Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:14785

Full Text
ucl-to 0,,Hl
AAIN!
2t. di-. JAM,) on to OW"'no Una priahoil6n, on to lnt r" un %"r:"docio, F17vlt:NQ4,)4 -mm f)z now). I kURO y Y3 i IIECIO: 5 CLUAW ;
ARO CMIL-NALPTr ') 195, rq"4""o" DR A HARANA, JUEVi: 1 1) A iym
'TRIUNIF" -JON

'it
r ICE'
EN A" V. -10ESON
Ac


Hizo 641ber que III C;-oi ,a. COMO 0 'Invelof
pal,
Is, lid tiipuiki ea:1 jlbiT jld Ct
_pad*
-v j 'Onsistorlo
Alada- C


mgrese Al eptartut A PROTESTA

El ixecuo t Ci mc :
Awynblef
v0vula de Para
Ins emocim Ac 16 afios Chu, Iup el ai, ...... n,:P; agoIt. 17. Tt! p crier,) YWA
jc1u, W C I
la potnjla.riohde
AD =dA="'9
do, Art liprul '0Y a 10eln d it, b"i
Ir 1.
Ii It.. Ia., pctrn d b

Hablikifido An una confIrc I it

de W,., 3
.4e I-it. A 4,! 7
-v, "n Aur T
b l 6, minui. .1 i ,
Itt,"Nd 1 1,17. 1-- l,- rala
A co
1 cruircoot orim )a in, I '12
A- t
.1 taper... -dijo' di, ywir
le A
11 2) "
ror-'-1c

Ant L 1 5 11 1 (:h-r-'-- Se enct vPL:
deld, cl punto de vita otiIaraenb ftrubi % (;RIO p, st
J r'rqw daI,, lol, Mi,-, Ot ITO API -U- 71 -t- t-iA-t, ds
6,
t ptiblo nIon
ie i I Ir
.1y tei;;, W-fi. !a lutiIA
'un firtaill,,- raincoat, A a, j ii. jr; I I I I F ar RIll de
gh-i d-iii, -rootc. on d a Atbll,=
El t-bl.r a3r,66 a 1. 1 25
die
7
-Y d.
dc 1, ra il.= ys.,
-ta cilvi M. .1 puiiblo helumdc
tawrt W, :jM h: M

cuart lIlitaii to dl -, prfie- m-t-aP erh.
E'i lc rckUntti '10
nyi 1I.
d, d
7
]ap

...... dm All 1,

&
c A01
ar 6n aw difi"
is en 11,
an ge,
"licaa -diarit It s, d
'. 4 _j viandc
iliciati, nunciadvi un ev
nderjrt min Perse fiin de Ia 66 lu al. at ItL. -Incl. Ii, 'itirilticativa por mi.;
AA Altman. h- i- 17 j L. pl>liria'A de no. -6.
Ina --I Z, "Ittic. Y, c., d.,r = hl.,, I Im lltl
lim-, d1j., y n El GA, n do darlat
t blrrl an- ii,
Urildrit; Wan V a .1 ta, I F acitit.d. litgair, All P.Inift6 A I coIrespon
j
A
n
t1d. In 1. piikrii h. com"'t u gin.
I I, d.
j eltoa
9 Enlir4,"Intiar, c? A g:
cic apq &J' pn git dcb dc liab,, -viad. do.
yait ,4 jJ6
h.n plicado, MAS de Suit Cole
Vold I bilt- t a. K d. I c 'k I almans
In, i, nrcrn- 4m )0, 1 1 it, A IgI.i., h. nabid. t
.1c di, 1.1c"r- Tf :- -, j,
.1croaral, rlI.,rntp 1. '-h. I
"Ill Polito, I rw; it p a 'I
parz III p"s"
ptnit, p- En -lbilad, 1. Ita 11 A11.b
llo, in tic-arm I" BIAtil Pr- -d. dcl F.,uidr, V
-scit" 2 cc 11 lll -1 All 0
clun.
to$ dnrendc or n. pArtc dc lot titat.
Uc it;, quc ni;I, r
I. on t ibUml
coM In list, par. IA. I-ll.gll .1ga-mor I h. It,,!ad. Itd,
To-Ayin Y 4, ..p. It.
medta", I r z, l, it Al I My li- roo It.g. An
9,bi
-I-I, las propdaul da 1. IgIiiio -5l, I pblincti, 'rrrfl y prc -ra, ill
u-i, de.ar
;rglrso .1. q- Ic -n- i, otba,w aI cn,,t.I ban.e, i"J I] -tI lintill"' al-ito "I' C."Igo -_j jctitaxAc 11 11 T"Ag. 'I. An
y pr-w 6,
iult.od, I, li
I, lic, c.
P t-ii dIMoC"At,-r 1 rd- rii-o-iUT-bar 'co "lo" nTo o" o"i"' d"
con el 511 C 1- 1 d 'I., A ou
tic. A d in 'pictlad rG- Irit. acheillt a I osta I. cma problemAnca. dmilel
mortalss, terrillno dif-ioll, Ac DDIF

ir.. -clita, A I. -P ,
CoIRI ta dorrt li-tar 6 d, t,,..,,,ndn que alquila

ter, )s i-- -Orc Wsas, condenado
I ilw, 1. mvert" e 07 -i lo s "
Elf texto 4, to r1ando Iquileres conglifuye un
pitirrocos, exhartm- vivop, LAr- DE CHUZ, dice el Dr. Macau
l, L w hom dc 1A
It~ -n ie?I 1-a
Una .1min,16. -ha d it r I1AId-. p W-, -i qu. M.icll Ar2 a
.lia III )a bana, par. In, oi- de oa
1, 1 rrulm, hay it., dri loquilinat.
'it, 1, ciand-lutd, -51
grulu.. A Ai P.:
.dItc y it. ro.t-a,, un mrntrli ,e
FIi dIcIta circus ar cc "t to, ccrvt..
files a contribil" I c ifi, J.ttic A
'idd a 1. Irlect. -til d, !A fflit. c';ni dwp
in.
t.dini lag, igili
dicocciia I, Arnirign q.I 1, Ia excomunif"'T dr
A
circular que It ob,.,m C .1
H.b." Its
dicho Wop6silrl- L It
Y.
"A IF
A, 0:1 an,
w IIad- inoll!
"Y
'cIra
aot4 A, atr. 1, millarris de rouct s, I)a I, QUe pl,- aidpro.
mles y inil'; d, hlrlifi, q
Il y cient" e"
n I t', dc j61 111b C 11 C p
d. 1. I y )I Ern-g-i.
1",:,, to, plop Ill.z ;pan, ewn rd.. oil,
d. cvit
de' g a I lit -1dad, iii,
,t To dI,
rstl an .o, Icudir c, Ill, ut o 1 1
---A t, lit
ble s y I

Y., to d. I" J-. y inaor Wit t- it Al"
rai
i;'I'mro de 'I'.
.Wr in "t' rer
Atxrlque Ia Ai at6lical y ol cl"T ci
. I. a-rnos i. h. riit-d --ld.
I por !A All
it.riP., I cratij-aa,
it. In ca-v ,.
nobl. -Oft, ii.& rtiplim" demru cladw.hasts am.. durante L. I!,. cc, d tow, f1rot, A
I, P.odu,-,. dr, diatint. doc, jo di
--ant. ran rg 6. dc A 1 recandado, p ]a C, R it., 6. 2,M, Aftdl I omediciri., i-cs y ya, q.Ir-., it I clA i-c qu, W.W. b. rllbl% ,
h., It~ ,g,,ga, ,I I I a tr4-j L lill "ll- rl.,j plo x1l -till.
h inll
6n 1! pes- ii- a re-itu. I. A 1,in .7 1 li 1 1- liu-jem-iliv t- injy dir- :,0ge 1. Altlindiket., ilil a. rcn d Infortric Ill, Tej-, quil I. sit
is A., d, 1 '.I pl,
boya lIf, I"ItI cort 6gj. fplc, p.'a t, -brA dr! or
Inc 0 16-A In 011a, o npot r lu do P d-lo, Jie d, ilpid-i. d 1 c-,aI dq,, 1, A- I -t-, -7
ci. I I (, b-nRic.. de 190, PA,71.. lllPAGMA DOS WARIO DE 1A MARINA.- JUEVF_ 18 DE AGOSTO DE 1949 M


Informa Prio sf)bre Ift
El emp6 'rito y la opinik pfiblica recorrill" p ,J J I ioli, I


tw AQUST(N )OVER 9PRISTA Calid.d
o
0. d, ,!i f-tmWFor de dI PIM,
Y Do dl,
is oplniti. I,'Ablka del d'oto, VHa6, -1 a, A
0is del, eo vr ,ttita,
eltropo prmdoxi el, la :ip. MAR!" DK I
,I "'d. ifl, 11 J,
Cny pllnteamiw ,ao
q,,e de-. i... t"",
dl
11) A
too at'l-W 1 M; I,
it tA-r G,,a, &rt,, a del
detlarecimm -do
tOubl". dcl p I rc irdo del Club d
cl j -,"!t.
S--g. de C.b., q- I.,
nad. o,,
P;ime, Capital del murW 6 4 't"
to d., 1. 4, ala
a "fma, c- r" "" de
Y jl
"d 4 mi, covelui
eh utrmaoem,, -a def,
1. sete & t", 11 ,
t ri de
1 A
No 11- A 9 11 'l T -w,
Pro, I "A- P-- d, -- t. .1 14-t, d 1. Cn- 4-1- 1 i-lri Rd.. Al-- 4 4 , , -It, "'_ -, de
tot. Ml mqlf nnim, ya F". I, I "'j, d, F. or, ftl- d, P"'Ad-t, 0, 1-,
delaido ID dffl-161 d P,!, Y, ,ka-14o, t Alt 'K
T
dft-y rmtb 1i It iv
11abla el Dr. i,;,i, At
del Air ta.. "e". --------- ---llogado hi t I R 4' de su in, -i Iii Aa midt-a ProN inviJ
Vtadt, Hodtt ee 1, t, ,; V- 1 r.] Parl;ffo dVt PL ell Pinar f1d IN,,
dCc A

.t-to. h1,1- *I 11w-, 1 IT:-'14"I
o'e.
re, _to, y
a. 'a'Adtr ci iurcald-E. de la Alcan- o,- -coW-16 N adoroal de niritron., rao0o, 0. ne. n ,
I R ht-ad,, d. L. H.b..., e RM- A
Sbt. Zttldil
que .1 p1wea-ilr". -w .1, i 1, A,
.1 doet., Vid.fi. o L,, d_01 lo .4. 1 t
I. Io. -artft Anna. q.e el ser -.- A.'..
oti-de atit. .1 W- xr, -rli, e "i, iti, d"
to ililo Quo &I boanclero. a Me- gob,- dq,,t *I hwpr 1. hot-ii- Ft..ci_ Btin. Z.I :-; mi :Z 1) r i, :i v
d.d do 1. ,wacitio, ), 1. v"flftel at" derarc do au.t. tf-ttr. 'I'l plan de ob- pro- r gmdv y haciindc', Y,,to, Yom aquiera I" C.t t quf le d" 1. Cz fr, e
iwe rn-c-, CdC Polium tu", i !

puwa P- 01T.Ir TV= es"le

-,xft.
2, i 1 1 I oi :,i
h. bt-jdo h, ta .1 PmtW. 6
F.t.,M ib-. pot dieb. Car,
'af"te ft mdili6 .1 j V
sV d' to q.. Harn. tui- ,
Pero on turim -Cl.
li'aaa- Calill- de dopt--,

a a* Am it ",ables. -41.
1- to""lOW-a ca tlD-ADCRATAS ito, Plbj_
6,i- CLr2 iANTA TE ESA I ;,Ias I)amadca 0, P.
to ca&D de var be- -r-d y
rizfici d_ N, el pla. del extotia- c t n camiuad de eatrocim
fft, *c1samente se traducirlan an yi I,, q I I i I
LA MAMA ARCRIMA e= C"
obras Ia.
maga" Po IN It mumbo IN 1. able p tAd. y flue dcrer I daertoe Vidaha q.. esa, f
Proyeebida etudad turlat! s6lo ruSn 6 P-,--- ... 6rde, i; a 1. uwrid"t8 Campoc-,btbl* im *1 pl a de 1. fa.- a que mvestuguen todb )a
ANMRS a,
tzal,,. POdieta Petir uO- rl-;-: VK M P, y
ODO A- -za Productm farm-6.t Cos.
2. facUldmus y jrmuotid'e d.
alojamientft Que larbdan MiDmi y Phim ratifi-16D 1. Vin-Aft
MUMI 15*46 d-de h.WM Wr- W.1,41r,, -b,,
p1liodi,,t., ei P.I.dt, COODClsKL que hyff m habut reciblr en la SpareWla de la Presadancil
T, 4,7661
1 tA DW ll-d-s P-1 CI tib".d., de Pi.., del Ri., .1 ohin. CC
De., 111-sis y el preOldente do -Todo
I Piri., del Ria-, aolicita.do
oo cifid. delt Jefe del E=dO
el ono, .1oll m Eduomi6n,
W, A,"el a.o SAecb. Ataulto,
Opraciones Bancar --&I q- .- Itd cargo, IDS pmle
os en 1suS
Fm-z do Aries Fbkt c.
itch. P--om, ,,u ,, P-rox, 's
6A n- r
rd I ii1q,"d III nl e- pres, P-W, q,,eMiambro do In Aitiack
D-Igamri tltriir iiA p- riodoWuOter


jj i i-I Ctor Alvarado P T' 0' il t I
de
f Ii o lra i- tin rtPlalojo 4ii:
Serniifaros y alumbrado e
Otto M jm, eM
6,,, A Mm, Para ell
ot" 1
Eltttnral del Veda
ViHaelara au Alcalde R E P U 8 1 t C A V j JrA y o u"PAIn 1. j-t. di;
MCI, M_ g_ -V di. 12 del acta.1, a. 1. f.tM- 'ri. de. S.- A, zild de A Patrona de Sanm Clam del P, W. A~ -,r rs
so 0 tj a4u Ciudad 11 inau- I Hadiornitin' esto tarde pro
cr CIO do dieelocho Pro 165 d=
.66 1 1 A I
ems quo C, .tm. L .-it Or Panchin Batista, Alcalde
11i, 'elft 7 a principal 1Z
S-14 WON
dea de deu
Urii6rt Rod,.
=1% ya do 1h,11
.u jdeut., y e,4 F.rnda A-6. Uoita-, a.
uluD Diaz O-tegl, Du- Mi- ,A-,'- .1 radminam Par. V
'Id = PI V topdbil- y Btmri--t, M27L, a', par. ale. de
-d id. t.ra de
Co d. $7,50Q a R C-,,,; _, : n_ M '16 ,Vntir litanOll. B
CIO udaron ror cumsut uin pc. Joe- '1, J, lad
-ta j oomertio. !a 61. 'M NW- w O;rf- -w.1 4.be ... don pro.
)a, ;n-" wax dt 1. .Pi 'j 'w ,jhbla- PI"'as to
'equ "a
del Po.,,iD-d Gnila
oeh.ni. ft.l.. ii! C IER T 0 1 A 1h y Nx U
IzJ= y 4p hari aid- "Le.dAY
dealt. 4. bim. d
Agmajado Isaia, Rodriguez en
Mzt& tom todO 1. mho del De.p"", Marl....
ClWI_.d. U.1,161i, wi, h"e w r
num. Q,"!"W rd-tedopeeftsm nt, I, "?
CM-05 P", -atmte er, 1Jumt 'ArUlm '161"e"'. s!" , i I~ I I I 1" ljo CcirniM6n de Servicio PtIblicos del ifr-d, aI
.;Z- I. sit, PRC A.,
L Maeldad Se deben Ims Ing". I V 17'1'_:, 0 -- & I I- N,!"a
P., I Estado de Nev, York, autoriz6 aument,,s do
I.CJbiez Vlac r., -A o tiv- Irift -1eb,-6, C.tarifas a ins emprenae de electricidad de e5e "'-'Lutchari C. Uertot para
bGM elfirrrr.O df talle UnOD.er 11"., bimom bra t, h. Fstado, que ascendieron a tin total de 4! iba, el m-ndanle HuP." Ik, Dem"Vid"'.0 dt'- dad rireul r I I I
figursir conto randidato di
millions de pesog en 1949 n n, d-t- Ar.a alcab?, III 11anzanillo. ,Y k vrrsiderue, del Pric 7
rl Rotlrl61 7 L, p- Lima, dont,,r
afir- comentario de la prPrigA cuhtmi qtrc humld .
I : go
% 1 .1 r ., Pobli
reproducimos aclara ?tmpiiamente 0 ti ma V-t.. R.N mientra% en Estados t nidos se author iel Bloque Aiit ntico de M
H O Y juevesp or i, L ton y concedieron estos aurnentoii. Itis tarifaS A.dk Do y
el4ctricas en Cuba hin sido obligatoriamente de 1. p.!ibP, IS ol g
w no
i. C-mt de W10
PROXIMO NOMENAIP. AL
R H C m R'-' Lit Compailia tiene verdadero inler6 ,, no
MINISTER CURTI
at- 1-h
a6lo en mantener y mejorar servicio, mo v,, i.
op_-wi- del -tWi
CADENA AZUL '0 del ,,61 Wl de tambi6n en ampliarto en beneficio de la -1 w A-yo
.... Republica. Part) ello, ge require una nuetO C-- eit m 'R--ride P"
F- d, br,,,,, di., horn,Call to BIT~ e inNersi6n de mAs de 30 millions de pesos que lo, )ad ,- 0, vri. ,,d-Iria
a las 6 do la tarde 12 do ]a noche y
C;r.od,,. l ramwo 6,
-, d- R, i estA proyectada, pero p2ra %u reahiaciOn -r S-od. C,-i M,,it, LeO. -'M. ,n
mahana viernes a las 7 do la mahana a "d a1g. Prescinclible clue Jos tordos elictncag
es Irn A de mri-ion
"Z'C'i6o ee iele 6, I sean justas y rozoncibles, pars el consumidor, M-, D.r. l Q--'. y 4
I to, "t, i .13 To17 'I,
-11 P P"""', Im trab ijadores y IDS inversion i. t as, I
ga COMM. DE LA AGRUFACION
DOCTRINAL AUTENTtCA
r in del. --"o
-pi-Cibo In." I
SLI-_ tio de M guel, 1,
a. cl' 1. e .dad
1 .
k.t-t1Ci..e .1 Pro- 13 4miwy6 DO an k-= a Di ... t, e i R.mel. na, .1
iCh.101 m favor P- Q.a tig." !& atli-R2"1P'AM6lS.a de
i on PalpHanfe lenfa de actualidad national. lo.- eAndid.t. 1. alettidi. an 'On)o MO
1)1 0, ademas que, dezdt lo; Do j L.a q.e fam- 0 -t. do. la dioi6ov d. Is": tiot 6 1 de.. ti"Ai- q.
d:1 it", y -te grro
A n T IC IE R 0 .Od;d to a 1. ;1"Idi.. 1. Q_ ne. i "trit, D, Wilaco, MWD, ", t
e.1-4 Rtib-t. P-y, ea-pre Ju6 J" rado pgr compramiw, o W; M. Ri-). Wd.,
-torl. d, lionat-IC, 5, Me
d 4
A C .1sn a"da: ct,,
D. el. -1 lD.Ide d q 6n,
Pea d,, f,,,.n.,,: Soler. D -.
M Witim ca,- Pmt,,. do
CADENA AZUL le-daci6n T I p,.pog-d,,i D-stg,
--he 4"M6 L- SkIllh- AdIl.d. G,r,"Wmr, y m- de V,% N-,- j",
no y at

ANO CXVII T,,Jj jo [)L t.A INIARIN&- JUAJS, 18 DE AWS10 DF 1949 M INA 7?Ff,La Habana lNuevial 444 11 ....... VAIMNO 35$
() ( so 'il 14lana
,1 MW 01 qirvs, veg Ldl Ifidwym SAN Mi ?55
enta owed La Werostr4fico f C C 01111 et
a
de 1. rif,carte, t. L. b.- moducto arrendamiento
car Wo '!1 1. wi, ;-soniii. 0- 6
1. ealldd' bass do 11,, ttgo: rI
ft Via a compear Un I" tio hay
,(,vac Firtuariti In teicriturn
uns r1lis de par media; &I to ,s do ",, -, il', )
mentor en 6mrilbus, lisy otm rita; t E 'ilflt" I w con los Hnos. Miyirem
it to vA a ifty un Perlodim otra
IlfC sl n so .1 baseball a I c.al ,r t"j,' EI co,-( V ,6itito do 1
quia otro espeelhMulo, rifas y mis I,' -n", ot, i", a.
rif" "I ha
to? Loa m-. --to
ZQW quiere docir es iprudbelal
6loisce, catudian todw eston fcv,6 ;Ital, ""tt-II j, 4, h,,
memea, y felt& nos hate aparvb P i "t- --1 1
ca at qua studied I& w6n de set ,o: 'n, OtT, A IF,
do tainta cmiltdidsid at azar, ov- secor on .1 achs. ideal to CW20 T
mo Is pairs, topics do carbon,
tiF 4110 ahom ads mbm Ve en us" loft pons
&a sabe que vedditVal de
r astrih- r6pida, fir
etuando is taachm owri me, caries etc, do eadikror do 6 kft
hall covalimax a d"'Itnair. Pbsibi 1 ci
vente, candor un riefte" deja do do Wes.
vendeme, 0 Wn Panties at publl- utio Onto vistul-nal"do no to istraft yA, a blon pontue
hay ecroo mejami _rj- an 1. a.to del ftb lcaxito .1 missnomfecto, CoHdad Sh-fiffer's re1,tcehrate. Y q- no a compran .1
por $610 JrMlo lip)Ellp /V,
.1 Telecom par el refresca, mismo,
cut me to Pma P. 1. rinta_ it OA qr6oPAI;i&NfS VE FLORM
Y de ahl Ovoc, ch., -,it. is almin C.4NInFlAgROIS, COW,, 00MIONfRAS
prMoUnklaw Pam
an alltOMOVII or
por un refrosoo fie r1rim eenhavm, ell d, p, A rcipmv,
h.to unno P.Wir, a ui tll. do

Kn I& Halt .. per Was ria,,tof, con suovided sorprendentO
sparere, un. frieft-Ion -m-, ......

marito 1.-.P'a a10 no P W. I DC ventat an lodes parties
par id 10, do 1. que 'Ife. At 1
Pots que ea-do. ol no se la Pon,
net* ei'm Iluvia do Was, lie ar GUTIERREZ MARBAN Y CIA_ DISTRIBUIDORES V,
.1 dl an Qhe joemos id n.arlo do G.h." 206, wel.. 1911, Taff. A-8704
.to indw dknemelw X millare
nuestro ataild atow" do -1. por
q.e debj. 4. h, n
t1mr un Vale par vu c
thedaii carter n nP= baticalt- UFU IGASE Y A':'T, ,
actilar, limes
xapuesto y U. gftxeje 0 co 30 Viounfinada Fl, alu H 14 0S d
ft cuslitulem U. athincto 'rue
go: El refrewo Z ofrece a am oti din alcohol
otaoldito dehajo de to topita, an Part% la Lacianclat.
,Iaje i: I munde, enter, tim
y4tcb. im ce.trisl -rro. y im
pe'ro. LA rft&iM Act4n
is o-ill
m6s rifas: cuAlquar d1a La m, io de Adua e- )I
ramp Mar e Merror at Capiloho, Lii H bI
yel Malectri'l yr" -LC [a
Wad, as! Co.. 1. 5, challenge"', a3 IPeregrinaci6n de la r.tos el f,- J.w, riiel., P_ thook, : of me '10
Is
Asoc. do Telegrahatiis a"AItfl "l do la -h
A Cennenterio de, C016D dam i ... Y1 h Pagardn dividends a re 08
Came.; Rafael Grade
,I, Director do Vig tA.joe Xz
dol ooi.de &I de la filtima contiend-1
Como amm.James ent-mente, im non
t-? to aye, tard., .Iomm. P '6n, saicind. jore; j
I efoo _e A
rage nation Te Como er, an't's aiittr- trie, Direetoo do 1. A, ni. do Ct- 1 De sus seguros do vida-Los que resitlailt en Cuba
irtale at. .-i-owner: --go,
d a, Ed saorat ro de m,
de Cuba H T a la Embajada Americana. Lvs primer orden.-Fstablecido an l857-C*hs" dVZ!d1id, Telleria Lial, pusid, tYce Iuoo'T2t t1
central de'.= V mercio, Bach ..jratc, y P-Irriera Erieorianza-111003 M11,3901,
par, wd6W -do, cron Macin ca oliciricx bcmmria para pr&ctica comercial.-Profehand. .1 load do leah do, ieci M 0 L. AdcohiL-Itm-1161 do volararvi Todo to qua Its vite-nm iomol.
Dicha peregrination coratit.46 % Central; J.H. Vidal, hisroc" do U --hi '- %r J. au- tAe, hacc as obtene, I "oe 1 compele j_la.-E)Ormilorjoii con cuarto sepo&L, iL6 I. As.-, Y__ sam 3tdioads a' 0 do cre soaeo de a] a
"'I" Jos u 1 wle" dobi ada;"- tiZ: rado p=a cada al jinno-Excalwito all antacl6n.-Purf!rl,
To] mccis, J.h, ;qoa ciaci.. do Crarw Anr & Lubok,,i conterilendo to as )as ineirveciones
cividtnd mcl "&Ila
dwanto el oft a. do lifacliad. do prosido.t. do A-i.66z'! no potable do i-lont-me-le Samirto Nzolmal -0mado a"ei Pam obteriar a, he n onaritialas dentro del mismo Cole
ii, loo; J.blivi. dojii-i -lorm d. !" !-T- a,- entoottes Iltimiarla, T.Do-ria man. ;!,j-Ambiona ramrostm Daportes do todas claties. So
Hicterain uto de la f0iibm, at dm- hiuriari coh. rear Etwo. Tjrddm dnm ; drl. Poo corme, L mbjad. arroIs-d. Iftler aah J. 1. T.lad. Car- j eg'ado I orlan 9-- L- dildene li". el oevimi. .. cdmiter, piipilos. medicit purlion y extarriog.-POn-Si6n 1110I1j.%1t d d um, a spli- clet,,e4u -Sorvicio cl 6mnibus, hasla La liobanct, hicluYarr
oigo;dJask liel.,Akr. per 1. As=dqi -_om. !,o, ri.eet'o 'no
d -eros; por ). Moti rro E tv eg. Cectill. Y o -3 de fo 1'atithl, hurtle Aer ldv ltille Ifg
d, A-11h "s Y 4arechres do Tr,6 N orieli o. et" do el Vedaclo,
dgslj- Is h- tort16- thini per o! nihy
hi de lea vott-- -0 y at notchre, exerm, viiidi, er- So 847ja qra& houtnotacia P7
A&W. 29 it- IM, t- I m.ta a. tit. do ae-Ith, con 1.
pued- tat or
dis:rIbuldeii, Rteraio arm. as, v corroor cd padra i
"Oraces, A. rev Laa v temn de ro, do- 7
an X, U, cen "CrIbir do a Is a C a CL a vI Ttil'!
-.'Icierite 93210 veterans .1 DepI das siF td. store. r qsf6 a'-w'a
i --, po no t". de w se ae
Joe Ex R- Admi,isimribri a.
ob, lil R- rova pond I at,
H.- "terano un. rt
P.. more"a'. ul 10, a.
cibid. Y qLit
amn el M, too, rio,
router ma d,
1. Uries. do lor V, a
A, is wra a -4
YL
Per I los damnif icados de Ecuador
menla sea pwiele, 1
a la
ric Lad nos carftalivas hacen aporw a la
A en perso
do. 4w-cl 41 1 Cruz Rojo. Se mwWan ropas, viveres y medkinw

viu, d"I o C dad N.el.n.l C.b- do 10",000 di,,.oddshlesmete I& Mr tma I ldeE j L. S la a peridellinst;
co ic sal; me- I una relai Laboratorie, Cipotra, I caja con, MeUN R raebido,, didmits; Camen ¥, raps; label
Xrroxneri on ,. dir-ot6ri ee- A 1,- om. iI In ,a e, 'i
Al ual clue I- n los ta- og Imas del ft.
Due& da- mia dimitC16 b .. 1.pa
H -14 I E gordortar. VIj IWt meF
Il. Ire Euadoa UrAdw, iti' 'I, AsU EE
Uni'lls, W estinghouse hace 0 X" awl"I.5 rov or, do on" Cat6licini
lover, 1) C. enes C h _mhariio bultoo can madilicten Peo de emplatidea I He qui dicha al.rion da di-ir, n., rg, mor.
una sensational rebaia. G baji I P.ra I his y f" dast Fran,
prromir Y Jid. Ulu mill-co d, t- wgcm. n. h. sid. rise. I". modicinam Luisa Gamfa
h, Ci
c
barp .4,,, A uz Roj. W_ Richard, reps; Harganto de to Coot Raja San1, .y.: Bald.mar. fi.;. penan. mya: Laboratories Vw d,-. j_ top.; so.- do Ontnti, iluee. S. A., 12 rateat
was, 1 4- on di- ari -Elo. 12 fm- "D...Jre 12 frosece
do, ... Blit... and C, Iti. D .%.Iol'% 12 reason "He
L 12 i ro. do 10,000,001) it, unidiidazi it cal. 1I.pantoo"
dch :acffina; "Vi"'Ild !
do ad. y 24 lacunas an Calarrad; bt,
12 'Actub" 1A
caj. tor
no, on j- Y r ie Vi.t. Plasim.l., 10 fessees de
de Bornarde, mpa norishle l',_, 10.000,MO unidId- de onero e I-. I.P.; Ada Mona.. In% M-1. L6pcz fi.r. de C.rb 1.
Admi mAxImm de, ni),W 1,7,, PlIt,":- de Rf-m. rOPa; -el G.ird, w C.,b.ll., Albert. dir Mayo, R1
de v di.l.ni a. el medicf"a"; Zbe'lid. R!"o" e.,'d Rodo,71gz '!ei" 1J.'.V 1kdJ..NJk
. ........ 1,1, oma .1 Ir
Onda corta larga I 3 beznda, a I n s, J .; rg.ZM ,r,, de a Rita, Fredy Sonchm addition
144 Pa Emell uly Mbwan, 1R.jr, liftt., Araria Mote Mom
-olog Sqi!,,b nd S.., 0 1- d"rarti on. I W
Alueble de exqidi ita helleza

5 tubos Weninghonse OFICIAL

ConexiA, para tocadiscos Y PECUERDE:
reprodwlor A alambre %/ISO

Gabinete ychaisis 4ropicalizu-l- j I
")S CC r T TDUS____-T'--- I AL_ -A- La habitiltac'ibn cole.
3 0 TA Ll L 3QM 0 0 U
on M CONF=Ci: U PM=JU rM 0
de s- s hijos, en
0 WITCULOS DE US0 COKM FAMCADOS A DE
TETBM 0 SDWMAM aa le cuesLa ctroist&o Facali.ad.r. do I" Bolit" Naoionaln cht Cimieo ffl F; e-i-niameri ron 1. Can si6n do Goble"'. ft ta me) -05.
dicho, orga do, on distintii v ,o dashba3t. 1. p1terI.
11 oral
"nnric I ntio to Mmi.Ir. that ir entire- I
Cos 1. a / do-ra &I la necosided
10 poses do entoacia, Y
y I- del pl r. a irceniflat. do arm or.
13 plaires do $6.00 bmejjc.a pi,,ec-n Ja Jacital maltrach., y
h, corepet- a y chniserticaj. ma- W
R. 61 4 .1 Sr. Mir)Itr- bajo y In orgareinchires
It- e sh a todm Its l amprendidas, en Is Ressel? fn todios lot 7*ntios Avlorizadas ci6n 1 1;blicaft on t G -4,1 do] 25 de do Hoy JUEVES, dia do jornada W ool.
washplaouto Is hor6o 194- hiscripued .. tanticlad" PI I.
0 vez que el c del'presente me# quedam
sin compromho Para uslod. 6n, evincible awis Io- U EPOCA esli abierla de 8'/2 do
so, .,vohmusrlo dt I., do C.cfceares, Cuba at yak ob igad ex r Ji -rPolon 7 P490. Par lot madI011c0ortitovVe que las la mailana a I do la forie.
ofis-oaftaes ,italss, autorice'n.
act ;ij 6 JAL EDGARDO Dt"11TARIF FMCI
Mialstra 441 T-bill
GAUAND NO. Ti: DX AN"N'O RAMOS,
A-291 1, A.2912 Presw,-,, i]e 1" ronal in,
PnT de T 11- & vidai 7ft
M flop if
U L dc C", d1i sin,

'r '10 R ,t- I1 4y IJN A40DELO AL ALCAjiJCE DS So FaLL NVPtUDD-5 k Nicolis-CLisahis


. ...... ... .... ....
____ __ __
..... .. e- ,_- 11 I 11-11,
1 I
I

ANO CYVn
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA.- JLJEVM, 18 DL A(,05TO OF 1941) ..... __ ___'__ '' -, ...... ___,__ --------- _________ __
____,__,________,_,_,
I'll
1) I A H I ( ) 1) F 1. 11 A H I N A D4,; M )TE EN ROTE 11"r Ro"t),uh? i
___ --,--"--, -------- __ ,
Nj, tl- I N ln'l lI l DENOE ESPANA
"i" !,1il- ll
,, _11__1__ 11_11_ I __111 ": ,-, - -" "', I I I _--- "-"'_,_,_, ,__ __--_- I
1, ''1""",",,]Pl l' ,, ',",,I l I H E C H O S Y C O M E N T A R IO S -,", "I-1-11,11,111,11-11ll,"-"-"""I ------ -1 I "ll, ,
__111111 l
le'l-l. 1 ,l rMl, -- i! ,,,, 1 lll I I 11
rcillid, V111 1, 1;, I I '' ,w ,, _-J, ,' ,'t;"", -, "t --"--'----- 1-4 "I '' ,.,, I I ------,--,, 1_ 1_111 1.-_ _____"i ta ,].,,'- I t- l '- 'i' ,-,- 1 !Inl i I ", Alfw irfwii n Y 'ler(Iiii1ld
1 '- IOit ,,, '! P", ,11 NI, , I N, ', 11 I I ,,, t I, I 01 0 , ,
l1l I"r,", C 1, I I
It !I -It 'J' t I A I 1: t_ t 1,11 rM a: F1 lorsoblento (1#431 -ioiial z I
"'il, 1. ll-,A it,, Or inwo Nw 't ,; -,,
"/ I _, I~ i -
Ill 1 :_ 'Q,- l,,;ntI [ Iwvnmt')
VICt il 'I 1 '1'1 t',Il A I 'IIT W A I A 1 11 Vilr I
III N Prir JatI6 'Marin Chlarim v Colvo
.1o" I M VIA~ : ",_ ___ 44 l
I
:: W : , ( i I ',b. ,i j't "i , i ,Wt""" ,- 11; i l, ,
__ 4 ( l "), l i I 'I I -,
1 11111 'Crort AD Ililllls iFINDM 1", li"'', d, li" Is Ilt-
"a NL"'"'" ",,, ,., "",;, ;i,1 _:cil' -. _". l -l- 11 1-
l/ '', ,,, I, 'I "'ri ,, 1i
JY Isnkirks Rleer. Y tlalrnisd. 1; -- "I ... *, TU-itenle. 'n .Iiel ,11, M,111, N I I '. A111,1tio 11, tr I I ", itil 'k "'! 11 ""'I'd, ,,""", ,., I ;,, 1,
ii cler"n i l t _- \ / - Ill I ,,,, ',',,' ;, I'll ; I I 1.
li3vk. 1 Ogn ItMlla- , "I'll, n, A *, t rl.,- vt" l _/ ; ,:11,1 'j, ,,, ,,,I", ,',I 9' ''
I- I ,,, 41 ,1II I I I I 17 \ -i I 1-161"t 11", ',
PRECIOS ;JE '-' S C R I P C ysi h",- ,'I'll;,:, I~ li", .,i, r'. 1", l i ,I, 'i t, o' 1, pa 1. i IP-Irli J l, 'L T'.1tlj I 11 1 lt ', ";"
,
"' Is pivt l / ,-,_ z ",;,
I F:-'., I 11_11_ -1, C, ,, l, i ,, ,, v ,lt
.1 .1 ,,, 9,1 1; qk-- i, tI,-ttw,,d-d P" !, I nd's ( I I 1"b"', ', 'i", ,,,, d" -f, I ;,", ,
1, 1i 1 ,'Il I Ili 111, 1 1, I
;t ,,, ,I H'I ll, l g- 7-Itt d w-c I i I : 1,
_6- 1 I. l I , -_ I ,, ,,, :, ,Il- ---,
I l i I I I ,
T, HI.,it, Ill I l""'I ""' "' '" ", I i ; i ,,, I 111 ill "i"I"', ",
...... v I I t in, it-d ,,, C,- ,,,ly ,i- dire 1. "Iti's I 11 : -,I ,,l , I I,
I I I I r,' i -1 61 I'll Tl,
........ I . . I I ( I I ,
Tr- t'a " I -1 0 P P't, z -l !,I, .- 't 11 I III l"t""'al, d'I I ill, 11 5, ,,;,,, "j, 11 1
I I :, l -_ f -, __ CIn I "ll"
:,.,: ................ , , T- Its" ,,, ", -itl4. I
", I lie i ) 'tft, trat, , ; -- - - - '. ,", 10.40 Ln li,- I 1, '' I __ I "t "ll ,, "', 'I' ""
it" .... :::::-:-::: I I I ", ,i :,
Z, :.: : an i tln -11. rr"", It I, ,,-- 'u."till: h" r1i. ,I Mt, i i I I - I I, -'I' I"', "'I'
Ah, dlntltiui, :::! I t Iri I , I I ,, I I ; l : I I I, ,, I t, IAI
,., Ill lr -'
C-,;, s it, C.sr, I ______ i 1, ... 1, ,1-1, 1, ,,, --'-', : .,, i i ",
TELEFO ll 0 S : ,, :,;,:',, l_,, ,,I : ti 1 t ,;: ,: : ,,,',,) ,

a i I I -4
,,in Wade csaa __ ,, ,,, ,I, ,, ;l IY ,,
li 11 1, ,,,, I,
Ad,,,l,,I,!-I46.: 11 1,t"P- d, in' -'j,
I -1, I I I I --, 'o, -,1-;n'1l
ni--6,, 1)"""d" , ,vi-,i- I I in., I !Illil' 1 1 ,:,!tlllld",
JIft, ds, jTtId,1-,1i ... Y "I 19 v : i -,t,- ', I~ h bl, d, "n, ,,--- "Itdilid -_ I I ql\ /I , I 1, I'lilt" ,_ I-, I !-.11gr "' -,11 dc t f,,:ll- t, ,_ A 4,'_,' M ,-,4, ,,: ,, , d I riC Ca d, "O"t d, ,, j I (I I , ,, ,- 'Il, 11 ',1,11, ,1,,rj- dr,,l11 ,, l"'t"ll
I 'i, I I 1) I I' 111- 11
Cr ,nlca Hab- t, ,, , . 71 i7f, 111Z I I., I I "I ,, 1, I 7I i, N, ivi- _i,- ,,1,lt, ,-, Ill 3,, ,, I- I I j "5'I't.
'. 11 "I", 11 I I -1 I'll I- , t "- ll 1- ,i, I n, it,
,I ", ", l, t, ,W_, I j ,ittl i-t ,i !, l 11 ; 11"', "I
I i 1 j 11
i ... l i, ,I Ii ,- lii l Fr- ci_-- 7 j,- r,,4 tr, I I 11 I I ,,, ,,, !, ,;"r Ple- i ,
,,

I v
Ri iit,,li'll : Y I I ', ",,, I I "I Ir ;_ "_ l 11) ,, ;i,- hl,"'l
"or g i" 1", l '_ 1 I; I'c." jetits jii ri_. - k
I's ,, ; I i "I,? ; I "'; ,i- ,! ., -1 j ,:,, I,~ ,,, dr,- t, pi- -i, 1 it -i l'tls dtilt s !. 1," z tit, H ( I I, 11, I I "t" t I l,;,,-w,, -i,, iAl lt-I
___I _, -_ Ill, h , W -,"o- lt'l I
_. 1I t- ,-111, e ,., 'i .s j llialt ,,,:,! a ,-, ,,
__ I ... , , i 11 11il "I"', ", )t"'ll, I I,
"n" I11-1 1, 1 ,,, ,t,,-%- !,,, n it f, ,-, -,-, !- -1 I ""if"'ll!"ll", ,,, 1! o-, tl,,,,!! I
ED ITO PIA L I- X _-f I --' I I ,-_ rn4nv ;, iot, 1, t, ,ti, ,- ,
.. , It;,., ,,, "lIz, I'll,
+-,t- I~ ql 16 I ,z I ,,,, , r ', It, ,,, 'I, ",
:1'-ii11_ I- 11- -tli ill ,' ",', '1111611t, , l __ it, .,iu :, lit 1,
11 I k ,!_ )I 1: --J 11 ", I ,,, ,,, R, 111, ,, ,
1 M N" I B bill- t-1; ___ P", , 11 t lt;- -,ll l i,
__ 1', ", , I I ) ;i" 11 _r",
r_',,':i\, d"t_., !!I,, i "r, ,t In, i,'- t as P", v-, 01 I -,' 11"', "',
El juvgo, ,I;ri s r'strago'a y ,,iv,,; pf'sibicq :1c ,,l,1,--Bl 1- ,i" l f ""'-' ,, ,, I \ 1 -,,"t ,,, 111-1
"I'', 11 ,t I !"', 11 ,it ,,, t !, I "I"i", i C "Y t 1, ,, i l_,__ '141i"111-i "I "
-vill"Ilio.'i 1i 1 I 11 11 I -,--- __ Z I ,
-11 I i l I 1 I'l, ,, ;-- D"', '- !'I
;; -t. i", : l ,; '' , I - __ I --- 111- ___\ 11 11 .i, ll. I, t :,:', , l t_'I ,
11, It It i I ,gli- I _, , l, 1,11 1/ Ht I 1 1- 1 1i, I I 1. 1i ,, l ,,, ;- ,, I I 1; "
C ONIRAlnl -, ,, , ; 't ;," ;l I., l, I it", "t 11 It,, "I v-1 -MlA qui abolii oin pChando ahi, I i,
,, 1 I 1 1,11 I i, ,,,, , I'll, "" -Pues qtj s 1, ma-hn A Cwl n Para qu p. ,il pinr d I ,, ,;T-l11 I 1 i ...... ,
1,, i I Irl 'Atill I~ ' r /' , i 1 1 1. 1 1 ,3 l ,, li I I
I t -- ';" I .1 "I' ,,
I 'l - 't C.nlij I ... I ,,, ....... I , I 11 "I ,, I I I , 11
l,'rt I 1 I I I I I 1, ,, t "'k," ", ,,,,,,, ,, ," I ;, , I ,,
-11 1111- 11 1- d. l ii I "it"1111:11 1, r, l' I , I I I , ,c I "I'll I'll, I 1. -11 I -1111111--- I 11 -11-11, 11 11 11 I I 11, i , I l I'!1'. I[ ,47 '," Iill, ,, '_ I 11-11,11,111, I I ',
-rl, -v', -', m- ""d ,, .'-h';,il ; .... .. llno, , i"j,- ,, ,,,, l i, I ", ", , It 'j- ,---- -- _ __,_,________ ----------------------_-_-- ------- _,_ "" , ", ", _', ... ... ___ i I "Ill ,,, , .- "
did h '! 11'1[ lt- I I I r I i 1 , ':, I ,;,, Ill 1, "
-;', i, 'll"', w ---,'"'n ,,, I ", 11 ,- r' "I'
I I ', ilrlso a lh r I i ,I, 'I) l lqJtfIPI" / ,, t, 3: t, ,' i ': ";,contr, ,I I ... ... 1 i , , I ol. 1. Ili f P F1 'Irl) "w "i "I in
;, 1- 'i 1, i I I I _11111-l", _, _ _ I l! 'i I -1
I Ill: 1111 , ,-oJ", ''i"", casn'! ", -It il r 1'1 I t-11, -- It i, ". I ;, : ,-- ---- --., __1 11-1- 111.1-1 11- 11-111111 , "" ---", ____ -, I ll ,
-,Ml11-, II, "' " ", , ll ril io i" ,, 1 i -1 i; :r ,, -- -- VIr Antria d flrJ'-, I ~ Alfo i! J-,- 11, I I I n l1ii --, ,, 1;1
... ), ""I"', Cuba: _,; "',il", ,"i"'," '11,"., I "; r,' ', I, -",,, i, , I I 1, -, _____ .- I __ -', I~, 11 I~ 1tt-;--!,,,
I '; I r 11 I t 11, ,,, _,', 11 1;, '- ; r I 1, t-"l, ,i ," "i- 'j, '"
1.11ara ,i ,,Iallido Inc o,,- ,o , it 'A I 'i-g!"ll t I r ,, 11 I I", I I I It. 1 I \ 1 ', ,, l I
crmi ndd prit tn pre. U!i, ---', l' cl", t 11-,zW, --lr, ; -I I " fl, I il !" I ,, 1_-_, j 'j, 1, t1,,!-i-j ,,,, ,I., ,,, 1, ""'' , 1 -, ,,, l ---, ,, ,, yi, -", I 'I.
_ ,_ t,_ ;, ,I t r 1 ,
al"ij, , I, ,;,, T I ,,,i,,,i,, "', j- 'O i 1 11 t I -,;,L- i", r I -1 ": ., t t- 1111 It ; 1, 7 1 1 1 i, t,,,ti_ ,_ 1 11 1, ti, I, ,- t ,"I ,I, 1-, l I ,,,,,,, I I I 11 I "I 1 1- 11 1111'fd,, I ""
; I I I ... 11 r I , ", i- t i 1- , ,, n ,, ,O, tlil- -- ': l 'i" ,
'- I 1 Ii,1-11,11 :, -11 I 11 ,:," 1 /_ 1, ,:1 ; :11
ti, I 7 i vl- c -, ii - ,-. 3 --1L,- ,, t,-,, ;,l- --t "' I ,l 11, ll , j" ," ,l
t ' ,3 l',, t- : -'t I it ,_,
lc dic1- 1 h,1M 1 I n Iii", ,,,,, ,, I 11 n", I," il I I I i I it, i 1-11 lllti i_ 11 11
'i"ll, "' I l" 1, t Z t "'
'- I [I 'r I'll- lql"r I" .11 I '1 I f 4 % I i tit, 1 I , ,, l , ,
Nt, h,, )- P, 1, ,,ilr 1i -- : I z-,,- 1 l- 'i ,,, il ,- it, .,:, j 111111 r ., lii,,-,- Iti,, t, I I ", d 1 1 i i I I'll; I 11- ,)I;,,, It "'i. il 1,
11 11 i",__ I 'I'l-l, ,, ip-,'!,1',
'1_1_:i, -- ", _^ 1 I I lill, ., Y I I I i 111_11_ I ,i :1-i-, ,,, 1 li ill ,- ,11, 1, I 1 ", ,
il!:,,, - llde qi ,t ii"'t, I t t ,, ,, L,; I q 1, If I I .1, I , , t ,b tv; ... 10 , , , ', '';l 1_ 1
"b"',dona itrita a 1, I"pe"", ,,,, t t -lle ol ge ,. tl ...... I I ";, ', , ": ', : ,_, I r __ I 11 _, I -, ,.! ,:- ", i 'i" I I't""', 11 ,,Ii i; r c ,-, i ,
-1 ,,, i ,-bt, 1 "": ", ,,, -I -, ,;-,, r "" !", , f , '11,
-,,mve dct biawky V..nvwlio ,t,:,/ ,i --;l ,I 1, ,dti ', i t .l -_ :- : w t I I %-, ., -, i_ f- i, At 't''I !-,"-, -1 ,, I ,,, ...... i., _11 I i, -11 r rznP_-_ ;- l, -1 '' E ,it I- 1 r- I "I i"'I"", r ; -'r 'I'l ,,Il ( !,! I
'It 1' ;- i"ir, ,, ,,, 1- -i_ -, , I I:_ i, I'll, In -gt i'fll
c, Pit. qu, tang. 'I julg. I" ll'- i ',- i""t"r: "Ir, it , 1, 111111, 1 l, : "' 'l c , !', ',, __ ", ", I 1 ,
1, 1 -1 I wl I I I I t, ,, - Q'i, ,,,, ,z 'il, 'i -, ; 1, ;,l"it 1, I,,iI ,, "I i '. klllilli "I I 1, ,t- !r i'r, ,
rr"t", n'.1.1 y rem.I trp. un -wl, ,-', -4--", 11; I A : ,, i,; , I t', I 11 I -, ,,, " , "i -Vll -,tl, -, ,-11 11- i ,f't , !, ,A-io.,-t, I
, 1 Xrll i ,, ,,, '! I,,, l
4,- r ,, :,: it -', ,- ; ,-- I I t, I "i rill ,t-l ,,i, 1, 11 ,, ,, 11111- ,, i v".
t"J"',; .4ao, cad* dia y .ad& -.- Tnt, -. I ,, d, ,i ,,,, l i 1 I I ,
,
,il, I i, ,, - -- ,- "I i, I!, I t 1 rl i, I'll 11
-11 "'tit. I I --- t. 11
a :1, - "I -,-I _1 ill I ,- ', t!it7,daz- i :' ,,, l l , ", , i, e, , I i It/- - Y11 I 1- ,O ,,
I~ ,irntbrs, vieio, par. .61. "..wt IT !,
t" 't r 1 7 1, ,- Tii, ,i l- 11 ; 1, l:, ftt :", J ', '' 'f'l I l, 2 1 r,,,,I, i't" 'I
't"" rl t %, I ", ,r I -- ,-, "i
ts"'. lor- cI ,,, I-, , :T-i,,! i,' _- ""! :arr_ , : , t , n, o -:.t M, , '1 111' IL". !", ; ri ,, li, _, 1-1,_-, ,- ,%-, itl : , ,. __ _,_ , v , ,- 3 1, I
I I I lt ,, ,! ,- Ii
61 i fo i,- In a oriigw, ,it Llt) "': t"'tltl 111 Iv tn ,- I i:I,, - I A0 11 -11 i I, lit I I- I z _- ;., l .- it -,, 'I- 1_ t: f-ii , rl 1: C, 11 L I ,, I : i (- It "I T I I !- i", i"t'' 1, l i-11 11 ll
I I 11 L l Illl I "I
f l, I) In !a re$ta de Is -1 11:I 111,;--- l ;,it, -_ -! m-,", "i-iii-, ,,, :, : -L I t P-it : - , 1101- ,, Ir ,
l - "",:c ,--,,, 1_ 11i ,-, i, 'i :, I'll, ri, 11,1111i I 11 I ; ,' ri, 1 ,,,, r'll .1
I t". 11 f It,, , 11,11r, I'll
,, 1. inti 'i"'1--111111. I"I 1 ll -1W ,.ji;,l 't-r-1, -,-l 11 I r, I- t", I i, ,.- - :- _,_,,T- ;t,- z , t---t, -, 11 ", ,,,, i- o ., 1 t, eoct- ly l t, I
, I i I., P- ", , 1- 6, c':r7 , t,,- _-d ,, ---l z'i;r I :- I ii- i,'-l; I_ -111 1, 111 I I-) sill 11-', z iiifi Poll (11,
El vi" d'I "Is. , ;- ,,,, ,,, ;-'l (lit, &I . c- ; ,ti -!r I -i I c l -3 -, r , 1, 'I ,in it! t, 1 I , t I i -,
.- ,,, z] l z , ,, m -, -, ;a r g. "i'l., I" _,'- 11 ;.' -- _, nn ', --, 7os,
'I- __- 1, : I i_,! ", 1, I I li t -,
.- -, itpl,-, pr wo" ': m-)i, -",- t- ',
gile, de nuo.o igm dt irt ,", o, -, rt.iil > ri, ,rlinc, ,, l _-, , - 7, I, 7 z , : t t, I I I iaml..d. 1 ; '. Up actV d, homenale Ricardo
I I I I A=' I L' l '_ ll
1. l. i d.j H juag. Pc,-vi-,, llimn ,, lu- -t, -,--- .1 I~_ I- Qo- I ,?t- 'I o-i ,, 1.1, .1 t1l,-" 11--1 '11" ll I
1 1 I I I -- tI I I I -1 I C'I'V, : I T "I iLt -6. ta trail o tI I t , I ii- ,i I e I I 11 " z pt- ,,,, , ,, 1 -16r- Vi T,
anu)a I Fueme, dV ,,,i ,- ml-, -, --__'n-, 1, -: I lp 1-17-1 i, 41- 1 --ii- "" I -'Iltll r'l:- -e lada Itte- -. ill homeDaje
de 11 , "", i , ,,, ; I iso, I :,-i, i ,I)It a,, l, I "; L strio.
I I _; ; -_ t ,-eiaid L --.1, att r, rial,
pa-a!144 Is nexi6n a.. & ists" -:,11'1 -1 _, rt"', I I 1, l t, 1 7, 1; : -1 e I I I ,:1 .t t 1, "I t, I .
I t I ,- I t ti -7,; d escird "3 ,,"', L--i"t, rearlacom I:- t:i -1,- In tlaro., algaine, d1gr,, ,1,1 ,ito, "Yo art.
i r"', - - I ,'I i '. , r ,_-I; b" Isi, iZ:
.nn'SiA y pra.isi6., Pont .1 hell L !1I ,t -lt l iti "I t 7 -11 I I i_ r -In- _- jm o V. .to I
de Is litsidia. la numoraida", d -i --,, ,i- I L.1 LCIt I I" _L C L : ", 1-z .1 i I _a 1 1, l- I i -, ,,, i, -. -l, -a, I , :, il,, firm al, 1. r,,-,,,,lrI n,-,-an.r ba .ulo tH, 6 4,' O.d Y clIgAnCla.
, I 1,- 1.1 do 1,ii 7 T"ripla, cop J-_ '. l i i, 1- El N z , ,n, t, '_l1J,, up ea- s.m."la ,,, i", , 1-, ,_, ,- p t -- e :ii.in "
ale $in frenot a merced do, up mar -- i, t, ,, ,,, ,, pl ,Ir, , , i , , "I 11, I 11 ,I , i 'A-,-a- 4t: ll:, fi 1,; !-12 del sorn. -jemPI-, "'I"!n't i ,,, t, t t - %- ", d'; pet, Iao
Va. El cities, .a ,I lap terruilalt Y t 111 '-, 1, Tl -l 1 7 !- E -1 F I -:"I- an 'I nn --- _- ,- -l', , e -, '- , , do ec:tlt i la, ti-i- ,il ,, '- ", 1-'), Pttl vuatur. 6m, P- un, %1, i:lt P-rt t1id-lik,
iga p-ra corr6atifla, PV, q'i no i I 7- 1 -' e ; I -i-.-. I ,, i, 1, ,.P". del ill, rel- "' I lae" P- ', -, "l, i '! -- '.i _-, - -t I --,, :,, ,I_ V -ol, ha ,-da- 1. adn %--i lip-, I,! tl,,-,I, til 1-11t r 11 1 ,-, ,7, C- , , , *.,t, x- ,,, r,,,, _e,
-- ,%- un d, 1", _ 'I 'od.s ,led. ,"P.,iii"l, 6 ,- 71,i ,
nart cantta el jurgo) l , : -, i;-- o ,I 7i __-r,,-o : 1, , -- i ., :, 7,-- ,!"- -tii I "I"i, I I i l-tt- , ,,, '. ". ", _;,,, ", dq .d--1 -,
Nuestira actuAlidad Is nvqvi, ; 11, I -, il. i, i r l, t I it :.t-j, -: : 11 l- 1. uo Iri cf:;t6rica, Ccen, ', I I -, , ti i/ 1 -7 sn rinsd.la, ,e irruat. .I c.rw3 de coci l , I '- con I'. I'll , , D.V,. -ir, -, "li,melat, atontimicamente, meklalm, ,, I,, 7- -1, : '! I , q C ,,, I~ :" I-'?' , i, a,,-,.d.nc,, nos cut N lt-ht- 0 l-, P__ pa,". tal -- nm dt So. Re, q,, -,,,P
I ,,, "",- I I I I I , , -, ,,. nui
It L' I 1 r I 11 7 1 t % ,, t5 1. P,-, I 1. It, 't.r. dVbItrw, r'-' I , UUi, 1 ,t, 1. o5le'a at painni. V 11 1 -;, I, r-t- ,llp'_, ,,
alw rm, 1. p,.bid.d, 1. IVnt..,ia i .ll I % l, ;- lin i, I ,,,, 1_:_1 1, I j I It 11 -1,11 __ -!,, -, I hlr. i fl..i ,1- ,, ar _l !:i!, al il'do di"etsientate .a; r1l. "l, ll'-Il -, 'I ; 1, ril r, -,-__ I ,, ,,, I _- I 6 I I 11 l !_- ., ; .dour.,it, !, vsndvit I-tib,,ii,
I 1, I I 1, I -. I X, ,- F- id la ...... d ,,, !e_,d1c ,junt. -g. on gent., ur, 7i ., -- l, i, -, gi ti I ,; "'' z t- 1 2 I 11 -_ -, f a d.fi"ld., in, I past. deap.6, ,,I, --t. "
I ld I I _; I tebl I t
: 1" I I X r, r tirl.,adidoo, ;,,,ti,,
-, I -%,_ 1: 1111 iit e, I ll I ", P 11'111 I *, I ti ... tell. dc - ,, ri-lt Is, ; Lcgraem., c.aj., e. ,I.inla I Intraie't'..",t" ;,,,, t- In"'t,
J)L' ,'Ue a Is large Con nugrWt n' -!-ll, n d",
,- I ll -- I l ., '1 , , ;1 I n -- ii, !,a 1. _. I --,,! de ru- a., ruestiz g't't't.,i ,,, liirA, ,,-Por Is Puerta, rMr Is rd ", 1,1 'a lrInil, It -, :I, ,t e ,p ,_! I I I I : ,b- 'i" :' : "agulas 1. gaboss, uori I
11 I I ', -2. no ,ve der pr.teu 1 a ix 1 7' Ic"o. and.pod-ci. re.n6mr.? U,, i la,,,,; ,d-- bl", ,iii, qto It cubli- dt hoy ,, -ti ,,,,, , i, r e -, t -, 11 _1 ", n, f I I 11 I -1 1, e , 1, I- I I : I a i rulore I P, I l i -, i z i ti-- 1 I I sapirm", .q"d-- r I i" ,- I - , I I ,- I ;;72- C ne It !, i,,l.t ,on to
L-7 &,f ce ,.,s ,7 _-'-- , - ,, tL F I~; I I I -, I - t---11% t I "I V "I n : , i: -t,-". can -1 I-, L 1! i,-cr, P-n lr cul.I, q- , , "i d, toolgiii, I V lit "
I bo, all ,dimii-s ii"ll :--i "i": i -l , '', r, , ; t t, it, , I I ; I I I 1, i r i I I I's ;- , , I I 11 , Is -h-, F nppil ItWitl- ,ittrialrom mA, Airlo (7,1,-, lI,- "t"T d
t,!".M_ u'! r , I I. ti I it, par. .c ,i4 o, ir ) 1 ', ,, r -1 I ',I", ,In, li 1. as-;. .partala ", lr-- i
I If, ,ztro.d" ,i ,tt- I t -l 1 f ,, f i, , I , : ,,, '!t ,I I , nrcbrrr .,a n_ 1, -Y, tierro ril I ,_ I"
cannur. ndmi- 61. N11 7ci,11
It 1-10. a) ,A,,U-., Il ,,, ., "t, , -', -, I 1. , 1, I
I I I I I I I c I ti, "J ruin, z I~ el , all al'ild., I) acon I 1, i -l re s.N.guard.1 nomaa g,.t,L
"ti, ,."., is, .rllua--lll 11 i ,: ,t ,. ri, ,t* , .1 I I I I ", I I 11 i, ,- n is sor so i. i 41, 1 ri ,,, -Mo, ,.mbuti de I I, ,,n, -1n,", o.in. _____ ___', I I I ,ie de color,t- ",- .1 d", %- I I -1 I I .1 I e I I I 1-.111 In fie't ra_- i I 11 i In~ guile let I
,,a t ', '. r , ,--dda, mtirl. V "' j h.-rd, p-t n-,- _- ,-, ,-it, Lit, liil .' I -, -_ ,v, , 11
Nad, put let O L -, I I I ,
,
ntaJ- \,d, t,,r 1, ,ii ... ,- 1- 1_1 I',, !- zlil 11 I I I r tii,111 1 I Iliilj,
I I I ,
Is inhibici6n com ,- ,-,d lIp- oiit I r, I 7- 'i ",ant -1 r--,- t -, i, I A rpeg'
I iii-iii -- ti " 'i", 10S
i. , 11 ,; 3 ,11,,!, b-, 1r,11,
N,, neno"AlArrpnp t irii, lr 'n lt,, r- c", ,-, -- i -1 t, 'l -, t ", "I ,:_. 3", : I I D E D E M E J I C 0 rtn !,cl, -", nr, al Y l"
'Idi, 1. .felt re "" I I 1. I I .. I ? 1' 011 , ,,, pil,_,I- "'! X-dlt ,;,:-, -_ ... .1
a ', r " -., - , 1 I ;
1, ""), -- t, 1'."', ,,,, ,, ,, I , ; I nn p t 1, i 1- ,- r,12t, In lil,., A t, ."., Intitnt ,.m
,
Is in -, t I -1. r i, rt - -, I I '
lill at, ne i" i'- ,,,: li-, 1- , I I "I_, "I "I ., ,,, '' I I ,"T 1 11111 14,, ,, -. 1i,,,,- jI,, I, .do rull, ,,it diligene'.,
eis. bit, P- I.ttquizr ish 1, :, ,,,, il .. ....... I
i M 7"-l" '- i t- I t- -l Nj-t, L _ 7_ I , 11 I I l ,f,
I del cerie- do raill.pea
to 11. I 11 I 11 Esimifia ,Y sus enem igos I 1, ,,,, _tI I ",
I -l! ,,, I_ -e i , , "I'll "I I ,% LZ
0116 d"i"', o bien Pala ,!i,,,, -, -r ,,.,-,', -_,2 - 1 .. 7 ;rl x I I I I ii- 1 4 ._ --d, P-: ,t """ _nar ii, hace las distTiburcidnes
I r 11 1 -11 -,
-1,colo wiiiir, berms, \!--,, i ,.t ttl ,- 'I', 11 11, tl_' ,,;, ? z.1" 11 "I "_ "" _I T
I !11 It Z-11t"i : I 1 -12' ;i -1, 7 Por jesi Vasconcelm t"'Onall Y _-, , I I qut cuadran, a all apetencla,
PVTq u I llil,!t I 'i"i-i" ,- ; riono dtb Lr,,1nnr sa ,t1r.
,-fa, d--diusel" .1111rit" I it il 7", --', 7,1r 7 i '_1 % -, n- -2 - I ,en, I I Pole on .cuad.ct. int,161,
,
-Z "_ , A I- I Il' M GOS tit Y p, OA hsra mdo ecad- yrol 9,rmaniama_ ea rift1tr Ila IZ_ _c ,L'I al, cl at'. lum V .... till.,
de as compeudor,$ trarecin'do" ,, ",.i I -quiiae 0 .I,. .. ,erga,
"il., :, - t I I I .1 F I, I I ,:a an Mlt
to, admis, ..,Ien on re-- 'i ,,, , , ,,, : I I t _, !, ,a i, I,
I nd , doo r. .b pVdl-. do ,,, I paits ,
a I I I I 11 I 1, I I a I 'a ". I I __ -- lie m qua .. ". Protestants, at PoIdar- to per ,iti I ,, Isti,
tert'i El cowumido,. If lector, t, -- ,e ,,, - t t, , ,7 ,I impelio i Raf.r esturl, p1dJ6 U. evart.1
I I I I -- I ,' L u,. r-a h.m.- 1 ,-tpen,-ia y .a jam.ron, I., mula a 1. lible ip: , I 11 M
11 1,1_1 I i 't I ,,, ,,, ;" ,;,
pura, d, smu-i6n. Cuando :- t- --,, ,-,5 n 7 11 !" 'l- I 1, 'i, 1. il., T- P- a as PJ-dli. Jpaw ,t ;;,, I ar all .tra ... al""'anA..
1 f 7'r." ."i.ide. Ile. P'litfalsm-," Ile PlosirM Y de l-,;w,,l1-]',i;ii I So va ,a reduc.: ,Pro
;,- t, gontraliza., ,us .l ,wia, it -r 111,1 11 11 I 11- I:tl t '- I ,:1 i I _, i ,- I 11 loa rt-rusa: _atsuu, top 1. a.lu ,
rerructs, a V Ttdr-t-l--, tt l, -n I epopIdt'if 11,1iid
i, rynpef. muomiC, ,i ,% l. i"itt", ,- t , I 1, 1, I not I , da erroime, pors ,"
I -' el, 1. -_ ' "' "' :' "I Ma" I I'll"" to
11,11,, qulzi sus, pw-n, 'i, I, , , ,,, -, t ... Il", ^ I -1 ' -" ' '_ Ili r d, i IndilcItn(l. 1. Earec- I .ila, r-1, ext IV& ip Iti d -i ,
111 11 11111 11 ,j " ll U i que In air." par,. I--- t eta dento ,! !, ,,
-,t, migic., I ; 11 ,- I : "", I n -1 I I _t t I' 11 ll ;r I ...... 1. It un l
I al -Y qu piaw., a.1,.d.l. Y Y. 9, 1. I;~ r, i jo
del I, I I 1:11 I -nnn dz, i I , r"11, 11,ldl-l I ,_, '_ ,,, "." i I "
V"lil. 11 It., , I, --- , rt'i I I 11r- >1 ll "I I I '' 1, I I I 7", I z '-Ifts z 1.66n an, t.enta Patti ,
turas, As rwercarntm,, O ,, w'"Ic, -,' i'- t, ), I ,,, ', ounta -!" arm cap" ernmili I , , I I I I I ,, I I I : opIle, C I r -,. lptcartsta con Is Pw Nrl"ll,
.1 tri- d, C"'Iti. 'I, OC
YIlucaTt.bla c.0 otras V.capa
1"" I 1! ", ' ,i t 'In dull , I, 1 I 1 ," ". 11
.i I I '!%,r I I I Y It, 1. .dramisl'.enc, po,
i"to A f- alun"t d"- "; ,i, % , --- , "" ,, rn,-, I ,; ,__ 1, A I , I ,- do Cohl I I -1a cl .. pull6r, Ill de d.a, sim,
-, I i, ,,,,, "";, 1-11 r1la.l. f dV, 1, !l : l ,, '_llir, a- ...
L '_ it 11 I ,n__R y he,- rivaidea slijetas a aspe, tie mu sustains m ones, Su% solo
I-idr- ,, ,, -,I, F -nn- z, ,, i- -- t ,_ 11 I 1'11 .1 , I __- - i, gi. I'P.6 -, ,-,-, -1 ,-, lempres., ip I '
I I 11 11 I --1 111) 1 r ,, I ,-a y Itbligati,.r. AM Y irila,-- -td;-i-l. patine.
t, O r- ,- gi- t,,t1Tvt on le t A-li) 6, -, -'r r ,t -I,- ", 31 , In ,ha4ja d4e S it "Troit- 0 t. ra I
L : i I -c lr bat to qua 1. Fi ,pula, Y Cjba 0 i i, ,61o ,,last ,, drrm salvaguardar bastaido pace sw,.ei, r co to as
i ,I,, ,, ", ,, I -1 I I .1 l:
liai"'re, ,, ,, 1,x li-11, 11-.TIrtV- l el" I", _11 I I I I 11; t ,,, I I .1int. marennut l- rl,, ..n.mi Y 1. I. ,curvidad. y .frorrilar c.lumm
, "I r -, ,- I L I -l, parmoui P Texas Y at .udc.,n nlt i---, esu
Hay ,!no V-t,,;, concrete v wgerlwinr, qur I ,r: I I 1, -,1,b,,, Lasur Jdild y mtiti. III ltiliftor. Eam enillont, -,I.e no pan
I 1, I I 11 r' m- no hUta Is Alta C_-'- l, D I l I uelt. tvnoil qio I.i6,., i-ipus, __ I I I I 1 t! I I '_ , , , I !_s do Amalie.: at .Irwep- tntonem IV$ prr --- :Iol 11o. amn qua erriqutaca ol is Fjpii a
aut.rit4d". q- ol,- At Manor, lot ob I I -, I 1, ,uu. rua.do !of ugleats ta I P":.van, at pr.dvleo, beriallete t". q. ral I., tat -1 ,,-.-, per.
611-J.'_- ;- I calemal adinfir Irg,111 d, ,11 7'1 'b arb- a ,,,p,,;- tod-ia,
tipro, dr, Is L- ,;I L I- y de, Irn, Ilegos pro)aandial. Lit, P-,,,a I I -, : 't p a tie coliquist. La FAPM c!di, i l t l Iio' I I Don Indaloem Pi,-,,, qtm ,asuel
-Col al, In I -1 11 -111, I't 11 'n sal on eparl., Y 'I In
tilltli.l Un. Tt j -- 'Ii3_1 laut6n- difiliii dc udi_ Firm Is ,66r ", co, 1. entice .en-rin t, ""I'a "' I tum cut barcos la.lUb.in ce, 13 1'o I Is rasp-.blItd.J del 'upej., cup.
edua i". 1. P"Ii!"', r-al. m'..6c tray.r"rat a .no "-d_1 at G, tl I i" I I i -sida a ruta del Asia "upada all, I# cual %a ,.mlartm ..a i, 'I; 'j as trustr.do a it. c. ca $a 4"W6 -a nq inside, on,
arno de 1. rvi ozdin.,la d.l.- I I I I I -11 r I I 1 z Teel at
at ''I u_ p.ring.essal 14 rule del caused. del pind goblerno, A -- Imp"I
Up Ciica 0 It qi,- fut". p- 1. ptrInor ,ulul.,- d, 1. aud, -' "ut"o, Mullet. domicada mo la deesu5n presidential -,a, .mouroo ,.A., tnin- colurapas
, It I ,l .r ,: i,'I ,; eaftaram ; i, , i, " t z. r Pa. 03 I Jmj. so no, htch. botin te I bj iulbill, p.r t.d. 1. pa. de Novemalt, ,L-,-, Il r.Vribi- a
"P, .-,.Ieal
t"an'i. so t Ii. .bandoo. I I trial an a) cw do 14intice, rl -p Oclarair el rannto tit a vinplicar sit
7" ,',a-,t 1. Y paa lels, Par Is ell come dos imllortantes an -! revt ol H 1 e6 %bF!n a] carnium Para reca
an 1. cas -I, 6, 1. .br. dtl I n; -11 2_ .11 ._-rlr I 1. emp- lo'culor do peril, Al pium4m4rne. Y il,!ti I- I,,,;1t- P"'t" l 1111saae on It~ ,.cuirsi% eirmliso Y ,I;,tIQ ,,6n. L- pelidT em as' de hoy M.-"N.cio'- d, celo ansia -1 I Z-,- 1. '-,-, ,amdol. covirsImant. em mpaiW" n Mexico rain
1. I u., ttsacradii 4, jea ,je,,jda,,, u,_ qlt -- ep ma, ,f- pro riagre. Q- r 1
,, __,,,,_ Y, hin lo aijell, ,o- dl -"rul, Van y bw'.i ta,,n oheal ,ee.o.i'is Tali. de -win.ldad In it, I -- rl ni eye al er-1 I fin It preparer !a truerrs, qua Ill- pa, I., e -, -i i,,"I

Contra his medidai; dic- 1 1 'n, trabairs decoroso .. I~ ,ill C.oi sus; conquistus, lliacric, Inipt T, 11. -1 ,cinbrill. L. I; d7screbaucte _,tli -- '- '"' Qior,, mt,--.. Pperien -zlr ,tral. Intent, ca"', glermantes an al extQuits I't. ". I --' ri-,'r per 1. li- ro--lii-;, con Feet. y so
"I", 1 i',, ana ,jian Per an : rancia taimbion, incaparz per all Lwul,,4!,, iz-,- -III, It ,,o, a""t'-d" -on
t ,,,ayo, or l" j -- ,n dal.n't del ra I mc do crear irniterios caunk, las ctras de jos Ptilusn' ,)i L-,t's iw 1 llln'd dl Is convivencra, to grata. duclon Ill -iIelm Y satisfech"
faidas pprEdurm ion el wcj' r prenfie coal., Ile -ainr. Ad..conlacion 1 l', ,I, "I au .praIwq, 'i t I I Eaiafus y Ile Portugal, lin- Aitken, procianurn' ,. 7 I .111L I Ile Isa mr. ""'n"'c" ae
,n ., corvfuli 4eall p tier ,ga, at asociii a Is tarn del ], Co.. u, .in Va.
Publjca No as an an gobitrin. an i li- it, ,,,, ,,,
HAY i, v t,, ;, i I,,, ,It, , jr.he to debillk$ n,,v ca, ,, Y Il ali at perslialie.t. at tas en. ,e r', 1,
li- 'd=6" IV, ell oricri.r. aunque I ", M reph.-ar., 1. l- tit'tigir, oultur.1-do X"a1- exterall6r, Y gz arri, I,,, i, "I .3f,'r 1 "Psd" do, I. It, ,,,I, on risudates. .a, I 1 d. qua manc. t In.
I I 1 j," 6 i It .basa, ej on "gor, 11 L t-sdjd.d angRaIndandes. -c- a., Espalfia .. ti, ,"I ll"ci I -n rairs"a. t-,- 1 t abrib b."j. li ,I actl.,nis, public,. Sali
1.11-uallit" 1 ,I,, i ', ,Vl-' "I It, Is unena tl-denlfa pclitl- ,- do rlaralna, de ed ,a lapalls at agrab con Is Be' "ill"d", Ital olitr froa era pa, 3 le lblrlO lz7 1-d"z-tt! co quo Inversin-, ,
,,, I ; , , ; o tic n3,a 111
.pi. nuni ,"I. se ab 1 _. , 'I ,ili.. an ...., I rout, C.-d. .1 grair, ray Fel4o dactirms 1. co'el"tr 1 :,o1_,g-I6n ci aduans, dlt, I. qil '
I, 'll, l L 11 I 01 I I I z I I I., on or I , ': ""'b" I-Al" dep : '
I il I a 11
1" i, ; , afin My or- KI, : ,le lic; aclallidt an encepear, I tho Ta'o, fas p.il, ... q tre lit -, I., ,11 6 -iatasas InnintiIir.si
cl il- ; I I 111 ;, I, 1, I I 11 11 i I -- -It ltilt-nim "" trun Ile j hist6rica quo l, ,, ,-, ,
"' I cb,. ma- 5ur,916 en I'aill-te" rondo an Is, p-- d e ,, 1, ; ..,_q.. hoy .g.r- I,, I 1. ROV, c,,, ,,, : trodutum Y In maneJaron, Na se arl ; h,, Ism csucelea
al 11al! I rn ,rorurloid.d, Y 1. n, 'No a,, .. reago aimpani'.,
_f, r-j. s- III In rates L-bel I... c.ndil do ,J, TI,, es, dtcrl, .- I, 11 s !- I little cle, npalic."t an irel. to 1 movurrvto neutral do III Wild j
I ; b-,7 erne .. Vessel. 7, -, I Rforppa. Y lorre.im 1. piraft hech. que 1. calm ,nl dit dI PT iil,- in invionall Institute prrp,
res.res I 0'. A., Mi.ir. nice, I I f, 11 I I-u No .. ratio an Was ; ,it I ,,,,,a a Iaps. _l ",,,,a ,D, ,,. --,la as J ,il T,,V tumbl"_N --1 I I i I I I I "I 1 I I 11 I ,n, -4, .. ,-,,, ,it act.ja. Adtl. ,-.i,, T,7riaa. mint., .1 Ia.dam .. d y, sit. ppfflm h par. I.offical an inpld-id, 1 'i, " I I I I I I k, is Vn l,,,ilo-rui 'n i.f.cr- RV,,-pm, .1 pr.p6sit. de priii
, I I I I ucm do LsP-"', '- par '11" 1'11 ,,, grandest rigmas e"' i,,t- AII- --i,,--a !'in,,,6ivla so, vabrew usit,
iHd. I I I I I 1. est us, 1. -as pool, ,)I) lit, I ,, \ "' I'!' 10 q co- It I patit-leM Pont, .in dis1"cr c, , '' I t', 1 ,,ju,7as do Ill .... s, dl 7 xd
I I 1 I I I I I I % 11 k, __a ve'lldisnem 4. I. possible '14 1 l, tu origin full de par its. de maduldne Mitt Sigin .M.', liic n ii 'oz;1
I I 11 1 I I llasroarui6p d 1. t.,- tie envencIar at at ungul"da a nupi"J P, )I, l, P mrao- is"nItetl, on washipag plulclon --,Con 143 garainflas a int'.
., I~ 0, "Irl. 11. Rutd-, ,.am rasprVul w, ", ,,opuest1 6 "- I ii , I I I I 111 1 ., t.1 ,- at psillut Dap.!tlo _i.L yalcto ti m- .or. 1. I de Ice hadintarnee de Hi I x fer del anglasisjoularre il v.
I I L, ,, re- le 5p"'amer I te
I 11 I I Jose Marti' ,Na homw onito cd- bei del Sultrivero. La Iglesia rl ,, on emirs, de todo 1. tiloe cc. tia- Y .h.ia tarabbirt I,, ,--Tt!, d, ', tadt, UnIj- -fMrisn, ,' agivall. cnillapea qua matricd .a 1,16. i, , -. , '', ,L.,, "', 11 11 -at. d' lisfiVI an ruirstra A
..... 1, , ... gran ot- 4".r,.,. ja p_ p- at hot. -sticeb, trainco, as ,,,, R 4I -p I- Ili~ bllo-t_, 'Inst, .up trotber.. act,., .qun ti" ra
"'t, _, C i- ,, Na t I amearidisal y do ve, tl Qt, ,,
I I - 1i --;do im. -I. Industrial as Ralatta. Boyt- PA-A Protegee I- c.bcs d- t -, an .-I. dc -act. are." Y tA impopiernlo, -u -e -n, )ii aMill P-1 I 1-1 -oll"I"- -1 11
r,,,l d,'P-1-.' 'T, 1: e ,, I 'a la quisalu, yadasa- I-se hbrame,
"nt.,.- I'~ -1,_ c,, :_ I I I I ",it ,. lalopo", cos qua Ile,,a tI notable del gains. ". ..rues, Mes tarde, a medial, tie cuanto 50MM NA iruho joj.,nn I. It rcc- I-. y qued t an lots crom., a. qua
,1-z.,lc, c ut I ,,ida fut Moitendo 'wlol ge., It, srara wte, Is 6e-il h: am, 11 I Y se PrOd"10 la del-t- tit Zs- 14,ms ,urgids, Ile In unj-,!1I11111 tc d') AtIletill", U11 111 0 11 Aqr'l rl OT astism?
r.1 Altman. pa&lsba Do- elm. do I. .Ifirlmapd ri.R., .1 -', pali y Junto con *so darrata, nu-- asp.h.l.. 'L43 at"cgio,,- 1-- 1, ,- 7-1 ._,-i-1 -. 11 prt ,n .b.ila tie or.l. Reuter Y afied,: 1. PT-146rl as mag.1fita. Nuestra
jo, ,,il ""olr", ,, I tv,;,i , -_, _j ,,d It ,Vc.cl6,n, qu. nruictividad que pareciall at prelas ractisvild 'ros pariats, joapendjius I darcs, -tc-hrlannta dileron que ow rill neceldta feturidarse mr,
,,,, - --, : de ,1A.M.Acitm. per. 'm o" an Lai, mi. .1u. laersonal if ", Amal I'D ", limit. par 0
-- able ., dir, do a. doasurancJ6.1 ; M paaarm out tes rgo a ser 'I Ittap.a., P., aua seau f Ill- tl ,- , ,cc ;de e)e.pl. 1 g= .. furicid. protectors do I. ; polili ,be m..dV ocridetall b- ,c ."Itll,, tila Y ju luj_16A F "4V"l" a'
il:- l , , : r. I, nt '01a, a Is jni ti Sit I. morio natural gt, ! ,deigsuobmdl, aealra,,t.I V !,[4
I.,sc,, ,,, i Yo me send hat unos a6as aver, Principles It lines- I rolorues r"I"ftn"C" Y IV qua ea lit"' no Ob"'a" I~ -Pat a eXT)- Olt,& Ica, prl,, i, .-- 'I pzopas seclz del Premm es it 11"t ocabrer. at., a fllt lnusr 1. pultan
,I ,I ,dsiio L- d x .... do camso, cul:,ano. tintude, p*r tror vgl., ,.,a ptor, cohnias mpiritualln pi irrus.. soda Iar at genital Frac en fr a 11ztgmlal. l eZZ.rilsb.l. Eri eccm6naic, do
:, 11 , i I.16'. el esp"it. a jc, ca a_ 1 ,. do Vital desl III Irl ,Il, 4.1 Ell. a, I- ,dj-, dilts ,I,
,,, 1, , : I, I tspeartio del minnitrodal reelo to. dot, y lal hisltecaa y Jw porl 1 _,a ,.
.,_ ,,,t,,,1 l1,, 11 I i -66. qua IG alberge, juntatntu1 It! X.llllia I Ife nall all or-adr y de pukrtl ".9 y Y, i "dft Urindo., 14 gu ,,,I, 1, i, ,t, tn,,j ,,i,,c,,ada ;.. ,r.-. pcill-it aer lr do coil,- lit ?I :,,1, los P.Ijtlc arnongad. .
'a treetop pan mantar ca, I E ;""f
ruetuclao dis- ve clue ratistrar a una autaridad qa Ille- an or. 1.art arnia 1 larril,_tl o wiilgl"AiOTI -, por It ,,I-. jela d, E3tsdc, 'u6
I, a __, No dL, ri-l- afiOvIl. ,11 l"t'-pl-bles a spb d.res III so ca,
1 du t, R f ren P-t"t.,tI ,,, '- "u, "I
A] fic a. r! 1-_i de L, .,as Y I 'r.t.Zalider ', .o btneficto del extronjars, qual era on fins Y slatil IT clamor, que so Suprunala -1 I ,,, i-- pt ,,,, I
,.,l_ c 1. -, !, l 1, 1'."',ia I, 111 ,, "! ,, ) 2 (I'bal, ,t-i ,:!Q I", Iftlr.trj l 4:', -,"'I"
d pii, ri, I sultris, per. I II-V81c, r-n!" Itsiol"do d 6stairitti. X)i Ot lax Excuells; I 10, i,,* At Ua&b- Par. i, pit t, i we ,ll ,abal qm t ,, til, ,,, I 11 1111 Norte 7111 I
jol" 1 -n ,eah..d.. nes -rcca de gan h, L ,l l i ", muluplas aciatimm, I "
l ?,ti pibh- ptri. 'I'l i,11- I j t, --, -,- ii- -iIii,, m-l 11, I O odclt% Illillta 1',' 11 ljllii_,
-l,.dn' t-;jc"rie, hee I F, Its y dtlith do Its mplin. I an as giarr. de teremp.1l, i h!'Pis". ,-t'l'o, ,. !6 -" -,
;cntl. I., ,I ,.-com dd. irata!":Idr I ,! ljmil ut cl, 1 afr_ l"'vi"'lit pi, h- 0, : "'.- -! i-- P"I "t,- M lslt 11 i 'i'," M ,j- Iao 9'.id.. to c"o,
nd w it t tshit j'ollI,- Y IAA d Its JI; P ",
,c ", ,a le, 11 in U, l' .-11,1j, 1 li,-- ,,fll, l !-,; I d Pltirni'-' d ,- ,
"" "t o' a ,,,r -'renralu," I. I!", a '.., j IcTI1 IlhAi' Ill, WtittItO I-MI til dl ,-l luscugm. Atiw, '. Ifttei
dal li II ,'I "I'l, -.1.1 I, ine,__ 'w- do :,,et, Ueaba
I j., ., I tI _l'. ,,,, I h- t _,I, w "
-11, Y It vr.0o Inti-IbIlc ha .'P.,ul- I r' ,, .. 1". do I'ziat., q. ,
In hope qo. eirl 1. 1 It I ha, t li" Ttldl i"I'- dr,,- I _- Un 1,1-1 ... -- -1
wzl. 19 P, I -C de, 1. L, I bl It lun-dol-l" Ii- C.Ili- minnows, Als..d-adw 1"!n ,,, I 11i --d"ll,", IhfhV-ca, 1 1 d, t-b- "i I ;-,-Tr, ? i;- ,J- ,,, t',- --6, I J l,', l"',bl", 11 ,I,,, 1 ,,,,,,,,, ,, l.,,r,*,.,,, pi.-i ,",,-., ,I nel 11 in li 1 I.Miucirm I" onagunw'.4 -rnn lecl- I., "llu -', ,inito" Al 3irea, 1 6, ,,j'g, .q-11a V---6n 'i'l ,, I,%Ft- "'n '! 1,r cIM- ,l ,, F,'t,,n,, i, "" "' "f' 1, 1 6 'T ;, dadnia. sir r," P,
Olrg n 1. G#1,,,- : lo E"ehan ip,,'T_ n"' I ,,, F t! te ,l- I ,,,, "" ",
,., I I , J ,, ,R cride ,,I 1 46 a q.i- dl,, dI ,I: 1,p, I ,-, l ", 1,11 ", ,11, I ,- I -o -Via I., nlll le'1111'
11 O en 11 ,. -- ,,, 0, ',
., I Ili' r il- i, In, 9
liter j. 1 ttte Z 1111 11 I ,,r,,,,l,,.,,n, .... d. onq-lir -a 11-r clunilia V,. ;,a7
-o'- I cargo so pjl, porejaj,, qite m" 1. toilet, d'51trit", l' q- PT11da a. I4.,t;tl, 1. eanusba I Is p- 11, s, - 11' Pel ; P pi", il- ,,, irtir ,o ,j
atraoi_ que enrarwLte.. 1, putd. dase&O unm afiDs Oplift wa ul iftlla, I Mt a Will. PoMut as consuderan. t Ent e, ln-, cuando el as. I advit.-t, ,,- ,r, It )-g,, de Ili po- ahau- i IP,,flcil
I
l I .
I I I I I
III d I I t IASO CXVfl DIAMO M LA MARINA M DF. AW)Sfo DF 19-41) PAGIM (INICO
C r6n c a a 1) a n c r .............
11,4 dorfor jimn FoWric,, I Iag feAtividades (let din Par IYMON(l I

V-*'
Y
I ..... ......
d,
It, t'
1, f.-Itt N,- H ...... .
1, '1 w
-kttd,, q,,
tos b, "
?OR
para e,,,-delgazar ?OR
1,b,,, 1,t 9-ti[ T XOT-f-, OU, 'f! A
dII ,t- d 111- 1 1.1 111t ," y mawtenerse 1p,
Horarlo e
U, ul, 4 ,f'W"n P_ d- 11:,i
WIM 1
Esbel a
C 'ho to a h 'I"


1; 13,16A I& Es6ltez no o6lo son ti --!a q- bay. dia do Jornada
patrimonio Je I& JuventuJ. Sr puth ser 6 dt g, D go itt Artll-, un horario tepimi
l Elt- MArtit'in PI, d G,-, M1,1111 do In magana a
aelit Y tever une figure. Epbeltn a cualquier M.- Y!,
Aacl, ain dittar exaprAms ni 'IZC:FI-I tf N A~., Fitt- A%
."t. -t- Ct.11ott, ;,41,--j,- dt,
n It Ovl
permitirtin Allelpzar y mejorar m gure 21 -k Run umpras Par
y .. Bell... *,, po tiepoi Recuord. qu. %
una major etri tan joven como luzc4 antt Macho. do .i.t. p-Y. -Yore" it.trao q.li tras a, -4.
edad lnerecen, par su tobeltel: atracci6n Y a4 M- Fl-, MItl- ndr,:- t j dj,
elffs"Cia, Was loo hommajol, qat lap 1 "A"M vial, v1,1091
q- Rlt ld. nt,,11q-t Gt- ,. d,
d ..................................


A
STUDIO SP'-- 5-S r ", 7,3 ,4 r_ ,I,
Lintay 20, Mina sr, TO: &6.574 tit
Ma-g-,

Gi


Ave. Amdelot. on.
CUTISO ESCO I!, ta.5 11
r a I m A z, 'a F.Ito 4" h ."op,
Walls= lrpor 1. urdt.
IIACHUIM 71 TO CO-=Mlo
INSTRUCTION MILITARY DEPORTES
AA
ra I
pe.
Y


SUSCMr"SE Y ANUNCiESE P,* 171


El doctor

Fidel C, 7
so
woulp, a on av
on
del Sort 6,


DR. FIDET N
Linea 7$1 a
VEDAr3
TOM~ do Ill carmllua e 0 0 n Jei 110SO
)So- purlsirCCil;

"POPIEDAD E N T A I R A
t
.7 NT D : VA L 0 R T O'D OS t 0 S V
j t ueOo cive esto belli J: L Eo se enCuentra em pleno eaSo. AS
r progresista, ovanzando r6pi- N S C. 011441-1, c ri 6 s,
hocio un porvenir excep- dQente holagOeft. "Via blunCL"
Ii es una PICY4 estricla- con el enorm "a C3, o I
o,
es; enciol, con ma's de 200 present. Pot eso, mv ,I, ir ,_j i
COnstruiclas y un gron enTARARAsiqnifica'pn a Vd. mv- vi
n6 -,a enfabricaci6nsituado solo yores riditos y el disfrute cle ese
C ;Ivtos del Capitolio, clotaido delicioso rihc6n,-verdadero paraiso
)r Its naturclezo de unc; maravi- cle solud y felicidad.


A6n quedan di"r), pqr
c etas desde 621vj_ a Ud.
puede escoger.
PL

-AIN
j( J visitor lus playas do
ali 114- Ora v ARARA
Yet a as fequ;sito indispemoble provolerroy 0115010 con so de Io invitoci6n correspoidiennt,

)"Mw PAC=

- -, --,-,- -,--",,-,---------"--"---,-----"- 1 77 71 1 1 1- .... -_------- - -
I I
I
I

FA(l]NA HIS DIARI() Df I A MARINA, Wf,%' S, is W A(-(6f'0 1+ 1949 M 0 M IT
-------,-, ________ ", _____,___________________ ______ ___,____,_, -----, __ __ ___--,--,- _- -"", ,----- __-, -___,
Sinirms M 1111dial i I il rm ,ova vw dreprersi0s 4111, 1"'. .. . ..... A I .
1,6pivo 1wernacioplal i M ,dvador de "sll '61'1" I'm (,///?(;I],[, I
kv_ .......... __ __ 4 ... I. ... l, .I "'t_ _____ ______,__1 _,_--_--__,__-_ """' __ -- ___ . ...... .... I -_____ -_,____--, .... - ------------- - -------- _ ____,--,--- -, m icci6n eiv itm ;,B-:,t011
I -I- IH-" 1, f -111 i
I 11 i "I I- II3ll I I- '' I 1, I .1 11 I I "i, ,,, "l, I m e4ird" :;50 rniffic y S,,
r,,ir Joo m"'i. C'p,, ., ,,, 'd ., I I I I "', ,, ,--, *-_, ll'ii 1 besarrdlf, mm ?'I'l"vid'"
I j " " I ", , I l ":I, "it, I I I "I ,'iI-;,,, ,,,
El im pezif) ill 'W s l ro, ) I v t I I I i ( I , 1, ,i: I 1 1 z ,, xl', , I I , I I r"11,1014rir vf-jtiIzrrwwv I,, ima ,i/I de 40,000 Pi"
I I ,", , "I 1, ,: ,'_ 11
1 ; I l, l i, ', ,i, i ,
I I I, ,, Il I, ", -, ","', 1 1 1 i I, I t I 0I ,,,,I,., ,I -A, ,til 1, I 11, I 41 I I 1111 1 tl,;I, ;i D-I4
2, I RCI D I, "R:(, 'J" ,,,,,-,',I J, I 1- I I '! -[ -i , i I ,, 1, "It, "I "I'lli"I"I Pill 11ij ,4-_, 1 Illli 06 ,!,,I ; !, ,, I Ili it" I '
cin, j- 0I ... -, ,I-i Ci""'i"I'l" il , ,,, el, I t I , '! i, l, "l--1 !,." ll,,,Io,, Ait I,- iii;
I I I it I i ,,, ,, ( h, I .- I ,III 111l,, z ll:7; ; ,;_" iv:.- l, ,I,
l 11'11:l : 11,
, I 1i , I ,it i , : i I nor '. i1*117 ,
"I", ", 11 I ln,-Ilii l Ill, ir ", 'it, i ''ill'i T 11, I till lll i Ir 1, '111 I ,,l //, P0,515LE- 'qUE -_ I ,M., z ,-; l" III --II VIl P11 e,--' '"
lIr,, I"I", I I I .1 "I'll, ,iIit,,,,,,,I,, 'f 'i I
': I I "41'11'1 65 C,5 -SrA ,
t" 1,5, ,,f,, (I , I r, I I 1 1 1 i, i , ill 'l l d , , 0 I,1 I I I 1 I Ii l b.11 ,, ll, ,,,,,, ,,, ,,'!, 11 I
i I I 1 Iii A1111- I'l-l'ii, l. 11
,-ri,,rI i, 11 ; "ll 10-,;l1 1 i J I-, 4 II-',,I"Id1'I "h" T'll, I
I 1 , 1, Jir,, ,, 11"Ifo t'll" I, ", k" L'o 61?U 1 1 lr4 I d. t'lln 011 7 'r ,- ,I, il
'' I I I ,,, I t I 4? 10711_ l , __ ,._,ii,,,,,,,n :%I ,,,",w
1,1111 ''i Ir ,. 1 I'll, ', I I ;x I, it I I ,J.. ,
I I ", l:i"_iI. -- ,!,!
-, ,,p-- ", i'l id, 7 I/6Z I "i. I i 11,-, -1 I 'i" ll, I "",l.
I"r.,.", ,,, -i-ri I I In, I ,p 1.1" DIPIA)MA"Ilt I I, "i"r" lil: At,,, It, III", oi, _-,',
I I
jul, ,, .
rl''t, 1, 11"I", ll it 11, I ,, I 11 I: ", - 1-1 I I ,: I I ", r, ,Illil I'll, -1 ., l IN
111- 11 -,- % ''I'll, I I it I 1:11ii 1z 11 11 ,, ', ,111 "I I ; I "* -, I -,, .1 -1 11, I "' "MN"i'li"N' ll"',, 1i "':, i'. 11: ,_? .111,l-, 61 1'1-1, e.
I I .1 11 I I 1, f I,,; ,, -I I ri T, '" z" i,,- I "'i" 'Altill ... jily"'I"Ir 1:
IrIll"ll, I l .- I 11"'t, ,, ,;,l
,,, z i'll- I ll \- 1 _: "I I", "I ,ll,:" l, "i"', *, "" ) I ,,, ', ," I I ,li-i "', ','Il ", ,,,,, , ill, '- ill "i'll
T1117 I I',,, l, '".i,'', I i !, '- "i ,il',"1-, l. ", 'I"ll.l
11, li, i- [, i I _:-11 I I I, I '. I I I ", I G Illli I ;__ ,, ,,, I
,, ,I '), : I 1- ,,,,, I 'i It ill ,11,! ;, j"'N-;- A it 'Irl, Mil" q- ", ,inti h_ I 1, 1 ,I 11 ,!Iliill' ,'_ : 1 ", I I I. -i" "till'i" 1, "", I ": 1 A I I i I 1 1111-il"', t, 1, i f l:11,_ 11.11d,
'' I I I ,,,, I I I'll, l z , ,, Ill pi -, I ,i 'Ii 3,, F I'll, A".,,
-_ -, I ""rill ,l 171, ,, liII IiI IN 1 I il I l i 11 Tt ,- I I 11 I l , ", I I 'I, ;,, 'il. ile, ,, f tllil 1 I .! "" , 1 I ,,,,,, lt, l,
,,, , 1 ; . I I I 11 i" I I '11il:'i "'," : Ili d lil- It
"" I" I i, I '1 I ... ,
1 I 6 ,, ,, i, I I -I :, ", ,; ,
i I", ,1 - ,: ,, , -q I I 11 l il, -1,
11 A "; I 11 __ 5 11 11 Ili I'll" 11, 11, It,
., n, ,,, I -;!- ___ - - ;" I i I I -r, ,,,,I 1, t," i"'I",
,btli- I "I". 11 I ,l ", ,_ .i "'':" i, ,
I~, I, I t r I ;,:If 11 ,-; ;,,
( ) A, ""p, i 1i I 11 ,, 11 I i I I ,, I _;, ,_ -40- 11 'l, I, , 'i 1 , :" l, [ , ", -- I I I I I 1,
,,,, Kr,,,, ,I, [ li"i" : ... 1 lf- t I" 'I, III t , i'', I I :'. .1 I l", 1, l, ,, : ,,,,, "
:4 '-__ i I 1, it ll ". 1, in" 1 l,-;i,
'i ,,,,,,, "I'll- "' -- ,lit'Ji-!" F-t do' t ni(l," _., --I- "I '40 17; J C 'w" I -1m I I I I I ,,, l ,
I C"it'llirl!"I'!''i ,,,I, 5 ,,, , 11 1 "I -_ 11- 4 ,q rX _111 l, I I 6 lill, W, "Ill"'I"i'.
I l 11 jz1IIlll1- t11 ill'i Ij ,it 11"'inwl, --onl ,
111 1,1-1,, ,, -,,rit;-,,-,;, 1i,,1,l-- I 4 ,."I ",,p __ 11.5 I I I I,!:,- ,,-_il, ":. llll: I~.... JlI lr !, : ',I; : 'l r< "I
t:i:, ,,,,1,:-t),T- rr--,,, H", ,, l_ < 'V'04 4 IV4 1 Ii. -1, f, i ll'i"I'i,
i, ll:",", ', r " t, '- I ,, ""', , i lt, 1- t:, e ,, ,,
i, ir" t',, I 14, ill, Diltilili '' 11 I, ii I~ I , , --,i "'c-i-, ,,, -1, I I i"i"i, ir!I, 'I" , I I,,t w ,,, ,,,, I o, il" J, I 'I'll! ll 1 I , ,, ,t I ,,, l-,, In 1, I I I I I I A 14 I ; 111 I i T iT, 6 ,i, "', I I'l, ,I, I 11, :t A
l , ,% 1 ,,,,, ; I , \ , i ,, I , ,- ", i, ) , I I ''I ,;, , " 1-1 I I I F, ,l -,,,, _- 1- ii:
1 t- 1 I It ;,i. ;1, l I I I I 1, 11 I I F. I 1'
I ,, i I, ii, , I 1 ,2 Irf')i" I = t l I ,l I I I 11 f" :. i I'~ i i 1 ,, , I i ":, ., Ir"I",
ir","ii'i, ; li- , ii ,I t'l ul, , - , I "'I" - f : - I I 'I
t " 11 i- l, : ,-, ?, I I : ,!I i I '' ,,, i, I It,
t"i I I ,l,,Il I, 11 'I, i, l. I p '; I I .;11 , 1 ,. 1 4, i I- I 1 ''I I 11 I I ,,, 1, i:'
11- 11,1" ", I ; I I 4 i Ili 1, ,It, I i f
1) 11 - 11) - ,r ''I'll !I1- ;, -, I Ii , i 11111, : i I I I I I I I ,1,! - I 'I', ,i I ", , ,
10"O"'"i" I I , 1 "', !,- , ,, I l ; ,! I I ,,, t1: ,,
1"" '''I'l,"' I , : '_ , :, I i ;, I I I I l l ll ,i'll. 11 I., .,i., 11 I :, .il ,.; t l
I : i I I ,, ,, -, ,, I'll I'll ,,,,,, '. ,,- ll, lI
- Iil 11 111A ,,, 111k, iill! 1, !, I ['' -iii , i , I'll, I I ii 'i" .11 ,,, , i, I , ,,,, it"p, ,, ,, I I 1, i", ,, I -1111 I ,
I I 1, I ", ;, i I C iP, I ,,, ,, 11
ril, I 1111- , , ri, I (I,' z ,,, ,, ,il, r, 1, 1, I I I "I i I I "', i ,", 1 t1lil I "I
11 I I I 11' I Ij I I i ) - I 11 ,, ,, ,,, , ll,.,, 1" I 11, ,,I,, :, ,,
I I 1 111C, , I I I I I I I ,,, 1110,111 ,
i'll I'll, I'll,'i", I ,'I, ,I I "I "It" , i i I lil", I 4! I It- I i", ,,, 11 ,
I I ,;, ',', ,
I I 11
, ,,,,,,,,,, ,,,, li, ,, l,,,,,It lf'I 11 il 1, ih i" lz- ;,, !" l I 11 I I 1 : ,, ,. I 1 ... il 1, ''Ill -1 I I I I I ," i; 11 11, 'It,
;- r, I, ll, qI, ,,i,;, , ,,, ,, '! 5i Ili 1- I I I I I I I'll I III _,- I I I I I I ., ii, ,, ,,, "
,t I 4 1, ... 'il, ,; I , I l, ", ,
d I '', ,w_ l",i) ,i- - , 1 ,", ": 1-i, , I I I I 1 I' tl 1, I z , li''"', I i l ': ;: J ,r .
F I, i I I 1, Ili I I I I 1, lii, ;I , f ,
1 -- i,-,,ir, ., ,,_ i, ,tl I I I l "ll, ll,- : ,,,, ,, i, , 1, I "-, ilitl
- 1 1111i'll l, '' ,, -, I I plld, ,lll--r it I l,14 1 -1 I 4, I I ;i ) Pi 1;1 11 "I i ,,, I , "'; ,ill --Ili
,'it I, I I i, ,, I "I'll I I T 11 I 1 1, I 1, I I ''I"ll "I "I ,,, 1; it , % r. : 'i"; Il n,,,; ,l!,", i I ,
,,, C1,i) jill 11, ,ot I,,, rI ,,, -:, ,,,,, , ,i 4 ,,l I I- I 1, I I 11 :V 'll "'i" .I; -'it ( l ,, .... 1, i",li_ I. t
I I, l ;, -, I I I I I l,
I ,I q ,, k l, !-'l '! I i I, :, tl , r , , ,t J -_ -A ," I it It I') I Iti, F_-,, %, l-, in , ,, ; "I I 1qt !,', i- w-!- ,(!,Ii,! "I"I" ,
,i I ,< 11 ,It, I'll, ,'I & .1111i I I e I ,il il ,,, .... ... ,l ,,, ,, It
.tj j i , 1);'it'i"
clind,
il I I 11 I , I I I it I I I. N I I ,l, , 1 1 :, i : I ", 41, r, i 1 p 1, I kzI,
D, I ,,, I t,, -,,) .... ,- jiii ,:-, ,,, r I 11 I I I 11 P 4 I ii I 1-11, ,
ii- -, ", I I I I 1 4"T_ I/ I I I 11 """ I il"iilo 'i , i., f 1:Ir, I 1, il ""', A,
on, I Ill"I ,I, -', ,,, tl !I,,;., ,,, __ ", 11 1-1 A "i,, -,_ I i-, i ,
-1 I I 11 4e ,, I : ,,,, ,,, '"'i", __ : ,,,
,i 'j, !-.- I ,oit : ,;ii, ,
,-, ?OPA;N .1% I I I 1, 1:iiilt r, 11 I-, I If, 1, I',,, ", 1''
il 1 : I I 1.
,,, ,
11r, I 11 I_ I i,, 11 -y "i"i'- "',
D(- l[-!- -d!-'- li'l,"', i, ,, l I I I I -1- I I I d. __ :i i, 'I'i"I't-1
I I- ;, ei s?;Ob 40s "',- i, ll" il
inf,"'it, ,1, K-, l 1, I 1, I 11 I ___ <_ C ,z"i'll ,,, lj I --, ;, ,,,," r- C--l---; i , , r "I ", I I 11 , vj & ,, 1 I 1"i ,il 1, fl-!", ili,:,, ',',
in 11", i, Til I't : 11 P:-il , I I I ', li'l, 2 "
,I,11'111 -i- ;111,11
,li ...... oli d, "., l I'll I 11i, I 1 !-- 71 I 'i 00e e T ,A) 1) it 11 1) i, I, ''I"111", Ilill",
I, ,,, 11 I ; -1 I I _- li il I I 1, v 11
fii.&- drA qu, I 1, ii' _, I , --, _-, %p -1 ,:"i"t f"I I I "Y.' f 11.11l"t"ll
I, ,iiti". qu, - 1, tl-ii d, 1", Diclill I , -,,-c, 11 15i 12A, 4 It 'll"'. -Iilt ', 46i, ,,Jji ,ol jr, 1 "
P'n., o I" h, T--l, e"Ini't, I-I litilf, 1, -l% I ill I, ", , I ; ,,, 'I 'I'll. I,, 'I'lilit'i", o -11,
L, I I- --- 9 BA It 7 1 'u,"', ,, ,I, "'i ll,, ,!,;= 1z
1-0 's "- qln liI P'Itt", d'! Di, "ti, l, I .", l,-, i , 11 "" 4 t a v 0 a 11 Iii n-, t"i'I'il'ti ,,,,, .:,- t
A ninino I '1_ I, It, ,,,,I 1ov1,,,,-,, "".";l, ljAl 1111iillcl 1,1-11-1I I t 'I', I I I ; i- 1 ,, I-,.,(,, ql, li-' n ,, i'. ", ,Vn ppro
i !.-li" - v i I ,n n o s d c e ; er -- "-,, ;, ", -, II'li'It I'ill 8 1,-, q., qui ... ... I-itil,- I~ -,- ,,,, ,j.l : i -1 .1 I I 1 C C- r 1 o Is D ii. I I "
di- ira "o.rit; 1. 1, I I 111%- I I a nd f, "", 1 C, I
_dl, i, f""'lIn d-ill c, I I i"", Z l'i. I en S '9311 i":, I- ,11 4,', oi, 'tl plil b1i'l El
I I r)vzA, 'I'lli.,,ii l" _--I
,,lIln11t- Iltn.otnot I"'In, e-i--!, -, ,-, -itlyi, Ot, i : ti' -:- __ -1 1, I I ,11,,,- b- ,-, :iI,,,l ", ], Ama-,
%,t' __ I I ", -i.p, Tombra Ile Stalin en ld Tibet, n.-- Ilb" Ion,".'t,
ro,,, pro In ttificitntmit.nt amt- --1 P- 't ; -71tir --, i i I I i" I il , I Muri4-rmi do, jwrowi I
q.e "Intone 1A inttomnii& '?, li, -1111illtIt r i, "i. -1 I v, I I I -PeHornfhi In com- imtivn del 1,mlilimo. I ,I;, ri"'fil, ,I, it l-e-," ij ltl
"I., I '. _ I I 'i I_' I i I tIlIri1t- I ,I-I llr --- Clit
'Afric. del Sid, que c, iI- I-jl, ,4,, I tii- i:, ; v unv r I "-I mil" "I*aNf :, ,, -, 1, -Itirl"'i nel
te.,inle It 106 Ingle~. fi- ,, Il"i ,,, i -El te-zamento politico rle Sun at ln. ; I .
ii 1-1 : ,,, r, ( ,,,, :,; ,:.- xlilt" P lt- ,,, ,rl ,,,, r),D,,j,,nj.do,, I~ hidd tot -,,,;, *- I i, i, ,, -, ,,, - ... t : ,, r, , - I li I -, K 1, I I : ,, , I ,1111 ,, 1, hbl- ,dji d, ,oo A :,
, I I 2 - '. ,
I I I I :l C'- I,~ IIII1,111" Ili
I t r,,j, r rtle 11 I I -, d, , l. 6 A6n).ii,,,t1-ll, no,
d, 1,,,,jttIlit,,I ", Cionalimt -1, ,,i,,,-,l I- I I I .1i I 1 : ,,I I ,I! -- -, 'n -, I j 1- -1,obrn
I I .1 i 11 I ,; i "I i l, ,
lita'. III, "Ain,"l, li jlllj ", - I I .1 i ,:, li-, l -, I I - , ; I I ; llllt. ;-qII, ,I ,,oc"t"In
;: ,"It "I -, ., , __ lil"ll: 11 I I ,:t "l", tv I II
I'~ -, i i ,- ,,,I I tl I ,"- ,__.mmZ, "" t ]If I !- i1i, ,, , i 'i i1r t1lik" 'InI
-,tr, ,i -,dl Y hA, i .: P, J" t f , l, , I I , - , lr',, ,,, I ,, I\ Ill I I - 11 l I I I "I t"'i I, :1 _, --, "I ,Ihol, ,;! l-- ", I it,:, 7.b.-Il."1I, ,bi, 11-121 3. IllC, 1w --t- (It \ til" ,. ql, ,:", ,", , , I I I 11 I I lI I, T. I 1 .1 I I 11 I 1, 1, rl ,lll, "Mil di,- III, 1.
Ci I aniiii, f ...... u 1, I I I I I 111,1'I trrj I I il 17 I l I I I I t It I 1, 'Ill, f1i "I'j, , l,_ "- t -,, -,,, nit, ri,, ,I,. b.,
\ 1 I I -,!,,,, ,,, i I,
-,, rili"ll, I ,, ., 1, 11 l ,-I , ., I ,%;_--11 e" Iii _n l"ll"'- qo
, q 'l I j 1- I I "I ll il"l zll I 1', li'(l (',;1 t
Un 1111"I'tW o ,'I i Il P k -ii il I I I I ., :it, I I - J ------ I "I i, i, l I I 1, I'll I I I I, I 11 11. I , t., "', '! lll lll I I 1. I I g- l- y nl-lp;, Ir'
I I I l -1 I _.
li 'it I l ,, I I 11 I ,, ., i I :1 A z . I 1 ; ,,, ,,I. tn, x ,Ibl. n11h. rull
irl"'itr I 1 t"ll :1 , - I 11 I , 1. -1 I 11 I I I l, ,, I. li , , , ""', , I d,- ,, Ill ll 111td. 11W IlItl 011 P"r-t
,, ,,, lit [ :, -1!, ,, : , ,, , t I 11 l ,,, l I I I I I I , I I ii, I z I ,i,: I I I l) i,,,!, , 'i '6l:- '.
6, "d, ; A , l I't '', t, l , I I , , I I I I - I I t : '. 11 1- I I -, ,' 1 I 1i I I li, t 1, ,, , I I li I I I I I ", '-,- i 1, I "I I I i'l- :,, 11"t I , ....... i , in" 1 I Y. " "I'li,
I ,,, 'j, in, 'iti", ," :, 1-1 I I I I I I -_ I 11 I - -, ,,, I , -11 I I I I I I I "I li, 11 I I ": i ,, ", .I r '-,, y llljl P,
t I ,, ,,, tii- 11 I I I l I I I I I "I 11 I I i ,I 1, 1, i , ,,, l
I'll, i I 1. I I 91 -, 11 ", I I i l I I I ..;t',t 'I'l diil 6 !4' It" t,
I I !"-I : ,- i '!I I I I I I 1. 1".
-l I I I I I I I i i I z " -,- "t"ll -111 ,- Adn dM!,doll.,, Il I 1, [ 1'r I ,, ,, :,: I t'll, 4 ,; I 1-1 i i, ,, 'i""", ll-. P_ I~
'I, -l, , I il I .I),
,, I I ii "tin, :":, 7 I I ,it,
'l , ; , 11 i I I '. I 11 -1 I 11 I,,, ,I, I 1 1, I Allllll! 11 I~ .1"l," t ,a Vllitl y 11 If", ,,,,
r, I'lillo"!, l1- ),,I,, _*l ril,'t"i'l I, i I :, I I : : ,,- I I il "I : i, '. ,, It l i% r :,"", : ,,I l I '11.,", I!,-g- :- ,,,,- f, .,,-1_ 1;,J.),:,o, ,I !,
I r I I 1 I 11 I I I llt i: I z I 11 ipr
l'. 'i I I I i ': it 1; i ,z, ,,1-', I lifl., ,!g-- i"d' ,Al "O'd"
1, Z, ,, dw iI, ,i,!Ilic, t, I l l "I I I : 1, I i I D_ h ll 11"Itil
,I I 11 , l ,,M : 11 i- I 1 I I I'l
I , I ": ... ill I I 1". I -1 111 'i : mi li" i -,, V -1"I'll d llj -Il
I i I ,-,, i, ,I ,,r,,'r1t Il
11
,g- m : ,,, "- !" ,"'t) t;lli, , ,% I 11 I I i 1 I I I ,,il )ll r, --I,- , I, fill,
I I 11, I 1 'I el _ll ""'ll ,, li 11 "I I ,;, t i ,il P- idt,- Itll,
tit 1 ", ,,,, l"j, % .1, ""'4. \l / l n 11 I I 11 I 11 I I I I 'I l :, I i; l, -i I i i "" , t-r iArl "l, 'i ;-rzol MCNA'I".,
t, ; bI ,,, I , I I I : i !- c, tl ". i I, I d'i i,, fil, 11 i. I "In"'Itil", ,I, n,,I:-i-l.l .I,
,it ,,,, -Ir c""(1 ,,, I!, , 1, ; ,, I ,
1 I I I "I'," , I -, I I 1: j I '. ,,,, ;, -l;l,, I I P", di"il" ll- jl! tll ', ir:Io,, IjI1, td
-, ___ ___ __ __,__ """ -",---- , "I'll I I I -- ___ - --l- 1-11 - , I
I I I I~ I -1, ', ", ,,, I ., 11 I IT~ 1,.-,I,1, ji"" v I I ., i ii, I llt I F L,,,,,','l 1 I"'I"l I pt't- ,,,,,, Cli'l, .
I I 11 1- 1 I I I ,, ,, l, ,, pi"ri, 11 9 t: ",
11 I 1_ --_ I 11 ,- i t,,, I l Iti-, ,., ,,,rig ,,,I Air,,
F ll oilly ndo par laq vmm i i I t I ,; f i "; , ,I: , ,- "' : l I " I " -, I / h't , ,, i 1% '- , I f. _,, ,,, '--C- 'll IiJP1,1 1 A 01',Ir W111, qii, Inn,,,
I I I I .1 I I I :1 I ': I 11 ; .. 11 , , i, ,,, i --, ,- rl- ,' P m, (jit, ,11 i' %'- -
i-li, l I 11 I I i* e "I"i
Ii 1-1 : , -i '! l, "I I 1-1' -- 1 t', "i, I ,',,Jv I I I I I Idn", 7 :1 ""r l", Il"111 I'll 1, 4,1 A 1, rrld""", d" !I,,
el i rn parta u i ", p u ert o 1, f lf P lich f t I Z' e I I I I 11 I I I I ,_ -, I ; I I T- I'll I -,"'. Pl- l 'll-31" -, .Ililt ,- oj ,ll!,,, "'.
-1 1. t, I , 1, ii "' ,I 'ralti ,I
1 11 I I I ,,,,- 1. I i4 'i :, I l ,,,i li"Zi ,lit, ;--tt" n,- -- '! 11
I I ", -- --l- I 11 I i, I I ... I e I 11 I I I I I l 7 1 I -_- ; : 1, I e -Ir, l," I "lli, 7171
I I 1, ir, 1 ,l ,, i _Z,, il 13i 1 ,- P, %,
F ,rlei a gt lo 123 millm d- l'ormotiii. ,,!,IIrt,1 I I ,, I lr 11 I I I : ., ,, ;L.1 pl., ,- I 'It, r, I 't 4 ,,l: t"', W 1Mitllo_ "'l' J"r IN~ Z ,Ii "'I -nj.11 I I I it 4 - I -It I I I __ __ 1-1 1. -1, ,z-v,,, 'l 1,1 i "" , I'~ ,A. l,,,, iilr,
I I 1".:1, I I -it J, :,I, ii, ", P -_- r,'i"
I ,it, 1, I 1'. ', I "ll"I'li I 'I'litill
Chian I 1, 1, I I "I ,ll "' %_!, ,_- P ]!_ ll-1, I 1, pi,
,g hai,4wh. Prl-para lbmi hoti tti 4,4,risf: I I, '' c il I -11 I , ,Idi
,,, 0, , 1. In Intle : i ,,til J- % r, P-. _i;:
11 I I'll I~ I I I I I I I I I, ,,, ,, I Ill ,, a, ': ,, _17-11 I -' i" C- -Ptl l"Lf- Oil ,, .F',-1
; I I I I I 'i i!n, "I 111 I "' ", ,'!- I Ali, ,l 'Il- lT;-",6, 1" 3,"'li.
t"I 't N,; I rl"ll l- : , , i .It ,, , 1, 11 I I 11 l I -, I I 11 I I I -1 I'll I I I I I I I e, I .3.1m B.o.11... --;lc ,I! _- I, ) ',- ,,, l I ii i,:. li'll.
I i l i r"t, I I,, I'll, I I I I " I I I 1, '. "I t, I I I .- I I -, ., l, I "I I I - r
11 i 1 I 1, t '', "I 1 11 iiliill !J1 'It .
l" i I I I I , I I I I I I t 1- 11 I I
-, " I I I-- ,- I --,- I I 11 ,, I I I I 11 il" lt l 1, ,i% ii:,ilIi,, flilr),W ,,I:
,,, li Iit, '" 1 I il I'll I "" i. !, I I I I I I i 0. I 1, , I I., I I l- iI6Itd ,-,.Ilt, A I ,'-; f I I,', ,
I I cv, I '-l li'' 11 I , 1 I I I ,, i-f I, "
I __ ,..::,.:-, I I I I 11 I I !!",!I," u, ll , l , I I' ~ 11 I 11 I, .. .. ..... .. I lt l f Ci 1 , I
f: I 1, 1 v, -, : :: :::::: ql I I~ I I I 11 I -, _r F "-' )"i%"""""'i 1
. .. .: % I I r, I I I i I sz;, I ill ll'illf l 1"!,d- ,I, It,
l y':, I", , : ,,,, 1 , :' f "' 1 I A I I, '. ""Il I D I S F P, tf :i I l 11,
? ,1 I'll "(Ill, rM ::::::::ii::::,:: ... ::: : ... f,- l- f -, "'T'fl,"I"t, ,, ;,,,,'
,& l,,i-;", i,- 1 11 _- '! .11 :1 11 I ,:p l, 'l t 'i q ',,,, l, l """',
,,, , I : %:: 1 I I p i I , I .1 OE 3E M fi P1 _Ti, l -l", ,:, n,
E S P A R R A G O S : .. l, l I 11 l'', I I'll I lilx'l I 11 ,, I'll, I ,.,,'III t", z""I'l,"ll,"I""'i'llia11, ,, i- i,,,,, 11, ... : "I 11 1 ". i,, lli I ..... ,' '" 1 I i , ,,'li, d I- ilin,"'i" tl- i: "
I I ; z I I ,I I i 11 .
iz i 1", I I I i i . I 11 1, Ii, I I I I 1 I I .1 .111, :1 ,, ,,Jo, ro- ,quilo 1l,
1, ; I I I l'! i l I I I I I i *I],,, t, I ,,," I. "', P ,, ,,,,
, I i, i : : I I I I I I 11 ,, ,,
l , I : I I I
11 I "I 1i I I t', , I a I ,i ,, 1 I ii, i I'' I ,!I;, ", -, ipl, ,ill ,,,I[,, l"
I Ill i .. I I y it I I ,, I l, I 11
1 i I I "I .; I ,_ ilt I I Sol i I, I 0,
il, 1 ,,,, I I lp I I I -* ,; 0 Pl in" dt "I l- 1t I" C e 1)1:1 m
,i " :. _, I , I z I I I ,,,,, ,, I , I I I 1, I , 'I, I e" ", ,il. ". , l:- ,,Il, ,P ,,,,
..... , , 1, , ; I I I - I 1-1 I o , I ", Ell'. I r-- I I "" I ilti 1i I'll ot z", z i 1, I~
I,~ '., ,,"i- l r I I l ; I t', : It, I" l -,I'll I I I I I I 1, I 11 I i li- I~ :-1 it I.nrtfind r,- ito, mi.-" -ii,,H, I ,I..
Z)d hw f1-11" ,-'l1-l-_,'1 "I --- o__on--d,1!", '': i i '' I , : I i z ., - 111- t it I I I t , I i I I I 11 ,,I, iia C I'll. , I, C!- I. prrojtod,, '. ,Illli P "i"'i9r..
,- 'i ,, 1 i.. I : 11 I I 11 I , I -I % 10,, w."O& t hori ,,,, AT ? no 11 I'lln 1,1, "It"""ll't"
'l "; ,,, : I t-, I 11 "I 7 ,
I , a os qv, o i.,- ,,
I', l t1bli I, I 11 I, ,,, "" : I lil It I'L 11'. 'j,,,4" it. bolo, L I, o"C' do fo1 1 'T" - , :Al( r_111initn" ,It _":
i '. 11 11 "I I i.. ..: , '-',,' I P fli- n#
"I 14 I I I i, 1, l ,, 2 1 li, ,7", -do,, C- ir.d-, iItter"C'- espelinn ,oi ;O.,
..I I : , , m ",i'l-', on
I" ^ -,: ,. GIGANTE Y EARLY G 1, I -- I'll
...I .11, -1 l , :, , ,, ,,, i, I- 11 P,
""' - i I , :, I l I z; 11 .1 - I I~~ 7 Api,, tco. p.,o I, c6mod.- vl 1 121-11111:1 F 1! I'. d,
A, I I , I, ,- L i i A, I I ,:i I F ,_ , 7 ):' I 'i I- '-'
: I I'll I r 1 11. t "V 4.11, w. V il il t , ,! ,," ,I, .: 11 I "', I
1. , l, ,, ',, I 11 I I A '. 1
"', 111.1 I I 11 -vg -We Ii A;-- en 0 0. d-- Mtt III IA ,- od,,4'-_l1h_ .1. 1 1,11 :l ii 'L I ' ", "r, i ::4 _= I I I I I
it, I, ", :, l12 riii .; vA : R- , 'i 1 , 6_i",,t:,,n,- !Actie emInviilliI dl 1-%b,,-r' _; I', ""Lr"11 ,,, ,I, C i I- __ I .1 - -, 11 I- ii I I I ; I 1, I I: I i I I I I I I -- I : I e,,Ilid t bill, -ble"t, dtI Ittiwo de un"' -dio de lltijbn )I-tarj' -ml
1i' -'I'A 17')' I 0 T ln- 1-111- l_ i I li- I I -In, il, '- i r , in- --A I ,,4il ,,, in. p.de- : tloneS d- flo t,,I- ", It
.
dilti Ii -I, l L KI t ,t -'It" ':- z;:"' I I ", n- -, -1 11 il I I I , , ll 0__ on 1. g'.n i VAPOR dlspernnabfta qy', P. df, jial;, 1, ,T-4,
I I -Q t,-' I- I ""t It ln "." Cin. I,
" lL ' ': ' '- I , ,- Chi I _-. I & lo. P-- I do 1- l_ d, tli' l -1 -I' ,4 -1 I i I I I "_1" ti -I' l IN bttI 'PZL 'n- 'It do" .h.d
11 I 'I e' 'L ' r" I glnne' I H. W B'Id"I'l n, ,i ,,
,N 'i ..... ...
, "' I':- L I I 6 EJRLY I I t ; -, it ", P- , I ,, T -- ru rlhVA, d-l I~ 1. 11 ,,, , I I ' : C, A P C FN li ,I, I , I ,,, , v ,,, i ., -, A 7 .,, :i- ""I
"':1, 1,,:, ', i ,in IL. flll I '112i 'on all Irrn"l, ,dl 'P I "
11 I r1i1-:, 1 -, ,: ti"i l, 'I'- f 1,,1 ob_ I I
'i ,
11 tl I I ,,, 1.,. -li;T-1ill ,I "
'I 1, ,;, ll I 11 i I 0 _, ,-I, ('It'. li" I 11 I I 11 --,',I i. -nn' Ef FLORIDA ,O t tt I.,, Hnb-. 1, I ,-ilii" ,, --- 11, I ( lit, ,-,, -, o dild de q- .no. de "o, ii il I i I I I r"1111l" I i, lf"Itil 11:
ll'i -, -'IC- It '' I i I i w --l r, ,,_, N ll Te Tung. In. ]Wti, Sol. Y.1 5-- I no L.i, mii6ieolr ) ','-- I ,D-jti, l, It IA d'IT"'l, i", , ,i
I i I Io-,.1- C-'l I !-11 1. no .. Une- nw.arn. y 1,,,. f", ,, j ql Worio P ,i;up.,,Li: 11I, ", di,
' -i -, , I 11 I I I I e 11 I 1. I - ,l I 1 Ii 6 R, in, So In,, I ,, l -:li,
?'I I I , I P: i 4 !- C'. I,,,, ,,,,, ." I I N: - ,,I It C Nao - do"" "o"I" "i I ' : I J, ,'Ill., I do ...... -, deicol", "I" T I 1 1- l- 1 t=,Illd, ,iii. ,,, ,
;1 I" i I I I L 11 I 0 iii ,I , h'n II I -t ,,, )" Pit,~ ,&,t,.LIg1,- 1:,,l ,:
11 1 1_ "I Ii I, Q ,,, 3 IP., Pltt,,t I i!- ,,, iiii, "t"ol P- I ,i,, ,, rili-irtll ,, -fl.I6 el' ,Inl- ran si, tt,! lie,' i.,- t ,J,,,, I
i ,
ii-- I I Ill' 1 I'l I' "I I, I I c6o,* Iiteo, I ,,,, "', an-ren ln- ': l"', "'!
1. Ill 11 191- ,I, ,,, , )_ l 11 Z '. --, -, to"I-1 ;1I , ,,, v. , t Ill ,it ill I: I e tI Libir. Mtn- Wor inun el 10,,, ,i ,,,:, loor ,I I I Aillrll- &I 1,1-11. n- It doe-,
K 1, l", r, 1,l:., I. t r-i,, : :t" -1 5 t7-l 'd ltl'. I, ... lit, , ,Il,;. 1, (" conlo.; ,. .. h.- P---6 ." -, , I ., l. ,
1111-lil P4- ''" )'I' i I, I l -7E I 11, a 'o Tli I~ z! '. t ta -, d, dio!Ai' &d,,,1- en Wn. Unr" '. ESPEC I A L
I'll 11 I N 't ., Ili :, ri I 11 I 'ill 0 Ell t';,el GICAN __ _____ --__ 1___1_ I D
N, ""!,ig V U E L 7 A 1,i rR6Dr(,cwN P.Aii4r.UATA
l I -1 I 11 11 1111"I", A Y 11 ,1111:111 SERA .11 ,,, ,U
S, i I I ..... il" ;, 1. I, C, .1 I._ I 41'311P . FIN DE 5 2 AA A H A PE 11 A LA I>Fj- A,'O PASADO
,i i I 11 I i 11 T ,f ---_., -, -1J;vm1)ii,) de le banda, que alqv i Iv, y subf I
'' i, , I ,,, I I I ,,_12 1, --- -_ -_ - ____ - -- , --- - ,----- I , ) tti4l 1 8V 1 !'I
I ,I % 1 111A 1, 'j; t e es'p;
1 ,'11 ,I till 11-1: 1". I ; I , -,) .. attt "
1, I ."ii, I -ir, ... 16. de 14 ftx rRDIF, k i III i : ill'if , ,i) I I i l-1"I !., I ., It ,clz
I ill 11,-1 I l 6,1 I k ,* -Mpll ,,,,, In In~ _l -1 1, 1 l;!, oll"l, , I .... I., PAIARUAY lIUno,, en 194A a vinat 2ft
; I it l, l4 I ti -, ,
,,hl , I I i .It _2t it I- i ', ,,, ,I,," t:11- d 1,
I ''I, 11 ,A lz ,,l i-,, ,;, , , r , , , i ;7_5___ - I I , C t , , 'tt, ..... I 11 l -li I "", I 1) -,, 'I'll ft preti. elpeciol dt 40 e, mil tonflAdt, in#tirio." "'dind, I't
,f -11, III 1 I',"' ii' i--I- ' '_ -bido e- CIMUIM blen Infumadas
1 1 1 Q =2 ,r Ii n:"' --:-', I li ,- )Iti'Li 'il I, I "' -:-"; tI "" i ,,61;d. iI.I.-enIt' scli,, ', 010 dle
1, --- tj ", 11 ,,I, I ', 7 ,, t", l, I'll -i ,1 -, ,l -,- ,'We 'I.'; I 'I l'Cl -- I I d- eto C-Pltsl- FIM CAntldall, ,*,
""I, "i", ;;;; -- ,, ,"I ,11 l I I , 1 In it bono Iw Viermei y re, It pr rcfon nor Aitl ,it ,,endimlen,
I ,,, it I I l, -, I I 111. I I I , 0 e, it
' ", i I I ,i 1 ,, :%ll :,,, : ti, :" ,,r ii, I lnl I 1, I i ....... ic i,- tlr i "',7: 1 ,,,1-do do m;0ni el tones qW, I to
",I -L "" I I t n ell *,", ,! *. e'.1r..'&,
,1 I I _, 11 11 11 11-1 q .%JIT
I 1 ,,,, i ,dit d-lr- ,l, uln _11 - A
, ,- s I 1, I 1 "i ""! :" ,,,,I, _: ij, 7t'll!, d" I, ,-, ,!! ,, i '1 ,
__ , !_', f 1: t, -1 ; I j ,-I e e 10 (ill"' -ini I In -nslde-ble
I ,i I I,,,,,,, ,Inninlil
-- I I I :, I ,,,
.p T, ,,,,,,,, -, , i I i I M R, -,,, p ,I, 11 ,,I 1"i 1 -1 ", tl ---, ,- i a, onin
"It"'ll-111 : I, I I l l l - ,I -,j I I ,, 't lil in III !I li, Jut fun -!, 12.1A "t", "
I I I ,J ,"Ibd,,, .rt v , l I, --111 1-1", ll il;,- 1, l --tn ,,- -0 d, Pit, nis, d y v -t,,, l
I 11 I j T Il" -- -ji $I' ll- it, I , 11 0 Iii U611. _" Wa, I li,- I 'I l 'i od MI d 'am
il"N1111 ,l,:I r', i: 11 11 I", 11 I I 1 1 I I i -1 I' L I-- I "" ,,, I I L" ,," I ,on V.jjtT,2 poa 6 Moses di" ,,lls, pr U 6- 15
C do d, It , I, I ,-,--. I ; I "' "on"lil"n I III do
1, I Iti L
l, I i C 11 Illi ", MI ie, I. -- "" C,, ii'-- ---- _It ", ll!'li7i,'I '-:I,, I ",- I n",Ii ,,, 1, 7 r 7,e 10
i, i , dd I 1111 dir 1, m
"' li e 7,oftonl- I 1-1it, -,1,-,,, o,6, M14R, r
,'I, I, il, ,,",(
,,,( I ,:-ii ,. C"'nenti'llt ,, ij,"', '. li-v- till,, , 7l,,itii l"', I 1 I,! ,,I, 1, C l Pon 5 )o $ 06 ;.,- .... I 1,1' ,111 do,, ,,, 1911,
I., r"Ilill P"il, l:1 1, ,, lzi ,,xr -,iz nli ,I de 1, ', i i" i_ ,-,, i", ,,,,, ","I'n, ,,l, (I, ,, c,,:,,, l V., r, l A,- Il, lti,, v"j,,t, "I 11 I I-,".li inotd.do. 1. , ,-, , "I i r ,, i ,,, ,_ I I ,g
If -;- ri, g, 11 : -i -- ,, -, ,,, ,, -",,'', _, ,JI i , ,,, .dImilr'll, ',' tt, M ,l-i I'Illii 1, I"
t- Il-d, 1-11N,- I o:r. , I ," 6 7 i7 n, 6 -11_, t 4 i 1 ti "'t. P,. I --II, A O-d-It
-PtI Q- I I --l "t"I ,,,, l "It, Sfo- hlp C,, Edfl Cptit'o -, I Il i:l I 'I I y svji nl; i [w tritra ir, -:-,, !,'.-ll- tl %ll li !- !"I'. di, Lti -t, taI--I! I s A ENCI ?
,; .-lir, ;;_'i, -1, '. i I ",imitil", dr% It ".,ganail I I I
I I C-_-1t.,,no: 'llot en of 3,uo, qe "" PAT, IF ,I )IL'I I fl, l 11, 't'ii % dii 1, P- GlIlg,, ", clc, 456, Hlbnro SU RIDORE DE
,11111 1 I T111,-1T ll,, it h,- ducta -i, I"W"llit'ini, -, -I"I"I""'!,
fill to I 1. 1 il n" I I' -1 ," 1 4, li'l,"tt, ]:I Ili 11 I tl-lll pl,-rn tilt ,, I
C, ,t6,, q,, Q-- -, ,l ", ,!_ Y, I '- 3 I n :, I-, l T,1 A' 767 ,1,1 9477
10 , I .. q.- 1ii,9,tdl -, d, ,vidiodo, ,ndt- ,Opt ,,I I 1 d t", di: I "- III "i'l -i,
in, -4'; ; -C oli- _T ,, ', __,ti -1 ll 1C]
+ i-Im
n,,! t"d, I'll~ _'I i- -, o, z,:, ,,g,, "I i, --1-r-I, if.- E C R E
I A, I., f-'J..."", ,- 'I".., 1,11 __ 1, nl_ --, Annis, I ill," III~ Ztt e, __ I s0ji,;!,Ii, coq, E.Pirelo
J;rtodn, Unido, It. hl li'a '_" ri- WWI A Jj 'i"'ll, 13'i"lii, -,, Iii., Nmw- ,, t-F. do -lgo i.l. I'd, -4-1 -l- ,
"" I'll __ h-d", -4, V--, ,- 'j,", I'll,
7"" "' ". ;Il- "' ild;i, "" ill "I lr, :l:,I,,,l: ,1 '--. .
1- 11 1. Iidort-- I' '- I I _"!i,,lllonl ,ill- ,, ,,'d 5.1 ,,I,
, lnl' ,nd. li- ill, --d- ,%" ,11,1-_____,_ -- Maka MfDASI ,_, "", ""I T O S ?- ., ,.6,tllc- l-1l"I42d-,,, ,V'd
0 -- : : ,,,, n- ", I ,, ,,,,, 1 R ,,,,I I ,__ ",,_
I - MIAMI 4I --, .
S6.1CRIM E Y ANUNCIESE EN' .. W F I - I.aaa "'. .i. ti,,, ,_ "" ,,, ,_t':'_ : I ,-,x d",_,I ....... 6'-nt, d, 1", i -_1 .l...I.I1.1
I I "'I ","."". ,,, ",' C" Qli, I, I 1
: A MARIW ) pofm- j ,,,;-l-- 1 ""i" ',','roI',',, d,, ,, .
,,, I : ___kllg,;O, ,,,,, "" I, t" 11
EL o0lAR10 DE L I I
___ I I __ -==-,,am, ,iI Io -d dr,,thl,,,, ii !- ji" _1 -1 -11
I
a IAND C):Vli WAR10 DE LA MARINA JULUI, 111" )M DE 1949 W,4NA ,IeA
Cr6nica Hahanera

iAHORA
A j C) vl' t

A H 0 R A
V111111W,
r C o "i i wi r cI IN(;LES para
AVADO D 'ROPA LAVADO U ROPA
MAS ECONOMIC0 ... u Vida de negocios
DESCUENTOS EIMANDO
N wm DEPARTftr4MO CqWRCIAL ofsce cumoz expacialm a priaciplant". MAS DE 9 IJBPAs INTERNADO a tuqLW Wtowtivo tumbb 9- IIAO- ton domt6w daPunamont=
an
RAPIDEZ 1 1
HYGIENE PRIMARIA 0 BACHILLERATO y HIGH SCHOOL
PERFECTION A 10 "1 --d. uRECOGIDA Y ENTREGA h
n DAM 5 We
A DONUCILIO r="m F-- RUSTON ACADEMY
SERVICIO DE SECADO pr AdNo me, POT
Llama ed F()-1840 Sa. y G.-Voclado. Horan do Do 2 a 5 p. w. ToL. F4485
1A PAZIM OCTtOj Lavanderia Elictrica 77, lta6
LB MA 7 4 VZDADO
A

!APA
LA ORENSANA

!:2 -7.
35 agog dmd. 'T WA.W Aer kl.
e. 'I A .. luor. WTUDES 25C asq, a A 1-11
Tel':,nm A4Mja L
9t, V" 11 -, M, ITVEL L 0
N.=
SERORA SANCHEZ Elena Revell y Paulino
AAN NACOLAS N. IM ALTOS -t. teh., q., 1 d-.- .y W'. e W- Aw et.t. 6 -i-R.
h.t.8R-11 Mi. dO d-1 R-11 y 6, t-01
4,

D" I& cifnica 0, MIAwr L df A-,, idmto, Jul
'A 1 nde
N"-aMet ttiHild. F.1s., 14--,


tt-Elena Souto v Varela A

di. h. 1. fi.Ti M.- 1z
?in a saftia v Xrefz, ten At, tt A d, 1. efi- ifll. VA
A p AA del A., M .... I Rie'A.
1I.M. d. -L. -pit
eA 1' klude qL
-07


A.- t j,
d" -i. de
9.-t. d pr .
t-

00-
FANDORINE
----------- .......
P,
5i es un
Esto demuestra quepoda
Mds Perso'nt encuentran
R A,
mas ventpins 10 Ma's Valor
an 81 REFAG, OR No. I
49/ DE Al 11CA.
-7
u n milibn mhs del genuine FRIGIDAIRE on alesiclo un senuino FRIGIDAIRE Uricado

5610 5 mesw. 200,000 uniclades mansuales- poy la GENERAL MOTORS y milloea ms,
Mis J8 6,600 reffigeradores Jiarios tuve que ...... reclaman a diario Is entree Je su unidad,
A todo matrimonio que nos compare per
constuir FRIGIDAIRE para hac frente a'su El P66hco no adquiere '&Igo parecido", si lo
-e--s 3 J, Ios sigulentes ren tones demand FRIGIDAIRE ...
Ln no sujjCjent&j Mejor no es M41 Caro. y
0 Una vojillo On ONCE MILLONES DE HC kRES han no cobra e/ p. stigio de su marca I
0 Un juego de cubierfoi CCj
O
0 Uno boterio de cocino EXHIBICION Y VINTAi
0 Una 16mpara DAVILA Y CIA. -ICTRX" W S. A L(ft Puts ROL" 44LES
LAMPAUS wvi k a Ll" jvego de copas GeRwo 212 A-,4W 178- 6 pralla, 240 Wanto y San L4 6,0
Tafifonz, M. 1117 TsWze m- A-A4 3 y M-$732 TelifarwW1125 Talifuw4v W2552 T-10cm U-8975 Lowr
UNIVRRSAL MOTORS KHOL IGLESIAS LWS CA"ALKS FFAIX A. PAITRAN LA ","ILLA CIA. CURW*% D9 map.
3 F, 5. A. N. y F twat Sam J*a4 212 1 ,hme Sao Gap-no y lop;- [LIM-CA, S. A.
Tataw a. AA.,70-1 k. l' ?3 Tt' '--, M. 1011 T M. 1$ -)
LI A V TA**:
FU DAVA 90 1870

PAGINA OCHO DIARTO DE LA MARINA . ............ AF40 CXV9
(Winica Hahatiert

HOW 40
Apartamentoo
X 6, ;OR
y UIDA001
P... f"tj R-t t t'i 10 f-h, 01- Realce sts natural attractive
I,0 rM"nci. fl

Ie Ha

I if F. 471 IQ ;., ., a
C-luta
dado
D4- rl-d. Palo IIT
_(/an joyeritud y
-d
,aldlh ? Olga Alv--, !a
DR. HILARIO GONZALEZ ARRIVE
DESLMFS Y IIIEWWOICACIONES P., I;I 'm
Ea ddo Pk .,u S03 SM ld- P- ... _t,, 1 1, i 1 Hodw (10, mo wrlff
"ti-0,ta saftottil F,,, A, iTolf, A-8008.
a de I-filsoli lf- h L : I. liod.d I.. n. t t
Lj hl ; PWeal. y n,
ANUNCIESE er el F;1 41'10 DE LA 0i". T-l P111
esob--ya t 6"td,' W -, ,-, ,,
Million
"I tua, is selloril Ate* f Car' V., d -flf,
De ins tomatoes
"Entre 4
,Pat, lf, d- jl_ Id-, ;, [Ras 11190sos S P

Ills %
11 "onewrt" 'I"I Iwn la OW N "ll Pfflw it,
8

esti


'd


corazin,
AT

P.1ilb- --adw, Al litl. s6lo pare ustc.. rurrsdo sua manos tienen la exqui ita 'trr-ra q- 11a a Is
L.rik Jorget*.
L. -- Loli6ri d- nue,,,,r i.zrditntes
que Irs-hoa medic., rcet- p-, w I -fi u- ira y p,ie gc I., oum.s por mis tempo. No pegajo." III grasoas. ]a sopa quo gusta mas
S. uo f,,lue.te y.da mantener las rswmo -tlciopa1-1., ot-ti ... Ilag. h., 1. p ... b. y s.-i p- q.el. VF1 )as is lilt',
la preferida dc las ImIjerel, Yrfmadas, Es Is, Sopa de Tomate Campbell's-tan sabroea,
d' tan rica en vitamins, preparada con buenos
F ad-i" I.,. l-lrot, I-i6s, a
n tomater, madurados al 1, cultivadots expressanl, A-dl a riw )a, a. ptr- dv la I,,I F .a -. deliclola b"e pars mcnte parts Campbejj*s, Sigulesido ussa receto
-'S jujiva de Campbeil's, se agrega a estoa riew
'Ito y Is lara Su
1.. de M,4.o- l P" dI ... i I"'L", Iog tom.tes mantoquilla de messl, aa=Andola Cis
hellial- rtsaum" arde InnIodusclorel ee Sao t 7' pnquito. Reaultado: Ill sopa que gusto mAill st
FU. a t Per I o -biv PARA UNAS MANOS SUAVES Y to tuf o y -a P-ro", dnea haccria Ink nutritive, convirtitildola t
ADORABLES, use uios, hz lograd. mi
len"z _s, "I
it- de crema de ornate, agr6guele lecht cn Yez do agua.
Wgoba iltA 'Wad
LocloiN HIGEA -1 A 0 E TOMATO
,t. d, de A S P
gull "Ismo MIss III,.:
dido --dor, 1i b., I.!.
1'A.kaorar 1
2 t
I., f!W- dl s,
-io
L mo or. dl
bls,; P- tIlt.rot-, T 0 __T 0 0 U
flaroa .3 FIJISI 90 tA I
"i-mm 083, 10 dl a

------ . . . . . . . ......


El mejor equipo de

AIRE ACONDICIONADO

aplicado cientificamente uE

por la GENERAL ELECTRIC
-7


PrC morse to operfuro
de tin nuevo Curso Escolar, "t, Nueva Isla" se complo- Wlr a Flerm y L W(irt 41
law
teii- Ac en presenter la m6s COM- X-p. d -1 rolsud.
A?11
F,'eta y variodo colecclon y km.de art I culos pora colegioles, 11 lltl- Is 11n,!m "r-ra, 1, -1-s ao Wdo
morodos a los precious mos
ba os de to Habana.jS"
WAPANDOL INNAN H7 %0, 111, EROSION[
des t.lo
Ae". $0.75 $1.65 y $1.52
LA VAR
RLANDAS de hilo, a klas f
'tj
'A VARA_ 0.68
$1.85 y $1.68
17-RE E TO
TELA RICA r
LA VARA_ $0.50 Fundas perso-nales,
DRtL CRUDO, ol-t. $0.75y $C 60

LI Yd. de orcho, $0.85 Sobrecomas de Piqui, 61on- El
_$4.95 $3.95 UJIS Y LUAWAS b;.-os Cos, a
LA VARA $1.00 y $0.78 Fozodas bloncas, supe Ior
HOIAN DE HILO bl-., colijecl, a- $4.50 Tenemos el gusto de Comunicar a
LA VARA $1.75 Y $1-50 Tolfos broncos, do buemo fei. nuestra clientele de cr6dito, qua con
su Ofidne
ALPACA ITECA), of period, co- PC, CA $1.40, $1.18 $0.95 los vales de mahana, viernes 19, Bus
Wed. compras seran cargadas on la cuen
LA VARA_ $1.40 y $1.25 to de Agosto para pagar an los pri- su Hogear
10 major 4alidad, a- $2.65 GASARDINAS bl.ocm y is-io.
Maros dias de Octubre. LA VARA $1.75, $1.25 y $0.95 Nuestros ingenieros gustosaSERVIMOS PIDIDO' At INTERIOR OPAL blaIneo, de superior colidad, Monte estudiar'n su probate.
L), VARA$1.00,$0.85Y$0-64
POPUNES, broncos, tolidodes irl. Mar sin, comprorniso para ud.
Us, VARA $1,00, $0. "5, $0.75 MONTE Y SUAREZ % a
P RIC (77 -Aj S.
TELA-6893 GE NE F
Edificio Lo M-tr -j,7r, 10 Estrada Palm' a 554 Marti No. 104
Sonflooo do Cuba Pinor del Rio
Le Hc."no
AA-2-49
.............. meow&= UMMMOM=


64,


APO CXVH DIARIO DE LA MARINA Cr& ca Habanera JUEVFS, 18 DE AGnSTO DF, 1941 PAGINA REVE


Sans Souci di.
t. rietit. de 71"ft d. g.).t", 6, 1, 1 t i i I i


A i-Wt C h..,
.1ft hij. d,, I,- I w
pwfej de rttiml
-8.1tj yc K e p s 45
dire a' i. U".
t L 1. p.te. izai.
BW jy Cc, -,c
pI idc El-a 01 i;,', NI,
t E .Wid.
,i. de B.I.Jsm. timpo -Ii rA d. a tr A
M Wlem mWettillk tMx 1. y de u Cobcto- $0.35
be m. lu fa rqiw 1:, M.itrt,, Poj.u, M. $us c-t-tu on,,Ftri,11-. v 1. dO pnf- $2.75
W urtegi, c au canton", Ab Isrdt Ewa*
IA mnida se x1mr doute M.- El'-tpldie re
61.r 11,0-7970, Mitkho,, I in- '111 1'1 -.0t ,Wtitufwe ..It- it
se -6 t. -h. i Tcimbii r, fe"e'rios
5iiw Sow ar(I IOS
ui-iiform,- p
De L'Art Mondial Ins roleglos
V-d.de.,
I f d t
,et ii, -F-.-de it
.. ............ itp.-djbi- -Ce,,fro A,0j,,,nio
pna Quir, ; y
It

HOTEL PA REVIEW At
o:,- ..tl- 1. q- y otro cr109,0
IN El CEV114 K 14 HABANA AW
FIENTE A Pit Fiesta de nihos
100 -.pl.t.. K. 1, "t A a, i -P- r dl- qi,11 1 Alf-1 tt. pis ALMACENES
1. bi.., I.W... y 1413 jestividtidA del dia
pi, ,
j, MONTE 309
L .. ....
d. p :-p-f. d. R-h. 7 FAINTI A
AMISIAD EL 0
.. ..........FRECIOS ESPINAUS RASTA DICIENIRE AAXIM A CREAC101"
MORRO y COLON
T M. M 6904 y M 69C, P.,
A B A N A NDROSENDO VARELA ALVARE Social

!K Ill _S
A A LVA R EZ ADMINISTRATION DE RIENES
AMPLIAS REFERENCIAS GANCARM& ARSOLUTA GARANTIA Y PROTECC)ON PARA SUS MTERISRS
-a Rm Y F,
0 OFKMA, AVE BILGICA K.- S. ALTJJW Of ALWHOAM r'-t"s 0

El
Perfume Lod6n Colonla Talco Polvo
d
.4,. S. Y.
iii li, Adel T- Perfurneria Fibah
7Z F,


R 0, la
C"s-. o;-prt Leche P-t-11i d, a t-d, -,ti
il,' 6 B0- A
ga. I Ifi- A,
pe" jci. -Wiit l de Ci
TelL C.it- P i-dvi X-3391 y 6
y owl"..
C'I. IECHERA DE C*77, S.
5er

i UA SECRETARIAT)
dia.d


g


%0 M10
BOLO -t y


El nigtodo mAs rApido y provechosio pars obtew ,n menor dempo, tin
'A
pesto 41 -on buen SUeldo.
Nuestr i t tclal at crisefign- COOS
za nos permit asegurarle qve, en el
corto espacio de 10 meses, Ud, Seri 9
Una expwts Secretaria. Esta preparacl6n le abrlr-A las puertas del i6xi to
en cualiquier empresa'comercial
at
donde He necesite Una Secretaria
competence y experimental. VIA HDII

Permitanos brindarle Is oportunidad
de asegurar su porvenir.
W do vkV
XMIMPLA LUMADA, ABRITA BASTA SER 15 A
--dae,
E 78-,

mc&d El Kegu4tltir C-IRON


TELEFL
'4NVS. 113-2120 y U- 14, ?,D
REGULADOR
Bullet ConversaciOn Ingleso Omnibus G sS T E I R A
__ -,---__ - I --- -_ .I.- -T'l .11. I I _- I~- _.
I
I

PAGINA DTFZ 11 DIARIO DE LA MARINA.-JUEVUS, 18 DF AGOSK DE 1949 APO OM .... .

Celebra C( isilda el ventenario Not ici as 1;Qtj podemos hacer por Su hijo? N o I i c i a s ,Refi. re.qe el president adUr a

de su bdesigi do Sawn Elen I las obras prel&i1fis Y
T (I Ca t6licas ID i verses I
lehrnr ltrl ell ___ P *I Dy FIdol N66ox Carrl6n i -, I __ i ,-- I _-__ j ,
flol Il(, C I-Lidere, comllllioaq. ( 1-Fallf-f-imiewl). ['11 vc." (If. 4 irit htdw 11, ;Ijloclt till-I (Jim
I Re'till it ,11 I del tha I F,, ta '- Iro, ,I D, 'de"t l6t p-t- .Ie-rI,-r1 X" ttt!" --- __ l I I 4111writ
la N ilia ilrio c1lito" v :-Ensm o (,it Eqpaifia. : -Q- )t" Q-e hi r-n I- let- s dt) 111AR10 11F (, W I 'A 11 'Vit, gftf"I'lirl cirrar,
El Circtillar I- p-bl'- d Ficeli-It- d,, ... ... -h, h1j"' A 'K..". I C"llirf, Aiw rlano
-EtTll, esp" I Biozrafiq P,,A-t. a Tenti- 'r que lot, p,.bj,- 1- _p ,t- qt- I- !-Para A Eviwdor. I ofivialvtg. fW wi df for, ,1 "tTrl'': ,", ,J It, T-tIt Xit+
actw conweniorativ'Os i I I I F I I ,1.,M.d -- ,14ta a. v.j.h- ,l Jhl- r'Attl- -Itl 1 ___ I 1: l
I ", I ,,,,,,,, ". lt ,, ; '-','- 'r,, "
q 11 it ,',Hj' T;,, ,( I (", 4, A ", r, I 1 I I 1SECCION CATOLICA I ro'?_P I T e l l I --- 6, ,,, otil" 1. y-ft Y. 01 I'W I 0_ prft .... 1. f,,-,,,.,,,, ,- Tl "'f ,
,, SFM ON ESPAROLA I f."'.: C0, ,I lIft, 11 114.1-,
e'll- l" If: 11 !__ ", t , ,- it , -,111- ", ,iqt,,M Tv- 0, q., t-J.. .ty,,, httt,- _- 1. Ir- jiditd at I- iii, 1 C,., ,fl, I , Ii, ,,,, T TT, 'r
il I ,, I'll .... r1i"j- I. ,.";,," d- t. 1. F-1-t- ItARFAN - 1,, 1 [: r.! --- ,,, ,ii ,,,, : I 11 ,',,,y, i, lf t d ,
d-- !--- ,;W, ? '. IM, _t, It I, In t) vrd.tl I 1111!1 -1 'It, .'I Vor'CA.idid P-Adri i i'l, it 1,
For Juan Emilio Friguls I i 1 -:, -" "",'rrq-- l, Ii,, ,, "!
,, 1, ;;", (" I ,- ri-j",-1, h f', -J, ;T ', F1 01YC11 1-1111 1 11_px,1-11111
,T-, 1 l,-s, l I I jtitc, 1.iwaritivo t ,l 11 1, i, -- I- _M.'g,,Hl,, A"'t. p-h'- Fill- , '- T-- ,,, 'I" F:, "T i 1;, r, I 11-11111 III' IT, "t 'I't" I !
ia ,,- ', I ''t't ", "", If', 1111i- i",-- .", ; ::,
-- """.", 1- NHI- : 1 z, :- fuI -- 11 I i, i I ", ii-IT I l, I ' 1 lr,% ", !, ; :- ':"', ,.1. ', ", il I _Ti,,1, 11 1 (,,,r,!t4 d M.",
- it it" 1, I I , T t 11 I lil,, I'l-'l-, ; , ,, tij" i,, :.T', -Fl :" (;,!ijt, T"i" tl, -1 I I 1, l ,
,
l I i ,-- -, ,J I It"', , ""t, , ,, i I ", I ', II r ..... ... 7, ,!,! ,
-1 I "I 1 7 "I I l' ,- -11-i I ri. I 1 ll , 0 -, ,,, i ,,,, rl", , ", ,,, -'-' Ill ,,, T-'- PIT,,,,,,,, -- ,- ,, ,- , , l I "i I I ". 141-1 1-1111 "N, ,,, ,, 1'- Vii N,,, lii __ : I r" T, 1 "
h ,,, , , I , -,, I -1 11 l , r"I't- ,, ,,Il!,; ',_, ", r ', ; ,,,, 1, "J" '--,j'-,, ,,,, /;" !-- I ", i I'll ',' flr "I'll,
11 I 111 r: I 1, I 1, ,, 1, 1 , I -- -., -; i I I ;I",',, r, _,f flif", T 7-T, "" T,-', ,I tizu'rn I R.'r I I 1: "I 1, r I ;1 1, , l- 11", -r" "I", j ': -, T I"i ""tTit Y'- 1,,l;'r M- I't i" ,tlt: , 'j, I, , "Z 111,, ,, , 'm '' ""' if 'ji" "'T ," i ,'Ii "I'll l" ,
i, .if , i i ', NI :r: -- 1 'fin, dt j "I t ,
:, (, '1- T I I ,, , IT, -, ,, if ,:l ; ,--I antoral r T , 't, -, '-' 'll, ,_ -, -, '- 1 11 1,''.'T"l" d ,--- 1 I --i-- ,1-i,;t .. ..... -11,111111,11I,""l-', ,,
1, I .*, T I - m I f-l- " 11 I I ", r,
,,, -- P ,,, i T-_ 1, -, ,!,,I'-,, 'ilt 11 1, -Ti- 1, 1 I l ;,. , -,-, t ,", I I I ,, 11, i"'T Ti", 'I, I, ,r,
t ., t 1 , -"- """, 1 -2'." ,::%'_: IT,-, ,,,,, TI, ,:i, 'i I I "T'I't ,tl I 1-l't., 1 Tlli- -Ini, 'i "_';', ... , x -,,- ,,,,, -i , 1 1 "di'vio ga14'r(t
11 11 I ... ... i -, 71 T111-11 11 t- Pl-, lf: l "", "', -, :- ,- -1 -,"T'r i _, I -- W ,
1 , , I I ,,, , -,T , , , ,!t,%,!,,_ i ,, T ,-I l--!, k t"l-, 1, it, z t i I I
11 I t r' i I 11 1 , "' 1, 1 , "! it, I Y 1--vil", ,T- ', -il, ," 1 ,, I T': i "' '!11 I I I I I'll, I i TIA 11 11 I t "lf"1111"', I ,,, f, 'I"
I I l I I 11 -, ,: t i , '. l '_, ": ,, "ITT, 4 : j I r, I, I- "'T"Id" -T'ril'' I" I :1" 1 T :1 T ( I "l." A
1-1 1, t 'i 1, I I I 1 z I I 11, T"', r" : tr 1, , "' r', I iI il- ,T, ,'
, ; , I I "I' ""
I T. I I 'it' l" 'T, ,; I" -, !", l, l,, , ", 'I, ", , T i; !!; IT "t ;,; 1 % ,,:" ... ... I 11 t flij, d,! ,,, 1, n t,
: 1 ,t I ,, it ll t r, t T" i I
I l, 'T: It, T,-. If '. -, S- ,, j ,- , 11 ,ill "" I l, I'T i I IT ,11 11 11 1, I 11, I -111, I I ,,, ,,,, e. 1, ,t,, 1:l: M-t-, I I- ". ,, , ,
"' T T" I ,, , Aii'l- dii FI , 7:; T,1 T, I , ( T "I 11 I "" - I I 1 -11t;, ,, "'i- 1", f"'i", I~ ~ l, "j, 'I, i:,, ,", f, h- ,! ,r '! T,,i-;r "'I" ,1 j ;,""ll'. 'I'll"t"', llm ,,, 1 1 1, "- i T 1,
l l , 'n t- illo I I . ...... ["'I" jci f 'ti,, 11 ,, I", ,,, r : I , , ("", 1, ifllitlT
, :, , ,f I , "'T" r', , 1, 1, Z '- "I ." ,,,, -1 _11TT I IF- l 11 ; 11T, 11 ; I'll I M) "i-111 IT~ , 11 ; 11" T, lT,, F.q.- i 11 ;1 I I li, Illill, i ",
11 1 I ,'' r T i ; I , :'_ ,,, f- T"'! , ,i, it,- 1 T [ !, t T, ,,, P", 'I T'- ,"f I 'l I I "I T ", % ,, -,,,f .. I x I I T, ,It, T 7, r T I IT, "Ilif 11 ;
,,, tv ; 51 1 IT 1;iT',, %!"'i"", T ( -,,ll, V-,-,,,, K! it ,"I't ;- I , I it', l ,T,, A--i't 11""i",
l 11 ; ," "', 1. I I I Tt'' :, r I I i 1 'Tjil- f ,, 'll'', 1,11 rr
ir% t, ,, , 1, :: I I I 'N I i.: t 1 !, ", d, t ,, ,li- ,T i ir f, i -, ,: f ( .... .. !", Ali- -, t "I I ,l, -, ,I",-- , ,,, -- te" ," ; -i" "' if T- ,,, i ,- 't j_- T -- -, "'"T"', ,1- 1 ,1 'I I I f-l"i't'. ""t', "i
y, 'I I z I "," :it I't- tit, T t, o, t,
I 11i: I '- I It l 'J.;- T I ,, '- ,,, r 'il ".", .,!,f, I t 'IT !T111- -- "I if !-,,,,, " I I
,,,,, ,,, T i", ii , ,:' ::1,1- 111 I i 'I, ", I i",, ", : "', "'il"" .0 1iia
, , I I I'll, IT, lil- rll ',, 1' 1 I : ; ri 'i" 'i'l
;, ,,,, I T ,- !, ;, t I l" ', ll '' 't 11. ,,, lit, ,,
in" ,T l, I 'T, i 1 "I I ill, I I I -1 I P 11 71i, I I11;.11 ; i j,"I"', l, "ttli,,l __ i;, ", l l_- ,!,. f )Wf
, X-TeTti", g'-_ (;, ', 'I ,I, I" 7, Z ": z ,,
Cl, ." : I i I -1 1 I. I T, 1, ",
I -- ,, ,,, "i! ., '' 7- .", : : I ','
T 1 11111:, ---- -- I 1_1' ', ,'' I 'iT,1-'i, 1 ,'', _ I I 1" ,,, i'll 1 111 1 1 r, l,
T ...... 1, 'i ", ,, 1-111, ________,__,__ 11,11-'i. G, g '1- -IT-; 11-v-'- i "I'll" -- l ) 11 11 I ,
I ,,, -, "i, :, 'I-, _",_1 1- I , ., I t", ;, ''
il 0 11i "Tf, Mr "I 1 'I, C ,, !, i ..... .. f"' ...... i", litt, t -, I 7; I : l ,
11 1 it 11 , 11 _(T I I It, - m, I -- I i, !It -ll ,;,, 11 IT '' l ,- 'it" 'i- -T",ii ,, ,,, IT , -,-- ,11 1: 1 ,, ,
)1, ,, 11 I". i 1- I Ti -;, ;_1 :i 1 t ,I, 5, i I T" il!" ", i
"I i, j- I -,"', f
iT,, l I irl, ', I Il' I t I I I I 1 T it, T i 11 I I- 1, T- g I 't 11_ i T, i, t- i "t -'. "it," ,% "r, 1 ", l I ,,,I i I ", 1.
l , , ii m .1 'If 11 I 111,1-1 -1 I ---It If ft"a ,T-- , ,, ,T I I t ;i "T I", ,,-, ,,, , !,? l, ,,, I 11I z
it f i, ,, 1 ljl, P, m 11 11 I !'', , ,! I -- -,f l I 11 T, ,, I 1;1111 ""rf,'T I't," I i, I I it; I I ---I----- --------- ,--J
A ,', , I , " Ir, 1, I 1, t 11 111. Z, ll !lz ..... ". I ;1, I 1 n I
I I I 11 l il. : f, ., I , , i I I I I 1, I I l l e l I l 11 1 "ri, -1 I I 11 1111i'll, I I I I I I I I I I I I , I , I I I -1 t ., IT 'r , ", 1, I I j ;I Ir", , I
", i ,l I "I'll IT : i : ', ., I x I I 1 1 I I 1i , I 11 11 '! ""t, , f ..... T, f ; : 'i T "ll , : ,' f, ; mt ;, % il, I ", t , I ", , ,
"I' i : 1 '. , I l I -1 -1 11 I I I ,:, I 11 '', 11, I I 11 I I "i ,,, I T, ,- W i ... ....... "I I 1 I I r ,,,, ,,,, 't, l, i I,- T- 1, ,,,, T, : , t ,,, ,, , t' 11 I 11 "I
1 ," 1 1 , ,, I I I I I I 11 ., I I i % , , I , , I I , ,,, I i f : , I 1 1 i I I I'll :'IT It ,, , 11; I 1 , T t T t ,-t, !": I
I I I ,
, i I I i P I ,,, I ,, t ;, ': I,
I I T 11 i -, I ;1 :r i I ,, T rcl I
I I , '. : I It ': I ,: , I ,Ti T I , , , ", f", r ,,, t I j1l T ,r,, f , I
,,, ; ,t,- ( "I'. i% I ,:, I , "I it, ,,,, ''
1, I I 1 ,; ; I 11 I I _1 I , ; I
1-1 I I I I I 11 I 11 I I IT .", ,,, I 11 I , I .. ..... : "' I "'. r it, 'i" ,"", '' " , T , i ", : ,
,, i ", I I I , I 11 I 2 I I fl ki% t I I I : i : ,, T,,tl ; , ) T it
1 i I I 11 ,, I, 1, ". I i it r , i I I i I I, l , ,, ,,, I I ,,, ", i, i
I 1 i I I 11 , "" , nil", "", 4 ', I I 11, I ,It I 11 it
;, I ) 11 ", i ,,, I T I I I I 1, ,
I ,c I ( I i I i I I I ; t 1, I I 11 I I i i I ,,, ,,, i ri I I I l ., I i i, T, , "T t I 1, i I I f t 'ifm, I I I i T,1, l 1
11 I l 11 T : I 11 I I I I I I I I I I T 1, , i I ,:, 1; IT 11 I T 11 , 11, ;, l , , : i, ,,, j, ,,,;,,r, ,, ,,,, ;, iji, I
T- I Ij "I T T 11 I t zz "I I I I 11 I I I I I I .1 I I I I I I 1. I I I I Z I I I I I Ir 11 I I I li 11 11 t 'i ,,, , I 1, f T, :
t I T, r 1, T I I "I I I ,,, 11 I ., ,,, T, ,-, ;1 I I I , I I I T: ,
: "I ,,,, 1 I I I l) I ; I I I I A I r n I I I I I I I I .1 "I I I i I I 1, I : I I ", , , ", I rl I T111"t" I I I I 11
i I I I 1111" t I 11 I , .1 I I , : "T, ,- _'111 I 11 I I I i 1 I I I "I ", 't, 1, m,,- '. T1
T T I l, I r, I : T, r TT -, I I '. I I I z I 11 I I I "I'll I I I I I l i ,,, 11 'i 't i;;T ; 1 , ,l ; ,
1; : i, T r I 1. 'i I I "ll
: I 11 I 11 11 I I I F ,, ", I I , "i 'i, l 1_ 11 "I
,, T d, l" i . : , i lp I I -, , I I I I I I I r _' I I I I I ,, I I I i IT, I I I 1, 1 , ,',l ; T I I it, I ,, ,,. t ,, I T ,
,,, I , , I I -1 I -, , I 11 I t .... .. 1 1 I I dll' "I
!I I I' ', 1. I ,t, I T, I I 1. 1, ,I, it T e ,T ,,- )- T ,Tl r
j, 7 I:, ,, ,,T,,, r ,,,,% Tl! I t I 1, I :1 i1i ,,, 1, ; i T, ,T,. :1 I 1, f I I i ,, : I ,,; ,,, ; , !, -, '' ,
I :1 ... I I ,, I "T"', lil- 111!
, 1- , f , , ilf, , -, i ,,, Ict, ] it ti 6- l'I., I I I , , ,, ,, , ,it ,T., I : : " ,, I", I'll, "I, , t, T I ,j I T' .1 11 I 6, ITIII
d : 11 I l, , : Ill I , -I 111'',"', I 11 I , I Ir 0 _. I -1 I I -, , I I ll i '. I I I il, ; "' I , i ( , 1, I I T I I i 1, l t I I m ,, ./ ill, i
I -, i ,T I T 'i l i T" J'I" T'-ti'l, I
( "i r I "' F ' I 1, -1 "' I -1 ,z ,.t j ','if, "', t r T 11 Tz, t .il,
!, ";, ii" '! , I 1. ; T r ( 'T- J , i r ,. - - ,i- I 1, I Ili I I , , , I I'll,% "I'll n1l,' , Tll 1
ill d Ii T, ,' ,,, P, 1" 'T Tl it,-;; 1 ir ,- ., I IT ., 1, I T ,,,, r1f ,, 1, I 11 Wd" 1-1 I,,,,,,,,' T ,I, I I "I'll" I I
,r0l s -Ii IT .1 I 11 I I I I 7 -- :i 1. I I ,- ,! 11 ", 1,1 T, 1; I r ,
I .IT I I I I I I '! T Ii-p- I, ,I i '' -:it ;i" ',,",t,,' ill
c, ,; f ,, "I I ,t I I I I I I i i I I 1- -p-T, , I ,_ 'I, --, i", i't , ,; ,, 1. -r z_ , l t-- -6- ,,, lfll 't, -,! 1; ": ,,1!7,I)4_li& ..""",
.t- i.1--li't ," I 1, , , ; -,- ,. -, -, -, I I ,,,, I '. 11 ': ,"Ilc", il"Ill': ", "I
I It I "I lit" il I I -1 I I i I 11 I'- .1 I I xl 11 111111ilir ,,, ", l ''I T il", I,,,, ,II ,i!,IA
Desde stl 11 vl I I x I 1, I I "! -1- 11 i'r li, I T, M I -, -- I "I I Ill . I', ,i,,' ;_- ,, I ,,, -y ,
1,i iteo-i" '' T i' r' I I _11 I I I ,I- t I : T, llr" ,I, H
el to S." 1 : -n., -, "a 11 I I I i, T
I 1, - ,,,, l .... I 1; I ""T" ., "'; -i, " , I 1 --l" lr-l TT1111"n" ', , i l i"ri, , -In 'r,"', ,
h. ,,11 .,,,, I 7 I" l: , - I I z I I : i',;,,I,,
I.-M. did. : ...... ;,: y ,, r
doles, --, T iT ....... f ,7 __- ""a -- ,;, -- -- 1-11 ,; r, f- - I I I ;T- 1 irl, T. I, -, :- T, f T "I ,,, ;Tl,! d"T i"""', 1, rt,,' I ,, 1;, ," 1 -T,, , l', ', 1, 1, V, l ,i
Padres C. sni .1 l "I 11 -, -,, -- i li , I ,T -_ r- ,
1. It, , _: I I ft,"'l", I I ,,, _. TO , 11 -T I 1 7 , ". __ ,,- e -Ti ,!- -, : ,_ ti -it i,; I", T:. I ,, t 'I 'j, e,
7'.d.,j TcA, 1 ", ,, i ,T I it i - -- !" ". ., Itt I jml 11 : T'Ir"", 1, - z , -, Z- t, ,, I "', I", 11- -- , ...... . I ti Ii' , 11, 11; I I'll i I _v ,, C,-)
Eetina. Tic, ', 'I, ,,-,,,, ,, ;, -, I I I ,, , , I-,- 11 I t. "I 6 __ I 11-11-- 11 l" I T- -, -.7", , , ,-,,, I I 1, n I ,,, f, I ; ,, 'r- liltz, -1 111_f .I
go 'Ic. de F, ,, , i U-1--1 ;, iti-,", It
, 7--_ ',- I - il,,, , -Z n -- _? -- I -, ,, I I I I I I 1-111 -_ 1; !- 11 ,,r',, r I il- l-,
11 t In, 1*1 11", I I Ti 1, 11 -- -- t' ,i I I I l, I - I -ill I ,e Ljc; Y tlualr T, E-TIT- ," j I 11 ,1- T I I :- I ll -1 11 tl:: ,I I I I I 11 I f -, -, I z ,111 I I I 1i "I -I I r, , I 11 11 I 11, ''I
sit. -y .... .. T ::":;, 1-7 I I I -, -,, ,T ,- I I "t ,,,,,,, I 11. IT fl r -- ,, I 1-T wle ,,,I -- , ", k I "I I 11, I ' "' %"i I ", I I I til I fi,, ,!- .,
otla, 111"'i, V 7, I ; --_,,. - -17, 1111-'_ : T , ; __ in ,!,. t, i" I %d t F 1,
I : "i-, I I -,, f % l,
a" ':Ti j "i 'i f I t - 1. I -, I ,,a, I I T! -, I t- , , l_ ', "I "I -1 d, !"
7 il 'r _T_ T, I ,,,, T, I I ", "Ill : 'T:,T "" ,. 1- e l ,, I % 11 I I t ,in it
- dt Per,, 'i ( t- I r ; I -- -, .1 I 'I, I I 11 111 - 11-1, I j- 1 , -,:" If "',--i ,
tild, A, " 2, ", i, 1 , ., l 7 : m 6 , , it B la Ti 11.,V. ., n l r Tg, ; r I - I T) -- I I I I dii it, , i 1 -, 11 i I I ti i ) '. 14 ,
It- ], ', I 1, IL lt rl, r"'Cti., ,illi, ,,, , I 't I e I I I I , i "l ,, I ..: .: '. ,!
I e, n7 pri"'! I I I f, ii ,t I I rlTl- I 'Z'11
I 11, I 11
F',; r, , l "t , , PIT, c-'pl, IT -i- ,: ,,, ,- T I -, I j 11- A, I I 11 -, ,- ,,, l 11- 1, 11 , I ll
ii I I - I I t 1 del 1 ,Irz- ",,,, ,,-J, TTl, ,, P-, j:
A ,, ,,, I T : l "'ril i ,' 11 .1 I 11 -, I I I M t- I I I I I I I l'I ,l't-tI
"' I -! Z ,,, ,. '' 1:e --- I t I I I I I l I I I ,, r -- d,, IT, 1111tt, -, 3-__ I, I , I I" I 11 I I I I l- Mi Ir I I I I I I ill 1 I I 11 I I- I I I ]a fleg" ;,a,; lil t- i-i" I.-, "I"i't"i I '-
I r , I I ,, I I I , I , ',, r, "" %le- I ,,,ellbada POT tj L TT 1- ,
11 '. -,"t, -'I -_- j trlizr, ii
11 I ,--ill -_' -1 I 1, : .- ,". Plil, ." 'I, ,
1)" I L'_! ib
f a I - : I-, -t" ,", ;,I !_ ,,, ,, ,,, ": _T li -j ]
I - l - :, % 1_3 I I _1 I , , 11 S. l, ', l TZ , i -,
:, , ,: : ,, ;, I I- I __ _-11 li
-r ,:t --,T, i r, -r, ,n
I I I 11 I I 1, I I fl, tir
""e"" "" 6" T P- ,T n : : ldi" "'i l, ,' f"niti"c- ;iJ
11 , , 1, it, ,, ,, I li-- 2 ', . I 1 lv i i IoA andanos & .1 clesit. 74,W l, ll, I "T'll"'t- IT,,, I.br:h, Rol' ,,: P- 1 ,- ,fl, ,,, d-t, .,
T
A 111,1 'i I ir ;" :-, Tit "i , I I 11 I I I I i ", , I 'If ''I I - I 1. I -, 1"' t 1
l In ,,, : M-_,o rnuchosv-alos "" ',j 1) T"i-ill X li d,;; ,, ,-,- p;i- f- ,I, I,,; trlkil,
", , T I e ; T ;- li - - -_ SM23__ a lice 1 t "L. ..W. cI,- ,- _r ,, gtr-T-j
I , I , 1, "I r, I -1 f- -- 116n d- hii I 11 to ,ul del C,-!-. %,Ttt! I, ,T r."t- -a
to eii ,,, _'_ I : I I I I I I I ,,, de "'', ,- :6, ,jo g- t, ;,, -, Tf', f-l" 't ,
er, I. b'01-1., I, ". , ; 'I, I I I'li I : 7, :- ,, ,,, ,,- ,-, T r- d S 2 o l,.3 7, 2 7; "' ;.. -- -m'j"
I "i iv , , .1 ,-- fit . -- ,:- i'--, l, l ., lent., per."! F, ri", fill, Ti ,
h ,a ? 6. I,, to, I .1 I I I 7 , I -1 " i ,
-, -, I - : I '! , Tl It t i "" X 6f- ter,-,, vi, Tr, --ii. ...... ,,- ,-,,
11 n, -_ l- I i 1, : 1, -" ", 1, , ,- ,; d t bije"- ,- ,l jitfl it tf, ,,,
s i I I I I I r" '! z ".
'.. ,,, l" T- ,,,, 1 -7- 9 l j d I ilf -, ,727W to II, rtil'ir
, "' ...... '_' r I I "'
_- -- I I I I r, I -_ ; I I I "I ,-,-, F--in ", l,_- ,T
Al Cri-to de U -pi l, I I 11 i f, 't , I i P, D. I-, l It I ,- : T , a d, ", ;, "" ;1 ': ,""', %S _' i,', boX, T, -, I ,I f-Tz", Ill 'Dr, "If ,
I I I I I I l- T I , ", I ,,, Ill, i Vitlo: ,,, ill" (1,. ,,,_Tf,,,,, ,I L""i
E. 11,41. 11 I I I I I h,,'i I I I E L S I 0 R '" :'I'll, , I t T:, "I 111, I I 1' ii; t, c, f c ar. ,I- P111" .
!:", + ,, ,i, t 1 I
11 1_ "It'l. 11 11 IiiTil"', 'I riii,
-1 I I I I 1 I I I I ", % I ,- ". , ,'l -,, "mi, pa-m a "
Ts ( I T, a de4 ;1 I 1;- - I I I I U S T ES f;_ .1, ;: 1 I T rlayol ,
-1 11 x I I ; F "I Ar- ., T - 1, I T T "I I I _1 T i"p, T I I'l- Ti, 1, pt,;, -- ', ", '! nifif ,,!l-, i n rr"If"", ,i-,,
i 1i ,!, 'rttll 11
1, I I I .." 1 1. I ", , r-11 -1 Irl, ill I ,,
!A , Lmi , 11 I - __ F I D 0 F:- ,I I 1 r- _,_3 Te ,I, ,, a-, IT,- pli, I"" !i
I ', r C ,' ,til,,"; y llt,,,-,;
dt ,,, ,- ,;, ", ,11 n I . I ., 11 "'it l "i "T, l'ifl," -",
liz -1 I I _ I ,; 4 ,, i ---- 1 !- Ili "i A--r l, 'i, .'_a o'Jcga""'. """i-t"!
'T I I 11 I - f. .- ," -, , l I l -ioradft 'de 0 05 ,", : ,;ii,,l!fT," ; 'T
T, I I I - 1;r -',, I I I I T -, il ,ll ,Ptf ll i "il" "' it, "t 1 .7W ,.c. 1, ri, 't ili ii, Y ,;!
"' ,e -,, ; tT, 1, I : -, - ,,, -- ,11 it , t e, -,,, % T, -.t, '6 'i, ,, III IETI"Llitil -In
j ,, ,t:, i ; ,
;l, ,_ _7 , -i! : l,' ',- ,'I I U'al londo ,ar, ,' IT. ... T T I I 11 I , l--- , T_-- : T os "I 1-11 ; Ile'.. 'i' -It'- Ililfad d, lni
", i 1,; I I I 11 - 'r :-it P , -- 1, ,, ; ", , ( ,,, lt'l 1- Ti: .& r arn- t- 1. d- dlc,,6a 1, Irt T -- "'.1 li",-,ril,
11 "' ,
A' "T "I - I T I I I I I I I I -, ,,, - b, 1 t i I , I l -1t, I '111- I 11 T i t ;i H ,,. L! , ""t= ", 7 -,-l ; :,t ; ,! Ties I ;,,
I
'Ir ,- : i I : ." t , _, , 'iT_ ", - ,I 1 I I -, i , .i. I- s, 1 .10. "i .' 'a, lilo:%Ida
1-1 I I I 'i i I at,, ; e 1 : i,, n, im d 1 ,d!vl,,
fn 11 ; I I '-" --, -, v , I, ,-e Scli- ,toisTdt, "Z
i , rf , I, ,I ,T z ) : I 1:1 1, l 1, , , ", 7 _- ft : - ,,, i", , I ii, I-, s 6, I- -- i-d. dc't. to tl tastes oblig.t.,lics g,- Ante I-a ,-i-ri u'
O: i , , ,, 1. I I I I I -_ 'i ,efi.r Mil I ni C., Gil- A1 1 1 111ffi't',Ild"l
I I 11 I , - I : I 1-111" ll,-,!, li, 'i-iii, ,!, P- f -1.1- il-Ii,, 11i],", t T, """ d, Il"In "it tid'Itihimit- ,,",,do 'I n'111 -11t,"It"T"tta 'ji
1. T, T, ,, '' I ,,, T, I "'i,
P- 're'Se c.p.I,;,do, -T_, ,I 1,,:_,,
I'll lz _1'1' I I. A,,17" ,Tlli ,,_ V 7_,,t I nes y jl-., h.y ..ch. p-the.
p" I -1 fli, ,!,! N"', C I ,,, li- ?,,i- lli- ;- t de pag,
,,, gado del G errvidb-l fi ic c,, 11
I' '. I I Inils i- 1 'F-t, Los avilesinos de Cuba -A ... irr.d.ortfrat. V7,623.7&
,\ ', r' r, I'll, I I I- 11 - l : : r sola pm,,ericia thlip'la -T ,, ,--- .
, I I I - __ __ ___ - - X , [" e- ffeit P.. Or- p p- idi, do ,c,4.d 1. s ol e
I, ,,, It , -, ,, : , I I I I I I I I I I 11, 1, '_ ', ,,, L- z norei Be- ... do Maictrle y tall- Impedifia atropellar, , (l, I ".
1- I ,,, I I _. - _____ -______ I ,ija _;,,; ."t
I I 11 I I I 7 I .i, M ...... C-be t : Ite, pasad Ti" ', -'W l -I" .priltbari 1. Ialo, let ,,,:-:- I
cild I, l ,l I 11 : I __ ___ p P_ c oo on 1 4'.1
-11 -tl f, T, , , ,I l , i I '- ,- , lo. 71a7-1 I r. "J, I -Osr dituk de hf),,, "" --a Veloo, oblig.d.s 111.1
I 11 ) I I 11 A -i- I if- il". llli I 1 I Ll::_ I'. ",i I p i l in
M, I 11 I ,,, ,, I 1, I !",""," I' 11 I- I :1 n ,rd ,it ,et D -- t sa- %-a- I 01,111, e 1 ,-;-q cs 1. 1. .aici6. i, ., 'Iti
, '' I I 11 I I 11 I I , 11 1, 11 , I Illp ; aa chr"..1-&,T
11 I I I d. -11 ,(:: Il "
1' I I lirn
l' L '. I s, g I I il 1, ple"rIcl.d. on 1, i ,Tft
". n'Tt, t t", ''I 11, 11 11 il 11 I ,; i le'-denle, cin-llmi 1ti, ,,
I 1_ _', I C--;-- ,, I -T ,T ill
d i , I I I ", ,, ,, I I i Balala I I I'll I % ,- i
I capilla, "",_ 'C", lc ITT,, :, J1,1zl1i, .1- jqt-Ci6T, del V.I. de C ."-r
I I 11 I I I 1 l, I i _- V UIM 3 1 ill I- 1! 'i-' F, I I I L I I i lii I _, ;! ;I .T Z-- ", I", (' "t--, 61 I t rgli,-I pjT,0 U_4064 I r I ,. ,:, - ,Tj fr.,, D,- l' ,, I! Cl! l,', A -'ol.- a d ITT, :, irti p
i 'rf ii is L .- I "" "' ,
Pvt cii i 11 4 ci ',n I I I I I I : - I T -',S-,- z inj.
I . V I), I L I I statn ci ,,,, ,;:
". 11 I I ) et ", oo ,
I I : I I
j ,.T'?ij ,i 1 1-1: i I , , -, Tit, I ,S. d, -IT!, -_,
11 I -, I I I I I I I i'l ) ,,, -,' i" IT
"", ; I I ,, tl, T4 I, ;,
llllt!-T l lll "I I I I I : I I I -% l I ?I" U.5 n_ 1 T ;, i r, 1111-11 pli- ", ," jr, "t it ,,,,h;','-, di, thr, tt, I 11" 1) 11 -t", 1- 1 ,, illilt
it r ,,, -,t ': "', w i, , i 'i, 11 -1-t-,"I" I'll 1", if ,
., , 11" TIlt- Iilr!', ilt, -anpan,1z T I --- ____ ___ t Vl- F 1, I t , n-'t. 'ri"', ii, ,_
"" - ,t I I t L ,,, ': ,It oiil? izindome con la expulsi6ft iti
i
t I I l :4 : ,1 .11, ,- I 1- -_ 0, "'i'l, -, 7 -,l,,j,1,i, I if.ni- :. I I '' 11 I 11. I 1-1111-11111- -_ -1 I f"", llitit,
I I 1, I I I "I I 11 , 1, -,
I I I I I , I ____ I I q, , if ,, lcif,,- I il, ',i, ,, r,",j ,r,;,t,,rl 1 "Iti-,11, 'Ili" I IT, aclitod" P., esptici. de V.ldr,
1. , ' I I I 11 , '!d, ', ;t "' "_ ,v-, : !,, 1 l-,"', ill et, _, -_ 1)I-, ,,,, 'a 01 11 to
: I I . . . I I '' I ,,, rl- ,, "d ,-. 1- ii'l, Q- ,.,,T,, 6 a, en .I, IIIII ca li "I 1-1 , I I 1- I - -- - I -_ --- IT,,, ,, T_ la eugdas elltitdades.j, p.
l, I I i l' n ,, I , r ,,,, i 1 r, , T, ,at; Y jantat , I ,,i I ,I in
I I I p R I M E R I A 10 1-ill I 11- f J ,,,- 111tr -' 12-11 11 Die. .I toin on Ilia a to o. M
I I'll Z" It I '' a I l -! "Ll '11, lii' "
.11 4 I I I 11 Isitsirlep, ll -- li, "I".', -,l ,,,t:tr,- d ,t 'Mift(3 ,!
I I -1 I I 11 i l, N ii'T llf- icrpt ilm. I I 'M:1 t!lll il" iij__I i, glif r, ba
T I F, ,-- 'i t I I, 4L I id. at .U ,, .: C,- il, ld_ ," dl ,Tit .bM. ,.rioa, doentriadis .uch -c,
I I , I I Iii- g;ift. '. ptlesidertio ,--i t,
11 I T'l I I Ide,-, dih.;--- ,. !- -- di'n
T, , 11 I ", I I T i, t ii, IT, %-l , %-. T ,, ,,,:,l. " I --ki"l- f ,"',ir't. -1, -Ia? el ech. del asamblel, cua l ,
I _r I I , , I T ,,,- 7, T - opinion de 6sta no It es favorell,
r , , 1 _& ,;_, h. de rd.- t, "-- -F! ,tll ', d,, ,tltr, .i -- 10 ,
el %, r , 11 I I I ,'I "'Itana, eatat to land -]"! 1 -,
'I -t- I -,t!rT"1-, ,I, t- it :, ', , :, I I I I I ;, I -T""it- V T -, I It. L P. ... 1, dun. -n-sr Its c, rt Ill- I Ill, rrln,,- 1, -- nij,
I I ,,, d, ].is seslic-7 ,ool,, eo :cf'.
_1 , l t ; d.. por ed 4060 dia :,Tlr ,X llt,,,t ,p,: en ,,u v,' _,ad los -nn, ,r,. i ,,
I I '. I I .1 I 1. m I 1, I 11 i 11, I I 1 -4 ,, 1 L A ,, A Ide c G- 1. AIV.re Torite a T T !I "I I I "': I , 7, :. ,,, i, lll-!, del "'-7 T' _; li"ti" i'_ l'.1"'- c!" "'I ia de deferialims dt su obI, , ,
p i I I - .T I ;:,-, 1 6 Arit-it, Roc, ,-, F- i- 111t IT,, 1-in ,,,r ,i.ffrs: it, -4"i": bie, -, ,
". , -, -, I'll, ill ,,, I I I I I 11 _,1 -1111, , I : i itz, 1,A- -, halla e, A T- C". t" li- ,-,. it"I'l-t, e!, :1 alt,,T!, j.ct.. al par. h.b! ,
-T 1- -1 I I -;tl d 1- 'HIfIr "' illll' 11 Chil'-" ';, '% C.- crie turn i,
r, .. ,
,7,, 1 1 -11 - ." ,:. I I A ..;,.Ak ., l ,.,. IT! PEDRDS' I i r,,,,, ,,,Iv,,,, ,,,;,.,. lal,,*,, l,, "'t, -,d t.m', 'det
11 , -, 'i ::, I T : I 0, I'- L'-tl .- I caniT antIl. ,. Illop-lde-la
)j"t, T" dl "ni-l'r- 1, I I t It.14 di. 19 d ,,,:,at, 3. 1 T- "-A- C-i" ,
t 11 I l ,i -_ -, "T n inano, on 't
I 1. I I I ,, I I 4,-_- l,.,,,i Y 1,,i lit-lili.. P. "T'- f--alille a %ueldi I _4 11; ;,-!,
I I '_, , it, I __ I -,T Ill- ,3 ,c ,*orgl, al r IT" ,,:, rf, IlIp"ll'- Un deoMle con el .rad., eTe co!
1 ,, Di. 1. I n q- le ,,,, In- ,
l -1-111 -T, '. ?, -- I I
7. ,li, I I -, no d.i.4t. b;lcita, C detig-Its.
: I , , I I i I I I I "I, I ITO ,f I Ml I I ': :iI 11 ir, l d, 1. i lo ,ll G i.g-t Na- T, Odos; net ... d. 1. pr"Identfia It 11
: ,, ,l 1 I 11 I I I I 11 1. C- ,, ,f vi g;. &I ;'llsell6n
I 11 I I I , I., ""t ";" Y ,-Q71 ,! 1 '-6 del d10 ce10 ,tlp
"D-I.- 1171r,"!": IT, r,!,p Is 0 ,c91--ento It left-'
1, :i I I I I --- I I n -, t, y Pb l .B.iiit., P". lillill- 11 , ,- I ,,, i 1 rl- r, I ailritaotn del Goilecn- L,
11 I I I "I I I I '1 I 1 'M I '71111- if , ,, -, i j Actos ininediatog pgga
I I I I I I 'i j 11 i "., , a, a P'_ I d" !,_, I , ",, j&,. PraVIr6id ,I,- fr ,rtl, sit d It,
11 11 I I 1-1 T ...... , 'i. orbit.d. act-66 ,
t I l, tlll I I 1-11 "", -', i H l kl, ", r ,erot, il., id m,
i, , 1, - 1 , ,
I I I I I I \ 11 I I 11 C z q I & );, 1 RENEFICENCIA GATX Fl-,k! Jit- "" Pala 'I -1,1- V11t1-'i_,_, lork a. 1. pelea dcle ,- ji,
i I : ', tin A, dr-l,-0Wb de,
,- T Ill I I I I 11 I I ," 'i., :-" I y'-'t- -1 ,:,da; y h.b-a q- h biht- rollfdel
,, I I I T I T , 'l-,"', '1113 'I, ,!,"" 3 ( -I", p',1'r. H'I C."'t" d, --," 'I - ,, fa jillAptacitin ditlxia 'fl ,,n ,il,,,; ,,
I I , l, ", I 11 -,; I, ",_ r", ,.pit. BI- oli,, Y'll tIl I I 1 ,itlln k1i I -,!,- lf ,CF;111 D a" A 'Gamik. pa'. ,, it,, 1117. dpl r
I I I I 11 I I I I
,-' ;, , 11 I I I 11, .e .-- i, A"Ite. ,,r,;, il ... i:foa .e.t.I., no ,,,,-T-. -, .
I
:' -:: ,, _-: -- _1 I -_ -I x -FN" i GAI r Ef',(, Jintit d- I 11 ,- ; p-ta [,,r i. ,j,, It, Firt-1, Opoak;.nilit,
Jce-, 8 d, ,,p0t.b,, It, , ,,, ,, ,,cr; ,,, ("'l., '! ,lorl d,, Ili (I"i, .. n No dej. de d., sch.1t, It L I I
I I I -- -, '' __ .. - Ly c ,'.,a --!,r L! caTerie de vida iitcr z.. , I 7 11 11. fi ,,, T, --- Sti-A'd 'I ,-, d. 3 'I, Ell- m. I 6pa ,, --
7 ( T D I -_ .A-5 If 17-1-. 1 .1 Ill 11- 'le, est ]- I ob- 4 ,t. dt, 1. P.,c
I '', I 11 "i 2 , : d. "a del lider do. A-' : "
- --- I , '_ I., -,p- ,-A uncis SI o lies
j- i-1- I J_ ,
____ __ _,, 'I it,
,'I) i, ,,- T ,,, rril, i- I I'll "I N 11 -, - - t I, '- !,-,,, ,,-- AIb ,I. Me, "t .it' q'e pi' 0, -, one. o C-di. bried. 1. -,
I I - __ ___S-t'- T, , t I I I 11 li,,irdlad.
IT,, i t" ,, I I 1: -1 I I I I "I I I I I 11 - __ l ,,,,,, MiTlit- :, !., Fit wl, d- A!b ..
i 0,1 ,Y ', 1" ,",j
nor. ,- i I I I -_ I 11 Titz I 1 ,-. "17 ""lr, I ,I, 'i r',, elecelo- likunlelo,, el I .
I , I d! p !"Totes? Mtlill.ll %irttegrao- ,I ,
I T 1-1 R-N DEN AK, J-,, J, di- -"v Ct"' Llu 1""' "A
I_ Io" , I I : I -i'll tT "itten" to el ceial", At,. ch ,,_ I n I 1 hill! ,, ,p 'dl c, m ,'_ soc I C",id'r., ,
I I l 1,11 ta- ,- , ,_. ,r ",..".', f" "
"I I I I i, 'I tarlo ,z -, ,', I il c , ,I
I ', -, 1-1 if "a", .. no hittirlIa Mr, ' tos nj lin do aegtir I ,,
, I : : , I T, I El m I I 4_-- ,,, 'I ',, ,on- Went. dis-lit ,2- I
I I I I , 1: i" F, I 'I, T, I ; z ,,, I- A I ,," I
TZ I :, !, I I- 1 AGR'U'PACION ARTIS G A "'T _- I 1' il tilrtid ,,'a ,,
71 TICA jW, 1,l gt1,,lt:t- ,, t. gencirtil do ri-,
, , jm_ It I EL D 0 C 0 R I ll r 117 111're ...... ,
i ,', i, -L, 11, , :',, I I 11, I~- 11 -, ,, I -,, I :., 4 I I --EGA: V, ad* 1gtI,,,t '! lab"j, 11 1,, ",-ilks d'i "I"It- m its a,,
;t I- I, 3 111 11 7 I I -, 1 ,.".. A. zud- a ,,,,. j -Ili,, 1,rd, -IT pat-, s I 1- "I I i I I I d S ."gm"eh v n,;"'! 11
-1 I I I 1) U. T, -0 0-4 fin Cl ,B DEPORTIV6 ', 'C!! ',Io I pi ', Iifitr "':'r'i- hl.' "Rgoeo" e I 'i ,,
I I I '%I 'I I r E 2'. _L_ _.M.1lar% 2 yrWIIiui I ; ,:,
I ., 11 __ I 3-1-te -larberta, ,! ', ,, Jre_, ,11- rv; ,,,_Tt-,,,,, pitifi tjda sada jilrd., 2 l" - , '- ,
,,),.n,, jardbte d- Dur,5e I )iiii- c, l q ,, _qr 11 ","',!,' ''. ,in l'jdas -"""-- A LLECIDO ij ': "
d ,_ I .11 z ,
I i, I -, , i d li ir 11 I I -I I tiara rcrI-r1,, *, I I I
e ,:, i-- p- I,, : -I-:- 10 "c I'll, ,, Din- : .. , h,',, ,ueles 18. 1,1 x .I,,. ,ill qIB, S' : On ein a ' At- 1 lirntr ll pl, A- 1-11-jit ITT' ,Y1 _' ll I Ili I I I 11 1 1 i and, a ,
eI I" ' "'I de ; 4 ne: 7, ,, - -,anc, Y is.bnnrii e, ,rcbe y .1 4, 1- dern,,1 itasnih- "iegar ip. P, --rio i4p Jill dit! 1 I- t1l- All e -- I'll)- 1-- siga neg
z I 1 I I it w r-- ill at _an c Ili i. .37- 1 .--- .! Ap'll- t'.." A" de Ftsnve i. Caballero, 1, -. ,, ,,tp, p,,t -.jrjr,, ;,-I, que- rtizones ec.- ,I 1, ,l4 f:,, vw-Ilii- Pat. d'sda .111 .cornpo., ,tl cld.,e; 1-ta a! Cenvent,- d. C. ., alor t,,rile, Rjjsj i to il
'ic", V,_ G, -., 'I. I-i"-_ ,, 1, i I 23 ,, A gob,"- 914mentO, le cot cl, l N A ,,,,
-"'le' '16 1 1 H0.MFNAJ K PAILAELF, S-3 I" 'i'll
g- '' il' -lecci(oler; f, ,!"c""', ,I C-)_"t,, vl,,t-. tl 'V4, ,eptT-br , ax!eivc-#n, ,D,,, F, ,- _r_ -, 1, T- 1 ha d, i ,, ,
9 L- H.baiiii, IS de AS-tt, I 1 ", "rii'd .... Q, ,T ,
7,00 a. m D- y et ,- (-,-,!,lI!, l" I I"', dz 1049, l', "' r- t1_1 1-1 1- a ot, I !, i ,,,,
d, pl, ]a nclhl IT, A-,Ttl-- ,)'I clill. I i 3- I--, ,.!I, 1--u- .ciusido p"""'n prop-ii al-il'' (" !,,I I IM-inia 0dit, hada de Fidiit! Xw htia, 9.1. 7 A.. R.- Yth. Odl ; S.t d- A1,1-itri.s. FI.- I -2 ET, P-tidlt Q- t-pit ";i, ,- _,
8.00 Salida t', o -, ,_- '' '. F-' M- 1, i- 14-d- C., V61a; F- bli '"I- I en M J-tz Dflif tli. e l otfi:, (It lidta Isto o-1. , ,
11 I "." - , ., "Wi. J- 1. y L.- r..P- r! T ,,,j-',,'n,,!,,Wk FIT-11id,_ kl ja - ", ", ,
11 Y I pt pl Iurti, f';;1- !it""', ,,, I ilttr- :,
La I j o a .. I I I __ 11 11 I I I t 1 Perab.d. D1, t"I.- Odl Ed- d., Sl- J- fi Odle; Ell- R ', ,
12-DDp in -,UeRfida 7,a !- 11, I 11 11 -I,,--_ I ;",. il I 'ftl- ML- A, V.1,i nft lr;' M.W- : ATh -,,,,11- r, .. I; Colt,.r, I,.,l,!T, tl' ,-, 1, r ,
Not ,I I, -, 1, fl! 1, ,. ..h l Btrthitai,'d, Odl, 'A, t. 4.ti );,r!" t."'t, ), M eI , it ,
R-W. r _b2d Ili, --il-, --- _- !t1'. ,01,a Mtat,,al; Dr. r I i "!,I I, ,, 1, I ",
-,' it ", ,!iif_' -, ", Ed- (0) d I ; j., 'i-dr- ,tg,'i-t- I ,,,
Icis ,mo, qat ,' -, , d#a_ T U8 !J ANFT,A: TaIi--) tw, ,,,7to ,II tit."'o, Y -DT", l","i-i ... ... 11T i I
l, I, de W i F' I I I I i, r ,-, !_", _11 I .; T T, "'itl 'I t d',_,',rl,,,,,i il,,I, .x ,
lo it L t t m I l - , I i ,,3 1 i -, -, "" ,
ou T 11 ,I I I I I ,It- 1- 11-1. --- 11.1 I "T, jit-f1" n''"T'l,,- i"'t -- I I I .,
'l
It ,I, I -1. 11 ., '' I -; ,IrZ,,;i, Y, d I rf 11, on d 1111 -W- V I'll .1 i ,,, ]l 1, I
I I ,
I , , ;i I f, -, l L ' P' i T 11 e t f, in!'Til II, i I- -1 I- -11 na M ... I'l, t W.tl 11 1- I I 11 I
I , ,a ,a t Lml= = 1" n 7 "li"I"I"
14 j- j '-T, L ,' ,, , i, 4 1 l I ij oirril'S ql l11- 1" I. tl' 1 "l i I 1, i" I I ,, 'T i 1.
Ti
, 'I 'T __ ,1*ATllRALFF n F V KC; A M0 'i"'ll ,f I pl-(Ici, I, I
.. d, S C6 TOR. "'k, f -, IT "imi"""I'll T ,,-i, 1"i,1,-Ti1-T- I ,n ll, 1 U, N )" L jj-q I I
T111-1 it Isa L, L , jf4l," Ili "ll,"It ,
V- d hiz __ _____ i-tt-idad #1 ll,,!,,t I 1_ i -,17-, 'T"t'l ,,,,, ,I ilt,,td, rr- ,Ill '. ii L I : 11z1T11
r- d ii-'eiect., ef" 1. aag-,i,4 jl ', I (" ,it, tz
it'll'Titit I' lii-! iL In 1 1 4 I- I del d.ct., i il,- "'it- _tt 1T d,,[-1 6 c ir ,l -- 11 1,
T ION DS DAT *,Ir',Ai J-,U, ,11f I., ,)"if!il'- 5Al,, fr,,pi a vilal- ,ilt, gencra ''P., 1: !,-I, 'i I",
iintifpac)x, P,,,, I TELEFONCS; UN 'i ".. deb
l jounc- d aepil 23 Y m C A
n, I I T, I i C- it6 d. D- 1, 1, "r-T6,, 1, Q. Ir 10" IT r, ,T'le pfi,1IrTail!51I1lc;1 1, !I P, 'L ". f !, flde: ,rh, d, t- ii, JSUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN _' A A' L E R 0 Lllvo par. tza=, del 11r:, ", L d d P? :, ,e l"-;,"', ,rv- !I'll, I iv 6d pilsplagailida '! I-I-1 to e) ("'w". G,- 'A PlIgIn'. -, "L I V, ijl 11
,,,a I ,qu- "; i", ;", ,,',Til, ll l ;1 t- I",; f ,Ixtli,1t- I,,, oil
,,i 1,s r-c- linit tt , T,,, ia I F-0833 , elP, ,,d" 1 _It p,,,,tI I, "ill ,I ,ii ,n.'rIoo"I%.itvd" Is I f, 7 ,, :1

edell tr- ,_-, 1 fvl "'__lr t,1,1. ,r -,.g T, it ,, 6fli .oa ernpren Ido hq< -,Ltij I
', I 'at EL OIARIO DE LA MARINA,, V 9 d a d o FUNERAL ROME Y F-1855 e1 1ftaorr'hiee's 'tilatrLde '7 7 "C"i'll. , ;r,' I "I 11 d I
.1 ; I f e-It,, gobterno co-, sus irf,, ,.,t
dtl seflor Rafntl Ml-,] I 1. r,;p= ;,b,$. se L. aarlt, idill dl vii-,", ,
g", I - _____ p t It.. "In tl I
Ifidizit, 'I -5 PWtjjA.T0& qat M1,1 T,,,"
,, 1016 _,"t _e I I P&ft vnquez. a 13"T', 1 .Mles",
0
1
I I
I "
0 1 p I I L i f .
00 CXVH 1,LW 0_[)L L", W RINA VA i 18 DE AGOSTO DE 1941) M INA ONU


convocan a exiv--_-, "ACIFNDA Coutratan los trabojos para Ict Tendri ou sesi6n boy In le tagreso Rindieron It Yr. -fje a Juan"

en la E. Nt)rmal litll .'.ta.i4dergarten Vi it,, 1, "t'lo Inanallia reconstruction del Maleo6fn de Atuilki lulicitto,
M seirmaria , I M urillo c -!a fe A ,rtw
el trtbuto sobre sueldos 'i, 0 A "'. ,
............. .. .. ll.lonailict. del as,
Ppaildo mnlixini, saile.do, 20, 1~ VojVer( n a paVi iniotlt-s to oil#
,lefialadas las prueb" Dietan mi resoludo'n ... A I P -0 P.I.,fal tribute mentor totaintente la espovio,,th, dicho orgapisri En Jos gallons (lei Chlb oe""j.
nibre 10, eneld alien liable, -10. t in
extraordinarias en la Para que los olvestros Mi., CAlAnd. 'bl ida.-Arreglo de Jol; ocerat.-Islaf; y parqueo d s tratara "L C de profeRional", Ifillilf, it,
Escuela do Pedagogin Ifidii ].a ratcctn l e 'Coctiftcairl6r;
re. liquidarlos Como de castv -1 aidt, piesent.d. I SNOW
collfren el aobresueldo 1. i(ic1.MjR1fnMr Aha,ta F on grain
,a a I" on" do M.Asn OBRAS PUBLICS GACETA OFICJAI
PROFESIONALKS n Para las ca, E11,1O, del 17 do ggot Pie
I Autorizado t',"onit, SF CION (jr urm o.
Per J%6 P. L Goldaris I A J, MI
Per Attain Jaunn, injillortaciones de ea'one .1 ffAr7-_,1 11--11
f Aenid. t! 11 1, 1, ..... i
IA F Mfla NWMAJ do Kintitrita- S, he dkead. vital leaplutilin par. a -i ,Iw El tleho, attillerm. P dill dJ__ x hat,
at im nozcomu: ll obffiaar el Coleco, pO, 1, A,
,rg tiitt e, "
Mde La Hatians,11 far general & Actuates'
.,I All orit"'i attom, A dOc de 'einte pe- -A," do to f. "Wa.
tot, 1, i,;,, d,
iull ct I Import.EmIlia, Tinters V.144., hX CO.- loo do, ati rart 6- in Par.
VOC to y dite o mAs afte do at-fti. on -66. b
-ado a fatfivienes a It's -PIC-tes nla .torl
to fral del ldii, le Ingretair en dicho central do enw- enathanta, cantidarles- ql,- sc rp,
Ord~ C.entran Consignads, ), 3tp- teri de Ctnorcio. Itice at sieficir Pa
ft.nn 7 a las Axw.- do At dill.: r-gairten que "I to Cleseelf. "I PrIl del no -i. de
1 prui comenturtin tj 'fn" ni !1"", z d,
15 de Flweniffulla"lilt peri bii" st4lin F
to las otho do 11 n .. COM;mr, D act- de 1. d,
P C. tactic .1 flL _da r, at Imimisle,6, jd.,1,CO-c ,i r %jx 1z;6 -l", "i P- i,
let ofn ... .... .
inafia= w= cula listarli Ablar- MCA de iu in, v feti's a,
ta del let M 10 de 60ttembitt, do 9 Lti ragplinild. edhtlene 7,t, ,, f- do Orden del nhA, M. a 12 M. raW 41le pi"Mos, -eplip-", do C -,,,,, q- A) .1i
"n'.. at, i,-, pi! idid
Lais requiettee quo At 1-Innerat*: t Qtw-- A~cludadimet "bano no toner men Lm" %d, It'Primt,.; Qife, I m.,
de 15 RAW ril ias do 30 de fideto, Pil-i
M"i
"Ituad Y phnlll' l I I 1 it-to t 'Mp-t, 1 i ;,fill fit, 1"i 7tf de , r ;-1 delacto Naito tit oi _j
bangafte Vafa ja onaeflanu 0 Ce- I al il, Fell ePO f cmi Y die, o r-ii; ft,
da prosailar destavorablemann a C. i'. do an-- b a", a
pi],bliaos,
doiall, jitatificAll-A de
of
.t. tallit a faidwria so little "C". ri :Tit
0SZ tit,
daraostrar m refrUfloAdo CWI vitti- at do -- i, Cttl
tro, Cwh nte, AC, i
_WA"oril. At in, i!
1. 9..1ali. de 1. dand, At f,
awndidril,14 zolicitud per 1. intact- 't el, t
$Ada, flutorinda per SIA padlt ti. rl., j, I
tor cillao do oar weaver d, riled, It'. 1 1.7 :' ill : :,:
I 1, 1, r, r i ;, ,: ,, t i crw ltI ru ,ilff
L.. do Kiliciter j,'fallen Jllll d,
t..dAn in "' ademae, dc it"
q",' P Ed.
certificad. 1. 1 orlfa. d tl, , i, , i" V, A,
A. retain, sacrediAnd. Clu,
A,, quit t
to dant, ae
tv to P-AC, son R I I tO V i Z u,
del tiampo a mile, so PmnPtj at"jR colwo q1l ariaii,
cat-la. ;,.,a Pill if.
LAS upliantes 4111 diri
ilue tonitan titit). do 'cli$t-ii Qv, 1
Mautra o Mobil a, o certitfoldo do call v pCieibir el a,,
Octavo Grade, 361o Ondirta. que en- -ld. a6ca a lerviCiett
Cite jem Astc. Y ian"llift Cl rec-Mri. dC, _1"'
del &1Zj, ,do M d,
tuviervan uns c.hflCeti inferSar 05 purims on at gi d, Elitrado do t, sl El 1-wo
pl, I rredenci too ."ireft. P.,
C, -)tl A, jin, oil.
I fir
Oct. ij, ;;i7tv-,,
to Ron ItOrtifielAdo do it. grad. tow- Y"'Id ir -------1, ill;Li, del in, :.d. po'. .1 ioj. do 11
If q- terA a t i
ifan tio otritarA SOme Gra- v ki I., C.I.q- do JlCd,
411 At. M tra wpaw do itti 71- ii, -t t;" t- U, d l, El fLORIDA .It d, r-,
Mead& -Ire C 11 i.A
N-tulwoo, I H., Hitwii., 'Cf- to Mob... I., M4-iql 3 A., v_nf. 'l, 1 0 )m 6 P, at, E, prif
La, gl-As do fijurlimu q.e no flic 1. Jut. 1- r t g, f,"Pfni, All O&M,
ran cu terms, M IRA upirome5 men- ftircth. i nt '_I, id. Y _110, Palo it,
elmmAns djudicarko pol, libC a 1,n q anife'; '61id. P., Iti 'I fi4, it -A-,
tat iaj A,,C
"AMAR -nnis ne .50 a,
tainim, lia verawrit Attire a! vl.', 1949 )00 C ti; Af.a, re so Awi
1_ ejde utudiw tij.d.. Q.ilt t d. C n, 10 ?01
del. do Mi Maio dc FAuC.Ci6n tirnld- 4 Aor nt LA Garcia
nn.ya Horror., 68 lohas.
Cle c Actor 0 m -tor a- niente Ill VL.faill. del -at., laapa."., R.-t do I'llulain, ant.iN
L. Zonent, do At, anice r-to, a, gen., kSAJO7 t, F.Cntei, Me,. -rt. li Map. C, Gar6a,
if rc.", Et I - 1- 1 - --- I -- : 11 icil 1, l Aittittlt-, Ada Perez '!eedag.& "Ircesinin torte, Cl itbIlt. 1 t tmd", i, K lit ROCI'litil-, I if*,
'if, tlirini l, ... NAL -ian, Dol-n N1 M
dilig-6. on Port.. Tortait. Uln, R..
IMMIA, tly.rff.t Quiiafn C-1 M.deat. S ...... 94 Ans, blaaae.
PJ deasno do It do NOR- I tor CIL, ilta do sti! 3ERVIC10 V.
SoCia de to Univers dad de LxTba. Czllii de B.indujo, Inir. ,: t
Ci6n pcdagogica adm 'da, A Not0 1 to 'non" mo.11.
doctor Jmt Marnfal Oil I nit, P, I i
no pa- 2 7 ?ANA .11to, ICY. real
C.Min a, Gatti. Lolita Al-im, Ln.
con"Cor "Yor of caltridarl ni, an iticirn 224.
on clite s"ocrit 01 M-6ine. 74 iios,
1. V conio to, jCjm J r
r. los examents extraordn".6. do C-l -a A,; Vi"C" I"'. 11"'A do
Ca del .1 0 r4' latien Collin'
Ell " d P Nq 261,
an '50 P I R jofo do sil'i4foi do C.,n-oroil 14.1 ltq.mir 1 E-rit. R-eC. Rey 3 afloe,
Clair! oc, lit efic, Gailoar Bet'i'Cou Y Cs ,, IMer [Clarice, Hap. bler,,dea.
DiCho 0 An 0. 11. 1 Licy- h.At. Stott Cans 22 .5., blan111I.Ir Int 611 E la-le, i I
caci6n, 13 Y 20: 1 1110 en. !a Cilillid. J-13U, I,~
Nawral, l;6n l01 eli--Itll JIduil C, liuutlc r,,,, d, iflntu, 1,A Marialf N- 8,
War ourw is Y n, ER pza 1. anttcl 78 hae,
90 A Moline y pordi,6,, fodo nfeji, An k.ft. dt, 1. h-
tiott "L, MUNT irica. Sol N1 3M
14 y 24, premiti, 10; -11- P A-A
Coe ft- CACIONLS ta e 1.1it, el At, MI- blM
3 hotedti of ;C:t 6-dii L. di.n.66. do Ferate, M.n
11 Ili 22,1 C3101,24; d; Diorilsi. N.i LIRces, 05 tlhcl blil,
aft Mr. a let, I Y 19, ooirodob)., 5 L. C-foicn- qlC doct Ji "PO'c"J"' N. 58
plemill, 17: ilw' loi ientiO lle .1 a. CO
irc I ci M- d1bto 1,.b,, Yr-MM- &ther Palcandror P6,a. 4 .6",
13 Y 2D, premia. 22i Medicli A110: 2 U, opfllodo do zi P & 0 .,nidn Cl paod Y q- litf A-, n1aleal, Hoop, to, Anilinall.
tales, (Bal), 14 y 2 : M.bildolojf4 Fo lot d I v trod ertos de-forlinedild Valentina Gonalm 73 fim Won.
d dorech. R a nodo, to, ,,,P.,f do nlmont -fe- estaAal, ten cal. I- C. Sec.cm.
.&6eqd0(M. 0, 17 y 24, remlo, 24; 'I'l
con a e ia, 15 -,-a! de Aer.pi ter i -ltv6ioMv% of pofor os Inlet- tdralefecle inilft'il, icraea. a le; fels Ricardo Garcia Rildrigum 93 ahm
22 PrIC040214 d I nat. ;It t: 7 T.rro Monw, fri. 1 'i"o, do lt.i .1;', Sociedad FCCa6 blarccl, Qta, Coatellane,
23; wRies tit grott6m Y Altuo"' CA dt Aniigo' Pais L ....... Ord6hetl,. 23 Mo., casirs,
M y C T,), 12 y 19 potaollnw. 'aleo-ati'd "
20: fpi n- A. mal LA MC--ad 'Crif-ril'ia Pori'. St., MAO Nil 33,
.rcd- l" do U. Jon
d.o)W X. 0.) li clia I I
to 1-,bo'do 1. All 6 .... filled
de Escuela 3rcilanfarlod P.Y. 14 f aci b VIW. Rodriguet 72 Ahoo,
orio,-, o vvtobk f an A,,, h. In il d'a 1 957,

del ......... P,-n'.n%-i, dwtor Forr. or
91,
,3 pwo dOntle, r.114vareent,
wolow, 15 Y 23, prem1w. 1j; -nfallif.,, ol"tn'li
Mimull, Isd 24 promlo. I.. I d
RAO: DidlicCA do. y3fivielm S d, My'allil.
11" (YAtres? clenclas). 12 Y -,,it A,
Flialoric.$
m 23, T crix. d, 1. 1.
Vigmalia ,Siicundarja, 13 gy, flrr i- i, nulne, &C
mi., 6 At,; z en pitanCr.
1;remill, ;6; or nalan
14 1 11 1 11 I la P.1,1.Cidad in ni till.-Aft
]well. de _A
cdair cal
-to .-cCr at plibli, y loAdAl? 6r, tit F- as, 1.1 Ali COrgarilzar,16na Frolesioral y r, lf . I .
Ill Y 23; lotmatit coraint- r,,,MCA on pnOi aaooaa L. Mo.daottt
EducalJ6n de Anornall1i 15 E IA IN, __'Y1 -as he aid,, lomilid.,
A7


'oft vab
V I I'leA --Ow- IU&
do -sif CE L

come ostos do 1v Plonfla del Cotorro do la Corvilza Hatuey, la H A TU S Y
Coorvece,;v Modelo, iquales a lo; de lot pIct do La GRAN urvozo do CUBA
Santiago do Cube, ios colds slaborados con of 16pulo y lo
Mello M0jQre$ qV0 So fGCib*n On Cuba, M por
acci6n d1i, la l"adura an la
inigualuble Y delicioso Coryezo Hollvey,

Solo con plantats, equips y moteria prime do oupdf ior caltdod,
pudido producer" to molio? CerVezal
Hohaly, La Gran _dirnza do Cuba.


4

LA
RIYTA
w il"Noo 140 a
Par su subor iniqualado

PAWNA DOCE DIARIO DE LA NIARIM-11JEW3, 18 DE AGOSTO DE 1941) AM CXVII


ACOWMONAW
Cart I erc
[Cartel el

Escenario y Pantal e
Njbt Regrge. At
RIVIERA, ASTRAL Y OTROS: "Entrada legal" oh. y -Vol- 1=,
.1 lofit-o, F., d Was ptlkulas mide "to -VlJ6NES AUL il d. I- te.., y do
wol'Lxwoon M -m6d;ol -v Que -. tratadhDRO z &,a 1. irn.jo-66. del h- ibo, y L.
V", 'er. & od' At de to
de to vi RX., ogd
d. El 1. del Hot. RE -'t' _j,
...... .
1" PIENDO i'dole '"
AS 14Y
dm,. r t,, epi"!.s de -todd -] -Id.d
.W ENAS q en qVe AS'
p-t.
de.
q.itarl7.= t- tsp ctad-., habiwal,,, de AV,, 4
nt, 1. patetis.,
-et.
del 11"
En Is Escena la revista musical projucida q., e. f.Et.r & Colt~
-M "A- SRI...
por' Gustavo ROIG con 'La d, lo "R, 92 il s
ESTHER BORJA GUSTAVO y OLGA Re, 'to
_11, 'jo e e b iu.ndo tl ,o -7 ,atopm
1-t" el fu !4
ORLANDO F'aRO 1,lA.TA I TO.DGIAIO del 11) -go,
C ,RO Of t2 BELLAS MUCWACHASLA M....OLETAS cort- A
y .1
requests COSMOPOLITAN Diriiida Por Ff. SUAREZ
"PI X

q '14?bw
A"
'OT ly
p "lk
SOnAVONAL I : 1 1 i-11" -_I pl /,;- 14,
RADI ME' PRO"AMA COBLE

C w", I c05Adit' j
Do,
-I. ITR El c.b.11- A. V,
ao
P_ h. tw- d,
V tan mpmplado el amblente dmtro del mu-. ldo ptr-oixies'd.
N 0 0- RX WkNo ..tepI._Ea-z.dEe.t -1. V-e-"- 61-1.,
'TERR-Y "Arin, A da ClIva, Joiie I_ Lin'~ 9,1 Yi "prdt. tx Z=Wdm Y"r U.en 1. Tem- F -z- y A-ld., 'j f* M'nj i do A e'not d, I- aE Z l r:
sjjsvq CANT
6
-7 7

.-An act mrsim
LIP
r
FEL" A V Oabb: h Us limmtiN
ORQV T MCANTO


AIDY 'SAN WAV

OR ro ,TjiqUA DESIM LAS su P. W
ME ACO NDWIOXADO PIMFXC *
E I Gran C06n do El Colon do tag"""W" mulor
#-Woooo 4. 1.
ns 00111 L COCISEP'O A
I W04 'most. Rol. 4. oAV"...
ORQUESTA. U. MR, oo-lool -- I$V40, --oo
L SABADO, AUVAPEZ F R A, EN EL W"PAJE A coULA 'wv r*4411414a J't A ;,TA WSMATO(MAYWA. 1W b-4-- -1 Roo-0
E' .1 T ,,,TRO LA COM"! to. X., Wl-'
CA10 LOW --l- -6 .. .......
K( :lAi Ot TRASC9NDENTAL IN Rol 'It0% .0-ET0.. 011TA11CO., AG1-EJ NA60 Al. (Todo- -0-loo Ro'd-Ro"
8,'Cd') L, EVA YA 14 DIAS 336 HORAS, 20,160 MJNUTO -o.- oJ REX,
"l- 4,1 i 1 11K- d, -me
HOY 2AN WAIL'
V AM13TAD
y r.'d rt ,t del h-bLo.ndades, ALKAZM -go--Y P ad, sin WALT DISNEY PRESENT V E N D I M I A
M
0. Poo..
BONGO
to .1 u. Col.EN TECHNICOLOR
T
C. H, mr
I.;~ d. 2, EDGAR BERGEN Co. ofto,"_ _ff. .P.-1-1. ... vn lo A. -.L t."191-1.
..... nol"i In- N b RR, Not,
f" ADFMAS- '
DRXACWN N1 XVTO on Ro.
CONTINENTAL PRE31 TA i4.'" OIL ULTIMO WL
",Ti'A WA Nxv, mv, X VMvtft$. ACTUAIAIRAD
"' w a ._ _. llutoo .1 VVpLzXb
at EL PEMO Lr OFF
AOA
ra del RODDY I "DOW
Wallace Beerm (jej6 Una
forfuna
HOLLYWrOP r T _,aBeery 7, $763-i 0

e abi. C ese. dt
de'l
:;-de A W75
j
J-Svu* of St, Louis")

ALIXIS ZACHARY DOROTHY
do
4
SMRH. SO. V
m
EN LA EKENA ;"y it',
ROLANDO OCHOA- ANIMADOR
QUINTET MERIDA co"N' %
DOLLY SISTERS io IscmMaLss 1 AM m)416& 0 We UNTSM
ORQ. ADOLFO GUZMAN

jullivis JulVIS AM cr intas .j m
Un anw qut m =wsm Nrrmas 7it
q
os
F9 r
Jj
WANTA G;tANDEZA 'YE 4LmA HABIA EN AQUEBPNGURA JUAN LADO ZULE']_'L C.--S
LLA PECADORA--... F '3. jIGUEZ'LOLA TOP RES-Y LIN COVIUNTO DE BELLLZAS QUE
TROPICALFILM PRE55NTA 6 MARGA OPEZ APPEDATAK"
A ,NO
L. C,
L AhL w%&CAL
N.A AbLA0.5CA; CTUACION VSP1i(:iAL DE
= 7 A OSCAR LOPEZ Y "LAS MULATAS DE FUEGO"
WU51CA DE LA SONORA AATANCCRA ssoos c'_ -,
iLA MAS DIVERTIDA COM XMA EDIA MUSICAL CUBANAI
UNA PRODUCCICHI LAsus DISTRIBUH)A POR ZENITH FILMS
WSUWSE Y ANUNCIESE EN EL 0URIO DE LA KARINAD


A
AN CXV11 DIARIO DE LA MARINA. JUVUS, 18 UL AGOSTO DF 1949 PAGINA rRECE


Contract la CNIQ a Grf wia Triont IMOGRAMAS PARA 110Y 777
Esce na r o y Pantall,,
artistadw Ita canciov e.,yatob


Uegara misly peonto a 1, P.,(- Qi 4 7' i
4,-mlwil Jet dia
Clihn pDra intervenir
Pit progranitti 7
cuec W- ...... P,
R A D 1 0 on I
CiML ft-i 1 1iPar Alberto Girii cots t'. 1, t 6 a,
"a K- d-I
sb,
m
G,-Cl- do Trio- 1. inek tadis ar 11 C 4 -"-t,, ea= tride is cianImm .-b. l d-i i I I -Sh.1, do r
d "or MIV R- Gl- -1- M X- -t, 11"i, --l',
fi Ex iju i a
P I con caricter de "t'd 'Iir 1, 6"'i-ii T
el Circuit CMQ, -114i.ria d, tru, irr- P- MA.NANAz
este or. .... ...
sl(5n'*, deW boy. a las 2 de
6,ra Rew an pr1gCro.. e coo CiuQ N 'u- PINTURA PARA C.A.SASSAPOU
Is ..,It 1. to'de,
sora de Radivi
pro "e'r -Miguel Herre'. de D-z, V.b" 'iF 't""' 'I-, '01""a '1110 1 4 do
Mg entire I- lo, rti us itu.
ert. rrC be. NMI WiS
I dt-,
Ir.M T='rpr= C- onlrav6 do RHC r
%,,glrruisrtrlleul, u.- h- CMV
de filr de pritneir- ti- r-1
h1 m, ......
de gQr,,,,poy, to del
a a jue, -Mv
de prospornar, r- -Dei Mi-eunrit." :0 "W" il i I",", I 4 11, b"I,, o, CU ES I M7, i 0 S
del Cire tt -iltr
A.nq.c 'rutilte a.b. an to I&h. Ten que vend, a Cuba, a luzar pot di.,
1. rupreat6n que bern- wogid% atbi"y
"V.dirs,11 del Jurroo", zle, h.
C:; '"AtIll
to b ido, 011,18 'Wwiii,;I1 41t llvil
q- niturti- at P.2111 ,u c1_1(tutt, out d
it -A V, 9 r-,
till J.cv. ur t',
'artda!',p
"T"
Cormitaril MY C.u 'I
n '' ;z
de i to, ui,, niviorei p;rfoilil
fiuta Adolfo OW ......
I MIX H D10 WERIORES V EXTFRIORES
Ali r -- i
.,tAt. L,,inof, M.Hr, Donotiond. 0 hiwo at b. M.0d. a ,a.

-resm,
Idol, 5 RI pt S Till
.Czd to,
tfi
Cabs.no
-I -.1 - d, 1. d, G.Ril- T.I d,
rrot. I ads Wip i
e Circuit.
-a C"ode.
ha .1 ,-Ciltrr I or.
tie Cris t boy
sit. I- I on st-oll
'er ',a ')t, 41j is, par 0 ----- --- --- -----------'in I U, e-f, pCograma iw
bXr" WWI, lector, que I Cars I del Circulto IrI.Ic"
rd? KI .. saegr. q.. I! I!:
.ej.r .,A eseuch. 1. esto, none ib. xc
par. Ir ua gr.ci.m'te onfarita, C_Mortar
it. Ido"d""'
''I 61 md. y LCo
nar.
1ho, 'VIM y'"Ing"i "'I"Cl-. 11
"b_ do il
do, Wie4,, setuarin y !a I,. do Lmdr.. -dr,'. de
I.. Hernzari Rijiti.1, on tri. de 9111 lau 1, S,
ea.clare- internsci.n.1,, do
1. o.vizins M. P" fi d. eirscas y
6rm e di igiti. 1- C-, A
d Cartelera ()
unetur, s AM:0 PA R44: $0611 Melim ill
g!C111 IP1 = 1111Z 'Is I ric.
11 1 "La P.Ib. dic r -fia- C.M-'
de ti-tro isais. rn-Wes eap 4. Ptb- ir-tin-li av 12 ,JIft jl -rrhgirum y N le r, SALON R O
La ,dusicibn de Im Horroan. Ri.
Union R.,V.
tp 'I. A,-- -t-m- FICi Nt, e Crie,
Is TakTRO (Mar .Ca.l L. hiw GR,% CINE:
coor UEAN gz "'utin roms
D..n we itcy I I it n I., NA: La reina
pore. ,tj oil. q.- CA -ill., -iSTA, CATALP do is
rfit 1 C. eCM ad it
g.." a prooontslun, do Is 7A Gtir Ri- -,16, 10S 'La Fat.w. d, In b, 1 r- Y ?leia Nitticie-, .1- 9, Entr
do C.b. do ... .11,411. regresan. U11 h1m PALACE a Vint Vidal Tenori SAI 1 iii, Ifl lipar.
be ridl di eT, 1.
tr. 1, 1 A suium s. 1. n-h Y .,1unt.,'
os" de = ds Urid.& vi-t- de TRIANON: 0-1. uItpicZu .-d6o, L.
i"' do 11 n
Matta 1 6,ei, pode.. legar a Is ..j, Y ue PL;ZA. 'Ei jlg in To Atlautlid. y asu.1unt -11e-elwi- Cie e YA so t1itta do I CTi s, SCA: E.trad. il.9.1 y L. ,I..
I -UXz M.M.-) Genie It
'eog te exceptional, j1 P Y del rl.,
I'mr- 1PRI4 AL 'C
D.Indc '144.0-11W Trft C a r t e d e a r,- Rebull y w--t- CoM, L bonit I UNIVERSAL: JbC en is tel-, Fats
B. C- el te- I NCIPAL Ima'i, b.,bc ni" y .-too Carlos.
T.1 1 wi- 1VANIDADES F-1. .. 1. -11.,
I "Illob." par -, I 'i
mr, 1. habiAmw gnurteid., L- Uldpll S
1. rut,', y _ibid. ley gio obna y asunt- Carlos,
I 1, c, 7 I -M I I IDES F S T 0 M I % R 1 R I v 0 L I ": 1 1 VICTOR -je"
I- T-, V U Ai F .pa,c Is,- Una e .1clutera,
& f a, 4 t 11 1. 14AW 'C' rie jaliaeo Y ... rkm
P je, y asoutlrs C.TI
ltieftY.eii- MENACUMIENTO F_ b.
dvc, "'l ',Ii. at,
Tea-' ln _.g. y art., JVEDAD& La naiid., Sangre
C REX cl.t.s.
.. ... pi -1- CINEY 'I"j, d., h,
M.k
F U; .' d,1 umar,
XM 1-1-6 13 11, 8; r V RD
I- .-t- HIM I, m y DQS WARXBR: A! t, (1, 5- 1, ia, asun.
ta
W, ,a di, RTA, R--,id. de 11 lablog 1 1 ]a t11 r"t- Y
War fuera P. 01 U. a r -he 'RA: Fil- iii
...... ...........
el Jul. i, F Al N R I T 11 R 'RIVIF

mi-ta I'a, P. !,d
Lttripa Rodriguez y A 1
G C, prt,
Ar,
,-tA It- 1. Par-rarlie 41
'A
,_I, WlllsdA -Hiat.,i. do
do 1. 'a
Cu In
in.trril
jbinortal do Jor 7 J(

FIC
P,
stita. Into
on,
it,
ma 'T
d, 1- 10 10 ii.,
'u 'T, i
-Iidl,

WW 11 lip; E E*'__: fA

bl, NT "R E Z
A T F 1,
V- F
p ,


. ...... ....... . ........................... .

A I

A


p I l: %

i N F A N T

r
a'; A "L' A
Cara',

? A L
Claude Raill'i on I'll o
filin de d r ... iiit tt LOS _kNMI,

HOLLYWOOD. .4-!, 1- 1,", T-1 1-11, -MayoI ql ,, hn 7-1 1 legil'"
J A 'i 1 1) 1) E S fornoto, odfga& do at

y Dacliat do dot Me. 6.
C. "no j- n is, I -It'.
Be n-', :wm-, Ni C -111 jam of 1. F'O.W.. turia do let
q (I ATRO f:_%1JFN01Z L U x W11 oiip.hales,
C_ 1
C-, fib .11 So (ioo gtni* Y esqu;sito oroona sen
1. con 1 V-4--l. d idadoso ties.
1"'adwo do lo 6s cu
V E D A D 0 M.tio-y p'.1orn1polis
T, -2- No 144, Tslsut ; -T* L 17-SIU,
F 4M R -ft,1- Of,.,e, of com-ide, bro dy do
FF ri, ar I LA MUIER
= F ._ Is' oil. colid.6 del CARDENAt
Em IMIAFA 'A C:;lom w= CISNEROS RESERVE, coolituye sus
L U Y A N* 0
1,2 1
1) L P 1, E L.raz W, 7 R E X C1 N E M A mi o do safisfoct;6o Pam so 4?
r.'-i T k.i _t ,, i., 0. C
V I C T 0 H I A uts..
im i I I 1 1, i-iw: lli, .. ; X-M
ZL cw:. -I!- &-i UrveMl MUM A rl C- F: .= n.
61, 111AW l nacustal, UNA Mllittit 9ALWIMA
los jr-riii0noi M.Cl. F*b.j Aniba, Vast )(T% 'it
xCt LOS ALTOS D :ALTS O
im J I PO'AAT E
-'r, as tn )
11 A J E 15 T I C R I A 1, T
E N C A T 0 W A 9 N E H
somp- N W Ir.tit M-10,55,
C Al, "Un
(A! Mister 7
""a oe 1 D"'. ":E
Iso, 1 FK
Dilt, 15 'I's 1 AN 1 1 1i; li-2-, y I-as- MERCADERES 113 Y W, 'HAlANA
zzm I-, lu in.. M.,
IF ---
I
PAGINA CkToRcY, DIARIO DE LA MARINA ,%(;os'j,() 18 Df, 1919
________ ... __ '__ ____ ------ ---- --Distribuve Agricnhurw ,,-r(md(,,, "'" """" 11facinainiento ,Y h(tinbre: cattsfis ____ __- Se Inclear i por evitar que se
1 ip ; ,,,,,I,,,I- -'-N;,, I ll
I"i, "' "--'Il ,:I,,, Picadillo Criollo repium, los delito's por culpa
'l-kh" --l-l', 1 :1 I t valmfo A(li'lu."
cantidades 14"', sem illas de irijot Otllfl% It, ,,, ,., ,,I,,,,!,,, ,,,,, 't,' Idel num entop sit, fit m berculosis _, .......... I I
i 11 --- I j," ""11.1"", -l,- Ill I
I , t t,- :,t, Agolftr(i III Fiv-al (If, Ift Alffilienci(t, doctor Coil
Coll ese fill se wbItfirier'llf -000 (Ill ill I(tlel;-' f ___ Grfive epidernia tie fiebre tifoide(i de orilRcIt hidrico, ',', :' ,,,.,'l,,,
estillillblin lambioll Ili $if-mbuo (11, frijol ele eavittt' l I EN MIAMI i ivr, IMpori-El problerna dc lol, gasell ell foll 6mitibus 1-11ill tli;ltl, f:-, ,I -,, I It O!lrl favor elf, r1lo
I I Ntiiipwi, twifiR log rizedilli.q legirile
,
54M t _ ", __,_ 1, ; -, ,11-,, 11
, "" ,I, : ') ,,,Iio Farlrhi d,, All- ,-,,,h, I- 1 0,r-- c,
E' !, I ,"":: ." ', l ; I ", -;,,,[ I,1rl1,', 'j, ,, %-, I 1 r- Ru el I I ""', ,"i A"F'i-I 'i"", ,,, " t,
,I "U'l;i'll., 1_ j (!", Vind- ,- fl,,,I,-, qu, 111, vl,!- 1 .14.1 W. A., I ;, I I "T" "- 1"l,"i", '- d ,""', I,, F t, I I,
41, : -1 ;,! d. 'l, it,, ,I tl 6l- rlto,,, 'i l 0 lt 'I"TIt, )";'t'litrr. t,, I, ,i I'l, I" "'
1we I 111r, I "i", vi ,r I ,, i i I ,: I It"I'l,- in I- I 11 l"i 11 "I'll" ll."I I I rr I "' I .1 11 I t, ;1111. I i Itlll It , I *
I I ,I," ,it". Ill!, i It, ,, 1, d'il, pll"'.1. a! ... I- n, I) I I- l- l' f, ,'.,,,,I,, 1 11'11_ll"_ ""r, I,,, A,
e 4 r- I vd" A) di ,tl, p-d It' ( -I-I, I ., II
Ill I 'i ,:" ,, ,, i ,,, ,,,tiw, ,i, I I !'- f 1"
"It, I- I I, i-z"', p.1-F-ir, 'llt"I'll, 11tlI1,,,!--, IT, 1 ', ,It ,
i -, ,,- :;r '-dol l,-,!,!,, r, III O" -,, I,
Ir"I 3124q ,In'i"I"" lF'1'.o1 I i' ,I.Il ,, ,, -,, 't .;I'll ,:,, % j,,,Il i & A r-7_",Cn 11"n. I 11_ 1 1 ", C'LIC 'r, TiAl ""Il't". f ,, ,I-T, ,it, J- ",t,.,F,, " It IF, 1-- I l ,,Irv j, P.
1, ", I 6, :ll,,,,, ,, Wlt, ,
Inent Ioi it I V; , , I '_ ,I Wi,, ". 't,", , Fl, 1 1 el -Ito 'I dill-re, do k i ,,,, ,, ,7, , """ ,,,, """t i -F, I: !""d i pr,; ;: -. tl""
IV_11,11,tl ,a I I, I I ttsF Iro '1 p I ll, 1-1'p- , ,,p,-, 1, A ,;- ,,F- -riot act ,,li ". 1 1g- ,Irnli, -ttI, :.c; , , 'I 'I'l'i d-tit, 1-Ill Fpm- ,ra !.,]' , ,, I,.- 'll'if, --l',"") P" I I "., 1; I , ,,, ", Iltr" 1 "!
I I d,,a,,i,:,,,,lt, I t ,,, iti -l--:, I "i'l,'',", I" r1l; ll-,;-F-, c-, ll-,flr Ii"- I I "" "", A le, t I "rlt'1113;-I l %l : Iildll l ',*,., 10t, 1, ti ,,'i, "A ;,"""'; -'i, i,,i,,
eL. diCtribuct- ,, -,:, i ,,, 'i;', I r ,,, 111,,11 5 13 'l
I _""'n, t I,,,m l --,ltli t , r," -1 '! 'I"'I"'i A," 1, ir" "t"', ,, It d, ,; ,, li; Adtd, ,,, '! p, izgdl, '6, I, r, "'I'll I'll, I,- , ,, Ihtllle 11"b"' ':I 1, ,,I ., 1941 - ", I I r 1. I ,
tit tna __, ri ;irl-zrl l A- li ,11 "
I ,vi"', I, p,,--v,' 47r, ,, "', " -,, i n d it, "el- t, fl, ,,, ,I ,li", 't b'itl, d,, tilit,111 "i"t, ,,
a ow l 'a ' I !' I I l l, ,- l "; ,,I I ir" ] 11 ,r ,,, i, ", ", ",
qiw p I I, 1. 11-, 'I","', I , 1, I 1 1 1, 4 !i, ;- t,_ nie d, "a 1 tff.ld,; 't,,y- j 1111l: 11 Rxll:, 1 ...... llblli, I il III- 1,", ,!, 1,11 I ,- ; l lr, : ii ;,Illtir,,
,: "' l i': ,- ,:,- ,, ,ot,, ,, w I I '171' Z I I "! I I 1. ,tie, a Rn ,,,, fl, j,"W I ; ill I i !, i I Ir, ;",
A ,
c.1del' "i"' ,a _,_ I, 11 D, flll d" (:Arl,,,I, l_, ,I ', J, F, ", t ,I ],, '; ,,r, ""","",!" ,,,( li,
'o tuperficit! , '_lt It l r, j 1i 1;11 111ura d"a'jit 1z, ,,* ,'_.'- d- .... ," j ,F, r,,,,,r,,t I'll- .. ..... .1
1. quo $a x I; l I, I I'll %-t-l 11, ,lFr,,IIj- ,I -tIA, -1 I 7 I, --1 1.11", a nir"', , -1 I I, fl, ,,Ul 1,I
too u% d, t,-l -, I ,l:l
.b lid,,- ',, iii, , I I I -, I In ,:,!,,,, 1", I ,. ", ,", d" 1, ,: ,t- D"10" ,1 d
id deS deli ,,, ii, (,,l, il, I *,',,I t1l",i- i" ,,, l ,,I : ,,, 1- l,- ),- ,,Ih IT, I ........ ill"I !I, ,Al,,, ,jttigil d,, , ,, ( -,", I'll ...... r I 'l;i I ",- F- I'l, ), ,Tit,,il" -i'0 4 11ister '',-,"I -11c,"t,". _r, ,;" ""I- _,; Ir I I I "' -k,'I" F-,,),7 ,,,,I 11 -,'"tit",
Luo amporrIiLl I, 1,_ jn ", ," 11 ,; "" ",-* ""', I I ,i ''!
,-,,, ,, %: ", III , , 1.1 l ,- l 1 , 'Sc ,F v ,,,,, t d ,A "" iII!, _,"t ,,, -i, ( 1i 11 Ill, 11 11 1, ito t,,; l", ('11 1-11ii'll", O"ll" r,,,, ,-,111 ,J;Iliji, ji '111 I ill',' 'fll ,11,01,
WdO adt4wrid I, -, AT ; 11 B Itlban, ', ,F,- _111 ,_ I i", r -- "' -," r, -- I 11 erjf ," "',", 1, i, n I, g I "Iti d"
pro in it. dt I I t I i III 1! Inl it, 1,,,t*" c I ,,,, I I I !:;I ;,t 3 4i 1 I j, ,fi- ," M 1"
0111 ',,F 11 111 tl ,! tvilou hm Ow .- ZIr_ :, 1"g,,Ji l ,la ,' 'll , , -z i, I 11 11 1 t r te t -!" 9 ,11 1'. , !, ,Ir. -ie, 111'111 ", "'! Ftidl, rl OF, ... A, 0
aglllco am It !I' ': I', t"'it '. -, 6,1, rr- Tji l ; cl, Url- it', I + 11 I ? .1 I ,( ,t, ,,, -. ,,, 11 611i"1111 11;", -l, Ii 1'', d, ",
ducta," ': 1',, ,,tI, ,Fl P",t.e- n t i'llfililil ( 'i"IDAW ,;"', ,,,,_,, oiirrn r ,,: l,,,, -I ;- ""
I-,,--"- _______,_________ _,___ _, I I', "
-I, de"j. ,,,-,, vi '- 'I .1-d'I", , l t l'' ",+l- 1. 1-,- FJ-,, ,- O-h;, 11111"'I",
',,T,:I t,;, nd'Fil I I , rI_ ,I,, ,,, "i, i , -, __ '., ',, "' I i'llit l "ll", i-l", "I"'I", i, I "t. 'l,", !.I Filr l 'll", ,"Ild,
-- it,"ial ,-lm .I -, I, ft i , I0
", ,[ i,:I It, 1 I'le 'Irt'll,. p F '. -l"- It
VM t; ,,":I!' I l,-,-_ d, I,_ ', '-- Fit ; , ,, :1 i, -11,, P-n! Il : ,Ir,11111111,t_It , --, I'd i, I I , , rI d, il, , I ,,1 ........ t," ", 'i, J
a I NI'I, 11 1, , in __ ; I . ;,,,,,, "v';!1 lt,'- It i
rc : "' "l,",
: ,, : ,,, li I I 't r't- I "t, i l ,, ,,, ,,, trf I, ,it l'i"i' ,4 t ,".
.( O il,(,; J'. ,,, I :11Fir ,I 11 I- 11" 't --l" ,V.-Ir .It rirl:- Ill -p rd-, I ,I k, ,; I ', 'p, , "Ff'lf,' l", "", 1, IrI. ttl! -,d di, ., 4ad- r : 'r 1i
la, 'I 1-1 : I ,ln-- "'t'atlit" MA, )-- i 'j, t, O-r, 0, t, 0, ;I I,. , ;,;':i 11 -I 1,11
b, V, fr ,'FI,; ,i,, ,-i, .,,,;,,,,! ,4*Vi', i IF ,dient, ; Ir. p"'r,
'I'll --,h,_-, "n ,.i. i, I, ,IF A d" , t, 1, ,
''N' c-- ," ,", - l liz-, I d -, r I I ,,,I, it, "', ,li, I
, I "- I- ''
in, z "l Fit :p. ,, - ", ", ', ?I _,, !1 11 qi.,Fl,,,, 'i",
,,, -, 1,t I I i;I, I I ,,,,,
"I lp ll il It F, ', i 't .Sul tal p.ii in l, ,i I, ,,r ", lll. Il, l-,"', I I - 111" I'll I 1 t""I"e t! 1 ') "
-, ,, !,,5 ibilaw ,:_ I I I I 6, N G I I E, ,' l, ',,' 'F, it, I -:ll t, rI I i:- ,, ,l,,,-j',I'a
I 11- vi,, 6 I. 1! 11 tili I 'F'! : r r 11 I I h1l"I", ",
FII !,;r ",nrl', : I 4 1 '11"', -4 I "'ll, ,
z, i itt I'll l I IF, "I Min It I I v 1, Kille W ,,,- ,_ Fi '! I., I : ; f!,",,, I '+,'':" ;11"J", jTA,,j,,
A-1,111 ;11. 11 I ,z 3f '' I ,I. A','G1'1I-F t"t d "' : it', ; ,, i I." 11 .1
-1, 1,, ,1-,b- ,,, -- ," -_ 1_ I I-, , tI, ,, fl-- r"it" -w ,Til,
zli:i "11111, -, ,,:, il -- -- I -_t, I'll, t "I ",-'i'l, I ,! ,:1
,l 1, ,, T wk I z ; ;,If- ln , I I -It!" I I,, , I I 1 11 1 I i i, I " it I I ;, I t I i i, I t,, t 11,,,
rt",, Il I I il, tIp -, li- Fl.tl 1 114 ll II ,,,, 1,": I :, ,,, ie ""'
1 -, ,:_," t ED , eir, ,, 1, ,% I t L I I I I r i,, ,pir Iii, 11 ." Ili t,""", ,1, 1. Itft, tit
Ilre 11t: ,, l,:; ,, ,1 a I .. I- I 7 "'l ,I "
.1 I ,, I, ,, , I'll- NTI% I V, It VA
ak- l, 11, 7li- 11 ll, .% t ,, :I 1 i : t t',i- ,c ,,,-! I r ,, I Y I~ I, I ,,,, " 'i ""I , "" "'
It I I , ,,, I "l I ,; 1 ,,,,, vi 1 "', -,, I I, r"I", ,;' 1 I"ll" 1,
'- 7' , i", 11 ttIll IP. --li- I, t ,i i "' .j i : ,,, i, I, I I ,,, ":I ;l::"!,
I

Ili J ,
1 4 1 '-I', ,- 1 p, -- I I li
"I' 1-1 "I lil"', fl I l &=-Z;; I 1p '. I -, ,,, 1, 1"It ,,1g;",i ,, i "
11 "" "! I, -:, I r ,,,, ni 1,1; ... 1 f- tt I1111 ; I ,I' Il tlt I : : ill ; 1'1,1 l: ,;" ,:, I ., I ,,,,, I, t ,- ;, I
' l' I I "' I I 4 I ,,, i -,I 1 11 i , 111 '1 1111 I"F,
ul 11 1 11 ,

'S ,
I o"t 1 l, i li, I I I I I j 11i, I'll" '', ,' 11'l'! :; ', 4'17It1" '1', 1 I I ; 1. I ir- -_ dr ,, ,, z I ; I I I "I 1-1-11 11 I I I I I I
:1 I I I I I I I :
11 11i ; , ,,I, I I I ) -1 I~
; ,' dv I 'i i .... .. i ;1 N lt
,, ,,,i, !,l 1, 1 I I I i I
"' I "I t I!, I , I "I"t I F1, ell 1, -F, I 11fibriiii proh"vorvil vim ir-ursaules y
,;,! - F 1: t ,,I ,, I F I .1 4 1 I 11
/
4-- -- j I tl I ill I I ,'I, 1, A, 'i". i, ,,I
.1 "'i 111 :i 1 ,111 III 11" I , I I le, I I F d:, ', , - 11 11 Mln "M lid 1 i "
;)", ril , :- Ili r ;T 1, 1 "*'I 1 1i 1'1 ,_I *1'1'11111'i ; ', :
,', "i .... ;", i ..... -1 I ., It,
,'I I I f '! O-li ., F 11"kifedviaes en Ins E fiv C'fonvrcio
.I , I i ,/: ,., : , ,!2 I I '1-4
,III nil"" Fi, ",!,I , it, I ., I'll., r, '. t, i [ ,, i. 4 ,-


"' 7 ,
11, M ll 1, 1, i'll I il- 11,1 '_ r If' ,,, I
QUY IFIt ,,, ,,!,,I t, zi "'J- 1,11 I 1: i
11 i 11 I t i 11*, i l I -- l ,W I I i '_ I 11 I I : 3 1 "" - 4 'J"! I, ,- I , I , I
,t ., '-, '11, I I I I I I F It " ;, ,_ ; t_ ,_ I I ,'I I- I 1_- %1, I ill ,, I,,~,'.'I I ,, ," , :, , A , 1 i I I I I I I I I I I 11 Il 1:1 I l?,rvIe4w f.tO rt Ioe illspector'..1 v fw lf.glrf, fodl,, ,4
;l ,',',, i "I , I , r ., I i 3"t"'t -'ZI "I". F.- ,l , I , ,_ .1"'rIl'i, ,, f ,, l I ;'O", d l, ", ..... ,c,4(lrttpq.
I, , I!, ni'"', I I I tifwl pri, (pw giFfif cieripti I -Tratri, polmlor
1 I'll 1 I. " ', I 3 , I, "t, t'l t.,! I 1, "I 11, ,I l,, r, I ,,
:, I_ 'l- 11 ;It, ,I, rno 1, 11 11 "I I
,it : "': , , i., 111_t 1110., 'i I "'n, I ,
ll All'IIIIII ill.- '1111 I -, I I 1, I I t 1 I ,,A M n - 1 ., ; fl, 11,, ;, III I' 11 5 11'1, I'll"lu Fz 1,1 I),,, ,- jt:" t d, I'- '!4V;- ""j"'nhl' ';'
'_ I 1 , ; ,, .11 Tltly, III, F - -, It I i, "', I Ii , n I 1 , t 1 I, ,
1 ,,1 :F' 117:;li tll f"I il l I ", I T '' I I I -,I i ,,, F 1 1 z", l I I -,
,l,,,n,!,, -, : 11, 11 'I "!, 6 ., -- -ic
,F 111 -!! ", 1 l, ,_, ',I tl- 'tl' 1 I I, - ,, 'i", I"" tllll :, In 11I1',, ,,,,I,,, :1." ,,,,,,, ,,, ,,, ,.;i ,
' Vil- d. -iw- it,, P ,,, ,'I ,!" .
T- 4. da, huat.g ,.-- I-- ,: I -! -: 111 In I ;,w,, I, .I-dl y t "'. --, ,,, ill ""t"""11"'t, ,/ ,,III It,
it ", 1,
'I !tt""', I I .t"t-"ll, 'It,"!,,, " ", "r, :,
TOIDO ]EL MUNDO -, -, 1,, 'lc, l- tl" ,'I I I ,
-I, 11 4 t" it, """, ", "", ,
lI 't ,F,' ', 141 r q il, rl 'I 11-1
1, it'- d tl C ,-, I!" i 1-1i I "Id" "I 1 : Ill ll"I
','f t, 11, I
I Lint I ', tl, "I"r, 'j, dt;, ;
71177-__,_I
__
____
_
.1 Coil I "I'll I 11 1 F, F " .,." 41 1 ,--n p'I I. .. .. i 1 t"d,,, (1- jl,- i- 'i, "'t"'I ,I, "I", 't"I'll
rnlltlsi ' 'A 1pj'Z0a,,, I I I tln11;1
... ,,- I .1 -i Iii e t", 11 I, rl ,t., "?,-r! i ;, 111i, ,ts. 7- 111 1- I i_'_, "_',-, 1" "I'- p,, I,4,-- q ri", 71- I F I-lr ,l f ,,Il- r, rl, i ,,, A It, I :I li,, ,I I ,, ,, 11 ,
I I i I Iz PIto 1'.t,, .! N.,-,,,,ald ,, I- I LO D IC E 11 tl- ''I"I"I" I -1-1 "nLlIl-' 11"', I A ; l ll IhIt,
orti ,, , z, -, -_ 11 ,- 1-7, 1--tt, J 1 it, I,, , , I LA f A A LARIN ,e:ri- i, 7 b
Ced" Owtellar continua ' : 1 -_ -, ll-1,I ; -, 1. I 11 "p-O" L, ,,,,,,!,,,, I r" If, lr,,,ct "'I",!a :_1 __ -' I : tit_ 1, I I p.-tz- lol t,,- ,, ,,
11 :I t P, it -, I., zi-, 'j, 1, it"', I ,,I,,, III -,1110!e 1-i" 11.1 III, K nd-li"Irt-, 1.1"1-1 i 11. 11 il Ill.t- ,t,",,,, rt"",ie,
:A ", ,,I W l ...... ,111111- Fl1h,
-, -1 li !,,t n, ,,, I,, Illr'l I !l A I :; I I Ft , , t '] 1, d, i , , ,, r "r It .." ""-i , ,
tta'S!"da .'.e Y LO REPITEc __ i, ""'
't 4' I'l ".' 't4' l"" 'I I.- ; ", net-r lI iIn:', rlil
tit"_ elartedadc'. -- "t -'11 lrn i _F" ,I _-", ,t "l-IF, I il dtu ,', ,;, ,,,t"" ,.',: , I 111 )", -Fir,; ,-v,
dt, par. I -- l , , 7 t - trnl a -1, ,-, t ,: : in,, "', .iIngn!r, y All"r"!, -"l-, & 1, "Alu'l?"I d, Nii,", o, d'-,", ,",I", li""tln d ,, ,zj,!,,n A,
_,r - ,itl:,, _roortto 4 huertos Cut,- ,u -'r I I r ,, 'i -11 7 , i I'll IF, ,,,! ,,A,
I I t" 'i 11- 11 I il , li, II rIll'i 11 't" i", ", A. : ,
Rptib ic., '4 I ,, ,i ,- i, y- L-',, F-,,Ot I "
t e ,, F. ,I, I I :1 I i,,, l, , ': 1, 1, "I !, -,: -nt, 1 F A, -- I I ,11 d, '1-fI'1-dd I Fi, ,"I"', t,, ,.-,Jr, -r,,--,Id,, ,W11 i t,
Ir -, ; ,, - , I I 'I , In 'i I i I tt', ,, 1,, 1- D ,, 1, 1, I I ,,,I d, ,I ( ,,, I. I'll "L"'. ,:' I R"Ii
F.r.,Wlontp tit .trv#C.t,, I -4 '_ I lv e w t@ I_ -, ,'-i ll- _, -,, _-! :,' ,,, ... l, Ili IL-n", A c e -t e 0 1' 2" N !.'bam,,lil ,k , -- __ ,__ , Ili, j,"'I y III 11 d1c"I", --_J ". "IP"I"I'll ,I, .bl d, 1,107,
InTICtore. dtl Negodad,, d, A , , I I'li44 ' : ' -' 4' , l1l7 !""' 24 d' l"3' i H Y P-t .... -,.r-t,. y -Id. Vagtutl. doot-doo 11 t I 11 ,
= y puelbo de oIM -1 V I _,- I -7 : -71 -l:7"F- .j-,E'Fr' ,,'i 11111011. itdt-1 1- J,,-,,,,t,, It, ie 1D,"i)
C, I -- :' I ' I i I t I I . ,
e s U n D e llTI' *1 la t 1 : t , 17,cll- Z Irl_ F v dIt d- ",I -IF 7, -F 1 t t ,", ii I d,,, I, 1,11,,d 1'_ ,,,,, j l, ,, 'dlotlm, I., r-'Iti, dl, co.-'rl
11 -, ' 'E' (), % 1: I' It ,e t
I - 4 s r-- 4 "' "'!:' "", -d ,
zI "I. J ,-I 1, FJ' 1 Cnitl-, 1, q,, I,, ttrllb, ,, dF6
Iwa tort rio-al I dik :_ ,,,,
It I i", i1_111 ., "" /' , -,-' I , A I) -I, att 't ""
"' "' "' i I':' IF IT, i 1, t)", Alllr, ),,, Men A, ', 'n- ... ,lye, (1- li" "IrrolCti pC tn ill 4 _FrI r t'l ---_ , It It
"I I Ii --- -'ll-, I K11 -91 11 117' L I rit-tis -,,.,_,-Qt -IFF,, cr, ,,tl- :1, F, 1-11 la I ,I i 1,=,, r ,- (, n I -11. -14 III W1.1- J
--1 I't, I. 11 I I I -el", P", ) -p-Adt, li lnttnr,- ,
t i 1,""',
___ : : "ll 1 -- p't 1) "" ] I it "' , I i, 2, It 1 n t t A, I, r I I I I 11
tit 1 .- r, ____ _eI'll J r.f--,,ljo, d, (,.,nr:re;..
-7--_ Z, I; 3 1 -, rtuo Igl"'I"I'tC qu, 4,,1 1. __ 1 .,t-- "Ip- ol-16. "" -111-1 y 1
Fc .a '!' LA ri 2d" ,trrl, IS Fjf'j Te1_'jfjajfjj j(jf log jile ll, P"zll P41"pt 1,t- cri-ein, ".
,ir( j (ICI I " 'd "'
fs!"--, 'jg 1 it--- -ril to
,-, lrl ;,,,-, It! t (t-'1'11 i"'I"id., t Ali I's do
-, t',l n I I'll, r----,d "',_-, lll-,,,' Td, C"-d" ,,,, Gulr.te,
I I __ --- : ,,, enfirm ch-m v, ,wi t qi ip firfi !ii;iii ,, ,,.,;-, ",, -, t-_ ""n 1 21 & To pri-t l"'llLir-- I' 1 L"', I- rll ri d ;
_c -I ,, A 'rl,41111r. ', I I ,,, i, '. ;l,
it.- I cadse ,- ZJtll_ I -, "i I tI, ,, ,l--1- ,1, ,,,tom tin,
-1 _ ,- ,L_ "I th-o, Z,, j" 6,
-1 ""t- i -Jkllrt I
U _, "" - __ - __-1 I El F ,W R',,, tflb"., Malin"
1l,,l it,, q', Sort ,Abo tulfiat No ,,w lp ,, ha Olonailiv Ili diferencia Ilor F, I -.
,- l" Ili, I", -.Korry,
, __ -4 _- ---,_ -4 1 , "t-1 _' "'i I l"i ,,, ;( ,
: I SIl' "' 7 -1 ]"I IhWi, I 11 ;F,,,,: ,,C ,,, Tl-1 N- I;~ z' : ,-L-j I!fla (I 141d(tr do el4far inchlilln on v/ prpsuptles o '' j ",, d, C"F- -,-- __ ,." ht, ,ill" rW1-J,,, Tilt, 'e"114.
i, tr, , Edn-'It",
: ,_1 I III_- 7' -1 'I l7II- 1 t, 11-- 111 1111 "I "I'll ,
rit" r t Ill" 1-3 ,I- -, / -, 1-l-, I J' Jl I- ri"'I d4'1 nt llt, ,,, "I", 'j", illf"""',
I -,! % q- Fl, t 11 I I,, tl!l J,
: -, I "I 1-1 III', ,,, r, I ,_ %I I :, ,1 I, -i n I,,rI In"'d,, 1" ,Z, :, ".ll ,- ,, ,fi ,',,_ ,,,, I,- It I'll -, At&!
: C T 0 i--- ,, ,,,, ti, !,,-,,,, _, 1_1 : ii ,,, flip I-,,- I; lt j tl, It',
", ", l, ; 1, t, d , Fic "", ",,"
):1, O 'd 2 _7 'i I -- ,- .-,, ;""s ,2,,-,_ ","":
__ I ; rl., "I I I I .n '' i ,,,,,,,,,, Ip ,,- ,t- in, iii,-, dr, ttwl ....
I ,,,, i'rt, _-, ,I, I-, a! - : ri ', ,, 1- ,.,i FF, .'-,", rilml,", e"i I 6,il,, , 'lod'l Ittl,11,1-111 111_, lt.lo!v fo,"'!
i4-- t, __ I il ,,, 2 -' ill I,11 111.11 1 '1 ill,. Tt 'I i F , ,
t 4 I I'll--,. l1l Fl ,, 1-0t, 7 ,-, ",
, l:11 111_ I ,'I, It C, i ,,,1-- d, I'l tod',, F H, :I,
t ,; .. 'I 1;
T V U - _- ',* I I -, q-1 P" t l- ,,,,F, j I n, ,': t, -,,nr, d, , 1 t" 1 ", I pIt'll-I"'I it, C--- ilt
'4 I -1,t- i" t --- bl, 1, ,:: ""', ,,,,,,-,16"i-i ,, ,,, ", 3" i"',--:,
,-, 011t, F-1 "A I ; _-;Z- ,: l r, I "t-, 1- t-l"", a, 1. tj.Cdz,
-IT I 1 2 7 I Ili, I., "Ir iC --,)A 1 i;, I 1 -, :, '11,F' z2 il n I -, ,l, I, vt, T:,- Ala.e ju, 15rid ','-,, TIFF -l, '111 ,
I c, "' trl l Itl- I I 'i" ,z ,Irtil 6 -,l,; -'jiwl
:N I 17 12:2c 1 't ,il! _,j 111, c A'! 71q -, S."t, M-: II i"
_---- 'F. ,,, 't -, -- d F- F- ... c' ",F", ,,,,, ,,, l"b", 'n, ,i 'tj- j" ",,"I"'
I C"' "'j" Z _' Ill lr
*" ', 4 1, lIik. T- d, 1" ,A,,* In 11, Me'l,":
l : lt, ",:I : ,, ,'4,,F, ", , ,I, ,,, I rlzl t A, "n" rtn"t-- ,,lm ,, 5 "n-in, d- Ill 111---' ",, 2 -,11, jr,, de T. 'Atild", R ,t,,
: t -:T, T I:T_ -1, 1 ,., ,,-,,-, '!,"t, ,ll a-l,; ,I,, 1:r ire, 6, r ,::,iirti,,I, P ll, .T-A d(, nt Cc,;- , .,._ ,,, S,, t," : It ( ,
r : :, -, o
., 11! A-], q- n,-"-i -, 1- -iri !54jF11f1 rFj,1lClp4,:- I l"Igil .81,11.,,;Irlrltr, d, A-~
I_ -, r-l- -,,- %-,,, I ';I-." ,tI1 llb 1- .1hgnnt!11 I~ Prl fll6- I," irl 7rill-ld" iii,11" 'I, 'Imt, -r IF. 'll ....... r ,,,, plgzp, rn
I 4 I I i Z, 'I'l 1, -,:, Cie n n l% I, F, ,I --, -,Azi ... 1;, h., 'Ine 'i ", I% 911 rl ,M,-; ",, ,,, j'-,,,FF-F,, r, ,ij
I -, I 'I I t1l, P1 h- A, dI
It, I I 4 1 I 1 1 l I I I., -4--, "t,"I" "b-', ,."Ifi' Il,, pr.f .... e, cl",
I 1 ,4it'- 11 I rilin (I'l-ii -1 I dI, Ion 'le ).
AV 'of" I ,. I Jt- -- i, lutiF ,,,,,,,, ( ,rll, ,1,1 --t-, Fir H,,_ otnt,, it ,dil ranf-d, ,i rl ,bt,,,,r- ,,,, ,illd- p- elitcur-tn,
Iiks I 'ioh i --ItA A !, S ,tig !,,j, Il zI 'll I
t I I i" li- io' I I it i, ,I rx L nt- -car Urt,% Ar,,,Ld, ,, ,,, ,, ,i,,i-r-,, f- ... : 1 .,,,,l1l.r
Ah", , ,! -rl W-itc, corn. li-i,-I , !,,, ', t, j,,,, d, I I- nz- de del r ttro dt ilarl-,13 sI:1il FIIll, ri, Ill -t,,ir P de sant,, cj-; I
C',1, ps 1, 1 7,,- 1 ln i-i-, ,11 f,""',-, S---j- 1. irtalpecpI)n, y fl_,Ii,, lF,1,.-, d, 1, llatndr,, ad ,k ;r
!"",-ri ,u-ti.ectir, 3, i 1, T'
or coarti !-- ., ,i-i6l rl"--,i G--, c'- AIiirrn
Opol I .T, onr,,, it lis of 0 rto f" ,dt,
I I I -- ,- ,I 1 ,--,, 11., "11 a t,, .
-1 . al pe,""-! i,! ri ,-s ,l ,- I Larco. at doctor Cirri, '., I i, ,,, iL, -Ierj, 0 ,, 5 j-l' t ,t_,_ one ,-,,I,.., a 1. -1, iItn, IAi- 1,l, ,, d 1- (,Atedvan 0, K, V y L, 1 I. ct6rt 4 ,' "'%) "'n 1'1 _';','_,'- 'Air' !, n ", ,n -_,, (,,,nal da to sionulti na ad. 11-0 13 '
", 1, Q vt 1-1 ,"'A I -'13 -"li. lill !- 11_ t"" --It. C-rd. it am "p d., It. to. !1,1* h;, ,,," ,, ",",,,,,"dli ,il ,, _,Api"t Ite- I / I (- ;,,- -.11 C04:41.1;: : 111 1 PC, it a it, ii,,,1 7
Oti" I ,ni C a a / : ,,,, ,-- Id.d da jucllIi. .,l ,,Ilrl,, d, lll- tt-it' P-ot,
1"r -110 y p,)rq, I -zi,. 1 ,:iT,6r de licen-all de et-Id., y, teg, l ;, , I ,! -,n- W C e,;.di',i.,tq.""" ', '1 .' Ct1ro' Curti dr. ji, Frp"b _', 'I
I 11 -: tizado ci a to merece la atat-6n on C ,!clg!1n t;- Ilo, at' be.aflela ill 71-11". C11 V n, cr,", 31 plil- ,fen din.
"CInstIN rl,11_ 1 I l_., '17, T"-, t.t e clorlal do Atiogad-_ q., l;,rF,,- all r I de To Replibiz-, q tie eIFF7);I n Y
t, i , t I- ev"la, ," 1, "pi"I", -Fx 3 -,
(Ztzt 'FecesIld. Z, do f, qtJI! F 'L I J"";", rl,--tli titular detetoe G14 c liledit. at it. t-In Ill, bt I. plF,,, dl Hit, 3 Wul""', y
'et l.", ; ,I
V, I 1 se I "" 'it I. I r I 1: ", ll I,., "
t i c- :F : 'e, que tai bti ""; r, "" ,', ,' ii ,1- or-jor". 1.8 ratt-1.53 1r,
de N d I I I 1, iln 1, fll',,": i d, It,
__ ,OS! ",3s !! I I z,,li I 1, I - I '! lcl;jl'r "I& 'ho,, I Zb l' )' d H -- 1, 1. too hallalt. a 1- 1-;-I I-" t', ,ureoi ,, Sol.Congili dad Ii '-lxtj,,- rilata Ia- '
C.u '. c,.!_ ,a n-r! I' 1 I --!",C, ,,, Corn, .-,
plrjs, : I ":,,--; F it L, ,-b-tit3e d It. , _r lciernpla.dctr pflbl ,", 1-" 4 3 / 1; 'I i _e n, _p2e."', 'Al de _: _, , lol.t!z ,um. co.tra diopo iejol," i,_,.Ij" , ualro-ta ad-., rl q'Ir r, ,!- I 1- 14 --iiint- -,,,; -irrlidn,
0 Si ", clarsto f ,IbUl
-E, t I I I co.,oV' 'Cioitull, YI --I.J -Zl r,:iIn n-'. "L-'j"Lil fille 1 ,l d:, I
; i i 7- -- l7t_ 1 cll gtlln
'a ell T b", i I ll lil 'ZI ,, 1"i.11 rl-I'l ,
-;rtr" r --, -- ;if"" t- r -d. .onn,, c,,a --, F _, P1,1--de, eill,. ,, I., -,li", ,_A -rn!, ,It,
S '12a it 1 ,,,,j tt I 'Iidt it.: 1_11'] l!Adpj,,;, Ord- !; goat. 1, vaeux, I., t.-- ,- F1,doet.,iEIp dipVj,,,, ii- I-, --H,,- -Fl.rt_ OrAO tt, -'!,-1111 u,, lF, IT, 1" ,,, 1
siitr i ; I ,r- S -, I,, .3 ,,,, d;ii , dil" -11 I it ,
"I / 'f-l. Five-iel" :1, t,.Il ,i_ :" ,r ,, """'i it
-] Sl __',J d, 1, I i",_,", 1 ,,,', I 7, ,,, ", ., ,, rl' do ,l _,_ d, (r -Itit""F" 'v S,-ti Sol""' "' I i l ,,- ,, rL1';l 't n 1., r'll ,", 'rll .111tn" It, ll"., rtr, d, 3- -_, n"c" Wg*-, t.-It'i, "ti,
I I I I I i z I I r-t'. "i Edii-i6rl
4, -"; Z it" il ' : ' ,,v! ': ", r, "I' 4".' '7'3 1 -'Z vl t. t-i-I'n ,--l, d l, It,, ,
I I 11-11"I'Ll"I.ic, I 7-i; l; (; ,,;., P", , -111id"", V-_ ,rr, I,1111)' 1,
S 7 C"z , 'T id, r- , ", , F 1; .- il ,, _Fe ,-- -t, -; "' 1, i P! ? -1 I I 1, ,1!,p.I-61 On I. , :l r, III,, "'i cutl! ,, l ,I "ifatiae 1 8jo 6" it-, I-,- I I 1 _F, l , ren rr, C- :'J"'dr, i .. .... I-- d, "', I 'n it-,i ,il
!" ,'rl,,,tF,, !,'I' ', 1',, nl-., fl, It ,,.
Wd., .0, 1--,"i nl ,,,A,, pn- ,-, :itll 'j'- 'I It"L, "eI't'l bi III" ,_TL.' "' 1"' ""t"" _' 1 'Ll ,;t;I I- TAFt--,,jt-' -ij
_, r-, I ;,It' "' d ,
u,", eri I I I I- ! le, i-11 1 I t , ,ii, "I'll 11 -, "' ,, -11"", 'le -i"ll't" ,! lrii dt, I I "lirl,
I i T)I-,- Tln--rd.", d, L,,pI, rl 'it.
I I 11
I "
40", 1 / Yv IF- ,!-,, I "j"l-, -F111-1 It t,-6, P-!_, , -.r, Hlt ,., 1- -pri-Ftr,
'-ltectorA I, t / :, I I F, ,-- d ,-,. d -i Basta hoy, a ,at, Ill., ellt- -1--di 1- lebil'ail, ; 'I
,-,tt, g, tj, print, ,il P6All O", Do, / -cil, I,,,, ,I igril, ,",--1. f O rp,_ ,,, n -tarAn a I a firma Ins 'I'il" I
it,, At, -- "' 'I Ilik" I, 111i -r, ?'It I '-tl,1,,l% ,, L- ,,,l,, -,l ,,,tjdt 'A",l 'td,, I r
lv -! It C-P-- ,dl Tlt,, ,$ XIOMlinasdeinsperiorel, ,,, "I'll, f't I t "O etc/ ,D;,#Cp*, l t 4 'I"t it,'
il FO 4 U-t,,' q- !'ng'- F11 hlsl 1'11,11 Ill. "Ol'- ,-I 1,1,!,
I 0 OS I/ Ai A-] It- ,,p lI;n g-'14coor ,,,I, pi- han-ev, ej ,g,- ,I
A t- , f-d- dt .1 .Li,. eflil ,Fplltl d"111 M alh M W A S
il, -iD e=t,, rId-al. (1 ... r.1 d. F,,- 11
7 I Aw I I I I ,, blll, d al rt,! "_-;,,-i,.t. Itl out infor oyer qua berlin P-1- at""I"'t-1 dal ctnl,, 11o'- ,h, In'; I
,- I 6miniul d n tuo.i ... ri, .
.- I -tno] -, ,i., -n- pa',, 'I y -r, mi-',P j vitoplioultdo,
ill", _ , ,I. ,or. at luerg odient, I, 1-1 I-11, -I
,lcol!-16,t _, ,,;t-t.1, I :I'd a, a ,a linahO.y 1% ,-iaor
,' mg doo.
... 4' -nd-til I Fs
"' 4 ,4' / I i j ,lm rl'e- 1-- ". ]; t,' Cone cai i' ",d do,, Ill"Fi6lItt, ,i ain alcohol
/ "i adw 'e'-i,) a lt :A t,,t- P lv li !- oct 411 d 1." ""' ""o il.xtlo d--t, j Para NIEw 7 Adultoll.
a,
I Ile, L '-C it pygl .,],, t
,
I ( ""z"., Z / I / / / -- J _- --r- r""I" 'to, qu, Co '. -c-,-- r Yti'M 'ItIl
I 4 I i 'i .f ,lrti- 43z tdl (' Ign d, rt l- true, darrio- 341 ll i 11 .Fq, :"_-zt- rnV-do ,iro ,co.igui., per --el 11; ilFt'aLl6n habrularroo, III' Irg. i '%
,
"R __ A I SilIll,: ,, " -,l 11-i-IF.", 'a, 11110 ---
ti_,%l. mfrirl r,- ri'l trt; Fl_, 11, t, 11tifte, -nCitlit fa or do It, (A- ',:I -_ Aootzoolom= - __ = 77. "; n, -, tr, FrtF'7,,A,/,a
i ,,, I o crrde-- ti.,Tll ,-, g-- nFeurri tied Weater. R.JI-d ,,,, _t6, ,tAl
1, c-,n ,tl,,, ,/ ", ,,a bt., 1-11-1-j"j 1- ,7,- 6 1. a tit $3,11t"S'l I'l 'I r -I
\, , i ,It, hNfUd d, in litt,, "" d a fr Ste.ghip- At $1.lW.K,; E , I I
I t rn14,inI 1 -,'t, I ,I 10 i'l". oa, de, Cuba, FoS411 4" F- L
4 7 : j ij tar, ."It., l-,, ",-it 3 "'?,-It"t 1, C- lid.K. tF- Slr,',-,00 t
n 'I rt 'I- Late Ali lorls tialeou'a Ile i ...... ,xi El Club al 11. 'id,,I
i ... l1r ,ael,,,1 _,,,_,n, F nL_ ,_ ,,,, h, It,
,,,, "'
rlt%. M-,F-,'- ', --d, ,1 .1 director de Soll.1tId,3, ,,,I cll.-, di 5 '-d" ,1-11 ,, 2 dictert, IA durp.altll -- -":'It'. I 1,
I -1,
1% '1 ji / , a ,I lao cloutoo- d I', III I
,, g 64 _,"_ ,
rl', d, v11p -, -: It", 6iI 1 D v- : , ,7 7:(
"It, I ,c .,,I tir to do diatiot ,lin lis, u C I I, I ,; !: "I ; I 1 I I
', ,,,I!
,JF-3 j lot, f ,1--- qll, t-t1,'- I W, Y- fral d- I I '
j'r- 6 ... nt, llrll ,F,-d7 -1 I 11.1 -I" ., po, to ... ; dl ,2- ""n- 1 1
do, C.- dIt _, t:,. I
rllll. I lt o 111 _', 1114, It-& oilrl r. PFli- ltltn,
ta Ii.b.- h-fe --, la',l ", I- ,T:u 7
Id. o6blie. i ,' I'111".' ;,- lp", I 1; I -, I I
C,,%!, ,, odel DrlF, 1,1 laj, d, 1, i C..i iatajdil .o. Ar-bltl, I I R ;
.
I 'se, ia Secci6n Clwificada (PAGINAS d--t-do .1 d- t-1 ,, i --log ... do.!, 1- ""i- d, ,i,,- .1
1, I ,:!, 1,, ,i,",--anci, -I- I,, il,51ti) j I
11111 i 111 llil;1 111r li"'_ IAln 1 1t ,,, 1,1 1, a dO Fstrado !=, -,r A!,. , :l
,131A R ILLAS) para eficontrar los ,le _tl S_ "I J ,W Ri a- 14, r I
'r, .,I C"IFFi -iItc I, I, I
P I j I 11
":) "at'j-, "ier I ,',TtG,1 117v:Ii ,, ,I C-,
nombres, direcciones y ntimeros de 1, "I I gl- P 1. :1,elliCl
U 1 'lic., e nc., -, I -i-ix,, r a ,I pt ,_ 1 .1 D- I, A.-bl- dil "I,- i'll n- -,, -il Fed--li. FrF-l,6,ltT,,, Inte"',
1 fonos de [as firma; que venden los a t lrdrI ,, ,,, I, _V
l I.Ad,. ,III --t- it_,ilI- j-Fd, ,qt,, 1"'I't, 1", dn ,29 d,
I products a ridden Los servicios que a ot 3. 7.1. p .1"'o ot It- ,
,_, 1,1,r, 1-1 I I C Hib-2 h. 1 '',', iI "n": ,;,:l-2irl, 1l.liInd.. \k 1* I
usted le interesan. Esta es su GUIA de "61, 1 p1dint, o- -b.1-1.
Tetrwo da pl,-16. El dirt-t,, dl .n.tnl,, "L. I-compras mds complete. Ej jCfe Incal de Salubridell de h P ranza-. doctor V-1a fi"critd, tl
.i.d.d daC-wQ,7 b.d,!,J,,- d. Ared'd, .1 die't, H aga sur com pras por ]a I
do 'si, n, del C-ti. N.- I
ll.-I III, T br-,I-itl, d-t.r Sn.,
ballC, tot on a r.
,
vlalIrta ,, t
I do C elte, rl- MvIcod- ti g, F"o'lit-'e. Fnt,' IrrbF0-6. Ata
'_ kv ti ,, C.Itr., R. 11 711-, III alqe-,,, dt w4-i m aflana: de 83 0 a I p.mi .
dr1f,, POMI rt'lip", 7 "', in, A-: -t- It, I
I I tFn, .Uro A, dnctor Oncir, "lli, EqUIPOA .1141-1111--11. Par WIhIpTt.. .
ll, P- ,,] d-t., 11,, ,J ,A, i ,,,!' ',
r.,rlefAts de je--t- ,! l N,,-,,. d, Dp ,,
Fl pvlrttd., del Nl::,I Ititltl dlOtrl rt litit-l"'], ,, ," ,,lp, de ,,1,III ______ LV O INDR. Til'bli-, Di'l,'n d, -'nt, r". r", ;,-" ;","- ,, ----" T 1
1 1 ,it I, I, ",". ,
= I --W ,-. r, ,i" ,,, ,,I ,';; l,, 1%' l 11 111!711111i 1 I lw_7
"I ,,rio, Arrllld- t, ,,A-r, ';, ,c ."'?,
ttt',t. ,, "I"', 'r, R, ", ,,, , ,,,
Lbr- p,,r 1,I .-td,11 d, 111.1 1 "', F:5p r, r, It I, -hl ... lt,,,
titell "t 'A 1-011i, I I -, "
'I ,
,l,, ;.6 irid"I I Ml-t-, dII __ , = : =_4
upglwvx.=, ,,7 -,
-_ Tallebirn at ;,jgad,,r de arieltdA Whri ad recini-t-triltt, I
I I
I
.
I I I
I
I I I I
I I I
Fill 0 I
I
I
PACNA DIFI DIAR10 DF LA MARINA., RUES, 18 K AGOSTO DV 1949 00 CXVN
- ---,--- I I T4)(los los promedios (ilerraron con alza en la Bols- de Nueva YorklLo Imperial compt-fj) de .12 mil, a
Actualid,, d Econiaiica I -R ,
1- --- -"- -,, -- -------- - -,-- ..... I I i () 1,1, ,, 1) E 1, k I I A RA'S A I "I'll, "I'll -111 ---- I 11 I I I ,10 trid sfulif Ps fie P u ertf o R if w a 5.90
-- 110" vo)oros ntucqroroo ninntuvieron ou itirtil 1,us acclonoo j I I -1 1-11 -- - 11
..... -, ,- - - ------- "-
M elvorift d" fldm l w icitli .; ., i'i "; I I I ,, -- I'- i
no N Ills T anfllr ,A( 10,NvS tie los potrolo,,* dominaron con qatroncluA do fracclones a I I I I -,iil ,""I. 1. I'- d
-1 : i I ,a S I I I, r el, t 4' f I t t I I j r 6 1 7) al i I I "t"t t", ; "", I, 7 ll,(l
ml m do un punto. Los forroca"Hot, avantaroo on la -dq, I t;- 1,1- I ,iiT, "Il, Q "'i", 35,l ,""I
I' 11 %r '11"Tll Ill lll ,_,__, .1 ", ,tacos diP (40 proveds'lleig I I-j,,,j,,1 'j, ,,;qw,;br,- F;Till-illPt" P ...... G""I" S-I"I"'i i li-; : .1 ,
Aluxt, teritdorodos rogiswation ]as acclonos Ind"I I I. f""I"I : ,, ,
il"I I'l ITT, 1) misitio prerio a 3, l, 'Ili
D l- ,111- "IT", T,'T-1-11IR", i" P"" "'r- I'l-i""', """" -1- VIn'] "I ", Itflot -% I", "1IiI1Ti"11111 11111.1 "I',"
Ili 11 i IT r'-pil, &, ,I,, Tl- put)[1, I, "il-11 tkll-o-j- IT T- ,tl,,,, "I 1, I-- 1-11- ; I T1111101 I I ; "'d-vit, 'AA
I .1 11 I .. .1 1 I l,',"! C4 !, ','I IT
----- 1 1 1, i y-," '1-t I 11 1i 1
,,,, l,-(T, ln-,'-",,--; ; t ,,,, 1 ", ,, "' I2'lizl- ,,,,,, I - ,, "", '-I-Id,,,
""""T" '-I-1,T- ,I, w-I'd-1, ,If- A,, l fllpp M-' I ;x i, t, I ,,,, I ,,
Ti"",I), I" ; ,,, ,,, ", I 11 I L05, 14FRCAPPS I I ,ijllId VIT" 'IT,
l
it I I I I I , r'!
ll 'It ," 1-1 ", 1 lrliitr -l, -1- d, T,,,,6l, 'r",T 111-1- T ,,, T IZ 1, I., I I I 11 !,.,,,,l ,
IT,'P ,Tt,,, , ( I D l-i I" I I 11 111 1111111.
',-A-,T- ,,- 7- ,t,.,-,,,,, ,,,, ,,III. I ll, ,, T- T-l" _'JAIN11110S --. -i"'.P-j- 111
,9
I 11 "I'll I I Rfthrrt,,,I rt 1, 1. ,
jl, ,,,10, ,I- T u , C I I IT I l I It" t"I", ,,,, It
11 Ill 1- 111111"I", ,z Ind- I., 11 t"i I P,,,,,. : I ,,, Ill!t ",
""-:,- 1:, l%.", T! ,:,,,! ,T F .-,-L,-',,-. -',,,-,"-6r,,n,-t,,,.",-,, ), ,,,,,,, I I
T !, i il ', "I'll 11l- "t ITI- TE Tit -11 "In ol ::0" t'rl ",
Lil- "'t""'lli, J, ,- T ,, ol e ,11 I 1, jl t, P", : I I "l,"", I, -0 I,, ', ,
t,, dl 1, T"ycill" tl 1 ij I t ip" I I:. Ill I 1". 1911- i!! I ,:,T, I" , I ,,, I r%Tt 1Ao:I, ,T, Illrll 'o Id" I'T I ;;:
,!,,I,, "! D ,"I", 11", I ." , ITT, IT,: :'., ,' I , I l ,V C f "AR "i"I'l, -T
I L, j," I T, ,it ll Tnn ,- -I" i ,,I ,,!-- T, 11 l ...... llltj" "I 1- 1--". ", ,,, , I , l 11,19,1'ri"Tt lr ,
,! o Ili Ill I- ,I, 'I jt6rti- I!, ,,,I I !, 1 ,7-1 1 -, T --t, (1, ", 1 ,,4,, .1 11"ItIrft"T d"i"I'll", 11,M; Ili -,drd -1- 1 - T I I "'I' op'll ,,,, I
1 "", I- .,", 11-111 : , I t,'Il'oll (!TrI - l,', III 1 T, livj ,i 'M ,,[I "t'! -,
1iTI1TI1I-- 'sJ]"," ,-'! ,,, I 'i", l, 'n't-d" -Cltb, ,4- I I i 1 I Ft"11,111 -1 1, I IT
-- I 1-1 1, i il I ; I: ,,, , , ,, PI-I" t- lt l -, 1- : ", ... P-1,- "" ""
-W-, I 1, 1 --i"ll ,, !" I-, IT, I 1 t'- '. i --,Ir -i'di I ,I, ',I C'IIII., "',
ii "'T, ,, .... ... '], T,, ,T l- ,!- '.1""T", ) Ari u i 'I"- 11i, ; ,:,-- ;t it ,I l I I 1,,r I , I I, 11 I l""Pt, -A 11", ", PITI- 11, il I l It,
I : i i 'I, '- ;, 'I ,tl 1,11, """, llt",-"", ,'," '," 7
il ,! 't111 d, 111i" I I 1 ....... Tl I'll P- IT ,l- ,dj, I t I I -, I 11" 1, ,, i !:", ,, ,, , : I I I I ", lll;lti I T, ", ,
T ,2- '-, -, P l T M , - 11
11-1111;111 li "'i", 'T'I" Ili 111ill"', pl, ,'- It 1, ,e"""- ,, rl,, ., 1 T)14: ,Til"', l ,,l ;I'll, I 11:, ',""I'll", ,,;, I ;T l "I"It"', i; Io i'll
I I I I I i ,,,, ,, W, ,]'
I I I 11'1 .1 11 l 11 11 P11191, t l, I" i" l
I) 'Ilill ,I, -)--, -:'- "I'll" Ili 11"t, ,rTi- I " :- 1 I 11 'l- i. l", I I li l 1111 111"i'T.,hr, 1 I:fl- F) t-1, It "
11 I I i I f ,I, I t l i t- I I I 11, 'I", 1- j ,I I, ,, "I',''I'll
", , I I 1'r Iij 17-Ji'll ,, lilfVl 'l, I,- ,,,I
T i, ,I, I, TV
"", Tla,, TilT
-- 'it ,, t, 11 "I-i",
I'll I "' -I ",III
li"b, I,-Illl,' -1 11 I'll" "IdIl-l- ,TTil,,tIT1-d, III,,,, e ".1 ,, '- I. 1', 'I" I ~ ll 'I '11- I
1 l ;:, ,,; ,, i- I I I ..... .. ,;,! 1, 'i 'r r,
,,* l "Ili,' 7 1, ,II ,',:,I',:Ii'- '. 'i, ", ,,,,, 7i" l -, ", r I ,,,I. I '. 1. I L I I ,;, I I IT I , l- ', 'r 11 I" 1,
z I-tv,, -'t, 7, "" I t : 't, T: 1, ,, ,,, I : T, 'I, I WT I 011 I 11fl,"i' ;', ,I-',-'-t, ,I ,",
;I ill 1 -, ;! . I - ,-- L I ",
,i I., 11 -, "- ,,] ; ,,,1TtT,,T,, ,, --:- I ", .
T ,,,,, I I,, , : I "": : F r- ., )", To i ,f,- 11. 11 1 ','-',";",? ,, 7 "" ", ; I I
"I," T' "I" I- I I I, A',,,- -i'll, I I I ,- 'A 1, -'. I I I""'!"""""T , I t,1 111 "T'i, I'A "l-1-d" ', ,,,III 'i, 11-1 "I Ill, 11, IT" d -I'd l- v, "", 1 H !, 21 11- ir,: ,, I l; ,, :- ,, il 1"T" --,TT, l ,, T, 11 1 !% T') !,;
I ,I T1 z I it ,,, I I'llt, I'll-, ,11, V"i,
I-, i-, ", 11-- il-11 -1 Tit, "'ITTh-11 I I I "I 1, ,, .r,
I -'IT' "IdIll I I 1 1 1 i- I : ", I 1 l7- I I .1, ,j, ,, till, t-,1,ri0 A--11 : ,,,lI""
-Ti ,, 'i'lIti-, "'T i'l,"I I IT, i'll, 11 in I-i- -I- t -, ,, T 1 ,,, , I T, t, I I I 111v , I Ilt-, e- I I 1, ,,, '! ,: ... I, ii,-,-, A--
T I I,,, ,, i i" l I 'l -,11 I'll , t-- I ,, r" T 'I 'i"III
"", ., I r I T 1 I 1:1 : 't'll"'I'll"'It 1-11111-1-1 -' !, ", , 1 "I'll,
"T'rTn" ,I- l, ,,, , -i". ,! -!--,l, "rit""I v 'I- I- ,- "-I'r' A, 11 : , '. T, 1111 I I; e'lI
, .1 IT t 1, ", i" I I j , ,J I- ", "" ",
, !",!"!I'll,, ,T-,,,l -io 'I l , i;, , 71,1111 11, q- '- ,,,I,- 11 'TT, I -, ,T I V 1. AA '( Atl FIR AS ;" ""i t I Ill,-
I 1; h", ,Tfi'l I ,i q- al", 5'l
,'I, ,,,, i -, I TiW "T" I, iii .T,:t"-, i I I I,,,, 1, 1 "', ", il, il t--,irl'-Ilf """ I, ,fl ",.".
"" 1 'Illl! 11ill 'T" : '- I ', I i,,, I I 1. I ., "t- T- I l ittitier, Dr AYITP XIT L& PW AA nl ,, f1p, ,I pIxAT-ra ,nit ,ztli(.11 'i I l, , .r.,i, 1'11
", ,it, ,, t- ,, 1, ,TA, ,,,,,, lint- ;I i, z,,,TTTTi;T I I ', ,- .
I ", I i T"", , .", yot", 1 I I I .ll llll :l llill'tlli)' ,), I ,it ,I 11"', - 11- 1-1- 11 I TIT 1 , ,,, 11 I -- I 1, f, ''. , I", I I T- , I I -II, 1. 't 1, I T:111 ,ill; .1 i J, ,I ,. V, 1,11- 11 'I. 1p, ""im", i
T I ,i IT- 1 1, ,, I -1 T,
ITI'll't" 1,lll, "t- l- l" ii Ail, 'r, 11 1- 1 i 11 1, I 1 1, I I 111i! !; I ........ ...... T,0- r, ,
11 I IT, I Ili IT, "; ,,, ,,-T: ,"l- "t-11-I
":"", ,, ,, ": " ', ', r I '[11111111d dl 111 1;1 ,,, ,,T ,, :" t- d- I 111. I i I ; I I I !, .( ; n- r 'T" "'T T :,, ","i'li", '. ,; ;
I I z I ,,, ,, ll I 1, I I I I ". "
it "' il I 11 1, I ;- :-11 ,It, I I 1 ,, l ;:,- ,;:' "' ,;T_ ': ... ; ....... IT 'l "ll!",
1) 1'r 1611d -: ,i 11 I I I i 11.11111li'117111 11 1 I .
"",', 1 li -- l- t, 111111"," I"', 'i, h.d "d "T, ,,,, I ,t"_ ",ir ..... I 11 I I "." I I I 'i !, l I I 11 t I 'l, i" I I "
li ;, I -1111,Tlil I ", T, "T,
i I "I'I'di% I T- I N I i i i l , "I". 'I
i, It tir t0 i, I I T .11i" 11, , I : i : ,r,!,,,,,,i I, ,,, !:!, 111"'I,
7 i ', 'T, It T11, N 'Ili- t, "I", ''llill, 11 T11 11 it ,,, I, I-,-,,--,--,-" -------- -- ----- -1111111111-1 T 11 I ," I I I 11 I' I PI- 1 ,I" 11 1 ,
ll"Ill Ill, I 11 --- ,t- ill I 1111111111n rl;11 11
I'll I 11111- 11 11, "T "I'll ill llllhl ljll 11 11 ;:"'A 1111, ,,, I I I l ; ,,-, I;- T, ,T" T, I'M ....... ,l I-, or,"iol", ,,), ,, ,I ,,I 1. 1"t'. ,,,,,
11 f ll ', , ,. I J,, ,, , ij, -Ttr,,t,, 1,111-T, it IT -I-'
1 ,1 l : ,t
I ,, T I r- '. I ;1, ,, I 1, z It, ... ..... ''
I,, Ilt,! t- , '- l- t-- l- 1, '! t ... ", l 't", ,, :%, T!, 'I, I I : : I ;H'ilk" ,,, ,"i'T'I"I"l- -! i ,!-, ; , ,I vjii ....... ill I'll 1, 111 1, 11
l 1 I ." I ll i'll t, I t ""',
t, "It", ,,!i l"', ,i ....... : r go. I' I b m lv I I ,,, I I ;" I I ;,, 11 1 "T l IT,,!, 4, ":,"I, Ito 'I 1.11, "T
"l,"'oh" I ,-! I ", ,, I t Z I I I , ,:1
I'll[ 1 'q'itil"'J'' V ,, ,''Illll'! I I 11,1I, I T I 11 ;tiltli I I T , .. - I I 0 , I lToi '711,vlll!1 011 i T, TIT ; 'I, it PIT, t,, it, Tit.,
I I I , i ,T, ", il , "", 1, ,1- 1- ,I Ill'1, ," ti-l"", "'T''T ,il, T, 11 I I j )NI,,IZ ,I ill: (:j)j ,Nrljj It, -,t- i1r,
:1-d""', it", !---I III 1 I IT .i i ,;l
"'I" & z T IT"),ind, P ,w :, ,,3 -- 3"j, 1 1, :- ;-" j 0 H N S T 0 N I l I '' 'It'lill ",:, ", ,. l,,,,,,,,, ,,, ",i, ,,,,,, ,,, ,, it ,
I I I ii -IlT, Cl, ,, ;1, I ,"W l, Til ji, ,,I',- "' ','l',, -,,,,-,i "" vll,,,I r ,"Ilt'j"t"
i "'"'T ,,.,,,,, - IT I I I i,,-',l,, i .... It"'Ill it,
r1TT.1iz:)1'1! ;11'0 ... 1, IT, , i, Jr I I il- l" TiI "i"! i I -- .1 I. , "!, i ... ... I, lit- "I'll,"T ill, If ,,,- 111 11117
i, ), 1, IL I I 11 I i I 11- 1 11 d.", ill, il" IT, I 1; ", ,Itl,
III IT I ;,--r-,,i:itIn Jl ,- ll 1,111 11 A R U A M A T I C I ,,, I Pf Oollp: 1) V M";t y IA I. 1, Y.11 V It till, I M
, , " -W, ill,
11 1, "I T ,I;,d, ,
I- I d, i, r- o", ,,, - 1- , 11 Illl In- .1 I I I ,, ill r"111- till I, I
1 ', Ilt", I" "I .1 I I 11 ; I I'll," ij-'I I~ it, I TITIII; Il I ,i, ,;'Ill
11 ,,,,, l -, ,, T -, -4,, T;-I, "n""', ,, 11 11 I I I .1 I A 'It' A TPM ;,?i A P ? S I rd N .:,: : ,,, ,, , "I I I IT le."t, .1 'It. d. ",y. "". i , J;, T,,,,-n,, 11tIX, ,Il-t, 11
I I t11 ,,, I I , ,, !,,,;,'-T 1."'."I'l, I, ,: I II- ,,I-, lr-!, 1, r -i-11
11"T""', 11 'I'll -1, I, TTI"', ,, F ,.n- I - -111 --Ti,- .1 I 1- I ', l
I I I I I I l- I I I I ,- id, In, ,111- 'ri ,
I , x; I ",
,,,I,, ,,1 ,) I--, -I'l-l"', , --, ---'i- ll -- I , I I I I I- 'I", 11 ,'IiI;T,- *, t",",,'1'-'rlj 1 "': ,""",T ""', "or,"", ,, fir
,.- I , I I I I I .l 1, -', 111i'll I-. I ,A I I :,, "I","" !"L'it ";;, I ,,
l1l, I 11 "I, : It"-11T .11 I I'll -- 1. ,, -, T -, ". I I i , I I 1,; I I I , "' I "'
I I I I I '- , ,- ,,, -- I T, I ,,t ,,111, ,,, "i'I", l dr-, , i"I'l -i"t'j-',
,, '"i ,;,,, 9 il 111111 ( 1111 I I I 11-1 I, - Ttl, T I I I , il I T ,I,, 1,TirT T!l I'll
t t -i-Iti "It"o',, ,,,, iT;, t '. , d, ,,,,, 'I a,, F-1 -1-- l I r I', l t,,f, ,)
T," 'I","" ri" .. l I n ,--tl ", --IT I I 11 11 I I .1 I 11 11 1, :1 I I In
t" "I' "I" I I I I Irl-i l -1 -, II It"I'l, d, 11 I i 1-Itidit"
1 1 I- 1, I E,,, L ,ii- ,,, TW TT , ; ,7 I, I I 11 ii l,, !- ", -- -' I I I I I ,,If t, 4101N,
I I it, I .I ,lirpriTnil-lilli -ii,-e li_", "Ti I IIx-,, Iri-T,
I "I' ,""I') ii i_ Tl" l ._ r l J. I 11 :: I
I I !! I ill %d 0, lj o,,],,
;-i-t- I I I I,- I I I I I PROW1,A)II ", -i 15 i-ITZ d'it"I, 11 ,,T ", rb itflIt, ,to 1,l
11" 1 li lllt I I I I I :- I F
IT,' ', ", ,' ,, h (i
1- I I .1 I 4 ,, ,, !I tT ,,,,-i,,, dl til%
I I. --,T], .- i t, ,o ITT, , ,,:- ,I ,; ,-ittr i, , I I I I l "T I I 11 tT1I tial--t- '-, ,d-'- ',
I I I It I I ,iilt- I 4 ', l,, t
4) --i : Ill, i,,:T 1- 1 ,!,, c, 7- -;11 i I t't I it I,, I- I I a ,"I I 1, ; - vds, ea IT., W h
11 ,,-,,,-,- c- t, I 7 I,,, T!T -, I "T"'I"', L11 "It- ,16 I Iz_2 ", i" ""r Iii ... W"i6n II, ,tilt
Tt1l rc kt,, dr " i- ni'l'id I; ni- , 1., ... c ;- i- I T -, i I 1.
I I I I -- t-, ,,,, ot,,w'A ,, ,,,,,, ,, 1 7,"', "',
-, : : :, : l "l d1l TI-010 5 lltildo t hquldtt,
i 1 ': i I R,, , 11 1 ,,,, 11: If , 11 I ,"Iltill rli
'I ,, I -11 M3 : : , 1 41, I I I I I k ----- -T ", " l 11 ,I- 42 T 'id.- i ,,-TIIT- ,". 6
i'li-I I1--l1i;'4 l I' -11914in" ' il --:- T%1 -"' T- 'l I t, I A, I ,l I ," 1, I "T"'i
.1. -111211 III Jch,, T' ,. l--, 111i; ,,,,,, ri-- TT, T I 2 in-:, '. - :, :, ,"'! -,,t,
'I 1: I -1 d'. 'I, jl-rl, ,ll, lI "1T1 "
14 I 111C.1 10!: ll-.: ,:1 '- ,
I -.1-11 V ,',, -, F- I T ", ,;, I I, ,b 11 I it! T 1, i-x, I't) 11 1. I l P n, r, ,,,, d !)
""")" '-i !I-I 't-, ,,T,, ,T, ,,,TIj,,jt, cI,,6 hotila, 6, ,0 ... ptrlI" 1, I T I, f I , ,X- ,: ,:. ,:, "" i : 'r-I . i l It It ,I 61'1 r I lli T, 11.1-;"I, il"I't o, ll-. - I ,I IT, ub 'rl P,,.
: T!i V. wn I 'IT I lit 'Itt, 'I, -1 I I -- I Ir 1,
:1,ti ,Tll1,,, c, tl"-,T- 't, r! Ito, (:, I-tt , ,T c c , I 1. -, 1, 11 .. 1. I I 'y , I -'k ,,,I,.
I I "; i , I I iitio ttl, Ii 6, ,
-," i -, I ' ,7' ': :: : C JS E,
ITT I j III, Tll,, ,:-!- I, !,it 1,11 ,-t 11 ; T-Ul II !t: -IT ,, P, -; l ;, CNIt 0R1,JjCjtI I)?. LAiiTBORN
1, I IT- T", -!,t l lil I 1), '""'. 11 1 , "I rlr-c- rkI I - e 1-x I Ti i I I- I
:1111111-11T, I 1, T,-- ",-!"", l, -c .ii TI I I Im I i 1' t , T, l I", I I i -: 1 1 _T; I I I I 11 I I -T, I ,,, 1 ,y r-T,- 1. ,,- d, P,-t, R -,
I- 11II11 11: 1 5CIMAT DE .-I ,I, IT.1!Ttk VZ 4'. T ',"5 r ,' 1 To)
-1-1-- 11 -- - ,-- I 1- I I . I C- I(LI "ifIlt 1 ,2 :, ,l,', -b- ,!! i,, ,,,,, dl ,1, CIF lt I- rt ;,' "'J"I"I!,
I'll, %'tt, : Ai 'T ,]"I Ti,' ;,,,,I, t! Tl,- w , I :, I 11 T I I .1 I I .1 1, -', e"r 'I, floo l .... d,
I,,- I I 1, ITT 'I'l, --- %, ,,, ,,, I t T; I , --., ---- I I 'i 1, ,-, VV_ Ri" ""
I I I IT ,,, 1,
S, ;l T, , ; I I "I'll I 0 t -,,I ,l -- ,,, 11 lIt '01'.,11
IT, 'T \, ,T, ,, 1, ,, -, 1 : :,- i, I , t , , - -, I I I : , C l SA IN T 0 " I 'I, ---, Tit- ,,1 h,11
I I I t, I I 11 I- ,, -, ,', , T, T, !,- , I I I 11 I ,T,'Tql I dI I'll 1111,11,- ', l),lT- .,6 ", 1, ill lll - '. ill I I I I I 11 I I I 1 I I IT I I ,I, f I 11, 1, l' 1, _, t l 1, ., ""V'11, I- I
I I 11 I I I 11 I I 11 11 11 ..
in "."" I""l 't- I li- r, 1 I I ..; '- 1. I 1. I 11, ,F I \ I I I 11 I 1, .11- 1. I 11 11 'i ,, 1, I ,:", I
I I I I .1 I .. 11 ,,,
IT "i" I -r- ,-ril I ') ; I ' r, I I I I -1 11 I -1 1. I I A I T 0 S 1" A -, ,,, R,0-dI I I" I I
,-, 11 T-- "- I I I I I I I I 11 1. 11 1. .1 11 I I ,- l 1 ,
;,I 1 I T I I :,P' 0, I I I I - I I I I I I I I I I ,,, I ", I I I I I I I 11 I'll, I ,", 1, ;, "'. Tf" IT ,
- -11 I IT - !", ,:- T- 1, Tl ,, ,-11, ,'I .,il,
!, dt -- ,, ,- ,; T l , 1 ,, '. -1 I - I "I 11 I ': .. I .- 11 11 I I I ,- I I I "
d- T I 11 ,',I "I.- I 1, , I I , -1 I : i I I I r" '', ""' Ii, ,- I ill" ,
I t, I I I I I - - I T I I -', .1 11 I T: I', I-c f3-, ,I I -11 I , , , ii I I , -1 ,r,,,n -, Mi,- 1
I I I W ,11 it
II I I 1- I T 1, x- , i I I I I I 1, 1. I t I I I I I '01M N ,; , ': , I
I, , -'i" 1 , l i, "' ,, e , :_ I I ...... I- I : 1. "I .1 : I M.G I" I : -- T I , , l Tlhtr, ,, ,,Ilitll I I'll
,, -, -1 iiT, 7 ]:"'it 'nl:' 'I I :- I I ,I 11 , ,, l, T --,! i i. III" I,- -11-1 ii 1-1111 11 I .1 1.
--l""' I , ,TT I 11 I I 1. I 11 MITAT n7i -Oltt5h DA t ,,- Ti -,,;- I! -i Tit. 1i) p- ,,I,, 1- ,,,"I'de" I,- I 11 I ., I li t, Ii ,-.--,. I :, -t: I I 11 .1 I NYRA rW L? , ,, ", -, Inlil- V
I I I- ,11-% 1 I I~ I I -11 I I I -.111 ,,, , I ZT a t-, n , , , A- Orlt Tlr DE Mrw YORK T-- I It It" (I" M "': I l - 1, rr 11" 'Ilt,
I i 11 I , I , ,, ", ,,,,,, , ': , , .. -: , I I ...... I .-, -1 11 I 1, -- ---- , 1, ... 1, ,,, T,,, i -, IT, ,04 - I," I. Ttftt'n, Pit, Il*T
-', n .. .... I I C :T51 lnl 'iii: 0zic'T'li:0 It; I .1 I 11 1. .1 T C!, -le -' ", ; 4 ', 'T L I 1 13, I P
:ik- %Ti T ,- ,I T, I -, ,T T-- T l l ,- 1116 '1'1, I,111, tlli l!,l I""i "!T ,"", i6I .11 i'll 11
: 'l t -- I I 1, !
,I I r,, T -1 I --Ti:c-r5itTIC! en Slit oper, T6 v ,,T, 1 ,- 113 11 I I I 1, d I I f, -,, g""'I
l ,,,,,,,,1 ,,,,, iA "A J, :" it" ; Iit; I I 1. 11 l -1 ....... 1 1 -- I I 11 I -,,,-I,, .. .1, , 'it j '
3-= 1 n h,-5!,l I 11 In I n 11 1. 11 :, -, 1. 1. III, P-tl -1-7- l rl-l',ii '! Ill, T-n-o 11 ,,I-.11 -it -fll lillli "'ll
2 ,, ,T; P -ltl ri, , --Ill ,It, t"111 -111-li T11 v-l'
i-, 11 IT,, ,, -11 1- :, ?'- , -, ,- n I i n - --, ,,T., ,i T I, -'O ni" --,
11 .1 11 I I NII T1. - - - T' ,, 7,71 nji, To -IT, dil
:in I ,, Il I I i., -" I I d 'tT: wtot ,i i -, ("
,-,T -!%I!Llm!!%,Il ,,-,T t, V;r-, ,!, -:- : r-- - T-- -, -, "i". D* 1 lip. a HP I tlt -, l "I ,' '. 1 i ": ., .: :: :- :" : "FT5 , ao 1 It, Tin T, c I, t, t 0
01 l1j1rT1 It ITlll r ol 1 : I- , 1, ,-, I ,,, , r t I- o I 1. .1 11 I I AT],- "j Fitt ... A
A -:,; --Ti-- ,--,;, -i-i ,,, c lili-l % I : 1 : I I" I I I , I i
lil-, 1, 71--l", I I- -I I :'11-1.-:, *". "" :: 4; C. y.
I T, 1, I r nt it
I I I I -, I I i- " _ Z, GRANOS It ,ttT ,- -T_ I liItib d, )E 0 -Ti"l- ",'un to-Itirl 01,
T-illl i T!, 1,: ,,T -i-Ti, !" ,,-,l ,, ', _, I .1 .. .. .. .. C " r,_ '! an
11-Aliz IT, "I ", '.. 7!llo l ,,-I,,f i ,, I I_ 21, (w ri ,I l -,,,, cTon" itTolltrad" 9a lot, tottl Aunquit
,A- I I'Vil -l- '! :%ilt -Irl-," T , ll l,- i r-, 11 11,1". ', I St", , , . . 1. =1 tTIMM OR AYZR EN LA ROL A DZ Z I Li, 0]t- I't 1r,, p-ti--, ,,-ci, 11.y. y -ptl,,mbl, % )I,, d. ;r,
I I I I -- T, 5 .- I
I ,!, l di--, 11,, T1 It 11 ilc rl--: t I- -, : T, I I v On"Os OR CMCAGO 1 ,,,,c,, ,,I T,- t,,6 tic TIT, -,,,vto, A qjjt, tIllTspuis al clerrit, cjjnaro
Jlill 11 i Ii Aitl"L 4,1, 111 T, I li 7 1 1 :, - II" I 'tI ...... l l z ., " 1,3!, 1 l I ,,,:I I ,, Iii- --,16I, A Ill AitT-t,1D ll l r,1vrTiTdD MIT'' I I I I T., I T It I 0 0 ,. , t b , I'T , I", T --,111 I I T, 5 16 ,I-I au, -yo P,,- it",,, i ,, ,,, ., , I I I I I I -1-1-11,1111- -- -I-- I I I ,-,--- .1 I I I 'I- 11 I 'I, P! !: ,. T:,Iil llnliT e" lo"r- --, t.d. o '11
I I , "It,
: -3 11, I ,, I I I T I I I I I 11 I 1. : l t T, ,,, 11. I 11 I I I ,,, t;- i it, 11 !"t". ,W,- I- tt, ,I, $1 "i T i ' i ' I- I I I I "', -7, ;,:-, I ,-rl, I I'll 11", r Ill tIU1 dilt
I I ,, ,Pll
-, .11 I I A I I I 1,
-1 I "' 0 P A S T 0 R h, I A I z I ''I "It" - I I I, ,,, I I ,, I b,1 t: 1 Ili ,,, e,,t, tv-d
, I I I I I 11 I I B E -A zl "
,,,,,, ,,, I 11 I I I I I I I I I 1 1-1 I I 1 I : I 1 ,:,: I :, :, ',, 'i T- i ; , , ", IT Ia ,,,,,,,PT;,T=
CASA F*,TN' 'ArIA ZY 177S 1 11 ,: .: Ill' ; r, iej. 1. I I I i-ill, "'
,' 1, , ,, ----.-....-. -- I I I I I l I A t' 2 N A I ,- "- ., 7e j,, ,, ,tj ,,; ,, T , ,I h T, ; I T, ii) lrbTIl j, JI 8 11,tt Ili,,
Tr:l-t . I . I pt- 100,ou'DI _, IT- -1- I. P- ,,, ,, e ,,, l'
I ,l,,l0,--,,l-a0 , .... Plitia, 37.DDDC&D 00 11 T, y I 1. I ., t, ,
Tl, i D, I I I I I L I 011 ,11, -blIt! 2 -'ro 15, ilPt... 59.58 5.2 7 3.76 i -,in- 11 I I 11 :: o -iii. 48, joli. 117, ,,;,t ITT ,I to,,,;,,,-, 19;0 1, tt! I 5KIA
--- --- -------- l , LAI" r. vigitir xi Oil,- , %% I 'I
lI I C--S- RA'-: -1, CORTI
C onciencia Aw '(' I. I c o I a ", -1 I i T,, tiiti- 41DO O'ho lixiycq H lk A I IME VTA DO LA PRODVC CIERRE ( I. TONVIApAg
I i7% I I (11i DE PINTT'RAS FN AMI Ap M Xle, V-d
," Utb- C.- C-.1i-Il. L-& COPUN
---- ....... --,---- I-- l A ;--l. I A A I S rlti.% -
A IP44
I,!- '2)2
VU I ) %, I l I I Is'l-ft ; I I I t I I IT, r N f I I V-1iebl, . . : 15,M/13P 3.3 T37
'i C u R 5 A L E 5 t 111i"', % %P' 1, , -Z-1-1, I
Tl 1-111 , , T it I I T , I P, D1, -b- : S.Tlft Sie. 5.1;-N-
I : V- -:' " '--- I'Itd til It'- C ci," Il ... t ", 11 I 't -,T,.,, I T ,-, l, ,I P,:: wo
'a I I it ,_ ,%_ 6 f L NI
I , ', : 11 ,j A Rit, 011 I, I I ,
;'n- I I~ I L 'I" (I, ejl l ,,,, I "'", . I . 5.31-N.. l"o-NI. .
I I I I I I I 1, I 11 I I DIII I, I- ,-lt ttjltl 1. f""d, I.. G-di,, tXG. r 1. I 11 I , i Vb",.
,, , I I I -1, ri A- 1, F-, d, tWitIll 11-tn 11,11,d NT-Il ,-,j,, M.efot, Mil"t, 'il,- ,t ,,, -- 1, -Tltti, 1,,- . . t ".15/16 ,N Iii 5,11 &16 S,16/17 2 Mit,
I ,
I I I I I I I I I ,i.tTl,,;1,,,,; OrUA" """ """"' P-4" TI Ili t- eol -I I -1
,, ", ,,- P- d. 0-- a "S.- 11 I iNI , . l SAVIS tg f.17 8.10 Al I I I 11 "
i I 11 11 I I it IT, I -11.111 'I'll, T, I I

I I 'R ii l ;i 1 ,
11 "" d.-"R. I-. '-ll ,- 1.11 III It. I), S-l- I fult i: : : ; ,9
:11 I ; , 0 % 111 lliit tl -zl I ll "' I.." -, -11,16i 5AS/
Tu, %-n ', I V[MIA- ... ,, J.11, 5.17/ Is
i , I I r .1 1 In I- I l P-'InIt"', 11, I A,--dz, ,I, l I ...... ...... I de Pt- 8, I- III Az,,,ti . . : --
I ''I", '' I I I I I I- .- I I I 'I -To ... S& f I .1 I ;,pti-h- t N,13/1,1 10 5,18 5.19 .19-\- IItil)
l'-l ltr-1, I-P ... ,- [),,tli . I 1 -,, I I I I I 11 _- 1, .. .. ,I-I-bro . l,19-',, 5 10-111-
l I---,,--,--"-- ----,- .-..il 11 I I, -,
11 I I 1, I I
i I I I I ti-i ,,,,, el ... 5 jn,! v -,T-It,,6 fi-, IT-, ,,, bi'll, --l-*, ii,
I I I 1. 11
'i I I I I I t -1. 1, I 11 .1 I I I I -, t-il I I I -1 T ill- -1111-, E". -, ,al-II, -l' 5 ITT-,
z 1: I I I 11 11 ,, tI il I'll I I I I I I : I ;, 5,45 li'l-I 1 ,A. ,-,,-,:, ,,, i, ptilt y -Idtft- SAE D,-p,,,
1, I 1- - .1 .. I Do Lz Fcibana a Oriente, de I a La Habana, la pref$n*dC( it, ,!,i,,TT-t, --w- %it i, i I 54,', n,-,eli Tl .p r- 546 hlnit, ,d- ,!,
T I I I 1-1 .1 - 11 j' ta) ,,, I -c i". Il ...... .. --do ontln-iI .... 5" y -idIl"
I I :
11 ,: "', 1, I ill
*1 - .. -", Lot, p,,twill- d, ., T I- --- ,,, III or, Pil"t. ,I,
,,,, e 11 I I I I 1, I I I I" to Is j tt 5,47 --,; dt, r,'. fig-. ,,,, -bli,-j, Ili, 3
,l ' 1 1 1 : lleill' "11 ,.":. ,:, l :: A 6 "I'timbire 'Co i-i'l I-l', 1.11' Iotrtt, 'i e 2P ponw,.
: :, -, i it, I I I I 11 I 11 :- n I
iloill- I f", I I ag o N ITT
T I I I , dL-n- Ill I"'e, "'lie ""
d- l i1Z I" S a n 't 10 a b a n a --ll ,,i. so 119- .1 ,k- -- ,' Iptilllbll 6W 1. -rr, 2 i ,,
1 I , i- ,T,-,, ,,,, , I . i ,,, 12Z. lotty. W, jtili. 122, ,,gtl-- I t,!,l 951,
,,, I i "' J t , 1 ,i I 1. 1, i IT I ,I I . 11 I ; l1w I
.- -! I I 1 I - -, I it" I I I 11
-, ,T lic, I Rept, W, Ill- .V- Y. Jet, 9,,Pt.
ITT, 1 I 1 I 11, IT, , 't, I !
't, l I I I I ; T- 'I C -, I ; i
1,
e ,,, I I I I I I I
i), , , I I I I I !:,,, -, I I I a I I ..I'll- : I..149 5.111 il-"N 5,M24 .1 23,24 513/2!4 5 1, N'
,, Iii, 1 '9 1 :: .. ,,,, T-t,
1 14 1 I I i : 11 ,, ,,
-, 11 i I., 1. 11 2 I A","le Illy i S. S ti
I I I I I I .1! I -,-- I , I -It, I -, ,, I I I I Milo 'a h., : : 5.46
11 I I I I 1 -- T, I I I I I I ill -,,, l , A , ,- k nio, tlittil. boy : SAS ,2. 0
:,I- I -1 -- I I I I I t 4 1 I (1-II, d h.Y' . SAV41 MON O,37N 5,,W2 5 $. 4 9 24,211 ^, ri N
L I I I I I I
L I I I I I 1 *1T, I 7, I I 7 t j To- "llt t 5-W ISO
11 ; I .1 1. _, it C-otI.S. lower. C Ta ,bii,, -w Lr- IT-; ,,I -,,r ,I .... J, ,. I
., I I ;- f" ,,i- I 1. --i% "It"'At, d, -i'l", 't
-1 ,,, 7 i, - I I 1 ll I l,,,- 1 It. .P-66, drr 22 lot, evll-'- -rit,
:, I I I I 1; I 11 - I I : I --- :: .: :: 11 1 g, ,T- te -, net"A --t'--lT 41A --lid- l, 4.20, d-111- 41D 4'3
11 I I ;1- I - ,. I A r-d !"u. ,e hli 1,t, ,, A 23 -- d-- 11 tir" '], --,,,
I 11 I I i I I- J It Ii 441P P.If "loi, I --'-tT -,- -tl, dI 11- I, 4 10 -i-i:0 tj
, I I I T. ,, ,- , C
I I -.91 I -1 - 11 I 'I qu, -I, 6 opr- o ,"'i,, L-1- 4,1P In, I" P-T't-,j,
I- I I I ::: 11 11 11 & It, I To h hr, el- eleeli "r," id, ,.it TI,, IT, IT, putit, --,4I,-,,
1' C.- 1, 11 11 1. .1
1, I '- Lot litl -lig.,.Itit,,e.y,,, ,,',Il bPI92,11 ,l 32$,IIli l,,,, l-,II.
: ,11- I 11 -,ei L 1 l .. ..
k, I I I I i f , 1 ,:-- T,- f ; .1 11 1. i Sept ,Mlr.e My'. JTTAo
I I I I T I I : I I 1 T .- Z .1 1. 11 :*
,4p -iIir I I I I : T " ,, T ,, ,e,-,-,,, ,j j ,: -,- , 1. 11 .1 I I I VIR C67 TAR o4PWOD --
I I 11 I li, I, , ,.,iT : -, r ; PT : ,', It, C-1 .. 11 I 11 All. :nn fl 11 xO ort, om. Rz i 00.0 RIO r RZ. Cle- -t1d'), ,- &M-20 X,93-No. IL02-tiOTA 2,92,N..
7 I ,: I ,T ,;', OA ViDA1,20, =03.
:1,", I I iT : ,,, , T]i, .", ,,, .. 11 11 .1
I- I , I -11 0 IT 1 ADe tim boy .1 O+23
It -, ,I, T ,,, .- I" -11, iL .,d,,0Tn,, .- I I ..... T VMKAW ,,
Trt'- ,z, T :, ", ,:.- "" 1 -- il 'I'll ili--, !- ', ,!"-I't1- T L -- I I .: .: : - it '"Asille boy 4,23
I-q, i-,;l, -, 7 T': t, -,, ,h 11 11 "- ni,, 1o.b boy : 4-1p
,1-TT ,-,t,,,,,,, C lric,,t ,.
,,,,-, y lt,, IT K I , : i j i A H 0 A A 1! 1 Las 16 Salidas diaries con I Supercoches,
T' c '-1- ,I: a t", ,, I ctn' ,,I- 1 4 . I I S l Clem "i hoy : clq/20 1DIPS I'U.NoR, xn-l"..
t;iTT;,,TbT-,d,,,. ,, :t, I -, I I -did., : tjw
i, , - IL 'i Tit, - - : To- l
30 ,"-, dt t-, I T i, j c 'W u!'! 11 - Axientos recilinables, inotores silenciosos, reventilaci6n modern, I
,,,, I 11 I 11 :;, I, !, 11- 7 ;-111 I i ,---,,,,,r
f,, ctbl-ta t-1 I 1 4 "'I i ,,-,tot .Lid A, - .. etc. etc. VALORES 1-11,6 ,,
t .' % I 1. 4 , -i t- , ", ,, l - ,1111 111. Ad g- ,VId-tr
11 I I , 11 .11 I 111T, or, lll
), e,,ft:,. t -,!,- I I I , f, _j:, -,a,,; I.Inc- I ', "', A "t", C, 11- .1 --, 6, 1. V"tieote,
!, I 1". I ,:" ,,, 4 I ".'n.-i oil . : FzT el ,tI ... litic IIId- ,,I.,l,,T,,,,j,"'1., C Ill i Z
-f; III, I%-, 1, I T I -,;1:j? 11, I I I .11 , 1 ',,!-. F, 1. 11 I ; SANTA CLARA CAMAGUEY SANTIAGO OF CUBA ,P1,6 ,rl lit I- dI I't- d, 1. I".1 -L"", I 'o, 'I -,,, 1. I 1. dTtTdextl-r d, It, 11,p0l".. d-P d, -g.ws o It,
It , .1 1- TI'll-,
,I ,- -,,, - i "ji t,, b- d" ,,,
J, AdilotTmr, III ll, I I -,,'i ,, 11" I 'I"' IT. rc, y roe ,t, por cke t 1), la, on,,,,, ,,, I
0- I I L:' '-- --- l9p, ii ", Vt,_ttT
,j, f, ,- h-trq- 1. Estaci6n "Hotel Delicias de Puerta Tierra". Monserrate y Muralla. Q- t, 6 ,', ,-,ii ... It avt, ."t,,, yr,'k IW
lot Dp--6" e- I -: ", 11 t- T', in I 1. Ctoiitv Ti- d.nt Il .
I' 7 de - I .. ... ... i "It"I"T 400 P-Jillid." de 1r,% co",Tti,
-1111" 1, ,, ,, I E '-.) e-_ --, -li ;llI,,. : :1,1, I Tel6fono M-2266, Habana. ot, la B.II, d, ..., T- -t ,, Y" xt. 11 I h., l "
ll IT,, , M." 1, - -1 -,"',T, ,,, I I I 11 l h.bl .Ifl- -;-!, !,s pq'Itt, ,', hfx .", Y,',",,"r,",,, ""'
Li I I -.,-- r- I 11 ii, I rides de T,,I0-,,, a IgOuVri rit,
IT, prlctl tt IT-P!, Tli rqll ;- 5 ----- ---- 11 I It de 11, P-f-dtl Ja Utlitlll
IF- on Ito P,,on 11) --, Ill P.. - (- ,I. en I P.gin, 17)
I
.
.1 I P, I 11 I I

MARIO DF LA MARINA-, It jMT-7 18 PF A(_X), R) 14: )Q-V) PAQNA DlFQ9FTF


Un gran cargaimmil(p de m6car 1,11p M 1114, p"silp pf, rvn'didfs, Ift
ENTORNOAL
l"
llevw-6 a Eurnpa 4314nde Abrit V AHORA EMPRESTUO "Wagmiqw, f"'o. 88
14 ntlow QUE HA60? &A, Algodim
'i"tt"I rf" I,. -,--o, 17,itibirt, .4,, rvofi ,i lei votif?! di, ,fro rv III rolle

glikowile.41 ttargaweiiloi
I I q,,- q- ehi jdrinbie, piw orho nifil tw'siss
df lnauttta por fervy -VIdf, I
Use Gata "DURFX" -Jd d f, do 1. -11 TIt- d Is sf.
6, "o
Q., difgi 1 d','-d. .,1 111 t"
do trro 'i n -1. 1 , I "I I t I
PUERTO b ,, h--d. I. "W 6,
por F. PLU Bubo=
rdl,6 .1 p ... In dI 1, ll b I, _6 wt- d", 1--f I
U3, ; :0115
"'It
4KW lib, 6-ft C 1, l 61
,l y d,,, -r,. 6, f-cf- "W "I"
de in I i ,, I d
Iff,
Az4w straps f
6, NI
Ablil-, AaI 4 d 1141,
it aviern m tras de h.bor 1'. --d I*' I. fi F, 1, d, jj
rec.gid. 1 .La Halban. no -vv. 1,l Hf)-, of
de -%ey 16 -D4,, dtnto --t,
to do ba $2,r"7 3M G-',
reggpda
DI .1 to iftunar do
re 11- ii a distintoo puertoo de, P,111 d, 't
.S ps&., do I- d"
Uropa. o.,
conciencia 1 dl),
6 I
-1o, A
do b J'Agi- 191 Ififni do
d,
gran
i.portaciones do ("'g.. Q'Id- b ,e -7- -t- 5, pA,,p_-tf, l 1, prt- dI
=1 nl.ntce. As i PW-d f, I'l
A, Puts e ery I plg' 4, $230 it,ta I'll, I-', ,, -I,, I- I Ipa-tt. 6j. Yr, I' d;Jadl Inlrnid- l I, t'-p-Mt do
W-ph libras do ese prod.itto.
Is tml rf,, WIM 1, m"I vlF_ artltdd b., a. IoPer$ actividad So It, di, g-i-r,
Mtros (Incl.l. d 1111 P- q'I,
A-", flr trl
hablk'dosa d-n-1f, T" I A,111 W1. trarnlmrjbtf 41i-! d,
disc= g,,,, !,l
.id. An
ith"Ifis 0 ,1 1 W A
lie 6 it I I
YI.r I n sd
bil .- P Oil, A 11 r
2."o A. do harl, Ant ci!, on
PISA total do 115AW _I_ 1 04
91 leftt" 40 JA A.A.M. 11.1.1 M10,mo,", t'T-b- DUREX ABRASIVES CORP, Z
A d el va or nexlearu Io,
da, or p
Pg6 Sysr r r "t 0
et Rector de ]a Z.1' to$
As.d M .1 Altral"' " W I 77 v" 1,
d.1 Ti.), c-aildante More]... G. Soldr, S nor 1. ex,,,
late ISM.
Movitaltnto as loual" n6ndca ff. In otI Ag'Ifliatanio de, Agricid. UnW. CA- d. CA.,
El ourvirit.rin, do bu 'it
h.4,,,, -- I I W t 1. nonesidad que allt lity 4- T A-1fZ22, H.
a do = Mai Cuba at abagetterm it#
e do y.'ri""o IuFe of arritm de, coA.
Ift, tinto, Para recuperar at ria
I.A Ivietos bart,
de Oro que artualmente, se o5capa (4p 't 1, J
haida Paige$ que nada It r fqprgn
"Dorni.lum jitrW' y I rainolcadoi &I nuestro, torno par? garantizair w r_ 6, C,I.V, 1111,11,tl
"Atlas", tinndo del velern 'Trancisco It Routerilniento d envasts to do Nip -, W, 'I,
S roz", tualquier contingenria b4lim jv,_to, It ti entire
so fe'.. Dirb 6,
,its Ans", t-, -A j
fI '- 7 -F I I I r', ",
I.S Vote- "Indaleci P'o,
11surne, 9.do
in k not J p d,
varir'.7 Cefalt]i Josk & Cartaya, Lai- 7 no supiniol it fU6 -ptd., i do 6"
Is Dan: Etna, 'Cristallina, Plorida Y qui6 rumb* 1-6 at on PL, to a-d, "aISaint L. no So ha ilelt. rn-j= Popl. IiAo. 'I Mo3
to to. ri
W pa's Cub ss VW. ,lW --tid. P- 1. am. .11 qI""- An A" do
L. baroot -tos o.'T"Zr. A I.A Per I. parto el tfir E., lnot,
io- 9 modidt do hf,-, di-- I
;C, terre o un
14 L k. siffuientt = ft
At do 1. tarde""t qu. t w.
if ofamb. M be. -'= nt. inetint,
a', Atlantho", negotio nero 0 ;'Unis 0 st. fl- -Il J--t, t I. III
in.gaty" ddebohm" "Nor. F2- WAACIA San ht, hot pl,
'zidies", _ibi6 -to; intpo't-Ats to I C": lot. "d Elt"-Wa I-It'an qu
"Chilt I'*, "Cape Ann", "Jarnalta" ,a I did. I. ls
dirt L." "Ofili. Ila Sit IS Esmtd6n Experitnental p ei "i u.e no --t,, dt h.ea odVdp ,;piM-, -L. Jo." 'I, AIP"niftim pan 'olportant" I "inu, vs,
current. y aj. -d of
'O"'Poti, so 0.
to Abril-, "Dia- plauit-lonta, de Kc -,, di& t1r". = 111111111S
tu 'L "Mario", "C.b.'% tras de
ne%' ;ea doat% 7don lnttrewr =a
Ito
'o'soo, lot d
I'M am 1. toz dlip= de trosclen, 9.1,9110D Mtar
Fri-q.Was ejante, rm-- P isce quit ,ovoal
liflad. do nuorlir. r al it:_ (tcw to Pa"s an L.YA"
ent" A. A, 1. 9"
L 'Moy d, Tetyrimniente, I n mtro de lasso,
K agflj -gd 2 dose actual ark 11- 1
I t
tos
set to
ruaritando, Una gr= r- nit W, L: d tinav- I
IS sa ti no A "In St. a..
tr.., on I barf"o, ej ,I., ca-. pirs. onartandad
do Norte.mlirl r All k-T Aiisdd. do-I mg. 'ren't. ..t Is
..fre.to An AVda. Iiin C. Walker, ticrato do For, -4 6 lid. -od on hu,", Y on dpooss
no A Wi-%ZnrBar- jrrjcult rt do
esIt_'. I..'en's a,
n'l -,1- 1 L. Q- O t4j,
En folh.., PoxIrU .= oprvdos -2
on esto Puerto los stfulentm barrov at ing ALGODON n enit if, tn-t.- dI p4id6n. Al
A -Dir"j.ye 11., muell" e pit S bansitra gun.' v'", pr""p gosto,
h.nd-fia, a IoS Muelles do Wlapie ing Lll IT&MeK, d,
do U pd I r... I M oy quit Ce Is tor, 7.
I -,I V1, -n-- 14 to -,P.6.1 11 Cia,)-El idgrdil, briVb
rnuoll- do 1. C 6nAftia 4, At- CW .J,t,da ti-p. Ir- fl,-so
0 1. r- Prod. e- -bi, P- So p-duit",
,.I. ,do L. na; Trtd lt, d
Robot s I I'. ra, eausar it I" Mel
Aa P 'o.m.
lot mot es it 0,,
Vietgrykj A IDS infielies do e P'i CCm -11te In tubr, ch Y
Santa Clario 'Statrain New Orlea ill" p Ci ma PC r PO"
IL

lei P ... !-,do l, Cizl wr"41II
a Im MwIles, de Hneendadw; -11- ou I'S rg. H bin uctna dt
an
St. FI.gl- 1. rwel del A r.o. d, -diju,, Jn t,-pi'E'W ti 17
11t, f V0 is f,"n"we I's -Itedoll"
'21d. Cie b", to IM nit,".4n, 0-dCtI
'd
I.,. linnfut. I,, 21 M balde
Is tarde d6ayer .,an Im C- 23,01 An frusd di,
Para Puerto Jiardp '6 dIL-c'o HON05 D, CUBA
"S U, 1 UU;a? in 10
Ap
on
lp,1114t d de sa-10- -1 iUar- Aor. ClAris
I r -t par;, slmLos rent"lonee de barros, extra. be d "IR ol mininus at
Jorns realindu aA*r I a, d, "I ,,4 cut. X., By., 5%% IM 401/1 4;;%
a, P..rt( it ,b,,%, at interior
L. n AS At do] as 31 U
PAITIM TOALLA PARA CLURTM;a Ins 11's if I's Ma. ad. -1 b.j. -to. de In, llaiftoil'll ill 80,4 82%
....... SERML-Miks NAS Y CREPE CIES, I _m .r p -C I entregas de CubS PWrosd, 5%. 1452,
A no so I 'AS CREPE PARA GMTNM li Pi ncr , ,
Machin.: '%ult, Abil" A R.H-d RCT'
ties de 1. Afixi I. rifir-, RCT. s d, 30 a
I 'Ma --AN'-- ECA R-A.Ur Cuba. 4%r..ia,,
.1 do F- 2 iiuzNos PRECIOS, PARA DISTRMLFW I 3971 Jit 114
R. Parrott' .1 inuelle dei AT -,i Z 3
1,15 11CIZARE D19 AYrA rX L SOLIA Pit NIA-il SUNor 4' 1"7 AS S7
IvIorld." Tr=rsoo CMCAGO A
rl A B A N A
1. eml ar and O A-ns. I t ',,' So I-b. SiJSCRIBASE Y ANUNCIESE EN
11trur... 1-11st,
L 's
K LA MARINAD


-J

N

.'s
-or
J 4 Co I
n
'10 It- % "7
'Fn
to L is

-Iffn
tn co i, t MZP11_1111d' 1"'
-C
YJ

U 7-- nt-,,mittron
po.- Y.
'-fo, la Q

Ve.iMA Yesk f z

III N- Y k dorsn t d,
ets,'; 1410,00 s.
e -fte, c. 6;,i- ni .1
imutnix do iiiecti- ,-d:-:, h LOS K DIVMZNDDg cit l, S
K,
I BANCO A6RIC:01-A F INIDUSTAIAL A VoW C
noor 1. I li- A --- C,.
A' IS, mwbw G ... A ifAIV4.
1-1, Rel_-g C.
lnadIv, Por't RIiiw y co P'"W"I.
L"l O J I- tlr;j
r P-t do 1 11 1* S, L-"Ido Ca"s
.1 or
dit Itnnjistro en In propor-1 Into garantia of in crsionjsta, toyp$ konog.
Vat,
qCo It mp,
P d. C"-hcr 2z !.r r j.- considtfz A valor de 1W Aidtff,$S dt IM inttreM IlUt deve"Dan liftsidto
couj
I I ITO Mzz !W ;ue. z,, I.n-j!bjt que galanijiCiml tienitit el doble de su valor nominal coma

oficio. cztmr.4 Ofi ioz 174, H.hln. lti-I N CD C-1, 00 1 --h. C,
n 've 0n"5 l tr- J clef 'tia Y son fbildintnte vendibles tn Is
Miambre do, to A;s. MSfjono; J* aoffzl, C,,hon- VA, RIbb--, C, pf. -.qi! A S, Carlos G.- &1;,..
'CO Claa d, L. H.b.. a) propio Banco
11- TF PICTORIAL DE CU3 A) RcptI St C "
FABACO Do 4'n Cont t] -!or act.al Cle )a propi d d Los mU prbspttos pit, haft dt4arro- S, A.1- do 1. ",dA
c1r, B) Vator rornial C) 1,11,t.d dci .)o, -r- Had* sus tiquilra, Miwi;tn IZ5 Y SOS C*T- Dff mal solr d CU-1 SV5 pr tfifr. t) Merdw meiliante I a Y el pritt. ST S-R'.
Labarm. A, 7 csrgA,. CI Z --;W R1,,, Ito S nco Dc csio ranra st Ua Ann. mmo di any Pfopio Cafnit, I- S, FrC- ,,
1, In .1-re- ssf- L
at If i D, an
.4w I, G-d, voet AbIj.,
C Iittt. LoP- C-Poldt, hk'- De t san uar, it'a's S, Ch- A,,11-4
an o"O re;uAr. e atlases boics, dl D'Y 120,
r ue,,S oseItha, f: 1 % I ", i -I 1 C; ( Dt,
C- J't s- g-.'OnInnente Ito w IIS cfsa q
on, or BANCO TA V ir,
T.Co ? A tMc
-1 - tu'r3 argura 53 La

I 25 SV :UR54UZ did TODA LA RIPUSUCA . . .
-go. on ds ala- I-1 or!" !, Z d- I, prw- 1"
tt- do re-g. i n,


PAGINA DIECIOC110 SPORTS MARIO DF I A MAUNA, JUFNF_ 1,1i DF Ar0510 DF I'Mq P 0 It TS ANO CXVJI

jj I( A\
ASCI A U)S (AA RN Y
ENDIERION OTR A IVEZ A L P I -IAIM I' it


miles
lConqui.iforov las nipones los tre-s Sereno y fleamb de fe ini11:4' Corliija,, ej clil(i, Trikmf6 III Profesi p
EN S GRAND LIGAS
F
primers higares en los 1,500 Mts. uutico en la nauu, 6n
FRTADO DR LOS (LVRFfj Canal, a ias 6A de la tardt, hora A ullI",
LIS. A.,,I-..
G. P, A- Dif Fftan realizando una labor sel'asicicurial en ]as crimpetencias de nata d -,e rf,,,ufu) liobre el military en ];is ju t is julli"r
N- York 7 0 4 9 1
S d P Llrprtes. Varlos re
41 54 ci6n de ]a Um6n Atl tica Amateur de los Estados Unities, que onmai6 a los expcirtof la pr, ncia rl, Animr, 8 naclaclor crvAlo ct,:- : arToj6,al agua llrvard(, ml ctn, co"O",
clevleoll 6,1 1 2 I'l' P' cfect6an en to ciudad de Los Angeles. Otros resultados iwd,; t, tr:f),,rr, n
Filed,' uria Imagen de 6 CaiIi&d del Le reltaV a Wrlrv 4%y Flance una banderat rl- (,_W i, f-7 A( de be AAFC, Norris
Detroit ba, La distanen ts il 17 mills, pero hty m t mmkr cllwnta Para evitar hii cor-r 1 (C"d,
Chie-im 4D 434 '.2 Par BILL BECKER, de I& PRENSA ASOCIADA
Washoigi ou '1, 77 3n W tes La esposta viaja en tt kit o quc to rsi oltd, Otrl dmoitc, muy inteiesaifttr
San Lois I 1'1 I
,art. INGELT-% tignam l?, 4APi- Los arteras claeificitroo para el J_,,net But;.
A- 011, i;t ,-P ,it, in y rovno ng. un lo, le eco
San Luix G At "'i de rn iimdo Clwoeie M e w I', AL SAIJR DECLARE 01IF SE ESFORZARIA POR ROWER EL RECORD
flq' 2 62 r- de 18 efinc cue t-ced" M"" M e".",- 'on
42 1 oiioul. tiryfaal ciotpeletiica A"Im. Ctisull. a. "Pold. y AtVora u, MmD in de Ive bert,, F3.4, en lib, eAflo", a"s7 1 1 "1 Is
moon M N '11,, A III, ',matm naciona. que ts campt6r, de
,u I'leitmo, no to#
Fil.dellie 4' ',!%le t: Atl6tfa Amateur. Ia. t
fu6 de 200 mtt,- Pa
Pi .51 59 467 1 de-fittiop IsAtis 'ecn-1114 mas Lis prurba It"b"' b I "ar"
C intirom"
Chicago It 3 7 tat eferlur,6, I Oern- I It"t q,,
43 11 VZ -'e nou"' -A eet. 'er ,, to
Iona A -r. jen,,, m I pirione, beat clinfici ri,, 1,
VITCHERs o' d, ,,l J.Plo& 'hot, on!
PR %ad",
'Ita A, 1111- u 148,61, 11- -rnArt del tre, i-,
Dellro, en Chl'itsiot 0- cit .1, f,
4i v, H.ef., A i, rl f, d L.,
tdI, el c
W"b"I't"' el Wl-" k: He, i 16, f"""d
12-91 11 ll"or
cleveltrid e. Su I L.- 14-fir
IITIWo 14,1111 Ncchr
CUjo to d, A-,
Joe uI, .1, os ,
ms 1,1g. Nsclonal
Nee, York 'o Bo'lao: ii
10, 1. Volof, 0 3,
d, ;ip Ti ......
bl'Asm en rittou'r It.n-I IS- To
v,,,13owmou,


unit pobre ehilbiri;tiri
el chileno Arturo Gml"N

0 R T I Z Y ENRIQUE
dc ill,, b.,he io; '
To G E7
or bx,6 tiin mals, on, i GONZA[ I INSPIRAN
Eddie jhmm detuvo [a ne1c.
dkim. r old, dwlarsn, c 2
S
ti
Loonarri Zrrow. t DO M E
,ro or nRn FMorrow, oulfri era "Writo 10 a
- ee I el h-ololiip r-!!- ot
22 11, -Iiirniedoi r h r, r A,
bi""Ze P.1 u o line P lia (oil
a. .. to 10
up, C f
ro on u mt ntt, Y. r 'J
it Ia n 1 I do
jobs. 2, "J"J"
c'nurrod. 1,, Cw
demost,,l ,u ites.mn.emo ?,or a for- A 1i vs. A ,
me de Fficil via )ria
C 11c And bottom en .I d,
moruiv quien r jo teol. 6 est i
euendo el' 'ettano'die 35 of.., Gtmoy h'- 20Xrr' 3"Z"c A de los B raves
y Vallejo UeIW. a tunmea, 0 W, I'
c. di coutt
nle ah, E,, "itip't-ritis d di
,lev;p, 1,c,, met-, of uo..iran. j IW t aviodonatts, ',' 1.t! BOsi!r0V, agouto M fAPI.-rI I"or el rba -of
aoi dia
' "nou I I'll I-P, I cd d Z3.1b, ,cuado Ttrmh, d-,-h. Ve'. Bickford P.,
Id C po, Pof. millsli E, 1, 101, 311!from stj Ir,. bulria to on rally de, Ice Gillemite. an it prif, d I,
r-M -on I do com I Rodolf. Cd
I. -rau or b Y Diego M-Jecitl I~ Amoul. 1I.-A it 1, r., c.ood.d do Jif-It% com e ... lim- Imea aotftdA qui, j.-m6 -rt tire.
beti. C Pill oa, -act- .1
it, comp i-n pero rl.we- '17- olo'. te I Big File, luego In dlcimir6 fAct),
tie sigrohre Q- IA -jt%tlh exl.,%,odral 01, Ile y
'etag.d.. re'a In A'= n de qo n ca-rats Braves
mierituras to, con on
-poest.,t t, t, t I I A Fee mejo ... An ios words di, ]as .1imn'ta- mente'
me'to Y. Its r- drce Ser n 1. JW We ciitr. g,?ue de q. indite log aimer victoria Vu imotacift do
or- All y Volt, I '-do, 6e 1. tend. Por h- d- po- e
w .. a Por cvatro, ante Una
Prarikjrefles de starter, cr o de 10,093 Pereonde rat Ls I,
ou'd ros cut
u 'Y' wi
iQ de I y w.mc Ba,-t,.gur.rcn rkefic..
i s 1, !'Idle It La Iq men" 'I
sc, a tg e
ori. end'no, ertu;ln ; lanto oeratfe,n de dinut im Ia sofforida an-A 11 1 1% tmcm hitierin on rally de
ei I in. no ti.
r oe ne rm l en el i1cle co
sets ... lit'limes. El ber.- 1111111r,
a, nomr. Seat., Y Ortm er, RESULTADOS d rsm entrade fu6 on cuadr-na. or
in I~ Ide Jim. R,,.,Il con I- cruntf-cu,
eii metel t- b,, Ii, WO, febionia-, 111111ill J1,s" I rccti6 1. bole In
las carnisas ly u J jtco
isia a be C Ib NAutim I Eltut Dob,! Hol- ntertj score:
Z" 4
no se si len o', is
V C.bir'erido cI 1~ 1,- !!a 0 ia Y.11_11 12JGolmei.411
Rtele'. 3. V, 17 H. 0, A. E
1. ,,ldt, lelernoc Villa, I C.1ometwo INri-u de V-, Joe'
Bar',, Arnitnui Occr,74.1ex Thompson, 21 3 1 2 3 2 0
2, Cir-!, Nfioua, (A
't- --uts de u portj ja Lockman. It, . 5 0 0 3 0 0
r, de tv-des I [,- Ca" ,,_ 'dl 'rhompmn, cf. 5 1 1 4 1 0
flat. Nor'n
Ab-do, lill. More, J. 5 1 1 41 0
VW, 1,366. en 1246 I 1 0 0
ttal fie, -, e ot mo '"'o .'t- fibres' ome!= LIR
cu_ u.1no Ws.norl i com. 4 0 2 0 1 0
9,,' Livia Jlmv-z IN,,
F 1 ;nriq tit,
11 -1. roo Maita Ad.- ""1 4 0 1 2 2 0
rod.,es, satul Fie- "iIii'mY 11
,du- ,ic'muss, A 9 -it". h.l.r P- Ptumtw P;, itrob. emp.1Z. fo r, r m, r. 6 0 D
kl lit" V F
dtl y Barm.go P.,
P l is trei, cano- a -dita, "'a"'uno I I I I I I
Y, It ut ReA-'k rr- e I' g""' Arsenio r. 0 1 1 0
P"r-to ic), Ro- Pet,
1 6. Ar ittlerml Ic pus. eitt land. )D- 'CUNI, Met,~ Call., Ld.m
cesteria, CININ 1,05 6. Nlevc, muod: ..tt- Hanson, p, 0 D 0 0 0 D
t- A', I lo &,
L-t. line, 0aref. (CMNi, so - -
IRK e- 11,05'a, Toniles . . 35 4 8 24 6 0
rauc- program, fh P la faintoin at 151 motrm Perlin
10 e Hw1ams a) Clut por B.h-.o im .1 81
1. Galleon N 14-tf, PIn- clint fN), Oforo, Hemulntiix fN,. rlc- BOSTON
i,, -- --- "), M omtou- no O-CIA, (P). 236.2. Nuevo "I.ord:
Yl ..... P .m j, t bli_- cotatra anterior. Wa coy ?,IcGoogm, ButA 1, Aroba; I y e, 4zole& as- om", If;- rie 2,52,4, V. C. M 0. A. E,
I c. ambos t trove. 20 u,, p1ho, noinsitu 1 10 - -
al4tin Ir'llbiS AAUINIbLA r o. JILI -rf tanky, 5 0 2 2 6 0
en I_ I PcR Anib.' VIII.-,'Ic" C__ Flet, ", 1 2 2 It 0 0 0
q I Oriardui Y h- all 1.3, 1 P, f g
-i) tirfos ? 1 2, 2 1 0
Rimiti, SEGUNDOPARTIDG, a if
-,I,,t- y Abondii; bl,,,r,,
It."no, 4'.Pe 'I.
con los m dernos Haelner di6 lerhattla a iti-Imer 5 2 .1 1 0 0
los kgreA fir Detroi 2 2 4 0 0
IN to egundris del 32
C.- e I 8iktord, 12 0 -4 0
SEGUND.A. QUINIELA, a 6 'AntmIt. no, Methm, A peil-, Cavtm. WCHICA,,() !-lu 17 1AP -,1- 1
Abt y Sol.-,. hit, S- C Ae tortit'r. i Vo IcWt, .19 13 15 27 9 0
t;w- c- cofl- e ,t. '1" 1
ZRCER PARTIDO X t.rowViLor Crietro blimc. e 'III H."fror pe',"i ANOTACION POR VNTRADAS
blom,
'i, 1-ri si- York ml Wo DW- 4
to. el c t ,, z.oea del if h..l or I
12 1 jo..d,. to 061 402 0-j" , it. It~
que ahora fierz n Ia banda rr ;ira Dxearaa fitlall par. 1. funcul, 6, rlms cla'. -W11. del
ost. -be Haet trotp.,tor.'' D oll,
ri, eiatr.devo le derrota
Rllvt R PARTIDO, 2% Witter- Dell 0. QM W 0 7 11
realizado Por DuPont Ant it 11 bi- wintr. rhil ii' (im Wo
Teirl. y ch-e. iiwes, A ,todsr Date ,:f,(Ir7- H.ortenum (8i Y del Cleveland
SNUGUT 7 e, J f 4x 3 Swift H" A1.1l- i
mobcs del c..d- 13
RA QUtNT&LA, a 6 t..tosr- T LOUIS, iigost,, IT fAP1- Los
7 P A, 1 11, Eh-, Tc).,., Ago- fit., de St, Louis -,rur- Is.,
11, To~ y Vc tm gir.-ces de Its Indma de ClcvS ..--r un plan para hacer un nd a winquistar at gallardett de 1.
z SIMUNTO PARTIDO a to Americana emando Its derrota.
c.4 tt xtcnii 1. C- Anionin We= c= play ground en Luyan6 ro'd en at Sable, juisila coat armiacto
VaLe o, note,. A asmar los de 10 por 5 f;o at rmero y rinco,
prime:, d l -dr. y I.. st1- on director gerteral do Dopcir= Por I
El Iovl do"= -iarcatis
-7 cl, '.1endo,5 treci, e I, a dot prizater J.09. dc
fior Joan 50". Z"no."' 'd
SZGUNGA QULNIELA, a 6 fact*,.- & a. de,,tt.cho del Pal.do e to% b"i"16 efite do
,Ina cog sr, remadtgr dd16 Pr1,IicaTt,,1te.1U lioail.ildes Pis La viourd. d I to I. fu,6
A". eoa'rn 'r
Belo y rut.
1. Antonio, Hugust, Vat MI. or. P on I.
de Luy,,,. !.an- s'a lonsairto Sam 211tioli, Sm y r 1) In*pla, or do. 1 a ,;tMA
Doti TER= PARTIDO bi.3 ,In_ 'thIrs re
e. dis' bc l In Ia -I,- mrsveitivi Y a uts, y d a' 'llmna enu.16s r
sit, c re- 'ad, ."I
Boom I OW imulm A car IN rron ted. eiritit t I a. = d1v Its citcri0trit Is
bhocce, del macom 13 y atialft drn Pern% y Manuel Pri-, do In a"barb'd 111
del -,mo cultdro, rem,,,itm. barro.da, rhoque, Its Corri
S, w r litas hielercin tries tomt.-ces e. Ia
I .. ... ..... s6ptima ntradA Ptra conotostar un
nuevo trigrifo,_ Gerry Priddy co
V, C H, 0, A. Ej n jorneron Pr.,reu 1,. Louis
core , d.c, Ii rds or"
-- - - do Ira, ludi.it dt, CIc_),.d hombe Ia
bmd. o's f.". Die-gi, cf 6 3 is 0 0,
i .., P Y P il pel.t. is*, a.
1. io "t .l P-1.16r, powo it, 21 6 0 2 4 8 0. Anotacift nor entiaidti,
141,5; A 0 3 2 0 0i t-'k, cf, I., H.1. Ib.0.6 do jcl, e 0 ?p 0 f, PRIMR JUEGO
I., unit de re--d. cc, D-r!, sl..Iih-er, 11. , 5 f i oft LAW- h'i.d- to Qlevel..d . 112 010 010- 9 11 ft
I if 2 m> -f. p.- <60w9. ru- 1. -I4.d del -te".5 ,, , ; --tli-, -ft; "B.eAas: y.,:,
Bit, 5 7 3 0 Iler 7) Zoldik 8), Ga,,ia ill
,-i- 3. .5 0 i 3 ato, rt Papto, S. .
9 Uitrd -cl. !. P-i6 tfo.d Ped. 3 it ft Pc.;-'.
'." e7ic 'a' ""a"
oo lod- dit ... 5;,, -b, An.,16o
11 - - - [and 100 'I UOOE G0(2-2 14 1
T ml. 49 4 14 39 n I St Louts . OW 010 3I.-S 10 0
0 P.M.!.- -vacfos 01"orlo" iorts-o-- s, CINCINNATI fidoo- -loroi,- pi
"Ilev'"'
_k 1., 11 Mh 1.11 xdeV C'. H. 0. A L Iidy Garvtr..(8). Y MOM Lollar fait.
H.tt.n, a- 9 1 2 2 3 0
L-rey, it, 5 1 1 3 0 0
4 0 1 2 0 0
M.rconim, If, J, Jlara Ia afeitada
for e=lcncia
Blood- P 4 1 It a 0
Corbill.
'i., d, 5-IX) Y 11.5 Crema de AU: at
c"en.W, cl rL 4 a 0 3 0 .. ...
Adams, 2- 1 0 1 5 2 4i""O. ""
Kluszewskj, 1- 2 CI 0 2 2 0
Rrie" be :rg,,. p 3 0 0 0 1 0
Wtilke 1b, 1 0 0 0 0 a
ii -6 ALVAREZ CAMP Y CIA_ S. C. SANTIAGO DE CIJIA
_-4 I Trinile,, . . 44 3 9 30 13 4V 4
A-OTACIOX POR ENTRADAS rwr t
0 is 0,
010 WO
Cm Louis WO 120 ow 000 0-3

ARO CXVII SPORTS DIARIO DE 1A XARW -JUEVES, 18 DE AGOSTO DE 1949 SPORTS PAGINA DIMMMJ W T's rip X 7
U VEN IUD t-SiTURIANA I FORTUNA NOCHE EN41, PARTIDO ESTELAR
......... .. .. ............ ........... ........ -- - ------ ----- . .. ....... .. .. ... ........ ..

Nueva derr6ta V.9ene

,I, =apidas Amateurs
de los Dodgers diiii) el triu 101

NUEVA YO -W
MNE -La ariunciin fie lo- japon"er
L.a Phill- K de-taCm, YORK, as W tl
17
il "' %Uirn 60A #. nolo d"" "I" d""'.
D:Le,'1'1I1 B: klyn ... anm-6. 0 Mitts antradial, log Y vil 111% rompf
... ........ ti'a I-a do Ne.
'I Ynrk Conertaran blen an L
at y lboit, Cl Brooklyn trada. j des
lea Is virtoria h, dt, In LAA I Madolt Unidsis;*
esta llrta' dn 11, 11 Printer CUgAr de lo,
,a 1 ,ainnal -11' 1- .-an.- national 0 washlaawnson '11,
a Si, Llul., pardiente del jue- 1"_ I CU
go lisIa -Chn noire Ins Canderailes pZ- X'Ra -8c r
7 Ill R.i,,, del CinCi I P-nit I's -1
La gr.n ;tensile del Fil.&Lfi. pro oii
9 em'sto v r Pon
dtij. 6 el, 1. _t-s, en Una,
trail., romplendla el a Cin- I, IA .d.
.a y nniniiend. a it
'a, Path. t,
ta en Pitcher (ierojdo. Alien rue el ties. P., 't
CI tere.- C..1- -a 7
de I., larisade,
qUe Jos Dodgers wviermi quit it..
milr,
Lit periultima entrada emC-6 met

Rndo Mike Goliat as atraC6 it.[
no -Pallo
he, a ,nt'nCCC wileediri an
to gratis a And SCrainick. EI ,a, C. au WM l",
titte.d. e.heilte fluddY Blattner- j
;,.6 1. bell s re Is e,,C. del P.
izq.i do, y In., IshilItC, a fal n R 11 A, i,
4-1 Colan, 't . .
RiChir A.hblir. tilnlhiiin wtbiti
oil se rp'.
y G art Hamner .n-t6 I"elvart. It. 4 C Oi
,gri! 1) tk'Sl, Im. file ableeiiii.d. Can I 4 0 30 1 l 1 ol
ll, n Pit I Inte-ontl y at b,'- T Win, Is,
1 -6 d Y.t, 31, 3 0 2 5 1!
Del Knlia I, I 1 7 a!
P.Issad. -redres, on Inj
it,
(ill, Patina se l 't Is, dUlhal talk I
bitte., -Aaa hlme "na non 1 v
NFIN YORK
V, C, W 0, A,
Jim Ki
so '1 3
,r ba',,
_as r 91 pas.d. ealart. eviesph, ll "It", isal"'s.i, a, ig nnal- 'i, El"', t', blilt d, F-d, t
to, lWgrlI en al loptJ." Ct., Te h-me-je la ,I. dej Ramat- zalrdilwise, sus .t. d,
ed, I.' In Zt-ila deti-ii. del dtagetat de Iia, TICess, allemetis, -th.. tliblata I. --- 1, Ray l, 6 s j C', ..'- de iml .111 It lit- "I" 1-T- it I
Mum 7d "is lCU W sit oU-! cl-Illeal a. I les t.dils- q ti
apor e,] B-Cklyn .n It 0 4
-. mr, n'ta"C jEl Nititico de Marianao iSufri6 lit lonceria i n 0 1, a
L., D.dgers flemir.l. )as in eIr I
C, -ts en el ulti- CtC,
d CHAROLITO PELEARA I --tlz e Ti tirdi- ,,! -pl"i'torritiv-Tio OFICIALES NOMBRADOS
.t.Clu, terrain ignommos eAth de fie,
C.ard. ce a Harmansk! 1.6 a CONTRA BOBBY MANN
did, fuera de la anlesails t
PARA LOS JUEGO! DE r'
FILADEL A
11, 0, A, I' EL PROXIMO SABADO F! I Wall,
Ashburn, cf, 3 '1 2 3 a I LA PRESENT SEVANA 1
H 2 -a Ch-1le S A-t-ift
amner. ar, 5 2 2 4 t
3 1 0 8 1 j!lia ., Raiford qua de
_j *X-11Vnn ,
Ennis. it, is 'I P,
H.Pmig: Nle Y,,k 002-4
el jr, d,
n nU """'s I1, 1. 11-- y
GoIj I, 2't 3 0 4 3 1 hi, d, 'Biker Z" Co"n I it it', )an" ,,,_,nae his,
--- --- o quiAll Eddie '% ID
n6a It- ad" y 6_tir a! ate, P
'is e 1-4
nnn que Belloise ne peaara 1 In e 6-11
q.C el 'Ce-d m
Kililstititty ne-ei do -n ICs Cr,,
Bl t I 1 .1 11. 8.1 11,, d's Rlillo' let ClInle, ma d-I1r M oreno ganb del 4.44 8 ptra -.trn6Cnt.n Y ,403
as all.
Y'
BROOKI_ N f plan, Cie latiln
H. 0, .11. 1 Ile Is C is Ell,
y relevo 7 por 41
Steve Relloile, retail;
Ree- 2 Una vez Viti-luego Viti-v Viti ionsta fiscal Isra ,, 1. -nd,.1 de I- lh-i3 r e, do lirjoii.. T.d
Snidl en Y itrl 1;.11 1',, ag7EST PkLM BEACHCrFI.,id..i
despu&s-Niti iiempre. Sie'nipre k l 'Sd mo l W. onslor.d. a,
R l ...... 21 . 1 1 1 R'd- -1 a. perm!tlo Q.,e eete set to .7 United _vIn 1. ", 'i el ,.yC,,l e ... it its !,a lohlfabriquen 'id, 4 .d'6 at. tChe
cuando aw a lubars ',are,
H.dg- 4 a !l d, otolint C da pass, -, 1,
rd I 'a s Bell, 1,,l 9AS At itilial qua 5. "Imp.C- 1 2 "ete a cuAtr. solore log Indiot del
2 0 ITI e C Pe ii.
ejor 5 gaayablera ViTi lag F, "i-ilt P on Be
6 Cj'Ch y d-d6-" r 1 F-,nothi rad6 procl amen.
P. plleho, zilml- 1 Ir delir, sin enmiletidnCet
ldl"no ,,,h ftl h- ;g
superari. nzo "; 1 e.-na en el rann C, Ci g in g 'I in,
n,, de q- .1 h-bre nite
t,-ra n lt all sgiirido Wgiir, j.lk
r" 11 g il"! S or Calif.nalit. oUn
siampre Sierrip r 1 e 1.
1 1 7 13 Asa = r-'d., de 1, it.d;lla an, I t- --ev 175 at- .and, at
as an el rso,, dl, d-fin li6lo Per r ,rlb6 a 11 late b.,C
im W? 321t- 7 1~ le f insert. any!. an 1. C'.1 a. malcinban yalkers y jityllneses CC~
L- pv- all I lirte, ra tler- del Tie Samuel.
a q,,C, unque distsroladits pl, al ra1, lb.nal an al P- in.1.1,
be!. .. d.a Cills .1 tulal ap-lerlinnilento del departed,
Inr F"nA.d#z y rat.,I ... n Cis itruard. Co uria loss
1 6pleos Futbolisticos a, halt a
del toTlaxle -"co robre ba, par pribiera viez dandle Pearl Halt!. its 0111s.1t hiletendo ,a,
LIS -ti-(! 0 s Aplalu
.lien. Cubans Cle'aron Cul
Por 7 'j'
:,a--- -CC an 14 Cl
d euur. lirwilliciones. Mantesina)3
lni
6 .1 -to reofbi.ild. base I,,, b.Vdl.,14- se -j-a de aal
y !I
i'llb pron eoneetar de ill r pin
Pon line as w
PlIdt" a.
tud A., and, a Bass tell
mCl del
,o 1. pul.46n pli'ller Rebels div"
";hasMor, q.1en 1. auatit.,6 doint.
,a, it, l"
HI Gasailer N 0 iin
W_ Can,= 116 el hm;i. Elba y G R A .' 6SI
a ter" &P.
baf'ar Y to I Plaint desde dond,,
jl 't6a% ft d de D.mbCl a sus nifios
d,,blate dCj
Base "'bola
AdrZ& .1ral "Intrat.,en- At,-! I
hiln 'a
Pepe Ri-d. bli,5 at
S"Cioso Ilquidn y die-a TCa I..
C an In mind dell
we dw,. C is y at er,!. !a. d.chaa
,s s ;9urid. sell,
""i "' g- G..C,,iCd. Elbia,
u ,,nd!n ol prWrlims de rTill !I. Mariana domino I- Ca
der, f
a i altdoes utarites.
q- ant-it- 'dCl 1 1, f S'It eh 1. is
tangl C.pn de in l, a.,. in d
d8selio'luall IS-16 in.1; Cirwo tell
Corrado zaditrea hu:
gVel o
d. 'I
I hU d ell. In, Cuba
T- ','let gzar air
oll:11 = bdVICamile. Geolailin"
j-p",ri'llit das hambres ap.b terears
n ales #I,) Tt
ICC qua odelantillran a
.I C..dro de
Illatru, Torres fu
,.a If, "
TA a' a per. Wba,4 de MmttesinIs
d1CPU6C ge Chin* Wain. habits at,
se
go I~ ard. inapitlt,6 1.
Cie G..aAlC. y Campos.
l t1ii, 1. lie, a au rutird fral del
en" 'I lg Inditas, Is Ititerian troi hits a Julio 'AT
-A I., I Cdla C'itt ne. y 1. hielano. 1. V-t.
11 C %," y on 's nothe,
-A 1. T. 1 2 diii hit y dear ue, del out
'iaa y
dle, y d"a: J-,nt mdailma fatilidild del=nl ki rgentes S oritiefittlot y
pir, Full, = .on III ;Ayl
Fwait, am a, en at pr _EC dlaalf. Wl Conci on, llerijh
lipatad Y D O ""' Q 0 04 toln't, I. sisjolilles left I., -.a -not
an, Cm, i'Clal untas,
G-des y In' 4- 01 6 11 .,loIaClohi'd', Ay. V I'
lelki, er M.nh I eron rail ii, Ue.
a. .1 left Is.
arlor no Con 11.
In 4 olturd interior :1
Felque Zool6iiico... L ir donde todos iing, altinsolp, baJ, Ir.lesla
d. tattaninia Citable in Car aitd,,Ilurl
digfroitamos inolvidables moments de ..do d-26h
-pl,116
Dumb. Ferritan
Ida abo k he C
"' :."' am Cuba.. nd.
Y con el DOBLF PLACER do, la compa- 10 Mah. se afeet.ark .1 siegu y
it. 1. ",in eatne I do irs
Aill y el paeeo, log djarros I nell"NA = n..%t.nd. Limon., Nfs jnor
de 5 H P Pre.. dd. b- d
jashel 0 Para lanzar per Iasi Havana
I nses, DISES0 MODERNO son rRento Cuba,
U; --I-, -- NO perfecto, pofque estin Ii-b, a g n 1 HAVAINA CUBANS C"rtdo sue hijos tona!.,. an .1 que gan una fiestaavise us1, mis= select hoja que Kr led at "Nago Xresta"
11. je., out Ids y ht, I Is 4 2 2 9 0 0 parAqU6105diviQ01,1100ft
Iti, CU%
raid", .- at," tC, Pr l6l- mundial a Iris tabaco& LA y ------- na "
trial Zarepes, ef,
S1 -ted CAs interalad, C1 brindan aroma y calidad infilualables 5 i I 1 0 0. sus; ascianbrosais juisloa
.0 is- enis ve P'ne"s .1 or
an Has to -Andes, if. . 3 0 0 6 o 0; malabareS 7 starting do
mapsa his Co. "-h. % il.. Ca AderniS, IS fjjtrBCj6n del humo a tralvk i %,res, 3b, o 2 or
a, I 26c 2dicional de lonilltud, garanti, preefidigitaci6n.
93 In& 0 1M fuarai G at n'-ionCl de au alsitr 11, 4 0 0 1 0
CIIV2, "llorivinos, 2b, 4 1 '1
a I Citing's za mayor pureza. ald-.. I, I I I El "Mago Krosta" acul%"n..1lej4,aT;E iE%, Y- ionvolture I
don de Elba. P, exterior do pope) 0 0i
lilho a 'i Morena, Pr 0 01
d t Su envoltum Interior de aluminio Ill- dirg a all case, sin costs
at ent _Itn $a inadlis alguno Para usted. y co
lad C. 6
di i _i ; Totilles 35 7 10
minado con su c6moda y elejante caje rho cortesia elpecial do
t. A union PeCtona Q- "i I WEST PALM REACH
1 =, tilla de papel gatinado, ofrocen una
Martian tem, do tills, at--!- bill-e V. C. H. 0. A.E.
1,_a_ he fulb.1 U mo, Inal
be DOBLE PROTECTION quo conserve
P.-I.27 224 1 hertsirinal, 4 0 0 1 0 0 1
Mh.r. Vio Mn"'I"o Ca Inalterable& au calidad y aroma. Mp;hll b,
9. as dlido .1 Cat- ulthis 4 0 0 1
is is is rrijrt b. 2 5 0 1
it, state he,
C Radii, Ci. A dr. 4 1 2 0 0 0
h y C... a, Us. 3 2 1 16 1 0
i
-jiff
al de I Wasillis.
dneria, sainerailades Q. e Sa1= 111. d (A) 1 0 1 0 0 0
fill, de, 1 0 0 0 0 0 0
Mmildve, Paris Marianne, ej! 2 0 1 0 3 0
interii. da sus oye Ue "notne mi- Fineary 'I 1 0

T Be. -2 4 -9 27 21' -2
n.,z ar ell =Ir Al-t-Ineitla. Prr Ulase. a. .1 a..
e as Benedict per gh.ok., on .1 is.
I"gra porque
is laSo no han ter
ruent. trias ares, ast. eatnei J I*s
r'do ;r 1 Mis puros . Mhs M,
essis tsnival merinsi CUh-9 140 ow M-7
o'r Uallnes no .,Air West Palm Begot, 030 OW 001--4
tidal ninsun trc, deporle,

PAk'dNA VEINTL SPORTS DIARIO DE LA MA!"INA, -J0 J)V AGOST0 lk V)4') s p 0 R T 3 AN_ _91111
OCHOClOMPETENCIAS DE JNTERES EN EL CARTEL HIPICO J')E ESIA "FARDE
Esperti contriatir el Cieninegos Tres esteltires include ill cartel,
I -N4 -ky" Silverio ha contribuido poderosamente al alza

los pitchers IVY"if, V(111 Cyc. experitnentada por la nataci'n criolla 61timamente tie lacha 4bre que dan infifam(L
0
Por kMANIN* GUZMAN nQrtpamlr;,Anr, Rric',n
VIr, C frrrnr 1,
dc Rrot-IOvii Alton ("t;in fif lfl hpa Menore, Dan- Btctrra y John Weritint, r r)wri, cl
llr,,Iwf manti rt in Ilto promdio en IR AI-ciaci, n Am iii,n, turntil mis impt,- qo,
;I'l V 111f!1- 1 111
K t f 1 I d e I , t I I 'I, 1 ;, ,, ; I
IF 1, , !
c rt I c
d A 1 11 6, 61 Iv-,, 'I
il),,,Ii, bIll-do 1101-I il II-1 El
1 6 "pli-I't d"',
14",) W- f- r, 1, Inlifl- ,
"'I", F ip ir, 1 1,i t

f,- 1 qI hit pdi t,41 "I t"
I i 1;
ej rj II

IF I I


r"I I e


I J Ii
P A
T11 i 'IFq,11
p
It
d'I
IF, :;!,!F cl, Pirt,
flit- ii, Nil,7
i f If .4
sn" 1, ; loil" 1, It 't, F I p7l" IF IIf.1 a, 'It. t It
LUCR COW> "'4VO, d. 1-b., f,- i- Tite dilild. f;-d
1-11d.d
d. tit I il- I'll 1- 11 IJ,, tilill P., . . In .


-tt",It I . I . P
if
d
7V
MAQUINAS DE ESCRIBIR -" n, "t 111111-1 Ill '11"DE LAS MEJORES NIATICAS
d
---------7,
Naclos "pecialoa it tintldadoa iocontos y b dbl,
LOS prefiero BELGADAS 1! h n
At, I -, ......
dia PACO EL FLACO Alquilamos . I I d,,


d,
opo.
e'l 0
d'
d
1 n IF Ott
d 1,
-t C T 1
LUIS FFR,11ANDFZ

BOLSA DE MUEBLES DE OFICINA dlm ,mbre, v (4 Iam mi)n c n t n a fy P l ill hav duro
O'Roflly 409 frante a la Njt .tyopoii(- -1f, AJ743 A-7744.
;ALVATOR
iI F. 11 F
- -----------C 1 6 A R R 0 S F1 I,,, d,
J Cl, N- ii--T ;Fa- 2 1, "t, I,
iif, 7": i: In

TRIN IDA D SU A V ES iF. ti. hc F, il- ti-tr i-,", cItt:- C tr t, I, ,iln
tie qu, "IL
:a y I,
n, d A-,,
luil

It: g

ITI le,
olF I,


d" ii'l N J, G
I F FIX


dn B, F
ti
7I XI
S E L E C (,I 1 0 N E IS
TaN NO
t, N A conq 4tor ha 11,,oodo
Iiin -rl tirict,
"PRUEBE Y COMPARE" I 'j-plt... -1-- 1, 11. "1 Po, 1. DELGADA* qviado
JUANITA P it, as
c-I
it,
r 3 tt

DA CAKRFVA.-RECLAN1AB1. i t"Id" c- 1c,'
No c M PREN AD& 'p-1- d n A P I, It, I I . ig d I t- I'IF
U.N6,T)AVID: 1),b- ;,- ,I "' -'
IF *L16mml tambib Rojo o Doradn

Al
SIN ANTES VER L S 11, I 1 11 1 1 I I I' 'l b ii-l d, IIIi t-I
1", 1), ', V"Ji" fI I] g drei, d,- 1111 J- II I 1%iIIt'P iz It Pit

ITFKI_ Rik CARRYRA-RVILA

Oil
I J FILI'l, P3, LIit2


FZ t AEIT, J C kRpv t.v, xm E
Ni, V, 'A p li,, C
l-pl- d, 3 -p ... Ii" 3r
VA I RY's 1: Ph,N(OTORES F

MARINOS IV'j,'r C,,rg,- Y, Y-',
qlAN'TA CARhTtRA-rM('LAN1AB1.F 4:k
Own TFIC HILL: L'I" Ilz .


A-1 f-:FI
'Vi 1EXTA (ARKFrA.-ftF,(JA.N14qfi1.F:
16 Modetcl,. c ex! tettl A lu" WLH
Q!, F % "'itI 'J,, pl"- d, 3 A. y -i-p-it, 9341
ENTREGA INMEDIATA cn Ld H6beu Bii I, ... I"]. g-F(. h6l PIZZAS DE REOUFSTO ABUNDANTES In N-N1,I i- el eii'mig.
7 -M6,,ro en III, Iti- P. I!In
SOLICITI NUE5TRO CATALOG 00 Vk XSPAROL pt&n compmr si
till d'd Fit I,,J-p1-i, d'A .61,1 y IIIii-p-1. !E301).
fFi ALFHANGRIER: 1.01,340. FtiIcul
G it- I I
de
S. Si,
P
ri ECTRICAL EQVOPMEM CO. N
d, G .4;
A-I A VA A V R 'k RFICLANIABI V
Nmt,, II!no.
JA(m. N1 T,,,, III, M,
.... .. I ll ,
11 I I I

10 .
AM CNVU I PIAW DE J., MARINA. -JUXFS, 1A [* ,\wsj() Pr 11 PAMNA kTWIFAA
I ,--!,, -"--",--- ---", - 49 _______ _____ _,_ ,-,- --
I
Alds de doce millortes costarion fim Grata fiesta. la A.qlomv ')"rAvy1cies 14 de#vnri6a lCe SI'milax", I )t I 1_1 "Trealr#ron dq aawdazar y r4wire
obrai dvl. Vulcoy In Via Rhmen de gril-3 avelmnithoq (I'l ,svclwg#ro ii, 11)
i I ', '10 a une ,hmra, dog Ih!;f,)voCid0S
I I., tie hoy para I __1 - I ITvil I La _-, i if,,sox log sorupw 1- tie on irimnibus
Defe, t,)r d" Ili, In i'luffq ..... Pfov"pIng ltjenot. tiur hi fli No f-,,Yi,-tirri r ,stejti,-i, WontlomieItto'h ey.cffl.wrl I Atilagrogufflenf"
,
4i suyos "I ex Frorid"w" Grav,.-Toflo Inteito 1wirderse 'M r. A Stew art i, vrin IpIrif do rambio eon jorrlh,,,h ...... Je i hgolv, 't ; recjo flHe lo volc(;-Riiifx en el Vf- tiv R, gfo. ,
-11 1-111 --1111111__1__-_ I __ __ ---- "I I 'I I ' i "'!" I it,wo -i"I", ''N,,"'s [I'll-" -,
,"dl !, Ill, d, ,i i,,,i,,, ,,,,, .-,," f,,, f_ 111fli 1 (,", 'A
Ttl I F, UN A fFS I IF ill li, P-1 I'Ah" l,' f!, I 1 lfq 9. I 'R ,V i I ;, " I ';
__ I ,I- -, ,-- 3,' i"l-', [ or F,,,,(,',1,'1,'_' ""J I , .
URBANISMO En -.11111 I 11 -, ,rct. -imilm, Prei4de de, dk, bace un Por F,%mOnD Lilpl i I : "', , I
Poir Armando Mariborm I In, I M -- ,, "'t ...... , 11xj")rt;1vi )II ilv ',-Ilvrfi ___ __ I
del via-., I,,,h1&,,jw (,Aii a rra I V ,__ atto tina empr ,z i' "', ,,,,, "'I'ti, 1,
-l"Pliff", ill DIARIO d-- Oster I ,i', ,,, N, r" '1' 'i" "'I".1), j- ij - -1, C !" 't, ti, , ,ji P, ,: '', , I;, 11 I ,
En reciento ea ftg pub .'o y ly. -t- "'t" I' 'Ili_ t Iit- 11 1 ,, ,,I, d pi,-- !". i" 1' : ,,, t -, "my i :1 i 111 1 1 , : Ili- ,,,,,,
ime lic "' I I i 111i, 1 I ,
'leatsmar, o ", Lib! Ch' lact d, In Ill-. [ V I A ir ,i Aimrrd- -,bl ,5, _i, I-i i 1-3, -, ,--, c- -,
referbi a] ducto a. San milra. it- -1t. del 6111- V I 1'115 11tllll 1" ,,,% id,- ,- -, z", ,,, I 'r d"p"", iu ,, I ,r '1 ", ,, ."i, a, ma" po a "', JEROS cil, A I 11"i ' I ,, ,,,, , I I 1, I,,,, ,,,,, "'' -- 11
or 'I , 1 I I 11 V t I 11 ".
car Cicero W -1- ,; 1,3 c""',- f C-, 1" qto "Alcoy" y a 1. "Avenida" Or& I I i I e ,,, ;, "" : ," ,' ; '
.1 ,I T li._ Im 6rdenes, P O I ,," I,- ,I 1"o-, [ -_ "I lild"i" r' !'
VZ"% N at Most 'ettiv. ,,,,,I-,- t- -,' I I 11 ,-,,' 11 d, H";%i- I 'g, ''i"," T -t ,, I Ifir"'i" ", ,, ,,,,,, ; .... ... I I t z"i,
I ,: 'i , r , 'I, d" I -, 1 "i I, "
do 1. "l-audi ,, I'l("ii", r, r,,'j 1, 'I I -Iilil- I dl ;! ] ,
%-!,,j , ',,I,, ,il
QuIem.h.cer no poco de hildorl., sz, ,,,, r 7 : 1, ,_1 1-"' 'er ,
ancarld. por Arl- q.e Do).,. ,1,,. pilbIlial; se.911ndolit 1,,1M, 14 1-,b l I,,, ,.! ,r ,5 !n 11 I 11 I I -1 ,", I- 3 1 1 I I 1. I ,-Ii :, ,, -11", I T , ,, ,, 1 'Ti, ,,, ; ;-as in "llbl-" I -, "It--, I"-1 I' 11-1 I i -!] %, 'r t '_' 1 "I', f", , -11
a i ,_ ,,,,,, ; ' Ir'11' I'a 4 ::i,' "" ,- '- W ,,,,,,,,,, 1111- 11)
_p._cr!Ilq !rI'MfZ1II- "'PI'tud ""' t i---d" li, -K- , , -1 '. 51j, 11 I I I ,,, 1, -,; "i" -i, ,-- , ,.11, .,
irga-tearlect .Ti'd ,i I ii lr, !,t "', 1, r, ,, ,i ,,, , f" I k -1, i'll,
P bF- ,I W11 I I -, I
as lalitud a lpmili ill i'll; ol, 1. ,-i-t, ,,-f" 'ji-, -, ,,!, r,",-ti 11 ill, W-1, M i- 11 1-1 ,, ,: i !" ii,- I
1. 6 do ".- Idil", ". dlii,,- .to ,%ipu cx do Ila por !-- "i & , , ,,, 'i"--i-, 'j, c-, ,, ,, I 11 , ", ,i, ". 'r 1,', "Yl, I t, i, i, -- ,, ,f, , , ,
do do. .R. lirites del Ad,,,,I- .. --".ii co"l- 1' 1,-- J, j" l", 11 -- 111:1 ;, -- I , -1 I r l I", ,tied ptdih- til d ,,fil, i"', ,I Q., d,-go 'l i'l e, e, -1 r"
his cill. " ii,, I I z Ili ( -, 1i 4 I I I I i Call -pocl. d.r ,do.,. I 1 Ii I" 1, I ,. ;"f f, I, ,' ,, -'
ad.m I I _[ i 1 ' 't'i"" 'i I 'i I I i4 i, I I ', I i , ; f t i , ,i I :i
"' tl deW' ,, :, las, ilbila, pal. 'j,"cut"l- 'n I ., 1'1 n ,- -, fl,- p-,,,n-in, 1 "I I-i" I 1: I I 11 I i',, ,,, j , : "! , ,. ,
i , ill I 11 1 1111 ,!,,
DIARIO .r in. dle,- ,ti.-, I I i
j 'I ;, , 'L t I 11 , i it r .'_ I I -, ,; 1, i
"'Thda, no, I. 1.1 Klte 11 I l o i 2 , 1 ., I, a ii ll I.ni I ; 4 I I I I I 'I I I I I , I I ) I , , I I
p ;L, iz- -1 I Z ':1, 'r I 1i, I', I "' t ," ," L :' I I 11
at K, t :I. In ps, I li illi-lil-, J, !-- jd t, r tt- -, ,i
Z" L 1 ,
pit.1 it. 1. Reptdlica, S , ,,:J, ;,, ,: ,, d, -,- I I ,Il I t ,- 1" I t' "I r I"L ,, 1"', 1
d"',", -b'i ... ... "- I~ t,17 il," i' "j,, I 'i, 't' 1
dealtuld, ,I pu-tc All,- I -, ,111 p:,,,,,; -,, 'i"I't", I'l-, I 1, I., Fl- c, 1"
.a b." '. ".. .- I I -1-1 ,, I __ 't L' i "' _i- ,' ,',- '" ' "' , I I I I'll 11 i, :, r t "' ,, i- 'i, 1, ,! ,:: ,'
litre 1. l"li'lg i. d. ., "" ,, ; i i"', I, I, 1, i ... -- , "i'll, -_ ;z f 11 , , ,, 1 I I ,,, I I 1 I I
1, 11 11111-1 I-, -Q, -(" 1" b-t" _, "I
1-11 qi e- 1 1, , h '
I li, initeld de 1. do La Hobvia :"1ii;:1u iu, '! ., i, -,,! -,, 'j, .... ip ,"'i" d, : < ,, i ,, b, I ,,"t-j, ,, -r T", 1 i' i '- L ;",rlr ', [ I I ,rl 1,
ot", miad A ,I -W do 1. W", ,'' , ;ei ,, rl --,)- i,-, " i. 1, Ij- I "I I I I I ,,, ,, N -,, ,,,,_ ", I f 111 I i, ,! I ", "" , ,, "I i, "I ", I ill i
paqueft p- ni, "" i " :i, I It 1, ; ,, 'Li ," , j I i,, "- i 1 I _11, I "I'll" 1, I I ., I I I I , I r'
I I'll r 1l;= I '; f : "'t"- ; 7, "- pi", ,,,, "j" I I "I I 'i- ,, ,,,, t, , ,,I, ,I, , : ", I lilf I ill, I 11 I I'll ,, ." 1 I I 1, "Ir
I-W, 1. 'd. s.11J., -": !- t I'' :: I f, I ,,, il 1 "" , 1 1 1
o loagilt, d'. ,,, A""i" h, i, I ,: ,.._ ;;, t ,,,,, ,, ,! i.id, : I 'If "I i V- r%, "i" '', ........ , ,,, i- r 11 , : 'I : ;, I , I 'L I I j" '
,, Car,. a, ., ,,,:* i:"', ,, i I i, ,,,,
Bilin A I tiA Ati --,icl I" ;" d, 1 b- tl, : .- A t-, -141 ,,, ,,j, .!, I "
I '', I 'i, .1 '', _i: ", "' i r_ ;, , , ",
I pie-i -Ao ",-i [ ',jt, : 1 ...... 1 11'r- 111'", I ", ,,,i !" d,! "I'll, il I I
ii,; I 1 111 ,,, , 1, ',', : '' ;; I!, ,,,, :" !t; 11 ; 1, I I ,!,
.... r n L1,111+11,111 q_ 1- i i'', npn 11- ',J,, ,;,,, ,,,, I r ... I 11 I P 11 I i 1- "
". -- _1 I r"', ', 2 , 1 i 1 , 0- ; t l -11 I'll, I j, %irl, do
11 ,, R ," ; i" ,, i ,,;, i j , , i jI ,,i 4 1,1 , , I I ., i, I I I I i "i , , n ',4 , , I r , ,,
I ,. _ I 'I'll ", ,,, i I,"' 11 ', ', ,,, I I 1i
7 i 4 I I I I : li , I Z r , r , , , , ',, t t , , I I J I" I 1, r,
, 1, 1 1, , r ', 'i I I I I i I I I I I I I I I .1 tr I I I I i , I 111 : ,,, i "! , "' ,
I- .- a I 1 I I I 1, "Ill I i I I I ,"! i' il I il 'i'lil 1' 'i 'l 1- I i :, 1 -, x ", , 'i , ;, ll d , I I I : I , i t , I , ,
d, I d I I , 1, i t ,,, " r a. ,,, , ,,, i , ,,, iA il I I , : ': "",I, 1 : L I I 1 I il , I "
I , i i I 1" I I 'r' "' , I I :, 11,_ I 11 i, , , r, ,
'! ,
4 P ,, i , o I, b ,, M , ,t r,
,I, , ,,I,, I i ;, " I I ( . . . . , , I 1 , I I 11 I 11 e i I ; , , I ,
[ ll, x 1, It I ; i' r r i 1 '. I 4 , : i z, 11 i I ,I- , , ', : T ;
il , I , to I i : t I r I I 1 I I I I L I i i ' I I I , I ,
; I 11 N I , , , , : , , ,I , I , , 1 r , , ,, V, , 1 I '1*1 I 1i I i i , f, , 1 , I I I I ,j ,
do p_., P. i Ili,, 1:1111iiA, Ano, I -1 ''I 11 I ,- -i I ,
-- 'il"'i!" ", i I I I I ,i i ,, , -- I ,!, ,, , I'll 1. "I .1i" -1 "I I I" it,
0 6--t., Gr.., t 1_ 11, I i i" ,, 'I, !-- !, 1 ""', "I'll I "I
""',r- I re ,I .11,111tri, , ,,3 ,, I ", r I I I :,1 .1"! 1, ", -':," ii il" iL' '' 1 I I
"" !"I, -,- I ,
buil7 -, I I- 'i I 0 I I i"111 I 11 1 : I : ii ' 'Ii -', I i I I 1 I I 1, I
9tra' "I,,, I mg-1- 9-o", -I -- " ""i, 01 111 1'AW. I I I I 't, 1, % I 11 1 1 i tM ore.. (q. a, p d, 1, .- df cati I I I il I P, i i , n I , i, i , z , I I I I I I I 3 , i , , 1 , ,,, ", , ; , i ,- ; : I ; ' : i ; 4 "I' "' I I I "' ' ' ' I I I I I I I
: , ': i I , I ,
L i I , 11 I I I I I I I I I I I .,
,,l I I 13 L I i I I '11 I I , i I , ; 'I
1hrid.lai ini.11 .- bir P-lo""66ol", "', 1" I I ": , M, , "I"
i,, ill ctit,!-: I ",- l-," h- d,-mlm I 1 t -, I _, ,,
a I I I I "T"al, orl i". z -", 'i I L, ", I t '! I I 1, -L- tr-- -r, F.-i,
,6 at 1141t. ANAlsted ''; "I, -, ,: ,,,,,,, .17 I 1 1 ,,, 'i I 11 . 11 11 I I I I I ': , 1 13 "
d I I ,,, ,, ,,, '. 1, 1, ,i ,' 7 : i 11 "I ,; 'I,
g",tr. Martin no deelsoo llitic -, I P , ,,, fr, i, -!-- 17s 1. I I ': "t'' ,,, :
11 i , i -1 , , , j,_ 11 I : 13;, r 'I' i"" ;,' "', l" I I 11 I I
so-abe, recartes de inis An".0ps, , T7i" ", rl 'I'Vil' 1 ; Lll-ti I 11, I i : 1:, -, I "
I I j ,[' fl I '
-- I I i ', J I I ,,, i z), I ': I I 1, I I 11 1 z Ll 11
plane, Apareludla, an ]as prri6diros , -, 1:-! .1 , I I
11 .11 I ,,, I I'll
ye lie antodasdAbil6oeo pril-', 1 -,I ;, ,,, ,-i,,,,, i, ". I I 1 11,1, I
- .. el li $ m e 1, i", , i I, I I 1 I i, 11 - ,., 5, , I I 11 11 I , ,I it', , ,, i i- ,
I ;:, i I ;; I h t ,I a I ( u z I I 1, i '. , I I I ; , I , I ,, I , ,,, i 6 , I '. I I i ': "41'1"': "' "'i" ,
P,.I..g.r Cmicepel n rell-is, .. w- , il 'r ,- 0, ,,, u t- " I -- ;" 1i L I
I I "I. i I , , ,, t , i f , , 0 t "i , I I I I I i I I I I I ; I I I I , , , I ; L I r t , i
rlilp[6, 1 0.1ig'I.raslaigg _po w--i"" ,!,,,, ,,p-ih -1 111 ,ir ,i 1 ,,, i-, 1, ; ,,, Q I ,eluugo ,D glr I' i i ";"' , 1 I I L I I .1 ' ') 4 ' I I I I ,
riq in .1 ,,, z a e : ; a I t V 1-1l 1 i I I i% ,,!,, 1 z ,
te, risen talia Upis hereto rr.1o ,, 11 11,1;110- -11 11 "Li"' I 11 i , , ", iie, '' , '' ", ", 11 l"111 11, ", 1, ""r"r"I"'.
1, I 11; I I I 11; 11 1 [,
aid.b. d-idt. o I I 'I ,,, I 1 Z, -', , 'r , I
I 1, ,i I I -- 'i , , ,, :, I 1 1 -1 11 1, ". I "I'll", 1 I 11 I- '- 1', ,, ,,,, x -, -- , , I I -,"', ,, ,
I
! yeet., pero ,ictifitfimfol. 4a raod,. ,_ j, f,,i-,1 "', ,; "i
qtle of tr sit. e, hiciese par C., : , I , - 1 I- I ,,, , 11 I Al, ( I i , 1 , I I I I i I I 1i I I 4 1 i I i I i z I I 1. I I 1 1 1 I ,
_M,6. health 1. c.11c 19 de L- ,. ,'a, , ,: ___ (; ,Zi t1j i", 1,1, 11 1, t,- "', ,: "'i"""", 1, I I I I __ 11 i e 1, , I "" ; ,! ,, ; '' i 1
id 11 "'i ,"', I I I I I I I 1 I "i
4 ", ci," ,,, ? i, il 7 :'- , I .11, : ", ; ",,',;!
.Ili par 1. m1ala lia hiia, , I I I I I I ,,, .,
,,- ; ,1i,,:j1' ': I 'i '- ,- ,I 1 "i - ;,, I .,; 1 1, 1 ...... ,
er*. I I I I n," il, " I ,,, ,,, r, 1 ,, r, ,, , ii",,' ", ,' "' ,, , ,':, "I',".
1,, I e I ; :7 % r ,-, ;1 'i t , i-' I I I I i 11i,, ... I 11 f, ii I 1i 4, ,, ,
, ', I i ,f, i "- I ill il r '" I't" '' ", Zr , i ,i-;.
,--,,- fi-, 11 e. -- t % , I I r !" I ", , ',', , I I 1, t I"
--' ii, ,' .r. ,- 'i I I '. ,, 1, I i ,11 'I
I", visitemlas Poll, da,,J oi-el joct - I - -1 I 11 x ,, , '. -- I t, I , j -ii, I I i il If I ,
7 - -- _' '_L -1 -- 11 I I ', 't, ,,; ,--,
Gre. 1. milembr., del Con pi It, L, I 11" "i 1, 7, -, ": I , I 1,:iar -, : I ,, ,,, 1,
", 11 I 1 I "I A 7i"11 I ,,,, 1, ," ,, 1- -ro, " 1. I , ,i
I ,bisillson. del Club de Laa ,s 1, _i1i 1 '11' A -- 17 -- !t - % --!- 11 I I I I , 1
bias Vi]kltft
E Habana tos Me mi I 7 I I i I I I I 1 4 1 I I
11 I I I I I 11 I z) -, I , r , -, - : "'. - , : I -, I i, , -, r -, I I -1 1 -Valdk rique jwftm Sor..- "I f c-f -7 1, :", I I 11 I
I ; I ,- I I , : S-- -, -- i, -, 1, ,, ( """ I I
I ,__ 1- -, ', f 't 11 do I I, a ,. "'
&p1'1o"a76'Xlc'i . d llrb.T:" t zl c Tr I I ,,, -: r--, P7r-' -_ z _. , -, S, -lit- r -i _, r 11, "! "I" ned, /
C. Feirmulda,& secra ri. del Comi. g .i r -, x ,- ; i:: ,, -, v "- --- _,_:_,', I I 11 lj, I 1, ,. 1
4, I ad. I --- i z -- "'L, e 4 7: V 1. il I ,
1, Iii d6nenlerira., '_', --_.1Tia- ; r _,_ _'- Ic _. I .1 I I I --reli dia. m mxa a. z __ il xl :. '_ g.,6 q- il -: ____ ,' : : -- :
-- '- ;',"' I - 1 7 i,__,,llex. ,, 24 umn 'Ido ft,,:
desycleil"entuslasta y ejemplin, np,- -emd. Y l ls:- ',z, 1; 7, 1'x 7 : : ,- -, "",
njo I ,'i -_ ,
y ___ :' I -, I ,a t- dki,, Pii ,Ill; --_ z- _martinet Moral., P-id-to en- d.,- -,-1 1-1- I !" ,; ,,,,, salid. V Ry ,jW ,...d.n
7- :,,__ i ,,, I. 1,i he: doe, loa,
tonc. del Club do Lic-as, illt- Ptior., rlllepii, ,,,, ,-,, -- ,, I -- t 11 1 _',; : -, , ", -: 11 11 I I
i:, !, -, 1z -7 il :I-,, )Ic propio tiempo dli is ,,-Io v 11!1i 11101
dul I I qua iajsba ,
Pon ,,nd. -t- -lo1 Id l,,.,,,vg,6,,nd, ,,.&seI.ilIgr, igual I.dl, _- ', 1,-,! -, -n- -, ,,. -_ __1 a at l : uzlm _a 1- -ix : ---, -,, P- --, -: ,- ,, ."-, g ,-, I ,ii,-:1, ", -1 I -a a!. .1 Par t1t=
'Arai Mardi- y intle coni al p __ _44' lo as 17 btXra ., io ,t: ,
.W ltm5 , ,? a z i, I ,i i, ,,17r ,. ,, ", 1,1 6,, 1 d
,in lhnitetr mima-) .1 sletior Jima: a 'ce I "', __ -ia- ,-- -1 I I -1; -- _,,i 7= do IIA y nolrbr6T, "s "d' ,,, .,It. d- l , __ ( "' 0 I
__1 -- _: !, za. .- ,-i--a j uipis.,ii dill,"IsM tJ 11
'-. I'', __ -,k, 1- .h,,, go 011 ,v, ,,, I
I i ,
ma ri do a a deal; crna g# ;, -, lost. del ib 1, ,
.e. VII).zanpraeIdf.t,, d A n I, -, 4, Jacobo Dinner, y Depad i 6 "V CO !
to -- r 7, '_ tliriiO MO* de lox zi ,,w- v"llitule""!
6.66. do Pold.ta y ecino, ,a Pero &I doctor C. , , - L "' I '_ __ ,- :- 4- ,i _'-_ ,, - ridild L"t- 4 ,r,,-i- enia
riot ,_ ----I_ -, ,-', -: I,,,. I
Ice 9-t4b. der ,I- ,, z ,Inyl _ relsto de, as ht '. ;jr,"."l-, y ,e Rosenbed, Clni lo, it- p,
1 i E a,, -! - Appis' s-%tt -!? Dl; '17.' 'I ol
L-I.n. : L : -mi-to, del zaeo, %
bg.i ,:_ _r i _, ,-, -Pe Clelracnte ',j4 ': ,'-!, 7 o rot,,t y,... ,o 11-254; ,7, Vl ,,, -IF7; I.,15 I ,,-, ,6"n t ae _-- [ :
in.. -Jt _- -. i ., 'z .': ,_ r .: ",-,-, ,, .1 li do Ilili. all, 128,
,y __ 1z -- I "I --.
", i -,, : -,,.--,, 11 I "I 11; a. '1111 I Onmln ,, 27 61 z. lz iii 1-o d1i
El doctor Glau no cesal, 6 I I
; 11 -It',,, -r
ec.' ,2 bi 'b "" t ", _,i- I , j.,aV .-. i.,
lugine. c, .., -, Ill d. i __ , -, i lx -- 1- '4; _z ,% -2 z ,2:am, Ili ti, I I
ibli: L i 'I'- d ',. lech. d Tacelie do slyer ,lit. .
6 imi ps ,,a aldi"; ri ,,,,-' 1',' _'_ ;*p,---, on C.- _2 ,,
n.m. well ,,-- ill I 1 21 -. -, - 21,--, II "-:. .. dc 1, d. 1. I -1 "
a. : -1-1-- '; -: .-, ,, - ,a ,olm. .1 ,oourz- , n rx, D7, y 0 W : I I "I :,11i r -, -, -- I A Ll- I I 11
Que delig-e, J'alro dilt, brilr ] j -, Zrl, 71," , :, _, n- 1, p- E.hotw: De Sant. Cruc del Sl,, I I
e, r ip.t
l1i I. Do, Fo
'it- dis , z ;- _--_ -_ -1 ) -, ,__ - s Ile f-sit ii Kr -ji I
". , ,r -- x e I rorlt, 3"" j-11- F.It6-r ""on" mid i' F I: r ;, an 1 ,, "
tiid y mi= -= 1 ai. ,,, .sp-- En ,1 Lic 'I"'I" "'
Plemle.cl4al"U'rban % , -' ; 'I, I" ti:! ,,11111l* 41
ri i I 'i t 1" -', 4 - : ,, , r ". 11 -11 ;, o, ""
IT, -, = ;,.h; r.b.".qr. .1 J1,14 C R I
El vehor 31mon cot, " ,a ,, ,, -, 1. , ,- ,,,- , , N-le, te airi ,, ,ma, ale, 21 ",
" -, ,-, -, I I I 71'"' - I -,6 al r' ,,', ,, at defectil -Wl i-,,i D, C!,,'-,, m6d_, P-1 -h-. ,--in- d, M.___ 100. Gilem., I
P,,, 31110 i 6 6 3,?-,,,, 1 ; ' 11 ii : -,
ll I 11 -, z 1 ii ,,, ; ,I 'j"o
Z, 1,-- -I -,, ,,; 11 , I a T,. ntl, 11'salt- lB"', lic Mi- N,-,, ,, co.ntra Cien barmi. Y Jose Castro Viera, do 22 I
: ': r , lrri
em. . yr al-, __-- I 1: -, ,_ 11 5oe g S e .1 G,-,
L-tim- I- 1-1c, i 11 1'1 I I 1 1 I r, I i, 1 -" I -_, 1. rll- i, .Fm, de Fregmada 2R, Rtgja, Joe tim,
,,,, - I n" -- P dal Y -, en e.propi,,16,
im ., ; 11 : i,-,,,' ,- iz, --r- ci..,., mal- g,-. y
Gr- to. 6 me I 11 I r_111 -l"i I , ,
,- ,, 11, , e :, ', 11 1',_1_1 .- I I I ,'_: l T, j__ ',', 'jlr c, clildl, lil N.11- Iles,
mener V-sicein "'r, 'i 1, I I I 11 -f D- M-yllr'r In I- ':it El jqjja Hart* d, rolia
I 11- 1 ,i 11 11 .-,, , ,, t1pto ", rode -iiL
h.rrc ;, -1 I 1, I , , ---dati, , I
Iii :,, I ,,,I'Ll I .1, ,,,, 7 t 1,11- : 1, z-, '. , _,_ _' ,' .' :,, -- -1 ,--,,, -, : I..b.-., .1 Co. ,., .te, 2722 dltu- ill
- -, '_ ,,, I i, do -, iiu .
I I ,- iji_ _,- i-- _, L .o
,:, i ,,, 1, -, ":, , ",-,- "",: -1-1- 11 D, I '' er an. ,!,Fst rift it. Cri.- 11 -_ 'a
d, .1 I I -- D-1-maris d, heretic, .; ,
11 ; _' L' I i ,, - 11 Ito Arredondo, sin i I
11 ". kl ,- ,- I I- I I -11- .s G- -d 1 1'
, --, ,e _-, I .- .,
?, 7 : .- 1! I I I,- I -i --- ,- I f--, , : : ," 'til'i, 3 ', i ,1-161i-, ,,, ,
I !- '!;,,,!, I I I "I -, , Militia' E,,itad. y llitfm- qu, 1,, so, 4 4 ,
m, ,,, fii, ii i-, of t ilTi _-- %- ,, : , -, -- __ ---ode Dci ,' "" I T -' , I 11 i t a I ., Ila p, or con to, 4 i
il - I 11 I I 1, ,_ i I , I 11 I p"pr -; L ,.,, -,- i I
cum al, I , , i 1 ;,:" I I I I 'i I -1 , I 1 ., c , , i , ': I -1 I 11 I , 11 : I - : 'o , I , I .. ., I 1, i
(At r _- iiiii -radils I., Wi ,z. i -1 I __ 1 - -, I I i 11 -- I 1 -1 -11111-- ', 'i 1 'r ,, n led. d,, .f;,,i. Di, R.I. ; ,, ', I .1 I- : I 1
1) 1 ,, t I~, 11 11 : I -,- I : Z" C."t r _' C ,,i ,,,, I I L f.
qlov de ,I, I 'I I I 1-1 ,I 11 1, i I -, ,, ,- I __ I 1 Ra-6- Ri-', ,,!- de He I I 11 I I ___,
oct"Ilre" al z", I I ,A ,' _,,,, _ 'Iii I I 1 ,,r, ,, I n sobr, i I I "I I
rc, Jf, ,4- %%!'-A i- foli ,, -_ I -, _., '6 ",- ; , I -11 ,, 'yi, I - 1 11 1 -11, I I lluebl uj i -'ed," preflaud" P"w" i-,il ,, ",.mtelo all. I I
t ,, i", i% 1, -, __ '', ,, I r 11. i- _-,. DItSAHICIOS, o, d 11 -d, 11 pea do to
do, m tiiullt., el p.d,, 6 i, , r I 11 I I
in ',- v 11 % - ,,,
criaturp n Indivithm incolo _,:, -1 r m" aeUci 71 el I r i jUdlejal (Us, p'; ,1 I I
I I t" , I I ,- -, is que, co, I un, I _L; "i 'ilix Is r.baron I '_ i 'j,
deev. prommcia Tl li--, V1 I "I ,.diL I P, P1, v.1or do 220 pa. I'll
_-f, -_ , i .,. I ro P", I i
d r. ',a I z , > , "' I t _jo%.jg.g,,i ,in 11 __ ,
dai I- gilioes, ;t Prosleirn.te a I I 1 ': I 1 , as a, I- I.", e 11,11,2" -1 'ef, 'd ,a I 1. '' ,
're nd ;,. e- !- Ar ,t I tall as I "
13,0bli- ,mlr I I I I _: -77 V ,
il ". I It I I I 'll, M..: VI fl_, d, ,'.1
,a 'i ii, m m m I i Ninew ,a :,,,,; ,i ,',! I' :!% ,
encions, r I ,_ 1, ti, ,I_, F-zra- vn 11 t,, ii, mtr,, d, ,,ocorro fui
if u nuuin' di 3 !ILI: (i, r is, a 69
,kul ,,,.ad.", $in "I F u I-- I -_ be 't f P,-,' L 2 CaIIt, fl, :11,"t, 11,1w 111r.111 il, F ,111
Im que ,nos Bus propillsire, A :, I ___ I I d c ,,, ,,LoAo5 Alrft 465,
1 -_ de:iOjo 1 mill 11 % !- Inni m ri" grA- us sufrl6
rxvlij.a personsdal-tc .1 d-t I 151 _11_ I dt"I'lz C, I a ,11 -- Xtim, do Viails on Vn lujoSO
I 1 11%, I 1, 1, ,,_ ,4.'1-Iii,, ,I -,,
Grau quo existiondo Is cs)le Aj I contra el ", I iii-ant 21 m- iit ,,qli.l
I
I -i - I 2- ,,, I C I -lb-to clir6 Club". pars, dor l. at I "a I que I 11-ro- Is# li,," III. Clipper" do
1, k1, apyd:I Z,,gAr D il,T dZd I I I I i, , J-'-. ocupa an Mlye.ft I ,, iijos, (; n ", 1'?- _- iiizll d..I, PAA ei
.111 heibi.. .0 y Pent no 1 : : .a m I I __ lolk
baultur co 2 i i , -,- -, 11:z,:,,:, del mENOR CUANTIA -1,-id- -Q- ey.b. 1. lival, encantodoras ciudc(".. 11 ". 1 I I '; ', ,' i, -1 -Ixi i i c ll "ilk =a 1, ,%,, T,),r 13, Law. .,- -, iI ,, "i t 'a I I I "I , L. entldt.tPriiao Y Cill- P'luo-i6 ,,,
to oust lion. su."mal, 4_s.rd. -li a I 1-1 1--li, Ij x T, "'i'i"i d, Smici, To-ritnte,
d.ble ,(. q.. p .b I 11 i, ,,; __1 _- --, da ]-.- j.j Niarcha Ctih., dli.64 Tt_, -j des y control do reto ostrailtee, y s I I , do d..h,, ,,," ii -, us aeor., in.,-,, I 1: 1, ''I I ., I I wt !_-, -_.- _11- a..."l- I I eg.blec meot. ( Dichos.,
'lenient. anchi dofeito do I.. ,, I I --- - ", I I 1'1_- ), 0, ,,, A "ertill y 1 a- p -b-I'li -too. A orre m6s del
1. " _Z iei, C r '! i, Merta M _- -, Friimcillco Obese.
I- taratuill, Via alone. last. ", ,_ 1, i 'Z ; ,_ AlmoKilla 12, dairi., 'ecl.nialill"', I- -, 1 % i r I , I 4 I 1'
= "Martin i I I -, : .1 I C-- 1 i ', .1 d- n- 5,76i Importe d. -d 6. Nor, ,_ "i". 14iti-I R.dAg.,. Vsobre los fariloi
P6re,.- ,4e-t-., I ;_ i- , r E M-413, p 30%
,_ ',' I'll I ; i ,' - I -, itk W.j.o q- DECLARATORIAS D 11! ')
I -; ;', !) fz t-, I 1, 111.1 I I ... ,I -, _r Ia, e i 4 ell on bar
Ron. dvel"das at c.sto do d-, I 1 inii, I 1' -, - I ,- I 11 ', 'Ll" I :f 1A Iolo 11 e_ ,_ IfERSDIMOS wado Ci'-3, dt Rancho agZ normales do viaja .
,:: -, ", , I 1-1- mpeoms *" = ,, ,;,,, 1 - 11 I -_ ., : -, -11 I Ni", )l 1, _t, C- oll Sul, C.I p ...... llnd so P, ,,,i .1 Bul,6 it
#a Po 'o I ix ,, Zblj, .1boyado; t'g.li7l"" ll, ,, ,,,,Iando ,Ipe tta a.
,
rwri 1. on'?" ii ,b ,-,, ", I :_ ;_ i _- -, : 11 I re'.. f imp.- Is de Emillo (
I a. W dtir- 1 v ',,, -- -, "", __1 I I I I I 1-1111 .16i "'! ,,. 11 _,A il -- -- ,- 1, I I -1 -, u -11-na Rodrile, .ira, h de Wal ittoo fl i-, blames, .pir-echao.
lpt, ,
-. do I , I de I,
." ""'I'.scinific.. pl--d ie- I I '111 ,,,--'':, ,,_ r, - I I 1 1 I I I I 1 Planels sus vacaclo-gontoi i. it, -pi. y ,-j : ,' 4 1 11 I 1- ,-, : ' : P ,-,-- z ,,- % Z 1 I : 1 ,, Ma. e, Wid. Rebull Ri I : L..da Aguille do Rv t D,111 b jamdo u Puerile,
Lpm-x, eic -le dije-. El d,,-) I o I I 1 11 _, -, 2- -, 11 I mas ,vill.viceeltio, I -telin. C-nic. me 11",," -- on ell- y I "
I .- i 1 11 ,'.,,, '- ,,, i ,,_,, I r"I 'i ? .", el
K 1 "! I-__, A , !oo S- edr. oldf i
a'. pela im ,,- ip-. , I .11 I -1 t-, I it 1 "'I, nos a viaies do nego
c , Zi I !,i.n.!-r -",,,I-,i -, Jm Arm Mr' 1111" ,
intmitu'l. p-_.,F-_- ", I ,, I ,,,, I ": 1, - , 'i I'ii!. j ""Ll'ieo aandsbaief.' cios AHORAI i,(,,c- !
", Ai _- :, v ', "" A-lm,.,J Vlt 1. a. de- -.J- rior do
11 I %, i I 11 ; , ,,, I- --', 1 1 .... ,) No.1 ,,,,,,m n PAn I
-, -, I _. 1. J.x6 Mz,,,,, his ,,m4 qua les all,
I 1. 11. : I ", : , , I .1. .11 ... . in 3 _ngoc:: ,,.ql I
Per N 'died ' u I i 1 C I 4 1 : 1, r i I i , I I 1, 5 , , I I : I I I I I echo
I I I , I : --a-- V " , ' '4 1 I - I I I x : , _' ' ,' oforta do PAA. I
,-', ", F i , ,, I "I ,- ,,, - .
on 114 v-sA l_1111111 1t i. I ,,--, ,- -, _,, I I ; ct:', ,, 1, ,- I -1 'e" ,w F -,,,I ,
I'll, I :- i" i , i, 111-1- ov
_-111M n0 a ,-111111 I 1i I -t '_ ,,, I I I i ,- i'_- , 1 ". ., I I 1 14 1 I- I I 1, .1 "t, ; -1 -, -1 -);, i -1 'I 11
,:11-, I ,,.,, ,,, I I 0 p
", , , z- -,; C ., I I I & '. ''
I i "I .11 'P, 11 :"- : l:
-Iil 11'-1 ... i "' I - I I I 11 I I "" _11-111 I : .1 "! r I I , I I au ,
11 1, I I I 5 11 % K I -, r ,. : I
, ,,., il: z _1-1 i 11 "Ill ,, ,,- - 1, ""'
N-l" --'-,.,:, 1 1 11111_11:1*11 "I I i i *21 A
I ,- 1. --,
-il" '11 -TERVEXION DEL ESTADO ,
T-- ,,, ,e, 1 "
1 A11.1.111. -,-- I -I' I I i .
,ii.-I i l' I P-011- r" I ". I -.1', ,-,, , .11 I "I" I ,1OLIN'S ," -, 1- I- m il n Iic corocilnianto do nu ,strcis c., -
Pa. ,intes y del piiiblioo en general, so expresaii
,,, i , , J I I 11 .' - ., ji , I,' ,,,_ ', ,," ' T '4 ' I M : -,
I I -
U D 1 I1 'it ri _t !,! --- -- ,- I -, ,, 'M "I -1
7.161 I~ I 11 I __ I , I I c ntmuaci6n !as vitjontall weicioa 6 casaie !a. y 2a. classes. an viaties soncillos y cis
t '. -11 IC C1
L", -,- Ida y vuelia, ,,, ';as da i iariD TJnica entra LA HABANA y various, do l0a luqares m6z impoiT,' ,.Js- '. i C"r--ii r 3r' "' IF' -:P. :, 14, li- 1- ,
71- i I "', : ,, _-, z_-: ', _,, -,1,11 - 1 ?I m"-t, z i, .il ,i, -:_1 Nil, -,z A'1- %,n , --- ': 'r T -4 orio zervi&o pw owos Fe== Itiles.
-- I;~ I tanleess d-1 ier, !
I _, _1,11 I : ,* __ ii% .1
Dej ,, -, ,, ,_c :_ , P-, uz-- V , , :_- 7 1 5- 111. Ill. y vatits, L;, L ; ABANA
__ ____ - __ ___ I f I "' ." -, Ni -_, ,Mii, 1, -1 I I I 1? -; AV 'A"'N A line Claso Cla"
-_- L' -,,-- V- '. """, ,,, -,, ,',' I -i, -, %_-_, --- _-- I 1. ,_ lii iiil valor
t, ,, 4 'il, t i"', _N I
t, , 1, a MIAMI, CAMAGUEY
,'. -r,,di, '11! t 7 wal-ta, h I -ramont ...... I .:
ne6ni, w,_ -, 11,58 .
J j 'z,.I"" ;" "". -',i! 7, i-- I - Tl __ I F :-d. ,d,.l A ...... __ ''I
C4 y 4 A0Xf" *' 1"'r"' z,__" -, ,0 1), Lt""i _",_i"-_i, "., :::,* ,: ..: ::: :,::
I 1,1-1 1 '11: I iiil l :, A.dx-- A --1------1 -1 1.11 111. U6
I#* I I J"- ,i i, 7 -,--1i,_',,-, lv ,. 1::il, t S -' t1lic hot ,Il- 5 T"j;,. A GAZ MONTEGO DAY oamaica)
t , g-ri, !in M ". I, e, ,,-,,r ,nil 11 ,
I _, - 2 ,6 :::.,:::::::::::: ::,: :,.: ::,: : ': : ': OAD
trm P, I i ,; , I : , ,4 I I L29
vo cfv III,, I,, :.- I ii relirzitlj i ,' S, lict-11i ;l I .-------- I 1
x , c 1 "
4 ,' ,, - , .- ,_-, ,-, -, C,- :,, ,i i ,,, 1, 11;--1--- U5 3.05 6Aki 4M 1 y regreso
I ,_ I -:1- I -1 !-, ,,,,- ,- I'll '-- ,
L,_ __ I I ,,! ti, _! ", ,,, I 1 11 -, .., li 7i
11 c', alf-1, -,!--:- 1 5,7 4A -- W w '::::: ,:::: ":: 344 zqli -, I I IL A/77 lo/MN
I ', v P I ..
"I i 4- z:t, t--, ,- --:,:,nba" , ,-"" Q_ I I i ,i_- i ,,- e? re,-_- I I I I 1 .rI Iim I I I I -1
_,_. -:51, i, -', i ... i I I .1
: I L '1-1, i. ) _*- ...... ::: :::: 3:0 R.22 4j 5:1 D I I ;
-It.cl- ,_ ',,b"; I 1_1-1- i-, F--_ -, __ i t ; : 11 II
"""' 'L'" El 'I' ,i !1'.; ' - i, ,_,, 4, ,, el ", l.r 1.58 1 1. I '' 130
1 "" I ,-,11- i _, i cl'- ,' C I I I I I
JI d- C"I'g; ','-1._- ,1,! 61 F" 1- lt : 11 , ", -1 I-L117 "I C 7, 3 C_ _66n :: :, : :::-m : ,it i : I .O'll- '11 1111 il -,, ""'e, 1 , -'11 :., ... :: I, -a i6il 4,36 11 I
I t- i4,-I -h, -I, il r I i 71 t t "I C, I I I ;
71 / h M 'U ', 7 l i g- ;- k. 1. i oa Ittrai Enc ij d. '' 3,32 n m .M 4,2.1 1 1 I ,
,,,,, 1 K", P-, 7 c-r, ,,,, -, ;,, :- '-- I., a : : :- :: '-, ,- 1 Zip I 11
d, F- 17', I K. oy Guima x .
,I I -_, ", -, ::,: 1,62 .
el- _iwt
1, !",-1- : ".". i
't -im -Ic_, :, 1 ,f 11 C.! C- 1- .. .. .. ... ..... ,::: I 1:
-ir ., %: il z I Gullies -1 I I 1-1 I)
I .yiudeml ,, ,- "il'i, Ri- I ". 1111:1_ 1.
r ", 1, n42 (IAaswp,,elo,)
7. ,
d"t- 9- ,.P't- ,,_-,, *k G :, ,,, L ,i" Guir. d, Wien. :-::, ,:,:,:- : :: I I.: M i
"il, il-'ri", t--- V'. :: ": _:,:.:.:: : :: : I I Linditel do 60 clias
j I I I _ I 3.0" 0- do , 61
c i"n- I P111 F, oll I!" -_ I I III, -1 f, Pr,,,aldui l J-11- 1.63 1.10
1,t- 4 1 Mltvi, trr; I D f-, i i "27,- if -,-- M,,, rl, I : ::,:,:: ,::::::: :,x I f
Nimto S4.- L.a Areb- la I 161I
ti.,i p-, i d ild ' I o m b a I a i tls 11.1-joe : :_:_,_ .- :: Il ai Pdq defolics sob,* olni fv
'_ Milhimpts, .... 11. 1.6i 6.8i 1: 1: I fol, "colas dascue,,oi oi,
I (".i.- -- ,I d-A tareama at : I y
C rl 4-t- c-, F, Mmilon : :::::::: :::,:::: , I ::,. 2
@I R eum alsm e I F-ho, ,! Tri," '! 'l, urgeiaria I .14 ... I.. __ :: .......... 1: 1: : ": I I . 1:1413 corabillacp6w, coo ,,.ill, r qvI C('?' "':I'S"tr" ,,I, "!'-, :,,,: """ _, 1-1 .... 11 I 11 I I. I.: 11 it fores, y Palo mt- --,
I
, ped'o Hot ...... t I .. .11.
I 43 contulto a so av- do 'I.,
"- ,I. -' ,g-_ z! ,,z!:, : -- 4- '-'-- 1,
mlll ii d,2 -' : : 20
r"C ii"i- -- 1111- =- Pinar del Sio _:::-: ': I r: ::
_--. -- -1 NenfrasDueme -' "'
1!,, 61 Z ,Xz mgt ,-- I ". 1_ trab,,!Fd, 1 !, ,_ ter, Scratches : v:_:., : ": _:. 365 7.0 .5,84 Can .11 jos *a
,,-- 0- -, Al P,-,g &,I
,; A jZ ,,j,,io kc It" ttl lit: Save _.,k, taaj.__ .... 311 250 529 CM
ez, p =Pictir I _.,d """-= M_ ,Lt : I
1, iIii t) ,jL ,; San juan a .... I~~ -1
I j fi b-h..6. d ;_ : ".h. H 11 a Cie. Units. I i I

n- ,,, = va % RoolI ,,:_ 1. I I r .. 11 i.'4 7
I i d -nZ ,I- = ;
a R4vid ... ,,,, ,,, pl--' t ... r,".,rd",.1o, -j 1no ,- il,-.,.,, -s .. - c.11-1i'lill"Z11 12 "'A sea Luis '' ............. -:: L40 I "
I --. I
I .
I

PACING VEINMDO DIARTO DE LA INIARINA. JUEVF.s, 18 DF AGOSY0 DE 1949 A O CXVII
.
1*111(le- f ica al cementerio, en Giiira de f k ('110NICA JW KOY
Con una (Yran pereg toll CIV
Filera de la Capital I" I "' 'OENFUEGUTRAS
L I 1i Afeleri't"ase rindi6 wil c6lido Itonten(ije a las victims de Cf rojfdj
i I-J I P,,, OWIdi. A. G- ill
flisfori" de his 1-1csiflis dfii : (tflfiago it I --- --- - --- ",- I -- - -- ---,--,----- .. .... I
It. J-d,,, H, Ili -'. ,, -1, ", i- ,-i-i-. I it., li I ;I1 IiI 1,-, I,- .,rlx- It,
i PINAR DEL RIO i -,- ""ir"! i I .idi ff-W,11 IIA
''I : ,i, l, 1. .
CIf i I I I I" I i:,""",%'i"I'ti-1 6. I :, 'I ,,,,,, -Izl
th, b(I
,,,I """"'it. ,, "h-'d, --t
Por ROBERTO SANTOS I Capoal i I Noticias de toda la RepA liGi :", "":'. ,,I ". I. 111 I",', 'l- It'- I iif i. I 1, ",
11-11 I ,., !,i,. "I., ',I il-.- 1.1-1-1- I 1 -,,,-- .- , i":t,'; "-
i I '' ,
"
,,j-i :
ferrao Rodrigue,, I HOY r 'I, 1 1 "" I) 11 61", ,- ,111-,
1,-I- r,", ,1-, idti, I t,-Ilti- 1, 'ttip"I, -1, -'- f1l, Guil I I 11 I I 1. "', ",, "
A Q I 1,
,, :i, ,i, ... -p- ,,,:I t-,ai 1, ,,ptl d, 0,11 :I "No" murlitio PROVIO LA C,, I , '"' i I I- i- ii.,"1"" ,, ,, -, ,h Dr COMEAC10 -(;iiira de, Mcfenn-Caimito del ", I 1, I ,,,
Mm-111,;1", I (111-111 111 11tll "!Iiii, ""t-'r 1", I Vinar (Ill Rifi. i .., 1, , '' "t 1. I'l- -,-, I
"" -, d,-,, I ,A A ,l ,,, Guaynbal.-MatanzaIi.-U. de Revm -Rolondr6n. t ,, ,,, ; ,. , : ; , 1- ,Irl 1,il' ,' , I i"
, ,,,, ,. it, I,,, ...... II, , ,, i I I , I -I
i-,, i,,--, qii- ,, ,,,-- -,, ,iidIt ,n 30 , -p- 1, ,, ",-,." "1"4b, 'd"" , "-7.'- r i : I ;:, I I :11i, -1 "
1Z I'l-i
's, la Grande,4;uavctg.-.C-aiiingiiev S. de Cuba. : '. : -' i7 ', t' ,; I 1 ",
';71 % 1;-t ir- -;i ,, 11 j1,,rr,,q,,- -"" I" "I ',
t"Ibir, d- I i;I ,lfr-f.nd A! IIIIbl- 1,- ,, I 'iI ,F,,!!'11,d 1,
I
,-,i, -- d, ]l, 1'IiD-, l -ng- ,g ,,i, p,,-,,, 11 i-- I I ir I I i% I I 11 ,I il
-- 'i' ,-,, ,,,,;,-,,I ,,.,t,, ,'I I -- .. :".,. I -I[ ,-,\, 1--j"t,
[.11 1111 F!',". m, ,,I ", ? I I "'I'" I 1 71,
I In 'i, 2 I t I"'It' "I"i d, ,
,i, dm ,-, 72" I, 1, "ou' 'I'dittil h% d!"do din p5ty"Jil" t i, -117"I'll i ,-.' ,,i, I F 1 t, .;: I -, I I
1. I--- '' I - I ,,, ", 'i: -'i;
I tlli- I 11 11- "i" "' I11- 'Po, ,le una gran hoda rfectuada en Marti, Matanzas ,, .. I , I I I "' I I "t 'JI , "'T i", ,,,I ,, '! I"
,, , , j, d". 'i Cmpm, ,f, jit""', i 1-1111,11, i, I~~ --, ." I I I I -I- iI I -, I 'i ,, ". ,
"i't I "'t"". It,, 1,
i "I" I I I ,,, I 1 t,- 1, I I I 1% m ." :it ., -i:'- -,
I
tim"i I ....... I'd, ,1,ii, pti, "I"A ,;,-it f"t ,dhld, -4;'- i ,, -;l It ","I", "I 11" 11 ,i- I I -, ',,i- j'! ---it- "'
I --- It,, , 'I ii ,-', ", , i- ,I, I , ,; 11 11 11 I --, -111-11---t, t, k d T- R ,i L il-, d, 0 ,i, -lh,, dI 17011 1 m, I, , I I ,
I 1, i ittl", J-Ji, dit ,,,, 1,-1,, -,,,, i"k, 15 'i,, fii,-, ,,, - -, 2m--, ,. ;. , 1 i 11 I I I ,-, ", 1 ,e "" ", ,.,
1, i; I -II1111 I 11.1-il", I'll, .- 1, I t, 11 1, -, 1, -', I It, i, i- 11" "; ,
i I ;i 'I'illt ,
1 7Iwt 4 i "I I 11 I , ,1 ,,
,- ,;i- ,I pi;,,-, d, "n", cl, 1781 ;-, -, -, , I I I , --I, 1,,; ,i,,,, -', I ,r:io ,, -.1"', it, ",
1 - i", 1. I .. I - ,- 1. I I I ". t , :11 I I I I I
, "'T"t' d-i ( ,,,,,,,, 1, i,,,, ,,,- 6 d- 'i'', I, t- 'i""I"', III !- - .1 _: 1, 1, , I F .11 11111i. ;1 "I 11 I I I ,; ,,,,,,,,,, ";", I;,"', 'A
,,,, j- ; Coodul, d, 1 , i, -n N J, 1 762 1 .%i I I "" t , I r- il, il 5, "I ,,, i" 1, .. ", -: ,7 11 I I I "i, 'i, f'.
,,r I i ..- , , i ,, r .11"i'll" 11 I'll
,, 1, t111i 1- 1, illllwiil ,,, IW J, 111" Ir- ,, ii, 1 0 "I" I "i 7 I I I- I I I ,,, ,, '.' -1 , : "', i ,,,,, ,,,,, i 1 I ...
1, , I 11. I I I I I11111,", 1 1 "i, "", It ,- .
i'l, I -[,J -i,-t1I,!, hlp 'Itz, -,ipm, b", It ( 01101i tl_, . 11 ", - , '. "I', , "' it
", ''!, 1"', ;,, ( ", Piiil ll I I I I i , I 1 , I I 11 1;, I, I" -Ir 1,i, -',
lii'r- ctit"'t", ;,,- 1 i: -, 1, :- I . 1 Ik I I I" i ... i-' ";
1 I I I I I I it I 1,11, it:
I I I I ':
", ,illi'i', 11:il' '11, 1- 11 1,1 11iiil 1 .11 ,,,I i,,,,, 'd, i- I,, 1 i" I I i IIM i"
i'l , I 11 I I "I 'll, ii"'It'r", J, ,,, %,I- ,tictt- F-' tw I'j, , , '.1- : , : , I 1, 1. I I I I 1. "Ill 1 ;z i "" I
11 I:,,,,, d .)-I ,?', ,iIo !, d *'7-17 %,,J- ,Jti- I i1l I I I I I I I I I. I I I I ., I I I I I I I I 1, ,' ',,', I :, "'. '11, I ,,,: ,
,,, -], ,, '] t' 'i""i"i, ,,,- ,,, ,, I I I ", ,ii,(, , I -- ,.,,'-,t- 7 I , I 11 I I I b I I I I I I I I I I'- 1. I 1 , !1, J ,,:,, ': I t,
z I , it, 4J00I .., - I- -'e",
., : .. 1 -I I T-:--, i '!11 11
"'it- "" '' ', ;,", it, , q I I I , -, ,.,tlt I .1 I 1 ,I I I 1 .1 ", -, 11 1. ,,,, -1-
111 d, i i I 11 i I 1. ,i- , ;, ,, ,,, 'I"'t"', ,- -,', 'i, 'i i I 1%, :_1 i"', "ii- -', 11, 1- 1
i, ,,,i-i, "It-ii, I,,,, , 11 ,,,,IzI,,, ;-*i". ,-ti, , '1k Nl- I I I I I I I 1-17 I ,l - -- , I il I :,r"
"", , %, "" ;: i i :":i" I "" :, 11 I r , I I -- I "I "I I I I .. .... .. 71 .
-, t, \ ,"n o z-I pwl-, p Il" -, I 11 ltll ;.1 t I I I 1, I I ,,,. -,,% Ir, ,,,%: i 7
,,, '6 -' I I 11, I I I I I 1 i ,f, '- ,I ""i ",", ',
'2 f,;- I, di, I"t- ill" I i, -, I I 1 , I -, I ,,,, - ,;-, ,,,, I, It I
,I I -, I I "" -t ;t,,;,
I 1U, ,,, t-nn!" I, , t- 'i, I -illl- f"i-d" i-i ;- i- ; i ; A i'l "I I 11-,
11 ,, "" ;i, -- ., I, 11 I- 1 1 I ",'I,
t" ,,. , li" '. 1,1 Iil t" I , Mlltdi 1,,-,iii- 1 11 "-i- ,if,! i ...... 7- I I - I I . i, ,-j'--:, : ; : :-, -- I-- , "'':,"', ,,* "' ,
"' i I :, , I .. ,- I 11 --: : ,I
i
'i, t I 'i, hi, li 1 ,, t, 1 'tl, tii, lir, I il"'t, cl I I I I I I I I "I'll, i
i III I'll, :, ",, 'it:- ,,-,,- ',
,.,,,, ( I 1),,' ,,Tic, I] 28 d ,A- cj P i'ip i 4 1:, I I I I I ;- ;,;"I,,, 1 1 ". "
,,,,, -, - I - I '' I ...... ---- 'II
Al", t- pik, liriw, -- 1- ', I! ,iiii,, ,I- it.idll 1, 11 I I ,V- , I 'i I I 1; i'' ", ,,,, ,,, '- i- ,
I "'', '"',
1 I I I I i il'- -: ,% ,I
R- 1 t"Ji'l, t I d, --J- "! S'11 ,',t "h""L, 1,% 111 11 l.l I 110 I "" I % i, 1 i i : ,
I : I I I
,t, -lit, 1, J- iin,(i, til- :, [ -]" -, 'i" I it I i'll". -, I I /,! I i I I ". I N 1i ,-1-1-1 -,
I I I ':
,mow,)I "",f, -1 i" h, 4 , ": i, 1- It i'll IV l-ll I, I I I "I
t,,,I;,.,t I 11 I- I I i I I I I 11 c, A 't I 11 .1
'It & ,- i -hti it ',!,,ii, , -d, ),,;i, ,! k',,IRi,, ,,i, t 1 I-i-e"I . . I I ., I I ) 11 I I - "", "" 11 I I
'-- ", c I ) I - - I I I I I'll, 11 ;, I, i1i
i 't) , ,F 1 1 ... i0h I ,, "
if - 'it I I I I I ,ji., '. '11ii I ,, I f '-""-,, ,,,,,I
,I, di ,, 'm tf, -, f-,t, I 1 ,tr I- , h" Ktlli I I "
1- I I I i, pri, ,;d', I I I I , 11 ',
t ,;,,Jtj,, p" It I ),,,;,, )-,l it- \ ,,!I*,, c Inn dot i ,- ,, It"I"'t, 1-11 t', ,
1.11, I I t I I i t I I I .1i, - .; , "I'll ,I,,-,,,,,- I I -- ,.-,,I-,,-"- I I
'4, (, ,.:,,,tatt "c' ,, ,;,, ,,, '.f l,, ,,, pti,- fi ,, D- ,- "I" , ., i % I I I il, I I I I I I I 1""', ,:,, I l ,, ,, ,j I ", "'
D-i, I I,- I ,11 ,,,, I ,, i- 1-1-1 "It" --!, ,I, i-i-- It! I .. , 1, "'l, I, 1-i"i "', i, K ,, ,i-, ,!:
i, I -i I : -, ,. i, ': .,,; t 1 I 11 lI 1,11- "I I
I I 1- 1, I- i "i I p"I" 1,t J Ili- I
1-- ,, c,-. 1, it, ,,,,,
-1(,,p1j1v J, S-,, 'o,"i, i ,h, iI, P, r. Pill, 'iiI I I I -!-- .. I I I - I 11 t, I I i I I : I 1,; I ", I 1 I "I -I I'll ", 'I I
d"", ,,, I I 1. I , t I ii, g i ii 111-,' , I I I I !. ",I, I ,-. ,' , ': --,- I
""' i, i" 0", 't; i,,I I-, "", itl. iI i", ,-'1--- I 11 I :1 ,. : ,I Vi,
,, I I I E111 i ) fl- ", ,, It 111"t 11
I I- I I :, I I ,
-i", I - I ,. 111 it %Iii , *', "-,i ";" I, -, ili-,
'i"', I I ,1 I ,-,I I- Ii i-I ,I I --- I : I 1, I' I I I ; 11 I I 1, I "i, 11 11 1, i "', j,", M',
,1-trii -',- id, 1)-pi -I,-I,, -t iI ii ; il :11tp Z ", __ ; I 11 11 Ij- fi,11111-1 'd ...... "? t I I I I 11
I , ) 11- 1111 t 91. t ,,- z fl, ',
-, Fa ,, V 1, ,"d. 1 I ti, I.
tt- I I -, -- - . - ""I'mi, ,,, ,,,I, -"
d, i S"rl it,, I! ,i D, C rir,- -1 I I -,
t.4 I ----" -, ': i", -, I Uni6n fIft Reveii; I ,1,MPATIC I, 0-1 til, "I'll i -i y ...... : ,,,
1171111 d- Ii ,f,(i r,,r ,n, iI-In, 1 ,, -- C,tI, ") --_ ei i-' I% i , I I I i I .
I I i Y; 1, V-,mut 1; .V?ft .f, ,,,, """," It, ,1 '01m, ,-'I--It', "I't. --i-, 'I,' lji ill Ii,,,,Il
'I ",,, I ----;- - - I.. I - I I n- A, MI. 1, "'i "": z , I
,:- 1 7 i ?",P r, 'Itz, ," 'k ct ,; d te,!g ,, ". i- -, ti, -- , i:.,I 'I-Ii>...f I : i, 1 ,i, M-t ,, Q- -, ft"I. 1 Por A n a Fabrtga gor i I I d' 'I 791 -31 'I
I- ,J *11"", N1"w- d, ,-l--, 11 ." i,- ,-*,,-,-11-1 ".,--*,'i l I ", "f-'. .,, --- d, ,, I 1. -- dI Z ,,, I' I-.- y A-d, I t 'd, -- T.- 1;-,.ti, ,I"", -11, 11-1 1 It 11 "
,tt, -, '. i- 11 I -- .,ii, Rt,,11 ii, iI ii,,tj., satte4od =,Il,, 14, qaj 1cI 111kI, - "It, '-- ,
-! d, 5- l"'I, i"l-i" ,,, ; ,4. , I I ,,, I -, ., I "' --! I, G i NUESTRAS EXCUMS il"It, I I I1,7 11 I ; I i,, ,, --- ,
-- -itI i li;Ziz il it, 11 I I 11 sl ": I -,H- 1-- E- -- , ,r d, I- ,,
,-j" ,III \icil d, ,,I I L ,,z.* :i, -.-L-, -I 'D.k d, -1hi, 1. h-d,, I uIuil, I " "' I i, "! ,;,, ,, t , ,,, f, ', , I I
", 'ti-,""'. I "'i --ii-i, t) -1 ,- ", ,!!' I ; nitii ,,I ,I. --Ii ,,, t,;I ,, --"r, ,--, ,11-1- 1-11I
-1111 if-k i r: :, 1-1-1 1-- ., 1, 11. 11 -- I , -,Iii; '-. -,' Itit d', ] "' I , r ,
I i -I ...... I!- I I I .-' ,,I!;, I pi;-, ,t,,!.,; it, C ,-I-91, iti, ,, [-t- rI,,,,,;,, -, k 1, ^"::it , t :i, "it-1 I1111 i%' '% I "' -1 : ii "i '.Ii '. ; 1 I,e, a, i 1 i -i, ",1I ,,
I I I I i 1 It
-I -,, P-,- ,,, Ixt- -- ,,, ,,_,_ "': 1"i,, r;;-, ,.Iit ;,,,. ,,ft ,,, Ic, ii- I- -, I -1 11 I I -1, i -i fl- ,,, c--- , 11 1!i, Icl ,-l ,,,,, AI,1,A '1r'1', 1, 0! "" "I ,;, r- ."",- -- 1, -,,"'n" iiI it' 111, 31 1117-11 I 'I -iz!.d
j-,-- I I ljt I!t-i it" I , -- i i"
,, ,il i ", I -,! z, :, , I I i , t , 1,11"i ,I I 1, J. ,, ,l'iw 1, --, 1, -- -;, ,, .- 1, it I t ,,, I: I ,, i."
-, I,,- e, 'I'li, 1, it I, ,I 'I,, ,1 1 ,-i'l z ". i. ,,
P-, -- ;,ni-!, I -,r, 'in -, : ,*"rit : , ,. ,i-, .- I I I ,,,,, I- , ,-rzi , ,._ I! "'l- d, ,-,
,- "!, b-;[I, -Wi ,,3 1 t-h- -it I mi,,, iti- .71 ti-- ( i- ,, i, Iti, : I ii I I I ,, ,--,, 1- : i- P 117- i:- P-- A -ii, Ilt, 11 I
I;- I ,,, I I , --, -i! I I -, "'1101 11 -, -'-,", '-- -1. , v A,1 11;11 I' 1-1"pflla diti o-I't" il I" I -1 1- -.I. ri,, iz ,. --i I, ,,, :- i , , i -11- I ,, ,iI-,Gt11,.
1 6 i I i I it 1, it t, , I I ,I it It I i I I, i 1 , I . ", I i I 1- -1 I Q''dIIII'di"', I ,V, 'F&I ,,,16,- - "",- c ln". j-11 I
,- I -- -. ,I,,- ,I-I !iji&d li ,i m I I I I I Y -;t P ,It. 'p-it't i 1 -, 'ti it, "'t, -" I, "I 1, -, ,,-- 16-!"!"n
it Will, miotr. t" ,,-- -, ,,'I H t',I,.i,-, il me d 'n", ,- I '4 i 11 1- t ,it- q ,;- ti, -.-,. "" p
l ,ii, I I li, V --i, I- ,I I : 1- I -I, I ,,-., C. -2 , I d, -, , ""
II it", "I" 6!ti- -Ii, i-,.' ,( i 'i- 1 1 --! ,it t, idlIiI ,11- 1-il it, -, I 11 "", tlll ll 1-I
t;tIt I, Il:t,-I i 1, ,,,, ", I I , tt "I'll IT iI Ii, I i- I ,'I
"pill" I Z-;- i- ., I I ,,--, -, I- -- ", I ,, ,- i,; ,,I- ""' , I -I, ., '11- 1 % ... -, ct o, U-- ., d ,rt-- A ,,, 1,7'i 0 i 1---d'Sp-70, li,
F- --- ." , i, , i "t A ,,, i I "',- ii ', I -, t, --- ,, "'. I, 'i A-ni, I, tI "- i, !- 'It, y -- -,,I,-. "t., d- -- .".I I-, di,1
11 ,l-ii, 1,tdl ., t--I-I, --, ,, r !-, I 'iii tl i-,, I Guayos -ti-bil ,t1l,1. 4. ,
1 - ". 'i -I- !-,dIb
,I -,Ii,- 1z, ,: ',--I Iii - ", ,:' ", ,I rI- I _., fl,,, 1, ,I -,, ,,
C-iI i, t tr P-:I, ,, --,W- I I I, DIr'i i, '- ,Il -, t ---;, b--d 1. '.1, _,, : I I I I tllltll MW,, P11", t-i,
;, A 1. iN i ,: , i",I 6" -- 't ,i wziKit-j, In ,:n ,er , p"'. ,,,, -".1 -, I I -. -, I AC;U "- 'f L 0 1;11 11cll 11 ,
ft" tmld 1-, ,,, ,I 1 7' , I , , I I , -: --% --- -i ,- ;- I I 'At, 1.1- ; I'll, For Liewtiel Alvarez Diaz ,I ii, I---. f.-h, .,ul ;;r-I -_ -.:, --- , ", 1. I ALI. E ,I,,
I I -- ii ii i%, I I I I I 4 - 11
I~ -i-L ,, m-ii,- j, !a, ,,!I,,, I, ,,, i -:;t, I -1, .1 -, -- 1 I i-I --, ,.- : , -- , 1" I I ,VI -1. "t-1, 1, ,I'!. "T"I",- -1-i- -1
I i!" 05
I , ,, ',, ,,!" '-ii I I iI 1---- ,
lizil, ,, P"I" "i ,i,,(1bic;,,,, -, ;,, p - I I I "' , vtAat:n t-I ,,,, ,,d,
pi nii l li" -tll- I- ,- Ki I E'-it --,Ir, .1 111- pi-,
" i' !-,-;,,, i'l ^ ",I,, i"lUI i- y p- Wi, '
11 I -I-I : % : t ", -"-! I it -., I 1 '4! C Ll' I-111 '111- III -11 1111p -r,,d, t, Il,-, ,-, ,,I P' -in iI 1 ,- t ,,, ,, ,,_, , ,i t, I- ,;-I , 11
I 11 I , --., '. i ", , i ii," i, i ,,I,,,, rt, I 11,11- 1-iII- I;- ,I, ,,,,,, Q'it"It 11. p- i I
t -,
'tN I t", "" i, ,,,,,I,
1. I -1,ill I "i"
I I-, Rimn ,- V-ii, -,, "', I L --- -;- 1 ie, ijI ,-t- ,,,
11 -'11 - !-'r,", i ..I.- -, -- I , 1 , -b ,, I --, ,.,,I, I, ", i it, 111-11 I i 1, ,
I i%, gn -, f,! z -1--.1 1i -, ea
'1111 ,i,,,!r,, -, It t- -fti, ,:, I I i,- Iti I'll, , HAF IIN Ii I-1 i""', I ,-I- -', "" il -,- , .-' -,,j,1--I1I dt 11- 1 I
I I I t. It, I It ", ,,,,, M t I, Iiiiiii"',
LA ., 11. 1 I'- Qii, ,,11-- ,,,
Ii, -- ",7" "" "i """' "' ""'
'i ,,, '14"I"', ,,, I- -';.',I ,7 I I -'11 I I, ", "i-I-1,- I ,t,- ,Ii;- --- ....... Is , i r I --t-11 ",-1 It"11i"', T'- "I ,:.--., I i-n "It"All-l'-. ,,, i I W Z ;z i, -, 'd.
""i, dii, I ,),1,-1, I -1, cix ,, ,-,-; n- -1, 17i" ^ , ", 't, lili-- ,,A,: )i!iz- %,,I-, ,- -, ,, ,,,,,, , ., ,, ",i",."71", ,
,ill c6irl ,IV Nifelelm ,,,,, i,
-, ,, - z- , d, I- .titil I I i,01 11 ,,-,I,1, 61 I, i li l
: i ; ,, F : ---l' ! 1- -,-i, ", "" -, I, -, --i-". I I-I 11 11 1i "I, I. I ', -- i", j d., Vi I ,r7 'i, 1 I 1 "" "i ei'-ilmi ,-II i jg -- I I
I I "" :i','I,, ,,i, ,,,2, iI, ', ,i,
h, roii, I ) "i P',-, 1 ; 1, -1 1, --,-- I 11 I -- ,7i- ii-, I-- , ", ,, ,I, ',I,, ,, i",", p-, I-. 'I I ,,, ,,,,- .-- 'i i, "",I
, "'t, 'i z' il--, -pl, i "" F, r" ik fipt,, C-r- -",fI I I 11 i, i,
1 ptl j, l lrl-i ;, "! dit I-), ,I: I " ", -,iltl dii NAI, 1 -- , fii!, , I I i, -,-t, ,-,
I 11 j I J,-,- I -I I. ,-I if ... ,-, , li"I", i ,' i-i Ir-111", %ft-, t- ti""'hn"'t, -,
I 11 ": - , ,,, ,! , ii ,,,,, ---- -- , ""' , t -1 li-ir- 1-111,,, ""', ",
o -
T- r ,qi p"ll" ililli IiIi :1 ; I 1- -- --r 0111 III till- 1-1 Ir '1 ., , , " I r- 111 Al-- t1iii1i) I I "I""', i -. i, I- "Ill lill "I'll
-- .------ - 111111111111111111 --- ------ -- -1 ---- A-Z;-o .1- I 1:i -, : I I 1;1 I I 11 1-1 11 'I I 7,1_1 111; ,I -"- I:n'- I Ti, - I ,
I I ; L i 11 I '-. -1 : , I ", J """"" I -t-s" 1, ,-,-4 ," i", -itI I , : --. i, i '. ",--- -,, - , I ,, ". !-, , -- I,-1- , 1 i, , is ,,, -, i ,:-n, '. I .-,f- -1
I, 1: ,,, I ; I 1, ,/ -, I i--" , ,""i, --- iEl"I'l ,"- ,,,,, ii-d-- -- 11- ,,,,,,,, ,AI11t-'I'f -, ', ", I-, I I i FIM AS I 11 ,lid. i;- 1 1111t I, 1. 11 I I I I I I I ,it p", ,
I -1 il I I I 11 1 ,- , -1'17, *., I ,, i", ,,, , 'd" te
caras 11 I I I, ill i-1-- i ,--,, 51? i"-,l i, 1, i, nl l I,-i-it!-- , 1 .
11- I I 1-11---i- I I I. -d' I ,!, "I i'- 1.11'!,ZI6 d" -1- --n!", V ,- t-1 ,- '. ) -ii *,I l "'-- o-- -h-, 1, i-JI-I'i
--: I I ", --)-',
i- li, I 11 .- ,- it, E--- 1- -i-, 1. tp-i a !, F-1, 11"i 11, -:" "' 1-1, 1, d!-- "'
N SO N I -''. iF 'Ill I ,,,, 1; ", ". "I detni H -1-de t pt,-l ,A- ,- f-1- 1 -,-, -- -1 ,I, 1, i ", I.dt-F'_,',- "!I
-, I -, i ;, -iI
OBISPO T AGULJR 't-- zI, ,t- I ; " ,, n d I! I'l ,,, i i" % 4
i- 1-1 't, .: i, 1 ri. mtr n"'r, I .- !"", t- I",! ii,,!al 1- i"', I" 1, t'i"I"! ,,,,,,,, ,t --l 11, ii it I -,i% -i- 7- ,; ,11 ,tl-_ i, -- 1 ,,, "t", i ". , ,. -,,, ,"' I
1. ,- ,- ,, I It 11 iit- I 11,,- ,i- 1,, 1 11 :i,,L.
-I, , I t I I III', I'! -1 I 1 I ",I"" i',",- '- 'i" , "III -- 'iit. ". ", "' I -, -I ei- ti, p-,-TURNO WS Lvat" i 11 ,, i, '. t-1. nI ----. i Oii4 ti- i", I, Ili I ,-. I '11- 'i, - I ,,,, I
TTLETI& A-21A A-21ft U-160 .- ---, 11 lil", i t ", 7 tc ,-,,,rl q- q s, ,, ,ti iiii- ,,,, --I -,], I- d-Uu-d;-t,I 1', I "I" t-tt ,, I ct i; ,, dii ti, ,It- 1 1- di, 1, -,. -19";-, , vLI. ,
1- -. '1-1'--- I,, z I -I., 'l.--- ," ,
'I I I 1, ,- - tiii, ,-, -1 "-i"o. 6, 1. T- i-- ,I, -,-dl iii il, ': .1 9. t, "*
I -it, ", r- -11, .. C os It F -Zz -- ,I, ., It I III I 11 I, I II
,'I , It; 1 1 ud.,-, i,,Z I'l,"I f,-["'
A M-i-- ,- 7--'- -- -- - -,-- -1 ,,- I;.1:1-1,117- d1ri-,. _-t- I ,- 11-, -- i,, '4d, -,- r ,-,, di.I hI V-1.i!l I-I I FELI I A 'j, NES
It tr-:it. -1: ;1,11 1 ., r rw--, 1, ,I d ) ,"'I" t" 'j,",
,Nlmm 1 ., -,- ti, i-Nrl, t 't 't'i i,,-,. i:,- "'I, .i,- d, 1-- 1- Id-ill Illn I 11- t-I ', '- 111-1 I "", -i", ", j j "'r i, "', ,f],9191' , --, -I 'i --., 11 -ff I-Z-'.161 Iii:mlntit, -!--' ql iI .i,. 1 "l- p7-d-It ti 1. 1-1 dl '-p- tl' t-if-.). .. I. Ili,
I I.' I tt 1. --- ii-,ti- I- i ,!I, ,- ,--,I I, -' t --, : -- ,-- -II.f'i
-' ,I -I,, i, , t" d, 2 ,-i III 11- ", I- C ). 111in- If- JdII r ....... I .- ,
IZI -i ,',,.- I - s-, R , "dII I-Il
,mi- It ., I L' L I',
i a - z ,,, d, 11-i- di-l' I.:,.iII%- C-iI, , I I- 1-11,t-q "&I 'Ii- -p ... iln .,,I IU, 11, li-ti-, ,I': -, ,n ; ,7,.;:- -11 o 11 I -, -., I-, I-1- "ll"i, Ii"I" F
1- , I --i, Li,, i-1- -, !-, .,--, i, I e I 11 .
:- c'. ,-, I A"'d' ""' ii-- El ,It'!, Iltii. ,6 ,'-i "t, 1"'I'll
,, 1, 1.1, -, r, I ., .1ii , i""
'I.- ,-,,,, -- ,- ii 'I ,- : *: ,, -i't, '-'It- , I, -,, ,,,,,, ,I ,;-. ,-- --,,- ,- ,- n I 1, I I i ,101i,- I
0- I 11 i- - I '. I,
--- ,, ': : ,- -- I it,
.747 M=;-.-,M-"..;X- i-1- li-- I -1- ,, - :, 1-1,11, 1-1 I -11 I ,,,,,, l 1- 1-11.111- 11 I ,irl l',
-le", tn"', - t"', .", , I I., i ,, ill I I y I I , ,, I I 11- 'k V IT I -i I ,,, odl ORIENTE
I.- .i, I coo- -11 ,,, I ic t I t: '' , i ,-,, oll, '11"11,111-r 1 i
", :,? , I ,. I I .1 i 0-1i- --. 1 tt-1 I I I- I '-
I, -, -1 1, I I I 11 I I I I I 11 li-11i I I "Ji. ,it, I C.A.11AG "A,,, 11 I V1
...o I I I 11 Ili- I , I I I I I I I , i I I 1 I 1' _,,, Iii-l" I ,, ;",, 11 Pvt ,!I :, ,,I;, -, SmItingo de Cuba
= I i, , ,,,, "", : , , ,,,,- 1- , , - i ,, ,,,,, -'-- I
I .,, : , - -! I- 1, Ili-,. C"Illital
11 11 I ,, I i, ,I, I I I I i : ,- 1 "; .,;I -',-,z I. F -- ,,,
,,, ") 1. ", ,Ill t.;i"', " ;-- I i, ,,! ,-,-I 11 11 q 'I, I I 11 I 11 I I W-I -- Z,- i, I Por Marren Ruiz Sanchez I
--- --,"", --- I I I -1 1, , ^ 'i, ,:I I," , ,, -il i 1 -7. 11'. 6-,t T ,- Ii i, 1 .-1'11 Z I do perilin 1
I I I 'i ,- ", ; ,- I , I I I I :, I 1, , .i 1, I I In 4 111 I I Plr Mti-, jlmIe T- 1F A R NI A C I A S I I , i I I I 11 I I : 1z I I ,,, I I ,',, ,' ': , ',, % ItIl 71ZO Pt:Yi rT .A
I ., I li, -11 I , , I I I I -]-ZZB t ,,-.- I ,, AA TVEO BODA5 I 1-, '- ,,I'd ri,11-11"'. tIlil -1 II
- , t i I ,,:, I", ." I e , ", ,.: , I : I I I I 1. I 11 I I I i, ,I 11 rilp-I", "! i'. 1;1'1 e,,,.Ilti 11 In"I
1- I I : : tll- -"It, I """, II I I I I-- 11 '- -- ,----," "", 1 illilli-1111 ",',,,I vill-,
I 1 %,1111111. ,"Ili I ,,, I 11 I I I I I- I -1,-i -- -- It ,I 11-",'A, 113 -d I -1-1, --iI- -t- ,lir, , a, '-- ji, r--i.",.d -,l
De turno ho Y i I I 11 in, I :11 11 I - I 11 -1 ", ; liii, '. t- i,,1, 0, ;i- ,- t%I ,I I I 1- : '- I --- I I ti,, -, ,I ill---, , ,I--:i6- "'. . ir-j6r, It. I'd" fl iid
r1I I ii, 1, 1 I I 11 "I 1, I 11 I I I I I I 1 1 ,I Go- 1- 'I it, Ii I 'i, , I, ,:, , ,.- I I -1- .", I ,,, 1, 4" 11 I -i- III t- -1 ,, "- T t 71" i
I I I I I I I I I 1, ,,, , I z s ,,EY- v & V IT --, l-I :-idl, "-d.
119, : 1-,V %', .1" ,--- .1 ra I,) I ;i, ,, ,
1, I I I I I r- I "I, T dx", I
lit '- -, " i- I '1 ri 7-I -1 c, "I
Drsvir A UA v FAMIiD DIF *It" I 1. , ,, d"I., -!-,I, I FIt", -,,
U"'EV"S I III I., I-- tit- "I --, I i I.- 117 "'i-111 "'I",
, : i "", 11, ,I 11 "i", I ;i i,., .,- II* 11i: -.:el I IT" I I -1 I 11 i , "I til ii-I-I d"I.MIAXTI I I I I, "I i "I I -- "'T ,:- lit I- ,"; -I I "', ,),." "", "", ,,,,,,-%,,,, ,, ,1 11,': ,','',!'-' ,2 ), !", It ,,, it .,,, ---.-I,
I I '-'- I I I I I I , , I -1 " ,, I 11
A11191- :11, -11. Ficil- t I ., it" I -.1 I , -. -%. i-., -'--i-- I., d"
I _" i I A- 1
,,, 'i- ,,itll A-l-7", I"" --'., "Iflill ,-yii,, Itill I, ,111-" d,,
,.A l, Ag ,Ar , ii'. , I --: ': I
'N 67D, A-1 I A .W, I -- ,1 ,-, -,,: iiz,- - - I I 11 ,, ,I ,- "" -1 ', ?-t, """ ,!i-- "- ,,, ,,,, i I -- -n-i" "'It,
11 I- I~ : i- ill I t11 ,i-11 lli: ,"- ,X I, it, "i.
hl--riit, -;I, .K." 11i:"i, I -- I., ",- !t"',- I I -, I I lit""'.-I I-el' ill I I", "I 7" I It, I, i ,, ,, ,-,, i ".4-, -01., --d', -,, 1
,i ",- V 1, ", ,I, -ir- .i-I I Iin id, III,11i2 I 11 I jl, TA-it, l%; t- ,
I LI 1 I !ii, I I,
Ttji;d, I, I. .'- ziI A ;,ii 1, ( -I-, i 1, ,,,, I 1, - I I 1, - I I -1- 11 I -4 ,,, Ih-- ,' 'e, iiii- Tt'_ "" ,_tI --I d - r
A- dc tl oa N S" I,!-" ", , - 9 I I I ; ": ', "'i", I j" t '-,onl
11 I 11 I I -I Iilli, 11 I ,,,,,
411. : i I I., il - I - ", 11 -1A :1 ii R.,t. "i", ,,,,,
oriily, cit, N1 I 't'I't, , ik4i I i "I. ,,,,, - I ;- ,I '1'1111iii-lt'11111 I 111, 'i.1111 -;x!," I %"I". d
;-, -- 11nl ,
-I -111 ,,,, -1, ". 11-1 I I'll 1-I" I,
1 ---- 1, L I I - I- 1'y d,, I, , t'KI", "i-idt, d,1 ,, ld I,
',: ,W 'd 11 I I -11 I I 11 ,- I 'it
11 -, ,- I -1 t, 'i"", -1 11 tlil I I 7-01. ,
V ,I I, i I I 111.1 ,; I .,. ,- .- I I I A ,,, I I ,
S,,, r T = P,,,l- "'
I r A9F()v1)EPqART[ A i i I 11 I I -, i !- I Iilell dIi l", ,, i t ,, ,! 1, I ... I"! Fil-t-'.-.,
I I, -. I I 1* I "' I I I I -, I ,,, , I 11 --11111 I "-,".- 6. .. , 'It" 1IT;I .." I ,,,,,,,,- -, ", ,I I-, -Ill- .
Cittjpel ADHE AR LA I 1'1 I I", I 'I" 11 I I 11 I 11, I ; I In-11 "" I 1, ,,I I 1111i, I,, I ", "i", """I"', "i"
,J_"_ I --,I "i", .' i ,-yi, 1 -Iiit 1 ii ,- 6 11
N, Z: 7 I i t t t,11 ,, ; - ii 'I --,,-d,, y --d, ,, C A ,
I I I 7 1 I I I ,,, ... i- "i", 11 I lii-t I il,
Cvm-,l, y C"-, 1 tt,11,4 'i ,tl , - ,. .-, 1 I "', ,!,%"I, f, 1, ks v'11111 1 ,, A t e-1. a ,:1, it, -- qi, ItIti", It
1-, i." " I , a U .1 11 ;,, t,;, im I IS "Itt IS.I d y (titi,-- I 1, ,'it i I "'. ,I
1-- 11 I li, i I I", % --, I-. -1-1'- V- A~, cl"'b. dIl ,,,,I -, 'T".
C,,,,p,,n. I it,: 4i I I I - I I 11 I I I 11 I I ,: i ,, ti- "i"",
sil- I ", '! I -I-1- pi 1. ., -" I 2 I i'. t, p I ; 11 I t - ,,, ., I -, ,!,I Xrt LA Itivan)"'. "' ': ., jg-W" Itn ,
i. I", I il 1- I I I I I I " I ,,,,, I pitig. KiIZd'i, I ,.'IAji ,ii. %.. Itrs -Ii'll .'.'. I' i'i. ,"', I I ., I' i 1. I',- z """ 1, I --d %i d.,', ,,
1i I .... ,,, i ", -, i 1, - I'll ill 1 I- I i, Ii :,7i t", i I'll ,,, 1, i- t I I I Ili'"" A-1 ,"'I". T. 1%I. ,I iii I I., I I aguR la Grande 1,1 ,, """,,",",,"" l.^.Ir,,,*.',. 11 "" l1l", ',"U ( ,m"i.. Bi-,,, A!"t, I t I" 'i 1
C-0-1, C--dI A i) --'. ,4I, Ai,-il ,.- .. I I I - j I III- f-111.),;. d Tit- ,
I ,; i ".", ", ^ ", 17 -I I 11 "I'll'- I il -- 'l-"l ti- dic P,
'I It t I 1 7--, 1 ,ti "'. 11, -r-" , d I I tint, lti t- ,ii"
,, I I "I I 111 iiilt U, -i
rd- t ". 5d, ,4 -,, K,,iii, A,- 0"" '' I "' -51 ti- 11,- I C .,I I 11
--i -, .1-s Por Enrique lsoba -,I i',,1 i I it. I-1 I I., I, ,-t --1 I , I I I- 6, ill
vlvm No 1 1 '! ;,',,- A! 11 I ,I -- li- -- dt, Tl,,. -,,, I -1-. -- --- I -., E etp I ,, il tl li tI"id" -ig, y ,- ---. Ii-di, prt.l-d. -,itI 1. I ,it -- ,-, I t,
-1- i i,; I 11 ,.-t- -11 I'll, '',I A "% ZVA MSTIA 111-11 I ,, II,,
M'-,QQI, Driigi,-, N1 47,14 I 1 -'I I I 1 G -Iiri-ll- y 91 d, li-1
I 1111,,L ., it' 'l ,4- ,,5 1, o-,li, d] -r- i ;,,-,,,, _, '-- I", , ,,, .;-- I-1. 11 WATk Y- -di,! F- "'l-- ". ,--A.d, q- 1-6 -AU,,I,, jfj-lg.. I ... z" I -- ,"-,., -1; I i, I -,"Id-il". It, I i 11111-1 1 '- -,Iiiei lilti 11-1'i lilt ii'll U,, 11 il %i- I
1 11 11 ', -! ,, I,,i: ,, -,i i -,"', ", , -- '-. L t it .. ......
I I -- ii-!, ,,I -- '., ', ,, , ',':' ,, "'-"It ILES WA$Mns I'll.". 6=
1- -l- y A ld i- Ki i 3 , , -1 I I' Ilil 1: _,I i I 11 il -11-11 0. ni.- t- "", I i
Airgel 7 / GI-tjL A ,' t I 11"-- ,1-t) :- '' it, ,, dt W ,.I'll III 1.
%," A ELA IT 4 :, Z4 S. ,,I C-ld,, ,I d.I eiI !.h pi,1 i. -1.'- -birtad. f-. p I -1. fi..t ln.il ,I,, J, ,j i, -! ,, t - -- I i- ", ,,It ,, -, i--- ," ;i; I., Cjj. d. It- bL_ ,,,,,.,,
': -,", k, 't--ii. :-- it. 1--- """ I 'il"I"t -- I 1, Mt I '-';d y 4t, ,
ENDCAL , , ;, -, .,Iz,,, : '. 1 i,, ,-: : ,i-i. I 4 "l-.6- t I-pl, .I .,III di, -,ij,, ,
i ,Ii, [It I -11 , 1_. f'-: 1,IiF. c', ',,
,,-I 1-1 i.. ,-, ,'.
,,I- 'i, ,ii"'
-
AVI ,7 'l, "',-- -; ,,, ",:, 1, i ,, I --- --iii 5, t i, 1 r. i. I, ti- i: C
t "i --, i--it ," rA-, If
V, -,-, !_ i ", 1 I id--, tiI, C', .,, 1,, ., , ; dil- P.Il- .d., Ill llilbi- ti I t:', 'i", t I I -- - : ,,t. ,-_ "',, I .
uideZ -it ,,, I""it., F- -1-y 0, Q-- "l l,,tIdd,, .- -i--, ,, ,,,,
I y 11 I I -, "' -' , ,, i, -'g t "", ,f, ,,,t "'i"d, ""I ""- ,Is- Fw.iel H,,,p, Il, C "', ""'i"', ,--i,-i I Z ". ,ii ii, I 7 ,Z ,I
,- ,is, t -, -,-,-- -, ,, , t-, "", ,, ,,
-tili c, , -Jtncn 1- 1 p- I It,
,
Pdidi, V-, ITO U -; I "z t t, :- II .11-it-- I-1- 1- I f - - -: I ,--- -,, I: -, it-i d I, h ,- ki-- di,--d,
:I ,, , -, i-,g", "i r-; rAlr,' It' "' 'I
-11 I 1, i. IiII-- di,, It il- I !" I,,IIII.-J-1 -J"
., --i-, ''i "-. , lit 1. , -!-, - .-tii 1-- p'.
1 I, I I I il I 11- i% .. ,, -- q-1 ,I 'I '
P dr, .... .. ij 1 I I Ii -1-1 "In t-,
..".1 I IF, -11 '14 ,- i It I I- ---lt, 11- I , -tt;, ,,I " Ii, I l P.Jit Ali 1. U., ,, 1, ,, ., 1, .11-- 11 Ali-:r
A- Nltlloll 1, -"- i; I '-- ii c--, --, , 't- I- I ,Q- 'r ',,,"",',"'-'.',"' ,.,i r,, Ill
0 B' l ,.- il , -- -- li, fti-.- 11--, i --- I, -, ,, I .. - ,,, I., 7-, ': i;! --, ... .. d. I. I- -I-I- -12,,, 'it"I .- t- lt, ,,, ,,,,,,,,,,,,., ,,, ,,,.. l,,,Irly ,,,-, I ir, : i
"lt 1 d I I 1, d" -,- III ,111- :- , ;- -'It. .1-I Gr- -, I I 1,,
( s ". , pt-- P
A 7 5 ) 1r, I I ---J, 'i t r", ,T I VICTOF, 0.rz Eifrr" 11 li-ri ,fiti- 7),I.
., 'r 6 "'Ii 1 , ti, 'i I,,, I:-. - I 11E 61V670 1. *Z d-d, '- '1,-I.d, ,1-, I,:
I A- Mlri-l N, !I&!i 1, :-, 11 I 11 i,1 -, -- :, 7: iti',,'-,; i", -I, "-,- 'l-, -1-t hu, 'j, --- -- ,--,. lif- "I;-d,
'i I I I I "Ilill 'I i Ell j,"t f --,"). I- 6 pt d I I 0 1
A Ti ;Ip- F-', I I 5" I.- 7 ;, ,-,,,, I- I I wIll 11-1 1- I -- ., -, ,
IIE A% 1- -0-' ICAL OA TA t i i , , ,, -"- 11 - I I. ...... ". I. -, ,-i- I, -I i- -, '.' ,f,",,' ',',, ,-,, -,B, it-ait 721 I, li, -'- I ; I ,1 I ,--. ,-11- W" ,,,, i. xhit 'I, ,t ; "I 'It:
F - I ', , "7 : t, -- I 11 "Ill -I i ;.,1 ", -,,,,I y ii ,, 6, AI,,il ',11--: t"t, 1-1 ., 11
rL rio ALMIENDkRF ,we I , 1 t 1,i111,i, w, ,,ti-1, -1- ,,,, ,-, llil-f I'd', til, ,, r, ,- ; ,,Ill.- I '- -- !, ", I ,I-It, id, III ,ii ,"'.- .1 I
1444 11 11 ,) I -, n, c-iti-' (tp
I i--- ,, 1-ri, ,I I "'; m ti
L_'IdI I i i : : -- ,- 1.1--l. 1-,I-3 ,- ,,, 4 -d e, t A""',- ,i,,
-t J y I :1 , ,, ", "" , I ... I Il, l, ,, i, I P.7 t , '. ,
17, Irt. I' -- , -i "i ... it, ,, I I it ,,I". m-1-1 -,
27 1 F- i ,, ;:-i ", I i"'. -, " 'I" -- i, F ", ,- ',, --- ,- --,- ,,T- I ,,,-11 -.
-,4F5 , , , Fi ..... f, ,,-", 1:11,i l -"^" "I-,, i,- ,:- -,-A I, 11 ..- I ,, ,,, I iit I '--pI'. '.Iiii- 11t,
I ". - -, -,, 1- ,- --IT; I AT T iNZAS 11 ,, iii t. 7-to I, """'il. h,,,,,: -, 1,- 1 14A11 :
17 4 6 1, I' ill f F . 1 4' , i I 11 I I- ri,- ,'. C'. -ntl V,,1'i", 1, -tll ill- Iii"TIMMS ti. ,;,.
, ,; -i ,n'- I~ I I j -1 -- I "o," i-, p- r:
I ,,, .. ci ,, I T , I I: ,,,,t i 11 ,,, 'i 0 1" 1 1 I- 11 ""', 1.--, -,il- -- 1-11 11-IltI I'll CI, 'i ,- 1I ,i. d Ii '-I "I W "
I , I I ... .... t
, I ,,, i, '" ") at- - "", --,i, ,-- ,,, ",
.
n -I" 9 y 10 1!i, 'i I 11 i, I "' 'i 030,Rog -j- "'i i: ,,--I", dWil. 1111'-, I,..11. t-- PI.YI
19 "q ,,A I F - -- -, 1 I_~ ... ,I,-1 1,11 CApital ,2 3: , ,, ,,, """ d'I ,1, 1'. 111.1,1- -,- W. I~ e,1tj,,,le- ,-D 1 --i, -idd ti- 11, ,,,,, Ni, A 1, 11,1 ,,, F,,I li momi" 1. ",III'. ", I .1-i -, I I I liw-' C-11 11, lI .--, -r- i ),, ,--1- -1 -- I I -W lltl,, ct- m ,I- .
r- 617 -ij :' Cainlito tie GlIaN abal Pnr Ala-l hirpi,, -11 e', 11 -'t"."', ,I "" iti ',I wi, ,,,i.,I,, 6 1. ,,,,,.,,6, ,,, ,- -I e- ,- ZiIIii,, ,,,,,,,,
,!, ,_.,, I. ;,,, ,,, lit ,Ift,- ., ,j., ,-- --lr. 'I.J. A119,
I'MORA, JESUR W E mo F-"" A011111 I", I:- air, I 1111 1!,Irzfis A-,", -1- diI "tt;I' 1dVIII14 1.' '-"-' "'ki"' 7" ij' 1 'i" I I'-"- , 1- ,I M.-II I,- nfSANTOS .1- .' ,I P, &; I -1- u).-I Il 11.11 0I,", -,
F., C. E-special I.I p-l'- 11 11 d- no ti, ii 4"l', ., Me, It lif,,
St AREZ I A io -111-11 Ili. li it, zl- y -,., -.11II. ,,, III-1 -I'l,
Zmpvtt 2'r I .1 x ti,-d. ."ip .... qw- 0- ;,- i,
,IQ, i, ,:It I I I I -j ". -, !., r -11., 1. ."'. hiii ,Irt'd" (
OF. I 1- "-,, ', i NAUS st Cr BRO GMAN rMSTA Y .10- ,- !, : 1, i I .,:, I : '1111 11 11111- 1,i11-V11iiI1 -111 q- lw tii,, ,ii,,, pi-I -,-g- -t. -- 'til-l-i-1, .1t.ti -, .It -', ,,I,
st I'll "I cll ,-ti- :7t,4Z ",',- ; "I' ;-11! I -1 11 ,-,,,. It I -. II ,I Wijid" ,16- "I"t %1,1,,, I
U-tt 1-11. DE LO j" ", ,lIiIl-II4I.l%*1. ,-,,, ,,-- ll-- I .1, -, I It -- d, :I i 3117 6 k* a j CMO ff X LA tt I Z, --. --- ,,,,, t t>,,-, .11 h.li4 11 11 .,,
11--I 1.dll l", ,1i t,,1.1 I'ItWl ,
DOLOALS I -, 'Wit"'i- d. ,I,- I- ii
R t I" .x ,:. t"', 1.111, 1- -i"', .X-,I,t' l" C.,d- XIIit 4'1 --, -g
I do 2'J 1 : 5 d1be n I" I 11. ;, :.I ,,,-, 1. t,- Ir , I &tUU-,U. ,,I-ti oaalialilo ii
10 dit )it, : m JD J."d, I, t'; ftit. ., It 1. q .1 h I ct,- t"It"I I., ,1,-I,,,2- ti, ""'I
Z ,, .,it,.I.'.: ,,,,, j-, -t' I-- "' i D-1- 1 '-' -I u -,-%d"_ T,.,rl- ,,I I~ 1.-,,I b.Wj-.1 1- I, ,, ',. ,, ^- , '4,I ---Id. II Si- ,
'0 do j_ I ", !2 -"-- In- 11. It ti,-i ..... 1- -, f -1-1 I'li-I ia 11. 1,, d-l". 1. .I ", di- j- L., N.- 4 ".d.d 41 1 ', i ,I,
Ub -dclit -b-, -bi,-, -'. P, I- ,,, xr- d" If."' ""' 'j v, .-ru- ow.
iI .,--, c "n- ',, C 'F I' i it d 1- q I I -IiI ti, I,,
1- diii- y 9 ,d-.. 'I". P..d, 'pl' I I i d' All' I-. 0,io. 6, 1. illd' ',V 'MVd.' .'m- ,?. t= W9.1 Il 1 W. V t 1r, 114W 11111111VII 11
do N 11,2 I-C2 a,; r". 11jr --- ., : : 1, -- I, -l". III 1. -11 I. j rl.-I. ft I. 4. -91I. -Z o, 'Il"'III :- mSTI ,-, I, -,, -"I" , i ..ktl- TtdI,, sw- put- I., 5,1 4 1.
-1- Pablo nZ . U I DE T1 10 4) [if i i I I -, ? 1-1 tl ,stA = m.,I. Ii,, ..... .... I
3 : i )) 1 ,1119-1 ,111,! ,," 1"l A1 1'."-;,'JIt! I ", &I ei'll, y 'It-I, m- ." lll '111- W! 1111-1*1 11 I ,-I X4U 48,I10 : I id. -1Ib,.-,.1' '-- II ",--. -, "', ;" - t --, I- 'di, ,II.d- )- 14-h- T f 1" -il 1 df. 17 1. )d- 'I'liti, I d',ii,, 1-it1d. I 11 -1
i,,nos A --, .1 ',, Ild.'-', !'- 6.
-I I U- -1- 11 q I'll- Ii, dt 1w I ig", PI, "-4 'k ftil
1-4334 z 11 -Ileit- -'1 11".t;1.131i ,, I d I I I '11111;oin= 1 1,1 ,
."ad. d; C 41 F A R M A C f A 1, st -. dI Ill ali.r- I- :,. i", '" -- -, ti , ., I -'-. ,- -t- "i,,i- "' G, 1 -l d' 1, u 11 - 41 .- I I I) I ,I. ,1.1,III-, ltA .. ...... w, d y a It- 4
LITYANO LATVTOV I l.- 11iii, U-it. I -, "" ,,:
I I ", "- 1'-f- ii.- d 'i I 1 ti.1) I I
B"'"Ytntaui. ", 9lL %', ,.,I., "'I"'I I -,,,,,Iii ,- "'I"I'l- ,.1 s.1' ", , "d 'u-in", .1 ,,%i, ,, q :, GItiiIrl I ,,, ""
71.7"Il Vw, D R. G A R R I D 10 jj ,-,,l.. '41 ,',, lrtl b. ,1--ilill. i 'I- ,, - i I 11"", ; "'. .1tt. "i'i- .id"I" -d., I,, -, 0" ,I ,-I cl.-, -- I- 111f,6 I ,wh 1Itii. P-1 t- t ,,, 1, 11 1, I 11 I i I- 1. --l'.1'. HI-1- 1, "I, .-,-,U ICUPCIAL ,-.XA -- ,I li- ,, I I 1 ito :, .-. ., ,'I, ...... A,
I -- - i i T, ,
APO Mili DIAR10 DF LA MARINA.- TIFVFS, Ir DE AGOSTO DE 1049 V,",GINA \1FINTM I

u t, 4 A tj A
A N U N C 1 0 S C L A' S I F I C, A
. ........
77=

C 0 M P R A 5, C V N T A S V E N T A S V E J T -A S V if v
CASAS IWAPVS SAS
I -1111till 1 11 1- 1,1, 14CURA,
d
E N
- i.
I Vedwlo, Sir"- 1! n 37 C'71
Nut Out. cz n 1 ,111 CA -n'Wo vt
""t, it itando &WN IA-46.DA -N5 1- .. ...... .... ...
1977. TRES PLANTS
319,000, RUNTANT $1F0 SANTO, 1,'s;4:
it
J'ANASO
COMPRO URGENTE G A M B 1 0 S 72 'W
t, At- it. G kNGA: 7, 1 I D A 1) T, X f
Im ChSAS
d
to C.S. 'At" -"1 1- *A 1". 1 I
CASAS VEDA I 11
COMPIto rill I, l'n d, ti,-n,
C.. SWI, t1t- 1 40" $16 Sig D ADf), UNA PLANTA
1,
... . M19 4 CUARTO'S, BAROS fo, i.


CoMppo URGEtITF VE N TA
Y CIA.
MIR V11API
CASAS 4 WAS,
It
it COLOSAT, PDIF'Icto TOL 14-6921.
V.i t UNA, RENI
CON- M',NTA DF $1,011 SE

'Compro Casa I L_ 1.
,io c I
STOS. SUAREZ, M E .. 1f
I',ARA RENTA i r T vai f i!
!hme '71 OV At )U,


WARES
Coinpra-w te-tio, ih In lla- iii nti,,W
hana, Vei y ftepirt-'. Ntarablin orno C- 7 -1 0vt It 0
e to venta de terr v", ,f) -1,F41,
nos
MENDOZA Y CIA.
Obigpo 305. Tell. d. 1. li,- I'll l- AIIJW, :1
Zi,, s"A" -1-1;
lJHX-3-Ji0-31
F-i to :1eJor de La Sit
22 ANIMALES 5 Jo a Miramar"a Y."i,
9% D99CA COMMAR VN PZRPATO PO- Idencia vacia
BEACH 0 12 P
in Is Vidlis Trots,
7-1
f- A? PLIACION
SECTION T CK JU1,11CE R AN 0 P i:' ALAENDAIM&Rarre4o
TM Z' W REPART:0 AV,

L DEL VEDAD0 y V 10
.=fti, d. U 1.
J, 'A
Etiquino Resiflend.lRTO 4L' ,

Comerdal SANTOS SUAPMs
U 11" v C.
A 44 -1 k
S610 a, b1. -..IiU 1M. .1.4. d.
cttai dotl

LA MENDOZA Y CIA,
0
Obbpo 305. Tali. X-M I.


SE VENDE
------- P ... 0. 4. tr ... 1A 19 V1 11l a
jift'l d, 'tgMii
J
A m ir &I I, iritt. c,:, 13
M. ii &
"in -dt.
r-yi,.t.1-ti Y viiiiiii--k. Vbjfl 1,ilti" 3
qi:ix- m 1. Adqv,- .Y
d. 1. ft
A ete. VerI
AM
oz: y *-VaMNI
em mftv* apart,
h ILA 0AINGA DEL ASO: t
Lihre d. W. VA"lom
TDPA TA'0i MCA T to ft parzn en
min
OL "'10 7l -A I LA S enagru,
LAN-, t'i-i
"t" vz!,,4cdmfla do
y
j
kires rvadrat; del jwvo
Worti,
111AT"A.
Al- l 5til A froi; ruailitv do lo
S vn
arl
EN esta sona. At* gko quo
?L A 11HA14AR out droolialor".
I A~ H
v ENTAS A PLAW)
2501 de entrade. Resign 'n
AM 0 si -"l 36 mensualtdadvi
33 Ctutrox $10.00 a74193 d, It 3.
Es"Inu $13.00 vim
1-7063 OPORTUND)AD
A. T.,tn. X-ri.,
11A Calls, Estancla entre
X 73-v.si Conill y Santa Ants
iti or ".W varas.
AHORA ES
7) p
13 superiklez 557X9 varm.
1, JaPI.- tT JW" OPORTUNWAD!
11A' 70t) ESIDE CIA PRECIO: $5,570,90
40 1 A DF ESM ARI Entrada
13: C.11. M 36 pagas ineusuale- 1,
Xy $127.10 cada saint, qu in.
M 'ALQUILER Y T ESQUINA
uw" c1tak03 li :i,.Y CLUB J rAUCILA4. CALL% UNA PAFC clayea capital a i-terescs
1. ?,al 7, Avnw, Y 110 FW EL MEJ011 sabre of goNo pandiauto oft
fadUadeo do PZ4 0. I I ft-t. 1944ira,41tv"
con 03 v q- tii. , _, I .. A-' 14" I
40 !1;, 0.000 coda putgo, 5% do tfr rn n
RVARTO 'RES
to pop Pago fle contall.,
CA9! FM ANDEZ MIRAMAR
xm t i o 917. 4.1im 1 it 11 7,
DESOCUPADA --L: 7-1 7- 71,
2,1 M-=L 00 M-- 167 Confll esquina a Fstitni,
C, Esquinis ife Frnife
Clow ALMEND-19F IN i 23.58 par 35.38 itti
REPARTO AV. 1
$237000 -1 -j 7-1. 1. G-Ab-1 V-1cill I 7, Al, Y DIPPRTJT-w DE LA VMA per*10 834.26 L ra;
Ett ej j-rtlg- d'-1SANTOS SUAREZ MAN A PWffMDt A $13 var,,
nui6 Preclot 51WICU
Guev r
do v)h1fc* Y Pria- !it ., -duet* Uwmix
n .......
-11-o 507 L-t,- At.- M- CCOMPOSTELV les f-W-- "--1 41w nwrt-4-de
drenaft. A sli 10 minu,,
4"v 'I S-12 .34 ,.j,
ti i G..d. U-11 .1 w -11Atv, ;7V
dzI 1,t- n- h AGUA DULCE 416,6H 1 lit duyen an 0 trillirese4
"P qu at attt b 7 -nl% JA 0
dwe tsi.- ,po, 1, GAWANO, ES() 0"!
j'jN 'I I an gain pdg .. 51"1" dfi den.
d.p.j.r.. d l if,-- M" 1 izlllt EJ, n6 11I T- io- Z": itit "i "N- 6-1
u -iodti, w C.11 14 Milft cwiel cit'-'Un mil. M wi a- -A (47TV.i,
jdtt d,,, ,I I.- Dam,,3

MUPALLA CaaoIo3Lc', do Rancho Boyaroo
il", 1, 17. C
Ptitidomi, 1635, J 111 TG- 1 c 7 9. al td 4 RIO CM5 John
t" W5
TAL, P- 1,iis
ri nt til M n75 lit, Iti". 32 N 1- urn
20 '6-1 13UENAVISTA S5,RN D O I a d o In Mttjrt0.",- 71,.ii
b-- 20 d, 0 I 'CALTZ SANTA CLAFIii, CN. A" 31 T P_- V.,,
y dt Ln
27
aAaenit a'
h. Do-, pistst
1 Hit
w,, P'! 1 10-,715149-18
-1, jn 'Itil hlcht,, Titjadill. Ill MymgP 1 1 3.km T-I.
0 "r-id, a ,,. ,, - -- ii '
PAGINA VEINTICLAFRO D[, 1A MARINA, jtJ[]VF_S, 18 DF A(',OSFO DF 194,, ANO CXVT1

1) S I M A R A

VENTS VENTS VFNTAS VENTS VENTASr VENTS V E NT AS VENTS
..... .... ... ---- ------ --- --- ---------- -----ii--- -soL ARES 51 EsrABLECIMIENTOS 3 AJFOMOVILES Y ACCES, _,3 AUTOMOBILES Y ACCES, MAQVINARW 54 MAQUINARIAS MUEBLES Y PRENDAS MATMALK3 DF CONST.
7 EFFECTS SANITAR103
NIll, 1 '61" Il"y
Si Dew Wlvulas
4. :NDP,
ALTU R: 0,_f)7E ---- 1 3 AUTOMOBILES Y AC de Bombs
AVESTARAN ..... .
PARCELA, T 1 ,t It ii 1( 1 1 1 de Triple Rendimiento
C.1), A%,- .... ti ,,, -, -, 'I "" .1 1 1 ij,, -,,- 171 A. till
d I 111.1-1" L --j
tise
N E N D 1-N ------ 1! VALVULAS
g1n, -di- A110AHI 4"",
ffA N 'AS

IT. 'It I'a".."
ESPECTALFX PAIIA AGUA HUMBOLDT
rflf H A NDOTIAR y ChUFNTE .. ....... .......
APRENDA
PLYMOUTH 1941 NEVY.PAS Y REFRlfFPAPlTPF:,T;
D 0 R 0 3
MANFAR A Cop L
)TO 4- "LIPPMANN"
'ri't P'Llots. Coll
P- Tit, w"g,
M iW CO_ S, A
ki 0 i -, __ - 111,11F 'Cii 111,1-11"" SAN NICOLAS N% 105
fit ,)6
"t Iss HICICLETAS
vIIiI y r, F It T 11 Aut'I 6, il", 10 S
......... .... ....... B U I C K 194 E T S
so FINCA5 RUSTfCAS "t ... ... '117 TILES DE OFICINA
NUEBLES 7 FRIENDS
.... .... .. ...... 01 OFICI OMAT _'O
I A A UT 1, .3
;3WI
U I C K 1948
Aprenda a Maneiar MOTORrs

'(E? 56 AMON 1, 1 N('A HERCULES
- --------- __-- ---------- - - CHEVROLET 1948 _7 i _Nt Tm ilroi r t-,
1-t 11 i' ...... : 'i 1 M ontt,,,Til, : M -62_'ri
DIESEL Y GASOLINE
AZULEJOS
A
OLDSMOBILE BUROS DE ACERD
1940: Z-- -0 wr, ",,
Ti"Iri. 7 BLANCO COLORU
51 ESTAB N!,-. 60. R!'" FST05 Y SYR I protector, cllequE's, nuetENT05 -I- "'A
WN , "n I; n FF,
It i1c" vo me al, armar ,i, tar01 ITA, VI- T11 11 It-.,
1 111" ULJJSMUb1Lt 1948 IT, ',,'N'
i, A At"'' I F _- I 2 It "M bib m_ '53 500
GURELO U ALMAGRO MOTOR CaIiii Gcnz lez", CornA P 1,
anf- i"I A (t COMPANY it i
AVE, DE MENOCAL 9018
GkRAJE -4) muy cmmo
TI- 3 U C IE, HABANA.
1,41 1 Ferretern Humboldt,
tW1 I NID W" RADOKF It '1310BILIARIO
PIT 6 tjl- itva-lt, It i GXBINXTF DE S.A.
N, b, 1) 1 1,4 __ 1, LAVADORkS t ENCOLAR HUMBOLDT 151, o.q. a P.
114 T(TTIIRK I '=LHOADES D E PAGO I AMFAF-"
_61'eHoN-FS DF. mli ,m rFi Btitacas do Conjoroncil. VEDADO U-2501
I it 1,7 -,0.
J, INA, PF GAA 'Z Aiens 1 5", oolu .2- 0,
SOFA ('AMA.11 A-hivs Tarjotorm
NARIAS !; ,Orlando Airfgugz
....... ... . t LNTIx R-m III Rolo),Tti marcadoroo, 192 OBJE70S VARIOS
MANDE U9, --d., 11-M" 0, rli I MoquLn= do
t S- y Calcul=
- --- do Ia. matt-cal.
P.- MIm1&q,.fm y
;uogco do Doiipacho
Juog- do Rixibldo,
klgil Itio, flhina mozag SIIIa,
-ntitill fw"'.
(A- IPA-SA Eninadores do Aqua
PISIC0R:i.
Loch- Colas do Sogurldod.
EI ECTORAL Y -i, ri, ,, t fl ci
Cortaderelt de cabilk& A CAMERA LEICA
Gidsmobit J, 1, "Mt
i f '= tiflw can rutalm C.I]. tl I d 11111, 1 7 1 CA 1 11.
i-IRYSLER -RS A' Fncil;dadoa de Pagos
Vibadv... pars conereb, -77 --------- LUIS FERNANDUZ
in. 4 vatrw
estacionari, JEBLES
Nj
A
_.-I R Y S L E ROLSA DE MUEBLES
KN MUY 1W I, 1W Novel, ',I fit 11,
4 I j(, I I ,
CLONES, P U E D VF?,SZ DE OFICINA
TOD L Y M 0 U T 0 REILLY 469
-0 EL D A N t, A n,
ii ; f 1' 1 Cafeterias,
To i
77,4
AUTO ELECTRIC,
F, Nll:ll A 7743 A-7744
It T'LYMOUTE Clubs:
CO_ S A. ... .... .... T-- ..pli,, -11d. d,
BIOS DE 101 ) "PullD 0 D G E v, 14 ITIT
1914 o i grilik' LIBROS E WPRESOS
''I OF i Iwl I"If" v I 1 1, Ent il'i 'I'vdin EAPTI"',
E V aL D S M 0 E I L 7 1, f IT I, "DIVIV. CROME".
S IND F K" I
-tid IT. Ill I- o
t RELOJES DE PARRY)
PONTIAC R ITATIDORA9,
'EVE7AS Y REFRIIcll DORES
FACILIDADES DE PAGO
TUDERAXER
It, IT;~ de 7P j Refrigernil ,r" :1
; RADIOS Y APAMTOS A
D 0 1
'AWRE DE COBU DE MUEDLES
ELECTRIC05 DOLS
111A 11 MUEILES

"4,
Ao PROW i I I I
W I L L Y S
Y 40
"T IT)) BE OFICINA
0 FICII
N t N101 TH t
ALAMRE CON r RRO
GONA cAL .,744
DE
CADILLAC LIT A-7743
a ,,;, ed Slates ee -i-. Di-I, M041- SI-40- A-7744
It tit, u4 y i1c "Tio,
Reifalill $-- I ; I1111RUMENT05 MUSICA
TUBERIA NEGRI
CHRYSLER y li 4-.PG 111 D E S D E
Cl.b C.- 1949 N 1, P
-50
N1 reclosas
1--1 IMIZA.All, CHEVROLET COONS
ASA A. SOBRINO i 1 1,11-11 PPM SECTION" z COCINAS de GAS
DE LUZ RRILLANTE de E-1.121_"_I
--15. 1 mensuales. T__- olto it I,
HIJO S T U D E'B A K E" fl, do 1, 2. 3 1, 4 hn-jIj- -o botell6n y corTientes
i1ei Z ,
q Call, 23 N' 15.1 era. 01 kS TN y iit %hirtme. sit, 1W
22 24. V-4.362. desde $75
MACK Cd a Cal-tadrcs de ga. ti ANORA SOLD 51 ANIMAL 5
COMPARE SU LOCA' Ll T PRF"O DF Al-", CFN
SE VINDEN i" ERFECT101411 r -r, "P. FACILIDADE,1
de Vol F, it, mde-.
FARGO de 1 y 2 hornet L
#
Pinefito D. CIVIL, S. en C
Her..# portifilrs Riidritt. el'a motor.
do enhada. POLLITOS IMPORTADOR ,.;
ERFECTION" ltigibuido, pars CT11,
ZAIJA
INa E cntm Mar(Ju6 Go."61ox V
CARBALL0
t Acoptcanca Tat ad N I
bell. OLEDO "GENERAL JOTORS MART a asystra do =0 do mml- qaentjo.
T DET, MAlTAIA 1- 1 ...... .....................................
r. qWw marea y on cualquler i"',
I a "T 4-n a
z_ ol File ZLE(CTRIC- I P.Wt7,
ng tl d%-. a- ur,-ry, i "bado. li
P'l- alotan, aturabroid. do CORK
C1%, I.MFORTADORA fl YATES Y EMEIARcACIONES
ku-Its Y 1;AX101_ES. s v fluoreseentenT, li.. VJARiNA Y %'APOR C Qk DIAZ
pilotoo de radi.. ol, Ix Intl-V.W- I -I.,
U-2282. GARCIA y LINARES
jal6rinieTte do log que e.tin 1.
A-4anet;t: PO\TL,
dj$po.jhj,- Plymouth, Chrysler Zaldo y Martinez, S.A. :'
dw,' ---q T9! i I l GALIANO 210, ontro
a ine A*
'1 ,l No, 24, Hb..
A4413, ll 3 in 7, y Fa Virtudo. y Uoncorditt.
a o 24, Z'_S
ROQUEALRERITNI 11, -1 ",,, ..... .
Apto 769 162 OBJETIS VARI03
ly -d A
't,
Means d M 14 z .111ill." ........
"ne "*"in III "ARE
HumhoWt. de Infant. A,71t, A.Ti60, ISUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN T= ONC): M-5324 X... %qI IIA
EL ADJARIO BE LA MAXIM;I,! ,oa,

I 11 11 I I I I I .
.

A O OMI I DIARIO Di I.A MARINA, --jU[,XFS, 1A I)F AGOSTO K, J941l, PAGINA WINTIONCO
-- -- '

A N U N C [ 0 S C L A S I 14' I CA A 1) () S D E U 1, I I -11 A H () R A
I ----- -VENTAS DDU20 HIPOTECA A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S I A L 0 U I L E R E S I A L Q U 1 L E R E S A L Q Tj I It E R F S SE SOLICITAN
-- -- --------------- -- I I -,,,,- "I 7*"-
YATES Y ENURCACLIDNES 04 OFERTAS 82 APARTAKENT05 9z wif" ITT4 -ffk6jT4Cfb-cS- --- "----------- IiIti6kDO- --- """' RSAf40S SUARE? M0111OZA i15 "' 0PWIlIiiSfA!i
of iVgxor rl" c"" CRAY? Wx YROVIXk k SAvT APAFTA- 0it &Mt'fiett"A I 1 1.1 1,'It F"I'l
11 11,71111:.1111,1 --.- -- I 1. ill, l,,I, -.11, li:Ii"I'l-I 11 10tl 11,11 Ckj jltlll Atilt- -1 -11 I 1-1c- I., -A., It., -- ,,, q ,;-, 1-!", ,A, "'t", 11 11 11 , t',, ",
It It- it, it'll 1, , -, ,, "'t", I '-", zapo e ylodeoctubre
It --'.- It, I'll VY.. -- D IN E R O .-1,,"..,.. I, . I "!-11,1 1111 1"";11 11,11111 ^ Ti. -c "" '-!- ""."t PLAZA S D E
-t, ii '.. -l"II, IIII., I'll" b.- .I. -1 I~- I t- te ,, it "'i -ti, ALQVT. A.0. CAUX, 'I '11 1 ,'- ,, ,. l:- 1^ 111I L,,,,t,,, -,- ---- -,--"-- 11 .','2,'-2-- ,,, --- ;-,, "'t, --- ,
; ,,, I y1I Iclll P, "I I I tl. -11-111, i ].. it, ,, I 1 7 .,
61114- 1 _h I.b ,,I ,Vf i FN HIPOTECA ,T- ', I I-, lt AIIII III 1-11 11 -' I, l-- 1-, ,,,, I, 11, "I '
I ;- 'it-, c"It, I, r- P, -,11 I", F.,,i ,,',
d.- X-W -= Itob"'A-I tA 1. Tw l-,i , I, I ,, ,. I, - ,iti ,;--- i i ,-- ', "i" e, 'li-:,:,1, 1-1;11 1 1* ,
"" % ,,,, -- ,, ,-,:',,-jnT. ,,-,,,; ,A- i A -W, 7 ... .... ,ttV.wil 11 I 11 I
1 H.ima Y Rip-ew- "i-ti --, I ", OFFICE
Ditmett din ... --I.-; .-; 'P 006 "",-, .!"- ---- 1.11, --, ,, ,:," -- ", I'll" """ 11,-- -11, : ,," I AWTON BATISTA
t,:. tip. Ill, itiittr6 b.--I NICANOR D-',', 'C,11 ....... ",' ,: ,*,,,*,,,, l, *, ", I 5
I "' i,1111 li,
.. lT;, -0 ,,,
C6 61 M ills i it .fiIIF tt ,IA' qu- l.'r--.- ^ -.,,, ,, b,'1;;1-1'I,,,;, s a
-. W, :,,%Ii, d,,, ,-,II, ,, 111111- VOYS
4. parR flbl.r. Muh f ,, l 11 I 11,11,1 1:1,1, ".l" 't I ""I Aill 'lll A Pl
7 ;, , ;,' ,, 1, --- ""
224 N. E. 15th St V., "' """""' "' t :l ,'I, 11 1-1 --- I -- 11-i-- 'I 1". 1) I () i ,,, ".,I llz ,.,,, I 'IT
-Miami, 11b. I~ " E.-Ir--t 111' ,!,I'I,11 IFIAIT111.1. i TI; nt ttn'rrm -TnlliTz- F -"t,AiiT, - -I !- 7 ,- pelalt. TrAt. ,,h'o, 1,-, .111111n W, ,R".".. I i*,,, -1,iii;,l .p.rwntlal para
RTWLF.P. d. -"- ell, I fPAC1.N 11101DA. S. ,Ulif.pr". t ,,;---. I.-'-11I1n;. A%11,,i: I ", I- 1i
.4 ;1"I'll, IT "ll- tt. ", ii- A '- "'!r-l"" Il :, ""I",,11,111"i"It", i., Itiiiyl "'."'i, -- ".-l,!,1 11,,- Iiilll ii,111- 11111 '
fi,,,I,; REPARTO 't1fRA'MAR Iltl- 11 I.-, -- "'-d', ",1-- l -, 2 ,,,, ",ill- J'111 it -- I l, , 1".
."io lip, r)--A a s1,,,dtT,1dt -d. pit- IFITAlt, "I, I I I'll I", -11 'I 'I '- - ,' !,,"*3, - I" "., d,, I,,,- It"Mm, I .1111- --, Wtol TAQUIGRAFA EN
-f- y T71',ijt' "It" 34" o H'Pogeearg -Nve. 3iA.. ,.tr, 8 ,, 10, 111-1 Fll l , I 1:1 1--: It"' , 11 ", -ili"I -1 , i ------------- -I-,- "'
31 1 Q "S. D- F-2-n-, x illit, ,
I, 2, -; -- i I '11-, 1111111- It"', 1 fl-,, D! ALQUILEPRS VAPI115 I
,,-h, I 0 A- It, 11 I-i,,T,- Ft. J, l -, V, -cibis. Ili,, -dl."M ti, ei, I'll 11-1 .-01 I I r 2 ll 1
11 Ill 1. -- $-ti"'lii '11,1111, VDIFICIO STADII M I- I I ..... ,,,,, M ENDOZA ,,,- :, ,iiir',,'t, ,,,, ,,,,, ,,,, I 1 1t:T.- t W, I P,1,1 ", --- --- -- ESPANOL
-111,12, 'Ll'I'll, 'll'- 'll'I.I I -j
IAitii C(INSOLIDAIr. V K"', -- , "'T'. l ,",, i" "-", T;,."-', !i" 1'.1 I ,:"" ''"l "iil"T
1, 1-1, !-' it
t- Citll- I DT", I- PALACTO ALIJAMA 7 1 ,il 4 i, 11 I 'I'll 11 Ill 1 1 -, -,,Jiq plai'l,, irrtimrl til, ', I,, ,,,,, 1, I 71',i., I .. 11 'I'll ,,,
1.1-1.10-1 "', "I d. ... r 4 111- de 1. FrAte".160. -,;- ,1 0-, I
MENDOZA Y CIA. -l- ; ii", i-- I" l '-',"' i ,-: tos 'r, .,I
-, .- 1-1 41:1 ,,-,11, I, It, f, 11.1,
d- Wwooq S,,, .11pt- litt"'. Tfif- A-2010. 11 1-t, 1, " I i ill I 11 '
Obitip,, 305. m (")-, I. 7 -Q-,7I -- -')1-1 li, ""', 'l- 11 ----11T su X, o I Aetki.d 510, tetrI, R, y .M-1, Illi le -, 1. il - -,! 111,11, -i1I I :1
PYA DT T'[f "I I ,ill- t1l -7 ll,
WRNIIN, It, ""I" ,,l ," -i,;I t'it,", ''I --1111111I ii - -- -- --V ",i1-j'- t,""", 1, --- ,',i ,- "","."",
....... ,W l ,; 11 -- -- --il I
I ".1- d,, h1l:, Ill,,i"'I'll. -------- -, ,,,,, 1-, I, I~ QUILA :"i'"'S' E 'S' () '1 1, C"' - 1 A N i- ''
.1. 1. ,, ltpl- '7t -NfI) till t, i SE AL BURO-EMPHO
4', ; w PARA -AS 157AM)V 01""RI I I~- F-1 %1-1. -i 11 - Ert III nij.r ,IF] Ni
!t21 1"'t ANN&P-US 111-l j ---vI ii- T -r-TN T--T--FiA je,,,, ,,; I i ,it,, tio 5 L[CrrUD DF ALQIJII. ,,! Sjj tA)H(:VTANICT1 PAT!A
Ai, -W- 1-1,,1;lt-T- ," ,"i;i' I" UH 7 l li, I O- -- 1 I 13 N* MKI, ,nt,, 1) V,
4, ,, "" 4' ' Ilf 1 i' 't',- ?-, ,7', ,' ',," .',, "",.rl""",
,'-,, "' fl' -, M PdEfiiS FA:F5i LA 6;i4 6 i,,',, .',"f' -""' t""' i t I, -- , i1i 11 OC I-. p-ort. till ....... 10da, 14V '(11VAM )
I 11- bi- Iq 1r,,d, ", "", i'- 1 ,,- ,I , ,, '. , "", ,,, I 11 11 I- i 915 NAVES LK
M, 111r5rT, solit'rsoll, I 1-1- ,,'111..- -11 'I"",- 11-i", I, I, i -- -- ),,],,I,, .11', pivl ,,,,, I"r-, I --.----, ', HOY JUEVES
lllelel "It!", ""W, M, 7lt'.1, "".1 a- lit" ---I,, ', ,I- ,,,,,
d,,, .I- 2,4- '."'i"itt.-, 111-1 1-11 -,;,,- ,-, ,l, .- ,l ; ,;,ilt'lrt,',! ----""- --t= -- ,,, --
F, ,,l It"I" dt, -V, -1 I , t"i:jL, ,,- ,,, ,- 1i 11, 11 11 .", I ", .. ..... ..... 1'- --f;-!- !,- I ."', ".61 ... Ili, .,ik, -;mIIt 1 """, I, ,, ", ;? ":,:" ", I I 1. "I"l", -1--, ,
,-- 'j, -, i "111111 1-i.. 11-'i'-, -, ----
-I.W P"", I ,- --- -,- ,- ., It, -, ..
0.,, ,:", i A11-11 riF 1-1'--1 ---t- :,: --, 111111 I-~ ,,,i,,oi I I : !,l ,i,,, pretill rtil'i"I ... ... I -, I~ 11"', 'ji ,
Oi 06 olll -1 4=1 "11 11 Io , -, t.
1, 1t1'.1"V11jI", 1I",.Tlgt- 7 ,, ,zl' ,,, , ""' I ITFiF71 i I 1- , tij" ,- 11.,t, '-, I "'I"i" I I, -111111 -'- .... t
...... .......... ........ 11 I ", Ill "ll I ' ' 4 I haltit-i-i-, bIii-, ,,I,,, i 1.111., ()p-I-IW,.f It- Twit,(,
,, -, - ---k - -1 CALJX E, F I 1 1A, ; I 4, IT C l l- "" ' 4 'holi cl ... III drtm i, ".
V,,'k I I -,Izlf-r-"Yr-,,Tj ffl S r N ZA Z NTnE AVE-6. ... I I ,,,, ,;,,, 1, -Il I,-, u-1-1 t-F- f -. :,i 11 14Tx1wMM7rvMvwvMTMFtMMMWp ,
'all", i

I'll 1- ..licladol. i Iii'r-111. It, i j -I, ,,, "poil"I ,,I Cia.

-I-- ill I Ttt ---- -"- I
""' "11 l
SINERO H - 5 ?Iftbmw PROFES( Fu' 1, AvE Dii* (W171CI'mrs ft I ,IF I.T > 'IF,_- .,, ,- -- -111111711 151 1-i
l I I'll I'll, I'll-II,IP5TECK 11 -- -- 1-. --', .,? -!-"- '11"In" o 111"I I'll .,,,I I
,- ,,,, 1- 4--i-Itil,
----: -- ri t "I , - "'., ,,,, Pt', '"ITI.-PTI-1-11 11-- ,'I l
Z . -- -- 1 t"", -,
-,l ;, -,-, 7" i -- ,,, 1 1 llr 'li I 101- RIADAS CRIAD03
'O T A R FA - " Il;,, I, 1 ,,, -- -- (
it ', AQ I 1- "r, ",
"'i ...... &- F( ,,, I ... ,, I ,,, i '- ,,, ,l"",": ",::: ,* ,,-:111
ii SOMCM DES F,, i,,"F 11-ll llf"', I i ", ,-, ...... -, ,:" ', r ,, -,,ill, 1"'lr"'! l"' ""I"" -, 1T,, ',,t,,' -- F l t-, -v x ,, -ax, - -- --- - - - -- ,-' -1 ,-,'-',, 1 Il
-r, ,'- lt" ,- ,,, ""t-1 I; I 'j, I lt tt L0( AT, iAi NIETROIt I ... F"T"I't. C, V I 11 ", "' "'il- 11,11 1i ,, , ,,- ie" ,,, V--,
, i,, l 1; ,.I I I I ,,, '- i 7 'i
1,sta sigulentas buen" hipote. 1,, T-,ti, i-i. Fln 11 1-i ,;,,,;,[ ,-W l,'- -- I I 11 I I-~ -1 .11 "I .11-1-1 11 ,dt ,,! ,,, f, ., ", "
l I ,, I I- ,,r', .- I tr l"', ,
-- "'" 1 ; 1: I t ,,,,, I %111 , 11:1 1,111 ,,--! "'. --- 1 --1-1, y I
? I I- , ,- t: 11"il 41 11 -I i ""' "' i -, ,*111-11'1 t,,;1111*,I
casi do rociento cowtk"Fitiin 5e! t, ,-, : *,. ,,, I' I ,, t ,,, ,, I ", "I I I" "
-71E6- -- i't f I ';" "",t
c dieri: I PIA\-O TFOkE, S-61L -- -, , I c I- ---------! -- )S , --'11- Wi,
P"'t-- 1--l. 't,, l""',", I I 11,t I I It, 1 I ", :i, "I', - , ,,:!I fi l ,"! 104 C0CINFRA,,,Vi0NFR( -I :,:: I I -,-,---"" -- --------------- - ----- ---- -----------;I 4l,
...I.I.I. I I I- V,1-14. ,- -l I "I" 1, l it 1- p,6xiii-I A 1- i--, pTTrA N --- I'll., I t1i, i-, 1' ,:, ."""', -,,, -, ,,,,, (Afli" 11"YT, 'i'viii, ,
1 It,, Ilt"Inar sT, JiJvIT-\ stiA.qo I I'll I't'i""', i t1f 1-11111-- 1,11 !I 1"'t"
,- ,,-- ,T T', I I IT-4, "'t", I --, t, ", "', i I'll ,. ;1, I.", --, ,,; i 1
8,000 7 "' Ili -" :: iTt ", ", I 1-1- -, 1.11''"", t e I I I I pl-- d;'p-,iW,,!
varnitr i-,- -1-if, I -'11 ill I, It,, it'im"l" il, litpli""I", -- : ti* 11,*,,1 1".ill
1, . I I ", , i i- ": 11
5,000 VII, Hallinnat I 1, 1,le-11T, ,-,, I ,, :ell -1 % 111% t;.111 '-' 11 ; 11 - 11 1 ;11 li, I 11 T I I I il'.--W, -,w l I I , ,,,, "i, 1"t"', .1 1411,
!-; -v ------ "'i-ill ,:, 1, ,li'A r-1--j.
7'r ,. --- ', ,, I l,',-, ,--'T" ,', '-- 'IT
1,i I- ",-- ,,,-,", -1 I ,- - I 11
Vibc Fa ,- I'- I ",.I -11 I t -7 I ": t -,, -," "
77 A"UKIAS I ,, ilf- ,- ,I 'I 111 -11111 "' ". 3 "", i ,;, j ,, --','3':, , 1.1 1
9 00 w,- Hab, ira I o,,--,-, ,ii n' ,. ;, ,'5,, T 1-- 11 i l'- t, ------ --- -- I N VI) MIT) i fNj V 12.- l 1 1 ", I I I -tll I I It 11; i'll,
------- -I, SE ,NCEPTAN VR( POS A., !, I '' %,, -, 11
1 I I 11-1111-t" -- tl-, ,
11 : 11
-," I "I, I I ,!", -l,,,,, ,, I!"
pzl 7,- -.-,,;, ,,,, 0,1500 77 Vibot-A -, I I 11 I -1 .1 11", 1-- auicrc bid, I """" :'T"t" "' I It-li I I c I, I :111 I, ,i , , r"", Toqui ,,,J,, ,,I "prit35,000 6 t, AytcstArATI 6 1 1 -- " ;, -"i". "',"i-l' ,, i, ,,,,,,,,,, -,I ,-I, Cp*- nll "-;,j":-, T, l 11 it fid ,,wiTp,-t,,wr, IPd ... Ivrn
il It I- --' -p 111i-11111 I ,,,, ,,,,, t!"i"'i 1,1-11- --, "."",
V15tiin Raetmfizodwi por a5as i 11 11 1:4- I- -I I 1. 1'111r,',.Id i i,,i,, 'i" 1111 l -,-,'', lport-id ... I
I-, , 11 I 1 11 I il ,- "', -ii, Il : -;-* ?"11,01 l I "'i I """i-, ",
ganar plejores i -1 t-1- I 11 I I -111 1q"o A, len do tral; vl oos ]a i ,=-,,- "'- i --- -- ----- ----,
-i't 1-1 ;-1 -i -, I'lit"i" 11 I'll, "I I 4e iii l -,tfrr ,,, F- l.%11111 11111-A 11111", 1. '-,
-14 IT. 1. A ,zr ii, I 7 I ",-, -- -- , "", ""
contidad prmtada, Para Infor t t-- -1-1 I 't:1- -"n %i nndl ,-, inr,,, A'' I 1 4 111:11 I I r',
",I 1, i,:-i- 11, l lill -, I ,tl ,,, I,
C- 4. ,,;,, ; ir 11,11 I'll -'71 -,,I ,,-- I 1, -Y-11! 19-i, -, "i-" -t ...... f", I ... ,I
-ki I I, - -es al -Wl .111 "I I I "I
tneq comple(m y, qi deao t, i I I - I 1. I- r, z*C, 1, -, ...... --.- .- ,,, ,,, .., ,,,I!. d",
6UELDW 4"', -1 -'ar I t" !;
,t- r -x I -* """t I 'i ,
-1 I ;1 I ) 1 I., 1, l"'I"', 15-i "gAl ,l,,, -, -;! b,
ta It insimcclon8r ]As propieds- i Il'.1- --r -- l, I ":11 t" -- t 1, -- il -11 0: o 1, 1, fi, ,-,,- 90 MARMNAO RRPART( S I F'1'1 "t- 1-1' "-t" -. li'l ldttt"Ait,
des. 11ame a: iq! Tcl 1 111KhTT11CULE cn- T, -1- I-,!- T, 1111-11i I-1-1 I E I i-1, -- -- "I", la.-Pii. ',r--M i, -- ---P
: Fg- -, I ,- 'I-Qt IL'o '15, ry"01 AF 4-11111 111111111.1. ItLA CI, Q1 F- "o'
I 'LOUILO ENT litt),00 -r:, I it ,1"," ,", Ot- ,,pi,,rh,.id-I rtrs,- '
K011FAT0 ,1, VMTM EX .1 P t- M 5, 1 -- n ,i::, V ,,Tr imer', '- i "" """ ", "i
T'il r 1 iI,, .4, 11 I 111 -l, -1'1 T"'.-l'- % i- "1'1'14 lall -11 j 11 "I 4111
e- t ,-- '-, i,- N ll- ,i:.f, ", ", , I -7i
., ""re;
I - .-------K
I; - 7 11-1 ,, -111- ,itieharho jovn q.P, sepa
I 7- ii--4- F- ,zii, I C ('LIXLA SQIT(illilf, T0110 ,IMVI "
Bonasi Hipoteem 11 I I ,! ---- -'- ,I,, I -- - - I I I .f.biiilail I
'I 0 B E L I i LOVILO 11 I I --- I Ili 1, 1; I -ilti- i 11 11 -1, -1 ingli, cet.f.biiilatl
I c A 4 :,-D -,- --, l !'I:I a ,- 11, ii-, "f"', )-Fi --"' 11Too. M-7620 ; I I 51fit).uO MENSUALES -,- - E fl:t lo ,,,,,-, : 1 i t !, l l -, I ; I I n I ". It. I z ,, 1. n I I v 1-1 ;'!- I 1- --qu-, -- 1--
UH-li-W- f I I
--l A ., -- ,--,-,ttt-, -,t ; I -- ,e 1, --- ,-- ""'."" .. .... Te"' ITV10A A I -1 mll , I', ,", Al ,,,l11,l,,
;AI.A -Will 1 olli 'I ADD I I I -1 it I, -:nli, i Z, ilnl,, tu t :-tl t-- 17, t- t, i ---JI -- -, Ili -A.t'il F." al"IDAII I ,l AFl "Ar" ;,-,I 111"'I --! X'A,',SI,
-, '. -- --' ", I I .-,, 1,1" -pAll., T. 1:
1 1 2i I.i 11 t't ci, "" 1 ,,, -.-. 1 2', 'd, I I 1 l1i'll I'll 11-11-1. Ill, 5 1 : ill t i,,,, -- i4 - ,ll ,, ----!, ;l: ', L t -- I -'It" P.I.., --k
"l. .; y F ': I ,,, I ,
J ,, lz, 1 D V41d.d,, F 7477 I I i ,t- ,:", --- ,--l ,- I -1-
Im3, ' "- i Pr.d. ii2. ftce c tiol Lo-o lit, -t n I"- ,, -, F fr:,--A D Teic- i 11 I 11-I-,,- -- I I I i ,-,- ""T"" "' 1105 i OP-1-i'lad Pffa
,a"C tti l ci!T t '' l",
lzmmmmmmEmmmmmzmssommmmmmw, ",r,-, -,-, I -1 I ., "' t -' MANFJADORAS
soucjf6 ,Sfflita : I C E D O I -111 i, ,-11A-7 2? -, I "I -th.elin jo-a
-1- 1. Vill- ", ,,, I -: 113, --', 1 7, :, Ii , I '. '--- I ,i, -,". ,1,9 111111-', I'll"too., All I I
,I % It ,,- "-,. I 0 I ,,, I I 'i I : --'- ; "', 11; , --- -, T,, -,- ,i I il
11-11,- z I i" :, -11 11 1 : 11 I 1 -- -- I 1, i - I- : l I - i,-w-,.- -n- i-VI
-ii I NVEVOS, 0 - "I t, lltl I ,I : ,I ,i 1 -- L-,-L2-I_ I -, ,,-- I, -- 1,- --,, ,,,,! 1 ,-I,', ', ', P;.' 1 1,111,1 11t1,11,,d I
Tc),16 -t O- Ahjunittl, do list, 2) I F S I i1I. N h 111i-- I- " i I I. 1- ,-, 11 1, , ,I ,, 17 I ,j : TT , .7 ,,,j -T, -iI I, -, ,- I, ,, T) 't 0"""" d, "' --
'I , -- ."r, "., --- ,,,,, ,t,,C7 tt', INTUMSANTES C.tzoz -,---,-,-" -- ". -,, j
I ', .. '' :1 ,! ,
eW ,Z-- r, ." I - 12,i t! NJ -1 I 11 1 l ,,, ,t,,i,11-,. -, ",: ,-', 'i.,! 2 1. rlta
P. tI 0 DIEU10 CONSTCIAL 11.1 I ,-i 11 ,1.,! --I'll: 1 1: 111,'.t'., EDICOS Y DEliTISTAS 1 : 'l- .1 p
III 1. TICt A-111"ii,,-T1 '1", A Pill w, -1-1- --,--I -- I ir t i I 11 a-li-- 1 :: --1-7 i ' .11 r r, ,P:l Ili 0 i'l I
'It s : -I -" "I"", i-- tit tl-ll, I 2 "" 105 PROFESORES
T-tr- il i .- I -9 It-Y 1 -,
I RSO DE PUBLICIFI)AD ':;'!- ,-,5t-- -"t-," t ,* ; i, , ., i, ---n- ---- I i--Iicu l 11., , -- -- -lit, i-:..I--tl,nIt,W-1 P-iIstri III, Kindergarttit Iii, i; 60 porn Tuqu grafo
-,-, "I I -11 i -I, -":",T", I, "It ,,,,, -1 I --,- I PA ornbets idiilma
to MMIAL SEVR ARIAI. .11-11 i N I V F 11 I --l, ,,,, "i"
64 O FERTA S i , ,''v .... ................ .. I i ,
RUSME159 -, -- I 11 11:11 ',' l -, : t I I I I 1 -11" I 1: ,
I'll, "I'll , _- --4
-1 1 ,, '-','-l' -- """ I il I 1, tI, :,-,, l- ,,--,,,-!;"I"1tt 6,
"I I I I - ,,, C 1041 l, 1-111, --,,
i" it I li, I ...... I
I I I -, ,x 111' 11 -11 11 ','-- I- 1,
I ,- I I I F" 6 ,,,, W:,, -,11.1111",,. 1-', g- ...
Ealdic -- "I"", %1 1. 1: I i it I) 0 i i 4i. til I 'M ,1'1, 'IQ, IT -', TU VENDEDORES I El "'lid,
I I I I ,,,'

-- e- l I I I , I 1 1 - --- -- r--- F111:1-11 il i -,I
I I I I 41 :11, I I ---11 t I ., ,, 114 AGEN
AL 4% 11", 5 7 ,,,- 1 7-1'!
,-- "I'll.. W- l ,,TM,1.f.l
,,,, Idlfii,,, i-k i- I 11.11, 1 i, -, --1
l -,"""01, -'Ile,. 11 F- 1
's Wkftr INIP1 I I li T'&- 1-r""nit, I -- NKI I ,,, tei -- T l'l ", "
tIR A a N G"' 1-1 E =- I ji 13- Z,,,, --l"I --. ". ", -- OI I I'll, ":,'', "I'll -- :-- I -1 -!--,,)-, 01", 711
li, UT. 0 r-i- t. 07 M-1073- V4 --- ,',- ,, -, z --- = - 1 1 ,I 11 7-l"3-ill-11"" t ,,,, h". ,,,,,,,.",,,.",,: ,* ,r- 1 1 1 1 1 1
I I I- 11- ., z ISS OFICINA-', SE SOJACITAS AGFN ES i SURO-EMPLED
uff.F3 11 -54.12 II; 11 -- 1,," Iz-al, I r." i "I'ti-, ", ii, 11-1- A, I
Iz - -- - 11 il -ll- I -[ "I ; I ,. 1 It Tt"i'Kill 1- il M 11. ?,1!1,, ,,,,l,,l
11 .. ......
1, 1- 1 -- a l, I I -. "- l-'I 1 P, -1 1 1-aill, -11-111 '-, : I I W-I -','- t-, i, -1 ,1 t ,,, ,,A i
", i Ill
VI (J 8 E L f -- i "" I : :-; T,"- '': I I Ni,,It, MA- ,-,,,A G IT ACADEM9 GREGG
-I t!"It! A 1. I t,1 1 11i',.- tl I -l Tir TkX ,147 0 5 I ---21
-11 I ______R:?AR E I .i I I .1, i 11 v" t I c,
"It, ,, I- ,'t 1 ,I j, kl,-i I -- ', ,,,-' ITfN tt"D, V.."At QlF1 ,L. A-PIellt Co. .
,,; 11111-,-- I :i . I i , . Ilti, -- I i ill
D INE R O I 11- it, I MIRANIA. A CAD EM Y i 11 11 I : I t,,x ,1, "', ,I,-,. -Ills.,t,, ,- i- N' 1, 11,,tritli I Paq.o ,1, 1 I 11.11-1 ,I, 111"t I nl_, !kl d17 ". c.""'
ii I,
E
,
.
,
TtIl', .-l, ttt I I I I I ,,, .11ANZANA DE GOMEZ -09
L, ,Irl,- ii I,,i I-ii. p- Ya ;;,iit'i: cibla7la !a -tkoic,. z ,t- -, i I !," ,' Fratera;&sd Ion I? ruw3 de ,I, i- "'i'-i'"
hip.t- f-It- i-IfIc., It ; ''I'll ,,.T,, j , ,- - : E., -qnstpina 7 112 d-, traritti, ,Ti .a- I Telfe. A,0523,, A-3763. '
I- 11 I, lit C. K.k,.- ,t i I 1' i-, -1 !iT ,,,, I ,,-,t: l"r:', I Refr,0
z -- j t,-K-T o ,- lit I "orno zirnplio o,,Dat !a ptiri ps" 1, -. ,,, f,,,-il,., II-1--1.1 ,11.1- -12i 7, t:ct,, "' ^ I
I,, -- 7, s" ,,,
"I"'21 L .", 1 q ,,flclz nle, "' "'I I-- '-' ,,, ."4" NFN*.I p
,, I I i REPA,11TO NIIR 01 kit : -- ---------- ,_, ,tiuivoi tid-Wittr3c:o a Ill- .- SE
I ........ ";," .11 1. M!; Xlw I i)f .1-11,iR
1.1,11-t-1-- -1---- 'I A L Q U i L E R E S 1 i, : -, p ,lolsl -if-i"I'l.. I I i 5111,
1, , "
-.11 -11. -111.1,,Vlllil IIWII' ------- [ kpT,'t-'.t., , !- - -- -- .1.11!f ,,Ilt,' -- t1- "11- 117 SOUCM"JES VARM
vo-, ,I, ,- 1.1 --'It'-- &a CMAS K Ht"ESPEDES i i 'i 11ri"1111- 61 t Tir, "'ll, 6., --'- ,,, -,- I -i ', fI E I 1 I, I I I -- -- I I "".1. P"I'll.". I.V91" l"I'47n.19 IIA90,
Ir 'll, i *11,11 lpl"" 'll""I", ,,,,,I"r' i - -- -- - - I, t-, ",'," T "- " ' i"" "I I, "' I I',- ', L', 1 I I I I r, ,- I -- -,, ... .... T", -',.bl" .1 FIT"
-- t,, d, , ,, 1. '?,, r 11 11 NUR k l k R I tl- 11 i. 111I -1.1 11. . 11 d. 1. III'.


"" ,:" ", I "I I, 21 -- ,
&ii'pi'1.d I. -, 1, ; l, I 11--i. ., -- -Ir.
... l I -- -, --'I'll- I-~ I I 1 11 c llt-- ,- , t "" 1 UH5 72114-2
11-- I HUESPEDES 0 209 j ,", jt I 11 I I I , It -1 i Ylif;,! I 1) A 1, 1, ,!, "ll. -,, ,,, i; ,', ,, ,, ,,lli, r-"II-Il71;i,,
it .... it, I I I I --1' t, o "" 11 it -, 11 11 "I'll
,_ -' ), Z t r V S Q1 A I I VFDADO v 1 - 1, 7, ti, -- it s ,, '! ,' "', I l A -1 ! " I,- ,--' '-, ,, -.------ -I :23 ,,, lo,-, ,"I"t 4) 1, -, ,-- OFICINISTAS -"- ,--,-i-1, -, ,I It, i, ,, It" - 11 I I 11 1, I I --ld,,, I jil, 1 it ", I --- -111,50N, A 1401CHEY, ,,, I I I I ., -- --- -11111111111 -- ------ I 1-1 lo", ''I !, 1-11 'Art,
Vdifirio ( AH I ,,, ,,, I 'i I , , I -, I !;, REA, Dp-t ,it--- .,.,- ; , 1. ; I 4zm- j %1-1A411l 1 i* "'lt- 1 -111 111 ii,!, --I-"
tl 22 '. ;;
1, 11- 11 I 11 I I I I I titil 12'1 , ; I **
I, -11 ; HR If \, m I I .11111 1'11111' ,,,, ,: :. ::" :1119 CRW AS CRUDOS
,
I "I ".11. plil"'."."
-1 -- I , "'l 'L I'll I 4 11 p 1.11 ,1,,,
32h. (Aplip, y Evilp"IrP,1") I I I - I -11 -1 ,, I I ,,, ; ,,- Ilq d, 1-,v,
I i I,
"I"I"ll" 1-1".' ''I i -1 ,: i it, ,- 1 1 ),- fs, ,; ,, ,-, z ,,, t ,,,'.--., joy- li.ii .z c11-1 i" "I -- "
I I ''t, i ": ,,,, i""', I- I
1 1 111 --I- 'l I.,
v Af1A1itTA74E!iT0S, I I It, If,, ". I 1-1--t, I I ," 1 ,-1 I ),11'11111i) it! o-v- ,,,,,, -d
A 3223. 1 1 11 --- - - ---- i I 1-1i "I l -., 1, ,,- I ""t", "' -,, G,, d-- [,, ,- ,,, ,1. t-l- .r. ,ir-Itc
I'li-1.1-l ,-" "I
st, I -. 11, ,- -- .. .... i7 n, I 't'IS-,,, 4 7, -le it ti- Ir.
"" "' I' I'll ; EA "' ft, -- - ,I 11 I 1-1 ill" $l,1tq!"1I,, i IN,-, ,,-,- 1,, ,,,t 7- ,i,, b
1, ,,, l '. I I d I NI I R 4 Al k 11 z H-li, 7 1i,71, Z M&1-11a- ,
""t1-1 ",I"'," ,"I. ,IIIT.t--I"". 1-11111 I , , I- 11"
1 t i --' 1 - i P-1- ltf !I', 7,)i -- i i .. .1. (in ul'I Moz. .t unvx"A
W- i I t, ,j i Hs SOC105 ei-1,4, Tt- ree- IX,
-1 7- it, ,ti,,, I k "I I i, I -- -, L, -.ti-i : 11trik", ,; -- ,I I ............ I ll I --d- In k t, ? u I
-O, 1-1-- I 11-- -11 I 1 I 11 , ,iI-, - ------- "', --I-- I "' trx It Z 111&
,i- ,
--'rI I -- tti'H ywll i I, 1, 'it:- 1, ", g, l i ,2 tt I 7r %Q IT i , -- , rg ';,,Fx'1. get. F.,., It Oil 50.
"!, l--11 11 I . -,-- I'm k i i lt,.., .jI,,,, X.-S ..-NA ITTID OR, I ,- I I -1 it t I i ,--- it, C. t"
dw: lt t- ---- ,ii I AI, P- I. d, 1-1 I41t,,I 1-.bM., ,,,
i I dw: lt tCOMERCIANTES li: --- I
I , tt. ,; - F. ,,4ir;,1,o 1-n. I I.I., 2- W 7 t 1,1-1, li-- 11, ci
1" ii-OTI.- 1I. I ;-11 i'll. I- W r I In1--,I! 9-3.163. I%, t"-- 11-ii pt-il .-I, X-11 13-2;
I
r- 1, 11 - i I I, 'i n',-, I I ", -1
$,hr. I ...... ,-,,, n-,- 'u- I li, ""' .... .. 'i"I", -!,
VRFsZC67 p 1wfAqL TN-T(,- 111i .ti ', iblAr- Fir T- It YIN', It 1--i 'A". -- ,T- -hN. P ,
i-' I ,-i, ,'I .... ell C ,A- Ile .A,,,. -- o.,
It" -.111011 -1-It".1 1 I I t a- , y 11.1-l"
I. -177 7- sln 1.11111--l ,
; ;r- '-- "i'illit "t- AATTV.
'T" I -', I -1, I t-l- I,
li-I l,", ,ii 11 5*11 t"', I* I '- -- i"l l 1 I , , -i"Z , I -1-11" f,
1-1t.11" T11j. 11- ti, t ... ; 'I"Ill, I-, z y I 117 SOLICITUDE$ VARIAS
"JI- y !t-11."111 It", I I i" T ,,- : - I I i i i 'r, r'1nt;l:;-- N- _,
1, t - z it -, ,-cl, i ,g" ,,, ;-'I l I I
i -- k , ,, , , ,- -, F, -WILI .ISN. CR-DA CUAR70
i ,, I I I 1. I 11 I I '
I ,,, I f ", , lquilli Mir.""", I- 11 ..- .t -' ,P tl COTti AMP',"
T, i 1 t" -- I 'iz 0,z it-
IT 1_ --- I --.- ---
I

I
ptrjs vp 'T rTq RJn K LA iMARINA.-JUM S, 1A PF AGOSTO DF 1941) A, () ('XVTI
I Dj % I I
---- ------ ______ ____. I' 1-1f 1t:,1_ 1nN All :s (- 0 M P F A S CC)MPRAS I VI:NTAS V F NTA S V t N T A S I V F N T A S
Allun(*$W l 1 ----. I __11q ,
9 C SAS I 1 MUEUES PRENDAS 48 CASAS 43 CA V
Ili)( 10lli Jilt Atiilcl.NA 1;1 1,"A c! S A Fi --
1__-1______ ---I- -1
CIasi f ica(loi, 41c -- I __111 "I'll __ ___ 11-1-111 I I---- I 11 __ I -_ ____ ,
I'll-, I ,I I I I I 1 I ',. ", "',", 'N ,,, ",, F,' "mr-11, p".
Ill, NI.E'REDO COMAS i l N l' 'I 11"!", 'I'l! ll. ',101. COMPRO '411"PLES, 11.1 1 I "I lill, --- ill, ,,N IIA-1, "I "I'll, 111- V1 (0 IftA Vt,800 GANG, I ,,,, ,._- ,,,,,,, ,,,, -,
1,.:ia, I'm ("', Cirit"It, ''"111 I ,,, ", t_ I "'t-". ,I ." l", -, ,,, , -- f-_ ., t,!,,,,,,, ,"', i"'', J,(rlttf t;,, olvs "",I ,,, I t -iz, ; .,! ,, ,,, t"; "I' ""'t.
i, ,,, I t,,!, l,,, 1- ,", l, I, ,;, 11
"i" I ti 11 It i-l" ", I '. 11 t.- fl-- ,"'. ", ,: ( f, ,"
1im .I tjorl ,l,- ,, i, J1, ,*, ,* :: ... i ", ,I, 1'.-,,,,,_- ,',1,1",:, '-' ,,,, !.
I I I -1 'l-,"'2111" I I I i- I Izl. I~ i ; i, ,
,-, '_-t',',t '' l,' ---,- ,,,, F, I "I"' i11:11 '!,," ... m, '111cr, r ,!'- ", -, ,,, "',-A- "'ll.,;., I~, 11 t", I -- -, I " 11, ,."_ "i, , "tt;
_ ." I'll "I''', '_ 111 I I I" -- , tlM 0,!-, "fl"im ',t, crlm l-l r. ",, ,,, I 1-11-1 11 x l ,,-,-,,,
I I , I I , '- ,, I'll, , i- 1, . ........ I'll ---
n f_ ---------- ,,, I I I I il 1, , 1 "I 1 I- It-, 1 ', ; 111 ,! V, Ili;- -i" vic .Zc __1111 _Li I7__ __,____, I ,, , ,%-,--""" 1- ""."". !':'t!": ", ,,
,,,,, !11 "", l',,. "im plot'll ji", J,!Tt
.1 .. .... 2- I ;i l t, A i,,,_lii Ki-lat",I, -Fin-l" ---- 11, -il. -'I AYESTARAN I
il __1 __ Ili '' I 1-1 I ,,,, , ',:_'-1,- 11- I I lr II $16,500
S E O F N 1 11 -__ -__ I~~ I I __ 1.11, -- %-- 111111- 0I .... ... "Y'l, 1-11 lll """' ", HF'ETY R EN A V0 T 1 1 'l i, ", t 7 l j I T, ld'a h,,. I ,' *_ 1' : It ... .... I "I'll It"11111 n_ 1 -- 1 1- --- ,I -- -, .1.1 11,11 11 1111111e, "'', ,1- , ,, T 1i ti, 1-i li- Ill
, I I, I 1" ." ", I I It. 'L '-: -"-_' ,1'j,_, ', 1, t -- 1 t"
ij 9_ ILBdtiEa OCINE It 0 S I E. Cufl ar del R "t -, ,,, ,,, !,- (,', c'- l-;-1 7-1'SeP.Il -, --, I'l I -11 1- ".1 "I I'D r 10 i i, ,,, "I , ,,, , 14 I 11 2- -! I'! It i l, l", t, 11 ", 1 , '.
__ __ '_,_____ _-_, , __ 1- 1111111-1 I I __ , , -, 'i 1, littl''I'l _vic -i"rril", "i", I "', !, ,, ',,"i,
_,, t1-1 1 11-1 T, I ,- v o' i F, ____ I ""' i'l- -- ,, A- Ij -- --- -- , ,.-" , j,''t Tl '
locillfto I "Llost,1- 11111W I 1 11 ., -, v iF0 ,ioYAS, ,MODER, "I I I -11I I !-,- -11,", ,""', l', ,,,, P"t""', "" I v it" : "
"" r"ir-111. "I ". "'I't, I " I 0, ", __ I i, "ll I' i ". I "i" 11 I 11 I -,t", "'t" '- '-_ '', 'I"', t, l _,',",:tl C,-,:! brillante, I, t N. ttl 1: ", !, ,,. !
11-11 "-W-l A t'll. , -,, I .,- it," 11 !. --, -w"': f, Y.vm)
"I t ,,', ,' ",'," -_- 14__AUTOMOVILES ACCES. , lt-- ,, , ', i- I'll --. 11 "I', .'_ l ,
I ,, __ I t,"7, ti I, t _.1-71, 1 -- A 1, _,!- 11 I El-i, a-1111 J bri. 1! - :i, I ___ ,, ,, ,,,,,,. __, :, 1 ,
DE CILOCARAR CLIIA I ;1_111 L -, I I -111 l", iAl"11-11i" 111. 11 It, ji -_ I __ ____ __ - I -1 11 , I
___ --"-- ---- --, , I - i -, ,,,, ,I ", ,, i. "" ,- "'., __,
,$V, A ':' -'lttll'(' iil", Pa'a VEDAVO i
,'- I " "I'll I I
U, ;r _, I-p- -,N Ji -1 -, I), 1"i" Rdi !lwz Ci-re '. ,, -: cirm ,,:]-S, re!" C, !- -, ,-I ",-- .", -', i I I I? "I" "' ',, l j I 1i 11
... 'lei., I- , ,_ I _111, I -i M'M '1,15 1 ;,t7l- "" !, i % li-i I ,, ,
-, 1 n "" ," I.'_ I i ,- -1 I 1, N', 1 ,, "'; It', ARIAS Y RADELAT '', "' T'- I "I I'll
Ar -tA cotol lp its, it "t- 1-1 , I ,
:-, - ,,, ,I ,vlis iwr, %4 74, -L !.',,'I,:, '' ', _,_____, ----------I- -1-1 7-l", r i "" I I 11 "? l ...... I T-- ,,, ,t-- I "t-Ill, 11-1 il- ". -, i ": 4
'' I '_: I'll, ,, ,_It_- i-I I -- 1 ---- I I ', ': il '___ 11 I I I 11 11 1, t "' I I -, I I,- .' -- 11.11,11, 1. 1111"", -- I I "I'll ,-,,-- 11 11 11 I .1-1 17 MUEBLES PRENDAS 1 1' "- '-, ""-_, 1c _r-, _- I ---- I' I e "' "' -1 " ---' -11
-1 I I I.-- I I i mi -t, r, "; """" "I' 1' I L ... Iiii I 1-11 t- I r, -, ,,, ,, ,,,
9SIA-L. A I'll I -1 ,li-! -') I I I- , ;", Vlt)ADO .
_,_' -_ _'
I __ _-, ,l ,, ,,, t ,, I.- l- 1;111", I I I ,
,,,1- ,,,, 11 I i: , t , I I I ,
V5-U,92: COMPRO PIANOI ______ __TJ), ' i" I , i I .1 I I 1. .
!I- 1 -, 1, ---- -- ----- i V714il ", I '- I '"', ei--,
DR, A1,RFRTO VENFRO ()i ,, CO'I111RO TODOS "11., .. ..... 11 -------- .. ...... I 1 1
5T, Orltr ,F 11 __ __ I It"I"'1111 -1-1 It, -te mtl bf- '17i 1 111- I I ,, "'., t I ,,, li I I , ;,1 ,,, !It I,I, I ,,, "i, r, ,, ,;- ,,Ip 'fted vndil - 11 i I'll','", I I'll 1111-1% 11'11 1 "I -11111 11" 'i,"', ", " I- -il-I ,!. ""t'' ____,___I ,11 I --oi-, 11 -. ,6 r F- j-, -Z+ , ,_ , '' """j", , 1, c s l, P0, t -w -,-,"1,:-A --11-1 -i,, rgvrdnrc Ptrt ,,, ri"l-, c mcrl l,11 I -, i -11 i in, i I" "'
it" .. 1 -- ll I i I I 11 7- ,;, ,,, I I.I. 'I, '_ , "" , -v "X ', ,vr---, - 1, I I ,Sl 1-'Dil l CA- il r I ", ^ I,- I I I ,,, I - "I I I I
'. I ,,,, 1, 11 1- 11 11'1 11 1 "'. 'l i r, ,v f ", I I n I I T , ,- 11 -- ,
i -: C, ,l ,I r 1- -, -, ,,, ,,";"", '-"', I , "I ll ,,"' t: "", 1:1 -l" P.- -- ., ,,, I I 1 I I .I "i:: il,"?.". ... 1 1 ,
". 3 7111, ( iu z r I l", i -1,
... _-. "I", ),5 -, m i , utt, I I I,-- -- -1 I I 11! I r ;t,, [- '' , , 11 1, : -, "
I A ", _', "', '""', Z
----, ", ,-", l,;! or'l, A.--t ,"',tv-, "" ,'.' l: r "' i: "l'?"" i_,_,j7,L_,_ I ... 1, l't IlittA .1 ,, -- ,,,, , I" I l, "'. 't " 1, ",t, -', , :: 1 ,, l-,--". ,,,ij,, 1,1' "'. -, ,,,,, 1 ...... I "I m l -_ 11 '' I I I ,
CIO"",." I ", , ": ,.,.i,, I'll, ,,I", 111.111.
I tt T, ',' 1 i ,,I,- , ,, J__-, I I --- -11 ,I,:,, 1 I I - I ." 111.11 11
"io -DRPA 1, iTNXT --- -'T I 'i L, 0 1, nj:, l-ill,, ,t-, -- .1 ,
, ( ,r -'-:-- 1 1 1, _,5, .1 1 11 : :, r', "I I .11 I I I .
T -, '! ,,, iik- -- v I 1, .. .-- 1, 11- I c '. I"- _1
i-1.1 P11 l -it- "."I I ______ ,__ _Fl 1-1 vlA _RA_ I ,- ..- "I',
tfto_ ",", _1'1 'J'11 I- I'll 111_7'11-1 1 _- 1111111, 11 1 I I- Ij IRAMAR !, 1-1 1-1
DEWS C.CV, I Z11 c 11 ,I'll, "I , UTILES DE OFICfNA '- I 1, li-," ,-'- "-, I I -il
l.f.1-1. T.1611- I,1 , -- , " ", ,I', 7: ,-, - % I --- -- I '-, Z 7; ,-, '. .i. -, "', i -__--I I I I 11111-11'. I I -. , l,-!- -1- 11, I __ __ "__ ...... .. ", ; ., , __ ,,
-, i; 1,,,tC,1- -- I 1-, ,i- ,,, -, _i,,: t "p :, '' I -1 ,, "I I I, : *iWCINTAI Ili: RECFOI:() EN
at Z..". 1.1"N'.. ", ", " ___1____1 -,- :11 I ;'I:- 1, I I., .1 ", t, i I i"- .. W.1-11.1 T'llf- I ___ __ ___ Iltll I-, A -Cf,- 7: COMPRO PIAN09 V, I VENDO $10,600 '-,, --, , ,' I I I ,,, '-:" ',: I jf,, ;,,, irt-, ,,,l-,'Arrl
I I I I ,
_: "".- '! ,;_, ,-_' , ", : -1 i 1 ,!, I t " ; "f- "" ,,, ;, p -,
P2, mjc',ies ,' '' I_ _-, _: , I.i i , , ,
--civit15 i" _, v "- n"11, ,:! -1. 11 , -'i 1-ttl! '. I l 1, tI, l" ,,-1_111111 I'll I I ,,, 11
ir, riN, ,, i OR, ALEJANDRO MUW ," '* la- I I '' "i ": I dit
'1;1111_111 111 111! 11 __ ,_____ _,__,_, I I I I I _11, 1, %1111)('141 ,mwftf: V"I'To , "', I], ,') 2 1 t)'J
I I ,,, - ,"', I_ "" I I I' ,I ,'',
I I 11 11"- lk' :, I I ,
--01-1 ,,,,, I % ) ,, (1 iNARIA1, I i ti '--I't't l' ci """ 11) USROS L IMPRESOS I "'. I 11 I 11 F -- 11 I ':' '' f
it I 'f'\ l %I F I , "', j I 1-l'', , %, ', ,,1,1,i'.", ,
I I - I ,, I 1, '. 4 ., -,,-N -- - ---- --,-- 1 ,' t1i,", ,11
pi,- tl -,' r ,,, -1 I tNNO" 1' F i_'.l',,' Iil, ,i c- l __" N I ,l , ,,, t, ,
, ,,, I i I I I- I I ', 11 I ; I I ti,
I I - Z , t-- Il"it" ,F ,tt--,:", -.1 I I - 11-11, I "' ': '11!11 1-, 11 I I I : ,
84 , I -, lil I'll ., I 11 11- 11 I 11 I I I I ,,, i, ,, ;, lti 1,11,1!I-,-,---- __ 11 , -, I t 11 _- I 1111 1 T-1111" l- -, I'll 1 11 '.' "' "" i'
,i """" ", '. \ , I", I e I 7 I - 11 I I'll I.- '!!,, ^, ":- , 11 I. -, 1, ,,, I I 1
I I ',' i, ,, ,, -',, l',p ,;- ,', j, ',i, i, A r ,
I I I ,_ ,, ; - "' -- 11 1, I ,,, ", I ; I I I I 1, I .1, I i I I ,,, fii,, ,, ., tl"i'' k r,,
I I I .,, 1,1 ,, 11 I il I I I :1 (%_1 Ili 7_1 1 ., I I'll I I I "I I- -11 I -, 11 t ,
11 I I I 11 11 11 I----,'- -- -- -_ : I .. -1. I I I l t", 11 I I 11 I I I I :, I 11 ,, ,, : ,: I '' I I r" i , 'yw ., 1, p"',
'IF m _,Ei4v Nx:ni I_ ,ti_ -"-",-- ,--,- - ------ ---- -, t:_T, 7I N i -,, 11. I I I ., 11 11 I t""',_r", it, --I'll, "i", I I I !
mk --;, ", T _7, ", "I ,
q. 'i , I I I I ,,,,,, 4" illl t_,, "I 11 ""L.', :" I 1, -, I I I I ". ", 11 ''I t ', 1,1,, ,pi, A i,; ,_,
bi, ,,,,- '- ,,, I I :, "" """ :; tt':"! '. ", , '_ L , I ''t ", I I I I I i, ,, ,____,_ ------ ----------- ------ I I ,, i ,
r : ":, 1-1-:1 1-_ I - I I~- I'll I I'll, --ji"111"t-1111 ,it "Ill' l ','l ;) : 2f, Av
.. I I .11, I'll I'll .11, -11 --,- -_ 1- I t VFN I I I I I 11.1 I l I % ,, il"I'll, --- ,,, I I 11 I : : i I 11 I , ,lit;F-Scl _(,'ci_ t, it DR, EDUARDO BRUNET : ,,,.,-, ,- -- t, _-, - ------- - - ----- ------ 4, NI i Ill (Iul v, Il,\ I I I 11" t "', 11
'
'. "in't""', ,. CIRV.JANO , I I" I I'll~ , I ,
It" I -ll I Nll "Ill," --i
_' DENTPSTA i I '"'
171, I-, 11 I ., I J -, :, t, 1 t, 11
A $0, T- ," ;t-,- I I I ,,,,, 'A' ,, I '111 i
i I I 11 I I .1 I I "I" 1i
__ 21-- '-- - --l!L 1 -- C a I I e A No, 105 Vedak ,,,, ... .. I ,
jON fv or, ,6ii-__'F, (-" "i" I- I ", ---. i"t ,-' 11 I - ------ t-,- -- ; _-, c(INIF'RA'Irl IS ?I INOS 1 , , ,, ":' ' '' I n ,11 ,,, , , i ", ,
-1- ,,I- ,,-,. it ,,, __ : I-' __ I "'I", ,,',',%,,, _ \_r -, ; ccrilrno N-11 Ewl", ",- ( 7_ , I ",-I'll, --," - I---i 11 il I 11 , I, ---- -- I 11 I I I
r"t"'. I'll .1.1, ,'I I 11 -1 I I - T l 1! ', 11 1111'_ '", , l Ki' 6AJAN ., ( N S ITA' ,,,, , - - I I I , "' I I I -, I I I _', I I 1, , i JOS I 0 E IM10. tl,(), ( O
1 177, .1 'I',-,, i", -1 "I" " !r iin,,s , ,,-. C -: _,,,, ,, '. , I '11-1-1.1 -,11- 1- 11 % 11 I. I t t' I I " I I 11 :, 4 ", , i ,1, , t%11 1,- -1 7" 0- -_ , t_ -, : : 1 ,,, I 1 ,_ I ", j I 1-1111 1 I I I i fahr
*PXtCRI1 1.117 CON Rttltli I I 11, i t 1 ", ,-I - ." :, , "', , .- , i!?- 1 I- t t"i'll I .11i I 1i Ii. ." ,I 1, I if ,, 111(11- 1, It,, ( , "7
.A :- "I I 111: I I Ir"i
,i I_ e- :C, li :, "- 1 r"T ,1,_ "_,m '!- "I i I ,,_ _. I I I "', t i 1 ,,,, ,1 11 i '(1 1 -l
I,_ I 'l i -11 I I ;
____ _L, -_ I L 2i-,7!,,. ( i, T P R 0 P1 ANO S ? ...... I ,, I "I'll", 11 11 11 11 I t", !, zz (,l dk"- t""I.
at OF SEC I ESPANOL 1 i -MESA RAMOS _. 1-1 e 11 I I 1 I i 1'r i --- -_ -- I "11-l-, 10 I 1, Z
A T NA tt-A. I i ,, "; r, 1 il t,' r o- 11.%f TI;,v ,; A N , ,- I ,, , t ,!
'T jl_- _MED. -', 11 ,,-- 7 , Pl, TAS , I 11 I -1 'L 11- -'i t l""W, i'l'o"r, ", ,"'"Irilict'O".
". f -1t. "I I I ,,, -,, ,t -i ,: I , I , -! -- ", I
V t. b- ... ... I __, _ I I : i. 'I',, "I-,Id, T,14?111 A5- 2 d ., ,t_ ;rlfl i 1 I'l P],.v'l '11i.I.,. t, ,,L ,_ ,.-:, -'I e, I to,%CIA S", $I", .'if") I I "''t
p I I 7 I ,
.. E- 521.0"ll, , - , , -11 I I 1-11 1- I t! I i '-:l -, l" "' ,,, ,,,, 11- I ,,,, 1,;i : ,!,l, 6id '.1;u, l)tr,,-., 2 4, a
I 1, 1 ""', I I I -1, - SM - '"! I .; I !;" t ., ,, I ,
- -,- -1 L -, I _- I I t. I 1. I- I I I 11
120 MAKE)ADOW ,,, ,,, l, t, I -_ ", __1 I 11-11 - ------- ------- - -- I Z I,", V"el I tl L '; fi ml(,lii ,' :'' --C -_ (Do- : :, .111- ''
3-l- ,--. ---- ------ ____ I 1 I I I 11 I
I OR DR EA COLOCAR VNA lNOLL -aM4'1: Aft EHLEt;, P 1,% 71 O ', ,- -,--, :1-amand-i ... .... -, ..... ", .- 1. "., I 11 I Mpl has .w fa.
, i- 11 11 .
tt1l.- -t, P- --.1- L., I I I I- -1 -_11 I I 1 __ I -- il-'l-ii sitp -_ ______________Lt _', , I IERRA, $16,000 _!,, ,_,;, t -!- 1
W.-t., F-Iiiiii. E-684t. 1, l lil I -11, I LA DR. LUIS BERMUDEZ '- : -, ", :: __" [" ,,,,, ,,, i, ,-I_,' Ilil l-et lrl'lZis
L 7 '' I M %GNIFICA OPORTUNIDAD -_- -- - ---- --- I -11 ""', i i't, 'ie "t,
I I -, ","'r. o .
r, T_ L 09JETOS VARIOS --- "I 1, ,, -, 1, fit fEA F, KENAUD 1, t , 't" -, j , 1! r! _, LE: i123 COSTUREPAS MODISTAS CLINl(A) SEXOLOGO. F-',2s cfymPR,,1 1(_)S N! IF 1, S I I !--_ ,-, ,,, i", ,,, I I,- i -, , --2 , -, , , ,, , 9 I 1 LI-2523-48-21.
RAONtrich COSTUncitA t-Its.", ", -, "l,_-, tl ":%, - -, 7 -s "' r t:_1r_-_-, :- n- 3 1,ilxlll 11 11- = 's x __ --- ii I., I~ I I I e 11, 11 1-1 It ':'
St. .- t- O.W. - --- 1:-,-, , _: - t. -2-1 I 11 I 11 t- 11 1: 11 11 il 7 ,- ,11 I 11 V.-F, *.qfOZ;F4 ACAR;DA Di
I, _ t, 2, ,,I-, 1-1 --. -, t, - '_ ' I 1 ,, . ..... S'.'m m-dli A-md. 12
-- I I -- ,; I --- ,- ------,-AZ -!.I.' -'. ""T"w si 12 31w- 4111 "I I -17 1, -, "I ." ;- _11-- -N Rodriguez y FeW ndez -,cp --, Pl_ A Dji, ,JJRAMAR -i A-0-11',, d. A,- _Wl -i t t t ,
.1. ". ,,:.,,_ 1-1 ,,c Ili, ,
I -11, -, a7l- _E,' 3 ,,te .i ,,,, v, 7 ;I kv ,) ]_. ,;I 1.0i I ,= 1.1, t.l-. I-- 3 he
__?i __ __ 11;7, .
124 LAVANDEP ', ,',, ,', 7 I, 6-iI. ..ft -N.-
LAS-LAVANDEROS ,i],*7,, .,'- l ', I I -_ I 17 r I I I., -1 ,I, - -:, I F, ( .N -1, 7 J IS,6 .1 I I I ,,_,:, I", 1, I "I _-, y -I - - -- -- --- '1-1 t. I : e- 11 1 4 1 i., "', -- -i,
,,, ,,, ,, I , I I -, -.,- r 1, _- --, "" 1-1 1, I l 2 11 I'll r I i,. , "ii,,I mumfi- --l-i.... IS,
7 I O S -1 1 I'S; 'I Itf !-_ ti-it., v-wl
LAVA DERA PINA. OFINECESE TRIRA. t, I i -- -1 I I -1 ': L i .1 B S \')'T OS ') I lum. 1 1
J., il, ;di.". 1. ll'i"",- 1_f I- -, v -], -,r- -,- -- A~ S UA 1, 1 7, 5 - I -7 1 Ei I-484t X-mlwx
ill lN 'n.i.
t, __1 I I I I I , I ; I ,, I I $1,1ft, 17ft DE COSTADO CASA DR MA- -- -.:-_ ,_,, a s I E m-FluO -1) -1-1 XT -.1 I -_ --- ,M: I d_ I lt,, ;_ -u 2.:4, cL".-" ".. .' r ,in-4-li. 6k:_FOA1 _N FFp1I1M)A- - -1 ___ -, i - -, l - _i CA S k -,- I I I ALQU!L, AMU-ADAtA ,.""i", "', "
,J, -, _z -', I 111-1, !-- -, '- '11"i" 111-111t, 1-11" Z, , -:,-il '-.." "I'll I- , i- ,,,q.l... .t-6
c, I : __ I - I ,hi- _I. ,, d!
1. I Q ...... ,I A-ld., OilERES I _-, I ,M) l, _'- ,wi. L.b., R, ,,- r1, 1, ... I I I I .11,
I ,, i ,, : :1 ,_: I GPAN OPOR I ",ADAD' : ," T,1
-, _- __,, - 1, -Il_ IREZ, 51; I I -, i,, -l,-..j- "" D.mw_13_=
DZIA COVER MICANICO -N tit, I 1. .1 A- I-. it;"- ____ _;;Tm o ': S % \ r O 11 '.
.A. .I .-W. 11 ... A 1, 11, 1 :: !-= !tl ,,, I-, ()l Ni7 y I t , : il .' .. 5 P' .. NEOO'Vto.,llF 11EN.lit KO.FRNA SSQVI
I I 1! -, 1- -, , 4 I I "I I -11 11 .1 11 11 I -1 I I I 1$1-49 n .9, " -l 1 1. ,i--7j: "il"
', 11 r, _& _', 11 : -, I I _: "I 'I, -- ':!-- -- --
1 7 __ ___ 11-1 --- __ ___ I 1 A!-l; 1,1. .. $I t-,",
eviticm CHorift ii; cO-t1__ i, 1, I : r r' I I., 7 ...... 1, I ": i I- , I VACIA: 5,500 1-. -j !"'!", V t t.
I I I z ,,, t" %- ."
, ,, -- , 21--ACION i-.,I1-. --- ,."";I" %'ti,, 7 I-,,;. n Il
-L Es 11 - I ,,, I --I.
4. Ni pt,111- ,,, ,,, , _: L R7F,
1.-... ..."d., l""." A i V t;-- ti I, r 1. ( -,I pyt,) _% --' -1 ., -, " 1, i,-1 .- I- .1 cii 1.11lil- X-iiii. &I 11 23
1 I t, -,, 1 , !_ .!_- -1 (1, -A F,-'Z I 4f)(I '-' _' p,-,' ': -_ :,' ,, A,-1--i. 259 .
, 1 >:t 1 ,7 71 3,_: U'HLES Y ?RP 1, -k ', S1 I '. 1, -- 1 IF 2 .ll- CASA ACIA MONOLITICA
I
a. C. CiStilit. l", " "-t I 11., I 1-711- , I -'-l 7 I ,-It t; 1, Z.- li- ". _. ., ,,J.
,.I.. - i itz, _() ,EvijTo r'_,i ffm; %,, 11'-: '_',, ,::-, t, , ,:- - "- , I I ,",-t 11 t", :"_'_ Z"", ,,-- '", vzj, ,x 'T".
I , I I -1 11 I 11 I rA IS, ,,m
i
-I-, ,,A,,!,, ,, I -1- ,-,!,I -, F_ "I -_ _t I -- ---l" 1 11"IF.'I N % REN 730: $, 8,0 0 _- -i.. t.h. d "", '
- t i", i, it '_ !, 1, ", ,t ,- I I "" -1- K""'.- it I T N ; ci. *"Ol" :,,*L
__ "_ .1 I X -- .: , ,, N-d. .4111- .l., --, -i_ ,,., W; tI, 4.
:, _- ,,,, - t I FIJI 1
-i"_ 17 ro , _-_ ,"-' ":- ", ", -1 I I -, 11 I I 11 __ -, _.__ -,,- "s -,
., , ,,,, C i -- ,, ,i .1 C-,litA; 'UNA
RE OFIEC9 cuo-t F.Tii , %1 -11 -- I 5 11 ;, VA N 11, 1,111- U, III 3 -Ui, 6 1 Ili lit-1. ,
1, !,_- _, 'Ilty_,1-11, it IA Ixjl, ,f RE -1 VN 1,1190 'V ,I. 7 I I C.I;l .l D-1-1 U.-I 11-4.0ti
,, "'.m, P.. 1. mtdiid ii, , -, I, ,- ,, I I -_ I'll -ore. 1, P _1 21,
'-- Z -_ ", _ tit, ___ _', -, ,Z-,, -- ,, a IS, I, & .
. .. 50-- , -F - I .,,,' i ; --i :" ,. -, c -.-.- ,., -, ,: -l'. I.- 11 I .,
,
I I -RT -, I _ ,
Z, I I I- 11 il ;_ t __ LN P! i, F DE('011ACION', -- ,1 -_:, ,_ 1. , _ ,, 2- S NDO,
126 JARDINEROS : 1 1_ '. ,. I 11 t, 1 I , 2- BUENAVI TA, VE,
: I ",%, I I - 7 : -1 I'll .11 111.1-1-11-1-1-- REN FA S920i 885,000 c- Ji -1a. 4 .it, IttlitSt
c" ", - - >2 11 12 :2 - -, : V_ c- I 1-- I t -d" "'I" 4 rto, "11, ,11 J t I M &
at ovarcr L., ISX.R "" ___ ,_ I __ ,, '. c SE l E-NDE
,%I,, 1, DEL, ORO --- z:t- -,,-- S t ,,-, "I -- I _ t. ,, -'-., lr6A- 'I ',ii q"
1-1 ".. i t ,iit" I, R;" '11--i
It , T",
t" I r -, ,,, - 11 I I -11 I 11 - ': :,, ,,, 7.", -iltlll. Al, '"' 'r- ; cl ,I,, 10 I'll 1,
I
E 1. ir,- .1 1-_ 'i"', -1 71 17, -1-1111
SM. C.111 it -1. I ,3 t, ; _- I l - _11r -1-1 i, I -.- It- -',
1, 11 x, ,, -- -t I~ I :"__ : -_ :7, 1 t--, C-1 11 "',, 21p _- 1, L. SICiT., B -,-.ml --l".....- ___ -, I "I 11 I ,_,, :t t, _! :, ., -, -, "_ : I I -, ,--,I,- -- y -- t '' 1- I
I ;,l, I It t, I It 1, 11 I '-_ 1 7", ___I, : I F "' I : : , 11 I t: -- - ,---i- -, ,, I 11 I. _1'. d, 'A", -d- ___,- -1. -- 1- A;,
129 OFICINBTAS 11 I I I n -11, :,'-,,- l- l% -, ,
1, ,, I ,,, I '' - ,,t - -- ", ", __ ". ;21z,,i1l il- Dlt 13 1, '] i ,,, RENTA 3500;
_, -. i, l, I 1'1 - 1 ,, !S cr-rit ,i, 1. pl-, 11- i,, ,difi. --, "' it 1--I ""', n
, " , I 11 I t, x :, i -- ::t- "'. III,
ovallictS , i __ "-,-- --,-,- ,_______ I S
f. ill -, tl T ,,'- I .,I I~ " I 'OMPf ANIO, I ANl?,%I%'-i.', Y "', _- -- ----I--_, - "'. 2 0-1.1 '. "tih- -, ___ _!", A, I,,- X L-, ll, ',,,, ;i,, I.-N -11! --- I I F .... I -_1 .61 1 l Vll.d., -b, ,, i, -, i,- ,-1,..
"_ R.f--- ,l , "I' :- : ': ,_ ,- 11 e i -t l '- "r1t, I ."__ -:, ." I 1 , 'jl 11.11, I ,,, I --- I Ili I "I' ...... -- __ --- --,,,-,-- ----- __111111 1-11, ICANOR, $R 000 MIRAMAR, C AL L E 14
tif. NNTOXIO PIT l, I 1, ,: i I -1 11 -i-,0. S30,0; I "'l, I ,
--- 11 --- 11 Au. _; 11 'l- RENTA il.11= 11 -_ 11, I ,, j", Z",
.. -0 -Q1,11-t, ,- t, Vaf-n-!- , :, ,,, 1 X 6 rfl ED b , ... "I 11 , I , C ....... ti !I ,- 2 1 -, ', I - I .-I..
I,*,. ,,, I .1 I I" j , -_ A K ""_ ti , I I "it" it I. ,, -I, 1 , TAPI ;'l, '_,,-, !'t .1.1.1 I --li"'''' "!
." ,_-, ''.", -- I " ,-1 , 11, I ': -, ... t I t, '', 11 17 i I I L-- 1 I-. C.ll 1, N', 2io __ " 1_1111 Si.. I '' ,_'_ m
pl.. O-*,A -l 1, , '11' .1 I 11 1 _, I ,- -_ G \r( I Ei;P1N0,IA - 1, __' l- IS S4 D,5- Al-tm i, ---1 $14 1 7 l", .,,,. I11 I , I I I I I I I ", I 11.00
I I 11 I 11 ', : ,',,-,,,, 'I', 1, H I'lot, ., ,- ,r '_ i, ', " ,I d-r.': F-5- ,
a- -- _,"TintNt i" ", ", I I I 11 I l I vacia, SAnto, S,, ',,-, --..
in yvi:T ,' I I , ,. j I I I I ; RENT, ,,,,, E-917749110
__l ; t', -'i, I 11, It -, _: lr , -,; __ SSiS,, HERMOSA C-ITA NUEVA. MD.
.= -1cii_1 I ,,, ,, , I % I I I I : I I I il.i, 1;* V-d. Q ,tpll
:' ' I I "I --------- - ___- ___ __ , 4 _iiil "_!
t! i,--, i,-1 Al I _-11 ,.I.. .:4, b.ft
___ : _ _____ __ 7i ,, I 1 6,: ,!, .ll mte.-Ii, .._ 1, y 3. Lt si "'i"", I..".
XA"N d' I A i' I I 11 7 "' x r-.- C.". I l ,
G ADUAU,,1- t I I t l I , _4 -1 I Z-1 il,1.4, 210. D.islf. A,--. : --'- -, 'l-, -i- ptli,, 11at VRECL 30, I Ili tF l vlr E, G E 1,'F E R FIT E F 0 S A-7795: COMPRW OS " -_ t ,- ,, GERARDO h'; "', I ,I 17 1 .2-1-1 -h. -l., -1-. lQ_ y
.. -11" "I Ll- I I "I __ - 1 l "I :. T-,,! :l,, -, ____ "'
,l -, --- ______ NI Lropo Ittin 12.01 -.7 i'' '- "1-y_",ll--'-1.0
I'll 1, -, -1 I il 11 I I 1111-11 :17-7,1 -" - I I -1 - 11 I A ,11, COSTO MLOOD it, 2 .:!
11 111. -__ I I I I ,,t.... , 11 I I I c ", -, - _. Ni-- 4 ._- -- 11 1 1,;- ""iI. 1-- --n -,tl -... .
,f- ,,,, '_-,_ k t, I ,,, -- .. -- _, il, Su reserve en dollars ,I'll I II, 1, I'- I %,,',-, i, I -1 -, I I, 1: PISTOLA ROXIMO -1 W- r -j "IrNtid., 1ii.1--,i Mn.
I. I I z'- -, 1. ,
TRI)PICAL: $9,800 1. I 1, I I -- td. 1" I mwn
D.- '. ": I I 'r -_ I I. I ,! -!.: .- Ili - '-y -- '
I- "I -1 7 ___C _ __ ", i 1:17 11, I'll, I I I C., ,11., tl..-3 ,,- -illi-I D C
1 "I --il 1. I 1, 1 I l7F 'O JA
', IFF, - 2 IN-- - ", I-.,,- ,,, V
1. 1. -, 1, I - i, V-1 a ,i ,: 1, ", it 7, '117,M.: .1r. $ 5,00, T,0,,,, VEN Oil ASA MONOLITICA
il I's DENTIST kS O , - :, , 7__ ,,, ., 0 _- 1. LI sitr- vi-, C- mil.... IiNt,. Dt ,, y C.11.
i' z --, T- I - , ,&l , I I I A'-,111 I -E 5" 4t it Litt- T-It, Aim-d-, J,, 1,, mt
'

I, ,7,_,F, t',,-, ,,,,, -, Fit,. WAT TERTO f', ORTIZ I I ,!- z M ... PJETOS ARTE. POR RCELAI,AS, ,x, - ,I r it
1. '. .- I I I -t W. ,NI., 21, b.A. --.1.1. ,.1- l,,tii.
I~ I 1. -1 I -111 I "' t,-,. ., ; : , I , __ _,iTi ...... s Il H-DARES04.0t $11 6-6,, "- d-11- A- 64, x1i
: i ,,: :, t, : ,f) 11 ", ". ": I I i ", ,: ... dl 11 *11 11 -1w ,
l I- 11 1, ,,, , " - 1j, I & ,', _- ,,, l RADIDS ('11AlVT DF. 1 t J0 31A 01 0- --: X..111,4,, a. 11 1 _: 3' ,
i%, "I, U!,,!l,, 5 6. J)",_,im., 9 I
-- , -, I -- I, 1, 7" ,,,, I I :t I V __ , I I -- it. 1. 1--, I 11 4 5iZ_ 'I" , -,!- r-mil.49-21,
,,, It I I I-, -1 I ; ", I I I I ^*I"-' r ------- ___ __ - -_ 't "" 5,1' 11 ALTURAS BUENAV19TA
I I , "', I I - I -111, ill t ,"I "I , I I -1 11 11 _. 11 j,- :
-cr ,Jr,, ,I- ,- - SU RADIO ROTO ," I I _1%, ,- ,' , _11" ,--. 'I', VF.A.. Dt CA VnlO- I -TO V-d -j.,
", i, , ,,- ii i ; --I 1, 1-1i;' 1, -1, I'-,. 1 O_ 11_, -:I, !11 I : 1, 1, 11 EDIFICIOS RENTA i .l.. 3 jjj- jS,,,.,
llillt- Zdi "' -W, ,.l.. 2,I, i,- -i-, $9. i- t -,Ilt M 5w
"t, "'t- -': : I .1 , I , I ? 64, o- I,,- ,-. s,,w, R-tt sl,2.2o Fit.., , I - ,., I I I -1 I , 1;i) VAGUE RE P krACIONE ; i, I 111t, "l- (CAMBIO POR SOLARES) e -,N- it 6'.' '.",,""-d", "'I'l' it Cill 9 st';- L.t.. 2 IN,. ... ,.I.;
..l."", , ": ,- ,,- , ,I ... r "' 11, !,- I I 1. I I .... .. I I I 1, PTAS_ 11-f __ i __ I....
Ito, lf 0, RTA. $105 ti: .1,1 Iig tr._-'. -11 S. -- lusit -I'll il 11- ,,,, t,- ,, 'i I - , -, I -1 '' -,-. - - 1.d.0, -.,i I I I ,,, IA ,
-,----"-- , ": ;, 2 ...... , ., "I 11 I I .1 I -u j,, ,1_1,_ __, ,,, -, _1 vacia, Residencia, wton (.-,- B-Im, M ... Al HAm
'' ", : t, - ____ - ___ I I , I 1- 11
131 OFERTAS VARI.A.5 filfiA, %\ Vill (; K, 1 N 11) F S I I 1-1. -1 -1--- . .. . - i,,-!:_ ",_!., 1. -- r l -1 ,t-- D.I.- C- _.l..
I I I 1, -, I t 1 ,, i -". C. -- '.i3.1 , -, .-.,,, .-.eit, it, -mw- P-1-t I IVIRAMAR
I- .1 I ,%t I I 11 11
1. 0 -1. 11 11 "" " VFU I.Nkvlos 1, I I 1. 11 I zir 1 , 11 1 7 1 't j 1. -- I 1-t- Ii; a tl I- .'
__ 11 - ---- S. -- j-.- -id-j..
tt'i- N- --, ,,, -11, ", _, I 1 4" ODJETOS iirAIMS B.i". ,t-.I.d., _i- M.11'.. d", 'i-1.1 1-5 .-H d-i-i. ,
ill liltlill 11111111- I'll'', , 'A Y 2 IPToS.: S14.M C""" ---'- -ii- 1-- -- .- ,-rl. il. il.d- I -. pl-- Y ItI ,, ,' , n 11 I i. , -, i u ( AS .- ,._d.t. 2 ". .ARA M-Illil!i.l. P..d.r.. t,,i
;.Oiii -__ - 111- ': 11 E, Of, _,,A l p,__ ,,.
!-- ", ", ,; tmu su ce; il :,- r. 1tI-,:itl-, _VO l ,.l EJLS rlmw V,18 ,.,- -- ft-U.11,il Y d. -, litt- y iti,,x,,d, -1 -.1., I ,l,, -111- lZ d,,,t ti,,= .,dj..,
1- .- il -117 '_,, -, ,
I t I ,i Nj_,.- s i_ c't, Jflp( F1 NOI ", ___ I I _,_ "_, 1,
,,, -, ,""'. $_ I 11 --.. LAWTON $5,700 CHAWCE -- I""' -" --f-j"
it, i"'il-, '! t I 1. I I I I --, , I 0_' I- ,_- 1-- : "... d- U-- ,, O I _57N. "pl- ,,I_11 ll.li 0, -j-, -, P1.
of orsix v uili ,,uI f, _ - .--- -, I 1-- -- ',:. 4 M-,W, _. ,._,-, i i ,,, -, 1, '', ,- Si "" I _, il -1 V io _-"., , i I -, All, 'I it, D.W- P111-1 11- 2 Ili- --i J-d-, I.-I.- il-J.
I -- : -_- -6- il -, -66r,_ "o-'. --- d"et"',
m.a. "'. I I 11 I I I I de ane, prt ", z I __,"'111 I I I I Z21 SIU,- RVIT. V I rT,1- 0 mo 1" ., ' S.- y Vfiw. I.f. t, , t ... I 1 , r t, j , -"- 11.1-1 1. d. ,,1i-_ n-,. m N-,., d- If It,4.
,._:i-:,. ,,, I QU1FZ0PRD!3TkS_ Z ,: _S, r', _ ", A-W, ... ..... ; I "Ali Alt~ -y
1, 11 I I 'a. ... i.,
t', ..
I 11 C11,,11-1.11 & DADO CHALET: 3.37,00 t,"""'I It, _,"i lt_ ,lti, ,l,__ E E ,77 42 m
'.,T-11 11 "U. _j i ""ll- ,
;T T_ __ I 'I'll f it il''r, QIirop ch tl r RDO Vly -- ,:- ,- critadr .i, rnu&,_ ,-_ ,- ---I- I' I", I .. -iiII-, I I, l,.6- ,-,-., el. .." ., , I r, lt, -_ "'.d... 11*t- -'-- .1- -li"" I I N" "Ifril m- di, '11, pips, I I _,ps v todo 10 el:ei C-i", I;- 1, A ... ;, _lilll'l ', "I _A- I- -, ;1-b, -7 i'l-', Li- .i. IPLAYA HERMOSA
it, 7111, ,- I 1, 11 CERCA 17 Y PASEO GUANABO
Vlqm ,a ,q1tid v !v, i,,vltt e, -'- V--- 0-'66 '7-'T 5; e ----_ I ....... I -_ = I _t"; -,- -. -d- O- d 517; Ll ,J.
-- ,-,- I , ., I -. DOS PISOS: $38.000 ;GANGA SIN IGUAL!
SF. DFSE-I, CO1,_0CX -- --- --,--" I ;- "T V.,
I k JON'[ \ I : , '' ,. _11, I'll I I I ,,,,, i t' E N T A S 11-d-n. Iiij-, ws, .- tJNtjfii,,
-1107. Coin;,ro !ml bl, p"'t" SWW. RENTA 91-", tiolf-D SAN- PROPIOS INDEPENDIZAR .II, 3
" it I - __ !PLjj',1kDEMJRV4Adit$l5,(J(J(J t sul- 1--ti, -- I-btlL mi__I..
con reierpticias para tratmiii ii- I'll: 1, ' 1. -I ,' :,;,- "; ", -,-" 5 ',' .T7'Zi-'Z; "= !:4. .- -b- Im., p-dt,, d., -d- l-N. di, 0- -'t. Cinea de accesork)s de autoir6vi- ,'- , -, -' -"-. i I- A-I, -." i ,, I I -, i3 CTSA -.: -7- -1. .dr. --t- Rii. .-I-I"t., i.., '-__ __ ____ , -,,I,- -111. I-- i;;;, p,,v.1, .- -tt'il"I - I """ t -r till.. it- WZ ,t .d- _-- 2 t.ilo,,, i;-': "'. b-, ...". -.l.. rIlkl. It. w
les. Grar. experience pracca 1 -, l% -11, -- -.1.1,1- t- ', ".- ", A Vit- ftr' S, S be-, v-I,.--,, Ito.. l,,itd., lc-tl., .1-- La..-." cit..". _,_ All- R-bid- 8 h.bit.._,,, ., itt"J"I'. Pill 11111-1. ., 1-ift' il't" - 'IT, 11 ,,,, -, I'- .1 I I., -11 -11 I 4- -t, ...r. M-7$u u ; ;: s _-,l1I2,m,.d- 'ta.l.- l,,,, L 1111 I I -A-1 I -A- I 1- 3 1-it-I -M. f.b-n1d.,
H, I 11, t,' 1- ': ?, - -,: t", , 't-.1iWi.. MS T- : 25.22,N It-SM. B.31194, .11"- 11 I- ...b- I, pi,-- V
Conocirnientos det in,&s. Tel 1i -e I~ 11, *,
2") -- 7 -- __ I ,_ 7 I';TT- 177. E-7149-131- It,, I - -1 I I W.- RESTA li'-- DMCIO MONO t"I'l ,_ Ipltldld. I.d .- P.I.
I- I t,,, I I ,n3,000 Ut", ixcadc, W1 C-lirl. lgil- at,, i-, O"""', 4.1t.-I. -; M-1073
__ I" '__ ,- I _', A-9311: COMPRO c7_ - -i- :-, i-_ ED I ADO ESQ, 3 PLT& 12 E.4712 4&18
i -, .- -1. 8"ll. Ctll. J- _, S- -- it-II: -.
PROFESIONALES 1- t-e _- -:_-,,,,,_r: I -, -_ , .. ,_ ,,ttbI--- -6- -I,).d., LINEA: $381000 49 SOLAM
c- , -- dt ,__ ___" ,-__ 1- 1 2.
px.ils, po'celai-l's Nlafil -, , ": l, :, I- l'. ,C..b,, i-, L-t-iti, OJI ___... __ 1, I I -11 I" __ ': _ i-, 1. .--4. A LA ENTRADA. VACIA
-1 1,- -1, i:. I __- !!,
I ABOGADOS Y NOTARIGS I FRANCISCO MU R k N _r- I I _. I w $.,- M.-i. M V-1A.
-- d, _1 ,I ml- I ,- 'w M-pli- m -4,., 2 ,;_UO 6-ft, Z "to -APtOO St-, I-t,
-, , ,-,t - I-- _F4-- -_ NoLrnco. dEtill- t,:- -24.'X U """' ': 1' :
B*FFTE REGO I OPT01IF, T R il ARNTA Milm. Sto T
ISTA T T7 , k _1 1 "".1- -.1. ,1,,,,, R0.1. III '-V=d'SA' p' ,d ""d f:t'd i'." 6, n dl- 1-1.0- .1itlit ";' i y
-, .. I I --- ,,- -, z- -t,_, I i ,,, I 1-1 XOft 'I .,L
-1 1 11 I I t:j)jFfCjO RTA S500: S5&W .- __ v V_- me- f.- 1513 S4Nl1w 11Cl.d. -1- it 11- ,,,-I P., , -, -i, - - -- :i- 1. -,. I'vi f.-_- m 1,,- I- i C.".g.'l. J ... 9-510040.0
i.. .',!-j- .- L -- I 2- 1 .l.- I "". I- ai IS .-t-1,11 i ,l -dillt- W"u- m, __. it-oll,
-Tv -1,, : ,,ti. 11t-- t W-1.1 11 J0 8 x & i2t 4811,e -'WE-ARTO EL SEVILLANO
a.- I 211t, 1 I.-, - 11 SM.00,
S-- It", C- q -, " I ,- t-t ,;., 11 I ,__ "ILM. 1lii"1-. p-tit .1 p. ..... b.j- ,,
,. ,iI I it, I I 1 _: 1 5i:l I"_ C- d 11,; V 57",
_.._,ID=1'= O'. T- ";Zi, ', I nS3. Compramos vendemos I % 7 -bl Lmlmtm bli- Ge-do MA,- VEMD* CAN' A- 'AL-E ROL, "lit (ttllttil., $ -- 14AS 37,74
A, __ 1-!- I -l'-1-t.- SIl,, --_--- -- 1 t-l-C 10 ,"- 3 P -1 R-Iii S133 16 -11 ,- 1I.- t A,=1
0111.4111 its, D-1- t. lv ml. 61 Firip"Amos Joyas Antiguas I A ZETARAN, 1;5 %XNTA SIMS* jot,-S: M.SiFill, C- A,, & 10 11,
5 it, 7 ,t I-ii S- s ,,= ., obilt. _-Itll- .-lil- Cttl- A ., E 6423-48,18 Ri I2wF,3I40_4N.1S ,
I." tit; [SO. BELAW AIN V It so- .. "1, VIDAD0. I$.
ii ., 41 pit d'.11.1 it VWADO: $49.000. CHALET it t"d_ -dit' y 771INO VrIDO DOS CASIT.3 .so
BUFUTE PEREZ MEDINA I 1-z -b,, -, I C.11, pij n -I.-,--, -Pj ,.1. -- 41. l,.,-, Lt1_.-,, Cti-d. 511. .. lli.0 -, ., M 9, !W
it. .1 4
t.d_ T.,, -_= C ... i.-W. -- 11 I I I -41. d 1. C.I-.d., l C-M -77" d. 9 1.
,, -.. cwd.d. __ I T-.d- C 4,,, T.l, m I~ I - -ir I "i I -ific IMI f-s. V I 6 N'Ttt-__t t, -WX I -:, 1. .. .I., *= U-Im, $36. R.I. lil tr _'pw" )0.1- V -_p.-i,,,
li"', Uv __ A,,, -it., II
li. I i d. I= ,,d -- 0.1._ I .
!i,-L t 19 W AS C.-114 -_l, _-l -- :, '_- 1 I., 4 .. ..... ; S h."t. "., 2 ItIt .- -,
19 I, ,il Al", ,-,-, -- , "i -T Nm 1. Nw- E-4571-4372-0-14 S1,,t cillii., FwStli pe- 11-11.1 1-1 c- "_ig .."'o, M.wll M.- Iiii-ii "n, ,
]!O,.... Cj__ 1111- CASA, 11, -111 "IDANA I I I CASAS Y RESIDENCIAS AMPLIA Y FRESCA d. .. _- ,I 11 St 'EL, 1%.V,
A,_,!,___ IU-3297:COMPRO i- I ARES, 2 1, -I'. ". 1. 1,
h... I AMME" "l-it t -- Rl TS
-114' H.ba.., 2 ,I-W "-I.,, -, _.,!T, ll,,--le" ".1t).4, ,,I.W I -d' "
___ _:F RENAUD ,I ,Ill. ..-I 1-; t 3. it ,O AnjJjNedjd- -- ,t 1 I 2 til-, w. ---- "I ....... L. O-", 0.11- v ., ,L'
";-- 4!J SQ. FRAILE, VEDADO-pi"'. ;,I_:, 1.11 all .I., $13,00. ....Ilti- 1' _,,I, 1 i"ti" t'd. -1-1. -1,1_1 -10
J31 _1 -t iz I It -lv- w- .1 .-. Ati. 0-i"r ... l", ,- JIsl-_ -, r 0
I It ,!,l_,-6" Lr -Iil !! ,, ,_, 1, 4- ; - -d A- -- ,-- -- --f t; .. -.1-131t, ."-- I V.J... m -, I,,- ,,, --- I r', ir-1. I-- 'i t .-- 11.1. .$I -_- 3 1. il-I., I tl l. ,,, 1 ., .I w a 'W go, v1d.d., "t" nON .LNISNO.Sit. I%.. I 0 8,;,- 1 --111 - '.. _.'I# =: I- ,t:,,!-,, I n, tila- 'Fl, i.1, , ", c-,.,t, 4. ,It ., 11.11-1
e, -- ,,,,,,, - I ', 1. T- -,d.. F I ,,t ""': "-- ,:-. . _"l, i, _1 ",--lill 1". L- i., Oq_". t"t I It 'A"., r-li-la- - All 1,11- -11 -1 l 1
";n_ ': 1 7 , 12 d I I'll '-1 _', 11 i, 1. ." ,- V1XDK LA CARA J, Lt I l A ,IV .- -"I't, lltt. U V"',, it
FERNANDEZ Y VIDAL M.Z731: CASA S' 1, 00 I ,,,D i-i, ,,A,,,,, i,
...
it. e l VX.A. 1L.M.-CIA t-CV, 1,t- t S" v1b.- I- .. 1. .i-I alttxt A- j , '. I 1. l. ", ,11-11 .. 1-1. i r--',i
Ci i 1- F-I I 6L I I MIRAMAR: W O -1. -dl- 2't v ,"t9- -1 '- .1
-1- e -1 I I i Ti.N 0 It I I 11 cl."--2 "'l-I'ttiNt, -T --i-r- -- -----i
__ 't, ';- ': I -1 ". a." -m- -1-I, I.-- SM it t- "'t"n", r I'll, "-,It M." _,"', ,- I u- ", -".
;" al-t, 1 21' : ,,, 1, 11 I -, ",-t" -- w -4- pli- i"- I '-1 )-_" __ li
.. it, 1 -1 1 1 ". .. $1,w l"fi,71- ,_'_ ", I" ""'i
161- A-Pill Compramos y vendemos pa- -. l,, ,--, ,,!.".- ,, ,, ,-,-,,., I "'-. -., ii-- U '! l'o, _=
_p I 1.1-1 ,t-il 1 tit'd.i. tti-L .16, --- ", """, 1- Nt'_ """', ." ft ,,,, 13, L-t,
11,1., b , _71 vlpm. I -11.111.1 - 11 I I 1.11 "I I 11 11 -, ,,, -- ""',"! , -,
.-' L !- ra clients: Casas, solares, finif fit-d- -- -- r_ M*.,.' ", I ) i"_.,*
pagg MEDJC NA cas, hipotecas. Actividad, hon- *'.' r'',-'1.-Al' -,, 'il -, I_ ',--L" ,,, -11, 'T_ tl- SM, -, W. -1 -1 ... I I 1111-1 ,ill ----- -11 I I I 11--, l2, ,.- ." I Lit."., Ot-,., 1-i- ""i's", 1, i-i" t .... -t-lit. 1 lill"_ PARCELAS
radez y reserya. Informed nues- IALMENDARES FSQUiNA ' ,,,, 11-21 l "I 111
MRAN[AR: S17tM C,,,,',A .E,67, n .iO I IERCA 4 Y PA EO
.6,,,,O, DN,.j SANTOS SV, X- 1AIlli
DIL CABRERA -- ---T;- C ,;
tms en todol; los Bancos de es-I It,- I I -111 I I t,,, -'. I --_ W,- ,f, ,,,,,"I 1"iCO.P.0 NUVISLIS; -it V A_14 .d, ""r- ,61" ,lo. 7", '-- t I. 1 --., 11-1, A L-., -- "'I 1, -, ni I-- ",i,, Ni,,Ill
,I, c- l- ""
l- t ... t,
., ._,i ", '-. t, r .111- 1,ill --: .4- 1, ltt t' T-1- ;1,tM, .
M - o I I'll, - __- I- I


A% CXV11 MARIO DF LA MARINA.- .11:1-A FS, 18 DE AGOSTO DE 1'49 PArTNA VPN r M7F.
I -_V EN TA S I V j rfl ,, 1,
V FN TA S I I V EN T A S V EN TA S __ 1 vl_11 Z I T !7",S11 V r N 7, A IS
VENTAS ---_ __- V_____,_______T=T __! __ - ___ I I I'll, 11 I I I ------------ 1 I -i5-__ -. so"Ru ilt SOLARES m 3T Clml ENTOS !-3 AU10MOVILim,,= 0 AUTOMOVILIES Y ACCES, .". A t j 1) V I P I , I Ili, ,':l1l-J0,I6 I VRtt VW "G FAIAIUB y Pq1Nr)kS
11 -----I-__ ___ ____ ___ __ -, , __,_____ __ - ", __ -_ -_ "' -_ I 1-1- 1-111- ________ 1-1 I -III -_ -11,11,1111, I I I I I
I, ,,,,, ,,, ,1 -1 1.1.1, f,-- 111, I I I I I A it i -I "I'll -- 'it' ll-- , ", "" """, I"i",- "' , I I I ,It, "I I I I I~ 11 11, "" , t-1,11 1 '1,11'1,: Aflll _Ii"11,,A'
,, !_ 1. ,, ll!""",, ""i:" ""!: ,"i ,,,, ", I I I f-111 t I 1, I I I i'll,
", A ) ': 1, 'IT 't !" I'll ,., ,-,, -.. ,;; ", -,,I ,
t" 1, I 1 11 I',' I I i 11 I I "" "" ", -,,,,,- ,, "'t. "' ,,,,,, I I ; ,:,, i , !" :- ,' 111 1, 1, ,,, ", I I I I I ';! '_ ,1- 11,1- 1- 411W,--, X,11,4 I -,, ; 11 __ I'll I'll ". 1 1;1' 11 111 ,
tll ,,,,, I I I I I I 1' il I I- k I , I I :, ", ,:, i, I I I 1, 1, I I
6 -, : i,,' ', """', %, t--- i't :,
11 I I 10 11 t I "' I ,,
A Rrtwrw _i' ,; W i ". r-ir , , I'll .1", 11. , ,, I
- V_17T Nn v,, I "'oit _,-,;i,, 6.-., -, I_ ,,,,, it ,-- 1, t -, ". -,, ,t, ,
'i ... : , ,*o -, 1-- -,", "'t I , "'. 1i
11 t11 I , I I 1,111,-- "" I , I , it "" 1.
,z 1114 1.'Irtt;,, 11 1'1 1,1 1 111: ", l, "I'll 1;1 11 tl'111 11- I 11 I 11111- I I'll, I--,, 1,11, ,1-1 -111,11 t 11 -- "'t".",": 11 1, ---#
1-11-- l-l- -111-111-11-1 1,1 -l-li ,, , ,, ; ..... ,', I ,,, ,"" ',; ," ,,,*,'," "",! ,, ,,,, ,, ,,; ,, -,'.', 11" I'll, I I "I,;, I "It" ; r ,,, t ., 4 t 11 i 0 1 ,- 1 It 11.11 "I , I , ,,I
1.1111, 1 1,1 il I I : :1 ,,, I I 1,j , 1 14t 1 r I
111. ",I, "' "", "), t e- ". it, 11. ',,if I ."- r i,3 "Ili -- '- --, 11"',", I ,,; I I I I , "I ii
I _,., F-it- I .Io -t, 1;S tit, .K0 I I .1 " :,
REP.Rt. ; iii i;, ",-I--,, T, ,- i, t L", r 1 0 il ; , I t
-. it"I"', ".' '- K NiTif_ __ _' I ' -_ _-_ L
"I It, I., -,,- I"' I~~ 1 -1 ;I- - - .... -- ___ I ,I 11 I I tl 11 D F I I A I I J "t r - ,-t, 11 1 ,: ", 1 i i '- '. Ig la 7, i ,;,- on u7 i 1 I'll I I I it ) ''
b-,.,,,t I--i1;, -- ,It I'll n, 1-i"It- 1-11-- -11 11-1 0 "IMMA 109 C1 ,,- ,,, -11 y --t t_ 11 I 1z I 1, 1, i I I'll, 11111 Ill
.1o ,_ ,,_ ,, :i, ,,,_ ,,,,, 'i"'."_1,,.- ,,Z t- -, """, I _' ", ."'11-.1"11, I I I , I 11 t- I ",
., -11 &-. V" t" Av" !- U, "111 A- ,, 1-i-11111 """"', ,,7_, .1_t,,.-,, 1. 11 , ttu
1-oAi _11-1 Tl- 11." A.- n "i, ,.,. d I., It ,tl, C.- ,-,--, 1- ,',' Ii,, ,,,, _', 1.11, I ....... '. "'. ,; -- -- i ,,, I -- -- --, ,--- I ,
,1,1 '. i I t, --- P -, ,, c ,, I 111 it It'i'll, %11 ; r : i "I I
112, 11 I A N1 A C TfDA 1-1.1 _i7rNO I ,t. " , "'' I I ii ,
UK .. 24. Ved.d.: ii : 1, 1 M-- All-,- J-",--, I 'tl l I 1- ,,,, -111 li,,1-11 I , W 1 , 1, ..
EN 934 LUI-lKO 11'RENTS A CARAZTERA Ro a A-V""rn- -,-, nitn 7itn_ i it, "'tt""'t- 1-, --, ,, I ...... li-', I~ ,._i, I I., I ': ., t : I I 1 "
certlttit. ".,do .11 o-.-i.-- __ __ I- I ..'.. __ ., 11. 1-1 ___ ,_,,__1 i -,-- _-': :-t , I I'll
,A- f I tr,, -- j ,t -- --' i;, 1'1i 5fi 1_; ----- -- -- I I I I I I I
"I PI.Itl T- I 11,1- 1t "' I I'll I 'I 7 11 I li, I t.,:, , z It t" ,i, "' I I I j i! I ":
U -C,. .!.Il. 10, PRAt., GArNGA ,,14;, i 1,1, 1 1
V,.o, -11t, il, I_ ,_TA1I,'P",i;11 I 6 i:r, -, I "It ,
S_ Isool. Im..W"t. J ... "".31--- .IT,,'., Ili,,- itz' -11 t il U11 A 1, !I,' 11 ,,, ,, IT- 1, --;-t, -,I r , t, It,!, I ,, -11 I i I I , I ,,, I
I., .9o -io .. .1., do 12 0, $4," A,_ ,, ... It i' I .i 1 11A' 11 , I t 1, ,,,,, , 1
T..blft po'.4., oit... - --11 F_"!-1- 9,M 7 .-I), I I ., , L-, 1, ,--, "t, ,1 f i::_': 17", ;,, t' ,'f j I I t, ,;",
AYESTARAN .d.A,- """" D"r A "I 0 1' 111', 1,-1 --, I ,, tc I 11 I ,., 11 1.1So -d I~ lff- : ,,"- '-" --- VEND. li-1 Ti -XtTA C -W ,."_11 1._ 11.,1,',,1 117;111111'1 11_41111 11
-511 El. .114.1, "I "1 -11.t., t: -, ),',,' .1, olis ","' 1,
... d'. C.U. tollooo, olosAfflo., i- Vl.otll --111 tz -. -, --io -i ,1 I A 1 r-W-Il :1 I- A Pni-,t ri W ,I,, ktti-n-,itl,, 'ri ,,
I ..... ... _-- 11 I T-i iT-x-, I 55 NUEBLES Y P *_',N1) A,"1,1 i t i - -_ I Ili,, .111, 11 -, it ,-!,, --,
FMONO, PARA INDUSTRIAS oof-t L 1,f-, IW, - "I'll I'll -,", 1 1 2 I 11
"E.. MwftAy= x..1=, 1: I -- - -, __ 1 7 1 ; I I 1, i : i It.;
-_ _Fl f,4;
,, A_11.11 _', 'It-, ""', -'i , ,-', 11 11-1 il ,,,',A
f- . p.., W.I.. d-- A a .t. 0. 4 tr "" M $ XLa7o, 3 A P-TICt 11 11 .'i J -- t'-- N1 tit h, ..... ".'I" :i,, ; i, , T, -, ii, "I i!"
"'. Tiaitj -M-51#11 = .0 r IF _ciT 1-111 ,,, ,
": Mttoit, do Vt~ ITV , -ii ,,, N AiIl. S
Z.M4iD0.l3 ,AotI., TI.M. A ii ". ,, '_i 11 I i ", i, , _."-,.o R-- it --- ,A- I ... 11 I I 11 ,,,, "I'', I -i I I '11,
-- ,,,, ,T -, 1,--A I I _,;t ,', ",' I 1- r :, I I t I'll, "i 7 f,
'dA _. i 4t. ,'-- 117 i-111, "I'll, "'I" _-- i i I F ,- i, It
&-"I H I-ti "! I -, I it I 1, "I
11,1 .. ,,, ,,,, -1- irl- tr"i.0 ri ,,_ 01 tF. I " , ,, ", I i ,, _- i'll"', iit,,'-iii .
VENDO SOLAR, PUNTO MAS ne A_._, Ii., z. _5, 1 ,T I , ", z CADILLAC 1948' 1 -- --- i I
"""", ___ "; 'I'll 'I', ". 1-1 C C I P-ntw fl--t, 1"', r11 I ,- , I t "I'll
-1 1-1, 1- 1, - t. ,,., 1, ,", 1111, :, ,, 1 ,,, ,,, '. ,.1" ,altto del Vedado, sobre $10.00 11, ""'d, """', i __ ", i ill ill "I i , t, i, i, 11 '' .
'i li"ll!"41 it il' M ,, T, f t, 11" , I__ 1111,-1 t,,djUSELO 01A Y NOCIW , %, -- ,
n :1C1ttti'1" 1,1 t 11"", _1 it- 1, 11 11 It, 11 I "I I I r "', I i, 11
d, 11 I 1.1t,- Li-,,, '14-- 1,11, I -,,-,
vara. Intermediaries, absterter- --- I,~ ------- "' I I I 1, it I :, ,
o. ""! ,,,, 'U"t
C.1-1-1, 1 R-, Ni 11, I ,5 0 -1 t "I ,It, -- z .... ... t tl] ,.Vjor 1,ft,-c ..... a lA, I, ", i Q .- , 11 I I't ,
", ), ._ GRAN BAR, 6 r ',* ., I I I I I -se, do'8 a 12, tel6fono F-4532 ." 11, ,e 4- ,. -, , -- ,-,; Ii5,,
-, 1, t -- -- -- -- -, "', :, I ""I ".'' 0 ....... M il I' li ... I i 11 I :'-', ,' :, 'o' "" ''- ;,""-
del a 3, telffono FO-1057. _,l t 11 il I 1, ti" -, "', '-01,11; 'D- -,jcr. cnin, 1, I 1, I'll, -- ,-,, 661 3 iiotolt, U,
--f- e;' __- ti,,- --- i,, "" _, -, ", "'. -, -' 'i .., II-i-1- I, ", C", -- A tl 0, 11
1 -- ., t"'. ,_ 1 -ti;!- -_-- tt-- t--,tj 1 ,, Pllell ,oa,,tr- ft --J ,
C-540-49-30 I I," f - _, ,-- ,,,, It ,, ,, .1 I ,, x I i, ,,, -,
,- ,i, 11 ", -'- I~ --1 1", 1;_V-_- i ,J I I i ti itl I ",111
I~ j t,)11 z11 ii-11, 1; T',I-4 t' 141,- -L-'1* I T- 7V -- ----- - "',--', '' I ", . . .. 11 ,, I , I'll, I I I 11 it 1 ,. r
I __ f 1% 11 "' TAC,,, iQ(,o,01 "Al, I "I 'I 1 I .t- I~" "I "t,r.iquE ar...',it.. AL1W.A. t"t _j __ __ __ ___ 71""i1i I I I'll lt _11 10 - I'll I 11 t, I ', -- , 1 -. I' 1, I 11 I 11 I I I I 11, z
4 _1111 11 ,. ""', "; ," :,
ved.d., M IV.- ,AoAr Lit ,,,-, ,,,, I (;,tN J. ,jOLAII q 501 " i 1, I -11 11 I I I , I '. ,
RVAA ,1, :,, 1, ,,,,,n !%et -!!, i1--,:, t1t, , ,,, :% ", I 1, _, , ,' ,,,lf.5.l-t1.P.It-1 f Ttit 11 It I 1, It, t I ,- __Ut"', T -1 I -, I 11! , I 1, ", ,,,,,, y I ,,,,, t,. M, lt- -jol t1-1 I I'll I "", --- ,,, , i. r I 1, I Irtit, vll;*- 1 ", i ,_ 11 I 11 I I I _y, "t
,;"-,, I 11 I .; I -!, 11.11, ellli- ,
i I t, I I 1,

I %t-1, I 11", ,i-.' t, ,,,,, 1, Z!, "', zz ,.- ,
1111uA"N, 3 Mix"Os I, 1' iT,,j , I I~ ',I f, ':o -, t I~ ,TCA-Tt , I I, lill.- ,- 4 It 1.1 ,, 11" I I I'll 111111-1111111-11-1-111 I -",--- ,
_hl., V.Ade ,Ai ";"-. _-i..Vii, ;_, _, 101 IN VARADER0 I 111 11 -,, 1, il 1, 11 1, 5 ; i 11 1 I ,4-,1, 11,11"', I 1, t; 1-to-1, -'t j" 11-i", I 11 -11 "I ,-,
__ 7 i -, ,
it., A-. ""I I i"t, :11 "111 , I ,,,, -,".. I It 11 I I I I_, ;_ I 11 ,,,, !" 1 -- 11
, o, ', ,tt ,. r '' ; I I 11" t 1 - 11, I, I y" ,
V111-A A--, " A ip'. ,,!' I I t--- r __ ', --i-111t, I I - 11 ,,,
'!"! ,,, ,,, , "" ', , - I I 11 ,. I , ", lv 1. I'll I 11 I .1,11- 1 I I I I ill, 11
I'll, ww.. lDx k I I 1 ", ,I t -, . ,1 I -_ I, I 11 t I'. .......
WiAVIM " I : f = :"--, ,i, ,, ,%,, tU;-- i , 1' I I '-- --- ,
1w, jt. y A. I ....... ,%___ _,;.'11'_'
I I I -- , I ,
=_ "I tItl 1 11 'i"-, -, iiin ....... ; ,";:
MPF ,,,, z, "itii ,-,,r-,-.'____ - -ii-EymovTlf _'- 111", 1-2- z --- -- __1 i i 1. I 11,
, I Liadi 7 IW611)A ;, -, t 4F, %, ,, t f I~ ,-t I "I , 1 i- -,t-- -; ,It
i-max, _1_11_11W V '. I', 4 1, ta I , t, AVESTARAN ,M( ...... "
'11'11; 1*411'1111 1, ,: Mir i'luml, Be veni! ". lun"tii j I I I 1-11: I ri!,,t, ?C"M )TORS
=*144 -1 """ -,,, It, I I,':"' "1_11i'-, ,_
,U1---.-M"* ,,, ,,., ,,, 1 ,- :, : I I ,,,, , 1
i,. jt I 11 ,;ti -,- I" I 11.- 1, It : i ,,, I ., "', , -
"t -7 ", I , I 11 I , ; ,, 1 "MUIBLERIA ';', '' ? i z " , ,", .
*T itt- I 't-, ,W ", , i j arad,,,;,*dw ttronnl oc ,3 ' i, 't ,i,' Vc ,- t I ,
r-W, " 'I I I 1111 inlll, ,,,, , t - '. -- ", ._ __ ;1 ,I *t-! "I 11 I -Ir '' ',
I~ t 1
,,, 42, via, Dan a '.. I I
tr, -I, -I _T _, Tl 11 1,11-11 '-, *-_ "I
sA 5s suRWE-4 5i I ",if % w -, .r "" I I 'fINt,1 -1 I jt fj;,, ,., il I :_ ," l6
f AK)- Avenida, Avenida C,,,_,,! ; 7: ,' 'j ; I "I'll, _-,11,ttli, ""I- ,
__ I I I I I I I -- I I 1v 11" 1, __ I .S
za 14v x 58v, con agua y al- lie 1E. Urge ,,cjjtll, I it ", _1 I'll , _,_ T I 1-1 z717 -1t -, -',r,'.', ,o ,,'T' -,', y;,r"-, i'i, ,5i,,,"", i I .- 11 i I I I 11, fl,',-, I -- I I I I "I ill I I 11 t 11 .
,_ , ' F it ,; ,,, - i'll I -It t1i I ..... I I I I I i, ,, I I I ,-,
-9551. t _:,, ,i 11 '' I 1. 11 I ,: ,: e I ,11;1+ 1_ t,_ I _1
cantarillado a $8 00 v2. Otro en A -,, I ,: ^ ,,, ":,t: , 'i
,4-4, ,i P ,,, ,_j i : -,__i_,A iiTV, i -1 ": ': ". , I'
- --- ------ -- --- t I I I 1 11 i, rij , pi i! '' ;' ,,,, A,1;,1-,, ,, , I I t -11
Lacret Hit. x 24v, ",500. In , .11 lit, I", 11 _Xzt)',jo 11 I'll, I'll,
e, t- , t I I : I I : e,ti
ri-.r ,o -,-, I- t" ',r, "e, ,'! 11 I - --- ,__ -forma 1-4556, Rodriguez y Fer it ,, .i, 11 I I- ,, -_ I 1111 1-111-1ill.", i.- --, "'t, i, "I itll! i ,.; ,:. i, 1) I in ,,, z 'j !,,w T11-1,1,111. it -1.
-11 I 11 I _-1 It- I lli tt7- 1 -- I ... :, , !-, , -" ,,e I I z, I I I III I I ,,t ".'', ,;, -nAndez, -6659-49-18 i ',', il I'll, , I i-- K -1 ,:! ;, -_ ,, "',,ti T', ,""r, it "I 1 111 C il _, __ I 1, ,
... .. .. ,_, - _ct : I It~ t, 1- ", it I ,,,,, I :
9 AV.N... -Vt-,6, -, -iii t 11 t ,, 1-i ,', _:, ': ,,, j t ,:, I I _ __ -1.
__ 1-111--11-11111111111-1--_ -I,-,,,- I, ': , ,'_ , --", :, , ", , , I i ., ; i _"_ I -, ,-,i C ,-,, -,.- T i _. I ,, I I ...
S.A M-0 MA "ti:", I-M I, ,,,, ,,, ,,,,, , ,I,-W I I 1 1 ", ,-, '. 1-1, ;, ,- , ,,, %, ,!/, ,!, "' -", -- -, 11,til- t 1,
, _____ I ;'Ll.Vol M.,ft-, 14 11- 7 :" ,,,,, I I I --, 11. 111I. i, ,- "I m i L ,;", ... [,
I, z '. 11 1 I 1 : I t V , t, 1 j , "" ;' i-1- 1,
f-do. I -1-1, "" i, "'t" !, ,- I 11-1 'L 1 7' J, ',
._ v ir J, ", I I I Itt I 1; I it, 1 t, % Vt 'I I 0 ; ,;1 1, ,, ":,; t ; : ,- ,, '1 1,1,,'
1. 1 I 11 i, )1 111 % ,
il "- ,,, ___ __ I 1i I 4 I 'tll' , , '' """ t-, 1,
,,:iiI "I -, 7 "" -- ,= : t',i ", "" ,
1 : _1 I-, I _ I I -11, I I tp, ----- :;,"r,'qn W"', : 1, i I -," I ,,,, ,I 1 -- "" I : "", ',:""'_', ,'
_, ", -1 1 -, I i. - "- ,,, it,, ,,":f, 1,, !,' tt
- t I Ft z- "', 'Wt"% 1, -11 , I I,--- 11--111", ______ .", I i il 1-11
,- -! I 1. 11 r I ", ," ,
I 3ra. Ave. MIRAW; ',ik ..... F7 '- T TiCAS 1 :, -- '- I ill I t, -1, 11 I ,
__ 1 __ -1 I I 1, 't '. t : "". 1 I I 1 4 ,
rot"O. & .l-i- de 17 n -'. 7711, ; ; I 1 jjt C i --- Jrmlwri ........ ...... -- - '. ti VID"', ; I ZTE rosTy , It"'N'vi",
MM.Okl. .1 loD, .. lCft" .. ME__ 1, _- - '_', 1_1_1 ,1 1 i ,,, I , ,-- T T, t-_;_ _,,_ii z I 1 I - I I I I W _,r,_,W t A"-c ,- ,,, - it_ _1 I LA VARA,- 1 NNf) "LA X113A" 'o", ,1 _, ,,.
14A,,R2 o P.M. B- WKil ,.,Io -I-"- I I -_ I ,,,, ", "I"'! ,,,,
I I ",", ,-- _.,
'.1it _.l.iitt., U.1, ", I 1' -,,,,- !,-,- 1 tt! I ""_ "I 2 1-1 A~ _"_ '_ '' ,t 1, i,
dt, EA ,__ , , I -1 ,- I i., i 0z, 1,
-.1 wic'..ploolto .1. M.- NAI6 : '; it in, t-- tt,, ______ ____ _ It 11 t1 F Z-I I L I L C I F, n I I ( _7,_ ,T- I il !,:!, I I -i C6, Gran su&W,, -, 6m-taras ,,-,, ,, i,, ,,- ,,- 5- 0 it
A-a", ( 1A.i. :1 I : I r ii,'_ 'It do :11 ---- __ I--,-,- 7, -, --, 1 ,,, ,, ,ti ,,,, ;i, _-1 ""i", 1 t
Vr- I , ,t,-' zti t-- ,,, ''ir" ;,F ,L- t- _%- t I,~ 1 111 13i" 0S, tap- y candelitbr, ,, ,,- ,:i ,-tal y --- ___ I ---_ t "I -1 -, i - i, -- I I
CZ14_tUDt9 L I I .-Ii '-;I I , I __ I li ,--f - -- "t.1, , : I- , ctt, 10,mtt -S, ma-iles, cril,taies, brort,,,, obje"- dt P! Jl Tc, ,Jtj- ii HANCE
_1 I t I 1-1 -, L !it-t, I C:. 'I -111- I o-,
$13.50 VARA, N. DEL CAMPO I I _i, --1;1 ...... _-, -, 7- ,_ dn a ,
V.4 W., . 11 iltitl --, ; ,_. 111, =,-- i -I __ ___ D , ,i; ,rnoreiI Para ca- MR, Pon;1an"s, -i jijiw, 11021. i IttIt" "i""', j"
I ,, E'SOTO _S f, ; ,,-, c_- I "i, -,,t
.4. I.' I "It"it 1: 1_11i l"- r N i I 1.1, iii' "" 1. I I rlrlill( 4 ,

o ,: C.U.d. ;-!! 't ,, -_!"t -_-, I, t i, tl t ". j? 1 "; ii:t r,"inic, ; Jato, En iiiii"t Zeq Y 111.1'i, ,,titit:u ---i;-- t, -,,5-rT7
il _4Rt;.t!ltn 1'111 12i- Lil= 'l I T -_ _- t, __ Ai __ "' -- -_, .S,",,"i,_n E,,tn,5mica, articu- fX i 7' ,:", ii, In_Illlio,, P'rltll T -7. i
1,112 ,_, 21 P.- I~; 1 , , 7, ,_ , i A -, . , 4 ""'. I~ -, I ,
I I- ii- -- CM.,
of I i ,,, I "t I
_. _ : '_ti" ,,, ,-,' I c t 03 -- mI-, del costo, Aprovii. '1 2( 9 A "I C-lGa-,-6-"3,_,P
c .11, _.: ," I -1- I Z._ !" 1. 2 --_ I _'
1-1 r_ ,_ I- I z -- I I L., "I I -Iwi ,
= r'I" ,.-x iB lWoo -.; -1 .lV I ...... t ,,, -1" It
I I G R, ,,, : "P, I I I -, __ !', 1-jecta", San RA_ I I I -- ------ 11_M31Vz
'ro., A M, 3, o, $13.50 -- 't I It I m :__ -1
.. _. l.t.l. I I -IN NEGOCIO -_ I -,
-- ;. R BARNIZAR -W-5.W-,x-.-!o-----.j,- .,, ,_A.
A ., .A 5. -W. m.-I, -. 4. .1 I I- I I 't 1- it-1 72 z -- i: -11 - I '. ;a-i to,:
.t, id. t !:, ,',,' hl-, to". ,, cu., ,Mft.", ,,"
321 -I 1 it .. cion, o ,, I "I ;, -_- Z i-1 t"'t, i I 1, i_, ,' turia a Oquendo.
ft Iaipil vato, sitt I -, 1, -- i -,:- "'tt'i n ,-It 113-:1 --98-5&,2 Sept '' FV
EA ale, D_ 34 -rtwo.0_1g so IO w,- ; ;1 I - ---,--- -- ,;F F,11 r 1, '. al'is -l1t ; -teot,- t.,w. nooo.o,
_. - E) I ) t'-- i I .- --I --, ,,,, ji -- -ON 37ipllE 1);, I- 0 "' i 1 sus MU P1018liNnIft Attollo, W N9 Im, eMuWA Sk
t- I t, I it t 1 t, lldo ,
MAR VILLOSA PARCILA 131M UPON. cada en sitia ___ I 1, I 11 --_ I: C -- ," ',- I I -_ 11 ", 1 t .i G- !
1, llinl' t, 'LES ,. -- ,', -',, t P VF
Rol A .. 7 '0- tinguid6 de la A_ ;_, 7 ,: :- --, I --, I,- ,
At pld" '"I"Al, A- I _ar ,P el r I L I !'t, ,Ittlillr, .. 11 tt I AT ;i r-- tb
E-tit, ,A t, ,,, 1, "., ___ -- w -NDO FREC1050 Pima CVARTO. ZZ.
1 1_611V tM' 1411-, -- Y toti.otRtt, ho
"A"-' v "A' %* 7- I- _1 E 1, i i ;' _,"" 11 -_Witi.d
.- .o to ---, I "" ,,tA iit- ,O, lr .
0-10 tral, entre San Frnc, ,,, H-a- ,_71- I I I .1-- V .. --tra., WL- _W6.1 tio. 4
I~ -, _': I I 11 -- M.
-- -- -- t!___ ,",-- -- -- ,,,i". I I ", i 11 11 1 1, 11! 1, __1 A, I , 11- .".. t"', a"', I,-, .-. _, *-., r
Carolina, ZSQUINA IMEAD rARA Pali I I .11 il 1i .
,.Wl ..= I.W la y cotorro. C, rn P , F1 , *i 1-11 _-, 11 1, It,, I.,"7 ""'i :;,i,, a 1 5 i- ".1.
it d- I 11 ttt-,_,- I I ',
itil ."I -, """ ., 't :: qUita Re' reo pt,'LZn'i:' t-' I ", I ., -1 ,- x, ,, I I I t :, -__ I I,6-11. Ito
dit M.M .I., I I t i't I I I il- r ' T; 'z,!T l "" i I '11"i-1111-A i,,R = '! t BE Vxw- til MprRtA%. ZSTV4
Gi., CW. -_ -_ tt r6" 9-$"-"
: , I ,. I,_ A., 1-1 t,, ,j X! L. l t'"ES -i PLAZOS "' "' t"!
d. tM d IQ I lrv E-AM2-Wta I I I I : , _ C-1-M- A.I. ft- -tto ,_ ft wii- A~
rulese, L- til, I t ,; -,'_ ___ - ----- ------ __ ____ -_ t I t , t -, -, , r : ........ ,,_,d d. t o to_ A. IVr,--- to LAt ON OOS CAjorr- I I i "Ill I ,It D, 0, --- - T_1_1, I 0-10 I . S ,, A ,,,-o .11DAA-1. Iw., V ,.W.6,
I I L I , ', I . i: fi ., Do-, _Iij _, V.o_ y r1lilm-w"
.- I.H. .. 1. 1.111, A, ,A". ,.,"' jGA , C0,,-F"1E AHORV, -, I I x I -, r"W.W. ft W.I., C- ,di. Rtii, ot,- _t_ ....
y :,. I %, --:- -- -- ,,- v F- -T- I G-W..
21, %;I.Ii. A.. .1.1, & ..' B.11. P t ,,, ",", ,,,_, ri t "', n. I .. Ei
1. _2.1.,- LI!- I 11 I it , --: 5 I I I t tt.7, -i " -1 - ., ; , i, I -, 4 y -41 "C.I. -- ft" M- oi
I I 'L ,_ i, 1 _, :1 .1 I I 7' 1 NEVSKAS
TUNIDAD trat "I t- ; ,it I 11 ,_ -'. ,>__ ,S.OPOR Mel, 1 - ,, '' ;,,_ , I . 1, ____ -4 11 ", tii-_- 2-1 z 1, I 1 C.Matws Sol, REFRIGER"OUS,
)I, d, I "I ': !.d, Vr"* rowwroADLE j AREAS, $a VEWpC Eli .griptDr
ZA to I %It TILT.,: -_ Di 1 7-, 1,
'o -_. ito -, I I t, , 11 11 .. I T 1". 11 111:00 CUAAI
l.-.. -1- l'.111. t, = to r. I ,% ii -' Ie e', ,t-,. I I ''. I AI -b., tiro .rpiott. 4. "Tbd.I Ga -?-- 11111ji"t"oo
1- I~ I , it 1-1 I -t
I ,Wlt .I.t. -W-W, Ubonindft 1, - I , : z i , , I -1 1 11 I i 11 f I -h. pj-, .A Z. I M. a I 0 A, P1.11 I.. .. I 12 11 1. n'., n., 15
callot I I : I -W 3u ..- ."10- 1 M, Me, .Doo, .A- I ,_ "j-,
I "t 1-1-1 I I
11 1. I I I I 11 ., 'i .: i, I , leria .-ITA 'A 1E1 A o'- KowDS8.21 F4111-NR-10
r-rl"o do It 33 ""o I it: 7 -- :: F!, -, -1 11 --- A N1,
-. -it;- -sh- .1 tlo do to c-l-Ad- e ec x - --- ---------- -- __ ? ,,,, , 11 I I I ;- ,
""j, dO M-,,, D,-_- L-A I - III I I I nlud 110, Manrique, S. Nivolas
I T, X-4m, 0-0, It 114-3 1. 1, Muebles de'OPORTIMIDAD SliRNSACIONal,
,ttle.40;t t 11 111 :; I'op, r" I- ----., t- ,,,, -, I
-- ... .. ----. I ,-., :-- :1 I -, __ i I, 11 I I -, __ ,.I. 1- _- , ___ eZi,,- -,Abl. J.Aj. '3i'Iti- 3" !- jt,,,11
LL Iffilit R POLAR D. 1. AV_-.A I F I I,,,. : I~~ 1 , i, -, z4W."'ll 'I 11. A"IA, ,_ 'j, CI, ..I., SIN -I, P= I I h;i- -,, ,,,
,,,15o _, I I I _. .1-oMN1 _iIi. le_ s ,t, 11 1. --. -1W.- o_ -11o. P, o. "' ., "',"', A-,
Ito C.t.11.11 W W. C-1 T__ I I-,E D FIT t)s --l''_ 5- ., ooItttl ",do -1 -- ,
Ca role ... tM.iori 'o"Rko""' -&I- WrOo 1,1 1. T..11, ,-__o, En P, 11 C I S L I' '- T Z1, '_ --'- '---- I i" .- l, ftAd. .1 no,!,I, '1 P C, !-i- Al, le
Uor "'n ", I ,_ I~ , ., I in 5I !,,,I A Q ul: 1 A P _ ,4 P fltf 7r, 'O'llooft y U. ob.Ltlol, 1,1.ivo. 'do W,1,1-1" W y zt.,
ff ty-: I I t" 1z i , "'a ___ __ ,
,_ t 1 7 I o I _- B pii. 4.1to- v.," MI..~
-, i ---_ -, t I~ I I io
"! : -,_ t%,:t-etnt, J i I I I 1 ;--- I L 1, I T t C A I IASOLT A, MUEBL _40S -'M- 1AR.11 TZ, Do' "&it.'
** I I I F, ,,, -, I 11 "ItItttl I 111,tt t I I M, G, L. I ; ." t_. 6..i. A 011TACONUSt -, 11 J.... MN i3l.ot-Y, No
Infanta: 9 I r t I I V=I. ctm-Na-5 Ser
: I_-, -t- I'll, """'I' "' .... V-1ko I Y
I 'Jt _P a 66 V p t t ', I t. I.dl. V t
"-,Ir ,: :, : z s,-, a ,,, contado y p_ ,:6modos; 1. ol .11- 1. 83" _V'=L' .- i. 't-br MitoxnAiDon GE355AL
I 1i , ,i "' ,,, ytI, riftfirn..witaw Im-,"- ",-I cl n C ", ;1 I, 1 7-nt'. ,aobs y e z., I 10, aI. 1%u'111 *o"Rot 111
I tBant"iL M= ;, I'll. 'I 11,'.',t- 1 111_ '11'12 -,---- -- I : 1 , 71 _11 t I V111 nvhao4 s, cuartris, I- F-Wl, A.N7 aor ?,-- M
I t, I : ,i ,--t, i 3, ilalwq, li- E 51,14
6.1.. "'t., 31W ,-- -' "i_,ii,, I~ e t'' UN PUEN I:F I I F1 I I 'I Omedor, biblioic -grbl, .)-- Aiw- ,,,iit-;- '. ,,,, t, t t,!,, I V t I "I *i I __.___ 1 _____=_1NR_11
z It" I : el I _-it "111941jorns
.PwRoA. 5". -r-n'0_ ;- x I rejilla hna'y tapi. 1RV V11D" JVAOO C*MRGOA ARTMrMa It' ltll-,--O -NQXOX" C
... ..... I _t t I 1_11 -i ..-. _t6 Sw r ",,'l, I~ Roat"ent. vw
i t, _j - -- ,',- ;,, I I ;, t I I -,
-- ' I -_ - I '. Ii.zlli iados piezaa sueltas. Compra y i .... A ...... p.. .ftnt., U_ i ,_ ill,
1 I I -11:-- I I 'a 1.9.. zu MWA. A J. a Z.,V. saiat. X I,_ ,_ KI- I I r riloa y cambiamos sus muebi -1- "i-so-ri -, Tilt~ ,
i t I .1 --- -_ ;,
,
I- 11 -- t- I I I : I I ,i ,7 -V: A-7&12
1,,' ',' !-' 1, _: ",,-- ,
'iT 11 S11 1. I :, IM 4 I-ATA3. PIOM0
""' _- -, I ., I I -E Fbnix- Neptuno 901 y So CUNAS 91"N't
a. -ld. .. -1.1 ,t. ,-!, it ',1 ;, I I $3.00 MENSUALES, fit,
__ -- __1 __-_ __ -, _- I ,--, ,; di ledad U-2M 11, i.1 1 I=
M, 1- ..b ... ...... 1 ,, % ,, tl ,""I 't 11 I !",-- T--, &m I nuevas, camas % bararida, -;Ri=.tt;6, -,
,t "I I I t- ,
.."to dC to.O., tllw Itt, r -111 11" 14 1 !,,, ,, ,,,t I "I -1 I 11 t-1 i, 'I.,
-- 1. ..., '_ 11 I I ., t- C-1 1-56-28 agosto nuevos, estilos an juegos cuar- "'
X A,.! F-3,1"ti rtt_,, ,'- ,,i:, _- I i 11 t! ;-,,, t St '.:
__ __ ___ ", : , , ,-_ - -- ----- .... __ ,- -- I 1- -,1-1.11, -- It i I- .111, I _-, - it, -1 t- 1 ; t d nihos, $8.00 mansuales VR- ralowxlait o PzoA ,F6ftcERAA, D _____ = t U, .. to.fdll 1, -, T-1 I.-IL'...
I- 11-11 It" I I I iP , , t t. t i, -, ;- tt-, to.
EN COPMAR SE V A N I I ",-', -!-- -, i 3TI Colcholies muelles, ameritalaos, LA d" bD,. ,_!_ g1l _j ,,t,,I,.
1 1. t __ !_- --ulk ;it -,""t, t I I I I I I I ", , V. I OE O
to d L -1., ""'o'.. 1. P.,i Ail. I - -i -I I, ,;i, ,, i"t, I *" __ t, I I __ ' j "-, ;%- ei., kt%,, FOR Sloy)t) ', sensualAL Florseda, $3.00 mensuales, Ca. no Reins C',, ,NA- .
Al. a JUEG .; CUARTO, 3C, I nias plegables, Gabinates Colij, VEN00 LUJOSO WRTGRRADOR Tvzil?
.;Rm, l. C.I.d. y it, 1, I -1 .- .- - _r -1 I 1 11"'t, 1111.1 _-:"-A N, 1.1 A ~
'I. L ?,I "i I'! t _- -1 -- _, -L '11" ---j -- -1 -oft
I %- i I I tt, I I I .- i r !--," .,
0. .A'. A, 11'.., .. Pr-- ,, I _- I ; - $8 00. i na, San Joaquin 361, entre Mon. lZA"AAW ,"ill"'t'. ti-Iii,,,ili 1 I.,
midt, 0 iu." -., i i; I I I _,, I~ i", 1, I ", ,, is Form table comedor, ,
m i, 1, t 'It- "I 11 11 11 ,, 'I i. -,
,_,, W, -,-- - "-- --"- ,-,--,-,- ,-,,tl,, -1 , A Sala, $8,00; radio, $5.00: estan.t to V Omoa, "Casa Pkez" 6loilot U- ,tIl, ,-. t2iit tii, C, V,
___ F'Rio-a-to W: I I I -it ,11- -11", 11-11 11 1 __ I I CAS 0 C M;_i aw, .to do) dAR*, F, '- S, -1,o I 1i,111.
_- I 11 Ill - a t i_ ,,, t z i, A I, -- -,- ,,, 1, I t, It
4TIENE HORA? RRGALA- I 1. 7, tes cocina, $5,00, Plazas sueltas, F,177- -is
,,,, i I , -- 4 , ,- "t r it, -. i 1'a,,Ari, %ESt
MOB preclosor 11 "I lt -' I I 1_1 , Vea nuestro surtido, Precioa y '*A ", -;ft, _'.'-'71X= 57 UMFS DE ORCINA
reloj de Oro l8k, i I 1;,- , ; j -, ,_--, I t_1 r 11'e _!__ M,11:11 ^ "I,:;, ",
atodiaseAttraoseaoritaquenost,, ,t, ...... --I- --,-- 1, ; i; L" (acilidades. Muebleria "El i ,-yloftr RtAlkr- W
ore I I , Tt-,,-Ff ,-- I t---- r1- I- 1-- _- - I-, 11. I It~ t".4"'t"', 11 -, i 11 '1111"n", -.- ,ANA..b. BE ,,,,Z, -, ,- o ,, C--,,,
flcilito C n, ,!,, P, 1 11 , 11 I it,, it! ---- -------- ___ rega delo", San Rafael 409, Manrj l ,-,,., .-, ,- aliflo, 74, R*%l ft _V. Y ,,I, 1,111t. F- -,i it,
n (,I ,Iada en corruir,'r Sots ,11- it-1, _'In,", ,, E- M-56-11 P, NA,,,. 'Oo, I',, ",,,- D it,
I -,-,---- ,,i:liAq, 1 9 ctocinas qua y C. .: an,
nirtiki%, I I ______ -ILIC"Mci-clale', ,, % par,,ag 996-5&26 Agostin Wt-ri
,,, - __ I I I 1, j I I l ,C BE VAX it V- Mh )rtl. r10,AViOD
t T!n, ,, I i. t, ,OWENTGZ .. I I I I 1 a.6 $110-00 JLLGO CUARTO Mo.
%1ju ia (it,] , --- tl ", I I la ca!! 0 T,_j i; PP I I A derno, 3 cuerpos; juego cano ju,,,,moo, ut. ,,.71 7,
R I
I t
0 TcT sik' % I 11 I 'Alilill ,,,:, I I I I I odelcL3 Pa. a re taur .1A wlz_ at 5 "I '".; I '- ,,, ,, antes, ho- 4_- - = be, finisimo, acabado, $225.00; ZAMi-11-11
'I "; I~ 11
-'t' """, ,,t I I -', -.-, ,Ie3, It 'i.
I la bort'j", "t - 1 __ t ", ,I 1, 1. I 1-t, lp ,,,,, T'j, c .A i. ._, , .11b)" Kt.iarei", "Re,, to PirAsoi A i ,ti i -'_, "I"""" ol gios, ettt Silt com- --- uego comedor, $130,00; sala, fi11 uri & de "Rei.it- t - ,1 ,, ---- -,- --,,- __ __ : 1, z bij, infreceim a E nisimo, citoba, twevecitos, Cal. [A CASA BE
violeta" I kll 1. ; il it, __ ,, ,,,,, ,iI,-,-it ,,_ I Is
cull y "Reparto N-_ - i 76 ,p_ ,j,-I7,-,;T- 1, ,,,,,, 2n',r as j= rAMUAA VjNrt i, Tj del Monte 29, altos, LAS MAQUIIqAS DE
.. ,,;_, ; ,,,, IV t i; -, , i-, .--, it, ", t, -,_ "71 .4i 4ttmediata ""* zada Jesas
16- '. visite a 'LO C -_11 i I'll 'I'll ''i 11 t v- ; ,"nR3 a pie to --, I-!-. Ito-1- &!Tl'; P qtuna Tejai, Escribir, sumar, y coser Singer.
orre4ore:I t e-, , -- -- __ __ - ____ tr6leo Inarca "Agi BOOM, -06 MOM; tt 11,1.9.
11 15,111, sl -, "", It I -, ". log-to
I ,, --!, -ti -- "t-, I I It, I., '- _- I,~ 11 :air", xtrapesadas con quemati AwrA lost&, .piooto oit. stwd. Confiama", Losada 0 Hijo W t, - ,,, : -,, t ' i, Pt, II tl' 11 r_ __ .- ': ldore& F c4twg B'"'L MiLquirm escribir y surnar nueI
--- 71" -o _, I
_____ __ __ Y, tay", y I ,io. _.;,i, i I ,,
'IF ;:', ,,_ J_ y usadas con toda guantia,
,
Industrial 462, -.- ; i't t 1L I -1 i ,-, I '- -- t-,' [is 000inas "In- = = .t F -w $3.00 vas tream IU Regerwh".
.A\' OPOFTUNIDlj) I it -,- ieI Cii; I_ ... i7le", a petr6leo con quemado- .-. $193.00; .joht. -11to. j,"';i
;i;Z;. w 1 r se In o
LAS PA 11,1-, ; 2-- -, 1, ,_ 7 __ 11 Pid, preop's y ft- .ylon t.d. bu.., -b-, H-TaSADAS GENERACH -"tii, ,,, t i__-,, ,, --- -- ,,--,i l lr l "Icresky t, , n '- t -- tol I'M. Ao)- -o. "Ir. i.- ,Z
nes tu !_ 2 ; 1 __ "I T'111 ji ,o 11. -14u- PM, Sufirez 18 y 20. Telfifono A4628,
1 tr -tt .- ,_ !-=, 11 -_ "' Z.M4.5444,
vieron el Vedad ll__: ,, Fl i "t it "Ietalles 'iti 'Industrial Wachi- oi- W- i "" 0 "D c ooolt.
1-ii, ,I-- y- 1: i- I t -, --- -,-. 1 TRO
obteAer grades tit"'!4 "I W, ow I I
utilidaQks ei - , r --- I- --11 I L" I --,- I__. _, Inpry and ZquipmentCompa-1y, V21. 11 Clio I I I 0 a CyEnp 5 _', .. -1 -,-=" = NA(4
b, -Vent. oii.. c t_, 0 1' oill- T.1 o UTNAS COSER SWGM
,
comprA de terrenos, A 1-111. I1-1 I 1 -o I~ 1. --A, it 't, 'g, -1 'a
'-"ILI, ,- - -,i, t t it-- iTric." Act -, I ,' M-276 6 I hu-b' N" D-8152-M-Moz Hum s y undba *on tod& ga-,
,t ti It-10 i !-", I I 11 -1 I ,,,-t, I wrmiDits axolvarroai 01450acnix, rialtia, pi
gaineralci6ni actual at- le prej rrta ', C L_ -54-22. ". '- -, 1=
t-' : A~~ ,- -1, t' -, I ", I 9 "!1 4 a em repue9to 7 ago,
esa mistral oporturi en 1,,1- ,, t ,,, ___ encn",
Plrya "Santa Mali& del I _V r F Fl_ ,Cnso 11"t, t -, "'u""ll: I T. -1c I 0 L I %j 1: 7 , ,.-,it .it ,,i -,,,, ,- 30 r" locRimcm r&. Qw1_'-= .= :-,.14_1-, A, jail "SiMftncO' "IA Peg
Mati", I I'll ,t- i,, ti I """, 1. i "I'n- 1 L' .M4i"OTIET is 1 1, t D-5 l5 I in", M I Udb I C 1U, Vol. i 8j_,a A, Q.L,- *
_t 1. it 1 It F-1 i,; i-_ ,i,_' do, $' iis --= Suirez, 18 y 20. 1 1 1
Corn I I I n_ I E; tlo Slito Y I =Ad&, Rot,. J- A, QW- P.. .p.M16. a. .=
Pre su Solar, antes qua a 11 11 ci.,-;- I T-t" I,, 1 rojo, I Wm Jum A QW- tojio M, ,u- ;% s t -i- ... ,;, "' 1, , -', T- ,4,,__ cori-oo ti -7-6 ,
ban U, T tj Viol CMAS CAUDALES Y.,JECM.
F,6331,% 25 ME-1 M 04 .R. T _5002,
"Los Corredores de Con. i4i s i l ;- n --- --152 BOVEDAS Y ?AN7F0NE5' 1- ,,,, A t ,_ Pit-, clv.i 11, Iii, m it M ,
fia= '% LOs2da e Hijo, M-8221 i "_?,,,,_,;i A- 1 "'All C 'CA-" it. 1-1 iii at VENUE US C91106110811. UNA F-11101"W2 ot vos. En various tunafizia y preEl.2524 -, I~ ,, t N ,_-t% I -i t-i-ta, .A outoloo, juraos DE LMNO.ROOK, CROMR, CiM eL& Reg
i -A %- OR LUjO. Dl
_4R. -71, 11 ,t I Z encifit
VENOO ,, ,:F1F" .1i z7,11 _-!,.,. F-,12, ,- AMORTIGUAD 'li_ A.Al'. W.A... ft ,% Sukie la
2L lo,- U- 1 ,,ril':tt 1 I~ C, ; ,,' ,Rdo. lm- ORES .o .." _.M. .. ,Aat.,
i" 1'tt 11 3-%le, w ;,, ttill.. W_, tog.da, .og "= y 20, casi aq. a Corrales.
__ ,, - , ttt, 104", Gft= 15t RADA.1
RENCIO LJZASOAIN Z4 -11 f t-111 I, 1,_41-N '14", 7"-- -'L' "t", $I' aebto. _. ..,I ... jartH.. y I I
I -oim o.I. Ao Z 00__ 0 !- 11 Tlil!- t 7111 R- hft Wlo- T.b.M., .1
U-5794 rrii r &:- ARCRIVOS METALIC03
Oquerida sn rl$ QDuw 1 It 5_ -,F, I I pi,-- ,.N!- a"u"W"
I I 4, Wti :Iu d -'-lr,.,di ,4 lit"intlo MAQMNAS DE COSER "SIN g-I&d. .W how. c=
Sol~ A I "', ciangti, ?y'6t,*O De to 1 8 vvowi,,,,r MO.
-Al. ,o,,-., S*t, ; I _, z ger", con sit estuch ame-ficalaos. tantifici carta v
04, W I i I t-t, 'It'... I~
-i "- it 1-ot- Ay..,AA ,V' 1 CK rl- _- ,; el-- r-,_ -_ -, .- __ ::.- e, nuevas, R-WIt-1. Eopl.
No- ,on- o e b-tA 4. 1. 1, de paquete. Briviamos a) int.t Juego del.LIvint legal, armarios acerto an, toda
All = -- W 23 -r": ot" ', J,""', ,-,,' I,-, ,, 14, '1 !-_,,J. 6. lot
,, ',' 11"I., ,1-%!, ,, .., :_ !-,, Al-$17 .Jol t zot T- a 1r,
b ... .1. -am, .. pant _"" _to rior de Is Isla. Villegas 359, en. -v- ll I, l,,, ,., o,, ; .m.fio& "La Regencia", Sui rex
'. "
..b- '___ ''L I"-I .- .."oot to '16. to W_ 3 I .,
ItAot, IMI-00, XI 1 ., el_., -o ,,, ", g6VedaS ., _: A, .W,, ""- 1-11 s" g-Comedor t18 y 20, casi esquin& a Corrales,,
IT i sE : ""I "' "o tre TeMente Rey-y Annargura, ,Ad
Ili-, 01-140 Ily 12' ,, 4 1 clt, Pi_ .i Li'g
--loRwait 'ttilwA. tt-, z y 11
,NA -W. O.Ak . ', ",,,,, I r, tiffit- ,,
A-NWA_9AMrA 1111AI oRgj. = Bi,, i e0HK ___ I 1'' ii,, -- ,,, --4", .,_- A-905, 4' C 64-5&2 Sep, ..,-,-"..','.'.1' -,Ab. '.Z 1- N-4 -.. HUROS CA08A, DOB I
l. 1, 3. 1 ;o_ A 91. _*A _otL, 7!, ; "JAI !,-,F -,,- Lw,0:,c 1t1I_ 1-1-11 q.f- Lln- .-- .. za, v,,,od. Lrs
-d- RM.0 ml.toio, Z.."Bi-'! ,I f, C_ '12 ESTO: VROW"Ar TRK.. Bit 1L.. r'"41-WIft
lo.t. UXI., $ e.V= ," LISTOS PARA ENTER&AR PLYM[11' .- 4 9 .IL., '1 _,, 1.11 I I It iiiotA A~ -bo,- Y sitneillos, lilirere.a, sillsn gl0i 0 I "tt", I,-- I P.. -- .7 L. ,,,P 47 .P.,
BODEGA CAM NA $4,50 liii'3t It,~ I Z t ;,_Al ".. ".'AD;O 7296AWOmSEMR ,Co2vzxn- ratorias 1 y fijas, mcsitas Para
I" Y M.Iwl., n n. Ll..Al-VE7%a a, .,,,,, I.. _i_ to _1,I, t -li-- I! 11i, -11-T4 A- E =-!ti-itt I! is wo, 4 'aw, W.Pt. V_ .__ ,Aquina silla rtletz p,,ra AcaMARMOLES: PENNINO "t"'I' &
V--A-0 M$ 4_-n :1r4.'Z,,, 'A'- .k _,-:i -2, ,_-- l 1 ono P41 derails
N_ .. jlutl. oii UNA cr.v" 1h.2- ooat -,,, ,_ Tentmes una griul ___ MOTORES CENTURY t -7-,,,, ,t-t- i-r--S*-! bZ9P AR 7' ,0-:,t- --d--dj.j-._:!-Z4toioNj Mi 18 y 2. Reg ,nola % SuArez.
$Z-: VtV. 3_2_,w,_ I 1-16n -ym.u-ra "., U-1. ,,- 1 , R.P 1.1- 1-1., 1 -- T il. 1, L. At~ T.U. B-1-1, 0.
BL P'Rod. 23, H jire3 lugwes del C& I ,, ,, n, A*%t i2""V -",i' Qt- 1_= 69 Z-41WIM-20
M.I. a- = ,-I= en I*& me m _,,I a A' IiNt I 11 I Iii 11P, !i "-i,,,,, _! ,oldi, llliti- -, it", U UZ, 411M
-' ,x,- 11 1-1 ,,, ViV111- ,T,, C,-,.. 9-- Ctz_ 11 MA
31M -nRi, U-37M, menlerlo de Colon, s6lidirnente ,__-11iA URUE VEND= BAULES BODEGA Y CX -'
C-111I i UI_ So ,- 1* -Ij_ R.O. ji .A.do,, ,.j.,ARARV). .- rote, majetas livik. do Pie';
"B"EL it "' MARAVILLOSO BAR construidos 7 C" C1 ,% 1 1 A70.1 C",-I, -I I, .:,-. ..I n, 7 1-01ticut toft EUBA"X-: 5, %'Fl- it". loviat T.d. too Iona y fibra; maleldws y tarteSABANA I a '05 n o' '. 1,1 -, z I! ,-, ,, 1,11.-1, T, A
lt -,." 11, *= A1..E. rcttrT Vi%,er ,,S jir,,0,,, 10 mejor y rolls petencl& Vealr srecllarnalndC3 'al 1 it ,',',, 2", I. i1r-N-i1 I.. _. ,, I 1, ac '
kolllv C6; -,- ,ooderno eParto Miramar, am- U-2242. kdanta W56 1_1 1 11- I- p1t- 7:t-6,-' joTo M 7 ; ,, 1,2 ,, "' "fra i-p 'Ili' "- -,x b7,' d'"---'Idj.id-At "Tal 2 N9 BAM= r "La Regencia". Suarex, 18
sn" P.g.d. C.10 M, It- !.* plio joi ,;a, NiE", PlaA VVV.- -p- 5 910ww C-01-11-i !ioit
oltitooft 517; U-57K cori Alquiler $30.00. C_7,K-32-21 Agt, 1 -, G H V-'- _7 - i,o d w". m."o S-1,-tt" .; -., ,.a, 9-1- t Sim, doloo, do 3 A 6 lt =- a*w- a-'"'- IR y 20, casi esq, a Carrah?.3.
1 -ttt li- -- '? ,- ,,, ti, ,- -.,,,t ____
ILAX, PVGI OO BAR RAFAM INPANt, Vents diaria $60.00, garantrza. - D- 4-011iCl, -11RT,_ -1 _. f.o- P-l. 1, A Pi .. ,zL t T2.""'Y"?"i"I"' "'A OR OR ..... ...... Rit. -ii-
LM ,I, I I I I __ I 11 -- I _-- -11--1
I


PAGiNA k I IVI 10(l 10 N \R10 N I ,\ IIARINA. JUFATS IP, 1,)f,' ItGOS10 K l')49 A '() (tXV11
__ ___, __________,______,_ __ ________,____ _"
I
I I ,,, I '101JILERES ALQUILEF'ES
F N I!' A S V E N TA S i [ANER0 HIPOTECA ENS EN AN R E S -''I
I I I
I -_ -_ "' 7. ll;; PilltUM- Vi'Ta,; I 1 2 1 1 A I PART MENTO,'l
--- UTMES I) I E I OFICINN 1 MAVERIAUS tA CWST S-Z A66mm ------- -_ 50 --- -CAS .... ,SD- -,
57 OgArO', VAR10b 161 OHMS~ ____ if '_ E [JUESPEDES 82
I Y EFECTOS SANITARIOS '- ; ,"tRT.A--1t-A5TA --us, M 1-(- - __ ___ __ .ItN
KV, "I'll I'll ITIOlf" ill' !'to' ___ ___ IIIIIIIIII.,1111111"Will't l l-,-__'j"' ,,,. ,1011, 1,1 111l1-11 VI.lillIll. .1 1. ."-(AL-, "IllorrIC111,1"'11 IAI 1-1 "JAPARTANIENTO NIODE I D
, [I, li,, II, 'i" -."I O.", .11-11, ,, 1.1.1"," Il- "'. I'l 'I'll "1",'.,"IA 1.1 l lI
--; .1 1, 11 11" ,,, 11 ,11 ,,,,,,, 1, I -1. I ,I I- -- I,, -- 1. ", ._,t, tit l ",I, 11111- .", I I, 1, ,, 1 I "',
It, il ,I, --- A110RUL DINERO VLND0 I 111.11 11 I I I 1111 I I'lil 1-1 I ,,, I i, ,I,, t"'Ie'.. --- -- ,1 "" .- 11 ;1l,- -I. "Id" I"l.il,, ,.I,., 11,111- r'-l-- I ,-:, 11, II C""I"',
l, I -wim, i-, l 41-, - I ,,,, I, !,"i",- "", V.i-'!' & ,I- It,~ 1, l, ,, ,,,,,, ". ,1 It W. l "I ... ---. -11, ,,, It I ,, ,,, t, ----1 ,t4 I- "' 1; I "
I D- A. l,)l I i I I .1,", "",- '"',.I ". -ii ", _,7 '1 1'
:- ,, ,!, ',',- ,1111 ,11-1 1,l,.l ,,,, l ,,, 1 1 -, -I -tti, -I, I,-, I 'I, I ", ". t- 11"." , ,". l -. I, 1_111- I1,11 'i ,; 11 II, 11 11 ,,, ,,;, ', ", ,
tI I ""I'll," ,,,,,, " l I, , "."', I I I .:
11 ,,,, zl-l I~~ l ,, ,,:,,'. %-, lt.pi :m _, o", _-___! _" ,, Ifl l', "'I" ,- t, ti,,, ill i", ,", -t ",
,_'I, ,,, ,I ,, 1, 1,1 I I A '_ -_ I' -, %i I ,) I 1, ,,,
-- l11-1, -111 I 1, -, ,I", -- I,,, ll .,ti'lt. ,I, ._l.'_)LT ? ____,__________ "I --- 1-11, I __ l I I F iiM.lti-21 -- ---- -- MANSION V I I 111' "I,:. I I l.""MUEBLES BE OFICINA" _'1111- -11 IA ACADE NIY I 1 )"'4,1, 5 M'!,
W 1-1 -------, S i- I I't'i ,- 11" In 'It". IIIIJI, .- 111. ,l .1: 111,il 11111"", I~~ .", I It ,'I,
;]l DE CVAAN1I('A! LS. 11 I ---,-" "--,-,-- - --- .11 1,1. Il I 11 "It, ,I _' ,,
I -'ARA 'm ,r". F., t-, --,"i'l, -A, 1-1, -4, -- 0 P141, Ilq -"", ,1.%"-11-11 -.i:1 '1,I,!l,1,-,_ , , ,-Ill ...... l", I I 1-1 _- -, ,,, ,I
Cajas ctau6ales, various, dise- de la pI:,- cl, !,,., 111111illil's ,,,,,iO, 1,11.11 ,A ,".,!L ,A,,, ,, llrAAI AS DAI, S 1""'""' ',"' ill "', l ,
"I'll" I---- I~ ~ 1-11, """'il"', U ttti, ,,,, ,, _",_'%
'_ -It '1- -_ I'll, _________________L -- !-,",, 1 ,i-i", ,= 4 I"" "',
-I' "', "' __ """" It~ "' ",
no, claaba o thetal Archivos del, ;V CrID10-t. 1 acla nlQjtr, 'Dull, ""', ; 'i 11 t r i., j 0 INTERES t ',- '-,'Tft i, RESIDYNCIAL GALIANO I -,", AtIt-It' , ""t!" -_,
metal "Steel Age", todos tama- nle! hklh, ,, Riilstel tts ;, :r;i.! 1: I _. ARA LAS DAMAS l' it' -,"-iii .1-11,111, -_--- --__-_---- it Il", 11 4 """ z Y, I -,!,
aciti:', 11"hr _! "li; i 6 'itprot y xwm 1'.. I aIl- ,_ Vfins I. para tarjetas. Callas call- i .11',Cil "'I'l-, It,_jv -4 3 , I - ,, l, ,-- ; "'"I

;,,,nt:-" In'll';'j, !,, ,:;,- ,il 11-1!11j: VELLOS N TEHS _' ". --6aler de archive tilos tqma.,,,,,, "I'll'i, 1 .",'%i1,Ii,1l,1,1l" i4tM :_'"- ""I" PENT-HOUSE -- ,""",", --- ,,,I
I'll i ,_ __ ', ,. ,I I .11 1: i "'',"ll",
I t ; "" _; 1 1.11*11%11 '-I,---- I I - I 1-1 11,11 ['11j"i, ,,,,, l-, I ',
rms. "Al lel5,grafQsWLa p, ppl ,,l,,I1;,,r _: lh vIlUhllli l,:-' l --- ---- ----- -- 'i'I't" I~, ,-,
St"Icil lrentas a pla 'os I ,,,,, ll lit ',, sllzilt: rI,', %'; sal -ltTA j *1x'iit)oiwi definitive d, I,, jjj;.jttCT.4_116I4l-s litilaUlITRIAT, t __ -1 11'rf,"tit, ,,,,, J-d""Il '11"it il"I I ,
'___ 11, -i ill Tfil I __ __ _,____ __,_ i ,it I , , ,,,, , ". ",
I i ti -. ,,,!,, -1l N l .ItII, 1. it. 11 A ItiIIIIIACU)" ,,,Ii,, I t.y. d ,Coril it,;,:; (', pj ,,d I ;
11 I I I ,,, --I1..l-,Clt- A 1, ("'.'IMUSI., O' ---- : 111jex, -.I -1 : :,_ l., I
;, Qtl% d", "" ....
quiler Se 'I:igen r" Clelli'l it'i q, I'll I Ildl I ... I'll", ,, 1",1 1 1, '111 11' I I ,,, ,,, .1 '.
I 11, "", "' ,,, ". I 1, l ."',- ii.111, I'll, 111.1 ,,-, ,- -- I ,,, 1d,!;d ilri rl-Itr -,,,, ' "
et, (,n1,n3 gArnnti- C '11-Il'-1, .- ", o. .-- _11f- T.if F.iM, il i, "t "I r, 1 1-11 .'
N'3,1- lt , r'lltle, (?;I'll I 11", il 11.1-1 ;;i,:i 1 r;,tami" r1tl1;rrII1rlI1t_ I ', I,";. '11 1'
_____ -,----, I j itvtoit. se lor --,-----,- ztf, I, I
C I N, "' ltt )'-' rl -_ ___ I,,,iv ,,It
:569. ,-, t e-,- I:- (MORO-111DET* I' I '111 \ I t I 1), j It 1. 1,,,J.,J, ( pa""Ja I '11, , "
y 4" vll ,,ga I ' IINIPORTADOR DE RETAZOS -- . jlj,' Vel"A it V;I,;11" t. Vill .. .... :;
T'e, R,% illll-, i rw, -w mo, -J x pililit _-- !, t-, ,i.l. s,, --"- --"-,-----,- I M Ii ,"l,' " -1 ,I' Ilt
na i I -- ,, : I Venga pronto v cola -, ,,-_- + __. ,nrvl_ ', "", .. ... .. ;.,,, ,, -,,, "I", 1
l, l ,Vil;tflo. :- ;, ;)
-- t --- r,
(:-i):,--- S-,, 11, ,,,, :, ,,,, ,",",ni 'I'A" c,, : ..... .. _ ,.,.,;, ,I i, Vit'lild", 1, P-ta -, I' "' _., I -,_- -- I, i -I. I",:,
I I I , ,it i, ,% ''' C_'A l 1 1 l"';'Il'', ,"', 'l',1,1,- 'i '',::,
1 Tnenwz ,,co-l ,I, -, , si l"',,, I -- it., ... Residential Avance 1 z I ;., ,,,
--- --.- ;),IC c ,T, I, i F Itt, 1: --I,---- C I 1_70-2 ,P, ,,,_,tti I __,_",",_,'--v; i "', .. ..... I 11-1 I ,121I i -,---- --- C ,It 11: 11 ,, Cl:,,% "- ,--17"''t .." "I ''i Ii I '.11i I
I I I I 11, I ___ -l", "I'll 11 I , I~~ 27 Nti a.-f;: EIi'jgE 2 V 4
M6quinas de escribir ll ,, , ,,,r (, I,-,- -,, ,- 1-11 '' ), -, %66wlis TJIwNAI, TELAS DE VERANO ,.,I'll, 1- "', '- "" I T t" '' -' l I ,,' E- I ,i l VELLOS I 1. ,:-, %1 111 7.z,, _, t,' _,"', _, I '_' -,
) (! 'i"'i!l 1," 'Ii i 1, i- n I~ -l.,.. 7_ ". wi ,, --,i- tt-- ,,,,h,,,, mi- l, 1- "I'll" 'I'll "I, I 11, ,
DE sumAm V CALCULAR I Mz"idt, n I li !,i- I I z L:,JI lz, d,,, tomporadtl, I -1 11
I ) I I-., !i, -, I ., ,- :i-l ,!(, ,C! ,3 I, fl,"I L t tls. bitm rtlti crtl,- __ I I 'I'vill, 11 -11 -11l"- Iltl, - I I I , 'I"
I I )i J : :, _,it lll l ,tnl- ,, -_ ,, 1111111,1 11 17,", -it 1. I ,,, i ,- z , I i 11 I I I I~ I 'I' , f"
T',,I* W- y "l, m-1, ntlI.,-', ,, ,, , -4,11 h I 11. I~ "I, ,,7 _-r, "" ;) t
niil, V', llviI ar ",, 6ll, P'n'l -0 ,.-, ,", i I,,-I-l ,, , ": ------- , "" I -_ -,-It cil, uso, garar l,, 6, !"lill 11:1 ',,, '' ll I_ 1 il : t ": ;;, ,- l i , C ( r it' t, , I'lilf"', I
Ci,, ,lo-:,' ,,,-, ', I I ( I Fuhzn 21, ,,, I --- ,;I,, ", ", ,rti-,,,,llI, "ill
clones e tguaivs , 1, ,j, ;,-"- -1- ,-. ,-"i ,,;,,- ",i;T d e C a L": I ,% ,,, 'Ar"lli,
; ,, I I I :t V I 11 l -i i,1,lr,',, tj-1,ittinpa -, p,fillel": it CASA3 DE COMIDAS t" ,, ti '.""I'll"" r ,t ....... I, I 11 '1-1 I I ""I'' ,",
"National", rec r-.rtindit,,, c3 s I,----- I 1: 1 I I', :zlllll t I ,!_ l I, "',- "i:,"n, :"" N'l, z,, rtl !, w ,il prtcj, I:ls, stti-l--- ---- "1111I. _,;_ .
tintos ruodelos garantiit6o, VNI)II.N101, , I '' 1, 11 - I T"It"lli-to n- I ,!, : "obrtic'mas, "arr, ""' h, -t T 'I".""", I, "" 11I, it '-,"., 1 ", I I r ",
'It'i"GOS DI", BA- I 11, I "I ;: ", ,
I e 1-11,111, I :,;, ,t z 'rll V I', ", --- ,
Vents a plazas v en alquit, 1 lit, ", op;ctot, i,;, ""'I"I"", -1 - zllitll !,if __ ""j, btit:" I,:,,' :4 bot-d"&!" ctr"31" 4I ,-tll, sl tl ,, 'V', -11i "I 11 "i"""""', I ,', ill ,I* ""', ,,, .,; ,, I-
I "I I I I I ___ - --------- -, _", -, -",- ti !I. t1l I 1. f", 11 j, t, 11
Se exigen references, "LP N 4' I I 11 11 'i I I Ij- 11, "I somtt:"l 'i, polma, Gmn ,harn -1, It4i ll,- I "I ,,,,, 111,11'. I .
,ill A",(-- ,I tZ ,,de 5 i: ,,,, ,,I ., ", ", 11 il I ,Ill 1, It i I *- 11 I "I I I e ""I'l -11 I I:, I --- _cional", Villegas J59 casi c t- I I T ,, t, , olld:, 11 ")(r,, 1 (' , I I I 'I"' "" I I 11, I I'll I t,- ,,I'll I _-IIII-- l I,,,, ., -1- "
I -, I l -, ,- l,, , ,- """
I 1-:,"':11 -_t, --- -- t 1111"irl" I I I 11 1, _-.1, ,' T , I I ,,,, I , ". I ,", I I 1, I z I LAURA (- I li ,,
na a Tie. Rey, A-991.5. -lt ,eh 11 It, -1: ,!, l" l I I I ; I A I ;; 11 ""' )Mf I W I RN 11 I I I ''I'll A 11 1, I A W1 I I A, ,W, j 01 , 11 '., t I
, t Qjos ,' 7 I ,n ',Turat ;"'-,_ ,l,, I,,,, ",;,, '! I ,
,, :'_ _., i_, ,I I I 11 -1 I I l_, "A I- Hil i'_1 ,i, j-- ,,, ,l ,,,,,,
C-102-57-1 : , :l 1, 1 11 1!ill J11t1l, S!", T"t" I -- ,, 1, , w 11-1, F": j: "! Rvoz v cia, FlaJ,- -- .",- I., t,,, ,,, ,,, ,;.i,, lil,- 1_11 I I i "I
'' I, 1. I ,,, -I,,,--,-,,, --- ------ --- --- - -- "I'll, I I 11 I IF '," 'l -111.11.11 - Ill
,:"": ,-', I ...... -- ----- ------ ',Ip ,,,I,-- ,,-I. ,i -1 ... I ... -_, i l t !I', I I 'It'. I It.
1: 1-1 i, 1'11,, l, I, 11 ; r 27-1(;_'i 1, , I : ", i ",:_ :," ""; ,: ,7'.', , ', ",' i:',-I,, : I'll ;',
,,, ,l,-It V, T I "" i ,, 1 i ", EN S EN A N ZA S _,"', - __,_,- ,---,-- -,- 11 ti-;1i ,, "I"" I I "'
1,111POS I IMPRE-O- I "! W i i:! ,,t i ,. 1 lrllll -11 -15-1- K. r W6.-, , ,11, It .1
__ i, I __ __ 11 I I I __,"', __ , , _,___ ____ 82 APAPTAI11t. (OS it ""I", "'I -:
1-10, i 'I'lillil I'll 11 I I I ---- -- 11 -I---- 1111_ 7 11 I'll, I ,,, "I 11- 11- I ,,,
75 FROFESORAS PROF ", :1 'I'I"",
st mlfli,, W SORES L: .1 ,, ,_ ,ti , I "i'm ", V'Ilr ,I 11, I i IA i'r,,,,,, 11,; ,,i III i I 1, I 11' "
sot., I iI I ,,, I ( ]m,)j L111 0 C NIIRM- 1 I : ',, I,- I I --, i, t ,,,, ",
I'LEVi: LA LUZ DIA DIA %I 11tirl-11 I-IIII1,011 111t, ", r ,l 1 i it, i,, "'If,- It~ Jtll I I ,l' I 1, -1- I I i V_ AlOU l 0" "'! t I I I 1-11,11, , "' I~ -, A I 1,
I '_%, ,. "ll 0 1 Ill ""Ill I I -, ., ,' ,- I ,,, -, ; :: lL "I, i S il I " 1 V ,d m ,,, -tm-lln,
so RADIOS Y APARATOS 1 :,:l7l: , I 7e I ., ;, r 11 C I I 11 1, % ,"I"i ., ,,, ,* ,;,, I ," :3 'i I 1 ,,,, I I I I "I ,'I.
I : r1r,11-ii d E. t: 0
ELECTRICOS ; 1 z , t T, It I , ,I,,, ** :" ". 'I, I I ", ", i ,
,, I, I 11 I 11 I 11,
---- 1_111- 1_ 1_111 I 111:1: ,,, -1 ,,,
I- -_ I -1 I 11 11 i - -- --- -- -- I 11 11 I 1 z ll I I "' ,,,,
': i ,I i I'li'l inn''I'l.icit" '--- I --.t., ,' I I ", lt:1,i! "I" i "", , 1 ll
--- ---- 11 I _- -1:11 , 119 HOTELES , "!.. I'll -1
_ ____ ___ 11 ,1,1: :i,, ,,,
$4,00 NIF\SUALES SIN FN :,- : 2i, :_ ___,_______ I I I ". , I
I", ,111 ,,-, t" ri Il 111_1_1 1) 1: FIORTALIZAS I %t -- -- -,, I -, -,,, j -- I !', 141i,, __ , , I, I 1-1- T' I I : ,
I I "I I 1 11."MI 11 I I I n1l, 1 ,, I~ I'll ,., " , ....... ,
tiada, ,odlos phl!'Ps, :m,-',:!-,,e ,e ', lI I ,, ell, ", !
Ili -',!,,-ii :r GARAN HZ I [)AS ^ '_ ,_, : , "- T-, 1 ", '__1_11 -t __,7 l !ll'n ,I --_- ,,t _, '' i I~ i v)JtT' vN ; - I , , ji 11 "I I I I :1
, ,,,,, I I 1, I'll, I ;
son 1949 Var os nlokilo nu i, , ; ': ,z 11, ill ,- a ,- -, ,. 1 I l", -1 "I." I.I-i --, I 1- .1.1 "i'll, .11 ;,Ik -, ". ,,i,-, -,-, ,"i ;-- ,,, I p1ZE"14 A I t:, 4t ( 's 1
1, I ': )11 I
voii decide $1, V t , tadlu, ,,I li z % i ,: ... ... 11- --, r ". I I 11 %- I ,- : -1 a,, e-, -- ,I,, "", ,- I, I 1, 1,1, .... --- ,-, -11, ;- 3'' 1-1-, ;" , -_, I _, :, I ,,it-, , , l" ", 1 I , I _,- t4-1 ... -!li,,lj, !I,, I~, - -. I~ ,li, t. ; ,-1 ,I t tl,
rias rt-i,,, a_,, ("!Ldclis jl ,_,ti, ilt: ''- _- Ireli I I 1-1 .1 1, I- l_- -'_ e -------- -- It- .- I'. 1, l- I "" 1! !, 1, ", , _. ,,, ,, I I I I'll. I'll .1,
I i HOUH, Ttlinny"(1110S 1111.1- 7 K -'Ii I l , I I i I ,,,,, ,)' I I -, r I t I NIATOT A rl(',NS "I "it. I, ", ; l, I, l I ",,: -,11, ,I .
---- -- -- ,, ,,, 11 III~ _', ,1,-,T-,7,i"-" j;;Y,7" -, ,, t, I ,i-, 1.1 -?" ,,, 11 11 --- ill -', 'Afont 29, F, quina T, jas, i ',,;.,, :0P(ViTL*N 110P Irli G XS7 :-I ,, I I -, -; , "", I I I I I~ I li", I I,,,, "
t %elldv COCIN'l Dy, T i It,, I I~
I Perez*'. '111AD ,It I'll I i- I~ I l i , __ I -i,, ,_ 11 t 1- 1 ,i itt,'irwii l, I ,,, ,,, ,I ,,
".11I 11il 'll, , I : '', I 11 , "" I , il I li, l- , . I Ili,_,,-il,, I Z--- 11 I I t, , ,,,,,, i i,1 I,,,,, D;: 1 1 i,611:_, I I -1 P It " 1% , I I I,~ i,;% !,",I I, -,,% ,, ""'t'l, 9",", % 11 1
I'll, I I ,,, ili- I I ': :i , , ,v ;, '.
a 54-0S-Pff1-L1Pv1i-44o__ i't V',!,J,!F ,_- !"t t : -_ I -11-1 it -, ", i I ,11 i 11_ -, 1i I : I 1! ,,, Ir.* % ", ,I,,- 'i"', , Im, ,,,',,
I I_ I -- ------ I 1_- ',, 1 1 1. t ,"w",t, t 1!1,
11 I --____,_--__-,__ ,,, : 7_ i_____ ___________ 7,11 1; i
: 'IItl I - _L;_",_-'--17'-,!- "".I,,,, __1_1111111 __ I~ ~ -ill,- ."it, I'll -u,,,_t_,--',________
SIN DAR ENTRADA ,! , I I ,_, "I "
11 Ill~ ', iI i, ,, - -- -" "' ,1 IIQIII-1 11 "A 1-1 I I I I -,ill I -111-111 le-Pirl-li-II
l,.A. ,-Ir, s.w. .os.1" 4, 1 , !_I, 1:1, , It I a -, 2 ., '. , I ", HO fEL, CANADA 11, II i", 'ro"", - - --- ----,- 'S -:' I , ., 1 ", ,,
, -1 e '. 11 1. -11 I :!,l, .... %, $-" ,,, I ''I -1 _, I I ,I, "" t""i- 1",
...%.Osr -- s.- 1- 1 ,,I.- 1,11 , I ,- ". I "t), n- ,, ", 1. I "d, i'll, '1 "I'l l It", _:,.',',: ,,, l "'i ",
I._ Is I I I I I lII I~ I 1 ., :fll" _,_,,;. : -: ,'.--- ,, ,'I i I tl, ,l --; ; ,-, I i"', ""', i",
ls.,_ X I rit ,,:l , % _: i :11'1'1 ": ", ;,_' ,% _-,"' .... ... , "! ,- ,,,
-11 "I""'. Cu. Gill"i. I t , "' : , -- f "'i, -1 i 'i% 1 l 11 -11, I -, ti, i ,__Il icl I M _s I ___ x 1_ I.t I -, I k It "
W-i utiss5o, '_ ____'______ ___ ___,_ I "'.1" -- __________ F ;---, "I"' 1 11", -1 --- ,- -... en: ,::- V--,!: 7 - - : lt 1, I I I I 1: I 11 I i I! ", ,-, -0'r I -- -, ,I I ,-- I-", 't "W ... "r",- ,0, D, 1ill I ,I l I -- -- i"tt"'I 'i ,;_,- ,
11 .tt. 11 1, -t,-':. t, ,il ,! "'I" i : ", , t- li-, l,
r*. EMBA. I'A !, .; L "" ,- l ,,, -j, ii, t, "l, --,, I~ ,:J ,F 111-111, ,-72i rt-, -tpdri
rlll. "', on ,, l a ,, : z ,, ," -, .1 I -11, E,\ ,6 ,li, _j_1Ii_1T _A,Nj _1L 1F1- "I.i. 12-il
1, I- ;1 I' -- i -,: ,: li- It~ -, ,11
.od. I. '. I- & L-7 :-'-: :_ , I _-, _LLjt I I-
I.... -.ai-. .--,-oi,-, -wl 1 :11 __ , -, ,I, ,-- l -, I ,__ _,- z;,- T"-, --4"I ', :,', 11_
I, -I.. L.."", -, -_ I t 11 ; I I ,,! L 1,11,1; All--;_11.1 .1, IAL:
l, ..d., d,,, ei- ,," d. N I __ I ' I -1 -111-1 i
,'I ,,. I ,,, z I." A St, - t lit" -'ll'i --li q-t-'i, I- c,--_ ",
,,, ,_ ,, ;__,_ _, -I_ -Vliot,, o -I 1111,11 -itli
is No 261, -1 .o.l.. __ __ ,_ , ,-, tt t P1, I, A,-ilr """ I'll,
"'I'S -l. y ,I.. I.Il ,, I ,I-AS PUI RTA'S Ili, : Iii, HOTEt TROTCHA F;ELLL';l' -, -_ -,--- - ," I I i 11 Ill --- --, tV, Ill.
,:1_&", F7,i,,- i_,__ ,, 0"", ilt ,; ",-, :. --,i- i ,-t -1l, "_- WIV, -- I A-d ,il.tn .i-,e-,, i.,,
d1l."I 11 _,; "I ill t, ,, : ,,_:-', :, "i'll' TTALLA I , ','-', 't, ; , I 11 I ,-I=- 1 E-it,7 l 11 1, ,
,1 ,l_, _,,, I'll, ; l I I '. I ,, : _I - 1111 lillli 1-711l Jo- 21
lit-1, -,,I -- I_ l- I liiI C,,,],,d, I 2, Vdd, F-23A3. i, ',tt, V-,Irt I t,
i t, -' -: I I I - I ,- 1. 1, z __ FSfR_67E_,NiU 0S Al"t ,RTt _, 'o
60 INSTRUMENT05 WIV ICA It ly it 1 in_ 'ti ti- I, -, 5, ,,, ., I I FE, 'I " ')"e 122
-I-- -- I I x 3 , "I , 711, _11111-170 I., I 4, _'_11, -' rodea_ VFDADT) El 93
$9,Viltluo. 1- I T" ,_t I:i,:,,t"--,e bt ,-,:7, I j ,, ,,s'ii CC-, 1 ,, 4,1, ti"i, ", 'j,". ,!-l 'r, 1 _i,-', )-- ffre r agua abtln-
I'll, " I fit I 1. F -% I _____ F,=,ti,13 ',, ,-'- ,_,*,, -- -, i -,,: .!, I, !n,- --l -:1 -1 .11 I I 1,
., l l r, r "' t" tTo : lii t, '111 ":'Ilil 11 1 I 11 :nmitni3 110 "It"'. ,,
3, ; t I I I. ,I I I __ ii I, 1, --- I -,, -, -iante. C Ilc 13, .rli-c 2 I, 4 Lat 23 v 8
6, ,,, _;, ti "-., I - _11 I e I y i --, a ", nihi t; habitacionesi-, T.., "_ I
_7 11 I PROF SAVON I '
;;-- -10 1-11 "I'li, I I I ", s '- "- t','t ii Sierra, 11, iadra Calzada Col EDIFIC10 POUBLE
ol III~ , "" ,' ". i, I :" i, I I ::%, -, n"er-shtti-, :Ireclos C n- I -I, 141FIlct, I,~ .. ...... ,I, -!-.
Ili "I" I- 4 : "i -, V ": , T YATES Y ERBARCACinlll 1 -,, tii 22, ,_ ,!. Irilorm.ail, s'
.- 2 ", I~ ,I t es. Esr.- 7ado servi.i LINDOS Y NIUY F lt.
_:, E7 I .NIUY F i "l-d l",,ii" """T", = 'it' "
"I I i ', i, I , , I "" zl ", , .7 --t", I 7% j lumbia y cine Areni.
mvt t$ ,- __ i , I - I Ili, -, t, 1 -* 1 4 en apartment No 5, prop ,) 7 I~~ ,Ili-, ,; , , Z_ :_ It I" -11, ,,11,111 il,, 'a ,'t : A 7fct Dial tnn 10, i "7 _- I ... ,ll-- It,, ., --_ 't .11
11 11 i- ,, :,il, I I -- I I 1_: 11 Z ,,, I',- -, , , ,; 1, iz",- it ll- 7 Il-- ,ll ,:, i,, ,,, -, 'I -ti fle" _, --- 2 edificio. I D-2,0,,-n lo ,,-'
,, , I 11 I I I I I 1, :, ,, -- ,,, 1. ,, 't ....... "
I '&11
", I ; I ;, t-:,, I I I 11 1 I I I I -, ,
1'' , It --- ___ ,!__ -,-,,- 110TEL "IDEAL ROWl" I "' l i- t - ) -: E-53294--! I --
I ", --- -It, -- ,it, I, ,I
I 'GANG"', % _NDF 10 k I "i ,7 I, -,, ,,,,, t1I ,,, l -- -- 1A HABITACIONES
__ I i i P - t 71 1 1 t t I 1, I i I I t , , I, ", .,, "I", I I -- I, ; i-', r-- A"Ittl ..N" oIMVV1Il,-0 -- 1
;-,- ."', IIIII, l I'll, "I "I I 11, I I ; ,( F--- I '1111
, , I I I '_ I : I I -_ I i _-, : '- i ,-::, z ,-, - ,--- , ', 1 .!, _4i I'll, , ", Q- 14 11 I~ It'. .1 1-11 I I 11 % 1, I 1 11 ', , ___ _,_--_- ',j., ,-- ..,- ,,,, I, ll- 1, 0 11 11 H1-11I.X" 1111.
I , -, j :- 7: : ,-7 , 11 "T zi ,, I ,,,
n* I : I li% I I I I I -t , 'l 2' i- P I I, - -, ,I- 1, I l i "" 'I", 't, ___ I
'K AIA IALA ', I 1, I I cj-- i-')-,!
,I I l I I I I -, I I I "" "i" "'s", __ ,""', I ", l- i I I', 11 I 1: I "":'i, t , 4 I I i I , ,,, 11 __________ __ "I'Ll i, ,,,, --- Il ". ,, -,, -W1 i, : 11 "I'll ,I t,
1. I I I ''I , , l: i I 1-1 I I 11 I I -,i -, I ------------- "" __l, l"",
11 I I I , , _: 7 1, I A! I ,A1QUILO", 1 TF -,l I -T-,it, -,,; -,----- --. jASOMBROS011 -,'. --,- --" 'I"' I 11 1 -- ,".'.."", -"
-,-", __ "" __ I I , I r . , I I 1 I t' ',:- 11. " "-li, -11"-, I C 41 i'I ...... -!-- i ", I I 1, -, 'I', 11 ,I i 1z, III I ,, I "I 11 f 11: : , , I 'i 1. t, "I't. u, 't, I I l 1 1- - !, t ",'I til,
rl" TW- ti -. ptsk i 1;"Ilf,10, I, I '' --- I "- "it" tz,11____Ltt,,1L! i,
,,l, t ,;
.'', I '11__ __ .It- ii-- I I 'I', l ,, -,I I I -- (", "'AA il
I , I I.! :1 , : : :, , :, 11 I I t I I I I I -1 ., ; 4, 1 "'T ,It, I'll, I .yl. lolloo, 11-1 -1-1111. l I t,11t ,, 1 "", """ ,- i I.- t-- ,, ; T'l,-t T='o- -;T-liiiIT
11 -_ I .... .. __ I ''I'll'-- _f 1 "' ,,,, z "I, I "I t, "I ,:, .1""iI ,,,,
--;I ":- ,"--, I. I .1 I __ I I l I -r' I,
-c - -- r : ,n -'. -, '- "" -_ t- ",'',-, ,- ill- 1, l,," ". , 1I t'Rt, 1, 1 ,01, H11 N IL I I 'i, '_, ,- nlli -11.11 15 i ,
38. I t Cf, C i I i ) 1 i i L I i R N ( -f : -! -- I ,,
__ % I 11 I t !'l :Itiitn ,,, l'-, ,,!, __ _, -1
11 I I I I - F ,Ii- l ,
I 11 i 11- I I P ,,. ,(v', "' _L_ _',__""____ ____1 0 eii vildildoj,-7, l 'T, t __ ,
ii "'i 1I.."', [, I I I , z ": ', 1,I ':'- '-" ' i C a I I e I I I-l a Lin _t
_l il"', __ l " I,- , k M f CA Df 1 ll(llt I I 11 - -,--, I
.1 I , I , _1 a _e -, tei, l il,,,,i i, 1'r ...... , ,I mr !", "'I'l,,
o. I 1, I I I- I I I I 'r "' ,,l, I "T
i-1 I I I I I I I I ';!" l -11 "I'll", 1. "I 1,
11 llt I, I, I I I 11 I 'i I I I I -1 11 xs t. I, _,,, 11 11 ti 1 I a- I 11 11, "I
1 I I i il. ,,, 7'- ,-, i -.,-niIii n,,re. i;ntt ", 1 i, ill"I, C ,"! it, -, Cri, '
1, I I 5 ,
ill, I t'll I ., _- -, ,.-' It 11
,, _, ltr, ,_ ', ", -_"", -,, ";,:" 'it"""It!"', '!',I
I- I 111" I I 1, I I I 1 I
'*, 1 I, t I I I I ______, "" I Irs'l- _'I ral ,tt ", I i, ,!-, T ,__,____ ____ .
j ti ", t-", , "Ir", i% :, 'l '- : , --,-,:, ,,,,, I ,_ - "' $, 1 1 pe tl t, It ,"'t" i-,-, ,,,, '! M-PI11 t- --1", , ,,' u., I i- 11 -1A( 10S, CCII
I t!,1-T.- -11., ln -- --3-, r t,_,i-az- "IL 1, I I~ I, I'll -"- -i:N1T,;_ ___F" I~_ I --_ I il' ,, 1, 1 1: Fi l "' ,, P ic:, r,, Ii L"Il-,l ,, '-11 s-_ -- is, , t l I "I, 1 ,, I i I I ,- I I I I 1 1 I I I -, 1i ii _111 ill I ,,
I I I I ;,, _"__,__,l, I"dIl I 'G, I -, I~ F -,,,, o "-fEv;--T-"mr -jg -ss.
I ''I ,,,, IL V , -' ,_4 4 I, __ I - I I 11 I I I ,_ _:__ tin1 PE ,l,,, S 'L, v pa:a aias r 1- 11-11
I., _-, ,I I ,> : : 11 l', 11 ,I, zu- i ,,, i- -'I""". ll,-- "t" ,; I,- --
"I, I , t d I ,- t, -S )n, ,,, $,Z ,l), NeD ,U -- .-, ,!,A, I t, !I'-- 1Z ILIMA N- 111111, "",
t _:-, I I tit 141- -10ol
TX" ri I , , _, I i 11 1_1_ 7 d- a _-!,
- _170_11_11it t; I "I", I 1. I 1.-_ _Ii I, I I' "L, I a", ",E ;T- icla, HaitinO -362-7 9- 10 Sep. .1d"r.d . I I I
V,,-_!,, I I I _C1'_11_ tt. I I :,. _C !i = tiI'," ", it, l,,ir ,, -- vIiit, -!I, ", -, ,i i I Ot
--11, , , 1 ,, I'll, -1 "' *:' ,,, -- -- "'.
il , -I- -,Ii A P, r_ -1, "t'i"it., i,,:,, 'r,"it-, s,
11 -1 -, I el.e, -. s-I.. S_ li.r- ", It- I'll 11!il
41 91 l" I 11 11 I I 1 I -, I I - ""'it, -- --.ft l, ,_, ]-,,,' i, ","""', 1, ,-!I,, ,
-_ 1- I -1 I I I I 1-_ -_ ' ll- lsq, 1-i c*, ill, *, -1 ,,I,
066 s-, D, I. I I" I -' ,I I 'I ', F ti i, ,: -, Z, -1 .1 111, tilt", Et 1;
I 1 -t i AFIA ( ONFO.1 A1',1,F_ 'i" -1 '' I 1_,-- I -,ti HOTEL MANHATTAN -, L. af- 1.1- 7-1 __" I 1- 11 11 ;, I~~ 11 '11, I'ILl 11, 11 ,ATI1101,11
I I I AN (; Bt , ." C : I I 11 -iti tt--1 --- 8. -Q-A _-A.-I1- alJo -,i I'RENTF AL MAR a "t'"'.. "" ( 1 "' I~
___NTu v - ; !:, i
s, 1, I I I ,I I "?.. .. ,,.l. Ilig-- "" A 111'1'11
11 I -1 1, ', C, --,, ', ,,, , 11 11 !1-11 A ltil,, ,
16 C .0 L Erl 05 ,,, ,,,t I, ,- --lits ti, -, I"t,- --1 a, ?" ",Zi-- (", ..11 1. I "I I 4 i" I -_- ,- ", I .. _': _, ,Ql-al- 14.11 l 9 ,, ,
, ','t L -', i I ", -_ Ill lia.- X'e 1 l '-- M-i- I ,p c) i,!_ ,- )i , ,- , __ I -- Z.1- h- v 9* -, -,- XIIT'11.1. vl -_ldl, _,_ __ __ -_
ir 7PCTEC -Z "I Itr I I ", -- --'. 1 "fllIf, "'I"',"'ti to, vi-. _; t ,jli ('C)r( ',jj', tl r 11- -1- 1 1-,;1--i1 -4 I -1 1-1'"', I., ;1-11
"I "I I 1 I ...... I~, ,I,, I : !!'_ ,, t, ". % ,i U : '__44i"! ____ _'Z_ I L __; _, I ; I 11 INTIJI\Ailt) __ ', C. 1114li 'i,l jI ',: 1, ,' ', it -- Z "' I ii '
I I i .... .. ,, ,,, I _- e - --- il _4171 Ll I l IF, .--- "I'll, "I", 'O'liv.,ti'l,
'Z-' ' ' ,,, L r3 I I I I U1,1PORTANTF, A110RA -11, r- ". I I , _:2,_ _- -II 1, "', -1 .... -. - I
I , I 50IIC1*r1:DE3 1, I I -l -, I I., __ ,I F "i, I,
- -_- "" "I i, I'll I 1, -- I. "I 1, I --, I ,.i, -l', 1-1. 1. I ,- ,- , ,;, ,i, _- I, iI,,, it-,7- -I-,-F,- -l-tm1I-1--- -
VIANOS D1, ('Atu, xl I I I I I 1 4 I I '! -lt W i I -I, I M t", ", ,l Ii I 11 l,!,irli -- ,! I Allf'.- lllllj
Nil It 1","it,% it. I I 11, I' _111.1i-I ,,-it, 121i, --1 "I'll I I "I, "I'll,
11 I I I I I i 2 _i_ 'It" , i'- 'l "I., -I
Splnrttm "itt I I ir--i i :FFi-s_ ii jk lI1-.7-,, .1. 'i-- 1, ,,lt," L-:6 l I'l,", '' , I I I I I --- I. .... -_ -- -- -- -- i,
., I HOTEL '*R0,NIA" 11 ---Lld', "" 1 ":
,N11' illicit, V", \1 IJ l I I __ ,_I, I~ %1", I I. "I ti" -',-4 ____ _ __I ... 1: 0 I'll I -,- ACAN51W ,, ,,,, I 11;... "I 11 i 1. 11, ,LlLl st"UnAlitJON rAJoA gliil.lutolt
y cotlveltibl- ,:_ _i:l.!, I 't- . ,11-1 !- ". I ,, I 1. .1 K01111y '""' """' 5- """
"O"I"' ,,,,,,, ewl I I I e , I , I I I I I -_ 14- I-.,. "'Irsi,, .I. 11 I'll, 11-t;;LI i ii_ -1, -, -. -. its ottvIllo d-- ,,
gr1l" Ill -! 1 1 L It.. I I I 1 ,t, I t, ,L,- _ I _1_1 - -- i ti' i li-II"'l. liti tiil, ?- --- C-', li't", in!"r-, B I ",
I ': it, l % ,, c -1 i:-i-11 _', 11 .". -zc ,, "'I", !" ,Il ;" _, I.~ i,-1.1 I I t -, 1,
j"ll"I liv,-I!, J:I,! ,,- ,,:,t, I ,, , ""UPIA, '01l.ttlifl 11-1.1 .1 .1-2_ __ ,,I to, -- "I,,,, 4- f-loll. A,,16,, A- ,
2" A, 74,77W".. -Ii_,-:_,;_,,
-11 : ,,, , _, ''I 6), ()7ERTk5 I I I I~ I i ;- Ili -Q1. II-a"
,; ,, , ,,,I , "I'll 11 , "'Ci", -, 1- -- 1 11 Ill.,. It, .."..
dil"t)" ,, "" "', t, -ill 11 I i X-Solal 11
I .1 'if lls :_1 1,- OR.1', '! l'i AS -4 n -.: tit
ie I an t 11 ., t_', 11 I I -- 's, ,- I, I """"- Itt ALQV0,A V.VA ITABITAC)ON, quIN.
P, -1 It z-%7",l,!_ll;_; .",: -*1_11 It., __', _': b. I, ,
a c, : imz," ',I an! I '' :- I I ': I ...l. -"-1,- t", ,
03. -ill "I I ", _1 I'll "'' 1 1 Dam as Dinero I -, t ---lo 4, .11- , '!'I t sIi'll 1 ,' 1. ltl.. b.kol. - -.11., -4.. 71,
4y el itl' t"t 'I t_" : _l I l,11- I, -1 t, -, -I, I I HOTEL "PUERTA DEL SOL", 1,,1-1- 11 I 1, r, -2 _".,
, _-:, I j i 1_. ,- I 1, S', t I- -111 ,,,,, I -, ;, -1 I ervil-a V, -,z 11 A U"i "LA, 2 1, I I ( I 11 0 it. t
I -, , -_ -,- Uil a U, _-, ,-. V- 7_84
1 11 1-, I , 1. -" -- "I 11 ; I --
I- I I I I I I I I I I I, 11_l miRiAl", 1AX
AFINADORES -, I Frcnt a Pit :--, ,, ". --,. ,,, ,I, .", "! &I".11 1.1 A HAIII 'JTOI I
AP, '' I , , "', 11 .azole.a I_'rtu- --It'. C-11tol, C -1 7- 1.1".
I til -. 111 l_ 11 li ,Ilt _,_ .
1111" I li l 'Kili 1 1 PADRON 1 W.I 04, m I_", _, "t" ,, -ottit., P_ -, ,,,, ,,, ,
,IfI _,, 1 15 11 11 __iill 1 ..' ; sf,", "
t , I !_ : it -'a Haii:ari-7 una ',IslTa ii"I":- -i, Rl,-_ 1W Id- l,- ,it"ll % Z-j. t.111
11 _, ", n," I .,,I PlIl. Im Mr- .
'. .acXnes e e, r 11 I t, 1,- itii. l,
All"It I", I'll, -a -, , 1 62 OrU TOS VkRIOS ,' 1, I') t_:''.,* _'- I I T, l P-5 -11 I,, 7 , --. P., ; ,,
_. ,. Xt ,re ri dernasl 171,11). 1, -I.- .... ...
,l, - I I I I 11 I -- I~~ "' W.M.M. .". .- osl, 'Il, -I ;, I, -1 onnfoi*1" -,a cithente 11; S. ALQ..A List .rAllill ..
,iillil 11-11 1-11 , ; ,, ,,,,,,, :,7 _ I : ,-,, - ,,, I- -, ,; ,
ill - -ll .j, ' II I I I 11 I I :, f- , I I , -1 ; I -" 1 6, 1) N, M, P.,"T 0,

'. V,, I I 11 I I I I 2 J -.- precious eQI"nr-mcos M ^ 1 l'-, T,1.7 ,, 'l-- - E _il ,-,,
,I ,,, I I 2 -953( L ,,,I,,_ ''I
,, ",;, -,-, I I I , I ; I I 1 I I ,, ll 1111.11l- A I , _-, 11-1 ta^,111A 1 1 I Il 'I, t !, I, -_ -_ --I-,--- T -i --" I T11 11 I I 11.1itlio "I '-. ,' I "' _-V.AIN. ..tlloj_
I __1_1 I 11 I 1 'R l -_ --- F .. .l :lt il I.I. ,", "I _--- I t", ,,,,,
I , 71 I ,1- A'As 'i" "' "' i"I"'
11 I, !, ,,,, I I , 11 , I , I,- 1, -_:: --- it- ." "' "'
"I --- I -_ ___ " __ t I", I I - ___ - ", 'N Itl"'s .... L, ,
"
I I 4- 1- ,al,, ... --, ,DE ANIMALFS C XJAI kt,"'TA001, N", I I~ I e ,; ACADEMIA PITMAN HOTEL COLONIAL ,_ l_ -d'. ,-11. iI, Ill. n , 11111115,,ill., W., "li "', ti,,",


00 I
I I I : lii_ ,,; 1, -, Al-- $21 -.U -- ,,,.,-n Io-". .1 _,- ,
-ill i -I ,i ,,, 11, Y 81111
l Its, 11 i I , I I ... .. I --- "I'll", ____ __ I~ ____-,- IF !- A-- 11 -.Itl
ll, -- '' 11 I C- ", --- ESTRENELOS ---I" ,' 11 I 1'. 1-!- ',n el C ntra tie 12 Ciudad, San Iltl -I. w"Tior -imit,"'i .,jt-,t
t, "", ", I , n!,tq,!,7r_ __,"," a, _. C ......... It '11,"l, "J't""', ) 'W"',
ill ,, I I N FE. t "'
11-11, 1 1 I, Ii , 1. z I , I I : I'l-It" I171 11 I t ; -1 1 ,',' Miguel v Gslianiii, R,,idencial. l s -T.IlIli'M ltllsiTli ,,, -,n, -, ,,-,,, .o. 11, I'll, 111. .1 --,, ,Ia,., "_:'I"it, ,"
I, , 1- t I I ,,, ll, j I A- I
it! li't l - ,: I~ I I I ,111.11 11 I I -1 I I ,It Ql .A
t '- I 1, I I I I l' I .1 --, _Z -,i'-,- '41 3-t. C'WI- IV '-., F, ,,,,, _- ",-", I,~ -, 'J., -I," I
I 11rf"1171-14_il"',,l ", I ,. ,,,, ,
I W I I -, I, ,,, , 2i 1 -til- l1ii -t I s__ 1- ".. ,M- ---, 1, _I- 1-- 11. "I","', 1 1.11 1'-il
71-1.0 t kclolllrml z I -- i I -1 2 "I "I , , '-', ., X;-,,i!- 1. ,' ,,, ;-- --.,, -Ila- I _-, -- p"nitt" I~ I,~, ,,,- d, 11,- Y-tll .I,0,__ tzltil l "I, 11111-Ill- -11 6 11, i'll I I ,,-- t ,"', mtal,
-,11L, I~ -- 11 1, I ti _y6____ ll:N It o -.,-I,-,, i Df -f. - _' ',_' ,:' ", ', "" it', 't ,A-d, tIt ... W1.1, -t --",,,. 'll'' 'll. 'd.,Pl.". C- _?,Ia
,4.j, V N I l iw 4 %I 1310 PAEA HIPOTTCAS --It: --, -: ,, I_ I e tt i-Ti., .. ..
It E -l,' ii. _--' I'- 110.0. ."...1. -- Isottv-oo "'
lf,"%",-ttI1l01_ Aln'Ll I I 11itim
ol 2 i, -', I "'i-I 'i, --,
.'- "I'll It 1-11 V ,It, 1; ; -1 c, , ", , 11 I 11 It -1 11 I q T -L st!"wo, ,l,,t'Ad. 01 Vdd,. T-ifAJll -4' -', 'ItCl,
, 1, I, -17 , I ; 1 I ii -- -I i _, I It "'. I I : -2 "- 1, il-,,)3 1., ,','t
I 11 I it. .n., ,. -"i- r-1 "Iti,", ,
., _, li.l -- I it I I I,, t! le z ,,, ", "'N
I d ,,,,,&I,- ,-_, ,.I., s- !,-
- ,,, , ",,"I'A :
I '- i 1-1 '7'-' - 13 I", ,tt, ,,,,,,,,,
11-f 11 I l, , I I - = .,--.
i I -- ; I i I 31 1 __ - , ,, =_ .- d. l, I
lx, , ""' '-d- s. - "s.' s. i'a"It"" iT 'A
_1_. _1_t-_, -, _,_'T -., ISLA DE CUBA all C.171lit.", -; ,_,,ts, bt- c,,,i- g- t,' ,.,I, itv
i"LES -- -_ li tiln ll N, M-,k i I 11 I LIT 1-101 D11rit, 1,11 "I li- 1- 1, d', --,I,,,, ,ItTI: N , c it -,_ , -:, 1 1 ;oN* It "ill i, ;"- -." -ll, _- ,; 11*
'. 1 I I I :z 1 1, _, ;, "". , --_ ". .. Ill.- It! 1"* IV I "I'l,", I~ lIqtf- "I -,
ll, I t I ", "- ti "! lalr- llR-l, S-lioo -- I -- 1- 'I,-'. A liss, , 1. -I- ," 2 .-'- ;;t, ,,-_ i")"i ,

11 I'll 11 11 1, i - i - -,e- -, R -, I l;
1_ II, ,I i I 11 t", I ; ;- : I. 'e AIATI L-),TICAS ,_ftT'-' r I I -, .. r "I", ,,
.1, -- !- ,'_ , ,,, I I t - ,, -- :1 I y_ _w_ .- '_'-1_1 1, I -I:i,% s -, li't. -ilz:tl ., -77,-., ;, --T-, l-,.l% o
it. I., ,, ,,, 111 11 I -1 I , 1,1_1 Z__ l--1 'T"I'l C"j. ls,- TO ATESTARMll, 1,0WILL.
,I I I "i ", _. I I. It z i , ,-t,;t 1, 1, "I'll A. SE ALQUHAN t, T -T
-1 y 11 I ,I i, I _-- --, ", 1, !, -,,,,,, "I. .-. Ay- I, III C.- 4:
il '-7,1 ,__!L_ __ ;i_ l_'__., __T "It"i" I, -, 1 "% I ", t, -1 I _'g tI '_ ", , I, I, ,,,,,,
'-1 1'- : _' -, ,, -- 1 -, I,,~ -- 1- -I- Al-ld. .1 I~ D., 11-1 51,I)III. -- ,. P-, j-','., ', t',',','_,,,,1- I'~ !,- 11",",
_-i7t - Tl- ,ii it [ I -- ," 1-1 - III, I t I - ,- "', r-3-- -1. 3 .., MA. sv , _-. 4, "ll- ,, I'll, 11, -1, -,, ,-J- iI
-, I, I, 1 _7 - ,-- -, I -_ V l lt". l, d- VII,11
,,-. I t, '' I __- ,,,di, I i ""I,'- W "_ I",
It, i I t t, 2 i : I I I -1 I It 2i ,
T-!- A-02M W I I I,~ -Il, ., fli"
"; ', -, '7 GEBOLLINOS -,, -- , 4 .' It'~ i' Jgl ,:. t"
1, I I __ I -, "' I ___ --- 1. --,,,:-"t;,,1 ,,,i ". PI 1 7-- -- L L BIARRITZ F- -,---,a'f,, ,, "i ,,,:, ,,,,Aj,, , ...' ,". -",,, 6-,"T-- ,1-1.
silt ,,,r- "r 1 ,If, it. ill, ", ",
DF CANARIA,:; tl-, I ,z 11 IfAtinA V!, ,jz_,,,,,.,Tj -.,,l T *,
-- I I '', , ,, 11 -, I_ _1i_ _ t-F- -I T I 1 -63t! -:Izio-"_ .11' 1. I~ 11 1, h",,,..
I fl ilil. ll"'10111 I -1- P-do 519, ft--tv at C.Pitolico ".11. Ciss- ut Ill vill,"t. Itifs, Itfi,"': ,IT & I'll, -zl ti- I It, .1 I 'b I ","
ATERIALES DE CONST I 1 ,,, I I I ,-, ,, _, iI,, fl,,-- I I .1l.1,1-1, .. .... ',
,,, A I li-__ _, 'U -, 7
-1 "-I 1,1: 2 -, CADEMIA RABINA ,-:,,,,,.,.,- I", i: I I - ,, I *7 jt- 11. A1AW_WqZ-0 1."t -1
,%i l: , I 'i -C 1, '.', Z-11 I~ 'IdI ,,, -, ,"I-,, ,'Ill.
EFECTOS SAMTAP 1 6j J,', "' -' "i I , _l, -. , ,,- __ ________!,,,p, _t: nill," !,
1 -, "in, '101 Con .AS, ,"It', i" -- "s ... ", "t-l" "' "" "n,,, 111.11- l 11"'r 17 '? 4m iWv,
__ __ ----- ,-,----,- I-- ,It I 1! -31, !, -t ,, i ", '. t---1 -_-v"
1l:_1 I I, l 1;: I 11 -, I ,- "',- I7
,I", ,,!"I, III,, ,rit Fo , A- I : --l .: , l _'- iI. _1-111 II i'l-, i I 1-1- R.t. 14 i,, 11-114 1-1i:ll 11 -11 li- I V111, ,It. 111,111- C. _- ll"', ."',".
!- 1-11. 1, ,, D-.I, -'. -I- I--- ," --. T.11 st_,,
I., I I I ,,,, -i :, 'T,",- C , -d_ 1. T-J.'i., C ..... .." 1 ,-- It, '- ,,,,,I,, 0 -tl, A t
I -_ ,, Xhi is." A- a-11, v"i 11 r,,,-,,!l, I r, "- "
i,- t -- j, "I ,- 1 11 -1 11 -1 11 I It 7 , I I 1 -7, z- _.-Ilt 6-- 11.:)
MOSAIC TILE Co. I z -, "" OINERO "' "i z i t i Ei" 7-m-12-11 _, _,v-rii ----t -; --,i1. t- I '1-t I ; t -, -- 90 CASAS DE HUESPEDES l"'Ill, I~, b- 4' ""', I
Cublosamt.". R,-pre entan_' ,vas tCldasca-vtida-!, 3", ,',%-7 t 1_i, -,I- I ,' !FICIO ,-CAMPO GIRW _1. Soore 3,, I~ -, "', --11 11,1, ,I, 11 I,~ I-exclusios Es o exhi- ? t1lit-71, 11 ,,, 11 linno 404 altos vafii L.a Isla I -11UI, __. -,11,, Apartamento Fresco, Moderne s", "'i-,
des, e ". 'Ilill, 1, 712 ,, ,, 1, I ,,I i," "
'
bien MALETA onapramw vendernois jo- wt 1 -,J 111111 il" 11J., it, .)-l. iil "t, W_'_ ,l,', do Is nue% ,,I linecti-sHarmo.. S AVION Oda C ,,!,,III. I~ 1.11,tits, tt l, 7- _jF_ ___
-A1,11" W-ii- I d,,, I~~ ,- ",'A P,; TP(;'( IN16 I VI
yas y It laIt, de ubjetos del The Tarbox Schoo ","'i"" "t""" --!"" 1 al 11 11111i 11,, _21*1111nitto PI-1. -1. 1.ill,,- 1 1 ,.,,,.-Irii Wit, --. -Izi. ."ll, 's ,.-
5"
_

.
I
I
.
AW CXV11 NARIO DE LA MARINA, 11 Vil I S, P DF AGOSTO DE 1 ),41) FACMA VITNTMIF T
__,____,_____ -"-,- .. ......................... ----- __,__ -"-"-,ALOUILERES OU I LER US L0 U 1LERES SE 391-JCITAN 1 SE SOLICITAN 1 Si J", 0 F R J_: C E N I E' F, 0 V 1 ;, I I 1: (7) F R F C E N
I
__IAHJJACIONE 36 OfICINA S 9* souct )19
1______ A '' 14ARIANAO REPART03 I 'Tu1j,"DE"', , __ ___ _______,_ Fqs I I (omij I I I" ,
I~ I I,--- _(), IIJ RAS MOD15TA5 IM CRIADAS CRIAI)Or 115 COCINLRAI, C I I,,; ;'(, OV)iI"S
I 11 , __ ,-- -, _____ - __ ___ "I -_ I _1_1
,111 5f.-Alt 17'j. 1i IVIII 111.1 -1 11 11 I 11 -11 - ." -q ME' I_ Ie""", I'~ ,- I It. 1111" .1- 111 o 1- 1 I 111'1 11 I, )',,I, IIIIIIIIIIII IiIIA "11,11111 I IIIAll I I I 11 I 1-11 II, I , I I I I .I, 1-1, At "PI-It",
,
"_ ""I", I~~ ,,1--1,, i", "',"", ,-- w', ,,,,I." "', 1-1 "I 111- 'I, 11, I 11 I I.",
I I '." ?'_'., ,"11 1- 11 l I,, """'I'l ", I I ", I'~ 11 1, I , 111 r , ,, - i "',
i -- ,,:,, ,_' :, ',' l ,: ,,,,
., __ 111-I-I, I., 11 .. ..... I~ "I ,,,,, ,,,,, -1, I - I ,,, I 11 11 11 1 1:7 'I I'll ,,',, ,,,*, 1 "", , I I ", """." "J2 ',,,.I' ,I, ",
11". .It. -111II, I I. .. .. ,,, 1. -'. ; 1,1"I'l, I~~ ", -- ........ I, !.-- I I ,
I I 1,11,1-1 I I I"", I I I 1 ll "I IiI
-- ...... -Illl 1 '%":,t", ,1 I1,,,--',' --- "I, l 11 1-l' If",,"", I I .... .......
I I- .... ill"I"i 1, I"tl I, i .I-6-, -t-T -rl -1- .1 .-I'l-11" I, I,, ,,, 1'1' 11111'1, !- 1
_w miits riNw 61,16NAS ,,I I -, I-,,1-,, ,,It ... "'; I,,,, I"I",
l A , v, tie;--i ,, ill I, i - -- ---I-- --- I I t I 11 I I i, I I I "I" .f "I -E I It,' 11 I I III, I-4111 11
I 'i .... .. I.", -i- t., I ........ ,, x-Ioiiixl--I ti, ;tI6 -;I-,"e--, .... I. , ", , , I 1, 11 I I~ I
I ... I, I Il , 11 I I -1- ,, ,.,,, "" ,!, I I'i, I~ 1-11- I 11-111 AII-.1 I I
I I. ; ,,,;% ,I, ,., '11, P ---------- kr;_'_:"_,, A__' ,ij- C t jj I vN- o-1 -- q 'I"'t"- ... ... I , Iz APIT E o I ,I:-, ,,,, _,-, ; I
Atoll. I 11",", ,,, ,,, 'I__ E, ', i"".'', """I,, IIIIE- I I I'll 11 11 I I .1 I 11 I 11 ,
Ili. lill-l" 11, .1l", -- EI. ,,iilt1'f "' 'f-'- "t 'It"' "I'll' M11-111 1w T"111- t. TI" A'- ,, ---- lz,4ot,- 1.1.1 e 1111,111 f, IIIIJEAII I I fI,1, ",',I I I 11, "I I I 1, "'I!" I I I',% "' I I t I, I 1 ,I t'l, , I ,
I, 111-11 11111t. Il"1111- r ill-, .-"
'! ,,,,,, I'l-'I", I-1, -1, 11 I ,It, -; i i, 1 , 1, I, -- t, "" t I I~
I- -W __ -$-- iTi- -,-----,- r I ,,, I I I : ,1 -1 1 ,11 I ? i ", I I 1. I I I ,,
"
,
_ii' ._ 1; -N,___ 1 I '- ". I I ka l I I
I -11Q-kI-Ntl1etAY11I1- -- -----, --- ,
It, -E, I .". 11
,, ........ Edificio 'Tetdr~ ". Cullo, NO 01 I.,-,'t I A ,,..-,_1. -1 l ,!,I I I III 11 ; 1 ,,, "I"t" ''i-I , 4
_.! ;El I ,- ,- ., I,. ,,n, ,n i REGALIA $30 POR CASA I t" "I'll ""I
,,, I. : .1 111-11 I,- ,I. ,,i,111111 &A.111--- I~, ,
", I, ,- oll ,'I". 11-1 -1 14", 1-1 """ ,,,,, "", Il", , I', I, -vp c,;,i, rlII- _,, -- -I %I , I
II ,, -1i--11-tA AIlt ,, I_ __:,,,,,,z- 1, "i, I, -l
6 Ill, I ,-- 'l- __ "It"I" I it eqr-1A I.-,", ,I,,, It 1-- --,,,; Z- , , "I I~' .11 ,,, ,,,,, I, , "., ,
V- b "uxj .... i: -.,LQE,. -, 'I"I"I" e., T ioi- ,- 0,-, '" It-,Q --tC. 1A __ T_11 1 -,! i. -,"';, "i"'t, -e 1 114 AGENTES VFN I'll'"', 11-11 11 it, "","'i"', ,,, 11 0 I I I
-I6- ,,,,, "I,"I., -I,- I --11"IT"", ,, 'i "I _Ii I, _- v, --tl- I _It' 1,Ni I!, A-. rllt I I, I "!I !I, I I
,
1. Il ,1-1, -.,--, ,, 11 I'1,1;,1l l,i"AY-I1--, el 11-d """ I, 1-1 11 I- 3" " - I 11TEII IIII .- ,,,III -_ - , "" -, - _-, __ I I I I I ,
I 1-1 TiI .111 ,,,;, I 'I't, , ", ""I, I
,C, "I't A 1.11" 1 11-,' III ,!'* 1- 11, I A A I, ,T ,C 11 11 lz ,,,, i ,,, I 11 r III I I I 11 ,,, I , I I I I Ill.., I I It 1, I
,ll-" ,,_::"V Ill: I_ "E"zz.", t".'a" I'dt 1. 1;, ,I-1,3 AI-1I- 111, it", ""I A ,. Hll -'. IVIEK, III. 1, ,, lt, ,',',,',', t I, 11 .,!"Il 1111' ,,, : ,, ,-,- , I t I % , ,,, 1. I
"" t""', I'll tl,1111 11'1 1'1' I ., ,,,, I I I " ,,,, I IV,
,,, I, I- I E,, r 1. ,, -111 7 --- 1. ,,, 1-,, ,,, -, I I I .11
111Z, I ei- ,I- ,,, II-101 E."I -_ I, , --7 I'll, I I I I -1 ,I 'll I
El-A I-el_ C1. !1-1E.V I - __ I t t C 11 ill 11- -_ 1, I- I I
__ - I I ,-,I ,,, ,,, I ...
RESICIENIE,1A PAtITKI'l-Att _lrwl: i 1 IK ortlr-. on, m I .... I, ""'I I II, I ; I ,,, It ,
AN Alquilo, Nittartot, dd CDIMPO e--111 E '11 _11111- -"I, I(I-_;t RFVF*DEf)0RLS --I'- 1-1 I 11 I_, __ rm , vviI:lv i l, I
q.il I.bl.611 IC."d, -, I , , I 1, I *:
d" __', , ft"t,",": 87 HABANA 11.1-111, A I-I- EA, -, "' , "'.11, I;" - , I, I ". ,--- !"- li Ir, , , .
__ ('211, I. I : 11"', 11,11, ',,,'% : , ,,,,, "", I') , - , , -', 11.
It I I "" ", ,I, It,
"","I 11. I11,1-11- "" -,:, 'I .. _!,- %, ,,! ,,, t, I ,, "" t I ,- I
It .-n Attatmo mr -- ,,,, '--, I 'I'll I I ,III 4,, I, ,,F VcIo C43A -1 -51 1-1-, ' ; -, ."I", I 1,17 11 "I
2" "p. ',I 1-.,- A It. Achn. "I. it, "I'll", 11, ,. I,- ,,, ,, i I I 1, I'll - "", - "I',"'', I I
"
YXIAA -, I~' A I I 1 1) t- I I"', n, ': -- ----- I 11 I 11 ",I", t Ill,"," I "I " I
56i ---- .. d" 1,1 ,,- ,, ,, ,-,,,, ,',,!,',",, '.;41;t ,;,, -. I I!, A- I ...... I., 1 t, I'll '1- ,,:,,, ,,'t I _,
lt,,,,ti c",!t -'i-I ,, "I, I i It i I_ 7 f ,-,' ""i, M """, ",I', I I", ", I l. I ,
-Id"11i Ill~ S- If, ,,,, l,,1-,)- "",, -"; , --t , I
-11 ,.bil -3 ,,- .1 '4 ,,, -, ,,,,;. 111 ;, I 11 I I I I
I I ," A_- IT W. "'I I, I ... .... Io_ l, I, ,- ""' t I, I I : I ,
..I--ii, illy r- I "", ,, : --" 'i'' __IIIII I I 1: 1 1 I I'___L ,:! I. I I.- I_ "i'll, _1 "PI1,1 lql PM IDAS -- ) -11,11,111,111, E 11, 11 I I II r': -- I 11 I ,
'If I "I ""I"", 11 111" 11 11 :', : tt, , ,%% ", "I. I
F"rol 21 ; 11 ". ,,, I I I I : 1-1 i I ; i
i" ". .1.6TA1^R-V W_1 r- ,-, -- 'I il, i , I
I~ I'll, -- I~~ 11 -,,, I ........ IIII-1111,1111 e1.11 et 111"I't'll \ .-: '11 ,:!'11'-t1,:_ , ,
V.oA%0 oALUA 0 IT )I, EINT" Il V -1 , t, i, I ;, 7, ,,',?, : "I EE%,I , ," I , , ,
I '_ ""'i, fz-, ,.t, 1, tt-i', N .... .. i., 111- I i'lli'l- I ,ii 1, ,-;, , - It ,I I I tt- I, ,,,, i I 11 1. I I I I :11''1 11"J ,
,,i --' 11-, ol, ,_,_ I" , I
.1111-I't"', "_ ,I '- Ill 1-111 ioll", ", "'d ..... d, z',,, I, ,, -NwE -C -,rr, ,-i- ii;I-I; ""' I,~ 1, I : -I T _iF' -, 'Et,"""jit,", ,,,, I , " I "'t"
A= V ....... i" F- .--,' I ., _- ,'I, ,i I "'I'll" I I IT-,,,-,,,, c,,,, Ilt ,,, 2 , .4
'.1-1. 'el" ri, _Itll ,!, "" I I* , I "I I 1 I I I
.- -m,,3-2j-.;E-' I A A 11 1 l4 11 I'.11111 ""'. ";,-, '-, ", ,, I--- F--,- l, "", ",% : ._ ,I, ; :" ", ,t-t- I ,,, I'll, 11 I I I I I i 1, t, , I I
'I, ,,, x-, we I. .. .. , l- - , ---li ,I ,,, 11 -',,., I 'i I I 1, "I I I I .... .... 1 "' "" , 'I" 7 "" 1 " "" , ..
Il,l 1.7 III 1 I I -',, 11 111-- I I I I ., It I I~
R-I t.N-A ,F &'Jil%1 J"A V,_'At 1' ,* 7 ,: I I I I I I I
", ...... -z, it ,- _Iri-twlt __;Tm_11_I;r_ 1-1 _m;t, I ,,, """I., ,I 4, , , i ,,, ,,, I- I """,,I I j ,,,
,,,,, 1, t ,, AL4, f I 1 ,,, ,_", ', t, ;,-, ,;,-, ,,, ", 1; "", ,- I I
", ", It ", _, __t T' II I l I i FEA I" 11111 '11_1 _' _11 1_ 11 -Ii I~ ,- ,", ,,
1.1" ,-- -,I t, "I 1-I.t" ,11111", --- c , ,,, , t I I 11 I 1
-61 -1 -,, --I. I~, ltet-- I I I:,, , I 1 I
W., I". 11-1111 i I-- 11 ; ", , __ "'I". A-, ,-- - I 11 I, 11 "I I, I, 1_11111_________, --l';, C , , 1, ,
,'I, '11, 11, 1, I .
11 I 'I,, ,, ,- I ,, -I," , '.-,:",A, I I ", I'm, ,I - I .11,
",. 1,1. -,, 1- 4,1,1, .-'. i ,,, t%, t, I I , ". I, :,,, I -1niiz,'5 ,__m. ,,, I "'i ,1, "" 1, ;:" ,:. I
1, 11 t : ,I", 'te, 5 ,,,
", --- ,I- pr,,,A-,, I ,o I-, ,", ""I, ,;E i7c ,, " ;I "."A., "., I t ., t 1. I I.- 11 11 I I 1, , , ': I .1. I I
.11", I. ,-j,, I C-. ...... I it- '. I t I """", I -, I I-, ,, "","', ,,,,-, - -_t I 1. -., ;-,I., 11 f1li'l- 11 "I 1. -, , .,
", I ,,,- I [ I I 0f i4 f v4 ,
3",v v--_.- -, ,, -- -17l, ,I '- itt E, ,,,, t, 11 I I ( w), ,_% z,, .
I'll, 11 _1111_1__,___ ,-,- - i I I I el;I11 VII I'll, ,IE I, ll I I't I I ,,,,I
,,, --- ', ,_, -I l, , I 11
;V_.EI _110I AIWII- 4_1171,1_ iii t I I _T- (;,,rdn, mobl- "%VARNFn*, -1 I 1 .- it %, '- ; i". 1 I _'-- I I I I I ,,,,, ,' ',,,I,, I 't Mr!! ")l 11,1111111- ,.r,,,,
,-,I,,, ,--- !-t i ,IE el; I t ,I "C"I I I
:;, It'"','T -;It"111", ' ,, I 0Z AGENCIAS COLOCACIMiES :, '.Itil, 11 -1
.11 PIIITII 1111t 11 111t; 7II, --l"I'. I), ai -, ,Ilt,, . tll* t __1111' ", 1-1 11- I ,I. ,,,,, I I ''I 1111 1 ,,, I "i"'ll"r, I Ill -ti, "It" 'e'tt,
., I. i ,, I ", '- ", ,,, ": I -- I 'JA IArt,,*UER 7 I -i f;s , --,"". t % " I,- I,, ;l., lI,, "': ... ... --__,-- I :, "I" , -, , I, ,,, I, I I'll ."111 V t, it "T""', V TE'p
111T, I ,' 4 ,,,,, "I'"", -' , It. I E11- I,' A~: A-7140 I 7'1, 11 1111141
-- --- -, "I 111- I ........ ", -1., %(;v I i I" li, '1'11 I 11, I' It-,
I 11 --1 - - i". ,W- ,,, it, ", , . ..... F Fwl-rI );,
11 XIIIIiA "I", I ,I!,, -,- A 11 1, I --, , I I ", I 'it I I, p ;,I 'i' , I , ': I
_I I 4' ,C'_;TAilil_ --ij -I' -I REPAItTO MI I0 11,71, R _11- I 11.1 t 1- I -1 t I I I ",
... " "I""I"IA -, K- I 1. .. : I, 11
__ S, .IqtII,,I, i I~ I t ; ,- I , : I _I ,t,_.-1'11- , !I 17, ,,,,,, I -'If""'I", I I t ,,, I ,_-I ;, I ,
,I,,,*,!;" ,,II: l ""I', i
Il* "I" I -.11vi5s fAT CA N ffs il P*t ,l't;,"', 3 --_ I I -- I I -1 11 1-11, I "I , '0,1 --,,I,, I , I 'I,' It'] 11, "I'll",
r1l" ;1 "R 'iE"II ,I, I 11 "I'll" I ; I I ,,, , .- MCI, EQ, ci, JE, .,tE. Il .t il,-i- I I- .111". I '' 'it'l ... -- j "Ilill, I
IIIIIIII- I I !: ,'1,1, I 1 -1, I t IIi, I t 1. 11 : ., I
__ __ii- __ I 1, 1, I'll, I t I I I 11
ill l. 19 ie M."C', "IrE IN' Ile _,q N, ,IQ ,-IItre C t S" ___ - ---- ----------- -, ", 11 I I il ', %, 1 '1z"
_, ', i I
I "I -, u I,,,,,, : f N pl I I- Bs I
, ,,,, '. lIo""I"', t" ";I" -,l putIIt ii, te tazzi, !, zl -, I ,,, i ___,_ __ __ I I I I .1 I I ---- ,,,I. ","""!, Ml, Avvnidas, ', 1 __ I _- -t I I 7 S0LICTTU-DB VARIAS 1-11 I -,-- ", ", 71
." l 'll= t,CD q I, i "T l'a : l ,' ,', ;, 11 , ,,, ,,-,,_1.1"'l-1,_1 "'I', , I, .111-1 I ,-,,, ,
101. T,,4f,,,,i A-1 trm h'ibilocIoTIC1, Il(, 1) 1 ll u 5, mar F.NR crA l ', i,,,,r, ,l, D ", V -, I i 1, I t I t% -_ I e t" 1 :, :- I I ,
"I("tt" I- ,pz- ,I I I 1 11 I 1I1 ,,., :,l-,,,',, "',
------- I"I"l-II ,"cj" d, tt cilalto f'l,"IcIr I -q I ,It; It- i I lT ,,I Y CABALLERO,, I - I ,
i-WIclo, Iiifiot_ 4I I.tt. 11- al,-C I 11 I 11 I I I I I I
-", v IervwitI tl, I"I'ldi", 1!,[. I", 1; 11 I -1 I, I "I I ,,,, I ,'I, .,
i, -1 :,. I 1- "I I III 11 I 11 z : O"I"ll, .11 11"", I I ,,, I , , ", I I 11 I _F ACI o'I I j 11 l, ,
.',' I t m pn fircoli (jell ItoT, : ti, "!lf,:tl ni *'I I 11 I I -, I I "I I I lit I : i"", I I t I ,, "._ ', i l l, 1 1 : I, I 1, "' I Ilt", ', !11i I I", If :.' : I '. _,:
I".1"ti" R, d(' E ,E !", de 2 a 5, 1-5-M2-87-11, TEI; l, f ... II-7-;(,, F- '_, t '-2. i I .1 ,:,, ,- , ,,, ,,, -, I _, 1, I I I 1 ,'-, I
..", I, ,, Ilv,, ,Izt, '.' I, I I -11i I I I, 1 7 I'? t, ", 4.
11 I", ___ -1 f _. I "I
I 1-1- ti,", t, _,1_1.1_1 A 1-1 lil I 1-1 i I, 1 , , I I 11 I I I I .
11 I 111 11- 1-E-,,tEt tt-A ,Cq -- - .,t ------ 1 - ". 1-1-11 ... .. I I , "I ,, ,,,,
Ittlt, 'l MA, I NA It C, !Tli",o_ _,,I _1nA il, 1-- ,!- l ,,, I ', ,,I- l- I , I ; , I, ,., I "'I "" I ,I;,,, ,,I', I'll, r I
It" I .1- n A 1- 1- I 11 -'_ "I"' I r- I~. id ,
", l "' """' r ,,- !i- CRLWAS CMADOS 1 ___ ,,, __ t- "' ,,, I I ": 1 "I .111, 11 I~ -, _, -zl
,,I, _,,_ , _. ", -_', 7-1 l" ",-,- ,-;Iji ,__, , I "'I, ,. ,
__ "I", .""h G, nz1l-- , j-,, I 11 ,,,,, ,11 -1 "" l!", '' ,,,I. '' I ,
1 ,"', I"", Ili~ _-'-, ,, - __, -r, ,,,,.,, ll- I ; ,,,, I t -- 1, ,I, i"I'l It I 1; "I I 11 Ill "I _-- I ,, ,. I ,
__ ,, , -- I 111-11 11 "I., I~~ -- 7 , 11 I I I I I I I I I "", 1, ., I I ,
tl, ,, 11 I , I -, I -: "'IlIr, I ,'I Ili
Z f a" RAIAIM 4.1 IJkLT1iit7Cte 1 !- 1 11'1 4t' -- -,- - -- __ ; I I I "I .I , I ,- 1, III 11 11 'Ill 11011,11T t I I
i 11 G,,1f.1- hi lt-SI 1--b-I , ", : I I I -1 ,,, t, lill I ,I, 11 11 I 11, I ,I, I I
I., .."1-11". 11-i ,-. ii I,,t- ,,, -, 1 M fit IMAR ,,,, "I "I Z ,I I i I I "I I IT I '' r. , -1 I ,
__ _, I '. 1, -% .; -, --, -_ -, ",' 1 _, ",
.K.., l"t'- 1,'f-_Ii, :1 "I I -11-1 1-1 ,_,,; -1 11 -- - I "I I I i I I I I i i I I
-E ALQVILA I: ,,,:,,,,i.tl*, !, 'l ,I, I .. .... "'' ; "',
F, i I I li, tl 1-1 'I Et I" "'1111 11-1-111, 11__ 'I" ,
Iz- I, It." lt-- -I. I I " f-_ t 1! 1, I ,I e I .1 I I I I 11 xt I I 17 -I I 1 1, 1111 _I- -JlIiIIIIAf lll '0 AIIII F 4I- o,- "il I "I 51
,- - I I~, , I -- I~ 11--,%, -% ,"I:--', ,,, ""vi", -tz EIr_ Tl "IT-I-L": -I-,-,- I I '_. . 11 1. -11, "I "" I I I
W ifell'A IARI Flnlll t, ". __ ,,, I, I 11 -111 ::t I I _;l %V ,:" ,,'- II I, "
."', ", 11 V2 11, 11 I 1 , : I
-P)I., ,-' I t ; I I I " I ., Ilrl t" ,:,; ,", - ,
c IIIiA -_ I Ir I -- I -1 I, I I "I 1-11. it % I I I - -1 I --
Ili "'.1, ,I __ I I I 1, 1?6 JARDINEPOS
I 1- I--,- 1! I -l i l t ', Tlllf, ,-,_- A --' --' I -t- -"' 1--lDI J DEL SIONTE Y VIBORA t "'lIt'i., --"-,,,,,-- ------ ,-Ti;, "
il ttl, ;i,-- 1, --, 11-f_ _,;j -,,Tt-, I It" "" ,,, -"-"-,- _,-,,tf-_iEtA_ iIijr -1--
, -j-- - - 7-- I I 11 1 !I IT I I I I 1. 11 I ,,,, 4, ,,, , ,l !", 1 ,,I-",
P111. lf l-l -1 -_ __,_'_ .,i, pi-_, t r : I I I _lE, ,,.,, I I I E - 11 .1 ., 'I' ,' 't l ;", I I "ItiIIIIIII 1I- r4 'r.AEA
tFATTILIA POCO NIL:NTEROSS I I I "'
-A -I -I A, I l _- ,I,* :I ,: ,I -,:; I I I.- I I t ...... , AT__ -_ t -! -- -, t, "' "", '_I = I", ;Fi 1, X El -- I I I I -,,,--III r" ,I ,,, .1 1 I ; _', "'I"":!"T'l
Al D03 IIEEITICTO I 7 I I 11 _:t
Al' 1"11.. 1"11 l,,ZIZ'I, lI Ill., j-, :n ;,.: P r; e n t, 1 ii I I I , I ,111 ,-, '.
I ", I I,-- -- __ ", I I I _--,- rti)l_1A- ill "I lz -el "I I ir 1' *Ii I'_ I -1 - --- - 't , 11 .1 I I I'll -zw- W, ,-,,, I
,
_rl. d, l. - p;l ,rjn,_,i,_,1 """I", ,, I,",
tt.,,. i- i7l _" , 7EI_,c" % z:*.r;, ,,'= a-, .- 7., ,11,- 11 t: I,"'i -_', o 1, I, I 1 'I i __ -I
I'l-'t- Eill, I"I"'I f--, I, -,_ ,I I "I'll, - ,,:,IT,, ("i II;,!I; -1 I I I r, -- I 11, , I! I I I I'., I- "',
I -11 11.1--, lit, -_ z""I :! , X_1:1 i I ; 1. I I
Ei l; do", ?,,'l ,o:ltj -a : 1 In- E 71 1 -I 1, 77 1- 1 ,-;7 _i L7- ,- I I_. it t!_ f ;1, I I -------_ I,-,,--- I ,-I t -,, t I 11 t _!* r I
85 NAVES LOCALES Fl, 1--l"zt, I.- t-- I. I ,,,, I-11 "I'll" I ,'I (11 ,III, 1) I -, I., I "'. --- "
t e S 1. 11 I I'll, ;-- ,,, 71 1__ x -1 IT 'I- o-11I-_,_- _.
I I-, ,
!-- _Ieg nJa -Ercz-.a. ":7e -, I-. -_ 't 7 "I 11 I t I 1.11 1 21,
LOCAL PARA COVILUCID. QCtDA t"NO TE- 11 EAz-- Y ala, C 11 K -DdeS _-Um-- ,i '-' It, I 1 ", ttl, i -, -, I I 1-1 - I I tt I I I lll _I I ,III 1:1 :It 11O."', 1,,mi.., &-- -p-E-, .- ll. -. ,- -I", ,-_ '' It 1-11,-I i I Cl I TINENT.IL i _,T-TTE -,, --, 6 l --, -v7- *, o r c za A, XS E, ,6oC i- m I, D1 -A 1 1 1% ,", lt I'll," -,!, 1,,CI. rt_ ,,: "" Im rcal : amnl 3 ha ;, -D"rV! I I I I
I ,,C -- I I I IfIl !,,I ,,, 11 ;- '- 1, --zt i
: :- EIE,.li, .dIfid. Y- i, ,,, E.1-A,.'1,1T, I I llill- _I I ;OI:__ ,,, 't,-, t '""', -- ""It, tl- r-- _' DA ,, 'r!" 127
-f lPnta a- --, er ', c a I o 1 'J -l"I '_ ,I 'yC,-l-)_ t "w--I. .- 'TI, -1 "' i- 1-1 -zll _- I _-1 ''I I --_ __ I't"" "'ir I"t ie-L -, I'l- 11, I 11 _j'VA.& "W EICU
&E ,:U1'. m4m ,,_, i1i_,__.1i I i I 1 7 ". I I I- --- -9, __ i tt I tt" OPERARIOS AP
I sm. I 17 ;r _vic l CTza-3t, r 7- -, r M2i I % I., I c- 7A I , "'tt I , Il"I"t 11111111II, Z_ IE 1 11.. 111A P1,1,1-II. I't a, .tit -1 I _: IM I'll p 11. ov"'. -cAmco 1E*AIEtIEEVt 7
"I' I- I 1, I - --- I', I
__ __ I I I I.'iIC Pill~ IIEEI I, _,_ I- __ Ii- __ It i'-"Ift,10 R..mau.z: W., EINTIA. .11 III :1,11 _'1- III --, -_ ,,-- I~ -, ,-*I, L ,,, , : .o ::.-I I I _- A :
,, I- ;fn I,-,,- .. I~ 11 :-. -, , -I 0- -_ ,,, 'T'A"11 --- 14
I it I l,.tl ,,,, ,,_ -nF,5 7.:Q, I " r_4VVE_1r_.
.t,,,,,,, d. C,,,Wb,., a. pItAr"i1i .- i, I tl,,, -,- _f", I I __ ic ,; I. I
__ I ,Ti_,LFL-E jol-F p
_= .$.did. ,_,- It, ,-- ,, ,": 1. -t, t%,''l, 1- 1- -- --- -,-- N -, I V "",-1 in OFIC94M AS
,, -,." , ,,, t 1, I _t-_ ft ,..I., -l, 1,I-. I, Cll- _,___________ _, C-
ilv' L11 I , I III I -11-1
A_ 1404M, ------ C
* Im '"',11f, 1 ------ -, - __ tl _111 1-1 -;, I El, ,,, -r'tC,i xi- il- -, T e I 8 *'. *- 1R COMR91, PAIll "I
..,I- = X.."'., I -1 11 31s CPIADAS CPJAM S I I I -1 ti I , I I' t-oli I-E. I "" I-- "' A 1 1'. _,,_" IEMAN.ri
d. T.V, Titlif_ L'um Tiitll! -Iollll -- ',,E,,,- 1 "'.- l -_ I", I I I 11-1 L., -- ,,,,,, q-,, -,1,11 lt 1 'A _oII,. A-
, _____ -,--,------ I D,,Idl, D- A,
-'! I 1, , , ,, I_ It I t".1 t I t ,I 11 I 1. I ,, I I, 1- 1 "I __ I'_ I_ 'l ,,- A l -1 'A-t I 1-1: -_11
z4l" l A.11.1.,z -,',, 11 .I I. ;",! 2, I , I I Rlbtt; I I ".1- 11 .1,1i., ,i -_-,
'," ti, I ,-,,- _,,,- ,-, l"-, l-- R E .. , _,"li" , t 11-1 -- I I _- I~ "11"A: IZ I I It ,r _' _' rr I I 1 I Ii. I 7,1 t --,-.- ,I III,
AYFSTARAN ESQUINA A 19 I !I, I 1111 "I ,,,, _, A', I I I I I Cli Y'17i, ,il- I I z 1" ", IlViEl I,1101TI11
I I -, I~ I It -, "- , It, I I 11 1- __ - , E, I I I I ('Al
de Mayo, Dos local nmpio I I "' l ' ""' -- r I I -- 11 I 1, Ill , I 11,11TII tVACIII..AVO xr-_I I~ -', ", ,,, 3, ., I It I'll- I- 11 "'I _'__' -i;'_ t;'_' ---- -- iTAT 7- lr IITiT"_i, ,I, r-I1-,-,-,", Ei It"I"'., v11 'r -T, it III- r I'll i ;I : i -' I, Illl- 110"I't,, ,.
-, ': , rr t -:_- ", ,, ItiIoit.!
pAra almac n de viveret, bil, ,1,9 VEDADO "", ,'-':"_---I' ,'- 2-. r' I ,,- _-7- -_ I p I I I 1, ", , __ I ,,i 7, -,oI ,;_Ev= --,
I - "i -', 11 11 1: It; I '11 h :,11, I, 'I I, 11 I t-- I-~
I I l t t "I I r llit, 1- T, 1 I r _' -_ 5r ,,, : """ 'I, , -- ,, ", ItIlt. z ll 11 I I". 11:17"", ,. 9 R z MARIO Dt:
etc, Intorman de 9 a 12 de 7 ---- - --- : I 11 -1 1-11-1- '.'AIllil
I ("'.,AF ,%1 ,",'E9jkDk_ V- _111 .
E_506 _K !<,I *,t I nt ,I I I ,,,,,, ':: I I ',' ",I. 11 I '! I I I 11 I I I I 1, 11 I % -, -F, -,, 6- _F__ -IT I I,
I I I 11 1, I 11. 'r", 1, I I 11 I,, ,c ripr I I-,i.,, Am, TI- iio, owiNI, ... ;I C,;S. 11 I I I f, -, r D. "E:[,U IEI l 5 SAWOS SUAREZ MENDOZA ' : l, l I
__ -1 I i ill 1- I , I , r. '.
___ I ,It,. I ____ __ : I "I .11 1, , '. -" .. .... I~ "I" "
Luji;e. 1,oc ain Fstr- i , Z - _', ,_ -'-, I, EIl ,E -, .,,, _- "' .1 Ti- ,,,- -, - I I 71 111111- A I I I 11 r"111-11 l _, 1, -- - ,I ,r" ;'. .'7'L '-il "I .1- T--, C,__ t1l, I ", '- 1 t, -1 I~ ,, I', 'r I ,, ,1 I I,7E: 11 t ,I, --T-, -, , I I I I 11 I -': ,,, ,, ,,,, "
,: _I', _AE'I'l %i'_' 1, r , I 'r I r, x r Ili 0 0'1,1, -- lit I ---, 'r I t-...-,.
"t" -1 I I I 1 I I,, 11 I I .11 11 I ,,, I,
T. t, :" I,
ii ""'t'e" "'" 'I- L _, 7 1 1:1 ",I- Ill l-.
I :r-1 I i ilou o torl"WE'lli rcol, r.
1 1 _i- I -I - I I I I I -1 ." i;," I I I ,,,, r I I, I
V .d.", , 11--- I T I I', I_ I I I I ,- -1 I I ,- 4
I~' ,f,, r . Itlll ,: e! :. r*"",_,, ,,, I ;",! , t, ", -F -111-111 I l 11 111 ,i 1I_-.EI,,o1 ll T_',l,,,f, ,NE
.-I., U -,". I I~~ r,,""r, ,- _:", It, I -l- --- -__ _'_ t'_ '_'__ I :: ':r" -I',: '-' -1 Tl :, ,
TO B-I Z , r I 'I" I ,,, I 1 I I I t , II I -: I r, -o' -iEz I I 2 tl I IIIII, ti-_ v,, Ll," _' _-Ei- Fi, ,T I r r 1- I F ,vt-,--ol,- ;,-;i- -i, I 'I", )--' il -lT 'J_ _", I I I ". I "I -----l-r -111- A " _, I I __ i, r, EET tf,, II IITIE I'lIt, ,, I [" ,: I I TL I IE I .1 k 11.111, I ,- --. .- I , I U
', Er -, I - r __ -I,,- I I __ ___ ---- ---- -- __ 1, It" I IIIIIIIIII! 1-11- Ile I
FL 'I'l 11 1-11- Nz I'll I. -, -E I,:" ., I I 1- --jr "", _'!_I, z l n-, r, I ,, -l : I I", ,Il IcIf l !, I, I~ ; ) --
-7 ,I : ..... .. 7;" I I I ---.i, -5171 :l -________________1i FIN - -I,
; I I ___ X 1 t"", 1, I I t 1 I I I- I t ,,,,, I, ,,, , I , ('0NTAbDEE-EIlFPAlE.1ECIA, 01%2190,,D
&LOVIL0, E3PLYrT01iFN)I tE __iCi- I- " I r Z ' ' ,_! , t: .,EE r q
," ", --- ,-, ', IIl _1 :- I I i I I 'I I :'I'.,' I 11 1- I
EAdA, ftb-- ",, 71-111- 'I'll __ ,-- - =T ,- -, - -- ---- ------ ---- -- -- I I ,"I' -R- _,_,_,_ -1 I I """ ', I I ', '' A .2
W-J4,, I,,, It2jl t I., .1 -1 I 11 "I." ItT111 cl, , A_ j j ; r
le) 1111t, L Ili I'll, 11 1 i, I I ,,',it 7 l I It "I I I lt" ,, In ,HANFJAD0FA3 r.",','I'-' *1,e ; ,;[,', B 0,V=
"' --4 tLI,' I "'I" -1 1. : t 11 1-1- 1--- I~ _,- -77 l- --- --- -I -_
,- '--I_ ___ t It, I% I -1 ,,, ll
HAIII la "' TI, 1- ,It, 1, 11 __ 11 tIr It' I -, I ?.- 11 ILE, ,7, ,itI 1.TI M.IAIG6EEAT. E- "paeuE$1,
_. .11 -11 I" I.111l'i Il .,r,., , 'I- I I l Uil ,A '-" ,--'ll, co, nVlt-5 -- ,,, 11 illi o 01 Afl ,,,,tA l_!'
F Irl, %, I 11, ,," I .I-.- 11_-1 '1-_1l_ J "'I""'I I Y
"'I ""'', I j ,,e, -- "EP-1IIII I -1 I~. -i-IT, ,_1-1,I,-i. 1;"'r ", ---, "e- "I I
1 I - t- I l%- t'rItt"I 9_,,Id F ,,! "j l, 'I,- l"t., -e- t- i
_- __ i r ,, !
;x AlAng" iIi III -I :, I I T,-' --TToF6i:-,A E-,, i" i! -Ia
-1 __ I I ,,, "'.1 l 1-11 -1 I l-io -IIIII11- TillifliE. Y4331,
4I I 1- ll.qllie, .f" teZ- X-E, ir'. ___ T-.n-EVAi
- t i,-, -"! :""Ct I ",, ", T : 'ror It II7"vlI Itt, o. .Itlr,
x';' ',,-',"" -:,z "i,',, ,, ', Etl'- ,, I li 1-- e- ,, I
1 ,llItI- -,, ", 111 t _I-tltll I ,I- I I 11
''I -_ 1 I 11 I , I 11, It i I,,! ,--- I- A -, ctl 11-1 .VCU.CV1AS. CVEi"i-% _,___ ___ I I I .1 --,LL-! '- ,t'; AAII ll I
","'t"; , It '! I I r -_ ___ __ ,, I -%ill !, "i--I, I ,,, -,,t'.
.__ , ,_ , li, 1- 1li 11-1 Ill, izA- I I1,11" ",.I', l_ r -Ili-It'. .1. 14. IIII,,i, l I "", ."
putx sb at* I "I I I ".., I -z. I I "I I , ,;tZ :, I, ._,'I,I l* 11 11__ I (' : .1 05 I 1, I t11 (I- it, ,I ___ I', l -'t,4EoIC. Y __44,7p - -_ -_ E- ,,.'7 I 6vt
1,11. 1-1 ,.,. ","", I Y It ,E I 1- 111-1111 .. ... .... '. ', r '_ 11 _1z I I "I _l __ __ I I 11-1 -r, l" I I11.111", I ,,I7- 1,- Ar 1-r-'Z-- ;_' I. "" i I"' --' --
I EE I E', ... I ,'' l- i , I I I'll ,t II 1, ,, '-%, l-', I "r 'III- I I'll". -CoIr N, IIIIA-d. E I 11 CI-IiIII r.-,,tA!- 7-
-J__ ,_,I 1__.._1_______= ,:,IE ___ ,_,_,_ _,___ __ : le I, I', ," , r , I 1 '77
zw 11 I "IC.o, 11 t I r I - _____ -- -,--- i'll 'A.f.t 1-- T,:,, ,!-,IoI
.1 "I III l, I't"'I 1_. I, :, I I ': r SANT ( ESit lll A P, FZ !: ,7 -lll I, -- 111111i, --- X-R 11 i" l& r ) V:N E,
I 1, 1, n", 11,1 i ... , t, -, t , I , I .. I
I I 112 -' t t- t __ ___ i7_;,i= ; 'mEIo,_._ T-, MCA140GRAWA, lot titgt,, VIA
""I, ,t I 1, I'- ,I, I 1 -,4 il, I I I~ I ", , I 'r I I, 1 t' ': I I 1, I ... l I I'll "I E ; I I l",- I l" ,I ," ',,r I._ .1 111 L _tEt
,' ,,,,,, , ,%", ,:, , ,,- "I', ll I l I ,,I _.: 1" I I ,!,, 1!": 1 1_ Ll'; ,, ,I
11 I I ,, 1' i_ -1 1 111_1;1 _V-11i. "I A... "". .-Fl'i I' o
;II t i t n. I I Ill"ll I 11- 'I'll I, ", I I 1- t ,'I It I 1- I ___ -- I ,I'r _,on-twis 5-2m,
FgIot, F _mc_,I tL7" ,,, ,,, 'r I , I, I l, r 11 I 11 _11__1;T.1 7 __- 11-1111 I'll 11 11 I ,,_ , - ,,,

r,, '"' :t, "'t ,I ': i, r ". , '. -, ,, lut"r, I~ ,lt1o ICHA OR CO, $9 QVIE&CE 7AQC1G1IPA MECAN.", , Z I I I III
,,:". ; ', r , l r ", I~ I,.,, ,, I I I I , ,,, 11 I -It ,,,, -,, --1 I '. It", ,, _- d.
,:,,. ,, 11 1: -,- 11 1-II, ,t 1-1 1,11111"". 'I _w -1-1--l- A~
_! I-1 11::'.11 t I I I I 11 "I ,,, ': 11 Ili- I I I I I Zll 11 ,:-,, I I ___ __A ___ ___ '2 1 1 I I I ', E__ ,T I-- '.
t", 111 pil, 'I' ""' I "t'ri, I I I ,l - : 11111 -1 111. ,-,,I. I-,, ,i -11... Il"I'll llI;!, xlill -_ IIEIE 1-6120. dc Tiil ft- F M1,
,-- 1, 1 t 1,1, c I 11-11 ,I I I -_" I'll I ,,r I I I I", _, I -, ,-i- I, , ,- r 'I -II It I" " -- -- -:, "" ,,, ": ,;, I -,-- '20.18 ..Pl
_, 1 t i Z I I: ;7Tc : I"n t,,',
,, t_ !, l I; r ", I I r I E '1 1: I 11 I '1_l_ ,,,
-, I_ 'll 1, ", I : __ -,- -, I - 11 1-11--I, -_ Ortux", i"I'll-1A OR C*L*I:
1-11, iI- i I ., I : ti 7 -1 I : ,-,' -- ', Ejl. ". A. ..
I dei -,- ,,-, -1 I I i __ i F,11 "! Ilt ,AIA,- Z;, -I_- I , I 1 I t I - j- -i- - 11 I-, -1 I O"scs", ,1,11o", ..rIR cop,14,
I_ I i : I -, __ t11111 :;, .I 1; "-.I., "', __ 'nall, I .-"I. tlai!.IV 1:
F-,T 03 r T,- , _, -I l I~ ~ -_, I 1- ,TW;-T7 =,..i;7Z_-nn _T -I IT, I "' I I r Z-114 II;I I 7-1 - I I ., ",I,- -I. -11 i 1-11, -Q- A- Ct-E
., I , .I " 2" 11 t IT I I I 11 I I t-,"T !" -i, '. it --_111) cocliaw COCINER03 ,---,- --,-- 4-1, 1A .1-! fl.E, I IA
,-" 'III", "- I , -1 "I ". : I ,,, __ ,, iz ii t,, , r I 1, I I "I'll". l Ir It' 'r I z, , I ev . I Ii . A. I .1 El- I '_ -_ , -- , "I'_ '1' I I- -'. , t-It, it 'I I -11,11, I :, t I -1- -,,i I IIIIII Ii, 11"W"llo iiiC1.11"," I' ,iI, '-'_ ,, -, -It ,,I-,, Ctlit-t 6iti41 Infi-mroll"It tl is
I, ."', ', ,.7', .,",!, I, , "'e"- ", ", n--,- I -, _- '- P,461. (
I I __ I ," I > ,, -', --- --." I, -1-1 !I 1'I'1'1,,I, I I I ,I ", l li 11 ,r ilt, "I" -" I I~ P 5 A- IfIOLD C&LkBAZAR I I _,, 'r I .. ..... ........ _, I-- -- ____ '__ "_,, 17 T't"I'.--I 1- 1- I I "I Ill , I i ", ii I -_ -I---- 11__L" I A!t IIIA.
-""-,,- - ---------- --- - 11 - I I 11 I '. I 11 I 11 I 11 t Ii, I t 1-1 ; I I e_"CiE1_ i4- I
A,, IAXARJO EEx 11-1. I I I ,,, ell", IT,,
'11 I -I, r I --l l"!;,,'o ""'
_-_ I-It -. 21 ll 11 'i"TI !"""I",- I'll I ,,, _'' I __F'1Ci__I- ,,---- __ ... I ;:'; I ,,,, - ,e -, ,I 7, I~ 1.1t, ,,.A I-Cv.
1, "I, ,'I ll :--, : , -, 'i ,;
CEDO HAVE 1, ,: ,,III ., r 1 ,,I], I ,'I "I -1 11 ",-" -'.,, ', ,,1:_: ,;_,II r.-I'_', i 11, Ill .... I! Ile,". ,,-- e",
"'-,,t', i, III ,,,,,,,,,,, I , --., ..... .. I 11 I I~~
I- -- I ; 4- 1 I I 11 I I ...... ," -_ ", I,, ,!' All~ i ", -----I- -.1 -_ -,- 1 ;-111- LI.1- Tli!&- iEt-jtit ,I
""'r, '- "" --,,", -- f- t i'. -' I I III, !
11 I I I I I ..... ,,,- I I 11 I I I A~. V, -,,-I., I, I
111111III, "Ilt, I'~ ", I I 11 - I I I I I L , , It"" r t. I I I I'll, 0 !I, ,,__- t -,",-I I le llt III I 3 03TURERAS MODISTAS I -.r,- r-_-" ,. ,_,, ,, I. 11-1 -, 11 il I I ,,,, 11 "I I It, I I I -t, "_- --- __ -- __ -117
-, I I 11 I I ; I ...... ,,, ,,,,, ---- ", -- I , r, , F .t -, 11, I 111"? "I il C11VC2 11 ,, ntvz_ IN IN I 1, tl 1,1'1.1 I I _"'
: I, 1,,,'E 11 T I , t, t , I , ,3, _"',-, ,- ',' t, -Ita Oi
_,,, ,_ "", '_,_ ; 11 , I I -" _, r , , I -- , ,
---- IlI, I, I, I :il l.l- ,r t"-, Ili 1 ,,-, I'l--, 0 '.
--- ,,,, ,,, -- ." --- 111111-1 I -_, -_ t r,," '. FFTIrT4 --- I :I I It I, 1 31 ,,, '- I jtieil 11 .
"" I, I Ez, ", r- ,Aill zi
I I 1, I I I I I 11 : --- .", 'E!"i" "I"', 1, x-,-,-u-, .-Ill't.,2", "" .
1%1.11 n -11,111 I~ -. -'- r, I., I i, vl I ,I, :_-,"", I I I r *I IN-RItAN' TAAP"E) ",, IoVTVC, .
III -., ",, -el, .,;,.,, ,,, ,-i l-, -, It -i --- ", -- -- l I I I,-, w - -wi-"T-T -,,-, w w -, I .,,tzCEi Clow"'tA Lit-1-6ij;6-R&
.II'r I ,__ I I I 1 -ti- I-Tttl, It -1, 'I '-'-,_Ir',r I _I", 11, __ I I I I -111, I , "I I I : l -1 I", it'r ,,,,, Ii ,-, I I -, _1w l,", ,,,,,,,,,;,,,,,, "A, ,__-e-,i; Iltzll
I ,;-' IIItr- , ', r ' _-II;r_ C"11,122."
", ., L - r I -2 I I Z, el !I I IT, "I ?I'll,-, -1 I I 1-1-1, _I,11,ii t I I "I"t"l- I'llf-II,
-,- --_ r ALQUILFTUES VAFJOS I '. ,r z I i,--- 7 -All ---- '1111-1 1,71", A, et. ,
Z. ,V.I ,Cj I I'Ilt- --, ,,_ -- I I : -- I ",I- 1 r -3I'j ,) r_Jo',_ j "
)_ ."lit. N,, t"o-A('I ,,, Irl I ,,, I ,-,- _11 'N
I A ', IAJAO 11 A
i V
I_ C11
"", _1111 i. t,- It-~ E- I 11 ] -1l, ICI I"
... ItIl I ....oEl, 110I c I I I "I -. -- -- , I .1 X 11';F ,M(tffX Aftl l
". ,I,,,;,_, .... .... 'r" 1, ,, I '_ l .I", "1Z 'MrINC II ._ ,- ,4 1 i:,,, III,- _T" A;T, I- I ,.I,,_11____1_1 I i I, 111 F '17 1" r. I -is' A 'I Illld W!" III~
V'A.,j_ _--, '!,,!,:,, A, 2: "I 99 CEKRO ?ALATLN0 "KAE"" ""B" PlTNC"r ') "lb -:1-1111 Ij 31" (71'--J'
ftjIt ,:, -, 11. It ,I, t1i iI 1 I I r __ ---- --I- l ,, 15r OrIIZCr EIFIA, MLAiF, 17ilPA -Iter"' "" t- l- 'l-'r II
,I,, -, "I -. ,-,--I,- j,,r- I -rI 1 ------'I"o, '' -, ,, , __ I F_ I --, I -t- I~ FI-It, --- "E- r-,A,,,,.-,_,
"It lI,7 ,., E ._-!Ti: "i I -,I, i, .ar".
.. .1.11 I I I x I I 7- "It., AIQ, ,to t .,'., ,. ot IZ- 7 ... I.- I 11 l It , 1111-11111111A I 11-1. I ; I l I r _1 I- --, z -l--, j ,-,_1 rx1VrssxxIr-1__11 1 -Ilz 0 Il", 11 11
_I, I "
5"ri, wl ,-- ', ; -- Il't. Ill I-- .l 1 ,, r ,:, ,- _;-i, I 'r __ ,,,C_- Ir" 111" 11 e Ii I i. 12I
I, I I, 1'111'1 1,*,. I N I CILI'Ail, ILQVM0 I C1W ,' I- IE,, 'I, t--l"- 1'sto"
I ,, ,- ,i- I A, -t,,. I 11 IV. -! -- 7tt- -IjE -III, 'I, I ,E I~, , I -- i- ; 11 1- I I I, ,7_= tj.. ,oll7, F, I j. ,jC "I 11- '-It" 't- -id- ot-I..
1, I, "'I'l VIII ,.,. 't, -. I, I, it- d__ 1,- --, C- E- I ,;! ,I
'Ll' "" "'r ""'I't"""' t ,-= ,
'! -"'-I, , I~ I 1 l-t- : ; - I :,,,,,,, "I'' t, I4 Z"l I', r V 1111-lill- I~ -- --. 1- Ez I, I .1 11-Il.
-i- rwi7viVtFmilTn-i ,W,-T V 1.1, TlE C"'. -1_!_ _II, 1_ i-, _'I r I , IT t,
_, ",,,,,,.,,;'r ttitZiI St 0, *- I JjL,47.
kaI 1 1 t I I L I -, 14, , AKCg CQCWJE ') -I __ '-j 1 'r TW V r Z114,51-M 11
11 1.11 t, 1-l. I I I 11
,,, WE MARIANA0 REARTO I I - 1 I I I ", I I Z, _kl_ r 1: I". , I'll ll ....... 1 i-.A", '," ,i",: ,' "",'_ 'I ,"I A, I _"; W- ,,,,,,:,, L 1-71 IC-111AR m, (,01- I
,: ,"A'-4'1' I, I I~~ ,; I', 1 I I I 1, l 11 I l, t, I '-- ,-- ,,, .", 7 .: $! 14-. ; ,_ ",
-tt., 1,1, ltiE ,, -C, l., 11 I I ---;! 14DERAS-LAV I
I.-Ii, Is".1-11 '11111- "I'l.", -, ---,,- L -,k t[- -4. ,I ,- ".. L'I",I 11 I- ,7 I",,
t I- .--- -'4 I'A _I'm% 11 I '_- '7- -" EE' l111'E'T 7I '; "' L :E L 124 LAVA ANDEROS __-- v ," "I""". t"ll" I '
11 7_- .......... L22 ,1111- 9 El
ii t, II111- I IEEE.* m4REA
r-et 11 I _11t'. VA,&Aj)m 0 CERO MIAM I ; ',': ,'.- I I I e- i -1 I I., C-11- I'AI ,A
__ __ I 11. A-, ,-I, I ,-,,1-11, I I I i. 7-1 1 ""' "- k"A' - "I' In" '_ DZIiI COLCICI.El VIC", 1, '
CiVtEl_1_zt' ,,11, I 11 'i- -77-. -l- 4 '_';, I'll, r j -I' -' P' --I t Z "1 12IIn
711i, Io ,oo 11 01, - C -- 1, ,, ,-! I -I. 11 Ei II -I' 1. I 11 I , ,l I'll,11 I I _--, 'ANA T&WIDONA V. LXLR03 T .YE I
,-_," ItZir . -, A ,-- 7- --- ------ -- I r_- i,- ,%, i -1, 1.11 ,-, III- ---1' 'Ill. 14. 't-r ; l.. ",", ,,I I F T, I,_, ,,,
"T I, --, ,.I,
1, __ --" "I I I __ 1 "' I I ' -6- , ; Z I ,t I .. g- ,I, W,- ,ife.d. r-'I'i.
1, r- ll r At"eIc'. ", 0 P"E"r -Ti C ,, .., ;,. I Ii, 'i ",,: I 1_1_11 101, 11", ,', .,,, ,C,!' ',',' 'i,' 1-A lot,.' -,'- "I'll IEA .1 I d. Z.-I. ci,- ta. ,,7-", -,.", I .... -- 3, I~, 17 7 --", _." 111.1-1
i 1,,- _----- ,,, ,-j- '! ,-r- _-Illr, ir-_t", I~ 'iI-II I 11 ,' I ,- --- il:-11.. :r ,Ir "' ', "', l "I" '-7 ... :. "I .l., It I~- 1-.. I,.
11 -1 I i o, I __,4, '11- 1--i', "It i- '-- ; -, ,"', 1_ 111, 'L -1 I14M ,., -i
I,~ i I -_,, 2 ," -, I _, 1, "I Ili, 1-1 AN-.
SEI 1I.Ql1E1 1.1AE- 11 1- I~ I I 1 -I--1 ,1 11T_ 111= ,1 7111 -E-11. ,, ,ift.d. 1. b- , fir--. I.. ,
,:,. Ill -T, PI,,, El"r It,- I __ ., e"I t,pI t-. tT" -no*, f_ ; Wtrl, W-lEiI7.
tl l E., I, ,- l-, E- 11 --, I 1,i,.-. 11 Tn- _,_, _i7 _i, I,,, C. "",
--- _r, : le" !!, .I- ZA B roeij jIVI I0 I
t' 'T I I- -1.1 "'It" NI 11 1_ I -11%, !- E-I- --; r, I I"", "' , EI -1 li C01 I 't
R, I I_, ", 11 ", I ': !7_ _, I I C.C X-6116I I
',,:-;,-, I R- I .",:, 1, -,-,J,-- --,
it I ,,_ ., n It ZEEtC0L0fNlE INA 10VIEN PARA
_-1 t t-- ti I Ill -I -' .A -- E- -T "I --, ...... 131 OFERTAS VARIAS
__ t" __z_, _'_ i e* 'e" 11-1 J-11 111-
-,- Co.ptT1mtNrE klitt tlol-ktitl !! IV -111RO ILI I .lj 1, __ - 71 Ill~ 1-151 t o
Alit~ ".,..",.I "I I~ 'i "
,,-,,I f11-1 W, t r-_ z __ __ r, '" .

"' ""' I" 1,4- ,", "" -- I-- "'. ;,' -- 7 -', -- ,,-- ,,-,- ,, _F,_ ,,__, -III ill "'A"' -1111IA .1-1-1- I, -- -" -wl,. TlifX "I? TlIt IN 10, I'll .124-11i
_, ___ ,, .!I ,,I- -- I, 1 --., ,-Il, I-%, l - --itp "' I Zll-, ,A jl 11 ,,,, I I Ml OIRRII 1-111 11 AOOS LIVIPUCZA ,
,,,, ., ", 1. 'r -- II. ,:---e'; ,,,, el, A, ?--- 11-- I ,! FIMS
1." -,- -T., 11,11, '__', !, 't __ -'. -1. "'it. I "_11 ; ,l ___ I"'II "El-etE, ,f-. t
I , '. _: I ,__, -, "IT11-1 11 i5F -ZZCV LAVA-WXA COX JuEPR: ,,- ;
:,., 1- ,,, 1, A1,IM- II -- I .. 1,_ .. ... __ t-- "I 7 F_ !, __ __ __ -,t --1 IIIII.11- I-r
1,4711-11 -- t I iloitirt-,,"ri ; _1 " 1, .1,1.'A ,'I Il -- -,, "I"'I, r 11 I"L J.b.. M- l C- 1 I 1, I "
111- cte" ."Cl- I 1 11' 11 11lI__1 1"_11,1I ?1111' ElIt"Ali 11
I I I I -1 -1 ,-- I -_ I 11-1 I "I r..ff.s.Imt19
11 A tOtAt. It z I",- ____ li It,- ', 1 ST .11II coi- 11 III_, l, e ,,, - '- F- !il- l, JOVIN DEL CANI- PII094 T949rEj a
4__ ...... e l -- I r- I l f,
I L" it ; 111 I z ,rt t 1, '_1 -z I'
-"- I~ j__-, I., ---"t, _t --bl- I-tl-,I ,-..- ,- 1, .l
_ !,,_", I, _-1. 7 11 -1 -1, 1-1 I -r'-l- _"i-, I It- I I -, I I~ ;1- __ I It 12's CW FEW -. ",-.,I. I I,,, "
.1', ,-'- I I ". r-, -, I lt j, '. ,!I- T 11 I -
AGOSTO 19 DE, Vm I -'LAR, 5 CENTAVOS
OW10 DE L/A


e12 pip Arlarn P, l1r. Vor wc7 de
Opir"Alt If

t0t C" M77 ?14! 41H PY'Iapqr&fito

Intervene A IT;~ ,rofvttv do
obreros Off 6v if, PoJi4q,
A kob.
d, I'I, &I ZtA n C, plliC-p-t- 4_t., 1 f
1 I'd
-o,

'I T" b qM IM 7T t .4 11 1


.1e i A
ef
di. de
rmt, P, I . . .
T.f.
udi-tt, de
bi
dea To ll

Eaf. t, I t I I


y

-1. jq- -01
i.cz que
pti,,qh'T. P. u.
p c
XM

-tM#
-Idt.
'dV 0 PARA Ll
d: 1. !66M =ti.t admuelstrael6n del t-tral It.", 1 d,
-bl-d- e. C...90e, ZA E LC
elL
19-Wi. Ped- 1)
to bta
TC

ndsmm I
TIribunal rge-i Dichos d
ti-p"4 Sj '" r
d,
C
A LA VEZ ptopteda 61 er le t.,% D r ra Pedir la hb"4 t
L. C..fede-66 de Cub. h. pedidt, .1 gb,-, TA iN
te
-9 e. "te pmbl, 0el Imik-i. dfl Td.d. tE T ERIAS,
d,
-bre"'t' p'- R- ... I d. I A S
1. P'.
it.1-mift
L s dtrugm7l' M.- A de
C--d. b
!-iv 0 A 5,
i.g
del
rN.W d, 1. ..p
y 0 T R 0 5 Titulos de Cal,
a operada- ESTABLICIMIENT05
H- vd. 0.
_P-dRd Pr, M,
fl: Ted

nuel Martfymz E w Mrti., ffumi. A IseA= Ul M.H. Al H.
to.vo L M t,.;,
wd. ex-w dt, I- S-, I.Lt

le ja fVth,

2 cm 3 enot", bntot-3 memufflidades Ids com 03 que ex

A dif M cantid4d di $30,00,

In Servitio deEl Radiofon6grgfo
QU62dclaRCAViv
or. 7
dara asta hopr mis dis cincilir 6 ncia, puc
lincas Io hal
cerl ui to de fitguar -n -- --10 nli s I-jbsa sila,
2ALGUNAS CHARACTERISTIC S.


Nueve atbas RCA ril,_-x 7-_- Crido Cinco b-anda5. nsan.
che de bands cn onc,-- C=bio. autornitico d; Durante toda esta stinana en'trecos. Con5trucci6n espmi-t p:- t, c!
2 o5 el 2 de nuestrasventaa
d I
a 18 CTUI Roia Cubana con desD G,
R CA Im abln de ai-s t,
damnificajos pot )a
A
Ecuador.
A. 2, 1 i -z
-ile -vez d, J,5 T 051

T61I Of YWIRIS


SIM
_- CTti
BE C -1 BLANCA A
L CX' C h-, RmbAfador arventino W,
"i It


'Medo a duel* pr Remorino en Sue-, -Qu*, El 11 j


d. fu t ..d. 1. fete .. A. tA. le Ul-b- d16 1.9.1 1. "..6. d .. ....


Ni
it


%BRADL lf ht 7
1. e : t ll.' AN,
-hk jum W. .1 Fde 3 T, E.td w
B,.dly y t- diml. gud" per. AF

1A

tt

+
7


V
771MAR10 D LA MARINA


C reacones Suias
I)go fry may~ ~ACC
cl WinnCC eCCtC C i

............. ~ c )C )C CC

V CD V Qt TI
'1m iA/a
I, iq'


;,'I 1111MIngo MAI= Wit Mtdg. mra un alipo
0. it. lao 0 MmAtIm 'a "I Fl y. d, V-wltro, fvt '
dm kit R-M SOlia Tt'l tm ttt So^ I'Y"
14D 'I. M-lA y F'mAtid, 1:1,
'It Citolt,
Vt.
c It F, ll-, T41-IAO Rlwm Eva- o dt S "
Que go V ffin de 0, Mtd Ati.. Jih om dt P
1-- T ntw" v JqIt'Imp. tolld. d- t, l C ttm4l d It'sm.l't y J--,-an 6.
a der ha, a Ptp- Q6M y mhora NU, N- J. Diu ;t
m6o" Cam nchti d Ug l= lv=lo RJ"m jrf tnt F
Ttft R-11 1-6. U-m J" -nm
do, y .AraeAda So


-M tuvo ef


fytrecio con rm.

i -iol do "Avcm, t .1 '"Mall
10 DE LA Ai, ; 05'3 ccrinito n
Q Plano, to
-to, de to cor rio Q d"--ha fie:tp

Abbatt,
L6y- 1-1- y J LAp Lim

d--t ra Grattle C.WAlrz
nzAlez, gradimida d Cl'.J.N- Yo it i, rttl&mra 0

ity
I't,,I
pw

Uv
As de oamJ
I prolmianal.J
qj '
permi jaM madolo austrMao JI"


'W
as pr&atico 7 manumme. Bd demos un mqzaja ma"r 'J,

'u
ads sdquiri *I modarlo
d S 44- it. 1- t . ..... .......
At UIL PERE IN 9 ..p. J.0 Ad. G- -1.
S-adt., y ..bri- d. .4t9l. q., d- 7pattro Zl"i- S tdt-' r d' I- pagin- d SP-11. dl DIARIO DE L-A MARINA,
DURM DE U -r'ARC

Rill _JA,

'RM ELF tit.
mnto hay ves P- 1. quo tulwim de
.14


k
44

iy n L rmOa


I-tlan y I-- XV


It"

"I IY
f.t.
?I A
it

Atlto.io CV. pm4d"m d Lm
Di lbwdm GIL, S, A, mp-nt-t. Ft=ffz C-.
bmt,6 hwia 1.9 Dfte U.ilt z n l
geflor Rdael FjkeM
vij. d. ..CA- v
PI&Pes de "nt" Que t ,i Tti, a su regreso.
y FA n -D I-ra'a IA tLt. m
4 2t:,t


cl


p-blbi.l

un
u6dk, y A L
dal

1.

m
In udd-pu" d.1 rain
-LA PERLA", ha zl
a. nt.ro M, 22 el ro 'm 7 n Com lmeft e
X'll y -,,t- M f- ID P-.-t. S.1p,
b,., ;,. d. I- -1
g -br G6- y I..

A5 dm il h..

p1ma ap.AWal Evta

-b. G6m u, tmdo pbladan y