Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:15415

Full Text
I I
I
I
_I1W;, .". .1 1 "' a. IAp I
t"cle, 9- C'.1 y pe-alle. lea d' Is "I I "I I'll '-- "" "', '. P- "t
"",I -, I", I 11
6, 11: I I I 111 I "I ,Ii, ".,I'. 1. ." I 1: I 1,
El p-I&I". tA -t[t; d, h1bl. Is.- , ,: ._ ,,, t- i-- -1 11 -1
ti I DIARIO DE LA MARINA 'I",''. ,
UCIci, rtrle tl' "I ^I"'" ""' "i'll, "Il""' 'I'll 'll""I I
ci ,,,iti. 111I Irl.,i-iv
_! -tu
11 11""', "" ___ ______ __ __ "n pCriodiouna as an lo Axnarni Una PC01041[6n, on Ir) Injazitir, un aelcprjo lo"_- PEPIN HIVf --_-,__-,__ -- _1111 --__11_1_ ___ ___,___,_- ,_-,_- - - ---- - -------- _______1__-_11_ ____111_1 "I'll, 111111111-11__,_________-,_ - --- ------ ....... ...... .. .. .. I~ I~~ -- ___-__ -, , --- --"',,',' "" ,' "' 'l"'a ; If'(,i'j IMID, (IVRMAN t 1' ( ACOrfloci A ,:, j1jF(:j0. U.,N I A V05
ASO CXVIL-NU1111RO 2I 1, .-Iiiall 41 I C-11. Ir I-riii_ 1, f IMANA, MAf,'I tS, 6 J)V SITTIEMPRE III, 19,19 V,]Ot EUI(ANO, IMAMS, 1, I i 0, I "I", 1-10ftfl
"I'll" -,---,--,-,------,--,-,-,-,-, ,--,--,-,---- ,-- ," ---, ------ ---- ""-,-,- ---,-- "-, ....... . _,__'____ .- , .., _", ______,____ __,____,___I
I I I
ESTA BIEN PREPARADA Inclinitise (11 INUMEROSAS ENTIDADES Wrevvio6 ay1Ula'AVAWAN LASTROPAS DE
I1 ArNE ,pil viciff"r YPERSONAS APOYIN E 114gaxlevia BOLIVIA SOME I QJATR0
LA IGLESIA CHECA PARA 1 1 L 1 f
(liel AtNimeo bawlfm U'I idos ?t
RESISTER AL MARXISM --- HOMENAJE A EDELMANNI -111,111, IZEDLCUOS S"'UNOSOS
Diospilitii de, rprilritir. I ---- ------ I Pogible vtlapr .qtifrr dr I -Esta dpelaraci6n del Arzolpispo Berati ftt Wda el furiogo hirtrardnt;p .ipi, flne cticuta con bf)nibre le clia 111(tral, I A60 rilifloripm. piterfelt JI flwv tlli&i I)a1idil" "" 91terv Y ent Vi't'),j Poll
interriiiii en rl Orearia Ileceiiiflad tif,11e title rel)a5 ataiiptei al (.l)eriirif(,rrY)'
1.fl JiverAw, temples fie Praga. Exhirria al Imeblo ar todag mill crkili jwrvj itido, fit, cf-rcrt y ratoptriAlbiliw algituillit
ponevw de parte del cri-finitilittli. ) de la fcl:"Fl ,--- J-R, H, -'ri- t, dice ell air ivivnKlaip vJ l1r. Enrique Alonkf Pitjo) ,iir, 3 ,,,, ,,, i "I lid(-i-f-, d, ja rvVIIIII hfm pid" oprigifirladoit
11 ___111 I I 1-11 I I 11 __ - __ hal l in ,,,III- 1i r, _,____,____ ,____,___,_,_ r" 111 ,tlr 11 ,
I I jJa -, h," iii- I liiif 11. Ilj) J''k fr
r , :' "- t6 10NES I -il" "'i,""i"''i L,,NtA DV St CHE
S-I P- CONTINVAN LLEGANDO LAS ADIIES :, S -J:
I!' """'t' " 'd" I hrW HO DE CONTENCION CONTRA Ft. ATEPSM0 I i ottilri. -AtI.It", : I I 1 1 N, f-A ill, I I
A 3lI0 itilas i lltillizl-l ', eiit: ____,_ I ,,, ,,,It-," ,, i, I'C'It'Inf,",
I I -__ __ '^-- t" "' ,tl,)111 "I',
"Eliliteients, decreto de exconiuni6n. dijo el Swill) 1 1i-= "-- -,-. _-, r,., 'Tli-, -(i, ,W,'!t,"",!1 ,
d' "'a" n-IIig". "" 1" , (Ofrecti sit cooprtraci6n la Asocincitla Naciotial I I r'- La jmbrf, flcmt, triiriim li Iii it (Jri ridil p4ir 11,A
I ,1111.11'111,l tilli ,,;,, ,,, i ],: ,, il. t-ht.lfti., I-11 dicha jmblai4ir deffilw4r,"A ffit" no
Poi eUti enderezado a salvar a 1(ja obrerrio 1 i.t,,". lxi;7gI ,,,; ,,-, ,,,,;;, ,,, , tie flacendado's, abragadot, en ejercittio, inivnibro, M" ,-_, d I J, ,f I ,
Vilo d, lit it'arcn', gl*T li--,,
del citltatinirimu iijue niega a Thos v el culto diiiii del 11( der jildit-ial A diver, nl; )qgiixiiz irivlwi, t ,,, !A, ,,, lf, !, "', ,, iir ,I 11 ''
-I-,--,,- I z r.,t, ,,I ob .... owl, 0, Il'I" --- ---. --- I,~ ",,,I r r ,It, ,,, 1 Z firriv I n 1 fikil-urn, twirl, tit ciiwiillw, t-npa"illrdw
PAAOA ,rpt ,,,I- ,', ,T',,it1d1 I , I 0BSFr:VAT1:iTlIi1 DFi)FIt, "'i", -, " : ,tr' I 1-t", ., z 1- 1,111" T, ,, , I 'r, I. I % l' 1, 11 :0 I ;,t ,,, i 1, I. I ,IV
.... 1-l', J-' Jliil Ind,- ,I -- 5, 1 p ji ,-- , ,,,li ,!"vtti! ,.. ,,,, il', t, It"", r !"- " I- i..
El ti- b. ,,!,;; i, I I ,1,1 z 7 ,
8 1 Ikllhllll ,, "It-li, ", ,,, 1 -"I"", li, -A, 1 ,,, I ,,,,,
rtk ", -,--,-- ,h- ,,,,,, '111, ,it, 121, muertos el Dia.',11-111111 sill rvsplif 14's ,t--
1. I I 1_,' "I 1111,te 1- :, Z, 1,11, 111
",1, ,,I;, hi", p"'p- ,i ,,, I 'If tx + ", ; ,5 ,t i"', ,,, & J, ,, I ,,
Itlrll'l, i ,I", il-I", ,"", 't, .' ,',. ri,-1,1 1 ,,,,_ ',' 1" _I- -+ I,!:, I:i,,,,, ,Ilt .. ...... i, ", ,,, ,, ,, I ",- I I111,1111
"I"-, F '', I id, -,"n ,,, I ,;j1_t1q ', -1 -1' r'r1,11-111
'' I ''!" It I I 1, 'k 1,
...... ti, .- It! "- ,,t_,,',,,iit (lei Trabajo et) Ek .1' "-Ijt, 11 i;i' ,"-,;,,, j,''I'r ,-Ill, ""- (M'1101 : ": ,,'_'1 ,'_',t : j ",% ,' ;
--,I, d" -',1-1 1 ,.III, . 11 --tii , 11 ". I I I-,,I s fI Il '. in,11, ,V, I "I I ill, 11 11i,":''_ I ". ,,, ,, r I
I :A, Il,' '111 1, ",,I K ,,, ,,,,, :'A gi,0 ll I- c':6 "'I'' ., I I: "t,I", Q 1;- 'I, l t, ': !I"' I ... 1""", '! -, '' IIIII, .1 ""'
I I 1- g"uil, ii, i- , Ii I ,,,, -, ': ,,, ','I ,ILi I ,,,, I'll "'I"i"'r,"t i, I 1- 1 v I I 11111,,: "" i" 11, I, I, I I 1, I., I "i'', __ ,,,, ;, III I 1-', I I Ili,.,
I, I T 11 11 ,, I -- 11i, 1 't 11 , I _tii', ,1 r, I, I I "i, -',
$0 % tl P-r, ,)- i,,' ; ""
11 I, 1 I I I 1 11 ,-,, __ _ 'I 1, 1 1 I), ,,at r, NINE ,Ii ",,l ; ", I r I I 1 r 1'11_ 1 'I ,, r 1,,I ..... -11':' 1, 1,1- 11t- It 11
11 Ii. I 'I, ,-',, Ii v, - (11 "r,"'I". I., ", , ,,:,11,:,,r,,,'1"1' , , , ,
111 Illi, I 1 11'17 ,,, )" ,,!,," ,, : 1,II I I
Aini d ,,, i"" i"t r,,,, tii :; .w l NF, 'I"l- i'll. i, I ,, I'll, ," i d, I I" ", I'll, I i - I ii ''i, il "I 11 I I, I '_ ';: 11' 1_1", J% i I' :'.1' 1, 'I"'
de ,I ,n- ,,d, I I !, ,, I ,,,, I I I ,,, ,,I "I I ::,,,,,, p- , Cd, ii, it !I., I-7 t-I-, I,,, ,,, 1 -, --- l II"I".'Ji" 11 l1i""ti'l ." 11 It I I I 11 fliil
T'l -1,; 11"'t, ti-l,, ,I, 1 "I ,,, ,,,,, i ", ,,f, ,,, 1, , I t I 1 I 11 trit I,-, "' I" I 1, "'I" ,- i ,, 1 '711 ,
c ., 1, , -- I, 'I i Y"'. ,,, "'I"
1- 1 6"" 'Ad", rt, I I I'll I'll 111 '1- 1" i r ,,I I ., I, , ,, : ,I , I I ", rl-
I I 1 !,%, ,, ;-IF, 1, 1: i I 11 I 1 1, I- . .... ,,
ai _,.,I. l ,-1-10 ,;'- "d,,, "a I, it. 1A.12 1 , ': , ,,, i" 1-1 I I ,,, .:, I, ,
i I 'll- I, if- ': ', '' ,1, -. -11,11
,,,, ,,,,, ,,,,, -O,-t, 'it"'t" 111 i l: ltt, i it, ,
, I , , I I I ; I 11 I I I I I "I'll I I ; 11 11
1 Wl,, 'W -t- 11 ","., ,I " , I I I 11 1 11, ( , ,, "",I", .
11 Ijn, I i la I 1, I I ,;11 I 1: t I ; 11 11 till ,,,, 11,
,,,! 11141.1' 111 11'Ili il ,I i:" 3, ,,,,!""f"" to ttltl 11 ... C lit'r- 11 - I C ,:, N III ,- i.lli ,, " I t, I I I, I, ,, , t : I, i 1,; I I'll ,'I I III ,, p I ,, " 1"
14 d'Irlo ,,, r f',,,^I, I ,I t1iiii(i'll Pr 'I - 'j, *" -- 111 1 ; - j lit 2" i ,'r I I ,- r "I Ir 11 I r I :" ,:: ,, ,',,,,, r,,j,,,,,,"_ ,,,, l,,, ,,_;" :
JI.rr_ _r o'j" ; If,
,,,, 1 - A I ,,, ,!,.I , , '! ,
,I iw ::!,, i,1,Iigt, di I It ,'t 11 I I '_W , ':
reft-, Mv, -", _--, r o'o", -.- ,_ ,,, ,,, ", i-.i d, fl,- I 1, ,, "I't-,", I I ti I I
"g"," s V. , t'j'Irl inr r", ,-, !,-,, Y i ... '_, -_ -1 .", I I 'a 't ,. ii,-Iii, -t-,3, I r ,,,_11 ," I I I I'll I I I'll I I
r I e 'r , t ,::,, : I'- I 1 1 1
qu" ,-,--l 1)", "i'i"", l. lk I 11 ft,-- ,,, ; j:;"-- d- -ri v,,l, ,t, 1, i, I, ill d""p, ,, "" ", , t, I :, I j I , r ,:1 ,, ," I ,,I,, 11 I 11 11 I "I"',
put A ,tt ', i, : ", 1, "I I "I I ti, , I I 1 1,- I - 1,
11, I :.1 ii-1-i'lill, , _,r ji;lti ,'- ,il, 11 tl- t I !I 11 i 1 1:- 'Ili- 1, ,,,I, Iiii ),,
T-,rto A lo -% ,- A ;tIti,- de r.rtri, del oo4rii ,, ,4-i . ;, p_ i I, i-,,- 11, 1" j' ,I t 1,1 r ', I t- 'tj .1 11 I 11, "" , nol, ri ; ,,, f'. I, -I ,f,:: ,,, r ,z I "'t" 11, lj
: ; - I 11 I ;,, I 11 11 I I'll,
parn, 'I'l "i a, la li i i_ -_.I ii"-i, t',-- ,I, -,.ti ,jii I, "j-", ,,, I ': "'I"', :i
M""on _, I_ , -h"'t" I, MEAN"T, ela*i'vi i'-_ I "Co,".. ii"linnIt'A t ijtl i, ; t, "I 4, ', r, I I Wlll o1i T''. I ",n "I" -- -17- J.""JI"I.1 i 'i 1-1-1, "! , I ,,,, ,, 11, ', it I t- ',','I ,,, I, 1 l;,, ", ,11,1-,Il, el
-, -tt- -v ho, -1 if A , , I I il ,,,
do. 1"" i i'r, A El t, 1 d -;, ,-v :1, ,; , tii;-,tr , -,11 ,3, ,Iijlt ,, i, ""i v" -!-1e,,-f-1, , I , I., ,, ."'Wi,
% Urr. Li to -1-Iiid -I I-it l _," ., !I,- ll d !,,A d1z t! t,, ,i, i: 1 I ,,,,, IA","
, !", 1 7!!1, ii r -- I- 1, ,'I,,, ,hl I ".
,on .,I f, ) ;_ t, t," ,, ,,,I. ii, :," ,I, ,,,, ,,,I 1, ,
it 1 r a: ,' l, ,; ., ''I" il L, ,',, ,,,,, ,, 7- 77 t ._ ,, 71,- .... ... i",i-ij-,- 'f:-' -, ,,, ,, I I, I fi i "i,__, 1 I.. : ; ", ""', :" ": ,I), ",
El "I "i _-,, 11" t I'll I t ;, 'I 11 I'll ,: I
.1 Cill,-PI1.11, i ",I 111. d-, 11,f .la 1l,. ,,,, ,,,,,-,-, '---,,,., ,,r, .,r,"', "_- : "' "i it TI- 't t i I I I I f, r ,I i, ii ,1--- ,oj EI ,11 ---, tz;,!,, 'Itt "l- -,i ..... : "' 'l 1 I", I t g I 1, 1 -' A 141ti,
Ui p-pi. "tIl- [loodi, d, -I. ol-1- 11 illi'lli, s -1, t %,', If "ll p-li-I I 'I t, ,,, ", ,: ; ,, :., !", 11, ,,,,,I, ",", il, 1-;, '-, r
1 61 " "'I" Fill 4 , __ , ii It lI; ,,,, 1. !. ,,, '-,, 'n (1, Wj tilt, W t ,,, ,, f- 1, il, 1 i ; I 1,- ,J, r, I~ ,,j11i,- IF a Unid I, t: i t" -, It"'
]A U-nia t" ". , 1 .t ti, A,, , ti" ', t , tr :- ,o, ,,,, 'A' "I"erI t I 1 1'111f 11'1 ''I ,; Irf, Ilt'1111; 11. .
1 I:, A ". do ). of"'r. M--_- ,,, d, ,,, -tz" "n , , i, I ; i i, - -, ,, er-', 1, iq ,, III, "i"'I ,Z)'-,,, ,,, 1) I , , 'I "i ,
VIt I 9-1,11a 111"It. Ill 7 C- : M.-I i I 1, I ". 1, , ,I, ....... li", ,
11 I'll p I it ,,, x 'I , -, -1 -ii"t,"ts' I~~ -- et , , "',-,.", d, ,, .1 I Sl "I'll, 11- It I 4.
or Y a p- "i-1- e r";' I ,,, I,-, ,,te i 7 " n 1,, Z ac e- 1,- t i'- ,,I; t"',
deri t"' 'I"'A"" l"I ,__ ,_ ,,- -- I _,Iit ,i ,j i,,-,,, ,,, J,, 1 V'- 1 I- ,, I 1i Al ,il 111111",
'- 7-a t cl ,nittt i I I i 1, ""'. I Ii" o, r t, ; ;; 7" :I, I- I I -i i 1, I I .t t-, tW p", I 'i., ,,, ,- ,,, o 1-
I I I ;,! "i, ,,,,.,,,, ,;,I 1 I '. : ,,W 1,11"
11 I ,lone de IR,-id I I I ,
11 e"A 'I d d '-.' Cuba proved a i,,,i_, ,, -': I I I a -:_:, i .!! I lt'i ll I 9_1, d.- A, ,iltor ,.,,I U__ i-i'i ,nit", A,
-- on It --i""it 1 7" Adamado por el
Una inexhild=bt-, -i-i-i- 1. it -1 I T"It.ti, 'I"Ik I-I., _v.IA, 1! ,7 li ,6_11 ct, l: e,1C ,Ml- Coffl enzaron ]a '. il I I C i-,1,11, II L ,:" DELGRAD, ijt I X; ,I, 1,
blit .1 all. ID d" i ... i; f A ll
1, L i I "rot" "I"i"'- "i, _,; ,t 1, liN11"I
,are 6,i i 't 11 'I., itld d.t I i ,,, (',rrl: 1111.ii A ; p,,t ,111 1,i "
No P, P"V Iii *1 "'i" _' , 1,
I I lr-v, z- l C I
p.l grah ,,,11,9 tt, t, e'- ,,-,, d 'versificar;',,,, l""a ,, -, l-, ","I r', T & r ": I'-'- .' "" i "_" l:' "'i!,"- b"', ,,- - ,,; 11 I_,i P,,,,,, ,Ili
v p U e 1) I 0 C oru fi s I t I ; , f ,,,,,,, ,,,,, I, ... I ,ti,.,I
Me-I A Dade, d ,artol Cj,,- I ,- 1,,e 'I,
irlIn" de Ol I, 12 1, --tt ; paracion J." M.-I CA- vx, Jay,,,',, ,l i t r-I ,I,: %it-lttl TI- 1--d-t- ',,,!,,Y',, ,, 1-,l.
tft deinit Ill P.1-I" dtnd, l, I 1-". T_,
i 1,,,-,JIl rr ,I Githe,
""o
centralist treeloidt I 1 -2 i- p -,, v, 11 I, tit -pet lt, dl ("
t ',.d _-, tl.'ill l tl- l 17 1). 1. it-I'A w dt I p-, ;,,,:, I !-,,,--
d:- -.1"r,"-d" -,-,t I -:, ,t,, I, ", ", '-, -.,%,i-.icorroi wII,-- "d, ,1-1 . I], I 1 f,,-, 11 I I I rey Ahdullahl-" "; ,. ;
I El Mensi dedl: 'T, nu sti+A tiK" su in& ,litria ,Z7 -, 't"'I'll" '"I""" "' 'it'"' ,raitl r
it 6,, Soot, tJ I, i I I C en, t. of '. 7, I, I 7 p 7 'n l ,t--s 6 r. tl iirlnilll i' ,,I P,- Ci:vdabii,
an no- 1. I .1.1111, r-1 --3,, d, oj k '-rtrl la Av. M ak e& i I i, -, ,_sr:l3i S Jtori de 1 I4 ntial 1 B- de lolp ? rt.itcllri : - -- 'i lAt dvf!,Il", itfaI,!-r- Y dIttcon a p" Y I* "'ItriA ill "rI I ,,
toir N-t-1t,-drC,,-1- I -p, i Milli nueva aplicaci6n ruct 4. Berriod., ,lhCr.,- -11 --- S, 7- T A-- I ,--!-, tic 'tt'tacl ,, Uol, I I li'll
torat, _k mA. ,1 AC, t ...... ,, 6- -) -. ,7 -,M 6 ,161,1 1,1 Frartro lo PAppra in ell v Nw-o, iiito tie 1,,, 1-1at a a can- ]go mielp .1 U Aml, Ft n 4 (1 r 1--, NA i, -1 B rco ,,f,,, ,t, 1", ,Irltriti-it, podr -tlib- ot- -, t .i, Dewiado ,-I ir k n il i t o R ,,,-I,, DI P,1 1 I -_ I tt-1 ', PAZ liliv- ,,p!,-bo
tA dort rtaler j,,te l ,-P,4, D,,,, f, -- !eon
,,tva f.1ta P"1,7 l 4 "6I vl- 7, "_ _', Illil ii .'C n ,i r Ila,] I I I I, I I e I 's a I it
d, i-,-i.- 8 1 r_ K ti, t",- ii- I- prpr-- wl ,, 1,i ;,,bt.ri,
Sig- 1'-of-d d. lll.j, ,_, d'i ', gflp Malveiin a Ag -Itt-," A I I~t, t-Id., ', ff -: I ,, ,, I ', r-r: 3"'.1", A ,,t ,.,- _-..
act ,- IJ l" ,,,,I,,, de n-,tr., __ I l :1 'I_. Ibll, If L' I, ai l ,, LA CORURA Eolfl .
-- V'V\'A YORK -, ,7' ; l ft, It, ---. a, ,,'-I-2 !,-rlir, I I 5111, ,l I, 11-o' C, Ce
e l._ tttijAr, Itiii I 11p
,,6n D lb, ., 1 "'. i - 1111"n g-r ,I 1, k; tn- li -ti-, j. ,; :-. I ,, ,I, --, I I !",. ,d-t, ,,I ,I 1: n td ]E , I Iilljll YI iJ IJi:"o; bwor.. at
-1 'I 1 '_ r"-" t,-",:, ,!,i 1, -I 1, , r ", ,,, it ri ,tI 'r ot., :t ,,! -,, F, .,!= :- A z. cnf- Fi. ,:i,,rri- -,' r: ,, rii n ,,,,_,_ li I, -_ "l,, llt o r-ttll"
,oi d- 'Zir- L,, d 6, ',' n', ,' ,;, 1:: 1 ltrrl- tn it ll'. 1, ,, ,I -ll p, :;iil I' V, .: ...... ", W'ro ,A, ,,, I,"
It 11 I I- ;- "_ si; ,- ,,, G li Ili, I, ,,. ,V3eS, !
""" l I ,, I irn,'t.,, reIdcja,, - -"C lit Q,, iz:! W i. ill L tl ,_il cl ;,,,I, ', I, i:i, Fro Lin" ',I-In or _nr,,,I, --- ,,,,, 'Iiiii "'t,26" p- -,li- ti, I F). "!' d
i Z, dt t I I I ; ptr 'd, , trot
;' "i, 1W C :, -p'-a oC liir, ti:i ,, "iiij -Cfi-I f. r I 'A lit
svnt, Pita, el a ,li: I e,!tl ,, ,l". , 11,- 11 hL'-- ", 7gr,,, t t", ,,, int .... !7-1 011 M MIC"I ,, ni I
-, ,, I , to : It-- A : C-,, ln, ,,I __ eati 41 11?i ,3111 111 I,,,
",do YA Ill C-,4w6,,T Ma", I)- I 1, !""",-, ,, Ect I T'- ;-1-,-l d, I- ) liici. t3n d, t : ! i, c"o r f X7 -.1-1-4- i"i'd I" ill cd- iI,'o, ,
11-- __ 'il hl ,,,;: f i.!- or $IOCV ,rrC o I ... Ii, i) -6,,1o,-t, por ,I genel-Cl dild Art. I L J"e d'
; I- ;1 "" Z ni,-, p,,,, q ,,, [ Fr-, ,,'J-I. -rA, quf
,,,.,,- .r ,,to ,,il ii ,,g' tit,, ,, I ,- 1,,- ;; ,-, l tittrt- ", ,,;- i,,- t ',-, r 1-,4n -7 ,f- 4 1 1-11 I. ",1,, 1,, d, PA, M-',, '- I I 1 q- till I I C A I,, o_ -thl" r J"l -'r," ml, ': e" C--t" rot-rolf. bpi, h,,,i,, 1, ,ii
'I 'i I t, I
, 'I n
I .1 0-16, _"i", ,'tr" i"-'t 1-1 ,I, r ,,,It, "- 11 1 _' rl" ,L : i A 7 c t 'I., t "i ,I 1 1 t t ,-l,- C el'' 11 ItA --i -11 e,-, i, 7 ,-t ,I6 g It e;, Lf,"'16 "'ttI ,,.,Ip 1- ,, e l ,i,,, .oll. y rto% ,11 ,, d,, 1- pr,,Cl
-Itt to t0% 'a p)i ,"It Q,,e i.ii;6-tr,,C P'ltt m j , J-l j; ," -_ 71",
-, _itor, .o,-d,:.;'4C tt ." i l I" : -, ; i" , )_ ,_ 'I ,C ,;_ "p"Al r I, itebtldm fUe1, O', e ') 'i i -r 'I .'-- 'rlighlo d SIg.itl," ".1t. - Z" '', L I-,, 1A. tittl:s- 6.1
,iioili., t - : 4"iD- '11
"A ,.", , Qot .I, 1, 1"', """' "' "'
Holitir tit Pota aborni I -V ,ll,-- It ; ,, T -, , C01is ,on b.. Airs- f __ , , IIA, l", z , t-- I, 1 -1 tir I "' "l A, Par- ,
Y a I" itzolfort suniAtl -C"tvj7,_,- -, :7,;-i_ _ iudit !, ,,.II iiitrr-z it,, ecio 11 Ily A'4itl- o
-- cento roroco:ai Y dog ka6 , , :. , - , .: , - i: I i,;i,-, -,it -, -_Uli. li ;ntlaoi 7,- , i 1=1"C140, qtroars Uno,
er tj.nabr I I I,-)- , hni:vv4Qut, 1. noro,- it d 7 , Z-, , , 7 1, : ', - 1 -i", I ,", per ,II I-,p "'o, i'ji t rg 'drirlaa "a I ol, !
,,, . i ; r r ; : ,-. ,,% yer, ir-o do
I I "i r 4- ': i ,ii Alta It,
T'EC,,,.-9A TU", 'i I ai, 4, lid __ -, , 1. -1 e- I I -,:, ,lt: i,:,, -- I-,- : n "- AC-r I q '. :, ,,, 1 &,6 II .it,, 61 An,
manC ni -, __ X, -- I'll 1_* --,oA "Mill" de t- L"O,,, , --- e'al, f
11'., ilr1laitAl 11'"' "I I Ft,6(. loti Catililioii, su.oA lne' I -il I. ) Z- se :icipl ; ,- ii U , An :rx t l:1 , I .t , All ,-I's , I In,
ti- Oxelt). li rhenth,6A. C RAY r L- ]- "1114-' 't entitle: Y u rait "t- li=r, I hai rC bana ht Cat.,
YA clie sa i: '',,,6o 1, I I I _ij 411"., 1alo'. lint n a,, 1. dol literal, Roan or soldadoo Lea;.
,e "tit A Ili d, -, Ii dr I 11, I,- I I ""'I" 'Or. (Vol xndtitil
III ;rr1oIr, 1, I-, DE t, a V,,, deal hel.rte ... dr, Tittl1r. fin
,.tAn a. 1. t V l ,' '1111.1 -1=rn _, !,-, I I fl _, y .i ,pw Que t ,,, U)_E! P. 'a -131' , Ntrtnlorc* astician qua to
,," to i.d. traxtionerloA. eIt 1, I 1. 1-11 I t,
_'- 6, --- LiI -,i. del ,t e- i- ". -'t Il."o, I'll p-ti'l. "i"A 7,,Y, 13- dCont ), Fnlofiii,
'. an C",ko, ,az Yi otirig" nolao- ti TAIVIon dt p0:01 ,
-,! .C I "I 11 a.- 1 ,r I'ie"'Al de - _,_ -- Tit, Ltl Foci- 1 ,, ti!Itp- 4,ir ,I ..6,l "". 6 deyClet J, ,,,, titii- J to 6, MU .1 y da S13". voili
I titl A ji rosegio, C1 p'o.-ii, in ill 1.
"I ,Ii,,,,,, Ile erl e,!, -, n, ,,, I '), Altt,!,, .NI,
1
"IfUl ,N). p,,,- 1 ,,,,,,il que C., It) P, pila, d, t,%-,, 3 C, ,,,, p ,oa ... do I
Co. ,,.,,Ao funaso' 1' ;I 11'111T I ,,,- x ,t:6 14 A, iIlmrr tI I en ,Al a ,Aade,, P"' I- C!!, J !,,rtia j ,I,,- tie rtid. p.r rt lit Iiw,,,,,, 'talo,
.d,.U lj ol -J& IC A-,, "IT"i"I' 6 1 -'n-4 i-;- l tr.t6 6, - tr-z ti , -,!, -,in:I,--,; I-, 'I, Cr 1 ri,", 1, t"'I, It-ti, d Qj an. ; pitri -t-, , Ca ii del M-I.eiit N.Cloral
I P-;- ,, I V---- Cilia -A ". tvogl "o
bl- o A-mli- Cltolil, S-it, tr- -Jil El pIl."o diel ilv- t--t:, ," A l I )KA .ti 1-1., -,Nt'A 5- ZLe. hl tp, ),-d- 0-r ZI"'t G ,' C AWI- RiZl dd
1 t- v tr j! prl n t --, ",I), ,!tA C'11,-, d, II C-, 'I , ,,,-,i %:;I ,,,,,,IIn l6 do,
V, .to nit,
ceinibrai C;, 1--i- A, Vorri, -1111 delide 4-1 11 -1 ;;,tnd ,, il!sdl t P-t) rl Y'l- ed. ,, ,,,if, ,ar, ", dl 11- -l't ,I -,- t" ", I- ', 'I, -,- h.,I ,,I -1 Gz,
-Dievi rco -I ,; P p ,,.I dil I Ti-_t,7,tl-nt, jtr ,,b tI ;-, Ijl I t-.t, C.Iiio a A,- it, 7;a-111", r 1, l 'Jiji, ,jl,.,,!,,,-I,,,- llttlin. HIghl-11 B'IR211 p- ,,Iid- r, I", re"", Mi"t-ri, Ur-Ilgotai,
Is lit, PV Z t,), 1i t 1- ri -- ,- -111 I 11-1,,tC It rl- iil - orilto ieiril". ell X"L,, 111,, trei1 1w,,- ,,i,--, PII ,_ --ir-, 'lij,' ,, Vtl,' ,,r*,.!"" ,*, "'d -b'I '. ';" :",,,_ i" J, 1 11 ","',, L i ,, ,,tg' D1,oo pi l ti, -ti-l ljl ;I"'t-ta
,e it, it 1-d-,, Rr" ..I I ,b .... t", ,,,,,, -11111
esion 1,-l ,Ii 'rigA-, S p I D f',,I:,- o Ai-, itou qi 'Clotl 6, !A tti- ?Cvt.d 61' It, I 1 1 tis ,;o3o dz i. I ,; -." -1 ,cl,, -l"s to )' ' 9U.
-,,' A pl. tlyrial, 1-1 0-, ve, a ri ,, --it.. d, ,il -otl dt 111111t. 1,ldtl, _Ii'lutil- 'i ;CI-i -,lil :"- ,Is 'it"li"i ,,, Ldil loh l bA ,il Cci-a lib-diia _1 d
o-N ro ,I t _i; -r1K1 "Di 1 I -II ol1%,d,1,, :, ,, ,- ,, 1'til, r ,,,
C;w,,. ,. I' ,,," "",-, ,,,,,,,,, ,,, i' 'z, "-'!-',!,, ',,v Atill 11--ill 1,1-i I 1 lil T A-" Y r- a ,a il 1 iicn Lamm. riabl'-tIo, tt -e= I l- ,11, '-,dt l ,, , "'; I 'i", t', to ,Itrt,
Vitt' ilil f- 1,,,ta 0--I, de b ;- joiij,"i le'dtrt ', -c-ol ,,,t're l, -_.I:; I o he !';sd,, !- ii !,,-, yc -, I r brfil '.ii- 9.1.1, "' at' "" I-i't'Ll, ID, i7s ;1 ii.
DI)II, ll Pop. xrl I,, 't-Is .t, 1! a ,--Ull .0i 1-1.1 I~ '!Is "I" d- A, _t-_'-- i tt!- lea de !a fr-tot,.,t Y no, '9- -,, ,' lb ji 1- n-- 1, g-rill. -- d l, Ili 1. ,,,.-,- d, di, ., ,,oda
in 1, Io di, -a -li- .c ill ,,,It 1.4 Srcre:ario, ca'a olunfi ,_A j-bil .. d
'I C I.. pitied, p--titic I t Ia, ,;.,,l p .... 6 AMA, I 1, g,, h'-i C FS i -jt, vo, list.
,C ItI, l- -tidot. d," 1-1-1 ioo, d '% dt I -d O I- "-,3 rour, I G__ I,:
'"U'l "" 'it_ hunc otity g-od l 6 -it I'l,,- ,Ct V I i D-I a"- cii'l" ?.Iii Virrear An A l, ibnCa -! cilti de Maru,,!, ,,,,t,,,,;C,,,,,,,Izi, 1 -iip),,_ CtA jo
at rai ,," , I I .I ,i, ojCirCa It N I-,, I K", 1 t. 'I'l-, d, ob-& la l CAt I :A 'rila idea.
nint tie 4"",, ,, ,,,,,,,.,, p, llooilr I L- I ,,,, ,,, -; Lit tr 12 "I I C,,, ': 'T, I! xtp llvri $ de 194C ,,as. 0I to- hiltIX nit-lectlell 'to SP-I, Qltt I-b,, --ciiido ,I Mo-i-to
I r- it, '_ 11'11,- 2,,,M ,7 ,,, t d"' to "I, it
t orialtai q- el -iftMt, ,.,,'1, 'Itl tA , , "" rr I;r R, ", ', '.bl:."':.tf.".U,.*.",, ',,I ,.,-. ,_ Tra,.4 .
de -- ,Itio. l,;,trii 3- '!; t,"T"', "" At, ""_ ,-j-o, 1- rlnt- iic ,-'- ,-z-, ,a, ,ill li,,,, ,1 ,ll ,?, -, 'q,'r ha.g.,nIonn p,Ir A 6p,,etria, iN -!.-I ,K,-t-'I1-'o 1. 1-b. no
'e" -Pti,, iii- 1.*% L4 f-r't d, 1--- ii. -- - tr.*,.Jl ,I 91 t.- I 'Di-tc, ,I Dl.kRIO, DE LA MA, tki
1'. q, "" ,,, I bar i ;, ., ._7 I-. aturi ,t --d.
I t jItio dt: D,,t.lialicoti,, Ai-itt- 7, S R A A '. A A ,
Iii .,i en tndtoilIdo !,-a af.n, "'t :,,,a or -ti ,, .1", Co.". 'Ui po An '.'I .... -1 j.r ,.,A uz" -, ,,Iiv ,,,,,,,
crain 't I ., ,, ,!' _1 --1, -t-ol, ., I ; "' r7h,"'Adhi ,'Ar. eii 't' F1 -M.,ijM.
,,:, -', -jo I t- -,,6aballl '-pl-, J,,g,: -1 dl, t- ;-lr.1 ,1,1 1 z- 1 Iirl- A cil .,-. luli ,, l-bli, capon.]. Doti h of.
,. b "". dC1 "I"'"'l I I U a$ CIA. lita ;C tI, Nc anti ft-,,Iii i --o A
h Mb in, .t ,-,,,,,,,,- ',,,,,' ,,,,"", : "'l, ,it, liI, f, ", I to at perAdico notr;0 -nit'hit op"
A lai, "i ', ,!"-,' !,',",il I 1,,.,' ,6 e!; ,,,,,tiiCa ,I ,ort, I n-,-- !r, ,: 9-!al it, Al- lttC,-, ,", !n- 1 Qi-ii'i --l"'r-tt A ',a durmtra, v -1
r_ -tal-n., lzi;1i-tIt,, cilt:,,, ,Iino .1 0 ., -, ," I on initini .1 Y. 1 ,
"' ininicei ell Mmli a ,i rat" sa- Milli -nde ,I Metairie hi. n 11 1-1-11t, "t,'! ",- tie pooli
ruo.ntn lniricdhill- t ),l, A F, 't .1 I r inanpa- y 'I ,,
c d-i-- "l, T! 'lt n, "i. an la Y """""' "" "" f-- Is o"',
d 1 A14 1 11 -1 4"o" ,ti, ,iselto '_ ,-,!-_ ![,--- R-1 Si_-:1 -i ,,_ ::rt G,-j 01 d, ,i -!-,,,tr, ,m?
Pho" Y Ur.&I-ja 9. A F-- del baai6ri do al,.,Ide 0, el ,"", li-j'a, as
It is ri.a.d.. VaP.C. d1rinciatral -al 1.0 It 'e'd.- loner a
I I ", ,' -,:, '_i tr 8,1 -ii, it,! 61 -, It r"--1o,-.j 0, A, zli t'-- ,rq ;, on, Al'. I 1, 'i!-,", .1
Term ri, ji, 1. ri.d.d. crooihir-1, IIITI-1111 1;,gI,, 'i rr
... a do reginnere. t,,!iIit-_I tr-'11: 1 11 71 1-t I cit. -, '' tj _I'L 11-. ?,! T1. ,,' 2A-,jrli P ,,-;% ,d ,A,, t, Federico Eder. -Borba- en an Illicit del trainarca transit :" t'-Nti de polos nn
I 1, -2 11 Ill t, I -1--it del Tri. ce a riatcirin tie Cocidente,
su -tjd.A I,-, 0 pr n- I I "",: I, I let, tilst 11"1 17_ IfI l. l t, ,_-, -,, ,T F; ,,, 11 d ir
-, I : 1" As done ni '11-Irl, 1- hn- A
oathl"U Pon', ,, ,, ",-' 'l ,j, I, ,i--- ,, C, -, -- a, ,%1,t:-'- A a edtv TMed pe -ai-s pit ,I -o-ol
1- 11- i I 11", 4 ', "I,'"i"'t-, 1 1 111111i.,
i f '. 'Ne Y-Q' a YI ,'id "',1""t, ,
-- I- ' r-, tArA A "I
'I T-- ,' ."_4r ; I. t, A T' " , -"_, "i:1,
r _j !lr zap ,_, "', -11t, -I, el ajtrlt., Tic-i-th. It re're-enja ell -,,,_ S,
rtaresin Ir ohi p--r--, 1 c ,- !,-,- ,i ,-, Ilt gii!'- I-ii It t n'j". -t ,l l r- M, _- t, , ", rri,111
P. 1-if-, ,," I ,I- atl, n, ,,,, ,i- -Il , --- 1, t Ali i ::) ,, 7F - I., -, III At Nei, York, '7ll" Nc- A ,
ul o Alti- .- il ,, ,:I'l __1 ,,, a gul he L" y Mail", at A 11plam A 1h,.lif.,,.ri t di,, , ,,,
del i ,- 1 i Z;111 L tiet ,,i K-ri __ I , d I!, ', ',tl ', C' .-f" ""lon art. ,,,, 1, ,,,, 1" 'Ji, ,),-, ,tifa.
A, ti)7-- V.1" torlrioui "i y "L iic ill vore
11 " , Sir- ___ t,* , t!" Lrr oiia-. -., ""t-r, pi o !A, tro,
111 11,1 llll; 11. 11411 11 r I ,, I xl 1 I t, 4 "e- : , ,:,. ji:1,,,,6' -,u, v, .I.J:dy en .I ... I so III CA I dCO do I ,, I ,'I, t, -__ C.Minfor. 1.
I -1 I 11 I a ""_ V, del A "a a I ,. I i -.- 2M riiiquf 1!l C-plj Ia ti '-,t,,j- r,:!,,, ?I _-::,ni, ,,, t, ,nii- ,,;,. ltt ,-,l c1lde l"'i, em; I '! I Ch I no in., 'A'
-Un zwion d, I-I,1" - I I o"m iladi. apoi or- 1 ,lit "tC 1-o""d., 1.
I, 6U SU. ri"-tl- At -i;,I. t,! .M.- ,, -e pill I, It, Q t-v- ,,,I ad "i I =
I", " i, l"I"ti 1, i-g, ""' ,j "i ftnil rl log., deallood. p I.. Abu I ',
it,1 .111, EXIJA con eas edici -, T w Ci ,olne UjIla, -! _,, ,, 'l .,II,-r- al nor.
Call, I I '. I , A d o A a, I 1, -i ,d 1-t-Citt 1A -. I, doctor Ali,,- ii-- '- -.11-1.1 ,ii ;. t1t.,l" gut ,,,. 7, L, -1 ,tl It", 1" -,'l,,I1C,,-, CA "'i I. "Atre,
DI" .1 Ill I -1 War L = t. no.yp. bliic.- I haibit Core
TOCRADADOi_ -1 do to Zan- io , --, I"t, 14wallat 4, 1" "i"Ild" Drp,;6,, .lg,Dljo ,t lispt qi, I fl-,t, -J, ,nde C.-A -t , -Ii 31 p- pbui to RO 11 l -, n 'Ll A !,, ,I ,II i. -,,, soiklioi on .. toitabdint, ell.. Yd Pura ous rtotos.
thori q- ,tr C- 1 -o-dicii -du:. Y I ,,
at I ... ,,VMaI ,,, !I ) ,it t, C'-, pia el.rellon. ." Y , ,vti-,-t __, ;. uell" stevilintil La adainfiftracihil del hotel hall iad, ,1, 1, LIr., leale, alien
, t it F- z ,a*
orino, .1 ptb" Y ,I -I do- A -- 'r ,-i-, -_ !_ l:'1_ ts v dir a n
]UhIlittli y 11 P-1 I "t -Ilue- -: t-, trio:td.do 0o Io. cialrane, (joicalliro 1. no. MTVAA) el--colop- atfiln .6. A Rui .6 ,a ptc, to n,' A U.I. ,"1,,61PIJAM-te j, oriip3ron,
,-!, coloistal 0 occid- I aal Vc "I"I"i 11 titloa "tratiI!" qua tic"Ane 1* o;01 or Quo no que se relle Y 1 Iddi-A tie to Ciudad.
I,,,: De-rartar-11 '11,r an wildn '
,., , an" para. dium "' A 'a "a"I de 'ell
it-, P"j A ""' 1. WA 1-hibid. I ,' 'I I ,-h-g,, ll "Abndii P.r 1.
S, 6" Pop titn ,vlr.,rtr C- ;" 11(1& 3 ott CC, I t,!Ii= dilt-d.."i"ot ,,, V-suhuciado por conrerfir una. ItAiI Celebr6 exteusa entrevista con rell in'1hi.a.tana, I
old ii pli I bIU A Iii".. Ce (AwleadI '% ,-- vii, ,lo -bre *1 lit dij* qu, Ahd.1l.h t .... ok i, i, ,,,,r,, I-- ,r el ... Chat
Z S.m. P-i:l:rC -till i, A I waoi 1 I'-- dri "tti-w. M.MhaA bA wi 4dii concluldc, el arl- "do An Vert Ile ,enro. ,_, y .1g.- CtiiJi..tti q.C estai
1. 51.0co" .n'. p-ICIPI", ui muipsim eii rasa de inquiliat':', UY o, Franco el almirante R. Connolly 11 nuav. Minialn. do Trwrianarda- ,
p ,-':t rn Arilroldo, que 0i .o ,,21t
I.C. tt-1 __ tryi, C- oor or Nflillveria de rim battle prelacri sti Correa cu. I.,I a Iii- , -1,9-oo -bre
erv: cor IgroUr citll ,,a t'.. Cl ras ?li hai V1,volarria tiene Una d..CialA A Flan- ell 1. ,taide-ii, Y-11I,, ,.'-- A lo t del
4). n I alaziI C. t.ua a is ,II-o do late, ell P.- tic M, .
at en iii la prizeba de reeonoi to. i"ISito2 -n vilet-is Y an e.4coill6n 1,08 Inarinotir de E. U. ofrecieron una bandera en I too. pl,
b" J I,,t, n do 1 "'r ' "T"a
outat Et propio jitpz, p I oil, '- 'J.'-dinI1 )w, pri.area
M10 1 oina eeth del lea. cornpli In infracci6n dd contract juarripto ha caiinl.6. $151.0i con lo go ar
de .1 I .1 to Catedral de Santiago al Patr6n do Eqpvhit 3 Y ro so bil his clat- Una tocratici par. "' I I it 111n, o '.po1iit1ilo" do
Cl 11 c Ocrie- dC 470.0w,001 ell relation' 'a
opuest. to 3,, 1 tii ted., V -Ataca Eisenhower- ,. -""'I I
4 ,l juert 4 chintraill Itt-lit C quo Iri C-- --- ,I i,-r- df3i LA CORU*A,,,- i17bg1.-1,,1'AP1: Let -sen. do le, Its .do.
quirife el I.. do 1. c irradlu Urt trit-11. .r C I ,,i ,." c ,U A
eallie, tier de P,',?! I i3, IUI .;,_ E d C I. I ; :9 ,d"", m ,, i t'14c;
', I- A .-I.,rtii rt. otech-dis ,-I" Y -1111 -- ELii ,IT ... to*s e Alto, I lincir.rite Rl. w. parried. en, at
,I -,, ,.-I.- H,,,,,, l J- to A VWUMI ell .", :i J,, t -- if 1- lifiriii,-, del rio G .... to. an lia te do 1- Nerlialt v at I'll l liatati
lTe_11 191v= thin do arllllae 10.1 .1 11 Jos COMUMARs ,, !',,= = -1- de ll.,I.i, d-pairs .1 de, 1 I 1.
pit.1 Y ,Saz ..do, 'pi fr.id' a
'o Ill At -- M ,!I, orr Ilarn,11111iii, g,'"bitill-,le .b i P71-1i de Play. VI-ellent, ca- taid. Urildrat anol. an't o I
.1 .be) , ce, n A ei tasai do hulapezr" " a"'Friti At zont rl ,Vk ptrt .iI 'o b.C"Artti! 1,1311UL Cultural ei C;u;-,iA ,:Ipi-- A, pt, IM, R do El Petrel, y Aua sytidattles, Con- Ywo .1 Puerto do Z ,1
i-, ,- de Ln,6n de It cauttlers que t,_'on C._ ",-it I jW ALI! ,C l-ri-ron
no as del p-grarn. to. DL LA ,NTAFUNA ciribltil: ill ire tj.el.. .-d-I. d. bane c" 1z I.,.. o cos.do let ,Uot.. do li- .
I , !, a l ocsta III do It, plot, telaric durante Via do .rV - 114
Cia C ril e, Cl- do industrial a Con- I R. o. Fear. 1; gor. Connolly y so pataido, Mayor de- I i ,, l-s',',,'.' ,'Dwi',It"DI 1, 1.111, j)C= abla 1 art, __ '. I dlI d. di-i-t.,
m ,oInd. al. 91'P.',i. do Mail" d.ral vointicton laa, lrisl vueale hatnan ti:W ceswn,6 qua
El inaterialhinn, rol dett, inqll ir .it Lll, llp lnlti,11111, 1,11 -1 bona Y Mittaill-A r- C-U, I it a'a h- chirl,6 1;oi Caron , j v, 13 li'e"A",- de .int..
III de log ni Contra de'lao -I io!,,j dt ,Li ir-jr- 'Cortuderand quite hael;U.rg; Itoi -ti V-d'ero, teruvildo en. "tell- h are ,.. ,., "'
ori A , pasa.ir del Ejecull'. her el ation.
del d it Auto lo: ,, t Al-rair titilbej., A a. I
."I "A" n Cntc, procitic. , 13; kilArletres, I verartirs el Jefe I ,Ante Bustintraritt, el gilbernadar K. In Cirtlr b I 'tabl,
Cores, x a" .M I. anorn., ZI ,Z_!, o ,!=Utl rebles Wdts, q.e lien _- Y"I"
4 dot o- it ]PalU" Y -W ta ii, It 11, N-ii Y C junto Y'Coneffirrat "9= 6s de 3. -.UICI I do 1. p-hom y las initorldades ,j
Ill SUMO Ponvillict rh ,I.Iosi dti flieJ11. Ina, .
hri,7 y d'I -, "' isrv, tit t, ,
Id. co Its 1 4 A Iii ragtag 'i ti,-tn dc Claris PublDkau ,y;f U. Cannnue.d.'a la 'p#renra y cili to. "nall ,-;..p ,
an ,no ', 11. d in miIi do ;C At I ''I
jr- U all Union _1 .- 1" ,,I A. It- do
,
dij 1. n o., do inqu lO .. critical at dich. do 10. -'_ o4
Cla"Dilin he Mr." 3-re",itarial del ll-all., to g 1. "reunion In, I 11. 1, t1ito
I A han centrally ofr"16 Una re- I 11"o-car, ,it """i
'A 'U" or'* "' a ii ,goa iIF,,nzv Atori Us, at A Ajoa .Mccican "" 1, P,, del G.hftrill
;4 ,, .. he. or r 11. 1 1: As '"I Ft. tam, C hirt ,rifir I d..= .C.rAIA do -an. 1. 'do ", ". had, ,rV del director reto o" comertorics. Ire cit5nini jrvitad. A hard. del tr*a'j, v I 0 ra
go.
ri I ..%.Id,, er g a I AM Corni sit Jett bull d a t , I j -i- t pitoo.
lot cia" quiet, ConRulair on ,I ,,,iu.',, lin. do A qua te Contra. el p- J-t, I g ,.,,iW do ILI I gell". C- AcoMpanarart A I rint C.firralbes", Por 1. I I I i.
"S Pa vivienda at faili Y I Mayor, con ralceirante 0 del III d, , to ,,I,, Fit
o= 'y.ol= Irven- '"' considerando, pue, ha satfliler:rij -- -T I o0che lea OfICIRIAS OfTeennon Una co, H.bhuld. Con rilli y iii. I- Pfee fra ,"s JIT10; dtl Jefe del Dill= IFO de F.t.d. trolinjo Ante 1. Aacel,,66. do Ab.- anv,
i6n de AqUellos derochre: do frinit CA -to "ll.r. 'U I. i.e. C l '. l nCUI do L. H.b..., bruie-le, Goev H-d-I y .1 p do si C.pitirl Gieriveadi Deepoth, b.- I 11 1 't ,d,l ,Ce 6. ilkli., el 'it, do Mirule: -pit 9.4" de I- Estailtit Uri on "to Rl,
t. I vasclos; tit Lai grupo ', to,, Merou, Agleg-do te'll ell ar, hot la do ,-,- A -1 11
espeei U "" "' c' I" y 1, al dft An l". 'i to, Publicce ell In cities.
... ra. or vulblo "Anzo debe a in - n]""' dil .Inicn,. .U. 'aii de inqw. C d A r.6 el t er.1 got I.s tl L y -poiIe .
lidclid.d III disti do so libli-food, lubdivininnorkloa interiernente vor 1. via Modld. En Madrid, Ayer, too Anarincia noUI cluda it g p er _", ,
Ivi C. I t'bi d Z C A Ron, .rounionit Itsin ..frid. C.rti ir.tdont, Z '_;-,r,, 0,
Ir CIA d,i I "'n"'Id" A Ill.n.:, 'do A .do,, ha to p, Ili el gener aroeric4roa 1,ovice- ce do ,I -v no
;,P. Mt. an.Vig
S, I .i.. a- unt"", do ,in, der o- ,niver.
ec Id ',, an "= r ,,a ,, ,A
1 a,,.ad A 11 1a, I a. le, A. ideal "I"'ri I 111; p ... ras t, ... I I r CA
dr rito bi ; I A ,no A, AUb. ,a Ual osem y del repre- lo_" Itra 1. ,CnT = rwdosladerroli
a 'rnm, I'd is it.
.. In 17 Fr
r, ... ..". a renchar Una counts area cot
clunt. Con, ITrl ,' le: p": II.A.,iourde ri.a. on otto pp A,
tradiC beellecien 'a I &d* ,',.' 'j ,od CA .'a"an "'it' I o- Y Me V* 'Co- tratorereareaultwentherfilli to- let am do I ) I- tfi
re eh"adoo Is to, I .a. ida .F -& rallatTitir. scortanto a it CAUnara Nael,,deli ongnolIF a bordo del ernecro PeAm futritin 0-lifit4doli lool or atoi-di, 1-t-i- d, Radio
2. V UU reaull ,n l ,un, Irtfas. an lliit.li diiid, 11 --It.
lllovlres '-Aa ""Mh"';Zo s 4 s deal it el que ca. Won Una itsitit do Ins Ali rUngjagli flote., CA talla It b ... or. lualro Yee-, N Come on orror-,
is Ida 11tril, lf. bf1o:di "ell. cad Minurea thealsoca tie Con lini Is" ad' del IT ,WI-I, 1,IcIt-I Re-Iiicroi
bitaccente so valai tie him Conti no con so fine-criciMi el roc ... C1. rthis astructurej, japrecreand. 1. Magill. 1)1,, La licit nortoamericart zapara ef EjnnlhowL que
- I'$ on, to rfiel adhlgta Job. loinada Cabo rally do 1, readenclalctl rant*, Ill 11ho de iiieritterniote luorlas .Ile CIA F o can" 1, 'jud"d litur"t- rin-diii
dien. "' I In a 'I- I 1 ioltri um Ill '
1, 1, aari ,to CI ,,,I Act rite4ij, ell Ea, 'A
togetrin ,, .1 hit. X.IrtarnM .,.,a,_ CA. r j. od= U11to 11"1-1 rinundt.t, YdqU. do it ......
1; ei del I ce k ""'I
to par el deglTdiado ]a conlen d n at .1 res 4.
os a It de desathreho dictaida l a ,aha. Orria, Z.ki Baja, lhi,96 p.ra ])' be
Veinte muertos en, re -ire el Con, An, do y presti credenclahics. r.".."i ";", "',1- UUII
I pry, el tui doctor M Luchan obreros Una esmantelan w a ull-ricia-d de co- ba. a-mi, 1 "I"i""i" '- "' 116
e, l :1.& = W, do A dernarldade. b.d. asai'liii., I ri
ended III ,, Ido) express, 0 19r L .
MOM = tn 11 nadualli. Itrojobirtm en lw
i,-0 ,"-,- fri hoy to 0 a. d_ U It.. I. I.-r eon --- "A w pot-I A lo; I M ,!d l 'i or. 44
It, CC- -,,', I A triads
Boyacal, Calombia 9 par lea ni led. -Ioi lileacrad. el b. ,I- .-ba,
nuestra atenotin lo = ar do ,. V.VrIt-o,.,7,- t A A en ran kas ti-a-loin"t itUitle, d* La
he del, ato ,,,
A _I an Is r de declarer con policia en Milin fibrica del Ruhr i1xit. desde .aI Mantalorl. eny'. pro. poi y l- At i,,Xoi
BOGOTA, &r.irlad'del. III Ad= Fl la"or A ra= P" d' '"' "'i 1%1c'
do Cout. vivid. do = k In to dercianda de carriteridta disir"14."In'= d1V np.fz I 0, a otoo quo tl IIIUna ilde, I 'I hai de RI,,, p"i'li I Radio
_.%loM1.,miI 11"T -) ., = Uciv Coni ,,.r .1 Mac "' "" "'I" -CA An C-Acti X, linii ..ptiorobe, 5. (Uri AillUJI toil'. pl ,,= 4y .gli 01,tErt'llAUSM Alernit.l., tepta 5 Able- par Una revoluci6n o ni 91 .... A, d, S-1, C-
E Z 'cra Adelarra ,_ MUE A d '41 n to 1, e (tj. ad carillon forrni El trAl't'it'a 'p-i, plii
Goblerno consigai hoy got ell 14 I-' ten r Feuer de ad MI to. red Se infori q H I -he ronal on ningun Ynorreno
car i: to
ri I 'L pe.. IIJV"
n!ntLs ft. y tit: or 4" ablates Muriel. .1 de Jet; inarnals do let li do par ochrelentoo soldados brit4ri. no rilit I
.IbT tR oo .nil #1 uriali de 11-1 Ill. s d', p,,,,j ,
)At conopal a firos libraiii ,ntr Mini Ud ', ,p tiradeM liaticbtO dc Court, do Care,, uprow to Ad a. d A ,= IV UnAi .t.1 4 hal sior. ce
id.IIIII or do let Bab I deb, Wei on, el cabaret raiii lu to con unifortrues do carrif or t"i'l ,is "d.lt,,,"

PAGINA DOS DIARJO D I A MARINA, MARI L t, DF4111 11 WIRE DE 041) AM (,AV11

"411S difoirencias mpbrf ,

1, a 1, o I C 11 a r I a ,, P 0) 1 i c a s
S, ot i, I 'i( I I t 1, 1,1'x I x I I I It Orv l to on beti d, ro 1, t ,,q v it fem I r ?,it riloos cecvs,
1" t -to oo-i /,,r f,,i 11, too (w jid,) I, /it wo i,
o-/ Ifiriistro (it, li'thir fww;f-f.f,((f1vc,,tm i,;f jifilifit to flo, rilro lifmillf), ilV" dri"", d,


Z,

%I It


j F
t,4
ol

A

d
i . d

91A I 1 10,
0
rill
4,


d


Ak-diffister
qulm 71
IAI
L

fl,


ittl V;-11
...... -- -- --------0 r a s t i Ila


RUIRms por el"
F ,;l j r ,ln
I d ill 1, 11, q- h, IIIC S,1 lf, P 0 It! I
ruppe kq ----- --------- ---- - -
T I i TA

Z...... M.h
I W, lop
..... f I 11FT fu
vI doctor iDisfrute de unta vida active, despues de los 50!
i1:11-1 h ,
j "all it m I "per Nfiltil- 1 11
'0 Ud
Despu4s de los,
A estd inmutill, U
ti,
I fielltv los illtel Oftft".it, 4 )rm

pit I


--- ----- ----- 'C'
por el
it I ":I I e :3"tell a it A,Af
C
W4 V _a Will- cos

QnQe


Art FA


jiii "AL :
till-, d. -.rs. (I A -Isls rl 1--l. r Ill,
LIBROS JURIDICOS
'n f, 4, inlk-edtodell- s

--i VI 41 8 A 1 11 bl' Ald,4, T
d, I' jcoi.. P..d. ud 4 P.liq- -Wd 1.. 60 q- 1.. 16? 4 ciinn. ji f. 1 11 7 3 ?
mis quc nunc., esta wnrtniarodo cl rui-r. dc ;P., 10 general -W Unit pe".n. de "i'd At tlli,11 do, IcI; 50 ,l-n,, tvncrl
hosinbrts y nrujerci quot Ocon hsw na pe.ild slulvada pnedt lill, 011 ltl.fil. co-lidild qm di'mm.yar, Pc, .610 '400o ni alari y disfriiian de tina vejee orcia- wn unl, itilfertill qne resultaria fatal Para hil coompilicbar I- A[ MI NTATI,
-d. 6arlante c6moda v salujilble. Sin ovaltirargo, su meto, Perdsmornpre dcbe usteld villitur tsto" hast, J"l
tA, t tarpin&. donno-tran q.c, boy sigrlos diticult.des -pirli rpunrcp ;.- Ud. p,,d,,,.t ... ...... po --I)*n
equip. p. G., Llllr' _'all till, kliploma
dtla ;les dt roersoonas acortan su eximcmat in- bills o pies hirich.dos, Wip writing., A la Qnijote" a los 68, Cwtr, m,6 "It ,asm 4' tiqido, h.- Ein,- d, 111- 111 1:1- ... I'll. s
ti., D;,I,,,. d. , -1-111 1 A Dr. Miguel Stlirez! nocr", 'racele . pol-que no sabcn Quin,, p6mra e W c-sulto a su moljim El p-i, los 90, Strad-irol, Elbn- -1-5 Nita los
j, pro _liTl: ontra N, -lborinedades popi.s de odiuarle c6mo a vuJar a wnworlar su oripon- 43, Para marticnefse ii'lla I con
49.. C.1;-1., RETT701 I 1--l je I "I
dn, e In vl So Uld, .wnrl regularidad a un mon en, buenas coildwiones =diante uriat dicta moderaLl6o Y oefirtse et) pa tcnlflo
oxanot. mcchco, Iss scill & peligro l, pu, deuvada. Y I- c1de ii. wrobidn es i.pc,- empetenid. Para cop, rva, ,u sah d, (1- qd, G, S 1 Rill "
t! dcp oporturiannerile: se evitan suffi- tantevigilarsom ll yactuccimcsi grasa cl rowidico k acool svvfc suls itaikikladts
t, mient. y se agirl silos dc ld.. 0 l "n. fiiu., y llu, Oil,
A;-- L _A hi-a, dl, Iniv- Iud 'At III, tit,11
L I B R E R 1A MARTO Ap. u 'm 6.p 1. -per-6, lvnwh -n ol lot, --Q U IR B
l'use, P'nit'R" s- -ffi- "l hi- I ml,
pennnuend.1, Ws.
I A HA"ASA PRODLA-TOIS PARMA(FIL flC*-)S
DESDE 1958

ARO (:XVII DIARIO DF I-A MARINA. MAR IT- 6 1)[ SU"I'019RE DF 1949 PACINA TRES


Instrucciones ti distrittis de O.P. Doble sesi6n en L Casa (juintana


para el caso de que lutya cicl6tt SAN 441GUEL 255
las of icinas de

P- 1, S'n e twmanizar(in fluadrillfis de ohrerm% c(m tiers
PI, 1-dl 11 PIWICI- to cnico a fin de pre.qt((r anxilio a Io poblacitir

rl mate- d, ]a C. Dactilarl
i., t-, de Oh... P.bh- A jl
DIM )ef S gt, t_ Jf,, I"
e-x Ate!"",
t6 P-1., ot't I.,A
-gp, A del dia (Iichi flepartamentfA Ile plll,-i6 1 AI!'s S, L,,
1. Y 10 A
-ro
It, P, g d d, -1 d. P- ,
A,
GAI'- h ,m 'I
i (,t. del pe"- Al q- vrv 1 1,tiri 1, I A",
dm de 1,
d' d I d
Y. -t, dl y l .1- d qd, h, d,
tw 1,
1. h. A
1 dt 1 tnnificadon del 6C 31 -did, I- ;,r
d. W P-P'-- q- en 11 1.11 1 av,-6'.
tv d cnn-rsaci6n ),,I ta 1., A, 1A
s d- fF, ili., Y t,-PiA, cualquler P'r cutnd,,, I t,,b j q- t,,-d, h. 0,j; 'W P F r
q- At-d,d- b-1.1 q-; ,,,
I., ,t ', I
"tAbl-' ,hd

eb. d, t d On,- P.1,111AA PAra .1 5Y)Pfl A 4 op t rA M4 PM, WVU7
P'. Q C,-Ph, C", $I 9"t, I
en MAle", ,
'Al; Who lil".1 qu --d
d6 Min, 1 11 11 CAPOAD04 -ild A I ki6n, J- t ,
i... 'ZM r
qu.
L--d 7 d1i

At-,- At tl
lIb
P" l" t,,,d, J
91-d"
J,-r, S
YJ, 11 S H E A F F E P f, i v f c it r m1a

4 d, tl, t', f-lA a 1) a (I it Srrgi(

A ,,A 1-t, 1 1- A Ill rimlad (if Acllftwgl 1
ScfC,, P-4-t Pe vent& en las buenas tiendas Cuidam
N 11 11 T 'i, A 87,)A
w, d, hwh-, -b6l I C
-A h, .....
A 61 A-1,-;
dell -,- -gm. pl;w!v,6- d'! ct-'.
lu-n -1 I-A con el
17 j A'd' P nod, gt-l Puede el hombre
.7 I

d
A PUA-, P- 1,4 d'I C-d-,
dl S-It
Satisfechas IaR defnWar $U dwadutcla
I- A)
.. ..... 14
viudas e 1 as
Lleuar6n ho a Cuba 10 trollvv,
A
uses JKI rif -1a rana Electri 13,
de veteran ki allimtt% wom"Um owyftw 70' A do EL (d)IARI0 DE LA MA-RINA2


---- -- ...Hambftz quit w twolwe"s itsm 0"yosm, wwwm W,
Prodets mmatt"" Ruz"# # w4a Z" facitwu d, SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN
Dirigen lina carta a h,, eriirt probadcis en to cajjilal.-Pi4en warantiag los
i.fm. E& V; w4fl tosio; 1+ so t0mr fuRes 0 tuner, r
Sres. (:irden' oteove y to" towtk we )"s dit SU acou twwa so expt)rtarlores (ie estis rehiculox-Conflicto rettupito,"
- ----- ---
-;c4mv ki*#* VIGOR, wilamik y mnw Pon W& or,1 d'!
Ar-, Prrp1,-,-1AAJ Q1, t
fS 7A#fA
f"I 61 % PQ0YfCHC1SA Df LA Uf NAClf DW E)C4!A$f N d dt 5:

P- Mbl"
[a tow 10S hOMIM "'X"", L Z 1 n G-d

""I "d
E L
ZAPATERIA
LA ORENSANA
f. t-Alom" y j, J- :A, 1 del S-nw- ,d,,,, t-d- 1e-jtv- Z.P.
-III.& et.- d, ,t,-je c.
4-d. 1 -J., -f,
,J-tti, 'I. 'A t]l Mtn" loAffir. A
u b) :
'j- 'rnt r -n VMTUDES 254, #3q. a Avtz
E-11 Gil hm ph1l,.
GO,
L) E I A MANNA M- ;l SERVIC10 A POXICIIJO tu--- dlch
S, dr- ,, !40- 'IA,


----------- -- -- ----t4.ope.de.
I'A 1",


6t d,
HAVANA MILITARY 1-7n Pt' ,,
Z-0p.
el Q-filcta let,
F.ritZ

ACADEMY
d S-t-. I- 1-d- del t,04,. 6. 6Ai
AVE NTD,5, ACADP-!:A ESQ. AV kf REJOX b-bzr
-1 de T"
UPAP-10 Al--i"RAS DEL BI-mcpi 0
7, Plurllex I
P-- Ileg", a le 1 1
C- ei R'U d, I
Ilc At, cl ,-- y ""i",
S- i 11 J 3'
%1-i'l A
d, 1 F
rr-j-f- f-t- -d
y !- -, 1: ci 'I'l Retir" d
md- ele
In ;,d- d, 111
A'.
-b-. eftmum- 1700MMM/l/
14
him

:4V,
51 LE GUSTA LO MEJON

vuele en 103


NUEVOS BUCANEROS
g
DC-61DE NATIONAL

R I M A R I A
A MSOWAL A
SMON EN ESP"CL POR LA K"ANA ESYM ANTES
Y TOTALMnITE EN TANGLES ?OR LA TAM I i
I Ca It tela impermem.
jaAetiletelL mp-,". tl.p 1.r beige.
B A (- H I L L E R A T 0 VUELOS DMR10S DRECT05 A m
ble Color belda- Tall*# 4 al S.
Tallas 4 al 161
7 7. 75
NEW YORK WASHINGTON 10 .116- 8.75
COMERCTO
I MIAMI TAMPA
INSTRUCCION NMJT" Y DVOKM oftw 26 ch,*w
INTERNOS Y Mmlo 1?UPZ05 --- --- 11
MVICTO DE OMXMUS 1 nr-9c;n-;-, ', A Ailn-- dTA ES TA ABIERTA LA MATRICULAN NATIONAL AIRLINES

I X F OF ME 9
T E L E F 0 X 0 APARTADOi Neptune- Son Nitolks G.1400

HABANA ;1INDA MFJOR SURTIDA V (#Tf MAS BAFA70 VEN*DE
1,1111111111F1FW_1-- .1 1, T I I I .
I l .
I -, 1_1_1' -_ -1-7 4T- IPAUNA CUATRO - __ [)iAM(i Di [_,\_MAHIN_ YARi i_-, I, Oif PI 1i,',1_HRy A, 1 49 ... __ - 2. o _Cx1v11

1) I ,k It I () 1) E L A I M A It I N A I ____ --- ____ I I I kl t I )TI S _N10 --- --- PO R.,-R.d.j I I
I I !: 1 I 9 T
ApWO. d, CII , , i , , HECHOS Y COMETNTARIOS] '----- '
LIT,1111, -11e; '' '' ,,,, __ __ _____ I I i ____ ------,,, ._,,_,,_,. _____T
d,,J.; "OIR N19 1, ", ,.,,,,, I
FHECHOSI 71 lZ,, H
Y6 ll.do il.WO DI I I '11 ,', k __ i wataotowl I
to ,!,6.1 ,I- , I. ,,, '1,T Tie -I' ", [3- -- ,
FRY I) , 't. L" f I'll il 4 -1 I be Itter--iseraffira cribm ift I M IX effroix.. mm lie historic N, otra
gil'i. H",i d'. i. Kl 'r. I ____ / I I
v1C1TpRFSI11Y1 ,rF Dy ,A F 'aV-A! I do hisilovimit
D'. J.'g, Bwo,. I FIA., ,I P.., j-, 51.- 0-tlo ( ni- - -TRADORT I 1 III-4-1- ___
,,
T)TRY.C-CIR Fi -, I I
I'. 1, I I~ I -- -- '' ____ __ P- G-16n Baqrro
--- --- _, I , , IT I I --- 1- I __1 --- I r I ,I, I ,, t,,
ami lro,,,rj Rl'o'. y Hmidl. IU _,"I.".-., Hmod- ,." 1, I I I I I __ 7- --- 1 I 11.1 I -_ : 1, , 11 11" .IiA
I I 1 I I 11 I 11 I I 1 = 3_ I --ANIN0111mi -I'S --,, %'-_ , I ,,, 1, "' 1 III,
p R E C 103 D E S U 5 C R 1*P C I 0 N I I 'i , ., .. ,!. ;, ., ,11 .1 I I 11
"!-,' Jlr* Z% ,")#,. I T ___ jk , , - ^ 7 .,,- ., - *4 __ -- , I .'', I ,i 1 ":,. , 1;', '!,' "I". 11 IT."It-4 ,A- I -1 I ': I I ,,, I I -- I I- , 1.
-I. .1 ...-I ........ 1. I I -_ I I --- 1- I , H. I 1, I I .I
I ,,, : % . I , / 11, '),, I _1
M, ..... ., 1 S I io T l I I I -1 I T 1- I I t ,,, .7 1, '1:1 I , W t
111rntelt'. 1_1_ ......... 4 # 575 1 oW I I I 41 y --z:-_ I
I -, I I T F, I , ,,, I I t *.
Al 10 4A I2 'To I- 11 , I I I I , .\ , ) .. --,- ,,-, I _-, i , '. I
S-wr .... ... .. I _r, I "'
Afo dI'l'.1 Is 0 Ig 66 2i I I I -1 I '1:04
: : , I I I I I 1-11 ,: Z, I -1 1 11 __11 -- , , 1.1.17" I r ,,.
Af,6 * 5 RT) . I T , L I , : I I 11 I ,I- I / I I 'i z, 1 "i 1 : , T_ t.yo VI
T E L E r 0 N 0 9 I I: It. 1. ,,, , I, "I I I .- I I 11 :1 ,f),
4-mllistrulArt, I I , , -. ,_ I I I 1, I r. I 1, hi.fDir"66b: I I I I ,; , I 11 -_ ,,1 /, !: ,,_ : "',,", ,
D 66n I I ,,t VW 11 '', I I I ,. r. i. I- "I ,,, i 11 I -I,. 1 1 I ,:I T 1 ., ,, L 5 d. 1W ,
"'d. F,.e--.TI -.- M .I" III, I ; 1 1'6t, "- ,! lk,111111,
I I 11 I'll I : I I 1, I I ", ., I ': I, 1 F", A p 1.4 &,
J:ff a, J, !,I- III, A P4, ,,, I .. I I ,! r '' _1 ,
I T ,1 I I T 1
'' A 11 m -, _/ ,
CIO-. H.to.- :_:- ', - ._, ,_ I I I ,
.:J I '-' ,_ !" r r I I I - , I I ,,::1'-,1
p ,,, I, 1, ;'-.,1, .W..1,
.h' 6. .11.1, !, I T 9 I I , I I I I ,,'/ 1 i ) , I ,
R111"rCIIIII I M, 11 I 1 4 lv,;,: -1_1 ,Tt I -'. I i I I I I I A 1, T"l- ". '4 A,
iD ___ S6, A C

- r I 11 I ., I I I I I I - : ,, "Iil , I , T., "i'' ,., I,. ,1 1 1' ,,, r k
I I I I , I ?, I I -_ T - _" I I I I I I I 11 1- I -1 T .;, ,-:Ijv-' I l -i' -.-tl
I t 1, '1'1_1 .1
"' 'r' '' I , T _/ ; I T, .,_ %_ T,,, I, '! *"h1j
I ;,, I I I I I 1 ,,, I 1 1 !, , : I I F- !I
", t. I I I I I I I I 11 1_; -4 _,-; --, , :,-,"', *, ,,, .. ,i :" ,,, !uI pulaias Imilin"rimi del ernpi-6,0ito I I I I I I I I I , I' I I -- 11. ": .-11.,
"_ I I 'l I i I .- 1, ,il I I'! I ", ,1.:- i- ., --- -! ",
en 4 1(ives I , I I I 1, I I 1; I ,,,, :,: I'l, AT- I
I I I Q I ; : I
r I I .1 ,, _' T'j_ ,,
,-11 I I : ' ^, yn (Teo q t C1 t6nfl qUe Vin I hA111 IP III 4hik 10 df4iln hs I r-It
Lr) o""" d' 'I"', "' I I I I I 1 "I !,,
I VT11 11 I I I I 1, I ,, I 'n ,I f-A- 1 dt I& mtm(hA T
A, tf nu, p, ,,,, I I I I ". _ I : I 1, 11 :, I I 1".
:10 IvInor -Irl I I I I I I I I , r 't",
, Ir 1, I r I 11 I I I r, I I I I I I - '10 p" qo, I .11 I I I "". " I I ,! 1, 1. : 1,
IW del DIARP ,, ... I I I I I HII411 p- q- f-fit., I, ;,-,i, p&$Ar I V.
,*_ "pTsnI- o- I I I r I 1 11 11- 1, : I I" I I I _', I I I I I I I I I I I I 1, ,
; jan -61,! ... I--i -- -- I ,- pll I z I r - - -_ -_ - ----,--- -------- - ,. 1 , I I -- I I 1:1
I ,, ', I I 11 _. I I I I 1 17 "., I I , I I I ; , I I 11
..dII -'t'& T- I., , , 7
y flu,,,, ,x ,,it,,o 11, I I I I I I I I I I I I I I 1. I I I :1 .. I ,
11, "' : Il", ,F,1- 1, I I I I I I I I ., '' 1,
I I lo, I ,ii, Carta -d D irector
,,,, ,,, ,, d' r I I 1, 1. 1 .,
ioli fz )"o,"'Imis I I I I- , , 1.'": .. I I I -,:r .,
'' I ,____j I I i 1-111.", 1',:, ,,:,-:'1,,
N46.r,,I B.,k of Rn- I I I r I I I I , T r I 1 ,.,I I I ,: I I
" 7 1 ,, ,. 11 I"
nuoufrof bAro -k-o- , I ; I I I _. Acbirafi6n de Tnrr,,,i Venirr I I ; I ,, 1 t 1,
tot 6mco offl(f, 1A, I ,- I I -1 I I ''I . . I I t I I I .--,, ,,, -'- t 1"o I 11 1% T I r :-, '_ I , ., :,: _:" ,,,t,:,
,Omo h-,,4 p'It"'I't- T , I :1 - -;, 1 I I I 11 I . ,It .1 I - A!W) )F 1, M PJ"t, r 11 11 I I .. I I I I I I I 11 I 1
quk 1A of IT. d.m,,i- IT-, --, ,Tv ,ot, F, ,,,, -F"- I,1;,1 I I I I I I 11 I I I I I I ,,, ,- 1 -, .1 1. I I T., i 11 ,:, 0,4
oncret. t mxplgrl l-,' I I P .. .. ... - _: I 1, 1, II I C3, d., I I ; ". r I : 1, 0 1
'i, Y., ln,,- ,,I, I 11 '', 11 111r I .1 11 I 11 I I I I I I 11 11 I I I I 1 1 , ,, : i- P " : m t
I r , I., I, I
.Abl' ,,on to 11 p"Ilrill, t-b, 1 r I I 1 1"' _6 ' T .1 I- I I i I I : I I I I I I I 11f, ,,,, I I r 1 --: , ,,; ,
I-- qu, "r I., --,t F, T I I I I i I I ., E I 11, 11 11 I I : i ;, 'i lt '
d-"I.., .Iiqtl r 'i Wvml r?"I tw,, ,-, d, 4 :,Tog'"a 'i, m, I : I , I 1. I ; , , , I I I I I I I I -1 I [
I I I I I I I I ,I, W I " .11- ' ' ,,,, -, ,, , ".
tot* de A mdtplfdni, ,Tlon,!- f," Ilodplind" 'T, h" ,- "r, I I I I I I I I I I I I 11 ,, 14, '.. _ '. r r , It 11 11 t1d',
Q., -gu- p"t, mt,) d0f- ,1- prI-_, TgT-. T.- I I _. I I I -1 / I ; -, , , -, 11, Id,
,i i!, 7- 1, -, -- It ,T I I I vilt, '_ :,
I'llf .d,,, e NrI d, dt, tLt", ,,,, P;"tpIot 0, mti,, lt 1-- -I,, ITT I r ", , :. ,
,,,, I-, ,Ao, , I I I r I I , "I I..
'l- "," ,_ I gI,,, ,In
", ---r- ;" ,on 't- '-dit -- 4", r I I I t I I I 1 ., -- "r,", , rl
I I 4111
btult6n J-i 11 1, ' o' i ' '"
1111,11111"ZI11,11 ,ol-I T-1 1-1.1 11! I'll mltll--IoTi. Td, , 1. I I r I ; F"rI!' l', I ." "I'll I I ; , , A: T I I I ,It I '1', I ;--, o
f -, l ,,_- T7 I - I .,
,Okd, Intfil"6" -p-6,t,, ,- --co, dt T niI FiTt6w I~ I T 71 I ,,,, .1 tt I "I 1, 11 I 'l, I I I I I I -., & A I,,I t ,11 z I I r , I I "I - oue
I 11 I 11 .1 I I T 11 I .1 -1-11 I I - 1 I!. I!, d ,
2 - j -, ;- 6 "I
Id- I- .boll. ,if,--T,-T, ,q-h,, I,, ,I- 8,I ,,!, , , "'. 1-1, I , I _i ; d 'I I I , i, I ,. ;, I I Non
ITT" II !, I I 11 1, I T I I I I; '7 ,
I n" ., ; 11 I I I 'r
- dt gtl I, xIit, -- ";) ,
".. c T I- I I "T'. 1 tr 7 ,,-! ," p" I- I- d, 1. "' , 't ).,
, -, , r I i- I , 'I" 11 t
n,) dm "t, "I'wot"! ,"""'t,' ,_,,, "T, I-. dir! D1-!'-1 ,- , - ,., '' I :-Ill- t 11 rIt" I I I -1 I I ,
d, I'rl, "ll'it. tlf --, q,;, 0 p-,,IT- .-, tul" !,-- I I ,x d p-, nl d'! !, AFJC IT] h. "Tw"n-ec, I ,
." -,; I -,*bo,
11 I 1, ,., I t , -l rT, .41 'I" ,,, I ,d, 1"-"'--eT,- 1 -I d, I-nt.r ), I I I 11 111' I I Ito,
"ol-Tlift, f"t-T, 'l- ,-t,,I,, -, ,df, prtC"t" f.l -1,r- t I 11 - it ", " __ : --- I Tlic-, t j, It rrn q- itf) -plil d., li edIt.-I I .. 1 '_ I I 11 I I I I I I f 'i I, t n?
dnd, ,om, ,I,,, t'l-l", I,,, ,q-.- 'rt-- 4 "-, ., -, ,,- i , I '.. It 1 1 1. I I I .
tf I r" r 11 .T , -, ,,, I elA
I-- I -T -- " Tie ,:!, ,d",- t- 1", --l" ItTw qTTo I '.., -- ;
-I, ...... ,!, ,, t 1 _ , -- I :, I 11 -, I ., i, 1,t A,7- tc "! 11 :, ,ri, I "11 I- I 11 11-1 -, 7 .TI I. r-- rl, lIT, .,
d,,- Ir, qu, I..","'sn"'I, w, ttl, rn,- 4 c, ,, & c,, ,rTT, I It I I " I 1 , ,,, ,., I
I I T-11 ; IT tt -: '. I I "' I '!"- 'T I I I IT- I
-,lol ", "t, -,, "p""'C', ,- It" -Y 'I't"'Is-", V-, I I'll I I -1-1 I 11 1. ell T., 11 i I 11 11 I i olitZd
F,,-- -, F- --, I I -1 I 1- I Ib', r "'. -t, -- 1 rll I I -I reiiat".
!,, d -,Ift, rl dfl, p- h,,- PT, ,TT z, ,, I- It, t c ,-, ..I- IT ,, I
-, i-: ,, ,- 1, I M.- T.'r", M-1t, C- - '. ,, -,
t-,-, '-s e, T ,,, , I '. i i- 11 1, -1, ,;ng.. ,.IIn ,sa,,, s it d, It, -,,, rt'I'd" 'i", ,,, ., --_ ", I .. -!,g- r","T",- d'I GIb"rill 1 AbI I --, "", "" I I 'r I "r, -, : I h,%,
I I" I 11 I ; :1, ,'- -: I o "'. ,
',, ,,, -'- Tll t". 1, ', "! 1. r ,- 2 ,,,, ...
M1111.1-11 h--,, "'m '! d, ,T- mm 't" d ----- , ,rdl, .z ^ - ^ 'o",
I ; , -, ,,, -, :, ,,-- I -, I,- RespueAtn ,!Ilil _, I I I t-- T r .11, , ,
'hT,", i, k- !" 'dI06", 01 lillltrll ? t - tc, '- ,,,, ."', I ,, ,: I -, T ,r
- Q f- ri, ,; I p I I I , I i- i I 71, It ,,, I 1. -Yo, I "t I- , 'Itm eclA4
,I,, ,,dit, If SrIsTi" ;,"""", mr d ;-,,ir -1 I ,,
111- I "I 11 I -,,;-T, -- g ,- 1. -]- -T, 111 -fiT Ms'", T','o, Me-I I I -1 I q :, I, A, ,Im"or. T- T, d-4 6-1 11 "t-I -,, F" ;, , 11 I- -, Tg - ,I -. -, ,t, ol P",- qll It -,,, rs..r C-ITll- I , -- I '-tl L,,!, R, I I , 'I ". od I"I
I I t- 1, TT 'I 1-1 .. ; 11 I I _: f I I , T I ,", 'M 'l I .- -1-11 I I I I -, nlucl6o Is
III- d, l II',j It, Pj"t.- -"- ', , C- T I I ; _'. T_ ,, I 7 I , ,_r ,,6 T, I 1 tI Tt_. !, f-. ,,,, '. ,T Z -, 11 'T ': ; ,:T-,,, _- I- ,-,, t-T,!,, T ,,T ,Tli ,,,!:iu1II I l -- I , , ", ', ,,, Alt mia, I --V. 'llf:i,-IA6o I -- 1; ,,,, ,_ - ,e op.-to
I"#11"IT111-1. 4j" Io P.,& : iii"- A I- ,, I I -1 I C I C-1 ,:!-- l "I, Ip"I'mI'd T--TI, : I I :;. -, rT :, r ,
,w -- r to dIll- qi t, ,,- n, i --;-,* I - 11 .- ,.;, , 'Ti" ___ ", ,___,__"_ ... ..... I i,, I,,, T1, 1, -1 I I T I - r 1, I r ', I I -- l- I I I --I, j: J.r-ntij ,ttrts I 1rt, rd_-- T_ :_ t Ilij t,,I __ _____ --- __ -- 11--l-1-111-1111 ----- -"-- __ - ---,----------, T 1 7-17 I- itt.. p ,,,,
'ub."", ,,, ,,,,, 8, ,,,,g,,,,, w,- -,, "',il I'll I'll", It" 1 il. ,_ I I ,-", .", 1; 11 x ot F_ 7 -1, I -D, dt 1.
:- 1"" i",wf d.1- f",-, I II-i"o,' 'l-,--T1, I I 1 -1 I I 11 I I I 'r, : I I I ,
1, ,, (' L, p"f-b" nz, 'r ,,, -III ,; -21 1 1 V"T, I '1 i 11 rti,, P r ]a
I, 1-il ,I, I I -, I I "" r ql I'll',
-Zri, vi-,,i, "I"'I" "r$oTAi 11-11 IAT- ,Ii I i7 i D E S L I N O E S D ESD E ESPAN A 11 ,-. ,: 1 ", ll, I 1'. olt.
I I I I I 1,
,, It- -i,-. d,-,-,lt,, l,- ,,,- -- I 'I'. t 1.1tr1,1A.
r ,I el to p.tiz
," "g__ _F" ,_ ,I -- ,:Ip, d, Fl-11:
I I'Z' -, "I", Tl 'V ,,Iit q 1' ',' ""7' , P, t i I T-'-'- F ', 11 IT, I I -, L1. .I,,, t, _--IZ- 1-11- I I it oplan.oo n Romirez Corrifi Las Com s y sus nimboq r .""dAlim Y Q,.
p", -' "'ti" 'b'- ',i61K- ,,, k- A I I , I _.. T. ,, , _Wo ,,I,,I- o ,ob-i -;- I~ I I ,it m- ,,r'll'It, 1 ,,]At,, M.
-O I -, T ,, f 3 h I'L RIC DE L.,' MA
17k- P-- It .,, IT -re , 'I"I-l-, __ Por Juan J, Hemw Por Eugpni6 D'Ors
,,, -;,ot-d' 1'1 ,P7,1 1,1, M-1,1.T l "' I1 71- 1 -1 t, , ,,, I ,, %,,,'T d' ,m,,90 ", d., ,,- mi-- ,i, !'-Tt .T-- 1, ". - -, I v", I
1 I I Tiurii- "'tt. I L.i Rodolfo milled"
''. , C :, l,_1 1 I,, r7: ; d, , , ;C ,- "l"I'd, ctt'i.J -r.,7 I" I, _'
".L A , Fi --- d ,il-d' FT --- 1 C-- I-T, F Tl'.-,,dIr,
"I ,I
OI, rd-& n,"I" i ,o tttr,--; , t, "I -1 d ; ,, i it, ;T- -.A-, I E I i I,", I T,' r, 'I-C" 1 V"no' l I. h"T- .1
11 8 q !t o, ,tr, -, ,t Tl ,I,, , , I 11 t -!
lr, I !I --:I- _, IT -1_11 IcT I, 1 "'
,op"'I"IA, -11 nm r", "It, -;mdWki, --,TI ,- ,,- - '-, F "_ C-111. ... I Q,", ,lolii-m" ,,-.I I I t, Arte ';olrl,' g%, ttA I, H'I"
I ,
'. - ,, ", g,- I i-ITt 1-br, d. Mg, ,!, :t S iIT 1 rl lo. 1, 'MA II ij,- D F 11, d. I- III, 14 9,
p-wo "-r- It ... ,-- 111,11i"t- "'t, .- -T, I .,,,, 6" ,,, i t' ,
!"Ix"o, , -- I- 1, ot, 1 ll:- ,,,,, "", 'i ,, ,,, ,, I rT- dx ,," 'n
,,, 1 2-1 1 1 I ,,, I a P-tTt C-I", I S jt, L., lrnb-d,,,- I (111t' I P 'I -1
I -, , e ---, IIIAIIII) RE AA R I N A,
,, ,, ,,,i
hi, I 'A W--,. I" ,"I- ,nmo !T,, :, T,.,I-,, 0 '. C -- T, .. I - It I& I : , , ,;-T I, 'p", "I"'i " "' 3, 1, q-ii ,,, -,- to -"I"" :v I Hob-, r 11
I I _111111111 I 11 d, '-" " ,- 1-go ,q d, WKd
e,6 I, ,, I -,1ITj q- --dl --,"'W, __ 1-. .1 Z-1- 1 I .1 I I I" :1 1, '', ol -1 ,,, : ,,, 1 "" ,.)6" lI. 1 ptlll
,, I A,,J,, I, 'I,, L- 11 'A
-1, :._,- 'P lT,11, ,,, d ., r-1, -,g-, ,,T, To i, -Tif I ,_,:."., "" ", ,I.%i,_d, ",rj'-' I I" I I I ,
tir,, d, It, ,ltt,- p- -t-m. kltp d, Iwmt, 'IT -IT,-- -- '! I 11 ".- 1, 14, 4 111,itnt i ...... in 11' I I,
11 -, -"jii pi-l-,o ), I ,,T,-,,,g ,, -- It ", 1. ne In "' I : ;L' I 11
,,6r, 1. C,,t, ,1, Rto, I tr-l ci, , ,;, "
B"", r- o !.,t,. -, ,I- "t--11 -- I ": ', o't- ,I,, ,Inb-gt, I I - 1III" p,,,, d-, nlrl,,, I", -b- Ihl Ji,!,, ,,Y ii, r. I 1,1,1
I I W-0 I I e I ,_ : ", "' " ",' i v ,,, ,,
I ,- t I d,. ST -- --i I" q- 1 t-r-, -, P- ,"",!" ".-I QTI, 1b, In .... w [ ,
1, j,"t"It"o, p,,-I,-jo po" Ctii,,, ,7g, n_ ,0 _'_ I I -!,I, 1',I --.1., '"' "", ,
-- o 1, - 1-1. "I _1111 I "n, tT-od P ,Q- P'103- 1 I --d !Ir lf", ", d, Jt 'I
-11111 o,""," w-- I., d,-,,, -, , ,0 I 11bjI-, 1. 111-ItIr"I III ,i .., I
I -%T_ Cl- I- "IT.- I _I* -T1 I I I 11 I I 11 11 1-11 , _-Itad rt-geln- CrInu I ,, 1-0 t'), 1, '"',"'t
W" ,J lt to t,"'bl, ,,,, I, ,III!,nit m, tIl". 11-11 I 111:1..", r "I 1 T, I --!I-d- 'I frt, 'I- : d- j ,_- I ,.S _'1',t(, 0_1 1, I-teI. i I I I ,0 ,
T, .,,- lt I I I I
i .1", J V III T1 I, dIj,, ,,,,, p". I [",I-j'r ",j I,,, -- 11 I"
-61, 1- w'i ... i-mxot, d, q I -- I: I ,,,, ,q 1 - I ., of ,ip- ,Ibl," ; '
"I 11 ,: ,-Illtl I 1. "dT"t"", ,I i I 1. ,-, ,-nI of b"', -Tz,,, k ,I'l "l-'o" hTi-,,, It q- T- s'i--- I, T,", 1 I '. I,- , 11 I 11 I.- --nl-,, o. pl-dt, 1-d ", i .. ..... ,-1, r, i!l111;,--- 1 -o h, d ,d-i ,!(,J.r 11 i-). I 11 , do
... I t! *1,), """ I I I 11 I
"'I", 1 nT-I.1Td,tci1 "'k- 1. 1 ,, ,;, ,w,-;--T,!, "' I I d. 1 li-- '. -_ .-' 11 I I 11 1 '! -1 i I I-C --dl, -'l P- C ,,,,, i ,l, u, 11-1- j ,otadp, o -, Il p-,r, y
-1 1-il 1, 11, , ,!-, dltl- 'd. II, 1-17. I tIt"i !Irt, T, IIIIII. --1, :V i 1. in,-,t I; b'l- -It -,,, ll C11, 11
I. ,'Ift- ,I, ". - :,,I --,--It, ,; I z 1, I
I i Cln ,.- .,' !!' -i I-, -4, ,- it z ;,T
d-a-,", "'t" -, ,SI_- ;, "',-!l ;, T- I,, -,jt %'-, ,, ';,it er,,,T,3 tt-II8 Advt Ti,,i,_-, ,mi" t I& ,ti I, ,-tIti 11 ITI .11 T1-1 I t, q 1.
III I I ITII I 1 1, T I .1- p-'t, ITT, '! ,,,,,T, I 1'J" ,I, ,l TI T'v s- -1 -1111, -1- or 1-1 d1I ,,nl.. Aoi, ti onT., I,, d, pd i -, j ;,, Ji, ,,,I "t, pt .,i
,I- ,it -I'l-d- p-l"'. ,ob" -,TT, -"I-, IT I 1, "p., sil-- , ],'I,, T--'_ tf, oi-, V- l1-Vr.C,1 jill N s otM111 I -t, SI II 1 d- -Ta jf j de ,,, .tn el cTb)lto .-d.. t ;,, 1 tr "." A , ,- ,, r jil, j '-lt I~
p I ,; ,,,,- ,,,,, 0i
d -,. d-I,",t-, ,, no, -;Ig, I ill ,, 'i, T-t i f" ." -, dtl 1* 111 : : I 11:-', I ,I -rtod- tt I. -- , ), gs dl ,- I-It, -tl- Ctl Sl q- '-- j !, p-- F ;,. b,1ptTl,
Il 1 1, o'I, :1 I I -id4b i"'C t ,I p-6
!" X, d,, '-T_-,,- t -lc t "'i, T, T, It -1 - "I. y 1'.I Cat.1-i"', Y, vol*,,t I d- *'P tbl,,"
P ."Ip"t lTI 11 i "I ri.. i ,_ ""11-i-, , t, A_, r"nosi...Lt- 1. .-, 14 To ,,41,Ior- ,I ,li-I'. ,o Le
f ;_'; P- q d-,, I , P-,dl' P-).- 'T pi,,,,,, ro. Ift P t Qo J.,4 M VTI.
1" mflu'rt". III ,- Titto o o, -,,Irnl- "T, ,it j-Z. I, , 1 , - T"" 'r i; -" _-_, gti I rT1 0 IPI-M ,t 1 1 VlctlInII U l ,trd, ,VA oel,, fllosof,,, Ill e I I~ 7 ' ' .*d It ' 2 r,"I ""11 ,,,, -, er "I 11 11" ,"" I I ,- ls, l, ir-ble
.I lnpltmllo d,"", T", I'd., Z -,, 11 ,, l
1, .l il "o 11I,._ ll 11 ',tp1111'eTI-1, 11 l- _: !a l -d t; l,:111l_!, T III 11 1 v 1- 1 tikt '. I d ... ,,, "ttrtI& I-. 3lA. .1 -M' Ill- I -do 'I I it, h- ,
ot. I, ttastnd,,I, irt'ri-Inal wol tin.,C!A t-,-,I' .,,I; C or% ,- ,-, d, I t,- -, -. ver! ,tl-, 9-I, ,, T"'IT 'Ii-a! d! !a I rr, t:r n'-1,111. P o bhjo d j 1 snor Ab,,11, quo to r tcy on
'I I T,!A, I., Ii !,pi Ili rlt do ", -, ro, ,:'-d y dig,
',,, I- ,, ( -,i, .t p!-- dl'tr,, -iI, jTT,. I, r , -i , ,! ,,, "" -,'o-. 'V 6,t. It di rW111 ,, ,,,* ,,, l, 11 I I -d I I "i, 1 ,- ;- T_ t , I 'IT-1 ,-1 -Jllt 11 'I ""',- , 1 I -td,: I ridsdcs (I" on pr,,,Tj, ,I
twidt, p"id--- --- 11 "'I'Il- '11, PTII:t dl ,1 d 'T, -1 g n 1 ' "I it ,1 1 ,- I I I ,I, -1-31 1-1, I. I -- P' ', ,I, i;in,, % ,, sts I -vIt-,IS P-- t'I :I d.ooo, I, t, ""t. 'I A-, "", 'I I- d, 1.
ptV- I- RInIo-- -'t':
lp, r , '] I P ' "' r ,,, -s .q-!:n
I z , I I It", 1- 1,o '- 1 P I 11i r.- r I e r 111-l' ...
III- ,,tii T-i,, -i", -"'4e n.,,-,-: ,: ,,, t, ,ti U -f- ,I ". A ;,, : 1, '' I I I 1 I ,- 1- dt,,t- dy 1, it!, ml 1 's, 't do 1,,; m- *
Ixl 'ci Ih -,i' 1- 1, T" TI' 'I 1-1-- 11,T-1 -1", ,i P _d, I, 1- --Wt, ?J.,
Is: "r "- _,, ,, ,,I I T I I qT,,e 1-o INInji- I
rtt I o W;"I- I h ,t I'll , I , ,, ,;, ,4, 1 11 I ,, I I , ,, n I., I I I slaiie natilro mmTtwIs
X-t, 6, ., ". I'- d, -1*1 I -1 "' '"'""', t f -1,t. -r-- I-biAn b,
A--4 i "Ij, I Hity ,ql,,, ,1011, ptl. -pitaltsd ;,
... p ti, '- ,i '--- 1-1 -1 ,,,,,, "1,2 .-T l I", r 111 i. ,Q, N&- -it t __ I i- of oil ,,,, -, I 11TIt-1,_ ". ,-,. "r I F __ T __ C,,,, 10"n, , -", I,, 1:1 I 16.
"I" I"'Ic , "
"
I, It'. 11 1_r !,--r., t", n., ,,, nv, ,4 -- I-., I-]" q 'I '1'1 11_ ,' F,-,, Fd, o-- -, -, 1 -, fi rll y I--d., ? ,I bi- III- ll Cit ,Io -- I ,I ... tnor, ,, ,, h I o I,,_'o -C-4-, f ,,,, 'M ,I ,,, -,l--, ,,,, t%-,,, 11 ,ltl'l. q.l P-1de w. .,df. ; 'ido ,IrI P T I stt, er, 'T., I it"l-I '- 1'-, e, 1 !-X" , -' -,, _r I'll", ;' I, ,,, ,,,,,,
Arpe os 1, .,I I 1, tj .p-ItT, .I -_ d" , C y b1ji ,,I b Idttr. it, -,,! ,
[ Ai
1 I ", '--- -,% il.'Ti'"ll" !" d'"ll I.&, A , 1 v I hx_ y d d.ttft )IT 1,o,,dIIA
_,T :e ,--b4 -ror, t TT', T'. quei ', -liI.- -- 6,, Mj I;
-- f % I - ', -., "I, '--.:3- J, -, : I P-11t l, 1, I, m IT, ,,,,,
ILl tIT11-t III L)-I I T! 1- F I --I., VI, I 'ri. y
."r,"', ", C- ,,,' 'i" J -, C.,v-v-,,,: I- I'll- r I i ... ; p'-, ,tnr ol-T, do
I I Iq I 1AY q I PT --- Mooh d, -, I t, t,, ql-ld C l ,h
Tem as de hov Cordiali4ad, amino de ,.(", ""- ,,, il , -'-- I -, 1-,, PL 1 P, ,i-,, 1 ,omle" ,to ,,, .... il mel-I i I I'll, I Q,-- II ATIf tw .1 I,, B,:
,,, "" ,,, P, ,, is ,IT i-ITIld'.. P, 0, -1 ,,,,
11 I 111 ", t ITT, U 11 I 't
d, I', Tlid Til ; 11 - :lL,11l; "I" 1, -. q ,,, -,I-,. I ,, ,onl,,Cr, ", on-ni" ,,, -'I""', "T" Y, """ "' "
iI : , -e,!,,1 --,- ,,,, tf, !" -on --& ,,I dt?". ,T C '. ,T,,;11,,;,,,,Is I -,""l,".
Armax parn In Polonia rnlrprIi a I buenog ontendimipntoA 'T T, t I, ,i t",-, cl I tw ,,, 'i U-i ,,!,- li"--le, I ,I ,ln- -0-o' ,--d, ,,,, i
'I F"., ".", ,- o -, r',- I T, ol-V ,'I "'If"ll"
", ;" ". 1- ,I, I,, I'll, I, Boll,, 91o, 2-,11 -, o I e o' IT .... do
Am rirn larinn I ser Pt)lfmia f, h, i, ,, C -- 11 ,, -',jtz,- "U"'T II.,-1 E, 11, _', ', "", IT 11'endo d, ft-11p mu, dt
I ". U- ,!,,I, " I It I I 11 ,, i% ,, p "i , pl ,., i", 'FT, _1 'b-d-i 1 I "Ibl-toM p ,,j,,t
F N, "'", ,, 1', ,, I- I,~ ."; ,; 1lT P- ,.f, ; I- d, 7 ,7 i'! 1 l"l 1, ,, t' 1- ITT -1, 1. III.. ,,, t ,, -', I "'ll 00, C,,rv) ,,,, ,I,, -I .
,I ,_ I , IT 1 11 I 11'11 , I q l, ,! d ---, 1, ", T, I'll, 11-111:.
,,,I., ,, _, ". l F-0, Ot _- ,, : 11 It x ll I ", I I- _11-111- 1, -.-- It qt TJ- ( ,I .,", o-T--T-' q- ,,, , !I,,,, Ielllllllr 1-- l'I", rt ,
,I, T d, T , ,- C", - ,, ITl,- it, , ,,, , 'i I rI- !,I I, ,,,,, ,,- I, ,! III:,
d" l d'- t" -, I I I 1, K"o- ,,, 'T 1; lle ll ,?,Illn, 1 -J-I, Ot! ,III, I",
11IT1 6, C Q 'i ,, I~ I , I I -1 ,.-sq,,-t, --, e, .to, Y, --, i ",-- x1pi,11I hlI ,Ifl", to -T, , "I
T "T ', ,ir ( '111, rxT ,
It, C 11 I ,I 4, T"' II I TI t, .Td, 'i ,,;,, Ab'"",
r. I .'o t %. 1: I il-I I 11: T,, :" tf, 1--Q, 11 ,IIT1,II- Wt- , I 1. ,., _I, 1_ I r , I, oi'ti"'t", ,, ,". ,I)IT"Ilt", Ila, i'-)'At I" ,III;. &I wIT'I" 1-1 de
!:1ll_, '11 TlI. 1 !, t,
", "T , : I 1, T 2


" "'. i,[IoI-1 j
ll- IL, l T ,,, I - .." , P., a :. I- ,! t',% p"d ,,,, , I 7 ... I , v I '1 11 dt 1,-,,, 1: 4, i" s. I'IIlll! ITt IT''ItT
"s ,, t IT t : q It T: 1, "T. .1 -- I I I "_ h- !T 7- li-1 Crr;,, tld, I P, !I-- ,Ie !, I'v- "",
i'. I ,-, .,- I I Aof ,,, ,,' ,0, ,I -," t I ,,, ,, ,, 0,. I I I ,I 0, on ;lt
q-" ,- ", T, "f ", ', 'r' I 'T I q z", I 1 1 ,I, I i" 1 I t' -, t- ,, : T i-,. t'i- 7 -,"'r- r, oto, ,1, 1--gl-I u-r%, ylil- 'I trt'- d, I ,,,' l ""' ,",,T,"' ',"r , )..do, p r, -, IT- "I r -r I r FIT -- d- ", I -1, '3 I o_',; 'Iti, 0"l-l-t- ,,,, b,
C, , 11 1. "I '-, I') q"I 4 q -r anx't .1 -it_ d T -, ,,I " "" : --_Llt, P,'Tqu -, 'I 1-,P ,,, '. d, t, ,%,me, I ,- ,!it, lo ,- 6 ,onp, ,,, I I" pt"Illi "' T-Aorit'. p- I
puebits x ,,,) ,,,, I t I I'l I' ': T T:"" "' LA I"T .1, 'T, I :l, ."nill"I. -al ITT %, of- I ""11-d. : -Vlmitnt, F--, ,
II-il-- I I, TTT,-s 7 -,--, I C_ , C """ '1-116
', i S &I doIprs
I,,, I : 't, I T I to is I .- 1. nT 11
,ic, I 11 I fl, t, -- 1- v- ,"', - S , , _,,- IFT'n', 112 ', 1 I I ,,, d L, 1 ,;t,"', pl ,l L
., 1"", ,'l, I il- q- -t-, J,, ld, I, q- .-I"t. 1- S"t.. t1gi.,
,, I ') ". d'j T-T, 1 '1 ,, _"'r ,", :r_ ', Itj ,IT ,',j- "-l in -p-ti)-t.d, t- q11 1, p.bl."' I ,,I,. ""i I
.1 V,_ l l ,, Id ,, I "t i',',! T-I, ir,,, ,I i ,,, Nl ., t" 11 --- 1,dl tr ,r' ci' '. ln ni s, e't ,
otI11 tj ,,,,, II,- --, ,,,,- : r d,, !eCz, ,I, , f ,- , , ,,, dxT ,."to de ;sig-ndo I Io gartoic "n tln ,,n oil la I Co'nuo "Vica t,,,I,,l iIrnlnt1
t __ ,T , ,-f-T1-Tt I _t' -, 1,,,,,,,,,.o I ,, ,,,n. ,-,i it-s, ,,, ,, ,,, -I. , To I ,oi, p .... g ,,, ,,, I :T- 1, C, -nd,, "L>. un. -1;-a do 1 Tilt so ss!"t- I 5.
"" T, , ",_t --o ,, 1,i 'IT" Z Ii-Ctcl I I :"e.ftTIIlt,,. Q- -- 6, I,,, IT
,I otiogo. yi I "-'- I 1 I 11 , qi, y ,I ), dt! I"") --tri i "J"It"'I
-, ,,, I ", ,J -tt-, -I- i'', I ,--d. p1r t dox y Q _. j Ilti'll"s ),ool no C.n -t,,iti 'st.
V ,,,i_,, -I"Ti ,_T I ,, I ,,,, jrj, I 'r T ',,r ,' ', I 4111 ,,, -- 1 ,i ,%. qI,,,, 1- ,3 )F, I. I M,!,, d, -, Z-, I- ,,, d ,,, IT,: i _,L, ,$ s." t-b ,' : i's -Itcll' 1i Se terms. en la mala-moij, T,,, I "T ,.d";"_ , mmrao ;It,
1, l -:l, I lls ;-, ,Tiii, ,d, .111- U -OpgtaoA n gtn*I*1, CD
TI,, 1. il', h- P c , Ir , C, P", diTl, --- W._,, I, I,, ,,,,rt,, ,,,, dA 'i'l ,I
.
id, 6 11 11, -1- T C' 11' el Y 1- I ' ' '- 1 'd T, ,,, t- , ,,,, 1 I: T, , el teI, 6,,o rhl_ ,,, i 1, c,'a""7" 'I, to I
p d, ,n, .d &,o ,owl ,P',I .Jo.pI-i--"..-' d, -T ,,_ 'I"ITZI,", ,,,,, ',', C'.
I I -1 i,,I, in, il ,,1111 it, I lil ,!,,,11-iTt"m IT,- T" I'T , Tt I I 1, T"I it-"'' : ,,;, .1i I I i I 1i f" It-, x!": -Ilmt tl -rit"tu"t .1-tar Al 111PI116 I -,, ,I i "'! ";, f "', I I I
I " h, --" I go, Ile Lli, F,,, , I ,,,o I
dl d.t.II., I, o, I, ,, ,,I I ,,, 1 1 ,,, ,i,, I i, P ,, I111111 I- I' -, ,,,I, -i" "T C ", q ,I,, i ,-, I,, _,", f T-1--io tn -Ph -', que ____ I I
t', 'I I I I 11 I -, I", I, I oT. "POR.):
Me- l r: ,,,,, I i , , ,,,,, M11, I i L") It, , ,, C,, T, T '. If"It- I TT f ,,-, "'o, 11- i 'Jill ,-,xIT ot, i , I r I
III -eEt;.; citri-I ..... IT, 1 I-Ozt'.1 ". P'l, t ... I I_,, !,,- '11, ,IT, I ... -parv 1 I I I
e, '- ' j Mont-d it. I'-1 -I, 11 I",
': I I I 1,1 3' i _Td ', , l I 1 17 I, 11 I T J Tlltr Ij ,"61 IT d"", t", I n "oi. 1 "'A" , d-l- I'Tit, Y flltll I'll
bll-, -p "I 11 '11 I '', 11 ", , C, , 11 1z Ci 1, - --' ,, 1 -r I --, ITIl.,-I % --,- I '. I,, ,',;', v-b 1- 1 d,,- dnJ l-,, ,. d,. garIII,, ,i ,,, t,- Foli""l. I- ,; r, : .
a d'i p I, y q, i "" T 1 ,11 "T, (r,,d., 1, 1. 1 -f ;l,), vvt, dt .,j.TtHw I.- "';.""". P 'I e C-p'l I "l I ,, ,, ,,, I
'OTI I. o I I X) -, i, ,
I" I ,ritto 11 ,,,n,, 1[ ,nr 'g- ,li, Oll" I "Xit' i I I T' T' I i ,L, I 'A ,I- , ,., T ,% I
,
-tjCm11111_Tlo, ,, v ".1, i, ,_ _Ir, i"', 1. -1-1 I I T, i L, I, I, ,, di, 11 I I, 1-TI" T,;,t-1T,1 I- 11 f,!'-1T- ,TIA-,, ,,bz, I- ,-- I ""i
I -, Iill " T '- I '. -C irl, d, I, tt t.d.-, I !_,,i ):,1 I-K-utdo ,,,) w.nd iII.A
QUt -rlt--d,, ,, -1 1 't'PT, -Io-6, dtl -tl.) n,"I'- ,,, d. ,,1, vnhthor, 'oTo T, o
I I I~ ""'I,., 1, 'r, 1 A I 11 ,, ," I'l --I, -;Tr --, I I F, d.,". t-d:il,
d. IA ,,d. do 1, ,, I I : t i ji" I ii,- : ] C , T'gln'Ti 'i QlT, -', ITT, dt WIIIITWAII Ill-i """I"ti, I ,,-- C- t "p'-: J"' jo,,I, I l L 1, I I
I I L ti,, !,, 11 li,,T% R I
I 1 1 1 e I , "I c,, ,! I :T "L I I I T I I IT, It I I _,P Tl;, i ps ,J ,P .: '- CO It 1 ,. 11 ,; T 'J""pl. p.r. '."'l-d" "t"' I -' T-,d,, pl, .b-io l I &II, f od(T (,.nil qu,,I ,,-- I 'I., -o, ., "". -, -.
d, ,,,, I I : "' , ""' 1'S f I "' It "! ii'd F, ,,: ,,, -, pt, It eal 'AT una gttu(in P "o-o-, 1- h, hwe ,1,4e I coriid-- ,i ,, s,,,,,, qu, T" 'I).;At,, po ,: "'I I I , l
p fiiF , r o; , l- T, I I l t71! of in
l1do plo- ,I, to IT, I e 1. -- pl, r" "" ", -, 'diffl.Wl, -g-j tv- v -nt-d !--- h. I I I 11 11
f.b It A, !, .1 i, '* ' *" T "S '- 11 11
ludadp.i,, ,,,!rT ,I, , , TIT 11 I I I Ir ", -, IL Z I ,: _', 1, , ',_, ;, ,,7 I ,;14 """, ," F.s,,, 1 ,,, I I- AxI ---, "'l, ,,,,, I e ... n .
i I I I h LT "',% ,"", d^Il 1, r .tIdcrtI4# ,I I t I F, I- ", C.- l"
I l 4ql -d,,- , 1, ;oldld ,_ ", puts ',-r IT- ,,, Ito" Ml" ,,, Ad,10-', I, Tru ,,11,,,i o 'I; ,'tt'. I
g'" r , , -.n ;, .It, 4' ,-, ,i.l .1"i;rl: j -I- I I T ,I 1, p"I'M -,,;..- ,,I*,. wen" I""s I ,
d, m. I, I-,, , I tt+, -,,- It '! ,1" I ,- rnet" 'o _,trzondo I," [ nia, -- ,I I 9 ... t,., -- "g-d- -!-- "ll-d"
m.,. h ~ ers- t ', t- 'T" ',-,,'.' 11 ,
I
I


ARO CXVII DIARIO DE LA, MARINA PAUNA UNCO
Cro' nica Hahanera r, 1- W', T,

Jueves 8, Nuestra Sehora de ]a CARIDAD,
t 3.!- T, I Lunes 12, Duke Nombre de MARIA

M-b'ad.t_ rot" 'C' f,
hAS de Is f,:, r I F".
It
:a,
d tor
t1lit. lanlllwal, t I& CAmara y dt su gontil 1 Martin" MOSu ideVido, Oio t
Ed I
MOn, ItZ, el prim I lv I. -V
Carl- A ll, M

ct, go d,

Is
TLC. Llcr ,a
,I. Pol
nx d, ttt,

AM
de maS

17 M
A
SAT-,,
PF LAPICES LABIALES
(;ALt


N o so,, ,Y gIrI05 .. . ... .. .......... .. ....
-Pl't 0 IV )a)-s 1,,, -giatbln ,sqscs ee oa 9R, HILARIO G 0 NZA 1 F7 ARRO A
iresca I ?w h-la le rw? iI ,It Iawo Rita
hRy -j,, J'I Pf"Po Y pA s C40
octtsZ do ot,'n e orht. Si. vinbat'go, atto
J.j ..Cuesta los Crayons

Tit.bilo, vyfi- POLVOi FACfALES,6
LOS PRODUCTS "SERA
YIEH?4 OE LA HARA N L01" CRAUX" SS 'L"EN ENTODAR Ll dt,

"A. A 1-11, Y
df Corn-, de biL
7- o dt ioa G V6R"t, dti
is&,
Tij- de ZanraANUNCIESE en a] DIARIO DE L' -U 7117- at tii,
'is
r 111-th. p6rOfali
At At ItY
1, ;, Ce an
G-;,11. Fr-- dt
-is A,ii-tim; Flor. dt.
il,-1 1, a,
I T, Frsy,, d, Ol VJ sa d, "Ic",


2

T 0"," P6 it
E1111-o is, o,,r.
V11-d- Y Ititt" i dt,! I
Tl! A C
P v
Sa It 14" Z'I:L I Ca 1 Pc urt,
i. Xthly, R.ky P.C- "I"Prt' Y Fit" ifs' j"' P-tea, RaIY
ra S;I,112, A Pw la mifad y ir mones
Blar- Cecilia Y
Gz -_ y R- y I- H Bm %to, I oded PHWU AM
i6ar, It!
Mip'.1 A, F"! I, Eiln. G-h, d. rlpo, pN,!,.,. '4a It rt el, A 49.1 rvs Alit, Y Anti,, If t gr- e.I-- Motao, Man. Att. decomas do Himt_; vealdes
F! prli d-tl dl I. I Ali- Fig iera,, L-Is
L-col, R,,16 y B,,bl S r c DIP cialArIa
7 G"'."i, Ma"n-ait, En estampadeff muv frescos v vigtoffos,
Cili. PldoYI Llts Pvy.ls, Dip .. h Alva- i different models, tallas del 14
Rrr -a Y ,hDra At. de a CRmPa, Y Matti ta
;d, Bam
Ca Taloto. Vit!". dal J-o al 20 y del 38 al 44. Se liquiBItif-, muy bon"as las I i dan a
!I: Ids Uptr Sti-r., Bab. Rod,', 1
7 F-,o, C-Chita Blanc,, U 3.45 4.45
Ioligtai- ,Ia, 6o Is, t I,, M-tmt- LPtnt.n. CIpii d Mar-m-i T-1. g_ 1. ,rd m'
rolls, EtrIIi:a Div Rn). dt 1-g In AC'U'Cho 'ae, En color enter, v con estampaciones
se conserve fresco de flores, liltas y cuadros, lallas
del 14 al 20. Se liquidan a
hasta el moment de colarlo Secretariado Y CO erao 10.9511 P11ofilm as game sint6flica. En material" tan frescos, lavahles y
91 onvage Plictfilm do Tu-Py en el Instituto vistdsos coract piqu6s, shantungs
*a Impermeable y adomiffis HE AOW EL IAOVO y crepf5e. Tallas del 14 al 20, Se
hormflitlea, puss gus borders as clarrian "soldendoll una Of COMPROBARLO coil liquidan a 13.95

La mfixima preparaciiin en En creptig fines, sheers y otros vapoesta modern carrera. rogos tejidor color entero y es
Cojo un paquate de Tu-py y hufilctfo. No hay
olor a caffil Luego abro el pciquote. y lqui tampado%. Todas las tallas. Se lia Aits.-if-fIn ss T-d-i. do Us- quidan a
diFferencicl El rico aroma a cafe le probar6 Iidi. Y -boanaA 16.95
quo Tu-PY se conserve Fresco hasto 01 Is Aioi W.-InIf
oewefi. _;. C.1we".
memento de colarlo. iPrvebe Tu-py y varo C-speid a' m6sti.., do Offit- En diversoa materials v models, de
coma es muy superior a ning6ri otro caf6! Y C-Mit. P,,0,Ik.s do Wki- sport v de vestir, Istampadoa 7

h color enter. Todas las tallas. So
No sign tomando un cah cuolquistra, liquidan a 19.95
22995
tuando d mOor Is cuu;, NAI...
IW71TUTO Se"ib. d, V,,tilo, Ptisal, Pi"
it Santa Catulfay 359 Tridepos V47$4 a 1-4493


Adak Z, to tneftiwlis so ab,1,6 of die 19 do Staptiort son Watt y Aguila. m-5991
g
4-

PAUNA SEIS DIARJO DF I-AMARINA.- MARTES, 6 D sorivwnp. pE ig4r) ASO M R
.... ..... .... ...... ..


inle is IM1111dial __1_1 %11 1 1 Prornere Truman hacer derogar
Topic() bacniacional C"MOTU

........... to ley obrera Taft4fortley
V, J,,, MId, C,[,.
Codific(l it' mriop o iox republirtfulm'.

f1fM111liel N, ef Dpf-1firm-i(;n fie principox del Peirrido DpirmWrofff
1 1 'r- A,


Al-
ell,

A
I T
2
IF, f ; i 1,

wi

\lAm "I"M'I'llt il III,
A
d
ltim ljtg-ra A I 7 ,

Ej qF,
"p,666n d'! st- Uniflo,,
1, IF .0
1, ,qk'T fl IF,- :,P :7
d p F I I, g"t
IT- IF,
OFF,
I M-,
nz


6,


in,
J ,
kII-o,
d
zrF, ....... .. .
01, 11
Ingbilerra cree delpf, pulpliefinge
IF

Ad--,
Fil 11) qif c sc trala on, W ashingtopt
F, p_ Ill pltI,. FF it

It, '-d- d,
P
FA C a iI os a n o s V V
Flill-11 Pll 1.1i Y All"It lP,:, d,

d--d
7' 1dtnIz i,, del Fit

la 'ittim iml econ,"mi"ll. dl m rdo 0,': It F F, P, l
0;1111 IF, d'I d",
rra F, 1, o,
L, ,g "t"'l PtIt
It 01 Ft A0i't"I.
S
GKI f t It l-dIF,
'F Id"
%I IT Fl -d- ri.b,,t .\, 'r,,it 7
TIT I I, r R 1 1, I'k y f

F -ll, d, M Fi-Oi- n,,!
F1 "IJ
Fe", I,
Ill, pl- l."
II d-r, pt y-.& un- Iln I-Itln-lF d,,l
t uid u clu IF 1 4, rFI T-- dl lr)p-m
D-I A-- Ilt- 11 IFI1 1il'it", dll l

ETet B y Sit Sttf.rd DIpIrt-W, III y1tr"41 y ilC. %i,con el
6 IF pol't". --FlFl-j,,
"it


V Ft.
c'

6, I,

fit

Nuem ofensiva comunista p0r(l

2 1
wrtar el ferrocarrH df CaY11611


t
1AN'rl)N i,- (AP, L11 -I -,11 0',

ri IT 'll" -oil MgACidXd%

Y" "P
Oslo F 10VITESE LAS PENA9 IF r"F
I F rh-q, t-r Ji, ;0

A
IF Vgw,Fracasado c I


L Yl\ ti d_ 'I
-o 1. PI-1-1,i, d, ytt I,,
pai LF 11.., To, -1 I'd- d,, Fit ... Int.
At p-d,,j. I EM PAIAMI


ell Fi id a ji d I a FI
I, d, q- d,
0 d 1
N
F I- 'Z 1! X, IF .1
4 41 1 Voj -- - I ,
pi,-' d'i _-l d Lltl-, 1..d, ,,F plli_,

lid" IFIFi 01 pio J01 h*fA
F


-"F' (M1,41fister
:7 I, 7,F HI,

Fill'
m"ItF1 7>1-z KII ShIC 7,
4.
p-1 ql, A- ,, lip, -1,
'Ti
lv pr" Til My Oll, ;qjO1MT- CREMA D! SOPA DIE POLLO

i" F"I" F I 'l,

d", F 6F d,
F
ci 5 suave 1-w. AUd- I p ,11 pi d.
,I C"AJ, g jl J.P-w FIT, .-I.
F- e"mand. P.tt-W -.1t-1- -- t,
Obsorbente 1 mw d. S d-., -1pill1_1 Cm21% III IL IT, I POII y ll It, ht, &CIn-, ci fURO 1-to. P MiI. ai- inmedtammentl 0 loan.
PA ci s econ6mico i ":- 'Id.
botiI quf )a pm )r A pormorm

dCr U" siompro MAINNA DUfY*g
FF i I'l, I, P;d. at t.-bo 9-da . 1. -w.
--ogen puip PRPER imp., In. r 1. F
W* FVkw G, V-11 Cu6l 711, L. H.b.T,,I A VIM %&

.. ... OFF,7
ARO QM DIARIO DE LA MARINA PArNA WfF
Cr4nica Habartera
F N'nMBRE DE MARIA" j

A0AllCc'
4"
tv


S A 0 VIi LIE )4 Ai,,AND011.
N r 7 C
Una especialiclad
In
Los conrimpoonas do Woo Iton tlordgiM ECOZ1,6WCON 7 Shnchez Romate Hnos, S. AAL raderat. WMandol AZUCM& 41OMPIO 01 Primate- P116'
bol-, Exila In Mwcor RocAntrado "AWCENA" on IM OYVAM Do vania an Iont melorve goodom 7 alwCoMw
Jerez de la Fron tera
ARA.. re P,
W -DOLYS-71 .VAZUCVVfNTAS At POP MA'Ok
SUCESION DE fc SUAREZ Y CW Is
80,01illo 9 TelaC M-6966 Moba"o d p- Yt,M RPELAEZ FIREZ Y CIA, I SUSCRIBASE Y AN1,1161A EN ft oJAR10 DE LA MARINADE
Fomandina 410 T.Ief, X-152T Habana
MARCELINO GONZALEZ Y CIA.
Son Ignacio 451 Telef, M-3364 Halb.no
PRADO HNOS. Y CIA,
San Ignacio 254 Tel.f. M-3859 H.b.Jueves

AGENTS CVNERALES EN CUBA Ntra. Sra. do la candad
1. GALLARRE-L_. Y CIA., S. A. Morcodares 113 y 115, Telef M-3987 Habono.
Lunes 12
El Duke Nombre do Maria

V160 7141 oil ton
2,
,I ve onfer do rAw
Ex on Pat., anto 4 ofos
de pr r A. B. kari-6.

Car h do I a 4 oxropto fos, soboDleii
Li site esq, a Pasoo Vedodo Habana "Vo
To
NOrA: "s &,nD4 ti kcvis fos C14,Iis oii,bWo 41' 04) y
co


..... .. ...


P,
r de A
gua
Ur


...Porque 1u; empleados, &I Calmar Los models ifuttradw, de 6otell6m su sed sin temer que safir at exterior, y presi6n, son 'Compactos, ficifes cle pierden memo% tiempo y tiobsian instalat, sumamente econ6micos y cle El DeparEitmonia do Contecaoftes
muclto mis- gram clutati6n. do Le F;Iosortla Van& mil 601es
Porque sus clients, at center con Y 10 que es mi, i-p*,tante: Estim &SUB fria en su local, $a lienfen mis ACCionsdo; Pat to Ismoso uniclad preciac4ades prop;J1 learn V9419,
atraidols pot ess important yentaia... Hermittica "METER-MISER", laloriPermanecem mis tempo y... sastan cada par is GENERAL MOTORS, muctlo miL exclusive del Senuirto FRIGIDAIRE

411;Y ANCIS DE GAPAPIl camisadarloche do muftihlamagto, aclornada con tuly b*rJeclosem punt* wmba. tolores blanco, DID, azulysolm6n.Tallos 34 $144.
7.98
2. Camisa do noclo do multifilamento, adornada con amcajitos va lencian y borclados III pasado. Colors blanco, rose, azul y salm6n. Tallas 34 al 44 7w 1 7 1 I'll 9.9$
'AlftAs
3. M.Aan;ia do multififam.0to, adormado con ancajo alonson. Coin. lores blanco, rose y Drul. Tallas 34 &1 44 . . FxmisIGIOW V VIENIAt i
eta CMAWA K RM NUMMICA, IL A Oki. too 7.t -65,6
VAVXA 7 QL somio L "OsAto Voloop A. W"MRSAI MOTOW $31milti, S. A LUVI tANDA13a
ampl- 212 T.t M-1 117 U.255, A.4 0 17A.AS6 T.1, A.,' -8"2 f- 660 7.1, U.A730 U. .6 212 T.1, M,3923 LA FIL0 10 FIA
p" of" toltles" t, _*As Pelffickba C LA VAJILLA VILIX A BRUAN
260 TO M4125 Ak Row., It W7014 9075 360 Y." NEPTUNO SAN NICOLAS SAN MIGUEL
........ ,_PAGrNA OCHO DIAR10 1 1 I DF 1 PTIF'IT Pi M, 00 r7XV11
-- - - ------------- -- ----- Clim ica 11aballera

P I L 1) 0 R AS 4
ORIENTALS I'll,","' -d
V I RA
AML AH

V,
I I d, wI or 11arrN R-,; rw,, %!
4

--- ----- ---- i 0

Lci mr-r- fcicif de hacer A

F
EXOUISITOG 0 0
jq kA
no do solamentc) guc

mezcle y hornet

y Afftal
So obtimn siompre 41011,91cs
Isficisses VMS- too las
go*- Pr*Pwad= 14AYFLOWER 3

MAW 1,E TAMAHRA
4. .0 Ile 11,1 care Y Cristal

Tombien -randes economies.,
tF lip NdAfono F4771
7%7 :_11

A J

M

ro 4 a liall o v Con co rdia
VENTA ESPECIAL
LJerta especial AW" A SU USTA V DPAI
para bacer amigos
do los bmom produdoi do Wlau

GANESE 10,e ALEXANDRA DE MARKOFF
... CORTE ESA a Plems fle Now York.
-d'
CUPON Lo mejor para el culls los proud
MORA MISMO DE MARKOFF
;V 1',/1_1 M.
TA NO TI:ENE TODDA7fA y 10 DE 1A FARM"
51 SU TIENDA FAVOPt ISUSCRIBASE Y AVU, ,ICIESE EN EL gDIAR
MAYFLOWER DtGA CUE LO SOLICJEN AIle

d, V, ParD A
4_ 1 "El palac;o do C'414 I- C.S. oj- 5-fida do cu.
dz;. j_ bo, of-, pp.m.o do 1raialo, I i,,ego do cb;otoo, j iuago Jo copas y i baieria do cocina.
y!f Wemoriiiidli7n
socia I do cit"'t'J"
> mo


v

110 6565 41
it Una fing
I on fvrvi
Pitm, T",
T'

Junta

d, Un
iufflo do copas 30
2f so
y 1, osaw A4


q je
06


vot
LN
4
1% toti a
Una
Los n1nos Cr I V11 Uses, peluquero prvnlado
g.,Ja Idma convenci6n de 01 alconco dr cuolquier presupuesto
Otras "Habilitationes'
kertes y salt jos da n su-Sal6n de Bp !'eza Gr4m oriodod on objeros pgra rejolos.
11 Ji Extanm wo;d6 P.r. Ot.fos, Isslawswes, d6kas y b"Pitafolk
I y of nuevo etstllo do P rmanen e "Su Pers n,-'% a So imos ptdid of intar;or on ospoc;of
_14maht6ndelos tort Leche Condensado i
t.n co Ln Cuba v sl SALON or BELLEZA 711 1 f NM I 1
I HOTEL APUTAXENT i A horn puede usted (ampror tontas Into$ COMO qViffg 1 if 9 T 11, VFDADO
Tolilono F-6020.
111ft
APO CXVII DIAR10 F)L LA MARINA O'l 1 1)i,
--- ----- - ----14,. Ifjawhp A11A 1h)(109 00 (m-rvolorm
fie 1er I nA H.W
S,
P

Au If'
IS~ vc
Vj
.............

fk-- d, Pt


-P-b zr
NARCISSI t;, ct-F c
LEU
-P,' dr -n,
12 :
-7
f Ari- 1- F, I., It

51117
Un men


LOCION CQWMA EXTRACT 6"It-LANTINA t!"
le a U

BIENVENIDO FERNANDEZ
SERNAZA M TLLE10.a: ..;its


PLYWOOD
l't P--,
it, t. 1

F- -, j,"
Alt"- V-- Csll T d. 'Mp', pmndPAPA MUEBLES
"rt,, y
P--e ,EpVk 7
-hablo on 1- r'
t=OA COMM He mooro icA s
.0 1 P.. .. .... t4d,
Valenciennes, Purto do Preis, Bincha, AlancOn, Brat6n y Chound 11m He ncwlia; ti eqos de, corna y ropo iwwix.
p
HIM 6?
=M111A w-u(n
GALIANO 25
jrew ei"

Jpas"-'a %LA CARIBAD
1 t I ffrono PortuondoCAUFKARSE AL M!,
au cofil.
191- -iEADOR D-7 V7 ME

do
cert, Boca-', :iS y bdo lo n M
1 Bobidas, Vino, Licotes y S46ti ; I "_
CD let nghouse
Y para p fiest- el t i"
$u pedldo cop. cnt- Ipaci6n y a i se-,li
a dornicilio. %
7t,
G(111=0 $08 entre Zan)a y Dragonoi, 14-9076 7

TMI hcld.d; Nan.CON


C Z' T4 S E R V


Elprimerofu j
MAS L'
ddde en Cuba,
en 1885 por" MA Do nurvo Westinghouse Ism if mef.
'NY cado 1. rr is rnoderno. efegante y attic.
f4o en refrigeradores doinksticov El La mi fisica es'unO L I~ J10 IeUtOg C, I. ZaCj-.m 1 e C i modeir, D-7 do Luxe.
Usted admirarA au armonio3a conjunio eivos on la formacibia, esp! ,,xcd y morcd do los n1fior. Do la bue- 1 de lines, lo5rodas en on belle moeblit
no o mala iniciacli5in que --go el nifio in el estudlo do to rni si- de acero Sol ado en Una sola piers. El
Aador gigante dealuminia brufiido
-,aco it arte definitivamente. cong
ca dopende que = o o re, "A y a orno3 n plistico. LA c6mod; dise
tribucibn interior que permits verk ladt, !,ales y colocar o redrar los slitrientos ReifISM
mente, y comprobari que p n-4 s C!pacto qua cualquier reffige de 5 modetv piss.
etc
D.7 do Luxt.
tape&

CONTROL AUTOMATICO DE FRIO
del

lieffe elfria uniformemente sht Iseer fidAv ji# M#Vff otad'it... y con el menor gasto de eriergla elic1pica%

VISITE EL D' TIAMET'4 -0 it co p- oqitfoli*. to it.. d.11o 21
part hosto 15 lb" -d.d et;Ooda
DEL CONSERVATC)- vol a ft-11 S p"" tb, do olionIMANTIT tidc* 9 t It's _0* fm- to, y hiole.
F,10 Mridergarten Musicdl y fit..
do, 14,,* f5pocio pwo
'\TDE- 'if
Preparatoria) Y COMPRET do V-10 I, oh, kox 'a, :l colocor two
fe of f,010M 0 :01, ties tr6i; 09.5.
RA POR QUE LOS PADRESTO do 10 tab" DADES
del h,
peroloc", oad'orw ;
Al f vooa C;
PREFIEREN. fA P Go
Esta Garontizado por
oWieris do Iff"ans PruebI d ftetirlo
#a !VETFINGHOUSE durante 5 ikk)s
Conservatorio iris antipo de U a ir I a Mar" do 0onift6o" vioto on covol
fas to V771 3 in& m iderna i "u"'i'01 A
practice to Elff 7, 8 '000 Agog
dot fie Of Awo
Mc&1cWo hoy mismo a zu nifio. A pertura del nuevo vAm. lunoz 12
6nc 10' 1711
1 1, cl*nal de M IUsica & La Habana 041rviloWdores Westinghouse
_7 igislissno 400, Tiolis. M491 1, A-291 1, A-2912 Mebane.
Ccdzada ezitro A y s3i ToWono: M 1011.
....................
4_1 ,, I- yt,- -, ." I 11: e I V- ,777177- 77q I ," ,wp."-.7,W"Wrw----"",",
'' rr 4: - I I
I -1
IPAr,!I N f ,Mz __ N V,10 DE _A YARINA M A R I , (I D j %-1j_ l I ,%IRFfl li 94 ) __ ------- __ __ - __ - _____ __ ___ -A V) CX\71
I I- -- -_ _____ -_ ___ __El clornurtimno esth preparando I N o I ic I INS I N o I I (.I (I S'I De Pa/cm-Ifte la facda do 1)1411(1,
i ;,Qu podemos hacer por su hijo?
(11 ("1141'rio para. I 1,"r(1r1,$!,JTJ11o Catl )],C&S I _%. ____ ___ ___ diver,.c, sc hafilf) ('11 m(II)"nifico banquet
I z - -_ PI,,r .1 D, Fid*l Nn- C.nricdIt- ---------- I-- ____ ____ __)
])I-, I I i"', Ili I P-1- I Vc-11111vii (I"I (11,:l I --Protf-la. Fli 511"In 11 III Ifne. I.rrI,, v- ,,1 -16,, I d,, I., -1 am ilia 41 f, Dw2o. I A C01"llia I'a], lifirla H- li ltwl, ,],] d m 1
1
1 111I'll Ili .1111, I 'I 1A I I I I 1.1, -1 rw ld. P"pal. "n- III 1-1 J,- I- .... 1,1 t1111111 III I I ItkkIIA 111- ic.la lJr,.jIr- i 1,I. I I I (l I r I w h.t, III I 11 1114, (I r P'll.";', glll,- ,,.
-Nlia ,III .......... "' "" ""' ) ,
(II11111 ,I 11 1111) I'll I I I 1, I 11.:1'1%1,,11%' ." ,: III ,- -: "' ,, .' ','.,',",',',, ",,, 1:% -II ji,,,i ,,r,,v,,,wmt. aiKe."k l1w ri- I i f 1jr-o' L 11 I
I .% 'I.,,." ,_ t,,.d ,.,.b ... ... ,- 11- "'. 11 ., I
__ __ -1 _, I _' I ", I 11 I I - - r I- ,, ,
, 11 I 11 1, i
i I I "' I ...... I 11 'I',- , ,,, "; ",-":,.: -: ,,, "': I , I I A ,I I A '. ,,!,,, :"" "
I[,( ( 1.1\ ( % TW A( I, .1 I .11-1.1 .1-1- 1.: :__ ,,,,,,,"":".":,. ,,f (A ION F I I I
1"I"'. TIi"i.., --,n- -1. 1:11-11,- 1 -111 '- ,,, ,, I I I
I I I 1. I ,
I I I 11 ,,, I ,I ,III 4 I I I a I I I I I I , I , , 1, '. I I I I 1,rl- r", ( hdh I"''-d" I I I I 11 I I I ,
____ __ - _j I I I r I I -- - - -I I : -1 7 I ,
r, I I , , I , ., , r , , I I I I I I I I I I I I i I I I I I : i I : , I I I I I
I I I I I I I I I 7 1 11 I I I I I 11
I I I I I ". ". ", I I I i :, I I ; ": ,. ,, 11 _-, ,,, ,,: 1, 1
1 1 1 I __ __ __ I r I I I 11 I I I I L I I r I I I I I 1, I I , , , I ., , I I I I I I -1 1 , 1 A I I 1
I I I I I I I I I I I I , .
I r I 11 I L I I I 11 1' I 1, i I I I I I I I I 11 I I 11 I- .1 I I 1, ,
I I I I I'll [,(I. V I.m rllItlI I I I I I I
,, '- I I I I I 7, , % I I I I
I I I :, .. 'r ,, I I I ,, I \ I,.
1, I ,,, ( ,,,, I 11 I 11 I I ' F-Iil r I I I I I I I I ,,, J, I I I
I I I I I I I I 11 I 1, , "I I I I I I 11 I I,,- I I '. %, I r I I r I I I q !II I , I , 1 ', I I "I I 11 I I I 1 I I I I I I ,,, I I 1. I I ,, -' ,
I Ilr I I I ;_ t I I I I I L I : ', ,'I r I r
I F I I I I i I ': I I ; t'. n 'I .1; I ; I 1 : r I I I : I I I I 'j, I I I I 1 ( iirr- h i6qm
1. I I r .1 .,:, I i ;. ,_I ,, 3 , i "I "I I 1 ,[ I I I I I ,,, I I . ,:, I J1
I -, T I, I I -, ,,, :, '! .1 R ...... I I 11 I ,, I -1 ; 11 I I -- : j 1, i
Ist ., : I I k I I I ; I T I Y [ d11 I I I '. , : I -i I I "' , ,7 ,'j , % , '. , I : I 11 I I L I I ; I I ,, I", 1.
1 I I . I 1, I % I , ." I. I ,' 1. I I :. , 'd '_ '. I. I : ,." I Ir 1, I I I I % I ; I r r ' I I I i I I I I I
I I I I , I ' -1 , . .1 1 .% ,,, I I I ,% i --_1 r ', : I I I I -iltnoa.
I I I I I I I I t, I I I t I , 1 1' I I 41 1 ;I- I I I ; !I , I L; 1 -1, I , I I I I , I Im
I I I I I I L, '. I I I % , 1, I I I I I _,r If I I I I I , I I I I I- 11 I R-IIII ,
I I : W % l, L , i ,i r I I I I I 11: 11-r 11 I I I I I I ArI i- .1,
I I I 11 I , , ,,Ii -, L, I % n I I i Z -i "I "I - I I I 1, I- I I L I I r I I r I I I I 11, ', 1,
I I , ", .1, I I I I
I I : ,% 1, I I % r ,. I ^ I I L I I
r I I I I I I I , I I I I , ; I I I I 11 I- J I I I I I I ,
I I I I I I I I I I I % I r I I L I I : I I L I ) I I I I I r i I I ; , I
I I I I I I I I I I I I I I I
I ,:,
I I I I I I I I I I , I I I I I I
"I I~
I I I I I I I
I I I I
L j ,% I I 1, I I I I I I r I I I I I I I L I I ,,, I I I I a I I I I I I I I "
r r I L I I I I r : I -:, I I I I I I I I I I I I I I I I I :1 I ,I I I I,111 I I I I j 1A I l I I I I f I I I I I I ( A t I I r
I I I I
I I I I I I ( It I I I I ,I I I ,I I I I I I I I I . I I I I I I I I I I I I I , 1,
I I
11 I 11
I I I I I I I I I I r , I I I I 7 ,
I I I I I I I I I I I I r .,Jr
I j I r I I L : I I r I I I I I I 'r I I I I r I I I I I I I I , r I r ,,, r , -1 '-'
I r r I r r I I I I r I r :, , I I ,,
11 j I "", j , I I I I I IT I I I I I I I 1. T, I ,I , !I , r I , , ,
1 I 7 Ijl
i: , I : I I , I I , 11 - , , - I I I I I., I I I I , , I , I I I III, ,
I I
.-, I I I I I . . - , I , I I I I I I I z I I I I I I I I I I I I I I 11 I I r I I 1, I , , o I ,
I , I I I I I r I I I I I r , , ,i, , I I I : : , , I I , , , , , ", I :- t, L ,
I I : 1 II I I 1. I I I I I I I , - I I I I I - 11 _- I I I , , : , r I I : , - % .1 . % I I .
_1, 1: I .. . I I r 11 - I I , , , I -1 I I I , , I I I j ,., I I I 1 I I I I I I, 7,111, i- 11
'L 1 I i , .1 I I m I I I - I I n -1 I I I I I I I , I I 'r I I 1, 11 I !, 1, ,- I',-r
1. I I I z , m 7 .,,-- I 1 , : 1 : -_ r -_ I I 1, I: : % 4 ' I .
7 I % r i, r,
11 1, r ,_ I I .. -, I I I I ', I Y -7.
I I I r Ir ; ': , I - 1: - , - - , I I i4n. I I i I I I -1 I I I 11 I I nit
I 1: , : i r : il I . I I I I I I ' 7 1, I I I I I , t c jr a III I I I I , r I I I I I I I a I .,. , i J I I I I 1 r -1 -,
:1 Ir , . ;) - , , I. W_ I I r I I I I I I - I i I , , n I I I I I I I I I ,- i - It I J!, p !,,
I r I I I ., R I , . , I I '-' 1 I '_ 1 I : 1, I~ I rinfier, i R. 4 Jra w o 'r I~, 1- .r '- ,:, ,, : 17 ; n I- I I i I _. I I. -I z I I I i I r , r - % I t I J! I-
I I I 1. I .1 I I -, I I , ,_ n I I I r ; I I I I I ill I I I I I L i j 1-i I 1 , ," " r , I I I Ill. % I 11. i -1 C :_ 11 -!,w,% ,S, P.,-, d4
-, r : I I I n I I I L 11 w,, r lb 1, ti,
I .. . , , I I I I . r I I I - I I I I I I I 1. r 't "I i "
I . I I I I I , I I ; I I I I I I I I I I I I I I I "I
;, I , I 1, I I I I i, r , 1, I I I I I I I I I I r L I I I I I I , i: I i, , , : I I ,
I I L I 11 r I I I I I I I I I I I I , , I , r Z' , , ; I , , T I I I III -ill l .
, - , I r I I : I, ) rl I I , I I I , I I I . I I I I I 11 - I I I I I I , .." I I : i I , r ", , -, f ,
r I : I I I I ,
I : , I I I I I r I I . I I I I ,: : ,;. ,Ii I V. I I, I, : I I I I I I L I I "I I n I ,,, I I , , d I
I j I I I I I I I I I r I I I I I I 1, , i : I 'i : I i I :, : _! , , ,_ I
I 11 I I I I I I ; :
I j ,, ,, : 1, I I I I I I
, I j I I L I I I I 11 Program it I I 1. , I I I I 11, I I .. 1 I I ,j r ,. ', 1, I I 11 1: ",
I I 7
I- I I I I I I I I I I I I I I I -1, 1. I I 1, 1-11 11 I _11 k I ,4 11 I I I .
I I I i I Y n -I 6 14- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ,i I I 1; I I I I I I I r T, 1. 1, I 1, ;, 'I ',
I 11 I I I I j I I I r I I I 1, j % -t I 'r ", I I , I ; I I I, I
I I I I I I I I I 1; I I I I I 1, .- ,, ,_ r I I I I I I I I , I I 1: j I I I i .
1, I , I L I I 11 , I I I I r L - III i A t1l I a ( , a d ) I I g a
I I I I I I I I I I I : t I I I
I I : I I I I I I I I I I I I ; L '. I ; ; I t I 1, , : , ; I I I I "'. A
I I I , I I I I ., T J, I ; I '.. ,
I I 1, I I I I I I I I - I I I I I I ,
I I I I I I I I I I I I I I .
I I I I I I I r r I I I I I I I I I I 11 I -1.1.
1 I % 11 , i I :, ,
I I I I I I I I ,I 1 I 1 ,
I I I r I I 11 - I I j I I I I I .1 % . -1 I I r I % j I I I 11 I I i I r T I --- ; I 1 i , _11,
1 % I I I r - I 11 I I I ,,, I I I , 7,111"1- ' ' I ", , I I r lr I I I 1 M,, i . , I : I , ,- r,
r I : r I I I I ,,, r I , % -1 , I I I I ': : I .
r r- - I , I I t r , I I 11 I I I I - it' n ." ', I I I I I ;V e 'I, -, I -, 4 1, ,,, ,r I I ,,, J
I , - , I , : , ^ L W ,, ' ' I I I I - I I I -1, , I I I I I I 1, ,I 7r, I- , .A ".
I I I I I I I , ; I ._, I %- r I ,-,- : I I 1, I I I ., ,. I .- - 11 I -, : C. I F-1 A ,, I 11 I I I I I I 7 9
I I I , , I _: Q 1, I I I ", I I , .-- I I - i. I I I % I I I ', ; I I : % I F" ,, 5 , . s I r
I I , I I --, , , -, '- I -I, d,_ I, "6el'. N',I-, C.hIix.tJ, I., I I I 11 I I, x I :n I I : I -_ -
, , 'i I ., I I . I 1.
- I I r I I I , i I :
I , - ; Vi U.. 'In .' tulo I, un cargo
, I , , I I I j I I I I I I I I K I I I z (7 d- I U N ., log - , , I , , r I I I : , : , N T
, I I I , I __ I I '. r I L'," ,I I- 7, II m d ? 7 ,I I 11 I I, -:1 I I r I I I I I 11 I", -, .: I 'I", i t I, 1. o r M Roldin
I 11 I 11 I I m -. I .1 e tII -, M I I j t I i I I 1, r I I I A M I L I I I I .1 P
'r 11 ' L I , , ; 9 I Y ii I , , .. ,, v I I ^ , I I
1, I 1 2 i I : , 11 i I : , I I. ,, ; I I ii . d 0
, I I I s I , , ,1, "I
,t, , : 7 ". ,-- , I I 11 1" :" -, i Cl i. I : il : I I ,,I , dit
;- ." 11 I tl, I I I i .1 i I I : % I I Ii lo Lj 'I 1,, "-1. I ,, r I,- r I I I I -1 ;, I I r ,:", ,, ) 1 '11 i ,, ". ), 11. I I ,L, _, , , I I ;" 1, .
I i A,
1, I w ,
"' % - l - -- In- , ,,, , : I I I x 11 I I I I : I I I 1. I 1i ., I
I ., ,, I I I I I r I I I I I ,,, I 11, I 11 I I I i .
I I I I I I I I I I F. n IL' li, 11 I I I I I I I I I ... I I I I I r, 'r
I I I I I I I I I ,r':' 6 I I I I I I I I I -L I., -i, I ^ r',J I It
I I I I I I I I I I I I I I 11 I- I il- 1-1 11 __ ______ ---- - 1 I I , I I I -,- I I 11 I "' _:
I I I 11 I I I ,,, I I I I I I I I I I ", -, , ^ I 1 I ,11 "
I L ,,
I I I I % I Actos illulediatom I I _, I , i '- I I , I I I L I I I 11 .. ", I I I , ,- I I I I 11 I : "
I I I I I I I- I I I I I -1; 11 ,J r _11- -1. I I 1 r r II r--I I I I I , I I .' ", n' A 1_' RAI ,S D K 0 F1 I 1 ': El P 11 I I I L I I , I I , r x ,
I I I i I j ,. Rl I 1- I I I : I i I .
I I I I i d , I I I I In 0 " , ,
I I I I I I I I I I I 'p ", I I
,- , t I I I I I .
r I I I I I I I I I I I I I I %, , I i e I I I I- I I I I L I :, . I I I : , ,
U, I ,,, I C 11 i I , I ; i
I I i. 1 ( I I I I I I I i I 1,
I I I I I I I I N igili a A I . 11 I I ,3 1 !. d I I I I .1, ,,, I " r 'Itto A L I
I I I i 1.11, -,In ,-, r , 7. : i ,. ,I , ' "_ I '' r I : ,. 1, I 1, I ki . N-t.- I C, A I ._ I
,% I I %- r I ,) ii r r I I '. , I I T I I I I 1 7 *1 "
I I I r I % r I I I I I ,, 1 ,,I, 11 I I , I _. I I I _', :1 11 , , , I I 11 I,
I I I I r I I I I I I I I r I I d I, I I r r 11 I I I : I r 1, -i i
I I I I I I I I I I I I I I I 11 I I I I I I r 11 I I I I ". I : , r - I .1 I
I I I I I I I I I I r r : "': ,,, I : , 11 I I I 4 1 ,. : 1, i I I -1 I T , I I : -I I I Til : , ,, , ,
I r I - 1, 1,w5 I ,I I I .1 I "- I I I I I I I I 1 115 fn III SW L - I I I 1 ,
11 I I I I I I I , I I I i- t"I 11 I I I I ; , L, __ ,k, ,Tl
; r I r I I I I I I , I I , ^ 1 I I , I ,I I, 7 JJ I E I I I li- I 11 i I,
I I I I I . P- 41 I I I I i I IA 1,, I It I, I F- C I 3-", I, A I ),,- .. .1,id ", 'IIL; h '_", ,! I'- ,' M.
I I I I I I n I I I I 11 ., .1 I - I I I I In,, I L I r I ,, In. I- 7, ,,, ig'. 1 It, 0"I ". -iln I I r lr,- ,_. .1 : I r-, i, "I "' n 7U PI-W- 1 r,, 1, ", ,
.1 z. I I I I F)7C' "I' L, r 'k n ", ' L I I I a I ,
I I I r I I , I I I I I I 1 1 1 ilt 'd I "I t1'I L :11 I n 'tml "t". I
I I I I r I L I I o ,: P_ I NJ r , ,- ,- Ii I- ,-r "' ' ',,, i ,-',' ; ',' I A Y I xII d ,, r, d ,, d d 1. f-
I ', In
I I 1 I : I
il,,,, Ct '! ,Ja- i-t, -1 I I I I 11 I I I I I "I
i, e i6e- q.-I 1. I 1'. 1!111.nli, LIelp- dId- ,. ,""' , ,.,.,I"" 1, ""
I r I I I I I I I I r I
I I I I I I I I r,-,A 40,a., qi,- ,
." I I : , "5- le n , 'n't,", -1-t dI, I- .' 1, tn 6d J I t-&.; ,- ,,,,,, d, tn, I VIN, I : L
d, t-liJ ,,, In 0 ,, I I I I I I I lr III,
; I Bjj L' II' f A ,i .,, I I, 1 6, -, 1 2 1 -1 J td -, ,,, 1 1't I d I t r i I r ,, ,,It
_, , I I I I I : I r I ,,ce,- ,% I '4 % , II r I I I I 1 , ,.,. I I : iliNnl- in, r1-- n", _, Nils F 'd ,Jd d, :1 i, 1. -, C', , pi- 'L I 'M" ,&- sdr-, q,' V ; I i", "., ,-" ,. I ,, Ili.
1. I I I I I 11 I I I d, ; r M _" ni, Fml Exp A: l I , I Ii", I t I I .
I I I I I I I : I, . I J I- v I I "" f t I 1, I 'u, 1: '. :, 1
I 11 I I I I I I I I ,,, .- -h, I d Ft I" "" 'Se, I I III I I , 1) ,1 ,6,I .
I . I I I I "I ',J -L r -,. .', J i, , d a f, I, ; d d d I, 1 Vi 9 1 I 1 t L11 I, 1- ,,d .f, ,-, ,, ,, 1.1". ,- ,_, -, ,
I I d i C,, I d I, 9 I I 1 1 t I i ,, ,, I I d I I d I, i c. : -dil I q : I, ,r I I I i IL I t I i, d , I I. , n I
', I -Itli I I 11 t n I c, -,p ,, ,I, I '. , ; I 11 11 1-1. ?, 1, Iit , ", I ' ,- I I, f ,, At,, ,, ju-'-, I,-- ,- --- -- d,) Oklid- III f _- _,,eInItI, :, I .11. J-C, '. IC UIVII
I I I t I , I ,,, 1, I I I _1 1, 1, i iJ J ... , I d It it, B I bi i I. h Id r 1 g ,,, I- I ,- ,nJ- t', ; : , 11 "In I i I 11. I I , I I. l", ti I P, Q I d, 1, r d I I CII I t I d , f i Jlj- L, I I -, 1.1 I I I 1.
I "', "' I. , I ,I.,, IJ In Wy
11 I ,,, 1, r-l" II 1-1 ,-- jIt 'O'd- ,In,,, mlmAo I F- i' 1, ., It, 1i '! I : I r 1 i I ., I I I I ,I 1,1, -1 f"'! 1;btlll I 1. 1. I
I I I I I I ,, I !" I .", I 1. I I I l,,'! ', I ,
I I I i I I I 11 S-t 5, j r- I, t II ,, I, I i- p ,I iI "
r I , r 11 L ... ; -. , I I 1-i 1 ; , 1' "' ..... .. "Id""' d. "I 'I'll I t-l 'I 101' II b- t, C It, ,r, ,, I n , - I II, 77 , e" ,i: t, , A , I I n t ,, I 1, , I r I f 4 I I- del h ., , , , .,, .
I I I I TI I I 1 11 "' I I 'I I I t -' I - I I ,I I 1),, , t I I d d,] QjI, dj,, At, ,,, I I 1 1 T& I t I 1 FS '- -i i d", I C I I 'I'lf,- I. nini'l r T
, I d, I I I d I I I 1 i P, n ,, I P, ,I ,- I i, .
I I I , I I L I I I l i II H 1, o I , , , i F ....... . : I I'd. , . 11) 1 I I n, 11 I P11 )JI e. In, , , cle"". , ,
I I I I I ,,,, n :, , ,I I I o , 4 l r , I T, , , 'I, ,_ I I I I t , , I i - , :, i , , , -, I. I , , I) I , -, I I c I'll "I'll, -_ p J, JI
I r I I I I I I r I I Fd a A 1 ', ,: _- I : i I _' ' ' I d I- I "I "' I-IiI "I , , I ) r I I I 1i
, I I r I I I I IL I t , (' , , I r Z In f, I ,, I , i I" t I f "
r I I I I I I, 0- 14 I W 'I , 'T , II C, I ( Q , , , ,
I I 1 ' T l Z A N f ' 1"', ) ' I I z ' "' 1 1 1 I d T I I 11 I I I d 1,n G I I I I A r z I R r W -I I I I,
;, I I I -1 I-- I .1 I I 1. 1 III- i i S, N 1, ,! I I I I I I I I ,
I . I I I I I I I I I , , ( , 1r, __ '! A'It" 1-,- R --, I , , "
I _' I I , I I ', J 6 C, r I ", , I ,,,,, ,_ : "PI", I -1 , :
I I 'I , ,4 I I t I r , ... : , I I I F : r 14 ,I J; ,,,i ,f z. I I, , I -, .. ., , .
L I , , In __ I ------ -- I ,, ; "" V!, I, ,16-- M,* ,I "e, Int"'i
M , I , 11 I I n '; ., I, [ r r, r i , Q,, I, I -'iI, 01" -, ,, 'C"In" I- , I I I I,, , r
I I I , e- ;i r"I ", , r r I I I .r r r : ,- '_ ^: ,',^ , ', 2 i %, I I I I ; I i I I "", "i", "', I ,
I I I I D I I !I ,-, ,,, ,_ r .5 FOTI I -1 11 I 'L" R C A I? -, F R 0 B,,,q,,,,, "'I" ( ')b,, v"".", ,% , 7 I. ,
1 r .I
I - : i ,-,,I I t-- t ,Jfg-;I ,,J
I I 1 ; I I 'Ii , ,I, d 11 ,- : (711110. z I ", j- - , I, ,, ,, ) I, ,,I ,J, 1, ,- i, I - r . . . I r I I , R ,h, Si-- ,1 I~ edl qtn, e- __
I P- 'CI I
I I . I ; i N -- ,' 7 I 1, I ASTELi t ,;, d ", V,4,T tm Y ot , n ,, n, I I It- I I F -1 I 'I'll 7- -- ; :) !1 F
I" F I.. 44-I Defuncione,, I : It "t, ,41,,,M !
__ d ;' I- I T 7 nI ,,,,, -% ,, _7r, 1 Ili% ", I ii II M 1 d '
I I I , : ,, I ,4 ( I , , C! I r TINYTY:N,9 ,1. ,,- I a dl-d. hl R e 1,t dAi A, "'It- riFFI_-? Iir-l 1, -, ,,1 --l.
I I I r 1 -- , n - I a C I r R , , , Ifill, It, ClrrI! 4 ,11 WflIJIM, p,,. -nditt-n- 1, ,. .b"X tr-- ,I nK ,ICC,, _CnC, ,I , , 7 I r, ,,_ I
r -- !1, ,!*. A n l .N 2%', , J" i C, r 5 6 0 .. q j n V I t , J,, d e 'S ,-, 6 I, d d ", I , ", I
d, r '! I Nv I I i P t "t 0 I I i 4 I p I : ; ,
pr- ,;I g:%, C- ,-, 2 Ft4-7, I-- ,:" it. r" diidv. y
C P%!:. d a 4, 7-;;,,,,--,,,,Z r xl, -,, I : ; -V. 1c, I- me$ 4t, ,ty""dt'll.4,c"-", -, --l- .", ,jr, 10 "al dti !K, ,at& , -tn ,
.6. d, ("'r- I2;1 ,,,,i "I'_ diin',J, S- M-1-i ,, I PIRTII:IU P S OGR &1,1 STA A STU 01- i
(,. n, JJjtf 1,,, f ,;_ n,,-1,_, 6, 1. '. ,- RIANO: G- A- ,t ,-b- el -b,, CAI oml p "F,-Ily n- lolit J, JJ Ehw"t-ma L)Jpt,. ca- tle,
Avane" I j- z" 7 ,-I,, C, 'd 6 ts, T, P_ 11 - 1 de IFdJIen1IIJ, __
r-11- on d : s-, Cr- CCJd ': d, e. It I C ub CIrt, WCIn,,i AMI"VA Bnquett cII tl- y en't, 11- ,Jnt, I I , Refl-rW IIIII90 af vlrit b! -NstC- contpt It r preitlntxnlft 4, 1.
"I',ni F
B, , ,t -d I r H.,I S Jng, GI- A treza d- hon- titIt1l a la so8ores ,ixdo,, dCn pe,,,,,,,d, Sant.jgn, xe prel,,ft Y a, ej I r
PC, ,, ,nti-,I. 1- -- In- I !-- Qu, C,,nart. rsl h o elen ,,lig y QQ1r, Angel Ptil- y Jose Conriltz 1,jdlj tRrn ,,,,, Quien tImp k don t-
ju-t.d C.J,:JJ- ""I' P -'-, I PIdtC, R"dig- -, WAN I
I z "' I "t. b-, EDORY PTnM" Ob vnit, Nter:j di
A ,4nd. ) det ie_, if. tn ,, d* ln.,-Ji Ml Ile Cii !iJ,_.,d- F--l-lit"121 % ; I, 11:: UNHIOT IDE VFND d"-te' V",)r !J!I" '6' J ".Iife "" 1 XM,,iJd= ,eid1 z1,,,,:,
1,1,11,11ZI, I ,,, p ,,, -11*1 11 b1111',,1 Ilbl. Prtcl Orden de exetal .
dI,! :i, 1,, ,_ h- d. el R P, L- 11,- CM -. Cla- QtA, C'n- I 04 ilillor s D F TF ,, lie W n _1 d, q., J, Alaba dt -4 '
'11;, d, I 11-1-, C- b- 91 n_, JIDOS, SEDERIA Y QUINCALLA: UNION ORFNSANAi R JJett "N"Ar XT A d"I d& p"r I en (" ""T"t"n""I"
'I". C- Jc. C' 1,111 Idlo_ ,.S ,;ll.i d, 1,, C-,,- bi.1- _i CInIndJ;ucndn d,,I C- 6 dJ, D.Min, f .Iigl, %IIJJII'Ad 1. ,IP W de I- --ldra ,ni n-- JIxJntpCJoogJ, q ,.
,g,,Ji ent, ,, txpcrdrii 1, ,,il,1jC-g, ,N d tino 'k Ju)IJ5 4mbre" de t'" Je" QQ11- Av & 1A ineh-e;,, , nie ini M!'A :J C.- ^ I a & lot tiJndatI tII JJ nad. en .u ... I- I d, T,, din,, ,I tl ,tor !., dj"tt Rey y CIst., I-ItAn el p- I NATUP IT,-_ Si" "_ AMIEN OrgltllO I- fAbl"ll, IW I -Ijdl b1l, pmvt , , 11-
, ,, -A : Ir 'In, I ;q,- d,,I. 'S.nt dC- q-n-II ,, Ri n, , li- ad :, GeI !J21 del A
11 I p q" ,. la ,- i- ,i-, 1, __ mm, tr"""t"I'" des"t A"tJ Jil dli- 110I
7: I d lp Infbr,, n;d ,I ,J P- ,-, 'I" 1316 I 11- Jilt la Stcci6, TO PUFj D) GANCTA RODRI d1l, V, (

1. ll) I ,, ni-J,", '_*- I -i", d" !", f,,I,, I., S, I -1 ,A -1.61:., R. : Tom iyw ," 467 d3,',' t",.",,,t' .'d. t gfr ',O, ,I Munvel Ga GUF,7i F bIm,,fj,. III II 1.1 eni I- '. lil'-,". ,l)dI Y JJdi n-ln ,,- J:, !11 'I- 111 e." : 1, I 1-1 i ,,r I. z ,d, I I"- ""'i'd- 'N ,110. Y 'Arn-0. B.'n'I'd- qu"nt, 't "'i, VI;-', drInfl, %-, b 'i ", ,."n,"'. I. ,.,,, w' d- W 111 I I ),t I, ......... I. pl, I, I,! 1, 1, IlIer-Ilin.", 0 I r- I .: ;- ,
, V M'--z Fbl- I ,J, -dt, 1% /l ., ,,""', ,_ I n -^ ILI I I 1 1 111,111,
1, C., , I ,'I, -- 4 4.I, .--L P- II,-_- ,!- I , W "'V!J, "I!,'', '' P.1,1tv. 11313ndol. uotA d, pl.iii,, '-. V. !. I.f, '"
111 .d13 .'- lz-Uo-, ,1-1 r .M", I t'l,", t- A,,"- ,e $, III" - X,_11_, z do i ,, ,,,, ", ,, I. .
., I I I 1 o4 jI. 6.4 I 1"b'i, I dk'- 'I 'ef- dII J 'nc f, % !,, C". ,7",:" !,,., ,
_, I,.:- I 11 ", A .I ,, R" , .- xi't ,A Tt"In.", 0 ,,,, m. [ ,, 't,".1 I ,' , ,' E - __
,,I U , J, Ii 1 1, : I
: -,I,,-.'': ,I,,* I "I,,' 11 6111 ", :"_51'_ (M ,411jg e : " 'I' !' 0 (. SUS AHUMC10
, 'I d,; II, In "', ; I. ", '_ 2 I-- I 1, ,, , 1, 1-- z ", -, 111, C NF
"I ,, S- '? ill, 11, I W I ' il" ' ; '() ...... 61'! L i ,: "T
I ': ". T, 'I I ,I I '' .
111_ 1, .,-_ : M'I "
I 1, 1101i, d, ,,I ,-," 1, ii , 'J1111- -- 11- -, z r ,i I I 11 ,,,, 1 d"'It1g, III'lt ", _-- ...... ,W: -JFO
"', I J ; .I ,If,, R-I'l, ,,,p ,II, ,--_, llzt 1111 -i fL"I'-i ',I In U 1: N ,*I'll IM K5 Dr TIT 11
I I I I 11, 14. ;i, "I "I I 1-p c,"', .P NInN
LI -111 .1 d-- &W A";, -, - '_ I -, ;, ,Ii;:i RAN""' "I" "' -1 d" 11 && M
-,, , ___ 1z, Iln ,A,, I I 11 le TJ, TTI ,! --, I ., in wzm a= P att-6,905;"
-i" I"I" t- -i'- T-- _,! 11 d ei Hat,','et.ldt 16 Ctre.
,i 1 Ar- Y', I *, ,--I, I'l ,:, .n,, I I'll ,l, N ,,, Pr Btj- I pt N-v ,,,r t I. rdld,

IAINO CXVJ1 DIARIO DE L MARINA, MARTFS, f, DESETTIFMITF DF 10r) PAGINA ONCE
Cxo'nica Habancra(o
H", DR. GUSTAVO ODIO DE GRANDE
hzp, I d", t",
T, -vl'i- ,- dVNITUDES f0f TUKFONQ U "832
d, ""n-11" 6. y 9 '1

y d'i f- t
---- -------- ------ ----;L
/Avow
Houquo,-At-i ... i-e,. q, e p,,, d- e-,
1"6" log-f h-t


I h-,", d, si"j, 41
Pw

A
f PA I 10', t I le 11


0- 1, I-din Ferrin I.,;fjez 4, P t 1 11


rf I P R

Z, ki
1 I 1, .11 C


Z,
7"

So Sh Como el ('eyom Lot '1 MkPM 11WR

M j& co o F,
ol pi cef, T-,t ,,geskiIN,
'vo ,s 10

r) C'ey-, $0,75. v
D o kt n las p,;,6. fi f, 1) r Ps
pales tiedt Poraida Delgado P rrz
T 0

D E
da R, Visa f1p r qzli'm
SURTIDO COMPLETE
-ICOS DE EDAD ESCOLAR. ZAPATOS ORTCIPE

:w"
A*


--- ---- -d- N 1',
E A L C E S U S

6CAMS
pl -16, 0. C f A

e,6 y 1. 6- --A
CfRA MRZOL17ADA bl-- A CION DE SUS HIJAS.
AL

Tprvi Rodriwur w.
ept o d, ,,to s, ",T
-x I T a I R T

t P,". TC, Alv
7 1 o 7 7 7
P A
BASKET TENNIS
t y

"Los hijos de v !.er ).q OT DA 14PY v*LL1Y SALL PARQU2
I.M HP
Y
Lf ful


Continuaron los pagog a
t- Un valffigio oxjansaffmanto Assnodo y gonsou;do
enipleadostielCon9imor Pam lot wt Ancim dt to ff+& nifonswila podog"J6, C*A'
y n-l gv, j &,i,- :; pwa 20 alunvms, con sorvidos wnitar;os _z,
one, w -vHfps Indiv;dvolos, hoto, poj;'bl* un vpro Agu- ni- t &Kai* rtfro dof mayor bionastor
m0i" s;n*o "campus" pose* tools ]as vorAP, r
J cWw pow Jv -i*da scma W air* libre, med;anto ojort;doo,
ivoo" y

Xmdargortom 0 Pr* r4mcwic, 0 Prim&ria vemonfol
4
5), supo4w o ofthiflen;v a hcutto del Heow W,
Comonfe Y Sacrotwioglo a flow univorsito6o
>

"ar
Iftfomos 0 Som; lift?"s Extorow


EL COLEGIO LESTONNAC
--- ao
AvZff10A
A sible ann EDUCACION I OCEArfo
el Mds Moderno y salud"le do las ambionfes.


/117 MW" Valk
0 solicho pvospo0os Telef. 'BO-8061

i I
__ I I
I
I
I
PAGINA MCr, .
- __ _ MARIO DE 1A MARTINA-MARITS, F1 r)FSFTTfENIPRE DF 1949 Ar.0 VIN
I,------ I __ ------- -_ boy Ur-encifi a Ta a
I I gar(i 12
celdwall la"s "Bodas de Mato" '011"'SC0111f)(Tse (flirt /a identidmi delli'l jeff. M ximoJlf I I" ,
I i ,
individtm qw, hit46 a mifs itinjeri
dc /a Hlalfllf nicirl (if, La Ifillpalliv I (I I Imo", pol. el awtho (11 balm-o'
A I
de wrismo est ,
I ---- ,,, i -1 11 --_ ___ -, "", I
t 11 It m) I 1, T) :4 jc a q I I if' 11 0.. ,I , ''I " 11 I I I d, I I 11afrim mli" lf. iimllfit. Clic(lilf, A;?? fotlelm f)(ir g.-'.-" 1 fwnfii, t, tort; jiszgwin h(Ay eI qllv hirit; rem tin I
('1111 11 V rkf't 7f hirict-olt I I I" 'i '' '"', "" ". W n L a M ah an ,d --billo ec W ro jti r 'ftegarsi, ei dw lr ap, I;P,,)
I, , I", ,,f I I I I, I f alh,,i,; im 1,eim iri(1ri.-UfIrir1(sv vri chmpul (14' 01110A V 1
flift, rlwra lin't r"Jid'i'l ., 1_ ',', "I / I 11 __1 b I'll, I I 11 11 1-1 I Y-1 I "I I I ; -- --------- ; ,,, , I I __ I~~

__ _______ .'' I 1, -1, -_ 4 / I F__ -1101ACIA I _-'; _, r. I IT ,,-, N A I, P: I, -, ,I
I '' I I I I "I 11 In,, I :-, 11: ; It-h ria Nlifln); el I , J o f i I,, ,,,I,, ;", , rt )"_", ;,
1 I ,,,, ,., 1. ,, I ej, A 4 I ,n,.,1,-j,, "', I-, ,,,, ', 11 t"
Nl L "I I C A I i "I I Vr Franic- Va, i,, laria ( a i r ,, y a ,, Ili I P.r Famorin vt, I ,, ,,, ,
I -_ I, ,, Ij ) ___ 1-1 ... ... - i i I I '': I I 11 "Ir, , ,I I
,,,, N- I llpillf-z I I / -, I "I I 11 I'll *1111, . .... I i 'I" F , 11 I I 1- -,, I I I! It ..... :
__ 11 j ,,, ,, I n ... ""icit" I !,: 'n'," , I I It I
, t, ""' t ,
F 11 I I-' 11 t, I I / ,1/2 """'t ,
I , t, ,,, 1, n""'i- ,,,, -, 1, I I I 11 e, IT It
___ I 1___1 , 17/ . 11 -,, % r : t "',e: ,., , ,, -d I, qr!, ;,."I I I I :", ; : ,,,r I' , I I 11 1,
-1 __ ___ I I " I I I I , - I I,- t ,- I V I "A j E R 0 I ,", 'I, ,, t ", "', 'j, , ,
S
I
1. :,
I~ I 11 I I I I I 11 .: I -1 It, -,I ,3, 1 'I ,:-, I, I ,,, 11 , t el I I i- ,,, ^,,' , --ri I,-10' -I
:', I ;,", I , I __ 0 1 11 n I I 11 11 I 11 1 21 I -- -1-1."I por O'CA, Ot I i, 11 I t lj "Ir 't "I It', ,,, I I I ,,, , ,I: ,,, ,,, ,, , 'I" "
-, "' I -1 I -1 11 I ., It 111!1 I I I 1- V !T'_", .' ': ': ", ,. .", ,, I1t I "I"
_t I I .1 I !I -- 1111 111111 F I'I,, , 1 I"" :" i I I ;! ,I I ,. I ; ,11 I I I - I ,I ,I ', ", ; t,, I ,- ,
, I t I, 'I't ." , N, I 1- 1-1 ; ,1, F,',, 11 I ,I I 1, ,I I H,, ,, !, I ,,
11 , , ,,, , :: " 11 I I 11 I'll .1 1, I , , -!" -, I I ,,,;,, ,t- t I 'g.- 4 N11-0 : :', :'- : tt I It I" I -,, I ,, ; I 't ,
I I I , -- - I "It, : _11i - ", 11 : ""' ( 11 11, ,
11 , "I ': I I 1- ', I ,, ", I,- -1, ", 'I I!; ,, ,,, I 'It ,*.!, I 11,
it I I , I __ i ,,, , I :; I , ,_ I t I 1. I III 11 11 I- I I I ", ,1:1 ,
1 I 1 t -, ., t I t , , , , T I ,,, III r 17 ,- ,, -.4" z ,,, ; I I I I ,I dk , I 1,
..... I I, t- !, i I I 1 i, tt ,, I I : ,
1'," 1, "I ,, r '- I w, ,,, ,,, -', I I '- ,'f' ( ,, ,- r 1 I, 11,11 11 I ,It 1. i-t 11 ,
I I I I 1 I , I , I z I ,,, ,:v-,, ,, , I 11 I
'I., t z,: ., 11 I, 1 7,, ,,, ,, '. I : I I I ,, I 1, I "I, 1 11 -I !" " i"'I,,, "::,,,r( "", ":t- z 'I ,,, t I '
I I -, I I, I -- ,,,, I I,, , , ,,I i-, _'r 'I , C, f , 1 I 11 I I I I I, ,. Ii t "" ), ,- -, 1,
I I ,, '! I 'I t I 01; 0" I 'I',
I'll I I I I, I I I 11 111 ,11 I I I I 11 I I, 1 1 1 I", z I I zt , t ,, ;""-" : I I ;1 "; I ,;. I It I
11 ,I I i 1- I a N ue v a Y ork 1 t I 1- , Ifl, i, "
I I I ,,, I I ', I ;;, ,,I F 111 11, I,, I I ) ,, r '), 1,
__ !- 1 1 I I I n'' '1 '
"I I : t ,;, ,": "I'll ,:) 1! -' "I ,I: I It 1 t :,! ,' :,,_. ,, I -, , '' I,~
1. ,, 111 ,, "I I '',-,"t,
' I 11
,, : 11 111', '' t I I I I 1111 I " 1, -, I ,,, I I I It" 'I'- ', itlll r, 1, .',I, , I ,
11 0 I- "! ,I, il ,, I
I 11 I I I I I I I Solo 4 HORAS Y MfNUTOS I r ', ; ,: ,, ', -' "t, I 'It 11 11 t '. t I , 1 I 1 , , I, , : , "'it" A J-1, ," P- I l" g-jjiI ,t, ,'!' 1 I 11 ", :. ," I
,, I I I 1 ,_- ;,11 , , I I ,, I I 1" ) I f ll t1l" ,,,, I ''I I I I "It" '11, 1, 11 1. ; .1 "'I", 1, I
11 I I DE VUE0 oPECT01 " I", , , '', , I'll I "', I , I I 1111 I ,,, I_ I I ,,
i", : I I I I 1 rl I I ,,,
,, I I 1, I ,", ., ,t r" I -, , t I '' ,; "- ,
,,. I !,r 1-1- ,,,, 11 I 111, It I J, -,
11 7 r 1, ,, I .1 ;:;: I I ,3 In ; --- ,,, 1, I i'_'. I I 11 I I I ...... t, "n", ,,,, I z I
11 , : * I ,';., ,,I";' ,,,,,,,, I "' 1, t : "" , t "I I I I ., ,,- In 1, I I I I 1; I :,""ill, 111. 1, ; ,I :"'I, f I 11 I
I I I I I 11 I I I I I 11 I I 1,
I , I I I P O."", p". "'11""Il , t I 1, I ,, I I I _1 f I : I I, lI t ;, ,- ,I : i
, 11- -- ,i, 'ItIr. , I I I I- 1 j I, t I It' I t I tl 11 ";I '11", ,, , I I 11 t '', ":- ), n, ''i"', 1 I,
I t '' I I I I 1, 11. I I 11 1 I I 'I 1 t"I'l ,, I ,,, I ,J I. ,,, i : !, i, ", , "" ^ I ,, I ", A '' ,I, , ; ,
I I r 11 I I I I I 1, I t. ,,, o, 1, I ., p 11 I I I z z H "', I, '', a ,, ,,
1. I I , III, , I I I I I 11, ; I I I I : :f, :" "), -- ", -i_, ,.,,, "t"'I,
I " I I I "'', ., -1 I I 21 : , I I 11 I 11 ,It ,At ,- I I I : ;" r "! ,, , I '. j t I ,, I t , , I , I , , , ", ,
I I I r, I I I ,, I I I ,;;; ', 'I",, i,
; I, , 't, I I ", *,:, I I I , 'tk I *11 I I I I I , I '! ,,, ', I , I "" , I I ,
11 1( I'll I 'i i I'll 11
I I ,
I I , I I ,, .1", , I I I , ", ;' "' , ", ", 1 7_ _,_, ,. ", ",
,', I I I I I I I I I I I I I , w w i I I I I I I , I tf, 11 I t , 1"', -tl
I I. I I I I t I I I I I I 11 I I t I I I I I ,, 1 I I , t ,11 I -J, I I ., I "', I : r t t 't f. ,,,I, it I A, 1, ,I III ,'I :, ", "I I r, 1,11 ,W I I, 11 ',
I : 1 ', ,, V7 1 t _1 / I , I tI , I I I 1 11 11 I 11 It I ,I, I I "" ',-,,I,,, 11 --,","', 4 11 -11 I 1-11,
d, I I I I I I A ', M ;- ,,:JIA, I I 11 11 11 I I I I 11 I ., I I I I I I I I I t I 1 " I ,
z, 11 I I I I I I I I- I I I I ', i, "" I ., 1 "I
11 I I, I i tnn y ,Iqm ,gD" 11 I I I I ;, I 11 I J- I t ,,, I, I 1 I "I f 1, 1, I I I "' I ", '', "t I I, I "it I I
"I I I I I I I ) I I I I I I ,
I I I I I I I 1, 'I I I I I 11- I 1, I I I I "I ", 1,45 In twd, 11' 1, t, ,,,,
11 I I I I I t ,, I I I I 1, I I 1 I ;, ,, ,*,,, , II t
I I I I I I I I 11- I .1 I .- I I I I I I I'll I ; , 1 11 11, " ,,, "
I, I I I I : : , 3 kz,; ,7!, ,,, tI,:7,_-- A-/ -, I I 11 1, I f I ...... tit li, ,,,,, I I I I I 11 I 11 t ,,, ("
: , I I I I I I I 11 ,,, 1, I- , ', !" ,, , 11 ;, , ,,, 1 I 1 11 t ', t I 11 "I ,!, I ,,- I
--- I I 11 , , "'I, "I IrI,),,I .
11 1. 11 1: I ,::: It- I ,, '' ", I : " :,
t 1* Ti, I I : I , 1 I ,_ , I I I I .1, I ''. ,; : 1 ;, 'i" 'It- I ...... 'j, ti, -, ("',
1 11-1 I I I 11 I I I 11 I /I :, 11 I I 11 I I I I ,
I I I I I I I I I 7 11 I ;, ,, I I 1, I 11, ,, ,- ,,, 11 ,1 1- "
I I I I I 1 I I I I I I I'', I I 1, I I I I 11 "
r., 11 I 1, I I I I I I ,_ I I I I 1 I : ,' ,' ,,
1 1'1'111' " , '. P.ir z, I N I I
l', I 1, ill 1, 1 , I I I t :, I I t- .111,
1p t i "I I 11 I I I t I I ,,, 11 1 1 I I I I I I I I'll 11 'i ,: 11 1. ,, ,!it : I ', ,',' '' I ,, 1, I I 1, I I I ,I r- fd- ,- J-- ,I) ,,,,, 4I, I- A
't 11 I- 1 n I ,, I I t ,, 1 1, I A :, t,- -1 ; I I ,,, I i I ,. I I I'I", ,I 11. 0-
I um"P, IoItd. rie Y A , I 11 11 1 1 ''Ill- I i 1, i1i " ,, i,
J n ,-,,,,',- ,, ,, I I M ;, I, kil:,_ I I .
,, I I I I I I I I I I I I I I I I ,, I 11 I I ",
11 I ", zlll ,I I P 1, .1 ,, J, ,,,, "I" ,]- p- t,",
I 'J" I ,, ,, z '- T- I, t ,, pt, I, , ,- :,,, i' 1, I I I I I I 11 ; : J ,, ", ;I I 1; I I , I I 11: ,! 11., I 11, '. 1" I,
e, ; : r u s C I: ,3 I I 11 1 I 11 1 I I I , ': I 11, ,,,II It, 1-11- i ,I ,;0- d, ",- ,''. ,; [ ,- "", ", t,, --j I I I I
It- ,, % I ; i I ,., I I I I ,; I ( "
-, ,t 11111, "I I I "'I, "'," *:,""', ,'t'"t, ," I t li I t".""'J"'J"', i-h, ,- ') it"'It, 't"".. J,, ,Tt-- 'V J,!i." [),:
""" ", , I I ...... yer znlara cl- I -_ i--- I :. I
;, I ,, I .1 I 11 I I 11 I I I I I "' I I I I I I 11 t" 11 It I I ,"tj"-, III, , I ,,, , "! V,16it- A-,', V"', III,,- n,, I I;i 1 11 F , 11 I I I I I I I Pl 11 I I I I I I 11 1 I ,, I ,,, ,I, ",I :, ,,, V ,I "k 't 1, I 'i I I ; ,,j ,, ,I, f1tt I I , _. y t", ,, ,,,, 15 r,, hx, 1, -, 1 1 t t. I I ,- , 't 1, 1 I I I I , t" i I I I '. 11 I -1-1 J 1,1, ,,,J-, , 1 .
dF" 0-1 ,Itdal I I I I 111: 1 li, 11 It I t I" ,I M-i-m
z I ,,,,, I 11 I I I I ,,,, 1, , 'I I ": , I, ,; I ",!, zt ,, t ,,I,, ,,% t",(" III "', I'll " d, M --,-. ,,, 1--,
11 :" ,,, I I ables. EI ,13 e "a"'a I '' ", I ,I, :, t 11 I I , ,,,, 11"t" '-- I", ,ii
% ': 11, : t' " k I t 1: : , I 1 I " : ., ,I:,, I "I I 1 I : i , 1 1 "'!;n', t 1- I to 1, 1,1, Ij 1, i, ,,, i I 11: ,,, I I I I 'I I t I ... ... 1, !,,I, "I.Iii," ',
I I C, I -, Nueya Yvir ,, ,_- ., I I I I I I I t: ,, I I f, i I I , I ;, ,! ,':;, I ""J'- N .... I liq ,,t,
I'll I I .. I I : I I I I : I I I I I I 1, ", I I I I It I I 1 I "it ,,,, , I ,, Q t 1',A _C g".1
I I 11 I % ,,, :: r I I 1 111- 'I,
I d, 1, r I I I 3 1 I 3 f -, .d ,I, I I I I I I : , I t : t I 11, I .; ,. 1, ", , ", t I I, I "T I 11 "I I Ii - t I ,,,I ,,
V,, , I I I ) 1 1 I 11 I
I I I I I I I 11 I I, I 17I I I '. f ,, ,!,,,, ....... I- 1 ,,,,I. - - . ..... -11 :- I : I t I 1, t I I 11I iv, e 11 1, I ; t -, In I I "I 1 5-I , 11 I I Ill It I I ," I , I ,!, ,,, I, !
I I I I "t , , -1 ,, , , i I ,- I I 11 1 6- 1 ,I, 1 I 1, I, , "', t I ,, ......
-, I I ,It 1 11 : I ", I
I ; ; , I I I I n I I I I I I I'll I : i I , , z I I I 1)" , ,,,, ,,, ,I,' 'I I S C d C s m I e I R [ eI I, I I ,I ;, I -1 7 I I, ", I, I I ll I I I I I 11 I 11 .1 I 4 11 fl, n I,!, I
,_ I I I I I 1 I I I ,
I I P, Il."'n 1, -11", 7 Y."
I I ', I I I I I I I ,, I ;,
11 I I -I I I I I 1 :, ,;;, "_ '_';
'I I I- , , 1, I I I I I 1, 1 i ... .. ... I "
I I I I I I -_ I I I I., "I , I I I I I I r, 1 1 "U 1,, ,
I., -1 It, It 11!- '' I I I I I-, I, A I i _, 2 a I
11 I I., 11 -1 I I 11 I I I t 1, !- -1-L "'' I d en u n e'ad a
11 I ", 11_ ', I I 11 11 I I I % I I I I I. I I I 1 I i, I I i rt T I,
,- ; _., I I : I I I I I i I I -, t. 1, -,
:, t I I I I : I I 11 I I I I 1 '41 I I 11 1, I ,,, I I~ ,,, , I I ', "', t, " .
I., T;__ A_ ,, 11 I, ,,111.1-11 I 1, ,, I I I 1 2, rr t I ,,, ,t I d, 1 n4r 4 1 %, (i! t', "p, ,e n cia
- ; I 11 1, I 11 .1 I I 11 I'll 1, "I -_ c o n n jv
1- ": I I I t I I I t, I .. I I nrl, c". If r--- I
1. 1--_r1'11 -- I I I I ,,, t 7'' :, 11 I -_ -1, C1. , 4,1, x ,- tl ;j
I :1 'lt I
I ,,,
-_ - 11 -_ --- ,", I '' 11
.- -I ", :, I I I I I I I r ": " 7- I tl I
-- ,-- I I I :--" -, '-!t- -1 '11, I 1 : -I ,-- I ,., i,, 11.1 -1 t I "" -,
,,, I I I ;. -1 t '' I I-, It, a ('41111 altininio
-- -,.- ,,o ., - -1 p I I 1, I 1, : Z- -_ t t ',I , tl ,7 I I 11- :i an r,, -4a
,,( aW 04
111 I I I I I, ,; en rm e.mra UniY
I I :, ", - - I I I I r ,: , : , I 'i ('_ "'I 17 ' 'n -en;ii-lad
I :-', -1 I -11 11 .1 !-, -'_,n
Ct tt T 1,1 a I , I ,,,, --, I Ii I Ill I 1", ,
-, I k,,_-,-1,I -- -"- - I l- I I, - ,d, N- 0,1- ) ,-1, _- 1 tI, 11; W Z I ," ,! ,. ",7r-- ,, P ivnI~ I I I N I -- -1 f, ," -1 I III" ., C11t, I U', ""t"itt t!) ,!a _I- '- , ----- -'- :-, ___ -, 11 I t I n : ',-,, "" -, -1, "
-- I-~ I I I.- 1: -1 I I ,, '' 1 ", -1 __ ,; -_ ';I __, -r imt,- ;Ii7 ,,,
I I I I I I I , I , I I -, I I yltl:, LI !- 1- 7- I,
II-7 1,t'- 1_t, I -1 I f ,,, I, 1
11 __'i I I I I I I I , I I: I I a ,I I I I ,, ;r I'
, I I _. I I ,, I I ., - -T- ,,, 1- n-,,:, _- ,"'.
1, ,_ -1 I 1 , Z ;-, ;, , ", ,.
I"Ittd pued, ,, ,111 I , , , -- I 11 1 I- I I 11, I: I ,11 i it 1311- ( f--_, i, ,!, I -1111I
I 1-1 I , : .- I - , , - I I _(f-_11
-11 I I 11 I I D I t '. 11 I I I ., ., 7 -1, -11 ". ,* 1- 1 11 1-1 11 I 11-1
on mejor ,Impl- N o". , It z ,t - 1, % ; 1, M -, I I 1, I I I 11 I -, ; , -: -, ., ., I I _. 1, I I 1- ,_ I 'in :18t- %r 1, I -I - I I I I I I rll__ 1 _, 11 I Ij I I It
I, 1 Z I Agorle; G ,Ori,. X_ , -, I I -1 ,:. I I -, I I 't I 'I, ,, : 1, Q iint !, !- Mnl_yor ,urldrI, fi ,Iiqm,, I I I , - .1 I 11 I I I I , t , F I ", "i" 1 11:17 I'll! 1, I i -1 ( -.
I - I I I I I I, I -1 I ; : I , ., , t I 1, -, ,,,, tlo f,5"t ,I, d :,
I I I I ,! I I ,, n -, A
"1111,,. 1111(ic"pi" t", 11 ,, ",, : ,:, ,,- ; : - l A, ROVIROSA S A z , : I I I I I I I I I I I ot. d. 0 *,,, I ,, 1, ,, ,, , !,-,, ti, ,,r-,,-, ., I,
-'_,'6 1, yl, 1, ,- 1 1 I : ", I , .,, ,,,, -, r ,, d, F" ", I ,, 4,1 ,,a,.. I , gt ,, 6,1 ", I A 11 I I 11 I I I I ___ __ ['11111 I ,p1r, 1 it 0,;-- Z, 1-11 I'll ''I, , - T I t 11 t I J' z, N"I"I"I' 3' (", "I' "r ,rt J,,
601- 1. Im pt ,,,, 11 'I, : 1, , ": 1 z 11 1. T W, A I ; 4 3, M 7 7 4 I I I I I I I I I I I I- "t 0 c, , 11 -, j I r 1 1 I I !, r. I ,, t ....... "Z," i" 'I',
, ,),. 1, ,,, t I -, dt, ,i- ,,- I jt,, r, '4f I "I, #1 7' 11, H:ttI-e 1 7 1 1 - I "I I 1 , ;1 1 1 it n"11r, -111tIr"Ir- 11 ), ,,,
,1- 1, s, ---t" ", I I I I I I 11 I Nl- _-- ., '11-11 I SO TAVV, MAS ROPA 1 I "' , 11, 11 I 11, ,1 :", I ", i I I 1 1 I t, -- I I -, ,It i I It "t, it, ri "I ,, -. 1 I ln N ,,, ,
W .,!r, I I :_ I "I -1 I '. I- I I I I'll', S VS ':A'1117 , I : t I I ;" ,I I , I 1, ,,t ,, I ,, 1 1 t I ,' 1, -; , 'I '-'a I- 1, I 1. 4-6, d,
i , I , I I I - Ele" I , -1 .1 11 11 I- I , 1, '. I, I 'I": I F I I 1, ;1: ,'I I 11 I I tr !:j p,, , r- I r- ,
En la 1- r- "I I '. I ._. Ii ....... I I I F, "I", 11 I ,:: ,,, c t_ r -!- .
I I A& I I I I I il t ,,,, 1, .!- v ,,, J
-- 1 ,, I I I ;, ,,, , t -- I t t -, .1 "I I 11 ,,,, , ,,, "I I 11 I I I I ", I I I 1, J_ _;, 1,7 1,11111111
, , , I 1, I, ', I l ,. '', I I ...... f, ,,
t, :, , , ,I I I i I I - "I I t -r i" I _",) .1 1 1'n ,-,!1-,:I ri ,,,I
1-- 4, 1. flk% kNk i I 1;, t-t; :- - I ) .-. I -1 11 1, 11, 1, I : ,, i,--/)'n- 1,
,h T I t "I I ,; I ,,, _, 11 - :, ,I: I 11 I'll -1 "I ,- i,
11 ,, ( t,, r T I, I,
I I I - , I I I I :.! -, A :- , t tlj I oY I ''I
1,
B1 1',FSS ACADYMY I I I I I I ': "I t, 1 ,I, I
7 , ,, I I - It, Ir I I ,,, I i "I t I" "I", g ... ;"
.1 ,fr t r, .... j , I I 7- I 7, t I I t I tt 7,2 1 : r It-li il ,, t, :_ ., :, ,I- _...__ I I : I,,- J, 14, ; ,I "d I t '', \ -1 z 0 I , ,
...-- 14 I ., "
I I 11 I : I I I,, i, I I ; I I I I I 1 I , 1 I I 1, 't I t t, I 1 .- 1, t
I A , I- I I I In 'It I :, Ii , t I ,_ t- ,,
cwpt, rw -iA1,, I ,,O i I a t":i' il I I I I I 1, I ; i .f T [ 1- "" :! tc I ,% , I I I t, ,!, ", I I I
t""I's 'n K'pif"'I 'n i, -, I t a :11 '- ,- t I _FI d 'T, n, t ,--I It ,
I I I 11 I -1 I 1, t ,, .--, t 1 11 I I V, 1,1 : 'T it , "_- ,I- 1, dl,n
kzl ,, tAm, d, ttitl ,1, I i--,'I, ,., I I , I t -- , I I I f
I I I , I I I 1 I 11 r 1; N -t "I I I I I I I il i C, "." 11
., I I I'll I -, I I - I I _. , I "I,, -, ,,, 1 I F ,l h ,l "' , __ __ -,--"-- __I I I- it 1; t I I I I r, , I t% It Ii-i"'s y f r ill ;1. ,,r, t r I ,, 5r ,t d,
A,-,Ial ctwt, I"P":'- I -I : ,: I I .1 ; -- -- I i
t I I I I I I I I I
-1 I I A l "I III,
, I ,_ t', I I .11 I :11 1 1 I I I I I I I !
64 e-, Iiprr, I" 1, 1 I ,_ A igen fu rte ,' __ I , P- .1"'7ocies o Vacaciont, t
1. , ': I I 11 I t"G, -, -_ I I Y1- 11 d- "I.I.-I. ,,f
I .1-1_1 -. "I -1 11 "' "I : , I T lo, guier_ an.j- parA t- --,1,I, d I h1hl, "I',". I'll 11 Q",
Flis It r- _,- -!-1,11 1 I -- ", I I 11 '_ ; i I It,, I I.I.Mi,, t,
;1- -, ,I,-, ,, jn- .1 _1 t ; I I I 111o I .t.d. B. I .. ..... -I"." ,It I" M Sll A-111
tillrptro curi,,,, Inittn- 1 I t 11 ; ;, :;", stim a de din ero ln',- I, I el_ i lltl 11 "I I / --l" I 1 el 1,iZ.,nn" dek, H. f.Y". d, -z "'! ; -, I 1 1, i ,11. 1- "I'll, :f :
'_z -' ":, -, 7 -- I ", I I 11 j 1, t ,::" ,,, O.- 7 ov '%
I, x,- I I I i I % ,ewla- el es pr.,--,I rl An
t I C- e. y igue A : 'an ; _6f I "' "" r. A 1 A' I 111- __ I I 11 ,- ,I! ,,, ," I o ", 7, 7 ',' '
CLAI F I 1 1 -- "I I,, I~ 11 _- : % --., __ 1 F" G-- Rapil- M ile., delAto d eRV Y, el 1 '111 ,;11 -Y ,. .- '. "
;_ 'r '! zio 'I ", -- I,",
:11 I o .A, "I 11
LI. NES, MIERNI FS 'I I --- 7 - --- a dos z 11. 11 I I I I I I 'j , 3 in y Carlo,, Herns, g
!! ,, asiAticso - -- I "t q -, I 1. 11 1,
I 1 I __ I I I A R, ,,,' nez y sefiora, cantidad* rn. dt 950,00 y .t 1-- 1- 1-1
r', I - 1 I I 1 I It- -11 a.lpnilla, Ana 11- 011IN's
I 11 .- ; , "I I, I I do , I'al,,,,,,- ', r'p'
--- -, : '. el ,, '419'. stli i tolrn- I I
VIERINI'l 1 liiepilwo de Ni fiierzat 11 I I I I I I I I Nrfl.- 111. I 'I. iy 6mera sAgunti.o n re,, ,it,,on A A U DRIVE IT !
_lie"'ft 'T' I I I a y o
F), 9 1,5I a I I d, 1, 1 ,qriii 1(1,,i, ( il I a Fi la rm 6n iiz r""11 I- ' ','-,, 1, i : po --ron lots sl, el .rii,.I. 55 pirrafn i, 'ijI
--- ; z I .eo pri.- b- del (76disio d,
FlIllrfe -i n, _11,qn I I I -, ., I I'll- I t' 1 ":, I 'T.Ist flstlAn,, d, Deferim I," a!, I ,,, ,,. %tvai, ,
-11, I'll, -1 -11-1 I 11 I I I'll I I 11 1, I I I '' ,'. ", r j N' I,,,.!.,.., Al 1,11el-t el ,epr-- i
,
11 1 1. I I 11 I I I I I I I "I t 1- t ,_ Ar 'tl AhtA,.d;. IiO R WI,- Q- -_.s dt, aC.e,.1_ ____ --,,-. I I -1 I I I I I ', t 1A ",4 "I ''I I 'I, C -Irl", L- -,---- -- -- ----, --- --------I I I I I I I I I I I I I -,, I,, Olaoi-ll t ,
I I I I , I" ,I 7' r f ,,, I I. RaM6., Per'
I I I I I I 1, I I I I I I I i I I "I 11 I 11 I ', p, pl.-h- 1 7, , ,, y JAl SAs.,
1, I ''I I I ? I I I !r ,I- 0 .. ab- tr.Ai, I ... ... .1
'! I .,I 11(-Al. It, J Y T_ -I I , , z.7 p y din"., I, 1! :1,t1h ,I rime ,'
I I I I I I I I I I -_ -_
I _I I , , tdt rolors- en, vlwp'- .. I 1, I Fe odo ,; MAdg,, i
,,, I 11 I 11 I I p I I I I ., I I ; I i. ,tn "Oo.fI&A" de I I
, I 1. I 1 3 9 2 5 0 1 p 11 it'-, , & South~ Ai, iovs: Had. I . ..
I I I., _1 , I I Enl]iCA jA.i.s, E:ov.-ivi6" k ,;
I I I _", I , , ,, I I Sin = gr- -If"n,, .., ll- 1, I ,,, _J Aif P.rry, Ch.,ift V IA JE A L
1. I I 11 tte r e .11A 11.tn_. I !
o; ig, Coo Lions" H. ., F,-111-1-11 11 "I - - -"-- ,-.-., I I j
I t- !n R. I. ropi. _- U.. i R-, Kin y %4.rk Alf- l
,I I ,_, 1", I 'o.od, i"T Fl-2441 i . ...... Jll,, i
I I I I I I
I I I I I 11 ': I
,r Disttib.id- 1 Anuncian que han pesto I I
1, -11- -- I 'I NORTE
... rterting ,y SIM. G.-,.
I I I I I 11 ,, I, ; r --- 1 -, B..e. ""n". S-na 03. 1 I
Ru ns ELECTRICOS W ESTCLOX I I k 11 11 11 I I H.cso., ,fin alosmotivolt de I I
I I I e - -, I I i I
I 11 I I I .1,11 17 .1 I I 0, I t". 1protesta en Educaci6n I :1
Hechos por IDS I I I _,_ L -1 i Se Ballet= Are. I I I
11 ,_ I I I I - I - "I 11 I -1 :-,, r, ,-, 11 -1 I I Z! orem dt Ciint.Widad LPe- !
i
Manufareros del I 11 I I I I __. 10inige". d, ..- 11 ESTADOS DEL ATIANTICO ... I
I I- 1 r ,A .; '6 A "' A- L .'
t I __ .,I,. RAd,; o- i 11
1. I 1, I I I I i:11or.,, .,e, t, I" I
o", 6 qle en 11iruld ,
-_ I I I,- el se h- ; t
I
is I G 13 E N I I I -- P"dli= Bt., q ECTOS 1
1 I hi too Mot~ de 1.
L
"I I I I 1_:,, a el patin deIr rs.-I do- S 01111111116 Ilk
.
." I I I 11 i d ,- ioiAt,.ti- Iti. diitio- i I EN H LOCE:
Los d.f.ikt. .o too. 1Q.-, %,a I I I I
,
17, ,, -Alle;,m s de ,,, MmWt, ,,,
Cub fienon on ,OY' I 11 I 1-1 I I Its" ihmdc ,in estod, de
t "" .
I. , -.W.s qye -igin-An We. di- I 10 1FAS ..
.,,,,,,,, 91 : I I I 'I I ISM A S
fido do rolojes elk t __ ;3 I I I 11 fic,:Aid, -, d.,ge 1- i
,, = i
B g
.".
I
W ESTCLOX irvl..i,,* ol t I I I I 11 lar I ones Para
4i% Jj I It geo- l -rocirAmnt.: :I --
R;q R., .lkt,*- Y et'.. I i,., I I Los lemes bifocals PANOM M mitell que, von _" I
I 1, ; s Q- I,, oler. B ificar !
despertodoos; ,e!.'.i do 1- I I I c!-ir11lAl a esta itchii 1. t'..it.- . s,
f '---- _6 I I I Yet MEJOR DE M (A Y de M OS ... _n e 1. d- ,66. sI, lletv.b. I -1 ,_ I 10"t,
pomd a. gom wied d d I a !,,,do en 1-nAiilento y deinisada, ,,r
11 : .11 t-
(olo'0' "P.6's' -5 OUNBAX I -1 I I h ,,,, .n ment S so irevl. y p- .1
I T1 -1., 41 1-.1. d1i PAIQPTIK d-A. fledo prAg,.- do teeoifiv- on F"_ .6 ,ij 0 00, I I
*l- Al- I I-11",it- 1. V.I. 1.1M., 1. leenuv. k r el d-t.v A ... '0 .
."I 0 oi
"' M rijo, r..o minigro de -,
11 I _166. -.nd M IRdl.d- S.- -i.l- %nN,, A '' 0 io ,
I <,e !
Al9vooi von oslem Im irole I -11 I I I I I -- w ,,d-d,-i_ .J-.., .1 ..I,- dj- I_ Fd vi6t,. t- i-tor.d. to B. -o- -,- L, i, ,
.. 4. .. - -, Bent.
III- El -- .- --d, ...... mbt-- .1 ,Rit. del rftimeto del ni 7:
liable go to obscuidod I .. at'.." anditextedraftl- fRim ? d6vior Carlos Ptio, Som r4s. Deco ,,;,:, *,
140111b, __ _.. k ,
V, q- .iniloo .t" bilwl, f ... o- ign.t,. .Io.itiwo., R. h..- 1.
T.d.. .,to, tn4rAb ... d, Ic I ,_ ,W6. ... I ,6..d. el
2 I 11 f.ro.- Ignni olox lNeyociado de Sellos I esla D1= 15T no los I SALIDA$ DIARIAS
11 I 11. weit i T ". *B9. d. a] er iimoi l I I
1 6enen orronvote c0- 66co I .Ild z .ivl ,,
,7 .., ,3: s.- --, :-, ,-- ---h- CY 1,
"' a M" 'a, i on
-'u ', 1.
"' t ,,z j"p.;-, J. "l-, t,-o y .,- ,6- -,
1 0 I I zdministativit el % It .41nittel) de
son logwas. Buteluo in t Ed..Ri6n; no lbt.irte ... de..4"', Yt;..b. I,- "i"o"',
9 -' I ro-vo Wessel 14 1, I diA-16. it.t.l. d.bid. M 0-aitt. .t- -; o. 1. "Iera _qelln i.z, 'I', ( l :, i 1,ioi6 ,,,,.,,,I,,, enpisi,titi. 1. tramil- I ohbo. do 1. '- wil"I'l -.1 h.- .,
-17 ,L- ; .."Ic-i, I Y I ,. To it ,- del P,6.;ni* efoi q.0 V.f*J k .To It d to F y0RjC. .Iid. I.. V-o. .,Ivl d* 11, bl.d.
.1 .M.,I, ,,, -, - 1 E, h2to M im i Pm ;fik idw :i att, I .$I I., ... 0. del Dop.r eot'.0,i!
compre. weitclo. .1 q.- b A : I 11 la I It "W_ UIW.,
I" i 6". ,; I -i mixim & viah do am ["n kev, friBo demora front a to Itrd. SAUDAS DIE MAMI
7 tic do togurldod y -itisfcc- d ' I- I pt t'.. dol p-f.,A,.d,, 'Iti, "ise 1. W.A;Ag'.. I.I.;.k
ei m6o el-viblo. __ ". I 11 1. m io vqiiia $Rm $ porwo b:6 !A de; d,
__ tida Puntw', ad RI paii,, 4 -30,AM, 1,30 P.M. 10;00 P.M
h pre, Fl" na i 1, 'i".." 0.0ine
I TW68 a dshnia a 1-11 b;do -11 11116 111; V c A.,-II,
- 11 I I- 11 -11 I -1 nB d, UITRAMAR EXPRESS
:, --:, BARRY 4M IDAD o SECURIDADo, . r C. P.r, P.rt. It tr", "lit- -re, 'y 1 p4lid.- N 6 I I
: -.- -,-:, pisirribuidorao picre, I -, , A on sislem I ,- TL A 642;
I ,,, I I I I cuhw h. to-1- I "Olnaln,
w ".1- -- ,,, :,, ; vie6,R,1,e a ",;,. ,,,z,, """,. ,, ,d, VtlY ,t A,- 107 Ili, A-9721. A AM ,
AprA,.e A t",-,", PA" ,4,ts- WA
, "; t I ,A YEPE TRAVEL SERVICE
d
1111 WESTCLC""' 'P*---' ,' ',',,V-h' ,"O -1"C,'., ,' 1111 11 '-' III, -- -1, '' I I
L pA_--'p-- [ ; ;
i I
,! ;rL in t ",
"I ti* __ ', -1 I ,1 : pv J65 *N m a 54- iiifrilon p%1,11i "t ""'
up- .- .- .-.. 'IT 1-11 1-1- teroa tecrum qll ,, ,"ti,, n',' 'I"
I be" I ,,, la Dirw
Apoi-', d. C-... 56,i Is., I Compastele No. 255 Tel, W.00" He ,'tlltf ', ____ ____ a M M A
i ter Fd kil- I'h I a dA fin la,
,I : H.b.- C,,b, I i Mm-.r, .--. _- I1tI- 1 t.1.0 h. I_ R o-"1 !',I.t, Mint.
I _,;,, 6, ii =S itv. de Ed.-ti6n," i
I I
II I
I t 1.
I I
-
ANO CXVfl DIARIO DE LA MARINA. N VPTIBIBREIR 1949 PAGINA IRECE
Crkica flab,a nera
V


e esperamos

en S" 7 '7, e,
&I


e4- rerai; f 0 [Ar
A$U
Sl
Ya "a en toe pintomow canal del oftt-, h- Sid. fatt, 'MAotitto X"Itimiloo o en las encantadas playa de Acgpul el b
oM6-dc0 -,". .C"
OW C 7i ;,"
07.9 1
gu-da pars usted eawc;..ajo fiv. C---. Y dO C-j-,U Y 1 h-, t-T.
Aw


IL'ad. ..Ch.
& J.Ia C-d- Y J,j

d-1 C
d- V
-4
P.,
hablando st1 propin idiot- Wi i ambirmte scog dor It MultiPt' ut el afor do SU dirtert a el veditxj, 40 oambio de Footpartittipe de IRA MR y Una too tfrrnim . .................
q-- l -i R 0 E ,l L, V
qua le wwan en el Pais de Im Y Ing canciones! F A AW -,TINAC101 I
"p
7 AMPLI, jEj t ,XNCIAS 9AN
Y PACITECCMIN PARA 1;w/, 1-1- Ott h Ul "t" CAP
-Jt- GARA,
)a y 9 OflCINAi,-Vt OnOICA MO, AtTU11' 01 iffs
-Am
M&
IDA Y VUELTA 4
A

R"o-d"to 0 W"M" U-491t V, T..


En honor de Olga Retiriguez


Para go3
'ELF%, -313 ESTACtON TERMINAL APAST.00 01

J- V AFIANA
;l A' 'e
Equivalencia de horas entre la Habana

1 Mr M Ttlt' Y las principles capitaleg del mondo.Y
T,
-T
.,Sul
7
'T'
T


Ellfir
so 'Gee
L
debido.r-, St.
T
B

2., .Ir(ETAR= o
co s C.4
AENINOS
n EISENO DE MODAS
T "i
Tz 'Y t
-tW MATVN' a R

Otte, ZSFINR....
-tco"Clol I G: 7 1
-Iu
[P'179 'Y j :,
4, 1,n.
Zz: 0 e',Uug ftwj 5 Fop
-RCIAL


N,


'--WM1aMT0 VWAL do LYdta L Inkha IDiOMAS

a


S L ELT A T
Ll


"AURO IDE

oa A APLEOS

0 L, I A I Z Color cle clegria
y buen humor-NION CRADVADO con CRYSTAL bilen fria It 0 0
shv EMPI.,
AMERICAN ACAIDEP4Y -PAOT

Earliquecids y Desservainizade

FRESCIRA 811111FICA ME, SABIN COMMERCE _2
I LINEA 110 VEDA00. F,6935
- -----------)"i(;M ('ATOR(T DIARIODEIAMARINA 1)[: 1941) ARO CXVII
10411tifAll [f
- --------- - - --------


UNA GRAN t ellarit) V Pa n t a a
DO SO EMOICION Y VIOLENT, TRIANONAPLAZA AA
CIA A LA PANTALLA
ALAMEDA INIPANTA 1-:" V
LUIS R ARMAL
SANDRINI'
Y.
'0 i, WiA
Humphrey 006AKaTr I" USTED.LA MAS ATREVII15A
1-tHOW ANGUSTIAS AVENTURA DONJUANESCA
P'llt, 1, pdIo' JOHN DEREK
SHOW IRIS TliAlDN -d Vifl r Vi --Klol I,, mw I'clivilh., jlw lIll, la rrRq", lrntld
SURGUET) ASTRAL RIVIERA garll,16;1 llf- qw- 'll Sk &7AM
8 30 q 30 .. .... ... ... TOSCA 5 CATALINA MIRAMAR ""I In"'l fod, A -b"'Ti". rvad ... I
Swdow
'Hid) v iTRES FROM ACUDEN A UNA UTA WN R DESTINY! Fausto Ill, Ill -d- aspl
_vcl "01 VcrN_1 -Pmg-ra-ma-0007
pfTTACLILO
arner
7w p')i!, vI do
ICU, Pi 6 d, 11011"'orld, Am pr"(,d,
I- %I jor de Nwtta ld '%
alill P10111 #1111w il'a i , I, I,, rt f I il o I ro f I I I,,
Will[ I11fil LA : Z
A S
so 'o to
JA VS JEAN TUFT$ RAITT09 T10
STEWART ARTHUR,
mum
VIVE Como ld op i-mnak iddio, -I o ni r
QVIE'VMS LA E:S NA ANjxJT0 Di L* A-05A 101h
IT 1S.LLiA0 4UDA7 L, fiuita-i v 0 marco ttoi uco'
fOU CAI T 7A ,Tl -OU DOWLINQ jo ARUWE A:tow l 1, Jldo- ol, 1 i'ai'llidild brillarai lift
ANN LzONEL INES MARIA
,E A olo im gr m TIT'Irtl, IlHn Alr,,(1611 Mlite trl k1l"
MILLER RARlYMORE 00bi C0k4U4T0 11 T 'hiihgDORDY DPISC011 ARPIUR 9NRED1
!fgnl DUPLEX I A. STI D 5i 060 PAUL STZWART RUTH ROMA; llvfflo callfic,'ldo de
Cos LA MAS HERMOSA
"i RERII
"TOROS - ---- --- NOVELA DE AMOR
iCOLOSAU!
ONAL ORBE F'Lmsl IAML 5, FILMADA
.... LA MEJOA PELICULA DE
LIBEATAD LAMARQUE AMUEI, GO! P R S 11, N 7' A
I T I I
ADSI KI
HOY FE RIM PINER0
SulacrBati y unfandeii an
R E X Jnrv DIAMO DE LA MARINA

DAVID NIVEN -TERESA WRIGHT
-VELYN KEYE FARLEY GRANGERYVES CHARDON '-3
0 Y
4ENITA E',--, -ANDON
PRIMEP CoNci[PTO
7ZA,
---------W ARNE-R LUNIS 12 11 041 brail lfl 'i BEOIX
AlAr ACCNI!CICNAt c) 4
HOY 9t30 P.
P R 0 0 R A M A F OAPABV%
Yo it fi t' el 6 un hembli und I
\t (JI %N WILLIAMS; F. (Theme Tell,, ENEDINA DOZA FRO SIRGAU
vtz_ pro ahoa f mo Como 91iiiieli 1040
PORODIN: Sinfonia No 2
NfVNDELSSOHN: Conclerto No. I en G Menor nara 'Piano y Orquesta
Solista:. N ITA ESCA.', DON HOY
(TATRO ASTOR
Rita f PAECIOS! SIBFi Ills- Hnlaml -_l GARRIDO" y PINER0
41 C lAINOS
BA.4. 1.00 T Toll; T MODERN
11YWORTH 2do, 0.60 Alls703
14s, Sf- N. 0.40 1 fq MRA Lia divertida comedian nwicd cub OLliFite
lia.lic" pi.tal 5,00 EQUIP _DO ccn airel AC0NDlCiC)r,','M0 -INLAY 'ESCUELA DE MODILO vl F6pj
PARA LA TEMPORADA 19,49 SO;- Ab6ri a 1,41,111 Z4vi Jo GALA Ell
a las Candertas Populanni, J& I*s DoraIlrages per In "AA&AIi

UNA LFCCION PARA EL QUE TRACAJA I UN PROGRAM 8 NOLVI ABLE
IVETTF IFD=F rPtANCESA
%14 RULITO comic Ts
S ANN GRAY -BAILES Exoncos CPq1;_ I 'a
Either do ARMAS :ANcioNERA A LAS
5,4 S ()
W'NN#A ORLERAS R
IFAUSTO #STA
viv i I AtRE ACONDICIONA 0 PERO AL CUA A
UAJ Tj CONVERri SE 0
TIGIES, I ...... 6 GIN
I '... C ... A IL A,
0 71

IM 17 1A


SfWA
SABC RUSSM- -KY
I ii x k \ 1 iiiii iji 1AXIJUN DPAMA INt\ 4A
PEPE KM owillei INTENSE -Y VIERIDICO UNA DEL&C105A
raw
DIST, 10AL FILM
IDEAL FILM
(VEASE ECCARTEL DEL DIA T LA CARTELERA EN
LA PAGINA 24,)
Mk) CXVII DIARIO DE LA MARINA.- -MARIF-S. 6 DESEPTIENIBRE DE 1949 PAGINA MINCF

PROGRAMS PARA 110Y HUMPHREY ROGARTHALLA UN COMPAPERO
Ell flornbre del Z19111m." beffif
(r gi a r i q) a
1),,, 11" In I.,


argillmlito w 'k1lorlig
q,
f r-A

R A D 1 0 11t,
Por Alberto GI I
I'Q il, 1, 7 e',
:1 6 1 J,
Me., --had,, F
rn-t, r rI, 7.-p, d. a..
que. tir I, 7 A

Dp It

e- "r, 't- pIt
cr 1,%, "t I i, I J 'I I ,I,, I r 4 tn
I I I I a I I ti f. re I t-rl 1 11

I 'ell i It e t 7qQ LI -t cnndl. 'I tice M filt'.

c 17 re-h,
el lidrii, Im- r! VIII- "i YJ,-! Mltl l I' I
-1- A-, 4- - ------ ------- - ------i t I I i, et-t- "I'. -,i qelz
e
11 1,h, tip, t",,A"t


LA DA14A DEL VFLO i a d reform dc int'AdCS M domipp:t r
61 RI ei NACIONIAL y cor-,qwstl e! rlrccitc I ntri Imnnr dt Qxbibicizifl he
,pF-b ... a,., ttuli- Y
F-od.. que dlii- ......
.cluar n con Min e, p, Itarait, rI Pallid prii
CMQ. r I, y

Bordi h i-1- J, ....... M",
.61d. de AW. d,! P"d", Pit, I, it" 1,
d..., i, te, tat p;- ME-, d Y t D15fkADC&
n one
Ii tie It,
pa ml,- Incer.. L d, I
li. Y tma i"
ni on. y C I art, D,,,nzly d'
-nd:.dpJ
-,p P,
ion 1, J
e;, lef- diri
4 111. 1- cl I
'31cla C-1
Harfi J ehruliii fanicioa
-q ray p- N,, pI-1. 1<.
C, Tr.met-e' r7 OfAUTY
frilrte, AS 031 ill LTyWoo,
Im IiCr L- d-l'a N1. It dot cire -on
it. int-ia-,nd. Crin I A-billided id., rin. 1. b ll. Bairbr' Scott N 0 T A 8 1carnpion. c.naiierio di Pitur"oe

1 'n 'M t h. . V.
nutd. nor 1. MG ii-C
TRIUNFA LAS NOCHS B F 1, TEATRO M-A R T i it do pelieul,,,s solar. al de.
h'. V EL FANTASMA Y DORA JVANITA3) Y aNORLEZA RATURRA* p-t.
7i, 1 P,' EL TEATRO NATIONAL DOS GRANDES FELICULAS .... Co. Bar!bar. 1. one or Sorel. Von. intra 1. ......... 1. a 1 -La m. Clean d interlk y ,Dnn C,,qt,,,y F-, Is y 1-1 onU11- in lard. nnriiid il,, lia ,ri b,. d.] Man "..a. H.t.1 N.O..en
-1 1. i a. de Ci- Co dt LepArto, V. ricin de prci F .9412 uin-mlY
:il 1 1, "1 "" : I n. Ah.r. H-ii CIFESA quC hari ipoea Pn film .1gcI
tA., q.. blen pl-t-do, y relluel1c, unpl- d. ctw
C1, .I deer do Is crIticia con Tinti
eri. P.,,.2 lific 41, en 1. Yna D, 71 t wn or 1. C'Iti,. C- -cc .. Cnic orild, yid116.dh1s I,
g c. p t- Ca dC ad
a, tonecld,, del "El fanta- y d.ra J.anita" Ilerl.tid. me.
_4 '.: le I,
t, T.,k Mari. cg,-. gIm h-Ii Cl C.-p. bittern, d, ].a
it, _diid r
poto el r5tr.- I- do broleei, dia, tl daC1
1. C"if% 1. CrIn t I. rle-tcon.1 1,I, fl rrNrl. it e1ris por ,do" "' q'
C- kiz to Alejandro N-11a repi,, do "Nobo. aturra". CtA nuo a itapo'cr.d.cCi6n do CI Jlhf t"o p-, rico gra" re-i-l, E. I -tr- pySA.
rna!-Ii
11,00:., M'O',", III /A
Ccme-Ari--Ii LA Y-,F.NDSA)) MijkcLa mAs nueva es


2- toI

ahora la mAs notable Mnoft,


i ;-W I xcc
-t!!*cIqU. no
01,11,
Lo
ta ea narialindt, e
an rit'or' I
que
I, on principt., F,
""""'o, Too
art. I I I
-, m i! C-- ReporrePara fd L.
Nuevo Hippador Fot N.- violha ,?Ido a Ted Tellaff ptm 1. ob- bowed del conforliolo do th" Nvaive

J#V emcclarItint Ir bra de arte de !a Me, diagske do PLILGIont Nuevo regulanfor
atozr tn& de itodoa lw ziem
Adepto ife 11 &)i4l, I. Vntat es in. P.11-14 i J of* Oaclusive, Nuevo prov."w.
Dead 1. pirl- am- dwront 40 hefe ... ly oires 9
F".te-ribi Wriand. C Ii.m. de! panerlefl
Sor q1n, irl"te rioade te In,,In Cliloft
c- r,,, 110 ql..e 111 .0 Is Allen%,st. el I n
del I-- Nueva
.i. d, San AiI,-. i, Great an U difNT Ini V rt W.Cat, tt 'i- l -nli, t--- In dr- t ,tnt X1 in-irt",. '! ri do iiI, oo, III Coln,
.4Cpt. rl W-d- 0 ijamis tuvo Usted Una pluma igual! La farnollat
nine ineulet, ,o-t su itetuanbeery oy. III, ", 'id. I PR 1-1 7mont, m.g.fk,-, del Catnip- I Parke, "51" fiene hoy 14 adclanto de impor-tancia
-A, .]or del c M. -.t.. Ante 11 1 quo la hacen nueva . idiforente! I
b- do III-, Por ejerriplo, el ri Iltradot f-olo-fill hact It
D, R.Y. P,.- : -S! i-ca, do Ilemir Is pluma mAs rapid y tItncilla, Y
0.1ne. V; ,Mh"! N" mu.;o 'MS. gr mode I. on "I go-'.
to Ilutitt. led poode ver of conlortudii do tinta.
-bi 1. piil 1. 6. CiAnn, in ini at lism-cre.- do e- q,,
.ZlVipen 0 a", a r k ia r Loquircs rmis:csta pluma ucnc un.seguroespecial
tibi., Itnt %-J
f-, ;Q.,d. 1. in'l radiam. do t cor-A -fl.16n Cist rll... ] *.! contra derrainesde tinta-stutien losvitlelot inuisai
forma, slasorte, III Impresions. Is -- iPero ew no es nada! Pruebe umetil Is Num
stoical dlreo- n do Ted TOW.11 y Is huntartlotUnd, triupw an ;or= tie .. "51"-Ie asombraril It nuoyar inatisfacci6n que It
rIAO doit4mi a 4W- no it Croon brinda al itscribir. Pisra mejores resultisdois use en
cuando deri Uz wbaten do radati, que Im i nilw se pence do pun. su "51" lintas Parker: Superchromo que eva on ell
de IlUxleo, express an acto, o Quiak con solv-x.
?f 4b m thrimnos; .1a Ventauna, adimata
"S C141, do I- Mel.," peli-linleiterlo zitionatim en inuchei
II tione, ... calld.d inoci
414 he- do oil. ... procine

No no 'Ir- ord., L. dir'Ceirit no r-rift PiinanuitFli "511 $17.04 S'!Jeli
red Tet'lafr, C.cflerlte, coneo la t y d, A -66- U.16. 6, ('.a., S A.
toll"Ji. P-ldri Z.y. 483. H.b....
QI E INVITA IAS CARICIAS 'Itc..;rrad, Willi.. Ste nel. qPIVILA Fl. ULTV, too,
RAMOVANDIA. Call... MI, -1 ).tie M -ArniJ-*'.
-ldrt- J.tit Ce I-. J. I
lai el Valiant ataenlai
T"VIL. Ran-, .- MM-1
L. I.I.- -Ifittilik 4 =64A
Representante: GA RMENDIA Y CM D ... f&rw, eal"In. -t* %men YM4
Co C, )C. teat'Ci
""i"In it y a "li
Aporriado 2572, Tell- A-7866 Habmwar. it, ae.%ra del a al 14 tie jepti-bra,


PAGINA DIECISFIS DIARIO DE LA MARINA SFPTIEN11MV f DL 19t9-Inviiicientes Im recursois mint A't# inteden absorber la reb(tj(# delwt -,
PICAPIRO ('110110 (10111blair ,, 111alfiria ('11 Am rical 1111 centum en fibra lf)s patmderosl"

14f, offticite increments rpidemicip limtht ('11 lit vina Lf, cormfitiratt a Comercia.-Pidert prolef-cifitt fifif ,d
del Comil de Pmatmi.-Rrsurgr In fiPhre del lurol Itor vl conflict de lail BolftaA de CimfricciovAli

k d"

lp A SEPTIEMBRE: mes del


Hogar en El En(anto
Sus Mas Undas Toallas.it) y l 'Jwigin ju;,de

T, lstej compr )r er E! ENCANTO
(TcStionall el pff dc dos ItIO 'S
di M)S tmdl tot ,, aq ('1155 M, Jos proicsores de 2da citschanza


Vo iticin ctd,,rado juliv owiwv- 't tion not -i;, lleqre
Aino s6h, pert v n pciptt tv, ti hi.i cute4r(i, tfierlivlit,
,I tj Lam
P( 't'id t.,,

d. 11,gi, "'t t
Torres Menier z',t -d- 1, P-t


intervenor de,


la Cia. C. de A.-,,


Confia eii lit emlippracifin de la vmprea N ohm-fi* J,
i'l d,
dl d


F1
W l
41

Ill PA'
iiii-IS d, l, d"

it ,i: ': 1, st, ,
t A
2t

rt- O juT" de 6 ojeu fr6rI En Un Selo
en4

1 50

S e i-A 11 t Ivm-io I 1w\
CmIl. Enrl(IM, fit.\, N
i" 01, t :1
,i:dr -,, A
C, i ,, t '- .0
1 .tjt
1-- I if si,
r o!

It
- - - ------ -----Borre s- taq tre- hill t1a; de los s o Jf6s fle 27 millorics de pe,

1110,11111 (111 /11s i In portaciones

la Wref-cif;n (-iieral (it, Estadisti( H,

'0. d" ficipildi
2, E I 14 1 1 F -'Ll ---t 1-16- Fill Je A-iA, tI: I P:t, t7-
A
34imr.
dil, 6 3 p- gri*i" C pwit lits Tnio
ci- P'l.-, lat" -bet-ii 14 pit


A 64 .4
Al I 4kD lo3
0,: 4

i 1 17 41 Los A ificulos del Hogar cuestan en
: 4 ti i
-Ioo de r,,v:,va* r.*4(zn adq.;- Im podudev 'Dorolky Gray",
1,,i; itw- jr-LA' ." -tal'aff dii CjMagU#y Y Sanfiiii w y El Encanto menos do to quo usted piansa
rw, d, -27 ,
L "' I nuicr!,im Avmc;as an las principal#, C,;Odadf.&
R, it d
I I I - I , -, _____ ;;__; _ ;
I

Y Don NicoUs A I La Prensa
11, I I ---I 1 2
I W "I"d ... sc,_C ,, F I 0 E I j A M A 11 IN 1111 ., e "' '1 a ft o I a
11
2A D IA R 1) j" Sf c,',r I Fr11111__11111___""'""'"
It, ]P,,r C Cabal _= _, -",---"",- ,- -"-",----,,-,--", ,- ----------- .... I I 11 I I I'll, 1111111-1 11 I I I 11 11 ----',----, I t; .,,,
La Aa pcvlw tle traiei6n AM CX\ 11 fter N%, 9,11L-1114 L\ HAkANA, NIAI(11 1,. (, N, ILNIIATt j 1);, ),),r) ",'""'I'll, I","T q1tl7t, PAIANA DIECHE'll 1; :'-'"' "'-'i
t A r I ", "_ I "I't" '' --I ",
y ,1, !" 'o, -', l'a __ --,-- "--,----- ...... ... __ ------ .... ........... __ -, it ", -IrrI ii- ,T', ,1,i j",r- i11- '1,, Tl' I ,;, 2 t it r 11 "'it
"
,,j ,
It -R'V) M adridT , t" ... .......
",,l, '", 'i'l, ,-1 Tsly-echun hm Gobiemos tie Culmli Dr A. R05; l i ' ' 11.11, 1-t--'o "is
ton', 1 "I n" ,, ,, !, Palo D esean aclarar I ESTREPTOMICINA a i CIR UJAND DEUT'I -7i irl. (I 11
1 q,,titi, ., c, "". is it, , n ii 1 ,2 :--- I.tl0t11P, RAII ... 1. I, 1,
,.Ir,, &c Is, di6 1. -_ Wrtda 4, h (din las relaciones com erciafv,,; WDIVI( -' , 3" -;- ""', -, 1"
.,-,sl: I r; "t 1, V Nypt t ,, 11 ) 4C , , r
I 'All f 'I'llus (I que ega- d,,,,.,,,,, en do' nde Col6n E S P A N A ., 1 1-1 111.1 ;I ...... no
I F fu I 11 -1 "' r, ,, ", F'104
.=oo .1 Norte 41. o's din (10 I Tonotros cantidodto d1s 11pnefirios jmra irmestro tobfiro logradox por I --, -,"fl.i 1, I I 1 1 ,
-y .". corrit, .1'. ts.6. ortiff F I's IVNUlizalh Corrilt.
; _, i estA enterra r-ribi-o P-n -togns In f.rgrtridn cubann. Cnr(lial aNttfd Or R ",L,,-,-, iI :, 11
t o 1 r I ,, , 11 ''I ,, ,., I 1-,, !"'111"l-, prirpi'm to: pidw. I 1"','a I I, I I'll I 11, i i". -- I Col
i lis -sces par. .t.c.r a .Madrid 1 Express i", .1, K-d"01 T. ,, _', z_ ,,,,',I'.'_11" que '..." it .iii- ,on 1 i C ,,, , l, 1, :, ",:I, 11" r '4 - 11. ,i , 'I ,frla
Una ine6gnilo que se I FM csc,,Coo ,t, Ii rinit) 4.1 111,iirli/o -1 I I t ,
I ,,, I "i ,,, ,,,
Y Rvs,. ib. nudists Y. 1- 6do, I ',',*.T, ,,, : ,I, ti, i li,, i ,1,111; I", i, ,, t- ,, ,, T -, t"r j I I .1i 11 t l
3" -1 --i-]-- ,J,: , -, ------- Irikilturillado, 1111,ia- 11 I ',, ,, ,,,,,,
i Bilbao -Barcelona j 1, i 'hi i tl ;jI-- "l ,ij
,on ,I .I.. detheelia, ya C-o 'I crev flicil de resoh ur ; 1, i --- 11 r, 2 ,,
ll Ideal ,.to so jjr.o., Amarqura 66 Tolt A-3221 I I ', ,, ;, ,' ,,t ,,_ ,,_, ,,O ,, , 1: 11 '-il i"', ", __ , ,, I,
.11 I T1111
de 7 I 11 !, 41. ctug, p., 1. qne It I L11: '. ilil' 'i '111iiill --1 I., ifiI, ,, '' : ;,,,,,
I -gll ,
qu, iel.tIle. 'Llt;, ;, -i ,: I i, , I j , IIII,! "'. I I i i ,,, ,: :1 I "I ,- !r- 11-11
-'It I MAP!! U ,,,,- ve U 7 Y JM;;;;;;M -_ ,,, --': ,,,,, , ,,: c a m b i..'',"' I '! "I 'i ; 1'r f"; I "i",
,a Unt. nrigre, zl ft. a, hicle'. I ?ffil T 1, I I I i i _, , , i iid ,- ,-,- I r ,
I 17 ::" C::, ,j -,- P!,j- -- --- 1*- i-,-- ,- ii, I 1i 11 ---- (, ", r,
un reg- io, f, .. .... ''I i,
1- ,,, t ,,, ''i, !", I ; ,
., at. d.d. un tritc, 1 ,7 , ", 11,- 1 ,,, ,,, ,,, I 1 111 ,,, ,, ; ', I I "', 111, 'j ', I 'i", ": ," It'r'' 11 I I
I I I i "I I .W
nifocio to. ,,I,.,, tan ,,, I, r, Itll, "! ,,ji!- ,:! (VEASE IA Cr6nica de SOCIEDA- t) ' r ,"i.','1",','i ,, " E x tra n"t -, i", 11 I il i I I I 1, 'i
rl -inien d, f. st.j.. C I ,,,, I '-; z I - , Q t I t!_, :-- ,, , 11, i t, I , ,, ,, -, ,, .
, i, , i i DFS ESPARO LAS d", , I t '' ; r I
I ", "I 1 il i t'l i !,
bc o,,zji.-' 0 _-:,n, --' I- ", t i I 'n In pagi- t', -, -, , I' : '-': !,,, :, i'l,, "', (')o,,m'l0n.A B mvn-. i, ,, 11 I I I , '21, 1 p", 'I
D I It, j :i ;; r t, il - ,) -, ,, A i, ,' r : It
i I i ln I -11 '! ,,,,,, I 11,, I i, ri, ,,, ,,, n :' , i :: , , I;, : I 11 I :, i I : !,,"noblen de leattad y f A,,,' 11 I (, ,,, t ,,,, 1, .] r"_ I I 11 11 1 11 "I I I I I '1 ,,
lid,1111 ,,,,,,,,, de ,bnclnic ,'i1'.'_, t, '!, _ ,, ._ :: rvit DIEZ) e, ," 1 71-s cI !Od- t-H."s 1,) I'll
.1 C- lign,, pars do,, i or, i, , ., it, ,, 1, ----- ---------- ------ -- __ I I I I ; I t", in i I I 'i" "" :1 , t , ,,, I,. I m uno", I 1, I I I I I I I 11 i I 1 I I 1, I
so's a,, p di ,, y I cou ", ,, i:". :,, 11 1.11 I r I I I 1; r ::, t I I I I I 11 .1 1 ,;,,,
"i :, ri t I I 1, I !, 11 z,
I I I z I I I I 1. 1 ,i,
.- -- e pudiel. deo, ,j, I ' ' i " , "' I ,,, :1111, 1 1, j > GA R A N T IA 11 I ,, '', '!, t
Ci.n.- de t1wendon, I ', 11 , , I'll, I I "'7, '.'-0 tor(a Espw a '_ I, ]" , III I I'' I I , 1:: t 1
d. y d c6c. dir-uwc, I I- 1i 1, , ', I ,, I ti I r r I I 11 11 I I "
t.,o un Ctit. 91- i''i"i" ,", ""I', I I "I ", I I I 11 ," Z I I 1 11 I ,, "' :, '' : I , 1, SERIEDAD I I I I I "I I I, ,", i'l i, I~ I 1 1 , I'l l I I I I'll r ,111;
t A c :, :, n', .1, i I I I 1, 1 ,,
: I I ", I I I 11" "' I 1, 11 I I ri 'Z 1, I
-.j., acbe .. ,id. 1, -; I-P, "I ,rl i, facitilhu les q ,, ,": ,- I '> RAPIDE , , I I
'i" I I I I I I '! I 11 t I I I ,,, I 1, I 'i
1..d.da de Qv- dllt,, ' 1 I I I 11 I I i
.) I h ;- _C:1, ", d ,, ', ", i I 11 i'r, , I I '' ', tI r "I" ,,, I 1, : I:', I 7,- ,,d ,,, 67p, j- , , 1:1 1 I I I:, I I I , ,
,, ,' , 11 ,
,,, ,It I 1, 1 , I 1 'I ". ,, Ir nl, I I I I'll I I I I I t ,
ol-It" r r1i, il ] 'i I I e , t r a v C 4, 4 "') "- " , '' t, __ I :- , , ,,, I 1, ,
I 1 ,, I I I e, ,:, Tj,,f- i, fTtt: F I 1
'i i I I I 'I, " ' 1 I I i 11 I I I I I I 'r ;
C. lu,, -, ., i 't', - , 41 ' 3 "' !;' I ,,, e, I t, I I '. '' i I I 1- 111-111111 1111111-11-11111 -----,------l 11 11 I I i I I 11 I~ 111,
Przorz 1"0 1, -- ':, I -1) t -- I _ il I 11, t'' 1.1- 1111 I I I 1, I I r, I , , , I ''I I i I 11 1,1;1t
d- ,vnfl,;I 6, ', [ ,- i -, ,; ,' '_ _" -, i, ,, , ,,r,, I I I I I .1 1 -, 11 11 I I'll 11 I 1, , , , , , ''
d. .s .v,,L-,, ---,i" "", , '_'i -, ", I "I!, ", ,nl, , NIw"I curq, (I, alt- I I I ; , r, "I I I ''."I'l 111, I I ,,, ,, : ,:i:1 ;, I I I I 1 I , '"'
line da l-It.d, N, me ", 'i , : t ., 1, , "', I I 1i (I hi't, Ir" ", I 11 I 1 I I .1 1 1i I I I 1 I I 11 11 I ''I : '
onalbarqC, .intilot hic, - ,_ ,, I" I I'_ 11-1 '_ i, 11 ", 11 I, t it i -, I "I 11 I 11 I I ,, I I ,,, I '. I I I 1
Cione$ qua debit- 'j- -- il I 1: 11 _, :, I,: r-, I I I I , I 11 ,,, I I ... I '' I'll ., r', ,, .
,#" I ;, 1'- 111 I I I il r __ I .1 I ", 1 : I I '' :, :", .
d- bWC, quc I.g-- ,,, ', i" I I It I 11 I e 11 :, I z I I I ,, ,, I '' I I I
, 11 ,.Z, I I 1 I I I 1, I i I I I
ptisit., Ann an it roign- pl, I 11 1- 111 11 I 11 I I I I I I I :1 ,il:n^ ' ":1 11 ,:"i ", -' 11 I j 11 11 I 11 I I I I ,
i % c- ':' - I I I , I I I i I I I 11 I 1 I W I ,It 11 I I,)', fit, V P I, 1,
ll to ). f.- 6 Fri" W e, ;- x I o riz' ,, ,, 1, "'T ; - - I ", I I I I t 1- -1 I 11 11 r I ,' ', "' I I , I ; I I I" ,1 I ,:, , i" I r'' Ill ,,
bor ronuricl.d. at trrI ir- : 7 :-, : t, '' _: "I I I I I I I I I I ,i, 11 I I I I 11 I I I 11 "I
ait doinci isban a.. front,, ,,, i, 1 j i ,, til,- - , 11 1 _: I'll ,,,, I I , I 1-1 1 ,r -,t- I I I I I I I I I'll I , ,: ,; 1, I , e ,, ., , , t_, ",", ,:, ,i,';""' ', 1i "
b."alunct,16r, ningurs, (-r p, I I I __- I't i I Pe- I :1 lli l 11 I ." I I I ., t" , I I I I I ,;, ', : I i I i I I ,j,
, ij & -' ic," ,, 7 -, I :":, i ;__, l ", 1 I I I I I 11
:L" I to 1: , i, ;, 11 I I I , I I I 11 1 I '' ."", i'' I I4,V Ild*4 do sirrapl.. on : t I 1 r , sit I. c -,1_ ", _- , I I -1 I I I I il I I 1! 1i ,I I I I '! I I I r" ", ", ', 1, ,I
to I MY de dt, 1 I
Cu_ rut jd,,t,., , ,I.. __, Ci :, ;_ , -1- '- ,I, tt I ,, , 'i, ,, ill ,, ii 'I'd.1 1 .i. - ,, i- t,,! ,, , "t 1 ,, 1 ",
ficil, i i j l, _1 ,;c i- i I ,,, t '' 1. 1, I I 1 I ; : i ,!, i I I : I 'i 11 i ,, P. ,, ,1, I 1, ,., I !! ,
I 11 I I I 1 -! '-'
f '1' _ i ,,i I I 1, I 1 ,, ,, , t.,i,
r- I , I 1 I 1>111" t I I f, I ;, I ,,,,,, I I ,,,,
,, U4 trait !.It ha 2 11 11 i aadn i11111._- t, 11 1, -11 t I I., il I i I I I I 1, i 11, 1, ,:: ";., ,, ,1,
,, ', I ,, - 1 d- 111 ,,,di I I "i i1r i !- , 11 t "It i 1 ,, t 1'. i i. I t '' i I ", ", , ,,, .... .... it
'. 7- :i k itiI,',_.,,_t111_ ; t t i, I 11 ", 11 ", i, I, ,, t : "I ,, o t 1, I ,,
.. __ ,I &t t ;_ I; 1Z , ; 1,r I , 'j,; I~ 2rueo _66._ Ad--, 1i 1: ,, iiiP.Il", -1 I ', I I I ,
'' I - 1 .1 I 1. I I I I i t, t, !, , i, 11 t 1 ,, 11 1, I 1, I , ;, .- ...... i,
1- ,,,- J- r4 l.! I I'll : I x Il," ,i 'i, ;0' "I I I '- f" I 'I'll
tut. Build firorte I 1 i i, - 7:"- :" ; :j i :1 I ", i ,, 11
"' r -, I I- I I ,"
;- i: _, I I ,, I -, I I "I , ,,,, : j,;" ,
."coer-'. -, : I- , t, I ': i, t, I I i I I ,,, i ,", t z . 1. __ I __ 1. ,- n- -i 1 : 'I I t- i,- Ic,, i ,,,,,, 0 ,,
"' _' It il 1, -i,! -- I il '! C ?I 11 I 1 I 1 I i" t ,: !
I Visa, y too di.e- b;;Int rt ,ij- il i ,-iilct, _,:_ i I It 1 -, i I ', I , I ; 11
t-i N , i )-,C ,:Cj&, i, ,-,,, ,,, d?
P -_ i- 4- I .11 I I I I
bres y r4- ,. li ,, t I, I L- il-11 I 1 " 1-1 -_ I~ "I'll -1 II i, I- .;',,r, ,f, t ,:,,- 4..
b.roar a ]as ajerim, in, Jugw 1,- 1,i,.,11 il I C, -, I ] 't 7" ,x i ,: F", '1 i
-,. I __ - I _,- I ,,, 1- 1!
, I, ; !"'d,!, L i
Pago, I no hern i,- ,-,:I- _"- -_ "I ,_ "' ,, .tilial do I an.
i il, ., ,1- 2. _. i1____ 1, 11 t -1 i I 1, 1,
.1 .grcitc, -is debit afusrda -.", ," -- -, -, '' ", I i - .1, IlfiIll 1,A--1 I I --- %-_ I I _, otr..riC-- Cu-i-tox

as as -, , I t, I I -ti "it, 'r Ii, -1 ,, d, I, t I I ,-n., ,gadualdr, -, que profeI bistalliss a que tuerza ca it r, ,- 1 a t 'i -,- 'r I 11 : I I ",-t
I I I ,_" I I ; I i,
:, -,- :, I i t : : : 11
t, i- I e, -,: ,- - 1 _- i", I _;1, I j :":, ,: -1 ,,t -, I r _, I
-,d d Ics ,,y,,, pact dn1ea I e -, 1. religion ctittil''r, Y ,:,,I- .
.1 ---- 1 i __ :_ ", It.
#us fugle. Ios q- Ilion a. it % I I -1 I" 1 11 I !, , i I 11 ; I 1, I I I ; ., d. 1. EzC, : I t i I I ii"d. de I.., b.,c
I t, " , --az I -1 f 11 ILI dt, i t, I 11 I 'I-, ___ i _, I j -i'ante Co..
41. rca. air.... Y ent'.b. P,,, I ai -_ a li I I ,_ i- I I _1 I I I d. ,,I .1n,
id I I 11 t x -] -i
me tervient. so 1. tortuon ad. L,,,- ", _', _', 1 I _:1 I -1 ,I: ,: I I ; llq-
:', ii_ 11 t -1 i 2 1 I ,iz:tn n 1. Bitlib- t.,opos
", I f_- ,, ,
d.1 corob.ts Co. ...inicnot ..a- dad I -L : -1 7 -1 1 - _- - -1 I I I I: -, , 1 it 11 I I -_ ,
;, :1, t, ,- 1, I i I I "', ,71 I- 1, (I I -, a : t'l- ,
I
tuira. tres horts de fuega, Iv d- i- ii :- 7 t'r t'I: I 11 1, I, I "I 1 ) ,
-, .1 1, I I l- I -1 -- , '. I : .
-1 I 1i 1 2 I 5
Co. sold.doz Corit-, q.. p-sh- d, *,i , 1, -' I I ; I I I I rl- 1 I I -1 x
I I 11 iz I ': -, 't 1-1 I~ I D"'. -j-r 11h- its, A-hs, -It zl: I - Y 11 I -1, ,,-: -, .- , : ," ", :1, , _t ', I I b.iird- 0 i ,iiii 1. Argintilarriburis femeritern-le, rn ,his, 1'--_._- -:', ", I- 1, I t , I I I I S i - -, r 1, -:, _- V I s.1,6 '
holes g corct. ,:-t,, __1 e7i -1 I I I tjz -y.- B.e.CAt-r--ii :-, I -1 _-_ re n I I I 1-1 1, -1 z
.14. _- - I I I I I -", 1--f "; ... ",
-P- _--r,-b.Ri,- -,_I'a, ,,, 1, t ll I 11 - I 11 I'll 11 - 1 1 1 1-1 -, I I ,,;, a- pr-- d. rip-.. Fu#
.ntes ,,, ,b- ,,- "It -- - I ,I 1, ,,_ L -1 4, I I I I I -- - I I -, I I 11-1 '. I i, I I I I I ; it 1, I _"; I : rltspt I, -oajAdt), de 1.
to .-I d-1 -- I-t, I," -_ ,-, -:- I, i" .- t1-31 -_ --t-1- -1 i '. - -_ ____ I I
, I r: .:, ,__11, ---- -- I .:I I 11 I I I I I .1 11 -1 I I I -1 I,- I 'I ? -p- rit.rleg.",i I,- 7 -, -, ,_ -, -- -. "', ,,, I -_ I A 11' I I
S., I - 1 __ :, -- ,t .- 1- -- I _. I 1. I I "Ines lir ,!, ... -Ii de AgIntoa
1, t K, t t'- -: ... ... I I 11 -1 i ':'
,h de ,,, 7 'I I -, r il r 'a, d, h! I "I ibfij.0 0
't j l - I -- , I-- "I --- __ ___ - ____ --- - '-- -1-11-1 ------- I'--- ---'- I ,r I "" i t, -1 -, I wx Fxt-i-l5 Is, ,4, 1-tit.to ,it Cult 1. 6t -, 'r-r- 'i, I "- ,,, -, i, I ': i - I'll -1- 11 I z (Wrouqht Iran) 1 wr. HipIni,,, ; i -: '. - t, "
$a pi-Ii 1, ,-,"', t : e -, ,f, F Z 'I "
11 .1111usaiw, nio-, I l ,' Z 0 ,t, 0 1i D D ,,, i A R :) F I ; 41
_' _' -, e , I -, 1, 11 I 11 I t A 1-111, I - ,, t -_ i -- NEGRA II2 rein#
-A! !in. rt ,, ,, - ',: I I I -- 11 I I I _111 -1 I I I I - ,-, - I I 11 r, : :"" GALVANIZADA r ljs'q filin p0m, art,
)a g, ,!,! (' ": -, i", n -11 11 ,I- I 11 I I I'll. I I I I -- I'll I 1-1- ': , '': I I nI .togAfia fr-cs.. "Zo .n
C, , : :, do deeds ,,,, I __ 1116n Madrid, dand i'tcipeta-Ai ,, "li ,I i I 111 "Ii- ll I 11-t, 1:,;, I I 11 11 I I I ,,, 11
,gue -, -, t iii ,,, ,,, I I I I I I I : "" I , I 1, t I .1 Iii I I I ., j a Ci papi ite protagonists do Is
,,,,r3I',i,, ,- ,,,! '' I : -1-1 i i - I 4 8 y 8 %- hast. 3" 1 -L. -W-r y -1,
,,' y T I 1 Pic ic.la ,ap.fi.l
I t, i ; I ItIn 11 ", "'." 1, I i i I 11'_, I~ I 1 -, 1 z:_,k- 1: ,',d., : , ,,, I i:1 ,,, : ,, I,"
- J,,,,,r" que va R dirigir Fernando
1- I I, I -- .
coll .sr ... F-J, fii, ,,, -lti_ 1 , i, & . I , 1, I I I'lit P, idicada p=c: tralocilos Ott IngihniCts, Iftistalaciones do : II1ll1gm1r 11 -tain. n, ]itcion. y i-riltzli, ,!, -,,, ,,I,,- ,, ,_,iI" I - ,-- -, "" 'ids, .1 G.ci ^r i ,Irlqwcu:16z alre aconditlo adtt olt- y on general Parts i ciriern.to-,
Rep -- ,- r I ;- --- ---- _1 1, 11 t 1-1. __ -- no. tlow --: CGIIOBIVBS I g6, jambi6n at director
ulilt, ,,i,,,,,,, t,,- ii ,Ii lttt -T F -- - I - , d, ,dq-,cs el ,I_ do 1 loda Indumbria donde m b, njbossa liquidos ; itralico francs. Julien Duvivlar
Cit. .ii .,g-i_-i6,! -, P, r- iii,,;% _od. por C ; It. I
CIA; onwl-zi nii'l,, _i ii___. :, I I A; f -,, .- I 1- I I
bit mgurljAd tiin l -,"t ,r-,, x,, -1 'I. ",_, : , I I ,. 11--11 -, ", I I I f I 1. I L I 111_-_1_ -o out supo- V IM' PIDA YPTOR -M A: i INFoRMACTON CULTVINAL
1. 141. dal Carl'--: 7 it--, t- -tt k- Ill !, : i I I S. A *' I,'. s.'b!. t-- I I nd I es a ,. , .. -1 4 (sea agtirin, on Sabi. ';Zarc, ln !-"1'-: ill -_-:, %r tli, Irr- I __ A.y S. A
_,__-IIL_ do vender 1. i : I g IZ -.1. IV Reurd6r, de let
I _T, ZA LD O 11 _: .
n a, 5 ,! I ,_ jittiost dg-oom
ardirri ,, In, v--, --- i' onversaciontay Cati5licag lntarn
bit : __1 1. ,- ii,- I I !I" pAuC C. C 59'afiom Solisawalsio4o a cussniw.
Ta". I I;ZI r 6-1, ,,,, _-, -, --1 - 71 !1 A dcb-c. ,I r f i cl.niget. L. ..016 ... represents.
tastwo.bat Run: I .* Jf, d'! I 'i I I : , , I I e r1os, ilivittabIl I I I A-9360 A-77S4 Momadan ': Habana Apido. 769. do$ scrin Alernarli., Austria.
-Tod. ag h. P,,i,,d,, -' C, ,," I ". I a, a RIC., ChCC
I : ,------ ,, voritajait par .1oaq.i. F.pafia Ea
do Doz-g.ray dI ,'e-! I I 1, ,-- 1 ,
7:- - - 7, 'Iri iii ,C i I t.d., UmIlm Ego-qtdis, yralda
cdo ..to pan,. L ,_- :in- I -1 -1 I" ,e l 7 11_, 1 _', 11 _91: III -a 1, I ,,4 ,. tab., -_
I -Ll v V 1) P ft a I ,,, I I 1-1 ------ .- G- Bt Awfii, Italia, P.I..I., Fol
I :_ , ,_ - , m, ; t, I ....... I
I roo, entoncts, but an ti,-!ti ,,, I _. 7, : , 1, -- ,, t laiii.
Ind. p6wi y g c, -, si,, i , 4 ,,, I m [ r ;mo fir li, : I I It 1i "I x _____ -, 1-1 -,, wi: ), SW'. IF yiigos
I,$ nuxtrills pumlos ,.-, I 5-,tl',r :!':) %I:i ,- Dt E,',?.-',- [A ITMANA 11 I 11 I 1 I e,: 0
hubier- rorsd,, ,- it, I, r I- 1) r ent t, i'i o 1, 11 I I I : 1:,pafia tt. i ,tti,.Fewads en it
nlientiv, p r ot a parts i I I 1. 11 -tt ",> , C.--. InteI--r.I 6. Far~
e , t'' I B M 1 111i 013 T E ,,,L TUBE" I , I i, I I I I I t li'r 'it" "C "'"'i't 'n An'st""
-".r ..est, V ,'I tl 11 I I I I .ii if"c'I", I I ft% I "
-torilt yo h.gile 1,11 ,, 1. I i -1 I -, __ ,1 I I ( d-, P- d.nd s.U6 .,,,,, e.
kv I 11 I ; i i I I 11, ,__, 11 _, I -- t "I". I 1 ii Z ,, ,a rc- I, 11 11 I .viiS,, 1. dilts ,16 eittish.l.,
nes, Sir ,.Pa..,, y -- "" ee I Cl "; :i , itnd,, V 1 'rt, _,-' I !
'pas I I ,_ ,,, , r ,
Vi I, ., ., I F - -,
n'.1. aiin -plica de .IT. In I SnV.C- Q ,,- ,!-'=,,:',F,,, :70-'riABANA I' :, po.ib_ 1" ,,b I I V' -61- -,ig-y. Rine A...].
-111 I I , I : -i- s t- ari-,, --- "I - it- ,i.ja r.,rog,- 1 Ifte11: ______ --- - ----,- __ __ -. nnp.rl nt" cmdAdtg, Dilt 1-/ , ; -."
91, 1. if.orrill., inuy I -_ do l-s importance pari6dieas
pt o Do'lluirn, h.bia di-.17, "F 'i nt:".' TR \ D", t I I 'IT N B M MONTE' I d HA" "I *1 11 I _n Is, q- 1 1 ,/ I'/ I ". ,,,, 1, /, -'-,' i -:' '!
I , , I e- .n p.is, "I.- Rn6-'% "El Debis
I li,.tlln h_-7116111.12 h.do in I", I Ir
'm -__ ,. p.l-lnt. rl Agog d. "flo"), 14 ..o, 1 -, ", ", ", I / 4 o ,gy 'it,. Tilnnni P.ptilar".,ha
:r, r,,Iy t ,ir T(I, FN I k PRilIll'i I I I , , ^ 112". con-mientos to llz medin'!
44 close de guttrill.s. r. -. --' ,= n 7, so; tF-n'_-T,- 2- 1 &1.ni ', ,
Hip" at Centro, an "i .1sn d IMN IF FFIZT1117 'Tf I 6R I ,M.d,,d taro estudin .1
terier, corno so .1 .- .. .Ws ,LTA, ,; F\ F RF1 i, 11 i 1;rI0 4 ,- i,- -, I tiliarcs c-crid., Irsit
y d-i, i lt. -In".1 ,sp.Rol I11 'N.r , , I ctro Alrellad,,. it as ?42,clit R, i forrait, gbe it ringlo 'Us
cite obi"Clo 41 ill-- tl, _'_i E ,I,,:- TOUS U ASTO t'-'. JI, 3, A. n itat, g.d I i ad, a
C.- rirgul- No .- ,it, I I tiri; , a cze, El Mir, 6i r 1, Vs 5 NUEVOS
,6. .b,.,d.: 41 imcf 1 oll", ) I-1,1- ,- I I- 41 -, do CON LOS .
,*, f.- 1,"', ,, ,, t l -_ if- a suyo detallirdolo, Mis our. INFORMACIIIN XCON0141CA I
to do Cab-.. Tr-i-r1a, i -, _, 1i I I _.ja __ _, .1 1= Tolt A-0150 I "s Icz .."llu's quo it G.bi- t.- i
scitl. t, It" P Allinado por 11, c nlsvcj6n 7.WO bat" de .1god6n. proceam 414 ..4, q .'% 't, ", , , ":
torrAt ri. Q ", ; 1 ,, ",' ,,,, : .
ua ': I it, "' 1, PRECIOS Y d-teii do S..t. Y Butnits AilM
,,, I '" ""C -"
t1d re rrt ,- t-, It~ '_ I - t, _1 lil., _, .... , ", , "" F li-I t,"I!'
fdo, ,, iit,- I- :_-, t". I I I s ,ba..Ilislas, Inipefixtio en II.K."An tno de solos din .1 p.arto "' Q..Ilo
p,,cu. e- -- - -:, i," ;e Z en I rcrions, a bordo del louI t,- r ,I -i, I ,,, = .I, d;, "I
tl-- d i_,,,, ,.- r ,i _1 _- 11 o de B.
a y 1.1i I t 1 i I il, 11 - __ ct- iin d*I titb.ca, NVEVOS E0 105 ,i i,, ', 111 1, vencien o .b,,- quo italiati. I'Seglare".
,:', -.,i , rer Its- 0
"I'll, I P, "i __ t6-1 haga politicos pcr to- "., , ,
uij An ._i", ,! j, prilucloii Iv exp.rtsd I "I i, ,,, --1 :, 7 d .ra do I -1 ,/- I I e.p.rttici... inetalursticas
I bar*, no i4r, ,nn Iii- e 10 I -1
iuvai "ridid" r", -'J,,,,1 i lt.I L :.)_'. ,_ ', i 'glictQ ; ;,:, 'I ',T t, ,, i I ioss C I : Ltd., dard. ..,I evidirito pr In do tas at... I" I 1, / l ,.,-ng.d- vs. experimental
w oui. Q%'r ." ." '-_ P-' - I notable I.-mil.t., C-0 tji, i"r , t I I -': 'D DE CARGA -n
art rftud.d 11-i4", i- _l ,4 i, S , :: _' __ ,olig.d, tI'
11 , "- i1i -,:., '' I I rC ib.t Co-ritir. Cirri*
jtr -1, 'I, -- caraldiul d ram,,, -cwitidad que po- I 1' ',/ secue.cirt de 1. Oturim amerd.
Buda do I., dinvot, I "", ,,, 1,
"I d, ..puI-i-r,. ,,I. 11 I wrrzdos ", So .ba-tAxi aii-e Isi
'ii i , !"_ i: li, 1 1 1 drA titim-Iii, -,- I 'y pnicionta,
aloor que .A, ,--did evt ,, n''-iit", I 'a". 1 ,2 -, , 1, utjli cibn po, .1 M.-PlIj- to"' Los do 1.50 ah*X& a 1.18, \ t % .pC,.Cj6 G" In dis
J -, ,,,_,:Iz I- y '! -- d" '_ im O' ego! of
Z. Is opicu6. de R' .o p-bs 11 M I,, m prtza Fiso I I 1 i-! I -n. 1 I "' = oz h.b.c.s, I ''I Ft. por tI Nil-1 1, I ,.n'l. C' .ritid.d, .s, den's.' \ dict.d.
,_ --- - ,- un mercado por fCrnaz.i .. Comer.i.
1. assessors del dcsLire Qua irnit I I .- doda po, log do 2.00 a 1.65 7 log ,., , nig.no de Irdlinile y
i-! 1, ii. Zri; I expenderA en to 05 sw es- ", \ ,, I Torus. Porto .to Cps ... 160 158
abat .r. No 1. carri car, i -t-s r- '- ,
m 'I , 100 t-enin isn-,": _'6-d! __ i los 'it \
it., .h.; 1-9. T-A acbre ell. 1. I _- - ts"Co" do Poplin Ingl6a do 2,50 1, I eirpronis exportadogis, de Viiicam
I ti.1.11iii CT, IN9 a, 7 "'.-ra. A . De 1. qu. -urior z slific. Guipaic.., Alala yNavorra. q..."r9ur. dal -1 -i. plid.. 7 7- I 't pCitit irl: 1 .. I I
d-l Coll"Ariti Que 1. in.rcha Fral, -- -'n ind-In':_- "nal ra Cuba .,,-e 1 ii.ce, re 1 95 I _1 .-I ban solicitado autorinclon paria
t, h yj .- ,'
6. .igufk "- i, M .t- ladr, in f--ti -. A,, , M..tl ] .1h.-I, HaIff-, St. J.h. ,or egoo P.lt, I I I I ct porter products por valor de W
-, 5 -*,, "'I'll, , '' hobs"Ca not -10 corren..1. i I "" 11,
del Ebro, -C, r a,, r I II C fi-., -101 "p do % Italia no its f.tri I in, ..to do pe.mis. F-ta rills so
,)CI ,
Q '. f1i t-l "i ar, r t! , '-- ", --_1 --,: S, I, 2, z C...ItIo,, ollmodo I.,, b.- dr 1-1-1.
,5 W
sujalairoz : I 24 Smi: 29 Se vCrA I-reorimlod. en ortnes g1,-do it ,,,, I ,,, 1i 1-1 ,,,,_ *_:-_ ;:. 0t;, 'iJ C,,rt I )C. 13 t S7 ,11 C.ulumo in Su iqielo: ii.r de .,.,- -, '7 r I I I craiv. y so calculs q- .1 fin.lizar
rit. c-P" LI or -, r L' I "I to ,,,a 4's h.teles, -, cl.be, -__1
issinbra, ,I-- 6.. cd. tl r , A HAIIA"'A , rde, _. nor -- --- I I 11 ', I I iiho el valor do ,as exportacilanguisti I. litw e, ".a in "n f--_. I
ru Dodri su cligtck 1 1 %' I ieslonak 5610 in Guipurco.. do
,,#, i no ,port.'-- t ,- ,:i- ., I T11110101 11, "'! ,TF(xFII()T,',1 Oc, 4 TUDAH01-4, Oct. 22 r' ,
AC'"TA (,k -,A ,"ARA TAIIP, HOVATON i CANAD, I lot 50 ..11-ts d, Mitts, qua zu
tins' t Pu ", Cos J61 de I z -d. q- su pl., 't ,-, il, '-1- A t I No tar \ I 1
esra. stifmra, Seraits. ,I!. n'i;6 C.,e 9.11 r'101. dai.
? -,,, ,iaj- p ... IVE ACRV, nj tn lItga, '! di. li 1. Pin- nsdoz a oil. 150 de Its r6startas
Tonaillo Zn Rarb.o- d- h. anIC's &I t p, Titvbio, Nuovos estilos do co ,
lot udat loss ... "us" plant. de supet -"-, ,' r is insul. v- .n buln -lad,, Part 7 \ I i p,.vincia., elevaxi 3N, Apro_,g_ "g.nd,, -oduto. Y owed, lor a "Precio Espe- 1,
que egA .4no, COIPOI t", -' i, 11 I ximadarrieri L. may."p.rtt do
-,- e Ic I'll 111011i 11 q1,1 I I pal- Hisp-'y -g. to C.-in. r..nA..I,, ), "n ,ii, _- SWEDISH A14ERICAN LINE ,,. I \ \ ,
I.ialin-t, conger, ,610 riueg,; ,;,".,n "" 'A ,a'. c P I I Is, ie poriactrnsz
as, Iris pirs dronud.s. sin pan. g".ri m 100 in It 1 ,-a 'I). z ii.srnilca. a,!
da FOERTCO CAUSO Aganfo Gonzml -zar ,I W Y q ,i.is much. rnti; cia poit.gol y BrAxil
.in lill. y rin dil"o, "Isilend- I- in sli.in, do 1. c- ,t= n 1. Rr- , ,I
vIce, ousitin q.e 1. P, - AGUIAR N. Ul TELEFQNOS A-IM Is A4M HABANA i I rra. sltr.. it tires d. 1.

"ban Ioz -endidos, t1aliando I p4bi ic'. Fare- 'er otiniW,, I bra ist-firs.
-Cet pattatas quo 1, prop-Cions' SUSU IRASE Y ANUNCIESSE EN di, R,.rc, to .i.no Into it r0i.r. 'i
it.li-o -ti-drn q- dcbin fL. .
ban 1. hloci-das, rocid- c.. .g.. I ,-,,,' i T-, canii eswialo,', en viltiul
.1, AM recorritl Rivero Its, exter, EL al)LUU0 DE LA IMAP11NABi i- H,111. 1 Y'ulola '11'1'1 1111, Prl 4,. nIal a .,do C ariI, 0 C's. .1 ., I d, .no ordi-, del Ministeio de I.,
.1.les M i d, priueb.. Pa. .1 rirnsclld-d " ,\ durtiii y Crl-w, y par. In MCI" d.rn, nin tAgj_, ,cits IDIR EC T C -19 3'o-'i:-,_ I '1 Is 11-1 -', ,
castigot. y Is I XA, -, ,,' canc s qup caritinusci6r, se dek ,
i trongl-ni. 0 dnjouis. IIC9 rid. Los Satiftnos se fabri- I 'If' I.
hostiles, Con harribre y zed del otont6c,, So sunulart, 11 -1 7" itx f.,deda ,onzert-se 11111 rUE'so' k II... que x,;! r4ri hags ..-q -tcut -jd rionlarits, re.ijt6 v.... tun 1. t -, I Triatado parecido at do = 'l oltI ,PF y 4el rapiiitu. Los ,- ES PA N A A LA : ,7: !, So, setin lo, gg.lentes: Xxp
.,j River. y ot os doce mil horn- sold.doo -as recics, de, 1.
res corno I ... Las tumbles de 1, trjuntal del Maegrazgo, no claban I 7 Lato"isid6o 4.1 E.b.J-d-I I ', -' - IV,-, geg. j V -I canyon cierre exclu- > A j clones, Produtt(, : Peocados dr -r
-'l- , 'I fresco y congelad". Carnblc d6-POP-Ya Ya Se babian apag.d. m ya mis de sL Cada limit carrille sivo (patentado) 6on y I t, , .1, 11
Ar.96.. Tod. 1. -jtaCj,5. oniu. do mrargurs, toot dclar= .z 11: 4 segii. Ioz infornies .on q- .- .res."19,1 libras, 72,42; fr*- ,i
villosis que log ilevion a tiitas I.. a 1y1r 11 .1 en -,idjo e! min tro de I t) franceseii, 6,04Z: firsactis, nuare,
Yat d hetin turra, gaba,.an' sole retirada de elegla, I \T_ I ,, I, tamos, "" I 1 419,73 Izarms belgat, 41Z 11-1
bires, I - rw 11LI BI ... It, ,T_ in 1111, sin elfisfico y Rumble ', "I ., I I ;
las rV l1to ezoz saign- soldadw, no 1 r I C.9'rjt.jj .o','jn 1: I.- "',
pX de Iis to. Ahora, Inciab run que agriandarliss, it in 1 nag .m) I ,. ties, 661.13 vscud.i, 72,= "Itorro
,
.1 grandes ii-iones, III viclOrIOSM I ,_, mtr, I, niss direct. t. I I sutcas, 5,3: Colons dancon, 3,787.
IIL, i terv% ,ible Seat. Mental exclusive I ,,
Colo contra &I ptifiado de norruires I IrligtTiodeEg.domel :SC- ,
#"Rn;= L audaceat sorpre- a quierlas iscuntut de doubles, To- SERVIC10 RWULAR KW ITAL del 4jej t ... tod. Ront. del 'Mba- 1, .
on. .I di I- hated. que Is on las xnejorexcami- I ,; INFORnArI01; XXTRANJERA
Milan valor y juventuy '' d. In lutirns del 'it- I FROXPIAS 9ALLDAS: dor sef- Carrillo. Eate -116 do ; I
Do non que pagar e - All Para FoInfia. con is Intencl6n de .1
I v-, to mand., us., tirog 1. cirit r I i-C E Vapor "HEM LOMB" l -,,,,,Itl=,,I 'Alb,,-,',.:,lt3O d' sonas. i Vrtg-pc ,sd.,v,--- #w 0, e s loncio otra 19" I r at di. I ricstiqu ,WL.- &PAho POiit 9 no do 1. tti a :: I Iept- n .0 ell ,,, dj-_ En un, de I.s a- v- Tras quince de Julio; list NAPOLYS : :";e F I ,'I 1 IAI . -b,, sept, N 411-0 'o 'C_ I owho, F- -.,a d, 1" (,-i.
p, it cann, hast. ,I I asto to unts cores dect.r.cl.n.
put Munro, vj-. 114 TRIESTE tisisi', L. Hishants SEVMLA .. -bl ti
1mer Pueblo catalin Pont dt, Ilice-tic, luego, figuraron TortL ti re orsubre 13 sado$ I g6o & F, 1,r-i- 'It%! ""-Suer fue un rtspiro paa todo,: I .no .pricia d. plan., Rolm 'I. do wa.i 1, -li- i'a 0
I "sf P-6s F.4 on pin6g, 1. ] ; tm.. rrdcc!l ... 'especto ______ -'04 "a I i" ", , ( I i t_ ,,,, -ol-al
sigrifficabix ,I aegur. Contra I o P fia d lot f '-fi'n I lo, ,,-,,,-,1
Vapor "ZOELLA LYKES" -b .a oTpa T t,
,
erinut. del Mil.gro, donde confe ,1 I "11, ", C ,eg" le 1, I "I i I I I 1- -,-11-1, d.t
que;ntentabrin giijarl- T,- ill., record. 1,,s caud Rod- ,nimlb- not de I., re ( 1111:1 i
"
i Delittle, iba Martinez Campos C16n sill, Dil ixiti fit i I)i I ) @ : A I
it!- sobre 1. D.4-d. pan saltier on .1 ra" 4. notable, C "",
4ba wey, aCh. segwr', Hici.ron pl. P.- zais hd._ Cabe ductal. Do I. t 1 I, _'Ifi :;n y Costs de h-- n, -Aslii, on -I ....... .. I, ,* M i III, I 11, !" -1-1. !_t., y a.. ,;Z 4t 11 tua ,a --4,"', ,1 1 -,,!,, ,I l
r1i,,nis libraron I ,,, :: i:: 11, tilltreli. no hubleT. 61 moprer, t 10 t ,I t,
br",. pers, I C. -afan de proen It diui6n de I LYKES BROTHER,,,, _,i. !_tt.,'. ,LGF 11 i:: -1 3
t' i Isle d. d.greso a Is Patti- Iii- rA- 1 -- intim, 0! grupo ,-!ii,, cl
de ,_1 "x d I R;,,,r. lii i "'.
Los e-Ci.nz&. ii,> I J.nialse 1. troops LONJA 104-W, IlAr'111 I TTT 71 0 110 In em i ,midare omr, orl-wo,
obstante, ccairtItaron emsmu Ileado %in ducto
.1 entoritres eri do S-alls -, BZMN=MZ== :- ---1 __ -___ -, zm gertite, A or rusitoo qua
I
I I I I
.
I
I t I
.
'I I

PAGNA DIPCIOCIP Dl,1,R10 DF ],A NIARINA NIARTVF, DE 1040


I N .... Wit Defiet -eanudarxfI las rehicionex

J Empr ,slilo Furanjero RIO I,'/ I Cuba Northern obotw
... .. .. ..... Railways
...... 51'' 1942
2
d
Aft,


Cuba Railroad I, It,, co

(Company

51 52

-,j dT D p-lo
f A 'I, 1 ,' ft-f',I
EXCLUSTVO i e, f
AGENT
...... d"I f"", d P,,,t I'l i
%, I Y 1,


Y T Tl I t ITL I Il I To R I I 1 7"
7 h
pi,A
PAPIM SANITARIC, f ,N ROL LOS, t'
t I SANITARIA PARA (;AnWFTT.. I,
P' PF TOALLA EN EOLLCS, E LAGO
PAPEL TOAL' A ARA GAITINKTF
2 !ST1_1 Y C1.1trP_1 CrES, C--l", d Bd ,, y
SFPVILL T A S, PARA CA9f*4 "fl. t lfTFN PUFNIC S I*! PARA n!S1 0 TI, 7, 1
T'li. M 00)_ d

F A
di,
MCRIMSE Y AINUN(-T F N
EL DIARID DE LA MARINAT,
d-CSIERVIC10 DE CARGA
c-,
"n
d. 'e, New York- Pensacola- Habana AAALPINA LINE77
t Con BvIlo; Gubvo; _i tr, 0"', d", 1. 1- Id, lltiil- C, It pi 11 (Comparple Sulase do Nuvnqaflon),
n I, Iii.-Ill ,_ del
SALIDA$:
e d
LOS VIERNES DE NEW YORK 'ap!do mon-1 Od,-a nnolonuv a do
q,, lt'uo dt,'
C-9a [ii:1,; le,
LOS MARTES DE PENSACOLA ,I,, I.z ptlott ds ROTTERDAM, lfnlarlda, HAMBUR- .7,,, ti, nwd, L.
AKBEFES, B619!10 y LA HADANA, Chq I- it,, erfqi-N,,

PROXIMAS SALIDAS: qt,
1 d I d I I J Z I C: I y
-b ros,


PENSACOLA M N C k R 0 H A
PANAMA CIT'i 10, DV coni peli'acionrA (let
TAMPA
Haltaim Clearing Hotvie
SAVANNAH
NEW YORK
H HABANA M N C A R 0 N k
l k f A (-I(,N % F F 1(1'1 k 1 11 J I I 1 1, 117 1 157 1
Ut-f" k T4( T R
v F\ 4 M KA DF T,: 1 11 tn
t PF US IIIP RT t", I /* XCIENTES GENERATES EN CUBA i"O T"I 11 1 1! V, 1', 27, fil
a-cos DI:
S- P.d,. '61, HA6ANA. 'iL5 'O QiII7. I F, I CAPITAL
CUBAN NAVJERA LINE INC. 150 R-d-y NEW YORK A. RO VIR0 5A. S. A.
.6
,I it, tt -, H.1.1 S.,111. T.16f, M 7771 M 774 A 130.
It
_h,


Quints, Y I-A FRODUCCIO' DE MADERA
t, TFRCIADA Ili, BIZONA IIA St%
PERATIO LA CIFRAN DE PER G tERRA
-Z1 I

,l-, --d
t, d,%HM11 i ION
1w I I m0z N I c4K '- ,b -41,
J 'I'll
I j 99
9 4 41
Ki,,Tr h-,
IT I,
ov,
1414

OLO koy C,,ji-tt TIMKF11 c, t, I-, 4NI F "19 6,
Z A,t
t pt, The T ;Ti ,n PoIlT, 9 r, q q,
so identibco not to -,o TI KEN
Into y 11 to" It, Iitv
z7
Lo a de cj
C mpaAia TIMKEN i
T-, d. oditlos v5okos hace 50 v;;m y desde enfonr., H %N' A(MENTADO 9ATI ;FACTO.
-itr j RIANVINTY LAS, EXPORTACIONRA
;ots he "Aide desooflo do y roo1*10.110
I Info- Is, 'f-- qu, OF IWAN GANFSO Ili', MEXICO DU,
Whirtzt- d- f6bfico de cojintles an toda to RANTE 1549
Is de, lot I mente. Es to 6nico
4 Iis
d" ....... r t Am6rica qua funde su propio atero. C PAD ',I kPLA' -So
,,;o Inn Ik . P'. 11 At compor'cojinetes de rodillos c6nicos, exijo qua le d- -R-t -d' 't "'
Z q
d. trivestren In onarca "TIMKIEN",para as! cerciororse de d,,
F.1 t _,
en q "'
mm pdt er dingid., fnI eve se benefits ton est*s 49 o5os de conocimienlost, 57 41A
do dII dot., I -tr., e C III eKP-a- y colidod, y Tab- todo cojinefe qua no 1947,
l-, dt 42 F, 1D Q- ,q-,
tonga to oc. "TIMKEN" estnmpoda a. to faze y --1,
q,
1, -y" P-1,
1, Rile deea, -ttt- ei Como, bl- ;. ;d- B- C"hf'r," q., 11
DIJ TIMKEN AoLtER gEARITIC tOMPANT. CANTON 0. Oglor lt 00'
-,-'Econc "TIMROSCO" e,

CARTS D'
GK. It.r.e T11 I
C o m e III c e 11 e s I dbilid.d, _Eaaage
b, I
r1m.

x.6
en to as i.5 impQ.fant- del mund, ,
1
estAmo; excepcion Imente preparado, para atim. 1 is qu 1
liar a lossl importadoref con ]a aperture de Cartaz P-d' d.p,
LINES
e cr&dito commercials para el pago de su corn. id- U.1,1 T7 ,,n d- Rate aee;
p- C ,, b, tiniets q- -k. pidi"do,
pras en el extranjero, list lxt" tembI6. SALIDAS TODOS LOS JUEVZS, SALIDA15 TCDOS LOS JUMS
U..
d. 1-tv, do Lon
P, 1 1 t Tendrernos gusto an explicable las ventaias qua us- d,,, sobKr I., Itu- "Iti dtl tlk
a 'a all, "i
-r, led ottiene a] bacer uso de eitas Carfas de Crkdito =itan % f- 11..tu v '
L, 9 ACENM GENERALE&
at
ros as qua te s norteameri osduo I. d.n U. an r- root, I FEDERICO CASTELETHO STEAMSHIP AGENCIES, 5. A.
ii -P.1 Q.e It.. I ... r4n I K Teli(IP. NI K502 H a b a n a Son Rod'. 16
t INE NATIONAL CITY BANK
qua ell,
CID. uotor q we
SALIDAS CADA
1, DOS SEMANAS
0 F NEW YORK fodit, I'll-fin Lls dos Damon. t
1,, 11 Inay- zVr.
b -1 - A le", /,,l tP.ax,
HABANA SANTIAGO MATANZAS
CARDENAS CAIB RIEN MANIANIU0 J,
North Afla ntic alml Gulf Steamship Co., Inc.

r SAN PEDRO 16 HABANA TEL M 9831
w
V

DIARIO DF IAMARINA, MARINES, 6 V) V) PA(XNA DIF(INUE T
AW) CXVTl I __'I I -, I__ I_ ----_ "" -, '' __ ", I "I ___ .


RieciW el mercado en fres dia 1"Insicron c-cradom a etlbhficitp de dos c1lerpips rendido,

33.076 489 kilos d. 1, Ind f-11 Iff callf, df R e vf "s

Arta (1c protemia por el jett eft, pit lina miperficie thl 1.-i I rnetrog, en
1, 010 N1,
naufragio del velero AH. d, P,.tlo. elp Vante. Cosa tlernolitla en Nepturm por S I t,000
lir I "' ",
nacional "Fro. Vilar" Vhr- d,
I A d I

PUERTO q
"ib
Por F. Nrex Harbim N"
6 4, t!"", -11, h, )I,,
V
d-,rg 2 d 1,1,, 1, ,tt. -rt, rln., dl RL- N,,, t--,
t"I. -ildi6 1. Ad6' d' i'4
t Lfr 'i t,- d

.15 05-tilte-d" i0 727 k' 7.1 .b,- d q161 d ha ,,
di, p1t,61- El Banoo'
q- k-j d A-b I -pr,' '13
-il". el ]u El Ba

(Ont i n
pt. I it d"
tliflco .-Aim. '11, t- t,- All";",
h.q- d 4 1- P "' ;-t-- d, d,
-Wy- ", a, _', 1, q- t-&, -111 1 I S
4 Imporlselon & 217,419 Rilom dt, (Ontmental Americano
f.. g, -1. 6
h,.t i, tl, dt 1 ttd
A
est'a 'aa su disposido'n
Z


hi. W-W. h- 0 n 1 11
6, j"11111
dp d.
,h $143,1.)Z07
d'l P" -t,
d, 3,21p di
r
il- 66
-l 11ti- 6, ,-flo% Coll,
'j
Its
g

TRIativil

GRAN FLOTA BLANCA
L I I
RONITED FRUIT COMPANY En Alt- ti, %I-tl 1

j,
,, :
-d
T
It, L
AMARGURA No, 51, TELF. hi 6 955. HABANA
.I) MIPA PG DF LA PSOC NA1.104kL

1,,llra I,
NT 1:'s Rrel
rmi do pos 1 z -,i N RIB "U"I" 'I "'M NCIESE E H, DE LA MARINA"
go 81. No yo"k y
Me- 0
MMUS FLOTA SLANC4 y Do ,

"n jV
SE VENDEN FINC,4S
F,
dn- Xf-_,!

PAR,4 CULTIV,4R ARROZ AgI=onmo cau&al da aqua,
No )3.y 'v'o bombc = ni o4nw" Floto bwato. kw. d la yka"an., t__ q
0 CIL= 7 Sal


ESTAS VENTAIAS A5EGURkN TTODUCTIV r"ERSIMT
pa, ::i, :"rz t

D, V* Slio. Tom& 327, onM
Sttbkana. N, 2 a 9 p m.
11 Al il i i
A,, 'I lci
11"'ry 11
C
il W "
d,
d, 'Ci r- Tlg y 'M-L"
CNANTO DIAS RANDO
_- 11_- ,,: Ti D.Vid Smjl J Id-',- ',-,b y

'p-d T!d hn,
EL ?AGO M,-n- s


mas / ida
j d -f,

la entregia d, b.q.- i I,'. Or- F12 Bl- q -r,
- -------


9- A. oin Jos
EL CAMA comcrciil de UNIONS EN REPUESTOS UNIC03 EN REPARACIONES
TAMOOVA cr dito gesdot.di pop _t8io 'd, (WARD LIM) Unicamente FORD Puede garantizarle Personal especialiZado on todas ins
LAS ANYLLU The Rc,74 Rmtk of Clivadz, el impor.
AMMCA CmTmT1 RM44 quo an cuolquier pUnto do [a PppobliCo agenCiaS, to gorantizan at poseedor do
t2dor pvzd p2gir Tug mercanciAl
SUD AMERICA un Tractor FORD quo en cuolquier motan ptonto Como Se efzct, a el em- i usted oncontrar6 cuolquier piezo do
*A- barque. En recip* rocidzd, el imporm. Mal HIM 9 to WAMM TrOCtor FORD on CuOtquirr n-komento. mento Qcdrii ser reparado, con oficiem,
WMA T= Jor obtie.c ua trmo de prtftreaci. an QmbM dlroti;on& 60 Y rapiclez, paro evital-16 domoras
LON= pof p4m d* w en el quo puecian perjudicar su cosecho,
tranjero, lo que gcntralmenv: st Slutti; J"m a Ll
P_ #.14. tmduca sa una expzdici6n mis U HICOS EN M AHTENIMIENTO
.1 -40 rapids dc sus merc-ancias y a1gunu $srvicio Gomer=.111=9 Nuostro personal visit su Finca, to onec praciev mis r. d.cido;. laim- Espocio Rafrigerado Disponible seho a ompliar los uses dot tractor opliloz imparradorej a que Fobrirodo; e5p*Ci0lM0n1e pare el Tractor FORD. condo su5 m6itiples cualidades an to
qmdiert 1 tras M.Cbzs 'entai*0 ft"Ormimus Limitain do ftuoH Tommop on oxi fencjcp el implement qu, Ud.
necesita. forma m6s ventojoso porct o6tenor un
mc" I f0do e I b0io costo de OPPrOci6n y mayors
Twitomos surtido complete de pezes 0 $$00D mdo h7A;wagto3 torriforio nocional. gonancias,
Tenamos mfic6niros eompotentes en cado agencia.

A Q 0
?BE ROYAL BANK Or CANAD
Agertes Generale$ paa Cubm VEA Al AGENT Oft TRA "l* LA ANT ILLANA

COMPIRMIN TIERM11121. m ann M ffitpnw FORD, VISITENOS, ESCRIBAN05"2
TELEGRAM 0 TFLEFONEE A COMPA14M COPILTICIAL T DE CREDIT, & A.
V W M8301
. ... . .......... .. .......... ... vedadn' La mabmmm. T*16L T.715A
P ', G IN,, VE 1 F F S P 0 R T S DIAR10 DF 1,, MARINA., MARTF5. 6 DF SWFIVMBRY, DF 194) S P 0 R T 9 ANO CXVII
. .........


I
SHIRLET, INLAY JAIANCE I-W) AL (4144T DEL CANAL DE LA MANCHA
... . ......... Terminaron los cubanos anoche
.. ........ - - ------ -- ------ 1 Doble victoria '1' SELECCIONADO EL EOUIPO DE ILA L16A


E l M A R IO en hos dcp )rtcsj NATIONAL AMATEUR DE BASE BALL PARA
A*%

I T La temporada pamando 2 veces
i de los Yankees I de LA ELIMINATION DEL COMIT[ OLIMPICO
ftmoi a a.,i.;Iir a la glorificavi('m (III bonii t
III C) pr;-i 'I"', f- ld", I I el! i, ;,,
t"I'"
-Tvrr,-m,, a mil d6larv, u) pie ( iiailradI,.

Li Ytinke L Jwptr tonferm, I ;a-A 1, r'l, F
iI


nli ln, 1,

--Ark,, Vjjjlihi;j I(, reth'al a tf il A 'W litiF,
I n i I -r- 'i"T

t r "I j
IT it
T I t rIT" "i f 1,
A

tl it, 1 1 n it t I
T, I- t II I I" I In t I T i t T T 11 Y


't, If, i"k-4 I- It tin I "I p I p t 1 It, i, I I fg
t tANZO Al- CANA1,
-- ---- - -----__-- it"n

NORTFAMERICANA, t"', s, n c e r nit bm SHIRI Ey M, F p A H C.

11 iI V, A I I JI A N 'I If I M 41 Vil I it 01


T
It I

7* 1111 '1


t 'I till, ,I' ,
i n I I A K I I A li T
gi"

IT
in
IT
1 11 t I n i r gi t i ii n l ttl In I


I"ht"
Ft 'n I I I i, , i 1 71 1 0 it
It 'i I f 1 3 0 n 1 11 IT
:4- -, -, -, !
1 , 1 ,,, it' I ti
2
IT I
n 4n t
It it C'm I,,, t!"t, 'r iI (I C, IT it
n r
-t !T i1i", i il il I U 27 7 6
L

ili:r I
D; T, IT fi :

G- HABANA-MADHID
tid,
17' l Il'it,
illi, PARTIE10 1--, Ant, It
Cl
'c" d, Ii, J,-n-5 dIt 13 y IN
12
i, 1 1 f C) It n T, j Cot- t, t- fA 111,:INTE A, 11 6 ta-itot
r i'l D C ib
Tn,
"itli, i-RANDECS L16AS it
N AS 6 1 01 FAMA

it, vl
ii Tj IS i I J 9S 4 V4 114 1

7. A 4 1 t" I
P"f 11 3 t i
ti, nnil t. A apP It i. A I
R Cl-I LT F,)it: di 1, 'U i- "il"A

vit. 0-il-a 1.
it

t IT it, r' n S n 14 6"l:IA riti 1, 1, lil-,-1 St.
t An nZ
It 0 A 11 1. Propi"
A: r 'rilln AI I!tl., m .1
ti
In II ri "I :a R M 1 7
sinii; il

C 1 2 2 2 6
s
L
Diviltherim, los

------ Phya ros R oS 0 G ASS 11,11111ft'. it I'l _1liiTqh
i, C.1111- lll ell'

Houtteniall N 1111tchifl."ll joll Frout(in j
al ivri ttl 1 'Caillurn


-T p I, M u n g I q- n r 1, t) 11

nd

i-i3t, SO- R n f
rn s emoultnamilp rt, C;,rill La
deportivl jamh ,i En"t
ii" lit nt, I, iln

X-d' SI
lit 1, -lrta nt-d"
7 7C J.4ga, SIsilghtlit e,
-f
"It IIt :1 po, iiinsIt ef

't Bt ';t 41, 7

IT- I Vjtz,
It

C, H, U
P rTT11 111' R r
SI ES I C 11, 0, A P,,

FIESTA if I IT 3
r "ei;
if
it. 11 F I ,
n i 0 un disitinto sensadonal ... on el Ilve se revatan por primm
ON...

LIC. 1-11- 1 1,, Ai, "I p I I k 11 0 P t: Val lw g7milDs wstet&ios del rins.
in Tlx 1
In 1 5 1 0
'4 i, I
sn- 4 1 2 2 0 jQvj la. sogas?
4 0 CL 5 pjjRDA ESVE
p. 1 0 1 0 0
ln-ttpld 2 1 0 0

ANANA I 1 0 0 0 0 0 Atgd pvcdo hgbor pro *MICCIO Mill
T.W1. . . 34 1 8 24 -5 0 dun ,nwentrm do boxoc!
A)- Se ponchl6 por Peat an *I fia PJO*d habrd uploudid. 0 JIV fGV0410 BIEN SAN LVIS to" onlusiasm! ?10
HOY V. C. K 0, A. L
2b, 5 1 2 7 1 0 Ill t) ted no sabo to que mrre
3 2 1 0 a 0 fre 10,
ALEG 11--, 20

IL 4 2 2 a 0 01 RHC
ll- If. . 4 0 2 0 1 01 WINA AM
1 0 0 1 0 r i
4 0 0 5 0 01 4 1 1 9 0 1
-601. W.4. -,iort 6. 1- o ni Pori I.VkREZ CAMP CIA,. S C, SANTIAW DF. CUPk 4 0 1 1 1 0

TRINIDAD HNO
all OvAradw
P .. 4b.,gh 010 OW 000-1
to ,4

A!W) CXV" SPORTS MARIO DF LA MARINA.- WRTB, 6 DE SEPTIENTRE DE 194) S P '0 R T 5 PAUNA VEIN7RJNA


I
"Y LOS HAVANA CUBANS LA SE.11111'. PLAY OUTA"N ELNUEVO STADIUM
- ---- -- - ---------------..... .. .... .. ........... .... .... ...... ----TREFONOS PUEDE
Johnny Corfifias v otros tres Poble derro fir 1IN11 Dal 'ecen los Riipidas Amateurs

ff ashinglon ASERRAR HOY L v1 I'll iladellph ifli
no pudicron cruzar el canaf""
BU T,,N, ,pt I AP, SEOUNDO PESTO

El cuban tuvo go, nbmr]"'I"! pi tercoor in"nt, '11 pad c l Se -nfrflt mn -ta n-h- a 1 '4,, -f itri;tA (119P 110 14' r( ribpn.
7t
p inF. dczpu-, d, tre, liora, v m-1, d, perma- rm B-4 -i prlm ,
nnrm cn silirl'i. NhN France apkz6 tu intent,,
------ ---- dr.1 irn- xtta de i, FJnd, -Fl pifif, (pip rvFw-r--n.
T,1 Wdh,
Lk V 11 fl-N E W M F) A
Ti ',,l 4, Y
d, n,
6

F, J
d'' I i


d
d
Pt
Lzr I e 1:1 Ll 2
it t, ii it
4,
t-1
1" d;,d i- -nd"
F, p I
0":

A S I I I N I i T 0 w
7

J S 11 1
P d P,
ti r
it i 1' i,
I I t if 1, A n

it j
P, d i) t d

I I t I i
P-'T d" oil e
d,
D-Z 1 ii-, F- V, doA

h r v t o v
1 1 c

in
d I f; i
n,

dl
fri 7
t
r- 1 p, d- ---------- --I d

y
q
7 k: A i so-, 6, lti "r
d,
i, Pi'l t t" 7 v .
C P. .
it,
pi, I ,,wumd,i Ng.6

F utbol Internacional I
>

RIO OF
A "2; 'T
0,1 bait mrl, -P...
ii l d d
F a n I R il f Z f i N I I r 7 A .4
A 1 14, a! 11-,h, I,&CA1 T, -pt-,
t"111TI-W rim ;j 1 P,

r 0-1 Dx ,I,
Fi, l4:,!,.!,1 1,
it, Pf
i ,, cl, -- t' 1 tnP, S, P- jlilil- IF, 1 qmDIP, t- C :1:i 2. ur i ri I I

I-i'r 01 r- t'! C,- q-, P,, ,t,a
Plifn7ki 4 j a
F, F
All an
ti
t 7 1

l' I' XT, d1l !it,!0- T, n jv'rti n- ii,

i a
41
r I d
- n A
I 1-d,2rj d,

t In -0 P- t'-dihl,
a t 77- nn 11 rdl--ii a! rl
r A I N L, I q-1
, Z" '; J.
ill"), M11 4Ale-Iii
serl
jut ho

UNGUENTO MONESIA
1Nf'AL1RLV 1, A C V A A A de q ip,4 1
fvert 1., 1,,, j- . L L A 1". 6 i i 'ANA- ci iju&i.ROS Do rod., T 110- OS,
TINA, LOPAN'U Os 1-1
'a e nt h d, at -1 i,Pern" 'jell. 1,7 t-1- d-1 -n,
da los que se surte ternpiazt, I rp,,t,
VTT.1 Ahora tendeM- I b,I-p,
nal cubart dl,,,, did_"
Gran de GV; ,
cow ela'stico ro,; r par,
P,
to rn, t-d'A I" "il!' 'P d. el ordCrfi-d.
der relornar a lmd -dd w6-iro. fi., rcn, --to I 15 o.denea;

En to olalsoraci6rl do Una cervajo, to$ coulss empleadol DtlelAdo del mp. "Le&-, do
son un factor importantisirno en to colidad del product.
k
Z3 Con equas do los monantioles del Colorro, an to
q I Retuvo Margaret Osborne
I fomoso regitin de Santa Mario, del Rosorio, do Jos rods
pural y saluddbles do to Isla, coma 4stas quo recage SU tjtul4D de cam Peolln
to )'lormoso pk lmo do to Cervocierla Madolo to eTo6ora to FOREST Hr csl N*t ..P a
U.Pdj La ,;-a
delicloso y burbuisonto Carvela KATUEY. 6orne
""or'
IeWw -naro 1, irLa a P de Eaww, und- P- ri-ye.
S61o ;on plants, equips, material prima y aguas .1 d-mar L,-, Ila", 11,, jdo superior cohdad, puede producirsia to motor carvezo; HA (Uff, la Gran Corvosords Cuba. Pel tz fuerle-tc H f,-t, de
rev s, vtneJ6 ej pr-r tt gn-i,

ASTICO doel xe-kO e" I
se R-6 .1 tx-d "t la p6rdida Sola der un i-ti G&M do. w q- u
ri-I le P.6- e g-, 11
En vatias -ainone- 1 Hart he derrotado a 1, sent- DFoot -fi.rita ]-- 2,.uq Pro nunca s ,D:A -wiI, Uo lf, 2-p-Dflp't l ,, nct-,tin


Por fl'- flnoge


o Cos rnis c6modos MA

Duran siglos 1, -o- 11 P,DE VENTA EN TODA LA REPUBLICAN e
!a vjtton en 1. pro. s tan-

---- ----PAGINA VEMID05 S P 0 R T S DIAM DF LA MARINA.-MARM, 6 DE SKKIEMSK DE 1,949 3 P 0 1 T AW (7XVII

i 1111AVES DE' BOSTON
VENC1ER(_)N LOS DODGERS P()R PARTUM DOBIT4 A 1,0S


Ulm p1st(a que 114) Ilegaba a esiar mojada, mawtivo (A p6blico en uu RESULTADOS DEL I o s Fu t b 4) 1 i s t i C 0 S
rl t, I T61)i(
tM
estado indecim) durante la larde dominicat que fu nary concurridal FUTBOL EN ESPANA terce 1 u ff a I.

11TI'l-CAvereA, (1* l Aflan, e Am refuerzt) drl "if4m-. pwit", fl, I"! J)A" nlril 1 A Jr,,n,, ow mm f nw, ,jRo tt, 1,t dl m"I I
Pztt 1),I j-,T ij- 1,ir 'it T'11( 'r, f t" h ord,- n- 'r (_tm- tATM1 hipico, A!"11- W 1( Por

Pnr (6ALVATM V. q'.

t L )s Dodgers a
n t
N mvdio ', r',
F---- 7 -1 z",
6 . . .
"0 0,


'U" I tf ll t 1 t I 1 1 I I t


7

t 4 d 1 1 1 t 11 d

"t" WI R tonv,,
R T I I
r


&cha pam que Duren M6

-io Pot
SCRIBASE Y ANUNCIESE EN
d I
C.do it v6 fot EL 41ARIO DE LA MARINAto


vl, Y

cu'll- -los :t"'. #
d i
Nec-il;iron 23 innin1gA Vill'
X It
I-P
Un peso IrM.- t,
h- -7:-- J"t].1117

P -t'. I!
it,
T Y 11 C Xt, 1 '3 N t 111 1
0
'h
5
ju g., P- 1.
q
-QW, Y )a -tv 11 "Y,
EnIO Por 1 9 T d
vc Y
El,

%
t t l P tt j t
4 Q
o
co


T
T- Y, "" I I v

REDU CIDAS le
fRUTiTARIFAS "ALDANO
'k q P
A DEAP [RTA kL 011110 0
IF No SE CO C IENTAS QU 3 ,d, P t- -t

d n d
b -- 11,- tt ,, e- M- d, la 611

k cUBANA m
CMPANIJ
ELICIRICIDAD
1d, h, A-A, M
N
4,
A0 #1AD10 A B ATTErf N ,xtoe en of -undo tcgocio ,vno a6 amplior el Se-,lCio eliCtriCo.
at e puen rmshr Por mucko fier-po, el
Lo C -Po ;:7 desea no s6lo montener y po-,o que -epresenton vno grin ecluc- su octuol servicio, sino tombiin
cc,- e ,t s,,,. ingress y un cumento can- omp an loonelicio de lo Rep6blica, -7 711::1sidoror c E n sJv cuentas pendientes ide y prcye0a paro ello, una nueva inver. Hay uno bacteria RAY-0-VAC
cobro. si6r, 6e m6s de 30 millions do pesos.
Con ing re5 3s reclucidos por Io rejoin de Estos plDnes s6lo ser6n possible median. paro coda marta do radio tipo
y con cuentas pendientes do co- te el cobro de los otrosos y con torifas port6fil a domistica.
brz, ton iportcntes corno el odeuco e!60ricci justos y razonablis paro el de Jos Trcnio de Lo Hcl nrta no es consurnidor ... los traboiadores y Jos
possible monterer injefinidamente y in ersionistas,


BATIERIASA4,m RADIO
Distribuiclor Exclusivo t
EUSEBIC) BENITEZ P REZ m a 2 11
O'Reilly 514 T,16fono A 8952 a one
Cia, (uh1fla de Glectriddad H b
___. _. -_ .. _. -,--I I

I AT CM11 DIARIA DF. LA MARINA MARTF 6 DE IFFIFkIRF DF I -0, ___ PAi )';A IIINJTFRL
i
I I
t
t
I
I
i
I

REPUBLICA DE CUBA
.
I
i MINISTER DE EDUCATION ,
'
CONVOCATORIA. ,

,
lt, ,,, '-177!1 ',-I, is -r'-'In- 1- !!?,tI, IFIiiq dt! rI.Ir-I. -7- 1 -, ,, I ..,:-- -1- 7 __ 111'1 '-'-%:_, '.! l ,, 't."I.""l" ,V"t".-Il ;,,,,J,; !, ,1, ,,,,, t, ;",-" l'.1n-, !,11-QI-L- --" ,I ,;-- '. ;"- '"""' '-- ." .' _- I", 11_ 1, I '; I '!
#,d- "'!_II,- II-II_ '' ', -- ,_ '"'I., ":-', ,,; ,,,, 'I, 1-- ,"
11,%, 'I i --- .1 ._ I ''I I I I '. ",
do ,.,' -.,"," :' ,e;% 111, "".., 7 !, :. ': , , :- !: :, ., I ,, I I ; I "
I I",':,:", , % ':,:,, - II : [ "J" :1, ',. 7 ", "- I -,. I I I 11 I ', ; :1
,, I , I I I I !, I I I
j 11: I ; I 11 I ;j, I r 11 I I I I I %, 1 ., I I I I I 11 I I : I I I I I ,
;, I t I I I I 1, I 1, I I I'll 'I, ;, "I I 1, , I I I I I I I , , , I , I 1 I 1,1 "I 7 I '- I I I % , I I I I
1. ,, I ,11 I I I r I f" '. ., ., I I I 11 "" I I I I .1 I ,I I I I I I ,
, I, , , 1, ", ... , 1, _ F- ; I I I I -, I I I I I I I I I 11 I I 11 I I I .
i, . I 11 I c I I I . I I .. , I b I I , I , I I I I , I I I I I
1! I I I I '. 1, T: I , I I I I I t I I I I I I :
*.1 TZ 1, t: ', .' , I , I I -, I I I I I I I .
"_ 7 'TI j , "" 7 '! I ,^ ': I I I I I I I I I I I I I I
,a ' ; , 1 ', I , d I , I I . I I I I I , I I I I ; I I ,
do PI, I T ;, ", :, I I .1
d, 14 ", ,,, it I ,!" ,,,,, ,,, ,% , , I , , I I I I I 1. , I I I I I
__ :",r,, \ I I _ , ,,, I 11 I I . I I I I I I I I I
'I" I 'I, I 1. 7 ,1- I I I ; I I I I I I 11 I I I I I
.. -- ." I I , I I I I , , , I I I I ,
1, 1. 'Ir 1- -- 11 ;, , I I I I 11 I I I I I , I I I I
, T, t. -,. I I I ^ 11
, 7. 1 ; : : 11 1 I I ': I I I I
C- ;, I I I ,, 4. I , I I , I -1 I I I I. I 'I, .
-- ", , , I ,,,
I" I ,, 1, F ,.,, I ,!,, I C I 11 I, "I T, T W, I I___I "' 1 I I I I -1 I I 11 1, F -, 1, -
Pi- I I I", A 2 i -, 11 I -1 I I ,[.,., ,, 0, A 1. I I 11, I ,
?r fetor Auxiltir ,!, ', Cj', C - I I - I I ; 1. m ,- -, ( . ..... I , - I I I , , , , , I
4, - ^ 7" "' I I I I I I I I I 1 , ,.
--c.'r .,pOpdw,- , -"- 11. 11 -1 .1. I I ___ I ^ '* I ., , I r I I .i" , I .1 , ".
;. 1: 1 1 1 ,, ,.:- ; I I I ,, I I .. I I , ,
to clar.: tjn pl.. d. ,!, : 11 I I I I . -1.1 ,. -, I
C il, '- - "I ^ I , : , : I: ", i,
do Pmtwr A-iJ- 1, ,, P%1- ". , ., __ , __ I ; ,- i , I ,
de 1. Cited's Lf Ur. pl- .t --, ". ., I :. , I -1 11 I _: 11 ,, I "I ,-I , Z : .. I !. I
,, r ,,-,- A- 1 a- I I I .:11 ,,
51-corr. orIt"I" '. : p"!e-n., "1 C_- 11 .., t, ..... .. - , - -, -,_ ,'' '. t "" n I I I 11 .. I I , ': 1, T ,. ,,,, ,!"
I : - , ". -1 I; -11 1. '.' I . , ""
ti ma DI P- '. --:. 1, i. -.-'. 3"'^' I ; I I I- I I 7 ,
,!Z : ,- 6, F",-, 7 '! 'I, 7 -'I - , -11 - , I- I ,-. , I : ,- -, '
Sgritu:r ^ , '11
do nfw Tilula,- !.' i -, " I
.tx. P, _17-11- 1". I .", ., I , ., 1- I :1 ,
do 1- A -: - ', C-,t, F1 Z 1- d, f- 7 7 I -1, 11 I I!,- I 1, '11, " V, 11. 11,
,War 'C. 6 '- p "I , _, ,_ 1 1, .de 1. ed i" -!- ,,I;: .4. d, C.t-j :j I -1- ., .. I I ,, f, I T I 1, ", -, .1 -1 ^ I I' '. ; I ; : : ; !, , 11 11 11 r, ;,
Pa ,,! ^- , --' .Una PI.- do 7 1 d, 1. ,-. '. 11- ;, % --, : ; .- I ., ,, 11 --; I I ;, ,
7,7 t l -1: '. -1 -;,-. I I 11 I -, ': 11 i :- Ilr- !- ,; ,.
Titular de )a Cate 7 I I'- p ,f !-_ _1- ., I 1 I I t. I I I 11
.. _- :. -, . 1 I : , - ;:, ,,, _" ,,,, , "I .j'%' ,
Una pl do Pzof --, - F '' I , ,, 1 7, ,
p !- [ ,,[- di" 1. C. t ".- P. -, '. r,
tuls, W. do Co- 1., 1 I ;, I I , _', I ,, ': ,,, I I I I *
I I .J ; .1 I I 1 f I i., I I t , : ," r,
-111 -- :, -, -- 13 ,
f-, lwt,, "I"- , L ,,,, I e
,to ). ,11 : 1, I alt"', ", _';, ,!, .. r"'I" .-I -, _- r .7.,., a I 1, I -I" T I ." ,,, 1%'I I ,
I 1- 1 17 , -:., '7 11 I I ", 7 ,
C11, T .,-.,!. -- C'.--, F , ,,,, -, '. , 1-1 I -1 "' ,: ,: 1, 1 f- 1. I I I -1
,M "Lw0Iuntz, "'I",
!. T_-'. P.-f-- i dt ., , , I --- I I 1 I I - I 11 ..... , , rr ,3
I I _-1, I I I ''
1 Cited'. R-.11U.." '., -'. '-, : I I I I- ,, L, I I I- , , , i c
inactuty: UrA I.- dt F, '-_ ,. A 11 I , :
1 "I
er it. 1. (,. -, I ,. ,I.- do P. ofv.v -- I 1' 1- I I I I I , .1 , ,, ,,:
P,.f- AuXIFI '_ _" %, I I 1, I " i I I I I ,' : , : : I , , ",
1. C 111t I 1. I 1, I -' 11;, 1% Tk pll.u do -- : I ": I 1- T I I .1 11 I I I I I I I - I I , I .I; I ;, .1 I ; r 7 I
1 I ,- I I I 1, , I I -1- I 11 I ., a;- I ; I I I .1 11 il I
d, 'T'", , I I , I I I :. ,, I I I I I I 1, I :_ 7 1 .
111 A 6- I 1. 1 1 I ., _. I I I I I I ,
"u 7- :, '. , ,. -1 I ., E.I-rcl I li I X- - i -- I 11 I I I :-'. I 1. a 11.1, I . .. I I I I I I I I I I I I i..
: ,,,,_ I '.
a -, I'll ,,, I I I I I
-11 1111:- : no C- 1- ,, ; :. ''. : ;
tjQR, d, _L I ,." : 1, "', I 1 I'a!- I I '. .. I I I I I I I I I I I I I I I I I -1 , :
... I , I I .1 I 11 I 1. I I I I I 11
"14.1 -, !I-- 1- I 1 , I I I ,- '' I I I I I I I ,
dr. & '' I I I , I I I I I
I I I I I I ,11 I I I I ,,
e', I" 1, :,. '_1 I 11 I I 1111'1 I 1, I., I _1_1 1: ,., I I - 11 ., I I I ;
I I I , I I _11 I I , i I 'I". __ , 7 - I I I I I i 1 I I I I I I I ,
-"It- ,- I , -- .. I .. , T I I ^ I 11
.!.. I I I I I 1: 1. I I I I I I I I I , I I ,,,
!! 1, I I I I I I 11
f, r", I _, 11 I -1 I I_ , 1, I I ", 11 f%_ _, z., I I I I I I I I I 11 , "I
I I "I , I -, : _: f"', : i -, -.1 .. I 1. I I .1 I I I I .. i I "I "I I 1 'i I
11 111--", , T , , __ -1 I I- I 11 I i 1, I ^ I I I "I, I ,,, 11 1, H I- " I I I I ,
I , 11 -1 I- 11 I I I I I I I I , _.
t--, 17- ; F' -f,,,. ", I I I I 1, :, , 1. I I
I 7 L ,,, [. il dl. n -1 1 1,. il .-If k-- - - 7 : -1 .' I : 7 1 I I 11 11 I I 11 I _^ 1, I I I-' I 11 '.1 ': 1, I 1 -1 I 1 . I I I 1,
( at- r. t .1 "I P, -- -t, , ,_- , I I I- I- 11 -, . , :. -, 1. I I -1 I 1. I I
;, - ': !-- - I I I - ,_ -_ 1* 1, -- 11 I _111 -- 11
Cie ilrofl- I ri. C',Iot F 7 -, ,- T , 11 ", _1-1 I-- -.111-1__ '- ;, I I'll F I "I I I 1,, .' I _. '' ,
.;, d, 1-1- .:.- 11 ,. I'l- 1. I ,,-, ,, I -1 -1 '- y ,:- i-, y 6, . I -I..., I ve" 1" ... d,, do nu- I I 11 I , 1;14, ,., , -TI"', I , ,
CV,- 4 I r:.- 1-f- 7 ., I ,_ 11 I I -her, 1, -g-- on it- ,, e ., '. O 1 5 1-1 -, 11 ", ,
do F,.,f,: , i i , ,1, ,f- _. - "-,- ,-", ; 1- --i rl gt ,RtriL- -!- I ,t --- I~ I 11 -1 T; q e it r :, 1 -,, 1, I, ,! ,' , r, j 11, I 1,
,_ -, 1, -, -- ::, -. --, mt
.fwr K Z,-. ,1.,. d,.t":I i', --T"i,-L' , I.,, of,,,
pr Ju- , ", 1. I I..- 1 : 111. ; - I y - "' -., :cl:, 1 .1 -1 1 , "
I. C4todrA E I:r:,P,,z, '-, c i ; ,_ I , ; , ;r, I -,a, -, .. _-_ ,, '. -.11 I 'alanz;t ,_ -i, ,. I 1" _,-, -,
its , r I- t' 1 I f- :, I'l -- I-, I ,A, ';,-I 0111!_:, dt 11 aied* ,; ,,, I dl. - I _- '. I I I - ,!Ikt'l ,-,, ,,,,- ,--,, I '. ,rmfwr '.F,,,, ., I I L z do- 'T _: --, ,,- ,^_ 1 '1411
it I r_- _L, ", ,'- w-, -: z ; -- ,, ", ; On, ; f, ,. '", -, ""'
f 1 " ;
1. I I 1 .,
Lu CAt ... T, -- ; : , ;, '. 1, ., ., 1 ,
; 't -t- 7, , : ,-,- '. , c i ", rr'.
; - I I 9 : a , ; -_ !, .,! '--_,_ '--- ; 7 I .",- r -- - ,, _--! vi r, ,, i 11 I L ,-, I I 1, ].
XiC"8:= A 'A C1111)-Md- 1 ,(,- ', Sialt-ag, "Ms*TZV X I , , n , ,11 ,7,1, 'I" 01.
inen" dt In-,", vial.'-- 1- 1, ,., ,,,,, ,-- 11 I .- - f -- _, I- ; :ft -, ,- , !i, I~ I '. _, ,Jj__. __ ". 1", I I 11 :-: ,,t:_11111
CAtlarg Ii -T- 1,1n. d. _I Iz ;% :"-= *%nzt. Ttrtd, rtw dt I, % ,, ,_;. I I.,Ig-11 o Mtli '4 d--!I do I k 111 ., xi.,. %Iy de nu," -' '! '. -, , -T lj .,].. AI-1.11111 1 11-11.1 ki-I -- -, : ; ,1 1
f , - -- , ,, ,, I 1-1 ,-'.1.
T'-1- I - '.' I rt el 1 = 1 1 '. ta I 111i 'I", 11 411
Lib, aeg- ,!- lrtOZ "- I -- el bir-- 1,JI-1-1 y I I z d, t- lend -, , --- 17 W, --,,-- .' ,"t .'-- "'a,
.d,. I -11, 1, - 1. ment.1 -'t-'.. I I rt !"
., ,, ,- PA,- y 1 '
,, t I i "' ' "' fl- -I!.,IS dtl t- -1- R, ,
1-1 1. 11 I -, If L- 11 7 I I 1, 1, ,,
016.ni!_ 11, clf-!I P"t'I"..." "'-- ;,: ,,, :---- I 4 1 v-r ,no if c, ,, -d- rv - !-_, -t, 'i, .._r m -, --,t ,, L", ,
y 'I", 7 d, 0!-;", P, : 1:1-1- .", n -111, I i , I I 1 I 11 ". d- E, , r. .1 -- __,, dem ,.4 u x -i,% de! .- I I ; ,,, -,11" 1, I I ,
-.1- t. (- -": ; : -- ,, r I 11 -,-: ,_'._ '' "'. , '' 11 ,, d l ; t- "I , ;, W p, b4iu;, :i, -, 1--!.) ,t y do tnec, ., p r. , ,- ., 1- j ".,I %7 ", E, , ,,,1, -,
A:, -,*. ,-,, II,--, I I I 1. i ,11 J- ,]-- -, .j- del d., Y p- q"e '1 1 ".1, L'I T 7 17 T % fl
, ""' _, ,", I I I 11
u- ". I , I 0. d. I I I j," L"' :, ., '' , IF.,
I I I I -, I I I I 11 I ;Vit : pll
,dh:11Q, ,, I 11 'I I, ; ,!,,
, , -1 I ., I I I 11 llr t I" tt t iU t"".' '.-' P" 1 q- p _! _- ,
J, ". '. I 11, 11 -1 I I - I I 1; -, .. "' , -- ;11 1 1114--'r 1'. P--- ,-11""I --ti-,n, I I .
,- '' 11 I- I ,, .: I t I -1 I 1, I 11(11 111 I- I
f I ,% ,; 1. , "I
I I _: r', 1 1; -w* ""O iUe ,
"'! I 11 I I I I : i,", , "" I I 11 :C
11 I .- I I -1 ^ 1, i ] I 1 I I ', I I
1, 4 "I _11:11 11 1. :, I ,___ (,,d;. :,i
, ,", ik'' , , , , , i- , - , , -1 I I I., I 1 11 I '. I I 11 I 1, 111" ."Io, t 1 .. -, I I I I I I I I 1.
1,,,.r '' J, , - - I -.1 -1 I I I I I , , -, I I I 'I', .11- : ki" d, I 11 I :
U I 1:, :, , : !" I I , ,
".- '.' ,, ( .1 ; '. ., I I -1 I I .1 I I I I I ", ., ', ", ,- : ", t" d --- ( j -,,.,:I I I - I I I "I
.1 1 . I I .. I 11 -, I I "_ 'I ,,, I I 1,
:; I C "I I 11 I I 11 .. "', 'r,
,. I I I I I I I I ." ,,, 1 ...... d'd ., , -- , I I I .
17 1 1 -7- I 11 I I I 11 -1-1- ,,,,,, !
(', ,I -1- r , I -1 .1 __ 11 .1 ; I I I I Si I W ," lil.r", ;,," ',',, l,,',,,,,., ,,,,,,,, ,,,,, h- I .. I- ,, ", I I ,
,, , -1 I , I z "I .I',- 11- t ', --, y 1. -m- z ,","! , I .1
,' 11 , ;, : I I I I .1 I ,,,,;, "",
,I -' ," r I I I 11 I , 1, I "I
I 11 7 I ,i, ,
I. I -1- _', I ': ", I ; , '. 111111- I 11 l,,-,,, """71"i, ,, 'll" 'I ,,, , -, : I ', :,


*
Ar' 1-1- I I 1,,, d'i
(Ik :,_. I "I ., I 11 -1 11 I 11 I 11 I n- I ., I I -', . I I 11 I I 11 ;,,.,A-,,,6,, ,,,, 'I I ,
, 7 ) I 1-1.1. I ". n, I 11 I I - , ., J- -, .. '-- H, 1, Ir-ro" ,, , I I I I I u ,
,-'. , ; , f, lti- i -1
: ".. I '', *, - I I I i "I" ,,,, I I I I : _1 I I
,,, ", I 1. I I , , I Ii dd ,, Ni,.: "g,- 1 t, : , I 11 T I I I I -i *T, ., ; .. I I I I ,, ",," '-" -," f, I k 11
"" 1,1"!: ... I I "I I ; 1 d- p ...... p" md ,r ,
11111 ', 11 - I I -' , -,- ; :: ,z , : ': I 1, ,;a I , I I , I ,,, -1 :17, I
,. .. .... I- I I .. I
I I I .1 ,It- : , , I 11 I I I 11 1, u, I
T'I- 1. ,' -', 1, ,-., I "I -, ": , I I I ., ,i ""'), ,,,,, ". 1. I 'I ",
tn-t, I'll, -1 11 I I Z' I., ,,,,, : , I ; - it i- I't-' -," ,,, ,A- ""Ir -1
." 1, ""r" , I., "I I 7 I ', , , ", , I ,
:1, I I -- :, , ', I 11 -, ",
c,,tr. ; 'I'j, -- 1-11, I 11 -V ""; -11 "I' 11,111t I -1
-, --- 1 _1111 I I I I ; , .1" I-, ".111-z-, ,,-n,-'- 1' I- ---. -1 I I
"., 'T I _4 1
,11 - ". ; .; 11 I I I ,,' o; Ii I 'tI, -.11-d I. __ , 11 1' I d -1 I
, -, I 'm ,,t"e I I 11
":-__.- " ". : __ 11 11 11 I. Ir.91n y 1-111 r, ': M_11 lp. 1 p- -7 .11 11- M- ;-, I 'I I jm l il, , "'t 11 I :%', 7 11--, "I f, ":
ri, .1- M--v., ,.- ; ; 1, -- e 11 1,: I ,,, , M-ty P ,I iimtntt n 1, q- L- -n y ,tl i , 11t, f,, , ptp, "
t-'T -.r, P-- , ': -.1, --1 I ,,, I I
41 2, %- .P.?), f ,--'. .% ,I I -, ,md,, d :., i z_, ,, r, i' 1 1 7_ ^ 41 .1. I..
"', ] -- -,_ -. , ; -- t '11 t'. --11 1, dt,
", dn.,
,.; ".- ,,, ,,, " I ,,.* , I i , I- I 11 I I I i_ i ,h,,tj.rI, fo -- "I "I I"q "it, ,. G-jrh* F-- il'. )1 d.%W.l.---C-p-dff ., j I'L L ne$, etC, -, i ;IL r; 1, r _, IL 1 15't. I., '.I 1. '1111.1 I nA-t- 6, $ ) 74-, '11.1', 11,,_d IIMI.111 eiu- d, lnttit;,I diV;
f, I.- I I I I -11,11 -1- 6, i 'rttt" vege ,M.di d, L" ,i!
r#. 'I", 6. 1. N-', I 1 'L ;11" ,I., i 1". i I ,, r,, - ., 1. I 1, I i t 9 nI i ', gent.. fi, tn ,
,f, O ,4 I- P-d-t- del t, P-I, rol-- 14 ,,,r,,,I- ,,;. -- i.d.bita ,, -1-I", I- "" --,-._1
"_ " - ........ - ,ifl, _1 ,,;, f, ,
Cj6n#r( , , I -, I 1 "i- --1 y t d g 'U- y qunnim wudi. y pri.tl- do 1. i ,- f-,- ,,
1!,_ .I!il-k ;011 11. P 1 1 -f '-. 'i _. : .- ,t -',,,,-,, ,d ,', ,,,, ,, _y .', _, d-di, prld-c, do 1,i -ttf- 1111, 't 'l tdi
I- ---, Iv, ': : S ,, _. .. . 111-1 ,I.b-lio, i.dl ,t"i ",,7.j. ,,',o ,u -pe. etucabe- itntm "in y P. , ". d, -- P,_ 16. __ I C. I'd d I I I i ri.1 tt>d x as P.i ". l .,
,,. ,tptib r de ello ,,,
h.t,, nn.) Io I --- I- un t1p. inproW: bI-J., -rog n t 1'. 1 !" r -, ,],. t-, d,
101.1- .---_I-. .- 1 . "a , .. :' -1'1'1)' ',,t.dt Of. rtl d, P-1. _i3 3. -- V. , --1 -': '. , I 11 I -111. P-d"o, I b r- pudn ,t" rt-.: artnont -3 en -11, P rt- ..,..ni. e _, .,',Vl I 41it
S. 'eq ...... d ,. :Z .- , _- - - I ., I -1 I d6n de un albumA Mentlivo do trSOjas 4r f_ t nd. -t..
uvd q enn '- a'. .I I I I _-_, -! C-P-1,16, ] _.]* .I.i-Ti- p,, pr.p6 1t. l d- Z.11 d, 1 3 6 j.,, I
'- ,o r ,;,-, Ji,,, 1', ,,, ,, ,ptiir, ,,grn-t.r. d^-bi,, -.
d,,r---, ', r.I.Pd.1 D_,-,,z- *tdRn = _.. ., :- *:_,, I'-,. I I I 2n d", d Itigli- L. ,,wa Oel i -, ,,Iri d-de .. on.
f , "" "I , --, -1 I I I ; t ', ib ,",,,,ttt ,t .... .. t- ,- Y,,pi,- "n -. "" ""' '
iutcQtt,$: I _', ,, I : : , - ,- r-,,t, do bvYtl- -6 h.- 1,,, 1,, do 1 ,rL !I ,
*I $a, rl.i'. ., ,t r -i In 1- ,- .- _1 ;I r, ,!---- ., le Grx, ,;C fin, I es Ctm orlill El -, : :'I -Wil 11", 'I". 71 z-w, 'J" ,b ... I do Wi-d- ,te e O,,11 -O,,. z ': - -p-t- uld p, r ba"'Q' yd',', ,onWii de c-tr. s, 'e,", L. du Pu I ...... ii, 11.djw g,
I 11
,0-_--- ,I, % "" ,- j", y 1- tv, tt'1. I',:-tq- - '. "kptz0"., -;t,- -- ,: '. .,, - , , -- lu, p, ft,,1G,,AIs d, ItAs 1,: ... ,I, de C, -, ,, r, 1, I : 1 ,,1-11 11.11,. PIC-11, I -d.d, ;-,ne-, d" lixu
lft.d- - ', -- ,. I - ''I , : 1, , I ", t, I , r I t- y 1, C-It"")" de I - 1,
1; I IC, j., - .", - ., "I" I ", , c ,x""', d 1 ', 'm-- y rulnu, 1-11-11,t do ,ou. 1z,1-: 11, : , ; cA, '. "! ': -;.,- I'-,! -1,1 , I Ir Ir 1--11,11 1. t i __" I '. I I I I I I -1 I I I , ,!, 1 1- c I -., *1 I I, d ---; y 14 C. 1,'1 INP, , -1 -! "I , j 1 1
I I I , , f I , , I I., ,, d, ,,g v, ,- ,',, -, 'I iitXd" d't"--1 ,,I
,I .1, '-,, I I I. _- I I .1 I ,- I , ,. i I , w l '-da. !, U t I'Ip, "dld- d 111, -11 '111 "I !-- -: r ,' :,3 , _, -i ln
41 ,, , .,!-d d, ." ". , .- -I I I -1 I I 11 I I : I'il I d, I _', ,, ; la. z-e,.Td ,fl,, "i ,
... I 1, -f-]" 'I C __1*1. 11 lr I : I ,% I I "I I ,
I ,_. I" ., I I I I 1, ,d , ,-6, d, I ", i, ,
_, i I I I 1 I 11 - I I ,1, l "I "I' 111, ,,,,,, , z, ",,.,,, d I I I I ,
, I ,,, "I ", ,e
r , T I : , "i cj'a-,
8, d d 1. .1- 11 I L -'_ I 1, I I I ""- i, ', ........ ,- t il" ,_ ., ',_ ,t,, ', ,, I
-1 ,- 1- -.1-L I TI -!- 1, 1, _. I I I I I , P, :,f,: "
: 'I; ,., I I 11 I 7 11 I- I '. , I " .-, ", ,% ,
t, ', I I I I
." 1, I I .N, --,t,
,,, ; ,r,%, ,,, ,,.:'- " '! O Wl ", P"'- ,I j, "'t,--1 --_ _.. I I I I N I I -, I f t
11"t- 1111- I ,-t'n t--, 7 7 ,, ,, ,,
prof- , c-v o '.I. F- oua do (:I,- I 1-1 .1 I I I I I ,, -, 71. -I" y D' "I
n't -, ': I I I I I I I , .1 ,,ih " 'I 'n !", ,,.,, --,, -, -, ? -do, 1.4 Y,-, 6 1 I I I -:
,i. b- 6-in p"t"e'l.. I ; I '11 1117t.TIIII'Itl.]; jl "_ dt ...... -- 1, ---,", I I I I I ,
tra do 1. J I : I , , .1 ;' 7' I ' -1- , '- r _ , I -11 : I ., I I ,, ,% 11, -i--,
i- &- !'.f ,- n'oit-, - t- u t- wl- '! , , 17 "- ,',' ,',.",,"I", r 1-n-t, 1-,6,,d I ....... , I --.
rtirtifirad- I I I I ; ,,, 1, d nld-, I. ,' i -- I 1 1, n,i COA-, i h- v P'; "d ,,,I P_ ,I --,, 1 "d-,- I I 'L I
-i-6. c-trri.i, 1. -.1 -,a -91bie !., C6!t,- I I ffld ti ,t%,,A- -, -1- 1- -mr, inf-- ,0 -1,, -;-111,, 't, I ,
.) re, ..p, - , : ,,,,, n r,,,
,,, 7 - '. 11 6. 1.b- "", ,""I"t, ",g'u"",',' *:,% pr- -6, ,i l ,- i, H t,
ut A, N, C, J, -I _1 I- , , ,i., ,,,
11 ,,,", , ; -FI --tt , ,,, ,,
MI .1,IfI I ,, I IT d l - -, i T uig, ,, F,,,,,6,t ,j d, p ,,, (,--,in, I ,,, --- I 1'1 I I I I I I- JA-I, r %, -11,, y 1, 1, Txqufxrxfta en F ptlnl. tr ,d pt ,6, 1, a- -i- "-i e i 7 ... O.-. q%'t'! 11 "I , - I , , 1 _ ,,-,' ,,, I ,Iujj, 1. vt d' P", I I
I P-tmu,' r "I ;;Vl -' j"eu d. 'I I 111, Ifftl-- Hot -1-- ,-; 9
: 1 I I I ,, .' 1. '11' I ,r,
"I" - ", _- - I I I I I I ", !: ___',ojI, 1, IbII, t, ,i ........ 4 -t, ,, 3" , , "'
Fi .1i'LZld, , 1- i- Ii I = l, ,,, ,
_. 6, ruei. :, , d -, I i ., ,,' ', ,.',' ," ,,-,.n 11" 1. -1 ,
"; ,'. = I I -uI I llr,1111,- 1 1, -, ,_, ", '1 ,
- _' 1. I H,, n J-gttud; P,,.flj ,, "dp" ,q,:im-";'-. t I L .
iii ,Jn - ., -- -, ' "' ,-_' I I I I I I I I n I d- 'i 'd
N 111 ',__ -1, , 11 I C I =1 11 , ) ,,,, i - -1 _o, ,,11!;,,,Al- ,, ,,, "- "' """F, "M-11111, I -1 Ii"to nl_ o -, 1, 'N._ d, I- I- I I- -r. -_ r' -'-' n', 1. 'i ,,.,, ,.d 'i -d- "f""I"d, ,P, ,,
;_ ". -, ,., ;, ,,, -1 I 11 I 1. P' ." 'I C, vt P ,,t,, I- -" I: d"., ,
Stot '- ,j I D Imt.d, ,e pl !-- :-T : r -- '., I ,- ;-i I c , :11 I 'j,"t'i" d, ;,CfimnAmt- ) _! , I '.
i.pr- .bl. do t-Int. dia. -t- - tatiot do,,,Ie ,. -pu -nt, -. -, !--.r - ,,, I 11 'I'- V- -- I I Prl". -III.,t,__ '__.11111 tulcla, t tofmp. T11- .,z, drI P" ""-": I
P= a djif la ,u- .., - ---.,, -, Ing- ,, ln Wtriblllm it- tra-rntm t --I- _Z- nt-;-.
bb"C d. .tA V Atorl. e G-rut McioL -mp.M.xid ,- I -Tj- ".r pt ,,, m"SO.Irtaix en F PO). -,,-gm -,p ,
t t ,!, f-- "' ,- , ': 1 ,rro% onel, ,,mr,1,1. t u dr I .... d_!, -man jo
-d 10 *4W"Oto t, ra red-t,1 ? des.r,.Nl I- dl tli W d1o do todo 10 rrl i- do con el al tit to d ,,,_-, ja
.U'i I 1-11 "_ "".= n ... p opc gfn. -YpI d e 1 ,
arrditen Int t. Mgul. 1. Roca 11; in 1 1_ *-, il I Z, -, _' o, _- t 't d I" ecani'im-5 dol tt'I"dO: ,_ 'jm =-d"a r= '. N. Im .,; ) in,',,;d ,'.' .,-t,,, ,I.- de ia i.n ."P c l'tc .105. Fs uu .pl.-io 'i r)Nr m
tr ): = 1 ; 1 .1 "' r= d-"" -3- 1 irt .dj-tdt,* en el -- de C.MP-irift ;&P u l. I 1. I bl, d, ,tljlt;
at r,% !Cki. y M#ritoa qvt 3? Id-l de hltrOt dt ftW Y taq-C. ,at a de C.mpc, = :-po -tl, del crv- id,,,,,.., e.j %,,tt n 11: 6t, d,?, ,.n. d d ,
,,ttd,. tenon ,; C- p-deincia Comerfi.l lnic C n 11 1,1'"" '11 : 't, jdqpQ i'%161 1, '. rtnv y dtwr llo d, 1A m -,,-; l 1:
b' 6*n P*m 1. I ,.1 m') tntronentiento titpo (. pido, 1- t d I- ,J ) ,,I-,, y
r= % atxj nd: CJ gt t d- los ,rt.,to'; nufslu a- d- fi- io- do, i.d-lri. f b,,floc 1.1.3. El Cu- de
__ ei 6n ,u t y di"Identim M.Y., ,,!g ; ,,, 4,1- 1. , dt en- 1-1m,": del ..te ML 'tkI y, 41 Aler- g-G. AnWi..
'7 i fa ,%F_ d -: del tn.wial el.pittid. on 14 c.re,111W I.MIV1.111I.de. 11, irit"w 'I a'J'I. vanta ; B Onw Nnd. f ,5 pa,, ; _t El t6trulm do ext co voc,,toru -,,erA pecj -ut,, 6 trjg, ,!rnn ult.d. ", a .W'uo.IiT I rtnr 'as -, do b ., y ,- o' I md. y dt.p-i66n di, 13s -Wt, tt Uc
,I: _111. Ii Ill V ,_ "Z t I- nrg-- ndo"cl : dl I y .t',,v rrtm.ni.do
I '7j-t., 0 I '-f --;"_ :t. M" 'AM.,__J:fi*, ,j_ -ittiufacturem y ,.Y.d, de ioras pa. ne do 1. ej-icl6r. de u," C-tinua I e-11- Pr4 11- di. uht,, I 4i ul-to ,u putljc c c:j h Gaccu Clcttil, a 14S l -,
.71' I 1, i_1 b # I y f- de 1. '-he
red ,,Cci n de lof diffiunt $ it .S e -t.b, 0 ltt y an - 61 , d. l -i; -1 Z .
_!r
--1. nfkiml. on Utaiver4dadim imt v rreentacl6r, y 7_ n, -107t =
i im .i t-- d, Ofittt ftbjJo;# y %!-d- Tion, P I r!31ea jo7 11 1,i, ,_dTy trcAI
do I j I. C-p-de P'
." ',I-de _, ,,,.-_; ... ... I-i 6- ..iln.., do IJot A., denn. 1 1. F kti- rl pa te 61., 1 1 .P"If ,eIODt*;;,T CIA.n unts, Ott lubljc-! 1, G-t OficW utt P"n dic ,.
"' I'_, ,.F I 11: ill i" _f,, .0*11 -d. 1-1 -- 11 1- 1-.1I'I-d,,I -Xt-t,-I I'VA- 14 pr-, , '. q I Ii .1 -'It.%, ws
ric d. . ,- d "t;,dno ,natuwi.- I P I 1; -- d,,,p,,6, J, ad-tut ,
OZlor 6-tifi-, I., '11111._7 1 1 ;, . to, llh.il 11, k esto R 391 11a i 1 ea.dl ; on L. Httb -, 1 t,,ia di O"I n,,,, At ,, I'll I -1.
, ,,, I- ,[_ '- b bio ,e ,, T r". ,,,, 1 1 1,- ,,, ,I .bilgr"I , ; 7 ,, "" I., '-,,M y 'Itt"',
Nw, : :- -, ', , , ,, h- --j, ",, I,. .-- J 1.- ,,, , y ') _"i.Vat' ,"", W. A.1111.r ,-- A-y.
tenid. y do I- wetnin __ on ,_ n ........ d' I. Cit'" : ,,, "., _:': ,,, , ,
r - ,,, , " I I I I C- I'll 11., MINNTSC I I 11 ;
,, -g- .fict l d, mp h d.. tt. _"-I., 'n t ... ( '- I d p- ond"
tdi'-- &,,!, n- I t ,
,-, !, f,,r rl ', -- -, : n," ,, , ,, ,- ,, --j- 'I,
0 1, ,- ln-d.. u Un-rsuJ.d,. -1-ir'..: d-1-11,1111, I- r I I ,_ , "' "' ""
'! e:ill I ; 1 , P- Tt ,-1q"Ji- .- -t-d, ,.,i., 11 11 ,j : ,, ,,_, I , I I I ;,
IL y .T "_ 11 I I I , %!,:_, ,,, , """, 11"Nd""' COPZA OFICIAt, q- I-W,"""', ""n, "I I I IT 71
-1- ;- -.1ol- do 1, C.tod, -1 Ifl-. q- d- --l" vue"I, I _11-1 ,,, d, I ;;,-'ib'unal, "A ; ._ illi dt Oma F-cnefl C, utrtlall N, 111; 11K 1, MARINA, ,,-, ,,, p-1--,, ,
I E..dt. R--i. .W. d p"j-- ,W- F I ,, Jlt ,11
jut O,,I.T ,,, ,,, -, ., 2 '"t, "'r," ""
,, tn ol .n-tit'. -'n "'on d,, ,,, -- pr"J- dIct 6 YA t,
,% .; ,tw -1, P, -,t-li 111 1'11 !, I I - --, y 1- dn-, ' - l -- -- 11 P111HIIII., V1. A1.144. GO.It (,..e.--,
, ,_ ,___ dt ,, 'I.d_ In .--,, ,nduat-l --- P--,nl, 'r volf-n o 1 ni'li- d'; ,-- bt," I"'I" 7 p ... di,-,,. P- ,,, ,t, ,,,- I O, ,T -"- '. W.P.", _'-_ 'un," ae or-, t- I -4 pr ,fc-i-- 1-.- y PAvti,,,,, t- .do SlIItI;ECRFTARTO TFCNICOI
I


APO 0 %,'U
PAGINA kTWnCUATR0 DIAR10 DE L.ANIARINA MAR f)K '),V'


Comieriza en el LyCeum el c1clo (Ispir(intes (it Papt $247IW)() Esmdos (Juid"81

/it Niriormal Imbluteralpor diferericias (1c g S! C rtelera de con ferencias sobre be Habana

C0111clizirmi la, pvlfvba hista it recaliar mui 6wres1wilifir t,,qft emv;tI,;4 lrimc rr,, qiir (mullz(;
A matricular't. cof
ii en primer wrnf,,
mio(w atexivi6ri para el
ritpidcz lialim 11. ZoOW)gico habativro, 41 111 1, 1 M It 1 1, ]a Dra. Uolita Guiral

1: S T U D I Ii NT III FS P ROF ES I ON* A IES
Por R,,bertli L. Goldara Pnr tfm R, I_ GoldilrL%


v 'f-t I- Z"I
d*
1014 If 6 b I

it
m -I d, I A i I I
l v I r trii- 1N" rll'
Tr P.-,
q.. ",A It.$
7 Tlt

4 Vl !,A.1 111 6,


Helmr-t, fl, la. lilt, ITI. C a r t e
1, n 1 Rqi6blira
M, I tf MADR 1 F 1, 0 R E N C I 'A RFINA
'1 .1 T 1- 1: 1 It. 1 7.1- 1171,


P,

G It A N T E A T It W, N k('01 IENTO
A M E 1) A It, 1.-. 7.31, y4l",
rN L A 0 P X""'TlaZA.
-d
11
it, c"ta
REX CINEMA
LA FJ ,U Initt. 1- G R I S
A 1, K A Z A R m."14
di m-ti A-,
4 -WPI Tl All. .01. l INW
7.1il.
wt
,,Idii IT, T N" TT"! !A
el 7,1
biti I, lit Q1 t
t dt I l" l;tt. "
T, Is I S
y N f- F A N T A R I ALT 0
34,1101,
A R E N' A 1, .... ..
1,
'd 1W
EnsavarAn los
LOS ANGELES'
trolleN R I V 0 L I
1) u s es
4 IDA -Iofill I'l pla, a f, 3 iitir "R 'A S T 0 R -i-l, Ot.0 ITAY LWA
It x"
en La Habana T.L
WT,

A-Af, I:~ k U X R 0 X Y
1; -01. A' JP.fl. L, P4
A (,ortillafiia de P 1N -TPA', Nl Nc,

P, LA 8ATICA ORD A 111 j U '111, 11,
VI
A S T R A 1, s17 TO 11 -T-jilt
AVENTURA ;,'N TA NOCifiI
AGVA, ',kARC IC
u-ItIl. Arill- L"'.. 4 F TA
U.
6,-, Tti, y =p ft.111" ol.M. Nifl.
Fr'n Iz q jos
P.41.
aft N, m Hviil, c ... y I. MRA LUYANCI
Inop"cionarfin todag I R S A L 0 N REGIO
piqueras que no tributan!"; 3 iN f eparadon del eamino c.l. 4 L tw T.1, X
i. Ills! T-T d ,
11.11-Y 40 &: XW. r 6. R-I.. -T.L U41K
11 1.. 5 m a Is:
CITImpli 61' An~ y r :-m 11 R1, do LoA Pinog a Captievila 11:'A I Ak"
A Ar N1 FIRA t mb
c-I'Ilfla
A V E N I D A Ty"
f- I'll A r it, I it f, I w:i tq- 4. 7.11, it I- V N m- 1, l t- t.. it.
MAJESTIC
IT,
_Tt, T. V
'Ir SAN FRANCISCO
T.141.
T, 1'11 --"Ill IN !,A I iA "A
n BELASCOAIN VI' TOPI
F F Ff, IttIr"4- 0

J
PRECIO, ESPECIAL 10I 11AI

MENTHOLATUM ITANZANARES SANTOS SUAREZ
In 7- ha t, "Tt 1-t. 4.1- y QT.W- 1-44to,
ESTUDIANTES prforido Por"I 1"idett In fibertad tie un
ItL PNFI':I Dy UNA A ) tW 1 tl!t PtItItA. tjotC I N E C I T f)
mentor, desde jigottm DA R MlIozro A to, ,A
__1 ti 1111' I -, I A- c-,
,I LA
CATARROS
Ida y Vu elta c.1- I j P,
Mia m A X IM
y D-6.. T.1, U-052,
%: ,,, A- STRAND
'I), I T.L U-1"1_jA I'l-A
T.Ir -_I -tld ell
FLORIDA, k d I ILN rCUATRO C I IINOS ELT DItL zo o
#1 -6 x., tin, 7.
r NATIONAL
'r r 'Lo, TRIANON
E,!t
FLORIDA I.!, t, 'a Ti? -(,'A DZ CKLOS tl- I>Itlt -- I Li- I.. T.W. 1 44ft
U'i De La Habana a Oriente, do Oriente a La Habana, la pref litt III "- --i A-1 21. -,-. L DA,-,lA
'Lo Mob erida I y i"Il, I. w
1)t)r radio el A" y Me-pt, i AI -nv 2b t D vgy,(, "', Lr-d -iA- -Itlft. ALVo"o, 1,,, 6 Et o"(, .1 12 j-- p "'Alto "'D C-l" y LI IIIJA L NTA JIN AUMSP-A -1 Bill Wld Panchin Batista L, ?, "ii,,: -l, -' '-- PA bc,"b. TN0LVIIi AR4i, T-III
Santiago Habana DUPLEX NEGRETE
38 A- A.1- I T.1, A-4t'r-". '24A P,.d"l UNIVERSAL
-- 1,11",
N ; "
n
SERV1010 PERSONAL Ill IHA'll I
PARA ESTUDIANTES F N C A N T 0
N E P T U N 4)
I.- Nit, 301 T.I.f, -131t A N I D A D E S jefI, dI S- 5. Cn- In x. 4. Got- x 1W
1. 1 11 A I T 4'q TOW- x-1.1t,
y U tDil 1-1 Ell -14
-- 1 (,'I*.*G to R 5'.1t
Y"
h el,, .1 6 -, -------- F A-U S T O
T 7.4L 0 1, 1 M 11 1 C
Quiereti iixcedev, e en R.-t. tz Li... N., W, V-- T-I T"IlL VEDADO
2. U,, -p'- C' A !- I I I I 1 I- V., "-1- W. T.d.d., T.), T4M
1,"' 'A 1,,11TF11 ,,
tin cv difo pre qujtnei tal Re "'* At
P1-11 - -. "h z w. coct
St- IA.
dicIttet It P 1,,, -ll o tJI.% rscl'-F DE Nlon ,,
I: -,. "- .. -. A x- III- I. mr.q,
90 CA XAZ clu"A
es d. y Ad,--- -1.
Ct J&
At 4t axas. 'w
F N11%. Y Tt,1111"
pva P odlr tx tdtrt,,t In I~ A V 0 R I T 0 -1-
Ift 7.44 114"N& VICTORIA
it ti, 'd y PALACE
h., rtt lM i I I A H 0 R A I Las 16 Salidas diaries con Carros Supsrcoche$. ;:t, vT Na. 31, T 14f. V-1401. it. Tw x-wL
FIrA- 1 'A 1%
,7 T CA
A 35 R.14ft, AWew"
Fitz R.", O.'s', It sl DIC XLO$
t"",; it: ,4
wizu;-a ,r Asientos reclinables, motors silenCiOSOS, TeVentilaci6n modeimal X'_ D, tWLI i
Allt I, y L ITIJA DtL PXNAL
GA
etc. etc. C
I IT
[T !A F
N T, A Y
q TO 1, A SANTA CLARA CAMAGUEY SANTIAGO DE CUBA T.41, PI, A Z A
W NE R
uxallm A R T"t
Estaci6n "Hotel Delicias de PLuerta Tierra". Monserrato T M ll L I- L r),,J, 33Q -tttifl.
T".. Wvllhl D.11A 11-1, -t,- C4LDA Rut m.'T Tel6fono M-2266, Habana, 'R x"., y I ... 1 11!), 1

APD WARO DE LA MARINA MARTFS, 6 DF [,,rqjF, JRPF DF, i'mr) PAGINA VEIWICINCO


Todos las hicv.-as vivo,# del pueblo del Rirtcoin, estfIn roalivireduo IS1,111JON iApmm-ios fle 1,113111A 190RA

una ivieusighibor para que lesrestitityart III ZI . ........
V E If T1 11 i "NTAS
.. .... ----- - -- ... .... .. .. ...
IA CRO 'WA DE 110Y F I I,,, n4o) AWIAIJ Y rmrAM0'i V (,A jA3 4P CASAS
..... .... .
IJI
V PERCY, MVII
rl en 7-J,
MATANCERAS
LA HABAN,
Por Manolo Jarquhn EL THATIA10 DE
DESCONGELAR SU
Guanabacoat
QiMOPFI)WAS
Par Ablibo Diaz C ,ral RETRIGERADOR
7 I'll W40 jjij", Ij %SQI LN,
C 0 0 P A
!If 1 11i

Vj I
It V
_!,7 4 11 Pl L V,,, 11"IlM, 1) 1, VAGO
7 ,2 o
7411 fj T) F,
--------- .... ...... .. ------- ---V N

it I x &,.b
F! - -----us
pgo P.OJ
V If
W
VA 1"4,
A R M A C I A I'ENTA 11, 0 45 1,,
o NJ I- 'A

OWSPO It AGCLAM,
Of TT-R!WG LOS LVN;,-. SVITOS WAREZ
A V 0 T!, ill,,

I I I', Wr (I A LM U-N 0, N R I s
RFNT. $Ioft
11' % NO, Al, 101) 211 -I

7,
9 76 2 C*LJ, I.Ey
7 IItANOR I)II M Vo to- -r'. Wfl., C.'d'i
VEDADO: $37,000
r., D.U. Y I-Ad.- A. I- INfm. A PopWAM- W.
Hoy D F T u R
1-Y :XPACI Clk LO SAIIINDS I ..... ...
I" to DR I 'A IfAM A, tr, 1l, Fatmacia 0 MIRAMAR
SECTION
0
-6,q 6, vo. I Y 1 $25, 00
1-. 0-- 1 2 Plants& Independientes
W.d. 1-14 P,.Plli,
JECONOMICA :," "" C.. $I& v.i 'I. .11.44A"I"WX
sJ rot....1- 1. h. pv: -16odd A., c-d d dt. t4o. I,~ IJ d.
g.1 4.1 iqWI- If. J,
2

8 EDIFICIO APARTMENTS
1. :7
46 3 plants, structural de conjRT Predo
creto, renta
1r; a virmot MIAMI BEACH 0 ,M1 $65,000 Avestirim. no intermcQ 5 A om'_ '"
y 0 m, R-h -_ diJArio, duJ A-2311,-Facilidat- Y. JACK JUST] (I des de pagm
CASA EN VENTA: $13,500
XoATfAAg "to Harw.s A, T.J., T i
10AW 7-1, -1*11,
d Td
4 ). ." 1W
3 .-t- d. 1. C.". ft, IJ I-11 1 1 ff. 1. -d. $MM .16
F A R I, I A C 1 3161004. S. Amb- .., 4, To .1 loA~~ MAI lof=
KOHLY
Do lur,10
F-id-is CASA
rim ,ab
b.11- *dJ b.irdVdl V' L l W: RN L4D MEJOR DE LA LISA
so. to W =
VWM. d. -W. Y 9.1 poW,
No d- 1. laft-M. 4.1-1
j*.. $3,
P... 4,1- 4
d. 1. m
a -1,,, r- iod- oit y ii.,
K" I HABANA
F-8247.
I.Iol d I I I
d. G-d!. R .1 2 A Art- $It
t
I flii.
It 1"d.I
to NDO VA IA
Ain of WA INA. iJ I VE
P- .1
sm m."o, Ir B. FERNANDEZ
C-11 ut;
I Vo., 1. P-1 M ottli. ford., T1111,
lago 66: U-2911, 2-12, 2-6
M11- Qifrt. AlllddC 111- -idPuntal Brava Y T, W.I.- T. 481 4. 1 .W -- d.
11 110- rr, Alf- 44. ton 2 hs6v, comptelm
Por JoAi X L6pez 1-1. A- 2 rrag"'o.. JI&I'M V.IA,
Ex ALOML LA Y VEWA
SAXTO VAR#g. I AJJTA 9MLIA, 90,
utues Clixicas
A,,: Z o-1. .1 1,. 1
Con 1,2xiltdades do pago, Y P.-m-1- Rest.
WOO, Pr- 914.50.
VORTUN101, J!
CASA 1ANDEZ, CALZAPA bs AV$ DEL M(JJ ZNelphr ssr S -rd. -8.111 .. ... Ir. 5-o. A, 9-1.
Y J6 .- No 453 ..t,. 23 Y 21. M.bl 12 40
C',:, A.- o IJ m 2 1 .... ro. 523 m 2 1JAJ 01g. M.W.
.,l, Tel"Ais. A pll Ji J., RAaA.NA. I I -A JAILASC. IV. 911, d,,Wd. d. P.rifm -irc

--do A,_ o-. 2 b.h- t JIJ JJ sn'O.,
Riuc6n 34JJ NAGJA PROXIMA A BId..dt h.bo dt- J- a Al- rotroillb- Md. SW
Ucas Sains;PlJ se fie, 8 a 12 y de R-1A 143Z PI.I. W.W.
Car. 9A.i.c. I I..., ... M1 9-1.
Ael. 4
6. 1.7063.
RASANA. GIR AWM PROXIV.O NtP
JJ o, A
Aill 1. P.d- d. a o-j. A- I U., MIIJ 10 20 38 -1-2,
t. 81 ft.W UJI'm,
Y JJ- --- tl Po. AJIM A MES T) r 3. k-11' M -da 1. .- d. 1.
'!'Ir r I Lu', F-W6 1. NALSANA J Us 7199GALVD, FROXIAW
12 2 Platt.
A d In PI.io iflOrM, Os

0 iiOTRA VJI.1
LAWTO!', XMIJ 4A RA TRANVIAS,
W., --to, Pit- "'W at...
'I loli 4, W., -mor.
o
Vor[A;
sk".. V-f..
A i 11 d, Lj ALM-IJ I IJ NTA;4 3AROUS
A'l!1:_ -_4 'A
DF1 Iq 141. 9 1 b.A.,
At A '-d- olfl., p".. CT- %'01- $13,f -1- 14, R-..
ro; '41
-.11. a. 1- -Ili, A., V1A,rAN*ZAS

calimete DESOCUPADA j!. tot, W-r I-~ W,
7 -- d. ..-isir, it Z.07 i Wlw, 0 1W- ".I.
Par A Dr. Garcia Ramirez 72, 11".. d,
4". lo W, Y 24, 1-dtu2 CJ I-- U m-o- "I -- MUZSTRO TCMPLO U Y brJ V r H,21J
11A b- 11 1-tr. igi.i. -.,IQI-tA AIludA t1l, NICANOR DEL CAMPO
j 7-3724 4".. d, -6.1.r I- to"
y Jtion D 19.d. I -OW iA v-.p Il, o jo_ Se vende preciostit casa en
144Lt4 N% 4 StlL A.Xl 1.6m a- 11 I.-N r- -- J rdf" -,do"
'I. n. .1., W .
CERRO, V., IN it di. N -abr 0 Is parte mis c6ritrica del reCburrun 23. ess, PrAma 1-4724 "-'1" to It parto, reci6n construida, com.
C" del oerii. NO, IsIs u d- ..1,,ld, 11-1 A
%gi.I do f-Alo 91- mt,,Ctd., -1-, 0. puesta de sala, terraza interior,
PnId-. 4 P, d", 10
Ar. j i-I I Floren JA 7 a Quintin Do. d. R It-- pl-.",.d. I,- eomedor, coins, 3 amplias y
AUL LUXASOJ It- .1.1. Y P'.
Los Ji! .1-14 --t1,
orAl "Wo. foJ M 11.
nbrim Y X-14511 dt M.rz.it., Hud-:,, CO. ventiladas habitaciones; con sus
P-A N-ftuzz 6" ...... X.=s -11J. n i. Nri f-rti, A. If. ..Y Dt-p.d., $13,0ft closets forrados en plywood de
A 1- Ca. de uAnulzt I.T303 Waffield ;j=
se ii Us. IN
'Ai,, rd.
V:rt,: "'* r.lot iWA do cLdro. 2 bahos completes, cuarhi-- Zxl. VIA- -it.
11,90 en ics to y baho de criados con salida
6 No I- _- =
.1 Yl-, .6or Oh ,, 4- Distribuidores independent, pudiendo usar.
-, 'i, -,- = : = U HI.r. Mr. _t'. 1". .1 dfttN Herfb.,1*
1A.N A- f ,bk, A Ibol 4J -U I da _R6 Pro Tom. principles loc2lidc1dea $a como una habitaci6n mis de
,I- _.J to 1. 411. Ios di..W6. al- Ws adifloo I
y j 4. lit. pl lnt- 1Q.# .. hvl. #At. "'hi -,= I& Casa por su capacidad y
ub -- ... ..UI.d 4. 14: RzzTA3UzcMA Repreasintantes vl=luaivos: orientaci6n. Garage grande, p
I.. JJ 4-1 -ir, ... r. rj., Polom, d. -bstt.11.7 C.I V dilltiu.,d, mis. tI Rd Pd't
_0111. 0, 11. RIJ Y CIA. tio, lAvAdoros, insnqliciem lava.
;.x Pon EL PKATID0 "41. dI DIARI L 464 lora elictrica, a,,,uA Illmndante,
d, I OVADOR wd P.r. 1. dott.- C.M.N. Y B,!- 'at de PriJ Ver1g,
OXIDE U
R
Til I it gustari4 C9110 11 entre 12 y
P.-d' It. dI .."M ." = 1z:
454 14 s n, (fachada de lad Aw
640 Ud.r )
d- m.d. 7--d- 7271. i0s). Verla exclusivamente de
1&11., 7 "i'^ SUSCRIF -SL Y ANUM ES Nil
M I It A As A ff CIb,._ 4, 4 a 6 p. m. Precto $25A00,
1. c1fri-, -jr ... rd,, h9., d, A-it No 3, -6, 1 -b,-. 7 X-l- q-'d- I, g, -"r,, EL aDIARIO DE LA MARINA,

.......................... ................ .)!APIP TIE LA YARINA MAPFF--, 5f I'TIFMPRE DF ll'i"' A 90 "TM

N t ) N C I S C I A


TE N T A S F t" T A 5 V E N TA S
C A S.k l IS C ks 11 5 S-OLARES SOLARES SI ES1A9LFC1M1ihT(M "I AIJIOMOVILE Y AUTOMOVJIF Y ACCESI NRI 1, tll() S2 I UU 1 )0)NI tt tk t, R NIM t I I Rt I It 1.7 1, 11
it I f

RIlill N if %it
......... RP I, ft 11 1 IR %1,) ft
NRA
MANUEL LOPEZ I K 1(1) I T Will t; P 17
RItI N N i N F- NI N Ui 17 "'r,
1 TO -Fif, R N G I A N,1 130 .. .. I .
R1 11 1 R I NIIR I M 'i R 0

A I N KFAI NR I() K, -111
t, I if if 7
RFZ

Ir, P. fill ROVEROS Aprenda a Maneiar
)1IR x %I I f I
P \1 r I


I It I I I A K
If 11 1 k
I it i I
it k,--1- 111[1 h

CA RUST]( A3
Agencia de refrescos


IR ii R r( I i f T FI I Tin GUIELO U D.
.1 R TIO 1( 1 N ti I

OPORTUNIDAD
VR* ',,Tr r Ti R F T i R N
T ri t, p] F 1 1 1 N U L YA H 11 1
I A L I A F"Ll'i'll [DRIKII, N

G 0 MAS!
- ------- I I IIR F I P it kj(
',If "NOR, 2 PLANT I
ft, F I:T I'
EN LA SIER 16,000 Fran finquita 25 Cts.
v
SANTOS ,I \M 7 '1 ,
t I
ANTV, DE RECRi(, JORGE GONZ "I I kl I N I N( I k
AGIJAR Z r* M 7
STABLECIMIENTO

,, A r
T
P RA FABRI( AR
49 SOLARES 9 t I [Hl

A TF(f hit I f _,_ t
RFT RT4) A YEST, k RA N
MANOLO AIMI if il
It, RILTMORF it ft, m DF 41
R F1 A RTII AYESTARA
. ........ f1_FNT)A DF W0-P
JOSE CAMPANERIA
SE V EN DE 2og __ COMPRO AUTOS ........ .

$90,000.00
BAR, IU
---- I'll. i "",
SE ALQUILA Brillante
VEDADO k,
RIO VERDE VEDA 0 portunidad
'I (tf) i R N F'I I I I( If, Do, PARCELA, if ,r-d, ptirf-meris, mar.
tdif.da y 'rollIckN,
Vendo to -ejr y cintrita E L IA S
COUNTRY CLUB C1 TOS Df R I A~~ M. con fibrica de jabaoe,%, Se MEJORES Y
Carniceria, flabarta dan frIciliddeo.
N ents anusd df, mi4

ttwifie'. row-los p.", MAS BARATOS LeVende
firi- I
-luma. ctw uNION -t'gid"
F I It N FRAIIJ: CHRYSLER 1948 International 1946
D y 8 cl-tindrox.
f \IIJ
olfl k I Nwit t I Ift v _I-Irs inviu,"ollo
13 11 1, (14 1 1 (14M)O, CHRYSLER 1946 Chrysler ...... 1946
con radio,
H.bAn.,
... .. BUICK 1938 ..... $625
TII(ono M-3777.
DUOUL 1948


M In kki kR 3 AUTOMOBILES Y ACCE
so (lor"t1tla S. W i I y ..... $1,400
SE VENDE PLYMOUTH 1947 46 1 1 111 .......
pr
PLYMOU TH 1941 FACMDAPTS PT PAGOA
T%" 5: Q-2 y 7 A 9, JOSE M. ELIAS

IF IfIN ALCt NAI MENDOZA Y CIA.
I A 1. r I I r I I I It -To C f"TI trl" i,-, CANINES "wo CALZABA entre
'NT X Sft 2 y 14
DR.VAZQUEZ FARGO
iv ; I~ -7""' 1;-T' -i v AUTOS DE USO7
TIllolonts; U-89SI y U-no tU CHE ROLET
ft -:O fl 4, 114 3614, ii Cjo, CONWRALORESi -- ----
I -. -11, -1- -1- -1'11 COMO NUEVOS
ER
C kI 'ft R ks jwt, EDIDf)t STUDEBAK
A~ BUICK Special 1949
M A C K Ill rltd.f, bAd,
ki
REBAJADA A 'I'd., V.P.). let-I,
N FDALIO, CALLE Panel: CHEVROLET 1949
I I R k NI k it V. -dVr
F A R G 0 y
GARAJISTAS, ApPoVFCHEN """ BUICK 1948
F 0 R D
GANGA
+

ltv ()f 1 11 XI) k :7'. Plymouth 9 nuevof 1 OLDSMOBILE 1948
1 ESQUINA FRAGILE
4" CARBALLO
Is .11 kn NEPTUNO, PEGAIH) A f___ CHEVROLET 1948
% M 1, 1 1 k I GALIANO, VENPO
Elf ID(), t AIJV Ti'R( f:RN EN $18:04M
PLAYA MIRAMAR ',i 11. IT.) H _;1*1 t I
VIBORA LIBRE CHEVROLE T 1947
9,00 VARA y- -- -- TOLEDO CHiY" S'L-E*"fR'-" "Y"1947
I _11 I ",
N Ind .014, d, -,Ioin. It, ALMEND q_1
f-il, J. xMrtv P- A C". It-, ro. farilidad". Roilik INFANTA 104, entro 2S y
t "! __ --- I San Frcmcisco OLDSMOBILE 1946
VEDADO Suprr 49, dnafl-, Ford
did. dt 18-N at lRutIl stdntta. radio, eafid- trylon,
'EN LOS CUATRO CAMIINOS -M Pomitir 47. N 4 It 4 1. It 625 t,p+ A $9.W ht
'l b.A,, 1 V.- ,, 'n
kMPLIACION t C-it Iti q-,, Bu!,1,39, blit.. Lincoln 42,
Rod-bl m.r.ki... TUDEBAKER 1940
Ford 38. B.i- ScIlIt, 47. Cia Importadora de y b.- dl, tdc,
r1c, IDA 1_111 i VIVE S I)j_ j, ()lq
uhre. v Carrorn, Miones, LINEOLN 1941
Autos y Ca
------ ----- CP-d- Ill, to N il-..
x I S.A. CADILLAC 1941
VEDA ESQUINA 14141.207 53 A Xo Pt-Irto tstad,, wliriL
E DF ESTO
ASOMBRES FACTLIDADES DE PACKM
DINFRo PI mouth, Chrysler TOMO CARRO EN CA"B10
'Dora v.- 11
Dorado do y Fargo Orlando Rodriquez
VEf ADO, VACIO INFANTA T P
", , ') 11 -- I I, WT 27 L AY CIA, Call# 25 N.. $9, orTVAD1110 I I I N1 7271 Ij.,I;I1ojM MENDOZ REGATA) BODEGA FN V,5w j H00001 y Espoda, (P No. 120, "q. Irdomi*),
1 V AV"'- I


AnO MM DIARIO DE LA MARTNA.- -MARTU, 6 DE SEPTIENIRRE DE 1940


A N k I N C 1 0 S C L A S I F I C A D 0 1 11A if 0 R A
.. .......
.. ......... .. ............ --- -------------- --------- -----V E N T A S V Tl N T A S V F. N T A S VENTS V T4 T A S V 1 tlf T A IT N S 1, RtA 14 1 R S A 1, 1) U I L E 11 E *1

. ...... APAPJAMF T01
_40i5tfikkim 516 MUERI.E5 T FRIENDS ARA70S Q (WE'1 03 VAIM6 ACADEMIES
AUTOMOBILES Y ACCu IS4 MAQUIWJ .% I" RAMOS Y Al" 'i
A-
MOTORES 1 S
IT, t: 11 elf;-wv,-w 4;,i n I 1 11 111 IT
I -*" ,, ,, ,
It- Ill I T 11 4, HERCULES i" I I;F
(ILAK FN VENTA: 1,2 0 11 'a .,%z CRKTAWAL (.013 1
71 T'l 1' 111-1 l t,
'A7l
MEC Wj ;f!ANA
Dmsn Y GASOLINE
a T,
tl,, is, t
hil
--fts p"'i'lel'Itl ,n "I", l _, p Tj P T, I C D A D
to ij I I) IV. V, I7lil H0 REPURAT08 V llr ?a Hu
INSTRUME 05 4, ;
IT T
1 FNTFIFAA fNMFD1 it
o FACILTDArtrTtl PY A, N O B F
PLYMOUTH 49 GANGA
-----------;INERO HIPOTECA ACADEMY
ALMAGRO MOTOR ...... I.. .... 801 ICITijus
t IT I, fl3
... ... COMPANY T", I T1 "'lil 10,
-t1II v I
AVF DE MENOCAL 08 d roci nto w,56t H6, -'1 7477
1 511f,- 11 11 il, 11 ,d- : r
. . I .... .... ......... .. .. $1 ANIMAIV 1

SE VENDE
I d I ..... ..... ""I,
i, I T IT 0
& 6 1 NO PAGUE ALQUILER
Ili ll P. Pr-!POR Su por ""Ai
MkTFRIALKS DF CONST, jqi, -len o trr, 1,
------- -- ---------- .... $2,800.00
ri't-a- '! A',,. Kohl, v Y i,FEC-r0S SANITAR101 1 111GIIIli PrIllh1la. I,~ i"f"", I
A G E W C I A D E Kptal" I BOMBA BE AGUA ....

AU.T GNOV I I VInt I PRECTOSAS
It,"
L S
NEWS A PLAZAS
DEL VED DO CINAS

A L 0 U I L
it F i __ __ , -_ :
'IT11
i POT11 NO lFGI ir NEGOCf0i Do botoll6n corriento OFERTAS


Cl ol A TENtt M
MOTOW I A T-1-:, e 1-T
UC0X8TRMD,:,Z mgtg
no
G rCA
do $ 5 ,0 0 NIll ChSA9 DE Wlgsppmrs
IT I 'eq
85 y 10 F P.
so Instalan an 0 ,o-a pa
NIAQUINAS DE COSER M-h., .(Ta At !,%(I,, d'I C",
RECISIM05 a USADC E _. I ... h,, 'LIPFNANN" 'Iora-Ha Compl :;W T-t, 'l-,, Opl'_ de ( IA'llit. terr"La'
J ff)e""I'y
Lo mejorwk crulos Toc0 -Ita, 'P"- t
I il-1, 1876
d. Para tfna larqu y nut S, Al iiogtecari!oi 11; "-, ;,
111 an a] metu, tall- If
Fpf F 'rw y 'A ci,:'o. PYSIDENCIAL FAMILIAR
pa alone T lodas Ent-irle t, t-di.te.
do jcu, tl-1 10Q DE TUDAT; CLASSES A 11FTARTO %IRAWAI;
( s Vo A-11 I, A C F ITFS A-, 3,.., isnlr 8 y 1
1-7
MANSE "MANSION ELSA"
Su Correa Ptliirla 1 NIENPOZA Y CIA.
ohhpt, 305. M-692L
Se AlquiN. Antutt FH-F,43
-tTIOll. VOR D AF, iEL N" .. ..... .
JOR AL 47 z 11 1111 I 'Ir , ": , I "I p 11 13
1RAS RtFPJGERAD0,AZS PRL-10! To Unhana: Il Ayfx5larAn
I "l-ldn I I I i 'on V :nztlh t 4 Oil) .... I
no usa
,fit t- 5 I
ho 1, a- It m rhrT 0 r UIN F h
ling F CON GFLADOFI I ;)pl I sIly" Mira T .1 F
MAQUINARIAS D 19 N IFE 11-IW, 7
LOS PRE ___1:i N9 .C,VEDADO
N .5 f) ES
EXISTENCE 65 _bl AMUEBLAD
REX, 3
j
92 APARTAMENT03 Iali,
dey, 111, jad"
c. 11jalo
EfT Cala,
016,17YOS VAPI "do.. c-I.I.
C-16. t- INA 1011
I'll t-d- a U LA list AFARTAAKENTO Pefss,
a, 131. IT"'... ,, 13, ')fit, FSQ. A 6
AWWo AVII "I ITz"I" ltlll ... .. fenall-MV.1i., -A.T.R
A"t- !- I "' --- , 1, ,:' A, Wt.
V,11 ,t, V GIJILLERMO NO Fi.IAS .1-., -1- be
Otl-t -wp, A..
col"REDcA -i6 ,. U, D. 2 b -W,
td__ F --J, A
-":,
F it T- Clf. F R hT., D,,l
k, a". -HIP As C is W all
WNT 'tDOTIAS NATIONAL d, s" I Il0d,, lI a .. 0.
'oh
ENTM onmKolI
'let GANGA
ROQUE V The,, I y
57 M1 LFS DE OFIWIA .-Is h- I 1-i "), lh 1_71
(A. --h." I'a 212, he, 1-1o. I
vedlat" MM th"
CARTERS DF COLLECT, DE $1.100 y W. d, t,",
dtz3ne V,71, T- ,in- APARTAKENTOS
de lt u'll'.rit a $17?, ded
a Jed 'ptcWel pa- 0.14 stali-o y C.I."La Casa d l Pe- IQUILO
Ataibido)T.' .. -" d" ri.
S"t." d" N ptunc, 210 litijoses apartmentan aracl"1182-26
?REN bados de fabricar, en la ccINDUSTRIAL 1'- id -on, _'_Ib;d-, 0-A.. Ile 10 y 3 R., Vedad% Ini'OR EMBARK kRELDLA 10
IMPURTADOR. fornsts;
FORD, I, me, dtml -A,,. 011.1 dew)"; Teliffantrits A-2053 y A-49'" 742
"I M,2138424
ca is fid,11d.2, %X clial AlsRTAMXNITO MIDIANTZ
is e at, Zi
ntotn.lda I- of.. 'al =d- .0r' Z."df6 .
r Dir y surnar, .1 di-lo s- ....1h, EVrO
110 7 Pagamos rw N-1,011,42-a BONITO APARTAM
rinandamlentes, AIQ.ILO AtelsIA.-Toil .-1 1.4,,
J, .;.e Progreso 1 2 4, I-m IOA. W." do, I'llf! a, ITT
-a,!- ttdot baletta a Is
a N WIl
IT A. earra, portal, sati. l-IdIT, hat s
tOl .... to
AgWar 411. De
M$C., COCINAN EVO -11, F y C
,- mo APARTMENT NU
V0 N, I I kC, 13-Is. -.4..
PARA -i a .
iq 1"o, a." F-si, C- I
1IFN 11
R1 I R 0, DE Gas Embotellado SE ALQUILAN FOS' Dt PLFX
0 2 s,.d.-Ihs 1- 1 11-11 4,
I iwN car, cal- I,- Anauebtatlos n din artt
:,eques, Gas do Tuben'a 5 has.
nue L_ go
il hI -11111AI 09 1114,1- TA,
W[N COMA- "II N.
EN T4=08 LOS TIPOS "%1 '1Z "..I. I~ .
mario, .......... a. T AY11-Al, n".6,, -qlY TAMA1103 ?! I
Kn-dox satfititet bi- 1111-ilt lots "a
T-i CA7-i Gonule7 INGIFS de noa: Is enthe Vi- Wilson, Te""A.
.1c -ed- he, do, ban,,. Ulf
ToqA 10 ; QT' C Piper ,t, .14. Its, "a- t- 0- -.-. -att., I.. bEN I-ATIF10 Moterve "Evineucle".
0-57-11 Preciox Fomidebles
F-'-- ITT i. 11-1-i 11 SE ALQUILAN 5,F_ ALQUILA
Plano, Arrnonia -frnpasicl6n d. 11-C, e o" ph.
------ *_ 1 r* 1-1 1 i 1, =4 a..., En 1,, w1, t,6ntrico do MI.
y
_w9:44, Marinas de eldfw., _ehaf,'. olo N, G .$ W- rdi]
VMAQUINAS 11 Da"Oeltalm qua U$. vW4, I, raroar apartunwntoi eca,
lahg. of V, S. A_ .1m .- tamed. dada, & media -dra de I Una nueod. t fk,* L
C.-tat'r Y .1 soll- badosda labricar, Calle 32,
ROQUE-ALBERTIN: I 1- ftaIesla;- mod- Di ItDE ESCRIBIR "n"d
chriway Royal ay- r4IM, A Ill p, nr MrL y 3ra. Avenidsts,
liluurrfholdt de Infaniz, n r. .ftloehf _=- 1 11, _- --u-slea, par I custdra de] trAnvig, mo.
Lserse" it,, --: APTOS. INTERIORES 11
LT. I'l Sl 1z 2 -Tt'z r-q Nuestra DPW. -DEL-GAS- AEPASO TAREAS u-1W, NO sit I.Jes. .4 -.1- din tundra do In 5W. Ava.s frjot da
t $1 IT T' lia -:-. --- P-I- -u e. adda, sin estremr, vlosoM
'Is
1 A-lk.., 0- tv-- fA.,
191- test- deadis llsd vial.. Is zurninis '?.4"wu a' p" v#Illa xv"id. In'r"' ""0"' r
I -1. trait an equipa !a
54 MAQMARLU tI dt n bft V-0, IT-44al" P cO,,. -d".. "it. -ul_ F.U. 2 cuartas, battio intercala.
51. '1 v0 J oko a e Ir- N, t I- at- oles, Was lt., Wat.- Tell. U-1233 do, e3PACiO5a MAIR, CarneVICKDO I K.1 110121, 1 IVY, I mja- A RTURO
SORA as INSTI-1 ("ION Y 1,04- do, ..,Iio terrata, Carl.
6- W-c d'ien, c-- 3- 0- la a "'
all VIHIFICIO, NVEVO, SE AL. nis, rfar
M-es'It to

anp lias
u i.. y qerviclo:i do
W 1, entre He 06modos
OT.- nxVt1%..io-rtrt;- quilan y rind-, c.. -trcde Inde,
T y I TOIDA ONDA aprtam nt" de I y 2 habitat
2 't7 diente, prajo, aniplial;
W!. beial. T- -ent, i Qocina y calentado, pea
tacl
JIM= 103 df p, Shtvcio de criados y bo- (Icra
Int" Sit. DOCAL
"TANZjUF9 R ACER6 Ill 11 tabww,_,7 AlTayist Rndrigu z
WWI.. M"INA Y VAP(,,: T614fou"; M-7920 M-707 MADCAS Tit H
tV,)tta i-5628 -2094-82-11
U-22 t ITTI, I r 0, I I Iota- I I W, It-, HASAWA I" flet- eq, In n1linial.
92. t I 1 11 9.0 or I h1frD;;C rti- G., SUSCR BA E Y ANUNCIESE EN
A-04,
if I EL vDIARIOZE 1A MARIPIA;
I
I~ _______,__ I 11 I I I -' I'll I


PAGTNA VEM 10040 DIARIO DE LA MARINA.-MARTES, 6 DF SEPTIEMBRE DE 1944 A140 C'A" I

A N [ I N C I 0 S C 1, A S I F I C A 1) 4) S 1) E U L IF I M A 11 0 It A
____ ____,_,__ _,__,_, __ ______ _______,_ ---------- ,-- ,--,------ --, ---,--,,-- -- ,,--- 1--l",,------,-,-",- ,- ",-",--,,----,,lI ... ..... _____11__-__ 1 11 ---- 11111111111-1--l-_ ..... .. --,-- 'll-II-1---"-,--,,,,- --,-- ---A 1, 0 IJ I L E R F S I A 1, Q U I 1, E R E S A L Q TJ I 1, E R E S A 1, Q U I 1, F R E S SF 30LICITAN S E 0 F R E C E: N ISE OFRECEN I SF 0FRFGEN
.- i- ... .... .. 1 -------------------- r ...... ... ..
I --- __1 I __ l I I I '
82 APART MENTORS 45 ,NAVES LOCALES &S VEDADO 90 MAR'tANAO REPARTOS 104 COCINERAI-COCINEROS 1118 CRIADAS CRIALID5 I 1_19 COC(HERAS COCINEF95 j In, OFICINISTA-S
----- I __ _-, __ T -, --,-- I -- ,______ I 1-11 ____"_ ,,,
- __ __ J. ___ "I
", ""I.-I ItIMI)VA I I. I fi, I i,!,l I I t I f 'I "IITIIXA I 11" T 1 14, t 1111" bl I A"I"t Al", A """ ", AI" ,,, ,-- ,- I 11 I~~ I 111 1-fiAll, 411.41,
z" ,, ". , I 11 1, t "' '--' 111. -,.,I
,__ ?111_1. .1111 ",""', "I :AMMA I I .11, "I . I : ... 1',--"- '_, '% TT'I", I 11- 11 11 ,:, .:,: "t, ,, -,- ,,, ",-- 1 :" ,A ". ,
1, 1.11 I I t 1 ...... 1. , r v, ,-, K 0 if. I I! I I r-Oll 11 '- -, I, ___ " ". "". III .i ,:, ,,, ,,, --11, i_I,_,,,,A, 1_j,'-' 'fl,", ,-
11 11 I ", I I'll"i- I
,-, ,%,:. , 1111111 :,, "' , -1 I- 11_1 ---, If ", '_ ------- ______ __ __ 11 1, " ", I __ I __ - ____________, _,___,__,__,_,_____ __-, i e -i;,;i Ii i I _ITA _T;T4, _P44 16, X1
--- I 1, I 11 I -i "I ,_ _:. :, -tt """ -, -,,,',' ';,' tl T DEL MONTE Y VIBORA 1:iII11T1 I 11 C11"IlER1 Y AlITITI-, -- __-___ ----- "
I 11 "I" I 1 , ", -, -, A' I 1-1111- I 11" 11 '1-1- I -l"'t -'!- """_ .: I ___ I 1.1-11 A! ". ',',' ",--,: "?""', ._ ,,, """, A, "' """' ', ---. r -,;, ,,, 'j" , -v- Tr-, i", ,- ,,, ." I , ", I -%! "I, , "'t",- "'t- -1 i -, 'I : .." -Pi,,,,_"- ;*,--,*,, 'iA,-'1I,, -, :";, ::,_". '111.-1 1-1 : .... .... ..
11, I c, R - __ -U-10I -N-.-IlITi-- Tili 11 IT 91 11 I ( 17 1 OT" 1- 11 ,,, ', ': 7 .1 ......
11 7I : : I :, I I, I 11. I II 11111I.Al _A_ ", 11 -, ,_ 't,
1, I I ,,, , ,,, '. I .1 ,I I I I l -, -_ , "I ,I; "', I 11;A'fll' 1 11 -ITI'l-I I 1 17-"! ....
I , " I,- '. , I 1- H '1 : I 11 - ___ _A -." ", 11 I I- I? ,,, 1, *, ,te .. ...... : "I', I~- .11, _- .. "a, '--- --- --- k, I; I r I I ,,,, ,, T1, 11 11 I I 1,
11 - I 1. 1.111- I 1. !t'-- --. 6 A-3 - 1 ", !I",% ,"', ,,I 7", !I" I -= ,, ,- --,----,,,,,-"-,"---,--",",., ,_-tt ,,iriz;FA_,_ --- -_ ..... "i,,Al, t., ""'.". -- il-'i"M I
li'_1, :_ ----------- I rv ,;rI :, _: .. .... _,: ,,_, -,_, -,- ,,, I ii ', 7-r-1 : 11; -1 111 I I o ,
_iT -_- I I I I I -- -111 11 2 1 ii. I , ;,, ,z
I --- 'I", I .1 __ ___ MANEJAD 11 ___, _-, , " I , ItEcit
-,, ---i'T", n ,,I I, ,,,,,, ., I, 1,,"III'll'; ATV A-I"I'l.r., I e 'Ir
": --,, __', I I' '- ;:'_: 1, I 1,111, , I I'T 1, I- .I A, 'A'A r" sr I """"."", T7I1 .-, ,, -11'1-'1 ',,', I , ... ......... ,,, I --'- -,--,
,I _ 1 11 1111- I V; I T .t!
-. :" ,,, I 11 1 '92 SANTOS SUAREZ MENDOZA ,, ,,,, 1, I -, I I I I _.., ,M- '.
,- - ,,, : -- Ti--, ;,,'---,, , --t,--- ,_ j I I 1, '_ __' _., 'I',
1, " I ,I 1- A I'll -_ ___________, ,I I'll i. I
"" II, I- -, I _"__ Ttl A' A' -- --- T -_ 1- I. ,-I, I I- ,. I T;FRI'FrIT
_11 I-1 I, _Z I-: ,-,, i -, Inlblw; ____ --- --- i ----- ", __ --h rr,_,_,,,z., rAn I ,,,----- -_ ,,,, __ T
I __ -1, _F_ -. ,-- -1I.1 II_%111!i_1 1 I- It ,.,----,- 1A)CA RF, ,kR. -1f) )-PAft,. ,," ,',".' -,, '!'n" -' --- I I -A I' I I I 11 -, T""'%',,';:;, r", ' 1-1- 1-1- TAQUAGRAF0 COMPF"TENTF 1 l i T I 11 I ,'I I I'll I .1, I
83 DEPARTAMENTOS T"'! "j ,;- aI, Snrr ,s ," ,I _i -, I 1, -, I -- "_-, W -,;-I ,;, -- -- ---- --w i T 111. 1; I I;_ _!" 11 I-' 1, ". , -, -1., ji -I I 11 !
--- ---- 1, ", I I 11 x "', I
-, _: 'i, 11 2 I' 1,11, ,, Ill""I",,,',"' ,I - - , -, "": ', "'; .. ..... ---__ 1; "I'l I i lrw ,,. E.T."I fi"I, Ti,,M-Ip 'n_: ','I ; -1 '.. ", I ,
ii, rt irc,, ,,I- ." '] ,- I~, -', 711 -- ', ,-- !'I,, __ I'll '. t __ t'l -- ---- 1____11__1111_1 111"_ "I III-11 11, p III A 11 iIi xk;fl I' , -t.ijir:! ,]. tnr
: ,T ,,, -,, A-tl, ,,,, Nin,-; "'' ,,, -11 I _. - .2 I- _,21! It --i-tiiii, I "I I I 11 '--- "". ,nr ,. n 11MI"Imrr .1, 111I, -. -it"'I" ;1-111- ,:i 0 ", T I I
I 'j, -.1 -- --,- I ,a ,xP,.Ti-C, 1 Fx-,-I,.nt,,, cre
21 No. 856, entrO y4: "' I. I ,,, I ", Qi ocAn
11 I I I 1: II I -V wT,, R I),! iFj, aw Lo,, _____ 94 LAWTON BATISTA IZANCIAli- --11, 11 I- I ,,, I,,,, ,,,,, 11 111 I I I. .... Al"', F
I Ckli ril- TIC :1& cA. __ _,, ,,i ,,3 Ltr! c .... .. I -1 I I ij,,, pr h"rAA.
_:_' "",_', , , '"': ", I ."", Il", , , I
1 ,:t, 1, ,,!. ::,, ,jr, X,1:- _," ii-,, 1 j, ., '. .I " IT " , ', r, S It I __,,,,,- 1% II 11111" IA- "o A5-V71
I t, 1-1 1 ,, , ,,, , o , r6i'i;,F ilot, ,l I,,, ,,,,
-, , I , 1, I I'll -1-1, "" il- I I -1 I "I _. 1- I I .11 I I I 1- I I I "".
1. I ", T') I I , 1. i i l ''Ill I 1. ,,,,, ff-2212-1 q-15
:n", nn- P, ?,, )Ii, F' :- I I , """ !' I, - 11
I I I i I"' lt, -, "I'll I j,'"", I "' I I -, I, 1, -- ,-- -_-___ ,11 I ""I, _1 I 1- 11 t, "I 1, --,- 1111--- IT ", III l -, , , ,' ; ", ,:,; ,,, "I'll- 11 -1'11'% -1, 1. "'i".." ("", I- ,, v rx.
!", "I'' 11, I 1, I I : ', ,, T!I,
84 11ABITACIONES ; q, I .... I. .- I, "Fut," , ""', "" """ -1111 "" ""', i1f. 4,i
,), , 1 I'Ijtit % usloy\4A T I _"I 11 I IIIII-11111-1- I ", ., ', , 11 I, I I "Il'1-1 !"-' "-- ", I~ ,I11".
1, ,, -, I I 95 A. APOLO CALADAZAR I,- .: -- , 1 111 11 I 11- 11, I r-;-, 11 1 ,,-,-1., ", ,
I I
,- __ - _- ,i,',- I I Y ",:L" "' ' -' "' : ,,, I,,,, ,,,, ", --,
' 'r m.(%tl 11,1,11 I 1 ,','_' __-, I I A. NARANJO~~ I I I I'll I 11 I I It If I 11 "I 11 "I'll 1-1 I'll 1, I "I --- i.11 1---.-1-- .. 7 1111- I I"I"', " "" : 13
At Q1 11 A I I _1 I I I I 11 I I I I 1,11- ; __ I - I -11,11-11 .
I I ,,, _- i ', ;i;"jI: _,-- I I t I 1, "". 17 1 -- "I i, , _"T Ilw'11'1' 1
_,^ "'A"7% I, r ,', I - 3 -iinifir- 1-0- .j,, I ,,,' 1, :: ,, "", T, ,I ....... It 11 I ,[ 1, ill", I I11- r- ,.1, 11 11 ,11 ;,
11 I i I I 111- ,I "I I 11 I ",I", .11, rx r;tio -qt ,;;tAv'6 "" 1.1 111A,
tl-', I- -,-. %% : k,-- J-- ,hihiit,- I '' ,, I q 11 I ,_ _I , ", '-:': I 1" ,,,,, .,- ,I I F '1'11_ I :, I "I I" "A% I "I 11,1'. ,, ...
i 1. ': ,:111- _11 .; I 1i I -1 11 I "I 1-,, ,---'1I ... -, t-
z ----- ATwm_-- - I 11 -1 __ _, I _t- I 1-11 11 Itlll. I-ti- I .11 11 I : I -- -- ___ -1 11 --- -11 ___ '. :".", ,T,-, ";. ,,, : -, 1 ......... "., ,---, "'... -,,
I It) I , i 11 "' I I'll I 11 "IT, 11 11
,,, "I' , I i'll A il-l-I I ------ - ___1111 ,_ I 11 I I " i "" I't ....
.11 i, r', ,I I 11 le !I I I I 11111.11- I; ,- 11 I
11 'ilf", _0 LA KWF RAS- LAVANDEROS _', i 1 -1, -, ___ ____,,, I I I_; , I : III.-f- bf-m- : F- t 1 I- ( I I 1
_'- -I--- 11 I yi, ---, ", :,."J ", """""""'
I i "t- k.,I712 I Al 1.11,11, %,
- It (),-, ,, -- ,- ,- I _-, ', I I I I ., T -1 ,,, ____ ,
;rv ,,l ,, ,I "" f- i vllicrv ''I .--- ",
_- ., ,,, - t -, I I ., : I ell I I I , ''I'll 11, "" I'll", 1 It "141"i, I'M,7111' _1 ,,_ ._ I I T -------- OPERTAS VARIAS __1 I 1 -, I 1-1 " -.1-1 11
-1 IT A '' I I I :-- I - "I'll I'll I ___, , I~ I I I 11 I- -'I"11-11""', I,-
_(_-20, 181- I Pi-i-r- -pmi, i I. "Irt'),, :I t I '- 11"Irw 11.1 e-ol"A III, 71 ".."
I'll - ------ -------- ------ Z .. I I.. , ., --- --- - .. .... __ _- ,A, "; '11 ,,, _111 11 t'"', ";,', 1-1 I I - n" I .__ ,". ,
,,,,, ,,, ,, __ F" -, r "i, 1 ,,,, , I, I, 1. I I- i. .-, "i; A, I A o ,,, tTT,, ___ ;, I'llr, It- ,,;l il 7, -_, I 111- I.,
-, 11 "I I I I I I 'os ALQUILERFS VARIOS ,Q'1 1 i, I. I ,' , _: I ,; !,- I -11 11 1,11 ''1'11i-,
i-- '111 "". '' cl, ki O)t IIkN j -:I'- ;",-"_ ,,, ,- ,,, -- !, I ,,, R- 1, V"F,11_1 Itli I I i 11 ,--
_, _, I,- -11 "' v, -p-,, ,,,,,, It, ,,,.,, , 1 , ... --- ;11 ,,, 11 I 11-, 111,
,; mAg"ifi,- I"'Itl'. ", "" 11 c I~ 11-11 111-11 il --,I ,
I-- , -,;,, ,.- I I I, , .1 .""%,1T. ,",',' I., ,
": 11 I 1, I'~ -' - 1. I _11 I -. :: "'. .: :,", ,' _;%, "': I I- 1-1, ,,, ,, ,,
,:,, ;- 'I i - ,,-, prq, ... ... rj-, , -, - , I I '_ , I VENDEDORES I I'll : "" e, ,, I I -- I~ I 1:- --- I-
"t' -- I J _1 n: ", '11' I, !l% 114 ACEN'TV ,. .. I ,, I ,",
N ", _. .'' -_ 1____1
Ar, 1;: 1'ir I! ," , I,,,:"" 6-1- A 01" I0 1 3,;_ 11 I'll, 11 11 ,, ,,, lil- I 11" 1 1, 1 I- ; .
i I 11-_ I-1111"t- "Ill- ,A, --- i I .,I I'll 11, ,',! I,1 -i- I "t.""', ,,,, ,I,,,
,I "-I-' 'ItId". 10111111- ; I I 11 I -11 --- I 1. I 1, ,, -, 11.1 ", "
"I I I i ", , , I- -, ,: ,, .%I, I 1, I .... . --, --- I I'll
11 _-__ ____ - : I ", --- ---- -- ---- ,. --: I ','- 1' -, "I -1 Ir. ,, ,
),!3- k,'I 7 t -,- .... f I l 1; ,I il 11 I I 11
i,1.Q1'I1,II,- _I,-i',",' "", i % '41 lt (t I I I 11 11, I it I
", '' I I AJE 1z I 11 I I I 11 I
-l, ______ __- 11 I~ I I -- 7_ ,,- ,,,, ,
"I"'. ", _- 11 I 11 I I I I ,,,, , ,,, :,,, *. i "A
I -, ; lj I I", I I-- I "I'll, ,I. I -1 ,I,,
___ - I 11 "I "I 11 I ," - I I 11 '. I 11 IAI I 1- 1 11 I I
ff-*Iff- 1- ",;,h z fI'1kV1k V 91 t I, "I -1 'I I i, : -'11.
11 11ol--i 11 ",A,"- 1), =,_ - I -,- I , 11 -- I 'I- vg ,C" I'VVIINY -1 I 1" I TIIII "I'll I, 11" ,,,, "',_."J'* ', ',,, ,"_ """ I, ,,, ,
,:,"", 11 11 I I'll 11 -- I I'll -- - ------- __ __ - 11 I T11 I I .- : _; "I -- I ,-; ",""', ,,", , _'_ __ I I I I 11 : ,,,,, ; ,,, 111 I :- ,,, I I 11 ,,,.,I -1- -- , " I I, I ,-- I", It", -1- "
III - ,, __ i; I ,-) , , I f "I 11 -', "" , I I- I I' I A I
"I", I 1. I'll I 11 CITAN .1 '1.1111 1, ),tf 14 1 , I "", """, "" 1111117". .
1I.A11I !1 I I -1 ", ', I -, -_ -- , ': I ,,, -p, -j, _j j ,
...... ............. I , ,,, .,I I, 1- 1. I'll, 11 11 I .:, ,
,_i ,,,, I I I - '- ' : tIA) SOLICITILD LIE ALQUILERES I 15 OFICINISTAS I
", e, 1 ; 1,, I -, __ __ I r".1 ... I I I 111111.1- I I ,,,I,,, T ,I, I I
r 1, ; Cedo ,// Local : -- , '"", _-: ""'l-,",". ''.,
,T I i I 111.11 I, I ,,"I" I'll ii ,,, '.- I 1 I t I t,,,,,, '/1
,- --- --;t-, tt:z-t I I I 1 __ 1- -- --1-11111 1,7"""', , it ,,,, ;- -', ,,- ,,, ".
;7, ,,z -f, I I "I I, I I w H I F % N1tA"VN06ftV , 1, ; I I "' I "' I I ,_ ,
il 11 I ', 11- I 11 Ill ", 11 11 I I- -, t I, _- 11-0 -:111--, ,,, I I I'll 11-11 I P- -p-, -'j", ,: ,, -, 11 IIIIIII I I., -1,11 l I.~ "", 3
I, zu i I., I ,I ._ 11 I I I il II I I 11 :, :.t i -, ,;I, T', -,, I, I, : " ,
,Ctr, %Ii.mcl I ..... :1 I_ 1- I 11 1. 1 ---- I I '' '. : I 1 I T I , ,,, I ,-- il -, ,, I I
I I - 1: 11 ,i 2 ': I, 7 ,it, ,,, - I 1- 11 III l I ..- I 1: 1 11 1 "r, ,%,, I. III '11,
1", ., I -i ,_ !",),I, ^ -,
I
,-"F I ,: 11'_'L I '%
-, - __ --- __ I ,
,i ,,, ,,,,, I, I lft-, : ,,,, jjF-j. & I" , i I -- I I 1,;)-- 7 _"- i 11 I I I -- ,, '' ,-, ,. I 11 "I --l". 11 I ,,,,,,I-, -I-,ri*,
r, I P ", 11 11 I I I t':' 'IL" t" I I I I --- I I I P111-1111 I ""l "' I
" 1 1114 __ I 11 1_ I 11 I I V ,, I ,i, I ". i,
11 l I -,,--,-- __ -- -_ I "I "I I I I'll, I It ',I 11 -I. , ,,I --,, I A," ".;
-, ,A _19 1, _; I I I "',
___ - __ __ 102 AGENICIIkS COLOCACIONES r__ z -, I I I I~ 1111-1-i- -, I, -11 1,11-111 11- 7 'aM======MMM..Sa. __ .1 -1 ". j: e, I -1 I 1, "' IIIIIIII "I"" ,,;,,, - "I """ ""
I, , " il, q ., -- 1; I'll, ,-I "I', I, -:1 ,I". ,,-, io,, _" : "; I "I 11-, ,I.
I 111,--,"', % ,, I I A I FT' tITO. APkRTkNIFND) TODAS IAi, BLTN % CASA I ,, I 11 11, I I I ,,, 1, 11 I'll 11. I'll- 11 1.111 I ,T, 11 '-, ,", '. -,
-, ...... ''T"I'll 1, 11 I'll
UH-14,1(,,(,B, (, ,,, -, I 1' ill I'll, I - I 1 il
I- I ". I I C, , 1, - - 11 - , --- 1-11 ------ -- -__At "I 11 1: : 1-11, -, I I 6'1 I e 11 I Amli. -- I!,-, ,,,, ,,, 1 ",
11 11 I l -- I -1, k,_ "", .. =i__ _1.__ '' -11, I ", .1, I "I I ---111-111,11"- , ,.,- -, I I _1 %,_ - I I "'l, ." : " (:IA, 11 1 ___ OFTF('F: UNA RPI. .10
'D,",I I AT 96 OFfUNAS I 1-1 __ I --, -, 116 _', : -:', !, , :,"4" A, "IT, --",,, ..... '
_I'I, SOCIOS ", , I *, ""7 ", t,--
____ ,-- -- I, t 1-1 1- .I- I - , --,--I-- I I ,,, 1 ,, T 1, *.11 "Ill I "'T -,"i"'i J- ,,UM fl' ( nft r
,-__-', --, *o n clit-!n, 711-, AL o s ----- I,---- -t-11 11 ", 1-1 1--l !" 11 (-- -Ill-, """", ", t', '', ,!! M", I" ,n, nl ,iwhe T iTi, nucT
11", __ I,," , -., I I 11 1, -- I 1. I~ 'i - I -, "I 1-1 11 -1 -1- 11 r 11 I 11 -i- -,i,_,,T f A_"- rii-T I, r m I: rlar ,,ter, slb( lil"'ectar, muciia
1--:1 I l -1 -11 11- ', "-,',I ", ' I 101 CRIADAS CPJADOS 1- -I -, -1 I I I I I., 11 1, I A I i I,
EMMEMMI
-_ ---
, ,_ 11 I __ _,", -_ I I L'- : 411 ,; I I A',,", !, P1. 11- ,,, ,,,,, ,,,
1-11 I -,- ,--- ill 11-1 11 1-1-7, --pl -11 --, .i 1, ___ ___ w I ,il __i I, I "" __ ", ,"j", ,,,, ---_ 1 1 ,xPer ,""n, 20-7,,,5.3,
_YJQTTTA 1-11 FA-11T111111 ,1_1_ Ilp"FFNIIINAIIF 4z, __ __ I- I SOLICTTIUDES VARIAS 1. -,-- --, I- I ,,,, -1 2117-1, 11-1948-!M
11111- 1 11, 1, ", 11 - ._ ', I 117 1 -1 -T, __ -, , __ __ ___ 11, I ,,, . I ,5", """'i, I ,"i 'wl 11 -T-i;--. w
I "! -, ,_ ; __T_ --T- ,,A ."",
,
-.- ', 1, ,_- I I _1 _r",
I : ,
I I 1' : ;-_, I __ -- --------- 11 L111 ", II- 1- I,- TvT, -tr rFi__,_-,_, ,. ", I ,i 1- ,I ,- -,t,, --- li, l I -1 1! I, -,T .v- ;!"', I'll I_- I I'll _, I I'll 1--,11 11 11-_ ,,, A, -', 11 -1 It, _. _1. '. ,
A I I I , -, __ 1, -w tv ,-i- ----- -- I- t-- r- i"', !_ I'T
I~ _AV_17_1 I I i -I i-l", r z I I I -, 11 I 1, w I- 11 11 I ,-"- I ,,,, 11 ,.1., ; 111- Til, 11, I -, I'll I, 1-1. _]!'ti F- ... Ir
-iie SE ALQUILA --, I "", :" "I.,-",- r -,
... ... I I ,
,
.-,,,, I, 1: _i-- ,,,, - *:.- I I I ___ --"-,-- -,, I~ I li-TO -- I , - " , T 11 -11-I..- I 11 , :, I 1 1-5 I.- 11 ,It, A.Z ,. ITil.
,_,", .% ,-%, _- : 1- ,, ,-, __ __ - ,, 1 7 I 11. 11-11 ------ -----,-
7" i, I oficinas Flegantes F- -;- % -I, J 1, -11 , i *_ _' .Ft r ___ __', -2- I I I 1. 1-1 -'_ "I I- "I -Till-It' Y ITIA, I"Clr, I I I -111 I'll, I 111T Ill 11 ni--t;I-:Fv--t-,j-"--,;-, ,111 I'll I 1. : '. 1. I " 1-1,;" 1 I I -1 1-1.1. Tl 1 11-111 I 11 ---- ,-, ,- ,__ -1 11 I r I , , -- --. -,- --
-AtIll __ - I ., -'1,' _1,,-.,_" ,": -- ,,, "I" 7-1. ,,,,I,
I, -' '_ , I N , I, ,,,, 1) F, V,, I" ', , -,-,-- -1 11 -111-1-1-11---"" - , ....
111-Al 111- ". "T, Ft 11 Pa Ri. Ald-- rri- .
P11.1-11 Slqm &, 1", ki - --- ----, 1 7 I 120 MANEJADORAS 11., ,-,,, t,, ""'I'.- -11 'i".",
t: I I '? -: ,, ,- L o', , I'-, -1 __ -. 1, , ,, ,,, V 1, f- t, I pa"j- d, J, -- .- ,,, It 'il" _ __ I- 11 7
'' t, pi., A-r-", 11- -1 -1 11 I I ,,,,, ll r, .... .. --- It"", I ...... !-,- Tt 11 ___T- 1i: 'c A-_s__Ti, 11. 11", "'. .-", t _e, , ,, ,- --- --,, ,- -_ __! __1 I --- ,i-1--4.4, I- -1 I 11 11 -I'll I I, ___ ___ "it- 'Ir -1 I I", ,,- -,- .-_- __- ", "btd'. -!. -- I-, 1"'r. I 1 1 ,i- %-, -, .1 1, I I , ...... 1, ,-I, 1 1
". ", ""i""'i, g-vi- 12 'j, t"'T"'t-, tM -Iii-!". I -, kl -, -, r I if-,- I Aii: ____ ___ ,------ - - -- ----- ------- -- --- __,)11_-,,,_,_, I ,:, It 2 ., ___ _- , I ,,,
111 ,IeIl 11 1'111' L, '71 t ... ,'J'jt-i, i- ,: 5 -p Sf:N( F,i,5 I' IIITIIIIT : illl I I 2 -- I. 11, 1 I -", ,,11-7""," 1'
I 11 ", I "I t I I "' I I -Mt-, TiMPH, r'j,- ,,FNI jjI'I' 1 t, I;, ,,;i, -,_ ___ __ _, - -- I
I- -11. I I I I I I - I I I ,-I .' f_' A'i' '11111A "' ' ti-li-11i,
,I r-- I~. "'.. ii,,,itt"', ...... I,,, ,1, I I ", I - I- - , ," ,: "I ," ,.
I I ., 1, A, 1,
11.1 I't. "I I I I , ,
-- -- --- 11 --diii'l-, I I i , ,. , :_ 7 ", IT-' T """ __,_,-_,, A. IC __ 11 I -- __ __ __ --- I I ,1',"'. Ad ... it'tilti-I, "', ,,f,,j,,,,I,, 41- ,,, I I I __ __ ,
I I A l 1* ,:;:" - I --- __ PROFESIONALES
,STIT'DIANTF1, ,, VA)IIIJ %I p-I.-I L,,if,,rA,1- I I I I--,. -, I ,,I ..... A I,, v, A ,ir, ... -,-,
I I I 11 t, IT I 1, I t_1 I I t,-, W, - ;, I, 11 , i)' '111 I I ;11 -- 11 ,' I I ;L11;t, i -1 I I .1 ,t I _, _,, _, .,- - --,- -",- --- I
I 11 I
11 I~ -, "", ___ -,I'-"- -Ii _z -I 17FRI lti,, lq 11. I, *11
ni I'm- V I V dad" F'FIN& ,I- 1, I 11 1,,1024-83.' -i_ l : , ,, I ', , I 1 "I ,; i ABOGADOS Y NOTARIOS
, , - i 11 ". 4 ,TF I 11z ,,,,, I", , _,, _ , I I = ________,_,___,_,_,__, ", 11 I F A i, itz !-A MI-A O' it- I 1. ,,, "", Id., ; 111 I 1-l jzT, ,,, __ i
__ 0 ,", _; r",",
"L"' "-':, i 11 CERRO- t ., - ,, I, I __ __ ADMINISTRACION DE CA), I, '. __ ALATINO :-1t1111 11_'____ I -- "I *-, 11 2 1 I
- ,-,11, :_ - "l, -- 1, , r, I A: It- ,,& Tt FRI., -, A I It I I 11 ,, I 11 ', ,
-- I- : 7 ", "-'' ", f, 11, (I 'Jt IN 1JT, I, i, -_ ""It" --- ', _- I I I i- -, 11 i,,I - I I E I r sa,; 31- Sqefior propictario:
I I -1 , , l :: 1:, I 1: 1, -, -1 It, I I 1, 119 C(XjhjUw rrv4ei"O :TZ -1141111 "I III, 11-,,-111, I : , I , .,',,- gits ,a_-,as e ,_-An mejor atendi11 I I I 1 -_.,, '. I ; I It-A, I __ __ '' I
__ji,,iti;1_il_-1 :- I"T-', -,-,-T i *, "i -, j 11 -, I I I:- ", -- -, , It L! :7, 7- "!-x "I' 1 x __
, I 11 ilar si Iii,, admini rnn Losada e
11, I --- I I _____ __ ________ __ ' V ZAIA "Co"AMA, H"pAnOLA, VANR3A --- ,-",-
i ,,,,* -I--,- 1, : 11 11 I I" ... I -1o,, -I" kjo, Rcifetincm3 bnnclias, C,-
," I I I -1 l I .11 I- __ I 1. '. .i" I- _.- -1-11" t-I1-;1- I. - It- .-I
"-"-,, R'PAPTOS I T - ,,, I :, --T- ... % I~~ IT-.j. Lm 0.1; -.16. U, :--_ "'I
__ -"", I O MARISilt Ao 1- I DEPENDIENT I ,* IT 1i I-i1PT Ci'-5 1, lp,_- JIS, ln iTstrii
I
, D2% il- Il I I
__ =_ I I .'t-. 11 1-f-, tllb.j- T,Ji, 2_1.V I "
1111," '.""'At 111 1-11 A 1,1-1 Il, ,,i- 2'T"', I i I 11 11, I I "Ill "I '. :1 T" +,11 I 7 .... I _' -xn I i -F- PARA JOYERI.,;', _S'. , t,-, H;,banii: I.IJiI'll. ;Vi11- T, A t, .1 I I 11 1. 11 I
'' I : I -, - I . 123 COSTURERAS qODISTA3 :,'t,,,C',, ,;,
"' - 11 ---,- I I i" i 'i I- , I -11" Ill: - 11 ; : I , I I 'S V N JOVSN DE COLOR, C- ":r :a pi,111 P r tan
I I
-,, ,',%,% ", -- I I 1, I I 11hit"- F ... it'a at ,, r, I I I 1_1 1',-',
2 1 I I __ I 11 I
I i , I I A , , 1- A I t ,I 11 I I 'V =, at r"A"b"A pI,,-.ju-,% -nt!11011 hr -,,Ia es,
,T "T I I - I I I I I - ,,, T" I 1 1 ..2A tS itt,'"I '-' d.; I ,L ,',',,: ei -i&t ir t,-i ,, ,,,t.- -,i, ,,, T,Ai ,t ,, --ii"'t it" it , & 1 A BANA , ". ,I-": ,,i; ,I, t 'Irremi .3024;,aHa I ': I , ,,, =-_ I
I ,I I I
1 IA "I "I I I I , I '11 __1_1111 __ 11 I I I 1, I-bim .A, tu, , , I Merlts y oncr dl iftil' ac,,S,
, 11: 11 1 I I 1,,-, nt- immmlo , I-- ,v- I .I I A,
__ I I tI,-i-,iT v "'". It _i il--10,1 Tim ,1 1,, jl, "", '1,- p .... - I I I A I Ci.;, ., f-., --L.-UA.-EI '- tl ,-.,
- I i 111 I I ": I
, , ... ,
I -, --i
"?" ,- ,--- -, ,"", , I 1. I'' I _". ", 1, I -, -m, ji, iiia..; t ... - ,LI, , - 'r I "", _LF ,
11 I ,1, gi- ,I I. T ,
"I I I I I I . 11 I I I I I -ierencuie. A.rI& I z 17,- 1 -1 Q P.
", I I I : I I .-- -i-1- -.- - --- ,
1 I I ii I ': . __ _, 1 I , 1.1- ., I~ 11 I I I z -, ,,, 1 I I 'I", -pi", _- P-__ -3' ." iILtT-_,j,, jU 1. ) FRk:S J! VA N EROS t$L Fvm, Rl,,(,,(I
-liprii, -1 -1-1 __ 1, -11-1, I I I ", I .1 I 11 -1,
., I I I 11 I, 11 I I I -_ I ,; U- CA VOCU,
"IJ I .111, 1 lil " "I I _1 ,,, I'll I 1. , i pl-"I A A Ftl ol I I AL li, --- -, .TpOIT"A -IIIA I-OUA-V el it', I -- :, ",
,, I , Z I I 111- I I % , I I .1A. 'R,- Ile- ,,, _1 ,:,I 2 1, , --11 I~, I 11 I I,,, I I I I I i I I 11-1 I - I I 11 11 I. I Ssno= :Z __L I, O.. 41 F_,,,-, I- te". 1- III. -1 "I'll I,-,
11 I I : .. I .. , , I I I I .---,--- -, x --- 1- -164I 110 -, ""I !',,'I',, I -- lit"-1 T I -- 1- I 11 1 IM7_ _, _-_ __ I I I 11 I il I .1", ,, 'I, I I- rFu, ,,, -- l"', "I I -1 -, I I'll-if tm,_jj-,.7 7_1_1 -.I.Al FaO -Co -I - -I ", , Ii, -T ....... -,
P-re-, .mi- .d., _. ,,_ % air I 1, I I LAVAstDIVA I A
11 11?' ...... il % N t, k ,,, 1-1 .., 471112po, A., ,1 '. ,
I", "-'- I ., .; .1 F ,I)IACIT I, I .- -it- -1 I: I , ,
-,. 11 I I - ---- -1-1, I~ ig,,, ,,- I .1 I... b-.. I~ , __ ,---I I I I I I I ,I I I --- -1 11 11 11 ,,-: r., 1-1-11S.4 I.,. fin., ,- I ,, ,
1 - 11 1, I 1 I -1 I kiq,,, N-,n- "ri -1;:: I 1, -, I l .- i I S E 0 FREC EN 'Ag U ,.1. I 11;1.1 81' 1FFTE RENAl:[)
; :tl" I t'Tj I L -. ......... I ., 11 I : I I - I -- ov.zC1 COCINENO, TAME11 ,I, It, I T e: e 11 .sit dls,- i:,,, 111-m ,r-, .- I I '' ---- --- LIv_ .. OF
-_ -'. 11.1 ", -1 118 CRIADAS CR .i. I, I.,. .I,. sw ... ,, .1 If- .f. ISE ,ouo. Tri"',. garuzac ,,n ,ozl Cr -z :, -MI I -1, I -, "' 1, "' I-, ,-T
A A /I I'[ I A ll, -, 1. I ____ __ 'I". Ire 1- ,- T.- I
t , ie 1 .."I"I6,1 -, ,"- G-". ,I :, 1, 1. I :", detente ert a'I"'It, ltl ,(:I'n de
AT ,iI ,I -Il6 I- ,,, ,,,,I, I I , I I I I 11 I I I 'I-' ":-I'll "'T','FICA -11A 1-11" fl-ANC-- -- CA11O,-CN I 4 bienes, ,T viti" 1, I
,_ __ ,
I "L I "": !' ',_-, - I _- '17 -" 1 125 I I:It's _, Ttta, I
I , 1 I i0 I I I- T.-ti- mjn,
"""" 11 I fiftit I" Ki 111) *1 I I % 1, 1) CHOFFRES ta,.,oi lv-- it C mlra- I I
'I
I 1, I I I I I 11 I I 11 .11, riales 'L. y I 11
-1 ill _,C-i ,-, ,FiI,- ti w, i Io A ,,-,- "" R,"""_1 A "ArcRIE; cawas ,,,,,, Irv pax. o vendcr prop ;a,!L In Cjj i
I I I ,,,, '. I, ., I ci -Xi ."
- "T " 11 i.1111 I'll :1 I I :11, !, I I'll I A I" -1 --- I u COCI ,xRo ka"O.- ","'j-, III.- .1 ,:, ', -1 117 R1_ v
,,,,, I " , I : ', I I I I I -, I F -, -, t_ -1,W.Tr -ii-, -.,- Tape, It", los Pst"I'tti UT"d ;,, 1", blin- I I., I ': : I 14 COCINFPAS-COCINEROS l:------ __ _____,___ f'. "", ",I -_ --I I X;I "144- "' 'U,? %!rl It OrRECE 'Ho- -VFA
11 r I I I- 3 -Lo- ,.'NA .7I Fl_. I- da 05 "" 't -'% .'S 'C' "Tert"S
__ I It 11 12 il I ,It 1, I I Ill I I ., I 7, "I' 'T t, : I Ittl, , i- ,,, -Ii-, --, I .-h. pn Contabilidad, But-., I'"I -, It" I "i t I, I -- n, .1 -, ", Cv, "IM -1.1-0, CO.,Z-.,,_, _-- I. 11 I "I "I 1 ) I "I C I
I 'j.' '_ F"f' taria Cuba 162, hajos, Tel !fn,
_1 I I I 1, I 11 I I I I "I I I I I , __ TF- -,, -i-;I rI -,.- .-TIt r
r I I 11 I I I I -a I~, r".
: ,-, I- i ".tiuj, I,- 4- .."Ill.,. It- III -6- H.gi, t 11 1, ,,,, I h_, 1, .1 11 1, ,. -Im-, R-- r.1- 33I-,Is_."
I __ I 11 ... I I . , 11 I !, 11 i, l-. "' id., It .."11, -4"I-l A-91 i 6, 8-H-1755-11
,U TTTC_ ti, "t , " , I tvurti,,, I,, ,!- WARN III I I -,- - - -, .-I- IL. 1- "'. It OY-2- .H.-It. 'ArAaW_ 1A.A _, 7 1 1 I ... I I I ", "I'll" I j; ii-_ _- - ;82 MUC COCINISA com"119ATM -tie"", -- f"" I-- I DOCTOUS EN MEDICINA
, I -, ", , k I I I I s, I ': r" PITA
11 -.. I I ., V. ,!A Or! ... ___w .1 Illl A-,
,' 1:111 I , -, c-'-- ": ,111 I ,.1.;' ,, 1, - 11 11 "Aw.r -A- ,, -_ I~~ ,- i"
-l _- " I i -- E.- .- 1-t- --l-T.; IT,, , 1-1-i-I
I Z .3. I"Mitte W o".
", -, 11 I ;- ,i -;t ,_- , ;, ,_, --,-tt 1- P CONSULTORIO DR, IY0,N
I 11, z 1, -, 11 1 __ 0: it, _=
F. 11 6111 I 11 I ;Ii I I RMSI, $a Q"X" JOVVN, TARM pA.A CHO. D. t Exped"sta Dr. A, Granaa I
T17l FT Ti IT I I , ----- -- - , , I - -. 11 I 7 - Or
e. -- 1 I- I '' : 1 T' A ,- "I A I 11 ICAIA I .A J.-I IA- I I I I I 1, -1- .1 _F W ."-., III- At.m.,- It- treat
,- .1 111ASl;11Le Anal Im'. ".-o., LII- el r_= c"'. Iw-A H-7-1- "I.Tio.. ,L ".
11 I I I I !L IT
", "', 11 I I ': : 11 ' -- ,-- ,T_ _i_ .._- I,
t --- -11 1 e14 --1_I"_. .ft, ,.dt.d. It .r 1, 1-It'll- 11I--, 'T ,,, I OF'Eflll 1110- IAIKA 1, TIW At-olitl, "'),"_,
._- ".., I 'r I I 1, L 1 .11 In 11 -, .r ---., I,_ .,
I 11 111- l-,- INil-Tt- L- r ,I 11., Iii""', 11 111TI, t" -11 I -1- -1- 1 8 6 "U' lia-lete, Or ITZMA.- '_ -' fr11 I I I , I _, I : __ ,,,, -- __1_1111 I "I I 1, I I _; I I 7 -_ ', '--. U Ii.." --,. -,-- --m. .. ", 11 I I '-T- it , r", i ,I, .,--, -111-le b,,- O ', fNC1111TE CtOCINT L,-r ,I Ev,-I no-114 r -- 14 ,11
, -, "-,-,-- ___,_ I "' -_ ' -_ I .1 'In. ..I. -"I I I I, ., I _-, i 11 I 11 :", "I I I 11 "I'll "ill "I 11 -A.- 11 "el-, T- ltltitlii I, f.er., rlj- C. ext ..eAI.Lr ..S.A C11,"A"I I
.11 I- I I -1 I I I r SE ALQUILA - I I ". I 11 I' I~ ., ,d." ,,. T_ ,' -, R-2m,11," Ile. ,-,,ti;- TIT"I.- M4278.
11 11 -111 I 11 I - I I N I 0, IN I I I ,_ -1 A-- AIT Dr- x4b 2_11,4
-_', -- ,- I I I 1 I I I I "I I I -1 '. ,A CULGEAR, ISTAROLA PA.! Dr. E. W OW del Rio
l 1, 1, I 11 11 1, I I I I I -__ I "I"- I __ - _., -i.., t, II-II, ;,, -UNCIA. .1 OFAIECT.
1. I ,,, i I , ." I 11,11 jlg I I "I !I x ----"---- .-ICRE !rit .1. XXPT
I I .11 I ,,;I F1_1ikAIT,;1-- -1 I e, MFDICO OCULISTA
,I r,", I I I I , I I I I-A --t-I "'tiT T'll, litu I her. T1I I '- 1 = R.D.1 I-I. ,,, 'L-- 1 1 ...... IT.
"I I I i I'll 111 I., 1, I I I I I I , I 1, a 1 , I .1 I I I I I 11 '. .... .. ,I, Ill I h";Z ,.IIr zz i; T.If", *
'IL .. I 11, : I *_ ", , I : .. I ,-- : - -_ ", -_ .,. wUT I-I",,7111III-111 ,,.,,,,, 1, ,,- , : I , I i I j 'C oFRICI, ,.'I'. 'A- COCMA% 0 C- 1 .1, 4 I I I I 1, 11 11-ii,
11 - n- I I I - I : -, I I 1 I ,, 'I, __ - - "' ' I-' _' -T 2- ,S.* Ile .-. I.S. 1-fe".6- LI.- SOLICITO UNA PLAZA .x CROFIn TOR- I-7,66, c_,., _3_1 C l
;7 it-11i" .cINERII C11 Irlt, _l Id,.
"I I- I I- , , i 1 1 7 I I I ", , ,1, -1, IA- 7.60", M- 1.11 2" 0- de --,
--' "' _;_1 I 1-1-1 _. -1 I I -I$ o H-IIII1,419. i'lil-, d-" N'.
1 I I __ , I , -- I , 1 I T-, I I:r"" I, ; ,'4,1,- I I U T NIf, d. 1. DIL ALFREDO CONIAS
,-- -11 !__ "'Neic
&,; T -,,,,i I I f, I I I I 0-11ittIZ COC-RAi HE co T.1e.- Alit- 1- 1-1t, Ginecologia, Fartol. cirugle
to, I 111--i-11 __ ___ I'll -.5- ,-I.-., i'LIA12 ,!,d' ..'r 2. ar, ,wem --_., 6, _i,,,
1, , ;, 01A( ITO COCINERA, Y',P X _i It lti I.' >1-- 11.r 9 w. m, .,,ITI 1-3 11 .1- .... -111 11 1. Iiij11 I - """, i, _: : v t, WISSUMM? __ IScia 11,1 N....11- .-Iffid,1,1. rI.J.. ,,,t,jT,, C-I Ie-.
I I UNA KAG trlcx Mitt draw. javxN, HE valot, m.tjdad ob-,_ ,, ... ., ,,, cl,
rt", 1- I que Sepa algo de rep- IT orm -_ i5t JIKAZA COLOCAS VNA ..IAII-. or' CZ C I
___ ___ _____ - I -h. 4. .. , ,,_ ,OI r -v. Time rei- Cm-1- di-oii 2-1 S., ,-TiA
11-11 1'111t -- --- "5_;, --_,P cuerma en Ia coloca I --.d;,',.- d. ; , --_ ,Z oit -)QW:
I, .' M"'S' "I a:, I --r 'r'V 11,=, gileldt, Ift T04f*- M-77U Ji
V- I, ) ,,,, ., Se 1 1(11111it 'I, as. Suel-. ^ I "4 A" ... -_ -1 I-- I- A. w'W T'v It',tT771, -11-I-e I 1_71 -Tn *
1-1 .. ---"-, , eS L !'f orgErr IN. tum- H-2104lo-1,
,_-,-, I I I 1, " I ,, ,,.-,g ,,, -f 'i" ,,, iI r, ugwenoi ,it. - -, "'. P'.I -i,7,-; Tx ... cz "Im"n j"PH TAHA _____15R. ANTON10 PITA I
1-1 -., 1 1 , -, -qt 1: a una cuad - -III, .... cL 8CINA ,iOCtNjxA. A; .m de -rt,, iii- L)..., .4
1 1 T 2 z! t,,,,,,, III, ra de Ca'I,-,s Ill 1-- ... W. sI,
i1i, I "Iel. ,e 'C,1-1711, It, I 11, A- D-- I, ... b.1,, Time ---I.; ZWet- Enfermedades Nervio,,ns
S I I y l I a H f H-2133-125-1 y
'E7 1 r , I I f C 1 -rTtit. ;I-d0- t-- -,--A,1,.,
A 7, ": ,_-,'', C 1_ _, i H-245Z-104-8 f 11 -t- X-niti,111's
-, %, I '. SOLT--ITO COCTXrRA 3XPA COCINAR. joym FA-- OFRECESE CHIDIFER, 38 = T7 .'%- I,- -- 11-1-, I 1_ -,r,,"v' 4,. x,:- A,- -k CoLOCARSI: mxA i"',-, -. c__ I 11 r. It-- I- I.,. T-bIm 1.14. afios Responsable, prictioo dmet---1 11 1.1;1! i7t,', ill- ,,%_11L.%_11 _'_1 ".- I - r - T -A '1' ,n S170 Ia. hajois fir In cass, --ef, Ii-1- pI,- I-- r -I. ,- 11-A- - It',N Onr
.., 1 I If. -11 -, It h -1,11 "ill, 'N'. i il- ,I
__ ,.- -, -I - I I .1 -I' _r, : T? " --5 ". f-titi.. Lit- "n 2484-1 Il t'i-Q
; I -fle 14 Y 952 rfqina 13, 5- ,,I, Ile : , d. '.' '15 .O- ""..' Y-1,1 - P.- ft 3'i carrete ras. Metinico. Maneja 47.uA* V2. r",-, A tI t,
% - ", 7' R. Nicanor del C ,7 _- ,
E ; .-SA BE FA, TIII It I -- ,,, 1, I _I ampo, dos Y 1, I- 1, ,-- ,.4,.;_," --l'I Aj"" cot-ockmar mwA*OLA vz cualquier carro. Referencias, sa. c_,,4, _',
1 h..-- 11 -,A I .- % % 1"I_ '" -dI.S. ed.dr -*..b-U t,.b.' le campo: F-4 _, i _,,,, A F, r, I I %, , I I ,- I I 1-1 I _. __ -i -- o- J., P.r. ,.I..r y IiIttpw U;
_,4 '. I I I I I z ,, , 'i I ettarlos. eal&, COW-M., P'4_ R A COCINAR Y LIMPIAR ---I C -C- 1 _' ,448. DR, NIESA RAMO ,
I : I, 11 G- ., -1 -1 z I -- I'll 1- 1 fimmodemotA, &rrliei. de -- t -;- -ti__i..e,, S, w-1- -Idi,. H-2438-125.8 PkII it %-- --- 6-
I 1, 1 ri-t. iii'. ir A erivid-, Jotptis. LOA trazt. se solicita panola 40 a i. "T:I, it-j-, ,_Ite T'." M. t',6m," N-24"41R.4
W.% 11. 111 11 A] L, I "211 I I i I "
COII'Dani I, AIQI:", It-, 1. -- ,,it'.'e- b, anos trabajwiora. 3 de familiar, XN R$PA.OLA Star OFIRCE LN COCWKRO. DIL IN11- OUXXIMAI- C Ortia. Et"NCO, 0*0 119- I
-', It I "I.T, rl,,-. .. --.. ,.-.- .11i, III, I't. ,_ III, w- anini. y ,,,I:- T."eI"" IT&
I. = 11 I -, iaat 1. puerta, La E- I I --- I Ae 1
'--- el "- f-sTd. I. Le'.-' = ". X. T- I 11- 3 1 7 , .",, .,
_, 11tt.d. I I I ;; ir colo-acimn, reertn as 11, We h.led- ,.,Ote ,, P7"", mm rn Ia quinIiIalla del Ire: 'T ,_'T
11", 1,i 1, Teliforto NI-221 1. ju ld '... f -1. A I. .- .1. Ia 11, ,,, 's se;, :
o 5, 1_- i l A-MeA, '"111" 1 I It. ".I, ,,,"
N' 959. Informant i Ia )timfi ca5a. 11_23wlx 1
.I 1.1- '. '_, t, DR, RAITL
__ " ""
__ 356 (altos), F( l1_AcuA-ASPAVOLA at VOLO(,,A. PA 1,, Cj-A r,,VjSI,,j P, R-1.1je, M40'. t-5 I H.2157113-10 IzG JM INEROS
piden relerendas. I lascoaln -_ -- O.I.- W ,i-. ,,, ,, .1 G-1,I",
35 NAVES LOCAI:ES TiI,,fOna A.8"O. H-2290-104-7 I "' -. .- IR ,-I, III- I -1-,,1".
I I i .1: -*Sct E. .. I ... 3.16INC16 = iI, L-- r--) TtI-t- I
-e .- -I,, - I
11orma .- ,,A." -- 6, i 3-2-,I,111 4 OFRECESE MAESTRO COCI. .1die, fi.ee, we". W-eed. A-ENNI. -d- r, I
7- C4 t..i ci r I % 1-$.-APOTA ItntA ,"r R _-I" ; ,i, '",," A': ..,# 1 7' 1-1 __ __ 11-It 1 H-G-1 IT ,,, ot"
-- _. $65 y $ SE SOLICITA I_," __ II- -'a AOA nera, blanco, 38 ahos, corta Idea ", ""' r-""
-, -_If.1-- 11 I , : d- "'I-. "; 2 1 il ,It, ,,, A,1111 I
I,- '!; i familia C, que te TAS *
I IG 0 IT 1 ; .'" Tt ,n 129 OFICIMe
1- 11,0 .j71 111171 1 1- IT LHIM-21-f-ftmo; 12 et ,,?.3. ww', I Ir .Fnrf, jOvIn HE c.M. ,An. =g I H64pinoheI
), l cgi.d W- ,, d" t y r -, stIIIl. .I I ,-11, -,- IA- 'e-e-, Dili- I ft MP.rencia. 8 am OFIRIKCS MUCK, TENRIMA At LL DR, ( ,),bRfR.,Ii
4 Tell, fio !Mt Ig,," 1-1 y 1. aell.nti _._ V'"", Rimg-ImAt H-19,39-119. .u.'l-, T.It ,,,% .... 11.--, SO. migwl 416; M-18%5

_,,W I=,,.I1.M!A !11 --, -- ..- _ADO_ I 11-21 z 1:1; ri __ 6 -_ ill i-I .. ,,Iitl,
i 6. !. "- FA 10,ARSr It 0 C1 tAA -VONA. PAPA C.Cl- j;r- R.Awvv I IA-1 11-'ILO TIOL , I .e. A. 10 4 12 tX1 IRAjentAl 4 UTip!.", li,:,,1,,i. :.tj....I.- ItteMAt tN JOVI,, ,;i-A Aj,,g.j fi. en Ii -",_ ti P_ Tll
.1. ., .- .. S
'AA1.jtE 11
7 Lf- V 1. W4. iiC. -1-1. !te '11, 1w.-,,zTw,!--- 14 a A = .., .. I- I = vIt .he-. T. ? Mlt I 11 St ALQIELA 13m, I " .I- ,- '. "_ 4. I S_ e I -.t,,Ih -I., -- Sm',It-- D%--, t-.,;,!- D.
Zj T, ,W. .. ,,aft Int, ,,, r. ,It. ; tn, y -- U4ti! T.J ", 1 LEA V A.&UNCIESE f-4 M, I A_ M.i" -1w _M. ft- "%_ r"10. f 6, --1.11-1.
I I U, N me W-6m I
tv_ -ss_ 1 H M ml I MARIO DE IA MARMA UH.C-M-1144 a-HIS-11" X4 .1204 C w- I 0,t it
.
I I
I "I
11 I
t
I I
,
I
1 e__- ---,__ -, I 11-1-111-111, -11-11-1- 11 I I l I I I
.

A! O M T DIARIO DE [,A MARINA. MARTE, 6 DE SEM EMPRE DE 1049 PACING V J" ." .
; I I I I,- -
I I PROFESSIONALS C 0 M P R A S REPARACIONFS VFNTAS v F: N T A S V F M T A S V E N T A S f V E N T A S
lm I __11 --- "I I --- 1_1 ___ _, 1 11 I 11 I IIII-1111-1-11111,1A?*4x__ I -- j WLARES
_, 4 ___ ,_ _, 14R 4A C A3 A!, :19
i_D&ivw I I 7 --maK 7vw- iixs 4___-__ 4 CASA$ 1 49 CA S 0 14 1: 11 S 5 __ I~~ I I -,- __ ------ '-- --- -_ -_ -_ __ ... ..... -Dr. Luis Rodriguez Cticereg E.4197: Compro muciblvet, plAo sE ENIW $16,_F,00 lil I ItITI I I I A I- A M 'I tMtl III I 11 1, ( --$fjll' 1111111A tIll-11.0tt oP1l-1v ,I 11'-, ( ,NA FARCE.LA
-, --,- -, """." .- ,-" "I".
I 1 ,.M041- ,t.lt-t',l,, I.. -.'- 1. A-~ ""l."." 1-111_1",_ 'I,. SU RADIO ROTO "'I., '111 '.11111.1 "1117.1 '111111,i 1 ,* *Il ,", ',.i.,,_ "I",," """, ," ': .;" .";'I_ 11 ,
t" ,, , A tl ....... l. I 111 :
--;"--- --I I I --- 1- '1 1 , , -1-
"
," r,.-- ,.,, '- ."i"', 1-11 11 ...... -,4.- --t_-, "'r, _:', .i c ',!" R P11"I", lill "., "''. -,. '-I 'I'.- -l, I I -.", - -,,., zi, l_ I_' ,,, ".1- '1,1 I,.,, 1; It, "I' *111, 'I'll.' *" l,,,,,, -.1 _I I_ l l. It. I,,, c-__ II.Z_1_ _- 111.11.1111, ,of-b-. ,, . 1;' IT. ---, i 1--- I'll
'. ,R n, q""- ,,' NO VAGUE REP,1RACIONES!".1. *,,,. ,-Z' r". ___ ,,,,, ,,,,,, ,," __ ,, t;, "
I 1, ", I I'-Illl 11 v l-, ", - 11 1.1 I It ,,,,,
-, .... 't", "IxId. 11 I , ",, I, ,,, I I ,,,, --' 4.
... .,,,,,!,' r """. -- "'.1, "II111,1., "'I.Ill"i
I. --t. ., W- a, 11 I, e, ,(T',. A_ "' ' .,. !. -t-'. N I-, ,Il "."'*_ n.- I-~ ,,.,,,,,,,, -- "..'- In- --.I z -, ,__ I I ,,,,,,, .t
11.41.1. I ,, W0,- A-7414, b,1111, I. I., _.".'n, v I I I f A "" "" I "' '- ;", Al ,I "I "I II-I -, piri 1 "'. -,
-- III, ,I,- -- .., "" .... .. _. ,, ,,_ 3- T,(:YA'io c,slo, twNf, i, ,,- ,, I ,c ,'
I 4 I t.i1tI.1 11, 11. I.-, -I 1 I I -.1 Mt~
_ .. ... 1. -1 11 _ ... , U,", t'r-ill. R.11-1111"', 11,111. , ,,
A" "., A- ", -- "'I"', I,, _____-l' _.A N I.F6 -otD6 _---'_t-', w1il!'ll""i"', I'll, I "i"
11 h". ", I-l"t, -It'll, -lv-, 11.". A,! ;w 'l-l--:J __,___,___ _______ ..... .. ,,,, I ,,,, , I-- I-, c,!- ',I,,,,
cl it 11 ". ___ _I-t '.
LAGUNAS 162 --------,---" I~ m
,,,, A .... 111.- ,--i I "", ,,,I -- "" i, tIz zvi k--x-. vi-i;, Tf.F-W, -"ioDR. EDUARDO BRUNFT u to ........ .. '.",c"." ,"'v" "d'. ", p -'--- 1- 1-1 - I ", MENDF7 PIRATE "" 'I':"
'A It ,I 1"""'I"'MI""', ,;,"., ,,, 4 ii AiiiFj itr
OBJETOS VARIOS ", I ,._ l, 1-- , I I~ 1 t ": I ,ill I.- It- 1. -1- t '- i ... -, -, -n --, r- ,- "'t-'r, 'i"'I, ,,,, ,-, ". I, r, 1, 1, ,, ""i;
CIRUJANO DFNTISTA VWi,,",'A','7 nZU" .. . .. _'ll," 47 1 _____ I ;I 44,il ", I It ... 1 , t, ,
i A--It 4- .-I"'. nlT ... r. Atlt).17.12 F..t i I ,"I i I~ I., I ""I,., "'., I,
.I. _d-ll It, I--1-,R COMPHAMOS IMUEBLES I R o 1, I O'N 11. .... .. --,,--,----,- 11 11 -1 VFNDO
I ---:, A-1-111 11-n.I... T1- _",
II __ .t,, I, """ CORPEDOR COLEGIADO i, I -- -, , --- -_ _T I o'. I..,.,!,., lectI ... I-Il, tt,,-I -i d,, ttiI IlI '; I I '. "':
R. a ;L M __ I n- -, Calle 27 N7 753, Vedado F-51-iJ VACIA 75,7011 L WTON ,-,"ItIt" I, I-- -1.,
F- ." n 11 -,, .", It .... 5 ,o" -1 l. 4, Ill "I ", _'_ 1, ,r '_ ,,, -111.1,,. .. -,[R, -, d I~ adornoi porctelarlas, 3;trrtine_ 1, I G A N G A ,:-. -,,- "I. 1, 1 1'1, 11 111 7 I!1111*,
I, I, ,"'.", I'll, ,,, I, u" i-ri 11 t I .1-ill-c!_ '11, ____ 1" , " ; 1,111, ,,,1.
"""c' d' "' do"'I" -1- I' vajillas, cristalvria, pWa, oro, -I', It. T-- -,,,t. it. ,-1z". *- [ 1 11 I llilll,- i I I i'll I 1. ,,, "-, It,
I L 'I, I
,_= -iiI- IlI!111I l1l t1.111, A, 14 I, ", ," 'r ...... ", " ."1 2. j o'z.. $669000p HENTA$8501,-, I--,-- ---- .t-
I".. G-11 : .1 Ill... allot.,"l-tl, V caf6, cubler ,, Ii. I 1 ...... ,K",""'. '_ ,, "I 11 brillantes. juegos 't? ,,,,Id *.-, ,zit, ,tl,. I .1-- "I 1-l!, tar.tTil., ItI, ,, , 'I -, I i i I, I~~ I, t __;;1;;k__;_iW_A
T M .-I511 c-Ii4-. st ', ', 1 $11 T1.1- lt,-. I, ,I -1 -, -,,,,,, ,,, ,,
__ ___ d- t-_-' 11,- -Vi, I c-it it 1I- VI.- 1 CONIF S Y 10 CA TAS 1-1 1,1111 .,i, I, I Iz-, 1, I I "I- -tos, candelabros, limpp as cris, 'R CANA* 11-1 .., ",u-W It I., 119 1-1 I,
C*Iloltmf 'LA A14L F-il" .4 ,RC1(), ____ ,_,__,__,___ - 11-1
pianos, rnhquinas c ser, es- I lrl -It,111111,1 W NA I i V I It-l"111RI, 1-11- 11, rTal,
I, M '- 111 1 ,., DUVETE I,
cribir, prisrinAtims "An" eda- __ : "" I I "" I' i 1, vtt "", _', ...
DR. ALEJANDRO MUXO a I igIr 11-111n "'u,"It"I 't, wt v-1--i"I
,I '111,lfl rtlt, cl IT
11 C i ,_! Pam 'ender rit!
-11-4t 13 S.p I, "I'll, ,,,
,; -- ,.".0" o, 1, I I , -, ",
VIAS URINARIAS (IPA" Equipajes. Rhpidez. cai a LORENZO MORM AM M A POO ENIR "" ,; I ,,
TRA it, -4. I't. .,- 1. .-,. ,I. I. -I I 1. ,i-,;, ,,I- ""'. ,i,1,-I.i,,IT "'t ,i
STORNOS SEXUALFS Vkez, Bernaza lit", ,, tz ,, ,, c" I I -,,,,--
__ ___ __ I, i_' i"I'l 11n. W-'. ", I;-,. i-, ,7EA" 11 I ""'o ".
'"ll "'I- "11111 3T( il VENTA S I 2P N1 110, Vedmdoi Fl-= i"t. I I~~ i--R. Itq .-'.,_ t14-;T"I ,:,,,-, ,;,, pma Illv ,", r""', "I "T
"., c,- AM" ,I I I, I~ 3 hI .11 ", 11.1n ,,, t- l
'I- 1. tl I, ,!Iil,, i-', -t.1 "C'. P- ; !- 1.11" , ttt" I t', I ",
Ii,_ To"119711 ten%' ,: I TI """" 'It ---. .- Rot-, r"'. v-I
",s'. _I.I., ,nfll "It __ __, r I ,I,, I ud Warlos, culm tl ', flltj,, , 1' zl 1-1111 I t i I ,,t I ,
_. z--,,t-, ,--T-11 4 I.,- I ALMENDARES, $26,500 ,,, t, ,_,, """', _i ;,'," ': .il- 11.111- "i""':' ,,
CONIFRAMOS ORO 148 CASAS i ilNt. I n, I'll. ill TIIIII, ,4'1 ,I', ", ---I- Tcli,?,Ifv A %1r
,
1 -- -'-! % -, I -- "I
"- ,. ,I :1 I, T'Ifl, "."'.7-Itil, ,,,,_;,.,,Ipnl ... .... i" llr Ifiler VNI 'Allk .1.11,11, "t"" lf"I i'-' I ~ -- I'~ "'I-- -I t"I"I I "IT-1 tIABAN,11 53,flfllii RE [A.34,121 I i,;
1, bll., I- 12-H t7pl- I 5 IWT; ,;-i-;7;i-,w--; 7I -I7-, -, 7"

"'r'**1lc-"" 4""" , , -e' 1_ W .l .."I" - I..f-i It, -'. .- I :, 11 I ~~ -11! I ,I'., ','I,
,-, ,,A-MIR ". n ., ,-- "! A!"I -,", --- --- "."t-!"', T -. I, 111;!, I --,. .C., ,,,I ,,,, "", IiIIt n. tnl-', .. ... ItIll- ".1. I ,-.--j f % ,
T.141,,n u-s- I -1- I -,, b'It, ,4 ,t,," 1-:', z- it, "Int, ,.d- s. I owl -- --;,1I1, c"_,
... - C!, -. ;i. I, -tfl Y: = ,,! ,-'- t.pi ,,dln --" t., ",I -- 11- 'I", t "M"'i , I --(",^ ', A-Tm_,I. ,j
"'I" a') ... 7"' , ,-, s- !W- -i, ,- mi _. 11i, -. ,, '.6,,, ,-I'. ;. 1 tI i ,, 't, ,, ,.", 1111"',
D& ROSAI, ENFERMBDA j I ,-!T, 1-t.; :,- 11 illll-111 -, ;i , .", ,,I !,,!-I-, 1 ,,
__ -'. ,'I 11! ,
f,-, f,"i- -111, t ,", % V, I I I I I -It -1 1-1 11, ii- : , ,. ,,- !, I',',' , I~~ 11 t I
des de lo3 nervins. glindulas, JAS-Ra )2; COMPHO PIANOS: I Ilt i ANTP, ALMENDARES, $16,500, ,:,-.,, w" ll-l"'! 11.111111 lil- P.- I~ I 11,1111II, -11,11 "I", -- ,- ,,, ____ _-,-, i-;7w I- t x-, 7
coraz6n, pulmones tub-rtulo- Objeto3 de arte, lnueb)es d -!I4T, ,I I 1, I, I A I I", ,I ,i, A ', ,_.
sis,-medicina internal. Fle tra, f I I i Aroplincj6r, da Allnendarlt., ,' ,_ ,'_ "t"" ,,, ., ___ 11.111, 1111- I ,- ,n!, Il I 'I I "I,,".
t .,ois cla.-r, fr geradore ,1., ., "I" ,-.- 1-1i,. ----,'ITT 11 "" .).. 4" I c:'_ .""', r--- It"
7'. I -, ,. I 1 1 !% '-_ I AVENIDA POR NIR VII)ATM 11 I - -,, --, .-I..i -.111 4'"A (ASA VAM 17,tlibn 11" t""
terapia, ConsultAs &arias: 4 !najuina, c,,s r e mbir ca, ,,, ti ,,,,,",-,' tr-'I-,-I-1 VE ,,,,,, _t_, 11""'UT $1'1111i ill 11 "I It "I
- I I it It I'll I El 1-1 RI I,~ A' -,i ... 1. ,t,,- ,,, .I-1, -- !-,"'t" I ,I, ,,, , ,,,,,- "., "', I", -; tw --P, m" Lealtad 160. bajo5, en- ins cwid !,,q v t( d, lo 11tt ',id."! _,"",_ ,__-, t, .1 I ------ 1'. 1 ,- 1- I. -,""'. ..... .. Y.', -,', I i, I f;; -Il e- ia W ( I; I 14,,tr.
i ,-, '. t'- , ,-,t ', ". I, "I", !i I L"", 1, I,.,,,.;.%,l' ', % .'I," ,,, (I'
tire Anirvlo y rirtttdev. A-4'i42 t ,d vttndll AS- .3q, j',, _',',I_,_ -.,t,,,,, ,.-. :_ N. TIFI, CA1,IM ,;$23,0D 1,11 I I 1- ", -111 011 1-1 I
,
I, I-~ 'I- -!- .1", -,'', "), -- '--- I ,, t 7,,',"i ,-X
F 1409. C-515-3-14 Stip, I Cjpt t- 'G, _111, ,-n "I", I I t, "I I ,,, Q('lNh EEAIJAD IFW)f) ,ii,,,', .. .... ,- 1 1. --- ;_ I ". ,-d, ,I ,_- 'i I -- I u , In,, T, -, 1" I ,,,, I, 1, ". 'T -I ", -.--_" I J ; tIl,- ot ITT,
__1 ill ,, i--- Iii'lli :t_'v , '- I'. I 11 --,- ,- I 1"', ',, I Ili~ I .1 I 1-1 li 1-11 111- -I ll"",."t I- 11 ,.I, I -,, I ,--_ .1- tgI..:j-, ,, I "', ", ;
t- I ,',,I --, , I-~ I I'll 11 "I , --LAMPARAS Y I -_ ---- - -- ---' 11, I , 'i -', 1, i --, 'i'W", ", _'. ",- It", 1, ",
-- --- -_ I I I -, 11 i VEDADO CHALET SIP,400 t ,, I il 111,1 ;111*,', -DR. LUIS BERMUD c' ', ,i', i l';'t' '(s i i:l)7tel v bl"i-IJ ALTURkS BKLYN .""", 111- r ..I, -, -t-l "- -111 ,III, ", i "". ..... .. ,
'. -'- ,- ,,,, I-, _;;111- tj "' It .. --_-- 1;!- 11 11 11 ,:5.'' , I 1. -11 ..... ...... t--Ct INICO SfIX01,0C O, F.52831 , ,rblt a Ijr I Af I i ,t4 tt:- 'I, I
_j, "ItIT: 0 ,l- I I 1- ,I-, " ", I __ ______ _ 11 -'I"'I'z .111, ,- 1 Re"ill'o'(1I, V-k ,c_',W) ,1 .,.Pf I 11.1-- 1. !it,,,, 'Elic, vit, cAq y I I, p; jjvj o' i I i ..... ", 1.1""" l;" l";", :,.,, ," ':%, _",... o""o" L""'Ce'r "ri" I 11'', ". -- 111 11- I TN IFFR N $2(, Iri ,: ,,,,,,, .,,,,,, ,," I ,,i', ,, ,- ,
"' "' "' _, I, 1, t-- -. I -- ,"", ___ 11 I. ,,I I -- i ---
I t, I'll ,,, .."., " I Ir ill 'I
"', : -11 11 I" ,, -, -, -- 1:_ _' 1 ",', :; "I' 1-1 -1. ---
I_ ,,- -- """"' I"'-' linis, AlnnniciIt t P l "i I ""
i, 11"-, I I I 11 -1 I I 11 I __, ,,,, 1 - I- __ ,,,,,,;,l.-I,.-' 'I -1L, I" : i 1-11 "I I'll, I ",""" 11 11
,,,,,,, "n'6", 1,11., ---1 n, Vt!CW-,-, 1 1, -,:, I, [I. : :-, If ; n 1 :Iz'_ ,,; :,' "'Ir- i; ^ 11 ,,,,, ''I'll I ,;'r'l. ,,,,,
,;,,,%,_,,'.ti, -1-l,',;,n ,, Rntttu , miciel 'n, ", I~~ - I 1, _' I I, t,,"W"', 41,".11 if-- I I ,,, .. I J [ "I I '1111 1
,-2'----T'- ___ ____1_111__ _,____,____,___ ,,, 1-1" Iill- _1_1 ,III , ,
-.111111- "T"Il --!I'l ,, ,;- 1, ; ;- _, I, ,,, 1- 1111-1 I-- -1, -11 --, I'll~ ___,_ ________11,!_-,l, I I l -- ,I" I , , ';, t% '; ,,,. ,, ," -- I"' A I'!' "I-, Ill "I "' "''
--11 --- _;- A, Il i i OCA$1011" -- ,,, I I I., FN JESU11, M1,11 .t1(T1 fFj1" ,i'1-;
I ,I __1_____11- -i
d.d- d. I I." ,_ ,;i,_ I ; r. t .. .... n, --,- I I 'itj-, -,- vi, it It ,
9 ,-"1.c'-11,-AH- 4-1- C _tr-t7-' o -,_ ,,, I , 1-11 -1 I'll 11,11i I I t_ 1 ('A';A V 'I Aj1PRTjj,,,7)F,,NTOS i tjlj ttI,
__ I~, 'T- , vv[ Ar)o. s';5jillo 1 1 1-1 lr. ,--- ,,,, ,- I~ I I, G-.11 IIAll .-m n 4. RIII I I It 11 I T- 1. 1, I-- It ,
iit"! M li3. -- 2 % ,__ CASA DEL ORO , , 2qJion. RENTA $317M ,II 11 1 'I -I-t, I-I'-", t,-- I ",I I'll
T_ "A c li,- i I ,, 1 '_ '. -- , I I 1 "' 1 I' 11 I ,- ,- 11 , .!, f"', T-1-1, -,"', ""
t, V ,, : 't, ) 7 1 "' 11 --, I -,I, t -,_ ,- l"", I",, I~,
11 , I't I 11 11 li-, "I 1 'I, r -1 i", ,,',,',"',' ,,',',',',,"',',,.",;""', 7'-j ";I, "I'll"
d- 1, 1 -1 1 1 I 'i Ili I I ; -- I-,, -_ '_ ,, I _. ', I I. i
A ....... It, erj jr_ __, ,,, 1, I-I, 11, I I IIIII.-I 'I'll 1- .. - - _, I- "' , S )LAR 11.80xG
DENTISTAS I rt-- ; _d'.. i jZ ,.__ -- --- A- --I-- 11, 7- _- ,Iltl 1-i'll I 11-1-4 I "I "I -'11' _11-l", t.1.1- : Ill ,--- ,,, tit'll. PC : 'I it D I -- , I I "'I" t. a- ,,1
""!.Ti_ -- L, , ", ." I --!, r I I V _Ci -_, _,- v7- , i ";"; 1 Y I= , ,,I """
I 1 1 i ,, I i, -,,l7 .Wii ""-" 'I' "" --
WALTERIO B. ORTIZ 1- o. _f, 1 ,,,, ,,, T- I W ;T.j cATALINA $8,60
_;,_ !,_Ifl, ,,, It.1 Ii' iA 1 I- Ile Z, ,I. .., ,,I, -,I ,I -: I -1.i. , ': ,- 4 I l- -.t, --l" 11, -11. I, I~- ,,,, ,,,.,,, ,""'1z, "I ,1,1 1111- --l I.,
'j, I, ft- %-,_ 1 In -- -, -1, !" it I 1 1, ,,- __ tl; , 41,,111, ;, 119 ..I! I .1-1(%, _n ,,Wc -!,---, e, I- VED ': ,,, _,I,, 1.1-A- I -I -r-1,%,I I T"t "VIO, 1/',
,.,,,,. . I, I, _, ,pl,, 62"xm , ---, I I, ,. --5 1 "I "I I --, It-." 'Ti", -. '.
OS Y1__1_, - 1, z i _,, -7 ,r',,.,,
."I'I ". """"r"." 'll - A-'6"47: COMPRO PIAN -J, 1 -I t-, l-'-,,I- 7-1 L ,1_,t.1,i ;, "I'l
Y, c " I lIl ,F, I I I~ A, -- I __ i _i ,,-I, ,,, 11 4, I'-;- '.'l 1"" -II it, 1 -' 717 VARA'S EN 35"10
IT"I'l __ -t -- _, -- --,, -11
.11, 10. Illll tlll '-" ,. Xill -'i --, i o'--iets aTot. Rcpa, ,,i 'r,' tt!"",--' .. "-:-- '11',"",_ ___ _TT -1-111 T, 1, $!9,000. RENTA $19 -_ ,- ,, l"I".,
-nip. 1;, ; ,,,; c-, ,e ", -, I I i. I I I ) Sl ES GANGA qq ,.', -- ,,I,,,. ""I-1-i", 1,
a.1-I, I ,,t ,,I f-win Y-o offinii, 12,0
!;nos v cr_-,rr e.te-,,c_,art'j, saiii'l -"-,,-,. I t"I 11 itlttt, I: ;111 .I- p' -in t- i -" !-- "I I '__ I.'.' P t :, 1. -I, 4, ,., ,, ... i" .1
,, I Rt.". t-,g ,I', 11- ItIVI lil. TI-11 1-1-1
:-metio_ n-,;q1_1 na_1 CIer, e-,Crj. LA T. It" .. ..1.11 t7 __ __ I _- : Irp !-, I -t_ N,-,,- ,',,',',,,t -,, 11,111, -, I'~
S 1. _- 7"-,, -, HLY. 22 000 ,- "ll 1 !-, M.11-I" cRin- ,!t jI "" I, '11-"; I,..l,,,. ,1,I !
t audalts, ,ef-Jge-az -! ,-1I-;t 1 ... ,- -In, 11 I. ", -I1 I I.,! --, ,1-1'_': I bl S
MWM ARIP ,Dias c KO i-- A~, IJ I,, "N' ', SOLAR 'FN 'MIRAMAR
I
t4 t l, c- I_ -- ,I I ,,, ,i-:-"-ljT .,',l ,,,:.-;I,,,-, 1,,,_I, ,i ,, 9,' '. ,I 1' '-.j ,II lt"L ,Ij L;1',- ,.j,

DISPENSARIO Y LABORATOR10 tt s. vs *Ias, ca as co:nclea$,; t,,- -- ""I -, -, t,, I,-', ---, _1-111
V-1,4 --4 1 I T-__I -- I --, I "u I 4-':- I%,-- i- Ill,!I, -- 1:11, III 1. ltl !, 44 "A'. 1)"" 1,
1 '' _- I EsQu fINA S22,500 It oli. .1, t4W.T ", I
CLINICO VETERINARIO R f, p i 'e at Jttstn, A-er", 3,
__ 1iit it, T A-V! tAX
__ r-1it iiI-1, ,II-R" I _', I'~ 1 Ant
__ 1" "' -Illi "i-I 2 t I I-t-I ;:. I 2", ,n.' F n $14,1350, R I ----"- "IT-11"til'o
u;IlItto, c- V-nii-TI A-,- rl-- ,2-7-11^ It, '11.1 111-ii, -11 Vt 1, ; pl-,, V, _- I I I I.,
'1- .. .1-- v---,n- --- I Z_ : I, t- __ , -i. j MIRAMAR, s. Construct: I La Si!TT3 n-,W0. r rlttl 340 ' -!j T"I"l" Vita, In" 't,-, I..
,,., t-Ht t, ;, q"1i- .7;, -,- i6w -- w,
15 plan llil 1'1111 .114tild tit 7.1
bil. Y MUn"ItIl- V-1 Inl- V I I, '. z .. -, 1." 1 1- T ta 16 primeral E-.) -. ,--, n"-".'i _-"",L" ,, -., It -14-1 -11
VI_ 11 -1 "I X 1_ I_ 1". 11. 1-1lt 11- 'A n, ... Mtlio.* %, .'- -: ,, 1 ,-I --I, Z -" --- ,-- 1 '.., , -', '. I,~ 11 In., I ,.,I, 11 , _.zt.Y-u-, -, '-I!, v- A-9311: COMPRO - n "- II I 11. I ,_- n, ""; ;' ." 11, I'le", It IM
1 .. ,e, _4= zlv _lo n- -111- 1 1__ li_, -- --r-. I- 1-11 1-1 I.. il % 1411i,211 Ii l -, I i I --- -- I -I ,. -ii, !iI -,z.;- I, trlI T -, A I .-AR, DR Mel-A
I 1_11 I $14,040, RENTAN $1,15 n 11 11
nr ", I li, ,I I I,- I nI17. pt,, ., '-"' l 3 ,,I- t- -., "5, 11 -- .,-,Ill. -1 l, ItV& 59 FM fAll'tAMANk. iilitIF, i Piarrion. rorce4man y Nlarfil -s p 31r.'ert -1 Il A -11., ,- "" 'I
I , M -u_ I , l I- t $1
"I ,.--,, -, , I , I 1. 1, '. I'll, It".1. 21, III,, -";,,I n. :.Ii T o l"t"'iii" It ie"n ))
v~4_11.. F.Wtd- 4 '%, 4 tt,' I ,- ,, -1. f-, ,, r 37 ", __ 1 111.411, pil I"
j4" ;f.vr uZZ-1 8,,ht w. It-- I -, I - I-. I 11 i-o_ -_ ,,1 ", ,, ,,,_ 17 1 I -, "' _-l"r, I It- -11
4.1 ,-, v n 1, 0 31 "_' ' 'I',
IL V .,vttAbtqlI !,-- i -, -.,I "%," ,_,_ ,-, 7: t. t, I,,, -----, I, --- ____ __ Nicanor del Camp 6 til,
I '_ n r ,i, irt)# _,I-w4, ;4 1 1 It~, A ... Ill-, _, 1, _- --- A _, -, ,,, n t '4 I- .' "' I- ' I MIRAMAR, $28,NW; I LOMA DE CHAPLE 511m."VILLOSAI YX C L AQw2.M-73U y M-nW4;U Yr=S7 1 ,' i - c- -- -- !,_- 1--! ,; I 11 1- I-!! -.1- 1, ,_ -', t, ,, --1 I I-RI, -- I i, 1-1, _-7I1!1:. -e-1 - __ .
I -11 1 -1 I 1:111", : - ", 1- , ", ,__ 11 I-z" ,,,,, 1, 'I+it" t I ., _1_1,17 z ,A",., -, e I... CASA VACTA S12 000 1 tarn, cuan o conoz n la nue, 7 it'. - 11, "'t-, I~, ii I, ,- ,,,, I Mariat del
11 ---; 1, I,,,_,, _1.R ,, ... ',. ,, ,. : 1: I* -- --'- I h- -a Playa &1titA
11 ,I I - -, t ,-. vW, , -1 -I, !, I F ,,,."-, ,:-- Z II--I i't-- "I I : '- "'i ,;,I'd.
2UMPEDISTAS A-7795: COMPRAMOS "' ' ""t L" I "' -,,, t ": i, I, 7 I _1 Mar". iRi ,,,o de Marrli fictach!
I- : -, I -lo., Al ;; 111, _, ,,, i sllperio
?1,-'1,l,_i.7t 1 - vli , 'I I I I it -I.- 111. I Q.1. I hiall- _!,., 1-1 I- W 1 -11 ,,_ 2! 1 .,rT ,ri' : lo., A lottr, QC
Quiropedista PARDO X-VI ; 1;1'151 ,t "I --- ----- g
-5141, "IIr Fq
I I I MfEA IAR, $ 3,5fO N, 2 Itl, P EN T A ifp 5 0 t I I -t. 11C Y r y nueqtra, ptidion
No sufra mAs do ,,I, pie,, "' -,_- -.,-- ,I,-' 11 omovil.
,, "'i" - -: l '- "" -- 2 1 .' 11n, --l! -la traslaclrnos on nut
t 11 1-11 -- ,t,,j,,,- FL- 7-: 1 I --' I , r CASA VACTA MZ00
11 -, ,I i, I' I, I- --- 7 I , , t: _. - I -'T" U-- ,,,;, Arcnn finisirt colar oro, 42. d ,,, I __ "tt" t"" In 1 c.n. --- -, 'I'l,. I.I.,
,:! iera salud v elegancitl "' r 't- I I -,I l-, __ j, ,,, 7- :11,31i, I I tll, I .11 ;- I I, ,,,I-, All, IsS as nltmjatt, acerais, agua y
It I.M t 101,,. ,111 - It- el At- I I I I -1 I I'll, -, ,_ I : 34 $14,000 ,-R.,.
.,_ 1 A 1 %''1 17'- t Rf "' I _-_-'. I __ ,-,: ,- ,I I I I ",_ ,I 7 1 -I 11. A -1 .1.11A)- i-t! I ,I,,,, ,j_ 41_,_ tild 4K 1 jltl, 1,iilll I
., 'I,, z I 1 _0__T_ 7-C-1- __ __ --I-- rest deade
V-==, iol t',", ,, "' ,,%- ," !:t", _!: :, -I- _,", i!- .." -I 11,-I TT rl" 1 ; ITU- F ... 3-il I -1 I olectrittidad. Soli ,,250
,%- c. ,, "t 11-1 1 1, ..... --", ,I-- -_ 'iT 1 4-1"Ilet
..] ,, i I'll 1. Ii- T 11,
It I 1 111 11 I 1 ,:, 1,t"I X 11I $I., L_ i, , -, -,), n, rQnte a rinar t __ I t IZ ., 11 'I .- I.- CASA LUVANO $10,500
i- A '- r' I I ". --- -I -t-- -- --- -,----= Mlp '01,%P, i """'II) ,,I- i I" -, 1,,, "I't I". ,;, ,,,, 2 t, f 1 $10.00 vorn
1. --. , ";, :,I I~ I ,,, ,_ , _. I 'I
t i -, .1 'l, ;-- ie- i'li". I iW. 5; .i, WsAda e Hijo le invit&n A visi'
t i__1_1 IRTI ',WI d"', 1. ti,, 11,
: 11. I ;1 ,,,I I 1-1-11 I -1 , 7-", -!41, I t't;', ,.it,. 1- 4- "tlt,,, I I,
__ iTkAWISCO DURAN -'-- ------ --- I' I 1, 1-- L, 1- , I I I , , , '!' ,-- t,- $ T 114t d 04, T.W. A-014 ,,,In_ M-8221.
U-51 : CO.MPRO 1-1 ,. l-,i .. 1-1.1 :1 SANTOS ,,'U. tz 1 i H-MX-41.
11 I I I I 11 " I11-11 ., -IRL Owl __- ..,
__", PTOIIIETRISTA 'fl i -,o- r T ....... nttti, -1 i _-- "RESIDItNCIAL --, ,-- --,, '! '' I :-, ; i,, ,'. I ,,, ', ,,I. I LMENDA3 ttt s. I-p,,,-1 I-IR, 11 III I)", z ,-,nc : anl 5 1_ '11 iwl 5 1, -1 ,I1. 114T. 0 SOLAM
-, i '" I ,, i i G R A -,ot; Parcelas con
I VI s--1, ce i.- G- ", :: NAVE DESOCUPADA I 1- ,-, 4 , y H OPORTUMIDAD! rest', Vvnden
,_ 1 I I ce 1, I _; 1. 1 $,55,clim ', 1. -- P sMA =At 9"VINA 11 venith Ile l3cfeW, h.j. .ntt, vat, x s- -, ", -, ""nttT 't I ,,- ,I. !-- I ,,, I I -!- -- -IIII4 1 _! 6 A
v-wj, I I ronte ll Is A
I _=6,1, ":, ,las, vaj .' as, 4-;K, --,I z_-, -I -- I -- tt- _-- --A tN LO AIi ALIQ VZL Vii!I- I -...' t, ".1l"'
r-i- ,II-_l--t% .- z, I PU NTA $8,000 ,,- ,r-,,1'-,.i ......... -tilii-l , a pom di cntrada y $ 30 00
-4= 2, _- :; 1- -- 11-11 -It t ll -t 1 An
; -. - I -1 _- I I 51 %"- "" .
; _, ;- -, i,- cu, s P;a_ _-as, e -Z ",
._, l __ 1, :,!_, 310I_1 I -',,, , I c
C 0 M P B A S lp-an y ,t ado:n,, Ln Ob- *,!I ilill t, tt4 I-- I I I '_,"', "", ,_! ,-- : 1 pl- X-1-At 43,w -j'. .,= ALTURA9 BELEN ,ylansuale La oportunidald nn; ,l-- 4, ': !- " d!,, Yl plaa-, 1,,1I 4 ,iti,, n ,Rlffi- I, III ,,-L ....... '" -I t a, --- ,I, ,I, -_- I I .,-, ,I fIol..!Cd 1' ,,,! I'll zI,- Ru ,,,ad- I --- I-- loelada y esparada por Uted_ ___ -n "I .- - 171,!t', nItI fli, '-. e
i" ga miI n,,r" Ianwn _o a I ,I-, i_-, ti- 1_-, i I-, I, , - 111- 51 A1-16R, ,1.11i, I.I, ,-- III, bR, ,.U4_,.,, _,! "' ,,,,jtj" l'o9nda Illjo, C, rredore ,
-,,I'll' ,.it tT
CASAS c ?, I C-1 1-17-2 c:'. ..._.._..__ ". I _,- ,, It"!--- --, w, T i ? 1-1-1 I!, -I-- .11!111 I I -,! ,, r,,orwac vilmlo m, 6 :.I 14- I
-, - r ', "I 1, VM1110 "., I -9221.
clllz ,I Iv.r "'i, 5I '-U , _J I-,, t, l -I. --t, 1-_, r.t : I It.111, - ,lT4,T, .
,AUT_1
, 1, ,I X- I ,!IR",,-' --r' "--2 "'- it. Trilitht 7 L VdIlt Wit"Ir- TM M
I : ,
_', ccj ',,; 0 F ;tt _:
ZUFFTE RENAUD Z ,,, ,
"_ ,-" -, I ." I., -- t,"I", "t, 1 ,- -' z.r,,. -11121.0"t
I i in" AW l Zia 1-4x, 1-l"If,101! I 1,
!4, n t T 7 i t. __ :, I'll 11 :n, on ,,:- 1_',
Co S I'll, V i -Itil ",;- It 1: I tzr -lili- ,__- -,IR', nl -nI lu4,oIt -_ It, IH, "IMSDENCIAL
mpramos paa ntenl *nz,-, :- ,. 4,e7 -ngv_ Ba n -- -Z- _-! I ALIMEND A
I -1 ,I --, 1-1-1. h, ,__ 1, 1- -1 11 _,,,, y ,.,h- .u ,4141, 4ICANOR DELCAWWO 112 v,
-- - ,:Z%,,, e -p I I ", I 1 -11 4 I,,
licit _,_t t; 1 1 ,;- I .-- I ,I. .I,, Mail ,, =u a. rss '. Ll distinguido Reputo
"idss ,1,,, chln*e,, -, ,.. I1111 __ ,= ll, r- wit "- 119des Jlabana, Yc,ILi v ,',',:,,, -; ,5" , I~- usn Rc ,., D,,o,,,pRjr I 010 CfaLn 423,000 I'&, ,IW It la Avenida Rnntbo Boyero3
, ___B_ -ti_ SOBEP $atw Lw r-sM cle
,I r:, I ,- T f 5- ;I-c, I, -, r , ,-,
roar. Opcrtt'l-en ,,Ipi ,ii, C', 1 1 -, 1 k ,, s ;-- ti I, t -, 1, WE 'T %, '33MVi A. -tci, --11, I-, -- ", r,, It II_%,,I eI 'Ii ,; I I I , , 11 i, "" -i _-, ,-',- itl, ,,t-j w it. f- lit" 13-Iff-IM-04 Kiss. S. Mis ccrcario quo Rep r- -, I, : I I I'll "" , ., I It, ", _, loqlit- ;ptoo sol.Aw D% jj jj LO vARM to La Sierra, con cnlle3 asfaltaba 1 2, Tc, f, A- 16, I- t : -_, -T E 1-: E I I- I _- I -_ "t, .. .... :"', _-,, : ,_,_ -, nl- -I li _':" """Ii-, """ 'tt "' ..*. ft.jl. alIt
In-I _- t I.. ,,- -l", "'', '. -1 I, I., I4. 1, nl ,-11, ., _". I :- '-', -1 "',, ,, "'l-l' I'-t ,, ,t y ,%-.. = _-- ,, daa, agua, luz rilectrica Y tel&
__ ". I , "' -1.11 11 1-1 .1 I-' :1 -1 1 A: r"'t-i" I- -1 1
'. "I I. -,It F- -,-,T "I" Ili, '!Vl '= I ,,,, di,,cto, Compre hov mis- -"' '- tot ;Vr-IL I"I'd '41=- It
........ . -",-,. _, : 11 el v: -- -, -- ", l -i t I I I -- ,'I to
- ._!" t , '.! _';,, Y I 4 c::_,,,,u no., -V,, ,- wr lIelT l'.
11 11 It r ", -l. -- I.Wd.d- 10-., tt4m
,-, .- w, I , I It 'Ti,4 1-dlll AP11 _M ", H_,,n H-1 a $17,00 de en.
,)',I P tl J, I ): A,,, NIODFF. ,;- -1 11 1, I , - -_ 3 W_ I-t, ".".. r.,14z u4m mo paxcela por
FERNANDEZ Y VIDAL i-,; --- --- --- -11"."- -, t, '' I I I 11 ''I I ;1 I 1, -;-,:, I "I .--A, ItIftaRN. __ s0LAR M t ARJW!M Vi",,"kDTO AVO trada y $17,00 rnenirtlale3, lin
;,, 11,1*-1. 's , ., 1, , I t- 11-1 I -11 ,' r1P,,- ','-td,. lifll- ,
Compiart v von'!Iz Iv 11R_ i, I I ____ EN, I 4. ',311N T Tilt 1, -- It-~ ' "" is Losada l, Min 'Tng CoI __ ...... II,, 1. ,)... Tv.-I,
nIll 1,1_1 _1 t, 1. I I I -1 I I -_ M_ 411& WI4 i T.U. 1-3411t, inter 11 I, I t, K N N 1) I 111 11 ... "I 3 'ERTINCIA $1 S OFERTA3 I "' H l rTedores de Unfianza" M-8221,
ra clittntLn: Ct-w,, ulai t1n- !_ t ", t:_,: 1 ,_ ___ tt". OM .....
I , i 1 :,; ": _,,., ,,,, ',-I ; I, .. , -, # I I
css, hipote-as. Activid, 1-n i:" t,, :! Yet', I: ,T'-pzI4, I I -, 1 -- i, , -- t- I -1 -1 "I "I I I tI,- ,!, ,-,- ,,'"'. d. 11 InAustria, 462.
radez v resort Tnf rli- nuo, , _1 lr- I- ., I'~ P- Ill"', ,,,,, ,I- ,;" 2 ,; -1 ; -' ,T- VIll'. w. I 1 1. -1. = -4 lo:
U "' PA" LA
nF, , .cz "it, w il -1I "I -" B-3 z, 1, -, L.PCIONALES1 -" = mr.
1 11, I A- :1 w", : ft- : _- I uT-r"A-W4., ,.,, g lmollg:
5 ell todis 1,,, Enn ,,,, 3 1 's- -,_',_ _' __ _7 ,-- 1,1.- 1 c2 RE' i ,)TO I ___ ,,,,I -, 7 .tl, Alllili:lt. .1..d$M ,-,,, 1-ft a 34 AVISO IMPORTANTE. EN EL
t1o i -1 I 1-1, Ii -11 1 I ,NTA VEDADO S20,W -,-- _-tft I-t-1. ,", "21 Reparto "Santa Tere6a" ventA c lltlad Oficina: Agi iir 556t -- ' 1' "! I __ I -t- I 1-- -, ", cair I'Itt "
, -1-, -I ,!-I, ; 1, "l-, 1 1: "I I I -I ", 11 ;1 r8l; con Ivi misA-D112, 111_150 - 11,5 41. RENTA IM GANGV I ,,,., -, I :i ,- IT" : ", __, .__ -11 11,I I 11 1=%1 t,_1 KAswA demos dos solo
I -1 I 1-11 I I x"ALo 5QL" Arp""
1NF-r,','NQ-t6 S, n ; ...... ", ,, ,, llti- -4 "I, '_ 1. t. i'v, !t-- No --, part. 'L-,-_,.-Y Sct c VeniI, 73 ,1_1- a ,7 --! ,I -- I 1. _'Iti -,- _,,: I : : -. .3 ill I ll "R,,'. ittl-,X"," ma entrada y page rofirtsual quo
,- I 11, -, 1, I 11 ,-s- I _, it
,, -1 T-Ml, i, 'I = ,i M 4,,,y,,4_ nvo'. Mrs'Im -, : F t -- F.", el R pa- Sant:! 1, 11m, uno solo, It s6age con dies petoz
COMPHO ": ,' __, -1 ___ ,- '_ I ItIrr" strs. (I I t ., ft-J., Oboo m-11. 1. ,I -- - It~ A!, s') i!i', RV"', 7:af ') C , 71 ms ,, a - "ENT" It. 11-ii l:111 7iIGIA, iri., r "o. ot vi. H*"4" do entrada y dia3 pssos mensuz, I -, I -f"iI .,,- ,. ,Ii 1'- III I I I ,,, (I I 1
ttlltrl l 1,, 11 11.111I - t "it ___ _', :- , I , I -.1, W. I-~ 4 les, r5ta ofertEj o3 Wr tiompo
i4,a I-, ,,, ,- I I .1 I ), ,,, ':, TARARA
I I I "I'tt"I, Ini- 1,i R, ..I I I'i l ., .ArI, ...IRpi ,t! '111 ,.,I.
45KMAE OS z WSIC __ I R, 1443.4" ,_ I It,It cR I'M Y",--,,,i C -3 : 11 r-1- T .t,,, 2 4. -b., 714 v.- cauly limitndo, corno, propsgan, '111 _' I it" !I -',I I Z' ,, ','_', 11- 1. .4. d. 1. Wily. ON
-- --,- __ I ':! c i 11_ 'I_ I IT i" 1. .',IIRAA1AR .4-. 7 4" I-aw.4.. 7-1
COMPRAMOS FIANOS I 1, "! a.-! I-,-, ", - -, I, I D $26,54 Itents #70 1!ilst, n.156144 8 d& Visits, a "Loz CorTedortia do
11. -1 I'll In~ r- 11 _I , _I,% 'i % iin ---,-,- FSOCUFADA A-! -- 1 .d ,!,,,
,,j CDpfianzu". Losada e M o.
Ii,
COMM -, t, In I --, ;I'I I !. F'=
,,, -. lt I I I FNT_%. V 1 1 i ,,' il N, 111- T ; ,I A"tp,1!R,.!,- ,-! ,U parvolarift 13mbla Club ?dM j.
"I'll I 1-1_it _- 11 I -- at, I i--t., ,- -I ..- --,,:il- 0- .dlfuW lt,, Plot f-A. It. Al-."- L",, ,_ , ", It,~ c s P.t- :",I, II I! A~, tI -" ," t -- 7 4w 4,5., 3 vl- W. R.... ,. pl.tirimI,. W.dablis 1# .tIl.tw t1u.
:v, --t- q I ,it,
"". -4 I'"' u I" I I" Ili, ...
Ii,,_,-, A 1111, -'I'! % __'__ 1__ _____ lu a, I %,- --- "', _*.ti 41 Ii
,., aJ 3 ,.n_ ; ."'W"', A,;- -=-. ==- "'- k 14_"IIZ.l.4 .11 1%"-.r. ,AIMOVECRE! COMrRE SU
I I ,I 1-1-1 1. "! T"- It.
q: C ( I ,It I la R 0 p I k .% (A
il, I ,Tr ,g-, --, j,"j, .1 ,-t. t) ,,, ,Rj- lia" I Ar
I 11 U.14m
,'_ ,,, LOF 1- _", 11- 1% .. ., iaw fliz., 1.2-LI LIN. Alta. 14"I A ein, el nuevo repario
V: ,,, 1, hi-t, _',__I_ I D. I It -11, y.b.- IM A-Mn, R-tIl $410. 7-314L I,
10 30LARE3 I ,, vt t Ale i,4 c,- A In :- , ik r, 11'I 1-4 __ __ : I I .i a = i = tw $ H.M&4# D.x ts Tenss" al lado 0 I&
, - ;.", rr -e l 4 CnI Ir- '- __ wt "_wl$ UMAMA*. WA XT$0"0 6
,,- r s7 lirli _;_ ,__ Ca: 0 P Q 1; I U N I DAD MN ICA
COMPAO ,,,, -2n T, 4ila _,,^- 5'945 RENTA, P2,40) %,,Wlia prwantIIIII, It, U .."'It A rka de Gorrag "U-S" fronts
I- a 'i :, A- il I I
1,= *e'_'hil r,,,n: !." -- It "II, I,,,, -- -I d. _..., ,,IRI.
,Y -nd,, It" .. --7-,-s nn,5, ;Tt vI7 *A n _ ] ,_ t" ", CQ $24'000 = -.T%%.,-jjrjj-.---Z,-,:,. a la Carretera Central, pagamI-- ,,, ,,, - I : -1 -.- I T-l-- , ,, L", it" I., I I i li 1_1:1 t_ _, n*rT $ rll -, 3 ,-,, et_,, cil ,T-r y s rv ci -, ITI--1 -,, I, 'I. __ ",
"I .il ", -, ". j'i",,; 7Lg I ,pwAr. Drew n-u .dw.ft "zoevo", do sol=enta $10.M do &Itra.,%,. II I - -, , l -._ T, VEA" MAGMFICA
i ,ltnsr, A -', I - , Q11 .1
---!-riaci ,, P,-7 $16 j en _'. I -- t., t , --- "I -11111 ', Art,,. slual, 3 s. da y $10.00 mensuales, ain Atez ... %, ,% RI, i, ,, ,_, ,,', :,,'' tsn : as iiintt. !&ma._ 1 2 ti I I' It I "Iabld- m.d li'lo"t
sul-R- lz r-lil I :-f 7 -,--- .I "_U$L r a $1.50 va-ra cuadrada. Ca,_L:_ 'L -":, 7ie I' ITTl I san. Ma a -I Ya 0, 7 s: -- '= TM I"IMU"', 6,,! 47PLY= 'juM 1211I. 09
4 I ,
17 IUEBLFS PRENDAS : -_ 1 ,T 11_, 1 -1 s,,_I', % _____ -- tIRlo, Wirt tlet oil- 41- w,, lat -..4-=,Il p- PARCELA NICAN lectricidad. ViefA
a ,I :i5 R ,Pti L. ,, 's, ON Is It 1. .I. Iles. agua
__ I---- __ __ OAj , $1.0H RENTA, $1 P, ,,,, It -m ? 1* *1 I~ "m llp"
sS, _:I__, _,_ ': , ,,- ,nt.un. ;Ty,.g tItlillitil"I". ,- M L -41- a '7-,Ds Corredores do Conflan, a- _ I ,I s, I.- ,
F;- oit comrRo N oileei , !"', I I'W.f. I"-, #- s-1. 1I.- floRl. B-M$4.
WEDLES, I Z3 01,JET05 VAPIOS , .-w1, .,%.= .,; ,*d, "'" #-n-1511-0-8 a' L05&da e H M-822L
,-- ____ __ __ aAs 1'11: ,:_a ',"s Y 'Ri: ,,z r_-- :, -T-- ...... __ i, Pi-- I -. llftrtiin: v-a", Iv.1m, toftill., PftiRvIi,
pjAro-, refttrerlclcrres. oble-, ,I, I I l -- ,--- i a ,,,,, H_1147 4. c.1-b", owl." u.'a. Hij..;
It! 17- _-, __ __ ,,,
"" -il -! s a 4 2 ;1,c t-'-,' , 1, ___ j- I vzxto IOLA* AM COLUMMA Y ii &-e8M9-49.6
tos arte, millninai c scriblr yi"1211 11' -1,T11"I", -, ,,, _- I, - ,_ J -: w, I -- ," I in AM- B.aft. 31." Um It
-111 I I I -,I , I! 1 I R., .)-7-,_,;-4i- 1 F n !. 'i It 1% P04CAS RUSTICU
cow, muebles tiLcinas, rist i !. ,,, i, I~ Tl, 11 : 7-1 -j- -i- --- _11 jlAs DEL 'CIA in fit x 31 mt, .) fttkb P-1 mt Tt&to
, - _. am"'i"'
:1 .1 , t I li, , I, ,TFr IIIII, I Rill I-- ;zaaw, R". lv I.tIt_"_ T.M r." "'I'"
lerias, casas completss, Ell lal- ,- i- ,I It ,,,,, I i7l,-, ,,I "l,"Itn RFN-fA. posow I Almandares, $22,000 ell 7' "'t o" : -wo 4max. 1 vAs"" A_ MMA v4vA
tri&ma Agercia Mudanzs, "l, ,fl"T'Ro, 'Iti t. -_, 1-l-"ttll -, --, 110% I 'St 113 -das,, i"'. _' I- ', "l, ow* vrivwRitIt, fttell.. ft- -- t- 1 ,,, c-I ,t--T! -- -1- 1-1 - T- (is
to Is de llji,..R, I TITlial ;,, rl- "" .. "I -11 -- 1-ii"Itt, -- ,RIA, ,i- % _, R. ,- 4 ,,I'. -'t't' 'I- -t R-- ", -, -, I I I ,n z -_- *i, 5 L.W., i" ,_ .., ,,""", --tak., "Aft D..A.I 0-$M, s, IRR,
h, __T. 1, _; ,,,, _q- "". ,'.n'- it I .,---.l-3_ "R- w. ;."" ; -1,14 I t cI1. 1- t 11 .I., l,Ril
-, 1."ait QA
rao, B-53 ,, -- I o, --oii, 21, 1,,,A; ,.U. ftvtrwlwl. U.J., I A $6.00 V. '
__ I_ ONES Isla lt%11-1 11 71-A I % I III, 4 11'.- lllt I. ,.A,, ,41, 1-&zf's MITI: 3 klibl-latIil :1 t.A,*tld* do Plottid,, Y A-nir do A~ VENVO GABA PVU-A ,N,"wvo
Co. R.; 11:z-1 or ".. V I REPARACI Vt! L4 llll-l ,
,:- ,, ,.,I 11 ,-, T : - I I t--, lt- -" -, v It -- T.11,, 4-u 4 ,- 3-u.s. m-1. It jli .1 Uft d. III 4.. .OA. I
1 ,4i,, ." R ,f, ;, r.,,, d ,, n -'I I __ rt .Awz., V ,% e-tt tlt l t-. 1In, -,, ,, ,-, -1 I V-Mk V-2i j- 3.114 -dtt. .#" y ld-r lv-i.= ;
n, I T 11" -1 III -=,
M"l- 12 MUEBLES Y PRENDAS ,,-I, -I,, t. -1 -1 " $1,045 REN'TA, $105,I00 __ -litt, d. .b- I .
1.1- pi.. __. hll,, 1 I 11 T, ".. ,- -- :1 ,"-! -4. v&!.
"I S g7 41*1114 11161 J!"et -.m 4i. W M ,- =
, ,-11- P 1. ,I,-- IT I I, "mil. L -- W -'It I~ liliil'A, LA - Alinendare
A I : :jj j ,,--,-- I ,,= I tt- t_- ;_Ylt "i'lli-It, v..d. .. ji =. 10PORTU ,jD U"ICA! L1.
t "r0-r-t s!: LT.XPJCFRIA y DECORACION Itlen 1A-R 1I.-i_ ', v, -'. --,, -, rl, v- alt;
77 1 N -- t, ,.- ,250 K .= .-,,, :'- n,,!-- -- lia, _-_ ,lZ bll ,RIi,4" 1. prillf" Ail '- I Is "O It, quidamos FiricaeRecreo $4,700
hacen cort nas, fttna,35 v -, T"
_;- ,:. A t Blan,- 1 -_-7l, 7. i _,_ 1 -L T14=22, Wr- j,-!lI, M. .h., u-ca xl "413s. ri". c- H-17W*4
M-2655: COMPRO 111,;nes RetasramnA Alfom'_,ras,, , t,,, t- I,~ ; _,- 1,I !,- EXCELENTE MQUINA varas a $010 contado. Reparw
' L _11 c_ I 1-1-4. ..do- uu- I.-dw
-.1- ;: R,,it-." no ,R1I tt jTa dcena Csin ral y delo.acl6n -_ SIMO RENTA, SISS.000 ale
-, L ..w. y It ilanto, w1les aslaltadas, agua
1 I- -;, I ---- t. "
_- ,,b, ,... c & Kho= = ,.", 1. ll mterwr, Tralsajos garatn ,,za asl-j .,, Ill ,-vii EN LA 5ta. AVENIDA y eectricidad. Carretera Cen- 'n., st, ailt ,I, d. 3",_04, .;.T=-.--- I, 'II, w Rt 1 I a "tat"I"'m .1-ft. mft
11111's-I V_, '. MODEWNA VACLAL i!, ,'- 4 ; ni- ,RltooHIRL me,
'. W. I 2 M aTd- ctarrii Ss"bax 2 ,, ca- I 11111t, -11111 "' I tl-- ;;" = Iton. d, ;- -4 I V"wR, f.-lolW --"-. -4- I-,, = B. 1.1" .w 6. tral Ym, 15. Lugar aIto y $alu, ,I -- I-,-, u- AiqlaAM IlIlrat ,-, I f 7011=16. 7 -.- -1-4- t--*. Will, 54 --. -- 151" e5qLna .14ptuno. Tel forio ',, T v. T ___'_ I 4 r" t '_'_ -'r -'--'- '-,,l: ',;'t ..rw dable, Usada e Hijo M-MlI rrl ,nser y escriNr ."I- It ;! '&t T Z iL j ', ,:I ,- """""t"', "I "-. v --'!! "- DESf)P, TOIDA LA REPUDLT- i 1 It" 71.= I d. wI_ sm. it 30 rtrt ,,, dM. lWalf" Mwt1A It AIM; ubl. P-pw
, I d.4- r..g. L, 4-11- ul W- ',I -_ _,X.M0, COMP 0 PLMNOS: 1 ...... '. T It i," _t. rdx4:,vvsl=.4*b4wmftt
R ,1,21ef, V19M,-42-1_11 Sep. W l lill _147-"t t"1 M-_ 11.1113. H-1108-10.41
miquirras colier y escribi7, &r- i $1,030 Ri7NTTA, $135,00 -I- -- -- LA CIM EXTMVIA FL
1, W. 11 -,ti "i T. ;amw. = w," '" ,lm.* w, ALux"Alwilat SA MMS "QVWA St
Mivos oh)etos de arte, prendar, T. .,I ,_- ,I: 1-,t6, II- I 11 $11,000 julcio, A ftmpo lo purificiL
Nift"a. 611% u y 2% lwlnttzL tw"i"
-' !f:"" ' _

. I IP ,(,INA 11ifl",IA _ _ __ _____ __ )1A[):f) I il I Y "Pill "I P I i 1)i, If ill J[ "J;ij f Uf 1 i, ) 4') A 1) (XV9
__ --- - - ____ -_ -_ _____ -_ --- -_ -_ --- __ ___ _____ ___V t' N, I ,,, :-' 'I.,, I I' 1- 1; V N T A S V F % T A 7, I V E N T A Q I V E 14 T A 3 ')m i,:R(-) HIPOTECA
__ I-- I - ,
54) HNCIO, RU TICA ,' MVLIW I PANTlWE il AOTOMOVILL A(t.0 'lb MUEBUSY rIKENDA.s ,b MUL151,1t_ PKLNDA. W UTILE, L)F OFICINI, ) __ ANJMALF 64 OFLATAi
I I I I I I "Ill '' , , , , , 1 ", 111- "- ,17 11 I I 11 I "" , , , .." ll 1, 1. I 1- 11 1.11 1: 11- 1, ', 11 1, I 1: I .111 -t-1-1- I ,'I -, ', -'- ","- -, .- "" -- I
I 1. L I I I T, 11 I'll "I'", I- - I .1.. .1 -1 ,-.- :- -. :--- -,-,,-_,-.,- ._,
I I I I I I I 11 I I I ,,, I I I I .. :, I i _: I I I I I I I I I I I .,
1. I I I :* "I , I", ' - .' -' 'L I '. ,' I , , , '. I .. 1 I", : 1: ; I I t, I """ !" ,,, : I 'r !:
I ; I I .1-t 1, I L 1 I I I I -1 I 11 I 1- 11 I I , I __ : I I I 0 I 1, I , I I I I I I I I I I I 11 I I l i I,, . I . , : 1 , '. ': 1: , "I 11 1 I I l I:. : ,:- I I _____ 1. 1: I I ' s I N Flimm NI F'l '11)()R - - ___ __ ___ __ ___ ___ __ __ __ - '. .1 .. ....... I I - -.1 I 11 ,_- -.1 -- MA Q tl N N 1, I) K (A I S1 R S IN I ' ' ... ............. ", , XI I 4 1, I I I I I I I i 1. 1. i I ': 1. ,, 1.11 .. -".,.
1 MAIRMOLES PENNINO -, : , ---, ,,, --,,-,-,, -, V quinas de Escribir. , I i , , , I I , I I I I
11 I .1 I I .., I I 1. 1. .., I i ,, i 'i i t ", I ', L DF SUMAR V (ALCULAR 1. I It "' __ __ __ .1 .-it .1,
N, 1, 11 I I 1) 1, I Im 136vedas y Panteones I I I i N T I I f I I -1 I I I ; I I I I I I I I I I I z I I I I , ,- I I , I 4 t p ,t r :, I I , r: _, , ', I I - - I I I I I I I , , . '. ;qx I. I _;i.
I I I I I I I I I A "- I I It, , I :, I MATERIALES D. CONST. I I I I ... 1-1
_. "" . I , I I I IJ' T()S PAP-N FNTFRRAR l _, I 11 NO (:%NIINA St REL01" :1 I .'- -- I 1, 'j, L, ," ,,,I ,,. ii, ,-i Y EFECTOS SANITAR105 ill I I .' .11 1.1 '. ,,,,, r I. 1- ,I
' i' ' 7 1 1 11 I - I , I I I - -, I A I ) I ) X I I A Z ( I ', ' : I I , I I I K I I .; I I I i , , ) I I - t e , , .
I I I : ,, I , ; I I I : , , I I I I , , ,." , ." ,: '. ,
I .1 : I I : I I I I I I I I I I I .. I i I : ; '" , I I : I I I : I I I I I ; i l , ; , : t I j i , i , , I 11 ll
I I I 1, T 1 I z I I I I I t _', - . 1 ,
1 I I '. , ,, I I I : i I I I I I i, I L i 1 i , I I , -,
-_ -_ --- __ __ _ , , : , I : I ,
". _. , :. I , I I 1, ., I I R % -' 'i "' '- '.' --,'' i'l, ", 't -,t: ; -:-:, -_ FROILAN
, 1, 1 2 1 1 34 MAQtflN A I jt, -, , -, , : , :, , ". I- 11
I It.11 , 11 ; , I I - _ : A , 1:, 1'4, -;i"r, ,it- 1 :11: 11 (_()RRFD(_)It ( OLEGIADO
__ I lUselo Dia y Noche! :, , ." , ,:i i ,
I I I I 1 ' I 1 1 T ,1 I I I I :, ,, I I I I I I ... , 1 7 1, .1 t I -1 (' 'I _ _,% ( % P_ i I I I "I , I., ,-,-,,,. zt
I I I I ,, -t :,-, , A ')' ., !52 OWFTOS VARIOLI_ ,1 T1. .. 'I "
FINQUITAS $346.50 , i ,--,,! I -1 ,' I I NII, utd l ...... )d". I rI tim" -'--- --- --- __ tl :" ---- _', , ", -- I ;; -Wi
I I -1 S % I 4 1 I 'I I I i I 1 I I I __ - I I I T . I Ill -111 11 1 I I I I 1 I I 11 i i -4
I -- -1 OJES DISDE $3 00 -- --., I 1111 I I -,", -1, 1, -- 1 -'d -'n-,-l-%- _-. _i, REL '" "' -, -if, ,ff - s F,
: I I I ': 1, I , ,4
__ I I ", I, .1 I I , , _ -, "I LA CASA DE 1- 1. :, : 4-1 ".111 11'111 I, :. 1; ,It, I I () ,'( ,
I I I , . I , I l I I I I A I , I : i ,, q rt
. 11 I I I "' ; ,:, 3 -- I 1A, MAQtAN.X,; I)F "" ., "; ,,
I ., l. 1, "I : ". 11 1. I l I I I I ,- .- 1,
-I I (),I %I)Iin ( N .1 I .1 - 11 .. .1 -, __ __ E ,-;-,, !", ,-,I d ),
11 '. I I -111 I I I ; ; _1 I 1 1' ". j ", 1,3.. ,ii "'' t'. :;!' (41A N( ALLLKO ,ptl, al i'it. 1',jitbin darnum
I l I I I 11- I 1. I I -, I I I ,
111TOMOVILF.S Y ACCF-S ', 1 I I I -1: ", I I I I m I I 1, I -1 - I:- , f ,t-, ,,,, (: r", "'n- r&
___ 1. ,,. "i 1- ii I i" i 7 !
Bauta 2 1,2', caballerias 1_ '. I 11 .. I " -, , .1, -, __ ""I', -. l ", ',' ". ,
I I I 1. I l, I I I .1, I , I I 1 I I I I i I I , : ,,, : ,4. i I , , % i : ', : l i I :.1 , : %_ ") I 1, I I t'. 1 , e61!1) M f, ,I I ( ti , , , I i I : I , I I I . I I I : : : I .1 -, I I I I I I . I I i , ,t r I , 4 I , , I 1 , I I .1, () i ,. I ., -( l,:,I 'I-'14$6,
.- .. I I I k. I : ,, 1, i" i '0
, , I 1. I I 11 '. - ' L_ 11 .:1 if : I I : , r , :'-F 7119 11- 7 ,p
'-.. '. I I I 11 I I -11 I , , ,_ , ,. \ I N DI 10 M Nlf r(Mi- "I 11 -1 I I 11 111-1.11-11 -'i , ,""', ---
-, ': , ".t '" '" I 'kQ1 P, A ( I)S Jc 1'1t [ R '. , , ., .
Ll- I I I I I , 4 : I I ,* 1, A 0
, I . I I I I t I 1 I MIRE ESTO DINERO HIPOTE a
I I I 11 I I I I I I 1 ,, I I :1 1:11- 1, -, '' % .- ,I.,. .
F in ca 1 2 c a ba lle ria ,,, ,,, ,,, : I I I 1: ; I I I I I V( K l I I,() I I 11 I 'i I F. I % I I : I I : ; I I - , : , t 4 :
I 11 I I 7 I 1. i 1 I I \ % I ) r- ( ( ) I 11 1 1 i I I I ) I f ) i ( I A it I I ) ( I I I : I I I % I I , *_ ,
11 I I- N I E F ( I % \ ( I \ I I I I I I : ,' I .1 11 I
I .1 I I I I I I : .1 I 1. I %: rl. ,. : __ _I '. I I I 1, I I 11 : I- I I I I I I I I , ln I I I I
.1. I .. , ,, I I I ') I., , ( ,, W ( %(I) I, ., ) PAHA LAS DAMAS
I I I I I I I I 1 I I ,
I I ,. I:~ I I '' I I I - C A D E
I- - I, I __ PAS AGUA ,o INTEKES PARA'LA5 DAMA5
Vest'duras para autos ,; ,
I I I i - _' : 1. .. ", I '' I I I 1. I .1 I I I L I .1 I t'. 1, . 11 I I "'
11.1 : I % I I.: I , , I : , 11, ,, I I 1 I I 11 11 'I '. ....
I I I I I 11- l I ., I I I I i '' I L' : ; I , ',';- , I ".:,.'" '
,. _- , ., , 11 1, I I ....... .. I
I- "' " :1 11 "I ,.- ''... -",._, 111. I 111-11
', I , ", __ :, I I I I : '.. I , ,,, I %R( 111% f)., )I I I L i ( 1) 11 111. I I I 1, '.*
", 111 1.11.11, 1- 1 I 1 I I I I ,, -1. I 1 1 L, 11 1, .''I I I % I 11 I 1. I 11 I:.
I I 11 1. 1:.1 ", ",-, _;_ ____ _I I 11 I I I I I __ __ ".
__ __ _Ti l -1 -_ iCwol' (()', ,, '- L
:_ ;,.' ,_ I,,, , " ", -1 -- --- -,- 11 .1 i , "' ", " "' t I __ ___ __ VELLOS
I . "I 1, I : ---- I OINERO POR JOYAS "' I TI11'1
BUENOS BE PLAYAS -1 I I" -.1, 1% I 1 1, , I '. 11 I :1- I r I ", '-"P L, g-ri
1 Nliq,6- ,I, 0 f, .! ,,, I I I I I I ,: MALITAS AVION
' I I I I I I I "I .
.-C." 11-1 -- 11 -T- I t I 1, I .1 1,3d" '' wi, Fi,;, .Iit' 11 1. I ,, 11 -'kl 11 ", 1! ,, fl, DREPARTOS Y JARDINES: :, I I I .1 - I i 1, IPF,1 0 I I ", I , '11 ,,* , -, - t "! ... .... [ 1 -, atll--, ,1,1
__ I 10 1,T111i 11. I I : I I -' "".
-1 I I I 1 '1 - -_ , I I I I , '. fit Hos ( % Jlt.*,, POIALE,4 : _" " : ': , I , Y,,: It. t t (- ,o
BE RECREO L '11- MOTORES CENTURY ,_,_." , ,:-,., : , I I : '_ I "I I I "" I I ii 1 '.-" Pilr, Vwr,,Ih N9
,, I I 'i I- I 1'.i" -t I It'."' "'
', L I _____ -- -- J, -_ 'Il'--l"
'I, I I -11111 I -1 -- -11-11 1-Lt'll I 1 11 -,, t -1, 1, I" C_ 1 ", i 11 T), t :" 1"I'l T L,;, I ,--, "', I ' Il,-, -,(, 'p
I I ", , I :, 1, I I - - I I -- It -24
.1. I , - , I I L 11 1 SIF;, ) J I I (J) (,L ARTO N10 ' : 7) ' -' I I I I . : L
": '. 7: . I I - I I I ... I i : ,: r , -, V AO N
1 I I I I . MUEBLES 6S I I 11 ,t 1 :, 11 ,,, DFXOR I-VI LECIOR
'; *.' ", , -, , 11.1,1- i"'l- -- I-, I i : It :, -,, I "'', 1: '%, "1%11' I" 1, I I , I r I I -1 .11, 1 $ - - 1, 11, I 1. I., I , ,- I 7 '. 1. . I I __ __ _ __ I --- : I i I I , ", lt-,",
I -1 B N f lj'I 1) Bt)l)tl(; l, ( -, ( V I I I .
;w 111.11, ,- 11 I ", t, I .1 I ' t C I I ,I A 1 Ct)N TA DO HAS __ --- ___ __
I . I I I I I 11,
"' i , __ I AMORTIGUABORES 71' 11 I I ,,, ;J I ,If, '1 I .1 I 11
., 11 I 11.111 'Tt 1-11- 111- Ill, I I :l j ', I I ,:,. V ELLOS
,, ,
: ". I T % f, FRF- %T %' R I--,, I., I 1-11, I I I : ", I- r, I : ","', ""
,. : E 5 "t;! a T F il, "I
I I I I I :, 1 ', , ..
M , : , I : , , I I ., I I -, I I I .1 I '" I'l I : %, T , , i,. ,_,:_ ,:,:t I i ;. os
,
7., ,, 1 :, : ", , " , , , , I I '. . . I I . I I I I I A j I I ,I ,, , ,,, ,l :- ,,, 11, L 1 er, ... , I i I I .1
,.', t" ,_ -, I I I I _. 11 .. __ REALIZAMOS i".Zinti
I I I 11 I I .1 ,I'll I I I I :- -- -111 _11- AVISO 11111:1),K] CAPAS BE AGUA 1, : )"
t,.1 I- I I 11, I'll- NNII, :1 ., ,:, i, S--,ra
.-- -- I __ -, _.: I I I 11 1,171, ,. I I 11,11 t, I I I I 1, -1 : ,-"" 1. _:, -". -, 'it re
I I . -- I I I : ,,;, 7_ i', i)L, i ', ,,. 4.'
__ I'll I I ,, I 1.11 I I I ', I L' I I - -,It 1, I "I : ii , 11 I r- 7'--- I I --- 1, I I I 1 I ,11 ,,, :
ESTAHLECINIENT( -.1, I I I'll, 11 11.1 11 -1-1 _51 l I 11 I I I - I I 11 I 7, , 11 I 1.1 I- ',SL AIJS 11J.'GOS .--. - : , , I 1: % '1': L : I I I,: I I--' L C-64-70-17 Ort.
__ I I~ - - I I :.,,. "'. , ,,,,, i : ,; ., 1'', c '. 1 --- --"( r, INF I I I t, cuerro modems i ,' :, I I., t d ;:
71 01,1 1 11111 1, f T%
1". -1- S -i ----,- - t -, ,,, It ,
, ,:1 , I I I I I I __ fr, SUALE,1, CU %,,, 17 a:,1, romedores, ca ba -", ,,
:: ,,, , , . , , I , I I I I I ,. I , I ,, -1 I VELLOS
"" 1, I I I L 1. I I I I I ---- I t, I 11 11 11, ,as I- ,, I ] Aceptr m,,, ,,IIje -' - I __ L -d"'I , I "- a radicJ de vellos
I 1 $'11 1,ix, ,,-.r ,sua es, sitiones W,_-. .
F_1 1_ - ,,, .111- '' , I I , , :_ f 1) [, _,%_,s ,,'t Z-5 It) 't g cli.r "i'-l" ", ". E-W , - ,: .1 ,, ,, _t, ,,,, etc,
, 4 I I: , cl ,- V CA n-1 nn ,,Iales ,,,n anias todos mfidejos. ,.'. -, '. "' '' __ --- ,,'," ,,, ,, il!t ,',-, aralti- I .1I'Dil'i %( I () I i IL I, I I : , I. :'' 1: I I .mt ( -01, 1-c Florseda, colchones - I , --' ITAS AVION ,,,, ,, ,,,,-- -o-z-, 7 ,4,
11 11 I 11 ciles amielican"Is, calyada 4 I'4'," i "',-,. ". ,, ,, MAL t I 1. q I I 7 ii ie- Ca, 71-, , ,,, ,1111 iiet,, 2fi) T IofIm
_, 11 I -11 I --%, It- , I i I I I .- I 1.1- -'a",-, __ .ne* es ,oc 'Ie_-, _, --j Monte 29, Elclulna tc- I- -=-' "" '-"'.' 11_ .L.' Maletas ligeras, fuerte ',-it, I -,-,-,4 C-1 :,-T,2 ,et
. I , I 5j jw '4M jlil en tre Mo l .11 "i", ---. -i -_ I *, - irnperme-x. --i- 1, I, -1, a a P '. z- __ '.
Ill, %"I % ; C-77- A ,t -, 7 tarn- M""I"
", ,, I l -l... c- c- ii- dos I
: l, L, I i I I I I 1, ', P , *e" y 0 01, Casa Perez'' _- --- -: F N SERA NZA S
*"
I I 11
.. I I -, e re I I I I I -- ne5, cuer 1) H , ,,,
ZI-111 1. I 11 --, -,- i , "" "' I "L I c LERIA PRATS" APARA y 1, j 1 ,4 )I 1 75 PROF&SORAS PROPMOM
_-- i"MUEB p esc;IT 4-
_: I I 11 I 1, --- -- I li-I 411- so RADIOS If TOS Moderna I -11 t, 1-111 Temnlogia d6 Im Mdsicm
,
I ". ; "' ;., , I I W ER E S BARATOS t, 1-- J_- ,- ..1., ", ELECTRI 4i ;' 1, "',-1
; It K i 0\ T"I tl',[ i : : '. , C, .-Itil- olazo cvr do "' ,-- _Ii.l, -1-1 _-J.; Centst A ,4 _24-r,-,) T ,- ., ,, 11 -. -1. 1.
___ I I,, I 11, 11 3, ,,.,,,,,, n- ,- 1. ,., t- s. '. TECN-ICO ELECTRO-41CO 7 _" ' W 'I ' -'_ 1 T ,,"V
t it. -ha pall, lue 1. 1. ". ,-,I' -
, , , , do ,- CA il n, I:- -l- -i_ --, W. 'al. I I I .1 d- I .' .. i I (" ". i", ,7, I -.1111.- bdblio,- - ------- C, di.ill Tt, , r ,,,, _OPORTUNIOAD , I - I I I med, m RCENL, --,I , U- ...... L", -1* '.',-,,, ,"r,,,, '-' ,,*,' i 1 ,'!' ,- ,
'. -1 1,11,-. - , 11 ; I I I nt, rle" iel a 1 1 I I "A ,$ Fr - __ __ I I iii ., 1. 1 ,7 ", %I I': ':. I S I I I I )' ": 34.00 MENSUALES, S1 EN4 r.".." I'll 1- 1,11, ", ".
"I I I I I I I I I M ,l IcA i) 11"i" "", I 2, N IIA., 1 I -, I 1 :_ _. ,,
,k 11, '. 11 ". I - trada radios Phi s, Frrie-1 1,111,1 1 ,: ,, I .t, : , _,, ,',. -, ',, ,, ,,,,,,
"I I I I I I I I I "" lip I , ..,
111. : : I I ,s ,-;
P111 I ORK, 111 [) -'i, I\ 11 I l%, ;t ,,r 'wl CjLli, I I I ,It, t- I '01 ...... iQn 1)49, 1,'arjos njodejcs, nue I'l-, I I I I 11 11 I j I I "
.- I --1 I 3 i,,, ., I I
ill I I I 11 I 11 i 11 I loli( Wrvlk4o'ALI 1-1 I Cil' 4- I .- , il-4 '11, 1 '051 di;, ,e $U ,* V radio, ,_,; C _';Tl 1,__ B %Rf" I I -11 1,
-I-,,,,- ,_;7,_._, __ __ t,, _, i,_,_F_ -_,_--,-i;.i
1, " . ". , I I --- ___ __ _11 .1 ,,, rJas MIrcl Calz dl J sxs del, ", I I .
; I I I Ill I I -TILO -11 I'M -'E illl r I .,
1. 11 I ., I -, -1.1 11 I lj ,Ion- 2 1, Ksquini Te)as. "Casa,"", , ,
: '' ', ,,r, ,". ^_, ,:
I I Z I I I I .1
I "I'll l I I ,- Pe ez"_ _,, .1 1. 1.1-
I 1, 1 4 'I , T , I I , i I A .- i I P I I 1 t -, , '- r I ,_ ',
-1, I I I I I 4 -1 11 I I I 11 11 I 1,, 1 1.11-1, R; 1 le I , I t, I I I I I I I "r, ,- ____ __ - .t
: I 1,' 1, I , 11 I 11 .* I I , ; "I 1 1.'11- ... .... ......
I I 11 :1 I 11 I IT I 1. _-, - , I ; I' ,
11 I I I Z:1 1, 1. I 11 11 I -i- -1 60 INSTRUMENTOS musiCA mi'L.,Rris ,-- .- -', _- I -' I 'll I , I I -1. =
I ,; "" ", -__- . I L .Vt 1, .. I 11 I I .1 I 0 V, ,:1111*_ "! ',,',, !VmIDO PIANO DT 6RANDRI Vo ts, -.- .1, ., I - 11 1,
Q - r ,,, , I I 1, I I I I I I I I: REPARAR, BARNIZAR 11 11 1- I'T ". ,li"r-:1 1, I 71 '111i ,-;Ii;%,-P- I. ..... -' 1- 1,1 ,,, I I x
I ,' '' 1, \, I I AR SI S 11 t MJS ', ____ 1.11, -1 1 e I", ., ,- ill"I.- ---- i_-___- ,-1- 1 -- i- Z.
11 ., I I I I I I -11. I r"tt 511 --,d 1-l, _0 ".11. a .1 , -i ,, ,?ilf vii -- P 7,V I
GRAN NEGOCIt, 111i -rt-,- 11 I 1.d.e *",D
,C677,, ,,, '. I I _5" V"d. ,, "..' '% 1, r": 1---i- ; P., I I '-" I 4 I I 1. n .. I I ,I , 2 .' l -r "'
1, , t, ,:, I t, :'', -
__ - 'I'l- 1 1IIMN11 IVEIT91 I 11 11, P,06, X-2110,
1 , : . I I L t I ., r _, , : I '. ., ,,, 1 I 1.11, I- I 111.11" r "'i 11, ,; ,m,.,_, ,I. 4 -- .1 ., -Ili
1-1 I I 1, r I I I I I : ", _-_1 I I I 1. I ,__ I~ r 1, I ," 11i , I I I, , , I b-i. "' -- '. : 'N" t 011PI11, It I W,,i -- YATES T EMBARCACIONES ,',' ', ', ' ','-,,_','_tmb0
1 _-1l 11 : ,,, 11, I -1 1-1 I N',111N.RAS CFIl ll, -- -__ ,- r" -- 1 ,-, M 11. Lt L_-_ ___ __ 11 t
- I I I It, I'll I I C_ ,,, 1. ," I I I I I I I ,,, -', I I I GANGA, $400 00 P.11 I I I I I I 1 ,'I , , ", , .: INO,
T ' I' ., I I I I I I I I I I , :r =_=j
', I '. ". ", 1.
A 4 , I I 1, ; '. '11, I t, ,I I I 7 i %, 7 XRP-- A AN CIA- I I 11 I I 1. I 16 v- I ... a., .- .b_ Nl,, , ", --
11 " : , 1. 1. ,1. -- I .1, _j_ I , --- -' z, I I Q- -I. ili -111- -',- 4. "I -I'., It' -:", 1'. P t I ' "-'. -,I.. 1-0.1 11 ,1114-1 1 ..
It, I I - DINER j- -" ,';,," I,1.1 111, I I 1:. ,- PR \ %S 111DRAt I I % ---------------- 2L- _-- ,-- t ,- I., _-1 1 11. -. _ d _._ _- P
I '_ ,:, I I I ld d- I't"',* .11. ... i,,1jd., TW, riW, ,, I "I r
I, , ", , : 1. r. 1 -- H 1.17 -It-l 1 ;---lt -- ,,,,, 1, t", I 11
Xt"'n 1, IT -Nv. 1-1. __;- 1, 111ti- ",'"INVE XAG,2 !C0 M'," 01 rOITI-" CO"ZCT Die coxyzaAA- .. I : ", I, '_ ". IWOL"
% .:- I *11 1*11 ". 1. I I I ; I I I I I I ,:_ USTED SENORA : -i ,16ti. om"11.1. A.q.rr.11. ,G1.",
PARA -nt '- --'- "" "."I1'1'1" i ""' d, ".10 w-, ", 7' "'
-- 11 I t- 1 : -:11 -1 A- "t -A 0 1_ Ill 1-IJOft, --., A911! 113. I- ,,,, ell- 11'. ,, ,, ". iI 1 I it- d-llilj '-"XI. _, ,I ,.,, __ P.ii-- I'll I ", I I I IL : H" I f,,- 1.'r ,, I 1170 y d ,
i,-i. y I Id-t
1. ,t*4. V.'=
I- ,.0 Monta,- PIIVO VA.y
, "I' , 'I I I I t -1 1. -1 t 11 I 11 C_56_!AI Qt T I, 7W .
I" ., ., .- ,,,, "': )TNERO HN TEC o_16U_7 7
'. '. , I.- 11 -2 :, I r ', I I I -:- I -1 -1. -l-, 11-W
I I 11 I I I It t-il 1-1 ' - t ^ 'L T"'. .'- "I ".-
Nlt b .,ANTA -,'m EFRIGERADO ES "*l'- --_WI2 03 1 MECAN OG I A I FOS ,a" 4,
-. I. I 11 I 1 11, I I I 1-11 111 ,,- t 1;0-5 -_ S5 MUEELES Y FRV(DAS I- r-i;. -- NEVEW y R R ,i- I'll C11I. I- ___Sr0_1CfTUDES ,,. ,- I 'I'Ll' -- ", ,Do%. I 11 .- ,, ,; t,,,,. i,
e ,1,,r I 1-111t. "It.- 5 .t- -,. .- .I.L
,, ta"A. xtllt x - r",?-.
,- .1 11 11", "I $ 'al d 10t Manrique, S Xich, 1 t ,, ,Zc.l I.: 11,1111,
'. I- ' : % .'- I I tr, , t i I I I I I A,",,,, L 7a- ,= Sohito $3,00. Garantia S9,N0 d,'. ,', -_ 11
-4 ' " ' I I I I , "",i, ,.;_r_ ., "'.11. a..
, :.FI 1' i : I 11, t 1. I _- "It I I il4 *1 I 1 -' V1 I :r Z. l ,- .1, ,,--- 1 t ,-, i All 1,
'I, 11 h itl , I I I .,. .Z. 1. I .11 It' -- *P'
I L 1111 !, ,- ,,, I cti"- P.,,, I- X ",I F ,,- ., T., j- ,;rW
I I I ,-- ,-,--,-- I r 11 t .L .'- 1, - SR., l-, 11-, ,_ ,,, M" .. -ill;- R_-_ 11.1- 1 1 '1,111,_ :1-111 1. "t"', .
ir_, E_ 6i_ i; I I 1 ,t ',1-11X'11
i1111- 1-1-1 NAQsN Z DIt .11A. 111- -tIi-- -,
I I i 11 I I 1
iANGELITO? HABANA it-11, V- A -, Ri. _, 1!z1I 4 -t I II--_ 11 '111.i ,", .
:r '' , 1 .CI, 13-',, 'Ii ,-11. 11 'L' "'i" "'I'l n, PIANO E CALI P I III'. ,I1 &- T-- ) 0, I _- I 4 %,J,
Ili 11 I IUEBLE NA' _, ,F-,, . I, __. IA "TIN 2NI,_1 1 71itll
1A INAS Y SCM ANA I i Sriinette_ verticales 1'4 cola _11., I b-1, -1-1 11. 11 I II, I
": ',- :, ',',' ,L' ' -_ .i-1 -1 -1. Z. F: Tll 71 i Ili --- I I I'll --, -. -_, 7 'tL"-,; ', Rtfrigerad( convertibles en thimenead, 't- tZ T,1-1111- ..,..A- .
I -1 I I I , I 141, Itt 1, , 7_174,, ;_ "zitil't, I, ii it" ', -- *1 "I d,,,,1,ilL',l. Mcii icl I- .1 ., , 1,1111 %T, .,-%-, ,,, ,,,, .. I'll ',-.,,,,.'-I i Litinik ri ved;tdl Vpnga ver sl,, via.,., .," ,h. ,-,40". 1 !- -UM-wu
14: 1 I I i I I I 1 1 I ---- - ,- I "t-71ti. 7 F. I %,- I __ __ _11 , ,,, e I "C"It" I.- ,, -- rTAItA., , I 1 11 1. I , l_'_1iC,!I110 _',% L , n stm gran qurbdo Y cfjnsE!. F.4 : , '. I I 11 I I .1 I I I I I);). 1, I 'JOSOK ,N1 t ,Pf 1_ %I menos )UW, -, 1-
-- r ', -tll -- 1, .? ... t -11 I 1, I I i ,I&, d OPORTI*\ IDAD'_ calidad por 64 1 I _I, ,,_ .Lir mpl r OFERTAS ..... .. "' ,,,, 1,1, ,. - -6 O+
__ .,,- ... ,, -. I i ". ,:, dinero, 25 afiuS de cri6dito nos i. .1 I 11 11 11 11, j.-It", -1-- ..x 1111- t'11 .1, __ 1,
-1 4 r, I :' ,,-. C.
F-,g-..i' '' , I I __1 1i I I 1, I I "t W_ : " .; ,,"-- t, t iilil 1', 1-11, rpspnldan, Predilecta" San jDamas Dinero -41,
;,. I I I ", ,.", ".4. ., ,, ,11 La .1"I.114,
... I , "r 1_1VZ111171-, l I I ,-, I : I I 11- I-~ L t_ I -, 11 I 1. G-t-, 'Rafael 60,1 esquire a Oquendo. I_* l ",No ,,Q--_-- -01".
'. , 1: : : I I I I il 4 ,- I "" ' Ii.-I-R., #. 1. .== .,: ..4. UP. A.
I., , , 1_ I I IL . I I I 1, ;-- 11 4--, I -- -. -. ,I -- W .1XILI D" 'L ,,, 4 C '-,,, I l 1 C-100-VI-2 oc OrMI-N 't" --W- I-, '. ,-=
A I C- A, I I -1w
11' '. ";t". _'d,,. f.
__ ._,; ml--I I'll I: ,,I.-.
us VXX 1 J I T,(-, l ( I M E DOR G R A N-D E 57 UTILES DE OFICINA SAINGO EUPOTECAR10 WFNDOZA ,,,,, ., I I. I-- i
., -, Ir 1, 1 ,, I -, :!-, t -t 1--, It- FSCRITOR OS. SILLAS IAF. AFINADORES 510 11
li,- ,; l -, 1 I . I , -1-1.1 I%' t 1, I -, --.1- -' 1 "LA CUBANITU I- __ I FALAGIO ALD.kMAt AMIS d I --I-,6!- __A
;-ll T11 __-, i _____ - -,- ___ -' r, -- I 1. ,, .t 11 Nitet. o Y axitnarlos acero E I ,,, .-,, "A _t'. R_,, M-te F-t. .1
11 ,zl-1- --.. %- 1-1111 -,,,_ j 1, rist rnti de vcnta & m- -.1. -1111 D,_11- 78 COLEGIM
,I -., I -1.1 ,io plano uara oculti --n--
11 I scli": _. I -1-1-111
11 I,,. 1 e at contad l pague a Pie- 11 "I ,"l i :,;7"'O '01 "' ""L ,-q..
,!,- I I f, !I11 I 11, 11 iill I- I i 0" I V- 4 "e. D-V.d, I ....
Aj N 4A
() P 0 R T U IN" I DA !, -11,11, gor d cuarto, si, ,_
Imb- 1-11, I I I 1. ,,,, \,, ; ;_ 12or, Jueg -alk quiria escribir, "Steel Age "i A ,"t-_"- _gRb
.I ,' I -- OBJETOS BE AR llas fijas y gmArorias, tapizadad '. Y Ti, rr"- 3n Zal- 'wo, URA ICORO
-d.e I I- ------ ,li"", toe, en ciio a, EspeiW DINERO N-1. A.IJIW" "".,
". I-11, _- 1".. 1 -: "LA ZILIA'' i:M en tPDICLna, S, Hitifael 8211i a "Sturgis", "La 61 ANIMALES -t.ft V= 14tu I,=
_, : ,1 I 1,11, 11 ,, 1. ,- -- -- $_ ,I f-I en plel, ma,
3, 8 k!., ,,, "L* ,;, ,,, ,,,,, 1 It ,_ -an sur Sobre joyits en toclas cantida- ," nI, G.-thI
". li- -, ( ,tido de lampra3 centre Soledild "quendo. Naci.nal", Villegas 359,*esquIi- AYESTA IPraelabros 6e cris'al Y Ge, C-20-56-30 ep na R Teniente Rev: A-9915, des, compramos y vendemos jo- It6n Y ki tnwn*40 %= ,, wn* =
OPORTUNtl) ',I, I I'l- .1, .,, 111;, ,:, ron e, objets de plata legiti-- C-104-57.2 (Del. CRIE POLLITOS yas y toda Qlase de objets de -I"i G -W 1 ot 7#4
I fW- -, cristales, b. on-! Objetos ., valor, Antes
: I I 11, I z. n'. q, porctlanas I. Arte, Porcelanas, V. .*,.I. Q.. .y.d. A *', )
,l ,,, ., 11 - I 1 11 ","I". 111'.1 -'- I acr, visiteno de nprar 0 Ve PUr1LOS VEDM P V4)S
I- , 11,t lll , I It-1- I mIl- V.,- Limpaxio Cristal Fi U. awaits : I W- -U,, )"'L
0119 Pic, i -I ._ HIh. M--l., "I ., F --cos nntiguos pro TTian6n n CINA 7" d' =1414-11Cl != I_1 1_'_1_1_ K M-_ _il "" ocuvera, .,.. C6.1MUEBLES BE OR I,,- 1=1_., I imAs 166, W 3315.
", :, Wii,,, I, o- ,;,; An
1: -,- U-i-I "Y' ly"lly I, vo.GE F F r_ 1. I ,citstinguldct, Agui-l I C d 1. pa T,.= Ia. .1 114.hijd ,_ ---
ri il. -' ,t-' C-89-64-2 Oct '. ,-. y I, ,1-,, At- 1.
-I .. t H), = 207 T-W K 4 Uwi 11, "W, i I ,I", , Itt 109 44 C-2 -3 ,,t modas, espejos, cuadros, tat, CAJAS CAUDALES IZ. "- IM. ..OQK
- __ ___ z I t Iw4,1-u j;;,"', _, I,_ ,
FIIT- I i )%AX IKII C- - V '- -1- 1, i, tz- 'es, braces, marliles istal's Varms disefios, caoba o metal. __
^ -",: 1- bll 'T""", ", V -I,,di ,;;:; Z 1 , "I ,, ,, --, I-11i, "" '. NT; 1 ", rer, 000,;, I, cr
,,,, , - wW- ,il : Is PIra ual rrhivos Ile metal "Steel Age". 1_., X.t. I "'I I _1 PUPH-VIL
-, , 11 ; Veicladeros primer A I '.
.-, t" 71 'L i i, ta-mafios v Para tarleta.g. 11
--. ---' 1-:- i- : 1. --- I as de refinado pustl,. En iii,- ;I IID PIENSOS BE CALIDAD '" "' ' C-""!-t oy 1 I 1'. 7'." A.,,
1- '! -'- T "", I -- I ;I
"It, I I IL lln lll ,_,
K - __ I a seccitil -1 11 1'* 11!1. .1 I L' , ,,, I I'll.." 1-1 I 1.
'-, ", - I V , ,, , ,tycio i;y F i Fcon6mlcat al Cu. C jaF caudales C I"'' to
IIIES I I "I:, "CEMIROot POLLROS -, ,-- .-q -_, .i- .- %, :- -, 7- '.,,, _Se ROVEW Y PAXTEO ,. I 1 , , 1. V .,. 1, rts a menus del costfl Apin c- lgs tarnanoti, Mim 69" fos, tn_ I 1. ., I
__ -,-- I "7_ ,F--t,_- _il---- , I I 1, ,hese' "La Predilwa", S m Ri_- v papell Stencil. Ve Pt ---
.- I ,, I 19111 I I 1, ,,, ntas a a, .1, 1 I 1 -1.
SM"ED, S -% FLAZO I INDIAN RIVER ,",. 1-'1,- ,: %L!,*,I.' -.," ,":" 77 ACADEMRS
-- ; I "I'll 11111- ." .i" -- aet 80:i. Ptjilina a onund, ,-,,- y tn alquiler. Stti exigiti-I re- -'. __ ---
1. I ,-, _T _c -, '.., I I DF "PORT ORANG+,- 1, I I- I., ,,
1- I ;;, I" ... -I 11 -111 -11"W" ONJ -, , 1. .1l, 1-1 I C-02- 5fil Oct fI-en6a, "l-i I Narional", Ma-, ,,, e,,, __,_ I , , 1.1 I I I I I I I '11 111'111 1.1- .A' --, -11 3:- _Iv" r:-, !- .", -- ". I ---- -- I ruel Nasciro C1, Villegas DINERO PA J S I 1- 1;
n ., _'_ -, :" ", ." "-,- ", -, Ylt -P """ -- __ _.
111- lt ('AP iv ,, '. I _,: _. 1i _1 1-1
-.1- I I I 4,
11-1-, -1, I "I il ', , I rt- -1i". I- -- 't-, -- P 1, 41,: A .1. "" It . ,, '.
'i 11 , , 4. "l, A ,,-,
I- 11 .1 .1, It 1; ,I,",.- ill' ; ", I Piquina a TPniente ;, i, a, , I., , 7 -" "" ,- -, !. l"
-.1. a '-', 1- '-- -- ly'll -411- 3 11 Z- 31 0. Wb-, mshI: I =X". ...m ve M. I r'.1 nt,- -t-11,
': I A---- A-9915, C-97-57.2 mt ,_jjj C477-413 T401- AAM ,,, = "?, 1- 1 I _.
.
I
. ___ ----I- __ -------- ___ - ____ - I
.
ASO M 11 HAIM DL 1A MARINA _MARII^ ,, 1)F,',LPF1[_MBRF DF, 1 4') VAGINA nPINTA Y LV.
---------- _______ __ __ _____ --ENSEIRANZAS INTERESGENERAL I A 1, Q U I IL E R S I ALQUILERES AlQUILFRES AIQ1J11,F',RES iLOUTLERES ISE 0FRF(-EN
_- r r __ I __ ___ ___ __ $I r, I I j t) 1(ftl ; '
77 ACADEMIES :: I TELAS 1)[, Nr1,R.ALN0 S) (ASA5 DF COMMAS -ii-_ APARTANEfIT-OS 44 HARITACIONES LOCALES I '11107A '118 M AD .t CRIAD03
- ,-- __ - __ __ I V, ___ __ - .- __, I '_ ,A., .IN I ", I ,1 ,, :,, I .1 ,., I'-.,, I , I I', ., ,, I I 11111II 111111 I I
Liquicia, ,,n e 1.111- 'Ilk I 111.11.11"i, .All 11 .I" -- 'I I 1.11 'A! A" 1 I : KADIM V',TKO .At
_% ,%,,,., 1 ... rl, : , : 1. '. I:, I ", '.. '_
COMPRA VN COT ,EGIO ,!, I, I I ,_ I ,, p'. I 1! .. I "' ,':' ". ". ,,, I . .. , ,r. ,"" ; % , ."'. -, 1 ., 11.
't I ". .. 11 I .. 'r .. .. .: %" ., r, I .
1111- 11 .1 I : .... .. I "" 1! 1-1 I I ;1111- I" I I I 1- 11 1. 1 I : ., r _ __ ,- ,, , I I I I I I I I I
hI '. 1, I .1. '. I 1-1 :, I 11 !, I I ,I I 11 .11 1, .
I I I I I I I ;1"1:1 I 11 ... I I ,,, I 1 1 11 .I,,,.,, .- - , 11 7 1 11 I 11 I . . I I I I 11 I I "I'll 11
-, I 1, I' : .'i ""', I I I "I'l,."
S A RI I 'IRIA"t) , I -.- I "I'll I "'' It I I I I I.. "I -:,., .1 ll I I I I I I I .
I I I I , , : , I , : , , I I I I 11 -T I I I I I It I tI I I I 1 I I I P, t, I I ; I ( ) I ,( I( A I I : .1
"I 11 I I I ) ., 1; i 31, i" I '1T'T I I, ",, '.1. ". : I I r -. '. _. .
1- 1, "', :1" '. i.%, """" 11 I 11 . I .1. I . _, 1, I :', ", .' I 1. I I :, ','. 22 SAH TOS ,11A ?,FZ 4 i Nllf)/., I I I ,' 111- 1 I A t ''.':
'I ", 1, ., , IQ ., ., 1 I 1 71% 1. I., , , ". , __, 1. 111,1111. ,,, ,r":* I ,, I I . .1 I I -_ 11 , ., I I I
-,,, ' - ' I T , , ,i , , : I ) '1 I I LAUR.1 GA 1, HAN I I 1 I It t) -1 At r- ---. -1 1_ I I
,t_'o C. r, ""r" ' ,,, ___ - '"'
"" '_ z 1, -,:- ) "", I I -'r"" :: Lumso __ __ ". - I '', 1-1 I "I .1, '',I .,-___ _: 1, r,.. .'__." .,_ ".... APTO. VEDADO I_ "" ., ... 1,
COUC Y ,m,,i ''I I.r-,,, r, '' __ __ '' 11 11.10 Y ACAD u OFICINk$ I : ., -, : ',
11 I '_ ' ." '. --.- _Alt- 11- 1"', -, I 11 1
-)4, T,:,rnAn ,',6z ,';', ;jLa--- I I 1. ,I, . 1. .1
OSCAR F';rTN -1 '. I . I .. I I I 11 11 I -1 I 11 r,., I
r -'. .1 '. *,,., 41. 1.1-1 ... A I'll I ,, -
R.- T-1- I 1 -r. t- bana. ,I __A. ;, io "_ : F .... ". '.. 1, - '. I I -1 1. 1. 1- "''. '.' -, "ri, ,, . I I I ', I 111. I 1 1 1', -1 A-1 1, 1"'I -,
-4 . ', ", I I 11. I I ,
"' _," t I"' .G I "" " -;" ""-'r .. C-IMIC-2 rctubre I I 11.1 -1 I'll I .- 1-1 I I -I_ ".. __ __ ,,, I Ir
",".-. -, :, :' I r ".r I.:
- I'll '7 1, .: 1, , 41 ,qfIRA 1,01,VA -1 44 1. I ]A _..' . I !".
, . I __ -_ ", -.1, . I '
1411111 -.1 I- , I I I 1": 11) 11 I. It T111 I III -IQ' "I ', 1', Ill cr' -1 ,,,, :" :" I 1,111, -111 'All I.f-T
__ ___ --!!L A L0 0 .LERE 11 .. .-11, ,,, I I -1 1,,' I I 11 :- U
"' 't ,. __ __ t",:,t:I'-1C, '1 ', -- --, "'
'. __ ____m "? A N A, , , , "'
79 HOTELES 82 __ : I -1 1'11 : --.:I"'
ACADEMIA PATRON __ I 11 I~ I I", -11111 GANGA -V. -A
,I I I I kl 11 I I I '' -,-,--,,---,-,I -- -:- '- -1' .I 1. T'1 I I ,:, ,- ,I "'!'' , I .... .. ., it, C A.
..... "I I ., I 1,1. '- ltilt'_T.A' ,_., _I 1.1 -111 _11111 -. I I I " :.. ,- I I I "
, ". t 110TEL ILI I.S -'.' -,,- T,., "'."""""."', .1 1, , ,,- 7.1 11 I i I I 1,
-1 -- I I 11 11 I ,. _. :, .:' -: '*r".' : I
, ., r, '. ,, ." I" In I I 1 ; I __ , I "I ., . 11, 1, i "I I -1 m
I I . ,, ,. ': 'r ,, I.'_ , I ,:,-11 11 :A' "r"", :r '. I I I~ ------- ML, ,'r- 111L 1 I ', 1.1 I 7 "' .. 71 1 I %. .- I : :' ', 11 *
F, I i ll :, "' ". 1, "", ,,, '. ", '_ : ,,, I : :r I '. :1, rt, r, .1 1- 11111 .11,11, .1 .114 11.
I I 4 1, - I I .." , ". I '.t I, . , I. : ', I -1 11 I ., I r I ,.,. I., I "'.", - 'i..tor"'.
:_ -, 1 1 1111 1 1- ,:, ': ,
___ __ - __ __ __ I I I I 1. I "I 11 I I , _ ,
It 1 I A.-,-,I 111 ,.1.1,- "I 1,; ____ -_ -_ I, ,l "I
DERN ENGLISH INSTITUTE - ' -- I - -_ 11 A 11 .1 -,,-,-,,,,,,,,,'i,,rza,-ir-.-.i,-,C)i'6,0 yo_1 61 I I I r' I __ __ -, LAW FWN 13A IPITA
9 y IL, vedado, , _, ,:, ._ ", ,' ;_' ,- it Lq I I 1A ) A P K TA N I k, 1, I I ) 1, - ... "r '. '-" '. "'I 11 11-11 ____ - ....... I, dt r", 'I. ., '. '. .. '. i, ", '___ ,,:' .'_%1* -r 11 11 ,,,Ilt I
I I 11, 11 11
_ 116i [,I, k AN \I) \ 1 I -1 I I 11 ... I I ,- I -"' ''-' I I I 4 11r ,' ' 11 I 1. ,.T,- o 1 ,1 I ,W ,
il ,,, I ,. I, 11 .11. 11 I T I I I -,
,._ I I . I . I I I I I I I I ., t :, , I I I I I I '. ,, ,
TIT I ", L I "'. .,':.-. '- 1, I ., I W r L-1 .11, _- m- ,- 1_ Iii. I I ; _11_ 1. I 1:1 ', ., - -, I ., "'
", ' ; ."" 1: 1, r "' I ., 1. I 11 . ... i ., - I : : .1. :.' ;",: _. ., 1. . .1 COCIM AS COM BOS
%1 : i _i I ' 11 L I I I i I I I, I, I I "I 11 -1 11 11 11 ill 1 'I. % ,i ,t, , r --
': r I 1 11" __ =__ -_ 1, I - , 1, 1- I i L,- r "
r 14 1 L". A I .,I, I','. I I I I'll I r I , ol APW.4
-- 'r, I L 11 11 .1 I _ I 1. I : I ------ .
' . ", -. I --;,_ , .. 11 171- 11 I ', - ' ' :, t I I I I I I 9 1 APOLO CALARAZAR ,, 11 ,- "'.1."I", --,
ACADEMIA RABINA . L ", I I I A, I I I I I I I I I I I I : t % : i I I I I
11 7 I n , , , Z* 7 A NARAMO 11 I~ i 11
jr ', I I I 11 I 11 I' I 11 I "I I I 11 'A - -- --"11111111 "I 11 .. .. ... T m lt R I I 11 I I I'll ,, r ". L: ,. ,,., , "I". 1 I I 1, ''. '. - __ ,---__ , I I-I I v( I I, .3 1, ()L __ I I I A I I', I ; T' A 11 I'll", 1:1 'it' ,11, I^ Ii
, ,,_ % t, I I I I 1. r 4 ,,
11 11- 1 I., I I 1 ,; 'A 4r I 11 I .1 I I I I I 11 11 I 1. I I 11 1 I I 11 I I I .11, ,, I I I I 1, I I I I t11 11 't
i I 111 1 1-1 ' 1, I .7 I I 1 I i ' '.I I I .- : -1 I, I I . '. I I I t I I I
1, , , , : _r ,,, , , r , r I ,r , ) I I t t 11 I T I I I I , '- I , I r V. I L" ' r A it'i ' I I ' I I I I .1. I I , I I I I I I I 11 I t I I I I I -1 I A ,' 1 I I I , I I .
'_ I , I I I I I I 11 I I I I I I . I I I I I 1. I I r , r , I I ; I 1, I I I I I ,
". z, .. "' 1 p ,, , , , ; i I -,' I I I I I I I I I I , .1 I ,; , :, 7.
!1111k I I i I I I , I I I I I 11 I I I I I I I I I I I I I . : ' : ., ' ', r ', ' .. I I : '. : I 1. I I I I I ,
___ I 11 11 1, : A , , ,, : : .- -, : "", : : I ." : I , , I I .1 I 11. -JA M I I ,_ ,. ', 'I "I ..., -1 I I ". ,_ ,, ,,, ,,, 1, ,. , , r I -.1 ".
P A k I f' "' 'I L 1) I I I I I I __,_ I , ; I ". ,: : '.' I, ., I I I
*, r . I -_ IT
t-- _111-- I : ", ,- I 1, I I I ", I I I -1. I ., r .
, I I : I I ', .' ,., : J ", I I I I I I I I I I , I , I I I I I I I T I I I I I I I I t. I :
I ___ I I r -:- r r I ,
111 11111; 11214, '-, 1: -.,; Hl )Tf 17T(IRRFG.R0'tX ,_ ,-, -m-_ I, ''. I : ;: I ': ," r r ", .
O- 1 L I 11. I I 1- 11 1- 1 :11, 11 1 : r 1. -11 I., ____ __ ___ 11 I.. I _- 1, i : 1, 11, 11
-1- 1 ,,"r :,:_,,.-_-- , 11 ; t- r I I , .11, .1
IMATEMATICAS __ ,__ r -, 11, I _. 1, -w ... I, _- _, 4 "", ,-_ '1 I I I 9A ALQUILERES YARIOS I 1 I
1, - ., I , I I I . ,. I 1- r 'r. .1. I I ___ __ __,- . . ""'' " I , i" I'll, 1_1 I I,
,-, -1 -1 -_-. I - ., ,, ,, I __ .. .... : ". II: -, -:, ', r "-. ,- -, ', I 11 Q1 It A 'A', ". ." :i :. , I, i r, r I 1-1
Zd.-wbml ., '. I 'n -_11. I ., I .1 r ". I 1.
'I""'. I r I r 1. I I I r, ; It
__ .I:,. Ill: _r I I .1 -1 ...... r, ,,,, I I 11 -11. 1, :, .-- 11 I : ,::, I. -, ." -:,I: I : ,_t i.,
1-1111111 Lil ", .111, I .11 I 1, -1 . - -_ -_ - I I .- .1 "' t. 1 I .'. -, :i -' I r I- 11
""! .1 11-I41.1 - _, .. ., .:, ,_ % :
t I AC A T; 'Ili' )" D i"kHRIf AR . , -- ', r "I", '-, I r" ,
INGRESOS - H OTEL BWARO t %_' - __ - 7 L r I k I % t ', '. ; , I I I , r r j I I '. I , ,. ', .,.
. 1. K HiE',( 1,11. t'ARMY) :. r ...
I 7, .1. ""',
It 4. .of(..)T,. -, fn --- I~ -- I, -. .1., I~ I ., : 11 I I I 0 I I- I I ,:: I I L' ., i. '- '.
.11, ;_ .. -.. .. I ,- F"kid 51 to .1 1'.Vt, ,. ", ' JJ J irl kfl()" % TRfJR I% A ,r r. 1. I I I , I
,
,'t"'Imt, -r, IT, 01-1.1 , - - - , ,- .1: !, : , : - I I A : I L- ,-1 -. .IJ :,I, ,-, I IA : ,A .1 I
'. I I I . '. 1. .. I r ., ,, I.,,, ,, ., : , ,,, , . I
Iil IJ-11, AW. ; , .1, --. - m- I 11 "-' "" 1, I -.. %. 11 I 11 I I I I I I I I I I .
L,.tw m-am 11 :_ 1, ,- ,,_ ,, , ' , : 1, 1."! I I I I :. : I I I I I '. 1:. , I I 1. r .t. "". ,. It" ;.,
__ I I I , , I ;, _ _ _ ____ _ __ _ I , ' ' . I I r I , A I ', , I , I I I 1,
I t : _ , . : r 7 .. IT. , I ., : i " , lo *oD . . , I I T .. I'l ; 1 I , I I 1, I 11 I I i , - I I - , . , , , I : I
Ingress en Is UniverIidad . .1 -, . L I r -, ___
%in Bachillrol. I -1 --- , ,, _. _. _ -, L I I ^ , "Ill I I '""'A"'. 1T1'1.:11I'1r "I" 1_:
"' ' L ' ", ..... I m VEDA I 11:, , 11 r I '
,,, ,= -tl, I.., ,:. I I I ". I ,,, I :, I I" :, I." ,-_ I I . I .i_ ._ __ Im ,,*,,, : I li- ,I I 11 , : 1 w
tkiIIt1. - -, - HOTEL COLO I : ,'- , 4, , , I 11 I I _WLA D AS 11 1".." "I 11 11- I 11
.t,._. I R.,,hIL, r ", I ,
i- I : ", 1-: I CASAS AMITE
i I I I .: ., r t r I lw "'
t--mt-- d* "t" "' 1 I i., F" s id TAN
-,- I 117-1171 11 1 I I., A I -111- _I ";;S. t-- ...."'
H. rn III Centr. dt Is Ciua*cL So 1Ain 11 I A & B I I IR1 )I N kl_"1211 .
1 I ,- I ; 1, n : 21
11 I 1 ,, .rl A I 1-1 I .AIO1 r' ' ." ,. ."': .. .'.,r, ',.,:, _ t 'k,,"',
_, ---1', k-1- "irilet y Galiamo, RftidenciAI,1-=- Z t ., ,, ,. % % ."', ... : :. I I 1 102 AGFEICIAS COLOCA
.,_q "", r, .,
,; :_,", 11 I ; .,!'11'1, j_,,,, r ", , ,,' I ____ 0 MANEJADORAS
,,,,, 1. .-III, '- 11 1. - I I I _r r '_ r I I I "I I I I I : I CIONB
"'. .1, , - : 7 , ., . I 1. I I I .. I i1-1.1 I. 1. ','( ERA" A-774 I 2 _.". r k ', ; 11 _- , I I I -, I_ : (.. 11A NIATA'
,,, ;. A, -1--M, .1 I : , I IL r i "I 1. 1, 11, I,,.,,,, __ ,:Q'',_, Ijp AtIj jji- ,.", -1 IL
-_- S,-,t r, 11" I I - _ '. 111; _. I ,I. I p- I r!%- ., .., _., r
d-1" --. S- L". t; ._ ., I ,_ __ c"_',. ,Tl ,to, , -, -1 - I' _-'-" '5 ,, , ", ,_ ,-:,r-,* ,,,, 11, "I" I ., 1 __ ___ ,- It ,, 111 11.d_ to XZ- A-1.
I-T, % _I- ". iilill 1 I I --- -",,---- ._ I 11 DIAn I r 4A IfAWIA
"I':V_ 1.111, I -I- 1'_ _' F_ 'I-"-'_,_ i;i i- 'Sr ALCITL I 3AAWN, POATAI NA ,-;,- .' 'r. it, "' . W11 !:".I $.c,
7 _, ___ I , I 1. I , --_,,DoXA A'C.1rVNtAAAr A. A
"I ,.",. -T,:-"1:1 u "' ".I,., ,-- ,
I 'Ir 11':-, ".1i, ',,_,
The Tarbox School ; HOTEL MANHATTAN -_,,,, ', ,: -,, :. I I 'TA .,:--' r l,x -- r ___ I'-- ws ;,,,-,
of English I , 1, I-, I,.,- ,,I, -- .1, : I VEDADO $81.00 I t", ,, l,-'.. ', ",,q, I _, ,, %" ',;';, "' .
_,"_, ", 4 "., __, __ .
r- r "": _, . d. ",,, _, A I
I.", 1- o. I'M T-1-1. i "I 11 "I '", ", -1 11 _____ -- I i- 11 -,, 1. ".- 1- -- A-- I'll ,,, - ,z Klioo 1. I
,-A,,,. I I 11 1+ 1 I." I I -- AT~ ,- .1 I ---r I I ,,, 1, I ... .... V-Id, Of ... -,, I'll"- -r - 11
11. 11. -1 i ,,%-,-, -,r -:;, '. : 7_ I I I CIADoIA P.A1111.
"- -- ', ,-,,, ' I'".1" _'', .- "! "' r -' to--- I '.,,,,:. I L. -, I I "' - .", F' __ ____,,,_,_ __ "'I L11, 1-1" "","', 1' 111h,
,,, I. h.1.1 i -'- -, -% 'r - r - -.. I __- 11 I I "t, '_ S,_ A_ ,
t, .- I I lit :'- r " I'll 1". I ". ,r- "" ""-r t'l
11 I I I'll, I'll, ,-- ,- .. ., ", r,
1 I_ ., ,,,tt" IT ,,,- ."'. - __ ___ _._ ."L
_, ., : '- IT I c_,1_02 I ", At 'Ik, I ,
4_1 *.,I'. I lt'. 'l.d.d', r- VEDADO i M- MARIANAO REPARTOS COSTURERAS MODISTES
--- -", -1 -1 I I __ ____K_ S11 I 1,ujan habtac, ,n- -- '- 103 CRI
-,:, ,: ,_, I iikSOMBROSO!! ,s. I- i, m I R A Nf A ADDS !-'
,,I lI .X_ 1 CRIADAS
1?"CANOk Dtl, CAMPO, *ALA, rians
p111-f.1- -- ". .- i r '! "I !, :. '_ I .1 I r DADoPA Ell mAoulloh, qhDlrllm ,
I - I- C',
,-- --, I .., ;: , ,-- ,1 1- -s d,,nla I A ce-_ bi, --.! ,-,- ... I'. -', .LANCA I'ARI,
-1 """' -- 1,1 ",, 111 ,,. I 11 "It 4-1$ 11"'t, '.1"'L, -.
"II;:," ,,: ,,:.,_: , ----I-- ", ", I t, n 1 4, ma, -, c 1(-"X n !,. 1. I& 1 1-- NL.ij , , r :,,, ,I. ,- I~ I I i,.,, "I' T "o" ". 8 .' lit
HOTEL PLAZA *" -'I r te,
_'_ ...... ,,.,r: ,_ I _-: It Atklk A4I- .- m n -ia # I'. ,
...... I I -- Lt -1_;_ li, 7 P I A i i r n Ha v t 1 e o n .' 3 --- --- 1. 1 1-1111. 3-1, $1-1 At' ,A,. i.,,
---1- I ', :ortables h, _-, tonct, con _- ,.., I I I I __ 1 4-, q F T ,iOfr F 3i)60 I ,' ,. I *,A -- n .-- m?,c'nT) c w"C 1IOV A1 T*DA -1
11111. "ItOt 11- . _d, aa a ua : r .., ,r '. r_- I 111*1 Ill 1111, I m. 'I 0- 0-1 9 I; ,-- -- r--- -,,,- I .itd d. ,- v. -,
',,n,, bsino ,: 1-4,, 104 COC)NERAS-COCINEROS IT "'... ,,"tI,
fl. y cAllente v &s orattr'tt"- _UA10R__ I I 11 i I T I I I 1 I 1, I I 1i i 11 .1 ,itfi-
t, 1-f-545-4-6 --1-11 I-'- tW,- -- ,,, f ,,,,, ,ul, ,, ,,4 y h,,- "X,
-------- __ _F___ 1AXA ""'I 'i".- A.0,
E- I'A.A- CALLi 1; 1, IN~ It I t1if--1' T 1-- I .11. H_,?_l_ ;oLICITo ot o "" -t- I
1' =A"4 PteQtos mensuales, pa-a una ,- _2tL, A-,2 intpn.ot mociern0t. leg- :- 1;.- - -- D",-1,1. ,, RA mm zD" 1 14 U3
per-FmAt f, O y Para dos pe 48= m IN"a", "MX c 'i '. I T'.1. -1-1 y I~ T1",h._-i
'so" y A-t .. ,,, -cz_," _- ,Tl (" ver,,:IaicF, cenn.cc, con -- 1 a -"" -11, 1,1"' I AXIIIA'I., AtwftiD Co, #4 ALQuL 1-, 1. .- c.-I, -1- i6Ii CHOW ES
I "" ilil- 1-1.-_, S. I_ ., d. 1-1.1 1. -rrr 5i-1 125
'?
-11, dt 1 -- n --, ,-4Y d stnn_,,t6n nr I. ,,,,. A
,,, ,
;,!I, 'Precios por dLA parit i itemor ljeal As+ 1. I~ .- 4. Itt .." Frd. w, -t'. ,..I ____
n a" P&rl 'JO3 '-"" I~~ -r' 51 ta I r i # -- ,-w. 'i c- A'I.T-. t-4.- I-' '. sAI-DESPUES DE LA unk PertnInA $2,50, I C I pec' o e-('IFior de rAn ,),c),!VXDAD0, CALLS K, "", K ,x 11 is -p-'A, d. ,, W., _-.11 h., Lf.,wj", #r .nrcx Vtk cllowtK. CON wrrr- ,
Personas, $3.50. .A- t-; -,. II- ,!,, en. 23 X V dadD Vi !,' Q + ,W- .- f-1-,-1.,-, ,,1, .". nS I, '"', is m. 4. 't,"'.
Nepiunc, y Zu .. X, ,__ I I- "Ill., .., W#11- A ....... ItIr -1 '- 1. T'I.L- m,1001 XII-L
:It" r ,_c"o_. R-148D-123A
Irlet,:t, Haria-na C-36_17P-lb Sep. I.,. 11. 1.1-11 .-I- 'tVi rft lamenle, %_31111- ,-% u, A., tit Sit, Ni41"'d1'673,1" -- "' 1" KANEJADORAS
I
PRIMARIA ,__ --', y p=111?!"I "",
110TEL "RONIA" ,, ,, St,.RGUOTA NSAN1;ADOIt)L DOS NI- s. olctl- CII c.olll AILAtIC01 CON
t. It __ I c- ".I-,, 1 C,155,n-61 ..-i-11, -- .1 o A"4'1W '..A I'., I1,II,,,L-.,..* C.I. ,N-.,,- ,,,, .. .... s-1,, im, h-. le-l','Itt, Ulf. T.",
__ Wftir __ _".. ,.,t
;, ,. .. -t, ". ,tt A,*LcL,-, WtA.A* 1 W lil" I .,,t'. Is I II'v_- H-1 1IT-6
A- 1 .,911 -tO'1,1* A! A , ', I "'. I -I- _N FAJI(_),, ;-'- ' "' "' -'. 11..P111 I 11"'T"1z 11.1111.11 r Lt.111111, A!,; dIt.; _.
I t EDIFICIO 17 18, Ir '-r -- L' I" V- "I '"- tt
NJ& A A IJ I ., "' ' ai 1 ,-,- ,, -.. .. I OPIMMAS, ,
i", --- '- ,'I ;!%._ -- -.1 -1 I i-4 -1 I 1 .11 In COSTI,)REXAS MODISTAS
1- L 11 I 1* '_ r _ I_ 129
fl 11 , I I i I - i.- I I : - 11 1. ". ',,-,"__ A CA"LLACRO TIISTINOIL LQ, I 'ALTURAS I)JE RELEN __ , . ", I ,,,,r , ;_. __ ti___ A ____ co-I.owt. xxvr.mv r Nt-1 I I ,' , ,r r, ', I 1,
'.. I -1 .- ;_ .... .. _", I I I 1,-,+ .,11 r .11,11* 'I, lrll '1'1, i1,141 T-.j. 'a -, -,-- -'Ad. I '"' L ,_ I 1,", !7'11 111,111OXA,1. A KA111"t. I,-,',,,
1 , ,,' -:11I 12- I I ,,,,,,,I :11:"' Al. .. ..... ,,.,,,, ,,*,"",,,.,,, -11r., "I'll", '". *11 _. ,.i .. E -;, , I I 1: 11 1-1 ""_-, ', __ __ T11 I I -L- I IT'S IXV 11f-tl I 1 i
-, I -1 11 .".. I !--' -.j, D"- "r I m1t-i.l. G() Nr1TF+Ntz coxatfrot,'84 II.LtA "
-- ,, , - I S_ 4A- ,,, -----. I I I 11 ., .- 11-1 --- 11 Itl A I", -, ,,,, __ "' , "r 11 '. 'I "" --- AGENTES VENDEDOPES ,:, ,'-,
r: 1. r , HOTEL TROTCHA -- ' 'I ' ' 1 ,, t" ', ]"it" "", -', 1-1-1 --, ,-- m!',1114 -- ,
.: 1, , , - -, d--_, :, , I __ ... ' -Z,
11 I ". I I I I I I I I I I .11'.. I ,--- t-- --.l --e. I __ r'
( .,td* y vedAdp, F r I~ I I ,- ;,, r' .,N" ""S -A IrI.EllolLS G,.d ,'r I ",:: I it. ""'., z:". 11 "' "' """ -' x. -- -.- I- . 1. I 1-1
-23 3 11 I I I f---' -,"T, ""' '. .. '. -: 11-1-1 il"Ir"11.1 Int" .-1I
... - --- - _T :4_- I, "I Li- i 1 r 0-1 ---- i Ilt 111.;Si,1- 111."i'- R1-11" 111n,1,, 11.1.1- 11 Clbl % Al.-.: UI ... ,.C' ^ ... %";-.w ;""; -_ 1, ,,, : F, -, 1 abt"aci-n- t, 1- 1.117,' .. ,,,, ." 1+ I .- I --io&li- -. 11 -III: 11 1 -..-i 7 ,,,. -- .1-.
,, ,. I , - I- _VV1_. ;' 1 _,%14 1-1.1. k -7 1. -- ,, . ,
A T-, I W - ;,xi-, .-.
d, tdl l d, nts, pen , ,,, I~, .
I r . I I I I~. I'll .- 1- '_ 1, t, 1. ____ i- Ali AtQ1 ILA CANA .().oRi ,, -, I 1-11 df., I A LIZ
ll I :. ,,,,,,,, ",,,, ,I ,I ,1StiA"VT1-t. AASM.110. % jLNri ""t'. , - -- ,,_,, 1-6HAVANA BUSINESS i"" _.:_'_- r $ t' ' .' : I r, .I IT~ 1- It. 1- I, ,- I 11. ; z -m- ,z,,A, -."', REVEINDEDORES 41 ILIACRA I.A TAQtt0AAFA-_ i)
J:' t 4 r 2 tt '' 'r -, .. :' I~ ' i I 'T"r-11.1 7 1 I _._ ,_ "N"'i ,_,- I -,L. I _Tj -, .f. "I -W 11" ""'I"I., ,
I .I, I, I 1- .. 1, -, :- I. 1. Ili~ 1,11, I 2.1il 11 -. A -11. A111M., 11 -- -. --. -,-,, It If+ST" ,.,. "'.1't"', L.W, ,tf
ji" , '' P-,, .1 I., ,_1 I t4 t T,311- IT 141 3. -r- ,,tf.7- ,ir,".1'. "IT. ,4, it] ... ,1,i14,d- ._p, H c'2 1-! .1
ACADEMY I- T_1-1711 t I I -, I 11'1 I --'. -11-1 -:1_' I
11 ,", t 'IIAII 1111 -AN VCZAU, -1. ..", _- ,,,,
vpncu nales F=e_2,il I 1-1 r r I -, r , ,.,!. 1. -ll 5.1 I_.1io -71. '"", mrcANDGIRA)", .-I..,
.c ,, i I ., I -., I -_ ; I T -- -'I k.,- r-"l,
-11 I 1-1 __ '. 11 1 11 I _' Ir 11hIS h _7 I L 111-Ii- 4 t.qlf
1 I t to, A,, e rA en 't," xr 6, n el i _111-1.- CORONFLA, FRENTY i I'll, "I"" -!1-1111 I'll ,,,. -io,, y P'*"),. ,--1 d
I I _ .. z--_. S.,. ,;i, "I i lo
-,,,, ,- ;, ,-_ I I uilo mocierria casa d,
toti-21-77,11 s- -- ----- I i I' I FS T R J,,'S F A114PLI S, 'T I_ I ----- a I_ I parque Alq i 0 ,,.In'.,-, p1"t:.t.1.111F131V, I'll, I I
_- 1 I- trmda: Jard n, gArs "".,tAI) OC1111TR,. I I
I i(OTEL "IDFAL ROOM, I 11 ,,CAtAmttc1,,1, f COS, FAIA ...AllO- Ax _' T. -11. ... '. Hmi lx.d
'. ,..,,I, It c.---, -- - -1 .", "", 11 A ,.,T; I A ,-11' j ;, ,et3;Ico:nn,1t,, ,,,,in,, y calen, I .Z. .1 I.,. I. ..-It',,I 4 O.,t_ $t OF4.Ct OAN"* A XRX*2rTA Ata'au-,6 cte. tolle , ntre1.;',..'z,-- I~~ 1, I , , ..
'1"*""- r 3 S it, T .... "'S"" ' ';*Ilcador electrics, dos nFrnitO-E", ':,"- .1 ,-d. 1.nF ,d ,if
1, : I" 7 ,"A ca! !'- .',,A ". '1o t, I" I -%.- V. ,,, s,-tItOttI..
Num s Horizontes I~. I, ., + ., '' - 1 I _a, !It ,,A, n __ r, ... .b.. -Ird_- NJ.
t . , - _:". I 4No gana Ud. to huticientut? % ,','_ 'It-- -1 I lluctlbiA v T, Arena'r C ....... A __ o ." t l ,,., no.,,i bAfin complete, c arto Ltt
I 1; 1, ,t. _,., 1.w= ,
I~ ,_ - + I 1 ar, clo criado, Hay teloifcmo P,"'. -- --_ ---, , ,,,,,, "T""'I., z-ltil .
,- 11 I I.1- 1_111 I 11 rnan, ,,, hpa-. nntnt. .V1 ,_ ... ;-'.:, '" .11 -1, ,,, ,-No Iti""'p- 1'i-t, ,;. -_,-- A-, o __ I ,
"I" I'll 11-1.+ I W. I C Io.__ 1, I --- !, 11.11-1- ci, d.J'Solo a f,,trn111a curta de morall ,7 ,,__.:,,I ,' 56 CASAS DE HUESPEDES """"""", 11 li.oo h.116I41 1 11 _2__,itt t '. 111_ ,'. , ,I ,, -t'plo e'Ji!1clo+ I i"
1- -- .1:-I !-'- 'I" 11,111" Idad recncida, 11-1449-90,9
1-, I -1 -1 I,~ I, H-IL 10- '2-8 _- ,,, __ 3 T- 6-', -,"b", d. I~.
.1-1 I -- I, "' 'Ir It~~ "- '.
--- I 3 ,, ". ,. *" , ,,-,,- I, : I ,_ ,I,. -,:_ 13, OFERTAS VAMAS
,,. ,, -i
., :, 11 _'_ A"'.-,." ----.
1.6.1 I- I 't .1 I 11 ", ",
, - __ __ __ - -- CALIFORNIA STILE; .... ... ... ttI '_- '." 'A"
I VA -'+ r' S'11- .. -- I -11 T- 1- -111-1 , lrl.ijo oos Apto,, -m I tr war -- C1,11I ,,. ,___ A ,, ._ .LO9, PNOPIK All A. CIO)IiZADS T
"' .. ...... ,-,-L,, Ajjm -,i ,* ,I.*,; PiL .is,11.1 ,,-,-A. "".. ,,,o- it.,, I 1- lo, ,,, _- .I ,-,.]
-,, ". r', o - , ". , C, :, I i, - I ,- AS-4.I 1.4 i 11-11. -- -,"'. I., D .,--
I, I I _____ ,_ i -_ --. .t ---- ,_- ,I ", -- ,- .I ." "',','."',' ,i'."., "",.". -i =
FIA, 01 -1 TOI11 - -, I I~~ ,,,, ,T-,,-I1----,_, -11 i. ,,, --, "", Tit Itn .I. t, -111.1, T.11 Ti wl.
:% r XF-SIDYNCIAL TURIS :1 .I -11 11 i- "-- -,, -11_z; Ie li, .. 0 1-111_ cr:,,:,11 ,."I .,. "'I"t"' -"-I'-' '7" --'- '- r-1517_11 1
"' i. H-14WWE -- S"' "' "-lt"I. In 1_ zz _- d. 3 ,,,, ...E." I,"'.1-'.
'. xl- r -5 ,- -_ -, 1--, ,.- -- irl. 11.. -- 1-- '. .".
N! ""Lttr ,I, I 1 ': ,.", !;.", "I'll, I~ - -. w= I', d, -,,,,_,,- I,,- '_-, I~ .1..: -_-- lot rAVII: CO.11. -11-.d:1t-i. ,_ "' ,','r ;111' .1 1'11 I I -, ,,__cc SO N, It -- , ,.-'-,, -' '"" "" ' ,,.,. .,.,.,, I I A A I't __ ,
A TW- a "Cl, r ;_,, Wl, It AL ,, L -' _1- d. 1,,,ti
'it"' r _. ',:, ''. : ., -14 r _I I Ill Ilt I d" o,- w
,_ ,. a t -!-1 "I I~ t- -1m, m.il
I, I'-F,- )1,-t d"' "" I 111*1- 1. A~ tl .AIIA 1 3, I s,1-11 T.il. -111-1111 11 i P mATAI'loulo DuTo .A I., --- 1-1
"', .I C-Id., O, "-,H "" "' I r: " _- r' T.' "l ,.I,,. ? Illtl Q ,i o l,. 5 m -111, 11 d---- I~ 10. ,,,,,, -- I 1- .,I. ,-,
'] ri, - -Ow .. wl- ,= rl I li- ?.: i",- ,11-11 III -1-1 n"ll.- 11 c'- , rp ., I '!
I -1 __ m- .i 11
-- _-. -ol. d, D".." cSr"."", 1- 1, ,Izv. ,- ,,I "'." T. I .... i""! ... ....... 1, -'- 1. ,, _1 1312r
""' --. ---, I 1-1. 1.1- .,. '. I I I I,, __ , a-.
d! l.-uA-j-. !.1111 I IT 1.11 -111x ,*IT 1 7 1,A piLft ,,x,,, I- 1 f 111_i "
; ,:, , , ,- ro F ;it- t,--, -1. IF vm2, d,, I I .1 1 71,11+ AYUDANTE DE INGENIFRO
__. _A I= ,,, ,I-ict - I -_ I I
1 ---_ It. -1-1 1. 7,,'. -; ,- '115
., *_'_ NAVES LOCALES I H-1- ?) I, ... lvoxtt I.. 1I.C.I.- 1 altrz", I -- : d-- W N M _f7t Ir T- ,_ It it I -1W."'. k- "11- con experience,
HAVANA BUSINESS ,- ," ,,. ,. ,_ 1, ,_-_" -""',AS4'r1,'- It I JI1*A -CQL.AIA LOCAL. r4XI 11t.,A1Q T- I _-N _1_1111 ",, "I'll' especializa., -- :,+, .. :,_ In ', -%"., birlm -- .lt I 1,, ,Ibll. 4. 111-1.1 -1
it, I -11 I -tItI.11to 1 ILAXTD% Iefoiz ,Lo .".". ,, ,I ; oo en orgarozaci6r, de talleres
UNIVERSRY I .11 AlliT. 1-A'T -,iI_ 1,-., .1., 4".,iT -A,: ItI'l, ,-, _: -- "--. --_ a7.1
; m I. .LQI 11- rAt.- ,i ii j-,,mt T _,- ,-!- I A "' It ,,, dibujo mecinico, amplion in
-t', _-, ,--- -.j, %-:, ",.-I .-IIIII.-I -1 formes y pruebas quo estime
Lines 3,17 at 161, VMod i,I -Qt r -,I -- 4 1 IT y I -, ,,- .1 ,L- ,, ,-_- ,--"_ """. '. w-', '.
O, % ,rt- ',' *,,; ,- c--. I i 11 1-- t'T'ISIt. I ,LWr ._ 1"' --I r :,,-', L -, ,- 1, ,,, "I"-- -- -11", ., --. -., III', ; __ .- r, ,.I :_.'. ,_ ..- c-- IMPORTANTE TIENDA DE ,,
"""""'. "r, 4- _,-. 6, III 114 ; -6 x. porturitts con de5cos de trabi.
t-i-1.11 = I -- A-1d. A- R-,
r -QT "o ".I.. _.1r,,w- ILQUIRLIO LOCAL -AA CUAL44URK ., m-- Tllm-! 2-,N,,I 1. ..
C'Ill ,_ ',. 1. !I 11 zK "i" ; --r OS ,,,"-W. ""'I'll'-- "' i 1. 13 _, 11_16, y 1 : departments solicit hom jar, me ofrezco Para trabajar en
,: I ; 'l t"tT," T-Tw TRVNE LUJO '_' '"':;' "' !"-'- -Ifld'. '- -" ""'t.' tI ., -, 1. -, ,1- bre o muJer, con expertencia, Cuba o el
i 1, 1, -------- 2 - 1- .s s i """""' ,nd
--,- ,----"- Av----A ., -, , 9, ,,-- -!. all 1.11 .ol- !I"'. s's extranjero. Dirijase
"RESIDENCIAL GA r _- I 1. 1-1,kI4 i .& ,omto comprador ly v, ,edcr
INTERES GENERAL LIANO 1 : , _-,', .' '- -1 -1 IL !v i A 1..,41;1 1',- V, No I jpfe de Departamento de pr e8trito A Figarola, calle 13
o'-1 I't -- 'i- R, I~ -_ 1 ji i,,, n A, ,I- -mT'Toi .c l 11o two ... :7 ,; ,,, ,, i ,_J. "'C .. A:
-- - =, , ", 11 NO M entrp 6 y 8, Reparto La
__._ ___-_ 1_-_- _, ., ;, __ I 1_- '. ", -: A.,d- *,.I "'s,, iL ,, _ I
__ - - -- !- ,, -,-.r !-,. .... 4- _1 ,-= ,,, WV., de Nifios, E crlbA dando
T ;- -, 11-11", I, -, ,-, it.
," O_ ,, _1 "I, I I i.- I ,I - '-. T- ,; c ,,, ..'I.I.., 0 ."-' Sierri, ?0nmin!4c,
&A _- .111, AlcMA", MAIL'It"C"I r , ,.: --- "", ,,, S,'- ,I rOferLncips il ApArlido 2949.
,, r IN Qt u as mvuwmAL= I'll, _18414111. J-- .r I - -11I t-1 I I I I I I I 11, I 11 1,1 .A, 1_ 1 111 i r, -31tir 11-1r)V-131-1
."". i- - : .. ', ,--, '. I"' c-- H-t571-114-6
11'_p1% r ,. i". -,- - ?T ,,:*; ,:, -;, %, r I ", :zl wIt :,,I- _-% 4'. t =,, .I% I '- ; a 7"' k"t- """ISF ACEPTAN PROPOSICIO- .... .. K-11417 __ I I
1 rn skt, __ .it, .
_$ -1 I r__ ...'r- ,,_ ., _t."' r 1, VII btt. .,. 4 A IVICI" .It 3.1,111to I -EA.Rk. (I r" Fris PT It, orftt I5f,'ItRA D1 WZDIA1A
_c_ -- i I, T 1, ---- _AA*T I n" noc a tocal situ d en Ave- Alqflo Ca- I, Ap ""', we", ,,: ., -I., g f,,- I
i I~ ,-, -Z1, 10 41DUILZZ AWNTOA YXIE I~~ 14m.T,,;eINIPO TADOK OF -,-- '.., _,,- __ 1:1i1,111111.1z1fl1*_ I :._ d,.",
.", ;jwcla' Anta Carolina, oquln;l 2 c, I, N. s3 5" "i ... r %, ,,, ,-I-, "I 11 1-- ,,,,
,f- .." I~- ; i H__ I ..-,_ 1-11 IQ Is D. I P,
I -"'I I _' i 1 Pirraga, al lado del cine "Ala- ..,-11 d, A1-1T.11I -- lo) -- -- -- _AIAKLtNPK-X, AtINA Sit, AL1.1 I Mr I.,~ 11 "I'll
"_ I -= u,13,17 $_ -, I
z _':- l"I"- It~ -T AC_". .--, .,,,1111 11. I I .1., I.". I 1-11.. t,- -111. Q L DESE
z __- -- N TWO TEN $-T" #C- -- 11?--r meda", de 390 mttrios ... dra, -,'- -- T-1-- -- 0 FR E N TRABAJAR PARA
"IT ,1,,.,,, .,t,,"II "'ll-, 1111to.1 ., -14. r- *II,, A -"" t'lk' '( ';or It 1. 1 ; ' I- dos can esinlendida terraza, pro, "' "'t -- 2 """' -,' ':,, s0stener a su milm ,
I C 11cll a- ,r% ,,',I ,I 1.81 1"I". wm I 10,m, liL, Wier
.* l 11DAn IAS "A t tt _. "' -, -, -:= ,, *.-, = ,=_ _i- I- pin arR jafeteri;t, restaurant, "' ---Itw 3113,,,_ -- ,t',1 .1111 ".I Ila CRULDAS C ,4n joen blanott, d 1 afios, Sa"!1A ,.W 0,7 _k! j
CANA Vllr=14, SXLA OAf. $0. -,- _I-h- __ Ili D L CrL9G10
1,' '- 1'1Z"! t: I_ IiAs .'A _- Ito a. .ili"I'll 01'ITTIM b.*6 comercto de vivereii groceryy) ,,-I-,. '. a. uix ,b _K or orstur, C11-A oxac- IARA LIM be leer y escribir correiAamend,, ,
.-,t -1-- 4 ,_ 7,._ "it. L,.,., I, "'tt"It 11-w"
I~ wv rc- , I~ ~ NIIotlNT- -; -, _."n,=l' 1=L7'u r-' 83 DUARTWEN"S o similare7, Informan Aguiar qwi- d ,- ,,,,*, ,4,. ,_,,,". "., y -1o. 5 ... lao n. 1- de L. Preguntar por Rolando Coil- I
" ki-W-1 Am %,LAc*A tit p.1so it 411, department 322, Tel6fono I.' -*% I ~ I I _"t.t to Vald6gr Direcciew Sitios 10,
I OIL 1,111,t I 1- W" .w- -11.
AERARAR 414,,ti, o,,"- ,Tt - M-7948, In horas de oflcina --- I~~ -- #- A- asnoto" atkicA, rom altils, entre Angeles
LA SALUD I cl., ,,p, ,. :11 7,1, ,_ y Rayo,
ION Luz I,..,. ,,,.-"N I., ., .I- "',- iQ.. t- JC,,,.,,1.II#l.1 ,,, d!.,.1-p-MANS _1 -.1'.. H-1090-8,5-6 .11,1-,',", ,,, ,"""' ,-, ,, ,,,,,,-,",-, --- -- 'I '. ,',', FlubftAci6n 2 H-1362-131-6
.il_ -- ., .tIltt! --t -1 H I Tnm! _, : o 'i, ,$tow. _,p d w_1 _Cz -m-_ _". -LIN I, Ini .A it DT" -.*A. ci;NQ L-o"'."
ANTI TODO ,= -Z ,A ,2. L() I, Ini .A ..AS.,ALIl -- 4 )p I, wl"
=
_,".- '-d-it, ,It. ='m IX:V. L_-, ._n ._. 84 HW ACIONES 91 uxllz"mAG I rl '101MI*11-6 """. -, _- .'f- r T- 1.
16. 1 : "'.') _.". V1. "'I't- A. A"'ILD STS 4' 1. I i N, ",
'T- i, c ... .-- -. 11-- -. IL,",- _,-,_".iJ1 MZ-11m-", tti. N-I- d#ro,,I,. I '. ',_ .1 1-161- m-,"S, Q-jll., CXIIDA Do IlAoTOI, 11' .-, , _-1.1.. A Al ,e,I "'.. Elot-SI-11 Up So 41AVI ,A VWA MAIM4CION Atfvw .,i,,, y I, I -,l, 1 -1111.1 "1111-1 n.t,. i IT ,, 1.
,4. , _1 Io r ,iitl 1 3 1. ,,-, il, I~ __ ____ -1- 4 ,,,, "'.-'d, ,,, 1_11 I -W, I 11 11i I I I
,, ". : __ WIT, __ -hl- I O, '44i j,"I 11,1111 1,1.1.n,'.. tLsoM
, --- oj ." I I~ '. ..... 01 -,.11 TI
_", '- _I r ,. ., ,; --___ _'- I Apro evhc IT" q- 4 ,,, ... )-,l. n'I.1'_. T -51t, -Q1. 1A1I- I~~ I-' __
"ii :-.-, _S
_,A, ,I._.A 'I' "' D, Of"
, C.,clIttal ._ ,,L_ I r *,.1.1 ._ I6-- I~ It'O., Iill., Al.ttt f---, cl-- I ---------------- _!!_ EAPAVOLA MULZANA KILAt,
w. d.l ,It,- n I,
III'. I_, ",,, ,c 1. .11, _1--1-- 1111-- 1. -111 ALTVRAS DE NTIRAMAR
-I' I ,-. -I;-" I "CA cC L OcAA$r ." jolvrm, 't_ ,,%n, _,._ ", '...
i it - _-. m-__ I, '. "'. ,,, i K I,~ .1 r- 1- ... ;.
.; L
'14. "' .1,, ,- ,-,, -- -1.,I, ,
L,, : , ". ." ", ",*_ 11 ,t 1-11'.111112 =111. 'I- --!,.,=.7R,,,'. ALGO MPECIAL PARA PE. Jtl.,,,tt- -,;, II,,-1 Ini,,,,- 1,11,11, ,i ' uz- 1-11,t.4-'. li_ F, .". -1--.) '. ',I". , I'. -', I .-1 -! o", I 'I". u ... ,,, W1
-" 4.11- .. __ 11n, t-,_ V it I, ,,w,- I
I -- I il., _--- .11.111"i, I., 111.1 L "", III~- -j s4)na cle, gtmto. Hermosa ha- 11 I~ "' """ -- ""' " I i, )-i in 'L ______ _______u ..
, I F.,- ,,, ,i, F l I C 6 rne ro 166, e q'i , i I It t ",r F, I t 4 , ,,,,t 11
," _, I, -,_,, , o;r, I I I- of*l," "'
,_:, -_111 I _4 , m.iL.,- ..#-t2-Tibit2ci6n 13 n I _'f AIrr'A IallIl PA -'A .CX "'I"
Y-- -- z ,i !- -, I ', """"11. ,,,, 11 ."
L. '=,,',I:_1.7',4i ApArtarntntox sin estrenar I nA R A, departarnento N1 41 1 11-1- it I 1. 1.-- ,, _- .. ... "m ., .. ,
'"' ,-- 47. 1 'I LOCAL PEOUENO I -_ ., C- - -----"" 1____1 lot. '. -,-. A ....... i't, ", """, .1i'll. 11 I 11 1'11 1_ 'l Al ON, "' I~ ____ It 11,14-1 'A,, I- "I I
.-11' 1_111. 11 _. -- -,t- 91 CASAS DE COMMAS ---l"r l ---- -,anexa bahn, azua fria i, ,Tlico- V 1I.t., T"VI _- ,,, "- ,I
,I,,.,, -as. Unico inqwh- '41 111'i. -t. i- -1, ."'= ,,,I -,,,i -- 7';;' ,.I --- .No il, ,, it tod ". -- -Wrnt.ot.t ,
., I PA*TICt11.R A." C N I 1 1 -11p FAshe joITi" NoWf;c 6i'CiTizi
*ei,! .;J,7Z;--,A, .'T- '- i"-- "' It~ as hot A Nw- a., mr ,,I -1 I ... ......... I, -_ 1-t I -I Nt (o" I 1. I I .
c. ,", ". ,;'-"- ""', ,I". I -'-. -'- I ~ -- 1, 1i 4, z-i ,j, ,-i-. --A- ,I "ItIr I -11n,", !- , .
,, 1 "'. 4- v .1 ., ". -., I~, ]S,1-- 'It- C1 ... I n'). preclq $10.0t). "" j, --1 I t
,,f,_ --11.11- 1. -1, I.- 6, 1. I I ."". L". ), .
t, Z,1M.I, 5, A, AI,11.iW L1i,;T- -11. It." .T1.-- At~ 3- -- ,!,-,. 1,,.iiII R-225-M- 111- A 1"-" A S"' 'V-1 "--W11-"1 A'W 71 Ii 1
lum- .%_ G-1 Atl-t PIT ff-Im-,,1 1 .--_: I 1 8-.- 1 H ,W W i LI- v-1t

i I I
i


SEVI'IDIBRE 6 DE 1949 DIARIO DE LA MARINA LJEMMAR: 5 CENTAVOS
l it i Jn exportdMt

Agas(ijado el general Otafiosm(f I nspeccionan p), 11,11 fadc'sy e At Cortiederac drllit a
V
Munes por el pueblo matmit'(11*0 Pr1o su s
..... olaciim al caso docettle
explotaeionci-. del i . ....
ProceAr 1(,.q corl filtilza fi)x itisfildiallic.4 (pirl I obora pw to rcivisiviin (1, tog univergitarins
n g r e d i p r o it it I doctor Gonwilez (;ttr( ia Petro] iferas Oeste al e Ma If R'l,","'Wrl a tie 3 7,000 gradando.4
TELEGRAMSS DE NUESTROS CORRESPONSALES EN LA ISLA) j
1'ralan de niejorar fil %druaticr I utxiarlt 0
Gabirwtp tie cwilil i6l, rultivo del caf en


% %

W
-0 '1


1 Y Art:V
Dlr
wicierto de 1,61/1
MEPCEDI S VALDF5
14

In
pit 'r, iz(; -LA IDEAL
Nept".. WWII.0r -n
4
Y

TOQUES DE SANTO
23-1244,-REINAOF LA
by ,, C A N 0,
-k N.
R- Hyd e,,i
23-IZl!-AN LAZAR0. a la mlmrlri. dpe rp.kiiri D
B.h ..11- 7- ly. -do. .1
ARIlIkIl. I f-dIr 1. plrt.,bdom, del
6"


A P F M A Oe
A L I V 10

21-1251 -0( AMANIA.1t,
T' MR A.A I I 14ft y con 7bvr 3n
a ALI
y t-7-,
ARSENIO RODRIGUEZ f
4? d? c

1'euni6n de genai!Orcii 3bicon pi Dr. Tony d. 1. 1
Vin rona 4 "I'
AYII,1"Mllttt 41 1
quit. r, 1g11- Obl,-, b-1lj-d- d"! F-I d evi t6.- 1.
Clb'llr, A, r- r! p-- IS4
dt l fm,
v 6 A, 4A V.. Y puede toy
7 1- Pr -tll-t de pi 6 IW A.t-j. C"Ill. 9. It, -lq-,,, W Np t aI
Alk.- 1.g I., el
": 0
tI rt!
"ilailtii B hr
Zd.lmir B ltj _r d cit. Rt t.]i .1 06A
i
-_ rc
bi habidon 61tim
OPO-t,.Inidad se brin. I CItV, qUrI -XUII1yZr1 -1 -111= ", Od 6n d
0 Lutrwd
aLsi-11tD. V- -1 '
t IZI It
Al, W1, gar-ti Dafil. jaruo ft, ps
h.0 4, r-Ai, rl, d, pmte it. & 1112 Ida
de VAJI)w y

Y, i-jr, -op I, tl te.. 6. 7 IN
b

t5k It',- _., It
S,
ZZ
BRIGGS
J

P. "I Aaffir ";Oaaa
VI
. .......


A Vitt- m
D

> .. ... .. -;t,4
Lt L Er3CO A 11 IArTE),
3-FONDO
K7,
d'I
P. 4-P-MAMMA A' ATOD
7A
5 AiNYOV ARt;A A NIVEL El El FONCO
-1.b- S b, 3
..... - ---------- ---------
I- P r-pu
7-50RDF ANCHD ptor del DLkRIO DE I'A N1, A ut.
l 1 i 'P
stl.
11- j, 1,I1 lr- lt clz, ,N1 RAR
t, Iltllg t.d -lr- M4, de 500 SALIR FA '_IIFNTE A ,AR MD I
E N E S T L E CON CREMA DE LECH Ibr.... !- till- C> ,
4,ld '. dh-6ii
EL COCKTAIL DE FRUTAS ES MUCHO MAS SABROSO, pr-rt.1 d, ;I, bft, rl... Ir 55 T" AL ACIDO
Pere disfulor de ., powe delici Ial I _.Irl. .1 --d, y --r -qw- I0-1ACItEI I;MPIAll,
OtO, ogregve a su CoCkloil
de f-itcls v, poco de Creme de Leche Nestlik. q- t pl- Yecu l.
r. 9- P7 lIfigl- -b.-, Q-i COS7

Lo Creme de Lech& Nestli es tcmbie'n exqu. t I 90nefe- erte del Tribural Su f, _11. A-1 A11- IVE
casquifos de gucyaba y o il ; r
W,, 1, 1 blr de -1 -b-r !c,
,p.-se d, IdVICeS. MUY Old Palo reforlar el po- "eni- P,,m
der nutitivo de lo leche y cderr,65,
muy econ6micc, U

Dr. Fajq.. Al..,. roj,,I "VASANITRAM :4 S.A.
Hn, Srp-v L Dr. F-1Q., Alc,- P.J.), I Dr, Ao lnr r,
D, PW..1 A, M-X 1,


61,1 DIARD"I D I, I A T t
If A KO
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN P- pi- P.. r.h.j.,
EL 01ARIO DE I A RARMAD 1GENERAL SECRETARIAL COURSES I N G E S
DIBUJO COMMERCIAL INGRESO A CIE. IAS CONERCIALES
CURSES CUTOS GRADtTAPOS GANAN DESDE NVESTPA YYJOR GAFlA*;'_,A EN ESTE CURSO LO CONSC_ SIMAS BASTA $00 MENSUALES TITUYE q- :,SO DR A: 1 : MNER EL MAS ALTO PORCEN
Mos t ; I : W,- R. ".
NOBEL ACADEMY ry 11,w I,- Rltn P iblbdades en 1 ded4c.
m n'o "GENERAL SECRET 3OR Li. LOS KILARIENES DE fNGRESO
ARIAL COURSES". _ti6a a 1. AB RATORIQS qt, I, -Iitrgl ma -d-.. d, C- LITOG- A Y CWICINAS DE VUBLICIDAD MAS IMPOR- EN LA i MAD D1 7 % 11ADANA.
ciao de 7,- L ex mt men al p-Itm a 1w estudiantin mante- un
:NGLES Y IMPAROL -m:t. a -- t .d a ptp- g pr, TANV- j,, Ct PJT.A L
ritmo miftme a trav& cl todo el c y encmttrar4 ppr-fcc- jmn ,WSUALES tm..t. jt p-d.,t p- s d. m.y. y-pti-bno JS DESDE $9.
Qw CLUSIVAMENTE si,
diffde y cc_-, F-SPECIA p. "-tr. C;-t *- d, C;at,, I PUBLIM AD 11 TAS CURSOS DESDE 310.00 MENSUALES
LIZACION: MEDICAL SECRETARIAL. BUSINESS SECRE- Pr ""t, -11
'A ORK PRO"MOM DE GRAV PORVENTR
TARIAL, DIPLOMATIC SECRETARIAL GRAMMAR nt,-,,TRO MODERN SISTIM& DE ATENCION INDIVI- CURSGS DE COMERC10
INTENS17VE CONVERSATION\ A LAS ARECEI OF
LOS 11EMS'kTUSA.
nues!ros e- AUR L COMPRERESSION TVDL,R PERI'M 4 C RIOS PARA
PAR TRAV"IN6 EL nkplr)0 PRcl"'11SO, EL SISTEMA 15E CONFERENCIAS iquffias de -ribir, miquinas de cificinn, -,hi pt 0FRECiDD PF',%I0T)JCAMFN7E POR E7 ECIALISTAS FN LA pr-d,, il .-j. d lc, d;-,negocio o Pt READING I VENTAWIAS INCAIXt!1.A
OPPOSITIONN CIONARA
"'Mr, (,ITFAI ZOSU PREPARACIM Y RELACIONrS EN' VOCABULARY I i!.- VERCICIC, DE FSTAS PROFES!WrES, I. Crlt.bilidd It d ,tPURSOS DESDE $12.00 MENSUALES CURSES DESDE $6.00 MENSUALES CURSOS DESDE $1150 CURSES DESDE $14.00 MENSUALES
NO BEL ACADEMY 23 y E Vedado F-7477 Prado 412 (Acera del Louvre) A-7927---

SUPLEMEWO DI T EN

ROTOGT F
D.t.q.A00E LA MP NA

I Y JC L RlVt I 71ML2 1172 U_ -UNA, r -.7 ---1 DE 1949 V OS

A C T M' Eno

4,:'

1 77
ACTO SECROLOGICO hTEMORIA DE IX S _RAFO CAtDO5-I.- .. .... 7
tot6grafos capiWtnoa -mor-on el p-do, doming* I d__ d' I- --P.A,~ cMd- on 1. '.-.do do Od. Poleol.-L on 'nt'o lo"MoI., no do .11o. f.4 1. oolooooift do una of-dti flora3 1-to to do tI-,Lnd. h I .. do 1. Palot1ta el Posld"te Ang.1 Mzosa_ y tro, .1 C, io, -'-And- a.111 n. Lo- .1 Pnt 6n d. 1. 61-- to _1.b'.W"M. del f r -Inni Im. o do 4A4 1,

JURGO D4 logos QtM Tmt" A rN TPAz=jA'_rn Lift dM=Atl= pM
Inatit Oduam M"fielos, I, P.Udk y I..
MInzesootM bz_._z111V lr,6= lIntarn,. ocftorz f brij n!,R 'r W
In$ aunllAnz erdadag
porelonarl- P&M aun c"Ot. rrw'k1!' sbarer Y h'rvatol Undm totrn halitnl- on u- nd-.La on .1 gtjt
AVAI telnt"- 1r,3 aicon a* oacondforon on M C$ja y Wern p
L 6' lo cz Irn dt co 6n 1z clautue
Aj Frn n -', y
6z I~. tl l 4 1A-L- J M C.".Lom v rz zcia d a! ro-kipal
Artutin '"Zte 11 cl b P ,nrfo vAnual SIlrocl. b
tmf.
"b! ran,
Ar,
in G
er-nonDoh


r, N SORV-NARLO-P t, r Pit. IV
_Wdlst_ 6 I& Finn mtzlo -b primem y lue" it he,,.
ron, 03 0 bjet. do P-eat,',11I. n q- 4,1Y andg. ..y. brsdo, Anatlo, In d' m.
B-WW--nbo* reff" n a a utl 7 tierno. Arnbcs son pWt" y dtwrw n do lan No~ di l PIog-, zt4 Ah.- 24,- T-k, acrib. c8nn
libro a--. do ous LAP WIT phO"01


fV
do, q,'
119,
b.
r P'.

kil

....... hba-1
Is Crua Rojo Cuban& ao oeiobr6 11 jn#dWl ft ayor I& wntrgu do wt par is v=,A do $Lo" qw awmate al C,; par clo.am=* do 1. tinda "L Proclas T1W, do enta Vitna. Em canUa O L_ SjdO ofroctdoL winn d natlw pam Iss victim- dd te o- V"end Y
7i
geneci. do dlha cozoi waiemiall, Cumpliando tan'tiltu1sm prW nlt aRarote n in toto .1 gmento do la firnui, tofiM ChUl" Shiopir.. VIkr 0-10 %I PM do Is C Rol., wr.nel Rodollo Howtqun Luurapz6n, el cheqn, Mon,_Io"do, Se hjll pr-utoo: el m mel Evoll. lelffs"Ift, Mcnewto
do 4 fln', tlclma; M"n 1,14nd.; I, .A R."s d. F* C' Sillov, Dmw; 1, 'Auita Vjra JWn-, Jet, do Pir"M y el
dWc r AnLr l San *7 3 RAW At&nual S&nebgz Mwpon% WMjnjg,. del divio
tica

ana


'z M&
rtajoF3

d.
no
n

In


gtbior.CONME1 A EL CINCTISTM NARIO DE SU rU=ACIO?4.-C.. m.u- a, num pw- ese ..Wooari., el do L. Heib". .4- NloolfiEKCELENTE PM.-. Ir. 'AM Dom Topping -14onnpl..' corn; una 1-.1lanw, a loei intogranie. do In mlaw y on W propion arta ia nntrosO a 4%; dl,-tn, on Alb.. Ion fi,..n 6. Ian dWlffouto. Iss dlotln
I. do qulnfento "b B r MaW Ub que Is ceftorn Topping p-o a vneria t" lontituolonn on qLo, amuado eiin -njunto, En In prosidenm %pare- I Moyor nonor ( aottjjanoj, ej moootno G- lo Roig, di-tm+ lov fu-d-a In
mnndm don'PUlis do Una ft IU&M Con el PM que dur6 cu&ronta y ofete mlnut Bond& vi-.tn I -t k:.'- Rein.- y M-.'l D.ih-nn, ol p .. Idont, d j Ayuntnmj" o dot, Joao J)lai GzrrIdo; Ion conoo)W.1 Julto Al-r Conollim VIM!
Su m-id. no ol preldont In. N- Y.,k Y.nk,- LAP Wlreph.t- vinno, A, 1.32-, q-ot, Jo D1. C..f. do) Pin., A, PnIAM 14 H-ho-ri A k dillltol 1. nell- Art-, C.11- M, 'A. C4. d Won

..........................
SEPTIEMBRE 6 DE 19-19 M A P If) T)V I A U A D INI A FIVNIP11 All- CUWAVCK


WARIO P' I RIFN

GRAFicAs DE LA C

Pfy LUIS4
16


-1 6 c-1A,,,l- Im, i.... --s Nk

T,
LA BODA DEL FJO-HEVIA A toda l,, tripa so a cabo el &mingo t or la rrus6am r r, a iglesut de S nta Rifa en Miramar, la boda & ia se 0 E5tcta dc! Rio y Martine? molts con el loven Aurelio H-la V Edthw-M, hl a Clia Clef dOCACT Pa5toT (let RiCl V 360s Stella Martinez Nlolcs dl l Nlimtm de budo trig, (Arlo, a
He'la IV scfi ra Eh4a Edelrri.nn, Rtcoge tsta P gma artos a,pcctos grafic., esta rern,,r sin duda. una de las risis iucrdw dc 6
21 PJ-J0.- d, 1, d-t- M-La Lw 6, cA,
Is C-- Iar-y Tar"r. 3, Pl. S-amis, "j- it
d" d'l Flit, y El :;

r
A

. . . . . . . . . . . .

t'! billtirtte I Ci-lo Muitar Y Naval Columbta, He aqui un osisecto de is mtm preside ,
p Cribrtm jefe d,1 FJ rritc, y au expom Aminda But"$, mn el general QuitAf-la d-1- Tr- Otl S-a y tftra Fbls, D-tngue el general Elias Mort* y ii-# Cuca Qmir6c el MPlUft AndrAn J,-Arl c
p

tl i Bfim.-, J-P V's y c
CA
ea-,t y C--h.
Ill.-- V.1F de,
a,"

Ad. T,

r isop" d
ly 1( t


F1 t Ot

Aisata
Cbr- y

Is, -as 11 El 'K."',
ZA
J.sefin.F.A N17A St..
av NO P,,b
,Esp-
........... ......

ADIARIO DF LA MARINA
ONICA HABANER,
JAVOS

E POS4DA

T


4

ida1(bsa


fie
P1
\H FFS
'J
Ilf,.... wee- let c- vi,-n V
It
= .... ,,, -
& CASIO$
dm i1quier", w
reeen, We 'or.
Itme-1. dc;1'N Y v
4. 1
bett I kj
Ant.
inadu -t. aFl, j7 Aw I**
p.rw%tI
*I pr.sid"t, d. di- 1, n,
d-l.r
Albert* C-a& d,',.
tl corednr, R.Jael P--*. Me 41, Mr. DuylI, el c nand-t.
Her Aied.t y el p-. III
pI
ikhoch., "Want. )a flexta del adbado t, 4,1
el Bill.6'e. 1


n
f'W. .e. e

Fue tl, 1. P.
derl- Wt. y ,A.

4"I. APIee
de G


lum6n
tetf

nw- de


ii -Ile
M. r.wr-Aer del y Irtde
y

rI

,dida,

Jew Bril 1 ,ga pl.
t. D -te -t .7 : 11"I n "m 1. deaing de we.,Io, fu" t da ww eiI 1. - r Be It,.,
CuflWt& Alva-z T%1,10, 0- IthA AI-11, TWD y 0 d% .
f-rcis de, r ed3l tinligee
'rte-erie. I I UPI.pillite". Re.U- Ap. GlorL. Ver- q.e L
de
Q_ de Loft
de A e' IL,.rnbud de M.- litica
t.4-r.. Oilde
cc-uelo Simi. d. pana
Heymann y 21sther t Arenjo
ff Mann de SentAndf-t. d.
I C.

ilit.
Ne,
G& cee
C Da

C'uehit.,

de F
dtt gobW mlr WOMP aficnz y PIQICM304 I-lawIten eitte
Telleria.
H-M qi jjj c",


wy LAI jai.


SEPTIE311BRF 6 DE 1949 111AVIn DV I A UAW WA FICkIpf AR- PUNTAWW
(HARIO DE LA MARINA itRIVERS111F I v7!,11TARY ACADEMY

Gaiiiesvilk, Q''1- ,,-f,iF,, Hollywood, Flori& U. S. A.
till iJ

G Do Is OdUCacift do tUo h1j.1, de;.nd. s. p-seav. Has. do 01- h..b -. tlTex a ru Patr* 1. aoof,,didi .0 S."W, -iffilidolo OU oducalio. iuWt--6n 'I
a nuestra "RIVEPIDE MILITARY ACADVMV, dovd. n,11- do j6v- 0, tod I- oontd-. wft
"'Itill do hobvio ORCIgns" 'I olmid, t.4., 'I.) --A-Iit" Fn Is
6, el Url-roo, hais redbldo t-fittats clentifleodtportim y hoy rou ",b- "'n 11 ftor Glen" ol pr,,W n tt 6 -1 1-1. O-t- j [A., f e'
t,,: to. y -atiles, graclas a -Imientov r a is r4lids discipline *W Ndc 4.1 Acurtttteto .&or Gwjjr,- I 4-t.r )tloy R
b n-I-- OT, clanj.. Con, .. 1.1, j ga,,to, r.nif ,
I Consults it nuestro Cnviado exclunivo to Cuba, at Cornandatitt P*do M. vldtl.
quIen estari ho#Wgdo ht3M el d1a 14 de eputratirt en *I How iib-i
Al (t.vf.r. M-9m), y *Ill 11 fm orl todos I" fftf-"A" q** Usted desce, cvnnpl t..."It grxitis' y rA- ourepro.1- ali;.. para ..t.& 81 usted It dtdde a amtiJar a .. Wis. 61 p-de ht -,,rla LwwnAlmertz, r 4A padra, figurar to #I
do litiostra Aeadaraik qw Ovatle-a ad 11 do saptawnbre
I- ajurines do Rivarrife ton truladistittes a Halb-pood, Florida (etrew 4# NflFlorida) duranto log metes (4 lavlerls, -onero, ifebract y Caxus*--- pAra conn- proilram de dexersollo floloo, on us Clime mk* sgradable. T ademis do las ur- low
-4 regularox do %DO Sob.01 (Bachillerato) y Jullor College tUnTv-ldjxd1, O:rftt 41p
lot de consercla. Aviscift, Willett 7 Dolls,
LI Colatutdante VleAl *9 tristruttor, 011dal do tActICA milltar, oubana de nact.
vilento, y cofth 0 -U.StVA AC-d-sla, y IdOna, 0 onwr lateral It d- do xyda part Tax cubantut on Vartlettlar, do lot cutler ex protesor y iialco enoargado on nuestra ACA&MIN6 prwal de, area experfenclis en Amdend" UtUtarts.
-Rr,7.RSMV reollArA a vus hijo. "exCentes, y to. devolt-ri hoehoa uuw
verdaderos hounbres, aptso mrit is lucho do It vids, Can c"rp*s y mentes ."I
Par too, antes de, decidir y ha"r projector wbm tI poiouir do our hijo%, Co
suite al cornandante Vid.1, que 61 It afroccrA todox Its Was nt sjxios, y su W
-,A. probobteruento, urt discipulo mix do n6strx, Acad.nuoE3 Cans., d.ntt V .1 ..tar& de rtpsaa out I Hotel U-1. do Le Hstans on,
el isto do dicimbrttuairs mistrimlilr a Tax que doet, tr an id wguado trirr, .ixquo colocustra on rnervAGASAJO DE PIKSPEDTDA---unclo isa do Ptlerlc Vorlwdlet" y,'-Igne 4.1 Corajorl Jena Ato4 & do Is Fatnte y 1321 toninnte wroew Carl- cont3a ofrecjeron V doctor 011.ndo PU*,.-'- 1,1 un alra"M on at musloluit mlitnil, M Coraliel Acosta partte, P- C SWV' an dm.%
d' dr do Cub. on -4,lxi-. !' -, Ar. or no becho Cargo del ausado del miduileW, "AgraffiOlitt", Y el mmnol C&llelg lOwA
or.) do 1. Di irllap '19notel.
21,15a. Cruz y Plaics Go. polosibi, do Is jefaturs, do 31 Case MWW do pulatio. En to fain apers--n log satorel,
q.. 1. f.4 oorcedid. -d-tennent, PiA.r., S.Ili6 thp- Mot-, Rlotra. Milanhs. C-HaTs. Aeastu, M-rdleo Vl d, Clussichn,
Febles, Men4rdn Ortega, Zorrilla, Vallift ionzWea, OW., M#rqotto y at-an

41 I
rq L 11 MNOP-WO DE C"=09 DE AMIWCA-? gr It rquo tax 6t Was al colvmixi a. carior" 'a" -t# coz.1'ead. Cd prvtentzilmn us Crod"dal*& So norabrius, par M*d,-a! Martin D0003,40 a-3LhAVWA T."L MOquIAWS MOTTO P#fft y Rafael Juo U, Rad.1f. ZIPI-- Gil -n,6t"
do Zi1M2a;,i;,or j)auo,,t; por VtnruWA%: Jusu Tom, DOWIntio Tole, Do
-Ing. L.. A-U V.I&tqum; par Gustora&U Criothbal Reyn Menknd- y Rg Li. S.Irat Gu,,.; por Cobs: itefeel Gans&J- P-oado, Fronnisto A. Martf-W, T
-1 C. : J Jno, Nim)hs J. Ter" y J.s# Poll"liler.
L., -pk.4sa 41, to Bibliattea Plbliea 4. Is Soclodatt Veaa6ral- do Aluflos
,let Pat. fo.teja
Can ti*,tala liorta Became. dirtotars, de, ese Contra mitural,
(T.. P"' to hA64 tax EK U'O. p* "bar sido becads por It Ernesitda de tal naci,6n t
C. ".Wl.ror .1 d-t.r Artaisto M, Edido it# Is Puente, prtiadente do
n'stituCift is "A.M may.1, Is do t- Raid" Uqka y Was.
xx
le,
-,-t& su 3w.
conm J" 7
DANDO DZ OOM'XR A LAS FOCAS-En t0a excellent fot'6 de nu a c ito !a sofrita Hayd" C.-d., do ..to Capital, as Iso n,
tuent" on, qu. debt do no do I- fools, do Marineland.
on Is rforldia, ospectiCtilo que atrae a Stan ndirem do vi. tan in que turnout en is gret r-.s 21-a
allnetausr al hainabriento.

RIVER ANIVERSARTO

Con su perf ecc16ri induat 11 jushficada
por 40 aftoz do expenencia, supwior
a cualquier Marcia COMPOdd-6,
EVjXRUr;"1 5 01 MOtor fUgra dO bOTda
M" volm M63 efficient
X"
rewAtencia V,
y do M"Or
del utundo. IV


0 Abmawb MOA imiWo,
Plimm dD vftWL
Gftxz ww ITENEFIC108 FOR LA CONSTRUCTION LX; UN CAM ]NO VMNAI-1.1rut conthift do dIr"lic-Ad" p-assisiddlida do Las Villes as *AUwist6 rou xT rodidatm do Obrate Pfiblioss, gables VaM4L pwrag ol =I'mkrAo LA Geremlis y elnuleadoil de 'rionchit" se reurderan el deqn4noo tiltimo en isalso Cordial a flu de festiliar el d land" V-elrud.
prinnor asd orsarla do ou tundati6n, M direetel, de "r &W, saftor Rafeal Cmtxt S.1divVills, prontunelb sit- a Qua toaawavots Is jituducaldst diarta de Iftbe Caudell.
a as pa"bras agradectlado, a todoz, Is coolwaelft prestAdA a] deeldIdor prop4alto de colocaur a "Cauchar al fren, ad suds en 1. plants qu* 8111 oadvit, go Is 104. apareren tl -A- Allstrto de Its tlendal del rents. AdeonAa do todo el perserial de Caudhii", slaittionn & too text el SlAof Usual. dit to Alrassit.6, .1 ierucol Julio Moralso, C"llch Rafarl T. Golvalex. el Is Reguere Y el dortor Antonio Tigers DonduguM tetrad* de Is Empress, president. del Ayi1stanatentO do SUKU SPIrItUl, dotter CuUftMw r anZAIM joaO Cenral- TlAfthlm E."I'las D102 dt viuesas Irritations G151natz T, otrol mas.