e k nrenmnal n can or l arualn
adomsr de v Gra a d0 med cond a] ae a a d v lremea mo n, heach. rennm,-nor de ap4ao PalaaP PH arnoa
-ann V 044h4de4qa aPHILIPalasaofle a10 moo,4yP10ame outesela ReanoXanamaadaae-aonanaaoa
o aep sn r o de tabian lis dadaean alanranna nn o de naaadnd alprnma rn
4s4I reaa daraw 44obeak enl lonnal ano ayas l ent a a d ta d

0. c4" Noia s na d 164 do Teaf ala eab anaaaoI
o la a. glc Ido ta: Juiil lo a annn full E ur R, dean0 ateupo at co au o
4 444~aSal1S4alaAlla4. aan na Ia alnas na a l h llls Pda I ta-aitf). ed
ta pala-nasa n 45t no 540 a110- an aaqu sm a a li e a a d a nd, n e In, a faanaaan. asan:l:::daAnlaaaalall-la an 0 asnnnaa
Irana 54 I~npln aaala a s-aatala and ala Palan Va na asnlll nisan a an Ina alan~~~rana. 011511hA h.nal dial a1 I'llala~n~m~~ ssal anS all aoc al a aa poll. aaadaalaannlln~anaa N tcli asnanall'aaaavndtalalnoitas a. an par anno, 6atoaa.


SaaaaaOalallnaasaaaaa-a Itla aneoi aa loaanct vit am aea aano;N par o jcnca anl napalal fal lnonatnslaalaansan g t d C a-e, mcr-e zaplt.

ranamtnproton anoisn

aalslaonl-d;a r .nalien o -Sro I n aa ~ t ~ln danatnana

nla aalad aa n-aa I r ell tiertle aatsan-aa ri 04a5a, Qedad, at Igtr,4 Sad.t ra Got m l dln con l Ian pa. a la Ina aclaal lap t aaa I aan.a a ala a
- ~4a< nn IsaR k-a ala alo ans
aro~ esa an c a e nn a sfi ela da, i 4l h lpa

ptlaiall aalade--- 10rh pl. mt t ~lc ~neorf,
aalnaait SU aoa iAlam- anna aa I- carn (lei ahalan -'d,a~ ~ ~ A. anoanna, 'i.to -r
naaaaatallla~~~s alara ant adoal al 41 tn na ae mnna a
aaaanaaaaaaaanaa no I nna.lair aaaara non, .
ae". t n -a. ulan no ,a at den pllor. antI~~~~~~aS~~l nalla andaoaanaaaaa Inbl neg- -al a a l- a -- -- ait antnoan-clda SlPr

Ino~it- vnn-1,aalaalalan a-aarmi.
San ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I nnasnanlnlaa 0lan slall pan ala nanan as-a napeaafnamnal Pan aalai pall n-en nlaaaaea '1.
llkai aaaaa aaa, --1-l t-pad . 1 -oten1 :,
annn lnaaaaa a aa ~n anaa. anea -- naa -aoa. rgeat tna n-i ,l I,.
d~la11a ela idnan PD.nna pannolla- Atlinnn d n a I dan a Aa a a.a ~ t I
anI ae ai a naa uftaaa aaa~t en 1n t,1 -al- hi- 1 1- o anal a a
141 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1u ala- Gan nap- ala- annpnna iaonla~srnn a ?.Ilanaa aala at.ndel n napalannpaaIa nnoaann aa
a1 P 'a illbider lIatns E!aanna po Illl~ l la l at' WnAna an Aea nt Inan Ianna Ilaaa P.10aa a ana I a It ,,nrl ent ,c


an00ako anvna lrctvnt annlna nafiaaainaa alal tannn tc
rana ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ teinica saBnaaaia~aaIaaa paa HLISP,-51 si anic~c vetnaan nn A P no iaaannn a atoarcatd a nalollo !tteff 10 noans nnn ne


SAAW ronnnaamanPredict enaa
ltn> A nanj no P an11t Sn an on tomnallanK

C j rn, a a a s de- a a p a an e tnta m ,on1 a n la n d a oaanna ~ ~ ~ ~ ~ o~ Il ia laIaA eIL D sopalt ranuie anna-avmef intn aanno laOt oa n o n a an I A
Inn an atd 00 I i aaic nsa dinaataaaaanaa~~

1-a nI "' -rlaaac al tcai Ia ilalat caa al -p ctao -o v I t ftaati n Ino X at ona Sn, Iana, Sr ala-v, eali a s m a

a na ren. tasas anLI S 1. bell-. Sne laO.11d.d ,- rere lxblaiqu Al'"tiw
so oe coOfnalS naa1d an.a Iata anIaaaca.ta
Ian d Sn a ital aa- nl atnna0 no nn alnanan, nSno an nrnltm na
t- 0- hlo O-ont yaaa aatfil anaasmFist Y0a annnana n tan a taan yaa art.n4 ,a nn-c m aa
a~s n~nt5C .na10 40 a SalalnalaSal ins- an in paL, n an~na r ala dctal n 0eala a


I I
ENAIEA ~M RLM E
h
I e ibpa. AOCV1D I ,IAN P )MN ,II1F Y ) 1("i I-,( T RM VV
7 i se laP -PtP1 -, __ ,b _A__ __ ,____ 1_1 _- ,
I0 ---I III6 ,ka -d pp p p p 1,,pp~ e-1 dW PP ;i, i' Mild ;,, ;,,pp dpt IdpP -___I .
"I'l lIP11 P PPP I I I Y Pli pd P PPd
~~C~~~o*~1 Mirroa mo .1 ,prt !"' Ipidp Ip -y, pi ,lplP- p I pppi, DI P Al-qiplp"pp IppP ip I 1dp 11 a P l~ PP, 111 IA 7",,' I IP jI) 1 .
."P~p p l Ip ': p1 IppP I II -p ;


01iI 1 SI, ,, i ,t ,, P IP ,' Idi PI p't i- p II I

I I 'i r', I PP "t I I I p I-I ,iP P- ,; il PILPPPYPPF.PI M ), R OM DE R NS
,:, --rioN "'" I PP d- P -~z.I p,--l p-, p pp 11 .111 ,
,l p "p ppp 7 1 PppppI I, pp pp f Ippp
Z.-~n uefor ii thrinrefizrste,,e omeij? I It- pp lpp p PPP ,PP "' iI IPPP Pp,_ lI 11 "IP PPAi IP PI )il 1,' I ,/
LOPj",'i' i PPi' i IPI PIP i PP P1i I IP p 1 pp PPPPTPP1~ ,-, PP 'r, pp pp pp PP k01 P1
3. 4C6 #4k ~jrm. .r e e di c4 ih tt IP11:1y1 P !,Pii :, ,,,',j IIi ti ,P PP i ppiod- 8 pp1 P",i' I" I ',I
11in ptpI~,ppltl p,, ipp pPPPP ,llPPP ppp,Ipp Pp. e~PPp~ pp IPPI _____,________E,_n____I_ppP1IPpPP "Pp~~d i ll I rpppilpp ppppiPP iiiIPP7pdPPPP
hom tipji a deminin? j, ,,, pPPPPIPPPPP iPPIP ,-1- PPPI IpPPi ii pi-;, P-, P-, pI PP PI PpppPI IPP PPPPP-];, i Pt I i-"

4-ZpndIlk deb coPshfir el iPP pp PPPIIIPP I iidPppP -TpPpp ppppp pM ,API
PP ,,,,h fl t P i t PI IPpIPIP PP', , 7 ,1,


ppt~~, ~ I~~d-pppp- ,,p, Ipp PIP i4 P v pp I II4 -pppp, p Pp -1p liP P~ dP p IMPPP-7P
PpppIlppp,, pppppp ,pp 4 -- I ,PPi,,pPP 7I ,- i p Ip-p1ppppdpppippppppplp ,0lpi ,
I -p I ppyp I I pi ppPP
j; -, 1ipi pp lp ,4- '-- PI ,IPIPP ,,P -PPPPP I~ pi ',,ti PPPPi I- p dp ii p I
p'r ppppppp """l ppi pippp,,,,' 11Ppi- I" I PIM PP PP- ,dP P p Pp pp -p p ,Jl Plppl ; ppip, -, ., 1 I_~
"T ,,": r -t,, i IttiP1PpPPPPIPP 11 111 W : - I
-PP- ~ IP ,,p P IP P -h, I rrp -rpp p ,Ip 1pii d lpppp 6IPPPP t, - j " I i :1
pppp~ppplppp-ppppd P,, ,- Pp TPIP Ip PP ppp P" p Pp P I, OP P
It",p PP, ci i r tPPPPP !PpppPPPPP, ppp ppP.p ypP 1 d" ,,Pp, i, ,,lppT ,"
RE PU S pdP pPP pP7 ~ pp~p~pppP pp:'ll ,,pPI1 ,I i- 1%- PIPP IP 0
d"i Ve,,ntaa r a na p1' pIp pppip p l --It ," ,,pIl
'!p IIP ,, p I dl -Yip gu -- pp,~p I ~
1.-Or. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Anoi S pp{ PPI 7pPIipPPPPIPP~- ,N1 ,P ItP, ~
PP,,,, PPPPIP P1 pplpp" Tip~ppf~p I i .dPI PPpP -np ipp.tID,, LppIppp';,-!, ,,tp
ppIpp pdpPI p PPPPP 1 "I ~
dP g-pplP ,1,"" Cpippp-rip PPIpP Ip ,Iiippp pip'- PP Iplpp-p 7pp PIP
Ip"pPIIP PP-j ,,IP Ppii p-p IPIp "ppp PI PP iiiPPIPPP" %,, II-A d , :I
I "p _p ip pppP-PP i- iPt '],pp p P I M 1 P P P M I p l 1 1 p p 1 p ip p ,]pp .,, , K T t ~ ~ ' - , ,, ,
pplpp~p~lpP PP pipp ,, pp IP pP,,-PPt:P ppPPIIPP1 ,;_IP1,-1PpPP//
flp pp I p ;1 ppppp rpP YP 3
pppppppppppp~lPP~ppi I pdPPPtlPtppP!PPPPIpiAIPP
ITPPPPJ -III PPP, z-, pplppzpi PIP I lPPPP PPIii P- JiiPPPPP 110 p!- -p-p~pp pppTplpp I
I I "I'llP4PPIPPPIPlIPIICPIPPPPAIPPPI ,pp 4PP
ppp'pppp ,i PYIP PIP. I
""Pr Ilept I ppP-P,
j ~ ~ ~ ~ ~ pp~-p~P p nPMP',', I 1 ~ dP. ,,
-1 IPPP PPpPiP 0tp -P p111 41 iiplpp IPpp PP 1i '
pp~ppI ,PI ppppIPI dPIP lP -lIP IIP PIPPI PPPPP 7pp',~P Ipp PI \P p -I
dpI TPIPPPPIercPnpppzpip:PPPPPIPPPPIllPPIPPIPPPPP, -0PP, I'p I pp, p, Ip p-P ,PP p PIPX IP ), IIPI P
pppp p~ip~p IP~ pp~ pP~ IP~l~ pP PPP P~d PPP P-t'd, p plPpp -- Piepi


p pdp p,, _PipPIPIlP PIP P"PP PPp IP Pp ,P~PP ~liP,J~ P -i t- I'1 .1r" ,il; li1, II I p, P U p, il: PP tA P 11 h I t I IP ppp
I I PIPi, pP pPIPP ,- ,"''d IIPMP -1 I ) ) "',-1 P,)P' .,P-, IP P
_pl piAlI pp pp-- Tpp 1-tPIPII t, -111 P PP P4 PLPIPI I
pp~~~~pPPP-i it-!p c-,pp~pi .mP IPI PI PIPP I-p II 1" P pPppP PPIpPPtiPPPIP I p ppPppppp )opoolp PP pppipppI p Ppppp pjpppPpppIpp,,p- Pp
rp 6pdpC,- ,p npppppp"pp II, p, -pP ti ,pP, tI :. M -pI -.sp ---p ppppp
pp~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,pp 1ppppl1 APppppp~pP1 p~ pppPPPPIpp~
PPPPnPPPPPI ?111 ppppPI l ""d, pPPIll, ,PP-PIt,, PP_ ,P-iPI j,,,, -PPPPI,,PPitIPPPP:PI
IPPIPI pppplpp ppppld IP IP PI ,P PPP IIP tP PPP PIPP pPPP PIP-.; P pppp-If
9 ,,, l i- '_I ,"t,, IP PPP PPP IpP PP PP IPP pp ,v~ Ipplp PP P, P1d IPPPP PP ,pppp pppplpp ,PPPP P1IPP1,i -l- ,n -- 7 t
pp p p lp_~l it ip'pPP p'I"ppIPI pPPP-ppPPI PPPP p!IP;1P-,,iP--pP ppp .
pppiPlp dpiL E.pip PIP % 1I ,,p ppp Ppl ;'l rpppp ,p~pp~PP ,lPI ppppppI pdpPe,.Pp-pp
3.-Dr.~~~~~ -dinG Cprpppp opy dP I pip "i .ppl IPPP IPI ppiP- pppp pi ppplplppppip PPPPT!PIPPPP
pppp~piPP~PPPPPIdIP-liIPPPPPPPrlI -" I ,plppl PpPI1 pppppip, I1piP1pPPPPI1iI1p IIIdP pPPPPPppP1pillpdpppppp)pIPIPPP -~PP~pP dIP6 tPIP PIPPtpfp PPPAPIP p0ni. pp ppp p il 'Ii I i~,b -p -pI~ pppli PpIa ,, ~ pP pp~d l P V PP PP pp IP .ppp p

PIP1 1113r P pp ppppppP PP PP IPPPI 1 PPP ,1 PI PP ,,1 P p P Pp :-I PP pir p. pP /IP p ./ /~

pppp Pp Id 1.1hp pi P, p -p Ipp pppi p pppp pppp pldpp PPp P li ~pp pp p pppip
Ipoi~ pppppp~iPpI PPPpiPP pppd.pIpPPPP I p-.pppp PPPP"PPPPPP -PP PI PI IPPII-4P .PPPI r
PPPpIPPPdPPP-PP ,-I~pl~p~~lpp~~pp I 11ppI pipFp.p. .pi. .
ppd l PP PP P1, PIPP IPP~ .P 1pP I Pd- P .pPPPP 1 Ip Ip 0 /pp ,pp po
Ippp IpPPMIpPPIPPPPP^P P1P1PPp~11pp~p- IPV-PIIPPPPPPPPPPPPII.PPPIPIPPPAPP tipP PIP pIppp
I~pPPdP .ppp pplppp1 P pppipp p ,-pp pp lippp lpp pippp I -l~ I pp I 1p PI ~pPpp~p~p P Pd p ,i PP pp plpp pp Ppp ,pp p p PPPp p Ip I pp p A I .p p
PP Il5 1 PP ppp ol IPP~OPPP 111PPPPPPP Pp, Cipppppp ~IP
IPO pp p pp pp pppp ppI' P 1, pp pp p pP pp ppppppp pZpppp- PTPPPPP O
11 1 A, ppl-d PppI ,,p~ p1 PPPPP -PIPPippPPPP~ IP Pp po p
I.Dr IPUP .
Ip reri k o I Ipppp I I 1 -Up" Ipp P "lP plpy pp pI oopppldp ip Ip PPP pp 11 p I ~ ~ P P
"I I I ppIP~PIPPPI I-iiPp pp pp1 pppp-ppppp I O I PP1 I IPP P P P P I~PPPP~P~pP~pppp PPPPPP ppiispvpP PP In.pp
pp 1p1~P~ii~pPPPPPPl~~dPPPP P II I~P Vpdp~PPPPp PPII p ppppppppp ppp
1Np peii IP P 4P P E I el Lyeu iiPO p. -pippP plo pa. cppp1ppppi pdppp
~p~ppppl pp pppppip ~pp~lPIp pIPPIPPPIP ppppP~p~p 11 p pp 1 ~~lPA P~op ippp ppp~ppi O lIPIP
p~~pPNPPPP~p- pPpPPPIp1~PP TP IP PPPIPPPIpp.i PP PIPPPP!PP P i -II tpPfPPPpd -p -PPAPI p.Pppp p -I P PI pP I PPP ppp
PpP PPPPP .pi~p~ PP P II IpPPPI -PP pPA4P1 p Ip p Pp PP PP P. PIPP P P PA PP bt pJ 11 P IP Pp lpp p pp p -ppp ppt 1 pp-,,1- -t I PP P P It -p-p pppppp
~~~~; C_~~I~d t P PIP PIIPI pp ,PPI plp PP 1ppppp pppp PPP I~ P, PP I0 PP PP P IPP 1 P P, P1P.- PIPPP ipIpp~ P PP p, p p w
pp~ppp~PP~ppPPPPP~iPPIPPP~iPPI~-PPPPPPPPP PP P pp p pm pp p~ PP p p PP~pPPPP PP PPPPPPPP p~ppppp-ppp-pI oP- pI PPPPP PPPPPP 6 pNPP
I~pp qn p .,.m, I" PPi pPPI ppp p, p pp M- p- pG pppp Pp, "p pp1i~p~ pppppp p ,-p~ PIPP Il~ po I ppp
pippPPppi~pppPllTiPPPPpppppppipl Ipp P Pp-pp ppP P d -pp dI PP ; PPPp POPP;PPpppNPNPI PPPPPPPPPPPP


p Ippp PPPP IP IPPP I ~~P I P, P0 p IPVp poi Ippl IP g t ) d
ppppppppTIr P. ,, '.P IP PP P pp 1' fI P HAtE,
pp Ppp ,P P Ip ,~p ,p ci" ,p
pP1111 P- -im~ PP-- W) f re 1i-in tpm a e mPP- 1 i PPP PPP IPP P II 111 ingeN

p d I ip p I I ~ pp p p, Iip~ pl .PPP pp PIPP P i PP f-Ppp PP1,PI~ I PIP ,- -, i, II
p 1 ,pp p i pp-p idp eI PPI _1 -pp I- - I PP PPP PI I 'pp I ip j PIp3 Pp :1

IPP~p~ lp p p p Pp-pI -pplp P 1p P l u Ip p. p- Ipppp I ~ I ~ ipp T popp pIp
PPPP p- -pIp- I I I ppI iplI Upp PIiPP P P1 = ~ pppppp P
Pp p I IPPPP 1 ITi - ,,,,ppliIp -to - I1 , Pd .pOPp I ~ p i i i p I 'PP ~ o opP P OP PP, PPPP PP - , "l i-, -, f I,,lo $~p~. !0-, _, di 1" I"I a I"
I :1-1; 1 I -, - I i. i t p- ,14 _3 T ", , 1 P
6.-Dr. FrIa: I I ; ne: p --Pp1_ p p I : OPPJPP P T O -PP POP, p p pmlpp Pp-p11-,-P P IPP p PP-P-P,
ppppp, p pp. Ipp pp;~ p EP~ JP~ i p1pppip,-lop,
P PP IP PP PI pp ppp oppp iip ppp, pp D ,l -010 l -- Ipp p P0 Tppp qop PPPP itl p P p "T t~ I
pl I I-I -I: i e :T 7 P-pp - pp 7- zpp ; .' n
U_~P PP 0PP p0 0, 0p-~pp OP PP i -PppCPP OP POPP P0 1PPPPP rPPP 'P PIUPA PP PIPP 0 ppp PI PP p t"d1 l i 1i,
loo ppPpp pp ppoIp ip p PI I P. %p Pt PP PPO io PIIi PP pp ppppppPPPPP
tt ppppppp Pdp pv P-p ppppP 0 PPPPP PP Pi PPg_, PP NPP PPPP 00 PP -POP Ipplppppppplp, -,-_:An,! w--J I
11 iPPPP PPP P pp -P Pp -p -li- ppC i b ldp p o P Pi; pp pppp I pp >opp 1p prIPpo pp
ppp Ip Ii pp Pfpp1- p1*pppPPP PP~PPP i p P P iP IPPPP~Pi PP


pQp p.pIPPr PIIII 100 -.I-PPIIP ,I Pt Ipipi PPPPP- -IP PPiPP PIPIi~ ppi ,_1
p'-1 PP11 1-t1 pP~pp ap~ in1 ppplts pP Zp pp _:p.PP_~p I0 -P 0 IPPPP -~p pp i oPo PP hpdpPrp I,1 ,!


PA\GINA CINCU A DIARY10 IT1A MAMISA> viD0MINC0 1) 1) m r 1949) AO CXVII
7 Dias en 1a Repiiblca.0 ___ I ____ - ,-- -,- --toooo~~oll 0101*4001rM~riem 1 I ,101 I ,1000 -*o I ,0 , ,o01 : I ,0o00oo 00 0 001VI
-t~fl hI 01 " $,,1 -I00 d,1.0P0A it II.4 1 ,01 1000I000,, t I 011, I I O~1Op 11*o -;,- ,I,

E d ito n a m a s d e I a S e m a n a .1 t 1 0 - ~~T ~ Io0 0 a I 7


-1olIde .11ood I'l 11 Poo I'll, I' Re od onenl, Qi -I achnool t oO In 0*0 e ,-)1- T 1111 1 f
1110001I'm"! 0.1.! ft. 1110t."0 ,o Ie ooolloft.oooo 001 oX 000 00
.oolio~ ~~~~ ,eooollo I. 0 "'t p11.00 5p00 000000 401010 ,,1 I'010 I004I
0 oo I~ooooeItoteoeoed ooool, ~ oll 100 oldO 0i," ,,,,,, t"'.fwd-,, i'td I- oloo ', r ,
;. o liooooooooo o"0 1010000 ode-[,- I 011 '_o1 I, 00 te 01.0 toori le oeleooolIe T0)P0 0I
1; I I 7 10 0 -oolod 010100 00 00 10 00 .0 0 0 00,0 o .0 0 f%* tOI 00 0,* \,I 0 0000 Is, Oooj ''-'" ,, ""'-toC.'

o"t' I 011000' t-04.o Oo , ,lI; 100001 1 0 ti ootI too dllt ft A otle4 410 01,,--!ai, ."I'I"I
0~~ ~ doooooo It 000 I0 dooco" 0 tto-0 00 ol 0 .0 qo 0
loodl oeo ,;- 1*000000 .0 d 1,- '' IO ;~ Aon oe t ag rn, t Ioro I- oo-'Oo it-'- ,, o000.o 00010 rAit 1dloto Iai '1 01

l l- :o191l o o i ,,,,Iooo' I lliltoO'oO otoIII-,olod-o. I .1 "Illdot0l1z00 - 0 I .

,' ',Slrg l ,' Ilo I do 0014100 0'01 > 0 ,,1 ,I to ,1an ou1o io too Io I 00I0 0C

'7~- '0 000 100 0040 00 110001 :-0001o0 0101 .00)0 110000 01, 011001 oo1ool 00- oO 4 i11*" -'d -0
100000001000000000000010101l,0100000 0000 0, I *0oo040 00 I0 01. ItO IO ,
boo t Ooooud o it oo1 t ( 11 ;",,, 1 ,,I 3, 00I0 ,,, .,ooI0 1000 on,6nI--Pl)~t 1*1011*-. "q
O;; oo-F.Oooolooo 0000,I 00140,,t,',t!I II00I00?, Ti0:!00 .00 0,,, 4I ,7, O'noo Q- Coool~ e ol, b de I ,
I.0 6 0 t .1 I l 'oi, - 1 '1 11 1 00 t i I lo oe I" - 1
01 F.1004 "1000001000001 t 010 'I000001I01*. T II t
0 0 0 0 0 0 --- -o 10 1 11 0 -1 10 0 0 0 0 0 0 1 o 10e 0n 00, C oI .'o I0 *t o0,1 ,., 0 1 I, t I I, ,I C 1 r t t .

00000000"nidL ***OoIoe _0.0010011, I ~ .o 000 4 00!1000000T000*0' "'i
'000 77O I1 10 Io o F01 A I.I 1 ",, I ,- ; ' , I
too I0 0 100 d O Iro 111 00 00 -1 11 011 to to ,t ol D o 00 do t ,'', , I "
Po n I-le bOOIj" jo ino o looodoolo c Iele Io -4 Ii p1,,I ., f le t ,t 7 I
0 1 0 0* 1 poo 00 1 40 0 0,! , 01- i I O- .tO I;1 Y I I I ,, ,00' , ,I, I
i ~~~~~ ~~ ~ ~ ~ 0 I~4 t Eo I"1* 1*-,;, o !:.l ooo Ild. ia ,-, t-I : io od ,tS nAntial-,, -' "
h011 00 tor .oo dod,'t~ dol IIIo0' -1 t0 I0 0.0 0 o o000 o, 0 O to id o ild lo i ol
I4Aeo o000 olioo -ooop1oaOooo1 --- I otoIootootyo1 '
I1010 __0010 -oO10 o 000 Co too aoo1*oo,- ,, ., 1
I00 _01 0. 10 It .1 ,,,, 0 1 0 0 Io 01 -0 I -0 I IA 0 0 0 1 g i 1l_ 10*01 oo'o o 00I.05lt
p00. 1*11. 1000 .0. 00 -100 itt *,.I.
11t40o0000o10o000 "I000 Oo tot Coot'1 1.11 I100 01000 P I
I 00, too 00 _ F o0 '- ol. otoo do m, .lslo looe -, ,,I,,, oo'." ,"i,
aI it -,00110000 -0 01 dill- ;001 00 -:o p00 o- n"yd do, I n100.1 t ,1,, I
I000100000011 I I .0000 ,-0 0 1* do 000 I0I00. .
0010010tol01 1011001011 Oeoe 0' '0 40 ,toltt ojodo slonooocdooqoollo lot 1 p I
I0 001001 t100 000' 40z1010101 I1t ''I _1 000 eoo II Ioooo~o 000 004,- 000)1 010 Ittloo ,,- I dlW P- IlOOOO t ( ,
to0, ooo 0010 ,0011 11.100 1000 ,', O -yn"" ''; "1
,r Moo dod too I 01t10 ",1 0, 00.10-0 So ie a I,10 00100. I* I00*0 0. do ,-, ,' tOI 00-I olooo' do ooo oo oo
100 00001001000 0010* Oooooot 00' o Idoooo oto Jo *0*010 do001
00 I. 0 0 0 1 L a, , , ,dIo e I o H ''I 'l 1 1 Oo0 I1 0001, fl40 10 0 00 10 0 000 c o o ot a t & lo del d t o-' Ii O X I
110 0. 1* ''0 011,00 I. 0 Io Isr "'l cod cocoI -o oooooioo loo to t lo ,u Nno tv i i ill I I zzi ,- ,- f-" ,t, ,' I, I


of ,- oo '"'! ,o,, it tI000o ,oIo00I0 0100 I0~0 do I110 I'o 00.1 I0O~td Io0 o.00010 0 1 100;,II 0010 0 Idd lIo.laot
.o oto1*0 toolo 1000001 dlo do1*040**000'o00 C~o'''00doot Oi 00100 000100 00000 00 Dotooooo dotlcncolI00 I.,010 o o-oalod uoi

I -" ',- .10 0 0 1 0
"Il[II"k I I lI1 I0 -01000 I0 I0010101 10000 0 000 0.t00001 0011*01- "I"oo10 lo 0000 "
t1 00101 0000 00001 itI", 0, 0 0 0 Ito -1 ,1 00 -1 001001 00 I 0 I00 400 -orr do Jo "oI feooo 00 In,,, -l ,'
01000o' ao* ,*01*00 toO jO00IIo I*1000*0 :10 "',~o to dI dI Iootr Io .o I10 y oeoojotm I00 01 in.t Iot- ,l
I Me'n ,Il 1 ttlIo,1., .- Itl t 1',0; :00 1 10000 ,.oO 001 ee o o d
00 o 0,0 I I0.01 001 t 010010 oooooot*o 01DAOcoeoooo oeoon ;djd
I00 1'00 to do ,o~ 01 n-0 01 1*- 04*410104 tobi do oi to I, 4000 I I ,, , ,
,0 e 0 0 I I I04 ", o o y o l o o o dh1o o c o o o o c l c
a ,,ia ,I,.~~0 101 11 0001 0100 oi o o .o Io I A ho do 0 I 4 0 o eII II I m ,,I FI '
I ~ 0lAV111 00 ,00 0.0; 7I>A"o 011k01to0 to ,t CA Ot Imm do po I dlooo oto oo o d


01* ', 11 00 "'. 1 I0' I. '00 I00010p, 00t- ~ t, 1, 1: ,
00, 00 0. 00011 0.1' 1 ,P 1001000. 010 00041001t00 do - r ,1 1- , .
10 00, 0*01 tI ele 10 0 1 to oI~ 00 0 I 4 0 oot eo f0 gIo o o o el o c o, ol to m m eic to 0101 I 0 0 oo do eo
0. *11'_ :_- ,oI oe:-,,hodot_
00 to o d Co- '0 5 10t01000 000 t 000.00011)0I401I0-0 110l C Lnaoor -0dIt, OOW tiOWOO i teldr niart t, .- owrt lr-t,
*1000 000 0110 O ,tIlt '0 01 001 or or ao t 00 I,. 'So0 00pa l Il rii" ~ I I n ,
1'o 1 001-0 0d ""0 I1000 IOoo Iot I0p*000 do I01: - r III -II I tI 1 ,,n-" ,, h b. .~ td U it ;aL D ' o J ~
10010010, df" t1000 01 OgtdO ooeoo dt'eooo t toetooenooopni 0000t00000 1,,o
z 000 ,to 1000 0000 000Co t010 o*oo O nWOOoO4 ooltodoo two talie I ii et oo y, 44.0 toooofrmc toileo oomi por4 dH- t
l 1Oo 0 oolll o 'I ,' i1 Ioo to tol 000 I1 O1. do 00 00 doo qtc ,c a_ ttloo 00 L, - ab ir do Idoo li rI,*,0 opt 0
0 to' 00 do ooodooo-,' -, 1 .001 T0 oI n000 tt1* 00 I O 01*
I I ''I : , I ,,, I I I I 11 100 1, it *004000401001000 '0ot 000110 1* I ~ o* e,, ,, IlI" 1 l ttd ,1*00& psof~~ I ~ ~ roo ,y Ii
I, ,,, I I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 10 .11000000_ I I 1 ,10 001 0100*010 o, do ,0000 Ioi 011-000 do 0400000100 0 I 0 1 0' d to~ i,-,ii oa hf".co o ~
,'I0000 40 000000 oto tOOIO. I 't ,EL M ND "0 01 ;1 to -4 !A M U RT CA MILO RUSPOLI
I I 1 I ., I I ,, I II It. E R T ",00 ,01 i4't 11 0 00 01 Er no "a ambigoAt ol iZ eC p tiooba fa r c li
,t0 O *001
N f t ,I -LIt l1011*1000~ I 0'10 -1001 I". do I ",,T I X .', Idl.d 11

0,0101010. ," "' 04 0- -IoT ~ ~ oo otodt*0000 1,* 00010 oe1*00odoe 1*41*010000 1do
00010100000 0,0I 0000 0 pl'- d t t o n poraoltoo e riinloI itt do*00 100' oo o.rdi es .onoot ood o rnkd 0o

00 'he.0" 1.nd pot -e 00, o Io dc 010,00 to tIoo to Iopo0 I0oolto oo.O 00 In :4c I 1 t i Ito 00o o .
'1000.,i~ft p, t ,-, 110000010 --o 0_r te,, tor" d*o t.Ir dejd1 do 0100010 to gonvtladtO10 000 pnt1**i000 t o00*ld zc oo 0dosoo4
10.010:10 0I I" 1 000I10140I ", o ln o to l tn n do1*000:001t0-"0100 .O00oooo.10oo.
I ~~~~oodot d ol *, nttt e ni Ooode ploeoloototin t nancotnplba nora. ,

11.10* lo 40 ooott 011* We7" tia ,%SoO.Iw.i
I* - 0d' I* I Idtl-toooo 0 deoh ve~0i 00010000 a000io~0 0 otod a tep lc a-ettoo Ito O*1 ,I
0 0 &444 0100000 m 011* do lbd k~ 1i-l~a -,.",I
*1l ,'otoo 00001 "I I jI00,100.;C*.en:0feesliio incodete0i cnta onqu
d{ 011100*0 0'Oo'o0 loo ooln "I0 -101t ,b0 010000 40 b0040 p010 nodlOtooodooooo
1* 00000 :ho too d1- ,-ttfo : 1 04 orl v oi oO fi o o r z, 010 l t n o 0 0 t e o o n o 0*0 o o od t t o
_,o I0 dot tto -o _o I ooe 0 11 t _I*0I, I- .,2 00 40000 oo.1 40 00000010010 c o ~ t A01i too ri ei dn ley100 y 14 en a to oocioo

-,0 I I 1, -I 10 I 001. t o I001000 I0 I11** e0 IJ t 00010.1,, 01ni~ tot o M o0 olo to o oo0 r-01t doodt Olo 1o
t 1- -11.7 -- i- ,- I I I In caldad d est 00000e u ietor004 Oooot lotgere, ;
00"I0 1.101*10 0010 I100 I01o~0O Iooof~lotla100000 atoj*d otp to co I~~t do oo 0.1 de I't",
000t00000011000010 Fo1,0000y"o-ot
-, -, -*I001000.'0"'01-01;--0-0 I I 1 I 00 ''I S1,0*00 i00y00010 e te0ct0el r010gin eotoo.deoooocaoo I",olo: Iuo-to -eh_'do00d koooot .t1 'to 0110 t, "o loooie1c: 0Ig o b a U.10000 '
110"e :1 1 p, 00 1. 0 ot- d 0 0 1 0 0 0 1 0 .00' Io t1 0 100 1 0 1 0 10 1 0 00 1 1 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 ,0 o o 0 0 1 l 00-t 00 M o dSito D 01Mc IW010001 ,l doI eLr,- .II I t do 000 1ot. 0d0"00040010 0% "0o01toolo td --o I0 otb 000*0011
, 'do I 11 et b t 1 0000'0 0 'In00 I000 sied ijO M banle.0 do ;10400000 A t d 1
01*0 00000 Illo do Io I00 ,o0000 to I o 00100 to'
t,000 001:-01 I00 1,0 -. I.01 p0000 0 et " t0o 01 1 0 * 1*000 0 I* "10 0000., 0de c tobo an0 00 train 01*000101*00 nt o 0 e o a c ,o
1 0. opoioloo do I*0 Modt I.0 I-010d0 I00 ,o0opoioo00*0' Io~y0 ,eoo 400100 1tolo I
b1*0111.0 00. I". I00 Il~lo ot~o oo d o o o o oo I0 40 .'s1e I00 I0 10 I 11010 do
I'' W000 Ooc 0.0 b A.; I0001 010 do l"~o 000 It~ 00 0 0 0 1,00t.001000000000 o r n ,ua enote*00 0e a c ia r per,-t[, PooO I*0 0 0 .0*
:.00.0 10 0101 It 1, 00 ho 01 00 -000 -,o 0*11 1100I0I0I0I I010 o ntIt ooe I ieoo- 010 000001 *001 0 *0 00
11 II 0010 I000 00 Io o ~totoo I0 00000000000b00* 0*000* 010*0 tto 1to~~ e
I Io 0 d 0 0 001 i 0 o 0 eo o 0 1 0 0 0 1 0 o b o d It oo-, I " t 1 t I
i 0 I *0I 1 N o,, I I 0 0 I0 1 d o I 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 I0 *0 I* 0 Iot 0 1 0 0 I tt i P r i , I i *01*0000. 4 0 0 0 e m00 l-* d e00 1 louir n c 0001 00 1 0n n 0d e 1 1 0 0
I000040010 00010011 t o," I0~~oo Hot I001*4 do ,4 'ot _ocod .10 -1 0 0 tI. '
(04 1*1 I1I,; ; ootofro 1000000 0 0 01000 d% oodco t000Itonto0ie0n1*00000cabana0000no' 4 t00t01M ailob

LaI Ot I0 do p00 111000 01 : b00 ioto p0100000 '01 1140 Otd t0 01 0 I oO 4.oAL


:~~0:t~ 1.to I;ltd r,. C 7tik d rgoPn oo;ci~ la ye t ~ 7ilet
c1*0 tot o.odb lo z*1000 tIo xoob do ooooo O o 00 :4 0 In 00 .0 0* 0100' 000 00*00*00 0 0 t- -- I 'I
1*000~ ~~ ~ ~ 00 0000- do _o boo. t*40o0 dant 000, r1"00 '' o e 001*04 dor .00i eo' 010.0 00 01 00 0 O0001 1 00
ho 00001000 do 00010 010 4000looooo- I00 01 t ,a0.4 Contra 00 at
din.~ ~~~~~~~~~~~ 0010,0l l 00440 I000001 00 0.0 I 1110 'A, -- 0 ooen Io ho 0100 peian mc 100II0. 0100001* 010010*0 0 000 000110 0
n* 4 0 1 0'0o10 0 Io t~ oobI I '
(C~t~u.4 . .

Y6~~i Tir mey~n 44rtii uro

4.lt 4. fundmental .i.


Aging l "I t tH.'H.an Wilmot Id. arisl d.1 Pueblaa

HI de Ia. bnds.I -a .alad
met= ~aIal.Hal,,Ha ~ -. -lHaal
I4.1.t Probadaaao aaaY aH a alalaaaal.- .laaa.H JaHa HHIHl~,aIlHaa. -,IallH Haapa.H ,a~aHI~HI ~ aa- H HHHa-a~
4aaaf.HaaHtia4app. laaaa.llaaHlaa ulilolslHaaIa- la-aaa ~lal~l~a. HH~~IH ~aHaHl- aHaHalIII~~la ~~p~-a~~ itsa.laaal~aa.~aa M be,,I.Ha A-,aa, .14,laa l dlaa I aa, .4afa.a. ahl lt o a.Iaalada aa -aaaallaalaP. aa aa-a,-aaal a P~l.,IH
qlaaand- ailroHtaataHitlal aola- aiana~l~aaa ala aH~aaa alHtla ., ~lII~ ~~.a ala aa a, I aaIal~aaalI a~H alall~
ft~~t~aaaaa sit exit,~~alaHIHHI
in a aa, do Ja.- a 0aaaaaalal"'aa ,,.~~ 11, ,a ~~a~ a, ,.ala. ~aaa a PalIlbaaaaa.laaaajIa ,,,a. la H, laaall~Ia I laal l laa~ba~a.iaaaaa~aa H~aaapHa~aapaaH aa~aHHPa~aaaa~. H~I iaaala~a.laal aHIaaIaaaalaaaaala I.-aaauH allla Ha H aaealaaI aillation alt ro~adallla aaaaaa,]aa.a .HaHa ala, al Ia asHaa,.H IaH aaal Aaa aa HHIa I. pHHa oa,,H lal l Ha pllHIII- ~a I. la' I fIM-ir
assIa de 4,Ia .paLaT.,Ha.plo aiaa al IH1~ a~Ha- a, l~~a pH.I~Hala-a aaI~a .,IHap~la al aaIlaH alaaa ~a -a.Ialaa 'a
-samtadg -I. a. dH Ha aa.,aaa ,a,,aaa H alaIa 7aa aaa laall a a.laaaal alaHlIlaalaa lleal ,- aapllaallaaa afllll I.~,,l jhfH


'lan Y buts,eii. Irr- Hu, ln,-Ha pataladaaaaal~laa, P a~aapalaa~al-aa .alla~aHY HClIla aaaaaaal-lIIua l la.,-a.aa1de ~ala
reHHarmsIa. rcallp- a H "ga.abClH HIH- -. aa a,~,a~,~ aap aaaaH -a -l, aa,.a.~a~. ;;IHaaaa
Itsaalalaaalplaa a,-te ala-imaeaaaataaaanaalaa Il.aaalaaa.elHa l d- Haaall A -n
ninat" dsaa aaflla iaaa l aa pc ert-lI laa. ---, ,I.Hd.H-aaala aalq.aaa IH H laa aI.a I- Ilba~aa~ aa ,
.aaad a~a~aalaa Its- Missiles VoldLaa -aaa aaaa -apwaaIaaaa--aelH-aa ,-Ia aalaad-d H-A-C --aa da-Ilal
K.a~ aa a H a ~ a I P- a a1.a~l daaal a. lonis aii,,ana a aH ~~ala aa.a iaa -aa~a-~aa
b,. a,,,.Haa a .iI- aH -l aa -at, Tin 'ra laaaH aaa- aaa aa ,--aa .II. L l. Ha~aH aI--aI,- P-l.~PH' ala~l lH~aa -llaIH
arlo aataaults*d a HaadIebaaaap.Haa Ilaall-Hi-aaaad, ,a-abadaaafaH-aa-.a-a-.'Hl aHa aal aaaaaalaailHallaI
Ali Z ldd1= ruaa-a Ha~e-la blaat aal-a 'aaH aha.1LlaP-. -'aapHaaHellaaI '--~H- I. aa- IC, .al a-aHa~-l~laaa~aa- lala~aa~ p~~a
oInaa r. -~l.aaaaipaaapaa aba"-~taa~l-~ y,~l nuua,. Hti '1.aal alI .ala. a-.alL1a- aaa llaaI~lalap~~all I ap t
Monte ,dla-aaaa ~ aba H alb~a~Il I~a-~l lHlaa, -a ~aaal 1. paaa a -H. aa~~aaa H~l IaHal~l-aaaala1 ~ Hllal,~aaalHalHao Ira. PI. ant aHtsa baroa pra. -a aaaaar-al l ia 'n,,baaa- a.I a-iabaA laaala Hlaaal


c-fal a,, P"a.a- P-4HH -I~ Plllaa. aalaa -aa7alpl a
i4. ca a Yaa Ti.,. Inlaa enero de rut do aallaa~ I 11aP aa
Ia .a daHa ,a. ,aaat Hal faa le I 4eLHHH UP I d I 4L ~

lMaaa07aaalala all .a l e __ _ _ _ _ _ I HI lia
,a- ha If, -.a,
D has atH a son La- .ll,,ai dal aa o, 1. a a, d ,r I ll s rC il.'n
--6 I IH cal.l paaaiauio,- p ell
HIe-. af ton"-a- aIdala WT. a-arics Iffiec Ia Ha IaaHa pa~ HH
elogiha tab -a A -uIr!e laaat-,aubaH-l aIavn____I Haiap al1 all
ha 4.dana Haaalou UlIalaa tnltfmn Ila apI-aq 'j balifaabeH.
ab al a,daaa l aalaai.IIIaIIIala aenl. -aall -Iila-a I ~~a11, a
York pimes -n .aalalalaa I. aaala- la Ia- -a dIll-la l~l~. 111 I i,a a
a, I. 1bia L o.I ,lltala-aaaaaiaaa en pHIia-aa-lalal Hi 'ITaa -(
H~~~~~~~~~a~~~~~~~~~a~~~t ,l.aa a a p-.aCol.laH~I~-a ~Waig-a aa~- a l. pa9~ a
.1 a. aaaa alll~a~a-IaIa-aaal .l-1 -Udi aaa~. 'aHa
,d"aaaa _. ,,-llj~al Ia bila-- IrmH,~l ~ aala H.Hlaaa~

a.,~~~-a" F. HPrh. Iia prHo I aaIaH
12 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ aila g asP.I elatel- ouaselRdValle
C)X pa Hia .~a Ha H.1 coau l~llaa- l aa
D). HE H alodn Hadb coa,--lap l1.l~alaala i ra ,at.4
HP, a. a~.H pa pa.- aa -p-Iaaa el do l p a-r~l a-- aaLT yo, wtpi

Otb "Iedos 1 lal t ari al- aa Hi aaaa a laaa~ Aal a. Il.aa I
dl IaaaP la Ha aal 1,PllH a-Y -aal .la-aa, Haiama a- ,,,.io aaeon i a del. Elssa
aa H. al aaa dla auna Ha LuPa-Papa. La Hal,- atla-,aa-7tFU.
aaar.P a at. aa 1.s ia,,a,'ec Chrat H.~ raw ala -aa- ab-I a
Ineeo. As olipti aaaua, a- l'al a--aa, #a Ah)tleal, He, o r
r 1.arala.aY. ,,aJ. ?aarta.atanlilaa-ti- a Waaaangacoa Ho .,1-HI
did",. aau ~ s 1 -all,a da, HFlalaalH- Hiue urubien t i a a-l al Ca al a'id. .
p.apa ,aaa.la al.,,a~l~ aaad h a- pa.aaIa b-aa Aal -aaa,H Ia-a Ia .ia Ia ,11 aa i 6 d
fouxlalaal eaata aiaaH a-,.Hlaaa.~a A a-al-- a'r"' la a sus Hal Aa, lW-al Fla ealamada -a- u,ala, an..lt 'a" 9 b6 aala aY ,.a~ medi-.l a Hlaaal"jaaHca Ena~-. a,,ire Haagis lI .11" H.
-e" deaa-ia CIHlamrea y) T, aHolllla PA SE yla aa a laladH.,-a tira- a oh aaa la u 'I IIa. a-e-.- Halic d1 .a-.al a,.1al
Cala=a~ a.dI- HIIoos f~e -oa,. aa i,
aad a la P a ari da a n-a e.- Ia-apaaa-. d Il Hlaaaa
doEsaaaHIlIa Uanaidos ~a ~pab. aaa
all. ~a-a iaalalda I, Hla~. H Waa la-d~al aaall a~a la. a~la .1 Haaa~a 1a1Al,- y lo ra a l H ay e ada by
4.lidd a Hl~ HI Ha" l.M. l ,a ~.h-l- aaal a I Ila~a .ldaIIHa .-. a
a.Haaa I H, I pa.-a- a!a, Bo-.urneal 1Hai- -I-a lpIaH ~a'
a papali. rnaa.a l, .'Ia a' -P pplapaIa-ala lla ,HIIH la ,


A, 1. 11 ad. afaI-a a-laaaaa a lala H. a I u I.- a ~ .

H 4, &ala saa, aI aH av-l,l d,- -o 1 -. eV(X) aa ril p h- an ha a-.
Paapl a ttn. I. M. I.a-t~ LI, -id Li.,.In --$ s
,a.a. .ala aHI Ca aa .1 -eo. al-a Haaoaa Ha i au~ deHI al daI suAt~it a lgenral
la ucta a-aand, al- Ianmi pa. HalL Hollay F.~~--aal-- a-. a--a. -aet Cai L aa~la
Ha,, H,,ana.so bitHad do larsl ar AaHIh-- a--,
"'Aa a. aPa~ ,,a,,f,. do aal alalla-ala -ao Sobfina c . -ut aa -a- llala a-altCa .,,II a ia ]aa .l laaae.aH.-lladi. i
In-aochinaaaa h inaa C oa- a- l q e p Lllla IIlaauma
total ~ ~ a baa-a ,a-la palad a--ones aaaaaa~aaaltiI~alaaH
aasiaha-a a a Hnal Pa aaal Ha al apHI aa Ief Hat


a,, Ede 1. --I ggs -, 1 Ha stll alalalia- a-I Aspaa aPnHH pHla (IH I
a., ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ se bal.,a -~a~laH a al -~- .H hl.Haa A ,asi. a ajlaalaa a- al .,aH a ta a.l
grin t %aaa dp, Iaallla a,i aH -.ai-al-al alIaC- aaalb a a a paa~a I lia aaa a and H a raa
lonet eIePlata I- a-a yalal aIaa, a apaa PslHHHH .aal I a. aH ,III la~H ,
It-a.al-. .a al e::aIa_ laaa ,. do-laaalla eeaa. e alla aa aal ad alilg I uana.a
Ia alH Htltll- de a-noon-a-a -1 iaia, pq ilialdoalado
H IraF~tria aTa.a~i t-alaa 1-taa r l aa ail PlpI l al.
I. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ aaaas.ai~~a~lt al,.iaH-a-a alall ,a
4. 1, := rdaaary,Ua. nol a-H H0.alilla.ipe do0dehcelil I
As ge I aa' 4. a a, a.Yaa Ha Aaafa,,HIH G et G
pallaIH. maaa-allala, A M nO 7 3VIT B 9 0 173 l1aia, a L 'MI~aa. atl. ad a, a

a. a.50 mlonnhsajlo t aadoa a ai
0,sc.e la ,-Pal.aa- l. Hal~-~a-~aala P, aaa dImitaatlial C,alllH I raa, daa-,r blase Iah a-.a a-d
ton. ~ -a a In Rpl, Hapaa-HIeraal aad--laIeb fdaPIH I Iaa aI aPHHpHwaalHbtl aala 5 1a~ apla lH aHH b-~ ataa aalla laaa ~a~Ia1 aa --1 ,aIa.H P H, ad H 1~a aaa- paa-a al-a'al


4. ,., aa aH-'an.tI h.ais p,11. 31H Ia- pill I-a. Ha-alams.go

aa~a~aaH~m. H Ia, t, a~~pp a a. -al ~ 'Hp~ ~ ,a ~ ~~ IIIIHIH~a. ~ ~'I-'d. a .1 .1 leoa dhatm e a
HH. a- a a- a. a tl al a-,. a aaa aP l, 1 Paaa. p~bl H I~ L a-pgaaa m abp a -al~ ~a leha oadb IIlaa-Ia Ia .IHm
~~at;~~aPau aldpa ,Pala, a
Pa~~~~~~~~T -Ia a. atma., daamaaP ao ~a~ al' laa

.14.t ,aldla ,alaoaa al pinn inhi Caa all a. lllaa
a~~a H ,maHalxdH Ia HtaaH~Jl Ra-r. 6 Ur all a-.-lai aadaI l, i

ti alaa aa4.i al ,dristois da taollla.
dab e l~a~l ~ tallH 44 t. -paa, aaPCaa a aa~ Is, 1-1-ao~ aa fCI aHz ,a aaa al-jaaa- H a-aa aalI.alaa - onba.l as.
ex,P4. a ,Iaa I a 1 mall,,l~ab ~.$ad aMpl, laal it I u~amal 'a Uaa. ncio
Uaaa aa .4 aIb-.lai~ lh L atllaA4tt HI 'I",, ra,,la ad~.a.H aa l. aa-.
4. H.H a llalaPH ~ ,~ H,.a. P-ala. taa.a~l a~ab~la-l. 4.11 HI~aaa. a~a. lllaa aIpaalalaa laHIa h
itslfat aa Pl~aaa~ .at daa l 141 H HIct aaaa. gtiaa~aal~a~~a .td.pa IaH ap iala i- d.ai" hi aaa .

or" ,. aa-aa ma. a. Hlhst11 al aaau. Ill tla laalina Hqu t m~o co1 a .
aaa a*aa.,Hsia- ,aa a. ta m tilet HaI ama o a alP
juala ,"ti, -do,.ala. .al Conla a aami l .1 h l HH -l la aaiH aa~~~l~alltai~ a4a-aaaaaa-.Hla ltla .~~l a~1
a,,1,.nes n, I.ie alaacaaa I l a pa- ia Haaabaaa IC- a a.a.al a I pal manuPfacPturer.,IHaa~a~aa~~aya~~a ~ aaIa I aIaa~tad


LtinHapaa.,. Titoaa~ ai ala H.~ Iai" A.,lr., a m Lai. s I
duam.,aaa amal. paa-,400 4. I-a ara afectalsa aI
a~rrdld d,, 14 a,,C I- E~ ta-lHpaladeraalp aIliaa .4 la ala f ,a-a ,l rs Ha Lodia a Isld Hn a Hiu ada pH l l.aiatu.lapP~l alpia 10,. 1aa.1-aIHa- circ ~a pouaHtaalal, a aalams' ",
la.*.Pedml dmpIndmamI V ilalrma. tos "Ze~i" Ele ala, tiamaln ell. de to deecaiq Ha.IaH-aa, Araorieatal al-a.a,tfaH. al, H~, aa~
tuI u Ga-a 1al.a 4aa~~ Pms al! a a I.Ha~.Ia~ ., a al aaa,,l
_________Fare,_______ata-____________ 66_enel______________________pus*_l________ l tita.taa aEs aQaA a-aaann aa, H.lpsa-l. UICdaP PamPH p. ltarMl


I Dise iMno AGINA CINCUENTA Y DOS DIARIO II,1L A RINA~ IOMJNWIO I 14 DE 1949 ---,--AO CXVfI


W -fl fli" 4 1.iniht. 11 (. "'',8418 8'% ,,_ :f .,I,, ,,I- 111 I J0 r" 'o 1
I I " o j j, A I W ,, ,11 1 i"[l , ~ i firKXeg 181141 (le11 1 44 I 11 -i i
a 1 I 'l 1 114f . I 8. -1 4 11 1 ,, 4 11 .~* ti t"_ 1 1 '4 4 4 1 1 Ii11a11e e
47u7441111a e81 I I, I44 7
P o n a I 1.8 Zd4 W, 1-,, I 1 ,48171tt ;1 4- "'.p a ,4 q W .l~u ? A V lI A rii M I n i
I i,,i I. I 'l Ilh8, 44 47 1 h,",4 li I f4i l 4*441111 RA -11 111,4411 114 44441


", " " '1,I,, I 11 It11 41411111 44to o 1. u ,, 111117411 444444 1 o ), o ,1 ,,4 44 -1
- 1 . I. .'d. don4 1,14 11' 8474741., lfl qa,~ 1 - h et- 11. "I .
44744117444471117411*4441M.,8174%1. ,A. 1. -44* 1 1 -1114 Pil 4411441 1 .111.
Elo d 1In I .to 1,,44 to'i d -n 1 ,, I" '1" ,
74444t I-48118o, 4741144i .1g 4. 44ca oI 'I' d .I t, avv.74a,7*44.t811.447474,lo,,4't 11o 114441*111 T44 44, 41 t,14 47 I,44441744448111, 1 -14

b17,4711.1.177*1178 44.7- !u 44*44A1 "1111i.11748an d1l14 81 1 Ata. .fo*"t, i, 6 ,, ,i 12p
111414114141.111114171,1 e or 74r41711I4444174. 7471.848*.774174874 d 44411444. 41- ,1.41 ,In 4 141441 V444411.747444-- l q, i
".4111111111144411444.i
Use411481144*Auto4111441U 4444447847444,44 1484474.8887484". ."". ,- *t-47444I.,4At1.414t1 ,no y4444 "o 44p 0-d.4* '41 q114 4 444 1.1
14~d ~u IM! tAY.d~, *6, ,-',.I- nx v 4. 114474117441111,48411 8'I4*-114444"! 74
I447444.718. .44.81 1--817411. .4414, 0 48n'i iosd. itldlI 4741o 411' IR: .
1174474811114 ~~~ ~ ~ I 4447474474444,1814174 747111111117444114874711444*4411 741*171, 411111144144 4444 714744441847114111447
11A11A NT1717,1 .M441.7444444188744 741744417114,4448147441 .is 7 11441441 ,-.c 44 741411111 4144,17 AAlh ,44,,,,4,. 8444f ~l,
111144,1771444711 4771447,478144*4744481481744414484817718144. 777441477844f817447 1 414474,1I471,4 7 11 1
44441114. 74411 74447111144441144, -1 4411it'l 1.d4p 11, 87,- 44if 4,41114,4414448447474,""tf 4I. .41. 84oi' i,- ind11 .
111144711. ,,,,, -1 1114411 11747747711
111.1.4477171 4 48* 4.% h 441444 I 7744,144417 .44177418,4444444711. 48 44174741770 11,bn 7471 1111 tle 17 44.4 ,. r ,
44. ,14. sal. Its. 44*4481 An 114, 74, 474 411 41 44111111174417,,,, 114 4411 74 41144,",:,d nll~ l~ ~tt f, 0 s I
4441141447444.*741,4,448747 4441871481411 :1,44411844418,114171714714 448414818481771 I7 7 78Mp 60,4W Y -87.4844118'.7444784114444444444417784144111- 474744448114.,4444.4484i44444-4 -741.78111.7744d-11781I1181-411 884,8,7.4414447444I1 11 ,-Z144 84747

74874444i1 ,6' 1 41 1 1 111174*4. 4487 ,1- 1 i; i I '"
7,48*1111444 I I74. 441*7 17 44 1144-11 (1 I 'l I.
71741844418 e8444814447. .4887744444444 4.,- ,,1.I,,% 444 4,44 -. q- "41141184 t- I 4174,111 4444711.4484
444488117474.44484411444444444,4' 448'.11, -11-1 1141188 I1174I4.44r44847
4 I14 1 4 8 1 4 1 4 .,, P ".4' 11" 1144.do t i t I' 1 ,1 .I
4,7m44414114 P-0-.444 74711-es 1. .A,4.44 "17t44 7488448-7"114.44
bu11t.141 d114F4.11cls1. -" 447448'. I 4 .8444.44 48 7844418 f~t 84474 .811 4 41, 444~d 7o 447174. 4. , h 44. ,%I%,I; t--11, l*4441441474484-, a

"I'll C44, to - 11"I Q 4 ,-.-14 i 44,.i, ".4.7. I44 4, I. 47., &, 7 4.74*44440, 4,4,' 81 4 114 117417
Il _44oi r:f fl n I- m 3. :"11" 44 ;. F74' !' 8444k4 44,4 77414 444,474,4 477 44*11 441 4444,11.17 I117411111 ,"~ tali 711.741111, 444,,l, "
a 4 44484 844,118-Tan4114I 44.1-.4814 744,414448144 o*11 ".1,. ,,,p 4.15n p,4I11i, 77,- 11411, I"444,.',4.7.
Odas s -1~E4 A A"1~ i"'I' i 414,41 81 1 14441 8 8 8 47 7 8 441141111.44444 4811it411117 I841114144414444 8 7,_41 11744111 4. 7444*4114
sud din4E-I. .(,.,r.1174444-.-44-d,. 1447484414 1-11 11 114 1104- ,- 4. 444114 117i~ 44444 441-" ,,,1748 d.*-44 -d-4744417444444 11144, 4*741111114 1 11 -1" 1 1. 11. "4841'." 11 "," J -7.44747447 .41 4 H, 48, 4 4*484 74 744417 71 1141144 848174411 4.4I,4.1444144
s.7441111" 441 8,, 11*414.144. 1 744, 441 17,474444 74 )X1 A 74 ','4 481111 11441474171 4118-4- 7t, ,,,4441117 .4.4444.74441
__, _______, __I "I 11448484 441 11t-8'- 48' 44. 4114184.48 ,8 -, ~n W, 44448 r14 ,7 11484w % 'P .748 1104411.; , .4 8 44444 744411~~~~~~~74 y,1 14441 4144 4441114 7.444 ,*4. -- -174411 44-11. I ,i, "" 1111 11, ".
Il = -4 I .4. !. 8 8 4 4 4 8 4 4 7 4 ,1 ~ 4 4 4 4 8 4 4 4 7 8 8 4.7 1 1 4 8 1 7 4 4 8 *_ 4 4 4 1 4 8 4 7 4 4 ,1 i4 4 4 74 1 411 , ) -74 ,i 7 4 114 174 144

__11 I 144 1 1 1 1 ____ __4 .4 4.'.,, '" 84 4 ,4 4 1 444 4 4 4 4 !4 ,44-11 8I44. 48441-A*4 -,I444 I444 44 411 4, 444 41118 4114411 '1111744111444-T1-4"I"4,11417,4844 14.'r.-44- 4,108, -1-84447*-.7-1, Y4

14-04444- I-1,4-44.1- 4- 1, I 1111 1 '7 4*8444 7.44487814 811 44 7,, 4144114444,1411 ,48 11,74447744.
111. 111.4 -411 44478441 .-. P.',,I ,841 77484it q- 78 ,,_,-17'",','~ -I,1111, .1 74 414811 14 11747' I
444I-1184.71.4P, 411,1,1, r - -41 -8 47J4* ,. 1II - 874414448 1447- r211'11 I, r ro I 1148 1 11 .11 411114 ,,,:114411.441774114481174.447*41
1111, 44 4411 .,-.- ,, I.4 ; -i 8I7-74414444-- ,T ,44,an4 I .u 4 11, 1 "S i- d ,, b ,
T ______________ 48744844,1 1144411 ,444 11 -48 448444, ,,-I; 4,.777.8 474 44 444 44l" iii ~ ,- I

I,'8 .74 -44, 4484.,877 "I~4. 441 0778' 74117 87478 4. ", 7,88 47444 41 114447111411 1174 84.48. 4,,4488 r -- -, 1441117448

44 Ii, i n44 :44 i 74 7 ,874 47.4 4 4 1 444. 441 411741 4444. 11 4114411417,447411144 ,1* *11811114411 44 .471440.,,.
0f I1 81 -1. 1 ,.
P.14441 ton4, 'u 44147411441477 7474144,17 ,.7144 481 74. 741 '4444111 1 4*4741 11 471 1111474414444
Via1111'1 8841 4 74744884488*418118-484I,487444444. 47111144W84418o1148 474147144.44444.7444414,-847478.88,44448444418.41
v~~~ptlitid'44"' ". c4448.444: t. 1 I4 8I 44 4117444444 7, .8444 7441 74 7744411 *444*48 411It 411 1184147.74 7811441 .448 74 44,174* 11, 41411111- , : t 1 1

87 4. 444114484 I4 11.4 I44444 7444 41 4441 8' 888 I48 4474111- i8, 744474l 1 7874 ,1144 1744 L ," b _111744748* 44184i11.4444. S ~ ,)
74 4444""I,11B4*8,111r8* It,, rct. 4 44I11 1 I ?1 l l 11114444 7744.1i I47174 1 7741144 174.'t 417 11 "I11 77 1 44 1 44441
11147 ', 4,44 7, -4 I" ", 1 l I 7
-,4 I11 ,l, 1 11148 I 114 i 1 1844 4_- t,, 47444778447 811 o,* ,8 8. 1111, 4. .1 44 47 1 1 p I'll "I"
Z.,, 1 44.444441 I'4 ,847 I41 4474W T Ap rta orl -' -, I~44,8 11,4 -4444 I,4 44744 41114 441, 174444 441 441,444 114 441. 1 "'
11 448, 4.- ti 4 c841, 44 7, 4, 74 4 4- 8414 41 74 ,7I- 41 4 114 .44 714,44,I o4,-41 1 Q- -4.~4.7 0- 1,414o, 4- 74 m 78444444 144- 11447474*444444*
'4 .444.44.14 .1444--*! . - -_4 -44 484747 -1 ,44147 ,-4 8. 414141 411 411i 44-441*741 74"t ,441118.871 I- 871144.4 s,,
z4 81' 2104114sA I -- '. "8 ,4 -44 787. 7174 *7 44444. 144444444 178 -- --, r7 184 11 11 111. 71 1 114414 4 744 4 447'
4. 4444i1 11147.4 1874448-47144144474444 4' 14444I77141114477114 8 411,1I4 47444 ,44. 4 ,14,4 I14*1444 414
Miam 4'Ozh 4.4 4414' 111 11:44 4 411144441 -- - 1 I 4,7 1- 11 1 7444_.". *4l 4184447714441,14441414 *4718 717444 81'.s4'. 741144F- 114,4 1144 C4114 4 '
4,1 ,1444444,4444.' ,77448 444441 44441 441 ,8,* 4." 1417411 41 14 4. 84* 1 174114 48
,t 44 8 1 .:4'.44 711d-- I 4,448414444,74444414 it4444444444114444*44 4*444*1, 441,,t: 444d 48*ti.I- 1W1. I 11o4444,7414-171?1.
411174111.,41117 '~ 17447411,,4 44 8114*4418.8447441144487444114844174114174414418,4411144144447, I1.4414444744r7.DA414741 4448784714414,117744
_", -4.~111 118111- 8 44 4444-44447444417444484411444784 ,~ A 4 ,8444 7444474444i 74 .4.4 I.14 7441111 84 11 'i"'.474 1.11,81,44814411118,
f4471 -1~4 I4481481847447181481 -74144141414,1874881141 ,4,. 441141711481818 -_ I* 7841 411147441
I 111 7841111117"444,48f44'.4 1144*4444,4444417-174144. 44418, 7874444184114444171141
4.1 1 .* 1 1*841 111187. 4714,4*77444741414441 4*844 4414774,44, -144144 r4*4--17411447-4847- 41744I111744,44484771

:.- -I'.' I 441171411alpraFr 8. 44144114 8, 44 ,, -77114141 -111114r*47 8 'A44 ad' 4.,, -ie8ri ratio74 ,,,4448 8lo 44I88a o '
.844444'. '44 -88,_11,4-4I7I-4I4444444I4,7474444Ia 4-4 t.44444 47.L'a 7417448 74.484141, 114-4111147444
'-'4484474448 ;- 4 a-1 .,4' I t-144411 4" '-411 44 7 -114 if11, 7847 4 o444 r L '.4444114884.14.4. 1-sjaa ftel at~ _47r'.~7 4444 ,17 t -0"Yz- V 4114 4714 I44841 4* 844,114 t~, ,.
:I-.444I44-I144I87l41I,"744.-44*1811, -447.7441*44.11I4,74411481184,4817411441
CI4444 ,d 11 dc4"74 --44 8 17 7444474 441, 44 .11 ott Y. 14114 4 2 4, 4' 471 44 44, 7478 1 7447'
SPRE008 8ar 7Pra44844411411.r- ~ I 41 441 1748 ron a8 4.b 14.4 .44 u,4,, on74 74444114 117 14444
O &1 0 1 *- 1111 44 I14 44 117471 17' .'. 47 4847 11,74814' 717
11741 174, d. .-I.4 44,W4- 174 777447 _1 844747 i44, 7114,11114-.1*. A4 .'. 321nd1-4 11b1ttroI, t- iinn, I4744411a!I lil
17co ryalo -1 ,477 ,l1447' 4*7-1144, 4111o 7444411 74447. 4*ja o b11 v74 J 1,11.711447 744*7*'. ., 1.1174447411711 441111
.7414 74 4471447 4.-7 .7. 4.WI -. 1 - , I44 44418, *. 44 4 1.~.414 4. 1. c.44 inks Is.11 4. 4,nIe ta =u ts G r
11,1114744444441-1.4-Uidon 44i de 1111444. 744114.4 111m 44. 1 4 441447. 4.4 .4.4coat,7an n

4111 .',4 4 _1. II I( 41p44*714444 -44P11 L - ,e e~ a 814144 R. 4 ,no 4.4. 1M 44 a,11 it lop 1, 47 on 1448741744471111411.
ri ot.-- aot E n P ie us 74444148 1171 441 4444444.87,.; at Ironic44 .17 4 '.
48 8 74 A 11114*111, 4A us
a a r ocI 411 844.714.11 411 1144447444.4tran 4oer474 o44,1a7,nb1i.l1do4a 114474*744444811-d bo4t.11714h77141* 1*.-'
h444 .WEL 44 .44 7444-44.4441 7844 4471 ,1 I.14441 -1,4174. 4784417 87717141111114474 44*, *44

47414474 14444I444., 14~8 71741, A44.4411. '144 '4 418n414811*7444 1118414.441 4 7.'


11 I 1: .4'_871- 117444,4Uto-A',.W 74 ,411.118 41184,,.,74.I.44 t
_44 74 -487444 I 8 -44 441 444 74 44*7,.1 74 I477 1 .I .t4444444411.44rson ln tn no d
41144114*4.In44'
),474- :, --8114447- It" ot7z. -n i.7; 78' I.o. ran.am __ ________________44441148117484141144, 4444448444,74484on 4 11441 444 = I =4484.1148144 (47.4,74. 4. acitea.1* "n' I~ Ia .d l
N ,.181 11487411444-I'l 1 74.11I11*48-11go4a* p,4748444, 11**48 -14 4844 447 -,~ 114 Abolitio 44.4 7444iforni114 11 8 ; % 111711144114 7 11 T*444 1414 K x, ; Dpeq t
87441 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 81888444117417441. ~ 7.44 441444441 11411184. de744 .111148,11 .-441 V84 1 1 4 4.84.4 11'.% col,.D ,u p~~ci
748, I,, "I I1! rat8* 44444844441z 8ld i, 444 z4414*.4414 a4 e1444 ,,,11.41tat11Y444R.412
i4 '' -17.4 7444-*4 -441744114844 "I tll to % C ausart n ri~no 'a 17741111111117111 44 *4 74 4u1441471441111,I11411441*1 .4 11 44 11 .847 .1 17 1411 1 44 41 ,
7447444 44, 884784 84 I4111*14441 44 ,.4 18 441i*1 44:11 ,- T7118 4171111. dor
P O C D my O T 444' J i ; ,444441 117 1 44 114: 11 1- I,_ 11. lj16. 7444444 .411 -oo 8.44 hwil .oo, t poe - sii. .14444444.111771 *1 441111

I~~~~~144 817 4 1111 84411 8 I44 -1' 7444 ,744 04441 1 ,, Ir ,ln T m lnz. N484444doMi 417444 177etr MI, til ii nR al
h O rOl $ C1J44IO I- II-, o I ,' 4411 i,--14 ool oglrn dIAel0 j 4474 6 hab.i t 4111 4444, ,4 I1 lm t 1hh i nd
11 744,44117I44I4* I .18 -1toA I 4114441111111441174n A A.Su ,i c r .i%,.a cll 1
7.4444I4I711774448474844444ia V ol E-117*.41411174411141184714**111.4 ,11,1 lotna . v
1141118747477 74.*14-411,.4 ~ 4 ~ j 4 El R01101 '1k, 4 18 7,,,, 44 P AD=I41141
44747,48,447~~~~~~~~~~~~ talent-11 d8444117117.1811 1 4 4144*441744,-111 44114447 Pa844441el44441417.17
44~i 441 1117477141 74I 74I4 4444141114 41441114 774711444 811 ii44 *


7 Dias enel 1undo _, __,_,___,_,__ ___AI
1i iceru fid rl AX~.II Ta. m om m w ai. 'II-, "j 1, 1ad11,, "-d 4 .4

!IiFl-I Vn. d h i -d 'd .as-.", 1,, as -I i al -si~ sass In zon ,raa~s I~s ;_,',,,_ aIw .saIa -R t
.~l.1. 1 'I", 115s 155 pr~i'- I,,,I t ass ,rd Iasa I s ", 11.1- ". adtll;1111 I
"I as 11 11%3aa1Nf d "hI ,, as. ,- ,la '.s E TO SU E SONA VSC S 11141 %55ssI' 't ,I a' Ij a
lasd"' Is s-0Aha 1asl, k U EI, lls.I11;
,_ss pill s 'I" A- 4145-1I4, lIai' I~',",,4 ,, 11 511 1 5 I I. ,,, "
Ili, s" 1 1) ,,, I f1451144 "I" t .ss~ .55 154, . .Vt,- [s ks n',, ujos "'
5 ,la s4,a 41I. 5544aIaa --s51 ,,,I,,, ss,' 'ta Illa r-, l' ,s ,,I I' -dd- ,p. ,, 5 1 Il .5 ia"l a1, lU d -"'l"", 11 I ll 1,1_ -,1. I ,15-44,"'
El t iv33-- de l"I' .- td I Inglater. Is. al4 I 54s la,,, ,,,,,1,i
1sl sI,*5s,145asl5*ap-7asahaIsl.5.sa1I44 is. j's ass, 4tassl d ,,t_ I
4111551 Is hs '5 ~ s~s .35 s~l~14555 1441115,,sA~~sl5asa 4154.ps1.4l4554 4~ 5555 las *15 15555 51'I14433I 15 1151 Pvr, hw exssstw f5.55,1i s4tttl a.t Its wItr, asbI's- Idl." 1.111 ',"", i
s-s~ss~ls Ssiss s11 sllls I
N441,14 ,,,,,, 4. 15 . I," "" 111 s 5sasasti755511 1 11 51Naaa,.445155111sl 4s1s 115 as ss 5 asssa .s IssaIs1
s I asas-al 1- I1 a 14sSs .1.1 plsl as s.aSisa~ s~s4s4sIssaa~sssas4aa1i I l ,I_,., isal1 R,1~shIs
ll.1 I 14i -, 6, 4s -i as ,4 as, r 4415 S 1ssass 'sll 455.4.5( I 11rltpfl l ,,, ,, '11,',1,:151s115;'451s'Is4114 114554Ill51 ItII-,-54 I
11as lIt- -1,1 ,--t Is r,, ,, IsI t ss1- -I,14514 a-i ,545413 la.41llssl plss ssa4y, ,,, '
alis sasS, da,,14 ,, 3 .51. 4 ~ 14 5SS I Is--W -'--iis--' ssl 1.-r" I %Sw()115 -sa I ss l i- t44 Dr45.14.4 6, iss.44s _si R5 i. 441, ,, ,."I 1, ~l 514 ", 4 Isp.i l a, 45l, 4s'i s -d- as"4
g.,,511 i.1454s. c :aid, a.' l4ssi-i --I5sl 44 ,, '-, I4~1 sas a ,al, d U s 5551141344 IS ls., 4 .3 Is- as ,, his 1~ aasl 54a145,51 sIls .p4. aa
Ia145s1414114144(5,,5,ss : Is "s54414511.I I35~ 4'55s I4I515 t41 44lla~4s~sl4aa~ I' ss, ,, rl asbh; ass, hn' 4155 11 4414 asia
144 asil"ts,, ,,o, 'fIad I~ :s I44 ;ii44 ,PI 1*45, ~i ass p I,i nas 'a ssIl.45 141 -1,4s 4 11t_ i -, i-a~l~l I lssasas sslhiass 1154 45 :4, 451 ,145 14414*1( a, assve 1 dss
as,,s5Pa Isasls I4544,5445544 51 11-s 1 -1 4 14 'al as, 14.4 411 111 a .s a l,'s isssslI,"14,s ilasa :5411444 Il, 4,pssassaasss, as,
Ili4's !5,ssa(51445h5
11s11isIsS- 4(5 41411411:5; - I I', ,,I-,t l 11 II - laS,,? !I i i I4S s,,ll 33: ., ,-1 ,I s 15, ls.5 s5sI aI ,ll l,5515 I, ,0441 11,11-', "I I 54I 5 5 54111 45 iI ,,4s4 5. siu I~i- -k 54I5i 414 gas sllidseI .454rl5.1 14 ,, 1,lml5- "sss, Isias, ast sas:_- ,,i, i, Dl-,i. r4
1433s,1lss ~ ~ ~ ~ ~ ~ tnh.ls 41,14 4,, xtbs 411, 4, r-1,,- lipSI,. q-14 s 11- t, s u 5~ls~s(I al 41 5,s s4- ,""'. 44s4Ila1 J1514 ,1 s pl al aI, .issias'assiassadlls,-'-s1 '45 11 sa~ssI Is.15* l~laS1 44. LI ~ ~ 4a,,-s I -14 las 41 Wl5114,41 4d,,sli aslasaI55a5 '4l, Ilsa
_____ s.ss ,5 Iss 454.4114 "sA
Csa54s ,1 ~sss.,11541, ~ ,a, __ Is4 .i S 'ia's s4 it ait ss,--[114,, ,l,aasasI-sss hsss -_ Is. 1.5 1 -51441 I"s, 444 l- ,,1, ,,,,,, s'1",i~ f
-4 'l-s I 44 ,ls'4 1, 4,1, *sis "5151411 II Ie- 1 I l4,s43 1s, s
Z ,,-- li,4l 4sst3F544.ro,, 451,, l,, Isi sI sas s 1,,5 aI ," .4.41,,- 11 s ss,, I I-s ~l' p -Ia I ,a s,1 lsi, 514i1, 411155,I5 I 4s4455,,s 4 t-j ,s 4,4 4 ,I -.l, ,, , ,,,t, ~,J, "a,- i," _it7l p5511 ass I5141 if*I5i
"1Ba1se 14 h~ra ir !4 "a145115 411, 1. 1.*1 44 a. 145 as a,,4" I
55i 11555 ,iss 11,s 1 s Z* ,,s
-hdo ,os Rai I585C*4l341,.1, 1 o ,rl {.r.Ta 1551'1, II ls154( 4144,44,-145la*I,4544, 151sl"I s'.,. s asspa1 isu asy,
sl,,* 4)t, 144 Ia I,,4,a Is. 4ss4, ,I.):,I,.44s ,a 4,1ssas las a15541,das l.?4--I"s;,s'I'! 4*h ss
Ft l ,,, 'I. lllill l'' lss4as '!ialsl sa, il ,1, ss ,,.4,,Issil.414sts., & ll4siasa ls.s-s sssaas',aaaa
-g4,(551p~i545541 I-5S5h,4ss45aas 'Iia* I 4515 I5 11i11554 pssss4ssiS~p~ I ,as. I -sls.ssa p. III
Sslisa s, Y1, ,145 ,, I5wl41'Ill.V.ad5(54 5 ,ss I554s 5555 s-4 ass .1 sasl l I,1 -lss Is. 15, 0 hs.4hss !sf s-slss, I, I,,,?1s 4514 1 sa' ,,, 154544 sss~ "! s,514,sa ;4 4,,a IS,1454 asIas la 4'ia C s, s,,.is- l 4 1111 ass ssllls l, 54
Isa, i .114'l ,as~ss 4541'Ss 5SS ,4 11514( S ,lI gIs ", t"d. ,jIil1 S1 !. 1 455 4515' I 11 I, ,", 1"r l aal asasslsI
--554p555551T1145515~ ~ ~~ --1s' 4,-; --55 hlsad4 5 I I I55 I. 851s --,/ls,-s.isss "", 5 ass"I 'Is 5't,15555155 5555151534515y55 I15515h5 s 105s11. 4, 1 5,
-11455455 ,, 'II,.5s IS Is41 411554 sll ,,as,: I$~ sssssss-5. I Is~ ,ssa~ss a' ll- d-t-q: 141*l1.4 paasslllas ii 1 I5. ;r ", I t- I s514 s1 1 4p1 p I _15Ass,,,ss,,s,,aI5'4 ti15ss4, mb,- i
'I14s~~~s4*11 ,3,~ 4s "ss4s~ "s4s I4,8 ,sa I 4 '41 Ias ssl Isa 5155 l1as -(54545,13 as"s5155554 1 ,
yt-15 ;5 1,,! l 1 11-1~~isl~ I "~ 11151 ,44hI s5s15, 1 ,! aal.4.45a.5 155 ,%i!s44a.'ll ,s '11I111111 1 W i d 4 f L.I, 11, I I I I ,11 14154 _- -J 1( -- as14 l5-'I sssash 's hil ,Isss s ,sla, ,, O tro Ig" ",e tor ', IslhIISI,1;d45 I I
113 Sl 5,4- Si-lS 5411 14 piss A ~ aI a ,,,, I5, Ii5 45 11, 415 14,a I la .*4 as43511i 155 s~ll 4' i,l,, 5(51 4ih 55414111.Iaskla'i l- 'I s .4w,, sl .4 asssl*,
1- &.I, ,-, 1, s "-llt- "' i5' t,44 i.4l34 (114 1 h1 5s 5 1p55,15 LI,541aIs855,451Isals s ala Ssss .s,,s4li as 1 ss4. ss 1s ,~s
.8!, 15'4aa4,5 I414 I 'i ,,,ss Is -lsais I I. 1154.4- C".':,
I I111 t 1444 :15s s,-4s, I i ias ,I rs Ils 4I 11 ;, ,'li, iI , F, d' il."' ;,,,,, 1 55 55",,
'RE KIN CO. .1.15151433, ,, ,I "
SOCA11 334551, ,511454 I Isl~ l 8 ,I,14 ,' IAsa .11 sss5 t11 -a -1ass1aa ,l Is ass', ,*1555 455r:%-5 l,5,: la .s15hls Is 1 5 p *l 1 5 1 41,,"
d~~~~~~d1.444 51, I'M 151 45 5 J,54 5 45 S411 1141 I-sI 4l -,',I 11id II-I I ,,,d, ",I1" I 14 4513155 i44 ,4 51 sI l, l t"i"i"- "' I, I,," ts 14i,, 4sasrs,4a ,:51, 51*45 Ii5541 pS,,sa 411 paj 4shas' -___ __ __ ______________________ 411 si 11"aa1 44' 45 1",1 ,551 ,tIs Ia ;ial,: aislllas s IIs gs4I 55IsS asI aa;spas *4,I4541;as I 54511155 .55.5. 155I 5.sInt.5. ssI
as 553553 fi5, 54' ss51i411 d, I as ,s .1 s,, s ,1s "s I, s-saz sa,-- 5155.4154 as"s"s41. 45 'I' ,i, -" tI ;1 - i ~
sls- - -- --11 1 11 I'l ,44 , "S1 sll r-,"'45551 ,1 4t II~ ,~ ,sl 1414331 1* 1sas5. Is I* Isa11 -5 hISS, li1 as.ss ."l5'l ,1 ;,
'Ill -- i,- _!5 -11 14'-a114a51*a,(, 11 15 ;%,vi t; 45 ,~sha 4145 sI, s' ps' -5.s asllsasia HI 1 ~-
144454 ;,", I5 I5 445e II Is~ sl i115
Isia, l I' C I l_ 1 1 ", 1""" I'5I s,.s a5515.1555sI P 5 55111 *15 ,, .1 45554s55.s
51," d 11 S1 ,,(- 54,14, ;1 '141 ', 1 '5 4 '45585'1Is., I I I 111 'I d I , 1 - Ii 1 '
I ss .,s~ "1 Sa l Cs s11., ,s 55s144 -3IS~1~ -1iil- ,! l-,'5ll'155*s1'545.s's s;155.1 511.145
55 5 4 15 5 l 1.1 ass I 145 1 ;4's I I I4 --, 41 4aa z~ -t-s ,5~5 S4IS is- ,A,,A $1. ,, CAM_ I I'"-, I ,, - I 11 11 1' 1",,,,,- "',1 Isas 4.1 as. "II I I4.5 IS ass 5 aa, II 45; 555' V &ULZCI ,
4-a" 11aIssa Ilsps (54 sll,* 4-4;)., 'I as. I. -i' 44ass; 'i 19'.,. A 1
111145s144 d1 p)44: 45 .11. I45 5,55.5 Is IsIl I I : 54 ,;1, I !I*",,'i a 45 -as. dass-" 555(5, 05 I hstlsaIst."i- "" 1 1
i C Ir-1,IllI -W I 4,' ,54s 45 ,14 1 S1 5 4 -f, 1(5-S -,~~ 14 C'I" "'1 Ei ssi- dl.s s. s 44s I ,,, ,
C_ 1 ; ,- 1 04140 114 :-3 1as145,,Ia.5 ass4s ss asl sI, 5555S
i' ,f'lil 1,' If ,, .545,a41sIals1a 45 5 I5I~ ~4 . 1 2*5 5 kd n4 l l Is 1 .1 -- 15 ,
"'t-, ~ ~ ~ ~ ~ ~ 514 34,s Zsssl p 14 t"s sIp 5a :" !,s4" 5I,.,, s
iaS(5415s51 ,,,,ss 44 I4 ,1s .I 55 11.33.4, --
,ls. ~ i ,6 Fl ,- : Is5s C4S ass I.48 4:' ss 4, sa41 4s, ;54s II : ssI311.l'1sss11 r ass4 ,-- .
"t"M ~ ~ ~ iI'111555144a!as4*laV a 5s1'5a4., 1s5 11 511 11 --4514511 ,,,, lI -45 1 1,s s s i -, ,-I"I
z5 ,1 ri,; 1 541454 p1411451441 Is3ss Z ps5.51,.I 4,55115 r! 4 4 I I l I 15133554.I
114 il.11 s14433 41 45 11114s55h Is 1541, -1 I __5 j,. I
las. -4.,l* 5,4 41s41sas* a,,. 415h 11 j-44 45 ih I 15. 111 I s41 511 I 1, ,l Ias. S51S.5 SU' I. A,' EN" M IA M
FOREIGN"" ,,- I A'),,,sis45 Ii'~os 5Ils, S~l5~~is4
,l415s4a~ ~~L445 ,l,, sI, l 1111* La,.li4Isal4 1- Is ass "" 117 Isa
all~ 1l'1C hIAl .O4D 5134,4.sls,'4a5 4 ,s 4 4111115 4. lapS, sI alsI", 3.5.14 ss 5ls
-5. 4a41 5'51515 5'4 4. .51 41a ast'I l al*_' ,, 48h' I. !*555 _; 11 l" ~:","~-l,,, ,Il
-, r ; I , "', l* I 45 -*l,Ll 33l a IIs 515 54 454 55I L41 l p i 511 5,5' ,, ,, II, "

s I I S5 h1 aI3 4. I s_. ,ss4 Isa, aids- Is3 :,I5I5 I 15 s
,4 Iss l,4 ,, t I -i14(5 "14 s1 -1115 IS -1,1 l-s -*.1
4511.1 4 3 I ont5.'s541srsa hi f1.: 5s331445 _1 55-45:! 5.55-1- sl4 55 I,1.4s. 55S RCA -ITO .4411TH
.34141144 .",i1 s 114 .1 Issa I '- v" as' "' _55_ 5P-455 1, 'i 'H- 'k yTO R C C-S
11 ,, :" e ,l ,l, rla 4 13., s 1 f I I i, as5 4 A 15 I 5 5155 I5 ~ sass o, ,,I: I ;, f
14415 8.,4 ,1 I5 .1*4 I sasass.il ss- as
C.1dertis~~~45 de~I~ti Ale ,, bpI45 IPIS,, I_ :i" 1 1 .; 5 as M s~ I a .1, I y Ui"4
4111 ,, 51 *.s-,s -1,5 51511 assll-w 6
5415. (534 14 33s 555 I lhI.4d p4' s as as 45 &1, .
1,6o List. A20uo 25CF- .5I5 .4411 -- ,- l- --- .14 ass* I 451 1s Is i -t ,,,- -V7"f l ".v- 111.4 m d,,
I s* 1,,I" p1_1
LA~~~~~~~ ,5O --j- S"js -8N~ P- 55410 --l", 5s454 'a 5 143. h ,E 5
l ,~~' 1 as -:- 1
15555.0~~~~~~~ ~~~~ -wns Itn 556 asd"~ I' -as 5l5 5.5 si S*5Ih 45 55AA E Yp od
:--,r, 1 r-edrutrt)mts i pi,,j- EPCO M INO MUIC -E.SC-R-ITA -i1-- d. it, 51 15, ST -m s aa .,- I,*N5 -CN w I HOLTON,, j~"",,I ,,, ,1


1 ;39 So. ,km Ave skn, foIdo _;11s fln LA .A3 iii 'zPSC dsI d--is~ y ss,~l ,,,n ,11 nu


7 Dias elleI Aundo , A _-11AIT, .1 1 DOM "- -- I- -,

fcri.I d .T'gi. *i '~ j-,i, . .lit 1 .I- iIt,- -1 .-- -. -p .
-y k u.'J ,u .
"'t,-1, -1z;T,,,I,,j, d'' ,, t:;- :,,, . I [-" z -% 1 .H A r~ne at u m in er I I ',',, E ,,r1 u1b w11,o .
at i , ,. aaaa'!" q aaaaa- hC'TT *, ,-,, 4i~u y. 4*1 IL J CM M AA Il ,
A,1,,I" 1 :-,',i aa i i,. aan t. aI~ a" alaaa ,,- El tr n po t m ariaimo 1.1'i'11" I ~ t LA ,,, TA
~ ~ ~ ~ Ada Laa ": a ', )111' i, "", ";. Ia. *ala ai aa LaLa~i 'u,- Ia P a a t a~ "" 1111,a !", t**a 4* Ia A*A* **
lay 4. iaaa :,-Ia ,,,," ,,,q,,,,, ,10 ai-- L l . t-, --- 1lh j ,,r .
Gaa.an e 1 I, 1 IAIC rial. V a.! fi, ,,. - .R .S SA t- ',,1 ~ I.B I N
lad 1" 4. -a am- 7i. A.*a a. Ia -a a GO
Vala laaadapaa,. '":','', f l ,, -,. -1, a I la ttiaaa ,* Ia.,.- t t
l~lll~a V Ia a (allaa a, ,-- 'ala 5a a 0aL ma 0. (I A" ,*IA *aa a -Aa 00 P.
Itali la d I!I,,, Iel -a aa ,,, a*- laala a,, at~ll IT~l aar ali1a ) t, br a-"% 'P .- ; cr ; t P,
Fl Saaa I~l~a a aa e,,ai-' lua a.- aa & a. 1. a~,,h] f;. a ,,"- E '" '
Pl Gll.aal -a I I, la a llla t, i-' t-m Zl:la A-d Alat La. tlr T -v, "'A a is J.
la 1.-dg laaaa al -,laaa.al a y ci .o tt I. Axt a. Iai
aaaay yldl aaI:, llaaalaa" , t ", i,,, i ,-to.I Ri, ma4 iaa.- .~r .t ,-,, I taAt ~i .f.
Il, a a- m Ia al la ,1 ,1 .'II-4*Ao,, 1
aaaaaa al Y alaaaplaaadaaataaa aa Ilall l e., laaaz- ti a, a,, o ,- J t A lan 11. t.
"I ~ ~ ~ ~ ~ ~ la alyalaa "Ihal 11-d 1- ,, ,, I;i Illala. -; II la .--a do 1aaal y -a- -,t - t
da-" '" -' '1 l l a al'a L l 1 r, a. I 7 Al ;,l "A I -aa a &Tal it ada qlal ,aaaalIa a ,

t "~~~~~1 i a t , I I 1 . ,. -14* - t -" ''" ; , A ia a A ,.
.aaaaaaaaaaaaaa ,aady alalaa aaall aaaa lI llaaA aa~ ( .atL l~
1 alitIIt t",iaam id, a. mam I* ;,!. aaR-lI 'A ,hm D id lm.Ad. I 1 Ia~l Al a .a .
daalaaala 1aay hal dma a, a." m 4 a. aaa. U id. *1 la tl atha A
'Va a 1 a Ilala Ia 4; h#aa Ta I~~l aladaalla a al fa ,q.aa.a a,,
I'll mIy al ,aa At ,a a -! a a~ ,-,' ,a ,, etlm ~ - ,, I at r 4*I,: ,,% . l a at IllI g ,

;ay aaaaaaaaaaaltaaaa., aaaaal. a ,., "a ,I,
."laa lalay alA.- ----- --.1. .a;. i- mtI -- I ,at Aaaa -.-4.J****l .
dNUB Iaa t-aa ,i- ,alm aar -a*4 II tii -m D e,, ,- t ,- a1at ,ufaot, -a V ,
I~ly Ia aa a. at- I*U~ El lail, a aa I) 11a I It t ,11 Y 1 11 .1 U ;a. IaI a l
jMIAMI tO TI ____________________ ,t~. aala I
aa'll A ,-,t r ," aa at. at pla., a a I i a" "'". a, ,I
,,, ,,,i; ,4 t -i :, I laaa;I l ,, uaaa aaa a. a I l a. a ,, la'. laa I,. a., aI~aa. II ,Al -t ma ala -I I : I/ I Ia .
lallaIa al IES CABA IdIIl pt -1 'la Iaaaa. .~~ ,ata, aaa 4*. 1aaa A" aa la aa
a Ia~ aaa Ia. 4* a Ia a;a a., a ;.
t ala.- , ta11 malaaaaa Ia'a Ia. laaI a-~ al. I.a -. aUnaa Ia a- 1- 1:;la a aA la .la I
la la ata I. a. mama t~a, atl a NI , a. a"t iaa aI It A. aL a. .a.~~a.A .1 a a.I
atI I I al ",:, t*." ,,, a a t 11 I taIaaala. laai a I~aa II-a a. IN a aa aa. .14, - II %a4 a, l-aai almala !Illat, : 4. ,,I- ,.
Iaaa IIa,", I ,lil. a. aatt~t 11 ala, Iaaaaa< at ma a. Calb .a .Araal.A laa -a tooi r d 11 1- al, a~~lal~AAa
a-ma a1 ,aalaa. la aaaaa. daa -a .a, ,aI .l.aAA a. ha !*a a la4a

ala .yaa,! t: 1 -I 11a a lla l t- 6 aaaa malau6 Irw t dt aIA a, ana aaa. att All ""It"~l t -i aa I,-aa-a.
aaiaia-aa ala laaya ,la~ lAla aaaaaaa a.I tI Ill ala 11 a, a1a aa; a.AA a. T l. Il. 'aa.aIIaami,.
"lalia~laaam~lm -l~~ ,a aaa I a a a, i, I.a4 "a 4*la. a.Il.s A laA. la.
I v : IA aalaaa 1 at a ala,m ru -tt aaaea i aaaaa1 fma -0- Ia a- ,1 'ta t' a a~~~at~a a. 4. a. 1.4* ,


al aaal NOa LO !. "", ,a ha a I.s -n 4,1ad Aaa IunallA 'ala~ Ia aa a A t 1 a.
PU -a. EN O T A I. a t ar ,,,staii rp- nrl, Nm- w
V, I a a a,,a a ,aaa a,aaI aa, lam atlaaalIl t111 "a. !allma I a1a- at Aaatatalaaaa I-, 6. i

W AIUN~~-"" IN Il r -Oaa la.a I aia, --I kaaa ,all ,l a" -aaa daa -,a aaaa al Ima a. ,adaala I. alt
.y,.idaay a alagra anllo t alal mn alala l paa.a d loi lala"aataa ),al -r., lvlt I 1,., 5a l I ,, -. am a,,'oz1
a. laalaa:m I~lla- I-aaaaaaldaa a'aaaitia laalc aa ;a., aa N10m - a.1 Iija. Is

---------------- -- ,- --- '-------- I----,-----------a amm.Iaaaaa a aa- dlah~aal P-1.aa1a hiaa laaaah La alaa.AdaIIla. V~aAaailapal: -.da,
a1a,aaad-llllaama--l,a aalaala Z lailaaaaalaiaa mla.lat,~aaa alal "Il -aaa, ala g 'I ad*.l it a~l a LI,
Dt' ,!,- 1, - li t ,la,- tl-!t ,-II1 11I I Al -aaa aaa mai ia. -b a r i.6' ragatlA.a d ailu,, t 0,alWo y
A h ra -~ a3, !amaya a- 1.1 a--aaa, aJa a.a~aa~' Laaaalmaamaaiahm -aa.a.lla lta. IA I aTail 1 ia~l udldaaa .-~i ,0,,
Laaaataaa mall-ta. Am ml, o-'ta. rII.l paaIat- pa.- --T
'A. Sta- -NI, La ad I la aa- a I ll aaA., ; a a- aalaa ala a. aa1 Ida. at a. at A a. Ia. li, ,I ala ala.
.1.lt, ,,t 1 Il I-,, l1 ,, -a I 1 ,d, I I -a : -aA La aA .ala. a !a La - --t ,- I at i i),at La 'I.aa, i. a .am alaala m
I x 11- I tln ,t' aaa - ;aa.aat, m ~ aaaa a--~m Il, aa l-ala Ia.d ,nddlS 4 -0 F
AI a d A aaalal a.' i a,, a- attaa . 1, --t7,~h -adla -- aaaa~aiaaA- a Olaliaaltlaalaila.aaalI"aaam
ala.T Iaa .a~~~a l IV RI I IL- Ia a.dla, l ITTaaIA.aI-liaaaljaii
a;-. a.,t t -~al ,A -~aa ,,, ial.a aa -~ataaaAl aaaal a 1aa laa, laaaaht c~r, Ii p11) al C., aa. dt- t-aaama,"it I tilta
-,' "" ',lo !'- N: I~ta"oa' In .aayd zmlha aa aa-lt 4. halaa a. LaAl -a~ a_ ,-, a aa dam ,, 6 4 i To jir
-, IA -,-'- ,ha llallaaaaaa-a a- illaa -aala: ,: i. i aa mal aaI''dlj,Laaaaa g,.A Im tlaa alala

I 'l A- IaA-lt I~l~' I a1a1aaaa, Id .lda Iaa Il-Im laal, 1, lita A ,, a .laa -mida a Im a t.a. ., aa lita C,
__ yaaa!-ltata.llatI'alaa ,,aja; alam I.%4r aal aa .d lai do, aa aaa
aa *a _~ -ilaal Ia~ ,al aaladaa Ih Ia Idla l- ha a ,,laaaa a a m.a 1, ataildi am ., f-a,- a Ia m "a~. a a ma.
I a a a- lat, I a la Ia. a aal aa -~a~~ -ta -a Iaaam at -aip 1-1.- ,;4' t aa a. '-" a 1ta ll1 Ia dla. al-Ca,,.- 1
a a--- ala, 111 a. ma, --- a. am. -a ait ,,la 4 ;~ ala -t .Aa 1at a. it,- aa rl ll , a.~ laa.l laalaaa-r a
aa- 1AGAflL1 la a a t aa p- , I ; -,Z-,, 1d .aaaIa-iaa 1I -1 Ital A1 t a lAa ina La faa.a ataa, mit. h-1. -la I-~aim a a
10%alT S a, a a l I ,a:a"I", lll-a Ia ,Iaaa all 1111 lala aala -a aemala.Aa.o, am 11 Aa Iq leama m d m l, Awe

1 - 1, All t-l qi aaa air a-Na a I a It araa l-a a. al a.Ia iaa ,aiaaa aa laaa NIeatog c oltil aa lA, Saa Io-lri Ia. r- 0o iA.
______________________________ b, 1 Ia A. Sa eal ad eal. Al a-~a ,aa Ia. la aam -a l tla. ama A? a atad a.I
I-- 1 ,j t' ZII MR Iar ala aat al a. mam a. 11 La a,., al!ala d. a atilw Nam -llg lt d i.t-l~ 1at ,~ itm W IA, i t lit fa
a a1:11- 1 a I" a aaalta. I iaa !a ,-aaa 'la a ,: Am t lila A 1 I aII ,aa No al-6 ldai-a a l, eaa~~ am a a"" i
VVRC STG EE EXID S -DCOA NS iAJEfl'li A MAc a a aa aa I ama I l I% ,maaaida 1. all IlIalla ,, it pat n% dat inpa.atll ala ,a I aal a.
maal A.t3! all, L,, _- A._ a. tl 'k 1,7 .I. Ma e07 I ~,Et l.4.-A alal a.orej
IDA T aa aa a. t- I ata lll -la aad 1- _at- ,a,amtaaaa ~ ~ ) 1;i" maa.a ll,~al ,- -* l,, ta.ico d, pm.Ia. St l11 t
PARAa A. -AI* TFlAE AiLAIl.A-. -aama I 'ia.ad a. .,,ICaTal. a.,Shlaladal. .a taaIa m 'A.1ita .aa.41y 'a. altIA fr.a I- 1
alaO A O BKO E --SAY AFUDS 1 am, .1 I" a mall a a~ dailda aa aaAAiA ttaa- a. a,,l~aa wal". tilA -a t i ta a. aat,aa ma t- a-m im aa rn
A,~~ Mim.a amda aa a.a 01. at A, am .it --t lal'l ala" 1
all l. A. lalaa 11 allla him la ,am a h maaa, a. t : -:,-a. .iAt aII- l a.I .atA .l ,a 4 la .
a-a mlI 1- .l I llaa al Ima~ aImaa~a I- a l 1,;1 y ata- ala, e II itumaitil .aga Aa am maal t -7a a I ~ ~ ~ ~ Aaaa, ."aa la aiayiaa) ml. a:,A IL a.' ma a- ~ -l ~ a 4*1 ,a 1. aim. A tll Ia. ad a
I I, I llaa Im.ala.*Iaa Ilal a: 4. .:ia A 4alia l.a.b am.
.I) I "d. C I i O A E IW~ ,lla aaa~am a al, a II,-I o-- 1,' ,I ~ 4* l Ctall a-a- I a, ,,, Iaallimailaa. T-- .a *a aal
-- -- A a. dial. laaa Ia. 7 1 1i ,, I a I.1 all ala;t-I ,, a"' l**".i,- d, I n A -Tiam al a,.aa a Ala ma- ta, .,nn
an- a a ala Ia ,,,, ,a t,- ~'. tc-a a. I Im I. I Iiam itl~ t .
A RA G E C .," 1 aaa a1 I-a~aa 1111 lamima IaIlala ta, ~~ I ______,i_!d,._i- ,______,_ ni ,
W ATSOa. lam C fI Ita, -mim-la a. l .1 Iaam 1, t" , I- WI ,abm danT f-. a;bI -a Ia i- ,a.A,.a,, am .ti .-, -:roa~
MAIZAII.EI IO 11' 11 aIlOlfA am l. ,lala hIdm aA I a I. ,a a La, oaa I, a. ',' ', Al, ,' l "~ -,a 4*.5.
.IA .fA CL IIO -t- "I"~4 A. 'A am ,r,
a iaa I-al llaa ,. IC 4, a.,.:, "t,,_ c o ,,,i,,ittt r
S0AdN= A r(i. 4.11 O 41 ", :, "". u-r Aaal.-Aaa I, l I- 14*'31,t-' a. t'AI it ga~aa- d .Aat A. 4 *11",;R "i"'t ~pAl- ,t, 4*l t h" aal
I- ala I laahao- -,;t al mla, a ,"11,i I" l "a-* -- CO 4** ~aaa ,.I a, d,- t~e!,fri-t. 'A, -f aa. 14*rt AIAIA, a
--11--- 1 4' Vtaa 4i- Am a. -1 a al, aaal aaa *Sl ,aa a , a ai.am a, ,_, f--** ,4
alAAA,,AAON, I I aa-allI 1,- lalaaaa 1aa -. I,c lil,.1aty,alim. aa. %taid a atlli tla"a a ,.11J, d',"aa at, "1 11 La Iaal~ aIl
-al _Ida I,,, ,la , 14a~~a~ .a~a.mlAi ,a -1 ala. maft 01, )nl,, fa, .P*laA aII t.'MJl

7Dias enel Mando. Aocx- DIARO D MAIA.OMNGO, I U+SPT 'I' 194I-,,-- -- PAG (ICUEr YCINCO

,. ~~,$1t, .E L MAPA D E LA SEMANA I irioe (eaida,%,,h. d 't, V I c, dy N .II A?,) I1
A, I~r 1 *d ,A', I? I
IAd.i. c;Wi,---",~l, IIA,


AAAI AlA) AlA MAU IA IA -A)A A AAI - -, AAAdA AA1AA
pd III tn.Ad')A IA u-i M rA IAAII Adt AAII AAIAAA??i,
lbraAAA IA 16_lI??1 Av, Al I ., A d ,'A) IAIIIA AAIAIA0-1 A1, ,,- AIIA
lA U? '.6 ,t -,t)AAdAA A ,A)AA AI I A 'IA -iAA llAAd "idId
A d l A l 4AU A l -I.f IIl ,,) A A I t, A ) A A ? ? A A ? A .d A,,t, U1 i IN~ A~
P I ti trcAA A l) t- IAAA A' tU)U Al .W 1 -IA A?? d A Al' -,,C a d r i a bor A cl AA 'I. M A I Ad? l lf 11d dA Id IA4A A A A A "I IA

drn nA' .l . Ag .A Ad (Al *A1 11 J _11 1 )111 IA~ I A )I
't Ld tI d ) lp)A t? IA AI A ?) ') llA A
pAblar A) AAA, r It01. .AA ,l I A d AAA? lAA) AAA)AA l .CA.)A
"loM. Alel i .1) -di d' A A IT A AAIAA A'IAA, IA -A~ A~~ AA dA AiA)UA' d 1,A u -I ft-A l I A
MAUAA'AA I I)~AAAAA'IA IA#?AIlTld- AN
I I A ll d ) l i I ?,O 1, A .- 1 1 t i 1 4 ' i 1
"ld A) A)AIA IA A) 11111A'0IAd ~t"I_1? ?d'IA~. 11'

BIB? A A I ItI IA A4'?? I U)) i d inl Al?)?' IIA AduA dl A,? It0AAAAAAU IA I A
_ _ _ _ A ) IA c i ,SA ux i A: l I t A l A ? A ) A U A A ;u AI A ??,; A ', I AAH 1 F A l t.,d A I
I'A U)IIA,11 A A ll ;1AA? Al A l d?? A r', A A A A A jdIA A i AlA Id~ d)A AA A AlA
Ali l" C 74 1- I 1J P 1 A)) A; A,,) A? AdA I I, !" ib-', ,n l- d .Thu 1X %T 5. .4 I_"t _ 'l, 'l1 lil r i ,II

d P- A t)), A Ad A.?. Wa-" t"' AAVIAAAAUAAII I lll t; ISAIA Al) AN- A ll)A,'t~ lB Al .-If~40 fA)?A IA Il? ISIAA A ?d lA
A',,J ANA al ii ,' UA AAI -N AN- Ia IA'ct IENTRAS A. -AIAI As, tAA AA - .l , f-A" ""," '- 1 1 I ll t11- ".0??
V1.~dAYIA) All _AAAAA TIAA. IAA . KAIM I N IlC.A I ?"I"~lllA. lA, I)')OAIPAI UBII~ IIIA ))I?:-". Ali dA)-AA1d Al !Z ll)), 0 A') A t,.h1' q I% A ? II I A A A pA M A u _A I ~ A ~ ( ~ l ) ~ A N S I p N A I U Y 1.,I, A N "N I A A A U A- rA-).lA A ') S I A N ) 1N A ? i A l
AqAIIIAINAAAIA,. I'AA)A *A, Al, AA O dIl AN AAAd") Al Alld A lA))? A I CA .1 I lIA)'

A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ pl A ) A A A I ~ O B A I I A A A A A I A A A A A I P l ,l I T A1I I- 1. lA I1 lA A A t IA A A A A A,,- ,A A d Irl "A Al l d A 'A U A ? ) A A A A ? U A

N CtCA IA IA AA .~)~ AA I A Al l)AA "I tII I ll) ? I A N A. -1 15 AUT )) ? IA l ; , 6 II Al
dt.~ AIU I A ? AA '' I I)A d I -, Af. AA- ~ t I, ,
li~iA ll-1 I IAIAA Al, 11A'l -AIA r-M 0- d IA -*4 I'l. INta ABA ,l A) 'ld"~' A) I ? AN. AlAA AAIAI _I A? l AlA' I A
nr na1,AA?'AAA 'A A ',AA AII, d)IAAIAIA- dpI dt A) A' A' Al AA IIIII
ldaAA A AlIA?).- Alt FAA A. A, IA-1 AlA AN kA I'IIAAA itAA A) 1, 'AA AII bIAAl) t Al, IN 'fAA NI-A,)I 1l":)' Id I "A ?AAAA d1 A" AlANM?_ IA A)> It"
Aol ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ AdAA A AIAAAI~) AAA lAApAlIa)tNAlAAIAAA A ~ll lN ) A U"d i A IA fl N, rA "AdUA) ;__r ,, U U?.dlA l,'Al? AA A AII A
AIAA~lIW ,,AAAA AAA IAUI AAdA. AAAAIU( Al' IA.A) A_,
'! A ~ A l ~ d A ? A ll ~ A A l ~ ? I I) A M l ? A d I -. 'l I A .) A ). ) 'IAIA ll ll A ),)? A A? A a ld A, A U A A d A A I Ir?"dA I AI'!: IU A,_W A N. I ,

Al) A A N I A )ANAA? Al I, I'll A AI ) -I!,AA A 1 1 7'tt ,, A-. ''-l?. AIA, IAA'UI~'d ~r
u A I I uAt M A A l ld l II M A C I A A I A N A ) N 4l I A InA AI) a dA-), ? g?.A ~ l) f --. A u A 'l~ l A A A A d A A A A A u d I A N A A I ) A l h.,A All A). uAlA I AIAA do t1. ), l:d rl .A A L A ?l) Al A'? .)A I) A) I)Al'A' Id AA ,A A'A ,' ~l AR?? AdA-1 AAAAAI WittAl B

II A I A)- "
AllA. A)U, 't A? ?AipiI-n I? -l A), 1 l) I d lIAA)A) pA
'to A I to$A edl) 'l l AdA' A)i A,1- AA.4 I A A N', All I1 2 I I " l l d w
C u A ?'g o 4 I, A A ? d A A I A I A A l M A O ? A All II0 II A A l A A A A A l A l A I 1- 1" Al) a l 1

'Ao- AA, A, All??)) I IANA V'llladl dl INIA "IA"d AUAIAOIAIA'I' A?) -d ?AIAA lIApA lA? Au-A-A I). l)u- AAOA Al A -AN,) N-- I? A-, dA N

IA? A N AlI ?? Al l 1.I~~ ,l 'I A II N A IA N l A IA A V AU A
Adon~t dl' lAAtr M44 ~ld~ QA'l A Az hal Alo oIAalA I') cr-i 'Ae A)e t~ tor, dA IAAM-l Id Sll I'A U, IdIO AI)) AllIA AAAdAA."AAtdIIAUA)A A Al?? dV
I ri))A Aln ??AIAAI AdAmi Ao A' Ioo o D ",. A, A' ,I A' IA, A? Al?)? d11,- ,4 .AAIAAdlI i~ AAl? )AIA
N. .? UA. dAI Au-Al???T I m tda d lPln M a~ al as Po t AN Il'e AAAAC~pl'- t PAAA' lI dad In uAl)f~ tuit ANA IIIAA AIMMIA? ,~ IdIAAAI' A't?? All LA a dl ,I v i"'lA IN IA u ,htg
BAAI x IlU AI Al Cdl' Ad % l; Iu-' l?)d-u Ad Al AAAA ) '11 'bll,~ dfl)AI? "'A 'I A IdAA ? ~I UAA A SA AIAAI, II~i l-, 'B .d,"AN l A.


AI e NdId N uIA AA ' _? AI- AA?'",_ 5) tt' I~ Al I!. AAA1dAA'dldA A)- AA A I A l1AAAlA A A d ? A A A

lP d Ani~ d A)),, A) F AlI ld pA IAAl) Ad? I I PAAAINAAAJAIIAAA r~-II 51A'd .51 PA N AA h- .1 t"',l, SAA'l I
B; l alA ltlmal IA Ald I Ai; A od I, A easN? N. ia' pard el Co uItA n Ati Al' AABlAB dl)AN.IAA aBUIA)AA Ad)B~ th tlda ,ain, q aI crisisd Au-ri bi aini el. Mma i)?? l" ""AMIN. A -NA A Ad. A iu a A AupI I N- A't d)A l~ g j u -A I AldA A? o AAA?'-AA del pla M ar hal Ad .'d IA cl s Cl-l pa .1 6 t -d.r ,~ 1 % tn Al ,jAIIl OAAr''iA ""' IA,, AN, AA", AN ", AOA "I SI Atl-t i ' ~ l
Iat A tant do) Al. AA nAA u- t~AII d ~ -I Al A u- A bA.11).A AIa o l dA )N lIIA A NA~i- rr rd , Ap i Ald u- p u Ml . t IA? ? I N N ?) dI 0 l -l )) NA B NI? A N

NA?)l A? I%*-? NSA'*,,i~. SAIAd) a l~ dl Ai AA'I 'AA BA 6?AN IAA '"' ,
IA. dol-WA A alIA correspo deIIAA Al A~d ,,lAda ha Leid que u-)Asi, A lAr !-roAl-l AA A?.t ,,i d ,ecol IA INA u-Au FAIIA A) ,?)l dI A'4, diAA A)AAAA NA, 7A I?,,~~tl A) AdP'll) TApr AlN-1 II ~~~ ~ ~_ AdA dA dod)'" ?id? ''I~d I~AA Ad L Al. n-'I Idg. l.A ,dA A4 .6N LIl IId AIIAu I ld ,AUA ? I )lA
wanIA) I AM?. A Cl) A) r, 11 lll AIAAA
u-Narauty A a"I _.?A A, AdA IN dA ,AAR)AA IA IdAIAI ' Il? i)AA AI ? l Ad?? A l~- IA) A AiI I Ap Vllr N. ,, IAIA W A i piJ A fl
A1, daA. dlu~ MAGIrz ,- ,ia- tINu AlAlur AUA -A-,-A 1d'U -A'A ItA-iI )A dI- ,!I)A AN ) A? l lal ) AU !,,,Alall WAI ?,AdidII d -lM -l
Alec Alrall. A N AdnlA? rlid O l A AA A Ad- AdA~dA -' N Au-)? AAA AN)t1aCi_ -I e L" '3 I l -' ,, I ;1 -i td JoL
Al A dlA? roillA-' eait~ll. dlac Vi)lA'AAI A,~ VdA I2,A, TNS? IA Ad A ARI IU? AN 'lA ?dA AIAU? A:l~) nA,)AA ,zll) Al AAI I? Al Al INt ANA-) 0111,,, A; Ai ;-IAAA IA t,,,- 1 iinfAlA'a ,AA '1111111 ."
u-AlA. I0AAAA Ion IA A Aid? Al A ANAu IAA A d) Cl u- N. 5Ad -lIASAAI a.dAIA dl -AA NI A? ?dd dA AdA, Aldlyl AdU"d)A -It" Al, AU)IAA IA
"Bi~l)AA Ad AA U B1.l A. a it d, AlAIIIA dII",I r r AA .P j I_ 1,IA AI-AAA u-ll)?) IA. PIRA Al) IdlIU dd S AI~?AAA A)IAN IU a; -l'JA, NA)Al)Nz A. I pi _lI u-., IIA--ANNAACNAI ,- -d~ ,~ .! NU A 'Irl do Ai. d, 7 I~ I~? IA~~l)AdAA AI , "l llAltl,IIA IASI)A I I, rlSABAA taA ,~ "
IrydlA BAAA IAAA. IAS)AAARMA a Id A) r, 'ic Sa?- Ad I A AN' Al IAII? AiAC 'AI AA i d dA'l ""-,1 td ,, IddA l:;, u r 1,1,It AAINAtN, I 22
AN )A Al lAO u-A .) Al NdAlAIMus- ou u- Al_ 11) A?1 dodI Ad)) ANe AddI Al)- Al
u-IAM I, t -'- ;l Au. Au-u-IA AIIAIAA dl Au-)? I Al A' Ad NA Al N --_A ? ~ IA A?. N Il ,4 AI A A i l ?IA Idl Ad ,1,1- dAAA AAAN'AAANAN
ABA l'-~ AdI.A~ U I to dl _111 AM- IA i ASIA ,u-II adIA -A' AIIAIASAAIAAIA l)WAAI"I.- lt, 1', Ptd,,1- P6,.~ AAItIrAl
Al?? A_ u-Au Ad IA Pi _dA _u r-~u A u-:-? '- ;- :IAd A t- I 41iN .1iAAIAAA-d I -au--A '?It-. A-? I N: u-,,I Al, ? r- ,i n Idtxd.Cl
'Al;or"A. u-,dI AN l .A A. A) AI"d tllIAldA l,~l)A ?)IAA~AIA A IA I)A 1 It',,"A IA)"I "ill) "IA '",
AOIAMAA ; d)1dA)uIA N, rairn-AULAO di I A? u- VA A A A AM I'l AN) l i A lOS?
dI A N A '--IA A Ad lAN' d BAy At Al -: 'It A I1 ,- a I A? A lA lA A IA A A IIl, A3,- AA A ANBArAN N -IA pAl -l dlA A' N A r~-N A d Jl ,, i A). It A', I, A;II,, pr, 1'I, aa ctK AAAAIIA*1
Z?011d )A Q u -lIA Att,.tdlId ;'A i~lA A--- AI 1 u Ad -vl. RI N. tI IIA l6Irrlu-A t'?Otfdl)A'0 r
III I ~d _II A, N)r AAt" lu-Ill'd'r"' LRI b
_7__ _t,_ itia g I -- 'i, zd -id! -lt t .,i C", o
M'1IAA)AA ,)A d 1)) IIN."" d u-AN - - IA, AdA' A A'? uAA A'Al)
n An A P1 0,I,IA l, dA IA?) A,-, -~IA l N A -A ,--O I .)1 'to A lA lAI?,l ' t
Ao I A' "'ll "' t'L -M
l_-1 AN 11 N1_ A-- ~ A I A'- I Al dA 1
~ ~ ~ ~ .)A)M ,,,,AA A. AR I AlISA? I- A A d -'A C ," .
m pi d SIN?. All A' -I AlNA, -1 AM A? MI NA f, ? A'I NAI ,, o "' ----A-lt'tntrnI d lr 11 n",I I ,- i.Al, I.11 lA' aI5A U Al daoA' _' 1111 1 ', I
1 1 7 Ad. 'IRIRABAA RIa ) Al AN: CI t II :- 1 A ) )) PA pA) ;Al 1 ,I -- -" '111 r l t ~, t~ --lr , - ;,
I T U D U A.! baN A N u A AlA Al, BAA A IA.IIA Al)t IAI A AN "LMAIN
11;1 ~ ~ A IA-iA, BA NIA I A,1_ j a TI Ad)) AUIIAI A?? AAAM Al I~~AN N. ,, .jfL'1 rt t ,StA?~~~~1I~" AAANIAA AlAAAA -Al Al- .0 A e.110 AA'AA I, ,)IAI A' ASIAA AdPAI u-ou P- do, p~l I A AI~lAN
~~NRA. i4 -.ANAA AAUA ABAAA ~ Ad.A) l Alg- AAN ,t IA, )1 ',;lA I ANA
NT~ IN IIA AAA'd tA AAN ;NI Al ,AA AA ,AAN Al I' I1 Aa l .f It, p--' 1" .d BAI
A -BANAAAA IAiAA* ,_.INIAAI-e-10. ", WPlA B lA N i 1 1 1 lN N. A Ad) AB BANIi 1 _-i' A N, -r X:, l~ ,1 q.
IAA.A lt Atl A? 1 A"'d~~o AlA' dAIAIA- A, Al) I-p I n, N I). AJ ,ii u-Ilc,, 11-AI1A
dl INl ll RIANAAANA lu ARAI--- -A--A0A ANAB RIz dlAI P adA)AAA t"di IIlA'111
t o l A_ doAIA AA ,NAI),Al -lA)A)1- II Ad NA A Sld) Uj IA lil AI"A A' u-I
I1 1cno" 1t RI l,'lA AIAA lIA- Ileu u->n-- Idlllt Ad A, .A Id:, Al SA -,AlId Il AU Al IR UPR A-7 Alt cAAI IAhIA I WA4AA
,,I NA' IANA II IA dli!. MA BIAPRI ANral Ar AIhd t)NA Ae IA' IAIAAIIAIAAI All'
all)) ,, ' i a , I 4 -, 'l
ltNI IA I fFtl, -, I - ,d AIAAA NA'_ u-MAii !', dl Al, la) AN A' AU Al CA)) AN"l BA N- lu L [1C - lANA i 1,1 t 1 1i, 11 i,,1
WA AIA A?., dl ----t.S7) aaANA1) .AIAAIil)AAAA
ArAAAI -A 41"Z lAAAAAANp,_II01AIAA i IAr A dA A) I AA), % :z"t Iy,,
!IA,!lI p _______, AI BA i tA AAUAAAI In" II-IIA AdAIAlA N. .3 d I. ~


AIAIIAINA ARIA A-. A' -) N ANIA SdA N N u-Na ? Al -I AAIBAAAAAo Al~blitl AARIAA )A utelrono y'2 6 dlubni
AAAAAAANAII~~~~~~lM UA A? Al? MA lAN I AIl I IA AI lAA 1AA I AN PINA 711 BA A A NS N N -t' dl N -NIA l N
-, I ,NN NIN? -A A IIANA0 AA NAII AU :. til ANAAA0A BA do~wv u-A L> I A) ANl t ,tgd. l, ol 1AN AdA-S ___________________________________________N.~~~~~ ll IOA -lAIA. NA Nd) ANIA, SAAAAAA Al ARAA d I 'ah MAAIn)Al)I),A N
7lhaenPICd AO
-', sI i a n b ran n w a- -- I t flui,1.1 .'.1 ; L A CO N F EH E N C IA B E W A S H IN G T O N U, di n I n fo br m Iicha -l~ f 1 ,t eaa d ae l lole i,,c
:C;de C,' ,ela l e pa "T ,4 I ~ 'l,(1Ir
all~1 Ill, I~ da aL ,llleec h e lld Z,,' p4 I : i I
I o Itig ate~ e ha e bidor pblllJji,- Ill,ea ae I In, IlfII uee,,, Ia al -e~ l,1 I ,, ", 1 I,
h ~e1II'delis )aldelaeE 'hl1lalzl'11511a4' :, 5 l' yae ,, i 1l 4
P.epad a TOMdRl,hn dla' 'I (;k PaceF 11 ,11- lliI ll'llaldaalllAI1 'l, T !
Ieae1C~hae~a gp ep,~~e LA CHCA U LA PITMAN
,'i l~ I. CIll ;ac ICa C l 0'
u(hLEVE AN ,Flj a ,0hdel -",l1111.-at,1I l ,,la- i d,,,I ,ielr'.,111 'I aili i l qu Ie i
14 317- 1.a1le hlL ae L' ,, ,1 ,- ,, zl a 1 "C' u'5 l 11 ", '! ha ae 'l ,,al, Ie~ pi 11e;u' l i
x, IlIC"l --Idat pala 1,a1ila. A adlee L~la sdh 1i1l1L1a 1ai'
lith 6cec do .ca .4 11 i, Llulll q-ne~ ', In -4 LIi 'elec P, -, ay1 au'Pha 111 lalai

I AII la ~ u I' ee ,
D V 1 111. Y ale e 1 I le l e ~ 4 l l l 4 ~ 1 4 1 4 i 4 1 e 1 1 "4 I -'1 ale Taa r ,aa aa V t la h lsl re e lT-a n a .t~ t il e s l hle eee l a E I 1 I, e l l a l~ t l~ l~ l e l~ a ~ I lali-is dle ealm 'iaarlhe' F! -, 4" a lrle ,- l-u CI I~ 1 ,C I I 411111 ITt': ~ aaea as pi es raaia cer I.J t .S ye Iai'ae iaa a lu ,i ''e C alla e~laellll~ha lall -~'lu paeepoelC14C rI -1 4uaee ae dt4*. I asdtaaad1eaataet1eelter at'u wueea4l u u
aa I'plx dullllll dl )- n ho I 51111e ~ ~ ~ L'a e7 i aapr ,rsia a-r Is cet Iu'iaia -4 0' sen tai~ar -aaalao ale 14l1e'hr y nl c i cL~e"4 Ar lleuna Al"cl La. mml~l"
I iotan sot i IIC1)ato ll Ih llrllr ",,- t I-1,"rl-'-u- ,1


relabelo l'aa'4.t('.L )a 0141id ,1 ta lll 151 Il- 111.1 41111 4 II, I
IlcpL aclllule Yd il l''' la, 1141 TbllITa Sc 1l'IC 1 41 1 lalu 1>'C ~ i -, I-411 10 null, 41111 I ThC1l'lll 1,ilel l Aie etw;o --I 1- !,wal

rlll n l lalln~ ell l ll1 LcllClll~' 1 "1 "- I 111- T 1 11 ,el'ce I ,,~e, aa a, ,1I~c 4111 cS' n r r l 4lllO leue1 , -441 dheaarao. a1,1i, r-~ had nalh
11th 4lil II -l dlal 414r1141 "11i111 a C'lln> 4 I.14 .1044 I1 i] 05 1. lute111 Clll'lce Il rareacadc-etlll
clllulll1 ya >1 1 r1'-lllI 1erllle cl I( -4 5.11 'e 4 -"d IrlueIa e 1141411 S iII ellr 1e/.e.'"I1
Sil ll~r elll lb lllC~l; le 1ll ~ 1 a .1 1 41 1 d" 1- I 1 11 I l Fa b C llleu 1*, 110, Cl, In
drhnlllal helcalla4C 4 T141>4> -1-114 I, oaa Ia b e 'iat pae r o1 1111 ,c al- hal .ae Cned II I lh .i cu dik

IT I "I';~ "t ,t-'L'T ,I II-.SI1 >I 11" 41411 1::1 ->1 aLl'l~ 41' "~t~~ll ''lela'll diel Il uda 14Gan4111114 lTel i l, I F x ,
h .b .do b., 111, r eerai145lll114>IAC, I 1 a- 1LidoFnltr I (ax-111 1 Ief r' leleee1 1 selllhe( l .:: le!llalo1lle I bllI1e
ohia~~~~~~~ lea eJohna W.510"Cl Slapcllral dt 415' ,41>11 1111441111, -1u>le "" ,' ,",l>
ta Sr an,~ -11h~11111 IC 11 4,1 e~ lilaB I~ 114li LIIf Hb> P-114 >1 .C %-1(>Ie-1 ,-lel'l,,1-1aI44e.
4(i"t1 "0144 S lde lIr a, t 1. I 11 9Tl hi Il 1 1a ,ra I 54 444 41 I' 11laecllla, f, m, m nk r 'ldi n ,~ i ,,'ll,, iiiCi1 l 'u la, d 1ST lI1
'4a4414444 II> SCli If- IICIl n-et ed 1111, I ree -- a f, Ira-1 x /,
I a11lO It SlId> p.111 ;111c L l -1c 14411441, T fsI I' Ol xrnx .' '14 d "'"I"'I '111 4 > sr'" 1 111114> 411'aaeliell lellala

01 S1 41111 .1aa. 1a "a ci 11 1 Sa4 -1 1 ,c -1 1111 -r e~ C l d, "l 11 -1 Ie ,," ,;

1-"111a1 IC Ilr el Y r Irlhltlla-eeli1,I,1-lzl-dealIe'11iSI -' ,11ea111' "aienI ee1 Iri a, 14Cae1eread arI
,P-iheaaelrleceaeI h>, I 1,ia- 4 I1.- -111 11 41 11- 11415 li'' I11 ealI Ie eele 411 r~ela ,ceee 1aeahlse
11ed b,, ,11,, le 1,b14I 141 4a-al reel ca, 4>4 ,It, I le hihela ille Ie Sro aS' 1 I aaaaaer 144a bI Iedia~na5,Iipea
dl 141 I4 ,1 --n li~1l e",- 1'r- > ,>, I lea ,- 41 e p111 41 e.a I1 Ia Iea srl -1r -rlaia 'leda2- l
Iaei1 I1111 al rI LII CCIII' I del, e pa ,T 11 1" :ItI' : "l ,
h.ris j-lll 4, Scl I- Il l "aI ilq -~ieil a, Iclle rise, 11 Im to p ,:,
liat hlue-l14le. 11cS I 11r Si- 'I11C1'I u 11,4 440> 1111414441,tI ,, ,, l: Ie~Se.nl Il lin Ic xain -l p1lazic-nll-ile
a (a ne" I'l bp14141 ll 1 11ae11l (r 111144411- aI1414
11111 lalcbe, III ,:,14 r Cal 11,u1>seI ;I ''I "I 1 >14 r4' ,a
ad 4re414111r14111n- 1114 p ''41'4 ,,- I I "IAI l -1411 .1-a-1'1,Tla-aIll-, lljaaaliep1.flarl
llx a in, clPLel pC1lI I :11 ,"1cC ,4 Ir "111 I. '1 "1-4 1' aad141e144 414- 1 n114414a11154e0>''
-., I4I4-41 1.I 414'>' 44CI(S'Ill'l.d , ,
11111 -I Ir~al I11 -e'1rC>I e I 41' :a Sr I I e Ilra. S.u, 4111 I ""
Ccx a "l'44I e'; I I 1 a 1 la 1 a '1 >l 1 ., 11d 1 It Ce, ec1 lu p-a ,Icehs ,,,,I*, r aledad>,
.,do .41 -11114 T- _1 1 "F"te-el 1 edaIle -e11e P51 Sal -1 lecslal
II1l l4>r1'11i--1 ,T, ,tg 'Ic 4'e :11 1401'' 144 j17> Il1~laSilalleele aiclai,
eI 1Pae41 54 p a.11 'c,~ 14. -' ,1114 11; Ia I1l
ro ., Ia~ r b Ia Ia Ie 1 1 1 1 14 I l I 14 1 0 1 1 5 1 4 1 'I- 1 1 b l(, !" I llp ela. t u -i~ a I pa a- S a l a d e d a d I

-aajeo~t ,, el ,. -14(14 PaeIII'lIlea.le.4reaeln os,, anv 0l f !,"", ,;. eaelhaa .
luilaclelfasertar!1,l -eltcl.1.e.al.aa.li daad
41>' 11 I>41 I' 110440; 41 l r0 11 i 11( as 44 114>1 >lrle(l4 >41 4154 e14': 111 ,!, "la Iaaa al-aaaS l ah 1 1111 "Tr1"al~ "IeI >1aec I, I> I I'l I1 >14 11-c1111(Cc54iICI xrl4I' elaa~~s~aaaaqla11e11 lals4'Ilf-- S'
.I .lid I1e 411 4- t- 11 Se IT114( oelel 44 Sr I IIIi
I t",I Sn i! h- C ],,,d '-f r1 lle
I 111141141 p. leIS,,-- jl"l.' le1a 4 I r' Taq >1, daI 411I rI 4"e .414111 S- naS1S:e '', 1114 l inl ~ acl~ eat aa ietpa

r Sb a C 4lci xl s- -1 1 I , I -r ,1, I '4 I I I r, -1. , 1 1 C 1 1' I0 1tl 1c,0 4", 4 11-- L d'l -t" 14 V 1 1 1 11 11, 1 .
p eo IC 1 4 p4,1 1 11 14> c1 1 , '. I' 1 1 i 4C 1 4 41 4 1 4 a 1 > e h a 4 ,I. ,Ic e ; 1 11, -1 5 a5I Il c
P o l 0 5 1 ,I11 u 1 'h l 1 1 T> c S 1 l l a ,' 4 11 4 41 a>11e-I 11 C ' - I 1 1 ' , u I '
Iss t .p - .IC ;- ,, , 1411'L.I .I I "1c-14a -1 > jI plal. I ,1141I1I 410 I 4'>4 ,e I: BE A F ,A [,P
inl L111> 111 S1e- alel I1 > 1 c~ lt Is,,,.,,, I I I 1.11 I "11 11 11>1> 1 V11 5EA P f.7.111 rid1 1 S.Ilslfala

alia. arrsd Pbidg, 4, a F1' 1. r a 0,1 c -4 44o C"e dad 14 _ll~ I> 1es Ic 1p4 Iiue I111 I' I~~ay>I ISIN Il~ Ir ebig a lepnSd1rpIdpIa !- ohr I ng l ,a -- I l P;.111 el Il II : -T 5a11 SrlaLaplceb la 11"l44>1ll1 "~J / dael.- a '> -ae lea pIeler ilipesera
1 11a1 1111 l l 11411 *~e~ -T~1>c aaet a-leada.SlolllsaI alll
.Pll no .,-- 4r>11 I-1''llI I e-ecb"I4. u45 I 4 I1cc anWeai.'111c141t,'I, II pl a1,1441I 141

1 1 1 1 1 1 'S ,P I 1 1 1 5 4 c l 1 1 1 1 1 1 14 15 I > l I 4 1 1 Ih C Ia. I" > a a I, -h4 a a fl4 4 4 a n11 I e l aI 1 l I p41 1, 1tL I T a l a n i a 1 e a t r "t Ie i 1- l 1pe e e a a l e a Sla'11114114el11 :1 104 I4 .-~ C a. 54444 ,,ie I a:e 1e ,-ie~ .e Ielt I paa dIe Ietl as' ,.11 1
a d a a- o S 4 1 14- o x s , - I t ItI M a S u e "aa V a l a U d > a 4 C I c I-eIa ,lIC 'P '4" n 4 a lI ,'1I l
-Illox rxi- -,: ,, I -1,II Ie ada 1.'( 14 I I;, 'l 414'l at; m -1- ,ii. S 1:---. elehe 111 11A111 d o t.4,; 4r 1, b.l la l > Id e e c u 1 1 1, 1 4 1 e h i a l l e~~ a" al a 1 1 P .4 ,I C a e
575 1 I I 11 11-- 114S I I 1 1 'I ( Sal a, ,ll 1 - T - 1 A41141ddnn, i a 14e n,11 4.: '; ;el4Ap ti 'p' I-I: l1>aTaaerpt Iasa ,4a ac> d I 4 1104I ,1>11 11- n-k SteTJ I -cl Isal le~rI Ic Selal, "Ie paIl ulaala Ilubl 11-dadC- rC ,-; r 1., ,, ,- ,, IraIdalIoe ,; Pla.' ,,,-,pi le~, e,1iPldled1eell4ecCadn

I L -~al l l I e ~ e 1 4 1 4 4 4 4 -I l 4 4 a 1 1 .t 4 c 1 1 1 4 -s eII c S -_ e l a el e Ia l a e l .1 1 5 1 1 1 1 l l c ,1 1 1 1 4 I1 1 1 4 1 4 S c 0 0 0 1 -_ _ I_ *_ _ _ _ I_ _ _ _. _ _, _d ,_ _ _ _ _ i
a m a a 1 r aaP1 l d lil1 a 4 l 1 1 e O4 4 a 1 (1 l i e l d a l 4 4 T Ir;,4 4 a > d dc-I' >l1 1 I 1 4 c 1 1 1.~ ~ Ie S S e h 1 4 5 4 1 1 4cl-10 4 e l r; ,a di. io alo eeI e c ', l' I 4 1A b l a 1 al k e lae a -1 4 1 Sa Ii , " T 1 1 I 11 l 41 I ,r l n o 1 tr d i e A tii li AIlho I t- l te t W a t I. xin m en A A- ,, le -A ,, g 0ol~ret --,n ;Sod Nan. -ee I11 111 11 ->~4 PIpaare I I I'l-,eTa11l I 44 ,"4 rai N' AI CA ri to lt er. .i .sTA svroi ~Isp ZOLAISA-! I, S
la 11444 dc Pc711 I4 4 1a Cns 1 deL 1 14 1 11 II 41 "11ep---111 -11 .i.a e, -, rold nrr rlos ina da o mammdaiw~i- 'c ,P~lr-,
a ~ ~ ~ 1 I--c bela Ir 141 Sae ,,4141IIa1ase4ll I I ese aIe c 11.1lle aI'e T1ac .b IPrt5S1,la IA tc'.Pt arId sIdnIaade el
dsr-t arl O1Sal 5411 111 .1 >b 14 1 OerSl a r, 10 440 :ldl 11 14 111 Nou OaIaiue.Ia u Iceaen 11 101111 Hecel, imlaivar a I c. eeaomq ei no dat eaeaeaasarlod, a prtt yelca
Ie~ l a Pu lo a e e e h 11 1 14 I ~ n -C e l 1 ~ ep r l s el I 114 11 sage a a Ia alda e an le a sa ~tc 1 n A
I111 ," 0141l 14. I5 I 4" ,4141 "!" flilleaea p~ lr iz 111.1 h I e eI I lal1 I 1erle I ,' aIa aaelalas ala Hl~ra e
l IIp e ll n pesa .llsn T' .111 l114,0 0c41>l 11 ~ I 114411-, I 11Pl11I Sills hlaletl1.n d1inx ralul a. g aaaaeeic aal Tr~it a tas I
4.' '-- 1 I Il -1> fe11 11 aialda a- IIalaPp' elIe es1nI pltat. La 14111 le despotsl C l e-lipliealala 0! d- n 1 n n n, loll a
Ie~l i t leaal t11lde1411> 1"111Sdall4.C .Lc > 1 el': ,a' I ra'>1TairiaTsemi Pes yeellec:aaecaelleraeadaana-a 11a"Idai l aa.aaa
," tis ,,1, ,III 14114 Isoscu' Iie4 '111 "I 1 .heullt~e .l di -xih ea hanadcu a e1 ta"Ile 4 scar a a ixu, 'aaaaallla
Ct a "ll, It a 14 0, 4 >ele le ha 1.41 ,411 'a, p-n I, 11011 54 41, I t ,, 411, 11 1 1 I 1551 I I' ,,iliqi1 ttl. tb l o a. ~ f"" l .11 1 aaa111Ol r1 114,e ,llr" Il I Ilee1:,. Peaea54.oee',c hll1-'lI daCa4hlI e111(, 1 e 5 41 lep(44 141 a I ,- 2 ,,, 'elal1n eae. l 1 ea,,ere Sa II a n li. oqI ts.dSI a pia Pea ta ,dl lal. a.,- : 1I, ,- ,I ll,
F-ee4 '1l111 Il esa. oe A- 11 l a I 'll- ,r I 1 ,,iIi IlaeaTrl,. I4 44" T-11 41 ece. I 0, -elle Qc 111ti eadiaiell 11 11 11!l15 T lID Sa SanIae as ri LI IC'l1 1 elc 111 I 41111dl1111 1 ~ a~ta Aiuii oh', 1,ia Pee -t raleh lle>q a-r I-c Hse -,- il 1-pdl ,m, qe;,asi
511 1 rTea I l T IT 11 1 --bI 'I I4 ee .be 01 10 1 h,'a ~'te a o 4 SI -Ie ala dll.ln nts ee
-"I,7, II I'lI I II - I IS Ilad ItS.p Ii Iarn 1 1 M ALA ,p l il-k P ",

7eella I CC ,- r -,- 045 elenlpe .14 ae Ii ,cll lae 114 Iacie 1 I IS -1lala SI In a Ic iee da eatIlNe, Si CIIII 141181-I dlslat11 ialped l'o 11t I I -l' I -4 el11-e11141151,1 -aaIeaIp-l' I,,,haga,.ll.,caaersncIatqt- N-La lean I ,141141CtlI aew Ia. Iaaelnle1 OI lC all11 las 101 1 eaPt.lsP 11 U E III J o .1. tl ell l"ill a .pte a1 ape., SICIAE Y ABIIC1ES li 514'ta.,, ,l,,-,d.) ,

ode as ,~ Ir 144 1 U las -ifr~ U .a. .ianai u Ia naata -a as i de al. Ae,-e dit etiaehra> do~ ps., ll__f-_,-_-_i-______ _.
it ir re I1 le anIll ra1Cle ehara Si ae te ic I a. 1I aslas Ia Iap 1-114 01 ,acda ci la: ,la bilie Iaa I5 llIn as CC14s411. 0 ,esr ea t se

tI 1 SI 5r1 111100 I' ,os SI ci, ailjl ae, Inne an 55 ,s -nsa aana I II -lti.i als, ea aa i ;
olaiaa~~~L~ LU ,lLa al ,ce ea-aa -sn-a-aalecaa-l aeals lea aa, :! aes Cpe St ee~~ lcil iea iI1se-lr-a scel e-ats. a Ic
iiil~l ,il ,J,~I~ae 5, Ia ea la I I", - Z m .is N P .rm tlat1 IxieN -, 11isl I a5. .

I, t Ill ec l e "1l l > Ia e -1, 11 lC 1 aa a ,~ Ii ~ e' e SI da i 11 ,a e 11<110, 'x


AND CXVII ARIO BE I-A MARINA. ---OMIG. I I F~ Sr 1r 194n PA ------ A SEELIBROS Y AUTORES


TRevis de libros Obra que di ITAIII refb

En aHiorro est Pel1 ntologin Calono Amrcto Faily Hiottory A11 41 tro t$t e el aior Po Mroo Soother Roig and Aeneol XXr
For Forp Riio desl Mill& T-o rot o 00 v~it- Ao. Pot Roaae HoLlodoro Volla rnrtr 6 nr,, ;
actea. &V t. to tintst to-r I'o 00 s. 5000 aA't lkoi
tCt0, ttttt o = dtoboos r,:0 tt,1- 11~ sto, It I* 000 Y
ReotlJOO tene VI.?) e.O tb~d no. T. VeO r 0 1 C y rIs doast t torot We'to heCotto-.,do-I t6.A
t t o 0 o t o r o to o lo t a Fdo r tu d o o t t o o m e ,ir dM %h5d
0000010 JOSE MARI C0AM city) mr to- totitod dol rmi. tol o r; ?to
to, o sotdenm ado to opotol 0 Pia- do t~ r l m eit.o do- Orr"" A, c to too

totoditoh rt 00 t10 o doleti o rttoot 000 0000
t o tro otttoto .otr d rerotro = .tr Iarooo o o i 001 toor ro nId r
0000000. do rtt toto r~t 00 000 sa rooolro o00n -rt tO to ot ~ dod s- pJ hotero-WlR or too 0014m d o n t rut-,*n s aa
0,00 ytt Ioa Otirodror 0 Rd 100 00 1 000
t tt doidlt orrctho tio0-, otr oloh or
000r ,0 rre to 10 plor tootz -rtooo h to lot 1 "ol otdhro1ro rt--t
Olooo~o~ottttoirX~o tbtolroInt r rtooola !t rob d ldoo oT 00.m t 0 1 F old telgroloooot C~~boottptott, Itotot i
or root c lo ooe o tn. lrr talro ro o oi otd do ill
?or otoooo bblotrei 00 rnroot-l Ht tottrooot do h 000,0000 doeloo 'to 1 AteodiNototd o totrtortoFerdo ttoI Mill0 HrY A~doid~oo te rtt- tot,. ot-rto Coi-o otn 01 .O to
heoo rit att nt looodo A olta 0ca0n It oos r 000 0 t0 no rto o-OtOoo
Onto do Io ooood'- on=o,- -~ffa ioro
9rooar61t1 de iooooro too L- h, 7toho rtoo, tot0
liet oootl o e o, d oo b.s elto a 00 00 0 00 rt Itoij hi o F1ooooP I


uots do.o bdo. do; gttri, iorrt Iooo zotttt Oooqlo.10 Or- to

Fdtoiooocntoat wet. on oniat 00w0 od rl do dolt '"ben tooon-E
tortIoto toot Ono- tt tmoo ean?'ct -drl d -n ~n L
maon t(t tro'1"totor b-r IlalYlo totorrdoortortdroo oto r ,too tOt
tin00to totodo tog lo 000 onntttoorpt 10 0 .0o000000 o oo- 00o0000
ft0 oodRood ~ itbl op o intoro otoh s - It o m o o- 1nod-d S it d ttbog-oo d- oco ooitrt- to 0 Ooio 00

d '.o d o o Io o o r d t o o r on'. 7 b r n d .
eoolnooo oroloto- At 0toO10dootOolt -t 0 oodnoo t o .0 rho tm1io teor t rtormo. -P t 01 ot1
oSo o o o t t t o o o n o o -. t o t o r O to I t o s o o t 00000ld s t ,I
It Ferntndt do 00. oo nt-o o r oro too n I0b to ot o o o t-td o to0-d3o ol o t,
to notsoo ontoo oto- -- nh toottoO d to got -nolfi doa t o Vl o ot r ttl 0
dootoo -.foVnoo% Rh prdo do ooto totd o ott-d -otto - -- !ItottI hoto ~o- rro portlg soit .0- Ioood
tr trrootorNooornd tototor id.~o 00 l0 e u.o rto o o~~~ltolotd dl oonooooO~o Moo ooot oolo
ood~o~otooohorO ooohnttt 0000 Enoronooorotol 02ii~fOO0?t0s1 ot oonstootiotdo ttttonoooros
do oetoporoo -ot4 oti o o do o 0 Is pt-1O tro ott -A00toh~tot ol oo tonot od 00 pttr tin
s0r0.~to oh .ool t Coooa rte ri 0000 to0 r ooool toeo-d tottoidoo.ottlo dt rotl oroth o- tO t tdo t.;1
toot 00 ho 0 0- ot -ot ogooro O000rothso tt-tCo o ootoolooot trtttt ooo


00' ha000dt otfete .a. a 0l u, --n~totoonto~o s,- U, nthottototottoontd r aot Bacorhnes oiolrnrotInoo Ittn t ttrttons5tAAoo1
00000~~~~~~~~~~~~dep ttoto to lo oo0O n t o ooornotOo d zt
toot s It eoo~ tt tn 00 otornoodnotroo to -noo - 0-0 0 -t o r o ornot0000000 0 pn odad It tolmoooo dtlt. toos.or. rrai--o d, al. e dI-arroootl.o .tt cooioarintpoor -q C hor it b ."e
oottoosl o'ttn~. oo tnoo-r ~Om oo-oooo or I, f~ixf 00y0 fotitrosotontt 0 0 0
tolest~o~t - - - tooonttr00 r ttboo 1 0 tOn hootablo Ldt t o t rottl.potr
tooonroo o oo'nIo 0 0t~- todd otnttododoo~~ It- botthro000IthroooIO oblooobg 0 O oltmtt
010 --tto, 1w000 rinT dot N 00000000 000
I00 0n t0000 oon introft yttot tool osrode Wteoolo- t0t0
ontotatsto od~ onodsoeono-no h
Otto b" ]tO Otoot o.0000 0 t ,10 r 000
rott~b oonn j otO-o e;Y
Motld 0 0-0-. I0~t tool lonbot rtortofete t I toole otnl 001 to tt to.ooo.

_a -a na ,zai e nii ,I 10 P0t0O 000l 000r A oro odtoo todt st02 ot- Y -'Sot loptoo 00000"'
oooo oo-o ca A too a,0 r,., d. 1.00 0 Po-t no o it l Soto ootr ido -toot ro -. J
oinrrtoiondh Ru otrontood 00 00 tooO0o n oo orotrror~

dotO epuol tom. .d-to Is to- M

e00 I0 p ottoro o o rIoLotltctoootdo toot.mnes
otonJooetrr 0 0 t 0 -- o ~ on oo 000000 quoooo toO otl to ooo ntrt Q00 000 .d h".o ot00

totot tO cu000 o t oortOi~tO t.o too- -00 Pttooi 000000 -h ato to nt Aootottrtooto to oo ,tt
.0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "e". otividadeeonoO otototItdeto o dototlto t1otoOtttt toin oottooOd.oootoelrl=l p tttt

t-1___ oooj__ p00 e0 do -" -d roodgilc, o. ot .
-o tol 0000o T0~t 000R 6n0 is.oooootoodt ototoooatto rloo
LOTj- PPS LuisCIttttC CII 0o,, -oenT to ootoOa-ro otorciO 00 000000t o ltto b -o MJtanon unp Pdo l oolto0 0.0 hto
Eo s.Lai m. F qOOSLCI otttO iARAormo~rrohpi 002C- dodmohlmlooa00Pt- poroititttlotQot -totot t 00
poooflrt~toO~o toh o-ot-htootr~oopAO 0000oooo L0 0000000 tooroooototo -Obtnoo Ittroo otooto ro .tO oot 004 R -poo "rodotC ndt tloooo 00loorltodoo-oi ~ ~ o topt 000
Conoloonootndooo RI--I' ,,r1 I t rta- c4n Oon o frt.otorlto~n lt tlnro rndot or- tjotidettototn
0000000 tot too I 00 dot Inti. 0an ot,1 oS
0700000 eltltt ntot~o 0000Pa00 ela.


sotco.odn~ton, CnotooFor-doE.oheronrdroo.ltIt tttooOO
000 a0 tIo do el0 oobooi too On,1 0000001 at, ml

05 QU.oCC P.,too o-o AtT00 t to Y p t, llrooto -No 0 irt et
500-aro Yrotom a o Vo -B ttoa ottoo ttg~no
C tOIt i ",TO FIhI)MFI0. -~

00i 010 tototnoo toal 00 ht rn to Wiomdtoloot obo l t oot-oot otoo oRe- AtI ol-rt zotsoto o usei

00tttooootrnoooo~o~on00ooo0olotto~~ot~0>0o~n'tottot At t--,,b A,00 Sch i ina ton ooodS bto Ot 0 tt ooa 0
ot000 Jai sm lot d- ooootIoooonoooho~ottoO 7sotst Vdi0ttOO t,,tga 0M 0et "a Soh*O-oo~nott t t l Oooo
dt"gOtrasa lot solrioroOotto t0000 t00000 ~ t ~ o 0 0 so W.Ietlo Court.," q.6 o oottt lo to doo dond ottoo tVoo


o-ri El lint sot. setoor ot pottoto w1 o P otto>. top -dot doea non tO ~ d aood 00 0000oO hkph tot
i0 toi & Per,, o man_- bta_- .1 -- y is sj a Quit
tot 1 tO Ott, 01100 Totbo plic 00100000 La- tbottta16 It uto stotr doh oo. o~ ot
to~~~~~~~~t~~ 0000. o n ob, 1aj 0a to 00. Iso 4 1.'. 0a0.0 t-0000 04 t 0 o ot ot 0 0 to


I to li !pa -O to pootto ot ~ ~ L, ooro 'Ioortr

oo "Ira od 000 1.toot tt
0000 to o o t 0 i ~ ~ t o I *6roro Io 3eisos tobhro to Omod .0t
Et molTallO AS C) -Yoot~no do 0ut 00001:.1&A Iunir
wl.toiot !ofto~ 30400 ie -ge If fl?)fljflflld~qu -Y5000 0qu 001a coe ho~tr t]aoide.oo
000t -S-l dnood-o oe wd du cuam a d
5 ov s n- t o Mod Iooo 30'tot hY.tt0d -U Wheat0 doCoA O totn Be101000 Li-to 0 00000
Sodooo Una00 InoWo do 0
~ts ~ p. ~ 0.0 t~ot At~t 0702 00000000000 Wr. lii00 t"1 o biatotoldo oo otl do to a Cotunbit Reecho5 F cbl O SMIC uI fOrvla.s os.5c0 o h>0 H~A F2Ctt tOO 000010 orto n 0 Ottord 0000s do"ot000deots700000000
Eat ~li- d'!~ A S-~o tooyoYD VO tott0b o ~ h htefn ~t root otortootolota pornt
0000 ~ n~t 100OkMO 1 (oro b oso bo, edd o.ie tueIt otto dor wro.a dot "o~ 0lint


I, o en0020 pjc fooo-n A 20 0 o Am-o 207 rioniootgoty ot gotolnootn
Urn00 itro rlotooro to-1 ot nogo 0 ~o= u = 1

P)A t~t I, LA L', I____________LAARNA__I[______D_149_X

D I~ l A It 10DEUAMAI NAAG SAG.

Ap-l PRISMA 'R M9ditfi tr o v Ioooo t l. I"',. 'I 001.100 ___, .4. 00 flat1 At-._____ Alf-.3 0011i ~ o
111 01110 43*1 1.3000 .o1o 0111' 0T1O. m0*103114.0.411. too 11.111

T1-01014. .0 E 2 IS' a ,9


Afi d~r 01000
TEEI)IORI 011 1 0~0


Dirt"":oue Ao. li2~tts.f" 100030111:3r I A- W


yatloho. 1111o 10 0,11 ~ ~ . 1 o 3111 04 EDITO RIAL11010il 1 00 1111 1110 1 1 00'1' 1010 ~ o 114 1* 311.001 011 *01 01*' 11011 1311111***
oolldol~o~o~pooloo 111.,.oo 0110011 ho. 010011001 100134 1o~oo 00313110 011 0*10114.11-W101
11111 111110101. 0001 d eb e 0111111 en1 oIoioO.o 10 0 11111.0.

di, q- b01 f- 11,rn
P1111.0001410 11111*1 11011111 11010
C-,l.11 111,6 o J1. l 110. 110 1111 10 01 1.E T R L N A a t ~ ~ r 4 w
mduc 0*1.,100xea xrf~ d .
!.YAilliboacia t6,1CA, m~itnoi, AIsI4l 3,~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~ road,.101 1110 410011 110101 lrol _ _ __ _

I.& dii110111101 put, 0101. Itlolnoo -pfd1d (w aJj Y111 11
-*~ r 6-6-01 1 .10101101 111 0100 1

f-o1 I-10 70031101141 A010114 011n- Rt Id t ,- iA A
m11p110 1 d 1111100 110010111 Vo I .bf0111 11 .

1111011011111011-,11011 1. 10, 0011101 11010 c0o
1o1.l.1011q1E TRE NEA Ca111rt110a1 al11 0 1 0 0 111111 11 300101103110010 1410*.30011r03
F.11, 111 1101111 ol d, 111111 1 J 0 1111 401 1 00o00140010314340111 3011110 ~ ~ w.01111110ti 10011 o I Itor. 11 o co1 Tit 1 _11 10 1001400 1 l 6 001010111101*0104*031* ,*3010 t,0' ~ o ~ ~ 1
(a00 ,A01 4.ut~ 01111 fis000t 3.rc d, I,1f10.110111011 000304101*1 110. 103311 0*
1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i 11 11 1. 1 ,1, o 1011 11i, dol 100 .1 0 0 1 11 000 .,I;) F111 11 1 011 .0 3 10e A0 0 1 1 0001101101 ig- -0 0 10 0 10 0 1 10ro 4 4.- 6, D IA IW O T i L I. 1i1-1a1 -I-0 irtr01111. -t, 1011111 I. I., af,"k1 n 0110 011000 T1010111101011111011111001
Ino 101111 1110 coo 111110, Oon o 110 !as y0111 11 mif,\ n1, 4.11 110di X_ 0041014101
1111111110~~~~~~~ .o 1011q111111.,111111 0110 it, 0111114, 11110011t11014.101-,11 01100111 *>,,111
8*110 m111 011041 Ict ao 1un 0pa~ aw-g bf,. or, ]0 11si 010111 10111 0 1 01, 0*01040 41 .w o
1111 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ;.~ ,xv1,d1 dl 4.a pot1 1101410 1 13301 *.3.1011314 IT0 1 C i e r
P11.11. ~ ~ ~ c, .dI 10 11.0101 00l E,0101, 0111 01011111 11000 30310410 003010,111
11111I-1ntt0.0It00.10 11003a itri10111111U1Lty1"I"
11101. 100110010 10111001110 lo 10110 .4.0
1111 1 111 00q-, 1110 Q,101111. 10101111. 111 0m 11111110 0101001111 .11 iloc .1 11 100 1 r 1111 -10 11 011 100114.0113310
11011001 0, l 1100 0 lo 111 ,101.1 1 1001111 11010110 I01 T t11 -d 0, j 1111 11, 0 00.1141140101101111 op 1 0.04,01
lol 101. 1111*111 0 111111011111111110111.10 1110 11 110 11 1 01 0 40 100 o~ 0111110. 011110 01 111111003 10100*~ 011100, 01it d4.101 *
p111- 4. la, -i, 1-~10, q0 -'r lt- fml
00111110 11111, 11pill 6" 1, Pi.l ~ oo1 0.0 10o3111
t,, d '0r ,a 101111 y0 a1 111010 -1111o0 poo .1111 01f T010 14.~ 3 41
111100 10111 1011 M11000 (ito~ 1111u 11,0, n,,,_ i, lo. dl 11111c ,.1 . d yr
111110 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~tn, :_'ool '_110 ti,01 1 01 1 01 1 1,1 0 11~~o0 1101111*101010 1.4*00 01
IT~ Ii1i 111100 '0itk- 11111*0101310 _110 3131411 4.o 400 q,14
01111111110 00,1 ilo1o. 010 1 c. -. 111 1111 11 01 0 00010100040 00111001111111140110.1010t11
11000,M l 0001010 .111.11 r1, -11,11 -o pr11 lal Lro-IT que111 1 prod11ir d,01 --1 4p- If ~ 111 11011 W00011 4"
t~~~~~1*. P_= q11111*4.- i. n A.11.lcol In 010 i, Ai 01 bii ho 10101 1 010 Mul p-1 c T3 m 10 011 111101110. .1011 1oo c oo 410 1
110 01 00 0 0 1 01 1111 1 10 11. 1 1 m0 01 10 111111, .t 1110 1 - 1 114001111010 11 41, ,t0l
on11011 I&1 rnt iv,1,1.11111 it1 iololo 1 1 1100*010 tho ii,-0 de40 0 No 00old -1-1 d,11 1011111000, 11101 11100 3010 101101 00"00111111 11-0111 101 0101 1110111001 10, q- "o.0> 1T430100031u0p-* ui qi sir Int T
11100110111140 pi 11111t11,,11011.l1 010I00 101 0100 4. 1' 1111011 110 001 01 10tir,0.110 101131
0111110011110 1111,1111 11111 1 111ils or,1 111 11110 1 1011110 110001 -h oO 6,,001.10.o 130130

lt 1 11111101111t 1
b1111111 !,1 111 1111 010111 000 ', 11 1 1 00111 1 1 011 1011011i 111-1. 111 1 9n- q-f- I

tt c c O o~ 00. iIp 0 1 1 1 0 11I1 01'l, q11 1* '11A P I, -11 In li ,11 1 00 I1110 1 1 1 0 0 1 1 1 1 11101,0~~~G- -1.111011111111111,01 v g.0111. -1-6 .101011100011. .01111-10 111110
.011~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ *I11o 61r,0 0 0 1. 0 01 011 11 101 110 .111 11 .ll 1 0011111
24(1,0XI, rC LoO ycO ho.ooo 0,
00 Il'l 1 11 o-l 110111 011 1 l ~ 0111 01 111x Itc -10" 11,11 il0p d,111 tt- I- 11111o1.ado. -l
00ti 10,1ol 11011, "o oo 010. 101. 11111. 0*0 0 411 d 11.41 .1l, 04.1 1 101J1.oo 11 1 ;-cnpI-,410*411 I 310100'1 010110,J0110140
01110141 61 0111101 0 1 1 1 0 1 1 1 1 y 01011* kil t1011110 0u 00r 1 10 1 1 1 0 0t 10 1 4 1 1 1 1 1 1 0 1 0 4 4 1 1 0 0 .0 0 1 0 0101441 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
r_111110101 100 0 0010on141 MOiI 10o-d r -i-.- ITo'
.11 Ti410.1-101- -- r01. t "o. -iI4.f
110 ~ ~ ~ ~ ~ ~ P-r 001,0100.1011 0 00.4100.104
'L ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pt 1111)11*011 -td14 -1 cid.1t~~1 11111.1041 111013011 0101001P 0 ~
Io It 10 'A 1 'A 1 1 '1 10 PIT ht,11 1110 Cht. 1101. 1111m 111110 1 f,0y 00 00 1.,1 01 10000*111. 001000011 I104 le 10.0 0301010 Iti73111'
Il1ao 4~~l 1*11 400011 0 4 %011 1014mb 0110130111 1 1 11 11f11'1. 1 011 11 1 101 0'lc 04300311 00 0 01 11111110 1 000111110010*131110 11011110040101.14
04~~~~~ ,0 11 .r,1 ao M, and,,1, 011111111 111000q 1 11.0 01 100 1001101111 1,0 0, t4. .I0. d01 400 0. 1.*030 1 00A130.1 .031 010030 n331* ,111*
013111 1. 11101 1100111 1 C 1 1 .1 01 0111' 1 0 00 0 4 ~ 0000 11111 111 11 010011001 11 1 01.o~o411111011I00 11tit.10101111310 11103113110 311
0111111 1 011111 1111010 1,1'1011011 41 011100001 101' 0~ 0 111111111o14o ~ 01 10134oo1 10 4.lo 1011101b~.0011,111011*01 lolol 11301 1* 1111-0 1I11I.1100.<1413
111111101~~~ t0 10 111111 1 11111111 01 11 11;100 100. __ 1.1010 30110411 011, 10110101144*30 0 110131111*001300 004001*1103.0
4. ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1, 1.1111-111 101111 .1 11*01 01 111 Q*1 1t I&111 1111 d. 100A-114 bo0 U,13* .31100u*o13 101 mT0111 .11041
"-i Ili01loObcoY11*3 o 11*1 11' Oo.4.410I11. 10011101430010*011011300. 011*3.k*1.*004
0111111140111101 141.,1. 011001, t on. t,11101.11 010141003 Is, 41410010. 141 0 110*30.010040? 03I*000*30100 00.101 3
110111t 1001101110 1 1 01 10 0 111 .1 01111401110110. oo0110.1110 *101 o00113001 4 11101001 o0001o 011.0<1100013011010 1*1.00111
10 01111111 1 000 r-110031111 b_-1 004.~r, i-13,~ A0' 10. 30 1111 1*o ~.0
00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ott' 00z 10111 1 1 11'C OS3' 11 oDo11 11 11 1111 0 1111*441 13101 30041.131.*1*4111 11 IO11
c14001o00 011 ~l 1.' 31 1110; *0 i 1ra I00 0111104 .' Atp *1.300100 ft 0111 ino 0*030*0 4 14
110111101110.001Y11 I! 1111-noo 010 014 0011 01131114011111301 00 1110101 00xv0 ,3m ck10 .110101 w 0 0*13111*331. 111 I.0.44010 1
1101 11110af 101111*11 13tm~~n A10 1*0<.*04 Ilia 30300 *0 slrroo,
0011 0011011010 el1010005011 o1oop-Oh0n1,0101t 101 oo4.oloo. 0 3.o0oOO 1000 .40 A0w1 *0 03b 3 1A0 1
10 ~ ~ ~ ~ f 4.01 010011 1 v1 01 11101 1110, 001100 11 0 o 4.401111111011 -Y ~ .1. do1 o0 1.13701 10*1141114111 ;,f,!00.3000111I0. W*
11 01' 11 0oloo 1111 1,11 I 04 1 11 1 oo44. 4100.0 0 1*11. 0 0 1 oll~b~ol oooo lc. 00 10(00 .0.110100'I1140*.friato0*10110 11 M.400011 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a 0001 1111.1111 101il '.101 111t11 o -11 In 03113011301< .11
tio1 o, i,, 110011.41 P-11 111111:, 1 1 11 1 114 o~' 1010010011140011 1010110110 0140 0 111 ooooo103o1 .o11~4 .10111 001T 11 111 00llo 1t1t- ha 1 N1*413010s011011 0141 ni4t011 01110, 0110001101101o~oo o 1*03300400 tft, 1110 13411101.*.11114
0101010 000111100 i 1 "in, 010111 110011111. -- 4001 "'t' au1,111110 00, 01101111111 001400011 1w 101 11 1101a lt -1 ,o, d 11*11013 obt1 1 A!% i 40 ITT 1_ d- it4l. 134 d 141110i10010.1 011001I 11111104010011311301 m.0 "wym 3001413u 4T


-DIARIC DE LA MARINA-4OMRCO. Ii It Cy SET wIl PAC INCUW AYMJEVE

t wtt:
Cobboraciones Je la Scmana Ircvol.twiA1,,"" .olPI*I"I ----n- cihn :f., 1-1 -2 0-,:i;"To, I,1
'wi -td otot
re oli_ u la__________*.""*" ', l', ,, d" .t to !f -l -f I 1,- lif d.(- ""
tO'r"lt t x,-,, %t "t "'tit to1 .",o ,to R 1.t~ .o "
1t1,of 1Otto I I- P-M--tf O ,- ofttw !too- to--Yo' -~lott Sn. ,Z ott 0t IO OttO "4, - I-1,I 11 P,frotn 'I,
LaH s1rae no 1ft 74f tn, do towo ftig ot ,~o noI oMot
_th Oh"t _1.d't0, (; I .iplo.I"d '. -.q1.l to
Gow tdott I *o, o4o *o,(E)* V t t
ootftoto IoI7 t -bs Iooadoln I "",. t1o oftootf nooI,&O~t fJ) .O Isq--L, Oor ilit ;,.
111600 00000 P C 1 toool Ottott tOSl Slnt- Powd t_00 1,,00 ,1 t 114OOf 16t .~ -, It. 1 p~ "0*.- I 4* WP-- Tol Aoi tac to t,"


Goo o t S M*015 ot o I o t) o dtO N )-R A tIK 1 1 I 5000 o "s ofd~ hott o iftot A ttot oT ,IVtdo /- f. o t d
IRAN wasAP -~fd -1o.WI.s-I.,,,,Z fyM ,,
tootri Guerra 0 oot odl t o SO .,I_ K-o"" sJ[oon* do.o V 0 -ti looglor- .S 44.'- oos W,,6 IIDA -i nW icfd
s otttt tso m oO to ooo pots "I- 4 xolt too t tt -I r'u too C o im ~n .l~ Iw Lot fto-, iif- G/tl
LOS4 DO GRNDE ot toS 000010 btt Ootoft o o no. 1* tI, #tto to~m 00 I.00 *" t. f1= 11 -I ItII4I A7 6 -,t A !, ,,twM wmfc-oA. ,
?#0*10*,It p iiotd diol y0 Itdno1. o -~ll no ". "0*"o M#oI i ql-.oi,,P roit I 4 tnt, fti I'l od tf v lif oft W pho $ t-1o toooris otoo .ttO oo~ o"t "Is'" -Ati,-.dj "U"I tfctT i. .A r" ott',-'0 to , Too
gw t v III totfto t 1, p'. T to d 105 Ntto p. 3ci M- o ,,- 0o n-- -. ttot I ro l ttttodtflo G
,ttt 00)0 NtoO'o

tooths ~ r tootI o 0' dfd kru.i.l'O -' ~iq .-~ ~.I C C TIk,-1- [,oI- -!
orsto tro to Ja. -iofd,- ll ; oln , -ti' .S~~," p v m o ", V it
I"o~o ntis40 .t 0510 So"-t 10~o :t I

ttt tttoto*016)00 01.- as W dpp 97I .28k"don P Yd o I

00000*W b _,nto tt tr.S 0000i "o. o 1 ,o on 01I0I0A \0IDARobotIOKoobootoots~r. So Ottottott toto1-~ toi. Oo.not 10b~ ,ts op. foooo onto11 so tortoio5,s 00 tit Fol,1- I'-0. o t, Ot d o t ott o~o doni doto 0J0 1-t osto"!' t~t to. iir Wt 'll 1 f
'sot.51 ootPhtotsttt Oort 00 oott 900 0 = 00 ." -~ to T 1. t.o41 PtlTil t1F

-Y oi feto "Inli -E-!,
to I 6-popo t b Iboto O tot'i It -.0 I otoohdttotoaht-todo" P- o to ottoio oi ,on tol Mf "-' t ,it lo.,I
t,,lIt- do,,b -P,) noo 1--, 110 Ootst ttobnt no.-11-I -. _",
0100* Intdt too totd ut!tot -- ~ '0 t t Z0 50 *0*000 .ofot too)- 110- ,- ,
tot 700100. _o-fit ot Otto s o- t It~v '; -- h po1 00 000 A0 -oon~ ,,,, dossotO 00 tt, tott
00000101* ~t 00000000 fot ji- 1 tobtoto v I"- ,x dous t.~b So M tto. Coolo .- .lo do to fI

toot50!ttot t oa AIX0 1 0 dot PIT R-ew Ho doPI ,- -- ,, l Il, l "
to 001 i t t otto A t ooM dI t o tsoo dd itt,*0 po oo .U 0 40 0000 05000*0 tO toon't I'-Ot,.o-.6sO Itot; 020, CAC"t 017104 10066 no, 50050051 :otD t-Aii~
to p.JJ~ f - ,~ to I ,:,5*0 f~tn 1,tg do Ml tt tW *0 o .' 00to
tV ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d So ,,"o~ orteb In"t "l of 06.10 000 oft toO.11~o 1 i I ~ kII- - I ,", I n, _" -,- 11,, ,
oto t totton 0010 oot 'AG b piAd .P I 7* 4i O ." P ok'ts *t. I& 0- 0 .itto 4 _. ;t0 00-00000-001 ."
i lloo 0otod 4010 m nd nod.tok I oti 500 Soot t t . foot ot- im I a, o n mo, ,- ,1
otto o oott- Oh1 os- ,,, - oasoo tttotot oo ott11o1o d~t o .o -o "I-,o1W.
ITT 0000 Poo. ho1150 to .o tcod too tIot to ostottIt
tootoof d o t1o poti tto to toti Lo- Itooooo 7- 11 00 50 o s -ototo - 1 11,t to-1 1-1- 00 Sotto Ol o on a 500 -oosdt 00 0 0 o o
tl So ,on o o to ".- o.ii-~l. .,Ii,, I .II too 4. do oO Otto I1 1 h Iv T-0 1tt0 ho g nof ,- 1-t- top Ott to__ k .- t. tttoo4,,,!,, d
to.tt .0 1.~ po._. 0 ,, 00 Ot. vioott. - 0 Otoo to 0000 b" tt", to tot ,I, .iit i ,-,,.- I, 1 - .- -,I ,
tIO0 *1*10000* ~m -; -000f600000101000 0010 ttottob Y0000 011 Solo I I "Iotootoooot to
00. son 0000 W Ioto 00 I
1. G R tftol o ,Ib--i o C i fot- %o P.t';6 HIf .0 10 10 o- -o "o. 40,1 11 Itso Ioott ,I' I I ~ ~' zf, 00 tttt111 tI OOtt t
o-" fr O ftrdCip d-t tot, tt. o o Ooh-V o t$ -0 It 'p.9-1t &f Z~0~~ 5 O 000 l _,I ," 1 ,- ,, ,i I o
00 110*0 H noo oo motoo mos totS,! tt-ot -I, _to-i 1 11 --t1 01 It It0 .sttostdtttot
00, -1R I 'oo, 00os O- "- V t tI o.to. 000*010 I0000
sool 'lI~ toon. olo ototo Poo, 001000 d ~t IIM aj !-. o 00 I&t 1ttoo no ooott o 0 _, Wii-od fl Y octt It ~ t o o H0000 f-'--,", -Itt3, 00o-,L
to t.Ot c f Itt I~to 0 __ t- IT" 'll0 1 a - 0*.0 tolt ",o-*00--0-0000"
111 1 p0 ftI-1; "I. toI I 1 I Pf -. I'lil IiiIii G ~ ,7f tto" ett t, no- il *A ftftfttt ,o 1t ot l- IN,;o p p.
to. coo tov nd Ottf t Ao o7 ". -. o", o Ms 00 to Y '0 0- -- -," ott, ,-I "
Coot" t d ott t -91 z- otot ott o: to tt to t, z o. oi "", *0, 1- ,t ~ Ai - o- ott -- fV, 1 0000.1000000FI'l
fto,, 0,tt -- to~pi 'to, too ,,i",_,,,,,, .t ,,I 001 n b E,1- 1,. ____I___IIt
Itt otttt tt.' *0101 11 I tO '' 10 .- do tt ,tf hso- ots'_ ,1 ,, ) j_ ,,, ,, v I nost ot, 000 J" V --1 i -- t-i fg Arw I .oy,
Ot-tof 0 tot it ito t- o" to -ottt0 1t, not;11 0n ao 0, -0 o .~ 0 t to "; ,53 ~ jT A S E LE
Kdf ntj~t- tS- T I, "'i,1-o ,_ rOtt-1 ot 0itt" - 0t too I'm -- -Ottt 010 1_oo;n,,T not, "I oI
PT t litt- t "' itt ttt t io to -- III Pt- to" a# o, 07, r _-.' iiAto,, ost dolt-Os do E M N I) D IA on ,t t % .'~t t t to-ott- .nooo o I ft li-'- sot -Itto 0ttoo -oJ 001'A' "
PIut T' TooI f 0 o 11 1o11 to 'ttt -= 41 IV too ton I. 0 -. Pot1
00 on F, an 0000 - ,If oofI,-I -;_!-o
om1rr,1 of-- 1,, I.,eLj- _,,,_ I 6-I- I-L-t ra eh i i: Vcto .ost ale to 100000 010 ott 000 tots Int a n ot OOm o
00000000 400, '-l 1 0 ii0 5- *-- V, of, Ott joo t s- to 0005 000 ,, 00010 to o tlN o 10 0010
ctnodA ',1 S! n ott. 1, 0i 1' Sto 011 6 &;n_!, 00050, ,oS -.0 Itto t10 n0t-t.00 ott-n'd,.-- P, a,1-tn z,,
10,5 ,0040 Io~o tt -k- on f~ 17oti 100 -to n"--- to Ot to

010s50.- ., l ,- i. tS -'- ,0-00 1111 -t = 1- nto ,IttI o pi~. "oo tto stt, -004 000 So Ms I, oop 1, 1 0000-_ 1 ;. .tn ,
oltotttoosotoo II.4.1 -' '= t' to-I to 10 'tItO '1 p.- -f -ii ~ ,I_1 ~~
t11.92 oPjo ott 000- L- ot n-- --ot. -,, P_ d00I,. MII_ o I0n.- 0 = o. t ot"t"-1o
t'p o ttO to o"y toott -- tI 000. Qt 1%fl Osoot 00 0 1
tootlt.t 10 0 -t ,too *t ,A tt -14 1,.0 1 0/0,

to 011100,000, t do 1. t~o, W.ttt 3t 'lz d It -tto too I*5 "_oot" ostooo
ol~tolttto fto tt I0 oOO- Otto 1-it, to -t I -t to i A j 1 A11. tot to tto 0 1 '
to, It 't", e, TV~ Ii Tr, I1000 JtotO .1P4 Oo4r 1'J j ,I

tto-.~O00 Ittl- r1 0. -t x. i. t, Ott f "I t f t It-ftoo ln F1 -4 ,osp t~~ -, rot10 ,021 -3 -.1 .t -,. -I Wil s t- tn.,,] .i- l 1 1 ~I"
,oo In.0 00 10 tf- on I to It ,ot I I to 000000I00.1.0i0
; 7 .1 t I 1 Itt t 10 ,- no 50i~l t, o- ,s s 050=1 T'- 4tt P_.ttoT ht,10*0.000-r It1 1,Iotos 000 -1 toi to 0I1Al00I0=
w:!1 l" 00 I. 00- "I _0.c ftt. 0.4.0 to n tt o o .h
'I, ;-1l t 1- nr o ~ ~ Iltt Io 01,o nI0I0100, t o- O O M -- a 0 o f l 0 5 oI T o 0 5 0 t o tIII 1
.- od : I~ I, ; i IofI ,I I 110 ont toI -150. .at o I s l uc o d s. to I
,, I. ito to%.o to -.o e, A- 1 t : -.Itooos 00 p. 4-1 1. -oop ottof rgoI"I ",.C~.11t.II .
.-Ieoo~ts O tot 1- 00 .t -f 100100 'oootnotto I 1 tooo no t-to -n 00.0- -0000hMt
tltood ot foR Itn 0011 01 010t00 'T -, n' 01 -_o so -1 so ,_s t- 05 00 to-o On 00"55; 0
tot. d iwtto ons !--o t -'o Ito~ do oottn 0 to -tt o- in t ot o o it ot t i n N M 1 o. Lt tt4t
I_ tttt soton 50 is ooi'. t __ -_ In n p. -ut Ct = An .
o __tnoaot "t *I ,"- I" " - I o of. I so1 -11 n___ ," t p!lt t000i0L -0 o ,At0O t o
on, II I -.,, z, "",_t ,oot ,Tt- Cototto o St, oo t t_ 7 - I t t- -- oto Oft ,t~~ 0,-*
"Io.oottotodol l oic -, ,7 to o ot-0 f0 1-P 't p 00t" ,50 tot 0010
I lo-r-to- a I-taoI,, t- -, Ao to to iott n to o- -lcs tot o AI00 t ~ o~ esfll6n o to. It otto, I-ttO, 7"V -, 1o. .

I**0 notoo moor. to op. to I_ ton l too If -11 Otopotoo't .1 Iooo 11t I-0 ott otO-f-to t "o.0060001 A_2 __ ou6Ao 1ot 000,-oottt p. 10O-tttt t- o i st, toto os ro'tot N I~ool too Soo stito ~ o- o~U0O0 t&t'o atto I0 00 00 0 O to p 0 t iio So, ot iw t t ot .o-to to too ,-otoa t 50 50" I, I : I !,t o f o f l 1 0 0 010000-0 n : ,, e tR SE Y A U E E
n ,4O tto do s1ds tt o- ott oloot totto.- H~ *SiOYO*RNlO I ,-I; o :"
5 0 , o i t t o o o F -o g S ro s! 5 f ti - ot 0 n .~t t tk t o r t ,od o r o O tt t o O - A P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0I4 5 0 0 ap0 0U I aE Los s Mo n AoR M U
an noono -otto So 1;5 11tto 1 t 0050000 0 "t 0000 ttlo-t 10 tt-co rottt 7tooo o.tdo 001 root 501 807 I-ott -000 Ott 00 on Jooo so,


00.00 t to 10 o I, 'ot 0 __ oso i ,,_-",::_ 0_0IIn -;- on :_ p. 700-00 10 o I.0, I so00~~o "to0 Oot 0*t 00f* ,!a- o
a~~~~~soto~~~~~~I 0000000 0-40* -t 01r',, 1f~ -ot to ot1 5 to n O00 d t0 tS* tott ok l ', lto Y to t to totool 00 oto ,'to lof ,to~ '00 000 b- pti0
"ontO~ toottot 0* 0" 0000 *00/ loto~ ._ ,w oot 0 to C, to -00 L0000 tot-- ,; : ,I
Sot~tt-O ~ tt 0i 000 Lotttooo 10 00 to tott I doott -l.i.me- m ,g uil, 1It-_Is-
iiW"JIEMBRE It DE 194 (MARIO DE LA MARINA EJEMPLAR: 10 CEFNTAVOS'
Stainj ti 6n ti Fotogrifica
Wnetntttnah "no144 Antl U1. ece44 L' n t I un a a
7t 1.-1!'M1e '1 o"o- ll ~ Mv Alt*OCa A I Fnntdtainntnnt'rnt WD
_____________d __- ______, _'"___1)41__-__-tit"__ .ini;ad L4$SWL4 ASatsn a d
W Itm -- I'l11 L'161I~SDMJI -A P anninmay Itint nat
d,!fjrj-5, q1 S t ht at Fq 1*tl. tE
ie4 ~ ii Anlt t ia 4no


opoRtNda i sNtes pracws y'd, atte asi~ 1u 1~ 1, !i s44 rnt n 1 i44 Siiesn
iliti 4-*


ii 444444 t a n
la t h, *4 444 tati t
ho sid rin4t44, deitt nxrodnra I tt
inSa&huid.pe a aprvcar dotlits el 4 int~~ti4 4 4 4 4 4


SAbana camera ale anan ~. ,a tnaA ntna nttnnnitln 4tttan
Sibn Ca ea det~it n int~ nnt,44444 44* ntnt~l tintnt4
finS444 t44nnt'44t4444tttt nntt4 $ itt44444 4t~ttt~a Fn
"Cannon" F. .a y i n 4444 4nnttnttnntnnnO ii~ntntit tn 7
Paaaaaa Atuer tintitttti inn~l Drbtn anA MRtn4t
a~ i,: :,t44 a n'rnAI44
nannnndnlcl d ) 44
034441 tt '4 1 n 44 4a it, ''-~t ntttit int it Gttinttn44 I 14 n~iti t' ninnnna tna 454.4.444 camea 1 dt Rp 'I, "~t.fti to d' 0 .t'). tr~d. 44*44.,
warnedO Ua I O44't44t44n4 tittntttnltttt ~ tt~~iitnninnt
o' nbtt 44m 444414 taA *tn t ininne44 tta ttn 11n J-4444 tine at 4 fsntt annnadaw yn
Altta ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I -0- ttltnni'ttntIttntt aia 4f4t4iinitIit n4 4 A 444l Algtatttad-11 t W fs, niee, bittntin4*itttnnnb~nattiianiiniitttt~tniait~nt~ti ttit,) atnntt -4t6nnnatasla alannantaal anal. 1.t~ ntti. innn~nnn~~nianntnntii~t~l~t~~tnnni- aaane-1i 444 444444444-).b- 444 444-1.10 A CONtnn 44444 f,14 Hi44tSitntn444 4 nt
Allan t lntitlin- AI,4C4 nt4nn ni t-' itd tnnnttntt HA CON anttFntut4 44t

juegande anmmaskha- "r LA V n* ttn~tiiitnn n ia i*nnt ,aa nadn-atit L4144 441444 neit i4 1-p


44*44Setigt 4r-4 44 B IHtt opeialent tona ttn d"AnI d
inna 4 a4444t &4444 41*444 camera .ntnie n i 4
n444 444i444 445y rtiiia l- t4 'I 4 t 4 31t d "P
ton S 44 itn nn, t t, I +4 344 ,tnnt asftt,4i4.1t5ate t 1-4 4 t ntt i~n alnc real al 4SS~y 44,.1 A 44titintntntttn~it 44444*4 I nnt~tna4 44ta444t '4An t 4 444no."'4i4 t4 gn in 444 cam&ta44t tnt2n t, -tt~tn y- ntt adt4 Yi
4444' ~ ~ f 4 t4*ntt tttut. stni. init !1.9 444444 m a41dct
iti~tta~tnn n.c4 nt~ta t -n Un t'a~ prt,,,4 444 444da det Vxli3ala ns an b
On 4454444t 4i444444444 a *4 7 nt
iribana4 det tttnnttt ""t4tt4o 4tr-i544 tttit- 444 t*44 44
4t44y4444*+4t1444444i t4t44n444 tnti tie tian 44444 ~ dntt~intt 43tt


~~-ntd, -~ 44-34 cisn %4 ;'


ii" - i a 4*4t444o -4,aq 4
A, A 41 444 4i 44444a 41 1 14jn 4444 44 tt rn ii
S E O R : 44 ti4t de 4 4'radi C- t i t,1 aetnA k.
144 ~atta O 4aSn~t~ntmt Vt ti 44n tt t~ n 444
o In -Att dooX
co rar za a o 1q44 tt. y Stttc pia eiti4
44s 4 ti 44444 nittV nip nn
'n, 1m44in,~s 444444.4
P4M1 4 44444 t444 tnlnennd La. atatti ttuts -"t44444t
-ntl 444*44t 04 t444t Indon~ Mi ttloin el tttin 44Tual n a n arn as Ant ri t tain 444d4ea

et 4444 It 1t 4 i tt 44414t de stdtt 'tth*Atti i 4-I
1 ou 441 tnntntt ttit ntimt t n ti na il 4A

a Lu as 24 last) 2:30 .1"at la ~ 5 4ia 4444444 444 i4aIn'4lttaa1

Itm ealavo --7"T njiarn, Sii"-rtttnnte tiisl4I*aa4
0.951t444A. tint ert4 ut.aan '443 ona" ,4a nsSn
rYs dottn zap to a m erica ait e" I44 nl a dt~m ff~: 1 1h.q -impe. t; tittandt ,ttnt~ 1.44444344n3414m4e4adio:4 et$--4
otmm d~tm ttlatl 44. tr~i i oo 4m' tena' 444t444 444 i Itt DIP Co14nntit-t stin a desrnlt** 4 "n.

Miami valem 74395 849 D ~ S e eg"do y" Refilao dor i:
Nosotrosaoloslfendemosaa: Microdoliliqurdo
4 PUn anittitn t:i.ianin A4 4itmato 0m tt I na lat ntI im44 f* tt At4 C o ic: .tldt ntn.t. tde *~az a do44 4-t. ot p res do ap tos ame ica osttmtlsn-tn r-el .441 t iit con na iado DID
ife a.41 At ann Aintitntnnt t n t ntttt It a; ttad I
boj as, La. m ul tg.n-.iamatt4+nta ttt Annndad t iii 4lW an


Mantemntnnnittlnnntn s'.' tat Xnttan t'2ni=d" "n .t
I oco dbu nne a4 all osi tmn in y 44sn al i t 4 4
seeap do ee rlee


. . .aIiiammanev la as Nay nin
IF A -Laat4.T a-Sati.ata

Miroal li'quidor
IlosDULOI InsA 517W UO1'Ss

U- ~ ~ ~ ~ rri ~li a.il.Io rt~l
CO?4 31 HORAY P GUEIN N VIE BRE ._ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ l~aat a hataaama att. atOn ndlaa apiliU aDIARIOEMENMAONAIARIONEN*bJ~~~~~~to~L Jtp~l~~~e~ m&~.4
A MAR"et

Ma

d.~ OpI
Al ~~' l~ ~ *,crn ~ ,l~c1~ll E P.~1~ l~~t ~ N~t~~~ I ~s
N d&il ~. h~fl~ll ~ 1 Nit ~ N tN'AtkA 'At ~ 1,
6,6 61 16 ,6A111N 6661661111661 p61lD6,N6,116 161
IN M PIt 116 N. N 11111N 1 IN 111 ~ ,p~6,~ '1 1111. 1 6 661161611 1, 1 666 116 1 61SEPIIMRIW R V w "Is A Inf nl I A 1I A I-4lk A

WAuGRAFICAS DE LA C'NovededVE~~~~~~ INII I A
lo mwis~
;sea swee s, C

9-144 104 i.PP j


c ahad uttthdNDa Ma&aramtAcaoa Ul
as de. c.Aae. t .1., iatI -t so.r sos v 4 aA an ond ~Nbn.$OO
Ce64,, ,~lPe1, 44 MTIOLEG IONIS EN TOOE LO OLG
No.~~U SAuii A. .
'z 11 oI x JRTE


APIERIC0AN0 5000 AJR,,)t Eawicio~~cl L3v Venno"tAA^TE -58 PEt.se teeaoe elgo els teo m

Ilee. -ss~o.d ".iorita. deae$000 ata$.0 High Shoo l, Colleger'n Cori o Sert ao.cansese no o en u o .ae -y I A e e n Vr on l e r Sn c. Decm a A5 a nR fges
c.,n v en as n ne MARICUAS ISPOIBLE ENTODO LO COLC10

D ARIO DE LA MARINA ONICA HABANERA


[AVOS


7 LA


IES.


nt tn,rtoa


FI s*or Rmanda A, la


del M ro d
R.P.Abada dut nto* pa, rl k!


No d
ma my
da tnr a. rcy

~~

b.p pr.


de ol asrna.
dAB I d


icome Nuevos!
lr e ta.o m
~~'d opt 4, Laaa"

PftNPPNI,~I des,. ff
)Zicl. I.6 CAa~t~a uo.,,I.a.
AISB Alad.p,,A,,,NAAY, "LA SOAANAAA

IIa Inp=A1IUM DE LA MARINA
A U14

Ric


.4*.4
mrttu 0444 w44 2%esb, sos 0 spof b 4~r y1 b4 amas ik pap OWL4 d044 oo444 --t p44444 la pe 7*'.*4 1 .ha1
FN4IXo,44O 4.244A44444 RIM0444NM 0 w'W.T.-s d tr .
p-4w 4.0444 -f'-r . 6. .l 1.d
.41
424T0GA4044444 4400-A 444444 '4440414 444444 42 ZI444 LA04. 44clcob" 'VeSIUNI. TN VA44, E t44*44 oore *44404 k4 4.C0
44444 -~'vlc tvr4444' il.o4 *o440 As Isc ) t A *IL t4nf n4 yGo-% o o1
0.14llan t It Po,~A 0.d- o ;,Or dlasi4~ &I444 4'0044044.4 404M4*> y 04 4*4 &j4
U-11.4 Cmooto 'Ito.7044(400 0 ~40~ 44.40444 4.4 o.

4. t44.4- 0.r w.4f.o 444 Cl rtl' 4 4444.14444 4. 4 .4C4 444.4 d.4444
4''r' L44 044. 44, 44440474 4 *41 *444o 7r444440.1444 .o 414
-w4.4444400 it~40~

7401404 A.404404 44404
J_04 P-40. 4 fl. I4444044
7440444444441
F-44444 4044l4444l-44 04

LAHUDON AMPUIA Wh 5U CO CB -uahesi lro- SIIVfIO yj 444444404444*1 4444444 Y4444 P4044'br jt244441W4444444444.440Una4414144 n,44.44444.
zld 44ll Segi 0, 444444 4044 C4o 440 *.-.l vo. rua 44. do 44.0, y44444.444 4. Me4 Is4444. 4 e tqjets 44f 4 04.440 M. 44444044004 44040, Y4 4444444 C r4% 4444, Iva44 "qlt4 u C4ar1os 44444 f dh440444 do0444 444444441 d.3 4p J.An

4"
10 o-tWi
1 stowW404 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I doto4 4444 404.4 .

V44444 aft00 0.o. 44 444444044.44 04.44404444
4,,,4 444 heats.044444414400 44Co 04,4044 4.4400 40404044 v4404o4444
0-44,4.4 towoo, 44 de0'0.,.041 U.,o .00, o4'4.0.4oyO V,0
DIARTO DEJLA MARINA _MCIO: CENIAVOS


com 0 OQCIE 7RONDRESM

lilA liUDLAREriiio fl jw lntR

do no fie.R00.0049

0 11

11,1011 y P' do 111
TA _,do 10 0
ooAoPohioa11511n 1

tlF., P
0 l 1 ,. M ',o .o1 I .t11,,
cc)0 00.10' W. o010. deI 00.111o d.;


30,10111 100g
dooo 11. .1 1110 v111 do.o.0011d P1101 d~ ( ue Cubano de
AV V kl nv in mn.1o' pae

J7 FfJARIC DE LA MARINA77~IC y1. itimulo.' meeldb
1,0 .C 14 l 1 d1000.

CC- t i - f. 110


P'11 it1 Y 1010110.-0 ,
___dI 1111 n.t 1,


Wso


0- .10. ; 00111

or, 11 .101 1. an
e"' 11 a 4 a 1


C,.0 Igo 40 .1 1

10*10 di lol;101 ,1, 1101 lob ji. l1- b ,1 l 1 1 1 1 1 l U .
10 0,0 01. 011 10 01 1. 111 11-, d W 13 1 -W0. n- h1.1 I,


.
'5 SAOS
ANITn "" SE EVAr6T
VBZs IEt3, S 64~~EJ H0/V

110 Pn 5 CLAVOS
.;ORES
I 47 It o itar l, pj 7~ ?7n
A0 4! 111

74, 10 P
1.e, d. plo lIP, zn74.11 ti 1cal 1 11 Un 1.e. Is pn
74,, 11 11P1A7

p14lxa prA mt 111. 740I 1o1 -1P 114
wen stji1p 1 .4. 4, 1101 IpI r04t"1111d- 7P1 1o.0 d. ,1, I Iltr t p 11 1 14 y.7 T
1 c c eon1 d &

111140 nn0f 111p, d 11bV 4LA1.101174111 Lp.1
.411174.PIP.4 1 l 11 11,4 le, P111nl011prors1 d-l teIP I. P41 5)


foqueCub no d m~aje a Edelmann
I0 np 0 Htpj71y LAI, I DIARIO DE LA MARI.NA

Lklp~,
mi 6k ,I d 1. Is, 0P1P 1 4n,410r


Pe. 1.d. 1eI C.11. en11 I le ~ po 1b 01 y 0 eld s PZa .1111, ss.

d h p 11~. 4 p.11, de s4011 114111 e 14n un xi' IPounds. ol

.1 -lp .ll 1 .s0,4 41 '


tan de1 III III ,,:e o o .o hoPIII* p 1.1 Mlo 717,4.10 oa fe 11 hisori de7.11~il, tide ll idid ,, 4,1 pbaaId.RO d, 11174 __________-4:____'
Jose I 0. 1tt1 w 1110 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) p11041 en.CP* 1111 pP.10 1 11 .


Ri SUPLEMENTO SUA LEJ)JTO
C5mco jco L ico
DIHARIO DE LA MARINAmme
IZI


I a,

II
ME. 1LETE v SE COMPRA
El PaSto
IPascua


COCXDE

cas see7