Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:14791

Full Text

'de 7.


DIAR, R N
AW (XV11- A114RO -A) AHAV 1 .0; 5 79NIAVOS
'Iran,
7A ,


"NOSUMUKAlt
A


ifii"qui, If' oh I Expl z al pueblo, por radio. [V de


v ef IR I tj Or
n tin

JEFES WENDlbf 01

Notifirados 105
aa 2M .MniCT't" :,f:l

Z.
r C


cv.-o i qiae 44 preri# (lei

v n mes de Mpin

":I", T "j : 'I
H(,N- 14


r
1, Cil, 0 N4
Lev
-Z 0 Ila 1A. T-a no
tw cs- i, M liv, F?P 'alc1da'i dc 1-1
baccva, .,- -1 1 70 t quoi el ci.16n, ai .,w4 h. -rid. cl b. h,
gW
l-t. z d T'e'o. Ale en Iii del
race, .
C,%Pat. L.

il Wc de la PC, 6, N oral toda Itt ISI,
.1 1- do U,
.Titi Ac-ta wda fa p-ji
$4,
Capitin do Corbtl ,, I,r &I :Obser-tbr N-l micea -1 A 11,11.
wid 24,
%
Ikl S, Al- y A l -Man 1,
n,
L. Web- dA en LI Nl l Un
d ,l tic- 3,1 ,1fi, r1V 7;It

d"
M


ImposiVe iar-404 Tito 0 1,1 la
Pre.- '0

r,

-Wee do
y del interior de Ij PP.de 'l- t llmoniao. su taadtlncj
1. cfiora aorta q,

6, : rdirid- do M rm P-.i
del DIARTO DE INA; o" Ignacio Rivera 61 ler H-Sod., Dirrotor
4t;- t-d- ecu-,omt.
;i cr'i Y AJberto Ri. lu mci, d- )- doct-ei, Pa.
-dr,:t Lovio y Jorge BarreJlr- do Gobi-o do
M' Iaod-6,, e
11,1 ol IAWO DE LA R.W

up El oi,_: il 1, T t,
to
7
itc I IMpaelol d
in q '7, 1 rtf, F-Oeco S-d-,
tar K'id P., I N.5'. P.-M. A.ib.1 Cn
mr. tQrm do la Reda--a W volc y M.-cl Sir.
In.
'I J, olla
pror t DJllr O ti d, R d.-61 d, pe,
d. r n iigueros, el cal.
It" 1 AM-i-6,, d R tort
y I
A& .
tiscift "br, '5 C -9 er-pt N-oial d.' Fe.
nam quo MV "i Motor., Pre.teutemen" AM w Tic
.do R-t. D,'-ide, W
out 0,
Ir Irl-Tit" bF--, Be,.
Ft t "It'r ii- subdiv, del pt
Mimd. ht-Ji-m" I ill
y 'I, -l y A.g .c. tror f-ha

h-, ill
a- P.
.6
d
t-4 dl


t. do,
r

t.xi. do
ca SU
la no, fli. dc
tift 7


tre
d;
eciblirixi
5 RAS EN LA
ESPAItA el ej mp]
ham U

D,
A
q
im "A' pwlit.raz dr!
la intericift Ruel. do t- r -1.di'W a c ciirol-, ii". t,.b oj-. Cl- 1AID
d.r t -- P-4 est. -16 1 (1- 1, or P-I"tl-- P'- e-op- jt d El 0'
I cindlidoncro r. Y'.'e,, jo A
q -cn' jd'Cr d= ,r q.c -chw
ud., T.
o-, q- la%. Yl to ".tA ndidl- "nM,,i: !Ivh, caa a co"j,,uacift 1. rl- I to
tw'. habl.e.dc, des-dide .1 rep". AA c1d. Par. .-te-6,im a de el,
namte de
I V4: 1 .. q
qu. I-f.cUu. ,.A,.
yusoalli't, 'Cu=dO osm locm.d. qu.*n P..' 11-o .1 dnest., er-6rl-' kiloro, m


p,,- T __ __ I I I I
.
I
MGM DOS I DIARIO Df LA MARINA, JUEVF, 25 DE Ar()tTfl Dr, 1949 ARO CXVfl
-1 --------- ___ __,________ ____,_,_,__- Poldniet hairerse htscripiriones -1-1-1111--l-,
p'I hasin el donating?, dice el TSE CI ltk, a
La Polili I - 1,111, r I as P
-, -1 $, 0 1 tie., =9
I F1 "kickpi" siInfitti; - '-- __ I ___11_1__1_1_1-'__,___,___ 9 por 'Writ;nritang,
..... .. -----* "'
wv Ciretilor a h4l intl(nit M1111iripoleq.-Peisiep"it tit G' friii fl to Titrre, repr,,,al kIURYtt
I Per Franck- l0m- sphor JuAto 1,tlis Poxt; Ill devoltriort de corneta 11 rptthlirmplo, rfiIn Up"t dit)irtl pOwto eys lix luchia

p"i" V--- !"t ... ;,d,, ,,, I., h ', _I- "i II-I 114I III '. 0- I po, Ang') pohillt'ns'I
113mlos & glo.rtilp-, -,-t-,;t,1, ,,,,,,i-t calt, ti, V_- D, ,U ulti,- -,6I, 1! T'ib'I".11 "d t"","i- It, "Iiiii- 0 tlli I I I I


quit Tidblke- ,,III I 'd, 1 1 w, -dI Y "I" ,,,,,, 1, wt-". ') P, ,;- ,, ,,, It, ,,t'.i.lJ d4- I i-,Itt , P ",,'I" I -- 1. , ",I,, d,, d, t F",
k,- t", V-, II- if i.." ili. _,Iiil A- ...... 1;-- d- I t)", I, p ........ it
pone. HAbri que &Itr "I I- p'l, iiig,, -!(",J ,! i Qh,,t-i'. ,i-4,,, 1 ,, ,,,,I, '"', ,I ill, -It I , : ,,.,, ,,, i ,,, '-'- ,t
,, Id,. t,'a g --.\ ? i I I I hil": Y, I I'. """I")" ,-dIdIk,- Ifdc' 0 A A11,11W I161- dI1hvr -, "It'. ; ", 'I,
,, ,,,,, d "t, -Il -! ,, -,- q, it, ,,,,, t .. ... I -,- ,hIll- p',i.." I,,,i,- I t a ;, ,h , "'MIdIt", dI it ..... I 1,
En Cuba, tttl Ici- I'd,, h, I~ i, -! Y,,r,, pt- ** ,
It z I, 'de I.Vn .11 I; ... .. ,I ,, M,
st a u to o" tt "'ptin n ,ra tz ", 1 tir, -he an 11.1 Deli. Sill., 41 I ,.,,i,, ,_'! ,,a il ,I, r.ti ";7, III~ I", 01.?- *sl-t I., ,, 1, t V-ili. r;, It l, I.
1. loca"Itf.de poq- hI, ,,""'d, .- tIs6-,,1t,,, %,;15 "I'lIii- .odi. i4 laen]" 7,:, fl, 11 ,, ,I III V--, I Jli 'd, i ,,,,, "J." IIII t- T-I J, I't"."', ',
!,,1_6 "- ,, , p" I .
,,,,,, I, 'I a, q" I ,I, rpr'b-r J t',, W" it, ', '1__ fibe I I I I ii 1,, T", ,,, ,-,, -., I "'i"i" ,i:- li, 1, -t-1,,, ". I~
I 11ne"Id"I dtdr "I'--1 t I,- i ,
ficir o popcr,, I., pi f"paCtaerrIt trazedos. F .It !_ im. e I, ,.,- ., i"^3 .. .... 2, ,- Q! -- ... I"'I'.d,, I, J, ,--Itf,, 1, ,,,,, 1, pt-1,,", 'l,, Nlei,-- I,, I ,,iit-- -- -,,I,6 II V1,,i1-,
AM-66 testiod.diar a!", r,,-t-,, d'i CII,, r, f"', ii", 'i. ",;I, "i, I,,,I,, tl -il d, ""',", I
urill tit la, caracitriti-," ,I, I %Aa Actual C. t.do ell ,Iiii, d-t"],, 6-it't, 'I td,-I "',- -, h ele por la U 80 El ft
"It, .1 ,Ii I- : 1, d-i,
nldd ,,I, I A: 6 -111 'I'd, I "I 'it
r,., TI, ,, -1 -, ,I, _t"I, " J _. _. ._ A,-, V..- ,+ V.4ei i I ,i- T' Ittll
hCmbr" As dtp"Icup "4- to ,,,, code .-he 1. com. I , ,,,!, ,, 1,,,t'I; f,,,,tW, P, 7Z.-, 1,m ,. ,_.- iai, Wl. ( __". i't I I "'t 1 W- ,,,
I' I'll, T'W*Ii. I
side de itue alto gnt ,A- ?'I tti- migrare, elart. '. ,-tt,,, V--, er, I i P,.f, -C. ee- h- nt i"i" -,-;'r , T--'111 "f! '17tild"'.i 1-a, "' 1I.,to,* V, = s',A_ 11,111-1 If- 11, -11""sO, _, ;:! ,, I,_ 11- "I -1 1111 1- 11-,,I, ,Ct., Ed .1 ., If] I "! I- -- 1-1- It, "- .A 6, ,a, Caw- ek-, i- A-11--e-41'. i ,,, ,,-, ,I 1 I
din rn-do Atvi-C. r-tAI,, A eat-i., se titne 1. --, d 6. '11tt ,a I, I C ....... I,= I ,, ,PI- L- ,,, Il"""', 1, --A-, -10,
-- I"? Itl!"r G-'IT , I I I z!". ",.)""I d, "I"'I'- ,,, ,,a
i': t. I '. t, I .I Irl, Mt ,I- A ,.K,- 1--, s -f, -I, "Iri-W Pgintic-toI 6,A. P"J, m, I.4i-frograte al pl t- i I611" COO ' 3_ '"Li'' ,- t"Ji, :,,, 13'', ,,,,,.P,, ,r,,, ,, 'lIt ""Czi li,,4, tl , P- i, $ae i, ,I,", I
4 o , -', 6,1 1 u ,e It, 1;q .hot 11i; 11 1.1 I'll
lt destine, 4, )I htItt-i,1Id. Ji't I I I I'll -, ,O,, ,I J- tf. j-,ii -ill-- It" ,I- "'U11", pn
I -i", %!, ;_t ", ,tt i- ,, ,,,d, y *_ 11z,,I 111" I "V";T": 1 'W 'Trtlit ,,,, ,,g. vztr, ,X6 G,-. trI-IA-, Tit, tihi i,,-A, ,,,,, ,I,,, ,,, ,1* 14 ,j ,J,),-,,
, ., it"t", I , p,, -d Ii .pr- 1,
Ckr,, qu, it, 6'ad, ort. inapon.fati. to .C."id. 1. nocl-Racta &I i 11. "I" ,Ild-, i-i, ,ij, ,,Z' it, It 1, it' --_ WI.- 11a 4 Alex
I,__! I I ,Iol - 1, III, 'I,, ,it, ,Jt-r "i" "'.
I ,1 11 r d'A.A. I,"" 'ik .0. -, III 'I""',t".
rdiimrl', entire p4m* v to Ciucled militer. Si bien Mira Ila. cue, _Pe ...... It,' il ttIldl ol'ik,. , 0 11 101TVIr
"d, -Y') ,it a I I, 1 1 I tk.rk 1, -ty, L 1_1 _i,
ri.d. "I 1 1 1.' I 1,, 'Id't, 1 K = t p"', ,,,I 1-11,'Il 1109,t
it, 1", i-- I I,, I -Itti- red It'Oto ,njl ,, ", i"it' '41, 11 I., ( O-' iI IJI It, I"1- ,,,,;,,,,I,
n6l, ntineria, dtAbro de let itinciumat Vitormalea q.a .1 jefe ,! Fi"'. til ),j- tit"'t,, R."',1', 1i I "i'li, il,, :---I_ !. KI M et' a ,,,,,, -- ,"I",
I ,; .f,* -!,,a qu, nr Ill,
tie ,_ ,-! '0i'- ,, 1.nleiA da A iathn, ,I, Gitdl& actttrdo can I& Comititucit5a. Lo que llama to at-p-%n I, inci,- 3 , , I I I I f'l Ill III A! ....... ;, ,Idl. We ;,--!.
L ln- I?- ),, t. I., ,_ --, 7,; ,,' I 1 fl I ,
pa'art del stIttese, Hato pocot diall art Preiiidnite, ?tie y el tiion"i ji, '. t t11 I o , '' "',t- ,,, MatiInral y a ,kiipxtW_1
-Ill, It, I "", ". III mtl,
I, del, I z '_ , i "- I
i'le dj'i", ,1: ,,,,rD.;,,,i,,, in! ,ittii, 'r .
Ejercito general Pirtz Nincrat et retratabaft junt-, -, n", P.Ca i T,;5 t 11 I --Ti, -',: '-1 ,fIf , ,,I 1, R-phPrt i-,,p1,,t "
-11v" 1' '11 f i, , ,; .1 I )"Itid, li,.IWI Il- It .... .. i" 1 ,-p. ,I y.t, pireei'teticial, Anti in, anew.b.a. ii-6- ,!,,IIa 1. ' 'I -i c -'!', I i ,,, , , ,, I 1, ; -1 I,-,,-_ I I I I -1 11 Ili~ II-i ,I,,, 11 tI n,, ,,t-,
"" 1'14'11 %1 I,~ ,,, , I t I Inir"'i I -1 it",
udpvtti6ii 'Te Wier" An 1A ra" Cordial ite-enci.. H-at de5r, I t ,I- I I I'll "I I 11 1 111 1: -'It I'll I I I r ,
!", ; ,itt, Vt I 11' t,! '11 '11 ., -,
to, PH. Tq-ia ,I fuketsimbMic., se, k-ladab. .1 C.rdp--,, 'i, ( ,, i i , it (, I I v:1, i : f, t ., C, , _i- 1, -"- """", I~ --, z I, -,., I~ I ', ,-ni ", ,-_ I 11 A ;tFAL pm I , t--,- In, Plumi,'. V .Ili. I- 1, "ist-cm & Sg.rtdo C-fi, a. a. J-I q, ,,, ,J -i, , _, I! I I 1, "'17"", , ,t ,,
11.1', I I 1 " i- ,, "i t "Itf, itill I 11 "' ti", I ,A"" If- fit, V;I,,CIdN ,n ,,, 1,5i 'I"t," ,;,
11 1 i, i t'i, , - ", ,, ,, , I 't, 'i " cl .. .. .......
cit min6tc, III Df-, on propied.cl y d, I'Vim" midisir. -11, 1 ,i 11 _" '1 , I", 11 I I 11 15 U IrIIIPIA AA111, I~ i-t. I, , , e" ,,,
i ,- , , ,x ,,,, i I '' ---- ;,,;t -1 it I -iI ,I I, P-i, if- -, 1"'.
... doah. 1. d"w"'i6n dI4 several pi- Dird". y la !,,,,,,,,i,, J, , , I 11 z 1, I I -', I I" II ., ." ,,, i ,,, ,,I ,!,.,,,,I tTI,.,,,i D'i "'." 'I -r,, ""It"i", ,,,,,, Ji,1,1,
I I', I 1; I -- I ; I ,, 1- ,, i I I 1;111il M-i- J.", ,,,
I& jffttilla 11cJAI FW11,11 )\'..d.a .1 general R1 illl I_11,1-i, t , ", ,. I 1 I I I -1 _1111- f, 711, I ;_ "' -" "' "; "":-" 1! 1-1.1.1-1
Er, 1- F'rId" t,,,K6,, pooli..., por Il- -'itt .,%an I , I 1 I ",:, i, .I i I ,-, '' '-,;,,,, f,"', 'J. """',-1" I I -M- I, -Ik -m. .. 'onple t6m I , ". -' ;, __ ,- I INIW$1111, i" ", t i ,,, i ", "! ........ I li'llil, -1.hi 1,-ti, ,- -,,A J I i , i ,,, I : :,- !, ,I "'W'"',
,0, htIbi ar b ....... t I li I- at, ,,, ; C ,,I, ,,,, I-~ ,". i, I 5hll I 1111i- ,,i,;, It '. --ilt ,
m1fiti,"'. aunquo ._ p1s.1,1111 ,I 11 -1 .1 I ;,' ., I 1,. 11 ,::, I I 11 t, :1,111t t,- V,
"i toon.d. part, ,,, on. gur- -,,Iiial. .-,- i % , 11
ha- .1,.nz4dA p.Pul.rid.d 1,gitire. t-,ii, cle .It. --d". atkito I '' "" ", -i, I ,;i, ,
,i It i I "', I,,, ., I -, i, I"; " r, I -I -11.1 I~ ., ,, :, t," ,-11;"I" ,,,, ,i ,,,, I, ... 1, ,,,,,,,,, 11, ,,,,, .,
te h-oi- IO en-berldetert m 'i"lizan con W rd.driatIio, del Po- I I I I i i, I 1-11. 1, I , 11 I I I 11 11 :", %',, I,' ; ", I- ", v,;, "
I 11 1: K fe!A I
11 I I 11 I., I *
legitione y --tade nor tn,,lo, U. icJc J, 1. F-- A,- ,,, ;1 1, i 1, , ,, 1,,,#i it! -- I I I'll Ili Ii. ,;: ': t,,7,, ",', I -A"'i", W'n", de, --l" II,
made' en Nort,,amirito Ii coritientomenin, on hombrt, poto conocido, q- 1, I 11 I t I 11 _-1 '11 I -1 k ,,,,, t .1 I 11 1, 7 1.6- "itII'f- vI V; I 11 4 ,t 1 , ,, 'I'", 1', I,, It, I, A I,, ... .... ),,I, ,,,,,I, ---. ___ __ - i __ i, ,, '___ 1,; 1, -9117,,no ,,A- -ti ,ditidertfinador .1 preid-te d, 1. Rtpiiblic., Iia. q.e act6a i d i'lri. "', I ; , ", I ii, ( 4 1", ,-iIIf),,t 'I"i'l ... a11- 1 I 11 ,- I I ____ 11 I 'I "I'li, 'i, 1 -,
me 3uba I ttraa &I wretArio tie to Guerra, Pero pongimoncis en If realided I I i I - - ------- - ;, I tf"""_ ""_ I r i-it- III la Ca"a'. 61
5 I I ,", "", I V-- 'I'l i,-A,, ', I i""_'-I""'1"r "I 'C".1"I"I"
F'I.Inn. cI C-I- ot &-it. en on PNIcto dt Hispardoam fica. dond, 1- ;, '-ra Serrano, legialwhr : I', ., i 11AT I I I'. I 11 i7l", 1, de ir,,i;,II1- ,I, ,,,-i. ,I ,Ij,
2 I~, ,', pr"f-i 11 'I -j!", "It"",
-if- y 1- Irt-rch.des Penn mucho, y doncle Lane, .Cibid. to 1. I 1, ,, CJ- 4 1 '4 I, -f, texIIi1-,,tII ll .ii a"Dli,
i 'It"'I I rrtpW,, W-,
i oriental. expose 4111f tItI I I I ; "", : z, I lu_ , 1-1
;', : "i d- IIIII.,
sadg,,, ,,I. latt. ttodiciIin cle .etonaclaa y pro-ecitdo: ,it- P., 1. 1 ' z I ; _: 1, I i I I Ii "I, 1 d ",191, 'A' -n,
; ; I 91, it ,I fir"'IdI
tf. doilit.?, ...que Iler, .at. cle ...en. tan E I "I 11 11 ,tl itw" r'Ittigt ItIg,
__1 1, t -11 11 ,,, I I,", "" "' I -' 6 1 t1- -)1-1 -Y'rrf"fituci;itt do On alto j 2pf-b lri el e n pri,,ititt) I I 'I. kl"r li ii. I'-'
; i i roponj:a 1 "I i, e, I ,,, I,, "i ""! t-;%_A I,, 111it"11$uAvri, tan Xrlfi&ivlk COMO on "Ite caeo, ot I. uatic o qvir itaterrumpt el ; _. I t ""i, a ,I "-i""I 'J"',
C, ,- , I I 11 11 It, I 11 I , ."I i", i 1, "; ,,,,,,,,,, I ,I Ciili,- J-Ji't
-, , ; -, I I I I I ,;11,- 11 ,I,;,
-5. dc I., Rotrit. p4officat. Agana 6. gru- 'intillot, & to, pe,& , -, I I I I I t_ I T- t a I '' P" I I I I ,_ 'i ,4 I
;> .2" i, -. I e, __ ", I _'. "".."," i f,""'3"t, iI.I,"d, ',, , 't,dica, y euelaa el espatio pot his Antenas de la radio, t , I --,-t, I'"", I ""'_
,_: I 1, tr., I I r -- n.il- ,1, --, Iit ,,,, ,,, d. 1 , I , 11- ,1 1_ iq,,1,1- i,
ti 'T I -;, ,,, I r
EI iich. liefte, Antececlentes. stench; Hatioc, pitid-te & 1. R,- d, 1-11, 11 I I L ,_1 t- e I i Zirtl, ....... 1 1 I 11 I I fir-tut,,Id,, 11, I" --,d,,JI ,Ita
I il -1 tit I I j ,_ 17,
7 Z, 'a- , ii - ,- -, -- ,,, I il, ,, r, rdl ,i, i 14tt,,,,,publvao, so "turolo & a bottle, to Amiga, y col"a del .06reitinto npittin -, -: -, ,,, 1 11, I ",11, 11 11,,""w"
Z- - --- - ,,,, - 'i I ii :
"I ,, _: _11- 1, I ,, "I ,t ff 11. I i ,, t -- t: 'i,- ,, ,, : -, .1
brisol, el stritral Pedraza, hizo fini do in-6ddineci6a, A Patidetite :' , -, r -- t, it 11i7 ,I, 11 I' 3 "I I !,,- LI- iWI-- Itp 1,, ,,,
r, A -I, ,,;f'1,i, tix, lint", ,_ .,-,,,, I,, _- .....
se puste cle veras el Jacket, prratnt6 on Columbia tembstin pot la I. f. z : z 1: It I "I-7t il ,
me- 7 , ___ __ t i" I ,- i , ,_ -, ,r I il'
drvga&, couvwtii a I& trepa to Ir Polito". III :"..66 1. cittititucitn y , -, 'I, "'; ," 11 ': ,,, ,,, i,- , -Iil es, _1 --' '- t' "-j .' "tl -1, ,Irz:,-- ,n)'' to or ,,6i, It, J 'i!', 1, Ai,,,,, ,d 1.,lfi ,
I z 1i I 1: I : i,,, 3 ,- i- -i!_ it,
dcr ctciina do Podraza y )a -.,6 Pa. q.e ...t.vie- junt. .1 go6i- :- -- I ., I I 1-1 z_1 'i t 11 ,; ei -'r_,'_ ," -,',, , ',o "P-11- t;,rl-', r111,11 -WdC t", dt Vrtil, qi it I ,, d, -Z, I I I I I T, 11 2 11---1 I r- -1 I- 1 tie ,, da -I- ,-, i t-,, 1-11;, L, -Jettz,, ,,,1,,. ,
a I -)- 11 :1 I -"- Fcru.% 4 ,,,, 11tt"z-, P" -', ,11"',
no lesitimamenle constituido, A It maiiana silluiente mli. lae'. III I I I : 7 I -,", _Ie -, ,; 2' d' t - ,I! L", '- I i-1, - "
I I 11 -1 I r I ;, -'st V -- li"""i" d -iph ,- y ad.
ifanjera-el )iOnabre qua 6bia, attritorizade a Itia hab-cior to 6I, in. , I I I I I -_ I - I i, 1; i Olfriiii, ),)" I I- ,,wto .P16to dAp.,K11 I 11 I -1 t '-- I I it I ,-, I I I 'H W ; I ,
-Lion.,i. d, I 11 I- 1 4 I I I I -, 'I- "i i I I 1, I -i ,, t I tot qt In I%blee jorruadas & IN Welts "'01 5 ,-diert tie ..at.." .wy dedi- ,-, ,RO, In yerwas ell Las fiatos, on ,,c polto ,I jacket. Con tu trait, 1' - l i' % I - ,-, --, , i, , (ff"h", t'i "i & ,"i t,.do, de.dA IIa ,edmriln 44w, a la fl-" I- -d- hi"r", ,y :
solid ,,, - e "! t 1"")!?11 CfvsI 111".1 dt b,!p. I., I,,,, 4,
civil y so 11 ,,, I~~ __ - 1, -1 I -, "I t- ,- I I J I.IIli,- & p-titutarldoel I.fhre. ,o
petering soverisa IIgg6 C !..;bi, y t- itti ,,, pat,, mintiro, CI ___ , t -1 I, 1 tl' I I I I I a. 1. -11. electoral q_ I". Per- to 1 iil Ip", -- f"t',,t ., ,
116t, , I I. f _riti 11 noticit, go ;i J. a- figic., It, ,, i- -, - I i 11 , I , ,_ __ ,: '- i'ii -: i,-- i, w, .i-nea, at acitot do, tape...- i-I I'll"W-d. J.&r.
-Ibm do .and.. Geneva "I I - I I ,Ll ,
CAmottit" El manclo, w a1g. qu,, n i,1q.-it y e, ,,-i, ae ,I. ..& -: ,- -, ,- -_ ", -, I -, I I, , __ 1 2 I I 1: '. ,; -j3 .,I "- I i, Ite It. I- .trittia; do IM, tedit ii fit pIf,6,;- rcin
y -.,I _- -, t: 11 I 1, ':
ttmfiti En on not 01 t ,,, 11 ltl '_ Ptt-ttl -', G"illd,11 U r Iintact. el doctor 6,- I 7; 6 t v Z 11 I I I 2 :! I L li, i'i I I'll, I -4,, , 1, 'l -Vi, a.l.d. w"Itch.-V, ,,I beW '. 1, L 11- 11 ,i I - 2' -1 i, ,dc) I I I I -1- I I I ,,- -t, ,, .1 -d.d. 1 M, T-ta, Com ,.a- f.- cort! lldt 1011tt-tt, II -,-.d,
Fizir';t. q.ie. er. .. .ficil lit"t _-zti-, t Ii-, "'cape ,I I "I I '. 11 I - ln- r 1, "'i" in, 'A I. "',-JI,. P-t-w, la -tvsi., 1.
to, Pri. le 6 quit.& los Sale~ 1, il, r'c7 i,, I,, L , I 1 ;--- I t'. I , -, I ,, '3 I del ceentib. me" ,; "'iix,., -ifa, 't. 1.
:- , ; Z' , 11 ,:, I ii, I P-tid. Rieenthy.- ,. mA- I -,,
1. railici.. .si, transit, -- , ?,t , 1, I 11 I 1 I' 1, ,; , ,, I i4- :'i il 1, :, I 1.rl-" eta', Fd- al ge. , Tanfa .I- O- In 1. Coitt"lus',, -idA, pe.
11 Iii-, 11 i -1 I I I .- 11 I t i, ,,,, 1 11 r '.
Aunque A sect I -' : I I I I ; I -, III .Inciisn ,,, ,do, pd, ner .. page do ,t,-- ti, ,,, nalto
garstWItut rtpercu I I I I 1. P ... rici. III it., ,rtnddtra I Y -dtd. ttto As Ck intild], %,-I,-,-! ", ., I I I I i -", "' I -- 11 I "I 1 I I -:1111111, - ;, .. P.-,.I- amabl, 1.
stones p.litica., EI P-, Ct, , .11, 11 1, I I t, , I- I _n', "', It tie 1. Coaliguir ... i, mi ad I 4ue yo he prattleado inch, to lien, ,
, 11 i I I : , ,, i,- ,I Iald 1aTI. J! 7,i
fort-40 do estA escaramue., Pa. "!, iii-,,- ,e- !, i, I -, I ", I" I ,
--,- I I I I I __1 I 11 1, 1 "'t it ; 'Itia F1, l 49 1 7 Me'""' no '. torpa At pe"C".
Cut la .""SiUtbin fient"Crili" no tiili' ti'i' ",i' -r' I 11 I I -, I I I , ,,,, , ",I I 1 1-1. ..J- q- ,Jr"t ii, -, ""'t" I Inalart,
I 1, I I 1, I I -.111 I I I I i t4_ s ...
-I, Iran CA 2 "
I "I -1 I -1 I 'a
ri patria. Pot 10 Pointe, io et;,,6,m- ,J ,ti 1, o, , It: I 11 I -_;11 I ', I 0 -11 ,' , I
-r- 1 tl 1 il I I I In I 1.1- 1-11 "I -1 ra If, ? retire coA FAI,rex del A C . A DtZGO CESAR
b-I, 'emninlre, par. hebidar &,I'lill ', rt!- I 1, 4 I 1 I ._,, ,
,
,
;1.1. .1 preside.to let htabiit co", It",,, t"i-i" il. ,- tiz ii ie , , - I 11 I I ODRIOUEZ SV Rn'MADA DR
I -L", - -)arque I 1 P. D. matancero, el jefe de v% pormr I
,:- -, -, , -1
-I,.y. .1 jet. del EtItItelo, ,in P- ,- -Ziili I Iitt_ "I :1, I t ., I I I I .1 i;
IIi o "I i -- ,' , -, I -1 I i ,myA ,u, motor de ,ista ,o I t, __-1 e I _. : I ,, 7" -, -,', ,f 411a regii5n, Aenador Tarafa rlPLNfA010DFLi1O, I P., t., : : ,'Ul
ncranitert creemoft il tr iod", 6 I I -- ., -, , , :I I I. I I 1, i it Y __ 'it
I ,- G uiteras' A. "! camato tit unprea,"rit, eo_ '- _,
11 -1 t I- , 11 ; I t " .... I I I I ; ",I D;,ii Cti,:: __ -- -- , - - : - - , i p"e' -'_ _* diMitti 'Iifiii,, z p"'t .0 .
1 ..... 11 I -1 12 ,, " I _, '' n"ctio. r litic-, respattlin .1 pr-i'-ht, p- :, ", !; I -rd, ,,I d.pagho del 6 7 tie' -it, ,,, d-&io q- at VnItral pirea W, 11 I" I - 1-1 I -_ - z1o, I,,, ",
I I I :; I de "aro'dr, d, it,,- ais actfNI, "" idc ,,
.- ;,WA illllill x I I -, 1, Ili~ I 11 I ,- I I I -, le%- 4 I!-, I. &
-1 I :, '2 E _-- pt ,, 'irdix-a 41.
-fiti*lirlad del Eih.jto, No si pti,& "e "I 7 ,ii , 7 .: Min- '!, I, .. U, It d, "-- 1:1111,,' '-l on libertall clld 'CCtona "t
i I ?Ie- l ',I -, , I -11 -11 I I 3-t! 'Ifiri.tinao. llfanqut-w elf t,
:, 1, I I it I 11 ,,, I -- ,,I itc-,t. IMA:% , G-v", y ocul
comprittwintii wt,*- Ito. au, (It"dr- y m.,' , ,- 3 1, , :-, '. 11 I --- I 1 ': -_ '_ I , ,,' i ^' M ,,, _,,fe P 'ovioali ..I Partial. 'Tr,1j'a_ ','. due' "i" ?"N"it"I
eq,,Cie de CoreIt I I I _1 t I , honwti, j- J aTi ni 'i, i riit, .1It 111 ita- 19F "fici.1c, do 1: I~, ______ "', I retain. p .1 minta-to ,,,--.
91 ,,, -, -, _- , t 1, 1:, -1 I 7-' i' ', ,A A 1A etttlehIrt do gatfl,10, diiiidicia
I I I I I I I -- -111, 7t, i;"r I, -,, I i, ,X.
g-rArate 1. heatinama, wbr- .Iios 11 It~ it .r 1- ti I - - ---- --------- -- ------- --,-- _", ",-",, - I I I I , ___ 11 I I Al - Ili -i Mg.el .-f. I Iftalaladot en It provin "a, i: Willie.
.. podia domorar. Pi,, oprotcl,4 la coy.tt 'i, I I I I 11 I I I I I I I I ,III ,; A I "' I sc Tra16 tie loa naudid. Rodalsam _,_9
1 1- il I, I I ,, T i I 1 1 1 A T :t, I y "., I 7, 11 -1 I I I I Z, 11 I tl. P11D
I- 1- I I I I !!, i, I Tl, ,,, 11,,Ii, pil , I 1_ "'' .
P-r que, Con gittisi6tt. Sue poopi., .&-- I I i ItA r I il I I I I I I __1 "I I. ,_ I m "A'ti-l- -G 11 , I 11 ". I I'll i, 11 ." I !" P. D er, t.- its, I
cIt- ano.c.t.. y en 1. true, -to pcipaia -Jeata "", I I I 1-1 I 11 I - I ,_ , e 1, I 1 4 111i_ 11 ASPMAWM A DILROADO,
I I I I -_ I I I I d Tarala Govin PORAPERALVES,
't I I 1 I I - 1 I ii, , U, _tV I q,,; pr.p.I7'de0Ie.r d- III. tie
'A- com os cemitur.r at cobiaxna y or'. com quert, .11 .11 l I '- I I I I I 1 I I I -_ - ", -I I
I I I 1 I 1 , ", :, i , !- t- '.
CIA on cuarteloz., Aq.i .Adio cl.we -rabid, 1- "i, I -, -- I I I '' -_ I I 11 i:!;It l P111 it Illo-6o I...ea aietMd.d .AA d ... it.
I I I : i, , ., ,- i'l 11 1-11, "I ,:!, _- de I_ .,,, to
I .111, I " -- t 11 I I .1 I r, .IiI_ la 01-1- do Ito LI b ... !ad. d. P Aiillf,
polisrows. Qjiep Saba one, vlectioAct debt v , t , : I , I "I I I I I :t - i, I I I I It aspIntl6r; a delegode. el
I I , I I ,:; N-1. 1. active lider del
-inre lat mandate, put, vale me. no gobimi- , ,! ,, , ; I I I I I I I I I I t, I- 1, I diaa ,,-gzd.,, ItII,, ,I Jele dz- inloor RIC Ardq Atlit!
I I - I I i It 11 d'earat. foawi- p ... rattibi, a "it.
I,, qu. .A, quo tiria pt-i'eirt.lietad clua ab ,, ; t%,-, I : I I I : 'c" -.idId'1n,. ,I- i "t'do "'I" I" o"t- AA'
I.-Ir gicic, tie ao-brA v dt, .1- ., I I -_ ____ 1 to"eigi-w T, d I- M .
I f
.- I'-"--- I I __ _", t--,-_- I -1 "I' I Huneg Vie'I", It -a J- M sit., Artitt Interval. wgril.
-1 I I I I ; : , Ai-I iiidadeg tie lot; anlig,, I. rdarian..
INGRESA NN EL P 11 Y i, I'M', it_,-i, I*i, :, I I 11 I I I "doe del Primer Comitti tie braASPIRA A CONCEJ1AL , I .. ,_ I 4 I I I 11 I 1, i Jra Iiedi di., de la ,enana !0' 'Bl.q-, 7br. del
,,I tl i" I 1.Z 1. I i i, I I : e , Alentin en. Ole. idedvani A ge,__ ap I., df,,i o ,. bc,,o tit ,Clod .'U'la".
I I I ' z I I I 1'. J M. '.a 0'11 b d. C"1>; yZi I
, , , it: I I 1,
-- i- ,, I I I I , ',, I- tlp-da-ia, del ]2!etaoo
,Nnfl. DiAr,'&l bit- i-, -', -_ 11 11 I I I I I i I I 11 I i- -1 I I
,,,I, I 1, ." - I I I -, "I : 7''I" '-' V Ida, ntedra dr-ing. Mean do-, on cient-goe, -1111;la .1, i rt, I , , I I I ,- -'11 I I __ z- I I I -- 0_2I I
"In _11 t - I I I I I I I di, adr, d,
1-1 I 11 i! 1, _111 _____ I 11 I - -11 Irnte - ,I ,.itl_ ,,, a rrtt, Z eirronfes ff
to me Alfredo D-Ctfitc, -1 11 I I I~ -111, r pro ,- P'-- giel'-ict.il , 11 .i I ", 11. 11 I'll I I - -1
(t,': 11 e 1 r >11 -- -, n olit,
III I I "I I
1 1 -t , t: - I", V _i711_Mt1 LA Llnr I,, ? 1- I I I I '! _' -!%il- % Ir I~' 11 I I I I I
A ftitd, DrC,,,,,, it :, I 0111Y IAI- ,Ft llr 1111f- I I I 1, I I i ,
C- ge nbido el 5 :i I i il 1: I rl
"t- ,,Vt FNTIT t I I I I .1 I - -It 1- I ii 1 I 11 , I 11 TA CONFORM CAISAS I
I,$,,,- b- I'll, 1_111 el I,- ''I, 4 1, I I I , :, I i , ., I I I I 1, I I I .1
,to, 1111r1'!4 ,i , -, , I I I- __1 I I I 11 I 11 -77 rnN EL PAC" .
, F, , ei : _:_ I I I I I I 1, 7 _- I I I I ,. , I I
_ ___ ill I'll I ,., "', ,, ,,- i, I .1 I 11 I I _- I 1 -1 I I'll- I 11 I 11 I I D 'ilr 1',ATA
PIDEV LA UFA N't'" CIP!, W I A , 1, , , 11, I - I I I I I'll, 11 I t i 1. 1 11 I I., 1. I I., 11 ... .... I ; ,, 1 ,
OF"'At! '('At I) tl,,' ': -, .1 I- I i , I 'r 1 _" 11 .i ., -1 i, "I I ) 14 ,,, I 1 ij , I 11 ,, :- r
VE.;, VA I I I 11 I'll I I i, t I 1: 1.. I "I I ; 1, I -1 I I f "'te ia Camara I
(4 1 I I I I i, "I t, 11 11 I I I 1 2,
ARL(W 'T'E;11'; ttll ('t, I ""? i"t t,' ,,: t r', , il dI Oriente, Artnardo '
il- 11 I ''I I I I I I I I I It- he otich. .n. do ': : '? 0,! : I;-
I "; i, I I I Ir -!; I ' _- i 'i _" ". I'
,,,,:,!,, 1: ""i, ,i , I I I t 0 _- j - , it, tt- 1 I III. a. Itetittit, r6,
St p,,i.d,,!,i t" ':, : 1 i,,i- I ,I I I I I I 6, I
I -_ "" , , I'll -11, I I t, I I I I I I 11 I ,,,, I I i ,- ,, .,!, C d- p'ti. d. ae,&n
14' i I I I I I C!"a a '. I" -, "I i t ", 11 I I I .. I iz 11 M, I 11; -; ,?I,, -_ _-____ -1-tent-t, in M.
p ,I1W8,,111111111i1r,,,1,,, I',;, ";! 1, , , If -dr a 1 -- I ,
te, dl;ixcnt dl li- I It 'i I I I 1 I 11 I I it, I a tu; e IrA..I.,- blea artal If Part, Dc, 6.rot., ,
rIlan AtItentwit 1.',t,,t,,r,',- i i I r 11 "'r 11 I I "i I I I I 11 I '' I~', I -,i'i ', - - I , It In Itr, I,,trar" tl q.e .d. q.e loo I,. sidC bi- in ,
1 i I 1, t .- I I I I ,, i-- I t ,- ,- -1 ulltmo at C tarpre.--a,
d, Ob ... Ptlilt, iiig ,, I" I in _1 I 1, I I I I -.pi t- -, I I tie J.r.hiIago. PADRESI Ef sunluoso Vapor
I -, :", ., ] Pana cl te-poetite c.i&. Mi,
-blait V.Id l, If fi i I I I I I I it, y V- i-, I
"p'ettttIt'-'..,1, - -1. 1 6 r. , I I., I I ,U1 it Alm-dare, y A: I laCae, qu. Ei_ I,'t. e to to I A, per so .20widatt, to, i I I I I I , L 1. alividad tit w- .a.tierit "i cat
... __ _1 - 4, -11 Ii 11, 1. w.f.lei-ilt n : ,-,: I- I a tie Alern- -a a. I,,t -I'mc. poit nItclidad y ocongami.,*% of Alai
I I An la letatum del Particle Dend6cirt.t.
-, __ I , I I I 11 ii tie eftritzira. I ,, I 1- I.e.r.a d. !, A. el ra-liatpi. d. Bay.... .. to, ;dditacto Porn .1 A.jct do 1.1
- I I I I -, tt Is 3-id.d M., !- I diecido VVIII.tro
1 I I I -- d-w T-, e cl itea deti, q.e eite tIt.f.rote con h;ios a to, Colegios do Etiodo,
', It pact, tie C.).bar.66. celalrad. Udid.l. 11 KORIDA solodo
I I po, S. p-ti'd .6t..1 GOO!~ I I C, lot M;6,Colo, y
Do La Habana a Oriente, de Oriente a La Halx-. .a, I-- preferidia 1' I .1e.)d, de '-'u,. "" %It,, ,.,go
1, G.- !a, V e Q, 'i ... 1. e- ,!,I I 'ida andi- a Hobo.
-1 "I I I I 11 -:- ,.a, de iul)., lirIi'l- '' pi-6,,j no y a r . I ree 1 Vit'n., I.% 6 P. re. El P,060
I ,: 11 !I, I I~ ,i I , ble., ,ep-II-t-t. Ina, ea
.1 I '> I 611 1, qJ5., htx.
ti I I I -, _' : ,b I volor fig.,. _Id. I .
I I I -_ ., ,I ti. que Iapla art. t" 0 0 pac'.11 'do y ,,dolto. Pero ast.
1, "'. , I', I t. '-_ -1 -_ - I 11 ;, -r' I I li de .- T.Ira ,r , ,:' I.d a It .h., T, , I I 1, I -r I -, 1. -1- 1, 1111 d I 1. cird.la B i f litimits, ,61ido port ,ti, .1 oh., I
1'. i -1 "I "I ;1 I A uit
C::,1) ( ,; I., Lj ":,-; -, ", - -, "';, .I ,,, i ili,-f I) i"! "'e, i I I, p., i-,l I -_ tt, an .1 P.,tidd 11 .. I 1949.50. g)
-1 I I I I I I ., I ___ _, I t 2, 1 I ..got.
littit; O. breeld'do ". doe It
- ,,, 'dit, 13W, -,f6. de tdibW- dedl, V., III~ tllddpo la
-- ------ -- --- .. ,, - -- -,w!, T I .. i
I P, T, 'I i" ",I!1,1 1 I I I " "T M "Iric-s tie loI m6dicoa y "gund, vi 1---i', _-_ 1 14_ .,', 1 .,, r I I I gp"Ifidente tie all I
-IF: 21' F, tdI.1 he
it 'd 'i
I ,* "*,0 -* ii tl j 4 ii i "l 'o t, N -111,11-11- i , ,-It , I, it tilf"t- T-0 C
': "", "I
-1 Cl. W tft,- I,, 1. Ad
'. : 1 r 11 "itl3al", -,Q -, -, n, 7',II& O'I': l7etir R I .
I I -, I I I I e I I -- I 106; ,_ e -,;_1-e,6, ,-1,3
I I 11 '2 ": ", I I I I I 11 1 2 '; id,- I -, !,icn,--rt, I. 'fibm-. q- N ... ,, L MADIOMTIN DE MARANA I SERVIAW FEF130 AL
I :_,_1'i _115F _11- 11 i. 2 1 1 I I-,;" PRO PANVOW, ALCALOR
.. 14:7 -, - , 11 '_ 1. I I ,,, -6, .1 fad I III --,, I.. tr-,,n r"l,,I
11 4 % ,, , ,' I I -- '- .'],.d- In at NII-r tie M-in ... K 01 EST UWANTH
i% &WW C -1 -- I -1 11 11 --- -_ ., a li_- da .tie A .1. "I .- I -, Mahan I
r L _1.1; ; '7 z I It j-- I 11 ildia,
I- _1L _2 ::, I , ,,, per Union Radio. -&Z"llf, , I I I -, -, t_ I I "" 1, El so ,,,C,,Jo, ci'; toI "I - I .1 Particle Acc!6n Uniteria, tundra
I- .;, I I 1, tt tAl ;
11 -, : I I 'iet" III I-I'didift I Ptl "Inctolel" 1,19, do Sami- cv 1, Coottmft:
-, -- I 1-1 "I
gc
',-' 1, ', , ,, '. __ P w ai le _LC a (? ; twiet., Algtild ,
': ___,, z I e 9 I I ,- I MA,
', __ _-1. I -- -,,-, I / -,, ,, ,il V -it ", -- y comoreros, P-It,,,4n w ,I
_i -i .. ", , ,,N t , i R. at Act. hitiol.'an I., Iferwps M. 'itin pt..fe'enlra lot totd tnhiI,
_/ 11 1,
-- -_ L I ----,, ( 11 I~ : ;1; I I I I "to RIjita pah. y 1.
'i I / I 1 -_ 'I ,- I I 11 I I ptdad,6 todo irtt,,6, IA
Ili i / ," I "',_, ; ", I Grim- Carbonell, ec
I I I I .- / I - I I demorar 1 o Y. larron, pi. Iallc.do. h Carl., At .;*to (6"
-,' su df-'eade, .9"C'nili"', ocl
I _. AtoaaAaAAAA - I 11 -_ I 5
I -_ I I I i I .9,.doblo.
Re, I , PiA, I i PMAN ,mailtualas ba doer 1 5
I -ill -rods Age an 14 w PROCLAWARAN DELEGADOS
4 ./ R-1 I tr-- 6n ha I ., ineeft I Villeltoodils do IF I, -dwis Ad ago noth L x AUTE-M OS EN r4APIANAO 2. Un ornplecido de 1. P & 0
9._- 1.1 -1 JR :, I R,,, i to eleltautdo il -1tralloo r ...J Aa a QVloodSa. I
VAN i I I xr, el barrio de Q.ara.d., .. Me
ZZ0177. Co. Tain couse i M."i. (36"et cerOor'li rit I tudiontot a posor lot trupog.

,.I ptu. y-- ? Zit, 1. -.C'at 1 city.ti todets Ict, grupas do
V te ;4,-, :' I At
SO ,= I = Arvu. I'mill. it. !:. J ; i ... y -110201; unts, Aide., n cel.b-A 1. Cache de 13
SO Int CWA VS CONE At! N iq :, h ,t .o _:i ', ,
,do ldrolq-46O y Adueoo GAVDAZ= CMOs. ZA He d.dc, -- t 6-161 dt] M t't:' ; 6,1M NFAW I iteptlembre at acto tie procrando 1 4;
__ ittIp",tv la .1caldl. .i6p.1 tie .,- 1 in -, I -, :'_ 7: -_- Ot .- C^,-_- 0* Wills. ciii. tie let Candidates delegadvi, del pOnOWIVIOntat imporyisard 19 a
9 I I I ,
-, etl, el P-lid. ACCidn Urit-, PRC (A.01011ca).
ItIor ,,,i 1 -,4, _,t ' -t C1';-!_4, ,r% -raa 60 todstiocclo, to estoC16" do
Ritrion LIII'm ql,. -- ... 21 1
tm, gl.d.. eteCtor. en I. Ca-c', d,5 , -, I : : I fentuo"if a ovtows .A Miami.
Las 16 Salidas diaries con Carros SupercOC110L ItII-1 it, in. pr_ I .. 11 4 -r :_ I I,:,, _. Let L igglim Koa conform. 1. acti- Wch.d- .. I
11,1, 2 lar-I, H;., ,It i I L
i I il -W, florita, Roquel Fernandez G- Alr,
It .I '! '... -_ !
AoOntofi reclinables, I 11 It -:, 4 t, 4 a qu
Motoreis sileaciosog, revenfilaci6n modern, LS TWO11i .; :: I'~ Ila i: ,- _oi_ a la noche del citado dia so cate, e ll') I ptno details,
61c. etc. D71, CERRO I 1 ; : W, Asifim all" a two 61 w9uh- bArJ la figeta en Lftln del HJp6d- I p templates
1_ w lead. tie ilmp VI 1, "a e = I :1, I Vlr, ,A, YWAPV po prim" z... Mod,.n. Y A-did. Men-al :1 0 dirlici at
'a., is T- 6. y Diaz-i." -1 i 11 Tdid.l.a A p-dAnn., ...:
7 "t"t. ____x , I go .i De. Per- y V-.,d. 1
SANTA CLARA 1.11 "_ I .o 71 'I
CAMAGUEY -'SANTIAGO DEr CUBA d" dei , W 4 I- C- A. C...,-I, .- v.,v-- .
"I i N ... -. Ttnbi6d -,p.id.,ab 1. 111r, 1,1111
-.1 _% ,It 5 I I
.1,.d", 11 rtl" 5' "1.* _- I! Et Sr#STEMA GLANDULAR ES TAREA r ,
".1 C .1 Ididet"'. pare .11.ldl d, 11,Ancil : lltwll I 1
Waci6n "Hotel Delicias de PueTla Tierra". Monserrate y Muralla. 1,,r, '1:11111 -II-3 III t .It i n 1 ,, 4 A OVE NADIR OtH WAVASt L I I I .
.
Tel6fono M-2266, Habana. I I ,,: ,,, -iiia j -- --"- 1 P.oa-w A 0I, "'. ca,
__ .tt -, --IPI I, IeArf , r ; : .
'. expi-1 i 1 SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN J 'led- I'd E- 1, : r-P,
11!9, "i"",-, reel"Id.,
!_ 6 'tI -5 I I to
-00. ... oncomeenor e; 1 --- R..-. I 9 1.
___ ..... ___ = 11-1-praelde- d,1PRC-iCIr- j--$-h-" M I EL .DIARIO DE LA MARINA-' "'-" ""' At "A'a M-9'"
1
1 .
.
I
I
I 1, 11 I I
r I f ,


ANO CXVII DIARIO DE LA MARINk-JUEVU. 25 DE AGOSTO DE 1949
PAWNA TMLa Habana iNueva. A f-,- Se r-' en L(t 11(timirm CAUAM 959
tgriso tie Carteo
SAN AVOW "S

'e L. Esforourdfica
-h. del art,,' CW-101'
N.die ptlede p,,ner'u P, EXte vi
d
,,,podra fr nar 1. in,.gio.oe, ae Coyidenzoi,6 el pri-imo di. 291,
Nad
ha que"do
u-Iu ellp.d., ru "to dei i nu '0 i 11", j"
-,91e--- Par.
So
Y e Poderea In'lit-e, Tod. h dd h- dud.; e, de ou de
ree n-h,", I I. d. 1. l'ye" .-It
,'a on d. u que -r.r7.. %- toda I "IWW V. De"t1w d"
tie Prue
It ern S H E AF F E
Auteridad que, de
bt otet pare potle"', A
t-bl6n pe- de i :
It #1 P-idec "g;11- t11
nit de 1. Rtpj I' Ile IS,
Mdt Cle.rj6n d, bhe,, a ..loido la jrp-tj6r IW"- -t"
ifpru6belaf
tie I. "t
to h O;Aoieu, publit. P d In, -C oteeirrientoS d,
I trim di
ur- led
marti ta IS organ 6. d I jd S-0 on Ot .00. Idool _L- -t
-it. roeoa. w Le *Woo d. P.; t ,:
to nitugun Para copies do C,b&, 3
..I. nt., i b. n Mg
e lag... eirrun" am am In T -3,
t-6
utilitaree
produu n to Colurtbi., sin. e.d., Ot
0101R90 do 6 r &
Palarloa Time mucha itopert el -he tie qu, .1 p.juvia e. nil C i"t, rt,,
led ... y to cv.jquie, .9ent.- USE tinta ag d. tie -tividade, ui ,
'In
null le,
D. W h. do .1ir JZe partnaneffle
,de it -do uno rae4bir 6,- VAJ111,11 i I rNSTAI rAl CORTADO
h I I t-ft Ing
MOWS FA 1VOS #A J, VAI ST 4AM801
I 1,,r. 1. q
au'rern. u' "Ie" Car I I sheoffor",
den.
P( S610
L. Neb. tie .1. racuin
he lp"unte d'
Zen de
-a, -"ad -1-1 d
0 progress. de lea P"ebl d'
61 C If"- Junt. d1 j
tre Arn I a
oelea, dinuelt. tierroo Per 1 p 1 1,
del P-ideule d, r,
-tldu ";1 to "I pud"
6-01tu"(' iEscribe c-.. suavidad sorprendentel
'"ub e' V- Ff

de, I-a qu,
elafhi te- d"-d' vento on todas parties
gt dia, Pued ia- 1. prverud"d Y CIA., DISTRI uraa dt de GUTIERREZ BUIDORES 1 f
d, -ueat- MARBAN
!a 'Tu 206, Apfdo. 1911. fj
de 7. T.R. A4704

P.d. el pv t- Tjest-M de IS Ley- POT FUeTtl
forfla del p tndut, C-1 ergica protest contra
1-6 pbre Jut.ta, IS d-iu6,
1. red.j.
.a.bedienew y t" 'ias. We i6nmibus de
ha vuelto a Marchar tebt to, In., ILI
fi- title, L. Habana h. Iten PfIbli". At
e cont"do Ou P
he- do Yet, I- h.b-Y- ue-, olidord. Los Veres de o1quiler se n
--t-b EL vDIA1,10 1, LA
-i 1. tie C.1-bi" e'. pre"- out
del ciel6n qua dic rA posi.
blernene, .1 norte en note do Oriente y C.-.0ty. Dsdt 10).a. Le Hb.-,

Suit 'Ailga
d--m-ri- d- tant-S Orients do to t1po &a dispona -be,
.1 ru-b. dt .;it ruevo me.
Out lient del Nurr,


Eleven protcsta


contra Bolsas


de Confecdones PIP


Alegan fabricallfe, de
colchoneli ei itar exentos

etL- Seerl6n di, Yabr dr, Cej Fe
Surft Y CIhou j. Y Sl- dt r
CA..'a do CrureCio de I
bhe. de, Cti b .... ..
te e c,,ro, A' hp lolledo e
Ministry del Trab,,jt, (2-p-rrilre" P,.tastand. de 1. mitud per 1, BtUa I rit Ce,
NICiona fter_ ah..Iio tr. dt D E
nes contr.
ap-net
It nIeS 11teretal irdustl! ath
t del
sIn ten
er
aStm -el-id., dt It W1
g.,,6, da ine0birSe to quelit Sul- to, M"'t de l.
N..ioral: dS11 sefi
L-' 11-b-n.. apW 22 dt jigg, del tta d' J'.V 4
7,
Sr. Miniat'. de,1 T'abale. Part que e hair. jL
MntioOrio del TabSj,,, 0_ de -a mbj
cl.d.d. re
Alliano I-Specu)Ml a, 1 N io a
.C ral tie C6.fec-... h_ -j-rid . Ituna, ft'ro. utegrrnt,_ &, e t. se,,-o dt F.Ibneantea de t
,a ,ue e i-ibiut eri dieh.B
d IcTu O'ne de
vroteVa d,, I p-,
,,.a fi,-1 han It
... .. .. ...

elenet- -t n
to el M"rleipio Con- iaie.g rdu It,, un. q en ej JV
_rd. e' no" cl. ffi .ilwl tn.l'si, h. 111u, iu",
our IlIntoitod ... a trile.ta, e; contr rofs. S I B 0 L 0 U N I V E R S A L V E CA L I D D
Ile "in-, imd-lum P.r j
p.rte. e-tjont, d. irnp-t, los dog ixifliares e
tnut d, .t... e- --t-:
!ad. Arl% cet 'or y fforales Luc~ _OMjtj
L- Sol~ N-truAlea d, C rieries. POr tit ralen tie m .feet., Per S, it In 0.1
Ol de 1- 11 t'
en 1. 4,
-ult. i
' ar
En Mud d"
W.1
1. e ut t
It &
..ted Im'. 111.,n SU Op de
qu, 1,
at,
p.
ionarse el, ivilegio Je
N
er el Radio suprolno del t.
11 9L N AFe"ki
..ale w4tudificad., p
C04 racias antkipad- P C"t!
or un precio excep la
7-, ",lundo p
cional y en tan liberals t6rff
minos de pago a plazos Como ,q

jam, e erev6 possible,Model. 812-LN.
to- bocino de 5 pvlg.dw, T,," btidw fi,91 rulniltro Si. p
'A S. anterior
1 2.1 11=1= M08010 814-AN. Do Diago ig,nr .1 mwior
at 5 Tvb 4 btrulm. IF. o6roodo Patel MOM,,.
,exilmr dt Edue, Me Mariano vt 411 no,

Ydd, CS]


btuto
OW11 457 TI, M M4 -S. hlf

P, am Czd n.-EstaVr,,_-jdo on 57.__C O. de Eftcad6r, Fl-, Y,
1. ;
POTO comwc Con
saraila do *Ito oo=pwwu:kLDotmjt=jcz coa cuiarte zsp rns y jo" rt,1.1
Mdo para cada alunrtno-&-celento ahme lh cone"tulo, C
Ma C19113 Potable do mar=tlolea dontro del m1=0 colo Wo.-Ambl-te -Pwtre-DoPo:rtw do todw clapea. S.
CL lmnltru., qv
admiten pupilos, madlos pupiloo y externos.-pansl6a M,, U t-- 1. m=;0 Cie 6nnnib., head. L. Tiaborta, jaj,,,a,


ouvk Waft Intww=00 PMP=I- ilusaldw
Wd- A- conva al Fadro Realm kgrolcrpto, do G U a a a b a c a m a W Tell&.. xo, I M
m0triculo esfti abikl,:, de 2 a 5 62. 5 M 4
Cie !a torde, en dias-hal'-s.
,
--- _e _- -_- __- l I
,e I I
I

I
PAGINA CUATRO DIARIO Dt' LA Ni JUIEW.S, 2', N AGOSJ 0 DF, I'M9 ANO CKV11
_,______ -111-1 _____ ________________--111 --- --- -, -,- _----_-_,_-- , -- ... -_-_,_ _-,__ __- ,D I A H I () 1) F I k M 'A H I 'IS A I I------ _ _-_-__- ikrise ... ...... -'--'- ____ ___,I el o !, 0, ,l i,,i-V1-- M,,AIt I [a
't"VI IN It [I (I K N I ,, 11 I Pit (LL i ONOCIDC _- -- pol, i4,1 I i (
Y d"fle t"".""', I iii,, ,, -,! I 4 1 11 I 1 "I, ('40 M EN TA R IO S
,-, _,, 1:, "o'! "T,11 1111 A C )T A C I 0 N E S
lfi!!111, "t I,,,,,a,, !, 11 [ T _" _11'11 i,,,,
I',!, I .111.11 11 11, 1! -'% All I-,--I")", , iu- N"I, 0, N,- ";, I.; 'A "" 'I, (""ter," 1010
il! l IIIIIINPA M: I Intil"14SA 1 1-41 ('1111111net 1 4;";I(ll 1 VoW ilt girobre el iffinvi y unilt, flot(I sofire
'it i. lutirdiri 0 Ri ...
VICE1 R[:S1DF1t'lF Dit l A I'. Plil' A: 11
P, J.11, ft"o'. Y Ill ... par J-6 Maria Clii Y Crilvit, el Ahmev No,fimmf
DIRECTOR: '"Ind'. IV AD,% !N'L;TRAD0R! H L, F W,-_ ,,,,, -, !-'- I 11-'111, "ilM' 1- 1 1 pill r'Arritiiin Irto,,,
P,, ,- hh, qiltIt
0,0',i d. M" It, I!- -- t, ,, Lin, ,
J-e lisrumal. after. Y Me 113-1. 7 H-z.j,,t t-, i irigitl,, ,,,,, Alf,- R, 1 ,,1;"L' ,,7 t "" d, 111:' ,,,, iog- ,l"ro"W" ,-, ,,, ,I in ,
", -- d, ,a, I'tra, -l" cos ""t", n "','t"', "
PRECIOS DE SUSCR I PC ION n, "' 7--d1I ., il;,111, 1.", ,dbe f'. 'ji ,:,t, ,,' ", ,,E. ,, I, --111,11,11, It,
I N,, ,rr, L:- hIt6,d, o III
"A" 11 1 I ,,, I 1 11
Ttliti I',, I, I,, -,d --- Q- I'l ,I,
li.n..1'r. 9.1'.nJ ... :" ,"_ ",' , "" !Il -ot- : ril", ,;" i I :ii y7i iI,,,,,,-",: ,_, 't',;,, ,"', ; ..... ... I ,
____o i
I ".d.- ,I,,, 1,1 I
teder.1 -n-tal. ro ttlare., 'd,0,, ,I, I "it", ",A ,d,, "a, ,I, ,- ", y q," I I I ,' ,d I Wka I I I 1 -,i ,- ,, "1,,,",! "h ,,,,, i Vo
Me$ "t "' I -i,, -- Aqo,: -- 1h '.
t' ,,, q It, A. s ,-, 1_ -"- dTri ent-W 1, **..,., ".".1", 1 .... .... AM It 5 75 a O O ,: I" I I", I 'Ita Sol, d o -ir,14. \ VI- p", ,"", ........ "., a 4e
,
Sidnatit, .......... I 1. .... fib 0 12 70 ,,, ,( "', -11 t-ia;', e lol" I
"I d1li-I", It "I p"t. it, ;- ,all. It, ""
1". .1.1.....1. -- . i I In "t'n"", 1.% III 1, !, P""i.d. it,,,,, ,,, d "l, ,
Ali. dritruniol .... __ ,, _. 5 ,n) a to "" '. , I ;_,,,, q'i-d" I. :':,,_ .Ilo ,,:l,,%-, "'
T E L E FO N 0 5 :Atl.nntsti6d ,- I -i,-n il-iv In! ct- l-11,,,',i:,, Ill i I vli, ILI- t-l" ,,,,, t"I""', It,,
plovd6ru -tl, ,'"', :_1 7 on, ;n, li'llon". I,, isn" I 1 4'111 11'41 d' ItIlo Yt ,
iD I A A
-, 11 1, : _r,,- "'_'I",_ 1 p,,,,, -- "I""l,"lit"I, J, ""n"I" ht -', It~
Dfire'll6a A-4787 -! I I rIoi, it- 1 a 1: I .l.tili s ,,, II l ,I! ,I, I'l --l
Me de Rodaieci6r= X-M 1,1_1 -is 1,, ,-,. I, Alfock, 6 ,,, ,
J.fo die Irtfordaticl6sa -', ,It t, n%.1, _1111". '111 !!"l,"I" ,I ,, ,I t-rit"
.:::::: All A, II ,,1rlj- I.. I I no "IT Plrool 1 11 flit ;'[-! i, t-1. I I 111--11 L1111? !: ,,(,,, I ""; --,'i- ,.,tg '1
Clarice Habsider. A-7-575 T, -ll I I .... --1 i V, I ,_ ,I ,"ricit, db-d, at p.alk i ", 11 t 11 1 illlt ,I ,,,,, ,,,, ,,, 'I, trait, n
Iden I I __ -ti: It
sl- il, d, "'t- ;. :-, m,---n,,* ,- ta. 1011 -II ,, ) "!v I I P"I, !.. M I, '1 I f 1 ,, , I I, -L .... .. I'll 111 'hi, i,-.iIti t I'll
Swoo-ll,1-bad. ': :,::: :: -37,74 i (7, :- : i ., I* I , ,cin,--, T, a ,1 -Iiii I ,,,, -it, I -tel "'."PI, tt 11 d-' -,IiiI,, ,,h"",
Redacciiin ,:'':*,: ... M-610i 1 :_._ 'I'll I td-- al, 'i , 1 111 I 'dlil y 1 In
.. -- I ... ... "Ifl-!" I "I 11 I"I'l-l't"I q- ,I.,- I "I 1_,9t, ,, nl- liniI:ae11 ItIi
-tnnn lo -ri" ..-,"', Ill sl 1. rr"Mcni.. -11-1 IIIII. I ',I, tt- In, lfit rlllrll, I ,'I I'Ll, I.
a 't A,-I il,_4iItiA tn Q- I .I'. ,,I -I'le so r-- Intly Lli, IsI,-it, i-dir"o, 'I fl,"'Pt';
EDITC R I A L 1 11',,,I7, i d"ttt-, Al f ", pp", 0, !,,,III ,,i5,i-I,, 4-, I,
,a Iin "t, _tn -, "N' 1-r- -dti r, ""j,"', ,(,t- 'I
Its, I nIn, a If, IT,, : t, I ,,, , I, t" to P" t "'I't'i'l
l I _, I 1n--1 lin 1 -1111ol 'I', ir,0)Ieft,,, t L-i"',III', r,- t, III, I, n, "" "r -, .I,!,, d, ;--%I 1 1, I, JL 'J ... I ,Iit, rrti ....... -,j;i,
,,, 111-t, C_' I -1, "I -- , ., d, ,. II
Una di-,q1iiuri6n itlromtnitir i v ima In It- I .1 I I ,If, , po", fi-,- it, 1,,,l.
I ", " I I:- I " ii-, "', -x In I., I, 1 i"t. ", I ... ;, I, ",
1, I '111 o K! d"i I III, ;, 11 It -1 - I. ,,, In Ilecri&l do rosils I I !,:, I i- I I , 11 ,. ,,I, I r, ,,,l on"id"'It"t, I I ....... .. i 0
11 t n I ,,, I '' I nf,, ttttttt I I"I" t
li j r ." , 1_1,1, ,;, I., et, Iln "I I :, ,:,", , , "', I 1 I "i ", [ :.,, ,,lt, v, 1, ,","
1 1, I n 'l 1 I t, lL* H.t.fUL *a ","be di, A.,itf., I -1,"'I ,,,I,, 't-", i "'. I V"I I'll 1-16"-,
La,77- -',, ,', "'At "' dn's"" --- "'r-I "' -- .1 I~ I "" ,t, "'r,"", "s"ll", ,
'I :Ado L'I'm ,1,1I I't, t"!'Jo %1- ... i t 1", 1,-, I :11; 11 11 1. I I 1, I, :, -- ----- -- I ___1_111__ __ - -------- ---------- 11 "I'll 11 I "I I ",'I, 11, 1111- 1,111 111111 It. "I I I 1-1111 It- I'll, ,I, t-
,,,, .11 1 11 I I I I I , I -1 ", 11 I ," -- -I--- I ,, i 'l,",""', 't, 1 ,,I,, ,,, i, it ..... .. "',,"'It 10I--, tI ,, ,, ( ", ,l'o Nit, D-Ir, 1 I !,", ,"', I I I 11 i % 11: 1 t-- y -_ 11 I I ,, 11 I "I'll r, ------ I ,."" "'.."'t, ,, 11-lll 1-- i 'I""I"', : "" l, It" !,-l - oi,
n...- '. I.M.. ,an ... iinticus -I! I ',;, ,L, It: ,,,-,, f"I ctill 1111 I- - I n, fi ,:,",
,ulaiii, cUr s,"I. 1. pirr.ncia de do, IV, , nd-- :, '.,IA,-, l I - I 11 I 1, I I I ,I, It (111 f') 0onlingo. l"VIO(Iiiol Ptorm I ',,' :,_ ""l, liI W4, f-i- 1, ,, I ", iii, ,,"t"i"r yl&'- ,,
c
I I I I I t I -1 I ,,, 11 ;-ll i At ,,- ,J- ,I, I P", ,, -!: nll ,1,,',, ,1,', ,t P, ,
dt Itni E'teirios unid- ,.te d In't'i". c-h. ,I, -l", ;- dIl Ll", ot, , ", , , -, I i -t L ___ ____ I , ji.,I_ I, Mz""'I, ,F ,,,, z;, l', 1'. it- Alt,
I",, ", ,I tx l I ,,, I 11 ; I 11 I I '!_ ",011 -41 TI --ttai
c.6-ii, quit pa- h:beralreorid- ,a 1. nindild ,,I ltin ,lan kn, , I I I I 11 I I 11 ,, I Prin Antonio Garcia 1',giir, 0, P, , I,!,i,, !, ,,,-,-', t-- ,, ,, ,, r , "t" III -- '6r,"l '?,,%
rootirrit, ,4 FS14,10 at Cis dard_ t, 'I, Cl linnk P- n ,,, 11 I, ,:, , 1 ", : I I I 11 I If"'k ,,, ,,',,.,""",;"t""' I'll ", ,,I d',"ti, I'll, ." .irnbitl
de ,
quit W wrPT ditris con IA notifi-aiiini did Avo,"""""'tt" I ,, I, 11- ', 1, , c , 4 11 I I I "" I I 'I" I ", ", '' F ,, -1 11 I I ,,,,, 'Ii, I %11(1 1, I "'ti-,", l"g,""",
LA itere"I rimorni. 'idi P c limente A -tif"IdA Fit C.1" -IIII7e, 1 n, 0 I I I- I C I 4 I lx ,4, 1 I
1, I ,. I ", I 11" 'I: ,
", ,,, I", I, ", "t, 1, 11,11 I 1 I I'll I I'll ,j I zI, ,, i '. "'Il- 6,1
r* I r', e I , "I , ; I I e I 11 , 'I 11 I I I, t 7 ""' I 'I" 1", t 11 '11 '11 Ii "" ,
", 1, , , ,.'", ", 11 ', I fl-, 11 -it", I'll, ,, I li,71111 11, P'Pe i- Martin, a-"illY Puis do titintor limpo taci a updiltiiIin ,in, ;-I't mi, itv 'i r-- % I i","4" , _', n I It, ,- t, 'j, , 'I, T -1, ,I "If, T" tj
__ I~~ ,In il', -,, I I ,1, I -, ,- V,
riil be Ind. halt. .quiac, L. hs P In'! 1-Il i I w "", I i- "'I ..... I 11,,11, -1- ", -, !-, -11,, ,, Ill~ it, 4t,"ll, P'il IIt __ --j T t I -,I,1 1 e,
he otado is. clArnamente definicla ccd, t, !,It,, ,,, 't-t- ,,Lw ;- i'r- I -- I I t 1. I I, ,,, I : -,, , I, "", I "rIf"'t"', I,,, I---i't. 'j, ,01"', ,1 -h;, I in"', ,,, 1', t"'il"', dilin, ,, 0
"cl :, I I "It", , -: n, Is -- it, -t-- .",
,,, ; ,,, It ,, ",
-_: "I 1, ;, , ,,,, f "r, ",
ridn". I ,", -, n I I I I t "" ", ''
I ,, n .1 , , I I I 1, ,I . I 11 11, I I I 11 ... I ',. I,', ;: ,',"
,L__ dl-, I I I I I , !- I ,5 ; z i I "I 11 1,11111111,I, ,,, ",.1t-l, 'J" il 1",, 'a"t,
I 1 - ,% I : I- ,, 11 I i I , -,- I ,, ", ,:;--,it l ln , 1; I,-,, :l ,- I 1, ,"I O L-- g", ; ...... I I ,, ", I "- W"-,, qu. 'll'il" rl r."t"'o
E. ill plant, inclinado par doinde -,- -11, 'Idil(l dTarrItit-t ... I, lz t" nF 1, IM", 1, t, r :1 I ,,, , ,_ t I'll I 11 - i
rusiol'ai, institutions client-Aticas 'T Z-ni,* ,,-o Poi,,z Di- .sw , L, el-,,rt ii :- __ I II 11 -1 I ,- I I ., 12,itit", I I!, I I d I t , 1,; "i", ,"j." ftt", ,,,,,,1_11 11 ',,_ "i't,", -1 ,,,,, awlaor, Y xtfitril,
!" , ". I I ;- 1 I i ;. lllillantl ,--,t ,t,,, V,
I ,I I I J11, ,t, I,,, il f I ,1, --iI-,it, t--iidi, ,11,
a'. vi slaw podia ser Una aje.plaI ,, ,,_5, V "'it-io, ,tgo J, In I t, L, __ I I ___ I: 4 I, I 1, I _' I 'u,",, ,llt i -!-; Ir"I"I'l, haj,"; Ti,11, ho all"i 'til, fli'le, P,
I 11 I I 11 Z t 11 n,
clue she'. wine'..'ale derturill. el Pn- -,, ?,7I, D 1- 'n, i'la ,6 juin - __ 67 1, ,, I I -q ," 1 I, I dll I I'll '] ",L11" ,,;),,i-,D ."t.,
I , : I e-, I, I,, n't , l ,9.,,-Itt L11,1-1 It ,,_' ,Int-vi ,- I I; -- , C, I r, % J", "' , I 1 I I-, I, i I nd-, I'derl,",11,1 n-i-t, 1, I "tirt, "n-I ".. ILL. 't ....
,io indep"clen.is y supitent 1,l ; ... i i', Ii- ,Inntri, .is -- I -1" ','n 1 "- 1 I I- . I I I I I It In I I : ; ,,tllo e, "
I I I I I ,In ,- , 1, 1,", -,- -I, L, 't -,- 't- Wiii, It- It, In ,.,I- ,Illy _,", W"
t-il,4, descle clue del Est.d. hl.y- nl I ., ,, -i itr- "'I'Ast .I- i I _'. -, I I I I z I 7iI_ I 1, 11 1: -1, 1, -_ t -,, I, ,-e-L- A 1, r"ie, ll Eltsdo ,ill Ito t lo fnelt, palco, too .n PcquIet"
I I I I I I d,,,Q., r" -II,,, t- .1 "
stento defiric invest clef -6illi. quit ,I L rn In nit-l ,r, It, 1, ,-ad. n, _,,,, I i :- - -,I t -,.,I I I I I r l , i-a ,,, m n- I~ 4 ,- ,I, ILI ,,izi.. P-- -dt'adt"'i", il ,ij,, y .ntjhq4,,lc. mtrredc, 0,
, z I I I., '_ 1, I I t ,, 1,, l, 432%, ."'I'Irio "" Iqt'l It'. tt- ,viettr, d" rion,
it Limstro demir electoral en Irs cludit -,Iz 1 no ?, I I I", I I I -11 I r', o , I ,. _"r", ,,,, %-, 1 ,- 'AL, t), - q., -1 tw;,l ,e P.tt"A -T, -Wo, ,.-,, pe""nitirt, ,llQr 4 pes, -,, ,,,,, I ,
ntohabtiandeef, t..,. .N. ,,p.gn.r,, , !-l", ,,,K, -- , I - 11 I I -In ,,- I. ,, S, ,Ptj -, In ,Iri- ,, ,"u,,ff, p-I'le t,,,, ,:, -lo P-dndd, ILI ind"Ijo 0a pl,
I I I I I , I : ": I ,I
r , I I
Esta clocaliiiii as $610 tistion .ruectderat Para Ov-r n-,", pntc- ; I. _- : ,,, , 11 I I I ,- ,-- ,t- t -, -, I -', ,I- 11 '7"t'n '! -l", d. P-Pi,0- d-. I-Ir., y .ild,- 'I't, told,
I 11 I a 'i
I ,C, 1-1 I- 1, I I I I 11 -, : I I If: I,, ,- :, -- - -,-,11 I" 11 Ul .- I,,
8e 1. grA,,d.J y t-conderi.iia de 1. d"tituci.. qu, n, ,-p, I I I. _-I - 11 I do del Eclaln, -a 6,te q-n b1, .1 tl-llitl y a,11- 1-aididlitl,
L., preityeso, doctiritudo de n-ft. cl-risoc-itt li'llt" I~ :, ;1n :, Jt f-, - I I 11 I I - 11 -1 11 I - ,it N -, Y % -,, n'-; r-"'_Jnrn. linitt.. I; ,--, I, p1-,1., li-ilt Par,, I,,, Itntritta dIr 11
public. inibita. Pang. ..& heroicat volurl.vi do-,!Q'-' td'! -: , -1 Ot, , - I ,_ I n', - ,3 v- M, ,_ ii ir, ate-, Iib-rdt, de'd, ,I -dad, Din lz:trr -i-, '-de'ro"
I -, - I 11 I 11 I- I- I -, -, t , E_ t ,, 111 'I ', ,,I, 1-t. fla"", Is st"i'l6o'.1 e,
toda apatiencia de clictsidura, military q- p ci cr,, n-, "JiIitl,: rL-t, I, T -, I I I I I loo, Pdo! (1, -- ,,, -1'dad i't"l,
Ili mbro do Is familiar de Ropfiblicas lot -s-ticans, :,,-itr:t ,, I~ I 11 __ s f - -__ ... !- -sI ', , I I I- I 31- I ,I",:. 0. 1- '), - -9, 13 clear Y ,,llcl ,"ll, ,,rn,, r,,a-lt I, It-j- P.r ',.-,lIa,,'% ,mr, ttor
ILI I 11. I I -11 ,- ',
-1 1. , ,,, e -: In%-I ,, F--t ,Icnrldi, ni.. ptii, it ttIL,,r 1, ,,-rrio, d, on- -clir-, ,a -a n--d. Lin ffs
.7 aria an tal Iientidia podrie lAIp-?,W,- t, Invini It, P- In- Ii I'- 11 I -1, I I -1 I ^, , - --- I, -,'r '. ,'- ... Al- -ole .-dl tie U-- ,t, cl, t.riid d moi, pr- lb-, p- ,so habit, ,,1i,:.1 iff, ens,
to I, I I 11 I I I- 1 it ,, pit "'
L, ,- l I I P,- ",61- "'nal, y ,,,,I totminar
llesia. tie exageraci6in previltuo No, l-i, -Ccc, r 6! I ,,, -, , - t1s r, 1, I I I zo II it I' r',' ': i Santo Doninign ,, Pn 1, ,1 t
f,,,,a -., I -, I I I I PrIg. -, I 1. sarn -,, -1- 1 ,, i -ngudc duties 1. limit.66a ticiiies, a, lit", Ulttrll --i to, I, 7 ,- n 1 :,,,; I I I I I I I I I ,11-1. I I 'i"', I", -- Is L, ---t- s
I I 1, ,,, B, otilo-, ,I-Ldd, P- 1,11to L1111 do I., c1,pIi,,, , 11 I I I -1 ; I _- al-ii Y 11 S- 11,rc- r 1, ,,
de su i rumbencia, la nifficul.s. inh:I,-,,, T n,; - r, -' --t l'- tIII, , Ik, I I I j c, S., !, 1 trn, a
1. ersal re politic. Y salici 1. -1-6,IJ ,- ,!III it-,d,-,- ", I I~ n,,7 , 11 -1 I I ;- 11 ,. Do_, -Wert Lee ,I, '.. d-,,, Blive, ,-,Irvlll el ,, 11, I, d ,11-:l, ,111 liltzdi, due ,a
I I I I I I I I I I "I I I I "'PlIfialiss san ."rt"Wes. H, ,I- 1,is ell! ,,,I -, I,!, 1, n-, , I I "I't'l, ,, I'Alti'i,, d" Bonilla,
It Reptibliii, sin ,,.Iid.d ,fort- ,n, i,!, rpIr-, ct I -,-- :, I 11 I 11 I ; el I 11 i S, I- O'cred se stilinned"o an, U, die ,il. f.riter"", ", -"l,", .,,-,In; ,,, ,I "It-, 'N"i-al. "
, I r .1 I , t : I It cromentle In gicrideas Y tart I fire q.1 n, .i-17 '- -, fIftt ,III, -rXtI,1-,I ,ji:1, 1, Hablint, na
Pull y fier. de la micii5n. Sot tv', li-- .ftI 6, % 1,,till't, -- I , .. I ,,, I -, ,,,, - I
,) "' -- I I I I I 11 -1 I I i Iss
- I ., I I C I I batior de Iderces, I'- ,to. rl Y P-_ , I, ""', 1, li- ,-,rd'd, t"ll'i .... d,
disit ad. M"Cer 'i'lif'Airria "' R J "I- 'It ttpft ; 'd 'rr- -I,,-,- "I -- __ "I __ I~ Z_ I) Ill : -, I 11 ..... ,,I,(!" a I- 1-t!" Ill M- I
ins pAtriotimird, indudishle. an jwiJ, ,ls- ,, ;In inc- -I; -, S l , ,, I ", ', I I I N, h"', "c"",11", nte 61." rI 11 : ,, 11 ,
leyes. A It Dstidilraul, .%brAdi) t--.'T- -,it,_r, I,,- '- ; 'ri : I ,
1 ___ I ,I Ili;, ,111 hilto-s' '--bl ir ,.1
-I I f I "I 1, Itti,
1, 1, I I ,'I li I I jlo 6-1 ,it prcliti- 'al.,
cana, de 1. di.,,rUi&a Y le, critit., PoPI ;- Al"Irl-A! Ilm I -_ .- "I I all ,
i SDE 7 7 -1 11 I I I, "il, 1, q- t"eroda, ld ri-,
.call file,, a los debit, con, to ReObtica It. ,ln- 'r I,, Ft", F B E , D E S D E M E 3 I C 0 i -, ai, "I
t1lit' Ili I I dl- i, -,hI,
do, Uri tit eir at Caa.dii, ent dinguld, vn a, nl-r- I I I -Il , -, -- ,, 1
-, ,i, , ,, II21_ ll 1_, acjor, ,,,,, eandtd;
Prime'. fit. laiL jf.tu ... at 6, ii-la, isnai 17!- r - ,,, ," I -' ; I I--,-,,,-,- -- I I ', tglld,, ji,-! P., 1,1t. d, nin 10 fra6lits din I,, 'I dtik, y gt-rom Todl, V,u
I ,, I_- 1: I em era posivior.
rrer de In political vi at pueli I I ," 11ml , I I ";,:!- ", 1 I Lia It I ,- 11- -- ,I, ItIii"."
se In colionestaxi. Iin prodi ,i pir,,pus, c.,,..,, I ,ii, i;t-t, I "I. "t, '__ r, C'eP,
I" ni, ii t- , i i I I I 1-1 x ,lird. Pat
ba,,- (goberrunt. y pueblo) l, .as s,,i Por J- (' t,--I L I I'Lit, i I Par Zn Vattecric-los; tle"a. a-l'o ito -Tg'A"Ador, el .6i. clue A-!, ,nn ti-, n-% tl ,It, I;, I -'tn n, I I r_1 i _,,,,,1tad!-t,,I-rt- ,It and,,
,tie n- o.PlicAcwr,- iintl'-,_ "I"-kI, n-n Zr, :- Ii -nl (3 It A i 1 , I I- ,,, -1% I;, -- I I I -- ,,,,, 11 I 11 I I I Bell a arse unts cuirates serna- isgTit -, Bi qu rit, ,i i L"'l ,-,,,- F,.,dad.s y It-~
I I tL _ ,, I n, I ,,, .1 I I,
C, %. in 0a'. P, Marrow "Tin", qu .., ,.In! lio ,ic,,t prcpl. Y digrIts
iiiiiA.1 at goto se we ,lpn l t, ,-t;ii- ,;,-T--, I I n. I %, Ili I a- 1,
par. 1. Acne scarce a. But .a Asses r:lit- ,t,, hit- ada, 1I.Init-on
,1 i n_-- n. ; I n- I 11 I I I ,t- nl-_ I'll : n, ,, t-Ad. Plaits. so i r,(, d, piltd., pad,,i-Id', no
ramos nueris bri., p., c-nei, -r, ,, 17, I'll 1,07 ,I", t I la onge de ints. hindu, -orn.li- coriltit'lict, to ,I "'PIr.
,I 7' I,, - , I I I , '', ___ 11 I ruide, eaccilor y politic., del rt. hindmdl,'di, niind, d,)l et.
dvrfiniti o de 1. macniclad ,, 6 I-, -i- I n 11', nlli_ ", I I -, I i -1 I I I ", r : 2 I, -, , 1,tea, de Fr- i ,ILL-!;
n, I ''I I I Para proporderme que di4ranars im- 47,10" isidelL.lT 1 aril"4- 'I, I ..,,ii,-, nsuti,, pro.
E pam I'd. rdidesir. List'- j t- ", n': '' ,1,-!,-i 7 --- I 11 I I 1. I :i, d.-l". el : "
11 I e I I ___, p ,--7' e t.l..n.li.-.d.t.,. gscrai- do lsxtti 11111 -1 "d-l', I ;,tt--iI, q- di L, nl,,,I,. ,,I,
Pric, .6-it 1. : "-, I -, I , 'I I L c q' I I I I I i, I -1,
6.1 eli-oali-, ,I I .- ., ., I l, It rl, --Ildl q.e corialisto an d,- S. e; "inindento I'Il'j-'-ditritc q- "I 1;II 1-1t-1 ,-,tiabil,, do inipf,
tra media, Y .0 .1irdimias titilo it! ,;,j- I "_ '. 1 ,1I',-r 1 _- ," I I I I 11 I I L loo ,I '],.
It" -- 1 -' I-' -sj-itl- 1 - I I, I 11 1, e , , .. .... n 11 I I It I_~ ritutnal eR el conflict ru at ha'Mlt credo a?, torno :iIl !a J- Ct 'y I,~ mt Ili ,.e-I -, - I I I'll I i" I t" -el. 2-iL -, "' _- In ", 3 ., Li ",
it stlaci6n v I n v -1 I I I it r I A role, qQ. to da,,tre gura 4e Pe.6.. "c" ", P ,: 1 haila 11 z1f,"r ch-illy ilamj,,
Ias rimunst.ec." ,III, :, !,-," Y ,,- I, II I- t 11, I 11 i s & il: as, rein, .""'4
I I I -ld. d. L_. _ln i, Jt-!,,t, Ya qua Is ladustarns llaS6 Par fin a IntItl-c
Arent~ clue ,- 1- , 1, 1 I 11 I -, x I I I cl """ a ',. ,
Actud toolo, ro ,- r-d i, i - I I," n, -I I I I I ,'I -,,,, lit ll I I I I, r, qtLe Polls a. E.- -.1 an- I ,
1, 11 -- Ptc- ,-, InTiarta I d lot imperliderejasdoSeed-r, dii,-, t rrn n1cni' d'! COril)t, I,
menuck, se "PliRx yeort I!, tp--i" 1, cn-- ,,,, a -cnta 011 M". ,,,,, .: 1, -1, 11 or ind"' I I 1, I I I ,'Lt. I.. d. de, impairr. co. I., tira am a For,5a no. be ,- ',,jt, -1 dn lr ,-,,,cira'd,,,, oip d ,,nco,,
Wars, undpicluat en .... tra, srPIN!", n ,,!n tj, J. di I: "I !'- I n- ,r -- :, ,n' I '! ,,, l L. jos-ko PiLrece l6snica In mori Utjjrj(5 d, I~~ ; ";tl'i"A I I .1 i, d,
,,,, 1 I- I I '-Co. Briadi, ct
.,. I tn' B, ]" rtn D,1,13,il III h,-,P, ,,I
I , -,L, " I ,,, , n, I :2U At indlic"r -- "'I'lopt.ble M- tinni, do 1. f6rditzle:
ri'll I iAd.,. ,a. 1, d, tsd s, or, Iiit, -!,- -.,.- "i'lin stez, I I
"' . t, t , ., -, I I t, I a 11- 11 I _. f I I -, I I is, Van Is encentli scaPsehillas de vOlit Fr,6n-, ZI parrious, cang"ll- '_ I d, aq-1 -mIt-Ill iut, .,tilujo "
;maclio en JA Antirk. latitsil those -11, qLil -111 , I~ I- 1, ,. 1- pj
C,,, -, 1 -, I I,, 1, I I _-_- l),c indad comurnsta. So "be din, a to bl, Ittiodnitioa 10 ,,a,11, Fj ,,,,, el 11.11 Ifirl-In,, Q-. Iae -T tor.
d, "i,,,pli6c, It 1 -,-,, I I n, 11 11". '_ 4, "" Code
h. Ilinift.d. lJi- htmirid h. Iiilllarlo 1. ._," r, I" ','I',,, x _- _' I iWil", , ino I, I :- I IHAPILI, Y ioti.adelittdi11 1*11 I I I -1 -1 11 Il '- t," __1 I : ,,_ t"it"a" is- feeths, se h.o dell, ... do .,I, -p- d., n1ricarneictin. In,, ,iI' I, 1 n,,rg1,'t--i, ,]a floor "urto do lot
Abscircu5n ro "' I -lt ,,, I- I I I 11 ''I cl I I Y, I In lr 1. D-- I de all.0,11. q- ari or or I -.",, "'or.1viderato --A, D., _II, raunullh Sout llfch, luego, )as 6., It ,!, I" rt ', t, 1. -tI ne, I I .... ... i 1, I I -- "'ard'al Pill, 'all larractrUIT11,1 11 'Itol I nn ,las dr herrieferi,, p.,
ne., L. d, 11, I 11 ", e! a, ,- "" I '. ." ti Inil", dr ,li Punta do vbta
.- -- I 11 "'I"It..' 1 1-i ... n ernp-h. .. areptar, ondi, I --,, -r;& is id" dI, d, III ,,
Cuba, filirmeruis. dill.. recubd fada", t, ,,, in -_1 I 1 11 I I n I de II-L, I In lip'-arl- I 71 11" ]a, roa -- ,,,(,,,, ;,I ", I, P,, ,I- ,


; I
1; 1 17 1 1, , ,rdlintras, itcoc f aul a, r r 11.11
beelitenMIr Par so no bablarras ch, ell., _.) j.i .,,,_ 'r "III- I , 1, !a ILI I 1, 'j, in ,I -, -i- I,' i E, 11
't I,. I o I at,, a Mus- Nacional Cd
I ", t, :: I I e I e t" , -,6. del -lInd,,d"I- l de '! ,,'
colatinelin Y- t a oad 11-1 7;r- 11' d I I,*,. I,"-,,,,, , "It", international
do Para otim )or Una profiltaxia is Wit site Is 'ars"'thd ,I- ', ,- I I , I., 1, I I a I it I 1-11V- 'to ', L-Idt jl d-,-!, :,I dt-1 ,' "I I '(,"" ,
cllst d, U. jet,. del F-tadv rcritri, I.% huraaL d"lat'na I Ill '- ,I', _,; ,,,,,, : :1 1: 1, I I C I I -oi ,In hi,'ho 'ea'a., I ii, ; 1'rj", I x3"t", -j,,i Iti- j ,I -, "'t, '-- -,,,I I rl ,l)" L.t, --l"n.d. tool.
I '1U, ,,,,-- et, 1 I 11, , I -ditm, l" I aid "' "' I, in,"n I ,,t,, 0,.,! J ,
a N, ", I I I I n,,n s. Itst, In, do stinecte d-- r I ,,, R, ., I, I,,- 11 di'll',"'t'i d I'l-gid,"r 1. ton..
d, Mi4taro de elide. ts -,'- ,ii -ilzl V ; Vtll lln l I -, l" 11 I I 11 I I- I , I -niol- 1-16g,'na -, -c,,,I- I Pconle.cial del ,i 1041, A, ,("d- It, ,- -, '.1,-d. I., 'a -'I, d, ,"'t', NIL!"', cot Una
tell- ,,rintre, Una dilI'l,". "di"dAi"', I ti, IM:'I istt, n, i ,; , 11 I I -I' I I rap"I ,1-1 -_ liclenoti life Its imot, '! rrigr!- 6;i 14 t ... e'a z ... 1, LI, -1,11"c"t"s d, ,,,!a ]all.
Us P.I.It, is it pir"", nI,,ii ,,t,-, ,A n, 1-1 ,I,! , I 1, ,dratnizl rdle'ratc. Y le. '[setaiii ... 1 ist..ol que ,,, a- j ,_i,,,n, ,t ,_t,, l", -.6., ---Ni quo n"i"i" can
,- I I lid y su c0doMIent, P-- 6" Y '. ,act,, liatImItim 11ra threat de fe,
!I L, I .. 11 1, at'-' l"Vei* i I., ,i d, de
'U.00 1. 'clu It. gl'i["i I,,,] fit .... 1, ni ni ,, -, -"" ,,, t", ,, "", ,, -: I 1, l"t L ,, I -- -- I I I I I I I I I It ., I 1, I del corristi. hurn-o. At ,fetno, frill dn"I I'd I
da- dia ext',-,Isdies Valus" 5' de lir- I ,'gtlod Airvi-it,11 1'i"t-I, jecl-7 d ","') 'I'd, tillA ,-! , e', ,-, ,-' ,'tidn'ided I -_--, ,- , ., I t ,I , I ju 1. ,I 11 ra,; cunilin irlicrt,,,mbio isiitre !nis muiniscal
dikatic. .rj,:,,a tubu,, .nda PIT tn- t,, tit, III An-IoLI-11,I lipii ,ir, j dl -.,r-ni, .
,, , ill, tres, Ctird"', 'etilliotnal; 1. I (Id, El lmpthl, ro p-d see asks
I xsh -, 11 , I I 11 do at Irintill"Ll propaganda It I trophy ,on ,L, dlt,-,
to'hta"', h'. lifi,, -,,l,!, hNIN I, III U'11111111to n --' ", I I 6. ... is, ten allies ext'sirs, ii i I, ;Ijia, s 1 L ,LP 1.,a rah ltlu.
III 61il161to 11311-1 M,
ban dej.do ispestom ill stitlisi", In, 'pr,"Ic", l- I """"'," it'-: l',,',,' do -1t, I 22 r Q'Y """ I 1'r
i _, 1. legUrida, p. el in, 1. 'drn"' I, I I, , I" -s- "' ']' ,d
I. "t iInll, I : Z! -, I t S_ : pii.bris; l. q.. -to urgiall to guerria, do q- o )a ottill P-L--. a', c-o , a """""
F., ]a iiireri ticbmd ri- c MARIO -- l-, tip, 1 g ... inn r_4_ ,,-,,;,t, '
: 1, - I as its, assets, I
PattlPtittim Y In Putt diglauiad plof li n. "':t ,,,, ,t-, _' M- I 3 I I -, -, tall", _', c ri cap aliini y ja teica pata to net aria a todis cot I
1. Pain, Deside q.a .1 arteralgrn daL to Eid"", a- do do d ped.
I- - 1-1 , 11 de, ,a ,rd. crtatlaia ,o a, aan. 1 ,111,ble oltin ,c,,,, y,, ablI76 ,, ).-, jgaujina, A
La v irsian oficriat dt est. deltit i.-,,n no, I- I r dzdri U A ,e , ,,,,,,, 1; 1' 19
dt A" Part ote ce- en," 4,,i, s _'d --al, ccela I,, de til staciedied Y 6e 1. _- 1 ,'o ,, "I intriba, El 6,11sr-16d as Rotsru*, ailed; crn h- snrpn Ijt-- 1lL clol- 14 q- ln ro lnd,-111 klaj,, ,I pra=t, de
e I herhis pardistas. Lo que desean, Ill I tillict, 1. t-- P-166r, Q-1-, t" dr, rltl dad Pacic-1, 7
mentstriti. Toda, I tuforrismia qua to s ptitda Lll t-lponda a le w. mix j-- y hnmano 1. CA, I "'I'I", tLel-arcen, aids .1turo t inisco Mediocre, Ill 11 dad Santo que, 1. ti-Widad ,Us. unwo, I -,-Y-dsl PlIlo no n" i yddd' 11 q- h-cin aband.-do-- 1.
a l
Prama digni'lad dal Eivoutilos, En t*r taw o not, li orom version, y !,, aria, tebre todo, un maydr 1 y k- Ill, r. q',: as al del 1 D.-oge, Y -a hl ,io. "hen.-Ins, -1 rcuoda S.tifitad Co. quiet ... Ru, I 1,atotl, ,,,j I. y no nIt ,
Its Plausible,, clue d P.1.60 Pireade.,ild '! -j.r P't.dl. life nuestro apja.; i;imueruo, unt, tfnitilri mair aba-- tell Plrii, Y .1 Jml (ie pnedicadares', ni nntrPacia, de I sit ,irdo m daria at nuando, f, crdr'ecdo In "-do la, r- st, --. m, la ratill;ibLlidad tie pe'do,
&toir. a.lionaL ontintiets, Y softened. cut ].a !.: I "It F I mlot :Ao i. ka I pu.bl- a led*,, satuiltlo, crif- nt-l- J-Lltti iis1l11- o ell,
n- 5 i reltent a-a dt plrar A Es. tt d,,,..i;p- t d) c 1V.iiiIJc,1aL dIee C.HAbl6 Is "la do I idea y'despechiadoot derisicut,', Tal conto
f-cia-ft on"'i"l's "d ding 191 lz I to imp,,e, que no han -di I
Vertiono i, baterrinet-iono district., no fallsirim, incaNco desdit Ust. eet viill.dohri Forli- '! ins, I I tie D' I" act 1, I ,,, lo!d ,t d',,,rcn' ead. al Poll!,
C_ ." P"Itabres nuflo" "I I h,, ,-, qIii, nt -.
I,, r4 ,
.i .1- ;nI doinme 'ede -,or -_ 1 dal,16 t Para detinr Q.e I 'A l,,,-,iI : a"Its d, .I,, li ena 'll ,I N1,
hialk. cle de.,41- 1. reidielad que .as elinda. ... far.. ek diat.J., ,rite- ,All ... .. !,a I- r itu, I n 0! ,,,o ardbiel 'LL e no aid b. -d,, 1, l',-II l!"If- -InInti, 1,1-, Dr.cs -ra al
i, ,, iderar it. i6l" Cismo ttionpac. hillti cut atlpret., co. "est- ,., Y ec,_. I. -P11e.. -1 ni'm , ii- ,ir,!c. 'eitilip" dc los H"Init'le, Pied' f r! r- i' I Pala-, tit litll- Attar Y despuis
Mafia lituiT Ist dillurnitu, pfoidenCild dt Qua sit le 1,61tibs & It XIIA Iaficiii- or. .Plavid. red, to to ,hidl-teL,:- 5 ,- ---c cilit T I e, nta ara lo ard", de 1. -1. I Para ,e,),Soviet, login.rian sons ac, 1, par. -P-pr-A, q.
I led. .is Idea Its isissitit.t SJ V, 4a 1. 1-l".1"i, s ,A
licla.1 Jet Ejiicito' Y ,. -Imsuisid d- t-- U. ,st"rhis lart-lis, rent P -, d, too., l I 11 I ,,)a x ga, .,done a Ilto Dorn'140 I to Hungria. in an Bulgaria. ii t, I
- I I i ese p- es E7paft cj 11 inj ,,sn-b- ,,, "I 1 ri r v da t,,ntas otlas costs
ells. LA maiwiLd del Fircumv, in P ,-, I chnip in. militaT que of Pill- Lca,- ,, de PI, E 11 11 I I ,of coca not, tie 1. Paim contluk", ,ii de ,na ig-- la,"t" 1,,i'o , -citi n PI'LI'll" m4rear.
-1 di, L I I S.-, Tomas. ,4- -a el
I I
'i'dente No ire'l... ,onfireia 1 ),,;c j, I 4"a,,, If de -.1calut, ditto 1 .1 it"-- , tt I, , , ,, & la clitedl, 1 de I" -is.. lillexi, ,I r,-,b,. des Par Rusent. at Ponder la. vdo -d'ev, 1. i'11'e"iII ll'ietica, d-- PlIth, 11 t,,,,i firnit4i't- h.,
.esp. .,..c6 el dxo l-l-i". I, t ,I trait, .odvisria v to, siabli j : ,ludos
P, ad I P to an Man 1116 asum -1 do I 6. antol 6, 1. ii,-- on.riwi Il, i I. '] ,,lo ttidd d,, 1. intihia n
is an
i " "I-1,11 I I ,- 1, I a I ,, ndas hics,,, -rtt, que la,I. ._-' Pa" .I .po- I.. co.11a uni-irsidadex los, I yrlT,,nAlias,, par qui no hab _m dII
ttmos. Esiat o Una p ... I .gati, a i.diii, I da to tadisa portal Y clitins, eir nt,.. 1.1-1.1111 I~ ". I I "ll la No hey er dven, tnor Iacifjlt-,, Uldol, dtsca" ,I -c"". 'h Fs
"I _11 del sooddi Pact,, 11.1-m. a *Pa t -1-4. jtj--n1,- niter. sit
i., drililite, R-lf. ,,, tIirri ,I iirtre,-bli, co.n.pe"o ell isruell. in- I '. ,nc, --art, Q'I'll, it oirs", I I I, I p1lleta q- .a, ni. g-jil.
treadin; I I st, Jeer y O.f.,d, 1. ,.dii on de ultiors, hcra loss eitinnor- t f a so 1. Inih-, q- ,P tipra -I
It, .6. Politic, de, .quella ch.tralila intilfe"...l. de .Lpid espiit. 81 ,,,, r-all obral del Y I I T '. 1. ",cline, ;- star. for ilp"Ing,
6t i I 1. -rigroce. les b ... fiscal ,,,I, it. ,I lic-t , erttdalp, inn 1,1
'lacrificill ratri6ti- y & .1sedi'tati. itcondiricri 1. raiI alt. "pit, ., :It z
ri itid, 1, It -rroP ,L6iwft1 T.] or at spite- naitofiard or,"re q,, P"lo 1,
"' ,I, .-ozaarnerro n- I I- Itinta ,odc"Itlis". 1, I'll., trill, a4.,,.lL,__,., i"tPliu I I I'd inoarit".11T7 crut ..-. ..-, grarne ad, -dc, tie III Idz -!all
ci& 44 Etracto out ants, riWatbarnos .rdi ,"Lliito, tini'l'sal" an i I I.i' lilarasel ec.-ariticia. ,I.e 1. ,,, ,,, reir.d. mhib'd., no" a.% extremes del muncla ,,,I,.. I ,,-' d, 1. is"," l 'effintarce pro 1,i ON1.1 1. -1,0, .... d," ,P- do) I t
I I
.sicuitiona ,us Weentiles y Ida it- I rr- l.m. pkatd, le=d- -L, l! Y It ... do .P.-rort is, I~ Rnlir No 171t, -,I ,,, ). !e-ld- p-M, "P'nol, he bnat.dd "'ni Q- Arpeglos
1 Post. .1disort. 11 P.-I me in- I 11,s1,1,' allyand. ,liv- da, ,,,, tic-s del .N.a,. 11-rd, Ins 1 C -, -',, -_] -Pon" rues. li-I --to, rl-;,- dc III ,tiipz,,
nn Y I "*,I_ filry to ill I
"" ""', L", 'Urs, ,-ta eq.1-Ii.d. d, Y,,lta, ,.III,-
___ _.......1od- Ili- un. It- lornot le-IiI.In lilies do brute, an- I D'imnienszeran, de Irs Pi.acI I ,dit,,,, ,, ,,,_ di, 1-- ivi, Par ,I, ja 11h1b, siI vi-i6o Willis '
I emas de ho stlicts y do ,.!.-_, loagen oti I 1, ,ier,,bria dt !a to. del E,.,IS.lL- I Il pt-t" I's colitis ," d'in 0 ,a, Pace did, linadulera c'ld H-Y, Val. Poll, ... 1",
equal Babitir Jesuit. q.. I -6 "'. tiloid. land., Int bell. .Ir. I ell lita tillides do .Us habldarlta L. -, -ldo, y rj,,, inti, t-- ir. ,d unflirid,, a anIs. At ,,,,i ] In .... I aiI, ,e ---,
I I li F. Bonito ViA., ?niz cale into, tilltitc, la cliti
an ple, nsmilloo jostait. arn., I .; "' ",: ,,, ,,iC, ",', 't, 'I. '-Iat mrdid dtl m.omento. tl ii-pt, rc,
Et conflict de lax it lp" el confine. sig- load. de poneads, 1-diliat, Uatelean I 191-II y 1. Hi.t.i. llandirtir, ,a- A 'p.., III, 1- ,.t,- ,,dblil.ni, d11 111ticirl. c. le I~ 1_' I' '4a, rliiialtz
in q'it, Inis ownerse rpi. te t.. 11adds, ol psidt, C-c. ii, anil Y de ii.tains, d-Aides. I tl,,, bILta
e I t-.e' pasold" t,- prourilcos, '-plirtacuno de 1. cit.* ',, lay mucc) de dstt,5 an tl m1a rtcuerdo qte cl Wlt'_oO lid) 1111 IYtl t"n
oposiciones Y conctirsos dir gda al Intrisir. d, Ed.riacn5il por Garrigaitt! v Gurilirrea Lancit To. Milataiiii, ya aste equillb.;o z tioios". amllectle, -,te.P.1Iic- 7 por to de m blitc. Y 1. invas d, I r q. tit,,h canal"ad,
Por eacritinres distroguides, do in de PrOitl-ot -- Ia Ilint 0i so poro It-, dt unis I la'. Its q, tl ntt- -4
daravell- tuvieraid Lid "JI. ;:orto 1. tcro- ; ,I !ttir,, ... dq.e ialtaidena, Ell .-bi. contria ILL Icy hare rato;
E L P-blemas curgide, an vicilld die milir a Is Junta Nialumal do Edu- .1 P. Seridut q- 11 jro - r Uina amis, "triderste can Mose, 7 it, I
1 on .i. I c,.a vllntiitr ct; doervirikals, sain cz o xs de to --s Weis, ,I clue no Isa "d In C)NU In p0n ,eeo, .q.i, h.eer lo v-hibldn
la, Ltd- lialitis is .p.sticitintio cali6c, y Culture, .1 enao4osm Pro- Is fircc-ldlid d, clcttn an ,ir 616'r, as -a C,
itor, tud It, !as -nzhats s,,: 'a ottrecarfa a ,wis iip- ,.a ocoliod ,jid6rr
a Una gratis, India bards] con Care. paritancia -it M* de, Rx, y de Mont pli talln little, ananto,
.. del pioltelortnto con. almis credo, nation terudo fiesta ari I a,,: ,) lit rgi mt Tres Is as. rlitid!,, Ill leap-l-1-111- .. .dalldc, dX1 eacultior de Alrall It Real so 1 raai maltom d. la "' '""" inooden. cir Is dlill.craola, L. Hof riding. for monts, an guagul
11 l" si6,, Y. el 'her. el 6- Iits clue -Pecaaa I ilil it, l:Il lint:.ti l, que *a at,. I dsuL pl
tii-It e. !do le. Y I pl'. ra. Un man. to al ts Incorsirinem, edra oltrner no poccu,
P1111 el jasum ad. rnlant- se teje y dettilter ,I ca I 5 ,a I .e ch.piL,
TrrIi_1 S. ft-nna in. 14- dt smr,, a Y, encultr-te elate Punic feliz e. do .r,,,, ,Iacia del inamad. q ,,rld, ,,,,,_ ci no ,u, he hacho mptcar. Ahoina, y rjuild cr,,e q
.I- ,a, apel.lioness manant'. Inertillut ell tornis to Preteens it, I mad a d,'Ka a.do Din B L. barrister dinl-t. ,,, b"
'. o ""' ": qua III r-atto dt 1. p-fi ", im- screeners Ids tnt- ltmt, jer6ru- ]as atitictI, de lz inipuradid, pnr. "andaiiin ed F,prCa tie hatIla, litignito de Un refresco an. a ni
P U"I'doll pdresasols ed profoorad., 1. ferhat de iruirial .1 J, ;ost cLiCes no el ve., Pit c. tie qneb! ., Lillo, 1_ llisl" Iez ie--t1& d, cotin"'TI-it tL )a ,a d.r ,I, ,riodtzn snma
U-1. 11 I ritclar,'tor a de i cons- turned, so alerca, sin que m adviecto pia-camoss an pr,,Ia; -t, ,i li. Put"t, r 'I sont, rIte'utatIdo d, end Y B-ili, prtidt, nrut prop.,
_t. iiis a-cPt. q- te ,dr-p..e. In- y 1,ii ,,ldl. de all.,,
littiuct-,liniill tie inedid.s roadifies,66n an ,I -diro, t,,9,A, qrrrP.tr,.ta ,II-l!". I,, n, t ,ig& fiir 3 -Ina po enria duarb., dt S trs D-Udunsa, solen fund'ols 'a"
rI - -i, a I Ill ILI td,, dcl t-, Pr lasi,,t en ,I no Lid ,in, iii-ra I. .... I lljoa --,da
diiniaial p- el : I, de Edu- V-1 Wits. cl-tl. 611 Oberliit, h,1!P11z-- 1 61 0-silisdar, is Ili, altaiat;, lid.. ,
,,c ,
in ,kl, ii, di P ,, lit, ,"tcItt" Y ,,,I '-dila.
,,, I ""'
""In" "' "P-lo ".---- r"s, "'i En cuuniti a cielones, in,, NIc;o-l d, F tn- d grj,,! J, ,1s, del I L. --- 0,dli, p-,nnati ,on 1,a, W, ,In -a i,,1111 P.-I I 11 r Irr"11114" I 1 1 Lit. leju H...trletal)t. .! r, '' cleats' F- 'r., -eilt-, 1" r-1,ir- z -f,- JI--7 7j ... ; I e..- i d'I I: impt,1 O'l lulai 'Paliol ni", L 11i,,Ir, in 'ni"; .... L, -- ,,,, v"t""', It, ,, Tii." I 11-hc, lc dodadarice
r3dos P.ra -, ,- t.oda precirsucit;n es poca citnc,. II, ...... I, loslo.,W, Ii, 1, I n, 1 I", h.g.t_,I _,,[_, P,.n orig ""I'llp" L'titir, "'tit" ," Ilia la -i'll'a I I "
11. 1 L'i ,- If") 'r I -1 d, I 7n
rn Te- a "";' to aw-,- _S pdib I -In" 1, ,l ,a oIdI p-1, I~ I ., I ,,, 11-1, 'll'i-, it" P-1t;', ", , t"'li"", "' "til"".,
"P 'rej $at. , elladir, ,igull. luitild $, 01 done, del Illi-d,11- I 1 i t Ill ni'l "I I,! J, "d. 'i'l P"."I"'li, qdind tD, 1., lill, n, ,:i,, "-d"I 0-1, ,, ,-,, I, ":- 'I- ,I iij,1111;1 ('lI!: 11i, -1--,"
dc'j-a-,_ ,I .... : I I -, 1 lieE'l- -inlZ d.'l AtZilien Par. oci lir, t-Iin !- P11-1-on" ,I, ,,I ir- In ,it -, 11 I I '- 11 d 1, i, -1, ,,, llfii- ,,p d,,t for- IsItIrnt'", ,,,,, "'t,"i o, ,., a 1, I., I 1't i v tit"', ,)-,,Zna it--, tm I 'j, 1,,s "fa, "i"'ItriLmils,
Born mavd.), C,-- I - I doembolar on el de los huridiants, Y adwar Ill mud!tliii Lit, le d- I ,a I I d 1I -illilt", 0 C-l"', F.e. ju-a, P'Jit-, irl., O- It" t I ,- -hit"d, "", ,", 1, ,-- I "I"I'll-11, at, 11"llello,
t, U111 1d,,d il. 1, I ad. 1 del C."Joi, Ise, fledr, do pelig'as accassitt, ind .l.r.-I ticettra-sa I ,,";" lnz I ": ', d"', ,,, at d, 1. ,11- ll "d- il"'d, I -la ,lit. d1l 1-111
I 11,11 ... is '-s Ll ""i" "n",-, q- 1" -, "'C', Itirtsl!,;
dt s"Xl a ll- '' Z7 'j s I "", ,:" 1, I ro, ,,, ,,,,,!Ir,, le ,,,a -d.dc
_ca J'a "'act. hat Irtentrap 7adua-le, pn,, -rall l 11 1: "' ,a I I", "I'll", I ,I, I tz,,.,, ,, r,',ti In I, 14", ,I q- tnte 4 1. ,nlie
I eitis, I or I'L als I L"no .a old- NwItar ouitalsoid. to ,,I ,., ,a,',',' d,
pilptiiii- leptio n , uhi-, 'iedirIc," tra ill .,16. ten --rcat -yin, ,I,d,. ,.,I! i s a
ali ,, I i ),, jnt,,N-t,,,one, do I lit DPirA ---6. y no act. 6, In, "tik a vida riltrid.
bundles d :1 d. I an Tait'lices proftialas. Dole Z,. die que "guerra &vj,1da-_ ell. ,rron.'es, tow
I ILI', 1 lii I still. X111 p,,, LX-friga de Gum&m eirialIA)Adcr Brader, Pit 1, p,,tittca Is roaccl6n?
I
N .
d I a "I I I
AM W11 DIARIO DE LA MARINA JUEVES, 25 DE AG(6-In 14" 1949 PACINA CINCO
Cr6nica flabanera
Stiff blig, Rey fle Frfincifil Poir Lot- do Posada
S1 05 U() EhAco Gsixmhn Alvarez loild, 1~ "0' lie-11- f, HOTEL PARKVIEW
tH IL WRO OF 1A HADANA F11971 A WWI) It ha- lie
30ja It
je 1. d" 'O.D1 I 0'
Regab 0- Fit~ G-M, Ale,,,.
I-1 .
iftl DTAR10 DF LA MAW" it
-d
r
'arg. de p" idtilt, tie N'-let 1-601- "Ff
d di"ct 1 :o"d.
0 til p-,tii
"Tri 9r. it, I,
ti ptitit I- eitgoij'w. D ti iti, bible,
f dl, l, t POEMS [SPICIALES HASTA WROBA1
n.ii, tl.M di, w 1, ,
illdi-tdiridl, de)6 pa 11 1 z 'Fi r) ), c 0 L 0
tia en re iu rrrte- Xii A. ir'q' 1 Mori
't. -69. ""t" 'i, S"I 'rEjj M fv)l 7
A toJo tkatriThonio quo non compare par
'neln d 6 4 qztl ,6.r G- 11 A
10 MOR05 L log 5i ientes ren ones 'itit. re itlb)ecl t- elite do 1.
e ha, Hit j-vn Al0 Una vajilla IV,
d P 'iildi- 'El Witt, 111"llig,", DR, GUSTAVO ODIO DE GRANDA
o Un ivego de cubiertes Im d. P-1. y
La Hrtbttna.
o Una baterla de cc ina A
Egill VIRTUES 674,
o Lima 16mpora f- -lilt. ig0 Un ivego de copas Wljyi, it, -"W'ro z
jut fiiA j"rT VACUNAR n6RNf)?qALF%, omm 11--tnil ";-' -'
i9id ire
R.'O R, l 'd',i
.00,
[AVAJR[A'f A"i
VIDRIER[A GALIANO Y ZANJAi
FUNOADA 01 187D F. W


ClImple"ho.;

.6 d1i 1 11 1.L.Ird
z"" A -:d-' 1 r'
n. H vIpri I Ei, [lei Hareirta Bilitmorp
kill inii R'IWIiid" 'ero iit"" i "; '!""' 1-~ 6,
t"a nil'lti,
Q.e iiiud'- VI jid., 1, ,fr, Altl, r6l''
ii-, ,',"' ',; I IFAiit, F1, FINAL OF ftqrA N07A !a 141eAia Parroquial (lei edtido VN LA )'A( WA WME)
t"hl, dlii h- ""'pl, I i-1 A l
.fir' 4e d d h lciloni"R ti fili G d
'Mi -I rltl 1 1,

Til!li it"
h
N
MIT- 1_01"
d6ndoles L"he Pastaurizad
7" 4t
Esmerado 5ervicio a dormicitio
ii ril in- til'ittl.
i Telffono, Centro Privado: X-3 T ratamientos
391 L 'Iiiln tin
C
para adelgazar
y
A yto y mantenme
'4

A Esbetta
Ar--! '1113 MR
T--- ',"l, I ria Lull.,
hl 24,
o Jorta LuiL d hi',wl del doc ven Para ny M a
Na hay it 'p An JD
j
k--p

dotor vouler eg lam oven Como Im
v,1- Linc;-( til-tn' dt 1. "Su.
Pro co un q- .'W fitu" y
= del U.4
jl, u plti'. 6..;J6 bii6ei, '14, 1. 'A-in. pc':
Lud- Jbe crele't. I* sul'.itate
_!ti diiI dw. H.y -ft, 11-0 1~
w'Imit w_ dama 6 .4.j?
ei,- I., h.y d, .4, -d-d iigii 91 CM 'Aye-, .$I q
I M ... et. teljos 6
crti- d, It,
T' Pr- J,
E L E T 77 1
11 71 1 l g
ld Djo SVELTESSE
t& A q- 0 rel
pvdjg,- Df- ier- Line, y 20, Mir4marr Tu a pr 1117e 0 '.
ii. Lit Piti-ft,
in d, F'r, IV-fa
)ii Wi- Z'cr. d "iwo'

::ti-i t, Tcni, Nelili- l P vie to C '- eve
G-ec Eec?,,
R C fttde qi, C'para
prodvtto de to vd_ y 0mc,'m i werc
cw -SA0 -10
die 1. -';e M 'CPJ&iart G R A C W w
jN'40e e e :"hcndl cz"
esta
SENORAS


por ]a jwpfervacia gc0r&.4a a hs H orario de H o-Y:
Can6m," Ahmenticim MONARICIL h
quo han haincl, sumatumte ddvam tim" favoriu. UAv ftiibnlus en s ew
jin l;UfL1d0 At effW V00Mr- Remerde quo hay, dfa joruilds
vag Nlonarch, Veraniqa, rige un horario eapercialf
de ocho yr me&& & In mefisma a

Una winida verAode.
ramente dirliclosa Hags, puts, todas sue vczirag p'.
"ta noche rnillma. la mabana.

GENERAL* ELECT I C

C U B-A NA. &A. "Jac (c
INC L. Ma+ftpm. Apilo,
PMAlt 02 *10
aMMA" BE mix
500 Allimentos InSUpOrGhI05
''I'll, --- --- -- --11
.
F, I
I
PA(,INA SFIS MARIO DF [A MARINA- JUFVF_ 21 DF ACMTO DF 1940 ARO CM
..... ___ ,__ ___________, '"' ,-,----,--""","--,--------,---,-,--,--Sintois Mundial Nip sitfrilrii, menosefilm la . !
I Carlos W-ivi I a n os dice.,
T 61)ico Internacioual I .... til-,I, l I .",., ,11,1 ., ,,,t,,t-, ,,,, 111- 111- 11-111111-I 11.1mlos 1"Ilitk" i ----'',- _1,2_1" _t '"' g i I I- 1,,,,, I
-,-------- I'll : ... ,,,,, ii,,l y f ....... hl,, "14, I, -. :. ,,ilj,_-,w_1,11 1,'%, !,,-,' ,1. 1 -Do. vidan a,,itiiIt-friva.,
R"". f-111b 1-,JIII- ''. ,,,,
I -_1111i'li-,
I "I'll-1, '2"O'i ,, d-to". a
I'tir J ml,-i (',lt I 1V ,'I", 11 .11 'I "'i I ::1 ,4,,1,,,*--- Ethel Rarrymore Y P) are orjmAtiro, I
1 I,,- I 11111-1 I I ,,,I, -I ,"I't-, ."I, 1. I I "Ill "I i Ptj ... ,.dt, ,I, I I
Lo"i jwflllclm : "twildos NrIce'llos I I I I'll; r- .-,- I'l,"i" ,I d, ,,,I p-61", 'J", ,,, I ( -Exito liter
, : ",, :% ,,jr' i t :" "'Ij-,,t, ;i,,, I, ,,,t,,, t ... ,i- ,ibi Y r P, I_,"." ,,, !,,, ',' ii, 111111-I'll", d, 't-i ario d,- Margaret Mitchril,
11 I 1 'Wv-'t, III ml '.1 'it"'ti .1 "Ill r .- 1) ,,,,,,, .,,I I t. l 1,1,,P'V ,'(),' ,, -t" Ml, i ,,,,! i", -,, ,,,,,, 4-'J" -, --,T--' 11 , " ,
1- A 'it" l'" " 17"'T" ,1v I ,,, ,It: -'- ,i ...... -to it, r"t,"l- y h.", 1; ; I I- l'! itI, Iii-, It d, 'i;'i-, ,,, !, ,, r), : po ,, 'o 11 11 I'l,""I" ", ,,tl -1t,,-,,, d, T" i "" ,:11 Ilill ,,_I ptuP6, 1 (" "t, P' ., , , :I'll, I 11 1 I, ", ....... ,,1.1-iil!-"t" I ,,,, ,,,, it, li
I 0 ,A- Fit I I 11 i" i'll I'll I "I I I I'll ,
ji-- t-ttilvm tr,' qot, I, ( ,, mi l til"ll I ', "tit. 1- ,-_', -tv"'. ,I '11-t", I, _11 lt- ", tII 1 1 1 1, 'I -',
I"' :1 1 -11'' ", I , I ', ,, -d" ,,,,
I I , Fjttr,! ', ",--t P-lil"ll r- Ill i 1, iI' 7!"P4,i'1'1' I I ," 11 T ,I ; ,, ,i' ""', t ,
-It-,- r- "t-11 --i" I"t ,[,I 'j, -', ,n -- lil- 1, ,- , ,'-:, I-s I j11 P"'r"ti"', I ,:,---- I, ': "", 1 11- lt,- ---, , I" 44 'n ", t ,
I -il l I'll it-1, y l R n- I %,, fut-, f"", ,It M.1,1IIH All I, -nl- It 1,t, ', i 01 ,f, f ,J, I, ,It, Ir", Ilil 1 ;,:_1 11-11, lh I %-U, k- fl ,1,1 ,-- ,-I, ,,, ii, -11 ,, ,,j,,j, j,;i,1,- it, p- ,, 'i ,',' ',, 1;iW-t-1i-1_ "', 1'r I ,mlnt ,,, I ,9."" l t Y 01,
', 'I" I-T!" ',, ). q, elc t , ill dI -,. '-tl ;, 1--t-, lra, ,wr, ,I, ,- ., -', 1", ""., I .... I t, 1-ti, to wi Vr- "", I-,
I- ii p,--, ,,,, ,- T-, ", --1"I ; Tr- t,- -'-- Z, P r.- M--tid, a ,, I I, f ,,, ri,,,, ,I, Hp-,ti. ,,-, -,,b- ,Ii ,,,,, I :, 1 _, 11,
I -, I I Illr 'It "T", I tlil 1 1 71 J '111 11 l1l"
t, 1, I 11 i-i", 111i -i- 141il"k-, , , , "T ........ il I ,: , r::,' i -, t- m P- ,, I , I 11 J --- r, 3, T-i, --,Tq'-. I ,,_j_ i ,'' :",. _,!.Iill -, ,,,,,,;,,,, jl,;: f ,,, 'J 1,111 11 Ali'_ I I I ,, tr, ,,I, ti ,Plt, 'r 'j ,.t ", ,id- 11-, ,[ r ,
i I , I ), I 11 ii I I),, ,1z, I I t ,,, -, 1", I fl F, i : I r I d, (;t- "', 1 -,I,- I I"
'i ,, i " t i "i"I" lu, J, 1 I I 7 ,, c" 1, : 1 , r I 1 , Z, t I , .. .... I , i , 1 11 I,
t T I I r , 6 I I i , -, I , T1 I I I 11 I 1. I, I I
,t r "", - I ", : ,
,I I 1, il T .,,,, I , ,,- ,,, ," I i I I I I I I 'I
,, t I Tfrr- ", a :, "it- 't , 1 1 , l I'T, 1 it ,, ,, .
r , , , t e , W, r It I, I I, g T t it I 11 t I I tt I I I I I I o It 11 I 11,i I I- : : , 1 'j , ill c t I 'i- 'A i""i i d ,, 1, t 0- r, ,, i I ., , V , ,I , , t I , lt! I I i ,
I ,; T , 1 ; : ,! : , , i, I , ,_ r' r , ., ,I ,, , d , I I I t t" , tiI,, ,;, , , " I. -I,,,t i 'd, L, , ; r q,,, , t , I I , I I I I I I iz , , 'It, , Z r 1. ,, t ti i 1 t I ;,,,, ,, ,, ; ,, l 11 I tf la -: I 11-1 I 119"- 'i , I I -'- ',' I;, 11, -, i
It-, , 1 e I , , I '! i,, i I :, , 'I t- i:, III~ r Ij, ,, I ; I ,,, I ,, t , M !; i "" t ....... 'i v
-- ,I z, -ti-l ,-', d .,i)- -." 1, ? , I ti ' T, t"
i- i I , rit l i, , n t l i, iit!, I Ti : r : ., 'I, ", I I 11 1 , :," -, ; "i I , ,', ,, "', ", , ,,,
I I r , " I I ,,_ I 7'. t ., 1, .11 jl ,,trt,, I t; t I , "', , , I ,
,, i,, I :" 1. I I , I t I I I
I, I:? I _: I 11 d ;,, I ,I t, ) If"'I " '- it I "'
t"', , I i, .. 1 I . r I I I m r i. 't T1 , , :, ', I I i I l I T I , IT', ,1 I d x '! l, i 'i I 9 I I 11 I , ,i L ,i, ,,,, t l t I t 11, I I i , t, t I I ,"', ,I ;- ,, i -, 11,T 11 ;%Illtl' ,1:1,1 ".
I I A I It I 11 t I - P1. ,W I ,i ... ,, I, T-d I - "" t I'll I r,
I i I I 11 "u, I "t" -,-', P-,-Jj 1 It C-l- t M,, 11 It I ,- I f ", I I it, i I 'i It, '- IJ, ,,, 1, "'t, I ,, i"j, ,, t h., ,, , . . I I,,, d ,
,-, I 9"tr.! GI, , I- W "I'l- I 'i -,! ,,,,,f ..... ";o", I ,
, I r"ti, ,!-t- :1 I, -t "" ;'-11,1; i,
,I , d T. l , , , , ,It I I I -T 17 I'll M I I ","I I-i I I, 11 11 y ,,
,, "t P, I- , I t, 11 I Iil, I IT ,,,, I fi, - i i re i , ;,i, 'i "I ,I,,
T t, , , *, , t t il: r , l r:, ,, 1 ,, I ,, I , ', t g J, c, I ", 1; c "I, it, ,, I I I : i , , 1 1 I I , 'r I , I , ,I,, I I I 11 ,f
; "i , ,,,,, I, T. I I r 1- ".1, 11 It I ill i -111. 11 i,,I q ,,, 111;
, I 'u, 't- ,I , IT~ 11 I I ,,, , j I , K , 11 ,,, , I ( , r, t !I, UIt;, 1 7'I"I p-,"', Z 1
I
""t", 1, I Ii" i I'll 11- 111,11 --- 11 11 I I t I I I , j ,I ft f ,,,, ,,, i , f , , r I 11
,k , -, I , i t 11 1 ,,, I I I I T I I 1 I 11 i , , 1, 1 , %, I I I ) 11 I I" , , , t I , i, I ,i 1,, ,
it '!' -- I,- dIt" ,". I i" 7 -',, - 'r , y I- ,, A, - l, 't ... t, "" , , 11 T f , 1;, I, "", P, I' I i :'-', 1") i)", Ii If;, ...... I., I4 D I I 1, ;, .- I I t, I ,I 1. il 111111, 11 il i"I"T on rt !-, ,, , , : , Itt.", 1. i T, 1, .6 1, I ,, , , , I i 'ti t t ,, T i I I 11 I I 0 I I 11
I .1111, : i 11,111, t, : 1, I ,- I - 1,
PtTl ta I t7 OktilMlll UnI l Iln li, )I! I J, ir- 11, Ic b7l t 'I rt" I , I I r ,i ; f, M , , i l, ,,,, , 'It". "'PtIldu 'I --, r",11" 1, i l, I .
... .... .... : I , F-d 1, ". '. ,1, l- 1j;I11*-, I'll't-111 pli, z I ,,, I 11 '--h", " t, .1; I I I I ,, o If" -, r,
,I ""It. 1, 'I"J""'inIt, 1^ ,,, , "",'I,, 1, I I t '- 1 ,: ",I t, "" I'l- d'i 1 'It" 't,
I ;_ I ' .r et ," ,%P i,,_ 1, '-, d. -dt, 'jal, t, tT., -- f,,,,! i
f!"'n 'i'mPT, '! 1I,,r0iA,,, ,,,Iqr ,ti ii ,1 ill ,I:) "
t1lir 71 "I'T -, 1',- -, -1: I I -1 I 11- ", I - I ,,-t, 11, '4" I "'t"'l '1,T I"""t 1>bD, r,
I 1i1-1,,-,-- , ,,, I Tt tl r I I : I I I 't I "I'll ,I Ir"'! ,-- Ti -', 1 '1'- I ,', , r,:
Filk 'I"ti"r-I"I" -d- 1, _-, F"', "". tili!,,t "", ,- I 11 I tt, I IiTil,_' , 1 I I I 0 1', lj ,,,, "o", -,; 'I.,
, 1 I I T rI, (; T_ t-'-r', ; I "'i r ,,,,, I r, ," 1, , I r I I 111. F .i ,,, ,, l;- i, ;,,,,-, ,j,, it 1, I , t , A ,I
'r , ; 'il, ttA 't "i'- i "; T--, I~ , 1 1 1 1. :'," I l" j ,'," l 7. ,,2 '-;"!, , i ....
h- I.I- -11- 1 J, 16t- 11[illdt" 1--l"m T," -,, 1 --- ,; ", I I -:-', :IT- e, _g ,; ii-, 'z,:, 1%, ,"", ,"T", I-,,,,, 1. 11, 11, ,
-1, I -,,,, : , -, z ,r d ', ,-,, ti .z T, 11"e" lil-p .- I , 'i I , 1, I " I, "! 1, ,,, ,!, I I 11,11 4. .1 ,I,,,, vt", "". "I",
""' ,, t ,. "", I I 11 r, 1,r -- 7-t-jj 11 7 I I , "I I':. I I e -11t. d, g-r- I i, I r' f ,!,,,Jl .1 ,"'i- '1 T, , -,
;T I" , t1r, I ---, ,it-- I 11 Z 1, 1, ": , -, -; 7 r I t, ""r I I'll, I'll,
"i- "L, ',,f',"' "',"',',,",',,' -,' ,,' ) 11", ,', I _ ,i ,_ r, I 'r " "I" tT , -- 'i , --_ 'j,'
,I 'T"'A I l ,- II j I it I, f" I I I t t, I r, I I "I i, T , t, 11 I I t : I t, R 1. ,-it,, ;- ,, -,t, dl 11 I t" it, r .", 1"i ,,, "', -11, I
;, I I , j I I ; : I I I I I I I I I H" I , _- I I I 1. I I It , Z : I I i i I , -, -,- ,,,,, ,!- t, i f I I t , I T t 'I ,,,
I I i !t,, 11,t, ,' t,, , "t F!" ,,,, I t I ,; ') I 1 i 'A ,I o I I 1 I r 1. , , I 11 , r I , I I I I -- ., I, I 1. I"", 0, F ,,, .
... I : t , T t :: t I I -, ,,, T" ,%A ,- ., I, I 1 !" f I I l I'lli, il i- I ,I ... .... 'T" q- ,111,
!"It," t t l I 1 I t i , , : 1 I I ,,
'n", t, i I I I I ", I I I I 11 , T I 11 I "'i I ,. l, ,,,,,,I,, ,,, T , , I I 1, 1 I I p I , t1k p" I ,f,
I I I I _1 I I I ,i '? , l, "
I I t It , it I r i ., ,ill I I I I I I r I I I I I ,T1 , ; " , , 1 '_ - Ii.' t ,,, , i , I .. .... 11 , ,t , , ", 't , ,!" t" 'I -) IIIII- I'li,
I il 1 1 -, I i I I I i ,e , ,, , ,,, ", I : , :, -1 I n ,; ,, , I ; I I 1 0-1 11 I ", J,, t I ,1, t "'t ,, ,iO P- 1, ,i',
I I I , 11 ) 3 i I,, i " 'j,"! I I 1 ,, ll I I ", I 11, 1,111- , i J , , I Y I ; h4 I t I , , 1 ,. ,
p, I , l , qqe g- a 4, ,, , f,, z ,. kr,, , ;, , ,, ,, T ,:,,, ,, I , I I I I I 11 I t i 11 1 1, '1 ,:: % I ", 1,' 1 T I, I i I I I : ; 1: ; .1 , ; 11 it. 11 .1 "I'll
I I I I 11 il I I ,! I 1, : I .",
JIpal.,idad de la nol,, y i, ,,, ,, ,, ,, , I, I - t ) r Z I I I I I I I I 1 il ,, T I I
I I t I 11 I I I I ,, I I I I It I , , 1 I I ,, I ': ,, ,,, ,,,,,,,, "t : I 1 I 1, jw ,- i4i,,, E"
qu .1 1" is d, II, ': i , ,- T, -n %i ; , ': I I 11 I 1 t ,, , I f ,
11 I ,I, m o ', I I I , I I ,, , i , -, I I I I I I It I i , ,- I I I I I I I_ "I ,, I I r, 11 11 11 'T 1 11 I ", 't- 1; ', "', ,i, ,, , ,t, -1 i- 1- 1 , 'It" M 1
I "I .y I I i "I "I i. :- ,I, ,,, ,, ,,, 1, I tIl( , 1- ,,-,- ;11
igqn. d"tu a 1- 1 Un. el,,,,, T1, I , I I I '. I I ", , , ", ,,,,;, I :: ,,, -:-j - 1,rI,,t-_,:1
in.d. a IItgir a lot ,I-!,, ,i - , "t -,-T p r I I I I I : ,, I 11 1, ,, I ,, "", ,''. ,, ,,,
t I r I I I : ,-, I 1, "I, I 1, I I I I : , , c, 11 ; I I I I'll I "I ... I I I, 11 iHll, '., I i I ., I U I 1. I I I 1 t I 1, ,
FrAncia. n Italia Y. n. dig., ,tt "I i "' T ,", I "I I I r, t ""'; , 1- 4 ') 111 d, z "t", ,I I 9-- 1, I I ""I'll,
I, ,T -, I 1 11 ', , '. it'li, 11 'I
T tio I, cl, ti ,I 't ., 11 11 I 11
Ill. ,.i6 de gran memi i-,T tr i , 1'- i, I ,rA M I 1, A , , ". i i ", ,,, 1-11 I --- 1-1 I I I I -1 I 1- 11 I - _, ", ,
G n I I I I , 'i I I I I 11 I Ili t ,)" I _- I'll, I -_ --11 "I'll,
e .n 1. r. Bmitfi.. Nmut,,. -- ,, ,- Iti,,,, - '-11 -, "'t -1t, I , t _- I - , ,,,, d "I t i ," "t tl' 1!1, , 11 ,
Tz" I t I , , ,I I 'r , ,
t I I I -1 -1 I I I I 11 I I I ,It t !
di- If, pfl-ia C.Mo to, --, I- T: It I I ,I 1-,7Tv- 1, e I 11 I '
Plitcti, 6. elomepto, tN,7-,- i t:- t- rt,:,,t t,' i: I 11 1, I I I - T, - ,,, I 1-1 1,11"t t, "' :" """ "", ,, i d, r, ,-jt I, ,,,
I 7 , ", I I 11 I- ,
_T, 6 t -1 -i t : 'r '- '_' - I ,T I tt l"i
kht Z ,ft aerto perodim quo to -- I I I I I -11 .,
y 7 "i 1 '- I -T -1 I -1 r- ., i , I ; , I I 11 f- x 71, ,i it
,!"I. 3- .1 q- _lkitti que -, ,,, : P ti. ,In '-- e I 1. I I , Z I I I I I 11 ,_ ", : : "- I, -1 ;t , r I 1-il. ,, V P, ,
,,!- *n- ,no. no ,e alrei6 a ,' Z 7' t-, l I mo, T l __ -1 I I I I i I I Z I ":_ x , i il , ;' , 11 I 1,11- 7"- Vlt it, t !Ii-lt I I, A S r I) r A
Co urt olkia & 6 t-, ,i ,,,, trIm tT, --l", , I I TZ I I I T I ).", 1, ti, It,
.. I I I I I 1 I "' , I I 11 -i I I , 1, """' ,
4, "U'a irilltm og en U. diewe. t , ti -, I "I ,1-11 I'll - I I I "', - Z I- I I 11 I I e I I I-- __1 1 -.,,,, '_ i ,4_" --" ,- 't 11, 11 )-_ It"r
tli,%: .No putdo dcde qu,. -yv r- - ,, ,,,, -t l,_- t 7' I 7 , ""-' - 11 I I I "", -- I 11 11 , -f-, I EUSIBIA LAM ENTE VDA. 01 PARRAGA
,I., I 11 --It, I T11,11. --1 -- I t I I I IT % _, : I 11 __ I ,,, -- l 1, , , d, d,, I H A 7 A 1, 1, Y C T D 0
Pu dm -b-t .i, cl 1. T t : 1_; 11 1' 1-1
en U" Ito anit" q- -6,t 8t ]a n,"",- , -, T,-- 1 iril, mh i I , I -- "" '_ "' I- T-11-11- 1, r'-- ll ,:-J, (0"P.f 0, r"IM, 1'. 9-t- A .. . I-)
i ,,,',;,, e, n" rtt,, I I __ T : ,i n ; T I i i T!A--!t- .1 n"-ilt rl;5 -,,,
--, , , -l o : ",";owltmt pi, hlo j,""", )",I t", rl, II
--'17- ,: "T : I , : , I ,. T-_,", 'IT q, ,.- ,! tj
Em. decadence.. qu podi-- 11- ., 11.1 I _': ;t I I ; ', ", , -, , '. ,, 1 I', __ ?" -31- hij," -iit'- ,,, ,.i-'. li-111
- I ,,, --- t , T - ,, T, T_- I ?" -, -:', n',- l'i-'r, 1019- 1- 1,1- 1 d -w,6d i,, -- lo-IP'l.- c-nd. d i.gli, "'U", i S" t:" -t t-t i i 1 - 11 .1 I I - y"- I I T" dIf-t, "
; i,, 'T T, ,,, : 1, I .. I!, 11 I I R ,
I -_ 7 -, , 1 I 1, I I ,i, It Itti-1--t, 'A dot 11 Fi--- r.oil -, ,
61 1.1i." c-a" toll., d o.j;n ;, I :1 ",I ti I t Ilr I 11 I I I- !, !--r ; ,,""I't-) 1 ": ,i,,W,, I 11 y K
pr.PI. -- P- -, 7 ; T f 1, I I 1, 11 i I I I I V !. tr, I I 1, I -- 1 F i 1. i i,,,,t t,,- 'j- ,V-i- -- I -, I 111_ i 'F I i!, I I t ,11jo i, ,,I'll p-, d,-j,, Oli --V rt- l -,)A- hiit, ,I ( ", itr l
h. C. I I I I I I X_11 11 ,- ril -, d, -1- --t-1- ,i ,l
". dl do minic, pLblico, o 6i n por, !, ,, ,, i- , -, : : I - I , ", , .- : ,,, ", "t'! :,_111 _- I" t, t ,,,, "! - ,, ,, -,,, ,,llTiljI:,b I'TI 251d, ,9.,!. d, 1949,
p tm i. cl I., tib ... I- Y hv, 1,i I I 1 I I I t I i- "IT - I 1, i ,"", 11 i G-'j- y I -I., P . . g. ,f . III A- 1- Pi- 0
11 I I ii!,!-. - i, I % -1 I I ll I 1. , ,- 11 - I - T, 2 "" " 'al 1: Milli. Arll-i, Fl,- d, ci,11 )-: syM. P.-,,, a,
llol priv.da rtlm;,,A a 1.. .19-cim P- ti r."', a -, ti T i I I I I -! I I I I- I I I I t :i, ,-, -ii-, '. ,- I t ,,,,,, d, A:-- ,'-Tl- Fd.ald. C. I 11 Jt,,
I I I I 11 t I "T" T t I 1-1 I I I I jr A- g.: J- G- ,11- J):..;
r- .1. I W, ca sos hornb" que t, 1 :, t ,5 _, ,! I r o --t t _. I i " I I : ,, -, ,__T, I I, -,-,, , -!., _. "I -t-l -I- Oti,; A 1- P-1 A-h- 11t.; ,I ,d.
11, I t , 1-1 1 I "I'll" d, C- 1. y ftlnlll : d.It., E. I ... fl, Q.I.t".: It~
I I -1 I ", -1 I I 1_ I "i
dlo dd .oble .fin d, ,ri, a ,. d-ae I- i", T 1: :11 1; I T, 1, I I I I Z -1 F, 1',,,y I ct
, I 11 I ,, I I I I -1 1, 'i -- I 11 I I T, IT d- ... d, 1 ,.., u(in.d,,w .t,,Ii..,. I I I I .. 11i, I I It, -- -11 I A i -1 I i ',Il 11 -_ I __ Y _- t, ,1- --1 1- 11, 1I I - I I I I I I -, I ;,, ,
V ititlt homb, d Ionfi.un I, ,, ,, ,:' r -, t "T "'," 11 t" ", ,11 I ,
"I 11 I- "I - I _111 -1 i ,, t i -, ,;- 11 I -1.11 -_ ti 1- I 1,
61,itw s on. -&J, p- I.-, ,,, ITq,1j,,,trr,1 I I I 1 I I I I I I I I I I :1 I It,
C _al p.-, d-i- q., k 11: I ., t-, 'T -q, e I I I I ,, ., I 11 I -, 11 e -, I I ,, g, .T i -, 11",-, ,- -- I I Nll I , I t I I "I I 11 -T, ; T L 'I M -"",- M ;t'iIn primerA ,,ilt. P-Ir. I K ; -. I I I I I, i
.que a - --------- I "I'll- I I 7,t- , - I q 11 I I I I I I I I I I I I I I I 1, I T, -1- t 111 "'o S!
,
-, I I I I I I I
't I I . ,,, 11 :' ,,, '. : , T 4 I ,,, il ,T,
n 1. : I : I '_ 1 I I T -. 1. I I I I I 11 T I - I 11 '- 1, , I I I T ,T, , I ?,,- I y C A B A L L E R F-8833 I
I I
,, I I 11 .1 11 "I 11 i e 11
11 I I I I I 'T I I 11 1 11- 1 t ,,,i "i ,,, irosible pacto ,, ", I I I T I ;,
I I -, I I I 11 T, I I 1, I I 1 11 I -1 -, ,, I I ,,, -- T ,r 0 M E y F-8855
'T __ ,4 T ; , '' : __ FUNERAL H
, - I l -, I I -,, I I i, - , , ,7-:_ " ", I 11 I V 11 .1 T, - 1 7 -- IG- 1- 1 , I 11 I i 11 I I
de com ercio de T '' '- ""'l, I., ,i-, I I I I -', 11 I- -1 -,., -- "' ,,-,,i!
17, I I :, "' t -, I I .1 I" IT -- % t, -T t-,,r, ___ 1 ,,, 11 -", I ., '' ,
I
T_ I I : I I IT-_- lt1_1%- _, .- _-- - I -_ I I I C l 11 ", -1 111.i, 111 ", 11 I
I --, IT --- w-- I -f '' ---- '- - _- ,.-t,,--: ,7"")-- ,
"" I % '' 1.11 1- --- I T 'I -- -- ,;-Cuba e ltalia ,-l: --, , ,f- -,- -, _-, : ; ---- T I 11-1-_ -1ti-- T -,-- -- ,- -t-, 1'r. ,!- i
"I'll __ ... ;_ __ '-" I "Ill at, 1, ,:, 'I
I I , -- I ,_ -Into DQ I V, I ,
-, ,,, 1- ,: T __1 . I rrlin 'o ,-'T T'T : , I -n l 11 111" 11 -1- I ,it -:- -,z
:_ t T T ".,:, oi ., n zl ,,-,,- I, ,--,- : - ''i I Z, 11 TI. ""', -Il Itt !,,,:
I'legi a -Roma Carrillo i I It ,,, , ?,, - _". i'111 ,-- I I .1 - :- 11 ('1_,, I ,,,, 1, I It
'_- 7 i : :-'- 0 I I I 7 _'-_ w ," :, ", T-- ,,, P-:
'Jam negoriariollc :, i:1,Fi, I il I ---- :: , t "T- ,t- -_ I -,
para 1, I I- T1t , ,", I ,,,, T ,, 1' I'll -il I ; I'll i, ,,, : n P i, d i: I I-, i T
t I "t I ii :. -1 1- 11 I v ; T Ii- ,7 ,,, ;, " , P. L P. I
ROM A, agm to N fAj-, I i ,, T : 't I z I - 'T :i -, ', ,'-. ", : I I I _. I I I !-1 I i I I
I ,,, I I I I I I i I- I 11 I I I I I 111-- d I I "I i. i 11 ,1, -,- t, 11 it I)! ,
"t, c"trl" Y ri"M', J", -i I I I I I I I I ll I 11 I I 11 I I 4 A'11- -- i I
I I I I I I I I I I It" I,- I,
t I
A- A',, F- 6- ,, ,,,,' ........ ,'It'% , t i_ I I I "I I I I I I 11 I I l" 1, I ,,'_, '! i" , ,- I
I ,, Or Land. do r- I _t I 11 I 11 I , , I I I .
i ,( 1, -, i ., I , I I I 11 I I 11 : t, 11 Ili 11 1 I i ,1 i I I 11 i
I I
I'll, 11 i"", 1 Ii! t ;i:," ,' I I I ,
11, t I I : I I I -1 I I -1 !_ il I Ot I, 11 T- 1- i,
11 i I 1- 1 11t, "J'' ,,, , ,,, I 1: 11 I'll, t ,,, I I I I Ili I ,,,,,,, I I I I I I I I- I t- .1, I 1, I -, T I
I I
T- 1119 I ; I I 1, 11 ; ': , t, 1 5 1 it, . , "I I -1 I I :,--.- ,- li, "'t, ,, t ,
1,, d", ""',", I ,C --, I "'----- e'--- I COLOMA BOTET IV SURIS I
I I I 1-1 I ",",i -- -,,-,, !-,!) ,j-tw bl I 1. A .- ," ,I--; t"i
C, I 11 ,'ill., 1 1 -1,11 I I I : "," 11 ,, 11 --- I I ,
i, I I I I
tlt I - I I I ,T I_ I 11.11
11'- 'Yt -- ''I'', I I I il I --, 11 I "I I'll 11 I'll ,,, 11 -1 1-1-1 '', to, J., tT, 3- -.,, 1, ,-_- i
11 ";_71t, t 2 i", ,1- i: ,,, I I'll IT I I I I.- I I 1: I 11 I "i --' t-,'"t"! 8', ",
IT I 'I 'i" 1i I I I _,- I %- -in ", Gz"'I't
;,:,!--',i[ ,-,I, -1 ",- l" '"' I ""'' I I I- ti:1 'I, it ,, ,,-,.,:; ,__, 11, V DA DE H ER R ERA S
'i l i-,-i11i1t:, P i, t- 1, "I 11 1:11, T _', I "I 11 .t I 11 "I 11
I -- ___ -111,111-11 -- "I'll .... - ----- -------- ----- .... ---"" 11 I 11, -, ii l I i -- 1 I I I '-, e ,:, -,TW ,7 :--- --- , -- ___ __ __ ---I',- I I I I 1, I : "' __ __ __ 1 I I I I ", ': t -' -, i, ',';,' -, -1 --itt tj Quo fimllot:16 on Bm"lona, FApafim ol dia 16
-, 7 I 11 I I T, T, -1 I I I? ", -, 13 1 -- : i "I 11
11 I- "I __ I __ I I I 1 1 I .1 - :?, __ do Agoato da 1949.
I : it ,,, ., rt, Ti- V-il T: F I,!, ,,,i, S, ,,. F-,:Iri r o F rfp-:ts B,,It- I:, ii I ,
'It" ," 't I W ,_ ,tj d" I I I
1, I -1 ; I n'), 1,1i. sunt- -Td dt, Pzfw L"- li-,, A--- ,, B,
', i I '" ,,, TII tt t 1 -nr d ..
e, I ,M"- -i- ,,, Mc rici -,,:.,- Al, c, ,, iA1.111111 , I I ,it ; e t., blk_ 1, Sirla6n ty C'
I 11 I 11 r _', I Z, I ,- ..
,Z -'T "t t- -, I -1 IT, , _17" -- tit- B, '! Duholr y llm --: j,"mi ;,t'- i,
I - , IT, S, , "; - ___ :_ -11
-- --; !,I ,
Ill r I I "' 1, Q -tli T1,11i'lli 1-1 A M, I OIO Noicl- G ,!,II,, B-1,1 -,iT '], I",
:, "I , ", -- ", 111 I, I &, 11 ': -' ,tl:i I Meljji C j-_17,, 1, :-- 'r--j
1 I I I F, x 0 t : I , -, - I ',,,'-'- .1 1 1-411 "I". i, d-ilrlii, I,,-, , r- ,- 7 I ,
-_ - ,I IT, I r ,,, Am'
,11 I I i 11 , "'I, -, R, I-il .1, ! Alm "", ", ,,, ,-., mIrl-t,:i): ,,, I 1:1t I'll
f I I ..... 11,11, 11 I i
t , 11 i, i "I Z ,, I- , I I- ", 1 71 4_r- "I I , ...... K fni
4 t i Z Ei I, ,,, I T-- I q, B- Sic, ,u !I cm a I-- "rii ... .. &I", t;ii ,i nr
11,,I-d I il
:, -, I I -, ,_ -T il 1
't -- 1 i i rw, r T m l, 'i
1, t" ,, I I I '. "' t 11 : ; r r -:, ,;" ', ,',' t7c"cli'll t":1nm:,3, qui pl, "li
V t -, 1 i , ", I T, I ', 1, tT I I -- """,-- i ,:, mi rt 11 p tiximn -;i .mgs 6io 2", -t;:
t D I I - '', 'i'tt", S", dT, (:'',-i,, 1!-I7- 1,l "Ir- h,1-1 '. I 1 11 I ,t, 1 N, Ett I ..... - n-mi, .n la Parrorj= Jol Uam n tln;. r-l
-, I -, .t ,,, %, -- 1111 M- ,; ""'i,, I it, I I
l"PlIll I, 1- ,f -- i I I il A ,T111 I i, , I I i -1
I I -lf- , ,, H, ")-d , ], T 11i'11'1. 61, % ,,,__,, y conccirlil).
,, 1',-,_,,, , t)", -i- I __ I -- I I I I I i i r ___ :,- T- _,_ ', ,-_ ," l';t"" lt I i'- ": Itni'm Ft '36 1 II ;
, i" t'T ,T 1 ,, t11 I I ,,, 1. I I 11 , ; I I I T -, i , I -i" J- ; 7!1M J- "il, ,tew." stc', 1,!,_', 6 Zt I (;
-1l 1,111 ., 'i" , '' 1, I I -- "il- -11 i , tl 1 La Itfabana, 25 d,, Aqost, !919.
"-, 'Ic, ,' :-, -: i ,, , ", ., 11, - ; , , t ", -, - 'i, T I 1,JS- ood ) ", 11- IT t- :111, I 't '_ , --- T* c- I -,, I it') I I It 11 I 11 12 1 I I
I I I I 11 1 I I , ,i " t '_* ; pa-a t, r, :, 1, -1 ,
,, :,Z ,-,, ", ", t il, 1 14, I I I 1-11 : I f I I -,,,,- ., Anffl? 11.- I I I I I I I Effi m
I.,,L, 11 I ,:, -i'l (i,,- M Vi q_ Par. I
,-.,, ,,, ,,r ("""' ll I I -1 I )- ,,,,,, I-, Wili-,; 1t-,Wl, l,,t,,%,, T ,11 i! i;tnll I k fi- 11- E I - ii 1 1, -,: "' 4 ---A:li _11= I
I ljlt t I 11 t A.t-ii, I l I L t i Ige 1" 1j"'I. ';' 1' it '_ N""- IT I M=
P- 1 X trd.lra Alf-I. 14, J- %I,- ,I, 1. r-- I 1,11". cli 1 i- - -, ,, - i y Fm-b" .- ",
I 11 i- I
11 I I I I Z11-1 i l i _1 ",
I -, I 11 -t I : I -,;i --, DfiW- -Ir.d- In- B L 0 Q U E C U B A N 0 1 D E P R E N S A
i, ,T,.; ,_ Z" _,:,74 ': T_ _1 ,;::!I ,,, ,,, -- '111.9
I I
1- ,, 1 :1 v I -_ r : -- ", tt, - 1,11- Ili- A
, I i- I ,,,- G,!,,, ,:,-t-I, I .1
N ER A R IA D E ", T_ I _,:, "-, Tj "' I
I ,i- 1,1 ,, IT, I- I,- 1. a
-, , ' '
1. I ili-,!
- -,:': ,, ,t, 1-1,,j- "ll 11 I"),1141
1, 2,, ,_,-- ,,, -1 zlit E-4i. r
: "', -, 1_, ,., 1' IT"', I t" ,
1i __T, .; ,L .d
ALFREDO FER"'NANDEZ 1.,,,"T,-,- ", "I-11,11 ,
,IT, 11! -- :,_'"' -11
, i 1, 1, -, "_;,tf I 1; C, I E. P D. A
H y 17, V ED A D Ci I, 11 11 I ., I I I 'o P.$
F-SO54 F-96191 'T -- I, d'I Q_,-t,, D ,, I
r __ P : ,, I 1, i:- , T", 1 11 ,' I ,"I'l-t ... 1, tor ,
___ - . ..................... - __ _____ ,_,_,_____ ___ ,,, i 11 , Ili ii,! llg- -t. 4 "Pli6d, I I B L S E 15i 0 R I
-.- -_ -_ ' T '_- '" p 11 I I
I I '. :7 mm ,71 1-i-11 T, T111" ". 11 I I .
I , I I ,_ R- I V 1, A-1 ,
I I 'A j
DIARIJ DE LA -YARMA, SOCIEDAD ANONIM -- i li P
I I Ct-,A !I! I ,i,
,-,,-, '-'-;)---_, i, ,d 'i it
E ,;- Qzman y, Alvarez
11 vI, t
4- i "-', ,,, "Ido !-Ild"d It", -, ") t I
174 7 1, ', -t -', -, ,
I -,. I I I , ,,v3 ,, ,,,!, ""I" ," .,.,t', ,,, 1 lMiembro U Bl"Ue Cub4inci do Pr= =)
1 "',- H."", Ei ,I j, ,,Iti I I
E. P. D. ; ,d."-" 't 11 A FALLECIDO
-i",', I .z,, t '1,!!, .'_ 'i
Nuaktro ex Viceprealdente. I ._ i-t ., lln!,6:,t) ,,, ,.'-t Y dispu sto su entierro part, hoy, jueve, 25 de gigosfc do 1949,
I cha-, ,li-, ptito"aE L SE R O R ,. tl,, ,, 1 1
IL, i ,t""q I a lag 9 a. ra., Ios que suscriben, miambros do esta lnstituci6n, ruegan a
Mff I, 2 ,rp l ',',u,.
'A _1 I "I 1 1 I ____ T -i i'l "I"t,, ci -Il, Pin-, q- iitt
\ i i.) r.t I I ': m D- jfr ,,t--,, ,L-1 Y:,,g- ,
oj ; iT ,7t 1, 'A w I lag perso
'_ I IT i j 6 L i i I _11 I t 11 % -_ I 1, -, 'Agr- ttt *, -1 C,-f- nas de su amistad, se sirvan concuritir a In casa martucrin, calle
Em L [I ; "i -" _' i 1 Z M A N '. ------: ,*, ; --- j-pII:,,r Terr ,tlril ,l'ij, '
Tli, : I -- 3 "T-ittlii, d, ,, 4nijrnero2!i7entrci 11 y 13, Voodado, para desde &M acomps nr el cadiHA FALLECIDO I 't : "'I;-, I
F-d. b ,l,.l;_16. att
EL J'

Dispuesto su ertierro para hoy, ;ueves, a las i i lo I ver hasta ol cementerio do C016n, favor que agTadecctr n. I
,,, ,,r,.- aI 2 1,,r. I I I
-meve a , I- q-e su icribe, a I ,,

,
rjomj' e de e
1, casam"t
0
nombre de esta Empresa, ruega a !as personas de su an., Ts ad se sirvan concur r a i ,,, Pi-d'.ci !',,,., I,, ,' La Habana, Agosto 25 de 1949,
IT, ,,- h.1,la Casa martuoria, calle 4 No 257 entre 11 y 10', Vedudo, Para desde alli acornpc a- i'll-I I I 11-1 -ill
D' sp"'e,

I .111, j-v'-d'
,
el cad6rier hasta el Cementerio de Colon, iavor q,.,,e agradei-_-er,-'-. 1, ,Il -'! ,,, ,j r, El Mkindo, Dinrio de In Mar;na, Merin, Informitici6m, El Crisol, EnceWorL C !", 7 ,1 1,1
11

I 111.1, Psiq, El Pnis, Ayamre, Maiiana, Prennn Libm, Havona Port, Rovista CarLa Haba-a, 25 de agosto de 1949. SILVIA HERNANDEZ VDA. DE Rr771101 I 'r,.1.dl,,l 1. P.Hi i I
I prc,5 ;d, nt " " 'I Ir-11 j", N1 C-T. kolot;, Rwin Bohemia, Revkta Eflw
I __ I d, )A rll N--al, "
------- ,,-,
--I- __L 1,1 11-flIl I- 11V __' '-wi",
jjMj1jjjMF,--j,, ', 77T, '_= -7Eb dl "Loll "")I "'t' U '-P' JlIt ha J I
,
_; I I I ,,,,11II11
I t'], t, I ,It IF ... ,,,
I
.
.
I
11 I 11 I I I I

A140 OM DIAR10 DE LA MARINA. 11 TVrS 25 DE Af r)r'TO DE 1949 taAGINA SM
Criiluca I fabancra
Fienow infon?4 ell


%

fr, T
t, -go
A
tom
Kepit- $1.45

5,
1.85


TSTIPOS $0.35

en c*.t ep
$2.75
d

d c d 10

C', ec., ;I T, 'n fenomo
IGI
uriiformo Para 10%
siguienlos colegio,.

SAYAS C, RAI S 1A TA e

C


Z A P AT C.S

FAMERICANCIS y nfrn
6 T
desc' + I I I : , i , Ath NI

)HTF IV
hasta $1095 1 -1 "
FRINTI A
AMISTAID I M-3498

;T --------- -I)e log Amigos de laiffillica
of -dct, I jlIt.dt I'll I y dt,,ioII L-11. Wilk Z.I- ii.1o,
-Ird ;o'ienmr Club ril blid i: Mary G.
Co-Z"n 5 R"aal"'Anclo d. H4rt Ile !,I "S-itd d Arr l I i" I.
do eltin UIA
r... .1fl, I Al-lv Rd. P.T&riLo I.AS.M.Ifai Irlo.
d.ma, da tst.1reue
ad e Joiaefina
S N WGUEL 264 j- tIt.br.d. -jrntii- dIi Lt6ri C. Ilar y Gavrgl.am L6. a I,-1 r., dlf*
bridge 'a
LAS Y GAVANO C-i.6rt de Mentrid.i P.trit, Iar
EN E SAN NICO'
and. Art,,.. d, Miinilla, y te. jnAndez Arena do Munill' Mar .,a dtl --o a !a friteresante se. :,ena M.Ipi. dia Vay.,d; Ele" d. TELEFONO A-0153 I", ,a 4'a Car- d. Madonna. Rodn Ii. E.bil y Teti uim; Far46e bitn di h. j..t. o4rd
ad., diatintam comisicine& Comisl6n de Ref-ma: doctorate TIorg.rIl- tu tude ci jutg.s d-ti. Lorenzo y Clara Lulse Dlu rl.a
C.. 1 6, de Cornls,6n dt Sho : driet.ra bela
Ina- d, I P,, '6"
En San Juan de Letriin SUSCT T Y AW SE EL I % I FAA yerriarIdm I'lit. Fr-adtIi dr'C R."i' Mi'ta Vitt. de
tlano dp Montalvo, Marinita For-!m 'T t r A "S "a r Milan., iemria, a Its iiirt, It, I o Tar 'a r!'d I.= d da Or 11:
'g.tT. a.d. dt S-t-a y Mar!. di &-pri dt C.asro ..
ol.1 Caitirl.
"o' Fixur-ld, 'r.
1 Cori or, dt P, ty d. pt,
)a bricII, 6, a d. G- iir, Cabriim HtritrIm-lbirm Mou-ita Al-in dII Leret,
_lntadora _Aotlt. vi-tIt 6, C 611- N- C-.,,1,Itrcpt:Iiia
t Morin, Mar
C M-A %1-b-h., i"P- t, dill..
Alleiit. Gartr 16, dIi ?-d.
1-ro. a- F-III,,ftIt de Tori-otillp. Sa, IlAm-, III ttl0forIo F-5341 de a ofirinottln 'h dott.rai Mi, R di, I Soitd.d.
('-." 'W rIo, I A i4fulgobil
jillto 11'riguier L redo, --g-A l nag
riovia, y I A tWgm 1, 1. it p... I- 'par..' di.atnad., "CIO
-rpt A-d- dt mrot
ft'lim -0-1 A. rido Fiii 1 hpo v d .1'rid I "I
z.dog la b !Jt d' mYstom, S- di- Jgrd' 1maytitres exrillisite- nada a
j tl a, roz -p-b-' I TH. rr
QuOth y sofio, Prd,,. L-- 'dor- dabla y t rW
Id -1. .1 d-iii, oiic r I, iiiitt y
T11 E. lnrIu zos 3f a"
0-:' loit
ndei d wr tdva-dit ,or I.. bLg n:
.d- Jott Al.n.. r1ort, -ho, I. -,rdiir dir 1.1gob.". -MV Y W. -t 70. d, "MuIpbs",
III doI Julio 'i, or, fcortflints 13 pu. OVE01
0- tail It No ofr-Itrit. Btv-, urt.
........... ... ------ -----
h. I 54'
I'. tit arit, Ii... _-,j1_'ST0 Ed. d "Olg
1 j El Replo
to I,
mu I


FINISIMAS MEDIA del

60.15NYLON VIEWNES


Wl',
atra 1i
4
ctlebrat tl
1A C
ton
I UNA ESPLENDIDA OPORTUNIDAD PARA
T I j ?ananerL, que alli an ambient y
A 1.a It- dt 1. hoth., iconrar- W AS Y JOVENOW CUYOS COLEGIOS

I- d. it 1. orrkn d. la NO REQUIEREN UNIFORM
Ill' p"
rr-, de! 1. o1q..ts de Im H"Ina-a tarim.tett, M M.
t. 1 lair nrt Veoidos do algod6ri de I a 3 ohos.
tdi p, ot y td,.
dthiii. dt 3. .o- b., De 4.25 y 5.95 a 2.89
or rn rttrrm de 9ro.'a', mitd.
90 7979, Vastidos do o1god6n de 3 a 6 c6cis,
Como Una oferto sem.
50cional de maestro yenta De 4,95 y 5 95 'd 3.59
de fluelo
Agosto em 56mchez mot6om A,.
71 rv dt 3 lat darn. I_ Vestidw de aluodi6n de 7 o 14 oAo3.
d, -I tor-o, to" le brimdomos Was
na con-d. dcar.qutlb
media de to m& exquist- De 5.95 y 6195 a 3.59
'n iii iraterts. 4, d
Z' iA fromsporenciq, an 10-S
d- Irl q.e '- ant cm grant- i
Ratib- Ivus -irtra P4. coiores, mds-dq modo y on
:it 10,01 pre. Vesfidos cie o1god6n do 10 a 16 cAos.
Angelinft ConaAltz da Guirrrem y a -us law
dt Menindirr y ArJw Flom da,

NZ-rtta:= y vidririrM cio increikila oente econ6- Do 8. 5 y 9.95 a
Grand. residents an ests capital. micio do 39
NIP LOCION OC ljija& WAS
4- SjLV,5ST4KS PARA ZAPATERL4
Vengo 6y mismo a es- MARIANA SOLAMENTE MARIANA
ZrAR RL CABELLO LA ORENSAPAA, coger fos svyas yo quo Id
valfill a
"Tot
canticlod is muy lirri H UAW dic a. I p
I -b- Ipt-,
VMTUDES 254, aisq. a Agull :I
j
Tialibnrl A
PERVW90 ,a 00MIC"10j ,414 Wall Y AMIjIAD TO, aa-N* lWevi,, ,L Let iumiiiA JUB4.5, 25 FJIF ACPSTO DE 1949 AM OM
Cr6nica Habancra


JiQui poidemos 1 hacer por su hi*09
Secretariado y Cowercio
P" 41 N, FW*l N"w Ca,&u ins"jo, At
ft Was SU016% of or, NMu Carets. pirmura, manes" Iidm t.
..susults. quo hv. 1. 1--tareir d*1 DIAVJO OZ LA MAMNA Ib,, Alt,
Ift pvtdem" ft fterloulturts & to p"Utill. hlj_ rZoloen. 10, 1. 1 on 01 111stituto A L F A
Is"Sunius *W foul-" Y IV* In "01WIAM. "An o"oftift eats to Ms- 0.
yor 0116dad Y -11AAS 40 PAIAbM P-able. Tet... An is fitil 1. -Y.11.
a Aquelloo *Buntais 400 t"I&D MlYne f-ter6s PrA 1. do i,,,
een -d-of- It ftn"66ift An
At" 11 Ix Isn vtd*d"
A "Id.. 1110- Miss, 'let Ili.
oeabdod, La "Ifixima prepuracit'm

Dic, W esta it
del torod ieot,, 'I't"
9-tee jdad .1 -o' ,, I C- Ift VIA, in
In qu -01 hit j1plado A fontiatj,, r)"r A T--- 1. ou-,
,,1 "ol', A
"Ito in. I',
go 1,.tl Ile 11 hijih. qu -c'e, expo -Ile: H)" tins ,, I,""FArA6 li 11"Ak 0
1_1 A 22, Y "I
Os )111 .14 1 iinolo
t1o,;'Is ditritx $it Alio"66o A iny- .1 14' A', do lo'h, 41 'I'd 0'Itp,,6,,I,, on etz.l on -0,0
pA,,o'
sitdlo Y An ide q.0 sIi oA,,jk,,te,, -I- I 16o
in su Wide, Ilona- detarroll. much,
el Milmo, h Un- diAs q.e Ponon M.v TA10NjPA r)E
"'a- tod. 1. _j_ ; ....... C004 OR AtP;
*..entidad do Ali. a, tiento fuert" her I,
-nh) slud ScOstumbraba 111sta.el .1 rospuOsta Para "Cut, 0 no INSTITUTO
pffk* do que en ,, s SOPOPTE Y
do, dig Melia. totalinent, Ol Ali, METATAPSAt
I'd- vis lo At b.y. no at b"it, Fh lode's los anriim Y AOIN
1-M. sobre todo los e-o -A, 0, R.P.Ossia:
It, all- pi,," P- to III" a I"- "ad. "i
Ogloieo w' 41 CwNw Y
oble, A f i JV3
n
In,
do 1)(INItsefiffilti Ile Iffit (wariwleg
1 11 z It" ", 14, !. i

d !SEE= I d'! V-1.0,

o. de 1, hut, Pijneo CIO t 0 o 'i a I, ink, o It
rn.no, #Whlf q"e P.d'- 1, h oo All I(I Vurrt;iqjti,
ot to PARA LAS MWERES QUE SUFRENnIA n diVIMA, n,6II I'id. "'. .ob-et,ld, Onieota; ; I I "Iferm y A, j-,",
4,
d. in an. I, 'I dI
'I'"d,,, No -d, ACCESS DE CALOR
11 leginiOn dietfuci) do Alhahs, COMMI -ftIcl1, iste"tio .$led nib h, ""orn- a. do 1. o7 seguidas d
I ennit. log E S C A 0 FR' 105,
tL p- I
1-Os.do P- qzIa Osten C.
e,
1-d- 369 'Mitermento, lodspoo. I "t A Y 1
SAW@- On Sit ida entidja- M, ton, _"a
nerpto consiote on iidnnir A de 5
trtrlp A ", h- tn boon conini'i, on! 3 Af do vtamina B, de t,.wiquie, lo_ t gu bigrigitart
beratorio dis Indist, ible g-ariti,
minist-i6r, d;,' p do df, 'IN I
no iniiistir On la suut on f, Use hi.to- hineot" do a tali. (t ti
toza In, L
a, ote ti
pela, d#. Into., e. a, Y do'gd.
to I j ,M,, i, A
ent'n... db"i


V E L L MPUESTO VEGETAL de Lydi E, 4
9-tirpsol6a soI rAM i
Llenotlax - ---SERORA SANC i 4
SAN NICOLA

"tati Iopfild., stiona wgnea pwqm

bi'm pu ew XOM
PIM I=plietar-ccidw
E
I; P- got. d. A ja Is 4"OA&A 4;4 b ft.&
_d. do t no, j 9,_Y Koret le lninjo, 0.pn, in, anIa,6, goahant,
o, NO, IT,, M.riinciin.,
Y Ao-deakA,
cli La Mcro n1 de hucer
J,CJA0440 S01CMe.1t agua


rnezele
Mr7ywrtindwn
eon I&
Social
?w FLOWE

-Ldli.. M.M loes6.
30 do 1. ul AdO 1 AAMt*
Let-_ f.,4 Y I. -s.
0- Y
Merienda;
A 0
lu 5 p- 'n- 13t de F\;i'.
de
[=A

Rogativa y colt-eta:
-Eri 1. R-IIII I do Ml-iii. A
no., A 1" 8 P, In. par.
desixrnp.,isden del 7Its Ailt..Aft I

Cine

H. an. A
yeetisndo,...,Itl a
-'pli- V, vial, ILAI, p.. ILIA w- e M,4. Of,i M90A HT1 CUM A 0 IISTA N COMMAS )My
tId
C
Is P73 h ur am os" 104
Santos: U,
it my do rmqm CImiis PI.Aa-"
Afloi, ,,rtcjan., Ger- -p6it o.I Tond,- V,1, in' -pog
Z1,14HESE 10 A" 11
Y Fair el aq-11 d H-AA PoN,,,d1 MAYFLGI .K, L,
_,_ m t"o,,
... CORTE ESTE

RAS Para el Bienestar CUM


NTE de la Muier . AHORA Mao!
I
G E 6 T E I R A St SU TIENDA FAVORITE NO TIENE TODAVIA
F6-.I. del DII i'tt"eir. MATIFLOWFAt DIGA QUE LO SOLICITEN A
Af- do, px -4.
lad An k4
R1NOS DE ABASCAL S. U
N 'erift m 1,I, Kq'RJE1LLY 1 !,6 HASANA AGWIER.
Ot (UbA

AW Lx [I DIARM DF, tA IARINA. AWIM0 K rA61M NJUE
Crlini-a 4abanera Ifaimflo: 14 1? HAMM GONZALEZ ARRIEIA
fle la 1"J.
Sol 505.
1,4)" d,

d M." 10 H 1.1 rlW!Pi. -d f


d,, r, Ad

"i" ..... JPAPLY GARDEN,
P. NoAfl y
Y

-o- DIRECTOR
A, MIT,
t, A-,
y feL F-4 131
111D, "
0 FT It, GIGANTE

titA
,QJ(,, DORDADOS, PIQUffOS, Et

-41trorft dp Cardenas e. ago &Asa 404de coot4mal too *I M41
jutido on modefox y TRY Atv,
rA
S, A
k -t f-r A

1,

coo
%ok
I* od=adv Aa do
^S
OFRECE DURAYTE EL
quo eltmir-m I[ 77
A
t1A
MAKS Qlle ofrece ahora-una briflanteoportunidad Para adquifir un radio de m2pifica calidad CONSF-1,
Olt y belleza, Aproveche esta ocasidn y 11tve a.

su h092f un aPaimto que lepermita disfrutar v, de susprogrgmas favorites sin interrupciones.
MADALE T.CA= A sequina TERCERA, V


For
NNW
-R -i do S125.t', P/s 10 poL-j do ontrasla y 13 plates do $6.00
17y izvou.
/Zly


,,uy
Z, pmva ?a". na J


;at* chusla "Trop) 11 ado,

y von Was las mraeoritfical rz> hom bacho famom m1a mrca
on ot mundo enfora.


INTERIORES Y EXTERIORS A
on* basto No so cuortac.
No doic maracas do bro0a
Pore muobjes, juguele5, bi4clotal, etc. AQINTES AUTORIZA005 IN TODA LA RIPUSLICA


DISTMUIDORES
WMARA Y CIA. OUTELEIRO Y VIZU0 EL PALAWO DE OriSTAIL fTRKTf#JA 4AMIANY "La Marc* do cordbo,
sit Sti L-pofu # t nw- y X* of
am Tun' ba-791y, P,4sill V -191
ec'W'de"' C&
Use 105 famosal Pt4i6k:AS PARA CASAS -SAPOLIN"

__ 1-1-11111- -- I ____ N I 11 -_ 11 1 _77 -- mmmapnellml
I
f I I
I ,
I 0 I
I IARIQ DF I.A MARINA, -_ ___ (l
PAGMA DIU jUFVF,5. ,) -,_DY,2" r7-(, 1,; I I I I-- 1- I _", _-, AFI (f\M
"
Inic4me uutfitma la -. libn N o t i c i a s Pi&w hy iwqwhRf4d'?n dr swulas A o t A c i a IC4phivrkpo 1,", fPj0w,5,f1,fPn d""! Ifl Clsfw
I I -1 1 4 I I
I i vfl mvelfe ,
de M atstras C W 6 it'j'alm' C ato' licas ult ,- i ,, pg#i #f, p ,liifl )t f l f sql;,ilr Y i,)ivet,,si, g, V 7 ,,!, o pqsp mu f"W Irg o, I
"I'll, 11 I I~ " _-,____
TendrA por bede. a R"ut -Ien del dfq -:Eminieuda. 1?eprc,,eri1,Ir(iv grunden hPFgvfiIio.,i jHira f,,ift inflmi;rria!-4 riaro 'tt ow,16,,*-, ,1n,%;Ii),i,-, I." l' -lig"I'- I ,',,1,: wtw.,I &I 11in
salitiago de Cuba y -E] Pbro. Juan Boolitvr. rubf-et-1- roliritalroit (14 clinicIl- Ili, -1 ,,ricilitir,,I-, rttl) ki-it(I, de 'ti-ing. ffi .Itiidw E(I I Wr ,,, 1-Y, I'll, ,',,- .

'narA (,, Ili 9 El Circialar -Victoria cat6licie, IT, :-, " I ', I "" I I c! I, I I", I ,-,. 4 III ;, I-Pia 11v till crwki"Ll, PIQM Von ht"I ilfwwrwi, PI!la, io 'I'ilIr I 0,
terxw a 2 1 I'll """", ., 'i'l "r-l'"I'l-, d .
-F,tA n.pun't. on 1. Par- I _,, It I, 1, -- I--- ,'!
I Quit 11, Son Agunlin. A I., , :_ , 1. ,. "o", ", gili,, I I I I I -- -- -- -- _,; ;:,""d ,, ,,---I ,
PARIS:-T3 I"b", .7, ,,I Bo"t, ,: "f 1 ... t ", ,, [ ,
I I ""i I I
SECCION CA A , ,,,, ,, , ,, ', -1, il 1 ,,, t , ,"I I :" ,
AT riuca do 1. Wde sort 1. Quill pm, ,I. lulablva-, e t , 1, 1' --- e'l t-1 13,-I" I Il , I 11"IF I'."'JON V SII,11111 0111N .I, tl ..... 11 I -T11,- I -1
I" ". -I r- -, '"'i" """' "', 5 ""
Par 3 ... r Ili TIC 1 III-'- I ,; I 1 ,
,
I f".66', --ii ... ra- t- uIx ,_ - 11 I "' , ,, _". 'I, '-, ,ii 11 I r ... t ',,,,,,!,, f',, or V3,Mill, - -111
im Frigu a Ct,.11,11"117 I I' , , I I I,
Par Juan Emilio rm, eiidicjmi y 'eser'. yo at 'ngunell It, 1 ', ., !1- I'l ,,, 1 14, ,;*,' "I "I il 'I'll"I" 1, ,
I : 1, il ........ I- ,i- '! ...... ", , I f ", f l, I'' _,,- ., ... W ;, ,,, I, _ _! ", "', I f ',J ,,, C! ,,,
111, ,id, I , 1 I I I I I r I I I _1 2i-111111111 1 'I' 1. -,- --- "'i_,I, , ', __ ".I
.I..,..-- ,c'1 1,1"I-,", I I 7, '' "r __ I 11 I I 1: ,
,.I', 11 I I f I 1: I I 11 ... I!~ I I: ,,,,, ": I" '1% '1": I, f-- --- ." ,- I .. ....... fI I "I 11-161 I, ",
Ni fiaua, ,urrom ,, ""d 0I joevel; Elicarilitico n,,t-,',,. ,__ -- ,, -- '' 11 I I -z .1 I I- I -1 i',' I 11 ---I, t" I',' 1'1, ,; 1-ill ,,, 11 'I I '_ -', t, ,,,,,,,
'. I I ", ,, "'., I- i, , ,,, i- .1, 11 I
saullav III Cu ,Y ", I~ I --F, iamlro'd. a I's 5 Y .10 I- I" '-A ,;,-,,, "- --- 11 I I I 11 I'll I "",", '' 'I", ,
I 1-111, 1- -, ." ,, "I", I 1,1-- --," ,I- -11;r I., I I I 1 11, -, ,1 1 I I I I I I t I ", I I 11 I I I -- 'I't 1:"- I
PTII" ^,I"" :1 It, I. Int-d" au, -'T 1 I, ., -, Z -:" ': - ., "- I -, _,; ,I,
,a I I ," I , I , I'll I , I t 'f , , ,,,, '-- "I'T P, I I ,,, y- ,I z -- I ,,
7 d a 'M -En is r ,Ilantu- ,till Auglt. P I I ,,: I, '141".^ I 11 11
I": ", i Is ; ,,_ ,, ,, ,, F __ 1 I 11 ,, I : ,: ,, "' ,, ,!,, /, 1- ,I, I I
1-11- 1, I -; ,,, ", ,,,
ic, Artial de In I no P. , : I I 1 3 I 11; I I .1- 1,
'I, I h.rd. - ,:, :':-- I I I "I'll, ,,,,, I '', "" ",
M- Ait,. C.1, 1 11 I ,,I- ,% ,: 1 ,,,, - 1111- P111 I I I I, ,- , :, I -11 I I 1. ...... I I
- I '- I 7 I 1 , I I I"',
"I"J'a en In ,sir ,II ne'!- ri, ,!, '_ 1, - I I 11 1, 1 1 I I I I ,,, ,,,, , "I'll 11 !,,,,,,I ,; 1, :- ,,, 1, ,, ,
5 .r, ,,, v 11 I 1; 1 :f, n ro Uon la f i)
dol'olior It'. 1's , ,
En torn. a e" ( Santoral sio- 7"- i , , --t:- ,, I -- I , 1 h11 I'll 11 I .. ..... .1 1 I"'"'llei I m,
,_ 'i, ', 1, I 11 11 ': r i,;, ,I I i"n I 11 I -t,,,, ,
"I'l- i- Z ''! r !,, 1', ,, !I-,,.1 ,, ,f,,i,, "' 'I", "
-SantIs Lum re, de FrAnOA qu' -_- "reit "", i ll I I I -1-11"I, !'! ,,, , -', I 1 ;",:, ", "' r , 'n',", "! , "'I", 'I, P"";,
A-1a ci ... cm. of, -- It I "" ;, ; 11 I I d, -F-1, Al-I 11
-IT, "'a- t "" : -, ", -1 ,,, .1- I,'- Ior N nns-- 11-1 vol- n 11 crIT"", j , I I : 1 I I Il :. __ , -__ ___ - ""' ", "'I:, 'l :-- W, I 11,f,-"r C, ,, ,I -11",
curio ponim-dotip I Patun.n. y Go I _L_ I -- I- -i 1 1
f 'Mcia, mi,. ,, ,-I-I ii", I, ,-, -- -- I 1 1 I.) I -1 I
lo imna Garcia lit', P111", Dl I to I '- A" ,-1 i -, -, -, "" ,,,- t,',,,,1-z C-,,
i 'i-II; y tunt. Patrici. xir- ,,,, !" ;w
-&, d, S, % ,, i5diulas: F1_Im-1a i ,I --l,", ,,I , __ 1 I 'fl, "I :1_ il");Iz ', I ". "", 1 '- '! ','I 1111 I
"ass"o, a ,I cui I gon. _rl '! r t:,d, lr ,I I
l -- ''., 1 1- nlrl I Def linciones i "" ,; ,,,, 1, -;
do a -, I 1 d 1,-, ,
do par Ica raiii I r ntrtl 6 ot-, T, 'r -- I t s J, "piv"ariw
illl I F, 7"',I- ; ,--', r I I I "", 1, '-, ,,,
z V .,11"', ,,I k ,1 : ,, ,,,,,,. I , ,,, "I ,J ,J"
? q," pr'gl= I",;, ,! ',ri,, !, r ,, ,- di , -, _: , *1 I 'I M'- ,
"Achtlid.d catahas 11 dri ,I I 11 -, I I "', ,
-I, I '! : _- We, I _' --, -'i-' 1_ ',','r I I ; :, ", ;r,
,- J.,It A. C.b3r9- "Ix" 1-1 I- 11 I "J 1,, -', I N; 12"l, .I,
"I I 11 -1 I ,Tiiz L Ki I r 1 ,;, -1- ,, j ... 0, 11,
'I : "In"! R-,- "I 'r, 1 I V 11 -1 11 ,,,I
,a.el I igwerW I Primers ieAra ;i
'F, 4mad's IsidiaY-oll: P on I 1, _; 11, I : -- K-r, "I I: 1,' ,, ('- "'il" -, Kn I i-, ,-t- 111- -- ":, 1, i t-Ii,,,I ," [ ,
"C ... ha ii.dudo W 1 Its I s I,, I 1 ; I I - -, -- ._! ___ ,-,, I I 11 I "", 1-,-x1i;-1 ,,, ,,,,, I,,,- I
!a, ,I ... ) I,,- d, 1. _-"! C"'i_*1 ,,, '' -1, I r I t, ,!, lio, tgva Irl"Is C'- I I I 1z ", __1 ;111 !z!,111 ,..- ,l f!" I ...... ,
ls dir, ,; c, ,
-_ 11', 1 I I I
inifost. 7-I.-I dl T,! ,I t 'i; I I :, i : ,, I I 1, F t ,, -, -r,- 1, Al,-',
,,, dfo 20, a.m. ,- I t,- I n ,
Fitt, I r, J,,6, _Tr I I I 11 __ 1111o I ,,, 1,
t1a _% Is M-tslr,' !, : ,'t,',,,"':"t, 'Ifi .1 d, "I r I ;,;' i'n. ,,, "-,, I-" J , I 't, , I," ,, ,i--: i yi 1 I C ,;Iir, If', ro,,litliti'Ic
", "" "'i, -. 1 -, ,; r '. I r !, ': ,L)r ,,, 11 1! I I ,
,. r. 'It.Tl Pl ,-.'! .1 _1I, F,- -_I -_: 11, I 11, : IA I ,,, ,
via c. III ,4 I I,, q6a b"'scuis" I I I el* I I ,; :1 ,v:--,, I I I I" -11,1 I I ". 11, 1 I I I ', I ,,, i I ,,,,, ,! 1, '- ,
in ,, , de pi ,', I'll I i I I 't r ,, 11 11 I
I i C,111'i I'll 1i 14 I 1 i ", j:e I, 11," ', I \ ', , I I 'I , 1 , da I 1 '! I ,:" -- 'I, F'.,tz
di, 6 -, i, 1 J 11,1111'1_ ', "I I ,r, t r ; , -, I ; I, ", I I ""111, ; I 1 "I I 11 11 I I 11 ,
, 1 I I I -, I ', ,i 1, ;,I. ,.
1:1",'I I'! ; '!- A ,- I, 1 1 ; ", I I I 11, "I ,,, ,1 : '- ,; .11
,,,,, ,, ,,,,, -- ,,,,, I , i ,, 11 1 11: T ,_- ,)I d, :, I I I ,,, I :, i, ,
", - ,"I'l .- "' F I I I I I " ,,, I "I, , I I
tu"., ": I ,u 1 1 1 Z, i,' IJ Ii 1 I 'I, I ", I , , :, '' I I I, :_ 1 ; I I ; I I 1, , I I I 11 11 "I I I' d ", il
1 I ; ,- Ie I I , '' I t I 11" '. "" 11 I 1, 11 I ,I'0 1,
11 : , I I I I'll I I I I ", I ", ,! 7 7 "
11 I I .! I 1, I I i : :1 I I I I I I I I I : 1:, I !, I
I I , I I ,,!, , w ; I I I , I I I I I I I I I 1 I 'i, ,,, ,
1,, 11 I 1: 11 I I'l ;'' I I I I I I I ,
1_ I'::, "11, I I, 1 I 1- I I I I I I I I 11 I I'll I I 11", I I I ",). , ;,i
,, ,, % I , , ,, I I I 111 11 1 I I 1 L I I :* I I ii; : 1, j,
..' , ',_ 1, I I , I ,,, I I I I I 11 I " I I 1-1 I I I I : I 1;111 '11 i ':'Z:, I", "", ,/'H "
11 I I :i I ,, ,, '. I I ;,__ II I
11" I I : I I 1. ,,, :" I I I I I 11 I I I I .1 1 I I I I '', I
It lic- I .Wt 1, , t I, I .!, I I I I I I I I", , "I I _ 1111- ;1 1 11 ,
I I I

-it, -,t- III I," i I I I 1, I I I I 1: I I I ,_____7____ _11,71 -1 --- .
I!". I- Pon" nilid ul ol I III, t I , i ', , 'I: "' 1. ,,, I 1: 11 1 i I i I _I TIlu"i"Il, ,, "" A ,- I,1,I, , , 1, I - n.11.
dlfilnd ll mubo. in ,t_' 1,t I i "" III I "I "I 1- 11 11 I I I Chqwiid i i "'I, T!, "I I F'-- I
'i"'" Peto" n Itlacats : , "I ', I", 11 ; ", , - ,- , I I I , I I., I i -1 I I I W r n , I,,'' ...... 1 1 I PIT Iifll ,A H'111 I I rj 1 i, ; ,;'3
f- p-,,j-,m,, p- I I I I ; I I 11 I I I I ,
,i, i I' 11 I I li I I I I I I I I I I I 11 11 I I I I ,- ,'', ,! ,,, I 11 .11 4 1, I. ,,,,, ,,: , J.- I'1;
t"'le I I' I ,; 11 I, I I I 'I -, I I 11 I I I ,. ,,, i W I I ,, ,,,, I "i, i, I I ;- "', "I
n2ru1t "oVrac'iorI d.1 I0 ZTdc ,I,: I. ,- , , I I I I 11 I I z % I I I I I 11 I I I I 11 I i z 'I, ", !:it, 'i
1, I 11 I e 11 I I I 1 1 I l I I I I 11 I ,1 :,. li,_ iiz'',. I
c"i- -1111. P.r- 1 1 I I 1, '. I 1, I I I I, I I I ,,,, ,, I I I 1 "
-y cp eniplAn que ,,, III flIt- I T tr I) I 11 I ,, I I ; 11 I I I I "" ;
p- rud di l It : : I I I ,, I I 11 I I I I C', 11 T'n !.fx 't I, t!" ,t,,,,I, 'j,, 4;,
Z a'idcml, I,, III I 11 I I I I I - I", i I I I I I I I , 11 I .., I, i- It uI, I :,-e i-,011- -11 - I I I I I I I I ", ",I!,I!,, III, A "
"" "" =f,"Z ,I I"2", ", , I 1 ,, 1 i'. ,It '', ; ,,- -11 111, I _ ,P
;,, It, in in Iiid ; Z_ I I I I I I -_ I', I I", I I I iI- C,
,;.,I.d -, 11 7 I ; I ", 1. I 11 I I . I Z I 1, I 11 ,; ,, I I '! ":, :1 , I 11 I I I I I o ',:, "I I ;,' *, ,;,I,,,
-a cabal, ficne ot-, Ii t I I I "I I I 11 I I .1 I I 1 I "I ,
I do ,rd- d-asad', I I I -f, , I o 7_ 7- I -1- 1, I, ,, ,,( i c rot.l 1t4ICt4,Dr,,1ZA 7 ,
ali I I : ; I I;- - I I ", , i", 1 -, I 11, r"'i", ,I .1 ,
-prIs 1 Z ,: ,, ", , :, P 1, I '' ; I I I I I I f, 11
que se tlad.ce P", I'll I ; I I I I I I I 11 ,,, _. I --- -, 7 ',('Tr
clder. I ; I , --; I I !I- I I ,I 11 1vi,,I I,' i" -ji'Prl _Iiit,' I)t I 1, RYAt, ACA
Julius M, a I uu-11 ,III i,,, , -: I II- r, ,,,, -111, - I I I I I I I I '' iI-,Ir rimli em ,Ilr, ,
,. - '- - t I I I I I 11 -, "" -, I "' I ,, (; ,.irFI;A
1-111 cl- cd.cad In- 6"Aa- o, - ,,- -' --, - I -, I : I "., """, ",;', -,T ,',' ',';"', 11 I ", " -- 't P 1-I, ji r",
darm y romo funitumeric, del i ata,.o., I L r :"--, - I I I I , I _v I I - I I I I I ." I 11-1 11 11 I ,, -.1 11-111 I I ---l- I i, ,I ,,r,,i,,
.,,a, h.bliid. I-a Isliticatir- C I !- C.1, e::- I_ 11 --',, a; -_ I ,_ I 111 I I r ,,I,,,, 0, ( I, III, ',
.1 I I I I i i, ,,, n,, ", ,, n f"'I"'i', 'j, FI I,,,
,let .tipertli PI-Plament" data I I -- - -1 I I I I 1
,,aiie' uc%' ', .Lalldix I I '1-1 k- - -,' : : ._ - -, 1; I ... ... I 11 I ,,r,- , I I I '1-:ii r ,,
I 1- .z -, ':_1,,,,,'I,,_ ,
,a, Inilta apuntar up. L --- , I- I I 1-11 1 1,
,i ,i ---"-- -*
,I ,i, drro nonta. rt a .. Louuilz.. -1--_,-, 7, - -1 -- ; - -, I 3r-_- .7, Marrero ", "" r' I 711 1 'I, ,Ii1,,Ir1--fd. ,I cont'. es e,"
do It u I F _: ,'r ; - : : --- ,,, :, ,,,, I -, r, ,-, in R n! I ;"to "' '--' -ti"I' r ,,, -1 H ;Il-rit" 1, qul Msil
-, 4t,, r, 1, ______ - - __ - - --- .r
't ..,. I's Y= 1 ,,i-p-11. 6,r-h c i
It t, 11!- !_ -- I ,:", "'i i,, ... ti i It
'a close ,, -.-,-- C,- - -1 1", ; .,-,-.-td,1 Q'_ I 14 .11 1?11
a' IT'do a Ice- cs. ComuniAin m'-zlual . I _' I I', I v, I, ,httIIL- Qua rin s" do- dofi.iorait- 11 -- ,, -_4, I I ,. In u o to. tri, 9'r; men Ir ,I-,,, P-1- rdn,, "61"Ja
pes ,I.e ban Fodid- sillier III ..orpo 4 ,
- DE 3 -I on s dll "at,. y Z1 senior Preiudente, Im vus deals- ntt L,- ,,,,r l ,ta riizon, v I, '.
co a citao, de porter a in Ap-tai ft Ir, 'nr,!,.;n I 7 G-!- ,- - -- I - - - 1 I - : i I "I i
11 I,, -1, I
'611. ,, 7 : - _- P --;1101: ,_ _'A t.briod- W.g. gr- -iariao di, pr,. %ob- Vc.1III- -!- li,?r= iv on t.wl: y note 1'. rectAi- :, ____ rl :"5:, --1_;-cI, r.- ibl-,
a a - __ b y j .'i- A,3. P"it", 1.tI flildad por Im mismas MzLtr0s, dc Pa : , _- :%- ,I z no 1.11 =VI:1.1 W ,I, t,,, q Ii , I ,, cl -, -:- ---- -- ,I I 11 I Qu. -ineniurA 1. arque.t. I- li.- I -m- telio, I
,,, ,loald! . --Its. "'s" - _: - I __ t -1 0 11 III, &-u. P ... a. Q- ,I j go In, 7 "T"It
I I ,uacj I,.,u. Its I~ do 1. d, %,Z. qmo tistunitt. A reser-id, ,.di .I I , n ,
... da at.. um inrip-tento ,:,, , i: !, ,
I-II.- ,I. I __ il" ,I fzbl,
y respectablee coma Is de I% rdmnui i.=- -.g,i, "ti F." 7 RT 1:" _: I -i --g.l.. " I I .a I L", ... ;d.d 8 irii ,, ,,-,-,I ,, ud do$ Par di- ,-jli, 2, I- ,, -ay -"Ct--tc
,la n, --ritra dormu'u, a y I'll- ro.ftn. ,. mis 4 ., "I"I", e_ f, P1r"m,1' I b"a "' I .
I., .Irn. all, -I-VT "$11
ti- lot,, .flnl.d. aigiu. do ,a! rae-I.1, Is ,,, I ------ 2- L P.' D I tc-lic-, h*lum .part.mun- J ,r 1, ,, I,-,- u.bl- -,,.,trt
n-m ,., o i, I I 11 I , fin de. supe.raci6n en 1. I of- ,gta, q..rl.. b.- I., ,I),
b,. par .. m.1 Ilolt- -a- C.6st,,I ,R,,,, I 1, I I I I 1, x I - v-,,, p- ,,i -,p.,,-j-t.
da c,, .blig-inu de Ins ou. Caridad, - ADO , ,111, a "maclones: -,dmt
"I', I-I -II,1, aludIl -1 I I 1-1 e I I M T I tint ";1A r I El d6flolt q.j! d F"t", ,,,It ,d 'I'l J, I i&nia
.dt ,ilim ,mis dlI - I ,, I I I I -- I I Cewro Caatellallo ,, I I, ,,,,,-,!i1- --I'6,,d "", q- ,;,T
,om "a j, ,I uu dlturad. y I I 1.
III 'ed, I Z Z L : I pra, m, I-ces I, proce lm lui_ ,,, --A,, 7,it-flim-to e-dli, 'dl, I 1'ej" I I . I I I I Iu_, I.., 11. P'Act hol
'Pl", , 14 .1 I -1 No I I I r ( I Ica, tttz "I" cWth, I- F"-', d Op-i'.i
I I 11, I I "It". I'm I."'. It., ','. -, 11 in- 1 nd- ,I -,,,to
sit I, -, , I I, i i"I 11 I ,, ,z I, dIjor It ti, j: q 7 ,I
I I I I I I I I del 1 :, jut-, mim A I 1, --"d- ,,I g--If.
I, In , : :, 11 , I I I I a. ,, I I I I m"' to seri oully _Perla, 0. ._, , 1- "'.- -Dt",
dl"I"."I'..r ., , ", ; , , , , -a I- 4 " .i j I". ,j I-, I "I -b1c-o.s ..-,.A-,,. p,- ,an ,;,, i ,,,,,, r ,, 6
dm ;u i I ,,, '. ,,,, 1, 11 : ., I I I I I I 11 _:1 ,
-, I I ,,, di;ir.twud. -" Clo- rr -,, ',, ,, ,, ',," ... '.',',, JIIT 111 11.
II i '_ :, Z
l, ,,dIra, i 1 I 1, .1, I '- I I I , I I I I 11 I I I I I. yar rectud.cum de a. ,,, , ,, n '; III I ],,," 11
-:, -nj I I ,""'I"")", ,,,, IbI- T- n I,1 III I I 1, ,: : 1: I 11 I I I I I- -1, 1
11 ... : -,:, , ,,, "', Z, 1 1, , , I I I 11 I- 11. I 11 I h- t. ,,,I,, ilt... I t,,ul d ,, ,' I - -, ; IYA""Im "" _i di-u-n, f ,,iti -,-U y
, I I I I I 11 I : I C I', , Ilil" W istat l ,"', t,,I,,,,
Ii, d I,., ;I 11 "I I I I -,,: e I I I I 11 I I I- : i I I I "', '- ,- ,,_ I I " 7
i, __ : " I "'- , 1, ., ",
,I, I fill I 1-1 11 11 I I I : I z -- 1, -1, I ,,, I I I I I 7
;,:i- , ,tj,.-"", ", 1 , I -, , -, ,, 2 -1 I I I I -1 I I I- -- I -, I 11 ,- -,; ', r = .... ,,i 'it I 'I
.1", , ,:, 7, : : _' I I ", I I 11 1 P :1 11 I- .111 ,It, , -d- H '-!- t,,
,"murns a su r.:- I,- ,- - I I I 11 _, -1 I I I I~ -, I I 1 -1 ; 11 ,_ I , -, 1 5ta Quo 16i ,
., i I I --1 1 1, 'mon ni so 1,,& In" -1 "- -- ; --, I-' I 11
I I I I -_ I .s, ds s z:fin2z ,.& Ulm",
I I I I I I ___1 :1 I I 11 I -11111 I 1, Ii 1 I ,I ,
E" tam-tIbl, I! ,,,, I ,- -- .1 I I:.-, 'I I , ,,ci6n, Aortic, de nota, MAXI vio
r! 'mIg"'t-m - _-- I-,. , I 11 - __ I -11, , ,- '. - 1-11 ,i , qua A ESTAD19TA -linc,
-ucc;- r" -b , ,,, I----- -- ----I,- 1 11 _: I I No as w 6 Cellri, Actu
,, I -- 11 I , Q """, % 1 1 :,' -ii ;u9II2'q .'2"o do del 'Ir d, --,I"a dj a I -- -- ua. dirigid.
arin't"va III i ,! -- - : I 11. -1 ., .dm -- -: -- onar co'nin ej stgulter,
:, I I I I -- 1 ,_uiri P por no re- ciqa pub4c ,,_,
slxtifti hostow"l, P , , "; 1 ,. :11
..tatIM ", N I __ - ____ -, I Z ,I _-rtri o--, -, do on see ra
-t! Il I ,,- 1, ,, % :,I I ,-, -_ ."', _-- "i, , "" ", z;,is atenclaaft exisuendo, ade- pI!. ta d I M I;,, %'.rja.
cause 1. I I I- 11 -- I I ,H.u "Son" .. Is que fi- no, par 'a roapos"blud4d e'l ttrgo
,c.1p. do ', - 1 .,I I. - : -- 1", -1 I , )'! p ,,uwwo 6. wt - -,--,- '-, u- lo 'I Z'iu
Ilia se'ssi T '. F ,t _," , i 110 aaa uulas Join qe se 1;: lqj .: .- I Par 14 I It
I'll 11 11 I "I SiMatolic. an 1. no i, .I: too ind fi I,'I I ,. I I I ,_: t-_2 1, I" I cad .,W J. 1-11,
q;. :,." n".." aq ,o, 'c-i,; ", I .1 I f -- into to .1 aid- .' t;_.'ounstros f.c.1fait-, a nont"Ur eada loo. 4, 1.11 P- 11
s"u.'". 1 11 z11 I- 1 ee 11 I~- -11 I llst,, ado Is SI. Clone# eu6ne4s a mal lntvnincicza ; I 11 _- I 1 1 I TERICERA No es ejerto, corno aftir 't,
crunca- ccuru, I" is I I I mbi#n It '!, , loo ras el president, que at tomar r de losdquIn buscan gotavist, Is huzal, ,
.I, 6,, m- I , -, I-- - ad Inumes
rien que depinter ," iirit', ,i __ -ra 1. a A a dierut. .1 g.10lerner 1,
,,a uelo III li 6n IndiscitIlmi. = aer,,idorts oda&
log. I o I --- ---,-- __ I- par at, I I b "' To' Is 1- Re, ,11 I I --- Jos- roswun- i:a QIio. 'd. nuent'. I-litimicip, P.. -to -- His qu-,ollooti For poner, d.
I,, -,, it! a % los rIiqu I angeall "
protons sul cori,
,an clarso par ;ursoguiIic, I: Fie It.ma,,,, ,,,,*,,, trilsuldlInd. .efitud rrespetUNA n
ridadlis pi-do, 1. n o, % W, Ica .1tillos, ... lI at b it. L on torne, par Jan on, maciltaint. d 1. Ca"Isrift do Gloss.
cu- 4- Im u, Iri b.c .firenasaj.do, .t "I z i I- t I - r enp.eni. o -, !Ii""., -j-,- puattat r', es quo potion "moludii"Is binnured"
Is il. iorr.? Pp. ; ,
u Tudo It W" ,, do I
c i I
t 0 I d, s duroat ,
-'a, "I I I Ciott I ", ,a w Directivos y de last empttadso,
olli, ,"ut,4- "" .- ,, ;: ', I 11 I .stcl dl at., - I I,, I ,,nr., ,,,_,,,l .. ..p ... al6n qu. .1 ,I ... ig.,36 ln .. or est.
,_ I I I I ,,, :, I '. -, Is P- ticla
lida, d, , I I I -11 I- mt,- kit,--, t"", 'n
: -, ,. 11 I ,11 .11, d., ,x,, is -u_ I III ,.tar rusi miles Ile Pi 5. idaras: de I me I 1. atent,16.
I I 1. III, ". .1i"P. iii ,,,,,,- iiue, tuC!entro;yretitando, I
.111 1 I I I I I -, ', el herho rivrismi 'tP'"n!,1 1,
-", 1 1 ,,, I I Ira uils --id.r. qu, --!im "Cct-d
-1 -1. 'itoliu-, bace muchas do ", 1,
!PI ": z I I I 11 I "Ova.- de"do saw g.a on "g' od'Ic;a. I li
ou" In do .I,.$ I,.,,_,,,mo ,or
s, "'i o',, it is" ou landiounrui do I.midiul r- I I -,I,,a a., a:
d" 11 : "! ', ", Actus inmedialos _, r ld. vaborosservitios, III, Y Win al I ; jm,,,ia:,r..4 'In _l
1, ,I, :, ,,, ,,,,,,, -ItIlur enuu, modid.., moi.1 .1 11]
i., I I 1 "Iuchti ,.._, 1, -t,, 'i- I,, ,-,I-, h,
I I C I 1, "I I I I L F. Ir --...- I coron, I"i-clse I.u F. nmay I,,,
,, I I ", -,I, p-ruediI.d. limilidsId ,I ,-d.lir lisbid. deltetolinad- p -- Q, ,,, I E L 3 11 "I I ,I -rr-,Z su I ,scont- a ... dnr -bid- lamili-- tum .1. do 111,I1 (6. 1',, -41,
1, i" Cl. III ,- ,- ), ,, do Ive .I, 1 ,,,-, gubtr- 6-1, y q- t, ,nid 1,I HH
I ,, ', I", I I., I \ I dt 'b"n". -- ,I, 1,I ....... ;" .
;, '_ I ;", I, -, '- TA ";it", 'i,, - ,Ili-'I. "' -, -V-ri 'I, -I Z, I,',
I I I _,t I , % ,,, ,,ll,,e!"(,", ,,,,,,
11 I I -l ,-I I : 0_1: 1 1,11-_ 1', I "'. ll ,-,fl- ;,!,,,r- i ,,. 11 Ahi-- ,Y ,,Is
I I I I -, :,', "l,"
"I I -1 : "Ir I ,'I", I", -- 'l-b-ia d-- ,11 IIII C-iql6l MI I I I I ,;
., "Ito- c", f11I,, ,ir, ,, Id,, 1,
.e, I __Ip I I I I :, zll, 1, -, ,,, 11-- ', 1-'!'s'---:- -r, -)-. I 11 11 I I I I I ., I, "I" 14 "."', .1 I, ,t -, L"as III -- ,! I In, pritricrc It
,I r: eh,"toe" 1, ,,"1,',!1,5 9 InfinroMe It'! ,:,Ilndl trlml.tro ,dt
I', "I -11, 21 I I I I i 7-, I A , ; 11 I a'. I Edov It", 1, _, u, 7 C_ I '' pud"', 'r r,7- 1949 itumi ,ht!- nl
I I Ci! I, a, ,, i No Vto,,ja 1, I, , I 'In W,xll 11 I I I I I I In~ ,,,,, C', I,, ,. ,In
I I I ., 11 I -1 I I - w I 11 I I Deparlia AIri,,z ," ,
I -, I - ,_ I - ill, 11r,". taxior a 1. U, 6 1
l- uI, ,,, , z I I I -, -11 I so I" entarort he"', It. 'a at't lsndnI
I "nue4a., -5,,v d- gut III Is "berania y Var-1,a do ,ut,,I a oo
V, 10 l 1 , - I I 1, : I _: 11 .11 - -1 I ,_ 1, __ ---, I I 1- -s z ,"' I '-O D35 CANGAS D-__L a p
I s '5 pc --t I nme pr,
Ayn' if- , --, I 11 -1 -, I I __1 I I NA ;1 ,_,, ,,uots do ,brotrill, o, ,ii- ttiota &=!at era son r1o lm rol ,
I 11 _: 1, I 1___1____1 i 6 nt busei
siic I - 1 n ,', Ir, Centro Asturiarm. C 'A I nay a 1. qut pail Im fuert- zqu# platemil., % una jugada
"' ' ZT-A I.s __ 'i -- : 1 _- ... 1 7 L --_-
"a _1 --- I I I I _ i "u"' J"i M' Rod "'
do I.- I6. en In F il I 1 ATURALFS DEL CON= (, r .b. ,.. rriflsiI Ial Q- ,tA %Uque P- 11"'rit fla u"" ""'
1.12 -- 71 ,'- %'-* 1. A ', _- P isdo 'y Iss 'atic A, n do rtal, IiI alld, ,, roon
Mot. ,a Olicus'. _fI : B %,U,; Ju a de directive, ecl sob,"' rl I1'1'1.' Ii' t. G "ne.:
j, a _, , ,,
RId= ;ise I 7 -__ Bar- I ,vlarj
Aor doctor _.t r- on el Certio Asturtan. I. 0 III quo ,S
XMIA., :- --- ,_ ., ti,-al G=== N*,_,, ii; : n L ,. -_- I- 1 -7 -1 I -_ I Ferinked- Idnp,_! 1, I ,,,, ,,,
rts a-ii ria do I MY== ,- -- h r Jose pisto,,114- :,Il"r'r,-.1ii 1.,_'", is .,. na.
de Cubs_ 1, ,, -- j- : :,rt,= ZI:hd cizn N -1!62I ,:, 1c, 7 ,= '_ I I i TABOAD'Ae, CHANTADA ? GAIi,,M-q.&t. ,h -t, ,I I ... !to q- ja prtpia Co.
8,30 a- in-Demum, 0 -, I -)MARIN: Grto fiest. acti. cr -, 7 T tla 61trS rii6,, d G!0 1. qu* to hacia, se "6
1. A-iialitut de -t a'o ,lo .... ham"Aje a Is rei- W. Inbr- fi-ri IZ _6 ir IIIi-, L zn 12i,1,I;Id, --,-Fl
Sint no "ll-W, H,11-1 C-,x - - __ I--------------- ____ ___ ___ -- - __ - --- - 11 al Y sus dames de-hbutor el _-i jdCirr,,1;- ,,Iib- c n t,.n costo no d P" to a ,U bil
"
9w 1 ,,,, w .,ill, 'i jtcjl- It--n-,,0 ,r-,,-j q., ,, h,- ,Li,,l t.y it ntIitorlo alb =
i las, tala- dIII Centro Cau
do, Jc !, 11-1w ol toriosidimtealifloiD.rio DWi-II-r o --h, .I "' --- co-combres saciales del
I !, ,I, ,,,t -, , P-todo , t n i & i, 1 ,, I U_ ,_i, ,,, ,,I I n i- ti I ,iu'n g.e2 M- re' I ""' _,, 'Aro Asturlon,,. Y= 144101 7
10 , I CASINO FSPAROL Dt LA HA !P !, i,,,,-, ,set dl nor Im diei.!e ," i, -',, i ... .. .. I F 0 ii X; R zt L H 0 ?-I r ,,, I ,,I I'n" I- ,, 17 :Iojirlq.at; 1""
''I 2 3 y x I BANA Ba.9ii orut I, P.uW_ Q.. In. sojsm-j
,I ,I, I I JI, q- de in Cm, ,,, "I ;i '! nt,,, ,, , 11 ])I,
l"Ii i' I-~ I 11 I I'll 6 1 , I, 11 I f11-rI-'t111' 1 P -tl,"' Wtl ao r-carada del ,
: Telifones: 1 Iil, r t, 0.ltribij :" ITIU 1. -il", "a 1., q'i, ",ii, 11 p-, ,,, ,mo. I I ?n rnor, quo 1.
:' [, A _,,-', ,,, I :, I, t "'Incoo li% II-,a I P". ,"I, I ,-;,;I ", 11911Z, I 1-1 ,- -tsn y I
!, -, I -- -1 -, uch. p ai nn au p-pu, -, ,,, i", ,I, o, 4- -, I.
I - -i ,!, ,, I d '!I V E D A D O ii F-8833 F-8855 ql ,il-, dc r,,w manifiesto,,
I I,, "
:,' 'A B A L T 7"""7 % 0 I ""I""
,, ", ,L_ ," 11 I,, k1s"JI 11"',li- 0-1.d, -!A, 30 do ),iba
t
11- -, i % I _, = 1-- 11. I I ,C CIEDAD DE INIPIFADOS DE 11' 1 1 1- d-fil,', Vil'(1)OW, y ..t- k.
,:,
I :, .... .. II I, it
Il _," \ 12' -, '- ', I. I TROPICAL -umsl 1; "' "Id o "ne to la-in otro marno.
to - '"' I I I I-, r 1, I s Cj ... do Luna-A ,i"Idl-I In " -1-, i-ri, -t_ die"I.
I , I i,, ', I", I" -I 1 -11
t-, " , 11 I 11 ", I It P ,,, I 1111,iir !, a ill"I'll, 411,
I - ----- in -,,, ( ,,i, t""I'-, d4fiit d, $130, ?
11, ,,, ; -;, I x, In I- 6IhcII1td1, midiers. aro,",I , I i *,,,, niI,, uad. Par itcri. ;. - -i n ", t!""'I",
,
I Zlal, .1 jg-- I1 1 1-1 ,, I'll 11 n-i" d, IIII.,
I- ,,, - a Ide _, 'I, -ic ,I C-t- y "i"It" Iinfi. 1. in III,
:" I d, I~ "-,I-;, r, 'l-ni, !I r, P- "'I"tl p- ,f- Astt,4
A.fkl ..", , I 11 f I (" I
let C b,,,; , !, com_.__ __ IMM _.L I *ATAIANl iO-I S""t- I n ,, ,,,, -ri- t- y ant,'t'dos. 1.
rla% S. A, FrICENCIA C M- uzI-,;I ,, ei-r- I -1I -'i,, ,1 1 pat,-,,!, ,, '1'-)I ....... r,, ti- a. ,, Aito iI-t--, q-, iz--- I t- 1, ,I rigecls ,a-,,
I 11 11 ':, -, I 11'1" y ,,, I i. ,, It ,,,I
1 -,;, """ I , pro- I ,- W-6:, ., ltr l r I"i ,i ,,, t,, t-,1;111, 11.1
b e 5.1T , - Fortino, F" f"-", f'- I "'It"t, -_, Orlv persocas
n, I 0 do ", r-, 'i. 1, ",", ,, I--, v 1--!",, 0 reco,
,7, - d;I Ay staxvd;,,itI, It I ', ,',P',' -I I _-, T"r -Ior'J'AA 1-11 1 nnc ir;tr r lt, p-00 r.
r, I' no -1 I it Il.j- ";"It-- "I.-I, "'
I_ P",-:- I I I i 'I rl nnl P .. ,,j P'sto wp, n N. - rIf-tr- ,-Tljm
tootimen-I, --I'll I I I --:", J. Plairi !, 6-n- ;, I,,a ,,,Oti ti" j-- e- rst,?- -yurb,,tj, n, Jgid,,, a Is
t..b. cl ct, : AVILM No Tii,_11,t" I'D n i, w ;nd ,!I', 6i"Irut, I it'g-f'ril. ,ta; 10fna$ q" raI - 'I 0 v h'1 11
I I ,
: I d. III' hido las he- ,- n" -n Ativortit. I -,- ur"I' : 'zculrI .-n C1jAr6,d;,,'d% s r It" ""-."" ttv"' Por" td
ore de Im Mar '. -, I n, -1 rI 211-111ntt ,I ;n it.a. I,,, ti ., m-cl- ,to rI strevi.
i -- T ._,-i.n r-'t- -; Iirillgt) utll d' t" III ju'Y!Sjt9aIAdb,*ti, IP. ynjhu, e d IIII "Ing'. i, "n 'nl' ,Z,2d. q, ... .:
I- I, ,,4,,ol, 2 r",
rlcoftmue e :;! ... ____ I 'IT ""t, ,, , ,,,! I, u. ,,1 Caudal I. _12 00 in,-Alm TL AYU.1ZTAI,,IFVTO DF , - 6, b Ini.ta IT. I61.
tit el lue 1 HIJOS a, ,;WIo ,! "l dpai-r.
Blinieta. L,,i; r bcII-m, da Stru, ; I CAP;'1_A: ari t', 1 1 I manto IL-16
13. I mrJI ha 'T a _'al t7tv c'ad"." rq ,;-ioI '
do Cuba. Vista pan-mic. do 1. id,.d I,1 III, ,."tri_, abj,,,, nn,, d" tro or ut.d. I- cier"Into, 'it
dad. NUESTRO ?REBID E N Li T-p-1,E,, Iw1;^'" N TS-RI -1. plp,, oG%'Mti= 5 Para inlowIvat ow
a.00 P. -ripz 6, r-, I I 11LL _1F.,1U0!&. T,.di--1 _.Innua"ta c, '_ PUNrre, "ali-dI, rn r, III .delamw 7 tu o'giunizaevift. 1,o,; weI I z E :obl "',I ba," al'v
nul,,n po!-, Cr II Et-,zoi 19 1114 I 1- ,I,,,, e-1,g, on 1w jardlilo- W11i'l. i", ,,dojitd:olt 49; 5uu.ntm1p 3ni ictist .fo tv idaI staba=LW
c, .= d,, ill. do
d j 'r slrrz, aitQ,,,dix o. cto
I W il 0t, cani In vx! IIZ4 it,
Cap dr Its C, ,_',U, .- __ -1, --- y I ittt, Gr-d- tari nn: 11-U'It la" tenvtjq A" turniss"to"'"
1.4 1 I In
Asiarnbil., C --- -, I III "I cirgnci.
r! '' ". -- -,-,,n '!-!A F t"R49,1',1dnI F.. carioc-or I- I 1 h.g& =
m- :_ -, I I I I IL AYUNTAMIEN,O D11 14ji'mont,, I ""'I" "-" '11 'I., 7 inlfs
9. S 9-4 .. I : -- - I 11 1 PHI 08 DL rar, .I'V' r- ,o',, _,I, I a ,,, Iifnd. till 11. 11 -irp
30 -1 ) 0 1 SU COMATZ A! G t' d'
A" I 11 .,, _- ,, ., I A I -7 Y ,_ I, '-"" c""'It' reninn, que dintlutcbin auto& Fem
I 1 21, 'un jh,,, ,,,,, lf, X, M al-l'ina ,-a juvro
I'm1o In, "A"Itil" ol j-ir,,,i,, I.,; Ja .t-l cill-1-1, W ,I'-- 29-A 1, .,'i ,- I I D IJI,,, ,4,1, L, T,,, -I. Its &1 h-, V- .... il,' ,ii "i-tifiaca
ea cl Sn1uv,0 d,'l I 1, I HA F A I E 0 LOFIFNZ DE AR11CIT, Y SU ',,m' "i-ti"" a'-& a .- ...
I ; iA I d'n'. "'I'd s,,tirl 1,14" ti- It -.- ,i, It"'itw
P, W-Inor Il I RCA ,I ,,L,- ,u, "ft 1_1,, 'n A,)-11,I t-II ",,
In Q!tu, C -'- JI, I Dispue-o au ei .... Iin- para hoy juavell, d- a Iiiii, 9 o, ni rogamog a las w s:-,nm 1_ ____ __ i (26 A ron, 4o ,zial 6 do
I I,-Ik, on 1 1-i"", ii, 1, T'.Ri,,,,1, ,,, ",
Y,'N, iii C I i I I ,;,,, ,), J, ,j,,, !" -; JI I'll -c-1.11 1- (nf ....... -,
mri7urrir a !a casa mortumia, calle 4 No. 257 entra 11 y 13, Vidado, Tiara desde uh acc:, ,-_ ',' -1 ,: ; ,I, ,I P- -", dI I I I", !A I I I 1 II ,El- f: Dal, LA H.A. 1, it ,,, w" l III ,'I t1itiI-L I"-InC tin 1'lir ('10
I ,I ,,,,, 1 rl.",'A 7,, ti I--A 0-1,-,, III ,-,, ,- , I_", il-' .". 'll""I 'll"" ,It, -E'E 3 1,1;, "A"d,, ,II i <,I--,, -t-- Do,
'It ),,"YJ--6 pro, -f ,I r Isfininieno do Colon, fuvor clus U --:I,-_-fk, n, I LU HInbc I, ,, ,J--- d, !, -; I I , A !--- (--,!-,' 11 I-'- ,,,,,, ?,,if-,,,;, 'n -,, lug",
lil", -1'r, I"". ...... I. 0", If"" 1- oll"JI-I
I 1-11 I ;1 11 A!-,-, v'-Ii 1. )-',)',I
"'P-w '- s-6. III, C0:,-,,,APT7 EDi EL MUNDO", S. A, I I ti";1'I:.NL I GA UVf; ,, 1-I, ,I""'I"I, ,! ,;i, , ,,, D ,,, ,,,, hidrInt-p't, -W!- i,,0-0 ,s dc
) -4,,,,, ,, ,- ,,_ ,,,_ ""'i"111 r,11 111- ,-, 11-111;, Il '",It,,
I 0 (9) 'pa- l- I I -1-IiA ,1, -- i lun" .- ,,
'i" "- I jj""P",A--, y u,-s"-," 01,1,sI-I,,i- Corcm
1-tv 0 n-B.tiquete I __ ---- --- - _____ __ I __ 11 i ,P!:,. "It"'AIi tii ,II'Iun-l, ,Yrl ,,gi- V, 1,1 C.", G-d.. III -Ii ,, idiiue I,, ,--I " loterrret n- I .1 _,dtri gg, .
I --- --I--- _. _-____ __ ,- __ - - I I -1 I --- 11 ,er.i ,h, -10
I
I
I I
I I

APO CXVD DIARIO DF LA MARINA. MARTF-, ?i DE AGOSTO DE 1940 PM-RIA (xiu
Cr6nicn Habanera

Swit Lrtii, Rey do Frort( i,, f'o bw1v Martifiez'Di'm 1' PW1i"i,;11 vft 14 1 ,fsirfo ;jwhd

d-k., L, 1,
m Alit 0,
0
t Af, v a_ f T It
14. 1 1, 1 1 , I , , I 1 I i i ( ; , ni H t,
6, '11j - -
v
dl Ve I I y g , 11hl ca Lu" r I I ni d V
t fuis Trattrive" del Valle I I d R-1
d.1 etti..d. ..!a. Jos6 'd",' Si=, 'T4-te, Luis K.M. H-4.4- D"i h'. rr, ii, i",
6-.1 at Cuba B-d- d..da 1. El d-ter W, % 1, M- i, A -W,
de- LUU
1
Bebj Altu.i.., ith-en p- del P-neala MillMLy Luis G-W" Dix w, C'," d,
d-t.r mi F. Urmila. We VI-11. y bijo At-ic
ZI dmtor
Lu i
Att", '-on Alljten-.Pt rRR Vil 1' t.'-'c6us"lil C, EE1 2--t- A. 0 hitit'
Luis. Cwm It Wada dt tituestet Luis 11 Itt d.) V
idbl. toetpshem A,

lal
R"', williamit, zt, "",L
L. At
in 11 4 VIrs Wli;i
&
v I" r, ri innureviro6l,) a sido tomato *I OMPE.imo
J",) 17 y G ii!( i on 41 un m, -no ndargortan
q- tip- f,
odtficio me ii: puphits poro j-, 0 P, A t
AtIcM
of nc
A ...............

EM LIM"ADAS CANTMADES

'Los BOMBILLOS 5
de ROSCR M,1gowt 1
ipo Vale U". b fi"tLs Is Q.e 2.1 G
All
As Aewi.,


1HOLANDESES)
is -j 7__t,,t
slag fahaba" Vs,

Itex. -he .900 7 A-b
U
:La

#*a MwAt"ZO Rolla migniiie
lips .Ia (23
'Me inaftligaruabl., per. IJMPas

camper, I" Toli(A Olsg Luis
4HA

Us. be" d. simpileg, fil, i"
del.
te
dift d.1 b-pital d. 1. P,'

so adertuars a In "t",
Sets I ..dla rl T
1. igltsi. di Ssu
htizf SO Iinp* de lot
M_2
I'll de It 11 0 Ajuawk 'In di"[10 Le nutw, del
fit. Calf-, U. d, tl


Per
Ise


m


0,

8_" i j
A
C.iAl, Patd,

Galls. t-!,pt fi,

C.Ous Ai' t.- a us C, -0, ke. a.a Zoe Itijos, lea parmifirl em.
I frACA00S, Ig Carrara unl vrzilaria quo "v
efils.; P..tt ra 94 vml
"t yo,
,roe frA. it ".& JShj. C-11" kv ?:A p
'j.r eo abriyA pueri Ad Camino que conduce 4) ";Jia
R
J? 4 14
Ef C.Ir& Baldor por sus Asrhoff, p- iti brilliant pro. R/O
f sar.J J 1-ga exprr;-cia; p- a. j0dle-11111 4
ACH11 IS
p,,r sus poiTmop metli.0 au.di-res de ]a enoeii.naa y ertire RE
t c 00
ell.1 Ow -Onificm laboraloriog At Fivica, Quimics, W06 -4 7, 4
di. y citn6.4 N.sttrales, vall preparada PAY, Jar a Zug h4cle 0 1,
Is enaeAartza Jel Bachillerato qa waff,4q.4's P-d 011c's. 4 r 1 0-c 0 0 RAC14111 Aj

Svc fie C
1 0
medie itstfrHado Para 01mmnas rAftj


z \J MATRWAA AWMA W 3 A$ ME UOM
A VIfr*7) Dd .


kkk

STRIA1 yii,
-,ONE(

OlpzHly 362 TeWonw- A-4127 A-b2O

__ .1111.1-11111 -- m ;;; ;;___;__;;;;;_;,, ,,- ,,; _---,- -.-,-- ,,, ll, I ... 1--_-__,______ 11 --- -1 I
1_111_ -- ; ... .. ... ... I I _1111111-11 11 -I I I I I I I 1 7
1
I
PAGINA DOCE DIARIO DF. LA MARINA-JUEM. 25 DE At-w'ro r)F 1949 A", (MM
I --- --"-----,-- - ---- -I
Deben los avuntamientos cubanlos, 0-y-ft IoF inmprtor m I TendM twigair el juereq priffnerip JEJ Premier ,1 1,A rrollf;Wop, jAmIrp e M'
13 I libra de tw ajo 5
dvr facilid. 0 I r -, ,,, N i ijo por un
(it] I a It)$ ;1 4- ,rsi4pnistas ,,, ,: ',, ,',', "' i"', "", ',',',' I a d e 14ps trilpiew des 1 --- d1vt ,,,- ,;-', d p rig& m rF.9
I '' I 111 i l",,, j iw rlur ,
--_____. ...... __ ""'p',"'I'll., ,1_1o ;id--, ",
1, 11 I ---it", ____ ____,___,__ __ G ohierno r,1,,.r,,,. ,;
En Cuba se matoqran allfri'M iniciatirfis ju-irlidap po? ' "' I -- -,,,,-,,,- Sr inicirf rn e'qn f-,rhn P1 nito judirifil 1949-50. J! ," ":4,,; dog w,_P-r- rT,,,.--_1r11o1h7_ rmr rerm jmnnrl7r v,
falta decooperaci(in oficial,-Mt q sabre el empristito, --- L Ixer(i tt di3cnroo el 1'reeiloryfe in ,,I T. ,Snprento !",'I- ") ': -_ --"----,-,-- e H L I 1111 i i '. ', kr,1111111 "I rorripiiril-!, rii &- ,f, mfrdif; um qvilo
q ,-o de 1. iit'i.t. ; I 1pq 0 1 i;_11 I _-
ISM0 y I ---- --- ,I "1,-,",t""."t,, "r,,-,,nt-o I
TUR TRIBUNALtF F--- !- .-!t-, ,it ,--o ,w1CtA ,. ,,,,,,, ,-,,- t, r--, -,
b' 'llfln f irml de 1. AwJa(1'61aZ&: I -t i -, I' -n"r ... f"' qi -t'" Lleg6 imn r.xrvr,;i6n de '- ___ --,_ ____NISMO .1. lri.rittf del ldrnft dt I ustino t'.1 Plr Frunrkt, Vnr,1,i
URRA pe, I I I P., 1'. c'- ,ii-,,r ,g,,,;-,I
Por Armando Marilmna PCroducto do "', -1 "; -1 I I 1 "I'll, 1-ill !, 'p, q,,,," ,t, r,T veteran TIP lop, E. U. t-,d-, I-
,i6ridolol is wu' ','. I "' L El t i [ I ''10, ,,,,,,,,
Ili- I I- - ." !- -1 I ,_ .,
--at r. d, IsvIll, witim'. !", ?I I --",-- -, 'j- 1- --a "
-Ijl -7 F!"l, ",,"TV[, "i" :i -, P.... ,'I : i 11 I '--, ,! ,- -J ", ,,,, ,,, ,,, 1 ,Ij-- ,I ,, trrr'!, ,,, I- V _- i, ,),,,,,, ,r ," ,- ,,, 1 V I A J F P () -14 1 11 4, '11,
"Hall urioa di.. .. homi, j t"r , , "" "' ",-, 'r "'Im, _1 irll)tlillt..
or mo 14601 J L, 'g, ", h"111ri, I 'd"P, '! ,,,, it
-tlli -nd 01 mf r, d" -i, -r- I ,
'r I .' r ", I- l, r", ",, ,,ii-, 11* -, 1, _[;
I 11111li IT ., 11A r A, W lad.re, ,1 %" .l epodll" , V -t C,- 1, I i'i !,,
IIIII'l 06-Joh N.6ortal ,,!a ,b ne'"Idad do in- 1-- 11 ilo Iptil trI ,1,i- 1-iI PPr 0 -, 0 ,,i. 1-1, y -1 Ct", .,.,.,r, --4 11- -, 11,;I' I rl
R"' P e ote le h I ", ,', 7! lfu" I I T" I 'I"," ',-,, 'r',,',1- lc Is A, J ,1 Orr- ,, -rl ,riI, MillI ,, ,I t-itiole. -puntaha ner l I ri , ,, , "'m - 0 ;," ,
do I.Id-t mim, dt cube ....... d t i I .r3 i ""n "' I """' -- 111, ;,i.,Z,"1 11,7, ,I J-p to'l-11, "I"w'ti, V'r ), J,
rl " ,- I W, "" li"V---l,,, ti'r-I-A, Fit,
P ,i,-, I" "' "', -, 'j"'J" d -, "" ., ",
drben Ier m,-d., 1,,, ,jt ,;,.1r',;, ,q.',alr,. ,:u tra- !, ,. -, ", ;,,!, 7r"1111i,; 1,1"t ,:III,, l-
rtifl do p- dd I,,,r 1" f, ,p_ "T ,,,,,, ,_ "" .i q- ""M 1111117,
,;I -_" 1-ra i .... deb- .lien,,a !.d,si F'!l It O P A "p"'r,"' l ;, ,, ,,,',," ' t'II ""' L" 1"Ol,'11 di- V.- rl 4-1 j 11H 11,w r, ,,,,Ii, ", ,;,;-, 'irm,
101 l.rx. -,macitto , I i a ,h "I -grwod"Inti-tv I e, 11ile-d' P't r ,i;,i1-i, 79'i', F- r" 11-11 -;-, I,
I"Ilt-lfi, d, )a A, Ni, d- ;, d-,r t, ., 1I i-l--t- -,1 --, p,,r -1 I.t.bi-IIII-t, 1,-,, C-1,, I'-, r ,-,_ rt,, R,,,h- ,-j,,,, ,1rr Ir-If"", -- .
la N-11, 'D,, i,. ji,"I. ,t P f, +-,h--, ,- l",
in ji- ., -1111 I nte-Mil li" 1"',""'I", N,,- 11,,,,i- -', ,I
Ali-itr. Herrera Aran ":I *Ai (DIS09 NUEVA YORK) "'t* j",' j'!'.1- _' ', "' :, r, -,,,,, ,11,,,i,, -- I ,
I , P -- 1 1 t ,',I I F -F 11g, I I i I par a b 't Q- ;ialt. of fho n 1, -, illb-, i ; :---, 'W ,-g--1,, m'i -1 fw- ,I- 1I -, ,,,,,, 'l-, ,,r,,, f,*,,,ir, 6, S,,
,, v - F"-d" P- d-tt, ill "" P-tu-0". 'j, P ,,, ,, pni, TI"'Ir'!g
d-Ja -- I Pro.- I., lal.a u, 9,1.r 'I'll I. 4: I 'r "", 'i P -, n! i, 1, ,, itix o-t., t -nireiv;,
t,""', d't pf, ,1, P36 "_,. "A",,, t;,", i, ,
1 ,,%- I
; ii. t,,il ,- I I-- ;-- t,
d, r"t. a. ru-to A alFna, , ,--,!a it seA grata, At ? iaita i I ,_ 2 d-,, Ir u-. ,- 1-1, I -, -- ,it i, S,, d, ,;I ,, A,, a r; Pf. ,1 ,
,- q i 1, )., rl, I t-!!-,,. ,I ,i ,t- I "-d-t, ,,, M , 11 ... ("", ,tll "7 -,
o,, t-bl,, par. t..-.I-_h,. e 1 1 - -1- ,-,,-r. ,J _J 111 'P, Y Vwi l. )I ('-,I- e ,,,,, I -1, )l
d"ti, he tstad -jtf tIr.t-, i 'tt '. ,, "'I"r, ,I ", ", ,
}a, 1.)u-1,11s, drJ DIAR10 t i';11-tr.r1c 1. roc,", J i x q, o; 4 i I'll ,_%-Olt,-- P, ,,,, :I i --Iit di 1-- 1, t 1, It,' M--l ","'i, 1, I ; F I I ;-" 'i:,:li , ,---7,1I-, ';,i, -, ", "", i,.-l',, i i, 1 "I ,--l", "", -tti- i
I ,
AR NA a-duclo,. al-tarj: 1 P111 lro, x dl 'I'll e- I I -1.1,11 l Af ,I, i ,, ill '! 'J-- I, ,,Tt---1,,_,r,- -,jjr, ,11 11 .... ,,,,s,,_ r $'I ane ,,' _,,r.'.-_1u i ,-,, -;, ] -,, ,-,i-", g ,- i "' '.Ir, r,,,l 1, ,
-1 1 , ,,, r ", 1, 7 I A r , I i i " I I I j , It 1i i 11 11 ;,
1,,m,,,, wri-o y ,I d ,." .1 -i deH I i ,, 'll", 'Ti"', 11 I "'All" ilt-- f11--l" ;,;,,,
,a , I t I ,
i;- --, ot -- 5 "i 7'r !"i S i' "" 1" "", ", '"', ...... 11 , I" "'n",
", .be.. y ,I tlhej; Idil ., ,al-j6h. ri, ,I, q- -d, i -,, d- "t, "t) 1, 1,0-,
tal"IO'. r z 6, 1-1 !11 r "', 11 1 1111, i"11111 ti-I hpl, , Pc 1-11. I ", t,, i-11 132, U11r, 'I. C", 1, -t-4, ,if, ta #1
I I I I i, ,- , i,-_t ""; I ".,i )- ,,- f, ...
El 1,x";i-"TfuI V.1dr., R.y ,lParril- I ", -1- Ir- *,,l ,, %%- 1 --- Mi- Tt*, ,' ,I i,,rt, ,,, ---,-,, -, -_ r",
,, I I I I I I ,,,,
mr -0, ,, ri, M -- 61- I. ,- ,!' t" 'il,
", 'r -- , 1 li- 10 "r-, tilr, "I -1:,",", ,
dIl "fi-,te'l. c I h-P, ,i:.i,,m li ii 1, I "" P, 14 I", 1*
'I j- ,; ,l- p-1 ....... -, ij -, 1, ;, -:, :,
11 1, I i-,, ,,
I,, ink, d-n- , z, at"C ', 1- I "i " 11"i ; ,,,i , ,,, "I'll, 1.!112 a a I
ff i",-- 1j, -- rt r F I I ... It-, 4 jll ,, , I tl'- 1
C r ,7_-n.j d 'n, I r _,"'r_ i -r-ti-, z ,,,,,!,,', r !, ei,-i t, -. r, ,,,, c ,r ,,j- r : 1,1,11 ,Ft,'-'-- 11
I ii i- 11 I i ,a !. R, "', , ll" : I 11 ,P r' "I' ", "" i""" '-' , G ti" -, -1- , I t-- ,, 'I, i-4- iz-_ ,'-, I, 1,."t" I !, A,"l, 'i ,,- ,,, I, L-". ,.- h, I bordo del 11 "i"'., __ l;-,i,1,
-, I I I ,,, ti, "'.", I 11, Ii 1-; "" 1, I ","', -' I AF ,, P,4- ,
I ,, r;l ' I" i- I,~ , -1., I, I Ir --, di" !11 I t l i I I Ill ,,,rlt
I I'll, I n.l 11 11 li ', '-, -, ,
'In -1 'r, a "I I , I ,! I -" tt -, "I I ", z I ,, t 1-11 ,It "I" 11""i, n "[,W I ,,, 4. i,0 C"t'I", ,,,, k"
', "I" , ". ,, "' I , i, -g Ntt i- ,, ,,,, 'f, -, I -, '- "i" r- !, i -, ,- r -, N -, --11 I ," ,,, I "'I"'! i, ,0, ?!A
"li. i ,i 1' ,,, , 'i , 1 -1-11 1 N U EV O -, _' I ', i, ,' --- -1 111. -,"'l, i ,,,, t""', r"' :'
to " -"I'll" i r , I ' M, r ,,,
Pri .11- - 7 i I il 11 , '- n t-, Ii. f ll- "It-, cilil 1-I'l. z", ,,-J "';,,,i :, 1_ 11111' I ,,, r ,: ,,, , ,
, ,i ,," _, '-i;:"",,,:; %i,, ir ,, I r I I -) li 1-11ill I,~ "". -,1111'1 '), , ,.'-' .r itl,+
, 11,, 11 ,, ,,, 1
1, 11 1: ':. r i' Z' , t I ". I I'- I t , I , ,,,,, 1- 't, '8l ," ," "I, ", -0, ,- I, -,
, d , , , ", -,, 'i "'i"A-1, 9,07f 11 "I -11, 11- ll 11 "I, jllllll I'll I .1 I 11-- '-,,i"-, ,,, -,!-'-.I
,,, : :' 'i"'r,"- I I 11 I I ;,,, 7 i I'll 11 I ,""J ",
p I 1 1 ,:,,-' ; -- ,,,,,,I,, -,i'. ". I I I , i ,,, I t" I i ",t, ,,-,
.-,Jd. I I 11;11 1 I _'_ 91 r I 1, 11 I -1-1- 11 I .1 f ,- I "" I~ I I 1, ", " Ir "" t, -:, t- I i t,'_i i
I I "I I 11 1 11 r, ,,, ,1,i ,,Ii,
'i i, I-, I -- -1"P1 "I i, I rllt.11&1 -1 i"ll-I
i ,. , I' ,, 1, 1, ;i i, "., 11 , , -_'7-'- "'
d -raii I lt.. : I I I i ., 1, ;--I-d' ,, ,,,,, :; "", 'r ", r "", j,,ti4_ tj 11'11 : -,,V,',',' ', -"i _At_-'1'%1"jl 1, t,,' ,11 11,111il
.11-1 e I I --Ir 11 -1 I ., -- i i I I I , I ." I I 11 !-1 111111Z 11 i I
", t. I I'll 1 I _--- '_ i 11 -, - "", ___ -r,-,,_1, ,, ,, t, 'j, 1, "" "I i, 1, 'I. "," 'J ,:,.rl, , , I I 11-1 I 11-1 1! "" "" .1 .i 'i, Ill, 1 .1 1 0,-,, , ; (, ,,',i ", ,;- 1 rdq,,!i -,
1 '11, 1'i: i 'I" ,, __ , T '. .ri hs" , ,lir -, -, I i, ') ,, : : 7 _' "",! t t"""' "I 1, i r 1, -,- , ", ;,"', !,,,,;,!;, ,.,, -,, 1, ,,. : : ;,rZr, I __ ", I I -, I I I I I I t11 [ t" i " ,;,,, RII-; r"',
S-t., ", ., ,, 1" , ',, 141 I'- I -, T TH"."i --11- I ,:, i ,,, I
, I I L : 'I,
i, i I t, 1 I - I I I --ai, --, 'j" f t-l I ;, -,d 111111,rIta- I -, I "I ,', v I I ",;,
c, 'I.r 11, I:, I ,, (-WItil- I 7 'I"! , "' -,,; :",. oi-- ;, , 1-Ir il, 11 I 1. I I ,,, "I't, -, i,,,r I 1-111- ,i--n.
.I, ho,.,. I i I - I I I 11 -, 1, 'It. '1,1 & J,";, ;-'4",
pro, : ; , I , N -1 __ i - I I'll I r : ,, -.; ,, ", i", ,,,,i!,i -111,
Me -_- ql l m I 51 11 __1 I I .., t, 'i 11 mt r, ,, J", NI, r?
'. li , I I 11-1 I , n .. ... :_ , I P -- , ,U ,,, -,, ' ,,, , -!- --,, ,I- A ,,II 571, .1 r"'z" I i 1. I ---, """,_ .1, , , ,, ; ,,',',', Ill., I ,rl li ,,, -- "m 6,,,-I", 'I .-,." -, --- -j-, ,, ", 1-N-111 ,
-' -' 9 tap- ", ""i ,", -,-, -, -11 1, -- - ", 0 t , ,
t. .in & -,, tV1rl-!- d, ,,,, ,- I I -- ", :,: ,, , _- I I I -111, '. I I i"', 'I- ., ,,,,,, J, ,
ofi., t-n, d r I I. 1, I f I" -, , r, ,t" 1, -t"n,",
XT1,11.11"'.1.11..1", "'?"'. -J", "., .- , ,-' '3 ii ,
1 I I i' "I ' i "" I ,- I., "I 1, -.. ,, ":--- 1, i 'I. ) 1 1 I !", "I. - __--__ ___ __
ser p, tried del Avariiiol, !) 1 h , i -.11111", 1, T__1_;,
= qtia L, i-- I I -1, '.."i r ,4 ,:,,_ _, ,, ,,,,",, ", 't , ; ,,,,
__ , il , I i ,,l i',' '!, ii , J,,,,,i,1, d, III,
.. 7 ,l',",'I "e:",7-'t.,,' "I I
PI'Meald, 7 1. adil- ,- I h.
I I t I I 11 ,_,_",, t, """
1. rd .I, 1. -,, 11 D I 14, W, ., ': J,
e.p I 7 ", i" 6, I I ,
,,,, 1-1 i i I ISO I e \ I I -- 11 I I :; "'i
,,, 'I-. 7 ,, '! ,V,, i,,, 0c -, , I I ; :t '- ,, _! "i _-, ':, '* "' ""'I"IL"', I All ,-'I' i L'I i ' ra $88,ioo
, ,, ,!, I 'i", "" z -1,
.nrtai6o a I I, I I I -_ i I .1, I -- I, 11, t "I' i ;i r I .4 I ,
I, regocmtirnf --- --- t 1 I c I "t I I'll I ", ", ,i, l l, 11 I ,,,, ,
I I t I _111.1- 1 I '' r r" I I 11, ;i:l ,.-i" ,,, :, '-,',,
", Benit"a -"", "' """"'. ,I.t,,V, dti I. 1 ; i -1 -_ f I ... t p-_ t,: 1-
111 1.= ; -, ,l.-,% estadoun, I '. , -le D', , ; t ,-iI ( ,,,,, I
n I 1i:1 ,1- 1, n ,!IT,, -W d, , 'I, "'i, P, i ; , ,,, -, ,,- -u,-.,, I -, ,
.. ..... iL ,- , A ' :r t "i : T xq del
o-sp,.p.a. -mlUr 1. red do rr, -_ ; 'r .1. I i I ', I I fl-p"H, ,' ."
i, -I hl", I i'll ; I 11, 1, 1, 1- tq
--I ; I I 11 i .- 'r I -1 '
-j" c .9- .lb.A.)n y pWPim .- "I I ii I I tl i, I , I I "
_t 'I I i I- I- 11 11 ; , 1, i"", , ,"", 1,
pavirn ar lag ta Its 3, vanItiutr is, , i -it, I ,,, i, i, "" i)" t- i 11 I I I I -1 , - _ --,!,, 1, r I %- , ,, - ", ;, l "" ", .... .. t ,
: I I
.cr- to t.d. el tinamin. rasuallip.i '_ i' _; I I i, L 'i , I ,l ,,,
T I i --l- I n I-- I I __ i -, .r,,,"_:,,,, I r -, M 11111i
,
de M.irizuma.,pIgadem tod. ,11. p,, I -11 ". I I!, i I-', I -, x', 1- 1,11,1 'll j ,11 ,l 1%11"": ll, .11 ,, lli Poder Ju dicial
1. d --1 1- , I ,_,r I I t , Ic .: 3, R z -11- 'It, ,i_ "" -- 7 -L, 1-;,--, ,,,,
!;, I I ,-,, "' ,,, "' , '. _-11 , "t,",
,a "I"n ,.ils 'dI-'V-'l' i -i"t" ,- ", 7, i "" ; ", ,, i , , ,,il rl-
In 2t"' h'tas', I.,I.r , : I I -, ,I-r 1 1 li l I X-j I
dea, I c ,. ; I- 'Ir I I 11! J -, ,- ---- 1 1' 11- I 111- -i v , ,,,, 1, p-il"
11 ,R- per. I- Prop, I I I -iil .1 i -;rIfimrrn tIp q I &,"'erli, --- .I ,, -, 'i _; el P I- , I I il I I .1. ', _-_ i ; i ii I -i-L ,,,- n; i ill M 'Id P- oat.
, ; I ---: - -i -1 , Plazo de M ding pnra
: ; - ; _ , I , ," : i z i: 1 a -66.: '-I C',,, ,I,, ,, ,ib, , t t, 0"k ,,_ij, ) ,,,t- 1,
,.ht, n"'b., gntuitarhoot'. N i, ,,, lici ote, i E I -, I 'i" ,::7dI I 3 ,-,-, ,.- ",
He rol.- d I .; I -, 1 Hfl- Instribir en A R, Civil
,no u I- .peet. de 1. d- -.1,-_1 I _- ; I I I 41'
'tilmO,,: d, 19 In ru _tti T 11 e , -1 I", % _1 i- , P- itl .,P-. .adl Ill A-,, 11- ,- ,'a 11 an, y ,t,
at E-te, P-letionalls cari-all- tbf? 1 - -- -- ,:"": -, ',%3 -,, -, 11 I cin. do V-e-,uy % np.rt. Lot Ma- U. .Tidita do go
rie, aetugria "N' !a -PP, T-I I It I ,- i,. I w i I _- i I- -1 7 ,-, MI- Vjar lo, ,law h. d*
nd ., pis 'InflIal ma i 'o moy ,, m,,61 ; _- - -, I ,- 1- :-1 .1 li, - '_ - -, I -, ig.jer, -ar- Veblt. ,jrU contedirdis sa miniz : JrtfG
temal!m Icad Iron-Ill -!r io i,- 11 ; 4
t as '. .aiit I ; l ft'' -,, I I 11 I- ;-,,',, I cv _= "a] V el
1 4 'i '- 1, I- -- ii A "ho' d)71 -P.aancr." dl 1. N For tramitw Z' '= .A6.d'.= t 14 "' n
__ ' i ; dId 1:ior diatint" calls de I P.
elp.- d, ?.rr to, 'bill sa nb- -,I', t y __t i ,_,,_:_,_,- -I-,: -i6s lujoso oercha e d, I -,-" -1 I , '. ,; ,o,'n ,
,_ : ,.!i --- _:" .' ", ""' AtPo de Julticla, nlagb ',I -1 Alrl;,-I: Met. Ztled6n, Re- ,a Politt. torcuI6 1. ot con el doolnvolvitu#rdo do I til,on -. I I ,,. , I-- L.W., Va. Loper, Elth, Im sigui in vehicults:
,t,,*,1,Pi"*a1I,,, a. a-i- i-1, 1-1 I an
,i mumidof A -_ro en &ar- I i "I" -is a ounales de Justida do 19 RAPUblIC2,
-- I. I arion.d, impo.mbiliti P,1 I ", i, ,
,iih' 1-i! I P-- I -I--- I- ., .- .11, z .1 i I -1 -iLl't ,z!,i Mal Z ,Aayl!qz6n..? 1:. Autm: 58,00L 56.394, 58357 y 63.571, oVen., del It.giltro Ci,,11 y ctrta
io entre Nue o yor I - 11 : i, : r,.t-- i 's S- 0arnibus, 355 de I& ruta 21.
I't ,I I g ,, ,I i, t I .1 Podat-JudititiL
he 11 allant orlas 11,1 : ; -, I ,. I. 11,,;,c1lP El Fou
I' ,,, r_, i-11 - I~ ," I :i- - - ii _-- -_ ,;", IMM." herift ':t
ftieiiid d ,lh a"" ""'dirj- Ll.v- 9. MOW- MV do Irj- En 1 ; -; ,:
7'_ __ -, -T --- I -'- 6 o ',
,tt l.j qu, ".. re-III 61 _.r:, I ,e _-ires tres ,,e-e5 P*r I "
1.11 11 -1 ; - I I .- I I ?,,.3,,,,N= ,,,, ra.1, M ,ee_ 'd 's
len, 1). .hl ide", ";" Ii"ril-, 1,, ,-,o, ;,- -,; 'i I -do de "Doultba" ,it 1. con ,. = lici,.,,,Q, '. d Clot Mirligtro r-- - I __ .e.h4 de Avi-or. qua m; 4.8in, 1, .,
dl C Irll nor 11.1 Ioa lcoreWII at i "I Ill 11 c 1i ,It, 11, _, ,. m a m a. Tienpo do 11 I -ida Civil .-Pa.,. Mt. i, I bl Igaolal ,d- d"
I I -- , - "l ,-- I I D- L, ) I ,I "Itifill, el I-fl, teilcht,
go C,% I 2 11 is ,
Suit! I_ a,, -n, I ,!a 12 horolf. I ,-: -, ,- ,,- ll,, Iiguitntes rjar.os: .1 perindist-im rcino do .an -or a..,- I o;A I ambar., proctlienteS de Mesita, I-$ eat 3 1 = .,- ,-l,-,,, ,, -,do prl itir rl ,nctder
I 'd.rrri 'Jul Ill t-id.1 P- I I :11 I A h-to Gir6 r h de 1,37, P-m -Uftle 2
-, .- ,,, del It,! ros ... dti de sbWlIt I 1_1- ". 1= ; ,,;.i lesion" roon" gr.,t.
I- -, V,,,, 11 il J ffli, on jt,17 1
ej Lo, particlia a., ,airece-, g-l- -, Pz -_ I I I I --- 1 1 ...... I ---_ ,_' ,t t!,ullone l 411 d.. llclff V
I , I A "4oft I I ION=L', I r'o X"Chu r '..1 : Jl I 11, ei-ti:l, ,,, Elists,
N
'Im'area- 1. y ,,, I ,, i%'e '.' I Ili
ttle Ir S Ia=oa2jftg antoot6 "' nl It, I Jcfe es M.
e d CIA1,usild!1r "n. I, I'murialir. do Cuba to SE
I --- i-, , 7- I Sw '51 1 ,Is F61- rut; -'. do hsl'I'"" la"" oe 4
J'Itu emprea.r- Prtti,,ro,,, -, 14.i. j res vetirto de 11 I ;, I --, 1, do d-h-, I ii d-tcr fteIQ.e C.Mejo noa, ,= ,, I acusarl, ,,*- doetrr .kH-d, Al-r- l l
.no en ]I que e may., ". m, I I i - , "'. , ,
I -_ I an lw
'I, I I " ,,, '' ;, ,-., Pedro H, j ,,,.,Xr. it do ;; Plan P ,
d ,wed.d, I!- l't -q- , l r 111 li t, i i , ',_ .b c ,,IN,.t so, RIrIr,,0
I'. so wwl, ,-dimierr I : I i I I v 1_, 7- .... .. :.IG 'I. Rol, I Llfirsrm ill X"rid 11, a
,
q- I 11 'I- l : _, : I ....... e -1 _' .1 -_., CWI
-to-an ran It;, ", 1, I", I ; I i g ." do a ,l onas ,Rrranaa, do hatione ne.
-, rgdrid, F o. 1.

,,., 'I t I'll I _- I , rl., lt, "1. l'.1i.-I'll.llr "Ibl., bordo deF .A6iri inle-&I ,-hltual' A!17, ,1 ,, I I il I -_ I -a: I -Ci I 11 -,-,:,I- i 1: : -. I 'a dl I... do Poll, can M Constjo to M r-t ... te,6 il
I -11 1 I I -,i ,,% -- I - ,ld ,- 'M a -nr Ai. I a Lpr, ,,= ,1,1 ttbri, tr, tle
-nl"llitir Al P.g d, el". rl I, , "I, I I , 40 ren .,m per 9 at- eerteus qua Ido
t, I I I I 1-1 il I'A' .I11. dde Cub i"5 do 1. Ce
,, obr., pl-miten q., I , i I - 4 3' '- 1-in- It, I n I ,
"I'll' i I 1 'I,' I L 7 1 ; A0.1 a, 1. .ig- ,a tom julticla, pl d- 22 )
-hdad, ,og-- "I 11 I I 7i I 11-0 li: : z z ___1 I Treip.sh .1 .01. dias, lemo uejoutd- it,,-1i- to
-,-- " __,_ i I '' -- t naloi.re
-b ': I, i I r I I r ,' I 6 , cetui, i'l.- J.1m F".'I'i? I A r,
11r, p" ria l,,gS1Pn, I I I I R i
X 0 "I ,,, , ,__ -,, ;-- 1 j,,- 1 to; ,a ,X %rr= ',9'j a, ',','= 'I ',alla ,i,, i -i6,i' d, -'Ptib) ""
d, qu ,I .1,11g.r .1 Ill.. ," t)l., ,r ,!i ln: I L , ill ,, I I "'n 'i il I -i-i ii, ,, B'1-- Ir-nitt- P-,, PAw te
I-, a 1- Ay-tAnslellt0l 1' I I ,! ; I I 1, I I 11 I 1: 1: I , 6
ogj I 6 i -i'r I L cantmunautter6lil Rafael Blanche Ig iar 36 d, 1, -1t. I ,1,,, ,ir ,t
4, , I 11 t -,- - I" I 11 I 11 I i ,, tt, ,, .1 .irii- 0 'W '"l- ow
I 15: i : : I - i I I I Cie '11- 'cl" M41116,
'r," 1 oll i -, ji" R A-z' ,- l I ", .
I _%i L I -1 diewd., 1- nimouratouin, q-
"'i"d ""' a ,;Op 1 1 Iod, % _ r C-,,,;iv I,,* o:-', W.".'.6niare Ma,
rdt- ,a -Aa roil 1, t 4 i :_ 7- ,,, ". -, I- - quit, m .!:rL cou e= .
t -, I ,,_ ni Te-tinilitz, I'r-r Lo .1ndlells ,,e
.ciri d, I I 1, I I I I I 1, I :, -_ j_ I r I 1 -,-trtt,, 'l-, M-,- 7 J hu>1:1ii i-,i!,1,,.. ,,t",% ,,,
d Vit" Ja, d' ,' I ,- fj ,l I i I I 'I. i."ui. ,
I i P' I i '1 Atob bi "I - I i I r 'I, .1 I I '' i.1, , r, ,,- T 71-1-, *1 -a i I A I I t I Eli ,,a L-n. A-ii, dit 31, thin, Ill f, 1
tr" e" broa- -_ ; I M., ti.. do F.S it Srgu.d
1, !a' de ril I,.. ltuh& , , I 11 I I -, I "'; ,.I. 0. hurre- 23, Qua -irro. ,ugw M dc II I.,
11 I jil'I" Mij ir,- ,a X-ce.
1 ,i I , -- ,A 'jrm ,? sufri onei. on Cuba de 1. ric Ritg ,_.r .1 ro- de IM -- i I 11, 11 ,5
I "It i ,,, I : r I P" ,;- i F- l ,,,, -1,11
11 I : ron. fent. I. .a., ralltraftr1r, No C1,11.
In pte", L -iirev- -1 I -1 I I -, e , -i ,i -- ,,l r I. nul A f
r, ,,."I d, pi- ,eptoa, r"; I I C I , I I I I '_ I - 1-1 ."' o." i -, r": c I -,' "- iT i' mn ,mos tables, varial autetait ent" Tmbikn de ello nm wortai !I Ji'I I I I ". P 40r,"I". : I I I G,_C!, I'
It I I I I : I 1; ts !,', _7 j'," 'cui 't crl, M:tti; 1. qua ae ter-treban unui; tonae it do Deg a ho "'Ist"l. j
': i "r-: ,S. Jcsrf tt ,- H.rrblto, Adalberto, todm teill,
ill e,,a jegi,,1rg6,,. q.c ,,, i, I I - I I 1i "I , I "' r ,.V.;iTA I I F cr, ", d rcAIt W Aj.,,,....2ta,r-- oP hare 2 AD." ,, , " e: e I r) 11 :1 I I , i ; I I , ,e t tr'eg. L__, A ,- a, La, dt U1.6. o(,.-. 97 ... .. .....
1, l,,t;, --- 1 ,,, y I I 7 , I I I I "', -7, : , -1 , r, , , :,rd,.", ", 1, R_, mari. 'T-- Y J-4 atchC No "rmhM ),bill ,,I 4, a, 1,1,
pohad-, --- 1 I I I , :" e LT' 11 I I 1 15 1.11 i;_ I damstateemis
11 I I I I I -, I I -, ,- ,,,, ,at,-[ Litgarol, do No. Y-k 7 Cerea de Holguin estin
., ", I I ii, "- En Is eaquiria de Frada y Virtud"
't-i" g"aril'a, I ,'joll I e I I I I l wilkington ando tres puente
t" i i I 11. 1, I 11 11 11 , I ; ; ": i i soatuvieron urs, rift, causindose it terming
-" :. ", i , !" ,i I I 1, I I Ire,I- -- I I i I I Z ", , i I t I pr',cederrea de ,irv York, Wlioh 11, o'en"a gni- 3
I i I I t I ill
__ .: , 1' -- :gt- Tarn ,-b bord. ti '
It I 11 1" _- , "_ , x I I I I , I- 1, I 11 I ,-. a on itte. Hernim. = TM-: Are a pan Jhn, 45
r""i-n- __ I -1 z z I 111.1 I I I I I I I 1-1 I __ i, Al I ,. itienadament
.... t ,, -9 -7-- 1. N.tloal Aj, 51:. h.A.1.1 dt 1. Republic. Do- r 'r I ,,, i, 11 , I ,I "I" ,2, I .11i ,11,11111 1-11 o del Hotel San Luis, de ju Vte ..
"'i 11 !- :- , i 1 1 1 -11 I i, t 1 ,bt;-, ; oa"= IX ,'u!nt.M e"'--'ia
... I I 11 I i I ,r-- ,I ,-, r ,- ler'n tarm
,,, , I I I I i-ii-, , +,- -i- ; 1, r, in y bIbIIt,dr1, ge. Cuao-, 'fd:,.
7 11",'", ,, 1 11- r ,,, -'; 7 7 I i I ,- :_ I ,, zi, ,,, i" J- l ,-!-r,,i- -- I',. o o R it, i ,.,-- - ", - I ,u y m .flasY9 Ho .3 M, Nf,,I I , 6_ I 1 4 ,4 ' , ; _. I % -_1 i- I 'l-T.; I 1- F ,, ,,Pa r ,!, is M."'d- t, a.:-ra 11 X,11' i ', -td. il 14,.dlg ell ho norto de tots, via PEn 1, , i,- , , 'i", I -1 't 4 / I I I ill 7 _1i 11 do de Fuel ? nea Ward, INLt- Q. "I 11 mpad.ja do Sao let.), rams
I I- ,n.ri. do Ill "eriondez. margAr't. B, let cuilles at an destirsadn dif? md
tu I : Z.: i "";, I-, -_ -, ,, e ;o, 54 ds
I'm, t "I", I I I 11 17 11 1, - t ,_ : 4 .- I I I I I I "I I :, ", ,,, _IJ :-", note Is rdia intervinjeron at petoa qua no, . 1. agopla,16n.
Proper , I j I I I - I I I , 2" 4 -, I Z , I I - 11 'i I He heieiria, Catalina Diu 1-11 I ,nf O.sl ,itillsoll 404 .1 = cde Is Se 0 r.igal nittidad del pr Im. Pa
$..I' 'i "I Ili "Ill, -.- - I ti. __1 1 I .I.do- do base '..I) do r
"."11"' -1 r 1111-11 I I il -,-, r- r ,:" 11 I I tlento ,'If y -itia,
d, at,.',, &., , , 1 4 11. ; pt"antitsente. .1 club on e Ij
,,,_ C:, ir.t., D Tarma-, q duj ron ...... I n cumplida late obligat
li, aniloaa i 7" ,. 7' _' I t: 1 1 4 i I., 'T per -6, ....
.eflj, cor, r -", I I I I I b-, I
:r' ,- - j -- -- 1-11cs, ,,, dablen .
i i- I I i%- i-, -1 11 I I r "I -1
",mt. i '." I ,,, , ; n I '. I "I - 4 I r -, -, '_ 11 i ', I i -, I- -,=;i- F.m.". P.- w"hingf, ", rt- ,"i , I I -,'.',,, I -, d no ap It: m,
a! ell P4I I 11 4 1 I 7 Vt. York
is le't, a "" I i : ", ". li-I -11. I -1 I I 4 I? I 1. I -1 I 11-1 i '' -- i ,- ,ind- '"'
,r 4 i [ ,Z'ioi 7 Rumbo 4 Washington y New York .1 I I I ---
rrp I., r_ ,, I "I I I I '--- 11 ;,, a jo
ri, e t i i I i " I I Taropa; I I
I'll I -7 I I I ., -, I 't, I i ': i, I I ... h,,e P. ,, lwd -!o 'Ji&r .
tent in- t 1 7 i, 1 4 j I ,' ,' -, 4 .; ' I I 1, "I ,; 1,
-,--" .... , stra i I I i , 9 .
'' dlj l" 1, 16 i 11 as I , '4 ) : i
t I a nu I ailao_ tirs siguier 1111111a 'L
't lkirJi "
i _; i I .
I I i t I '- I I I I I r 1- 11, "I I oeiiit I I- A lrei b ,
I I I I 1 I i "ir I : :1., U_, tl ] i 1' ."_;,a del h .at, I 1 tiri,"!
', I C 4' 11 ,,, i,
,, I I , , t, "i I 14 '.: )" '..i, ALQW LE. '_ ; ', '
.1 I I I I I I _____ 1 I I T1111,1111itIl ;l B44 ill I I ....
I : "", ,r, I ,,,t! ,, ,,, ,,, I. d -, 4 '
I , _, r -1; i d li"i", Ro- .'_ n -;. I I r . Ll
' ' I 1, I I I __ ___ I I I I 1 1 I I I I I I I I I . I ' I ; 4 1 t
.1 I , 4 I I I'll I I _11q- 1. 11 Gu am, j 0 CA
11 I : , ii :, _..3. 11.1. : : OF : ] t i -:"LAFJ 01
t ., _-_ ,,, I 11
S ", :l I __ _____ _,___ _ I tF, A,, I au- = ,iiii .
Li 2 1 red= liltelim
1, ," r, ^,,,, ; __ __ ,i, iW-,:tl, :Z 1, bird. do -( 11l'i"', ,,,, *
i ,i_ -.1 'L iLiiL i'r i i .
t ,,, 1 -1, I ,:_ _. t;n __ "' "'
,2;", t -:!,' ", i,:, '',; -------- --, I ,-,'- --- I "',- -"i ', I I t I jid 1 I i- reebV I3', 1. AK LM, R-1 11 ir- n li:
I i i I,, f d I I r* I i:' -- i I i I I I I I 1 'F ,- ,1 I Maloil, hbindo se, bar" '-d-la, _. -d",_ H.- .
d" -_) 11 I i I I 11 "'t ': it I 1. _-,t4 P..,,
, k 1,Ir y I i I I .,,, ,_ tl t- 11 '- til itroate par. at !-- Y m- --,
'. 1 _'g -.-I- i I 1 ,I ,-Ili 1". a.pt- bre. It. 9 do ajj,-: J.6 Ferrald R- d- Rt" -, _- \ [ it ,, i.
_ i ""'-.- i I i' _II44, I- I I Chistaoc Y I' Ith.
I, .- I - , -, 5 .......
Ia I I I I I 11 I ,r I "", R 'D EXIS11M LAS X,70MM ATKAS
!, - .. I- i .0e i I 1, 1 7 11, V. Gm CUM00 )
rtai r it. -n 1 , , , , -- T2 In It di. 31 de .goIto. Iss Al-,,H.9.trot, Ma y Lt..
pi-sa. oll- I -_!.jr, ., I r' ly", "LEVES DE ALQUILEM M ESTRANGMAN LA
Pllita, I V __ T:,, 11 11 I I A- al Werra- .I .to del okhe
Hialm.61 4. I 4 -, I I I ble,
I I I I --- ,, 111- '' I it'
'i i I 1 21"' C"' J'I"t ."9V
111.1 4"'.111141.11111 , ii I I 1 l I I I I 1. 1.11. C#IdII .Ittlin ,.I EM UCION M CAPITAL, PARAMAN M FABRICAiI ,,a, ", ; M-rag-, eat, '.do. a.. -som:,13ene (ION Y PERJUDICAM A QUIENES PRETENDEN
11 11.4!,.1. 1111_t, :- "',"I 1 - I I I I I I 11 "I., -1 'I ,, fiei'D postal en
i I --- --_,; -1 tilll_ 11-1 ..III perralt n,-- v- i I'll to 11 j.-. ajcait1, 'e'l
'DOW 1 -,__----7--__ 1, i Z-- rx, pa)nch Krayet" contra; lavor
'. n!9 ,,,_ ,;"-. "I ', % ,iil , I,- ", -n 'i"I-1- 11iin. de Jos cieg l ii BENEF101AR,
'- 1 .' 6 : att I "i, I i.- ki.
.-e- I I, f
'4-t- 1- 1 I %, i
r q -r,,', I "I 1i
iill- -- "I i is, I I z 11 I I i T. .
i ,W, I A-r "'ri'la a] lusto de r, Iibil
,I!,r_% I 'f ". 'L -,I" I'Pi( 1, , : Do luj ,,or I
'g I C-11 I ,, i 5 ,"f I Exhort- '. ,a
4' Zr l, I - 1-1 "--, I i '" In i"lid-o' I ,ii;ita del doctor anti7, Alhil1.1" .'-- I 'l '' I' I _- I I I ,- I lorigaj, .1 C"te; d; Be- Giroud, director del ctianW P,,I' bi.1 I I 11- 6 Vr Mal Si
-, I d W n,
t" ;___"":7 ,pt prr Pa.rh blioter. Iublj,,, I -m w
t2., _, lzp '5.
'. n .., ,IF" i- In -il t- -I o Ferthand- .1 N- To, 7 de bltahr!, 1111'1 I
i I ill ,, 1
so , : I o, ,- ,,,
.... t pi. to -.70' r"lli"
; I ti- 1 -- -11 .1 I --. :-;, deM. ,ill "':
ll It lto V I -H..y, a.. .1 prorl-t', 13 ,1 ;1
"".., 4 1 1 _,.r, .1. A, I a,_ Ile
C,. ,T,,, -- 1, I 11 I i -, I "s ,-no 11.1 Ri in. t "arnei, Ill berutitim 1,-,, n fA, r
__ "" -, 7- ,,, 1, i , i7ln I, at C*ot- do .J.- y 'goe, ha I tiluid. r! %Itni,!- I t ...
__ -4 zzzz ] , ".- n, an -ylr ,lianti. prr Ah ,di ld ',,,,uunj, i0t- I I
t
N4
in.
I 1: --, i" I - '-iod- A G"Itz Contra Cie, Ajntml ja belctin quo onsisten #,I ill lTiinobw sus ESPECIAES 9' > 'I
\ ''I i -,,d.I ,- ., e
,; arrb. rootrl AoXII G&- -o r 'u, de tin cont.-
DE CARDENAS i I I -1 _,- P de Is ruma V '. i red. de, ,li
-- I '-, '' : I : \ Deab"Wri. de here ,i .i .
I >t, __ ,darool Dt Ca. 'bi- d;' l,ZW=rZdi '1.'=: "'
LA LINEA Dr LA 59GURIDAD i ,___ 1, 4 I I 111,, A" e- --hi- val an .1 Eat.; de Dints- ,,yr f.rilidisd as Tn.rdr a.r);,nq
....'. ,oiu as"
de Gore ... ..
SALWAS mAA..- I ,., I 15= ,".""Contre; re
; I ,_ ,_ -,- i j.g.,
1> __ I ... 5, Norte do Luis
set cI.tl.lr t a "I' *T.-,,9,r"
I / K ii- __ ', _4. ._-_ ,' I ", A. -,- he 'do
Eat "I ", e, -- dt rd" F 'el 1, vlj%, al, A I
Ir 1, ,&,cmodri; 1, an let,"orrit
/ r, -1 --M 1, irah"." 'nod"ou"a
v6z E-It l jr Bm n contra Cfa
I.= r
'I.
'DENAS I 1. jove. d'! I d 'C a R 9 8 6 P O r
ia
CESPEDE N. z;2 TEI EF M '- -, l
,

timtornrdht 5 ,,_ L, I Alncodares. Pedro Herror
E.L.,16 w Sotolon-
I --l --- inct iiftoa Claudine L,
,_" , ppor I! lrarn, idi. de T L ,-,, 1 .'I' -.! ''D-l e BU S
., en
F.
TELFF 3" I f 't
MATANZAS nd t 'i' on 7 Her.- .1 Nor.
E't.rlbri I 'Lo I'S 1, olal, d' biaod, i i ta i ,, - I -,, 7
CA -,--- I C.
r ,

i 11 "I I : ,.i-r S3.0000D loe h-e-i ulti- ...Atal
T' ")
,
I ,
ZVLVETA IANO CXVII DIARIO M" IA MARINA, JUFVES, 25 DE AGO: 1) PAGINA TREQ
T1 tide" Coum-w

[In acto ea de It 190 If# "peccion 0", df lRoporte dr Ing 1111vian ISP# P* Rorada la muerte dA

!Poeta rtac, 1
precursor tie, I 4ph"ul Jitan C.
I Y" i T lab arAn rl pr- liff.
Pr* hv-,; urden.-Dcbenin ir
I'd 11111riculat Iva El Coleg, 01omictri-ita
1;,r

In Universidaid, iiie;t tso pide la riplioit-iim tlel i1sa" det "Amigog
e u C_ Dental y I" ormal Dr. Luits P6rez -Mine?,.
0' IT Ivha, N", 'I ,k'CIENDA I i""t" d, a, otram d-lade a,

S rdki f'I N ii,, g.,s,, SECTION V M,
ESTUDIANTItES PROFESIONALE
S, Na A d, la, V' IN"'.
Por vi, 11, j __ caitnbant,, C F- t",tt", I.V111 I', ; 1"'Orl Por Ad Numss
Robart6,L Goldariks Pop JeO )k L Goldariks F"
sz A il- ll ,--, C ------ - ---
OWi," In!, ti,-di,-,,,,, d'I
sp, J qu,
LOS xiloones de mgrm ers Is No il circulo It'll-Arte. It, ]-,FI S- M, P.&6,, g, q', "i" IxIriiil ii"'t
ctiela de Odontologto de Is Vnivebij- lebrarA ,I w6-Inc, h,, 8 Ii, cti, waja M--, 11,
rntl Punt"
d.d de La Roberts ae cidebr-Ain itz tl dn DrInChno 22 de septl llwttti P',"Od!5t, Joamor, Ll' nrt,,. ATI14rillm bre, ge"n In. ON t fAu,
10-6 Yttr .1 deogro, do dichis irtank Wi ttItt- I' IiI j"
euela universitarlis, 5y. mirtta most- rindilme, S
Liam Azcuea
HarAn 'IS. dc 1, 1
I-, G --.I. C-V R"3- A-%,
IA MirtWx para Ino &W"ioter I,- d, 0,

adustonte It) dft re 1 t t i Art,,
privastro y el dm r CIro-"; ,I d
Pdr,,
ol P'A y L"t.c Uto tPuat., el d' En !&, titx N ZM
dr I I TC "t"
bou J billd lte 11 a V1 lt, 1Wil, A
.d. n It.
LA ra."tritelia im
do now- limfl illimr, 1. -q',Iit distift h Vat a, I,- 'l M DIA
Iri: at Genlitlegail rezaba del
IA M.tfkO "i Y-,!
Para ID _-ttiilfatltw -tal J.al J. Rcmic"_ tmbi6n dt t;,
final p,11,dA nu m- t-V. It"t-'l, 4
on't" a I., t
Itptlm 1, _: ,
,, it, Atdt- I
br,6o,,,t.r. aWrt,,t I, j,, t", 'I,
Ualvexallad 0 111tt- d1l 111. C"b. q- pi- -tn
Prim ,I di- all '911tiI.ItIM dn "t A* I_;L" j
I at I, i"
.11o d it
a mmalit,, cc,,,
0,1 dti, 10,
bler, de d- 1, 1, t rd ,
btat ,Itat IW Illu-, Ili. 'I't V
cedido. r iivi' 1i

'I" a,
TI diu,"a, "I"),
dIa Attv v a ;Iab Ot- t" iI 4
Into
rbin
r,,I
tario y el nuev* W, do Wlrre,, .*
L, dfx!1d.e* d .lodiretir- do f cisy6 e UI nt. aoti doctor.
I ir"", d,
win y dWsitsvid. Proft-r de 1. 41t
ti.; It. d. .-etri., ol ban,
m Julitin Fr co, que yat on oms r, A
_ssi.nm h. c.pdo, 4emmisando
h "am-S. Y 1. as trabajVd.,L M, t",
idor ,, n 11 jarsde=, -14S Horigistsissid"
lix Bariter" as dom, do treIr r
ralsi6e, -;r= 04'. tisa
st to .. e= "t
Por el claustrot Poro reftdar to i =e- psilb- do
utia de Pei.& TE.- I P41 st a 01A
Plibliat, MXYO d Ed'em, p it t
-,-- tt -
or= W
a to in,1.n ft' Jim sobre )bs i da Liras.
Zerano Eruela de A= y Urs.
t17 last
d I'Pr
6ft el...tr. e pro Om be
Jel tast do is
.do do en los nurses lja '1 1, 1 1.
Puestoo. so
noin" itri. "t, 6"
m s ,
sector Larder v
Arend.' At
alprofesor Ricardo Fore. ra-d- I,,y ,,ea
qne tarabihn his labor.d. ronsah., dti,_ -bsoo d-I., P t
el onal 'r- 0 tru I 'Itaresso.w. 1,
rante oil perlado par fu .3 4 tt'. do un
o, Ms. tox s JNCESE EN s
sfgrj :,gr 1. ingt a. Piret; _'I 1 -1- h- r"loo .00, CI do wrIt., dinxidas o ln
st. mautuye a Odor muy E, r t-Protadt,' nor It,; Proploo .1=n0a
FL Dl,',,' DE LA MAR14AV "I"'t e de Is Acaderni..
b dirl,
butdo Ahm, Igualmente proluor
t rinoI 0 encomia
ekstimade, dial olossintro, I Las obru selecdonadas son Ists al.
Dtstamos a lot nustv % di!mtIvo; d.sd, It- .--, of,. 0 Mpt- "L. Al..drist%
d a de los out,,.
is IT. Huld
Is Aouels. do Art. y all y dot
.at I.
a.-d' do Ntro
es 4.1ta, on
aia., RmA Sirsh. y Reni

obto Its- do to C.Lood" to d-t.7 ttts It, -In Tray-, ropeati-so-to.
Xl"lesis culskee's
L. diro-16n is to mga do ga.

El doctor Robert. Agrarnonts. di, _rgo e, 1111- r tud Valffis Julia Nory JoStifinat L6.
I. Ics RIM
tooter del dePartamento de Intem. met-, TT ao
bw Culbsial do Is Urdversidad do ,goy Marto Teresa'
7, as godstudos de In rattrida,

= inforrahayerque.w-ti- Academia e Arts Drism4tiva,
L.. 1-itstoi-es Pirm asto *.to pus.
in do
Illaroo de en talletarste on el D= ttorsaerda
im 61 =ft do C% --d- Follost Artss del Ayun arnierto
as q tj C-ser-t-1. Munbdoat, Win on
;irtamenlo.

t

It
Zri, Im 'a

A, n-M- tit "itahora
st, M--tl,
de tc @Mnt en PA


D f A N, 1 9
nc I, Alg tir, y Elrak'", it, Ailmnr,, c i;soon I -tift-d. d, O i
do Its' F-O.,t
lonstatm, 11 -11,,aliiberict ', ilu-m P'aa "i" Se efOIcar-6 unq Pi t
ur. a W a t 6,1 v1
Me 7 (ima ml o
clonts do m
AP-mId--ta In nu.,. y

do de 3. 1., P. Un dmpito de q- pstf, (1a Is
"Cielta, e I c"I", I, cabi" Ila" 1. ,tmolon (Is =-Ias ar hAllbats lab..
E-to- 6, 1
toda 11t, Iit*-,I,,,d,,,1 paterto,
4
d.1
Arsonsal die Costs' BI-a. par In
desdo, curslq a lugu dI

L
FI Mtdo Mayor General do to Ms.
do G.torm no ofred6 noticia, it

ti, V- at reopeet. assitlys too 1.110romos
I's qu, lbf-, a,
naw a 1,-ixdel Negsiml
Is, .9 ti 1, Pronasm. r- tie Is infosramelos,
10, de t tram "fIm- .11clis, M-t, W In Polialis
4, Iias to osits-I.,
6itte 61tinno cuter
7. ol solir, :t
to


tw' -1irtr4doo d.
I
d, "I'ta P"Ata un dig.
fs
W, nt i- d otit-Weat

;i Pb!N !t5.m rn Normt"ail z" la Marl- 'Is Gott Do ewf-m d,,d tor, 1,, Inforeass
"Id,, P"r tt
go no" Ate i, Ms.
de Probes C 1, 1.1,, de steric.
ess 'hoha Inatittat, ati ab
sol,, t. -snoudse M hen mr. madz nl Ist flolk Mazi

M ae diserit, do W minnea -1=hco
Os -ia is elkieniss am,t hdw cubritr4oA lost tumos
S', Ud. i,- 5 _jw! tilo. do bale.
el ler.
.. .... Acetdomiz m Guyet
's-irtJole, y ref"s4id.10 GUAYOS, agasto 24-wVrs cnd6.

AIquiere -4. 7'Partaciort", En I.c.l.j., do smirlo portistdor, hp. =109
i'ji, do popm Sulado, por Matiel
in a Prio per lat R I It, itz, eofnn de C so
S.b4d., P.1 )A .11.
P e'antro I" wil=xey.,a :U !'On de -.do en asr pueblo, qtu
'I
dentIe drtm da, sl,
FREWND-AIRE 1. dado cornpletam it

't. di iIII 1! 1' it ..'sbi-erts so P"101 ri- o&grtsoias paa-.
,T d cortit 1.
s--odo I
...... is -j 1. .111rhas 11s, ctosreas .1. renobellles
P-rtnd. fies.. do C.rreo. do We, P.:on
md, opi- b-fi-, 1. rostit.
dil 1-olil
t" 1 a) b- t-O.- le do to
ist I rt -'. t W-1 Wit d, M, Ii hug- fi"-, -rds, '0",
t-1 I
_rd" 1. to so fto
L-1 Al-ses. C.-ponsial,

to Acoge Matanzas con gran
zl, alo ALnFNI, -ilo per In NO
,I', ilt -lt vj, Pdc,; W- El iltik 8implitid A nncewa del
aptat Lill,
Pia-l ait, coroner O ilio Seca Uanes
ill Nrk zi,
Entm les jrtqui-ja -bjd W- 7 ;
ntt= d rt:iat 4P i- 1.6 .
r
-- t- ssitios at Itzita 8 1 4ye i, n sn"i"
I, -pintcri I -11t, sid, iI-id, ,,,I 'Unpatll In
clal P" ,Itt tIt do
:a !-,m cail Cott
me elts t d,,1 !C:i It,,, "I" 2S y A a- S .5ii ==2M.,
tas rutl 6,1 ,ft Pit5:_ C17 -Z r a.,; 6 oq- -b. -to

d Aut- -tt" Sn- Ut Y AIITOS dI ll oiaflom
clopiteria,
en blanw, Ebaiiistoria sa 'it,
Al nilin.. PltOti. iiad-ul, ria "arrill FjtitVdI1
Z"" ott"Al It'. 1 a VII.Sta. C swi
Sanir" ITs
Hidnaullta C-It
'n p- F-8.
d. !0 d, 0,- t, I 7"M;a del Mar (thile)
it an !,,a Hoy so bs-,ito 6- P,
y Nft- oldi,_- I. z Bat,- 'n"Ir oal a
&,= au-II. rp-t-, o2sb a, dente de L, fhban, con wta, ii Ja.
w f I'--- de 4 calil,,d t I i h 11Y6
Hortic 0 '!a O nj
1?0 a;' Zma dc V'.
a ha- -fa, el a-Tisatil.. P. r 2 2 n 0 on P,
L' P-mll'a i, i Faal,,, att I I r tt not C.I.. lz I dtr dt! M Ctt !
_r It, ,
P- i M-!i", 3'rit. r- it, -tu. a Arr
I.-tioda, y
-doa on 1. Erabs is v C"-Id. do Chl P
F- 1a T-- lz du -jb- tlia tIll-il do
Mu),r iti- qu,
ctaitsti. 'WU,, I;
do viAIta L, bie. el do I ai 1,, ...... 'I'l 6d

cd n -Wd=
ontrii'! e, CA,,6 -I
'y L -itz u, -t) e vei" Ot matr oli 11) de Septlasibre
Its- -b-s-i do Q-m, d, lt-- ,.Biittr; 1iIM.nd4
'it A It
Bwm', I C 1 Er"
ZL' ALC'
1-1- Syl 11 Arites y Ofj. 1 ft- .. : :
rat "I i, y A,
Too -da%% P iim1mvi


PAGINA CATORCE DIARIO DE L-A MARINA.-JUEVES. 25 DE AGOSTO DE 1949

AMAW
U.. COMT A -1 .I rj L'I
14' seen a ri o v Pant a I I FA I I IN IT 11 _111"A 11
H Ali L. AIK A,'
UNIC 1,
SAN WS SUAREZ
I)eI Patroriato dcl 'I'catro TODO

AFL CABIATT' GRAN TIATRO 'WANDO EL LE
CAPI -U, P-,v d, Utb h. I'i
R11,10 1-plW, .Pal Desde el LUNES 29
!N
4 AW Imp ,o, 11A S; C'
Y" :7
4
-Lusss
7 C', t". ... ....
dl t, Y de-d W7"6 1. ob d, H ... N ten
d-.- y
JAMES JUW" --ld. t- -.A C, 7% el bl
qn PU- 6A L ,5 --i 1k
STEWART-ALU .- -s mt i, dl PiAtw "A-b.d. dU N-r' 1"
K 10 "3pafiol que se
Q- Ae P-"e.t. IN 1-1
UNA'' III~

-7A 7
f)(- la Ac,,J ,m i i ,hm i, ipd f), 'i if,

fSx
cot" ,pr FRO
ASTOR
PILWO
r1oade W mlirc, A
N
ARC;
ma N
WYNN :;_7
UP ; 11T
ITP
ELLAWAY i! In"M r, ;oll trUim; (h,4n Up" i MVWM
TOTTE (,UNTINfil I
I N N a ic I,_ 01C K BIONDI
N 0 T D T 1,NG0 SCJLLI l
TOSCA D, CT1,')RIAi 0,-d- _C, 0 111 :, A M A R C" RF NE Y KLJVI POn
cucla de -del- f-g. LA DANA DEL VELO do [IRERTAR f' y TOY LAMONT
El IuUh g C '.A14
UNIVERSAL: L. m CALV9 u, ixolviente pr n;a PMEN '-0'NZATEZ A!,A' 1 : 5U, OPQ
dc, y as..t. -w.,, l-g. y .1, .... I
1, 11 P F. T V Z 7 7, f_-H 0 VANIDADES: S, Da,
ill., Ve.ga-a cl y
..... . .......... ... .. ..... A

wum Iim ITO
ASTRAL RIVIERA
RSINA TOSCA I
SANTA CATALINA IA 10STOR14 AQ, Nr,A EN ALTA MAR RODEADA DR HOMBRL
X DA DE LA VIDA MAR DEFENSE OUf SU VALOR Y SU
fCORD Or~ TE TR" 'R AL ,
7
SERENIDAD, ARAJO t ARISMO IMNDABLE DE LOS MARES
Resi3lirii URBAND I~ ... tr dial que It faltan? A SU ALREDIDO& LA MUERTE
CASI SEGURA EN LIN SARCO AL GARETE, CON UN MOTIN A BOADC EN LA INMENSIDAD DEL OCEAN 4*

4 US-,A, C;.nAN

A NEI

d Ub -J
I J-d.lo qtU


T
P- U
In, Ui 'lut
AirR",
(2, Los
t) 0 S
U_A 0jrjNA
THE
L

YEMA AeA-A "All
tl f j
Dos NOHIA
HO RATO
NO 'N,
DE BALZAC

It WHIft
U,
L; ?I to fto as all"
DIRIGIDA PoR 9M YANINIM prawow SM KA
N
UNA PELICULA MWW .
A
I AIEW
4 PEL k DE
V THE FREDDYS AMA-k= PAUCIOS
ESCENA NOV73C CT
RQUESTA
BERGAZA Y C)

7 1 7" 14 finaron ayer el pradigiese FA-1
)ej0Y PARA
HOY MOUNT PRESEmTA
p V AWIVAI) I., N y Iz intripida Ju
i 7P AKCW PLAA FRANCHOT TONE
r, Y. t- L, F ANNE BAXTER
All. Af-1.1,101 -o AF F, M -tw.5-7 IMPANTA
ALAMSIDA AKIM TAMIROFF
AMP QUE OPIN,% U ST E 1) ? I-
tv", ltv- -A. llltl '.
ERIC VON STROHEIM

"TOROSY TORFRoq I ...... A. 1- A- V-- p-a. p-d,, I!:'7 rt! 1, cular la pent )v

...... At,
N1 =IAS VS TASr%,NDZNTAA, LVINJUS9 Am I" It del oroe
clov IT".ri. FAIJUa*t ., FOX Y R.W-ANIM ACTUALMADIA. b-d. I Al
tax" XXT L d. 1. confu
li n Lod~ 1.
Hoy
P44 2-- 72 SAN RAFAEL im N: d. 4i
i mn bau
Y AMISTAD dc, 1. 1-A.- ml N. ,M& -t.
S, 9" ej b11 =n,;.11.1z 1e, puk.,jh u "',

Le _.Idt
1 'an su vl j
D. t. f- h Acompafii a F vi;=n
A_ C
_?j4ZAR NOV emt
El Caballero A 4daz ;;AFw" FRMEMA
-' rtlauca, la ACA de IN
I M A C qua
ERR
13 di. 2 del OL FLYNN
L A S OUVIA do HAVU.LAM
I.Q.4 w a It debutarl en, trr t 1=_, M3 laudm t .... Olga
M.
.. .4- En
-10 y I .4. _, ,
EL VOLCAN FN LA ISLA DE PALMA #9_ ..A .. .... A~- A~
LA CARGA DE
I., %A hwu- Y108 wo
Primers vistas, inferesanlisimas, del volcin que amenaza D"DA
0.. -1 Wr..A",
destyuir una de ]as islas Canarias, La Palma Aoem .... ..
BFIZOS SN LA
va y m s amplia informaci6n sobre el ferremofj del Ecult! ,T A,_ OBSCURIDAD
Wt
Ul'mlx, JA= WYaEL_
AND CW DIAR10 DE LA MARINA.-JUENIS. 25 DE AGOSTO DF 1949 PAGINA O(ANCE


Escribirit Olga Ruilb ez para la PROGRAMAS P A P 1 )V
p 'a
.I.. plogr-dw, Waked" un. rVo,
indices. y qua .0 ilkmotclrd -1. [t ,,seen ario y P an tall,_ ,,4 6
WiC "El Der'echo de W Hijos, -1.66. d. 1. 15 virdtok Wylunctall vo It pit#,
En I pp7Ari a trasknitirfle ReAtimen del dia WiuI-Ift do Ia.
$.cluiltio, N 0 T A 5
a medigulo de septiombre at.
4,MQ IINDIA HABLAI ... EN EL DUPLEX
en el progranut tie 4 1). rn. Io -11 I'll. .a- iuhti, q _rioduo. I. Wit 1.
'Sh- de B I. d. Nl-," R;'-d ".1ho-ten 'c"i, ml
Iladl. to I.--A- 9- 1-111% do NCO- to, ft,,
R A D 1 0 lt
.1. I I I Y. -e.- 1-6 ill
Muilec, deV4I .1 Ab.,I K.,
per Albertio Gir Iq, 7 y P, CMQ K. A I'd,. de- ocid., Ft."I't rdi-i- I It
-Ocb.. clordittle'"r hoy, I.c t P.It, pre-oo Icd, Ir- I- b.iI Irv ino It Program. 'Clibill,
BHUgm- q.1 y u,
d". A-1,
fir;etimm del entrants met tie anp- rtl Augel Blioea. oicru- di-,er.a. 1>0 .., !a it...
re, onculmtra uno kite. nelutf q do 1. cmQ. hill. II T:b1% nurm- It"', I),
P., 1, entolt -tIttle. CH
'MC Doffut -il larh.,
r "edId. y -y
md, n men ran en el mimr, 'tut RHC I Qfcr C- .. RV 11 T-1.1."
-.do ebter u. complete #Xi- CNMtr ta Dteo n,., Pel',
"El der M mds, trifl,,y" I end Quit' Fltuaillecut
-no de Im hlina-, mq cancirtuo ct, C. .1,
-din- rile- adio.-ill b-e,. -ind. Men par, -,lod,
a do Olga Ict-I.T ,,!
RuiI6 It -4 priindmo CMCII L. Palot" .ft.11 at" CU
tie 1. -tro de 1. t.1de, pIn,, ties Pnb;, lt imp-RII, Iow CmQ Icadlal
f,.Id. escrit.I. 04a Ridlt loy, in", lax 4 p. int. fun: To- M- ". quit I, Te'lid 'Id y mg--fir2b",
ft no _"2"" 72 on q I CATO, Pl&- 9-11
IV w t1two Vd., .1 ...do
'n IMSF tk planIIcon exte Impaga frifelari so ac- a William Wellman" a w u. Vm% Jww ridmuld- SvIt PrAlicas y fu III I
Apx ad CA- loriende, or, eirani. QlVt an 1 1. 'Ri -n
tuw4di A CA&- AWL "tlt- y 20 P M. W. t caneidailent= ,,a "I. Nonit. via g -Lilo Blutt-4 crelx do 14 A 41 l" *V-V a
I )rMv riven por Ia red ri"Ingi-, tfti hoy tAo cmq,- n. ta...L
In aer, A ad clod.
fielig, 7,Cm ex a- _13Mai,
IMenrim 3, h to A C111
iiEl D111911 A lera I lot del TT-Z; In C -act tu AM. Onda Musical de CMIQ
11 MVoM y 11 y 6I., U. cril. (if
Innar adpitfituseded"y-ft1f -con'lort. 1 1, oe chopin ev. de "India Hadoh"
ant v it ctleb= RWirdei
a actor Att
-7 d,
IF M toed. I ro., dt r It, 1,
A--4.a taclowl. r. Ve hV deunini. 9 d 1. -h,
rad, 1. fe hlt, I-Y P-b.hl, qu,
jpkic ..to. del 18 do VeCenlb"t
Roberto e, mi UNION RADIO
do Plilificl&d d, 1. C.&o.
IF Futu- ubtelitc

& GO, 1. 01W,
i'd ewQ 9m IV
lp vm.1011=.ao; C-Viet. tAn hot
Data dc Move" to P"La. r,,. lp lio SUPIR l.FINAI
di-ri6r, e Bardo, oc.= ., ;;ol E o- t,, -10 'cei-I
to ff.W61to otlbwova e Audentar 1. 0Micol"= z, dil
a. Men di. a. d 0, rigid por CarV Nrutte"i9ky, mIo y PlIn )onto an 1.
m merit. = 6" Jft4 Angel SaItam, -VU., A1.1ta ANUALLICIfA, o
mitinbox to. de m 8, y hat. do .19u: del clo-H. cmq
vice do 0110; maeloneal t.. rand i-lo!
vaird", too = T. puer doeir. 7 -1
to 1 b ao, Angel Rum, I-irld.ble u- I I
t- or y Unto do let At 'a
C.- ....
to 4bat H=a,- ci, CWQ, all ra esed. I_ ice. a.,; = AlreFief 0
actuationeg con 1plaum oermd&Z in y at. d. pn',
Q.. cont. .11
y
act.A.Rines .IVVAFad an a pried", dc,7p: -, por su Sabor
wo tri-f-Ari t,
UnUft
d- __j.d de 1. P-1
paodmIa do BIl-, d'I
1. 1 do tat. pr Ei I a,. d. u. p-grar,grain" F In .1 d-m-L'irn". a AAVILLAS I blreul, tie 1., 1, 1 Or- C.jo. El
inance-d-, d-t Wit, y It- -t7 Paa.Ncg- a 0 vacattema"
e-t. en S-III., I'. Wrat "!A "I
to tilt a 4166n Oceninical de CMQ. fe tltu a I& ..4 A am
", It 1. do i 1- 7 'he ytu )r St-t- e-l", piit a D&
-I'Mindato 4 ereal MVV TA"NASLIS.
Big. I-: ex -Lo QlM poet t6 ple. -'a' 112' -ramijus
_1w Vow ';Qaift camth An. Stll!21 -I J".tIg' dt -1
I UAW welloota?" I.- --dc, tl-l t- Me- .. .....
'EXICO: Yl W."t, it a M : L. N, de ut y Fj;
on A.' R V0 OX I A. A 1 1. M
I,. .,1 .1 Vdit.d.", I I.- Y el m de., Q4 MODELO, 1. Ic inedel- C.L.- 4. -1 Vaftc 122 riuc. 'I. t 4,, -... -- -. it Pq.e b" tRu! EI ,baj.d- y I A ... a-.. T.- -1
nianda Call'. Va. o III, rc ut'. pa'a-wi;
101-11 1 "a i RMAN.Il 1. 1 R La
-I' I pardio
L. t a noch. w a "uru'l 2ri.do
1 lull, rp
do- A e q.. y
RHC-c. n NIODERI40 Solon- y el
I capfful
.,tm, IT
,Rz ,m fiti.l de' Q.ii. -.t6 f-x. y SACTO REX Cl PiEMA
trammite I g y a a r 0Lx1rS

.1 h..bc qu. P-Ift,
full Me -*,b,. ,p- ....... .... .. .. F'uego iagrado, ZI bolluo
_djdi RIALTOV 11 MAUL FLORIDA
EGRETE:
del g. Coriy A, RIM Abbot
"Aaaaw de maittle M.-I S PTL:N FtI
Bel, doid. .1 Ab4d., W 7 F 36 1 it m'-ok, Be. i
71clerd. jSAL0N REGIO: Mii filerto q.- at
C a d D a 0 '1
par Llvl
ERA: EaVurl. de I -g-11., ZI Att-eica. y -untDottie Ij P16X "b*d tell NODARSE PVqij- d, RIVOU El do. ImplaeBbIr I .rios,
'a ttuditi"All"el Suada lo 111 9u, Y, -.t. 16"-'ISAN, CARLO& El codd. do M.M..
7ey 29 P m T A X I R 0 y STF ld o
nor o 'e'l V "d
lip va"A'. A 1119 e 1EDADL.fT tt a nit, I, Una yr
'.rirdodlge,, dd,,t.
CM to I) rAdiain BOXY: t d
19 1 It p M,at, di, Wfi..z ad. -,t _0
="R.Idue Al- -t. y V...
-D. YISALON REY! Ard-zo r.cal. Y IA

14"Vi.1A.It, Rov del,, I L, d IIII rvn
duel., diatt", go,, uc tutN, PI ct';- y "Unm Mr.
Suire., q I*. Y4 .06 ,.1. -t
ad.1;!IM 6Ufnft prWM,,I"
todt. to 04


to.d.r.. cad-1
presto., y
am can .1 "'tt Te"
In tirlitefo
"Ia or-i6irr" rtflr! , "'o,
1. pid. Wor-,"', tl
dead. 1. 1 ed Is'
Iom all= -di""; vt a
tion.l., A her.

PI
intent. eat." bmal imptom
t- nor?
4.c. d-,
No C
-,P __VA
6= va,
wo Own 0au" i r 11 =,Xcts
attlir 16,ricl, k
unel'i-At" quT a rulp, -1, It10611, SM pa-A ZI,

EEO

t--al

Sw

Laku Vat= al
4.7 TRIANON
:7
VIA, It. 1. waim Ilia to-.. ILL'n
&I %t.lr do 1. '1 d,
do Itc-CIMIlo. A-1,
Men
UAII MIA c% I b
Sze au talent. L -trv- .. C.,
Lulgita mltu A L CAIW
d m T Ann BaItttf A
1 m, III yc
hilb'A & reti I, "to f"ba,
It, r ."thlon,
to 4-tra,
et, L N I V E R Q I,
74-11VI0 e NIA- j -I,
Ginger Rogtq-, yusIvo,.
a hFIcer vida nocturnal
A N I D A ID S
I I I'v"At, I fl. ""
C.I-V 0,4_ Me an, kit 11 _kii ii; 6. I-o-, Bod.get d. let
X-14m
0 24, W.Jtetll,
tat'diftelo el-b-II N 11 E.1- S.Ac- m-d'a.6, do HeyeV
utait;AN7A DR "OR ...
tjorap, In Irl-I c )a t1irrut-ift con, Dq,. 6. Al-66- 6.1 Cie, it'= a CA A
tie.- do H.1IF-ed .1911LIA an'- jcVz de I. Fonlec, c,,ro do lot
led 9-11.
I. Jack Brim. rel- 1, 11.1-1 1-d. l-, baIdes elpqhofes
"Itim" -1vi que a- 1. 44 ,IA_ In 1.
1-b- atlin os -cri- &, fi- pft y e.quiito -otno 'on
hirnatIt 1, el nSAd. G,,jj Bauje_ LLA j. VEDADO
ula LA I ctjidadcdo des:
A ptoditc: to d a to ,6
d.1 r ANA,
h-,, I T.L X-2214 A I- 4M y &,Wz R-W- not-1. M04,0o y prolonged. an-j"ildiewo,
-1, UNA GITANA r.N XNXIC0 Ofmco, at conweWo, ., boddy do
FATAL '11ATA. A a,.PL t_ "I=,,- zrlll 1 11 r Mc
Is V v I : It rato = ML-"" 1. o a elided del CARDENAt
F 'OBTA rft:, -f to 30 Im. y 20 u,
ow 0 at. RESERVA, conIflujit on
F7i
CjIA FOIL -DA, LA U.-E RA All a zml_ Ieaaw A 0M gC-aeW,- Rd, yDUPLEX -ti- do w4feticI6, pilro V" 'e.
VICTORIA preleptartas ea CIibo.
Tt I A J E 5 T L 114811- lo-oapei. W. 21i, 1.4L X-mm
WIZI-A" -_ A
3.W Ro nz_ Sam --I. r mo
Vat got" I I 1 11 _I = : no mAI. EL DIA
ow c4a:Z. rL Z0%Te !Z _d r. U
7 A._ X-Iatt r-W IA 11 LA -L W
20 !;V
_y- 30 y,40, t.
at y a
of via do) how Z
ENCANTO
M A N Z A N
tnil. Ito, Los Amo- claties m Dd.
A-: 1,
(3-71 r- get Min MERCADERES 113 Y t15, HABANA
HIIII A X01=
1 ,.a, --povia, 11-to -y- 31,40, al, I _VA G- &;Nr2= 1wZ
a t it
L- All
VAGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA AGOSTO U DF 1 9 19


Ordenan inscribirIic a Ins co-cheros 4L- tot"atem jDispuestos los Profs. 0 debate rflsfm th 0-0, w"if-lifig i

In jete 111; Nt I d, 1 "0" tat, I PICADILL0 CRIOLLO
at, k "'A, ..I: Iptiblico con. el M de.K(lewari6n,

.4- 1 l"op0lifItt 1101110 juez intimircial fit Pk-,qid,,il1c dr A, d --d' in
152 fit Helifiblica-Pitlen qn, fijs, ,I dia lo hirit m., i-tn Ina en Movuri.-Medtilftl pr, 'Wirw r"IfOra j(),j -Ofjriq- d- ,,,- 0, i-b.
pl-,stma dc I.- a,..
U,6. itduawa !,a 111 1 plairad. _4
P1 -4 0 0 1, yci; sta"I'a do %t, lrnd,, "i ro, _.c% ..a.. A!,,
d", b pobl_ q E
J,
1,c, do Educ-61'. cl.' an a
f 3-choc Asog,. an te. ortd.r. f
....... ...... .... 11 ..J,6 Ua It, d0trim
Sone n A Plr a, del fdc ......
1 19 do n rcl,
I. ""tt" 6-1- r,, Di. Prta
i .ow V,,
lGestiones en el"r.rfu,,public j e. ni Run at(,,
P,*
a T'11,
T-LI 1 "T c ia an Us Ja Ica tlaa uivm
EXOUISITOS / ,v
entubamlento de
Moe iu t.
I do Pr, y Neptinto
la Zanja Real
rl e "s 7 ri Q- 'Th "'4"d '11 1 ci, do
En ca.-z', e. W t;,, -1,
C01 mitimenta,
Pide que Be in1pulse none l t gl P.. dii-a 9-ta -- nx
obras el Com de Lwha ;71 de
alt
Al mediadia_ e ayer fu6 El A rce FENIX A(liXTrAtio,
9. 0 :alilD_ 1. Unict odttUR4r,

j J lA.s I- dtas.
V

4C

dll:,
YN

'-dr

_T it,,; 1 d, t 1 6
U.m d,
J ,ler -io, y Rica Urittv
"m e ti, M inistro 0A sobre!"' ,,ttos de -- P- --se hu uy( -dtt
U,
A n It 1. Wch. na- do 1. dt, oi 0, n c
PRUEBE Y Got t e 3
d- 111, Tffl& --to de Santiago de Cuba! a ..1 ainad t.".
I d.bd.. c... P-6-1-a y do w, d bid0 'on'
rn 1 dtl ,nf,dn G _11- do
'Ju el v )r el Colegio de Ingenierns Civil ill brat. do Waldo. do M 'eci. to S-ti..',, u, C -.
1 De itcuelda con 6 to .1 Mi.i.t1o d,,porx, ,- j
CO M PA RE 'p = Id, ; ''Aodca todo. lost
t medium (I tomar de inmediwo 'd a tar Fratici- -,I- oo 'oll
IM %" dC- las bt' '- A:
h
Rad
!Oleg.. at rucdt,. It norst do Tiobc S,2 11 rbiw d,,adl 11 la ,,
Sa, Ade,A, a- 61bldn 16 1. ,.a. do M.Y.1i .1 LR H.
or r. c'e- a y nu ptuma. ad 1. barrit d4origa Una Imp-1a"- das 6,952. lod. tx blaald ,t ; -11.
Paula 165, stguit ft ... -. IllIt c"d.,t, gloom ontiii. diciendo a) doctor Ortega _n WenjoT4 on, "'t'. e, >4Nt so mantled- an toda sit sinUts -ditionea do 3-W.00, I'ma it 1.1 medifts dictda, core to W11
Z5.OD cros do ht-j .1 itftr L- in Do afl, y otroi
miquin. ole,,ato, jag, ,,ca do lUdidoo all! existence Y que ncl, .1
b.1, etc, i,,, ;I8tt%0,llo. C,,sro on to- ag.. dehidarnertte "c
--I Prolecto or d. In ccon...
01 For au parle, at jets, cel. dilrci.
'Tlol I se han beclut, Contra to tenoria esta_m del proyetlo Dtici.! q dt It W. a. to cave Prue- Zste
-% a "" k ,,
alk t- d 77 oa;- = I Sur. propedad
3dr, t1anon of ; Sto No ayde
da habit ultudea due ftiesugados jodUld A. a = Rd. it IR par "Onlo No t.,Dm. 1. btm as vtiftilveti
1, do conduct. do altPider"10164' I
u-n do nd&tic- err""'.
V744,000.m, P,-, is aa P.al.o 1. tvii.e. clac
5 it- ,, quo el oldon. do onfe- o or disPoslaiii. -P tffas quo
AD ml d,_ lUnytot; do 35, torl- es I-,
dkerdo at santrain ento tie Varridem
n= 1 1. P-0,111d.41 do a--- 4. ... hart rtbrtulo sul jb-a. d
ing pofd. juuo Co. lal M.U *, al em
!at olf- del olelin t.c B-Irptb-b- 7-. C- I., di-at.r. del .- c.1, y dal,!Ld i
t.c R. raR Crros, h.- 1. it.6,
b,6 I a
a 11u, ha djado Ux tstto do Sol Idpd 11,711 a' V
"ardirex on Para quo a c. itbortm taiii ha, ric, corria. con 1 l". do btre.
,7 l_ U.= ,
1. citor2d r m uqi. tnen 1. rdd Goat
'm% in" y 'Solfs", por cu! lo In" rim, Role to p ibill d tie qua at Iaaaa roalitic --forlo
g .1= 1 do ndo an it vlawadido hut 0 &ft%
bql.p- -t.rjac int,16. cut I
a an J y cl c.nduc:to u
,4 Ile Ath.t .., w-,,ac. .
._4ijudgde Al of-ta. mvidetwo'if _En .1 Puebla de V Catim.
s, blao oUtoentria a. F do asit. -!it
.1. roil otr. PA'a ud y a, -,a de"di" be don d
co"'d ", tertarl a
auto
'It 114 01 prop"I" a, i a to
d cold not
11 1 raoU, log venom. Ann 0 "to
'I P", "Z=icat. o= 'Zittricadds. rro
I icatn' rezca on chitte as cit let 4
rs lr 661 tie -sr ts-.- btiga ac do bretcsi cartfidittle. o- Udu fUj.n.,j. U 'le subasta canto ames, Puts do desint"t"U'R, etc
_1 -pal que .. .1
actual amente'la no ge d 1
io
I 1-to;",talb Y Apich.do, 1. q ua no au ITZ Par telftlaff)
r. gum, 'A'. ..W. ,cc n. a )m director do boa- par. i.h.- cad
It d1el. We acttedwtc, Vital- d.nullmg i.6. Par. quo problem qua a diatio be aus.
ul in.
do ittiout ly rUtnel. Modirdon itt do in m'-" Y gtog: Ea decestri., con 'a
t "-to Santiago de ubs e 1, :j rtarg- selud'63 !a, -r martero
it d do rah.bll=
el b=- y sclo c.d. pcw. ,Z. olunut = 1,. quo Re e.c."'trat
I in s qg demanded
'cri, tr'! Z'T 'To' oil" man -httA Idid" gon do ... I,- h
J- y d ljo s cillocas do illov-,'. as to s", Ineclor do Salubridad, doctor
P ... .. So' E,,UUou. int - do wb?. to
chs c, Mon. --d. se "W'. ac'utt on .... .
"Paado 'on ntlil ot. al rnittliti., datctc R.C r- ucld -do m aacs do arne artl darl.rA s 91, did, r,
"6,d; .jVdoRe. final
loa periodiztaa at i tistro, d tor Car- cU,,, I quo r'c'-d-cs, a,, loo M.-ol Rardlitz corUs, local do KI
toca, doc, fnil_101 s docg0ld- deCobra a tig, RR
ly "In's"
'I lag wra, 1,a amplaa ngdmobqdIt# ad. 'a' a .... Itin."..
C _,d,, anits,in d.rdiciliaxi- d, Pl.text.
S""nalo do tuo, I acutrus cd ZI list
a5 do, anw," 14 1 n d-Ut, U, fl-4 National, curripliftila cuerda Ida,
a. a 47 "A. lK. dif .,I 1.jul- do
Ma-lor-, r,mrband F "it"' h id
o le .1tibrided Fl n at i
-mlo'. 8.2T a 1d
1.12.11
rdcsqu t-, P ,;Rom estamdn on fr-i y comi, que repon a a log dos mAlA I as daca, ,- q.e had quoul. 0 Iturt. do 1. m6rni.
.dd tc-! ov on )as amps do de S.I.blmomme t"I"oonle
1' (51-, Pit on 1. tij,-aahn, mosen 1 .1. d2ilde a an In plum de
In Ild. can api5d' c or
mo =3fo rac-menda. rt.ov.
c, oa qua rl -d-t. ael C.5- .1 0-11,va rirllisdom do st-Iol.
JeVUeltoS IiU' idst If' I? es a. at pr bolts Ocapact mmarIguix. antarrava
social in Iw) de it 0 Japra
136" do di4imrtro d.
dt 0,90 24, jota unto, la ord;
mu IT-0 c1drutriddu, porque to Ifurt, local do Salubridad det It.: 0 late delPuts i arancia an Precis ent, non = olp dc it ron.f r a m1ir d I Rural do !it 0
bile or or Mot 'r "s
oPf cit gobarmilibus do I,' a, Di'act tdubr 7daj do I oo en to vida Ilene in precio en rel2difin cbn la tibundancia log ..jo- y ct.sI ... t a o. do L
efIcalin a s -1 s a u t o r e s y adL',ofZcUcR
de to que4e necesita. cue,,,as tie', rut C-trand, U,t y iq nistradoreg tie rulasF4 conform ncUpt!oao1pr,, do
-,0 go ttia a t y I U. art
't _T_ rl doctor Porn r1rit do
1 3, Ia no ac"educt. cot do La H.b.-I a,
kP qm. hall.. re.l.id
Cuando [a led no es apremiante 0 cuando be obdene con is%; del raino. tal San Limo del Rinc6m
fact! y abundancia toda el ngua que usted deiiza, cost quier varlos c n a d r o s 'is' Mria, ha dejado at. E. rel.ci6n Ron est. girtitro aranto,
IMse rud.ordedido -a Amplia invemCUUr1 ccjdn a !a oltlt- -rden tie ecte-6,511 clout bi
P, 0 'Iloulta Coro- P-f t la ro X., Fara conoccr winct y por
i axiina a 1- t... do a. L. C-b. y Chalons, y 1. it' is Pja7t. do P"'jut-olid" Dd.i us R, U expolen = -Ya' 4"1 q Ui, so ntroduca an ol referido lo-o uando el agua escasea c, falta tortilmenre y un vaso dc a, a, Ile-a efacw on a[ sa- Cult- co 1. o., dal C.n
-d no jal to erin deice IRR or- i. 1. dr.9. 6 ... d.
iA -.,s del bl listmo do U.,
pede reeiregentgr tu v1da- cuctlizutor precia rebujim 1. cUtd.d, Par. UYU ribr:t ga
P- I- do 91 1 t-__ h
to. ad:
1b, :'or r u, a Soar on to
Hillmdap'Ing- 1,1 1111o !.a
A poiitt 'c- on logai-,
Ai t--1 4'il" I alectricidad. Cuando no cii fa el bervicin do Is ob- do nial tl adoegbalaelid, Ch
limitaba gi t-Duf9w an la E.P- 1, ug stic do crmr.Mctrico off C.th: o ouendo to t yrav do 5-ili. d- 11ion dt Chslon,, 1. quo sit Usa para
durante la if)ckt con interruPCj0neSydtfl6meiig, u L; I- a6 1% y : ittic,, 1
21"oqidi's
pagado cualqUifr pirpria Par tenter el serviclo actual. Ra ,

Per* acogtumbraft a trav6s de I" aflos, at servicto dirlente &I act,, #1 dirette, al or.
i aa to
do N di ttib-uo dol .1, tu
life quir rinde 12 Compofilm at p6blico, sin bacer Valle' as, -i a. go
A' Td- del
o I is
ompnraciones ni ginalimr el problem, y2 a1gunos tonsumidores tial departamanto, rdolcU;3u1tTctcc, que C a
no en -a C o Quo cons, I
entr2n el gerVicia tan barato. -fnda UTn, dd
7-3 Qua se c-tan alfluda. 9112- a djudi cada,
ast- t .,, an -Iiiicnla in it ip-lititc,
Toda empretta de serviclos p"lictis necesita, paral subststir, T1'.,,14rm rUUo., 'L "I. f.ro'. vgdterra
ttjsa; cdui, Chat por
que log Ingres0i; P jttt Jon Slerk M.. -3 A-citfat
4 ean superlores a lea gastoa y que lot t- V.Idcrarda, tie 1. 1=
Inversionistas, au dinero hin hecho poillble el Ac"Rod" MR- la zoiU, Austrial, do
que con it- R e, ; a] attuad.cw do Cllblectmiento y el majortonalento del merviclo, rtbeban Is R IhIN _-WE W it =0. n m Sit item
bar 1 -9. at del I
-oit5o do toil j,b.,..
do ,
M zona intermem o
j 20 70 ioalroo.
compenucl6n a qua tienen derecho. Cul h. Wood. 'do' y in aY aar do quo aleunai mictlatre, % tie San Juan, Iriic
Xod. a log ardstas uz A I" "Hot do L
an baheficlo del i tblim es imptr"pindiNe no ]as farilas abras Wrisut rointTldoad: R
eloctecas sean jmftx y razon ablef, pan commidor,
ct: a MIr 0 Vida In rmm to
Jos trabajadom y log immalonlima.- .21igM, exp-amoo" arl 0
.. Tm:ma11&d* ob I,. dbI ad r, bb !4 com pras por la
ru'run yaicladas in numm elf i adsUd2g.V
ornandiuneaquepattau"lo.
ittuQrni -mo Indem- clft,% %tj m
-,i ?kattecondionmaTz ii e 8.30 a 1 p. m.
mndon Wr Is Dordidit do In obru to do 1- 0 Cu.
Ar. bbi. l-h el pimtdia
re
o, on P., 1 quo log d ca .1v
t V 15 %=.rm recall iotprit,2r at P, pr1mordi.1-1, 11 I -mbF7io Socarr". Y at mjrz, :r, a
_o actual, Iaji Car;"
rroto.d;d;."
'IT a
as 17
Iii derol.CU5. To r III J to ut
do arm do aid, cc


Perspective

l; 00
Hisonica

Por Amwo Alton." Ro"116 I IV 10", OEM,

"Ast de Ultrantar ANO CXV11 .9tp. Do It. PV"#A 25 DE AGOSTO DE 1 949 PAGINA DIUK )ETY,
? pit qu" 1 NUEVO [$10;
PMO ImporIA q.. r., -A A~
Ite I woo Vean'.."
harcos Tributarain, I,-- Con-l"doe crisis monetaria, britdrtic :,
lea ftpiriVVailm 1. .. mttrtpl Nuevos oOWo recibimiento
Sit r. abundaran lot enargit

p "i 1, 410 [IV, PADIO ('Mcl 4.
r= de J'Ai en Espaha u, ia flotilla (h, E. U 5
i". ",'a 1*.c i affect el comerdo internado L-NO 7 NzP715140
el mereantes cn la i
I product. do in. Co
I- u_- Poc. Import. t- lComplica e intensifica too problem politi 08, Primero visit de unidades novales americatum
bjiIn. qua tal" tirnw, an 1. may.- el temor a una depresifin en los Estadas Unw, inarina l ispana flmgd, qu fallo 1, civil en 19361
pde lag ocasnmea, no irv- par. p-", Tlem,
.. remc 1. -1unto I. Ptbloa, a. d Z=! Zr 11: IrNiWa on t,,,Y 01"4K Jer"'t" (E'S Sl L' 'no'- "W6o do S"' I,
In eVter r
Ne an P,#: Cj7dj mItb ct 0 da, ]a Philadelphia Electric d i'Intimid.ol6n 6 a' or to] tree bit. -ibid., m Dende 1943 hit pueAto 26 A,
tam d.ebca .0 1,:TT.! .ad d)icamd. ,-.a
W 11 11 tl ca pd,,,, 11.1qabundanci. Capita d- ,.. n r,,iclo h "Elcano"
violan"a
orq'7:1 ob.r- ftcefivanaln a 4 ue
atma, p R do n 'c's i
y 1. In .0fit.66, del tuf;agio, con. 'r,,mda', lag dl de alt. %alid"ad'i
en Qn. mq.i_,m i.-Ctorl. C MADATL
vielan .1 fua,. popular d, 6 It
tmikder- eco-15mlcia saludable pv a dierm Z234 ndli, tranoorcl6n merce arm. u aolmi6n,
abril y an, 6,_ qi, X
ei"at carr
Lee retiontes tonversacioneg ntra a
m.cr. on
ta 11
'not'. I. mi. '=-111 hatcla FlIpalft, I I .
Flpa do md. Co. .1 1. rsi. Ita Atabl-fteitint- -nt e ti;
-ol!"'. Id-d. IIt ac.ot 'Irt,
bV-_ So
w los hombreg do aspiritu litepio p zc, I- WMM a am ,Nt-,tV, t]
n. T"
aidjAn do .1,.r bati. AnIfric.. y do 1. 1"r. Cte- I. a) divid-i, t i it!
T at cam del Aefior dmi Valen- 1,o p-d, paliodila rl-,i 11, do d, 1.
q.. mVid. a. M.dld y clue 9 ,dacto de loa, "Diarim ,jt_ d
I'abl'd- A Il
AmO i a" que trV,. 1 i r,, i

anal r f d
ro'.. dad d
ai Apabol., -61 1. R.dw No- 1p,
bt,
2, MYTRtV,
D it quicro t--ibil 1. ierie que amue, dirigift 0 dizt., d'f z,
DIARTO DE LA MARNA Di- W-1
"VIAMK, We rh- J.i 7 ... ... .....
"C fw... ent -ician Radio W..Ji...
h 111pliI4 Ill't
,I. periodic. 'm qua one enVin ig- do
tn' 'r"
-i.- lNirti- rw y -I,. c,11
Io
.1 DIARIO 1) atA MAR A. L
red.etor Ed )a Atc66,Nli. fulada 'Mrador de In pre.'a Eg,- C
HispanoumaricanV" c6n T
Plate, i.-I.Y. on dirh pfri6- To
dim airto cuanto .1 DIARIO )DF LA MAM A b 11 ad
rctiere. per ser 2d , I " ""
d- ... lid
miradot de to. imprtnan, pubi nutait- relaciont, con, ur
tatift .. to hr.a.. tior'. c atenl, p.t Cub..
'nVa"
tonti.-A ml to bim
amig Cindido Fosoda Sitche. y rA
nil- nlud.. rpi w,, d F: 7-ii dti
de 1. radiado cln ot do, do C, 6. _j. _C
.och. on "M Mir. w" wb- .1 contentcl im N_- P.blilld.d J.- L. (hirit.-- 11
Alfonae Romilk rogAndole lo neoyorquina, 1-2 _iz;.ntregue, y qua no 0 di-66. p
pa ,=do
raimlAr. and. .ti p",
I.b., laalodia4C. to btlene.
do t iq.C It into X .us y C-111.
wemp'.
c C .. I~ %
n't 'It
.at td. A &1c. y a, C b. ttingo portacines vrl- I
..th- ..1'oa. ..... .
"Le'sal da, an decitlAine,, jdV,, wpVLJ' ITALIA ESPARA CANARIAS -1 en General

Valm in reirminde. C-- TMOR A I NA
A e*nfinactIm me Vie gralo, !am- L. HABANA VERACRUZ y LA GUAIRA
bite. reproducir el b,,- C no del egimad. tolepl. -atritomt, --- ----- -Dim fti:
"Mil. do 1. Pc.,A zep.fN Hispa PROXIMAS SALIDAS DE LA HABANA
neamericana,

'R.di.do an I.U
Para _A

".p-i6di 'b
da 66., ti 0 1 MAW,, MARINA, "drlp
pagines ve., I
W b. ----- Tv
ptrsporti a HISPAni, "So Cefie,
Carta recibidaL Co. h firm do' efor Gerardo del Oline, an 19 a&to 1 04JUDU el Par6d'c Let "Diarlo Valentino" q.C IW anuntlo de unit ;iticriwwn pf'. blitat par V to _Wdo pemtmalar do mum
It cuo) tao cubierta a Ift 4" WAS do Imaccoor ol a. 1. eal"M mln Urigta A n- Alt, React16, dftpth do InVenar d Carta. Cl
dice que CA citrtA 1. r.rc,
i If -66. iv q- C" ,-a de 11onft *'Sale d, la b,!,a or
lU
d. -idfto p- -4, k
19.41 lin it, con Iio

ob- dt
d.
17. i.d.gri 1, Q.e h,,Y, infor., 'did. &I parlawn 'N7 IN
S16., It. _i. olma,,
o4mlivaa ?d Ir6sprgs dc toda 1C,

"betaft -.had, cl r, ;4
to Que at n6glimen ci-,g F.W. no "116 do as i e
aan i- atablectr gnaw Mom
Par.
bit j.iolo 111"r 'fi- _ti,

a, 'I
Met#

I dw
it ULOJ -AAAY1UO;O DAAA TOUS W WMDAW3 thr,,


.diaol,
71 QUE Quim LO -laMOR.'.


M h-ho do q.. 6, ME MAMOL
Iftlain
Dt TODA5 LA9 WDIDAS
Y al qua quiIare, Chapa Galvanizada. Lisa y Carrugada
mfiola. po& at molor MArran]
TMEM NEGRA Y GALVAIRMA ALA,'J URF DE FUAS. ALAMBER 11"0, FU A
ADO
de A _t-r, "til TFJIDO PAPA GALLINUO Y GAN
At Vel P v t-l- CONSULITNOS FREVIO
q
to re 9- T.-. ,-Ilemenntos A las, S.A.
debt PLA,414CIA 7 DZNJII grica

.90moll PISA V "EZANIOf I A A USILA, De,

PC I

;u 4-TES


PAPA JOVENCITOS

nL mos do recibir un embarque

-7

eau How..
A k t N 19 c t 0 a r, .
sii, :. 7
act. 1. 9 J
'ZnAN L12CA YAZA TAMIA, klOVS-ION -AIDA.

iam y p P m 07 Airpitirlizh 3146 La Hab., i i

0 V T! E Teldonos: F-6046 y F-4888

LA BO M GEh"= i i i:) C:
PELETERTA
I JC, a MArRANA
i I tkr. A
WAS N" y A_W

PAGINA DIECIOCH0 DIARJO DE LA MARINA. JUIVFS, 2f PE AGOSTO DF IQ4Q A140 CXVH


No se oponett lim hacendwhos N- Las principles emissions actuaron mn Imm favorable eii N. Y( ,-1 19wg refirwrim c(putpr(irmt (tyer

11111'ras 29 Ind df, 1'. 16cf) (1 5.90
111 1, 'k DE [ A 11ABAN k S. p.,6 dotorf o *I did, *n uqu.11. w6"l-,
Vna f-arto ill Chiirlri.4 Booth, los 111TIA411IN 11FI( tAL y pot etilo, do 32,300,W0 om ba".. ito.
purawn de rittto de lot -isof i(whill 110, Hal cildfidoN li-Ifil l OF It" lono m6a 4041on1do qu# on #1 dia anierlor. Un movimillaito
do alea y do ba Jer catociortzb Id mayor actuat,16in do] dal. del prixittio Aln itieirli I lrf-k
It,, 'tat 4 13 10",

it
I, P
L
Flor

AMCAR
C
Flr,)t,, 6, 1- h ... Id Oil,
fil, la 13itt, del Clif i -1,1 A.", i;- '
r
till
14
rig, Iti KI
ri- I r i
Iol IIN It
z--t
oil, e I. l 14 1- 1 it I 'l 92 1 1'
I It OR 11AC101 111' 1,A.4fi0RN I r"It J "jr I tf 'I, t'r" i P,, d if- ill,
"IF y I,, d.
t A ill' l- l, .1 (IF lillfbi,,
ilit
A- 11", il-I
...... ...
k 1) F N, NoRk itil hl,0,


itlk
71, -l-t AlO.- rill.E-C

Art. A r, 11. Vl- V-d,
it -t, III T---,

N Ita li' Y 11 1 '19 tit IW
pf,1-4- f"Will7a
yl-li- 1. plx I ,M 9 3,1

di, ;,!Ilma: l,
i" till cult- I: let"

0 -la

17/15 S 19 5 IR 5 in 5 28-N.. Ito

it I I, N--lerra . .
EXTRA Motor 001
I l, H 1, 1 A t 1 1 l, p z 1 1, 11, 1 1 i,
H Flit, F%,ra Motor ()I! I
a Ile nanD, [)I KA M A S, 12 l Ad,- t-t, .1ln ill
3A'
procCrClonj a i
I-I I" IF,, I -Sep--r, Ill 0---f,
1: 7- fie: Pro!ec'If'r, PermAn-we -fil 'I, ,Ii It I- '191ni 1,
6tn!"tr prmj
in itftrgerll, epr ,,j 9"t file F m- Nl y, 1, 5,pt
lo cil, mente en el l: rter de A 4P ',?2 '13 l 1 A l,17, 'M ;,24 N
zl*'In et Pita el Iictn It'll- h(le C', de lofiito,
vfko ii h- t S, V Uto s vl
dt ca, rl6ri itri icI5 ON S-77N 5,23, 21 -PVH 5,24N
Pt .... d. h- 5 ""43
-i 2a del motor. Esso ToW, -did., S.S50 all
or, Motw Oil
nlip lit ",-1 Ito Rr Irl N reoresenta
BANCO P A
i ni"b1f, t1t,,ind;i 21 1, ill", .1 itril"'D IIIit tell d-t,, I;,ti n--s j ltlrrn I fit I iimleltn re-rd. igtW
CA-SA FUNDA-DA EN 7S
till Ill- I'l i, it"111r. 1
ltu-tl, y p, nr-ll tl -rllia Pl=o, L Ito In vltf- zI ti-e zyor;-SepLlemItre irl, marto 15 tllio fit,
CWMI10S
9,pt. Illo- 1.7. J.H.
-:id" J, M"
Cn zi-ALL: LA CCRUIZA
el net 4IN loi:co, Nee" lad"I., 4,U-N.Ir, 1 Wts 3
or, Aptrium lui, i 10
14" U. hey i 4-:.
41,; b3ji, h., 4 O
Is I
h- i i:0
id F J, Kl, i"C
t W", I I lt-td, t I 1 -1- d, 1.- 1,, -1,
pll,,TYNY. ,,I del ct,-- I1,',f,- dil I l, YI
e F-- li Gil- 1celItI!-1 d. F - .... Iri)
'it V, r
H-,fl- 6, It,
rls,- If,
F
I,- fire, 1, if, Altilarif 'mrritf, V W l I ,I I t d r,,I I, It. 0 1,, zd l d'itanf, ut

90d
SEGURIDAD PERMANHOTE
i UNFORME DF MERRILLLYNCIll tll- ill In 111- Ill r, 1,
F1 Essc, Lighter FI.i, r -i-n 4 .1-ro ,I, en -IrlilIe, He:,
combustible l, Ill rar lot o de nol
DE LA INV ERSIO N le- del -torri re. In id-It, d pl.dI, Y -ded o; lt-,
cendido inr-rine., sin .1o. qi!rt - bi. al el a'. Ielt? P,,tenlal I,-, eat. trie ... do .1
"'or -dIn-dl Pill W,
fTwe pot, pleto del ctite Q. 'el
,1010 A dlita of"C"', I! tromia del 'en.
A RAVES DEL BANCO TERRITORIAL D E ift g-s 1,600 kil(imetroi, Es dd-rcc
V-e"-t VALORES
ol-a al-h. ;i-po. r0b. .-j- I,Arol ti to,
Fl-hirlji Oil -al, d! dup,,n'bl- o N 5 a" P""In" Nad. hubo Ayer lm el Dlirotdo to.
"ner el Aceite limpio, E el lorl rl rroali 2 cal de valnot5, Amen dlt lr, diverscv,
cton d, rpel-- fit.1ft I-lea qi,,I dtt-if,-Oo A
a 'I"" -11l. 1. drilit-i6n dl left d"
dt 5,0'5 i- il .5 ut itin'to a Iq Ej4ri PW 109 Il 3,%0 tomb- l, ct,,,, -d' dl. n
elco'c-t"
In. ll ll.iielo,- AA 11nrta Fin "irill-rn 'e,
c- In A.."Vi el. In de
d"d ". o",
It
It, I I 11 11 CA1 Illa"ll FIPI ... in Glen fl Ill, F,., A.
W, dt (3,1t.,
ff d-on

a ,%rliI I a dlzo 'n 't rrd- it,
C-p-ti. I- Ill:
rn .2 2 12,
in!-, fl- rt r. f-nulnt, a-, Lcu Worra WndeaA Y ell 14 L., gorn., ATIAt, de di- F1 pl- [7ppe, l4o- dw- In 1,L holra. fi-l, ,'t, lp-drilt. I -or,, I BIl'. dI N- r"
In lial
patirlri rtl.ltan rnis ald. II-i n.eo qut caracto. 1Anialos sigilf ntm:
o r4d- y -cirlont Eq.i- po, gran Pode, In "' ..... actl,,It to que jvl-ralln-t, j;n,
taro" n-11
pe u Aillornitvil con gomas ttllfltl Se 'ecom", det', q_ ,t, t,t.dn cittlilt es nOfz la MrNclot) (Ill, li
-,t, dtag mue,,t'. 'n 3 plm.-Ili u!zi garant 6 ai lr-rslorma or- 7 cinnaras AT 3pecia dtl-lb 1 11,11, 1 1 It lid"clult) Y tEr) "In'
it tontidtra el valor dt fa ad'Ill dt 1,5 itttleses que dt tngar AS: Imente para
la partt &Iot dtl "woutor 14 Itfop-lorf d., qu,
P, jener, 'I dn ic dt - 'o, oo-rill ccnlo C', 'l lla ll
dad, .lot. d.nd. Is dificil dipr'n IIIx la blue de cemoraoft a tufx na ret"Ifirt
I tr,,,,nits l tra,,5 del BANCO o-lat'l v 5, Caed G.I(I. Sell- fitelln b. iginlifle.0- In "fI 4=ge eAt. woa,,( no l"
las a ,lrl -12I F, II I quit, Ileg- II oeile del i& e6ft"ma Pelf I) PrOni,,110. 'l,
TFRRITOR)AL VE CUBA A) Repre, f o! dl, LA Halanil o al propic, Banc, Sir Ferl"n. C... cirw. ZI -h-n tot.] dtl contract rl Induttirwe4 46fialklilendo Un rlgoa ,
tntero 6 lilil 12M tr-llul.. 1- 1. 4opto
d
senca I] AlIor atctl-l dir Is propedad Lz:,% rrei-, pri rl tts hAn dr--rC. =
B) Val it S, And'- All, 1. G-da, in do mo-or lmpwtsmltl
C) 'Mitad del valor nor- ;Un acumuladof -dt prirne t.b 12 1;:tgoow is pnabio. de loo
rm& kaiio Sot lquCzas Y co. a Ida con )a e&,A;.* Nota 1 5. roodle carion4s, admal, sobre CI cual bace 'us pr6tomo$ el i mtdjantc 13 jec,,cr5l6n I Pfs- relpondt siempte ita doree vibip- its deiuf a 5
Banco Dir cst. di k d. It- Ib. ta,-.o di Ii! proplall c-t.lt, St F-att, Ilea- el arranque! Los ammilLa. cattratot, e. 1-g! log
,a!
S, Joe. Shle,, do- ATLAS "a ts vaximN Y
reert" T tilting ptant ritirtnita $ .1 eltga, fils""A r VIr.-=
3*$ dftcm, de do,
Pids Injormes a lot- I 'i* A,
tt hilla
teiAl d, ..no de rbr.. cil' T. In' adq
lit tarf--,,f d, ulttr &I Ill "'d LA oltil-na rit cao,
HANCO TERRITORIAL DE CURA trl,t 1?,)-- al uivti P-0 ten"Y g--I, I. u-,
t'n-j ldar..- llpolnd. go-n-, l ta,
urfdado trf 1910
If Aunque Alit e frafil'on" nt tnra in
Amar I P T -1. A! Z1-t
terml1 JO P,
Es,50 STANDARD OIL COmPANY jcuaA) C-train e I ---- --
in,- III "rot"a "Itit. Ill I. iri-li- 1. ;Tti;. tot
... ... ... .. 7-AW, 0" DJARJO DE LA MART"-JUEVES, 25 DF, ACOSTO VF 1949 PAMA nM(V0JFVF


sallo ayer pura 7tpafia el rapor $1"?,500
PerspeOlva MA thro(IM 7,/
a i pa rh; n a vy ,88P(1401 J" congilh el Rpelp. v 2,


Robaron n imvl("116 i; Se iwcpl, ifico P1 1rf(,qJhI1v do pmreolw i,;l 1" J r I
..... ferremIn de Al Cuivnrio, asi corro -tf
108 de )a
d, o 1, v,
Gran Flow Manom
"t, on
P-p- t, 0, 1- rinra v, P
PUERiO n, u-l, ,ir: Ag '-!, 11 d'!1n1de P01 c ,, ""3 c tte do, I..t
Por F. POO Rrirbam
:. 00 'nt,"
ran
a t,16 rumbo a 4n at, 'ttinont. d. bkIrda, t,, o. c, Ane--, q.a d, -AtI"ar, r,"t'n
pu= trtlX :I ev York el n .". -M6ri d, It r On, Los famosos motm JLW l F r '; quo Nhhoft
p"e't d, Raba,!. oc, d I I T,.,,,,- q1e dt-.I -&r 0 I~ n",ZIx
h- I nem 1,
Maim y de q,,e do3do 1939, ya
_6mr t1ut
do ib de I-Ii
en nuatra ra, A,- T.- J.
Jor, 5n
y tl.t.H. el 1111h!'l,
..... pr", t", Lly tiini- Own otri yez disponibles on los modelos:
,, , 6,1
It- P, h",
Loa aaenit: de Is P*Ud4 M-!Ii- It
y nt
&!r'46 A~ y C'I 1,
a,
Perer. de, 4 ob n il
r.dbir divIvnimis 4. _tt,, Ikt II0 ,fl 11 -tlli "Id
tetmintaft evn6 t v --on .1 tr, i'l, t I-HK,65 do 10 a 12 HP
y 16, p-, 17 W To-v d 1 2 HK-65 de 20 m 25 HP
61= 1m, en ,,,
de 1= 1zI!I In ptl tt ri Intid. IIrt gi 101- ,- 4e "111 L "tkilt'111 I
T-, 11 dnI r., P &I- "t
oWtUlriel., 1-y Grarni ffa-, 'I tn pr--. d d
Te roc 're: un cor loto purtido do
1 7 ', e I 1 1, N 7? In,

Lam d.6-.t M-t, 14arq"If d, A n, 1! t191 A,
tidaciouc,, 6, h Ad-- -,t,, If- New oriz.
P- I "
L. H.b... eIrr"p"di -,I, nI
on hVIR 11 df 23 dd mu,- (It Y"k ,, un -n1v-3
..endi- 14,301,717 ,t2 -y C-the ha
$481 U7.bwfanA
1. rota
%al dia 2; d,!
-etlditI
,aA 1. m I
trent. do T, t71I1i'L-' ),.bi Vo Id.
7 ng D,
rarop- R
L. ,,c,,d ei6n er-"pordiento j, dio do ;ANVTAW(,
%e, asrorn!16 jIo
M.Mu, iJ PIDM,0,;
YJA1,11, Ppflp,
Fund ruide, h Ad an. de 4 Rob.. y A R. 1, Polid,
ast"", r '; :KVILLLTA UEPE PLRA (U,;;MKM
ad i = : t1o
diatintas
PARA DISTPTBUMRES War ennoter mmos BUENOS PAECT081
LLA No. 309. TELEFOHO W.17S&

d ee
H A 8 A N )k
um 1111, 11 L
Jdriq De loo
=h.np.r ofue b jm la P-I d. Inimm 77. &1 210 ti 4
n t L N. to --I. y
vore,
sent.
In& fl h ; t
z,.,a del-,
d- 11"o
1. Agerlda demUbri v J
dfmda tn It 71' U- tI-r-o qt wjlo
It tme dw c Y, ..po,-I, 4o rl6uto ta ee, -ntldaf, Ij!or, z, t 6 Imp sad. an 0
rIo U.P.Ird. b t"4 c i'1 iIIu
br hu do te denle'W t- C1n""-n p fewtu kI I,,. n., P., 1. M.IIIII
12 Adtla. I I iI u. do m I,- -- --- -I de Wrl", einlad. Iooto alde I[ p,,inerd 2,7r, cuand. ro. bn ,
d.1 dftpwho pam Ja e. '_ 7'7 'n FI
7 jet., joar-li,
Ir.- 6. d a- do to' AV% do
,n6vile. y prktIol. o'lor.otoodt Pa' C-t. d, quIl m)""o.
I- mfi- dvirV6 1. latta dot Au.
At- AZUCARYA" S '-"I' que a= ,99c'do -o'e'
ru],roar.
d lot )a busqueda reahz4ft ylatf= p- I, D
mento on el Interior de e- muIlle no chD t pud, u localitud poptie_._nolngn do..,
Dittt. ad .... 1. So b at. do ."w _rI dlr.j djvm de ,u,.l,.,
GO D 0 S A,

do Ind 1. doc.rrentifeibn P., del If.. date,.in.r torn. p.d. h.be, aeotie.bre, I,,d. -It Pr 1. puer- __1. '10 Zeleao -hi OFICINAAsEGURADIDRA DE CUBA, S.A.
Im -1, do Fiat; y w.-wio. GRALN 11 1- 10
F_I Crgan 'iol Puerto do lia Rob.no, comandante Hidalg InI do una rtsolud6n q.. w. 1-11, todm Im Iadyrinmtrodpr- ,!,
-t", SEGUR(",'_ 'TODAS CLASSES
"intle
vesmjfgnle de.,d 1=1&

un intomm a] MIS
d 2,
4.

ant do


7- (p at


do Aing
FA Pdblic pr h- 4,
t-t-,
cq iptd- toi, tire "condli
rz!


<6-J" 4

4a fn to
If- -pfcso


-oaP4
f m r4ii -$at awr 1A solsk IDN
Y I lf cbo de qr.
ftwiia 2 luonmr h" tq."F."a, i,-a
7-labrica wdt:t ron do

o:af otanto Iff
Im
a A


41
ItZlihit A la W01i rS- ?-I
F XE
'2MR2 D2 AYMI EX LA wLsA DE H--, N-J".,p V. K A, 'Art vt Nsw Vb"


"AbAIM T01M A4IM V A-113


A oF
24-m
2&73


-AN-MA
=z m w Ia Da"A Da
wo RIF H I co J

Lim
s4a 1

et'. SIMPOLO DE CALIVAD EfV TODO FL MUNDO n T7
ft wvvwh...4_ 1. CIO TILL
%A MI51it"fitaLITAW WOW, M-94671
uc C-ONC-METERA I T M-98681 M.9869
MAC ONAL V)M,!.
pvq= V, Ir:,:iw is,


;A V
4. C-I-q. Ova- 7.4 M-4DE LA J
--, -- -- I w
_ _ '. ., 11 .. I I
I I

S p 0 R T I 00 _0"
.. I
PAGINA VEIN7E SPORTS DIARIO DE LA IV1ARINA.--JUEVF_1;, 25 Dk AGOSTO DE 1949 ______________ -I
I

I WE FACILMENTE ,
RAY ROBINSON N0Q'[JEO A SrIFEVE, BELL(I)ISE, SUPERAND( ,14 1 I'll A -- _____-----_-- I
........ ..... ... . ", I ,-,- """ -_ I
I'll, ''I I'll I I I I -_ --- "' "" " - -------------- ___ l .. .... -, -, "I'll I - __11 -11-1 -- --- ____ I ,
i I I I ,
I'll 1. ,!,*_, ". gra y San tiago I
i 11 ,&* -. Q U i ZA vendan -,
'' ': ,.,
Satisfecho Fermin Guerra con sw "' :. i
l t I'. I -,, _;
I L '.. I .
I I 11 I I I
f
, e Ulrich vencieron al Miami Beach ,,
utuacik en hi actual campai4 ", I'll .1 I .0 f I ,
.. el C levelan d '' I I -_ I_ :t
I'll, --11 (:fU(:%I,,I I; I 11 "o, 'e lt- j I __ I LI t gulldo tncu ritrf, In nl ti6 ,rl In I"I'lon J)Uni ,o Fernirid- Al bli- t,
p", prin)", ,z 'n In cart'rit, 'I "oll" &,tli "t-i"I" I "nil, r-1 11 -1 ,I
I I I .1 I ,,,,, 1, (In, It 311 ', dfq'u -, dead I F IT, 2 I, jovr6ff &I, "i I, I I I
I t tlll ,,, 'i in
tor regular ,n ut ,quip dc Grlifide Liga, t Jill I gf.do blilcl i lll V, I teAr I 'P'Ttunf, tmbl, n n "I I O..
air, I ,jo ". -,I.1d, 11
11111tit "Inn'Til'11T1111111 1, "I ... rwit'Itid. Fjlwi,, B Rllili I "I"I"", ,I ,, 1 -,M_ ,I, w ... , .1 I bAll cle Miurill.5 Duyn6,, ,Iit,6
11-1 11 ---- __ - I y .1., lir p"', Iflirk (;71_b1rx, ., , I I I t ETERP I
,
e I, T,- e'l D't'.Ii, ."
Por MILTON RICHMAN, de IA PRENSA UNIDA I I 11 C4 r I P., OF
t" i ,i ,,,!I. '4A", ",, Ii;T 1 I, ", It t,,
I 11 I 11 I f, t '. A bICIIIC "I'll 111 11111 1 Ili ,I ,,, ,, d.
I:V n'(,RiI, l,-- 24 1 I I .. I 11 ;g 1- 111,
1 17,,I,8 '- I- ,-,d,, lip'll"lf"ITI l : r It- 1, "n", d, ti't N. t I- ( T,,, 111b. I ...... ;, K I W.
l, "I"o, y Y, 1, f- pi-,-t, d, I "I r I -- Qu I Ii. de 11! ,_Ihn, ,, 11 'n I ,,,,I .9 1 pitcy,
III I r" I, ... I A !
i dr It, "I ill III'll I,, I, 1", I,' -," ,iIl I I I 'r, , I lio 1,1, N.
1. 'jllil,, z 111- ,, g, I,,,,,, !. *, , I I M-fli- ,A #11 -tI
,I, I
iii'll hi,", p,,g,,di, 'l,,f )I 11 I J-l ,
", ll- F,,,,,,, Nl- (;-- t"', I S-1,111;o, lo --l-l- t; (21" I I l In, 11 t") ",, ,11 I I I'll, III, I t t
,,, Vl-"' 1. 10- inil-",; 4"'I"'n ,in-jx, y I,
l ""o"," 11112 ,,, ri"o-". I'll "I'll, 11 I !- , ll r, 'i, I I d--l""J' It, 'Ift i I 1. ,M ln pllf ,- ,
d, i '- ,,,, 1, "I'mIld""I 11 -10", I 7", -, ,I"! V-ok. p -it- I lk:, , %, ,,, I Inn WIt I I
I 1, ,,, ,, 'I'l Fj'fIfj, "- In' ,i",'- !,,"ll, i944, I'- 'j, 1 : -1 I n 'tn finlii ',j,'r',' III
-t,; I!, ,11 ........ ,,,, dr, -,I"'I'l 111,111-', I,,' lltldL, 11 1.1 N!11 1-1 I I I .-: ,. -IfWe 1 po- I I ?" i 'I fl tw,,t t,,ot a,- IT -"', I In, It -,6 %- 1) ll I
7 I " ,l ). hj
ll, ,,,, ; .- -tT,1- k1l, ;i;i ,I W- ,ngt", III 't'Id", I 0 ,;,I, ll it "n, ni ,_. I 11 V, r"i, IT I- ruto n, ... ".
,,, ,y,, ,_d j I 1, I r I I ,,, ., ,, -, It -bA IT 6, T71, )it,: ,, T'! 'ML, 11 I Ir 411 n lot W-M
I, I ; T ,, r I l' ,T'l-d"' 1"' "-. 't. I ,, 1,I6 Z-d6ii III Iii It
11; i-IIII 'IT 11,1'1- if bl", W 11 G,,,,,,, ,,, II- l,',O Iii;t, ,,,,I I I I I , tl muip A ... "I ., ,I, ,,, ,,t, I- -11 11- ). h, ...
", ,, ,,, d",""IT, "'I'lIt" d, ,I, ,IT i,1", ,1, ,,it,11- I-IT. 'i, I I in xrupi tritilbt, ,, , ,t 11 1, I. , ", 'I 1, I i
11 ,"IT11- 1,-1 "' If', fi I'I11!Id;1'i 11 Ilr!tIll t! ;--' "" " I 1 !, T, It, tl
,;, , IT ,I7 I : I 11 I I !, 1. I dl ,f "A-M, I I
,t, I ,F 1. -J. ds
SCII ;i1TI;Ill illi ,l7TI1111 -ITI'11'1 '- t\,i"tx ,, I"- ". o'ln j,""n"I'l iy dt In. 'j- ,it- I Il. ,
17-1 t,"'n" i ,; -,- ,: 'n i;,, "'tt tt
", ",' n1 ft-, %iA 1-1 -1 I 0 .',', ,',I I" om ... 1,, jr rni 6 ,p,,T, '.0
"I r", I'll 11 1-1 I ,, I, Till- I'll., F1 I I I
11"'Id", U!'i':", I, 'Il, fl-T y'ft,,,- -t t'. ,tt A. i" I Ul 1 t il;,' T ,, -, .. , -, 6 't". lll "I ii I 'I"', y T--6It 7 on X iiiind
I '. "' . I I : I ,. r .-,- i," ',T, 1T ', i', ,,, --t, ; ,I ,
('-:,,j,, -, ",111-ItTl 11illIll P111 T'-pIt J CII II-It. 11 1. ,I, I '6 i ^ I , ,,,-, '1-1- ,,,,, I k Incts III
(ilt'- ,,, ,,-,,,iii bln 1,i:! "'It-I I"! I i T I i n, 1.11 I I'll "' 1, .
illiiil, Ill T'll't, ,,, IT,,,, 'I'l". :,,l "" ,, ,',"t' ,I,, ji ti , ,,, I .1 I I , , , "ll, , , IN 12:f ;_ ,. .N ,- il.
CORTNAS VOLVIO I ",l-, ,,',; ,* ,A, ."o, iit l,"'h.. 7
, I "' ", , n,",' I" "i ,!, -I
I, ,,t;,,1 11t," l",""I'l" N ," 16'"I'i, ., I -n-li-XI" 1-lu I I I ",- .. I 7,1_ '' -1 t I I I
1 , ,1ztf,, ., 'I'An ,jue 11 1-01"In
il,!, d"', J -, C-It I t , l, ,li ,,, ,I,-- TV,- I A IRENDIRSE TRAS I 1, .1 rl Ph, y I. -,,,16 0. I I I
I I' ; ,,,, I 1, , if", ",I"" 1 4 -, I
_I, ., ,! kI t 1, 1 , ,, I I, "I'll 'It I I 1, 11 I117l; 11.1 1 I I I I 1 ". i'l., ""n- .. I. ..... I
l F1 ,; I, 7 lf : ". I I '.
ll 0 ,_, ,I I I 'wit'i"t," ,u ),,,Ie, -f IT,, ,tf I
"'l, I'l, ,, I tht-: : -,i,111 "ll", 9 HORAS DE LUCHA I ,I 'I
11 I , IT11;:', ",I, I I 11 ;, : 'l I i Il [I- 1111 ; 1 I 1, ',, I I/. ,I t,4, 1, i
l ,, ,I -, 1'r, 1, -, I I I I 11 I 111l-I Tl, I, I li 11 '6 , T-111". I- In-", J-11'.11 IIIIt, ', I I, [", I 't ,,, , I T. , I ',', ,,II1, "g"I'll -- I
t ') 'r" I I I I I- "I I I t, 6 t"-, i-,O 'n,,
l"", "" 6 %' , I "'l'I r ,, I, dlt ,, ,:o 1 III I I I I', I I- -1 ." , I r ,- - I, ,,It 'bit
"I 1 1 Ir I", 11 ,, 1 I il t, I I I I I I I- g, ,,, 1111, 11111- I 'i ,
I 1, I I I I I .1 1, !, 'I- 1 ,_, '], ,,, illn" "I "I ,I- It .
I T I 'r, ,"'I ,, 16 t ..... lll I 1. 11 I I
11 I 1 11 I 1 1 lt'I ,. I I !" "', , I T, I "I T- ., I I I I T, 11
.r I ...... 1 ,,, I , ,I 11, r ,:, 1!71,I I ,,,, l I il I I I I .. I I 'Il,,1:Il1- ,l; in, I "" "I". I
I , I .1, i ,,.,, ;:"",r','-0 i"116 P"
r, l I , .- , ,:, , Phil, Ill,*,- -116-- 1-1- ,,,I 't ,,I;, -I I,,"""", I I "I'll"' 11 "I'll" I'll I
'
, 11 ,,", i ,I 11 : z I ;,, ,, I, ;:, 1, ,-. i I r- r- ,1, tlI X
"l I ,t t r I I I r I It ,jl.pole, 1,11 t'l- p l.,
, ; IT, 11
11 1. I 11 7 ", 6'' I, , i I v ,I I ", ;, F w ",, '," ,; ",, i,-t, li ,I,., b ....
,, I , z, "', I'll % l : ""', IT-- I'll'i-I'li, I (v- 1,, M I-,!- III,, "p- .1- C.h. I I",,, ". I 'U., 11 1 -1 J- I ':
11 I d. ,% f-A."T- I, h- 1 1 1 ''t" ...... '16 i I-jl"'l r lil, '. ", ,, [: 11 I . I ,f, 1, 11,111n. ,I ,, ,,, I 1, ""i"11, I 1, ,,,,I, ,,,, ),,- fl
I I % l, 61 I I'l I lilf, lln-- ,11, It, I litll tip' ,,I,- q," 1, -'tlnrfintl ., 1 I "... %, 1 -',, -,' 'it'l 'i- fit I I U j ,T lif,'l, -1 n fl.f., -, i I
,, , , ., 'I.., ,, 1, ,,, I 1' I I I l I , I I ,I ,,, l r: l "I "Itt-1 l ,,,, , ". f"tI r., -id. -, ,,, '_ 91-11- 11 11 I - I'l ,,, *11*111* -, i'_A, , ,I', "I""I ,,, -11tit, ", I -- """ ,,, 11, 0 :
" , I ,,,, il, r ,, ,% ,,,, I ,,,,, 1--j" ,,
,:,- 1, i 1 I I 1, 1 , , 11 I,,, IeI rnn-t- ynt- ,,,, 1, 11 'r I I I I
t I IT", I I, ,, , ;,-', rn.1t""..4 '. -,,; 1,1. .,_'-' ,,,, I &;, ii, ,,,,, I,, I, *' ', t I I, _', 11, !i, ---,h, ,T, ,il-I'll. 'i ,-- ,-,,J, I, Fit dill 1 II 'I I, I i -111 ", "'nit, z ,
I 'I i', ,r ... I '-I,, 1 11" 11' Ilf6tlli, ,, !i,;, .- h ,I,, ,I I,,)- ,,iKe, t11-1111, t- -11 1-t,, W- , -l,,, t, : I Il II, l
____ ,______________ ... -1, 1, I II " I'l, Irll',t l" ... : ,: 'I"ll __ I I , t"'Ill I uI d, I. nrilt. I, I-, ,,,,II '?,' ,' ' l ,,, I
I, _, III-1. J T --,f'_ ,I ___ __ _'n1_11!_ _1L_ 1, t0- .1 pitnh- I I
:' "'I I~ I"r I'~ I "I'll 1 ,, Ijl. Ill- ",.y -1 flM-14 ii
I I r, I, I r j I tI, :'T" It
'! "" T'I- ', 'l jl'11-, t , I Kt. ,I,,,h,, "l-,-6 n't -1,
It Ili o I '! 1140 0"Ift T ,. ,, P't-.1" iii ti-t "It,
-6 4 carnp (,61? 11,44ter ser ell l I ,ii-I'lR am sdell I ii ce ;I,, T ,,, :i -, III .", y -- """I mi-I ; I
I ,, r I ,,,
iT ,,I ,6 F ; I 4! : ,, D em I )sf
T, If, , ,, ,. , "_ i, F (I f1i I I I I ,1, ,d I, ";III, l'o'b" in ,,, ,I, ,,,, ,, 11 10, 6 .
11 elI 1 ll' I Ir" I ,[,I; ; " t "t'i", A--dl G,11 , It6 I, 'Il I"'. ful ., 1, 111110 I'll
g ran, p rosp ecto [ ',; 1 ; r ll I "' d"Ir" Ifl,- ya In,111. I I
,,, i 11 -, li "i- ,,I t,.r 0 tlt. ., ,, If',
candidate 1(; O cti, a It! in ja nlidd leI lj -' ,-!, ,,iT, (1p It), T ig res,, 1-1 1- III, it T, I 1. t-'I. ,,,,, ,It 41 ,.. "-;,,,,, ,, 10 =IbAlTbw I I
I I_ ,I T -,% !,,, 17 ,, l I i.
,! r I I -',I. ql, h.$d-Ifit-1, P.- I." r, ;,,dI17i.1 ,'I I 1, I I h,, -jr
___ 1-l 11 IT, r:,t,,Tl IT 1 C 7' I~ I:' '_ 'T' "' Ii M rrtm 11
SAN FRA-4C1l'1;(1 L' r ,911t, "4 11'111 lS 'li _T_ __ --I-- llil 'I n" t .I t ", h conmdo
td--S. ,i ,-,II, Bi,-', R, 1 ht,, ; ,-,,T 275, ,LT n 1, ,, ",;:-', F. :r ,9- :, '! P-11r, 1 _, _,:I C '_ :'_ t I ]" tCTTcnosj Ii:- ,T-T., ,,- - D 'q -'I'r6 o S4 li'l llI, C.'-do h, dot ..,4", ,, i" ,A ,_,-., -. *'T", il", ,i6 ,
I,,, :4--7" d'Ij, til ll',- f ITna' -fl: t- l j _1,-;1,J,- S ',I 7 ,TlMpAnll ,-;-3 C wl.,Ttg,_:- -_ t! Ii 't,' III i'l. -0, tHAM BEACH I
If I! t'. -,:, ', ei 1 , , r iittl ( LT' '6 _r C I I [_ _ol., -- ,, tlniii lil 1 Atar'lori "I"'t-tz, -r An ,III, Ili ,I- V. c kL ci A. V I, ('
t- ,, t I I 6" C f, m '!,-.,r -, -.1 -Anli, l j!'n" '! ,,,,AlIif;,l 11 T" ', .,a qu Ird,,,li
r," """, "' P, "" 11: ,- At _-!,-,!, I , ILI'. ,_'D ,al r & 7-1 _. llit, I-; enta io;! Tl ,,einir, 'J ", 2 .. "'Xe.', ,t,' ,""', __ 1, 'T I C.-M'Te en ,,,, Folt -le tn,bl-Tt in .X"' P' dj 'l',tIfCjQ, T- t.116 it" ItIll.r Y I
j.,e-v -,,, ,i-,,,, ,,,, ,-, il, l, i T 1--Ir _'I tC 6- ,,- I'- I "Ill I -- I - P 1 r i I- 0 T; If 0 i
..". ""," I, I ,-- -- '! tIT, Ft dt ,;,i,,,Itl6 ,- 1, t,% r'dTr, -6 uri rolit- aiii ,r &_ ,,, ,, : : 4 ,,,, l, lo T-iI I o ; ;, z I d., 1- TI9, '_( 6 I 0 1 0 i ,
tlt 6 """ 't, I,~ ------ -:!
11 "! .9- 1 3 3" dill *,i ",Ion all I : V"" !," ,; 1 q'i 1,
... --, _F t' :_ l -It ,,,, I I -, 0 i I I 'A I "" "" )II"' 'A_ i
R- dej t,,, Tin ntllt ,, Y. ql., I I I _- I'll t;,,,, mt It- n.d.,!,, 9 d l-,l A-rit-T., Y i ---ii ,_ Cl-6, ,T ,'- It -,7,- I 1.11 -, " '- ,,, ;r ff'lt "11 "t - 2 0 1 1 0 6
e 11 , I- I _-Tri-t'- i I I 1, 116
mibj4 , ", I h' T'T -- Y tdpm-; ?llglll it . 4 1 1 1 0 D
ll ) ,, D ,ti ,i i, l,- T- ", , m ,),, ,, I 11 __ '_ - - _'T I ijriki, ll,, . I 0 2 I.
gers ,g,-y-ij48', l,,,-,,,,, _-, -:% '_ dwi " If itll% i l ', -t- o, c, -, -t ,; I III, li __ -_ "' "':! dt T \'- _, III" i I
I ,,,, 1 T- n d 'g- 1- ol-It I -,r t, i t d j t-nif, G.0-,11 r", "I : T, n ,y rX za ',,- d, 1 I, ,." II,
1
It-II., 1. luti., K-rl, ki-all ,,,, i, I I I I I I I I _" 6-., T% "!lI n, _' ,
Ligt dO P-ji-, -, ,tT, r, .I'), I V V l l ll tIl-l" ,,, I I.- - 6 I I N _C,1-,, I, _': nl" ,I Itil", .1 ""t "T" 6 1 1 11 I :" I __ _ F6 "I.-dl li l ""', I,,. -IIII't, sil . . 3 0 1
dl, In, p'l- rl, 1 -',) ", :I "' I, I "' 6 ""t , -, I I I -tt r--TT -- III- I, jjjju,_Ith, 2, . ,i 6 0 2 2 6 '
I I: I ,I! , t- ot, ,,, ol 1,','. 'f"_jt,-, d-, ,T- f 1c, P, , ,,
,",!I-:4il- r I I I I I 7 I In-, .- ,- _. 11 j - , "I I cou'l,'n, . 2 0 0 1 0 6
- 1 -, r tn-l or, f 111 '!
,,, . lidt, : 6 7, -^ l -, l 'I -- ,:I
t XI y- it :,, 1 ," I I "I I o j I I I 1 , _-, 7 I I I I I "I I ; : I !L ij- t T ', ll ,I !, !, ,, ,Tt, I -_- I I to ,I Ir"j"r ,tdi6 """'M P6 , I I
I I I "', 6 -T '- 1 1- -It it ,,,I In r "', ,, ,rt z, !!
6, F', lr:" I -11 -111, "I I~ I -1 6 1 t I~, I ,, 6 T I'll, ,' ,11ii -,"': I 'I 3 In ", *" tit, I it' I I I I I
I ,11, 1 ,, I , ,, 1 M rt. -It ll . 1 27 1 6 lil 8 _2
-11 C _, : -, t o
11 I 1, I I I -, 11 1i I I I, r 'k- M nt" I "
T I I 1, !,Iil, I 11 I,. ,- ; I
_]" l ... I - T- 1 1 I '6 : ti ,r I I 'T ;- -I, f i6, l I _j,, ,,, I l, I, t Tl, I, l L!I .- & 'i
,I , ': I I I I I ,_: -1 -r"l -T- 'r ,
11 z -, : 7 Lln lz7 -- ln, i:.- ,, V. C. M 0. A. In,
I I I I I I I -1 _11 I I0I .1 I , t nrl, I- dl '11. :. , ", 1 I- Ill T: ,, , ti i \ I __ I I I I 1 A :, I,
,, I I I "I I I~ ",I, n 11- 11 ,,, I I - 11
I 11 1 6 ,,, 'i I ILI
l T, I 'i, 11 I 11 't 'I , :, '. I , ,lTI I-Till pTl,1,'1'1t ,, 11 T ,,.n 'I
I, IllIl 11 1:_ I "', , -, I .. -- o II I I I I I ; I I , T, -.I ,,- I ,,I I , ill y"',", 'ni" "" i : ',' i n ,,i n t I, ()
.1 I -1 tf,", F1 rr It,
-el, I,,, on I! ii 0
_'I' I "'I '6 ,'I I IT Th
(I I ,, , 11 6' I '6 I I I I I 11 1, I I t I 1- T 1 I, I .1 - I'll 1; _,.,
III It ; "", I I (, _- T,11)1111T 11 ,']
'I, T -,, : l ,c
114 11 ll 1 I , I ", I I -1 11 -71 1 I I I r;', ,, r, ,,,,I, l, I "'(' ,I 1- f-, I lill'o, 1 t
j ; I, : : T TT; I I I I ,4 t : tl l- t- I, In I t F il ,2_ll I ,, I J in, P I- 5, -11 ll r, ,I Tt I, "I 6 I I 1,1 11 it F'_ l ,,, n f"
,' I I ,I' ,, I I I ,_,l FlI T, r I,1 r Z I , d',, r! : : 1 2 ,
I ;, ,, 1, 1 I I -:;" l , ,l; ,: 6 1 1, -,-- % -1 I 1p, "l-on, , 1, I I ", I I It" "I'll ,- I ,,, ,j- i )J diilgl,, : 1 0 1 2 p
11 : I 1. , 11 1, ," I I - 'I' ;, I, I "; ]r I -f 1_ I 11 1 6 1 11 I , 1 1 It _- 41"', -1 -, I 'T ,, ,, ,,:' 6 1 1 :, l "t'r M t" In- 1.1, 0 a 0 Q
", t _, , f, "', ll ,, '11, -1 , _ 11 I I-,--- I I 11 -- -- , : T T, li ,, t I
I 1 ,c: I 1 ", - I,11, I IT,- !" I ,; 1, l, , T ,I
C, "" : I 0 0 3 3 C
t ', I I 'il l I i .1 I , - ,, i, IT, ,IzT!1. ltI,11 l.,j l, ,,, Tl- I 'I", q-,
I, p'I,1 V:Idt '; ;' ,' , 2 n 0 (I
-11 t, l I 1 '6'"ll' TIT ,, t, I 1 I 'n 1 '- i"' 'S-" - TI I' r' P "i I- ( --g, P,
I, IiI'l 0, I I I : ,:":I ffi f rrii,; derrol 6 ,,, r D obb, In j I & ('11 , :l ,it ", ', r I ,O
Zr, il, ', 1 Ti I[ , 1, I N,, 1 o 1 Ilr ,l_- 6' -'- 'it ,I'. I i:- T,,I ,!"I I
11 I ', _-,, 1, 1,6 "l '- 0"' ". I-q1", M,
-11 1' Ilr 1, III l-1-11 To, k, C T l,, %- T,4, 'I ,it., IT,] ,,, T'tII'Ti 6 , 24 2 4 21 7 P I
1 ,It, Tie "-' ' T T -, :'T" I'- ' LT' T,
I i tz ,--i .J ,_ 1-', q, !- ,- -1 MI. Mi-ti F-f-, . . 010 OM 6-1
i"ll" f, 6'l P! i T : 1, I I I TIIIZ :o, ", ,_ 'Tij r; I
I .. 1, I n;, , 1, li,, .K I I", I" I , ,,,_-, ', t, ,,, t ,il nit, Hil-1. Clib-,i . M OCI2 1-2 i
: *": I: I i , _, ', I (I I ( ,,-, "Indio's" I I th bm "11 U -"" id , : I ,I ,;:ji_, '6 TI l ,, ,,zt, ,f,,: "";T,,. ., t_ ., ,,_, All", "I" 6' I I l I 1 16 1 1 1 T 71 t li, r. cth iidl- C- -p.j.d- G.Lifni, R6 It
; , ,,, 1, 1 p- 1, ,n,,, Ind-, ffidalg ,
1, i ,, l - 7 --J i, ,, : "'. I., I I ,,, ,, t, - .V d r- i ki, I
I I I' l i I I , ,I I -- l I l L,4 ," l,-, Il, ,, i ,_-- I n-, i ir,'In- l I 1 I I 11 __ tll-, tT, -, , l I e i r"' """"'T "' n tl 'I, 6,6", A, w 'd. 1"I
,lr I I , ". ,, l III, I ,:1, ::, ; -1
V, ,7 , , I I ': , ":,-I-, ,- ,- I L""llt ,a 1-12- -,- ,5 -1 11, i,, 1l, ItIld- 1 '- ,.,"I t y ill'o
z T T ", l-, I t-, ;" 1 ll %I' -- T I -1 I- I.- T'II"
TT_ _,_ ,, ,. I -1 Ill 'Ili, ", I ; M1k
lli, '- :,-: :1 5 _- .-- 1- c" I j-, !, rl 1.,i j"."'J!"", q- -, ,,11-- fi it -1 ,ill 11 '
11 ill"'I I I It "I' -, Z, r,- 6,_, , U:-- Illll ""':- ::, : : - I W_1 I,;I:Ti ,,,._ A" .. .t tsc..' ,.,,,,. .,,,a cu=
I ,,i ,:I ,t-ntl,,, I rl i F-:,f "s-'rn, l- _-_s ,, 1 7 _' ';- 9 lI- -nJI do] ,"grIl fl, ;I- ", -, .) C-r Y dfipu6l, 3, B;ui. li ? j Cc;nsutp m 11.,,........ I' :1 6" 1 Z 6 il ,---I ;" ;;T,, ', 'r ji,_,,l -lirt, l-, vtr"), 'df ,; ,I kt-t, -!-!, In ,,b,,dt I ,a- tom 1, Tior I 1,
Illl il 1 6l- I I; tzii, I -IIII-1, ; ,I -;Tl;-n Il T, nAill .ll ", p: -, Q -- t,'- -, ,_ I L, : L,- ,71- 1" I', - ru J f, 's-, -P., h '. 5 ,
I d, ,Z6 T - I l' 6" ?, -7 -z7- ,,, __ -,I, Ii,, ,,, : l, IT, ArTi,, lio, --ti,, I,, ,--, ,,T,,,_ Tl:, ', it- I I _,,.% ,"Tt lf ; ,- t l 5 IT ou uj -,I d hit d, R tII ll Ari 11 "
d, f, 3t "! I) I 11 11 I
rn" "t-l"'; J-11. 1"A')jjb-nU
,, i T -"-' I,~ '. 6 Z 7 ', __ _'
dt it _, it ;l"T- coz '- i 1I 11 C= eff"'e": ,b
,Tj oq, ,, All A,-IT- del tn5 --j-, z p II, , T!,,Tn!,I I, i s lcl 'P-I. d, 1, --t 11111_1' irl e: ru I
1 --, e_-, I que It "'n yi I.' hft; 10,
-it ,T'?, -,, ,- l;,, -,,, I I '- r" : Ii ; 17
I fli, I', P,17,t- -z IT- Zi __ I ,,- I T *I 1,I th YII 1,T.V -b--' 'r 'i .- 6:- '_ - ' '_ : f ,, ,-" t, j Tt IT, i. ,, "' SEGUN
-r,, E I t- T,-, .-'- I TIO JURGO
F ,I, ll"di, I- li"In"I-li- "Inil-I flItf! d,, -r- ,,,, r ) 7 1 1, ", ,'- n7-t-11 'llilt el
1, --c"I l- IIel ", 1, giptir 1.
l -_ -I 'T -mpl,"j, !1 ;- -, ,-- irdt-jnt), --,, T -,T, .Ii ,; clit, T,
d, l"', ', ,'! ,1" t6 ,tt IIt J11 li,- 6 ' _,4 : ":I ---T121 I T-_-- ,, __ - ; I ,,,, I I 11
'it 11 11 l '^"'I" "' -- -l4 , ,I I --'. "'T" "" .nt'n'T ,, ell,111t. d. auoliil
I' 1, ""', -" ' l'i III ,o '.",.Ilt oifj- l'it, c'; 7"" MAKI BEACH
11,nt,, If ii 't _- 1- I-it, ,, la lt-, 1,1,
-, -, l I "I ; -- Y, En ""' ITIOrifiI Y L-1-h -,- IiIi, plJi
II -, 1: ,", S _- t, , ,,, 1 t C -T Lk- TlI6 -_' lIl'-IiI ,,, "' ,, d""' 11
t, D -1 til i'i,, F, -, I, -, _" i
""", -i, - - Z" I --t ,,,I, "Y I n' 1"" 7 _"! Zn' 1 ""' -,% J "" Y6 I~ -,ux Il, hicl-. 1 C. 11L 0, A. f. I
-1 -1 -,_ A I I I 11, dli 1.11,1711 L, i, I '
-'T- chl ,I; ", ,", :, I'. ,,I,, "',l' "I"Ji" q I', l. 't, i, ,!III T. I ,- "I
-, -, -- -1- -' 0, I5 iliim -. hif tiln rIT- "t.lit, '111,I'l ,; ,, _,,T I 77,dr ,',r, ,,, M; '-, 11 11 ,I -_ 14P-1, a ", LI.-i-L lli7, c, ii,, ',6 4 0 2 1 0 0 1
il 11 ,,I l""I c I ,:I ,2 i:" y I 11 1__:, ,; , , , I, z!i , t ,l C ,,,Z,,'fI;Ir"'s_, : : 4
-, ,j-jA,_- -,- -t-- 11 I I T - : i I ", _- ,--t;;,, I ;- ,-, ,." '_ --,,:l;I. ill- PI i J"fl ,
,
I, It', T I
1_ ', I i ,
_j O ,I, - ; I .1 , IItl lui, ,!,f;- :;Tf I, t ml, I - I _11 t I I p I T r. ii d tI,
,I, i"", l,, ":*"" "'I", It'r l "' I ,
.
R.-.", 'jci -,jr,, lfl, ,zi, p,,, e c'!" "",.,",? ,: ,,, , ,, -; ,,,,,,,i ""'I", T",,,Z 11, cf. . i 0 1 4 0 0
',,, 111-il ; n 11 !,- I .1
119 A, cZd tii ," , ue- 6 1! -, 11 li n ot- ""'i- ", F C s
kw, ,! -, T-Ihn, ptch- z--j,, ,I T, IT -_tT, ,T; :1 I i'l , --iii, I "rIa, :, I, '. I - I I 1. I I T E Ill V", ,6 -;lI1ll-TI, y -_ 0 1 n I
IT l-l 11tIE P,'-Ti .- 1,, -1 lth, 2o.
III I 'La It; :, I Txt _, : nia- Nildw, 4 f, 0 R 0 0
1W, -, ll "I Ij1!,.1.t1 Itrl;;, I bl i """
AlI,,' "'T I , , I I I .-Il c 'll T' l l""ll .". dIbl'
I", 7i",- ,611 ...... 11 ,, -1, TI, ,, l- IT, 0 t, -, I', 11 I I I 11 I I I T, ,, : '1 .Tl _- -I-It, -IT, ,i'l ZIT l -,:"" lo, I! 1(i, 1--l"T I I'-6, I onfit,, .
),!,Il I I I I 1 -I I 1- "p, I It, I
; ,r- ,,, I I l, ellI I. :1 ""'It,
"I'l I I d, ,n, GJh 'I 1 2 7 3 I
I, I 1, "I I ,),,',- "', ItAin V, I I I T11 I I t .
11 ) ,! -II31 : ,-l "I n _,,,',F' ,', ,' ',,;'l i -t .1' -I" 11 , l, T ; V i, 111f, 0 1 1 1 6
'l 't' I li, ,Z
I ,, 11 I I I I I I I I I, 1: l ", I ., ., , I "U'll 11 _', ,I
"Itlit, I 4"" 1" , I, ('I- I ,:j:, 1 _" "', l, t,, l, ,:I.z I , F11 l _t, I ,! !it : ,! in
1 2 :., I '- 'I I,
I, tt 1 '7 ,,,, 1 1. 'IN y 0 P 1_1 i 0 I
1, (1, I"! i, I I ,,, "ll ,:, c',,, ,"n T I 11 I I : 11 1, I ,I 11 0 n
1, 1, I I 11 I, ,I : ,,,!,I,,, llln ', ,I I- ,,,I,.
1 ',, ", 1) ,, ,. 1, ,j, t 11 I I I I t I I 11 I I 1, ", I , -! P. T11 % _'- 6 "' ,t,-;,- I NI'l,"lli, IT -_ -_ I
11, II t-, "I"" 'r I I I I, -_ , li, ,, -1 1, i. 'Tlt, ,, 11 I s 24 10 .1 I
, I I I I, , I-- 1 I, ,,, '
,"' : I, 1 ...... I"; 1' I In : I I I I I I 11 I I I I " I "", -, ",4, 1 ,- 1 lo 1_11_1_1__ __-__,IT 1-l" I 11 I I I l, ", ' l I I I'll .1 I I I ". '; lj_ I. I . HAVANA CUBAN9
d "Il ;, ,, IT I 11 :1, ,I 11, 11 I .11 ,, , 1, I I', ", "I I 1, I I I I I , ;, i 7"l -1. -, , I. I I 1 5 I it I V (1, H 0 A F.
1%,, p,- hIi, i! I, ,"t I ,, irl I 1 ,,,,, ,, 1, l I, ": I I I I I -, r Tl &i ], Il- I, 4 If : l I ? ,.
sp ,,,,,, I,, l 1, l,_ cT T'11 I I I I I I I I I l' ,I, 0 a 1 I o 0 A a I p n I .1 2 ft I
tl,% ;,III,! I,;, lis ,4, ,_l I AnTtI'i_ 1"" ,,T- lIiI I "I I 11 f I 11 I I I I I - I, I, I I 1, ill I ', "' I -1 I I 11 I -1 I I ,, ,, p," 1 I I I If, I I
I I , I : : : : 4 0 1 , ,
tl ; I l i l"11-I "fill ,- , lz, t', I I I T : I I I I ", __-_ -_ ,,. , . 3 0 I I I I I
d, 1 il ,,' ,T. .r i, "I,1 -, ,,, ,-, 2 t 'I 1 6 11 1, I I I I ; I I 6 If F" _,,,,i,,, I 1, I 6' I I l I I I I F r,_ u. 4 If I 3 i COMO 1 ..... ..
": III il I'll " I I I I 11 I
" ", ii
A'Tt T !,- r I, i I T,,l;,,,,,,, I'[ I C- -i
t, 11, "" I I I I I Cl,!,, rI- !b_ . : : i 0 3 I 4 ,, I I
i -1 lr- ;' ,, 'j'. I,!, 1 "t. ,- 2 ;_ I' e' ', T12 T fi TI t -_ 11 I I 11 I n M t'- If' 6 0 3 I n
"
I ,,-- 'I", "T. (TjIll'do 2
...... l -I : 1, 1 1 , Ii I ME GUSTA l !" Ili!
____ - ___ I~ -- ------------------ - - __ ", ------- - - ,,, . I i Ii I a i, I
-,-_, ,, 11 .'' .. -,:- : 1 EN LAS ORANDES LIGAS 1 ,T 1 : V dliti, . 4 0 0 1 no, 11
I , I I I 11 L___ _____-- IT I i I I : I a 0 0 ;; I . p 0 1 1 n
I I 0 1 1) I
; I I 11; ; 1 I r" ,t I I T,,W- . F 6 27 13, '_ ". , I I I 0 0 0 0 EL HOMBRE 'i"i, P -1 2 2 2 2 1
11 I t A 0 0 C I I
I i3' " "I if, Ctibitus . OW 004 02-13
as ,0, I I I I t 0 01 OUE B""" - n I
y ha ya p i'64"' 0 & f" E I I I , ,6 ,_ rr ' "" r"I "' """'* t 1-1 I 6' : : ODO Dw HflIld V to l t , ,' r, 11 I I ( p A- Ili I
, I 11 I I I T 2 I(. 24 Q I
"' , 1. I Ca"t".1 ,p2 .Vi IT&tahF,'Imtiid a'li .:
Tl, 1, n ,, ,--,,,,r -1 11 11
r, t , I., I 4 am Th- b.,
I I 11, I I YK,_,: A 10<11* I, I I i "' 1 12 AFEITA iZ'0'2"VR Y -,- 5' 32 I Z 111.dh& D' T" Inw C."", 1= d., I 1
C-t-, I'. I O, A. F I co "., ,:Vlard6n, I
tI:1, 0 Y, L n,,nllos,
", i t o , ,I,,, 313 Ill, - - -1. - I ;,,- D.IoII, PI.Y.1 Mtetuntt a V.Idjj,(a prenda I I f 11zrlnT,. ,1:,,! -, I ,-1.1 I ;IT, Y,,:', . -11 51 5A 12'tl L.i, I I I t 1 Cc 1 1 O N ,,I.; Aqlax. a Ulullih; L-I-k 'u,
I, I l I", ,- t, V, ;, 1-,z I : Q 4CII I 11 K,:T ib. i o 0 7 O lIllteuew ficbda Glilla'do; I'll
I 6 : MIX I
,"i- :, l. : I I, l , "t-II t 1 ;i3 73 2 0 7, I W-2 f' : : : 3 t IT 0 0 M !, -.= ;'," td. lA ta
., 1 3 -, -, 0 0 CIii- 5. St-k -U:
1 1 1 I
C"balta I -1 I I k", _c "!" M EE M bol
I : : -, P_-- T2 --I- -1 , A -- Lt. Ai, ifor
I*- . . 2 *3 r "' j "IT f;.
G', P At, DI! 1 2ff : I I ,, 1'12., DM d rUT: Ulrjllb" Vu'
I -- I I SI I I I I It T, 1 r" ,
,
-1 ,, bl.dh; Morilla. Hjd.lg 1.
ri 2 3 r SL S R.NORE; -No h C y rtl:
n l ,l Il,, -1 I T 4 Fl-, c I I I : : 4 2 qu
11 I I" I I- 1, r I_, YT, . ea, is I 1:
11 I I I + -L :,, t, 11-1 '-' 11 ... % 1, I F ;:- , '" 3 I i -fi, IT I 5 III ll,, id,. el bt1j. 1-0. it. deL Plunher gn.d.l: Ilitb Pi
"l) : if01f!itl,,_.l P 3 1 ,h,, dt,, W.: oriflo, Ti :40:::::
1 11 I I I ,.,. L'-tin- . 1, ,
11 '_ _-- -lj,. 7 .t__ I LA CAEMA Dz Arrll.. Aunt d- J.1ii, .,Tui Ifll.fulr!11 I
.. I ll delf. ,I,, -1 p I 11 M I, .V
... I N: z, 4--, P- , i '0, , ini -,_, I -l'.-, i '7 0 2l a "I ?QZ"T0L.tDA C- 2. hnilie: WIMAnit, Ila.i,,,i', 2" C, j ;, unel rr Sjj ,,U,, nn I
: , _, I i
1 11 d " i I ,.,,. 1,, g- d- -ifed LIGA INTYRNACIONAL BE CA
I r 'o IlY "I, ") -, If, ., I -1 ;,!,e. I I I I I %T;, TIT ,,, I t
"Ifi; -I n't- t I-lT Di y f1I nI, 't ,- 11 1 '6 Z- I 4 zf,,ifi d. rapid y pi,,fecui IMORMA
I , ,,, : ;iii n ) if It iA 11 I
t '' I ,,_ !fen.das que 1. ,0.,tr: _. 1 _: F 7 A I F,1, D71 Tt "" __ ', T-: : I I , ", '' , Rmltiiil. do 1. J-pi, t, I , I , 1, ,,, , I -A. prmanibli, IrL Cb-, 2 'Miarrol e.1h. I
,7- 1 t : ; ,I, ", nol S'N LA, IN, I, t S LIGAR I e n I I 1
I I I .At fit. ., Cilb-s 9 mnnn 3,,h
I Ir 'I , 1: A- ,I,.- A-t-lii, p- IInt,.d- "'!i; jott ,b,,g 7 r, Lnud,,,d l 4 1 I 0
- ", ,,, IF -, I ,- I' 7, II"'i_ ilg J, '!: 'ab-9 3 F, LaudtTdalr
11 I I 6, I _,I Ig. NI'D--tt 5_4 '6 p- do, S Pew I
11 I I , ll T"t I ,, ", ,",;, Oityj Dili % -::,, -d, li
"I 1 11 F-' rtl '12', Noi:'C' K 11 ,7 jt ; I I, T 'j, T f f 1 1,,I;uid S &I I l t T, 'T'!I-- ,i 6I (1,!l nin ill, ,% I
I / 11 I 'f , J, I I I A- 1. I 7 ,. I j., 't- I T-p. 6 W F. bInIci,. 3, I
I G i4 '11 M hrj, 6S W, R San I
1.1 1& 't It, z1__11_-1 W"i, !- j S- it": LOCION ItI= Lq J.', ""',
-t----- I I .1 h4, I V- I I --hr I, I., ,,h, -6, : T-1k, 24-1" N,, h,, , -' -_ -,111 ... dii ,IAkt1s,1Tf li INflu,"V, It ESTADO BE LOS CLUBES
I 1 L, L" plit .
--n- -i 'At i -) """I"' t ,-, ;, f,, br-, S"i If I .1- -.,it 1 H4 ,,, I % P, A-, DII,
-1 'L ', I , T- l '*- liv- DI'Dir, ,i,,-a, '. Silt I I -_
I : - 11 i I 1_ I Ii T'6 jj -- Ilii)tili. ,A*Etl 2 I f-CMA It 1.1 tlu nua Cut- 47 1
; I T,11- 2 T , t I ,6" rti)tl J2_51 TI-I-- z tjjbar l I Nfilitmi Sun SD. 'I NN 62 V 11
'A' 0 1 .-- 11 1 T'i I-, I r--," '11. ,,,"t-i B"', "tt'd- K )!,,-Y. S- ilio d-2, T= 8.1
"I 8 pl", R, Tow I- M , ,6 ,- if
?art* eel, I , C,- ig, ,,, s" ,,, ",h"', 24 W-i "-""I"1pI'i l T t" Y 4k'-: 5t, ,
X 0, 1K.Lio'clar. I i "76' I! L-1-d I 1, ,; B- ',
1, Tl t, I-3 , li_ ;Il: - I ,-',:,, I ,, I DtinTh 71 57 of
tat, *n I -"-, I 2 I Bnch,,, ;ndu-111 iF '_ I ll Fi: IT E ,Z f I, , ,,,,4 _tT'- ,!a V W, P 66 1 4fI2 26
, l ,_i ? r 1, i" : , ; ., 5-41, DWI JIT t Det-1 7 1-IET, "', n !1, ,1_ 1. ,I-I-t, ll- I lr
MO !, l-t A, ,-:, ,1,11" 'ri:%-.,;- 5. 1-fod 2, ',1-11 01 1 11.tit FI, L-d-dalt M 7f, ,4z 2q
y Wit ,,, I'! Tlllt 'r: I i2 I _1 1, ! -il ."ttl i", l6,,i Lakt1-4 . 57 90 416 ZD
stutloo Cil, r"', 1_ I', , ", I 1.ln. PetitrffW-4 54 81 i00 31 11 ,
I. 7,k'lp,' i I, 1, I 11 I I Nltl r 9-, Dtll, ),nglt dilim, ,,-IIgn',It"in, l, 2 i_.,in,.';5 "',
li, ./ I A, 1, 1: _T 1, J" 4 ,
--/ 'T"
,4, / ,;,I-.ti It Ln I, ,-, W=V if# ,Rn. ,
,", I -, -, n ., IT

Volwl 11 "I:-- A,,li, -l"" '6' ':! .. P tt:,T hVail4t, mttr I I I I i ,,fn 1,11,11T,11 4
IT,
,1,,O '0010091 1l, 'nItIt',r, ": ?I I I St PaliMbliit Miami Brtuh
,! 13 I_, I t I 2 1 .... g, I it,. ii.-Ii
a Vert, CIO 11 i 1, I 1 11t,4 e d n L.Tiid-dok T..P,
11 I '_ , o- L,,i ut- Y ,kfllf pytolit,' P- 'd"l, 'Utilqu i :' '-'- it l' ', s Lakclii d W, P, Beail ,
sfnr -, Nfk Q1_-i\T___ '' 0 M-g- g," (11,7,.
"do$ I "Carkbo .ii:, .1,T--,, CII- AS, "r 6 I ___ Y (10-71.


AW CXVR SPORTS DIARIO DF LA MARINA.: 7.UFVU. 25 DE AGOSTO DE 1949 s P 0 R T S PACJNA VrINMJNAIMPORTANT JUEGO bE BASE BALL AMATEIJR EN 1 1 STADIUM TROPICAL
- ------- . .....
I - - - -------Teldonos Vs. 14'.stima Kid Tunero queClfarofito
k iA s A m a e u r s

Miramar, hoy I
ganara el sAado por knock oq
i -Up comettiiwio f n r lrwierj
Se "frentarin e5tA tarde on el iEl vttprano mentor criollo egti conv ncjdo dt P eon Joi fracwtwi Rnfriow,
Stachurn Tropical. I-, muy im- ,it u P, ,,
Portante Para IDS telef6nicos ganhr a Bobby Mato por 1% via r4pid., portl"', n por el criollo jokrinv oriiii1w,.
muy pocal wrlttfs ptitc1tri oportor )a PogoJ& 4d

in tnf ent- tre, Pe. al Stadin. d la TIpi-I
Im rtantf9f.. tnt- q- d-id, ti, q '11g- -,d
-1 to tT. r-, 11,go 1. 1
fh wI,
df Pma, del Ri. q, I
le' hil"S h.lh,, "r, I"",
H "I., bt- P
691 P-l" 10"I
t;o- I d n 1, 1. --,6,
hItIt-I -,- I,
a ante st ur a -gm ica op ,t-idtd 6
do fl.b RIZl. 01
xta, t94 Tle
de-III" d,,i. d,
tsL
dci 11Apid dI _VJ, P_'. P".
del "I""' iv QG,-,hl h. 1 1,
I M
W1 I I -I'tD t r74
111r'z,.n,, 6, 1., Cid
bt% in, 61,, no,,
lie, OP 9
P11 I AP 1-fs wt
dot d, -M'. d,! zfi,, z,,,, 1, MI


J.11,11 1:11il-,
J. 1
to ou
Tow, Tr_ 1 0" H-43. .1 T- way G, 't.o. Tt, 1.
1-6, ,, q- tIt'h-, 11.aod el In. t-1.4.1, R.hf-. qvt "thg ea Is tort-tdIt, pt.. tj I,,,to d. ..i do V- 1 J.- !r 4 I kn4t, -t P MUY h" 1- PIWII, pup, t ntO,, 'p-,
to a In flll.Tl I- in
IT 1 ,
n6ndez 4=it", CelehrarAn esta noche los finales de nataci6n I d-j1", junior del Big Five
i JI

do Aml h tt- "Ict Lntregaran pre.uiicn a F
o.nato; 1w her-nn,. err) Fain v 1). Yowler
nim-, rtni,, N- F en VofihoU i mm'Cl't-, d-1 mwet, S, brzmdvin im 11, 0, w, ,I1 11,di. HIr dirron 6 victoria: IT, c lktordez, S, j eO c os obligaran
dt! Pa!i ia dt b D-r-, t,,, con7e-arJ a In, n en punz Y d r I, I. 'I'll I 0, It It-cu-tr, P-nete result- Sn- A P F 17 In,
mom I NI ll "t
erte
ib'd. e stadium de )a TJnt- 1 1, 'Dwl,, Il miz ""titk, I pr,enidad te a ftble trmeninielarAn n let des de la tar- d, 1,,
t'. 'Ye !,, z- WT A-1 t-cte Club % Cortedor" de AdW- 'I I t' n? !6"
F .7 1, utio r"
tT z "i
'i r, r .1-n it in-, :,i d, 'TetW 1. e fuego a J. T i nvet t d,
Y-n-, 6- T-, r, 1 -.11 deadt Lal 1,1iV I
-1 i, Iz -T I- zz"'T: -Tio T,
L-W, I -- R,,
iad P!, T 111 4 n j- de ww". 6,
1,01in 0 on no so t IT- 6, t-Ar
'I R, in T 7,
do d P 7 :7 M A "Ibno it no-ht Alitf, R
,.it." Im aralin !erui;. T ITT : -h rv- T7,111,11' 111 11m.
DTr fi hA41A FUMPX -A

ut, en el mismo field d, IL niz, 1)- C-1- 01 flio, 81 Alj bay ttia 'u-'t" In -, P"PI, 1
Vniv-id. M rin Tel6fon. Y M -T, P 'T"', 1- dit ,It.d, do
"e 'P 1W an Sea 04 t,
t 1.S eon Rafuls, U- d t, :-T
X erm, Ptra $t Pe'l-5, d,
T. OS"Ido C.St d, 'r T"':" n'n dd.
do rby mA' t"A, babo,_ S. -di., it
S I C-w ds 1 Ma-h., j1Los Cariboo de IA U.i erid.d1rfin
Ainenaza de hu,,Ig
Mxr at, gg spahn vonviii e ,n aptntut -licatAnno, p.. e 1 on
Pirntr del RLO tenTenIa n tin gran a
D la Unift win requeris also
iveraitarim Mi- -R IOA Pirafat: 615 7 e, un arl-a eg -Pefl ; We
oi --. JrA jUegO
r '"tuneontr. got..&
on"", XSWA awwU46 d. UoP
'D.re, st .1
to Tornav- r, 11 al A, ,zr,
vi M
to
,:zz.-bo, T-V 111%11 an h f tra. dhl rx ar t, t edo ia= H &
no;"' y "'T-, A
ratm Jos _i Az
7,Zxicfto IM b
itzip -11-1 %lartI1.12 P. Ir I ,g- ...
tr
-,V t Rc 1-1 IT,
Artemis& Clib JmpA to Ft- An il IT T Cvrpt,,Tiz N des
,ojo do las "'t, el C', L d a" h"bo comprencru q,,e Do:
Inenk" q.- le 1 5 -tl!" I" "' I
P nD --a I
eT d. .1d, Sze
j.,S )ox Art- 1 :-41-1 '1 , i I d,
vr- in -t- q- ";"i --A" qo alor, dmt'a b,,-n cor,
Fj_ It...

"Y 0 'i 'In ,Pez,
Gran viclarbaR' "' into oil
11 zia qu

de Do Neircombe' Z, vates "srzipps"


,I'D 111. 111 IT t d, t-- lz
n-,,i, ------- A zlxu,,
J,1- (1, r-M
11, Ild- 'i I

Y dn,,

lot 1b., 1 1,, M,
iT
no
'Izr' t"1 11 "', 1 J T
earl"IL i .11.11 , !t 11 i
-I I-, J
e 1", n,,; I t
ti, tadln 11, ("T T
R, ,a)
d
d.bl. N- ei ,, I", ,-, t tando 2, hfiffle run IT
net 0, 1 -t-, .,It,,
y
W
A


o 1
r
4 1z 1,
4 1) 0 j
4 0 1 1 1
Tto,
IT,
a 1, 0 0 Ir, V" i r"A Z! I -!-Y, C. H. 0 A VI- un fl, 1,
d u
Mne, i,, Rg -ULTAnO 11E Los, SUFr,,)5
CA,. Ab lz I_ E PROTECTION Para
Ur.
a 1 0 d- _t I la cojefifla
T,
call"InIl I z% Rrque Zool6Aico_ Lugar donde todot Envoltura Irttorio,
do Iumir lo dobte
If 0 1 el wtst-r disfrut Irn,,5 inoMdable5 momentrt4 d,
am
11 11
W
Y con ) DOSLF PLACEP de 12 compa. zv J,-t- ttin y el pzt o, lo cigarros LA CORO.NA
DISEN0 NIODFR.NO 5on Cornpjetg -nto
ptrfecto, p,,rque eitgn Iaboradog con ]a

TM, mismagelecta hoja que h3 dzdo fama
M AQUINAS BE ESCRIB IR mundial A los tabacci5 LA CORONA y V
DE LAS W OPXS MARCAS brindan 2roma y calidad inigual b105,
Bal ebSj.S c- ra
WC.-CII. on la! ,.i_-a cia t- -iCs 'cs Adem", la f liracltdel hunno z t Ye3
Doubles pl ys i't ir- de su 10 ad c onal d longitude, pranti, a 0
IdgeS, el-giTl la = Ma q=,itc Y a,
O."j-3- b -; San L- Precios ettPorialvi a anddddw docalit" Y bw4ficaa. :ta mayor pureza,
ale, 'Onvol m
a Opal
M-tin 0
Su envoltura interior d aluminlo, [if- sat U
P11 3. M-Uo 1, minad(, Con gu c6moda elegant cajeen Alquilamcs... tilla de papel wlnade ofrectn una
I-ItW to 2 DOBLE PROTECCIO'N quo corvierva
Emb==Os a i la iviilterable 4u c2didad y arorna.

en.-=dc:s y mu cc ots,
Ut"=1 dooct:-nto a Aqoa
sw ves y nit La burba duro y wrodo LA C
crefts do Alsker C"o w ravgkf Olintino
la h0j" Gillotte Doliyodo*
0" econ6frico Y Rita, PO N A
LVM FOXAMM
"NOWCA BOLSA DE MUEBLES DE OFICINA

OTaMy 409 fr a le HaeopoUtmet TeXt A-7743 A,7741 mas Puros... mas arofflaitim ... MEJORES!
PAGINA MN7MS DIARIO DF LA MARNA. VF S, 21 DE AGOSTO DE 1940
A% MR
PEACE TERMS, JOE WAR Y BOB O'SULLIVA N f,N LA ESTELAR A 6 FUR1,ONES .. .......


barle int varapalo a los bookmakers ha sido siempre el sueho LS E 1, E
T6picos 1, 111 h 0 1 i s f i c 0 s i I: "!I C 'I N E S

dorado tie Icis caballistas desde que se al)66 0 r i e n t a I Park OR A1,VAT(Or"
PRINOMA CAM, tR A-HE(LAMAIRLP
-Jilig"16 d, 3 ,- y - P-1,,
-Y se reforziarA con jnga4jwe tie tarou DOMINANI f-AW Nl !, l,,JAr,
1 7 de Im million 0
mi iI-rdadcro en Iiij, rfa ).A.I 6r, 8t Praha ci mi ,w-k J Cr i,ijo J, Domiri;,It, M-1-1 1* ii
11 PWA dly 1 0, mii, im, v irdaden f im, II la rmoy 'A r1i Hift, ,drorno, Fta 1nrd,: man
ll t ,

. ..... Par kSALVATORt, yr, NfA ARRYPA XP fld04AW F
b; H,
Quo, 1, N,
Iii, V,!, 1 z.4."
ix, ,- '16f, d, it ido" Iii

er, 1, -,1 pjor ,b P- P-,, I y (A-LI
TD-j."

c I


h-ri ri -p'O"
M Iiii- wir gi'A

T!, A R 9 il A K F. L A K A W r

Qu, it 'r,
fz "t,d, I, it 1i
q11h 1A CARRVRA 'to"'
d 111, 111- 1 YFA


zv- it Il. it
F hill Ii"I' 01." ', If
Ti,
j. SrN'tA CAKRrPA RF( I IIAM
IT
v"M


6 it,IT

St
Nt- rii
M
111,rTIX1 I AFM1;(1-FI11 LAWlily P".

St,

a! Ig.. t N, 1, pidirn- gtnit, -t-n Pid,- -w'I,
62, Sii .'jIi Hti.
tit 7!, V 't -7 k
hij, dl Mi"
a4cipt-At, tcd,I 1" p ... a w!""',; iw-t!1it -,t ',w M TAVA I ARRFRA-iMCIANTABIX
y
di ed I f, 0, 111 c"i
d,
y l it t" ROLLICKING. p-ti-d. bt- Tt t. 'X ...... I, j4dt,
DOM1 11114 btlUderil JJ4 .6 Olt. it",
__t"

pi; 111blu lt.
que darAn f-n Wjicoi Decidinin Pit dornin -vo i,! torneo de I
I_, -, -71 I -h de

)rs v) 7 en
I It I f t tt I (I p N' V I't I N 1, 'iffifs


SU AARO
el pro raina A Inchas Inahaym

J J.i J,
C,
IN"i

-11 T- 1 111' h ir r11- 01 f- l"i'd- r1np, YdiI, It!,----- -- 11t, Tit,
tti,


Marianso el Ilia del .11 ar jz 't al
4,1 1 lit- I


Rati dirigen tets
Jel Club
V., Nilk Bt,'9" y 'T.

10
g
a Cordeirn tie 712finager gra a, p Ig
mit. lu $Ilia, p i;', 'I 4111 lu p"I ......... I. rit, 6 11
se h "i y dc y Ut.
It Iil c t, ti y ptl h-lAnd- I.
-4
e qu, o,; d p= LX0 n.), B,,G ,r Mac D'i Mihou mqilr e
TT
...... st 'it 'Itox",
4

1, ld7 p- I 1,.A 10


I 'iel P,
J


b'
C'

j
4"d teIp.1dT, .6oll

La Marca R4MGH es nparitia de


h
(AUDAD Y RESISTMIA


r- ttf1" Jvp

J,

'FI


"d
di- 11 111-1 11 tlht
wIl l


I& LIP llt2tt IJ I d.

-iqi -Iiid 'I, wo atltli e Qiv I . . . . . . . .

Vi 11, J- t, R11,qh I
ID,


di
LEI H

LA 1111CLITA ENTERAMENiT E AGERQ I ku, "lop, INIM

OPTICAL
Jl
1F

sw LA SORTIJA MR

Obispo 364-0'Reilly 365-Habona..:.!
_. __ ____ 11 .
I .
I 11
I

w cxvri I DIARIO DE LA h1ARlNA-JUFVU,.2S DE AGOSTO DE 1941). I ,----,-,- PAGINA %1UNITTRPS
I
I
Con la exenci,6n (1p. hAs derechos murdcipales de fabrication, I I LIN CRONRA DV tl(,)Y SECOON I til Anuncion Je
Cienfuegos remelve elf problem(i de la escasez de vivi4mdasj CA R D E N E NN EN E(PNOAW I 1016ficados (
....... ---- -- -I- - -1- 1---, --- 1_-_ -1_____-___ 1_ 1 I I'- F- (--A1- B ... JI.Ii -1 I "I'll, I 11
-_j-__ I 1-11,1111, --"-,--, = U lfim a H ora
PINAR DEL Rig) __ i"];11111 I,, 1 ,!,,-%"""."* i,*"=.1w,,,
,
j, i ,, t3l, I --_I i"t. d. tt Kra. "d.. l Ct , I-,-- -- -,- --it .PlA.", ______ __ ____ __Capital I Nolicias de todia la Rep6blica I ", 1 "'I'li,, p.l.,
I 1, ,,,, W. Tll. 11 1 "I li1II" -_l1,;,l 11* , c 0 m p R A S
Por Guillermo Rodriguat, ROY I AW," z- ""I," *Nil' I', ,., r F 1: t
,,, t ,_
;", "i" 1-1 ; I 1_1 6L
= 1:,:',,,,, ""' ,,, I iu .......
.0 Ctr &M .RRAA -,-, 11 _____ ,
'Ic=
"I'va MOSOT110. Pinar (W Rit .-Vifiiiii,,,,.-Ritici)tt.-'Vl. del "itir.- ", ,. 111,111 -- -_ _-- I-, , I I -.:
"' ti ,- ", I -_ ,,, -,'I'll, 1; ",iii. :l"""',
"Ill d, '"I'll "- r, 1--1 1. ,
,,, li, h., d, .,. It- I- d",,i Matanza,4. Bolondr6n, -("jefifilegos. -rmilemo. ,,,, --' - WI-lil .1111111lit 1. I '
II, ,, ,zdi, dNll,- .b,.,, ,ifll- lil:i. ,I, "t, 11"l,' I ',, 'A',,',', l -Ill '1 1*111'1" I'! ... il"""' I
I 121, "",,- "., Ii. I. f,, I A a l,Ig dit J,, I I'll 1,
""i"" "I 11-6 "I -Santa Cruz del Star.-Santingo de ""' -,."",, III- ll,'i i,
ItillIdi-Illi. 1,,_,,,_ Camagiiev. I ,I I I, """l- I I 11 "I
"" I r3drupill ,,,f i 11 I
"'I't. i"g-It" 1 0, i,, ,- -- Cuba-ifolgilin. ,_ ^,, ,,%',,'-- ,,I 'i't""', "'.",
1'at- f."..-i. y h,,-h,,, -, I, ,,,, I. -1--i" I ....... 1',,, 0.
,,, J-ill,l l,.W. ti- 0 pilibli'. ,,, i'.", "'i" II,,' ,,-Ilt III 111, harim, tid.&, Rl-iml-t-, 'i,,,t
'. I d, q-tl,,I,,,lI I , -1 11, 1# i 1 0 11c0p3,1 t'iu
1-1, "'I It ,:-_ It 1, ,,, .... g "-p-," t-bi4i" ,,I,." I :,il
""'%" "". ,1111_1 ...
d., 1) I 11 (if Cat-mlo, ell 0'ellfifeL ... it ...... '-- 1, "I = .... gut p
"' "' """ '_:-",tt'. Yli t1ltIlt", QM W1 4' -j-- ,1, jo -oj, lf 1,-,IF,] "C"-- C',-1,, Il-- ,,I. tItl I I WYN tlm. 5,
__,,, -V- I, i ..... 1 I It I 11 I. 'i", t')' It, ,,- "" 27,11-11 ollt, I lo"Ll.
,,,il I "" ,I I 1, i 5I 4
.... --frI,,,,,,, %,1 ckrt, Vli;I,1,_1,,, I I '4,ilri,
,,I, ,- ,,_ll', ,,,,%1i",', ', b" 1 I I W-NDOZA Y .1 %,
1- 1- 81 7,, 1-Ii- 1, ,t.,,,F I 111- I 11-1 dv. -,. AL
Ill P11= 11. I N ,,,, -11, Ill .q I Okiij- 30, 5 M 4,29 1.
'i""l, ', ,,, _t" , 1 11 I., 'li tllill
.t.; ,,, I, ii ",
"11- dI timd. --Z It I-- i I i"'Ill ,-,; r 1, li =z ; fj (JI-C-3-10-31
ii, ,_ -I, I'" III,- a _',.-e_ I i, I i_5 1
__,". ,, c", "'A I 'I"", -" it., I rl 19
-ii-1. I I I'll, 'I'd., I I'l,"t- I
I.- Pid., rx. h.y ,l 1 I I 1--'11 i i 1._, it % I 1, ..
11 Imi t i" 11-1 it. _'i I ftr V E N T A S
lh i ,l- I-, --i"'t, *
I , -.1
'. I I - 11 --- --- -- - -_ _",
',I It -I 1 7," 1-- '. I _____?1111111= 14,,I,1 111 IXIIV ,,A ,_ I I ''.4, I w )6 I -- I --- I,--"-- 1- -_
pAa ,I ,elf.tll dill Ir.11it.l. I,,li-, I il_ __ _SA -,-- -" III, ,11 I ..
It-- -11 ii-i- lggo..,, I I BIniondrgin
o5 i I , 11 -- SANTOS SUAREZ
'- ,1 dl,-.._t. ,,, 11 I :_ ,t ,O
...... C-- y 1- I PCr Albistur Gomatex-Fola 4 ,,, 1. I r-.1, lI-- ,--i,,,,,., di,, _1 "" = "; I I I I" ,, 11 I -I fi,,, 'I'll-, 1. It I W-1 it'r-, Id,, In'll- I [ mi, ., I,
ob- III, 1_=z.it16 I A- .I.,,".4, T ,,,, I I ,,,- .1101. W, it-,
.I-1, lit, I I I n I Cn I'lux"A"A I '"', I. -4, ,t,, ,Ii ,,I,, I-I ,,,, I i 1.1t, ;-",I-, "'I",
11 I "" -- '! ', I I I 6. 1-- I- 1. "'t v -I",_1111"1:1,"tlit, "I -_V. ii_, ,'I i 1I 11 -W., ".- ,,, -.1 Ill I ___--,_,
)L, ,,il- I d I L. tl ,". = l "I --- ---- -----I = t4i, 'I- .. I 1-1 I ;I11, I.I., I I 'A'All.,
I, ,,,, I- ,I'd I I t ,l -:"! I
l-lt ,c;, i- _Il, :,""', ,:.
,,,,, ,,,,.,,_2, I, .,,,,,,,, __ i, I , ,-, ,I -11,1111 -11-111 -11-111i"
r. ll, ,.l., ,"l-i'lill I'lill-ill I I I I I t'l-e- -'i ILI- :"I"_'." -,,l, I-,
,,,,, ,I,", i IlIll, -,I I. .... I ... III,, y ." + I t ,, ";, _!i." ",", , ,,,;t'_",",,',*
11 11 .1111-11 ,i i, 'w "it a 11 ,,,,il, , I, I "', .* ,,, ,.",,*" :% ,,,, -, ,,,, I ;,- I ... I-.
r, I- :_ lil, 0 ...... I"( 11 , l 1. L 1 "' "r l' I -, ,.I., -,
"I'll", ,d 'll", ,("".It l,,I p; ",',,, llIi- '- ill- I f. I I _t'i-4 ...... I, ,; l,I r I" '
-- I ;I"" --tild. il-- ,,, :
1, I'- -Iii, ii- Wt, 11 I '1'1- -," 11 ll .. .... ...
,I, ,;,I,1,,lI,,, m, "
CXTgy ghnDrLis CASA GOWALU z
I "', :- 11 --. I-. "I, ,1 11 i,:,, I, I ", 1 ,-111", 11 I'll,
,,dlil I 1. =1-11l ,,1,,,,I1I ,.*,',q, _' CiI6.213- c),fl.04,g-.j,.4 I ,,, ,,, ,
llcl ,,,, t,,, ... If I I ,,!I'. "' , iti'll,
,- ,,-I, --it'-di- I, "I" -W, I-~ -, ,,, ;i, i" I il"', I ", it, ,it
'it'll"','j. c 11 -- I lil- f T.6f, A 730 ".6- -, .. ..... , I I., 1111_1111
,,,, ,,,,I,, dI M""',-, I t i" : !.
I "I 3 t 'l, I .t itI, ........ ....... .... ....... ... .......
I, - "'I'l -, "'i" boltwumi "Atirlilu Ff"'t, 1,4 r.ktai vati 4. s. -i- -f- I I 11. .1, -11
il"I'll 11"I'lirl"'. ,
it I "' I-I I !,111XIII, I 11- 111111111 ...... I I'll- ------ d I Ampli-ilim Al"-d ,,,,,,, I, ,,- 11 d.d d,, C.-u. cf-f-f- St. hit- d'I if lillr.fdii -t-f- iI, "fitt, I 11 I I, ,, I "
i'_',, ni-- -, J- F-lit. y Irii- J-gi V-1. Lkt. II, -i -L-wl,,d. "i - "t
I'll "(1111", I"t, 1 ,tl -01. III 1. Ith ... 16o det '.."viiiii, 4 I I 11 '.1 r I'll ,"'e- ,-I ,, "I" rl.-' ,L:I, I
-_ I l" I i. 'I.- .. I "I'll., 11111,rli.1;11 l I ", "
_i, ,j ,:- ,t--r,,-, I ..... ___ ___ __ _____ I 1171-1, "I , I "" ",-,
' it ', ,I ,! I "", S.r , ,, , 4_ I- t I
Illd it- '-- im,1111i i ,, ,I ;1 '
-- rri -- 11,1l. tll- -, I, ", I 1 i "'
4, ,,, I ,I., ,I t 5 I I t Iilil'i, 11 'I"'.1',1 ,,'I'I,_ ij,'.rll I I I I'll
I I il", Ili- ", 4 -ti -', , :" 1, ,.'.,,_, --r ,,,,,,
,,, T , ", "',
I tl ;- v i, , I, l t -, '- V,
_'',: ,, t*
'_ '1'i_1'I--i ", I :, '1111 M a ster , ,;:""*,:, ,, ,,,, ,1,1,
Nrifialvit , -F tl-,,, I
I t, "',- I 0 SIT T I 1 liv
; Millenp, (let Sim -I lit -ISALES t I -vit Y:7i T, ii,,
For Nilto Blanet, I 1, 1, , ., -1 ,,, P? '; I I _i -1 17 11-- ,- I- _; I I- 4 .- ,-,li 1 vwx so A Z 1;Qxwz ,_-- =-- "I I =1 ,_, ,-, !,
I- ." t I 1-11 - t--_,.'- dresser I GANf1A, CANGA
wl plir r0ix Muhnz : 17 A del
I -1 l -, -1- I,_ .I- .,-, 7 --,- ,li-, ,,,, ,,,
,
C- Vgid iitll Im" I -1, I li-2 1, K :t "I' -I t i- I , I', -i, tvl !
l. .- -- ill I l. ,:,,r msi!& D Iu ,-At t- :- "LL:, j M ,- l 1, Ii!li"It". 1-111I-I. II I 1. ".1
1%111 111,,1 111111 1,,Itt_ I"'tt'lti ,on- : i_-: -',, I -, --I ;i"- I i I., I I ". i: , , , C.I. I, i. z ,4-- 1 1,-,, ,,I 1, I>-, I t
it _: ; -1 --I, "I i,, I I 'Ii:- I'l", il-' -' ,'I! I. % ,,,
PUZZITte"If, TIM __ nit I li ,, u ", 3 1
:= ,,,, rtx fw., d,, ,- .- ----. 'i ?iI K t, T-I", '-l"
l' _;c I ,,,,, ._Ii; j .
ltrit,, I-Itt, 1 1u- tlmm ir-.1-li 11r -! - :i .. I., r-.% .:,I., ,- 1
-1 itl- "Ir'. _. I "i F-1 ,,";, L, i, -- t t", ,I ,f,,,, A I-,, ,;-_'. ,- '
1- 1 I Int I'll 1. .- I- 11 __ 11 lill- -,---, ,, "'it, ,, "t"
t'u, ,_,, Ill ,,,, ; ll d Ili, vl- t VIIitiii, ,. -:,I 1, -- , ,- It -- ,,, ,1- 1: -, I-I 03- l X: 8- m', I', , y ,. ... y ,.Il Ill"(Y.
-2 7 ,, , I i"', ,,, r;i -- V. !-r- _. I I -,: T ,n'i -, t
'r" 'n,;_, "_ ., I-- -1 1, Ii" l, lii l _; ,-- ,, .", I -, : L, 1 im, --, ,I -t- R,, I rict i
w II A ,.,lol,, ,ti- J ., i I I L -11 :,, I:- __ I ,- %- -_ AT -- r ] ; '! .. r I I -wit
ot", -it"'.1, it, I;,1 11, to., -, I it l -Il , 1 t
= -Fn: Z",- -- S -, ,"A "it- -'-0 7 ,,, -1 - 5 -, ... tti Lrii t I
""'.- rl. _- ,, .,,,, 7 -I ,,,, ;-I - l- 76I, :-, __-, __ _-t, it I, .r I I
11- -,,, 1-1 I-: I 11 21 1 ,,, _Sr
1,i d -l'. S "t -, "-:, r
t ,- ,,I i;,-A :1 I I It "11- la'-., it,, 1. it!, - I .- I 'I I
,I'll, 411 _P 'Ilt. ; -' cicit ,--- F-: I 7 I Dr nromz" Z,- '_li L,-iy I, I ,- l_-i-ll I, I I 11, 'VH z "W,48g. d I- : i I I I it, ,,%;,, i
- __ : - ,ii -_-- 1. -,l --. -, G-_. pii- I __
F a i: i.,- u'l "I", "i I m-it" "'A ,ii ,,;-: I I
I 1. , 4 it'Llt-41'r 11, .,4tI t .1 !I711 1 --,, ] '-- I,,i ---, Tl _- timiil, -/
!.I -Idi l.-- gilli-l'I, __ 61l '- T liI 4.t I it ,, '11,
t, I ,', I _,l,, F, y F-L 11 D Iil- 'I
- ", '__ I, I ,-,, - t11 I I 11 -l"Ta, '.I ,,- I',i i": I ,! 1
.... ", I I I, !1.111 -1 n t '.
Z .1,1 1 11121!VI.111i i,,. ,i___ Z_-_ ,,-- 11 -11 C141- 1 ,:', ,, I -1. dr ;,, 11- ;f- i-, Dc I, i: t, Cam s Solares
'I ,-f- A- ', 1 ,I_',, ,II ;,; i_,_1;t7 .-_ 4 -1111 i I7 1 1_11: i- it -1,1,1- I VIell:,
,___l7 ,,_ll_ t ,i_ , I I t, I 4, - ,, I. :I- y br 11 ,T- y
:i ,, _-_ I", .!-, -' ,,_,,% ,,,, -- i n-l- it,: 4i,_ lI'4l7 i ,- -,
-"it, L'I'll 11 --I-, ; -Il I -DII-iI t z '- ,,,, I-, I, ,tl ", "ti"," I I ,
Irf"."L. 1,174_11lilt,,,,,. ,ol -_ I 1, I I - -j I I I l I ', -, , :I_" ,,III
t, -iI Ql, "I 111. illil- .iil. ,, I i l I I - i I -- I %Il a M aw s
imi- t- F-lit, iL,", 1, it. 11 '_ -_ I --- I le, : I I __ : I ", I I, I I i ,: , --- I _;7_ ie,_, ,'l-li_" I I '
-'t,",- T'j,"i,: J- (I i -, , I I _'- I I I: ,. I L rn;-S t;zril 'i -CO:161r!- 7 y al contact *a
J- R, M111i". l j,"ti"', F",Jri I- 1,1111 '-:, 1! -ilt i, --, Z : :_ 7- lrilil l 1 -' t' "r I
Al,,, ?'I"., pit., ,:-'A WK-1:4 11 Ll, ll I r it il I '' I 11 i Parcolad6to Raddonclal
_,- ,,- 1. ? -_ -_ -------", d'I P- -il., L_ I .1- .11-17"I I I I I 1, 1. 1-- cliAll D:,t, DE-1 lt_ nao ;, '_- -d ,," "-,-"'', ,, 'L, 'id I ,l !,u ma 'j !, i-l",t"aMWIMIr it 1
"I" 7 1 I , lt 11 -, ", ;il. I -,, IIz 11
.". ri'l,"I'll"li- ... ,, It I, ii;'. ,I Z- ii!I 1.
- -, ,I It, , ., _l l : r I I ;, ", I ,z i% t J,1 ?- P, --- n ,c , 3 bT I
-T'i, I I I :- 11 1 I I ;- ,, I 1. I I I 1-1-1.1 ,I l, iz C Onw b-,
t. 1,111- -,-'tilI, II I', I, -,i I " ",_ -: I I r n ,: -", ', I , ," 1" 11- ,,, ,3:
It' .-, -_ , I I -, I -, 1 6--_' I I i" L7 LiI , lj'l '-i Los
g,*,, """_,_t- X-_ li rli.t l ,-,' I I A i _, ct-r-, 1 ; is de ,,,-,-,, ,:,." A ngeles
I, -1 'I I 1-111-1 I I ', I 11 I I l "', I- -1'11%,_,,,__, I-, , t7-1- ,."J. "', I. il t, I 11" I I
&--Mlil - ', 1 , l, ,", ", 1 ,, 01[ IIK INA n L I I ?_ 1It'l-I ,I I'll I I a -' , -,Tl,",, i_. I U D C- ,,, -I"' _,',,tt, i- ,-j "ftC, j, I SOLAR-ES
Ua" 1 l, I 2 ......... I I ". I 11 I 1, I ", Et -, : , .", 1, ,,i, !,, pi,
.E.F.. ,-'I,,_. I
I
P- ., 11 hiiiII, ."""J" f, I, I I :
,I ,'! --- I I ,,,, '' T A 1 V I I I , ,, i" -_ :, , '' I., I I I I I -, -, -- : B-- dttI Nl-b- do 0"ct- t desda $2.50 la varn.
I I 1 11 '_ I 0 ty !, .
, -, -- "I I I ,'I ", -, -1,
.1"', _- .1- l-,". , I ,,,,, t I .1, I I I I .1 I I I "I I I I- , ,, - -- I
,,,,11i 1_iIL-. ll, it, 1-1 Illt ;-_, 1 1 I I l, ,,,,-,- -1 I 1- !i I,,-, , l :, "" -iI, 1 ;"!I,,, I 1,f ,i 11 10"- dO Ontadc 7 hcwtu 100
I" I I I I I I I I I l ipIlfli ", ,
,'_.,T 'r,__ It, I "I I I I il I I I , I
A'1111 -, -l'o,".- "'i'l,". I I I I , s I i%
I I I I I' r, I ,I,, ; ,71?',
., ", -1 -,: r "! I
]DAUTIZ I" -11tu- 1, I F n I I :,, 1, 1-11 r it, moat" pwa POSCT
I,, !,, 1--I. ,,, I I ,,- ,,, _nlnrl if w : - -, I I I , I I I 11- .1 -', I I, +, 1. Ir I ,_,:,",_, :, -,11,,,v ,,ttmil, ,iii;wA, Oim
i'll"I Iii, ",I "I ill" 1 i. 11111 I "I t 2,Ii l 1-1 't, I 11 - .-, -, I,~
It- I I I I I I I ,:- ': I',, , ;" ", "' I I'll lt ---I -,,, j, --- .. .... ...... I, 1111,11.1 It, "' "r I I , , --1 -_ -- "- -- -d, Oliu&r1c0 ,,, tltl ,)fom o
1, I I -, -- -- -," -'- L, I I It, ,,, --1, -, --1111 ", "" I I I I , I I ,I -- 1-1 1- -, I ,- I OM WITYA CORONA I -)!wr_,i,"', -,__, ,,_; ',*, ).""l-, I I I 11- I "I I~ ii, "tic,
it""t, I;X; ,,,, I , I I I ,,, I 1".""", ." %, I 1-11 ,
-'_- ti -:- I'll I I 1, il I z l I I I-, i I I t",""I"", -11 ,,I I I I t I - :-, %*_11- -_ 11 ,,,,, I 1-1- Auvl - lttl ,Kito I i ajionnihnit Buta 1.3
.r!iIj- IIv I ; _' I r I t , -,,,- , i ,I"',,r" 'I '- ... -f, _,:, '__, I I 11 I, _-, - , x - I., 7 111- I --, AGUA ABUNDANTE
l"', ci N., l -6- ,;. "I, ',-""_ l-r I -'I I I I I r I I I l 1 1, I, :1, li, ,,, _, I I NP tu- y miig most-0
I -- ___ --- I -" I I -1-11, I 1. I r--, "." : ,,
,,l,, ,mi-l, ,I I z I I I I 1, I I .
I -I i I : -, -,. - I I .... .. I I -, ""', '' I ., I '.11 I I 11 il% ,,,,x l -, ,t 1i 1 do la vilucra
ti '.',-,,,& ,11ti" A'Ii-;- C- t' "' I I .1
111 :1 I 11 L -- t" '
I,, I Af,- I,-r, 1, f-- 7' -, I 7 I "', Mil_, ,211 ii -ioll',i ;l r -dk ,- ,,, l,31 = R. -I Cit.- r, t 11 I -, Cit., I _11 t"", P-- '--,!, ,!t. l-1, Z I ofii-,
1-1ill-In ""I"i- ,", It , -_ i, I 1, -1 -- i'--, ,,,-, .-' it- I- z L1. a_.. rt y C,,,tuil.
-- ....... i V k1 1101 7,k;; -- -, ; I I I 11 ,:, ',-.7. ,, ;,-, V- ,,Ii i ,_'11 ,,, T .Q: I e 11 LOS PINi"
it, I I : "', I i a ,"
2- , I I 'I. : 1, - I, -- ,- I I- '1-,' !,, !-- i-l --t, oftclnns on Lin Habana;
p i ti, I ,Ile l,,'t, : I : I , ,,i [ 4. 0 9'r'.
LA RABANk I -- -e M mmo To TOL u4m
, I r t -, il I ,,,, 1.!T Ill U F c 1-17 I I I I I I I i t I '. 171 I z
Rim"631 F lr uio,-, a ilirquir I _: I I 11 I . I !',, r I I I ; ."_" .1 .I I I I -T'I I l -b_ d, 11 P7 I I, C-Wd-4a-%5
For Luca.5 liai- I 1 1 V17 ", T -! 1; I I I I I I '. I ;. il,,40- zi:'it Itt i. 'j-'-dit ". I I r 1,, luli-d",i
1, , I I I I I I .: " I I !_ 11 :14ztq .ii,,,,iltA_ ,I -, lz_ R ,n i
,,, -1 ill i
i'li-, i I-. ,, -1--it, y Il 4 0
: -_ I I I I I '901guin
rXITO V," .L uriacriclo Fi,%A T I: z ", "I, I I 2 . I i "I'll" -!4, 1,. -, iliri; :tl, pt-41,
k Il-- "I i, It i,, -- I I I 1 I I 1 L I il i, k i 1
-Ar L I I 11 I . muiltur uz suatul Con Und
I, ji "I I'll ,,,, <1il-j_ _' ,,, :i I 0 I , li, Iili! 11_q11,l
liti'L. VOL' lt I " "I I It ,I For Pirzi Fuenfei
O I I :
", k 11 '' I- ,,m z
I I I ii ', ,',! '' -4 'il Iilil qJ3
Iltii, ,I I il 11,11 i,"111' ;- : I I 1, -- I 2 I I I 7 1 I -11 ii-it", ll b- I-- ,,", ''. ,,, , I I 1, I I I I I "Smith c.;Qmc- povl"L
.fl 11 'I'll' 11 I % 1 , 51 l 11 i ,:, :j, 1 L I'-', I'- 1-11JII ll "'11.1111"I "" "l
--- i, I I "' ---- I I -1 I ,M,00 ..4Cdo
I "" "" I I _: I : I I I I i .,I,, I I 12 roon . 10 .
1, I I I 11 I I i : I I I - I 1, ,i ,3i, ....... l- 1 1.
4, ""'..".., 'i-O"', i,, I I I I I r I I I I I "
-iiii 1j,-Id", I Ii I 1:;- ,,,,,, ", I 11 I I I I I Ill Tin 11""i" 1'11, :, 'I'li',,_*
", l'i t 11 IV ,,, ---3 Y A TA 5i% Acuatul. 1 M1116a !,,, ,,,, "." '.',, 7" ,. 111- ..,
I ,.2%)
_,_ ,, ,1,11'11 _,,"i' I, ,i " , I I .l t, ',i I, !-, z I 11 -j", I 1 : -- -,-! 7,I _.u.. "I
""I, I I I t I 1, I I I I -.,-, I,
., i -, ,,, I ... Ilill, I n 111111 "'ILI""' I'llittif l, it", t I I I '. 1 piiiltla on domoiloq,; FC6- I ...........
1. 11- I I I
I'll, I'll 1 11 .11 I":lt,' : ,,, , I I : 18 z 1- 1
'Id, plx I I I 11 I I I 11 I I I t, .- I 1 I 1, I I 'i ,, .1 ," ., ,- ;I l,"". ," '.
'A,, .,I. ,1- -t- f, 11 I 1, I I 1, 'I- i:l, I'
, -I, I I I I I 1. .- L"l" !, i- --i", hdud" da Pago.
,,I ,,I 11 I I I .. -1 11 - t I., I'~ 'J.'- I, 1-111, 'I "11"J.Ill, I IIIII- 1.11i",_ ", 11 it, z ,,,,,, , I I I I I I i, i, '.i, J" ?"7, ,, ,, ,
I I I I I l "": I-- ,Q- ... I ,,-I %T, I ,' ," L U 5 T E It N A K 1) E Z 1,
h- Kli'll. Ill "O"'I-I", "" _'C': I I I I A I I ,, "' 'L I I "l, Illl,.:,,,'
ACTIVA L&I &UTORIPAIIX5 ;; t 1 !, ' ii , 'I I I' ' I l' I I I I 1 ,I I-, : -,I, I l i ::, 1"' 'I, lt_111 i% P, ,
LOS Pii ---- y "Xililan" , I,, -, I I I I 1 I : I*, I 11 ,_ __ ", 1- 1- 111111--- 2l,,lu. do M-bl- d. mCi.a. _,", .., ,,,,,, Ill- 11"'t-l-, I
1, Iii 1, .111, Ii.3 ", wt ,-',-!' -, I, I 1
P, 1 I I I- 1, I 1, : - - ,% I I ,,, "" I 11.1 "I. f-1-11 .", A,,:_'t1_ Ih Ij,"I'."', 1. G".1"'. 'I". III4 I I I 11 , ,,.%, , , , iI O'Roffly 400, 'O.t. a ,
?,--,- "- ,z "" t I I I I '' -i ", , -_1 i, ,,,,,, ,,, ,I 7,"I,, ,-l", 4, iit, "it" ,,", -,,,,, , f'_V,lL f;cT-',Y I I ,. ,,,,,, 1 -,-- """,,I ""
w- ,,,, I I 11 e ', _', "' I- I 1, I 1, I I I 1 "I , j, ,-, I,, 1i ,,, , I, .1 "t. 1.1- .1 1-11"", "",
z'_ ,,, 4 ,, eiil t:- I I, , 11 , -- I Lill Motmp, Iltoma, ;
_4, ,_ "'. l, 1 I'-7'-"l -- 1 1-11I, 1-i" -,, ,,"i", J, i-I. i , , , l , , , I I I I , I I '. I I , :,- 1 1, - 1 11 I .,
tr,., ILI il 1 -'Itti; ". __ I I I I 11 11 i V ITAL I A.7743 A-770.
,,,, i,,_,.,_ .... -6- It% ., t ,,,, 1-1,i-j, I, i, , I I I , 1- t "Witl li-11 lif-11i., """,
I, A_ 'I" 11.1 i 11 tl '111' '," 1%,
,_ ll "I', I I , I I I I t I i ____- I 111.11"t 1,, It 11', -111 Im"',
,,,, z"'. I l 2 'I 11
%- "I'll I , _)tl_ .1. 11. I : 1, "--i'll,
II, ,, ,,jIlt" .11. : r I , I I I I I ", 1'_' , i. I', I f, Id r V I A ."O., .qii l v--tt-,,I=
--tii, HIff"I., 1, I ," I, ,, I I I I 11.1 I '' , I I I 't, -, I, 1 1 1, T-- Y I, 1. I i l ,,, i- ,,, ilt I I I I 11 "' li'lli", "'t,"i-I I "i I *'I t I
P - ,I'l ,.". I lil t I I I,, I I it I I l I 1 3 11 I 1. -1-1, !-, i
I I ", """ I "I ii. vIr!"
tl 'l-I", "", I I I I I, "'I, I I -- I-1111 A111111, '_1111i, 11 1:111MI I
J. ,i ,,, ,_ 'I,, I I , '- , I _% I I I _- I I I 1 ,&"", "";r."-, 'l'l 1,,, ,, i AgUa Caliente I'd, 1, 1". t"'.."'HI-1-1 *111; I I lill, _, I_ ''I'' I I ,
-l," 1-1r. 11", 11 11 :1 11 I I I'll I I 1, - ___ I "'i"t- , " "' "it, It 1-111,ku, il. Ill ) "ll Ii
"%iIiI I I I '_'_ I ,, I : I ii "' Lrj, It'-d,, P- ft", ,.t.,i. -1,"t- PI-11 11 11 I Ii 11 , -- I , 1- ; "I,-,, 'Tit --itt-d__" d. It .J 1,11 I- "I I I 11 I 11, I I I I I 1,
1 1 -, 11. - I, I I ,
-1- it, I- .,.t I ,i I I- lt-i".1 I 11 I : , I I ,"',_- ,_ .. 1. ,aft4-, 11 d-bo - _l I I 1 i2 , : I -- I i li ,i ,,j ', it d_ ,,i a. R,,IxifI. -,,b.IAn4,,1Ii , I I I 1 rt hil P tcvml at] blfio a] tnount, I,
4' 1""'", 1, P., - "! - I,, -, I" I ,1 4 ili I -11 : I I I P" !:- 11 t-- r ,-I, N! tI, P ,i p"M01 4li .MlItII-IiI. ii- r ,ll, litvlti I ,-,,., ,li__ I I I, it, I", . I I I i ;: I -I -- , ,",__ I I I, -! ,,,,,, -,. ,i ."- I -.011. ,I1
', ', ,,_ I i, :. ": , P, ,:,.
K- z ,,,,,x-jn1_1,P,_ ", l., .I -r I I I I 1, I 11 -, ,, I'' -.'-'J, -- I ,,,, .g,,.ti_16. d,, 1. I.-ii d
I -11", I I I I I - -11 'I'll".. "' "'
.,t l'it", .",I _'';i 1, 11 I I I .1 -1 I _:, : 2, :j ,- t I .1 ii- li" p
-l" "imli- y IA- ,-, I i'd, I I --- 11 I : I 7,1i4 -!,, ullt,, ."r
1-,, It", I I I dt"Irl- SENSACIONAL! A".It. A.''It'as --is .o
hi .b.u 7 1. J- i- I I I ";: Ili. I pt-t- ;-, 1. --- 0 t-- III, .I', ",,,ilii L-. -,I. i,- ; .., I .L,- lp
""t- a, Y-. !l_ I I ZN ..Dx z Y ANA j VL'EVOS CALXVTADORES DE -,,!I.111 I., i -_ li. F.- I.f..tjl _tA -0.1
I'll 11t.v t1=1Y11X :Zt _: -- - r S a n t a Cnix del Sur I AGUA mEem cm jut w.bli 1-ii 01 _fl.,_
I ,Ii 7,- n , g, I T d, 'im, -. ,_ I-d4 P,,! I
"t ,i, il ,t4d.i -a- .. ,i -w it-l-r. c ,,, 111,qAt. br. g-lial
i,!,-,tt I - d'd lI.1 I 9 06t- t, at
-I 11 _, l_ t, -7- -Itt- 1-i- i = 11t. I..
.-- di, 111-ii WA 1- 'i'll, !i 'L"'ili" I -Ill ,- ,t,,'_ "I T'oMento il i. I Por Ciiintente Axialu $61. ,111410 .16"if" Z .6i,14, A_ bl.
",_ ,I 1. I I I _P- cultNuft- ,,ig,
d-,i III -l-id.at. d'! --- ", "I'lit-', I I III 1. , I i. "..- I", li", ; "ll- = leof. J- 1,,d'1,4r_ .1 P.. 1 .f1l
u,",, ,,,,, :! l It, I i I 1 7 -, I I, ; -,, ," ). -"
Los com"TAraos ILI I t, : it ,_ --i" 1,i- t ,i ".;-I, 1 li,, ,, ,li 11 1%1, , ,nsiid., 1,,ta, , "
"I l-111. ds,,, "10'Ark Nli,,; o i ',
ArDICAN I 'l-il., 11 ';'I I il", : ,, ,tl ,- l,' e, -, i-n t ,I 1,11191,111,I1111 lnl-,, ,; I - I pam"'. A., ,, .1-1j,,, I .4, ,,, It,, ,-l*rvl_-, ,- 4 I- I I l1fliIa] 11 I-lt., Alt-ll llifitIt- I '- ,, , ,1 , ,,,I - ill.l ,io-- ,,4,, %t, 11 e- ., it. ,,I
0 li ;,,,-hti 1 I ,,,, 11111"l, I 1. I I 111117 Pzn jw I ,.,
,, I I ,,,, ,J td-,t. --.- '-t, I ,,,, 'i. - I - I i I 'r l- rm I I 7-
.k"'ll"'i, ,I "t-- 4- 1. Ill, ltI i 1 ,,,,, I ,-i! tI-- 4,1 -', I 11 li'll"1111 "I 1 I I __ a I s I. M.111-d", III. fila ,I Ititt- q'ii,
tl",Il,,W- ,,,, ,"', ; "I J-_, : ", I", ,, ", , , ". !, I "I _,-- I";;--, lf-" P- l, t y .11 .-tiallk- -,Iillilldl l, _,!I ilii,:
I I -- I- i"i I - I, 0, I ,,
W-n- I 11 1 111 _, _tl, ,,,, I 'I ", ", ., , , , I I I I lit, ;i, I- e, I, ", _;- 11. I I "I d,
a- 11 I I ii t 1, I-;-'_, ,-ll,'.-',- I Q ", 1, ""I"I"' 1--A 1""l-1I," 1I1 i1 -I'll
-" -41"I", ::,- , 'I'l, "', ,,,,, 4r 11 ; , v- cil. 1 I ii 7 .-O", -, "" ", ; j I "
.A. -Wll --, ", 'i'i I , . -'-- i i 4 .Iit, li,, --'lIl tiI,-,,,1.,,, t I I A I T-1- -I I k " 1 'l-, I i , ,__ I -lililiI I, I, ,t
-; , ,- I Z z I z """I't ... l,,,d F;;*;=1,.,,,,,.- ."a', .,-i, ,"", ,.',' t zl 11 I I I -- I 1, 1-1 -1 ilil 11 J116 i A tt "'t- r I,, I, I
,,, 'i, 11; :, ., -i t:- F--- p -l;,.1,';,,,-;,, 1"', ,: '..
i. .1 -I -I. -_ ;4, t ""
-i ,I "iti,."i. 11- 5-_- ,i _!" ,it,, 'I I ;- - : i ., . . ,,;N I A, .- 1-1 ;' 'L f "", J", G, I ""t". t 'I'
1, ., I ) 1, 1, x I I I I I I ; ., t- ,,, i , I pt,""l."',
--tt", *,I,, -- '., ti-ItIlt. -;,il - -- - 1- ,!,,. ", !i 11 ."', it ,,, ,, ii-1- I I .1111"i"1141,111,11 L. ., l -'r-,
r" ,-,% 14.. ." li -, ,, M1111", I", I ,,, t : I I J "" -i_ , I, I_ '11- I%,
,, b ... ... .%, 6.4". L"It .", "I 1, I'll I -, :, ,, _, -I I-- -, "I" I I'll, --- "", 11 11
-ii, T- il ,Il It I t I I . 9 i
it'Wtwit .l.", I I !-- V- -- it',-i, 1;'I 1, ,, ,6,
,' ;Iit ,,; I;,t I'll 11 I I I i 1 ,,,, t-i-," I 0 11 111_ '- I,
-I .- f I i,, I -f- ", 1_- -t- it, I 1' -till- v lom -- %' -!L -11
11 I I I., itilll 1,,I "I litli'll, Ill
,- ,,- ,, ,.- ,,,,,, z -"", I, !", ill, t - I I I,, ,7 i,, d, , I 'i ,,
d- 1. I- It It- .l. -It ,_, I ,, ", z I I 'Ili,,", Ill;-), ,,,,I.,,, ,
P-tic-dti "" "d. --h -, t ", 41 ,- i" ------- I I -- -I I";- 1,11_"Cil dl 11 ,I lii-l"il- -; '7-1- -- -, I,' -- t -It'll, I ,,,,-., I I ,,,, I I'll-l-w. 1,
.11,I, I., I- _1 N" "'t,' ,,,,,,1;,r, I , I, i, L11.1" 1
,,, -,-- 'i- --, .-- I 11i, ", ii4, __ _, 'y ,4 r ,,,",- '11-1,11.
iti-pti Ili- .1 W.- -.1 I'll, ,,i, "t, "Il- ,iII, 11 ,I- i '- -1 i'',';- I! -ilill, 11 .1 I ,1, t, --il F,;,,1- d z .
,,,, -1 -_,_- ,_""-4-,'._ i"I 2 ... ,;'-,I I7, -- p --,ii--!. ,- .1 -- ,I a t--- I t,' ,, , 'Z: '_ 11, "', I,: I _11- I
l 7 , ,I , ,;I, -_'_,-'I ","'I ---", --,,* I I 'It". 11 _-- i-4t, it ,Ii Y - I 1 r, t -, _, , I 1. I C_11'; I 11 -1-111 11.1 I'L,
I
Z, ,,. ,_-. .,Pi ,=Z .-rit. 1, -t-- ,-,- % ,,- ii p. , -,"_' Lr-- ,,i: i, _, t, I- r-l, I I I "I"- -I II, ", ltiil _ ", 1, ,,,,, -4.
i" '. I ,,,,,, I _1111 -', I- r I I ;^"I7," I;,, 'I t 11"I",," I'll 11,
11, i X 1 ". x ., 1-- t- -vv- ,- :, ,-I- _,,,, -5-..", I. t;iW 'G ... tat il
I-- '=1,1l, ,, .11-1 I 411-1- go "I
11 -n't- -,- ... ... i--, - ,- I .
T,- L'k, .. ti- t, 1,
I- = A, l, Il. 'It j:l='r .1 ", 1, I --1 -- ttli-- -- I, I-Al W -.1 f- .,, .",-_, ,_,, ,",,11 ,,,; "!_,""1111
__ I _,i ,, ", 1. 1- fl, '. A .,i, .f. It, , '44, I- 1:, I" -- 1- "I 1-01 falt m2cilr5kii 11, litilrn .,t fl-4, 0, ,I, P 0-- di,-' ", T I I --It, I , , , itt"T, Z-- "'ti't'- ,_ 13 i, I-11
di, 4; C "., ,j I "'i-4,
bi ,,I ... Idi mil ;_ I, .-- 1. I -- , ",-- , 'A 4 f", F, 111-1t, d"I .11 I'll 61 I.-Il,; lii t I 1.1- I I I '- ;,j;T-l1, 1, Il -', 11 1-1, ;.1- C ,si, P,,11 I 11"t-1, 1, A it" .,lld-,Ii, I- ii, ,,.--.,- I &. ", ll,-I ;, I _,, 11 11 Ill I l7" I '- I ". 11 -1 IIIIII , -- ",- 1 1.111, ;I l I NA-5:I1-4 "tt a
,r "ll.111111 ,, 1 -4, it ... If -7- -C, --lill 'It' g7.4-Ill Ill It y I I I" I 1-11- ,I'l I-- 1, $-tt.", rl, C.* -- ii;'--,:, o I , ;,, "_ I ,i, I , ,I, '" -1,,,,n-11. III -di, I'll
iwilii, Yto 111, ,, ,- Orll_: -11 Ili "9 1. ,,, 7" 41- I li I T-_', 1,11II-Ill It, 111'.il- I ba, I, all- d" ipl-- y ,,W. q.,
_, N, t Il Ili,- rI, IT'- 1,77. -, _- ,_ll, Ill --. n&% R I A tat ll,11111 T -. lit Illt'tdilli ,latl"It- I'll 11 1 ,, -1 p ,,,
R4 = N-ER "_ d, -Al,. 17.111 "!".-"_ l _- _, i 'A'
I' -, , I I 1. ,7, W, -7.111; -,., m4iiii,,, Ill,
1- jildf,,Ul. ..dait- T,,pi. .11.i ji,-: , o,,t It f-W" r 7, I I ,,. .,,: .-- I. mit ,,.1 pl,-- Ii 1. -p".) 6. 0,i- !'. -.a. t li ,,,I r**"_' i' -'. 8 ,! it- -,: c I, 5,- c a D 1 1 -t II, d-d. ,, ,-),-4 It di.__ I, '. ii 1. d, - ; 4, 11
a- bll = sm MAW 11. -'_., I ,_,- w l:,,'i. 6, J.., .1 ,I.- 'd iI 1. P-1,14i
,ft,a-'.:j,=._-;iLr -,,_z1'1#_: .ir,,',,-,1 ,i, T,- W.i ,- V_' f--:-'i1-'1 r-l-B x---1 l' -11 1, i
__ ,
Ing, e

1 1 DJ MIAMI
-1 ,


_ :
x'n'w ,,-_*t = ,. = l* -n ,., 1,-v'-- -, ,J- 1, % at, I, ,,, d-Lag ACARAD09 ZN D16LUX Marion. I
Ili, d, .- t, 1 It. vlgi.d, I, Malt- A-viii. 6 .- f ilit'- -. 0 ol Ic I,,d,. I- It t i -,I. q- ht sid,, ,nt,1tUI., ,,I ,,a, p- 1'. _!- U.-kI, , ,- i, __ I. uQ- ,I 11 G1 mr 0 bl. -1.11i, 3.11 .11.1d. d IfIlat m C _,,t, 11 .1 P,
tw., =w= -_- "', I, *,T-, K- -4--t. ,- '.. ," w ,"i 1:1 _zi-_-I, 1- F ... i"A" T.. i. W-- t,, -=. 0, Z- ; ." .b- _t_ ,,a- "' _,", C- ; """' "' ""
e 'll. od I ,,- 't.-A -1,. III Ti ti lt. VII.. qu. ,It, L- Atl.t ; -1-I-11 .1-." _ft ,I 9- k I L X'lw.. rii G-,I. y io. Wdi d 1. X_ 'l,,. I-il-,,l-j, .lli
,-', ,,Cl,, .-,I- ., '. I, di. ,, It
11104v c TAX T XL voc4ox = Ilf-,,, y n --k .1 cxoa lal t eDdag GI'al
"I; -1. vataluiv, w ,,t
0 WAJ" L. -ti"'. V,- f- 6 1. L I_ 1 "iti."., -l, 11, Upw m cn .,.-t- -.- P.lultala. I -1 . .p .
TORR", a AAWW vwz0Qx z1a C.0 d ,T1.".di 'AL.- 6. Ill, _dizl, p j j" ""I"" 0 TWbift on U #11gintli rom i6iI P01,11- ittia"Cit, it. Mitill". J.
'01A '. ,O, F, at, .-,,u,,, '
I __6,, Ili, !-,I "," --t 1. 0- I'll, I-
N w Wait zuau I, k,,I,, L -J:lii."_ ""'A.ViI4 ", --,-,d.y = Irll, ,,- .1 1, _$-,!1,11 kI,,,i.!, In iltl ii, I- .i.- t-L-fl,"ita. P_ .i. I ... .bir. I,, -tC-',ht. ,.-iA- "ti d,, i,,(- Y ,x T 11 --4 t- rmdi dI, at twWar 1A ctictmpi d
,-,1. *tI T t., = ,,tpootttUU, IW. d"".11i- "tai., q- I,- It -, 4 _t. y 1. .11." = ryat ,;inuz f ,,, Il 1.5- ". .. tt
C_ Ft W Cloft at 1. I .:1w, 1.11 1,11 11)11
,,,I e ,,, T, .4.119V. lil- -,= -bl,"T', .."11, Ili, ). Vi,!,I-I ;I, __ 3. -11-1t. 'L 0 DE V= A EN; fl-11111, qq- -ldtil ,I 1.
't, .--,.l,- .. .... h,-l-, lti al,- .. ,11
.-. f"J.4. ,. ti'll-I'Ll 1-W ),.III- 1i 1,,C'O, = .1M W_ I ,
',il, ,,_ 7" 4-4 1. 'i- kT,,l..,l,
,i 't I am*
z iu ,7 0004NA cmi- d -1- W Lt at t7
,I, 13,!-Iwil ,,-ll I --tti lt 1 0 c ,,ti ..I W1. t-.1 ri', *- I 1.
I I., i '-d X, ".,;, = 11,;, t.-Tt", 'I'_ 'r I a' "I" -- i CASA GONZALEZ
.. . ......

PAMM MOCUATRO NARIO DE LA MARINA. APO rVff

JUEVES. 25 DE ACOSTO DE I r49

A N s ("I I I A S I F I (' A 1) 0 S 1) E 9) 1 M A 1-1 0 R A


VENTS V 1: N IT AS V EN T A S VENTS VENTS V E N'T A S V E N IT A S VENTS
- ------------48 CASA 48 CASA$ AS CASAS S3
(YLAW A fiMdVWV Y X VT OMES
A Y ACCES. AUTWOVILKS Y ACCF-S, .3 A OM
V" 11III t- A I..- tf= t-1,-I!I-, 41 A- SE VENDE

it,
SA N'TO S Sf WE Z AIM f1l WN u- "ti
------- -rlo 23 M" ;,o
sc. L, vWPA _UA51TFtf* AntAt
I) A 1) 0 N 1,434ry 46
__S,,IIf1,1 Suarer Mendoza
..........
11 PANEL REXARTO FORD
'"I lit' I .... APRENDA
.. .. .. ... A MAND AR
4: ll A I, t, 'r 1, 1111- 1- L 3 zi 4t t"
P t- A I I L 11 11 1 Tcr t7 Im ... ..
6-N \G A T, it, 11 0, 1. A-f.,Jadt, IA C-chI6.
-', 49 SOLARES I Tz
t., FINCAS RUSTICAS P-4. Coeqt, WWI
CITE OLDSMORIVY 4"
11(il f1l -T1 1 nAAAJK*
"it "I' -tt" i- A V E N D E LA
y)."I
C, I.I.V9 CITE F'ORD 46
_om TlgO, 'u,
ZW kIENTA $550'
35,(*0 v
11 ) -11, A1111 ), a CA NO,,
4 comercios y 6 casas t i.1, 0,
VOL-- Lit
.......... _1C12, bai, s Z- N. mt-m If F 4 A
jj I,
f9tg
MENDOZA Y CIA,
'Auto Electric Co."
QUITA URBANIZABAI"'
Obi.p,,, 305, TIf 4-6921, 23 -t
I I k BA NA PLYMOUTH 1947
Pifti'-re WILLYS
IA NF-I'm INVFR w\ ....... .
16,
iBRILLANTE OCASI DVS010 Ctw..)
CASA S $H.AfIo Ty : -------- S ROQ( VA ff1fR Tf I
)if If K V) d, W oolf,, 11, ADILLAC

k T.Tf RAS DEL, FDkD anrantia h-1,,, -I bm (A20-53-25
PLAYA IllRAII-AR,
E comPRO AUTOS
ILL 11A 1;'dI,,n SI".
1,TT R kS FIE *2,000
COLONIZACION Ra d I ft "'MO-VTOlry"
1949 W.Of)
BARANDIL GAN'A SE VENDE
4 CASAS, $28,000 F",TARAN: UH.C-9145X26
DODGE &1 .42
1DILLA 94 CLUB CUPE FO SFDANFTTE
HABANA, RENTA $300 RD 46
CsI d. d, dol, -1 1 1, mazz;1 llub" POINMAC 1948
7 "Aw- flodrigtwz"
Of, A-51PL AUMLNDkRES 6 rilld-6 radia, hands
'juln 1940 e-dicionl
JACK" S _Z1 a, dI,, la T Yf. U-50,10 hjarfs W, Corn. nu"o.
Qw V. jA JU TICE
-ol- a -ROQ
df,,_ 11 .11 11, T" VE-ALRERTINI
Milkyl BE c1,L OR:Dk
n d. & Infants a P.
&9273-53 -2 Hit-hAdt,
nn' CHV'ROLET 194V
ANTPLIACION LIT, VrrI.,
'a In
T 4 6. -tlprenda a Manejar
de 12a2, 54 MAQUMPIAS
G7 32 N" 4 il CIORL9 CONTROL 0 MkNT. CORPLITA 1A.A
ti r 4 -11&t.
1, fI r t 1 ti'l v I e."m Ave. M"W",
-- a-- F-- d. Dbt" fl ... ..
19M. XOT Ft.
rl E ro"
Is4f F N ICI,%
"1 .97
Aot=TA MAST J_ j r)tjM t" t,
ROT) LA -4 1,t 4_'Z 7
41 BE GANANCIAS 0 !- a,

NETAS 9jor do 103 carro S Morro 0. Thhana.
MENDOZA Y CIA,
v.,, O:N'l A 0K P 105 TrU. J- ,Q2L ";,a I is es a] que no lo .. ....... ... .... MAQUINARIAS
I X LA RIVILPA ANIPL IAS A C I LI D A I Eg
05 f)LDSMORILF, 1911
It EN EZ TENCIA
ha sido.
v-tidura nylon. $i50,W.
UN03 MI:rs x s 4LBERTIM Para entrap Imnodinta,
CONSCIOUS UD. EL ROQUET1 I Hunltboldt, dt Wanta a P. D,, 3 1/2 S a
T

v 8, SA)IT030, de C'818,53.25 flomba tentrifugas Rem,
VEDADO, 9, 140%. R A
T
D quo no ha GUIELO UD.
SE VENDE I I AlquilamaIt sntot de) ri a
49, or fteroava; a. m"m
y Nf=cra a- altt_ C,_ Ido. P C-Ifid ... do -billas,
vt :67AT)o: 000 CARAJE (ni"
ruedes dt
41-242,0,
+
Lixtra
V E A L 0
VFDADO. :1 P 1. A P
Fit if N V EAT MANEJE U0.
.......................... Diefted,
FIT IIAC I 'JMTTt0 EXT10" STOC'l TI UP
rKAN "rIfIss T-- s
AS 0 ., .", .*
I- IN IND. Los NWV013 FJ "Ni D-3,m
Cttl"d. y 20 F-25 I I 1M
igportunidadf. tAII- 1~- --1 I W,


NICANOUL. 2 I'LANTAS i 1.34. CUEVROLFT 1948 gago inn, noev.w.
61 vl mto i SI, IFNDE, N fj 1_7 Fj"flin 4 pialo., radio .1to, Xr
tit. y Arw ex tins,
TVDEBAKE E 1 t DiAO,
;?()Qf E-ALFIERTINI W N: 10 KVA,
cvl. tl-, pituwlo 'n 1 Wit It 75t"KV
d-- flumb-Idt, de Infanta a P. 3
A',,, of. &0 S2, OU ... .... c ,p EN C "
MIRAMA& $36,040 F 70 ,tl "'
LA, D Z I 'L'EZ
-t- W One Mir&fnar t' DOMESTICOS C821-5X25 Plantna gattolia.
)1--d-, lot) )11,* 5* WittoiMtA 71 XVA.
P. a, I" stj
7,)r dcmdt pasan to- N- 2 R"
guagiau y tranvi V,
SPECIAL do LUKE
S I cip muy strztcLi- sobre
Rodripez y Fw 011det SE VENUE E compra rII tal. VIA BLANCA Cory
xxres do a]" de 70
E 7 2 1 SEDANES do 4 plas a 350 Libras,
1,4CRET NQ 1,7 1-4-6 Lerdre.-no alt. Itrue If- irt. I
-- -K- -- MOTOR COMP. v S. A., 4 cuALQUILA UN CARRO DEL 47 3 dt.%TOS, SITAREZ $19,5tlo V 6 I DE TODC6 LOS
-4. tJ I Presldezft: D. RAMOS
III- it Aruplinei6n dt Aln,,ndtl In rI,,,rrow% on fil F- 1116, y QUE SON SUy0S POR
C_ A,
AGENr AUTORTIVID0 do)
MEN05 DE LO QW VDI BE arinos Diesel,
t., E,.7696 49,26 Nur-as v de It
PLYMOUTH 1946
Sto,. St6rez '15,011. Estrenela.1 UN BUEN NEGOCIO CHRYSLER? FARGO,
REPARTO L" -- --- e .. .. Np
d. I 1, 1! a Of. ji 1- vk .. .. .. "I if P
PLYMOUTH
PICK-UP Tomamos su carro COMPLrTAMOM NUEVOS wai t.
VIA E ;TAF; LECTNITENTO de I To oxlwoncia pwa on"go
STOS. SUAREZ SM000, N'Ati
rC j k Ohi-p. 101, P"i". tuttrin- 'j,
International 1946
NTRAD )11110titff I Inmadkda. litin nutiyo'.
-pli. li"neia, hvd I i US% Como par le de 1 Af,,Pt... ze fasr* "m Dam
BLAN nftv-ei a tustrima"to farni. $1
t" t 2 1, 1- .1 11 011
Junto al Barrio 0brero, n El resto on 18
I S 1 0,0 it 0.0 0 oLge
141'A I N 'I, A_ I 13, Lv- f I
la zonR tnis 1 PANEL FORD 1938
1, '1* %-;- , -' c ntnca df. 'R I RR CAMOS DE USO- .... .. .
t, mesas de GOMODOS
DOD4L drl 42,
VIA BLANCA 53 AUTOMOVUM Y ACCE&
SANiOS SVAREZ. (GANGA) NASIX del 40, Role,
ft. I~, It-. DODGE 1938 Plazas.
sot 0 1= HUDSON DEL 41. Rideew can wat".
I "' "' "t' s 3' 1. 1, 11M 01!110 1a ,,,t &M., jarda. P= Nicanor del Campo 5, 6 y 62 lh! I- C'* 2' n ,4. I Akfv-. Ca=16. INTERINIATIONAL,
h.11. 4;4 4. 4) C W.I. $01n 0
b.4- va- AUMENDARES ,ba
-Pt. AGUA 'IXZ CATAXZ GANGA ra" 1 P TAX, M a propia pam repsyto de 14 Diarlhuldom
1, _46, -1- 14, .1- -.J.; --. -Ild- 'L V- ,- ch,! C-11 Pad Par.
Z, Pague en OD W8FS SIN BK K 1938 jorrin Motor 100
d I. Camloace FARGO Pla-Up
W., T.t.. h4l INTERISES SE IWID. 11 Asu .10 47 1,
Gangs y Mils 636gas MOTORS MART
If ormes en el propia Re- Z 2. VIA BLANCA
EN $14,500 RENTA $130 S* A.
P- 1-- f-d arto y en Amargura 1112 TACU.M"Es Dr PAC6 kturoR comp., St. A.
tm) FAM CA Y VIA BLANCA MARINA
d. h., (alt T.Itt- XIII,,t 'Ri VAPOR
D.J. .1 D' It q. 23
JOSE ELIAS
Hospital No, 3 83 3261
Tel6fono: X- U-2281
UX-E-0184-411431 LTIT522-" 261 C409-53-25I

AFO CM DJAR10 DE LA MARINA.- JUEVES. 25 DF. A(;05rO DE 1941) PAGJ[NA VEINFICINCO

A N U N C 1 0 S C 1, A S i F I C A 1) 4 0 S A () R A


VENTS VENTS VENTS' VENTS V E N T A S 01NE110 HIPOTECA A, 1, Q Tj i i' A L Q b I L E R E S
NAWS 54 NUERLES Y PRENDAS 57 TILES Of, OFICINA G-1
54 09JETOS, V 46s 65 90NOS Y VALORES P2 APAR FAIARNT03 az APAWY MfkTOS

MOTOM
II,_ 0 X
Vd*d, T-St-N-Ii
ENTOS 141JSICA
60 INSTR V-"IMERCULES "'I. T Ni-- _-, ., ,, I N ER0 HIPOTECA
-------- -- A
CONCRITERA C. M. C. T-n
DMM Y GASOLINE A-- 111-1-at harta 06 R R sowcr=E$
lAs frrtslacf" PI... 1. ',,.A,, Ln, Sir bkle w, hip.tt- .. .... ....... .............. ... ....... i, .... .. ... Vt
4 _ita Norm r-lurldl a Inn z s
'A
76
IMPREsORES PI.NN'o I
MWA &W IRATVIACIol 6 -d I- ..... r i- -I_ -- ""' "."" atl-11, I
rAMMAID158 DE PAG(L xV l ... ll , "" ALOUILA
- ----------- ......

o- j-4 ILI f4k ?.1L u41111, 17, 1 A, st TrAri
VX20). T RIDW v,
ALMAGRO MOTOR t-V 1^1.11
I? ACADEMIA5
.COMPANY 6'
AVL DE MWOCAL 908 55 RICICLETAS i MODERN ENU1311 INSTITUTE g,
YJ.DANA. 1AWICIATA, X--, v 0, X dpd, FfilKl t
Oil-, "'NIRIAMAR
61 BE ANIMALS
Par caiilil, i T'I'll IT
jut al- d(, tr- vecns
TRnITHADORAS 7 A PATI'Al
-OTIAd prttdI, PAT. infPULVIERIZADORAS Guiere Ud,
POLLITOS
?ZENDAS

"LIPPMANN"
Eirltrg. ROBYRTO A VRATVS i
SU 11 I'll) A- 3m, nt- 4 19.
I MATP11!7ULF

I'll n R II'in A, Inn'"'T T17 t, Telfl M-7620,
'Tritar.dor.de pf,1r.
01lir- 1-11 r7l
7,' 1, W TI iiil() 'w"
Wo N
I n n
wertuamonm A ',J)EMY
P10TORS NiAnT. C0RP. S C -;r",
Reirigeradores y E, VTvd1dI F 7477
S11TICIT11 ... ... .... d, -,pu- A Anima,,, Uni,
Marine y Iinpoz. n r t"',
U-2282.
LTIS ox1;!,,n offrpncias ",wornicai.
N O R G OFERTAS A:,;-- 1. Ina IIUE Vns

TRAMPS DINERO a DIKU0 COWRCIAL )IIIIAMU! W- a 1" Telf.
EN 111POTECA CURSO DE P171111CIDAD d. Apto, 11 q-, 1--,
73 te 1AYDICAL SECRETAIUAL ta, 3/4, 2 ItaiiliI, M HAIRTACIONES
ARMSTRONG oIn. Ln- B"wT"I Il 0 BUSINESS SECaETAYaAL g-j" j-lin, 1/4
:l tip. 1 in!,,ra ba.-I T- j '.1PARA VAPOR 3 N,^ 87, 'i S- L -- rL -l" 'IQN. .11. 'A'd- Oil ,iIi1%11 y 2".
':ACIL)v RAPMA_ S. iIi. 7
Zt;-
E F I C I Z N T E s W HITE .1 i Ai:- r L II TA2, _LIOR SOLO
'Catidad detde
d
,PUF TOI, Y k(!
RAJOS pff=
_Os i T01)AF tfkqF111
A(.UJAS ACEIT
Rn omzziitnim t dIl
:,I ITnlrk la. l 1.'Z
Snn ntfe l I I L, I 1 1
0,
(I R, A cox
UH-E_ i I 4f q spt. o 7v, -z cis zz-, d* 7 n
COMPANY, S. A. A L Q U I L E R E S
'A''Y' S; nr 30 CASAS DE HUR%?FTtR5
M-145tit riat'.. i E VEN DE
111711, 11,q11IA AAAITACW
C 1),N f r R cr as
. ... .... et 21, ESQ.
GkRCIA Y LiNkRES
MANSION DORA "b,=
EN EXLM CIA GALUUNCT sic" 4=Lm iflABITACIONES, VEDADO!
a, LLNE-A 6015, (B y C) VEDADO mIT
E-..j
VENTILAPORES A PLAZAS
IMPORTA
SE ALQUILA nw-i6, w A- Il
EHER,50N KUY COMODOS -w, T,,sl c- "..2.
57 UT[LES DE OFTCMA -i-11- A"' LI "I", "I 11 -l IIT 11, '1 IA
WOTOM ELECITZICCYS d. "LQ 6 T-fl, Dr ('111NA MANSION V11- r__ Will I IAN 11-PA, AUEBLES BE OFICIN' D:, -r- W M I, iiiiiLinea IV12, E
EMERSON I L! 1'.. AaXTllC1AX A
HATFRLkLUR Dn CONST
c'A," nnuei, e --, A- f
do 1/6 R.P. n aA It,
_= 0; SANITAklos
a
'Owkl f AXA!I 4R'alnTs v
REMIrm tll2t 1 F, % 911 ALQVILA "NA X"LTACM. 17N
Asicos :4 sn' COMERCIANTE, WIW -, -.1 -*%= ,
TAW VF Til 1101MM4 -- I., M iiill iw -I
I-ril I F2 APARTAMENT05
h4n Cc,7,-r:tC-, i
v-bT,,t m fi!_ I-1 I .-I
INDUSTRIAL
LINCOLN .... ....
,,1" '. .11"
SE ALQUOU
A w, .1 ol
IMPORTADOR: I En III miii c6ntrico do MiCAO Y VARELA !111 _A4111,1 I N AIA- FAI 31' n 'arnar, Rpartamcanton are- --to,
1, -A rmlT-1 ,a do pl-o, Fl- 1 "VIAl, 1
NFTIT-INO W ""Lo
badoi LIO fabricar. Calle U,
.... ... .. ..... ...... ......... Cn Ij "
cuire 5in. y .1ra. Avertidas,
BUROS 01 ACERO I cu.dr. del train, tuo
1-- y amots"IcIA, chizz $5 IT raw"
di. cua&A dI, ]a Sta, AveI
1 110 D OROS ni-, ,In estrorutr, clospts, 1. I'l
Aguhir ill, DeptI,. 400, 'LAYA q MAMA%, CN, lliitlIl 1 -1- 1_ 7 In;vos 7 lixo, CA,- Acor-U05, CCN cuartm, baflo intercnla
jEMERSON
REFRIGERADORES d,-, xs, a z ch T tiilyna M-99 do' espatiosa sale, cinne
mnttd. 4n-rizri 2-ND M ALnM. VNA -M.-, VALAIAM DE COD tkrjet os 1 1-7 dor, amplita tiwram coci. -ft', T-SI,
RE Ill I no, cuarto y 5ervitioA do
DESX= GMW AL ELUEC'M hlwteca, "Ll Ca&& Gonzae ', I U ESQ. A 6
i crnIdos, can emtr&Att ixtds
Cbmp ,;tgla, y O'Re,,Ly, NIZiSS 1-
1 p F R I G I D A I R 3, 650
1 N E R 0 j-dit-3 y Patin- sw4awI,
M GOMA KELVINATO Infortries! SR, DOCAL
do !a "Unitad states
FDLFICIO MARIPAZ
IR G E MLM O 1 ITT",
TUMMA NMRA Ilaye eu )a mims.
Vodl" dt i, i 7, 5, O 11
do y l4" rcaa B I D E. is N.39U ST. Medill. V k% 1111=
% "Tit,
cinn n Id6cL!-7S. ESCOLAR eTJLt-C WSTT1 AIl- A... 64,14
PlITI ubic IT!
Y ill A
', t 1 s 1,11*4,IiII, Id,,gt,, Dutacas do cardtLionclm REP."TO Nf1RXK"
COCMAZ ALTOS ALQVTLAMaS UAKTTAM
xxcotam_ -bc y
ERFEMON" I a
ti w- IntDE LUZ 3ARIJUM G R A T I S APARTAM EN70
2, 3 v 4 hqmUtZt., Can CON CADA PMMGZRAPC1t mamcadoroo. DE TAPON Q.Am
y oin gallimte, I(IN noorm PF"mco rAnA M&rub= do Esailt&, y tLT, y Iin, R_'I,
rt i I &I-n- y -,, Ill. -, 1- .......
a colm1c. eleg"M, "r ,T.diri
Calentadom do sgua ARCRA: Gr=d" 1=ciiii do km =Akm zv=ms I n ILI,
plant decorativas en P! ... ...
M-t, h ,
"PERFECTION" doz, po*nr on dea afics. Nt:r *6qafos y Aec"ort". dZi-m)ID, Iden) Dart, niatrimD, "'l-, tz-herrnUm do DespIxcho.
AZULEJOS mo jo en cl pa -Tiia e IT, "i (711111 tll ii Ili, i.
C bie m cnr ,jo lu"m do UriJawor. oue Ti\a.a ca InIt, ViI11,, en 11 6A, ;,0, 'y'i- a' -2 1 1 v111'.1 0, 1w-d.d, 1 11, ,j I , ".11 1 1, T.WlI Vittwat -'Mosm ww. 4; l x 4"l 11 30, Vedad, X-353,, z-alt, lIll"
bi te de t C403-R2-27, ITIAA IFA
DINVER0 "ao"o"
1. w -dt, i F=hicidor" do Aqua. 3LAlicos 7 COLORM .. .. ................. .......... ... ... ... ...........
"PERFECTION" 0
L'. w-o 11 -s pT,- 4,
""A' r"r- A Moderno Apartamento
VISTrENOS: C:W= S"widad. 3 5 A1,9. to IT- ?,i- A-v- ;AUQUIL0 HABITACTON!
o"ItsitIm lw_ d tt',,,e j =Tittud 'atl es
van euAm su sus]t 1 12 NI-.> -DN I v 14
00rewand. U dbtrl, w 9-v- t"A44L '144t, )I,,
"GEMM L e-ex macwo i radu"':d. Pq. "Id. "' "" 1 1. _', 1, I&
ELECTRIC" Luts rMUCANM I.d.1,111 .= n.nx t, ll' Im.- I" I. coll, X) mt T'.
I, ;.c. ft 0I.. M.. In ,, -- I -.,
pars auto*. ahrmbrado d&, DEPARTAMENTO z. I,
5 AROS DE GARANnk
gi ,a
41 A- h."
DOLSA DE NUEBLE NO SUFRA
pflotao 4* r"o, s Ferrelera Humboldt, AIOR
Agencia Autorizacia DE OFICINA moderns
PBON V 5ANCHEZ
Udo y Mwinez, S.A. OqUILLY 409 S. A. cl int,111',
*11 rdif c I I, F M*rccnJ*r*zN*.2,L14nbww Casa Gonvilez (tre-te HUMOLDT 1511 &IX$. a P. dwfibuci6n lnt6, d I Aq-jj
I """ 1 1" W
769. LA mETRQP 11 111,11 11T, _P"
i,4.,S26. CUBA 213. LT y U 2SDI 326. (Agui pectn oxt"tor I i Infornim F-3544) I ."l.
A-7754 J0743 kn" A-3223 V al",A Itil 3 Al, VeTisdo I

C-804 91
cmw= UH-G .82 27. r h U. Is
'H C,75&MC-261
------- I "I I "I
__ I ---- I I

.

PAGINA VEINMSEIS DIA1410 M 1,A MARINA.- jUFVFS 2' D, AGOSTO M 1941) ANQ (--XVn

LN C I () S CL A S I F I C A 1) WS 1) F, i LTI N1 A 1-1 () 11 APT1011,',;10 4ALES CO M P R AS COMPRAS VENTS
11 , "I I I I ''I "I ,_
__ __ I---- A ABOGAW),, I 140iARJOil 0 CASAS 17 M U"W PPENDAS 49 CASAS
___ _,_,_,- ,__", ___ - --- ,
FETE RENAUD ,q I 0110, rAkA !4 '- , B",30,3
ll 0 11 I L E R E S SE 30LICITAN F O FREC EN ,__ !l!' .. -1""I" 1,', ,kr-- l COMPfto MU RLM, Sontm StiArez MSW vitria.
I 111, 1, IWMIIS' ,llfriy"4. ior l, 'Aljp- 1, ,,, - -1-1 "I 11. 11-- I'..
I ,;i l,, I' "1.11,11 1,111;,, ,,, ,,,,, ,,, ',',',',",,,,,"',, ,, ,,, ,,*,' ,,, """ ,11
104 COCINER.AS'-COCINE 1 1111.' ,,1 li 1 I I I ,",ol.", tn arl l, rili juirlar lll cribl, ". ..... .. ", ;, ,,:-,.",r, '. .'l,_'_ --------- Rmaubm s 19S 11 VEDADO i 11 I I ---- 1-11 '--t r 1. I I ",
----- __ _-, I Fq ILig R IDAS CRIADOS '11:11 71 "I l I ill-l' 1-1
11 11 I'A" I -T TT"11 I 1, ? I, I l"! I __ '-- --. 11: :111 i'111.1111 17l:i, F 1!,,11:l __ '-- ,, 11"". .- ll li-11, I~ 1111-rA t 1l, 11 I HUFi,rI;, RFNA'(,W ,(1,l:ir, mtteblfi; official;, ,,, _% .__ F ...
,lA_ ,,, I l i, .", F,, ,I 1- ", ,:' "1'11-111 I 1101, 11, e I I 11 I I 1, I ', i, !- "", -.1. I- l- 1-1, "". 11 1_1'% -, """, """, -",- -, ca- r,,tlFlpletA,, Nil I "I'll"
I I i, 11 , ", l, ""-i,.,,,,-,,liJ1- l"ii", ,
I
,% 1."'%,,, " I - ___1 11 -1 11 ,- " ,,.l -11. f.. -- I I "I" I'll., 11 1,11- .1
SE ALQUILA 1 ""'i" ' ""' ' " , ,,,, ,,, "i, ,,, 11 I -lt "I ,, li l ... -:- ,1, ,.,'* ,, li,',';',',i, I , mi:4,z ia Agericia P'l, ' clantmi "P, i, ll'111 1 -,, T "I'll, ." ,,,,,,,,, ,,, ,.".,,, ":
----- I 11 i ,,, --,""", ll, .- -I,-,,- 4- -_-_ '--A- tiltit", cle Mir ll- 1111,,, Q, '_ I I I I I'Mil --- I 7: I 1, 1: i ": '_ "' 'i' ","'t" ' l"' -- -- I-- I", ",", 11 amAr TlcW:l hF, ,%,:_ _i_ -4 1. 11 (1_', i It, I 11 "ll 1 IRA 3 i _- ------- _-6-11- 111" 11 ", i O ,,1 I. P ,Fl R-53113, C-534-17,14."', ,"", , ,,,, 1, W vInd,,, :,, ,, ,,,, I ,I I 11 l 11 ,,, I ",l, DOCTORB EN MEDICINA i I i, ) p --, -,:, t'll, li"F-1, "I'll "
,,, I

ill - l i 11 I 11 .... I ""
,".-,; lolll(- I'll llllv.lio ,. ill I I ,, to. iir et, M 0 RIVERO PARTAG.AS ; I , j'. ,,
I", "'ttle 1) I,_. __- I -,-- -7-ii'll. ___ i "', ""' ""' "" I -I--- ___ __ __1 I", ___ I 1__ __1__ ___1__1__111
.,): 1_ "" ,; ,, ,- ", " , ,-,,,,",;,I," 11 ", ', """, ",", ,,", I ,-.,,,i',,', ,;.! A-9311: COMPRO AVENIDA PORVENIR
__ - 7 A PITIM111 nvoin"d.,h, 11 "I I ,, 111-t-, I
i, I fint, I 1 I I I I I .", ":, I '11- 1 1,l,, '111111 111ij
-- I '_ 'it ,; l, ", '. ""11, F: ,' ,%-,F,,,, , ,7
:'i-",: -, ---F, ll-,ill, ', t -,' Ivin"o" J.""I"i- y ',I.irfilvel '. "I 11F.- 11 -.1 k-1111, -1,
11 -Q1 Ii.1 , "jil, ,,, i Ilt 1-1 lt- pi- cnir, -,- li I 11 I "I ",
I I _::-, it il I I I I l I I -1-11 .1 I" -,, ..... i - -_ --- _1, , ,,, il ., , , I I 1 "I -11 __111 -1111,
....... ,, , 11 11 ",ill" 1 -', "itil ... It,, llifla, "'n". I "ll 11 -,-. ,, "Ir i i I -, Ill --,, -Fl I -_ ii zi i. 11 d ; ".i,, 11;,, ,,,,,,,,
11 .1 : '1111 1 11.lll: ,1111 "" "" 117, 1 1. 1,
:, t , ,. ,, " I ", ,, I 4 .- Ill"", -.1.1 11
1-11- "I', ii ,, " "", 11111, fl-1,11 l'illli11l,,, jr,,, 1 "I I ;n:., ..',,.',' 1 12 ESTARLECIMIENTOS ,
i : :1 I I 1, , "'! :F ,,,, '7.," -_ ,,,
., --- I~ I 11.1F. "I t. l-, Y- '-- ., """', " IF-~ 1.111, 11 1 111-11 11,
_______L: L IlFIitFii--. 2 hT-,,. -- 11 ". --- d ; '- 11 : I I 11, ""' ", oilr .. .... 1- 11 11 1 i ,11.,. I I .1 -1;11, ,', 'I'll ", -,", 11, '' ,,,,, 'F:
d, ill;, ... "I -_ "I"", 11 ',-% "'-'! *,',', ., ,, "", "", "" -, I -, I -', 11;. 1-11,111i", _' _:', ".
ES __ I _1__i__ ill1Cl11,le1, l "'! I 1. -1 1111"i, 1. ,,,,,
KS NAV L L 11111-.1 I ,, '' "I'll"- ,
I I~. "I .... 1 0 ,
ti, " tl, t-did.d- l". .- ,,, ,", -111- ,,,, -1 V ,MAf I't 119 COCII;ERAS C CINEROS ,,i,,,, ,,,,,, ,, .- 1111-1111i l ", -- -1 I I -A
i -- l _L -_ I , I 11 -1 - - I -- ,, -)" -!-- 'I -, , "',
"I,! ,- ,- ,___ __ I I .11:!-1 I I : I -l"It, "t ...
1, 14 AUTOMOVILES "_'; I'll -,i"" 'i I ACCEs, ',,"- , -11.1, -1 .. .....
n-- ij-_ I , '', I I 11 111 11 1111'r ,,nvo" 1, -,t- 111 W .. 1 jo-11- -,1-1_' r ,i- ,""', ll, ", __,", ---------, I
114% 1 1 Rall i, _:, ., 1-1, ,, sont- Sunrpf, vacin, 5,00
'I , t ,, I I,~ , 111 I 11 ,
____PA __ 7fi0_ __ 11-1 i 1, I I I", I I -:111 .1,i' 1. , "" I~ I 1111- I 111", "I i -"1 4:-.
RX COMMilt I -, i 11% i i li-l -1 1;1. I'll, I I- i". I -1 --I-- I,--- ,
1, ,, -- Z,. 1 -1-1 , ', p- i v- ,-), A- -6 f,,' ,-'IF i ."', , 11 -- 19 LIBROS K 1101PRES05 -,, -- !"i, ---
.. ... :n CERRO PALATINO 'I 1 1 1 -- - -, "W, ..... I 1:,111,11", io ,F i __11 __ I i-Ii 1_111i "I ;'11.
,,;. ,' ', ;'11 '-- -:" ,__', ,,,""'r- I : ,,, fl;,,
,,, - -,- 3, ,Fl la- ,'I,, I
,, r. , li- 1 ,- 1 ,Ii- :,----i- 'i",--, w, '_*- I ""- ; "':_ __ l:, ,,z. _L1_!lll!_ _,___ '. -1-!-J--, I I i.t I R-F i
-,--,-, ---------- - - __ -, I I 11 "I Ft'. r, ,,,-,, r.
I -, 11'i "I I I _1 , : .. i. '__ -, __ I'll, -1_11111111, I- 1! -In l, I ,,, Fz, ,,, " -, ;%'l --r- -- __ t -A Al-AbA Filt nA,
, _, , I I 11
__', ". __:,,tLl,, , ;_ I~ -,,,,--,-, SE ALQUILA _e"--A-,2 ; "'' _11-l",- I ill :,""', ,, ,i ,-",-". ili, 'll"" ,, ll", "'It' F
L VILAN : -_ ____ I --- --- -- I :' ': I- AUP- -- MUM ES PRENDAS 1. I ,,,, l"', l.lii.1 ,,,
... ..... r -- 1.,1, , F 1, !-- I 1, -1 bft REDO COMAS 17 1 1 1 ., j :.Z_ ,F,,7 il'-,','F -':1'1 1'11 -_ ":',
l,- '' """, :,- VENDEDORES _tI4 AGEN7ES I "' - i 7,1 (i!,,ie-lcg1. Partcl,, Cirugla. '---- _)_x "i""',_, :i 17"", 'l _:, , 1_1 : "" 1_11 71 ", M_9 50. COMPRO PIANOS: rr-- ., ,,, ,,,,, ", ,,,
__ o, _, .;, ill-- -,_ , "f 111111i'll ,It, ,_, -l, r,;_7,_,, r -,-I- I 11 "Ill 7 ,; 11 -1 1. 1. I 1) ': i
!_l'_"iil,"",fi- '- "" 'i "I T', 5 ,,, tirp k, 1 11 ,,,,,, -,
111 ll --- , ', -1, 1-i", "" ,1:, ,.,,,,:,',, 1, I 11 ql l rias cos,,r y ,, m it, ilf" -i ,l -_ ,. .
1I.- f'' -- . ......... , r'; a.
t V ) , _1 I I "" 1. ,t -tF-, 11 11-F. I "I", Ill 11
-, , I MAIRIANAO REPARTOS -, ___ ,.i I l r- , TTT ,,,, , 1, r, l Tl -'- It, i l 'oS, ob)etos lill Frtrl, 'r-d's "l, '1,',-.,l.1,-. I , l., l' ',' f 4 -- ... ... -', -- -,,------,
,,, vf-,, -i,, n-, -- I "" -_ -,- -- 1-1i. .,-.it' I I ,
1:,,,1l,11 _'1i:_1, -' '_11 1". ": i , - "! - I I I'll- Rn 6 i ris, v a I I I I as, u) , a t f l, r I I i I Ii ;, ,,,,, I t, ,li', "'ill -,, l ,
I'll , % ill ll" .i 'i ,,, ,,, ,,,, ", i"""," i l" -, -, ". -1. 1 ,, 1 .1l, c,
"! , ,,, I" I 1 , I I -1 , I 11 I ....... -- __ -- -- fhf" ") a i, - - ,-,- ; ,
I I 1. I I I I ,, , -1 I 1i 1-1 ; 1. r , __ i I -_ _-, I 1 r-t' u I d r or, ill i ,- b I 1 i -_ I I'll- 'll I I NMI J )F ,
l"',"'il., '! I'll -111 I -; %""11 -_, I ,,, ,;, itl ,1 li r f", _, ,, ,,-- ,lit, ( ITONIO PITA i ,,-[.,] msrRuME !;,, ""; i ,
71 l, , :, ,,, , ill ,. WS I C A 1, l,
I I I I I I I I tollas Ia- y l'd" I" qut
I i _' r --- Iri NI-R550 ('-U6-17- Iti -;,,[,I COMPRAMO MANOS !ll"llil."ll """'. """, ,,,,
-%%% %%---- ,,-- '! i ""' -" "I i I'Lii,-, I I I I ' ' '.' ' f: ,f-t l Ne-v.,m, I'll, I I I I 11 I
-l I -, ,!", 11 11 I I'l-i" i-, j ,, _, ,,, -F I-- -11.1
SP k I QT it, k I I 1i ,_ -11- 111111 I I "I'll, 'i, ** _', w _,f ::,,t i I I ,i ll"'."', I ,, ll I ,,,, ....... .... F,
:, -, 11 I'll I I i I ,, I I r, I I - -T1 1-1 "F","'i, I I , --", !, :,l , ,!( I Fpk F ov iofm i )", I I ", I -."" '_ , , I I'll, I --:, "" I ,,, 'i -, ,--- ,,,
11, I I l I I I p , , - '- , I I 1-111. I !,,_ __ I 1, I "' "I" ".".*-, -- "' """" %I I I I L 1 I'
1- ii, ", ., I 7 r it, I r I I i, , f, : Wi o m O .- , :,,li brd Fl, , l', "" I., ,,,, ,,,,,,, ,:' ,, i
"'Y"', ,- ,, " i __ __ "I'll, I I I i ;. i i ", I I i _11 1i 1: 11 "I li, , I i I I i, I lF" 11 li,
"I I I "I , I I :_ 1111 1, I ii 1 1, I i, t I t ,,,, ,"', "i", ""
,,', l, , ,F " I - 11 L'
I I k ( I , , ,-, t i ,,,, i ll,
ill -- 1, 1, 1, I'll I" I I 1. Z-- _l, I'll, *,, H ,,,',, ,, ti-- ;-,ti j-, ,) t .*2 1: t) c 4 0, "i I P14NO., 1 1.1 I 1'1 11, 1 I I I
I'll 1i :11, 'I, ,, I I I I '' - t-f ] 10o, _-! --, It"I"'." -1i'j", no-l ... 1, I w!' illli ", "(,I,'' ,IWI, -i 1 ", I I -11, -1 I IF, ,,,, ""'' _. ,_;".
-,U 11 F, I I I -, I I I I 1. I I ir bii It t ,i f, f N 'R I I f3p,' I r 11 ""' ---_ i- 'l-1, ,,
i , I'll --- I I I I -_ l, , I 1 11, ''I'l -11z,; :Ikjjil" 'T'' J"Y lik v.,",l 1,-Ai, 4 (,!- 'i nrtti, !.' ripar,.-, trl I
11 1- .11, I l"I'tt I I I'll I T1 1, I lit I , 1: I I t', , , i I 1 i , I lill ; 1, , "' ,il, '", i 1, ll. 11 ,,,
i I I ___ _11' L I I I I -11 ", - I'll: ... ... ..... ": __ , i , , , , ", I :, i i l l I I ; ir" I hw i;i N il ,,,:l a ". 151 "I . ..... -- ------------- I'll 1-1-11 -----,-" I : %.- ,- ,, - ;:!."
i( I T % N I l l < "I I j I R I: "; I I I I 11 I !, i i! 1, i ., ,. I '_ I V 1 i- ", i,, , , ,, ,., tm- Uos rci- Q!
' , ,, ,,, ,- I I 11 '_ I I I , 5", , 'i dm ,rt"
Se Admiten propoi6l,,- : '., -_ __ ,, , "- .-1: _1 1, 1: .. ...... I "I -1 lill !I ,,,, 4 -----,---, 0,l, .,,,o,,j A. COMEZ LOREDO
I I I , , 11111"'. I I Ill" "" , , ; 11 ", ;, ii'l j,"lF , T, I l'- rj j,,,t,*'
1 -1 I "I ,:i:i'i ,,,,,, M.26 5: COMPRO 1 ( ""[' Illh 111;1,Wl, ,,if- A,7M "
r". 1,.' .il!,,,, 'i, ,,, - I ___ 1111 ti)_ 1 _' I I r2 l2
"I'll, I V! 1.11_ -, ", -,, Is-i- ", %,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, I I I z I '' , :, , *_',',_ t, l, ,'i r 1. U,',, A -i, I_' l "'. 11. I I ,
,
rl" , ,2 d- A! ,"i I ,- 1. I 11 I l I 11 11- F 7_ F-7, ("Ili", -it 11 -.-" ",:..., , , ...... lEPARA I,'! DNES l C-)-rdiA. 11,00o, Vn'IN
f -__' "" I -,: I- L I ____ ____, I r ,- ,
I _____ - -- 11 11 11 .,
--11, 7, F , % -, "I'll, P i
t - i-,-'-_li-" ,-- __ -1 11 .1 I -- I _1 n, CARRFR k , ,,,,,,, -,,,!, -- "I", -1 I.-ill ,,,, i, I I I , I --- ,: l ,,, I !: ,,, , -, "' "I i -- --.1"'.,
, -_ _i , f, "I I 11 11-1 ", -zl',
11 -1 - I itz MURALES Y PRENDAS _,, ..j. ,..,,,, "" i __ ,F,
ii'l n. lt vRFjr r L -- -, ", ligu,) 429. M-199.1, ___ ,_,___1__.L2!1 11 -_ i__ - I -- __ 7- z -- -'. 5tFl 'A TA5: COMPTIM MUESLES, ,, ,,,,i,, or, it,, ,7 ("', ,,,, .."l.'r- -11 -1-1-1
1, -- -, ,.ii, i, _', ", I I l, 11, I Fi._" 11 ,-lal, n, ci-, ;tr ,, Fi -,rTh,,,' "" 1.1111-11 I .-i-- ,,-,,, i:",-_,", ','_,',, l, ",
YI n 11 i", I , ii _- ,T- i-,- A -,
11 0i ,,,, ,, , 2, ,,_, _ ,_ , _, ' I -1 'I, I 1, I ,,_ 1.i,*,-,r : *,,- T, 1- i-- I l 11 l,-1:,i.,i 11--, --_ ,-,_ 1
.96 OFICINAS I- -1 Ar I'll, I --- I .11, _- '' ." 11 11-1 ,- .- ,- - I - 1 ,,- ,dt ,,, ri-l'.", ildi'l-' 't'i", -,il", .1.1 illi-I. v__ I 11 1- ,' r ,- e%-- -11-- Ilt
-",-- I ,', Ariiio.dl $,M,000. Vilc n
:_7 it'- o,,rc, n-,. F'; _'r-l' ri,,I 'l I- 1
"I'll o ,- I~ .1 111, , I I 1, ,.", ., , F . I r I ,,, -_ -- -, r". ,i,-loll ill, 111ill i" -, I,'.,',-, '1!11 11:itl". -, IF I -- __ __ it. "
A "", t- ", F :l, , : t 11 --,- 11 11-l", ,,, , : 1, li".111
Nm-'- F- 1 ,r ;-V l 1 ; -- -F% Dr. E. CuH ar del R(v 1" vl:s v : -1 1-1 .1. _. -1 " ,,, ,,, ,"''l '; t".$'231" '
I I 'll -,
1 i ln,!? % RFl,,1Fl- -,-l :,
:l ,:: .'' 11 _- TAPICE SUS MUEBLES!,-- 1-,l,,,
"i- -- i ,_1 MEDIC0 OCULISTA 1 I, a
,,_n-,11 -I,,,,--- -, l ;7 _. I~ 7-ii 1 I- -F T i- -, -- Cil-il, : Wall ,,,, ,q ', 1, ,,,, ,,, ,,, cl,-- ;,,,,, -ii',
DtL GNRCIA ESP(NOSA
Oflicinas Elegantes i __ ---- "I , -, Fi _,, __ 11111--- C, llll 'I, 'i
"I I _:i 1-, 11", l'i 1 7l Vetlado, 5
0,,7 E il I I I I I'll Z_ 'r :- -i 11 l- 11 '-' -, -3 1 nco t, I : ---, "ll
, ,,i
'_ I I 1 11 1- I 11 E HIJOs ,000. R-f. $2,11
V160Rk %', E it il, I'l,_,f i I ,Rjt)- I _i '-VjTl CONIPRO BAULES Y ' ""' i" 2%,'," Z" 1_%li l,; 'I I,',,, 1;,,. ll llit, ,
ti I I 1 7,7 -1 -21 '"' I I ,i
_, ,,' r! , l! I li"l- I ;- I -: "t" "Ir 1 -.
,4 alacio Aldamal Rina I ,-I , ., I 'L" firm L us Rodrlig,,ez Ci cemg r l 1- ', ..,","
Il I L I- I, . I --a Iali mi. rl -,, ,.,- ": ,,i "'""',
if 1 '3 11 ill li-, l'ii I ,;,-- "i"',
IN' 1, fr-le .1 P."I", de 1.1,_- -- '' -1 --, i 11,1-, !, ". -, "',"t"
t " , '' l I e, :If" ,,,,,l ,, "! I ,,,, _1111_ I "I
F,:1- id.di ;.. I 7 -f_ ,I,!' ., '_ :: , , ; I I I 1- 1, , , , :li"', 1. -- --! I 'e, ,Ode i Y I I I I- _-:, iiit, ....... -, __', l" "i'FlI., i-I'Ll -lit,
11 ;- I 11 I I I - -_ '' ,,jt fill,, lln- 7'a, iz ,er -, I 11 I -- ,,,,,
-_ --- '. , l"', -,- .. ...
go guns -Y d, I .". -1-21 11-1, - __.. .. -- - 1 1-2 1
framins, nui 1 12 i 1111l"EJQ0RkS I -1
I li _1111 1,;,i .... I I'll -1 I I I I I li r X I I i -_ --'T, ;L --, I -- -_ .) 7 11' F'!' 'k s Miile : -"t'APICIIXIA Y DLC0KA(1ON' Veda& 823,00. V.,fa
I I I ,:,- 1, ,
'. .rinplio -p-i" P-l'. p- ",:t , '' _-- , I ' -_ I 'I I I I -- - --------------- --------lA[71_ A ,,,,,_Ij 'c'en ('011inat. turidns ,
I I I _ __ I 11 I I l, I)p , I, 11, ,r 1_111 S, ., 1 e i i l',
qwo. Adminialralio. F-fwwlir, '.' I t:, '_ ', ,i, 11 1, ; ,:; "" ",'.: _";" ,,, ., ',,':
,, % _liill1-, ,,.i, -i- , l ___ !_, " ,12-., ,,,,,,,, ,, Iiv, --', I'll I I I -, "'I",-il I ,, ,,, Re ,,rzim. l alfombr ,; I"; -l "", _-'_ -L, -,
p---1 uoit"'n-l- I I I , Ti- -, -, sLp i
__ 11 I I'll I I I i i" E---i!-, I Z' - F11
-i i- ti, I I ""e-d v di ic ,racionj 1, i I ", ,,_, lFtli -,,_,
1 125 c"Ic.-FRES ;_ ,- ., "I". 1- ,l; I.- 1, __ -__ _,'11 __ -, __ -'- ,
REIN k N, 1. I 1- '' I I I I I 1 1, I I I I I T 1 z, T!_ba,,,-,, ll ran n zi,,Jli, 1 i T '. , 11
-_ I -- "1-i.- "" "ll, L%25:;u: CoLNIPho ; --1 I I I : L I ,, "'; 1 --', '. i ,_ ",
1 I I I I I ", I l - 1, *Ittf ,
__,__ _ --------- "I I I I I I zl. I ill. I Z r ,, ?, ,rl,, ),",C ,
"--,-,----- I I I I I I UBJYTOS A RTE, PORCELANAS, I I bnr -i Kohlv'$24,000. V.,i.
____ , I t I 11 [ i, ,,, nz, '' I I e I 0 71las-X-Ms 1,1-,i _, "!- -, T 1 i :, 'S, mi I ,',, unu Te10oj)ci I l '- --l:,',,, -- 1111- ,i
01,61" t", -I.. jl",- ,,- I -, __ __ __ ___ : I I I I I I I I 1, i .- I "I'll -,-- I 11 I ___1__ 11 ___ ,l : i ". - .115'. .... .. 1"
,
o- ,4-4- i MP', [,l) "',"o"i" -,,,il 'I,
'i-1. 1. cd], 1. o ? SWUS ilt' PIli I I I I '. i, I'll "" -,
I I~ - "", ----___ A I I I I I I 1: ." I'll, 1 1 c ._ I I T, ri, "I" 1, -t It,, ,,*I ,U- !) ) 23A'_'-2 i i;',,, i ,
;,,, ,-n- ." Ill,---,j .. i-_- DRl EDUARDO BRUNET i"' ',"'t_ '- l6,:
t, I:dla. -1 , -- I ---- I I I ,, l , I , 11111- -11l,
S \ \ T' 11 li 1, K 1- &i ;,
,, -.", i L! "" 1, -, 44 RADIOS I F_, I-,I 1, I I I I I -11 DYN lZTA I -1 *,,F. 'Arl ,, I "o,"""I
pi- ,T)I,. 1), I I I I I I I I ___ __, 1:1 "" C I R UJA N 0 "., ., 'T I.. , n -,, i ,I d ,, z 1, -, ., ll, i ) o ,11(irl. Nrnf.
I -1
Q6, I" A.1" ', Inf,,rm j I - I I I I 1 I','., I', I -I... I 11 :, -, -, ,- 11 _- I ll "I i- z -n-', ,!- 11 in_,ili 11 , _1, ,,,, ,, """, ,,,z,,.,,,,,,, ,,,r,,,,',
: I I I I ,,ir-- 1. 1, I l" , -- -1-1 __1 1. 11 r'-- ,,,,,,,,r 11r
I~ ,I t Q.,2, -, e ,_ -, P.- J,-,-, C- 01-'7-2 ,
; _,_ S ,,yT1lls I' i, 7 1 1 1 n'l __ T 1 : '- , ,,: ,, ,,,, i'_ ,,, _"ll, c', I~ % ", ; SU RADIO ROTO i i I I -11 I ll"1111 -_ --j. 1,
FfiF"r) I 13416,2 T -_ " ' -, I I ,, I ,, _ -1111 -,_ ;' 1, -1 11 ' ll, 7 1 1 11 ___ ___CgMpRAM __INO PA(,U, REPARACIONES1 A -, 11 l-'1, F '- 11z". 11 11 I :4 "I
I 1- I I -1 i I I r1 l
__-, __ ___ __ __ .1 _A -l I ,-- -- -- I , -.. 11. -T- -- A-7795: OS 'l-1- ,l, I'li-111 I
,__ __ __ i I I I I 11. ,,, .'' -, L ''I ":, ....... 1" "
11 ____ -lil "I Fil-ii", Altliril, Miramar, M1.400, Ararflit
11 11 "I i l i I 1 j7 ii ,i,,--,, DR, WS1, RAMOS 1. I'll, 11111- 1. (--o,"'. --- 1--'1--.. lli, 12 n-- t ,! lliil -!",Vdifi in - : , I I , - ", -1, l -::, J ,-- l .. .... T-.,!,, P", ,, l
;" ,'li' "- I __ I I I I "' I I, .1", 1, I ," r, I ; : i ,,;ii .- 1%i w i,. ,.7', = F,,i.
,. ', , F-- 1, ill rlil, I 11111--, F .", --, I,
i.y .", I - - "I'll, 11 I I i 11 -,
_1 I I ,--' 7 777 ' _-_ __ 11 1 I.., -- -, .1, _:.- !, ,,,:,,,'i ';,"':, 147 ORM OS VARIOS _'F,7 ,, 7 l, 1-, r", " ,
,- I I nFiCitl: _l , 1, Iii T"", ,-,, 1-1- -1. I ii 1- I I ,-j" W!,
I 4- 1__ ... ...--. .. , i,, ; c
__9 I i I -1, I l I I.I.- 11 ,ill, Vlill, 1-123 t ,
a- O P 4 L kV"I'M R TISTi -1, i
__ ,-- __ 11 ,,, I I %il ,_1i I It, I I -- I----
"dlld., ,, ", I-. 11 ,i,! -," ";",f poil; J\W ,IRIV, I I cofflpramos vefidemos REFOR IE SU COLCHON ,
I 11 -F I I 11i I I -_ I i -1 : 'i : -,, "' 1 n,. del CDmp., $19,600, vacla
i ", ;,,,,-- .. ,1 ,i
it r ,,, 71""""', ,-,- --oc- lvdi' -M.derrio, Ap4irtawwiili, i. ;1 ,l "I I I :", 11 I I : DR, LUIS BERMUDEZI Empthamos Joya-i Antiguas I pill n", -ld', q- "t , ,,, p-it,
PARA OFUINALI, I I I ll il i'lit, I~- ill, W1, 1-1, 1 1-1_-, '1-1. 1,1
I i :, __ 11 I ",,il"'., o-. i" i, ", ""
... .. 1-11, X()T_()c().,F-52S8 '11_l!1 I'lill-11.1 1-lome--, -- , ,,, i 1-11 11-1- Mit"
1---t, Fq,,,i[-I,, -. i -1 -1 I I I I 11 : I i. CLINIC() Y -,- ii:_ ,,, 111 ,Tot. -- --- I Fl 1 l I 11 11 lli 't-,- 11 1h--,,,, l,,ni .,hlt ._11 1; i -- 'i"n,,
I I I 11 I I I , I 11-1 -1 11 """ 111 1-1 i., -'r 1 -- j-1- 1-1illi, v_,- ,-R .1"! A R I I I I I I i 1-1 I _? 'i, t1i" I 11- 1 I __ I I -,
1,KK ACONDICION WO Ii -'- APL)*0 C AAF I I I : ,,- 11 I I -, ,-- ,- e hnl,il, 'LA AMMICAm" ) -T410_._n
Y A \1i;11"1Nju -, I I I ; --.1% _- , I -_ =-, z-- rr-I "'do el Ginfilt, 'jur 'i'do ____ , , __ I I I I 11 ,, I I -1-1 I -1.1
I W1
A'(11livi't"'. N1 ... 1,-, --,ll 111-11 l 1-1 I I -1 I I I I ,, ": i -: -, .- 111'- "', -U 1 Ml 1,1_1, JOSE CAMPANERIA
I I I -1 I I 11 _111. I -1-1 ,- I I l" "'., -3297:CDMPRO m ul I--,- I
-1.-li- -- -, Ni,
iq _f _,A _S i A (; VI A It Iin;
(!", ,,!,I,,""fi:"",; ii,,,I,, 4, p,- "' , I I I x _-- ,:,,i ,' i, _q I I I I I I I ,% ,, I M-7185
1 I I I I l %l "t -_ .1 , -- 1-1 1, , , _, -_ -'I "- I -,- - cXo %%%% ,____ 'I I I I~ a, i, l! ill VED-- -- I----- -_ -- ", 4, -, "ll, "'"', '''' -1, ,,,, ll 1, I 1. I ,,, 11 ,, -,,, 4? StS __1_111 -_ _-1 I 'i I -k:liwi i I S DFNTISTAS I,''," --._ I~ I 1111F, I., ,.,,_.,,,,,,,,:,,, ,, 1 ,
,'11'1*11, ll 'Ii l ,1A. I I ,i I ". ,, I 1--- 11 1- ,",:,,:': ,
11 i Al-QVIIERKS V R10k. ; ",_ 111 11_1_ S150.00 Mensuales 1 :l -, L A W T 0 N I
Ofii- ','- 'I 'il,, I 1i i Ili I I I l 111i, : I DR. WAIIIEM0 B, ORIlz COMPKAMOS I-AMPFAttAS Y1 ,, , .,,, , -,_- ;, I
___ l ii ,; ,_, 11 -_. ", ,
1,. ,, 11 "t 111. Iil I VIDADO
I 111lT tii, 1l- --1l11l i: I 'z I il, 1, , 1- 1 I I dl',, j jr ] % ,ffno,, ,,, ",
Intl, )I 90 ill, : I "I' liF, ''-". - I 11 1. i'all I I I'- 1.
t 11 111- T, 1- i'll'!";1, I I I l _', 1, 1, ,, 11, i%,,) ,,il- ""t, _- i
: *- plll-"-"11 "'; ", -- ,, -,,- ti
l I I MODER'
I
,- ,i L- I , 1. ) NO'FIDIFICTO
.. q i ,,, 1 ', J,5 ", I j ido, _l ,, ,i", i--,cl- , I I ill 31, 1111-1 11.
llF-9133 P l_2,,; ',, ,,,',' "'I "' l -,-- 4r I I : - -- (, , i, til l ....... 1;,"', I "ll"', I
I I I I I I I 11 -1 11 I I ,i,
;. I ___ -_ O_ 'Zi, ,,, ,:iccll ,,!,, ,l I, ,lld -'- -"- 1-F. -l l 11, 11 11-1-
--,--- I I z I i VETERINARI -, _87 11 11 I ,,,, r !l,- hiilll l I lx-- I 1 ihll, i!' ,Ij !'i'i'1111,111 "I"i, """, l" --, ;xvczvv-i; __ ", ', 1'i _"1,-1'.
RARANA -, ,F __', __ I 1 I Cl F F RT.A Y R! A ,,, ,.", l 10 ,,; ",,, *
__ 1 1 ,,, ,,,,,, I :l", "', i ,,,,_, _- -- 'J"."". lttlilll
-1111- 11-1-11-1, ____ ,-"-,- l-i'll" -111- 11 11, ; I , A l, 1 T, ),O A-1,)14 1 'F' ',,',^,', l,' ,; 1,?, ... ... 1, i.-- -I-,---"I 11 I~ I i I 11 I I I pt, t,-- -,", li-- -_ ,,, I
I I'll, l ll I'll 11- i" F F ", I '." ,_ I ... t ...... ,, i, , I I I I I 1. I t I I I 11 I i It'. I I" 1, I I l""I'l-,"", I" J 11 ,. I I I I ,,,, C-Ifil-i I'- ii, 11. ""'. li, "" ", I
: '. i : ', ,, ,, 11 11 "I I e .1, 1-1 -1 1 CALLE 17, FSQVINA
:1-1 "I 11 I e, r l-ltili rIt"i"'ll"t", I I I I -, ,,,, _,, ---- '-, iiv- 'i"', '__. ",.
I "ll I 1 1 i, ", I I I I I I 11 -i il , "' - A.r 77 COMPRO PIANO", Yjjj-j - __ _- 1, ,
I'_ _1 i I I 11 It 1- I lill, 1-71, ' -- ii- _,_, ,_-.- 111. o. ,, ,, ,11.,- ,!-- 11 ...... .
I It", -11 1 11, -- I it I,- %i-,-, t, -1 I I 1, 11,_ SE: ScIl"cl FA N tiblit", Ift." _"k- z-- I I I -, '. ., 'r,--, ,,', ri-o, nvivblri,.1 -,,,,111, 11111l 111 '-d" 1, 1, .. I I t ll 1 I 1111", 'tl_ i .... !!111. 11 I It i "r - QUIROPED1,97AS I illirlt .1 cii! 1-11!1- '--t, ,!, ii -- ", "I I I'llill 11 1- 1-1--,. 1, ,- M: M-?-.
ill z I 111- 1, ""'i ,,,, I --' -'j- .1 .-- __'. ,,,, , 1- --, 'l-" .. ..... 0 SOLICIM ) DE"k[QUILFRF ,Msnv N ., , ,,. ,I ,; li"', : 1_ ; l rliil
---, 11,F 'I,- ", ,-, --_,: ,-- "-,-,, - I -1 I I Q,,iroptldioa PARr)o x-w 7-- llil ,- CrWr, "C-1 - D, ERQtANA
I I I I I CALLE
---,---- I I I4:-QF."f,: I I- -- , ,,,, silfA de ,I, pie',l, 17"r, clil" LaLtda! I,;, r:Ffmg aoa-1511,111 v ii "I I-A 1 1 C.'r, Fl, ,rili-, ,-,- (.l,,1-i6.
it ,
1 11 1 I-A.4. il i i N
I y it __ ____ - -, , ",
, i t T i """ '' 7 A quierz ;Ahld ". "I' 14m c-ti, rmplet"11, -,". ,,,,, -_.!", ;7 -- ,,,, 11, i,-,
.
F,-4-i -; ,-.,6- :---., ,- ; i--, -,-, -, 115 OFICIMSTkS i- plezanciR &11.11, ,-- y -- I,- 1-i", WA, ,
1-1 "I'll" 11-1111"-,- 11 111- I 11-111.1 i, I~ -- R,,,zlotl Casa J Ltr A-6677 lw, %, c---f., ."- 5,
l:r ","- r 1-1 VI" '.1. "L It' ' i "' ,_'_, I I I I I I I w l 'l e , --- v kRl 7ATII 71f-, I~ -7- l-, "" ,-,. -I , -_ I I- __ I ,- ,, ::I il I I -1 E_&4;!_Y_1_30, T1_1 111
__ I I _'_' I i I 11- 1 - I -f", I ,- i'l 1- --:,",
l _- ., 1- ; ,l', , I ,i, 14 M V 4 C1 A, It A L A, j, nAAo. i 0 .: FENTA $M $12S,000
l 1- I ,f. (, .: 1, ,-,- ", --- ,- il ,, .... .... ... :". -1 CA9A -IDELOR0 ,il- --- ,-,Ii, ,,- --pt-c
i, 11.1 illl.1. I I I(A r ', 11-11 l I ij"i- I ,--iF,,,:-1 -1. :L 1, "
__ I ,. ,- r,'lv I F, : lli- 11" "- 1-17 ,,i , --l-, -,. --- 'Xi"',
j ii F O.", 1, -_ I .. I I 1. I I __ ---Q I ,I, 1- I lir pabb- ii ,11 ii-I".. &'I,: I :-'- W- -.". -, 1. b I d- zi- 1, I , -1 1. ESIONALES v _i, ,
I 'ROF- --- F3ANCIS0D1-RXN_ l, ,' ,, ,vr*_-,. ,7 l"' l" "'I., X:41sl
SE ALQUILAN ALTUS I I I -w!# --, cl--W., A-i- 2w: M-)7l!,
i t I I , OPTUMETRISTA --, _- p- l- ,- -1- ,E_, Ji- 5,


LNT
,
",_ L
"',
"",
I i 1 _, -1 i I ': '. "" --;
............. ... ....... I I I __ el"." -4," ,,, .D-m. mort-o
1, I- I l l ,, I ...... A30GADOS Y N'DTAM S i .,__ ,, F, -l"', 11! !t w-15A, c'. i!. -,, ,, ,,""ll, ,"'I.,."'. "' ", :, __ lF -1-1. 15 I liti, -- Ill"16.
,* ,,, I I I 03 CRtADlS CRI -1 -1 F 1 I -, n, ,, ,,,-i,, .;;", 'i" ,- ,,,,, "" I I I I l4 1-1 11 -- 1. I "I , - ,;,i, 11 -1i -,, 11,i, ,; ,-,_ 111 1,- .,!, ,"'. 1.- I r!-1.,
lYl 1"11111F, "I 1 1 "I I i 11", I ;11011 , 11 ." I 'I, I MT .Ti-' PEREZ .MFIDINA I .1 1- 11 I I 1 -,_. I.- ,11 1 I 11j: COMPRO TODOS LOS 11-71, 11"l, ".
"I Alq.U., s ilei. I'll,, -- i"ll, I'll 111111- ,\ -------------------------------- -- 7 11.1 "I I 11 I Ill I -1 "' I_, "i l ) ,il, j -'Url),eS Stcd U ... i, ll 1-11-1 ".- ---I,
, , E-w--.!",- iill M4741
I '. , , : I : ,I 11 A 11 I I I ri iji" u end:l -,- ---
I I -,, I I " lt -- -, ,, l, -_!p it'i- ,, m-tol z ine j ,r, S:i a, P, mut'-NNI'Llp = ,ON I PFNTA $1,400, $175.OM
, 1, I I t : : --- I- -11, __1 -A
i 1 1 , " I I I L, SMICITUDFS VARIkS I I v A I 1, l,! M I I 1. l i I D I I T aA CILMAJ, ESQUIN
-V i I 1 "! L ,, ,, F rtii -c-v,,,1- ,, cps hierr", I --. :-I,;,,, i-, -" --Itit
1 - ,_ -- 'Ll- -1:- F- 1, ,
_, I ,-l I,' ,;,i, -11il m il. l ftw..
,- ,. 1, --_ i- i -' i; 'I %; t " __ I 1. __,' ',
DO l ", ", _i " ,,, "' "',' "*." ,, ., ,. z, k",
VEDA I I I I '' I I I -1-1 1- 6",-, Ow.es, bu'li's, lop ""' 11--, 'i., -, ,," .1 1, ;. ,;_ ,;,, .1.,
I 1 I I ': I ,_ - I I WFP Ill, Ftf'GO I '% "i ,,, , .ll, "r-1 I !_- .. ,,,m, --, fodc, 1c, i,-- -, l1i, "I, I I ;111* Ilil It I'll; 3 1-- "", "", "tl,', --i-, c_I I i -- 1 t, 2 z, ,,, _:,_:Ia, 111 I I'_ Li. "I ll"',
"" -, A 1 7 7 Z, __ "!- '-., .,il., Ftiil m .-'m
1'! o, ,- 11z l it 0 1 1T i I l I i I I 1, : I 11 ,l " : zl- -1 ,I i ,, T", ""
:, :1 -. 1- f I- i;, ,,, F "! , , , I 11 _- ,,,, ,,;, F_ -1 i !ill' i' 7 5 1) I I 11 2 At I
"t, I'll I I I I e I 1, 11 , , , : I I 1i 11 1 I'll 111- 1' 'I"", 151
__ __ .1 I -,"',
-11 I~ --I--- l 0 ', t;7 t i 0'et _rltc I a T ,,, l Q- j%-', ir-'o" N .... .. ,7
,- -- ""', ii- , ': "I __ 7 _1 -1 I _, t,- ,-i-- VEDADO, CALLE It
"I I , I I l I 2 I l I I I :. ;""% i, "I'll -,----------F 1.1, --_ T,:- :, F , L _,_ I , , -- D 'If,- 1 "- 0 M P r, A S ,, ,-i, 1. 4.i---i: T AT, 11111

ji, N 1-1 c--. , A : i ____ - __ __ I I "" r-- "" " - -,--- 0 cl:'lF,1,, ,.,1,,;,;=l- -A.'- 1-ft.
I I T- m ; -,
,- iF.""lt- n.", ,,_ P. MIRAMAR, $16,M 7 ,, ._; ,__.-i: "';lF 1 1, '.
41 i 6, -.,i, ,,- ,,-*, _,",
__ 1_ l __ I'll S E 0 ;:' 'R E *F N - ,-,
__ F, !-! L - __ w S_ - __ """ I ...... i,-i, ,,, u,,tw,
i _lii-,-Fi -- -,- - , 11 cv-, 11.1', -i in,
I in .1, F; ci T iR I. N 11) - i I :', " "' T -- l ,--, -,"I"', ;i. J., 1, -,,,,
AI.Qt ILO. 11 j (1, , ,-- I 11 ____ __i ""'., , m ,
I I I ;7 I I 1;, ,_-: _Tc -1 li-,W42 YIVERLES, PIANOS :71 11 ''1 1-11' -. .. -rl-,, I,- .- __ lip, GRIADAS CRIADOS i ---I(.II"B N, 6119 ent". 25 __ '_ """ 1-1 1-1-illi-el -- -"11. I- FERNANDEZ Y VIDAL l __y"_ ', i.'.":,,- "" '--- ---- 11,,- il -., ", ill-I ,IF, RUNTA W W jft
, ": '! ""' ,,,
------- _____ I I 11 11 I I i ,,,I'll., 1 111 -. -l- -- -- w -,
'Ti, -, it , 'i , -;; -27l I elfarl., -l !. , -- - -niiimm .1" - .... "',; I l,1.11ll, 11 1- 2 ' 4. V. MhDe I 7, -1karvi., I-, 7 ,:- _:_: ,- %,:,_ r " X', ', -, 11praril", ". pa __ ___- ,,, I r., -11 N, 2W IT1071,
treA h I "I, I I '. -1 I I 11 I I r, 'It'. c- I "-t. I I -l z r , I ; c-,; -, -j"'t": ca -. llarm fin-; M-2737: CASA O'SCAR 1-1. c.11
81,11" Cral"' L alu'a "I , I-, I P. MIRANIA,11 $12,5" -11-, T-1. W-. M,- '--,,.
albrrntil.1'. n[o. ,,. L _,_ T- T, , t ,__i7 _-_ ,-_-._,_, ,I- I- -,I- ; .1, "" ",_ a mT- r 1, hlpotecaF Activid ,d, ricli- t 1_7 IlFil' Fl ""I"', ", ,-, i,- Q ii. 1.,I, -A "' V" 3"': M'""S'
IntIlATil liRlil" I "I -11' I I I I -. ", "" ,tli.,. "i'__ 1 6'. A-1- ,,-- li"
mari. Hii-, Bit-a'a, 26 y - -111,11, ____ I_ ,____, 1- s En C i-, z y vesena Informes nu ,s- ,--, ,- ,- r ,, ', z ) Iii e ,
27, Ved.du. __ , I % -, I ,IL ,F,
i, -11 _- 111 -r en todr, ,lcs Bai-ims de es-!- --- -.,,1-- -- VIRIDADO, CALLE 25
1 -, - ,; -n:_ 1_ .
i, 1:, ,- - ___ -----, -, '.,31. -,n, ".i. W" ,
n Z L ; t:16.,: M-21p, S-, V, ni, -11". -1-il, I,-- C .... m4ri-, ll.d- ,d"t'i" A V, .1 '11111 o-- 1.1,1F 11.1n "I" m,-: s sz-,',c1,,s i c xpertos E ia -iudnd. Ofmn : Agwar 56., _--, 11, ii-j" 'Oloieiib, I -" _b ,,1 ,i ,., ,-- 'llm., WOW ct'lt.E,9595 M2f,,-'- --,- %% ", _'. __ --. i- .1!-1 3 11 tl,,t.-. 2 I-- _. -- f/- 11.
--1 t I I ", -,-,, .aia:il ,,vd. Bu*zne N,-,tarja, q 1 1, ,, ,f_1506, BRILLANTES GRANDES "', TF1"" "il: h _" -, .j M : l'i
I E 101LICITA I j
', -_ I lliF431l-11_,1 c .a 1; ', '-a 7s, Te I A-,)Ili, , 10-E-&P24-Mg Sp I l, i--f,.. I'll -pr- I .- _._ a Q V.6" h 11 1,7 1,11,,111 Ill'i .11, I., I.. _11 I 11i. -111. .1 I~ -__1di, r',_ AMP. AUK VACIA.""". VFDADO, CALLE 23 .
I 1,11 - -- i%- I 11 I --- _-6i93-F9'1jFI.26 N Tlrl,, 1 1.111- ",
'5,, .1qA- d, ,,,-F,,i- P i "'i, : olr-_ ,, I F. 4 __ I BUTETE RV ALTO 11" ?-- m ciobin 7 H ,

tritZ -1i i I "l-,t- .Idl , ". 1, .. ,M_ o, El"llil. t- 6. 2 1 3 c ",,l,- ,,ilu.
n--, i,- F -, -- , 1 -1_21 ADMINISTRAICION D I Para tender c'etriarid,, d, """' n-1 ala'u-CM i,1- W1. fn i.bl"l."', -., w A ,ol",!" t, -- 1- ---, I i, i- uli-17-1 'P. ,I, j,_ ,il I cl. 3, th.,
.4,, ;i,1,, 9 -- ,, ., -- ., .", -d. bln-, :'- 1' ,,"',' i' , ,t i ____ I= -w
4.r 6. j- 1-dl ,- 'g-, ,-i'_- i lrs t -Z ,t 1-t d , : 111n, D, -_ i 5',, S F,_. p -;etario- I entes, solicitarnos propi da- A5.8392: COMPRO PIANOS: j,- M,.TI. to.oW Z_0-11.. .V1111 M
1 11-1 i'll", 1-1 i - I~ ,-Il ..:o,. 11,, ",
0_ tiS_ 1-- 1'- -', i _- -1 1 -, """it, ., -is - I -I,, 11 ,
7,_,ii 11 7, r', __7 'I .. ... -2 "rarl iTcj". atendi- des Vedado, 2 plants 1"riclepen- Objetos do arte, muebll s a, 11 I .41m,
r ,16-ill jn !a%-, a:;o-_ :s :ltn L-da eitc,-. hasta 35,000 pesos. 'ifeclado, todis clase.% Re!frigeradores, HABANA VACIA $12,50
ki= "' ... ... i__ ,_ 'I 'FK-ilw-,-_. 1,,; I ADO, CALLE 6, VACIA
% Iii 3.. :_ ,, ,r ail, _ictit7o, r 6a c6let, 3 0 4 mnquinas wiler y escribir, ca- ,4)-'"" "- 1" ...
I,~ -111ti "I Irli, -11111 .., __- iden, nl1l_ ""i, "I' .,' ,,* 4 ,"',' ,, ,, I 1 -__- 1.1- "'. ,
a % '' i-,- _,-, im tI-i!c- ,,J i-*.I ,, i,,,',,!t,%C ore h,,s,. 63,WD pe- jj, ,,,dl,, v ii,:,dt, 1, q,,t, i-t,- ----
,,,
---. k ii- ,i -, F. ,-, 1"" F1111 11 1, I ," ii il J -, ,,-, ,,. ,, I "'i", "",
VEDADO. ONCE 12,15 Ir -L-11 "I ....... 1 11 11 11 ,%' I -- Vedad,,), I plant, 4 abiiii- led vend, A5-,R392, ,,,, 1, , ml- ."ll :,,, C-_ I ,; E :_", """"" ""
___ --%%% %%%-%-%- i l ,:--, 'N" F- 1 ,:7, 1, hlilta 30,003i -1., "i'll -ir., C-11%, lil 1 , -:,-,-%-:, ,% ,i,-:" ;I -1 -_ .IF, --, on gtlvllj, C 30-17- 10 ___1
il I , T t" I 1, I!_ ), I i,,,.,i i,,,, ,i; ': -111 1 14 11. B"".
rl- 10 y 2 1 % I I i , In I- -, --, 1, i, ,, ', -ni -n dar viajes ,,,,-, Nfir mar, I pl ntn, _* S. IN PADX. ANIMAS VFDAIDO, CALLE 30, $50,4(m
,l "'_ I UA 1 97: C6mpro maebbil,", Pita" I PT ANTA DESOCUPADA

I i "I'l "I'll, 1-11.1, Fbllll lol" 11COLAS P I -" ')

I .
- I~ IF, "_': I J 11 -l, I~.
= h--, .I",6 -,', W i 1 i 1-1 1 I 11 11 '' % ,
3"i -il"', -A _..-71- 11111 I "I i, i, 1 z ,""1111-r : nt, ,- i I lril,%, 2 hibita in ,,. hattil --- ---- I II:,"Ill"I", _._: ,,% ... : "'i-Zzlli i=_ ,
,.'= iiculiiadeg 11 1-1.,11 -dl' 1 f"
, ,V,, ,,i. 1 1 -, !, ,,,, ,,, ,- - I I I -- -_ %%,%-%%- %- "", _"J_ " -"e v 6l' "ilikA ; ,gos 1311fete
1i ,, -1l I , I I 11 Illill, ill .11, ,,, lil vencc, I ,,,,j,-1-1-b-d--l1- ', ---, ,l'I'lli'll" _, -- ,
-', 'll""t"," -- ll., 1-1111- l,
I -11. -1 i-1. ---, 16- l_ ...... i,-, -11., I I -l- -#i- -,". ", -i" 'l", "lit., .'___,,
__ 7 1 i;:,, 'i ,.. 4 _N k-9 L, 6- % ---_- -W- 'f ii Tn ,a
I

I
A% CA11 DIAR10 DF. LA MARINA-JUBT_ 2 DF. ACOSTO DE 1949 PAGTNA WNT191PT
I
VENTS VENTS VENTS VENTS V E NTA S V E NJ AS V ;: N Or ,,,,, ,,, VENTAS
I ---- -- -- ------- - _- --",-, _111-1-- 1--af -- iii_ ,__ "i_ -_-___,___- 1-1-111 I'll "I'll, I I I 11 ----ii- CAS4 Aw oati6 4# 50LARE3_'_- 151 ESTAFILECIMIE'NIiiji S I A 0046V I LuY' X(CF-1. s4 MAQUINARIA3 !A VIVEBLES T PRENDA3
-, __ _," __ __ __ ", ____ __ __ _1 ,_ __ ------ __ -1ZN.M.ALVVNPA*X%, I~ 11 NO 1. OPORTUNIDAD V-11. .. ... "AD, .AN 111.10 .A- .. ION- .111A. IN IL V.-Oo, 1, 11 1-111 1". --I-1, "Ill. 11 I 11 Ill I ", Ill I I',, 1 11 III: NIVNM: ""I'll, 11,111 1I 1.111"S", mlugm
41 1216 -l. T.t.,". rw, __ I "" f "
*"_ '"" I, "%L, -',V' ',-, '. '-", -. -, .I, IO, -0. % l,"', ,X ..", -11. _'_ "III, 1;, 1'1:111 I", 'i " ", ", '," ,""' "., _', ,,,,, ,i 11111* 1, 11" 1,:11 f( ; 71;,, ,,-% ", -1 , i__'1-11 11"' 11 "I'll. ", -11 11
I '"'11-il "I I. 1114'... "."'."', I ", ", "'i", 1, '- '. J1.1
-,. .10. t1l.w. ii.,", i- -- 14 It -- 1, n C"r, 0- TA-,fq- y c.,l -11, ;;
I '! T" rl "I r,"',
_10 ___ -_. --,-!- I ,_11,, -- 6, I~' --. IS __- -I, 'I' __ ___ , I i, , "' i"'. ", -- I 11 -1 i"I 11 I'll I 1--- 1-10. Oll .I
Ill 11; Ii" l7 , A- 1-1 ."",A,,.- t,, "I --11 it 1A- ____ L-,,!#- "'.1, ,"i" :", I'll It I 11 ;
", ,11, 11111K P-111A I.O.""'.. "a, I---,-- "! ,
l.t1-11 , ."O'. Vir" ,; r"a" 1.01 11 ,'-' .TS, A St.. AV%, ACO-1- T CA -C -- -- 11. P -1, -, L "' I ' '. -i'l" l" -"- ."-"IA 1I . I ". r, 11 "Il,"", I"' 11,, I "I "I I ," I I'L - _' '_ __ _111"A. VRXX1iXA..IAR C'. 1,01"1.1,,,A 1--Il J, ', ou ,, I li __-__ 1 11" IqOll. .tll I ,, -, ,i ,
"" jl : d. 12 1, '. V,-,. 4_ r_,10 ,iI 1 :,,!,,-- -.t. .1 l", '1-1. --jL1l'1-1 "" , t,- t, t-, 'Pit" t1t, 111911 curmpog
dtl..- r-_-.-, w I 1 11,iq. I111.1- Il'it, I "T.- 14"t, ," ",;,
1: X MII10121 1-1, ".1".. ;_--l I,- :-11l, ,; 1"',
--- I', -",-- X-JA- ,, -,-- 1.1- ti-- 11-."'. i I I llil It ",I"!"" ;''111''I III, ,11-111. t";
'-;.'. l-' ""' ""' 11111,, I i-, 1-11, 1111111--, w;
l c1l, 17 t,"','," -II-, "'ll" 4 ,O, O"i"l,"il, _____ ____,____111 I ;I'" I l ". m C, FIO_ Vacia, Coss y Apartnmento TiNDo rzoA00 AL CANINO DtPORTt- atV.gir at CAL I', -,----- ------ ------ ---,- --"- __ , I
W ,.,. $1 .jl _l'. _0,, d_ OOPl Aff I-11 A
V. 1. -- ,1-6. d, I I r -l ,o, -s l".".W.. A,, 1..- r -I, V1 .. ....... J'A V-tll NIIN ijll l -1.1% ^ VlNo, l. *' I i" i-V, V-O-,;- OA- 4,z F iitl-A_" aP1
14 T, o""il D"P11, ?I (I"IlIft PI O-T41 'l' "O" It
"', t- L- P'll. R-'. -Ilt!l IA-1. ci lll't.,, 01 .q-I,, ,,IfOl:, ,,, ""O"'. tl ,1, ", -,--,--_--'- "".1, -I., 2 --- ,,lA, "Ot I MOTORES CENTURY "-VXNPO -VA1. AC,610A Dr -Nil- 11 .. ---', .t "t" I- I -11. ". -t., -. ---- T.'Ot.- 0-$I;; "I .111 11"t, "I'-, -1. I 'Ol" 1",-- 1-, it'll l', r. vFtio, : i .o r" PrIamiro IS,
lrllll C11I -.1 4, .fi,, _l ", 0_741019 Aj- lt i. 111l)1,lo,, e'. ."', .... lOa., Tl l, li ', l,", "l L'I 11,11 pl.-I
I_ _'Ittl- 7 It, -diw, l'-d. de - -- ,Zll= 1-1-1 ,,,d. D- In, It~ t I Or q3",-"IP 11'-fl,"', --1,
-j ., -I.L. i,.-I, ll-1- I )ill- -Ih -- V,.. -- _111 -_1; 1- -11- 1- ,NjiSS -, 7- 11,- 1 It,, -_ l, ., D ----- -- -1 D F-,- ., ;t"I'l, ll- "'t'It", iw, TI A A NO -1AP.A I 1-1, I 11 lijl- ,, l:l T I I ,, I "" , I "i"'! ,,,, "" ""It"
VIO. ,,O I-Ill-l- V11t. I- 11 I., il. S, -11- Ol ",-. V_- 1- 23 Ul "" m- UO ". -" 1 -- ,--_,_;; -_ -' -- "",- It,
Call. 2, .-I LP, O. I R-- Ja, ,-". t'..'I., X-1041, 7,; _, NOLA 0TOPI LOOKA C"Arlt AV, LA- 1.="A filll ue n A,~ i, a- -,- --,- ,,, l-" :1-1 ,,,I ."", ,l, m
d-l", mt,-- TO7;L-N fill, ,'j,,, 't,", t, ,"t ,, 1 ,,, l, I .. ... t'. ", __ _________,____
_,_ P a, ,,, D .11 lii_ -O', -1 I't," __- b 'An", i; O 'Il,'
VINOD C.124nA 1.0 fli,;OCTln t'n CASA VICHOLITICA UO IS HLTRO10. .... ..... 2 t ,;. ,. ";Tt"I'll""IT-. ,l'i-l" '1* 1'1 fll vw.' ,,;; ,,, ,,,,, 1 -I *,-" VS. PO1,OOO u Tog..# CAMMO -- ".I*, -I!, - _ll T"'i .. ...... ; 'it, l, ....... 'I'll, yl "It., --- ,i, -11 ,it, NO CAM[NA SU R0,OJ?
3 'll "" I" I 7-- il- 1 C.IiI Im.- I V" I,= "' ,tt, 'i .... ... :-I,*: 7-t -1-Itt I'll Tii, if-l;j I J-1111 Ttilf-, I liti,' i 1 Ii ,I ,'i 1 11 11, 11 ,, .
b A. ll=. "' 1. y ,Ai P tl,, bl""Il" C 1 7dt' f" _",: r-7mi--. ,i:A 1, I I, '4 I I ,:" ,,l V- - "i __ __ I 11 11 I A -, ,, --
O,, dl ,.w I- wilino -- -, 1.lt. l3 a., 12 2 T Ii7 -,- --A- - --_ - "' ". it i--,I,-,., ". l ,. D., ,,,, xx li _wj. 4111A li VjN A- -Vo"_ I I ,, ;,
.- -1 ." Ubr ... -1- ,r, ,M, V- .*IA.I. V ,, ,l __ -l.0 SC FN., ".1-17.1 11,"I"i", 1, ,,,,, ,
$14,- N p "-# p-, 1-t LZ ,_ v, I. in I
,-1. ,, Ir T1 t tAj fl A I I.tI lo -I. SO, .',I 1. 111.1 ; 'l,:,, ,,, -,- ,- '1--1
_InTo.,m _17 .P-4 -1-1j.1,tt.'_'u , ""i, I AMORTIGUADORES ",
x -1 t, ,_ l ,%, ISoo I So "' L _+ & AS ,,
S, ,," _- 'ZOLAR, PUN _-', "i", ,-- ., "If F. .1
CALLK 4 NVMA 0 I-S. nUfNAVISIA dl 2 I ,I r'le"A,, D- I", ,-, -,,, Ili, A1 111- I _ Aji-- Pl-i,,: T,,-- -it- .1 y _. tr ; -- I -10r. Ol 1. 11111 AP,,- 1,,flt,- VENE -. --- --ia. "J" "I I-,----- -- ,, ,,, .,'.
11". ,,.,. alto del Vedado, sobro $1000 -1- af,
I 19-11, i-i" "'Ol, .., -In I -----, 11 P1111 11 11 TALLERES ALVAREZ t
___ ___ FV_1i_-Vi:1r_11TI' I1i'. --, fil-'l- ", ...... z I OBJETOS 01 ARTE
_dll, I It-.I, l-u-, XSIAPSP lV1 ..A,, ,P"-D AS vau,, IntermediatiQs, abstene, L."(1.0l 11"..'t ,,l ,-,;t,-jljj-j- l 1), ... w 1,-71, 1-- I I
AI, 8"l. 1"'t, 4, 'I
ll, Calle A No. 105 Vdab -,,lt, alv-t. 4. ]a St. "l. sti, d, -.11 I C- a., Al,,!-r- '. ti ,,, til",.- V.111 A- ,, --- i ,-,. ,t. ,,,, -- ---,-- -_ .
11 ,,., t,,t .... ll ,, ,I, '7t ile Ill "It" "Ila ZILIA11
... ... _:," ,g,'_,,. __ .1-il!"ll ("T"'t'A 111.001s, 9 ll a 12, %01 fGno FAK 2; i- ,.,,,, I, ,,, ., ,I,,
,; t = .,-- 4. Naa ... 1-- R, ,I 1,r"I"', "I f, l", "'t" i- --,- ;-1 11,111, I'll ",
-Od"", I- h0ellim Imw AOTA" I_- .. 1-11 dl! I a 3, tel fonQ F(t-1(*7, "I",- -- ,I-,, "', "', ... , I ,,, ,,: d
&RZ. A S --CA$.$ CO. U. L AL $A, "m 49-25 -vill 711el-11 vtlz 1 7N,,nl v __ = l7 .; t, I -,,t,,, loitt,,k, de Hirtiparan
C-54OA9-30 _ V *,, I, ", ;i nv"_ 'otiP , il ll i t I I 1 I ", ,rd,!]Arw; de vi'l,,JlI y de
n P f- DO"" 11" 1 -" CALLS A NO PD, R.4CINA 0% 14 v w En Guanablo, Aprovethen Il' laI.I C11,, Ill uvi""'li, c F -- -- -1 ....... ---"" ",-,-,'- 11
-I _r1ATe ', ',,*, .' ,* '."', ',,', ', ', ,"j. ',%' TAN( UV,, or, ACEno hlr"', ,1,wt,,,1 ,1, plitta tegltiI t, - -- 1, ,A-y AD w ,"';i-, Av l 111, I -%O ,, O, O, 'C, I __ I_ _,,_ .. _. Oi-p U -l 'A,", XOWLI Sot,-S$ ot Cli, I 11 .I*, , I
V. sout I I 1 DO- .1 nl t, -,,_n Vj i'l SO e ', '' ,,, 'O"ill, ,!,,,,,, ,, 'I", ,,
to,", E ,trv,_-xs n I 'H""' TO'- Y'ARLA' WM 1-- .,,, T -T,, T ,.In O."; Alv- L- #1-4-. 5.1,,, ,,i,, I,_ ,,, ., ,' ,Ag'; i- Ill. Il" "I". 'I 7t1lL ,'It, A-l"' ', ,I, ,,,,n, r, ,fiti;,ri-,r, uj ,talc-5, bron.I ,':' 1- il -- -il-, ".
1 *"_ ePt- it ...... 4. C- rljd li I A1,11l,11, ,,, ,,-11 I "I'll
VIRORA, $2,W), GANGA Ill; o" C-C, '! ."", S-iil. d', Ts I ., V- , ", 1-- _-, '_ 1, ,"', ,; "'ll'i'm-7 illltl :Lmr propios
ftItIL OO11 2 -- -1.14- A.l QUINTAS DE RECREO. EN -'"_'.1''."P1'" l Ol ll ol,l-i C- ',_i;,: -., ,, j lvno cAra, ,-. 'P,, .S1.jCNMO: 11,A'10A ATtvCW-- ,-vAmri ;; D i3, ",
It'll, 1 "! 11111- 1- I ,
6-1 T.f- C-.1ill 7_ I Og.!, 7 ,,!, ,I- "', ", "'ti "'I", -4 I
f -, _.1 1,,t .,,,, ,,11-.,,,j- la lines "Resurrecci6n". Am> r-,- b, .q ,Rm-' j !- -f-tc -z i, I 'l- '. 11" ,,, .1-i-I., r I.,"'. , i,:I, r,)",0"-. dirtinuidoa. Agul.,r" "I .it, 1, 1', I l l',l I -7 11 - i, niti A, W 14, C-10eSf,-2, >Tf /
,,, dObIA '- 4 ._ ,w. a. it 1- ,,',,,- ,,! I , V Q, t" 1T "I ,t
a"..: Y-t r-a-, YO Arentlis, vendemos a plazos, - I I i z "C"IX" lllt-, ,,,, IS~ 11-1- a., il,-! ...
cadiN ,_ !13 i. 1-11 it it __ __11__1 --
I :A .*,O, ,.T "';,:l I 4" 4-1.. I I -' varies casag construidas .50 VARA A,,,, I I , ,--", , _1111 11 --_- -11,11,
;FV; -A- Oll-ds, -.", d'I cs-. - tt 1, T.iAf, I~ 94711,111 "
CAf'bP 00 E 7'1"- I 7% N -,,,, l i it,-, T7w-D iz-i Ta "i 11, NIAGARA "":, A-7G42 iUSCIO 013 y NoChe!
Al i'lit"O, 1-1,1- _,", Pl, I s Tst,, P, .N 'AT."I L!"ill, ...... ". ,,-- ,,,,
b,,,.,. F-l .J., .,,, ,',,'A* tina Vn un lot cf, 2,500 2,6 -,,d -- ,a -, ", "I ENTA BE HOTEL """" -- "tt" 3 "" 'i, ,
'111 I'll- 1, I'll -- t,,:, '1171'_, ,I 11111i'll, -1 ""', ', Fl ,qjP, S"fl-(,- (Iu pwllft),
ill - O, v 'J, ", ,I
.1 iO. I- voriss Tattibi6n loteS Con MV, t "t" T f- I tO Isi-, s, -a ,TIPS gal,
I N., - _- I. 7, I Ptl, I 'll-'.
,:'III, 111i '111L , V, t ". --_ 1 -,,- "') ,, , I
.0-7 __ I 1_1il na -, '7' 1 --- r- 11 l-,,--l,,. a7im t1til y r6mA9, Un niho
r a g , ,-,, ii;- .----, ,,.', ---- I -, __ ___ -------, ___ L -i-I',
"LX,1,I-, -- ,ha lrtlolcl. Co. Car-'etera, 2 ,, '.1, -__ Ilit. il -11 ___ I I 1 "
Et" -11-4a ", It, I EN VARADERO "e"I'lIf 1141, SlIpIr ,1, I ,,)P i,- ,-M -i,,, O W, I ,
,utl y his olectrje Informes """, --, l,_ ""."", ,, ...... .11
,t:=,,,, 1 1 ,,,,:;l --- ,,, ---,,-, _,
_11 _,1_,._- D- I M-11 _111 1ZZ111i! en lis mima finca (_), Mr Diaz -''- "a-7- SOLD POR 15 DT AS I ,,, -,,, n I I I - 1- l, : -, I-, l"', ,1 II "'livlliti'lo Pill .yuvla,
I ;, it t t o" ", -", 11 ,f "it" l,_ ,_ ttli _', -, ", -,- ....... ,I, ,
il "I IIVII 11 _, it' "' , ,,,,;,, "i., ,,.,, -, ___- ,I. ,-- -,, ",
V "' q, RAmos, Sane- Canada, Npto, t. -.. tWZ--,, _-O, ,_- - P-, ", I ',"',",',,,'t, ,,, -- ei, '. I,,, __. !'. q, ,
l1l.11O 1-4,ql- -- I,- , -, 'I ,j -- ll -It",
AT Al ,,,,1-11 -_ll. 11 1-1, "! ; I -z' T Ii,,Ilt : -",. , .""', 1 .... 1- "" T1,, i-,I, -1- ,, ,,-],, i
tfll- A1111.1 I It I .--, 'i 1 -,' _-_ _'1_1,T'4'-1l, ,, "%t I-, ? ,, J-1. . "'I"i'l., 3 2. AguliAr v Cbrapin, A-8875, " I., - 1- 1.1 I ""' "I '".1". 14, I ", ", :," ,%',": ,," ."" ,,,,,",, "-, ,.',
,_ ,,,i "' l- ,__-O,,,:,,,,:,: "'i., 11 ;a ,_ I- -1 I I~ ,.,. "".-i t ,z-, t ".1- t--_ -- -- , I t1 1 "I 11 1 I- -- ,,,,
l, JAR- -26 Agt O i --, "'I- 11111-11 ', ,. -_vl ";, j i- -t-1- -- -- -- __1 1-- "-,lt "I -,!Lk, ,,,, in, '_ "",
"i, 10-D-7939-0 Z !l.11 !. _- 11 ; --111 1, ,
,4, __ ___ I v i',, -- it I '- .. ....... ,", ,.-.'- ,* ,,,,X%
I I ; j,", _', ", " _,O_ S5 RICICLEW 11 1,11- -11.). -1 -.t"O -i' b"" l"'-l""' 'I" ;; 7-- ,a Ti; i, Ri-, - z I -1 ", I, , ,
11, 'i".11 -11.1 1l111t7 .l't I .I ,,, Z ,-. I~
-n-1 I ;111 1; I I "I'l," .,,a I I -- 1, -11 I I K ....... '' ..... I 111- -- --- I , ........ 1, "", " -1
VENDO *r t I ,, 11 Ill 11 " I -- 1-11 .41 .
,A ,-- ,A, IO-1 i'm tl_', I It, r-, ,- 'I.,,t I"",- 1 ,' -1_1 1, ,-- Ftl_ '. - __ I rl-l'! -1 I ",I", I'll 11 I ", "'.
V'll- 'i, ", I "-- I-- CHALP --- "'! ... ..... -_',_:,::l, ', I., --,
O.11 -, ___ ,' .. AF"."., tnt. l --," t,!, _ ,,,, I I I-11 ,N -1-11111,. O 11"PI 11", l ", ."'', 'A "', l ,l:,,,, ,,,,,-j- 1. "'.",
l,.,, F "li, l i, 1i 11 , ,, 'l "
t12 t- 11 I __11_111_1111_,__,____,_,_511,11 ..,l, ,, il" l" li-i- I'll, I I I I_- "I 1-111-11 --- l"1111111 I 11 ")', 1 1--- %'-Il ..... i, F,0- 11,
W11 III, _ll V -l lil -111. I
C -T :1, 1,__, I e 11 " i i 1li'111, l1,PI, It- I~~ 'III
__ _TULO _Ev ,! ll ,,, i _1 11-1 11 ".." 11, Z'_ --- -- t,""i-,
I I t",-- i", l III "". "I , t, ti, '1 1 I'll I
1, ". " .i , "" I t."Zit-0 iA i ti-1111 I 11. .,
ff com 4 IA ... -- -- it,",
_____ tim'.-Il I 1- --- -,- ____ _'. ,ll'.
*ZM I hlb11 I i ------ '- t, , _______,____,__,__Autu- P"' f'bii- ""I"N Aenida CentrAl N !5, ,,na VVDkno __
I 0, ,", iO ,,L- .111.1.11, 1.111, I -- E jl- -l
I -, 1, I -F .. ..... 6-6 ,,,, I ,C;T- -W A; -, -_ ___ ___ _1 ...... '- 1111-t- O """ It,~
.,_1 lft $117m G11-ill CLa ", --,- ----I., I~. ,
I, r, "t- "', dra del Pilente, 1 JORGE GONZA F ,2' ,I i ?I I ('11LZAVIX COMYRCIF ;t, -4 MIJEHLB Y PRFNDAS t,
'.1- 1 ,zx;7. 1 4r ., I j ,
gaXiije, ilos 1611,1. Z06 NI I I : _' ',,, O",
Iiltt ls r I I 11 J, I I, , 1, Ol --, "
L ,, ,:,i , -, -J,",;*-O -:,_;,", -" *' .1', I ,, I A)Ifln At, f'X-TrANJCl10 PAD 1, I,, 1--, p- p-j-lt, ,, ,,,, .,
__ ___ ouarlos cripn,, Cocina laxii'" 7 Is;' _ii ,, me r ,; Liital 11%1, -'1111" i: -1 ",I, .- ,I Ma
,
I I 11 -1-11 1- I -, ""ti" --ira-ll $-,In, hall, comedcr, Cie. __ ; m ,i miet-o L inva 11- "Ill 1,t1-1,- -1, 1-1 1111-11 --Ol -_ I-13 rg I $Z,:- I- --- ''
Anti, $24,000. GANGAZO '-* _-1 a__ : 1-1-1 I~, t., r'l jo I G-,-_ ---___ I _-- 1--- I,~ ___ , ;_ .','-,,t,;i,.";. l, I I.. 11 I llul"__ ',.l,, 4'.
,,, ,-XiI "llIt'-' ",-M. ", cc, hpbitac ,Drtes, dos ba5os, te- _- j S: 'It 1, ,,, -.11- I'll, t 1, ,,,,,I,,,> "I t Mi-l It' "I .1- T U-1,%1% C I
e- lD,, al li ... :, I;, , 'll t, ,,,, _A ,,,, v. v- I-- O* it), L lilt "
dt O6t, g-t, y , rrazt , t- ,;s -, I - S- -,-,- V I ,, i.,'x_%',,. t,,',',, - "
I - Zu i ii-, 2",5, 7" ", ",
', D-socupada. Info.ines! I ,!"_ -,-, -- t "1111,11 --,"l, 1, ti., V, 1, __" -_ I:~ ii, P-,;" it" l,: ..... "i
Pi,-'., l"11. JI, ,., Sl ..... F-?5zi,, 2 .- 5 u-,n, FARA FABRICAR E _FP" ZS_4_ 1-1 u-,li- 't'it,", ,'t ll",..""-"",",",-,. w7; _','l 111 -l Ill I -III El- MAQUINAS DE COSER "SIN.
,,w I 1- D I ,li-I i ...... x ,,,.: ,
9-591 AltAld- l 1.1- -,-j--j-, ll -,-, ,- -1 -11 ,- ,I, i,-,,. ", "' "i l' "'., 11 1,111 1 P- ,,, 11 con ', ,
I F_, n 6 IiO *-- ,- p-, -i- -'l lit-- att "rIC. D, T, I'll, i- A ,, , i, I " ,%toch n"VVA,
-6-49-2 _- ., t;, -, . ', I T! t P a I ,, , I ", 'i 1 , , i, O I; , , 1 I, I ,,; I I , I 1 t, I, li,
V- ,, *;' L'. i r ,ali'il. e. Envibmos ,I tnt
_t: 14- 1w., ,'I i ii 1-1 A, .1 I~, i-,i ,, ,;,. -, .t-li It, 11 -1 -1
W,00. EOiTO $47,000 1 ,I O-1--t- C,-* -, t l; -,1- 1- --, i !_ "it- I ,, r It i,, r I Il l nor 'Ic )Q IsIn, vffleg s 350, en
__ SE VEINDE ", "i't- _it It_ _- -i" ,1--,--,
,CASA 1-jti,,_ t Tn ,, : ,- ,t,- 4ti. %_ 1.11.0 r1Ml,,%P1 ".", I,., V_ __ -,
l?'", ,Ii"' ,I IN, _- tzentt, _'t--, -, 'Ats'! r ,PP T, "'i; 6 ZP"i,,Cw_11i_ "' ,, '! r= :_I Z;ltt';_ ,,,,,il";"t ,,"',""'3"'l" ,Z--j", 1" i, .... -, ,,All ze Tcniente k9y y Amargura.
-, .... _'l -, I~ -,
!E:'i -, -1 121_-'d ._ I,,. -- ti m, _. 2& Ai- iIt, 7--i., X* Ii,-Axi I
wl'.- Sii5,w, __ 1 ., -,.. =;._ '4O ,, .. ll, REPARTO AYESTARAN tla FIN CAS. R I:,, Sn S 111; ,,.,ill I-, -,, ,,; t,, .K.9915- C-C4-!I(3-2 Sep,
A]-d-, $P, ,1,O, s,-, ... ... _', ; CA 15- ROVEDAS Y PAWEONES I z- D:'-"' ,,__ t, ,,, ill l, ,-, -4 211t, "I ,I, I
$23,W. Tra- CAnO 10 NO 20 -- 1, __' -- ..... i it 11,,-11111
,,f IV'J IA 7 Iirs4Z"M -,OttI Z5 r -- j-tz 47 42!' IclakLLZWA, CV07A CAJ l j,, ,,A "t"
I'll 1"',- V4.. d. 4 I, I it. -li- '"i-A""' Cn'T'D'-7 "A"ti' it lAtIDTN-V-1 1, _I PIFIA __Ios
,,l _- - -- _- -, -i, I ,
m, lii Li; 1i I-t-I m_- _' T',','!T': _,"'! -, -- -, ,. P,- 11 u, 7-1 1-11- '1 REPARAR, BARNIZAR-1 -RENT_ 1 43.z SO, __I_ A r a, CMI: = 000 SP ,allot LA 7 mt llil i-11 1- ,- ;ti a- t"11---1 1l, tzi- ,, 1-11. C-lil,
CIlONrO, 6. I I ,I I.- i. ,:I tl, D-1. Ai --%i,, -, ;,"I -11
As, AvrNzMA DT L I I m $Zil
_t $iZ"k :i_' i % is-i 2:i-- ill O-, Ilt" T _------ "a" "2 0 LAQUEAR SUS MUEBLES
r "; I-,-. i"' _-;m-u A
11."O-Iiitt'l- ,11. D lI- "L -_ ,l is, ,_- '. 1 I RYPARTO AYESTARA' 1,7 1' 'L_ til !,
"t ,.t--,,, St i,- ___ i z-1- ,- -. 11,11,11, 111"0900'", co- L'Im. -'. '.. TIOI,,', G,_
11 tii-I 1-_- 'it- --- i, I _, i- ', I
" -,4 = ,'V I t I t_ tt" 11,11, 0S.-i. -I- 'i- l.", m- a rOT .... - 1. ft,,1-1 -, -1- ,,,,,,,
lN I, RZK)Vo tain p, t ie l t 'O" itn I zl, ,,t l, ,, _, e__ _t- a- !! I! "i" -l -PZ ,_.1, '' DI Lro I a "I"" "'ti" -4 ... i'l lL I ,,. ,It ,-j_ tliti,
21* _ft. i., I ."'i F, _X, VIT, 1 q :t tI __ ,", ': X, -_ $1$ M lit,),- , C_, "Oill 11-1 i'll -1 -11" "'. -I -!- i;-, ,-: ,-- .., ""', ,,-l"",
Z, ,O_ -- ^ ;.-- $1- ,,-: ,- -..-l,. Si 1, ,i l-,i-_ _t"" " ,.
R i,, _ , " t _, 2,4 -, -, , ,, 7 ,,;, r t , !!; ,, I ', t_.
I .d- t". C. ;,I-,t , L ; I - I f t- ,I, .1 P-- _". I "w" ,Or$ n:1- y ,, ,,rit.. vttiId'.
Rpt,,, 8.1t,- , - 7-r 11 16
A- E-Z014T t , Z F-11 B _,,1',_-' .." M-lus 1 AO 11
__ .- ti I 11 lnl- . i. ",itil I i - --- ---
MO: $25,00 FR 1, I I I 1, "r" "t""'I'll"," 11 ,11111 1L11,1 01"I'llill, --,
SENT ENTE C A 1,ESi,-*1RAN -2 I -11 I - __ lal- -- "vwlfi, ,,tlw ALLE 9 Y I I'll ill, I. --- , ,,, I lil, 11 ;,111 ,,
-,:, I-11 I,-, II-et- 7.,_ ,-4, lt ,, ,,, ,,,,% ...... ,,, I MUEBLES A PLAZOS,
1,P I'll I It'll- -,I,,,- "'t-1- -1.1 -1. I., I ,,,,- !-1 11-- -, -, ,,- 1 -- i I F ,, ,l. % l',"t, ;l, ..... , 71-i 4 i
T.tNO Clot. -,I -!t-, ill, I-. 2 1, t Ill t-s "; I, ,,
21a. .sn", 1-1 I I I .1 "I -11 -1_1 iI 71.111-_ 11 _i_ _.
;- I v i-, ,r",E , MARMOLES M .1 I __ _-111 --, I.t, :1 _,, _I ",t, -n, tt-- , ":-- ,-, 4, -'- W, 11111A NIC, T_"s CA I --"-,-,- 1 *,75,--,, -, A-ll- ,,, -,b,, M,
__ .-'1^ I~ tt'- ", '' V- t- ., -1 --,' -, I _T-"_ __TcvlV- 1-1", ":' ',
lVS Itiail. 1. .Tol IFAREZ ill, CA9 1, "It, ', ,','^ _--- _,, st,- 7t-_ ', _L1,t;' P IPA .1titl' 11 I I ii -,;tl o-, r-l" ?,Cil 1.ti'. vlw,
d.= I-. ,l -, 11-Ol 11-l"It. O ,,,, ;; O',- ,,. ,,, ,: Ile, FDA 0, P- RCELAS 1, ,Llle-, ; 1: I t i'r- , A,% ,,ll,-"t'- i", -111,1 -T!- il -, !,1-11 l-I C.".- l,."',
__'_ nesi ,, m I. ,,, n.-I 11 ,- _,", I'll 1-1_1111 I -" "I
., ,", iti-11 it,! - ".. -, O i , rllt,, ,,, "',"
", t, ItIr 1'1d l Ir
POP" -- T ., 'i -i ti , "', 0
,' "*, ,, """,., ',,' ',7;',- ', t "T V, - - -, i, I _- PARA ENTERRAR 1
11 11-M A,!,,, I ---- i,-, lI-A iF ,- , ,I, I -, -, -- I I -, LISTO, i- ', -- "'t, 1, .." 11 21
T, j o-," '. i ,,-, ., -. I I -- -,: _t ' : _' t, -, - ----:i-', rt Al, CWNTADO t:, l t.,l'- ,- -5-. MENSUALES, CtNAS
y A PLAZOS- I ,,I ,,,-- "'
'_ 6 _6__.UT I I -- ,,i '_ ,_ I -60
VEDA DO, ,G k""', ","t, ", It, 't
Os ,,, , , -, -C, Teni: s w,F, ,ici,-n I t it ... i v, A, I rititivas, c.1maa tii baranda,
E 1 1 I~ , It-- I I I 17" 1, -- t', - I A-1- 1 7l," 111 ,,,, ...... -- Alt 11 -1 it, -- 'It"i, 7111I, -1 ", I 11 I -1 _, ______L1214_111_ nuev"s csfilos en juegois cuar.
1 1 ,,,, ____ __ I 1,111"O, 1 _2_
VC.It.lil N all, -- v P V- t I I I ,-I -, l -,
I.,", t ',,, :,_- i; !_ a7_s i;,! Ce- I-Iii., 1- t,, "'i't- I ,,,, lalD. 11111-11l, OlO."I"',
1111;17 11' I 1-1, 11 , I - I- (1 1!,ll ..".I., 1 n Colo I, ., "I *11,111, '
-1. ,"'i, I I 1, I I Iz 1- ,,, -- ll.lliil"Is ,1111tn 1- I'tit, ,,,
I ll I i'll" tili, 11 ll 11 "'I I- -., _, ,_,', ,,,, "". -, 'i - ,- I "tii( I -- ,,, w, " ",
,
.,H.Ii- '..* 111.11"l-, i, ii 1% '- -_ d" cr 7 _11! ,tir_ tos Ile nifills, $8,00 mensuales,
h. lb ,- .1- 1, ", ; - -n -- I,~ 1, n-,, -:-, Ili- -tlil I OT,11 -t-Int, "', O' Colho- 11v5, amoricams,
",
l-l"-, ,-,, --;1'11 ii I
s,"', ; ,
T _V l "! t, C -- I -ii -_-!- --,ti-iq, ,In,- , -1 I~ ,
=11, "m l,"',-, l-__ I ,, ,,,, "e ,, ,_ Li_,t, -,- iti I I i 11
11, 11 r-" "r' I I - - 'l I r_'v" "_r 'lsyl s1'--n_""__ flors'elu, $3 00 mensuales. Cia',N I ,. A, SY VENDE _, M ,A" r
-!L-- I ,OFORTUXWAD I -r" I I , I Z "Aniii_ A -, 11=1,-,, 11 GANG I '-,V Vol, ,
AUAMI r Z it '. ', l- = I I -, ,,_ A 2. *_i "'iti. LE, $1,U0 1111- -'. ---- -- M;it, pie clbl s, C jn'te, cciI.V. -, FS(4L71N . I t ;, I OLDSAIOBI IF"
1_nill, rl- I. -A FRAILE : t-, _, ,?- I '! "i'a" O' """' "' na, San in 1, e t Mcnil - rn ',_,,t 'I
-O-Pa m -as, __ 8_,S "-' it I ,301qu 16 n re
w - -9- 2-21 Stip i P, 7,,I,. O.Il" ltp- IMCI I'll __,
l", iO "I % : VIEDADO I I I I I ' _,"ll, ,'I, dl,,tl icO sti-I _,1 ,, -i l,
HD,.1 Ma, I I I I -;-Tiit., "_ it',_ P y Omit, "Citsk P6rPz1I,
Apmrtarne;ntus, Solares .-t, p, 1,,f.- Ai j, 11--_ '__ __ I-- ''I __-, -I L- ,!Z '_ 53 AUTOMOVILFS Y ACCE& -ii- I L11-1- 3-1
4-, VI, PrIt. Q R, l., t- Z Z_ e 7 Ii % tt-_ __.I, : !I, ,k i I '. ,, __ M._ ""Il 1,11,, -1, ll to", w "': t" -79-trl an,
,,,, mw; AAL", Mx'T is-ia - Is, 11 Ill
1-4it-1. d ,- k at ,vTo, co j - it, =. --, I -_ --L ti ,,;!:,;. 1 tOt -,
.I, 1
-1 "', Ill lili-1, ,on -11. I-A-V
_tti i" -__ -t i- ,4O :-'- -- ,,,-,,,, At:sTEN Id, P. i -- i-111; ii,,r IO ,"'! 9,1rIDAM5STI
_11l't -,

,I, o'g-l-l", '.
11, : 11
'i'l It'l. Ili I F- yt-m -I- VE XTA D F FI, i "', "', _,A_1 1-111 I I,- Dlicl 1-Ill 1'-1. 11-t", _lr_ 'PI o,DAMAS ,jjCFD. 2 pLAN, ,_ , ,_- I ; t-1 I Tt,-,, ,oi- i ., S ' i"I'L i't" 4, 1 1, ttt ,
_111- 11, 'i- I I -1- -1, -1_. ii .__ -1,11,1 cltii I'-, ;,, _- , ,,O _', ,,- ; -, 11it It ,,, "I__ 'l _. ',
-- - -- - -- _ -, 1, I I I " ,. ---i -, 4- ll
V Aj ________i_ t'O 1'. 1
t I , I I 11 ., I ; ',,, ',.-,tl,,,,;tit -11 K,,t ,!I --Fo s11Z I I L,_ a': __7 jurno C alt1s.-tt, -t- .111. 71, P-O
twl, alt"", vzwjoiti, $1 .10, vor I I 1i t- i; ; t- -, 111,,- "'. ,- "I"11- hill_ii"mi I ",, I ,I I S ii, -I F -mlin"it '10 ,
rc'ETAL N t I _r ...... 0 cus, Fut. ,,,,
t "" ", 4in,__ -, $ :1
"' 1. .1: I i_ ,i 1 :,4,' I -t ,it n j, tit' ,.,t, 1,- __,, _,,
I
", tll! 11- ,. ."tt." i:- -!.' r- ,'
Ift Was 11 rail. Armando, NJe- 11ilt" tl I ,-, Iti-I '-., iltOl , ,,!ii --- .,,,,,,
__ Lymti"-- Dili 2 C "l- P.- ill ,A R _C1 i , 'I, it-'_ TV Muebles de OPORTUNIDAD
d. 1,1 i_ '. I I I- ","', t ""
ga Dam"o), 14 I 1 -ti ;1;114 ,, _1 _,_ e =N t-, ,1-,, 7
teri!e xll- tit A , I I I I 1 I P. I V, "Itis- 7WIA VZI ,N _1A.A 11 16 ,,(LE "_11'1 1; 1 -1, V-It!ll 7 ,,
C-. iv t-,,, St A. E : , 11 n-1,11 i i" -CIAL _-_ 1111.!11 4 r- -., 6, ,.Os,, !- 3, rj= llj ;m-4 ,-2,', 1 714 ;t_1 ... I I ,I li- I ,,, ., ,
"it, 1, -, -,, ,,,,,, ,,,, O, !, .." .
I i I i 1, A % It- V'It" a- it'l B-ait", ,,"
I ,,, ,
i, 111- 71 ,,, Ill 1-1 1.11O vs-, I I .", Qi". F"'l4w" F_,", itt, It r ,,, f; ,i
___ -- I : z I I 1111-1-2, ", Vill.t.-I
BUYETF FFNAU D , ,, iii I I I I -- I "O"'l
1-11 t.- ', -1 I it, R_,Ll 76, 'O"._ It C'_A1O,,,
AVENIDA PORV NM 1,z- ilit". ,, I -_ M 4 1, 1,71 Al!-, ml,"t.11 1. lil, , ,
I il 1111-l_ 1-1," I - l I __ I ,, -1 it" tl l a t DAMFI.N ,, it" 1,-,"', ,3 ei, 17'5 I I C.)"-W-t 8,,P
,
-a. - ,lllt ,I.", tit, 's -, 0- !TALLER DE REPATI. all A-, It -1-1 I -, 1- v-, -- -I i MUEBLES BARATOS ...' 01 KVEMLER D2 PALISANDRO y
_4 "I I lr ,,is I ,,i 11 't ., F i i, ,, E --: 11 m 0 S ; CIO,,
",.I'll, __ -_, 'If, 1, l , , i", I ,,,, I micnit. (Ca.43 Angelito) l Contajo y plitzos c6rilojos ,;,,,, 1111-t-1, l'!" --A"', ...
11.11 111-1 ,% 4. I -li '-l'.".. -- ',
t -I --- -- ------,,-- 7 ___ - __111 11. I liltlili,,i '. ,
" ,, _- - I __ Lhna y S ubirnna. Telf U-619ii caobrt y enchapitilol, cuarto ', ,,,,,-- .-, ,--l". --O. a.-
h.11, 3 "i'll', lil, l', -i- 2 ,e i ie. , 2 I 1,1114 I -"-- ------- a i-, I "I i iij ,
1--l"r, ,"I'! '"' ___ O, "' ', "! P1.7i. "",",-, d, "1 141-%,: -!," !4 NO 10, -t,. 1. IS.
"i, ,--, Su reserve on dob si'-, --'- '_ I medor, blblioteais, saial, 1z, --,
,I!, '. 1 Ill 1, -,tII". '_ JEEP 1948 WILLYS 1 ,, ,, ,,,,,, l, ,,, ,,,, -,- P F-T w
b.h, ;-; I _, rP11 >1 I 1 i--. -1 I
_1 --",-,-
I ", !, "iI "! 1,, 'In It EX C J --, I I .. -- 11-n- "'In'l-riloInS replIa fina y tapi- Al I
-N, 1-11 Il "I'll \ 111?- I j T," 1 -- -i-,O -_MARANILL,0 -V - ,
f-" t r-! I -, I I -1 1 "--- -- 1,
1; I I'll .-I-1-11, ", n4- ,-:, =-a I, _ ,Z, _, I =_ C' iA "I 1, I I 1- -- l-t-t- tI Fueltnsi Cornpri.
0I.W7 i, -1-i- --," P j ", 1 t", ",
-,I", 1, , I 'N 'S- l, Mar :1 11 IS 1 , l f 111 1 13, 1 :, I -i's, t"-! i, c ...... : zqdos piez= MUEBLERIA PRATS!
,-.i,, t". t, I 1- : , 7 -- 7
-11", 11 I I", , ., ;_ I, '11, -. -11 I 11 '. " '- --- tlir", ml , v camblamo; stil milebles AI"b", "l-d" I vi.y- MAP. 1110
ti., IM-1.1 ", ,"""', ","', ., J '. __: i I : , i ,, ,- x" -, J -.11_!" 1, 1 ,:,
Y t--ii _. 1-1 I 11 11%, I'll -1
$21,K'A .11t,"- Cil!" ,,-si, P", --i, , '111- "',"l- Z ___ -1 _, ;, -1"Oi' '" ""'t' ",",. ", '!' "E' FI nix, Neptuni,, 901 y ,o. y s- jn-f,, ji;,A, ... t, w. _A'_ - ,.,a 1 1i ,- -ie ,Mia- se"'i&i -- _. I _C11-1 ,-, i ,,I -1iJK, ll,_ipe et ,, tll-- -- -vd---, 1 ;,, -, It, I I -f ___ lill. --;, ", ,I.,,
', i;TUNIDAD-, (- ki- lu-5:i.:O, 1-lid.,l. 1.
-- ---i I, -i ---_ r- .,- ,- ,- "' ti Si:ra, -_- :iii,7 -- tail! U-2965, At J-S.,
t-; i nlS -t) ,, ,., lt,, T ,,,, ;t, ,.,,., w "A", ,t
C -, a S 1 a a ak i lm: I ,I l, , - l1tit, ri I ,- 1 A,~ 4- I-POI IDSA -OCII- 1-1 C-1057-56 28 agogto NNIbIllU Rlttt," A =-,S, C-4w_ sp,
GUIAR Y M tl R A 1, 1, A, 12; 14-- I -tO '! ,, I na fini, -1 -,i, 7 I ,,, :& ---I C -I ,I, i_ I.PlIl ]I.,", it ,14--, ,-,
pl lntas. rej ,,Ond,) 100.&,,), V-1 I V ".-- I Ar I ,,, ,, 111"i, t;t,,i- 1 ,;,.-_-.
q,000, con '2z, ) njt tjoi '_ -,-, z_- "ti, 1-1,11-i-I l. 1.1"z.- i ,_ i
$2, tsre_ '. -- q-,,.,, -- ., 't. tssiisa, .A, ra", atglia I- sif-t; I, --I l:l- C ol--' T, 11ei; lq!&! 'e. -_1 A7,-- I.." 1,,- _M.t -1 I, C1-110 G MUEBLES A PLXZOS, CONS.
rin. Sevorst Cilb I _esiti MIRE ESTO truidos con madras finas, Em.
I r r1l tilll-l-, I--,- . ,, I ll s "I 11-1 I,
ala Vystula "t, ", I -lt,, ,- 1, ,,, "'iti, eletz.-Icdad, tls a, $_ 11 Ii. --11 BUICK 3-, $375m, ;t, ,,;_,.11-1%",,m',1"_-- TOO
1 na l I, L, tl103 exclultiVos y eleganteo, Refoyt ) Illradew ruta 15, & I 11 I" ,,. v frm' ,, a! $1,1 , -, ii- ;. I -.1111, _11,1ei't, ,--, g=- ,l "l'o.dt",., ,,4 ,l s' 'r l.- ?OR SOLO 10.00 -4ENSUA'
l-"-- ,Lits,_, iA e lit! JUEGOS DE CUARTO, 3C frJgeT3d0r" Y Radios Westing.
-I A- Ita-l., ,,xA1o_'_ .o- ,0 le in" iie l i ll i"t" M,;, ,-,, P-11 lill. iitv D1'l.,.,O
4PORTANTE l, : I "' ' 'y 4 iT 1- i ilzo-% --9, V-An4U-A GANItA, POP Formidable comedor ;8 60, house. Admitimes rnuebles en
rKw1-4 vA A qvpo ic iiwi' .-,O f-- -, 1- ., ,,O" n I tar!& M-K-_ -11 -, 1-l, ,, l- j,-"-,________--L----, _p., -lid. OL1-Wi.,
A ."11- 11 1111- "t'l V11- _'-- .-. ,i-L, -1 ,l,,',,,,- ,,,, I ,.,.a 11 "LDsnnema Par 'a vy 'm Y."lidOIDA r's', I ets -I--- _', ,",O, PaIA, V 130: radio, SS 00, t, cambio, jVisitenna! "Diaz y
C.1 A O V._, til 4,z_ I Ill! I I Ittett" -,,- __z,_" t"1- I~ 11 i1ttil 1!111 tl4 11 ,,111. d. 3 a I sueltas Chilo", Neptuno 709 y 710 entire
ts. 4.,PL_ -1-i. 4. --, ".1tt, -1 ;,_,, 1-1, ll ,it. 'tt-,". ,; X-,-_ % itli" tei; cocina, $5,00, piezn
IOf---, WIAL .iti, 11 _- _,
t. RKSMEN A01FNDk_:ii, ", 1. 3 It I- TIk", _', _NO It$ _- a, l,, I., 11, (li'ti, 11 V liLIS 1
'- 'i- ;--, .,
) S_ m- 'UT-to I 1_mil,!:, I $ I, ,,Iio ,
;; L I rei". Vcnds, I s* "aL vea nuestro surtido. Precio y C-4WWII ff
-, ', mos Parcellat ,,,- - a Belastictaln y Luee,,l
17. Il- 1,,,,
,ol, I
of L CA SAI VACIA I ", AYESTARAN MOTORS hwilidades, Muebleria "El Mo,,,P i_ , "n -_ ,l. _. ,tm y ,,l"'.1. ot' [RD GONZALEZ .' 1. -- .',, ", "'I delo", San Raiael 40 ?OjsrLn, OBJET03 ARTF PORCELANA3,
KV -IN VE NL1%xNuA.-, I, X K'! l n,- ti 11,
Aa-" i, 1frvii-m a in Avvi;,is a, &-,,,,-'!I RA il"No"' "I'll, "I n:,
-- 1 1- FA 0i'"', ij. Hit
l--- s3o'm A ,_ a 4 a $l t) ,,,,,, i '- .""* "" '
CE 'I" --t- vI que Y Campanario. LAMPAUS MSTAt mo
I4 ,- T-: ,;_ ,A', 0.- a. r, I VENDO A BALAON WILL M. S=A l nICA-( A PZRYEC Pl- A-t- r M.j.V ,_;
q,444 ,.- Oi ILZ 111- -".- ", ll. I .1 I -,
T __! anon, Cocuyera, etc. C&
Il. 3 ,I- '_ i, OP -I' 'n
ls.k, cqtl. T ... ,,- -.)I, "", ',.Iales. Ii, 4 1, ,"_ 1-11., V -1_ ,. ,, -tl C-DR-5 ri
.11, .". I 'Ol-it.4- ,,I- ,-. &4 -, 'I"-, -a oportur I I
""ISHA ""Ta- --!!, L -ll,, M .11- 1:11 6 -26 mgwtto
das
I. 7 -' E "i i, I -' -i-= ,,,. j,, 7,,"
tdODO 'l, I.ItT. ill "Itt I L ,__,, _2 _"0_ 1 ,' _-,jc,' ;-,-,_ it tt -,,- ,-.:;l ..T P L.TAS -TMlL- 1 P.
L 1:01 1. rreiil- ,,-,O il; I~ LO l'l $110.0 JUEGO e5pejoa, culadrot Upt14,sa a a ii, ce "r-I,,P ___ CUARTO MO n O
-= ti =1 I V, ,, D-1m, M.,-; n- A_ - N ".", ,.:t,,, -, -- ',
_z:, It-, IS 1-i. d-, v'O F- A, V.inl y 1. h- .I .- 4 -, ces, broncos, mapfiles, cri" e&
'14u I l _, ST. 'I- .,P-i
I K i .1l" P1 i0C, ,:, ,,, ,a 'N",, O..D Ti P_ I derno, 3 cuerpos; j
SC-1 - I- ,S xp ,1111C_ llditi OuTic, LoA &1%rDrxCt_%- m-E il I-. -1 ill.,,ti- uego cacO. VerdAderas primores pan caM VA .. mornSNA, .ON .- ;_t; IIZNTAI , IIzn :i. A IN ba, fLn"'C"o' Mcabado, =5 00; tw do reftado gusW, En nuegi.
I, I ll r... l--- 'I- lO -_ ;i __ at., 2
I" ,,'L _- 1 ",-.41'a n3 :I : O-I- L_ -I 2 1!> ,_ -_ _, ,O-6,- ,;T7,t _-,!.,tt,3 ',Z "_ ;
,,, ,O r,
a,,, ,, 7711 __ -F
p.,i ti- Dl ,L$IDENCIAL ALMEND k-. j- ,,, Ill* 1 ,t- -- ,t, IC--- T-_v M x O, ,-, "'P., VO, _._, M-l 1.- juego come-jor, $150,00; sala, fj- tra Secci6n Fenn6mical 2Tdcu, "". SO~, i, Z, ,,!2 n, 11 N e,,k ,I- _, t-,
i , O-- i ',,1 i. 1,C ,I
,-4ll, o_. DE SOTO Cu 11 -1 1dOl. -Rt.,,ll.-Irt '-1 c-oll-r- rdsimo, caltba, nuevecitos, Cal. los a mencts del Coate, Aprovkfi, h- wl- re's El llls,,irlguicic Renarlloj- -, s --- ottti- ?-li, sit 1
VFDAD0 gll n _ill X_* . T :i rn Nll ,, f- -,t'- ,,, ,_ v .....
L ,,is Ranchil Bo-,eros -d,.. lyl 7.,lT
------------- I de Is Avent
-le it, ,_; zada Jeaus del ,Monte 29, altos, ,h,,;,! "La PretWecW'. San Rat
evj ,_ !1SIP. -PrltG& ll at -O- ___, i- ,, -- -- a,',oT'l
... 1,, ""w'- '!' ,'O- Km. 6 Mis cercaria q, R ,- I Q K
'is, 'g.'j-O, r_ lt- 1,- O-- il, '- '", ,s-i *t. I Itt . S I 1-""-11 Esquina Tejas, fael W3, esquina a Oquend,,
11. Ilti""21, 11 ai t, It "', LA SIERRA, $16,000 t,,,, La _, ,,,, ,,,, ,aiis a-,;alia- it". I l I I 1. i. 4,'% A- li-,, I-n C-w n,,t,
,_ ,A 11 '. ,,,, I I I -1.1 it, ,,_____t_1lw11_" 11-1 1_1_,P, 1_- Jas, agua, lu- el, ctrlca Y ias-,' -,- , i, _,_ a, "FLYMOUTH" 41 RAN DORES: $38 C-98-5&2 Sep
iNDUSTRIA, I ; z, ___ Ili _- -1-1 11-O, __11I !,,tt.,-_, 'O", ,-,I, __,,1_1- 1'1 : 4, 1, Wdlv, Buick, Chevrolet, Old- RELOJES DESDE $3.00 -_ -O .),I, 6.1,1^ -dt"
__) EGAOO XEP ll- 1,11- --, 1 w. -t, iois iiireoto csnanr, ,,- in ,_ j ", ', t "ma --- ;-Ill. ---, L_,- 1. t- 1=.. "'T"P, .a- .&L", VAturio, tres idantas, comercis, '.', .-_ "J" I I ", C, ", -,, Wj mo Parcelu po, $17-00 d ,,-.-!i,, 'i. 'i'- t",-, c,_-, ., i"'.. I-- &I"', I i-__ 6. Mbj, Poitiae, plyriouth, I -_ w, l."I'll., P.I. 11 Iqll:x:-C -- -0, r .w.
Vn los bal-, I I _,!,j*jL ,, 4 it. iil ---11 ntAndi S262_00, ' ,tial -1 i", I _r -" Hudson, Do Soto, Do I m'. ,A ts cl .'I,- j'll'. 4mw. .1- P,, ,, I
,- It -T'-ia ,rada v $1 7,,ti,1 -rersi
en $40,(W, Se as cabili r, Ur .e- Je ,, 5i n ,dge de )- -i-, A ,,i 1. -t, n ca ,,. t, a,1,:;_,l,"., : -1- A I
-1.1 i&sl 1,0saon e d ,_ ,,L, C, ""' "' "a"' "" ""' "' '111- t ",,w,,. t,.,j.,, c,.:I- 1111- Ail, --I -- la- --TEDADO, LW ; ,, --I .... .. -Vn-, -, 1933 al 4 ; MIticliy
-,t -,,li. 6O M, I 1. t _. r's 6N Coaffian2a" !,1.52-11, 1 r3" an: ::,. 5t,. I -_"-ii -ih f""'n""" del 1928 al 43 Camione%;, $47, P iiln* V3 *49 rt- ,,$ ,
sida 70, fo.6o paiinders, ruta 1, ;;,;,,.,, I-, -Ii, Itl" i !"-- it
de 1 a 3. ,;, - --, O, r-12 i 1,-,d,-,,,ia 462- 1tDnlZSA TAM~ I C,,,,,a,,, IA ted11." i','-'!, ,t ii --11_ z"'. _1' $a T' Cher)I-et, Ford, Dodge. En Von "No.)RCAS 411clkwu
1_, r-SiS*_" 1_:' ittttt'-_'* it"' '-- "'II ,-' tttt"IL til ii-tti, I~ ... ov"
-""""_ Vtl O R AAT4 C." ,- ,, I. P" I a "O. U1.9 P m .l, ,D- ."."

,,, ; I I
,, -- ,.S,, -_1-1 'IT il I- T-Il- : D ,-,, sl ul oil) esp-,cial Tit ",
fl, t- 7- i, ,,,,, V ,ViO,, in F-nmi,, xl Fargo, Pa A-M, S_ W.I. 6". Rb,, I 5,
,-,- -O. --, t%-_ -'R A AVISO UPORTA-NTE. F- FL 'Ap"',*-14 It' emacisin 1, REALIZAMOS ,,, d- 11-ItAl, -
___ ,_ ckard, Cadillac, Dia. Ta 1. _,,Dt. ..D,_ ,,,, -_ NO,
itt,,- -, jVt&DA.9M1 -lo-1, .CPSX0Mj- T, jrond y Tractores. Pedro L
l. I ami. I'l- -- ,I., 11O I Olj,
ARIAS Y RADELAT I 1-i'I --i-Ol tilll- V., 'l --, ZM ... C_ vi".
A -1, Reparto "Sama Tee5a
-A '. 2 n 4,x n- is-- z A 1 11_n
- -,' "'; _- .Ij,, -.- 4 ;I- I 1-1 ,,i,, ,
1, a, ," I --1
-- 'i" ,' D' ve
ll'_ T. I -- iZF, ,,,,7- .. I .1 ,I 'A, i;l q -, ,-,, dl 1I.- TO 3 -Iw=
Ai__ 12 -,. , __ ,,% c-ort !a _,, vtAro puerls 11_- ueiro, Llin s y Subiriina, He- S= aalto is Tlt v-i7o, -9
A-td ,, _. ,1,.,-, L t- l, i t ernes. dos s,,Iar, tlzo -.-,,i ttr-t-, li_ Ii _" =
Id., A t _: wai, t-l". da y pago ime ". bar.a. TeMfona U- 7X _0 It. ,,,
4 .31:, ,,, ma en.i*a rosu'a ii, e ,; W "
-, __ W- V- '! Z "t "'ISS ViA.. -A --tt A90 41l, V S z- ,, -_ _. -

_- _;;;--_; - ;; ; v;,;;, ;; ; C I - I I I I I -- I "I I- I I I ---- ---- -------- '_ I I --- 11 I
I
I

rAGINA \TAN110M0 I F)IAN10 N', 1A MIMA. JUM S, "', DF AG STO DE 1949 1 ANO CXVII
I ..... I 10 I ,-- __ __,______,__ .... I'll I---",---

V EN TA S I V FN TA S V tl N T A S I'TTW110 HIPOTECA E N S f: ff A N Z A S INTERF ; (W NfJ?&[, ,Ii, j, () tj I 1. ,: it F I r, i. 0 0 1 L E R F S
f ____
ss mu 17S v _!_ I ii I "_1'1, Ili -III ___ __ ; AkFl
i U111 I f, ki ()FICINA 161 ANIMAI[JS SOLICITUDES I 1 7r, VROFF_ OVAS PH I , --- ,,, ,,, I 1. I _.1i, i %P, I)l,% AMENTW OF L10 It F S
I-- __ ____ _1111 1-1 I -, __ ". ", i7, I- -- ---_ __ -11_111 -_ I 11-11, i ... 1-11 __ - , -___ 11 1,;,l_._,_ --- "i- O
Pli- .1
l!"'.11i 11 iIT 'l Itill, 1 I-,, I 1 ,"I ,'I I'll',", "I I l ', I ,,, ,,, I i "I", l---- 11"ill 1. 111"i I 1j...'I--,- .j--- ",
I I I -- ,,, I i I I I'~ ,I -- l'i'''''iii NO SE LAMENTE """" ,',*',,'." l".*(""" ;""' ' "' I ,MAWAON TOLEDO I ""'. I, If ,,,, --- I il
11 I I ,,,, I I I I- I i I I I I "'I I il, ,- .......... ,",,- ,,, I "', ; "",
;, 11 It, 11 I, I It I 1 -7 ,
, I 11 I , ,,, ", - 1 ::i I "" ... ....... i"', i .... I. , ,_'.'_, ', ,--'It" I', ,- ,, '_ '."',!.,'_' :'_1':,,', .1 ", """"I""., ., ,,I. I 111, I I ,,-
", 1_1 1 "i"', -W. -_ I ""
,, ,,', ,, _ ,. 1'- I..,, I ,,",,!,I l- iiii ,li',
,,, ,,,,, ll"', I z "
I-~ I I ', '', I I I, -,- I"'i"i", i -,. ,, ,,-'a'6m;t, '' I "' - -,, "'I'I'll I :", ; ': 11 '( I 11 ,,-I'll, li i I I ",1 ""i I.- if,, ,',I, ,, i 1_ 7vr eie, "", ,iii" ",
,i,: ir,-, , , .1 "I ,,,, I "I I'll, I 11 , 1 -1 1 I :1 il, '", ._ '' I .1 1, -- ,-- __ i" _:, -JI, i% 11t, ",--il." I,
"I" 1 I, ', .___ ,:, ,, -_ I I "'Al I 11
iI, - i", I --i"ll I!, 11 11 11 ,. ,,,, I ,1-11., I,,, ": i I- 11 "I 1171, ,,iil ,
: .1,:_ 1.1, I ,.I,, ,I'll 1- ,,,,, ,% " __ ,Iviti ,, I,",,,,' -.l I., ""P,"", F ', ,,,, 1, '- ""'."',
___ - __ 11 !,- r l., ..... ,, lfl,, lf!r, I ,ilt I I 1- ".i5t," ,,, I "I -- -, I,! ,,, I, -: I l "' :V_ ilt'-w" , , i,
T!'1'1'Oa " '. 1- , I "I": ," ",- 11 ,11 11 i 1 I," 11, ,- ". "' lill 11, "It, I- I ""'I" I. ..... 1 ,- V- i
I", _,_,il, ,,, Ii I',',. -,o Wv'. ,f W - I 1,11 11111 1, ,- i , ,''I"'tc- I', 11,
", , Ili 11 -- -- 1 l-l'.i. I P ,It.
Z, ,,, M I I- I it -, _- ____ __.____w '. It", 111" i'll, 11 "I % -if j .11, I-,' -- ',
4 l' I - 111. " F."', i- I 1_ ,""a,,:, ,"'I" "', I 1111i'll ', "" it", " " I" ""' "' ", 11 " : "';f "w"'f, I ", ,, ',% , "", __ '. ,,I ;,
...... .. .. ... .. .. ... .. ___ -1 ,"',_,_', "", -,, I~ i, " "' 7 I IT, .,! "I rl llf-- S-I, , 1, 'I.,,.,. -, O JIMPORTADOR DE RFTAZOSI:i l -'l 1 "I I I 11 I I li, 1
N- F-R-;io-D6 1. i I'll, ,I", ", "'. -, I 1_7 I"", , ,,, ,I
__ 71-7 1'1'tll, "Tzl 'i 1,t, i"Al, ,)'P, ,f" i ., 1411i" -!*"',1_-1 --1 1-111111 11, IF.,'I,, i,11 111-I'll". "", I I I I
:l'l- 01- iI, ", _i- i, y 42 "
Pi;O, It, I ", , 1, -",,,
d-PlI. I, 'i. I" d ,-, ii i,,-- "I __ I'll, i
11(0111. flll ...... ;;' I l."', -il ;,""i", i", -, ,I Itt"""I'l "I I rtm If 'i; -', -T-io-; I ,T-I miquinas do -Ro- ':- I L'i I T'il"ll'O" _1_5.6i)i1_Al,_', __ X' ",' 'I-- ,, 1 ,,, ,I ."". I,., ,,, I ,_ ,:, I -, i I-. "" '', ,_,"", -- il'.I-111. i_ I~.,., -iP,, ., 'I,.,.- -1, escribir l,;F,,-,; NoF'- L- ,-ii,,l I __-___ I ,,, ft- o'-,,,j 2,I,,, SOBRE ", , ", b !',-I, 'It .1-, .i, I., I l-, ---- '- '-'I Gli i- P," 'Irt Fli" I (' Ib, ,54, 1nrrIfdmt0i;, ,,,, 1.4, ', ;,
Olii DE SUINIAR Y CALCULAR ',,,0-% C.lz.d. d. L- 7 5_1', ,-- C --- 1 I ---- --- --------- ------_ ------- 11 - ,,, I~ ., ,,,I,. ,,, c, i- '.
At "N."Dr, V., jv..o ir, I 1I.i.-l .... .. TFLAS VE VERPINC),
,-- ,' i ... -itt", 'rgP "; Tc, -- i f Q it i Cita di, Jflukped, 11 ---, ., l ,", ,I
-Il, -'11- ,, Portlitiles y de Pli'licit"', CWA L' -,I,- , ,,,,,, I- I, ,, i" -, "'"
1- -1 I- --.' I- -i. 11 z I I I I ,, ""t -11, Lijiwlamn III t,,niporwia I ,, w, ,ii- I "I'll", I , -- ': l
il , i- .1i" ,,,
a, F-P, 56-2 Il T -, 1 1, 1_- c;.a.- I 01 F-- -i y de Ua w. garantizatcl.s. JiTp.',. !i, __ _11-11111-11 -; -, ,I- 1 ec I i
.G I 1ILLAS, I clones, P Ir r a 01 ;i, bif!mberr, vrv, i ,j .. . ..... 11-1, -, '. e , 'I.,- -- 1
UR .. I ..... V .. t .. N .. T A .- li LAM" a iguanas. Contadoras MATERIALES DE CONST. i ff- Fill Fli ,;__5 j" "t,"". f-vv.,i ,,Wilf ,,,,
,,, I al-hIP, I ,,,, ,1- w uw ,l "r-'r ,,, ; i',itr-77
1. ___ ?_ 11. i .1, I 111,11-i ,".. s, -Ii, ".,
I'lll- Z "National". reconstruidas, dis. Y EFECTOS SANUARAOS c ,,, ,re-, pqui, pariall cordon, ,;_-"" I ", fill I I- i I I -i .
IF,, I '110 q,;,(I Al, 12tet-1 1,0BRF I--, ;,,f-,, ,, "ie, ", I, li- 11, It'.
rnodel= l "'tampan't" tIai"'lelo, ,1, cAb t iiT, W ;77;,
., h. 1,,d. pi,1 90 -i, piiflclai 117, tintos it)-,- -_ _-__ -, 11t, T. v, i ., I I_ 17-,", 11: ... t I
"," ". za con diblij- rliiis m nit,- !,, 11 iT -1,1111111 I "I I--- -'i I 1-111-11,11,
W", O.d. I R.10t., garantmadaS LlQVF)A4(- Ili layrall II,", I ii, t Tn,,nzwm pegilda Avenj- 4, i, , 1, I lil,", -_ -i'ia-,I i _- -- __ __F-2- 6-29 Ventas a plazos y en alquiler l O) 1-:11 , I ,I,, il I_ 1' ,',I, ,'I i'll, ---" ---- ',,,, ,,I,;, 11 "I 11,1 A111i'll 11I-iA_4I1 i
, ,I ,,-- 1, -, ". 11 - -_ -9.4 .. ..... m,-, -' _%li""', "', I 11 -_- _,-'-_,- -- Fli-r -It-, -,,,,,i, ---I-, ,,,
CI, lb f ""i'ai-o'es, l, ,,CnJ,-, e ,,,,,, ,, flm I I 'l- .", 1.1 ,is VENDE ,51 jucoo CVAKTO 3 FLIER- Se exigen references. "La ria- m,,- c .... I~, ,,,,, ,;, dda Uri',,r ,,Cii np,, .1,Imada -, ril, brclmdos, l obmcjm; P I "'i" "5,
""" bray, telis bw0w1a,, Crash, ,, Ii ,,,,,,, :, Z """, ""
OPP, Iol 6- 7 pl-" Ot- -, c- .d., I n A%,", '."!, --, "'I P -1-1 I ,,
-, ", I ., I "'All ll
-,d,. _.' I,- ", cional". Villegas 359 casi eitlui. c" ,!.!.P ,,_,%- ".", , I~' "I'll Pll-:
-, - :,I: I S'20 r ," T cl I, I I I ; i, :1-1- I .111, "" _1 _.""'.l ',l,r', s,,mbr, dc pillmo, (;ui,,;jl-n, ,,,,
Poll Me XCAR WN00 jUlloo CUAR7 na a Tte. Rey. A-9915 f= li'll" I I 11-- I RESMi N'_ -i/ii'l, -Ir ( I Ittis __ --- -I,--,--- ,' ,- I .I I. 11 r-l" ,1 ,I 111 '', "I 'lit- I""I iT
!iII-E-A-310-911-1115 Ill, 5 ticltr rntj 51i- C1111 PrO, ,,, -- A~,, ,-"'-_ ,,,,, -'4i 'I'll'I, 1 "I
__. _11. ., 'I'll. _', C-102-57 2 Sep --- ;D"SPA-FtAT__ T :- v 7 :Izi 11 e I
ot 3 ,I, ,_!. y ,; E! 16 fj5 J"';."n's INT"'i'lla ,',''t_- P -, -- I ,I,
'J", I fi F J1,)l) .X I ", SORRE -i- B E TA N'(* -OU R T ,; I i , It, '.",7_ '_; _,", , 1ri!1l'1, ,;,1,
..,r*l .'llti ,,_ I __ 'i,, , ,, ,, I I'll
it il- mr PPII. il I ill Ill i__iz. OF, ,i 7 -T., ,,, -, ,,, , !.I. I 1 ,rm, _,,,F - : ", , T.W1111
,,, '..., PL6 'I,.-- ,-,;!, Wa I ,I- I il _11 1- .11 11i 11 I,- l, C,,'I T"--ia -, 7 c."It 'r trel !- i- 'll- ...... Imlmr l; I'll 'I I -1, Feldman Rvdi: y Ci ,, Ila- ... li--- -,,- 11 -,,- -%" -_____11__'i; -Fl., -,,- i-,---v- ii "
1, f., ,;,, -,a sPil Alil 11, 1!-- ", 'I. ,, I~ !.-Ajli!.il P.O. l,'.1 i I _j:'or, ,,Ij7j, -i' T I -1 i, ---, t-11 ban"l, (-In'-fC- i sfi!p -_, 4.1 __I- I " I i ") ,. 111i. lil fl, 1 .,,"I
't .1. ... I I -- -r-, I -1 I, 1 p:'It"', -fi I -, ,,,, , ', 1--li, i -____ __ __11-1,2i
,.= l. I.- ,--', I I. ' I ,,- ",,.11 ----11" '11, I". .,t 111-11: I ____ I - __ _____________, 11 .1, I il .f I.,, W.,', ..... -- -- 11-- "I", -1 lil"t.
11 Itill, Lil-, ' 'n _t'13 ___ :"ii ,,,I, "- i, ,," 41ji
'. j FIJ1111 ,, -1 1 ;.,an"
,' I T - -_i AlIORRE DINFRO V UN DO i 1-ir,_ I -II-: ii, ,,, -,et- 4, ) f
i 'Ilkn ,,,',,,,I I 11-111_1 F ___ __ ___ -, - ,T_,,,,l l",-"r- -il"11 -- I ti' -,i"-7- ." _,____ ,_,-,- ; li ,, I l',,j 1, 0 U I L E ., , ,
_A- ,i,;,__- I ..... ". P %(;I 1 -100 I Wi;TI A, I "I I I i, l,' 11,11 I,11, P !-- "'i"", '. -i. -z. - ,
, _r, ,, .-: _; JTONfll 57 f _11-rii- 'E S :zi,
". 00 lim.0 .0o. ,,.,r ,, I , I ,i?- --' ., ,I I, -11 .1-- -- ", I ti," -, 1, -1 11
'. ii., ..'lil-, --', , , , I -;- if ll I , '. 5", 1 --- I . ..... I 1. I ,,, Z1,
P, d, , I I 1" ,,,,, ,_ -11, I -1
'l ,lil, ,i , -- i- ll-- =
It I I I i ,% i !'_ -!- -11 Z-r. I ", 1 ,! f, ,ifa, , 4 -,- ,---' -,;i
", -- -, I ;I77-41 ,I"!, r -1, "I , r !% It '. j-7iiii-,,','-a -,", -,Ir,
.I., ,,, i 1 i ", I ': 1; , f-_ ,, % , ''
I'lo., .at" il'I'l 2.. I ii, 3, d "I I 11 f __ -__--_ _-- I a I , 1 ,,, 19 110TELFS' ll---,--- -",-- ,- ,__ , ,, --'l -111 ii"I""Ll r'l'if"I
"' , I 11 I Ij 14. 1, 1, 1 -1 -_ Vi I ", 11 I I I ..... .
,,, Von.. It N in I I;vl l 1111 11, !, , ;,, iri,.1, --'- -_ ....... I., "' "!"
I I'll I'll I -11 ---- -1 - "I
11. 'r I F 1 Z_ 1"FTOS v F, I a _S ,: 4 _'. ", ", I , DF COMMAS i *_ ; 1 I'll'- :', I 1 IfIli, 1.
-l.l dil I~ L -11 I I I "i', I W -,--- ,i-:,,-",r,, I ,
I I 11 -- I, I 11 ,
N"Ibill, 1 ii, 1-41 11.1.1 I I I,'I',- --,' ' ', 'I
11,11" "I'll" ,,,, ,,, VAURA ( A;XAN
, " 1 % 'i "T %Qk I I , ,"t' " -1, -1- 1-1 ... I. ....... ," "
i, , , ". 11 I I I "I'll,
NO M .11,II -- 1, "P, ", I NAS DF I i, , _1 I I I-, .", '1---'- l-,---, ,,, I
_____ f : z, _11"., "i" : Z, I "" """ ""' i-- "i"' 1, '
F 'I'll, ,i M X -,Itl I -, I , i, I '7" ", I 'I'll, 1-1 ", I I ',
P. i -1 i lil", f- 11,1", I --l", ,I -1-1 1."I"' , i ,i-i",%t---,- ---' I I
P-lif. Ol.- PiTIK Plilia. I, -s'r ,: Aire acondicionado 64 ", :z111lIIA'1lf.IIl1 I
I ill ,, I 1. I 11 I
11. -,A. i.4'P.- 'I', 11111timo lu fas -Ihli: y ,jr I it ,ii". , i '- - ""', i I I .1 , "' 4 jill
.... ,.,,, ,."I ;I I "till, 11
., -1. 730mo v Dineo -_____,__- -- I , I f", It, 11
.i. I '^ ", I """I', """"',-, "'
., I ; I "I'll" t ,is v allaclas con toc!4 g";a,,ti;f ,,, ,i: : 1:- ' :' , I I ,,, I A I~,
H-1, 1-1"IT$11 I I I ) ii, "11",- I I ,, A, i;'I1Pi,1" I'll,
liol. IOXIF" A PI-1. "I ," 11 il ,:., ., ' I "i, : , ", ;,. ;1, ; ,I, , _,1111-i'l "1.1II I ,,,
_- "" I -, __- --- -_ ,
1 1 I-, .1 1, .1 ", 1, r, ', 11 11 I I I I 1. 11 1-1 11 % : -,;; ,, I,:"", I I I_ f- 11, ,I- l1I1,"i,:, """ .1, I i- ,,
In., ofrcif "La Rligor, i* :",:,_ ""'."I" 1! PROF, SAVON :,'"i'" " "I'll Zil- ", .",
OMW -.1- -, Ili, "; I I' i;,aarez 18 y *20. Tel6foric, A ,- I -1 I 11. I .-11 11- "t-11111 It 1i I I'll I
S.m- c.._,,F., _&., __ , I I ", 1-,, i", "
I I ,:,"", ,, ,,,, I It", I I l. ,',',:
I-; -P 4 __ "" __ __ I I -.1 I I 11 I 1 I I "I I I ,I -1 'I , , 7 ". i ", i 11,1 11 ", I I : "I : I ; ,
""" "" i" "" '"" I 'Ilt : %I ili "F,'n l'A I I -1 .- ,'I, "I', 11 -: : ', I '1',i,1,' I ':
INTAQUINA9 COSER 'SINGER! -, ; T- I 1, ,, r, 11 A N , I HIT -i t I I "'
-0- I "i b I I I 7 -11 I m ,,, "",: Tvw i'v ,I,, i ift -il rt ", Ii
1UNG05 Pis LIVVIOG F10C)ML C I "I 11, I I I ; I _- ; ,11 _L__ ,_ --- ,,,, , I I ,.,I ':11 11 1 I y 111t,, "'i,
I i , I' i- -I, I 1.11-111-1-- -1-1 ... I ___11_111_ -_11_Nueias y ussidas con to a if- ., -_ ,i f. I 1:1 1:, I ii I 't-ri'l,
1" ,ff I I I-1.11 I ll I' ,
I zi; , i I , i , 1. i Ii 111f, ill
I I -, I -1 I,
.- tia, pizzas repcePt- ni i;- -, iic I t :, if 1, "I, t "I a,,T,_'. .
-- "' "It'. -a-- i 1. I -, iiASOMBROW "I't", Sin K
-.F;l,.lv ---,,--, .... - -- ---- -- --- - il , 11 I I 11 ''I ___ -_ I I .,I I A' I I ITITV VT lie ,
-11 _tliav l I I I- 1111- 11, ,.!I,!
jas "Simanco". "Llo Rc I I ," '," I .t 1 il I "I 11 1; IIP I',, "P-: I I 1- I i p --- --- -- ,- -,' I'; % ', i l TFOltfV OLFEO I 11 111111-- I ,, ,,- ,;- '' '; I "' 4"' "' l"" - r""' ,,
--. ....,. "4"...". ..,-"i ., -,, i, .,.,,,,, -- ,-... ",. , 'a I ; 1,,hI tl,%F, II[P0TIf,,_., Si _', _ __ , 'I', 11-1 11 I ,,',In,,
." 11 " , -, I I I 11, I -', ."',--I j,_ "' .", -ii, "' -,
rez, 1 8 y 20, l --1 11 -, " , ,I_ , i I - ---1 I ,, ,1 : ,Ili "- 1 ii- "'- .,
F,11112-"42 S-t, Sui. ,t'l ,;_ "l", I , I I _-' r ,_ __ I I I .
1-,12i, : '. i I :- I -- i, it"'I'l-Ile, I ,, ,J-- -7 _i; ,', rti-v ti-I -- kiml.y ----,----v-m m-umvw* slix-0 ,,-vlaoia CAJAS CAUDALES y ARC!', I- E2 --- v- -, I _1 , __ I I~ ", t lr I 11"I Ii.1- 11 z
-- -, ,x , 11 ; I I I I 11 -1- I .11-1,, T"! -- 11
.. I ,, ,,,-,,, 116 i"". I'll I '' I I i, n, I l I
X.P"Z". Z'" "_- t d' voi F-ri varies tam 11-1, 1 1- "'i i,' 11-'71 ,, lla 0 rf l 'WJ 1 ITI I, At I illl ill Y" 111', I It;I I, I ,i'1'11! .1', A 1'1,it!,, tl-l'.1,1" 1, 1:-. ,,i s. t"mch-te, mnil, 2 b- anos y pre- ,l -,,:-- .- l ,,, ,i "I- --- -- I -, ca I,+ ___ _i,, ,- I l" I --" 11 I
-. __ -- 1- _- I, l- 7 11 i:i toi- hi:-6 IIII ...... ll'ilt',, ll
_- y 6 w1w lli .... .11. Is cios- :.a Regencia". Suirez, 181 ,,, I "I, ", l I , ,, _"-,., 1; i ,
NO 1"i ,,,i,-d. 1, Vllodl, $3U iaol ,:;l:;--,z-- -, 1, , 7 ,iii -- ili-:76 i -P11i"s nntn,,,,i,,1 3, ,iTa ljna, ;,, ,,., ."'.". ""1111 ,,, a W,
20, esq. a Corrales. ,; ," COLECA03 P, I APAPTAND4103 I --- l__ - _- l", _1 71olif" LMXtO .. Ic-A. II "ij-'T, r-, ,,,a. ,- 7 _' '! il- I __ I 17a, $50, ,,, p ,I.- di '3 persc I .11li- ol l", .1 i '. -',i--, '- ll ... a
b.,6 =..A., A,.11 ... 372 Illul Lilt, I XPC fj 'OS METALICOS ,",: - -'7 _- ' _' -- Cole-,Q MARIA CORON11" I', prect"', r",- ia Q rlj "It"'I"'I"Il-, I'll-l" ltf -, It- I ,I, -_ ,,it -t-- 0-11 V41, I., -, ,, l I I i -, 1 1 -,
Pl,, ill V m4lI2_,l4_l I- 'i '__ "'-1. I .
rt :_-, I MM A BUFN INTERN UK) ,."'n, "
ismumit. Va... sto ... sal, aniericanos, taman0 ca 'a v I $2, 11, y p4ra -,si ,,, ,- zI, t',t -I, ." ",:, l, rl".","""",."',.,",', .,",", .""',
_.. L -_I-_,_ _. n 1 !I, , 11 lli 1 If, . 1" d, 11, 1,
-lia. t- PI-.P b-lii III.. (ill. legal, armaricis acero en todcrs I I I -1-1. I~_ i:_,
DENTISTA I i It Lii'. di!, I i33 l .n ulm v Z.- : "-,:" I,~- -, I f'--1 -- -1.1, -Ii., IPI I -- 11 Ii - ---- ---- "Itl-' "'r"i" ii.O._ P ,., 11- 2 1, -i. I -, C, I I P ', x-vo, 11- 1- 1. ,I',' 11-1-Iii-n ..
I . ibn -3 it 7 -I') R o
-sll, -F- W-lll- W, I'~ tarnalios, "La Regencia", Suarezi V, i, ,: o I ; I I i
-1. IF, .- ".1- Wj.d. I - ,-- 1 '. zt _. 1; -_ 4 il ...... ,,I,, i 1, till. -11- --I,,-,--- ----
I'll --- --- 1, -_ I I i!- -_ , -- I , ,-l"..d., P. "..I. 1I.I. ...'. 4-T, 18 y 20, cali esquina a Corrale--, I ' _ - t --,, I If, ,-- i,,.. 11', 11, sI.-Alli so 11 11 11 it"
I .- F l l 1, s Lie I I I I 1, I-, ; i i ;f :: t -i c _: ,_, , -1- 171Iii I S$ W.. -t.t. OI, ; 11 I , l a- 1, -, il' ,"z"', , IT i' I ll 1, i,1 --kil.t. .1 : 1-1. -11111. 11.
Fri-li,, I, Vill- il -1 -- -1 I 1-::,; I I ANHATTAN ,,-,- ,, -- I tt l, Ill. - -1.1. "'r_2A,2_WF5 BUROS CAORA. DOREFS : ... 1 , ___ I_ ', 1- ,,, i -*,,, e ii I I i Z-1-42- i"i Ill -'a.,P iii ti- E v. ", 6;
" ]_ il- ,!, 1 in -,,. L V .. V-d., U-1.. -1 It
1 7 I P Slid
at VERVE JUX.. F.M.1110. GRAN-, Y sencill , I ", 0 I "', '- , --, os, I i br- - - ', I Insfituto CervaflHs ,,,,,,, ilI lolo RTA R, ,, -1, C.I.- W-ri"', '.. I
_l.d. b ...... - a -, ,,_ I ,: ,2 f ,,. ': I I ,1 I -1-1- ,, o ,,,
-' -', -A... li, v 11- 3 -82-10 3'.
#71, b.j.. j- I., ; 31 i .. I !' N VN II411- "- ratorias y 1i as, nI'_ -; Gocina do luz bril ante : -TI'l, N10DKFN(l - 7, ,I, ,, ,,I 11 ........... .......... .. ......... ,.
)- T- z - f I I i., ,,, -, -' Z-xkfak n, v .. MAYA WHAX..
.- %, ": , a I , I ,:T I i-il i1i I T-1all-V ,_. _. X o.m ,_ maquina v silia pa'Ofla P _c - -- - -- fiMlIDS NEXCIS I i l : , t"', 1, ,,-r; ; 1,,15*11r.- B-" ,-'l .... .,,ii- j-di. u- .
'Fix" To.os ous =W, IF,- I I I I : ii I I I I, I ,I I I ____ '. ill, ,,. hwo,,i
demia. "La Regem_ ,: i SIN Huma 1 1 1 1 -.1 1 I ,l_ ,.,: 18, y 20, I I I I -1 I -jR'F,)L'
-l- 1-w, _... l..", lill-, .. :i ,'- I 1; - ,I I %-,' = %, -- -_-h,-P, d--j&i, IF I I ., P, MEATOS NUEVOS 7 _"':l ... Ili ii. -' I I I , Z
_ial a". ., .1,. JP, ____ '...- , PlOtio,
,_. __ ;, I ", 1 L 111"i', "' 4 t "' ",'7, ,.'
il .i- ,ldm. , ; I "", z i .- ''I -i 1,10 7 1F "--- 1.1-8,I, 1,,jN V 1, *01 %- I - I ", ,
.l.. ol ..." -1. -lill-r- -o"' BA LES RODEC ", :- '. i ,'_______ --,,----- --,- it ,-,- 11,, 11 I 1. ,. n 'n
-i. NO $2, W- S.. ir;' -1 I I I pi- Id I, 51_ L--,_ -,I Ca llii:,i ,,,,, - I M ii
I I I ', 1, r2 PaD! I 11 i"'""' "" 'In!:,
Lk,- 1- ,.. rote, 1,.aIf'1-,P a I I ': I 11, 7 :' '- I , Ir t"c!", ui-- "'Ol.
E,04121-M,: ll- tons y fA,,ra; !:"" 2 1', 'i T', 11F")Ttf "' ;O I'1 1"_, 'I ' ,i ", I I I ., I i, 11 ,-":', I , ,-, ,,I -- --, .J.
I I 1 ,_ I I 11 I I , ________ -_ --",- "" ., I I _: - 11 ,'I I "" i I- r ,
I I -1, I I -, ,: , :, P 1, I 1"),- JNTI, I OF, -,-, ,: "1"Ifi, I~ . -, '' "" '. ,- i- ss.
I -- __ I I ; 1, I z -_ I ",
NEVERAS T REF_ RES ra". 'LA R; ,, .; -:, , ^ I ,I' 111i, -', I 1 -, -- ,,,,,, I ,,,, ,,,,,,, ,!: i ifli li, 1 7 ,.d .P.I.
RIGERADO _. I "I i 1, 1 1 %:I
7-_-_1i1 11 11:11 I I I ": 1-11- I ''I I i i I e, 1 , i, ,[.1"'. Of- i ...... -- t, _11-if, "I I I "I I I I , , I,-11 -- r, 11 -ii , _, I -,-U-17 "'j,
I I I I-, , :- , '' ; I i, -- '11- -, I __ I- -11 )!- 11 ;" : -- - 'j, i__ I I ,I, 11
SHNSACIONAL ,, 4 "" I -,_1 1, '' _____ _- - __ _t ''I i it'T -P11111ill MI(,"Inlitii APARTA, I I I I I I I I fl. , 1 77 -- -, -I,"l, ,i -l 11 I 11
c-plild., .14-1- I~ I I I I 11 11 I I I C, r -- l"I ,I Pfl:,- R,,Fj.
,*;*4,*., ,,-,- r 'r"I 'k il"11H I K ULARI, I I -- I'll I I'll ,! ,% i" I I~ 11" """ell I
I 1-i ,'I ,.: N, 2444 .1. 11 !,_ P IliiA. 6.
"I'l-l". ..". = I, ,, , L wNTAL)OR %, N ', I I)NA I I :z I ,,, __ 1 , ,2 11, -_ ii, .bl
I I I I" I i 1, : "'7
_ii iii, C .... a. a illi'l , , I -, __ 11 1 1-1 I, 11 1, al- d.
I I I i i" ", -,
'. I izA 1, ,
-1 l ; I I -, I 1--,- 1 ,,, -- .;l__ L ,,,, I s,,-Wl $461'. tih Ii I "", ,,, _-, , -_ ", -- , -, # ,CADZ AIA.S ,, .
y T-1- I'll'' Z j
"I"' I lo"-_ .PW. ,-_ dcf , ,,, ,Ill-IF. .. lilialill."Ill -- If I I I ; i , I I 1, :"I -11, 1* I - -_ z,-,, - __11___ __, -;- -, .. -, , - I -,-l- Flo. al- I. .... 0,1.- I I ;, ,-,-- ' if,""In 'ni T 23 1 s, vl,..... ,.d-. d.w. $14 ali Inf,"- 1-1,iil
-, _- It - _____ ___ -11 ,L:URF TAPI ADO ,, j f I 4 i ---', I ,.Itii 1.11. 7 r.- ii '"',
I, 1- , , ,,,I,, ", I ,; I x -: I- I I- il I ,- j i" -1 11- li!: I
IF- li"'. li-- .,, , , -, -- ;, I , ,-;.. -, 1. P.Wola.1.1 III Il""Illr 1- 1W
"", v .. 20-"'" 3 ,, __ __ _ i in HOT '_ L, 11, -1, 11 !-11I I 7,;;-Oli. TI, "EXTri RQ 91, NACIONAT.
...... 11 ....... ---- __ I A US?01i: 11111P F E () S I I ,i- 'i I ,I- I z I
1O.- I I"s sli-l- P"" - I I -- I - -, - LI, '! ceiL- ile I ,i: i ,ill l J. I; a % x I_- -11-liP.Pil ti- I.III,
11 I !- ir, ,,I-, I I .1 - I i '. .1, 1 I i ", _"*_ R"" ill. a- _L- -Pa, .-k- ,,Z
t,, ,li't, m -Ilftll E AGUA -i'- '-;, '! I i: Rezidlinliiill.
,, .Ii -- c- -nlt, VIZ. "' I,, I I 1 .1 i ." I I I I I l I :o -An isglu-N11111 't, -, 1 -1. I I - m I iiii I Glliirio. 7 -, 6so v a
1 ___!L,_ i --z -- "'t-, n -. -- su, mir., 1, my .it=
-_ 1_:a, :,-- i 2-, -, i-i .- , i -, i- w selliml pl.. -CMsil-21
__ f: I 11- 1-11 I il -, I - I i 15' I" 1:- rc, -- '! .1.; Piii sal- Oll."
F.790 ul-Ailik IF I : I I l f f 2 I _1- n --,-,i-,,
I'% Q """a "' " ", 11 L I : I I Ill I i _:,- : ,,, i -,, -,", ,, 89 ALIQVMA IN APARTAIII AaIUT
J." "Y' ""I" in' ' , I'll I t I'l"l, I - - 1 , im., 4 ... Ili 1, b I
io," I .1 I 11 I -11
lac. ll., I I Ili 5- 1 -, -- 11 ---- 1"
*uxi oODO.ft. T v I ," , -i: I : I i I I I , 1 i -7;3. ,z! %:,TFiZl,1_ In, 2 hw., so". _a.dal, 3 I,,. I hl,
I I 1, , ; z, -- I r I ll
FIV, a LN_1,_T i7 1, L -11 11 '", vo Pill. -I- Pillrii, d. .W." I-~
1ji.l m....", S. , - .11, 1. 1.6. b-,. -1 I I 11, _-, f Yto,,,,,, i zl, j!_W_-,, _. -. -I'. 'Ill -'. c. 4. 11 -% 7 i --- -_ -_ --- -i .). 1 n.l f, I w; k I J ; ,
-21 ', I, ,,, I .1 I , , 1, Iliill r ', i k ( I i i till I NO 14, M- P.. fillki-I A;- I I I I ; . I", I I __D_ I
__;W_ -1, I'll 1 1_ A_ ", I 1. I _-_ '11 1 I 11. I - I ... I I I I I v T. 1 5 I
I "11 I~ I I I I 11, t I 11 I I I __ -1.11I.m. ao", -Q,"ItZ, .1 ... _11ti 11 ,::, l; I --
GO -.1 %).W" .I. I.. m "I -, li i' -, : , ,, - --- - 'l _a, L ,Ii ,, '-, 8i Oill-, I~
i, I r I 11 , 11.w y "fi, "'! 'i-e," ,111,". ilI ,i, sn"NAR, ACARADID III CaNST Vnsj
'i'I O.bi-. 0 .... ,,s I __ 4 :,, I A ,, ,
10-t.T1. 111blit, Old, ,, ": T-i ll __ _Tjl I I I 1, ,,, 1 I ., I I -1 -, 1 1, I c, I 1:, 'i I T 'I.-PiOl,
w.-.. '1141u, m-1 I -l"I", n I I ,I I .-"I- "' ,t :" " " I I -1 : I I I 11 I I illItz- I I I !-, -n ill I 1 ? ,,,, "!tt 1-..d. -i-t., ii I..
I., 1 - i 11 1 I --- -- -, n I i ', I I , , i 11 I il i 1 4 - ,_ , 4 "f'-_ "I 1-1- I, -rt. I "T'illil IO. -is,
I- ----"- ------- ___ ___ I I -1r, -" AIQ 1 1' """t"" """' ,1- -- C.H. 0 NO I4, Mirl-, I- -1 I , , I I i ,:- i, -- 11 I I III I zi,"',%,-"I i",
lAquidari6m, J SEM11.1 I'll Ili' I %"' ,, ". li, f I i" ,,,-: , ,, , N: I ... Ai-l-W. !% r4n- 2A
__ _____ ____ i'l _1 -,
__ ,- -- ,
ANO U\', %Rhl 1, 11 _____,__, --"-,- "
-.- .. ., -,itl ", ', i 5, 11 PAUMOS V AYIR ,T05 t"'illiLl I illl-il --1 11-.1.1 .1 IoTFI, CAN 1,,", i "" Af;*ARTAW KT_0 P B 0 rj 0
I,, 4 i,, l, t , , ,,!- I I ., t I r tFC-0 _'0'1 I I 4 __ ,-,-- , , , ','z ,,, I I'll , 11 "i" I ,' 1-1 I I I -l l 11 I 1-49TA., 11
", , -__ , :, t - -,,,, __ 1 -- I 1 4 .1 - -, I I ,- t I I ., I ... I , l,.11 ..-- J.i, I I -1 -it, 1:, :11 I I ii I I f ')',,j ,, 1 0, % ,i if 1 I ,il ,irl paraoficinat compueste, de
,--,-- -.- _,_ I i- '! 11 , _2 ._ 'I "-- fres piazar con u buen baho,
--l" V ".I I I ,,, 0; "I t \' I ,,, I ,1\ i N z I 4 _e I I _ 4 1 '-- .Olil
11-11-,-, I I I I I I I I "I I, _. q I ,,, I il f- i,
REFRIGFRADUFFS i .11 I' : ,- , i 1, -, - I IT 1 21 11 I -- I "O bajos, San Nicolas NO 360 ej S.
11 -1 I I "I --I-"- 1-111",-- , 1-1 11
, ,,
,)i __ Til '-_I'j_'1111, 11 1',,- I 1, I ,,,, I 1) -i : -, ., '4 N '%, ,,, I "I 1 3 .:!_ Miguel v S. Rfael. t4 715-Pi-125
I I I I I I -, I I I i I I -- 1 :f-- fw ,,-,,- --, 'if-, Y coatozloli ,_ __- _1, 1 -n ^ : , I I I I ; : , I y 0- iikil-1,- of, AL JILA APA)MAWNTO 2\ MENiSIK ENTRADA! : I 11 1, ", 1 1 1 I _: I I A 1, I I OF, 'C Pill- Ull"l .__ ,d.,
I ., I 1z, I I , I I ;,,,, I , ,, z i, ___ -1 I -- -- I I "' 4, = y "
,!%1;.*_= .,*- '","O :i ----- --- ', "", Ii. I I t,! ,, ,,. ii, "; ,,.
", Ii -_ --- --- -1 '_11 T A S ,-, ,, 1 1, " f '. d*I, It 1--l lall W- I I ,. 11 21 t- NOT i 11 -1 I LA ,ll2 Is
l". W R.'Fill, 2k S , il "3 F 71 "' F., I :1 I : "':" i, -----,-"- - __ I, ,,, I ,
_,_ ,,! ,, ,." 1, , !,i- I I Cilizada y 2, I F I ; ".M ., -- --- ,
-, __ "I "Il-, -_ I t ,,, ,_, ""'.""u" 'i -- "a, APARTAKENTOR A( AllAnDO Ili rAF
i"'11111i I z, MALETAS AVION ,,- I I I I I I I I _, 11. % I _ __1_1 I~- -11 11 11 I O.7.. --- Ili',
,ol N"'Pil, ..Itt, f, r. t, ,,, __ 7 __ ,_','_ ,', ,',, Fresr ral I
I~ lim'" .1 6, I I l' I" '. ,, __ __ I---- -, ,,, Al S D kMkS I I 3 I 1-1-1 I ...... ,,, 1- -, j I ill, '! -,,,,I ,,, --,- 1,,ii,, li.,
I I - I I -_ -- de j,,- 7Tn !-_ i,, -, iii ,-, A -- ,- It, ,- - --
"'A U ,,, ." VIi i % : %', i I l -- i, i-". I~- 1, I 1I v 11
z 1 ".- _. ,,, -_, l't rill! I 1-1. I I v e i-., Aj.jjf7UjA P17"Am ii":" -,- m Pa ,o ,?-, I "' AIIII)i-I F 41"
,e ,:": , if 11 il 11 I I I , i I -1 I II"I" '_" I I I -" ' .- '--- I "ll I
'. I, IN~ ,,, .1 I'i'l I iJ_ ,z, ,, I A I A I i! 1-A ; j 1 i" ___ ____,___ __ t "i, ;
-I, I -- .1, : ", i, ', 1 i 1 P 117 11-1i,
i, % a, , I I R I I 1'. I T11 1aOI "'i"'4 - --- jI- -,
_W _.,W_, -, I -_ -ii '. I , I 1 I I I -1 ij, ,:j.LFT
Z. ,iiiji ,il f I ; c 'f% I qo ik: ,
'II '--.: ", I -T", I~', I I I I 11 I z ,. __J',,1 .-- ,, I ,; I , 1 11'1 11-1 '- P"
"' "" -- 11 11,1 1 I i I I I ", n.1.1-Pl. d", 1-11- I'l."'i-,
I'll" I'll, il, , I I ;, I "", -I' : ,:, % ,,, I
1 i I I I I
V. 1,,,i 1,t." T-, 11 .", i -1- il I I I 'I '. I I : I "" " "I "I'll" I : ;_ : -, , -1 illf, -z ,f ,,,- fi -:", ,i f -", "; ,-"!- ,--- , I 11i, E_ il I,- ,,, S, i- -', 1. "bl" I,.. I -- 11____1_1111 ---------- - - 1 I 4 --- c, I I I'Ir iir, Nlrd ',, _1_._Wi_,41_M_1 ,:--tI_1G_1oTiC P_-11,iT 1117.1 )I-_ IIi ,.- r "I'll-Ol-W
If ........ ;: I l il,, 11 "I I -, .v, 11 ____ tnik 7AA --- TN AFV _AD kA,
I I I V-1 "I ": --i F' -1 "'I ^11,11"" "' P""A pri
v."i"o 11 I, I I I I "I It i-I I I 4 ., -,,- -:i I t 'ri ". -', "-!, I Q,,.A. t,,,ilP, .1t, ll ", "t.. ..
., PP i, I , , - "'l F', .W, ,_ '",
". 11 flb, ,ill""I'", 11 1 -'1'1'11 1 RADIOS PHILIPS 19a ---- ----,-,- --- "", ,i 1 .2,
SW 1;; ..,.",I. 11 ", ., i, I I I I I .'', -1 I I 'f)"' 4 '' 'k I: ,,,,,,.- :%, 1 1 "I'll" r- tiln Ct,, ,,Taal, iJ7 I~ .
li I !,-- if " ,,, " , - , , - , I ", I I -,- ill 11 ', Ili A-,M -,,, ).ii 11111d"', ,111 g-d__.... I I I .f ': I I ] t f 1) 1 .5i'll-F-1 I- POI 1, Pl,, ,-I- .- __! 'il ,,I.
11 .11 I, , , I l ... ,- I 1i
1 'i _ii,, I I -- T I
57 VMXS PE ONCINA fl, '' all, MO.. hitmi-i- ,)- P,-', 4.
-- ill 511, 11 I : - I , -_ ,_ I 11 -.1 I I -4,1-v spASIM.-I I, 1, VEDA. d. lk"... -111 ., ", 4 ,:: 1-1 I 1, ,- ;', _. I I , .1 171i" I 1, --- 1, I 141, ___,,", _- :_ I i, I 11 -n- - , i,- -;211 I -1 I I I- l 5" -1 x 11--, ,- _ll -- .
11 I. 1, , I'll "I I C -1, F ...... -_ 1, 11' -- -'- "I i'l'i ALOU" AlsliTA"IcNIF03 Nuilivoi,
SKAORES POLITICOS: IXs!_,__,__ __ ,,,,,,,,-,,,, ........ I 11 I I I -, a iil_ _i_ tj s" a, I- pji , '. _";'. I 1, W -ili -i-,
11 Y"t 1i 'iilllli- .1 r -- : 0: III, 11 1 I , Zf,- 1 ,,-, I 11 I _.
ofrecemos un lote mL,,,, "I 11.11 1 I I -1 I 11 1, - -_-, I la"I 4- I- I It r1t." 01 ," -ld- -11, I -_ s,
T 11- -1 r -_ CC)LFG10 Y .-WADENTIA Llf) I EL IPTM TA DEL III .'d,, I t,,P.9, '-dur- 9- .aFz
_, , , .... I ' __ I 5 7 ,I l.., I i, lif.llllv ..do oficina y tiRrjcteruO,, rnaq i:- I I I _', I 11 I r, r ,ii, r S ,,_ X-f_ t O- 1- .1 __ -- 01,1c:'IR :, IN I Bernaza 246, esqi;lra a Mu, '.'..- "' __ AWL ". APART.X"" US
i%%, "_ __-, i, "t_, in- ,,, -X 7;',,il ,-- ,,-W
as, mampa- I - ,iii calla. Frente a PlaZoleta 1:rSU_ A-1 "i 6- 'i- ,-I- ii- -, l4it I. azm die wribir, rej I "I' Wfz 1-3, i-- a icZ ---- -I--- -_ ,ru, etc A bajo precio. AntDrif ,,l 0 INSTRUMU-1703 NUMCA I"" ' I ";" i_ S, -- -x -,ill ,- 21ii ,I-,,, .ili '
X, ,. _"-'_' 7"", ""' .""' Z__ z" 1 - -; r Ii "' T llnii Higanos una visit Ila- 7i-f,,, = 1 I. "I". j
'- I I- -1., '4 ":, I ir-, F"-, W N, llilciall, 7
j- I I " T- 1-li, --, J1 I 1,
I'll iI 1: I 11,11 "I I I : I A 11 I I ores mind W ?,- Ull l-- I Al'.11.-.1" C, %.,
Compostelat 360, rtfire Obr,-,, ,Ij ... o <, "- I -', io-j :-ii- --i. --aciones exteri, elM il? ii-, 1Lamiparillw A-7,','-1.i ;I I 11 '11: I I"' -I,-- I I , ,e I:. tz-f -l. i- ii __ I'l-11ii
I I il I 11 -,- , -1 Agua
, : I , fifil" ,,)- comfort, mlienicle ,,, ---vixiiiii. --- -,),..
., 4 .i --, '-,-,,,! '. I-I.P., XPAItTAMENTOS INFANTA.
.1 , I 11 I 'I 1. Preclos iton6m, "', I I i,"',
___ --- - I ,,s Nl-li-o "' , -!, -l., -- ti_ ,__,_,__S__1 _11 _, '- t'j r C, : , GAPAS DE AGUA I __ Acabildos de fabricar a 2 cuaso 141- MIQI I, I -, 11 ", __ - I , 0-, Z_, I) 'I' I I I .0-7- iii,; z !l;:", ', itrli-" 1-i,1 ll ,- iD III.
I14"', I -_ I I I -:1, , 't -, I 11) TWo T
-AP", 1 4,I .i i, I "I II110 ', I" --1 I'll, ,I' "I I'll, '- I _1- 9-Oli-1-il drils Teatr,., Astral, Infanta y
= 11. I I, ,,,, I., I ", 1%, i I I 11 I 11 i_ -,,, ,111ii, P, 7 i C-1 -, 01 ,_i7igiv i: Salud alluilD apartments sa.
Pill, ': i i I 1, 1 I I I l z. . -1 CASA3 DF, HUREDES LINI)o y yRFsQUjSj.Njo
4, AW i-1 f"l I ," I ,,, 11 I I- I 11, -_ I 11*_11'1
r I I I ,,, _, I : I ,,, 1 I I I ,11 -- 1, 111'- ,I 1111ii- "" I, comedor, habitaci6n grande,
-I,,,-- I I I 11 I I , -, 11 i'; I I liti, I 11 -_ , -i.. ,,,, It. O_ 'l, bonito balii o, maletero y closet
of 0 ftjNl 1 ." i- , ., ,:, I I 1 ", -, .1-2- ': ; 11 Ill il I I I A- 11- --- -- ".., --r-1, 'I', ,.n.:
L) I i ;- i : .' S -i17,;' r""" , , ,,, ,,, II2, 'i't-I ie-',
ee7iI, - :1 I I -', I 11 -, -4 .1 III, saar- ,
IAN I I'll D'i C, -_ I i_- -in cocina g&F. patio y lavadem
IM ERLES A, - cim __ i7 i ", I~ ,,, ,i -, i _ I,- I I I~~ --ji. .i ---ll l f-i, 11-1- Si- I.-,
Splv.,i_,, vC., -lo, ",, : ,_ %- 'I)() ;-Z- f- -, -_ t-', ..... ... ., I ,11- 11 111ij VIi-AN I itl r, F*rniinflez, N-6156-82-25
CAJAS CALTD.ALES N I I I - -: '- 11 I 1 _il _i.;I I Fil, I
v conver'libles en ,iirneneai. t -,, ,- ,, -, , ,. i, -- - '- , -.-"-, '11", 11 I -- -', I I-1i': ,- !,',-- "'vd'- 3T-7M VILA UN AjlktTAMiiTo W1
---- 14' N, .' 1 31- ,,"J_,,. U, sO Isstc, ,_Iii g V,,, I 4LUI) -", !T -"To X"Ift""
ios disefins. caoba tal. Ulinma nm-edai V -'_,a V': -:_ "I __ ']' I -L, -pl.. _nP, ,Ile_, -.
'r 11 'Ile .2 ., _, -1 ,11 11 ., l z i e --', ,I '! __ lI __ I -1 X4, -_ I I.
Achivos de met., _Sleel Age-. ' 7 I .: , 4 ,-, - ie-ill :--- ---', __ :-t1w, tl 11 ill 0-vir. Tit" v-ft. .1--."'.
5 1, F, 5 I I ". nlrszvzs RIX1. IN, -1.T.
nu"tro gran surtnic, v conse-i ,- ... ... fi- -, l, I if"', 'rl4l1W" last,, 'l,,- Inftclail:
todos tamahos v pars tarieia,. ,--,- -,I- I I _- "It'-.- fli- I- "" I';
l _:_ -, '! I 'i .,,il, 7 CArd- .. 2,r
ilira imejo, calidad on 'I '_'_ tes. Nilevois
-, r Menosl C 'Lt 1 1 CONTADORAS I I i-, i_- ,,-, "I 17 11 I 11 ., Apartamen vO-&,IlblOI A,-UT w'". "'
cc archho lo_ i, ', .11, -_ -1- .. .W-idito nos 11_ _- --- - I ----- -"- -_ , I A O_ -z S Pr. rod- b- X-ml _,is w
Cajas caudales I I 1, inero, 25 Rfiol e Ir _- 's. I .1 --W.,
." 11 ,- CAPA DE WNl '_. --- -,-, L'.- d_.if.11 Sil. l1ldos tarnafios. Mimeografos, tin- respaidan '.L. Predilecta- San __ ,_', I! II,- I-, -1 1. -, -_.- ,._11- I '. -; ,_, ,,.,, ., I It'. -I!, WN, W, I -1fill" 13 7 it I SE ALQUILA I
tot y papel Stencil. Vents a pla- Rafael 803. esquma a Oquendc, I,-- - I. ., - - -1 __ , _mmmm3mmm3mmmmmzmm=.j 1 --l A-- _;' :li = --- li ---FP7 Plill. 1-d.,, 3
C-il.._.-I-iiii N EL All I ... ,,l. T
zos y en alquiler. Se exiv I i "MANS pl- z". b.ft I.J., -1. ll&
.,en re- C-100-60-2 Sep. I -_ I ... .. ... t, ---f I-z I li E-,q :t 1.1r 1 "I". y pvlj.. Oml. N,
Vla- PI-0, .05- L- cir-rOd'i , '* ,; P, --, I 2 , __ -"_ I- L i- l,," -11-4. :-1 -1 lil- ,
ferencias, "La Nacional- , ""!, ,, ,t,. ,, ,., .z". .,.,If-.I "AIfTAS AViON 'NSERA INZA S i 0, __ I, si-, Im.,_
I., ,
-0 -I I~ APART.AXENTO W 2-11IR3.11-n
nuel Naseiro y Cl, Villegas 350 ;,,; I E_ 11- III I I it, "I.
,il O.- - --!
coal esquina a Teniente Rey; ': , I I-I I l--n- 7-1,Mn 1--l. I -Pl- I guen Rei Ilklarimn"o
C.'-__ I I- __ "-, ;! CLASES NOCTURNAS "-', "Iti-Il
A-9915 C-95-57-2 Sep. r-ilm-w-Vi IMP ligeras, fuertes, Iona 75 P.ROFM RAS PROFESORESI P,,Pa .tt-- -,, r-1. I'll-61 .1 ,, I: .,,_ -i,, V"..
L tl I i- 1-1T, iFIZ ,';' : r- .',-, ,_ 'I',", m__ 1 93 DIPARTAMM OS
I i, -q-. d. .-1- iiiilliti i' !I. II., cliPl"'. 1; 1111 -I-Iil -... ."."'I., "
EQUIP()S Im OFICINA St V11- VN. QVITAlui. as IFFENAs inapernav ble, forradas seda to- REPA90 TAREAS j 7; "=Iyi ixim_-t_ _-- Ill I-. 1. "' ','.il_,M., 1.1"', i ,Pli 1 8. ALQV DUFA
A 1, l M I 5m = is", .,P" ,,I 1, .- 1'4ln 1,l IfIg:O-71 1 __- '. .q. ?--.Td dos tarnahm Maletw y maleti- la, l-4- 2 ),,wwN1X21b"L!Ai1A1
reform, 3 I -e- v- -- 6-al, OP O-1-11. 11:_1 ln- I.- I'. ,, d-11. ri,,. O
-- '- li---t- d- ,-- -- ii, & ltvt A*I,- XO Rl.;Is .. 5- lilsidii- ?i,,1ti,,, val. cW,
1 nes, cuero y pieL Ba rn 1,
VqWdamos, por T-11 -a! dles bodL I r, I I ,__ RESIDENCIAL GALLkNO ", Di- -,-8 14-roa,
multitud de muebles, ril'quina I .U ." I-- ,- V ... C 7- 1! _- "_vfA" a s .PAIII..
a ANIMALES ga y escaparates medianos z saw A P.- T_ I i "I = ,,r c- 4. -ftslI_ 0.- 4O" __ "-o ... FC- Pi. si
de ficinst y erseres comercio, 61 -_. I V,
Moderns". Suarez 16 cercia Tien minviv,777z Fivmaoz7 L-Lli, ?, y -I! -- liI c.: I = R- ._ P i.e., lftl,- ,i 141-1-ttIl A Iii'l- ii- TA.0 ,,,. _,i t,,wl, 1i .,_;,,, "Si 0 visa ?"ImA or, li jl,, ,-t, '. rit".1 -, .,*,.a if _,, ll- ,_ L,, "" ,_ --, ilA., -i_ = ill. ;
algla necesita, le convene vi- vi'Noc' VACA, OCR Cents, A-4074. '-170-6 1- 5S_-p t "' i I ,t -_-% i "Ir 1i 1-Iii. m _i wl, _ _l",. -1-11 ),- -i-i - TPS. -, ri !". i, I = I.I.Im _. I.- 13 y m, co ,
' _,- n alloill I ,.:- I" Ird- 11 V il ., U-ZW, D. 2 .
5tela 60, entire ,,,',l 0 ; P -_ Ald- b -. F-.. 11 - __ ,si-f-, I- "L I ii "I 11-0 ci n lj_, 1-1. --- ". I
-- .."q-lu-is Y N_ rN CARKLI. I -Fl'k, : A-=I, 1-1 -,11-1sitarnos' C*Mpc>.' -_ Ln"b" , 1,,l 5 P, it, ""..
>brapia y Larnparilia. ,:, -11- iII it r4i--:l '141I-. OV_ -"t, 1,1,11,,11 '., -- .'. 'd-llil. -'-d., ,PF,- In _-, I ce,_ i-i- i_75_27 i ,I- _, 4!4 r T.Olii:li
I

I

I I I I
.
ARO CXVH I DIARJO If I-A. MARINA, J1 I VT- 2 -, DF ACOSTO DE 1-10 PA GtNs, i T'ir I- r
I 1-1 - ---------,---------- -- , , -"- -f A L Q Ii U 11-1 I I", L E R E S A L Q I) I LE R E S A L 0 "J ITIE R F S A TQ U I L F R E S I T 501,1cul't, f f ( f I N "I I; f: 0 P f i I ,', T: ) f f, N
iI, I- -- -- 11 ... .. , I --- ---
t 34 1AD]ITACIONES R4 14BITACIONO 3 7 MAM A %f MAkj :NAO REF"ART01 11 I 011NERAS 11, INFJIW :11, W) C1'Im1;'1,'1 1111"11111 I 111). k- ,,
,,,,_ ______" ___ _ 1'11 Allll 1111AIIIII I
I I 1111-111-- I'll, I '' ':
,i!, ,1 11111'11. ,' , I ", --- I', "t, I, I ", -it,- -- 'twditinitwbic "WAKN H- 1-1- 11 1-1 ....... ,,,,,,,,, -m- "i" , I I ": : ,,j"-,-:--, ,,,,
." 11 t -'. I.t ,- ... -i" (, I "" c" l -. 11 .1 I --, ,,-O IF, -it-- .... .. i. ""' !--,---,- - ---- I "...", ,_-111 I I'' .1,11, -1-11-' -- ,I,,,.: ", I I
, I'll 111.11- It.111 I 1.1:",. ,I -i"I". -, I , I ,:I , T' :"",!-." '' I I .
I -, """", -'t- I "I' I .1 11 11 1,; I ", I III .11 I ,
I I I I .I z 11 I I I -I I 11 t I lt ;1 I "I il II I I ,i i "I I 1, 11,11, I- 11 i", 1 , I I
I t'- I I.,; ", i-111 I ; , I i 1, ,, I I i, 'I it I I I I is
-WA-hfi ,,, ,% Z-- I .11 I .1. 11- ,,,,, It ,,, --', P, 11 I ,, I "'
TIIA t il; I I,; i I I, I, , I I I , I I , , , '11, 1 II, ,, I ,,,,, ---- - I kll i I'll ,I I t,' I'll -1 I I "I I
-. -1 I" I-_ -11i, I 11 i.,11 ll ,,,, 111-1i, ; ,;, il"', 1- Ilt,,: "1111- 91t J, DEL MONTE Y VIDORA 1, ,, ,, j, --fii - ---,-, ", .11 11 ,,, .- I .
,A,! ,, 1 , "' t I, 111 A I', , ', Ili I l ,it I 1. t I I I I I 11 I I I I I 1. I -I I rl I I I 11 . I I .
,: % ,-- '- ,, ........ -t 11 I 1, ,It, Iii "'I I, ', 'itt , 1. ,I
I- """", 1-11i 11 --- ,, , Z, ", ,
I "", : 11 I I.' 1 11 ', , I 11 I I I I -1
it I I I ill , i,- -, i :, -,, -i-, T -,=,i; -i- i-,, -4,7tt -, j-., -,, ,,, "it".- I . -,i.", ,-7 -- 1 , ", ".. , ,, ft, ""'l I ,::, I
31 !, ;;' I i , I I I 1 1 1 1
I A - I I , ;; "',. It , ", "I V-,"', "
---- - ;4 ; ,,- ltl ,1-111 111i"'Ift"ll, ,,,I, _,-Ilr, I ,.,III I 11 tit-11 -1111- o- z , I I t ,, III It I I ., I I i- -- - I 11 11 I "I' I 11 I I I I I , .
!, 1- I 1-11 11-1-1-111
'I', 6I l ,,, -,,.--!l:"",'-"-,;" *-,, "!", ", ,I,- """', '--, ,I, i, :cll z I I "" I id I 11 I11 1111-i11;?f111!i1t 1I" I ii "I""', I l"'.':,"I'l i"."Il.", ;l-t- "'I'll 1-11,11- --- I- ", "It,"'t t 7 ,,, , "' l -, v ".", t,' 1, I i, I I
", i ,; I -fi ,l"w", ""ill 1-,, Ilit. 1,'--, "t, I )-i'll il 11 'I'll 'it , ,I ,", -- ,, t 1. 11-il I 1, it I I ": ,
11 I I'll, I I 11.1i" ". ,,, I wil -f; A, 0 1, I c 11 T f i 'I I 11 111 I t il 'I -, I"'I't ,, 'I 11 I , I,;
...... ,-,- -.Ii-'oll; 1.1.71 11.11": I, ,.",, ii ."I 11-litai- 11;-1 -11 I 1,1.1 I I 'i ','-,, ",:, :, 0, Ii I ,,, ,* ,,, "', "", I -- i ,
I-IEVt t kiA-.A-Aj j - : l I, Ii, -- - 11.11E "I'll III I 11 I I 11 I
;,-, i,,"t-t I It-,"'I lit." A MA, a LL'-' 1 2 7 11 i,-,;-,F -C A , i i 5, I A-.-', I ,,,, I -, 't"I't, 1 itt-, - -1 I , I lt, ; I' ; , "
i, 1 -1-1 I- -.- -, -i- VFDAW '"", ",-,". -- "', h,, r ,I,, ;. ," ;- -- I 1',;; -, 11t., I, I I 11-111
-- ,,, - -- -- i, ',, 11 I 1--l"t I'll, i, -, - ".
IA i'.. --, I ,-3 ."!, I 1-1 I i711 ", :, [, "i"", ;: , ,,, I I , I ,
I I ,; ._- 1-ILIA IE ALQt i1[,A A 1,1 I ,,,, ,- I ""m i"it""', I "., *,, Z,-, t I I fo-, Fc ii-, i., -. T I; -, Ii i , , I - , : ,
11, I'- 1- "' 4--- li" "'i- 'AS AMUERLADAS ",.",l, li.l cll -, I --, ,, I-. 11i 11-i I -11111 ,-,'- I ... il I Id
-,,,i, ,, .1"', I-l-, -I 11, -wo& y-'d,, t',ri-I,- 11 11, :1- Tz I", ,,,, 11,11-111
,ii,, ,, ,<, -,-,,,,- v1,I,,1I, )-l 11111"t, CAS 11 I I rilil- --,til,, iiii- 11 I- -- it 11 I 11- I I I
11"i" 1 it-1-1- I -11, PI it,, -T. --;, I I., .'4-32 3 'l,, ,Iii1 ,1 1,,1, -, ,-I-11 6-1i I 11-11t, I'll ,'I ........ "", ,;", Y 11 t,, I I "I I "I t"', I it-1-1 I I I
FAimIA AIQviT-, iii ir-i-i A- I It" -1 11-- fl, I 1-1 : 11-1 I z F d- I '151 -111 I I I I "I'll ,,, ,,, I 1 1-1-1 I--,' ,
li-ib, -- -ii i-i-l-, ,- twii- 11 tt", 11"I""I", ". i, __ '- ^ '.' t'--,-, ,i"' -"i, -1
i '- A & P DARDEN -;,,,s ,e I I -I- --:- I I :"" , :, I "" ,
"""I'I ii , 111 1-011 IIAMTAII-1, PALM' IiA "",-1 11-11, tl )"-- ,:, ."',' :, I ', I ------- '-"- -,-'
,. -1 I ..... ... zli:, I ti--t, -- ftli, I tl i It,, 1, .... A I. ,-,j -, ,,J l ,-Fi, 'It ,t- I, p', ,'--M, 1111111" 1- 1- "t-l' It, tt--, "t-I'l -- ", !iil, -- '-'t ,-' -, ".111l I -1. I III I.", "I I 11- I!- i'l-,-I -il" i-I f,-k 1- I "It-1 11 "I'll 1-1-1 c I I -:1, I'-, ". :1, ,,!I, "I IV I I ,,,I I I I
,7; i I ", t i I I
'd, K- .111" I i, "M" p l- -- "."', ". :.1 111% 1111" I; -111: I, ', II, - --, :- ---, I-, ,,, I 11 -- --t l, -, ,,1- fl I'll I I"I't I ". : I 11
-- A- li, .11", ,,,,, i I I% I-ilill-l" ,ot,-, It 11"ililit"', ,,-- "" ,
-- -T -' 2'- ,'.,i I I -, t, It t f Itt-1 W is siiit I - 1-11 --- ------ -: It ,,,,
I'll ti i. ,I- rill"',-i", j-'- ......... I,,,,
.1titV.. .A.-Itifitit, Utlillit,.i -- ,- , ,, ','i,, --- II ,,-- I i - -- I -11, -I,,,,- -,, ,,',,,, ,I In- , ,it ,-, ,,,, II" i""'t ,
I i .1, I I "" i"I Ill I 11-CfiAt,' I~ 11-1.,11" I': -, ::" ': , 7 1 -,,: ,i2e, ,
,,- --- --- ,12 SANTOS zifiAREZ 0 : , I I "."'t, lli i- I I
-,;r ",-it. ,-I-,1,, ,,, "i- -- ---- - !Z SANTOS zifJAREZ MENDOZA! ,,-,,, I I :it ')
i ii -- cl, -m-k-,t ,i-it-,-,iitx-w' Virdad.. I 0 NP 49, ev tre .2 I, 2.5 , 11 ill 11 ,,1111ill .I111111" .1 I ,, __ ,,, 11: I ill
1, -l' 1111.1i. I,-, Ili- I It, , .,1- C 1 -11-1.", -I.- I-1- 1-1 1. Q, r1l", I 11 11TI. itil ", i I - "", """, I 11 I , I 1, I , .
F-7,,, -ilill, ,,, -1.1 -,, ,, f -, --I--- -,--- - i I I
"""I .-,,,, il-f .-,,,,i -,, I 11 ,Ffi, "r, I l li q, I .1, "" ,, , , I I, I Z -,.. 1'5 t .; ", : ,,T, ,,,, i-, llt i l 7- -,
I, -11 , 11-!111 I'll 1 I", , , """, ,,,I I "t I,
I ,;" I'll 1- ti- ,it V, I,, 1, i --". I t--, I -1i, i'll, -11 t I I : , 11 I : :,
-1-1, : ..... .. : 1'-:, 11"i, .... I I I- I 11 I I I I 1,
lis -7- Il -1,1111 t-11 t. 3 I 1111t, 1-1- ,-- ': .1 T I t,
IjVitf- L-N-1 A.1-1-1 -,f- ;- .'I,- l1t,, I'll "hillilil". tl! ",11111- l t:- I :,n-i t 1 'I'll, V 1 lI, i 1, -:% ,: "" ,,, ,, ,,1 I I I I'll 11 I'll, I I I I ,
.- 1'-- N1 *fii, -,. lit l .. ..... -- it, -1 "I, I -- "'. ", I i 11 I I It- ,,, ii, ill I I ', I I ,
"t- It.- Witt- .",I --it 111--'r, F- --jA- -iI i 11 "" "', I ,, , i I -11, ,I,, I- 1 ,,-, b-111- il, I I, 1, I ,- ,f-,i r it ... .. .. ,ir It it" ,,, t ,,'i, ,,, ,, ,4 I 71 "" i "'i
"t- E m7-"-q T --n, ,6,7- ,, --, ,- "-,--' ,I ,---"", ----------- -- I -- .1 I I I 11 -r - , , I ", ". I 11 z ,
-,w, A, nom", I "'I 11 I'll III" 11 11111 I I 1A "I., 11 I ,
I Z iliiit nXETT" ii, o "j Tc ", , - -, I : , ,,,,, it, ","
i ,, I 11 v I 1; -"': ", :, 11 - I I 11 I
; :r x I, i Is i I i -, I. i--- ,- !.t--, I I I i- , I % 11 1,
'-- "" "" ,l"t" , 'i ,, :"
-l. 111-1 -111. l't, I llt-- 1-11" ii'll-l. I I , ,5, -. I ." il ie 11, '11- ,,, I , i I 11 i I I I , 1, ,
11*11,11,11' I'll It, 'l- 1 -i
t i ", ft"', ,,,, .1 i i 1, -1:, : ,-,q, ,- -- I III its 1 ii I ; I I "I i, Sl ;, 1, -, 'it". I , I 1: I ', '%' I 'I ,, '! I 1 , I , , I
11 I litti! --, I i It I - --- -, --- --1 11 , , I I
r A', W-1,1,11111, 1, 1^1 il
t,, ,,%,,,%II, ,I, -T, ,-I ,,; -Iit.-- -, ""t 1- ,It I'll, ,It ii, I A N I 0 ,,, 1, i-I f, ,,,, i 1I 11, ,, , I I ": 11 I I 11 ,,, I I .
", ," AIAJ ILA ". I*, -T- -f -,, "'A ,, I "" : , I I I 11 1, I "i"I
-1 'y. SOLIUT, T IA UN M ", I ""? I I '.1 "I ,,
it', I ,'I, I, c, 1 tit "l ""t, I I". "I"! I I I I
I ,,, 1 ,,,,,,It;n- ;, I ill I i :'I wl, :,I 11, 1-1- i, I I I
I illbl l t11 11 I t M ,I i7 i7t -ii n i TWA i i,-Ii;-' i I -,',"t' .4 ,7 !. it' ,, ' : I I 'I, Z" 1 I , : I 11. 11", iil'- ,i, :iJi, ""', 11)tx ", rji(lk -,t -,iz' ,,,,,, i it -,4l- i,, It I 11 " "'
1. I 1, 1 I I ,,,,, 11 1, i- ,, 11111t I I 'I I "I 11 1 I I I,
tii I If I ""'c'I ,,, i" -, -,"'i," i, .1 I I I .. i - I ,, I t, 11 11;i 'I't it, I ". ,, ti!itli, - I I I 1, - I- I 11 11 11 , I 11 -1
-'u4 -- t,"I", ,tt, I,-- 1- ,,", ., "I' '- %,- ,,,, I -, I .... :, 1 : ,, ,
I, I I I 1. I 11 .1 I I I I I
"I" """ I -, '11, -, I, "," I -111 "". 1, t, I I , ,,, e , t i -, ,
1-111 -AI 11 ': C, ,I,
"'i, ,,., ,,- t p 11 11 I I I c, Z, I ,, it -, i- ,,, 11 ,"I! -, ,, ,, i., o t ,,, , i I -, joi,- ,
; li" IiT I I I I -- --- ---,-----, t, I ,I I I ,."", 10111 I-,
-1 I- -I I ,i iI Z- "", ,-, -, ,,,,- ,i-i,-, ,-,- ,,-,-;--;,-, ;7,-- ,- 11 --- 11 -' -"-, I,- i-, ,i - ,
I .... -- 111 --'- ,,,, I , I :" , ,1 1-11 ,,I ,,,
,,, .11, jL1,131TACRIN'l-, VIB(jjt -_ i ...... _, , tr I t , 11, I I , ,e i t t ,i i ? "I'lzit 1, ," "'; -, i- 1 :.A.I--,1I-, -, , i- : ,I I I 11 "I""', I"i!- I ,
'T, "'.111 I Z, ,-- I C_ l'', ie I,. ,, I I I ii z ': ,.", i, "I I I
--- --- ----- ---- -- ---- , - t-'4 1 ,4- I" I I i '
.1 1: 111 11' ":i ,%,,,,"I ,-!, i,"I"-', I-l"111-1- i I j
I I .. I It
.. -41111-iI' 11 ,. ,, t, I , , - "' ""' 'f s 1tw"I', ki't"'utl I I I ,,,
11 I I'll , -i", I I i-I ii- I ",I 1, i- t ,,, l ,;I ,,, ...... ""!"ll I ili ," I'111,11111:1 z ,
,., I I "I'll".., !"', :, .
I "", i", 11"'', I ,, .1 -1-1 ;1- --- - -,--- -- - 11-11 "" 11 % i-1-1 It '111 1,111,1 ,, "i, ,...'I,,,, ", -ri 1, 11 07I 1 -1 ,"!,I I 11 I I Z.1- I i --, I
111- -- .11,11.1 -,ip'it- I f 0, i, " ",
.o- I,, ,I, i ,,, 1-i I it, -1 -Ti t"I", 11 il , i 11- 11 I- -1- -- i", 'I, i, t I 11- ., .":" z -1. 1- :- ,I I I I I I
---,-"-- 95 ;- -, ---, ---, I "" i .. ..... , c ,:
#I A 1-1 I- '14AVES Lo, t, I n ,-, ,,, .- I I-," 111. I I I I I I I I I I 11 t, I- I il I I'll i; lill ,Il Iii, 11 ". I ;-i -L" Q"11 zN Aim-n, F- ,-- - t- I'll, , ,,, t 1 I, -, I ,, i- il .
I. 6-pl ?tit All--- ,,,, I"I'll "Irl -1tri,", I 1-1l.- ,,i I :,I "I I 11 I -1 -, , I - 'i 'I 111 '11 Ii"111,11 .
...blikil, ,- 1,11 I-- -- csT -f - I -,
lIS. j , t ---- I 11 '17 , , ,,, I'll I ,- -111 1 "t, """ "I I, I- I I "I -1 , , , ,
,,,i,-1li, .1. mit" -,,,, -w .-, -- tili---, I --- -- I i- I I I I'll 1, -l"t, I I I I I I I 1 I I 11 1, 11"I I, I I ... I .11 I I I , i ,
It. 1, PL ,
fl. w ,,, I --, ;-f ANTA i I- 5 I - I'll -,
I I it-_ 11 i, i --l xti,- ,--l ,,,, -, ..... -, -- 1" i"", -- ,, "i", """ I ill, I -,-, -'-":-'!--- i -- -- : 1' I "'Itil"'.', i, , I I 1. .
,- ,ii It ,i I t,-,,7n ""Iz 11", t 111- :111, ", --- I 11 --l-il!"ii-- ,%,:,,- --, '-, I I, t i"", o'.", 'I'll -11,
UNA AUM11A I -Ti, 1 nl',',' ,T -l".." I", -.. Ell.. i I 11 1 ( i COSTUREPA,' D IST AS t ", I 1!11 "" I I I 1-1:1,11"ll.- I 1. 11 I I I '. - ,
V.-IN1UI., 11 cw 11 1-': -I i il, i", 4l ,,, "" -I-,- - -- - I :- - ,- i , ,,,_,, __ ", I I - I I i.- ', ,tilil I -, -, """ I ", I, I
I'ft- -J. ckp- "I ,I, i I It -, I 1 .,,,I, I ,,, ,,, I ."', 11.1 1 t i -, 1 '-, i I t"', ""ie, .... I. i , I ,
1. I I- -A!A d. D-- tl ' -- t- "" 1-1- 1 I ", 11 I 1 I,
,- i 1-t- '- .-- , I 1 ---- ., !-- I : "], I--, -,, -, ,,, "':-,in ..... --- I
ii ; , ,'_ -- ,,_ ._ ,_ i" ,, I I 1 I 11 I 11. ,,,,, : ,; Ro 6i 1 ',
E4s1AI4- - ,-- ,,t -&Z I : I i, , , - -t I- ...... 1, I I - I I I I I --il - I
I I Irtit- ,oi- U I I 11
-A. v* fjrt&m1ttr. mAn I I I UNO : ,: 1, I ,- -- I I , - It- I'll :, ,I ,I; 't", ", " 1,
l, .GQUIx Z -1:"-1-- 1-1- CEPPO FUA I
-- 'M ? i i I 11
slit, m.e... No no ,-- ,-I i I0 LAW MEPAS-LAVANDi, Pt I "'. I 1.
ti,,,, iMt,,,, vf-. oI. *I'.. n-11ii-n 1 11- i-'t"t- Ii-1 "'I"', '- ii-, I I t I 11 - I -11- --- 11 is '1- I I
m 13 .n. W1. 1. In ;cirmo -- - -"- I I'- r, -, W.- R "m K.m 1 -1 ii :- ,, :- fl' 11- I 31-1 -1 it I 111- 11 _s,' i ilill i'l"i't" 1-1 I "" iiIt,-,,,, I I "", It- I,- -- I t"', I i..
t, I -1-iletll , .r ., l I 11 L' ', t, 11 I I , I 1 -- I t- I III .1 I
i,, I -li - I I "
11 :-- ,,, "' , .
, Pit, -- i l 'i; I I'll,
.5. F.roxT-" -*a It, ,ilt. Iii 'I,, tnti,- At i-iii rl,- -, ,,, - I "Ill 'I i. 1 7' ,- ., I I I .
I-- r:mi ; :, -,-, I I -i i 11 .11 i I "I I '1;1'i, I r11,",'*it ,1,,'I ":-"
I -, -- ---- -- --- ---,
--d. .14.111- mftitl t 11 ,, -I , ,, 7 -" VIiic- 11 ,III I,
.. I --- -- -lit, ,i5 -it":a" !" ,, ,,1 7-1 '-,I,', ,, ,,,, 111- 7 I - I 11 Ilc
1. H N, M .. "' ,-i -1k.- L I %I,:-,, I-
t.h.,*, c-Ii-s"., mi ; ---- Ii4*x s Lis)tcB, Sin Estm ar ;f* HA ?J-k N '. ,,, -, --,; -. .- I- I "
zl t," --,- ,.l.. ; i- -- -- -- I I I , --li", I, I : m I I'll-, ,,,,,,, ",- --, 123 JV tW: i ,;, ;
2-1-11- .. I I --,d- T v",tiI,,, -
lit ,, -.-, I I It,- i -- I ,I
Is ALQ ILA KAWTACWN Ci,, 1-ll-:-, r tli ilt---, : 5111,in" I. I I c'U OLO CALMSA1471, ; I z t. I l I -1 I I -, ,
DAL- !I .-,I, F.- I I! I AIN,',' 0 -- ) I ,ii", -,
W g., -i'ttitt qt -,- , ,
.i 4. W tlift, '.'I-!, "i,,"'i- --il it- izzt, %- ". -- --- I- -- 1 1 I F-t5 1--n-: ,,, ,- -- 1-1, ,,,
,iii,'. --w ii- i:;I
.. Vrii li-vilt- 1--l :-f, "'.'i.;-, s -, I ,','z' "", "l-o;i -1 i ,,, --l t -- I "' I
", I I I tlb-lle I ,- ,- -1 --- ,,,, r,
,ii- --i 7 1 'Itli, ,3!7t; f,- -, -- t, I ,- -, --- il"'i"', tall'- ". I I I
I li- I ,III I I, 2 1111 11 7. 11 --I-r- "11 11 t I I t: it- I ;- 41 I I I il i., I It,
., I, -liti,", I 1 I -- I il 11 i ii]t A rEINTES ,E ,, I, ii'vist 1,;-r, 12f (pm i, ,',
ALQUMAN HABITACIUMBS -111 AI --Q- 1 I,-~ I it "I 'i l I i NDrD0PZ5 - I- -1i ,-, tl A? -,- -1:-,-,
I- ti-l,, !it - ,,,s EDIFIC10 RE,-- JDE, I it , "i it
;i, Int Ii. -- ,,, -, c t r- : I I ?,, ( I',
11 ... 2511 .at- t4 ,- ;;;,;, Lil 11 11" It,- t I 11 1 1-11111 ll-- 1, ii, ". I ii1t AmAcocN .I.
tt.u It. %IM&', ; i?-, "t, ,- ,I.% Ill, -- -- ii I IliI "I I 11 I I l"'. -1- I It"t I I I
z jilii- "'I-- it- it g l__ t "- I ,a ,- i ,. ,i ,-- tit t11- it, 7, I, Tl t- A, I. I 11 I,11. -i- I ill,'-
XV 'd: 3 an - -- l .111,1- 11-1,
,'-- I I I 11
'I _e tt,!,7a_,i, -1 1 VAI, "' 11 i illt 1,
,.- it--- I It 11 En Al A-i .--l ALC,1,11u tt -r I 7I ..,I --l - .... I tiliIi -, lt,
,-COX 6M, ENTItt USLA31 -i, ", F stiil--- t -,., I.- "I I -, I .
mi"I.I. .N.11. tl- ,11"i iig a A'.,e, 141--,-,: --. "It -- p, i 'i ,zliti it 'i t-, EFctTcTti.A-- -,; zT, j-, 3. -.-. 1 1 7,
: ,, w#. It--, PiLaumn A It, tick, I -- ,, l 'I -ii it, I,.- 'Ilt: --I-- --- ,,, Itz ' IL il 11 1- -, .- co- !AA L ..iiiTl--it]i ,--z
.;i. .= ,., .-i- I -ic ai ,, --- ,,--: - - - :,, -'- - :i, I : I i ,ii-- 11-111, I d D ,- h-li A-- T-, -- : ,
I 'itttil-J-1, .. A badi, "I --111-, 11" 1-1 ,- - "It t I I ,, I i ill 1 A III 'Irl, -- --11- mit'i l. It- .,.- I ii,, ,,,f---I s, I = = ,;,, 7 I
-1. -- I i-1, -1, ii L, --- ,I, : I. ,- it, 1' , -, 1, ---- I, , ,, I'll -wt-. -, x-sw-11p n 1 --I I I tl it I 7- it, -- -is I I"", I - -1 - I ,z I 11 I---11 I i -- fT ,
...4toit -I ,-: 1 21, .. coiDcAitiv J.vvll f., it, 1. 'T 7 , ,ii, I :- t. -, ,
, ," 7iA- l---- ii Vs.- I ,,1 ,,t. it ,.-. L^ 1 : I - -- 11 7 ,I I I I 11
.Wl.- It,, I I I I -1 I "-,- : -, i 'I 1- jie i ; 5 , 'i ":"-, i IT , , ,,T ,,,"'.: -.1 I 1-liv- I I-- ,,
I , 1 1 : : " -, I I -11 Illit -1
111. I I I ---Ilil il -,-, '- I 1, 1 :
li l -- iei-, -, I, I:,--. :,It -,-, -I----,-,--- I --,-,
11 ,,, ,,lt,-,, -., -:-F il Iitii, 1!t ,I r, I :--- f- -1,1 ',ts-F, I ,Z I'Ill 1-- ,-" -iNss, I .
_c: n I- -11 I -1 -1 y I, , -,i -- ', -.111iii illi;,, I -t
.,-I.; ." oll.li. I I L - --!, I -- 7,7 %, I ,
., -1 1-- I l I I I 'i"', - EspAvo im- .- ,i
I X, ,-- I-il ZI , 1 7-- tl-", I ", e. , - I I t ': ", - ,, -, 7- ,l -- ii! .- -- I -- i, F t .
A.QUM* BAD I I 1- i , -"- I I ,,,, I I I -1 i I I "I" "I ,I --- - -- ---- ---- -I '- -"'I '-,rii ., -t ii "i , I, -, ,--' tiW,,'m 1.111, IT4 "I I I ii,,! : & - 7 7 7ItT-, -s 7- i 7tTl l ,'A, i'i -- -- . ........... I It- -- ,--"--- -- I I I I I __ -111 1-- I -I 11 .", 7, I ,
1:11 11 11 11 -- 71 -1 11 i" iii, it , ,
I 'Ii-,i:, I I -11, t I, i, A -1, jov, I I ", Z, -7, L"I'i
T- W.-. I "" I' I
- 'i I I ": ,,, i ,-----I'- i],T,ii rI*! ,
I :Z- I I I -- .1 I I -11-- .
,tiliod 141"At" I : 4,.z .4 zz, t ,' : 1, 1--Ili ^ ii -" :,- -_ :- -, It, -,:"--",i-"" .1 -, ," , I,,- -- ,
I I 1,
i -1111111111 ..... I I I I Tii, T-i::- ,- I t" i ,I I I I I I -- - -
-I 10S I "Ill 1-,- 1, I I I I l, ,,, ;F .',55F .. .11 1. 7 ,
.Alt"Al C I L 1'pftVN-rF. I I I 1 1S11M"---- -- -- -- -1 .- ---I,- I I)IJ It, i, I'll 11 : '
,I, , , -- -- - -1 -1 I : I 3 I I z I
I I 1, I c P, 13T.A3 '1111
i,4 -1* t.tt'," 1, -- ,'I 11 I I t11 , , -- ',F", i- i Illl ii, i'll j I I I -I- -iTl I I 1c it, fv -,Fi-17 1 11 I I I I I
I -,I I -, Ili I I 11-- t'i, I I "' I'llit" , -,
f-- I ,,, I",, 1, t, 1 -11, 11- 1 I I I 1-1111 I'll I I-- ""I T.1 s! I,., I
I I . t .1 "' N -TADO, I I- 1-- I "-, "i"
-11 I 11 I I I J 0 1 CON .
-- 11 1, I I t I 7,Iiii s it-- %,-5-', -- , ---Ii,2i 4,Q, -.- -,-,,,--, , i ,
--- --- ",,-- -1 t , I: --------- -- ,,--- e , - 11 ,'I "I
I I -:;% I- L 11 .1 .1 I I . i, '-I- ,--- _-- -- - - , - ", -1- 11 -11-1111.1 ae- I I I - 11 1-I---,;r ,-,, --i-l-, .'. --
__e " i 1 p --- I -- I 11 -1 !, lmp-iMll , -- "I --- - ,, l" I "". ,;., -- -, ,-I,
ili-, ,. --1 I'-- 1- I 11 I el- 1-1 I I I 11 -:, 1-- -11. is "'t -l t" 'L - -1
-, -- 1,'EDIC I I I t _-It I ,It I I -----, ---- ,-, ittv" ,.I, --- Ii-- -1
--.l. o" I -11, I . I t I I yt I - 71 I l 11 f"llist, 7is-11till svit"', 11-111 I'll, 11, 11-1 It I I, Ill- -A.C. ,Io- --iiii- .
-,,, ,-,- I!, i -- -1 I t" f, I I I I I . in I , -1,-1-1 , r- ri,,it,- F-11171'r i5i- 111.1-1 ,,,I, Lllil- .1 v-,iln II, e t :I
I -- --- 11 I 11 -11,,il ",Ilif,,, r,, Pri-11- ,"', j-1
-- - -- --- Ii- I 11, Z I ll
, I 0 -,ilt% 7 ii- 11, "I
I I I z 111.11 11 M I, I;11- ,I, ,,'il -11" 71, it ,- ,,-.; -rr- -,
It" A L'Ail MKI,, -, I it, I -- --- - "I I c , 1. -- -,-- Trrl I, I ,iil.
", -,, I I I i 1'!, I I I I 1, I i-i I-, -- -i- --- 11 I I 1, I ,i, I,: i bu- Ililtlit 11-ll dt, 1 3 2, A 071 ,,,q,,tV,, e 7 11 t 14t,11.1l;, ,,,I 1,,Ii. 11 -1- I I I I I I 11 i, 1 --ti r--- Tx:iri, ,- ,,, II- E I, i
I U ..1-1- L;l- .i i
,, ', I
1, ,, - -I. I I I I a 11 -- I I L I I I -1 -1 ,,,,I t I, -, I z I ,- it-l" CII'C IiAliitIA, W19DIANA rDAD. c -iI ,l l, Ax 1 i" I I I I . I I I I L I i -- --
I I Itt"", L I I -1- i it , ,, !- 1, -,ii jl, m, I,- -i,.i,! ,- 1017s" TAqIij11rA00 ( = I t ,i
,,I- ,,,I, "'I" I ---- I I 111-3--l .,,,I,, ll-II'll ",fi-l-1,.j- Il"I ,"I"It I I ---- --- I -- -- - I I 1 -, il Z. ;tii, --- C 'it :" C!'- ,, t T;, 11 I I -- z-:W'tt ,l,--= ,,=t , .
1- ,,,, 101 TI-" t i : ."---, Q -, 7 _- , - ,- i -, 7, ,;--, w,t, .
-7 -,V, ,o .- .j, j, , I I I I I I I -, I ci ldl--tna il- -- -_-j,,- A- .- ,tosiir ,, F .,Z.- Teils- i WWL2
,;f, -, I- I I -t .,-. ,li. -l- -, -t,, ,,,:,,,, I I I I I I i'lla "', -,': "s ti-,-i _, _ .
11, _Ir : "I",
I Il"i", I I I 11 -- - "'. ri, F. .Fri $RZAA174. I''. ,tl, 1, 2 i l-- I's it, """'i, ,--Is",
I I I , ,-:,:,"'i' ,:o ", 1 1 I Dll, r-a'al-ii-25 I '.11 lit- it". ow,."-
I 1,7A,- I - I I ,Ii, I I I -- ,, -- "lllitil ift I ,! "It I I ,: I I I ,, -1 I P-17ii, Ri, m -- ,Z FmIm i-l .1, -- 11,,A-l,
"
I I I I I I I I I ; I
I aLL.I.M . I I I s I I 11 ,,,, i ', I 11, I I, I,, It I ,i jl, 4 ,, oil't',, .
ii'' ': ,,,, :1
-1 - ,
i- I- Ij ,tL 1 '-" i i I i TIT :il I,,. tt;"; I- I lu-, 1, iii,- 1 ,, wt ,- --l", ii. zaiio ?-"% WmA ,t t I i I
7r, 11 I I I I ; 1, I I I ,., ,,,,-,, ,,-- ----, 11- s.1, ll'4i, ,,,,sl,--1,, i- ,
1Z I I ,
4 1 1 , - I I ,-I.. it --ii- iii, ., I I I t I 11 -1 co, ""A
I .... . --- --- -1-11- ", -Z Iil, Iti, -1, li-ili ,lii, 11 -, ,t,, I 1- 1 I
II21 i I I ,, , I I 11 it tiiw ,,ij-,-i7, I-tIT-. rriw- -I'-' I'll', 11-I 1- 1PERSON,i ,,,,: ', L t I I I I I 1, I I -VA-119- ... I
N a I I I I I , -11
Atilpliftil, tt.ltitl 11 I I ': -, " : I %, ': ,- I I I 1-12, I r -, r- , -Iil P-21.1111, 11; Ietc ", ', "" vdin 'T so ( :-Ati -, -, 1-11 11 -11 --t-, --, -- "it!" tit tlsiir r ", 411. 7"
., I i I --,; 1-btfl, 1 ,-" 'r "
..-I 11 VII I iz -1 : 11 -1 I-
-,- Il 11- I" I I -i- I I I
.. l 'it Itt ,,, I. -,.t., I" ". 1.!i-Ill Mi.. -11
"I't ,,, ,,-, I :; I-- -111-1-11 ------- I ...... --,- ---_ ,_ t: "" r -- I - -------- -- I I I 1' 'Lii 11 ,3 ,Ii-l -t -l-,
- -- , -- ,- I- I I "t I- -tt"ll, 6 ,I-,
I I 11 I I; ---- - -- I 'mwlis-" -- I,,-
_T,7 : 1 ,-It i
I I -1 --- ---- -- -11.1 c- It -- I I 1- I I I I I I ,I Ir'T I-1 ".- 34- Z ----
11 1 117711 1 "I'll 4'- ", I I i -1 I I ., -I, A D coLon, fil,-A -Lo wi -2,
i, I -I I li i "I 71 I 7 .1 Il", "I t t , lli I ..... I I -- : It-. ,.f,- ", , I, i, 71, - .
.1 I ,,, - I- - "i, -, I .
n ,,,,- -:, ';: Z". I I I I'll I, I 11 r 11-111 .x11',t1=
't-,"l- -, it I I .1 I- ",--"- ,- I- -,I --- I ,- 'm
1z I I 11 ; 7"V'7-1191" .,I ,, e" -- !- . I .
-, ,,, ,,IT I I iI, I I I - - I-., I I I 1 A i, 1'1 i --: I
I I I ,,I!-- I iii :7 - -t- , I I -I -,*
i il I 1- -11-1 i I
I -- I i I I 'I I I 1!11111 11 --- 'it,' ' il i "IfINIP111 lot-111n, 111!ti- I I I : ,
- 11. I.- I 1- 11 11 I :- I 1, -, i I I I -,, l, ,z, I I L .. ,,, n1--1-
,,,, i -, %1:1 --- I t I 't - I 11 r t,- I iIi-',i,;"- W.4 ,I,, 1 ,-, 1, 'It I I
I llr : liy I ,I - - 1, -; , - I, I I ., i "I I I I I I -III -1, ill, ",
") I 44i-s-, ll r tillf- -,,ti,- ""itil I "" --, -1. %r iititr- F- -f,".. -. tit
11 r I -- I I 11 ,
I I ,, .-I -4,, Twit- -litil
ill ", I I F' L I I I I 11 - - ------ - i- --- -- -I-,, 7,- -- -1 il- 1-tl ill i 1,
k5 ,,, I 1, I I I ... ----1- 11" 11 ,TT ,; I o MPT
i I c i .. I I , : : I- 111 t-1-i""', W -I It 11-i-z' I- I I ":-, -,
11 i It "I il 'I'll ,,- I i .1.
't, Jt I t ,',- I -111 111 1, t t7------ 1111t,11-1-i IiI -11 11 I I I . I
I I~ ., I 11 ''I I t I r --l I,,1T I!, ,
-IF ,; '! I 11 ,III ,I-,--A; ,,-',A, Tem
". -1 -11, ,,, 1, e I 11 I t ... o "71, i, istsit %, iij "I"" 1-1LI I 111111 F.Alu
-- 111 11 ,, ,,tI , % t, 1-=l-1Il-:t4
, "' "" "'
11 I I 4
I I I I - I I
f L, .. .... , , I t I it -t, ", I 7I I I I ., I i, I - "', I ," I -,,,,- -1-- ,
I , , - -1 I- I-- , ..
I "---I i I I .. I i l 2 t '---- t-t- 1-1-1 11- Z 377 --- A 1- 121 -11."-I Ltj".,II :
--'- t -.,"-") 43T"."-;It 7,I-eiT, ,Al.I I i ..... T'-, --
4 1 1 I I i , P 11 it ,,, \ -, A ,.: ,,,, I I I I 1 I it, -, -, -tt X-iiM. ;;-,i4,1-1.4 ;;zr, I -I, ::-i t -:,
ni)I-I,-,A-iiF-c1." I I I iz 117 -, :11 *1 I I I I I I il I -1---I I -, ,,, ,, t-I -- I!-:?, I I',, i I , I
I I % I r -,- j % 'AhHVAW ".1,"It- .,--I, it,,,, I t, z'1"%7is, 17111:'i, I --,, ", ---- ,
_t,,t----,'1% ,,",: ,,,, , '11il, l 11 I I t, I ,: ii, , ", ,, IT ti- "2111.1. DRA A I 11-1 Ittivir -. o
11 f, I -i!7- i- I :- I --Ili- I, -1 ,- I- "lit'r. il,"iltir C, wsli
11"IR ell VIll I I I ii I I -It. 45. I -11-1 "ar"itz loll, IIIIII,
I'i- I 111, t- I ,ilIl filt .1il n., ii- it t"I, --Ild- pvl-,ir,-,, 'I-, ,, ", t
III 1 --i'l-tt 1- iL- --: 'L -L iit- j I !- ,-- I I -1, I - 1. - --- ,- ": x Z-I-;S- I-II. ,;1,111 T,11 F.1,tst,, .- Li, ,: I I t
ii, I I . t I N 2-i,,s,,- 23 --- -- -- ,
l -Z ; ili, iI ,, __ ,,,, .yiiIrioii itl Co! 11 2n ,II. ,' ,,,
Ii "" At R11 IlAji,1VI ,,,,,, -- I 2- , i PA J A I E lic= --
-11-,, ,,I, 1-ili- I ararilza. v;i 5;Iv, -,
I-i"", I - -- -- I ., ,
",
P-1 1. -F-% _s.;
I it I i I I a -Vl 1, l-I 11" ',', t -l 111! Zl .a .1 .Lliit l- ;-,
Itiwiltl ,-r., I "- ,;" lit -i - I , -a 1- 12i-i, Iti7, ,, IZ. ,i- 1, l-1-- 71 '. -- Jt
I ------ I ". I i-, .1 .It Iiii4l : : -*: lill, "'. lv 73, 7 -- il,, ,, -1" .-1- I " :,", .' z," '-,' --
,,I, li-.12, s,, ,-,.-'' -- - 'l , -- I -1 ,-1- W--- .- A.I. ,- - 1
I -c -I ,i"--, 'o I ni 'itt, l -- ,,, I ti,01., 4--- -, y -- u,,, I AtItij,11),pra us col,*S. "? : , tco 55 5 -c L., : L , I T---- -- -- 't- 7 ,,-- ,- ", l I -'11 I., 1"' -- I, w. I., -11.11 I .w ,A1,,,,: I : III, -d- I I -- w I ;,- ---
-- it- i-t- ,,, 11 -, I-- -- :: 11 -,t. v.wo,
11 1! iIDRF,, A -,i7 '17j T L7 ,- .A ,; -1 si "j, Itiylfl-l 11
I-It __,: -, '- -, t--, I- , I I I I I ..... I -1 -i , :i I
", , r t, e t I tl I' 1, -, 4 : -, , I t s Z4110-111- .-)" lIn Itlf- r t- ",

: --, -i" l, ,,, oi, -, ; - Zl- i 11 I I I 1-1 , ,I I 11111111 It-,;, il 111' I ,,,,,,,,, 'b%1-,1 '-! i .,-.mi . R.t 1. -- Is F,- ,
I 1-1 -- .,- it, 2 -,, --t , ,,,,
"" A i I '- '. Iii- I JeawarAvo" I. I L I
'' "' "%' 111' "':-"', 1ii I 'I' ri 1-11 11 Z. ,7 I !Ix !t , --- It, 111- I I I -1,
-, : -', I -1. I 11 -- ,I ii, It :-. I, i .i, -, i tti. ,,,,, -, '. I
'i" I ,, t- -11 I - ,,, I = tX"XTA
illill, I t" 11 "'i , I I; I-i-I 1-1- ""', -,"i, , I I I .1 il-11, I I I I,-l I .1 v. it H.- _. ,
is I I I - ,,; I --, III I "w
-1 I i -1 7.m-: X-Im
ii i .. ;,A --- ,- 'I i 11-11 - ------ - ----- ---,-"---- ---
I-iitI7-,a;- o l'1I,, "I 11 I I I L I I I i1ITI ?1- 1111iilil!11 I'll ,, I,, "., I I
""It, ll I 1,,11. -'----'-'-'-' K -, ,--, "t" ""- ,:,, i! 2-mo- w'"
1 1 j -- -- -- I "I i i -,_ -, --1 1,--.v-1-%-, -,--.-Il' 11 I I A i- 11 11 1- mi 122 1NSTt= RtPVA t .,- 11-1 1, I I - I
.... I I 1-ill, 1, ., I - --,--
I, i I I 1 1' 111,ill it L, I I I 1. ,, I, Amplizzi6n i I, --diir ; t 111, i I I I t", ---I 1- .1-, t1t ,,fi, I ;i, I I I .... .. " t t" ':'
-- I t, , .. "il- .. I I 1, , -Ill ixi- I 1) COCI niAAB I 7, I IS I I I I I~ -, -,
""11, ,- 'I., I I I ill iii 'I I- it
,. r-i ,%--T, ", ,,
I I I 11, ji, I Ii 7- ;- ,.1101,A, .
,' A I 'I'll I , -- 1.1, -- I .1, -, 11 --- I -;: ,,Y it, ""' -.,'_'- ,, "t- 1- 1 c ----,-,-- d. 1. "SA, IN ,
"" ,AIl", I'Zn ' ,. L I I l 11 i' -III, 11 I I -, I I ,i il "i" 11 1-1 , -., '" '--- '- I "'. I~ "ll -- -co. t ta"JZ4,,". .w-i'lim 4, '. ittPA fif-4- Ni%- -j "j n"-
"" ," ii, .It" -- ", ii4""t --n --- III-li, -, I "' It I I I,- 11 -1- ,tt', -l-JA ,, 1,,- ,liow 4. --- -1 1. ", -F- wlj-. "-u; = .il, .
-1111, :- ---- 7 ,, I, "" i t ,--, .,, .. ........ I , I I i-,
1z 12! 71-lit-li "' i 11 Ill -i-111 I -,- ,I "I It-list 4.1 12 2 A, ;. r w, D.U P-- III- fxt,- ,
1,,11, 1,111 1 ,,, - ,,-,, t ," 11 lt z- I -,,I, t- -,-, 1 1 ", Alu."i.,, --III7 F AVO 'ILA 1- 1111 - ----- '*[;- --=-V,- ----,I tlil- I-1 .1 If it
--rl, -11 ,i F It : ,I -, 11 It:- t 1 -, 1 ,I -- I I, l -1
i F -, "'t" 124 LAVANDEW-LAVAMEROS I, -- , ,-T 7. 1 11 it
I li.- 7 -" Ii- '-', t', --- - I t-- I-tit 11 t11111 = i 2 Aii-- I, -, ,--. !'it"-,, e. I- I--, I- -- I ,I "I", -
-, ,,, .-, "" T ii, is .1, l it.- .7 A i- 11-
; , I --, '14 11 1- i 11 I"',-'I I -1 1-- Z, I I -,--It ; I --,,, -.", II, A-. ti,, 1. --- ", I i -, i -I
Pit r ,,,ti: --l" III It r-l"M siln -I I ,, -, .
---- -,.tt-,, I I -il- -;- "iti i"- -: --I -I' it, l , i 1 -- -. 1- 1 I %- cl -, I I 11 -- ., ,--- ---. -- --- -FitmI,- c
'-, Z--1!l;,,, I'l --, -- LA.- t- s, , -".-- I '- '
1, I lIt, 11, 1 1 I I I I 1111- I 1.1-1 ,- I T --- z 7, i J -k-l 'tl -I., 55, ol-t-so Nmv.
1_117--,, i ,- "-, It, n;,, 12 -- ""--"---- -- -- i I I ri 1'1_ I I I -- i .p.w.a .- t. I= iii- et -,
I r_-l ,! ITII =
l 1-1 -, 1.4 rt," 1- I, .
i I ,t, : iI-A li- r jL'I L'I
COLEGIO RELEN i I ,It 1 I I I -I ,I, ", r F-11;ti-il- -- --- -- I -I n -,." p 1:111,11,
cA- Is IATC r"I t - --- --- -1-- "7 'I'll I I 11 I I
11'1-11-V rt"A "I 11cRitil-I 11-'. I, comr i, i'l 11 I -ii iI _s_ : 'I-ii, 1.1, -- -- I I I I S F 0 F H E C E N 1 -, -,,, ,
b-I, .tAr "', ii-,, l"t l I I 1,
l'. ,,,- t-, 1. It 11st zl iil -1, 111"TittiA DIZA 0MOVARS9 BVINA LAVitii'lirt, -_ I I 1
F, 1i-ii.itI,'1 ", 11 ,'I, I,- ".-",-,I'--- Iii-I-ii- r1:F-il.I1-'- -71 1, i,, T, 1 4 :I i I A II%,11", III _! ;, U,_ 1
11 A-tt T- itit, -r- ii, tt .i "t" _',
li", it r-sw--. 1- ---, 1-i", Z ----- '1 ao
1 ,.$ i'o- to a, -11 I-- '- I -- o --- 7.1z"I It'l is",,i I J CRUDAS CPJ,= ,S "' ti", '" 1-vw f" It ill,! I I - I ----- :
.Altil- Q MA31TACIOI C01 .A oli i"s I I ill, 1 jjj78 ,,_N,12 -14- "D ii 1 4 I, ,, ; -I "I I 11
I 't"', I ,,,I!;, litit -,: , Ii. ,,it - 1 -, -Zo i ,,, ,I, t-, I F.cir .,,, -,IF5-A--1i----ic ---- -- - It-I III;- 1: I .
Tr Alillf" cls, 11 & ,,, X I "I 11 -ilg =14TA rARA 3411r i,, ,,I, 7 ZIA,
i I-i. It,'. ,,,,,I,,,,, It- I It"'. 11-11, :- Ill-, I,-,- sill ,i,, orazer r5l- 1, ng -71 IIA ii"', '. -- ,_; 7 ;V" ,;-,'Zi .'it --l-li, I I -
r 4, r-- 1, II tt -.- -.- -',I%7 ,j! III- jw--4- sv.4 84
t", J "Ilt IiiI, Itls,- 1,,,,,,:, ,-, = i I ii -I1:-1-tl 1 it'_ ,_, t -, t"!- -I --, 'I 1- I -, 1- a it-L, Av- T-om ;Z -- =.'--!- 74 : I
11-A t, U,,iL I- "'TI"it ""'l-il Lti 'CII, A-1,5T,-- st"icl" I -1 ii,- m;- -,- I-T t t -1. 1-1-11 I I d' ;i"' I i L 'Iii ."," I'l
'vl -tl fi- iitm ". I,- E.- V.- ALQUILO CASA W DERNA i l'*- '-, -o!"-, I, t- 2! 71- -ilitl 1-itj I 11-r,"'I -I I'Iil I 'I m1-1 t - ,
I I,,, "I., 11 .l LA. "it" ' ; I I
I- -1- c .4 11 c-i"'l, I ri - is,, ,,, "t
s. ,, ,,, A, t'sa""iAo "-. c," c, % r.A,,, c it, ", l- ,-,,, -- ,i- tTA coL.CA23Z III ALC. ,-.. ,,, --- --os mn7 St 0FZW2 UNA XUCUACil
t -l"'.11 .i, I 6. It. t4vii, I,.
I-i. xiiiR 'A-lt!.11 -"- i,, _Qvriv, c z .- i it, --;,
lii iii- ,,,, ,,,i,,,, -7 ,,i -ht_ y -11", cl t--, t - 1-l- ZL:- I tid. 1, lt- "'i,"j, ", "t-1 Tit, 8- I- so-Ow. ui- I -
It~ ir I'- --- I I .. I 11. b- 'i
,-,, 11 ,--- ti -,:" zt 7-1 -- ,I it-ii-T 't Ii- '?.
1,
"i .1. i-iil,, rs- F,,-,i,, 't- w, -1.-, -,,, ." t"l li ,, -c-:--7-
11 t, ti .st" r-111,I4 -- -l Z '11,11 L- I T. ,i, I --.-,
!I 1. = I Ill. ---E ;!"! LiIti : it, ._ I I I : ,
Hllwrl "ol Am, _t"_,.,,
W tift,,, cli ,-'- -! I -- 1,
,ii =1 1-MI. Ml "Itt, -- I p- 'Itlil d, 11 I, Is . ; , "', uI,,'. vi- I "--i"'I 11111- i4lii-i!- I
11-N ,I -jr ,, ,,, -t"', I X-r!lltotiii z 1 -" ItUrLD6 't- Al, ri- '. ,
t INEROS I I ', 'l 'ris -,,i,,
1 ""' i,, t, TI -- --7.---
it-iiiiiiii-iii iit I IV- COCINUAS-COC I.
.11 It"'ll"ql - it, -- ov, -j- -ttt!"., x- r-- ,!Ci!iAt XAt(tNWICA CKIADA --- --j _,, q. o mrcc It- n-, c-'- -.
Vt ",- ,, -, 1-l, t, 'U". 1-1,
K- Zs. u 'IS JALOTILA-N 11 I,- 1- "t' "Mtt ' i -- I L I
1 11il'" M-1-1i, Plr,- v cilt, -l ,,I ..... .. I I SE ALUDILA $95 :I tljt----- --ii-it- 7-! 11-1-- lr o' -se 'j- L- --A 11 .i- T.
.1 ,,I o:1 ;1 I--'-' r"' "T"" "" Diiii- "()LOVACM rMCOACOA Or f-,,jlI p*- a,,,y.,.,.;, j,'1 ,,, ,,in't"'I'll "I' I - ,tl, V- M-;Iiii F iIi, 11 -, I
i d,, -t-i,- .", t I -
AGOSTO 21 DE 1949 DIARIO DE LA MARINA TjjtMPLAR:' 5 CENTAVOS

weido ya paro 0,

VVA e, R fo4 0
ad'rcs
XN UNA Sc
a
21
dlonel. ." I I , 11 11 ._ i
-,Idt, M., r a if r,
o .... a- t 01, 1 1
V An- Maoillm Opiar
f u l C rtlr l T1.1101 f:r jM4 iwiftk Y t wf menti; MI cOfIv;1,;;w;,
Mt" -" r, Ib dit- p"llgoft lth atrastis
.14 H, 1, ,t, r ,

lin

DAVIT) MOIN111 Mm
Zt 6-;j


75 Pe
A o F P4


5w

17;
-T ew! T


Q 1, In r _eN fnlm 0)


le iidte u 1
4"
JIW4
t 'j,, "j", y
lt"l-i A t,-i, M111t I 0, a tl ,ha
St P,
I A"
i 1 111-1 d. 1,


I%', M O

qu,

C- _4 It
rt, y Ion
.P:
dil,t to f"rZ*$ 49 MaICO, Sarj jf4log", I ,o,.bate MurM
a. de 171 'I v 11 IM'
16 an In ing r,
e
TODOS LOS j,=.. an
;c -C t :il-, N_ --m ftnibi

ren .1 e.m.el li. L in0 1 . . . . . em"
rAndose entomes
neral Pedro Mae.
10 TIENEN Deal. teretle- V-'
tq
=rr o=1 Mrs.
"I ea-re. br. 11 P11
t t !,r 2! 'Ut
'Dr'

ne
VIA%


co- ( Vel'ranO& Pam
-ej. -l.1t,-lt
Mon. Xe P- dan


Of)
Io" it

Ting
en

c A -a,
ndA
A
On.
ha
V


"a4


iq

tt


,A
N XW,a,
cor. ra T
vTt t

p-ba d, oj Y.4% Pei:
IT
Ioa C.If. a putba de ",.,d.d H G-VII, "ti; irro, quc
IJZ 2 -I. y Mri,, T.,16tt 11 A
Go_do Aeb.4.!." de.ol- 111; A
A-, "ArIr &7 I,11
I P L L 0
lisnpar y Maitunl,' h.pl.ts bert.; Nittao Y Y03

lj.
1'to'i
Kik t.JCL- R, R 'Y T, dllj ompar' C, Or A d-; vj
Ai rI will er,.

7 r-itro colgir
-,ed.der de Q- I o Guzroti., Oa iiAlf 21 Ck- .1
OWNER_ __ .1 C-6,r par el, dea-1
I. atr I..


S AoToy


y 4mi !iiii~ ~~~ii!!i! i~~~~i......... 4 A l,.. :iiii ii : : : .... .

F L &J t
N
rf "M A714~ 9 u

IVI
11111 IM'i o 11PC U,

lon


............

ZONICA

PE POSADA

Ali t J
r
Al,

Nf,
R i


A 4 ;o en baU WI., U
mwt4A. c1n, Wi,twqldlll 34,u
to y vobtrt^ Q- .O*AtOw.l t4

isi 7AM, Y03 1A4

il'S. . . . . . . .ia
RAI .id P- q..
N..kAQ do de i:omer6 roA Cubs-, C.r a 'et
,3Fxtadoa UnW" en ..Pm v hl*

t e", TTJ


re

444'vw
Ij J-8

-.fm W);44L ft"
joc 4* htsaumn Z ,
'U" Otro d.1 PLO* D)t LA


Nt
ot


T T,
Til
41 :-TT


t.,-F OML ON
PW 1 F

C.b.

TorOno y
m A-


fiT
TT