Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:15417

Full Text

I
ct"O dl-Wet. th. .1 %Itl-,,irll, 4. Inn I
Idiom general" 7 perel tft do 1, _l!"I'll, I",, 1! 1111;_r1'_"1 I -1
1:
1 11 A
o-6" 1 -. -- I, :
"'.,", _-' -",
Itl ped6dilm too. lVitirvo t1o hab -,",: 1'1.1 I "", Is 'a. j" I- .1 1-:1 "" I
1114o DIARIO DE LA MARINA """" _1__";_ --1IZ tPrl1dI,,, on AdI011CA road VIIII. -1-1-111lo 11-,- sltr'16r,
1 1 .-to It .,I. to -VV,.bd . 'M p*r1od1*mo to ex4me, Was pro,1446m 1. fritorno on #dot#td i,,I-_ POM XrM o
I __ _ANO CXV11, NUMFRO 2I 1, _Kom.. ,in 1 iV I .wt T". Iiitoill-o AoIll
*A""'o "'.l."I o"'O" P# bl, HABANA, JUFVU,, 8 DE SH) I INBRE DE 1949- S-MA, SPA, DE 1A CARIDAD Y NTPA, SPA, DE RF(;LA, ,"
.i .# -Q (ITSANO 04 rlalslolt I '1-1CIA111 PRECIO: 5 CENIAV03
__ -1-111-- -111 I

RECLAMAN PARA TRUMAN I "('Amo cubano v como Primer Nnis4rado de la Repfiblica me, adhiero I ABOGA STAFFORD CRIPPS
1urosamente a la ifortunada iniciativa de iributar un homenaje
POR UN REAWSTE EN LA
national a] doctor' Fidelmann". dice et'doctor Carlos Prio Socarri.si
t
REDUCIR LAS TARIFASL- ____ _____,____ -- -- I - ECONOMIC BE OCCIDENTE
------- -- -"-, """,- I Iniciaroin una tampaiia 11,a Ley IAr reatfirmari truis eada din apovada en I
Fendidw 3,500 Tons.
i I
I "Exportamos, dijo el senallor George, mer xpftiia orho l la llo vit anc iasj a favor de E I enornic fuerzit moral del austere J renidente 1 de aviritr fdipino a EMilliR qUr e le aria n1leVnX CrIMA, Pi 110
per unos #13,000,000,000 e importations la unitIll congresistas antericanitl del Supremo-, (1.,rlara el jrfe del EjeciItjvfli set s rentaros liberal 'pie, E. 1j, y Cotnadi abran Iim nierra-bm o ]a Gran
____ I - __lo que original la ill creinientle falta fie, d6larex"" ,,, I ,!""', 11 -- I
I 11_111_1*__1_11 ---------, EIA YO! ,K -I4-- -- 'Sp ro k I'A jvDJcvrURA "' '_ ' - _' Bretafin. N,, Ale gIl-stionari "altjda ,aritativa"
I n rlpreienu- i ,, ,, , HATIFIC-4, SU H I I ., 11 I ,r- I 11-11, I .
REPERCUSSIONS DE LA CRISIS INGLESA I ro.r. P" N- , , ", , '' 17, .11, I COMENZO LA REUNION DE WASHINGTON
....... ---- -- _,__ """', I ,P h l ,o I I 1 6 n I I I I 1 :, t Vropone 4 l Dr. Coxtile do la Forrien1r quf. el I 1, I I I I I r
I ,nf t , I T I, 4 1, I I
'rratan ]opt denificratas fie que Aea ie, I i III in a (I a layg a ,,,nt do --- ;, "'. homenaje ron i-ta Pri P1 Pinto de la rolfieraciftli, 1. 11 "'Corremj)oridr a lom delegad" ijortenowriva"",
enmienda del "I'unto de peligrilil Nereititan loolmati ... --t"l-- ,v l :, de la 1)riinerx pi eiira (Irl ValArio ,le jn*jiria ll :; r :,t I 11 I I :1111,
"op or '- ItIr .1. brilinicor v ratiadien,"A frumi-ar Ja eftlieranza
t ,_ Ir I I I I ,I n- '-d"',
Etadol; Unido* fie lo- "convenioU reciproroot" fIlt,"'. ,- ,I, , I ic, I ;.-,r 11'r 4 1 ll ',h;,,-- [ elt'Itlunista", ,MJ,,),. (r ns6iln Or K (Wilom
-, ;,I 1 1-1 -j 'r,;o"'), """ "" I I r .0mPr
:1 ', .1 :, I I I 'Ir ,"r I :,' ,fl ,: I I I I I
C III,!, A P ,c, lilltolk w Ildlt .1
I" I I 1, " ' "r' ) , I'it ';
I, I I t I - I I I, I It,, I . , TW -,, ..... 1 7 'A 1,1, It'll v- ,,1104,
,I ASHIN iT0N*, ,, ( -1,,i- It "W il- "n 'tt , - I I I I I :' % I' I , i :, rll ,,', ,l,,,,,,ZIll1t1.I' "If
I "T",_A- or Il :-r l,4 -- I : ,,, , ,, .'- ,- ,:, ', ,. P_ I I ,,, 1, I, n
.d"'o,, I, 1, -Y,'(. d"', It to 11 I I "' i E, 1, ll , -'I!.'1'1 l" '-' '- 1 n
I lit ,, ,,r, r 1, .1 It, I I v- 1 7'_- '_ I'l.
, I I," I 7 "ralir'll, It -11 I 'r
"ll" I "'j con n- ,,I ciir'lilf, ", -1 11 -,, e I'll', I I I I I .1 I ;, .4 1 r 1*1 tt- ., I., ".,
-,lniid- , :: I ."' ,I' ,' ,, 1 .66o I.tllf.1- I -- ; : _-ol. ..,-i,
FtIx1,ot n ; IIII If,.,', I, d "",It, l, ,, ,,, 1. "'I t, ,4T 1 It I _, ;, 1 41 I., 1 I$, .1 -1 I I I r I "" t II ..I" I ,n", Tr ,, ,- I '', : t" '11.111 J; I 1 "!,P ,I T: 't ;, 1 % ,,- "i 0 1
C_111%" ll, 11 I , I 7 s , lt. I I I. lilil I I ,", it 1, 11 '. i I I I I I I I I I I 1- Y!, f- ilt.d to, ,,I,,,,, Irt .......... I ,l"'n" "Utt -5 ,,,,:to I;, 6. I. io_ : ..
"", I , 11 , 4, I
,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, I ,,,,,, I 8 ; .4 , I I 91 I ,- ,4" I I ,,,, , I I : I , ', I I I ,,,,I I I! P" 'l,'
I , t I I IJ 1111. Is 11 1, ;, I ,
I,- I- , I I I , r I I I I .1 I I 4 r- I ", I ', , r ...... ,, __ , , I I '. 4- I % ,.-_ I""'.t. s, "' I I v, "' 1-1 I I I , I i , 4 1
uInsio do no ont", I"I'ilill, 1- It ,,; t,.,,,,, _11-1- 111 I-' ___,I ,Ill., ["I r r I :' 1. - -- ------ It I Tw- ', l 1, I 111 I 11 11 tl- I I I I I I I 11 I I ,
t- rd .tilo"Tit,, ,I 'p- d" do 1,; P I .1 , ; 1, I 11 I I : I I r .
I I :' 11 ,r I ", ," ', , I~ , -- I I 11 ; I 11 T
,._, 66, -,,,hl--, Nllllll -, "'t", I tSe i n r e stign rfi n' ,^,,' I I ..'I
Col-dI. p-t- do ,ju, o,-Tl-i 111 I I I "" "' ;k ""' (:orl stir it ifilo ,,,, I 'l "' , ', r : -. ,^
z.,dInto- voop c ...... I~ ","'e, 1-14'. I- top. I ,
,_i,.A. 6.1 *p"I'loxii- it" It , ,
ill, I 1, i'I" -, ,,, t : ,i!, 'I ';", ; ,%% 4 i : ,', ", ,
I 4 I I I I I I .

"ona v%1IIjl," do 14.1 , ,, .1 ,o,,,,lA "7n ri' I ' "I' I VI In" MIlj-1ld I n li 4"111"
ri. tt.,XVi. dr 'Ii,:,"_ I ,Stti N TON, S, , I It'd i U1 am lerf(IZO a It, ; I ,,,,, el. Cl qo ,, ,,,t ,,' ',Il .:. .71III:
,-,I llntil ,l G, ap, IT l ", ,- P:, I I, I 1, 01itgre "I 11 11 'I ; ;'_" 1 '1111"I'l" M-11 1; .. 11!I19.
'Welot'"Jo- on. I,,,-, rop. Ioll-'_, I., I .r II I I 1, 11 A,,,,i, I ., I t'l- , ;
k ,,,,,joPl,6 ot z"'I.,,0, -l,,,,--d l'r .K r6 11 s-- ,,, I .. I 1, t ... i , I r "' "
D' G ... l-- i :,-" 'Ili7,',id,1 p(tzen A m i6riev ' I : o - l '' I "'It" M _,, ... ,t ljI-,II( ill, O, 1, I I "' '.-l, ,
"-I' i'1111 11111"a, _:r,:".l en A leyntini(sj' ', 'I,
del VIg.,C- ill-,Voil olt,, %"'- 6, 1, - I 1. 1, 1, if"tl It". 11,11,01.1,
_ct 1, I _; 11 1-11 I,
r, o, ae, i s; __ r. I 1-11 11. "t-1 .1 I 111 I I., ,k,,,,: *,-! ""',;""" ,"
[" I 11 -, , ,,, t , "I'l li,"t I I.. I "I", .%', lA r ""'
1 ,,Vol ""Ird" 11 1 rllllto ll d ,r ,s"'., .- ,, I ........ V V, Uuld. N, 6 0 ,ij, 1 4 1 1 1 1 t : ,, d It
.Vt 1, donolln". ill"', mt.- 4-1, I 1__ lid,- d-(- ,, V I F I, ,; t ,= ,I Fshldio no se hrnit4 ' ," ; r , , I ', I I Dentro de rinro dias I'lle I 1. 1. _Pt""' ',- !',_ _- 11"p,
11 oni" o. CI- I,,. V. I r I t , r 1 .. 11) :1 I I, 4 I I hA I I , l.1 ,- A I ,I .,u , : pm ,l, donl
' . -rol eleirido el nuevo "", ,,_, i 4, ,, T , I .Il- ,,,,,
Ill teld" lur 4011,iillllil,!I & ', I,' : ': ., , 11
1. 41, .I, oor, dl,,id, 1. dtrelfda dl T ,, o I at Caribe solamente Ps I If I I -; I I A, r i'l, t ,, -t,. ;,IIfV
_-, ill, il, I 1,, F1I;:Vll- A~ 't I In I, I I ',, 17 l -'-,j,,, ll ',,.. "I' ), "i I '. ,
no, Quo expIll.lots, 0', A L r',' T. lt: d'I, I mucho radsamplitiahorn ',..' l. -tt _I: ': ', : ,,'- ," i" i. ,' Presitiente gerntatto I ,I, ', I , , i l I "n -'.41
'4" ,A ly do rr i. do -- - ,,,,, i ____ : I I I I 1 4 I I 4 - I I , , i I I I I 11-1111-1 I I I I I !; t I 'r I 11 1: I I I I r ill, t_, ,I A A
to". ,,, , ol, 1,o Il a F, I I a ,I el ;nirt Q P, I q, _o o Cu a ,I w - tl --,- -, -,- I I I I , 1, I I 'no" i , ; I I lljl ltl I I I i-,,- 7- ;;1"""." 4
,,IlmlVrel -xtVro, thrib- 1 7 -1 r -;- t ', "i -'b" -,
vveiltiCn do mts- I " ""I'll _tri't'_ 1fr ... ... ,l ._ I , ._, , -_ ', I ,-_ .1 -It ,.I ; ,, ,, ", , It~ ,
, 1, ;It "', 11 " -111tt- Ii
". _mid. I at ?I', -1 I I 'r It i - , -l ., il I t, I I I ill !,; 'll"" "1.,;It" '.,
-9, 11 3lbx ut-lin. rufl im ,, 'i tift "t I l I I I I . I I, i- -1. I 11 I 11 I I I : - '4' 1 1, ; -11 lil I "I",
"F .1 .i.*__1.. r-11 i I, 111"I" ,, I, , to I 1, It I ,!,, "t", ,t ,,, 1-1, ,ill
_o i_ r I I I 1, , 1, ,' t-', T Itl_ 611,11
V v. "t ,,,,,, V,1 ... 7 1 1 I I I 1* It a I': I I. ,-;-- ;
,,-; I I. VoUto, -, r i ,',.'Z,,. -, -17 "Il , ,,d l 11 I- 1,1-1- ,,,
zd" d,,rI_,. "i I . ."'.,_ ,, "sents_ I_ C I A _Pt, A t d-,.-' r ,ln ... 7 f. on -,br !,,ti ;!o P I "Cll'- illd%,, ,_-,,,, ,,l,- i I I 1, 1, o-I., ,
,,,,tL 'o ,I,, "In Togl.tr- 1. C-, I I Pill -tl: ,I
,bien s.ol mr., oil 1 4- s,-I -Io 'r ,Ill,:.l
IAI Tllo 1, 'id", ,_ !I-, A CA~ ,_ Jd,, 4, r1* _- - 1____ _1
1 v 1,13- I,~ -1 P-bt. o,, CV P oj n .It'It., IA
a tl-o ceorgr, osolardn -i -l- C11 Idi. 4 rC. d, l.r *,,, ,,- ,, 'a ,1 ;jtjo, 7 t k, I r I ---io .I t .......
-,- kA6.,oI-, dgltdi,6t -",, dj d,", i- ",. 1. D_ T 1. derl 4 ,,, --- ,--!. v- ft4 Ooo. le,- -,',',,' r ", ,,,_-, ,III, 'll', tI,--, Ou"Ir4s to,
IC, ,xl>, r to, oo I o , ,mol ,t, iitl,,I _,le-I. C.!n- 1,, "sT -q'It -4- A ?- ionor B-dr- '! It,- l, ,,f (' ,,, ,,t- -1-d.. Y .1
, de I. fV"" : 1. 1 ,,f"'to Gl,.. 8-t- i -,in 'TY -1 , ,,, Io I,;,, ,
F, od- U .. id., yQ uieren cNitar I _', r, ln,,, oitno-oid , ,, & 1, to Apoya B. Aires1,, d,,,,-,n,, ,,,,,
C.nAdA ,ttba. ,-old" delba, zid I, .- eis-ny 1. d-' : I i-I 1711, r A!,, -_- -- l7 ,Tue., 11 ItIol I _, 'y ,I. a,,, ,. I ,, ,,4) ,ot,,,,,, ll n,
,
na",11 .f CA, , ;"IF I I F4-1- '- __ lo m'-, '7t1" ., t', r d.d Y , -C, I ,I,.b.,,A, -1-6in I ,,j,,ls ii 1, ".. -an't ; : '- ,l i 'i, "On", "' on "Co" ......
'_ -. 4 ,; 61 1 I I- i , I I I , I. ,, 1, ; I. 0 ....
I r 5 Ctr, ,- f5 _1 J ,dic! r I ., 1 1,i ,',,i 11. r d i cl, 6 d, lo, 'h,,I, q.,
-, toy do -Ud,' 1,r131la To i que se repita lo ct#'_'- I&; "I v "& la admisi6n dell"'io
"", I --, _4_ - F:,tid- J1,-,[l,,y CAoidibr-
I' I I d- 1 7 ., ,,,, Itido O, t" ,,, tI, t. I ,Orr-,Inj III,
do I934, ,.Pc-,! 11 --- r7l, 1 11 11 ^ "' "' ;lI ,ln ,;-,_ --d-- b'ItI,,_ ", g.Id" I -- _-1 I I o", ].
"t n ,77, _-,.-_ ,6.,,-,- ,_ ;. -_,;-Co-to" ,l P-d 30 d: )",
,,, It, ,I- ,- ,',d !, ra - , dsla- III, ., fA),-,u
-, 7 .-:*,. : "" , - ,, ,'_,-_- _- Y ,I ,tipis, )--Id _-1 I il- d1l"o. qu, --I., ',,- 1.
o'.. Kol 'Celeries -'t"Ildo" I T, el l ., It I epal en las NU l"- """"I""' "" ""'
I'd do ,)Ia lVIt'ilist", to plim. ,ig., n1_1 - _". I, 4, I ,,;- l-A P- -11t1ot Y ltil
C ,! , !, t .- ', ."
'o,"'.. -in, RP_-"l_ i deBue6 nwald i ,_ ." .; I. "_:_ do )A Do aQa A iuno d- 402 Ill I
-, to "aits ,-, 1, .-- Ud., d-i 51-01,,I. im ,!I 'K. '.I,,, P'lt'i", I 'i ,,, Y,
L C r. a ;1,, 7 ze -,;: I I '. III!, i pi I
,, 'P tt- t;- aIf t-!Intkd Q_ ,,--; g.d. Ilea, etp" lunl wign.d." no, __ -da -,-, A,,tj,, j,.r p-, pollihil,,
,
11"'It "I ti -d- fol"d,C 19QT ,l i Pliden uyin' -Wjwr,,ir li-t. .1 ju io A J
,h:, '5. iw- ss,.J llol""A, I A, .., -VWn, IP.,i'-,d.d,,:1l_ ,."6;-_-1q, t, 11- 1: 1. I -_ ps." I -. ,--... 7" I .. qvv, P"I 1%") p-,"",
tat 1 'p,, 1-b.' smreaa 11iff.laracitIn tie -,, Cetvllura Jos priNilegiog
14 It", PV,'- el -* t,, -l '. ,, '. It. d'ol, PV d '4, -,l,-I ,.l, -b.).b__I, a _" I ,lo I "4 I : r t. ; r", ; de, ]as grand" nacioue",
oA,,&n d, I 'r if, z : -,.!,t 1,47 .,' .l;ft ,_ ,_ i, !t:,"', I ,.- -dva P- -itte-11 Ills txls
C; Dert-rhoR Para Euroj)a -'&- -',--' ". -11 -1 n .,_, _,; 4,';'-,
I"' q't ol -topIurno Co In 1 .6.. :! -z, ,
__ - roV & k -'_ -I, A f- o;i ', in ,7 t2m-"- V ;,, ,:, ii ; w stt..chir ,1, Vn. Y" ,- I i ,Icti o I h o I, '. ol r o Ito 'o, .ra 1 -,--,-,,
ubli-; -d sll a dioh. it ,- t do -rl. t , : e II
I I "" I I I ,in, 1. -W)l to, it do HA"o. do I I , '71t - ; 1, I o 111, "I. ,"" 11 ,Ilt6 11, --, I TAKF SUCCFSS S.pt 7 I I ,,;
do pi- -P, I'- 1,. .', Ill :, , Cit- T -F.4-4 fir-i, dot w-1 ;,Wd-- : ,, ", I I- .sn,:11,; oilo li'Y'n "',lPe"'o
d,1 ,lal -- I; -, -_1, __ : 71l- '_ -eA__ I- Y I T-_ I I., U or. l, F- I Fi d' tgaq- PtX=iii V, dh Algeol f I III, ,l I'll,
1. ;", ,, : .. 1. .- l, t7,; -, ,; q, , ti 4 ,1, 6. ---], 1. A"r.".- ItI,, on I~ rl.le. lo, at, s , s, ": , *r 1 : ,I It~ jo: tII!", T 41 ill 1. i.11 11d-d,,,,, dr.,-,
C"O'ge, .P,,11 ,_-, i. ,,- -, ,rl --6o d ...... ? ,
"no "l d, I 5 1"'Iloa IVI,, i, I r -.dO; po7 .,a b-w.o.d. P_ al Pool lt, ( ,- 1 ll 9- ll r. ol our 1 ', ".
_-.Il,:.d, kl I C Qvrioa P- III- I I I I -""- -, t- IT.* orque-A tjet l 6 l ,- I "- , _r-t ,,on 1 Id'Aille"c'o, o--qa -", m r! 11 dj. of, It ;, Aim C.,I. 11 -4l 1 't 4 F1 K,,,t,od .bro, do _-nlid al .: n" ,.- : , I ,1 I A. IdI
I I Y ,g 1 4- I:.' 1, , I ,. 0-144_1- -b, -T--tIr
%,.,;o. *. ,I,-O "I'll. cu, Mou, I 111"t"O" '- f, I - 'P l I, l,-(a "'; ,, '. I, = zo.Ii Val I at iA 14 I 4 6. --il 6. 1141 ,. ,I ,,t-- ajoj.6,. 'A' I t,
I l. h
rovditho"O ,. "ho*,_ 1 3 Y_ zl do I.. r..
d.s Ioa ,, .- o ravao da, q, "ItIr o'-;- ; A A ,',_ _:!, -1 .1 I 1.11 Ir I i It 11 I" I t"', ":
a l"111, A Rtl- r ,' , A , i d -'da -mob" _01AAn Do lIptraf A Cie, todu 1; e ,,,, I _,_,mo -d,, d,
d5'
,,Z,,Z .r,.dt. ..,V, %:fj,-l., ,, ',' , t"'.,,'_11 11 r '11_1111711*7 !.", I!,,'_-,.,""", Vt A
C '. t! ; 1. 6"t :1 "'llAlrai6
P tl Ive" d w :n l, .00. I .. I .
Il HIM 'I 9, :00 l. Is M ,; 11 1-11 - arto -, It~ -_ I 'An., 'Ill-., t W- tvi, l,,l,-!o .1 vo_ d, S,,-t. -, "l, l"', dIK,., _I."
"g" r1__, I 4 I '- ; i.. ,, 4 a r. -; d- ,no do O, 1 7*- dailln"o. 4, V!zv wa, -, ,,, ,I, Am
__ r
.1t l'. .. ]_ 1, -Ia, l 1la ,,,, jt-, pa- .., : 1) l' d l'it's W- -, --,'led. :g Q --'i- ek el W. M t,,,,, ), 1U,_I,,o-l1'- -- ,,, I-l"irboi. ol.n., -1 I It I- rt r-iAo." ,--,,.I *41 _K 11 'I-t. -.Iuls- -l III 1: -rlt:,- ;_ I.
,"A
Vd., ; I- of. ,,, ,,, -1,- 1,
'I" I. ,,, : ,'_ ,(Q, ltit -. rr. I, ,.. Q" o iot 4 ',. - ,,': _7;-,d,4.. on "' i "
tUlt dot ( 'A - t6, A, 'Iti, ni ti! %laiar - a. 1. h,1mimidad. "-o"H- 1 3 11 -tLt"d ,,,I., A- _,-___ .-_ A p-_,,,,,6
A osm- d I "yo, con I or" *Itit ortninipriel"I" F- Y-1 I. _1 q TF, 11_ nk I '11- cllft, .,A, !.-.- 61 ,,' -'_ S LI di i : 1"t", '. Or .dz'VIIr, .1 ,tot;,,,,,ti, -- P- --16 q! on ,I or.
t."Wer, I 1-11o, ill 3 I J,-- o -tl T-v, do "% 'd, 0Cti- -4- 4", , --,, . .rj V ti a (You". rvl I I -, t -i: , Vs. it, ts C- 'A ,,, I, 4 1, I I 6,. it :' '- tI !t- P.'
I I- ). 1 I D! Io ; I~ ,, -ilt-1111
fd.% PVl Ill preIl tt _r, -I. IK,9:a 4,1 aotntr ti I I SecrItt.rin 6, 1. FIxideelil, ,. 1 ., ,, r.,""Prgl- ,,,, "t.,dAili .I oiirloro
11 _t, -1_ p..,d,-:. ""' ,V ,,, -;Veil too .rimelelft I'l- ., 1 A- t!.bVra 3, ',Ir= ,,11 .Iti_"_ ._ 'I ,, t ,- 7 I ,:,l _. 6, f j; t I~ 11 tie irr,- ,, ',Pi '1.1!--t, ,,-,,-',,k q,,? 1, _- S, ;. "alat I, -, I ,,;r,,VtI _--1 '.. ,, f", -:)._'. t, ,).I "O h 'I W" esor- f --!- i ,,, toll -_ ,, :tI--- to F - de 14 pr.d,"i tdad ton
,,,t 4. t I I I ,, "'. ,,
." , ; .llinbnr -1 d' I;Q -, -, t 'r It % no ,or .si, hablionoll Po "A"I". vr!;5."", '1. "' _- -1 I 11, I _1 7 41.Ak ad" tA ss: &t ,L;n 11 1. """
,,,, dlbUIo do I- ni I A !,Ud I- -A hl- o. -11111, ,, 1- ,
d _1 0. I idea do 1. tnepol. t,4 loo 1Cx 4omU 'Ill, 4 _: P-- 'A ,,!-! Il, .... .... I, "
d III, 1'l'9,-_%,'. ,A "- "oll, !,.. do VnVil !a Oai: io-ti - 8 J, 'Jrina, I
-jotoro entro e -#. P- -4 a,- I "I - d, -,UI, tAlor v It I
llao foti$ t, so-Ad- G,-g ,,., Otrart.r del VIA-RIO D& i l;tl 'I ,: ,Ao', III, C,,. A)olllil i, I'Z Do loa ,- 1. tool 9 t_. z- z I t V
.. "'.d. I. Q- u., A ,, ; i ;I 1 ,:-. t 'I rf rml h, l d, lo, ,,,d,,:i do -,;; d;, A,,I tl "' .' LA MARINA. I -,I' K Estd., ljolu"oni" a,"""'ood" It
,, , wi. It lt" to on -,lr" tviIi III B. "A'I ,o.. A-In", Tj
-,,I , ,,.C, i. Ilitiload. 1, .--- A TIAd" 11)n or 8,-ldild %-. vor "I, 11-11lt -,I oil
..,i, ,;eIt* do= _rt;V_ ,,.- l'.XvAtII,_, de..t St,-do -O-d, d- -no -o .' y -e i F --tt no 4. d" --.-d-- A. political "o,,,!to dettidsmm dof,,Vti,3ml lgl:-, A ,oIVm-t- Ol I- M1 distmortud. xinigo mim.n-,
,- 1. qlt 16A Pro~. ,V'VoK tr .C- I -'A4, 'T : ,Ae do AVnf G_ t litlio Wirt, fl n dde ,o,,; I- 11
I 11, lttll, at ,,,, !" inwt vuo-o, to 3 oillion.. St IVVIAba, ,Illi ,I jt vut.d ringurVi e.Con rlg ... A .1, o6-s, In~ d-rr- .I 1. rV.
,VrII" 1'11 demise ri-oota. H-Ilkl -,I- V-4 I- 'n't ,- d" 1 ,l;,iiil.,t., 1 fil"asua, Y .1 1,; y M. a4blars, d. tod. .-We .1 A su IldIriislcl, I_ ,_ .popl d. ,, ,j,,&, l.
l, r QV8 rloilbtlits P"diswri," d "- 1 ,orl q4 -- ono ,-j, do"
,Clooet, Ilt'l,'et" -- T -Itn to ,- at.$ iost ,J, ,a,,,,* do --Tw. -a -- -, 41 I,.' -,vr J M, C I'o- Ierpob"t "11's 'IV' "d Ittlotet 'C' I or ,,j,
_ I on 1. P'U'Vi, : .do 1,i ;,rnPl,,jjo t-il,1 ,,, -Ion- - ,,, It. it t I-NOI dbV I- 11,I.d.,
I,, a ,io"'.",* ialli I = ,hgzd lift ,a, An~ 7l, 1 vAlt. : .fotrri1a 5 'J.'n g'ancleI, potocj,- A Am , o"Ilt"s do ,,melu,'. ) al I Cold~ --iIII,., I. p.Ii I~ .,C,,- il w ex de IV d 7 i4,1 tounlre Im jri_ ,,i- ,,utltegl. df l'mV'-"o!t% P.Oi C -TX. af %T 4 que su Ini'lo-, d,:,WX*o4 o' 'M I eleltIid. .ixondo. ios-6 ,ol oomCA P- d,,Ir,.h,;,r ,I 1,i miol
1111_1 Icwouii lo lra ... _,!, PeCn6dioo Inert pAtrormando, vol asittent, tia onsibilidad do Iltle su d ,I ,ldr-,je, .It
1, 0" poll "nod"' ,Or-$ P, ". ; -, L, Z, t, w ... l6ellosa :- ., .gtui- n.-rla III ra, d, ll,." I a Uste ,utir
7..dt 1 -tl -I. top do 1. I ..... to .l llltl "I N,74 1 1
,_Oitra de W.W()10XM an4olos, ,It- all, Cl, ,--" V ra, I T no'J. ", 'll"",, u"'Vilao, ,I= Pirelli ,IAd ,,":.r:,, ,." llai,6 peiilfe It Coo 'n CA,
I ", I A 'I'd" '1." NI: -1,,-. 1,i, ,,,,
W6,ndilllr ai no An i, _0 'I'Ll stprtmo y stood oUzA_ C,,,,' ", "
-ad., P.,* lo -,,,,,,,.I --,, ,,1 ii 1 7 ,, a AtIZ A,1 %_ Mi jft_ .1_1, 1; .It 1 V,, "" 11',d IA't" on C41,4 Ia -"Or il K46 A'--' d-%."tU-j,%tt-. ""Id" 1 a- ol -x-i'..
1"oduri., %,Ib to tAtn do 1. .g- C-- t-b- pid"I 'tl ,,, pobli nJn;,- 1-- -_, ,,, P"A ,,,, 1,,, -4 a on! gla. ", --t, '.1,, 1. It.r.'t.nole
"' '-Il I I ", S-,- k-m, o--- 'Ortfterl q- fltno Pi'A ,I rssto del luodo ,I
-IV- 0 d, ) Indl5tnA nono- ro t -, ,- ll- r-u: ,, i- ,w,, ,,, :' ,.anu h. ll iowl_ 1. rilti TILTn", !, 6n qie durI5 d 3 ,-- -, 'A- II ': ,-- ol do 1rl oielt. Vit"
-,ticVVA, Fronto "A 'if'. or in ", 7"", ,,IiAd lal l. ", , dw! ,.- L, : oft- .." --,_, del But ,I "o., t .I tn ra,,, Ii, ,,I,, do -;,tC,6n r ,g--, Q.o 1.
lool., 1, do I.p.rAtio.W.o, ,, V 41 0 w -t- I I _11:11t d.t,,OeIfitiC. z"iM 6 illlh. ", wosVjor,, to ,;- --6. nia cilltw. )a oblIm'llir, do d6le,-. 3.n
,,, -- T I" Y .", z .", I t.ob hilla ar-,WA14, 1.
ioIde 010 a M so-wow.0m, r,' 1." ,,"', .. ftvItA,,,,, ,. ,_; tp .d
I ,_
4"3 ., t"Aal, tr ,6 ,ad, i,,, 4. Ci- t I
'in 'I'VeloCW no ^ ",Odil ,l" "i, ,:, ,.Its do -,,:IAcj,1, fyltn I". .1 'I filo, ,,16r,,iI, IA Po
do 1. snit.0. 11! ll 'dV 'ri. ,,
,sn,,,,, z i.
,tt ,, -. : n(ing n !Atlv. ,:-Iej--,, si, ,,ll, I I'. lol-lloi't "'I" a P.... I,, Al,', I urado brillantem ente el H '- d"ll"ll"I 1" --- -- "t r
L. Adaoat- d -to .. -- : .. I :' Wkl I'OvAll, .1i, A~ ptA 1. d.-Iru,, 6 ear
sle", nltl v, ,t int-ir j Akoo.o.6. I, gaIl I, dt 1,l,
h. tooerlial P"Alo .Unt"ors. V"', Itii"'' I .. ,--'_ nj- el 14 b, J q_,= tW1 I, ;I fVn-CV,-, IiIt PC116 A stguii,5.
fl_6 qV" P'-'dt' do 14 _* ;tt
a, PI.Mrs, obte, C MIdsto
,mn ST _0 :4T i-d,, I4, TV T ,
I,,t.d- Ulnidns -,- f, M 91_ ..1 1!7 11 Ii Glattrl do hU.,r Congrewo Continental (le 1v CIT "-*'Mj': li; b lIvt.Ci6n olro6oti" tie tlo-- ,,, prij II. ,p* 1, I- -p-.nhddr,, on
,,sars, dolarts a la, tie.., oli'l."'i do! CA~~ ear J ,,
__ __ __,____,__,_ Europa, ooatjtlye 4n ."Vd. q., d.%lillinc". ftle
It W ', "' Plitt. '. 'J V',',71s", n'I el 'a "'o
,,, to "I'll ",-"i .1,11", ,,, ", ,,--.,,, to ctualton ,ntr
"' "Pr4" I "l I'. "'t d. Naval %, 'it ,
,,It,,nAd ,A"L f'.ad'et.., "U. -ll. 'gI;r"., W_ d.U_ ,-nl7,
'on t no I, Lai Visitot ]a A" It ul-" ia ; r.;i __ 'rel''
I % ,n,,,-",. 1, al
,_, 1. ..'eril t'lbi-4,10r, do ,;, ,l A 109 romunixittis s(;Lo les interega que los pueblos ,Z. dptf:';aUzw prVd.0-s, otm r go A'lilrirl, Ial ,, rtil.jmolo ,,, Ktd., ITot dol
oten es, IdViod,-,, ,- "I""" do 1. A-Ilo. ,,: ti :i FApafiola, en M to ,l6n ,otada 0I l"'VIC # Ia Ittilo': ,IV. f.oi ,t4,l or 1 a r ii rt, '""' .oiC. ,Irlod.r del mull
-o-s F,,"'r. tV tl .. ,it illiera ff de Amirien obedexcan at Krendin", Plitte. C. Pio "'Y'l" roi Vp Fl., t -wllonriC ol I~'. pilis, d.
,,l "CY 1. f, -Ilo 119.11" z."j,t le I .d,.,C, "li: K, el Almirante connollyi -- ,-- ,. t r 1611 sellmill 1,yecm de dl,,I Nop 1, Te
X, , Inion q'If vao ,,, ol" I real o 'I, oil I ello,'do I l' )I 't". .' Q" tio". "'. ".
"onto v I "or illik,., ,I I I'lle. F., ""atro ftle.ma MI'vin sl!,di I- -1 bert4d tie .,CIO" to el tars,
6Ist.1,ld47 1-n1b, art ?Art do R 't -1 -tos ,,I ois- K"tilnT. 1 1 0 ub-if 7 "XJ V. I. X __ ", 'L. hidiCri. del oill r fe recCoside't t QdQ .1 prof"no' IF, HALL4 6 lipaArgs , ,t to noilitite ,,.d6oj,,a inttmaJ"Olili, It.41 t.", P T!t ,,:%=,r, t', C,^- Ito ItAl 11batild. -d9c-n, qwzA 1. llo. de .A.VIlmiiomt., dtiArld, .1, MUNlcli, .11 1!n 21.2- 1 !Ojrdl-
,:, ot
,I Cooled D, ,,,,, I- ltlit;11, e pedil 1. .d W10 as XA.11 o,"'d I -- .1 ul 1. l5ii.p.its. telt. 1. n
roV.d. ono 1, I E'o%_ .1t,'i. -i.d"In O.V.t ,_ z EI octogens"o -, t,,, ute?-e -,j-"-d- Wa It d. 1 !Io- A It, dtl In, tUros, b ,,,, na
del ,,if ,_,,#, J e_ 'Corias tod., Ica ricyl tO-" troiI ld_ ' T"'Ond ll '.!" d"Iett"do'
I ,vto Qo ,lo rol; ;Iat'a d !,,,V: ; toc l ,V Low so,"Il't., Pro Ili st-iVJ st eftwertt. ,,, went,]
vitl, *-Pcoo do tell F Vdos T'w un to '4- Cool-- A it, Alta ell 1"P. o I'a C, ,it Iillit'da 1:,lillil'o t,; o ,il- V"di'.1 I ltl H.rol.1"l. 0, dgll Pro u """ "O Abbmt ,I hi, "'
C.-, ,,, ,,, mail. Qtje ]a Cilol'al ", t T ., ,,", do los ,mmut
d', 'no, "o"A "I""' '116, Ir"i ",to 11 1, a borlo I"! 'd"K16,,d11 St1311;1,4 1-ol,,_.n--,,nt dCt_"Yr- 1. S-o, Or I ra$l.d.dJ dor "o.troilidson"fIt V.e wil 1.11_ ""'t.,; nooth 11, 11 , I, C,,,,,,,,,,, "t'll. fl! 1. po-III,~ -UlriA, Pra P C- tI, E "' V* As " 13-1. F-IIII,". Yp*I,- qI,. -tIl, too m6dl,. qV. 3. ..,i,.rdor,, .,;., on ,-ot. 'I'r VIV, RiectrIni
IoCVti, o ri"VA,,0CAi or' Pat" Isiar I- "'AdIll- "'Alal do 14I C111fr4trAoi0,, lnt,,U,,o,,,oCa dencill" ""fd's " di "' hit, '. il -li 1,bittid. U.bli. ,I e Itonte 10 Poor de '! 1. I.,-t Is, di,;ivoor, alon-I ...
,,, "', i,ti,,i,,- .ASgVJ Q- IV,, ,,m_,,"t fl,"opI, Y -. It, rAh')A, Mrjo 41 T-"jIidom oj, 11 heo,-llo 6, o ,iol tUd.,C )- ,,fljda a- 13 il. "r,"b" od.d". ,, ", P'n'-".d.
'hnq Y h loo'do "'s t'.
I, h ,r tot. ,llurints st_"' Io , oiltr ,,I e, Ill
O! pd"t.", oorjs,_jI %Y!"lo, Chu-lnl, I -. "o, 6, Ulo, d I, 6 It "i'It'il
no S-,ly cili ne el C-i'I J llvo dett, Y 'i'lts, 1 dtstii %, e-;,;. _-_Ci-. do R,,p .". 7, .
,Jd, 6, loo pejul"10 q- C"'I D"P." It' P- "" "'
,, s Ifl_ drrolll dol ": 't o C-pli ii,, N-Coe it, 'dId, "'fl, dli" -',a. M I A n,'o., Our )., t"t, X.b4ton,
,I,, -,"ItAl" "tip'.", Is, ot, ,,It.bIe-l,_-, ,I ,, id, de 1, "I Ir "I ,I 1-11- I I est' Clo"I'l., I M ? dl,,i, ,qVT. X _- 1- EXIJA con esto eilici6a it] so- ,Is Y 'ti -vd. .tood !: c"T Pown que sult fortVIA5 -A6
Y; ZIab ,:a, d,,,i, Y ,
I k, z, S ,, suIdk. e.enlo.nos, -ta p.,166n 1, __17" 1 ,r!f,
--gado. y quirats no h V ,idn I~ I .""o,'ad -0 or "Itlo A'r- a r"'t'l ,' id- tt C"19;"."7 ." .' d lo! a,,- P'lo indisrittib,14 lm ,Ot,, I.,I 1 plampao tv ROTOGRABADD "C d' """.' T'- I P.hu- -- _1-das,
otl-d h.,A shot., I'me. V- I t 'l"n"' "Ilbl- Cilt Co- -on b.- StIotill, ... go ,I disot,,iro jes- n 'd'c'l 2 J, I F -11
lie Cotere4le, I = del lionusfi, - I --- __ 1"" ", PF- l-, rtmn ... T-'dj. t 1-1111 qVI 11411tionlo". o Ira,
,,,,, .O., Vg, pronlit"m do tdfi
,,,, 'Coore"", It, 'top 'lI A- I __
, I. Ill 'Ji"i'- fV* ,vt 1- -- y -p,,,o,.s op".. -on.
I I, Atoll., 11-lentAdIr. dt-- 4*11
-No 11 -is ,).,., q.,
br, s- l.tioI., dtoir' qui 11 t o 'I ', ""',', ' r "."-
It _,; "', dZC;T!7""., ,;o,,,.I n,. ,l I;. Sala", 6-- du" ,? ,,., l ,, ., ., p'l,' I A som bra-a un 'rr,6nonw de E. IT.,
"I", are I'," -JD efienden Los industrivIes I a ,-,,, ,d-tlo qll, W Ilol"lon"
I Ilik ssr i ud" _d,."I fabr1?l,ji I a iopo I CO.I.CVron Q", IfIArALItorolia"m Itv,,nP-1Jtft, e
to, do ;rln)", pielos y Ptt'.1r- :tiid, -quist prol:,lorna, aal, .it-lit" A ", -U- nobo
"t"' 'iu'r 'e ,1& aj I, 111l, 1,ila,- d _; b, d'I HMu;1,tO'&l,;,l,,U l li" 'T .. mtaz4miriCVoii 'La redt'.C161, ,- I ,,I d,=%6C.ny on ,I sQ
V-o ntr, I., lot ... 3ea -orlill, lo f & W que e4 el sitela (le "" 11 1. a da Ort llmo-.%Jt.dIs N, las mOpIrtaclon" actuacitin del ntinistro A ndreu kereritano del Tralrajo, -ap
I (I toll. do 1. _Iumol 1. 'AlICIl.1oll I tr'Wrile ,lIaour.. 'I'l V-,Vti--, "f", '. 'e'-do .1 P 'I", t kA-f-L. H..?h,.; Ih"Y d1fl.nd. el r. r.1- j flol 1sfmoVV"i,... Iio 'I'l,"o; I iq, SIIINGTON, Sepl (I
Iii-t- ,,- hmbl.b- ,-Vd. I.a 41140 To sit. m-Ificilto do -;tlli, on N t.. Parere que la naturaletia III erf,,ti paroz per I" F dcs, ll
"I NIZ ,do S P1.11 -blo I ,e C, ,Ilda. ol iito,,do, dlmoc rta
Yi IIMI .ON 1 1. ,r l e son falsats fas acumciones de Jos ,""" 0, P"no"I" PA "f", ", ,a dis a,., el,,l do ,ld. do 1. 2 I" ""do" u V
L 11109a lo, ,,,Vt, do l-P-i' F,1,466V -i I,~ do 1.,tal, e, zitcarera del maodo", dice el rto<-for Aries Kno, Hump "y Ad-tI6 on el S.n f "I 11 1- .-I
,, .t e iCo "_, tl1-1u: -V 1 1 ot, lr %-ll n ltrIplrlo ode Is D-wAi. 'o *.,J. ", -do, lve "",
legistadores subre lax exporforiones de carao '., ,, "" -, ,17."",...Iv ,, ,, o I" 11
to A In .... --lt., 1. ,,f-h, -I. -----,- I. .n., ",,tupdl m0i
't., extotitt, to re l rot o IIl tT ,lk r(aCj6o ,,,10,l d. In I 1-lot-IV do 1. Fr-jdo-l-;, JoCto' t,,%. V Vs d l "'t""'le"o ()-'-_ IAKY SUCCk t;S, N, so "' y .V. o -Io ..... M-' par.
.t s o 1,116 r API --El Item, Rob itt SY-Allep "S 'gl' "'&'1'Ar1' ". 1, dtl- P 111 Pol h11>erllr allorl-d, 0 ,V It 1, 11. so, d1; m not G- A 'Aln.. "lluattro
I "Ife"on. "Itl Ileglo-oll- 'i .ta'ori - ', do 1 r".- T-b.jC. d-'Ir Wlllr ,]n Le--: 'C-- q- I., v-l:pe,;c1,j ) I oni. C..4'At- di, Vo too -1. do, ziltAit. d. 1- clo
.1 t on, for".1'dil, P., Algilr,, "fi- C, %it, P_ 'lV. I suetumb. .
bil. ,on onot". 0, IC- 1. t W, "' ' 'O"; ", "' "o" 'O N n: Isial Z, i: '1 11 .h.d. "d--,
,, ,,.,,,,,,,,,,,,*.,"Q , O q,,e $1 )a I, do nar'lo led.ina, At--w, N-il Prlr1W-tt de I- Co-flil"11-1 Inte, oi- t- do an P- d1pond'o .,. Y,.,%"' .,P- & ol -. do ,,I, .,T-Is d'howtIade, fi
g do V I i,- t e,-Va de Tr bAjacee, ilir bon,= tioo,'e,,T da n d; ,t id, _,, ,,,I.w Q, i : It.
1, l Coo losil".1 I.nir,, 'I ml,"It, 'ni, sa ','.,Y ,; II4,fill"': "' % ,,L,
-TfIl In, OCInoolo, d-I., Je F, il.n'de to be, side Is ciol Cie er j- eo Ibi .z: ,j x- ot,- j,- III, J_ PA ilr, I rr ,, ,, r, ,, ,.,,,,Arlb_ ,t,, ,, -,,I,,,,,- 1111,11,1 A,,, PI se-do,
d h ,
"""' ""'T' Z.' I 1,I C, "'I, iis itl=, "
_',o i- ,4 l ;,, Ibi 3_ to 11-111-1 V tie,.* ,, ", - T. C., -ol E-ob.u I Ar r ,,_.,u,__U .1
I x- ,ol5sdxion CVri ,XCi,,i-il no 'ACAo InVy o'C- ., noliit;!I t., 1, to -. Qdud 11 W 1 lo Jll 11][161,1, A,91noor,
lilo= ol ,m,',,:,,,,,, ..q..". P" "'Id-Itol I'l P-il, -1? V, -- l 1,,bai-til, do , If .jo 15,ittrildl; el fs rtsi, go. stolurif- 'n na del C rl do potorml -(Z- An C 1,,. lltlowos; t1t 1_: o-111 111- 'Co.",1111t,,111. 'I'll 1_ ,on, Y ",%r M odAt. 0 rl,-, Q- illo, ,,g-- P,- 12 i, It U FI -t do la dovr_,_, "'VA", ,,,. t", ti,"'i F,,'r S ,l n, 1 ,I- -El e o 4 It r denilll-til, Hbl,,l to, idet- f4l d lh ros, Quit olilbor.ii I, o Fmij C ili': 'i "t"no, fionloneritt liti, Ill 0,t-- ,or-, .611I. Ill t A 1A
rA h 1. ,, tflo ins, nor, "Y'l 'eho Su" "'
II-Cepl-:t t.mbiol ftJlld p rl ... 1'rell, deforidiondo ."'n o d-to Y -;rVI Xsorl.66,I t,, i,, 4'r Ittti-iii'le, IVn"Jin"to ,I jil J, I" -' rolltt I --t-,
16 'Ch s -F E,- -. -66n del .!to -ol do ,:dt do I- o"'d,
og. del pr.VV", Y .p"I'll"ibo a wu-- i,,pet- Mj Q.i tjnt "" K) 4 to, A ,11 d.113 le Ct', q li lt' "" ted I- Eilit- n
I -a. tie III Tode-16o AnCencana de TrIi. AWknadoert d "" "" tal Al 0 'I
---Io, to 'll Qe , ll liI't 7 lloj 1 1 111 1161rl e _-111; del nill 6 Illi.1111,11"P71.1 Idl6 7r4! No,,, to, )II., it
d-U.n p- eferide, 1. A,,td. JJ do Uq-) I~ il ttrtnela 6eoIi!As ."1'r'1." N "Ci'.Z 'In""' ;',"' 11 1111,,: El p'2,3Cr d-'-',!l W.1to, Coo'.
lcg. .13Ilo -rdftst,64., 1,,. durig. Al of, In, on jo, t#zo-o, a 11 P on tiem so ioiCl.so )a do C-f,,cl. Pit. de I- lVal., dti ... to de VoidA, sobll, "Cloraien,11,61 I 11,11, r l t llol om A 1,
I- tllt I'll"", TittiboijIllaores, dt 8r.V, Am ric ", or ,Ilelklmte "g, '
do lIVIltintrs, So .... d Y. qCle ostuil tuL,on raci6n do u gillurrit ,so : w 1A Alt"T "'-, It 'r -" '.V.""n 'llu- U. I, Vlot- W ho"In."A= 11t '%.', ,,o,,iI:l,t ; --i6 ItiIIIII, 1, 1941 3us, su_ Vtridrlt 1.bor. to lop'n. reft, D-ltol.- Dj Holl.io. C-! A deaptlirs d4, CA: Ixt, do 2 ... I, T f, t ,.,o III
on I Q A III, 41 0 1 Z 11 11 I d'splairtt t'no- t'lls
oi ..to. do, f.1t. dt MJ tri ftUI6 ot Iithor Dtl-lry fititto r It. ,tall,.rd,, le, .1101. ., to -----.. ,.gr-,, ,"Io'ti doo ,2' D loI, I& Alllrey iI ll d G'.n
_". 0 Istud,
lot PI, Id In Frdniub, Po
MI "alit ; -1 *3 CIJ-to 11 -1 'I'll n do 1, In ... It. I I --*,wI,, C-. --I. o"Itshl, .1
d- dspo "t. _-. .7. olii, IT, C r ,ts risto A j.I Va !; z
In 't_ n -tIdad -t Ad, do Trott fa Riopiblica mrOne Jos m= .odr) T'tlb.). solo b- do df sA I ill iolltll 1. 1,.s 11,1,,do., ITil
1,I, on .Wnte A rt O 3,bli'lo'i. do ce.l Mil Qiiintsil" reprInsenta ,oiamlVlo ottn: III lRdrl do Ict ,,el% Moroni sadstamrV, do o AIl;.,,,.qV l,_,,,,
I'o' e'- HriJ ,ii a d li CubA, senslil ,t4 '. ., ,
I1,I pecl-E. tt dol rontl do C. T, C, ,allot I ll "',, I -1. d, ,,,-,cX ,-nlos
'T F--- i "" ) AMOMIC. IA"-, .ijIVfIC-do 51t 4e,. 'i's ro'lloo.de t""I.4. _______,.e utli- Otw r- .IidJd_, V 'I'l. A 'e"n t- ,-,
Gruenther, megundo jefe It""'I"Ido -mig-i I- ,od-lrill. ,o ,h-bfe I 1 ,4dll- Veo": 1;11 Id.d. obtnuio, ; !,: __
tool leldO: Co. 1trd,,dIrII ,o-- u,, dt Ctlaxonwt y timo ros Cin, 1,1,1 .1 .,to. ,7" ,,, ibi'lt',, 1, :il ,, 111_ I
del &tado Mayor del on -IMo,, r'li.dive. I- -_t- "'Imt. mil n .l 'I h..o,.b)o ... t,. It'!, d To fm.'L' .1.1'1' t1 -"-rb "e'd),AV"'ll F"t' "'t""to -_ t' ,-Jr- Grai) peligrt, Para Jos
ot. It_ 1, .Con P r .I, FVP. do ostrildil f, di.ln ,u1d,_l"e, 7 di' In. *i,,Jio Pit, It "it .Itri.r ,Xpaoslon io,!I tlr Al ly Rw, I -lile'Il 'Ir 11 I'!, In
I.M. dent,' a P blir., ,q ,Iel t-c, en .4- -ooiet-",
no I C "': R 11 I 'Y
CI ,l ,.,o ,qWntti, ed mitre todoa r ",,."l.111 ", C, Win, 9,a bio 6C. It.1A I. -- oP0, C.,
Ej reito norteamerica a r -- rn in fmtr buques, (111C. n8vPgan en
I Wl ,.Xillis 0%11 1i,,Aclua per (Il, deourt;z PIA srulA(lo U, q'itt. din 1. --oida a 1 'id"t', Irlt, l. dP 'll.me; .Clttodi*fil *a ptA I
-- .It r , C,,b "e'urno diairme"or V- b.be, e.d.d. 24 -Porlvi! n do bisrml -lit,1 d. Y on ,,.Wr ,.n al .Oj__, ritrildo A culi. ,omo Itimple 11
b- I- CA~ product in to itu I'Vr, C do'- q_ unA do )A', ", sp 1 ,_ _11;%1 117S A, its I., too!I.A.S'd, PVIPI. Y I ]a regi6n de Bernitudas
United) -if-'.."mel q- of e Ill a rIa -as Premed '110 del insm. pt. on a tral Sml Iultin, I,
A HTN( TON 7flori lri.t do con Is 'Mor4=., f0t;lLoo 4tk .4ndmIlH ladAlll d 'I Cle mlvotawo"F. --- - (AP-K1
it '. MO, to ect I- h tit,), ,
9 I I -1 M. crltnthoo, MYo ,i.do dol An. alit-- .-to III- ... do 1. PAIIIII-A ,I noll" ,, It Impe I
UT
,on Mtlt,- J-ue, lel ,,,, I, ,r-;tUr:li_ ,oat"b"i, t ,-, ,,,MIAMJ ,Ph-i,,I, 7
, ,,io ,
our I t"r to"or qKI Quintalts, todo "to Queterros. p,-, dlrj., too.oret; do , a dentin
t tot I, do Tit, al it proser'., Y 1'"' I 11,.%ol "111"Irs"Xi,", do o ...
jutr
to tI jef, ;1 in. 'to
del Eltd. Ilslyol Conjill'o, -0 IV 110 r- It -.bl was par Ikpassr, W "al do md.,rAIVd jo ,I- I* a quoI 1. lrrli I in", If ,,,, till I Fd-l o'l Tle"P. foifi6 .


d let., or 41.br. f) seft, Gto", CM 060 DIRAZO *ITOPEDIC0 ,V 1. cov h, l'- 'ot" 1,, 11
e, ,tt, ea ,in .A ,,_ Aitt -;V- dt H0itislv-,lt'd." 1111.1%1.
ita ,I pIlesto ,.,Vlotauree y. I ,,pVl, do
dt = ,ol ;Y Q, vtVi;iOj)i ret ', Viit j. in
i0tA, lva, 4 Int IOWA; a a I, del haplib m, fAblutal P, 11, It I,) ,,s-nto ,-Votcado
,ld. d zi 'l ,Mrol da ton ledo to q.. significant de lt er- IldRd I Of q.tr 11 V'7. 0 Obt-l' -- 11 hIllac"M
o" or 1, too a-a4li ,,O,44 par ltwinsti4d ,it- rhazooo 9494 ew Il*Xt, 0a, a Val ItI llu .ll o 11 PII 15 *Icl "'
sad do .,j;__oi -0 do o A acre st.11.d. ,. V, 11' 'l
".74. le-,,,4I, ten, 1;11-Ft = It pa 6:", W ill., -0 do .- I ol drl-d- L, --f-1l, n"".-", l" A'0-,Io list"
tod- .e .= z r -110 1w I, samitent., dt 4b,' 3j"'de rturl6o'. *....I In cut,. plod-1. *,, eI,,I, ,, r,
Y Ilarlcetrs tie rdmWtt, die r2f, 4, A A!1J111 11' :w ,.Is a opv 11 li 'a "'s, 't ,at6V
"I'll 1111 W-rlk 11, Itaill"I'le .. d.O,, % ., If 'n :4 .6. -j 'Qv,'. io"oso", Ia, ,ft lo 'A ra"Il -majera ,om,, in.lialf, -olc ,,, TI1Vv!Io,1VIo ,ill $,An l,
_, 4111VT d"llin", 'Ll N"C' ....... n del -tao
general AlbIert C 'l.o r ... = dod do r '. line '.4.11". 6. .. wel"i", Am,, ILI., V_ V'111 6. Z XJ.IV IILV: o1.11 to _11"'ll, "I'll" "', 10 ,,,, 140 olillot, ti.c h.. lugar. dursirite su actuala, "do I'll 14= aldil M 1 4 notrieviral y loo id
jefe del "lado mayor del il M o ,-,,-,-1. .1.1. ,I, 1", ,I rto,
9o#4 4" "' dt'djo Ot g fn VtT.ry, qltilon deapue,, 3 oA IA" ]Ut"- o-11- ,to 1- ", "I
Mid""n d' C'm"I "t 'd A u a t1oW 11 tru, 1, ItA g,1,O 'I, s "'ot"iI V B- ... 6 d.b..
k"Etl-n rge ?Y Xph= do t to, j tr-, .UopidiidA P-'e
iral W'doty- _ttwii .1 t ,;,;:,1.1161 ,,It %M= C, 7. n 1. 61tff "Aw"'A", USA oo -Ve"os do luto 11AT .K 1 dllii b4,1.a 4hlrl it'. I on dej;.rtaonimi. dol Tl do 314, 4, BARCELONA, ,opil-'b'o 7 IIJ,,I P1, tiltimr, se8ol. ol dole, A-$
,to# 'in it .,,,., ,,, t"i-III -d"Claoo P. rl vVet, f I h n on 4.
4, a Ii. i-tot.do V,- IV., .-nto III PC, v1lV ...... o'-, ,lot -,- r ea own
lsfoolll N ,l1k W, Cllirk oe- itfir do; on. ; tort-bn ,,, It ,in J urio, I, 3-ta Di-ti diCh. Fod-rido, $Ili -- o IT.", 4"id
-o- militU de S3, FIlrelslto. I _a A it fl I-- doiI U.1d.., ni oi ,,. "" """, "" """"' -_ ""'
It U Cl rtIt xe ,or Ida'. X'n I, ferdAil'. "ralesind, QVt al f--. I' ;, ,-A "t'iI d, eii, I W
or ,,, J- Coo Insts d,, hi, -,, Ve wttd Con I* enaye, 'It-idnIII, it I AitIciacift Intitri.cio-1 tie M., rjz.,ri m Vi"n loorarot'ic.eilmoo Fgtx", tlr 1, .1 op"t, y ).,, jndVIn- 1. Ao-- I .lr,-od- dol -,11,4EI It I C77.,k -rl ,I ro 6- li-h- largo .,aled I I qIVIVSu,3 7 la Aso,,taiflr, d" Sitruea- C,
do de lo 1.1-. terr trrsl del Tj ,. C-,,cu y *Q nortg6-, q-orl. mloTo # -nldl ,, P"f"to, .1 muz, 'on 1"
Z1i.1, Vst1,rI,1 .,.,,I It Orl AIVZ =0 I= tmait. I- orsolarloit dir 1. Y.tadvit Vila to r6 1 F C-Ift ter pmbtl Iiuelthl! .mev latln. tomarA Umpo, palitlicia Is' -.I1 s11Wlo"hd,4l eadr W.
Vt.. I-m Subsr ltrarxo tie coweintim doe. (ruml 4M Is 06040 6) rajou" todA ClUji, It mov vitios. dwQ t's, Ajo, .,it .e'el ,jwan".
.
I
I k I I "I j
PM,1\A DOS T) I k-l Y I, r I t I I A- 1) 1 11 f YPR 4 11141) A',(' r

I #)it I it 111 m /oil dc/ d'-d' dchit, it, St)/Wlif(i (,I rvs/ it) fihp lwmi (Mlit-0 F"
1, a P o I t i c a


............ ......

P- F-6... ft-h- I jIIIIIPwi,;, f-fm- b r"Je(j fi hr, 4# tdIji, I rir 800 t-firt iff-I Infix rrt-i( r- npo


7,r

ernimada poll

tj it s l I (f (As


v t o I I ci i ac i o n


qEl ab" esti en los fibms
I -- -------polidur J. F. Bringii e,

UNA CARTA DE S-ANTIESTF.9,AN
7 Jarabe Omgil
R w -I,! 1) 'A
Nit i-v D"t"b,
LTD
q- N e o c i a d o d e S el 10 s y A.A,
II I I I I A 11 M ate rial v 1,0,1"t., I 6 1
6, t'- d,


kt_ I".,
Y AHOR
A
T-d- a fe tie i I tIntIr title -erA QUERAGO

I)IOrlill frer i d I) a I
de imliortaticia al P. 1). prafegimlgle i (file 11-dUso Onto "DUREX
'0


:%
z, -,


L )I F-ITt I' ll 111 V, A T I i


4 N, I P.Pl
d, sui.
.........
-4 o R.di, -z Clit'v 0 d. d, 1.
'Itilill, 11 Pl!bliI,,d fl
d, 1, f"',
AL A I TEN Il 4-, dr
'IS M 0 1 JI)YRFs P()l rrlcw ATAN(:EROS P V I d

I)RIN 1*1, 6
PRO( LAMAVI N S ORTODONAIS Ft 3.1 RC 1 ,
h- P-1 Ni!i ...... Iy6 q- d"I"
Ibl" vtg CI-1 CINTA
:, F, 'ril 1i !I-, d, 1, Pkini a Santa Crtiz (lei (I F, III IT 1, 1, t 4iVlRN",rF A lCog Pik
-epublicam, PF-T.M'ADOS POI.rr I: d FIESTA ORTODONA I,'
Sul j efl, I p f !
At %I IY TALCIS INGRESAN FN Fl, CASABLANCA ANN
I 81CM IIIN rOJf'Fit 'A DY t 01 umREX
TYJI Vill
RIG, --I,, ...... DUREX AKRA$IVE Cokp.
d, I, C
V o r a KLM eH El Carl d, -,11, ;,, ;,'l,"IIi
W e d- d I ,,,I I U.O" C- 4 d. CIA.. L
It 6, T 04401Y 40. Tot. A-8122,14iii

iir 1,,N .4gr[RANTE A K"R99F.N-17ANTt
I ,, -I- f, 1- Vill1911,
ESCUCHE
Ell.
d, ie
d, 61
1-11r
T AL GENERAL BATISTA
PROGRAM DE COBIERNO MUNICIPAL 1, Autiw),

Loa las declaraciones que sobre su progra- ACOrAlAk :,At HOLANDESA Esla Noche a las 7 y 15
Of por UNION RADIO
ma municipal public el Dr. Manuel Bjsb6 LA M A AfRtWINfA
it .-fX I Operacionox Bancariss en General 910 kilociclos.
en el peri6dico sobre el tema, do
MA" C
L A 0 ULTRAMAR LA PAZ, LA DENOCRACIA
Nsiatwo tie la A Iacf6n do S=I do Cutw"EL SIGLO" TALITARISMO.
zutuoa 4" Hab=a- T*H,; M-IOU M-9457. Y EL TO
Manzana de C,,6mez No. 20 Telf.: M-9416.

ASO CXV11 DIARJO DF 1A NIAMNA, JUFVNS, 8 DF, 5 pFJVM,,RL F F I r),jil MINA t-KS

[La Habana 'ScrA hoy el ae.to']Quierop Rg

iNueva! iDiferentel urar vI Coittrep fie, 411
[ @50 (]Uintona GAIIANO 358

en memontI (jell Propiedful en hif J. de hX011011MI SAN 4416 41[1 255
dii-ii,, (d Pronier inferevindo fillf. ,s dlt .qig;le lfffff i"'h"Onli dv 1. tepresentuci6n ept ese firKuniAmff rceftruott
er.& d, -tm Lic. I Llerena
El sbtillll. L C- tro It 1. T1t,,p-I,,,J tirll- 111 T,1, h I
Jrij.66., C a H.b ,- dirigid,
at p-m -b- m, Se recordara al -I -nte
....... ft lip,
-h- din "Q-11"
do triolledad. d, t y batallador V,
R d, it 1949 1, 1,
b- C"t-b iti"i, !t, H EA FFE K, > d'I El
All-b' di'f dll
VL- i ON",
I-ib It, !"I", r
I billf'- dt, Pruibelat qjt 1- t Lk J IT l", 't"",
I-ir. q- -i-- I,,, P i. 6,
a "1 11
d, ,er "n Cab E cltl pmtt,,-W 'i''
qi" is Sato of odo Ide.1
dad y Ia -b.Il-ii N- Lo lo'go -t, ft 1. Y
,a n#o., par. lopi- 4. Cr'b's", r-, l
de li- Salso title pate It 1_ t.,A sit M-t- it,,
,I,. y f, .1 tlt,
api'sm a 1. rim., Carlos elc
'Id d. L. do "Oito do 6 K,
lris half, es do lorga
" "" I'- P"

fars-anonto d, GUBELIN
Hall- en I,- -q-it. 00fltr AlYfr)MA 060, IMPERIWAW INDICA R MU,
Col;dad Sfltoffe,', IPSOMAM 24 ROW
"J" VIA Y IA, r)151 N IA 1,11NA
por 3610
w- lis 18 P 11111, MA1JCItJA, W OPO, I SfIRA OTWAIA
Ima d u 1, .4 I(tGa(w a Oficitil, In r(,s BEPRA OPO 14 AWA165
$175
d. Nfl., Ii.j. Iii
"-d, que rebaja el precio del hivio,
0. d, liles 111.4 -6 6, ,iv Tt, C I iEscribe con Suavidad sorprendente! f owuni la arrol)a 16 Celittil QS-Rgirfm li)s morf
I ,1 30 (11 MWicrIllorr If,/ pipl, fit, f,
h I DYenta ert todas parties
1 d. 1. _dad: pt,. ,tl, dCOalltro, iqul oil, GUTIEPREZ MARDAN Y CIA_ C)fSTRIBUIDORE
Ca W o ... i%-I- G.ho'10dad do 9 1,, '11, Daki P1 nom brV tlf pl mill)illif, 0
Ims, mswg, d, L A-21C4
twd d d,
t.al. *,,t. F1 Cb ll- h,, u 1f,4 if 'M is t-Clif-Iii lo,, vtlintflo,
a do &I PotIii",
N' e" 1' barflot, t'll la
lia- d 1., 1- lil
,T a 1i ... pCpm 6,t, t,,.,r iibado 10
-ri., awp dt, W,11,
'Allots y p-q-t q., 1, cr,- A
(7-, e, P- Iti, i",
.1 q
it- vfi,.E" t t
if S. _--i- r
SUSCRIBASE Y ANUNCIF. FN Lt. DIARIO DE Lh MARINAi,
1-1110 Ill I -A
t a


En Carteras Colegiales

LA EPOCA ticne el mas complete

d'i gUrtido v 1w preclos mis bitiosP"'A
'p,
d- T-1 li T ;

d
l1_1 l-,t lit,

M 111- S d,
LEHARANL Asodaci6n 1,25


PUD lef Orma
fro
del Calendario

Presentaflo
Provincial. Podan jr],,,ler,

del
a, 4-to, Elias Eil.r,18C, li,
P S O lad. .1.4obem-It. P--m Bf, ,i

S M B 0 L 0 UNIVERSAL D F C A L I D A D l", "'6n on ei C-1 "I
d tlu, 'in
dI, dl-,
ft, d
st- 10 Y adapt b!, pi'l I.... do tIp"'I
el
.ftilll fl-1111 -_ 'n", d rr'l
a', y 1", 1-1,
V1r1l,'zl hly 21 d- A
i- a
It
Cl-b-,, Pit,
10 ','s S oportwIT'I'la C1 "Il",
-privilc io 1:,b4
I" Noclanes s -f-t d-1

poster el Riitlicy zziprellit, All d erl A -b .
-1 20 do Im

Iundo por fill preclo excepZu Y. quO Wa ,, ,, h.
C101141 v ell Ll n h6ral 0 a t6r. au"dolgd. j p ,t-lP.,a plai,
La ClUb" T,11 ,ho- C-p-:, t
(L pkzos conio im's
bA d1rizi& .1 9-, Ir-do, III L 14
-e C C) boos, B't!o.
q- e"t,% lripp,,; .75
al r,-ftidd" It 6 r, i Ili
do Cass, Bl,,,, hii, I

pi;t d- T- -d- 9
mad.,,, 91441 4 N ll.b-. It- rod. p,
C01111,111-6,, ill fab ... zd- W 11,740 1. A--16- .it Pzd...
d, L ht Gl dll A;
t iJ AW-Ill A
G.r- d, vr
vq-,G IR A L T 0 157,T. i-i r- S F.,-: 155,7.1 A $It


Cuidado
w-=175


VL con e


40IMATALOM PHILIPS: Vs Cm a epoca

GAUANG 104-M-8920
LA TODA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS BARATO WENDEYRPF,

WARM DE LA MARINA
1W P O ...

NTR F I I N FAS PA N ORAMA
as
Va S,,rimim Cullur(il de Cirdorribi(i 11,11
Ert Aff"lico. smrdprios. It"
F V -,!7r- 11 -- -f", i -I".
....... 1144S (10 1" l-"/

R:


P A E C 109 D E S U 3 C P I P C 1 0 N
Z tu
A~'
tf, 6-, ,,,.l
7 17 L E F 0 N 0 A

j.


EDIT,', AL


nefinici4n Irf-ri, (it

L

da ;.,rris ptusaido te rimen (Nbia 7 11 Partirio Altellt"'
4 N

...... ic mnp, ,,blf' A ... L"y" WK-1Asin".d.,
F, I
k C ()If C 10 N I"7, bi c(ldrim (101clil if F
finiud.hil -1. di. q
en I AFn,

.1 pi
ided 4--..-;.........q 1, 8,

P-,d...
d': -1
0 a nn j"H F,

in, I" ri 'r, c
d, tel,,
P di in" M E J 1 C 0
P
El histititto lmhgonim i ,I jjjjj ttp, j.,zill, 1 i,, Pi"I_ .,a I tzd,.; -a, I- .-t-1
In a dt
ii-I
pli,
P- je-, i i- F, 4.1 q-
3g-Cifir- i -beil-i""I t-- d-ztA IT in pr.bl_ I,,11C.
FZ IF, 1 '1, -wx I imtw ni-c't JC Ag --- I.n.
nj-t,!es y pt,
Z11 P-l1d, d-- ti'll
a, P-1 d" 11c,' F,%ls ii: I
K! f'I'rl n pe- It,
IF Is T-nJI!, l"ID
n i.ijll CA,
6
-Wdl 111.d. 6 eid,id Ln 11 W-C
IF i, if .... ......... ... .....
bai't, wo# m ...... .. C,
-'rat el Pat. l,
'eleidsd 7 1.
J.d d. fil h" b on.
in a 1. Mn,
DESDE ESPANA
femas de, hov "X'n- P-I il=t, is 'a tjgi de b0iistAbias, Ft e -, qCie P-nkl4d iftisr, 0 dRn en niitstro pmner --c efcpini.nd
i-ga inn. A Q'i-es Iw ii1ttgr- 1"'Im teOcrucia
I, in tp-', 1 11
Rojo de kfeiwo
q- lee Por Etigenio D'Or%
n r, "Id., y Q- Arpeo
1,i q log,4dl 1" 1,~
L I,,dt- x1liet
,e cj-,ne std-Ite, '--- d- ... Ati. di'h I
A -I, n-n A fint, de

a7, 6ill- 1 ...... T, t h1I "'It .. .... ,l .1 fab.
d milli. d it 1 .,l. r Is-- un -ti- I.Psiltm, F ...... i" -, d, 1. q., I i,"Intalidin, P11"Fln't y 1 11 Cfti&I PeIr- 'I 1:7,fl'll,
qu, a mpl, I J
i-t- He p4a"I'AA, ein, h- -t;6. d-l- Z,Id. J-, Ar,
V lldl d, llilpl- I, b- it 1. li. Cf,- J 1, 'on I i-gad. i--- QI ti m- IN rine"O l-, 1 fS-,F y m T, ---a .1)tt,htn,., d
Eil 11 de Sill i1c119.jZiiti,
1, "ire C_. S! _,flt d -Iiid", q'I I In
;,- I p , 6-1' iv.f-gi- -- ] e, Fen,. Zeu

ti,,no If. ieb ,. 1 1 'I pl-Q 'l il.lltiw N. it,
d, I pfndI.i.,I. lFnvts1t.r,.. s ql_ Si6n Lc,, m,- t,.ta 0,

in I i:.,D I Ff I I --til It- 1- -tn- C de d
coni'a II -If li N, Q- lin tAl-at,
'r :v t", 11-), L- -7 Ma -b.dn 1,,,i
iii, -id ... jIs
Pit I 1 4
lv in "'d I" ;-a -g-- 1. mp idad, C ,ii... q., I -t I d. I.,
se pi:,d, it I! G"bit- 1. "' ":
i i ria :,a, .10 lmtt
V, is t-A d, Fit ttv", radv a A"", IC,
d, 1:141)(1 fplirifn a Chile 7, , ,, ;0 1 r" I y u,,l V"!", I, d, A", p ...... 10't
ri bb I., itil
urt E Iadi, rnindrno, pa,,,
a is (it 1- 1F d" !a ldii del j stj_ P_ it Fit estgic'.n, ad I bido tiIcendtr I ni It d, lod,,S la" l
At-. v vr edi, le 0 W, I-en 'I cr,
C'- 1,7"i PC, ab q,, llntra lu rellmla. P-d- 'On d"l, tI vit,
d, iLi, t i I p-,
dQuiind. d-, n Wr 14 iarde y drillde se ciernan centre de
0-19 o flit b_ I a bits de jbfjdfIid4d ell 1A elitt0mal h bift- 1 Iglt- ctitlil'a, P.. t-ni4, Y,
dil d, d-b-b1 RIC' 14 1 A M A lil N ibll;m, .1 1- Jn',J da P0, Ili, lliieltla t Attelaut-- y citd. In ttv I t IF l,--, Pit 6-th" It -tag-- I I-xi Wos, Aye, at d
'e"', I I, ties Cie diii-hr,, llglin Irbol prn
in'ti. d, i ZI-1 'J", lll-f"st. 1, teriii,-4,1 --&ta Sn A .1 ,Ibl itt-rit. .) RIfir. C,-I. Lis d"
-I fi _q";!_,__ ".1'a Pat. S es hiies. In 1", r Reg.
Is "it -ltil -t,, S.blj ,., tit, y e h.tt, td. Iran tantidisd de ptini. *w
SC de lit Pbla: pIn., '0 se COW F r -, d,
I! -dv tiiii-ta. 6, 1. "It"'A 1j,"irl lf-%it, I tl c, f"S 't "tible no r.r,%,2n iniximki
seha ed,, P- 1.
i4F
w" --Ii de Que no b,,, 'l d,1 f.rld 6, pin, d-lt.. P- i '1 1,, hibrA qli,
1. A.Qlt t Mldf .. .... 7
-14"Yq A- P-l". j-de- 'a 1. PAII-S y b. PI-11.d. ill ellt, nitn01 It; t A cAf ki t ingbi'vitt, dil- "biij, de 10 j. l C nv P. Reg"'
y A P..dt **III dt qI'
-'Wins, -.t, -, t, Ain -y- -xilii '- I'Kl$'
de- I "Oe .010 at r. is prav
w o -Jox iftirti- 'Dipora" 1. Inmr pn radn... 1,icm de 4- del Zc,,i. -x6- X-te, -t- -I"Ptindi"teu Mim's T, t--,
d. -f-ani.d. L,,, pi ,,,s fne,1,, PqtS Tlt!l re e, II tn'. de 1,
LA,. zf- cs fln d; i EI;ido qu, fut'.. -1;, dr I is 10 1. pt,.,-. C, iliv, h.1, I-1 1 fje d d-- int'n, qu- W.".dA b".
,ni Y I-Oritl-ii Q.r lott Ind:ns de pw- 4.1 irriniswitt d. PC 1111 111i Me'.
-t- Ill J bielrf, !- 1, nuip. 'l, I- bas -pr
Car _, 1r, 1 iles P.lt inu, del rjo r*v-jt 9,t la lgleilis del Apasto I" 9Q.
1,, 0 Q--,, -f, B61Q, II lado ds otros Patabr. mis 6,t- r1l, 1
N. !,.b,. It tntrega del pais a Ins 2venw- G.,tAs, )Acqalmias, blargil" de Jc- -tm Im eimpeb-i6t, qu, I
cill-t.l. d. "Al"t. Fi, i
r xmm It F1 tten-* de J.j g I n Ud
lam I l us, Marts, Sialviitittras, Kin", do, 441 'to d""n, 1. -trl F,
"'in" "'n I 'j;i4toid -, failt.111 11.
el d tO- Pl n. I It m.rA ro ciall 1, 1,
_ia Ar,-!- n., er iR nmlln legal !a I A- _IupFue*d6ii de I- nb-- por is Pit eebe "i'l
m q I1111 I te illaciob T dlZrfidad. Y X-rid.. 40e t-h.liort iAr,, P rque .1 4, 1 Y 1-0 I
ei -jnd. is dr -ditw merT, ,-Arlat Sm,14 baici IllA M A R 1NA Ill! its q.. ". 1-1-jiid IARD CXV11 DIARIO DE LA MARINA. jI'FtM 8 DEsEPTIDI DE I QM PAGM (INCO
Cr' nica Ila b a ner a
Dia 12 "DULCE NOMBRE DE MARIA" Por Luk de s,MAXIMA CREATION
-3 00


"I ale I., ..... h,


0' fcti.t ro, bd. /I P-- 1.
d4po';ehi, e6 _lh. dlfmvicl,
to mot ceple. y elect* WI de
... .. tettri... TRIFARL
Perfume Lod6n Colonia Talco Polvo
Perfumeria Fibah
iL.I: IRIFARI
.P. do
4-o-, s?1


A,


%Hilda Garrift Sorra
r111-- d,
Fiesta infanlif
& V
t,,r1o_ d... 'Wlc..'l 1. csplOndd. 1-- d, -It f 11-1 1 "I'll" I, 1., 1--- 4, ------------d,

Exclusivamonto "forreI do A01
Ex-Asistersta on Paris durclute 4 clAos 7,
del prof4w A, 9, marf4n.
z
Cansv4as 4le 1 a 4 excapto los sibetios
Lkea 751 &1 a Pas" Vadado Habonc
Telf. F41007 i
M- INA.
NOTA: Los fleenvAs do argancia puladen hscerits, las clionfles CII PnecIlamento at aus*I Roarenallt Pa's a" oijk* $1 4 N, int-Ill d, ae-!
sche4andto do loI hdo4elite, m6vil zaenuttieoci& can oft 2047 qut as OtI fef*illmo del a Ufa porgcvfar del Dt. Nvfiez.
iic pleI d, it creche


e!..,d F.-eflarza v Di-lA rll,

A t-W III.~ t1prat, Will dol stltir, Hide a.
N
R- R-rc,
0 own, ;z, tllj C-A d Cr- Plt'llrtilL lot'
ctnlal lt t, y V.00, la cr-t.

A, 1f,, Trc, ll, Cllrid.d Mallet, BeRlbi, Mori. Cstrid.d L6
el let Ac- All~. y Celid d r-j,e
hall. ult,- 1. &.1lit-a A-t.
d.1
,l Ad--1:
%a; le- ell A 'i_ M.nill ",fict d"! n
lad ;!-Ar,d- C Jme Antctu &P, c,, Meuse
C. Z--. t.h-t. I
i
IC,_- -,d t"t dtt d, Call R,,, ;,ba Si-hj f le lent,
Ct-.t, A v,
6. C Adrinna 1-ret de Mla de Pe-in- 1

1,1L, iltp Vaidr,-, 11,- Aln... Bach,11 .1lum,
darll.
Y
h,! d y l.f
AIrl,,r. 12'-cts'3,% Clal I dlId -y, let F-q A
A ch,11 f-cid.da, t. d io hamort de owner
Ur miudo cnrd at pa;- a c- ud delda lC. muert d, tl irjr PnTro dl, Cam.acho C-am, 'a ze- I hi o Adriartta bAllase en r- z Ui- -, JYCv qui pwo le meston
_a, Wr.ilriertr,
a.,. a, Ad,'3 a n eral motors A Om lt M de P.,la-, r& las m' 1I Floral
roduc, F rr- d, el-celin, Ad-.. M. as
Candid Ni. nrara vosda ralo rif N l' y )kdrlara Plasencia, 14
,.n It d.!,, da.., -dr, "W-dr," do K-.n.
s lrlll det cl-l d,, ccllp. As_- CdI_ do M...., Siintisse fresco y despeisdo em lu I _IlI A!,,e a al"n
r1l, d1k do Recir. y at, VIOLETAS Jet seldle y de aI formartAle
C_ r". dl, 1. del dccComforta6le y alesfe tn $U 6garTranquilo d, preeicI ramoss, w I*idan ahm a
p: Sarrlve.dr, d Ai .roe do
clescansado en su alco6s... instalindo un i '111. dC.'-B rean
y j- Deill de Fenarder- Mcrer., AH- Cr
i G-e., 1. 'er-tad... Adian. F-ned. do Blame. Adria. I JO y 2.75
AcondicionaJor de Aire FRIGIDAIRE pal.
66itniones y oficinas pequeAas. SABANAS CON -)RQTTDEAS de wda y de terciopilla es
dt Isorpreadelate beftests. sas Su funcionamiento Suave_ silencioso y... It, A C1 A a 1.50 72.95

4. proporciona e3tis
......... S Lao

4, 6 VENTA)AS PRIMORDIALES; MARGARITAS de divenm tsmalicss. on
Sibs, Warandol Camef" CANNON 72x99 3.00
E,,ffia el ajf fitfflpvafUr4 bwo y i tones blanco y amarillo, forwando vaSiballao toneaso IIII bustle eaholed 3,00, 3,35 7 3.50 am. so Hquidan a 85C 7 IJO
9 Elimi'a el care" A humedod. WARANDOLKS 03 NILS
le C"'r.1a at 4i't ti t'o., rtI wwalI do ll lcl pore, 10k do atcho, blanco,
0 bellpia at tire do PlI suriedid v defflit intavrezal. a .... 3.40 FLORES del CAJAFO an diferentes t4M&Warandol do hilo puto on color" to", "W, Am y variadoll matches, to liquidates a
0 Vetuila earl airt frItSco of erfviv, Verde, 041.6n, beige, amarill. 7 poach
St iftstall ficirmeetle. at& 3"
Cade Acondvortclar, accionado pd, Ill dell blalin do hilo Bolga, In east finct, -ta a
waraodol WAS do hill, 118194, an 8 Wore; haw a SAO
-MISER" Wundoles do 1214 do "chal, Para ti.batift fi- JACINTOS de eclor blanco, r*sa, amil.
1 'L IN\ f8metso U-idad hemitco "METER rojo, fuchsia, amarillo y Verde. se H44bicadt par It GENERAL MOTORS. no$, blase," 7 on Color", Vote a ...
5.80, 650, 540 quidan a
ele).siVe do FRIGIDAIRE, wartiza milliea BRAIMANTR PARA GUATABBRAS 85C 7 140

7 Eficiencia, Dutabilidad y Econam;a. wareadol do hil. fita, Vote a LIS
Btscsonto 1491", 10 twei., .. )CIO,- Veto a ajo CLAVELES blancluts, rojos. y relandos. to
1AC111I Of PAGO RL AJUAR MAS COMPLZTO PARA U NOVIAI liqU;dan A
Tealle; Cebea., Won" aer hact, MOII othrowana o Un acandicionedor de Aire FRIGIDAIRE ChI Soba"ause laquated" st Tapmes do mom
vueognmeaw de to que Ud. so imagine
Y OTROS MUCHOS Adorrum, a pretliI ConvIte A at" Departamlentp aft byerdatio, igualmente reducidoll. Sederia: plan. . ... ......


CIA. CUBANA DE REFRIGERACIOM ELECTRIC, S, A.
ofi, ct, 106 H"bn.
PR C O UWC0 i 4 TODO ft NACI t y Isuda. M-SM
Agen s y Mevn: o, dr, en 'odcl I* ftep4bjiav;j 505 E41 a I
771,71,77-7-ti -.1-717tt-7 ,,, -, -F" """"" ,,,,,, ---i l I -,- -- _. '_ I
i

PACIN[A INS I DIARlf) N, 1,A MARINA, _1lIV%+,c, 8 N SrPf'H,'N1IlRF DF 1941) A n CM
I _1___1_-_11_ 111__ -, _______________ ______ -- ----,"-----,- -,-,--,--------,---, I Sint(isis 1111mlial !111alligilrodo 111414111temente V1 11 Congremp . th'tellifillp Isim (If' 1w principolles

i I I .
T6pico hilvi-nacional e k1g.,10illa I *
-1l1l1- ;,,. 0, 1. rAx, rgnIVKA !P1.1.11i, .... ..... - 'll", ,,,,, 1, ", ,, I , , ,,, I jefvs fle If$ r-f4w h )11 d e B ol ria
11 I I .1 .... b, 0,, ... ,li"ll", ,-,- It ..... .... ..... ... I 1, i , I- - - ...... "',,"', I ''i"',- ,I t"l-I", ,%,'_,I,,,;;,,I 1 ,,h'),-, "., i I ,1_ "", C'- 111- 1,01, "i I ... .. ..... N, ",
,,;i(,m (I/) *('111"I fb'I 011fiff I') 1w h rifill't I , '' I "I !- ',- I ............. 7"I" I, ,,t ;,k.",: ;"Iitll-ill; ., I "' !"
, I i ''I""", 11 .11 1 1 1_,111 1 ",' ,, t_ -i""I, , ", -it In rtgi,;n
:, I i i'I , r"ill 6, I- n- ,h,, I,, 'jit, .- ;-,, --,,i ""', ,,, i i, I iilri Illi,: "I (.,l,,l"nd,,1,et bi- jw ,rziiP opit,- iqwron t
I I 11 ,, ',:, ', "" [, lt,,i_, _, Ill!"11:1-1111 11- l, H. Cit l ,,',,', %" ,,', ,% ,, l ,-'*,,,,, I,(-- 'l, ,,, t I l ', "
P,,, J- M,,ia Ctl',, I I I i I 1 11 "'k- 10 I --Iidl ql- I I ,I il I I I "" I "I """', .... ... I ,, ii, ...... ., 1, f- rifil d"I fitnig, Crit fi Ifs firwilow t orgent;nti
I I , ,,, "', 1, I "" I I ""tild ol ;;,-,, 1-- ria ", -,,- ,- ]- -,,i- i"- ,
-11 ...... 1, ., "',"", "i, ',.- , 'j- I !, 'j'r,i, ti " ", -, -,- ", P i 1 -t ,,, i, i '1 ,,,,, .fl,
L! '- "' ' "' I I I "I ,i i I, 1, 11 I I I I I., I I I I I I 11 "I ,,,, C11-111 f. t- dll 11, Ili Ci,". "' 1111111i 1, 'I'111 4 ,',,1,, J ,": ,,,,,, 11 iloci-t"I'l, f"i",t"', ""'ri- iil,, t, t I .11, F, It l"j,", 'i"ll , ,1,,',i -i" ,"i" il I :11
"' I ,", I It, i" -l[-iliiIq" 0,-- I 11 I , I 'il All-' ,,, 11 1-11- t- ,.I.I,- e"l "ll, l- i",
111, 't, -Ip.hl 1. ,; I I 't, I t-- NO l-d", -("t ", 1, I I i i,1- ,,t! t, ,-;i,,;,, I ,-,11" ,,, i ,,,, -- ,,I,. t ,,, I, " ri ,,
t ,,,d- I- Ilil lj ", ij, -f, "I ,,,, e i- i -,"I" 11 ,!11 .llli,l , "! i I It
11 11,11 1 ri i, 11 !- I 1 i ,I,, -, ,, ,i ;, , I ,:: ;, ,;,, ,:,4 ti;, Tille"1111
l I I , I -I it _: kiirl- NI.- to-- """"", !,'," ,,,, 1"""c"'i7"o 't, ,I 1""', 'I'll -111d .. .... :: :,:. , I i I',, 11, ,_- 1, ,, ,,,- ""I 'I, 1 1
P. r". ---- !, , ,,, 11, I i I ''-- I I I I it ttd ,.I -11, ,,rj tje Rllli 1, -I""', i'b' ,, --oj, "I.'', 'i'l 17, 1 ,, i.i "" ;; 1 ,, ,, i, i- -1, ; ", i, 'i -, ,,, ^ ", ,, ,,
"I i I ""t.!1I I I -P-!" Ili, t,:.-i1', "i 111 F", 11 "I Ii , ,-,!
) lilt" 'Ill i ,i I I I ', , i, "", ., !, 'I'l-li" "'l- l", ,a I", ,-!- ', ,"i" 'it", 'I i I I "i" ; ,
, _; ; It ,,, I ,:. ,
1-1- '. 01 lt- o '_ 1,, lde- 1- i It I I I 11 11, ,,"I"'t .... .. I ,, ,,, 'i "i".- i", ,,, ,'I,"' ::. , ", ,;: : , 11, i 1 ... ... ,-
-ddsgft 1- 1 1- i" 1 , f I I I I i , t I 'I, "I", lllp ,- lli- It, ,,,K,,,,, it, "PlIlt", ;1i 1, --i ; ,i", I 1. I ;1 ", ,
I ... I - ,I v -, ,, -i"I lf I .... to-,. d, 1. ('rr -'-- ,, , It, ,""i"",111 I, ,,,,,, ,", ,, ", 11 ,, ""f'!, I :,,,,,, i 'i5
'Cl, i i, ,-' I I ,' t l.. - dil;1,111, ,,,, 1-1- d'"', 't- (l,", ,, "''". , 'I "" ,:,
'i, P 4, ,, -, ," ,i 'i"'i-i" __ ; l i l I , i It" 11 1). I 11 I I I I ;, , , ", , 4 I -,l
"ll ,, ti, ,I"",), "I'--.11 1 1 ;,, I (" l i , ,, 1i i ,7 l it, ",i"". j 'd- i, 1-- 1-, "", I , ,,,
I- .1 z I l ,, 1 :T -ii'l lit." ,- 1 -, d, ("- ", I,- ii- 111 'i (,,i,,,- i 'I'! "", , ,, fi "i -1 I ,,, -, V I 'k , ", i""I"', I
-l, ., , ;, i t ,,-, r, "" !" ,_ ,,_- ,It, Kl- I ,- ill, , "', t", _', fi,
t, , !"', "" "i"""t, it ;, I, "i" 1 I 'I" I I ;; -i,,, :, I I 11 1 "I ,ii, -- ...
t , I !_- t ,,, , I 1. I l 1, t I i,- -, "i -,t" q ,, d'.6, 1. I ;- -,I- _t,, ,,,,, ,,, 111i'I't, i, I I "I I 1-1 A- 11 I i -, -'-- -1 p 11, 11-1-1111 it, 1, It- p "!, ,11,,i ,, ": ;, i*
I ", I I i ,, _, ,,I ri .... q ... -. ,,- if, i,- x-- it, "" "lil, I~- I I , 1 l I 1 "- 1111'1'1, I i, I, 1, 11 ''I
"""I", "i , 1, T, ." 1 ',,T ,,:, ,,,, --, -110 -- dgt It, .1-:itf, 11 1- i", 1 1, I -- ,,,, --:- 'i :'-ii I I 'I
H I 11 I I I z) i I I 1, 1, , , I I I ", I , , ,, I -t 11 tc, t- r" e- -d" d"Pil_ ""'i "I 11 Z I III, ,. f--'. Y 1, il,"'11'1 I III, ,,, : -, I , _;, i ; ,:. I", ,, Ii , ,"', z"", 1 '11", I
, 1 ,4 I t"11,11 ,,,,- ,i I ,,,, 11 I ,, 'i l, ","1111 1 r 1 nit, I , 'I l I , ,, I ,, , -, t ,,,, ;it I 'i 'I';'I'l if, i", , I ", i"It"I", I'll r ll 1 I I I r I 11
1, i ,,,, "! ,-, r, -, ;-,- -, ), I 11 I I ,, ,, 'ojo,", 1 1 1: I" It I p" ., I .1", 1 I , i'll"It", I ,
11 4 , I I I", I ,'I ) it , 1, I 11 1 I ,,, I C; I ,,,,,,, :, ": -- i ...... .. I , tit "i ,,, , ,
z Ill "I I I 11"", r., -1 --- "i"I't I "' ": I 1'r, I I i, I '11 1i 11", ,it ,, I 1,
i 11 I "I tilt I "I , I I i z 1, , _i,
t' I I I I m I , u ", '), I . . .. 1, , , I I I "I I I I I. k it I C i I ; ,,, 'i it ,I ,t,;,,tl 'd ,
I I I I, C!, I I I It ,,,
'i , I i ti, I I 01 q I ., Iii, "i"', -- 1, 'it" I I i I I I' , l, , 1 1 ", I i ;:, ,
I 1, :1 t) 11 i, I I i ,I I ic , i c, , , , I I I I 1 I I , It i'' :! , I , I , -, I t , , , " it i, , , , : 0 i , ,: 'ii : ..... i , i"t 11 I
, ...... ii, t, ,j i I I I I I 1 1 I I ",;, , , I , t i if I i, , , ,;, :'i, i :, , i I .
i I I I I I I I I , : , ,, I ,,, ", , , , i, i"; e, 1 , i 't , , .. ..... 1 " "li I :" , i ,I , ,,, I I i !" '] i ,,
I i 11 , I, A ,, It ", , I I I I 11 I 11 , I t , , t '- ,ir r i ii,11 I,- , 'i ii id" !, , l- ,11 I I I 11 III I I ,i , , i, .. I , I , i I i ,, , 1) "i , ,: I ,1z 1, 1 1, 1 ,: ,, l , l,
I cl r'. d, , 'i I ' . . . , 1 I I , , I I I I ; i :1 I , I I I I I I I t ,
', , , ,- il , i" i, I I 11 I I I I I 1, t I ,t I ,, I I I I ; I j, d d, I I I I I I I "I 11 2 I , i i
I i , I, l -- I ,, t!" ,", ,,,, Ilil ,,,," :1 i :- ,
,,,, - li'll, 1), 7 i ", I I I I I I "I l 1, Ili 11 i I I I- -- 11 Ili I ,,,, i .... , r j 11 I 11", ,, ,,, .i , , I I It ;1 1, 1, ,
r "' i, , I I ; I .1 i '
;9 I t! 11 I I I I , I : , I .1; ,ii i ";i ,, I , , I i, , ., tt,
,, , I , , , , I I -- d ', 1 ? , 3 1" I 11 1, 11 I I I I I I I , i ', ; , . .. ..... I I 11 I r
11 11) i, I" I 11 I I "i I I I 11 I I I I I ,, i I I , I I i a I ,- d I (,, f -, I i, d 't I l I 11 I I I ,, It , I il r 3 ,l , 7 I i "" I I 11 I I .1 I i 11 I "I I I I ,j,.l 1,
1 I I I ", i Fit, l, I I I I I I I I I I I I I I I I I .1 11 I I I ., :! ,, , K, , i '. , ", l, 1- I i"'t'i I , , 1, l I 11 I I I I ", ,It, I 11 l ;_ 1" 'l I ,, ,, 6 1, 1, i 'i it ,
lid l, ,,, ,,, I 11 -, ; 1 I "I l, 1- d. , , , ,, ,,i,, ,,, , , it, , t I i t, I I ; 1" I I , i I , ,,,, 1 Ili , , I i I 'r, I I I I 11 I
I I I I I , , , ", , n I il d 11 11 I 1, , : g i I I It Iii I't I il I I I 11
11 11 I t 'i ,I I I I I I , i I I I I , I i I , i e i, ii i , ", I 11 11 I I ". ,
t ,, 11 I , 1, I ., , i ,I 1- i, I I I 1 I 11 11 I I I I i ,I I 1 I
t, il ....... , r, , I , ,,, "'t ,,, I~ 1, I I I I '. ''. Iii I I "I I 1, cill- li- I- T't I 1, I I r , I al I, ( , t , I, I il I 1, 1 , '. ,,, t '! , i , : I , ,, ; I I I i "! i
I I I 11 I I t w- ,,,, ,,Il7- ,-lij, , 7 : , ,,, - I 1 , I'', ,i"I t", '. ,, I ,
,, il, D 7) 't", i , ) I ,.,. ill, , 1.111'' I I I "' , i" I "Ill ";', ,,, I."! "" , ....... , ii,
'7- I I , I ,,, - I - ;ril v- ;', I 11 v, i'l-l", Ili_ '""' I d, ,,. I I I I I ,, I, ,,I'll I'll ", :,:,", """,
I ,,, J, F," "- .", I'll, I I I I I I I i I'll i", ,,,,;, i .... : , ,,,, I I ,,,
,,, t ,- ,, ,,,, ,- "'i I I I I I --1,11 11, , "': ; I 1 1 11111 ", i t, I I
_I, I- 1, ,,',I ,I ''I' I ;iZ"ll,' ,,1 A "I I I 11 , i ': i vd, 't ,, Iljl I I "" "lit", ii I I -:11 I I, I 1 I 11 , 1, , I I --i", "I 51 1 1 .1 I 1, , l, t, tt, i , , I I-i'. i", t 0, t
d, Tll, w l" ,, ,,, ,, , , 'i ,t ,,, , "I 1 I I I I I I I I I "t : % I " ", ": , i, "t I , '' I I .1 ........ ;" i i l, - I ,
i"'itiiii," (" i ,,4- it'i i I', ,i, i ', tl !, I I llr ., I -, T I ,,,, I I I ,t, ,, , :, , 1, I I t I I 1, : ,i I I ,Ii 1, 1 "I"." ,
11 ,, I I I I I I I I I I I I I "'i" , I 5 _" ,- I I "I I I 11 1 ,,, ,,, I I I i I 11 I ,I,
I I I I I i i , I I ,
I- ...... il, t, d, .i I ,, ,,, ,, ''i i" "; i" I I I I I I "" _1 : 1, I I:, ,
,,, ft" , ,,- ,; 'i , I'll I i" i'll" ""I'll I ,, I I I I 11 I 11 I I I , "I I , ., 1 I 11 I I .1 1, , r, I " 'i : 'I I' ': " 1, "" i,
I , 7 , , i, ; , ,, t, tit, i, I I I -1 I 1, '. : : , I I I ... : I 1 I I I I 1i;1 1, "I '111 1:11 I I 11 ,i
... ,ti z I '''i 1, 111 11 I I I .... i ,, ,' '- I I I I I I I I I I I I I ,, 11- I it ; 1 ,,;,, ,
I 11 I 11 I 11 ; ': I It i" "I I I I ,- ,,, ,,
"I-i- ,l, t,!:m it,, --' , , -i, Zl, ", , I I I I ,_ f .-, I I I I I I I ,, 1, : , 11 .... I ,, .1 111,1,-- ,, ,,I,1_311 11:,""", -- ;7, !,- ,- , 11 11 I I I -1 I I I 1i , I l ,-, :i il 11 I I I I I I 11: I I I 1, It I ,: ;" "I I :, :", , -- 1, -''t,'. ,
11 I .1 I : ,,, ") ': , , ., , ,,- I ,, 11 :,"I"', i
'- "ni i,", --- ,it i ,, it 1, ,, 'i I I I 1 'i "' I 't i i I I I .11 t I I I I I 1
-- hr" ,,, ,-; I I I I 1, , i't
11 I It,- 1 l I I I I ,,,,, ,,,-, ': li.' '' I I -, , '' ", -;" l ffi vs4w m ? (Ifliffereh con h a '-sh ek ,
I'll 1, il I I 7,- 1_11 I I 1; ''I I 11 I I I i I , : , ,,' , , , 'I, 1_ 1 .1
--',"),_,, i ', i- ,:.1 11 I 1, 11 It "I 11 I- l'-I'lil- I w d- I I I 111i -11 1 I I I I I I I I 11, 11 .
i, 1111"Wil 1 ,, I i' tit -t!- I l 'tf- ", 1, -, ie 1. 1, I 1 I il ,, " 1. ,i I I I I ,, I .. 1 44 I, lpherfuld w rebrid e, (14, I I I 11 4 11
ii- I : 11 I I I t, tz I I I I I , t" Ii"l, ," %- "I -, 1 1; i" ,, , 11 I I I 11 I I I I I'll I I I I ,, i :,,, , , , , , i i ,,
lit, ,,, ,ii, :1, I I I I I I i I 11 ,,, I I 11 I I I I I I I , l, 11 I I I ,,, I 11 l, 11 I i i I mm ( ;w, 1- li'l, ionoli'Ifit, ?'I, t--i'l, "I I- rit,
(_ Je ii,, "i"', ir, i I I I , i") t" 't, I I I I I I 7 , I I ,; ,, a. 1- pioftr!, ;,,,,, i "Ill I I I I 11 11 I I : 11 I 11:1 1 l, :, ,i I ,i I, d" C"w ';1t. Plxh,;rtfl ,, ""'I"Itir "I .... 1,11'aist'it,
flay en Boli ia "iew 11l- 1, r 1 i-i 'i "k , I I I I I I I I I I I I l' ."., 1 1. I - , 11 111_' I", 1, I ,, I 1 I i
11 1, I I .11, , , I I : I I I I I'll I'll, I I I 1; 1, I It, I i I P 11, I
1. -1 il i 1, 11 ,,,,I,
I- lit, finea. tiorevle, !,-- .", it, I -i-.l.", i ,, I I I , I I I I 1, -, ii I I I -1 I 1 7 t ,I ,,, ,,,,,, '. __, I 1, I I I"! ", 1,111 1"Iil ", I I I, ,t i, ,,, ,I ......
Il- te los .io, it, ,lvii ;i ,,- I i, I I I I 1, I 1 ;ic: 'I 1 I i !
11 I ii,:- : I I -, ; I I 1 lit i il 11 I I I I I I I I I 11 I ,, , : i ol l"i 11
I I I .1 I 11 --l"C!, .2 ; ,
nbse rvamos lo q ue r b it J ii, -- , 11 11,7711, 11 I 11 .1 I .- 2 I I t t , 11 ,',, I I I 'l i , ,,, I -1 11 ,
I I I I I 1, I 1 41 I -1, 71 I I ""Ill I 'i 1i 11 I I I I ,, "", f ;,I i,,,,,,! "'. 'I ,,, ,,, d,[ ,,,,,,, , ii, I I i, 1
ilial 1- te q.e I t "! , % e !-, , , , 1 I I I I I I 1. I I I I I I , i: I I I I , , : I x z I I I I I I I I I , I , t '! I i , I I I 11 I I I I
d,,1,l.rdadA Port lit -htc- - l-li,- -- I I 1, I I 11 "', I 1 I I I i"111111 lil -_ .i
I I -_ I ., , I I 11 - ., 11 t fl, 111 t, I I !, 11"'i" I i;, -1, '11 ;, I, ll, ( ,,,, r t ,,, 1,
7 l- I 11 i, , I ll I 11- l"" ; t It ... i, t i- H- 11 it ,, ,I 11
nct. y la dignific.6;n p, ', ,- ,, ,, lit:- I i ,,', - I I " I I I I , ,,, I ,
I I I- - I t I 11 I -1 i""'I"'I" I i" I _11- -11
irid ;rlacione irema I f n, , T '! L. , ,,, 1 -, , I I , -, I 11 , 1 17 I i ln 11 t I I I I I I I I I I i I I 1 I ill il it I , I I , i , , , it I I I, i z ; , ; i , 'i
ri-iuce. effect, I i'A j lrt. Iii ..... i --, - e F sp era llad ri( I i, y? 1, ii., "I I I i_ I_ I 1, ; ; 'i ,; ,, ,, ,;- i"""),- i ... ,, ,, i, ,t,,,i,,,
En tite ca. ,,,, eA i, i ". , ill I I I I I ., ,- I I 11 11 1 "'Iti I, ilt" I ,,, , ;ii :- ":- "'t, "t" ', ;,I,*,,, ill", 1711
, I I I I I It I ", I I I i, , 1 I I'' 11 rj, ...... Y, ,'e'li% d BQ,,h y % I I ,I, I 1, '' I I 11 I l- -1 I 11 I, -- iAl j-, I I ,I 11 : ,, I I j
I , I I -, I I I I I "i"'t, -,,',:
Is z 'rilicidicacionti, dd A .i , i, I ,, . I 11 e I til, i e I. 11 C S ,,, I 1-1I- : F-,-,_1,1 F- , ,_ ", -, 1 !, I, "t"', "! ';, 1, , ", : ", I" , 'I, ": ,, ; t ,I,.
7, 1 1 1 I I -1 I !, 11 I ,i: tk ;1, I 11-1 I ,,, ir i 't _, :' : ':,', : I il" li,,, ,,,, l, !, ,i.,,, k,
11 11 I I I I I Z , , .- ; 11 I i , ,i) , j, Ili 1 i ii-, d, t i 'i ,111
d ,, 'Iti 't y l'i'l- i'll I i'l t1t, I t I I i I I , ", 11 I 'i ', t I ,
,, n , ce n ri i ) it - I , ri , 7 I I I I ; I 'i, I V , i I I I , 11 ti I I t V i't t"', l, x l i t , ,
6, I ; I I I I I I I I I I I I , % i , d,
-1 I I ,,,- I I I I I , it, I 11 ,,, : I E "' i ,',O ', ,, ,ll- it 7. ,
:, iii, L, F I I T' (I 1i I I I '' ,i 1 I "I'l I I I 11 t ". i l 1 0,iw ,;"
ti-i i it de , I 'I' ''i", ,, i A 1) d u I loll __ I I : ',_ i, I .: -1 ,i., Ili ill. i -il I, T 11 I 11 11 I I 1 I I I-, ,1 ',',' 11,i i:, ',: ;", I, i
y W ilk. 1. t-,go"Al ', ".''i '' - -, I I I I I I I I I Ii- I" t 'T I 1. I i 1, 11 'I 11 ,, ,,,,, ,, 6,1 __, ,," -i""a Ple 1. I, , cl, h 1, i i l i, I 11 I i I ,. I I I I I I 1, I I I I I I I I I I I , i%." 1. I I I I I I I I I I I I I I ;, ,, I , Z ,, ,,,I ", t
,,tp I I : it I ,- , 1 l , , it ,I I I, i i ;.I I i, 1, I , ; , , I t ,,
b.io. n I a t, d I fl i 1 i I I I I I I ; I 11 I I- I I I I I 11 , I I It I I I 11 11 I 1 I I I I I I I i 1 1 1 i 11 I l t ;, , 'i ,ii
i I qi, r I I I I I I I 11 t I I I I t , i , , I I I I , I P I I ; I I I I I I I j I 11 It 'i I I I t I I I 1. r I :i I I I I I i I I I I I I , I
I D. I I , i I I , I I i% , I I I I , I % i , , I t I I I 1 1 I i it, 1 , d
nin Tarcul I'll, I I I I i I I I , . -, I I I , , z , : ill, "'i , - ", , "; , I I I i I I i I t I I I't 1 1 I, i I It I it" I 1 i 11 1
,- : I I ," "', , ,, l, a ; I i i I I 11 11
I I ,, I i , , ", : ;, A , ,
I I I I i 1 it l .1 I I 1 :- d , ,
Una r--itiii, I- ; ii, !' :, -, -- I I I I 1 2" i, I , -", it, I , I i I b l t," i "I" ;- t, i, e, t in r i , Ct, "; ', I I it ; I l ... ... 1 i ,,
Z I I I I I I , l , ," I, ,I i, d-ii- -- di,
41 Ilialar I- ,t ,:, t, i , -- ,, , 1 I I I I I 'i I %1i ', : -- 't , , : 11 I , F r- ,,, T I I I., il 1- I I i l, i I", -0 ,, ,,, 11,111,
I I I I ,,, 1, I ""i, ,,- I 1, I I (;_ I , ""j-, 'I, ,11 i d'
li,11-1111w; 11 W !, -t) -, 1,- I i% I ,
t, I I, il, ,
1. I I , h I,,, "'11 1;
,. , 5 ,,, i, i,i "'i ti- , 1z1,'-- , it. i iI I "I I i I I "I'l I, 111, I 11
l ,i_ ,, . 1 , - ,,, -- it, , li- 'n
I'll "I IMITI-1- ,il--'- 11 P, I ,It C', ,,, l- I I I I '' ,, I I ,,, "
11 I I I tt il ''I I I It, 11 ,iG , , ', l.
11,1 I iii, V ,i r, ,--,,, ,-, ,,, ,,, , t t, I I "I ., I I I -1 I 111 I'll", ", '_ 1 ", ri 1 d "-an l'"'Ii- "" lilc)Nlt K (" ; ,
I I i, I I I i- "I ,, Tit, ", ,,, ,,, 1, I -1111, I 11 ,,,,,I, dll lihl ..... I- I'll- kfl-- :-+ -, 'C"t, 111 teni"- i-- i 1 ,,, -'. , I I I % I I I ..... .. 1 I I ,,, '- ", I I 1- 1 It "I it I -,: b I I I 11 I I 11 i i I it , I I 4", 1,11 li, '1;igii i"A It 11 _"
'', I I % I t I I I I 11 I I I I : 11- 1-1 11 I 1. -licli 11- I "I 11, 1 I ", " jt1--- ,;, 1", r"', 11"i- 11111111i 1, 't'i
,,,",,. ........ no d, 0,i- i I I 1, t I I ,", ,,ii ,1 ,
I I I t I I l I 1 P t, ", 'i t%, 'i r I I't ,- 1-: 'I ( A FRON EN I N ai F, ot r. ) -"'.A ( -, 1" ii 1,
I"I'l, ,- I , I I d l)" ,,,l,,,,, ,i: i,,, ;--ori-I d,
Aijabli ili-l ,,- I I 11 1-1111, I Ill I I "'.- C., I 1 -: 'i 1, ", t"', ; i'll, li, z I kR!" t. rrl t L I r , ,,, ( ,"! e ,, -!-, ,, "
I jl tt aiodraii .h ... pi, .11 i, ': I il I I I I I -, I I l- I - z ." It, 11 11"i __ "", i, d, :- -, F'--' 1, ,
I : . : to,, i in b. I Iii, I , , , l,"', ,, ,. ""iit ., "I'dicne ,;, , i i, i P ,- t I '- t!- r V, S, g Li i i Il"I'll -t! "'I'- ,
-1 ";3 , i', pol "', 'I I ", I ,, "" il fill ,. 11 il,,,-,- d "i I ,,iii,,,,,, ,,,, , "" 0.11ill " ',
elall y I ", ", incil .i ,1, , .i ,,, _- ip -1 ,1,ez i,,,,,,,],, ,,,,,,tr,,, i 7', ,i, ,, ,
figun "n ti 1'' i , ", , ,- -, I 1 ,
")" k-b 11 I I I I I ;, i it
in.6 " ,,- ,, , ,,, , I I I ,,, 111-16.11 Ia-- i, I 1 1i .1 I., 11 de I'll 'l,"' 'I, V- ,,;,,,,, ,- ill l 'it l"""", i""', -- I I I -, I, : 7 "', ;, ",
11 11- 11,11,111- 11 I I , ", ; ., ", , l _ _1 t",,I" i d, Hit, di 11 ',- gi- i I I r-
F! ", I, i : "", '"' "i"
'N it lll !" 'it 1, -, I I I I "i- I'll -rli- ", 1, I e ", it I till ,l], h1i
MIS mv1jf( INO, s ,F% F, I "', ,' ;: I -, "', ,i ", ""ill, 11,ti -, ...... !,illi- eil i ,,, it, ,,, ,,
,irin I lth ,v tirri tra ta rt, tie "I 'I" l_' ,,,I,:
20 iif, i ii -1 11 I 11" -ll I t '' -i it ,, ,I I,- -1
it, .Fl "O 111 I I i I i I I e I I I I I I l t fo ...... , i 1, Ii-1- I- "I It' Itill-il 11 l , "' 11111, 1 2 1 C, I I I I I ;, ,,,,i,!,, il v I T I il ... I I "ll, :", -- fi--- rwilli-, '! 't, t, ,, t, ,i 1_1 III
11111"' 1,1 I , , I , t
i, ''I I I'll Vi11?i1N'1iir ,! h il- b a vrra y a E .U "i"' "i """" ', '""" ,z'"',, ,i,, ,!,,,,, m -:1, '-_ 1 ,,I, i"i"l-i",
I 11 Id-i'll I 1 '' I It, I I I I I I- icll, t, i __ I- ,' t,::- ,- -I", t-, I-dii, Y0, "'t, ",
I I I I , 11 .- "I"'. ,", ,,,,,,e'," 1-,,I'i 1, ,- ,,,
""' 1 "-'_ I 11- -i I'll", "I ,- 11, "O, ; 1,
''I 1:''.11 11.1 I I 11 1, I tl. I I _- -, '. ". I ,, ae-irale, Ill', , -_ - -- -,-- --- ,,:,;, h, -,", l-nI I, ", , I I I I I 11 I I I I I I I I -, ; : .iii" ,' ',"i,,', Ii:i l h- a 1- 11, 1, E -,,,,, ,,I, "'- -,
I I Ill I I I I I I I I I- I I I I I I'll I I ,,W- "' _' .'; 111i 11, i ,iiii-ii ,
'? , , I I I %, non I I I I I ...."', In I ,,, ,,
It - "I I ,, 11 r -- 11 -, I't- I P., .1- P-1, B 'K','C, A IF, l-q ,, P'"', t i f ", ,) t- 'i", th-, i,
I -_ , -ill,"la"'n I I I It I F,, n ,,,
I I 1, I I -l. "ap. ."i" i: J.- D -l' r_'lit ,__ I i 1-i" d, *F,
I I I , I I I., I I , ,: 'i ,,, , ,, '.', hil- A-6- "" E- I'le F"et" '. --ii, i -, q, , ,l'- t ,-- ti
"I ; ;,rl 4.1, ti .' -- ,e ca_ 4 Ip,,.r -, di liteii1-- ,, 1, (i ',, 11 I illd"b" ""i d, 1-11-- ,,I -'t, li,
3e I I r I l,.,,, e c I M ..1 ,, bie
11.1-1 .. : I 5 I _"ee -, -,"'i I
-n- cz-, I.Me, e lo-M, ?: A.6 ,l, u-Ii.. I:" t t, g "'t, r di;,r11 I 11 :: ,, , I r d ),- P.- title n- g,,ie I 1, iuij. d, D- t, 11, Y i d i-i-, 1] 1--, ,1, 1- ,,- 1'
1, I I I -1 i -i i , Ar Z, -- liin.ri.- a t,- a d I 11, W- F I-, ,,,,,,, qi,, ti,, iii"',
1. .11. d, plicoleri I,, d, 1,1,,iotf;t, ,,
1, I I , ,, ._ 'o,". ,, ,_lI_ ,-- 'I "it o! cone, "'e"'te c'W'o' 'I r',_jp., a, goe i.,; cpi-,-,, dC ""I'll, I',,,, 1;ld1l ",_""., ,
-_ .1 I I I "' , ii p- t l ,'.. o d..".11. It. riiie,,t, 1, i
,, ,, _,_ """ it t, _'c.,i ul,-lI-"-,!
1, ^ I 11 t I" il lole Z.- eilow- n- ,n i I cable -,-,--,,--"-- ,-,-,, , I : i,,bl ', 1, ,1__'loI de t.; 1 N. poldo.
I I In, in d, 1. .pnIaci.oWt,,., Q.e - ---- ----,
6 a pelreg su finca.1 I I I 1. 11 "I 'd I __
j , I I I I I ,.', ,:i ,,, ,""", ", , ", % "I N. f, d .1 I V
1, , , z ,, 'i P" ": .. .... :, t C. A Q., 'in.., me ,
I 1% I I ,_ I I 11 du en & ) I ULISES y FINA
I'll I I I 1 I 1 1 I. I l i.la .: i I
t" I I I I '''' ;)- ,i ".
-1 I I 11 del SALON DE PELLEZA
I
I 1 ,, ,, ", , a y 19", p....nterr:
11 11 ,I I-, "I'll - l,", ll 1- -h iW it 'J
E L E U f R I C I D A U I I- ":,),. i- I :, _:l!,:_, "!- '' :, " i'l I _1 I
-7 '. i, I ,; ,, 't, -11 iiiabiijen 11
B A R A T A V A B U N D A N T E 1: , I I ,, ,,, 1, ;Ie -, i ? ,,--i,,0,1- -- 'P ,,
, , I I I I I t V', i,,I"- c,- i ,idild del u'plet- 0 I I., 11- 11- 111 -,-
I 'o-lal. Con ,I bie-in" ge- .1 . ,,), 1 g, de F":A
11 I I i ,,
:1, "I '_ ,.It I I 1.11, i ,'! in ,"-- --iiin it. I
ow I I 'F.ir pi.!.- '... rI f,* lcie- I!- -H" ,.re ol
I'll I I ,ile _ " F 'I o Ciirp,, dit
I i" it, , I I'll I I s, deeid, ip.el.d, -" I I I ,191 il,
,, ,-, del C.etl-c. dbe T- - I
11 I __,. I I I I,,,,il t, .n.d- a,.d. p.c .- d, .. ti. I
.., I ., I l:' ; -__ I -- d 11 "I 11 -1 I I , 'i I'- de lelecian"', Q ,a ,,id d,, d,!, ,-,
I I I
I 11 I 11 I , I I'll i,, le !l /' ,1111 x 1 ,!,
11 I I ,, I I I , )1 c_ w ""e 1, e6b, --\ t \ ( jj7 It" ,_t I - '4A -ntil de I- I* Ly., y T-1 g,--,I,,
'Ik , -, , ". -,- I I I I- ,I Ili little. cWl, y l",l'ti, d, st,
,-, Con" I" """t, "" "" """"' ,
I "-',k 1, I I ,: Q *, ,I, fin-, I ",
;i _, _! ,: i ell-re 1. G-1 "'nit ill con ,, ,,,.,,,,,- lo", "" """ 1. I ,
11 I 1.11 I l. A del C."ticente ".) I, 'eclitdo y 1-ii'..'o ,_ ,
11 , 11" I , o r- b4iik,, ,- cuet ol, '- .yi, ,,in- ,in Ill ,
__ i, I ,,,,, i en, q I I 1 7 "'
I I I I , le It, _,l del d(I.! acill'al", 'llia- I Salk de Belleza
I
I i I I I I de ', 3; ii ,,, , .b, ,- Om.. P.c .- ., ,-b.W. tat .- do de 11, y el to del Mund., P.,1- ,a,- ,mo,,I,.i6.,i ef 1 "
I 1, I , 11 I 6". de"'i 'o c, -ettr. Acre, 1, I 8 y 13
1 i- I I I I 11 I- I I 1, i 11" ii: "I, 11 I 11 I 11 -,if- dij. iiiiacdo ,I X.-!- .,,i it, Ioe q'i. .I h" i I i I I I 1 "", Holol Apoirlarri C y 19
-, lilleco" f. en 1. cap- -o I
111 I 11
-- 'i -, ,,,,,,4,, -, I i 11, I 1- 1-c- .1- 1 V.dado TOIL T-020
11 f" "I I ,), ., eit-l", 1 .1i p.t. ... "'i"",% ,_;;
11 , 1 , ,:, It 1i ti i ,, 0 fil'i ,,, 0
.,x, I , "', , .11 I ) I I 11 11 "" qoe ,."', o M.j.1. -11 11 I I 1i "I ''Ill, 14 I It I I I'll, 1, Wa ce-lics, I h"i i ftlclkkad AbIn
.o ti, ( -- ,- 7. ., """. , , I ,---.I- Ife di, .i,'
I-. to .., .&.^ ,: tt, Iiec Ile el le.t. d. 1,/ I I I , i_ I i I ; P .. .
-1 I'll a V l, 1 I I I z ,,-,it el pal, o". I.-I
,- t- el F- Wo 1.6c,"", r 1- 1-11 I :.::. : ::11.: -4: .:.: _-., .::.. : ': :.., ;; ;
S I I I I , lit ec, I ,. , I 1 ) ig- ,,in 1". __ it I, a;Z : E S M A L T E 00
("', ,,;.1, It, 't, .oy ,idid. y ,,Ia- ::
., .nte di1c, ",
i' ,:,,, ,,,, .-r 'j .,h. 'i,"Ii' .'.' ,,-' ,' t ' cliao -.1ca."'. ,- I I lill t .
";e. It'.., __ 4
!,,I, p ,,, ,!"",I
C A I '11" ,2"'il.lAid .F I ,, I abn., I ,:a *
11 .- I-I InA plel- 11" d I .1 1 di, q-6 ill'l I ,- :
, I 'i, ""-\
,,,,, mr.- lid 7 ,,, I _i_ in I
I :
1 a- 11" -., r..b it
0 M NL M S A21211. IN 1-11, I I o dej. ,lin -1-1, ,' -*%
ArqM ,"Ill 11 "I.,; I 11- I I I I 'Ii'1I ,1I.a.l.-1 ;, : S A P2 1 1 e'-loRat.ci i-t'i , ,,,,,,tl 7 el ""' I ,,, i k,
:
l" Ir!,-i, ., 1, -I" ,, Z, .il, do 1, : I
JO RIN %0 , , 11 "', d' "" 't, I 0 1. .
-. del .rL,-j1. -o;o- P" "- 'Irlil_ ,_. ',, it-t Acabodo Porce TZ>
MODELO EGI-300 Dondequiera que no flegan Us lincas irlictricas, !lej j-rI" -,.,, ,,,, 'r , ppl Mile, lil Avollistiul Y .... .. I ... "I, : I I
.. I
,, r ,on-iiad. poir 'f r ?In -0 = '," IT177 01NS_- "I IDLIA0 ,r
12 VON$. SH Varlos, ahora puedt, di5poncrse de clectricidad abondantt y c-e-on d. ,, Lii, ii % ,.,!,ajen1,. V1c1"..1,''.' 10=" opi"', I evo y ,ffejora 0! . *
bharata instalando una Planta Elictrica JOHNSON. it', Ill Pce-l-te dij. e, I ;*
11 j- ii '. r, ," 1. in.'allp". = Zen q- 1. Eo.d., L;L,1 1- i jl on tie 1
225 ., PIAll"$ ,_ I PARA INTERIORS Y EXTERI RES
1--/N"
La plari mis efficient v popular de Cuba equipada -- 1-1.1-T. ,,, cr-, In, .It- 'Ip- tiietg, d It, ;
( ) B,,,,A, p"ll'i ep, la, ': ; 1. ,.l,.,iec- ,,,,ItI!,,, 1,1* :,,,,-,, i 1. N I
V,.Nm b,
Idol, or No se cuortea,
-1161'- -lell-e-do q111 'Un !.1, Urodela, 1. con cal.LPARA
FACILIDIDES DE PASO con el Famoso motor "Iron Horse" de alto tert ,a derce-Al'o. .. lie e.".- t. , d.
o edliat. 1"4 I Una mono basto I
Ue Vo

politic. ilitnixt. de, I.. debris" --' d ,,,-e. del Pinreer Mi, So selca
a d .1 a ,
mietor y minima, consume. Su instalici6n e3 muy ed,, No doia maracas do brocho *
11. &III. .Y.", ,flit, ,, '- ",III. _/
"" -p5-..d;r"'.--.
-,- Par. m"tribi ""
ficil y su costo sumamente econ6mico. No import donde Ud. viva o trabaie, PT Ill. Paro m"bles, juguates, bicicletas, etc. \'
BRIDLINGTON, Irt Sep, F tri-tiner waltro huipi jnc ril
Ia Plant JOHNSON It flevalni todas )as comodidades que erinporcions Ia I iUnitedl.-T li- -w_ do d6l. ,,
1, Alit-, .ri- 6 ,qoe 4. ,-2,, ,-,i1i;e,1,*,, I
clectricidad, tales comc, radio.,luz. ventilaci6n. etc. I ,.co.A,,, de w..%,,,,,x i:nd.d,, k.", ,,, ". p-do 1111,11i. ,,,,
I
&.111.4- hoy Co.. "ree- 'uplie-t I. 1 il'lti rin, ,,W". DiSTRISUloOKS
I- a ; "i d"-o".,)a e te.j. i"'. ;,,,iyud norteamerItAns". aino cocnal __ ,6 ) e
:.. . de I- nitadits Unid- ,,
0 2 G Crm a V (9 14 _*0o_'L_ San Jose 6 Bales del Centro Asturiarto Hiiii6 .. 1% il:;:..d. d. ..I. 16. I- p-bit'leocri-n.iion' d1l -Pi'i1,ldle-r'',t-' HUMARA Y CIA- CASTELEIRO Y VIZOSO EL PALACIO DE CRISTAL RU CTIVA CAPESTANT
___ I I -__ no Ia rocl xuerA" I 1 6: ,17 ,,,- o"d% I,,b,11 t At."". In, M Ls".nro ru 4 N'p- 7 CIoipown vilopt, Ift 411
1 hill, t
U -1ju 4. -tin I i 111:2:11!11!!! 1. I _', d cloYtth. ,id. 1'. Vrirce,.,- ,, ...... I~ Igo, d I
1:10441- C "Opirtieto "It- citl .I'm*
__ 1 61 A It- en "ef I "I 'I I .
I., Cnnjcir de Si.di, Oil, I,, ,- kii- '..".6,is. t ,, i 77 ,,W 'i Tfll mo C35 PI I
4 N URAS PARA CASAS "SAP0
i '. tres afin., 3, )a Irna quo h- [to t. l. p" o In It r1ent"., 81:ll: 1
111 I
I
1. I .


KSO "X 11 DIAR10 DE LAMAWNA, A:K A Dr, j m1f''Imp )r PA(,tNA SIE
Cr6ilie'l 11ahimera -- -----__
Ft
-3: En todo acto
"Ala
r
'',M.- P a
C a est
N Y"
P esente Su
PAR A NOSOTROS
1 H F,, sidra favorite,
C;
"A
EL VERANO HA TERMINA
1-a ini ktalable
Apro icbexw do nextra def-1-i6r, pa- -ti- 1, 9
art(culos quo noted n4-*.it. i,,do .1
Sidra
A L

Prec-axos Disehos I
e n

B E E R
la s,, mro ldt, (1,, Petirifi,

F JS Y,41k UDA t
de $1.50, AHORA A

R OF APAR74PAR4701

A
Ved.do


CTS. VARA
NO ESPERE A QUE SE ACABENH

En Defen'sa -e su Economia:
VENGA, I RETt FITA
r1T
'i, 'I'T "nionfi, Pr ol esiollf;!'-'
7 _,1
7
Relkis P
GALIANO 7
mo
Gran EE,_ Jac"n de

pantala-', -i y Sam

Puntalonsis de diversas calidades desurtioas, en una extensa variedad de colors. Del 2f, 140,
-7
ATRY ACO71 1: ', 70 y e! Ptt mo
Pantalones de dan-river, gabardine, tropical y
1. ii P _d- htt,7- 1-1- 1 .. .... F-k, I celanesse, en diversidad de colors. Del 26 at 42.
T A 'i I-ri-ii. t, u- -rh, pPantalones de tropical gris, carmelits, beige, Y TEJER
azul y crema. Del 28 at 42, 7.9S

Pantalonsts de hawskskin colors enters de
tropical list- 3. Diversidad de colors. Del 28 at 42,
ANTONIO DE
COR005A
44,.diud. hit. CYvio 4.41f4lad*. Chaquetas do sport, "estilo Cugat", en
C T JONSLI *onatituyen *1 xxtroto do su ofaforahtia POWItsm4e, mows, nisidbil., do fi rxxxix 3, bAtIatmiso original tejido de cuadritos pequefios. Azul, P,
iris, beige y verde. Del 34 at 44, 6.95 'A
Sucos do sport, en estito de tres botones, E. Colors, fi-ol de tropical a cuadros y en colors enters. Del
34 %1 44,1_111"

Socos do sport, sin solapas, en hawkskin blanco, beige, azul y verde. Del 34 at 4-'.t Aproveche cuanto antes estas
A,+Wo 12 400 yo4s, 2- ISO
22 60 opottimidaides" excepiclonales

4 ...... lie'"o CA$A CWAAL, LU 10, h GAIJAMO
AW VXVZkL mon"D M, Cox q. N WOW
A"Iaf. 502 SM yordol Los CHURUMBELES Ls G'.. 0.4westo EwA06 mom TOCIREGRO. Los Mismos Articulim y Prodes en Nuestra guturml de Neptim

PAGINA OCHO DIARIO'DE LA MARINA. Cx6nica 11aba"era- It I Vl"', A DF "-f Vf IFMBRF DL 1941) ANO fXV11

H eartriorto (let lime.,r 12' 4ni, .. .... I'l ... IvESPAWRAGOS MEDIA4 '().N
All*
illuela, por elegamp que spa la %dupla,
j
__,,rC10N ESTA EN LAS tqo 1A
GIGANTE Y EARLY GARDENl! hb-_ dr-W"',
El z''
FARLY CARDEN ju, f ie Nwfii
,64', 0hwq,;,,
t1 ia i


is[,,I f1i It 'q Y1v nojo en -WA IN
"ON"t


SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL 01AR10 BE LA !f.XR!NA,

P,
Berks ire
DR. HILARIO GONZALEZ ARADIE7A
DESUNDES Y REIVINDICAC!IONES A Icy vemic an las princ;pofes fieridets do jo Ripjbfice.
Edifi.lo A-brou 503 SM Tell.: A-90- ------- --- -------- A-b. lt,,, n" P,
46 HAVANA MILITARY ACADEMY
A.- A-d-s. -q M-jm A.p-t. Ali-, 01 Rilt-.CURSO ESCOLAR 1949-50
P R I M A R I A
ri.h.n.
W P., i. t.'d.t
3 P' i ilACHILLERATO COMERCTO
INSTRUCTION WLITAR Y DEPORTEES/ Pupil- 7 M'dl. pupil
&k "I I INFORMES: R-ASM, Aptd.. K.b.mm
j


411
MILLARES DE 5UALMENTE
MEN
5ALEN411'its
n


H4Y fdzo es JJ;cde5 8e ci vto6ar ag.me,,los q e c1 P6
puede -ce, 0 ,o creer, eve ",iuettii rat:6," it co,,,prue6a 7SEGUNDO CONGRESS PANAMERICANO Em lis boJe9a, o e, sia casa, pest el Pan de J&66m TORNILLO y I / il I -i PARA LOS HUAL-3 BE LA HABANA
vvi que tiene wma t,6,a txacta cle ia66,, Cuarido usted compa J,,66 DE PEDIATRIA
TORNILLO, usteJ recipe [a mayor ca t dad y ja mejor caldaid je Para asegwarle a usted abastecimiento perstranente
WAGN,4 EXCL,7RSION DE LUJO A Je Gaz Esso, se ha incrementado vu producci6n en
ja66n pot at dinvo que paga. 't" l
A4 E x I C 0 nuestra Refincria de Belot, to cual nos permit mante.
PARA MEDICOS. FAMILIARES Y ANUG08 ner reserve parts satisfacer 6 demand. Ahora usted
Sc:hd.t Oetub- 30. D.-i- 23 di.. precio 5,165,DC puede gozar de la comodidad de coctnar con Gas, to

W mismo si %we en la Habana corno, en inss alreeleclores.
s sin temor a imerrupciones de ismicio. Uame hoy mia,
rid, ve... F 61
F nno at M-5773 y empiece a cocinar con Gm Emoi
S- Ji- li,
piis- is Chip ,!- en la ferha que usted iteitale'
"itc piM M. d,

ToMMis y .6,-, z- tie, JiliSMAC10 INMEDIATA
As de p.,-,
d d) C-9,
I d. y tl ARVIC10 RAPIDO Df ENTRECA
d. (m. I...
JABON 0 F "NIZA 'LlMDA POR aid. w w.d I .. ..... i v
SUPER TOUR TRAVEL SERVICE PRODUCT Df AiTA CAUDAD
P,.d. S.. K.F-1, Hiih.... (' h. Teittem- A-11M y A 1544, A
d- d, 9- l P, k- 4.1. 4.". W -4,
if. -Jb, dr, 1. c;udd dt e.- we, W.- Oas"..
W...
MAY., ga'Arttip, 111111100111
SW ONICE VE LUNES A SABADO "CANCIONES INMORTALES" Y RESKRVACIONF-S:
Radtoladetwe Habana 790 Kc. Do 6.00 a S.27 p.
-TIMARD OIL
ANO CXVI) DIAR10 DL [.A MARINA. I)F, s vrlf mmv f)rl T-)40 PAGINA NUM
Cr6nici flabanera ----- - ------v
C I e gl a I

- --------- -----Todavia estdn a ticnipint para
: S EIR VA habilitarse, artrovechando el1 5y BE DISCUENTO


40'. que en obsequio de las

c I-ryialas. extendemos

I I ASTA N L S A 8 A Do 10 D C S F P] I LM RR I,"", ;t b; rolpa intevilw dv
tit 04 ,i-t-q 1,49
%
RIP W ATE
F- Gill ii t-A Z i NAI S-n EA- P

'AR ARD
S ,AK, fiifl, It rl", 10 71t, IZNFUEGDF
cj F-, A6VA i ( ND F,
r hp d-a M-(1760 DE VILA"lmd
N 9S C AMAGUE1 1,.l 6, E P F J, NjrT *TTi C,11,, G.,_ It Ay Nn- Ag
.1fercancia de PROMERA a Prec;o ULTIM

y i1% --4A

,igcnbase y an6nciese en el DIARIO DE LA MARINA Triunfa Wulgolm
DR, GUSTAVO ODIO DE GRANDE
6a "ni. Jnj -Adcrdft do lswi 7 L4


t Hor= e cmau tc 6a 3 it c 9 y P,
ml C."', 3,
ioi i. d, I

- ------ .....
A
R,
C;-- F ....... d,
P- 'A


IV
"131 Orr ; it
3, it ofirtte short Una brillatite op
11 hTITI Al I C-1:1. It Pan Adquirtir un radio de masnifirt cAdad
y belltiza. Aprovitche eas oelsUIR y jj tu hosat no ApArato que It ptrolita tlisfril" dt lus progranru fa voritox si 0 irittifrup clinic 4. v/
0, ,,l

I-A
311 owPf 11 /Hp at conic"_18 PLAZAS'

SuxrvSt;q;o le plfa n tel tie pr;nler ly GANGA A 10 poses do
paea alwiwio, de amboiz sexos. lift .. 13 Islam do Slt i*

El .4-- lllld rMl1w sall
6.. Ic ORAL
.6iri.m vbiJ.J-.c I--. 4

5 tbos y 3 It"dims. Mvelato Moto.
conautiones pare to Z
C'P- s, dittos y reproduittor
do otembre.
A
Lo Itv mttft .1,0,4 at ti. It ft Sopliombft. 11 Apo It golsinota, y ithisils "Tro.do I pitattlealle,
fit*'
ol
P..r. it, of,.. to.." .10 Wits
ALFA
Smift coftA* JSP yavlws a Wlj Jojomt, 1.2"' ?,.a"' Lo
to in
d- 19P

to y A Its
4
Asimlas Aweirtledits WasikWhotte ...ht
AGINT46 AU10PIZA005 EN TODA LA RIPUBLICA

-4 4 57
t
',CINA FAU N k,'W ) i) NIAW ',A Il \I, 5 :)1 "M %111F' i)[ til A,() CXV11Cmid(wor-on luto N, ot G imagine's, ol No I lcld ollcla, Lips 95 aftos (it, J/ iduha fe'sicy1dos
11mier por 11 16,11)" 1 co'siciffillm dc ("111m
thimp. Mims. I' (drador B(Isulto C;o(')11C11l por 141 1
Po, .1 N FW*) N-a
jim id rAI) 1:1 Int'd I ter _11tin J'w la ell dcl di;l ti'l ....... "'I I,, 'l, liner
ill a Remirt i (let ilia
tic Ca rl i) ; lia"oel de q-- h-l- 1- 1-1-11 1.1 1.11AF.10 [IF Ik 14AI -1iid'd du I dIA.
1' l I it, Illat d. ... ..... h- hll '. ttleeilt-I
(];SpC(teS. re(-i tl OtOrgada de fit, Alcllf. d, I im- impm)(fermble

SECCION, CATOLICA MICILA
Nr JuAn Emilin Frizd,

W,
w,
d


L" I h
.4umentaron el raudal de aglul (Ill

Charro M mltk his 111tillms flurims


I isifr;rn f- big,,r 1 Ministrv rip O P, mira rptfilrpr
Pt f1pl IT
AT, IT ITirmeg Verpetmi* Actom inme, IaW T11,111

7 11
IrIo poxta n N prin- dp]
Fflad(I j-r m(deitia,
fl,mi taflr tle aierriI '7 7

Vit HfIgia w.
I T
1 01
it

7' 1 I Cll t CAN FA,,%R
1, T111 A
rtI. C- M IF.'


- ----- ---- -- C

idire In jira fie CAnjgi I
fl, Onk, PRrrio,; % I ('N T, F FM P I, F, I T
I I
I,
r 11 ,ih.
bi d' S t S".
-Jd it, 0- I, P -,Modot, A,-,- O
A t- mtl dt,
t_ Vill pr d nt stnT,
,, 11
n 13',' Fr-;i,0- TA
yj_ C,,, 1ART )0 IIIII)l S11 10M
J, 0, 1 a 'I A V 0! 1 G tl I d
p" tr iIT IrI "I I Cl- "'n C-1d l .. ........ "'T, 6I Alt~ I'll I I,
1I, : ,
m

QUINC:ALT
rt. 1 dp
'W -1, 1. r4
tt d" ,r l-,I d,, T,
or 11 d'd 'r,- I", rt,
It. Z :
1, P7 Tot,
Fo dl 11 1 11 t, "- P_i, la P,Tilo il--- ..... i, S-. JoWI T. r 9.1 r;t, r. elie
61 111, 1~ M4,v, .1 -E- Angl Bol- Mir. T,- D,.,, RI-- 11"ot, d
i-,- -TT', y 'i, cu, 191- I-A, 1. cirY 66rr,- I 1,rr-rni ad--- -, l'It, ti All.,,,, d, G-alM H, rnlnna I
to, faA t- di- C". I'll
I Vi "-" i Eb -icim,
IT, m ciiidA t, %z A"T"'i
Alto,, F 111 9',, -tid-d
Mefunciones A- Jd G ',,,d it. 'ti odrg I MONTERRUSO V A N T A I DF, SUSCRIS
SIpd,,, S- R,,1 ASE Y ANUNCIESE EN
F L a a A bll, 11 11, C)";, (;-- ,,TT,,-,,A1,, TTT"k. G- 'd
it, j-d-, d, T,,, T-ptt.!, -Ii,.
EL *DIARM DF LA MARINko
Til d, I, -ht, 1- S-- 1,6 N I I, "Go,,
liv ill C-- At. 1ol--Ii C.0, J&
Perfecto Grave de Peralta CARBF-90 B-0-1, AmeW hr, I-~

61 01g, A-d'. NiInn!t, 1,-titttadn 1 -hll Bn_"' yt' dlt A,
Vp, 1- r.10
C"'t- A",n- 1., 10 an Iotp.7 M--G Di- Fdi- NA R!, 1 Mr,11 kyOCTA.
A t-, C-0 C Gi TIT WFJ; () I ', T YB 1) 1 (-,XRMA
i i7, 11 C- mz t'. ;ri aftn" it,, V'n 1, UNION ORF."AN' P-qufl, d, R D.zj,;T ,I
"'il tI Liott-, C- tpiiio S, d, C- A:
go
-, C.nsilo F- dI, Al-o, An, dj_ dtl doe N""t R A)~ Cr
H-n., 8 Spt,--r, dot '1)49, lbl,: C o m b a la pt"'
li_ Inf-1,T -mo- 'Y'In TINETMNSE, MH-d. y 0-1M_. T)- F ]-, 3! 'r, 1, rtl-_ I
I ..... It.d. d, G1.,e d, F11.1t.t: -Air- d. Gjult,7 Manuell, Fem-d- d f-t-d.d
A4
di C", d, 0,tI, HIdhri. To 1- Ardlo", d, 1. C- to,
Jr.; G,- d, P-lt.; Adtintio. C,:T- 1;1 -5 ei Reumatismo
r
,o, I lc R-, M (-1 ldib AldriMb: "Mirn,. liihil, u.,IW, Patti., H 1,1' U A ',l T)FT, Colverjo DF QUE1, lt'tl. -1- d
F""I"' C.- MientrasDuenn Dilil, 1-1 C0A,%A: All', d-io .1o,- ,isilrA
-1 -,.r A .... IT~ P, go IA t rd di,
Alb, t 61 ,, I
14,1,h- R.I. rlp- sl-. 4ig-(- Al-- -Il; li d, VdI- Nl- d"t- sw',i
A tr, tiInil., V. 1"T",
t 'NI A50Cqe1CI0N DK VIAJANTE,
rif, 'o UJ D
ltr, l-, It. FA, COMYW:10 0 LA RU"t BLIS-, ro, 0- ITI- C '
". It -,tr 71 MAI, Df ARZT-1k
llfld I)~ d, ljolln,7, Niam C, h -- y Fo-god. I Ill.
np Vftjd CJA
M.4,
7
G H A N FUNERARTA D E bl-.1 ptrk C-r'o" M ENDO VARECA ALVAREZ
C 110 -41 ROS
M--l L Ima, 64 1,4-_! i- CION 09 1111111KN
on, In A Wt"1130 It~ Varql- 0, G- ADMINIS" A Ko
a CYMW. nalquoot tIlt
Pl-hl 4^ 41"t, 1 RKFSPtfNCfA$ SAN"RIXIL A9004UTA
fIr-J,
A LFRED O FERN AN D EZ a.,* -Wtxd_ Ill d C.I.c1ci, Al "I A"AMTIA Y 1"-KCCMiM PAR^ aluat INTER"IS
Tli '-d., y;4n1l1q11,n 1 "I
UT., d-, I "' OPCIINA, AYT. MMWA W,. 1, AMRAS 04 ALMfPICIAMS M &)"1 0 1
y F,9619 C-d" '6- 1
17, VEDADO F 50M 11' Fod"'VAlcits ,. Cystex


W CXVII MARIO DE IA MARINA. JUJNI' P, IW SIPT I I 'Y W? ONU,
Cr6tiica 11abancra --- - -----LOS DF HELLUVA I t E RICARDO H. ARELLANO
t A A
----- =Mnr%9wz=MVVM
MADAME TAMAHRA
lilt, P SUSCRIT;,"'J. i Crcatbwa le lo., tlafitilA tie Cera v Cristal
FAN STDO REBAJADOS
HASTA EL DIA 15
jH* probcdo usted )a IL
limpieza de cutis, con In MiscataTamahra?


ja Jlrg6! Lo que tanto ha "Itirrado ]a Sor/jedad Habanera. CREMA DE PORCFLAINA. AdqnWrala, jitnto con ]a 11,4,4WAR4 EGIPCIA Y l1a MASCAR, 1 OF A U11 V OK4 n
El Encanto y Studio MADAME TAMAHRA
Los prolduoos TAMAHRA dlilan ell to" mul" un A bviwficia (14 Asilo fleNifitis df, Aldlroa J"
In, f-dibi..

MADAME TAM AHRA ......... ......
61 M a r (a
STUDIO: Colll. A T.r-rn, Vodad,. Tt,11, r 6771
Ca
lad lJni'a ruya

EXPERIMENTS MEDICOS PRUEBAN
que se Alivian Eficamente Jos t lmundv
0
DOLORES FEMENINOS

1,, 1" d! I it I l I


Q1lWP_UEST0 VEGETAL da Lydia E. Plnkham-.5olenines actos
F.1 rlrii -I- 14,
Ci
ftpill d 1" Pre"" IM7, -i -gr" RVItilti6. ii 1. S.W. C,-, l li
1. lillt. Y
Li- 1*-tid .1% l
pil A.

Rquia di, 1 S-1. C"a" jQ-4.
=-nt.d. tl dil Pill. 4 l -'X
-n PERFECTAMENTE ATENDIDOS

QV JALA
eAS RESPONSABLEMENTE CUIDADOS
MAS kAVC
2STRICTAMENTE ALIMENTADOS
4JE
VIA 12211111
VEgEZOLANA -," 7
7" NUESTROS PRECIOUS.
En el Hagar Circunstonc;al Infantil tenemos dos tipos de estancias que se clenomincin cle to monero siguiente: Estancias accidentales y Estancias pormoriontes.
ESTANCIAS ACCIDENTALES Llamomos estoncias atcidentoles a aquellas que se produced cuando los padres necesitan de noscitros en una solo oportuniclad oisloclo (bien jVUELOS sea urias horas, un dia, vno semoma, etc.). Ej estas estaricias accidentoS IN ESCALAS! las los primers veinticuotro horas se aboncin par horas cle permanencia
Y en to siguiente forma:
Sam& TIEMPO MINIMO DE ESTANCIA: dos horo5, cuyo imported cisciencle a to
conticlod de dos pesos.
ISFRUTE Dj_ Despv6s cle esas dos primercis horcis correspond; enjes a to estancia in;ll!'Ojos cv.t' ;Moto, nima, los cuotro horcis siguientes se pogarcin a roz6n cle cincvento centavos to horo. A partir de to sexto horo conflnuodo de estoncia, los horas sucesivas de permomencio se abomorio a roz6n de veinticinco centavos Cob do pres;64
coda hora, Cuondo to estancia accidental sea mayor cle un dia, ehtonWis. ces ya isto no se calcula par horas, sinct por dicis y en estos casos coda
dia se pago a raz6n cle se;s pesos diar;os. EJEMPLOt cinco dicis cle estancio important treinto peso, ($30.00) it ESTANCIAS PERMANENTES
Llamomos estancias permonentes a aquellas que se produced de monora invariable toclos Jos clics, bien sea torque lo madre troboje a par Linea Acropostal 0 otro circuristancio similar. Estas estancias se obonon par semonas ode.1 iDICEN TANTO lantoclas y svs preclos son los siguientes: Dos pesos diorios cuando to
VENEZOLANA li r-:" 1.
madre trobojo dos ses;ones y Un peso dicirio si to ma4re solo tro6ajo UNAS MANOS media sesi6n.
En las estoncias ciccidentol6s lol asociados de lo Fundoci6n "MARFAN" BONITASI fienen un 33% de descuento.
11,3,- lt t.- bi-- Antes de ingresor of niho tiene que ser reconocido par nosotros poro
....... fiscolizar su solud y nos reseryamos el derecho cle aceptorlo a no de

L A -1. 1. Pitt reviulf- i overdo, como 6sto so en;ventre.
7771 GUSTOSAMENTE LE BRINDAREMOS CUANTOS INFORMED
Cl f.DICIONALE' NOS SOLICITED.

MARTINEZ
7

lisp] His 0 "CAVTZWOS ADSCRIPTA A LA FUI'i GION
'NUTMO, 409 M-IM LINEA 751, ESQUIN# A PASEO VEDADO TELEFQNO iF-8007P A, kF I
IARf :I, ft, F F-S, 9 DI FPT F !RPLDFJ 40 -------sli "(1if-idad utm Pa r I 16 pa r.in N111f) llrl illicio ejecillivo por no lo n aprobada Robarmt fim cm-os 1,300 pesm
grim iudusti-lo de Wal(IlIz(18 en un conciuso ser Icuedor legitimo (1c mm letr(i I', N c n I a (I c ('('r ulteriorr (It, un nutamt, !;il

- 1 !a 1, 7 ritirib; ,ri tiil xertriilf In ajwli, r,;ri hrhu jq)r tort I(orrrr rl, b tz,; ho-rid (i -n I" ('11rj, it Pr'fw .
de pe'sca (Ill F t r(wirr6wite dc rqtv rufiitrd. i, 1-mLa to ri Ito w(l, (M icar del 49 1 "c o de u nz r ,p upr(pp.,
4 4,rcri. i ; 1,, 1,, 1 grlc,, 4,

(T F, j GR01AS D[ 14sl'Ro, (ORRF POSSALPS FN 1,A ISIA I lew" 0 dc 1;1 T R I ri 1, r I'l C(ytIITI1()(htY Crvdil.

Por Frani- Vn,, ;I


0" ......
6 e


Itt I~' I

%

T


d
A 111
7


A
it


I


A
Recon(wen a los 'iteces fit, cuarta

chise el Jerecho de equ' A
j N
P Tri )trrjn ahora iriperto, do, otti-t hrihprp z ,In
4 1 ff, n do d c I R p t I r, I

4. % q


vicie e n U n luioso
Ckpper* de PAA n n c a T) 0 d 0 r cl s c i v j c) 80s y centers
o Akorre m6s i 301", sobre las
normoles do victiet,

Plane su vacociones a vines de nego.
esparrago
cios AHORAI Aproveche 10 sensocional oferta do PAA
Haifa septlembre 30


De LA HABANA a, Tu t e, 1
I I d 1 45 Wn 01
C., aMIAMI, CAMAGUEY I V,)al pdr jabuall,-ald 130 cm m dt
MONTEGO BAY A,
A J n T, 1 ,, martmo, D1.7 y regreso a F-td s cw lc da S- J qiiin 3M4
5,
I 1-n-1 I u I V Ru' mlk HONGOS
con is do Enmi I,, I I~,
CREMA DE ESPARR Cos OR 64 D14".
$6 8 80 R dtc ltl 1 I, 1,.Ll ?,quo Pdm d4tkW" L* V- I.
M s p 't s t, 1 1 T-xs
"imle do 60 dios 4ramh&&
pAra in MR-ria d in, nrsonas In tt lmrar q SOLUCIONADO EL PROBLEMA DE
...... d,, V-ngos dcmas ado cota-por titnen tal HOTEL PARKVIEW A"RETENCION DE HERNIAS
,6 1 brtct: for, Ozt, tQ, prffjjjvC(j6n [ )d C-MA d- Eqp4rT 90, CIMPIDE114 EN Ft CINTIM Of LA HIANA FKSTE A FALACM L
y P
Ito, I,~ puJle Qqcrtt d, o fira -- T -Ith.- gi tj tjjTo 0, C, D-ht dt Sir Lo, hemintim 0 Cuba ys It
-ma mt "' I" I'$'Its 0 a y b-., 10,., Atb.... EF,= ho, 411;
pv'ts dt ,ptiAA- 1--ta n 1" 1 bi 1. -- .4% 0, 01111
"fondm" d, w-, "AD Nl%
It S famd a ma, -R w s. "ir,"L9 ,cl It-' rr-t- pstnta 6ot m
a L It I'll I 'I.
d. p.s.j.- .1 jo.j.p-rl. i- R-h- 11 =1,41, FtTe Appawt, cs-f
B.-- ) pu.1t. q., wat" rj
-J CRIMA DE ESPARRAGOS 2
hti.1 4,h m Iniflos hmwL.. t-it& A A. 119 d.
sI M mtf 4, -',ho
'j.11v
d, TwWo "t, *4
P4AI ,mnY1cj1s1 PRECIDS ESPECIALES HASTA WIWI[ p i i 0 -td I I I I
Ifl, )'RffjjVy tJ I IIi se tin
,#Jfl 4 MORR (,IAMA k YY
CZW4,4, I )r
CREAM OF ASPARAGUS SOUP 6!)1)4 14 00r etdo "amp
4*s e*rva6*nes U-4911 1 Al" HAI 21 !A"5 VE SOPi *01A, ILA c H A B A N A ttt"nt -Ici
so;,-,, "DO


AP6 avif DIARIO DE LA MARINA. Cr6nica Habancra WTVF5, 8 DF SEPTIFMBRE DE 1949 PA714A TWE

9p In Ast-io,46n C ;Ifitrfd NO N CUE 00 1


PARA LISTED, 'b" T'Jt d. "".I it Z
PARA U 0 Wiw y 14-LA OR'IIN LA ORDEN.
RU"OS
0 Syto
1111 y Mt. 1, li-, cu- "t DO I A NA105
VENTAS AI 091A
bu.t ElIt'n, MUEBL I A
tto T-f
!Alb' le
-W
b. 16 'i

,Vablet parm Al- M., PAREPA, DE NUFVO OTPA VEZ ,!C)N LA
A
ULTIM F. PAUZRA EN CROQUINOL
17 i
i 'W
,Drs rho f,

,Cilfige R0,I)W G, cl-, R'-t- Wnrin 4. de 66'rile" 9I.V I ...
Comedor Palliquaia "111CY IRA"
2", PAP
Z)Orworio ...... .1, Vd.d.. TOW- F-0M,


VICORACION
INTERIOR


TALLERIS DE fi A Z A
0, la t'I pdbwi" z 'nrorm5

El fin de lo lemporadu en 7'arfirii
PROPIOS. 'ya


HOUSE BEAUTIFUL
SAN RAFAEL cali6re 22 con 100 cipsulas 1169Y SAN NICOLAS MONTI Y ANCILIS 0 TILF M-1942
RAFAEJ
,fSAN NICOLAS
TELFii M-7044 _t- d, F--,
TELF. M-7044
t A H A 8,
LA HABANA .....
P"pzi- PARA FSTUDIANTES ORIGINAL PAPEL PARA 7APIZAR 307 MODELS
'-.<' MATTER CUADROS FINOS Y S
-6, GRAN SURTIDO CUADROS Y LAMINAS EXTENSO URTIDO 72 MODELS DE CINIFAS
-o- -- UN REGALO OUE PERDURA
ZAPA TERIA [ 1"
LA ORENSANA
7
35 -fi- dWW* -kl. vmTUM 2U. ekq.
TtWat A-M
81RVIcio

Firma todos Ios asuntos antes tie, Nr, a Wjieo g--j' VIJVW 'VA 'Am W pd --PA vv***^ 4, w4v~ %A p", va'A
t,_ d MATERIALS CLASSES GRA'IL'
'" ?" -- ", -N,
PARA At TI! i PINTURA EN TELADECORACIO
se R E PUJADOS, ETC.'
P 'bljca WA
'4t dl.tm d--! ", El Arte le brinda gran varledad de arificulos... y adem's
Lo muier aterta efige
"a cuenta con un modernisirino
KOTEX
udio fotogr'fico

z d, ,e EL ARTE,

qi b--. pR I S T U R A C 10 N E CALCOMANIAS
K.- -d. OLEO$ T, MARCOS FTC, 437 WsEF4os,
1'p- pArl- ,grab- d, F-L AR IF, rPORTARRETRATOS MOLDURAS PARA MARCOS 125 MODELS 377 MODELS

'k
2530
op

LA CASA INDICADA PARA'COMPRAR CUADROS L L 14.,
Cmmjv Ud. Q.- Y HACERSE LAS MEJORES FOTOGRAFIAS
"P12 y Ti V, &a= pm -y. -Pdj.,L
V
STUDIOS FOTOGRAFICOS
-.0'-tAK REVL "iiAMO'c ROLLO$
CAMARAS-CINES-ACCESC)RIOS IN CINCO HCORAS
GaiidnO y :vacordia
V -TA
am ESPECIAL /101"
de las famosps products do
ALEXANDRA DE KARKOFF
t
a precious de New York.
Lo mejor para el culis lot preduclos
ALEXA--PDV-- DE KAPKOFF
FOTOGRAFIAS CON ARTE EN "EL ARTE"
PXZA CAMRl Df, LA M) RINA
A jUEVF 14 AF0 CXMI

ORMF INIERFS POR EL ESTRENO I)y itIA V N I'ANA,.
11:sVenano v HOY EN EL FAUS'1 0 Y LN El. WARNER
IT"'A GOAN f0vrT A TRAYtN
ml r1m,11110 N VIOLr
CIA A PANTAUN Pantalla
AHORA NO LO
un proplailla di, h -A RAN SCAPA ,
jt 4-,- ti't ,,
te"
'T
lot i I I I t
OA
HumpArey Boluiml
F 0 Rp i4l
HORADEAN6 STIA A
JOHN DIREK
SHOW ipm TLUUT -d LOS
HILLIP RODRIGUES CIIIIIA &309:30) J


CURK (Affif
pq,
quw, !4.11TER PIDGEON jLd- pILtjt,. b--i- i .......

RRIAN DONTRY
jty
I 'a f It 1w I orl If I,

fa
-1[-( 0 _v 19 ,% I D 9-4 P 4 EN F Programa 0 o b frF
A LAS 3 40 7'50 b 10 to
A
? A,
7 t 9111LBIRA HALt 60po fjRj- Olt

SUNA;l RNAA 4
JAMES JEAN
ARTHUR MRS DR[NaN SfioW WAIINER "'107 FAus7c)'
MARION INCLAN, GUS MORENO Saxof6nisra mox.
STEWART -DYES k
r
BOBBY COLLAZO 1 VIVF. Como 11
K:CARDI -,J BRENDA pt,", SANTIERMY y DAISY Telep. brazier
rN LA -1,
ROD000 ROYOS withttis SAL LEWIS FELO SERGAZA Y ORO.
"ou CA _T 1-9 1' IT"
LIONEL IIA c RRy"0AF i INES MARIA c"dwa ANN MILLER .15C htompk*A "wit
.. .... ....... It 44

0Y h

U S T E D . .

R E R as
ITPAFAEL
HOY
Y AWSTAD

A
ILI_"77
EL FANITTASNu, 4
DR A

CASAL DILCACL
I Tili" 'I'v


lc, t to UIL"'T"'AS PRESENTACIWiEz' UN M9DICO DIASOLICO LOS
ULARISIMAS DE
REDUCE A 14 PULGADAS DE LA COMEDIAN 11 i,,r de tra FSTATURA.
bajo, advm,'- I ct SIR
Los, joles1lueren de Pie' 4-16SI ES
Do ALEJANDRO CASONA
Lunata 0""cAvto
ADES
r -i mc r a S',,"So
VIER.717S, SABADO Y DOMINGO LUIS INA
........ ORO
SANDRI
HOY
k IA:-ZIR'DO y PIAERO
LA MAS ATREVIDA T,VENTURA DONJUANESCA VERSAL

10EAL FfLi,,S PRESENT !VANIDADE z: F.) W"', P T ter.
WILLIAM HARTNELL . ................. .. .
A-fts, SUAREZ -AVENIDJ. ICOLOSALI! ij2da SEMANAll ASTRAL RRrIERA, IAN AN A
IRS Acomotclo"ADO MIRAMAR
RACIONA, ORSE FILMS TOSCA Sta, CATALINA
TO DI LA FAMOUS NOVELA Ill U ULU= M&I PRIS "TA v
0 LA MEJOR PELICULA DE MES fORUDDS AMEN A UNA CITA CM EL DE$T*!
LIBERTAD LAMARQUE LA LUCH a,"
Et CAP I TAL E L NO
TRABAjO I

ADIKAS LA MIJOR KLICU" CHARLES as
90 APTA PARA MrNORZ9 _jM RfC0' PIF4ERO LAUGHTON
Gloria 14ARIN Axrnando CALVO JOIN In ]AIRY MY, A
JOSE m WAIll ANNINOAR17
LINARES RIVAS T

YVIloawA x*11L

kt () CXV11 -DIARIO DE LA ,MARINA Ali 8 T) 47FIFNIRi DF 194-1 -- PACING OUINCF

Realize ges6im conrihadom III PRO(JINMAS VARA Ii Chillmr-oso trilmlo del Rullef de I
t
h% I I ", "'N Q I I ',-Ii, ,. : ,''-0-1" y ", aIi".'-'-"l':', ", V ic4l Ilfplfso ftiff R iff-flos A ires
F ederaci(in de R (idioernisore "t,"""" "',"', -l" 1 1 ', I I'll, 1'1,,11'1,,1 1 11 1'- ,.. I
il.'' at "o"t -lfl,
-, '' i to, ,Ili "'I -Iii, ,,- ,, ,,,,- 0, ; I ll,,', IiI l" '-'.-- Escolapios de G uanabacoa
ViAijtiI ona ronkii Al '"'a" I'- r."o.- -1 ,tllltl. I 1,II, vonif-tritarioIt, de 11 ...... 1, "i't,"'i"i, -- 01,111111
I RESIM EN DFA Ii "'. il!"ll !---- Qit ""'Ilo-, I :iI I '11, 1, I,,,, I ....... il,], it, ,
Sr. Goar Nlemtr I I ,,, I Ili_ -q I ,.,,I ". I -el lltkrA t fill" C: 'In(. ."I W i". Mr, iI- .. l"i ,,,, Im critico; It- Into 1 !", , "" ",", '- ,z, i", "
cmii 111.ic -, --- .. -, -- "* I I I t
(Ille retive All reollocii ll t jl,,i,,I I,~ [, "Itc -111 III 110 I I I, ,,i,:,Q 1 '. -,,*- ,',, ., sido lottv fayoraMes ,Id I I ""I'l !:1i, cit !I, "I :,,- I .
i:, ,,,, ,, I -- 11 11, '11""il-, it, ill
I. it, I 6-dl O'll'., ,., ', .."t -- 11-1-11. ." ,,Iu, -11.11. ,1111t, I I'i , ---' ""' ""' -I
... m M11-111 rd, ... 1. I'll lir, I ,,- c"I"t, A,---l I ""'Ji'i't" 'd ,,,,I. [
it, , I -- t"!"
K A 1) I () I lc il.n, M ,4 ... ( ,,I,, .It I- l,- '. CMQ "t, ., dot 11, i i , i,111:1,1,, I I ', t I, '! i
I f , .... P.1", 4" I,
111;: 1 1! ,n, i, t""I" A,- ,, I 'Ili, ,I ;11'1 I "I Ill i I I--. 1" ,- "Ni"T 'r V1. I "'. : M U S I C A , I I,, I
11TIO It -,- I~, 1. ,. ti":, II
,i" ,- i-ill- ili-t- 1*11, P., "".. BII 1. ',' I I I 11 , f, It -, "'t
Pur Alberto GirA 11,""I", "It, -', \T-c- 'I t I 11 II 1lI ,l;. i E I it"", ""!"", l,",t",,Il ,;',,"", ,, I
'rin, rilti.l. I'll,",- "I" I ., I ,tlll ", f"', ""
"t, d All"i.c", i ( '""' ]," f --, 'Itt,-U, ,I "I' Icu -- el'. t , ,,, ,11, ll "", ,,, ,,,, ", ,
I 'II , 6 1 1 1, I tIq 1-1- I 11t- I ,, II ,I -- I ,, i ii l,, q i r l I, I",
,-, ll, I I l 11 -- It -1-11, Ii'll ll i I " , it, ", ,. P, oc- ",", ,,f
,:, "i"',"d l di, W I".1"l,
d- ), "K, IJ,, v 11 ", ; ,-' ,
11t, I ,I, 11. I 11 11! l ", t R H f : 'll I-int It",1-1 -1 i I ul -11. 14, 1. 1111111- It,, ', "Z-i- 1, t ,, I 1,t";,"', , 'i", d", "'t, ill'
%Icl- 2'r- ylnn-illi'111 1 tll'illt 'I'l It IffIc r!,,;-, InI 11 I il t", ,I, ,'I 1-111 ll, "'. 1;11
, 1. 'i n- ""It"it, ]l
R-i,,: T), 6Iviti' N-11, d. ill 1-6" 1 111 I, 11, TI-- I I Z I.," I
-I" I, ,, 11 tirt ,,dr,;, -1"I"', lit, 1, 5,II" 'j,
I ItM 1,--l ti ......... -, I I i'Y!Q llil- " I
I
V ,,t I ,, A; ", 1-o GrII d, (',- lii, l: gn", ,,!A I lit I,!, "iixil", !it, i-111 pl, I B'P'I Aiit,, Al
4itt", Vg, III,, 1 ct d I , 1,'.! 1---, ,l. If" It, !I11ITl 'Pt, g- "" : I "", 11 m
I C, I n- -i 1, ,li; -, F., -- I "lli,
Hi, I It-11toll,"rit, ,: mook-lbAm 4 1,
,a '0 ","I dr Ra I., vii 1,,,, ,t,%,,, 11 I CWT T111,,u,. vicI lir ,in I I -,, "" ... 11 I, -,---
I ii , -0,, lit"I, ,i,, I ct111W 1.1*r,. ut rl Mil., CII oi-- af hitv. w- ogi-4 I' , -, ,I
n ),6 ,,a', 11 -" ", i, i I I III t, -, T,. ,,'.,.,I --,r I'lin :A r, .- ,-,,ii,,! r-li.,, ,""in"O
rurripli-d. -e, n a i CqZ F11r- M- L I I', I, r"), i bziji t r" -C) r!"
,,, I 'I'la. Dt ;.,. '! m. I .11C Tr,,. ,-- F.: -,f., ti, -, I~ 1-1 d. I", il
-b-, .1 ,h- G ... Ilic'I, I'll. ItII V-- u,-Iai- 1, C OLE'S ,, ,- ,ij -,-,. iMni,. I- "I ;I,7, n-d" A. -," li-,- -ic" 1. ,,, lt,,, r- I'lit 1,114,L"', nlq , It ,1,. 'In.;"t. " , l
l I -1 I- I I "" d'I ", "r'Mor'! i--,Ini l 1. 1 --',
,
-,"tt- 1, -p-i11,, TI;rq-, l""I" 1 :"; ,,it d,,,,tibia 1, "to ,,;o i:" -, ,, F I";1!,,:,',,,, C ,,,i,.,, 11MYQ1'l, ,"1 ,l", ;": 1 , Im -, aI lt !,Id- "pll"wt, t I it, c I
'Ceotrcui p-,,nttd, 1' ,.ILI lo, ,,;,I'll ,I I ': It, "'t. l'in"'ti, d ,I I 1, &i, ,ii wn oflei,-, l ,, " It t, i,-1 p n(:Ii,(: !,lf ,,. l, ,fa. ,Ii, ,,t,,t J. I I ,, -Otti,, rii, 11 M I'll, ilti
Inn, tA"oI I 11,iI, 1.1 I: It 1111111I II It", 'i --- 1, r "I'l,"ll 1 4',, ,, 4, it
,;, j ,it ,I I,,& Io, ", "I I I-i- All, I llj; li,-- '- 11:11" ilf ll
1, 11 "-" 1 rTl ;,ada T-I, In, -dit,- I IC, "Itt;., l I"".-- "Illin Ili 11' ,:I, I ,'I , I I I -I 'I" rtil ? ,,I,; i I
I",il,, ,,,,tl 011da 1,11tsival df. C N1 I'll" -l It", 1. ",, I I ,- -- "r-1, 'I-, -2^- 1 ".1 i"', "ni"- ,,-,',",:1' I -iril, 11 I I , ,'I I 11
-';(t-,- t--- c;Idi- r Q ,,,, I- J -1-111- I -- i, 'i-l it I I'll't, I "I ile" ''I", ,,, ; ,, ,It "I ,,-- 4 '-?" ,
"I ti- d I, -p"I, di,, di, ",'I" dit I K" -r- -l- 11 i7m, l t 1111illt" Lit -I 11 it ,, " ,,, 1 i ,, cli I lli,1 11 it 11 r"lli, 1'1- ,, I
1- ,,, ript"n. q- : i-,, 11 i it; "I I ;-1
.... 1,11 T-t- 14,,16, 1 11 I CH Q ",a -o ,l, -i ,- ,, N ',,;V-- ", "" li ; I , I, ,: I -, 11, 1111t-" I 1.
"',"'le, ,I,., --n. "'t" I "Im, ,-,,I'. I,~ "I" ,ou I ,, ,,-I,,,, -r'I ,Iz,- ,I, :, ""' I T I n,
'd, 1 ii 6-,. 1,, I'lil'; ,, 1-111, o 11-1. -l. 11 I 11 ,
)- q- "tog-- 1,i I 1;1 A i i, I t ' -
""""71it"I 9 I ,i, I ,,, I I I zI, t I ,, 'r I I i ., 11 I I
F-d i I I i, tn- .-,';*-1' tl* ,I l I41i -. 1111- ,,, - -"",,I, -- "' i ,, t- ":
,1 ',, Al,111;1*,,a ,,1'1,r1,.1 ,11 11' -;II, II-1 1,11110-1 I T ,,I,, "':;i II ,,I,, :" II" -- I t tt, t';'t"I"11 L I , I, i -- ", I I I I I "I
I I", r, ', ( ", """ it, -, i.1', ,It , -. 1. I . I 1, I 'in-- -', 1. -11 i "I -,-j"
d.6 V !--, in, d-to di 1. IiI mm.-1 01 I ......... '7l I. - I, : l 11 "It- ---.", "",I, ., I I I 'it, 'i'Ll I z, i- I I, "" ,
(,,,j- I-d, .,R getictar ,,! 111-11-1-1 -1 ill-I'l ". I I it ":i '111-11..,
, --'- l,'t,"i"'! 1'; I'li'l ,! , z. I'l, I I , I ", i;'L. ,"r," I., - 11 ii ,I, z- 11n, "I 1, ,' !, i -- ,,e!"i, I'll 'Ili ,
g-it", ,,,, ... I 11, I 11 I", '- ill ,,, ''I"." I 1 .- ti, t "" "I It ... It. I't--,I p-iI 0-u.,1,ii
;-i -11.-1 il- ",I-,, -"i" :" "'i""', ,,it
1,, -, ..... d,,d ,,,,, iod", "I I I f--- 1<11l''It t- !l, 'I'- -- -J, -- .1, 11 ,,
I- prrit.rj- de I,11.1i'le, I It~ 1111- I 1, ,-', --- '. "rar )- 1. 1 i, -] ,I- -. - I i ,ill ,,, 1 pid.., P., -.,I ,,I pod'. 11.0c" f:-,lop1l,,
."Itm.jtllle 1"n"I"Id I F,,"- IT 'll, "!"",Ii',,'I , :, ""' 'M -:-- --- il .It ". 1, I il i't I i, l, -,,, 1. ii, , r t lit , li -. ll it, -ititill"Ill il do G ,I a r. ri 6 a c o III o :,l Tr]61 no XO-1503
,,, ti ,.; . _f,"7" 1 tl 1,! ,, ,I, "f',, ,-ii I,~
Cn1-1 Nji-- Rltdi- iI-,I l, t", 1? I 1-11.1I 'I "i
I,, ""i", 1, .1,7'llt, ,1,10,, I".-1In It, 1. cl- I .,i ....... , ", I 1-1 ;- 'C* ,,,% I~ 1"t I "',
11 I'll ran, d1rigida p,,r Azth- : ,- l-lic, I',- e rt I 1 -', I I., I I : ,I 'm ; "r ;", ij ,I ,
iicilti, YI --. ,jp 'I"'- I"'i'l1l, 1;i--- i i'-itil i, t "", it,
IgIl""ort, .Io, III te'uh.d. 4, l, I It I. I ,,,, prnd;gjl, 1i I, ,; ,
t" ", I, I I I ,i, ," I 'j, 1 I, i 1;11 ,
,,,,,,, 1 I I 11 ., 0 1-lr F-- 1- 'IV, 1, 111. -- 1, -1i I i I 't t, ", I 11, 11,11', ,,,, ,)i- h6biliay ,; T- "I' it,,;util, 'I". 11iii -,;, , "t, ,l 2i, elt C1407t, C., il 1 1- 5 -, C it", I'll, I, ", i ,.I'll f : I, ", I -1 ,, it,
lu ,("!"I" q ". -, Ch 'III 'n' ', ... I "I", ,-1-1 t "I 1,111i, ",:" I'll id-,, ,' I
1- ,i "". ,,,,,-3, ,t .., 1-1- I~ I :, It : i I' I ill I 1, ,,
11 i 11, -11- It, ,1,f1,u1tIdpl ", I~ .1tt-l
11 I ,,,,ti ,;,ii:-- ,l , I it
I l I~- 1-11l". 1,
", it, -I- I 't.,.z., , ,
", itt", a"I't, i- il- ,,,,,. : "! ,
it tr,,jrfjA defiW!, -, -Ili I it, .i "I 1 ;.tll lill- i ,.- i "' :, 1 :, I 1 ii.- 1,1; ,,,,, ,,it;, "!'
'. p ,it-, 1-.- -it :, ", -5 " i : ,,, l-,
,; i7 ,,, 11 Ill~ ',I, l1l I I 1, "t" "I'll, I 'i'll"i'. ,""", 11
it" I , ,,,, ,,,,,,,;- 7 i" ."I'll, I , ", I i", I ...... -- -- ------- --- ,---,-, "I'll I 111. -1 I 1-1 --- 1-1 I
d- l - ,
:0- ti,,I,- "I r 1 ; 1, -:., 1, I, I ,il ,, l t ;
1*11 1-1111, "iI ""' "' "" "i ""'t , 11 I ,I I 'I ", , '; ,' 1
". A',n I ",';I 1-11- I ,." I Il '- i "I It, I !, I I'll 11 I "I"%'i"t!":, I
F.4 .4. II ,,,,, " I III, ,-r I .-I kipinil I I I -11
gra. -16r do j R ." l i Ii 11' s C e 11 ti I' I 4) y P 'a 11 t a I I 'a
=. -, I ,U , ,,: !:,"z 1i%".-"1-:-',,i"7'1,, I., I I," I 1. :1! i 'I., 1, 1, ":
X. .1 gr- .06%d, 'fiI "t ,- 't ,, i, -hrp lal, Atrir- d I, ,I : , ,' ,
t 'ti-l ""d --, "IM, ": ". "', i, I ,*- l I ""I
RHO. C.d- Aul I'll -,i, ci, '1*"i1 ll ,-7. i "I l%- I I I r , I ," ,", "- "- ..... ..... -------------- ,
I ,,, i ,,i- -I I 'I ,I t'117 1- 1, I"- 1, I "I I.. "I'll, I'll", dr, t,, fmej ,,,iil i, ,: ', ", ", ',, ;, I ii ,
'A' i I I !, I I 11,11" 'i"
o de 1. C-d.d, S.I- .11 ti "I'lit., ,; ". 1 i,-, '-- 1, 'I'll -1 I I 1 It t.' b ,;, *-* i ;,,,;nt,,,,,,l,,,,, ,, F '
t d,, -i-,,',- i'A" ., -,, I ,I "I I--- I I I I -- I ,,, I I , ,,,,, I 11 I 1,1111
In, .. ,cn,,,,,-,,,, -i .
III. ,,,,,,,,, C-1, ittirprn '., it', Itlr-- " -l I II 1, I .-- -- I l -, i, , I "I I~" I I 'I -, ;, ., ;',, t I --! I
'111-1 r .. 1 --- ^ i , J, '-;,j- ,, ,I ,,, ., 11 1 "f""'(ei"', D.Vi UNA BOFF'rADA
[ 1 11%1._11.1111.rl I -- ---- I F 1
]).ad, Its 12 dt 1. -hI, -;i- Ict to,' -g I.rIl-idi, "; , i : I III I : ^ ,, ;- 0 I
.b -i,1,,*-, 61 1- Aili.-- 'D F l ,j z "', -. -- llp: .", t%- -,,- I t
I I I I : I~ ,, - ,,, I it 1, 11 I I I'll 1 ,, :,, I ,, t ti ,, 1 ,i- ij, ,
.rtor currt "'P 't, -. L I I ",""'i i ,,, t,,i% t, ,,,,, " li, 11, I 11-1"p, 1- ,
i nI "Aln',ra u,,,,.1.d-, .1, do, I ,i", tibl. ,I 1,,-,, w. I I I, in I, ,, , , ", l" I I 1, , 't t
.,,.,. 'r "- int., iiiI I'll Q 14l, I I I I,,,, I "" 1i li- I I ,,,,,,, 1- ,- ,1-1 ,,I ...... ,I ,, i ,
inn-- 'aII p" II J, R, "' ,-k*. I I 1c, C. -1 11 -1 11 ,,, I , i ". ,,, l, I, ,,, I ill. 111: ',.
I
..P-. nent. p- 1. irnus,- -,a- -nr- ,,,, -. A , i I~ t- -- I I I :11 I .-1. I , I, i, ,, : "", "I I iP, I I "t" t1- ill ,"', .i it', ", ,!-, I I I 1, I
,-. "'; R iti"i i. T ,,, I "'; ,- , t '
t'll- t It l;RQ K, It -- ,'1111 I~ , --- i; , I I -- ,I- ,- t ... 1, I,, I
,,fc II I-- tc, i, lt c , zle I i i "
Obdall. II Iti, II 1 -F-i- T):,-,, 1, t l ,,, ii e ", iW', I- i- ,,,, ., ,!z y l, -. I I ,,,,, '. I It, il- I ,,, : I "t ,,,, I%-!, rtIn"'r,", ,I, t ,,, I,~ I , ,it, i
A. It.I.M. 0, h.. ,,,ad. la CMQ ii2il L. 7' -,)-l, ,,, , ,, C Q Rl-- 1,, -I I I - I ,I I I I 11 1 Ill 11 I 11 I n L il I K'1 i , r 11 it 'I' 1,11, 'I, I , ,I, I I I ; "I L" 1, 'i, I 1 ti,- I -t ", I I I I I :, I, I
C, ,-,I 11 7 I- it- I -, -, i"-1-it" -iti-, it", If" I I I
-'. I, , i , '' tt ,I I ,IR,,it "'ll. "", 11'""i, i 61,
'I ,i"-I -t: I "i, ,:c 1.11 I, I~, 11 I -:- : ...
"'o Ili I it i ": :t: I ; I ii , I I I I I It~ ni -- -lin 'I, li I ,
,h,, 3., 9 ,t I,11 1!1 I 'c r, I 1, I "","
CMQ ti,-,ltir. In 1.6,inl ,,,-, 1,li -;--i ,- *- I , i- It ,,-' I, , I I Q V- - "'. .11-1 i, : ,, I j ,
,mislir. R,,l."dn D ,,,-i jiII - "'i" I~- 11 -. -U1 I~ I, ,,,, 1,11 -I-,--. .- ,I I i, ,, 'I ,,, ) ,,IZi- ,, -, --, I I
I~ I 1 -- I
, cil, '11 -11,11, I I "t-Itt I 111 ",
Zd- nl;ojill 1 7, -I I --I 1-1- ,!, I -1 I 11 I ,
i", I~ ,I ...,-. I 1 %-, ii%'l"-Z I ,ii'l ( --: 1- l.,tz, -, -: ,, JI) I
b7 ,.a;'-'nt" ill"n "I ()",I -j 'r- t. --tI ,I, ItKi'- 4at' --- - 1,tl-i -- 1. 11 1i I~ 1- I -- ,, 1 1 - I 1 4 -- ', .'-', "' I a 'I', "I i ,e,,, ,
i'.dl,,t A~ I ,-- ,,,,, -- I -1, 1, 1 I i, "d, It.jt, ,:-,!ti-. 0- "I'l "i, -, 1, :",i M- I I I
. ,- 1 d.i,, o" Ill ...... Q,2a icr.-,l,,, ionn S."- 11 1 : l ', I I -'i I % L ') 1 1 I -1 i'l 7., Alt-. i c;.rIl ", il", ,"','I", ,,!I ,
I" .A- ti, Ina, -o, diol-I 1""'l 1" 1l1,iqt1- i"'; "t- 't i-u C l -, I, 111 -- 1-1 I -,. I ,,,, f I -11 -1 lt% "',""di) 1111111 q1,11"I"i .111 tt,,ilr- ,,], I, "'i, i 11
It, pultill, itl.gut- p- ,;-: JI ,.,. ", -, '-,-, ,,, '. 11 -: i-- '1- '- it,: -I -1 ; I I I I :t '- t '- L, -1 , I ', ,,,., ,,, Ent ,,-11" I i .
I-,li't" 'I, ," 1,n tIl- I -, ". I - I i it , ,iF I I
1t.rch-,KInnor, li,,-- !--1l,- ---,.e-, 7 t "? -- I-~ I, -1 11, I -) -,,,ii)- Zi ", F I iW ". IA, rr'- I I,
I -t t It -- "I C I it, I It It,, ,it ''I I -- "i"", ,Wi, Fit, ", "", ,idli
,)a t, ,r'$D -'t?, ,,-, It'- Lio o ,c , I I fl. I
""" , --,
d, I", do Tc, "cl, .11 -dlI -," r- P ,- ; ', If in' 7 ;,:"! : 1
It, -- - -i- ,,,, P ""i, r)" dall-il !t, ,z ,,, - I I --I, I, 7 --- ill zi, " 1, I
.-i-t-I ,,,! ,!-, Ilrd, 'Nit". ti -t 5-m Pi', -I, I -1 I., .- I, ,-I I- 7 z :I4I - 11 4i c 1-I11" I .
1.1.r -' '' ;) -i,,,,- to- ,,, ". till
dark,, it,, ,in'to, y 1,i, --- i -1 a1:-n,:: I I r- L ,it'd1i"t"' ""' '- "'i I ,,I, .1" ,I ,
Alii-nd. Ill P.", i--31atn,'. I -1 11-11-11 ,- -1 i t- -- I I ,. .. .... 11 C 1, I -- -- L -ot -1 l 3- 1 ,-, T ii -it, "'i" -,vi'li- ', I, ...
-71 1 -Ir- I 1- I 1-1 ,--- -i. tl I~ I .... .. I '-- ,- ,--. 1- --jll,
lit, 0bdi,),.,B-jr, a ,-,pi: ,- It~ - --- -- -1 ---- - --- iz -!-, H, T- " 'd I ,
11, ;, ,ii,,,d,-,,-1,n, I, d 2 I "" I~, .
I , , ,,,;r, l z. 'll, I i I, Rng- n l ;,- I
,,, 1,51, 1 1 1 "- r it'; ") ii, ,,,-!Oitd, pl, q itt -- 1, -- !- I
I'd. iitr, tell. G,:ei-,,e-,l,, I I, it,
; I r" I I 11 l", ,I
Go~ A'U. di, l1firtl1de Moto. I,~ ll,,'-.-,, ,---,,- , ,' -',i,-I ,, 1 1c,,tt,7,I 1,%-, 1 ,- I I '"a
A,- iI,. nliI -A-.,,. Sl-I I C a r t e 11,11"11"",Lr,,,,I ; ,,it v, l-i"I -,"";"" ,;in ,),,,, : I
it C'"Cit ,, I 1', ,,-, .,iiar, P.,", ,,,, -1- la ,,,,
T-- '.I -h- It. ', al, I -1 1, ("'t" to ,, 0-1),i dili-i 1-eg, n'iF- li-Li" ,,it, I, I I i,
'i Flilil ii ,Ifli 11, V- til, ?,-- I -- -, I I I
ACTUALIDADES F A u s T o f Nit A X I M ) R 0 X Y i ', ,I -- cl I i1i' A~ -i;-,-, y I, -ll I~ iI 3'- I 14
,,, I. C I. CNIQ of"', ;-l I t 11 61 ,, ,, It ,,,, I
1.111, ,'It, P:- it ,,i-, .- 7. ,I U "M 5 A..-- a-- .i- V 11 1. -- t, II L. 11-- i- ,, 1, I'll., tl:i, ii,",': ,- ,,,,, ,,& i"it, I rr";
,,,,,,, -in"l, 1, ,,-"-t, I z, -v III,~ -1- f K- --- --1 A -- -11 il t' )k
,,, ., 1. ; Itil --1 1-11,, I ",I, 0,-,, , %il-r, T" I,,ti- -I 'p it'I,, ,-'
di, r, ,a :, ,,,,,I Artiag,, 6-1!tl i dm ,., x P- it. - I Ir C1-1 "I I',, 'Itit'j, ,,1 1" - --- A'l
It ,,,,,7-', ,,'if ,;' .",- x """' ,
- I -- .- 5-, -, .- - 1 0" ,It 1 i"i I r-1 IL"I 11 iii, 'd,, Pl, ,, ji- D-i III, '. -,- -- I.i. ,- 1 -, 1 1, -1 1 --n", 1, iJili, V I I , -i"' --n l, Ili -'r,'- I l-'- ,,, ll P-v!l F." III re""In
1 ,,,Fly ,; "'i I 41 C , 1 " --- ,11 IRIA
I Illa I'lli, Ili,,l 11111( !', ,"111'111 Fiti"Iitlic, !I """"" "' ",", ,, : c- Wflhirn ",- ,,,,. ,j I, t-,-rl G-rg, M--), AU,.
,, :171 I I 'nc a1r, ,- F '. 1 i'l -TI '14' ,' A, 'I", C-- ,I -i,,',,,, ,, mit-- I, itI
F-, h,, I ... mtIa Ili "a," no ; 1 -- Itt"',
I ,, i:-77,11 ,,,, ,,I, Lli, In. .-,, V, ,,, , -,, *, 2-i,-:,:, !- ti 1
I ,, I Itt I. '- ,-- ,, ,:, I "g-idc -tit,"in"', '
C;Ie, I_ (, ,i SI 'C',I1 ,I cit, ::%111 I 17111 i, I- ,,,, ,Ii ',', -F-F- ir I ,,, i I -, "? "I", -t- ,t;mb. ,%innIn.l -1 "I" ,-, n, Ib, r I ,", iti,,,- P-, h ... I,
1, ,li'I'l I I I I l ,- ,- , ." 1, : ,,, i ,,Itizl),,d l S I rlm
, I 7 ,,
i, "'t ,,, ,!;,I l, -- F A V (,) R I F f t I _In ", """ i, I- !,it -1 It, -- i It I, C f- p I: hi- III 1. -- ", "!I,,,, jr,17, ltl-d, -bit "i -f,, "i", ,, ,,,, i- I
11, ,'N A I -I, -, Ii ,tt":lt,' dnI 6, ir, r)"', 1, d 1 11I -- b,,f-tnd. Ii".
- ,,;,1"I,',,ii- ,I,,, -'14It- '-'' A 1, A III E 1) "I I a.. It, 11 1-1- I 0'N A 1. 11 Ir ,nt, os- )I -N-it) ,,,I,6 .1 i,,- ,, I "'I o" 'Ir ic 1, Tt., I -' "" -I. fil- -1 lilt it, I~. I II I I nI- I T-- iti: i 'S A 1, 0 ',I R E G I 0 1 ', ,'n 'Icr,!',-,'"-LI l ,,,t li, I I,, I't, ,
1. dl ll 11 T i C ...... T --., l1l, -- - -,& ,,- ,-7 Ii 7 W, III; I Z : "i", -,IV, till 7v, L.
11,, Gil-,, il ,, h--;! "'e.i I, :I, tv ic, 't!" I -l ,, ,, "'k, )tI A.!~ B.11, I I '14ini I ""InIrr" -- tlI--jp-lett.l t- mt;n,'Ili, i, --1-4 ,--1'. II z I I 11 ", -T- -- -1 i I l -,, "'j,"Oh," --,", ,' ,,, TT rq ri T'7 ..
itIort S.11- "% n., 1n-,,,;e,,Ii: t -" "I'l Li"'l- ', ' "' slit- Zlt ": -11"I'-- -17 T' 11 l -14Ii ;--- L ]I "l I : ..
"c.- , 2 --' ", : l i",1:1 ,,! -,-", ,,, , n, - ,- ---- A) -,. I i ,, r"', "'I" 3 ", bf,- -: , , -1 -, ii, o I -1 I
'. 7 Vii, -1- ill N it-, I -ii ,- "- i- -, - ,,I. 0 l-i, "" ,,,
I ;,, t "." ,i ii" "Ir i t',i t -N,-In- F-,,
,tx I I ',tn ,Ic, I ,o"Il". ,,,I L-- ,
"I l':,e;',--. I i:' ,,ti JI, 1 11, L I -i, ;-,I I c --- , 11 -11 ,I I '. '- 1, ,,, I 11 1, 111- 1, ,,, T',,-,
'CIZ ilollil '"'I.I.i"', %,tt, o l "- : I I I "7: " "7 Iil", I' q1t, 11a ,-, in I ", M --1 M, "t, d, ,in. de ,1 ,I, J- "I t.".
,a I ll i, I -, In : .--: -, I 11
.11 .iI I .1 I 11 I I V I N 1, -k N -"- I ,i. I I -, -- "I -, ,-l, -', "I I'lil"i ";, ,t"""I'li tZ I(" n, t"bit, -ig -!, III -,-t'. 77 ,

,, ", r""''t, .quilliv, ."I.Iii'll", -tp!,t,,,,,,,I, I, ,,,'i", V, iii I i- ,, t-,,' 1 , "'d Y III m ,
, ,-lii, ,, ", I t-1l, .T- --t V III N v (, R 'v It I 1 ,,n"!,"- ,' ", 'I "I II
11 ", 'I -111l ,,, , F".. I Ili~ ir "".1,I1. T. .I t "li" '', ra-I 91.",I!I-, i"I'll -Id,. C u id a d o 4
,ill, I i -I, 1, K A Z A Ii
""' I", I~ -, -- 1 It"',11", I ,I, I., , I 11 li, ; II F BL"iN(TI C0 Oit- 11111-1 t" 11 ll 0,:, hoo. an Vetter a e;", ,
dl ,,11 I'llo, 11 III "" 'it, 'e", -il, It
i rieii'ttit,, X, IM TIiII A 14", I Xl ,
c,--I-i ; -11 l ; I I I ,'I, -, F, -t,,,diamt. dt -a- I All
I l I -- ; In ,I', 1!
Cinil 11 1.111. I'll J , t" l- Fill I Ti- a ii, I ,,, -, , d, -,'',ti ,;, t 1-1 -I-6,,
I- I I- -- I "I 1,11 I ...... -- -, C-n ,,,,,- it"I" d'n"ll
a., ,,, ,, 7 lbI "I k- 'i", , i "., it, " ". I~ I I ,Iilc 1. citurtat'iti, At, rit dit'l., v I
P", I -1,I 1. I .... 1, ,, ., : , t 1, I :T :- ,,, , Ill ': ; j,- -,-, I , I '! ,-, -, I -i:,t,Itf,"', 1 ,',7 ,*. l I ,I-, Fl ,11; I I,! i', I I i I I "I I-I 1 -,t '7,ilc' T'l XIT I'll, 1"11 l'i,- Ill P,11, I
"' --- I -!-1. de h., ", ""
-I,: I, T -, l --- I I 11 11 N Ill 11 -- 1;I-ii T" i, I AlIc
U, .,ii, d"d, 'i"t; i"ttg" I~ 'I"ll, I 1, i"'.- It -,, ,,- ,, : --- I qu, r,, ,1-,I li- I
SvI '"'ItIr- "i, , ",- 1 lieT, pr- :I, i,, -I,,
,a I I~ I I, ', I r, 1"i -- ,a, U ... i,-, ,f,,i,,-, co n el I
,,,i;-,, -- ,,..I n -1, -, ,, F 1, it R E 'S* C I I -1) 11 i It'11-1 i 11-1 1- r" L-i-1 i1,:L1"it111111t! 1 1tFI111* 11L
-- l ret 21 ,, -* 'It'llittlos ,1 niirvias -l-!-d
Ft., .Pit.!. fl-1 Ill 'I. h- I ".. I ,I 1, --A til'-l' e ," noo, It
,'-tt. P,, 4- ,- III III -- 1- 1-1 ,it, 1\ F I, T U N f) p,,"'!A, ,. ,,, f-n, ,I "Ift,11, 1 --.1jI John D-k Cl,-- .I ,I il, ,- i -1-1- -I T I 1, I W.11larts se corulurt I,, It ,-, iI a, D X "I ilttonn- "' SA' TOS SUAREZ 1 ,t -i -, ,, ti-,dj-- canu
I'. Qn. 1'.. In .1 "'i"J, Tl ... -k f') F: N A 1, ,,, -, ci ,' I' i'i "t"II "i "I *l de 1.
,' A -- ,,1 i I-I I, li-t ,,, 'P IiII I t.ttinuicid. .1ri,,1, t gi i l 21;,i III, I 1 i Il
Nit, A n I .9 I iltinten.
T F i ,I. 0,c ,mj'kS i --- -' C In ,I
11 -11 ,Rc- ),- ,I t--ll. r TT.n R It" I 1-1- Z.. 't"i "i'll. III l1bretil, i
". ""l-'. 1 1, I: ,-,,, '-',"- it I *,,,: ,,: ,-"*Iutea- 1, lin"I'l q'Ic
, v. A~ .p ttt I 1 ,i, I I , ,It i'n, -, ,,,I ,,,, ;., ,,I ,_ 1 z I" ii", -, , : ,,; ,,il-d--i,:,,,-,iI, "'t'l,
1 illi 1- , 3 -1 I I'll, inuf'I'i, i riiii i, ,; ,nd, 'tia iI de
", nt,,e"!,, psolicr,", , 4'.. n" iw, ,,, 1- ,, InI, ", .. I I I I
- 'co ll ", -' .1 trial T ....... It Jl,,,,, M k
, ii I t" 111*1- .11 i, : '. I : 1-1, i 11 I 11 r"r," ,,, I in ", "", 'tt lala terlar toda 14 *
A -,*" I, ,,,,,tr kint-6, I I I ,
,: ... 1. pd.ptaiI "",
ll r a 1. ,cv, it drt-i, ,, i I~ ,i -- I I ,, I -1 i I !hl, ,lir- no blej
"
cl"n, I., I, It! ,z, , "", .,
R AL ll 7-- ,, : ,, iiiil.- I, ir, --, 1-11,1_11nill "', "j"il ba,,d
r.I I -,I, I i" l ., -, ,t, 7!,,,- ,,-,% (, N T F I T r, 1) r I 11 fla. dd Asia p1litI (%,",
T., -, , Itl It ,W, ', , I ,
Fa licatbl, w, "lit 1- L ,
i- d, ., r-d. ,- ,, d, _-- -1 I 11 , -, I ) L I "I'l p I U r --I i ,,, tr -!Ij 2CtnaC1116 Y'nit"d I'lltl". Fi
In, I , 1, AW 4.,- I..!, ..'I, , 11 -- .. ti. d" ,, -t--h1- ':
,,--, rt, -,. 3-h" 1, iI 1 I., 1-1 ,, ,I, 11 t!n-I- II I ., I 1 11 gnIor, tj-- l'oncrot InI de
-, ,, ... ...... ,, I~, ,1 t , 1-- de, 1. ds.I, act., Jbito V-k -, i- iili,111t1 I .. mu --- 4 'A l
1 5-; 1 X -,, Z R."t ,I, -, I I I _,, ,,, ,, I ,I
t AL S T () R I I 'Itt"t" UF illis-! 1, -, I I Vi' A FlIc' "'RA I -11111I, ,,, !, f-- ,uardo IR 1cC- .j.,tui6o tit ,,. r r, rit, Nill PIni tl ,"f,6 ,- r1-1 r , 1 11 P -,-,- - -------------------------
r1*111I 11 it, I -- .1 I 11 , '1 1, -1 "I", 1. I N I ) 11 " t ,rf,,I y 1. -'rd.d d. 1,
tin 11.14:T1l," (II mr-o 11 I ,- I ti-11, cl- -', I I V -ID, i L- It, -it II itiouri
I I , .", I~ ,,f,,-I n, T, V Ill I, -,,11,o- ho,
ii's it, I-171- i -4, CMQ I 4r",-i ', :, 11 11 I 1, 11 I " ' I -n,,vnt.. Li, ,,.I. doil T-tro Mci
., -!I , -- I I I ** " ,
-1 -:-, ,
I'm II 'r,"et',, ,i, p't, q i, 1-, ",iiI.IA -11i; I F" I'm-, 6y ,ntI, i i-, ,,, _- a,,-', ,- 1 , - 1-1 1 I I It, -- 'A': -Ir DZ -',
- 1-1 --11111-1-- -- I --- 11 -I-,,-,,-- - ; tlrt," ;; ,, -1 it ,< i it -- " I 'I, ,i 01-l Y1 l! I : I "Intaille dt '*vxWrtw'* sancl-6 I-
S-,,, ,,, 1- ItIt -,, "t,- ,,,i'r,, ,,-,, "' It n- -II p III .1 ri.itit.slogula, de Ali- ;'. =
11 1 I Ill,, i- -., -ii c, III Anrav, y -1.1, ... d ... t". If
III FANTASMA T DORA JUA- ',",,*, -,-,, i "i" i"' c" III f; R I s ft' A LA L: F Ill-, % 1- l 11 1, I
NITA)o Y aNOBLEZA BATUi ,. -"l I~ ~ il;, 11 T-I. 1, -1. H-. l'ars"lpt. fitillheine esw -* I x=-- -Enaw irelo
EN EL TEATRO N A C I 0 N A L A 'i T IR k I 1 -,-,* ', i", ., 1 :- , ", -- -', ,., T R I A N () N tri'I a 1. dep.o.d. labor IrII
I -, , I I'll I I -ilr- 11 11 , I", 'I'll Alicia Alonso, nu"tra guirlal com.
11 ill I It , ,,, Iti, I i I 1 4tv , " I ,,
I'l.". .l -- S"CFiTyl-11 It il I, , II, I I, I I S, I I~ r-- - "-!, "
3l, ,, l "I , l -, -' I ,., 'pui.n, y di, .. vallosm, compaI I -79pr-pi -it. '! 1"I" N',, I'~ I I ---- "I I 1 I -, l, -, ii"', I I 11 7'' v I p.m. uner- -'I I I I , ", I ,iii" 1. texurldad dit (III (11111
I -,z ., ", ., "I I I : I f , , I- --r1I 11 ,I ". 1, I I t',, i I t -Ec
i r", Ir
I 11 1. I,, "',
:, :, ,-:'-"""' ki--ilii1-' i' L',, ,- I l,'71 11,1 t to a
,,,, ,,, 1 "'v"g,' 'I "tOId, i- I i", P. I "I", I iFj,,dc farl- lio, -Wilnit- d I, I
Tl !-t- i'lit "!--- I t;- -1 -- l ... lt- 1 icii,;1 ,,, [drre" II "Aia nut ]a ciii .act,"
z. ". I N F 'k 'N T ir P 1, k7 A 1, 1 I 1 in" i'1-6 I'll, ihin, 6, x1itiI lolarreart M I- -;,
It "I'll), 'Il 'r I. 7 71 --- "l. , li 1, -, 1,i.". T )! -- ,'T. c-l" I~, 1, , -iI !0-.I iI --, I l',. ,' ti ., wn- -,1 --, I, :-, -. f -I -- " 1, , ;1. I I 11 -1-1 11 ", I 1,II I, ahroard. on. -a rnas a,, n q a 1%,
,,, N T ;i ,,,-l6,, ,.-, ",, - -,'I I., 11 F-1115All F --, i.-It P.Iii,, I, -, ", h en tilt.
I,,,, --,",- ,, ,,, I I it." ,,, ,,- p". , -. ,,i E r: .- ---' 'd In .nri
1 14,- ri, A. unA -risu
",-- 'Noliln Ftii,- A V F N I 1) T, Kl- rii, , ,
I I--,1-R',r -"' -, :-,- r.., r-- I -,,- -,I, -" it -l A, vi -- I "or' ZV4. II-- Ttual- M-1113 IlooouterIII, doode on dm Iniginats ,,, "
73 I, 0, Ti f"it't"a 7, A1i = ,nli. C.I.-III. y M-- ti,,, ip, ,.,,, %, ", -- Ill "; R11.-, ,oAw- na- color. public.. fatog"I ". t., manos
6, 5 Tt;ii '1-0' ", ,,, c ,, I i YSC T:iA'DRiI or, C Alicia Alints. 3, su coompli tiani I 1 .
"n ",- "I -1 *% ts nmm .It, 0-Bli- O.MBATr 1,
IlItt" ,,, ,I. 11 I : R I- ,, LOS ANGELES REINA II sno'k
f",", d- .1 1. P-)In, litilblit '. 1.1 I Itc-0 IATII, ,?-, I III~ ", /
i,.wrIt,, ciiAol it, ps, -, I i I ,,, c, ",, I I, tnt, 5- If 41 7 4I.,,AIIr t C','; ,,, I'A ERVIDUMBRY d. If It I It .."YII -. I- *rner .
-, --' ? ." ,,.- N,,- T.",c.I ,-. -- j % ,, J. .x--'j.,

,- ,, to, de dosinu'J ,,i i -r ... l I -! ,,, ,% c ,
"O- -ii -1, 11:7ic I I i t ;", y T- III:.,
11"It"I'l ill I ,I Iil, t I I ,, , 'I F, I tii- n",- ii .1 i1I I I,, 1',', ,:" I "I .1 ,Q11.7n. 1 ill, Nn, Hall. tran adorable
I I it l "ita"', oul 11 10, il 11
( ",- 11 cC c, F -- ,,, ,,, n, FlII 1;11,t,, ,,,,
'I i' I, L1-111 11all III -II, V.l,, FJI ll -fiI "- ".:- 1 ,;,I 'g,"'t ,''ilt, no. el Sr. mi.ol"n z 11111.cill", .11 11
,,-11 I", t, t .in l I ,- b,, t I, "'I! ...
11, ',I,,,, ,it, I, ,, III I ,I'd, T l ti E:i i i- I,~ ,,,,,,"t:, 11 I ,,, D A 1) E S AuI Simol
-,,I,, " , 11 VLASCIi il t, I Y A IN' I ,Ada .! ..,,.,
,i,- I " ,,, I I,, --- : 1, I , ,, ,.,.i,, 11, I
, ,,,, i -I t E. ,- _, Crat,'I. 0,1- u.. Ill,
q i. 1, ,t -,, ..- ., .1 T.I.L 11 It., Imb-II d, I I EI aurumbirA at euranto ireaitilde de ofal inl-- ln-i
11 I 111I II "I ', t t 1, I i: -N -- xiritili I, fm
11-t", "I" ill,"", 'II4 'lt tt I 4 I -, I I I ii d-e inif per- .1 I
7 1- I'll I
11 4.il- I II.-I't t, ti -I rp ,I;z. 'NACIMILINT0 i ,: ,,I,-, ;i P, ... iIn votd. on. Lecin. Jiirger-i.
11 lit I~, i -, ,m !-,-- I I .1 1- 5, -n1V o'.. -'..il, ,.)I. t, ...'I'll I R E I _"_ I _Nr,
Nic, ", ,. .! ., 11 7 11, -4,- .... I N dvdamm nut. A116A Alo- y I
, -, '-,:, "'. 7-1,, 1 ,-,- ". --- 'I -Ar, "I T""" ""'
,- III ballet, cuspufs, Ile pasar por rudaI
','I, ic (,iIR'1,'l'l1'1 , "t, T "I y I n: It"i"T -- JI-11 .iloiwlll
--- ,,, ,." ii ,' 11 I -11 "I'll I I I- t., I I- ITI, -1 i7 r.mirenri. .,Ann- ,mi d.
,,,, -.-- il. 511,- 1"'.,'Idk 'I'll ........ , FI L,;: I ", I i LA I-ib. Jergei ,rutfietir doi i.gredrerles ,vc,,J ,
It, I .",,""e"- 0,1 ntilind" '- o-- 7 T, """I--, 11"It"i'e" j.".1, I 6-1- I .- R,- UNA VIDA IiA ,a Centro I, Suman6rilm AfitIrte- '. dm pvr muchm nvildiccrr pira protegee III cutni. Rica ) itui.
le Cii (ANILNOS ','A,;'-"Ii! l- ;i-, I~ ,% , I rit, l!". R.A. V E 1) A L) 0 larroltrit, a partir de so vista a Buli,
o p, i 291 to 11 rival Al-, illoride .1 act. y 1. .ult ... vs, es ininedi
I,1 1!4- Lo rc,,6 s, Im" ,- 'i po-, U- ii,, ... I - T, M-1.11 I tl%- X.. JI V."A., T.L r-*"4. I stamente shaorbids p,,t la i imparttudo
III Pay." 1, *-In oirl, Qn, "l-I 1 r-4, I- R- I,., -11 I LU Y A N 0 A 1. 4,M 1 SMI A-I n: -16elit on -' ratalt"s 12"'I a Ists mum exquisitut terati Mul roI v ltn fica
ceeVA -1111,11 la ,I f1li, il it I Gj ,J Itti'V A DE moplo I'll REX CINEMA I
lil dIrt'll, I xo1l. -j- t cau- A. ,.T.- ttM T", X ,,,, I -6-1. AIIII ,0 74,. r, 11 uumi Par. J, -., el ,,I'll'). k.
Ac It- 11 I Lltlliiel Qnc dlIgla- 1 II.al"ir'. Itr"", rL RMIC, I 11a"Ie j;Z1 N RI, 11, I T .,,,I 41;itil, Inrl I -III
I 'RA. , "" ;- ,,', ", ", ". OLLYWOOD -, Ab-Itt y C-1111,1
n, I~ L ,kfrilt ,- L ,, I r L l,- 11- It I- Illi 1 1 0, -Ii- -,- . 1 ,:I 'i""', : -,, r,-" 01 I It I SoldsixIts Vx ,L- ,i- 11- 6I.- o.- ko", ,". 1- p, I,ii-- -, ,-I I i-. It~ I 1-1-, -l- 11 C.bl I mni"I ,ii, 1 l
t- t." d"ot- r,
'i-lo l",nn" -"it I, t ,,,
G -,- M ,,R1 i, I, .", EN hUAM I Pruebc bar 1. 1-i.n j,,ii,- Ft,-w.
't, a,, ni!I6 ,;' i it,, li ;iI Tc. d, t,11. o. 1. I-N i-I 1""Il."t 'Hrrl m k rut I,~ ,-- -. !I, ,,l--i,, ". rili,
1:1 s.n1c1I it iji!A zol. 11I,,I I B ii- ; 'j, I I III --- 1-- 1 I, I Mlloe y Fit, 1 4, )A- .ujore, 0jucrivu,
I'll, "I'i"', i, -- t B,,I cil I., d, III "It" b 'i -- ,a saind., L i, ,, % -11 U I I I ,
pr,,iiI' !.daI 7 "te ,,t di. 'i, I,,! )"ti-'r, I- .11 ,st.d N--,,! S-,- 4., -Iev. I A 0) ow I
I I ali...... -, -1 11 ... It'. ,I ,Ill. e V I C T 0 R I A i
3 i i
1) U p L E x ,M A J E S T I C C.-."I'l. At, ,I,, -- ,.I.,
,"I -11t. nl Iltn.b R I A L T () Ine v"4m
0, '. I T" I II A...I T .oruoa., TII I C.-I..l. w- ,,, -,t -- A 4. 4"', 1 it 1 -11v, "" ", ." Ill, ,I .1"', I-,". I ,,-,, ,,, 11 it" t, - Nw., ri,,. )M T.I.f, -111. a l *
z ,JII T- !,--, ,I -- l,,,t,-, _,,,,,,, ,,,-, ; 4
--- "t, -l- ri,6 II,- i A Ei"- I., -. --, ,, , ". -11- luill, I IIi llc 1- ii.- i
-1 -. "IltI I- ,iII, I I -.
'j, ,- --el ,,, I" -3 "! l"'. "' TI-c1:1 -- 't, I II AC'17& 71 ", 'I ... p"', I itnfini o ", P,-" .", 77-,-
', I IL A kI,'KFCH(Ia , I 'i ... 1, ""I p"II 10, dtycTv0-5
V- I ., ,.-Iltil- NI'rt,.'-', ,; 11 I -, ,-!- .." TI'l,", A,. -1111i I -- 11, ; PARA Ii 5 V4 1: 08 8 VA YES Y
Z' it", : -.t, L-,- -,1111 ) 1h.-1-,,Ip-V1 ,,,, T--- --7, ,
1 1-- )I !,- l'. A" s. j ; 4. li--- 11 : ", h. ""' 1"i't',",'I"'! rnnl- to I ;It'l Z- I x 7 la, -p- .. c-,*M,"
1,1-t. A.Rar A d ,Iif- "4i .Qut,1 I It y It,, 7,,-,_ ,ti-leI i ,.c,.,- AVORARLES, U40
ltiI lot "Vnui C--d, Df,, .1 pi. d., lI
; i I I'll- 11 I ---vantu ocii't.bIt II hi't"j. mi"hal E N C A N T 0 W ARNER
I Ixibrins. En aqueba -rada ,be 0. ri,,, IIII. i MANZANARES I R IV 0 L I N V.4, T.1i Mere,
T.Ill. 144I "L' , LOCION M iGENS
01, 34-14" L.la. I- a-14: F-W., ..14.1tee- -,a d h 0"I "', a to ,,,,,I., -- - C.". In li't... T.4 11.31it, F.111ra, -.d.[a proven tirti I I"- I .X.', i"it", Itl -L -, T "t,% rR. GARbWM
t lluttrtl a.bi- -- ", ,,,, o- ,n, ,,,,, I ,,"Z -, i T,,.., oloonel, astremo, ito Cuba LA VIEN- l t dilister M Y COMPA141A 4 1
"t-?n% fi I It - ,,, ro"'Tivn -;v"? -MIN- ... R-- I h 11 TI- it.. r-h- G.t.. J3,,,%,bi VIJ,
to or'. --- -So .11; '. t &', il, i"'l"Ic, L-- Th- I =V11, if A"', rt "', t ,, 'i", ApatL.,:. N.. V172 TtIffame A-7111M
,, 7 ,--* ,I -11 v Anthill KinunI 7, 'I. Auna 1'.. ifixomi t, II t,,- I., Li ac.itlll lic LI, T, ,,A 'ei "" AMON 0I 1.- 11; A S A N A .
"- r, ranWerl IEI,,, l, t: "', _: I I .;" Itii.. ft 'o, Z!, -, N- 11. ". I ""' """""n"" ""' I -- .IIII
; 11 I'll It" 111 ,- ah.- -- .--- 11
- voloriu. .. p.,I -L I -1
I I
I
I 11 I --- I --11-1-11--l
I 11
I
I
PAGIN'k DIECISVIS DIARM DE LA )VXHINA sruvr[EMBRY 8 DE 1919
,_______,_______
el ,
I "I" ", 'I, Pl-,Vj 9ANVAMIFNTO Df VARAT)YR(
Tralan tim pliam cnte el problo nal I T hgartin ruttrw row s harcos con Itfalfglfrflll Im", ,-I .-,:,,"',-",,",,_;,, II '_111 ,", l I,[,1-I,, r, Tl- ;If, 11, SIlIll
I : t jg-- .
U Iwl;(, de piriturl. i ..... .. _' -l"'t, "it-'. ,1, ." .,,,, ,, ',, l,,,,":" l",, ;';,
Picadillo Cri I ""''I", _',rr_I ---,,, IERGIO Icy'", 408 pffm este Inereadoi il ",zl";A,_ ', ,_,,"0I,'- ,, ,-,,, ,Il-, ,,i,,"
,,,, I i
del abilsto do aP*llr1 a La ffnfiflm f I '_ I I invi-com (let ;Irfioa Voljhl ,, "r,"""!it ,III g ,), V."."!
I I I l"", I -'i -, 11 111d l --0 "t, ,"''l, ,:.11,111"', 11 ,It, ,"""'ll, p".11
Torm, i ... J,,,romfel 'wil""I"'i 1" junia Vorimwl '14, , I "I ... I'll I!' "', '', , v, ;,11 I I "', ,,, ...... I,, ", t',,!-,p, ct ,I! I ,;, : kiltpril'ad(I parki h;A(tvrII111I9, I'll -dNI, ,,, t"-ij,", I:, "I' -., -11, ,I" J, Y - ft- ... I, ''. l '11,- 111 _l-,-,lt) "II,
III- '- C I .......... .. ,- ,tI 1,
"" '" '", ,'_,,l-!'-'- ,'!,-I ; 1- 1 tAf.- 1,_!,__'-, -- --,] ,-, l"'llhit"I ,"I, ...
1"I 11,11 ,I, ,; A 1 lf,' ,,, (; It- I, ,l,,,tl_ "
S(11111)ridatl- 1/on, do, btx moltilt del rio 41mewhiros:1 I I I I Priwba4 ep la maquina -, ,,,,, ,', , t I i, t,, -t",, I., I ,;, -O.l - ,,I ,,I I I-, ", ." ,I,,,,! ,h,,-', , !,,, !Jrll ),. 1", ii,
"
"' 11 I;' 'I '; ; 1 r (I ,, I, l ,,, 1 II Y, ,,!,, ,,! 'I" I"'t ,-, 'dAlf"'. ,, ,", I ll", O" I ,, , calfirl-A del Napor Som)r i'r P'w"', A ,-, -1 -1 I dti I rr:,,,,, Ill-I 1, , --', "', :,,,I
,,, ,,,, , I VI I ,I,, ,- V" 11 11 l I ,(I ,, ,_ I ,% : ,, i,
11 ,,, 1-1 , '_,h1I !-- ,,, I I I-, -1 I I I I I., I !-'- I;, I ,,,, ,, :,,C'e_"
i i'-l,1, tIl"',-Il" 1-1,-l 'j, -11'1 'j 1.1-11.d ,,, -: ", 11, I I 1j '____ I'll 11-11 11 "I'll", I~~ I'll "I'll I I I I _,"', -11,11, I_~
MI 'I'll eclt 66 "'I', 'l-, (" -i" 1rd"o" , ,, bh1 1 1934, q- ,,A,, ,, '! F 11 11 Y It T ()-11,11, I I 1111- I I 1 I f _,",',, -, l, i "I 1-1 I "- I'll "I I
...... I r I , I %,j -rf, I ,,, I f f I Fl- W. I"d- l", I ,V ,' ,," Ill, I I 11 1 "I I
,I 11111 11 I I I, I "tI!,!7, ,',' "' ""' I I bo a ,T ", ',
!I', 0, r"!"", I A l, 1, il,!- I,"", ,,l ,dt 1, ,,lI - , Po, F. P6rex Bar In", ,
I ,
r I "'-,l ,,', ,, I d, I 11- I- I l ,, 1:rl ,, ,
'i I'll llilil l ,,",,i, I,!:, I'- i F, -, I",, i l"', ,l 1, ',',I , 1, , -A- -1 ": I' r];,- ,.I I ).,,f, ,141r l, ,,," ,f_ ", F I, f I I I ,
J I I ,,I 'A I I I , 'r Flor'll,
ia- T (',r, rt '. ', Il IZI" "I 1 lr ,, gt 'I" ,- ... , ". ( I"'t"l ,"", I
,,,, 111--,, -%.,'[ I-,! '! rr'- I'll-Alk -!-- i __ i '! 3- I 11 11 t-,-A; 99
t" 1""rl ""l' -i""g" "'t' dtl .' I , 7,7 *, t, C- I" %, o ;I,, I, "'Irt",, ;- ,-,,, _-av
,I. ""'," , -, "I t e"i'l ", -, W111- _",,,, ,tr I SEPTIEM BRE m es del
I -, J H.-I- f-, n -, ""l,
pl,-It-, T., --,- 61 ""ll"'(_ ,!Il- """O"'Ll, ll;n--jl- -----,,
,,, ,, l,' ', ll, l ,r,," ,""-,,;".',",,",' ,, Ur. I l'1,t;,!'1 - r ,, I" ', I I I ,, I NI Jr1, ,,, l,,,)'-, ,,,,,,I,,,,-'
I I dt, M-11 I~- "'n", er. ",I I -1 C '-, "' qf PI11- : 1_1'1,
-1, -R- "'i ",, l-,--l"N' I ,-o "I Y- ,-11',llE ltj "-Ij',, t "
,w

,,, I ,I I h,,!, ,"'6,,, '), rt _?I,, ,, I fIt Il -- !,- , ' 11- 1 1-- Cr "', -N"--l-- if,_', P ll, e, 11 D J "I "I I : I ,J H o lga r en E l E n ca nto
Al ", [ ', j r ,- I i ', '"', 111, I'll Y M ,,I, I I I 1, J,- It S, d, I,
", 11; ,,,, ,,, !I l I I I I r, I 6, , ,- 1, i,4, I I I 1 "," I., nill
,,, ,r- ,, IF l;, -, i, 1 I': ,I""_ ,,,,,, ,,Ihl- ," I '- _: I t'' I.,m;, !I 71 I I 11 I I -IN
, I III;, I 1 111 I 1, I Ili, I 1-1, ,I"" , / T 51 V k Fi 51
Ili I I ,'I I 11 I s ,), "I 11 1; ",1,Ii l.- C, lW 1. ItI ; p ", l- - ; I f r. .: It It
"I I I I I ....... i I I , ,, i j l, flV;l, ,,l - t IF " ; 'I" -1 i ;;, i , ; , ; 1, ,,, I I 'T
I I, I I ri- ,11,- I :_, I I I I I I -;, I - I 1 I lk I I
,,, rI,,,, I I :,, ,, ,, ,,',,' , ,_ _ I ) ., I li, li!l", t, i
,- 1, ," !F ,! ,,, I I I 1- 1 '-, I I l, I I j
l I,_ I , '_t, !,, dl, t' "" ;, '' 11, I 11 - , ," r I I I I
11 i ,I 11 I I,!, "I", ,, I , , telds 11 , I I I il, ", 11111 I P .i 11 "_ I., ,l ,,,.I ., ,,,,,, I ,t i I
l ,l I 11 I A trav's de emas
I'I'ri,- ,, "I - ,, I ,. i-C- d"! r ,!,'"'- d" "''l, I I, I I I, -, I I I I I fl, I I I f
1- 11 1: I., ', l I I ': I "i" "IIII, : z '' r, I ',- 111- 11 I I r I I
jt ,, :, "I"', t t I i i "" ,, '! I ,:. ,, , r I 11 !11 t ", I I I
I ,, '' "" 'I ,::, ". 1 "; l, ";, ,%, Mt ede sonrp,''I "'I'l'i ,, ,I ,, '111 t ll ": ,,,, i, I I I ,; I III T ,,l pu ir su (asa. I
"I I I'll .11 11 I'll, I I ,, t4 I- ,:,r,.,lI: 1 1 7z, 1 "I If, I I I I, 1, "- I _, 1. I , .1 1, 1, 2- :1, d" , *1 I
:- - I ""i 11 .. ... .... , I I, ',i,'- ,' t- rl-ld ,,,, "', ""', ,l , I ," I "I I 1 1- 4- 1 , , ,,, M t, ,- I" I -,
11 It r I I" r I I I.," jt;', lj- ', t .1 I I a I 11 jl ,j I ,i ir .I &"
,,, .. ....... I , I I i .,I r ;- I
" , i, I, E '.-3!- , 11-1l; ,)"r 11, I -1 I I 11 1 Ile
-,.- &I I --,(;li I I 1, l'Ia-, I _', i li -- , I : I ll, I I _. ,_1 ,:,: .. I ,
pl in Pe, !,I 1, i:,,, '"'I , ,;' I",:" I 11 I M p
,I I ,- l"I"11 ,11 I 1: 1 '- r , I I., I I I ,I, I- ,
I I r
l I I I I :
, 'l, ,'- I I I t lr 111, C1 1
", M, I I" ') I 1 111 I liltl ,, I 111- I I _1
,, 'i r I ,,,,,,, ",,I ,, r , , I r , 11 '1 I I k
1 , "', ,, I ,- l:,d,, p, i, Nic -, 1: r, 1: "', ,- -1
I" I I oF 1, "., -- 't 1 ,. t 1 ,t o - 1, i 11 -, "I
,,: ; ''I I:lr' I ',:,, .1 E t ltl r,
'',, ,- , "' ''. I I ''., I I I I "I I : I i I'll I I I, t, I
--, I- ;, M -', I 11 I I
'j,''o- I , I ,, ; 11 "" , 'I I ,- I
t-, I I, 1, I 11 I" ''I .,I ll'-- ",!; ,, 1, :1 l". 11 I I : ", '- _11"'i ,,,. ,,,,r,., -j.;"";',"I' i ,- ,l 'Zr i I ;,-, ,, ; *"- I)" -, Ir --t I , 11 ,"-", , 'It'l" '' 1 '' I il-- r 4 1
,, I 1, I I ,,,, 3 tx- 1 ,,,, I ', _,
i ,-,, 1-I'', "I, -- ,,,- I,,, ,'t; ll "!-, Il ,, I I I 11 -', I I I _1 '1Z I 4,,,_, ,
'I" It, I 'il 11, I , I xll 1- 11 '. 'i .... lv "j c I I~ -, .
4" M., "I"', ,,, q- ," '11 '' i -It, -, : roll, I. '! , t,- 'I" f t!, ", 1
; t,-, , l" ,, ,t ,,, I I, I, -1 1 I I I It "I ,
,1;, 11 "j" I 1111-, I- l -- -- -'I ", , ", I ,I, ; I 11 I 11 '__', "", ,_ 11
!I I ,, -Illlr ", I "I - "I I -_r ,, I, I It" I I -1 '_ il I I'll I I I \ ,," "'I" 11 ,,, "I 1 I 11 g1j, I, "I I, 1 11 I 11 I I 11 I el- O- d- ,,, I ;, 11 t, I ,",
i_ t", "If ,,, ,", I ". -i ("."', P 7 11 I'll,, ,. " -,t : I I"
"" ,_ 1- ; I I 11 I I 'l, I
,i,,,,;;,l, 1. !, i, ,,I, l"I'Al". ,; f I .1 I ''I ,,, I I I I '.
,,!- ,,- I l,, ,- I" 1 "I, 1 I "I'' I 'N't X 11 't 1, f Y A 11 t I 1 d I I I t "t I I -,
'I e, I ... 1 !"t"t, ,,1,,:tt_'- '- :1 I r -11 I I I .1 I A ',t -,, 11 I 1. I ; --ir ,
I N l,,,,:,,"",,! ,, ,, ,,, , 'I'l ,, I '! lz ,, ", "", I P ,- I I I I ,, 1, I
., I -r ; -,"-, : I 11 I I I I I -k! ;l I I , d I, 1 e , I ,I --- ,,,,rl d' b.q- I "', ........ 1, I -1
i "I ,, -, "' , ': .... .. '! ', , , 1 'l [ ,, -- n ,- I c Cltell i -, I I 11 .. -, 'I', ." I I to - j" %
'i I J I -, I I I I I -- )--! I I '- I -1- l 'I
'Cd, I 1, I Tit , %. "I ,,,, I ,- IIl ", I I ,, I k I I It I N - I I 1- 1 11 I, I 1 I I II 1 ,, 'I lt.- ,- t
I I ., ,-r
I 1. 1 , 1, I I I I , I 1, lo- ,,, If4 1- I I - It, p r, d, ;'- I I I~ 11 I I I I 1 4 I V
!,-, zi tl Cl , "I 11 ', I I i "p, I i
,,, I;"I"'C ,, ,- ', M,
,, t"-', It'll"", I It f I 414 , j, "' i, r
.1 r I t I I , ". l, ,I ,- ,I "" ,
,,I In ,,,,,, "l ,,,, -- ,, , I I , T; t ': .... r I I ,
:,t 1 j k I -,tll -l- I 'k I, k ,
"I I I i ','1 ,'_ ",; : 1, ", I I -, -1 I 11 I 1 4 l I ,
z I I I I I I I I I I 1 ', : : "lt
tq, , H, I It, ., , i, I i- jljitel ft H- 1. I'll 11 I I I ,, 'it I -i ', ,"'. r,", , j I , - , %, I , 1 571 ,
I 1 I I , : I 11 ,, I I I 14, li 11 %
,,, I, I 1 d i ,, :: I pl,,it- I I I I I - 1) I 11 11 I ,,i I ] I
,It t_ la -w t ,, I ,_ "I 1 11 ,,I , I 1, ,, I
j t' % , ,r I ', ; ,, I , -, M" , , I I 'd , -, , I -li", i "I 7 "? ," t
I I ,,,, l % _F, , , 7 ,
_Q '1 , i '. _, - ,-:,,, I , 11 I I 1: -_t,; K i, i 11 I 11* w
,,,.,, I ,- ,, ,l ,"', I T
"" : '-i' F ,I' -.: l T'-, , ^ , I I I 1 tt, ll 1. 1, , N 1 t _V r. I (7 / I
Rl Alr,,,sl,,,,. , : ; 1, , 11
i'l I I - ,,, I I I I I I I I -11 4 I ."
111, 1 ;, 71 il"t'r, "I I I'll I I -1 1 -, _I IIt'
oj d'! - i ,n r I ") I '. I I I 1 I -, 7 I I z , I 111 ,,, : ,1 1.1 ;, I
-1- ,., "I -'- -,,l-, I ,, K ,,, ;- I 6r, J, 42" de ,9ncko,
r t. 1 '7, n I 11 11 I I 'I- l; , ;, -:, ,, n - I I .1 ... 11 1 Satin d e ray z "I ,I ,:,,, I, ,_",,,-,-, 'r _!-, 11 I I I
Mini. ,to V! _, g, -- "I ,,,, ,- -1 I _, ,_77 I -, ,,, n- I : -- I I I -?, -;
mtari. aoej e. I rl I 1. -, I -,I I :1 : I I I erl hndas tOnalid'Idel: Verde, nul,
P.,ib Ic ,Ill 'll ,6., ,, 1 'I, 4 , .ot ,It v -'- -1
:, It- BIT'. -,iJ- 1,,, I r
,on et de ,I, Ills -,I, ,,, t ,, ,, I '. , : D , 5, i 1,
i ,. ,- VP 7 1 I-, I I .i ,I,,
'934, 1 1 1 I : "I kN 61 l, ,' 1, 11 I I -1 I :, , 7 I .0 0 V
"I "'! ,,, 1, -I , i" I , r, a tu r a!, acqua,
q- JJl 1- f I . -_ x ,, salm6n!
I -, I 17 I 11 % ,- , I I I z:1 ,'p #,
Kinlete., do ,' 1 ' .,,:,,,,, I - 1 7 ', I ,_ z : , tt., t : ; -, 1j , I I': --,- I I I ,
'c', 5,4 del - f '! r- il .- :1Z I I 11 I A 1, .1 "I ,- '. I I 1 41
q- d, :, 11 1, 1, .1 ,, Iz'- '_ n, , '. z t I P ,, ,,, , 1 I'll 10 l': 'j : I I I ,; : _, -, ", ,- 1, I I I -, r ,* r4
f ' :, -1 '--11.1 I 11 "I -, 1,-,'; % t)""', 'I
...... de, deV: ,, .- ,,, ,". ., ,- 11 I,! F U - i. ,I, .', r Satin Je Jqod6n y ray6n, de exqu .
-,,l-,, ,,, I rl : I I 1 1,1t l I "I 'I_Qn ,, ,f, I i"' ,l a, t- 't" i, ,,t r
I l -1 att- -11 11 -, I -,I, __ I I I~~ : 7; 1, -,
'tl- -,, ,e 11 "I 1 --,,1--1-- I I- I I 1_, I ,I ,, ,, "'' r- -, l ho, 50", en
'11, I ,I, l ,, g 3"; 1 l', ," r t c -, ,-,,,- ,,; : 11 7
." t"'- 1 1 - I 11 I -- MAI TRNA i I 1-1 1, I I ,- ,,, I ;, I It, : !, "'!' __ ] d, ,,,-: I ,, 1-1 I I It-. t l ." !-" t I ., ,,, "', ", I~ !, ',I, __, ', TeLi'n't, I I. li 1, lt.' A sito brillo Y doble anc ,
t _- I ,,
-, 1. 1 F r" -- I ,
,,,,- , !,IgI,,,-, 1'11II t 111 :, -1t;' NlVrFR%'k ,-, 4 IF2 "I -'L Ural 'azuf
I ,, 4"', I : 1 .", I )"> jos sigijentes colors: rat
d" Y'-!- I , 7, :' :, -, ,---, i it, ", -,
l" 11 , _, 11 1, "", 1, I , I 11-1 I I I'll t, V, f
),,, !,,, , ltl 11 11, I I I I I I 11"I -It I i, t, Z, 1
-. ,,,, ,l', I 1 11- 11 I -I, I I ., 6, I ,,,,
,,I,, y M M I-iizi 'I ,;_ I -1 11-1 11 I 1. " 11. "'', ': I I i arCIU6, salrn6n, verdet5.23 V,
k'__ il, 11 It,,, 1, ,., _____ I- ;i? I
I I f , t -,
I;:, 1 , , I ,,,, : -, -, ---- - --- -- -_ -_ I V- I'll ,:, I
:_ I I Z I 1- 1- : I ,I ,I' , I "Ill ",
,,, ,If, I P- l" i, 11 -1, I I '' :, ,: , 1 I 11
__ I r 4 f 1 q i i i r i d i ) im I ol t, i 1 i I r r 4 i i ) f,72 -,,,I,, I ,, v ,1 -ad 12gskZ11"',
I i ,I ti "I ,, i ... ... ll , I I Voh en deli, o color
:, ',',, I, ,, W !" , j ,, l .
I
,::',, '_"., l I 1- 11. r , I ; I I", 4 1 11 I'll 11 1, !: l I ,,, I --,, t , 1, t I i I 1 1' par3 I l cer linas combinaciones,
,, -ext(m in '! do"f? -'-',q ): : ; t",f,1n)1_,,_ ,- "" , ''
i I t:1111,lt li, 1- 1- 1 I
I- t" 1-1 I t-'I 11 t N I E, ,, , .r ? ,
,, I 11 a i, .
I ,l', I I ,'-- ", I "t: ", / 1;
,, t ', , ,,, ,,, 11 I I 11 r , 1 lr_ 11 Varas Cle drlcho, 1,25 V,
I I _m
,,, t: ,,,,, I I 1. ''." ii ,:,,,
l,- I ,""I"', --,"i- 11 I , rl SO : ,',, C ., -t '-. : 1.
,,
I'll I t1i't Tragjxl;un l. lar dr 40 I nit'!rot rioulnul, -1 I I 1! 1 _, 7-,
n -r d, W.,d'. V, , 2, _' ' N', f f,
ll ,:, ", , 1 , I, ,
'i "i I r I e;; ,,,
", ll, i I I ,, , I i -I rjtptjnl'j6rZ flel F pJ 1,1(,, pfr ,',I jtjjfjj(j el S I," I 5 "l, : F-, It, 1, i11 ,11 11 11 ill ;1 l. l' I 3 i 1 12 ,- ", ,l"w-, I Cretomas de excelente crask, con
l., 11 I I I ,
I I
,,,, ") p V , E t I 11 L -, d" ,! I 11, ,
", I I , I I c -1, $1
,"! , , ': os en varicclad cle Colo
'! "- I % I t, , 11 I c I I 11 __ -1 - r se o modern i
: ", 1 I'~ q- -__-- I _11
ti-t ,,' -1 11 ,IF it .,
J : t ,, t ,ti 1 ': I I I 11 I , %
I'll 1 3 1 ,:7 ,7,_ I .11 - I Ql I ; -rlenc, III , to- ,
ll A: Q'Il l,,Ill '', ', l:, 1 I I 1,, __ "I I ,
r, , "t '- I ll, I _- i
,, I 1-1 -, -1 I I I I 11 11 11 1 I 1. PlDt_ rc5. 1/2 ,,aras cle orc o, Desde 1,05 v.
""'T, t ,,It,, ", ,I f,- --- 1--tet, .,__ I I "I t I-: I __1
I ,- -- c, -- I c"g-ept-, a. ri6l'.
-- 1-11d Ii, 1, ,,,,, ,tr, ,- t-- -, t 7
F" It, -_ - p 11 ('-- j T -, t! I r, de lo, 101-l'o' .
""Il, rI 'j, ," l' .11 ,,, t,_, f- ', "
1,_ 1 """,- l, i" i, I I , "I In 11 I I, ", -.1 1 '. _. 1. I I ", Va ,,Vlqu, F .n7r, 0 Ga6ardinaa en colors l rtteros Y
I '' , I : I __ I 1 '-_ i, _- "", "n1a.1 .- -1IiC,,tm,1I- I c- -,, -11 ,In V ep I
,11 3, ,,, _'I ,,, "I -r ll ;_ t, , d CS, propios card furld,)s de rrueb! S,
6, I , -z , I I t I 11 I 11 xt:%! -:,a ,:tiddtsfi- o I I IlrTr
,,,, I'll''11--- I I F, ) ?-l'. R--i- -, I I , , I I : I ; c ll I II
,I '. fIl % ,--F 1- I ,%l , lt : I I ''I
I I It 1, I I -, ,- r, -1 t.Mb i
," _Ii '11 ,'I I I ..... 1W,", 1, ,- 11 'I - 7 , , 7, ,, I I ? -111, I I I -- I ,c, -4 ,cl, Natural, Verde, cc,, ,i7 I I I I I I I I :, -, I 1 i i 11 , d-re, Vl I ,) ?6" ce a,
I- 11 1111-1-- : !,, ,,I ", -, 'T, _- I 1 : t i I I
"" , l t', "" , 1 I -1" I 'I, 11 It r - , ,, _', t, I 11-11 I I ,- n I ilert. Cie .'I,.-,
I ,,,, ,t'.1 tl 1- I I I I I I -, ",
"it, !" Con, I ";- I , ,, i.11t I t ptc I ", I ,
-,!, 'I : -- '- '. :""A" % -- : I I ra 1, Ck -,,eusse, arn3rillc), alzqu 1.25 V
11 I 11 I I .1 I I I I
-, mf -,- I, -.-,,: ',!-! 1, ,_ ,, t .1 , "I I ,' -1 , I 11 I I I 1* 11
'l, I I ': \ I -- , 1 I -, 1 _- - , , lltb ,I
, ,,,,,'_ , r III'r. j1 11 11 I I I I I , ,4
,,ill , I'C L _IT I", I I ? I, I 'Ili, (Im" I f 1 I Ilacene. 4V .cn M2 va-as
I It"i C, "I il l I PnI, ,, '- I ,, 2 I : .;
.1 ", c , , : ,, . "21 I m r I, 2 I I 1 I a V Crash pard tapi-cir,
A"11"111 '- '%l', '), I 11 ; 11 111- I ." ,,, t , ,, : I I I 11, 11 F I I I inform ll q I I ",
1 I I 1[ P :, c 11, t 11 _, .- I I I I i_ 1 ; 7 ,, I a I I 1 .- I
,111 I 1,111.), l, ; I - n c.. iV.c
I I , I I illt, .1-c- de
II1,11- r'; I :'! 11't I, ,, ( '! C-, I , I,- ,-, ,,,,, -,, 11 mll df cc ancl-,o. C cral, c(Ilartreusse, acqua,
I! T , ,t, , , I , C! , r1l IV 11 I I 11 I "I I I 1 11 I'll .1 yr s .tla C I- I I
,, , Q rS 6mardlo, r atu, --! '. , ", , : -, , 1, I- I I I I I I I 11 ,, I I I I I , 1 I I.-r-, o., I I '. I I I J Desie 2.40 v.
hl r 11 ,!, l, J 4 ,,,,tllhtl l "I i-, I I I I o-,, a, hompo por 3.* 1A,
t 2 ""! S t, I I , I i- l l I _t"J"r" ,
I I ,I, : 1, 1 I I 11 I ,ot I ,, r7l 1, i _, I I _111 11 I t_ Ir" 11
11 I : 1, I 1 ,, "t ,,, 1, : ,:a I ,
', ,I,,! i I 1 I I , I I I I I I I d
.."ll. 11, I ......... , 4' t, I; I I I "" -'_ r 4 I -1, I Segundo piso,
,,, 1 -, l t Z t- A I
I A lut Ill,,-" ,' !' "" :, I I : -,-t ,_ -t -- I I 11- l- P-,I ", I e L mt, r,- -,, "'t r, C on decorarm l I,
OW-1 l, ', ,- .', t ,, -, " ", :, -- -, ,,- , - : "
.1 ,- :,t"'"l'k"l, 11, ,7 -_'- I I 1, -, 11 11
I 11 r 1 11 I i I 1 11 11 I -11 1.1, I C O 11 I ; I I- _*
llZ" _- i 1, ,%_': C, :,. It'a -,e -- 11 ", 11. I _1 I I I i-, 40 ,
'l: I", "I I I I : I I , I ,- I t' I o si [or
1- lll-' ": ""I I n MI, ,,, I ,-, I, I 11 al com p I
I I ,I,, '' ,, ,- I I-- I ,' ,,, "- '-e-:I -- I -, I t A 014 g 1flu l
-, -I I ,11 r "I ,, "' ' _,'!;':' 'r ,.V j lt;. 11, 1, i il '- ,!, llili;i-, _' _ -, 11, 1. 1:1, I I 1 7 x I I 1, mm
,I ''I C' I, 1 \ "I 'l .- I I
,', A 'c"I ,,, "I ''I B ryon I
f ill ,I, "I'll 1.1111, l 21111'1 --Iltll d, tt- I I'- ,,,, I I E nrique '' t I I "I I Iz i
, ''', 1, 's I-- - .- M fi .1 11, "Ill I 11 _1, -- I .
I 'i , ,,, I ,ft .11 I 1, F 1 At-- N-, ,- '%'
1 'I'l ', I" , I I 1, I I ,, E 11 I 10 O
I: I : 11 ,, t I I 1 1 1
1 ,I,, ,, i , ,,!, I I I .1 I 1, I I! ,t ,, 1, V I., il 11 1 I '11 -_ I 4 it I I k I 1_4, .
'- ',- I '_ ,' r, -, L',, , , I- 'el Ide le imptiso la
"', I t ,,r -, Ef Alea t I I
,,,, ., I, I i I, ,I I, pt ,O L t i ,, -l, I I 11
-;t 1 I I I 1, 11, 1, I -. t, W alla de U Habana
,,, ,t- ,, 1 I .. 't I f I
; , , I 1, " , l) tic! , a - : , , , 11 .
v: pr ": ', :, I 11 I 1, i "I .1 t ; - t 1; I ,t:1 '- I I F I'll I I -1 11 l. I I I I .
, I
I 11 I ( "I, , _IL I r I, ,,, l' ,, ",-, --' _-' - "' ,_ I I ,- : I I 11 I PV, tl .1-1de R.plcipaj sehor ,It '' "I C I o
.'- d% f I ,,,, , I I o it I .. I I I r%'1'd1,;I-'-d V-ZP VVn" ,,,, I I I ." 1 ^ .,-1 C -Itt,' 1't- I -1 I 11 it t-1 I 11 I -a,, C. t V I .,i I I I 1
Ignt. 'l I : 1 ,' I , ,,,,, t, ,V , ,ia, et tt- ""' t.r I r I
il 1- i'll -- '! 1- I , 1, 'l, -or F ry.n. ten
,t: on del I I i' ,,ln. silei, ,nri BI ien
u.1 f li""... t I I ", , I "' L ' -, In, -,Ij F -- --l", '- I It i'l I de M61c. I ,,,_ -4mm um" I ;
te-nl dol L I 'I , -, I, 11 , I torn, V let I Cle Viento 11 It --- 5 r. 1. 1.11e S.Ml T- a i, "O", "' 'i A 1, H, I r ",
1 -i ' I ,z de "_ cl.e. f. U. tenell I, !I-', ., _Ie _- I 1'. -. d- -mn., 'ed I I I I '\
dt que yor. I I ',, IVI 11 I-' I ,I t 1w, 1* 1 :,l I
Von .bj,,. d I-1 ," %' r , r l C , I t ,,, 4 J, 1, I 11 1, 11 I I ,"I, T Ii,, .VtO Q elect ell, t3 dl I. 11 ,
V, e, I I~ _,int-II P.-I-16a B4tb;L, I!. V.E do .nt. T- 11- d4e I Uc n" I Ir",
turn , 11 I 'Ili, I; 1 rl- I I ; --,,. -1 , tlll Fremp It 1,i clille 15, to .1 Rep-10 "' 2, ; I 1, -,V ,g i,,iettciiul personal I I I I I \
,I , 'I, I 1 ,, I LI , 1 !, Nt., "I a C b',,"i6 ItC..-- "' I 'Il, 1 , 'lli, I : , ,,, 1. I .11 I ; 'L f 1: ,,;il .
to ''t, I ", '4 et., Via 1. P-- to, Itt,11_1;, -1 11 I , 144 ,e
,- I,', t Li I ,!"', I',,, ", "I''
no 4 1. .9-do -pli.- I coan linj del r 111,1%t'. 1, I lilieulil ", Il- IVit -d'. ,;C little, e r In I, V .,. C...Vh I I I
-L i ", 1, I I li-.- -, tl.- tindic. ,V. I Vaep, "ll X -1
PUl'l,,", ,", ,r l --' tI,, ,, lp,, '_Un, ,I_ V- ,- I at nta se, ; ,to V- win I t dilho I- V,; r I
ll I "I I I 1 t- V.- P.- V I t ,,rlc 1. cicip de ,Jltel rttpam I d ... i-t- V ,. 1 , del Z- -, ,efior Ercb.jitdor Vie I \ 1$ 41 '. I 'I-
'l, t, "t 13l'i I 7- 1 1, 0, C-dlad '4lix1r., a ri-JI" ,.P-V.t6 .1 VaccI
M Il, ,,. I 11 ti It. ftide., I.r 1. -,nd d Z qlinie mos ,cs I I I 0 -O,,'T
t-4. 11, 1 i, l"', ,", \1-.T)" """ _, I- ,,,per Iv, I ;' 1- 7' t 1, ,, JAliL; rc D ,fixr, t r # 11 -, , 1 Z
,.,c ,>,ed '-' V-, ,,r inot !, 11 1%"-I I M Cit lclla_ __ 4 1
,,,,,, Vie , ,J, i;,,, ,_J I ." 1. I
Lit -In l,, -w , Rep.,t,, S.. L- M.. jbees paliebm, in-JW Von I I ,:1 P
1 iojrriew -111 "' .4 2 -11
dirb. .1-O!, I ,", 1" tlt- ,y c, ,,-- -d,.c,.,3 'jjl - -* I
.1a JUMI., 11ll l 'd. Re'l.- .. V... Mp l,1 btlrtw dil Cc,, Il ,,- ,,, gat, V,,.pli.l itln. otrd. ri, le I I
.r. llI t .Rml ". -0 13t "' 'Um' "I t 4b%.iec,., Poe Ile otorp I ,_'il;on. rc Po condo Y , "'
;,o sopor, 1. I, _': For ,.bt, pic-, lel IVVI- tnilr 1 p. S- Le.-rd., IIII Mao ,,,, 'I---- I
,- It. fit, d fn 1 callers C 1- n de t'rt- fomed,, D"t, I I r, U qallit de, L. Milbarllt 4-1.1 corno indkab. 1. prel. ,n : I en, ertch, It I- ct, d 4 *
1, Vr. to 'e-ra a dec"'Z" 1. C.nin".. )- 9 Y 9 61 1 Vo-1.1o ',; _r- Bry.n. h. icalim 0 el ex- T '
V Vr. p I I
-"- -r-ic. C I lr= ; I, dg F: _,Vej iln ll rV7lI-- :" j.,,i, ,gjt.p.!.j-i'1,,,.,l b It de di
,. kil6.eL,. __ , d 11 -.6 __ ,,
6, .pt.b d. P-t I- w d, 11 no 11 r 0 ,
ice I J11 l ]bli drid ''I 'A H ,
't r. dt ga I de c ,P,,9,0_,io,.c pr 60 A _', I 6n iIn - - #t 43' ,
bnilim &.. aponadt I e d I -.c-- q- '-"I--' etnill-d.. el ; u,,,', ad P_ d 11, -i ,,.A y U ... rdo a orbo, a lernhall, I
Asir del -, "r F V&4. a At .d de d- I I I It. V cIi.- Y ,. -Itb
de -to, Fil-51. J.,iw N"ll. -1-Ilid to. digridIld
ta, Arlo ,V, i;iV.d.' .'I "'thott d I pl p.g-do., V..b ,,,, tal"'t"' (' -,."
el V-1 p.,,, h.b-- E.- FW.,-, F VdIM, D Inil, ,. P1. "r '. ,! '.F, ".
Alell .0 'I"n" nc ',! I, -' W, e T :!,cn
d, Dc ,_ ig ,,.d 1. _m. Vie Virt.dcl ... 313 -1 El ,er- Bryon retp.VditS Pllas I I I
i. J- Dar, C .dv. ll d k-th6c d
mmmelo d ,it- -V-er o Y.r., g wadrad. 6 cot I_ p.labr. Von -_ -,g;de----,
t. ,,n, eto PeVt 11'enzo
jijl,. It I-,t- 14-1m AncV1. MI NllniVt7 t li
... 11 dp VOL 1.11nlab -1 ,'it' P-r I' labor "" i 71
Z Cr4tira Grandales, Mario de ros re2linn c= rando t7ne cb't Amplizeik de Yj ... o. q- III- e.t.-Was -1 ntp.t.ril
'j,1, it. .". Von ran il I .1 %at*
llan ; 1. .
"B d, '! der -1 E, ok C."U"WI,
"opit, J-6 pe-, Diirnaro H-4- de V- en tI,. O-Ct i,:IlT In, I- Itritidtlil d, ball '.1wl"'q A plirtI, d. I., "I Waries, VIMMi I" I I
'It t tlactj&I del .g.. d,,l ,I. At- J, do 1. _, de 11
1111 41_cr d- y Re.6 Brih- de acutr con noventa Y seis 'or, a, acto ,,ftr j I_ _nctj Its se
1-i. y el Negcj.do de .--mfecti6b. d-, ,-io ... t,,l-AbI,;t-i-do con .g.. -od. el rid .. .... e16A El ut'll., el dep-larnent. lel-W .$. d;.' ,I P- I PIVVII;r f,.,. jc ,)tl Diaz, &,,t C-14. del n I .
A t1tt- del pagild- del Min,,le d .]a' de no. Avelino Liu, .Ai)gel PetAtz. An
", Ot-ll Nlblk.r. 1. C-paiii; 't dcltt, jej,-d,, An,- d, MOD~ YT! 114c,; I.. je P1 I I I
lgn" "-itri. '. ,.,,,.,e. ,an Oto 'i, dr Von llr.h jo Ic. 1'.' rc. TeT. 1'.tun ',U.66' 1- I, d 3. VI.d.d -1 91- Pe, 'i T "' " I "' "n""" "' u 4 'I W I t !Vpart Itil t, e a Adromitt 1. It I
,.,. ') W de alb.A.. .,i.V.*.dn,. bVidid ,,. l %,Ve,,i ', biid.4 -&-a. hiecl-d. abra ctmi Ti e tIol- ties tl I ,w 1,14i I I
trell"'--do Vic, on d. Antonio T-jido, J.,
nt" 'I
.-$,,,, 'e" 'a"" ,obVI,_-cd.l del iti. 04'
- '!rl"dIclV'-'-'1o Per. el F.adi, d, N to I' -'er"inac'o' de i,- t i A ,*
li J 'I a, I 'In. 2 ,,, 1. .1. a M-V, A-Y ,
I 'fIr.-O" ell, Y-Illl- 'a". lle- I Ilion I- ledur, i6c, dt III mz4 p,!,,"1drl dd'3d deVir,"t, V ,
l_ ,,.rn, _ndentoc. -Il.do, en Ill, ,utrlm a j brar a.% ,' P- be-JIV. de todVl,, 5org- -tiin = d. A' 3 I ")
,,, a, II V..d.1 -rnj de W on 30: Y CIba, Vn dF 4 .a to 0 1, I lift IN
__ I-t hncl"Vc,, "d, I- S"' o" l" Vie 4 '7, I LA REI i.AMAVIO,,; lima._- ellr ..t ... m i.Ve lRe Y 000 M Elta, I i -Q. de olortrom .wtlimt, i' e '6"""' a j I , I I 1W I /
Q- 1 proxiota S- dr n, I .11., ,, I- W. r= it. 1. Re- :1 capitin \1_11 , .t-d,, ., ) -petefilr. de elplp. de 1. -rap.d. 4-Il'! I I -S irin bimimdo le.tm con reinilo I.., VeV-d-i-, gob tre, C. I- iIruri Y -1 W
I p gdiTte 11, I R.driv tt A.- I
Tlld --- Vortm- .l, 'e, publi- m6n linumt .1 A u... de L. 1 nre mes ll I ,. ,
TIi ... V- de! ,,, ""'i, T '011 ... P"die"t" I1b,,rn V,,,I6 ,,,, g
t,.,,. ,- , ,- q.c s6l- -r en ep. lirilltbn!11, .. Fin,- ,,,,S,. ,ridad doctor clirl.s M. "' ,,
,, I 'l ,it, l ntinisir. cl.ita ez Coma, hastA all dia 6 h.bi. recaud.do 1. ,Vc TI 'in lw "Acres Elmo Grenet. .
;A -.Vi6r, deb, V "' "" 11 direct., ,It ,let 6dil de $970,40.48 y .. di._tl,_ -d.nt. d-i- 1.6 _.. ,Vr,-,V -V'E-, Filib-to, P.m'lrez miaretid" Pat "re. 9,-di-tc dc V.bo 1. de jjt lj. Iti Cano cbnG Stafan', dbc I
,11 1 IIVL c I. dd in d rbIlreE doct'd 'L 30 A11V1c1Sa3.1!.V1, L77
'I.,c ,-, c It, V cgl.b.i. P.bl. Sm 99.72. Tambill se consilgra que Frpi-sett Dula dl itle it. 1. Section de
,;; -- .f"lada I.. P-1 .,i, e al, I- O-rta.Votol, de Vittig hlbi- 1 A,,f ;,tlo L *,1:&,.w*taVl. del
"I 119, I "Irl", c ell Ilia antel, ch.
V. Al,..t I O.O r Miclolicelllll R-A .let,"d.1"Riell, Allm -14 dridl,
el P'o'- pe'i.d. ,it d I,_ pI aforado, C G= 7 Im peTiodiabas I I
"'t "' m dc M-1 6 arrf t die Ma- declaration" Von"". J";'ndo s.fll,,, Angel Can '.1
St! iibl I
,; ',- Iexidar .1 ,OnIr Mmwr, .,',I, Z e l; AM."; X d a
,.:. E., I-,U.l 1-fididnia ft
to- 11 n 'd 1--, C- & 34 g, I I., I I I
V ,
thida la gVievedad que oltlaiia. I- ri- Par. l7loch6. Vwn. 'Y' Q".,P. ..._, JQ
han ,d. .dq.,Vd., T.Vre, de, Cann'tiley; Mi7f Arcw' J;1 Viii. ... ,I. de Inij 1, I I
heiahol; meortonadm -- hirl, ele rat Ot'l Vt
tV,. rillo, d. rl-l ,11 -Vlr ,j R I;tM dc dia W Im importildores 10 tilte i,
F ,,d ; F IV nualtro c-pilf.ero lItt Rtdami&4 If efe
Les Arficulos del Hoger cuestan en
-Que --tituye-do 1Iolg.rVb1c Vii.ldd ela amento y I ut .Va. m rl -,Ijo, ?.J- ,-,I .. lot.) de 3134P.J- "'
Ma ltam ""' ,p 1. P t, .n. Q'e "I 11 -- ,,, P-d!-t-, tr r Trr-l- P_ 71-4. Riv-,
lar" "'_"' It Ve- d .. Cr., :.i,, ,;ct ,I, mndirt --I- de aforo par. a lqui rVion y Ill- Fmi-dAd IM4ricipli an In Itcom'
I Vio AinIt.d., ,l, ri-Ill. bid. li, p,,p-M '. ." Y V -' M R d$'. oe* cobro do derechmro W,
le I ,2g, .1 tra VV I A t-lerte coroner V
fO,-,,rZ iVl _oew mlnnn 'I'lle J";_nt t t1711111, t!jtI-t n1C. corl"". tntll L. r-tid,, ... o p-- 1-- .. ,or Lui. MI El Encanto m enos de to que usted plensa
be, Vol~ por su Va.". I n, p1te .1 .VV l direr-, del 1- p I 1- ,id, I-didtls Per Pelros dis de a r a df6 P.. nlal 61 itl oft mli"tliir Omp"I .-Y I
it M i'l.11n let _ZUlUV VI %,ol-en i'mo F'.liy rgrlifVo 1. li-nt.d del ,.,P-h,,,- Vie p.d-,, e rtbm T259t()W.DOt in I ,, 'Pre- do el P.kocdobb.,


Pers

'J AA

DIAR10 DE LA M1',,.",.1

Por Arturo Alfonso Rosellii i

El hontenair a ittan de ANO CXVII e4cA.. as rest t 11l 1ANA, JH 1.', 8 Pf ill ',lliPf N' T) PAGINIA PIF"IFIM
82 tVAA
.........

HAY
7

J, ClIp jAN0 1,; 0,13TA
latrines y".1U, I" GALIANO Y NE No
'"'AT[i ',,111CA M ARK" llmias elt -A I c I pin
or-i6in, di h-pitil tor. en
.an ties, a us tai
it '... Clueg ty-cl't -e
wtuo triel dV arixr, Va.. ci6n hispai
d* 14 nablert, criolla-lo intimate i p iqrsoior, lobl Ciudad W j.',
SERVICIO RAPIDO MMSUAL 170 .1111 or Y 7,, ?wo 1122
en an si Y dead. .111, Came oifwdw Plo
ii reaches oriurido del salar DE PASAIM OS Y CARGA
hu no, mead. as d-Cl-s 1,t (]as cti cilenca dro 1. 1. -,,, colidad
on nalD, -IJ-, an
1.1= d..dV -66 Va. el Voluc, FM E t .... nerosas pohlaclones
esta otrai tie". Claude ha tie, oaljll(' ',It fh i,
ialid.do vid.. us hitere.1s y
stis relaclones.
ITALIA FRANCIA FSPAIiA CANARIES
VTerigo iris noio- -,Citin, "LA CASA
true f.t.. Vrimulip"Icnit 1. 1,
a., L. priottr., f.rb.d. a 21 de LA HABANA VERACRUZ -Y LA GUAIR, i "ETTUND, 154
oil., an. incluir, at itirticuln-tin -W.
bVIIo Y generate torti-1--irsda
1. lima de Lint Ma 6inez Y
got i6 1. 1.. VI 1 1. FIESTAS PATRIAS BE MEXICO
P. E. Catt & Pedro caff, k
d. eny est. hDCi. I lVirenti.
8* ; LA M010NAVE
1. rt. qua Yo PubIqe6 en esta ; GRAN EXCURSION DE 7 91.4-S
snCi6. y go, h.b. dV -WmI. I
de'de d.., For A,16. Cla 1,i C-.pC,;, '.,vlaci6la ... ...
Bilbao se., :1.,Vnno, 1 -- ;,
"A ndrea Gritti" -1 1 SAI DE LA HAVA 4A, SEPT, IJ
Britto astili..'Illbl.rid de la,,
progre
w1a., V4,gue. NerD rad&i filormantt do LA HABANA Von dtafino 11 dix "Yl Palo T111'r 'M F-10 uT, -20
iadi u. V, Sfn -,,4- ninquric ili,
os. 61 t, rVaor te de psri6dico may Arri ... ch,' Y ra.y ilo
last LA GUAIRA, SANTA CRI 7 DE TF NTWIFf
Iti W.; Y. Do 1. t."-a, Me~
en'.. inibl,, ran o., 'li- PRECIO: S230.60
I- ids- I., iui6atwsx,,I,.d,
.I xidVo utornuirit, ta'' 1. BARCELONA. MARSELLA 1.
"l- de Ir.il ",a I
.11.x Tfluina" ,an in
--,ibe Migue'l cxt : el dia 10 de Septiembre (S&bcido)
rs obvio go,, an,, tr, d,
Oft..d., D-ill. dl"o, a las 11 de la mariana.
or' paiture. Diem, 0 1r;i,. dl t 'A
Po'glie a
son ,, 1. trattidiul tirus ...... Los seftorea Cialwiat dober,&n arrilactrVar, pot lot Casilla de
V"i9enriat unpostergable, Y
at,.. 1. .9resion d. .1g.Irs enn- P-alaras C141 Munflo do "SAN FRANC19CO" ds OCI rit.. C.ereiles q.V I. trttunden at,. Iberia .-Ieva
actitud que s-rarit-da -I I. DIEZ do ]it MARANA do dicho diaI11j.d.1 di"
14 Vrnparten, me, uupidi ie z
pelinaro, comentar dexpliev. In in w xn a Duo,
Vli- cl expint-I let i
arojes d, sit V.P.h.1
do que se ii-gIj. .and. so
AGE= GEN AtLES
go. pued. Ca.log,- 6 -,ID.
da ban,#, pamlell.mertte, Co. G F, A Y T, I N 1E G F C U B A
11spitfia y de Cuba, es e.,-, 3 I Isitan.; A p "221
q_'Icis hernbes- de Isuo-ra CUBA 0 1:
.1 di, all., das pstirl"': 'a
onfert Y la de adopcu5n Astadada can MARINA & Co,, Lida, a
En 1. Prime.r. de V ,7 E2 1" !4
N -.A.-D 1. q.e me i-hba C
art Cuba. 52 (escruina a Pqfia P&-i) 'CENES
IV de Luts Mirtin i"
ts= ,,. ..as q., sit h-,, a, c. corrui;jailcts pert. onarens.
Tolifori A,2921 M 3-3 M4-11 Madwader pite, ioo an tosico, y alaborada. vi 1N
de Ver ..bi,.tI .1 ..Is- d. I~ ;:-ado-M cx fi -an 1 11
sen..- bl.t6rie. q.V in. pro- Tuboric do todai closes. IncluslVa parc calderas. Ti u-eautlli
A!-mb:e do pi Motto y Anuiricarsto. I Ii, e. ae
due to Sonless, Epn., d,,- iI It
rutugulariI., sen.l.d. ji djd, -ts r s, i a'
-den eviL. "'
.1 dut 3 de iunn., dVl rrouo, :I, Telid- do aIrs1i pCors COChinor Y qtillinVM a..
to 'Vie'lli le 1.6 sliguie Dan il Ziocios SwWarlos y Azulslos. tnpiell. camblarlal Intluir
Juss d R=. Joan p q q
-aide, let CAr ,I,, Pi'm -Ii'adQ Vtari. _14. 3. de Sal, Trinidad (op.
ce .. as,
Y- -1 b no, htibi. it 7 1-1 7 i1ir a la oucrrd Malarloflosdo Coostrucci6rr on General, L nl- !"isp, I'i, "Pwshu5 oi-lsl, 1. Habana (00do.
d Sa tender, uDq ADA ue t,Z =-e ad q.e las 3555 Is taof-.ci. meii- Ds31. M. I Chubut Tru.
uslust f3f;RVIC10 DIRECTO DE CkjGi, Ave. de Mexico No. 106 Telt M-1785 M I imusdor, de 1. J- p1lo lrpmnali, Bermuda toprionaD
6on it. irruin a le, h-h -miman en W..hington 11I,-,sen Y .1 -,,.r y A. rdx qu, e -3 -rri Rcick Gnindroon, V. f.nelonain de 1. Junta dttla"an It~ .1g,". lC 1.'- qjj De no P x e peligrill exsajl,
I ;,I t Clio que 1. "liti que- M q- no esp-lroiri Pa. 6. .1 Fg: Cie. -.,a el u-so, Per. I! a-,,- 1 1,vzil, ;u Pi viiiiiin.l it que xV
WAIH- pt ii SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL aDIARIO DE LA MARINA) -do 1. ne-sid.0 dt 1-5., -41...
pr.si. Cl.r. Y de bsll. eli_, a.- if 4.1,i be. t --- rceidrIt"I en Sa, CCx Y cpCoent-ticinex legal.,
de Vista gWxa: 'Cubek pa Y41 al-, es ic,% d,
dra V-r in.dirfidiuruate 1. f.: out int- ll-- is propaganda
Cha Predich. it C
ti i;1 J.".
I st
no -I Colon Vn el isje d! Setif 'C'
De7t, Te
"Pt: 2s Spi Pc.briattent., earn. Pilot. & 1. San ftseIlre Union So
its Mirlur. S., jIni .1 desilurnursr.it Oci 11 C a, U.telncunr i"C',
I l,,1_ a I % I AN
ante el ni de nuestras palms Tll kilt' SYL S "I ._ A rMAPOLK
T on, el de.ra,"'i, de a,. de .- I at CARGA FU A TAMYA H111 10N CANADA Is Q.e las ir.
ACFPTA dirl
C, el dherne, I
pri, t,,.
ir-- an q.V p_ -."a'
-V -rstC. in.uls. N-irilrI,
'it
zetl. ireseme Ya eU,, SWEDISH AMERICAN. LINE de
a V Pit,., an 'I rsi d, cde"': it FEPERIC0 CAUSO Aq- to C -- .'
Voldi'mr, de ul. I'~ ury q ,r 'k" it,
AGUIAR Nx,, 347 TELErONOR A-1330 y A-"U SAAANA
tis- clue I'te ..p. 1. d- a oil -s
VI aiiiin. -loSin rnib-s., tien, acie,
or 11.=Omosos eu la Q- T-zu, a 1. bm TadCis i., que In tsrn ,iea se LC.,A I rrn d,
b" irn las sp.n..1 11 tint.
'itu.citut do Cuba, SefiAlo mwa' i Do iij ei ropeo.
uleatV so. 9,ad. de iringind gD- sinsul.- N-xtr. P- n. x tiii Car~ -r 11J6 Ce'tararna"u, s, tu-iti", ...q.. ..". I Via, to se tr -p. 1. te,' -b;-., i n ,di u q.e Pos-, informer it,!
ir,,fw. 1. I.bl.d 9V,,,i -nun Plat id.-d caii. Y r, a d irtelgelel. norteme
'*Anlrr quV 61, Vor-ijo,, uj,16- Furs tuD, Mi Cie I-rui. 1; '1 do d, Q.V l.i
ititlun. h-bunt El "rCr 1 1 11% 1 le I D d..;niert d l.
A4 a, uuittr r In Zarop,,
d. I., Ausfflu, I f-iii I pie. ;i!v, A
Cis, Y, it u-p'., -6n- Be,. ,,,I C. vafl-a Y, me d.ai, port, ".I. Ca, fl-ies d. ;nop.xi,
-,i. ta 1415: Bianlo at, 1436 Pa. 11 -' -,- ""guer. lf-t 6, -1, f"-;.o.-,
Me V. 1451 Rsith a 14W y N11. an e 0, 1., 1. -servari
In 1 -1 nill-sIt., it,
-r- 1481 Pat 6 Juan or ruen..., s, le de lin, rem"a de r'.i
1. c- nu- 1. p-su'i. rl-lr d 1 Y tl Il.sien, I x. I'lenti.. 11 iion,"-. g"'ID,11111, Ire di, 1C, srrv,
d, Cuba so il maps del m."do Vez 'I -,it ;I ai mizgoo ai no -d.
tin. b. fit
.u a 1, C N'. Par st c
pal primer ves, to Cit'. 1. M"nor -eroneai D'o d. do r.... erap-Iden
le dirfinid. Y V.rerctii. Pat ese re CuItr KI tnt Ie- Ian 6e ,a a tigliarijil Al -tV-se I.~ i It 'F'riade de t- dI'Llaorie, enter
si ten'. qu% itir piestnf apxtol- I-xuu. 'ViiintDrs pl, I,
e. I lictran. u: le qla -a is Pinxula gry I ,San pa
se de al Msrr Cal
San, poebl. ..l.1 a e lIC F-". re le, _nt.,
dira el pro uao rats'. h.rub, V Cra Una eils x.jrsd. j"
Y s,d, que C.rfc- do d, q.e .1k- de riles prA .n f,-C.,-Ds CnaJol rf.-.dD s,
a;'P teii.mertu, ext die s, -D: grate fart
,4 tarabi n e. at buqaa it, g.e n Cuba mirbi'n-1. t.,s bCe IDA A-tos euioptot, y parti,
I C-sera'a-V -", d1-n,6 q.,
Ira 1-9601 1. VtIgen dul P ... M Arreira tuda- ts, triectra Eli. tu, hs,sis, V.
"We C o4adu, Par~ Istal
ni.ittii que tro). .1 tritiograf. bit.- In eiV a d. g.st., L. f- ja.g.ls' I In
_est fie'ra Y I-g. It llt,6 has
is A. i.q.i. tC.lanibue). Rs ;C-r-69rafai, t x III Pim.sato -t- T to Sl
V,- I ','I ra.line ardera r, tal-iur- Aqi 1, que bar_ Islu, son xx, hn Vii di
eada Clue VI lrojzraf P.,tI6_ is
,,, ExP.AV Varrp.fitid. OV so i" _a 'is", ig.,D Co 1. haes Q.t quul.. i, 'cistnoir., C- 1. Nonianstrurs In, Irrgenci equtha Y pis' te-en.,itanes, Palo -g.lo Vda lomao"Ert2tat Pviron de 1. Pledra, treats .1 so] y a la -- uiatr% Isir psurniti Wiraa;trri onsandose ea los iriform" dispCou. ,I,,. t- Pam !a et-idad, Pero ttae- Y. Carritntaterans at,. dix, Vrrilo b Vs, Q.V ..uta el Delia'. it.
d. piex de 1. S-t. .,an I
e n 'g. it,, 1. rnism. gas mos Is "ituruind de que en lot Vizclutlt Norisfa, lax otras pres- tox1ma .91.ilm attract.,
I., p1sat., Par -ria "It-, 1. f-ote. diplo
de la Virgen del Co- rAwnes de Mitstros pueblos ame- paculurs de I tres misivai. "It.. briukrucas en )at inform.
..raw, ran at.. prtorup.ou5n
FAlex Cr
7-7 e- que Lx lucha entre lot
i dD, d.e ll.gari tp
ri iu. 1. 1!~ dV taho, L'a
v-.1. de is Yarbaj.d. trCitim- di
Exquisite jugo de uva. de sabot gas .. serviri. de irtteligtren,
delicroso- ZUVA es un abimen- hit sixt.d. -CP Vtrido" ..a Tit.
or, U. 1'empo Y n
to de alto valor vitaminim ti Para Vreer eraz;,;r;od.t;enen ratWond"a
el jugo de mayor riqueza 'n via. de siatt, at. d. Puuacit,a
szticar dc .,a qut le mPol(a dielixd- 7ligo.1tiv
en Cubar leriddO df que Stalin plain. itu
caerr.
Prutbe ZUVA, torn o blanco Is. 7 ha VAd. ..6t.ad. Joe
St puedc tomar puro o diluido -tra. Pat.. biskinise. g.. is
DO go. d. .. lad. 1. lacrb. P.,
jBien trio es sabro- to n
to aqua 11 Pilot. d. vinatis .1witil to Wish
sisirrol intt-a as Q.. Suilin .0 Due&
arrisi mr guem en estea mo
.-t- S. Pderi. rsubt.C, ju.,
mats.,
lisle I I I 1 16 -9pow
das proni Industrials, filter A.
a..
Ad.mis, Stalin P a d e c r otras
iheultacits ton IDA Daises sarkiten,
Y no Puede exist may seguro de
I- statit-111 go. v.Y.D --ir
exes, de I. suitrra b,,n. it, RuEl ;-resaratento g ... r.1 as true
MATU 0. la St-li. deseari. gas Tito It
Vibitr4 uma Puft.Iad a espalda
que a., b.mba estallars e.
P lacio, antes gut verse an *I Va..
V E
it Isinurse gr-;6n rour.
Distribuidoex, da contra el Pueblo yugoslavo
Tal 0 VI 14114, de 1. nurad6r,
J. GALLARRETA Y CIA., S. A tal Como vaiste en one C A L ID A D
rcoderes 113 Y 115. Mean- N'tur.lrnent.. oadis, ptaxd. d
I. que ocurrins maharts, P

(YWE I& Cr6mica RESTI. I
q
DES FSPAOOUS an I* pili
DIEZ)PACING MITIOC11") MARIO Dk LA MARINA JUEVU, A DE SEFFILMRRE DE 104) AW (XV11


Crean Ifit M r. Imlinaftmericana Cuban Admilic dedari() till dividend extra, adem is del repi lar' till 14'(Iii Iliz" 4pifrims dc crad(ps n,
0 joilpartpw

M--b S-j", 1_1-6 In
-W-- I- I it telwiltlt, Ill- Pit). Vwf,
'Sprii Ill mi,5frla fill p"'T .I iwet .... mb;,, t. Ict Fr(Tricisco Su'Jur cocrip-ty,
ctlm erviol ...... loi,, oiiw, /,,I N ewcl f"'j; ... W, pti.g M61. d.fl-6 fret-iii 1 -,,000 jwr j
d I:n lo Ulso, d. Voloren d. New York to A it -1
odIc- 850,10M acclone., p r -lo, d. V.590,000 1-03.
0


A
T

11 'd
d


NIAN] I"I 'i
n I r TI r A I 1 I I,I 1 1 1 1 A I' I I t N f I lA 'I R
F
r I A ------ ------ ----- ---------------- ----- . I . .

1 0 L t

0
Cuba Northern

Vv -a S f
Ra
F
ba 'RaProad

C 0 m ban y
o"-C
L itthj-- -vt,
,.et a(, i adi, F,

I- Ili I i d.d- d, 'It


Varies Notes

5 E P A P A 0 0 R t 5 F i it a ncter(ts
M., It hilt, 40111A. 4, T, t M-d- 100" P--- C,
Comptuhial" f E LA A 0

DF- 1. dl. hnrre: 1- 1 d. B.I.. y C-t,
rl -.66" rie rtrre"-_ r_- i"go I Nti Cernere",!
= d t: del f It
O*R.Uly N? 158, TaIL- M-33 7 1 j-,
ento Ill dt-da d.0,
vents. de Henries; 1 1 d, R E C 10 S P A 7. A TA L L E P 15
W

It B RIO FN ROLLOS. -bre im ;ahri4,A V
PAPEL SANITY d i 37; PAPEL SANITARIO PARA GABINETE. jlrpvii. f1cl

PIPEL TOALLA LN ROLLOS,
t A t 11 i i t
7 PAPEL TOALLA PARA GABINF.TE,
SERMLET-48 LISAS Y CREPE CTE& SERVILLETAS CREPt PARA 0AB14ETF.


d Bwn TEMEMOS RUENOS PRECIOUS. PARA DISTMUMAM
CIA.
SVtAtTV6 MURALLA No. 309. TELUONO M-1795,
1 It 1- I'l," Vyore $. hist,,ra- "I
Divide. H A 3 A N ,
d, 80
c-w
dt, Itlr6 dd"
Paz. ill
Wh- d 119149" to, V
... .......... ............ ....

L
tj Uni6n de Comerciantes e industrials, S. k, 1"M IlE 'k;, NOT11% Worthington

i CompaMa de Seguros en General
Z, -l"I", C I T A C T 0 N A M u Iti p 1i ca
%
A.1


ALGODON Musculos 14 4-,
C I ERR E lat AY lift X M L A DOLS
'N EW YORK
por Millones
ALOODOM D Z

Palo mye, rapid.1 "bojorl 1-1 FRI" ill 11 IT


pit, o'c'. W r, k i R,
h,-oo, nif
dilim. pla- ... o, quiro, d,

3
:,Ji dn,P- q6te, re.lilllo b,., d, coL rir.Wtirl, d re.btt, d. W.rlhi.gton

to r.p-,- pod.
... ... d. F- con -yOr
co.o.Y -rid.
!w
TRAVEL DEL ANCO T E R R I I DE M A lt i",
&
,I d. lA9 A dr.
-pticlici. -pli- f.cilid.dmarditt4i de jervicia.
IF-70M N
Pcl.il. Ultij q.. .1 repire'"t.w. I-I d, W.riMngtoo It y.d. conn0it ccin it diijimr par cem w-thi.gt.. Povtp -d M-Ari ... y

H.-t-, N-J-y, L". S. A.
2
CONSIJO Sit is ,I
ADMMISYRACION M-ti- G- li'l.- 0. 4
R S

Ege &"ratna at en Its propor-1 luta garantial al Inversiorusta cuVos boncts, Vc"Onet que st copiridefa I valor de las admits de los interests que devertgan, %
que garantizar, titnen el doble de su valor noinunal come propiedades itimutbIts 2,
llur nve silsties a tfri del BANCO rentia Y son ficilmente vendibits tn Is S, C.H_ G,! T
TE RIT' Valsts La Habana o a) propo B.occi S, FdC. C
ORIAL DE CUBA, A) Repre.
ta el valor actual de ]a propurdad LOS mas pr6speros passes han d"arro, 'N
B Va lair ... nial C) Mttad del valor no,, tied. sus ,que- ndustraj" v tn" rr'. d. t pellet -6- (f/ L fu
.Al, so f rl cual hArf Sul preslarrim" el merciol mecitante la mvtrsi6ft y (-I prel- A. t.d. list. it. o-beitfibl..
Dapto, De ell. aora it do tine ab txmo di u! propm, cap'Ta;", S, F A'
Fr. t
SIMSOJO DE CALIDAD E N TODO F L Pida Informes a bb.
43
_7
BANCO TEIK,1'0.. CDDIIAL DE CUBA 'DZ 0- G."'. M.-,i
Fundadri en 1910
V C- 4
Amarquirs 53 La Habana RIT 4%
4AW) OM DIARIO DL LA MARINk IM B, 8 DE 5FT111ABIRE DE 1949 VA (, I NA 'h I F ( Nt I T

OIMN AZUCARFWV
Ymcerit el s4lmdo diez el plazo Hau;,,di hizo oferim de cruflos ... 1 ------ STO R
N "1 1,1 'A" !'I
r A' .
61 f, , 11-,
para canjear w1los del Timbrv 01

--W" d-d, -I 'J '1' 1
Elevan al Mit iqrio de ffiwi,-mla vit informed sebre, ef ...... ... .......
mot eftradtjdo'lo arehiva,, (is, Its fitlerverwitin Coneral 1(,(H it, F m rmnv y
F11 -1 1-11. 1- ."'hi- 4. & I.A COTWAA
11" Al M'o" 61-M d' 1 U, ""I 'J! -',-'d,
20
A-" "bMo 10 1 ell i.for- 21 U RIK U E S A L E 9
de h 070 hil, d- f,, M- 6- --- - - --- ----- --------- ........
del T;,,,Ie. N.6-1 dl je- de
elluan" d, im le -.' oficl. S. m ..... .... 261
1949- W f, 1111,Ir Lr, AYI, 1z LA ROLZA DE 7

I.' Mdor'..e.t. q- YORK OR~ :1 fl"I"". 1'10 r I 1W V-!,' .l I -_i,
El ehol 13miliano d. Ckpedm ad- se enyian a m g
de on
In. T ONT L Aa A I t f
tninislir.d. d la on. Ase.1 f Moo,., y ello
inte d, L. H-b-, WA6 del q.e oa ot, !, lttin-m las Ant A no. "im Kim 1,_! jll-'A "f
dgnt. Co. yer, Fi- -,,T,, dei de el f, o 1, W""'II '6nd 4 leran aab a m 1425, requlrlend por tanto el
Ueq.. .... '4 41 5AI 5.0 11 12 V1 blr__ "El amitMll Dj'j'.b"
on
111a 111.69dr el'..rnbr" 'fe"t d de la piahana Una d. 1. eoro!M6 -e Uoe.7t7 IR 6
d Is tattle. del -pt-d. di.. .1 ob, -i6n 4.filedeg 6,
3'.
SUSCRIBASF Y ANUNTIESE B FL f)JAR10 DE LA MARINAlip
ieto de f3ellitar am, oper.6 wr 'Ln .. ...... . ....
MI 1.1.0 A-ft"I. -M.iWo
iftya ...... 5 1
talwa. ail 12.
,n., is
poxirno lunts, dia 12, vencri dij, F,
d d. 1,pV-br*
1. bli. el plaza pam el abon. del _la'
I I '! '
Warm .u,, Nfirnsterio est bl-W 3 ri r d
ve"I'llo, dn"n"' 11 1 "i"
.g 0. deblend. 111.
or- de 1. rn.fi.o. de W fech., fle,
center Por st, t aL
hrio. fi-l- qW.- l trfl pc'- IT 91I
rreypr, q,,, iSo ealal. 1. F.Id. Vold. r I ... I d
W1 del Impoado do 1. rear. bay an P-tic.la'
So CUe%6 el decreto
dlS
WgO.116'Prot qua Am ad. Colro
a. -W6. de la S
cift d.1 Imp..t. br 1. R-Xe- PRO11F.Illos
IA Direacl6'n General de Rmtas e, EVITE S
de Maeienda, t-lRde NUXVk 4!
A io, Ftidoa Unidospar. )Ipvar j C,
"bo Wdlo, bre esam V (J N 4
PROMMA

.1 te de dich. s.eri6ri .. ..... "l- 1,Asociad6n de Viaiantes del Comerm

de la Repilifica de Cuba I V I "q

CONVOCATORIA ......... .
junta Gsawal Ordinmia
En cttrnplimlento dp ; -tptw reglammtarios. ritii g
di. 1. "Bores pa la Junta General 1 4,, 0 S IE R
fte'. M y 30 de n a' C e TIT,
A
I ruerd. Orden d, -'e to em.,
9 d. d 104,
ORDEN DYL DIA: .....
Lectures aprabacl6n del Acta amerjor V- 11' h'y
1U. 4w 4 -W 00 ND'
B.1-re irn. 1 Rmlt.d del rot,- P- ...... ... 1'
1-ennon, C.rw y C-U.i.c=11
Asunt. General- f-d d'
NOTA: Para ten r am- al lwal erg indisve-ble la pre66. del t 7 1 dal dt la feth.,
TABACO
F-amdo Arrejas
P-idente P,1- 71

z 7 n
..... ... ... .....

'T COP'a T


%
rz7)+Ya moclerna con e;Ui on
nal do P, iviores y cor.
Q* do Naw',York y -ra Acondicionadc ft
Now Orl'wtis 10 J- &LANCA
Ha6ona. V1.

n.
T.pe
EjHrjr! P
Un'
n' 'n t
U dt mlone

'C
d. I- pePre

Ainero, irahajo cold
LACK m3d DECIME" y
call
h.r.,
WPM765 PARA IALAWRO STANDARD M
y
TALAMOS Imam MKIM
no

alcista dtblt) A
y
no ha aolicil..
_txffio a 1. &udm
S ql 1,a Franti S.
Ujit ed..nn
In C -&Mtm qua aO oa tar'
VALORES '"!11119" a, En San Nicolis 360, abre bov 6us poerlas

77 P- L.- tar-lr irrn.- esta.moderna cafeteria. modelo de miximo

si IM' -1 FN KL NORTE or CU, comfort. ambience fresco v agradable y
P21IF02ACION DE UN St'rVo roZo DE rZTEO 0 icio Para el P blico' ya que LZ esmerado serv
adr i'- Lk H"" APLA'_H. id
Ad6o, tin nv-o todos sus equips estin respaldados por Is
;"53= zap h. artun.
W cir d.
_; tal L. ca FRIGIDAIRE.
garanna de Is prestigio5a mar
-ealiza en Is cwt. -te d 1. is]. 'm J- W ln d--,- d. L. hl. de
cldao.y 1500,00
Le invitamos cordialmente a que visited
a-efones d ernpr-, v. d-, blarea M Maquinmin e ln-tjga i
Titan ac_"Ad cl" Gub S' JS. M. NOVE= S. A.
Q i u, Ct, t'-. j I 1wiriales, S. A.

Comli,16, J on General
A C 10 X


C. It. We WMU MA U JSTA d .01 motors
T no la huga a mmlnma. I RIO can I-t, 10 ClKC0 DF LA TAUMU DP bah VZL A< 'M tae be i ro list*
92,"12vam .14.1- d. _-A1,
"BLACK and k v- Exclusivoll.
d. 1. A- -va. d. Se
SoUcho follotas an eopafiot, V -F-14tritt &
4 0 01, fi'l S, A 51 d. W rn FRACION ELECTRIC, So
CIA, C'1-111 DE
C- h-! 2 Cn,0J. d, Mlnlnl.V M. Y al
-Uv a Lo Habana
'4" t- lei, M-6506
511 A.
0 EL TERRITORIO NATIONAL
52 ppFcio uwco EN TOD
= 1 Wr q _1 11_ I-M I d. a-t- 11PA-77S4 .4wm4xes 24 as de ..,-.rvkio en tc-L j E jp lh-AIM 70 H.W. I dt Wl-b )FRANCISCO MENRIQIVZZ VRVA-k
seerewi..

PAGINA VFINrE SPORTS MARIO I)J-, LA MARINAA. IUYAT, 8 J)f: qjIf Df 1941) S P 0 JR 7 3 A%) W rlPun BRILLANTEEIRIXLEVO DE PAGE, VENCIERON LOS YANKEES AL BOSTONDebutan. esta noche las Politas en 'Sensarimpal, 1111'elo (IV CIERPAN HOY PIAZO

La Habana vs. la seleecibn Cuba PAPA TPES JUSTAS
q w g daho

Son la campe-na, de Wjico en sul primer isita a Cuba, gut tan-1 Un mi""t" -rlay,, 'a que, irjt ivinirron 4 evjt6 n tj L05AW DIE TENNIS
to, anhelaban conorer. Luchar4r; con jeglas varonile, fr njej innwgh Ill cat'rr" d-I NIelni RrJ, Y empAwk,"
a In, nurtw. A Ins 91/; en el Palacio de Ins Deport" is I'M
-n k, jf flll 66 It' hit gantidoT I-ded

?or oMANINy GUZMAN
Ell i, "-bi. d, dlIs I"s t..ste'lls, oP.Ife,%,.d..,!.
ele, ,, 6 otcdPdi d Pe.clt P., ll"
.yer QuIr Cud,. Is drl,
3jr9rde I's H.bq- In ntr 1. bita jd o, idi, 6,1 pl-lrf q,
p., 1 61 -l. I 111 .'77
X tll
inIrrn,,6,- t Ulda. I T ut x
C
el-te 'I film d, P",eP y NAR"Pi I ell,
A, t! f.
Pin.", r;III," ;",
C, I I A,
pl" "i"d,
de d. I.
"gC f, d" twli I'll M 1,1
"'j, d,
dlt,- pI It 6 A V_ III,

0 -1 T--i;,., All, I
4 ll
lit_111t,
ri
'j,
If 11-1 -1 It
EN LAS 6RANDES LIGAS '1. 17
tl 1, hin
it, I rd.e ... ... I 1 1, 1
[,is. N.,I,,.l d,
te bl, -A" d I. ......
San Ii,
BoCkjy,,
Illi. Arn--.. t -fl- -.
Vt York n B
01w.g. 7 S- 1 21
Cl Derr
Wi a i ienfuems ('0111plew sil
r(IIIL611 Jai
7
VSTADO PF LOS LI Ill 1 1
Use N.et ... I a
G F. A", I
sell I li' s"i 40 T 't so we ow W-0
k N. 93 11 I I'd
71 64 Venderon Zos
"Al' is decid"' "u"'
67 filt 4"" 1 wirnadost Lot suit 'o 7- T6PIC-I
Ne York M 67 i : , I, --:- I an Di Nerl.,
5R 74 41,
Pil' .'burh hom er lur.o. D-bi. plys M Cardencles 3x2
s l -,& 40"
2 OR 3 R,
its. A- I-. A~ DIL t -R to br- Ml-j Beach
-4 E ROOKLYN, -ptiiolb 7. IAP). .,and CiIbliua 10, St-lk -Ul:C. STjP 1A1,1-Coll"
bits 108 d de Is tovare,
c1l.drar, de die Miksis sue
Is a 6, Moillss .5, B.- per be',, jtl_ joe (i
PACh., g.. 1,. de 09*na
s 1111 2 Mioill., St, Lou,, -,r
'It I" D, of c lpds It are It J.
Ber" 1, 82 51 )s dl Boston to. Isrui 1I t 't su Pitcher derotsdo an_, I Cub, d cilditzo
Cle- rd 11 54 nl -, de Cis'. C.- Cua,,c Morilla. Tunn?,o: I hors y 53 sninutoR, ae.trj, _j d, I_ Worn
ra'dr;or u JU It jrao Z dust Un industuI de WArtin
Pa- ponch6 a 4 cit, 1., 5 y d"e --sA ristrik hi Afat 16 Mppy Jones, sinbea as
gensen, de b ]5 j
chica 0 S4 a C: "'Irs: "Izy' do I horns Cirrert, dad.
S.P Qt*e tt onen's y Spid,, To,
zui, 4a 87 it crItrentaron. 0. R=11- din el
WAshingtot 43 87
n Larawid. NtI, Potter, letter plt
V -.I. ae Nel", t.A-t6 tl oft, J_ Ga.
un home run K' sT ""a' es"ande
a aer-il pri- Cher rs, I Its
F-b.blts I...d.l. h- de 1. B.."t U DERES EN LAS r
su In!!. tertirs del Itft field po, prittera 'asu-14 tull Cut, 11 11 1= 1=
Grades I rcste para, IZI 119
Its, s. _t. r.-P.,ad. -1a -tug.-16
BGS LICA de 12,063 asper- GRANDES LIGAS llievad. RtL- so, hit
"TON de !as .1 prqu, Pall.,
lo, Fads Jone, rltC6 DI,r :jR. Neill~ -b- 1. 1 It.,
D a-, par. pr-.rils,
vl,, A Rsottla. in, so
!M.R fire tncuentro
Cj'RVFj 1110
G;ANOI- i J. V. C. IL Asial = ensi
!",do BOSTON - - Il- y mt,
y Pri. In sw rno to V. C. X, 0. A. I- Williams
-y I"t '16.o 1 It. Ilr- - - - : 13S W 134 177 &% hit que,
LOUIS Or, ci z, C11MA
Robinson 36 57A 07 82 so
Pierce 7-1j," F Ve St-ky. "b 3 0 0 a 5 0 Kell led 492 a ISS w
WASHINGTON r Ill-W-rits 11 -- D-k, 0 In 0 3 0 Sle"Pt" In 481 84 162
t'.u III I C, Sp.hn . . 4 0 0 0 0 0 Muslin] -433 M 103 100 :124 Ranuess"lit, ib i' f
C. 11 4 1 1 1 1 1 0 Dilliniess, lie son
file -T11 61 10 rA Jgh;ir 4 1
I' f"f_ -P It, . 1 0 1 3 0 0
1 24 : 4-- re. DFIete
JGA N 'I( ION Ili, 7 1 1, n I a 0 a 3 4 0 0
'r le, tire, lvirs"to

S in, f. 3 1 1 1 1 0 Lip N.41amil Lis. Aulaerleam lb
ITA rau,,ning eigu NZ 4 If 3
On de que sea el 4 0 1 0 a n Robirtle), 113 Stephens 145 Mautt, Jb,

w Sw Hernend I quien Ro an libr' I b. 04 2 1 a
YORJL e I. its qu 3 i 0 1 3 0 Kinor 03 WiLlisrus, 141 Lid*, Is, Barni 8 1, "1 Is a' dofl- Q- 4.11, C. 4 0 1 4 0 0 IN Wertz 123 0 a a
", I e ft al eQUICHIC 00 A, p. . 1 0 0 0 0 0 m2y Towle: -2 5 i I "I
A) R;, Ph.L 1 0 0 a 0 0 SAN LUIS
,'I, Beh- 11 fl Nor, ;, : Is 0 MR it lo 9 a
ei retching, em- 0 0 0 V, 0. X 0. A. B.
por - -
.nk 0 2 0
del club B a 0 0 Lis. X-Isaval Lis. Aneeri-ass, Still trust, Is, 4 1 1 3
I- BIR! State Longut, title - - - Kneer 48 William 21 MIZdJass 1 0
T.I.Irl 4 1 24 15 Musiall d-rf.
Mt raccImendi per 0 Must., a
li switl de I.. B'.- S ... Irl, 4 0 a 4 0 a
J1 V. C. W 0 A, F.
LYN
q Pourn.er, ci.e
IF L, Grab= us in 0 0 0 1 0 0
I, "aordira, 22
o Illrld Kok. 7 2 a 1 0
z
Ras, i 3b,
0" rut tolid .. Fo de ft. 3 3 1 1 Mg. Carnpanelle, Cczzrugall I
I 1 1 2 1 0
Mikbl, 3b. g. MrItt. H
M,
las Stild", ef,
0 od ... (11 . 0
M-- 0 catcher "lm- Robinson, fib. s 2. 3B m 10 0 0
3 0 0 4 2 1 11R.: Job=.. (2)
_I JetRI't City, y Salvador Hodifes, In, I 1 0 3 2 0 ties: Robbision. Doi Stan 7 4 0
que nit 1. posicle. rilci 10, rf,. 4 1 1 1 0 0 Fbetoher:. Jorg.rueso. b a
Xb Towast . 33 3 a 27 10
j -1 estim necesarrio. Reel c C Chi-go ow at 010-4
Ei vards Pn" 000 010
-7, a 0 0 r' 'ella RY 0= 7 nuedqs'en be. St, Loulli
o lonsadores apar w,
e. It. 0 OD2-4
eid 'ttlole.forr jzzlad o^ --I
CAB parl C, 3 1 0 bolas IBM 6 1 oil. I to a n,
Vyse y ftw Roper : 2 0 a '
IstItilas de is 11. 1 1 2r Banta 51 Struck out$: Bickford L 2 Horresi Net.-. Base nrlbada
often, 0 0 0 0 0 0 Potter 2, Banta 0. Hits a Bickford cost, Satrifficlos: Jeffcoat, Lade, RA.
dRis del Con.- D blo lay: Mauch a
10 A. Qu ha tenlarl unes IT
28 5 7 3 -9 -3 1 '. Ntri, C7,, ot 213 T BU0. 4e, 9-2 I R-h an bases:
j SMbluclax ls St IAuix. 10.
atrIpsi ciub IBiffial., 'k ten 0 1:3. D, 10
ea s In'tt'racloca" at extrteno A bolas: Lld[C, t, Poll,' 4 6
A- 1. Ill 1-2til truck out.
d- sl.b Re SRt0-,l'n DO 003 000-41POtter IS-10i. Vrcf.g: Pilo 1-imook Potter 'I.
us 'I. it cui rise 11,110,
I, -! In. P"inlirlo Is 03, W 10%--S Bobb. Titlnp.: 7) ffW; jitlisle fr4.51 Urriptesso
4; F-;-d-,: F Bar- Itiros., fRPitl1-, Res netz
II-lal i GO'Coethear adquirldr, rd
14 _P1. Rvul ."I
Chulunjo dII Morfor,
P- .brir el Pfilld sportarli,
-'"-to d l tl-, qu, se Inlets. I
de, lot .. ... A t, PrIllarre, dia pruncro, Relun. Id,
-- j- Page, tld y Adolf- Cab,-, Inlriallsta-:
del lit, ipn park trearr,,ptars. Harold Cessun. adquiride, del Indiah d. 1. A Asterleat.,
Le mis emoicionante Idifief, VT.X"ldlbol. el x t, con Ins Flhisteris 11u, Ian- abre el horne plRt,, Al Za- Miss Y Is I Antes PMR40 COri el Al
Il", or. el bate.d.ir te,,, i;,, IP"d ita prenda
in a Silvio Garcia, Arcrando
rr ann"learci y1lelt", y I
traldis a In red;*.
1. et- t"peder. J ek conv,.'y turn 'Repues
1. 15,11, GrIorun.lo'' PI .1-eriv. re 1,Pere d, no cubana!
-d s" rb "I lnet- In Y Para l outfield l'Ao contains.
v _-C 'an d A!oja.do, Ce p.. quo sej .1
field,, IeRu Bill Geahard.
I ub A anta, qu cabdrii. el ce
11.1, AddIR, cur devernpirfijars, el
;l't, log veterans Pedro Pages,
BOSTON C.nrado pirez, orn, utilities; Issil
W 0, A, Jo&6 Luis Cities y "I
V C JC
D D! NIpr,, Cf, 4 Perr4andes Tapaces, sobno spilen
o V 2 I'l C!"utgas aserara wrier todoa 10, ZWMiRrits, I 1 2 0 1 Cl oldtrechps, hatiendo prestntid, 1,
^iLga table y canaR
F11 I&tephe- 4 0 0 1 del rotIchwho
I efector
izarill., 3 0 2 o 0
Tebb M, 1. . . D V 4 1,, Wight dej6 en cinco hits
K garner,
0 11 1, Ill anGrhe a Jos (.arnielitas
TriRze 2q 2 4 24 9 2
Un program Oto... so Isadonol. on 04 quo e ravelon per prfrisera _r K-- CHICAGO. sent 7 (API Bill vs
NEW YORK 'W.ght, mantuvo en into hits It, .1%
vez lot gramles m4flotdos del ring. i V B 0 Xil'Inel Its' de San Luis soothe, an ,,A on
1~. 1. White So. enotaban viu, In'sessu"'a
pirt.tr. ar 4 1 1 2 2 f Czr1cCaR parts btRncr no. ficil vicESTE 0 0 -rls. Wight ell-o duod6clQui ocurre entre las stages? i VOW*
lj, Drsd-ggi.. s 0 5 .11tria, de, Is temptrada, ante una quo eo0qj1$t0
tqU4qrG do
SE VISTI ,, 170 Be, R, rroncis de 2,210 oRpreted.re., in,
K.11c" it, 0 1 be sid,,, Is elll-dl, nas bsi. ec "Carile'a
Wsted puede hober presenciado rr jVko k ledd", go
jS6r-cj". lipa,
chos encuentros de boxto! I f, r 1, 11 C..P.... 6%
.aA w-dil,,g, if I, -, 'I "a
jUsted hobr6 aplaudido a w fovosto sel4si"'Cl D J.1hitz- 2 t I, A-U.16. per rit,gasaj
jC.Iernln, 21 . 0 2
can eeTtusiosmo! 0 0 1 R.Y-Ids, p . . 3 0 A 0 1 Lill, D00 ato liio j N 2
iPero usted no sube Io qve ocurre en- page, p n a Il waves"
f Cyliclull, NO 040 01-7
tte Los sogas! 28 5 6 2-, 1 Bliieri.x: ltatrlu St- ID, P.P., y
b, C.-6 p Kli- i 7 )1 y M-: Wight Y Male 11
1,'na Preseotaci6tz de los ci, AS Bette,
CADI i AZUt New York one I OD o, 3. Struck -w Reynolds 7, Kra_ raderrisse Pas' W fee,
C.-_ lo.orr 2, P, 3 x P.C. + Nita v, lot, Pitch~ .
'Maggio, J.hrlson'Brown 2, Th, bi-Reynolds, ensue, hits en sicte y un so hill: 2, Doe~ 11C,_1 I ... io dt Jcolrgs In Page, cero bit
7:00 p. m. B,*-,- SlIcIrsicio: NIIIII, ei ,no dr- Isotloa do I.
F pl:ys: Krahe.. Stephen, y ;-d pl.,cher, payholds. Garo: to
Be~ y R, lardil: .1-ar, (4-8). Vapia sibado Iu o
1 -dRnr,1rC. T,,,,,, Z, -.1, Broyer Y StopI- no iunes
Tebbetts y Doc~ Quedledos ba ihons. Tempo: don hooss y ruarent 1117 its: Boston, ocre: lNew Yoik, tre,'y dos minutes. Concurrencia: 66,9705 IS- Pl, b.l- R-Id. a
A% W T 5 P 0 R T 5 DIARIO DE LA MARINA.-JUEVES, 8 DE SEPTIEMBRE DE 1949 S P 0 P, TMANTUVO S43 11"NIVICTO [,,.,AS VILLAS EN LA SENIF. FINAL DF 1,0SJUVEANILES
- --- ----------- ... .........


Dos pron-mmas Estuvo a punio de frusirarse la r i 1! 5 A m at e 19 r S


.. .. ..... ------ ----
pelea Mendivil-Bomb6n Oriental Res", hoy!


Surgieron dificultacles con el p,, pr- ttIdtI ArreA16 v el -m- I'fr Itt tird lmmkr n d-1 lionf, l fall') f.n lo,
bate stri present"do el PrAxim. 668 'n I PnIncit, d, 10, p'g- no viih1yrbr;1 la -dm'j ,o,
DtpOrtft, C01110 tUrnO lln l JC UDA CeTttleTo inj ular. Drialles -tA ,

D.7 g-le, In
poles este., I': P--; :t, .... ..
tre Mig-1 1-,di%,! 'j,')
Bo.w d,6 I t, 1 16" Cwn0sf 11, t dl -Mri l Y
ft t, i, I>- 1! 76 NI""'d E,
-t-d, -d- -blo ; 'd t
W
Or, rd r el --g,, lie, i-, .. ....
ental, Fl-tl
dit_11hi 137 J b- jjjjj,,i.
",h h- rj, o f d
of
recian mp pb:, de ,1-Mtndi d. I f, f-I
movmense. t- 1,- 1111-11L

"rk p; C, h,
manse "'Ji't

6, "t

110

I fl ......... ... "'I vIts- It, 1,1 ,,
S
d it Ln,-, I
ts q.. d
1 -0, 1,7
C1111., + ,
Dprrot6 el Cincinnati (-1, ilan Kid 4-t,-lk1fli
tion, ho,, hood, a In, Pirata,! -S j-r 2 pa A n r f) T1 p ('Noll)"n lll fli 0 .1
el. e -1- A-, z o
do 1 111 ilha I !,1p,- 1,1- A- k, d
"'.t' de p,,e, 1., 1
desegban ar el bout, por
g.-s trornoes
dentrr, del mg psup,,iondad a qu.
Ponde.
Titsirdox cerc.d. i gn f 1,11 U n ry v? w
El training de Miguel
"jol'atili- F! -eh & 'O
tiette b.j -r.,. de s
ch. "t,"t'r
q
d
N d, 1 ... I
Cualro 1uehfyd9?-.-,-z ran, fpra, pn

A 1 11 17r' A lli i Ilv)"rm
el progranta q a
I-P, F Le, V
Debutari ef judic, Jack Singer, quien se enfrtritan
Becerra en uno de los turnout priaripales &I c T m t,' I i'l d, T
'i A 6 1
M, R.Sf, F [ Til title, l v 1 h, I i de 10 por &
figuran Roland Kirchtimyf- TeT-rz- Verj- P- 0, de 1. -wtn f- A, 1111-111- 11
L. quZ hbiarnot, p., .d. el is Tropical, L. J,,- t, (I,!
d. qe elt sIt ill.reb I ,I
M, p""on B'n d. t.d. "ent. i-irt- del terP-ie, .1. d .... ta, .-q- utnbfP- -d- 7' s=s g-d. e. dLib 02"i'Z
tire 4- lot-' d., p-,
-9,6n t-efrri 6 P.,
I.s 1.eh.s W o br- 1- tn tty
puk. i t,
bl.
Dr. -8-do h1g., .. 1.
Se prese.vJ6 r"ev. 1 --d rile
'nados convitu. no, n I do I 4.
m. to. furt, pra los
rings de de I. Di-- 6r eveo -1 "), 1, ,
dtt- -'V
611 eldos
ra it, I ", ,,
un. A P,-- I
be
-n!' S
-K
del Lib-no pz-,a
J-4 r;t nt, ... ... u- i.d vTW31 a Wen- T p-,
1, d

If el balance h-1 1-1
no -1- 1 d';
wncik, esWialfrente de ju r-roto que tw, Una t&,de '1't r Anne
sfortunada, tometiendo tres f-r 3 7tt 1-- CAMAGUEY
7,t H. O A, E
ties, st . . 4 0 0 a 0
R, W a 0 0 1 3 1
Chaeft, 4 0 1 2 1 0
p1t CIE- Qoes.d., If, 3 1 0 1 0 1

A 21ure I f 3 0
V.11tolAr". rf, 0 0 0 0 0 0 6 2 M, "R, 0 1 0
S. Ori rf. 2 0 0 0 0 0
se pr-r,
par Totales . 31 5 3 24 18 .1
LA9 VILLAS
V C, H. 0. A. E
GZlet" ef 2 2 0 2 1 0
4 2 1 0 0 1
3b 5 2
IV 2 4 0
lb.
2 1 0 0 0 0
B-re-16. 2b . . 3 0 1 2 4 1 Torre., 2 0 0 0 0 0
Morales, c. 4 0 0 9 0 1
-P.- P 0 0 0 0 1 0
Afr 1 14 L loreno P 3 0 0 1 3 0
ov,, N T."t'. D 1 0 0 0 2 0
de Af6," Nf'- T.W. il) 4 ii 5 3
Con C11A t as ow nD- 5 s3r, 04
Ess"ell.1, 311 040 01st-10
p-e d, t Entip.j.d.r..: R AI-A, Darre)6,
et, T,",V L r=, b1tT, A .. R,
it 7- --1- le.. ols ,
1. enda, Double plays: Ch. 6a a
GmW
...... F"kLL J11"NIT, Maxima factlide Uedd., but, Camag ly23, L ,l
a Ulu 7. Stmtk w,; C-p. F- i
Do Dz LO Peru
ts nknd 1, W. Rdrlil- l,, Lltireabrip IV toleffile Tor, t 1. chsoft 0, R.13 M P, A- Crespe 3, Feretinder 7. M.
4, Ll- s 2. Torre 1. Ch-6, I et d de tran a.activo Wit Chac6ft a Ss,.eI6. Wdd,: L1,;
-3 -1 0 -- invo)tura interior rens. Pitcher gainadori Ll lew Pit-j
2 2 0 1': que combine I& resistencla muscular do islumWe d*bf* her d-.td.j,,,0dr
3 i 2 Con 13 liqcr zi d Diernall. 1.
lam, M (b)
0 2 .0Wj Anotad0r 'j L let$.
d15frJt2nd0 de e$04 Momentois do ORIENTS
u. o. A. E.
CALIDAD
oci6n con el DOBLE PLACER de to 0 0 4 a.
compafif2 y 0 dapnrte loo C19arroll S, 'Prieto, 3b. 4 0 0 0 2 0
LA CORONA DISE, O G, ptiente, rf 2 0 0 0 A 0 BOUQUET
MODERNO, son W Urrotestin 0 S 2 1 0 4 a PURRZA
elaboradotl con 11 miama iseltoo, hola R. Mendez, 1b. 4 0 1 1 0 0 HENNESSY, projotido a
0. Berm6dez. If, 4 1 3 3 D 0 qut ha d ido famn m-undial a Jos tsbacos A: Garm-eu.6 C 3 0 1 a I I trav63 do VaT15B vnql5.
NA y brindan aroma y calidad R Teri. 2b. 3 0 0 S I I clones Pot Itt C lilrd,
LA CORON 0,0 ;-, -, ii iI Bouquet Y puro&a inig lnln.
Infilusinbles. Adetruls, Is filtracl6n del 000 blue, MTnjjtUy0 01 necye o
hurno 2 truv6s do So M adiclonal de 00 IIADANA do) Highball porloc o
V, C, H, 0. A. 1.
l0niftlad, oruntlZa MviyOr pureza. 11496nts attar Sr Pir 1b, 2 2 1 3 3 0
- - - Code, hatella HENNESSY,
..torta, de Imp.) J, 5 6- & 0 1 2 1 n as portedura del tne oz
Su enva)turs Interior de slurnlnio laml- R Siknrhe L 4 0 2 a 1 0 cognac efol mundo, v
A, G.koerh- 1b. 4 0 2 10
J, A, Gzlvz,, P. 5 a 1 0 a n NO CUESTA MAS!
a Pam 40yortirso to Wo nAdo, y on el"ante cajetills de popel %s, J Ab,*.. e.
hery -emo V. Paz" *a -6 satinado. ofrecen uns DOBLE 32 0 0 A 2 1
X Di.. rf. 0 0 0 A 0
0. Rubio, 2b, a 0 0 1 1 6ndo- Peru golor to vathfat- PIIJOTV,, Ir N itrys Inaltembl,,ll R. Riberaltif. 1 0 0 s 0 0 BERNE
C;6n d via afeihsdo porfecto Priete. 0 0 2 0 0 SST
hav Co.,* to M6q"Ira Galeft j7 j-2 -4 21 nombn quo ha heche
31 2 7
-4 011
010 001 001-4 famoza a C"nacno . OW 010 00 -2 precision Pam nlewarle aF04- Debt Sanchez
jodas ton svv vs Como win Catkin. Ad
S.eW-: Sllrlehft ls rob

Gwe-liet, rrubi
G-41- q, 0-- 7 S:ezlw Gmml- 0-i, 0, W,1,1,:
vros... Mill: aromaticos... MOORES!
RKHAS LA UNA PARA LA OMA oI
baw Anotadw. J.
7_ _- 1 1 1 I I- I I -1-1 I 11 I I------ t
.
I
PA(A 'i, vnmrinoF S P 0 1 T S DIARF, M 1 \ W ,Wlk It XFF, A D[. SITINMfM J)j 111V P 0 R T 3 A',0 I '011
__ . .... --_.1_11._1___ ______________,ESTA NOCHE SE 1"ESID El, L14 "ON "'I" MEXICO, JUCANDO "'ON EL IBERIA
lip 11 A -, I k, ,
.. ......... ____ ................ _____ __,__,_______,_ ______ I ..... ________ ___ ... ......... _____ _,__,___ ", ____I
I
I w .1 -Iw A
I -a "M illa cu l.: 1,41C C4,) l ll,,4) iiyq,,IIDI vsf,)de los
i 11, I I,-, I drez
11 ,,,, I 0 Aje
T 6 p i c o s Ftitholist Cos I ,
I 1. I ,
I I 11 I- [
*6 ,whis Uaidos y Cul I
-Deburill Ill Iberia lit-oliar kl At a it gafforeIi. I 1: II, ,.a , I records de la aiiiia en E s I)a nrRmvl)rl,
--J. 4.T ,oospr.rut.
!. :_ -* I __ -111-1111,
-Eli el segiindit ticinpo se podria reforza r. I ,,,;i, I i _1
", I I .v Kwwly Colonel cDrri6 log sifte furlore:i rn 1,21 2-5 y tin jolgorio del vdotidnd '_ Pi"'I'"111 LIrlIr" I -1 If,,: , ,,,,
illgo -obrc tA Eqnipo Narional lipie exth All-eWe. l , Ii i .,, I I'll I 11 I I I I I I I ,,, l
I I I I ,,goto en W-hinglon PArk, Centauri estatfecili el pruner record n4cional 6- toll'a el I" :, '%".'! ', : , ."'', -I Por "PU ER" i :, , -,,,, dia 17 dt enero del initin inaugural. Chief Spolvinr retiree d record tri Oritw,,j lirt 11111- I 11 I -111'1 , ,., ,
:, I 1 ", 1, ;_ : ,r ,!, -, ", ,, ,
I -,-, i.I I A I. lr,- I I 1, ---j, :" ', I'via , it ,!,,,,:- , 11 1 1 1,
.1 1. I.- I I r .... .. ,,, e --- """t- I for 46AM TORII :1i 1, 11 (I "I t, '%: ',, "!, ,
11 1-- .1 "K, I I I I '', ^ :
i "I'll 111 ,I ,, , lill. hi D __, 1
,i 1" ", "it -, = I.,"itic P ,-_ 'i rt _- I I "" I "'''', 4 1 '! "' Ili "I Ir', 11 11 " , %': 1 I' ,
I ,." '. ,, 1
,, ,_ I", (", "I 11 li i, ,,',,' ,,, : zl, "", 1, ,I I 11 11
"I I l Ill, , 1- 1 h1--- I : r""' ; 1,
I l I all 111111 cooaaj.d.'op ,n I r I -1" - "" 111'111- I 1, ,,, ;,, d , ,- "I l 1. I I I , ... .... ., 6 ,,, ,
t ", t , , , 11 7 f ,, t ,, ,I , I I r o ,t : I ", I"f'' Ir' ',' 11" 'I" ., ,, "" li I
I"' r l ,; '' I I'll ,: I
f I ': ,!" ',
,( I , I I I ,
1. R'I-ii ', ,,, "'%, I I 11 I : I 1, I 1,111, t l ,, li I ; "I 11 I
I ,, ,,,,, ,, I I 11
," d.d., d. ,, .. 1- ,,, I Ii I I "
; 1111 I I I 4 I r "I I 11 I I, r 't 1;1 e I "I ", 11 I 1, 1 I ,,, r
11 1.1o" .1 I ,.r I I I 11 I I : ,,: "! ", I'- I .1 I ", r, "I" ,,, ,
: I, 4 ", t , r , ,,, I ,I'd"t , 1 ", ,, : I,, , , I'll :'.. -,, , 71 ", , ,, 1 I : ', ", ", '_'-, ;" ,, L "', -, , , ,, , v 7.1 "I ,I ,.
;, I .1 I I :, 1,, ,-"r,- d,,, I I I I f ... "'" 'l, 1 ,, ,I, ,- , J' h i, , : 1 1 I I , '. '- 1,
,, I I de f 1, , '' ,,-,,, ,, I- "I -1 11 I r I KI I ,t ,::
I I ",- I :" 1- , ;, , ,, I "I 1- 1 I I I 11
1 t " r : t , T I I r, I I I it
1, ", I I" ,; I 1,
% Nl I I -, 2 1, 1, ,, I-1- 'I ; I ,11
,r : I ll -- 41te lal, a , , :- : 1- ,!, I", 1' ', ,r, ,1,,
', , j Alsi,,ti r ii v I I ) i r v f I i t r III, I ; 1.1, , I , I., I I I ,I,
F, ,,- onto -r ,- , I ,,, ,,, 1 .1, I , ,,, I , i ,,- 'll't !", ',I,, : I .", l" ,
" I I I I I I I -1 6 ., do It I a 'rl ;, ,,, I Itr ' I I - 1 I ,, I ,,, I ') ,;, ,, I r , ,, It I ,, 1, r I I ) e 1) I r I '. ; I I I l l I I I I I n I ,- l I I 1 I , , .1, I I 11", 11"', , , I I I I I r , , ,,, I, I
., ,in jultd., n ,_ on % ,, I , it, ' ': -i- i-, "', ., : , ", :: , "i""' ll" ,I". , ,
, 1 i , , ', 1, "I , I "Ill, 1i 1. 11 11 i, p 'I ...... ,,,,, ",,, 1, "'. eati ,it I , r I Als rrlro ,,, I ;,,I, ri, g,)F I ,, , vl I', "' , -j, I,~ .,
.11 I I , I- j"g.d. , W i i I I -r, ,, ;,' ,', :": "," I" I 1 ,e' 7 ',
I I l I , I I'll, 1, 11 I I I I , 11,
-- -x co 1. -1-4 , z ,:_1 1:. 1-11 "I 'I" 1-1-111.11 .1 Ir, 11,,'_ ,;
11 -_ i I ,i -1 1, I 1, I _: 'j, ,_ ': ,- 11, ,,,, , ,:
I I I -1 I I "I .. P, ", ,,, .11 -, I I I 11 1, r- ,, 1, , , :!,
_,' 11 , I 1, I I I i,.,- I -, ,; ,: ", , ,:" , , ", , 1 f , , , 2 ": ,, ,, , -, r, , : ,
,' f ' ; I I I t , , , 1 I ., t , I I I Fj : , : l. tl I I , r I 1 t I I I I, rl ... ... : ; ,
,;r , I 11 I V, n :, ,,, , , I I 1, 11 I I 1, I I I , , ", ,,,, ,
, I I I ' r Zr' ; I " ; "' ' , I I I M I ,,, , ,, ", , l -, I ,I I I I I r , I , ', 11 1,1 I 11 I I ,- 11 "
I I I I I I I 1 l, I , , , , , ; ), " , , , , ,
:1 I !" : , I I ", """ 1, e , , i , ,' 1 ; I , 'I , I ,, , ,
.1 11 I t I 11 I "I I 11 ,; , z ,
, ,, ", , I- '. I 'r , ,, I fl, "l, I,, ,,, t,
't, , , I ; I I r ,- 1 " I ,
1 1 i , , I , 1 , 1, , , I , I I , i I I , I 'I, I 11 i , I I . .
1. I 11 I 11 I I I ,,, ... I I I I "I I :1 "'.." ': 1, zs -11 I I I I I T I 1, ", I I I I [I ; 11
,; t , -, I 7" I I I "'I l "_ :1 % ; , : :1, I , ,.
, , :',, , , , , ... I "I I I I .... .. I I 1, 1; ,
i" : ', I "I" 1, I t I l I I I I I I "
I -11 I I I ;1 ,_', !, ': j I I I ,:', I ( i ,
; r I I I I I , , r r,
j" , , I I I I I , I l I i 11 : ; : 7', I I A "I
cz , 11 I I I I I I 11 f , 1 I r , ,, r ' I I 1
,*- "", ,, ,] ., I I 1'j 1. r I ; I 11 1, A, tj
1, ,, , r I 11 VI
l I , " Z" ,- I
11 I 111. M ,,, ,,,,
1 i ,I, ; t.
11 1 , , _". '. "'. I , I I ,, I
- , , , , a , ,,, 6 lia : , v l, I, I , ) , ", , , , : ", 1. I I I 11 , ,
11 Il', t ,, I z 11 i, R
, I I , 'i t iI," l ,tIo,,_,,,,, I I 11
i7 1 I I I I t I 1_:'1.".ll,,,., ,,." I'll ,, I ;, I I I f
r e "', , 1. -1 I-- !-', , I , I I "'j,", I ,il rsr 4.1 "", '!
", 11 I 11 11 , ,, do n I I , I I I I 11 I ill : I I Y I "I
I I i-)l'- . . dit -, "j,"', l I I , I , , j r , l- ', ,-'- l, , I ,r 1 I 11 I i 11 1,
I; !, : I I , 1 ,,11o 1- in 11 1: I I I I I I "I I I I , 11 I
I ,jr, ,,, ., F., '. Ij ihl r- 11 , I 11 , 7" I' r : ' jr r ,!- I % !, 11 7 ...... I ,,
I I i e"t It- clloc. do,, ., I , t , , v f t j 7 r I I I I I I : a 1,
"I I I I I I I I C : n r,"Aill pat'. .0 ,, ;,, [ I I ,, [ ,, , l , I , t , I
I I ,,, , I , , , , -, I -1 ; PT $
j-t. , r, 11 I-iso ,,,I -, - , " 'i I I I 1, I 1 1 I ,, , I ,,, ; 'r ; :l I
: " I I p Y ; : 1 i , I x
i fit 't , ; , ; ,.,, ,, l, '. I I e , 11 I I I (M d :l I : , I Ll
: --- .1 ........ t , Si 1, I I a, 1 A
r' , I I I I I gun.. .'Iiita -' -%,". ., -11- ----- -- "i 3 r,
:, , , I r 11 I r a log.li- to to -,-"-- ___ _,_ ____,_ 1, I I , ;- i I 11 I A A
,,, I 2.1 19,
"I'l ll I I I I 11 11 I I n lie M.'e't, 't
,I, 1, I I I I : I I , ii F, 0 I'. W- Is ar C I
11 , v -.1iia6mli; ': '
F'od , _j __ I 1 1 N "': l' ; I I "" 21- 3 C I
lr t I i"", I RA UL GARCIA VIDAL 11.4 DE,"VIOSTRADO 1 TF ESTA 11 '' W N , ,; I 3 ', 2 11 1, ,ill, ', I- N It. 7. , 1 i I 2 -;r 6 C I 1
f., I ,,, I I "u.1. qu, I :, I t A a I
', ' '_ 5 23:- 2 R it I i
11 'Iirl -1 ,,,,, illi I I CAA14PARA QUE ESE-' _40. ,'ARCA DE NUh1-:,i. VA TA CION S I : 107 N! I t , , 5 t 0 3-s I
-fiio I4c "I , ,, .is, ., I I W N, , 391. : ,,,, 2- U.- I C T I
""' "ll' o as::: ; t, ,I
'l; !v yo, o '. a I q I e, "'ll I n, D1, J111 Ill'iL : '% ,i., im '- r dis 31li X "I
:i,,, I ,, ,IANI ,, CLZMA) I i a
I 11 I I I to - ,- ,, I I I I I 1M Y, , i3 : t IWO : 1 9 1 211,,, ill a a ,' I I r 11 I U- P 4 A C (1) ap
;N; ql ,,, I I I I I 1 14 F 17 111016
r' ."i" 'I to , I I I r I ; , , - I I '! i," , 06 , d : 4-6 llra C 6 r "'t R I t
.1, 1, r, 'I'll, '. 1 I I 11 I ,- 1. , I I I I I I I I I ,- I : 11 : 1. I 1 I 1 21 1 I ,I 0 1 7 0 I A 2-4
I I , I r I I D5 13 I, 1919 .
It_ o "' , I I I I LU 1-5 : ) i I
I I I I I 4t ,,,,, 101 1' I I do 1022 31a , : ,r 'iil',' ': ', , I ;, , I I -1 I I ii I I I'" 32- A 0 A I 2
,,,,I,17, I, ,,, 'r l, -'g,- I I I - I- I ,1 r : ,, I ')
1- l o. I p I I I I , I I I I I I 11 t I - I I I I I 1 ,, I I ,r A I
Ill 11"', ,;- , I 11 .1 _1 I I I I ,,i-d. y, i .I, 1 -3-k ), J- do 1. be,... 1:: A 1. 11
,,,i, l, ,:iln 1;-, r I , ,, 11 1: I I I I I a ', 1,57 ,I ,,,. Wil i-1, flitlon 'ji, A I It
I sr ._ ,,, I I~' I It flDoda un.1.1 V ( 5 I
'. - ,-: I 1711 I I ",,illea q- l PIr I""-', I ill'a 111!-hi l- ,-- ,: -.,, ,- -, :, I I I I I I ,
I I ,
; 11 11 : I I ,- , I I A "I li Perk It fabli an 36 C
Q- d, pe, A- !"d, I I I I ', Sis__ ,,,, I,_ I
,,, I I -_ I oj:'-',, j,
I- Y. rj-", ,a ,ipl- dldg 1'r I - 1, e, 51-71. I 'I- I - -, ,, : -, I I ,- , "Ill or une ho's ).. od.a de F-- Inopal.1, .1 ,,.. !.,:- ,C I C C
lite Pell~ Is-, on oI -', -, -1 71", -.,r I -- -r -, I I I I I "a i 4 ,? bar,. ; ... s- -id d,, I U re h. _.;,*njd. R 2 R
L q It I -, 1. I I I , I I I I it is ord, d d hulto time dead, l, 6 de di d U.- D a T "
o;'e'de'! 1,; ,,,,, i, '. ,, , -- ,. , , I I 1, -1 I I t I ;,-- 1 I I I I I I 11 I I I -1 a 11 di. cl"M 40- D 1 D I R 3 A
tt J.a I, , I I I I t i. I.Mp ... d. Inaug- 1922, .- d- ule .a do .. -sart*
., s, seen a , 2 I ; I Al I -1 11 I I I 41- C 6 D R 3 C
P. pa'. 1. p-ls, Dil,- q_,, , ", , - I 4 , _' I pir.grain. so pa'.c'. A do aglo, 42 P x C D p
lo'sio Pat'. I ,, "; " % "A 1-:1- I r' o '- 1.1no"It' Ii ..' pl.p"I'l-o' Eo ii.....r.- Is, 1, I '. . , 11 7' ": I , , , .It, "s",--iond. "' "" '.--1T.'.'r'7 43-- D 9 11 D D
dj. do ,, .;, n4lll I I I , I I I - I t I I 11 I I -,
"Imi".1 l-j "" I I , I I I -1 1,11 ,_ -, ofcoi- ,I,,. 2i. X"iD-d"o) li Ienor, Vi-s,,, : N "'r Q' I I I 1, ., I I I I I 11 I , : ", ,it If (p A 5 A
p,,I- -- it.ill: I I I 1 I a la mlila por Pe.9,lic- It ... W, Cartago, boys Now
, : I I I 1 I ,,a 4i .
tnbie. A tla, I'll I I , I I I I Z' I Iz I I pl. -.1-1 lials, a .. -1 d7 12'sillIg.
P,- t " I I , f I I I 1 , I I 11 ,I, I'll '-do ,a,, do, ,lil,- d,.G.O.Y, """h-,,-h." la
111.11 PlIcIta Qli, I ,, I dIt pv, )a ,,,,,. -y-Ds o r 47:::: III 23 A a 4iD -1
I I d o I As= 1 ta ell men 43, D I, rIll
22 d, ,o" 11 , r ,, I I I I '- I I I I , 1 I I I I I I -,9- d o'.1 -lot. "all de 1,38, 11 5__
I I 1, 'I ,30 d F-. d,, I'll. ,,,,,,,, .0stao.16. oo.-I -1
"It"i 4 ',; ; , I I I I I I I I 11 I I ''I I I ,,, ,, Y ,,Nlld- I,- 0.5 libr., "g".I ,-.,,-,.-., ,,,-.,i .-.,, ,-, i I 1 I I I ; I I 11 I : I el ecord de Ch let I - I
1 1 A ''I , , , I I -_ I I -h ,, fll, lo- In 212 1-5, 591-1 d, ]a )i- on Quo It",. ,,
1, ;1, , I I I ". ,---- "p, ,,f-- "i "t-I ,,,od .. c- I ., do oo.oteo- .'__ _r I
I 13,II-2h, ll, ,- 1. =l. I I 4 td.d o. ...... ,,,r,, .r '_,
li- I 11 I 11 I I I I - I I I I I I 1. p I I I I "",. -.,,. -R ,, _--Z f
I I I I I '' _; I I I I _, 1, .. ,.a ,"I no ,a ,I gut -. _. -11 I I'll, o p- '_ t-l-, I .a I-'r ","""', "i
4t 11 I I 11 -1 I elh. "I'll, d. Ii .' I -, -, I
I I I I , " I .1 I 1 I= e pol".- ";. ;
I I I I I A ,,, ,,, 4,
,t n C -, , ,, ,, I I I 1, I I I I I I I I I I I 11 I I I :, ", I -1 r ', --,, ,,, I bh-lt-, 6 II, _-;., li,,, S Is 'ej .I--idd.:pA- 1. -, ",-- ,,
",I, I I -1 I I I I I r, ;, "' -1 r 2 I 11a l' 1;t1de 1. 11 P, da
1-Ii, I I , I 7 I" ,,, , ,-r) I
.1 -- I ". dosp rt, , 1.1dill III I,_ V i Post. I , ,
I --I I l 11 I I I ', "I It I 1 I h-1 liernpr, p1lig ,,, _?' r '
x I I O- 1. -b-- ,,a do 5- r ..I. mn T,, Aar
"i I. , I I I 1 I I I '', I 1 -- -r I e C' ... I '. , y I ,
F. t - I iii b- I,- P., 1. P.s ble. tira.qlox a.. Pill,
I I numer. d, 1-oloo, i ",r ,
e 11 I I r, I I 1, , -, -y- log 111 q- da,, ul-lat I-a 1= rd*1- A I
Ing, tien"p. , ", , : 4 .. I I I I -, e c r" .,
....... l, I ', I , -, " -, ::, _: ", r_-pl -- e., ,_ m 'en it
-, I I I 11 r , I rlll - I I I : ,I rni ioi. & o'Id so habill, .I- L Do ul ,paliill ory rre
"'It ,I I I~ ,, I ',
o", ad ,
Z l" 11 A k a-2611 11
'I' " r "I - -n-do ,I ,-: 'I _.!,.,e.bIe I ,-- -n ... 1. do soul. y _uV. ,/, ,1
fitly lic-p It ... ..... I - -- I .- I I I I I BrAve C, ard, 11-1-I, 1:39 3 ,1%,jad11.nt1, lie-to hilso, cariol-ries I
p I I tei lea to Que loi corren log "ho
,. -1 e W'. 3. -111 ,, , 1, ow Re de 2 ,
I dirfts- i I I- 1 I I I I 1 4
I I I I is, ,z Is~ m I- ai,, la.-sid.d do toroI, d"gana, -. 1, ', I I I ,.I.nl,,- d 1 / de I& P lel
xap"-6,10, ,,- -, I I I I I 11 I .It le III I I 4a o q., Dila ourv., Y does,, e "'ot
: ,Illo no its ..... I I I I I .11o , ; ," I I I I I I I I I Oth d.'G,01 V, Ill it, Wl ihlo on .Park dond, ,z,_ ,., 1 II.- a ..r_.l.-.
,lt,,. I, Z, r I I : fr. .n 1 ,i j_ I a
-1 14, C.11 11 I I I '' ,isda ,I how """ I ". i
11 ,,,,, ._._ I ..... .."'i 'a I. 'T
Cog tl b le"Ago'11- :d!!",i= III ,- -asj!'a ti.
1,, ,,Iio'. dioi.d, , I I:, I 11 I I I -, 1 4 En ,as ,,, m ,
I, ". 1. I.,. I_ on I!, 1j5
ol-_ I I I I I I I 1 4 1 lillil f. or l cilart.
I - ii- pas I11111111- 1 11
I ; u. oill. ,I",!* ,,, 1,
. .&I,. , 1'1 ,. I I '.. I I edT 45 1-5 1 It,=. = :exiZ4s1,,i., I .1 I I i I spill. title ,I record -Adml: ,I., uoi.66. local, lnpinjul, do
lol, Jrk, c..rt.a do .it A on 1, 3.51 ass., ._ .
P1 -6- o 'itint, r J, -, ;, I I I I UABA NA-M A DRI D to ";
,bell. p- 4eM, di, , .", I I 11 I I I I 1. di ,t -3. let 11
J I I 1, I 4- I- do" pi
(, I I I I r I 11 I I .. bo ... I, I 4., .= .. .--,Aldl Citod, T,- I'll I I at _07 4ui le 1' ;e .:I ,:, 11" -1 = .. I ; I PROGRAIIIA OFICIAL r-AR-A EST.k I- libiro" I ai.... No A- P-1
!" Pro-64"r fai-f ' !' I I , I I z I I I I I : 1 -rARDR A LAS TRFS _"
11 r 11 1, 1, ' 4 I qllo 1 -issa., a- Z W- z ,
tl III.-Ilido 61, s 1 ," I IN PUNTO -- au'cdi6 .1 base b.11
'. I I I ..hicer- Ill. to,-."
pal, no" I I I b p ... q-- I sasuos .- h- s-ii
It -,A lu, I K ', ." I "I , :1 I I I I I 11 1 I I -I]MIKA PARTIDO a 2-5 *alto- Babe Ruth bilteam irrair ornic runsj P_ alp"isbialia- Is'. 1. plot
_..izo, I I I I I '' I I , W cid. di. I.. .stpeoi ,
I Villar y Cartago. bla;;- ,, t.
', I r 11 i itl' 'd 1 An , : I jItnt
,,,,, 1, mat b-i,- .ft.-..
I I I I I T,-I.. y Be inallar "ll"s 6 a no lesti muy distance
'11a 11 ,,'l; 'i il I I i-, .- -I ono
l'Irl d""il'so, I I 1 I I A I I -,a ti o,
"'llnil!" I 11 I I I I I I I r '
,, h,,,A % p , I 1 -_ Ios piilncroa d1l 12 Y -dl- qua so -- 1. loill. to 1,32 y 1. 1 IS, .1 I r I
1 ,,,, I , , z ati, i flirl-ea .. 1.017 y friiocili.,
,, -I" r Iaa ,.il.rl d.1 M in .1.
"i- I I 7 I I l
I,!, plirlid ,ill" ", 'I'll 11 r I I I I , 11 I PRIMZRA QUINISLA a 6 tail' T is .-h'a on! ..... .... . ......... ... --i_ 'n ( , _: I I A I I I I I I I Vill.,, C.,cligia, Tl,! ,Ib., P.". -. I I I %, I 11 ; "' "'
'l- P., loit "I'loll' 11 I I I I I "':
o I ,,, I I I 11 1
'o I i t :, 1, I I I jr., .A,.Ib.1 11 I'll, ,
,,,,, ,- ,Ir '
e 1. I r I -NDO ?A ,,T,,,o a rill. IS E L E
,,t. ai, 1, I : -.,, 1 ; '
6614,- I I I I I 1, I -, I I'll I SYGI: ,oa,t, ,-._ C C I 0 N E Is I
'it, I,,i -1- ,,, I 11 , I I Aturrino 7 A7piit- W.",-, ,on. -DR "BALVATOR", I I I ell 40000P I I
1: ": I 11 I I "', I 11 I'li C-Iloo-il Y Olt" lll lll- A 1 PRIMIRA (!ARRXftA-RiA,,IAaabI-4 Y -diss ftl- -Pam Pjemp a.
11 'k ,
I 1, l' '' e ,-- ,", ,, ,, , 1, I .,or loo pli-rlt d1i Y oll I r. do I .A. y salia.-Pirsello WN,
I I il I I I I I "' I
di. Y los 'ill'od- d, VALUMA, BISHOP: )..a. 4WM
1 I I I 11. l I I V.1di.. Bishop . L.c. mimea ..y .biwill.
, , ', I I I "I ; 'rajiili i I I r417NDA QUtNIFLA A.. on. , . 03 Tie.. gn W ,on t1l..
I I I" I I 11 .. :: I ...
,,, , t I I I I I I eitis ( r, Re. Fr- Whit' ,, _ .. .. 07 In all Itima It, tojt6cr,,,,.
,'r I I- ", I I I A'F 4.4
1 I I I Mahi. Y A, bll Diu. Ocean lie sitri Minectm V.I.
', ,, 1%, I 1 I I T.Isobit" ."arin: G.1l.y Swelip, D.14 Ar, y Tmd- m,
i 'r I I I TAc PARTIDO .V t"t-'RCER SWGUNDA CARRERA-11.1-1,1-5 y 3 assent. tiffelOoli -j:,, :i, , , ,. , , I I I I I I 1: I I I I I I 11-1 7 M11hu, llrll-,;, Z' PI-r. A. 2 slals 7 lasiIA-fteral. $37s.
1, r ,. I I I I A I, ".1. A I .
, , I -1 .. liolbot del -.0. 13 CARFER! can "last"
I I I I I k ,__ ;C.1ibe
,,, 't- ,,, I I I I I Saint Meeting ., Pis two durair Is, duntancla,
I'll 1 1, I I I I I I : , 1, I 1i - ___7 1, :: lis Lue3 A 6 coult-6. darcoiair,
I I 11 11 I I -_ -1 -1, I , I I -, 11 I I I I 1. I I L.a or .. .. .. 115 G&n6 bsurtualt. be. An OHM..
171 1 'Ii"T 11 t, I I 7.nobi4i ... remn: 4
I -, 1,i, I _', too fli,11. , , Mn at no .orm but.
'. , "', I I I 4 'C. 112
IIi I I I I I t I Ri,,,h 'a., J.ck 11. Leopoldin. Y Kish'i, , ';
Mma ell I I ,
1, I I I 11 I I I I *- I i -1 .. I I ,,
.11 11 r I I I I 11 I _ ': 11 I l t 1,,l. .i .. ,; G- 4 1, z- ,, -- 4 .!- ". TERCEnA CARRERA-Rocittailablei-4 Ir 3 Met" jorlisooli oft..
r., fts-, 1 1 I I - I i, I,-pd- C-ur..., -, Y d, 11 I --, PI.- a. 2 .ii- Y ..A.-Pinusal. $275, 1
1,i,_ I ROCKY TRAIL: 1. prattler.
eui-- it, I I I I "I I I I I I I I 1-1 1 6. pl,6.1.. Gliolitni l I %,, ,I _,, Rocky T .H .. 115 P.mc. Urrmr 1. major caldsa.
-1 I I 1 '4 Vivotrystr_ 1. ,
I 11 , I :: :: l's Ili As, deftev, -_ ,.: 4, :: '. Z.4 flaquies an out *111o,41,
I -, I , I I I I I lot G, l- _' Ji- Pat .. .. .. ,
I I I I I 11 71 is -V I
- '- , I -Z d ,, 1diI" ie ,aI io k "' = d
I : - , ,, ,] Jack Alex ,. ,, ,. ,, Ill Monnn, a AD,
I I I 1 7 , .
ii 'I'no _: 7 : T ,.,m a.
-1 11. I -11 I ; :, I ,'a 'n lo, 40,1 per r y 0"So Taunbuon lor-ii, Despreci.d., JftnbD load,
I I e - - I -,p, 1. d-rol. d I 11- on
"I't i *, i I CUARTA CARRERA.-RealatesIbla.-Sak PArjAAuAA-P*m sajenandArto to a
I 11", , I I ", .,,I'.. It _hIt .I .1- loi iti- 'V t ,-,,, 1 ,
I / n -, I- I r,,, t ,,, ,, -fift 7 .A.-P".1. 32M
,,, I I I _,.dial L. & ,,l9U es reciente. Ein- L
., 1), ', .1 I I I 11 I "I I I., I- ,on all Iwial do su, i, :; REQVITAt At ,*pM.
ic I : I I ,',6 fig
1, I I I I I I justia del Vedado Tennuit, 10 d' ,1 ,, 1 ,;& ,,,- I M via Illitiorit. T pudiam Sway,
o; /e , I e I I I '..."ill.ill. .., .. .. .. M11
,a, j, I -, I r il : I I I ,,, I I '. ,
I 1.1inbots .o. c. nuov. de I I I T 1j" ',. 1. 1. 1. 1. .. .. 105 No un 1.1old dMell do Mont.r.
O.' ',
I I I I I So- Hill .. .. .. 110 H. ne-irad. bit. Althralt. .
br I Y !-. -, -, 'A
I I ,,
,,, ..'' , ", I I lil.. -. .. X.= ,,Wr- 1. oribroll, I
) I '11, I I ,,,- ,,, ,, S -.; I Air, WallI I eodllle, 1. 50"""' lidUl-e"lti" !Inl t I T -4-' ,"', j T .Y I"
-1, /. )!r I I , I I 1 Ill Repil, ,.bit Sil-ri. cl ;,. -, '' L, ,, : 7, F ,ickloick A- ,- 1 07 Si on. hZa cobrA& : ,
-, e) -1, , , ;, I 1. - f I __ , Tambiin cot-ran: Randic's Flog, Nine-0-Two, Clam C., Metralla, ToA %.1 Big F Y .no,. 1. j
I A, i%,'.4 4r 6 ti C 11 I I I ', I I I I r Ida Ailtiol, i 11, I', (3-al. Vi : It( 11, , ,, , pp., Y Sonlay Boy,
w, I .1 't, : ;r' : :' "' '
11 I A. destiacudo to I., h-brl,, I -.- -- QUIn A -Rectocialabl.-Slik tlarloftaag -Plsft 6jailistil". At I I
I .
!" ', I I I -1 1. I
- ,,, T U RRERAr
"' I I I I I I q- P-44'. ilqx ,tpl. -,pii I 7 -P- I. "", I
_, r Di
11 I I I I I t -- ", 'I IMW rOSADA JR.; late cabirsdar
,, *i -, I, I I , _ _ "I ""I par 1,11,1. t 3i4 d"Mi, -1 1, I __ I I I I S. , Il
-- L I . 1. .1 I I I - 1 I I I I I "I's-sa .itIl.IM t. o.,a "a, C0174 I .. "" ,.,i gurr r -tv, I ,, 1 -, I I . F ANORWISI tta Rooitim '. '. '. '.
I i I -, I ;r I I I I I I v N 4 eno.l. I IS i, "I. CL
"'d, J, 11 11 -1 ,orb.- "is, I I 1. to
: 1 , I f I L I I I I I I c ipDoc Yak .. .. its Otters qua tia"a AWTU "I"
I' 11-i I _1 -- I I I ; I -r, -, ,In Ice i.j ..,in 6 'a, ,cclt oulaw colow. ,W h.mla! R,',ill, ,. .. .. .. 5 r4immelde, quor cairre, _M ai
': -l I i, -A 6, 1,t 11-- I I -1i6n I To& I, q. ramaidta a 7 .1 I
I,~ ,I, , , ,- I I I i, h.bm sialld. fuel. do I& F Tambt6n corrtriio Royal Zmpm. Lucia, Isolo, Bow To Mort Y Bow i
W I I ,_ , I ,,,po, n.. I-t'A,, llgiti-tt P.- ost- .- alazost, Hit" i 11*11 11" I
111, i 1-1- _1 '. I I "en 0 poat. U 1 SEXTA CARRERA-Retionealsh-Sele torriscave,-PAris WVMpkr= 00 ol Ill" , , I Oil- %awlda all, lentlensun --alud deri A AD cam : Imins B.- 5
-_ P.- 6 vacj- hna- I 11
_' p"5,i-,,n ,b, -,p "'o-%, --t.tio analeau. T baw- aaa
"' ,.' r I I I '. 'al-in I.s I so t I as- y vall.-Plo-1. SM,
1 I Misi6a do efterg", I i3 i, ''I -1' I I I I I ul-lion Atletwa ya que tl Mimilla, data .-,a" aaaaaa WA to I ECUAD: 0 $I IWIlando. I
Unab4tat, a AD Lim. I t ioliortutim C, It, ,, -_-A E-A. :....
l ot. Rs 1 I I I ., 11 I It., "I"16""Iroft- :.
"a' i ,,, 1 I I ,t -:, -, -: "' UY1. ..14 ,It*. I rr: !*. : 7 AD A I
poar .i*64 di L 11 I el, I.udu ll "n l.1:o,11 .111, ... f4
I I ,,, M, to 4. b.11- F.--hat 104
Do"D At z I jo ', ,I imad. tie lol.- Q c ., ., :: v
-, -, I I I t I ,.I- a base de Ni-. '. R- Z..# . IS Per to le mrl teclanosible. __ C.-irl. 05 UTWAile the" ADD Do I-ei..".
Fordo, c*mpr.r a& -' sarm Po". Uoa- : I
cal k 'coicar P.- a- : "., ,- ,, ,, I I - 1 It, Just. suiaret, V iti, Ole Icl Warnio, at .- rl, I ; qlit ,.cie c-b-it, C., W. .yada MUM __:_ i Tstnsb,16. -I-i.: No Mem, L. Samoa Y N-1.1t,
actalla&-res. I I po"dic sali,,ail-lo C.loitld- 4-1 U 1 9EPTIMA CARR RRA-RiatiUmbit.-MIRA 7 0 71cal".-P&M ojaeopl.l.
I I I 1- I- 11 I I I I -,
1- 11 I : z, -1 .11 r I "I L A. 3 -Aae 7 se0I.-Proarls, sm.
",
I Z, I I I E "Ilz I A 1-i yf,?.ZT gISTRit! die"o.le.
,, I I .do aliol I I I I I I l-d G-711.2, Y. go -, ,.. iie Fleet Sister ,, ._ .:. ,,,. :: I La Vayon Nh4aij_ ,- Cat- li, p I i; ,ir. ds,,."Tlou ,,, a lI ,ul -- -_ 112 It tdo Vai '1-1 Is #At-r I
,,,
,_ jji
,
Me"MM SOMMINVY 06 I 11 '' I , I ,nq.illa, to larg. ialiulc :-- TrAllie Ending Xle rn '44 11:; _"' h n .1 ,- -, 1, I 11 I I 11 .ac-di.m.g. corn. al 11 11 111 I L - 1, FinlIF U So d.6.1.1:11_1411z l i
I C%- -7", 11 ,ir,,li, ,-._ i K.
Gail- Am- ,a I p,,,,I.e tien, ,a I I no A ou,_ Eon 4 Arobij, co"e,_lin, F !A
1% "_ , e. t I I~ 11 11 C l n 'ilitarlant Y XDIIS rolled, I I
11 Y, VEn 1. j- of otibano Poll- I,. "I I -, I'll 1, I 01 nial.lalv,, l, ,,, ,,,, 1 L 0 AVA CAARFRA.-RtI.vuAbI--3 Y 3 MAIreft follasul -PAM .11-Pla.
I 1, 1 __ l 111 Garcia jdal, Rafael I I -: '- "Ir'- I lj- h putilen b-t'le lirm. dafio a) r de 3 at," y .L.-reand. "".
I I I I l1, j.d., "C' I III-., susi't. I .t- ,, 7 11 I ONT it- -114.4.
__ I _- on 1. pi".. di j V, j L I r ,, I TOAM
Lle 7" -,hcl-c 11. Ad.udo, sm '
t i I, I riu, ,on. ,,, I
'c -rel I -d ... lixt'. in ; .g-druo; = in'llop" 1, 11 1:ulo;l nP,I!,1111.. Nwoont .. '. 11 1. 1160 3 Wine aA Mul Actinable.
I : 1 % iip' -. Ihiiltill. Itil .u, in u
'n. ,:I.
,P '1 e I "l_o,'i' r ,I. md.d- 1". C'nop Pa. I r .. .: : : N ,. .f .rlnineh. reniAli -,
-- 6 ,a,,, 'iel ps'll-o I -11 .,coo.j. 'r .1 i o, 115 M I .. iao. _'jilmlodo,
I "", -- ; I It., I -lq.e, a. on dr,
_d. Y 12, ,i-18, no -), it I 4 I's studio, Im-11A do shorAd", ylit, ji ,_p, ,.,,,,,A, ,,:1 I A;,,d,, -11 ,Rl.d, .. .. 110 I
-n r, IT I I :1 I ,I,, AgItinnonti, I Tod. a- ultnin. at. -"d ilht, s ,, d, T, I -1h.a fiestas ,1111 -1 -.;
I,,,, 8'. ,w;'r, : -!-('-.,,,,UY7;I1 11I1 4" 1, i, P11 -111, I 11 1- -4. Por 1. ,-hiltad- li'll, lo ,a. I do, T.ooliiko --An; Wil, Scsuodtal li pacr. Lou. A, y So ,' odfim E.
.
I
I
I I
I I
I .
I I I I I iASO CXV11 Di DE LA MARINA- -jUF%1FS, 8 DE SFPTIFMBRE DF 1940 PAGINA VEII CIIPi,5


La 11migitiracilin del mrso y el Amnento dm milIones de pexos lal Aplic(i lit'ditcaci6n el, decreto de
08 c 3 1* t el c I -tivarnente
horario ptira his ii It Mles ex1wrlaci6n dtO talpeco a I E. V I .1cedetici(ix retro

Edila (Awiltle PutiM T111 Deinlielt tie ITTA jTrtjejjA, Ills priertert)x itiete itlettleit slef m"o avlw& vi'Ir lilt wofcsir 'If. F(Ilf(,11 if;lt p'jxjr(j A(, ritwitifique
libro parm rtiArfiffr (A I en ITT F. Norm.41, Ntileftia de In 6k"dAii;ts de Pralmigwitli 1IO/OnSli eld Tal)(It"ll Allt, I I!Itl, lel Articido 12 tim. bmito el (witpo Imr el xexo
hlplo ft cientificallivilte defrizacilliti a Cnatemalit A, 1,K l tX;
AGRIC11 1XVItA ICIAL ........
GACLTA Of
r K 0 F I FSTUDIANTMES lWW4. 4,1
rlll 1014 Ilk LES Y Y*116l111k11111 I TOO
P.T, J- R. L GoMwAit 1, Ritl'w. IN_ PlIP-0T,,
dl l", i'tiguit, W1,, ;i, -t ,f Fd,- d T
it, jt I ., It, CI.- 1- ct- DP't'-tt,
d. ,l rf-,fv dil ditpr- C orf,, dt 10, Mu',r T.

7
it, 1, Tt- ,id d llfi Ifil si) I 1 .... ..
6. 1 b t ......
t"'A
,7
d, 1. 1- plicaran regla sithre
d, 1 4 P,
.-- p it,
r;6djcq Tiit H-- P,,11 p,0-t it, _-z. I
dl Y'dd,, y
J." OT- A, "'altill
dt )1, etk- t .1

h" 6,
11- p- lihd., "Th, T ... i N dt"i Ft,-v 1. 'tt
Al dtl-- -r-- f,

7
At,

C., I

Cotiferctiviaror, ScigmiThi

pliadit,
tttmS, de,""7 4 "T' "I"' t
r

:t t if i V"Ill )N E S
Dcsi,,-twdt)'vl tribumd, que hara
K- I~ I lttf de honor a mienibr- AsthantA d,1 Idt del I :ongre-(, de arteryro In selecci6a tie los bispef
,&M- l w.f, l',
JI" 1,d- ll
WITS
t mworiol. sin min los 700,000 ,ohs;lmudox "t
t"t., 41 'tt _.1:1 F ,gl v, Atit(triz.att ntieN o erf icili Y
tie Id 1.mltpAF1 ia
de, i", F;, I
A IT 1 1- t

'At ..... dot q- F- ,I, Plt,


tl b-1 1 1 IiLil d,
'4, C-- Ixt" lt
"P'- 1i,,tl1t- ", -:Grandes daftos
"tt M dt,, decli- pi, l lfld. d,
M
I_ cl 61 pt i en Jovellar 4
-1 d, ", i, C--j
N -itan MAs
i"! Coilli4i.til por una bomba
--td, -It
dl'L a 1) 0 a d G S ell
C,'%, t1f, No Imbo title lampritar
personal"
Las N S
g-, N; Ni d, 1, t-fl, d, 1',
-)1- ,t, T,
p- Tit-b'lt ri6d,
01ttfOrti, 7,
............
dInt". dll f"tt", finkt, it, L ti,- ttf. C,
(Micareros de este hemisirrio
suits ts
tt,
Oci t, Wit
Rome o "AM1,191 I h-1
its,, to qvit I I
I'vos, d
tie Ill. 1111vitTA AM
tt, 6.
.... d", "PARCHE-11
T ", I, -r, I I 1 1 , !, 1 "', t t I
I ,t , t -, Vat( RA Fit
dt ftli, qrt 1- Q

p ltni Ht" 0 -b-,t Cit, C U A RT 0 1! t
kg,. At
tr I
C-X- it 1. CIt-6 I 1)", 91'.

l- i,- 4. T11b- ,111. Ott, f ,f :1 't, q- 'D V, It,
N 1 1,
il,,, A-,
B- T, c
A. W-. V
At, ob,"t,, A"
T, t SUSCRIi Y AN INCIFSE EN d, A,-,dA,
I" W. c-v- d.1 .-_ Ir, F
-dt't- EL iDIARI0 DE LA MARINA,, WOW
4p
dill,
pid E ntra C"'m dl P'.
, & 0 y fical co
D01ores Muscularax y -,-f Jt, dtf tl-- ti
t1ca. 6ttt mil,,grdo x I.
T
Cola-bros, Torceduras,
-,qttl ut,-a it
A, t", Xd.l. it -p
do to"
7 4-It Ii
t.- d'i -h. nt 4 Q- P.-- f,,0-t"
Junta General Ordinaria do Accionistas tit
-p- 11,1,
C)"g- !q., 1, b- t,'
y 1.
(A) c
it I- G--,' patio tie, Coniumcaplones
Tt,. fit Alltt' nl, ,f ......
dl r,,i

8,t 'div-, ti- tvi hj"t- d- AL
NESTOR G. MENDOZA, 't, 1,p d,,l
UNKEPS
tril d'I M,
TOno WT.
TODO EL

MUNDO LO


ITJUNKERS A V I S 0
DICE Y ;,-I- It-IF, 1" 't-7"
Los famoscis motors JUNKERS quo flitabon LO RESPITE:
do nuestro morcado desde 1939, ja

IN AM J 'I osth otra vez disponibleS on les modolos:

El A I: qt i
I HK 65 do 10 A 12 HP

& ,an& s Mm sl 2-HKt65 df PC) A 25 HP
T.imbien rocibirpmott fin complete surtido de

C iV ,,l de nrt t '-,tiv-n dn zi,- naj i de roPtteato
v_ T_7ri= P 1 SftD1;,,mbr0 4
OLIM 'Cia. Riera, Toro & Van Twistern. S. k!
M FELIPE SANTIAGO MUS, 111111ANA

ES UN DELEIM COWNPIA CONTTNVITAL DE CAPITAUZACION Y AHORRO, 1;. A, it A Ott,%) "_A It A M
Fticra de la Capital Veinte xern6foros del. tiplo imix rnoderrm pondr6a jAmmclos CLASIFICADOS de 110RA
0t S(Iflta Chlra, pol. ifficififira flet Club de LemICS
C 0 M P R A S V E N T A
o So N. /or I 'it-ell (It, Ill I :(10(lad- Cllrl'n dol CiPill fill'01HA
DOCFORL, 0 MFI)ICINA 14 AUrOMOVILES u;,.5, Q CASAS
P,, ROBERTO SANTOS Tolicia, de toda it Repfiblica 0 1VRO A Y jtj if I I .'k It Syknto, I rteld
hT frAtividalf de ImN L E BOY
d'! I--, v ...... 1, M, vrr,, a h3xi, NI ATA N Z A S Piplar 10
"irden not 1,,A* Villa 0 M H A 117 MIJRIE j ppENl)A,,;
I C A S A, S pli, "ll I
;6- dl P.1A T11tig" 11 NLKOPEAr VE VXA 1 OR
-,h, qi I P-ikl, -Ii. "IJULIOCGRANDAeHIJO

ALTURA.,; AUMFNDARYS


'ji
4'. 'T"k f
N

s-,


t"-d"

iI0
FA 114 HAS "
$18,00,
It[ -t %,TI" W IPH

j
C \Iiff) 11
1 01)

d'i h4k I'l-, d,
AI "r" W IN( I I o -I CIIIA
"it PIW 9 1 ;.049l
r1i,
$20,000, RENTA $21 0,
Ir
r hAi, in- p"t-itt pf, NJ V


t
fir 11 Crl- ,T -nt, _i, !0_!'. li, "umd, To, f),fR Tri.I -jiht", d, a,, 'i ,. -Ir"'I'"
CASA, $13,000 1
kltt
I-ArI, P. I, A LNI Y'
-d,, d,


d"'pr-d' S, --I%,,
F A R M A I
q- 4 CASA, $11,000
D It 0 6 V I? R I A D 8 PLAYA MIRAMAR JOHNSON
i-pi- p-r r- it- VEDADO
OR19PO 7 ACVIAR .wreg. 4,ft.rupxila. UE nTRNQ L,08 LON83

b d, 1, Santa Clara
G,1- P--Nmawio A I GANGA, $18,500
"'I"d" '11 11, 1 oiio dli;,,: qi!, .1", F- "I rXXMtKtS W CORTE Y COS-A)i AMPLIACION AIMF*DARES 11 .%
p, d, V9
CALZADA- HILAGROS .... I ...... .. .


q- 0
JOSE -CAMPANERIA VACIA
v ,IGVIAR '06 S, 'I It"'e" DL T1 100 M,7WI "AR
M i I : 91t 8. 1'..
"VIC- i-i' FAPM AC 1A pjanta irn "(Jkim pit"p-A.
qu, C."!,, D R, GARRIDO
21,) .,0 por
q- il IJ C11611 C i'A 7 I' I i;- 11 1
!
1 F.W4 M' 'NO
q- PTI,
.dR: '25. 98
INFORNIES YN IA NIIQ)I
IN] -1924P-10
1 ff,11 32

AI, F N D" R 'k R Vrl S I M 0

PIN 411 DFI, ]RIO
MURALLA, Cf ftc%-\ 15
AO
Pi,,r Roa N entur. dit G-oa

T-,
ANGA
W. A40
Mil, informesi
De tLirno hoy 'A 7 Tfo, B-3446.
WXY95 !M POLO
REINA
YiY-,DV RAIIIA A PAV) D% MA R T1
!Os
.-oT ?"T i, Gorz.101 T; 1
"'t f7l)
'W l O I 1 .-0 E, "" ', P910 11 La Linda Residencia
M-WI5 HABANA, GANGS

462 MACM Campostre
ellfister
ASE0 DX MA TI A FAURE VARELA A N CH O
M-5

FRANCISCA

'-p-- 47-t-d'. A 3w t t ... ........ SE VENDE en $40,000
m-. Ni, K 3 M,6" --.4"
Do La Habana a Oriente, &e Oriente a La Habana, la preferida 512 . A 618'
1A
stfuad "tr o gem rranclszb
M "a"I
Ef Co"o. Xm. 15. tirad"
"Santiago Habanavy PADRE VARILA HASTA
DESTAK AN*E. WNDCAL do Simia Mmic dol Amimlo.

f,!] 1.y _p Ul U-57,) MIRAMAR
U- 4 -Pll,,
Nept
M-0 y Pif- -- 1 111 11 "'J :
U 2117 B. 0 t. .01.ra. A.A -0607
973 till. C.Ratd- C.-Ii. y
1, A I WRA'MAR, VACIA at -ud.. 11I'M 1 :M
Tldil_ 13 ,1 RESIDE AVY. WN,'WAL HASTA pew. Cu&dra, Triple. 1*
XL RIO A1142NDAkES .- "I -1-dMA-tw- 1. at
F Inda tall, P"P
4,16
Al 17 7 -, _: ;i .
i N 1, Y F 6110
ial AVENIDA PRIMER
Vi 7 G
F.t. -id-i ...

p Weak Ilt.. d dullits y !-d..
.*f I LdIA. M
it I- W6 VWA *A
WIR IV a Ti
.. %N= A%: I T" 00
IA HAW0 ve dq 6. aw; mubbl",
-01. IOU
-d_ refrigorado? 7 oqwpom do
a, 0,,Wt 'te 246 mh rW_ cocina. Lieta pma mar mupa.
Las 16 alias dimias con Carros Supercochet. M, U1 da. El ttryono sokmoxiio yeflo
pr ekhijii Draz Carra) 1 -"720 "T*S; A-pCd m6s. Se delcmia al(p
Asientos rechnables, motorea silenciosm reventilaci6n In eirm a,, R" '&I . m
h1potoca al 6%. etc, etc, d- I W
-AtM
Al- 441
1 404
SANTA CLARA CAMAGUEY SANTIAGO BE CUBA LUYANO-LAWTON Informes:
0. 772 t V,. T."m
t. Estaci6n "Hotel Delicias do Puerta Tierra", MonserrOte T Muralla. f4'ml, -9. S, N-10 -8963
...... u 89
Tel6fono M-2266, Hcb=a. Y- 51
1:1111 SUSCRIWE Y ANUNCIESE EN
xJ D' EL itIMR10 DE LA MARINAi N-A YA.*) (AVII NARIO [)I, LA 4ARNA I(J,% I_ 8__Llt WJI MRRF 1) ILj4Q PA(2NA VHSrI(Ty,0


A N U N C, I O S (" L A '1 1 11' I C k 111 0 's I N1 8 0 B A


VENTS VENTS VENTS V F N T A S V E N T A S V F: N T A S V F N TA 3
tA CAiAS CASAS WS SOLARF.S 40 SOLARFS I EsrARLECIMIENff) ',I _AtTTOMOVILES Y ACCFS AUTOMOVILES'Y ACCO
--- -, - I-$ T
I I A I 1 0 1141 FT liORROROSA
MICO-,
Alberto G.Mendoza

NA, rl 'RAS 111 EN A I FA
A N I OS M AiRPZ
11 kF1 kN i BIT 1 1010i
Al, I F l fil )I F I
A If

'"(), OTE SI: DINER0 CALZADA entre 12 y 14

k $3
11 11 11 11 7, I tr k, 1) A 11 0
i %SA VAf [A. MON't "g- ii VIBORA LIBRE
$55,000

"w" 19, 6-fl- I-I
1, A, ill vj H I l, k R 14 ....... ..
I RFrk i2it', P-li., 47 N-i, 41
11 K11111 A1 IF-TAll k',Irt
R" Tl

C V, A Z 'k 1"' R r X 51 T( I; NTOS -14 UA R-F7 _2
P.-I". d, 1.

if if
Air
k Nj)t l I A, -11

6A G A $18 (H I --J
AMFIA 'iCION N, 1 10 1 -Iio.
k 111W 1. ROQUE-ALBER.TINI
.7 k"IM I ARNIN( I
t N I( j
MIAMI FIEAC 1 t

G N G A V 9-, 1 W) ISORA Afjjfjr
BE US0
Jim, T f ''I, TURAS BE
di 301-4W I I )If I I, pi", 19 ill judh.k- i ;,,-pI- 4, ,
1 1311 All T,
11 A 1 A 1 1.111 1 1 -1 i ( i I t I I I I 19
BELEN
I I I I I., I T f- flv IT I
T, fi ,v f k fmitil f ; INV
JULIO C. GRANDE e HIJO 1 I SJ IW Tr k I i ITT Rill I
Mierabr It
s Cidegio Co-rd-" (A 41M k DF I ki

I i I P ... j.:
.... It t, I ill, (10 LI NI H1 A
nvers ones en Miami PP (
-6 A.
"T.-- 1. -q ill I )fi -Ia. P .... tando Pf'') I I if
ill A -1 T -1 1 IF- P*rerjAA d 25 MANFJ1 UD.
-f- d fortdo con 'I
11 1 ...... 1 ,
PON I I i(
f-t q- dr,-, Info" -t
v nian de 10 a. or. a t p. m,
I Ili fit If FT . .
Tirfo.. M_8.;68 )' por It
t-rirte. tri6it-9 F,3269 Cal"d. I Lit 1
7,5" Fir-irit i9:;2FZ85,
YEA[DO VAC 1,-do ]A Mj., 1"A" d,
1 i =w j I
-2829-49 RiI .
X. 1. m, ti _RT A FA CETI( I N-1 I n. Ai nl llt ,ele "If"' 1,
",-, -- 1-1- I- i actiri. il priralrx, _11 d-til.
50 Aprenda a Manejar
FINCAS ItUSTICAS bunoA rn-r's, I -1. Ilt'IcK. 1911
FF
n
I _. ;, .. ir, --bi- d, 4-Itio. So,, l pi-opirl.ri.. Dontrhio. M, rmio, P r j'()MkMw; Qj CklIfto
41 RAM k T1 IIT 7. "'i. irif-osV4
FN C 10
IHon- 1, 4 tf,2
V,.7_7 I) ) 0' it ." lllqv : ,
%I t'l-14 )if FNA% ISI JORGE GONZALEZ 12 2 r A A5- A 7c I

UH-111-294,1
It ROQUE-ALBERTINI
'AILIAP 11T) I PSA dr Inliallm P,


w- I I "I 1_vtll I -I I A I iOPORTUNIDAD!
1AS
Finquita urbanizat FE L _1A S
rAlf'r _4v N tx r I)-, V-11- f',- A 1-11 1 6
)n I'? 12 F 4 1-1 1
.1 1 1 d d

)I I K 1,1A R 11 $7 10 V A HAL 1 47 OPORTUNIOADES LeV ende
II-spera y rdlwjo "A' I EN CARROS DE USO I Injornational 1946
llud -r*, 4l, 9 [2 Ile ...... SE N ENDF OPCION I Amp slre n lit
ula, Ildcl rio AlraccdAror'
6, 1-7063, 30 004) Arita de lerrello c on
N I fit) RA COPAL V CAIAE lit BUICK Super 1949 Chrysler ....... 1946
if,. miw.0 rl fit 'itulad I
CHEVROLET 1949 Buick 1938 ..... $625
proper, par* ),iacrr vntr. at, Nt lrvo
A 1 1. 00
turi#tica caxino 0 rahar t,
GANGA $36,500 $o, 7 ", no. 1- OLDSMOBILE 1948
hur. -vitral. dr *-enda
tf:PTLMA A TNIDk, U 11 r. IA.,
nair.l. P., I-P. PIAIA of
1 4,vt. at I.A criv .. W i I I y ... $1,400
$1 ERASLECIVIENT05 I.f.- fir- ..11,
vNm I M, it) I llN' BUICK Sedanefla 1948 A
$14,392.7, 1 FAVILIDA111 11F PkI,11]?IT, AN ILA
MIRAM AR PACKARD 1947
111: -7 Monl 408, AII.A. JOSE M. ELIAS
ANIFNW l 'I I A I Tl I I 11. 'J!i4N.. 17, mg, ff.pl l
a
MENDOZA Y CIA,
CASA DEL FUTURD t 1947
R1 06i.p. 30S TIL 4 6(121 CHRYSLER
T
A(-Ab*dik dr fabrielar, te" 153 AUTOMOVUSS Y ACCES, EL WICIR DE LOS CAP1103
HABANA A $I0 vkrlt c- A KNUO I
*-A C-AcA
dam 11,"om euarill i I- ...... CHEVROLET 1947 USAD03 ES EL QUE NO LO
C-A dl HA SID0.
ROBERTO JUNCO Xron- CALLP. 114, CAST E$QttkI,
COUFDOK COLEGIADO r. May clur -rla parn apr- Poll UNOS V303 MAis
90 VENDO FARNACIA OLDSMOBILE 1946 CONSIGUr UD, FL
-rejadille 214, Telf. M,6573 far romadidodes "if*$ A I TFR 4S DEL 8 FDADO: 3,W ,,, SAINTOS SUAREZ
lriclllfd_ (all 30, ocil" IIAIIIIIWT, NUrVO, SMIROSO, I)F FA
__ 1,
HAB X A V N C 1A n, I QUETE, QUE NO NA
P",ri- *15,42C20,
.0.ra# Z -i; A 1- 1 I PLYMOUTH 1942 HODADO.
A."" X--d" T.W- V -.
._j_ I, art vedarlo. All 0,TURAS DE MIRAMAR .--- -- I ... t -t-- -11!
CAJLJ F 21. ENTIRE ALTALF105
MIRAWkR AVIF T)XL 80SQ1 F, CHEVROLET 1941 i IVEA!
it 4: 1 1) 1 1 it t fPADA X,=2 Dvlth 'w. r" I
14 "so 'It", H-MI 51_ 1". '. 1S.Pict-g: 047.N -- I .4".1 I'll NM"O Mn"50 STOCZ
SPNOSACIONAL Vwc, mra 'r Will, -dt arm PEDES
--(74SA ERUES 1941 DE LOS NM09
TIPO HOnt, VKDADO CADILLAC
POR SOLO $8,W PALMNO Previo: 11201,879, 2. -4-c- SUCK XONVERTIBLE, 1942
R AS DIF TfA Mill
S. NICOLAS 3 PLANTASI ALTI LINCOLN 1941 1 9 4 9
wp, or' ....... A --Von rilsudA, D-clWado r PARCELA Mtjy bt,",
CALLI III X9QlI A 10 TALLER CON MCVORES --s,,
-UPLIACION AVRENDARE'9; .Ad" 4. Is 8. Vidritrll Quincollo, CADILLAC 1940 P 1' outh
Bar R"t;,uranto, B vdegp
AA t,
A M50 CHEVRON DONESTICOS
PLAYA ATTRA J' ,,T 1048
P,"i- $3,464 STUDEBAKER 1940
LM ENDA R E 5 SPECIAL do LUXE
z ... A- I I I'
INVERSIONISTAS: lcl*d ,
1. -3. H A L a, 10 23 1-tt PLYMOUTH 1939 SEDANES do 4 plas.
C.li# N pt ... $3,W, +,it, 4kU COLORM
i ., ., 021
kUMIAII AT A 47 00 Y OVE SON OVY03 POR
_MFNI)kRFC t VEROADERA GANGA DE TOD06
PLAYA MIRAMAR I t $3,"4. 1 k ...... FORD' 1946 mom 1>9 Lo WE tm
Barroto t "I.: vendo un Oldimobile moodmill. "It. 17, C-Ant ZAQETN.k A 14 1 i'Zo II-1, on WAIMI&
FSOCUrADA .111, dtdo 76 de cuatro pticrtaii, acr
Ut me Tomnmon act cw" do
od-,. I-- diriiitrilico, Ai
w1w n-,v I y I., lul.1 a 190, de lIeis CiA, Tt 1,, -, .11It, lindroll, color azul A d6l: toAosj emlaa pwW do pW EI *.to
plw, bic. -_d.. 1 50 '1 1; 11AIL 195rNI RAINTI, WIN XW TFADO an It mown do COMOD05
flaina"Ift:, Como nutvc, ulin TiAr-1 AMPILIAS FACIIJIDADES
Ve,"do calla 14; V'IBOFLA. Santos A- ticular, cogto 31575. NluchI l DE PAGO. PLA208,
A $-4,,% To Atr- 1- -__74 -,-- extras y In dliy en It 1
A. Frociol $3,510. $2 100, co +
A $3,(M sin radili,!
It a, sm M.x r-. I P.- radio Delta v Jorrin Motors,
Ift-,W MOM Ax, A 4. 7 N rally 9'0116111t(ION est OrIgAdo Rodrigues
'a el AIllutler par
54M LA"ro: Alberto G. Mendoza WARTA Y P. U,100 S. A.

AVENIDA Tit i WRES MENDiOZA Y CIA. AMARGURA 20. 1= A M;, r.1111d.6 nornico, Walo In rinwill 1
.-. A -, nida, esquina 4 4 P. No. 120, wq, a lakolo,
m-4, LEAIt F-8331. --'. .*- Hosililal No. 3 *sq. 23
0. l,0, ONA" 305. Telf, w6921, Altx ,i All,
": 1 M-9494 ho- preguntar por el St, ,, .--j
CWwl, h" N"" Teliftino B-W?, R-3015-53-11.1
lo

PAGINA VEINTISFIS DIARIO W, LA MARINA.- lf(+\'F A tw, SHITINBRE DE I Q49 ANO CXV11

I's) F I C -k -1) 11 A A
N N t! N C 1 0 S
---------- -----...... ...... ...... . ---------V E N TA S VENTS V F: NTA S V E N T A S V F N TA 3 V E N T A S V E NT A S DINER0 juPOTEC I A
-A- RADIOS Y APARArm 0WT011 VARIOS T "
.,3 UjOlvibVILES V ACCE.S. AUTOPAOVILES Y ACU.S, 54 MAQ11-IINARIA1, MAQUINARMS MUFUJIFS Y PH
FLECTRIC05
I*fvfi Ili 'El't lit NE4.01,10 HADIOS "IllIMPS" 1 11
St DAR ENTRADA A[ 4r
F R E X K 0

Tropicales y Venecianas
11, 110 UTI I V INSTRUMFNT0$ JI
71
M:Jif D I N E R 0
MAQUINARIAS
d, f" I! 10 f"d.
ANIMALS
1 4 EST03 AVJO
j- I'll
A.3938 5".
Ii-, P I ... ........
I d I,,!, %, ". , T TATES 7 FMIIAPCACIONV
lIT".- I p- I T MOTORES ENDO
I E R 0
HEI I's NO PAGUE ALOUILER pw" on 1-dT)TUFT. Y GAF01 TNA P1-0,
POR SU
F-1 I)F: 1.1 1 Nr
BOMBA DE AGUA
M Ill ill A r, 1 It I l", i,!,: I,, A SE VENDE fACHT
rtt i iiAof t t rAm i kill Il ItAt t N k F, J.a: I OPEZ: Telf, A-3158
GUIELO U tzli
Alct.if witti. I 'I
prr ...... o ALMAGRO MOTOR
"01T, kf,' 2 COMPANY 0 1 1) 0 Of, FONOS Y
'LIPPMANN HA ii
- ------ -0 Ni"k- d, Pi"I" '1,1 ))1: LA %I \fill,
COMPRO AUTOS ENSENANZAS
till". "u-- $ 5 M0 0 I-- 1 -11111111111 I
f I 10 1 17 PROFCS01I PROMOR"
- ------- -17
17, 1. R 0 HIPOTECA
Proteja su Caldera AIR[
MATEPJAM DE CONST.
con un CONTROL P 1, f ACONDICIONADO jj. CTOS sANrrARI0 I 51 SOLICITUDES --- ------Mora-fia Company PRECIOSIAS MARIA CORWWINAI,
It A,:N VVITIVONDO
A G E N C I A D E i 10 CA I N' A S
kUTOMOVILES
DEL VED AD 0 Oll SO S, A. 1
GARANTIA Y
De bolallon y cordente 77 ACADIMIAS
S 71 00 Im.. por a,.s
23 y J F-2986 Francisco mestre Jr. SEGURIDAD LAVIN"
DES- trp vpc A 12
MOTOM Urfido DISTRIBUID071 IN 4;ARAN I I k -Itidid P-5td P...
RECONSTRUTDOS T R A" I T 0 R I I lo,
MORA-ORA .. ...... Instiluto Cervantes
do -11 IlI-1Ir",c (" 1 1 1 L ROBERTO A. VIPATE'S
85 y 100 H.P. BULLDOZERS COMPANY, S. A. ......
on 6 h--.
TaR. M-7620
RECIIIJIMOS EL USADO. VENTA ALOUIJ,-H.
7
UNIVERSIDAD
VIA BLANCA ZANJ k 81
IMADUE~ SANTA
y L-. LU"ANO X 6 i 0 REM Y, 454 HABANA
EN EXISTENCE
C ... -1-. OFERTAS

M L )INERC H G L E S
0 F E R Va~
E j 0 R E S y
'M 0 S k i C ITIPOTECA DIBUJO COMMERCIAL
'0- .. ..... .
'i, ,
ES 11 E C I
MASBARP OS "IM 111. 11 secretarial Course
CHRYSLER 1948 TITo tores de Pet. MECANOGRAFIA
11 1 0 cillindittic BARES Ingreso a Ciencias
101 Comerciale2
CHRYSLER 191,, 1 0 S A I C
Ion 7 1 L E Co. P U 13 L I C I D A D
MENDOZA
I DAM I, F vl Div. UN
hl", Par. W,0j. ri l 6, ;. F t- lditd.
DODGE 1948 j' Plantas E16dricas NOBEL ACADEMY
21 y E, Vid.dI,.
Motors' do'Gasolina Pi'. A, 1-g. 1,I, I'Tudo 412, A,, ra dot Louvm
CON11 SAS, MATAJUNTAS A-M7
UVAS ANGULOS, .1cilloro' COMERCIANTES PLYMOUTH 1947 46 0 hot, de )2 A 3 T I t
TRACTORS -t-1 M". I
PLYMOUTH 1941 st(w.dard
bm. 12 ;65
1, 12
lj ttffff RAL
tt; tT u H Kolder
1 6- --------
CAMIONES d.blr. -j- it, 32.;
'r" de 29111. 111211.


FARGO
f l.'shin.
ALQUILERES
Massev lbu-rix
CHEVROLET itilmna Sit.
go CASAS uE HUESPEDES
F,,
STUDEBAKER UH.C.296
Repuest0s; SR. COMERCIANTE,
MACK S7 uTILES DE OFICINA
MAQVINA!, DU COSER
Ford-Fergusmi .......... INDUSTRIAL,
-7 ... dr,
Panel: Pal. t-t-, volcrItirs,
fill MON C I
W HITE IMPORTABOR: I MAI, NJ 1-CR
F A R G 0 y j ri,-, d.., .19 l'. 11 ,
Allilialss 1, 11 11 r0l, E,FO R D 3FRVI(10 E MJFRAI)tl MAQUINAS
d, w'' RITUESTOS N if- .1 hh..
RIOS DF, TODA I "t'.
DE ESCRIBIR td
it, S. A.
A,.a l'i-- FOR ll- G- -ytj Ii,
Sot" FflifaO N, I I L. Ag.iar 41 L 11ipt.- 4(")
L 0 1 de Tapizar 11 1192 APARTAMENTOS
Gl.d. TIliL Nl_ fR. F pal M-91276.
Y d, Ill~ F,,jI,1_ 0 111 -P- 1"1 1.11
t pip" UH-,41 I I.
ll.rob- Thlri 56-9 171. JiTt"110 MATIA
P.1- C' t-altiad 6". entre Rsill. y YA ENOO' DO
TOLEDO l l
R 0 .. ......
WFANTA 104, onto 2S Y isl A PLA OS
Cadenzas para Mill
San l7randisco
Gomas itue"t". I N j 111 A 'ITO 1"UM-6 co N _V laMUY COMODOS S ITA
l y T- MERADORFS RAIDICS Y AFARATOS
ELECTRICS AL SERVIL10 DE LA
UB i CONSTRUCTION MODFFN
Cia Imporladora de T""ECR*AlGA1 ill-' DE COCUNA C ........
A(it IAA COlV.9 h CIII rAVA
Autos y Camiones, r. 11. A. 7 it I to 'H' Y O'REILM 454
TODO EN OFERTA i -I Ill;" Or tituvi'l'.
Ny Fill ill philipol hqjdfj j, 4ij. T.1iforlow A-0914 y M-7505 ..... ..
S.A.
4, 1 '*M-1,. 1-01IN'ti 111 (iAS firito rrimlelp. Nrloturip ;,;2. P- 01 1-.1 1
SOIIA, 1, kM k, 401. V-I- 9
AGENCIA NtAQ1 I I I 11 1 ESCRtArr,
Alvarez Mena fil -1-11LA.11TIE1 IN M.
i J.,g- d .... I. 1 92 08JETOS VARIOS
Plyrouth, Chrysle MOTORS MART H-2951-62.S9111
Corporation I"m portal, Ream dr pantry
y Fargo CORP. INSTRUMENTS MUSIC
11' -0 PIRON Y SAW"FIZ
PRAD6 y SAN LAZARO MARINA V ItiP011
C Uia 25 no, 59, ontra (Agifftr v EmpdrathO.
CAO Y VARELA
Hoop" y Esiada, U-2282. lVN0 or 11,41,11.1 V,
Tallifonost A-7499 M-4679
Tir- I,
flim-li
I
.
.
AI o (AVI MARIO DE LA kt MNA J; ', !,,,, ')[, pj jjkjp ,, [) ll)4,) PA(JN, 'Yj rnSlrj
-_ - --- --- -,k 'N U TN C I 0 S C 1,, k s I I" I (" 1) 0) ,-,I 1) E ( j 1, T I 11 A ff 4 ) R A
_= __ ____-_ -_ --- --- - --- -_ ---- = --- ==_---- --:- ------ ----.---:: ------A LQU I L E RES I ALQ UILERES ALQ UILERES A L Q U I L F: R ES AI Q jjjElfij:s sf 'OIACJ,['AT,,' ( j I 1)' ,'I ,1: I 1, A ,,, )F CYPECEN
--- - --- - ,
I _X2- iPkkTAkkiI6li__ lPt2'--- AiAifAME.'4T,) _____ISZ_ _A PARTAMENT0,11 Igs NAWS "LOCALES If) MARIANA0 R E-PA R-TO __ I I (1-3 cRjArIAS C-RIAtWS __ I 114 ACFhfL ,_ VFYAWW, ]it CRIADAS -_CRLkD4)3
,,,, '' ,- , I , -- ,,,, k .... .. rf (),, IF R 11A :111.1",- ""All, I1",-'1 I,, I I I '. ,. I (;,,k , I) c
1, I I I I I I A I : III I I I I 1. I 1, 1-1 I'll" "I I-,1.111 ,, "" 7 III~ .M-,c-. AlT-lIjaI I -(TDO 1)( ki, - I I % H A
I. I -, ,,, I , :, .,'. .. I .111. : I~ .. I -1. I : , I 7 ., -11 I I I 1 .1. .1 I., .. ,. 11, I I I I I .1 ,. I,~ '- 1", A. I I f p .;" a do.d.I : I I "lll, 1", '- .- ., -. I : ': '. I I., ,, : I I" ,.,: 1 ,l_ 7 :I:,
__ 11 I! I I I .1 : I' -7., .:j 1 ,1._ fl. ,,-- I- I I A, I I A , I I "I .-" ""' I 11 11 I -:-' , .,., I I I -, I 11 1 ", A NI"'o, [,I,(-- --Al I 11 I~ I I ,,,,, ,. ,,j,1 ,, 11 .11,l_-1111 11, ,11 I j ,;_ I - ,, .. 11
A,.,,. _! - ,,, -, , 11 1 11 I I 1111.11TI. I __ ___ __ I I.-I'l Il"- ... I .:. ': : 1-1 . 11 .. '. % ,:. I I I I., . I 1. 11 -_ OFICINISTAS , "' "
,- ". I Ii: I I I 1, -, A, 4 HARITACIONE .]lm I I -1 I'- I ': I ,115
A 01, 1; I -11, I 1: ., ,- _- 'Il 9 if, I , - ___ ''I ", """, I "I ."IT,I Iii, T'.0 At , I 'T -_ I a, .", I I If, 61 'I, 11 I ll, I .1 I , I I 11
..I7 I 7XI l I .. I I ,.It, YvIt _cc B A- -A F, -I f I ) k ,I 1.l, I 1.1 'I 'I VI A-, -'I'l- I 111 ", r "I', ", IT" .1, "I, 11 11 I I 11 "'I I : ,-_ 'k'., _' "' :' I ,' I ' 1', *, 1T f-1
". .1 --- , I I I Hfj-X 12(1_i1_1 ') , .. -1 I , , , : I ", ,I - 1, 1 I,, .-,-"I-,A

n., : -1 ,, ""', ,; , ", I I
_. - M IRAM AR 11 11 : :: 'I' 11*11, I I '. I I I 1. I , I." .1 11. 11-1 I
ll- la -1 _ , A 1. I 1. I ,, l- I ..... I , 11 I : ", .1 I . 1. .,l I I -." ', 'i' I "' '. I . I :] , I I I I v I '_,", "
__ _P)n I I&M-t' - - I 'I I I ss OFICINP
LQVMO ArAWrAmF-- C I -In- ,lAl T- 1 Ilq1a_1 _____ , I I I~ : .. 1, .k I I ,
0"I", t, .".1 ;, d-- .1 I I I -1 ,-! I, I I ,, , l I A I
,,- -, I,',,. _- .1 I'." ::,-.--,,.: ., - . I I .1 11 1. 1:11 t I I t, I I 1. I :" .1 . I ___ ; 11 -1 1111 111l I _Inin
-,ARTAMSN O A~, .A, I~ ., -_ I ""' ,
b1l-l-. -," .,-i, I 11 MFNDO/ ', imfi' I, ilk II.-I -1-11 T , "" .::'.,l, ; I ( \ I I'l- I, I.N I m I I II, I l': ,.:. 111 I '. "" "
.,I A ('42 1 I .1 .1., "". , ". -, 1, , I -1 .A.: ,., I I :, .I- I I I I .1 . I I I . - , "
""" 'Ir "," Il, " ;'.',',!Obipof 30-, j 1.
i- 11 I 1 -1 11 I I I 11 I. I I ,:- : -11 11 ,- .1 I lI 11 I- 1. , .1 ", I I I 1- 1., "I ( 11'1- 11. .
-I -- I I I I $ ISO "I ""' ., '" AlIQUILA FIX API1TI111T0 I C,
--- -'-' ': Oficinas Elegantes ..', ,' I .,-.." .1'.., 1: __I I .:: 1. 1. otk PROFFSOR ,:,___ -.,- 1'11'1. !.Al--1111 I 1; I I I I I I I- __ I I ll- I N ll I l A I li T A It I I- Ill, k fu
6.1 1;.;111111.11.1 11,111" " 'I',"" I~" ..". ,:"tL",* .- a_ Il. ,I P.1-1. Ald-., If"", ';F A I Ql:lfl_ 1 1 1 I ItIt'llik s+1141",
I- A, A~~ ,,, -. I I I I 11 I I I I "I i"I'l 71_- '_- P-l_ I_ IT, ,'". i ". ,,, .; , _'- -- - ; ", "', N, 1, f- ri, .1 p."I'l, , 1, " ", ,, 11"I 11 ( I'T ( I ( Ill I) 11 , ".
N -, r 11 ., -1" 1.11
I I 11 -1 A, , ".1, 11 fl-l".6d.d, -- I7 "'l- ,f, -,' ,:_" : : ,'- ..... -_ I~ --- l" , .1 _, ,:.' I': ,* I 11 ", , .,
11 Illu"1 A1A1T--1_ IT 111, 1, .1 .I I _, "::., : ,,- ",., *,-' -,,, ",."-,,. I g-x- ,, 12 ,i,, t- 'I., . .1', *.' , - . "I
,111. %11: ,--. "'. "% I I I I I I I .. I I '. : ," .11,111.
4 ,,: 'I I ., "', ,. I l!l I 11 I I I , I 1, 1, 1, I : "I., I % ",
M_* 11711.1.11111 1 1 ,; "." ,, ..-PI- .P.,iI, r .... .... $ 1 3 0 -,- 11::, "I "_ ",
_111111, T- 17-1. I,- -.1 ":, ,, -,% i -, "", ", "" I -l: :. ci-,- 11 1'. r __ .1 I ,;; "t"',,
, i 11 I lllll.-.. .,11,1-11 "1'11 11 Al jll- kd-i"i.t-:P', Illf, ., 'I
,
I -, ., 1. . , .: I PARA T0 I if," kFO -, "'.,
-- I km( FRI Nlkl I .11 , : : _--l -1(-_.d ., I .1 I . .: I :
iWo.z.,trisuin ,,I,,, "I'll' I I 11. I -111, A .1 I . I PH f I V] % YIT .1 1'11 1._ I I, I .
I- - __ ., 1: I I I I I 1 -1.1 I'll I- _, I 1-1 - -1.1 HP11A ,,, I I I -- I ,,, I 11 I I , 7 .......
., . ., I r. ,: I I I I I I I I I I I I """ , T ; I .. ........ -,-, I I I I , 1:1 I "I 1. '' _ I I I I :- I-,:::" ; -.* ;
1 1- 11 I 11 : '. ", - -I,, I I I I I I , I _____ RKII 11HTf) K ()Hll tl . .. '. *. ,, kl fit, 1, '41TVO I "I'll, _11 1- 1 I~ -, ., ., I , , I I I I 1. 1". '. : I I 11 l I lj 11 : I ... I 1,- l- ilx, ni-,w W : I: .". I i --- P kR i, (4 11 IN I I k ; I -."'- : : .'- ." I
:, I I , : ---- I I I I
r; .1 I 11. I 1, " ", , "" : ,,, I I I I 1 I 1, I I I I .
PASEO 101, ALTOS _. ,l': '' ,., '. 11 11 I .1. I I I I A 11 I 11 -I I "I 11 VArA "' I -,; i
-, ,"'l "' I, I '. '_ :, .,
,: ,,IA .' ,,I.- ,, I I ,.:- , I I I 11 I, % I I I r'. ': '," ",'I'm N .
...... I r, ':, '. . .1 11 I I I I 114.N I I t, % ;,"; ,.;! ., ., I, ,. 1,
A .,
I z"', 1 _t= - -, A, l, - I I, I r I I I I 1- 1. . ., I I : 1. .. ". IT ". ,
Cl-fAll, 1 11', : A 1. '.- 21W, 1. , , I) 1. I I I I N 11 W% 11, , ".1-1 1, ,,, ". -1" r-- , I "" I., "-I", -W,
1 ., 0 1 I k ... I'li, .T- '-W ,,;- .: ...... "r .',-: '-' --- l' -* i ,:, ,,.: :,. I., , , , r, , I .,-., .1.1 .
- _11'..
r0tru'lo .1-II., '' , 1 -, I 1, I - I 1 - I I - I T. __ I I - I 1. , I 1, I 11 I ''I .:, .11 l:1::" *, "
.". If , , , I I .1. :: , . I - -I -_ .1 I I 1 I 0,", I ...... 1-1 I-~ "-f"", _____ ___ -_ ------- -, I !+11
-- ,- "I I, I .:11 1. I 11 - __ __ __ -. , ,,, ..
lr- 1-11.,-1, - ... ", , .,_ _l..., _;- ,,,,, -- "'-, -- Local M oderno I 1 I 1" ,-, :" ,*,, , , 11- "I _' .1 l, I I p"I""'t'""'l, ::: """ : 119 COCISF.Rkl C0,l
d',,11'11_147* i ,"I"': , I ",_1 I 1, ,,,, : ,- :', -. "Jl., r I I :,- I I D"', ,,, ,,, ,,,, -,- "I"..'o,
1 I I '' l-';"1 ., ,:',",", '. I "I 1- 11'.. r ,w
,a.:11_ 1 11. - I 1" 111'! '. ", ,, '_ 1 __ __ l ,!, ,- ,! 0 ". ,"", P- d" I llfi I (,T,,,,, I r I ,. I 1 I .. I . I .
.-II, I ... 1,1. -- -; ,: '. I 1, "I""". I.]~ I ,,I,,[,,,, t' ,101%1 ( k I 1, "el -_ -I 1: I".;- 1, .1 , I ''I -1 I" I "I I :1 I I 1, I .1 -_- 'r.. I__ __", ,,, -11I I Ill!", _1 A,, -, ". .1 '"
N'ROADO APAKTANKNIT0, 11 1II.,I1 -, I P111.41111 P.1.1 11061111. I .11 I 1. I I I ,. ,:: - Y
V_ ,,, : :" ,,,,,, ,,, __ I I . r I ,
I, I ". A', , ,,, "t _,l,:. ,_ 1-1 f,, ro- i F,2 7 26, "I, --, I .1, I : "'111"i.,
,. '. , ;,= _____ '_1 I I .. I I -1 ,(If ll I I .. .- 11 ". t -,, i
I 1, I ......... I, .,, ; .' "' , I 11 I I 1% __1 % I ", I I i_ 11
f - - ___ __ 1,11 Ii C411Y 17-3 *11 I? I I I I I I . . I I , 7" ... ,, ---
Al- '111_1, an'tu C, "" I i .11 , ,! .1- ,: .. I ,I,, .1-1111 11 ..I, 1-1 I if if ,-11 I I :
, I "I .. :, 11 1 I I :1: j ,)! .... ...... (i,,i I ...... ,,, , : ^"',,I ," 1*1
I .11 -:.,_1-- - - - -- 1,
-I'. :,-,-,., I I I I 1-1 I' "I ---- 1111,1111A 11.
1, . .1', r n I I I I '. ,_ "" , '. ", 1_'_ ,, _*1 ;1 HABA'I.A, I , I 11. I [-- J- "' I I ,-: ,:, ,.11 1- ;l- d 91-- -. 1 : : I - I I -- -_ -_ - 1, ': ', _'.tj,---,", I,_ z ', 1 1. I :1 ".
". I I _- , ,,, ., 11 11 I 11 I' I ' "' .1 , , : , !1,
., ,,-,1r1lT A'.d'- A, ', ,", I r I 9. .1QCTAA V" SAA-11 1 I A I'll I I I' 1 : A'1 I 11 I I I I I ., , .1
,, ,_ ti.
...... Ill. ,,, , _,. _4 '4 _. 1. ., ,,, , -- I ). . I % '.
'. .-.a. -7 l i '. ., It. I 1-11- I A, s I -6 1, I -- I I I , ,,,
%_ ': ",." :, I I I I , I "" ;l'.,- ,- ,,, 'I, 1, : .. 11- 11 1-1 I I
I ,6 r"", W., CltaA.ft_1
=111111d" 1 11111 COCINERAS coc --- I _.. I _: 1, "' _11
--- 4'-- 11 ,, _116 71 S e l1quilan I ; "' A-A r ',A... .. F.. T-TLI I I Autil_,L__ "' "" In4 mtlo ,,, ,, rr -", :, "ItA ,:. __ 7,!T
Apsartsintent.. A-ulablada, I -, ', _-,-."',Ill, ,'...: ;.,_11.
= It""_, '7'."", I ,, '" --., I 11:1 ,- I "I I "I I 11 -0 I I iff"", r".
%',-Iil-,I- -parts-nlo *It. l 1-1 'A - !" "', ., 11 I., -1
Il -,,% f'..- ----, ,- -,- L, I - I, llll-,, % k V 1) I.. h.j". .11- d 1. I I I I I 'I" I "" 11 -111, , "'., I_ .... ....
_' "" 1-l "' ""', "', "" ....... I I I I (I 11 :Pa 111-1 I1111-1 ..... ; T-% ...... I:- I~, b.),,,,,, -., I "' Q,;*,. -j. A " , , - I I I , "I" 11 -1, - .
", -11 _Altt ox ,*."A Iti 'T'I" 7 I ,.I. ,.I I __ I I I I I I I "I .11 I1- -- .1 1-11, I -I -'- l 1 s __ __ - I I
"""', "' ,:, ""',
I .- I' .'- I I ,. ,,,
-- ,,.- I, 11 - , ,, ,- -* : .' 1 r I A I F" A 11 I ,- I 11 Il. I ; I - 1 17.1
I -. 13 R, Ni'Anor 'I'l (:Anlfao 2
__ .., ",",
1 ,,. I, 'I ', r A A I I 11 1:1 It
". I, I ----- ---, ., ,, I I ,, ",rl "." - I ,usrILP;, ..I., rmudofl ba. AC41 I I I -1 11 I I I I 11 I -1 .1 ,; "".1"', .1 - -
,; A. i _' " : ', i i .11 I I I I I I I I 11- "I C 1-- --Tiv;

", 1, I, 111'- '. -,- i "' ,- A I ArS Ieroil sri0i0 de -:' : I "' "L r', , 1 A I 1, -1- -6,
,,,, .... ..... -l l I6- ;jAl"li T11 I
Z-."" ilI I, 11 -1" I I I, ,'I , I : .1 tut,
-.!. r- l ,t'. -tr"l- i "iAdnfl, fliPmell. LIP. I'an. , , , ,-, -, ;, "If".1,1l,"
or, AjQFITLA roxrfZ A-'T Alm-l ,:, ,,, 1111, 7-1 ", -"
-- -- -_ I 1- 11
__ ", Xkitl COMPLE'll,05i I 11 -11
-l-, I I ,z : ",
,A __ ,TI f, I -,,,,, T,-,,,%--, ,! ", ,iA# r. In putIfta. 1. IIA" .1 11'' 11 fl I I I -11A -10 11 -- I 11 I tW at AII[C. PA.
,,,1Z_ -'- ....... "", F- n ,__-l I ,;I, ludf, I i I - -- _1
"I.iI.- --- I a, t- I
1, I.- "I SW V, ", In't-W. I 1. q.i-ll. dI f,,It, -, -: , -% ,, -_ -..
1, I I ........ ... -, I f ,, : ,-,- ,,,,, :F4.6, I .h
-,; 0. 1 : I 1 I - I "I , ._ BURO-EMPLEO & I ,
__ I, UIADO I J. .IQI-I- A*- SAall WI-, U:iH_3:3Ac I I 1-1 T_.,nP&P! I I fll$!, l:p 1
TO V01,99N. _,. I '. '.
W. 11", P .... 1, _- T19 .0 -- -_-- .,-- I I I -- --
I 'A. I I 11 A I r l 11. 11 I 111 1'.
^111"11! tw. IITI! !N In7 .I,,- A I sol_ T- I 6 -xA-_ I I I I -1 ISA, I
!.7, ,w!, .-i, ., H-W,.v- "" "'l; lL , ,' "; J _-' "' -_ TIHr.o A-litl
t--. "t. fill, X. .11 -1 I :1, : :, I 6,1- .1 I~
1 ,,,, l .- -11, I I., 1. -- I "-. ..,.r ".
- ___ 'C __ """ ", I~ I h- I ACADEMIA GREGG uj I'-l;, I, ,,, ,
,DADO, AM KB LkW) l'. b"' -, .. , I I _-- _--'_ , , , ,,' I" !"'"'- I I Ill A-11 A C*1111111 .* -- ,-,,,,,,,,,
I
,, I t .111 1'. ,I. Z, ,-:,, luutl. 4. C.W
11, I~ I ;' I ,_ I rnlo L.k 0 _cl, *,,. W --'.-" -X_ -A -1.1 ill_ JWAA
-, ;1 .1, .,,_'_ z .""'. -,., ". 1, '11. ,, ',I ... I, , __ 1
, I ;; I, I ; C IF
6, ,1, :, N" 3 -, ,,, ,,, _," I -n- lr: TI.- I, 11 ll. -, :-- .....
,; .,. 'e. i1quilat I G 0 T I 11 "", ,!_% A l
._ '_ L. I_ ,%.I ,-', ," ,,, , T$ ,,, %, II". IT 11,1, 44NIANA DE GOVY7 409
'.17 ,,, -, ', 11,111 i I"
-.- .""l- I., 7- -...- w;, ,,,,,,,I,,, 1,1- r- I ;"I', Telalonost ,44)523, ,1.3763
"O 1-1- 1-11. I 1-1-1 II rat", -quirl CI-]. I. ____ 11,
1 I ,,, 11 -"If IlTV*1 V I *. AIA1- I 0, It O I , .-- _- 'I"', -.jIl T-, I-Al" -- li-I.Il-l-, Illy "-Il, l. -. W- 1. I -1 -, -, 1- 1 I I ., ,, A I t ,:j_, ,j _,
I 'A .: : ; Al ,-,I", r-,,,;.,"- 7- 0, P--, 7, -l,- i %, ',' :, --.i
,,,,TAAv- -) ,- ITO I
__ l -... ." f-- ---- 01 J, DEL MONTE Y VIBORA "' 11, 7 37 ,. -A
,jif( ,, iwt- tk RON kP ALRTANI I N Ill
ip- I ^ 11 snuctin m lil"T'I-i, --- ,,, ,-, ," A,;
xi4 _,",--- I !,_u I .. 41 V-1- 1 tl-11- 1.1, z 11 1 % i '. I -,,l ,,, I , '' I ------ ___ __ -_ ., -, i, _! A"
Salud. Al I -, : ,- -1- 1.ITQlTl.. 'Al... ,I,,, I "I ". 17?11 ,-'I,--,.,.- I r. ] 6,
l., At ., il I 11.17-11 .lu; 'I --, _- P_,i 117 SOLICrM ES VARM "I'll". 1, illu ll
I. - ".I-, ---. 11 I ,11 I. 11 1 .1, ", -1 - "I -_ I I I -1111:' t-,- -",A l-- 1- -", I ,_ I .", I I 1-11 "I -
I I 11- 1- I .11. __ CARA ArItNTADI -'T"" "Ill"'I" a 'IF 15150
Tins cuadr, ll,"") ,l 'll"POI t'.11, n, I I -1 I I I I I , .. t, l, ."'I-- Y- -I ,- !,A . .... .. _-- I -1 11 11 11 111-1_1 I I I III I 13 __, Ir- _- Ii,. ,z'-' _-, -'- -- I -, .1 I -.1 ,. r _.a-roMedor, hall grarde, clolet I I -- t _.. -A, ---, -,-, ", ,
- ll !t. "'I. I 1--, "', -1 - t ., "'. -;,I-', b, .... .,
;11 1, 1. ," -, II, A_ I f, _:" i -_ -, 11 -.- 11 --, _. ,__ -'- 1 '. 1-11l.1- d ,- I.: I I:!" I ,,, , l,,1-,m. 1'11
,,Rfio v maletero, altilia v ll I 11 ,- 1 -1 b. iln I -,,- : .71,12 IF~ -l,, I ;34_1 1 "I 117 1
1 ,, 11 ,, Tti, .
,Iero. errAnde, '11-29u-n ,. IN'DMIMA:' 11 I= A"X"I", """"' , , i 11 1111A L_111 ", IOaFX21
;:L -- b.:. 7 -,,t 'nl-," I '-_ ...."- .1111-11 I .11, "I ---_ -1
1. _- I -- 1#2 SANTOS SUAREZ MENDOZA I I I I ,A P_ ... I ___ I "I I 11
PARTAMWNi6SGUXOA Ho N uV-lo 11, '.. : -1 , ,::, , : ,".11.11-1, 1_11,1111110, 1 ,,' an ., ,,, %:,- ,I. !',I I I .1 -, I -dl I 1,1 .......... b-11 111- '11 1 .1". -_ -- --rl -- xv-. w-;
; I "'.", 11-11-1 I I -ll, -- T I f..o '11.22 1 1. IVI lI,
Ill"111- ---- 1- -1 I I TI !"; ,,, ,,! '-V "A r list ,S. Tll't" ". t1l I'll, I .t
4 IV ;,""I"', '1%!", _1 11. "'_ 1: ; :1 ", --., .... ... -- "l,
__',.,!"_,.1,_1,, "',_ " -TO --- 11 1-1' ". "',%. 14" ,, '" ,- :l-11-I. I. I ---, -.14" ,- -11,-.. Il, .1, rz 4PART01EN s DT Pl 1z 11 ________ __,_,_,_, All 1-1111- AVILA -, ,,
I~- -A'l -I"I'- 1411" ,I I I I- S, pia'. reflrIl1i.-. I 7 '. 1,1
Muth] i I 11 ,,-a 1...T1 1, 11 1, I I ,,,
Ill AII, 11 I 11 .19-.2-11 --_ ,A., ,_ .e.wl. Ic'-, Al-- lf- ". ,.-, "I
1-11 ,- -; ... ,,,,,
-_ Amuet'll a sm I I 1. 1 1"', a "' "t" ""' r -Aplic, I I[
I I I I r I -- - 1. A1Q1 III 1' 10,"', A,-', I 11 S_ I.,
,, ". ,!.,'.-, z, ,, ',:' ', ...... ,,,,, I : I, ; I Z,7-41 I'. ;11Vl,11 11-111, I
,-f, ", i 11 I "I I I 'I 1, ., -, - ___ -- 1- "'.""., _- -' ,""', ,,,, -;
fl, _11 __ __ I -1 --l -1. 1 G ; I "' I In JON ENE -, 1.11-1 b .__ Litllll
- l ,,, -1 11 111 "-- A." 1-'- !,N,', '. .i- 1, -, T.",- ". TF- ,,I,-. ,.I ...... 1,
1 1*1 I'll I 1, I RiI,,
11 11 I I I 1,1, ". 1- 1 4mrv 1 11", -', r N ---', ,,i-_-__ __ ,I __; 1, '. '4
41RAMAR I 11.1. ;-', T TT -'11 q- ..A-m,- F.Pi't'l e.Plerrip _", 1* 10 I 11 LTI
_t" - -, , , - __ .
,11;illl;iil lllIII o I - ,,, .0, Xx- ,T11111A, 41. 1.1,11.
26, ,et- 1- v 3IA. tX EQF" C ,An C _L" --, -11.."', I !-1 -mi.itin. Ntlfle.llomoc 120 HANEIADORAS
I wwwo I - 1 _' '1111 -_11'l ; ; __ ,-I,., ,,,
"..11- A -f-- ,.,I., I I ii 11 n ,,, ,I ., t!_Zt- A 6101 r I 11 ,A .11 f 1 ,, ,% '.,%,,".'- ;.-I11.11 1-111, .1", ,,-- 157 ,,' ",', ",:"" ",", ","'ll,"., :', I At Prix" INA buirt(At's. FWAAAA,
5., 1 "I., I.- ti, 'I't"", .1, -- ARTI 44W
--l. _t, 1 1.4 YEDA ,... l, ...... I, .- 1_Tll_. T.,
I, ", I- = e ,-.- II,1 0""', ) ,,, """ f-. ASlt=- H Awujsi.j,
A. -11 --a.. i..- Mt-. I -, a. cf, -- '. ;!;, I ',,: "' ,A,,,, I I ...... 11 11-11.- -1., _'_ X -H_,--lA 1 __ ..... A, K c.."01, M. v to. Som- O.'" dw.d., ,., -u, I SE ALQUILA -- -- -1, A, ,-I "-, 'Q" l', IT.""""'-i "-'.'As-clo l 1 11,11CCT .? VVf-'_ oL&x .vf._. 111-319( 117 8 ,--, An ,,i,- p- I, ... 1. .d,,lI,
AALS*AA. 44"t. -- ,,-- ,-,4" -l. 1--, -1- ,A -1", 7,11, r-t, in 11 A 1,
". ". 11" I li, ,_ 1 1 ... ,-.l'. X ...... jl.j--l- TI- W-luos,13o.ja
"It"T up," At z En to mis cintrito do MI- *** '11-I", 1i
____, ,__ : 4 1, 1, I ZAPOTES 16
r.-.r .PSIrt.-rot *t,,- 11"'1111 1 1 I -, TI. .11 ,, CION" MFDw,()s
!tfI:-_T11 t"I'l C -11, AT E IN
__ !_7l" 1, -1!!_"1_ _' I -'..I.I ,'"C, t ,.,
Apartamento ,uhnilial I bation'd. fabIrkatl, Call, 3- 'eA EF 17 _z z,,;. -A l. --. -11., 1".. -1. n-121" I 123 COSrURM S *ODWA3
11 AL4k n_. I.. .AATTACl 11.1 rf .10 'K0 I ZfS .1. ""IItill, 4 1 -i!., 1-11 2!,! 11 "!-11t, 111.flt -,W
.,A _. tatre 5tA, y 1,krx. Aveald., N #-,_ft ,jfpata 1' ,,,,
I w- -,I _.- ." __ W -, -- ,"'. -' "' ""111FA-10 IIII OPI-A. -.11A. I'X11- d- 1-1. 111-11. y ...ISTA SPIPADOX., At 091%
R:", "' ", .- li, -, i"', -- aAjj, 2 'J I i t1.11 1-1 t- .-"), i t7.-,!. . ,a _, "A "', '.PIT.' "' -""'W7
,,,,, AAA I I cusdra del tronvis, Ah,._ --F", 1; t 'tr 5 S R, 10 In -;; ._* 1-11 ,- ?l th'..16. 1

-- I I A II! Ad ' r ', T,' "I -"I" 4i.'1,Illn, dia cuadr. do ]a St -" -kIerc& ado, -,i na, caionta _*,,,,,., z, _,_,,,-,:, 11 -,I. ,Itd .1
_- C.Ulass, .I,, I ,,, -;-- ,l, I _- l,_ X_ lwwl.
__- I s, Av.- ,-- ", 111. --1 -- .I '."T- 1-- I.,
I. 1 1:1d:11 do ,11 11.MA 1. *.1,,1_!1I I, ,, -, a'. 'g"
,,I, I ,,.,,, md*, $in ettremor, rlaset,, ; Z-7Q-- i *IwlrAchTx I,,Ai, lln I ,. li 4-_ r1- ., S-1- P ,
"a'"I'"'o I I I 11 I
"-', ,- lf ',"'I""" ,* I z .'p,, $e7 2 it forces I~ 1- -. "l, --- 11. S _11_ '_ ___ -_ -1 12S CHOPERES
,,, I,,,,*, I 6, - -Iio-- -P;-t--,. ,;,,- ',' W3.
I_ ,___ ,,--, I I cuart", llfi. i.uarxls !.,' _. I," _'T. _,,-, -, A, --- 'A'.,
., , i lv, "n-111I.-U!"! --I-. ',, --- Y llX-u-ilT7 -II- SK m"Alct Yalxt AL&NCO, )OVIN,
I I -- u-_ _ dl,. enpaci*,* ASIA, C me -I---- .__ ,417-, ,I, "'
77" F %A-; .0 __ ___ 0 AtQl'gA lfn 'A SIIA A 1,4 *Aj- P, 11.11-1-11 , ,:l--I- --,. _nF1
d6r, AMP);* terrai, ,,, ItAtv atolit.Cil*N UP~. .11, IV ,, I.,
- -, ','-, A In - .0 I 1, ,lIr AIAVVA, -.-- 50WRIT V; 11 &As H41*4-lA&!'.", 1, X',""" -,- ';','..,',,-,, ,-I ,:t'r'.. an-- I, j T .1. _IM 10,u, ,_ A", "" I ,It 0119CX "01099 24tAXI76 VX No
no, e" Y "Trvicioi 6, Z, ", -_ -".-I, r,; X ..I., 111-111, .1., Z, A.W1. 11 .11 I, 61 ... oi.d ",ul-lAp. Ie- b,APARTAM"T" 94.10 lliodo 'e", entra Z_ I.. 11__1ZZ,,* -,, ., .: ,- i ' *,"IAF ...... "I1-1 '.- 1,11,:,1 1,0- I 11111' HUFNA jxTRA
do Iloilo- . .. I -I, ,, ,IF.,- --- I.f ... -1- P, Itl Y Wjc
1. "I". 4. "A", """ __ __- 1.11. 11 W -11. M- T- plandilmt#, garxiS xropti" I ,. = l I IJNYA N. l9s, I, it 1l;1.GlllA, jW I, -,,, ,ESI I~ -1 1- 1 --_ T- -. i- ., I NE( TAM )L 341111*12S.ml..t, --- jordineft Y Poll 1. T'. ll',, I. I I,_ I-n 11 ...... .__ !_, fllt_ Atoorztct CAI StATSCO OOK Its:
WA TW ,,n ,,, "%,, n, l I O., in, all, ..I'- r.,--,- PASY0 MARTI 406, ,I I.-. -1 I'lll" 4I, I. .... At 'II,;__ -0., M-.Jt ..t. d. woo 4,_ I .. X-W -- .!. I-S40. lt- Iwf,
11, AT, I .. z z..". 41 4- W- 1, I I ll-i
z -I 'l
", ,,, T, 1"fPrIn_: ,%R, vW .A111 .,-,. ,, $3 LUTANO I ---
.,, T, '. VIT", , .11 3 ull,-T-I'l It~ A x XECE cKorsa tax s"101
%.! f I -- -- -- a-,. : ., , .1,Q, tto CICA. ACI.A It opll- I -1- "
I M.113R, 1, -- I.-I, 105 MANEJADDRAS H-31W.117-81 11
J- -l- All. IPW l A -rl- -4 4-Ilt', ,, ,_ I I 11 : "- .1.11, A ---, "I .,. ,tZ,,l --- al ,- 16M =
.. ,,,, v 1 ,A IIATt M 1. mlin"S. I ",, .. - .F- ., ,, A, :., I i . I 1- I., t,., -, -11. - ..". -,-. I'I.j--- .c1"A(IA, 11 Al- I X.* Wfwlk
____ I - _11- ,,, 11- 41 A, "'I"', ,,, ---- A.."',A, xxrxxxw
Sal AIT41c IVA XA-All .t, ,,, :,,,.!:,, ,;,, ,!,-,, 1, -, -,, I, .,
ALM(TERIA,130 C 1,3-1,%%_l I -., m,'. --- .. '. %'1"1_l_1-"1l ,'-, 4 -,'4,- '01., ..- l.""'. "i" 1, I MAGNIFICA I't Prix" col"Al. C"
,:'_ I'P- ,, -_ ,,I l,.- 1- -'- -I'.IA..'l_. 1, I ___._.____ H---I. 1101 ,, a"l- . 4. ,-- N, -PI-i- Apt. 04,4.rn A-- 1 d.d 0A.- W. .; , I
I -_-- R-, T- ... I ..,, -- I $Tu.u-. lIt.7;AP0XA,
T.W ,_ ,,n _A I. ; ";: 'j" .! %,7 OPORTUNIPA
-1A I~ -- .1.1 Ill -- I III L-' '. X tA VIAWTVA, -, ";;: 7T,._"-, ,-
11" "I: "",- ,.,, .-,.Id:, 1. "o., IN C,-,l AD 126 JARDINER03 L
I _ __,!,., ,-eil-- __ ,t _; ., I 1-11, ""' w --,," 1-111.1 Important,, Molpsilut Ant ,
,"- '--- III~" A ". I,~ '111 0"'(7y"P 00--&% SimAKA WaAW
u. Of, Il' 7.. 7 121 NUEVA CASA DE !__ -, lel,., , "I" " ,' "' T',11
... ., _I Vg-ir,2111,W3 ., r1rans ofrtet magnifies - _.
"" , I Y. 11,. ,- j 4 ,A, ", 1 1, , ,_d,,, If'~ L"! log PROFESORYS opIurtunitilad a b-nbres so, ol-vr!A 1-w .H,3,aTld-. ,, ,- A '. t I -, ;_ 7-,. "., l,, ,=A, ,."'C",
jr"ItAfA uta- .", ,t ,,,
.,,- V.Akd, APARTAMENTOS I ii- nAvis L(X" I !" LAWTON BATISTA W, 1,,P )tIVYfV WAXSTRA XI..n., lamrntr para droarrollur 12# OFICINWAS
1lfTlc1Y mwS CALTY TMEZ N, 516 tn'"ll tax 7* Ar". lox U, Im tiatvx t I -- I TI,-, I,~ III. I~ Ientm*,. Si refine lam Iniguirn.
I 11111FO -It-d- Y f1r- Tllb, ies r.rldi6on" p.dri g at -?Aic% TrNams 03 Ll Tax.
Alloy'", VXA CrADRA AVZNMA POR. ,,_, 11TI-111- $11.1 0-.1- T m* _'XAt 23 Tnut- .?m A .
F,#qutnx a Veit, I -- ...1-4 ,tt-li,."lC.'r- S E ALQUILA I%,". AA11-1 '()() A _.
j= "- ,- fA"w,,,,,,, a nar man dt $2 men U I 14-11
SE ALQITILk I tieunro ,4r 7- 1,,,d- P A ; '*,",' ,,',*",,' ,,,,*,,, ,:, ,,,:-,1_, 1,- 1,, la
0 11.1 .,.,,- A I.. ,T' A ', -- -111, lem. -.-AlTlA 11 16 X&JOI(SI.
= p _- """ r"""', a"'"'u-, Eft to Mellor Art vmaldo, .A, 11)- _11,-', 'A'e", -_ 114 AGENM VENDEDORM 1_,,F:, rv, l. ,, %tm, .691. itntl
doututo dix, Wal A, .XlX. .A,.$, 1IA D '.
vu= VFDAUO ii, I I~, a0Lj,,lTA..m v..'r- I Buena prel X- -*q- 'W".
tol hifit, .-, sl i 13 N 503, entro, Y U, p, ""' a- --- -"- 421111,11 ... tulti... 1113AS"twil,
Xw(A , , tAtAf l,"I' H -tt", 111- t-P."n. ", H _Interrol e0eina dIr goo, !k Alquils. op.,l.."Itton .. *1- I ra "Ar"Alt Atomodol I- -A 1 11,11, 2 Aropli.. -Ilstlitul- s-i.. -'XtCt TAQ-x4f. MAC""". "' "' '---_-*S*-*t,, S0.173TAT4.8 ...".1n 1. At, In'Ti. leo comerelaxeg. ,"". "g,"'. Vm
Fligurroo 208, Shut, Infor. M IsS trft plants* .It., ,,,,, A I "111 --" 'I jo" pi" ". so vaar, A. AFOLO -CALABAZAR _'ll,, ,,W- $1-I 1"lv_= ."
that Telifono 1-3.591. Sal*, romlsdor, d" hallitA. I FROP10 PARA ROTICA "b"utt- WA, eamed0r, IfOr- A. NARANJO ,,,, d, -- A ,,,I. A H-3att-100,10
.l-. 11.1 I" -- '..". 6. N'-'ilr l 11, .s fn O'HeIlln,
ritme., liert., it- habit.,inl ;,"'_','- l 10, flout, '", he otoo A-t. ent t vAl "' if', '-"' A- "'r I (;hTlIllV rAAA CONTAX1- 4P, CtriatmulAn PS
i- __-,AT -', 4, ITT I .1 ."'. 304 Anton T,.'- -- I~, d. .A- '.
1JH H-2qS0 l82'I0 ,ad. h.j1tf1AM6n, 'Ceins I; -I, Al ,I _d" T." I e. 72 balfica, muehuo el- A""""o "As' "I- c-x-ox' I .6- W."'I" .z io
All, - M-l N U. .'f- Rj uAtlVNA, H-11111-IT4.)l 104 duts f,,-1 "l,, P---, lIowfi. I.tertol.do. Solrilirios ; -'- "" "'I w laborabIrs de 3 ",
_l AT-V il Set* delani. to-olltdid", C m !E ""u' V12irl"Itr A 1.1-11- ,d-,,, " 1,- .
.PLT Almol "N.900*25 VZ IT .. -, C--- YA, Ad,-. 4de no pap iodo, lot 9F ACEPTAN PPOPOSICIO_ ,,I- 1. P-ilII- -1il Z- 5 P m.
59 ALQUILERES VAR10S A .. .... tfl-, C, -, ati"', I 'Ils'e. Y ,I-. ,_ S, h.t!viilllllillliillllilliiiiili fl_ w ,,I -L Llt- Ill T 11
A-- '. r --_- "- a Jto-j'
an lairmf.rt nes plara 1ra:al situado en Ave-, TH-G10244W-9 Svl A LOS MF Ull.g.31t,5.117.9
Apaft am ento 7 reed. _-AAmje- mda Sant* Catalit-lot, esquirta a' 'DICOS A-W-i,- 7 r r te Prix~ "AQ,.A I XzCANQq TA.
: ll rrsga, al Isdo del cine "Al&- I W-I d. 1,,tl", .,.=

'. 'r ':",., 11 I A %11 I -'ll- Z-",-,. A, lt .-lmm, PA. :
aw ).f.. A~ -.P..,- ft ,t I-(- xft 1. misms. rntdA", de 3QO metroat cusleirst-1 VEDADO l-c'A-*I "'I'm' _- '-" f.'I, _-'1"" AcFNrE FXCLUSIVO
.. mm A Z4101Z SE OFREC 4,.-Tw.
]: '.-- 11 il"",
A "'.. Imh 1,
4" evil two*#, I ),-.1 I dos. cmt eTfplfindida ttrl r .t. L. b-i. r.il, 11 q,. IF,~ TA- cti. l, IlXli -.V, '' --,. -- lf.,,"- I 1. '-d" --I.I
NI,-,IAIn,eit"..a. ..".",
I- "I'l
,I-,.
--l".1
____ X, Uetz,4 ,I. .g-- I)$ CRIADAS CRIADOS 131 OFERTAS VARW
na" UH-H-273442-11 I"01"a pari cateteris, resiku-i ,A), .F,,'=-iF_ --- f. -bc,,. ,.i.
.k. "t.111l. 4. F.J. Y mere 7 ... -0- "-I., .l, 1"'., 1--,
f- d. III~ I lbW Facile, Cal ia de vivere3 i gr 1- lfmj- ) T,1- _1 .rr,
,) it t ll 'In, SE R.'_ .___ t ,It,,-t.d 301,

'JITA42, rt sralswoxs _M D C61,01 beltA CASA COR'TA a' C"A'a' u"ZA 1% "W" "M

a- ,t-'.1- $= Y $ so, Ix I "_ I I-,XI- U.1:40., V.- X. !,
APALRTAMENTO DE I (ijo eltry) o similar". Informs, :1, ,Ft,,:T. 0 ... ,, !-- I Ill., ,,- m-- pl.-F., A )14041-13cl.
-d t I 111.11-I- 1 111-F, 31111", Ant j t 1CAMe 16 Vl 10, roquirta PA. Plant* haja. Aguiaz 411, devartantento 322 0i SOLICITIUD DE A1,011111SRES " ""'A"" 14"'t' rl' 4. ..", '1,.lul. d, I, A ,'. w P, "Acror, )ovx",jl1LAN17A CA1XWbXX
Telifora: M-7449, a, hr,, d,! I-(-,--" I- mi--- I FTW MjjAjF rl t_ A 11- 'So...
v,**- A- ttla. Reparit, Mi. Called 34 Mtrr 51 7' Ave. .Witito Cans o Apariamento, TiPiA_ -r t-1-1 11111 11- .
oficirl I A-9423. Zj= --,-',,, -I,4 -'. 4,1 (fratCK.1, 101" NK.TM. 'A*. nlat,-131 Lorl Teliforto R.25W,. Report- Mirmilnnsr. I i- 11 -1.111- ,,, 1, ,,,Ilrl. ,Wj- 34 .f 4;i_ Ill~
LivingrOOnU torneldor, A I H-3136-wil Ah,., A-~, i., W11111 Alt bli- ilk ,lil, lt-It' .IKx(x 3Xi(A.A 47ON"IMUNT0.
I --_1 HYDROTEX 1NT)11.;TRjFs III~ .0LO rA*A UMPIA* rP-, "PrAct- .,I'll, -W- X.A.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII At I i VWH4Nal"_3 -_ .I11111i, I AAW-1. "l- Z .- 1. -- A.-st ctwI I I
1111-1112001140(112 Marto* to" Ant rlows, ". I 4C.k.. bl'Wfli) X.-, ,gllj,- llt_3M Tu-T,
An, Marto y, bafio & Sir. SE ALOWILA NAVE I ... -';d.6 -,_- '. _.
,I 7]


It *T.XVX "If 1-IXX rAAA Ink-A- -- -, . W__j.,
SE ALQUI r Monolitics, 460 metras, Ayes- '-d'd-.., 9..Id ',t"" I AI S"', .. IltIl-ti.l. TIF& d. -.,-.
A III I- r REGALAMOS POO I'll
LAN ra n I,.,t., ... J."'I 1 0"Al ; 11-1 'I.F., [.V-,Pfll j., .- XxAA'l "' A


I ,vient" Karair. 90 KARIANAO Kl I_ .,t";;Tl ,'" ';', t"Z' 1 TXt = 111 1_1111% 11 11"." '--. Imom t UfPml, _,. .U,.., _b ."
170, entre T)Urege y AiI IS AIQ -X CAA.A_." k. A 1 : IT, IT~ T =+ J- Ifla PAT, .-11b4.4 A,
_'.
CmIlW M N. 11", -Q.- A 10, V.- friforna" Y It.," 5',A e, nida 19 de Mayo, debilixtrmante 3$ tf- .--.--,. ft-d- P-,I- d. 3 it 0rXXCW UNA ASUCAACKA FAAA Y -- -- "I '-


11 Prei. $115.00. to I A.. A ,!_ ',' ,_ "
X"4.,Ah*= ,* -t,,A ,'. )""- '""'VI.. 14 y C, VA.d.. 9 lt,11,0,. do t : -1011 I 111"k-W S.- -'. 0, wI. 11 A-, ". 11 "I 1-
'."""'

i.r.-i,.i-,r, -.d ;L b.fte, -PA intre Pilo, T- ...... -., 1J.", At r-. "'.1".- -ll -. ,10 '36 Y 38 easa bism" & acondicionsda, con puertm, ne- ffs c At,,,CaA tur. "fav. 183 CRIADAS CKDJM '4- d.t.11. .1.l*-II'-r
.' ,

"" l_ 'A-t. fl Im, WplerA., Telf. B-577.5. ,ttas y 1 anl Infomes; A I~ t- l, -- li "A,,, 461,Wty. rl Arm~ 61 -11.- hP. i.. _--;_-r7A .P_,_,_a
'5775. ",, j
A-, -H- pA", A IAIA *11 iio"IT'S -C94CW4, PIAWCA, rl ,!A Zll
U-24774, ... T,", Mto,* tlA i l .". _- 1.
I- .11, -.1 _., I~ ,"', "" !jj ._" --- _-, _- 1- ,-,. 1. -_ 4 A lm, 11
I - I A 1 T.ur Tfj I' ZL r, tl$al ,,; A t-,AAA, W- -.1- ,-. 3.- $110 0' 1 A-- r
-HXWNo1vll1 "Int-H-31042-11 W_3wwl() X-;IASwlr ''--' -, kfvMlf llo 1*4 -__ 31.1lao-114-F, --- - 4AAv3 ,,l. 1b
I I L
I 11
I
- __ 1- I -
m
-, -- - -,-- -- 1-1 ____ I -- - - -- I I
I


PICIN:A Ti'll,71,"Ir'110 --- - -----,---- -_ DIARIO DL, LA MARINA. -JUEVa, 8 DF, SEPTIEMBRE DE 1949 ASO CrM

PROFFSJONALFS P, (7, J ,,TONA I ES C 0 M p R A S 1' VENTS VENTS VENTS V E Wr A S I VENTS
--------- c- I I I 4A I CA AS I I I .- i 19 "' SOLAWS
QWROPEUIISI A l I', Mt)E9IE$ PRENDAS ,48 CASAh 44 CA$AS ...... In 11-1 CASAS .... I
Af-)GADOS NOTARMS --- I 11, I 11 I,--- 11 1 I I -tIll"If I" F ... I, p % I IF, ", -r. 4,111111 IAIA1*1, I I W
lill"ll, .1111, 11""',- I.. 1, 11 "I
------ -- -,-- - , , I I -1 I I'll I 11 ,_, )lll-tI1Il-,tn PAROO VW 4-',103: ('101PRO slull:"LLS I '11 111111 11 IT I ,- "' .I, ,,,, I
", I; I "" '- I .1 I I _", '11; I", ", -_'- " "" .-, 1. ,,,,,,,,,,,, ,.!_!l1"
l I-I I I" It I I'() I,, 'tlfT. "'., di- ,,,,, p Iv i , r , , ,, i T " '' t, I I ...... I ,7" ,, I- I !, ". I 1- 1, TII ,, I,,, I 1., '- "" ."'1-; ,T1,1,,- ,:""", "P.":,-""","*'I,
,,, , i I I I I I'l- I -- I 'I', -11 11 "' 0"', I ....
.1. il "I ,,, 111.111ll !r I I'll I I ____ I I I I ", -- 11- .1 1*11 l, I, 1,- i " , I I I I Adq--,, 'IlIn'I I Cle4"IT'ri. ;1.1i" ,i li "I '. : I I '--. --,", I", 11 Ill ,I I 1, ,,I- ,-- ''."", I, i f,: _._4
,,, I 11 11 1 I 11 11I It I. I '' ,r ,' ,- ,1 ,lllil- "!".1, '' ', I- I I I~, Ill i'll ;GANGA" _- ,-- _-__,_ _jr
A! I I 1. ;- r, 11 I I l. .. I ,
.1 I I ___ ___ -- ___-_-_ I -11A 1-1 'A.
I I T I, I I I- Ill 1. ,,, -" -1 ,n ;, I I'll "I", I'll
1, :, , I : --,, r-; I , ": I ., ,,;, "';i', ,,,, ,, "16ola, En 1, I I I i"," I'll T --,-----, "I'll "I -;-: 'A.
,,, 1, T I '-'. I i"', ,",,I : :1 .. I. ", ,ili_ '- .171"1-1 ", " ,. ", I '' '' I., I I I I 'l z-zl-- 11 I I~ 1, ,--l,,
I I I ll 1 11 It, -1 ,,,, ,,, i r)a \, '!Ic *,,, ,I ,,.,i, 'i, , 1 , V Ell I I I 1) T .... IIII-I-w il,
I I I I ,,,, ll-n-_ -- I'll- 11 .., I 11 -.1., 1, 1. I I I :_"'I' ,, I 11 ; ,-_ ;-,l- !,!' ---;- -I
__ ______, ------- ---- I "', ,,, I ,,, ,["'--, 1 I : Is: ., I 11 ", I ,I, ,,Y; I , ".1" 1, I -11. ---11 ,-, -" I" "'I, -I- .."II.
M'I: F:Tt. Rf NAI 1) - _____ ,--- ---", 1, r !, I .. I I I I I I il-1, ,, ,.,. '_ ""., 11- 1 I- 5 r:7,;,,; Il 'r'- -Il- I1-111 I I- "',",
,,, j -iil'! ,!",114, I -- ______ 11 ;, -, I"
-! -, "! i, !,- ,,, ] ,, FRANCISCO PURAN I I 11, I I -- "i 11- -- Ili- _l, -, I-, I plll .11, i 1111- .
-,---- --,-,- ____ I I I ,I, "I'll 0. .1 I I I .'I
I I I I , , ", 11 "I ITII. 'M ",
-1,1 i ,' pl "' -Z I I I q,. ( ,,, p ) I I 1) 1 , .", --,".. T "' ,
I -1, -1 OPTONIFTRISTA -_ l"-,- - -_ -_ I I --- I T, I, I __ .......... ___ --- I 11-lw
*F e, Ai- ln1,T:-,-r,- '], , , ,,, -1., I 11 I I-- I-- ,--l", 1111t, I 1. I 'I'll 1-1-11-11 .. -, ". - I~. I.111I 1-11 111 "' -- -----
I , 11 111-cl- 1-11, I I . .,I", ,.ot- ,,,,i,, V ,If' I 11 I
-1- I'll, I~ _v - --- CA 1; A: $1 1,004 .", 1. -117-1, I I "!-.JiiITil;i;, -- 1-1911A --
TD, ei In- i ""t", i !"- ", :- --.,! rf,- I 1 ,"".", -: I -, tz, rv;i -, I" P111111 I',I I :,.,," ', ,. ..". 1-1 lil, ... 1- 111i'll."'I"I Aill-nI.I.I. A. I I I , I 1 I 11 -1 11 ,T. I I I,, I "I". 71 Z, I, .7 I I I 1, 1, ",.1- 11-1. T ,, i t, 1- I 7 -1 -1 ', L", ,_ ", I I 1. I I I , I I.- ;",I". , I -I J' ,ill T I. ...... ; I l- -11 4.
'IllIll, l" l %n, I 11M!,!,ii7 T 1_ ,:_"', :, , *_T_11- r" 1-1 , 1, :" ", l ,,, !", ,, ,,,,, 11 ,""'. " 'T'i" T lb)klt.
I "", ", "_ I-', "'.4, I ,l --., ,l.,.I "" ". , ", I: I - : I ", A I n-wo,
n :.en ,,, -,, ,r"Id"'Ie C !);z ___ --- __ _,_ 1, I I ,, __ , , I I I I .1 I I I I -,---"-"- ----- - 67- -jt'j A ,, ii._im- ,,moza
,5 F-,! 'r;,)! !-nTi-, 1',, ,,, rpl 1;1 .111ii, 11-1,11, I i'll 11 : C- w)_ .... ",-,-- I I I ..... .. I I I - v"
I ,,,,,I, H-- ", ", ", T : 'AlPRO ri ,", I, .'rl-tm-dn;imav G,-;-:-" : I 1, '. I S F v F N 1) F $16,Wfi I t,' ,.I. T -l
I 1 I I'll 11 I I I T7Tiv I I 'I", I I I ....... ,-,I,
,,,,m,,, : -.--'5 ,il, ","Il'-, "." - ,,,,,,,, 'i", T, I ,, 11". 1, -1 T .1 I Ill 1. I z-- ------- l I, , , , r ;, , I I ", ",- '7'
I"., I I I- a-, -., P'- Y'.I I- _- I, -*
I:,) : ','.l, ',,'_,',* ; I 11 I I I I 11 It'll, 1; ,I 1 -11 I 1, -J" T
-1 11,iff, I~ 1-1.! 71 , -, -i -,")" i I I I -. I I I I I "_ I ,,, I 11. I I ___Pn -n!,hjhjtit I "',_. ,,, 1- . I . 1, I 1. I I'll, I, -1 __, Vf. HANO000YEHO
I " l, Ir". I., Ill.'.
Tama, FutTiTl 1 2, r- "" t-- "" 't N", -, 7, , "" I 11111,ril, 11 ; ,i !1-1 I I 111.1-, 11- I I l I I I I I I I j ,
"' t ... : _11-1 I'll I I 11 "I 11 i I -4, ,,!%""! ,, "IA-91 1 11 H' I -1 i ;,5 I '. I I : :. 1, - -7 __; 'I" ___-_'___ _- ,lw _"*.,",l ,.'- i- 1 l" 71 I~ 17 " I I I 11 -- --- "--" - I , , , I ,I IT~ ,, 1
----, - --- - ----- 'i, 1 1A 1 'i I. Z-1- I l , , ,.,,,,,III -Hl -,-I ;11 1-1 I. c",
BUFETE PEREZ ,'lTEMNA ___ I I I ,, ,- -. I' ', ,* .,:I I I'll, 1- I .". I.;_ I ,
1 1'i i- __ C REVILLAGIGEDO _- I I, -I' '.. I ", __= .1 I=
,-I-I.. T- '-- 11 1, -1, , i, i" I z I I 'FII ,,,,,, , ". I -1 .11 .11, ,,, I """. ll -,
I, , _____ __ I 11 I- - I I I I I I .I.. t. ,, ,: *, ,,,, l*",,*""I 'A
-. 1- "---, !- 6 XS 'Ii- I 1- 1- -1, I I ll --.
I 11 I 1:"I -I' I I ll ., ,- ,
li6n III I I A 1, I ", .: , 9 __ __ -_ -- I I I , ,, I I, I 1: .. , ,,, I '. z
"''_, _, c T 11. I I., I,- ,_ ", r _,__ _,__,____ I I -1-11,111-11 I I ., _.A_ ,i,
, T I' i 1 I 'I -- "I 11 11 I I 111. "I'll". I.,
I i:1 I I t_ Ill, ,,, n, li, 1. r, 44 #x x Ill,
.1 ,,, I BUYETF RENAUD (_0AIPHAMO .11, I It- I I I __-- ,
I. T. 11- 11 11 N',, I i \1 11 % 11 K W ( 1 c 1,
,_, ,,, I r - 11 11 I I I I . I I'll 11 I I I I f,
I !- .,. .1 11 0 A lt -.Y Ill.d.,# I I,, Illw- W,
li--l." i"I'a Alln-r .. ,I , I- I -, , I I I 1, ,, I I _, , I I)T, I I !I. .I, Ili cI "I I I I 11.11,
I : -1 11-11111- I I -- I ", I, 11"I'Ta it'. .DOCTORES EN MEDICINA i I-1 ljes i,, ch'w",, p-,q ,,(11 ", _.-, -'. % I" K'111 10N* I 'l "' _' I I I I I I -, :. , __ ___!
-tv it ''I I _- I -T - "'. "", ,,,, 7 ". I- T'i-1. -- ,,; --'ll I;; FINCAS RUMCAS
,, ,,%na, ",*- -- V"', ,_ I r Ilifix 1-111". I I I ... 1. I ," Ili
I 11- 11-11-1 1-1-11-1 I I 11 11 I I 111 0 4CONTSUITORIT) T) R, INON n 0r,, ,ici-n ': -, '- I~ -1 I I H11111 ,I "A.
j,-,r-!,1, \,',-P, 92 Cl P I I": PS : I : :-,', .T:-',, I I I -I:"-_-, I I MDir r I t ": '' I., ,,,,",".: 11"l-
,, t.tnr Erp-Aci.liet Dr. A Gmd, ,, 1, :' Tl f, A-W (_'- n-, Cr", -_,"', i" ,' , : I I 11 v -1 I- I --, ,',,7,77- iir IIX4 -,,., , ;1r,"'.,-TI,
,
i l : _:- 11 "T', I -1 '1 I- I I . I __ f [ I,,. f (, \ : ... 1. -11 n I,-!,, --- J- _- 1I '. PI-.4 11! dI ll" 'T, I I .- "; -, ; I _--- ........ .. .... "I -- -1 I I 11 K1 ,,%__ AIM, I i 11 .1 I~ ", ', 11 T ,- , ', I l . tl IC w ii !. -1 I .1 !. --;W'i, p"- II 11 5, 11,
I I I I I I I lT ll, I,,-3" , I Cr- , "', ,,,,,, I :- I l I , ,, jjl I : _,I I f ,,,r j ,, IT', T IA
1'.-"",A,,!,,,!,- ., ,,,,,, ";_% --- --------y fjOA -- l--- -1 ,I 1 jjRESIDENCIP I I I'll I I "wita phIi,, fUovlI(, P, ',n 'Itit
,71 t ,,, FERNANDEZ L ;1", _11,_ I -, I Cl,;,,,,,, A ,,.- l -', I,,' "Al-_*:_1 ,z,,*,,!, 1 .;-, llf II, 0,
,-,-- I v" ,T;, A' __ 11 I ly 11 I "I'll i 11 I I 1.1 i R , I ': I I I J- T '- "- _"",, , ,,, I l, I T,.
: I I I, I *1 ;. ","", ,I - '. It
Rio ',,n""MC', I,' 1, Vn ,Il,--, r,, _- .", f ",l Mv,""l- .I ,.,I, ,III I,, ....... :,, I
I I I I I I .11- 1_ 4
-, I t, -- 11- ( -11 I N I I A 1) F-J, i ) R ( I I 1 I 101"iT, (, -,,It ,, ... .. ........ X I~ ,,,,,,,,I 11 "I 40 -1- - -1-1111-11 "I
Dr. E. Cu6llar del ,_,IiIle,* I Tl so ,,c, I'll- '' 'I' I , I %. .i I 1, ,, ,- I ;,,I,() 'I'l Nji),U) UNICA! IT
DICO (-)('I'fTSI A 11IN, ;h, ;'lc- A,,,"r 41". I I I I I I I -, "''. .... I ,I ,, I i 11 I I I I , 1 J.- ("ll ",,- __,io-i: 'j, I III ...... % Fmc,,, fl Crer, 0,7W
n-, ;_ _111-11-1 I'll, I I. it'i, 0! a I IT ,,, -!r "T I I "', ;- : t "" I ie I 1) ------ "i"I, $00) 'Ant.d,, Rlllp.r rt,
111.11" --111 ll -- -- -, 1 : , I ,'I, 1, I I i I 1% 11 I I I "I 111; 111_i 121
C_11lit., I I I I C %, 11, - ,T) t'dili 1 Hatt~ ", ': z"', - I :, ., I I . till 401,AR FN (OTANA00 1,1 pntlll, cAljf I iAf;IItAdAm, aph
1,1- ', I- I I'll 11, I ,,, I, () l ln, A ,,,, j r i i ', ",-, , I I III 11 I I .11 I ";:, I I 11111 I I I !,,,, ,,, ,,,,,,,1rI
fAS _' I A 9 1 12, ", "I I I I I _' ... ..... _j ,,j,,vtjjjnd, ('Arrl-tern Cen
V _F1 ifil 66 -Iti, -- __111 --- 11 - "I 11 I' T , i ': r 1 "I "I -'* ,,, 11", -,I
I 1-11". -11, I T, ' ' I (),A11A F I -- -11,Gi ,,, T, , I I ,, .", , I III.M. "IX)s ( I)-I' n ,,-i I ,1;ible, J/,Inda 0 f1lit, M-M lnecolojiIi., Part." 0,l - __ ___ __ -, - -9311: COMPRO ,% I, "", "') ,;
C"", I I 11 ,,,,, i","".Tr -rl- III,, A. 'I" I- -ii% , I i, ,I .l! : ,,- ,i ('-f ,ICIW', fh- 1-111-1 I -___1_ __111-__,___ I ____17,i tlll '7: ,,, -.,,". I"".,- __ ,!,I t, 11. -1 -" _-_, P I "I' I ,_' ', 1 , I ", --'r, J -'n t!;;,,, "I'lic- PARCE1,A, NICANOR
I'll- 11-1 -- 1 l I 11 I -1 1, _': "C", F'r"In'T" Il "Y" ;1 i1i ... I , 11 "I I -11 ', ,,C, I -- ,.,,. ,4 ,-- ,-' 1 LA CIL )Ar) ,Xl'ftAVIA EL
1-1 1 1- ,,,,, ,,, ," I I ,t-- t T, .1 __ I Ty Y
-- I ,,, --,, -, I., ". I
21, Tle-I v I T ;v I I 1 .... ... "'. I I - : I I _:, : I I I -1 "I "" ,, r: ,- ii, t, 1, "I'll""IT ." I'- __ '- , "" I , ,,, I_, , I I I , I , , I I I I ,. I I I 11 I V"i _, I I l I ;% III I, -, ", I! juialo, el cam
"r '!' I -11 I "!-1., ;111*_ .. ....
__ --- _____ I : I" I I I '. - ", "I", I I I", -, -1 : :_". 1; __ -- r ,: $F CT l ,rj 1, Ayii .11, -' f"*,, part" PorAkn", ("'MPTO a
I-t Z., O__,, iI,.I -- _rRlx_,tl 11 1-1111 I' I ,_ ", - I I I I "I I I I I T
1 r-11-l"Irt, -'- -,_ i%"T %_-- .11, _111111- "I 11 I I I I I I "l, - ___ ,,, ,r, ,-- ;-i,..-i -, -;-.,,.- 1$1, o mpnilialp'l F111,111ita R4,crm
I p I ... . I __ -"---, ____,___ S, , , I :i d"I Mr ()ti,, 1,,,,-,,, q ,, ,__ ,.I .I ".
I I I 1. , ,_ - 1-1 I'I I NI \ I'l il FSQ( IN, ,,i S, 1, ,,, Va rlanos oltn ",I Ir-, llt-f 1--- I-"', a $1156 vj,,a gm ,,ntrada, nj lr,
I I , "I'll, I I .1 I I I COMPRO ROPA Hij," M-P221,
1, Z , n :t T I I I I I -1, .I -I i ,,,,,, I --I- -2 -1-1111-1-, i I -: :, -' ."'111, "-", -, 1 7" , , -, j fI6rllC ,Ap ,,, 11-11, I I I !, I- I :* "" _,:1 I I 11 11 T11 ; -,j :, .ji -_ I'-, ,,,, ! ... -- N,,, ,-_q, ,',,I e I =- cp- I- -- u-N-', :" t" S' 1 "Acln e
I '. I I 't -1, T '-,! """I., I", 1),
'i, 1- I 1- I *, : " 11 ,-I I!- -_jI." -, __ --- I 1i I 'k 1, I__ SOLARES '. I -_- , -, ., r,' *,,f.,",,T.% j DESUR To A REPUDL
DR,_6_R1XTR6_P AGAS P 7 1. 11 I I I ;, I I I- I T- j, 4, ,, -,,l - tr, .__,
I 'i -, ,;-11, In .1 "Il", 1,
I CA llnga por Puta,,
-- __-, "' F I I pairnenta
_,1__I I "I 11.1 I l, _i I I :_', IT I Irl I- I __I --- l ^, -7_11-4 1_11 Sep I ',.'r I % t,_- ,,.i,_ ,. -r
1 I 11'e'l *i 1.11-- 1- ( (IMPPO l 11 11 -- _-, -I -A ( I ; I- --- --,- - ---i- -- -r., I t IT p ...... I ,._,,j_ ,jas ljal ta su future retl
1, ---, I -, __ ", I _- : - -- -- -- -- --- __ '' __ ., , qil I'AW'170N i,7 ,,;;7 ii Iii """. iK, I I I$ , ,
: 1- ., I 11 11 ?I """"'Idt ,1-,I rni. Finquit-A ReCr,,I0
-- I : _:_ 7 ,-I I ', __ 19 U ILES DE OFNI',A -1 T '--,- .1 ,, -:l -, I '. """ "'
' T I , I _ '.' $20 rnenualen sin interp-g.
:%- -- Tl. -- lL ; --- -,r- .' -,- "I - I _____ _ I _- '' , , "!I"' T ,1,, , :,, "", ". "' ,' r I';, - t "! III p"". -' l' .11% ,I
,- i'l ,- , --,T;,-, "'i-I IT." I 1 -1 I, "I 1. I
... I I,- -1 ,,, _., - ": _:',:'- 'I "ji - I -, ). ,- ,. F 11 I 'Reparti-, par"11SO", T,0,;qdq Hi- 1, Il . _,_,_-F-' _,.-,, % ,., -, 1, 1, I I :, I 1A
1, i- 11 1- .1 11 I ,_11. ,--- I., 11 9 ,
-::,, I T-""--; ___ __ , - i I I Tl I ": 1, '!,. .,_, ,,, t -- ..- "'.1'. 1- lo, M-8221 10.E,7 4-5,G-11 Sp,
I -, -- -- --'- .- -7 I _" ' - -_
I -_ I I, 11 11, TZ I l Al I 401 l A. -1 It ,- tI; ,I
1. "I'll", -1 I- _', I , T, I I FINCAS RUSTICAS I .1 I I I-- I 11- --,i 1-1 T I I l -- n-11. it,".1 I -! i
,t 1- e I I I ." "I I I 11, I I "I" I I ,-'' I,., tv- --,, It ITKIC)III AIIIIE YMCA' It'RTI,
.. .11" , : ,,, __ "
___ 11-111-1 '' 111 1. I ^1 -1, ___ -- I, z, ,I --, '- VENDO OPORTUNID'? !Ni 'A IT ,r,,,,, I ,-;-' "r,"Il -
I i" :I", ", --,, ,,,,, ", ] I l--- I to ,, ,',4. C- %: ,I it I, ,,,p,,, I- I , ;. I, -';l. III, .1,,,
I I --- "I _-, ____ 11 ",7l. ""I"", 1 -, .", ,- I, '! .
I. 'I ,:-- "' " ,, ,, -1- I I '! 14 , I I, 1.1-I ,
"I -- I I,- ... I I --, -1. -, I I I~',
11 l., I I 1 "I',-, I I I I I 11 1, i 9- LIBROS i, IMPRES05 -" "' EN LA SIERRA $16,000i,, ", ,,,, -1I ,I'- I Ili %.,.,. I Il" I I I R.."i-111-1.
,,, -, c, I -i ." '- All" I I~ I i I "I '. ,,, - ---j. I.- 1, !--- I I 1.-- "It
I: '_ -": '" , , "' ,-, it'- I I 1-1 11 I I I I, , -, I I -- _____
i I I T I -- .- Il I l'. III _- --', I -, j7 s,. ,,_, I. j 1,1'1 I 11, A -11111 IIAILI(A BA.-A OVINEI
"" r,- I U ESTABLECIMIENTOS ,,,, I I __ I I 'i _, ,_. --- ", -,. -_f 71111" , '. , --- - -- r , I :. "", ,I,- '.., I-- -'. 11 I l" i I
.1 - ____ ', Z , "'. -":- ,- T __- -,--- ... ttdI6,,, A ,,I, "Ill 1-1 IT
IT T_ "I'll", I 1TI1-';1lI1'TII'-'1- _', , - - ". 1. I ii,,-- -,x "li _1N r- fol I -1-11 ,-I.L a1I I .. I 1. I -- ,.t!-,. 11- -,,.
--- -,-,- I -T111 11-11 -,__ VT i A.,, ,,, A Ill ",111_1 .A I, A It I, U _I"
E' "C ,,,, I r-Iti-W9 BID,
j yft, .k1,I-roNlo PMA -, T., ,-,-_ -", I", I '- ; 1; I 1-1 ill .Wll I ""', 'IN r XS DE HURY0. ." '_' 11- !'I -- J 11 7- ,- I I, Ill P 1,11, I 1-, 11 I I I
11 I I -, I- I T rr ccin',A:--- ,',' F- ,lnj mkc-rfvA MICA 4 C AIA
... ,7. I.111 I $'I ,,_j- ,i- It V- I
Enf,,,-d.d- ,,, I 'r, I~~ 1,1, I ___ :z, ,11 f ,, TRL:MEIiTOS PF. ,TLSIC I I I I I ,. -. ',11 -.1 ,A T , ,_41_ 11 -11 I- I "' -Itn I ",
l% 7- -, ,, ,Z I A- % -:C em ,A a ,:-- 1 "' __ __, ,,,, ,T_-, ,A,,,,, 1-- ,
I_, I .... .. -, -1 I 7 .. -, 11 t .I. H:, ,_ IT AUTOMOVILES - i;CCF,,_ f i)M PR Yl(l Pi 11 _1_* r 1. 11, FITIl I lik I __I,'- .)" ItIl l I'll, ,"!I,
11-T -, 1-1 - I I i - __ y, __ _1I_1_V1_11r.1l I. 117 1 I ... ..... III. I "I I I~ !, I~ ... -1 r-;
-11-111-1 11".. I I I -_ I IIIIIII 11,11r- Ili 11 11 -- - T, ,1 ,A I 1- C- Ttr'iIT ,Ali, l __ -I 1.-- ,,"'. 4 ,, , ": I --bil,11 .1, ,,- 1.11-1ill?'. -.,
,_ I It~ ', I2- I I , ", I 1. n I "r, '-',',',7"; it1I,1.,7, "'ll-, 3 ,A,,,J D- 11.11 1--1.11.
1, , .1 11 -- I, I ,,,I,,,. ;,. I I, ,,',',", T"',
z" -1 , -,, If~ ,,, ; 11--, 1111- 1-l-l-, _, -,-_ A IT" ("' I 11 11 I I I : ,- 7 -- , % 7, -, '.1 I, ,4 ", i :1 1 I" I- I 1, 1, "T- 1, T" I 1; I 'Ill "'I X, .- I 'i"t, T,.,.
I ... T I I I, I I t I -1 IT L I r "', _:,l -,
I I I 4 ""', I --- 1l, !Irt"11 I I- 1.1,
__ ___ I"I'l- ___ , ,ii, .. ..... I, I -.
___ ,5TfXZ I CA
__ 6ii_,Nmslt R'- Nl o S -1111, I --- -11, : ,, ,, ._,,,r^,*,,, 0" I .: I 1,1? i- cti-1,P!1, 't ,l- I_ c,"', ", _._ 'I 'j _. __ILA I*, i ,,, 7-d I'C7' 1_11'. ,,,I", 2. ,I'.. 'I,
r! L, I U' ,-,'x t t M 11 K (i P 1 \ (IS -_,!, n_'- T, -- "I ,I, 11 ,,1-1H. IIII., ", Il. CIII. G ,, I 111- 1'. -,-- W B-2,
11 11r :'%.1.11- ;I- 1, 1, k F'BLES- .. .... :- ,l ,,, , ',-- -,"riTt- 7'T. ---" l-I "': I ,-, C .- I ,- z l t I 1, -tT ._I_ -1 %, ., I ll"- I --- - I I 1- -1 __ I I 11 I- I , I I~- iI-, ", r", "I, ., : ": 11- -1- l :ii -,ztms; '.Ima (),"al Pl Z1--_ H i l I" I ,- ,,,Z ', I
., 11 :_ I , ,T- ,,, ill. CON111PO PEANW; I : , -- I - - - i-12- ,Ir ,I, I LI, '. I I I"
11 I I T I .i_11 7,8-- r"A-A ,n. T),W, 1,11RAMAP D dt V.48 Ctntav I
T l, , !" I I i, __ 1- -, I 11 T-II:_ -, :I 7 I I , 'I T, IT ,"11111 I, .11, ", , ') r, ,, A I
I I I , - 1. ,t:, '111 -P 7,5 ,0( LIPAI)A 1.111i., I~- I'. -.'n !,!i, ,"i DUENDS BE PLAYAS
___ ,, 1-5 , el c : : I I l I D F"
I'll- I I'll I I .1 I-, 1. 1. ,1-111. It~ I ) ,.-l- ", -- N."",
DR, RAI'l, Ci\,%T il,,i, - :C1 I "n I .! 11 z I I I I 11 1. 7". I ,_7_2( iCi_11:1_11 0c I'll I _111% 3 I A ... ,,
I ", I f- I. ,,, -, -, L--_ "I 1. I~ It, 1. -', !". d -,
I,, - "I I ,., I I G. I- 1- -- I- ,- :- I I I I ,-"-" ,:,- _i, I :: -1 ___ I',- _'_ I-1. f-III, ,I 81".- ,
, I fc.,,.,i6% I l 1-1 11,T I I~, ,I I, -11 "Ill- 1 t,: IREPARTOS Y JARDINES
-- _' Fli, "'L 2: I I I I I 11 I ,- mrf,_cXmP-o__ ':,-, -,,- I - -. I
n, 1 I 1 1 -I,
, C "I" '- :1 11,
'. x ,I I, , , ., _r, I IT -l - ,-- C--' "t, l" "I '', I I- ,,I "Ii. - ......
I I I I I ') I I .IT -1 11 _,_., Ill "1, ,,,,, 1, I ".,., _111 "I 11
I , I ,- 11 ,,- rr,,, _- -!C;! ] I -1 11 IIII.I. I -111 rl i IT ,,-,,,
r 1 ii, 'I',., :1 11:1, il_, i -, _e -c DE RECREO
"I I t I I I I J.", __ --- __ ----- _ 11-111-11 I -1 I 11 "I t I --, 1.111, ". I 1, I 11 I 1 I I,
".1 C 11, ill j ii,,_ ,I'.
-- - -- -- I _,tr,!,Ii1, _____i I1,11 i I 11. 1. III, "I .i I _",
it -, T: comp_ r,,Ir 11 Sk I 11- r I I I 11:1 I : "I 'P, "tA 17" I-, --- 11 -I i
,I - 1. I 1: I 1, I .11 'i .i A_,111.1 It ,:,I'd. 11 t" 11"I 11
-,--,--"-" ....... __- I RENAUP dl C ,'I r-- ""', ,,, ,."I, I, ,,-, t. 1,1 ,,-- I'11:1III.
", I I I I I V t I btv, Iii
lin CARR111A I I ,,, I,-- : , -11, I,' 1 L _lw' T I 111 1. .-"I 1. _11-1, -- 1.11, ', I '--- -- 1, -,, I III,11 I'll, 11 I -', .. r 1, 2 1, 11 "I 111-11-, I 'I", ---. "'.11.
"' -,, -71111 17)' !' -- aCri I ,. pn'l- 7ilpiiamentp ca--, IT _", 1111,11I 714 ,I
l, I -- - I " i", An',C!'xT, : "',pIl'.111 -11- T-," M, 1,,-!!,, ,,,,: """,T", l",' ... ". ,. -j.
San N1,v-I 42 : IT-1,9ii-7 I I ,4 1, I ,I 11, - -, I "r. I -, hic" - -, ,"n ,iii , ,i ,],lCIi, il ,IQcncla" -Iifi, 'i 11 41 1, 1 ', I 151,
" I "I Z3 0,,! T(jS INC I: , -,IA ;T, A __ -- --l
11____1 -I,,,-,,- I I:, ,,: *--- T- -,ii- I I 11 I", -' --- -_ ___ 11 1 -- 11.1 -. P ari in, en-n- In un, Zli-i- ,,,,,- - AI -,
- I "I I I I .. I I'dr' 11 ,. It, 1 IN, 5 'I'll
', I, L, 0 01 t N %I, I I v NTT' II R %S N, --1 ,-111 1, 11,
i, T -,- I n -11
1 I I I Ln -ti _I
I I -, 1 1 11 I ; 11 ., I I I 11, I I A~ .1 , - na h ,; C- ,-: ,,," 5, r !,, iC ,1. ( -,a 62, bsi m s, ;,,i ,, '," v'
I I I I
-1 .: ,, I I I :I '. _" 1,"" I 'k It
-, n,, I-V .y ,C11I.1 DR CIA II ITCA III
I I I., I .1 I nnn, ,i,, criC,: -, C "I 11 .1-, ,. 11 1, t A, 'FI:1,f, A,91 1 6 _%,, I
-- - - _- I I I I ". I I I 11 I I 11-1-1- __111_1 I- I ". "I. _d
1) I U,, pwlrIK-4 cla, rl .", _- "I, -,. c- I &I IjW'I tW, H)lf j('10 ,m, ,,n 1-ri e, V 1.
_,___ .. ..... - Id i!, ,nio usar- 2-11-17,f -4P,15 -1i'll -A---'-- I,,,,,,,,. -,l 1. ,1, .-:;,I,,1*
I! ' ,! I % l I Itl ...... I 1.111, -i", ... 11 "I 'I'll 11 11 , ,,, , I I 1 I I ,.,- L ------ t"- -, il I- "- ""; I, ., I sd.;
l -- I ,,, "I T I 11-1-.", I, , 11 11: ' -, -,%tn ni nh n,;,-, ,,, dl, i ,'I, T141111 11 111 ll --- I i ... T."'t", 1111'r-, J.161-1 a. L.
- i' .-I L , _- I ... .... I I $16160 _, .1 ir","I -T-1- 1-- ffl- I"
-111I 1. I I., i. -;- ilI 1: ., ., 1- I I I I I I I -I Ci ,!* S-: C Ilc!'II'T I I ,-- 51, 'Ir I -1 I ,I I It 1.1 -,11VIA 2; -" I , I I 1, "" 11 - I '-1 I I I I" 1, ""It"', I I
,_ - I, I, 1 11 I I , - I 1.11 I I --n:ii- -'. C 'I,, ;,-',,, z,4- " - ,, ,!' "I "",I I- l IIIII 1, 1111.- kPi IIII'A, C,1TAIlI-AA WkNAOUA,
"I', I I ,IT, s c : ', i I I I I ",
t', I --, lil 1-111 i III I". ,it K-- I~ -1.
'. I , I "'t ,,,,, I,, i X "
I I ", -IC)?T 'S _,
RFP-R 1__ __ 111_ ______, _, ) -- - -------- -- 11, .. ..... 1,111,1, -',j%11111 1 1
A -"A ,C ;)T !,,I'-- --- - -- ------- I"Iblt 6.1,
__ -- -' I , P -_ ,. _. = ,
I I I 1- 1 -- I "'ini, ", 11 71 1 11,Ctr!ck A i!, A,,'_,1IAi *l1'1 '. I)FS()( t XPA NS RETY -,- I.
__ ',_ t' kl, T,- I I I & I ft, fi E N
.... "I 11 I I i I llC "I \ I R 42 ___.NTUESIH ti PRFNDA5 I I I I z 11 I -1- ; I, I -1 I Wi CA; 'In 0; DC,- 'Ioil I 11 I.- 11
DR. EDUARDO BRUNET I-- 11 I 11 I __ -- - ,, ,,,,, '_ ., -;I I, , -1. -111. -1 in ', I I I I I _11I "" I -I. I FIN _______
I- , I- 11-1 111 11 -- 7-1-1 I OIR $5,000
"' I '_ I All,
IT' 1. -1-1- I I- I I I rl- it, 11
-- -% -_ ,'_- 'i I I ,, ,,,ara r';t :- l l 12 ,' ., ,, ,,', 1, ,,, -, -, ,, r--I,, Il,,,, ,,.-.,,,-.,1
Il',TANO DENTISTA ,I'., I I I TAVICERIA DECOR %CION ,I' '; 7 I-- I ': -- '5- ,ill ,,,I. I, --t I ,,,I, ,- -,4'r'.
,,, 11 I I -1 I 1-1 1* - -, t;, ITA-T, -i ,'-IT, ,i r, 1. "I I I I 11-1- --. 1, 11 -1
I'll ,I, 1-1 11 I I I I -1 T ,, 1 r , -T, 1 - .'- I.- T-1 ,111- T-111-LIdl I- -- III - I- % '_%', , " 3 11 il I~ I I... I. Iz, ,.,w- ,,, ,,, Im.
I -:1 1. I I "I _, e ,-,,T I - , 1. 1, I I I ,a 11: 1- I I "I 11- I C17t:-1 11 I I ""Il", , ,_.
-, __ I I I , Il-_ ,1 ,I W
-. __ I- ", I (")vIllp"), j("I, I I- F RNS DE AVEq AIAN J:;-%, -, ". ,.,III'. ,
1, .11 I I I,, I 7 ,17 - , 1 7 P: I r 1_ I, FI)IFICT ua A',j E ,,l;-j'()S A 1, l I I I I I E A V F 1 W N ""
,I ,,, N I I I I I F. K A -,: 1. 11 I I I I I , I I I iT tiZ.*:
I I I ,"'. I -- E- 1 1_11 _1 I :' I 1-I, I.~ A--71-1 -1- ,,,,I,- ,,,, I ,1-1. -1., ".
... .. .... .. 1-1, 11 .r 'r-1 11 ," I I 1 p r ,i tl-l" ,I,*,t J. n'n- 1. -- H- all.f"'.11._. t, ", 11, P, ; ,I 11--"-----,-,- - ", ,.,I, -,,, I I-- 1. III JI'll" -I'..
I, i- I ,"I _:"_,", iz I i, ,-, I ." z 11 ,-, -, : 'n", S62n ,r, Pe -1 I ,,-, -,- I,,if"', Iljl C. I I'll 2111l,1.14 t" I.".. III1-t. ITT ", I "I i, "I 11, ,,,-, I R, z, ', I ,-, __ __ __ I, I I., I
11 - ---",-- 1, I I'll;11-1 I I -,, ,, AN Tf)S s I xnEz (; A (", CASA ,III, 'I -,I--- I -S"
", -t, ", V, ),"W -, l,1'111' lill Itt,'I'mp- ;,3- -;-Z;I -- -- 111I "-"4
", I -, ." '. __. CIII, ':J.
", % I 3-'-,-, -, ' ' "
DR. ALEJANDRO MUXO .,' '- . :' '- I t, ? jj vI1.. .11111ilIlloTA INCAt C
, I -_ I I, _' '_-, EN 1,0 MEJOR DF ] A 1,11,k," a, ,-, !, Zn A-_', !: IT'nflidl- ,- I 12. --- ""
%, - , ), I I..,. --i'-'i" ,1-, -,il I.1: ___________,__ , I , "''" I ,,, , 7 1. I r 11 Ii 1, I TI," 6 ).i:, H-21 7-49-Il!,',",", I '," '%,,',,' -, 1, 11'li -. il, WA.
Nr I I "I 41 1 I I ., , ,,, it'. 11%, I 10 W ,,,-",'l"I. T
IAS UMNARIV, 11 I I I "' I 11 2-1 11 I ,,,, "., "-, ,,,, 1, nt -, i -, wl, ; -i-i ,, T-v c -,"- - 1 -'-- I I I 4""L e-,
'' 11 1 4 1 1111 ,! -11,
TRNSTORNO., IFXVA1J:S r 11c, 1, TAPICE SUS MUEBLES ', __ "' t. -111I. ,.I", H.b.".. I .,4.1 , --- --ito I,, ""'I ,: :- p I 1, il I--- ,I,, qlt--T -.- A. I.,, 41,1--' T111, A-C"
I., I 11. 11 11 ____ I .I, 11 1-1V I .,,,I 1-1 ,, 1-11. 11411, "If" 11- 67_"
-, "" GAIRCIA ESPINOSA BENITO HERNAND CASA VACLA7 , I 1- *": I I ,,, -1-1, "'. !
,, ,,,,,,, I't" -, ,, I ---- __,__,__,__________ ___ --- _FZ 11 1-1 ,I .. "I I I' I -111 11 1", '-', 2" V .-11.
t" JOS I "" I I --, "'l, -,, -14)" 1- Enos
F' Fl 1 I -,", I-,- ,I I - _.
..", t I .9 4, , ,I, : l,, I ,I, """ , _, ,,I ,,, ,,*,, ,, I,, 2.4, I, ,III 11; I ,,v I, -.-
,**I' I I- "I ""': 11.1 I' "I I ""' A 7795: COMPRAMOS 51 ESTABLECIMI
,,, I I, , 1, -: '-.., I FSTREIA-k m , 2. _:n I
'', I 11 ;.1 ,
I , I ''I -- TI-K.,
I- I I, r, I .11. 1-- !- 2 vtAiDo An .All IIN; O DO
1-1 I' I11-1 I '71:A I' ., --1 I1111 '. ,__ !. I 11 I : ., _W104
,- 7, -- I .,,,,, __ _S E --- --, I: P ,I
r, I -- -, -:7. -1 11 11.1 ,--I". 11-1 I I ". I_ ,,., I I I: V E N D F Al-- III'. I 0 ,,- iI'_ I", ,,,,,
i I I , I "I TI, I 11-1 I I I I I IIAHNNA VI3,fiOn I 1, I I.d b IT. I.C.
.. I -1 - i I, 11. '_ I 1. I --, I-t'ttII I ,,, II 11 -, -I- --I I.: I a! 11, I:- ,,,I ,'I" ,Iq,,, ,, .6,11, If"t. tw-bll, 15,, d-A1
DR _T f) -Sk I T MIK k 174 1 ) i -,',' ', ... I ..... I" _' I ' '_ , I -1 .11 "":-, 11-1 Nl-- i C-i'_ ", 11 I'll, W;d TA,,,I.. Tl 1,0- ,
1- - ,,,I, '-i l, ,", ,1 : - I I ,,, ,,,I, ,,,,,,, --, I 1. I "", 11
,1 I., I Ic,1*_11,7 z,
Qcs rI,,, :- t.e..,",1S, ar,4" ,Ti -I 11, A I 11"r" 'I, III. ,.,I -- I I,~ ". I .,,,I ,. -4 IT
z, p, i , -: -_ -_ ,., % ,,,t , I -1.11 I '4", -T, _,, ; 11 ll! 11 11511
_____ ______,_kl- - -- 44 RADIOS I I I-- -!, 1-11 I 12 ., I I ,1- li'l -: ,, ",!. "" :I, 1,3I:6,01, l4M, I
C riinn, P :n",-,,5 lit"t'.": ,-I It CONIP SAUIJ 1 ,,, - ,,, -r I I ,!'I ,,"",": .,:- A: ,_,,, 11 1.1, -11s, Q, I ARCAU, xaAIo
- "I", __ ,I -I---1Z __ - % "" lil.d. If--11. 4 dI., "I &i : " , 5 i_: CIT. 1 -01- 01 -11 Z ,__,,is, In i:rina 1'11 11 ti'lt, r,,- :, ,:, m r 7 I -, 11 I, RANA 335,00,1 ,, ,, !- ,, 111111- 111,1,1 -1, --- L ZA- ,. -11, In I- iI
_C ", 1-1-- T ,- - I "'i I "' "'
Ll 1 14 ILI-11-11 11 1 ,_- , 11 I 11 I 1 : I I- I I, iI 1. " '. --n,, ;I'll'i '1111 11 11 C. 1.--6 :,,
ClI, Cns.: !,I, l "s, 4 ", i, -,, I I -, JESUS FIGAROLA I, ill, t"I. 11 R'14_61 18
I r m I"":*,-T ) I I : ,t ,-1 I -, I ,,, "" Z -1. 4 I -1-1 1- l') I~ 1.
11 I ; F 11 I ,- I V- -I -I - _6 I '-I 'l-" ,i, ..
: "l, i -, 0 -s T - -1, z-, NiF AM Z;w.utl I' ,,,,I, -, ,I,
tr, An -):I, %':-,-i -,,, A-4 4' 1 ,. Tl,,, ,,, V :; "'? I -,-- -, --I, I,, -1 - CUBA 61 1 I, 1, I , ,,, Cola-- 11A..1"ILITICA
I P. I -1 I I , I-. I --- -,d, --- -,,,111 'I'm 7 1111-111 vcmnr ,- I.
_- _______ -- -1 I !:, I "-,"'I" I I I I i", '" -ll- lit""'I -,I, ar,,i,- ) ,-,- 4 C l ,,,, ;-,, ,,,,, ,I SA N I-NZAR0 "I .... 1,, ,IF -, Will -, i ,_Tlll ) ,i -,, 11 I I ,! ,, I 1. -- W, --, t I, ". I, I .,_1._T',', l 'lli"'I"Ir, ""I"',im Ii'll 1--l. I~- IT"
___,_,__ ,_, - I "I .I,, I , I __ "", "'I -- "",I p -_-- I l"- ", 1, I 11T W. r.- ,'I'd., d, ,, Iil, ,',"-l- ,bCi It,, rt I SU RADIO ROTO ....... T, I .. .... ,,-,- ",:, t -. -., -, i-li --,- -1 i- 11,- I~ 1) 11-1 I-., Ir-_ 11.r 11 1- n_ IAIIASA S12,50f) I t, L I C I ,; ,- I I l'.11 I".. I~ ;ITIM, ,-W 11,10
DR. LUIS BERMUDEZ __ T' \0 PAGL1,' REPAPACH)NES , I 1. I I 11 I __ 1 1121- ..", I-- I~~
--- __ ______ ,.", _1 I r" 0-6,00f) 11 il- 'l "A 1 -_.-', I til --I? l.1%111 1-tnl col,
4 1 "I'll, 11 1111- 11 I'll I I I I 1-1 ,,I I ,,,,, ,,, ,I 11 ', NICANOR DFI, CANIP0 MIRAMA
CLINICO SFX0L0G0. 17,i2S"I z, 11 "I -1 1-1 1, -, -,- I I -, -- 2 1 1 .1. -11-1 1-1- 741-, ,- I'li-1.1. 1- 1 lq -- .- I ___i-, .... .. ...... -1 - I ,. -1 I ,- -, ,,,I,- ,- - 11 "I" I ,. -'. 1-11 -. 11,I-1, -_ ,,, -- -- 1.1, -0 I,
I""'- I : I ....... I I I 1, , ..... .. ," ",_,", Q'll!"". 'I.,iI -,
I - ", 11 I 11 -:-T,:-- -l ,,, 11 ,,, tlt-I I-, !,
1-1. I I", - I -1- -_ , _11 I 1-1-1: I"', I 11 ,,, -, l- Ilf,
I , 'i, I :, ,I 1 I
1_,_-, -11 T 1, : ,'-, 1, 11 "tl",",Itil F1-U,111 11 111* 7__ ,., RIA-151-9
I 1, I I 1_ -I -,
.-I r '' -:, I __ '_ I.-.,.,
-, ,, ; -1 11 i __ __ AIT1.1 A -- KX l Z PA .., 11.11, .10IT"'I..D. 3Z
1, *_ 1-1 !-- ,. --- __ HABANA 311,flilli, NEPTUN ;. Ll NO,
-- __ ____ --- i 4, il ,t; , ", r .1,. -, lill-,, 1 ',',',,,T ...... 1. IT11.1-1- 1 i-,p5- 47 OBJETOS VARIOS S- 111, I. I _, I 'I". _, ., I -- VEDAD0. $20,00n g--li. i,ll -11.
1-1 'i ;,-- I, I ".., 1, '
"I -41 '11- t 11 11 CO'.111110 ., -- ..... r- 4- -1 1, "', -- ,IlI 1111" 11,11 11 _I -lItT -I. d, IlI,!" I 1- ,-' I' il I 11 1. ,-I IT _Il I t "" A, , 1,--d 11 -., --!,-, m.rC14,,
,,, c- ,,, .. I I ObjCt, Arie -.-- -. .1--- K, , '- -1. - ,% ; 1_ I I ,,, 11, I I o_- 11-0
I p--1,C- ti r- I ,"_ ; _,', ',-j".",;" ",- -,-- -,-- 11i 11" cv,"',
,;,"..- i7t., T-11- -11 'I I'-7; f% ,- ' I REFORNIF Sl' COLCHON ITI-I I, I ,I"-- 11 1-1 J,-- 7 I'll 11,121_W 111 1
-,, -1 I I 61 i T,--- I, .1 ,- 11 --- I I A~ I.", ,_" ,or,',8
__ I T - I -., I 11 ,, I --- y I 11- _j -.-Z_ _IRC-A -,-1 Mlit I Ill I 11 IT! 11: I I I
- I -- I -11 I-AiTri" l I I'll 1,111 I'll 1,
L' Z- I i,:, i 1 : I IIABA I11111 I -1 1, I I III "". I 'I", i"ll!"
11 -1 I N'A &i 6 ....
t' , --, ".1 i lll rl,71 .1 i__,. 1- I --- 111- ,, ') ...... I Rodriguez y Fernindet -EI)ADO, 3 PLANTAS lx tl I I o C- 1,2"vi- -, _,,,7,, '_ ,T,,j-,
DEN75TAS !,: t il , r I- 2 A --- i", Y I 11
11 -1, ,11- ., -,-. 111.1 ,-- ,, I 1 --- -11 -1
,i L11 I 1- IT" LACRET 457 1-4S56 RENTA S.330, 941,00A
Ir--_ n! i -.1 --, T1. "I 1-11 .1- ill I-, I O R DF, ESQUINA --_A -,, -jjF ,rA-6FI--Cr.cI lZ -,, I '___, 1_,, :ImMcxNx1 ; ---, ---- _-- ,I -_ --- I ---l" -,-l". --, I -,, %l *1
DR AIJERIO B. OPT 1 -- I I 1- --1'.,-l,
I,111 ",'I, II'I ---C.
-- ", I -1 I I I.- .,-_.l ---JI, U-tiv. -- 11 ,- ,,, -, II 111).-.11.1 ".1- ,
C, _Il, I, -1, I Santos S.ar $19.00, Vaift !!'- 1,; " *1, ,,,, 1, ,,,, ,,d', nl, Irr.41."IlAl", 4 -1
'It I I :, -,,Tina,, ,, I= c I I I 1- $171, 11,71.1 11 A I- T,11 11,V,71 I
I I "--rt "I f' 1 -1i I7 3 S-P I 1,W)II A ('HAFXE Sll,-100 -;: l- ", 2 --ii,-, ,-- I vt-1-1, ","It -,T"-" "", 3__ ", ;_ I,,'I 11 11-T-1- I _17-' C ll -., 11, I,~ ,-,,,,,, ", ,--,-, __ 21"v511.
I I I ---- - - __ 11 I 11 r _-- ", ... I li- I I 11, -.'.. .. --- --_ I __ _-, __ ,I,,,- -,-*',T I I ,,,, "I 'EDAW 2 PLANTA', IND. "' "" ", ""a ,M,Al, ____ __ 3 - I,, IT I -l I I 11 I I 0 ,". -,,- '"I" ,,,, I I I
'' V E N TA S _"'.' d ,--_ 1- .. ........ I ,,I -1 - I 11"i 1'111 i- 1 Ii".". t-'. I
'I, M-2655: COMPRO ___ --- I 11-11- -1 , ---, :-', --- ", ,- ---- -', I ,;"I I- ,, d I
T- , % --- - -- --,- . -.11 I,,, ,,,- ], .l.". I .. .... t, 1.111.
_____L7:_____ , "" r I., r-11- I-TI. -- 1-.
I" ". 61 F, ,,, I 'T _ :i, ', ___S -_ NTA ,, ,I -A, "_-1, 1111,-1 III 1.
"I -', _, T_ I ,,I _,48 CASAS -_ antos Suarer. $15,80n, Vacia ',I_'_ '.' I,- _', '
-71 I I I 11 -111, -1 L --- 1 ,I -',- "'i r" '-, I ,7 61 AR _N
-- SAN "I'll" .-, Ii.l, 1,_-. ,Ir- -!
-11 I .. ..... t,7I c,_ .,__rRj, TOS SVAREZ 1:i2.(,llfi *1 111 II'*IZ,_ %- ,,,, -, ,,I I I VE 6" ,,-- 11111-1 ", 1. I~
-_ ..''., I'll .I I I . 1 r-'. 11 '- ", "'I .- ,t -, ,, 11111'11;,T _"",% I
." I __ I ")., V I. I,~
11 1, I~ --- ", , "- i" I , - q!-_111
-. ''; ,,, ,I! _-. -I Il".-;1 I I f,,,, 7-, --- I, i I J). ,,',, -1 I cltT 11 1. l" 11 z 11,
ARIOS - _- - ,- : ....... n I __ : z I- I 'r "III I -' I ."'.." -, ,,,,,;, i'll"', a--- -NICAN0R, 2 PlANT _'. _KRk Ao,
_____YETERIN ___ ____ _ ___ I , AS IN I 1, ,- ", "'. '11 "I"'; v I-0 A-t- -- "I I'll- 1--, I__ ; "I 11 I 1- I I, --__ I I, F---, 1 1w_ 11, !11,1 I ,17 11 ',', i, -1 T"", T- ",-, .
- --ITl -,, --- RENTA 9190, S21.00 --- ,DISPENSARIO Y LABORATORIO (" )1pp' "10S )I V F B L E 1, iI, _, ,,_, i7_ A ,, I ,-, ""'. : ,!,,, ,,, D'I" F F.,, L
C, F r "", f ;, 'AM, , -I I I .... ... .... ;-,Il, :- -- ,-,---- ,-- .- --I 1 1- 11,111A
1, , __ '_, I l SANTOS SUAREZ R10.2DII S"I !a' "6,,,I,9I2,5W. Vaia I' '!n 'l I I~ -7-1.1, "I Ill .. -- I, IN Al, CtAtl
CL!MC( % ETERINARlf , ", 11 --' I I F .",','l_',, __ -,-- ",
.11. I 11, "I'l : ,- I I t, 1, ". I CC, 2, --- I- ,% I., I-d" ,_ I -Tl ,- 1"'C'I ".- I x. ,- -, ,,, ,. vl- -- z
Ll- - Z, 7 I., I I :, 11 F- ,,, I --I,, '. -, -- ,- I,,I.11. -_ 11-1 I I'll
"", ...... :,i I I -,---- - I', Ilis",I, 7iI,;, ,- A, 1 $I,, I'l- -., ,Ill. - -_ I "'TI"', "', :
_jj1L Cjlii;e I I", I ,'I'll 11 I~, _,", a__ ,I I ,I,- ,, ,I 1. ,-1 ,
.I, I, ,-_, e I---,,- Z. SE VENDE
E1_111'111;i' , 71, 7 "., I , Z*! --t-," --- ____ 7 i1-1.1-11
_" ,, C I 1: :,Rll' ,I I;T- I
,I, ..... r. I I-,, ,,,,-,r 1 1:,1121 rlllldl V, -11 -- ..... ...... _, 11- I,-,, -- 1-1111, _T_- "' i "' I I Una pqi-. ,a f,,rrtt ,,ia pr--,i-, n, ', , I , -- --, 11 1--2 ". ...... r.-I I- -,---Pi--, 1-1 : "; '-, FleT-7, 1, -clr ENM RES. $%900 TT -1 -, "I IT_ [ "I I_ I - ----. 1. : Avenida de Iacret. I I I BILTMORE: SI 2,i NIETMI I pii q aninharla pira hombre
_R11 .Ir1711 I- j I -, Ci 1 ' , I 9l, ' -" .!1_, _,--, 1 4 ii r-- [ I I S16,460 i I, "
- -,,,,I ,1 I.-I, I IGUA DUIXE -I ,.,, .- ,- --, ,""' ,%- I'll, "I I,~ ,III I I j T ....... l ,,,,I, ,!, I I - 1. "
S., ,l %IT- A_ t ,ai 11 , I I ,
'11'-,I1-- P,- , 1, 1-- j -F ;-, "-; FT ,I:e,, ( a 3 - ___ _--l"', I I ', -,,,"- I~_ "'. I -I ,- r-111 11 ,,,, I.,- I'11 Il; ,I'Ill-!?i _-, ,,,,,.I1 II,,,,; ,,, ,,- I, 'll", 'II ndi,-, n el nIlgcio. LIA., "'i _4 A-7;:-,!, It- ,!: '-t,1 111_ , .: I ,"", ;._
Inillti, 11A TIlT I'll "" It, ,
a,! 1"7, vf-- T1, -- --l-i- ill "_ -, "l ,-,,,, ,
'. I "., -11 11 IT!', ,,, I-~ I, -, - ,I.,, I - mar F-8)2 1-2 ., ", a D,
-, A 1 -1 - : '_--,-n- R""I 1"""', "", l-, --- -11 "I I I -.- T "",,, ll i H-2100-518.
Ij., -T--I- , %, / _,,C-"I_ I- ;t.", Ji- I $,21 H,-.-t ro- -1,1..,1 Ill K"'t"r,07, IT I i ". ; r !"- 11
"'! I c I,,, ., I I -, I ., ',I .. I, __.__,T ", 11-:1._K : -, S Sp I! .1! It i I 11 I, ,,_ll ,-, " I .rg ,
;V-lt m.-, M-To;_ r-- i; Z.- AS_'_ ?,
4 1
1
.


A% CXV11 MARID DE LA MARINA -JUVES, 8 DE SEPTIEMBRE DE 1949 PACINA \,TINM JFT
-1 -VENTS VENTS V E N TA S VENTS I VENTS V F, N T A S V E 11 T A S VENTS
.! __ __ __ - ---------------- -- ---,-- __ 1 ''I'll, I
__ qTMM ___ -I- K u vi; I v I r R f:NDA3 54 MIJfFI(,k,% 7 P'706AA IS? orl 11 1_1111111111111_- --- -----------------_ )_ ESTABLECINIENTOS S2 DOVEDAS T FANTEONES 53 AUTOKOVILIS T A(CM S4 IAS "4- TILES DE c(m_ ,
I- __ I~ I I'll I -,- --- 11-11 --- m INSTRUMMOS MUSICA
C A a, tf D O I it I A I ll 11 A It.P, .Alt' N1 I, It, rnjr tX "-Vendo la mejor y e ntflris "Ov P4 ""'A C- GAAWW in". SE %IFNDENASI A00 TANQUES PE ACERO I ,. ,, It t - .1 '-*l :_ 'i -";O. ,,,*1 $1 ; l". $_, ,I'. -i .1. I ---, ,- '-!, ,I', 1- ,-. '- ,:-11'1 1,
Cmrnieeria, Habann 1-1 4. ll ,I ,i. '. -1- I "I'll, 11 ,',,o t 111-11"', -1 __ ,__' ,.,,I, -1-1 -11 .", I'll *. ., -, I ,,,DO V11110 Dr. GrA"bt* VOCirl,
I-R "',-. I I I I'll 1 It,, l".1- 11"'., ,I, "", "I",
",
"All I-111- --e ... .... -X P.,, i,,% , "', I~ ,.,.,. --. --- .. .... ,'.i 14
-.,- "' "-- -, it_)84114 A-V 11111'1!_., r l ( i4l, 1, I 6 ,,- It"', _' I'll, ', .,',', ,i.-,' % r C.!::,, 113 "11 Z' "I, I I I ,1-t,: C.U. C N, l. ti., .,
., -, -,j -,iil, 1". 1 1111i, " I;, '71" v, ', : 1*.1111'1, "' ", t , "' I ........ ...... i- t, ,,'_"I,:, % ,t ,, ., ,, L
,.!,!.I -l ... I 1- f '% ,, "l." -v-,Wfi-;, -fr v -- ;C; , -. i.", i,-,Ti" "-, ,, ,,,'I till 01 A' 1 ,',,.I, FAat'Ilooln
_t, ,, ., ,,,.,,,, ,,,,,, ,,,, ,,,,.*,, 11.1 1111 , I 11.0- 11:1 _'Tt , cp C it. !',,' ,*'-;'; ,j,, ,, ,:" ,,,,,, ,,*,, "",f'-' *". at 'k" 1 __ I_ T I'll I 0- __ _, MARMOLES PENNINO ii_ O-CAI CON.Iii,-R. -R, f -,__'_ ..", :, 1 1,1,111'1114., ;'- ...... 1". N., 1, it", 11:111111-I
-i-1%.j. I 1-1d., T11f, U-11 ; :I Altil in, ... -1,." ,-;'- """' -t- 1111
T pr" I -1111 "'I.111 11-It" -'. I'll, j .1,1,111,1141" A,11.1
,,, C-r-d" I I *- .D- -e -A.----T. -_, ,,, A -- ,,I,, tit!,,n-t1_. I'll ","", ,-_ I __ " '. j,
LI-11. 'I Ill 'E' ""' "'!, J,-1 'j, , , -. I~~ ., ,ta",, -.0-"---- ---- ------- ,,i i:RtO I ,,,
.. I .... I's. -1 .... It. TA-.. I, Il -, ,-, ,,, I I ;', ", ,. , 111.1, r--, I ,'I,, 1, ,
it 1,:,,Z l !"*",,$", b,;"*"",!,R"* 1111 1111.111,1 11. 171-_ vv A t x-v- -CT v 1,,, ,', 1*1 I -1 :'%, t I' ", I~~ 11.,". '14-l'. A, ,I-,
1- 'I"', IT-1)"t. I _- 11-1 111t,", I,~ -, "I", ",2,n ""'It 11, I't-, I Il, ,". If it n,1,-,.,
.-I'll _4I. ,-1.4.,,.".,,..,,,,,..-,,,,, ,, l- W ebs y Panteones W"F1_'1'.".-- '. OBJETOS DE ARTE _- :i,_,v -,-, -, -I 1--At, ,___ r _;,I-,W _, __; v, I ----,--- 1-7-11 -1
1- 9,tm 1 11 1- ,_ -, ,cA ,, -1 11A1.1t 11$4 R10AW
USTOS PARA ENTFRRAR _' -Cn, ,._ -11- -131- IINO(I VsA M Qt f.A OR 9 1-'. I~
9t III~ IN,' CA11C.LA, 6.11' "t t LA ZILTA" 1i,.,,%-,, -t "t"",", ,7,1, l",,, ,, lt',,, -,-v-ritr,-Arp ------- ---,--,Ct, 1.--,-, ,., -- lIt-1- It"'JI'L -, A,, .- ,I 1 , 1,1, "- -11 I1.11 :-,Il l-'t"It". .,-, 1, y 711. ,I, -, ,,),. ", ,l -i-,"t"". 'I." t ,l ,,,, t-d.,
-q=lc -- ""'. 305z AL CONTADO Y A PLAZOS ,,- L,- 1 .t, ."7 1- S11 11-1 to tA Irtido de lamparas y 'LA CUBANITV ,_ it ,;_ ... ... ,__b-_ t -.' --' -- I's ..Q.t. G kn 9i I ", ,_-% "', ",-., '__-_ r-- T nernot una gran oolecci6o O I' "" "..
,1. "', .A; 'Is.. t, , A ""' candClibros tit, ,,,ristal I, cl ,
j-, )(_I I IL C11- "' ,c- r., ,_L,, L"LP'lIt t qAtil'Itill -.'- 1117AI. f -2Atr .It
on lost mejores lugarei del Ce- "-I' I, i 11_1,11,, 11 ,i _1-11... -, ,, bronco, objet ,_ i_ INucv, si.,Ilerna (it ventan Ccri- ______ __ - __ ------- _....C LXCAR.i, Is~ 1. D"Cwt,"AS Tlitl-.l s OC plata 1 gi. I, I I" ", -0,
EA,1- menterio de Col6n s6lidannente I.-II... it--." ,,, I~ at vtnIajo y POKI'. st pia. ,,,,, t; ', - ": I ;, 2%'.',' ___' iA46_f)E CAL16_,V(i_. ci. d1l c-, ".i- Alll -_, ;-1 W I "all
ri porcelains, cristales, bron-
A, I: R"""A 1 --l -CO" I ,4314 1,
.'- *-. V-1. 1. ,![ ,ontruidtos v a preIcios sin Com- 'Ilti- T L. 1- Ii-t ................ li-2121-W111 I M,,11,, ,, r, 1-1 1,tlt I, ,
pld -- L,,l,-,, l 1. X,, -k, ,,. ;,viD, 1- i". I -IDZ CIA Mitlili, le ,I .banxo LritiguCF, propiD zo, Jue4CI (IO cuart", I"4;,, I,,- ', ,,,A I I
, A Itir ., A, , S1Pi- 1',;tt;, vtti,
_- petencia. Vealos, Ilamando al '34, Ott", 1 ,- ". ,leF" I 4 cola
__ A,-1 -1 med r, tn&, en ,III "', t V, 1, AL-t-- -I- --- K, ', I, anit 1, evalos di tinguid"I_ Aguj- car'bl. Fzctah , 1.nl'f.j ;',, ; In chim,,nta.
VVIDE V1O*tX)X,1 T.-COS, QVTK U-2242. Infanta 1056. 11-1l .11 It,, I,1 - r ls-- 11 T1l-,i,,, j I -_ --,.I I 1-tid. 11 "Jl7 1, '.-- C-759-52-21 Sep, I .... C-1-it. T-AID -r,1TRy, "-W' I r-m ,t n, "i, ,, ,W A-W-14. C 207-5 .3 oLt da d en taptctrm S, Raf, el 8 4 p I Ulto""t nov(,J iT V,.nv, ver
,.,I. 1I.- .1 1-1.", C-.ii.1- I I --, n- --t 1."It.- VFNDO tNA JAtak VA9PA I I I j I p t ,,;_6j C A ,- i, I ontro I ('jndad ()oUenCj,)
WI-57-11 "T., t 111 1". I III"- 61 r1l., ,,-- Maquinas de [scnhirjn,.,,,nr., jljwl t ttidf, y Conne,
53 AUTONOWLES Y ACCES, t A-l' I I I n--t- I I -11I. lll-, I 14, Al ,,, (2-70-5f,-30 ,,,, I
v-.N.0 6.i- -.". i itl'- 1-11111AI 11"".1, -,11-, -- 14,11-f- - i; -- -_ DF SUMAR Y CALCULAR ,"' CC )('r caildiA T/,i' in".1i"s
$t I At TO. t" 1 --- ---- 0 jet oi ArtO, rurceiAnnit, PortAtilpc v dt ti'-'.A" ,
.. 1- 7--1. .I.I., ,Ij "FL NIAGARA" 1,
-1 "I'll 1. 11 at _11111 r .1-j- dlI, d -TC1, A.7"2 I-,,- 11"t"WhI, "" _A 1, Iii ,, n
.- 1=1- I 2*1* 11 ; .1, _At Vnt,- I- tills-111 , I,, I-.. 'a n
,,, -,-. ,,-III, A A: t;,l ,-! ,.t,,, D'I"., V,-- ", "' -- Rafevll iifll Cpi 'R ,I (),julndr,
r,-1" -.1 - K-l"I I .C7 ,,, I I 1-1 ,, t""", ", .1
r-1: It-, I 'C' : It I ', 7, ; I 111"I-_ _-_., --tt ,"', Ltinlpisltts CrittAl Fino t de list,, i: IIntl",I;, It,-ptra-1Lii,,lN:,,, "f f, Prcdill a S
' '; 1111! 1,-_ ,_'.1 ;" I -111 it .-,,', """ I I
'V _'" (nl (" CoVerll, Pt", Ct 1 InPs )gljl' ,'4. ':"tt1jtj"fi, j ( _lr()-f o-2 Oct
.... !- --'. H_ I- _l U Oxrclo"-, At"", T"IE- 1_ 1'11 I 11 I
GANDA HAJILtT 7A ALVVLAq A LA Ilr,1 3 t, z _.-te,, y --,- -1-1 It 11-1-11 I 1 -, 7 1 ;,
-,- C, 1, , I : I% __ "-,-,-- models, Pej, ,,, f/,ti"'i'lm's, lapi- 1110"?W", fv')" ;t, ii I litt,
4, ., i.,-1,4, lt I'. It- n, ,, , ,Ti i -_ __ -, , ", ", __ -_ "-,-,- -1-po VtDvlt.A t dtl ur 1-1111, -,,- I i itt rll s tl',' l "Ps, b,-(,ne,, InWAV", Cr,&tjjcs tmt,, 11,,++' t, g;,r",0,zjd;,F" 11 11111 Ill 11-1111 11,111AIII I
'!1t"O%" L --Ol Llllj ,' B It'. lit I li 111.1 I.Ii.. I. t t '. 2 I. -,i- "
'Xv .. rittv I, I- it "I'll, ii 1141,1 !I lj ltijj.r "", 'r --'. -'- --1-1 ,14 I t , 0, ,.".
.1 t- 1-al. --L 1, "tit". ,w. ,,,l ", '.." ., I= ,i At 'rerdliloos p'lfwIrv, palo CA, 1 P 11 11 I A I I .11,111, 11 1111-t ,1 ,
-.'mI I~-, 1. -- _..... ; Lt- ", ;-_- I ,,- C, 1"I Ol,,,. 111. --o-It 1-1 11111- F,_,_ T- ___ S Z11,111 lllr 111 11'1 1 1,
-1 111I, 11117- % I -.. __ ,,i,_,'; sal de refin.do gil,,t, T'n ntos- ,,, i, N.- ,,- 1171 11, -, "'."", N, "".
'I R r M, i-% I I -1 I "I "I 11ti- ,1
1- 11 _! 1112-1-1 1 -1" A I'T 11 11, I ", 'I'l-, It I 11 -,
___ 'I I I ',-W-1111 11-- K ill, Al- trA Stcci6n F,,,,,rr,:/,,, lirtiz_ c,,,r,;,l
- --- '_ ,-7, ,I vflk-gl, 'C59 ,", -1
Vestiduras para autos I' ,; itl- -z, Af O11 1-1, "Ill, 1 5 "I It It -1 .11,
__ __ ____ _- ,tI ,,,,,-,, I, C Rv t ------, --_ --,
VE100 C"K. XN In'l-, -, Lw I, -_ ,,,, I TT_,,A_"'1' It nI tl f t A40111 i lvt; V-Df, -'--o 'J"'., Ctst
I I ,,, M&!1 a njaCcs (Itj c(,rt, j1,l,-,,c
.... I 1-1- W,.",,T'_':",,, C. -L-I IVX,71111_7 I ,.'. .1,111 111-111 lt-II I .fl",
,A ,,-,, .-, I'-,,- -,-- -,T;"N -_ -i- -Tr- _"'- 77" 11'111, 1 1'i -.b I !TI 6 qttx;N miuftr7ovtL,6 ,,,, ,:hI,5o' 1,A T1,edilo-ta", San R,- ___ ___ _ (' !C)- ,7- t ,,t t ,,,,r I'll, 11.1,11',
V-i. X.I-1-1., 111- 1,f'."', I ,,,
,"".. u, Ttt ") ""; ,-, vod- ,,,, 1.11, 55 I -11 i -- 111 1111_11111 -W.1i" ps-l-, 1, I ; 1
I .1 1-t" I '-;! "'el 8D it'q'i"o ;, ( 1,
li_ l _,_,.,_,_,, I ........ ,I-A,,i- r- ,-- nn I 91CICLET q '' "" "t t- ""
ll I, -1- M "
-, te - I I ) tic
-:- iiAAAWX0PJlnX i_"$ .,,_ i", -5i -, 't,
"yn ,I, Io v;_-;,_-, l A It % f, Is Vit' O V1 l.1 -1- c .11 -11 (7 102 ; t, MUEBLES OF OFICIU - -,I : _-- I,
Agencla de refrescos "' "-,' ""'V, _!- -, _Z __ --it-i- ) --- L. = ., d"-, ; ,tt. 1-l- It. 11 %,14-11 I LIL., 1 ,; ; ....... -I -.11. 9'.1- Lit, U_ ,I ;- I I I I., It, - ",,-, 1111" I-III&j ,w d, t O nn li ... I :_ Cii 1-1 ,A I Ven,,"w, ortqt-rw,,; ,rlp AF AFINADORB
1, ;, ."', I x ,,, z "'I-1. .1 -_ ,n I __ ,,,,, ,,,, 1,1 1%11-1 ItA ,vl 11 I ;--- x"'It ___' ,__ 11 Cl-o riniob)". 1'fw -, r j '"' -(II .11 .TAIII 111I .1, 1-11-4
EN"GENER L, SE VENOE I_1141 T ro _Twl 11 -1- C, ___ ___ _ , ,', ,- "., twidn)er, ,irIhits, ,,t;,nt;,% A~ --, _ ___" 'J. L. I I- I, A 1 1 1, I '11"A 11 1.1, 11_11'11--., It., ,., ......
,,,, -- ,,, -- ___ i ""' "' "' "' I -- 1". 11, -, I 'I--t-'-,
-, P 1- 1, ,--- 1,. A-_ GANGAZO _, -, ,Apim- --,- n,,rr.,ii-, l-- ---. - -,'r,-,
f. ; -1,1, ,V 1,,f,,,t,, ft-,I iANGELIT(If"A W4 I ,,,,, 1, ., ,,,_, """ 1 TIN V _, ,,,,
1-1-- ""', -, __; -, ; _C".-", )TUEBLE r !t. '. -. z ", "s- : z o POC107 r;'-,iiM, P"t, "r",
,,, 3- '. __ __ LLINAS Y SUBIRANA lil- -, S-_ 1 ,- T 11 I, 11- -11 I -, __ I -Ill LI-II "., - - ------- C ,;xi io It I! ""'t '-, l"', 1--., I-- ."it,
sl-iti I TIIIIIII 1-1 11 7. 11, 11 .1- t- t. ,i I I -I ,o'." "I"!" ' 'L t-', ,- ,I 1""T, "f,;j (' Y,11 .- t.,
t,-.. -..A. .- It.- i E-itl d.d I 11- t-1 ; ___ __ , __ "', .Crwt I;W'. P-i N' ,i ___ _,. ,_ e -11 t-1111"'. ,,, 't II I~
... "" ,__ -, R- ,:, ,-- .- I j 11 T-ttlltt ---, ,,, , , 7 I - 11"'.1. I ... -,I -- ,,*, ,,, '.'. -. ,,, ., ";- :1,
...... '. L. -- 201) t, M,,n%,-,Atr M-M2F,
". ,_ _' li-C-Ij J! "J", -- _tt-1',r- _'- d. -,-, Y_, .- t, f_ A n litA I I tixl C-, ,;, 1; t- I'll t" 1i 5" fl I ANIMALY5
""t-,., -- ... J- -,t-- I ,_ -- I, --', T.,- 1, , 1, -, ;,,-,1,', It,:, i 56 1 ;7- 1 I .1A .. .- --- j-- ---, t IIt .-I ill/M ', ,H
t-., lz --, I- 'I'li-- 11 ..11- rle-1- rt- t ;, _, -,
.1. 7.;;.etf;, ".11 ,: ,-,) It , t It ,,, _ _', I 6 VEB T PRE" AS ,;;,, t,-, '!- ,-- I~ l 11-.C1I I rt-JtTo irI _ICA qrAiItA ___ --_ -,- _____ - """"" """"" ""I'll rOl
_,""t, T"Ai- t- It, "",-, t Cy, C"';-, -- "'Il" --. "" ""t, ""' _- *",t,. I ,,,
N-1c"1 '11-C' -T-171 11:11 r-11", -, _-I 11. "t - ---- ,-O ,t, T a, j ;;, I.."I-1-1, --- ',,:: il BUROS DE ACERO "
t-x "-, I ".. -. -- ------- ____ _,_ __111___11_1
"""", "-'- T"""'""'
-,- -, I ----," "'I"', I I
-1 1- w, :, 'f ,.-, -- t T -1 -1 It,, 11, I-, ,._ ,_ ". %,
ATENCIM COMPRADORES oA . A -ItV. 70.0 DEL X1 1X- W"I", !;I111l ;, t 7 111-%" %- t"'.1 t t-. 11 !I .- I :, "r -,, 1-1-, ,- --111 -- 1- _-1 A-, I Ill"i It 11
,fh, t7oo ., 11-. ,-- s- z-l, A% ,, ,I, --, t v, rCd z! ,-, i "It _!- -.- _,__,_,__ I M q.in.ti tscribir, -- 1
_, :,-_'_ It t-.'-., -.- I,-- l- -t -, ;' I, ',', ,' I ... I I II.I., I- VIIII'l-TI, ,%1rj1l ,, ,,,, CHI[ POLLIT OS ,
r-, In""', .,,,,,,,,-, -., I , C,
_- .111 11.111, -_ t". I A ,I 11, I -1 I 11- ,-', -.' ',JlD.. c.lar. protti,,, ch, 't'.."t, ,,,,-,, I'. ."". -I-.,
=* C-l" It -1,- -- c-,- I- ,!_, tm 1.1"I'll", ,
-, --I 1-1- 1, 11- rfl-1,11, ,
S n SIN FON'rlo N1 FLADOP r,
__ -11,11, 1- lt-- Ai, ", ,j! TIARAN MOTOR, I I ,I, _. '. --, $15 'D V u-, Caja hl n- I AD -., ,,- d. -!l,- 11 j:"i" it- '_, ", ___ _,; ,;,,,,* I . t, ... - --ji-l-, ,d t I I rl- 7- V-1 -11- I ,,,ti 11, ,,, I ,i- ,, "
"I _, I ,'I ,l- -111- ", 1 _.. _t_- -0"4., t., -T-o -1- ,D- 'I "
; -_ ".,Zt,, ":t i I- _-1 - --. __ tlt'-4 I~ I- ." tt- 11 t" -_, ll I -i- wi,'ni- -i,, ---- -I-',!- duniq, architv", motal, t'rroll"', "
st vativ.. r ,""'. Is I _L vI -Mvn-,L., 1 I -1 -- -, 4 -, i, l" 1, '" l -I _, ___ __ '11 11 1" ,' I ""'It. t'n"t" P'W., ,5. 11 1. ,,,, tI... ,-- A-- .- I.t". "t- ,t, -- ,-, .I -_ _. ,"; ,, n T ",;"'."-, 'I'll I L%. tarjeter,)s Kiril,,x, niit6lit r. h! All 'i t 1I --!1,'l:, 1-1, 11"Il -,, ,on/_,,dex-, i- -, TC,.-, it', tt ttl
y I I ,--- 111_14,, s" -,, ,, t
". -A.!., t ,,,I -, 1'1,, ,'llllll' "I ,V I It" "11I, 11
1. 1 __ 12 i .. ..... ( ev ,R,,,, ,- ,i ,T z' ,-. t, ',,, ,;I t -'--,, tc %, .. 11 ..It, ,,1 - bliotocti, "I'll Cit.t G r'l ......
4, "I = _", n", ... R_!tott'... I-- I _,- l I ,_ ,,-t !t-, .1 I ;, Comp steln v O'lieffly 144i63ll W'R-',Ws--"R.j___
,__ -, t.r Iz! otK Vx ro.6. "'o, ,_11 I I11-1 111 K N -. A-1;<,iifCfiiJ;7Tc,_ = O;7,R 1, ,, -",_, ,-n-z 1' -It,:'-',, -'11 t! 11 I ; I I', --. fi-VII-1.'i-_= ,,,I 1w. !i- ,.rI, _, -, I 11.
,,,, I 11 Oors I11% vIllatnal .,T D -_ llf-8ul, 11 2430-57-11 1,v,. -,*%, _", 'I -St It~ IAI. at. 11 k, 41-1t 11 r" 11 r- 7'-!, ,,, -,-I v ,z MAQUINAS DR COSER "SIN' rll- .1 t 11-1 As IE-Ff,_ A _- ,._ I ,,,,,, ", a.-I.- I t".
.... ttz ,I, -nl. 11-11 111tv.- t'l-il. C." !.. mz- t-,I1ll_ I I t, t 11 I I I 1 _,he, ,i,,0,aF, I .- ,", I -;,, r, I I.- 1. -., X.,
.6 .1 "" -' R- I, 1 --- TTOLA ,i D, 10 I l; ,-I.-;nItIt,41 111 ,!I It__ Q IiIr CCr l ,4 Q5", ilb-Z-,.141_, -,
_ ,, 11- w 'A .S I LA CASA I.. -rI. t i:, -, --- -_ 1"', __, it" -,''r,", n"jalo, ,- T-) It T.11, .- K I in-,k
V t, _- E "" RI mtc- -, 1-10-1-1 ,
,4- t,- ,,, it --ti, .. Ir"r, T.Rir sqo- rtltTA I It -1 t--t- -" -- c ,, A -, _'_- ,- t-- I, ;- ,_- C.-,, _', , ___ I.T." C.iOL1,,I "11-1 I-C_ Aki".
liln. 11; 11 1_1; '17--1 - 11 -111 IL. t,- I_ I I's-;', -:c, C ] I;Io. YIltt;za. 360, en- 11 1. il Ill. t--11. ,;.r.-. .1
.Ill.. A,1-1 11 -. ,.,, I a_, I LAS MAQUINAS DE "I", .1-1, a, l- I-A, 1_! -S,,,-, --- % -, ":
-I Ii 114tt 1 i I 't". -,i- ,,,-,, -, -, Vo"142,
C, ,,- -, .- 7s ,-- -,,-- 1! re -on n. Rey It ACnargura: ,,_' "', Fwribir, ,urnitr ,rt cotIer Singer,
-- I- s' 1A .A.,11, '1- ,.,.. t.1. .., j ," I .d v .ti-I Illf t.1i. o-Oln--- ", --., -_, 9- .I ,--- I 1- i, t '_ ,_ .,_ t, I i- I _ , ., -1-, ,,, - --- I ?I '41- -s 1.11.T.. 1-.1b.A ii__*
1 ;" I arjuma5 escribir ,,,, surnar Cue- --11 I- -I- 'i. I i'a l ti .tIX. C--,, 11-,,, , T-!, -1 -- -19.. C-!z. 1r, It, I t__I t _t Noche! C-'03-56-c clctti re ,,,--,- '_ -_ ,J z- 1,1-- vas y us,,,las con toda garantia I'll ri". 1.)." C-11- r-O.1 I.l,__ 1,,1-- ji, C.-At, I --, t. ", 7_11_1 r- -- C--- 1- I'll 7" iuselo Dia y __ I c" t I, 11 11, -- -7. 11 I ll ,, "' -,
V. 0 C,,rS W,-.. EQUtPO MODPI tl GANDA .t .1, ;-,.-, -lcoxii!- F- ,_ I-~ : ,__1_1111 W=41.10
C_];_ I ,,, J11 nlejar Sofa Caxua (Aspwia).' se las birece "I'a Regencia": '.t'- ,,, _I- ,-,- ol"",
t" __ 1 t' I ,-. Nsll- _,z% 11, ,_,J_ I,- In. ti III, - - 7, 1-1,tIii, ', Il i litil ), i itcos V, -', I_ -1-, ; _'. F,: :-- i M ;L cimtoda Un nifi4 ELOJES DESDE $3.00 I -t- _- ct.tcr., C--, .nA.,, L 18 y 21, Tel6fono A-M8 t- IXsDN CVA-D CSBADORAS 01-1111-In'l- tItlli_ -!!:11, 2 f, -- 1 -- ..."t, i-_ It 1- 11-11, It,_ I ". $, 3 1"PIt., C- - 5-1- O".., --l O__ T-ttl
"NDO a-, 11 2P, --- -!! -, -- It- Z --- ,It ,1 u It_,. Y itede -nertirlo sin Ayxtda ; -_,, __ -. 2-1-- ,_ -, WOt 1- -1 11 -. All', 1. 1 I -- .'.I.. T. I-.
't! -C ", ,, ,,__ ,it, ,,_ i A 111N. R W_014
CAtAt tit .1111sOSy f- C, F. M Q N COSEP SINGER,
,'I. 1, - ,-o , : .,
n"'. -- -L."'. I;TOT. .. ;;, t", .,_ ",_ ,- &I --. .- t--.-', ,_- _- t,' ,-- Iz ,1 :11 -t 11. -N- 11"ilo -t" C.9t. Nuevs,5 y usadas Con toda ga- I.1,.,.,1AG-aCTOI -19.kl. ,P.X
1- 11--, V"!-', 7 1, -l-, It~- "., -7 I~- -- 4-_, *nt i-- i - ,_ "',"t-rI "' -- I- 1-- 71t, -- __4, G": I
,. ,I 1- Ill 1, T I -11 --- 0 I "
C'. V-1; 11 n e- d", ,.
_11_1 111 .-t',, --- --t Il It ._, P :_%- --- 1-1- 7-- -_ -, .i. n ,,- fWi ,
""' A ranting, pie as repuesto y ngu 1 11,A (111. 1, ". n',
I- -. 1-1-z -- M- -_ t-- ".I 1I, D ,_ , "'. t, ... ... I 1'1 -!, 'Iti __',"' %l %:
-- -_ y -- !" I!-I' _11-It
at -1-Z C .-a I "It AL 'ARA ,, n -t -.1- -__ xl #I,
,_ ,it l j,"Do it, F--- N1 I L_- ias "Sirnnnco", IA Regencia", "'
.I Z 01- -I.. I z 1-1-1 -1- !_-",-, d"'A ? -I,-- ----_ -- j --_', 1 T'---' ..... .... AW SuArez, 18 y 2o. Ill -s Al,-- ---- ., M 3 d t ,,.Il T"R;
"i W.lt I "t-4-,f, ,GAxa, C-Ait,16tif !;iT-cAwT _, -,. ,-- n_ lt: I. :_ -to- t a-,Ctd ,,, -- _- -,I- 4 1 I",~
f,!. 2 C--! ,-;t.,_, -.., $,', MIRE ESTO -,- "t" B,! ,-'n N1 Ma .1- ___ lll-,, , t: ilt '*. 4--y-Nt. _- ,-- ",," ,, ,, f -, 1, -,,. ,, ... l. .._ GANGA IW 1'_ I --t- I -1 'f L- I I I, l
; '- 2 -- '-- "-' 5_1, I, lt "._ I
C..,A. i,,b$w -1 li I,.t1ti,1!,- I I I 1-I.- I l"t., 11 W ,, A !C, Af t-,- F-t-t -' 11 --", 7 POR SOLO $10.00 MENSIJAL.i- __ CAJAS DE CAUDALES Y _- lntIi tl4l
j I tlill In .-'I'll -- ,tltl I r"',- -no Q-.. .;I .. .n. 1 R1.10 117.. 1xvAaT__ ",
qiill. '_ 11,o, I-. 1. I-, ;, I .1 it- F-I; -'. I-' n, JUEGOS DE CUARTO, X. - '2 ,t ,,111'1: chmm En various tamaiioi;
"-I,., ,tt.. ,, r1-"I" 11, t ,,i,- Idlll 1- ,,- I. -- t -,'Y- ," ,, -4,il It- 11 5" 1
.. !,4:1 r, It, X VtsDt 11 CArn LAC Di:1 11A Form c3abip cornedtt,, S&K -1 1-1 11I --t, ," n-ii, ,.;"- y pr Ioos "La Rmncia", Sui- 62 OWETOS VAPJOS
.1-4- I _1111 1-1- ,_ -- ",-. I ,e
1 B ;ut lt a .1 lr'w -C, -It 1-Ilt e, l-,I it ." 't 11 1101 IA.D 11, 1ORIti. O Ttts ,+ D0, t It- 8 C1%7AX45 COLEGIALU CTM MAz. I-1.11-1 .", zt-t- I,_,sali. $,I -idio $5.00, fnta n tes ..-i-, ,, i,,- si tl rez Y 0, cm e". a corrales
_ _ -_-i; -- __ 1 ,ocina 9 I 0"i I pleas sueltis. .- ."t" 3-1 ..- '..
... 11 -. R1 1- 6 O Pl,"IOUTH 49I I-O.-I-1.1. 11.1'...l t7, ; :"I I I -- 11-1 It I I I I
__ ", _i. "'I""I li, $t-, ", n -, I ", PreCiO3 I! ir. h i ll Itl, V A M E T A L I C 0 S ,--, .t ""i I- "' E"t-1.1,L.,fl_ U". -,in"', TC,1,- nv, I ,jeslro ,jrl ; It ,,I -DI'TAIA Y COY~ ARCHIVOS
", _,, , ,,, , _e,, t-_ -,,,,,, 6, T, _tt_ _,,7 t -, rl, ", b-'. "d"it- rl 1t, V-,- ilo4-- ,, -11.! t-'j,". -T'rt, -- ... tii acilid des, Nlueblerii "El I I -Id - g L L, ,,, arriernIanc,5, tamano Carta v I "' -1 IIIIE 4 I Arl.-II
'- I, 7- - I- 14 lc ," "ea I ., b.,i --, K.Wt.l,
I- "', 1-11 It- ; ;-1 1 I ,- ;i" ,, X-CI-st-
-1, t1l I 1 -"-"'
cam Hu 11.1,1,t --i;- ;z- I 69, maCiri- It', o'llildn 11 I l z C_ 1-1 I"'I Z_ n Rafae ____S_ gal, trrrinrioi actro en tdog
6sped"s, I I- I I .. T"%T- ,t :-_ ,:, ,.Q, G.'CII" .- I I , -- S VRIDO tNA M". T rito .VIACA9
.j,-sw + -s, 't --, --- I ., ., -1 -11,11, -- r ,I: r ii : '1 1 ,WIiIg- X- ,- 0, 1, 5-k.,
I t ., I ,-,, __!I, _, V"Iquo carrr:tn rj,, tartafios. "La Regenclia", ua' "-A'D'A' "A"'- "n"O""s
t-"'r !C;M I M, pt ,,i,
___ -1; - I, -- 'I' C875_56_25 SP ", - *M _-. D-1,L. 1. I'll, ,III 1 .I, 1 -.3,-,; -in'.. r ,,T is -, -- --- --2 - _- I- C- i, ,-- -,-.- I,.,. -1. ill 11, ,,, 18 y 20, c.tti squjltst a Co. ;' V-1- _tlit t... y
1. b- ll- 11111d- II-1r, 1, p_. mm"' -_- -- : + It- -. A.-I -Il-A,,d- Tli6nrt. U I;jl, 'D, rAd %- ,,,- X_ l; _, ,,C- "I't, t 1 -I -1 + I , Alt 1 1Lt-tI Milt1 ,l,_'- _,, ,f .l l , '-, _,t rr I es. =9- 9- 4. pItntittl. f0f," d.
=
l14 It'"o Ott-otrt-1 It It~ It -O Tvl- -. SI, NI UEBLES A PLAZOS. CONS. RW7_M,
r X__ .=, -- ..
r, i n, tt7 t. 4 -. x :'- I it lit.r. ,..Go r;i R-in, .. __ 4 r
rox .11FRAUCAt yavv. POR UA tit I ., ,'I I :, ,fdos con madras fmas. Fs,. _,,_, TL., Tlb-t- hlt, d. 9_ .L. tl, qt It-__ 1'_ - It~ I ,,-,,- __ ,,, ,. 't IN I -&-11, ,t,'- 1 BUROS CAOBA, DODUS Y -_ ut _. ft, M.*Ilt. a. Ofill
,.,I.,-' n,!tfil, ,, ,', ,,t -Tit [ Wt, lI, ,- --,- -- INERO POR JOYAS ,i:,- c1ILs1,,,-s y delegates Re' G""l -t-_ "- &imcillos librerris, skills girs- '" g-a C_ C- h- Mc
LL 11 "11 11 11"., p -vIt- -t, -- _-1, U fngeradofes v Ka kls We *,Ing- -.,I, .-,I-"- "'. -.1."-It ..
-111;1-1 11 111- "-l!"t"', .., It,
"N, ,, ,A..mli,, n'L' ATI, Vtt'A ,_ _1'11 _" rt-,- -- tiiiquin" do Ofirman ,,,, 1,f-=. toia5 y 1i ,
--.. ,-- --1, -.- n -'-- ,,,, 'I A jas, mesitas, para mi,
1.11 111111- ,r 11111 11, lil 1. ", .It _-, 11 7 tt. I I ft, ho,4se. Adm umos muebles en, ,',' t _-.-'I,-' ,,, ,
I
",-t" -__ Todt, lo que Tongs Valor i X-4-t-1 quioa y silla paleta
".. W-- 1-In -1-1 -'rrIct" V Sileilos! "DIRZ Y' P
11 Ttrl I 5-t _'t '_ r--'_ O' - I -'r- -_ L NZI 20t 1IT UnIO I it ITte, T Fii-1,7 LIQUID0 DE EMPF! O a ,-,-,q-- CAPAS OF AGUA
,,v '3 0,,, !,,op tu no 70 y 7 10 entre I domin "IA Regenci "' ez i. 1.11- '. Im. -. C__ l, 1."I, _-- 7 ': 2,-, L o__. ,- -;%'_' -t-"' - _-' NUERAS Y REMIGERAWRES 18 Y 20, y 3 1",,IA, clAld emj tabail
V!K0 T.U.. I A( T tn L.InOlotl io ,j 2tt ,-tt:-,It;,:__ Li ,,' tr
I ti + C_ _11 t, 1, , ic- ", 11, III. zz- Belastoain Y Lucena.
"".11"" it., ,Li -1. lt .,- __ " -- r- 1 Fl-. I If ", T "I, ,-l.- C- _Ii I- .,__ C ,, _W.
1 01 D_ -1t, it,- .,I (,: I, !: qt I,_-- I,- -4, It -11LACIO". ii-At rl vlo.-"' ,Ilt, -, -1" I "I I --., -i- -'
R 11"tt-"-It I -LlIl, 6 ,- .;-- I_ I C_ i ; ,I I. L,,: BAULES DE BODEGA Y CA. '-- =W dA.- d.wl,"' l"A M
.. _- Al tl -, -,11 , -" "I""',
vit.00 .At .11.11 It... -- --1., .- ,,-,,,, c,-7-.,i, --- 't, iI ir--r- ___ -tltl. ttd P-L. .D.W- -" E -"- t"-Q" "' "' ,.n a roarote, maletas Avi6n, tip i I
a."", -_ ---- -1 -1 I Ill V,-., -- ,- ., ', I~~ I -- -., --11'? ALIZAMOS I" "
,,,, _.4 1, IL ,II, ', I, 1 ',I ,-, ,z I pill: Iona y fibra: letines v 9_6% W4 AIt~, ILI~ -- -, 'e- I I ; __ -_ __ MUEBLES A PLAZOS ,,,,;,,,,,, M .- --.,.-. D -_---- -C,l-I-- --- ma
,.,- # ls, 1,_- I"r, lt or rt, tu "A0f.,nLr ,v 1w, <1t, - _- 1, !-- ,_ carters. "La Regenclwt", S 'rez
Tw, 1-17M ,_ It "-- 1 I 'Ill- I 2 I .,- I, I 1- 1110 I Gtl_ Xk, K, J z,- Cl -1 , c- _. ._n-_,v,,.,-.."Wl ,C Vit" -- t1I f-11. 11 I v.,ol-"T 1 ". ,_-',I- ,o, ,L;-, I-I I ,-- ,.--, %-_ - 11, tt ,- -, a,,,t' A.,t,,i 4 it 1, I 8 v 20, casi esquina a Co Uale -,-- "-, ""'o" 1- rt-,AK- & TU. U 37" lt,-i, MALETAS AVION
.. t'.... "" 'l ,- - z ; ,_ ,,,, t- T'strD..." 11.11 j '- -- ": ,'! 7 '_. ,,,, ",!"t--, ,, '-,, ,-, ,,, -,I <- ,,t I- C-ttri &III C-75-57-1 oct t, 'l., ., rt" .
A-1 ,1. .t,,n., It-I 11 t __ -- I-,- ,,"' ..-z :t ,:"", ,- ",, It ...... 11. I.-T. t .. ..... b.,
t., -- t ,I t I _t- ., I I "..Es'.- ]--It. -, : I '1'1! 1-1. .tl- d. a.1, 110,0. b..1"
_A,1.;,,I- y "'. -i. 11--, I F7 0 "I's _'_OTtti;i ,, t. z zl t- ,. e'% :- :; ... 11 It -1. t- at -I .. .vOs 'bis ACXRO, OLOVWT. OR Ut, sit, y rou, CoItIW, R- ft
-,,,- .,i, -, C ,SAMUEBLE ,I I -- C ..I llti _- _- T.,-"z, ,_- ,." ', '_ I ,,;, I_ -- ._- :__-_1 A,, r, C.- -I l-1- :- , -- -1 i7--,,,tEo, ,,.. I s. .., -_ V70, Ar,,hf- C= ..4.
11 .l In'l- t I I t I I .1- 'IsI t -,, -t 6. 1 . 4. "lIlt tj,
Ii. I I -"!,",I, RIA PRATS 'll 'A'
,Z.i. I
"'IT11-tt 11 C-n a,. ,,,I.,
,, ,, r- --- il -111 .I 1-1-1 rt _1"_ T_ -_d' ', t"' '%" I'.'! -891CA.. .1-Dol, ASIS RVZC.t, larlt '31,1 A M r4 4- z aI L -, - _ "
I ,, 1- C, -, -, t I -.. 6- t,,,, , _b
"'"o r .N. -D.- C-x.Lt+ ,to- '11 t., 11 -J1.1t, t -;,., I- ,- I ,,,,,, --t. -11-1 ,i,.,, + ,IJ- 0_q;,L, ,," ri,,i-, ptt-,, -,,d ... D""' OX P-M. l- W .. tts- VS TANWIS, I
'-'-,'------' -I- 1,;-- ,,, - ," -. 'I, 1.111-11 I I ,-_ __"_! : 1--1--I ---_t,
-111-, _,_ ., - , ,__ t ,:,-,t l ,,, -1. I~ $1 - A-'- "L." L- SL_ ,- I'll.. 4. .I- It- tatt.
,, 11-. o--, 1&t,,11;1j;: -, - , ,_ ,.,,
,-, 'I, y % v % $-- .- '4
1, I t2 I l 1 bl' "" """ f-, i'I d'I ri"it, CtIt 0,1 ,- -Y
A-Ilt. In T- I-W, 11 I x I D11 I I L -o 1, O C___!'j, a,ie__ 1 _-, 11 3i I I - ------- .;" ? AI'T:7771 1. - 1111= bll l .no , -r- d. -,[, .V hTn
__ -- ___ , , '. 141".VR4 IIIA. 1.1".. '. ., .- I, 4. t-- 5 M ,
--- '_ C x7, I -- I I f 1 : I 1. --.1 r.l. to tD.- ,, 111 ,l !-- 1". --. Vt, & I
2 I ll I ,I C -- 11-1 LIVIN, fs.ls ,,'vTo Dt.1SE VENDE CONGELADOR -- Cii- C I~ I- MO. AU ., It P ,,-r iif.- I ILR 1, A_WICOA I1011Z.A TAhAl D. y C I, A ,, 54 MAQUINARTAS 4- It ,1 1 I 11 -1 i l W1. 1 It".11, tt- -,- r
.x ,,. ";,."I !""r ',- ,,,,.,,,- -,- t ,,*,,',171 "'I 1 1,' -.,- ,,,, ,-, ")," ,,,Ill., I 1- 11 corcer6iil General Eleclric, ,; INI. MI. 11-1., I" -11M.." ." !,l tT. T.10- .-IM, R-111-=40 *
..... C. ,- .*: -, I
__ Ix", A_- j'A" it,,- ,. "'O, FSCRITORIOS, ILLAS CAJAS CONTADORAN
.; I.,,"", i -)TOF E .- l 'I 11), t. '_, ".,. N_-L _.
^1"'I'='t " ,- T-, 6 LN P_ 1,5M libras rIpacidad ,
- i .- -, VENDEN101, DOS ML ,j t,,t Ee 1, AD ,- t __" _, _!t r1frigoador fin pies cubic' ,,
11 .4- 11 -I- ___ __ _t__,-&i_._i_.FtTFx 1 iloIol per haiLAr A i j_, rio C, z- -111,1- r'! s, Y armarios acero. Escritt, .d_ .
I 19 ""
r N I "C-7, _ ""Ill W-r N', a, -,- ,,,, j-1 I _,", _' "'T I ga- rios pl noit y para ocultar nn
VENDO 2 GROCFRYS l ?ArtTfCV1AR 19 bel-o RK
V" a ,,.Ii'," -,"'W" ""n. It", I- '. i, I, 1- --I* "', a I - .P- i;-, I 1-1, T-117.1 1,111111 II l1lT1-1 0% jV%11O nz Perfecto funcionarnientn, ,_- -.--=a.. a. "b
-W' 'In, M,,-1I- III~ fl- -' rt, ",--1 :rnan .W;i7.M 3,! cIi ,,il' t, I-fan- -'! '! ,,, "" ,-, I~, I I L I t, :_ i.'. I I- 'W I~ "i12% tizado todo rie6go, Virtudes 59, quina escribir, "Steel Age", 5i- c" 6- 7 M""m
f.".1"'. 4--- A" ,- --,-- -, I -1 tt-, C_,- n--lt-, I, S-- V'S. d.1 y B-k-.dk T.If
; '- Z,&I'1 T W-, V,1111 st ZA'o, olt;-oill"t "I ""T" + One ell :I, 1 3 celin ,,t. 7_ ; C-15ts c,", pl l. ft-. Itt. _nt., tocar en la puorta. Ilas fijas Y giratoriag, tapizadas -1l'.'-- C_ It ats'
tI I, $ _. ,;, .. 11- -- it .C 11_9 S, ,,I
tit_, il, -I '_---,t Im -.,,mps, Utitr" o I : -_ H-2122-2123,NR-11 en piel, marea urg1s 'a
___ __ 11.11_lrlll 11,-I:1 I 11 C 3 .l -IDit it .0,t -A.To I Pitz.A CAD. = It
___ it Ca
REGIA MANSION VWADO __,_ x,';, -- ,, , .1,, t, ; 0_, , 4 ,
1- t s' o 2 MUEBLES BARATOS ., .,t- ,t"._., -,- raII, -- ,IQUIDACION DE to
S 1, NEVERAS Nac"'nal", Villeg" 359, egqtli'
t, I ,,, D--- N 1- I
'_ HABITACIONT ,S I F-11s I 9 -All-'! iTtJI'l t __ _,_,__ llri'lx -,, Quat-1) .1CILpO3, raa- 'n- NIZ31 I., N,- ti .... _- ,it na a Tcniente Rey: A-9915, En todos tipes, mcintar y ciu.
C OLD' tc _; I Cntado I, plazos c6modos; "-r,
1, _" "'I'L" "'t I.d ,i, 1-_" -- ,-On eXtCCCI cn tni, st I ,mn-: I ... .. -it-1,- 1_t ,And-tt J IIo
,,,, I ,,, D,,- ,- ,.- 1. ,"l" "", z , -, Ot. C-04-57-2 Oct dield, gabtlrdinittt lavables y
=" "I, = 1R1, I;1, I lil .I ", I~ .11, :- 't I i CR ol -1 I .11111.1A., ," !___ '.1, l'--t ,que el, C : o, clo+ch y ,Itlc_ 11--11 d. ,,ti .11 ff 1,I- ", ___ 4I L __ planchables. V
-a-,, I, o- ,it .+ endemos ad de
1,,tk_ T:X-UW 13 11 ZEIZt I -l- ", 'O, tre & lln r,7medD, b;b!i,;1,Ex,2a, 5 ,+ A- It, sn'- t1l Al-!, lItt-i'li It
ArOV CHE tSTA QCOgTtN-1nA i-- t Cn era,'CeC.C 1i), 1-.i-1--o., pie-as S'_ eltils,! R -,-l __ 59 RADIOS Y APAKATOS talle, Fabrics de Agua.
O tLT.OT'TU 11. -11 1- L. Let:I ;I- I RFFRIGERAnORES
l, .1 I ri,,V, jnf rmrtn lle -1 f, I ""G. I ...... coitplitto KLECTRICOS Solic tarros ve es. AVila
-1 oq 1111111 5 cMIA
"'.". I .I' "' -_ ,,,,,,, I "'t-, , t"T "; !nD, T ia ilar, Trim:Iaci an-S 5'as 1 'I ,, _J,,, ,-. I =
At, , I I I R- O,,v -lu't",
*,,1.-,_,1* f, _*: 1-,,=,, ,,t *; _,l -_,", O', --, , ,-- I -r P; -"I", " -, .1 l""I. 11- 110, Trocadero y Col6m A-&"&
,I.,, -t-_ ., N ,,, mue _, es us LS. vt5I- -, E] iSIN ENTRADA! TECNIC0 ELE NICO .
U L A It ',4 Ixl 1 5 I~
.% YR. z -Q, rso nAg ,It ; I- III% ', -fII -.- p4i. i, I'mari veridedor.
-, C 11 12,I_ -I-9 5- Nep ur, 901 It Soled4ad. ,.Z-. CtcI,, .", F y Ct- -- I l t", nt h--1 .1.
-;k1-'1"1i1 ''1.11" ,,,"Al; ': ,O. R-ta,,U r it-1,- __ ,_,, I,_ .,,ll_ __z, 11-6,, ,,,6,oj- -_ _- E-860-62-21 SeI5
1, OR NA I I 2 "I ,I, C_1034-5e- S'P, ri-fl,
14 11-- ,Z ,- YZ _j i-, 1"" C "' I .3
IV.t ;) 1-1, r'-, ., C- _-.1, i MOTORES CENTURY "V.ID 01 051 05xurnlzs '4 1tIt"tI"t" Eo. 1. H Mlav
ft-, I~, -- I, 1 -1=1 -111, z ; O 105 0 7 I
11 1-t-,," i"'. 1. -'. .,-,.i 11--, ,, -IL6, 41 1- .1- t, Lfi
,,,,,,, MUEBLM ESTIL0 ; t r-1- d -IIIII -,-.. 'j .AO10 DS ilttotto JL
___ !t4t., I'll ", C 1- '. '. _f,,,:- ZILL- 6 Is I 9,P 1 ., ;c, is.1, C"'d- RI I-td z, R-il, !1fi- I'll t. _ds"Ot.. lw 1-3,12, MALETAS AN
.1 I111111 ',. 1, -, v-,-, _-- 13 1,11- --- Ib!tl. .vt, C-. e I I P 0., 1i .il. 4 1.
_1,1 4. I i, _- __ 1--.1 I t-,- :,-, 1-1 I, 11 "- r; lt -_ 11_ H. ti
,,- ,cn Z!,., ltv:31; It I "ttiz, I ....... ,t .ig-r Tsfaleta
0"' -_- nr'- n-,,- 4- ,;Izr ,. I-t" -. -d.. I rl-- --1 1. I 5 llgeTaS, fllerteS, l0nj
_vK ; -' a f L _,'!,',O I PLYMOUTH DEL 41 CI, --- C_ tl x__ _l _!- ,_-;i-_. I~ --,- I,.,- O---- -- j, icilti- 6.1 -L- 1.
1*11, -It ,"I,-., -_ -,= ", N_ '.) F,_ I gz t,,
bili, _11, 1. I'll J.!.. 1 ,t !. 1. ,, = ,, .V- -_,- '. C- 'w, -,- -1. -I,-t,, l- I,- ,I-- C-. RADIUS PHILIPS 1949 impermeable, forradas seda tbL
Al-la. "" - 11 I'. ', ,,_ Jtl. TC11,_ jk4iu ,_ -, C-Alt4. s- nz tt i.ti-dc, -tl bI"
5,ItPtlI. .11, 1111 1111l C__Ij tI,, 1 . . .. ........ ... .... -- M W. I ii"tiv- % ';, 1-1.. .X"16211A.0., .. 1- 14.1-J., -b- 4, dos tamaEos. Maletas y mideti
rANARIO iIxrite 5,k"D T REt I I~ Ill In, $-I;, -, -- z 1, t, 1, "X, 9--) I 1- 0-10 zt- ,-It ..i,,-, 7= '. "'It" es Cuero y pit
CA,, I 3"I, L_ y n 'd. BaIiles bod ,
-- ."I" ,-. f-'fl,"j" ;,, t --. Al --_ -f-1 ,; ",-;, I A..., RIt -', 1,if- ?I'.
LL t_ I-., "I .11 ,- J_ -.1- I., A-i 7 -"I,"
d 1", ,,, v-l- C,, t.,,,1,, -KNIM-1 r-TI-L.- Qvr REPARAR, BARNIZAR --"-,, Litt~ tit", ,,,,!". ga y estapar.tes medians, "t;Ri
t l! #-_- B. I r .141-11, Qrl, -r"' -11
,, -ir-h 1 AMORTIGUADORE "S 1-11 --, C "A Httl J014 tldlfkl d.1 t.- A,-II.
1 __ ., --- v --_- -11 i S !O LAQUFVR SUS NTUFBLES 1-11-11 Moderna" SuArez 16 cerca Tt
1- ttt, ,, - t" TALURES ALVAREZ I L -t. -, C ,,,,, ,t,, ,*: "'I' -- -M-1 '1-11 11 lj ,: 57 UTILES Di OFIMA ". Cents. A-4'074. C-224-62-5 0 t
0, PEGADO A -11 '141-1 i L, ,. zl- __7, ti_'_ -d .... ... -Ilt --1 v- ,-CO; V...O IKADIO P.1toitEPTIT, IN rl ,- , ,_ __ __ l, __ ,-t, --., ,,, -7. i 171-l ,_ .11, t- 1,. ..
GALIANO .1FINT)o -C- s7. _.;. r- ;,L. tl_ _. ..UTit,1I--,=l- il. i--l F--!, .d ., -, .11 5.11.1 sit-. A9 Ill.t C-A CAVP 1,15. ,V-1.. --'- V., . 'wtatis"S, OR 14 rm*
-.4. -, -$, Itt'.1j,", d $It -- l". d. 8 7 1.11. d. t. _." A._ 1 1- 4 = T__ !J,,": : "st" 1". I-O", tl" ,,d ; -t.d d. It I.t- V.11.1 H- Lt, A.- M )=, -- tltq.6, -1 "N' "
rl.l. 11-__- t, I -- yt-. 111.rA.. jx, wt,,l .11; y --- -..,1- 1- I -- ,._,, ", ,.,. -i. R.FN sl ,w 1R.--,-zT, ., Co I 1- -1--i., lifilllltl; ,_,.. !; Aj.1111 DtUr
N )IIIINLAS YXIV. ,,, T AI,,- C-, 14 M1 74 _If_"_"_U1
A l I I 6. '. -.1.
= 11,1 1._ 4.1 ,1. .ru-l. -_ ,- -_ 11 1 T-N.MPARAS ERISTAL ,,'% ,'-a' 't_ ,I -t.. WA11
__ _IM 6 ,_-n .1'1-11 , I~.. i C I. C X 1 "14,4! #- _- "'.."t, Ikvol ct- -- 'It-I T74-r AL-1-- It 1-1 A -9111- I~ -411 VEALOS, HOY MISIMO R- 4.- il.
,--, t, T- ,,il1-. II, M-I.- lk-1, t,'
1. .b l"'... I -L_ T" z SE VEND z-,- . Ii,__ ,- .lt_ !I- " bit u'I-_,., -Ill _,iL. T'1.l_., ,,,,,,[. ,
-, 1 ,--- -1 4., L -150, it'....'r. -11. .or. "' -%" -"' ""-' V'ILI at I A .lr "'- '-,,.. CM fl-lil. IlMi nd. I~ l1qI
.-. t, 1- 7 t, -I, LD xto O O,__ .It. ir- _. --". -_- ,tit; I_- ----" 'L IlI..- "', "I't, -. ".- I- ,,,, A. _4 ,1.1 1,0-1.
,. L-, 4, ,.I 'r , --_ 1 "' z" I vt,.,, -r) ,-_ -, t- ". ", _" 'It. G jt'tt., 11'r -LI. olfs C.Li. 13 ,,,,I. 1 N7 K1"- ,j" I 11 nll,_
-1 .1 1.1r. 1 11 In A.t., _1 _', I C- -it" J.." --1,, -1 X I ., it' Ent .r -J '-l W, # ,- J. 1 J-. .l. .....
I -1 -AL, 5, "' "'a", -, """ .,.d-. .I.-J,, I. s.1 ,I j .11". N.1-1. -11- d. 1 *a
_L lL_ It ., - --- ,,I 4 ,_ It ,hr- ;, i.,, -- - - - ".4, I --lb., ,,,,t-. tI sit I C,: 11sn. --t. -1AI. tn, o -D' "r"- ;" r",,"' %1 ., d -j., 6, tM iw'.4
R"'t, t
__ -, .v- I -14- Id, , ,-, 1 - "t Ittttot,,
I. V Rt Y-d I ell., I R-. t-11-1, ,_-, '*q a""' """O' "A" C" i 11. Vi-t y "'I'l-'.."'t. -t.,
- ;--d" -1,1 'e- t 11-111- t I~ ' ., I- ,_', -'i,-_jt
.1. --- 9,P1.1 1 b.J- .n.- it, -, W., Pll_- -, Alt- ,,, A.i. ,._I'AiLTICItt,"t "ID. ---M4 1 4, 72W ,
i,,A1, rit.t., 11 11 ,.1)", --PARA UST ll P,,f- x %'- _. """. _' .,,.7 .I,. J-titf. .f,_ P_1
-D- f-ttl l.5c ;:,, ,n_-!,-, -- 'I !-', ED SENORA "I" L,
'. 1-1- -1 I", _* at 't; 01 '314i_ A A.ATO nE XATOS-X
V9.100 0DROA .1*1 CArCrtsit" 1;,A C,1,,d- -- v-, :" - k-n ,d! _l4w, G-- 94.1", P'". W*
O_ 1.11. C Nov
.It 'OPORTUNIDAW I- T. 1, r- ... S-_ It. --t TliX '..
_, ; T,*I, V "' -It .... fl ri.,o_.P1., I, -Now
110-d. D, '11. Mil "" ,lq'W 1-1. It t,--.. -5' .r I-It", t,' t,.. 3 W. 11-r.4,50-5 ... I ...... I, r.
..... II"'"", " """, DE -1 ,, ,-:.,_19 7,,i,, -,-_ . = t= 10-,rilb
"L, C-t,,I_,1 _, , "". DE OFICINA r- wift
,_ _z., SOTO 1947 'j, .Cl-1, '. -L. Ito-l-I 1,,1 T.W..- ",-, ,-Ii-il n -, kv- ;.- an ,, I ;,-,! -,i, =-' -, ,i. Il- MUEBLES A PLAZOS JAS CAUDALFS Go INMUMENTOS MUSICA -'- b- Z t ll I TI-I'l 31 I-- Et;-- I,, Ic!", R- avv
SOVEDAS Y fANUOMF ;' "Ir '
S2 Ill"Ir Le- r -_ 0,11 "'.1121 11 ._I tl ,' ,*, W11-. T1P" lI1d- t"'.. IW CONTA
.S I ,,N;1 sl- .. M , I 2- 1 I r-T M Al I~ -bt- d. disefios caoba*o metal. #,_" ,rziso, mAoal 10, DORAS NATIONAL'
risi_ 12 T."A..k D. -P., _CO, I MueblR a SAINTA A.MFLIA ,, -.- ,-d- ftlol- Viw 'a -.16, .,-"
I Archivos de metal "Steel Age". -,i- I,- -, I~ S- VA n D- r=
-..Z ) i a- I- I ILFIXTAI It, C.- n--lj. M.- 4 -1. . W. 1- - "
ROVKDAS A FLAZOS "-;A- "I'"' ',-4- SaNd 110. Manriquv, S, Nim s 'I", y para tarjetas. = ,-ReZ 4' -xq"-M' e"T ", ,i.d" d. vitill- .1tt, ds I-=
ti., __1 'OkI,,l lm- 1. C'-Itt F Jrtn.r C-m-m-i ,t tndos tartutfios uLtilitti. 'mit. mt,
C= : = -_ I- -1 'j,". 411 9= 1 1,11.1, .,V 11. li,_. -1 I
I I .Iitl,, rt _,v- !,Il !-, -- -1-2 I I.. --.,
C. P-JI. 34-1 -, __-_. RO 6. -.d- t.l.. w- i--1- d- CARTERAI,4 I)F, COLF(A0, D9
I


PACINA MINT* WARM N, LA MANNA A FAIF_ A DE StIM WNIBRE DE I 1140 ASO CXV11

VEIN T AS PARA LAS DAMAS I ENSENANZAS I ALQUILERES ALQUJLERF, I ALQUILERFS I ALQUILERES ALQUILER ES
-- "I'll, --- I I I I 11 11 - "I',"", 1-11--l-I-1-111--- 6 ........ ... AP A ITAW NT05, _111 ; 1 2 ---- 1_ 11- 84 __ _- tons
42-0 UOS VARRIS 10 INIERES Pk" LAS DAMA 117 79 HOTELS ------- - i6- A-SA U RUBPEDES n __ APARTMENTS I _ iaiff c ,_ --, ,- ,- __ ___ ,-- ,- , I'll I I -Il- __ - ____ _____ I __- ,,, -"- 1I.A IIN
QITINCATA FROS NIXREJ ARIAFIO i -, Hill 1A REGI'i; C'.. ,,, 1, i" I I "" ", 1,," I I., 1 ,,, "", ", '__, ,, ,A, ,, , I, ,I, l, I .,,. I ,, .,- ,- 1111:. !, m I 11 1-1114 I I , i ., %, : , , "'4 ,,,
1- ,- I I I 11111 ", 1, "! VELLOS I I 11 , I, 11 I --, t, ., I .i. , -- i".1" ., ., I I _. I 1.11"'Ill, I "; I .1 ,. ,. ''I., ... 4AI.":"" ", !', : ,k ,1,,!, ",:"_,, ", "I I I I I ''. .1 .. I n.-I-ii-, -'_n ,,, ,
I I I .1 I 11 __ ,__ ______ ____11 . 11 : l'n, 11 I .1 , --i
""! 1-, ,, ...... 6f, 4fimti, I I 1. I I 1'-"-- -, ,I,, 'it'i :',:': :, I I 11 I I
,,, , I l- A -IWAM
i.,,DiF1CjO ,NUFVO, Sf, AL- __ 11,
,,,, I I 11.1 - : I ,
,,, 11 ,,, "I'l, ,I ,, ,, il, __ I 'I'- ,I, ja 'a"', In"I I I I : I ,,-- -- ,,, I , t I '.
... i 1, 1,, ; : ; , I 'Iljl tt 1 1, I I I I : , I " , , ". qua,, fi-i y cornodot: ; I I I I -144
I na, rtc Tratarmento, gii,: t, !-_' ___,__, I I 1. I I 111- -, I I ,- I -X-t-Ift-1 ic-1_1_ _1_11 IX-6-,_fL_,_ Aj,,T,),j j7-U-',-- - .1 I I 11 .'A ljI rj I 2 hahlt;i- ,.,,, ,,,,, ,. L, I , ", ,_ f
i"n, ,il(i, ,,,, I I I ,,, aparwiidt 11t, I 'It 1, I ORA,
ts lp aw)s 6\It s Ii"- ,il I __ 11 , '',
I, 1 , I ,, i 1 ,-- ,,, ,,,,, I., , -1:-, l-- 11- 1111111n. I ('111i " , ;, I I I I I "I".
1,:_-,1, "'."i" ", "" ""',- _-L, I HM I 1. ( \% In I I, il-1-1, I 11 ". --j, I '-'-' ' ' I -- --
.,- Tlil-:1 _"l 11 J,'-,, Term 4(I,,. -t ,, - b, I .11 I'l,"", ,
t:, 11- 111t, 1. c" ',' '
.,n ,,s- s _i rrl,_ 1. ', ctadg. Telf, F-(;,-i I '111't l I "I '. , "' I to '_ I ACAHADOS W, I A M(If %ft 1. I ;;, I
'' :"" "l- 1, I : I 11 -- I-- 1_ ,_,
7, ,T -o I, ,cur, z "t __ -it L L' IL ' ; i, I- 1 111111 6. I I .,.
": "". ",: l C-64-7 ")-:, cj; t I '- I I hi ck9 M, COMMAS "''I I I ... ,i i--- ' i I I 1, 11 -11 t", I- I 11 I ""I'll" --- ,,, ---,131ti A I
), I 11 f 1 It I ___ __ L 1. I I t, I :_'1 1: I .. t. I ', ', I --- 1", -'l,,,.
-_ , ,:,I.11 Inl, ",'. ., 1_1111 c". _.l.
__ AL COMPPA' __ ___ -, ---- cou tao N ACADEMIA - I : -- ,,, I I I ,,, ", , ,I ". .1 , I -, OSCAR I N ,Z "', ': ,,l '. , -, ,I I I ,,, 11 U ii,"4i
I ", 1- i, -. I I VELLOS ,,, _,, A ,, 1 "' :. ,,, , '' . I .1 I I .. :
,,, ',% I I- it I I I I 1. I , , ,.: I -1 ." ': '-, , .1 I t 1. ,! -- __
-. L , ". ", -.. I I sj,, NonA SolA, ALQUILA,
1%,"', I""-,:, I ; r,' I _j-Ctotj raril'.11 ,l -,
% :L", t __ i I I I I I I I~' con tolln l;prvj(v,, a spiti,,rA
1 I ,. , 1 I t I ' ", ',-,','_ '. ,-- 7', f:OTi'1_ _.PC ki % j l) 1, sm
I'll 1'r 11% 1 I I I I I I ", ,
-- --- "-,-,- ,_,__,_,2 f a I'll'a, musl,,, '1h;,, 0 I - 1 _11;i_ I 1 I I I t Ii x (I 1 14 V, 11 ; , 111-1- k" ab luera, hW ta,
I I, 7 , I ?_'.ri I T 11 h I., ) I I I """ o )"
I P_- I I 11 1, , I T, I "" 11
,r rl*, I I I I .. I : , I I III '1111112 i con sirnmi
Cocina de In brillantell" ," ,t," S'i,",',", ',(,.,,.,,,tBft",,,,",2"1-,,)t,-" ,,, __ I -, _. I I %, - .. :., , ' ", -'.-,' .""", I I ", -. -,
i I, ,,:, N ,_ "n ", , I I "' 'j, 'ondi apartarrItnto ii rca
l-Itarl", '' "' ", I I 1. 1, I I I [Tottil ,;Iicmnat y Univermdad.
l, :" ACADEMIA RABI 1, ", -_ :I I ,,,
l'i'_!i_11Q CI 70--",,c, -, 'I L ':,,Tr ... Ii,
jSIN HUMID! "i", NA j! ti, tit -- '' i __ "", __- 11 1.1t ", I 1--1111 ,-I'll, 1 111% I '', I i I- dcml. Unita
I ..... I I I I , I L 1 I I "I llll _,A ", 11 -, L 1. jtjf(,rn,,r 1,16forin
,'t ,%:, "_"t ,_,"t : ,,, I I
'I, 111 ; R kl _ft __HOGAR "' L '' I _. .L I .. I I,- I., 1 _11, I"' "I". j jI)jjjj,,
1 11 I I'll . 11 -- : F%6'I ,7,,[ c" ,, I., P
", """ 1, ". _ , , , 11 I 11 I I : ''I 1, , I I 'I- .1 ,,, 11, I I -U -A
'- I I - _111 ,1 ---- -__,__ ,- , I I I -1, 11,9,57
11-111, ", I I I "" , 1 73 INTERES PARA EL HO M , __, t I 11 "I I I 11 .. ", __,___,___,,,,, ,,,,,, ,, __ 11 I I I I I 11 -1i '', ': """" _____,___"", t. I I ., I ,:1 '%% ", ." I '_' .4,% %b11- n! _--,,
11 I 1. I 11 In'.
". ,,,,, 11 I 1. I I 11"i-1.1 t'll-1- .,-- 11 1111 . ', 't -- ,,;_ "I n-74411fi, I 11 I 11 I I -1 I -,, 'Itt, It., , ,ii' 111111.1- .11. --111i.. 1,,,,, I r, % il "I I .1 I t I'lln"t'i I, It, i.,, I I ", 1 ; :;, I ,,, I 11 1, I . U,"11111 1.
"", ,%_, I I I "I , 11 _- "', ___ _-_ ,- ,- -I--,-,-,, n A- -I'll I 111i, I '-, ", t 1-1 I'll, I~ I 11 ___ _-, - tin ,r;,Alit I r ,, I , ,,, j, !, "' jl lit-KNE AMT*[,)(),, "I _1111111__ .11____,__ --:w,
L I ENSENANZAS , ) 1, 1. AF11TAWNrOlt .." , .. I I i, 1- 1i, .-A;,; ; ;l I~
T-ul7i : T, Tiw_-I'111 "Ill i -iASOMBROSOI! 12 -_ .1 I voz aphltarm.rlto , X, 4 _,. - -, -, ,1
,, 11 FiRO ORF - I , I I I A P', I r 11 I Ill 1 1 I % (I , ': 1. "I l,,tIdat(, ,aflp ,It Inc _- .- I I I '. :..
11;1 it; I I -', ,, 75 PROFESVRAKS E __S ,,. I 11 I -_-- I P iu;,,ir i, I'al -1. I I I :* I I 11 ,,, 4, [, Sierra, t I,, -!e
It I I __ I : HOTEL PLAZA ," ' ' """ 1: I I ,.
111111111. I, """" ',__ ", I I .- . I i, 1 1111%
__- -1 I ''I I I ,,,, .. .... ,,it 1; 11t, I I I I I I I -,t % : ai I on l, I I ,ml;i ("Awrib6 y cm Ar,,nR0- ,:.' ". t I I W,
-b-INERO -HIPOTECA ,':,*.',,,,'z',,' ,' '!""!- 't""""' I 11 I 11 5' ,, ,, i __ i,- -1111'1 I',, I L .i. [TIfol"'t'r. fit ilpatatflltl ':, l", I . ': _i ,
,, I I I :- -- '. z: ': '' I 1 I 1 \1- 1 11 I, 11 11 I . I I I .,
___ - _____1 I'll I ""I'll 11"! I I I 1, ,. ,." , ", pj'iq,! Ajfjclo I ,ki SOLICITUDES __ I I I I I I I 3 -,_ 'T I ) it -,, , ,, - ,; ,
-1 - 11 __ __ -I- r__ I, I , -, '. I I I , I I I I 31 I I I , Ill, 11, ,4 ilA
__ I""',. A_ _1 I I , " 1- I ,,,,, I ,t ,,, n I I : , I '. .1. I I -11 .--I---- 11 --- "I --- -- - ',
"p-, n I -- "I 11 e', I I ,, ;" tn "', .*', .--. 1;4 :
I_ __ O'I, LAMENTE _'_' ,ll_--- I'll - 11 I I 11 .1 11 .. I I ,,,, ", ,-I'll", -- I 11 111- Apt-, ,in ett-- I -."'. ".4.t
d d"'r, -- , , 11 ,,, I 1. . I I". If. 7- A,-!:, "I'l I I I _.
--;,." -, ,,-,, " 1 "';,r -'- I ", I I I I I . I - : .." , : ; ,- ili-, I -qU ff.-,' , , , I ,,)i:_ i
I -, "' , ": ", ___ 11 ACADEMIA PADRON -IX t11 ,'! I I I I '11 1 I. .1 : ", ., -., 11 "I".
111-1- ,, ',- ,',I*,',- t I ___,__ ____,____ I e I -,:,:,i , i, ,, ."', -1. -, "I. I!,11-1 __ 1, -11 t"11--lit, 11.11"I'll" I'll '' - . I 11.11 : : r_=
- "; ,, ,-, ,op I'll :, I, 11- I 1,:
1, I -11 1 1 11 I , 2, I I 11 I 11 I I I , '. "
TT4 ,-,,- -, ,, %,i,--" ,,, -ll Yl, ,, I -_ -_ -_ I I '' 1 I
I I t, '' ,,, I I ,t I 1 It 111.11-11 11, 1- 11 ,i ,,, '', 11,1
I,1: lIz!1:tI1'1. """ ," "t,'' tIL - I I I I l 1 1 , . I I I . I I . 11, ,: 1 '. :, I
I I I I ,_ HOTEL TROTCHA I I ni-11' -1 11 I L I I I "-: '', -, I I I . I .1 .
". __ I I .11, t .. 11''
I- 'SM UTE I ,j-o,, 2 ,d,,dIi F 2: 1S I I t,rl nI4-v, I I, MODERN VN ,UH' IS t "I : I , 1 I I ,
,- 11 I'll" i"' I -I- I I 11 I I I L 11 11 I I 1 1. 1. I
11, ,, i : , I I 11 I I 17, Vcd d(, F l-l"M -, I ; ,,
,.:' ,, I I- -1 I ,:, --T-,1* todii I, M; I IJ ,N)"'),, ... .1 i-11"i I I 1- 1 I I 11,- I I I ,11 I I I I I I I I :, I I .. ,,,, I I I ,--- ,! ., ., L I .
, I ,,, I 11 t I I I 1 1 I 11 ,: P 1 'I ,tl ul M I i ,i - '' , I L I ' I ' ' ", 1;' : I I : ... .... '. ,
11: "', "' ,Ll 1 1:11 , __ _-, ", I 12 I It- I I, ", i I Bi-o L I '' I 11 : ,
I I I ;, I I I I I 1. ,., I I 'L "' V '
'f, I I'll "I , i;I,,,,,. At- ..... nil. Co"'I""'." , ,- 11 111. I -, : 1 -i:) t, , 1,, -_ 7 I ,-' 7 '_ _", ; ,
,,,,,,,,,,, ,, I I I 11 1, :, I I I I I I : I I
---- ,^ I I __ -------------- - I I 1 7 I 1-1 A~ , L. i" ;Ill ,ksoltu- 71
1, I , 11-1 '-- -_ ,, '% I -qso 1,w rn I I ., I ', I
11 -- ,_t 11111- 11 "I'll, _1 1, __11 1, I,,, ,,, ;I ;,"', 1 Z7- E- ,-- --',,,: I I .,
I , I I I I , ,_ It, 11 .i I ; 111- 11 I I I ".11
, , I I -, -., 1 I 41 I 1 'Ai I 11 114i7tlilll ., I" I 11 :11' 11 , I I I I , I ,it .1 I "I ---- , " ,,,,
I I , , I I I 11 11 :_ : -, i-,: It- , - I 11 I _. I , I I 1. ., 1 -,;- -I, -.
I 1 7 I I I I ,
T( N_16 IQ I ": 1 , I , I : I ;,- ,; 1. , "" :-- I, I *l,
1 10,000 Al, i'l-, SOB I I I : I I . j", ,,, .4, ,,, -- , I I lUt N
I I --,-----,-- , ___ _," " __ ,, -, -1111_111 I I I ,,,, 1, it" I'll., I I :" ,,r,- "',""i. ,:'- 1. -11 .-
t rlp;,t I'. Fo!!i1l',i 'it,_'d, 'I"i-, R i vA S O-_T_ R E % S I I'll -11 -1-11,11, I~ ,------, ... 1101-1 I 11 0 NI A "I" '", '' I '. It, ,,, I I -, z 1- I I I 111 _it, ( at- I c (,'.,I I 11, A t , A I I I I 1, .- I it 1-111. 11. I i ,c, II! "ll""'I"
t I - , -- -1 I I I I I A -- In" .... ... ,I-, -, 11
,: , I z l %, ., ,,,I 1-111 ___ IIRVIA IIN j 'j, l%,W
I"Act" pi,,, ,, (, ,\vn A t ,i 1) p ; _ IA PITMAN I I : ,,, , ,, I lt
t I 1, ACACEM I _-, ,,, -_ 7Z-:_ I*I 1-1.1 "-" ;Jt i, "_' _, 1. -_,'- ,- ,W ,- j_
2q,0( 0 "R ji:Jbwl " n :, ,n t , I I I I I 11.1 I I I I __ 11 I '. t I I 7 S, 1-1 .1 I 1, .-
I 11 I I'll 11 I I'll J_ -, 1. .1,Iili. "I'll 1-1-1- .t,,
I t I i 11 '' , t" -.1 I 11 1 11, 14 11.1:
I - ___,_,__ - ", I I- ., -- 1, : I I 1: -, I ,,, I 11 1-1 _1 ., I , ,, l I i, ,- I,
I I :, l , :t, -,n ,ff'," I, I." --.' 1-1.1- I-I -- Ill", K 31 ; t 11
$14 5 000, Ta li 1 1 :, 1-11111- "I 11111- 111, 1-1 I- I I .1 1 I -1 '_ '2 'i ,,, I -1 I I it I -tni 13 1 _ ____ ___' -jj-',;'_-t1: "'; t I I I I I I :% , 'Ili I, ,,!, ',- -1 I I I : I , : & ,:- s 4, - " ___, 11-111-1111, I'll I~, L I-11:11 -I-1-11-1_1 _i i__ _ -, A:.11.nl*. Ill
,_W _,IjT:I;TjTIT - :1 1 I I I i I I T, : I I I r I I ___ -,-- I I it I I 't I T11 I 1'1 11,1-_,!I,1 1f TI_ ,,_ It n, I 'I". ',-I--, --'. ---I", I -,- A- "' l -1 -1- --1A
: r ,i-- .I,, i t"il, -, ,,,:, IJ, O,, "-,. ,!.I ", ,,,.,III." 1, W I,._, "I.,
'I. 'j l' "' Z 11 11- I % 1% I , -1 T- t- i L 11 r"I I~ W c Fl.
L C 1, *:I, L i I : 1, I I I .1 %%% - ----- --,- -- ,, I p --- ,I 11_1,; ..
I t'- 1. "I 1, I ,-.-, IA1.1,
.,I %._L -ll I,,, n ,, I HOTEL BIARRITZ I., I., I ,I -1- ..... .. ,,, I t, , T1.- I ",I! I III I- i 11, ,,,,,,, I I I I %1 - ", :e t 1-- Apitamint-- sin eIlrt ar I.-I)IIIA-1, .11II-C 6I .WVM-..- r, :-r, ,,,i' -- I , '- l, I', ,i da .', 1 ,ente al Camtoli. --%%%% -'- t I '-- --_' ,i ,-_,"IIt'-'I" "' P-r"t' 1.1 -- ,,,,, i-,ill... .11
i .I I I I , ". 1 I I ,-,- -,- L 1:' ,I') if," I I. 4. -L-1-16. -1.
l ,-_: 11 -11, ,, po- 't 'S, 1 t' "I'll .I , 4"
% I 11 I I - 4. At I)L ILA REBAJA ) i -- -,
__ I -",%-- __ ____ 11 - L ,__ I 1% - z t- 1%, 1-11f- F, -_ : 1, 1. Z ,:" 'IS3 DEPARTAMENTOS ". '. _1- I"",-1- it .1 .pvK__F1NIrk,x I 6'rE-cA i Tecnialogia de la F111. %_ I- I - 1:1 -111 I I I ", _ ", i, -f- , :- , , I :,". ','I.,., .--.", .1
I % I I I,' I- t-- .Ini. -1 "-I I I I I I I '_ ", - % ------%--- -- -%-" -,---- , tt, '_' "'Imur"I'll. 1.u..".. .wu..
11 $1 1, :1% I 1-1; "z",,*1 I T h e- T r bo x _' ho a- I ' I' ,_ lt ::.- __ , : ", i ,
;111 I I, i r 11,00I! ,t 1 ", '', -,-- t' 11 !111 11 ",""I'll, """ ,
I4 "I'll "I 11" 1, ,; Ilnl ", "..".1":-1
('I'vant,, vw t, 11 Wlw, i ,;,, " , t, 't , ,l: I I 11-11 ------ __ 2 , I I 11 "'' I t ___, ., _ill ,,,i,- ., ,0 ".l. -bl-1.
oi English .,,, ,,: ,-; 1,, ,_ -%%% __ 1-15 -. I'll", I~ 1. ,,-ba W,4, i, In,, ill',, 11 a ft, ., I ""'1111 11 lil- i , i I, 0 11 1-11" iti, IA Va .11- IIII - -:, I I I i"', ,n, , , !'' -- I c, 1, t, i, 11 I - '-'t I
(a cl ii 4,51 I, i ,, 60, mc! 1, I I , "': ', "_ "l, ': _- HOTEL CO'LONIAL I I,- -- it ,l ;4-- -1 M HABITACIONES ",11. .11.11.5111- In,~ 5 ,, " , __ ______ ------I- --- R1-44 a
,, ,Xll, Si ,, ,,; t 1 %, I % I 1, 11 I ,,,,, , .. t t I ,, 't Co -- ,ilt 1. ('Iudad, S- I I , ', -I i- I I~ "'I'llo o 1 GITTA- I~ All"' ."'Al" ", tTI 1,1S,1 1- -A IIA ALqUILAN
11 I 11 I 11 "' -, '. I it ft-.,
, "'i" 1-1-11- 1f! ,f onio 'al""E-, I,,,,*,,, : T,- , '' I ; .- -- --- - _: ,',' III;uel 6 : !r t-I I
t, -_,Imno, Rcidencial, I 2 A14 1" 't _.'', it ", ,,i"'-!-,t I ,--- ". "A. -- I I I I -11 - - r t I 'I" I I'- L I' -, .1.
"I I t %- 11:, _,; -1 I I z I I 'i I , , I
n h r, ,, -,. ; 1 ". I" I I I it 11 I i' , t tZ I Ill ,11 Ill-I.1 "'. .. ,,,A Y
L'I t-, I- t v 11 % I 1. I I I I .1 'L _I, ". "" I_ ,. ll ,,:,,:,:, -11 .3t. 1 in. "A
- - M1,( A NO-6 __ - -" 1 , ... I I I I I I .!.. A IIII)n
RAE OS I .1 % I , il, 'i 'l--l-1-1-11-1-1-1-1-1-Tol I nZ A-0 I .1- Lill IIi, l,' =
i, ; I I 11 _% I -_ 1 ,-- ". 1 F, ., ,, it A ,,- ..
i I I I 1, I I I l, I,- 1, 1, ,64 OFERTAS 1-1 I I 1.11 I- --- ------ %% %-"-,-% %-%% I %, , 11. 11 I "": ,, , i: , I , , ,!, - ". 1.t!, I ,. --I- "' I-., Dit. kI 11 -, I I I - I - -- .,,,,,,_,,- I-6 ii 1 -- _. I 11,1-1.11 I t- 'i, ._. -W,
1-- :, ,I 11 11 I I 1 I - F z1-%I-1_.1I tu- ,--_"c".1 AMDamos Dina7o t, I 11 I I , I 11 11" 11 : -0,., -Q
I ,,,, 1z :., %1111, ".-2 HOTEL MANHATTAN "I "I % -t '-' , : ", In. ,-it Tl ___ - .,_ 1 "I il ..A1E1 !_I1';1,11-- ii-ii -!- 11,11'11,All 11-1- -" 00
I I I ,_ : I -, I ., 111-11111 I _,P,
'1:11 " .- , ,,, I I - '), I i ,- 1""" ""' """, ""
7 I I _'- 7 o :_ , t z ,,,,, -- I-.- _1 I,, .Ai 1,1.1 ,-- 11- : U Wii
"' _- id. 5 11 -f.11:1 111 111%,:111.,- ,- i- I ,,, _., 1% ', %;- I 11 i I : -1- I,, , ,! I ", ---- I..
11.1 1.1111-1 1 _7' --'l*;*,,',',', I I 11 I I I I I I I t 'll, : ,I, I, I H1=111113
----- %1% %%% ,_S t" I 'I', I ,; , ",
.111.1 I IIIIIII I I I I 11 I ,ii ,,, t-,-,l- ci tl -, I 1, li" ,
% 11 ,- "Irl-, 111 i, N- ;, il,
1, , I %% ". % I I '"" I l"' _Q_ _I. _-A, T 'lli IIA111-i .1 A-111PEITECAKII) MYNDOZA I -1 l 11 , _: , -- ,I I I I _ANCO --- ------- --- ", ---%% - % -%%%% % I I % I % ., I I 1. 11 t 1, t I A-1 I ti-IM- il'it',l V.,A, 1 -,,,t.'.. tul"" 13
PALA( I A, ,- ni,1 r iti--, -",-"-- %% %_- , -- ,I ,, A!
j F 10- ; If, __ iowlm__ _Af _fTMAtTX-A_11. -, ,,,,4 'I- P,.dn 1- 1131m.
I _- 'Ili -111- 1111-- I-- -- I Is. i
ti AM, %V "" ' -1- -I- t _1 1-1 -L1 Ill -1- -11 'I I. 'i-M-1 .
-1 '11"', ,-- t, I I I I - I Ii "T i "' _-P;i, Q ,ifo )n A, , -11 1. ': ;O CkSAS DF flUP'SPEDRS 1, %, ,-_lI ,,,, ,,.! :, ,,,, 1, I v,, .,In, Iii'. -- ----t : 11 I I I , , ,I I Num s Horizontes , I I I , :, !,-" ,' ', , .-! -7-4 ,_ Lqll__ ,_ _% '. -- I 1 --,$I It'- .1 "."I'. It,.", ,i,
, 11t:11$ I-Fn -rill I 71 _, 11 I 11-, """, 't, I;-, Ii:,It I,., ,,,, IAl1tJ1 I F)It1I'AjF11-, -d.. 11(1=!"_t
I , I I I 11 I 11-11 __ .- : _% ,,,,, -,DINERO % .. I I I ', ,, .
I I i, '. 11 41, I I'll" "I .... iin, j ,l,:',,";'i T,:1 1,1 -, ESW DIANTES o FAMILTAS
z", __- --- I I I I I "", , I ,,, 11 111-I4 I- !'l.miiin Line. N9 4, Vedad.
-ol'L tj, ", Pit 1'(i ll 11 L ,t ""." " L ', t, I ,, %,
-1 -, __ n, F- I 11 I , -:, : '%- E kit tI6i__ff mv cvi- ""',_ n-- -,i V-".;.. G'I ,:, % I I .- I ,I "I
6 , I I I I I 1, I '% 1, -.1
,n, I'll') 0, piie- , l ,,; ,, ,- ;I E's I 1) I N( I %I N MIA %H l I I d,, I1ij11_,.-' ---- ,- I $
% 11 I ,,, I I I I I I I -1 t.- ,_),il'---_ --- 'L 't l' '. "".' :"",""' "'." ...... jl 1-1-.1 , I I 11-tt, tAft
I"da cl l 11 I i i t- : I -, _____ _,:, 1 "t , -I I: ,m, , -, c l 21 It It:l ,,,, 1 1,
11 clc , , , I 1. I %, Z11 I ,, .. - 1-2 -7en; 'o .It, i ,-'- In, 4-"I % I 1 ,, t, %11 1. ,,, I I -- ln,,- ,."'_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ,,,*,,,,,,,d, j __ I- _!L ,-""i ,I,,
valor, Ank:, a -ii i-,, , ,,- --- %-- % L I I -1 I, I I r t, __,- 11 - -, -, ", q-
__ I , , % I I -- 11: 7- 1 I I 1 11- I , 11 I I..A.U ,,-1I,1,,Ii,,4 itfNIttli 11 1,
6c", I ,- ,, _i -,- , n"", '--, ,-,I l 11 'j,", I -1 -1 '_,, 1, , I I t ,, -I. I ,1.1. --- --
4 I I I 11, I- I -1 7, "'t, 1-11 t 1 F It~ -1. -1 t- ,'l "A "Al"I,111 't .1 I 1, lI I I Ilf-111- i
I I I ., I l 1 -', _, ,
Aonni 166' 11% :; i -1 I I 1% I 11 _-, I I - , I I I _,_ __ ----"- t I- __ _-, tz '' 1_7 1 1 1_ ", -,, __ ,', I, 1w, W41t ?" 4- i ALTITRAS VEDADO
;l 64- 0z, 7 ', ', T ,,, t' ,, i , -- --I - clt-- i t-! :i, ...... I 1--it s ,I, 11.116, -1. .i ,I .. "I".. In-1 1% I I % '--'11-11to -lz,,l-i ,.m t .... ..... -,-"- I 1 --. ,,-llni, ,- i I~
t,-- -- "'Il"'onto, '- 11Ak % 1,7,1 kL ,,, k" "I"". "'m ,,,, "ICb- % t 1.
;i_,_,ii,;_,, ,-,-,- ___ L_ I I "MANSION ELSA" _1'1'-: 1t11 -1 '- I, ,
'' 7 I It, ", i" ", I", __ __ ________ __
-,- __ I I I P.-, "t, 'I", y z ......
-14 11 I -", -- e I :, I 1 i _,", Iclrro, Avabados fle, ( n-truir i 111_tlllt'111111 7 ,"Ili t- ---- I _._.
:; BACHI I') LKA f It i __ , I I I 1% "I 11' 1, I 11.1- ", I'll" ,,, 1, I -1
-". '_" , , __ -1- 11.1 I I It, 1 % I , "11 1- -1'1-1,,, -- -,-,
'- I L' ', ,, I I I 1 7 v I,1 I I I ,. I ", I n- t L- .. ..... ""' I""I '"I '-', 4- -,i ,zz- -7 -.;-,I r,&i 6 i11, 1, -, '. ., ,,. ,,, -,% I r , , , i It A , I t'),I I!, fl-, 2jl, ,,, "'., 1, .1" ll . 0". ,.I. ,,
111.1, -1 i , , ,, , I , ' l ' -- -,,I I~ I, I, "" 1, , , o e -, I "I 11 11 I 11 "I'll 1- ,,, n,"'ll", n.'l,,.
TjTm_ ;_ Tmi-_ __ , 11 HAVANA BUSINESS I I I I I I I '_': ". i -t- I '"' "' 'I- A 111.1 11 1 11 I I I ---i A-WTI _I. I .-II. ,dI 11
'9,
"' i, """" 1 "I""
", ,:j"t C." I 11 I _% % tt", ,li i ,,I 1
L 1 I I I - I I I I I I I r ,,,,, if in -l ,,,, IT I iIi i A "]- A- i""t I
1__ -L11 11 11 "': 1, -1 UNIVERSITY ;- , ", %, ,,_ ,,, I I 1 I J
I I i ,,,, n ti A 11 l UU
ti ,- -. 1, r -_ 11 I 'I" , I I"n'. 3"7 .I 361. \,"!-1, _1 t", I ,, 11, 1--i ,,, -I % ll !- I'_' "A' ,.' .-If-,
, , ____ ] n- -,- 11 I -t. ,I -.. '.41-1, ..It
,,,, l 't. - --- %_ -_ -%-%% ; iw - -iI i ,,,T -. i_ ...
___ I I I % __ "" I- n.- I ', F I ,_ ... III- I!" li- , 't, i ": , __ -) "ll.". ,- I.,"t- s;, II, "
DIN VRO fii 1111-61TCNS 76 COLFG)OS ,Iti, ,-I-F , I'll I I 11 I :', I -,I '_ I "i, 1111- -. L ', ---ji- ,--t- 7 'l
I I I 1. , __ zi .1- ""', it
I -1 j I ,
% ,,, "v ; I, 1. I It, I I L __ %%-%-" I-,,,,,- ;-,-- -,ef- _- m-'. 1, ,,,, WIII, -lin, mui,.
'I, I I~ I __ I I , I tr I 1, '74, S- 0A ol -, II __ I 11. T,,,-- 11". )-,- I ,
I I P t, P I I, %J F I I I ,,, ill GD95 ,U- -, ,,,, i mT.a, ii
e I ",,;') -", _,"', n' ,A
-.", 11 ,.,,, ,, ". , , t L iNTERES GENERA' I ,,,,, "% %"I ,, , I : -%---I- I -111, "',--, ,,, - 3_1_ALOVIL 11, 111.11, :____ .--- ;- ,.I., 'I'll, -11A, h, I , _t _1 I % I -wl LSV C \ YA)ADO 1 I,- ,111- -, --,", '__ ,-wo, t.'Tct _,,n I 1 NY I _', 11 2, '.-- ,, ,- f-i--,- h-, -L, ': 1,lj., -11 -1- , ,i-,i,, ,,1- I
11 1z I I I I", ", ,11 1 I % 1 1. t, ,-, -rp, t, C-;. I-1 i- ,11 ---- "".
n", .- .ig"%,i "., ,vll I 1 I -- I "I 11 11 I -- ---- __'I' ; I t" t i" -1 11 I I I i,; ,,,% I- dt t ," I
i , ., I _PIJII A- CA- --JA-I.- ,-_.i" I'A NAiiiA
"I". 1 , % I :1 I , 11 11ILAI Ai oi IcF I z ,,, ,, ,,,,ld, t 1!ir- I A 1- 11-11I -..? ", 7--' ''--'.1- il 11 ,* "' ", :, I 1_ I .1 1- w I i I , ..""11.1. $n- I '; ,
"'!-', 1. tl-tl I'll 11 , % w % I '' _'i 11, 0 __,,tlr, ', ".,in 11 ;il,, t2 .It, "I'll" ill "" ,,,,,,, _7. ,6- '.1, -- io,, c,:
,- '11. 1. ,.t -- ,,, -- __; 'i Z _,_, -, I i , - %%% I~- __ - __ , , ", I, t- ittr" __ __ 1-11", 11.- It;,, 1-3: _, i, 'll" II,,tt,' III," I "- A_--' --,, :SY ALQUILA EN $IFf) MEN. ;, ,- In-- In, ,,),f-I,, -- ", ... .... I-.1- -110 1.1, ,*- ,,-I,, --- 11, 1Ii I,, III~ I I'l 11 11_ii i I --.,ili ,, I~- ,-i--1- F-uz U4111,
._ ., ,,, 7-I, ", I, ,, I I 1 I I I 1, I -, 2 ,, ; .uitle el aparta rn E, Mo del 2o, *r J 1.1. -A11 ilm- -:7- -IN, 111-6. It "'t"- ,,,,
1 Ni,- ,,,,, ,,,:,, '- , I D IB U JO ._1L1-':_-'1- "' t";" I I "I 1.
z 1. 1:1- 1 %, -i I I cir, 6, 1111,11 A!111 11 1, """ --- iA-_A_.
1. nd,-- A. C-1 '- I %1- ""' "' '"' -, -,Tmvi- ,i-N-vivtiz-, -"- ., ...
I 7 6A1P_11_ ,f7i: 66 1:1 __ - ,,I Ved"do, ,"'l- ----,
1.11- Com ericial RUS[DENCI % III, 11 I I I 13 1 1'1 t NO SUFRA CALOR p-,,1,Ut clifi e 2.1d',iit!,,ei cl. i ,,,,,,,, -- "' '--11 1, ,>, -I-, ;-pz. 1- .",li-l', d", I- "bl
1 VI I i 11 ,,,, ,,,_ _ ___ , I , I I I I , I,,,, t a m P. n 1 %, n t !rn clabn c rr I!, I g, -! I ,- ., .%, ,,, mn. I- I, t I - 1 I A- I
"...". .11-11 __ ___, lk ae tlibuim, ,o'nr6al I I I~ I I 'pul 11* nt 111"_
I I 11 I 1 : I I I 1, , 'I- ____ 11-1, j II3, .1o," .-I,
Z_," (t,".. I I i I t ,, ,,, 1,tiln ct Cilllll _'Iros, Sh, ,_ ", ,,, "I"', 1 11-- 11 ,,,1 I- I 1-1.1l, 11 .1 -t I C- vi,! d,,: Ft. n
i*11111%1111. ,: i ,,1111, Ili 11,1,
1,61tctv Infor ... e,: I ., ',- t- I I ", '- "", ld , -f de b no cDcmt , ", I J- I 2tii4I_"_I0
_" ITI, i ., I'~ t n"t 2 %_ I -, : cium l in"i,, ;f ql 1, I it ". --- I.- D,
I, I l, 1.11; t L4, ,, i ( ol, in G \ P ( t S I ,'ll., I _,-,_ -4,Fot Itvai- ,_i , t-, "I 11 11 I _,ltli"Wt 1LOWL0 WN Vt tf. ,%ION C* LA.
i __ L ';' I % "i""it, ',i criadoslo rcirvici I "' .1 i I I~ -:111101 ,',' r 1, !'I I I -- __ ".
11 1- 11 t, lr7- i 2 I (L' %% 'Iild., I __- ", %%% % %-%%-%,% _,__%--%-_%_-%_- '' !, _n-_ WL,_6 __ ""-I."
"""'i, ,, , ,,, 2" %'; _, I ,
l I. i ), Ved i r. V1 Rraje, Inforin ,u ;tmn
"KI'! 11',FMA,11, GALIANO" \ Ii '- ii ,in ") _1145&k., '_ ... __ ltlAIII), I- -- li-p- -1,1 1-1- AVInI,
PARA 111POTECA, NO PIER. i 11 I, ,j , S, ll C, I ,,f Kv,;jL, , t, I I I I ,, 5 I 11-202i42-20 ,,,. -,-i ,- z ,i,- --_" "- "" .. ..... "- 4 -,
c .it; L' I ,, 1, I I ,t ,% , _'J'Hi 'W_ i. U, _"
dA ti mpo, Nea a .Mat-tme '. 11 q __ I I 1 i. I 11 , '-"'I 1) _F-lk- t .- I -,I--,- --- -1 1- KNLIA III. r4XfEA 41VMA
too Expi:Tleric a sf'11-3 d 11111OR, 11.1 I I 11 C I V .-ILt(ER0, 11ATITAXENVIll WO -, Hlt nn,!, "t o'--
Pi --- 11111OR" ADOP DE Ri.-rAZOS 1, ,4 .1 "I
I I L, ", T"o."_ _1161.ln, .
1_ -11 T,- -_ ", ::" ',* "", "n- ,l
rR -,L,,, 1 5 7 ACADEMIAS %'It 1_ """In, i-I I- It I % -1 11 It % ,i ,pFi7,, iT-,, ,pi U, 1, 1 r,, '. ,I I.t,", ill- hl,11 --- ,-,-- -- _', _._', I, _tn"", ", I-pidP7, 21 5 vt, j'aojj)iejj ,jal -, I ,I 11 , I I -, t, I ", ,,, ,, ,, ,i I- "I It,, ,,,, :,- t, N
", :1 0,". , ..... t,.d ,. I,_ ..... "ALQIILAI 1-11- 1 ,A.Uit, inl- Mill~ N 5'. Apt, t. T"', R-111.
%, l II-Iii : ,_ I .-14.V- ,
n fabFicac:01i comnraa'." va- "". "'. 1, i, I , c, ", t, I % in , ,I, L t", .. ., , ,' t T ,-,_ 1_'-- '- K____- ,I", -- --. "
11-- I-- I 11 nl ,Ill A T_.'_. -n I I t _1 _, -., SE ALQUILAN ---- -_ _____ 11 _,, 11. Ill JFA-1Lt1- --ALQU WO
sas y solar ,. M _61 F!ie- MATIMATICAS ---- --- % %_ -_ %t, -, ',' "ti"' 'A - I I _= V, 'o,"I, W-, In'b'.
I 'I I, h,- 'I"xt", ,,m1,.,I,..
in, O'Re jlv 309: A-6951, J-:Aof, TFLAS DE VERANO -1-n7l, 1-1 I- - - _, 5 ; M,, .i I,
, , , , I 1, j_ _,_ __ftll'ill t- ,-t ,.- I"j"I 'NJOA i'll. 11--il, F& All -wl- 1111-11,I1, 2 hWt : Il .'--- t.-, -- "I """ '---' l -- ,-, ", --- li, "t. ",. -',
". "I I 6, em, p,: -, :, 1, l t li It I -------- t- ..... ", .". "Ill- I I If. I'll 11 '', 11-1)", 1-tt12-F-7419-64-17 Sep, ; 11 I I I 11 ' 'I, 1, I V., I"W-, N'll ... ,I,, ,j",
-i I "'L 1, I -- I I i I SE AIQIALAN 1- ,i,,". -d'. 1, It Ul ,-A., -, T 1,,-, 1-- -. _,
I _- S, T: I, ,, I, -, icmlr_,% "i, '. "', ."-. -, o_-;_t_ A AfkSDAM -, Z I , -, t 1- --!I %- 1171111- I .H=C'i, i ______ .
an _-,!,-", __ , ., - -- )
) 1 0 I Eit 11.: U 7 _____ ll- ll-,i ,--v, -,;o -, iv "" "" -__ __ I -", '.' It, -t ' A, -- "7; h'.1- 1.
I ,_fX I I _. -,,'IT -i 5 ,q -I!, '. ... ... zi;,,,;, ",. :,1,,,t:: l ESzL1f1:'1i- -, T_ -,,- 11 ca e I 1, -- ;--;F-;;i%-,, -,,
iiIi TWES PARA 't APTOS. INTERIORS 1 -," -'---- R_ TlLAS DAMAS i ,'t :', ,' z, ,l, I MANSION LUZ ,__ I ,-;I,


I,", %. 1, 11 1 -1 ",:, lic'-1 jI:i 1:'-,, : ? _,___ %_____%_%____, "- w ,. _, -, --'. 'A' _'_ "" ,iiI,_', lI'A: -, - ,,
7 R-ipf'-1AAIIi" 1111in -- i , . I A., I 11 I I., SAN FRANCISCO N',' 456 i,. I, 5U, -, ic. -b-,, I "") '___ ,__,_,
I .V.-- I ,, l ,1,11 I a, -, ,,- 4fn; ,nI- ,:* nl b: ,, il-, 4",N Imti-, n;,n-, ", 7 .- '.'a:-, , , -- _--, ,,,,, t t, -, 1.11', t,,111 I. ", I
., ,_, ; ,, 7 ", t I 1 7 1 7 1 % 11- --, ""'.",
"I ! I ":_ S ': "t La 2 11, c 11 "I ,,:, , -- r-Jiml, I -, 1,l- -ill-' ",", ,, = __t_, li d- -11 I~, H_ U
"' - I, 1 11 --- - "h t It. ,
I I II 1111 I! -, , i% F-- L ,, I I 1, ," I '- ,, 1, 111 ";-. IL, It,, ,
"'r, In 17 -tT, I : --1-11 11 I 1: W, Ini, N-til- l'- "r- I'l,""! T'n Ll--, -_ _____
1, 71" I, 1 .,,mit), I ,,,, ,,i 1 m a, ( UiP"- T!111,t I '2 I I 1, I - ,Io 11, ALQIIL I 1A 1 I
--- ,11" V I, D.N11A 11A, ,1 l, ,,, .
L , lt-- T-I"'. I'-1111 d ,, '.1-- 4,01i-oV. N,
.Iii II-ANA .111 I I Ill I it, 11 11_- -.- I I'l!" nf.ri- 'i 11'- % 1 -111. vI, ,,. --liF %_,", : :E; '_" 1'!' or -i E W RITAS ESTUDIANTES rIJIT-1-- A-li- ,,, -1 1-1t, -- I 01'. __-"A m I . ft
1, 1, -z1% DESPUES DE LA t - zI ." 1 ., , ni- ,,, "". .I -, 111,111-111Y ', "I' 'i;1,1', ,I- ,,,,, ".1T, 7,l 11 ---'. 6-- ILWILU_0, liAl_ v --), c _,, -.- H- u_*
-, -, ,,,,,',"', "",,, """,t "*. 1 C ,,, -!, ,(,Jillct I hitzi11 :;--I -, ___ , ,-_' -_ , I.A 11 7 N111 .1 --1111" I- s .- .
11,- I-0 , ", 1 1 1 F, -- n ]z 1, _H a , -_ ", I ,,, : t- "ir" ".O"'t "" ---I- 1,ArViSO --, -LT-C tiIT21 I" KI
---- "' --- 1- "I I ,- -I I ,' r ', I -. ;--, '-, K'n",, .,Illi- ,.i -- UABITA"ON 111, 1ILkPA 1111, -Uil Y -in- I'vilvil. T It
I 1, t, I 1 tl* ,, -T-, ,-- ... .. ........ li -.),
1'. _" 7 bRi) 11 ,, o-I-1-1 ,I 't, L.111, -.11 in I- ll.n',i 1,,dt h.bil.'A,, I. "W"'I
I PRIMARIA I __ "-- t. ir._, $11
III, 1-1. .11,11, 'L III Ci!)F_1c% A ,,, -- --- --- 1, __ -- ,---,-- "., 1-1- II_
*_ 1111 .li-n" 11 I ,:-, I, A ',__ t i l ;_ i lct N ,r- ,1 t J, ", ", : I 11 I LtIIIIAI A11--lA(T.t El LA 1,;-,,-, ,
it. ',- ,!n NA RusiNrils A'A &,, -!,A- __ %_ %-%% __ I 11, I, 1- I., 11-,- T "'ARTALMENT08 -------%- !j-_"'It ALQIJ11,0 HAZITACIIDN. W-A A ji
_% 1 _,z I-1-1- Rt 'a
_,_" n't", ,,,, In i _!! %,MArianae A-En --it -A-A. I' -- "'A' 1 ..... j,"i-l'i 'll"' P" 4
.1.111_111 illll 1 "" v 7n, Ai "," 11-1 1 1 i'. :,,',=,, lt'-',.-,1
C. ,. N-;,, ,,- ,, ,,,, n- c- , -, U .- 1 I ........ ,, ,I.,,11 ", _ l, ,,q'Ili. ,-- ",.._ I ,, )II.,.- .- ,I.
A-1--- I"" I t, 4, ,,, 1.1, -1 ,- __ j 11 0 TJ_1_L__tAtS,_ i I Ti, _l ----_-1 0 .1 n, _. _,,_ I, "" I ". I'ti. '4 1 '. J., '_ 11. "" I I , In, .l. 'I "I'll,
,-- __ z I,,~
__ "" __ --- ---- - --%-- I"'-- 111 I --'L I 1- I l, ,, _,", ".. -1-1 ,
I I!, I I I 11 t I t I I A ; I!- t;,, .-.;, _--- -It,,T I ,, -,---,' i $ ,,, -t",1 .. ..... t, 2 --t. ;itALQVILA V- flj7i A HIIIJTAI 40N. U"_"_s
11- I'll t I i_,L" I __ :,' ""- 79 HOTELES I i I-- I,~ I, : t" WtId I -1. "'t" ,' --- --VELLOS 1, ",, ., "I -', '! , I -III _11I.I, '_PATU iF0_kPAii8Ni;:,,-_ ; ,Y Z % ; ... .... ""lll ..il- -. ,iiit. .;iii;;"o., Atli i nx,
,,1 11 ,_,t!_- U1. 11%- j it, Sl ill-nI III",. ,,,, III ,l ...... W', ,;,,j, "f--I..' Nn
,- ,I I,',' I-i" -- L 1107FL TORREGROSA CItCl i TFA-I _11_ _' Ili I _I -,- 1. -1-4 "I V-,!,,, -, : -"; --d" V-d, 'd 211 .1- M.' 111I 1,- A 0".
I I -,".- -,11-1-1- - Ii, A I"']- I t A% ", .! I__ N, t, V, _X ,,, I,
Extirp4cl.n 1,nlrln _, -, t- [ ..-r--it'i - ...... i .; ." , ,- 4,%ail, ,-f!i, I ... ....... ... .. I', --- -- -L. "I I, I i, .
." ,,, ,,,;,,,,, L", -", 1-1, 1- '', Itti "_', - 5 -m- .. _.,
1IIizada lo ,ellit, 'Ip I ,_ r1pr- :", "I""t"I", '. ,' ", ;_' , : :,,, I'- 1. 1--,, I 1-1l, ii, j .116"f 1:%1" ,, I I I ,
-, 'it i -" ." ,-" t_ ,, - 1- t ,., til -,- -- i L z I I, , i c 't'jitm, ; -iiAxito -,
I __ ; ,wf-.-, il --1 MlA (-. (T-1 I-Af 161-1.
,I I 1191% I -t ,- P ,,,__t , I t -tl -11-.1 C.111 1 "--. -11 I I --I. '-,,
-1,1- r 2-- I %, I ,I ,C- t- ---- 11 t lpl _- 11 1121A"'M111 11 ,"""d-l", l., ,,I-J- "'. ."'4 7: ,,-,, ,,.,%t.,, _, "I,
l, nGs, vie, J:ltmnu, &hj',' r d ,,Li _,""," I It, ',I f, An,' I 1 _11'1 I :_ 'lli,". -il-,- '_' ---,-- ", It ""'o 'I-L-1 1, I __ %__ I It" I "I'll- It" I ""I 'A N, C. -, ,,,I",,
i : '_ N, I I ",-,,I I 1, -1 II 'A -7,"T ". 1411.1-- ,I -1-1. 1,11,," =
Institute New York, S!a. 61111 -11- ,JIJI 1 1_ .11 ,: F4 "A" tl. % III tn ""
cinj: B-6725. Frllfe Va7ela N 1"Residericial Avance" t'l---, ---- 'r-- % Iell .,."."""I w'- 11 1,I 11 1,14 I "j!
I SE ALQUJ[t 1 j I '. "','* -, -I-1-1t,, 1 J -- _LAltwzs Bel-', i. ,u: iao, "It -1 -11 t,, ,% L ILQUIT-17 1- Sk
HAVANA BUSINESS ,,, -- C- 1-1- -' 1 ,I I -. -L-1 -- I bl.,.. _,. 1-l", NAVES LOCALES
-i 4o-- --4 L CIESE P 1. ""itti '7 ., ,,,,, il ,,, It,, I ,,I.-, ;- --i 1 __ __
;p i ---, t
I-' ,(I o ) I ,H"- 'I I "'
SUSCR I BkSE ", *, "' "', ...... -, ",i'1,1,,, __i,,
1, I 1 i, -, I I !", 11 I .W7. ,, 'In"l- .L:- _ I- __ tftU ,Klt LitIC At, t-FnAkAt
7N-ECORACION 1Nfi JiJOR I ACADEMY I ANUN i ""i", "I i" i:'- "'I" In -,.- ., -. _. .j1,1
11* _, , ,, o I 1, 1, ;A 1, Ill -;-- .1-i w I l f-',
ll.d" -., Il- f ... ", I % 1 8,1 Allld,,.
'1' .
I il 11 " % t' -.,, i ,, ,. ,,, ,,,,,-,I,' ',',,*-A". ,, I MA,.",
Tw- ,,, 1 , ., ,,, -- i i EL lADIAR10 E LA MARWA,', !_ !- ?:-, : ,, ,i ,, ILI ': ,,: 7 ::-- ,-, I-, A -1-,,- N7 I .i. ,,,),.I, It. ltli- ',- -.* v "'li A-1 :,,,
t,, ,,,n- """I -- -," z ,,, I ,-, --n I 1. P .... . ". -, JJ- b f I m.ni: jitf_ V_ ,
,,, I ., ,=V ,u,, I~ I ii l, 0
d. I I - - - 11 I .11" --- 11- -1 1 11 '', ,I- -1 ,.r", ',' i: ', Z!,'X ,,, ". ,III I, 141 ,_, , : 11' I 1.1,117 '" .... ............. l"',", ,
tni., ,X:l:i"--. -m H-111i m- 91"_0_11
tii i737, r % IR- 1: ,. i_ I, 11 _, ii--12-1 I ; I rt,I

i I-

A.'40 CX%'fl PIAR10 I+ LA MARINA Jt, 11% F', A DK K['TiFNBRF DF 1941) _ __ __ ___ PAGINA TREINUA Y L:'K)A L Q U I L F R E S ALQUILFRES I ALQUILERES, SE SOLICITAN SF OFRECEN SE OFFIECYN I SE 0FRf"CEN I SE 0FRECEN
NAV63 ,1-2 ALq= Si- VFDAD6 PS I,. APOLO CALABA2AR 1104 COCINERAS-COCINEROS 119 CRIAPAS CRIAD05 tin CRIAI)k -: CRIAD0.% I I C;EINE'PA 1!rm-- -- ----- --- ---- ------ - - --- 1-1 -- ---,--,[ -- -- -- - -- -- ---%, I, IN A NARANJO 11 I I I IV I A I I I ,T A Y rl t I': I 4 II IF .. 1-- PA..
T! 11 I 11, "..A.,, .. AT I 501 ICATA C0CIX"A CON ArFt I -z n'rot( -11111A I-A I I ARTI, 11 1-11 CIO A I I, AT I I AVIIK A fI ?.I I I A b I I A
;A.mPL1A NA%'F! I I I ,. ',-. --""..", IIIIIII, ."
4, lI, T U ,_, _- ;,, ,,, .. I I.It IT I,. I I .11 T"
,.":, .- .-';- ... ... T." 1 '11", ,, 1.11 ". -1 1 :1 I , ", ,,,.11 I "T, ,:, I., - 11 11 1-11 I -,- I -1 11 I -" -- - , -, - 1, I I I'll "'. " , , I 1, "' ,
I 1:. ,I.-l 1.1, I .., , 11 I I, , . I A IT., -- T - - I "" -, ". , ,,, I I I~ .."'. ,", I I V "eI,- .. I I 11 I
I 11 1. I 11 i : I
r- . ,, ,- :- IT , , ,. , ". , 1, ". I -- I, I 11. I .T. I 'A I 11111- 1 l All 1. 1. .- - 1. I 'I I ,I I'll IT I I 11 1, 11
V"'f. 11, i I I 11 llid- .1 "" : A '.' IT~ V IT ," ,,,, T ()F ( I' I' I' (' I'l 4) F' F' JIT is
R.". 11.-. VT ,.. - I 1 I '. I 1. I ,, 11 11 I I ,, L-71'11T- 1111- : 1 -: T :! .,.- T."., ., ; . , I I
f-. IT 11" ,, I -- A-r .KOSLo'7" .... ,, L.I. 1-I "I I 7, ,111 , 11 111.11 .- I I 11 I I" IT. ,:, I ", ,, L ". .,
11 1. I -- A I ,,A A "" I 'T-WAIV-ll 1. -1.1 1A.1 -- - ': .I i I 11 I I 1, .,:,
AL 050 jlIl AT VRII- 11 ' :.: 111-711, .:, -; I'- % I", ILI. 11 I. I.I. I I I ., -, "'. I, "." IT_- . I 9,A ', IN 1.
I I, TI ;. F" I 105 MANEIADORAS --;r ... A -- A- -A ., ,-,, , ---- .., "I I I 11111- 111"Al-11 11--,", IT "i I ,. r -, ,,., 131. .X*. - ' "" "' 4 ;- "I I A A I I .,
"' "" '- -h i ........ I ", ,
'. I, ;,drilt -., '. T-:' ' 1
', T I I I : 0 I "" I. , "" I., It ,- , I .:": : ":
i ,-- ,-'-',T -- - -,,,,I., ".. -, "", I. -'. , .:
I-- I TI- 1--- V ", -, "I'll ,I, I ,- I ,,, ." ,,,I,, I ..,'. I I ' I , I , ,
", -; .: -Ti I I -1, 1111 I,,: ". i- "; .1 I 11 I .." "I". 1. I , .,:, -, , -- .-111111 A IIAIII
LOCAL PREPARADO PARA ,- -.4' I ,' ',' I 11 I :, J, 7- : , '. , ". I " 1 11 I I I'll, -- .x -P A . ;,A ..... ':: "' '. .'I I TV -, 'T -, A I. ""..""", .4, I , , IT .. 7 'I', 11 I'V, I I I I 11.1 ,I, I.-, l 11 1,,11 I I
-
-1 I '- -1 ". ' : '1-1.1 TiA" '. ' " .' I ". , T .. A. I I_ 11 -- I I-Al''I 11.1 I AIA . ,
Peluquerfa de Sehoras, ,w a]- --- L, 1-11 T. I 11 I I . : 4 ,1 I I~
-- - - -- "' " "'. "" I. I .1 I I I 11 I -- .
quilA en $60 mensuales, en el vl A A- ,I -1 1.11 , IT u I - A AIA A I I I I I 11 I . T A I 'A. I 6 . I . I I I 7 1 ,C 0 I I I I x A 11" T- , ,4 , "'. I :;- I , -1, ". r, I .. .. I I. ". "I I I I .1, I ".1,-1 r-, ,; I 11 ,III, I I 11 F- ---, -- "...
,,, , 11 I ,6 --l. I I 1-;. -. : I I "I -1-1 IAI 11 t1I N, 11 - . T I, -- T1,11 ,-I,,-., "', -- :"A',' "'. l I I T R I I !- ,.1 1 -- 11A 1-111 I ': I~ 'I": """ i '' ', '_"" : '
egq a A, ,. Ahados, Repprto !:" I " I I- --- -- "I" I- 11 : I I I
A- 11 Ill .All --k .i:w- I .I -1 I ; 1, .. I I 1: "I I .1 I I I I I I I I I I I "--, I,
I I 11 I I A - -Amphaotur, de Alturai; de Mi- "" . 1, I ",',' '-,,,' ,IA ALQUILERLS VARIDS t o I -'. ., 'I. m ,, I .1.
iamar. Informant B-3598. Ill!, I,, "' '- - -',,:',',:, -. ,. , ,, - - ..... 1, ,,, ,, I I I A 'T IT A --. . I A -I- ""III CM KLXAS COCINFROS -- I r. 1,11 I I I "I : I I 1,4 I ": 1126 __ _JARRINEROS
, I .... I I , I , ,-I ---- -1-11 IA 1, I A I~ 11 I'll 1-1 . -11 I IA. - -- -- - 1. ,-,I encargado. I .1 , ,,,, , --, : 1.1, 1. 1-:1.1 I I I 1-1, ", I I , IT I I - I I I., I I A )AWV1- VV
verse con e I -.4. I. ., . , F: ', -- I ;, ,,- -TVoA
-2026-85-X A, I I -, I 111:1111A .1.. I 11 ". .1 I, I 11 ;1, I" ,I I A rf , )4
", I _-. 11 - --i-, .-rit -crt- I A-. -, ", I. I 1, 11 I ' , "", A 1 ,4, '' A I , I ', I 11 111,711 11'. ", I, --t A -)11. I r4 11
u-m -Al, PARA co.tarl. in- CERRO PALkTINO 7 "', ^ I, I- V -1 I -1 A 'A 11 Ill I .. I 1', A I. ,,, I
d- hoblt. 1 -- -- I, T: "I T -1 .-A I r-1 ---- - -- 1 III,; ,, 111 ; I I 17 I I ,
'I., j- c, -- Il 11 A I
,l, """ ' ',, -A- I I T 4,-A-. l7 A .. A PI:11 A "I I. OFICINISTAS
." 1, .1111, 11- Im I I I III 111 Ill T I 11.111-1 AT 11 I I 144 -ii,() likliu Il. I T, .,-, -1"'Illp-11. 161, 1, - I , , , -, !29
,, , :1, , '.", " ,I I V I -1 -I ,,,, I -1 . '. . I , I I I I 111T- , I A 4 T -, o QTj" IV. rx's.11.1f.l. y ArXIA,
"" 1;. .RTAN KAA z IoN l All 71 .1 11 I ,IT I,". I 11- 11T, I'll, I 11 I I I I 111- ... .. .. .. 11.1"',
Rlk .. .1. 1:1.1 11. .1 I -, ,, I -, .. I" 11 ',':'. 1, :, ,, ,. ,, I ,,, IT I I ". .I. -1
1- ldf.- d11-11 1 . I I "I I I -.-- I It I -- 4 I- - I. .%-'--., 'I"', .:";: I I I I '-'-
I 1111-0 PT-11A- P.1-11 111A ... 11 TT'111 I 1-1 -,-11I.Al. 11 VT- 'l-I .' A ,. "I I I' 11" A I All IA. I" PROFE50RE's .t- -A -- 11 , -- -- -IIIII, 11, I ,IT IT I I I 1 1 11. I I I IT . I . .
I ; . 'If -- I -I I I , I , I 4 I I 1: V" 1 '1-1 1 111"lut":
2VI-11%11 11" 1.1" ,;,.", : ,;, I .., -1 -- I~ I ,I I A I "I II I -1 "I ",I, I I I
I - 1 - : .1, , I I I -,:.' I L. ,, - lTI,,VA,., ,,,, I ,. ,,,, I, - ,,,,, 'I, Z I .1.1 11111. 11 I .- m- I 1-1 I 1, I I -1 I I I , I 1, I I",
'11"IT, .. , I , 1, ; :- "', "' ,' 4 ". T:-" I i, . 1. .1 I I 1. 1. -- "..,
C, I,.. i I ", I I 11 I : ."'; .1
Ii - ------------- 11 -1 I. .. l, I 11 I I ,A I..", A ...... 11 I 11 111.1 1.1 1 I iT , m ; ,:, 1' I 'I,:
.... --- ,I A, I, ", A, ,I', A', V 'i 4, '. V I , 1'1'11 1 : I 1:
, ,, I. - , , .' ', V., A ."i A ,A I I 11 1. 11 111. "; 11 'I'll I'll, I 1, I,
to ARtANAO REPARTO.1 I IT, '. ". ". ". .- . 11 I'll., T I .. I I- I . I I '. I I I I I 4: T11 11
., I 11 1. 1, I V.
I I- 11. 11 1 .; I I % V- IT 1 'I11 , '' T ,. .
LOCAL PEQUENO I A' I I - I I 1- 1 I I .- - I e 11 1-1 ,:, T lI'I -- .. I 11 11 I ,:'1-'I. T1 11 ., I , "I ". w
IA .1 md.DIVI ,, ,. ,,d, ,t I I . , :,I I T 1,I I 11 11.1 I I I I 11 11 .I I ,I 11 I I I 11 I I 1- 11 11 I 11 11 I I I IT 11- "I I A 7 1 1.' ;111 I
4, ;,4 .Vlo. N.Po., I., "m. -11 I 1. I : .- , ", I A "I I I 1. -1 - - .I
,,,,, X ,,, I- j Il IT A I I I I A, A --. ",I, 11 00 C057T,'RfKAS MODISTAS '., .-I i:, I_~ I 1. I 1. I 1. 1 '4; 1 1, ,, ,, 11 I ITIII
I, -1. .1- '" '' I '. '. ,. ,: --=,., 11 : I I I A I 1) I A. I I I , . ... I 11.1, 1%1. '- o, IT. ,,,,,, ,:111-1, "._ '11".1'I":1- i "AR
'. ,-. m itj- 4,.,. ,, , ,, ', -,',I ; -I- 'I,,, I "I -,
Vu- - V I -I'.. IV I I 11 I 11 11- 1.
. I I I I I 11 I I .1 I 11 I : , , : , I'. "I '. Ii- l .1 1 11 I'll I A "I I .
I'll 11) RR I ,L' % 1 7- T1. I I 1. I 1:1 ; .. '. I I 1, IT. I r, .-I, .:.,,, I.. I'll
.l.-! ADIOCENTRO I T, I I I'll I I I :111, I I - I", I ,A 1.1111il" , I 11 I I I, I I'J'111 , I T I', A. Ii ^ "., I , ,; I T I ;I I ,
I .1 I Nlol)] ,T-\ .I 111.11 -111 .11 I ,I, I'll - , ,, , I , -, I ,,, -11 IAu
1, I : .11 I ;, ,,, :, - --: 1, 11 I ', ; I I I L I I I 1, V, I, I "" ., .
1-1. dAI'lli ,- x "*,1'I,"%,.-,, *."-., I 1- -1 .. ': 'T N ,( ()HJ A[MRA ''
1-It III= 131,, 1: SE SOUC A I '' , ,- ., .1 'I ---., "I., ""... I .:. , TV I " :, I, ;."
I '-!TTjpa!.-ltj, ", I L 'I "' ' '.-T" ------T I I I I 'l -1-1 I I IT 11, A I I'll 1. 111A.11 I . I .: -V I I ""I , , '14 1 I ITI
I I .1 I ,Ti"1'0!ALQumo x.0xiso fXKAo ",I.- -- -- 1- , I
I- "w". 51)UCr= DE ALQI.ljuRr 1111.1 1 I., 11 TI-I I ''I'll", ., ":
11..d., 1,,ld x "';, -A ... --- --- -- 11 I I 1.11 ., IT."I'I'l -,"'I.,"111 .111 1: ., I 11 ,A, ; ". -, %1,1, ,I,). --, ,I I I ( .T"p:, f1l) I AVANDIERA. LAVA)III)IPM , '' I, . .. I: ,:"', I I I . I
.- I-" 7 G.d ... I'c. I, . I ,, I I I 01 It IT0 ( N',% ....... ...... " I I I .. , , : ". ,
r '! ,, .. -- .1.1 1 '-., ,,A I Vl I"., .1 I. , ' I . :. T ,1 I
.. ,,, TA , , :, A I I I ,. I' 111.11- .11- 11 ;T! ,,, ,
ox x(A."llo zi;u., , A ; :, '.. .', 1.1-1 11
,.,..I 4" Vu' j. jj' T : ,, '. I"- , , I, I , I I ,,,, ':' " IL I I ." I 7il.."', : , 1:.1 It- !,,I, .I,,, I :1, I I I I -,,.,,- I I -.11 I I I-- 11 -. I ' I A -,'-: 1 7 - 1 ,I I I,.,-- I IT .11 I" A *, I .' I I I :_ 1, . I .11
-ii ;R*. 1. Ill, I - - -1 .. .N 11". I I I -1 I .. ", I .1 -, -1 I ". 11 ,
LDIF H 11) KFhJDF:N( IAL I) M AGENCIAS CGLOCAC10wp ', -%' -: 7-i ',: ,:' ,-, . . *: 'I-' "'I I ,,, I I .
t'P0XTAN71T -i-.oQ.r- 111T- A I ., 1 1 I i I .
3. aqw. I.I; d. .."ui.. IT. : ,,,, Ampl.:,, ,! i --- - I ;:- , 11 --11 Ili I'll"'.11 I'll I'll 111,111 .11 -1 .1-111 I ", r-f,.
-1 I 11. 11, I I 11 TA(jt'IGFtA o ( om P F i P v
-1--ii, l-., "', A AIIATAX CYRA"i A- 7 4 i I , -,,- 11-1 I T I 1. I A T I I I II I A 11, .1 I I,
lull, X, T- -'-;T. , ;--r en A,. !T -: -, ""', P -RA Kjr),S-iRF.NfljCF, I I I I I I I ,.,., I ,- .*. , I. , . ", I V ,., -:[I I T%1:1 IT !!-i"Il
.d "I'll d, A ,,I, ., Ave. Ahados, u. aT!:,,: ,: ,,: ,,, , T T.", ", ,- I -, -, I '' - I I 1. , 7 ; ,
= -- ll,= .,, M-41- 1 1 I I I I I : I I II.T .1 . : "! ", I
it, De vuatru c iiIi. ,, 1, I , I-I j-1 .11 I -11T 1
-, 2 1 ';-I.4al, li ., ", ,, l I 1.1 11-11.1- -, V; ", 11 I 1, ;: I I . I I 1%--1. I'll., Ill I ,- o %T ,, -- ";,"-! "I
ft A ,QV N L*IAI.. It. ---- k, - 1 14-S, I . I 1 I I : I I ... ". I I
, I , k- , r, Till
'Id"w", ,f,. w,,,,-I.],, :" i, "'T 's, p ,
II.iA u. T ,, dI-Ir, c.vma PIT, I I i4f) RENE i 1,A A fII, Ri ( F', Ni ,L I., rH t i cm I ______ _ ___ ,,_,, !, ;,-, i 12 1 ) :,
=.";, -- 1. I . - .1
.11.1., .... dI, ,0 C.-- ': 114 AGENTES VENDEDORilS '-'," I "" "' L, 120
Z.- H4 "' "."' "' ': L tntrada i ide I : ,,, ", -". I,; I L I ;' 'I I, Q r"I, I : L ,"I-m-. I I ju ;7__ A __ -1 I MANEJADOMt A I IV~ -,"',- 1- -11
diewe ,-r ic os $225, D -.- : ' REVE-NDFDORFS ., 'Ili" 11 -T'Mil-a 4 .: 'T' i _- , , ,.,,r '- ' 7 .
OFICINAS, uartn:. II-';l. 1fav praTe ,,, - -1 .- , ---- IT ll- Ill , .. ITT ........ .... .. .- ', I tCn l- le ,--- P ,,, 11, 111.1.11 11.1"11, !uA-A,.-I I lT' r. lA
I ; '" --,", ", - %-11 I I I :, IT, 1 I" .I 11 I I :1 T ", ', I 1-1 1 I" '7 r ., A
,aiIr. Pwd, ve", a toia,; , I I ,,, I I I ; I I Ir -.,*- r:, ."",
PROFFSIONALES I -V I ", A ',% 'V I -r .r 1, ,,, ,,, 1:1 7 I
1P,.1...I. '11-111- .1""', --, ri, I,~ III ncarpd, lufm T, ,, 'I'll, ., 1-1 L - x- IlI7. c". - AT' T- -r i i-,-- u;T i A -ir;i.-. I A I I - I.
A, 1-1 I ., I , -A A 'I,- I --- --- - - -I 1, 'm'-I ........ -- B 3, C JADAS CRIADOS I I -- , ""A I morAw .. ...... ....... il ,,,
0 .7, 588, H-2023-90 1" E-IiTli ",I "I, ."'i-," ,',.- "', r ,I, I .,,,
,,,,, 11 I..; -- I I ', 11,11- I111.1 111A1
III, I 711, . . ........... .... , ---. m, lull, I -A;. A. I ,-I jjA- ; --j--l -Ft-, ,i%, ,* -,'11 1,1-- T"r, 7 . -- I
'I.- A COKONELA, FREYTE IT, A' ""'A' -Ao' "T"", "I Fil 10IT-1111 1, 111, AT
-, 1 -21-11 -1. V, , .11 I ,,, I 11 I I~ I I - I-AP" "'I". .1 I l ' , -1 r --- -1 1-7.", ,,, -.
1i I I I .1T ,,- f- I'., A I IT, ,,, I -1 I I
parque al, uilo mqd,,ml 1 I -- -----' ,,,l - 1, I I I I - I V- If. T- -c I it o.( P T,, ii I. A Il -, r I A I- , --,1,,, ',,"
97 HABANA ien cl-,nstru da: Jard' I I I I 1, -- I I I I ., I ,,,, I V! Iv I I o,.V,.A, I, -.Nkcor xx, .-I l, "...;. 11 -1.1 R- A 11.1 11 -- I I
I g, n-'; 1-'- I I V l ---- -- -1 .. l TIT, I 6c- 11 I I -- T-11IIII 1-1- I 7r,"', ,, w.:F;- ,.-T
I 1. , - ,A..k ,.A.x i w-2 ,-I ., IT'i., -AV ,I
10bO CAII s.LA-, ,IT A ,,, e, sala, dine!te, cccilla %. I'd I I --- i : T, ; , ,, b I I I '.
I : I I 6 ., - I A. ,,uw7- t,- I l ,, -,- -, -, dI i1.14,i., ,A-tv
.- 11., .14,, c%, ,,"V- I, ad.r el ctrios, d- dOr. I I "I. 1 -- IT - ,,, '- g -- -11 11 DtAx, lo o kall UNA lovs, -, I I, !T,'T, ,, ITT,, -. r, -',
, I~ --- V jzI. III ;-, I 1
, li'--- A, I V
03, barIo complete cubr! --. '-- IIIi T ......... -- ", I - -, 1 1317 I,~, 1 olc, ,:,, ,x ,, .,,'.,' ',' ,',,," ',' 1,1,1,:Illlnl",*",', :.",. :. I "' 'I, ", ", *
,,, I T ""., I I -1 11 ITT "'Jt", I- I~ .4-1, 11"IT" I "I '
A 1'1- I*-- (IAR A. 1, ,I, -1 11 ,I- 11- T11, I I lr 1 ,1- I-- I "". AT_,
,,I ... 1. I I ,!, I rl I I I
I"". I-lTI'l. I~, "' I Prvicic, riado. 11a, tet f, I I I A, "" I,,,:, 1. ".
, "" ;j'j" a fjnk1jd "TTT d" M 1, -il I , 11 I i : , 1. I -- -, '. A- ,,,, I .11 A-11-11 T "I &
,., I III V, (I ------ "I I '. x, VT - , "" , -"- ',- ,- ;IT, III- I "I , IT,, .1 II-ITI11 -- -V17, , KEFRF-SC(' 'IFA lA t P '" -- I I I Ji;-- -2i -rA - -- _P_ -- , T'p IT 213 Ili t ;-T A.CnLull ... CPA .1 I A I Il'A. I f I , ,T,,
-4A My i iad r colu:, A. H-1444- , I ".. .- 11 I I ". I I , I o.l. -1. -.d, ..'I
T , : it V, ,) mA IF4 Lml witz., ,I-, -- IT -1 o- .-ITIP-1. .-tCt iRRVT.-A, .111ANOO.Ar A!'"RIIIT- A , % A 1, T U K AS D F M I RA MA R - _ 11T, 1- ll I I :. '. 1: -,i*TV I I .1. --- If"i. 'n"'l, -r-' lit-,"i - , -I - "' """" "" ---- -- v, ", I I I'll", I I I : IT T IT I -1 -', i"- 1 Ii -A- VIA-j
...... -1 ITT "" : I I I I I I "I I ", "" V, i't ... -, ,,,, A ,"'t'.f.. "", ,"". ,ft"'.
"I'll I "I -txw-nRA:m6 66Nxtr -- "" ,NZ1A00XA or -1-11- ;- ;- "",III, -If 7 442-1,
.1 .11-1 4. I I I I ', I I IV A 1J1IT1 1-ol, .1 ,- I I - --- 1 se- .,i Ill. -- 1 1- .I I -11 NA lu., ,
III , ,. I I 1, 111 ; - , 1. I IT ,-- F-r -, T1,11 113- 1 -1, ... ..
,:, - ", IT .", , : ., , r I - 111- il"11 I -11, -11.,
I ,I , I'll; 11",, "I'l I'l,". I ', I
I I -. -- - -VN k- -it- --- -I- tci-- --IL.1 ll--FW - -1: T C6NTlCTKTXlr,
:",-f Q G%- u AA CPI -11 A, I I 11 "' 1, , ':-;i-"i11l111' - I --- I CII toiTt #X*OAA Dt A". I it ,; k iC. -iA i -tl, VtC.N0G*AP..
,Z,.-w'I.I,,, I .11, I I IA-1w 11 1 11, I "" 11-1 I A I 1.11.1 I - I I -1 I 1. T.q.IV.r., v"- -.j.
"", ; I 11 X-- or f6l ,11 -A*o,-I, -,N A b,,fI,. ,,T,- # "'A
""' , Le, ,-!, ,Y-";" ,-,, ,,-,,- 1 ;,. I I. , -- --il. T*j*u Muf",- ,l j,, I-,~ I X,
d. , ", A. A - -- I ,,, l,- ,.: :, --- --- I -I--- I ,Z'-, - ""', ,,,K.Pt.- I . ol. I Y- I I ,:, ,d- lf-ull-IlItTz
)i i I I. .1 ; I I A VLS 0 IR, Est (741Aoo -- ,7, I ,,, I ., IT , , '-I. 1."'j.-r. ,-, -d., -,
I -; Lt ."T,, , - ,- , ...'a. 1-111. I-~ 'T" I-,- .
1- -1. 1.1111,11.11", -, -"-f,,i,,, -A-.,;j-;-,-" "'. I, I! T- --- 7-1 I-, -,, I ',, ', T': ,""'-l",-- M TAS VARM I
t4ttIL --oA$A, #A;-iAl 1* 1111-. 'T.".. -- - I l 131 0
---- Ill "" z 'L ,,
I -11, -1111 11 "I"', 71" Ill" I :,I .... KInl" 1,
"'o., u I- V-l.l. 6. .. 11 I I11':1 I-11! I, I ( "' .Kurro--Q r8ri PTI, I-' PXXCTII "- A .ro.AoP,-
,,-, 't, IvI'r- I, A I I I Alf- - A ... .. --, I i L I I.,- -- .. I I .. '. I -. lIt... -V4 ,o, A 1,0i PIkQP=VAAJ*a, INGS"ItbS T
--- ;;--t;-- -WIE-x-% 'A; ',.,;" ,, I -- riVViiTill Itow,,V, V,;ITII'll. I .,. "T.-V I I- _--_ ';"""' --.1 '.... ."'ci., 1. !-17. 1, I '-- I I I, I I,.,, '; I, --, ', .11111,1r, I ::,T, Il
'. '.. --Tll. .1, I I . I I I :, L I I, I ,, ,.V ,,,,, IT 1, T., "T""'7 .I. "fif"I. I I ill..., .i ,,dif- J -ml, : '. ., ,- Ml aml-i I .i 7 I. : _ ------2 T , I 1, T 1 21, 1 1 i --,-- u-- I r --., I t- t- VT '! I. oll-o'IA. Ill -------- -"-:1!!!, I"-1- .1 -1 o -,I..
1: ""." ..' T-L -,' IV I I I : ,I .1 I 11 Ill - .. I, : --,--- ,,- -,-- -- Fe'v"", ,*,,,,r Tl"d, 111- ,blj ., K"w
I I 1. : , I I I I IT !"IT'. 'A", IT~ .-, IT. .-A 1- 1A. .11.1,11 I 'il, -oOLOCA u.4, 011NOtIA .. lduo.
--- -E %LQI"IIA ", IT , 1*1 T - 1, , ,f "",.:I "' I, - ill-, AA 4- l1AZ.1-- 11"'j.; ..
1 I -, -1 ; -71".., A--T't. j-
11 11 -- "'iI 1 T '! %-' i 7 ,iwm I..*;
I I,,- I ,iT, I i, ,,T" ,- "I-1 r1c" ,- """ TOO~ x-616, -:1 1 ., ,,
.,A .- .... ,- ,, T,,,,,,,,1, : '- % '. , ,, '. -1 " T11 I I i I I -- ";,:i;,, -c www .-. - ', K .1 ,,, -1 %, ."T- d. I. I I -1 Ii"..", A A ill -111 1-1- -jw lw , ,, ,.. 1-1. I, V.--, -p,"I, 6, ,,,, .. I A:, -illl: ". : : ,, I- "I .11 11 I , I I 1, 1. T- ---- ,,I, T '. I~
11-11111, 1-11. ., 11 1:1 I . I 11 -- ----"- 1 , 7, I w. mi mtt -,xx A oA:-ip Ar 'c I- Ax I .I," .", ,," ,,,, I i I I
-,'- -".,I,, ". ,,1,-. 1123 COSTURERAS MODISTAS
,,, 1". , I. : " : ." I -, T, 1 I- '., .,. I , -i -:--,- 1, I 1:.11, 1-; 17:I1 Z-- IT, I II -,",- ,,, 1, ; I 'IT I I ,, :1 7 11 li T, I I L 11 11
,, 1-1, ; V, i - -- ------- ---
.1 --- ,I :- I I I ."I I ;d, "'I", --11--11111 -- -IW,.a,-! AoRvArnxx xx ,,,,,,,, cADENI, .".',".' ',':, ".""',7'.',,". ,
I I 11 I I I IT ,,, ,- -, I 1111- -."", ,o(j-x-.- 11
ll, I- , I .1 I ''I I 11, I 11 I I I 1 ,,, IT 'r I ----- ---- -----'',- ."". ,,,,,-,,j I-,,,,,'--.1-41-, .: "I ,
11. Ito-A. ,'An I, ", ", I 11 I ; -ir"i-i "K'AD, nx ll ,Afo ,--- ,-,-*-' -t 'TP-Ilb-il F-1514 17T,, ,-i,'- ., -1, I., I-'-:r-,I I,., IT~ III., . A I v ,,
1-.1, ,,,,, --- I 11 1. I I I -11j.,, ... ...... AIt-Pr--;---6-oT- -Pv --j 1;6j I: .-IrA I I -.. , i
A! "ITT I A I 11 T ', I T) N i) ,'I ,I1 .IT! I, -1 -I 11TI P' \I-- - I T71 l,' ---V ...... A I I -- 1 --
lf-lid -il I ,I V.i -T, rxczLzxlx iosTusixx lmA*oLA "A.. Rul A11lJV1 ,, I IT, "I
,!%, I- 4,IxI,,,,,- IT- ", "T". I ..... ; 11 I I I -- I I , -- -- ."
I ". T, ,--. I, TV 1, IT~ IT~ F.,,I-I.,, ,,, ,,-11; m-,- Vl ', T, 11 I .. I I .. I its OFICINISTAS tr -,- ,.,-A I I ,-- "' T, ", I -il 1. 'IfIl-l-, -. II.b.J.- 1.
IT_, I, I I I I, , , , -1 -- I V .1. 'T=! 11 "' -P "" '-- , -l T, .,,.I II-t ,;; Ili IT~ I III 11 ll.bV, 'I td: "t ,,-T, .,. ,
'T '. ", I, I SE NOLIC] II- I --Z., -1 711-- ,All 11 I- A
GANGA , -.: I ,,, "I'' ,, I TA MECANOGRA- I ,, K-wm xl'
11. .I I .1 I -, -- -- HAIA-I... Sr, ... 11 1-1 XiP1V()LA DIT I
., At pITij" T, fa iap da, experla, para t ajl '. ",
- I I I A FilJ,6 r, I. I lf '6.4 ,.T. :f-"- -,, c ca It Ott Ct X$PAX0JlA ? PAL DAxA
III- -. -1 '... 1. ,, 1, 'T IT -.1--.1-1. --- .1 ".. PXVXACO CAxix rNA." 'I -r-Al., .of- ,, -- T- I
11. I P T: -- '- , ,-?", IT ,-l crtt lr c-71e, i '.. ,,, ,I V-'I;i, -- I, %
"(--. *I-.-] .NI ;l, ,.,,, I'll 1,, ,- d" P,:,rden, ,a de mi- t". .- T,, I~ ,,, """, 1, -, --,- u Ill* -- 11 1*11 111"'t, ri-T, IA-,*114 . 14 R'1 11, 1,- I. ". 1- I. ,. ,A, -4IT'l, ,,, .'I: I III, 11-1- d"11- -11 I., ,-I'll ', 11 -VA 1-11 A-W P --11- 1.1- H- -,
"'T -T ,I;4 D;c.aphne I, YT1Tph,):le I' ."-',' f.-TI., ,,,;,
ITT~ .,:, ,Il* II ill -P m A ,"!, 111.11'r o :, --I ... RA COIL.C k US MAT"01-11
,-----,- ,- - ,1",- ,- 1-, -11 ""I '-A I~
.11L ill T. ,; e-o -1, ",I I F IT,- ,-" -,-, " 1,0 AV
CAgA, -AZOTL- ---'- - --- 1 I, ---- ,,,, --l I ... 1-1- V- "
CALIFORNI Ih SITILF lf 71 N YTSP3" 'f' T""L! A' -'-III t-1-11111 1111111A 1. I I 7 w '119-3 .... .. toldt w. ,,,, ,,,,-,, Vrl-, It. ,,,, I- 1- .1 IVI --- I -'; _,, I ITT 11 III", -Vi- r--. m-mt -I --1 AIf',fl- TIIe'.. VT, "' I ".1.1, Ill ,-I'll '. 1,1-11 .1. 12,f"'. ;, ,,lzt,'i -, -1-o" .1 11 ,l luIIII-M l
A .::l. 1-41, """, 11 I z "-li II ,T; I,, ,,, ,,, ; ,, Ita -,ti:
.. w.,l,I,.,,.', .t s, .I gra'a !:T,,! -, i -, "..,.A ---. I, I, IT, ,I T ITT, #- ji u TV- Ill I -ni ,!I,
I I I I I:-- ----- - ,.
"t 1 .. = -fli-. III. -"- --- --"l.", ,.:- E r.6,1, L,-l-a de C,,,,-, ,, ,- -- !L-- '- ,- -1,,V.-.-d:, ,--%,n ,,.,,, I, -, I ----..n
b.&P 1."'.. .Ili -. , I, 1. Ti Id ,,, "i lA .1. < I .
IV I I -- I "'I," --- .1 I -l: !TV 'I ,,jt-.,,,. .-,. ," ,. ',% "T" 124 LAVANDERAS-LA VANDER OS ",'.'."or "ov"N'""" "'TrAl
I lil. -115- ', d. IV~ III, ,A', ,,, -.
I V,, IT -- 4.1 III !1o 1- !, 1, T,'
lIlI-I. - I,~ "'I" A-l' "'I" "I I 'IL I 117 I 11 I' I I I 1; I Ii A I I -- I ,,,I.,', ;*," I;,
,oZ.,,d, P..." "o., r, , ,', -- 1' III, A , I ;--," ol"I", I "Ill- 11 1- 11 10 I
-- 6.1.11- "", "",Td, ,1,,,,,,-.:, A, I., I, 1, ,
Ill, G-VAIVA, - , I I I I "I I --- --- .-,?;, TT', -1c; - I I A -, .-I -o, u",- u.1. -- -d"t, '-., .- , 11 : I I I 11 I)$ SOCIOS rkr" I,; Ar.N ;wiki; 1. o.l. 1.. AI-- "'N- IAIAIIII V 1, I
A "" , -,,, ,-;j' ", -, , 11-1 11 I-I'AX ot nwfx Tt .,oATmcA, a" I -1 -,-,, I ,.,,-,,,, h-- -1- li l
-1 ,-I 11 -- - -- "- "."" Z' """.'I' l"T"-." SX-O-YXZIE SPA: PJ
'. TV_- ", -f'- III 'WAIIA. PARA ATIII
it A%40%4 C I- I I. I'', F I "" -Q, "'o. "All I -: .;,- ,,,,I I .,. ,I A, 1,1-14 -- I- .1 -I- W-1424-1
V.641. s At., TI, I I I I 1. - uTA ,iiiiNACRw t,-", , --1 1111 11--- I ", I --- 1 I -1 11 1. -11, A VI. i.
-4,. 1.1*1- ,, , , I -- --,- 1-11 ------- !! :2 I i; ,7. I I ---- -A-NDtA.1AN'Ct -I.- I., I~. ,---- .
-1- - O.- -,- .---Z- I ...... I- --k -1 ,-, It k CA,
it (Tdl- IM, .It, I .1, '. , I 17
V-' TI. , u II-1,41i .1 i Ill 01*11'4 PuINA 1'"1111 'I';"Vi".. I, u_,lA,r, AI A 4 r,
IT I I 'IIl"' '-,: "' ',",."'- - 11--, --. A" I Z '"l I LA l
I mr.lirw 21 -1.1 I .", 'i- TIT. - di'-, I -' -- ro I -,-- --"-,I --- "I A~~ ---, .,- .1. 1,,l- 11-114.1 11. IT- ,- ,., "Ill I,_ 4- lil .
I I- I I Nco I, ""'-, '.' I NIon 11403
Tl 1"T,.dI'-. I '!A1--. VI- V. A $r .MCI 4- ,"..X- rAI.
(;lr1mr41mmu#16Iva "WARN f R A, ,,,-, ---- A I,,-, -- ES VARIAS 1' rA%'-!-I'-- ---
-- ... c #x.o.* jov's, A, A1161 Ill OrIll, 141.-wi -Fo .iovil -, T,, IT~ .,,, VollN. ..l-A1 ., -0... d.-Iil, -T-- .1 "Ill ,,, ,I, _--,- 104 CKINEKA&COCINEROS it? SOLIctm E 11 rtf ..... T. .-; ;,
o -a- ',IiI w-", -- I~ IT ,,, -- Itt"of".I. A.,. ., "I ll' ","fl."-*,'i. ,.-,",. 'c 7, ,,,.,,.,I,!I'"'-"l IAQ '%Tl 'uxi-Ilf I p"...", v.., rl T. '. "."I. d. 'b-'. -,,"'.
' ' , ""' I I
""w.4,, -. -T ,ATNu- , : 1 "T I 't -T, ------ 'It OFRITC14 $.AIDIA 1ArAAV0L,* PARA --l"Illtl' $ I I-PTI, In. mW .Iu, "Z" m, A~, R ... I, NI ft. lf....-. -, 11.11. e-- TO- '. ITT,- .. ..... .. wm , -T1. 1.1-11. ,-I, ITI-mm ,
Z';X. ..- T A411, lutift.. 11, ,," I , -'7' .' T.' 1.4- I ,-u ., -., "-- .,,,:,,.n .. ,
Id ----- 11 I -" 1 AT -' I"~ I ,VoTid' l. T t-1;-A-j0- I- - '
-t,'ri" I ALQUILo CA';A N1()I)FXNA 11 .L CI(ITI -11"'. "'A I,~ I 11 lo-11AN I iil-. -As PAR PIT -,v- ,,1
1 A 1. -,.- C.',- r jldi I- 'It 1- -. 1-1'-, -- ""'T" is or i'fV--A,
utoo cAt', IN t "., , :, I I I~~ IT , ",I 1 "! I~ ...... I b 1. l A 1 III, -uTT I IZ5 CHOPERE -----, SE OFRECE UNA SRA. J0.
,o w.4 cx I -TI-T., 1-, lr. 'T'. ft- I d ., XLCR C6KrXTXN 'I", -- ven blanca para cuidar enter-wo Ili I T. : L ,'"'!I I ", -1. c-- ".. --d- .. 1. li-l 111.11- I,, ......
,vln w b-z 1. .10,"; L, I : -: I, , .T z I,- -17-'! .1 I-T- R Tll- -111-1
-7 ., ,,, ... ,, -T; '. , I Es mas lo mismo noche o dia, buen ,
.: CIII " I ,,, I--n M,, I- -,--
I-I, W I, -1 1 I , , I I T, Plot c" lolxN ot coLox sm, 1-1 ... j."s .-A"-;Zl.
,,, 1111VA. I .-,I. --N I., ,.I- -Acter,' be inyectar, mucha
-- ,Z, . '. I - S"ORAS Y S '-!. -, .,f,- fl- -, ,
-Ao- o-A .....IA, 1.111 A I IT I T, Il -' !" IIL-Il 'In Il INA 65orl-A .1ji--ir, - -,,,'_ -- I. ,,
I , 'T- t ...... T- 'I ""- '! ' experiencia, B( -75,53.
-1 -,I- -, ,',,. .' ;T. - '' r '% "- -1 -.1 A"I-1, ,,-"- -.11 I i. ,- -1 11
%111111d htI11 IT. -'T s V,- z , Ilk" 1. --. -- ,---! --T ,- -, *
I I 11 I 11 -- A% ,tlt V-, I.
1. --- F- -,-
I I.Il"IT", D' "- 4Vf
", "I -- 91 1, DEL MONTE Y V "I'01-Ct I- JOIXAl. VVIA-0 .A10i .A
-,11,,I1,,1;-1-A ",, rl- ,, -- -,-,- ISORIA, 11. ,' I I .1 1 -i !"-, L s ,-,,',-,..,. --iii AAkco ,A IT-1946-131-8.
X,,!,, n,, -'. -,
. I ;i.Ai ',.4, ___ IT~ "", 11-h. ,, .1.111, II&AL .LANCA. SO-. IN.- ,
III .1, 'Au. A-l""4, 1"" I -- -... N*,, J",; ,,'-" ,All 1-11,11,
,ltl V,-f -o A, 11 I ,,, --- ,,,,I, I;OLICIT ;1-1- -1-11- .- --
'. 0 COCIX'FRA, &S, I FT",.., --- .. 1 ,*.-n$,, ,,I,. IT~ 1.1 y ,I'd'., ,, -- --, -,,, I'll, ,.It,! ... "I'- i4.';'%-1l; IIIII.d.; lu,,Ill. I, 1-i- .
I I '. I l' 34l III I--,- ----- I: "'., ,1, -- Wc -jd.,
i" V', r !'?I ,,.'- ,.,p,4A 4, "',
Ii4 -( A#,A t1..*A, VPTITMAPA, 11 -1, . -1 -'- "I 11 i illol q1t,, ', pA aigo dt rt:, ,,-,,TI,. -- -- b-1 1.1-, 111, IIIIII174,111 I, m 171-1 1-i ,- ..4, w'."I., .,,I,-, m II I I,,,,, I r A WANIT71 It AT
z "'I'al -- 1 G )1P I IT ., IIi
.,I, 11" it "'I"I ".'M EIIATIIOI PARA "' "Li""' ',t]"d. E,,,Tb"""' """' "' ," Col" "'I"I"' ""' ,.*d. ,,*;; ,.,, I, -'I'u
xrt,, -k- y id. ,TV A I LT 'er a' li ie7nIa en 11110n I TV i I
IIIIIII I I 11 I A III, 'o,"'. - d-, 'IT .... .... .. f, K-In,-I,
-- , a I ,Iruol,,, y G-- T,, Il I'Iull
'A'! ten-a refe,, rl AT suelclo "Tl"W- '4, III 111- I -,',,' L ""."' ',',' "1111 .1 'i"If, .
FEF "o- I ,;,!,I - - In -m Ill!
,,7, 'I"' '"' ""' T' I 11 f 111TIA 11 1- I 1.11
11-11'...l. II. III A ., ,I, I --, I---,- ,-- I.- I'll- ,m-', III
,.A ;-,".", , .,.xx I I '-- -A. XORATADAD I ITNA. If I I,,, I ". T,,,,,, im"Drm"I LugarenilT I
ml $i I SOLICITAMOS UN -.,. f,."-,-:., -Xto 1, 11-.. I'll
III I 1.1.1,ti., . OmBRE ,-,.0, ,I I d. ,,P 1 -ft- "' "'T' -., IT- 'Ifi,-'' :!,, A una ouadrA de Carjr,,, ill ITT '' I I.I* 4- : IT, ii- "'i,,- ,- ,' , ." 5. ol.x CoClNtlt -* to j IlITT '-'IN 1A.1(0 iA11A 1-11 O TV' "' ""'" $-lt -IO
d', 11-1., ,I- -, -- -, ,.,- .- l, 1-.j ?'I.. I I
$I I I 1. 11., I. F- , Tt
.tAv I 'IN xroux" fl4o 10% t.. c. ---, "" ;,-- 't ". 5-131-4
,.d.I. -.I- I- r- IA. I,,I ,, I ....... R, I, 11,Nll I T.,.,u IT H-2453-104-8 I i ".7 IT.., 11fiII.11 Il", KIA. H1r1'T",7','- I!, 1-1.1 I -11. H-" u1. tilit, 1-1", uT- --- "'. -- 1. Ji.fiT. ,,, .... r-, u.- .1 T-111t I
I ITT 1-- w -u=, I I, -- -- 6. -, ,.; o, I I' A t %.. I I It eflk" T 17,,j2M xj'ANuo TkxA ,,, 8-- ...... 1, I,,f ,- ,-, H- ,- v- A.'It"', .. mm.,
vrVI. 41 I I, 19 --) "I u uulrft. quil All I Y il I 6. ,-V, -w- -I- "" 1,-'- ---.1it .... V vN -51VI., ox mt., Ili-, ,",111", -1 .I.
-QMO. 'IPO.A,. A,-.,. ll, IN, F'. ,"I'l ,11IMT, I. L. 1, , I ,I .,-, *11, 11 11 11 I .,,-I 6y. rcx,W-, J, i It ,,, -- -"' .! .III.. z 11--, ,,,-- "u,, fill. -u- j,"Ild., RIIA-11.,
1A1AT^Ni It-~ ..- -1 I -- -u, T- ...... .... I 11 1- ,ill., 1- I,-, "I't,
".. oV. I .... ,,T, !'---T"% I"'"-'1' F.br- de Velitai Ideal -.A C L- -,, .,;nL!:-,., .I W -= 11-ml,13I..
"I'll, 11 I'll. -o- .. .... 1,.',4"- "-"t-- .1, 1" NcI -- d. "., -- ,,,,-, 1.
- 111 m- ,I, ,!,, ;'Tl-1,,. W.I. 3 -- ,54-11 Alt u. j ,I%
,V, A'-Ti .!l!: -i' I:T -. ,,,,,,,,2
A .j k o"N ot a "" "!, F'--' -AXli -' '
-,,I'. AdIl - -. 1:; I- .1 t,,, K- -,
-- .1-H.: T "' '.6. -". '.'-2 0-1111- -A:15-1: -P-i4R;lT1 1 -- u I "I, I "IT Ao A-oM
,;;-.111- I - I- w-I -- .'T"-. ,-I -i-- I-I V-I-A- iTI.- -, o T
TIt"T'- 11" uIr"IT,,it" T.I ... -r" A. o ,Q1.1 -11N.fol .A in,-- l.-, '- IT. t'-'e, ". -'j
-1AAd-.I-Ti I ','IBORA - -- .", r,, ... 'A , ,l ,,, T1,,jIll,, ,I 1- 'I. 'I l T,11, 14"" --"" , IT~ Ill 41IC 51I .1 CIIIAIM A CAMPO TRAP, .. I 'I'Ll ",
I 11. -- ", -,It, -, -- -- ,.-'. 1. I., 11 1110'.1 IiDll, ill
-i-,--; tq-"ii.-,.Q,- i-ii-.-rimo- (- ,- I st -4,, .x "IT Y- I Iluwz-lis-t I
,,I l -.I. ,- AZ = ,%-! I,, 1- K-r- W- -"KG% W'CV4ACWv1Tw PAi; Awi j, '*.,r."1,,I ,, ,= .., d"; ,-,, Il.-I -1 ,, 191 . 2 ,, 6. & H.nl % tr ,
"', ; .I. - .1-, I --- .A,, -.".1." 1-- -- SE OFRE Vi .1i',*.' = -. f-m. (-- T --, lu 2,tlll 1.111"I't "', PARA IVW49 $-0XA*%4 OPSICK .1
,,,.,, , ;;V "', ,""t" """dI ie "'. A ,,T,
". 1- I "soLlum" c Nrx c".Iks I'll --- ..,I IT .,=.,, ,,, --
,,- - IT_ CCuINI.A mxP-T%*1 .,-Iot I 1- -111A211- o."). I"', -11-1 -,,%q- ,,IVf.""; 1=1 III. 1; 111 -I . ; ,t,. d.,t ,-. ; I IT , ,, -T";,-"'I,, 11 .-Ild. ITZ, I -., -- 'Ti.-I - 1u, m
T-n- I-v", m--c- T-, : , 1. -, ; '. I I ~ 1 11; I 1. ao"," -I- I ,
I-- z IIR CNARAS Cp ,-, .A- -3r'2;;,--, -- "" l. IIA I"ZA n. I" ....
-: , , T, , I J-1,11 -, *IAM Vt#*A COLOCARSK JDVZW DI CAMIPIVI M -- 'T, i .
I- - .6- ,,, .- -.olllclr. lo"I'Tii-, -KNAT A 0 I or I" "Mon III .-Vu .livt ."I, 4. ;l; ,. ,,-,. I,--, A. 1 .1-1- 1 n. 'o- ,:., ix"'. ,V. X VIII., o. --, .Ay.1.011. -PA,16L 11, .r.rt
U YZDADD I 4 1- I I'll. I
lI c-, 2. iTTT U"_ I $4:# I, -!- V- IT,~. -II.-i-, ,l All --- I~ -',I.71 171*111fiVi., .... ..... 41 T1-,,,*V 11u T I. 111.
SANTOS WARETZ MEMOZA -, ,lI I I .,l- ,. ,,,, I ,.,,TltI-- -111. If I -- It"..d. ill 7" A, IV
14',I;, IT IT 'm nt"
CASAS ANIUMLADAS -", -T- --- -1- , ", 1" 9 I "T,, -, -M,, $1 ': 1, T.w- -- r-, ,, d. ,-, --, "'d. 1- P,,- ordlIt 1111MTA 1INT1 ..". ,w fx" t or-A coxoc"$K AlT.N -rAoo It wi-"-ci# II'll"-.1. 4 m, I ,,, s- ",,- ,m, 'n-I'l., H ui,, ,,, ,
A & X DARDFN: M-3243 -,-. I -- .,- Iu,, aT API.. 11, V..dI,, 1--, I,.- -1. 1- -111.1, tIV- VVIV, IT Jovix, coN attlitt'ciiZi. ,I ... to. ,AwoA c-1W'N-'I'o- ;'* o ... -1.1.. IoAllln, "" -T-ul.RV,, 1"PTim ". .A e.-- wlidii P- 1--, m."VI c.- G.u'- # In~ ". ".I- "'.. Y ', -- ,I -- -'-4, III~, I_ "" o- -td' "" "'. -.1"'. o,
,,.,, R- :- l-- I -uII 4K r- "." Ill III,~ it-it"" It #6EXIIA .I-uXA(NA,, PAILA Co- I I,., L- A--- N-WO-111-iI f,.' I .- ,rlilrl w. 17 .6,t, 'IItz, .!I-,
I, I. Iu.,- A I, 1-t,, ,,V, ,.,,I., 6. ,dri,,,.. T, m-um. A"'It., "-.n,
--- .---1 ,- ki.M tu. I~- ----.1- Vlflll -- -- .1 Co-9, PARA K-mi-Ilt-t HU4I It,_* li. ,,,,,,7r,, -, R,!-- --lAAo--, -d- 7 M: u- 1AA,, ;T A Tt ."s *U.N', ot".. P"I'L A", ,ud,,,, .
II.,,,I A6- I ,,,,4,, 'A': 'I"- 5-m,, - - -- -- .... I. --% ld'l l1,,. "-Or'- 1-1 1-1, 01111A lolOjA
tf._ VI -"!;",W -.-,'- -o"11 '--.A. j, -1- .,,,III- -1.1111111- .- -III0 bg COLOI
11- 4. ll" Id "'. IT~ -11.1., I~., ,,-I. !"L' or V, N P !.- lu ul'!r
-.. '-" -I T--- r .--.: T z-, I ?VZCt*fT COCI ,,,
I -.11 IT. TI.1,, 1.1 IT~, -1-1 1.111-1.1 IT, .... ... I .... ,, l,"".. ,,,,, Z "',
,,oTI,,. m. -, 141, tITj- ,,,)'. ,,,)".- -,,l, __ I. ,;,Tl -o- .
Ix oxjmA r'. coI(,Nt*A coxT K-1-it-l-t It -rosTERA. mmsrzA,
.3-ILUIl-w" -, -- --, -- ,- ,T: :-!,- -,,,1I iuw,# ITtr r-l"t, -uw I 1111"I I 4. ). 1-1 4, b. -'I'd, "TIu- Idid. AI 01'. -I'I-..". *I. M .7$ oo I T-I, I i,1111 I.., I~ ~ "toll"Do Tii ii% XuNA .1".. .. MAN, or*xck.. CINItA 11t F.-, -,,- TU, n rv, "'ll, "I'l,16" N, '.
%*%bAD* C t T 1# $t AIAUTUA ."'.1-1-1 T-- r4m K'xil'tN-11 I~ -, ', but A c N-wl 1,, is "IT:. X, ,
i -.d1. 11 1,11A,?1 1. N 1-024 --"11 .11i"It". bl-111 .1-, .11" ....... '-"t, -- .61. V,,,, o.. TIV- ,1.1-11- II.-, I I,
I It, ":7 'I" soullo c alrRox 11t% I t-, .- 1-1- R--; i 1! ,. Id* :!T*1 1.1 I.,ill"'IT21 ",l'i,,. -rhd- ", It,,x,,e., ,4"
-, Z,, 11 V .Ir I,6,,,oo.w*x 'Not... .-Nm ' m,23-I. .
IT~, Is- d, sz, ,4,- "',
r-tETIII, Hrjjr, "_S Sin FstTenar, 10 oct y zapot" T "'n", ..,- -,,,,,.Q-. : ,,J., P'-V'. .--l. Iwllr, .1111 A ":".n'-$ A I", -Il.# "'I'- 0 .A-, du- 0-- iiATIEIXV IM -tA1A*.1.13%1 1,0j-, .
-. .- ,i-', I!,i,- w I 10- 11, P ... t,.l., ,,, I I A,-- 1 II1-1-:I II Ar %5rAA0IlAt AA Ill.- TI- "j--j- m
AdA, lJ- -- I- N, -- o"rrrt. cmxA,,,4 .. -.., -b= eAr CO"T'lew
-+LQU A CALU It NI M 8 -,A -lI,,, -I ... i ti,-17 w ITT I. :M, , ... Ill. '. ,,, .,
.-, IT, "., I A.51 PA., ".-- -V- I". .. 11 h-- l.t.1-11. mll "-p -.- c .VA "I'd
A"" v "-.,;,. F., - I IT. -L" .
'. ,;. A 3T 0, ---. ,TI.I. Il"V" I t ;-- .". W"I 11- :,,, Z- s.- I~~ -- AeV-11 -.m, I mI, u!.*1."IV1 *l.-.-VV,. "'a. ., N-Cl- "' I ~ I't"- T'lf' AA ""
Vlt.,- D,'Ic,, lu- .- vIIcrx".. PAT FI.Ce, A II'Il l".11""" r 'V-""",-- dd' " '. 1,ur-.11 I, a Ft IP.."I"KA"'01 ol .1,111K A, 1
7 I, - r-- ,, .,,,I- 1-III-1 'T- )u-1)1.% 11;). I'll. 1. II
-._ p-, - 6, -- I- "I, F-mll IS-R --- 1.u17RI1-11 --------,,, T. A ., -1 III- 11 41,4I rAw,- I WXXA ('0U(IfAli A'~ KAPAVIo- li -%A .:i;.1-A, o-ilClot lo.t. nxt INT"u'. ,,,
r-W, """"' r-j -.-I-.' A--A-o- -1- ICA-TW " "" r V. CDL DkAAA (Ili, 11i -C"" d' L C""Ird T'lu -
ill' .111.1 --. zifi- --, I-11 Z.M,. s.. 14_.,d,_ ,-, UXIAMA D1.4.1
- IT, ,- 'w'-1- ,, "f., .X. d,"11,1,I, I oA V. u ,l ., .. -l-, I --,:
".W., -I, I ro"i"C' I., Wroo I W llil-- u- WVT .- .- I. .. I, "b. ,,.
.1 ALQVMAN LTal I'. ..TXX -1 -i.- w--, I.,_", ,,__ mi'-, TV ".;, s : ,-; -u, ... .... xot'. co. ."'n,"', I- lu'V- 'Vi'l"I"IT- A-"r
t m AI -Ild,, $1, s. : "I"i-1-1 T l 11-., ., ,.l I,, ro.l r14w ll-104-luut I --,,IrtxITI,-wud.d ,,I IV~ lux"41ulall,
P- ,- .I., bl, -IdTI,- I ITT~ v- ,- ,,,,- ,, SOLIMA PARA; C(PCMAN KATIVIV *1,11,1; I W .
tdl- n! ,,, o. I .,x I-uT-. I I y 15i,,, j.l .. kj- I I "-Wi-IIx-A -- ,1, I ', ,. ,.,d. x r I, I .r.ku ... jov
A,.. Ill.-tV., 6 ..., -,I -- -- t. .I..A VIT0VOCARX-- .T- I,- or* c"t josx, cooNjiae, - .1 I$ ."*, DIRt,-,, y 1,iI15T,, Vill K'n-"'. ,.;,. 17-- ..,u j-p-I ",,, T 9,1417CUACN A.-;- I- -' d. -I.. "ot c" Rot JOVtN SLANCO PA d -- l '-,---l"Il' tq1,tdV-.
It VTYRXCWN PQ -1 2-VI I N ?'"
todV, i-l I= -", --: c tA
x-T;4,.. I~,, I- II- "lbk, "-1ld-. IT'lid. d d'If $A lN VttXACKA$,,"tAA, I"I I-I-IrIllItt riSF-,.. 1:., -,,r -,I-- -I.-.. IT- ,. ,. -- It, R-m
,u" ,- 04 LAWTON BATISTA lll- lillf-bl,, ... 1,= ',,7 -: '7-! -; I. I~, *,,-, --- T.- -' ". 1-. ., I, It~ -- 1" n ", -u jo ITu"
1.11.1 d-z. ,. IT I Iw- li- 11.1, TIW- r- M, I
RE ALCOUJLX Ll" 3000% LA CA- At AtqMA, 1, "InE E PAutllo ,7d! -- W :,,) III 41 (VIVAt" NAttlito cod:tPa", 241 OF"CliSr $9*QRA, N1,"CA. RARA,
- c., A '.. -- p- A, ".I", -1 11 -- o I, ", ", ". -- '. , It. .?F!" ,I "IA 111.1 PARA LW- ___ -- -,,I,, -I.I.". JI,. I I Clfl)rM MLAIIIIM NTKDI,- --" f-- f: IQV id "' "ld'd,, lI"I'A ol,- Al- I lI -11 I-El -I-A.Ili RIvITRAIN. .. ,'- --., .,,,._. --- IT
l, I I ,Vll IT, ....... l,!,T- : z -,, ;, 'i 'IV Ad.d. -,- -A P-1. 1 I- i .... I. f--- .71 I., 1, --', 4, A I 1. ,.III IIII(Il r, T- IT,". -1 ,- -ml, I I- -, -, - -,,I, s.,W 1- 1-. TIll'ot, m.11AV N PIVIT,"o TI-1. T-i-A F1,- Tuf I 1W a, oil. ."'i,1 NVI"x3ol I -11.d W $,.I- ll-- .-I"-11 .;: ,,-1111 I- Ilf-.- T T, ,
I-1 ) xl- -4 8-110-It- Ilurls,131-1

I
I


SEP11EMBRI, 8 DE 1,949 EAMPLAR: CFN'I'AVOS
11 1 A It 10 P E LA MARINA


i"Como cubatto v conw Primer Magistrado me. . fl"i6 en Paris, el
Puede el hom bre lClausura del noyclinin D .,ivtavein, de
In Aceidem in kionvouri
w.-ti ... 16,, d" K. PRIM -f- I PA"',
PRA) Z: : 1 I

dmor4 r su df-eadawiCt que el d tor Edelmmin qu, A 11 Congreso
ttniipatrIotal ntudlci )a 1k 1-arlo de tqu, I, rocuerd. It" an W -,te Iompro pW c pa 1. 8-c. t IT T d,
ffnIci. y itmiud" do to ed"Ido, dot me "M de Cartcros,,
1. O&W.W'. kmeoII 004*01io. Yo < ro qu, I h.--j- de r,
Y 0eirl Is yew s gervitlulgPVU10 de justicia y t1v Olen el
M y dedu trwoot. uxulf y pro.welt,. "It
in afteptes SWOM Ras )a w"paw 00"bo as oxcewtv. A,,,, )Iini-irf, de Agriet, It
p -a nd pteducto me a "Me In Of -d SUS PROK 5 SE
sits Pam
Es un Ines thke IN lift low, pR.1 iwestrw tribunate:
hwensho y wes toweile, *It $to su "puffla an Y;,!'. T. ,T,
i 111 nn fA
df he",. en h6Wr del d; tT, M, OMPUCAN
Is powit so utheatle Hit fus sots" a of antt que da !I T",
C
me V*PA# Y w4w -pra tak -nqu, o
r :API__ III LA 11AR111
r.6. d, 9. Ck-iI4, .- 1'.0, U- t '
TOMFICAR Et StSTEMA GLANDULAR ES TAREA
p ROVECHOSA DE I A WE NADIE DESE M"JtSt Par. W ftf i W W,
de nu
b'- ti

los hombres
0 0 ,,,
1, A-111
4, /i

A
IT r
T .X FAOL

i" T: d, d ........ T, -f, -,11, 'apoadvi P1" We. eo.dt ce t-tio

0031w d.

A UMENTO EN IA ISM I A PROT)l CICION VE ROJALATA It
RANTE FL PH IMER TKI-MrITRE ]IF 1941 U-N t5 FOR (IfI111
NUEVA DELHI IN; IN
q'ie 1 I del
Is dad. eri Itl .Pit- id"-1
0, Ar;r,,,

J w"I
al
j",

hd,, y i

_j
fj I, pit
-ho, S- tal, t Tv e m Q e
.", 1-1,6 j
de C, m M-to Aa ]a
'I; ieguwa, V- te'rod. _66. tcnW .1 se. SUSCRIBASE Y k i J NC IiSSE EN
Clb.; 0-ild. N &I. ii I yir!ili Pico. L6pu a 1. t-iJ c P-ict. rm- I i A EL xDIARIO DE LA :,:ARINAv
d :i
1 c q- .1--,
o prO 1. q- ip AJ-1
P
A_ 1. W114--m
M"j. Cr-'. I~
e


to


A MANO 'ON Pull to"O C.
z'OO 0 r ...

T -- -4.r 7:dc,

nt, aj, p r g,-idi- q.e I,
--re p iid. -i"ttidc
dt, C.t,. C IIEL DE COCO.,
-Pr ... ,JCC16
idabl, d,
TOWLLERA"'
728

_po o
dc,
BOLSAS DE MANO
'T -b.t q11, imciondo jutgo, to, colorei 'f -TvialC rt'xmdawe heIT
-naj,. j
DT D .. y

CALZAIX) MARY JAM Y0jM pw -i.
lo. ..t.waelwwco M.,y jo", cffthy, J.M
r W do WLISP.I.l 6.4.do, do 1w Wed. Ukl- o
G4?4U;A

- - - - - - - - - -

i -A OPIDA Itz to Girs Postal tweell-L ... I .1 ai- How- sufmoomew "alos do fww" p*OA
v MARY JANE SHOES, D.p, DM- 1 9 0 ... h Sf,-f, Me,., U.S.A.
""T T $I- -d- ....... d. -- us$5 .1 jh.. do VS$3 c/o
Df VINTA EN TOVAS LAS AGINCIAS RCA VICTOR n:, I Grabs Cbt. Cot- w f C" IT mcvII4 fr Te LL
c.11 -a
D.tnb6dam Eccl iJ*j pare CAot cpt pIr. t- n,

At tc- I! IT-- de art
oB. a. It. AnHUMARA Y LASTRA, S. en C, ,-e ic .... c, 11 -1 i,
r"fe--, '71-4o. I.P.I. Pa. .1
Mwct1c, 405 40, Teffs. M.5650 y M-59' de r "I dold. um. Z. P.i; -t;I hft uses.
P M;
0
C R-IL SECRETARIAL COURSES I N G L E S
I DINJO COMMERCIAL INGRESO A C1 _ZCIAS CONERCIALES,
CURSES =YOS GRA]DUADOS GANAN DRSDE NUr9TtA xFjOR GAL Z EN ESTE CURSO LO CONNM6s tie diez SLUM OASTA SMT00 MENSUALER TrfVY9 EL HECHO DR W, TENOR XL HAS ALTO rORCENa h.7 1. RIOS, ,.e l.
Cum. N.-Im Este c1l."o Irece I" alt" Ibflklades; 41 lI, dedi T&M DE APROBADOS IN LOS PXAMNES DE INGRESO
NOBIEL ACADE i pe-1 --6 Ios I-AnORAPs ... 11- c. !..I
i POR- XN LA UVIVERSIDAD BE LA HARANA.
ma r fk ."', d. cubc. LITOGP-.FIAS OFICINAS DE PUBLICIDAD MAS BIJ
nto "GENERAL SECRETARIAL COURSES". st i z ec _" ..&_.
dad do curses F Y ESPANOL al al-m- F t u,,tm mkcd. plcpi-- 0- TANTES DE LA CAPITAL Los exomenes me utlea perMiten a Los estudiantes mantener un
no una instiWO16n, CURSOS DESDE $9.00 MENSUALES ritntc uniform a traWs do todo el curso T enmntrarso ; rtres'-'s 7ecUl- P.r .,aaolaos q- 1--t. pccp ... d- paI. xi-ex a. -y. y lepLi-bdadee y conocinil 'e ESPECIA EXCLUSIVAMENTE ir.gli, cl.Pw ..-tc. cie.tff1c. ilt... do c F- qe le. I CURSOS DESDE $10.00 MENSUALES
LIZACION. MEDICAL SECRETARIAL, BUSINESS SECRE.
GRAMMAR INDIVIDUAL Wo PROFESIONtS DE GILM PORVEM
INTENSIVE CONVZRSATION N ESTRO M DERNO SISTEMA DE ATENCION INDIVITARIAL DIPLOMATIC SECRETARIAL, --i- 11 RR U a CURSIDS DE COMERCIO
AURAL COMPREHENSION Al PERMIT A LAS PERSONAS QUE CARECM DF le D p.,tajucntv merto c.. )<* A, -dtr.oc, q,,jpr.,
nue tTos es!ud ,-_ Tii i O PARA ESTUDIAIL LOS MEDIOF NECFSARIO. PARA El
FL RAPIDO PROGRESO, EI? SISTFMA CONVERENt"JAS d. -ribic, rrIAqcyi- d. M16.., -hi,., etor, Petneqcci OFRECIDO PEMODICAMENTE POR R$PIEMETALISTA mlt(endo at tIctudiante spender el mantle de 1- mas dlver
p- !ss cr, sn q READING AIATERIA, LE PROPORCIONARA VKNTAJAS INCALCULA,
o, O 'or BLES EN CUANTO A SU PREPARACION Y SELACIONES tN cistmas de'trabajo Im ficinas concerns,
La C_ bilid.d oalg..tir. pi-di.) de t. cVOCABULARY _JERCICIO DE ESTAS PROTESIOINEq.

CURSOS DESDE S12.00 MENSUALES OS DESDE $6.00 MENSUALES i CURSES DESDE $13.50 CURSOS DESDE $14.00 MENSUALES
NOBEL ACADEMY 23 y E Vedado F-7477 Prado 41, (Acers del Louvfe) A-7927A


SUPPLEMENT DUW0 EN ACTUALMAD NATIONAL

HOUMMOAM 8)HAR""10 DE LA MARINA E MTERNACTONAL

YAVOS
DIRECTORi KW L RTMO fn"AMEZ LA HAM, JUEM 8 DE SEMEMBRE DE 1949 ADMUMTRILDOm OSCAR WMc)


AC'-,'UALIDAD INTERNACIO de
i


A0dos

IR
ol'i

CAT-MRAOO VIVO M QUE MATO DOCE PTR-130N q-Harold Uft-k A"IT-1

'a _1A .__ d' b.b dtid ru-t d' 'i pt- as y h, ......
"I", a clot. ra" apart" wjeto tu"temmtti por nolmbmx dt 1#7114ot d""At do 'i .11, 40 1.5., d..dt C, M".
b-t'l. de (AP WI-ph.t.)

.... .....


F L CA$drll0 HACLA Y:j_ L P-E _j.t '1' J. I! h-, if1-5, del 4' 6r F-51 "'CleWl Pill 0,1"', P-e- a f
p-tAnd- t- -1 qd plkl_ -Ud.alt. -n r. r V-d
U, d.to'
C, IAII Y 9ii, ".til".1, I d h in,
,fr 1.1 r*sto Un ll'vvid 1 lml rcala c,
fLr hb.rd
ll :C'N m),


ATA A 1 rF P-SONAS,-L. palkla, Lrm.M mt &rntjjw- t rtta rl,
N LM
fr. ju;
P_ Gbrr..du ctl-ud Nil. '_ey 'i 1-d1vl4uc, Jd-fttMmd- R-ld L'l,-h,
h d 0 d, fu6 flvo :nentv Aprth-dido, I.- cutrpos de Ixa vjct maj va-t*-_ a -60- dc
do -H d' IA "blazl6u' (AP wirephotol ho", 9'.n


a

S&a
L- E ... s C-ttes Wwro y Jawn r Guerm dirtetorts dt "From"das Comer- RFCrB10 FL SR' PRFSIDENTE A ERNESTO Vl1k71ES-E1 4 dra eom a,
cla." t, Wgotl sxitiago VAI-1h, 111.zad. dt 1. Ccrporsci4n Nacl $1 nome i",
b lla eol 16oo for Cmilos rla Socarr" recibO myer at veterino actor don dt'f".
\7 ------ dsj -mntnd en 1 ancient de, "tt 079a, c-, de Vl .ch qu N6 a visitarto WA 'xtvAdaTle unA InvItA016n a d.-oa,
t.t"ranair P U. r icn'_ d, 9-h.d' dl l T)TAR10 DE LA a,,
;At P
pr6X]mo f-d6l lo'n"aJo oat celebrAlik n .1 Tfttr Audjtnrj ,, otj
A, -til. de d p dirsc del p b)leo h&Wtro. El aAar pTegidant q to*
dc 16 1A invItaclon y 1* otrert6 supkiAr I Totnefoirm4e nt 0 a en le
p-r lu, cl.,'3ecl 6
a proban
do
',a 34 h- 41
m.ba de

col MWA
bi. nw rerolmbllcocl6a .)
Ft r -d-te ecu
Alum d Be1 0;t "i, _k uo DE Los no'v:'-) to tig d.
d.. Nutya arsay, donde cl per"nas hallarrn ja muert a Oms d
) y T
dn mts rtirultam hvridas, Todo dtr6 cuartota y circo mmQtos, I 1 14 "'cr
capt r* do Harold Vrx", el cauAsnte, a quIen la poltels h1w mUr del lug I on ow % l CkbihboufaqrU, -mi b bU de gsaat Laclllft 4geOO (AP W'lrphoto I


rd
ja cjud llatl

rj ct qu a
I ."'c' I h


dt.
22.
an
1 tdi"a'( 4 1 tio I "'or.

ALTA, 1 i-i', 4 A-1
'ferw 1, boq",,, 1- J-dil- dt 1. -- orts T-ploal, Er; 1. pr-14enrlat p"de ld-tificar" I seftrtv 8 ... u-, M-U'l Ba-as. J do w jimr, onsagro un hU O k1ta, que ha dedicad
1010a dt'l Santo CTWO -n I I& 1 A hOnylit III Patrma tl Cut a, N-t
C.riaotu G.-Alm J-# R-.d.& C-en R d Goal gt jr Art.r. Ch b- -1.1. C l 1-1 Pin ....... 'A 'mu. G, ora dt 1. C ld.d dcl rt. Ray, dift & a I ccho de 1.
Rodolfo NIOnden. Manuel G -11. y -A.- do Garcia. Oft-ld. Roaette I e:,. r. & P- I I "o P a ('hb F" 1 if. 60 f--Idhd dlrA ,no l)_ .1, .,ga q- tjgrahado IntWor. un gropo en -1 que d-tftA par', d 1- -1,11rlll 6-A ,I Rl, P W F1 Ktlk, 0 S. A., &I C"%t a,


aDIARIO BE LA MARINAGR.4FIC,4S DE L4


Pot LUIS


A*
it I
de 14l",
onPan


'0C,
d


E. 1. lot. 1. 1 birthday -ke
at ie 'ar-FT-


01i;

V- 1- "in 11 Idyl4"

En I& restd-cia del dort., Albert. In w celebr6, el b.ujjjo de r.da por de Al,
efiors Lydia F.J-d.
Ad.m" de I.. ..Aejonad.s _o, en 1.d. o, Bea h 1. rn Wn -be.& Que
-15-tO d, S--,!d d dlt- R-J, C.,rj, p_,, n
16 1 E-Wad., d, C b. W..?d.irtan
prendas do 'to- 3.,!.r Gln. En la Milli, & Santa Emlita, ort, e on
PF-d"'I del A3 nt- d, V- ., 11 d.1t., J..i Dia, nuPcl IR elliorim Ie0nor Hernlknd Cazt&ya
Ab..l.t. MUM d, Y e) -A- J.0 Verda-o PonU, J aqul 1. Para fest.jar
..,I. ..tra.d. en la -plU, d1l b1U. de I... e.p-s Gres-1.
junto al birthday cake con nu Padre d-tor M.,jo Heraj.44, Cart4ya, nnunA Y

Un S,.p. d -b.n- du-t 1- flett- del D 1. d Cub en moj D..,h E,
P.- d. Leon y .. ni-. 1 -Alr M-11, Ped- Eltanill., vl n!n
ES HORRIBLE TENER POCO PFTO

qo A 00 -,ed d-jd d. t-rr-, Im1-lull. lt, y. q- do -6bit- qu, d .d. bendici6n nup6. en
In I- iglem.
-t'd d pe.. sn Juan d,
tr.j- 6,te no le -rnpah.,
% T.1 qu, n. f.-n lot.
i.ta ad. ).e Dr-dids 1.
w I- rrlg p- o e M. tenor., i- Am.r. 1.
.Aorit.
sitO P; Ulo%o Shift de Belleta ",MIRTA*', A.ro,' d, CArd,
-Onde' P-e, nn p-disloso tratamlento Y 1 ,F- SP&I- i. d.1 cabello Qu. est ga-r Snnth
.n 21
t d. 1. d-1.6ou to
I., hablnd. d.d. P.10 6,ot- d P.dri-, l.R,
hor.. lstdo '. -yorla 'Ir '11l, 11 'mig-) d, CArden,
"Wo ... n-d a, uri

N T F L ;SRTCANTF:S AN1A1,!P'
S A L 0 N D E B E L 1. E Z A M I R T A


27 v t., V dac,,', TeWonn F-9363

tj


....... . ..........


lowrim

ntt Mvam Y de xa tsposA Lydia nj.'do 'it Lydia P legde S.I.r, 1. q- f4A rez y por III sector Jaime Anne""'r.jardo.
Mms.15or AMd. W-wu q., n'M'1wsk......... .....RIARIu ot LA MARINAson=A.At

LA BELLE7A EN Stl MAXIMO ESPLENDOP-D. 'ette -to Mp. dl d.s so 's I 1%9 Apsi 1 nsta -Y am, de Atlantr City, ooo lo, d, 7.das q- "sa,9'. --,,e
Illulo. que habrA do toserl file'- 91.- lilrad 7. PeT,
y aleg'"LA I _,QNTRA EL INFFRNAL MOSQUTTO-El miniAtra d. W.lt ridsl d-Ps- l,7t-. on scabar ean 1. plag. do anosquit.. quo ons
q, 11 que se, scabs dp adquirir pars cambatirlC,1conograf "a de la Guerra del 95


Poy B. -SOUZA
CON LA C01-ALBORACION DEL DR. EMETERIO SANTOVENU, FRRSIDENTE DR LA ACADEMIA DR LA HISTGRIA, LOS ACADEMIC08, COLONEL COSME DR LA rORRIMNTF, GENERAL EDUARDO LORRS, CAPITAL JOAQUIN IJAVBRIAS, TENIENTE IL PEREZ I-ANDA, GON. ZALO DR QUESADA V 00MANDANTE JOSE 03VX DrT. WSTADO, MAYOR DE MAXIMO 60RIR2PX

n
J

'NSFECCIONA EL MINISTER DR 0, F. UNAS 0BRAS-M mildstro d. Obras d. ,-r 'I 0).b 3- U A*l 14.8al I.- P artitut.et. e nez-- M.-1 llebl.. Valdk., paaad, I;r F-I
Ivtit ei 1. q., tootaran Dam todois I" sitd, luK. do habera, -ndulda, el primer puente prets"',
dke,,W. _e astenta y t netrot de larto Y que I~ Porte do I" obms 4. M.
t,4- Is c.rrotera, du.mI-da Via BI..m Re at P.blie-os q.1 .1 I.tl.t. do do lost rea- loaftlai- h6reez qu.
dl 1 ub d_1 f a 'r- d. M c. oft... Marto Jusvla vabsid. puede verm tuvo aquellis martivilloto Inv"(q ittia dti4p 014vAt. a Cjd-t., b.j.
N1.111. ill', mall. 0 tsv. r--ionad, puento tal mmo apareev on Is actualidad Y antes de letimme alut
n, a del eq. N mpl-d ..pl- )-t.,
""'on"s ] da dl do, soldsid", de d" de nu.st- nuis excal%If- .nd. R q- -tnarab 0 a de Go--. v Ms&.0, -allaalsus ..ftt-. llbertad- on 1.
pKre- GTna del 95, maillstral movinaleato que sseg-6 fl tritinlo de Is RevaF.o e.to J-lt, ild.st., aassoill. at -- d.-to Auran.

-rey 'aauno do los hombrea dol tstado Mayor del Invicto Mfixima G6.
nsl radl-o' PW. on 1.
..ga.y. 6m., dls4o I- ..I.. m-& 6r -)"6 1. Primer. v-,
d, dldo4o n'
1. el- d- 18N, lualdo hllortn
ait ej, %ij R-" I~ gen.r.lel'
G Y,2111: AIII 1.111.m.a I.rg..
w-iid. I. o.t.r.1 d6 amp aros unlvsrsitarioa q o
se -uentran en media do aqvell -e-t-I Devuda r ... d. 116
mj, -1 ge-tal Games, at at. 10 do en-'ra do o" .1a.. .64, 0. I ois_
so
It aut.odith.
MoreyTa, qua era un ihtelktuaL que as dab& tuenta do to trasooa jencia que tendria aquella opertud6n de Im cuban&L eaftsidarisda u, 6xito ya pues te entontraban en *I writ, its Is provincla de ta Jjmbtuia an J-i .... td. y sersiv. trattraffl. so. lefle.l-eit sabre l. Pteat... _h& En el 'Ziaric," de Campsite del terisitv coronet Eduard. Resell y M.Iploa, rauehas pfiginas, spr-n li-d -1 thtes"11ftt. Jet. do rde Fedro Retancourt
I Est.d. ldity. nov reports gut toliveraWanas y
jwoi _b- M6rayra, oo. q.1- tand- P., 1. peoviftold, 40 Matoss, y par cierto. que, entre oirm coass, reftere clue Aurella as salts As mpmor a y los recitaba 10 mayor palte de los diacursais de Wguel Figual" I Duran P Is PRL Moroym Jillruto". v.lvi6 a hn.. .1.
I_ -V t.. d, glad. y pua.t., e. I Est.4* Mayor del G,.,,l
an JPIe. oluj>6 un modevto deattist, an 1w otlelras del Fpm;t* JJW rted.r, J-t. an For-d. Diego, Flo D..l.guer y alms, que pan Mayor ol fuer- ltsades .. Au. -,a-& Pal a.. end.-a. larap.Alee,
mol., dfh.. par li -mandaitte Marittl. h1jo de Cataluftes, qtle flio anion
---6 P- -q-I el C- 4- to V-iaraMan yia W1-6 or. dlu parades lievando til opulera sea rone oso, 1 -pIn- p-t. e. -a Y. 1. h,- dlh., pl, I

Do~ hile, -1 hll-- Y nt- Ast. J-11,