_7 I-, W-- 'it "t A it, M l I'll,
I-11A n It,~ in%-- t- ;.. ,-I
I mo, _- "tiZ Yram, cornedor, cli-ma, porch It FAd i I t,"-', ",-, .Itlo -,ij- C 1% E-WAI-129-16 t
-1 """, -I ,I, ,--, --- 'tj%, f-sr" 'a-', t, I -1 !--- P--' I l, 1,_1 h.,
, -y, -- 1, Ill- .i., ,,, -ii ,_ A -- I 111%ir,, 1!1t ,-r,, 1 1 9-5
trt tI =*
,,-t- r,41"o"i :"g ., --w- ,, I, 7-4, -, i- de 0 ado E-itrada Indepen- - IV COST -WX 911.11A 11;
asr.4- rl- 11;-i ,,-A -VAP.ADERD" CEVO 111AM1 GANF Z ARIOS Ubl. eogiw i.gio, .... o. b. Vi"', '4,, o.7 11, VZ4, III, 1 -l" _I.Itente dp PrvcW i225. Do tr 5 ,,' A "I, 11-i7l ,, I :, S,,fi- W."t- "' ,ISIAI.. T.M.- B- X-53aL2,14-M,
- ,
iiASOMBROSD!! I al, C, trw- F tIoar-0 ow I t", --- -i' 3 A V eje_ '11T It. -il. I ,,,,, _.- ,12 1 = _o ,- -rioll'i'I 4 tilll il -19
II at, -1 A .ii -1-71- A, ,- rn -_ IiYESTARAN FSQUV ,.1 19 a, garaj,, -,i,, !, ..NizActox BE, VSN :
'. ni I- : 1 1 cuarto ,I $200, .-,. 4, ,- .- WT* Wo ..
1 -181 1', -1, c .-"',cL Dji ktiole, P ,Qittet a tad s ho- t7-'-- -p"i"" "' 'I- qu.-St'.- rulauld.d.
_ -, 1 "opolvador, Put de n. --d., d'-pot;:'.0.
-In'. ,_ Swt, 4. 4 1 .., 4i lt'- L ,,o""" -,-. -" 4, a- .- paro a I In a c 6 a Ott viverett, -It" I,- .... .0"M _I. 1.
, F-1.1i111.14 t"Jol, I.. _P11.
I t, "I,_--" I- ""t-," iz--l' ze ba' 1rat; con ell e.ciir,-a o. Informan l ...... i ,I,,, --- !. ,II, I. =
;,,-,, It ,- II P- -; -,,,It. = .
HOTEL PLAZA so l'l YURAIMAS I ,;= M=
, A v, -t-- 1 13l! lit, -14" Iii doo VUJIAbOft Xglotio TFtI EN INrl
114,,, Alli Itt- '! rdii, -x- T il -man do 9 a I do LI 3 I B-3543, E-2094-04 Scp V-W. Aboil :1-pliZt. n s"197
Confortables habit T--, O 11_ rt-1, --A. 5, .L-Ii. Is, ,i-- 11-IIII. itittirit'.1; t-ll doa% I= A. ,_ I, tGao 3 11 _.U. E-SM-III-w
, "- ,s.,1 1;15 I-II I,
tacionet; con r- ta-l. 11. ---'a I-, f'-5063-B3-18 ". N --t". XIAt. d.ta.
t privado sgns !S-I- ;'i-,i -1. It _.... .. ... sa 'L !M,, C'19A "I'la I olata. ", 9-11A.Wis I- = 471t, Edtlt, DM uz PA" 7WASAM 4=0EBA"M BE
el6fono, baiio I .... .. ,A- It, I,, -, I, I Itt,- s'ii7: 't.-j Lujoso cal sin renn, I a I It s ,I. I ti 'I -II11- .-It, .
, ni, 1. _"., Fr-, -;IA. a."DI 7..-, ". eOLT VE"It. V-, X-M?3-117.18 Obi A 4. IS offria y caliente a todas ho .tIl 'X', --,, -'T ,_- .-A I, w ,m-l, -1,,,tA, i 11 -flo, NO :
I ,%Wrwa iffi ,
,il 1 7.-,,_. r,.,%-li ;l, ni 7 -tl_ aII-11 -r,-. wt- I-li" 3 -ll- ti-. r4;IwCITQ 4 =aogm, A= IJ= XuVV
Frcclol meiisuAl I,,. y "t no --t- A,_"1. N1 ns zirl i"13 I-- Rita IM Y.nQtV WA-1,11 -, Ili- "I I""', "'I'll"'I""' :"' a I- 11 I
les, Tartk UnJ I.'I o Y ;L Ain'FlAi -1,,,a- Lj,,_ -- P ,,,, I, M 5 CVAD I. -, f,, ,I
tiumna, 50, y parst os per"- A lw t"W". :,-- n-'a"t FASE0 IN, ALTOS, E% A 54 41-1i, I 'l-I, S,,;_.!,. 'I"', ,-, li-Ii Ail !. -ll"ll '... ltl- _- ,'I- 9-4 Ill-:$ ,,j, totAbk,
AGOSTO 16 DE 1949 WAPHO OE LA MARINA
piden log nUivskc
ic Afv; futal D T11,1I f PFRP __11 r r e 0 3
11 e lu ipt vit? r S P, I P i :I: Fn pr slh( R, h ni g
)I Rfiere ;" a ui fr; "to r i: filw 'If, ev,
En obras que rrppvsewor dp ritwezie plim et 011- 'a h. -n if;,ttFPr"_l,,f 4 tvldgow 1v)rllhFr
to goarth i- n
;. 1. fam
futuro,-Coufinflog el lVn Ps de A ra al.V fiorta-erluma h. 1-1, '43', 1, I-Jul l 't"", :T ra?, q'p ff in ig v r, i 4
4t 0Mtr. do 1. Yl, t'r-o-t" 1, d W F z t"', It,, d, PImind la reunl6r cie 1 A,_,hT- A ,t I,,
Zda,, lig=4% lo: L N S.,
11:f" z tt il; t art forma 0, V, q
6p p t- "W
la wok, do Ieli!, 0 d.roitit. "I-omot.r
Ar!V -d' f", y 1.
r. C",radill, C-tl, f1m ZV6. hibil y d, ...... t 1 ,,
Wamd* CIO W10.T. "1 11 Al,,: R- aa tt n- :I", r.
rl. 1. ida 01 1 "1", n, itll,,Jtj 1'
ruarenta y U.,e do la, L, -pt ;lvit d, It, (J
-I -f6l, 1 do I Y t!r b 1 -t- 0,
f.ti
d
"'t dor do rai, 2,3 "t,
b- FaO..IQata jt das .0 a] drama d, R t",
i A
n M N101 1113,
-N'
p
= 4.1 o -W. "t, Do, 1.2 1Fornando
bloilt"
PI
condJ66. do
os .a I i, ENNIS, Wanda, -T,.
.0 & 11 d-,;-l o
DemM & fl.111, do mpli. P- 1,-rti v 't
blId.d,
It I ......
taid- "ir
aol -Atp I irl I I
rat r r r quo
m ., S. All
.,Irta an re1. fueron n1k calarizor.
Ooll I,
el emr I L ,
M* So
ru rahdo.
Pallor Presid-, 1,
=ME7
it
dl 4
cis] I to a, HI-ul di,
d, 15 d,, 4--'I't, I
if
pora Of m- L j n., ,ii e
6 I, 1 7,
A
i, A I l -t- j,, q-, -1,
1. do Ce,'lm do Ion dg.,, I dti pr, IcCi6to do qui.n. 1,
3.-Aplaudir I artu-6, & 1, d,
d Or
C.W to .1 'loiu,,, 'i, E't.6 A Vt,
g"4r i -X
earloa HovjiI t I tl,Ventura G6rmm
utener 7 d" a TNI,
11, 7
1'tI6,
marl4m. do to, r, k l
ks
= n :. I """ oo rarop.
Wr&
nd jEAL
4 l Nc In----------'tt,
, rPm ,
DIARIO M.
dlt Hab-.-L-1
D !.9.66o f,,11 ltr
AC'MARIN Ot., -t ort,
)E LA
it -I vat-o. do WNCO 'RT, Sr. Di-tt.,
NZ LA MARINA, H.bi dd- dit.,iol
a, dit, I par,.
431. mle preside
WMAD. 1, t
-ILA MARINE I -ZORRO. Sr- Di rotor
V t ... oAld, VARINA
-.y -dlh m.dio
d o
df.
CHAPAMk MARLt )W 16,
Or~ Chap.
ONX
dl DIA
N A, lfbom -Fl'I
IW Ml,
t i
14 1 ,l tLt
t:n
MINUT03
in
IJ
4 lij f
, A % l
,1) 3
HUYARA Y LASTRA, S. 'I
W.
405 407 rrm-U.'? .p o P.X.
0.1
/el "Win 17
LAM LA _t.,DfARAODFl
A, qtbgr.d- & P "1', 1
_MMMMvM__g= pq dol P,,mwi
. . .. ..
LAA
v, 10
mmQ
LAB A (AT CC -,I~ M~(~ iIAI' Al A'~ &~MAN~i C L CEATAC 0110 CM...........11II
no Iud ... 11( M~01~;I
*111" ll011. (1511 l "I VAIS 1 11 51,11 ll51115BIIBIII10(5(0A 1511 -l ot (I ~ I S11 I S s~llll Il 'I ,-l 43CA
A'p
lima5 11111,
O WN IA w111 -I nwII I
OLA LACS(~IA ASVC550P-<5A A1(110 IllCll AlIICI s l( A A 5511 L M~lAI1I5Ij
01115 ~~~~~ ~~ ~E EL P5 'I MW'I5IlA s,1 AZM MA'0115 A111( II L' 1 1 ,05 Il 5 11 1501 11111A l
51 A ((l I lIl1Cl~51~IA~lUSl~1C1 L
l'i""ng'~ 1 '~ 1"'"l""51Ils 555A1A1551AI5CC y 1.
lit
V
'4
1-:1, t
4
SW
"1MI1. At- 1, 15- 1
Ti
kt tk IRI At, 1 F-tl, T, d illd 1" &d. nl ,e d,, T, mlente y A yft. h ja dti ],i I,,, III IM,. 1. w,,I i
p- JgIt, 6 Plall, AIv4 .. ......
t. .0n1l_ JA 1j.da GralMlo
1. Q., ih.. M.rkh. Jl.fto
1. r.t. TitIy P.-, NuAn Toflarely, durante la flee
A116. H--it,
ity
n
0', tj',
IJ
'T,
21
A
..d. x 'U. 1'. qu. u ftiee A w-r d. prte- W se.. p. b-. h- N Ist- 1 -0 ULTIMO MODELO". AM m -preu CUl,
hla)za, Al- da e Infanta a partir de hey mae
A
AG ICS
7'- 4
1 1, 14l.
t,
" j
N
Z
.-Clto do to Prasl tel, d 0 !to to uw do to Palo
stores ESt._ ..._fon 0. y pronuncioror
HOTAS; 1 7 obierto.
EN TOD L J 90"OrI, Pro
C rcio. _,jcbMerQto. Esp.
Prolas m Rubi P ir' t. 41" IMd El fervioto do C i t,
lu c se ornplia a
-h.1. A, -.
eep.- del MATRICULA L-J. ALUMN-L- _rTo.
S'stemo do Ro-o-intItc0munccct6n entre 1< d ,: xi lo. y dsciphra. M.szo, 136hWeca, rrIz; no
de u, c,,&,po & Pofesocz gmduodos V c
40
1, 14 r", O iW
s
mow
A"V
ii. do VIG-w," h-ritA chiqlH M-1, M-1"
Nt:
I h do e "14, ut- d,
t7"
lk
.. .. ......... .. .. ..
Jo I.nft a
11, pudl
w bb.
C)t"' 6. t
T 17-"FC77
!a del Acto y
5ro Al centre: las doctors t b, i Ila ntes discursos, rimoro, I at F Grcdn, Con :iolidodes. AA6sico, Canto,
ioARES Veda- Ddo L fi6n y todas ;a- -as, que pe-,tre a W VW I
o ob ndonte, etc.
ntes, todo sobe lo base de ro c D-Jer"O
NVEWn FMRAW t!M PARA XMATXW-T ;-N
da, ch.,f" H Fmw- y -MWM A A OW ftw L-4- cb-m 06
ww n uwfe*04
Fur LN
00
.........................
am pygir vp 1112 MT
= 1 toot T-1- 1-- M 0 Am" M-W y sn-u M-4 0Aw,
4j
AMR
I- d l -i- P.Wd6 c
-M-d. t w E um
AS
in pan
1 Q LIZ . ..... .... .
4
is, MAY
le
y Xto
COW.
Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Full Text
ctent dledoict. awit I for I to 9* les
l.to-cii
rel -t1ii- I
,-a t, MARI
Ito clir,06,11- Ati, il-, -nlivpl D IAR 10 D 7
ont 11,i ,, "M fta 6% 1, witoral -i4 lkii-- Im Hlv- U
- - - ----- .. .........
....... ........... --- --- ----------
.......... ACW-1-1
n Vy-o -fQS j0/%Qtjj,1i, R, )1j[, -1-F IM: r (:P,4005
ANO CXVJ1--NUM1AZ0 I V)1. )A HATIANA. MARTUS, 16 DF AC0510 TJF If4f)- SAN (Y AMMIOSIU, H.EUTER10 Y MIA .... ......
Aplastantec. "T R E V ISTA Libertadores de t o da
DE S T A L I N Y doglan pronunclamlen
106 conlumiAC- M los tion
ALANG. KIRK por el DUI 1110JUR ARINA
com C 0s. P" IJ la
Dim e wevigaron ]ae 11hTlIllia c ,vAiil re"ibitICA prii So encarp
Obtavieron solamente el 5.74 par cieiiilo do la relaciones, (] -F-tadoi; 1, Exlqe 1, intprp46n do (V' a Gobi--,
votaci6n. Ganaron lcm crisdotn(-n-, ,:-,d6m tzs ei UnidoS cor A Soviriti 1,, voemll(" vivo E ,e .. ... di-b, r
primer jugar. K. Adensuer, proh ,J)le Canicitler j 11- D" opor q
h", t-,;,: P7- aur de
VICTORIA DE LOS GRUPOS MODERADOS hi'l-
d1i
Ocuplm el segandor lugar los social-dem6craw.
En ol tervero, los dem6eratas libres. Tritner
(.0bierno elect librernentit, -qjuu i*q flitter
R d-dl
1,* I'Al
P6,tldVA Maln'- Pl 111 it, 1,
5.1ii-a de IR Rop i i,
id 0a,1%, E! d r t ', t", 0,34ui di,
Adlen"'o, inaj. corn I= 10; wirota .. T naoliwo
J
coanuoth"
0 0 fin do od.d. I ff, at. I.J. Un'j"di.
pll,.rl,,.,, rua:
aut- do Data Kria C, y 0.
res Ir deder-a
onels di, la Iterubl-, 11 'W ide On I
as Do i a .,,a mtals. do, II'R
ankrata, ib-, der- Ists. 11%1Z I I I InIn el-i-, l" 'co"uidslaw an, -D ciarididiat. cor,
.-A-le iloot. lIat1i'lelon V,
I
cros -.1clea descle, d,
ni)o,
irlc extreir .irse iata ounit- nii 258 ......
I R is, I., ,iiz
alas Telibi-t '1 5 cha a 6 per to ri R"
A..q f ... at, I" d a wceor. vie-, ti A gerado r, t 2PA r rin a de li,- C1-mV1at.J1,oeo- bi! Kr d, rlca U"
I" wt-, 11. 'A. .1 'ernia o-,, id 'Acroa dr, re. G'K ,t -. nI,--.1 .07A
par t,-, ol. .11.d. 1 .1, -1.- C %
ra Vol In Cristlean ei K 1'. V, iMe 1. ,Ir I das
too foltar, -ft b..c- Par. tlgnie Ilrl I= ed
se'l, la on
iarwa bwso "d z an
. .1
ah=dl I us psurtiouni do- do ainbt, In, di,11geale, liidw vr-FiD sn- d- ?i,.
ii, Vaa Va pitla M P-i
in
nois zc
iiih- el Deutsch. I rr. de Is Admitistrac%
or U- urraedine, del rre'un ueer, d, 2 "t-,
rA a Xilio "I&'p r"' 'r" ita a Cuba :as I hitbut city. -go he eared.
.. I do PnUd!rde: EX'i 1. -' 10- U-4do; ntisrao a A,
Wa el dud z Via. e praywa q.. el
tribVocas 1,':TL VI-a gere-T- 8 de la First of Bostonlu'-po do I :!nnn. 1.
-ate 13ta spoons,
o us matter P9;
alaftil li, 11-11 1 ;, iric 5. del 'e"' It " 1-ork ppor
Truman a la "e tui' ber 17' C a. dtla'gsaall :
n",t, -C: ,
Corea t& _, 1 Ar,,intlm witat tentaic "o, St ,n l'o irmerd. P
"W'aaficiales- Fj tractivio parecie ser la oposiclitin de riertos M ni e Pesos a la China arideorn.rde,
ate,
SUr All"" P,
-able-. iai'ltr. M. ,a = M to,
i-dea P, C C1 f capim 4, ral."'. lp. 4 Ital.do, iibirt--ar cie 490.6
VASf I& (Urd. Km,, lea w aidi Imenaide 7!! In del jano n -J
do Ft,4, ...... ocac- Jji- i, pare
att'lo. FINE.
Confine McArthur en:que U- i wo 35' (U atcd I ul on U.
_a defatted d n, t ii'L I h. .11-Ad. colabor4cj& de to F El 1] 10 el
9mo ""'t- 1:i -jemade" pliblic6 n"a
repipidivii at count saarra"-, t ,! I h bf. I Para alrol3tar Iris,
Jz T!iwa d
an, IuV toV, Iii C
arne"Vara -XIL
.VVc da,
Ie ai ruitlquju
r
-,-and.
trea'. omat MI i6 P. phb- tl do Sprae
Peaid-V, synolrcint iiM coni. Pat' -nd. ya ____rise, y -lw "gtc
to 4, d lelastaclon" Dow n clcd ja
di 1-4, t, r- l-w riltair.. hevaoliv d ,,,, imphr- 6,pl a., r0caa a 1. bnall.- 'on. dal Art.,
tirirsierui o que tinue. ijdo 1 ,, 11 C-Pll
Itilel 11, Q131 ,,.ad. de Re
P. balcotear In riartchcra an,
p4bik, e. C.- ni-di .. 1- t- '-twonar el gra. pro"Qtr. dot-uto iniv- lo, je --89 INCEND10 VN AVION TRINTE a
faci 91 A = WEST earn I,
U. lpat-', 'lea o.
"ifft L o 'cionift fixt Is Im. co
nzx rl 11 C let A a, da
a. d o11 Y WEST Fl., g-to Is funi. No I, 'Evres ta""atrolads" on el F, &E- Un wo6ri as e 16 "no lriindj: b..rg .1oha a' an' -zlitrov.
ccoitr laid. I.ducato P .1 jrbioroo do ,1lU. H ra'ea it. do. CA.
q.. ot. i.'- one do iia- de Pan I .!a L. lay",
Ali rL s I Mae -rep- rwiic: !4- 'a
eell, P con P tiua& a& autorind. I ot.
I V-i'ltaO do to. .1-1- 1,"" l9c K .1 Vdld.dA freirille a to cwd.d deal l, 1 "H
are ob pubiiiVae i p,8f
It I"s Unddoa on el FR"c,-OT T, agoetca 15, (Ari 1 -,i close r- ,c,,SnW eta ar ai !ir ciarran, 11", '41 y I I'll I Corigrn. Ped- Vidtla's.
rnbtdor do Ios V,,,,4jra0 do 1. 6o- 11 .a UIM. ejal ; I derallin at e. atibrai I
loan o V art ?rj,6Ppg an. i""i' 4o" jo, i "Le 16,
J VVI., Vb- Imea, rin itprii-IVI", La Furidis Z mt die la Pa.
rad"s la ce come, 091"t,
do PeVeol do la ll.nod. 'AtW.)!nfA, a In padres
Estaidop l arkmm CrIstlana -a 'alindcAto dir un "'F .1 '1 doll
1g1,,sld A Rh c n gna 1- 21 pan1j.
_o '11,272 rid. eloc- 1. PV, 1. aj-td, 11y,
tV c bod., dV Contractual 'ej)resent. sin am
.Z. er T ras al sea ecto"". ". iiii;eo co elbio cald arm o roont. ue no d =
a 339 candidates: last Soct.1 Dr.
es, ..be te-rio en cutrill
so %J .6e -1Vre, a'a"ur e as' ou'
It 1 11 u their
cillglienn, 131 reprinm.raa w IM De- azard. eL, ZY t
,o4 estbl-o' a. 'Cal rat' "b"""'S" INo determined ofin, si se haph --y-Bevin y Cripps fratara. del pas sh gz"n
Qc'iatidi goolerno do cd M q- Swae -d! que on as
un one. idstern. add 1j'ars' 2 MISM V.tw y incoaze r" 6 Ingo- 1
un Fxtado dernecirritica-. candidate lo i el p 1jertolw1b -w,
b q 2 escabas: anna, egrwicasen Dars, 103 Pro
a 'a Car" y d. le 11 adnas 1 91 de loloa c = un puente o t6nel en I blema del d.61ar en los E. U I-S-a -eads
i o A EVA
-- V-ros ---- I I
a I. -ch. .It-- SO,= y 7: 1. .= r Vaa, que ha la do be,
no el enclirta- A yortK' I T j
to radrtau.,. dasop nt"Tnoho VX
d IdeoculauVes. 951.991 eacos y seaaa- .1 IlVe. at. jue in idor"din -c etien. P-bIncent. do
2 dancer el ftreldo del cientro iLos ticnicos no han podido of ii-pror ,d C- -, La conferencia se efftituard el mes pririximo. Ser
una an Ind congregadia froritt id I c- V, ft- ],g.1 dV aw i
%IUN d btuvo 727.343 voom recelblenda 10 es I prepare Para la ovorilslan d In *t1l.
C.Pit. ..Aoa or psciddo r .hiat. Al-nin &xrtjfl invitado Canadd. Es de rital irtjior g para Londr
cifras de Costa. No terminaran su wl ajv f'jibc
4282 9 y Mica ;el PwIddo Radlosi -------- c.nd.1bilt, es Is Va.
do 1. Dbortiad, 217M7 y 0: U.. ii io do -Vtesi. I 'i: mrim doVicinentric" ns &I -ditri. 1.014DEFS. agiii. 1S, UPI-Fola ctiiiiit iiii ol-te priio up.d -ch. Vndeb,) hi
ce "i"u, "Una zolucl& mazzatta a Lar ASee to- del 8-1 del S hl- 9, do Qbrn P,,bl,-. ngt, o- n-ii intil, qne 11 F'fndidi) riile- .4. blen iii .,.ad.,, t di)V i,-,to a, 14-8 Kong, lifti- a
113 175,397 y und: = 11VICn de Emer. Fiala, veld6a, hjjerc, In Moo "i" o dal mnd. y d-dr
1'1' =c .lrMjicoc a, m- d. Belad.an
pug= par ar, Id,1 1'1 llelg= 1 1-r laiI -gon, rca tE-n 1 ni i... a, !i a, ii tondoodd Ila -f'16 el maquo de Pa.
cate&*01% iV-a noint-- r!- l,-dt e 11- 111 on,
oe 39'IU Q enciltentraii caTa r otailla do lms-- IR era"'Itin Sw .,d c 'paa o c3; I ij --he a roinden.
r siuc ,III de eat -0oa. .1, !a S E. C, pitiil la. prfti do par.ivasciu!ia
Von M 1. mro; Partido did Pueb). de bM SP.ld a"Vl eueLl. y
I.ha- 0 Vis di, .., r-0 o tidil
rgeat Y"a"o
rb iinic.I.PT, 229 y iiarc ForVido a or. Mr prealderice suit no b
'no init" fr crooan. nortiie
di Ream. v WwtltJ, crulc do! in a tgo"., ro 1
radar Juan J. eldw o rte. 'P, .I
-1 y liittodicatifible e. at.A. rn,,%1,R-,raa go,
1, at is, 2 010 y 6; eindidt. iodlien
.1 t CI ov la- V-d-brIt
deb. -o el 1,.-J. do -1-orei. on ei ..... 1 11. ,d
Ida pi d. Irr G. S47 M y doei. ad M! q'ic yV a or, do ID45, Wu.ncAtedurs, -a. itimi. -o 1. liel-Va braa en W ahin ,, *1 ;: I pe'elit"IV eV e U it Elio
Tritiali 23 724AW rVtoo. y W2 !to to La Yb- jicoclarc, -j, I S 'e, 'I 'o, de 'dad y zu asposo
................ legid- I en
Dilh- at na., V d- d- C-d;i tratiirk de Ivadiii, d, 1.3 crin's muodial 61 1 do!,-,
p.r el Q- le"I.in a nod"Ve Lnglaav' %
Apoyard Cuba en el Consejo aj6. El cir U. Boio h. ci' d. d. Rescatudas 49 p e t: s de un
I-ropluen-o on u ---Eefira Mos6 a
I- colc.'ad.'e" to$ -aitos hea ra--ii ir-tiendo a !a --ur
Eswdo toda avimla al Ecuadorl .ld 0,9 110 intencian-:.- Ica ciFAaj
,be w e, tra nvion que cavo
lo Pr, intico
pn- su. Embaja or cz,- do on Satre 1 iit, n el Ath
imetrr Penra el diedirroCo dt los v-j ,j a ri---f, fjjC fratorun dC fat-Vilpor anfeir de
Estudistrii un Comiu; especial el modo prtictico de 'W4dp2VP"tV d-I MV R."e.1 dohile e
on Ug qiip Upiqwrin los beirrog v marines de AnIvamento
enviar sacorrw Irapresionante acto en Ambirdo; M4, d o- h- q ;V ""is P;'o P"
WAIMINGTON. .90 10 11. fAFI.- nornict, Social el di, V1,' Votes
11 drlotihlo 1, &Ioi;J11g1j. G"V Sore, S oft- e. Vol- ii,
aiirdiia V, at C L. r ... i6,, 6e hy 1- -n-ad. a. nif. 'i PVT 'a )esiguado para Vitro
F.t.d.a Acreiri, de 111exico to, a, a Icinna hairliiel prei Mo, dt
crstg ladirirt .n -Uoe'd. Er
.1 Pei dled.111anili, .1- bVr Cargo en A Kreadini
encarainad6's alivia, ell Itifrircient. anteiVe-s 1'.' i ,du.c do lVai vigenicro, Le" all, 111, P.in a 'I Y. id a, Irr!il
Is dein ads leptiblica diii] Ec It rMada, ;Sebol- d 11",, Sj nr .. o V LON, 't,
d- ort, tin empreadto d ,,a Va a. Dars. .3 to 11 'AF-L.jo-a-r'--',
no
I 'decib 'ageticut or "ottet. mfo- li 'n-.,
in i"" "- i.a.1, par. ini rMnat-WN, .11. q.e ..nq.e 0 no, t"PTVa- P.,k-ch j.h" V o,,
,a
!'In dV 1d pc- It oa ut Vora writ-id. tenor una idea ja, iij 'nx, j nc? T, L.,r-l-, -b- t'
daVi, q- to, ro o ,
Zata 3 V11-.. he -j.,j 21 1a f,.gdoofor C-In Pri. Soler, d el note i t: to';' ker ce il V",y
cong 4 Cultio il repaldary. a mi irtie't,0. inteur"o de R.Mlav iad eii"EK4- TnUY Intoneirarits, el V11.1 iene 1-hra i deip-h. d l liite, 11, 6e _p-,. qt ,,
julr= rde 1. resolub6o do mi.i- el Tolk, .1 i4ad. do 11 .... V a abo tagenicro,
..1.4i.dera ot- clingid. .1 1' IdtTid 'V 17V -n-no 1. oztn< i, i,; --r dpl prccl l quo par, i
cV pircifidente del Conm romin. ld ii tiolon dcl dl,
f- ul, ded ReciVorlisodo it ItTegunt3it do comisionodo del Tt-- d o'o,
Rion de L-r-tj, Beilg-do, So do-! Por,
te-..cnw JIVIV
either GUiell habI6 o. g2.Ao e &-i" Jnw .1 Xa -, L
d 1. to rMiua Quin_ anj arto del Atlarlici-sertiralerita" dol por Luis I. VIr.e T- on
b-I I'an 1. Inserts Vanilla PrUm do d. 1..,dioct ... In. e 1. ocili.r.
ViriVo 'I Prop!. rd.. si"stac MI-v. do ;. Union za',tt...
rueaa Mftfi n do entP= 1''e. --a
Ze Zgaril-1,1ralde lerialit gr el COMM Upeclal, 1 in 0i I. V La retirada do lAyrenrloyh 1 Pro- orgariuco5it necoon 16 he, I. a r dittee poca at. dewd
Z9d. Zorlta' a esto uci6n inexicanut-afrobad, t, to is r pedc 'i.
credim urnLrtianeinenre 37 r aclaciar, 6- Inpugnsin el control -6.dc. ol
Ca well T114, vii- ren,.: y' icii ap-rt- n 11
r. i q i 'I !I to at gowl-0 do, Man 7
d! Inal.M Irl.4 doIstadn diiI licitabit y P-11 St"oon "fe
pecud q se-rocita. d,,= = te de 1. producci6n de joln' dZIDiot N% in- 1 11fiakit de eneralgo, de Rusla, trataoo,
in. UlUen.,
7110 d a or" -i qdalli, V.-ocuen- 4; iVe ,-q!
all- 11 e red do ": 1 1"' 'i M n; i -oo,
e U.16. r=11;aiic 1rZ1a ot a,Zt can refine en PUerto Rico V Irl. 'Ptinti, VIV"?a' -iMte
is" re, Iles 9cbre C3
sentantes de los .1a 1. 1 d- i- r
dos aitI del Irinicritable"i HoVe'ni, C- -a Prio
at ri. Pa AS
ttuolein". diato de 1. do C, Fo' carriers, qua lot dese
'Po"'At"" del
T al "'n incialia al Ecuador el W HINGTON, .9birta 15, AP ba, jLsMuyC, Gul M69co Para est cer unt cand* ce- baj.d. &I 8.,1,t- -7 o .Z
,able -prgltiad. seri'lnu-to I, Role y Loe-'
tw do d.1 ja abolarade. del "rtr&i d- Bulgardi. AntclormenVo Reunion *obre riqueria
do I= Vld rlidl tT peal, Ilartdc j- Vora 5u&& Re Inierl" presents. 0, an
InnnediRt r, IV
C-e,,.e d Ea r ,t 'Coprcmi. tin hill "n 'CWM Into el TnbuddaJ par ii! de Twatural niundial en E.
- .1 1 0 Tero-,
do 3. h p4l'. Suproroo, iwp g-do el -rroj ac- Yect*g Y'Pi"", 1,
tud....Arg-tirs, doaigud 1. Al rot-e., min i-scrierv Como. 'n
as -. us a efjVscja de "dear #a poer_ 1. 4,1 C
4n pir I niroerto'di, Or,,nie del Minizvtorto del Exic- N-co- 7
nue"' on take aling6ri p
-Z edioaii t nl.d.d .,l do- w Ric. y 1. Veatherlories soar. 1. F ol- V.,id
1-fle. ra f,-r 1. mithans,
Pri. ird- i 1 4 a., par. oim none e ii I Vaiardmllnula
riz qd' la'16 1, '1 jiial& ilie Nun Y,
In diolegad., dp M ran, o 11 6 I e
L3 I- EXI
cotr
no vbb 4 a elact" surull an ana SU- hniV, inid., V l" i"T 61
Twabi6 In, halittant- r, ...one,
direds pvr alAtjbun Bukricnio a ties, a p -r,
agr it All- Ort I& -as do octe fic, "gleba. c,
--T "a--- je, M.6r,,Ia
" I I I -1
7, I I 11-1 -1-14-:1-1-- -7 -_111_ :1 I
I I I 1 1 I ", 11 11 I I I
I I ,,, ""'l-, In 0, , I ANO ("XV11
FAGM DO$ NARIn DF 1A MAMNA.--MAW[Li, 16 W: AGOSIO DF 1949 . .... I~ ~ ... _11-11-111-111111--_ --_- -, 11_-- _--- -_ I", _-, ,,---"- "
I 1-11,11-1-1 __,_-------,
Entrevista de fim empgresimo.q Aiume M prerideftlciv del 1". 1), Plabras del Or. Jasi R. Andrea, *#it ,i-fj I ,
I __ -1 T I 1 "t i 4 4
. "il I ( h a I 'D
republicaiths regg el Pri-midiwev! el mimnlro 1, s4witm ,-1 Yttdre ,-jt to Rep Yclo, ", I ,
, I I I -'A I Y-' ,:" ... ...... :l_ __ ----ll ......... .... __ __residencia del omitii Ej,,,r divi It I riqw, Cwti", "!, i, "I, -fi,,fi m vj 11;A
1 e resiteraron'sm decilrif;re de rm)jee-r,,r rm. crt inbra I!prueho la Asambleff Am-i'mfl '14 P,;riida el jrfwtoj! svmf ,_ o I V41,17
[ i 4- ,riglio If? f", aw;,, row, i"", PP r 1,1131
do, Cobterno,-El empr cfilfir- In rolevlia olieinl:(1011 rl (:vbjerno._4;ran en(ucimmto eta ellief reisni4f, & C;Onal del Partido Demkyata I
I.ox micerboas del i ---,---,--- __ ; , ', A I,, ,,,,, I ,?,,IlillD I
C-, tl,(:-r'I-,-1 11-1-1-1,I F. itl -to Ilero de .11tual.-ono"'lle-f, ru!- ,stt k, I ,Olo pl, I- -, e I I I:rl
, I, 'g-,, ,I ,,, Fn.,tidl ond I Is fnir d6o "HO ,- ,, I -, it, ,
,
7omlll IWZXI ,hl ",;),i -Indio, 1. P-il*.I -Ili 10- lots "', 111", ; I i 11,
-tro.1 Rpnd,4ca,_ ".'o,' I P t 11114-. -% -P .... hr"I'll" 11 I 'i., ',, -,, r, ,,, I - -1 -- 1111"''', 1
oicr risid"to ,I, 1,iio ii,,cih- ,,I- r,-tA i 6, ,: bii tio us ..&I do Pallid- Voriai- t -, 1i . .... j , I: t ,W,
'I ', 1. del I lilid 'I't, ""I I's ,,, ,,r,,r,, n -I, 7 ,,,,, ,,, i; 'I", ,I, t ,- ,, , --!, ''
, 1r, I'll, pll'-z, .i, jj ", ", ", _,, , "i.o,". ,,: 11 I
- I _, F ", ", , ,,r
_W- M- R-A, C-n, , A el. of *1,1,1*1 d:* J"I R. IA I tc* _', .! i:"
li,1 11'i il' -. ". fin ; lont- lf al 1 ,- "1 N "I I, To s. 4,1 d I'T" I ,.bi6, I I ". bth- ,,l".-, ,:,, led c- ,I ho'corc Potil I" "is, d'j,""j" I 1 "' i ' ti", I'll, I
it, -dIl, j.6 Mile-, Iiinea-, ef, I adese 1 ,,, 1, Q- hiIn, - ,,, -jp-" ,wI ,I ,linerbnt;; 'I: r ('- 't C'-, 7 .... ... I", j "2 z,,I, -, ,I, -1Y1',- I
Is, easuics sed.- d., en", del ,,,, to .. D, r, .,
, a ) g noe-lp"il't 14PO"d, ,, ,I,,. P.Oid. ,its .1 P-11,, -1 1, 1 -, "!, O r."r.,
'Is"s, It Ill. 1. told. do) dozoingib, rd- 14, me 6 ,1 I,, R. A , ; I ,I, i nllli,,r I", Rt ot. ,t"o, y P--h" i,, 1 P, -,- ", ; ,, !: ,, -, El lise.1, dood, radio. hall 01, I "I 0 1-1 lh,- ,,, it,- I ': 1, i,
", ', lo '. t'," ,,,b]1,,I,,1 1 g- te. i I"i'l"! ,,, ,!- 1: ,,; """I''.11 I ;, ,I ,
1:1 I to on I al PaIld F -_,, ,e1,,,,,,r, Z"11, ,, I i 1 -!-',
It'll", ll, 191*i"-, -1111:111,11, a, o r, 1 n, ." "I r 11 j;-_ "'i 1 -r -':.-,.,'_,,,sza = t: o nablors. die] Partied, r- go. , v, lim-7, -b : 1.
ment-io del Pardd.o Republ-no I ,n- I! ,--,It ii, on. .-IM.&f.ra d. he,- c..tl 11 -- 1 r-911, r ] "'la "'y-, ,r -, t4r.-it" ,nt Yo q- "i i"it" 't "I ,,,,,,,: I 'i i ,,,, j ), t ... .... 4-1 f", 1, 11 11
. 1 d, .I a t, tcl -, J,, ",,le- I--), Ii'" wl 'it .i '1-11, !--,.
Ot6 .1 )It. del tt. Para rftr.,1, R D" _tstl ,110111 I'lacoin Ad, ro it 1, ,, ,,,, 11, It 1.
.,, doe ,46n ,I- tooper., cco b it ,d,buld &1d #1.rd%*fdda1nfl; ,1 ,4a """. 1 : Ii, ," ir, oa 6. I , 'I" I 11
q? or, 'I'd-t-, J-i R,--d. An If, A a 1b,"I's ion, ;i, "I I n 1 1 F 111sle lli-." 7 111i't In I I I "' I t ,j, 1, ,11 ,I I ---' ", .
act ... ooI, ,i", ,I' 4" ."" t""'I'te' "i "',"' "P"" !' 'll'I' ',r ", I ',', I .
b"eynonloon slisdo 1, l e, t"I d"", --,-!,, 61 6--b. c di Nsj 'P zfid bbbnfrbsdm.,, it- be-: ;1 t-Ptilt, ,, I ,,1 111111 1-1,_11-1,71", -, , ," r", T
, "nt"r ', rin'tatt,", I, ",
nil, ", I r "i ,I 11 11 11 Id I I I Ir- I 'it -,",
bor Imir!6tics Y constructive cleq ;i EI in- orrtt Crrl l Pli. sab-61 jn'sc.nsU,1;: P sun-l- x oni-ibi- I; P_ '-p - i", 'In I p-, ,o,1,,,, I., In""I I : -, 'L, I I I "I", ,,r I I ,; -- 'j" I Ir
dtl, ri,, q- I,- q.. ,lio.dob., It lsl,,, earn i 4o _I, 'l "f__ a 1 I , ", t, , I 11 ,, I 1, I I I ": t
.mp.ti-d- llii a 1'r "i't" 'id" Y t A17"" """, -., '-" ,_ ;, ,, '. i" t ,,, : ': i " ,
N"7-16n tcn 0 nor, d' r I' L6 'n", ..fi- Par. J. Con ,,, .- g-A ., 1. .-toble. sez, I ,,,', 1- i ,,_ """', quo l P, 'it" ls, ,,, , 11 _1 I t I it ;, "-,", '1- 1 I I "I t-i , " P"'. , ", , 11
, t" 11 I -, i I i f -, ,I ,, d ,, I ,, i I ,t i , _, ',
It; ,- -11-r, at jloan ,lif n, 1. th"' I; i,.t, y hen % -. -,Initt tvVlllvrt ,,n,,,,,s ,,I'll ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, I
cx'- i r", q- I Z t,,i !, ,'_ ', 1, "_ "' ', i t, i,
ft de, ,to rdt..d -- ,I b,-lo ", :" ,"," ,;,, I I n
bus"I"I" Of'"'6 gu z"V-l't a' "li" Pc 1 Pi ill 11 1l)1nrf"3 c0nilcie' .uhA aturnalift, '_ "b'1"l'n- "' -i" 6' 'r- ""' ,,idd-m NI l vi _, ,,
- 't", I r Per Pi ,l h,,- ,,t 01';"i 'I "o", ,,,! , t, -- .11, ,I. ",- _r ,.,,
P I 1 4", "I zii r :t ", 11 '4 '" ,
,.!, ,,;- I,,., dti i ,,,ns ,,,,,,-I lez" P- diii 1. JI It , r ,,, irZ iI'A dt" o, e I", t1i , 7 t I'll il , ,
"
. ,a 610 a ). Ill S r r", 'I '--' ifhd, "t b'IIc ,
dl=itl 111114na = 1 ,,i__', "'Itin I _,; I'll I11111,1111"'i i ,,t", 'I ,t, t, ,,,, I ,,( ,-: I a , , It Ps- I tin. 'iI 1,il .,A, ;,, 1W !,
pgbl i,, ,i,.ti Its on.s y clam p- Itt;llil.,_,,I, el tioci I u. ;is, del Fild"m. ? - , ,
, ll, i. "I o I ". 11" ,,- ;2
.I j r ,a jZ ", 'isond r. ', ',, A I I, 1;io Y ,i m I ,--- ,, ,,,,
." "I 1 -, s ,.,..,_ "_ ,_ , ': -XI I I 611; "Jcll -Iii-id, PIil;lx, ii, ,-tl _- dl I., I,- t,,tr,1I1- 'i" "tz", I ,- 1, r I ,
F, R , 1:1 -iii1i i, o d,, "'iJ;vlos de ""lit"', i, p, I I", ",
. "" to A 4, I 1- 1- .1 f,""a a I, asuntDI.TtDlititar n,,tr6t,,,t,1 Y PI 0-- ,,AA disw- M .n',d Ce I ", "Irlt atil'to,
il.t.dm al Ki-ty"n 'h-j. ,,j Par- g.t,, 1, A,- '- Pi--W d, I I 5, t-- d l l-tint P,- 41 11 qt, itti ... i-d. l""I. s Y d. 1'. qii.PWt ,O "U I ,, 1- -' -; "I', ,, r fj" 'i
il L' ri", Q"I rI 'no, tt, ll" I t tl '- "' 'i" ,I itf I ,, I'll 1, , i I"'
_ 7 r lino I otil nt III, 11 I'll, I ,,, """, 1
,
__ii ,'_' ta -It, ,it, -1 ,,ti, ,Tt -), ii -1, ,tt
t ,,,,,,Z,,, ,,,,, -,,.,,,,, , ,, 1'r, p ",^ "n C"j,"". iiaV,4, 1.'d=*;t.1; 1q..1 -1 1, ,_ 't li_ P". gs-, 1, -,f ,,Itn, t -I 1, ,: , ,,,,,, 11 I 1, ",
1,i 1, r-to FIII, -- Are"'t fx--i= ,ri., coor. ol"T t Z ; --,!, ,1, , ,
ii-sr.. In 1. ,oll PIit-j-,, ,,II,, Pot -1,fl- '-,iv ,__ t d,,t ",w-;-" !.-, -bl- '! I 't I __ I , "',
L, P,, I I t, ":" e:: 'I "I -t- I .11 11 "Itz"', I ,,ii, l's p 1)"I"r ,-,P i " till, :- a .1 .W, d;,f'a", lv-toiis do 1, rctu.ie i f., , ', '1' t -r .'. it 1 i i -il I I ,,, 'i ci.b, t -:1-t, --- sit" 11se"tt- 7 I -,
Is --, -,10" 1 I ltilll'-,l ,,-rii,, !",,', i 1' ...... t'rb"I r 1, ell '11,, impl q- l',' e;,*, Il", 1 'I'l I I ", 11 I -,,,, t "'I, li, I
nu, , ,st"fa,"I'i" ", 'in I ,, , I % "I V- 1- I 1, : -,' -- .-- T -1 "" ':! '
'1131_ 1111 11111 1 11 111 " I 1, : c I I tl '3- it "biIti", it, I It ,, ","! ,. ,,,,
4" I 0 i i,;, ,,, I it ,, -t !, ; J, ill dbi-)" jo, -,i, "'t"
no, I- h- rl x, P'l-m -Jf- VI-it", I I r I I 11 I I i "t ,, ,, ; I ,- 11,0 1 1 I I I I
--__1111_111_____,_ -, t 11"t -' ,,, I -- 41 e 1 ,, -- I-- I III, I "I l; -6, ,,, 't l'i-- 'it t, I-3 t"i, iI, I 11 :, ,A -- ,t, "
- Ii, IIii t, I I .1 -,il le ,', ;, ;- :i I I ""! i,
" i .11 1, I !, 12 "I 1 I
St inmillat-A vT CmviW I'l,'l Li "!" ', "'"", ,1 ,- I r I 11 T-.-,,,, I" ,,,,, ,,, ,Iti,', 't"', !, 11 , ,
Ixnd- ,- t ,, 11 -', i- ill 11 t,3!11 11 iIIi. """I" 11, ;, I ji, I i I I , 1- "",
"""" ", , "", ", ; t : P, ,
--, "'i"', "i" .- e ":, ,, V"', I I t t 1 ; , : i'" i I I I ; t, ,,, ',
Jtroifirnionalt Amig- J' ,"J ; ._!, ,,, "'i I '' 1. t "'t p -I, -t- ,- i I 11, '' I ", ;, ,,I- I I I I
, ti -,d, 'I, ", 1'1 ,-, v A 11J.--l"i", """ "" 1" w.11,
Castellanols, 0 vierllf J "' 1111 11, , Vr"'i" t, ,,, 11 I'll r i, ,.-, I., I 111- 1" I 11 1 I t'! t, 'I", ,w, _,- -11 1, i 1 1,1 t,
_ r"i", ill J 1 ,- I i, C 0 ; ; , ,, . I I", 1 1 !, I ,,: ,,7r "" I -1 !' "I I 1 ,)l icaum" ',-- I '1, I " "."
at min q- hon wjts %-!, 11 111 ;t!1111 !11111 ;, I'll z-- ,, , I tn, T) 1 ,, ,!-- ,, I ,
, ,, i, d, I" -, !'-- "- I I 1,
law" l9w 1111 WWII i d _, -, i I 1, I I '1;1- I i "' I "i, I" f
,,,,, 11 -, "I '-1 -- ---, ,,, :,,, ,,,; ; ,,, ,,I , ,, -I, I 1,11 i" 1, I I I I I'll,
1) An, 1 ,t 'I, I I"r,, Z) _,- t,,, 1 ", I I I 11 IZ, I "I I ,
1, t", ,; ,,z t I I ", i, 11 11 -1 id- ", ,, "'
0, t'lla- Io. elItt- I :- " "", "'"' ""',_ " I I 2 I I
_ t. I 11 r I 11 111 11-1'1 t" ,- ,,, ''
tenix I "" -! ,- ',t "'1 1n;Ti-l"'i el, Il d; Idon 'do pol,'I"I dl ,-,O, l I,- 1 ', I __ ,,,,,, I, I_ , ;,-- I j1111, I i"i " ,I ,,, I
ti, to Its ,1 td el l"'nin"an t ,, Deelarii T"iftwilo dvjmi- , : r 1, '
, ,,, I i :,"",, I 1 ,7 11 !'' 1, I I Ir","
ne", ;tiA AR, s Is,, I- d, I, T "', i ,, , i,!- pertenale, I I I I "I", __ , I I 'h- i, ,it I f idrI,
i '-i---, I I '' ' :" '',""I "'I" -'
an '! amplo, 1"s, dr lo w", "? I, I "; "," _:_ -i, rj- it,, A ,- fc a 7U- ;,,,iin' t I- ,,, I I r
""' dr ver a] jifp det T.,lado i "" ,:1
VDI tine, No. 1. cNwoA 7,11, 11 In, Fo oil ,30 r- ,i", """'. t-1: "", i" I'll 11 - ii, I I ,, ti- "',"'l, i I I ,,,,, ,, ; 1-, ,, 1;1 I
P.. f, "I ', I, P,,- t, 11 I I r ,,, r I 11, I "I 1, g,] Ill
, I. f $a to hotor , ,1_ i F'j 'i ,,' ,, r ,,, a'I"", f- I __ n, ,,,,-,,: !, I ", I I 1 1 1-1 d- it, !,, ,, 11 1 T ,,) 1 r -l ck", I i "" d All-J, 7" '! " t ;i, 1. ; ,; 1 ,-- ,d- "
PaIde (?awilo ',' ' ,',C' ', _, Lb 't """ ^-7 '"' -- --- -- 06 MA. 'I"Ifl.- i" d, -, v!, !, 1'1[1_1,t,-, t: ,, t ", m t" t, :, ,-i ,;, , , , ,
Is 1- t--!,t i , 1 p,,-,, I -- -;,
do PiTjtAJ,o a 1. ri-I'Neri-l" I ,,, I I Is 'I , A II I -, I- 11 ,q, r 1roRt'" a" lo % Ll'da t ,, I I r i ,, I I I I 111 1 I I i" 11L
dis"tows IaD. clo c i- 1" ; ,-,- t I ,!-, -, "'i I I I I ;1 I I '
'411414,14, I, g lr- -,7. ":' -, i '7 I i , ,'- , , ,, I 1, 111 1; Z '. iii, ,;- It I 1:
, I ,", i ,,, -- Ii !- III :i111 I ,,, '-,i','l "'illn"L, '11
'tl -, ", I, -,, ;, I, "I nion de A "
is del a.5t'll-, 11 : , Rk c -,,,-,, 7 , :t "I ,
I r elo loa ha- P I I 1 11 p'-d-1, il,, r I I I I 11, , i, , I , ,i -oni- -,?! ii- -11 1 11ili, ,- ,,,, I I it ,
" i!, i ,, ,it ,,t A t, i-, "I"', '-11 ,i l',,-_ ,,
,-, PI, -d,- !- I ,s I I 't, '; --, 1
pelr.a un i I v I 11 .11 t, ,n-I ,,,, ,
er hab= 0,P= 11.1 i-1, 1- ,l ; ' -7"' 1 "'I"'t, d'! o, ,, i- "' 1 1, ,3" "", I I ___ :- "', 'I ;,,- ,i, ,t 1 ; ,1, "' ,! ,", ,,!I
dmt" Tit"Ote Doran Q,"'d.. P"- I -1, -: t t- ,, 11 I t" c , 1 : in- ,,.,, I 11 "Irt t" ;
Adente: y IZaf.,t ,_P,_,,.. i,,r r I ri tl-, I I ,I : I 1 ,I I I .- d-i-,1,- 1, .
r represew u : 'f ,,i,,,,,,,, i ,i 11 I!L'i, 1 1','- '- i "r "
ratio de rorreePonde-lia 1 ,,, " I, ,, : ,,, "''. ,, III', 111" ; ,- , ,-, "
'l g It P, ,,,, ;_ ._ I or Q.. ), 1, t!t- ivflo i,. -;,,',vII, ""t- '-i,! , r "it ""t" til
- :1 Iiilt I -t, ; , 1 : i ; i, ,,, , i , L' 1; I I I ,- A ,, wlii ,
, ""i'l- t ,, ,,, !. , ,I, 1- 1- t- ,- : 'I,
,".. I., II ,"i', ,,, " r r'3 I ', ,' t i,, 1 O li "I'll
Ub- I , .. ii -! [- ,i, I ': ^ -- "I ,- -- ': ', ,; 1 ,, i ;'' ,
KI ir-t t "! vulb, y -- I ti
1's-il- -JIT, d, R" , "' I I, e, I I ;11111 I f, !, "p-li
ECAS 2, ,--ir ,- c----, r ,%!'r,.:, del P.R .C.,q I 1l b,:%. ,;,-, ir -I -,_ M, 1 illo1j" 1 i z'!,, "i, ,,, --, ---j- "",'
""', ,1-,I,,,--- nars, !r;l d L,z ,l ", ", "l, nf to ., I= I 'I. I I I ,, :i t ,i , , ,:,,-' IiI ,; lc.-, ,, 11 : d, 1. j I.r"'. at I., j t!, ri --.'. i, _,"', rl, ,,, "H!" ", ,
, ,I! llr l ql ,-rt, Jet. de. ,esidio 4 .". v, I- 1;
I'l, 6, P-- I P-1 ,,, ,z ,- i,- -- ...... I Il. :, 'rost. , ,1,6 "i I
11 i 2 -- I! -- 1, Di I ' .-q.i.: q.e no .'-- ,, 1, , ", I"',
--dl Alfrb _, : i Ifirl tirta 4 3---.! lz-i ,, ,ta q-1 ; ,,,-,,, "d.- IrL, "",7 '-,- ,,, iL""" n i 141--", _,, -, -t- i, i, 'I", 'i ,(!,1 ""'I't'll '"t.
";En ,-iad do 'i" I 1. I- li-aft., L, ''. %"'"'illl""":""" 11,31' rl"I ,-,,r ,,, "; ,, -1. 1.
1 ,I:- do- I .... I'll -, P- 1. ecaist.o.
'I do ;--i, I 'I! aver con e --- I. so, 'r, ji de- -' 't I ,.oil. las, c
It; ,'I 1 1, ,IiIi Iq 1.Ic,l!d,,* ,1;,1,:,.i, I., 'I , ,If e ,,,, , ,--. 1 I d-, I d': ,- del "'C'- 7 de szt; zt ,""I'. Qii, 3 't- AsK ].,:: -,, d ,,, i
, d ,L, : n- 'i', ,
,,, I l 1. I=z I ',, ,- ,- , z I o"Id. crLad. dit .inia'
M' '; tilbe ", , ,,,,
si - ell,, -1 It i-idied. 1. -, I, -i rorable. EI
r,"', c, -, 4-ud.' iz"'I, 'jb ,,, 4,libli6r, Tbuy he
I "I'll", l1l"ML11:1 ,In, 'I t'_It, i : ,a -i'. """ 's, I "urbild 7 "' I' _-" ,,, ".,. -, ,i, t;-' i',11'1 ", ," ,',6,tnqt,, Itene In inter a u.
I 1 I i I 111 1! sl.!,
11 it I I.. lea w., I I - ir ,,, 0 11 "', do c
!"'I't., _, ,1 _ta 'ado, ,III Z U-i't ,.,,,,
I I In il_,- ; ,,, It : I i6_ t": "", 'Ir- ; del 1 do Ol. pdl, el;, ," do F.Ibi
ij lIdadcP:- I ,
I 1, ,.,Wisi , , : "i io y oradi. p.r bit u, Y a$ P.98
real' ill , ; I ""' "' 4 -, t'
his 11gl1i In_ 7-a T", -__1 7 1 , ii t, ik 23 ,as It. b-po " t i 1_ ; ii--"" dero In "!into aftd ',
l: I I ura Dix di I del Pan y '.. .n: I I*.,' '. ,,' % is'. Pat. ed- J.-v, M td- I
11 1'ablit.d.l. Isoposes. ... sal.d.,- t"' it I " _' -"'- I r I I I I 1 ; que pitedc-m cont. It.
__, -, ,- :;- 1, :. I I I i- I 11- """' '_-_ '_ ': 'Iino:",ii toa .eguidandento .1
. I 1. lot balsiae. do "I 1- I- 1 ,gahoch. I tti -!-, 6, s ca'an tnuen
subserrit.ri. do G, : , ,. I i I s f I ". :1. '' 11 I I ditini.s ips- Y. 1. j, ""I I ,, _,ro;ii". in a P
, ,XP "t 7, do on lad. y 1. I pro.bosa do .Pi__ -d., it ", I .111 ,, j.,I.._ I il,-,sa do Its .bl.1 I-li"doil d
o-'ap'.."tv 'rf er, lisdifer ba. i , III caution%, ] 1_ 1 I I , , i : 7 vb_ bad op ..all :, )i, ad- i -Y-i ldaportaeun-;
, ,,_, ,,_.ble it, bjrs ell.; d., y do 148rox ties ,Iobl.,ea de estt 'I mnino In
doad dr_ do ablb I I I I ,
n ,do so. I. ,I P.- b. I a 11 I ;4;' I I I I 1,
L- I, L, I I I -, pr _.h.d.; lele. d. ... olsible an let ,saa- on otiolir. Parudd, dense "' 1, "'. "" PuTo'7 del '
I o I -.emr do a" I 1,i ,Ifd de"li.6'as las caller, prin,-- , i^ 1 .. olnl- y . g.nizaol-c forrobilb." "' cullu Rd-d' or 'nol"turins, bIT. e-I '
,_ I- .. ,.,= 11- o. -, no a Ics. be.
11 '. -1, 111 1 d; 'It", I t""o" "s' ;ne' s j I ) -1 "' -,'ec ,rrIs be, on, gles Y Villa del Undw;
.oto4uf '' too,, 5 Irliatival cor, Icy, ,,
nilda que, le dals y el t to - il t, ,z a do S t. I ,be do, i cipales do
... r r.I;.g_. .7 il 'It' - ir6p.- ise- -17, '_- '. I i It I ,b. cusons an contrast. ej *,," "llit" -"'a T wri tk>e LAII, ,
. ,n, or.111 A , 11 C Is 'j I --truccitlIne del ..
I, lo, led, I I I Ia .... t'n- at.. 'It C"? I ,,,Iss, j*c. bai,,
od. re lus 'A'. ,,,,.If_1.-.. : ao,
, ,_ Zzod. .,in formii I'll I Alecoml I I. .j. to -- ,,gl. in ., ol doc- El I --!; _-- I 111' I --Irtnderirr el'o 1, soon d Is probsti't1t.d do ,,, ea m aL ,,o .. fiente, t.edin-, 1-9. ddsRAI! lC.o1czp"P.11o1jf11. ,4 IlarII j 7 r I 1, , i I Zt ', .j I :,i Q _- a1T.a r'llifts -1 h1o" Con fli,,d ; .I Psrtldo. I t-ul.; det.66I I inei-M de 14
1 t be f.,tc,,s coevu, ; - 1, Firms- Pedr* Joys, residents cosa do lolderno oztRblatirbierf.
- sort oradvr- -,i : ", ___1 t I a tt"ir int- Z ;, -, be I'- In I IT
ALIVIO ,.,,"t e'-'!-',, rl' '- 'A .,,'",,'- .,!D,,ig... los on l'-sIs -ed, ,-as, dol L, o i onedi.to, It P: t, i' t:,.! Psittidd Pepublic.n.; V.dbro V j
' "to filt idtadu y comerde I' , I i
k, 11- 60!, 11 lilt'll, sefte, rvad, i Y -" I __ r,6d,.., co ..y. prosidero i Its lido, NI,'-rtb Grnaile, Ili- C., _,enteonniont. do ub milb.191t. nolI -, 11 , I "ber Wds as "' on
be C111 I Q m Y. on I or m'
t bislzo d .b1qb dn.:1o1oI i para el acto organizail IT Ill. C.,Iba Gn-al- vratic, R"..,,
con ;yq p jean Rimer, do, doctor Gosu San Memo" 1 1 1 -, I 1, 1 sjd striftI' ,a Alb*.,Jn, Para q.e
' I --- I a' I' do 'Ib""scla- q., It- r I .. dM on! L 6 lo
17 1 - 11 I I I 'ca- "no q- "an"on"PI'l I. lu T "il" ,,'.'. r,,,,' i '.I Go I qued sin tech. q.t
"' - -- id.a n-i" ,a, '.;I','.' PL n' '.' = %' 1 I'
FAtas dettarstiobas Is. hien It ,L -j por Ififf proie*ioiml 11
tor Gonzalez despakt do.haber t, 1, "j- jet mt-e, 1.6-1 boan. "Id. ,,!III. politic. cold, .b.14.1, In .; con'troll6o del parclIe de
i I r :, 1,_1 'to-- In- ,;-. on .. -id.d. P.1"', "Ir"." 'cet.r., Is tals- ""ll P, Ie Ant.- Dotted, R-6. N M.chad."
ALM .ikifii ER terid. do la.rii;d on e ',do. "4.ch.I
tonsils, (ju
a- %J I- ist"'.v -iz", ..'abo doal- 0 I. Id do d I -Coor, # tie FIT, -, t, ; 1 pr,-amo to as. tire ,an,;. jdj ,ion Dd.ingon,
,,It _I' ra' j. Cyl ,I -a.e, ,.I inrloni. 1. ,i- ,ins, ,lg, can, e ta ,is
I ii 1 I., poor. I s -1 Leonard, -, 1 ,obil's do, inblacl. on ooi do
'a P siderli. y del C- r is I W, I n- Alo.'.ie , , t I y h.y. b ..IsIr.. Was h..bl v '-nt, B.19.,
U-Is" I-queest, door. iat, sI., P i z d- i,'!" ii, i, I :1, P -,6. I loi ca"on- I- .bz.- on at Mand.r Ise 'I' Fell. Idio A. JM41 nt."',' : I'se rall nnn-: itioultilliss de lml
- del I I, z , de, I-, do il-.h. y Ica d; Zz a S.tdi
, I -, _-, q, I'Q. jd, .XP-Io-. It, m.11 S.."lues, j bas Isabel Y9bz y 5 Pitse. do savidad rouniciol, Y mu,
damboatiatersoltentaldelsed ..bd. ,I dollar A!5-4, ", I I I in b-,, ".do .. dca soc"I q.I to 1-benlis lon.d.r. ob, Is 'a' ,bas r", F'- ... i, For- I
i--- fl_.. c,,$ prospord I ).e Q_ I do IsiR.-goln, ,,,,
I I I _sdos, _,,, .be
fed" Y id.d. Putdam despe'li., ir,1- 6 t 5 1 , 11 .,., I ch. birds frahsits".
, ^ -? - I I .
a4b.d. ,,- o, '. I
dpideessedso ,_ ....Iff-s y 'espons.bilid.d. , 1 T-lutin ----- 11 loPlesou= 11"d -' I I t ,. , i t: 1_1, --tif, y dtd, lutti., saiis vrdonb
UbU- Allos- __ - zil I ': I on. ,,.s1d.-i. d. P-ild. 31o'. no. Los ,.V,," i ,, % ,a 1,,,I,,,,Ics del
t...."- dos ... Iiili, .oIa rJde:s,,d:; ,I "i'l r _j- ,:,, i : r - i I- --,. afium afliese Y d.,oIr' Ll 'I : -1 I __ I _1 I I' -a.
' I % I , '141 1"', _jplkit- Inso do st, -is o Ii a A an,"'a Wotc c ... t zoa iniciati- a. !.Y:
Soft- 1:4 -o I _, ":,Gri t i -I' I 1 .is se 'Iaid' -- o I _I' ,,., do B.I.nd6 n- 1 b J."'e. Para o.nati 1. c --P Y_ I ". I Ile q,, h., I, l I I Iaete Pat. color de carbines y I
.ae'.... Y let I air ota, .I co5dit. do 11, F __1 '171 11 ''I -, I 1 2 11 -1 11 ne ,L-y reetiI ... a .on." 'Illierefusa y ,I,lae_ .t. sold', I a I-, cas '-' bods -:
Prons ' _: "., i i ,,, ,,, .", I nlizfitiia
46. oridedido I_ I I ,_ r I , Z I __ y coaot ra respond. .1 P; It :4;d d a bisnla ,.'. P-d ; a. H-do ee.? distreenta do] out mil q- form I; do c_ ,-, l ,,,,, %, ,,:z, rxjsDbl. I do ainatIr, can ... ant.h ... -Jus "a
1. 'unis. I) C-sel. do Mir- f, ,, '- 2 I -1 -1 11 b"Is line. toy do nd-ibrito .,b.no, to.
I.v. lptd a ,, '' -_ - __ -ri- , , j,-_,I. .b.ogld. -P111- rol d, c-tjjj,- ,,, ., filas do It -,6nned J..g. Parade, q., .,
cat". 1. oaasaadd ttm,,,,, belor Gonzalez tu fit ,,it 1 ,;_, I - I ,.I. Y c I I." 16'.
tie I neall. Pat uo .i c..o destrunt,, I on. pop.aoion tie toy rniodul., P.N. I- m E'A J.qu- ,a 1- J i ii
, I* ,,, ,lb do do y at,, III, ""t "r let -nes). y ,on 1. Abele., '4
, -, I -, 1, "" , i" - ."I I is b..f1.n..,.o1 hand, y 11 ul, .t'ntd..-'a -i
t's. Alkartsidurot. rid. lctc.,xd, soh., I ,,I tborl. P ... t.- %', ,_, 15 11 P 1' j, , I I .""" .-- railci do ,Ill I! li- ,r te Pero " I f ' , ', t ", ,. c 'I's t' b-Iters I. I., ..I , i.. .,dP 'll'i pli b-, III debalid. cuebti6n, do 1. .1
, ,, ,, -, 1, n , MaIII I- mdil., I-b , ,,, j" do, do I aitt a !a tb 1 qoloroz.
' I It -1 : "I ', I I .1. I i. kd lc, .!Is so .S"Pci' I I PI
Oulat. ft __r I 11 -, I I I I : I 11 I I I I I Pron. i dii, da - ,; , c-; Pa.-- P-- tA1bikwdcdda1 ad IAo. Pees, do .,I, .pellid. b We, r PROXIMO IRADIOMTf ,,AL , : 1. -Aiid.ol. dot P- 3, .1ble. mawcipa) 1 A r.
I ,d, y P"s I'dii". P""'a r -a .It' .11""'d- Y 'IS del artido Republic- In d4spou res, do so Rcento, y d,, sa )uven, __ ',,' ::: ORIENTACION 2-sk,11 _. 1, 11, "-,
, -1 I Iit.s 'ec, 's Ye fi1r. ; I -ii., - -t. I,--- c- rel-: jolon de haoe n gicsadoeocott.r ,did. Cat"It
: li, C_ r 3l ,, q I - A dw P.- .of.,- lot .ptinns"I.
- Ak I .p., I ,ratio on '-I..., at .1
*It : .1- L C n)Uo. o-W, mrswi, It t cled, liti- ep--Ich- ,,, ,I'd 11, I do Sa. Rafael de
:! _i- i, I n , .Pe,.--, doI li lz ,,,11- 'Iqiil ., 1. ritidtid do La Haitians. B-11-6
. 7-- szI=b1b",'16' ut .? 7.7 'I, , __ ....... -- it I 1, 'I'd, 4 nlaF"",, ,z; 2 Is "" ___ .. _Ibl_ iIQ.I .I,- 1b to "I ld.,. ad % d.: I's ,I .I a 'Ile
wiin Orlent, i: T I,_ i -,I - _ I "elt. ,, .ijD_ a an p,.p6,,,d I, ernpo no ,.n;pdb. ". j'Ii "I-ts' a eswdioa an S.,a Clara y Matan.
, = el duzrd c" ," -L t --- -- -------- ---- -- -- --- -- - ,a ;.P., Eo 1. I.
WO jr I 'i .. "i-tir. ,.i.u. '
jj& ', !,,, -if.' ,
,+ I Too- Io, pint d- dbj.' t ': 1 zoa. S. podia -.p6 1. towards.- ,
I - Onspe't, but, a. ,"- li, '. ,,, -- Is --" l ,,.,,.,,, ,,:,,,, ,; .,r,-,,. il,,r, -',jibi.s zl recess! to, ii-sa eal. it "" ,, DE A .IEL : I, 7; "". to
-'+ I s d-clars, iones 0--.. I- GOBIERNO MUNICIPAL 1A roil doa pc,,,gII-, It ni, -ad P ... Q'I so ,,op ,to on. ,I. do 1. Gu-dl. Ciln de 5-911
, -111 us crefcci .... o'c", in,
__ I. Po,.,-.11n,-,,- a),.-. ban -c- - -a Ftui t-11ric coronet d me
,Xt.
It "I In
, ,c do I. ,i Per M- T-1, rbil,=- ,I P
- ". i:;e m_4 fit, I', ,'.boa Y __ -.- .- ___ DE Vt:NICIPAL DR -- to lildad Id I.A "" to "I" 1" "!!'is' 'i"o- 1 Pardlbre, I. otadle. il.
MARTI., I KRNANDEZ PACHRCO, ALCAL j Is idol- y do 1, ;, .trlIg_,,- .ulori.s. Part,
eta 6, In-m- ,, .I
1 d d. re b d-telto I,
__ I Y ,,, sdirt, ,c .-Iol-ion- v Is ota, bar. .Y., jon; .
MARIEL, PROvINCIA DR PINAR DEL RIO q I on I ... s .d,.nd'or ,a I ., 1 Ctiond. rig'se-I Cobs, y. ee
1 -'I l ;-W-ii calctils"r I" ., Inipeazi arid; !It Idneriu, false, y -jrrt. C.I.t con .rxuI PC, R MEDIO DEL PRERFWM 11DICTO RA00 SARRIti l I I O -1 I I I 1. eap.b.1,11 bad q.e s, ro-ch- branol q- iAlmorzarin esta tarde Seri agasajado inafiana e i ?,I 117.1.11111 1 I PtIblis,
. I m ar- D, 5 a= de ,to' ,,_, so p.ea I, alt.a.l.d. .
r ,a,., 1, at d-dir I., ,b-d.dt, ht I to .
ongresistas con A doctor A. Valdk Astolh Q,- o, ,i ..pId-to do waai- -- I ds -is I gu,6b _", -3- sta, 6, overnbres 1. rayso do. Is- I I, a a ,it, a;.Id,. en le, I x II sa lf;;ii,,.,, ; ot- orbol Puts f, r,.drneola, idscrifit.do, a ediiniad -rnaii, o cause de sit
_ .ol I me Imu ict. lato contra s t 1 'To" _' I Al.ra. III, d d, le, b-! or r, do bre"".1conid .,. ,oz I ... el I e I "" a b j"" P '&; Co"ect. "t."16c. I
Ministro de Educacibn NIsil-s. mier-IeTcel- -1 pofl.- I,. "; 6, CTEN'ro T Vvl I r Ve, .,,,I'd ,- c, bl- c dc,' ',"G,,,lj_ Y v.dI6 .edid tnte, do turtsto brorra"ies It, -'or A -- V, PFoX,' tslo?",00 fftfa ,- de to -iim. y do r. atg.,. de qis a obble antb-o, qu? Nuestro Portico Replell-n bento
, I
- Q __ 11 Is, c c ca- pit,- Ins 'em"iOn One y reel,00
Al beediodia dir be,,. doe Avdlt r -1-11 a de 4 l. ded .I uN N1IL- I IF I 1. I I Pat"ido Rtpub'i I L. Habana,
oI 1 -*. del por"Idi"Inn't, of -A i I I" 'n ,,&,, 6",-.;,."-",,- ;-'.' '." 'I no 'I-, st on"iQ111 j ncirent .11.do, el
a Ir h.rns.nt. do ;Ia cier, do-I z, not Cuba,. A,3 ntj,., p-tido ,I,
Ii.tinart darn rzolb .1 tl.licil pl-lin, -1 do 7 H.h.- : ___,. elts 't ..
pi I m do -oq.j"too I '
talt I Behicoc 6r, dor. destacado pnli i, ,,i, ,'- ;, -m cor, 1. :,', 1 rs; Ifs, s." fil-, ag'apa, to %,no ect-I .tm &.pit. oplernio_ G.bisrb., qr h ,.,.idb -bacro, El 1,i dis ["']. bset.It'. pere ba
, . I 11 _. lot, g_, a thb d1b,,o -aubq ,4
for A.coiltarre, Sanchez, Ar-go, ofoo- Ill ,,,.I. i Vai i .Ia ',Ind. d, -rdcta ,ell. a as- g Ited. no
, "' , - "o.c. ,o,b.,g.d.s do .1 a 9.1-1. 11 -ad,., do .1,1I.d.. Inds, I.sirce., qo. flis. to sit 'I" .n;d. Q ic al ltaa bll ', -1- con 6nfasis qn. .. h. Paton' ,,, I 11--l dt d" q., "p,14j.", III ... atg- y Wic's 6I -,i, .1 'elp leeporoll i ; I ,to do cuent. a Ire clients Director
cola un alrdue"o a t '11,nh d"
lot 9 radoetat y red., "P.Ici, ;').
a I WN 11 D I t- O 1 1, t 'z ,1 11 I I I 'as 'to q 'I "I"'n'. sat cn).bo,.d i,, clu, bar, llegareport Intent.. .. Itkos de It P- ltcrgaomtiw P, VINCA RUSTICA WE"'O't, -P 1, ilo.d., t-s agoisire, Y I rmis_ P-Odo y Is Paid do basis I dep-ac on le all c-so do It C"Ieni. F,;p.h.l. do StAgus.
Lno tells, .ri I .1. It- ., ". Inlt"'.1e." s Q.a 4 mri .to h.- Is ueedc I., r ad a I,
vindi. do Camaguey. ,, ,, 'I"I.1 datidos I ,"'Ili, "' ___ I .1 -p-ibilit- 1. -n- -;A
J, qu" pI,.,- ., r, ,,, it"es, M eta I 5 co.u. ii ', i ; ,I .-e sea I ,' ,', i mgesistiss del -rIdd y 1. torti. stired.rid. a 1. .1011doo, 611 PartA. t.ttleai p,-,de,,1e do 1. .dniddisd Lite., Y
Sale .. Ag.lie cordial, ,I,! qua Par- b1i'llo .IjUel "It-, -'r6, 'i ,t I I I I. door do --tir ,III
""' "' ': "' I I de Jda agliadords projesdinalea Republican, q Politico it foaII, _41qjeo, s 1'r,"Poo'silles .I par do 1-dador I! aA. 10 del 91--i do
, B.'rio i, Z I ct"I I'd too en-hinio he. ch.f"as do .quelle 65n.
It I onogre, I "It"bF, ___ I and I I b:-'- lpa'% -,- .- Illeiii do recent 6I quo Is nurn,% 1, ,!,In %s'!" Peels'
ri .,An -I.s .I, I ""lo"" I'."', ple,
, Al, xpa, ,, a ,
,., tanevioni, ,I Tor-11. clit'im.s --.,je, 1. I.I.cli,,i Y he, Y qlI s61- 111-1-I 01 ono It ,iorriprc ,;Ic.lad. ,.to sector
it t ps del PRC, do 1. ,eglil. boor I s 'e"Ir d .d s I a d Ir d id
I. ,- wes.n., so. .j. do desped, ;, III ,b,,mient.. ki.g, , de ane traldaIo. President del Part do
En unie lucida fiesits fv FINWA al'sTICA D)1'10m, -,'I,11,' t 1-1 11 t '-O tifilil y 'I'M con. lifild-in-,
, , "I' 'de- I liapd.z .1 ,,te do I.-si liticia ,cnI,,a,,.r on stis dilWouss d.. I cite- do I- q,,e ptro-j so, .--.ri. y .. ,,,,a .1
c, .,,,,dad, ,.wf I.1 dc 1,11 -_, 'i "I , ,,do z be D,-,.I;,q"e
" .".. x 6 -1 ., , dii III _Ild. on zas s.o., tiorns 1. esperanz. dc .,I I-Io -1, Fimadd slig-I S ... If,
Para Negotics o Viscationews pr(winmado P. Bati-;ta ,I -is ez I I 4 i, _d'!,' r-'ain-i-o". 'en- y metsurorf.
I -, ," ,- ,It del PItIti b Re ub -I ; Utarb 811 bri Idti 41-c-d- P t IW- fv b !!
,, T.bq, Ii I', o 1 I I I I d P lie a a
P I II-1- ia,-I.d.. po. l
-I -_-- i, pLig - qa t --stig., 1. .1inided y el Pa Garda c-ble, E.M. Polez, Nell. __. -t-le'.
.1 L ... a .As casn)ODA an I .. 1. I oel.* Nl dn' I iI 1) a I, ,,bl, -I,%,. lee .-I.,is.. ta- Ilit isin.a .- ..a .."Wa. 1a .1 lealdia de La Hablatin i i care on -.g. 1 'I I d, ,',III ,_, ,. 1.,6 l1od,'%,,z, I11j11g, *IkA,: Con
11-61DA I B, w Boo., p-Itnedient -I TI-1.1 I I lb, "" -Ioll!. .postal q- no
rosolog "vir ....'.., f 1 .a p.,, L A led. 1.3 do ; I ,, ;cjctnJ". spr to I to_ .do.
I., a.-- r L. nor. edtftdes"b lccido lot firtsupues
- -, debt a., J.bio do noble Asambl.., a Its Alborto Rivers, int-lent., po- qua
-w I.: I , "a FINCA RUSTIcA"DENOMEADAIli be,.,) s a -;,- do '- Ocl rjes-; ,- Si- n, ,indes, victoriano t I, A
AVIERT 9 7 a st. 1, -z '. i3, 1 ,o I 1, y It ,d' 'R, r, gjr ,,-J do 1. laboll-s' d i, .ql..- 1, t _-,vid., K. C-_;Ii. debated, 9- "imi.lea Y iiiii-cip.1'a at p"sident. Gonzalez y AZIpiw Ro b 1',7 -i vac.c poedl -- .I,. recaud.66I
' ..;-',l I'd, blayoria Jos refund ante Y R us jetes a Its h- dclcgado a Ta Asa
see. .. ": 'D had i ..,areas, qi! , r I, tfocl-rncn .
I..... --.1ta- '. e .... .. I.- t , , ; I I 1 I I'll L. Sao.: g., I! .., -, torr- trades: ,, - .1 I111n, 4-IIII inpone"a Old, be. delil. ,Ive ha,, sti-vido loalmon dbl Payltdo Ropublkano do Del..- obitrab'dins-, It- It pnddutris do
.1 A ..... 1. T.,.Ia.L I I 1, I -, oco is fmI. .III into Y inor It -,to ,on 1. f,.,. sl. ", I .i oe, "", """,,_,I". ,I 1. posift del I-9., Q.. he oirntl
I TiMi I &I Partido De.6-M -I sallid- Y d16I
-1 on I! B-io B_., ps-- on". .I Ni cluccid. tissit. Libel .... I., ca.ut
01XTIS I i ". m-unp. Is .. q- bay clemi" .I trostit.di Y .I ,,I, -, 6ti, F, ,I I I I I I
DRIVF IT I t I debts b.", ,I,. zb. 1 ldic6 lio.t. -he bril poses, tit
I 1 I I I ,'a *ADA 'I ABAQUTRA' do 11, iniles do c.b.b., qI, no s b I, sideriti. Its, set ". an'. Is I 1-111E.ALE8 DE SAITA CLARA i I do
i I i I FINCA RUSTICA DENOUIN ;1 & I jes ptildl-a do S-g-s; eats
7114f ... 1111's I -. .1st-, I. .mo conduct- pd t-meott due as poll ties que ecoalders. , ..do ,to ,Ili. in ... trolieble bere,, o, 'i""'s "', ,,;: ,11 -4 '_. y q- I- politic. tit ,thabilitesib. y erej- 4" sr-I, I -. it del I L."" -IM51'ei- 111 d,-,i..dZc. Tu)"'al del bwio 0 1 "'
_Asu, r ,ORWAI I i I 11" I .11 11 "ol''liless. Q- libels Par at I I I do obind acets, ), he- nuento -.6mim sell., dontcj__ "'It"! Ii6l Is eml.1 lins,63 do .b.
I) din I Plr lltu., or, "isa, ,I -z on 5-tA Cl-t Is" 1 adurictif,.66n, bantam
t I I I I I I I I I I 11 I o, 1. fire. Cayo M.xoot In, .1 YI, c ., Is 9,,,. N.Ipc' I; 9' e d', no tulo
, 11 I t, "t" '_ is lie Mclic III T_ a I Pei, as*, torque Jos que el actual Nobler" ""' "' "'"s "on't"' 1 111aximblis de fill) mba, el
I- __ ,,,,t ,i ,, .,;.b d...eR "I.B-F"p ."; lI 1.t txd d ra eta do. mi ond 'III-" n' land ';4 'Z&: I doctor Ca-i Is I.
I. minip.i do m-IL m no ban sabido responder a !a Pratt so Is I. car, .. fill ,, I, n,
- -- v!- tud eat anidad do 1. & ldv- We 11 doctor Corlo i,;,-aS..-t.,oIs I P. del doctor ootiblc ,.tejforl, politic. dis ria,Deffignadm IDA delegados!"';'l-I -,I" : 7 I I Its R;,w, I
. I I 11 1 1 t ,,, FINC)k Rli;eITICA DENOMINAUA "'AN JOSE"! 6. -%- bases, PfO9TAM2S aftler;ti- Me que tanoblen I-colIA, It .1i
del Dem6crata ante trelil ,a I;a %,: I pacids ,.pelflcml do ,,I,. r.b.11II'Ma do tieM eq-11.111 a 1, first, !r- ldn5tsiora, P-biss .l.ol-les. c .1 5
1; I 11 Z its hoodk-s. to a,-, to b-flar-r q- linda PbT #1 no-F.oll -C- y I ,"get
lor"!d", i, 11 I no se tari-doe y Palliates, triurdo, de quiet putda prosell I I
A, P,, 'r so "' f n I- F _--"' Per Ile -s p- to rids so .A ierle I. 11.0'Wo, igni.1 Patriotism. 7 Obrojert uir ;-, - ,I,is 1 I 7' ,er,,I r. I I I ol ,a
. ,3 ito, , :.I o "q.fz "" .-a torts I '1 1 I ,,-radidl6o do ci uc tsna mon-sa do scitn. 14 cbra due
Electorales habanerwiln ,,' ,I I -.I at n. 'I -.is con ya Isla so _t ,
_. so, "mr, I I "I 11
Pe,' ,, !-Ibn .bitsd. .I It Be,- Boca, ,ra.oc I, 'a A: 11
- lC 'sy-m del ,.to bi.dod- t-sli.. on. 7 q.. sab, .lel..dir y W.ria, ,a it, Per, , , , -I P- ,In 'Ib kip.1 do IslAriel. I .__ I~- I I --_ .
or, rI i-pul.. do I-icei6o doati el p.oslo do Cobs I r
Praildid. per It ach- Pi ,Ib- [Ob ',, do I. Man- -g, r. --- ,
1khtsenrl .. .. I 11, 6 ,crrntto 111: zied- do Is r I 1. i I __,,., r
6,silud I, '.., tnrollbl- I.b., Ime", tit 14 mil tancia on on partulo Sen-a y sah- , i, -,-,-; 11 _. I
Par d I _6 1 L- q- .-- or ; I , I I .1
cutivo man I I- _.o'. ps3llal e 1, n. de CIENIC, TRE NTA Ni 1-I" P-, on. puerta tit escape do Is tw y jzrdarfti taa It 1, I I 'I, I I I - ., ,__ I ,
crabs on L. Haitians. ve design,' It G Ir Is! Q o. labpgiods -: I I .1 'i -.,, I'_ : -, ,_-_ I
,I s, B. do 1I. -I., on ,lous do CINCO IMIL S= CIEN'fOS PE. d go' Is defmd., .1 Ingro del lIereitaf I , I
-,;a no, iIi-66,i .isna, quo b..I. on 1. R.;., d-to, C.-I litilic, j SO' i$Z,!WW, y as race con't., q- ,-d. ..tdi an" 1. on qWob'a, r-n. personal do II.,t.a cartel buss lt.vraro; 1. par a,,;d.r, ri-ig-I I I I , 1%, '1-11 I"
6, s stit I.. 1. can 1. "Im- Y W.re, III$ I I I , I ,:, "), _i, ,, , I I
a -' de dtortntiae partible, lnya ejeduto- Y deste -, I I
Gallia P-m Y D-d GrIll. $a,, -o'.... ,a Ii Ili6o do 1. clco,., do .c.dr. i. r I .,I, , -it, ,
6 El 11.11. final I-Olo -g.r p-n. In It AltilI). 57 del Dacrin. Iy .tirceir. 771 do i0U, I I I I I I 11 'j , , -,
It c.m.nd-101 R.drig- Olh- 1 -aat oolootaxi ,in -je y cut si f.." daiI.,.d. ,o'i- oce, 1. 4.ftna. d. id-its t6trid. ciao c- ituy ;.Icis .i-entos I - i ,-i:,-,; ,; _7, , ,, .
' c politi- : ) ,; -, ,, ,,
, 'a ,I, to., is do.. social. y politico, dt um do Iss .2d.ne.. lie, rtid I
o;i ,I Al,.lde ,dj"'I' l'.in,.c.a quit ,I Isso.t., a 1. a I ; --- ')
I. P., ,I ".1.1 del p,!,tb I .d..d.d., ree.19., 7 den, , ," """. ;i, ,
-d creacibn que no encuentran en. coss, en Iftico, y rat-I par.1.11-o, I ), t, 1 L, -:,
W I -- "t -,-"", '1,-,,,,
j.m."del ,riv It demise, do itet-t. .1 , fX ,: t 17
Le ofrecerin Din acto d. or I "' "Zino ort., con ,.,,,. irl --ratent. 1. plut.fored. ell In do". re.lizer date .znl 7
, social despossido cod .I mtics, I! A -Ley o"I" r --
,tic.l. 53 dot Deere I. I-crictis traditional lie 1. orgeteii- M Pariide, Disentrintal. Ilene hl.tintl. I ..
11 I I ,, .'i,, , -:,
reafirmaci6n aut ntica .- : ___,
-j I .free!". c-tutsd 1 w I
__v_ i ri"do i,-e,tI l,,'jn %it., do"' xe no b.b-'- I wi.rcs electo'.1e. .xistorites y on ella tried Inscriptioa nombree y
I I In, rt-g., y s.- Idelopp-e. i;!- j K I ;,*, %-,, ? -' ,
, ., lb;. For as* als"mannoo, an Ida iaturoda bechot qua puadm ser oJemplo y ors, A- c---.IE?4 MLAN I al alcalde de Marianflo. ..t.ri..d.,.I f.rei.b.,io cut d,,Ij. 1. ..I d h d t;rmpos que I& politics va devivivi, timudo. Iiin nombire, dastacado an las ho, lanholdo,' tuA
I e free unie to It mums .cw bait. wb- 1. cantidades mfolt as
1. .djuchcackiI do Its fine.. inibisuaini-a f;,.r a on on dUlogs, entre *I cludadano parrapectiva. del tiompo Y d I r
-4 1: Q1,41 ,iFl pril.ik j.b, Jeoors di.,119. eb, p"'ad" 10
I? d 10-isi ,- And.i. liscribion .1 propostario deap"Pido It politic. OttauttE it par eta, at del general )Abnocal.cpatr ma I
'EI A jb1-,r! .yb,,l, War P '4 I vots, It el
__ ,111 I 1 do'ech. do retract., q- derlecis 1. troport.rci. del Ins. l, 6.dodurno, baste Pa. vah.l., 1. 17
--I.,---,- 1. "' Ia P ; , I )
I
to. timcim R.1%1 u1Idr.- Cuban. IAI-e- 6_11 i 1_,. "'ot. f.m.1 do 1. p.riidda, Par mItaitud del .ropefic, isi que I. e & 1 w k qy -,!,,,,L j
A.-i- se .el,,i .... ... .... .- -,
-tid i I -..."o. pa"11. ITI I.-I. L I ,b-d ... y derse.id. del corop-Itesesser., I
on Mainab. .fcrer. ,In slid an no I 1 de"Ii,, 1. limits deica -nisugi,2 ',it no'hos, Par ejeri Put
- ,,, ,drit. declared. de
n.j, .1 I lelooicpal 6 0 i del ;,.aw, - or citAdos Para live at "jilffla I
i t6tatn's .bo,- Itionin'tal, .I,. 1. I. cd .
lz .., bre h., F-6i". Gonzalez' ] '-a ta, s w cincelaron on roca pare to posto.
Oloil. ' a ., ', lobl.iilt. no ..14, .6-tid.s. ,,. li. -, at pueblo q,,e aquill.it con den I
P: bb. Id d L Hojest Gilleff.-Arul so hacen dot *c.,*
A140 CXVH DIARIO DF LA MARINA- NIARTFS, 16 DF ACOSTO T), 194') PAGINA TPF3
1949 111tanaimento ird I Pilo ey'llit) PC "ana CAIIANO .759
[::a H a h a n a (150 ,
C 'ANAIC
Fosiup9ez Gob MS11 que acy0a vn a voula de F4 wl 255
01"
1;10o i insfillat"i icef en fil Zoltfl Or, t'!
F it left,( clill
up. de 1,I, u,"W 41i7
Oil i
q- h"'.1bido lea.1111111 I !YJ i cidninoiq de rirrre% Ittedicitreig s, r,,
to H Pribliro, y itnor -Puft 4',
to, At utual q.. 1" 1 & 1 d, CH- A--hel Centre" I tatiolp AIIMIWTAOOO M)koi AL :' 1, 1
,to$* it* lonetwixi" 16 P.A_ f 0, C"'b"
al. .1 oor.,6o do t, "m"', t l
08 clud.
dorroa.'aii ef"W I 'In t., 1A. r,"
VOr de I- AW el't11 E_' odo, si- 11-1
Ads"
d 1,l Crl'z W-1 P',
poilcl6n an- I
tea ana nifis seleatntep" d1i F W,!",
ae Ile, om
an tranquilldled blij. el Milan del
"I, No doreirurd Or 1"
or it
'ho":fhZe= au atruntori.no, a tatatihi, 0 debt de slar. una 1',, Ly
lrosedio nsuasft Premlo literad "' !'', ", a,
A finitno dispuesta, writrairs an of
iT 71WTootro, Veattrail do qUe tor Peuciter is e r alfleric"Allo
larIa eviculautdo oot.
orlJoiali do 1. C
alter a In cludgil del rebje 'Antiintent. del al PrOJIm. Pedir 5 0 10 V 0 to 2
parit ores =108 cuales no $a co- d"all par,a una cubana
no"; que Vi.,te. let Itim que At - ----- --cuentran awnidw an un dolor
one A A. alu titilbsido "Ibritl n'. t 1, V- -w'g
to PI, ilultlnor. olilt'll- Ell 7.,r1lTPM-a 1 1 t )III is"
PF I
b,, U. df s,,.go I. Its,
or slettri., y I,- t
mo, tau. 1. no, U." W, I F E R
... ......
1, I posebt. t ,, 1 11 1 1
unlulta ifirectalluolit.
d,,l r .. do, h. eywi e)
overbite. Par. 'r-rd-0, b ubgo 6neuqutfttaolusde i irr s, ,s s f J I 1, is
Inged. Ix Purbl. do Aroiril., I,. De """mte en gas b"ena's tfendag
Cruz Isola, qua rumplia una ortior, 7
del tafior Pregidente do 14 Rp,)- oj ,,
lalila Interprottl Yet. d, nut- Avido,1111 T If A-6704
"ratularn eado 7 ten id. de 1. d, ,
do all rubtino.
acoa
Him entrega kscolaplos de Guanab "A
v
s ja-l 6, 1,
un muchacho de ... ...
d, 0 i" G
$858 que 6116
Los habits perdid[o poco, j-r, JVZA LEZ ARRIETA
A D F.9 Y VEM TDICACIONES
antes tin viejo cohradOr ilicj. AbnA
DE
A N 1b, 1 .1
- -1 jr rol
1, do To!L
M bT al'Te.vi _l'ue He' it 4c, 25 to
6rez, de 10 afka, vecino do
dW- do eiler; Aur,
CL del C- "Ve" 2'007 Yerdadero pesar A G,-a. 48 oils" althicbu; doct
Iraquete c lultil. dj =- jr, C'mPos z It. 1, ,0.1. -ti- y6d. rhequet dirt fallecimiento del
91 oz a 1 Asocisci de Do C OLZCilo do nnmne7 an l8S7.--Go-, la = a Lt Grand PaC rndien a I do III A, Hevi"u I.As tropa4 el
Mr
tort del ousercia, uno ion a Mine Sr. Li..d,. Pilre. rt atonal 3 len- ioulantoo. let
-, -- de jerin.
marm, Bachillorato y P.,nnera Eose. rfza.-Riccs rnw ,os. "4 1 out I ea.
z 2: uIA"ardinw. g littall ,xlchkhw, Ministro de Defensin
JA nqujfffoa bancaria p= pr6ct-a corneral,171.,-ROto 5 S raa 2 = M. Cor. Via- 9111114 y aguis: Senorita Gloria L,
na In tehor J.11 V olloistro de Diroluo, Naclonal
tromentos 11gx. an at suelo, on to 'rado do alla CO con na C, as
Pa- Id or ..... M.! d"I "firt u, ;fuaqu 10 PD Mile, 4 J&bO- P',I6 An,,= "i" de rope; nAor SeRulldo Curti, hizo unit vilittl
to Y'Moriturtei., m A dcl: o !'
enultur do rodo pcosa cada alumno-acelonto almanac _:I-P-.,L'W'ro' 6 I'M It lefloelt. AoR.I. nrilliner goop= ldarg:
.dX'P1I(r1" orio 'no, www' ob ni, x PI.A. Ferrol- U,
dleX PPrrl tl: ma agua potable do matiantral ntro det rn smo o!e 1. Pentleffts; Manuel sultrell y
%I ro, 12 1-, condensed&: a la- Aora, 48 ]arm ItCht coorltnWda;
..1ted. t:r qua el menriciruldo M. 4,D.-Ambionto cam,-rtro-Doportas de todas clarsafi So P too, g-b.
'I a ;i- Pifrisi6n, M.- sellout, Arrollits. Meant viuds. de Es- r
adrolten pupLos, inedim Dupilos y exte-n ulAul del irfe del Eor.lto,
%br ader'a 110621"1 on ol q y is I= ralthi 'I": pin do 10 Mortal- 24 1.- It- neral Gouollevo Perez
Y n to 1, n al Inentos e. Ia_ outuril. 2 do
a &7 ado, I jack'CLS, dmtui el
11 1 Ig 1V,,dla1rd-,rt.o NT Ortrw dt Se.Dependientex. nombeado J 6 01., d deruciu-Servicio do 6mrlibus h=ta L, Fabaraz, i ; 0 "'ad 1
be do el Voclado, a "a' J d laa Laj y tl Centro
no 1 -P9 dort., D, Yard d lorria mbalnur do I& linen M Ditne and. &t. e baj6 d.1 thrill, I. an6nimo, que,.
qu So itavia graft Inklit"MID wo'.Pooto flaetoonsor
a,
dich t,
to = = .. dir.66. .'- 1- !-- As" liernan- t, to 'r."'In "."o."n'
ae-o" Pida" r-r rofroo al Padril F,"-tor, ?AC*kqgw H. Inn -de 3 paq tetea de alaod6n,,Wyevele;-Illie6 In anterlortirented do G U a to a b a c c m o al7olitfoiat X0.15" d ss, r- Cr y"J."nar
aa= or 4= .te, $; U.Tlh' ade'Thl" lillo "OlIT
ciendir i- uaret 'd d, vald,
dot Wil La Argsinna, b -Jljei,11111r, No.. is
4T'="b=1oha hVb= ly '
,.a d 6:=
old. 61 oonel austlito 6 tv tbriza d, AcNLE- d, 13,wlt, mT
= elllmentgr ei In V I I de 412 L- "-tl I'll In OrW -1. PitZd'.
d
Se reunirfi eota inafiana Fero :.":f das bas d I
la 6misi6n ae TrAnsito
tu
4, Pun do %
d= itetrionelon4 WitUterlo 1,7
o"'Mul' ,: I
rilljoad. el In de w amto 'emudon' de
P. illurr r O= rir m hoy
rife y in x rdidw W bese ello a (fi;e no je, Ill Illtrnfnieirt) %
condustentrA In regulactrur 6.1 Iran
site an LHallania oe ItunlrA hoy- EnornH11 i'i) r Sir, robrto,
mutes, a las once do 14 outhanta paloa infortato q,. ren Han sid. wl.less: ', !7, ,k ci6n de
dirlin I.-, lntfl rrtw do to su -I" t I h 1
alert d, fr-SIOW e acuardas 0011 I'll Ib
1- an le 2 los t 1 17, st
de Col6n
j,.", rue "s!-- r- P"',
dz rairE.
wi, 2 2 ., I1 o ',, 1, Ncr6
1- VI1W re, I
S, %tn s! ,n j AI, O CIN A S
aq,_ P- 71 1. 1'.1; 1.
P---sl
I Is
Is' 1; nd'- on I T!
0
J' Px, 1 d lc, r-ri-tm 'i
r-i "ab.d" h,, A;
I., fln,n- no K du, a la j Lnvevt'de, A.
j r
0 p
"law.
di. ARA 6V
dI triltit, f de cnn,,- i
b- 1. -ld- dri p-0 JaLi. ic-- qu 1, r. oEl P,,6,1- ,ibad CIRCULA f4 P- P.il, rn" la
Ic in, nt t.
an 14
W int,
SIOU isimplifique Usted I& tarea de coci.
y 1 zornuft 4e
lott-r; 1. rtt-ri6l, f-d- p.- L" = tt6o 61 nssIsl barraff nar, sefictria... viva =Ld;CaTnBr' 4 1.
bws, el nt jdj- Para Is
-,, N-1i, R'dig Cob- NI,1,1 villas at eitaineluilible hllnz 4 1.
Fodoril,[O, d, ,.d.rm -i el
nil rA Hlil at t&,- panJo on cocinot con el rnlla ll
, 1i 5", 1 V d, y
_"de 1. P-1 16. !- d-- jsnplll oe rveau
h1w ", in 1,6LItnd et UnaMa0k d ef! lEsta Mara
P. 1141
-ze!T Ipl l ro i "I'l Is 11, '1 _I. di Is cienqia mollern. coCina is*lai $in "M
Ahoro an sil cxcursiono o Worm Ud. pvede lr- :Itld at rob- d drrttr llEII It qje "Alve 1.
e N",_ rnpany S, Tijillincialleiiadiel Se enCiende an.
visitor a Nassau, Ito forno5ai ciudotl do voroneo tornlticznient ,_ a L hora que usted
do las Islas Bahamas. LugaroS pjntorpSCog, V
iy. Ayi marque an el relai Ae que cat! pro.
6onitas playas, hcitala famosos, con Ici tradi. hoiv I !Todo Son
vista. Corona iw, olimentoo en el cional cortestio inglosio, hor6n de so estencia Aha, C=do zu &=V- M, filampo nectalaTiO, IUL"4a A& sola a 'Eftearx4clor OuloolicWto Poto
on Nassau tin riscuordo invividobla. lu=a a rmov=v, debt Pla- hams y horniffoll,
orpjunn tU 6.-de im; ayba cuolido to comida a0ii fista,
o"." do Pailit Je am& je easts.. ajquie. control do oaw an of a. y
B S A P.A =PC& d- so apaga. lHada ni c6moA*o an, 0 Woj mental do allarm,-quir
FNO.C-t--jA%6dt2,-9- 0 w P
a 1. ftidorito III ra U04 ciatinst migica Maq;c Chef! to ruetwionor = 1
Iali fWas.
Ia noidum 0 Otho mdohn cWkw. adclpfo.
blos a Was tat nacoii*do&
do 13 Hobano o Ww i K st v,
Do to xrb Worlsi P., PAk o N-tional, 41ut
Consulate a so Agente d Viajes, 6
4
AMERICAN At LU
DruTfsH SOU 3-1 'AYS
R
-Awl.

11 I 11 I I .1-1-111- '- _-, -- .1
11 11- 1. I I
r'F !\ ll, CU-iliTRO DI,9M DE IA MARINA. MARTF. 16 DF ACOiiFO 01: 1949 ---- ----- "," -----,-,--------- ---- ---" --""- I- MO CXVIT
- ,_ __ -------,--,-- ....... --- ... ............ -- I [11111" 11 ------ 11 11-11,11- 11 - ... ... -11- I--,--" ,-",11 I
1) I k H I I ) D F, L k 11 % It I N A ABLANDO DE CALOR po F RovAdda I A, I N 1) E S ,- ]
''t", t"" \ 11 I, I il I 1 F4'--'- 1- -'--- ---"--'-"--"' ---1-111 I I --I'll 1) -'S
, , I ft H N E A S . .. .... ...... ....... ...
' ,!r, ;, ',: Md, d, :, :; "" '., ,,,, -"-,C,--- \-,, -, --,--'-----,--I "i, ,,, '' '', ,,, ,, i 11 11-11,11,1111, 11-1-1 11 11
I'' F----T1,,- -T ,--- ----- - z 1-11111-1-11l, '", ,:i, lt ,'- I,,,] 17 I i
P, ... -', i'li l I'i,"- :, "i- ,,y,;,! ,,, i ... "'. Atp I -1 ,, ,,',,,,""", "C,."" ""-- ------ - -, i I :"a Afollitcli6n iIii'livittif (I fil pl gllff
IiI, 1 1111'1 I' 11 III I I I "I", I 1,3 Lint'll de Stillft(Overti(I i I, :-11111t, 11--nd- 11 111,111. I
*111 4 I Pltlillr tlll t-It I'", ,,--, ,/ miw twil ll, jjpflrml
I lli vl Por E. FernIl Arrondo 1, -- '\ I ,-fl, ,1, ,,, lia-- 3 PH, r 11 I 1z I -- I r \-I I t 11
IIIP I !,)IZ Al, T%'ITI!,%I)C11l I I l tt-111 I ti "Id" 1,111-Ir N I, i I Per ji- J. Rim
" j p i
i, Al t i -14, e It ,,I, R"rend'i, !D r I,"" n, 11 1 ,il , , ,,, 'it ,"I"', ,.;", 11 I /' ^ '\ I /111111',1 ,,,,, filllil pr
jl,,l lu-1. fti-r.y i'll,,'e. (", 11-111 h -,. J, "it'- % -A I L ... i r, cAR 7" i"', ii"ill it"', I 11, ,,
I, l "t"J"'; ,!,, ,, ,:;':-,t:',, q- "th", "I,
Ot-- "'I'l-It. 1 111 Fr-11- I o,,3 t,'z,;,' ,lz 'p- ilil i- 6, I i ,- Cii 4,/- , ",
PRECIOS D E S U S C R I P C I 0 N !%' Alrz,,,, VI 1' I i I irtl tt "vi,
t, -; 1 / I i I ii filet"'.x 1 ,- '- .O "", it l: I "! ". ,,Iil-,;,,i, t ,- j" ,,,,,
iL,,;,- 11 '(1 I ,-b t, 'j, it" dl-tt- 6, e- I I / 11 "i ,-,;,),ill l Y
, -- I -; / I I ,,,,,,,, in!'r-", ,,, ," ', 1 -111 i", ,
it, F.i7,, j ... F-ii.itj- I ,,,, tl 1, !--, "" -, ,I till, I t,, r', ,,, :!,, "ll In
T-It', .A R I r, I d- I III I , --,- ',-j , o i pl "' ,, ", "' 'Url
iln't _._nt. .. rl I I \ I 'It .,-,I If I I 11 f I I/ I ,e I% 1 ---- --,,, 1, ,.I-i4, 'i -- 11 1 ,:",' .,I', ,,, 11-1t, It's
N I I I s : ", 1 r I ", 'l- ,,' ,---, ,, "-", 'it- -,,- ,i. I", F, ,, I I
I 1. .. / -- I -,tir- I, I -T, ,- .. .. 4" s I 71. li "Ito '4 ...... "'I, ii i rd, ,,,, I I 1 i ? I, "', 'til,
I&VOh\ 1 I :. 11 .1 n I 1, / - i, --- ", I I
i' "I 1, i t, -- !, ,;,I,, tj-t, 11
'- w ., I I I ;i; 70 I '1 11'11 "I t /-,- % 1, \1 ,,, i ,,,,,,,
, I I 1;, I 11 'I',, 2, ,I,, 11 ,- I I e1." iIrti,"ii ,,,I!,,, l, \1 1 it, le - ,., ",t 't- ,". ,, ,-- it ,.,e. I I i ,r,,,I,',',, !il,, ', ,il T ,, 3li"A' ill :. ",'I 0 - "i"', 1 l I / 1, I'll ,J--
11 d, il I'll T, -, "",,l, I -";' ri ,','-;/-' I '? ,, ,t ""', Z -,Ililr
,,,,,,,, ,j,,- i, i I ", I ,- 1i I N i "I'll iiit
I l- ,,r,,,,, r.i,
Alln,1.1,1-1- ',L' "'-,,- F-t- I ,: E, 111 1 1 111"fil "z" ";' 1 -, ;1 I I -- 11 1\-, ,,
l, -, I --- -, i 11 I l I ,J P, ,iq,.'-,,, "ll-It, ,I I "'I"I"',
, 11) I Ili lil, Ill -- I I "", 11 I F, ,,- "IZ, ,-,
D-clion ....... 16l: 1 A-4"F,7 rt l, ,,,onJ,, ,.-.-, I ) ,, I z I I ,,l,, :1, Ile I"Al"J",
, I,, l , -1 il,' \\ 1 ,,,tlij,, l:Vi- I , -6,,,
'le, d R 11,- ill-. ,Oq I 1-17 d "" ; ,,, ,, ,,' -- I ,,, -, I ,I, 1111 Ql I'!, 'J'i",f- ,i,,
., l -,,, %.I12; Adr, ,.-i'ir ,, 1. ., I'll 'tine ti itF"ir at" iiir,. \ I I -1 I I 0511, pr,"l i" ,a
"J, ,, I M 1645, & "-d"I", ',I ,i- I 1 t -i -, I, (I
0 6, 11"b"n-, ",-,-S I 'l, ,, , .. M t, li ""I li,, I- ,I, f I -- , it %
it, tl .11 i ., : I e tlttt i ,, ,'--, I'l-111. que "- I [ q- 1, ,,1 P, i, r., il: It ..,., 1,
, : ". :., ,, S 1 ,,,, i, ii, ', : :I z 11 1, \ I I, I I"' :, 1. 11 11 ell, 11 ;1 I "I
R",R, badci 11.11 N -.' A I 'ir-1-t', .il .T .-R!, i't" N ,/---,\, -,,z,,,il,; iI-:i,,:,, It, -,I piirIor,
R'd-ItI, I 11- ,,il A -!- Ut"It,,111, V- 19(1'z P"I'l-ii'l "' --- ,- I 11"t",
,I ,,, 11 1, in-- t, nit, te'l d'! I I ,-,\ \ i "'I' "' 11 t it : in, I- --- F11114 11 -l,1,I rl i,- i,, 1 r1il-l" ,i tifn lDi; ,, ,, 1, I I'll
r, ill I I 11 I----- \1 -,;,,, : i I I ,I i ,, I'tMio", p"Yll, ,io,, DIril-it It
-- - ,,- .", int-dont" I co -,I It !, "I'll", 1-Iii'll, 4
! pt,- i''It, c-, 'tl d, 11 I jo i ""', V",14
IT A L i I I ,,, i I "n ti 'r --,Il ,, ,,-d, i , "'I Q j,,,,,,,,,, -.tfll' I ,
I it,; I 11 Iillrit' ",'i \ :,
, I i 11 I; n it, i ,,', ,,, l I, "', -- lt --Idti
, ,,:, ,--,':,,, ,-!,- ,,, I-. l" !I- I ,, ,I l : tt- ; pl, t.,Iii- il z "'O, , ,; I ,,,.i [, "'t ,I il-ion', *
-- I !- I, I
1, "" 'i. 1 "j- ,,, lir''t -e
, , I rI
-I invol I o it ,I I I i. '"'t", , t 'it
pol. It -porall'i6if elp 1111eiiiii-11 Altlf"ricft ,- -,,, l: ,-,,, 'tI. .I, 'A,6, 'i ", ", , ll:'A -11" 1- 11 ,I,, I'll og-)Ii
, -1, i , I 'i I I I I I ,I It I i,! -! l, r-i-I it- .,11 I ""'. -I ve ."T ) I ,,, ,, I I 1. I, ","',- ", t"I'l, -Itl, 'I'll I , ollItt
cilliffirt g I I i -wil till ismol, j 1 I 11 11 I I I 1 ii, ', t I 1, I ii til f 11 I I -- I ----11-,-,-- --- 11 I ;, I I ... lt.,Z, I 1 1, i, ,, -1 , ,; l 1, I 'I," i- !; i ,
I 11 11 I , O I i I I I I" 11 i I : i I ,,. ,,, iii- -I ; I I ,, I "',". i I O ;,,,." ,,. I I I I I I'll I 11 11 I , i, : I 11 i, 'I't": 1 1 ,J- I ", l
I : I, I ,It i I I I : I
"! 1, I , 1, I I -1 I -Pll s yo tirigo Una kabitaci6n que es an bafiri. I 1, ,
,, ,"" ', '] P ,, I, iI, C 1"', !" I- I,, , ", I I z I I "" I 5 , '.
,,, I I i ,, I 1 I I :-, ,, - l ,, ,11 I- I 111,111, I I ,1"
,, f, : ,,, ,, i ". li ...... ,,, ,, 11: ,i "'i" I, t , t I I I I I N ,, rra ? I 11 I I %t "t, 11 'i",
I- d" ',,! 'I", i- ',', I, I.- J, I"l, I i'll- ,w - ,;, ", I '' "' ,, I i , T :,' ,,',, 1, Si, O l le nin(hiis rn despitittii baiiido tin vid., I !, "", ,, *,, I"t II; I 1 .11, ,,i,"-l: I'nt,
1, ,,,, ", I -- ,"' 'i i, t 11 11 *11 5
I I 1 I I I -1 I I I t t'." I"I'l
v i, ,I ,it Ioilw 1, ,,,, ,I, I, ,,- ),- :, I lit, 11 I, MP- il I "I" t,
1, "t ) I 1111-1.1 I I "" ';- ;, ,1,1, ,; IIII'l I I ,; ... ... t- I'll 11 I I I
,,,,, I- ,,, lit"ll, "I llldll l I w ;P- I,1iI I 1, I ... ...... 1" ': i: *l',' : ""I" , I 'it ", I I I ,, I- ,,, I I 1, IIII 11 I'll- I I I I'll
""t"t, J, "I"'It 1111,11i" ,,, V-, ,, I- --l- ,1- -, ,- I ,,, ., I,~ I It i ""::" -" t "t'Al"J"', '! ,,, ,! k,,,,,-'q, ,,, I
"'im'i", T"---h-, 1-,,, e,,, ,,, , ", I 11 I I I I I I I I I, It !-1- i "I""i" ,I .,t, .II0111i I ,, "i -, -'-Itl , .11 -1.
--r ,,, Il", , ,,, 11 ,,, I I it ,, I -'O M E Y CA R R ) I ,,:;, -Ig:,
1 ,,,, I H E CH O S Y C lin"-i- Ktfl,
"""ll- ') ,, ) ,,,,, i,, ,)" ,llt"A" ,,, '. ',, I ", I -
" I I': ", "' I I'll Iie'' I,
i'I'll 171,111, --, ,,- -, I --, -1 t -,,;,, ,'-W r"11-til-.",
,lidt, -Tn,,til ,, 'tI,,, ,!-- q- ,, ,I, ,,-- ; el ,,, 11 I ---.. "I" y T, I ",I "I 'l'i"r, --i, I", ,
f"i "l "), ,,, n ", I I ,I!, I , I r ii'k-t- 'I'l i-t,, u ,it He i "'r, t,-,z,- .- 'r :i, I I I I, ,,, 1 "I'. , ,'t'lll ,,,I
Ni'., 11 ,I "' , t- : ,:" - !',i' I IM '41111"Sis dr, In lifero urrt del Erwirdm-' ,,, r :: ," I : "I I,,-, ,1-1,4 rl'-,, -TI. ill
Al-p I." 1 i-,ll'--, T, I)- ',-Ti- nl I i 7 ,, ,, I I, ,- ,1 I, ,,,,, It',, ,, ". r "
I P"in "I%"h" I I ,I ."'- I i "', ,,, , t.(" t 'I, l -il, -'e, ",? fi,' t ", ': "I-- i': t I 1 - ', i" I , i" ,
.1 P,,,,. del Mwi- C,- 1, ,:I, ,-, It!" !It, i"'ll, :vi" :, 'i I I I P- J- Mori. Cl .... in Y ('At,(, 1, i It ;;" ,,::, I"
, 1, 1i ,
I ti i, ii l",-i"t, t, tii,[ d- : " , , ,,, ," ", -,*','l', P:, "
S-a l%]%, ,Olmgtci, '! DIAPI. , , ; ", i, I o-tjol A
I I-- "t ,,, 'I, 'i '- , t, ,lil r ,nil ll III rll I ,--1111 ,' 14111 lo-1
pro, In ,ci in. ,N,,,,I,, ,Jh-rii 1, v ,-,;,6 d, t.'nodl-rk ,,i- ", ; "I, "t , -'j", I I ,
, : ,,,, I I ,, : ,, ,,-i,, 1-t- p"'et", i 'n-I, I f 1,11 1111,1111111- ,I, ,,, ,,, 6" 1 :l, ,It,, ,;,- li ', 11 1t i '-' i I ", ", "" w i, ", ,,,
it, t- -I" i x"I"t,"tit-, 1, -, I, '. I , - i"'!"e -I, :; r 1 l i ... I,- rni t "'I ,, 11 I I 'I r n ". 1 I-,,,- I [11 t, 111- It In t," ,,,, ,,, :! it ,,",I,, 1,gtl It,
to y d, j, ,iiliof ,,,', ,,!-hA ttil ,,m I,. t, ,Tm- ,-, "d, l, z,-, 1, ,- ." I I t" I I I ,,I t ,- , i--it ,., ql i- ", 'r -,,il t'i d- ;,tIi,: ", "' , z;, !- !--, ,, Q ,, 11 'I ... it, 1- I'l,
, I t I l -1 t" ,,,,, ,,, ,:""" ,,,",' "" ", ;"iri", "N, ,,, ''i'A""'t, P, 0,1 11111"l, tgo,
0- tln- I'- d, li-wo hMll:- ; i,11111 --- I 1 - il r 1 17, 'r K I I I ,!, ; -r,,--- , a 11, l 4 tin r , ., I -1 a 1, ". I : I !"I'll"lil,
" , t i , I tiii 1 1 4 l!" A I I 14 It ". I , r, I i t , I!, d 'I'l iij,
Bill, d, 11-t-iiil- I'llu,"t, ,,-.i,,, -,n!, I L t,;) 1,11 i I irt- I ,, i.,_, ti f 1i I 11 I t -,! .- :, n' I I f 1 , "i". r,-, .- j "i-I'llidr. itl -,il- 11, z", 'l, dal Iti-oflil"Ap, Y ler'.
1 t5l I ,I I I--- 11, 11 rl': :, z tt
plltI, d, he"r ,,,,,,,,i,, 1, -- l dl I'- --,., I i -, I i ,,I,., tl, "
I -, 1 i 1, ,-, I ,-- Fi- I ii, i"t- I" P-t- 6 -w 1, ,", ,,I,, -il, w-Ili, ,I villi:,6,0
I ,, ,,, I llo- ;t- it, -tv ,, '. , -ph-ldn id- i t", ,ir- la, iat"11" Vl 11tit"'
iri ;lr-,, I- -.-" to --h- r 11 l""", I 1, I , I '. -- r ,i I-i v ,i it/ .t",
11 "I'll" ", -1 i ,-- tI, I 'tn , prii-f
ii i"I" t- ', L I -i", I "'tc," P.,d, )nill;" U, l 1 I', ,,,I 1, pt,,
le'. l I'll l t!"", ,Iz, -l-,- p;, ,, ; ", I - Si ,o ,- ,iiI i "11 ',i'W, ,,j- iit-r
,,, I I, I 11 ", B',--I I --, 171 - I f mt- ,, 1 I
Co. 1- -did", ,i,.ltt)';, !I [, I 11-t- tl 'I 1 -- 1, c'- -- --, , , I I ,, ,, -- Sr-et-. I. pl ,, tft M3-0 (iiwitir" I ,.i,, ,I,,. q "'I ", -', .0r,
I r ,, t ,it I , c', -1 I i, -; !ii,, i t", ,,, ,, P-1b, '. -V-l
I
I 1.Ii!-i11Zj1 1. 11 lk Ili -1- I I 11; -, I 11 1 7, 1 It .I 1-0 k., 11, 11-ZItil t i- -I- rim. ii1d, iIp,1-,1 _, ", -1--l' r.
d,- -i- M, zi(il ,-itti-I t l, r ,,,, I ntl 'I I t, , .- I I
, , I I -ri il, 1, 9 i, bolitto, "t"itirl-I il ,; y ,I ,,,,,,,,,,, "Ite,
, ,f ', -1 I I ,, -ni" I - -, I If,, 'Et nt, ttl c I ., I f,- -l de
LA ugWida "'tir"id-ur, "', -nx i,!, t-, Z,,, i-, ), i.r t I , i-Ii!id I!, ,- Arliil zcl I p- ,n, ,,tilidi, .J.pt'd., r I -r-iii,
I 71-111 ', '," -, 5 -- 1_, Di :. 1, d"A flpart, d, lr Coh;-,o, Winn.,!-- t"'I" III A I. f,'-, ", ,.t,-, - , : it ,i !- t is ,, it I o ,, ,, I .b. 6,btitii la il, ,,, 1 -ri, ", "'I",t" Til
, 0 I n11
-, ': -- c I "'Ir."', I I I -,,, -, I t, I -,
lim-it-, ,,, lrilil i i ,, I I I 1- L, T, ,-, p- it- lit l I f l, -Iiti-t, ,,,,,, 111,b Mlid dg
I i q, , ," ---- rl ,:, Pl, :i a,
" I 'a 1 1 I -, ; in n i , 1 1 I, , "I c!n .-, ",-p" ,-dzi:-'rq, P, ," i" -J d"j q1t, ,I pIle
tos agents% vtnliii-l ,it. ad. P", V-I ('n, ,I r r r ,, x ,, : 71- -il- p ,I ', ,, 11 a I, "I i ,--. I- --,ii
1"', I"', '-' _7 ',,,", dl %rs I tll _' P' ',ig, j ,Ftii, 'gtjo, -:-it-61, h
ttied-w qu, ci-it"!"It 1. ,itl -,!, ;"";.) ix-r, at i tili: I :, I ", I xt ,!, t I I I I il t , ,I-,- t, -- r, 't, 11- ,, -'. i- __ ,,,, ,. : ,j -!,, rllrOldn 11 1,11 ,I -,-ii- 3 --,i el'te 11
I I -1 I t, I t.- 4 I I I I I IZ I I'- 1. I 11 , I, e -, ii I I in lj !, t N."'. Lii I -1 1- I l1r ,,,, ir, :i, !, "! ,,,,l i,, ]- 1,i nn'ttiit. i I I
,Una ju,! dilrb,,c1A,1 Ill It, 1 q i!7, I !1N Ill ,111 i,-t r: tilil4l 't 1 t I 1, I I ", i, I I -- -I ", I I
I -It 1 F It,-,-l A,- iii-,
ef.t. q, 1'. r, I, "'t'j_, I a, Waged- Penile- ti It 't, i d I ,-- 1, t, 1 z a I -t, 7, . III I rr I n-tCt-1 I -1 t, ig d, I 1, I -. Ill- .. .... id. ,-- fill i 1't,-,-,,, , I I 1, I -, -" ,,, t- ,I 13 "I -,pr,;co-. :, I'll t.rl-, pool i-e.i- n, t-i,, ,!, 1, Arpt,-, ', ,I, 11 "
" ,-, I I , r A i- ,,,, t-i,, I I i ,,, 1 ,- , 7, i"; r, i,
, I i 't, t % I c, 1111- , 1---n-I, ;r ,! D re, , l- ,-,,,, " ,".r ,,-, l- ,,,, -'111, I", Ictit Il
bit iibid.ri. o, 1, ;-d d 111-I ri-l, J, itt", I-'-li """ I ; I r , , I I ti, I I -: I I I -g-- P- -.., ", h ,bi- titIrl
- o ,',,.,I I r I I ., I ; !, ", ,i.: 31 11 fl-" 11.9 11, '
. I M-1 zi 11 I t 1, I -, I i- F ,- 1 tt I 11 I ,-:.
tooli .6orl let. it,, ,,, I--rirk, i -,, -i onrej, '. I -1- 'I, "; : t, I - - tt, I 11 I 1 el e;r 1. ,- ,1, I", I t--., ; nili z 11- r 7- - 1- 4to.. It- ,. ,, ,,-dr, ,,,,- I p-, ,j, y ,I I, hnbl- hrhid ,
t -t di! ", Int',etlYi i 'O ri habli. ,I.
bilti-e y p filia.i nritio--i't" ni i 3-t-,"','', t,- T ,, 11 ,, ,-L- I t- lo, .,.- I111-1. 1 tn: i ,, Nevitt li"
eeneisl do ?or. pu-4t. -i" 1 .. ..... vl, ,- ,)it.-ti" It ", ti -1 z 41-11 I 11 z I 11 I P- -, : -. , --_, i I - I In I, it-le. I it" po ,,!I,-, 1 cialilis. Pero I,,to -, ,it, -f- ,,,,,,,J- tep .... i6i, Mill, It, '', :- 11:, I I y ttr, -it tollpitr ii, 1, -d.d, Mediteat bl Yla
- - I i tx -i X I r,,,,#o, y 'L..- "gil
vmpwari,, Ie, ,III, I, I'Fl," ,lit ('- 1, , t o , 11 C m, , .* ,, ; I Aglaree.b.-i l ,lt CIM ,,,4, de ,,do.el,'1111
14 11 ., ,, r._ r, raibl-, I ." "Pti-,-)
la I :- 1-1 I t-- -- 01 i 11 I o, 11; , -- l' inilt- Jeif., ,let Olor. tIl ,
, ') , n' t da, fieci-"-,- ,--,---, -- -- - I I. wl ., ., rl ), I'll dt vit" plat.
pincip.1 do Ws coam,-l ,,-ht-, A--ti -,,- -, I-- p- - ,-- m al I 'im 'I "u6 I I 1 ,
1'1 1 11-1 "i-, I ,11 I I I :-i *I ", g-, , ", minas q... 'I I I,',,' ",,:ill 6 ii I l"Itit'l ,I,
me, inallimr.do uW- o '! ,---i I i. i I I ,, n o% a I -to,. 1. t, i 1 'llarific. too elell i ,,,- Aiid, 1A 'I ,,
,
]e.t.e 1-at.miert- lt-nt- o, ,-,, % -,,- t, P i I 1 gii, i-fL 1, it, ..oil. I. die lil, Weaer. .^1 -'11eIl 1 I r arrat P- """ .. .... "at "", ,6 r"I "I 4 ',,"*
guay. Ee..d.,, Ciil.mbi, lt h- L, --!-, I t- "t t -i t ,-I ne. .- 1 toa -T- it ne Virile.: I I afeiiiadsa ", -T M- I -'!,'li"1 t',- 1'ri" '" P-" t"t' P.-
t I -, rrlri ha l-r--,,dt, ,,, I 1, 'o-1-1 .e 11-l II lrtfCtjn
.,, D E --ld-" '- -- ni, -T- i SDE POR'- 'AAL
1. 6a Je aqueN, Ili 1-111111 I-1-11, -1 ut, :-- ,. i I I ,
, "n
- ,, i , l--- n-l -, ,,-. : !. ,! 1 Dl tce. el sof 4-tida i te, !-t, ri-hti '.,.-nd, I" ,, ,, -- 1 ,3',l',-t, ,.! etorli- egnr.rl
oriental que wilda I -- d- -,liti,,, ,, dr -t, --i, ,,,, (',, I t ,- r it.-i:,u -, I l alth? rell dual ,,, ,w,
it I'l, )1) ,,I, it, -- -.5 -1,
El DIARIO ,- -,ll,,O , Ii"'i ,1, ,!- ,,, "t- :, ... I vne ie-- hwiia ,--r, :.1 r. I pt I., ill 1. IUPA ,,lll il I Illit !" P11- t ,i, d, b-iii ft ht,
el p ... id vite 6o C lh, Ill ;I ,l,, I -- !", ,,,,, ,-,-, , -, , -, I- - '. i 1. itarort., de lit'silm mat"!", N" ,,,I,-,, In t-;, "! ),,t-,, -- I riii, 1,glai,5 y Me .-Ilide,
. !,- ,( jtje -iolt1r; 11 lwz N' I n., r 1,11-il,'I"', I l p"ll, ", Z-O.-Iie 'i"i'li. 'i .. 'I "I,Z Varrillf,. Pijlt P 11 i 7 ': n -1---. F I I i --"
%trencia dr. un g.h"'itc, LI-I, I7-71, i ". n ,,, ,
menud. he.., -hlI'd,, '-"r- ,- -, I -nt- F (10S M 012(1701dr I -I ",ii1n," S-nt '7*, ;i ', LP-,,- ,I ,-,,I -Wo Indoda' !, d-, .n, r! -! 17 liCtlb int-1 111d- I nitro y P-ire ja -Iiii line "
, 7, 7 i , ,. indigainer ,t, is ie,,i, -, y a. .I :Im ,n ii - 1 -, 1 ,!! !,. ti ,I, T'llif"', 10 Ilitd, .t.-A. a -,t I"'- I.-- J, B'I ti-m q," ti-,n 1- t :;;, , t- "'O t ,, r- ,I ri, t",ntt .1 I- -',in,,' a,,,. ,in r,. ,Iin
o, ext rna ta" ,! ,;[-, d- ,md, 0- !1.1 I 11 I 'a il. 1 : -- I - I ix, "eia, n- , -,
i;irrl -,,, t ,a ; to
- I M, n -aeloir t 6 Fc-11- e"r-, : jr ,p":,-i1,,
,,a, i6n PDT 1,-, iilt-) oil ,-S,,r, 1 ", [ ,I '-! 3. ,I Il, ,,! I -- Ill Fdtird. A, ,- P-l-Ilirel N , ,?5 1 'i r, 'j- 't dm-n
at!, -; Vt ,a 1 t, em, ili' ,in-ii,
Ji, i : Ft -- L-till I, e, -!,- *,, pn,, pi-i
- -i'll, - r ,, 1:
p-id", ,,I I-l"I'lli, .I- "'I"w", le r ,,, ,:" C, '. Fn i ovw a., -11 I or ,,,,,,, ta. M &I-1
It' a 0 Pltl Rri ltti- ,'-' Fi* i' : e: r i, divitiIJA on Itravit, el :t. T1,;ji- r P- I-l, li, t -, or,, ,on- .."-, "" I,
Waar ,a -i-, I -, o .- I , d ,1 11 titi, ,,- ,,,, I "","l d, rreceptl Coristiturin.
I -_ - 1-1: i-11 11 --1--3!11 4- lemist., Earil ci-it- ,, I 1 ii iiiio
I 11 2 1 -1
1,,- ') 'i"l- t- it, -, 7, ,: 't, i :1, r " ,, I ; , z -, t: -:, ,t- b I I r lilaticrialdarts, LM Doti- L,'. N D I 1 n" I" I
Cia Una conduii6r opor,!,i w , Y, - 1, ': ... it, :, il- I, z 1: 1. -VIn- ,,t- a I Z it :Itlo -- ILI in, tioll -nt. le h4 ,.UrRiA de, Vl- ,tte ,,tgI)ir,, ,] tn-.rll ll;-11 -, %:-1- I ,,, , , , , i ,: i, .n. I I : i-,Iniln 1 ,,,jt t) Ill,- r-i- -1- 1 auto, nos preemm -,- 1 Q- an , 11-il ait,-, e I ,-fil ,I- I
1,,,g. p(;,j- qe ,,a ,irrldo u,
I ,i,-,; ,, , : '. I I -1 I r e"o It l ,n, .n ,,I; r ,iI,:, el ntil:'- I Ptitt is!- R it Y 'ti-,. S an"e- j_ I'to n"IrMl. y III- a la
ft do Complea V it"md" "I'vi- ,-- I 11 1, I I - -- L Oz do- ill 1. pitial leal : !
.- , t -I 11 ,t. 11-,n ? -- n 4 -' in, I ,,, i ,
nismo rampant \ ,' Illl 71 i it i4l I I -el ,risaylsts. de lit4 tflti, !rlt, 1 I 1, " I 11 1. I 'tIr" ir- I "PT'i" "" ln !- "' z "Ito oajo iii row ,111'-It- e I 1 ", ,' 7 ",' , -,: r I i 1 1,12' ", -r. ", ":11 ""'.., ilin, fi -- el jull"Ador gte lal bre, r'p,,-w ,I 'Iii--i" qi., el tl
I I t '"' I I r--,
t.i., 1.%7 J, I I'te-1, it 1- ,! , .11111 i 11111. ,I, I.d. e-r: y .11r. I ill
,a k --,, ,ii. d i -tl,,I t -, ,,, -,, 'n-',i I I I tt, I : : - -, T" -- ,,, i"
a l tin
, raltable ar, I C-pi
I comunwiwe., ,r -Ilt"i-Isi ,, in, titi, c' t ,, -, 11,411' 1 I " ,- 11 11 z -, ,, (ini, w &tti mad], 1, iron) I-itrt i y
, "t 11 P-- i , I I I- I ",I J '. Orwillon a Cirltal .1 iI 'Irliul "I ti- rAl
diqiow;,, ii )a,,,i, I I 1 1 ill tl Ii ', i ., "I 1 1- r" "I w ,,, I I I I 'A i-,,ii",-1.-, I 1. -2 ,-t, ,,,, to ,,, -1, hii ,I or,.
I F-1 I. de Caialirse'l., I 11 11 P, itt'll I ja
it i" "i"i "I"Itt"I" I'll itt '--7 Rt"', J("I,, I-, () t -, n- i 'it, a expert-ctlebra, que ,,, ),I, Istado co,'c' ,I ii -, i--- __ it4- el -1 I I 11 01 1 ': 1; I , I 11 I I all Courno Don JOel , F- ,,, -- til "Mr] -1 i P I- ri, dit- p- I,
I 1 x I, i -1 I q - x "' e - 1 t-, i,, ,- ,- c', _, hi, or.b.d. "Aterilea.
, l I Wed., at ,all de ,- O' 4 T' I it- t, in I;PI-It, --ro, 1
8.d.t l 11"n'tale w ,, it I zi-1,11-t" it, -0, I lk !" -, '-' 'i, ,-- : ,,, i, A -, lia-, out A ,- -, e,l I q- In 'I 'o., llmnt to te I,!) 1,' ., I 1,1, ,il-', I peq.efia ta,,,,,Una t.tsti6a ta" ,41-d. t.do ti-I, I ,,, ,- .,it : , i a ,ili z !,, F, - , fal., in ,.,Irib -, ,it iil,-, y I,,, -- I '- I I 1, -11
"i'n-, tl 11 t "" I i I I I -1 t it "' "'
nrtl de k Revublia. rub- -,,to,.- 1 1- l ,- -- 1- 1 I I .11 ,,, :- it iI, Ft -1- L-L.-, Iz 11 1 intiml de leii I.- -lit. 1 I ho ii" it me:]Jda a
I f -'--,--" I iti, 11.11 -r ,fi ,i I 1 rr 't eeme h-clarns, I 1'n 1 Inw ljrild 11 w1adil rar. t,,,, ,n', a rIffliii, ,,Xenda rtra.,
de to, f"'.ita ii, I- -,,,.-- 1, - I I I I I 11. ', "'I", 11 -- ,It -itit e-,,r:,ti,- pri., -t .. _..p.lita 0=0 Don ric, j Ii,,fj al ptL het rnaao In hitS!, q- iiciib n pit, ,ritgr- ur,
I I -- se-hiez Aran
-tUlll- 1'-C ,Iill !'tlti-' I I ,-., 1, ,,, ,-ti , I. ,it, e! mlo Zalduiribldli a Un rigr-l'itZi. -m ma rardalial piuela e, -tIla St 11 ditt,
" ,- ,,Iir ll i, I l I i gr, J"p,,I'dn dt tde ot,,, ettiniul
.Era simple"" i' ,,- ii" -- I I M, 1- -, , Pit i M.d-- tanto M. J. lt r t"'a I ,
pandiendo a una ,,,n "I'll I I r, r '111- -, ,p el --'ilr, "I'l
I, -t .11, "i 11 1, I p- , in, eu pv,
. I ar at I, I, do-r, ,,,, , I -11 t , , 1-1- lil- I I ',,,trr : dl-', 'I 1"' ,
ractl striturl ,,!i ?s"il"A -,! ptl ,, .. n ',-,t, ,1 ,,, !, I I - I 11-- r_ I -1 TZ C, I-, -- A -,I,- nliaj- li.Ta '.l a, eir, ,lm init.
it I ,, -,--, - 'T n,* dudsvil
g, It ,, ,,,, !-- r V Z, Fill F'rm-, y it, EI mto- "'i'l-i", 1 1, Il',, J
it; -., quo P.deei.. b.ii, it- ill-,r t- ci I 11
1, Clith or,, e. el prit-p- d, ,, 1T-11 "i-I I'M i- a ,:, _,, '. -, w I I, I ---, ''I 1-1 taH, ?,-no e, Llw, 1, editabis ,,, $. ,I,,, d, g-nd-, pirrpl-,I 1 11 ", I I I I It- iio ,I rni-. I- ... 1,i6ri ill ,lr,1, I i ,, r ,,, it 11 I ,, t,,.,,,Ii,,, %,,,, Ili -gurlded ,11
"' iajad dt U ;)Qet)jo j- aI1t,:-,t Zt .1, irl-- r- Ir 'l,:,, : d., I r.ell 4, 1 ,l
"I"', Is.' nm' C ,m .d Director
lil,!,, let I p 'I',-, TI ;1., i -, , "I r F-, < ... r ,., ,, ; in- ri,, ", d 1. ,,,
, V, -.1, _,- I r",
""ii, : -,, i I ,d d, ,- r, r,, if. 'eve bl'. x
tin, I ioiu5a tra.A. , ,.,itjt- l-l,-, , I-11 't, , k ,-,z -- ---- I I P,11.11111I&d
. t% t,,- z ;, I r I I r- 11- t.
l- 'I't%, L, -.1 r.lifi- rl ,,,- % ,-,- '-,j-- I I 11 il I, ,'- 4,: 1 -, ) -'- T-nil, no 116 , e, iI __ , r ,I il i I C- ,I iiriia ill .-iditr e unt ,,,,
I I I 7:-", ,, '_ ii ", , 1 ,,,. P.t;,at., ,-, ilil tl Una AngLahl eltilre !'?,I maestros p-rriiti-, al 1.
'"' - dl, tn.n ---. , % t _I ,,,- ,r,,,, i t ,,,,,, ; ,, %Ie c 1-l"r
n-, "i"i'l ,, 'l I -II-i'l. --I--, r- I, ,-:i , G ,, V_'-- '- iiid, 'I S.'a dir a rnr-r-% en ]a rinloVia ti gul-t,, q- ". -talia 6-1- -1 I -, pirittI Arie-icano. -Fs Agell 13 194P
I-Cm-ll ,i I "Till I I 11 -- it" ""' 7,i ", Iii , c, - C, -, ','- *r i ,, n ,6:, ,I q--d-, dt 1. -t-It. I --, ,,, Cionstr'l S- Di,,Citor del DIARIO D4 LA lj,1,RTl;A.
----,-----,---- -------- I ,I',
I 1, ,I' 1 t I rind, I no 1 111oe 1:611rifillore,
I ,- l. : ", -- P.-doren, leI. ar ,, ,, , "-,', ,, .-S- - St d"ll labians.
'i, i ",,, ii-l ig int. i-- : 3 eli tt hater Cortipilt i & ,'et, 11,;:Ia ma."n'rit" Pat is M.I.Stanam Sit ate. ri,n y I -, noo it- Ii, 1"It"'t,'I d .I-tl Ire"Tr" "'Tj ....... : -pIi"""
,:: : ,,,,,, i, I 'I ;o It D ... ett, la apli,-ini dtt Il%
I 11 PoIn. to 1, I A1,i!.1!,-. dq Sii-, b-- q- nos p
T erLS i -, -i r :.-i. I- 1. u! 11 in, Ill we'al .. oaubwoo &n y il ,I! i. tol-61, eitti p,. -- t"T, I t; i a, tir6nli. y el .1r. poti. l n I Antonio teado y got catifirrnia im-nininttiriente CI rn gniterle camageeYana. entrarn- dc 1. Ley de Bal eiin.
I ,;T yi%--: I-, -r- 1 'L, ,' r unoaruxtl wliambia- M =a. erj_ : 19-1 50 qn, ,--- Il iii-ionn in. ,J aeptie- l6ii-re iI C-ej. N-1-ill &
,
I ,, : , L ,,, 'e, a , I , ...... :tt, ii .-l' n- m P- -bo. erilift poetits, y 't dt Wego, one ,I Ft-- r4,,Oj6,I y Ctiltu", P a il ]a
'711r ", in 1 an 1 tiI-11* Inj Una Intermall brt se abririk ta3c ,IjY rl aloa iiuspci.. s ne .
Contra las mudadas v n- I I ". d
- tc t, I 1,i -nt o ,- ; b. -it- pulad-, el .n. por Il eal M-1l"t- y pelayo- Qu- el do tubaIno 111tiliq- 1-rininit" q-e h"t- 'I"-- d'ja b-turte qlt d'- at b ... ediiil l tne !orda fit as -i ades 11 rtb I c,i I ; ,; .1 1, I I -%- 1 ---, ,,;-, , p.d,,, el .1ro par el hilt. Au. 1 poUlartfo ,D! reprodul label seat, tspacialmerl en z! --to quit rcl tarellfloii no 5 td82nt4,
- , , , n", ., I t- -, I 11 o tittro VT r, .ve Ideas U a, enula .,ta y eqnitatt-, 1. "al pij,- ... do !a, piltlebril t-malts e., 1 -s:! El lll o'bial, .d ,A. e! a, enur. d'I T,':,ert%.fioi1. 1- d,
, I ,.: 1, : it, e: !t, -p": , tntIa, d. :, il 2w) It -eseulslaa, 1,,bimdo -iido loti a]Q11I ", 11 .1 lrite, de aerl, tail ,on-nLr el CnCRE, I 1 ,I, xl I I I I t , tf, il de, "us In
T,! -, l- 't, :, G- C."Ol., ,!Udne r... Mlo- I ." ,.-, -ri, rnli- el- a 1. Mesa$ de flotitti, -.- y b,,I. pl- no Ill ,;,-Ii 7 1,i- Ley, rl irApd--ir,
1' 11 I 'it, I ill I , I !" i _,- -, It, n", -!,1,.4 j.ni r a ritep,
it ,r,-tt- ,i ,- 1, I I I 1, 1 1, a- Gr- a r :- r I,,,1d ranool. Ia lal de .. ni.- ,.-, ,,lil, Iitvo--',.,, .1 priatentl .- ill .9vtt, 1- d'If',oo do 11-- -Iii, ,e r"gar,
11 I I I I , I I I ,,, 1, I i P-lit, ". '1--i-eri" ,,-,, r- le
, ". 1, I I ,,, 11 1 -, y il lit ... r- 5 11-o P-I. C.t6,, v 74-1l -A, I.. olite ya lea, I,- til iti,, ,i "le ,,,, 11, pt il-i, I- id-d.,
l, I - I L Ir.i, I % %r ,, 7, "j" o. "'" teri 5 P.- I iil eii el C- , ,, I ,,, , 11 I I I I ,,- ; It Irepar- in. del Var- 1 _oletas y tt-wrin It tittit"! I,,:I- IiI, -Ih,-.ii, lhlnol ldlf- ,on tif ... lot,
11 111, 11 I t ,'.t-, del I. -bano: !1!11- I ", J,,i n qit it-, ,1. ,,t ,,, h., a,-- gr-, pi- 11irvii . abot terli, !I', I il r "I L', ,,, it I : ,,,, i -, -, ", I I , . il f I- L- n I ii, ,
1- i 1, I I , , I I I z 'I ; ,7 -ro. -i Nliihr- Par. s Blat-,oitri lrl 'all, 1.iri,,: ', "7 a qui r, que, a ... I, ,,,, ,
" dil'todse to,.- s. Its il ;leil dtIt'-I,, -- "it", t-- r 11 giitiiri- not iiel rt-raria; j11 i I ,,I .
n I t' I it It '. i, 1 iliio. So D- B- 9,I t,, y MI 1 3, Jo
, t I I I ,,, , ,z 1- ;'11 I- F t. r' 1 I 1, e: ,a 1 s Weirs qua puefta durar ote
1- I 11 L ,,I,, I I I I III i I 1, Mat, I ,z I alt'oilfrei -.ad" L, ,;:. d, q t , ," y ,,,,, d ...... i"'nt, 1", "'.
,,, , 1, J, I I 11 I I I I I I i , O 1- sons, -1-III., pr rm Anui rlle- pt, ,I C-telo
" "' -, I- - tr 7 l, I rt -',, ; Dasal .. .Wt
!, i I t, , 3 M e, tra! ii ", -- I i trail lil de"d, l!'I"'dally, it, P16'l- Ib,,,,,,, y "ll-ii,
l ,:, I--'! I 11 : I I I I I I 1.zll ,-ii"'2, 'it" ,F t'. ,,,,,, t , N I I "a It dii i "' -'60 It, 'A-r- il Miil tIto, Its riartidellts quo
I I O I 1, ,I ,I, ,,i- "'Ziam"t-satent, .1-4--t .niip I ",
,I, 1111-1 I : ,
- -" ,- t. ,i 11, "i" 1!-, 11 I di, Itmrd" y ,
- I I I -1 '. el 11- -.-Iriln 330 d- ,,I, lirlil-no"I, 11, II 1 "i ,,, t I I'- '11 I I I 11 , 1 I f ,! :". ,- d, tii U I ..,I- el.r., .. -i Liinil,, ,i .P & i r,:,r q.jenals'"t. wt--e" ,!,elt v I diibiet 5" .frntt.a.", 'e, 'bJeto ds
I, ,, I ,I, I "at Z "-a ,; 1 1 "l" an, hare- .1 I".tesia.d.
, "., 'i I ., t ,,, I ,- , ,,, i'FT- lil ', "'I' '- I '- 1 t ii" P" T "' "t", ,I: 'o ,.a anint'. ,I Con't-jo
", , I, ,-, , ,- , : e I -1 I '- I F, ,z A,, t,, ,, ,,ajs, ,,. -1 lit u .i- Olie-no leria ba li'llitd. iniprint,"t, -ril I.- ", WIdea.S It,, -,- de ,,ntirncir pellrillel, -Ity plit-ilr1l, Y i Y ,
" I '. I O I I I I I I I I 11 t'. "! gA. t, .I I I Val. d. Poll. outart, y-,e,,,, 1. O""i6i-i "- ,esl-p it- p- ,I "hiI -1- !-bili, In, I.filii juiit de zdii-i- Id., q- no ql.bib
,,, , , ,,,,,, I I 1 11- I I , , ", I nl i;, I I r 'a Y m-1-ilil A1,zod. I ,o .i que titre Cila ant attirI .- FA -;Ilh- ,,,,, ,,, 11 --, t ,0, ptilvinin" t"'!melItt q- ,I 11"'adr,
I .. ..... I I Tl- i- I ,, I P-r! de tril. eLl"r 'I ill d'fl- di"Ie Por ,n,,,
,- 1 1, I , PI I 'it It -oWbol, P-q- I Ili .1 Will ,,bar. h. ilt-inni. ,;.,!. *, itin lit ,I,- :1 r-I ,do, Y, Iiig -ttriiil, do :11 h,-lI prtnAd1,dc, r., ,pij.
, i" I '- rig- at')- i A., .1- 2 6, liKlitl, 1- en-111tea all
I r. ;., ,. - 'fem", I A-Ya 11 h- ",lit
, .tr"', ;'J." ", "' ,1,i,,,, $,I, ill- i-,", F1 rito or.
t 1, -1 I 1. po": 11 .Wrl ,, ,I.
1--! ,, i" ,; I I I de -t I I I pre qne su Moha-ed era al ?, rile'lir, -1 P-d. W julm, ili-il, d .... pt'I'l, '.
" %r I I a "' I gr, 4, I, not.itn"ll, i I-11111 -, ', r.ri- i ,A ,I irtilltii, y. ildi
- on.-- de Gilureii Carri !-,' i RV ,,itdid ,7,,
11 , , Per jes onoe I ;I, lrjt,0,hr- I- pitm q- Te
- L, I , i:, Miihenned el Ala rid 1. Ill,. I., I del M " I -RIit,,And. ,Ion pitt-,n di, aylltli, Y -Iiibrmol- 6,ani
11 I Z- Prtmii) stibrvin", rl 1 medr.*.$., I. It.i. I 'Jirpe We 1w M.h..,ed its. era :i esm,,,t, , rIE -, "'c" ,,, I l i ago.
" i io, p.lii-i- aerios -Proh;bi- I ;- 1 tei- ivtpuiinl cr, it C "m ,-g-, Illt .l pbu;, U 'ittil ,tbi-os tttim4i diactr ,l tar ,eejc-ojalbTnA,-r, di-!j:.
.1- t 1, r- 1, i, , 'I"I Vm' firi) 'I. b;. peril IN. 10 at. is ,
d. de M. L-., por Initil opl qn d I L. ,el- ; q.ien I di"t All- 91-ta pa'A
t, il. I 1 Ill, I 11 I "'f, bil- to ita;
11'1 I del litiol, en fin, en donde el. alma de. I .C* -e "'u"' "'itler 1 al- -dits, o ,auttai-li-n I- -.d S, Mnimt-, i -tert ditr4
, ,,, I I I z I I I 'Itc,
t" N :" L r , giwi ,-do ""'ital A!I.l 0 sig. imt.: iI 1. i Meet de Maliri 111--dii, Lidy. valmillob-, e.e P- it rom. hac rail afitill. earring hate -obsWidt sir%,i6 a dol patniis at I -- t- de mi-h. l, -Jmllil d
,-i?, 1 I t I I L' ':' l tar 11 t A, . iiiiis s e Pirend,rit. 4*1 Caftle do Xsetriii;
I" ti *it ", I ,I" .! 1 :, -, I -po e. am. .-- -1 lielel d- Arairlite, a. import qut anul;6- M tl Piilti) io A eil it i iii- I Ntirrosil 7 Equipatunli,
1,1 t I I e .. -W-ei. filo.l
, "I, I -, -', 19"" y ,it. 1. .-ft. dt y de Ll- 'at ao 'C""drr ts' l de"
"Xivii c "Ll ,t plrirl w1i M
, I ta Chi-t a-,irsta, Mongmed-elziz, ooan N6 el ii to, Y P jo. lliitii
, ;t, -ti7,i, I. el u s' r1a Con Maclmei 31, 4' y P ill IM Rei;piiles1v
-1 Q!11 i Lt-K -- ztgul mituralima, I a. I., seatir la idx, y eso an Is lit
inu ... ,eg.,..r1,0 ,4.l e--, I , ", "" ., an after .g., at rel de =is= del Mojaisla, 7 all n10r;- jut tratato de problentim eet Llaeai I A q )eglog
- jI hia or-id lo a, mor 'en I 1, -',t-lo ,,, al !'d, -I -1 uAl Y arMbli, y P27A 101 4. d, pal islatalm Las id'iet ol ritlao arwt. dt la 1' Etta .- de lia Preilderitia del C61leMo Pr4i't'rejel de M31itirost No,".
1, ,.' q- sit 'o ':r" hay qua P.110i. Stilizia T .n. 11"L6. it.11-1. L del
, hall articedo, I, ill f1a,; d estas not", no political felitimerl no t; 1 fIllitIrtii tcri P't11 11 -, ( -, W-sh.ki por .10d., est. p..b. 'a- enen ati. I" 1 F"J.'p-all. de rwilligtity, T Clze
. Ill I eladn: Lu r1litt. -- iiible el gll- pil de A c;etaii- tiles imaneebible, Diict Imz- y ,4
t.e.fies eatpll!. 4. que .. .ta toineudenti. ,it. In ,e ,urill le, 'nnt,,i, le iobre I dt, porq- I& sctnal
I., i, ,!,- , -' 'r u Is ';'h: F-, bla, ,,in I oi-ji-izili!6 t6ii-a
a
L(m catililicos urtirersim. M - t ,,, ,"t , r u y in ,egen, ia dIti Miniiiiaio dl zdug.66, bli,;ma d, 1 ai It anete )a raillon,
I It 4l ej que estas lines ej trioo iele,,tual y, en ealia, identided de d, A jsto y Lligenim del pil r-- d ninil In, itiia -,-"., ...... I n- ra, In, I ,,,. en _.,it. .iiontari"), en farar del Lcuador ., 4", 7 "' 1 -'-i I ,,, loriintr6 m Alail t, a I 4, id-b- Y. irait-rdo ron ig-) ,a Ior- de ll dil ?,j-iitejr, Conio
s- ron, ei fartio" lltiri de 1,11 1 An- --!,id p-I, q., dirijan, 1. -:it
I ": , se.li-i-t. .1 p..t. dir Glll I i It q- 'i 01i 17, r, pt- ttrin v--,, 'el F61 ri ;,.j-' ,, ,n- cil I ,,,,,eh. i, paribilided ill one Iii, f-do, ,, ,,!--, "'t ir"Ili .au..6io,
a-,-, I I I I I 4, 1 Pez No Win I- Inia 1, c 1. --F I it ieitrea. .1 full- 6it mi. "'A del V-1.At", I R 1. rgn,!. -I q i, ,, rplititit, "in- iIper ro 6 C,-,bi,
- if el* I oil .1 pret it, C.b., I 'Itl pala
'i t i"y 1 r, I ; I I I" i ','- ,ln".' o" Pol del ,-!rl, Im vaip-t,! it 'in, C'edit"', 4, q06 ,t ll il "i, w" di, r-p1jitiirit.
-1 ,, I- I -a r-dis qua a. sea p-,Il 1 11- it a EA TPOZ ill ,,,,,, ,!, I 111111ottl go in'c,
nPA Ccil i I Lis pr..!,,,,, ri--,i I, dI 4--it- ., I ,- ,rp, til -ip-i'l- r-1. 1. Ill r," n, Intib,"r int-, )F, I- ,lvi- la bat'n.
't, jilor't" , ,, -',, 1 I" ,,,,, -;., ,- itt, ,,, q.q I I, ial i:" I "', Ql, n ";A, 'I'J"111", ,, ""I'I't."", q- 1- ,t,, d. It d"ll inil
l .1 ]l ': I -ilelil 1. witp, I r dediml. l. Gi
era, ,3 r"'.0"', ,;i, I 1 --100, y ia 'I'l Pza, ,11
5iiiia Matz- '-' r ,- Y 1 (it ram"As im", it, .,:t t 16* i Presents. an rr-, -- 1; ,, ,. - ,,,,,I , al -"",o de do, ". I de;l, - I "'it 'eirIve Coor'n r), il ,lit"ill- ,I l de ,1,Ie ... rii-itirri.,it e"s"itu'da
Nleradoe Vill- :.!,, I I I ..ei. it p-, 1 ,,,, ,,.t,. Airsifiet, I v "III, 1'. ril I It"I'll i'r ,,,,, ,,,,, ,,, I--l!"
, ,I I I '111. Iiu. ,o1.1 "-' , I Y 'I",
V F IIE LA I il: iiil, ,, I del I I a. ,a Inne", ,, -;'a ,,i,,',,- %, J, 0 a i hni,,'d I mIriist'ilt, d Ed ......... .P-I, rtllzz t- 'i "' bpato
n. ,I It Col todati -1 7,,I ,,u-,,,,._-i- il --,,,!-l rt"In'! 1, i, -11'r- I- ,,, q.e a Le --dist. te-In. .q.t, 7 r, erl a 'idi,,
11 , it. Ial trojoal Y, 6,-- luee i"', I I ", , r 11 I v' r ,i,%n iiql .' Ili
I I 'o." n :il no. ,es inAt-i- .,,-,il,, ,ii Ito,. I ", I ",if P r )- de I-e op-c"tp 1) -'ede- t hatit
,,, 0 Ile- I .- il o lielit r o oe or- Quit is Mae A.-ur .-t,. 1. q.- 0 ,'I -I 1 I 14
ibll I'll 1-it'.. ,Iii, 1, que lia algti que hiter p.i 11, r-4 as -6.0 lllotl 11111 11 li -nnill "" ,il". iniij L- .d I a ea-s-M-l". 11 MKO
t" -: .-.1. I I or 1- 5 it a--' I-Ial ti, ,,, '! r.ml-lIe ,
. I
I .
, I 4, I ", I
AM M 71 DMW DE IA MARINA AfARTES 16 DE AGOSTO DE 11)49 PAMA ETWO
C r _4 n e a a n e r a 7 ___ -'_'
Par INTERIOR
REGALES
PETICIONES y BOIDAS
II- Ag
1:-1 d,,
ut
CrI ll di'!,, j-, A M,,trv 1,,F
de
d T-,,Ft. Mio ,i Ar, I'LIr S", ., [-,a do Mecft IWl
or,
rl t, Fit; Horario de Hoy.
N" l t, I
111 1111W, AIF,,: l I- il., FA-_ 1, '-itx F":__ I,
I F
IF Do las Ocho y 9- a la Una
A il-- d,
61,",
t IlIF, CI*1 F'r-, i" Reemerdo, qvie bay, dfit do Jornada
Vertarliega, rip, mi, howin v5pv, lnll
don mho y mtdia de In mafmns, a
'l-, d, lar'le.
aml ffrflpr9t4 f0f
Is W.9&a& Aarliny R11 1,
A
matf-so., Z7 MOVELOS. dt Co- j
bli-toar to taut" tlAxtto,% 3, _d- 1,oa noti, Ch1q.1 Al-', 1J,_ r1r, [ ,b
vertlad- ob- naaeottax do I- -" f-d. b-q
ISO b,
p ... to, f- to 40 11"T
C MRTO PERSONAL Z4,00 on 1. VA
SMVlr'S CC-PLETO aooaras _d. ploa., do Noo I- a d At'
00 A.- o, ttio
1- el 1.1n i.lgmem 1 -cit. L. baLrrere v Mat, It ..h.rli Al arzz Mo,a L nt,
no btlltz d
-h-ri"at 6. 11 ad ad. dl efi., Pedr. Al-co. M, La Coza Preferldia p-ot Tod= lm NOFIAS. 5 c
no d so AI y Z-tfl
JI;italA-ig.,
de Ur. -t1i:mom VE APARTMEF Fos
g.'t"
menza a
cm d,,, ca"c'. y 74 "T"a10 do- 'C.- a, n
toa'ltL, doll 23 -to do dolli..g. Marc. -a Jel F,
laz plifmas mas "llas do'! taipitu o 4
,Za" o, zz"." o a,' dj.
d'
a6'. prmn-,
-to tial.greg&se e"
Q," ita
Lfs- ba 1, at- .. pr
-;,dad, 0 d-rad. eal tt-pl Ne pry I- -ttaa
Vedado p lmllag,_-, a!,.. i COP ert f
P11=1111111-oic I.,
WJ
7 *or envase...
*AOSENDO VAREL A EZ el ej
,=-r itmatob. con ridaa n,
ADMINIS"ACM2o 0 do tm.
AMPL As REFERFENCIAt RAV- 090LUTA Y e, W gi,.dat un- ool l
to -A If- delim & d. hem, -d em dtj t
GARANTIA Y PROTRCCiON PAR, .-RES" p!' 1.dml bl-o-, 1. -1 c. m t,Glcr ALTUt-, 11L loa, boo I
54, a V
>
SUMERJA IN AiA 1,
Wm
pon, q. d. % py y d4ol ;mpt LA LIGA RQUIL A
NORA
do alentim, immos'le W4 C-4 40 to to. 1-1 C.b d. do o w, rmlibm i-i-d.,
fod. o- gic y h-citind, y co'. ettl-,, .194 1. py, -s to ato tw
d dno y Eta Moot an lu-py
% cy, at Wl. t CON rvpy vecIp'o I 'no,
pl- I..Po 1,, -4. pofatf. an
Mt riquiem d. _t- j -b." 0,0.0 y Doadit of
D cl p1loffina. p,;-, sarbRo cpw;a,4 1. d'
ll-y -loa, it- och, 7 Ito- a V
d.
Ilt cQoo do acte P-. Foos, 01 mfik 8 miss futt"a ammidli.
RIO dia,-m In ... e i it i"
1. Ina.- n t to_ _014 on p, ttalo.py. Grooltale IV gavase hInost,. ,in do ,, fallctrni.cto, pemo.bl* -Y hiii-0146 10130FILM, YU-py so "noorva Ititsto ....
-I-0- Wata ao to, At piadoso eo Inoll." 5L oill
y y 4ol,"firiko h.$?Q W mal"ato d* Crawls. por *.*, $onem
In
d no age ommipiram" am naft w",ado UL MUM to
12. Paf,- -igm loa 1 16,
to
doclorm Jc R.fL Ar.andc y ftt,. caa i Waste lqjmd pruat'a hoy W"nar of 40WI 406 lv-py, y
to
de -,tnlll. SU MIJOR COMMA "R St.
I- it 4
V""'a
Lui
d
rt ;ir
it silleT
Fl d)
_ao r.
da, X,6n gri, y rnotad. 7 11tvall, =nbcs- forina _o CjcajjrA ds p.)a exftioa. st I- Jioux loomplamentAndicat, con .1 bouq Iota. m
T
C -71 V
Aqnzlo 20, 21.
E L
NARdsSE
m % istbit, 7 C.
ct.t,. cooln. V,
"V,
Ury
PAMS
pl."o
A
Un Perfume suave,
sual.. d;gt;,,gu d
LADVOW COLONIA EXTRACTO BRILLANTINA
01STIVOU100RI
Alta
1.ntz Dlzp4wbtm BIENVENIDO FERNANDEZ %
BERN!ZA 11 ULUGNa, H.Jtt26 mmm oz,,Cr
PAGINA SUS DIARIO DF IA MARINA- .MARTRS. It, DE AGOSTO K 1040 00 CM
1 (4 df 1,08
Aboata Ouirchil I [ Ittlpiiwlor i" 1. 1);pJn1-1iti1ca Nitirdia Chiua Por CARG1141- i
CA A
por mia Europa
1,4#5 ingfpsl rneitilron Ran tlefell-'s y froloig en 1#
t C NIA
pifflAff (le 11f)ftK honpt. 'I enten un i lafiffe Cf
CA
E pl"vfn M,-, Iii7f, Citidadant, fl,
t
to a]
11- hll A itil Jht-, f,- i hI, 1,, li,; K1rR.1SF1l'1i(;C1 1 Icl 11
d" d.1 6V tt .1 11-ot
A "We
1 'pi1, (;t- PT"
Y, fllc!
"n IV
Y- 1.
tit" i I I W4,ii U.W-do 4
it-u
1, 1, tit- 6"', It, il, t g. d-- 01 K11-1C11 11 4i,
It,
Ult"II I
it t- i ;i, ti
-tj
t ESP r4pt,
NIP h4dot
KI I"oJ_"tti, ')'I,
00 1, 11 1117", j- t
tw!, I", I
I ijudo fill 7-",:;0,(100 hift"Ifitior vf rll lop
it, 9
e zonmq 4wn ,46, ag re lwofllwif fill 1111"It
Hit idii utt !it ii, :I, 'T it,
"I F-6, w- q- ti q I,
arcl- dt "'p. r--', J, y" "pd, f fulrninaote i- t,4, -il'!-I d it. I VIWI
W1111A no d1be CATi -ii
f;'o, ti.clIn, For k prod-, I'- -L,
1 10
I.. l extictli&a, It- pw-tl t "'t, Jde Sin aluden lo. oficWes
zillyi. I cortf.,i6at dc I., t,,Iw, I t,- -t- 1 17*9
,ado A ,b. 130 cl l pa'ad. mr, t It"
trutstiones de Mnor impn.ll ptlr-, t- it
que 6yan pol mi., 'n el in- d, "i dCl
Jazotl El tijimito Sc, 11 o s a, ia 1105
rtspeto per el widad.. Mal iittiididi- C a r I o s D Avila n o s d
.dtlw .. irefituill, a ttec-dtd ,
olvi-do el pocler I'll n Pq f "r"tn
acatarA 6rde 1 f, "K
El wy probably, p-i, '2, 1 7 1"', 1-11,,- at-,", 'it t"t" d,
fittill Cad fol IDS ofici rllsas ]a ON]( fkrrorpi, (1, la ptlkica nortt atlnericana. It.
g.6i ... o, nrl comprornewl- f1l, i i na riup a political en Asia, 4, YA III
q- i te di6 'I fulminarl Rolp III -!-I' obre una grits ep Y-- ns, "Itc- -tt 'd f",
r, Sc. e.tait figuirs'. coo Z, i itt, ii, prtule- 11
"Fill T-, 11 1 Oil 11 T'
up decytr..'rnediaot, el coal el bloque de la LR55
Millis- at 6 par!, '! 1,,4, li- 1 ri't, rt ... rtg-tp. T"
la militarel a no menos & w-crl 14t, e 'as It,. q
shoS jfe, h.ce penas una C'. Il ry, C-ktlo "UU J,o,, d, --r
------ vid- P,
til i coart. It'
rival zayim el climplial d- ]I, -,i% ,,: t-- I p- i_,
el poidef en Mall n lua oc.Sl6n, 1,1ii, I t q"
0 E siasp .. pec. ,t f-", i-, Fri, M".
t., IDS ofitiales. quiet IC ta6ar- -i". -o mrote Q'i- I
Y. doliltmerre. el Sentido Nlilico, it, 1 ,! I, -k-ii
V'rh-lit
l-,it i Dlltelis el .. p .. do -n d,
puestol obl-s lo, bell d- p ... ... t1, 1 t
cl c-Pcl Kallas' I capittin Fit n li
Dice: "Niolotov. sit, "'i"
-toA66,A"M.y d"t-'J, -iilit S-m% p- 'I Al
Ii P d- La IiT,i6c ;--i, I I,!, ill" I--,' rtd1% 11
et AA.
cow's iA en tartar a w milility's, I, iI cltid'r ut.chit,. mttt- 4 "Tool,
Pero. a) p ...... .. n ht", ,i, t- i- I ,
I Tiim T-Ig
caida dI 3
printer rn,- tm. F", mer,- 6, 1, 1 ll :-I It, 'Ili! S- 0,1t,! It, llt!-b
de 11,-,
gunds, ciudid tit j4dor B.o 1).1,
2wwo
Lo, al h- 1-,,,64, f--, Ii tit:
Toenortierl 't I I lit dI 11, V
idl k, Jt
A,
It it_ i 7 i
0, u,
- - ---- -- --- -- ----- ---7, ',l t DE VEN-ZU--1 l 717FA'
"r CANAL
'l-', etril- CE OPORTUNIDADES QUE CON SUS
:12 A TAS RIQUEZAS nt a
ltat7 "',l !-d" IV. mr lntiiistn. Iltlr.
PLAN BE BENEFIC10 PUBLIC 0 DE LA :- -, "' I ' .... r- qi, i- f, pt1ti, 7-0bl ain-es y Tul s' u UN Cl
Cl I
'-sitc ER il-11140 0 PROCFirso Y 1.10dt, M- Ti, Turg
DERNISN") 7N MARAI, iO CON
-IL 0S
i -f i- I.- 1i Is T Ei -,'-'A DE SIG' OS
COOPERATIVE DE OMNIBUS ALIADDS it- -p., TRAS ON LA BE-LE
y JgAcr I" 1'n", PAFADCS.
R.zocradonaz y B-olatow
Li"t,
PRENIOS CORRESPONDIENTES AL SORTED CELEBRADO itiI i,j 4,;,-_ ." ",- "it, I,,, pIct. d'! PRADO 301 TELF. MID224
-a 11 "f-, I ', ",,- 1" p .. 0 Q zu export Agoura do Victim
EL 14 DE AGOSTO DE 1949
it Wff#&W,&R 11NU
-'riytwr Prwriuo: (4-39- )7
Fil Uli
Amalia Esf6vez, Rabi fDolores) 608, Villora. d',, hi,11. itit9t, 1, 1 Al09 3SW de, distinl s Se-,'ss,
a It d-,
d, 1, "'
Segwiflo Pr(witito- HE -5809
rill
Benjamin Bermtudez, An onio S Miguel S.n.,Vihora. dti lit l
d, C-,
D.
8 TCECEROB PMG0S 5 QVTN-fOS PREMOS
ME-3969 Marto Tui AC4891 Rodol Larcel _d, y .-ttd- Et SEROR
Ar'1026 Francitl --wit dtl
N- 7-, TtFH-1013 Ana 1, Ferlexi I- 1- cAIII-1,11"
DC-7389 Rasta vcaquor. Aada randifier. RA.-' ON FERNANDEZ RUIZ
--ofto
RA-8633 Maria Machado. DF-983S Guillermo, St#Wtmi.
GD-14BS Pedro ll Lb- HA FALLECIDO
-cficiu,: n l1do !,:I- ioa 1",
AH-2183 E cl Correl D14-1342 Ovalinda Govatiltz r, 'Jit"a
--nc -- L. P--t,, ltil%- dt Di&puesto si, trt ,,Tro rqTn lho,;, m7rio.,n !6 a lap c a ro de la tarip, lo quo va.
v= no
FF-5"5 Rosario Lem HC-399 Pablo C=C)V& hntrancs poli!ic-ns, tliobrirton y dorrl6i, familiarps, itiol a
ctt-l"16.1 --Ar n A ....... hi- Ulos locra los nan;, C, 0,. 594 PT mt.. r--: -=!es pcac, !os tenotdor 5 It, -w r e al sirvan ii, n urr;r a la cana morhi,,tici, sitr on Jcr oa,!M
,I- :I1 p- -a diti afli cnmpmiiar au cad6rveir hasta ol
6c- ltstc)s n martoz a=quo las i de deoe ti, las leflas do d,,, Oalz dcr No. 2,55, ent o lit,
is r
aj. el I, Witt- "'t", lud. .1 lutd. p6loli-, N. >,,critara do Col6n, favcr que
1--, Sone, s, :m disont- as Se: -,a distrtl s. cm,
canl 01 ptl- ,It,- 0, L. Huba,:l, 16 All do 1949.
6 CUART05 PRM 05 9 SEXTOS PREW05 yl t' '1 01 -iT- -I ,,, Li,
'n" iti- .... f 1 -111. dell-I -1, -It. Ho Lca*tio Laptaro vii do Forrumdox; CDcca y Aperaosa TorAlixidea Ru12: Ca
fl-0016 Soria cwbaua. FG4952 Lal Si6mchoz. men Larido Ltn"yro; Armando AqWw; Carman Forri ml WE= Jcool Plikez
Fl.$819 Olga Heco6xSdoxl HI-4094 Dii, Joaquin Pefialvw. Q, 1% tf, It- Till Tti, c, A i'i Lw Nodal do Drlxlqulw Viconto Expcilto do RriDgWor Laa Mcalra, Scal Armando,
H14 212 Aida AyDo. EA-330' 'Maria Ndfi= t-u 1. q Margot y Dulco ATui=; Droo, Jvli Y Joz, F4.rlquo BtWqW Lal oe
G -5919 Gustavo Brora. d-Wil del 1- T11l,,61 y Y
H DI-3995 Go Gonzal.. tcl -,,udad i.,11 i*zil Gatt=do Innate,.
CD-2445 Concepall BermaL Dr-3259 Luin Rodriquez, qUe a p-li- trI 1A
GB-4558 Ner cida Rodriquol AB4239 Rol Baoqvo rornpi- c.u I "u, t, ,
594 Px,- ii, i nztier para los 594 Premiios adic! r -iltss v- qu, 1,,
do neron ountpo la&1,qtrtxs do do esfor; rmMoTo$ 1_:1q- a8 11,ttt'"I's qii1AI'h- d'11,111,11
11 sari" -: p-, p"
socm &t r ns, FUNER"IA DE PRU40A CLASE
Lo PMONAS QUV MGM 0"09 Mj. DOW PAUR POR LA OFICINA
PMNMAL DEL PLAN, BELASCOAIN SM Z501MA A NMA DEL PnAR A REl BERNARDO GARCIA
'I- Olifica u Av
rl 41- ion 1,, It- ZanfcL 415. TeWonog U-2310 U-36SO
A) M n DIARIO DF 1A MARINA. N1 A 1? 11 M, AU)S f DIl fq-119 mcim siM
cx6nica flahancra
..........
f
I ....... . .
)I,, -, d"t ... 6,
Ill A,4P- Tratamientos
F"I -,;i, .","I f, Wv
-.7
para adelgazar
in
y ma
d! ntenerse
Esbelta
-!-t d, I
LA tialleza y 1. no 0610 Oun
p'tti.onjo jo 1. So p.0je 'W
Eti honor de Rosita Figarolft .41rar arolft .41rar z 1 114 y tenet Una f iuro 'chx a cualquier
in riliatto -go so v; ejqr idov Can 1. feviii Stfi-It. FIX -I., fata, rl'aa R-.tl 7.01" ,Ilr wrl"g, jtjlq I'
V F-dlg6n 4, T-f. (;,0 1,
CONS
pt ...... .. n .,619, r y vp figuira 5' 9 7 y on p,
LA tillit 1 Fecuti quo
4 - tIr") -.jet gerIk far, j.1- -rrill 1- onto
Combat til ocne, V COn su usc) desopon I por C '-- I., I-Ao, Much.. do noi.ta pavecen
yA to
plefo IDS espiviillas, moncha3 de 16 Piet V ef salpvllido. rniontrap qv, tfv Ja mA.
jd -won, 'For u .061tex tv-66" y
pmd.eoo do 04A.." *14040" r,
if, Woo lot bomen.jto que Its
CINEMA DDIAQ ILLAVORA, DE AtNr 11717
-NDRA MA6CARA EGIPCI v A
ASTRINCENT15 DE ALMENDRA POLVOIS FACIALS ------- jVivjerf,, lorg ]w
ACHITE OF Al-MENORA f
A
i Nitt, O z
944 oaaedw# at 1- 60, y 1. C-0 ?Awft, 1. paiow vega ri., qit
p" dr GnIdo, M-lo,
to; reta',, we$. .i J i, In vi.drim y STUDIO SVEVi-SE
7- Linta y 2o, Miramar,- Teh 8.6374'
7 Ttzu 0
F,--in'dc
imbirt prb 'mo. K !a -ribaiad.
dft.-- do ,.pa, cl.liuiia d at
Ammana Fuste "I- d -1
Di. .daa zall-, b-A- 1. -;.- Go
Fo-, , i I i
-W- y Eriiriq- Gasi5n, j1-tr
J, 1. a, P cjm Para
dm Im orpovra -31 Ab-, i m.
DEL Fj" Gan~ in
of.ti. qasq. y r. -i Marla T, ot Fri
COI IARIAS p d -40ir 1. gr.di 4-7" -t "', -9o, ug. tinr L6ptz Alfm's,'
Doap. tguii:jn -1, P-J. 1. Direeclill dt 1 ArVAIRIN An
calsTO-VIEW % .ANA
C D N- !7, D F,, 7x PIAZA DEL 114A,' -1
pr, C- C'ei on loll&, a 'I
E', -i6i i d, 'i GUUMN dam, u fart.- En"Aan- A., r, 1, 0
Ernin. G,-Ii- Y ge, po w, A,,&Iie p
-16mite sc.s m, gupe--deme DIA
q,,, DE 1A NWRINAj- L". joen 8:30 a, M. Lut i W711124M
C, ") -- n- 5- M J .- ", mcm!- :-L--y
I~ c,-i& npocle, Tame; n iol Vlatrleula alertt: de 0 a 1130 & m I do 2 % 4 li v
atima .1m ARM qum & 1.
jlen dwitw jo.. tim*d"taI,. ,inni del DiecDtairiSfaeote do LUIes a Vlorieft, torl. de to ci6n do Re
-wrl I.Quo'd., mist. dp anel"Iside, to
-- W do me&- Figgiff."d. SERVIC10 DE OMNIBUS 140DERADO COSTO
n P-n '46 It r- iA rrii y &ct"l preal rite do la MMIOS PUPILIDS EXTIMNOS
ab*na. Ct- 5n do 1. Playa, del C.Ino se"It y Ea I I d. 1. Hobo q at
a di- Ithoy"urd4al ,;= U ;&elnall
Ailorga, distn' brari in at VrArado I !a "Cost fi-nee Joe Caxtafl4k el- L', y r dwtor Pi j iii SAmthga QWze;q' Bacaldf% Joe
J..q.t. SuAr do Re
Otto ricidista: at doct- J-q.ffi y el SXTa Valdta Adrido C fd--- P"
Tarnbika d. din hn 1., I, joven (cmtIriu. 1. pis)- o(VO)
rjuinlin Ba-et y J.Inpin Vid., El d,,ttor Jaelluin Viiials. pr,,flMemordniduin
socid]
Boda:
-SYlvi, R,,meY2 Valdk y C1 vid., G6,,Ii . lag 7 do 1. -dai, Ict Fgaimlist",
Compromise jamoroso
Ga,,f. N.- y A.j
A -iO Martinex And oa,
Coektaffi
-En at Habana Y.Cbt Club las a V. xa do Joaquin di pmda, an do wu
art*,
-Mn at bar 'Sacaidi a a 12 maridiati., = 11 1 1 /"
Is ctVT, wn 'Tut Iij
-yr, at Lyceum 7 Laan Ten. .i3 Clul>, A In 6 V. = A
cido W -to insti
Maestro Josi Ardivol, Pot w 111tima obra owalcal.
-4-cluln, Ttq.. y llluk i
.......... .
Una a"peci'llijed
pffifflas d in
Shia calidad Para bring] SSnthez- Romate Hnos, S.A.
del,161050 ArIz de Is Fronters
OWN e
Una COMM puva
4kt titaq- d. quo Is VIWAS At POR MAYOR
1. OWAA CUA MS=M&, VA, SM Miller" $UCE9014 DE F. SUAWY CIA.
ar,
A PRAM FIM Y CLk
C.. CRAh ME2COUZADA hwridm*410 jolafX-1521 Hobo"
ta vafoiii. do -4 do -jores WAACELINIO GONMEZ Y CI& San
" I* 4S) Tffsf, Ak-3364 Hobo.
PRADO HMO& Y CIA. $an Ignocia 254 Tolef. M-3859 Habonac
AGENTS GENERALS EN CUBA
1. GAILILARRETA 7 Clk, S. k Mericadwes 113 y 115. Telef. M-3987, Habana.
PAGINA OMO MARIO DE 1,A JWINA T)V A( W 10 DF 191" AT -"Xvn
Crlnica flabancra
'j
NN 4)
:jttt- y
1 1 "t"W- ""'i j- 1,
"p"', ;: t, ,
Nile, veilr ,;dll
d, tif"ii y
1, f",,, :(I, !:-' - 11
46EVA99
1 .6, t -,
A C O -----------
MAR
1- 10 DE 1A
WSCRIBASE Y ANUNCIESE EM FL DIAP lit
'd,
-ti
HAVANA MlLfT
ACADEMY
d, P, V. mctnjoll
iWEMIDP, ACADEMIA FZQ
j
Dyl PLf"[P40P1
4
Inglilturrr dr Alwltl
iA J-- A
tat -0 ,, Al-- I~
Pan
it
FFL)DERS, h P"i" P- 2
A
CO.Pli ... 1. b.". .... ...
"rsr .. bw6. y V. .-d 6,- 1.
& -cmbi,,
mid .. ..... iorAdernft, FMOIRS hate mischo mds 4r
---------DISMUMEDICK RIM ARIA
FILTRA Flifti-dCIRCULA SESSION EN ESpAROL POR LA MAIANA
Y TOTAO-MTE _,N I'IGLLS POE LA TARDE WNTILA
BACH E
7)
TC
,Tq5TRUCCjON Y DEPWTES
arm"wos y I'MD10 PUPILOF s3_ PVICJO DE O M-Ug
AIRE Ac(D T A
GRADES FACILIDADES DE
A P A R T A D 0 t VklrE T E L E ID N I- I
7,t! t I '0.8
2 q n tw(i) v HABANA
CMM 4STURJA", POP SAN M, TELF, MM? UtOiA
EMS= a
_,Zm"
U14 0 i 'Ar
J", l
do la GRAN F"RICA do CERTMA wmwu U
La GRAN Oman
HATUEr1
Ith ostos moderns y enotmes dep6sitol de to PlonfOr clOl C tctrro d* to Cervezo Haluey, an to Cervaceria Modelo, como Pn 10 de to planto' cla Santiago de Cuba, to material prima -to moltv y I l6pjlo n*ofts 4que se reciben en Cub;o-se transform en-ooldos arom6ticos quo M& torde, despuis do un vldadoso y 6n;co process de tloborac;Zn, so conviertftn en to delicioso Cerveza Hatuey. tiA Soto con planfas, equips y moferio de supe i*r colidad,
VIA\ puodeproducirse to mejor cirvizo. p4zey, La 'Gran Ctnvxa tit 66.
LA QUE IWAS GUS"
P or su sabor W9004"'O",
APO CM MARIO DF, MARINA. 1 DF Al,')SfO DF 1149 PAGINA MJM
Cykiira Rahanera
En In residential do lox pr,,yr(mm de 0 fdfli,
El doctor
... . ....
A --M, P ;'-,
to "1. 0, V Una reacloll
Fidel Mflez Carrion
-z P, r1r 1-!. P, '11
t ,U joya.
-M 0-ida
comlaco on corcul"Icor I, In
"Untela, qu ha nanioaqd0 eu conAll
do qvadn aja cafl,, Lineox No. 751 0.rufn ". 1, .1 BW i ,!, 6 N-1
ej %Wado, on dondo conoull=6 tiobro U fan6w'.,
empact.Bdad, nfEot, todG2 lot -bi- Ci !7
Ial orablc,2 do I a 4 pm- oxcopto I- -o PW y ltuct
M0410tntl, fttrnou; ptoviamo 11 h so -n It t
Ow'd"n do t11--11.
ft-- y to J' Xt.
quo j= pont, dm do, os do; Tn,, pi-, 1--- d't p.,
wgone'lo puttdoh ous clisnIas hacerl= dirocia I M U 1-01-id. t 7 MD
U 'rutOM6,ti portilculm 11=-do par. 4r:
0 oblmc, at 09 y S ,Itorndo do 10
do) Pn"Iclo folof6rtlco m6v[l comunicaci6n on,, 6, 1
at 2047. "fn -1 !a d- iv,
Ti.- do P,,ig, Madre
do 1, d
DR. FIDEL NUNEZ CARRION j 'd 1, 1 ; ouk -qUnia 781 0sq"Ina Paz"
"Imn"
v D A D 0 lplil.111-t I,, %P,
A! Ilt ul I d, -Ov,
Toloforto Ta con ulfa dot owo, 1 --0- B mvi. L'i., jpm"ntd :, d, m
pdrodw r-8007 pmtl ulmt 2047
'CITACION
f" I A tn i P rd Al to VA
Arl kin'l
ds, inip
A PROFESORES BE CEIBA DEL AGUA
So v i.do P-f.-, <1'. Cvl
,011CU a a! FaTquo Juonil ',so Nlmi! c,, ki, 4 cip, 1'1 i t-f Ab Lourdeo Curvajal Cneri-o
nIT 5 ,xci trokir cti)nto, (Itg i, D p",
d I lir-olg 17
00
R-- M-' G-,,,
4 0
-drt
fl- V
d d,
F d B!, 6-:o, A jotni -dr
Tell. Centro Pri ajo: X. A'tot
3 91 .1 y t-l" r Kt
Y I! I ,O: -7 A P, 'I
CIA. LICHERA DECUBA, S. A. T-1, C-d, pn-n- -a' F- -d'! p- SUSCRISASE Y ANUNCIESE LN EL OM10 DE LA MARINAz
C- d,
y -,-0,
jus.4 115
L d, n e e se i i a dominar el INUES para
01!-hr, 'a
su vida de neuocios
C-n;,' Q -- 1 A 7 DEAFITAMENTO CO MCIAL ofmca ctmoa aipoclalo5 r principlowlast. INTM Ar-0 lniomalo t.Mbl n t do. Ios dom&a dapwi=oMoa:
1, e1w e. PRIMAMA 0 BACHILLERATO y HIGH SCHOOL
'Vo, ,
RUSTON ACADEMY 0fraAmiga de
50 y G.-Voclado.- N-rm du 09cinaz Do 2 a 5 p. m, TvL- F4495
Anhprgarij)e nupcinle4
Woodburv se Can
p
4 C; -r-, 'l- P.,
1 1 doIto Ytlh-l A N,!
q- f'- M-!', 6, 1 3 111",
I
a YIi p.tt, 'Mi Cutts 10
wit, . tN
!,t-o
'N puh do Iditi,!W 00d6 d, dr,,Z -, ,, I
.io.t gr-db q- t
WA pkAy
Pitt qu"I. I- 1,t,;,pt1,, B"at, a, So- a0
er A
-J
PARA EL CUTIq QUE IN V I F A L k S C A R I C I A 'S
"It- 'N-a- y
W,14[40 /
A A
to 4, tm modoe pov In 0I1mint(mIhA & gut hij4oi pot sv 6ptioio colidod, efon 'an. dimlaoto y Wit
siompro ffo=- 210 wo put.... tiamp4o
A
11,0SO TWO
DE CAM8#0
4400 com su "A
1.DA Y VVELTA
Ademis de 12 tr2dicional rormsia y w bo
pimhdad que mi-xice brind% a U5 visifantcS, u5ted tendr4 MIS cpowrtidades CUBA Y MEXICO JTV de disfrurar s- v2cacione; (on ]as
,enf2j.s q.r le coffee d mu-0 cambio LECHE CONDENSADA
j1FU1CA41VA4 favorable de ta moneda,
"La Le&eiraC
. I . 1. .1 -"--,,.,,, I,- ... r- __ _._
It,,
.
fAiR10 DF t-A MARINA, MAR [TiS, I (I DF ,V,0 I () Fiv l')41) 0 0 MkM
. PAGINA DIFI, ---- I-- -- "I I'll, I I 11 I I 11-11 11 1____- 11 ___________111 -11111 I~ I 11 __-, --,-,-- --,,,,,,-----"-""'----"'--,-,-, ', ,---,-- __ ....... ... .. __ _________ I ---
I 1_1_111_11- I~ I I (I
Honrat-4 a la Ctiridad dcl ( 'olprc N to I i c i a Is irignigriff-ii6pil exparfah, deqe
,; I Cx6ttiva H abancra . ... ... . ............. I N-o i I 4. i a s I'M
" _______,_, __,_,_,___,___,___ I
Ia coloniv ('1110mm I'll "Nor Vark .1 I 6 I i c I Grandes orixitoolf pit "Tr(yiiI 1para Cuba v/ Or. Vn6l ("(110ft9f,'
I C a s 11, ,,,,, ,, ,,!I,,, IrIll, -lw'oo ".. P", 1 't t 11) i k, e r s a 5 I
. I I 'il""I"I' ,. ---,1, 1, ;,e"wi, e 1 lr",' ,, I --,--
_- --, -_ __ __ 1, M' i ,.,,, il,', --- ""'
" ,',,-,,I t , I I U,,!", V di, F, -1)
St, 1-Itfificint IIII'l i111:1"in - __ I , 1 ,, ,il, Fil, crioll" t1wrili-i"I., I -11 d(*I diat
It 'i, I I I II ,.It 1 4 I I )i ati ii) ca ttt lic o I -1-ill ... .... IT 1,
Ilia I 1, ii-11 E I t I I Ti, , I a lie S. joaffilil" Hili jjjtjf
_)1oftlint"Ilto. t ,,,Tw 'i, ,'! "t ,
dmlada por I'l doctor I i I i, 3"",i, ",""I'il;, ,',,ti ';I', ,,' ": ,' ', ,' ": -S,4tre till phlitit,4. I" ldff, riiiii.tar ans, t-11 [
F I itclilar t .... .. i, 1 ; Y Nb- 1, -,,- "iV'rarif)
I I ,It,, i"111- I "". I 1. 1,
'i "It ,ill I I l.i ,-d, T, 1-Cowni#iWIn Elerlfwal. la jira diTt U
]I I I v r III f) 1, it (I i I III , r I i -Nions. La Torre. I "A, I, mi;!Ii, In, -i c- T- y n'l-, I I Vilillilif-io 1 % ,., '!-." ,
" 1 i" -, , "", I -1- 11111- I ,,, i a -- -- ---- --- I ,,, ri, i, ," ,, 11, II 4 ,,
, 11 f''IT, I -111 11, I i 31 I "T ( I,- ,'. I 1 il, A] ,, I "- 1 ,; -, ,"",", I I -!iI, ,I 1,1.1 ,", -, ] ,., ("lit ]'(T I 11 r 1 1, 'd'- ,0, -t-l I ", , 1," .11i, G,-,I!- (".1,1-- I-,-,t,,, 'i, (;- il ',I'
'. f; ,, "I I I, 1 ,,' r,
i ,,rl' ,,,, -' I I'll , I "I t I I _* i ,I!-;, ,', 11" : , "!i ; 'i, if^ -1( ,s r fiq0 jiA
SECCION CATOL C I .""i ',I!'-'- -k 11, 11111_ Till", d, ii I. -Iii, t'd .. ...... iiFcc )N F's 11, I -o, ,,.,, -''- 'JiT _':,l:i:_ I t r,,",,, -, 111,11I I; P 1, I, I",
13 :, 1,11- -_I)l 11 'il 11 ili ,,11,7_'11 j r , ,-- P, I r li", I ,,"I ,- 1 "", 't;,, I 'i ,,,,,,,, '-- "' I Por CAndidt, Pol-11A I.,
Par hian Emilio IT ig I 1, ,, ," ,,I ,I ',I I, -- ;, ,, j l'o,,,hi" , , : , "", I" , ,,, .... .. j;,j- ,,? ,[,, "".cI C, -, I ,,,,,,,, I~ zr I 11ii ,,
'' I ,.I ......... ii ill _- .1 l , 1 ,Til 4o- 1 li I I .11
'm tl ql grarj 6 11 -11 11 r""', ...... I I I 111 I Il'ri' I 11 1,1 ,,'11'1,j ,
' , I 11 I, i" "'1111 """, ' I -- 1 C- ,,,,., ,:' ,,',I,',' ":"i"li,"
*"r--' I~ ", '- ,,i,,i, "I 'I, r" ltifl li-d-111 t, C, t:-i'_ ,., :, i ,,, ,1 ', ,,, 'i" "; N, I I ;
I,,, riiii-, -ii ,- i-, T ,ii I "t", I , Tp ! ,I,," "i" ""I t 1, I I I 11 Gi- ",'-d' "' "I -7 I , %'Il,,i ,11ii ',' CiIlT' I ii, rllltl ll I
- ), "' I r ......
, , ," I ", ", ; :- it, 11 I I I -i""T ei ITT', , I I ;,, r., 'i, -,Ib,-6 el rl""t", , A ,'If,
" "t', I I I IT 0, I I ,, ,,,,, III, 'I",
. 1-11 ,, 'tl"d""",, ,,,, i, , ,,, I i ,I 11 1, n"". 1C 11 I ,tt
I li, I- It. : 1, !" -cT_,7I,,,,,, IZI,-N C I J!"111-111, "'I",
, 7' ' g' ;,;, ,"t" , ,,, 1, ,I 11 I "I "I,' 1, ,i' ,-1-- ,1, j
I --, 11, %, t --';"- ,, 11 Ili i I "I", 1 r "" I'A lcio gailti-go
_,tj
!- t, , -- !' Ielifl il','ell I "',Tio" lit, niti, I i It, I ,,, -- I T 1, C', I r i, ,,
! I "' I "'- ip'l 'n l" n"".r I t JI -w ii 'Y i it"', '! ,,, S' e -', 'j ft. ''T ... i "'t"i5ii, 4. III
,,- ,,Id "ir ",',',',,,,,,""," , lt ,, I I I ,ii'yl_ ill *1 I t, I It cu"I ", Ili, i,
, In 1, I ,_,f' _, 'N ,,t:- V ,,,, 'i I, "I '_,ti u7i", T", 1, I ,
Tcld. P Iir- ,I, CtI- "I, '- I ,,,,,,,I "'IT, 1 .,,I -1, Ir 1;1 I I I I I z '1 1 I -, I
c,",n ,,,,!,,,,,1 pi ,,, 11 11 d, I, Z-I, 4II, 1 i I It,I ?, I t1l", I ';.,-, , ,: ,'It, it ,, ; t,,dr, "'"', -, i l ,,
I T j [I it ta ,, i I, -, "::: , ', I, ;,, ,- 1 n,,,,,,;- ,,, 'Y', ot
ti,, , , j ", ", "" ', ,:,";, ", 1 1,
-, T' "; 'd 1 1 ...... ", l" " till "11
. ...... r u I, I r ei[,".! ,I .,:11 Y el
-cr lliij I r, ii, ,,,,, I t,,,,,i;, I 11 I il- ,I ..... I. i 11 "I., "', .,t , tr "., ,,,!- 41 'l 1, I ,, ,--Jdiid
,b ti ", ; - , i z I I I I I" I I I r ,,, ic ,,z", r ,,, ,,, I a I , -, I .r i , i il i 11 I I I I L , I i , I I I i .1,
IT 11 g I , 1 I I i I tl I It 1 I I I Li I I z e i ,e ; r i ,, : f I I I I I I f , i I I I il
1i ii I I d I 1, I I ,,, I I I I : it ,I r,, I , i 1 i IT, ,- T, , i , i I I I j I 1, I I I ,
1i I I I I S i i (I I , , , j I I I "" -I," 1, I I il"t J, '11L cl r It 0 l, I; "; ; I I I: ,.",.r i", e t ,",I
1.1 1 ,,,, , , C , r, I I 1 V- I i:Z, r Itzill
,glit- I r I ',,i:1 % dit I I t I, i !I 1, ,r t, i, , r ,, i,, I,, 1 ,! I T-ci IT i. Cl' P "' I ' '. : ; It T r *' I I "T) I I', tiI I, I' 13 , 6 t , ', , I , i I I I, I I." *1 il t I : :: , I
,I), It ,,-i I I I I 1 I I 1, t, I ", , ,I 11 11 I I 1 ,r t 11, ( I i I I I t 1, t, F ',' I I 1 1 cl : p ( r, '. I, !,eT T, _,, iT, I 1' ', ', ,, i I ; .1 'I -tt
,, ",", -, 91 d I A dt, I 'I I ,I I 1,1 , , 111 1 i io -, I ,- t!'- i , '- 'T, P ',,,3" 'it u _', ", j -, ( 1;, :,,, I Y ""li" I I I !, ; ': I
- v I i it : I u , I t I : I ,1 -, I .',,, f-- 6d. ; "I""i I (;iZ,, " , , , ,, , ; li", ,I, 11 1 f I I I P I 1;
1(" Ttl, N,,N i i, , ,,, -r" t- I z, I I I'll, :, -11 11 1-11 "I I
" I i I !" '! I t ,, ;, 1 i lT,,,- d t i , I I r i I, d, t n I "I il , I I I t, I F! t , I I i, I ,,, ,, it ,, r I z , it, I "I 11 ,It 11 z
- 11- 11 1,111,1111, 1, "-'r_;,: i V ,, , ,, I, : -i liti" '_, i U, iT,5 -. -, I I ,; , , t i I I , 1 , .... I ,, t , , , ,i 1, e 11, I .1 I il 11 I I i I I, I a i ( a ,I
,,,I ," i i T t _, i', , , I l, 'It" ,,c,, ,,, 'i ,,:", r ,.,- ,,,, 1, z I , "' , ,,, , i 'I z I i it
t, t t, d I I I t I 11 I 11WIll," it, I- -1 i"11 I I', 11 '! "-,I, T ', Otli ;, , ,IcalI 'IT, "I 1111--l"I" ,'I'v"', : 4 I", ,,,,, ,1, I t i ,. il 1
I I I I ; I t t :; I , IIII- tl I ' Ill I 1 Ti, - .r 1, 11 1 1 1 I it- , , I I I "I, F, ,
, ,t ,I I I ,I I i : I t III , I : : i:; "", ,tl( 1 ..... ...... e I ,, r 'n I I I I I F I I. , M , I d 1 1, I I t I 1,
c" ,,,, , 1 i ,, t i I ,I 1 I i t I I - , I I , r 41 1: "', I ,', 'I 'I it',
" f i I 11 ,, 11 A, 'I'lli ,, I zlit 11 II t ,3, I,,, i ,i, A I I- I 1.
,,, ,,,, 'I, ;I, , ,I "' Ic I "I 111- '' I, ,, Ili- I 1, It,' 11 ,I, I ;, tIlfl_ I i, ( ; i'I' i'T "I ,, ,,,
dI M i: i "t M "TI, !,I t 11 IiTL I I I I ; i I, IT11 i, ,, I ,- ,I I, I 1 ti i- I I i I e IV : f iiii, p. *,,li, I- ,
."'ll- 'r !I I i ,I il, ,i I, r,!i!- Tt : I ,I I ;
,31 ,,,,,,,,,,i i z ,'I, I ... I I I 5 ""If ,, i'liT, 11 I il I ii, ,,; 11
,I I '.I I It 1 1 1 ,I T r T I,!, I I 'I "" t,)', "' t" r, I 1, .. I I , I,, ,I , ", i ll I ( 1, a I I i" i I I I ., ; l I : nil t .1 r ; I i ;, iT j a r A t e
, I I %ilii, I I I I I , ' ;, 7' _, I 1 I IT I 1, r ........ r. i'i I I ,I, .. ;! " t , " , , , 1 t , " it r I I , ',
I, 1, I ;, 1 li ,I I c I ', I Q! il, 1, I , I ; t r f, if", I 1, I , f , "I" ", 1 i
h T, V"'I"It I i "I I ; ",:, ":, ,
d, i d"'I : I I I I I I I 11"
'I t, i , ,, I 1 1 I t 1 , %I it I ,,, it l ,, I .. I I 1,
, I I I 1, !Z I '; I I', I ", ( .... "I ,, 5 T , I , I '! I" I I 1,; I , I I ,
- I I I I I , I tI;' : 1: , i "I'
"I i ",:;I, 1 I r ,r I I i, I I 1 ,,, I I T I I I h 1w ,
11 i : ,7 I I I i I I In t 11 I 1: i ; i ,,, I I it ,,, 11, ; i ., I, ill
i, I I t I I I I I t ; 1 I I Ili- I I 11
., I 11 11 I I I I 1111 11 I ,, I I 11 I I I I ;- ,,,,,, ,,, t I, , I I I ,
, I I 11 11 I ___ - - __ I I I I i, I I I I I I IT, I , 11 I il", I ., ,,,I 1 ,,, z i, ) I : I 1, I t ,, ,:!, r I ", ' 11 "',r, I' 1 i I , I 11 I r I I 'I, "I, I ,I, I ,I
e , I I :1, ,' I r , I j,' : I I I I I I I I- 1, I ,I I I I I I I I ,,, ,, 1, I ,,, I I r ;- ,, I "I I I I I I 11 I I I I e I : ", , I ' : : I I I I I I I I 11 I I I I
! :, ,, 1, I l I 1 i ,, i I I I I i, I I jil I I t"', I- li l I I I 1, I "I I I r 11
11 I 1 111 I : 'i ,,, I I ,I 'I, 4 1, I 1, I I I I I I I I _, I I I I I I I i ; 11 I I I I I , I : : , I , :, I , I ,il r I i I ,
,I ; i:1ii il I I i I I : "'I., ,, z ;I , I r r, ." i'' ", ,;lhle Ill I I I I I I I I I I 11 I 1 I i I 1, x I I ,,,,, I ,,, I I I I : I "I" t" "' I rI', , 'i", ,
, 11 1 i I I '! I I, 11 i ....... f)
11 I H .1 I I 1,1 r I I I i I r I I I ", I
,I , 1'1i I ,I W ,I, "I I il t I ,
t, ,'I I I I i
-1 I I 1". i I I Ti 11 I 11 I 1 I ,, T, ;'! ,,, 271 !,:"" , 1 "I' I, I ""t ,,, ;I 'I
1, , , , I t I I I I , I I .1 I I I "I 'I, I I ', r z I ,I ,I t c, ,
,,,I ; I ""I"r 'i,!,,: ;, t I I 'i 1, .1 I ; , 11 111 I I I "'I '1-1 I I I I :
N t, C ... .... i I e I I t ; I I I I I ; r I .i I I I I I ,i t i , '' I t I f,,' 111 I "I., I I 1 I I 1,
I 11 11 ',, :;nt,11 I ,,, : ,,,,,, ,,,, T I 11 I I I I I 11 I I : F , t 1 -! ,, ,,, .1 i,,-, I I , lit, I i I , ,f I , 1 ") I ., ----------------- -- ---
, I T I
"I I I 11 I I I I "I I 11 il i I I I I 11 I I I I't I I , , ., , 11 r:1 ,;, 'I' 11 ', 'r I I i 11 I 11 11 I I'll I I I -11 ,-, (11-1, t i I, ,
I1,111 1.1, I I I I I ,,, ,,,, 'i ,,, ; I , ";I, I , I ,- I 'i ,j I 11 .-i ,it, It , Ui, I I 1, 11 I I I i , I , , i I " r "" 1 I , 1 I I ''A A i
ti "I I , , , t I F 7., 11
T,', , t 1 I 'r !, : t I tr r '- t ;,- I., , I" I lj ;, '
", I i, i p I o I , n I 1 I , I t,
, 'T , I it i I : t : ,, Parn 11 VfI I all ar
1, I I ,- _r ) I I , \ I I I, -, d, T, i 'I, q I I I , "" I I 1, ""t" I I I I I I I , 1 1 1 I I , , I ", 1' , I
, iin,11.1 11491- ., .1, I I 1 ". I I , 1, 11 , 1 I I
I I r I I I ,, -, R r I I ; 1 I ,I I I () , I , 1 ,
li" i ,, , ", ,i ", I'll, t, t t", -1
, I : I I T ,,, e -1 I Ir fir, Ii-jT ,", ,! (.
" I I I , , I : , i, 1 f ,, ij, ,
- t H f V,, 1. ,,,,, i-, r z, ,,' : ",-, ;1, , , ,, 1, i. 1, I ,, I I I I -1 I I I i " 'I ,,I, ", 'i,,,l 1,1'
't I "I .1 -I 1-1,- t i "i-l" ,, : ,,,I ir I'. 'I, I ,.I
I ," 1111 1111 11 I T ,I lf I r 11- 11; ,,, ;_ 'ii" I, 'i"i 'I .",_1'.
"T" I_ ote ,-Tqe, 6- r-1, 1, I I 11-1-1111 I ': I ii, , ,, I, :. : , , , it p , 4 I it
", i,11 11 I ,l- "i I _r ,' , I I T t", I f _- I 1 ,it, I, -,,. I 9 I 'j, ( ,11, M , I ,
, , , , I 11 I I t 1, 'I , I I , I , IT -, ,,, , i i , I , I , I "
11 ; , I I i, ,,; e I 3 I , 0 r 6 Iy I I I I I I 1i ii I ;; t I I it I I I cl I PA T ,, I I ( ( I, , I I I i 1 d. I I t I I f I I I ,i I d -T it, I I I
I 11 I A - x t 1 'o I "' , I T I I 'I ,I , r -, j I, i- ,, iq't" I, ', I I ,11 ,, iT., .I, Ilf-I
g ., ri t T I , , I I t , I r ,
I 1 If I I I 'I I d I G M I ,' it!
IA Tutelar *qw I I I ,", T!,,& r", I I I I 1, "I'li", Ii- 7 T, ii, N,- 1-1 it"'g,", (i,--,I-1' ,I;,, ,!Irh, -;fi, 1-111"A
I, 'I' 71' L, 1, ',J, pitr- !,, fl,-- -- -, 'n
el ." - I17 T'n Y. ': ,'11 1 I "t 11 I, 11-1 I -11 I --, "", 11 11 ;-P, IiI ,,,, "pt"'I'4it" !i t- ,_, .'TTr, ,-, I- It I , 41 irl;- i"It"'i'l-, 'I tc -, ", I'- I,
I I I iti, I , ,, ,,, M."T"', ,,,
r -,; ,- , z i - , I ,ir d , ', M , " ;" ,Iip ,i, i, IT T, I ii"', , I 101 411
Fn Gattalltbar- I I I , i ,I , I, I ,, "
I cl- iii, I I 'i r I 1i J T ii ,,7 ,' I I t : 7 -, D , I 0 ,,, I i i , t I, t, IT 11 11, 11il; 1, I 11 111 I I'll
'e' ,I I' :" i -d T- I I : ,' I I i D 111 IT ' r ii, ' t I ' ", t ,, t ,, ,,If T z , S If, , i ". 't " 'I I 1, I ,I 4c'. ,
- L ,I '. c t I I 1, I I I 'I
,nq- flidicioutlramt, 1, [T,,;,,t11 "I"- tl ,,,- -ic !-, !;, I", ,,,,, i, 1', t1ilrr-!,
,,,,, Z, I I -, f,- ,!, 11 lit"e", ("neidtl
" :111-4. lleti- ---- I: -1 1'1: ", r 1 .1 c" ,- 1, : ', '! i -; 1 C-ITrti. G "i -,, 'ns ", ,,, : Isi, "I", 1-, I,,n, I I t t , -, v o n y I I .l n d t C - , I ;, -, 1 ", A ; ,i 1 ,I I L 1i I' 1 1 'I I , 1i I I I I , I ii A 11 i 11 11 I 1 'i'."" I "' 'It ", "" I i I ,;, I, '( I i I I I i I I I K.
'i lil V : 'it i, G . able- 0 P T i t i , i I - t : , , 1 ; - C, it t , ,
r f C ,- I , t r , t n' t, I f u I t , ,_ I I 11 I I I I I I I ,,, I I 1 I I I I 11 j I (: % I ,, I- t : e, T a i ,. ,,, 'I , i T I " I , i, I, 1 't t T 'I i rI
il I "i, I I I 1 ; I ,r I t w I ,, 1 1 -_ i ,,, A I t i 1 :, ,
I. n- ti I 1 I r I I I I I I L;, ,, 1 ttl I I A it' i,!i ., I ; z d r i I I I ii II
12 l" i I '! ,,I tl ,"T", i, 1, I N -1 I I 11 ,- I ( i 't, - _, in, t, % (; I ,( r i I M --l I I I ",
L L I t I L , IT "" -i i G " : : I I ,I I ,I t" -1 T 6 I ,,,I o r,
, 1, I 11 & , I I 1, I ;, I ; L ,t t , , -, I , It I Z ' I i t .......
I ,, Pp ti, -A I I 1 1 t I -, n I , ii I ,I I 1 I I I I I I I- I I C, IT.
;11 '11, I I I 11 t , I ,, t 4 , "L- IT 1: ': i I 1, I '_ ,, '. M I I I ,,, , 2 p I ,, t I I 11 ,,, I I I I i I W, I , t I z it [ ,;,- ,,, I, ii" ,, I i, i, I i I ...
,I 1 ,, de I, .1 I l tit 't, ' 'i 1' _! I 1 I I I 1, 1, li, T c I I I I i l rl I . I i I I I I A "I I I i V T ,i t T I i ,
., A- ,,, I ,, 1 I : o I i p , I I 11 I - I F I I N I I I I 11 2 1 i I I I i LZI,"i, i 11 11 I I I 1, I I _- 1, 2 I I I I I t I ,1 I I I I - - __10 Ta "Y i i I i 1, IT L i' I' ' ,_ ii : i ; I t i, I I I I , , , , "I
u- i A !, t ,,, I I I I I i, , 1 , T :,! i I f t , g ., t e I I .......
Ili,, I tT1t,,ii : 1i T'l, ,. ": T-, --- !a I 1, -ill LL"t-' li l 11 ,; I , ,- n- ,,, J, ,li I lhnicoci gallegm
-61l,- ic! dli& 1,11 tiiti' ,( I' I "Ui I r'- r ,C"' L 11 '- ,qa it ( a (
de 1. bir I 1. to., I! I T, ,: i ,,, I I" I i I I 1 ,,, l , , I I M I I
I I: , I I i
,: i, - I It I , ,,, T n .- I N 1 ,; , 'i ', I C , , 7 ,, .1 I., ,j J , I I s ,
-u--ic_""- -- ; ,; j, C-1 t I I I", I Z it: :i "I ,I V P I I I ,,, ,, I , ,' ,,, :"- ,,,, i-;1','i:,, i liellff) Intignific(ts PIRIAP,
l ,,, l" 1 o ,, ,I I I 11. I'll,
,* Iit'one ,- i I
a Ii I fu I IT ; ,, I t I I d I I I I 11
b,;IA I T -_ 1 I ... . : ") C t, t I , ,,, , i, I) ,I ,It ,; I r , , 1,ol, ,,,I, ban beii 1, ,-. -- I It IT I I I -, 11 : -,I R t :,: I I., 'I L I I -- -el r , III- lil I '- ", ,- , , , r I i k , I I 'i I 11 I iiili,_ i, !
, 11 T I I 11 I I I I IT ,, : 1 7,
, t, , i -, if I f I I I I 'i 1, I : , 1, ,,,, ', ; t j ,: I ,,,, 0,II i IT ,,, I -I !", ( ,' i i r. I I , ,,, ,-I ; ,,, ,, *
, y I n; 6 , a: F: I """,-, I ,' j 1, 'I'll , I 11 -d" i I I Iz z I r,
'. ,2 I I I I ,, I I : I I : p i -, , : i s I , I .i 'I " y P -'e t" ,- dc 1,
" I", 'V , ,,,, r e 1' I I I I I I , ', , r i , t I , , I, I i,
q.i I i I ,,,, T I :1, 1, R t t 4 -, I t _,", i I I i 1 , I ,,, T 0, ,I I, i I rii it 1, I .I ,,, ,
tiu, el na-e, Iletkiv 1, c -1 I Tll, j I : 1: I, i) I ;, i I t I , ,I ,,, I , ,pt,, r ; '. , "I l ,I C; ., 1 : , , n , I,
M.y 9 . . I edit, P.4,e 14'afol Aj- -, .2 I - -1 I I I I , M , I I I I I 'I- 11 I i ,I
,: ,!", ,,,, I , , I , ', ,, 'Rii-ho.- p, ti tit,
u V I I I ,, ,, ,,I i ,i I i 1 -_ i, I I I I I "I I I I i,, t I 11 I I I I ,I 11 I I I I I ",,I,: I ti 'I I ,
,I iiiiiIi.d. d, ', ri., (). F, ill- it., h. ld, d-z-it. I -- i -, c lt ,Ill Ditj ,, - ,., : 1, - ; p"j,
"IIII -1 ell 1, I , I : ,- I ,-kilrii, 4, t- P.d- Fir- i-, I T q , I - I , , It I I I I I A nt 11: il I , __ __ I I ' T r' ' 1 I ,,, ,I i" I I t ,-, 1i I I !- clClil -0- -le
I I I I I I .- ; , r. I -1 , I I, , 1 ,, r ,- ,, '
,, r i, c-, . 1, t I "i 1, 11 d I ( .bit "I 11 ('.oilul, -1, , I I : j i C rI- , I I 11 I'111 Cl,"I 119!iII'll 11, Al tiiVil, : -111 boci", I T ", le p,,t- u Pc- ,, ". I I -1 I S-- i" i _', -- ; I 1; 11, I -11 ___" =""" 1=7 ,I," ',',
,,,,, I _, I I I I I i, -,li,- r, 'IT" , 11, ,, ,,, 11 T 1-o", Q- I'dinoil"
zo, ,* ;, A 1'1 I I I Id" 1- li, Al"'i,, Iiii , I I -1 t I P -f ,I "" ,- 'tr c ..... Irlt 11. 111 11't' a""i-i" "", I, I I , I t, ,- I - I -- I , I I : 'lei
-, _- I I,!, f '. I- V;,',,, lan tne&
! V, P,,Il,, el L'It, ricn, , , I I- E- i I I r i I -I, i- V I
i I 1111(li i 1, , I ,,' I : v , a I ', "j" , z , p n, r ,-, i I R g 1, ei I ,
t, i , r i I I I I I ci'l ( ,, ,, I I I I , P", I , "I r4 I I I z I I ; I I I al. I 11-1.1y1o", I trf- rt"d "T" "c"i"'I"r 11 I 8111I
, ; I ,- I I I I t : i 11 i, 11 -r ': rd ,- lit, , ta ), : I "I", I, I I' ,,, Z_ I I I ", 97 11 / , J I 1, i S. J, i'll,
'li; "_ J", ,, L, te I , I - ,_ 71- 1 I - , T_:: :, I Tlr -, . I f- h I b I I I'll-, 11 fe- d", C,, i ,,, 11 ll n "I I 1,
, l ,,,, I I I S T , : I I I , i : ,11 Rilbl, L, I
1-1 r I 4, ., i: \ 'I _, 1.
,,, i I t I -, I 4?- I __ I c I -11 I I :, ,
, 'i , t i I I i r i I I I i c IT i ( I 4 r , .5 ci ,,, E -, ,; ) I cjI Ve I i I G I 7 e 1_, CI ,,, no 'p,
,I 11 i ; I I I 1 I I I I i ,h t r 1, -, i, i 1 ", il r- I n IT It I
1 i- 11"i" _: ., -, 3 ,,, -I c:--, t S!, 11 -- V- b8
,1 1 n "i t!i, i ,,,, 11 , ., ; ,, dal de r : 111 I- 09 g tl, 1, -1i, :l',I,, 'Ic do, ,6it,, Pad- si,,Ia czi, I 1 -, ': p , i" I-I 11-111 Ti , r i-11 1! 1, ,- I I f i I 1 i, 3, -, rl !ni, fi.- j rT,, ,I I : : %: I I 1 ,- -, ", ,I I : I ii -,, Beb. Ecbe, T,, ' ,,I b
"" :.i , i'n, ; t i -I I -n,,It', '%it It- i, 1 I S, -, I,,,
B,, i I 1 I 11 d, ,I,.- I!,r i IrilctIn.
t, C i, rid. Cnflg I -- , nal C'nall. j f 11.
11 d, ,ii., a--Iltinao r i (rrp o it,
,,,,, futic. To -in inlaiinc it-," I -, 1, I ,- I I I 11 I I T, I - t , I! t t e I ri , F ,-a u da,, Cel.d. y 1 -- T I' C I t' i cl 'I i tl I I T' ,I it I I I d t. n I IT p 1 ,! r I, p. ,t I .,
'i, ,,, , 71 I ZI Ti, "ri"'I't- -t'l,- I --,_ iz '. 1 ,; N 1,ic T ,-, T -- -, Zea VIllio- y -ti-t R R-r,, y I I I,,,, it."", ,,,., ,I, ,,,,, 1, l"llit" Exp-,11,lon Cull. ni y en ,,I q., I i .- -3 T_ 11 , f--11,1 IT . st, b,
nuindill' P hearican ae- ell -111, z :, t "t f 7T -_ ,- N .7,, L -I I ii "h I ", """ ;
a ,:, , -7I % -1 I ..... I r., L .., a b
,ul Baju, Z r' T 1 1i T I 6, I i-1 T, ... de N -arrit v Adti. "' "itni C' 1- I ,11T,"r IAIIZII.jl .1 ic ,_ ,e Z, ,,, _,_- , i , t 7 C _- T'r ,. ,,, J'al- 1',i ,,, Gall", rn,!ello,
dic $so Fronewo a. L. Hill'.... I I !, a Ti-,- m, ,-,-- n : 'I., Z L -- 1_,Ii ,,!,i- 17 e, ": !. T- c. de 14- ra, Pad- "I" i" : ,2 l'i., .-i!f,"A ) q- e7i" 1 *1-1111"' :-, L-o la E no11 't.a. I 'i-, ,,,, gi ,ti6, 'j", I C_1 -,".11 "'I'tiltil IT "di" d, l"
, I I I I -1 - 1, a : r, -, Ti ma'au Go.- eglul-, "; "t, Pi,4 D-, --,
, 11 f,,,,c ri d'I ,(",- ", ,
I -1 __ I : i : I-. T, t,-,, I IT E, t- "'.1-li, :, : 1'1 c" Nf, -, nora. ,_ "'. ," ttlli,,It, Kii
lgrai I - -1 I I -,I c ,, 1 M ; ", __r,, "I "i ""i,
Cursillo it ;_ I I I I , __ 'ko' 3 i t N*I- Gallog" V ,,, ,,_, ,( ,it 11, jill 11-11-1 I 'Ilvg, r, C04 ,:T,1 Padre '. ", I' ",I", "ti "
, I I I : ", I I I I -,, -1 "I I i I I 1, 2, 1 'i ; - -t 'z it" '!' n d-t'r li". "' I ,", ,,,, d'! g-, ,- t, "ITT
[i 11 I ,'I ir ; 11 ,. "I 1, r Ki IT ,' !" ,S r '& al ,
I o t i-, , T, , I 7., it, i , 1 T C I ofta -Mlin III LTL 11' Icil (;- _9,, %I,. 1ilit"'! i, :1 -, I j I ,
- , I 1 I A, t- I', I 1, C ,,,, , 1; b r, I 1; fi Ciij d ,
- ,_ : I ti I "', -1- T ,
il :1 f I I I I I i "c'-, iltin'taro de Ri 1. y ,ii .?-,w, ',t!.; C, I'l", 1- I i, "", ,,, , i i 1: I;
Jutotili C.0ti- I ', I _, i- t 1 7" -, I I I t' '_ 11 P ,e i, E: di,-, C ,_ ,_ ,,, t t ", "I ,:;!,:,l11i- ,I- !a, 1I.
I -, 1, I I I I I I - i 1, I % : ,, Iii !I- P., "i, ;, ,- '":"11, dr"II IL ill: -, I It,, ,,,,i,.g,, ,,ilc c,),L,_6 I1, I I 11 , -, ,, , I 1; I I L, I le saech, 1. "hon :,I" K-i V,( %I' Nl ,", r, .
"'J" "it I ",I" In
Coo ,in. 'u, d 'i 1, 1,?1,T_, C-lej., eblitel Met, y TI 1 1 ,--'i -il- I'lic" I -,,.
r; I 11 , I ; 2 i'll , ,,, I I III U i I 1 1 I -th hi I V-'cl 11 i; 'I L,
,c, ,i:,,,t W, ,'%ia ,",I ,", I I 1, y I I I -, : I I .1 1, i 11 I -_-_ I I o x 5 1 I I 11 I , i I il l !I c lfen4i 1 Ti r,u F, 51 ;; Ir -1 Ill'b'-T -!z,, 'T, ,,!., 1- lill, I "",'t I "I I 11
, ,, __al', ._ ,i : ", I, I 1,11cil I I 1.
,i I I I 11 r , I r, !
11 , 1, I I ,,, 12, i, I I I , I,, L l lGioniii- y ,IA1 ,, -1 ,"I"i 1, ,ti ,cj'T;_, P" "'i, -, _I,, giI ,c- I-, ,,pf1,!]",-'I,,I, , III I',"tt JIL ell., i IT, I '1 i : I i, I 11 I I 'i' , -1 ,
, I ,iii 1 I I: ,: -, , - I : I .., I I- I III, i ,I ", i :" ,cli I I C." 1. len-, M., to M., i I ... I , I, ,i I- di, -.1- i"', I
,, flt-_, I i Iliil "I I AW.", " i 7' "'ida ra li I ;'a"J'lir Oij. V, ,,m y Ra"i i"i'l-_ i 'j "'i j i t t ':. L q., ,1 q, t Actol inwedintog
- 'i Lil"'(1 1 ,, t- ,,, ," I : _, :, : I ,L 11,1 I _. 11 ,,, I "', 11 I
I I I I I I I I S111 L -) i li i"11cligul ii' ,r, . ,u'lA la ILI I "I I'll,
,' "I'. 1, r I I, cit,,t I; ",-t, I I I 1i 1111111111 111--L, --- ___ 50, O anabrla y Lul, yti- -, it, "i, "'r! I.
I -11 I I I I j : ,I i! uif I- 11, ban a quere I Cu Pl, li,:CL (,T,,
"I I'll, 1 '-,i ,J, o ,,, ,, il, ', , ,,, ,,, :, : I I I I I cli. 1.- y Fernand. Fein- j _*, ii'- L" .,% -rT_,nltNA
I I i 11 U1, i P., el en -ed, , I",
I I I I 1-11 ,, ,,, i 1, L ii -i. c. I ,,, "j,"tii d, le T,
.1 I : I I 71 I- I 'G", X1 d-- F.- d. di 1. H- ) d, Iti, ,at cidiad y ll i'-,:-- ,

I "I , I 1 51 -1 ,,, -, 11-it, A, Faruilul[lui de Ill II,,,,, t P t p g i 1)
,:,.I ,,_,, 1, 1, .1 11 I T, I, i I I 11
"'I'l ii'll i 1 I 11 : I , I Defun I, i 0 it V 11 I I I i , I f 'T" 'i S-, ,,I lIyes dicladini'linte, ,,3,,,- d i,, j 1, S-n- d ,"1111111,
", --IQI, i" 141! I , -',,!- il, i IT i iittli-
I I 11 r I I I , .. , I I ,i, ", I ,, At I- V, 1 li, d' 1 A,,I.10. Ralent6a y ren, %,Ti,,,,, 1 i .1 culid. reresid rleci,,- ct " rlif-- C"It'll ; -i I il tr,,Iir to
N 'n, ( I 'i, 1, Ir I I R I I I I I I i I I 11 I P t, I "
,,,, ,,, i I ir I 1. I I I I I lcnau y sefilli ,, 1. d 1, 10, ma.: -, I ,,,, I i , ,, "'i, ,!,,-_-t "t .. .. ..
,,:I,,"I, "' i, t I t T, I : 11 -i I -w; I I I T, t, , : 'i, zt I I P ,ce-1 ,triiira ii., g !:: ,,,
,,I ', ,,, i'l ,;' 'I "" ,", 11 L 1 11 I I 11 I't No, pel- I u I- I I I I J, ILI jilt", 'I l',ij-i 'IT
i I I 11 ., I 11 I il '11, .1 I 11 I, i I I- 11 li I It I, ;- I ", '17 ne, 1. L i
I I 11 I , I ,iI doct., L.- F. Ll.pili "i ]", ,.,,a ). hurnig- ", ""i
Tiff I : ,:i ,Ii 1 ,, ', "'! r r I I I I I ; ,,,, I I T I ( 1 I ,,, -l", , 'o 'put, ), 1. "A. li", G- bl, pa'. run, I I i", I, I I t
I i I L I , -, 2 4ill I C IT a con yotra pru Iii feii,-il ,4, N A, r R A I, li'_ q I ) F, in ,1l I I c; i F L A

_ !" ,,,,,, I I , I I C ,,, , ;i* 'icida
, I i, I I I I I ". Ci L ,Ita'j !rl" 'iT I & b""! ,, ,,; ,h- ,,, ,[
, ,il 11 I 7 I , 7 I, r, 'iI ,-,- Eir luna,
. I I i I I 1, I M-ill jincl I R', 1 I C-bb )" M", -;, I ,,I
... ", ,,c it I I ; '_ i, I , I, nol- ,I I, ,- i-': ,, ,,,,- ,,, "t"', 'II G', "",
, "r :1 ,,, ,I'z, ii, ,,, , 11 I I "I , , ,- -, : ,,,, 1 I I I '-,i , F "ch. ,,, i"-", I Q,"ic 1, ,,,, W I, 11r, p-, "I'' !" 'i """I"I, ,
,,, 1 3 71 I -, i_ ", i ,-ii t. I r 'i 7 I , I I I :T-- , I i" -, r, 9,rte Rivi,- 7 -,,1% I III I P, r r- ,-, 11
, ii ") I I 7 : I i I., rl Zro I C-- n S, n'Ll
,_ A, ,,I-':Ic ,, ii' I I 4- ,, Z I W-l iw, R P ",-ii., M."I. Blingtier t i- -1 1-irt T, ,,,,,n,1:,,,,, ,,,, ,,i, I r . . ri"'i'l, Pn
IT 11 I- ; I , ,7 ,A-- i 1 ; -_ I I T7- ,' N, 1, 11 ci poem"., q, "I" ,odc, I" I I (- E N7 R I AITVR ANCI DF: T, "1, L I I _' I I -1 I I e- I I T , ,,
NTIii I i 1 -2- ,,I t nil ,Itii, !r 1'1 , 'A,- III I 't I! ADA IA ("Ill til lif I ion!-1 I IL' 1- i A I _- ii T "I -I I 1r, ,;%T, 1-t mol$6 sil'a, tui por taha de eilp
11 I I f, 1--1 d, 1, ,c.11.1 1. i 11 i ,,Il 11 i;
he;, til', "', i, it 3 A -_I- ,! ,. T", i ,, %, "; T T, ,i ------- I rXfn
, :,, : C, .. .... 1 I ,dl,. ,!,iA:,3 li:la 1. ,,, ftnlnultjr, it all ),I, ,,,
i% C"'I, I , ::-'- Z-, -- Del Circulo 44ifw Nin vat I _,
i ro 11 ., I I __ I I Cit l T ?iIII,,I, y Rilhl
i"it, P ,;- ,- ,. k Z -1 n r -5 IIII I 14, ,Ti 1, ,C ,Tn,,,; I T
5 11 I A, -,'! ,, I%, in- t : I Ile d. Tim .cin, wlo, ,
- I i, -r;, : ', ,__",, T.iIt- '' Ci it.enl,- ,in
! i ' n P' 1 "i I! I', :r, .i' -1 1 I ,"", III' I ,, .In'sm FtirrciiOliz
-IT I , ii, i I I N, T Mly 1- iAd" 11-,!, 1. fi. li"i _,fk-z 16,Eainig fe,.te,", EtiluI
, _' :, i" "_ ,C., -,
, 1 : ,!, L;i ii, :;, apll- j I ,,, I ... 1,11, I I '-',i,' 1,, :-Tr ,- it c ,,-, FiT rsci 2-"t- i, ni ,' in "Ll,"l, cil ,abilid. 7 C-111i. riem. IlG % c ", e I I hi,- nit,,, y Caba HIJOS DF CORCUBION: Junt,
,: tT IT- Ftile.- batfor IT 4-- el Centro G.r r P, ,, lT ,,,,,, ,, ; I ,, V I ,,, 73 ,,- ,. ,' Ir,,_'lc, 1,1,1 ta, .. N- 1 wn oria lien. G.6A rnii o ,,in hg,' ,naid, ,ar ,j. on
""" 'T I d, 1, ,", ti, T'. I , Ti, I -, t I 1 I 7" Tl, ,c It Rel; % l
J; A%-- ,,' i cl, I I "i 'I'll "", '," "a - % .. ": il i pi.1i. d, T111 1 '- i ,- floristt Maxi. ,MenIA 1,N-"T', ,1 rl i ; A0- : It!, il I 11 ; --,-,-a -! -, I- I I 't 6 01 ..a_ eg. Cit el nerata, 0, atificir Vi'lili ,p -1 11I , fl- T l a I I A It"Ilien. ., I
11ilt" Iil' it, 1 , - ;, ,,, !,,,I U ii,,,, 111,1111, III Alvai
" , -7 T!, K,1 -- :i -, I ,.
t, -t (I I , Dic ,, - li ,,,, ", i I I ,,, t 'Ma" -- ,' ,I -:W el lar native
, ,!:, , -8, I Arli Altidt ,, 4"
, " , c i , t, z- _,
111t'1111- n,,i,,rIT'_T I n ; ii 'U' ,
, , tvi- ,t'! oa ,o I IT1111. I 7, i I14 pe, li, O -_ ,
, y !"',-'. , _1 "'IT t- T cc de
CI-11, i,"'l 1,c!'I't -- t- ,", 7-C, 1 I I I F, It ,I- 6 ;i7 I 'I coeilicut, t-, p-,,tanzlw, 'T-iic ig ln : ti6ri ,!a ham afioi en HIJOS DE LORENZANA: Pii d- riCii- S;--",,' : I- ', 1, PiTolonsc. '. inadin, I.Y. i RPaa
,, ?,, -I,111111I luu*Qf 3_11F I -*I 1 ,! It r '! ,% lo _; I iic,- C ,, iii ::i I ., V, A.t, Morl-, Mon F iiii do Irua d_ _i: do diraicti- el iuev- .1 Car,I 1; tI- -i% Tt':Ll 'll hion "jj !pilrliaa
' : ,; 1 Ci -: in -, T"" I 'a _,,o, ar,__111. cli. I 1, ajo ', s tru g Gall4i Clio III secrenalo, sailor An,
it, ,!,!,,,i ,, ;, III 1 I 'ii,, z i t,,l,,, Y11"', 11 A Al - -Ig- t 7, r1g- N-- C -- '- C.plni) itana F. C-blra ,, III, a trtdTls liel. I.b.con, .1 mayor touall, Itiedrig.- Penland.
I -t I A 1-T, -1 I Y .,
iI I I I I 11 x il I ITn- !-?.- t I 11 I I I R.i. '- ,.
,iiiI ;,, i, I A 1 -Ilii, 1- ;11 11, ll.!).:al I --,,.Iy = 0-, ,, IrW,1u!Ti, --a- MONTM ROSO Y A N T A '; DF,
I a I "Ic I, , _- 1 7 i 11-:1 iiR eti,-lta Ca- I I,
i 11, I 1--l" l" "", i, ,, A-Ir- 1, Roli,116'i'liI Nitle e; t, it pi-c. ,,, Inits ...p- 1. lublbcle.ei. da
Din-ctiva AW I l t ' -1 1.11 I", I "' I I nd Teri g cc CA fthoritto cllt Aiefa ? .i 1 6, I I ii ltnc 34iarii, A, r 1z y A I_ l, a ". ULLAZ Junta de directive el iti- I
T, I I T 'L3- R-di'guo' ,11,, fttllausog d, 1. ,- -re-lic I L Dice que at ojente, sctfec-, de all eu .1 Ctr. Gall!jo, Cito 31 se: , : p" t- C,!- ,, I r -'-,P T 41-1 Manuel ,!.l- ., fln !, I tit- 11 I= pellAT 't, -,, T I rldl.g. y do -' djlr on Cuba 'tautict. ,ilifill, EIL., Ala.", ,
-, !ra I f 'I 'S l n; a,
1: ': "' L 11 I 1 t ;, I; I, 1, 1, ,- dn, I., "", ,,,t,,, T ,,, ,, g6e,.,a
C- , I :1 I I" 1,, ,!:, V,- Di 5 1 11, 1.dt Finnild"a, d, C016n, 1 1 -, ,, f_,, ,,, 1, Gcn- a ,7 1 q.a t >dci, h,, Ii- I LNION MASONES Ju .te d,
,I ', ,: '. F- c- ;- irl ,I, -, ',1,1,11 4-' ,,, c,,., Icl,,It Rto Lwfl GI-Allz; 11 gdc, ,an tanjo Innoo, ,,,,,,,, I% o.- I
' ,1 1, ,, III, C.ball,,. do zl I I i -7 1 ', I- ,o;J cii, In, F-t" ,,, del F-'zi-i- ,,, Ull"i, I dhrw U- ,I jo-eit eo", C I,, G",
k 'w-r-ti, le-g-indo, ,,,, , L I I i-:- T'n" :, L; t toli. Alp;- 11ocil' I'll I I I dond. Ill. iad.de. ,I,,,TcT- flirgli. cit. III aecioltarh, !,f,,, M".
Li Ire :, , ,. ._ 1, I N , : I 'i 'c,'i" _,-cC""n -,
...... I ,, ,I ", ,3, TT :, ,- _jf_' It it, ,a 1 lil ,4, it"c'. Mal 1-ailadea, dici .... Ill q1 ,,:, ,: C I IiI : il -L i, I I ii I Ill~ "I" w :" -, , .' ,' ,,," Ar-, _i ,,, 1; 11, i'," I P- ,% '_o ,: cclptanl M- T3 D111, Tiliay y ,Y, t c,, 1"".] R- ra.
, ), ii, I ,, , J ,,_' "6
11 en ,,I 1, I ,,, 1 I I ; iitin rIc;-Ti;;e ,,,T,,,c -1? "I ""';t'n to i CT;TRO GAT.1,4GOt Joiii d, I,
_'' ,III, 11, "o, i.u, 11 L_ [ ii,,ci, i. ,t it, M ... -, .f,,, a II-I" I' C""
" .1 i" 11 2 I i ,,, t ,mil ,, S,, '_ _", .1 ,, .- I
-iii ql, I ', ,L 1, Ill i, 11 17 :', "', I I 1, -- , -, "Ienradt, I I Ali',,, J, V11, C, 1,11I.-i.,", awfic", a ': -" -- ecri- de Orden ,, --- it,
-7 FT ,_ 1 -,, -- : -- I ____ _ .- ii, do 3il Bi- C-,,,ll.I .;- Lz J- Ei- I d SI),clici ,ili- '- pn.1 ,I 11 11 !1 ,,, ,C, j Fp,,,o)- ir.,-ntci, y M.,ii, ii_
__ - -111t- ', loiT , qTur ifia ,,Ie ""!:
, "Ic!",! ji ,i r- , rili- y !),I,,,I R."". J"ii "i, !I I z I I 11 --c-, "'Or"161 I'll.
,!, Id' L' ii i - I~ __ r 1 -, ,I n a ,,i,,_ ,:Iii,, ,
t 11ti-I ;1 ,'! 'i *, I, ,,, z __ ____MMMMffl110 F .": 11 ii, 4 I -1
!", 1 n.cnI8a- I_ ,- -Inxciin, 1,4 ll'a- g ii;i!, % ein ill Oct I,,, ,"'r-dI, gtN,,,c, Ai111111i, 1i I I -i i, M;ziii-ii 1,", FC4 Ti-ti, "'W ii-l, IT Il- T.d.1, 1,,1 ,-J1,-l N- ,,i ... j-j"I, ,
,, ': ", : '. I , 11 ", "f" i"", -"""- ""' I Il,, !,", I,
.;i ,,I 1,-i! I,.,.! "'! Voll" ,-d -1 1,
"'til ixi "I i t I '11,11, RInt R Fo- I n- Milrg., B- g c, I-, 11 ci "t 1,I ro-,6jT, d" f-LI B GRAD)i-Sy: N;it,, I, di.
I "
I 'I
iP I" L ". -11 j -,-,L It i -11 1)"t 111"t", 1, L- 1i'- -_' til ,C'1' ,*', AII
. 1. 11 i 1, In,: lopitAlt 1-11C-iino G l B, I, 1 I An 2,1 _*"'.""., W.""n. y Gle- 'X ii"?""'!, -;, ,T
;_, i "'. Z. i , ,i, P Itl Ie i-tl lg, .) ,,,, !"- 1., 1""Ir.". ";i" 'III,," I
- a illi,11I,", it kil 1 I t , IT Ri,
I t ii ,,__ M , Itci ,;- -, ,,,
... i ,, ciniand."t, IT 6 i, I ,, tillit'l -6,- 11z I ,it _' I -,,, ilinTl iti'l... ,, VI_ C;, -, NI-i"', 'i" VIldiiw, d, r- 1 ;,,,,
Iilt l "I QI- i j o) Martint, .,tTo,. +jP,,n,- R,,i A(;P! PAC 10 li,,Ali GA.
1, : i. _i,_, ,,,,,, Ai--, H, U-si-j 1, inrl'el ,,- "
,, Zlr ,', , 11 ", E. p,, D. 'T4,,f,_,,7n3z, .,-,ll T'iitd" G,,,Ie qIiiV,,,,, itin pea"Arpo RTti C-- t IE( A VId,
,, ; ", " f, , i I. ly "o-1 T'11- t it, Ro,," C-d" I1.11, ('- Ti,
-II". Bat Fbl,, 3 R, d, F; zindli, M""!': cu,"i, "' --4 ; z I I A!,
1 C, AT t- 1 PTia , n- Ch "11i"'I'll -1 -1 I I Vilt.tla 111-1 "I act, ,;% -, :L ,, ,
A cti *'. Cuie,_ c, E L SEROB I it Ne ".11 ,I C'TI, ,
-- 'anj Ill!. 01,,"- _," I T" 7' MACIO:
mcluTue D-f, L-1 Fi RrilJl in'l, -r ",R It 4iiitd In,
-T- ,I Gn ,-di I ,,I _I, I L.Pz F-w'T" ri lit' ,
, n,,O ,, lif,. LIT~- 1-1 ,_Z. 11_ ,,,,, Ap, 1,1 ; "tc,"I"
"I I Cire.11 & F.- Ii,_-, ntl- ". ,,- 11111 -1 p',it-, d, D, ef
I R-i,! nil- y T'lit, A-I 1, ,
i ,, 'T P lriinw, ,,,, ,, ,,, c ri, -, -1,40;,el ciI nt,*,- -ir I L _j, TIT_, F"I" "'Ir CTr.',
i g ,Dn 'V ii, ,,, ,, P in --I- ui Ei:i- c , PMo. B 11 ... lo Lop z J6'r -n, dl
- ,, I T,,,, ,, Fc.-7, -, .,_-!'I. AnZl I jo-r C Ilnczi
Tic M leed'.'. j. 'i'T'-, I ,i S&L; e"ic, Nl- I Alhcv4: 7ril,"a J, jo- d (7,L'. ,,
Rd, P P- 71 6c' P I I'. I
10.1'ejerw I I "IT DLfI', cr" "'T Heit-" f;(1NTENAJE RAILABLY, F; I ,i
' I JULIAN RICU", ULL, I ,;it"t
jlian Romero, cp,,1IlT1 i"A'T'IdieI -7 7111br!, cn:I1-,,.knd,& F,,nic ,c y "' i,- = de Nfi- ,, F, .3,dD "d, C"
.kloreno Recraut Ag-ti ly vltrl stlil lc ;', TA"' T,.p Vlllal.br, f 1 ,,,do C C
' ,, -Tui --I'les Ccmarids:21 AcIg"i Gln. to zf_ Gf,,, ,,Ie,,C, 31 Ma- Ili -niutlt, Vie't'ri. ,I "
... A. Plr.lu.ii d' ;" la li la Tentc ... del
i -1 't",-ii, HA FALLECIDO 'i"'I"ROU. Malia R"I dt T ...... o, ,, Iiiiro dc
t- .l corod. .u 'I; -Pr"ada ...... : I YI E tris p. T,,to; Oullllucilo de G111. AJ-iTl; "IfIc-7itul J ucter- j RieTTI T,,Ieata C_ ,ntx n, St,, Slu I,!- ,o3je BtlaI actuan.
1_ I I ,- I _-, i:lo para la a-T, w", lm- I- NI13-1 I N-TtV Goc-'al Dig Rl cr
ireillo* de I I :-_, ,ciza de 11T, y, a las 9:T, los qits suscaribar! a i 1:,,, ,, ,= ;,- -Y_ C .iticto Bahlalkz. lide,
roa % p To S-tT G-Tri Ad.raclon rercz do cc
il- do dicho "Ci Ea
I I -1 _II, D-cci lilin- snaox'- ;, i* de a bar-5. Trinidad R, de Cr ,,,!. Almendra y ej p cpjn cccjIli
" j I :, - , ii; - , .,..atos, an r in -- y On a! da los dernis faratillaces, _-_-ega Ill L 5 _wrc ;; zc-,o ,di. .,,, J -41:c,. 0 tci[ild.
.. :Slo.nalii I i iitcad .,a sir-,an, c -, -,;, 7 iz a ja :i 7 aicr uorjla, calla 16 ; !-,, 0 oi e, salf y 010'.. C nil, J.4 J, S'll-ca rjbe ( "' do C- C 1313 LLANEl3,1,: Tirudkiorttli eliu.
Cie su al: Ill A Cr, ,utain_ L)Ila C barccis, Raquel C.
.,._ y 5;T;c, I'll A Tesa Gde clii-l I lil nn -III-clial
Fundaci6n I ei e ]or'-,ara y T s, ce Tia lRop. Alyrandare _- t raca d asti" c 1 ', acarnpcIficir el ;Zd ivar h=f Sli-its y cz a Glo; iRUU ,de S ,:Iii: q- L'lpc, siefMit. Efte-t" ln"ta. ri 1. o d a 11
oei'tf, ,_ "P, o,;,, q1I,1 11
K'n. Oou ,a .q ,,Le:T al Y itc -,Ptres.y awre"o; Irler 11 Im 1,d II IT I-, -; ,; _- m. y Man- siri ". llbt
Firractuba S- N'k.H. ta el clamentiollo da"c'-16i favor true aq, -i d jl- ', 11", I Id y, de
-6uUiirito i. Plo, Ontli. O,1 dc C itie, ,,. M, III
- tit'. C& Rtknnjue a- T_' A- 1_ E G-1- Murid M&Iel do Tlijfdc. Angelti Ii NATURALF5 DE VEGAD&O Y
-a I ; = ,a Dc, I TORNOS
Para ,I III 4, d b-, -iabai do Agoll'o de 1949. Guti M, 4ilef", PIT e OY.. SPla Garcia de B
AAO M n DIARTO DE I ',-,PNA. JDFAGOSTO!) PAGINA ON(:F
troniva % banera
es Un
Roda
e
0
/,/o A
rt-- d" ill''I" I. d--A wtri.onio To oos -o-pre po-lo memos 3 Je lot siguientes re ones
,!, ,qio de Pre- figio de Ict Hat -,a Antigua,
0 Vne valito Presta
Vn juago do cubierfos
o We Wade do 5*;tno ,f ipartf l on to0 U" Wrnpvro
0 Vn jumq0 do royals
J
UTO N9 I
M
NNUA
La
- ----------- Fo horl dt i, t- 1
friotit 1, till D E 0 P,4 'itf 18"(1
CIO M. A,
jSU ROPA LAVADA '0"" '1" '1" '1 I I ,
d-lo d'I i- Aq alai
en 2 HORAS! -do.t fl.: E A.d,41
A.16m Y_-,_ 1. -d.
&I gtaer; ......... .
LAVADO; iv 10
EFlCR7M t, A .1le 1"d. dv
r tl ,olnont% rite r., i IRG00co ja wmi rd vn" ofun,:o J, ',,z, Narim ien f o 41"
0 gcoNobuco 6 fat, 'tt. ,, F, on 1_ N,
RAPIDO d, d 1-r-T r. VW. y Jf..
R.ilb..' itt piu.. hil
iEn 2 110RAS
y W-el coln. de t
lavaraos 16 d-i, f..
ontrogamos SU royal
SERVICIO DE SECA RiAead. del mtn- d. tod. 1.
DO -y- dW d -,n 1 ib d. I lu
.., - -id-6. d d d.d. I _Dame at FO-1840. 1. -fi- Aat..f. 1. C- ,
p.- dell .6- IM . ell G-nd. C,Lavanderia E16cirica
D do la" Y iltp QUntta y 4. Voclado. dwrW.b. -ttw,5n de doill docto, Ent iti
ol Le _j_ nuctro pq _me
MMUO DE LA MAP21 La boja Cjjt ,fLhwjro
1 ,
V
d. l"I
J; ,A
bf,,r i4l,
6y
HIPOTECAR10 N D,,
fzbric r c
cfm6a F,
y
V
a
ft bas Pff to's -- . . .
Set
BIG OEM
-:n-x tln
Lot jo.111041 an ?iodo pars brindar I mejor de los
Cuba tioun vn vooo 6ur.
do fQ,10joA at6cfkm i' 1 1, 1 -_ At-:
WESTCL X lu 04 L", T
Big Dori agradecet _AA
parod an gron 0;40 1.d ',a 5 1,
color" popularos y muzllw
A
ofros rindoi macie"
Wq nw ton othtm bj--4-01 'Itn'zz tltl
in 6=r; 14,L f,-,2
Todo. j- r Mlildai al,
fa aw f*lni 4 WwiJm de pl:i.. ytriindt:t e
y Van lav m Bit:qqw la mama ws. v!ax an 1z W'a, al
Jai pr6x; a, ral&i q- M ENCIU S,, 4:f,
cornpro,
tiu do ti"u,;dcd y qua so haten
A
M UJ ERES
4CALWAD ll S1 .. ...
WESTCLOX
CON EL JUGO "n-- Mkt o I.W
.......... LYDIA F-PiN
- ,
,.,- ,, -. , I I 1,1111,19111111111.1- -, -', 111- 11 111. I -I
PACINA MCE DIARIO DE LA MARINA.-MARTES, 16 DE AGOSTO DE 1949 __ ANQ CXVR

Estfi en La Huhana, de paso p(jr(lifirporte dt, 1- 1111vi- Pbertado Ginjawnti fit, pr(wntar Nunell 0jvi(har( !rjirj t 1(j1p a1f rliijifif) jm causa de
Europa, f4 pintor Luin Alloo, 'i eaida un la Repliblira I
F ,m 't"', I sit howebt parn portflf* arrtlf(s 1 qiw un poliviu watara v, wro
lil.'11 I ,,- ",: i:, ,j ---,--- __ lo y le yo vi C111 -111 I ........ 1.
"' -- 1, ,,,,, 1,1 0 rl'',-1, 0 it ... _", I
Ha viride) ell lfl xi(-,) tiltinianientv. Per.tionalida(I del i I, i ;-; , "' ,,- :-", 1, (',,,I Majwne 1'rgencitt que ae in restiguen Am' aclil4dadv ip(.tjrri,; ,,it if, pity, t1f. jjrri,,rw,,,-1)(A.; heriorin 0
,Se ver(i hoN la cauva por el hnrnicidio de El Manixero 4RYW rhfwor c(intra upw ci4nnino 0 atito w ilw! viffjo&,tyn
artleta. Gu"wrtwin(b, Mrea, paii;aj;,qe,, y marhiista,,I ,. rN ":1,,", 1!1 1 uf Gliinlt C 1 Ecuador. G u,
I I I ''I'_- ,", ...... I I ", "
__ I lt,1 111 1 I w ,_n 'j,"; I ___ __ __ __ I 11 -- -1111-11 11-1 ---- __
.. .... ;1',"",'X ; ,,', :i;,; aq, ,tit ',, 'it
ARTES M ASTIC 'k i PW C I'll, ,I, I, ,11,11iI d, -,pC,-A,, ,11 I 1 it"1- lfta sl ,,
1, iii,271 j i-KIt J w- (, F;oliil I T R I R U N A L E S I I, I,, n"md", 11 '-r- 11, 1'1- ,08 expertor en tflnvl POLICIA ,f i ,,I,, ', ""ti", "- 1 -, 'l,
,
or Armando A-t-,o ,I F t, 11 ",-,': I llil. "-;- ,
Al ;i,', Ir "- j Par Farlitin. Lovj Ph C-0, I ,r, i,,- ,P
Flot", 1, -, ,,a', Wjl !,f--1,,, ,-+, tA-ml,- 4itt 1,t -, F,,r Frqnvit ro V -, -, R L: 1 : P ,'"l
[:.:F.:,;1-.:=: F r, lu'riLl-11-111-1 a-in
L ___ <'Stin yq en 1,41 flabanil RrOl I _, ,,!,' iw-)" 'j,, I
, -11--l" .oln iitl collo'-. Ao- -Iill Itlil,, -J --,,, ,, 'I -,- .
Qui bser, ('I, r, "I I rt]"", F or-il--n, (" 6C maxu,!,,t J Ji,, c', f"'t, J., C, ,- 0 "wilph"I"n. 'It I I _,; ,-,. , I, 1,", -, VI ttla 4de ow.& jnt .t, C _._ I ,, ,' i ,-,,,I ,I, o, T ,,,,,t, ,; I '-v 1 ,,I I "" '_.,T_-- ; _. t, 1-11"",
lid.d" "10_1 il _', ,'__ ; I v I A J F R 0 11 i, ,it ,ri 1, t-_' , "" -,,;,-_,_ F- B-'i-l', % _dt j ,'- 111 _4 I
turn, el Otte me ,,, 1-1 ""I I, 'r-"nt., C,- C "I't" I I I ,It ,,,, t"', 'I V,'11 ..... .. ", r -"i ,,;, ,", i 1, I ,,
. r I t, I --- ,, J _:4,amI,. I "I q- t ....... I't.'! I 1!i t "",:, g I,,
I .11h I- ;,"i""". ,, _,,, Il I,,,, "" ,,, For Onor Cic i,
I., =.IfeU-o,,1._, 11 -; 1" I U, 1, R il-,tj r.b,, ,, I ,"", I- 4 1 111-6 rRAS, I, j, z, lli 0 k ,, ,,',.- Mr, ;, I ,' I ;-,, ", ", I-,", ". ille
C., ,,,H,, ,) li, ,_"" ___p (I_ ,_ v ' : ..... ... 111 11 It rlll. 11 11 I'l. I I I I ", !, t", IK a'.
,id.d y -0, _,,i,16 d, _,l_,, ,I, I [___ ur -pr i: ] C11 i " I ""K", ... 'I
.tit. .an '1dP C4'tu di 'q I i ,",, '.'i I I- I M x'il, ct m it h 1 Rp ,,_ __ :: ,,, ,,,,, ,,,
V, (' ,- 1- F',-nd. d. C-, ';', arm," II, _i, .1 -, R d, I 1.1, ,It ;, 1, , h"'', :,J,, ": 1, I
tit. -, "' 1. LattI,, Nz,i,1- ", I I I '!,
I I I "I i 1 I ". ,,
1, I It, -,oi,, ii 7i
m6,,t I F---, I 1" 'I -11 "It I',,, ;,r"'%':! ,i;i ;, " I, : ,, ,
an .,a! Indus ,as - I j, I I'll", i i "
1; T1g ,"'a', i L",t ,, ,,,, i, l,', ";"" ,,,,,,, '' ,,,, !it J T d., I, F-do la ,i!- .,,,I I : 11 I il : I ,i, 1 1
os y iat I 1 1-11,111, 111, 't 'I .... W o", I!, i 17 ;-011r, "', lii!, 111. ,
I A i-1,1 )1',-11,-,, .May,! ,itiii,,, ,_,Ij ;, I I I r" 'j,"',cie., -t., 11 ,i6 ttt ,-
que meracen. a$ em"'t I I z I 1 1_'111 -: -J "Itilll-111 "Y"I ,,, i I -, d I, -,
varoos, h., I i Fill I -1 d. Ai 11 I ,'a, t ,, : : ,:, ii' ,i d, !- ,, '; """; ,,',I
, "!? zi "iiiIltl, If"11- t ""., 11,,,I,-, I I ,; ,, t,
-, 4111 ,,, I, ,-,i,-,,- 6, 1. - di i", I, I 11 I "" I, ,"', ,,
I ,i:11 ii lwl G ,_ t, L- ", -i "i i: ,T"'"t I, if ,, , "! 'r-1,
" i" ; ': ,, v', "i ,,,, it, ,; i,,,,,,i,, ,I I
,, 'etemom, a do, I, I ., ,
, 7 --"'I, I I,', t ".1, cri. I H--i'l- I 1;
tores, disimi es an tendmeiiia -v,, ., I ,. V 1 _T ,;,- , : 1, "I". iI", -, , I ,
, 7i 1-1 llil. 9 1, iR, ca to a ,ir"'.r, I- il"", I ,,, 11 I I ", 1 "','', ,,, I I t, I t it "; 'I" t" .
CM VAnguardistra, y cIwoio,, &-i I -, ,- -_t, .1 I-I, -It" I, I,', il -1 11 ,I 11.1-1 ill,
. if '. I -Ttel", f,'.-,w-', PaA. i*-Ili -w-,", ,J. :- i -i, 11 ,, ,,I 't, ":, 2, ', I; r- 'J "i
I I I 11 ,1" ,-- 11 -- i", ] ,I I :11 I "t- l" i ,I ,ill 101.1 '', , ,
., -, .1 I 'I ii- t'l- t'li" i" 1, -1 I , I I I i I , I i- W ,
Luis AlberO a Europa I, I"-p "', ,,, ,;_,11 i-,,Pt- "i- 1 -- 1,v -it I -111- "I 111 I , __ t- ";- 110',,
. , , ,_Ioil
" ,.,,: :" :, "- , I I ii i 1- l"'.
, "'i, it r, 'J.- !, ,,, : i, ,- 1- il-Itt z::, "' Ill"
Luis Alberu. drNL-dP o I I 1, 1-111, M-7- Ctfii-,,.,. ,' ,, -li'it, '," ',,[" , ,f"" "". ,' i I 11 I 'I, 11,;-111
! .,- kf-,,-, R- C-dnd. I- I, I .1 -, .. .... I n. itt ,-l- -- ,,, I i '1 I ,,,,, I ,,,,,If ,,,,, 1 I I ,: ,., "7
bano, hijo de un mt- u u, I I 1-1., 'C' -- 1111 1 il I A, 1- ,1 it, I r __ I ", I -11"! "I I
f-Cks y d, ditai-- j R- Iiil, 'J"llila. A A, Pat ''; I -!" il- "I ",',- I I. ,,,, I I ,,, I ,,,, -1 I ,,,,,,, 1"I I I 1 I -,
n Al, ,-J, al I ."", i F! Tri-, tI rad"', '! ,,, ;,- i :" I i, ', " i-,"i.,"I' "I i I ,:, '. I di, z,,:,,- ",:i- d, 1, 6""I"I,
itestudi ', i"', "": ; '; I, ,,;,, ,, : I 1i -I,
- I", i" ,:,i, .. ... I AhIlm, RI,11,, ,- ', ('i"a F""'11A lil t 1, 1, Pit-- ., d, a 'i- I '1-1, I I I 1- ,,,,, ,*,:, :11 -14-11I
Ira, redo, k a" '-'1i,;-- i ,[ ,,,ad, afin I ', - d, -fLt fl-- fa "'], 1,1i 1, 7 J, I, 1, -la ,,-,i--,., --,, ,I J I I "
Ions, -i" t'! C!", ,1,, I -4 Agilml,i- ,,t _-- ,, t-1 i -,- 1-111"', ,!, I--1,:'-1, t ,,, I- ", i"', ,i, ." 7, I ''I I 11- ,i "'C;
R,- ,' ,;',,, C :---- .,
-- Ti ,1.! ; I : t ; I ,
, "i L' ;,," If, I, !
, 1, 1- i ,,Izii ,,, I I ,', 2 7 241,; 1(1- I:
lilt Arles, h,, ),Ii, --,i-, il,, I 1 Wl.-- AIKC1-- ,'-- It,,, C!-- ,t-l-, , 11,,,I., -1. it I I-,,, il ai '17
trco o i, , "'I't "I"', C E17-j4 ,
AS. donde ti It, i:II ,ii 6 4,,,j "I 'I ', i i' ,' L'; ; ;,, ", ii- -, ,.""r, I I 'a """, I 'Ao
1 -! __ I I 1 -, f ,tt, "", --,hotbiindol. ,,-I, ,,, -" ",, 4; , I I ,I,, '", i_,p: I- 1, iil ", i "'Il," iij "'t,
,,, I .1, -1111, v I I I,! -il", "t, zo d ,% ,, C- pir. 1. iltl 'A. F ol'n : ,Itm ,,, ,I.] 0 , r 1"It il ,+, I in 1- J i, ", 4 11 1,t "" 1 "'t- ,: 11 I it V 7 W i)
8-1 t6 N.IJ- I ,,- I I R 1 :tall .t I't-'t,", i r ,,', t ", T , ,: ", ,I, 'I- I I
C ,,, I" :_ I I 1, 11 I I 1, "ii- ,
A, 11 i! Iiiii'%!"" ", T, I , ..... 1 ,1, 'I
1. a l6a & C- ,,, P,:- I_, I NT'i" (' ,-,,, S N, ", L", 11 111-11111 , I , 1 i -I't- 1 ,,, I , ,
1. cubp 'Xi'u" ,,, ,i) ,:; ,11 I ,_ ,,, i ti "r" t 1" I- , ii I ,11, t I II, 1,%tr ,-,, :, "', ,-, 1 ---- ,t 1, -11 ,I '. 11 1',t : ,i ,,,,,! j,:, :,,,; I A,--, NH-i"
LTC1:n1t J)1_1 111)" fl, !111 i i -I 3 i ; I 1, I "I
., 11'11 1 I101.1 11, -tt, I, ,%1'r. _t ". '; ; ,- ;, I I f- "I'll illi ,- 11
,, :- : ,'.! 'J'. I"',
":I( -, t!"'j- I Nil,, t 111- 7111 ..", I '' t, ', IV, , "It, 11 --, "', it_-11' I I I I '", 'T 11
I ", Iz i il"J-- , ,, 11 I I I., "'i't It
cii dad ,%I-,, 1, I P,:, ,- _i, ': ", a"', ,' ,,, , I I I '), !, ,
, 1 11, I I"i"I"111,111 I ,;I, ;t'- 'IN21 1 t", I ,. i .- lj F- Pat- j ---', I J! __ r" I I "I
'I, I I I I I I I "I I "' I,- ,i ", ...... 11 t t!" ,,,
il i i" jl I, 1, ". it, I K -i , %', Ifl-, 7. -, , -- -- I I ,,, -, 1 : 1 It"I", I I I 1!,
Alat ,: ,,,, , , I i, 11 I il , ,,, I 'd I t_ I q'a "_;,: '.- I I ,, I I 1) 11,
:, I 1, I I- I I I 111 -1 i I V, I "" ,_ "'I'i I il I 1 ":, ,I "", ,,,I ,, ", 1. ) ", 'r- ,
de r, I I !,ili, ,,, -', -- --1 ,,,, '- ., I ,7, 'I
., J 1111r, t I 11 il I I I 1 '111'
tr , .1-'- ) i --, I 11 .... ,,,,, ,,,, ,,,, .1. I ,-, P", tI.-I",
,,, it" 'o, '-! ,'I, %" 11; I t 'I .1 I f I "!
ot, Cut I, It 11, !, 1; ,,, , 1, I "It"; i __ 11--111111111 "-_',tid :" Z'-r_ I I , I 1, ,,, i ',.- I I I 6 I .1 I "I 11 ,-'. I-Win de P." y ,,,,, "it, ,i, D ,,, ;, n__, "" I I L, I I ,, I li "" 1i :_ h- i -,. "'i" 'j, Y111. ,
14 M IS M !W ,,, I-, I I I I I I I ". 'i ""i", -, ". , : : -,, ,,, 'I"''10" 'I. I""O"!",
C16. talw ,d I 1i f i I I 11- I I 11 'i, I'll, 1i I- , .,j , ,, i- '! r, ,-,; , W, 11 1, ,,, ,,,,,
Vin Sit-, p--to ,,, , p ,2 - , I ,_,' ;, 7,,-,4 M1 no NRY KIM -'r 11 I I :, I., I I ....... I + ; '!"
,,, 1, ), "; '-, e, htlt 1;111 i- -,"" "" _R' ', i"!'%it" "Il'i, 11! '- I I I I I ", o, -, ,, I ,
" -, te" ,,,,,, : i, I ,,_ -, , 11
d- rociln "i",", I,,. i, a 'a ita! lilz, "ttt"'. I "I I i I It- In". 1 I 1 : f I I., I I I 1, , "', , '' , , I "t; ,"', I i, I, ".to de, .et ,,,C.U' P", I 11- -- P- ,! I ", , -i'' ,:, ,,
",ii, ,,, ,i, Iii, -, ti ) i I I I 1" e 11 I I t ,,,,, I 11 '' ', ,,, vi ,, ,,11, li 1i ,;,:', iil ,, ,' Iz"sonal, a dei ira- lfl T L I' it' I I I 1, 4 i "I Ii- t; 'tt f". ,i, ,, ': I I I I 11,1 ; -., -j N z, i 11 i ,,, t-, ""', ,,, ,
Le hus .dquiid. Caioftcoi ', ,,'i ' ,,,, I -- ) --l't' it I I I -, a 1: i :, ,,, I I -11 -1 I, ", i t t 11 I "I 11 11 "I 11 I I 111 1111- "''i, 1 ,I , It ,1 -,,, 'I" -! ,1,11i, il,
me, f- o'. C.I.C60ni'ta r.ia ,! ,,, ,;, 'i", i- ,f 'z N '; 3 1 i I I,, 1, i I I I "Ill I I 1 I I 1, I I T 1 ', it i 1,- ,,, I n ", ";: t ,, I I I 1 1, ,,, 'I ,, I 1 "Ill", 11 "I I "M 'd I I I", I", 11"W ", 11 p ,, ;"b" i,-,",m intw o Fa I ,I, ""'I'- li, I I I 1,il eli I ,,, :, 'T, I I I I ,I I 11
,Ud .te CU li-,C.; Si K, an, 4 :,, , "J"", ", ', I 11 t I: ,,, F." Nlit.In, ,,, 'it, [Ll' 11 11 1, !r! 11 ,,, ",
,it S, Z7 i I", '', 111, ; "i 1, '- I I 1,' 1:1 ,:: : 'i ,, "i 'I I I 11, I ,i 1, I I 11- 1,1", ,,_ I i I I I - 11 "It' i I,- tt"t 'I" it,
yagoti-It ',- pti.o.- ;d, ,,, t,-, 11 ----, J,: I I
t11 Z,-il 11-i"", ": ....... ,i I I ., I" if-6 .1 d,,,I,. an v2
i''i'lill -i1--t--" -- I" I -i, , '.
El cy l, i, 'I'w"i, Paul W 1, tot "', '.11 I 1111 1 '11- ,-, 1- ,', ', I ,. !_ I ,,, ", ;, i,',1/1' 11 'tI-i ,I- J-pal ,,, ,, 't- 1111'r L- 'U C, ,1 I .1i 't I I I I ", : 1, 1, Iii
des- i", o i ". ,,, h L I , 11 '' xl I ,' i, X 1 ,, I Ir .1" ,
qu 6' , 1, ii, ,- I I' """, 'I r "'! ,I ILI, t ,I I ;""" ,, f Ar"',
' it it I -, t, -, I 1. ., I 1,17!
Jul ,'o ,", '. T I I ,, , i i , I ", I lly, ,, ,- ,
to rig ... Koki .C ohor. tli.U I I," "" j, ,' ',', _-: : ,,, I I I I I ,,, --,, w-. , 1 tn It, It I' 'i L!" I I I I ,:
11 I I- 1, 'i, 1, ,C'_ 1 -_ I ,- I I I ;, I 1 1,,
A, i ; 1 : : ', "'! ,I, I 1", "" '' z, "L"I" '1 ,
e Lood- ,. s Pauli- ,, -,, ;, -, I 1". I ""', I I I I I'll vi: r 1 t ', ,
b.j. .a ... ... It puo, e is he,, lou,,- ,,, ". I I III I a .... %1--, Al-- i I I 11 ,ftion.merile a. r, i, I, Z 1 v 11 11 I 1. I -1 _c I, D" la %, 1,1 1 Ci, ,I i, 1, 11 It, ; ,ij 11,11 rl- i ,, 11 'Il 1-1no r aell 111ilf I I- ir, 1, I %i Il- I I I i I 1 :, i I -, C"'i !I I ; t A : , ,, f, ,- ., j I ....... h, "I" I I'l 1 ,11, ni, 'I', ,,,,,
da N, Y, "too e.pa.tos ... i t o -_ Ctin_, I I I'll, ,,,, ....... ,.! i'll ",'- I 1, 11 11' !" r O hCrto G ir, 11 I ' , ',,, : ,3 ,,;, lil
- I I L L T ", i ', ...... ,i l v "
Clara I ''I-I 5,- ,;,, S, -, c,- I I iini- I , ,, : I ,, ,,, ,
it AlberO no, h. moft.do I i T ,-- ,, L' IS It, I t, 'I t , 1. i , I I ", :, ,, ,"I, W ,r ; , ;, t:", ,[,, Itl r,, IZ',
i '" ', : I I '' '', I,,, it ,it,- ,t ,,, tI,6o
US ; , - ,-, -,, ""r an t, rl 'n t',' "q, 1 ' 'I- ""-" 1 i5 , I 11 1 3 "'tt"J" 't
I t! ,I I I :t1- ," I I 1 I 1, I ,I, ,
I II.m. -A Jptol)- :, ---- 1: I .1 i "t"t"i --d .-. I - ;1, ,:-, 3i : '_ ,- ..... I I 1 ii ' ,, 11 -t ,/ ,
Tero ,i :r-' ,: i 11 I ,- I ,,,, ,tIr j
bairPs ,geoea ihirs' 9 aele I. y ,."-. S. 'I. P- Z, -,
naerines d,. ,,- , n, ', ti- -, -, t I I I r, ', I u na- a
- t ,;, ."I", Ia, pt- ,1 q ,v_, 1 I .iill I -_ I I I"', vi-rn f,,6
,us.y.s C. b-C. de ,,, 1--, ,z -1) I- I ,,, ,11 I V, , n, ", 1 I i I I
S an nna USdl I ; it] -, , I,] M%.1-', "' I i,,,, ; '- 1-1111, K" --,,,, ",,
an WOO personal. us tem". ,- I, '- -11- I, ,, 'n Z, L. S.1 6. P-1 d -et- -7, 1% ,I 'L -"I'_ L j'i j I -,, ,j, 1 I, , ', - I 1 I" I 1, I I i,- t I , 1, t-,
, 1 V i to U'r _13 I' t , ", 6., 'j, I it it ,,, P- is
1. d. iranott dos rafiot en e ,, ,, ,, 6 1),,- d. Est?,-- _',ti i .w 111-l", Z '-, -t-i : 'i 11 t I I- i4 1-11 I t iti, ,!, ", t,' -I,"
, ,7 ,Cir-o ., CIic,40,,, i I I z;; I I I 'it , ,,T.,!,'; Fl"I" P'"", I..,rI,,,, ,,,, -, , I
UaIIII, -= .1j SaI.,11 :i, Iri"'r,", it. A I I _. ,- '! 7- -7 _-I- iel V.- "I '' I _)" I 1,:-1 ii *,li-, t ., "] ,I,!,- "t i, I" ". j 'J ', '- ]" 11 )1 "1116 "I
oi .Cmcillc fgaa -ta. 1--to y ... I 7 at -7d ift ,,a ,2 ", ti Y, ,
su It t-1:1 ,, 11 I1111111111 :'--6,i, IC (:-, ta'- -, r_ i lli-- I 11 I ", ;, I Pat,
a,""'. I I t, rtnt ,-- ,7" ,,, ":, L_" ,_ I I 11 ,
:, ,p,,o red. .,1.1o i.impri Cut, .',__ ,;! I t 1- c n, -:;I'- ' I"" C r_,ol ,,, ,, -, -t r" S ___ 1 ,)--- I I"", All It, , Il 1, -; il i, t tt-, t""", j J -, I", ,I .5radir:.
, - -- L-_, c i V, "I"", tr _--. -2 11 , 11
qua .bt,.,, ,,, ,-r-, : ', t 7 L ',':' I I I I ,,, I I 11! "', -11, -, 'a, C m as, nebott.s. ol ', '?, 1,t, It Az7l I I 11 t -Inp,- -, ltl Tl-. rI Br,
Co.. %,Uit. an ,uenos, L. ip!ihcipa Sp ., ,,:_,_,' ,:., r , ,_, ', I ,,_ -_ t __ I -*,ta 7 ,,,-- __ ,. I, 11 I I I, '' I4 I 'r, !, .' 11 J" i Ig .
I 1-o 1'1,E* -, t- i ,Wft7 ", ", ,-,7 ,"'I", :_ --t , ,,, :- i-- I i , Irl III
e- A-- : -, -- -I, ,- ii I I I I '1 't 11-0-11
as el Colorido loons engrisaclos, or. P'. ahe, i-, 1 :,-, 7 1 ,
-monies delicacies, untes qua hopro- go" doro'- :I, ,--t ., ,-, , 1,R_ 111 ,, -, et, ,Z ti.'1iC__-_ ". .- : ni-o: _,,- ,t4--, -!- ,i-- ,-! -I- -, I Ir t', i I .H.t" -,:aa- -_ -',_ _4--,- ; '_ -1 I "! n- P, "to ili-t,
! i l t a 1 7 , ,% , 7:. j: -t- 1 7 -. I ""I ,a,*, !,a Fl- ,il A't,
h,o y tl P-ab: -, ,n ,o,-* '- 11,6" ----z,-,, ;,i. _,_I 1 ", 1-7 1, Iii lat tl -, 'r I Iit r r, i. ,""I ,, ,
cuarpento p ... de'u. C. ., Inr a ,7 I -_- It
_,_ ,Iit 1 I: -Zad. _,U fa "M R F 41 i ii 4 ,!Itidu de
S oi ,- 1-In't, E-tt-'t S-- I 11 7. I 1-tt r__,
bian lo. primaries an numv I it fira, i !_iI -ri, -- Ii i I I 1 :11 r -MI,1 1, ,:",
to .-or ,: iiz, h llr7t, _,_-, ,,I --7 1, 1111i, ., I I I I,- Itt ia ,1;iit% ,-, 1117 T'le ata-t s. an ,.sg.. ,valorotas, ,_ , C-t-n- I ,,, "'ia"'
- _. .: I "") S 1, - Herd. do. portorta l_-1 4 t i I : kt 'r ,_ ? I. ,,,, r 6 tit ,,I ,-1,1-, P- -P- ia, N., de quttdagota- de Cuba i _,, nn 74S 7:7,tlt, tti 1:w !*r- n-- A:n!--i, Ftttrl, a '1_,_'_'_r I. I auto 'ard'. .- ,M.11,v "I,,' ,
C ,5- t. -, -- -Iae 'I 'In
d. to eu, 10noct tai de delectaci&- : il ---, : t7neI. C.1-, 2- _--, i:o- t ,a ,- '_, ", "lorV,114tom.'! 6" ;1 _._'_', ', "I ", ", '. E, ,,l prio,,, Ci ,I, ,.C.ro I,.. 1,1;-,a -f, ,, 111, !i nrrlgllt IAIII
-0 I t"! V A,-, -. 7ti:iaz D=I e z-_--1,,,d,, -n '-, - : ,- t, L -did,, IS mad,
1. "Escu Is d Pa,&' AlberU b.-I Re6liahd. I
.1sroa ,ote, PftM6 I h 11 __ -, ,,, -,,-tuu fo-, I,, da a.t.rior, WarA114d dea'al 3-i'- .- a-7 itttl, r- :, I- -- 71-- 11 "''t I ,,, -- B"'l, ji- I -1 I no Ilol
go tit Una nueva motly _-", C":,,, ttId n-, -, 3- i ;d, I
lam. it __ I _1 rf" -- -_ -Ita_-.- a Iu-i's lact6ri;; Clue .,,e .s Set.- ,-: ,, -t "t, 41 -1 ,- I 11_1-1 el -- .- ;-",;"
.,
C- -'Itz Gom- wr
, a 'r"P
vieto sm. t a., ' "
, T-_ -C-i' ____" -IS ,_,y f.nulm Cu
La raparidad de producer mucho 1, ,,-,. ,_-t: _- , ,,,,, 1_1": "" - -- .17 rasW an a Sancti Spiritui los
,Sri.do sin salase de orma a Z-,- ,_ -,,, ,a ii 1 i-i I': io b. do dC Sucari ,.., d. 1. No-,.- I
uns, n ,- :, ,- V,, '; %ie a , ,_-!- , Enrialu.t, ""sdX,,;,, resto
lift'sello que dfin. .ftO ., Celt, 7iiii-', ,- -- rttt -,-' I 9 rittsfrial Alrhoe:
u SeUtrat. do an vIoUC 1 -I &I , ." ., , ll, ,, ,nil,"".''"",-,:.,5 ,, ',,,"- -,, -, pr-Im "!, s de Isabel M arin W"aldivia
:, , i *,, d jM
"I -- I t. ,- c , :;1"la ri jp
. It a Lo, ,, Ui-, ,u Como lost & 2 -- s ,, ., Ek, a ,nn; Dmajheartlands ddt#bl,'o' y 1%,1 j, z ,, I 1 -- 1' dl ,10 Bu,6&, Carlos Dufau, A C _,me I ,jdealers rit. ,,,, de C- t % l I I I _- 1, z:t I d I A., Fs-i- ,aa Tle-iode, ,,dut ,Stinchez
I
g CoF-CUs an 1-, Im-, I I 11" I 1 t 2 1, % i 1, 6, I- 2t C 'Gintei.' Di6 a [a patron seipsrihmijeoSi tqrue111VTir51tertrra Jnin por Bu,
- I
x4se. ados, conle I t, a I : ,, i ,, -:1 i- I A b ,d. do ua D.i,,:' ,I ', r 1, V
AP-1111 I I -11 I I I : I 11 ,e !!.YC t, D.th AiOi- ,, L ___ I - ___r I 1 ;i _1 : , independence, el
goo 1, t , : I -a:
, -, el gob-,.6,, ,: I ,1i, t ,, -.to, j,"an C
11 rl 0 i, 'd_ Ii.1 .... ip.rianait ad 1-C" 11" 11 0 '__ I ,,, ;d"
I I , r I 1C0. agosto Is. Ett
ambiCa I.Ct_ ho', i6,j ,, I all I I I ", , -Iil, V- 1 a niat, Ali- _,, JATIRON 11 \1_11 1 (111 i al, h-, I-,
). 1. de 1. obl.l. El ', r.',,I t,'- 1 : I '11; '_ I I : ,- ,i: il, l -, ,,, it .Ytr foorron ,J'e I "
jo I r ,, 'I 't"t- "" I I dC M- ,, ,,,, i : ,; '1 .:,,d- FA- mion
* 1 ; 111 I 1,, 1: ' '11.b ) i- I "i" ,
'rear I 'I' I r I r It, I -0, S;a Irittjj. P",
pot 10 .Co. T ,- ,,, '11', a. ZI."d d, Sancti SIII-t ill! i!,
dtC,. aod ,pon-, xiia 1I, ,, ,r .11 I t,;, , t &_ "i k1t; ... Z, nt 0 _11 f , I I 1 I I I 'I", -- -dre ,3, Ou-, ,J, , ,, 1 il", L 'j ,
'Artej 0 n: OP.- 9 I !j I i I a a, i P1.11 "I I I I oz it i r lt, -- H'*, t"I
I I , -, I I I 1, I I I --rd, gi, 1, ', _- 0, !a ,-:""% -', I, : e .bligo a d, , .- ""'t;,"', q,
",
, I'
, "" I 11, I 1-1 ',',. :ot PO'. j 7, J -- uta ,I, ,,Par,,
to A ,U, ,e pri" -r "'" ""On, : 1 I li A I" ,,,,, ,,,, ,- I I- -, : T11- j" "" I --_ I 6 .. ... 1,i, -, sa.tI Itlids z 71 r-hl ,' -, 171;1 r , t I : il I 1, I i ,, . I - ,- , , _Iii ,, ( I FitL'_', I; ', ,, ,!, 0,;, ,: :l : , - T-- 11tr, a i
V"" .i, .I', _-, f, _. I --- i I "", .1 .1 .- r 'ov to, amoor" -' Id
, I P- ,- - ,I nor
-, : ""I, li'' 1 :" I del el out a 1. Qir-la r- ", 1 _' : ,.t ," "' -'r J C,,," ... j Cboq,, do on -,16o r.stl
, '- I I I I :-- , I I- 1, el ex 1 L 1. "I I
te !_- .1- :, _t I 1, 11. L. Zj_ -are. ,dei J I ,r, ,j ,,, ,j-ij, ,, 1, A Ch- -, -,,;n_-I,,, dI ;:7v """" I ., F ;, 'ac.ldid. ', 'I , _, 1,
-, t ,,,, :- 'il -,"de, sIdenta ;Lub AtCo I n r ,b.,
1, 1, 11 r_- one, -b, -r ,, 1,1-11 "Tr-Clia !- D'd,, cthq. ',21M -ritjd dl II,,'oodu -, ,, 11 -, I I 11 11 4ioo , ,,f 1 F- es 11ii J-a XPIi-itt" ('rzl! 7"" d !a "
-l'," ,f' 1. ", ". I -11 11 1 -17 Ll,, d, Hassling
I L I I _, Me o K.orirtA
e,, de z f t,11 ,,,,, 1, -1 El- ,I,,, ,,, wn ,I _, ,tn 1.
-, I Dc J ,i
tq # p- .Ct- ", -it J'Irt,' I I I, 1, : "": - I res
I / -1 .-- 1 4 al 'jtr Cl ... ,m dlnia por ,,A I T U. Doug',, Lf, ,Cs, .. W' 'r_,(!,
_ I -il D "!,^,V
,ti I ti, '. 4 Bra - : ': ,,na, 'al A 13oe' -I --b In I -1.1 I ,. ,,* ,I ,,, , T"u", 2 111 _'i,
.Id.,i de ,,,, A't- I % I I'll ,,L Rv 0-t- I a Iedii
91.11,11, 6 ","li" ; a I'll I i, , ,,, .. .... - I .1 p ;- ee
'tl ... 1. I, de htrr trw- Dt 11" T' --nte 'I- H01 -, 1 -' I t,-- r I Ial tll p- -Z7,_ '1i-') -I;1'1111
lot crilit. Y 1. Z.."I"I'll , I- -, 't 1 I t',-:p ,d. 1. -----, ,,, I
co"oec" 40 I 0 !"f"', ,, ,,at,- A ?mp-ti, ;16 ,,I, L,, Ila- 2 --rt, .1 d. Alhniimde I's : ,t' -1 ?, -s: I *- 'W" 1 tl 'i t qja
il -", I I .1 11 ,:
, 10:1- I I I 1, !,,,,III.,. att S43itt: pI1,t1., b
ropal 11 1, ,d" M, _, ,;" ,
I I L'- I -!-w, .1 pgtn 6, ,,I it ri ,d, t, 11 ,. I ,lu1,nV:,naoA
. nabaj.; ,t,- -, T,,Z, .j I- ,.Iteada on el I ' I'll _11
Gamtrstndb learn S. I I : I "' , , I "" n -!!o 'r,1Y.VdCK= 1n'd 1,11'i ,rl, 7,1-u-, C ', -il I)i' I',, ,-O, I Y 11', I "' 'I"'
to I : : A ; I bro w., rrespoinsal, Itl 3,1"vdo ,,,C,, ,16 ea ,
I _:-- I "" , GZ ele Ci. de
I -!11111 I -1 S, "., s'C91011o; Atlaa"" ', 1 ti,
-, t ir ". -- I is tlgs, Dy dr To, snt-ir, c,,n.ponsal,
8, ,,,,, ,,, P ,.,- "t i e_ I -1,quita, ,Not'do 'Cinilis at -- --- t- 4- -- "' 'I 1 Y'a r 1 cnrni der NCIe V Y T.1- p.d.
to .- Ins, it, krmerui Martin
-if ,: ', ,:-,n 1-1 .- 41.1, ,Ill- TrUlawt.. .0 "W16o
W;iederav C as 'e -_ -1 1 -- I A ,,, : .
to d. dioidad d. h : I -11-- Kott" I T
I I 1, la-t- -- III!- sl-l" I,,,"t
II'd.-,? "" , _', I A bard" de "' C""o 1.0 su, CATALINk DE 1,11INY, qvgt
',- ,- 1i Ttlill
due 1,
H.S.- .. lan. d. Wor, ", I ,;I- I I al'a., 1- 11. P l r '. Mae. t, ,,r;h -= s V,.-,C_ Y ;,, Iot 15- At tole.lg.57- 11 del
.
'utnto don Luis del Nalle, I I -_- -, , ; Contra Og- Uguienles P ajenos: 04 diplarraticia I Buick" chara M, &') P"api"Ja
qat oulado 41 ars, figra Importi- It-' I I I - r1-- "" :, "", ,'- -,, -,' It, -, ;, ,: coba d I Znnq.e Di.g.; Cl pr,,fase, A." .I- J.- Soliora G-11-, "
I, del Ayu, ,rnieru. Ctedn,, i,, ,1
0'o Un oa-i k ,Apila, :ti, & SiI C.- -, -?- q, Pila. Otili. Radlig -, Either Perava, trader del CentraIl '. dad ,-S
, -ii d, S -n Istras de Can, Vir a 6 I
na bg,, A favor & an -11,11: i --: ,to ki'le .T"ni ,,I, t'l i rlii,. -t r', :" CII,-Il. -i,, -rtt 6 1,,a _- 1, '- p-. Iioi. Eara.- Main. Machado y ,:;,':,7- Pjsd r-- ,, -1
d. 1-111_1 1 lil p ... 6 e I, 11 "' 11 E 7 , , :, 1111 eta_ d, 11', -71 C..tr..f WA- BI-C. Pha. -, M-t _, ,1 41 aim
't tt y '.rk] ',',,'rv- I a N -5 J111IJ tiij- 1,_ tt,, Iaa, ,,n __1 j l'i- j- 7ctz ":,, j i . .
- B.,Ct , "'! C,1, ,I_, -: Say. Dial Tnrobieo .rrib.- de N'e I ',
an -aral , , Y Msch, "- Wiohingt.o y T.m- bp!dia d ,''6" 'Ch
- i, C!, 't ,',a- r 1, "' I ", I'll, IIIIIII,
ii %'z : i, ,I,, Cv- -_1 """n, ,J, i:Ii, i I ", ", .., G,- I ""'Alt ,M 'w
, I 11 I de ICY I-1 -InkreeT Bt-nero do la N.i ,i ol lin- "r :),-', 1, K2 ,I 1, P-,,td;,ti d, .'Il, -1
los t"
d, C'U'l- t--- -%, 't- ,--,,k<, d, tr,- -t, Ut-f 1- -, I- ." ::11 .-nnt,
11 I ,,,, L 11 t ,,, ,_ I : :'n : I 1-1 ', t Paul I;'! G t"r : n-I iii,", T-Pp" qi o It ,,, C,!,,-,_____
,,, b- d-., 11- i Altr.. ,, i",7 ,: 1 ,,- -- I, C .... t_ C'Mral
it-d' i, 4, M"tt I l't.al;'t, I D111--l. a. ,IZ: X :, '
M l"i I ", ,i 11 11 I ,d;i ;2 ,(- 1_-F l ,Iit ,, C ,,I-- ""Ito I" e! :t., !t, '71 1 I I ,, ,m,,T r i!' ,- N- I, tn- ,.,,, i1_1 ,.i,, ,, Vit,,b1,, r- .1-1
t'l-, ,,, 1,11 ,:, 2,t ',fl,; f, -, 1 I I 1 7 J"1Z 11 -- Orz ... ; 1, -i'- ,'' ',ii ,I, 1,5 1-'i 1'.,, ,111-- "'rvat, el itC j
' i' -', i ',2t),1,0, N,,, Y , pr :, : I 1-1i"aile, 1, __ -h "I F -ill- +, R", al""'i- 'I,
' J% j-' '%"- ,111 1,, , 1 ,,, ,., ,, 1, A- Met 1,1, -,,,,, i ,. I
I
, i I il l 1 , ,'; I i N, C I 1111tt"t- Iii"".7 7 ,,, ,,, ,z !,M, M.- %,%' :4,- ii-a- .C- "!__, ,-,, 3, t&1-- a57 ,,, L, I
,_ ;ot,, tali, "'; 'jL ,,, I t 1,11- 2 e. ,!'--,r '.1 ", R, ,, 11 Bar in IM, ,ell y at V Hjo, na. El ,ilz;!"I, ,-, ClIft ht,-i
del I i I 11 I 1, -,-4 1 2 - P I,, 11 I-I.d. a, ,I,,',,- 1 r Li, S-i,,, h,
, t, 1,1,- ,:, j,,%z_ : I ," 12,1,1 111i- ,I ". -on
q,'- ... t"', '- ,-t .. .... w i I I I I -1 __,-, ", I pa- Wasi y N- C.-I rall'ad. I
, I .
j-, I '-a e' int-a- Y-k
-t -Zn -_, ,,, u!", i 1. "',_ "', ", ; , 1- Rambo W. hmgtoib X y k
t,t'!_,, 'i -i,,,,, 1, ; "' '' __ I10 J ,,,i dejIt-6- Ck,-, "" or y X1 j-gad. d. .f pi,,tI, h. r.dili I 11 "r el vt 'd. TR, 1_' il I ,,, ;__ ,, ,_,, -:, " ,,,-, q _" b. us Pli, I .,:, 1. luroo a .rd. d- .. Cad. cam. par at ,?,Lii,, t- 1o P- 11 I ',,, ;-j I 1, "I -1 I 11 1,- d. L. .. i ,,i.,I. '_e' da 1. Ntalunal Airlinm I
aCZ I i,' , "! --- - : i -!- 3. C.'-p-di-te, P., .% 1. sig.iet' Uaj,, Iri Raul Y F, I rolag', La, j 'A'
Si, .mb,,tt I*- 1, 5A-W - Ito detente dutim 3uz9ado de M.- tricat Seri. ,, ,I f- it"Wi, c i at -- 1 -11 tille. diCutri., .1 ... a C. I I -:to I -- : l ,ndttrml
__ I It e I t ll I I '. Si not 92i"LA tr ,.' ',] l EmCt ""'C' --d'. C
torn cubanos a qi 1, '- L is$' ;,",i ,.", 7o., ,,, 1" !-- F,h.r1- Dt Al- es to i.ei- Emilio P .Cy PCd'. ( -,,;,,, -a ; .14, oudl ?,i
adtiouereet, e..dr- o.,- ,qorna dei ,,;. -- p7y Pablo Cardenas CsIder6o !ut Mani- y Estals, det -,
,,,,,, "Tt'id si I'' "' d, m D-I!_' da K
'US rMP Ct -i'It"" "i alui i I I- I 1- C.A-, a. de il guaaI T.rnbi o portiano ran, , Nit, 11 '10
qu L ., -,i,, ir,, ,ai.; d, Al-r.." CA Iran- YIn 1,1t,11 .' In U _. Ro) D-*,h Alrimm Jamn
01 ."a L ,, -i ittt s.I ..... .. -_ -k, b do a, ao "Co -1 -1 I I -1 __ I I I 4
n., I I I -, r Y 7Al Romero contra La de to Line. Aaoposi.l N'-,,, I Cb7k, wilim, I
hap, 10, ___ w- I Ulo C. I ,,, -,
Palaji it -, ,, ,," _,' '--*:', ,'_,:, -,n-, ,S g- Yi-at P.- Morino Alao,, Morta cwlm &, "3, Tho- R.thl ,
. 1 --t- Z63 1 1 4i ,_ ,,, ,:i, ,- ,-,
11 -- ^11 -, -t. Alsr- Mora ,I- '
IS I ,- t.,- ,1131 1 -1 ... -, I ,. 11 ,,, i, _,-!.OC at -mf, .a Co i-i- Lal,--. F I
I ,-:. ul, z i 1, Atal. pez A P- 6, ,r- y'-bett ,., I "I"" "'m
doso de I I I I 7 -_-, '! _'Ir, 1, ,ri, 1.6pez, p- .tied. lelut, :1C;Cfie. y Robert RI,,,,iz,, D l -% tordo d, ,,,, tX ,, !
var" I i 'L : "' il ,- \ ,, allca tris June maywk., I
, I I -1- -* be, -1-1- r! 11 1 -'. I. v.c, 11 I'll "I -1 --1_-;, 11 T-1 I ,a -,t ja dernaraf.d.; aiel VAls y P -C- A1,Inly C -Ipo -i t
- d- --;.,.,- : _, , ., 1, t l 1, ta lk 0
1, _, .1 , -t 11Z I 1' tl I .-- I 1 Fed,,, B-711-t an -1jente .- ii felr, F,1n1
- 1 - -:. I -1 ,nvilarrarn ., Bar j at __ , y -, 4711 _, Ll"Ar"' tit No "' F i 11 I
- 11 """s ilb- ?-- Alarai, C-tre Lo P,,dtirtt, d. Nu#va 0, III rl
__ -_ _,',', , ', 't, :, I I' r-"Az, a ,- -, 1'
__ ,,, 1- -t,-n ... .... 6 LI;,, CtIt d ,Sw -s yj U: b.- b-dI, 4 'T-gl 't ja 1. s-tiig, Aitax.- --_ .W.,
-;,_ ., _- -, ALI 1, ), , -1.
ratio dt ,5a ta, ,Ira tllll d _'_ C;, Y_ Chicago and South ,III, I't
91 Alarriatis tit C.."U I a _M ,- Itr -o i, ur 71Z 1 Pin
-11 _,_, A gula ata)arot Fri, ,3,
d.noingo -ib 5 X-b-, st .an-, wtuiegft. e i. 1, 'itio- t ,- I ,Ictt,, -alo, L U. P6 e., A 1-d', El a- I 1, - 1,
.C ,U:,*,7 ,oe L al Ms. $- -0- ,sl .,,P.,. d.lin -,, ,_, ,,-_, It "'arcla '
,,,, 2"", 11-Iit, it"It" Iit --iil r a rlo de. , , p I ', iI J ,
- Z: 1-_ J:,ff,_, u-_'a. SImO 1. R,,,Irn,_ P Iona, Aliguel Avalo, t!ti-,[ I'llMCe C ,
B*b 1"olros"edVes.1a en Is Amaid ,_- f, utm
.1 a. e.. 1 $- 1 s- ': fi V, S IA :,.qS Pis 6-V
-fir, .1 t- fliroi,,. .P.A01 -Marclu j Ttig- 643 t w T*aVVt AGDOCr -, " di It hecho Dor #I -- hindet, 7 pi't, 11 I I I
de comilles,% ,lia, sev. ictC'.. 1 .- .__ Cat i.- t ,P uX wM svt- O'lititia, I
-. "I'll- -;,Ab4i- .1 d Patti
, R -Ia ., Rumba, a Nunm Orl-, V.tt ......
= Id. ,).r lot I.-matrim del go j I- ""T Toun ti ,- alz, Contra 1. reato-i'ag
, D atn
. r. .-. b.rls d. oh "Do.%
C. so., q.C utrdieror 4 su ii. Ga., J,_. d 1, I-t-nn, a, 11huVeru, de Trab; -!,,, z Gh a: Del Decroto V,52 do 4 do Marzo de I Y49
despac Do )to st, report UncIdente I, .-.= __ gai I k- I!, .-.di6 it AUdCo- !A PATENA ,,4ia ,,Ih,- AiOn '?- ,"G-acciderate .Ifn. .a rel-Urm CCn 'I o ., .-.'a, P.r ; II I, !t T,=! -111 I -I" I ill CAn : PCt' que redvia y congellS alqvileres:' I
__ .I- -- ; i, Goday, Put. Jams E 111- I
I RM TCKW 71AVa VWV%3 I., ,]-In .-i: I ANA ,,.
'17 -T'1g r uU0:_dit Conall.s" ttiaj ... X1- a= ,, ,_ 1- as de.I.- 1 i
.." a I'll, I ', -t-d KAelrets, tor taaa *Wd- 7 I ftUeron pw 11,-I Itd= ,d. pr .,25. P.hol's gasa- 1, - i t 1i,,L ., 1 11 jt n't. Solo wo. I Z.Uatm earto- k It -fl, do Ct-tal 1-1 ', d' ADANA
--_- 41.1- ,LS01 -19. U qaC .-Titirsot!
Uy. ; d, tombreir Uri- _11- :,, :; IJ!6. di ru.W- 't" tt,
mos blicar en Is op-i-id.d, Ki- S. 1. ,.is Co"'Co.o-d- I I M Ro"'I 1)ith I--. Dalt- -to I I ... --a"ort S5 all. dCrd. ,I roel., "-W. 1 (it -, lj
do pa nd, lill"I I , -, I, ffiitetla,, 11.1,
do h.herse 'er, 0 .aim la lism I, 11 0 .Lt.. I.r.': "", P-J ""'
1.# saje- I ,:a t Ce. ... d.n. ti,-I "'iti't, a I
; 1, I :Ial-l 1121111-11 "I'S -.,,A,;.,:] n'.' I'd
daiLde VTRV I ,','V ", "r,"l,",
'J. zri, -s quUm 1 -, 11, NnI!
padre zarpar i d,, ;u, .4 111 l l 1: Contz .141. -el- I 254, Carl a Aquila :: =Cs
le- --is r o tera .it. to el I Telgionzi A-0851 Rl-t,
h.CU& migoo, 9#1k ill 3 3 t ""o 41 son no
Do.. P. -ow Fetacro I $3,705,3 t 1 $;313071654 1
ru"to final de to rutft. J- dr, 1. q.C no .,,, ,UX-_"elrepp, :, M VIC10 A DC)Nn= O "I ...... a' 1-71.
I I U Do Caraca, V-1,"I, ,, I., _"tinte cwo pues T 11 "I llii 1117 1 I no d, marlo 3,600 000 2.91&671
4 bord. &- I '11111 11ZtT In ::VLL 2.742.678 1 1,949,724 1
Is, Lines Aerolaostol v-,_Ioo,, III 3,399-74$ 1 2,334.502 1
lidec Cbraro y '-Ir 'Ie !,t r"Pa:.,,-Wj. dtt
-
11 1 1 I I
I
I
I
I
A% MT DIARIO DE LA MARINA MART_ 16 DE AG05") Dr 1 A, VAGINA TWE ,
-,
, / -, I
LaEse.deVeraitoesiiitgrfi.n'tol -,, '(#Yt reparnr;6v, (7v 1w callv,,; I -,;;;,." ., I __ Estitua ht (APUque se descompee
para nueara onhurn, dijo Loviv ('111fdrillas d"'. gnilpff afbprv,; ; 1 1,1, Z. -,-,-I I I
I... 'i it", \:;:; a itiarnov;IiJ-74 del professional
j ;1, 11X I'll,
", _7 I 11 "11 tl_, I
hi durante In danfliurn. r1cgid l, jw 141olteir, ll ,a I V, ili r, prewrie I ll,,n 1, f f? jin 1, i it a lit rer irwlft Ir jlr? ,. (,, i _, I :, I ) r I I I Ordeff ef 1w '(01"Pl", pf" 'I flue 4' ", ,in int 'it'll
La FEIJ. y el 41"A'. ayer Pic. de Inn pediligogots. quo elvtiii juera de 4l1it,,,ir,-i,;,r rn rnriv irt higelve, ,;_, -1 ,I., I I friburtal"I. W i:.t, -,", /it inl1~ 111144n fie fknie os
__ I 11 --,-----l 1-111-11 I'll __ I I I '.
ret.ordaron a V. DaugoA Ll J anqnete a Mtwell i _') I, I I
0BRAS PUIALICIVS -Aal"rA 0FRAM "I : ; .11 1 I'l- ,., -",dm
11 1, 1 I ": t I'll,
It! I I I 11 I I I "I I
1i;1 ,, ', e ", , I r ''I' '"" ,
ROFESIONAL" A einrA y ruaLm clika-liliv;('10, 'T,
I t_ 'L", 4
ESTUDIANTI LE9 lint ." t ., DEL TA"I"Fx 15 EIF 1,00 , , ". ,, -,t 11 I I 11 I I ; : i :
1 _;" ob 7 EiF i t, I I" ,. ". -i""'.'Int 're 't ,_ I I :11w i, J- I i I 11 I I t
Per Roblestle, L Go dar" L Goldta ". do 'ellocii '.,Ield,, jlltl: 11 di, -, 1 '' ;, 1, I I , -. I, "I .1
It"i I I I 7 t I I I~, 11
'1 its I I -- 11 'i,
%14 ll, ooltls pttlicas, a_ 6 I i ,
L I i "I I 1 r, '. I
, de I ,a -,It., do r,
, I L. E-ol. 'do Voren. consfituXe F1 doelor Jo4 Upez Ita. .1 d-t.- o"O' 11 11111AU I -it I "I I I
I I
"I -66. .it l :1!1111f_ 11- , 1,il"llw 0, T ,i I I , """' , , ,
A diam. ed.-di he .UII v arnpli do) P- , ,,, RA B"'to ,,,,,,, 'I 'I i I .'', I ; ''I I I I 11 1 I I ,,, I Illit I ,,, i ,- lr
1q, a rorundia Wto part to obra cle -I c Jr;Uta, der _" Roo%(-" rzi Ftiif1rl1,1 : I % __ i I ;;, I , 11 I I it ,
"I ruIrurs, on nutatro puts, ififM6 PI int"amente presidentt, del C%idl. o.olde It m- I I I I 11 "'r, '- ,- I I ,. l:, 1:" it
in do 1. ca"t ,,, ^a j-V3- 1 -1:t"', d,,111 1111t1t, It, l, / ; I 11 I 11 I 11 I i,1;,,,,:- ,il, /, "! i", :1 I
doctor Pliblo r. Lavin, en N. tr. N.clorni dr, ,FC= 99- I ,, a ,c -iii, i','l,-!ii-, j","j, I ,- L- I ,, ''t I 1, I ',f I I C ,
, c lobrada n, IttilM Aiinlft awn. t!
t,, cerulente dilatursto, en quo on cc to,, ru6 on e, tt,,bj I 1:11, I ;1 .1;1 I , , n
, x *,! t"I" In' I '_ ,_ ', j,
oteog do do Is que, participation Im drtlogat ,,, bel" di, bi,, 6. lea I I i ; r , I ,!- ,,, , I l Cr1pitante actulaIldad MCIW Is t I It -, ,ti -_ :, , 1
91 ;ajAyrUrvcrVItafla 1gorrunciadia do Ioe C.Ittioo rnuru t1p.l. do ,ada- dIdO :"t ttl- Y Its C'n"n"', I lln-i ,i,: ;l- t_ ,.-i, _,_ tl", _' i,,, ", lr' tn Prtt I I Mava de is ruversidadi P 9-9 I do T 1016",% I ;t*F_ t, ,, r;-' a ue ffm ,. : I I I .i, i l 4 t, I I I I l. t,.t ", ,,, "t ul. .ctc do "U'ra dr, Is Novena Se. C :"'l11If:rl-,-%A t ia iril. a P, : .11 I l I . .
, ; t% 11 11 t ; 5' L' 11 I 'Ir
,,, ., its W cnawi as mcne, ns -,, 1" _r I 'i I 1, "
,6. Y real un ,vtydadero rc cri '. Rl'-j 0,,.,,,t, Ali Y, r, e. ; ''- 11, ,' ,c !
]scuelo, Is Variant, rnionto Lou I.bm, lea.M. or, 0tw.,usidrill" li gi ,.] ', C:Uu!c n, C-_Z 1- :4lilU6 A, Z""'I i, ,-,-,: --i,.', : i; 1, t ,i-," ., , 1,
de 1, CIO q I I I I "' Ll 'I'- ir" 1
'jil Declar6 que el gran 1. I t ;' "" ir -1 i I I 11darkitrolilo Y twe Que reircesents del (tgr ,*,-L& Villors, klrcy,, Ap ,,, % , ,,ftlt ,nl, maw, 6, I'' 11 I I ,, I I I it, I
do C XAWskal Veft" Arroyo Na ai-. o E T- ),r P.Snil.l Atli '.. '. I 1-"j, I 1 rll- ,it ,,, ,,, 4 .1
,, ,igeso oblecildo jor 1, 11-elilk 11 A olog, _, ;,,,,. I., -' I ,,, ; , ,t, I I 11
", .I a .g=,=
_ I I it -. ., '11 r L
eare teirablitu Mair- y 0- .1c- j,. ,; "_ I ll-, "'t, , t10 ,
'I i i,- ,O r R t-,,,],: 1, -1A I'll I Y
Vole"n" d sure Hernim. ,
I ,, ,l"', t ;-IlijOt' net del better de Is UdI4'r.JdX = dea, Aliff do rzquivel, tiode At- V; i_", I 1, 'r I , , ,,,, ,"';,, 'L,
t., Cl 11 I -1 -, 4, 11 I lvyl\ ,-- _- I li, /, -,,it ,,, "'j,'', ,;-,,,, do
Monte Inell y is enar M cai- Jr-1 F, Plane& r- El cantino vedrial tic 101 -, ,, ti ,;",-"- i, ,*%t_ t U, I I I 11 I -_ 1-11, -, .. lc;,,, t I I
stcsdn del director Y tI Ortua y Jra#, Aguilkr ,tirl V t
Is I ': - '. ,- crowila gtrultalsel i "arl -, N, ?! a, Fin wli _' I 1 I 11 I I I .
,,,,, I It a MR11aff"is a El ('Otorr i rrll - ,if -. ., 1- -, ""
1 iorrez! Abriiald= eagfto, 11, -,
On Cinbe-ii vftw-nrit,. dc, I ,,,, -in, L" C-= O, M!guel 11 I, I 0 &.V" NA I 9 "', I rdiil I I
It e'"U ). M .a .!e log, lls liblsrl .fl , li,,- -i, r A', I 11 I 11 I I I I I
I I -----, - I I r.
L. .= l, uns, ccwthi, ,l P--,,, nt- ., i i,, 71 ,,11,e, I / I i 11-1 I
de extertl w ; ,cdn M, ,-T ,, ,,,,it ,, ,, 11, 4 A
unikertal tit", d"'or Flantisco, M Ii- ,-- Wl.,, ,,,,,, , ,"-,j , 1,,rntt Dll 1 11 I
, _44446 eT I R 7, plinax ntldl "'t , I i k ; :
, :;,,, I Af tl, ;.,
__ Ain- I I I 'it iw ,olir", plw- lllir ,it
-1 -reta: 1. rl- 'C' L' 'l Illi'l I 1 ,Itl3 ,,I /; 1111,1'I'L11, 1 -, tll U ltiltl I I I I I t -i;', : 'i
ri 1. presidency. del act. trIn.re. VreMp"i ", -i , ,, I / 1, ,,
or$, -, li ,il, I il I I : l" ; i't, I 711 ,
11 11 101, I I M t- ; i I., I ii, t%- l V I I I 1, I I I I I I ",:, 41, ,,, ,
I fewir = -t It. "itItill til ,11" ",_ 9--1 it 1, ;rn ",: :1 I Vl, I
llin .i dilcrete,,"do to 'ei I" C7' '-'I- 1-1" i , -;,j%" ,", i I -_, % -- 'ItIt', "I Q ", z 11 I I I I i I -,, ,f r I I I I I ,, : /": "It .If ,
n ri 'M, G.ti6rtom -,ro.tart,", t in I ,, I 11 I I I ,,, ,, I I I
c I 1, 1111- 1 I I ", 1, L l 1 1 1' 'i,0 I" I n I I t' i, I r , 1,
It r Abelardor Moreno, ,it deck I I Y 11 I I I - I .1 I I .1
'! ", 11 ,,, I j 1 'I. ,,, ,, 11 I ,r It 2 : 'Iiit l I
, O r,, do Civil- 0 t", 1 ,,, i ,, , , r 1, t l I I I 11 111 i- I /tJt10 = z __"I Lr ; :- C7! '. I I I I 1, I ,,, I 11 ', ,,'
flblI F, Lev ', i 1 I 1 ,i I I I , 1 I I I I ,,, 11 I I'll I I It" I
I steirto, I". "' I' to' t' 01111 11 Dll I F" _, :, n, "l i ", ", i n ,, I r ," I I I- L"k "I 1,,- '_1 ,,.;' I / I I i-, I 'I'll I I I I I I I
; 0 docteirl"t,""." it I .1, I 'I, 't I 11 .. I I 1, I ,, I I I 1, I I I I I I I P ,111 1, 11 'I, z
,,, a atten .e t 6 li ,,,, L, I I I 1 ,r )lt, 11, ""I, t r i
" F ,;', ,,", 3" ,,, "" 1, r "' "n' - I I I 11 "t"
ln.).. pin- ,I ebre en I I~ I.C 'It. "I'll I I t, 1, L , g ,l "I". tl, it, il" t "'j. I "' I I ,
araerttre I, IM 10,, ol 1 11 ,,, -1 I I I I I : ', :, il : ,
I I I / 11 ,,,, I 7 1 1 I I ,
-,,, P- I V /, t 11 ,,, ,, r:,' l ',,', "",
I yu.yo; 6,idmi. In .1 , :, , It '/ '/Z/V
'i i, ; , ", V f .... ... jl(- i,' n c l L t I I -' '. I i I .1 1i 1 I I I I I I I , I "",
1 d i f " '_ .... 1- 1 I I ,, ,, I I I I I 11 I I ,, t, "", I ",
racva P"'" "to 3. k 2f; i- ", ll,!" ', ,_ I I 1 1 I I i I I I , "I I 1,It Prolesiog.lt" X,,Ijeer, JG, I I I -,!, :N ,, ), ., t"', 1, I "I ""I"', ,,,,,it i ,
I 'i't, dlottngki titan. J ,'- ; , "";,, ,; ,;:, I jpfntllrt f1d D("1);'wh(r t At 11, I I I 1, Gni I ,*I I 'Ir " I :,, I -, Vv# i it l,, ', 'r,", '! "
, ,1 ,i --I'--,- :" ,',,' '', I i i I 1, t, I I I I 11 ", ,, -- ;- j,,,,
Ilo, yuosada y Mirarldc F61i. llurta ji", "'! I ,
Guillermo B.irriltntrii, 11"."t dl 11r -1 1;;' T'l ':% ji, I" 11 -: , I I 1, i"t i/ I I '' 11 ,- ", '' ,, !-,
it, I I 'i- ; _:", t";' *, ',% I : t ,,,, ,
A ".bre, 4o'l clawtti de prolett, C i'i4i' Ieik 1-1', "' ', _" ,n ,'I C",_ "'%;J1 1,111ti-1 I -,- _' __ __ __ ------ ________ __ __ ___ I I I I : , I "r11. do 1. Utuela do Vortnto jar.tlui, I- it 1, I '_ I L' 11 n I I "I Z,1 I I I 1 I 1, Ill, -It, ,, ,,, ,jvia vibrarre discurso el doctor PE, I Z-,'n, .""'I'_ ,,, 1, io 11 "I f. f I ", I .... ... 1 1 'I, f"'t,-
I ii,,ji- do 'r, ', it I r JJ 1) pli I f I I ; ii 11 llri",, p it ll"I 1,1,
11 blo F Lavin, quien se refir16 a quo i; -1 t
t it, r'"I" t 1z, 1, t- ,,,
" _rjoi, 01",011- "'if,"OW"i ;-!,
in MUcersidtid, hasta 102, estaba orri- I banquele a Moroll Ral 1-:,,'.-li Udso," e- I -11, "I I In, ; I C ebollin C W fs I I ,,,,, ,, i- in t-." ., -." ,
I prplis, set ,spirit,, c.l,,Ial ,,Itula Moor d J1. 19 sona It 4,- I I~
on or:if a di, or r ,,, Wl,
_ IJ3 rat sd "M , ., I I ;'! ,-,'i, 11, 11 .1
irlin "t"It" a r R.mere, r.r, ..it,. It "I n -,- I I "
de cjkre habI6 M arti. 1. i- 7, l. I I I 11 111 P I, 11 ,, ... 1, ,
e exalted. .1 karg. do rUstr , 4. d ni .1 ,"', ... fllll 11 "I I j.- qr .t no T, -11 r., l --, I 11 I 1- t.
I de I is, pri, abunal de Garsottas Comilt"'c"n"_ N ombrain en Dcffn,. i 111 t, ',, -,, tk, e.-..I,..,- 1 I ; I .....
n r.ra r ,_ y S..ilrlt, t li",, ,,it ,, ,,, ,,," I' 'r'i,, ll", I .
1 1 0 cis I tl li- I I t ,I_ 11 P..Iriri 1. I ", ill, "'n I 1 I it
a M e ration p j so: j", "t"U'l" 11 I
to a r So ]" accce 1. S.osceci6rt kle Abo a distinct,, fillni I : I ,,
to rati e qu. ur. li r ,,
- .1 Ver, -A Pari Recoluclorern, Cu. tiitrw, I",
. arkesi go I I i117i, 'I ,l 1,-,' ,;- ,,;1, ,
11 t'i'n1l". I 4pO ,
Pi l COL,02UE SO ORDEN CON it!/-1( %,I 11,i-11111l',
:1k V Ill a s ei I l, i i
. I I I i I :" ""' ,-! i-, 111"r ItIO r, I
ettin ,?.* Isl a . ni, -' l 1 11'-r ell 11016 Prosidente',, A rLa- oc n _-, ,,, I k! f 1, t'', ,, I I
I. ,e, -_i ,,, le Is, Units, de Is tgrd! S. 1;i1-ia i,1. 0-:5-1 si g :11- -_- _____ ____ - __ I er, :/ I I 1 ,;it, i, il, ""'il" I I I
Go ii't _crV enter ;1 I~. _- .t, 'r n- I 1
A'irmii d a en rates in$. '. ";" _qUrm= do, ,i C,.rr I t, L 71,1 t? if_, * I 1 i it, in t i'lt," i,! 'I, I "Ll'it. ft" i, I it WA#m
U" it d , 'l__i, ;:i .,: ,, i I 'jn l_ lC1101 I i ,, iil,,;-, t, ,q,,!-,t, d"! iil, 'l.l,
Eetu -1 -1 11 t,,,,
tol no di,?Mta qu er.id.d de li ,.,, T 1. Cast. ", ii:1 -'- .
1. U.,v 'M 1JrnZr _, L '. ,,-t, iL r,,,;, i,:,, ,;,, C;)a quo reclame y It perwrieve. Per, suhr. I If Pried do ,:',,' "I":iii1o i I I : ii -,- '- i- ,1, t',,l;,l/- ,- of MW
que Jos que dulpirl to cra. rCiblies, La 11 b,r _X,, cJ.delv e III Diel I -;:, iL df, iinporitilit" I I , I
an querid. reciturreerle, .. de- I, i& i, It or I 11 I I
, c ,ntr_ tc. t / I i lot WMIcloar
recurs re I n--,-, ,,,, , t- I :1: ,T_ ; I I 11 t m- m .1 eonfccct,- .- , Il- ,
tjoi 9 e tlr I'1..1111, 1c1'd6. I I do lar ,rap,- do lint 0 rl Ali ", i I I
'kirstelad c I re. l. ". 'it. dc, y rei Fcree.r-rit- ,_ 7- - - I i Im 11
, I I i I
urlid.e- da- b I _. t t I 11 -1 , t, A 1 _.- 10- 1 r
- _4, , :-r -,-- -, -a-- I !
n. d.rile I est. c ... bliretorrari. 1. d_. I.. 'inl d .- -, _: -, I I'-,--- I .1
, q ... 1'. '.
rorrrsi do 11.c extA urgida p ... r- I it eete .ji- ft.'Il t ,a :,:7 t , -t- r_ A .'_- -_---', '.In-. T.
li" t. -Udy, %,ocl ocne."idi.r.., Vnr:, f _ ,- I I I lirsickMa
, _.., ,_ t-1, ': __ 11 ,,,'I- _,,.,r ,, ,_,. ,- ,: 1 -i ha do prentillivto
a. .Its enrsl I" ,at I 11 :l e-t <:,'_ a, ', !- ,- :, I I \ P TA D 0 4i<)44 zLF. 4,-1359 Ap I
Per. 1. uni runfirl '. tri_ -_ "', n I '. n ,_ AR TL HABANA oft.".""
'llic.d. ,I decter L.O. -k.1 ,I1 L. re'rateretner. do Von oree -, 1,3-1, ,'-,-- I '- % _ ,"_ Obispo -410 el Consistorio de Col6n, -los Que So levantan retire elh c Para he,, roarlos. I I.Irirtl- I _1 t :iin, its M, If i-r- Dli , -_ , '' 2" .- "I ul pie how
* .abel, para, safidhcora.,a &intil War. t'j es-1-0- Iz 41, tar: _- li I I ,I I I
in : ,- tt INT Iali I
g dogptetti.toi a pesar de Is tl, ,"uc- del proftelr JI, F-A _=L Id. D,:, ,t %-, io el jinentel I For e Ay ,4nMmTl!L0 or C.10., No
staiin- d., h 'I jdlt, qIleIns Y I ban br. 1. Intr.d.c.6- I &!.. B.--,- 7-- : 1 plrrib.dc ,I pletipti-t. o"- dineer M i a it realLundo le Futritirars'. In. 1 ,! _:" -- 7 ,;i ll -, en "ilel, nn ih] Sur -Irre- i ei ,teslente .1 ... 16.
, -jr nd- _-. P"t",
I ft. .bA de "lannento traclonsi'l S tb ", it Socied.d El. I ric, : ,W Lfiff ,
So Wirili a )a tests do a1berej so-iMmic. I, Arngm dot Fln,. 1 Balboni -1 I--i de 1940 p., 1. c-t1dad de
ll intoblratl6c, y gebl.-coritmen- I ,: ,_,-_ XStRIW E Y ANUNCIESE EN EL 4l PE LA MAM 2
-_ I "-- I ".1 ,---- : 11 I -_ -,, 469.16 U&rA ctioril di=.t.s area- .. Vlaela _"
to y s"Uuvo que is niversklild --, D_ eill.. Ir.cautes : 1 1, 7. 7 11 ". ,,, M t""', 'i, 7quett M."nelpajidird,
I do o ri d_,I, C.",
Ista U 1 "I E -" t -:_17- 'i, I I 11" I t 1.
. na obra c cite rimer n social, It I, di ,rj", ED muier alerto elige
osr!26ue 1. )FIr"al. do Vera-, lovideritc It, !a ,** -1-, :" t a I -, --- - _;1 _jusivigmov ionic entre ses mc- do Li a.batie, It I qu i 'ent" t, i;; I : I .
do tetibi, tarabii. .p.rtci I = rntclel '. o do .-oce.i.. i ... : - '' z rm-:'t. I I I tl _, I -, ', ,: 1,
rites e I t 1 I _L,
piriefosoiral. oJeM, .1 cl.-Tr. .nt- h. ri--,&do. do acurit- 1 -) KO TEX -, 11 ", I .,
-1 -'). t a to' _A I I "I ,,_,, "! derruri I ., , -, I I I I '. I I
,trintarl., proles.rels q9c umtWn I. I'll "I lit ,, -ril'-liticia -, I I ,- - -_ -.-- -_ t -_
imen , n ar __, nid I - I -
V trip -.I ? on.rg". ...- dei, It ti I'll _____ I I
,a ;l i I I -1,,nol prcd-,- - 1 ,
W a obr U.Nersklikid, ,I rust 1,tlln ,
k n ki-- ,,- ., : _: I I FT
xtreirtr A ,-- 7 -e jv :tu r "
,In inter A I 1, I -dirratio, quc no aula, r, 1 I I-- I :-_ ,-, 1 j -, ),. 1 1_ __F I .
. reve...-Y ruse. i;1 rrii, ;, ie, ,
-P 1 :il 1 I -,&-,- I / ', , 11_7_ _" li__ __ r "
, .
c ,:d 'n6.'lei qet 'lrds .,,, c, to ciudad If I t I -1 1 -11 __ ___ I [ ______ ,
to I I r -,-- ,,, t s,, I 'I I , il
el At Mitar. rift., ,I t z 1_7 I I I j I
' n"' I -, '.
L. I 10 I 0, I ., -_- __ I I 14 -III. Z' t! -- I,! I 1, i k) i I c ,; __ _ I It-] I
I.Y.W.1.1clad, co. .. Faleir.l. I It on ,,, :' - I _L
Vtrwrio dija Lavin to una fnl l 12 Vibora I i ,--:, --: F I : ,:,, : :, -_-,it.' I ... t I- i I- _-FT--f - ,_ __ -': t it, -_ -_ I -, --tituci6r. .. reerroo. I, re.y. ir --4d. or I I & ,Stizid.d cvd- I I
Pomp. a ..to .bs_ do = res j, ii, I .1 I "I _11-1- I -- 11. ; F
. v I _. - , ,-. --_ -__ __ ---- ---- -r __ L'
*.to r 'I I ,:_i7 de let I ,
Sol ', d. p- .
tickling Innumeros que It salen a! Teclor on el pl- ,Fd.. ; I tl "
I i -1, ,:7 '_- . ... A ,.
P I ", I ". i I __ I I I I
- ,,,r.w- q.e ser les taclr l K V-4. I ,,, , I,~ i ,, -.7 , I I I ., -,, F P
PD sjemts III. que Cuba ericit" I I'll, -, r ,_
traba todavle en PIcM iattriodo core- I l 11 I -.,I Krit-d I I I ____ I- r - __ -I.Un de = 1i, ,---: tr RIC no c5ty 1. ..V. _L -, t,,ye t, (,, role on Cut. ., rnll!, -: ,i 1, - i- ""U. I I X_ I '- -- I 1_ 4_ _
, ,,,, I 11 I'll 11 1 il :,,_n ln. I -,
rob &Iaora, Irce com- ,,, '. P e_ i ) l I -, ::-'-- _- _ta 11 I I I- I 1,1 / r I_ "
t rial It 14 Consaitucj6n y g..4 sec ,,, ,,, ,_-.porle is Viscrela i I 7- 1, ", ,. .
.1 i MI 1,,r,,* on a de ,,, c :;,' I U- wrsitl f I 1 91 1 ',, I I i- 7i t,
. .11. alifil'abo ].ili ce, s r -i-nets d e I __ vri I -- .
_ ea ... iilk'l c I :- 7 i H-.--,--r
Sea. ,i, 11 1, an I ,/ La I i ,_ __ ,
rou.... titucion.l.n %,I-- a ,-;,- ,'Lacugl 1 1 r 1. I I I I
ea, i76 to i i, -',I t ': 1, t t' t - (10 i -------- __ ,_ I I
Lo. pedpr"t to. ae & .rta Mrigna. Is, .,,Irin i I j, , plaernallas -, ,otirs.. 1. 2 do I I I
. do 1 ek --1 Ed, ,_ I : -1 _Nl -, i .
is Y Ile a A I ""' I I _. .11 -i I ; I t :
han "I d enscruma ,a I '. r, U.;rIversilatiI
un real rttrond- el ._ L, z, I -, " I I d- I.,, I I I -I :, P i I PIA .1
IT.N d as .uy I I I I I I I ,'a 1-1 C 0 " /
I -11" I I nforiza
03- ritulos iie -lr-- I I I FA,, -6n 71, dei -- ,t I ., r ,.
, r 0 I -1 lewl ', jo exp t I I i I , "/ I .
dm 14 "As site trui dentin ,It. expert I zi t.,;. ft %' 1 1 1 11 i P, $44 L00,000
1. im ad y M so pagible exi- r ... 'I to ti rteur In. 11 '1 I I I I kurn ,lrto I I -1 11 I ; I : _/
al que rrinds labor Icrutud rlliditt c ,In ,[ G.tiir- I I York
gue la talk into ratriguldo, El f 11!1-1 Hernint. poL ixtrfr, TlEir _- ; ,, Z.,[10 de NUIVI, I t li i I 1 I ". I .
ro. al d6 or I ". I York I .. / i x I ,
- Sen. F - _, rl.lrwe I ', !- I "I
f"o,.d.,oa gesterel afUdI6 at "". -; M."dia 16pol W- d I i I '. i ii ow I
tm L' 111 -. Irtrelb. i-si de de Is Srvc -1 I d !a ti', cl. '. -- 'D aM,. A.- I folorte 16. del I&, erl
hambir till- I 'AtAn
y4euti. de Ve ,; Ll -,) -n, v Ga--', on sarv!- at- I .11,
Mil,,16 q1le el ensinstelric, debido or t. ..It. I '01 A tr. 1 .t lx crei 1_ e- 'k I Tial %ecc 0 logrea ci6o, ,,,is 't" it do ,,v 11
are oiit.d" ti otandmica, no J ", ." .".. Marb. x ral s- scolr ,,, :: 1:1 7 -/ z d 6,, er.-W, ro- I ',e- I Pretax efirli ::u I __ I __ I
h.11c li djejamea -coaari r L6Ml del C.tt,1',, -, bro, It Irv -_ _% t- --: I- 1%,--- "-4- 1 -itir I .. sas
P., tgre- *1 Miles del also, Y el al- d"U'tra, tuob, el, p :tibls no __ L 'I, A L GL,- 1, Uznl. 'e. 11 I 28 43itliIrt I I I .
at , ,- t i W. YORK, I j V '11.1,, fff '.
It, nadulld armadir' MIr-l-lin 1 111 11 __ __, _ , it I I I I
D btA, psi ,i6 ll -- ,,6n, ice
at le-tm x ,J ,,,,* do, ,,j % 'k -1 17_ : -, ,j Itod-.1git" I .11 I I I I
dc stte6 qte "do ntelhad n_ El & "',"', 11 colanic.
__ I "" '"" ,:b
,,t-, f- i- .1,.ri lkrdl,&- -- 1. 1_ -Ili, 4 ., 1,,L't, Quintan. I ,lorinle
irtrr on 1. rh C',- 'I I I_ I '" wer
d- T i "L40 't 'arl I r , : t ,g listaida I
d 1. -,ef- SO A last one )a, ","o"Ec" I ,"litatts. 1.111, : !,-,,, iti t F iial Ardr" I ., to,- w= & ,,ader De,-,, I "',-1 Z-, a, "a _Zar: elullit, Ca. do ser khAli lp.lido .= ateer 1.1it;"It" ,,, ", . .- ; 11 111,41 t, r, ,ndoj,; B1.nc. I '' Y
, I ?: do Noriv. I"
!-,, -,,., ,-,ide Vs-,uc ,' L 'It I 1, '0i ,,:lsec
r, It, '-I 1111h,,, nc ,,tndairktic det- I tli ,-,,6 ,L I _z t """ -_ 'C'11- rt ,,r, Udalo: R, r. ;;;vrsdtn""" ," a 104 ""tre" aeateannul 1 lflnrl--! _, 2 17X-1121t irisi L", I I y , l tr" I,,$
. t-, ,i ,, ,c I slit" ,
II U.4,,eiisWed tod. 'just ll f" ". ,,, i ,,, K--'. ,7 I 1; I ,
, ,6 I i --,. *,,,! ,- ,-, J,,--1 re, I A P _. esocir per Is re- , rw, t,
., on la ,ldir p.blir,, I 4 1 _'aerdo I I d, .
',',,r-"" rV "T" ,,, :-: Itt "T t,,n,-2 cist Armen. pro efli lia, Corniai6n de Servicioll PObliCos del
T,.;i. -1.66,, L, ,,fi--lS. dn I t11 It~ i, 11-11 ,Mc w.do 11,101,
,[-I. I = t, ,.dek el' c ,aa, $44,
,1,- ,,- "pli-I I aut -.91 11", % 1 I tl P
S,,ijitinint, dt ,1, c I'l L'l,-T,,1,,1 :" Did; m1da U- :. I .la Wat i n6n.,_ Eallado de Ndw York, autorIz6 aumentoll de
do table rsp n- irtir hi,,,-l! or,.t,,--ii, rr, 1, a ir Y'-- Vi I -10 Pal Ran t Z Coi I
)- d- P- i ,ti,13,11 I llh, ,1,,, -,Ti,3,, -I el,,,l, at cLi-, ,, i I L ;_ I -i- Conte ,es- 0 Inform a, I I
%?',,,R tariffs a led empress de electricidad de ese
"'t ,i i '-- -1 I , W 1 -,, .lalur:j" ,I 'll;'f!, .!n- !,11 1111- ,, A i-&. CA. ,tj1,L..Cr.aMaS.we,1io rl lew, N, l .- ,.,. ;,.L'
I" 1, -l 111i; e"tor nollint;n Caves tire, jil, niej Pr I iia I Nuevo '= 'on onilell.v unf,",,5 t!c r". I Eiltado, que ascendletion a un total de 44
_t.AW- i" 6- -tl, 1, 4-1- jl- do 1. A-tida Milft_ alayor coaradidadi 11. 1' .I moda .- ,,,rl
y die l IlLosle Pars _:_ w A.,, I I '.
C1611 I, 1A vldl V.lb,", t" 'l,,n6v gii w protwer do to T4ruel. 'it V' ... __ Far ; 6wdenta'. eis"a a l, ercri millions de pesoll en 1949.
raw. I ... ... .. I'M -, I
, ,,,.ti,,Ih.Icl,,,, a,,, ",L ,,,, ,,, ,, -,, ',i ,d ",f, 6 .1 1-teir Nellie, .1 di tcial t-i. Actat. Bbilgea. arl Miami- ,Z!i-BT-- , e,t y. 'is,T I It. :v,:; ,_;,'i"'','i t
rVallutio 'I ,it "' lab- p-,,,, , 1-' J.E.dlotl, Gkivul- y .1 d-t., Nb- ble, dat CZ$V, y do 1. 1.6o- jj _, I -1 ; -,%,- -1!R%-1owcc "ws"',
tir-" y I, ice n""V9Ci S Me IT larda Moreno, el weretarra -estam- narim de IM = te I rdligura ,UW .1 militeer
but .d.1Ad. 8 11," ,,, ,,, _"t ll do to platileds: del cribsco". I.b,. larabion i' ,,T U' I-'7"-' C ": o Aco"is M-r I sus't, Y1111 'l -rt.rtad F) comentario de la prensa cubana que
,nal e. ,1 ,t li, ,,,_etl .11"isrark ,,, "'alse, -d, srntet2d.nt.. J."'i J, 1 1 1 na, .h.. 11 "L 1. d-Ak
sable oerte-116 Merit do I- Mo.'- el d"T" Zd-l, .,,. "...'j, -,!',,4 ,rt, I i ,v,,,Z-, --kk reproducirnot, aclara, amplianiente et tema.
,,c n, ,3,b", t*nvri V,,T li Kmn in. deg ft de Fern dexteltati Intellectual aspahm, 1. PTO
, 1. 1:,,, ded I per 1. Iltir,
ca in P"'I"', "l, --'ll F_"luk Cisneros. rc-1
- & , rl V, u,. .. crieritadw el .,.- 14.mbert. Cask.116, Act..? ke ',z to., ,,., "'erd", re d
"_,
.'nq.e l"r, ; doctor amuurl;o ,gj me: 1 -= on
, a, 2 1, ei. -,
, ', 1. 6 tool cretarlo del CtSV, ;, .I.-- de, ,' RuilP"leti, 1 I a 1. -: dilml a 1 so
P. "' .1 .,be' P- t I
_,., Four. ,!%. 1 ran IR_ ,,,! i Ti;yzr Jlrrent-.ten .c- n.,, ,-to obla-d! ok .,norit, V_, ,, I 'i
'.. d Za L,, reponio.dolo; Z V.ad I N' injentras en Estailos Unlifils se autorizaS"Ittil' "I'le 1, d, Vfrino otlt6 el Use do 1. ,&.,, e la %,t ZI disterrii, de resume ftaiva III a I .
.1 -Iael il li --- d, ,,,c.n runs, cargo dol prof .... jielrnwi., d--1-1 ncP0 "'It'. uis lasn" i ron y concedleron estos aument6s. las tariffs
,, d" ; 111 sa "'." ."e,' in nri.r.,
iii6 ultlilitlitililll ruwliii ,, ,1 ber, For lot curate, de Dagl=c Men& V eirrT 1 onoI,
, rr_ .,,Is hi. tot Rai am -- -d.l.; 1, .,.,i-. 'quilpla If. I, wr- el6cil en Cuba han sido obligatoriatnente
LA litlvel- dAd, as"go, ditim. do I~ de la pill.ler. 'l- L. Danda ,it 1. Merrolk V.clerial P t, Me- sninw- do 1,11
-71,1_1 Ile ILI .1 I cx- ,,., I I 1w, f."Zr ri" p bajadas.
U16 'a" bi-s5 14"te", 'k. "' I ,M,
'i'i I. W, I re
'a ). ........ 1. tr I
' ':At I 11 imuo,
it. 1. 'i pormirl d n, trial Is Uri= arl I = 9V-- I s1430 do -tre,,r, ,,etr.
r PlIm"Iti lar idt eial 1- investIgaijen, A 1. trft do 1. Wdet cellb t '- I I 0 ZAIM, 'Aloror
crrtmoi "I'l = 1."Imetally Junin initil6ide, 1. unt acto rkau la tar)a lij.d. or, 1. --u 1) ieami= ;; ", I 'la inzw-s ter &
f,,rnUn6 el doetar Fabi F. La. conveniti de, estabi is dentr. cesa I. Melon numeric Ik Wear IOU- __; -Ladar at He"Ircrion. I I vc,_w rr,
vin u modular difecur" cout unov, fievell6n, dactiloscoica ciell, en bene, do itter. saftinedo Ramil. Valid I tuai RAT.,-! Din 0onstAlft! : U "Inea's. La Compaffla tiene.verdadero Itti no
1-1a. Iraltirras do Gorthiez "Sol. son fief. do 1. sczicckd D. sc an al Q-- but- & l- .in lugar: 9stlicador Xii Me,.- -,
"ll I ;l --I, t". ,"rnZ.- .;, ,li ,.,,:, s6lo en mantener y mejorar el serviclo. stno
dig.- do lib.ef.d y de la tiul. !or Suit ealabres furp. rou lit" it, ;.I.b. &I'doctor Isaac Berri i, 'Welos
qtil, ,ad& dis, no= .olaquistalas". zd nto 1. .ec
gidso, proque tr%%do to.- do .- y Isa it" -,' CW,; %' -,'9 tw I P- "p-,16ndoe; Jo,t A, Atnu, 0 elicit, --I ... ,, ,,,,ik",. tt tarribign en ampflorlo en beneli de la
oIII, I& r. -- rd-; Nit. Edgardle Villalbin. -, far I '_ t,, rarre'.1 I Rep6blica. Para ello, Ise req iere una nueva
o"im a- I-i Flabaundo V, ri d-, , I....
t- 01--ol ISS f-d-110% 1:19,ferfal ., el nl t. di a radio desde 1. Pg fz
do '- far .T .Its d.1 I ,ii con'tcia I
e, = tureba poor lki ,zckrerpo r.
4. 1. F-well. do smart cT 1gf,-%,.1, do 1. curses, di poll .- ftrn, do C.16. huts isist = Il -& 1'. o. I por u, u,"c'. o" ersl6n de rniis de 30 milloneq de pews que
1. 1. I efilrasc. III de Ramiro Valdis Dawsi Si .At -I- aryb.;, % mv
% ( da Una de Ia. ac celrncra It n repanit.dola; Ri;ribevto Miad, I ,is ,onto A,4)A,
K_ J." Corney I= ireguidamente crt.j6n hkojeol uke do Ia pa lb- el &, sin 1, de"!"Varoor I. ,for & ya egtb proyeetada, pero para slit realizati6n
14 do Verian h2bl6 war, do Ins, do teV as dect- F4Urd. C--, ,lint UsAr' Victoril AlVese, Ift, 'o ce'lti so11 [tma L le.p.p.d.; 7 Us~
d V irri Andres, F, Vsli do At- Ibb
5,vidi do 1.3 re tro, a Marble de los miterabria del CESU, 7 r.- dl, t6. I r a V I es limprescindiblie, que his tozilas el6clixicas
11. printers hsbUr tut Is Vzole- or. Ponl*n*46i Aristides Torres Yore. Common Is = o'.rA,
SUIT- L or we rm smulst Zral d, finii- ,1146 I I I
-a de 9- Antordo de Tma, M" in y I! 1 F- l, W:i.ti: ElAna D, Rossuto. rtperitz -Nu, ,,as ctt oto ,jj dn Y -an justail, y razi
Rii.la Rectorial I. ,-- Wes, oars e) conauntillor,
Adak W alumina do Ift Ou'r0a -- distinw; muntros .. 1= 1= 1"ll idt, %; Nortierid, Torriente Jorrm, rt- I I ir*tm ligriv ple,
Marti y de Petite cubatws Ia prime- inveriesi .1.1 Z 1.6 1,a Federsti F-t.dilinni ,-nIkedoi Juslaa Alocria Terser-, I al 1,11'" ado- lot trabajadores y Joe Inversionistall.
'it" Par Pelt. -Ilbtv ,.iz d'- mp jt ti Jusne, Video. WIS. re- t "r,,1M I, Ley
r awrtearericarka. trii(ir4dat en ,a F -_,
cuets its Verallo, Que Pftenta eu te- Low "It'" oil menwh its V&Wls its en oeuiozilr del P-w, V,] tr P,:i,2ndinl : I ,U,-Lw'1fa-Azdez Re. I ,-j 1 lilzil=lo
wit sobre Ia vidat Y Ia QLrg do ldlrtfi I
ed-e qu ,ra N, immon dc rd,, 1. r1ri-- _,--l --doil., pror-1- M- q - -ih-'c"'A Mc ell,
jb*bI6 It 1. ., bubo iie 11=1W aligurts, -34- Wi Julia Alluvia - .
ra vortitsteal dis, L. Il.b- to WAVS .I adrainitnaive gycl on ""t r.1 .r"1"1ba td;Wd l' ---- --is rrofel caidt, c, la nsilagsie y Moroi Wpraltic QUO hAbIn 51di) 102 diSUIV1011 Ualversidad do Ll Kahadai con mi ... I I I
-4 ilspoldetudi _-11 -1 --...o tivo do eortartardararse, *1 =-a. -4- M PIckIll br A_ 1 entt" di n.t ,1,1,ax 00i 1
,I a-t", Gulftearok. ymalo 41 1 Alk, del Pro, qQ1_6 i1na cf=da Tal a I csl I
j.
11,0" &7- universitartok Wua del Alm. M9%nr y ofectuo uns
' an' COMIMCACIONES
"ca""', "", ir.,:,T ,I__ D..i =x ataratro V= -i ___ _. .
'Iic lisl 14 Ptiferadim Xertudistatti tjill 'del wrada, tt"o cit, A. clorsto .4 anterlons, 1. Agoat 11 C -tit do 31r. t an rilc h;oUrnn el profri" I
, r ,._aja6 ul. 111216y. a, 6= 2", ellaboac. I- In. _C t- x ,,a= do T9V I'dist Y R%111 111 1
- -.4,1 ., ,. ...-, , ,- -11, 4--l" .I = .a. .1 '_ = sakernorla del dol l I& yi -W I
,,. ,U _."'I or G I BeE w ral;rknocift, dude to putria contr 11
Dpiw6 Qej 11 cti-11" cuatro t'U' aW4"Daussilli Yin Is I let Miriii" N
t I _-4_ -,y -1i.- -r, pan, Knit, i- zet *rganleados per el Ia tarde, I 6 act. ,, dir Ia Niel 7,%. ,- 'xw t;l,&U- *
PctmVr,0r pt.rtr,, --- --- t- ,I- CESU, 'l;iII16 lim voted. rea el Ault usaudo de ]a palabra M a Garcia $""A"', I I
,'i;S ya cnl rit ,;;1 3. T", MAgIii. .r ,:tm 'n cl,", joremitunc][6 In lischairtleguit y Benito B= clon, on metal do aw beret- 11
ce, I 'In I mmDalltrox, Efttelel. T.11tirls, ED to, 11-_ 11 I'll 11 11'- ","C i*,,i;,7 '11Z l, .1 nect.r. 4__ 21 1. hl- .1
PACING CATOR('E DIAR10 DF [A MARINA MARTV_ 16 DF AW,'40 DE 1949 APO CXVH
NOY Eseenario y Pan talla
.... .... ... PREGUNTAS Y RESPLLS'17AS
Far FRANCISCO ICIFAql- of ml;t- 11111, ,,
-4, JONES GARFIE LDNA I n, 40';
lz
IL -1, Crw ,, Chplm P-, ') Tia"
ChI'j" 1-01c,
CH-,n, R,,b,,t
No NVO
Y\ "o, -01 M zh-i q, n
05 CAVENA5
n la Escena Is rev;sta musical production
g M.18'. Caw,~
por Gustavo ROIG
GUSTAVO y OLGA: p IESTHER BORJA u3g,- l; I S,'ndnrj pi",,
ORLANDO FERRO CMAPTA Y tONDELAYO j ,- y JIY L4S III T S A Ut'n"', 6-4
'RO a II DELLl 5 muc"ACHAS
Orqu**14 COSMOPOLITA D;rigid. nor REZ '_r_ L"J's Gartl, N-H. SU A
SINSACIONAL 7 t
RADI CINE00Y PPOORAMA_0081.9 d, 1 -1 1-1t. U!'.
1i p
top
f dI, I t,
CASA d tPECADO
0
o
T y N1
15AW 'L C)
pz
Kj
0 All
M $0 V WA LA LUNA...
Y TOM DRAKE
to muorti acecha on la sombW
con SHIRLEY TEMPLE
'TILI
A
HOY IL
20th CENTURY IFOX
a
ESTREHA EN CUBA
CON LEGITIMO
001"LL0 owe eljVEW a "AVENIDA"
$140w WAPNER SHOW FA
MAIIANX DAVID POWELL CLIANTA GRANDEZA rG
I Y TAFaANA RA LARI EXCENTRICO HOY SAM RAFAS4
CH 'NA
"?",=" Lr ALMA HABIA EN AQUE.
EA"ATlrrA 00M= C arte lera
%WTOR ANTONI SOPRANO _o407 UPLEX
)I. GUZ14" Y ORQUESTA FIELO BrataAaA y ORO. LLA PECADORA.....
TROPICAL FILM P;ZSSEHTA AlBE
MARGA LOP6Z AC-UALIDAD&S: Ojos en Is nocht. NFPTUNO;g,9g alga is boda, 14
W FARNER G an Cafidn de IEI Colorado L. pittrull. do Bet... y A,,'j-t-s divias I s, y "Untc, Mbor
JALAMEDA, Rurnb_ e, NO 1,5f: dml.-coi
""I. to NO D,
Genio ultim. Soy U. Pr6ing. y ;lj
RES to'. ridne descongoide.
ET T iit O*QUE"A. 111. ll, Jift IALKAZAR Boogo. El perI, long OLgpC E, emule de Moot-iec
/ W11fl
. I~- ---, ., -I .... .. R y :not.
..... ..... -,_ M tItion.m. or, d." y
A EN, No cootie eu su mairido, o.
-Tl (!T,- AT0GRAFICA. D11 b- t
oV, OSCAR;il NVI. Perdido I L- Tr a 77 A S ... .. "i soriod. y gourt.5 ( Victim", NollcIeto
ASTOR:rLa mu)er que minti6,
e, I, us o o
=at ll
LA COMM A-. FL SABADO: .- LDS CRAVALES DF ESPAR, STRAL!PALrocto,ofIrl'. 'I
4 d.. 2_ oesaj.j.
.1101 7X Ho'l. Toy- A.1 Allo-- trio ocots el horcb l.b. y cortos,
-l T ntos dia FlEN EL HOMENAH A CIOULA nn", AV aFuDA: corlIm". PALMA: C.-do muff,
as 1.. 11., tango) Mm ftrte tab. enrito.
quo ol PLA
FEW It r..
w4 aEL.3mOzt 'IT 1.
A '. ..=
HOY le.part., Tit,". y y de Don Just y I,~ lit Iiii songY AMISTAD b
CINOT 1 -1-& do- raa
7: un lziat"
tt t, cuincontal A;
RE ACON XVo TEO 1A?,GNOS' Aguas no" 'W -0 H O Y 11.1,0 In, I I 11 1.t LAs Ii olL 0" 'i-ta" gefi*o de dio y a. o to.
A l., M V-g..- do clea
se %1&VI, cesa-; "'
gas n, t,--, t.Z,. El bucimero, REX CINEMA! Cntbo, -Jcs, 4,
Dvill, X C-II6., act.menral, noticieros, revistaiI
CARROLL MA*RA .... .. pAu'. Il ;.-W. 'I.i ."g-mme" noticee"' 77
IX IA: S-tt. et,. imijer artil-.. a." ot"y RIALTO: Caoi. ,Itibt. cgttdel ,
rtoss
CUI.A '.Ls vgm liageol. amor y
g otgres y ZI RlTt.- z ii ., on
n,
Ningu. on. i,
TCANT : La dIsona -l, saiuntoo, RIVIERA: Entrada Regal, 9- imit" on I- 1iiict-A- RIVOLI: FaIns, trabrietag, Horobtft PAUSTO on I I Ishi limit. y --ot- corts.
c-, to c.,t- y 9'.. s to es- ROXY: LA bruJa role, 6010 PM
1-11. I'll To I- rnad. ... Mo. certm.
A, It
It o a-- FAVORITO: La tragetha A# Macbeth, ROOSEVEL I Juatioi, to Arivang j
Sol% w. r.s.ds y simot. -r- Pmocho,
i.LAXE to". STA CATALINAt La, rAmp Tcr 1.
INLAY Ei -g. I- j.y- 1.1, ihgail,
M ft, y a "on
Lit p w, in es e I f N 1-171 It de la Pturiv SAN rRANCISCO: Aguits, sanycer,
rACENA ORIENCIA: Choclue. Flor de lost. in, su-b urta .-h. 7
wpias DIGIIALiAhlal NA 'W '! Zo ""g.
Pohlarits en Ia E. d1l(I Verano 11()y R EX D flol kN N& A. I'ma Fulls SANITV3 fLC ; t; Sangre y barift y 1-i
------ ---- - ---- kN TEATRO 4M-i.-4 PI -,.- 8ANTbS",b1,'
EL TERREMOTO DEL ECUADOR msj.dIi,, 7-m. 1. nvujtr maldi- "'. c", Z,, u.mg, Zto.
ffl o y 1histirti sa rwiferencia en A Allin Wtzllnfl, y n.otni; -Irtba, SALON R M16: 'Ft nonglo, do la
IO N PRIMEMA INFORMATION GRAFICA Dt UNA D LAS Ftrri. isid,5tmt., III casit rop. MIr d 10, lillos 611
'N A C I C;FesIc Uuntos corlos. w
poetAs c"F'onos, recilmhIlli: 11,,ritift MAS GRANDES TRAGEDIAS QUE REGISTRA LA HIS Gp_1,N CINE: En retonstmeift con 8 "untot -ATORIA, EN LOS NOTIM MOS NACIONAL Y AMERICA, TRA tres mosquettros, 1,s
n-ia de d. y soutims""'ot"
,okical" nvclonclgs haten otz ?oord o t,! INTANTA: (ienlo 111fintO Modelo. SALON REV Me tonvortf I cnon imicrizi=i6n Lults-acional. i Rurob. .1 itifielto. y ginint"s minal y he pillete a cadet.
Gerilo III model% Ls
LUYANO: Vientm do I Moir ccirtox
So exhib", on ic dcus las t=dcs on IIEX C!,F' y _'Y-P'TX do rid It's TO11CA: ntrada illegal y La ?eIng
'.e ro.joigly., -FI ft. E y an
ik Td. UN Wg
2 LUX: (M-i- 716, de out
G- k, LOo Lz Mil .1_ tiemo Is ngA-- 0' -tnI 7 0 ut I
,uu hijo y aounica, vortto one, Albuquerque y agunnis, tol
Mrs: ZI eterno mine,
-1 tes,
Jim do )a selva y Miming
tp 1 VA= ADSS Firiones dr fuelm. M
"a ii 41, demongo de ]a MiChe Y &srtbt l
, o I, 1IJA'
JESTIC U. millim por In gimor
ve ft I r tort.,
y roooranitm, I~ It :%t El comic de Monteeristo, epts. y VICTORIA: Codichr, Tocsin y ril
- I.cy cogo y del prap n Drfi, I C, ,d. -cf. jo
As 1,1+ lot 11knon, 1 ti In y
I ILI' 1i C, I rj. --go q.. di,'6,, P-relg t MANZANA ortegima, CRA er)
t, do Que, so -.. dodt l .1 pri- Mrig a -& reh,!6 A Isa In est;,a P.
11,io y atubtar cort -supiv, -t,,
TaIlv Z iro "I !gut at rjtlo, d .n
ou tjet ,1-1a Quetive, T1 )4t1K mill. do dist.H.,
ly on IrS nn 0 n1lth-bitl,, la anall I tum," de luego 7 Mumma, cct
t,,p. to it WARNYni 1, t- -11.
Is' I too. grin h-., 1.
-o ser oubaga, 7 NVRTAz El in, it
Is trio A je, Igg, oison,.gaa
"I'ster o to M x1cm
ocll gut", co i pa, Iva
-o o 1. to it
%arm de I 'm "Foit K y Nolic ivrbi
a,, W b;i r, At net con G'arr1clo rm.ro,
Apo Ml.t ,, t__,,, n"Iits. r1* 1 de Jo ,E Lom Golshki: I ODELO: L. tumtz do) bgui
Mlt tiirrqvniv-n x. brief 'r- de Ar'-od". I It do ticgo, %
11,ub6n
rit Ii universal
And d
,ts dp I ODMNO: El g' = .ur I
miarigo te 0 1 ; da do .-M.to altsr v !a 11gin,11 Ot'. mic
-A I too at do to' "I"" P"' NACIONIL: Torbeffirm, ZI chive D I
-z- r t 7, a. is oubnm
get. -u.tA -,I"Rix T" br,, max NWRET& Virritois 0 sle-, 'M t,
js It n rinfro & mi mujex y awntos,
cuth, do Vece.. PcIoutia. Q -1j.
a "art, 11 6
"ja -contimso f-, bucoo" 6Wc,-,
A A too 0 guo #1 Dy
to ni brinloto :tt eacuels, ticivor-4t.i. 1.
liz- I n hi Zaocnrn ; VrraL. t -itrt --i
Inan ui -qu- I,, estUdio do
rioa SV glor I. Melanie Af 11 -tm A su DOW
to r c,, -c=.wo aei aima- ci,, i, I,
's ulA P-Ia 'r, ,, !,, pl, Bet-no" It, loudl.,&
modortice. 7- use, a Im"alumnuI e'l cm o d"
cb- ni I AIINUToS
dc PINIIII, i. .1-; qu, !a e*u IA dtgrto_'Imic c r.l. la , AntoI do 1,1 =tlns Adm_1TAb:I,1 TIEN
mmsuso our cre, Zd its
A egtwo, do 1. IFL17, -J- = -6
rbt-, V -- It Ps. y 4.. M- I.-Vtdc. do dk- -.-d. p- M it =SIM (r It T" palab= Lftrinanlo
.6 CID EL """cuit. "Ill. hluclen o,- manterus, Ing Cur I", FwW l
C "JI. ,
,050 cl .1 1 = ;M CAM= rotic
a Hencia, el Ct7illon!', n,' VF
Ail 1. lut.it, : nt;uz It r dmuo: log; prafroor. dw _li 0.j
M-ti, drectrall -'Qrquc 12g equiyalla a PMeet Dim 't. vrww '. el bl,
I. pe- ifttri%, riumort Itial ilicub c 6 C= _,,b n r L -,!,nn, a de )a I'mo! ol .11,
ItIM on A i Idol. puii d. lsi _1- P's 6R wl, wo ci=za o e., Qt," e wiml do Im nadgiv
A o TOTAL
rk-, 1. RAW. W &Z a' zt, m" ..L, i _,
buou" tile j t, co""o 01- cub--,
Rreingel U c p-regrico
Ml-nln CPAN _F3
ava dol Ft icnt. I son: notVorif at ALKAZAR, NO vw progr")4 U 04 A U/1 i
rl Man tie I "re
1%trRADA I _-- 0 rA;P
.4 ,t, 211 Qtic ia t r wA All
L prtsii r.ld- quet r. .., -,.do
,,_ Im 1 1- "", I -11", 1 i ', G
I. I, _ar, a- -Ueo 1.
G A L 07 ; i, "'N '. .'
no nor ege"a A g pa"'a IC M17t -J,,
WFA10 Afor
pni Iia out Ira& at VFS;/8
to H- .,
1A ,a ..... .
hi llamara. or luc
ADEMAS uN ESTRE 0 CONTINW-A--, n. a cllba- ill 'Inc,
J.'Que V-t1d", v ol P.tirtu It 60
tous I EL PERRO LO 30f -Atmea420AW04M
tb- do Ap ,, _OWALL
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL 414RIO DE LA ARRM.luend, Is, 1) r.- wgria th i;n magi- do henda, en int ojul-_ No ft p4ub c I tl t 1,!- 11,
. I I "I'll I 1 1 I I I .
. I
N Q CX%,*R DIAM0 DE LA MARINA,, -MAR f ES. I 6 DF AWS 1 0 DE 1941 PACNA QUINC,
__ ___ ______________ ... _,___, ,
Presentardit a, Gino Cabreni. PHOGRAMA, ; VAIIA HOY k'xitsp dv lips Clumules dc EspaiNcl
-111 I _------, ------ .. .. ..... _____ _I~ t ... ig"Imiii I";'i'd., Il- h" 1111- i-_-_ -- I ti pwimm s hacer por su hijo? ,
en "D eborah, hi oil orinen rada" ;,,i i,,,,,II,,t ......... I', I .... I", lo I .. I I 4111 el I'vecurn Law n T ennis Chdp e __ , , 11 1-11,111, ------ -11,_ -I- -11,6l ... ,,, ZI-V, I[111"-- "''I :
; -,-----,-- --,-"- 1,A .... I--l' "Im'i- 'j, Iii, -j- I I I Pt, ,I [1, ti.I l W,;,oo C"'W'n
I t"'It,"o f"It ....... I q- III , I I I ., I I
Vim C141,06N a flovel 'a III, ,ii il ,,,,,,,, , 014it-lit. la 11 4:411a 'If. I" ...... I, p""'I" it 't"", -,t-i, lt-,16n i,,1,, 1Re.4gow" del dia i, ." it """) ", i --,", ""'t-, "'! Y,, -I,, ,i ... I,. tt r,,. 6(- -t- o,
- -, I c i t, l ,i t I I 1, r- ', r t I I ,, .I I ,, i, ,, g I I t , , ,Iti I I t 4 K t 0 D t f A XA K I !,
liodrigu", Safitoq, dcqdf, I ---- 1111- rmq Aloit- w n , I '. , oro (.1 N i::;fm-v1h,1a : :t -, i
Re p I icnithre I" en III ( 11Q i ---, "' ,t'j'. % .'I,- -0 ,,,, 11 -,- I I I -ti" III .'Ilrlil' 1 -'Ijl I 1 flil PlItht-11 11 I 11-111I'41- d' "I't flitIlIt'I 1,11- filgAin, 'ji, I"ll, '-1, % t d1f I, ,,, 1, ,, ,I, T 'Tli ll, I i ,, X-t- -, --i", ,,,I, I,, p-11- ,- "Pot'l- I,, -:.m ) lk Mllina. Cimviert,, "I'll'
11;;11 "'o, 'Z% I'll ",
"ni, .,I e 1 I d I 11 t I "It 1, 1 1 I, ', A I I I H -, ,, -%,[ t,',I p"Ilt- Tl tl- 11,%
" 11L -1111 110.11i, ot .1111, i"i I I I z , -1111 I vl --1111 l 'ITII: ""'I ,,, ""', l ,, o'14,,d ro- "111"I" 1, ,,,,
ti,-d, rl ," ---_ "I, I I I 'j,, a, 6W ,, _,"", I W ill.11 11--, p"It""i,
. I i _'_ ". I I." I nl"11111 I 11 F, ", , "
,- M U 1, I C A -m ,!.' ,'," I "",,,,II,,, -lt,, q- 1--, --r nl- ,l It- 1, ,- ,;Il,),,4 4,,,I,;,
z ll,;, ,_ "11111lillt, ,_ I I .1
JD I 0 ,,h ;, ti-r-f.,do tl I'll 11,Q ,", 1. ." ,.,i,, ,,
, 1 n-I.,.141 1. ,I. t I .11"), .i- .',
Por Alherta Gir6 1 ,c -, ,,, '_ 14CH .0" "et" It.11"i, M, K" I I I i ,I, ", I ,,,, Wij- l ...... p I., Ill It"11i, VAN'
51.1 I 1- T V'W l Itt"k, -1- "It. P- Nella aviriff I"- %-, It'r .1, '
"'! jiii-rl, t,,t,,, :1,
I I I -, 1,t_-,',',1'1,j" ""c" iI 11, cl, r, .11, ,,: 11 11:" ,i, l",,,-,, 'I, ;, i i, -11, L. .N. I"', ,ol- ]I 0 -1 VW .,i
,
---]
'-Ijtj,,t, im;,,i ,il- ,,,,I -P 'A: "H .11 ,_ I -11 i ifli -,- ,I, ,-t"', ll-! r- I A- FIIIWI Mvl,,I,,, I fl- ,- PAJ,." 1,1 Ittitiln, -1 ,,,,, hhrl I 1," 'it"
-ti, , Ild", -1 ...... li".", i -, .--". ,-', I , -- .. ....
r t't, Im, -Il, %Id,,,r,, -!" ", ... t I- It I i, '- --,1-11, r, I 't i", ", ( -Wt, )1, I, "","V"', i"t"", ,1, ,, 1, ,,, I .Q N-1- llll- I I,- I t, -'t -Z- "! C-- "'l-,"', ,I, h t ,. 1: I I -,iflt" t," 11"i
11 i,,l Ilzid- Cii-l RIfc V. "'p"t I"-, It. i ,, l- ,-,- i
ii I T" ,;, 'wil", ,C", ,,,_ ., ,- "ifcr, 1111--, 't-, I :1 ,l*It i ,- ,,, r,_1 'iil[,, 6, '- 1- ,- 5,1- 11 1-111ieil II ,,L li ,'I I 1 5 .11 ;, ,, I. , z "t".1
"
-Je,, "r I I - ..!I.. -Itl if" "l-, llor I I -11.1 1, ,I
- I ,, fjNi", 'I ,, 1, 1- il I I 'I'll 1111 li ; i" 'i 11 11
Wit-'i, ,I p-gI-,, drotttc r, 'S I Ifpc _'- -11-1 r I, i, I! -l I "I i", I I -, ,, ,1 I 11 I 1-11-1
-,m , I ,
P -IId. ,- ,I ,rl, ,, de r,,6I, 61 r N"-, , -, c - ;-. it. r I,, ,-It, y -11- i
--], tiantbla de b-ii, A poll- 1 I 1-r, --:_--. ,_ it, I, "f0 ,,,,, -;, f-1.1 1 1. "I I It 'ifil" ""I'll ,"'A"
d,) ,,,,,i,, pir.'r,""i"'06" P11 I Hfft: I , I 1- 'I. it, -1 "i, I t,
r ,,, I "", , I , 1: ,, i --- I I -, I 11 I ill 't ,Itit I "j,"'it ., d I I -.;, ", , :", 11 -1, n,,P,,-I""i ,; _;l ,I,,I -- 7)i,, ,I,,,I,, III, ,in, ol_ --- 1. T -,-, I ,I', ", ,, , ,__, l, j'i lllji'r', 'I I '11, -1 lil" 'i
. ,ii ,,,,,, "':- f"11"t", I 1-11" le", " ,1 i, "', ,
"""' "' 'I C I .-Ir,,
U10 r. -thA d, ),, I ,: i ,,,, -;,r,,,,,,,t,,It "In ;,,Il, 11, I Ci, 11"t,, 1-i-I, , : , ,,,l ,-l'. fi, hi, I _11-1i"'I"I"i It "I", : t-.,,ir1,,, ,,'--I, F,-, 1,1i,' ,I.
6, o i I ,, t
p I t11 -.11 I III-t-, ,
111 --lit.rl"I le ,l-t "It's-, ii I 1. t tntI ,, i ---, ,.Q ll -__ P" l;, C' i l -I, I I "t-, 1P I
cl:tidll y aw-f ; 'id- ... 1. d l 1 --j"it'j, "It"")" oll-i'lli, T'i-f- I- F , [ -i: ,,,,- -,t, I", ,7 p
"l i o.,, T- -1-111 I e ,_ til "I I I "I""I", 1, ,,, I '' ", ,,, ," It, I" 'r .
P-t. y "'t" J"t- R Am-il, C .... 1. ,,, ,ttt- , -- ; I ,I ,__"I I I 11 I .".."", i j,:, '11' Iltli:*t '111 1' -"
d"iI ntmllti.tl d,'Deb-Iij, It, I, TIt,, V,11,1,11 l' 11.1d_ 11-1 I i , I 'ttl1l". li, 41,11hit-i. Iig- i a d, 4.1 1, lt ",,fl, --,111
c Q J-11. ylllk ldll I C,- -4t--nmdt,% F, I' .-I I . I ,;, , I 1, "
' ,mA vll ,i L -i. d, l" ,l I ,,, ,
Ili .... Ided- df ,mlje, q- ,.- ', r, __ ,,, i ., 11 ,,I I I ,-t1111111-, ", .I cl
C11- N-1. I ,: I t ptl ,,I. J,!, -,,-3,,, ,, vI, '4 ,
411i06 sli pasado ZQ.iou 't; Deb.- .111111,,, -t- ,T --'- I c 1;, ': ,,,,, ,.-=1 L I t, I-- I li l ";f, "I'l I I""'I'll il, 1 F:I 1,1, i-,"I'l .111i"i 11;,-tl, Cq L iIt, ,I. 1,-- i ci o I"I", I, til,,! ,,!tI, ,:i,_j It,"', .-"'I -r V, i)"Tz-,i,,I' I li". -I,", ,t "
mh' ,CuI1 el teTrible -rtt, i ,l rI l" , Ji A n.dlio ,i i'll- ,,,,,
j I" ,I,_ I I I i-- - "I, 1. -1.
to c : l I I ,.L ,,, i ': T, t" ", ,_,I,11o 1- 11do! "Polt 'j" 'i p,.,lar,- d.ln; . 1" i "I 'r ", 61 ,I ,il- I'll, """', ,
. I I I I I'll, I'll, 1;I11I IJI ; it ,' 1.11i2", tjill Ikl""I't "'I "'t-, a- 'I"t;t-,
i.i I N 11 'It" 1 ; i I : ", ,,, ,,,,, ,Al't 6. 1, I I I,, It
b d6 'T- , I I 't pr"tn1-'l,, kl', Ch-d", ,1, t" I -In-", fill- ""It', ,,III "I "I 1.1i" -11 'It'i't,,, ,,,, P- ,,t,,
A% ,'", "t,"It- "" "" Railio (Indena Suarito c i I I e. 1. , z I 1,; c'', ,, I-- .. I ,,,
,)ti,, 11 "I 11,
roh, ," Alill- 11,,, '
lit. -t- o. ntI (I," -s-lio- 1 ____- -U ,- 11 I ', V., ,,, "o O'N',,Ut, -I .... .. fl, , 'i-1 .. ..... N't-, d"",- l ill, ,,", ,Ii:c ,, ,,,I, 'I ,If ,l', il" "'
In dl I ,,di6 gil 1111tiot,, do I,~ I~, ,- .i t. P,,rIl 1-li.lil 11 -I, i", ", "'It" "I'), l"11-1; ,W ,-, 1,1,1,, ,,, ,,:;J, , ,
'111 I I I'll I o exu"i"'Aad ,,,,I 11,bh, ca, ,gffti, Mf, 11-- I -1 I 'm"'i"""', """ 'tin-e- t ,I t-1 1 I, I .- I I l,
, 1 I't ,i," ", ,I, r'- j,';, l"'., 1,1,l i'', 'I "I'
f','I I= Zo 1 Ilc111% .11111 ,I, ,,_ ,', IT Ot -, ,-i- o I, "'It" , ", ,,, "
&,ti,,t,,, -ild-lt, I ... ,,t-, !I" h- -,,;,, , I ,I Rillc caiil-o ti-I, I", V ."I- I I ". ,.N,.! I I ii", i-j"'I" I I,. rI fi ......
mrr Kil iil I 1, I "c'. y ii- . I _l ,1,,-, ,l i, li-, I ,
i I I -,I,,, j ,I ,,,,ii- I, ll ,,,- ;,, I I'~ I '111ij,"', 1, I "ItIfi- I'll
,,,,,,I, ",,A, ,,, ,r,,,', .',,2",- ,, ,'I I ? I I I 1, -, 1 11 I 11 I'll "I'll, "I "it ril"111151 I'll, *
6, it, ,, 0mig Ahmical de CNIQ I' ,, ',,' ,, ,,, ,i,,,, ;: ,, , l , ,,,, ,i ,,, i ,t
fll, '1'1 pl ott "-,,A ql'1110, _11"11.,-1 ;1111" ,,,, '-, .1 I ,I,, t"'i-, 11-ill, I ,,, ,, %Ij,,.l I :, I- . , i i ,, ;',_'_'_" lj
'W" "I'll", t ;- i, 1 ,, I""" 1- li, 1 t" I It, f",
I i, I i I i ': ; ,,i:, ,,, I i, "I'
", el :111,, tl ,, ,i ,,, ;, "" ",
, ,d,, I I I I I I I I I I I ll-I it,:, I i .. .... ,,,,, it
:It- -Z It4- I ., ___ I, ,
- I ,'r 111i ; 11 1 I'll I I I I" I 11 t ,- :, ,. i I I ,,, 'I ^ !k! I 1 ; :
TI1-11nI1II!I, ,t,,,",dl'%T "' 1"'t, I I 111,1 ,tl-i ': I~ --. ', ;rl ; 1:1"i 11 lell I "i
....... CAl ,,,, I I I l , 11 I .1, 111 I I ""', :. ,,, ,, ""," I"Ill ....... ( """"' Radio Garcia Serra z I I I r, '.- t',", .,
, 1 ,!,w "I, I I 11- 1111 I I I It, ii .1 I 0 r ,- Il i ,, ,, I I : 11 '11
,,, 9,,d,,x- 11- .-f t- ,- c, ,:,11 I1,1-111 I !", 1W -. '-,"', 1, I I'll I I r l I'll I I 'i ", -, ,
i'ki,, P-a."W": I l z" I .1 11- I "", I i I i,. 11 I I I I I, I-, I I I i" , i
- .. ', "I "I' I'll ,; 1 I I ,
1', t I I 1-1-1. .1 I "I t3, ,I 11 ll i 101- A 11 I 11-1111
- i- "-,,, y I I --., ",
.T 11 V1,11f I -'I rl", : .."'. I ,,,,,, i I 1i 11 11, I I I I lilf, "I 1, 1, 11
-,", F; 11 irct, I 1z'.
1,il"",", rill i, 'r, I 11 Ill Ir I li l ill I I l" I'll III
,, Bod'i ),;- I 1, 11 I -- 11 ". I ", I I ;1_1111 1- I ...... _, "I
- ,0 tio y t-,l,_ 111,_ i -- '. I 1 "' ' li, 1 I I t I i , ,,,,
il J,- ... q- ', I t, - ll l 11- , , t ""'d, I ........ 1. I I 11 I I I 1, I,'' , I "'I,
" I'd -, -t- ,- ,zt l I ,,. ,I I 1. i!1-11-fl, I I : ,::I
11 ") t H, I I : I 1- 11 'i* ,, 1, , f ', ''
"I I "'t,", 'S1.1, It ... ... .. 11 il cll l I 1, ', 1 .,,-- ,;- ; ', r I ' ,11, ,,, ,Ir I ,, ,, I I,
I,-,,dist. t,, P-i", ('-- "'i, i" I'll i ,_ ", I c 11 11.1 I 'J l1i ,, i, 11, ", I'll, I 111 ""
, 11', I,,,, % 11 '_ I 11 I 11 I -Tv! "- !: '-,' ,- I f" "I'll'
I), -q"? q- oyiri --tId" ill I'll hi ... i" -- -,- ,I, 1 ... ,,, : - ,:i, --.1", 'i ;fll 11- I -0-- , t ,, 't , I , '' 'I , "' "
' 1- I I -- 1, I 1, Z 11 "I' "I -- 'I' '
Il.tXmrtt, 111Ii d ... 1, cit, ,,,ip ,li0,- ,,,,,,,, 1, iillkl ,, Cfi!i, 1
11 oirt. tn bido tin f ,qfldibj, t-i i 1"'t, p ct--k- I 1' I tll? 1- Tir" l l ,,, 11 1, 1- ,r , 111 --
' i I"I'll' 'It", -, "' I !',j r l' "-, iv- -- -- -- ) I ,,,,
-11 ii I Ir 1 1 ,I 1 i
I I ,
, ,I ",ill ,11 -, ,-,ti ri qi,! !, I'!- ., 1-1, i 11
;edol el jw'Aliill,, p P, ,,, , : ,,,, ", i A- ". MOU El I- , t J'1,
'W,,Ud.d d--i-i" S-g., !"I!", r--I, -tt, Ritirlir L1,1 11 ...... I I 1 141' "" ", f I" t, I
1. t IL,, ,.Imlt ),it Cit"by " t" ;' I c !-1-1_1 I 11_rn iz 1,i ,, ,,,, ,""', t,"', I " R---,
." o )Illll ,I,.,, ,- ',I, ,, it,, 1,i -i;il,' -,- I I 11 -- ,,,,. 1, r', i, "'J."I ., 'I i 1
b.,d, on --0,, obi, ,b i "i, yj ,_6, t, ,I, IF! p,""i'll I ,- -v ," ,,!
"'ni '' ttll, 11" ""I Itt""ll I -i- x;tl ,, ;-j- ,J i 1 I'l- si, sefiftra ...
Ig 1, y il IIHr-c,,d- Ai,: I I "I 11 I 11,11,
If I's ini-n, --di- y ij_',t:- P--l1i" dr, _ptto,, t, I 11 7, 1.i, I ,, 1 ,,'I P--l-, P, --Iii. d, I t, I
", I I It :", : 'i, ,ti . io I
1, 't I l, 'Id';, _-- 11, rp,, l,, -,", I 'I f"! 1 , I, I t"
901, I trill- t,, I el .*.ti M7 F,,Ittol a, W&W4 ,irat, tl," no'l c l",," .i,-l l- I" t,!,:, i I I i ,,III, ,tl tl l , 1 '- ir-j I I ,', i, H' 1, ; """111, iii I 11 1 '. "I "I'll ,-. .,
- ,
,trill. "O.I. M ,l t, It I I I I 11, ;i I
itu"t, p ,h o. 1 -1 4, cKQ-,' MZ'it ,r- ,l t l-, I I ^ It. -S- -, 1. 11S.niv W', 1 _,", ; I i , -4-- ti ,l c"ej,"., 'tilt 1-1 li, il,"', 'I -'i --, ,I " ,, ","'I
,
III 9". 11 _,:, I :t ,- e P-71-il 1 l, it,-tit, Z, -- I -11 ""
"' ; 1!i ,1-71, il ; 'j"I i" !. !, I, I -- ......... fi, I l 'N -AC, III, e, ; o l,". i, I t; '-w- ,l,,"_1le nind" nalii-ejp R C, ,- ittf-'r, l" "'.11 n-- -- !, _- I I - 1". l _t, __1 11 !- -!- I. 1,
c,, I ,, 'I'', 1-11 iti I'd,- -- 1- I Ilt' I 'r 1111 1 ", "'I", .. ..... (I ..... ,,,,I.! -;-, -:,,
denit A=1 ell 0 I:,o,.H,, d, to, 5 6.1 ;l,, 1, 'l, G. it,. 1l, 0"Ill !,_!, t"Uc 'IT I I -, 1' Z, - 'I'- .. -130 d. 1. t.,d, C --- I, cvQ. I "I'll I 1-',-- -11 I I 1-I!- -, 'i, I'll C, 11-1.1- ,, 1-- 11 III-11 11 -,- "", 11,11 de I- ,Sv --": , ., _-, 'o r-11, I .t I , '. I rt , r , '71, I l I lj 11 1 "t- .1 .,
0"It. do 1. P-tu-t-16i do 11,11, -t--- "' ,- I I,,, I.
,I, V-- 'IiW ll- _11 1, ,;- ,,,, ,, _, -1111., -i mlltr I(,, ;-,:i, I i .
dl. 1. Welor -1i tintia d ", l -- e, ,; I ,, r- 4, I
"" jli, P, -r il n, V, t"Iliml, 0, M,- C-1, n-, ?-: 7 1-t. vI I- -, ,i-I , tI, It. ,,I I f"t", ",;5 1i -' ,Iill i'll r1-_ t- ,I i nol- ,_,_-- I I "I
d..rd. C-0o, Po- bAIf , r l it -t il ? r 11, ,,i '. .,
I "" d, ,_ I \ .7', el-,, ll, -,,!,,,,,,, p"All,
S",.Wa, tn"", ,a ,,,,,, ','Ii, ,,il 't",- -,fl,
-Wi 4 "' : I i- 4 -i-1- "I -bi' 1 4
- t, ,- t ull , 1 d, C- d ,,,i, ill "I" I "I'll A "I I 1,
-,,I, Ktibor l Q '!' -- t -- 1,V 2VO _--, 7--- 1, __ , I. -, -_ 1 .
11 ,d,." J, 5--b f 7A% '. 1. ".
till r ,,, i-P f 'Z I "'I"I", 11;5"ll(i,
M-- ,: ,' -, : :,i,,, i,,,,,',' 'I, li
Ili, ,todI A 9,&, p r F IT- '" -,,, ,."--,,;'r;-- ,, I 11',;- % I 11 I I -if, , ,, ,, ,- f 1 t' -tt],, 1 I 1, 1,1 , 1, I
' 11 -i-tt' Ii'ltt dir 7,!A ,--, z,,, I il
Ll IIKIll.,Ij.ri- %,-- P-,,. "", 1- C- e, 1, I i !;- _,, ,it_ i! I-t- it, iIt,!", i"', :t', li"a5"", I K,-I-;,,l ,
;' ,.' ', I I -111, lt ", 7 -t ix,:i, ei L; I l I i 'I, f-ii't- 11- 1, r 'I --rli "ll", 1, --._ I I (i 1 R EMA NOXXem a
,i A 1,il. ,,,, ,-,g odII,,jo- ,,!-;r ,- - ,it< TI, t, i T nil 1 ol- i 1 '- i, - ,I _' a,, -I, I'l- i"," I,
, M tn, 5 -,, tt, ; r 1- ; I I I l t- I Il : _'i"', ,I ii
bl--t, o %'ll ii I J"Iml sir't- ,. 1 "i V- ,-- 'e- .1 ,,,,, -II'l 't I I'll, '11 1 1101", dit pf i'dll ,; i I I", i - _i 1 o,_ i r, i i--r J "n"e- "" Ti, ,',', ',LI' ,,;, I 1,11,, t1"1'1,*1--- , 'It I t-- -il';, Li, 1, 11'', ,:,!,!,I, ,,, -1
11
" F Itn, ,,, ., ,-_, f 11
-,,, C, f 11-1 1-1111, I--,' pi""to'l. ,-P_, '- I I
., ,,, I p.q., R__, '. it" I i I v ,It" ,,I
; 2 I I I "11", .!- l "!,Pl l ,I - -- ---- -- ---- --
- 6n y F'dl-d,, C. Idi-, -,,I'd,,, -1 I o ., I I __ _Y1 I.- I'm -I- T j, p .: i : ", _,- 11 c I -- : 1 11 -, i Vi't, 1 -ml ViiIp- -[Iit,,di. i '-' K '. l i" 7 --wi., -1-1., - -- -11 I e 11 I 11 1:1,11 c)_, ", 1'rtl, Iil 1, -1,- 11
1. c14Q .... i. I-- i r _i- I 1 .-T ,,, I I I I : , "n", F,
Y'I Mti, ,,, I tr
,lit'." NIQ h, -111-it"'i' i Tolar ll II 3- a 1.- C :5, 't , -1 -,-, :_ I I ,t!, d i
I -1 ,- ., I I I i t-- ,- it, : "I -1 "T", ,
,I

,
IJ in ;

col, -aI,, -Imv. pli-P rtIdtt,, _,I d t ; -rli 'Il Al, '41ty Y-;- I- ,11 i -, -1, .1, ) I I t f", 1, I I ,"_,',, ", i ND6L
"" 'I'I,'11irL, __ I'll
T- L- TIn,,,,, ; I
BII,,I,6 pril-itilp- ,i ,,, ili I 1 1t ', -r, ', I I- I ,' Jei,, ,- !!)
"DI, fieta C., "" r *t i I 1- ", Z, - I I 1, S ,It r- , ,-, ,- , t ,'a ',' ',,- T, ,
11i -, A, -Wb, , li, I 11 ,,, I I ,f I _", --- I I I -1 :,, ': -, I7
,,,, TI,,,,,, ,it., -- I V' ,,, ,,,, ,,,, --- I- d, -- 1" 'it, --'- ,:,,i- I I I , --, ""', I ,
ren, I -, ,- ,
"I,, "-',"a "t-1 ", -1 1 --_'1i2 m- -, t I I , D, h ,; I T A,
, WAI
.
, , I t, 1* ii: -, --,7 -- t, : It, I I t ,I It,-, , t I folliI, 'it
, I I
,.,,V,_l,,,, """i- '- "t',,d- -i 11,11" i", ,;6A Z C E N A "
'I 4 .1. ,, ,,,, ,,,
. a,, "Ir," ,*, 'l- y- ', "; 2 I I- " ,,, ,,, ",,6, 'I n-j-j ,,',- ,it "' --- n- l I -;il iriiatitll 0 I
I"' .. ... _. ...... ... - -_ ___ -_ , t mn ,t,,j ii; ,, T ,
.11, ,)--t- I-, -- 1I- I- ". ,-11 i ,,--- ,, !u',
I ANA "4 "
tr- ,I,,,,, -, N-ovi,,, AnvIe" ---- - ,,,- .r ,,,, t-,"r 1-: 01 :1
.-q- 11- r -Ino li ,,,,,,I tmi 0cmPoonao do todoi Ina tiompoz, D= 6=1 = 7 d'i
-TI"', T" I _- 'i
" I"
I ,
- , Z_ F ,
In "'i""' : V, al,,,- ,,: ti., -"r "", 1 mden Wwandol AZUCXM 5102"Pre 01 PAMOM PtU&
coln",, Fli n,
, I C a r t e I :, L I I I ) z z ,., ,,
i- T,;-., -A ', ; o'blim-t, 11 -) i a Fn ,,, 'L, "i",
_ .. Id..
'Ir t,,oL 1, ,,ti,,',,, par, ,77,10 ,: ,,,,, if --rir -, -, ", III Mwca Roglatrada "M COW am Ift crfflm
I
- B _" D
*,,,,, "6"'Ido!" 6, t,,': ] 1
Z- li-4 Do entc on Jai Molorw ftndnO 7 CilrUCCIZOOZ.
._,7 Y 'v'i,"r- ... r H-- "'ll-z A(71-ALM ADES F A t S 71' () i 1, I ,1 I", 11-1 t, ... r,- ,
- .n '. on '.i
"_ "I", '.
A _..I "I"
O"W , _,-.C..liiOfl d- li""", K, -,Iii, ?Il,,,, -I I T i R 0 x Y _--- v,.._, !-
- I- I~ 'ri-- , z It--l- Zil ZI, __ -el. r-'I I P"%%C !,. _-f li M-11. -_ z r, , 1 I I 'l," C j-, P& - tk",!, I I -ilir, 111 Alp
'I ,Lrt ,ii, I I -1,,l 7iti-i'. L. I- I :t; -t',i t, Il, It z, "I I
" it" -t -- ; I 1 '- A -, I I ,-, --,"t !- tl- ,ftld" -7 i I -, "
'( _
1111i "'t, ,,,t"l f ,: z ) _,"I': WARANDOL Y SABAHAS "AN CEN
I "'.d. CIVA- On I. _1W, r-" '_1 -,,
ILI -,, 11-i-, I'll, "."i, , -",
_- t ,',G t -,:i_'. n x 5 -, ,I!, 1. , 11-11 ,
"o '- '__ _c- R
'O _' n
" , ,, ', ,,,,I , i -, !:ir, -t ,, : A it, titi, ,, i ,,,, , tl "i-, 11 :t P ,tnitl 0 F, -111", i, IBA up 1i; I
I t ti p .0 d IOdn z
1,, , I 1:,"I'll L --', it., X ,71 'I"', 1_r )- "' -, 1- *,", '- I
WkRANDOL Y S "C'NA
" I ;--,, "i ,--- ;, ,. I , ,
I L -- "" _, _-- ".., "'r t, ", - _, ; A Il_ ,I - I 11 :,Wlji -., ",_i
I'll, I, I It t 11 d- 111AR!") DK i 'tN ,- I_ 7,,r,,. "' 7 it -111 Iir 11 ,,
6 C ,
' D"
"I-,,.- 6"11:P-6.
,LARTNA ; , ___ i) -- I i tl,- j, I " I I ,,, I
,,,, f, I --i- -- ii & ,I, l,,l 11 a
it 11 iii _. I ], d- i"l-', di-_ i.,
I-d' 1-ih- ,,oii ... I- A- ,od. 1 ,,, 11 I
C," ,i, prrA nt ra lIrf, 71 E I ) 'A' -- r, I I J, ", 3_ Ifi- -lbl',I'l --iJ,1n L,1 T- A', C l l-I'll
, lil s OL --I 1-111liobo, 'Vt. ,jo ,,,l-.L. i i'!" Fii1l",t. 7 l, 1 T T 0 7,,' A J, 10 :V 1, -_ --- -
--it' ""'t"'r I'll !' !! "' _' " "" i -l I ,,, :,3 ,,:,, '"."",
D-1 I I~ ,_ 'Ili IZ r, r -, la- : "I f- I lilt n,,2,il4 __ L. M-111t, 5 1 I 1 ACNCI I Cc "
_1 HC.C l ,, 11 l I, 1 , I t i ti, m z d,
,It R de,11, AzIl , z .,,; It __ - I nt r 4 ,
' 11 I I i-, ,o, ',- T D - ,_, R_ :: -, _,_" "Ir , -73i,, r!, 4 ,, f d, I, '?
1. ,,-'r,, , ,I r 1,--i, A 7F--K l r w 'S 11 'i
;iIl-t llil L r , i ,! , ,i i, I I tr i ,_ t- ", 7.1 X
Iol ih,,, 11111:.d '%'II'o ji I ,, Cli't kl _r' I ,r ","', F- I; r i, 0,,,r- ", , i 'I 1: 1 i 1 :" r, "t I W rr1:1 lIi: i -i- r" d'i !)- il"
1 I i"-: "" ' ", I -, --, , .
_ ,,'-l i ",;, l"'i" ,.l i l, i, :, I It, ,
pti, r "I I tl, -, I _f -- I 'I a- _' -' 1 111 I )D a ,cl o
""I, C', ", y %- Fi-,, li, 1 L ,!, '- y, I t ',' ,, -111 il I __ I ,,- ': I I- Iil '111 1'lii, .E, I P P O c 7 =,
o ,itiin lit l'- ,Ii-I '"', t- ... ;, :I 4.. ', 1, I I . - ,- d IV91191101
1 do' ,,,I,,, ,15, l,,I, 11 F I _- ,
,,Vilf,,"'A'i I _- ifill-ill I, N ii , i-, I I S a 0 %
i, N 1, A 1, ", i l D, Bi- AlI'll"l, I, ,--', ,--i
_Illt-") G R E I 0
"' I Z-f 271.1.1".- -1 I I 1 EIr 11 I" PO),tt
"I""l, tt,,,d,,i .... iiiml-t ,I ullbu --!- N. 1, z 7-, I- i, Ir Ir, ' "'-11-Ir Il .4 I ,,,,, ,11 B","c'! 1,
d, M,9-1-"t 7,' h-, "-,i ll I '"l, ., "i" i; ", -, L) % %I
,-: --' i ., ' I , "'I ,,,," --- SUAREZ Ai,- 1,m, ,1 pr-rlt- ,
d, Mlglelcit, VIIIil'b., Vi l* it) __ I 11 I ', i- -, UN'T 0 5 I P-1. ,!. lo --pw, m c-l
n : ", -I t -",-,", 1 1,1 ',t '," i':, i r r t, I ", ,
,' g$ 'll", I, ,I I Ili, ;11 ,,,Ilitogttf y biizlIlir
.1i"'I", q- I '_ '11, ,Il '_'-- ,..,, I," .I I r ", _,,; i t, ,_ 1-- V- -.- 3,A- 7 S- 7i,.,i,_,,
_', _ __ I I 11 I l l Ir tl 11 I
I iz ,,I, ; - r, I r 1 1- r I F T-f :1ill .1,11 .1it T I
, ,; A l ,= ,_ 1, 1 1 : - ,_ ",
OnWl. 1-11dello 11 "It ;j, ij, ", It, I 7itt ,,I!,, 71- -, t,, 1 1 4%
I i r' I _1 11 1, c"n'ttitil" i- ,,, I,
.4 ,I 11-1 -, ,,, I ,,, -1-1-1 -'-',
-dillid. on I- 1IR-1 it ,l)" I 1, -,,I,-, B,.t,.: D, -- C,,,I,
- I F I 0 R F, N C I A ', -! ; ":, --r Iri'll- ,tq
k.11J.- I- ,,lioli -L.w,,lt. 1 , r. K,- '.1t,
-g,- .i I I I i-I -1. l. B 1 !, :t ,,,, --rx, L-, ZL
1
r-I.W ,p v A R F N A L L_., 1 r 4 I ', A'- ld r- S ,-e m""'E", r
C.. A- A7 1. lit, ilIl __ T tll I Wl I 11 11 I 11 ill , , ,, r: "_ ,
Lo, Asipt-tt, ,, "wtit ,,,, A ; ,'l 'l" A" R p T V N 0 r 1, ;iorln TlAIIr C,,,,
y""li- 1 11 I Ii- , -_ I
' ; 11 %' i- l'-! _," n, ,-. -_ d ul,
ymv v,,, i, i I I s, , ;) 0 tg j,-,,-- 'l-,
r
1 11, z ,-C, tTr:Ii r, F ,i m-A-, ,,, CI l 171, tt, A
-t,, ". I- "flic r 11 I I ,- ': i, , n- , "'t", -, il'r 4', M III,, -0
ni'lemn IlI 'pt,'tilii ,iI !*,Ab,, _, t F- ki, Iii ...... il&" 1 ", r"i T iDI l , 't, -, t, ''10 l ----lI)tl I D7) _r, I t t. ,,,,,-_,i, I %,,,- I A L 0 N R E (, i
,ti', "Ir I %,t tr ,
,: __ 7", _- ,
F. I'd1li- 71"t"j, l-it' ', r ,'_ l': i't_ ie, ,, ,11Io L'. i _' , I., 10 ,,l ," I "" _' "---' 1 ., '_ r _' k I A j 1i'r t 7i"-_ r.
F J.lti I'It nA -_ ll-,, ? Il. l!l ,. Moflifica flollywood
,allntjr, il ,;!,t I I 1 -ibl- -- r ri I Ir I ,' -- '- -l DAIF' I ,,,, T" 4'5'
,olro em vdgidit ,,kLdI,,, 'k,- t tll 11 I : -- _-iil i --, 8- 1 a ,, 7i. '' nl-, ; 10i papejel bA;ic01 a I
tro"itle, dt li"'P111I, ,Ihti Mdrl, G R A ", T E A T R 0 --, ,- -, I, n -_, Aitr r "" "I -d,,, r- _,_RnI
, I I ,5A PojA I
"'W", ',Pluil A S _V 0 R 7-1 T 4-t, :,,,1w, M.'a-, I 11 __ I ltl "_- -1, o I
j j !_T Q., l:%," I E ,
I rtc, I, "n), t-'r I T.W.- Z0-1 1 r 1_ tillt- llr I
31. 110 ,,I,! a "-Ii*Lf W l l %-1ilIiir T'Ir F ,1244 5 grande ar0ita
W-b'6 tddo, c- Ili, r"!1'. 1-1, ', r 7' A ,, Al I t,% 7 , I , or", 0 L I )l p I C 2 , to'p" -i I
,,, I ' I.. - L 7- I 1
, i nlIt t Ap, -- I,", a V.- .1 2 ,I " "' ,,,
Io v z g'It", o"I'll 11cilit 't _;C7 I, L f ,'t I I -, -,
, '-' i I i _: ', - i ? q, ,- - ".
= p _,,t '0' l- It-_ I mi l ., t 1 R""', l" __ U ,:lltl
, 'im 6"PiI;5 4, 'N,% 11A ,I "I ", t; It
.... ,, !',t,, tt_, ,,% il FO R M to
,I, I -, ,- - Ii! -,,t --' -,I P -I- ,_ r V- , ma nt,
Ciib I' IIISC.Ilt 1 -11ND_ Zl M 0 .7' F
a6os d, ,I n", ;__-, tl t N'- :1 t, ft-- , "' Ill- !- ,, r 1. : ,e,!I- 1',I l-Ir to
tddm 16PICAII'll, q- ,,, -pIt,, t,' ., v",-, !' ,"i- S T R A N D p ,I C Ptol ,1,-,_t i l 0 13
", I "'i I I'll ,11 -, ., li,, 1;1,01ic, F ,,, Q ,Ik iotcimitnW. M" bl"'r Fl'idll' I I ., I I I -1 A- ll -,' _-- 3., M""I N,,. VD, -- T W, U lrl, F vI,, tf, nlo ,,, o--jo Ir -i ,,, .
I i G R I S t- :-_ -'r-l' "' -' i--' _- 1'i io rW, cj :-, d-i ..
,I Q,&; P, 01
1'. W)I, I X-lil -I, ... A ', T R A 1, "' ", "I 11
,i-, r ---- I t"', Uil_; '!I', 'Iplci l i L'n ,, il,,,p
1- "Ittp-i-ei" tM..I. S1. -- T.I.i, "rt;31, I' ilt, z I. v io ii -_ T.i, Tizu 1 ,, C. Ill, I b-l,*- n,3 FACIUDAD I I
.- ,,, ,i, ,., "I' r"6" tl ],
ll"I". 33 E-- ,,! -, P A L A L il f, I & a 1 F! y"i'ldti- tt4 tu - 7 tIcks
", : "i eA, Y II 1,, fKritI17, 11 U J-1 ._,-t ,"" 1--l 11 t, .1 X-9, "'! I .N ,,- y T-- -, I tmlIQ IdMiaA '-In ,,,-Ii we 1. i. 04
, ,, ,',,' ,,,,, -, ."A in ,,, t,, A 7 -.1.
etlcal., .m,,, ,,Ielldr .. "''." "' il' iIi,,Ct ,ri r C E 1. ,
iv
C.d-j Azt ,,, ei domlIj,-3 I'l-il,11,1111 _11) 11, 11 'll, -- Y i, T"'j, UrIIIi' 1,
P"Vi d ,,,, I v
,Iii I I , ,. 'V "i" 'it- t' , _!, 'I
n, a ". ',ot_ Kl?, ,,- "", Fit, : F __ d, W, I damiL 1 el r 4t 1,1
A I , ;Z" I. --it-,_ i -, -*,, I, ELDE T R I A 'N f) L du, el P, W.c ,,eu
I 1- t _?,i, ""-dos USFUGRZO 1 P, Atmo
_ , ,,,,. c.""Vl" 1,1 c- ,- I 1111 il i ,, ",, , I- ,* ,, ", ; N o.n.
Ili. L.t. ,1,6- co ,Impiitl,, i_ I, ,,,. _t, , ,, ,,,, 0 ilC ADO F ij L A m......'00
,,,I. ",,;d 'Ci -t .iil I N F A N T A .. titt4l I, rj jj s cjtiljt,,gjaf,, -1
_d I _ItIil. ., ,,,,,r,,,,, tj r ,,, ,,,r iz 1- I-- 114, IV.4 d.), T ', ,11 ..d. que Id
bt.ol. 1 X.pl-, T.;,lL VJW ,."11' J, 4 ,M, Ri, ,lr _, fl-- ;110 I'll _- 1c. t 11 "jIt "I""m ", Io h-1 i.1. i, "=
,..,.,tvr "' '4U DA
Vl y wit".'. I I I'l-il I-i "' Z's r, 'p
-t- d- 'o-d'a", _tt" "I 1,11 E ,!A "n- 1, ,-y,-1 d, lo4
t- e by n!t it' "" Pit' -r -r,-, -, c 1ti I 11", AI ANTIDA 1- I ... i CA
.p6 1* CoI A-1 At, !1'FI-_10 ,, ,,, ', A ." ,,t-.1.'_,,t, jtrizn litle I. hiill .-IL-d' h- 11, I
I .-nl ,k- n_- t ; I ,",, ,",_,, ii, "n,_,!, _ii'j
Don LIe- II. fi krq.4 Ii, eIr t A-11a. .. C- i meod- -- 7, 'l, In j'L i io imony I I MAY(DR ECONOMIA
- 1 _I;, ,", It I p I I A Y A ci ll,) ... l ,I, "he", F- ,
I 415 -1, T,-- I11--- I "i, ,, ,_ 10 l;L, 'Imo "AS t 71 QCZ 1 1, -ji t _tj- I -- r'111-1
,
, 'j L, z, o oR .-M , ,; : "" 'o It., ",; ,,- ,-T ,, !
I I t-,' L ,,- W, L _- -,.'o, ,ti,, 8 "
., n Il-," i --'. __. __ lr-'-' i 11 Az ,
11KN'TO S r 11 o, ic lil- I -6" pel,,!2 *
i 51-'N :O l- t ,,, -tr, Ct ,il ', FNT IA7 A 4
"j, 12-, j I --:_ ; U N I V E R A 1, I ""'I o," AIAqj" ,
I i , I "'A '- j,- r-ti -;t, ".-t. I Y,,, v 'Will-,1 -Ii trtt-d, ,1- usandc 0
LOS ANGELS I 11 I "I
" "o
J_ D d ,I I, l ,
-, 0 ,,l f '! :""' pr- T'i 7 M_! _-1-- M .11 m 1 I ll, ;,,% ,t :A, PA, I
I I I ,,,-I 1 1 I I I I I- 1 -- I'll, I
PAGINA'DIECISEIS DIAR10 DE LA MARINA I AGOSTO 16 DE 1969 1
'
omenq . ,9 Actierdo ejkt,,,,jEvi[w 'iCqYncrc* ,
vitan a los propietarios de El ht qe ajsc inustigan los molosolore ,,, .1 ray I w ySalubri&d
; I
I
aballos criollos: a un concurs los comerciantes en N 1'ej-presit'de "Charvallono- Y 1,11 q ... spon mezdadvs hp,!; f1ceites
- 1 I ----- .11- 1111-11---11111-111-1- la U N ESCO ", 11 I~ ~ I
cin event internacirinal titte se celebrarti en IDenuncia it Sillubridad, del jefl, 1,iical (if) El (,',,br,, i Alinflim, fifs Pqf i prohibidfl ilia tirwrorfi (iw lio fgheren
I
11alluaceal ,,-- ,,,, ,,rl,,, 'ti, jit ,,,art(,, i(;,i vin el Mercado Vnilro
insus.-Dilax eentavos; el A12 paris extraer grenade N ew, O rleansl Es un feco de linferritin la Viirrrl tie (,'ii" A de Educack .? -1 I I I
Jilelt- It, 11 Auixal, Ru),ali' R.y.1ty.-m ,.Eeasebin de .,,.. I P.r R.Nerl. V,-hl 4 "I AINr I I 11 d, I'll. I I I 'IT 11 -, """ M'rmnl I I ir-tt, ,, 1 ,,-Iltlltl I !- '' ,,,, il-, -il 11 '10 V
pi-,, ,,, gieiutal. be .1do eull-1,11 1 Ofireciflo por )a Cituara i ri,- 1. .1-1r- it, r., , 'i 1 ,,, J" y, "" (i -1t,
"Il-;, ..I. I'll 11 Mlnl l ii,
,., !T "l,,!,L 1" ,."*, ", ,,,, ",'I '*.,;, 1,11 l l) I a rwitwer It. fkwi It i"j, ,Itt '' i
, "' :111111111101-jf,
'I'll", bi", 11 t'll ial i Ollic On Par a quit fi, a f it 6 ,z, are ,a I a, 1. I 'm a, S 1,11 ;,-. ,
" prl, ,,T21i,, h,
in, ltaitsiu,, E, U A, del ii, a t-as dm I .1 'ond,", 1, L t-. , ', d'j ,
I .a 61 11 ra- de Coniercio de Cuba' IT". 7-1": -,-tii, 'l, ,t,,r z.".t El i1irill., 11 I, ,,,, ;i, 11.tL O., t"'! T)III11m liolsrc (111 YF1 ,,,,, A Illr- It, 1 "I -! l,, t --;, 11 ,;Itt" a,".
.et.brc P. h. dingi- t-Y, cue it -11.1,11- b-e- j ,,,, "e", -j ,!, ", P-I- 1, I I K Ti 11 t., ', Ir, ,-r.
otulin"ArOn 11 IT, "no it I d l'."l,, 1,11,1 11- .
I, Carnage de COmercio de la Re, ldad t1" ,t;, 11-%i!r,,. C T, t, a I! -, s%,,, sl ,?I,, ,, , tit i'. min!"-1, lj (:',',-jI 1 ,,
1. T-leru, v Ciiilo, Zsy '4qm b 111111131, "I d, sac
, r r', i I I 111 1,11 !it ,,, 1 t I ", ,I "'i- ot X-r
1", ul", con 4,6 t'- v t" I i,, i,
]a, que I,, hs'e mr drin, '. flubbea, de Cuba ofrecid a lines tie lr Turin't", 't ,f I 'j, ,11 ti it", ,t ,,'- b."! R, I ,, ,,,,111'. ,1,11 ,7101,1! f, -, Ir 10,, ,,%,,] : ," 11 11 ,
cobre, 00-t" I lillr- "" PiTtw"j 'i 'n'' "", 'l, Fd, .... t"; ia "I ,t -, 1 '11' 1 111 ""
n" w!lIA". a ju, P", a- I a ia, ticigOh.st. iih ... en -1-ii qiie -b. de trarimurri'. 'T, ., I, ,
" I ,,, (" "?
,a na -rrid. eri honi it, M "' Tz- ,1,4
-W- rrxll Is de 151 -- C, Q- 'I'sti, L-7 It! "P "' 11r, I ,it ti T,-,i, i:"n i; T'NKS '(, ... ,,,,i ,, t,,] -l, l, -1!1,1;-, ,
re ,or cl stls 6 ruita a ... b" d, r Una IVPIt i tit '! ... "' 1: : I F
,,, m It Cj-n!,,d,, t, ,[t ,
Is,., 6, qui.,, 10 -IRV(" c -4, jA rep-% 'If ,,b I r "" "", 1 -, "I i i, lr-1 11t- !"', -"
Y f 'I, ,U,,j wilit d, ,(,,, Alt- ,, ( ,,
11as cell eu otlosi a We de 11uU1u5!1 d N11 Orem Am" 1'1 -- -, -1
U- C.rnrncci,, eriesiberad "A""l- ill -t 7, ,I- Vill, 4,1,g.,J ,--,i 'I" 1- -I -A", ,!;!"", ,, ,,,,, , 11_ ,! ,'. -I v t"
Per ractro cuittind., i i d" (It, 'I, I --- ,-,"- ,',
'clit.. I -,
, :!t,,,t I P t, I:, 1,1 t" V G"t" ,,, ', ,,,,,, ", "j,'t.no#
, ,,a p,.,dent, *. C, C. W.Ithl TPll ----I, 'i e 'n J- i, I ,
L 11 "I :-z-,", -It, ., "'.,
nux"wo 6, lt In"i,",ull ,n,- it -= NATJ ... I dl, ftesm I'ar-1 -11 t t
'r, t,:1 ,,,C 1!1 T, 'i ,F 'I ,,
,r i, u)-,T I A: finallear P1 decline mes del XXi El alto st leleblo en el C ,t. 't", ',' rs ,,,, t ,', 74,,, f,
MI, Ed-l1j; C. FXk, bils -u, P'F I I ,- ult"". it,- i -111 .11 -1 It li, I qtt lltll 11 P1111111. it 't, 1, : I r- "t": It 1, .- I lin't 't niltr, 'i, Itcb. '.rg--., --i". N.TiM.1 Or puesta. que cc latienacian., at La H-11i. Y it-- tio Qt"I't-1 ,,, U l"'I'v;- n .-tt- Et --tdt, J--i,, I t!'L ,,,,,,,,,,, t I ""' ... "T
ell i" ,,, a I V- .
, !], .- I t,:, 01 ,.r it,,i it ,,, %,
rute Y zay., le h- di dr, alo teri. 'd, ittm- .,uutie'.n, cow. ,,-et, ,utrtr ,,,, iu, n, I 0 1 1,,,,,ilo i-,), 1 A' I I 11" 1, r ,
rig'it! "' 6 1 101 101-5*101 del Ulu ltius ,t,
:To ac Agriult ... i, ,efiu, V!, Ailliult.n se I!~ re, ti ,ur 0 ,,,, P- p t, -1-t,1r1t u i n ,, 1, S,-, "", 'j, 1, Tl,,, tt, ,-,h, i f,-- 1;11 I "I'lIll- 1 "I"- -1,-'t- 11, e .
tleli Para a0licita- tAn',bil" li,, 1 i ,,bl--Tci -n9tr.ld. ,:'ef"' .O -,v.,,,"hcr -1 ,,,,,,",,,,.r,.M; ,, ,*,, -, fn rl a,11' '--7 v 1 it, 1, tt ,-d. -IT G";-L- 111 C, it -, .IT, ;, t, 111, 1,- ""
F"P" a'1" -' "r t I t r -d: 1, ,, ., "i-,e-; Zti It 41 ;ist- ,1 ., ", il T, Ft"i,11", 11 111", P., el dip-tarritulo 'i , ", ., -- "! , C "
, s a "& s.. C--" J r ,:,!,, 1, I ""I, 2 1
R t ,,,- 1 I I ,6- ,i t, 'it, 1 1- 1 CI
'eldi, .ricml del Clobi-.. M, Walter Sauer, Mrs, Wit) Sal- , 'it, I 0 "' 1- ."' --,I i-i- I ,It ,t 11,1-11 ralidlid, per Ostint., q, lia,.0 elr. Lli, r. , tt ""' i 1:11vtv, Gc;iral 6, :"", 'i""It ... t, : -, ,,, 1:1 ;it, ,It a I I I.; ,;It"', ,- Irr-tiri egsv, issultin, pra" ,
. 1!il"!"w 'I- S t tii-,iletl, tolen II-E,"i'v, t i" 'd uual ', ,
n, a is re M, " , I 'c"', tie ,P sit, N-',d'- I .
,.,. '? f at "' I i 'ZI
el I.": 0.1 ,7.'M- M le &X I r"T , I 'It tdll ', 11-1
-,, ,, V ,,eztt!,, q, e 's ,jj-
-P.1ci-.r grades '.., 'is- Sab
jP1 "' "'W i, i-n- dlVtOr. "T'lit -% t,, -,
i liplo 4c oboerv. ,nt,, 1. 0 parla- Michr, Mr.,, AIM. Miss'-, !&, 11- P 's "I It i -,- I, Cctttnt%,, '! q.; tt "'r, z ,,,,, ,t, ,
tests cr scores. a! tenerrd T d7sr1a: ,I i:, ,,, - ; -j"'ti"'r, d ,t,,, , I ll il Rl"ticillf,
" ep. ;u; Buj I I ),
la anr '.U,; Idad di, 1XI iials :, 8 i' d ml 't it, F ,trejl, ;,, re i12 it", i!
'iu 17--" 'Is! 11 "" o Cie Vo a ",i 1 (" lntr'! I I I r l ri r,
ras inscriptas en,.,Idm ,,g Ir, ,oil T7 ii I i "I'll, IZI i 'I'll "'P 13"; -,", "" I,~ 1111,ilrk' trfll i f,! -, 11 ,
cle ,is '= -d ,11 "Whitices, finul r, A. PAffio', li, rj ... I -t, -, n .yer, q t, ,-,, ,,, ',,tlt, C-- r; , il"! I
,rit rtR,--7 C-,rt,, h if itadO 1', j ,it, l, 1. '1-1 ,,, 'I'lo Y., At,, Ir, i"t", Ig ,di,-tA. Itt"',"'I", I ", -- I - 11-11-11-be I., .111teism, Aire ,Pa,,,,, ,; ,- -"' n,- .- ,,,-,i.-,, ,-,., ., -,i : de fll'- Ftl"- t, F li "'up, -t "I il
sad,, Mrs. Ali. M.ad. 1, I tr, -- "I'- to ,I !, I" it
,.- 'Orre, "' - :,, ,,,
. Y ,I saints 7T-1-e-,, -t ", d'i ", ,, 3, irt, if-,11 -, tl, C -1 ,,, ,,, r-r- It, i- .1'.11il,
M.lu- Y cit'." taruil, liden a .,a, cle 1. V. Mise, Ann Mead'. C irtttt -, "t-, "' qC0 ", 1111-111-1 -W tjt, ,
"' "s com" 'i 'r S-Rlic - '. it". ,, ,,, L" 11 I i I -; "
pr ,I I jjP" ,, t,,u", ,,d I ,, ,; 2t u,- i lt;,, ArIl f ,,.
i, rj Ad line O Wend R 081 COTbT) Is CArri.e. it. C..."i. e M-- ii rlr- ,%, 1! "t 11-1,1t, ", T-,,
Op= d c nL1 I tt ,
Be ,;;;tl,,,,I :, !'t-l"I ,-,x*!,1, i'l, "It, "twl- -I t, t';: m, 1,1-,,
!a,, de 1. mr-1 1,egborit Blaticas. t, -2 -ill 61 cli j I- Fth t i- I i d, i T11 I I Ifli 1h Criol
lii -, I s, it e!, : .1ti1,0,,1, "I 1'1'1, ,N, -,"'It,"I Ct-', ,
, t, t , ", ,
Dc I.. Dulectila at s Ce- "' ,, ', , C I , I if"
, ti, x ,,,',,! i,;I, t,
, ; F1 ii ,, to, del Iastltu M a 1. Reou'l, t, I", Ne-, , -, : """', ; :i --- ,FPN I ()
rtnel6n de prodactas urtee- Dj-,., del Ineub,,ja del Catj :,-- -: i, ,
I I Jet d" rato, ,.- 'd s ,,s -,,,ii, Ii -:1 'I.,"..- ,,, ",-'T", t ttl ,, 'Tti, ,- F, I [ 11 A" 'J* 111,
lriin)ltO "it., Vir, t"'., 1, r. ,--, Rubl-, ,, inicurri 7e-cl ,rt F-i it I ,,, 11 c 07 L4 ,, ,.,, ,, i, ,Ic : "", T, I
M, r I ', I ,I -- - "I' 'J", "' -,- 1, ,, 11, I ,11 c ,,,, !;-.", !, ,f '. ,,, i,,o
slitn'tio to "uOr AnIll. it, Monic. ric L .0, r 7' , ,,,, 11 I ,,, I I I I ill i I'll "
I r Cal- V- -,. e', "' j" !,! r, 1 : I t',> I,
Z., ,,a, pit que ,.n,. Olue lisunl- T, 1, ", ; ::, ;,i" I ,- ,r p- I 1111-;1 I I I I'll 1. ,, I i"T ", I
I 1- Muiurd, Ga I 7 1 -" ', ,:" , ,,
uVere, ", I ... I I ., I .1 ,, ", "', ',:' ,,,:, ,' r
is duct- T"m % 1, ,"'. "I" 1 11 I t i 6 0-, !:r , ![-, , I I ,
del d, , T depart I ,
11 l', ; '', I I I -1 -1 I I 14. tt I !",
to !" 'aull I I I eaxaficr. Hijbi,, I I I , 4"
rgaIrt ni-te. -r ,,, t- .jo -d-- f -. r ", It !" I , "",
,r Herruindr, M I ", 1, I I ,. 1-1 -- ,,f ': '' 11 I I I -,, ,
-z ", "'u'u" '" W7 I-kti el ,11 ,-, I IL I : 'i "- r,,;.",",," ,, ,,,"",," i" il"I 11, 1, 1 lzV. U, A,'e'runuri-o,, -, ,- K ,u C .de M 1, I" E T ", i-,", , F, I i I I ;1, ''t ", -;
rl,.,'. a- 6_ al'mt '- 'L, i'- "'it, il, -, ,,, ., I 11 ,,, , To r 17 L r 1,
- i'r I a -, I t , '? ; I 11 T111- 11-1'1 r, ;, :" ,r,
Ti ft ,- l ,, -, ", ," ', '" I'll
", '-sti - a-- r, ersaet$cae te, se 1 O : ," i, , I ." I
O 1 I h C,;- lr 1 -- e, i 71 i 1- -- ".
,.,,, Jiena "O, 61 P-Mfslcille I-Oar, I 1 It T- , "T, -,,
uOu stpri, e, I I R""'t Y ,L ,, !e ,, : ", 1, I 1'l'l t, r 1 ,,,
.... ... .... I'll t ,- I ,,,,,, il Y : t- Y", -1 t ,, ; ", ,,i Fl- Az,- ,,, ,- I ',, r,, I I I ;01)" IIANTI
Altn n it,, I I I r I I I t': I t ,, t I t, ', 1111' ,Il I, 11 N' l"" ,', I ",, ,i I
ls I I "I' I -" .-T ." ",
El doet., It I 1 ' t I !, -i-' "' I r I -, i 't I : I 1! 'I',, i I ; 11, I i 'I', ,i:[i, 11 ",
f I 1 I 1, -" )", "'I ltlf"L' ', tli t!,
xall, 11 1 It:- 111 I T, ,, I I I ;" ", "e't"- :, I All 11 t ,,, 1,
",,a, Pa t", --, T "-i 11 .1 I ", 1 ,,, !tt 1 i r ,', I t- ,,;- t i, t,- '' -- --'ji-j ,- I 1, I -z ,,,t,,,, i"'," ,,
I I IT v 11'1 1 Iti, A ", ,,, -i,4 ,-, "" 'I 1 f" 1 11,11 L "I'll
1- 111- I f;-- , ",", I r ,, l.i. -i 14 t- ', I I 11 I I 1 t ,,, 1 I, 1j',-'-,-i -I
//11 ,,, :- t"l,",", ; , tT I ,, ,, -!; ,:, "- , ,,
oi;-- c"t i, i !, "I :t ,: ", u ,,,,-: ;, ", 1, 1 t t ,,,,, i 1-1 ,) fi. '- -" 111.
, the,. Q.1", 1%;- r, I .;rtl' -,- i", ,_, -- ,, I j, ,, I" It;
N I luiii'j, r ', r. I ,f I 1, 111 ,,,!,e t J- ," I'l- 6- ,,,, --',' , ,;j 11 /"l
' "' T: t!j-", W ltd I ,* , ;L 11 I t A ,,, 11
- W:11 :f r' - I t I I ', I I ii"- ,,, I,, ";), --- -1 ,
,C :) rcru es I ',' ,, I 11 , 1:, i , t : t.
- - A , , it,,I -,l
1, -'--', -. ,,,, tt -, r, I ,-,,, ;- -t, 'k, -, 1) %%- ", t I .
i. a :, 5 ;i,, :t,:, 7, ,, ."', t" 1 l, --e- 117tt- t- 'u1 11 111i 11 11- ,, 'I ," *,'r' ,t,;, ,',, ,rtl,
; ,6. .-r ,*" r, .,,,, ,, t- , I 1 'm ') I t',,'' ', tr 1'il': t j1'-,"'-"1ii'-, I -1" i il rp I i"2 I a r t "I "'wrio ',"
1 !, t!" -'I",
11 1, -- 't-t/I -, T ,-11 I I'', It, r 11 ., I 1, I'll, I 11.- ,,, t: ",", ,
/1 1/ I "- < ," "I 1;;-t t t I I I Tt vit 11 . 'L ;7- '-"' 'it' 1 1 ' -,r,, ,.,,, ,,, ," - , I '11'tle 11 ', I I '- :,: 1,1----! ,, '- 1 t- -- !',;t, t- :, I I :,, 1. I' ", r", i", ,- I t
, iig-- -- "t-,( 6, -, I i- - ") r i i if 'fhm ,
/, , da I - ,,, ", ---,i tl-: i It, ., b ;- (' 1 ,. - 1'1ft.; t 1--",
./ 'l, ,, ,t"', ., !- I ti ,, I I 1,
11.1 Y v-: t,-, -- -,r :t,- -,:, I -1,1 I '- ---- --- i ; .-It
. I
' ll,"- ", ,,,, , '- ,-- : ";
-, ', Y- e't tr-- ---- I~ ,,, t I -t t, _1 1. 1'011,111,- in't'l --1 11 -- -- % i ,-1 1, -it, ,C5 :,-, - I -" : c"t uc -, ,", -'- 'ni-'- "t ., t'. I 1,,,'-' e--%" : i iP ',ue T oib'.' 6' o I 3 t, I ,,,, I
"' "', I I 1, t 1,!tz-, -- I, 0 ill 7 , U ) iijill".-, ; -rhvlw I'
, ,,,- d st , ,
"" ilk: Ii a ,!,f ,-, ,"-- lo joup
-, ti;,', ell, 1-111t" 11, -,., : -T--: I ," r
, I ,-vnvh, "n vln!"idafks tm',1tJ11w1-4- "'. Mfln-f)
t" 11". / ,', 1-1-01 i I- 1 1, ,,t 1- 1, .,
,,,,t'-1- 1 ,/ t r, '. t -11 '' C' ,, --d it, 1-' ---- a.[ --- --
i, :" ,,,j ci it r ;
/ , -- la .1. ,,. " 1, I !!x--t- ;, ; tt, i*-,", ; , "', 1, d"t-i-t" i": -,-1 Y "I ,do ,,, "L, 'ba
, .110 I I Tna preRentaci-5n popic r,, '. t" -- d" _R", t 11
-1 v t L -, !, i F, ;,-d- (--ri -t:-- ena. 4c 1 t til ",,.. 4-lia
- -,--, I it ,,,, -io, _- I ,- ",,! - r I I '' a en
- I I '. I """, --, %i i-q -17 rl Inuple-, e/ ,-, I de la Discreta Enamorada ', n- ': - '111 - : ti: --- t ,--, :', I '. ,, 1 1 I'll -,;
,4 QOF : r n : I t, 0,up- u d.p.1111. r M.njfwt.,
en ,j,,-, '1 t) e ,f- pan ", -r pfl. i T jt, v ,!, I P basitsi-Ict, Aver'"
nuestra Universidad , ", lcz_ -1 e',.",.i,1l.,- , - 1-'t t : ,, rl- salilter d-ccula.d. gut aimba baluendo.,
I/ '1-1 11 ill '- 2 1-ttf : lt --- -- tx- "tt" Taes wn r( O,,,is
-,, " -- -, ,,-. - zr. an la -ttr I't -, ,,, labors. ..as ZO
--- -- i I IT,- i- -,,-i:,, .
;-/7 ; / U 6 z A ----, A t L, -, _,, ,, I A
Vis. I s -, --t, -. i ,.:-,- MATERVA skrnprls
- F Diien -V1%,t- -,", .P11,ill 'r -- I .1 111 t MIMI tits, Facundo Soler, Covrrit,-, F I -sq, Pi -pti a ,Yer en 110 el delklogn ,,temo;
L.p. at Vej., .1-1 'eri .I L, ", C'n t, 1 ,a ,on, do Y Rannuo Purnairitio, ,,, ,, ,;- i- .... L40wv, "
'i -," ,1-11 Jar-, r- d-,t.e B.bt,- ,- -, --,,, d-pjillad ....
Drairuitito 0 7 a1T,, -- I I r, t -,, "--" I .T,-!.- = = 01I ea. t..
M AV01t z, m -,IT ,. 7-1 1 -- "Pa 1-11 Itill m antlellstO Y do TERYA
-, -, ,,- j-, d, 0 : I I I 9A ,, Itsimses ru ta P, rc, se id. cUMPI I ,on it i- Dible, ,,is MA
be dtl tl .. Ilic", pe ut I IM 1 MM Itlf' j l T, be,,
't .01tAl" I i..'66t''- -it"'- t" ,"s 'e - -- m "! b,,. une ci-- li 'a I lo 5 tionl- T- I, !.Itt de .1 P ta Jain" tandrA cont-ti.rapta).
i - ,:,, ,, ", ;s "i-, -W de Sau-idad 1-1 -, -1
_1 P L le list "'en ar
O 1, inia d r,_ W,- - -, i;- $tire el aderturit ic '- )" u"t".
-1 C-11, G - A- ,, I A iorl ,,1 W-tor del at d lipid, 6 ,T, ,
1, I d. :, !, i.d di, Cle, "t I lo j,"lr (tt5ie'l Nllli 'cll Obeara H
, ,- del -' I ise
.1 ci.1,F -ni, -- ,ten, dt, que do- -n;br. ant.,
1, fir, de bumalt solual a' P- j e','V" L' "; i P , de 1. 2 '-,- it- ',;- lot rruellic, "Doeuslail -3 Ji "iti r- "" ,j,'rc". 'd to
'4 kr Seri a ", I', EtaII6 un petar(' i "I 1 x, i!-,m del Leprosiarl. del ble n i lrJM YViace,
-7m- :----- 1- ,- I ', -! 1. Plais, Rector ---,-, I I 11 'a I Vh.rtx
' ' ' L I jr4td. par ]a Fleet-iti. N-6-1 de dians Int, d0suentOS pirios,
- ttt T, idad 6, L. Hab I" I "! k, -, ", -, -- i :tt-tf-lms -ts"'O Y I '- ," ,"' ."i "" '.,'i I Mi-'r ,T, Rts a, lilt
i-, i , i C ,, ,
i: ,- , --, : ]a calle Juan D -7ado it, ,, I -;, 01"-lai ,,er. 5. d.- de
-, I I : 1- ot i1h7l I 19 O-s ,.r al, ? -liu ,-Il, ,,,, litll Me"T6n., d.- qua le at Ruiseclar dis
/* ', I -,tt ftfet., R-6, que vlrds a octipar Cl PUe$tO-.
. --, -, Old- 0,T-1 le. !- 1. - -r 1' C -t "' m 1. 4-;
'Y recerin una inisa i-ii A -11 I I Tf .t !Tapiirle de -. -Itin, -ft!--t 'ld-rl Y jss A IM CANDADO blentra, =191,
1- -== I I ,1-1 , ,er l de 1. FrdR,
-- I -- , I ',,:,,t- ", , Una linfrail- )-jUgiii, mlaft- ire 6 0 110,
- -, I Itl- irautid.des deacoritsd. por ,so t eln I U, u ** I I is
auv. -,r lsrlcs 11 n t -, T. v", in hosidtAlA. ,berm cobrado por Im misreloa at c r:-j , s E I 91.11vilFEV .. I del hPIT97 go : I .- I I "I -11 I ,-, s, : It de ,M. de plis.jc Y t, 1111i.1w 1.1'uira'.Xiso .,Ydu,'. 1ndlral
- -- I Ide Ios re !o* de -41jilzur "' , k- ,! 1 ,, ,,, 4-Jca.-- d da, i.enlcruoa qu. con.irstrui. 'ecil'. Burl
,
5 1; -- i I I I -,; its .s Oi'nt'lii: u, 7 cli X.s ..P.-n q ,B,
IN -, I I I I t - "I' hu, ii1if.--0. 'Ta7lutalitcs R !as ps-Ir ,Lia' =,L; Ve= n ).
I N 0 1 --' , I I I I 1 1.: 1. I -1 ra .O Sisrudiud 1..OdiT ,-r r! M.ist,,, del T-.baj a- u-b.j.d., cuktc% nuevo ,,, .
ML el al, , -t I I _,, , I g"=
E t- ,1 j%.int. N.-..1 j"d pr- t- -t ... i ri, e .11Li',, elel .. t,
1, I I I I I ei I "Se .. .Ic a ". '&
N', -"a tualb.'
, 11 I 7 -T Is COOPt,re de 'UFj' :6d u- O
la.11 Vt -1 I 1' I t I I n ,a clin
"' c "- I '1ln" u!L,.M l,,IbO,
7 I ", ,, ,us .,," O'lic"i, i, ,, d-t- MaTislii. Melar "I D-06.iT
., ". I -'-1 1.b.c ': r1citei',4. a I ic-liric.a lic,
I ... r0tosArabajaderes, par iii, cu4PO .g,. V, Inte-ion
i 11 -, I I u 11MlF de
NsW66dor Excl.s; o I -, -' I I I I per .Q-1 .Titari- 1, I 11sr,.e ,i I.- ul, Milito,
I I r" I I I : I Tavz nau% I jdv lacWtrtwits dc ,c .... cid. scueu- RI
I'll I I I I ada-m sit las que apelii el clanterciantel,
- x t t 1 11 ", 1 rio Auntrusie- r terriasca Cie perdell.,
IIl 0 B E N I T E Z I "I 11 '. ", -,, 1, I It t 1- le'. PW"i.e.l.
1 1 -, --, -1 1 1 1 I I % del kocio, or Saw. 1 selsill.t. de "an Bit~ (Dos O tres leces al dia,
:,, it % , -r c r I ,,- -1 I I I I I -%-V -jd !, le -!-doa y .. br.r.s 'ill! ENIX -ZLTEADO,
O'Reilly 514 Tel6forno A-8952 I I I -' I L, 1, 11 :';,- -i '' ---1A P,1l',lcOf1 d1i R,- lulij El ... rct -Ji.nir.d., del Sm, "'
t '' t 1-1 -1 1". 111,- 0 nos fu6-P.T. Title estate el cueF
-, r" I 4 ... I I -- ", -, t I t ", I o d, 71-, ,ran, I r la",iiidits, ltOft, -d. S, I .I - ?
--t '1 It I 'Castella tests 'Ira
.., I I L!, :- -" CT lt t, , I ui,- lea priodist.s Is he Ile en
.-- - -, ,- T ,",'A, dlt terni" P'ns-el. lvu IDS ,ntlies ses lsrsenxls)
, : :,L a- : it , ,TA-- -1 I.. 6 -ante el Ir le
:1- -- -1 ,i R. , - de u, te I ,3WU0hA dij*
1, ,,, tiiu,;-, a ,I sM ,I; Iiiie 4:, es r1o
1 1 -iss, t ..ei R, -1 ,,; i -V lida, Lit,,,t- gasajado por r
, -: I tas 1-11 "I su 1. En 'V _Tet.11. de Pnem Y isue I ,ine. tu Is dlets,
d I
I trieda ", Ci, I 1,4. - R
,tm .,usilit.to del qu,, f1i ""'
Collect. case. .1 V ied- ldl UtL ; -li Trotil- it ,a ra
i i R., Tuta1tl.,"-,PO, el jr-po OR IOV T.W ., los e s t u dM ntes ,' eur-Ea
II ; I, ae era Iwh. Re,'- 3.- di, que tendr guil dtvolwrwA
I M" a. peteru,,e L .... Bliinc.
.Jr. C*-1.1 asPe". cl- -11istr. de usted lamb deade luevis-.
1 -;Alutrizarl, acornpat.d. de !- sefit,- Plate q-R Tess h 11111ancels, -t Virgin. R.dTjg,- d, Fl-to, V.- P.Ikq.- Par. que es dentadure,
-" a Wilson de Nme r e Alumnos de inedicina le lunpia. drilurnbrulaW
il anwi ijus NorN -,"", 14' -, -,jez j,,,.J! le-, I I -tad debt -r el Npr&
Riure,- Y c '! oeu u l a,, s .f presaron ou gratitude "c'm L.11c.
arguren, reciarricr% eye r todari las dcat, se lis pedide, ii jefe de la itepillo de dient.., A
I depender'siss Cie! epait=erw, ri, PO!iia Nlicicual, coronet J.6 M. C,
recalt- ilt ia 61, P.ja N.ei ... 1, it e- citic sea ntInda !a ,igil.-e Itri 1. wd de eye
a, M 1". dTl local del i .ill .to, D O a, ,.s,,,R ' Z a "c'
recol-ba-1. fIld. s-1 -.et -c; li ,a- "Fre, ,,, el' h.To: 1',!,-1, Inspeccionarin A ganado
c- e,,.Aisdradlo'
I .u.ilto .- dii.riAlt'los P., 'i t j(- cn ,igilacul. ,T"h. Tell sl
,moto etieri'.--tz registrado er 'r" can;;e, Que 1. A ,,6. d" luntroa Inter; enfertno ]or veterinarios
-- ----1-- -- 1. aspilbli- d Y-.d., I - I.Zli,' ,'O'1"4 res de t
7-- i, -2-i n 1' '%.-dj. M-lespales lrib. 6 .J.'1T1bd1P1 i!,.1
-1 m-truie.tO ne w,...i ,ii, ,%Tiss .rlilui. Nc.lu Castellanos RIvero par I's El Jere del departairento Tle Ss
t -, 110 d-"- del l: r.ulo ,e ba he- - -.i de mej Tait int-d-iduu, d ... nte 11 111, ,,'led P11lialia, dmtor irg lic Mi5nT
; -, l. -fiffig!as, ecc!, dr. Plamucial ,..iil..,i los, vet
. z 'M M de Saktibld.d e'' rairilst-66. ers tod- Ica
- 7T $-izite-tls MID- 11 o ",I el altis Pt- afte'diel 'or el 4111nerill d, Pl,=, ,,nsrica docto ,,, Luis.Fellpe
P,.blc,- -Tleltui 1. I-retai is.rdl.l or Its Ideuree aruilcca P, jdor
I I 5'..: que Pii- j6u, Emilio. de -O, cdO allinde
., O"T .,,uia" ilaes,, d, :-li, yi? ., I in a
:1 I N"heard. ise d-u", joal'Y"", i,,,- i ti, ,is i-.1,1111 "', rpr 1911. ms are R E Wo B11,Vc. Par al a visit.n
, i" st A Veto- ellud it i"o ,M, firicas, ene il a'
, k ,-,, i I A R """ ", i a A Rencuirell, We de !- liam, Y 1, r ,,, toda, las lelalcres ,b ... de it Iluvia, rcallut ndom R! ,..., d Bat dis an bs so
. Gt avo Vleal, jefe de liudinartuitrac u, j- ,,I,. T.",elq- mArettliere .1 '0-1 Vis
, I I =6j Agac.t. y Sents
-, M I -w de IcRi iiernpuertcu. I fisy 1, -b. c. ... de los p.cill... m-iii del O,- ., b.da
? I I I cri ill .' ,r us rtes Grg a;
, -New r.n el mto can el eillit' t- Tilli.-O cascs de g.O.d.1:j=
I brando at doctor Robert I itr. i;aiidas commercials, de- Castellanos. el president
, I il % t: "! -, I lie, We te de a mo
11 I I /-- J, J I del iieg- do de Desir, tt- ; ) rlimau I '
I- ,3 I t me n, itt -' 1111, 6 11
41 1 1 _10 I s- "d, "' ali'd- O" Tel T' s .cint. M-u; Pro Castellanos Alrilldc OR 'p"a" "" "I".n. .F'.'
1-1 ,1- ) I !- I,- No _- Q O ,. A nsni es 'r, quien
-- 11 -Nrusibrand. .' d- I Art-to Al- -ca .lblg6 ei eli- lu.. .. brillri.t. ,estinseri as
- I I I I I ,ed. We del uegoc liusv dt Vaqu i- --r di,111alle, 101, lau, raWalts IMIllilts q e en t --- A Is Sarldisd
tl -1, ,- Or ,, , ,
i l1laa, Rcsntiii de ve na -E,i 1.1r-, d d-,-Pl,., at
, ,, r" sa, = O gen de 'a Ad-inu t' lauuielps, basteci=.111.1 den' -oleI I i,, tcig li ce
1. 11 11 , -1 k I -Ncanbnaid. is) e u Attu,. T ifiii 01 hb cula d t ,.b. de, Pl.s..I. ei is s he
- I C' -- direct., del doctor Roberto le-te .1
11 -, d, ,, lsp,, ,. p4me Diii, 11-PI'llice. abr!6 at ze dam, do at 9-b,-TO. de "I"
I idle. del 1-1 1 IF -ca del doctor Ruh t .Ua
n -- I It ,-Illsy. b. Ilanos.
- ran r ;,_ 1 1" "'itruct4o"es to can pRl.b,. alusivist a IM TOO- Cagier
, ; I I -" W ,; -, lt, I r"'d' del ,-,- del Tabilj., d-t- ,
I I I I I M! i;% b do .1 d-W, A IiJ, ,,,,,, 'jije ld airal tcI6
, ilindal, ,I Flualls t,, ,I At,. a d
i
, 41 TOM c Ololiiet> t Vas, d tal"o, cluien itpiiei lo= ap 10 1,,= cl sonclUals
,- 1 -,UrTis M0, eP dt NA; if,,,, 1, i ,ista de qu era i u" I su el id it
d. .,_ jgcld, ,-a'It, --n.1 ml.rio,
1: ri.- 11 dis itaiubniitd s A d en .o bris d. 1. 1-6a, n I a To. con tl..sV on
- q
-- -,-d -a A ,
,,, ,-- I / I I I ? C,- o i, !a doc- I ,Vr., gl tziuer u j n
10 resid, hi- h 16, et i 4a
1. 1. r.
I i 1 ,It. .. ,nitt,, de 'a = It 'is, c-4 luOd-, niede, t"Ol .1 1 .. d,,lii si: I.Olcnd, u,,,, ,1.1,.,Tl I y
1 ',t, I I \ ". / t. "" I blurt, War, b.m de, obte, as .1 ni'l O ,:b it, todos Joe
- I ., N I / / , ', ,,t*t-.u& ,, Z, IT ., ner, tellance d.' l'so' 3. .1caldis, ccncps segicias .6dkos del Mcnilciplo.
it.g.it", , q
vit-,, -,t.," oel Xest-- dc--' l ce,'u'.. S12, dulno de j- L r4ridol. ,F6.n 1. quer treva tee alien, COn in, esPl6ndido buffet
l -- Iii -- 1 .. .5 1. Le 1. tg us is .vp lal;Lit 1, a fi 11 gindo d, r i.%' ,
-- I J- yt r r -Sp- ": e e or e:
, 1, lis 1. 'resi'li di,
A C Adil, Pat '- ell ., is Corrio victim in, 11 erms artist. drFT--t,'.i y de In
; I I / / I seCletaiM 5t'', la "'...teirl. del o A a 'll
e Pe
, pr d, n de AltinuTos radio, d16 Pat mirri-do 11 act.,
; ,,, //, ,,, M'"ilt" P.r re-iscl. dT "te ;- C Beer ,,e ,,tr C.Trlt6
-- I I ,'nr >jta; Luis L.Pez Fterrulldez e L) 'Ons nest. ,on, 'I I ), ') d l N-1-1.60 de 0-.Jls T.- a ,,,brera, rI 13 POT Cie ,,,,O L. I
. jj,,au ade,, seusle- R 11 ,, REMEMMOMMEMMMEM
. P \ 1,111- Rf,, ,L, ,do ,,, ,, ,,S c titfeit. el
4, 6 1 1 w ,4,, ugr el DIAl : ,Q 3 1 ,i '! % -d 1- I
, I Ferre, leerrutitim isle del Ne- 1 -C".r,,,, :, 1 ,, ;4- o trs tipo ,.,ial, I
: %,,
I I ""blet, an !- 8- de I its
, f. .1 ft*-ded-ft
, I I --, 4 : -le C.,I- d. iseb, ..Jjadas PslOlla. celebn eiectiOnlis elittrulo ..:irtes,
.. I I ", 11. gule.t,, ju,,ti, de Irabiisrn. Quit
, -, : Par 1. Trispeecion G-rsti d, Absis- ldj, '
- ito it. PT Leckie, PnVia t I gus, t deatinoi durante el bic .
- 11 I I /I I .1 r" ,ob I nio -51 .e"
: jda qua exlDeridjan product. jarto
:,, t P't"d A
, 11 I \ 1 1 4 It", 9 1949
I" 1, 11 / I 7:- I I, "I I d, A glass, m9larsentsir us in cj Ior 1 -Drnada d e ver,0470.
.'':! 11 vil-r-tie- ', 'l' Pet : .. ll .rrojaclas =j.. ,Wurd.'V1.. doctor
-4 I 3 I t ,onateadivi V a 'a la P- d, Nogutri a lercer vice. doctor Juan
I s .
"I t llia b.UJ-. de lee is,- 1 1_ RO ilonnsir director tecrilm. di-tOr
11 ,,c i ,11 I,"', '41" 1 j oil ;d i .
, I- I ,A 11 I 11 I t Or W VRV,,, iss L. A, 't
I- 0.11le-o LRlIcc u Co.
"d \ si, ,; . ,-, r* jes Consisisfiia, Gastronorni a Un' o -1. esad, it. e d-7 h T W- lierl. -- 1- I I I 1 s I ii -- ran i s ,= tjj ,: G ": 1 k
.1 11 11 ,,, -- i El .estlro. E2 M- Sisbalill.. 'Kii aler Barren,
,
, I Clru. San Bernardo, Jesus MarM 1 '6 "-": Vice' Gusta'.
5 1.1nidad, dr., Y -eJes: J.Ssrilzrce,
, 5 RTtjc.,,,s del M ue 1,3, A- Granadiss, 'Y prolto cierciat Progreso torstra all ctincerl ITengo Presentes IDS 6 0o"$ del concert IEI cdour incipicivati, puciale, set &tenilkl Tanabliur, Par int"rigir -' j ... Embil Y
B.- d ,, I~ I ,--- 1 1.1, -- 1511PI. 1 .4,- T t Artstidee Ferns- ,
,-, 11"1111'erit. Vig-le, f-ral "I"'do" R ilo to M ""'
, "'te Urafll ,
. I -- ,-, I
Se ha adelartado inu ho. S, C Tcinaruii 10it ,,, ob,,,r, a uu, i al.un. de -jj ;,,miri Hov in dia, gncw al ihaggr,6 tico ttrcco ,e In center ulnlea. radleadw en, a sols- midill- "to - 26 4,
, I I I capital, d- Manuel BaMn."=- I
,taricias radi qutilc con el enedice, en el acto! Node detents el caricer en d 4eriss M= le
hormones, por cjmiplo, con sub, is ou" I IA Sociedad cubsina, ,.. .,
activas ) ouras nueyas subarinclas quiriticas, I ReNcera a Tes-1in terart Milarto. casts. Listed no padem farzourolniu, de cIricer N- J-t. at = ubiftil be_ B"a"J" Luis Z' "ve" Ru I I
Rua cuaindo tennis indicicis & a1guno d- flas 0- 4 e"
.1 Cuslquier -L.-P., Peq-'. q- .., dro N; li sj 4. warlailaw,
tsperando hallar nuevos tratairliessuis. Mucho >guium, We &= I .
l- I 1. uwd.d S.riltama
hacont'ibuido anteadelintiilacrluijieraccon 3 H"""'.5" ""S"t" a ""u-s P't -lq"t, s;riorras. De cada 100 mu-Jefes Rule se So-- I ern tra 11= 1
.,if.- O'sa-, istreciern. un eursillo Recuerde que hoy martes
vkci(5n del public d. illic- gcmral pmde d.- C -ujq. -, ul- R. ru, ci.irit, tisron Meet Jusco a e-ent. lrledi.., 98 p, F r EN M" unp.eint .,.d
11 I r -=c griprotillaxis do It -jor ada de ve mno- MiEncante
temim ci desallro lo del cillarer si se descubre a ,.b. Endo .1reded., d, is b-, 1. ,T Zl:; -- taron un disigildstico negative. POT Uric, no -- nbis. heal Y con.
taninpo See imta en debid. fornna. Por sinert: C"i to """un" var""on it.] -l., de 1, tem", in"sugut, El MRY11 P-l 1ir- of ww teal del ; uito, en Jos issucticliplois
. - 'a I-e I -. de Miltil.it, uanababoli, AeuteAtle
,
' 6 pe da,,- Un examen a bernpo puede .,,a,, a I P. M.
, !I --l" d, ra- A4- xi,, -,-t- I I w vemAtwen -.P.A. X'suparist 14
Alrededor de
un cententario
C. cJ,,,I -- -------. .......... ............ ....
-F1 cnigtim 144 Nrvnm'- If) AGO,
-LI ...........
ESTO, I Ait,-, 11 11 11,lps -gil ".1: I'V JeSo m o grupo fpw px
Ig-All "in ,Iln- y
W, RA0111 CM dicen que
y to IT R,-- )kireq falsmn JU
lam., J- -11z 1" W P
a en out jo, C I Ild"Irar pvr ?a unidafl. oper(dia i'nfr file prr lwlms qai! a
-"Condid it PIilt: 11 APW1=*nl* 'IS I i n r0i lji IV rind"
tn 4ettitj el (:0jejT0 pVrtz 7fD intflf 'Mr W44MR1
at W5,
dp,..a I' P 1-- 1- b",
on at 9W. 0 rl,- Alf.lin, ill 'I,,- m cni'e on 3",
13 difigido az,101" I t" LA
to. it, b1ni, l. on
dos e. b6vedp. 6,,
La 41, 6Me,, "d"'! m- $
u6 ouiel N411 11, in. q. .114 Inabl,,, 'Iinti ji C A Wo 18 R 0 5
do Avile. go I a
'I tle Ida vite, lutdoe Impugning,
ruins tit unuou
XVI Quad.d., an 0 .K1,non ran a
Vol paredones do lt, b.L,,, In, d.1,
i .11 11 Ptn
0 'ae a '9 1;; T, i"
par, it 7, d
do' q.O era ontmee. del
die
1. Eno de 1. Llmado, tefti rp
Out A
oe ad. ... tw o Cjunt 1,
(Joe IbA c J- li
aq.ot.t do In CRAVO." Para
d.cci6n tl agu.,
M.Wt a4n; ... lug- quo I~
h. ol ti-imi do LI I, on el ottim. V t M A r, D E N, A-, 'i
t- y rtcibi6 O.,f, i,,O- do 0-- 3,
tanl -, d, ,,, I'At t 1
ot ,, ott.W" 1, Tl
go 'i too,
qu. V. 1 1-10 .-ma --lue MA It
WA 1 11 -mtott P.1.6 do quo o'.
110"IA do Virit- imd. le
1, it, I, -n
an el P.Iari. aegundo,
10 Soot. 1. actual, comtaefeetivaro-te q r bubo bailoo, Fn It tataursol6n, inn ambad.. que
a H.via, Par"i6 On
roa)16 Vict r
onatIH!i"r. p
WIt6 un. piattrut len. do bijad,
pledra. En I& tv, it,
A R Q U I T E C T 0 11.1. q. in ,,
recitals, : S;, v,l an Little hur, I N G z H 1 9 R 0 5
dudar quo 1 y ni C 0 t" T R A T 1 9 A S
n
f ... a Joe :
fe
df.- el qti Stt t, Mn,,!a
en ti li ,,t Ic ,
at Pretoria, Jtl MY, Dafi- o bt fi., Lee a b
intam.; lllaalnaa l t 7 - : -4- "".L _ig..L Y en* M, AUc,,M quo are. tm A n '! b. ,,,
del Nor "fanni- P." corks.
01 do Santa M.
trueturn SETAS
y al Pretoria, Inzima, do ell 61 W
Preat0riUm, aUPW bad.-W, po
dri. dmi an l4tim.. Do D. Ra- do PLU A "
26 el Pret-Pue'! R A
Vo ;;b- -U b-Aa de c a Lae=,
Lille. Los 9 Menclas ligut.s.. Co.
q, "tul", a 1% bruit., con q.e ab.ti6 a lea iad-nm 7 Ift quo
gmil fa- j.marcesibla do I've,. I I I DADES
de )a justicia _' Ina 0.1 cl..dt, Ito historic, Ramiro Segundo bmi. i DIE
ton Plane atiianunldd
d. vitt-iiis; /All
pule on v4, L L g
aruis btaUag, E. 1. de
Tolaversmoras go, bum ml.
Dev P,131mem a a prjgawa
Mo. at to bum niitro
do mil
do .11. M es' Y6
cortc H1W "to do Talaera a los LTES Ul:
Debt ,ngr I todo fleago
n afice, do remade, an 7jn
djecl ueve
L
d, rO goni
dod 1. bc- P-., vim,
Oviedo, de, LO6. Despuft de Tall.
-a. -hotbla tl Sit- ,O,ot_ I k DE PRK;Ioql
dj,,,n
IV
,a.bI*n a N antea, parot wtuw
Cinco ad
, 61. ]Ftn 750 ttsido- k
0. u.. ..mt, Vapor Tram I
cia an it in testificen
serit-AL TT-, an sititacro do MIC10 do noted)
MR120, St. dude po tiampo do Do
Utgar; an Primert, de novientilare.
todavi. dice otrA 7z!
to Oblat-., Z-MOX F-Initt. do .10 modx r y mtMM debi6 sor ando .
Tomb djoO I Silm_:
grovite, eitt.t.,it
Lo trued, on a Iem dO m,'t. lit
CO am go. ni- ci,,
co Rime anteR. P -e, imcg
O'led ombf- M Ifio 45, lli 0, diploma v.,., P-r el qu It t-11
do a Sahem, P,--h. do
nmnje,, 1. "vill", it o- dj_ S." t
a
Andr6& a orill- dot "A,.t.V% Y
pa ort quo fu6 ovildo el lug.,
qua lo hi- 0 at tnao. I lug0. que ,, Pugo -, ctntimactm fi, Si J y X t".1
n I f7f*. r 'A
&I. En Is ecritu'a no to tit. moz j Ajoato 15
'M
t,-um dogana- dpo
an P.113, go"
"i "I ?A Tt
-Fota.d. ali t1mo to 0,1odo- 5U_ :4 F FZY LM apt I
U inl W, -, CA, Procial, "Mor I I--, di" Af
do Al.d. Sah.g m. I NADA.
z A p I nin tt,- -2AACRUZ,
Plao bi -firmi .1 diploma,
y randt, on cote diplam. q,
toy a confirmA ,I. Pato 1,
it, NO S-AMM EL CALOR
Auum", ut Of hall -be b- Ol ba DE
MtOrium_ Wpor ftl.
" do u Oa USANDO ESTA IPPOSCU1.
p"aftere" Y Oran muchoo 1.9 nombre, 11."ANA
rte qn, ft hallab.. it an
vey no. .1 Obiopt- 4. Oviedo, 0litilo. -1 Ptatri., b- 10 SIMA COMBINACION
-1 R.B. I. duda smuf. "terjo
Santa Maria, on in Btw b.10 I,% to J N3 clf liciia
do, time dos depm. Plum a"
-rlnft #-P ioraz,
trmea,
Urnent.o 6 7, t
A u.., ".I del ttbe del LA SUSCRIK10r4 SOW CuEST,
me rot?, I T "Peso J)Jur
m. do u Puerto on 1. Cg
to cent ; at tro, 4. 'jon 61 -it- I P-O t. e. -te- 8
9- 130 6,t. .. .b. .1 fjo, y 1 $1-50 almes Lz- 'a.
To,-, je 3%.
he & uf quo o.mdD Rod. vina
I? Alau..J4 -ya bace to.. do atho'. me
, ol. di6 al trimester
to.6to to d.t. Clunedio: 13 55
_, i do an el No
Oman'
M u- p1la do ar-nd" dim-Sit. CARGA CAWAROIMS
na. y lox paismog 1. b, $8.10 al semeslami, d.IDoAa Ulinael-, EI qua 1,
TOZOIIJ6 him pme o, ,,quo, 5 C.
Than MIA las gmto, _o It -ia_ Z) j
.60 1
sidad dO It pjat,1. tier
No be
P_ M sospech.r ve fugra PoTa Suscribirso 11arne
dO D. Ramiro 1 1. doh. Unit, al fei&
. to 'utMi6m Tu- do, npogig fOno do nu. tra Adminift = j6n:
41 1. out IM6 to. 61 to el Nor.-Wo .1 U-1., org P.to
c -a
_t 'que, i la sogtmd., y ol mi e de ft. U-c. q.e, he
a W Df.u
'a COmPlaciendo SUge.enclas do y amigos, as que nos varaos obl
A tuna% ha b.bido 11-ca, hW6- gadoo, Q del= UClarado quo
lut p6c ifo. P0, vim Porto, on
ri, qn, "M -": 1r, 01 InicCi, la lion, su-'Waoilas ni
4-d., Jin"' SEL C*011*09 on ningWa parle do ja F
di-co, dajr O'la Do a. w- a 12
b bid* to all- 'Peactos" da, Dofia, UfOlti=60 Pafa ublizar y qua n0diie (1bg0lut0alento oiat6
eantar quo tarobim a jE y p
VITraon, Y Icuavas" de Doft U- Y do 2 ct SV2 a' '7Z9TC>MT" an ninguna aclividad acj,,j
mitologia pura St mgm. Tr, c0mffrCial ni induAtrial, ya crue, tan=015 18,901mente reservado age da,
, d. 2nflanflca
t1ii to PUR, : 11 'baA. do ung, 11 " ;, :, I fecha, de3da hace Muchos ahos, par el mlnistatio de Comercio.
,"a. y -do in", Pero SO an. 4! cir IS
_ft6 -ldr6 SEPASE Pum quo "FESTOMrl, .1 njco, Ilene 9xclugamonla SLIS oil.
coatedo de una *ad- areed[wo, en Cites 0. 83ta ajudad, *I, Ja CalZada CIS Zapata y Calla
P-tta del Xar"u", to
bum reli" to cab- do un wu, i de 'a byh 12, Vadado, taWo.
L. pled. aitab. ho-tiod., p.- Y cc)MP10 10 Ile Cubx. no F-3500, d0ndo jamblin 05tel SU eXPOSICi6n permanence, Y aflOnde tod
Que PoSaTA el 4" Qua el 1.6n Los 0, eros dabsv6m embarcar par el M_, WUnI0 MICCiOnado con sus aefividedtis COMOrCiales; V gut, viveroy, an Cat,
arr.jab. P."Ia b--, I. do& a, LAS SUSCFIPM NU FjT pROVN 'to d- Scm Fr=c do DOS A Tn$ r>E LA TARE E mito del Gturyabaj (prov Habana
Par 10 cfue 90 lez ruaga acud= a dicho MU9119 dan ll
I% d"PtdaZ6 ffiglm .1. a I'M EK SOUCITAME M F, !TKMINTE 0 do las horas aefialadas, PUAS a Ica TM DE Lik TA'_-E, I Y HerraduTa nov, Pinar del Ria).
)a mism; Pill qua ae censiderab. CIU &
-M. U. bfi Ft. Pied- tuve
m .1, -a- .,n y 11"ad-6 cotrado 01 deepach .
POR b=L--r iN DE Nus:- OS '7LIn7F- 8
to efo m jo 1 1. ;t
I lt rol_ to hobit-iti- caurada Pa. G." DIAZ, LTDA,
ro emnura -1 bodia, gmer.L' P r C '_'T e%
er. Etta" maha r 6 jeut, F vA 1 6
Puts 41 qui plod y Tla
13 1 Itar"'M y
amme, Pow~ 2
or. o ,yde Aatdrigz. br.- it tj- a,.ow ime Oon bell
V1 Dc-,, L&BMA
PACING DIWOU10 DIARIO OF [A MARINA. MRTES, 16 D[' AGOSTO F)F l1w) _00 CXVH
Cerrafmh f1v crfulos
con baj'a lodos ho's prowneqbo en la Bolsa de Nueva Yqn rkl, f 4phruo6 el mer
vi je A S;awq) Powiwrol!
ir 0 -11,11,111,11-1 ........ .
L ,_Uestro V01 DL 1A if WAN k p1qua p
1CAMMOS
P'vflo 1,- V-f0_v pjj ,Jjcvs pm hiclo'o". Dw.ut. cl dia tr ,- P,, ,t- [. i Naiittmil r:wApIr, ... . .....
N d, laut 0,000 action" do lndcut tao COMPaitiialt, )l p z -1111t "'il ir t, yj
do P.470,000 n houm ; i
CTp W
C.", D, olinuto p.,a IS ctudad do ft.nf, c, T,"
-ura d, -t', a F I, t
Manuel ran nurMr .Uhrrtttdor, eI GM fi 1,1 t tt G6-, A-,.,.
at, $et"t.. ttuatt d, C.b., IR37,
i. do to A,-cia, "a ,a bviliim. egit!t dcl ,;6rt N 6-1 1 dmlnictlm e.6-de,
HAr rda dt Cutditti Tr,,jill, ft.lta 11,t r R
Moe aN de 1. 'i't'M de B ir, 1,
fit,' c 10oll-1 G. Im lot y I
Semr, y p a
W
vart bell gr- pct'
1 Sell. a.
ct, rt__,j_jtt nt, tqa 11., A- d, Cgbtal', atra--dt,
I "Iltlli., dt I 'r
l It- p rte tl lo cA-i!66, Danutl 1h, t 1, A
pudlt,
del Itt'Al'tlto d In CM-1 nr I p
A a, d, pttit "m. tl- -1 1-.
7"f', flto'-, U
'I'l
7,
0 ('0
'Aw
VFit Ri-- -------- -- --- d,
46$
I I'll A
W
eAtt, ju.. Solids& INOW61 a Llofodol Vffo
C.b I' I
FA10f."', A 'I- Servicio Gonerc 01"fic, :..e 21 do Cargo
est_ di iinRuj
dos caballe-tt Iot Espacio RefrigertodoDisponible
elpo.- Y 01' t"l
Pe'lmoittliss unthadal do Pon
prolctlad del fistada dctcauti t
a. cubard. P-clat dot poselto
-1 igo do juven ud, el
h,6 Antonio lArnutrdldondt
ut.n)-tt, El Houl jarallu ex .. .. .. ..
--illa de rg r6r-16. C-,_ baft $10loo, a.- IN1111tIlAl 111 IW
-n'tt-ttido a to orilla del ACCIONES loo, W
nuti, y P-de le"ir de -.dl. .1
I,, director, 14 tall ...... Vntrjor hctel turit ti,. do c..Iqu:c,
g8, 6,1 Itulo. Sc, ci Kd6 p.r
at r".1 t "'ut 1. W -ri N,
Dr. G l Palo r): yrtj LA SOL% DEj
1. A-1,66. ituctuo do P- ""l,
at -1 t* aa
dct-ts do A. Itu, ottul nuturo do Itte,
2 cArz Dc now TOAX i, .pro tri In---,Iutl y It
_a, di.tit'suida j.,- I Qued....
'a S A N 1 0 l ,
fllt)! at'la de dicha Asmiattiti, I C l
bia- h&- 28' p o Ric., dvrp, t, f,,_ do
9-t. d, -- t
quien
N T 0 5 D cept-t. tni, pdid.
11, S-1;w dt 1,,, CoWl-, i 11 .1 .1 1. 11 .1
-Itto ;.dides simp
"El Ci- I Junto c- 1. o'd.n, parl m"c"P
rnxr. tir,- e. 6. N.- Orleans, attua%66 1 ,,
prd-1-,d.d gi-l. do 1. At6ri,
A- -ts do ),ed!da Pondi* tft 4- no It"" 'I& Ant- ,IN OS I do tta,; --pert. -it to a. 1. d1w- l! 1're.-,. otima wdr, r 6 T, dt, P.Wl gett"! p"t, 11
DE AYrx 29 LA artl !A VE ,s, pot hate -rvj,or'i. tiogwrik -w-d'
c-ettr.- yt-M,0, ttmb do RANOj cl VVCA50 P-A'd- do Ioa -poci!-67m.prm-p cot 14 rep"g-tacitin,
,,, 1. _1
znd1tti. w1l ... to d-irlpreril dl trtbutltle di- I't
eiguitntoo
ta, lent.
1, It de err no T- da
tt d 1- ett
14 A I Z tl r. 1. -6-1 inm
I- 3 ntil lb- do 1_ n_, n 1
1.1cW d J puet Ric. I t-6, d, 5,0 p
bral BeltrutitI, titit 1 .i p c,,dl- anda'alt tt"n r0l'.
'Tor J.on B, Vi.i.i j M viei- cio do I'M dur-ttle I-qC.ma, V, t L A V F N A red,
-'i que el tno':Xed do lao 1 t I'll
,a, Veiru: Lic-cmd. J. X Vid.1 ment, ta uferi,,v .! q ctutnact .1 ProVejtl quc., ed apretsctluial6d dot to-m- Id par at Qobft-' Atiticatres FSWM
ltn' -2 !, l
irtgo.i. P .. toul y J, FutItty. do I- iniP 8 0 k T
l L. Coaduto uttuddro 6:-Pw prinn- yaZ el"do clue WWM6 tr !'
"cat ntictt K
A. Sugar eorporittion; act it X ODON contuato It" no .. fooul UUM #01a tran"cei6n or 41 ri
0 g-,truborl-I.iotrad., do 4 tipc i rre, soon se veni a rontletuacitin son I muram virtitolawnW.
- S. Cctrnptirtyi "Ito 1,16,
W, or A0119A DE 'Ylj-RK cwmz pp ATER EN L, Ollz;t Vic irrn..
I" Fax vic-prottidertte y dard- ALQ6VVx In Him vigor W clone alter-Noviernbro 440, diclignbrg
.i.t,.d., gone, I do 1. Cmpatiia Dt AG01"To Dz Im coorr,
1jit, moya 32. Julio 117, "ittlerob" 4, zovimbro (111501 1, toul 7;iL
Azttata'a Boc."Chical Sr, T. N. A, I
Brob-9. -rct. to"Grer" de to MR=
Aw,, -. Wcolia, V.9i vi- bmi., min, Cf., Vert",
ltw-itte, F 'eQretafl. ge
Xt 91,
clll I ll WW del Alucor, tith .... E Mks SE NA VENDID
T eor'sid-to y OZ, L. i A
194P
I del
P-idr,,t y 1 '0, ODON 1 Dleforob,.
dt S-1. V, I VW
Redut-, j,- DURADERA 11 ....... t SAI-Nloo
f F"
r,- Mar, . . .
ej
F it,, SILENCIO&A a,"' Abell . . .
Way.
I tu, 1. palat ,a p6ECONOW ICA c, t; Nit ....... 1-17/19 LIVID
Maria 7
CV B-mu ilrd, I qfltoa.hrc . 5,14/10
irndW'ra- ......
Surtido compete. de
A,
a ,r de re M.
tt;,. Zit.."ptir pizzas pue
6, on f-W. d, -tl- o'crapre en tAistencia V ('.nuols e*W,. i-H litt-t- -to, dot ri.- impel.
rl. Z, Itt, 1,o- d, F"4 tam" Qus to
a da 'o-o"'o Ql" c, po 113 Wlt, bl-ut F, 1 i I 1.o itrucas p4racion" 1 440
htttia .dw.do, !, ,-- iob,,, *I Pollade at vlaroutf,
tittl I,,,0Wt. Cuban.
ti w del At, c., y de I., A-6.cio del Ao "%A 0. Las P11j, ne, ill- IVU -;atrutlen-tti, can Alm 4- -- Punta
x .1 .1%.dlyl nuldi-, ,6 d0a P4l-: bja de ig.3' -yo; too dernit; no tulloco. nrioeft,
ct ia 6,
y 6 1,aw vis., .1 el-r timbre $31, dicimare 9, croro 2,
-- tle 'n-6 01, del- ly, I'll
NI N.5 inch am., m
.'r marzo 127 --y. S-1 Ittli- W2 lef" QMJ 1, total 974, ,
V outy. n to I.
cauttl eta a.. I 1., 11, '_3 a
Rl- ictlili oa a ..,*,ad. d, 1. ttcluaZ. rup-ducta- donoinican". y ctdaam
ito,,e ... e de tuoterdo Lce ..to "pt DID wao ma, M.T. jtd. "A
ue.,b Ig' 7
a""' 6' "T Capp GRANOS
nd-triza."Arabotl .4' a terra anteAttl SAVO SAAN S.WN SZ/U NAVU 5J3N SIM
mism" c*ritttritilas a industrials, sortat Vrod:1,r:.0 t, CHICAGO. g.- 15 Cjc) Iptlr .1,= t tro h.7 944
Daturales do zu r y nuet, to direct. dc Luut Mend- & Cla: 2-to bay z 5,48
Do La de Oriente a 14 Habem i, la itreforida M .hco igz cmv- 11jo bay
pir.0-tv y Ec- debwy::: 71 ;31W TU ZW/U ;U1. Z N
ne, MAa de t .1 hct.. du,, I Ad. Que at an ft, 5.48
W rajo, p1r. It- .140- vood14- : In
tut;-.. c. an rcswt. a
"Pecti- de,
de cen,,"rdot" L
do tlonir A la g col5rch. q- c-I AV140!-A partir de hoty *I Cormtrota nittairo 5 cereari a las 3:00,P, Id,
Its P iptl -ruter, rum.". 0,
de eveltelcl Palo at I fl-, ettioarre 4,-Aqui 1 mbuia tod.s In operAninnum -que ft4eron
6, __ 'All I I Doi, c.'I .1 topr- 32 lcue3 on tottl- so hicle a!1 aiptionabre, y 1[odas luvron hochao
"ta Procter 4.19 t9tud da di. nui. -pr-d. x --doao a 4,15 eneodo- 4.22; pnen d.sputott do JA aprtura 0 hizo
rAttattse CR -iw-tend (boo wao
6n, X.
radttm I t 0,d.Z Z 'Z ] Wlj t
tA utitilt TL
11-Lil ((... 2 G.k r
11- P111. 1-iucill '1711
j!1"t,,_1ld-. ttr. I i 17,
p-a "'i- -1 1 = =-p ; i r,6" Foo-It
tty C, wttacicr"l
I" it, 11 1 11 _,_ 1. I 1 I I IT-- lc!
c!l.t, 0c.- q- -Totifi-
rauud. y tte
prep.- p- h .... itt It
able nt DETALLISTAS DE CUBA
on el paaad.p J
lucha abirrut. .ri.1"an'.7 CONDDANLA DE SEGUROSS. A.
dds a colocar prod-tos. Ell.. 'j. S.
pr au u: 9. Mt POT sail, Mwj,,l o,, j0dag log lisfiors aCCIonistas do alia COMpailia,
P,.cia, do to quo prd.r on
romper, tal anodo que to sunta ob. at'= ;; 'e.
Virk" ptittenible par aw exportaciartes wa S14 la junta Genercl 0r&r=,z -W tondra effect, at pr6 arrto Mi6rColes dict 17 de Aclosto,
oproximAdamento to mitiena q e m 1 aa- .It cm, w 114 q las 0--ho do la nocho, en z- 1 :al social, calle aac6n No. 205, alias, Ontra, Aquacate
cibleran dur it los ultimate tdioa Whato 1. y Compostola.
W Gobijorrictatteaba do reducir 1% A H 0 R A 1 Lcm 16 Salidals dictrias con C=roz SupelcochOL
impuestas sobre la produccicirt y ae W n It. N ......... 14
preparat Jim eliminarlos totalmen- Azientos reclinables, motors silenciosos, revertilaci6n modern, W.t xwa, % j4, En dicho jUnlat con*, _--in 10. z0fictrc aCC1011istag 01 Informe General del es!ado
te, Co. 01 conocurtio.w que t- 43 del
etc. etc, 4 ocon6mico do la Ciomp_1ic dur=to at primtor somestrar del ajorcicio economic
2vas elf *3W c-ti- ...cartrai: $as. 241, .
af o actual, an CIS to dispiecto on 104 ArticulOtt Vi*iosimct Cuarto Y ViqA"Oes...1w ".RU7.r Q.t Stunt. Do- t uno ctuint. do Ion atatult, 'ocialtM
'fre'u5 :b L
_T CLARA CAMAGUEY SAKTP CUBA
M ,itl ttbnal Lu a, AcIost
r6dw.d. Jotti 'Hotel Dolicias de Puerta Tierra". Me, -rMe y MuraBa.
y,;u xelitra, un rectrp= 6n CORM 01
pq el H. el jtt,.A ,, 'czriti 10
_jditd d,,
d') r'pndo efic at so ,16 el "me- 71
a, . . . 1215
I' I I I I I
I
.
I
I I I I
DIA100 DE L MARINA. MAIM ,5, I (l I* AGQ T() 14" J'W PAGINA I)TRANI)EVE
: 11 -- _'
PediM Cuba se rir', r .:, i 4 t rii fii -o Nuearo v.aje... Svil-dirlyn6 el wnercedo .... I pesos la casw I
, Carr! (",, - T-ndiki en 25 ry: *1
. x,,ni-f.rt._"1W_,1;_ ,,&,. AM -.) "' --- -' jC-.-Pfl.- t6-o-_ I
international c,-i lips buques ____,__________,____ .... .. ... ____,______ 1 _ljR _&"wh-),_ _____,___,___ ''. '- NQ 952
,,i ,, a r -t'-dir,.,1,,: YJAni )a '161-1 tt.11-6e,". 4.10 1- -'.,,I ot'.4, int."alm. -re" I ., I I i situada ert IV ,-!.- I
I i 'I a ,,- d C .... I'll Tiivjffl W,- ji q,.o Ti- fa" ',4 .iwi- -1" do -- at -'rii, 1", ito'W',! I
Regmm ron al MarW -I"'- 1 r ', "Yl cibrIl", t-bl6a ,g 'ID F- ,1 T,,,f'I "T"'. t--- -0 .... ,, P 'ir $2,500 -, I ; I(,4!, -w r-a ,I,,,- -?h iii;w1fla
;= b;,,1,0,_*. Tr, ,,,,,,, 01 ", _.-t 'a t,,d. 1,, -t-i6M I,,t- I- 11 ,,, M 41111 -,111i- "i-!!!-T1b1e 411, rr,- I,,, j d,,, 1, otl I ,,, I r I
10 9 guaidiamarings nor I It ..... ,- di ,,I, -11, P1-i,,irr, par h ri- I I i "'-'T'Jo ItAwn 572 V ,, ra ,,,, 1 i idl, 1, P, ;,, r
To ,,,,,,,, i,,,,,", .""tllg P.F", d Dic, y l$ l h-b", a, el g- -, i't. Maras I'T.),. ,14
""" tj- 1"Ppgd6n t I I IT 11 I d. I I 1, I j 1, ,,,, '"t'',, I- 'Tj ,
Aji; V11.111l 11 t ,I, ri". d, 1. '-16, -tc- d pt, ,, ,-, 1 '4 ) t ,, ", I I 1 T'l;T,;;:'_' "i, ,-,", 11, ,,
La ,, I i1r, _11_ hri)T 11 IT, 1 'i ,'"',51- I I 1,
"i- do T bi,,, Ug- B-I d-d, -, ,,,,,, C1 .... ao!,,ri- tAVIO I'm/lK I !r]T-N- _M Z. N ,,, j Ft ', ,, ,, ", t,"Tir','
dvar.da p- 1 1- n, ,1, S-lo "b't'i pn'bl. rl g ,--ar, % r I) I I "rill 11 611 V, 1,i;, i'r11 1,,A' -d. riverel6, d, 1 S-inn Mp. x1a wrr A",.- 1',.y . 1 1 1 -- 't""I"', 6,,1 -,t I I" -1
PUERTO 11 ,^I'- F-6n,,. -1 ii T- 1-1 ,,, , ,, ir I 11),:Ii I I i, ."T : T,
matio del M ... !-. d, S41-d", 't' i N14 .It, h4y i: 0a 141,,i T-ji, ,, urti , ,, "I ill, ,,,, v,,,i,, 1, r 1, fr 1 I
.1 b Q- LT., -- "M"ir, t i' t ry_ ,A ,1,!,,: ,,I 'i
Por F. Pirez Barbass do tf'ci'16',' 'IT" "F""', b,)!,, ,,ri ,jtrg ol,_, qwm a ,,l,,,- ia ,-- ivo:i ,!,- ,,,, -'r- -,- 11, 1'' "', T ., -11- !I,
; I docurnarawc; I 11- 1_11111i, 11 ;_7" l% "Y" Nn"
Welo =,, T ,,.I -_ 11 "I ,,-, ,,,,i 1 ,,,,
-4d" .r ri" T ,,, "I , "
*66. -h "na. ti, g PlA-, P-1-c' tl,- I 111 it it" I '! it I l T, .........
tufar 0 an olyaaccnt &I I., Pc',,g Id..,.! 1,1 W ", ipl !' '-; 1 ,'ei Al,' T [ -If, 'r '! i ,I, "
It 0,1 ... .... a-rip AA-i, __ T, ,Z ; ,
- I ,
Sagan una Wormation qu n I !", T ,,, 'i 11 t
. Id as to ,It ominvido AM, Sclt -, 6 'i- h"t 'I ,.I, il di,,,dt ,hn ,, cri- -_ ill, P", j., '", 11, I i'', '"' ( -111 I
,,,, gr T At ,_- pli_0.--P,,v- 1- "! ral 1. Bo ,,, I ',P',-,, r i I,-, ii .Jilnl I ,t
'ree DL CX jtt. do m r ob., di"ra i'P- I ,.,- I - Tit- I- ,: ,T, ", ,;,TTi I , ,_,i i , T,
.n. la MIS- tb, 6 ,,;c d-,d" 1 -, 'I.-I, x 'In. o y I , I r 1 :, 'y "
-t al ... 4'. . j", ,b ,P, ;"I_ N fl- ) 11;r 11 1 n:11111 -i- 'A ---- -- "' "" I , ", ',,11 111,
6 -- I-g,, fia, ,I Lr , d- 1- :,_t ""', :, 'TIT, IT, I l-, I It,
dal, a4oa nn e to Lgisll,,, 11 zi *e ,,T.k,- -0 j,--iClr y ,g :,diltll 1:111, ,;_" I _-' ,-,-, ,,Tili,- ,,iiii, ",,"T'it 0 _-h,'. ;, "I" .1, ,I 'id.
-a ..P la ,'a ,-V,ral ,,,, _u --- IAole. -1-dn pnr tI G i-, -, '. I n L, P "i_ i"t "I ",ill "T i ., , i 1 '! , , t T T T'IT, , I 1"'r,", ,,, t I I
al. 8M .'. lil, -t-) Z I- r -,r,,,, iror I- P"', -,-Qtr ;-;, "r-t-, "fi-- S rt 11, ,, 't ,,, !ima ,
laple 11 -1 r*r-ue "" in", -1 ,
, -21,_ lil CT,.,Ir bi- e, Clbl. ;,N-1ia , , Ti ; I
Obrisros del Tra -_""__ 11;7"l I- & ml 0-11 ,cli ,g-c ,r %; ,It, '! dr, ,X,, n ,;i"j-,- ,:T, P,A' J ,r; r- "' ,,,,,, "T ;-;,; ,r ', ", "', I
I at en nuestraz ,r ,, aue."M m_ ITI H'i"L JcIo -'t-6. d, Ir a, "I"'11"n 1 '' I'll 11 '' ;1,11,11 : Ii I i I" 11
" it
'a, 10, 11 y 12 de soptlembre pr6- Ij_ Imp,,,l ,10- tud Ill, P-l"11. 11-is -, g-,dI -cz Pat, ', ,r-;i M p,", 'Ortid-t, ,ipl'tl "I'iTrh,,, d, -bii'j-, Iltr !,.i .n ,,,, ,,,Te,- 1, r,,,,, I -, 1, i .", --" 1, I ill 1, , ; """',
.I=. ,"7 ,-l PIT, -,,,- D_ -Pl" Y, ",C ,Mfi- ,It a vr.,it, T .41 1111 "I I I Ili I I il I _-, ,,,,rt ;, id. .l
,-, ,,;i,,, 1 lr T- 11 ^, ( A V I I 'i,
, d,, 'Afir-", 5, T-1, ,P ",
nfarrn.d" quo Is ."- !, I, g---,1 Q", ". ",cc,-5 at -d- ,I,,, a. ,,,,,,, ,1- !ii,,, ;,rr -tt, ', ,-_ ,',- I 1111,111, it, 'I, ,, I 11, Iap .Vi e, Ln H.b lnir it _,Tri ,,, h I I r e. gtl e'-,i-11 rOQ ,. -dill ll., !'I 'It ,I T- ;,", ,,, -1 i 11, 1,1 rll
daTj,='i'.' id .'WCh'. ?., J- I'll ,! ll III, 'Iltll ; I"', 1, :-'r "It, I Al f AOX "ll"I'ol
' "I"', _1,,'_ t r- ...... A ', I ir I 11 F 11 ""l, 11
F;. da i on 0" Cl. 94,'11,24 5 k0w, ,1,, 9,,,,,!:- 4 r _, z 17 110i ,,,,, i, ,, T, ,, _"TI","," '-, _r ,,-j,,ir T rt Z , rr, , I it I I 'l 1, tll--- t:- ,ii "
1, 4 ,,
-- -'i T , I'- I ") ,"
.00 la y ,i, a wn""", r""', nv,,:"" 1 'A'iirib FIT 'Q -- ";it', ,1, A, riik, Ii, I wi, "t, I f" r , t -- 11"I'' 11 I it., I lilf" 1
, I 1, ,ritil-i d z-,,,, 'r "" i Df
rit ma, in %ft al, _- T, T" ,,r, q- I, l- -a,_ ---o", ,11 1,T7", L '! "Mit I r "', ,,ea ,V 'Wr I ", I ir-', u t-d , ,r 11 1 i-, I I ", 01, l'! t, ,T "It, ', ,72 ,,,
. , ,-T, n-i;r'Ls '4 i I~ "t
.1 d h. quo Ic cl,,responde a t i ;,-, I, -to ITI 1 1. ,,, I, I I ..... r", -,", ;, "" -,i,f,;t- ,,, ir,,,, . 11 ..... q-liilil it
do -4 , I ... lif"i I ,TT.i I 0', , ,!g ,e, ill, hixlr- ,-.:, ,I,,- .1 I -I, 11 T. 11 I t ttpals. A pT,,,,- ,,ir 1,, li"i,, 'I rl-- Li""iti'd r. ,,, j ,,, I j-, ,,,, I .1", ", li,", ,-iIT-, rT 1 11 Al', I I T t I IT, I,!, -, -, ,T !,:, I, ,,, ,,, ,, T11 1i I I ;,, 1; r l ,' T'r:, ,
, rl l d, ," '," I ,,, 0 'I liil 11 1, I 4 1 I
0 St CMT Ulnbfln Ti, prI('16" zr ," I'Vit""""tt-l" I, c,, 'i ... i
",, -i"T&T I 1, k1"I 11 I -11 ...... IT, ,nr- D,1,,-_,, ,- I- 1, 11' ", t-- 1, t;i, r,- li,. I It "It" tT ld, "'T"', ,, '11,0 pt I i -T _-t ,T, l'!TT , :- I ,
i 6, _co. ,I. 11"Tilt", ,-1,11 "T", fi)-- V, ut ir"PH,,d qll !- I li- I-" -, , --_ -1111nn', 13, I, p- ,-Tlll I'll 4 ,z''
- as -- --rl ""tri- "' "IT i 77,i&, '
do, .a"i A, C r I Ma , I I I i 3 ,, 11 1, 0 I 1 l 1 1, ; Il 111fl, .
1- "r- -, i ,, .-c! i ,,It '_ T r Tl-,Ti,,,, 1- f, ., , "',
,,,, 1, ,,,,., P'Tl',i, ,I ,,-,,,,,,, I -, f _, "u, ,T, ,,, I ,; ,.
66,, 'Itl t'A"it, 'r, J 0- I 1, n v,,,, ,- -_Men", ". T; ;1"".,,! I __ -,- I I -?,, 'I, t t ,,,, I I I., I I I ", ;1" I
b.quft 1,,- ,, ,; L- atros Uf- '! 'rit'l *,M- 1,, ,Tll 1, ,,,, tri ,,;i,,, ,, ,I,,, '! -- !r, :,r 1- iT I ,,, 1" I I I ; 1. I I "', I 11 11 I I I I I ,it, I
A", _, Tlt ,P d p InR, M 13, "" T I I I I I I ,r! 111.
. I IT A ""'. d i,,Iti % ,r,,, ;t s ,,z i- 'Ti I : ,t, V- 'i T A, T! i I r 11 T T. I I 1 i t" 11"J"! I ,
be s m,-tt I a de ,T, ,-- T- I nr Ili "r ,, ""t. I r : "";: '! I l I I I l ,:: ) 1 1 1, , ,'
I 'Ft" ,-- I "; i I -_ : I On I :r , i4
El "Ap"" "' r L' 4= 10. I I I 1, I !,e ,,, I I 11 IT "I ,,, .' l,, ,; ., 1 i I 1, 'T, I "I I'll I :':
creta- d, 1,1 Zt,, dithi!tA at Tlt 1"T" !""3: ,O T I M0-t, e" 1, "Tii-it, -- I ., il", I i I 'I, ,,, ,;,,:" ,'r
, I ") 1 t
arli- ca- t..6 las ip -, I I ,
, D I I 'i 1, I I 11 11 111 I i
11mleames ,11,Ia" h:, ,ertld V1, ,"""r t- ,, lti-r',, 11z"11" ""111,11511, -:_ I ,'-,,), 11 T, 11 ,I f
-and. rea,_t del ia ..;dp" I 1 i If-'Al rr', ?n f'r, Tilrr, I I I ,. , ,Z- I 11 ( I'T
bit NI: ll ,q U I I, ', I I I I I I I :, ,
, I i ,, 1, T, I "I ,,, I IT" I 1, i I I ', ,, ,11 ,,
to dis as j ,-- ir h:irlrr li -!i'll, I I I ",
"" ""' Wa% asa I I i -1 I ", ;., I e .-, ', : , """': , l 'i ",
bell6n indmr h, 4rid 'W11do I. N.11,1, A TT, -,,! ,,, ,i n- I 1. ,
11 "IT I _- I T .1 I ,, 1 I I, 11 I '", I 111 1, ,
Kor algicirms, q"t ,,lio pudiere ent- "W'' 1 i % ri'l -.l."r 1,i1-:1,,1 I i t ir 1, I "I I 'i, ;: i""I
. ,_ r I 11 n I I t T, ". "", ': il
unV ;,0,nlla a Im bxrm e %_40; l I I A -, ;,T.ItrTn it: I I .1 .3 1. I , , Ti,P= f W orm& Y Quo a I I I "I I 1, I 11 I ': ,,: , ,T, i,
'ar, .d , "" no tr- to TT -,,,,- i,--- I , I I I 1 11 '''i :anots, 'C_- i , T', "', "', , -, 'I; I" I '-Nfi
fi i!, 17' ,' ,5 1 'i, I :,il'i.'il'", .. I ...... 1,
f, r-laft ltl "', H-i""j,"
all, a i I.MlIL i = ara I 4 T l P ,- 11 It (CION Dy i ', I ,
.6 C : ,:, 'i Ili ",I 11V 11- "I'; 11. C. I t , ,.I I I ; ff % I I
...."i' ": n r i T I 14- 1, T" , 1 ,,, 'l,
-, i M'l, FF A! [ T "I
do 6 -l' ,, I - ,
lid.4 do trabojo y V do p.." -1111 I I % ; I 11 11 I li, i , z ,1; ,,, -11- I I I I 4 ,
. "I I I I 11, I I r , ,,, I 11 11
mien ras dtsftuW a de, lia ganan- Iil' ir jr-11-T 1-1, il i (;-, 11 T '' ", j,; I~ __Tf'_ I t .... ... 5 r, 3 ,
toultd. 1. Rai,, .. ,cont"IttS t". F mcqat'N' I 11 I I I ,, ''-- I- ,,, 11, _1'1'1,11"i; 1 4 i [
T-ir - ,1111- -bn ,, 1,, ,jI- ,'I, T111 I Wr t "W ", -," 31, '' "I 1, ,,, 11 I ,., 7 -1-i"11-t Iril A- 1, 1, 1 T ,ii, ,!, ,-- I 1 11 I , 1"i: ; ,
tnarra-te 1. sl w..w . I ,_,, ", Ti - 1; ,r, "_ I r , , ,,,,,,
'U A.oeistt, Ji, Cepilam y Pi, -, Irniiu-,r ,in ,--T t io,,T-, (',-i i T fiI 1, I T- T;1 11! ,,, t ; ', , r- It,- I 1 ,, A, "' tiz 'I ,,, 1i "I". I I'll,
lotw .tima -11 c-1-fitio P i -, p,- t in' it I'll, ii", I I,,, I i I I I 11 I t 111.11 -,- I J-1; ,,, ,,
" _-'- ,; , I T i '!
C i- -1 T "'T ' J I 'Ti, T, r I t- j T 't -, I T T) 11
I Cuba ajo ins ima! nrl , I, j,, i 1 F,,.,,-1;-1 ,- .Tttrr ,,, %
_pp se phrii lcrii 1 "d, R I., ,,,,,,, r --, -, I! "-,-' T."', f ,r I i -,i- ,- 11. I ", - - 1-1 -- ----- ------- --- --- I'll-, I'll, I I ,;
f"i i .,! - ,, F iz d- J ,, t' 1. pi t- 1"4"" 1 1 "
, -, ,i,, l I _-- I ___, __"116. 0 rax r -mera p.siblie do ...... ,,' I, I ," I NU, ,rw- -tIT 1, I I, I "I i X11tr L !, n in t ___" _,
W- q I I I --, ", , I- !,.I "'T"", t i -, ri, I ,4 '_': 1"" """". ,,, -f,,,,l A I
W_1_..T d i A r;i,, ,i -,-- el I 'i; ,I ,,,-pt.l a: X. .. ,,..: '--l d,-I- I 'r I 11
do I "Tit""T. li-, c,- i 'r t, I ,In, ", -, ,!, _' 4 ,i i i,* "' I I A 11 71 11 1,111 ,', 1,
ds," roo ,, ,, -t j 'n-)! ;i, I,,, i TT
9, b-fiT' 111 11.1.601 171:! -,nt ,1, ""'4 ,"", d n ,- i r, T t- ,,- - r, T,- n _-!, '_ ,- -' : -, I I I I 4 1 1 1 1 f,0N1t;!,, I "N"', 1 ,
,-nt1-1. -,ti X;lr o i, T tff1 1-1" n'i
'i I 'rI ,,,,,
a, I'; , 1 1 1 .. I I
-M, Trrapa. = fk-L. -1 I~ I'll. .1 l "I!" "I'll ,,Tilln, 1,,1ilx.,, ci !. F.,,t, J -- lji d, T r TI I I I ; -,- r 1, I ", -i i- ,t T "
r on OWE- -t toral 0. ,_,,-,'--"I, 10 I I I T I ........ , ,, 1 T I'll ;-- tl I"
I ,,,, ""' ,,e e, 7 ,T, 1 l' 4_1 r I 1 I 1 4 1 I I 1 I
11tift P41. Uoi, ,,, - I -, ir -1 1,z,;111 I ", I 1 1",
uqu", q0to ,., lir.1-ii, 'T, ,,, ',, ,
1. Iran xr.h;i d,, a 4 ,; c,-Ton 'IT ; T ,It,,!, 'ti, 1 I tnl :, I t lj i- 1' r I I 'ITT T-r a a', -, ,; I
Im ,
- t- ' n i '
Im ibu= rtd,. =lt., ", 1 11611 -ir 1- 7 r .11
do k,! .C,-f-,-1 li, _,'- -i- '- ", "', '' "t 1, ,, : ,, :". ,',
I. I I z% I'l- -il 11 It ,: 1 t n, 'I ,, , I Ttl'
iondera amtricana 6au. ,," ,ii"! :, tc,, r- ,,il, t ,,, ,1 : ,,, ': I ,,,, i -,- c, ,: ,I I I I I I I I I ,, ( -1, .11 t, : :..
hociii. .1 45 par 100 y I- do .U. A, W Fr-r 11 ;r 1 T 't, ,T : i !-T J T-, ,;- Ti_ 1, "' T_ i 1, 1 11 I -, I 1 T' I , : .....
-!,j r !, -, I I I I I I "i, d, ;c, ,
" I I I IT
Del- rac,-l 'i, it : !!:- ", ., -!-;,, 'r T I _', I 11 I I 1 1 ,,,, '';;,:s,, :, t ,rl -.1tri. tn o4cA at
,a -, ,,-, c-; ,", L" ,Tl It, I I I li- -- ,,, .-:,At a I it n, ", 11 I I i, I I i
:1r= "X.;o. a,, ., '. ,,a: r1Ir1xi_ I ,_ ,, r : -r-- :, "'il I I-, 11
eras han de a-- T i I 11 IT,, I T I ar.- 11-1.111 ai ., I I SIVir I I 11 -- i I c - ; i , ". on h a, ,.,
MAI ir a V as tabs. con I ho-1-a I I I -"'- T %,_ :,, 1-1 i ; 1- .,',, i" ia I t ',; ';,i,, ,,,,
I icin" At ill '-2 ii :j ; '--',:-- J1 I : t llf*':',*Tl) EN 71, ,' I I I- I i 4 ,T !, ,r:, Wd!nn 1. plan. Par. d l
- .h may 1. .or. 1, I -A -, i-it" I T i- ,,, i L 1, L u ii, n r, L -; n,,, iiI r ,- I .. ran a n y bouquet, t "I" I I I t- ".Pat% c ... Par.
1. as can ;rI : 'i I 11 I tt J,, ,; doyo..d.'d. 1. mar-dog
17 air a I ales a 11", 1, F: r l I 11, ., "., I I
SVJ&n: c, 10& 7 2 0" I c- U, e i I
, __ 11 i l-, ifU 'NO 112, I "I ,1 .I_ -1 I
- ol p- y f',ri T-1- Comi air., -, , -_ o i :: il rZ01,71D 1 - I , I I I __- __ I I I I i Q :t-, o, L., arat. difitultad pari at
.arril"Wrin can W. de, Rtla-7 ,, it'. : I I i: 'I I T, iL, I , z .13,-.H. de csW moportacto t d,-- do It -, - _,__ I T
I. I t I i I I tai qui. Ca as 1. escasex do tinrtat
V-4 sarlo dm pneatos .rar. 1. a..- C -ars ': 11"-, -.cn. . : ', r- : ," C :,-,,, '_ k '_ , , , ,-, I - 1 1:4 : , .
,I : 'I P ? e, U, 11 1, _r -1 i i '. I I
To at R.W. M.rIti..,':1'2'7'a"e Z%.-, a .it-T, 2v l ','! do 1. 4-,T,, ,- ",dn"'A a' 10 7 I I a- I -roar y l, L1. -1 I ", ,2 irart; -& I rastei ,, ll, .., par. )as esla&aii
'r C-1 E ,,, T.T", liall. "', T ""I I ,. 1, I'- i, ,e __ I ,-, r:p Tll-:,: , , 11 11 11 11 q.c "Aan reah"Pdose --4. !. Ian I -Itli e il --tarl. -111, -jarmc : , ,,, t-, ," I I I I I
,a li't llt Dep I I I ; 1, 1 I 'I" iiiiflidad dt aol.cma, oat i.rdo urr. V t; Lltlidm.dpi ti,!t..ej..r a- i: 10, m, t, r I .- %'_ I I
.a d6n y atros. i -1 7 fl-ca h, z;t'- .. I' - 1, r i -1 i : t" i l I - I 'I, I I d L., Wl- I I ait c, -p-teral. .s matt'i. .z!.a
" '71 lad t f -,
_' 'n '_ "Ift U -ncera-i- .7 , '111 'I
to alquisirl6n 'j ., ,,'ic L',mr', - i:. -Ti, k 11 i, 11 _r,-ri. do 1. P..o el C...roa,, obli'm 'n C, - I ,it" ea'"'as v.lvirani Is i, 5 4 t ,
__ ,:,i ; , _. _, I Ith 0 inclusimdolas an lot cla,
do bi.lri. ,.-,I. -1 I I I 11 I I II Wr 5
- ;11 '.11-i'li. PI-It I 1111n I I ,'',
,;-.V,41, ,; I: i, ,T! -,,_ 1, _-!r c _11 -1 - I : T A I I ; k I '--,-,-', I i Ar-d. do camera. firmad.
"'MV 1 dolicto Ill!", e "
no banal I Cuba. do 40 IT, ,jfii;,. ,,-- 1111 P_ 1 -,- ,_- v, I I -11
re ngeof ..... reras, ..P- P, " ", ", -1 1, I rar Gran grefsha ulti "aleple.
'- t I TA ri- -- i P, , '11-1 , t7 I I I -1 d, -,
al g ll_ r I i I n 1 11 i I -1 -1 - 1,, ( )" .. .....
C, I A ') I'r r I ZT 7 ,- : r I "I SE CONSTRUYE ENNORUEGA LA
tr e a do :enzicos _i Orlt ,I, ,- I -,__ -,r !" ,, *- ,' :'- , - I rt , _r , t ;,: , I -_ Za c , T IP FA IVA.
" 11
)k .. as tex,1117 I 1-0- r I
, t .Zr A
"I lex" I ,T!o-,, ,,,, ___ -:11-1 c T i 1,- -, ii t - ,T ,, - il I I 11 I I - I .il Ca WITA DE in. Bit
del auto I 1IT mos, t ,Tr, ; r : I'll, t --rif I Tz is, I 11 11 -, t T -, la T TiCULOS MATEhi."' an culi-, d, in (, :'- "_ li ,, L' -1 ,ata cam .1 no en In-n- '. I!- ,' i -,- _, n - - 11, I I I I I -1-1 1, --- ': I CO
me o d rra" do to. e: T nrt v-, '_ ", I 1, : I e c, I I nIAL PLASTJ
P-son , I ,,e L_-- _, --'T, 2 I I I 11 : : , ii: ",
capit extra era y constitute it tolooritor 3 ii , , n I I : I ; _, "I 2 I i I i
_ -' r T: I .:1 I 14) OSLO, tAPLA-Han sido lril;
may, P. t a ra., se _1_111 n -- ,_ t__ .
dust I y IT, iuari:aas riqu- in- Mot. 1,- i_ P _i7 iiii ', _x I :, -,-- 1 r 1, I I , :-- t "- 5,- n- __ -1 j ,-, c ":, A 1 -, T't -, -,: ,, i I I : T: I l: , I I 'i, -T i,,--d ,. I a -.s de almst-tei6o do ar.
-
La ornisio. a tim. con may xict, Can ,, ", l-, I I I I d s la,, ob
do .in., a ml a :, -,-.% ,"', i -- T, r ".a,. plant. industrial to N.,-g.,
baen .rnerto d it I- I -n- I , i ." -T ': - I ,T r 1- ,,I .: -', pi 11 ilgum se h. informed. clifieWra-,
tita .1, _, -i R 7 :, t A.
caoeo e,. rb. lfor; f f.cora- quo a -z ,- -, ; I I i 7 !, '_ " -e ', I k
I F, i ,;I ---, n I -1 '. , --_- i-j"l- nll _; _1 e. eMa capital. L. fabrics, estaii at
bjslncont ,:i ,,i-1.rnjzt ,a .'- ITT, , 1" -an, 1: _,___. _r 'T, I I I I ci- Iris 1
1. ', !-Ir I i ,--,- I z --.I di,,pa- ,I
""" 1-ft,,,,1 ,rIT,.,. ITT ., V, '. .-I 0? ,,-T r- :il n TT- ", T T, -, , : ,! t :,r dia.d. 1. f.bri.sri6. do .1-r. '
- ei 1, 1,- n ,- 3 q.. ,,
to.es y PAot"T ,1, )IT ,fn jil, 11 I I 1-11: I T, ,,, ,,S I cslrc -,- '- ;,, ? , ii, T'. ,4 ,,i Z r "I I I I I 11 -- ii ,, do poilyvWyl, Co. u- capacid.d
I o-:-T- Pf" ,*,Ti, I 11 I -, I I I cheques de vi,-;-,- qve pue- arroutl do lW0 tem.1ad- roWl-, y
. & iint". t, do
.- I~- I 11- nr ", ,- i,
Monte e, (140 ili, 1 igll "IT, ,, 1 ,_, (" rii c. ,'T , ., mrA 1. prime- quo at pals ...,
c.arenta 31, ll 'j-'x, I I 111tT_ I i , --i. :! ,, ,_: :n-" -,; -, 11-1 ii 1-T. -,- T I ,1 T ,,r a I 110 *fgCtjVO3 Lil rj Uier pciftll
cer trOco d Irv, on I i t;l'- 11'r -- 1- z I I ii-, "I, t I ., 11 p. do 1. fabricad6. de material pli.
riadw rutoo. : i T, _T,_ T I 4 4i- -4 % dq ti.a. La plantat fttA ,Ah.d. en 1, to.
Lak lw- I I I I I calidad do Sklon, ys- dirs quo v-- i -, rlll --, : '; y
seei Ji,-, lr, ,: i I -
' o I I , , 1-T, -- -i- ,- 11 _j al F raw tknic" .1- ca 4. mleuentmn
Deban *aal* aph"a . -,,7;-'il i r-it-," I I I I an In obre. on coiled do aaws-rn
U Adminlatratilin d4 It Adimit, -, ", I I I t6rnicm La nuava fibrica talk pro_ lii i t-l-,", I a I!' "
an 13 rr ,111 ,-- 1, p I vista de modems equilpos, parte do
r.mul Tay i 7 t I" I ri ,'.-, 11' ,:i 11 I ia T-, ,,,,T_- rTT_-,, r- C los quo ban aid. importmias, y wll
I q dical 1. .1 ..let ", iri 1,r I'll I : ", ', : ";"t, t, :, -'-. company, a: I I
" kT l,,- Iri 1
.. or a. f, ba v..ldri .1aser, _- : r
j eleviodwn en ,i ;, '! _rr T- :, li- I I ,e:1 i, ', -, _-- I ", ;:,-1, do star! .vist. do clarrilk hidrctli trita pe
vando qua I Vistas I 11 1,; -1, t, -, T ,, I,, i, :_ t t : , I I I 11 I 7, ___ "I",]" ia y ,It !a 1 ri"',- f-ri.rocalanw, 1. quo ,adato ul r A- a.. 1,-'r "I -n-i I 11 '- : t _', r'i ,,T "' ,, I ,i T T'n ,_ d, 5 I I 0 roilto do orotuccj6a.
6 .ill CI6., -I.rari6 .tc I - --_1 , I, ,, I , ', ;", %. I I 1 I I '.
;t it, ; !i Ii , , 11 ; e, f
, ': iii,
orate crt erl ,! ,,_ , T- -,- ,_," , , -, t, I i r!;-. 1 ,,, ,
a I T I, HA AIJIMENTADO ON 01ZOIA
ril ,ii,_ ,,,, I I I 1i I , I
I 1 4 ,.Ti i,,' Ii l L "'-1 T I I ViJ , I i i - eT: -_-, de W!
as V ,, t: 1, I 11 I I .1
" T I I - -- Iz I 1. 2 "Ill, I _,
Join do V", r.'. : DMANTE 190 LA FAMICAVION
, I 'r 11 ,. -1 ,-IldIdl I 'T
lad, an a, till, i 1-ir .1 %, 7"-.1" I 1 ;
- _- L 7,' Z ____ r , ,",I.'r jra on j --1,%Id. *V..: Hoj.- I I I _' :'i_""L t I DE PAPZL DR I)TAR10
, 1 ni "I T l ni I, 11 I : 1i I -" :,- I --, I t, F- -, T, 1 11 :o' ,- z-, .1 t_ ; r
Pat, to __rlloam to a- ," 7 ni' : - ,", I ;r FPAIZCFORT. IAPLAI_ L pro.
tr-lene, 10 : I - 4 Capital, f""'; 1, ,-' n n -'r, ,, f" I ,_ i' '- T '"4- T 1-i--nn I r l '' i ,a Cabo
L, " ' r I i: L- - i, :i : I ii7 t", ,, j -ji r ,.1 ;;- -. I I nwsnlo ,
xx do Ins t T- i ,'t Aduar. .It i- it-, 6x 4- n I i I -, n- i Amargurc 3 I I d.cri6n do p ptl do di.ria do IIIVilarit't 1 41, 7; :_' I' m tn I I I 4 ... pe, 1944 ni ma axp-- t 11 -, z, n -, : ,- - t- 1 -7-i I T, ir u I = ,may -pa1 b "I ', ,_ 'n 7 1"'. -1 '! n't T- 1 .6)9 1 6- 1. del of,. an .9a. ,at
'i "'i", : -, 112 1-11 -1 Ii- I 'f I
fia- f. , co, iplcrnalas '
ll!i ;,_ lil 11" 'ittl ,' t "i'' i -, e n, : Tell,
= tu I 10 .1 -.ftd* 61- d.ds, conat., .. esto cia.
, I 12, l z z:t :, 1 -11 l %r iiz r,
" c" :_ I r, :, x': -1;', r "- ,4 ii
-, .:1T, 11 1, '.11_1 -, ,,, -'r -", -_ -1 -: -' -. t ,- "i ,,, e, i It 1 z",i- it --assaasomwases' dad oficialmente, La production a).
- --rit, I's C-",!,_,_ ; 0, T, I 1 : I ; I z, I I ;I
,, ,r",-- '! ,,--, r, 1- _-,e_ lr I .1 1-1 , n- r.ns6 )as 74pM torielartais mitri, ,jo ,011 i;' i- ,, rT:,,,T, r T 11
I - I I T:, 1, 1- ,-12, in ttl _r r, ', -, -I 1: "I
11 X-11-It -, 1,i !Ti 'a 1, I 1: -, & .,, h.tl.nd. sido 1. 4. 1947 d. 47
'. 1 ,,"'W", ,,, i1n, ti -Iir,' :, I, 11 I I 1 11",
P,,r rt ... n l, fi-, nr,- ; ,__ I., A rl- Z,, -, --!, ,I- ---- --- .it 7,00. La eap.tid.d dt prodiacci6n
I J-1 __Mlolmw
,,_! ,zil .' Ad--Wa, -, I ,, -.- i,,---, ", --- I = -11 ... M, que on, IM 1.6 do 90,000 to. 11
-i, I I , T. -_ dn'-' i ,,,,,,-----Pc"i-t I 'T" 'i "Tilt I I, :t rITT-1," li-In ; I I I !,, ume.tarA to ,
,.I ,:. ,,, ,i,,,, T t* T,--, I 11 I- I I 'It'lr T
"' 1, 1" fr, , 'Ciln-- 1949 .as cit's, rninim. & 120,M
ir)"'It"" ,lp t 1 11vn I i i, ,,, "A", Nr -r 'o _". it "' __ ", -, R --4 toneladu mitricas, como resultada do
, rUE I I -,, T , 1, ntil i I I "o, a" "' ""I's' quo a
,-' I'- I I o :M i rn I r.- ,; ,, i z T! i i 1, I j, ,,,, I K OR , , I 1- rep.rarlon. 11"advis cob. an I
i iii-T113i ,'I, 1-1 i"I'Lill. i I '_L
N P- r q- I- i"I J, -,t1% -1 I 1-1-15 1 G I . 'I, ,
a z, I I T t'i j ,, -c'-ni" _--d2!d C,-,,, 51.1 1
ffjI, f""Ti .. y "'tir 11 I I I I Iz rli.--. -rin f I _--, '. ; ", 2 -J ,' I I Idetorminades plants de produccit6n.
I Los imp-r'--I-- do papel de di.,
,i, i :1 , 7 "1.,,I -,,, ,, tT er,_ h i- , 1."t ,ii, ;,"; ,:i,,, "", !,Ll, ,,,r "; firin, y r,.,
11 V;" .ii.a-, , i n I 1, -, ; , ': ,,, T i9
Adla-," - I,, tr--i'- i IT I I ra, en Bixona futron de relative im.
1- 1, 1 -11-1 _T11 tl:_- ri', 1-14 '4 nj- ,, -- -*;
" Q'it rn "-'rri ,n, C':, I -, _-1 n, ,,, ---, n- ,I 'i" ", I ... I i : I
Lt. I t, ,,, I , I p n,,- 1, '. gr,!,. .t d I i I portancia alcanzandO en IM HUll
,on __ i - 11'1, ,-, ri I, 1r-1T--1 W zt 11 ___ ", ""T'T, I/ - I Tl" I . I ,I r '-r iti, -,11i 1 4 1 5 - i i ... lads. .6tricas. Loa tumtes priin-_' t' I ,
it ., i , 7 11,' _24, v, ; -, r i7 I 1
tc 'I""' c'i"1q""' '! , - V i I T cipales de importaci&n fueran Polo.
.at, Aj,,-i ,iia116.'. .- I I *,! ,I LTi ,; I __ It.- -nl ., I;- !" ;ir'-_ -. ; I 11- I ; I V-i :i tl, -C.-j
L.U Gcsizvo r-m ,4 ,,, I I ,_ _Tin K,, "'Tit'ata" 11 -- CL'b A"n, ricar! Ila, Irani 1 1 Me, con V,5M tottelados: Cheeoslcna
I -T !- C,- E C-i"!"Dr : iz, :r ii- I'll, -, , -, ;i-, M 1 1 It
D-tt.,-M.- .!r e- i ir
'I I I I ,,.,v 't" ,W, y
, !
I- Iz r-rd. 5. 1 1 t ."1-, F _11,n L, i-, 11 i&-,. ,-,,,, 7 VI, qvia, con 2,1)W Austria, con 3.7
adaciiI & 1 Aea-', 1, I I I ra I r-,;lT'- !:_-r r_-- _;=_, _, Ii ,, t, 15, 'I L;'0i-1 i So afta, par .two lDe T, T!aa dl: C- I. de Sam, d. 1. quo se impoA6 4,M WMap tlie ,,, cl ,lia er, ,I I I I I r 1- -i-'r , -ril -i; iji'- , ";, Ii 1,1,dl, 16trica.
I ,rlil Ll, z" It"! ; ,:i i3 -4,16 a a l 1 1, ; '71 IT "' f4 ". -;- -"""' r Adminiatratii do .No C0m;L.,-p*raT Is aeia6n extraoidi-ri. I
1, M 0151 -- ,Ii 1- 1 t T I T _.ll, r
'i Ion cb- , I 1:1 d, !a -, D- 1, "- I "
, I I I'- d- lir, pt-1, fri ealeburA dicho organtsum a last tra y media do Is tairde del I
IMAT d, ,,,,,,,,,, ', ,,r I , ,, ,p,-, _T -',_Tz I- I- I : i .I'- I HA SMO SATISFACTORIA LA
" 'J la Tllhs, I I', "',i %i,1,-,, I 1. i, 1:1 --, 1 "', 11 t _,I 1.% r ") p I I I I M,,-,!,, a -tliez y .utv. de Atiosto actual,, ,,,, su 04ti;' central, 1-talada EXPORTACTON DE CAFE DE LA
, ,,, I .. I n x RENIMICA DOMMICANA ZN
, 'a M, 'I 11-w. c.'- --, _- ,,d- --'a,- 1" P 4 -X'11' Ii on domacilio, terror pl,;o 01 Palado Aid. site an Sim&n
_ 1, I , I iliti -, -a, il""'l 1, I1la,,aT0,, d riz- ,1',d_, T 1 --7, ,i 1" r. EL PERIODO 190-IM 1
, ,l t C.J:, ,T L I rr - it , :_ I "', ,, y an Is a I seskin '. lrmar6
dns rl Bolivar .f'ro- arc, on esta Ciudad,
-- vi,;af zlii, __ 4 z ,,, -nr , ,,, -,, ; r Za
iwi,,1,,P.d._ rlf __ ___ i r,:, I, T. 1,1 r, I : I r, "T"', .,I,, v rosolverii nbe 1. aprobacl6n do log Was I gdm par 1% fun- JIVIDAD TRUJILLO. (AFLA).
1. i r- :T,-T:- ;, Tit, -; -T, il ,,, F nTlmri, r, 1. l-"T"t I .. ..at. qa. c I a '11do sktwat orlix jl
- 77 11-1 _, -rlrtl, I i ,, i rion.rics; de is C-P.M. y se tratiori. I.s do
,_ F "TiT, K'1a7,-i- -- --, 11 I x,, : ee rtf l & 1. R-p4blica
,, 1. : --' n1r, 1 P-p-san Par I .A- Coratjorm
--,! Ti !, T" : 3 tbig,, ,z,-,tn -,, - as I Zaaanu
- iT ,) '' T I i_ p to cares daii"
-. ,,) ." t ii"I"- 'n '- n' 72 "' I 1. i I rr,, T ,,,bi-, Lil 1-- Y par. ,. .blic-16r, uwi., sola -. 1. peMin. "El ,la T. an mta capital, Durante el
I ", ,-'_ ,r,-._,, ,t e_i ,,, ,,, T- : 1 quo tra do catutre a rbarro.
", il C'inl, 7 d, -7dT) a t_- I 1,1t l *4-d," y DIARIO DE LA .,;At !SA, -, !,'r ),, Preatate
, ,!b
i , .- --' _- "" _' t i , ii, ri to 1. ji,,- ,le.
, _: ;4 _--r "I Ii3-"_ -,- 4' ' ' ", l,, r r I aI :,A; L ,rc ,- ', nwvo, i, a nacyin a;03rz4 a 133,827 Weal ilt
." 2M I- "I 11 11 aw, a qW.r. de Agoto do iri, ., C'nenta y nu, e, ,.
11 ham, :,:"-',_1',iT 1 ,znir-,,, -, -,- 1]- L- -1 O
I I : I 9= gd a as de W4 v". , ,rg P n ] Iiin rr a 1-i -11) ]FIAn ,
, '?: Itiztt d-i", N- i In- rn 'r., ,,-rv_ trn -, t.I ZI ttbTl 1 6 toatad-le 972
1, I 11. I P ,,a. .! -1 L.
,, 1 I- alri l.- I V11. i -11 4 1 r ARTENT91
.,, 1 ir AT i '!, I in-* r. !, .1 q 9"TrU6, I on .
-, -ir T;1 71" -',_ ,:Ile,_ 6, -r 11 j t --,i,, ..) l,", ,_ Dr.clivart, m6trli mayor parts
, : i -,,, ,,r-, T,!,, -,':,?, Tir.LL ; izi- ; zt, 7-;z:rs dl -ri"'n -IiIi-', '- , , del W6 write esmorwo corre-pon.
( .'att / I ", t:'! ')A5* IT,, L I __= ,/-- -; -J I ..... 'd
nL: --it, !-hI N .Iirr"- a. i ti, lina Iorib'!!" e ei j -11, L-'aMc- I ] 1711-, 11 , I --- I I Hit, c, 1, lint. as Uwdm,
, I I ltl i r. !, - - -,- ', nln- n!
' 7 ,, l T z N Tfj YORK ,&n2d, li el _,n P,,:,, '1 -_- rr -,, ,,, :- -";- i, I _i '4' ,,, rj, 1/1 L 4") I -t'-f ri*l 111 ,T ,i rnii n 1 :a iiI 3_- pl ,l!!'n, ,, raj Tml= M __
,
[ 4- T r V I -95 D9 PENSAVOLA i '! -- d'I C--1, 7 F _,,T _"_ 1-6c l 3? ,, S1 .r"', z-c,11, ,I' IT I ,
- I I I I
, I E, t- cn-1- rl .-: 2 '! ii,, t 1, "I', taIon ,, I
, f i T it,, c, Sln i ,,t,,-, d'-'. r,0,6 _, jytF I
I r - I t _- n. Tr .-,ij_, I l,!t_- ? !_Iel ""!n-', v dt ,,,, Ho l ia i _ di'1114d,,4 I: I , I I , ; I
- I ) 2 1 j4 -111,
, I P i, r,,K, , , tk Ex'1--gr, ." ,,,
i; -_ ,z a- I T, ,, 7-', in ,I d l ITnr m,_ rn-, K-,, , ,
F I:s 1, ", l I '-?i,,, ,- -, r " ,:I, 1 r-1 G. 9 rr'-, ,,1 6 ii 56,- ,I-M .. , 7 0 I / I : / ,
, ,_ ,., _. t . I "
I 1 : ,,,r -1 I 10
_- _. ,, t r Ift ,I r.";t- el nir fl ,_";ir I I I
, ,,5
,,,,, l, _A,- If ... I "! I
-, I I I -- e, n a .; 11- -d -='t. pa,,i 4F, C,,, d , 11 1,fll I I I I
Z I 1 !-,i; q ,T at,7IT1_nTr- .',i- '.
1 I "I, 1, 11 IT!!, ra rjn .Is 7.1- P"'n- Mna-h M.chl- T-1 CI. 0,,Si) 1. I I I I
, \ 10 '. "'X- cntti, ,,icec :ll -,,ia pa il ,,'.ti-1 rycai" C
Im, I I .
I 1 :,Q ',T-- ", ,im piri 3 ,12, 1T_1 I I
rmia. N i az 1 P-,.-I ; I 4,10 Cv C ,,, I
, ,
Prcb y r_ I-tlL 1. I qM 8 I C- ,/ENSACOU 15 ""i ,,; ,' ,'-',',. ,' t, P di InL Pid O." .
- Y !a purv', 6 dn d ii L, _i. 1-1 I I 'M C'. a! Olin I ,;
- pld n ro gvri c,,,,,t3ia_ ; -m'-ft- id, ftr,,M 1,ti ,I I
I __ I I n ,, Iing D- In,, . I 11
: PmOAMA cm "I - __ I 1,iil-,ic dc l d.p.-h. p-s d,-21 li -; ""' P- """ "T-1 111 Ai i iiil,,.. In I I &ALWAS TOD03 LOS JUEM SAIMAS TOD05 Los futaw
I 1, i __ I ,i 1,,Ili lm ,Ir_,, .M=h i :
TAMPA 4, L, I -r-10 11. i. nnr '-, ,a 1-11 C,- PM. I
- __ .-: I ,rasklxn3onna a, C'ur,'r Ct b. 7-- ,-i; t

_
- __ ------ ------ -- -------- ____ _. d-d rr,, afrlci.,- r-;,i6i,.I A W 1W.L. 'a 6 .11i.""-gi ..tili;,,'-, .ldi,.a,
" Ll-rlni d, T-;, '.!- M-l"a, pzc- I I I ,_
NOW VOM5 I .ldrmt dl ) _tt,- d'I kt, ,ra 4ENns CIZINERALF-9:
I lai pr, ,Z" :' ::,4" 'ri,
1"! d-it- ,- R0jj.(),t 'F,\
VAGANA , ", ." JX ) d-ji- I FLOERICO CASTEPM R0 STEAMSHIP M, (;IF,%. 5. A,
- ) 1 3"'r'--ti-- 'tnd -,- ___+ ; i I, 4 PAaA rUnTETF. ToWono IM-3502 H a b a n a San PeAm 16 I
t """t
la ',b-ialli d mmtin'til" tt ;" -_- !1A EN 1101105.
659 / gm ;,Prit q- ,1,titr, j,,r r- I I :1 i AU A PARA 0,U72M F I J SALIOAS CAGA DOS SEMANAS
I S,,y,,,,, ,, /l/ ,, """ "/", / W i i -La.T-d ,! C,-_- it"".-Q ., id,' I '1: :-TAS LISAS T MME = 75. i
., tLLETAS CREP PARA 0AI M1,MTF_ i
,_ BAN WAVIERA LIM INC. I 50 grow way N1-,',' YV, , ,
Stan, Rodra 262, HABANA. IIELSl PA-0817, 19 719 1 ,.,,I, ;- 'rz.*,,, ,z,, r """,. I I -/> A !I ,,l -.4fl .a x ,
-U I - ,- G, Y,,,fi. I '.,. P r ,
i '' 1, _, T -;, ,A, M rruiua 103 11u:003 -- um
I
Ima '11 I I _- .11 ,C ca, ,nmr, lr-r I ??ZCI0: ?IA DI-W 'O'Ars t 3 P ._X I
_19 't
ili il ,,, ,, I~, ni,, I i I F1 ; 31 "h" d, CT : I r a 1*
, Fli" "'I '-'-4' :10 , I M MONO 1 11PP51
-, 4 1 7,177717T71'"M ,, 1% in PC., '- A
I
al I -'IoF 7 -- "I 1, I .- I
I
RAGING VEINTF S P 0 R T 5 DIAM) DE IA MAR INA-- MAJ M 16 DE AG0510 DE 1949 S F 0 R T S I ANO CXV11
-- 11 I .. ,
I
JIM VARONA Y YU-1VO RWAS Sl ENFRENTARAN ESTA NOCZE EN LA TROPICAL
"'...- --- ______ ".-- ...----.--- .- .. ,, --- -- ,--- .--- __ I~~ ------ __-__-__ -,-I."-,--,4-1iWeVa1(fivja(-J( jWefldt')
El DIARIO en los deportees I ,
i
I I (6 el triunfo a los C"banW
1P -Noliciario de todos log inartels. I I
I It -No habri divorcing en las Filipinas. V I ,tli 'rmac; Ttrl ,,.I, !, ,,oa,- enlre Sindklic, (1 n-'Wg y
.. I -Despu4 de niedirs taiglo hacienda reir. i Chlrlt cll-jhr. F", '" cQgi&, do Scarlsors,0,t Iiii
. I " "I I ritron 1w cuiam", 'Ti, '. ., I',, Ulrich jugairi abora, D-t"ll.
I I Por ELAD10 SEGADES 11, ,, ___ _____ -
, *,,, i'' i ------------I
1950 ol d;,,nc;;. spiii Ilbrhd. on )as Fili. rin. h,.i,. quo so nereslta Para irropa"Ar ntr. I ;, ,1 , '.. .. I
, I I -_ -,
El" 4, , __,, It
,
pines, De actIerdo c(Al la le-s existences vol, EN LAS GRANDB LIGAS
o- 11 ",
- .11 "I ,tillill",,;,,, ,, ,, ,, ",,iI flltlq ,
an es, pals, solo el Adultvrio palede determinar ,. ... I'll ,, .I
,a e ion licita do Ins, cbIyugs,. BI ( dingu M ARCII a toda priaa ]a org.ni-iiin del ho- I ,* -, ,,, , ,:,O.Ir,, ,, I", :,I! !" 1 1-1 f.," -----, 46., I It I 'j, ,I r"atod. do 1". ; ,tzosl
s parar 'i art. P,6xwo. men It, al compa6ero Nipso, que he curri. ,, I I I , , !; 11 711
nu I I I I! 1j,", N.I-1-0
in", I'll I 11 ; ., i ,, " % "" 11',',i.I ",;.',, ,
I.- tie el dn ,.rl rt!, r.1.4.c"Jol distanciami-to Plido clutuent. lifi.. on el ptriodismo. Masi I ",
," I I I .-. 1-'(!,-H- I 1:,"I"',
It I hombre y Is mujer on Iris casoc do inside, ol.ro: media ttiglo h-wado hum-Tirito- T tt.rti 1 I 1,
r n ortint a future do utudder rbr, -e que I ( ",''i-it,
lidaq comprobadit y on Is intligencia quc ni e I 7
ol, ., Ill., contrary nupeiss niievarhen andar elcespiritu de Im que, comi, _1 I 0 I,, ;iMin ,I i,, ,,,,1,-,- i i,- 1, '' Polka. p 11, han I 11 ,il I s "I I~ 111 1' ___" , ,, "ri'le6m)
,,,
te. Oto ex!rerro do 1. ky: Jos di,,-i. s.- herh. ,eir tanto a expense. do r-l'til -- %cA I ,,,, ,- 1I -]W,,,I A, 11, -I-1. I
,, i ,., ,,,,,! P"rt,- j,,- w q- ,-;, ,, 'i I ,,; ,,, !,.,,,
... joros r do., nor p-otia, u,,- I on hs )tumor on inedio & ida, Sc ce 1, Tt I 1 71, ,
Filipinas, o'll-'an ;, -nidol, on Ia., i- I'5(it ,..p - to r-l.s.: el do t ,I ,, "7 "q, ,, ,', "it i Vunhis"' I ." --- 'i i " it b- ,) i , ,,,, ,!- P""', "'.." I -,,-, ,,ii .,
lvgislaciIi doxas protests prr sin titizar las manus, Gar *, g ctj :aii, O, i I I P"-'j" ,,, [',,i ., ;,. I I I ,,, ,i Y- i I It
d"orttor 'Jilo i u I" ,i I i In 4- I I I , ( ,, l_- 'j", 11 t, I" I I I Tl -,
,,djdsa por el son Ile iI Son Re-ri quo d"orili : .4 I # I,' tt"'i", 3
B-obo, der 'to I 1 1 il 'It'l. -ii :,I ... -, I I -j
Universidad do Nl, ,sl I T,,b.,,sl 911ndrs, QW7." R, "at. no 1. i tif t-r, 1,11i, '. "I" I I I I ,, ,,,,,I tz 1-,, !, r ,,,, ,I , ,qu, ,, -, ", it I 1. "Ar 111. I __, !., F I F 111 10 1
. d ,, 'll""Idli lt"' llil ,v anv 1trasirit, ,; F , ,,, m I 11 f 9A itp.
Supre.. do I a a i : b" ,
I ', , I I I ",
Un psiq.iRtre de Rrhel]I, (USA hil pirer.tado corner fi); 'c, ,,, j".". ,,ir,-'-,- 1 I I A I I. Illt
a Ia$ inatitu t ," I (;--e,, If."'; ,', j ,, ,, -!,
clod , 1"'lltess el ,a,. d,! 1. sofi-, --1q.il , i i, ,- ,., --- I ,- 1 v-- 11,11 11 '' , f, ,,, ,
I
Emily Nltrtori, l'itrad. ,,or hildi. dol hiponti"n" do 1. "ta, , ". :, , ;, i i -,:, "', i c I t:
do InAs Or nur- a6os. En 144o Person, I 11 1 .1 E-. I: I.' "I 3
a 1, 't-i"', " ,,, I I I
" ; 1, I 1, -_ ,, ,,,,, ("-,", "I lle ,
1. forma a, po do s. ,no Ia nin nt, ,,,,, Ioilicull- I, t i ,, ,, I -1111, i I I ",;I", ,_ ,, ,:, 1 I I
bliti hi. an his hitsu p,..Po nombr, T- Ito he 4 k ii -, il-, I 1. I I 111 1;, ,.", 1.,-, 111 11 ... 11 'I'll I .
tie dorn6ml- i.t., rosidr.- i I'r9,11, 'i ,,c, '' i ', I 'i 1 I , ''i, f r'' , '..
on ibA' po, ]as I,, I,., I 11 I "!""", -,'i'liI, il ,, ,,', :tl ,t, tt
- c.puba pill 1 1 I I -i -di,,-o, ', 11; I I 11 I ''I''
file irtemlid a X.n h spit o" 1 ", MIII E.1or. in," z 1: i, , : 1
'n '' , A l Charles Ello, -- rl ,,,, i ,,,, r,,] .... .... f, ,l ,,5 ,, ,,, ,,, ; ,, ,, -, -, g
, ,I. Inere,- 6 I, i 1, C.1if ... n ., qtll I ", f I 1 ', ,it, ,,I - r,,, ,,, fi,. 1' i I 1 N i" 'I
,,ts he,, I I I ill,,-:", ,, 1-i"": I j 1, A ,,, M r.
q. Ia dilbon -- L tin.hro a. I,. I I I I I 1. 1,11
,
11.ot' i -1 "
llntld VAller, is. i, I 1, ,,, I, sus .JoF, pti, t i I ; v, ,,, .i,,,, i , , I .
I I
-Ja-lnu c" "I, Ile -p-it, q., , , I D',,bl.- ""i ,, ", 1, "' ,
Nlo;" I I 1-7 17- 1. -1 ol.l.... IT 1- 11 TIT do ,,-I,--, :i '11 t, I 1:111, lt I 11, 11 ,- ,,, do 2 no, I I , I i ", I ---,"I idi- 1,,Il, y "odii.q.. 1- 1- ,-'A_ I I I ,
Elehn(w a fic 91. do in nitt.I. R, , -.p.ii 1 :': :
,,, ;
j 1 I I I i I 11 J_ "I 11 l,
1-0: E. South Lyon, IMA ig I I I I I'll, I I 111111T- ta litt-t,, (I'll, re 1. No 'o.- .I ... I.,., .1 1--- ? .1 ..r.x -11, ,, ,,,, i"i", ;- '': 1 -,ii
ploo '. usti, ol tralhaj. dr,, .it,', 1, lus dl'"L" V ,, ,,:,,,, I I. _It 8, 1-11-i- Y-1, A ,,I ;! ,,, ,, -t ,, ,,,, ,I q- i 1, lil, I 11 . ,
'I, .th. or ,, , I "I'll 11 I 1"' I .. .... ---- ____ ,
I 'i i! : I'l, .
t" "' ,tt,, :,
donti, 3 ." I I i :!;; ":: ,, I'll, I I I ., 11 I l llt ;- iij,, 'I lii, "i ;: ,
do III IDblatlitri Par. hill.r to 11; I I i "I -, """', "",
dos III I 1 ,r,,,;, j I ,- R, 'r I 1,
he or,, Ill, P,!.,., q- ,, -1;>n V, 1, I I I., 11
Ilole, nor hutsm. Alb- ,, ,, , ,i&,-If ,, i'"', -_- 11 I "I ,, 1z 'I ,
it" ,I.). Par. : -nrfi il"I'li, I , ,
sit'll. D udo"', hm 4 typo el lso,,Ilm : ,, 't'llb'
tina -arisit, do 18 lillade, ,, I,, _6,, ,,P,I .i6h ,' i "'t"; -",- '; ,,;,, ,, RESUMEN DOMINICAL 7f 1,11'v z I ', ,:. 'I, I'o',l1 kWX'11 Vitt MIT
serii rl pr&xim(, adversario de R.v- I 1, '11 z I ,j 'i" ,t;tli, ,-- ,,--,", ii ... ,, 1",
i ,,b is ., b, w P -ii,- !o
"I I -son 1 , I ,,,,,, ,,),,,f: 1111 '. I
* v 11 71' ,I ) x ,5 1 DE GRANDES LIGAS ,jq n 1,73 7? i F3 N ,, ,! _, ,il- ES 11GAS
Ia pelea por el rampeenato m..di.1 pt diii 14 do er -, ": ;2-i t ti n lk v , ,,,, 111" ,,, ,, i,, !- f;ii,-"- 1,
I
al a .V teh0l, B,,.: 7 ,,, "', I I i
% 12 V ...... f,-.- ,W 11,;", n"" "","!-,, t, ,, (Ii 1.)
welter se, Ilevari a ealiba ell el cuadvili it i i' 1_1 I ; 1, : --- I I I "
, 1, -1 "n ,,, 1, ,i ,,I ,,,!,I it ,,,, I 'i
.1.1adison Square. I Los Kikiaos ttritilin I, -to sifira, y oo. tit,- 1: i I I !,;ntl :, I f-- "
I I I . I I.. _)S t () 1; I 11 11 i t"', 1 IIJ ON RICRNTAN It I P 1 i,
par,,, ima ,orrida burs, Is. r.1 Eiu.dor, I, ,hro. exostil, I,[ e,,,,pr,, I- 7- H r ,,, --] 7- , i 1, I , "t
aturalmente, he quedado on It z1- "17-- '' -1 -1 I 11 , 'I I V-'t- --o I , ii 1 I "I', ii'l lli 't i,,7, """'ti :i,, i'', t -'- (12)
, 1. i t l:tj-, 11, -,-misa Mw ioor'., I,-, q., ",", 11 ,,, ,g , : I 4 ri" d I -1, ', -.N , 11, ''I ,
,,a, i, _, __- ,!, _, ,,, t-i, ,,,,I,
p.r ln don qua ten, el tN. ,, -, I -1 I I I :, it ", ;, ,!il ) -, ,,, ", ,11,!!, r .......... I lt). )
de destIre. Lo populaces ...... I'll 1: 11 -1 B-, ,;j i,-l i ,, n , , '_,', , "-N ", i '' N',
, itr Ill, festival on Mixa Ia, itp-bid. )a 1, -V_ -- z : "t)". I I I -1 "- r '. I I ,, I i ,__ ,. "'_i_ 4 _-T1 I I I ,, ,, 1, i , z- it';j r,
ich, a bone_- 'Arut. I I- , "'i, 1 d':', ,, ,- ,, , !", F:-- -, -i "t ,,,i,, -; ,, (' p 1"', .4 I I
victi-tot del .i-. %uto he rostad. tant.a ,il,., EI Pg_._r,-, i _4 I I I I , ,,,, ,_ , -,,,ii,,, ,- ;- !, f, ," j I ,:,,"! [,, ', f ,,',,",' 2S "'11'
-, I : I I I I ,i - 1:1 11 I- ,iirt,- d- li ' ",'- ,:!_ I I I 111,,11" ;,,' 111 1 o '! 1. .1". 14
, I herm na Rel:,A blica. El 9tsto or dc vera, York desde Isle ha ,! !,',,: :-- _-, , I , , _- ii )11- ,01; -"14, r 1 d,,it,1,- ,,I ,. 1111_ 11
enaltered., I. siguhi una calopaiti, & I 7 ,, , v 1_ ,L 7_ 1 7- a -' ,,,; ,, 4:0, 1 '11 11 I -1111 1111 ,- 111 11 '11.,- 11
I I I : I 1 I -1, i_, ,,-- ,-g ,'"', I" I Iirll I I'll', Ili V m I 11
- a- I rl I ': hids, por ol plot,,, s,--_-t r 7, 1, I I I I 11 'T zj, Ai- :,i -- '1- , 11, ,I i r""' '. to 'If.bnrill, '! C!"'Irl-111 chermes
,in. 1, I I i i- -, I ,,, _,,, b.a., r
y Benny Le ,it, Los jrudh ---- 7 4t,-r, ,,,I r6 I I 4 zi, i li r -,7"iI 1" 6A "" ,
I 'i '- 1 3, 1 o', -_ iu brai-i'do Sao' .h, on .,g
UANI) a orconst, ,IM6 I I I.." ,_ I kl , .,taZ (0-3)
I Frar4 11 I '. 11 11: I -11 il- i 11
feltaban tree ..it. : Ia n I I -i'L i 1, ,,r "' d'! i iii l' ,, v a. timbo.
parts que cull',_ Is I "I I I I """ ti
cien sites de cried, fallecio an La Be- o; I '), ,,,, ,,, Diltilet (44
Pliers r g.,-, Fl_ "I -1 r I 1i;1 1 1,_ I 1, 1 4, ,,. if, ,i r"t'l "'- r',111., r z;-t-' ; d0alt ma- New York en 'lamlont Hartung (0- o,-,- I I 'I be, do 1" _r, 1, I ente"d. a - 0) vs. Spahn (14-0) Nocbe
hare el seflor Carlos Rivera. Desdo los quin I ii
lce 1 1 __ 4 ill-- I I ni -o"en- Isu 11
- A I hit Ito, del 1. Brook
it empe7.6 A trabajar on "El Estribo" Alma- U E', -- I 1-c- 11-- I I -, I I ', t t- bmlv- : ,on ,' 'o- ' 7 At tempera ., --- 'm bi
11 _, ,,, 1 "' Is a I 1, "A. 1. It (13f5) vs, Nowcl= (11-4). X,
c6n'de pielt 1845, C q- _- -_ ", -- I , I I im i.t'- 'ad. d_ t ,,-, ntlhl'a 1.6 "Al einlvll a.
y talaborteril, fundado an I I 1. I I 11 I I I i, ,
- -11 I I rol ,
Lo que quiere dee, r Que durante ochenta I '- i,- -,_ -, 1, I 1, _1 ", 'A A e II i, to it .1 re,, ',. T-.11ts Ig IP--,- ele
anos esituvo an )a n6ixt it y citio. : I _t I - ,_ I ii, i,-, ", on, i v, C,711, 0, A. E I ta"Ele .,I,. P1111 -11. a ..'IIIese -thrirtio, olil. pag. :, : : ,,, !- EI IRK 11 '! i, 1 -- a I i, I a, "'' nijge M,- li, %, 1 6111troi--I LOS $Big DE LA PASU
dthlaip-,61t, ronslituv, un recited I -, , -1 I I I T I I V. C iL U. I I "' : ,t,, :, i L" .or. .. f. InIt en ""- RAirlos. 110 4W DI 158 ,No
,it ,a 11 ime'. y Val li ",a .6stalls el : 201
"te;.Iln (He, a largo tiompo I 11 n 1, I I I I I - 11 il, ;, IRet;r1."n. 2o:, .. : " " il ,I, P,
'."I -ega. robsba el reti. .) "trE -,gr ", , i I I . i -1 I I 1i -1111 11 3 D D 7 G 0 hit del triunfo., 'i Kell . 40 74 JQ 3,"
h,,Id .1 lit I rcie.to batalla, d, gangA,, , I I 1 4 j 'I I I - 11-1 ,.__.A,S,;_ , I I grade de W'Ul"" 114 414 115 14', .Mn
, it _1, '' I P I c I !_ I I I a a a S"ne d Dim.ggj.
"lloso ell I I ,I i rnll_ !,, . I 0 a 5 It 6 It .... -Z'olIl Xh b'.il in
, -_1 i- : 1 I ' : III ,,,
do Chicago fillu- Mlokey Corr, I;., ,, r,, I I "I , I -1 I I I 1, -111 I- , 4 1 2 2 1 Nd m , .' 51-ghte ,,, 1, 4 INS 3r
pugill t lr'i.n.l. C ... it. unto "n", p, I 1 I I I ', ",91,W ,.o r
d a i'so I ", I I o I i, I I "'I I :T_!_ V, I i :15 mm%-z L.V..;... no habrli M-'al -317
dill. tol ros, lentil raprturbad,, 11 I I I ,, -" lii, 0 1 D 0 D d fi ... d paud. T
ionto se,, lits :, """ ,; I 11 'I'll I I I i I - , ris trio,,
tlide.. mental c ,. i I -1 I 1.11 I It'
Los I D 1) I 11 . . : 3 0 Pttersburgh, re.
irduidos on %hospaill de Manila Z, ,,, 1, 's, I 1 ,-, 1 o a 1 I 11'1" 4. 'Ir : 'I r, 5 r, 0 I 3 ifl ;u%, diohh 1,a 9'skams .1 23 Par.
b I ,,, L r,- po ,: .'
; I I I 1 i); 3 t I , , , i, . . 4 0 1 4 2 1,jo r con el Miami Bea.b,
naTon ruandou a informaroll Que I a',,,R i 1, I I : , Ilj 11 ol.- PINCHO 6UTIERRE7
ti uladarlos a un campamento Irish., I- 11 11, , :,: , I I I w ; 4 1 .irly, I 1 5 0 0 4 1 G ri se edA preparendo Ia exttirsb5n
-Dparon y ills ritcesano captil ral los on ", -', Ir -1 I I I 6 1 11 .; ,- 6 tl j ,2 lii- I ltadstr, P . . . 3 0 1 '0'd.- ',' Il!m""" a,'.N "R. : ESTA DE LUTO
mnia, Ile 1. Ao ... E J.rdine- ht , Sl, !, ;_, _: __ I I I 0 1 2 1 ', I -1 2 21, ,'.P,,' a 6. -Iaho. ,. I.
-11 I 1._ o .S K ril , Id 7 33 16 2, diguez a,
-P I I 9 I "
" I I I ti I I I A--! p- M It, rh a) it-, n road X.:
jrthirov qIe Irl't, a CS., pe'. lt ,, i,-", " L- I I I I I I ,,'.1 Illattotir WIT,=
dirle, a I,,s dileft., ,1,1 I, tjb ,1, 11 -' 1, I Cis- s.d iran, BOE;TON' ots par. 'In dos d!#4 #* Rodtad, do .,.
Inendatt-rs t'p, I I I 11 I 1, I ''I 1 Irld" I'll mis querldos,
1, -- I I V, C, H, 0, A. E, I -- sh no. d,,. -1 Is bordsolm Ile.
11, 1, Tar~ I'L' I.r., "as diss tie Itatell
-, -h '' ,. ,. i'l -11 I I a se, .dc J6,d ,,shrr .1g
" "'I' dol."s on "I : Id -_ -,
lilrl F. Ted Aviv, Il'sol, ,tr, I I I : I I : ,i 1- - - - oto'. do emu this, Ur
"PtIto cr, 1 5 i 4 It .a .1 =dt ari. '5, '-, ','4'.", ,i '
do ,in. ,iud adgrinca Pri In -I'd 11", , , i- I I I I -'. a a r s. L- iMoIZ.14% -.nte Callow,
I I I I I I 11, ' 'y g 1'- u his ... papit, hi. m : ,. relIN IGuto'o I I 11 I , 1-1 pltner ,, I -1 if, 5 (i I el tollifentr A-W& 0. .ads. Luh,
This, its vuat Monti de 6, a , L, I ,i 11 -, I I ol lail- '' I I 0 00 10, P. ;a -PI 4, I
acrioniste I I St ,,eltI : LAKIRLA14 ,rext ( -It 1- 191'rD.niol Aust, ., ,t I 7- t 11, __ I I 3 6 I 5 0 In
sal6n. Lit oillo a pelicula ii, e st, 1 ,- ,I I i:1 ol' ', -' ." -prosambiti'as tie! P glh- -1 5 ": :!, i :, , I -1 tielic 3 0 0 4 4 0 haL
In purve verah5n Ve Hollywood estarzi ba .da ,i '-- ,, ; ,- -t,, r ;, i i ," _'i it, u i i biul ii, C I 1; ""'t., r, , 4 0 0 8 I 0 V, C, N, O A Z. II'
un librato del autor airman Thomits 14, 'i ,, -_ -_ -_ I 7*jhg '1%,, go' li=h-ok, lb. 4 0 0 7 0 - - I No hay J!r- Pass .Ulg 0 &I.,
- , ,:, C ; i, i I I j"- '' eg..4,,
I I 1 4 2 0 1, %vlv C ,fnbil, 3b. 3 0 0 3 2 0 It, N, 5 0 0 go $W ex pirrd, a unts Ing.
Setlaugra que el Pr6ximo "Inso do p.b1,,,I -,, I ,, ,, ,_ 7 'j J!' I 1 2 4 4 0 tIZ ids
; F I "I __ I 2.cl is'li,
Id ju, _, '-,i ,, I 8 'o ,,l .-
doe Ileggri a olento eincu-tc, ci ', ,_ t I - : 1 6 _, i_ -ot,5 .Q h- : ., : : G%'...
floes de he L ; Z Ma 4n, . , I 11 11 0 I : : 2 o 3, 'a a sm adamigner 1. arista Lotj.i. y a
_ _' 'ji i,_ ', V,- i "r 2 a 2 1 0 -, -, i ,' ,,' If A : -, i i -i. to d pti. C-0britz, . , 0 0 2 5 0 a unir rruesbas votes Jtrvletnl jiar
Wattles, Los t6thiew atribuy- -,_ "- _' 4 A_ Iez , i ,:- ". j v I I I I 1 4 2 1 5 0 r,
11,13, : 54 0 0 3 I 0 Qua Ia M19alit,161% P,.Pn-l- -',
.17 que significant un r"ord, a dos ji.! ,,,, %--Cv .. .- C: -, pll-_ -:_ 1-1 I I 4 1 2 4 1 I, : ,I-" F-lddy Hutalei-t, - 0 0 0 0 RI - )k it ..
. Frogiresor de In medicine I I I I -1 I I I A- -i '-, 'q ..item. Par. .. 4 0 0 0 1 0 4 Id
d, r1fisille"" Pro' i-; I ,,, - It r y . I 'TIo pallarls' 41 clarshO. qua
dog PrM_" 'L_, ,:_- i I ,I Total . . ad 3 7 33 14 0 ,
-1 I a , 10 2 B Deal. pts, C.acaim an ej ]to. , c . I 5 0 0 , ast" trariets.
utne, I ; i 3 ' g'. &I D-Iroit 4. vio- It I 1 ir 7
,,, 7 ,,, ; I '.' I If
Europe_ So exPlica que hatya orodi t ,,it I I ; C:O.t p.r Dobseri to el Jill, f 2b. . : I 0 1,
il , :, I I i j -" dor 7 -tr* s tr"' "- Washington , 000 ON 001 01-2 4 'T, 1 . 14 SO 10 I 0 I se verillcarli IoT parI
dolor Ia tragedia pilderid. poir Y-i-_ I I ,;" -, 1, .1 I I I tlai Ile e. .dt.d* 1. Ile, ' B -I : t I -, -1 St.. L.w.
- ti- 'f-. ,!, ". ,, _- i ,:, I
art. de, te.to. radio y ,in, q.i, i ...... I I'll, "I I Ili I I I I Boston I OW 100 OW 02- r"i, a. Its, . 2 a 0 1 1 olue 5 chl 706, entre B y B;Illoxi
, -, I I I ,
11 : 1 i I I '- I t atlas,
t.rt" 1 i - a. :1 zaT.11 1, i-, -, ,,, I I 1 RlN lillahi. _! OI J.' 1' llj. iIal ToW,, , 37
,,, lifi., do I, i.nf.s y de .. 1, I F ,,, I I I I _g jelj ,5 a 1,,,, 21 is
'inernatilg ilia hla III cl__ I, I I 11 ,rafo ri tie v, i I ." ,- I 1 z -rd- oirli! ,._ I-, son, 1-is, Gendman, Dfinall I.. Q.r, 'kAVANA CU I
P"o i ,, I, .1, oe, TRAINS -ha s on fu6 d--dt, p- I., 11-- : n -11 -1 I 11 I I I I I I , Jti k Grsh '%, 4.dit ,,, Iiiic' Wuhirrgi., I., But.. V. 11 01 A. E, 1, ,
-',ibid, I .I, ,' -_ '?- 4 Eta~ P., hol., HITIlden 3,ep to Zd6n, 1
to outIrr.-M, "MI'Mr-1 ... .. --- , .. ". ", I I I ;i-- In r P- I. S '_ ..t, but- 3, D b;o l.PO-- ,Ilt, 11 11
alm.s b.e (lin, q'ite- I _--i I I I I I I 11, :4 1 5 It 2 3 a 0, :
, -J.tI 1- D.dg- 6. G.ro b- 11-9l, Pstdib Hull- Gomoilsz,!,t
_ 1 il rrn L1r1iVo ..i"1 .i D i 1-11 1, U Boyv, Fauro,16,111.1: iai; 1- o a.. l 5 0 1 1 1 0 0
- I - .", "o-orol, 1. 51.. In st- .. Tinhie: 2,22. C I= : I I r I 1, 'a
; P ,,il: 30,619,
i I ,I, ,, , 4 c hnenlui _' ,..i, perdia., It., . 4 0 1 4 6 2 1
i. I a,, r3 Fttsturffb,
R egla vs. Ballad li y Valle "' ,c -i -'t I -,It;, , 2b. 4 0 1 e 7 0
i MIRAMAR FRENTE AL I I ,, I 0
ill i I I I - -
jo ''I I -1 1 1' I I I ,_,-.,.,-1Feller super a -IM"I"Irs', : : 54 00 11 00 02 0 1 It
'' I- 1'. -.1, J
en. gran evifi o' SANTIA60 HOY EN EL royllro m frio --, I I : 11 ': I I I 1 sx z 1- ,; il; I 9. "s t'ho" tie Ios T.titlt 39oj on 16 2 ,4VA
__ I ,- , 1*1
--- -- I i "' ."'n 4"ag'all H N e w house Lakeland '. '060
1'._""TI.', I I- 51.1 5 STADIUM TROPICAL I I ,,, I D-V- 1. ,.Ili la;_iT ..'an el jue-I H. Chb.., . M 01-1
Troy rnad-, 11 I I ODD OW S,0 o" , "I'll,
, i o ,, c oa I I , ,,
di, ,, , ,,, ,r,,'Pil .1 ol I I I 11 I I I 11 , I I ,:1 V, 1. .-h 0.1dadis or ,
- J- I 1,14A INTRIVIACIONAL DR -,v k
se b 11 , -- I ,, I , , 11 - -1 "lit 13 hits do itts ro.pj
! 11 ,'a 1--ut, at- LEVELAND 15 (.Wi.', 0 al a". rd -*,
', "',-ndI-Io Is all, ,, a I 1 1 r L 1: ,:" I I i Led Indim (lei Cle t reantarla, 28YADLA ]FLORIDA i,
a, so ,, , ,h ,, !,," i t-,,_,!-, I ll ,f-'-- --- 11-1111- 111 11,11-11,11- "I --- si ly: Cox ties .eroill-.Z D.. ron nocho, ,s.w 9
I -1, .Irginathes _1 0
,m i I or" it"s idnol--t" I -1-1- d_,, T ,, ,' , -i_ 11 f It i -A ",lo" 1i:1 11: 1,1:1i, u .t.rp 0 DIE LOS OLVER N ,
- I ,_, -_ I econ lIhaim,
I n6s duros k I "M'N""
f h I-Ile,'. 'roil rise .,I. co, , ,,, , , _i,,t- 1,- cfi ', ,"ntr,, 'I I_', , 1 r ,,,, -- I --::i- ar, or. am hoist".. con Pionatil. al Dennis 6. F. A~ Dill
-14 y .rditt tie 1. told, y ,oftal. ,,- b- 1, ," desta-d- Smo
, N, n At __ , 1: lacl(m do
,,I -, _1 -f -__ Kew York Gigainit.,=
of jo'. lt 17t _, -_- "', c )n .: bU-- a ... 4 W'L.' 6c H", T I.iin- y Kl k.l Arnals 7,, ", .ujal. PL-di- Bob I .... SCbg 81 4"
'd : ,- I'- it a. !,- "'t, o", t-2 '' L' - -11 ': 1. "arat .. '. III 1580 5
, wih I,~ ur'll", y co-ye ;_ ,_ pall .d. Csg ros Is. n I.
, , po. on o I- 9 1 o dome
n ... t.dr,. ., i \ '...V oill.- rl "Nalm. mottvo Ta
,ad. on 1',ii -,!, srts I .
"til w!.eurorrtt -'.2 y 7 I ,,,, IT ,I run ;? 8D 60 .535 12
r Rgl. B..t, -11 ,ii- ,_ t, u ,, I d. dob . I., Phil- que ?.-16 I= Beach : 67 so .3w 12"i 11
n -m-die.jr I 4- 't , 7, ", , __: I I Il k I oog 6
_- -- : '41 VITIOW -ons' Weat
al pnal vlouslItYn do Is titcdc. I "I" ',gj Ii,!%, ., __ , .he ...
"s ,n,, swl,.ei._ ;Z 11 ,audud'O. 14 12
Regis Iio, Puii tie ,u vetmla table III je"' I "_ "' So Z 251 !
Its- A unt) de I-s oltstm da t.rsd. ;:-' ..-_- "I
Tried, on )a .,loan. m.d. .a ,I- cl. 1. ) -- -ljs,,-, -is n-he I: ,,, ,- :i k,,pzltla 1- I Is~ X-I., q.e li.a6 I,1 -time- L. !.. I 2.: it 'Lakeland 0
I camlimnatoedc line T Lar- Jansch, que gat, el i,. Lake, .. 5 0 0 3 4 0 St Ztersomig .1 ". 10 13
' I u , ge I
I
lo"I'll, I'll, a, ti I t-d- eb"I" u, h stti,"J, bn
1. 1_1_1. ,_IIir ,!7_ Q_' ,.to s '"tinne dt, or "'o! A" i; T- 4-M, au: i,-- tumitf rln 's'"t, ,.mr,- Mullin, ti, If, 5 0 2 j) 0 0 Hoy he bay juagas se-warliss).
... Irli 11 1 4 11 .,g. III, 5, ,', , 'J': J-- P d 1+1
11 il"J"o,' '. I I n -, : P a e f, -!11 : 11 A v I .J , I I : - do "g.w .r 1,
is 141t y d, ,,,,, It,. .oI,: mderm tie 'r ii 2 ,,ch .a- P., 1 (B) 0 "I.Srad.
"aln ., ". A i i, ,; s iss nn-e culthdo con A;,, ,, lr oi, ,n
I% za- 0 i ,61 -, 1" -Irf 1. '!- Ii ,i !, ,-r Gr( I I
S E, : 1, A o 0
ol ggntd, jt, ,. , ) , i i, I : : : : it 0 0 0 11 Cuba., 6 Lakeland I t ,
an 9a gano w 11 s k; utletto z -1-11
_ 4 z I I I~ R- I d c", 1i Warta. rf.
A. ..i. e, r, I , 1, 1, I , forenidt) P01 I Y Val 1jo ... 7:1 dr. 1 41 0 Torripas : S F b&, D I
1AW en",% pnrl, ', ,' I 1 - (,,t e i'i; , 0 P, Bralth =
I "r- Peru seller d t 20 !I cC,1tIa, i 11 dlbl --t11:z11 I lr M $h, I 4 0 3 2 F.
Anb., in -ps ,,,, t I 11 '!i
", I I ii I ,,on qu-, i '_it d' Cn 4 -_' "; t' R-bloso' 0
I ,I', C no "j "I' ,,,, '", -' I I , i I , 4 G 0 1 1 0 Ifflairshu Iscat"i 11 Miami
'_ n g- i'. v o, -,t z- dest.'c'i 0,
- I i ,Ill-, ,. ,11; "It rl,,,c ; A it t-- 1-111. It, 12 "'.d_ K'.17- It, 2h: 4 0 1 Ia 0 0 S, 9do !- ,rA- = hl :, I A out Ir t.- IF 1. B , 21. hang do I..jtu:r 4. I,;
-7 , I 1,! y P., I iosC
IV i d' I. Ilid , III or 11 0
jl il- ,i .-!- t I I-,',, ,,, , '. 1 'v Irl, to c 411,il ;il 2 0 a 1 2 1 L I atmd I
, o;t_, ""'td. Yu- i'll, h.perni I, . U, r i 1, do Vjllil,,tIll e ", Ill-, 1A, Lvl a I 0 0 0 0 0 szx a MI
ol P-11it'i, tie 1z do ; , I Miami S.
I I ti, --_ !- t.-i'i- I I I -_ I I -- v, "'
-i- I bj%_- ,
dhe r 1 I -o-1 I i", d .on. is 1 3 0 1 W, P Such 5 F. 'd Ad d.' I
"', I II -,,h v I q :, , I_"' ", ique IVl: tl ',- : Imp, -1,: I , I fil I" t I,;-'hou4o,, P. . 3 0 0 0 3 0 T.opa 1 3 S PeterltbllZ 2
r, I. Ilaran. do $ 1 ,- . . . . . I.. -1 = -.t,..-Io;I ,,,-I al
Ii. -1 I I 1, I ,,,, , : , I I 11 -
-;o I , 'k,
, ", : or '-- #riull, 1r," 1, ... .. .
'n, Ivs-8-. 't' 1, 1 En d r. I i ,j;ti y I. evitaolim do ,Z". Ttotstla: 3 9 23 17 2
_ i cit, da)Aron ti;n j c" 11,11, it maturlm ,=E;v0AND I Eliminacionea de
GuardarAn un ininuto tie 1 VenciI6 Jobnny Paline th,_ Y ,it et I V, 0. It. 0. A. P. I A
tj all puea on I I -1 - - - nataci6n infantil I ll I
Teb,.1 Cilreag., t;, , I i I 1 Ve-tvieron lot Pirittag a all
silC1160 109 fanifiticop, por I ., quec j
por 2 golpea a Delill'a .ue.:, Agitiat' in -- I i 5 1 2 4 0 0 .''
re seaun -_, ,, 1 ios Rojog ide Cilmeinnati E5che]I',1,f ' 6 1 1 S a 0 del Big Five, hoy & I, ,
.11. quin;'Is, 7.11, a gano I I 9 E I : : : 4 D 1 4 0 0 145 Q, ,, to
I .! &, \ ,: -, o iP
Ia nicierte tie. Babe Ruth CACiQ, .g.t. M ,t:-,d,'-itP._ -Ali, I __1 Bmadrsu, .. 4 0 0 A' I 0
i I CINC114NATI, is Eat. tarde, to do a 1. tres
tut L.. I JnhnrY Painter d, 'llha Jimmy Do. I CIESTERO, '. -- "I ileat. Iq (Alsi Raca% y!ji. -, -, : '. 'a a" I 0 = 14tiAcT N.A. z 't ." ,, .
t I Pittsburgh hicitro', X, Pook ,t . I 0 1 D a 1 y :1.1a Zcili! e x- ,,
Ii YoRK, I P", d- a. I,~ P.r To. p.- 1 ___ I .1 Los ot-wi del del palacit, do his, *P
1.1.1i ... do) o's"i" 15 i l :' t J 2 I
It ,,b.11 gtalld.a un n- olivritnor pi.tri. III: 1. P-tid. I'ROORAMA rARA HOY I "I, r'lly ,to natto carnsoils, an romachmse, do h.%QP15A firt-til .
nint.,, d, c , I ,_, , ITCr V r, r . , 4 1 2 I I 6,
,ylm,,, -_d,1I I iv
Tod, to., pa- trial do 'MmPtolet. onihIbill" It rS lantm, , 11 I nst. an! ,a am- -11
on I I I V ,V ,
iblit 17 on I '_har r o T.
n U-I'l- -.19 H I P-lo- slow on t.i. -I, Yat,,.,yVV.9q center lt, Ilor, ,,.,,, ., : : 3 0 0 7 1 0
,,, ,. P.r!,n,%. ali:o_" -tr. R- ; ., 4 o I 0 1 a ;",Jid d. r.ti.' 11 tanq d.1
Q'I's dr I., F. 1 In -Ii- -1-6 .1 ll,, !, on III so I, BA111,19s, sttlb & A saca- tie 1 ; i .. ',
1, .1, idn crorgel P lj' !V.r nt to. ...tior,6. do ravt $ 1\
,-T -11 le R ,lon I cllitdro L_11 1 d ,' ' c '.'r1I-doI14-d. no 1-1 ". *"all o" ouro. i Is, vote a Im, Sol- 'h;t Clot - - - P lzvo do Im ,- T,-Arft 4
. 5 -4 : -, T.tales: . . Sal 4 1 1 trit, I. 6PliTor -111I ittlode ,, I inuortepsidto 11 ventsp. 4' 1 currImcill T; 'I'l- ,i7z 41 I- -1
Mans-, I it eart DrMorr . wo W ,
Demaret se aceri,6 a un jirlp d F"mem quo'b"s a 6 I "o": Vi 2 ". _.. cmattl _,itie .-, I I 0 -,,
It -, -a-" _, P-ditiltes Lit a. W,11 '1., f Ile IL. ,,,,;ud -,- Cl.;,e F la., It.-rol Pci __ ? ,to'po, CLEVMAND 100 it rAlr,
11Z t, io -n:,,.h::-i: ,,, I __ ,,,,,,, i,'i,' ,, ,, ".!,)" ', ", lin, 1" t."I,
to extal icicrial del aAo ,:ortra un. "to
.,u r-I U- d q 111 11Y dl 411I Zi'1111111tnlhl 11 "I 11 1 i Rip sz, v
on sufrnglii gd; Bso I tisntM. All Y -P-1q- I' 916. .Ir. Inti- d. .I !d.r-t; ti ,- Ih. p PerdiI6 0. Agrarnoviu ,,,' Wprql. 1-q- d l P"l-it, 61 ,_. I
,,TI el I ,arlbien hire no tnydiere- ro"' V.1111. blart ,ontra Iturrino, H'- 1 ss:iiaid plalongada 7 ,,, I anoche frente'a Undsay L L1'_"
,!,a Scm de Lr lros4t,-, Par. -rs'" do nut,"n *y, iziru. I on. ,
11. Not- Y-L 1. 5." -calls. A -. -- z A-L-16s, lor, tmtrsdas!
__ ... .. ._._._-t, p, do do,, pa cued q 'I pt ", li
Sea, ds Il-iniels, 6 tarts: A!; I BRIGGS 6, SnATTON. Clodnnatl OW 140 101 R 2 171L.kDELFIA. alrootts, 35. (API jon X 0 At F A V I
- ValleA Veltia, G(ulurau Azlieltla yi Betarim Werle, ewel,(5,1 Me. LI It '= 'tM Id= ,' 11 LItia A- k-
" Anibal. collo .;Z Oj; k, I , 32 Stqh : 31
-or paludo a 30 taritiss, veltia y -2 cka,611 5) ,_ A4_tn r. 'Mj Issolose.1
pwq- nual" Tells, y M.oali, u"t W!llux 11, 7 acho round$ mot ,_,r 4 Wit, I't" 2o ,
Tro: "
I I 11 III ItIA, literates, tontra collire.u y rzz.d., ,..*I,.u rjpj. pli"Ir
= te, do do CulosItI, ,-I Is., : i 0-t I I X
Dke V,-T- ,',- ,j G7_7,DY- 1, jul- A astic, arrilivs litti 11 ixtiI, ._ ",
T delaame, curilquirr IscoblImia que
[ -- cusublo i3, I Bill Wight duruIII6 a I "' do "'ith"'. we'"it"" ol RMIIIIIJADORE9
- "'I to "' i so I sea too 'a' 'at i ""
"! '_ Posit. ptressatairu. O's To",
-L -,, ,,_ii -" '__11'4' 47,_ _; III 4-8="="..c. de 7.0 .i6r,,. i lo. .-,,,,, ::; ; i de SL Louis cAU16 his vot- 461 "l-, chsla op Nathaniel Liz. Am rhialia e lli'l
__ ___ , I,, ;r PIQLA OAT" US I ME4105 crt wejif I
I I I ,"i, I Derrot6 Australia a los; Dafg-t v do ri iru (;-,,hin. iolr *R,,hi-- 9t1?I11- I I V
, ': SA I Ll i 9-,dts S (AV) 21 boo _j),_ In j-, ai;e 11cavat-d t1i,
." La poloto Grady No, 01 ,, '::: I I italianOg en 5 partidos ,- -rde,'Bill ', r mvta a dos hits rl Ki- li, wrtt I m I I
J,9 v- -t, I ,! ibjasi _1--1ra_.__ __ __ ___,__,_._ -- -,",_ ; ? ii I ,I
Official League resista I ,77 _,, I I I I
, ,= tie to. ft-11111 dt Sar, Lot, Loo Irecittavioa quD List,
0M ... RYE. N, Y, arvite 15. 'United,)- I,-,- L:_ P', dand. Joe White Sox do
( 1A-1tali, it-, 1,do, I- -,,,,.s 1.1 I -1 6 V _.Orial de 5 per 0 Im
tos r I~ finsl ont- -- K.r 1. 2!.,. _.;,;, ir,= hlcaff us 'all", inviovon an PYROIL .
*- __ las buto ;:I o So' 44
-,_ -'. Da,,,, iii dtt-toil, a -- he "I- --i. a. "OWN eoptate"Itis" plascia
L I I flinAttem present,16 el jileg.
I I : to 0 on In ,,.h.,Gl,.,,, ur ,lihi
Ia acricin isslatunts, do ,I ,- .
___=__ a -1. 0-2 9 2, V1 aciasio= ,an
El ulii a I i Anot-fim Var elstrad"! 11 a.
mo se fu unst brilhim, Aw istisiftr
fall# an Is n I I Chi
too pi-dra- v grants. nt t 11 ;,l-mz li-can. -, 00, 015 013-1 I I
Sodgire. Ill e .go final.,- I m "",i, '11 Lr ,
4" , 1,11, i I ,I, , 1,
--, - -,- I tios -mo ro,- .. I i 1 z am 000-0
i __ ; teller C.cellj da 'A' Ill pol.t. ornl,, ,, ,Li i IS, M Viafsaad4ss arril vitizinselar
___ --- I rairteriar Wizht y Maim ratirin, ,, I!_ ', 7_1,
0= 131W Et"__11, I I --1 ,t '' ..1= 21in" -:- : M OW I
11 6uertA y Ijnb I i i (a), Pepsi to) y loss.
. ,
.
I
I
I
. I
A10 CXIT SPORTS DIARIO DE LA NIARINA.-MARTFS, 16 DF AGOSTO DE 1949 SPORTS PAC-INA VF.VrfMf A
EMPATANDO, NADA 31AS, GANARA LA JUIVENTUD ASTURC ;i:, 14A, 2 A V
11"A
A inedio juer) 41ps i0s Cr n el
ITO'plicos Faitbolistieo9
los Cardenales primer I uffar del ton i
-Comentarlon rjobre el rlwivo Nucioxint. r '
-No hubo norprelIali en loi jiwgon i4tinins* Logv$ Harry Br"Cl-ien 5ti dicima AI veneer al Depoii-, M11AP71- y rtd, -1 in_ Juy tip Pi-Juventud Anwriona ejipera veneer Cato noche. victoria del afin lIermitiend nar del Rio frtnte Al se -6411 A n
Por "PETEW' seis hitq. Brook ,n no jug6 triunfo del ga6rdetr ini-ii- G-om, Hershey y Artestarroo
CHICAGO, 15 lunltld
par HNE MOLU A
r,
CTA d.d.
85F= t, d,6 I
a u 'I'm 1- -td-C, d- f-"
, t-d,
,_h let n V1.. de, I C, 1"
Belmou6n hiChA rlr ol or. l C"', d -,, i d.
San Llil "b" It d, Chi,.S
Mottle, pelnitio a I'l C"d,Q" ,.un gr P.
.110R'17110S, N. lt PId, hrcr Ja 'j" ltp- J, C, D dg-,
mtle
J- satitfIlhon s to- A.- ltt In tie, e, fullt-- bMi, PO-i, de
at q,, at hen -11 1"9-r U73 PHurt, 1316"
aa 1,do ,,, I csu "t de-rn:tl X
Por C lC rd tI1 CII la fdad ti;. Q'id, i,n antit"j"
"M Ina at) ride, p o""', C-t.
do 1, d, r,
er Apill, Ndre, Pa. r !.,
e an lelebled" Sul pri;
P bez, F"t. flwe'n d-1, q,, d-WIT11 1,6 6, dbl't, I
n?.I,7U!.r lip. q, f.'- -to,6
a e do dige, TV dn'
ne a .1,1A, "" I, ;--z d,
o "fi", "rld
gad'A (11 111vair 11 ICIJ l Alra, Gt1,J,, pj",d. Gntti,
"Inn 9n., RIv-, Nl, C 8
'I
qui oe va a decli, oz. fi'DFXENSA, 2, tt,,d,,oo, ,t- ('hlpm 'Illy A ,-, 2
in h Co FV1,IC V.J h -fil N .I,d i, 't d
Ca" Q n.-I 11 X un r,
"itf lt t l- dt '1, 1-" w. l Irtil'- a. It",, ln J I., Cn. d. li --,I
'ee do 11 t-1f, d,
Pro x n'.C "it"k, -'tlt Al lll; et BI n, d-L't" I,! PlitR"ITIM 11 tll In In Q- pitfloi.11-- ill ft f"', iut,
A
N-11111 j4t 11 's v
Irien!"'n 'r-ta"
11" d I V-d
tu Fil w; In vil m itin
mt,-It, !Wl "I
Fn N, C, H.
st tl.' N l
T,- 0 it"',
C'_,,d__ MEDII)ll, T d I,,,
1 4
dr Im
p-n" V,
"ei T a "t,
te lub, :,it, Irti 4, 0 0 i 0
Widen a -)Wnd 1 4 1 4
to N St-,, n, 0 0 1 0
in" tonte"IlCut- I'll Nfuh.
4 1
pe, ""igc,,
in lp fti:,ii
des gria, un d, O'n", po", CRICAGO
4 lid. lf, nhil adl-!, 711', C M T('r
4, po V, C,
do l -1 r
t b1len
indC, J 1z t 4
5 0 1 0 1
'11,"o 0, t",
4 0 1
res P I .1,
de i9riC 6 sek.6;Ioba ptjrr41 del pailo. pero A
gut in, r= 3b,
pubanos multairr suporl" p_ a
hautte dMignatiloo, ya title M estal 4 0 0 0 _0
10= 01 tai do rt,_, d, 'i
Los Jr. 1 4 3
Ves el lot "it" -at" el WOMP16 .0. d10n on of
true est'di do. .P09.
a bear
A j
oRtlit, tlgulta
fuLta I tilAr"glit'l Alatuto de Ik t- "an YA doe,
On
rroe eri oer* no ncronoa l
i tCaa - - ;: t, -1-17" : A, Cl t -ripo, d A It-, de Y -sultar ioft-.-;t
to i tc fill 1, V il -d" i.j el",, rot ', ght t, N itd Ed ;- -t,
Solo. ol d .11. 'atlild 7 i Total. ji rstas, C "4"T, t!
nin Is. tablet, das
ae It, que el
I' 'gA an tun a )as T. Ind.. a 2 6 r, Ii al 1-1 de -,6 'eJitieffro. Perri 7: radlik.d.- arr- hay ,,.a & -n
briles 7 que teni.0 or
La olp- doo 4
per ti rIW Ca can-,a; y hatiendor at
Art, 59 laws _ea Weill.- "'I"' un Portland. t4_i at ar""i,
qua entries an Jnitt. quo se va. a render -,a I
'1 4 "fire, trarte, E. euto ,mien I a Nerrtinde- PlIntea so$ little. del Pit, e V 11. VI Cuban brod- tendi-ilil qua IRX
do ldl la LIt I'l-Wee" A-1-ra
nales aerim 19 0 as
blip 6n
.1 Fortreo' ay de I C-P.6 P, Fstir de 1. ba e laW qua der
h% Para el tor r_ Ce7d, do lu,", an el Cant,
y I& = S"p-t., !-t_ do 311 ano de M isotud M'-,aoA, A, r,,, rk seddre lat ne, Acilirngre I elo5. Tai li'14 'a El
an a I Centro Gal 90 on lggl -a Peontill do 1. Lill Nittiona I d. Arria.
tevideo. "Illuterdei
b3ittlArA Zi qu,
n.,-. Ila dial line Ito fta Do pCmiles Orldri-i 1040 50
MA. Una 7 ical ,ntl-'_ tmra, .1 di., ea
el Hipmr.m. y C- parit Yo PrDpoogO QUt PITA pohiners dkisli.
tobla 1. mit. 2 1, aide ftn Con
o ,,a'! 144 950, 1 ad "1 11 J, G, P. L
Walcott nwpe6 a Olle 'T 7 iClt- f, -i .i 14, eexli 1' I a a.- tililue, rd. I- lat., an
no; '1- 1, ii, 1, 1 1 -': -1, 7'- r 11. mli. darnm in ba. 1 que tongan Cabid. produ Uriiversidad 21 It 3 0
ol I CIAde 11 l-, 3, Y-11-11n- 3, -1 Pirtar del Rio . 2 5 6 0
, '- _,,_1 naboll. 3. en-or PTanaberg en el quinto L%!a ',IisiCw an iorolattilin R.160 21 15 a 0
21
d, rl lui, t"-.n P.r.d. it, d-. an do mero Tol fotroa
!ie,11,1111,11' a. jena do 11 lueria at extend
United) x 4. 1. '. 111, no
boxtedor ole.. 11 "' St. dI ..be Mi,-.r 20 12 8 0
STOCOLMn. 19*11, Is I at lot Que end Jilid C n as 'I ,b get. it- d-ii. oJendplair"
rw 6 Rrt I C,--Qu. Joa 20 11 9 0
C', hil" ;-7d!d. se T- a ;j flent'n q.. a;eenpl.- de tres, ah- anuN.
compl't- Jersey I- alcou C16 1, Vpa cl%-- f ar"11i.- .. Cluiles on 21 1
t6 ayer Por knork out al a. _law in ttileom P- 'e, -Car m -.11 ,ho, P", y ." in. 1 10 0
aX 7
okne. puoo Is at a C a on Cbaxieltce, 21 9 2 0
P,6n an q,
we'. ua a Pee to vtn Begun" diVIS16.
10 jg' tm
'in Rn r;fi firrin
0 -,nnd 6. a- ya '-r 11 1 'i, iii in, 7iT n J. G. 71 z
teirr Hershey 20 12 9 0
.Ito. 41 nar itarintri --c-,
suero a write%, el
6C,,,,b6 Tf4d a, 'I ""n- 1, TG "o. de 21, 1
wquinto to. = I rjor Plan ae- to diso-i _)C
depcho sestuettlos Y tid. iin ., 2
Cuba
pidult, 30 til canteo de 0. n, Co. es _T 21, a 11 1
1W a-* Z !1,11016n_ smnia
IU ad.. dpojdjs
a P u
98f1lifo de = Td ilf 16 un Y oci, .4, - At
di;rif, C, ams . . 79 8,13 0
a quli as C 1"gAZ ILC T-1. 21 6 15 0
-Buceta f igur ro", I14 ;l In r
En cerrada lucha el amateur de
en el estelar "i, 'n a]
""a torde t"dremna one Vott on pesca derrot6 al C' Militar
.Cd6. Jos inuelimll- q- irdb, "I deu ",e
vionen an at eamr.ato, ,-t-r -,do
Jot a Or, jil i ,dide 1 A ron a I Oikialmente quediron empatat6 a 38 pUntO6 8.1 final 84 dUalPOT to "Iaft meet. Pero por la reglanientaci6n international 6 orientals
di4ind p Im prine, "5 do Ca tenian lings segundos higues, Muy bien CAlex y Brune. Daloi
4C boy en I Conchl 4CI fr.bitna tons a, I Per tMANINu GUZMAN
loa, M H.b. quo apelar a Is reglarrimts- = V or reqaoudl i ,n a la IlaIr bileirtualo or to 1, lee de ha
drid. brindt,4. d- -tira. dml laA. 'i d intrude
do =ign oal.b d
mve, 4rin dir a tono- Coma b=, ad.
1, que C n, lualmoot V bar yonpiln al Cho p..d, i
"I ot Campeon'?, tl,' "It _tejlonas, Otto. dendrigW it, el Cirreula Militar y No, r
En qua T1.
11 1_ydCl- diat at&,
outl 'I, ','Iltu I,"" e In do- _0 Cormier 10 'no as AL ind nad. Cetu M 10 Can a a",, 11 11 1 lwil, Tod"
lanteroa de terce'a c,,ieforia, y to = Jonf-I A ,enler
- 7 Till. ditirloirm cl I onali-r"a 'I "t, lo,
To p qund2r el
V1 "l, to d, Ins dtlaoto as Is JOT,, "'bo, Clit. ".. l'-t", T,
uo. asois
conV
on to d a "dii
segunda C-* as b l Sk = Woo an. lurrior-r", i'ta
eir Ap-iar, hy ., T full. CIpmn",
t", 6,1.. bi! Ild .1 n Cul
CD pl- 4 in, b rQ1 Moment. p-d,,1 Coll", Cn i
y ai e't. 2 IP "Cll, 111.4t I I 1t111:.1U! -1 Ing T W
M!nsn CC- quo tft4L no oM In Con
partid.s las (,Til -t1tnt1l se, mount- trel AXf"n d P-o -ii,
7-t" rl I lunh. -n In,
lie b.y te lograA dn 1 Cn, toed. an b"'
7n turn I I Z" "
sI _,;u,__ jR Jill do dit I
W !, do: olefft. xl -Oin in 4 a6in ;= .rolo .-. 41 'CNIN Cn el
C-ue-I_ 0 to"'lt, rm
V1 tul- del lwl.An 1
Fiimt. 01 T Tintt o Titus sli Club Amatnum do Pasco, it. junior de mi
uu, "t, I] I n a 111, "F.nd, 1 rais clue aI
to -run at b t n -tj, IT~,
Circuln militl, que 1. CH6
, in, el tjrivnf en t. UP. tri.- VAI- Medley iltiC pm,
an los "itdroo, lezr- Bu,,, ,, o CiT
He, F.Ctilli
,'.a da In 1-1 liall. Milititir (A. Glllez,
ea
do nje l T- do H, Wit S.91.11, Chb Ant.tiid,
yo.tn"l ;Tina, ro a 10 do asta as 2,
p C
,I.. at
y del rol.IlAdl d, Iz lrt hlb 6 18 toga, de Parato ) lallln, D. Johnis y
do l"y dTnde tn l"C"i Plre A laa Ciaho, y juigdlja Cienroo orula_ CA, i nv el Courts Es. Shrine). Tiernpn:
wance In 0 p libe-lit. 01. clat culb, Sintico y circule, M =it" lilbreti: I,_zuz_,e CAP
A 1,, d, y djag po,,una Y Udu_ is so a 6 de Jut res 2-J. lifar CAP, d-R. Do o Clicii,
Ajitr por To tarde conti-6 CI to,
Vaildcl I can" 5 hi C TN. Tionipw 12.10
no In 'a Pe"Pl'i e"'h" del R rI- I-' A,,urzCog, Cp
y dentro r ,lr do term 1. flat,
16 3 ne t C nmt 4% 6 nt tf 1 51 3'ri torw 100= empadia. nadoi de IN nothrou & ptdw: I.- Guwet
111 11,1 dn It, sildsm do la elm de me F#ro: T
set,,6 -he, tron tn CAP, S-L,
= 4 r1indl 2 _JW
hm KI iltjleo & S.1,1 el la nn, to M llu CMN, 41.!,C!!! &
-ri!isfoo, -n= dwosea El Major fthilape, realisaft Is 100
I Canes CUN. 3-G, car.
"'C" on lor ma a] ATz twilo del C 0, 1 rettorrer
lu u tip mnldtd, C,
siilonr nd la lpil de Carr n
...... t lon del domurgo, IV de Par, r C2AI' 1-r, Portu..'s. CAP
- Ast__l los IOD jeretros Ilbre an I.ftf Para
'j- tn- aft elonto dir intine. fkdl
ve : 1. A. Hernin,a
67.6'I't, sit de"t. ta de tifap"fir estrefla det CA V.5 Punt.
J6 'g, F5 oi n, i
PleX-- ofi.f.] P odn bril, 0), lliuniero, tlt ld Ildt, 1. 14091doo Unios de 1. lurrift CMV1 ntos
At ec a p werte #A W?
t'. Serpa, Sermo,
laa tar m pool, V 0 1, 78 I "ee. CAII, I p,,,
IMBIR PARTIDO 2$ TANTOS: Join Idem U* re str& Lq am. 4W 5,., 1.,
PR am garodi rune, mild Jos NO 2_J.
loll bom-C, Crum arrule, it Iodo ,, 'M e p _R D a
"Dragrado, es. 4-11
GUNDO ARTIDID A TANTOS: inia r. canto =24 Joel- C Itts CC% Iiiarapt, &54.4,
E aftar, q 0 9 it" .,tC-de
CATTIRM-1 y Abid, blAntC,, tne. tltl- loroont, do Ali
ua -A C.risto., Cl
TMCEA P TIDO op ri6 Io U.Ma- CAP, 4-C LoCiagied
na.. F. -1 raAd% car, 19# 12 10 bea, TIC" "I
Go Irit y Ft A- quc aoldrAp. & so por J, Dru. L-ClAO oll- 2 -,it. : I -A,
11.6 n. to- (1117 deolub, are,
tr. SAmiento y Alejirodro, azu- IuC plontCM dt,,I ,jg M C tn tn Co 'i'_ de irtvdir at "I K lt,
po 2-S _z ClTN'
Its, Ca --It.. liquid*, no Ilene 1 *tatie PlooleMA 3-C, $3-hez Ci4lif, 4-S, 3,,plq,
MARTO P,,rT1D.) TANTOS risa mp= dC -Y-!, --poliftlal- -- CAP,
d and R 1
711.1413"blancoi, 'on
"a a,. noent CI Grand B& r, 6, L4, S'. tic f Pmrol
Q I I C 17 1
"WT. .'R;1D0r* 25 TANTOS; p "dad' E "In P "I" I'
R
Win YTA cw, contis Rd- V bay& to mallor" ut- A-t,- de"P, o
.u do ''on. dipl .lur ld B-C, J,
Col. y Y. ".1y 7 tn
P 44-116- fi-I! Atrsnt al Altrtriar Yac = OuM, u it-rf. 1. PeC,
p-t
Cubat"le, Club do nalos. V. tot.-mpati, Q.,
meld. exiftmia do todro vex
sloco, fem pore sw amploodat despuh-lvifi sieropm Siempre
, Pablo y feablones aftrial d.TRINIDAD yhrqo Vid Y C031ftflo
som y tlmpio, Clan pw clan
1 PRURK V COMPARE mclores gwyahl-UR, Viti 144
. ........
WIMAMM: I, j I IWE t lin), e
'Pre. sil Ire
. lA
WW_1_1Wy-_ -_It__ -- mmm M -1 t I .- I fI
.
,,,IC3NA ICIFINTIDOS MARIO DE LA MARIA kl, P I 1-11, I6 DF A(R TO DF 1049 AW) rXV11
, I __
Fucra de la Gpital lCon la adquisici6tt de unevas bornloas v motors el.Miricos, se, 1, 1 "ONI(A PF HOY
_ I I f1spera dejar resuelto el problerna Jel agim en Pinar del, Rio
F___f ,cra d C1 a C, i
FJ 1)(110cletzo de If's c'm sI i0l vell fiito,; i I -----_______ ___ ---, -- -"- I
, ror vinoto jxrql;fn
i LaA agua,, plura ef upm F_ "I'll I 11 I 11*'_, I
ell Oriente de Aquelln Ciudad sc I I _., -t.
Noticias de toda la Rep6blica ., ,,, ,
Po, ROBERTO SANTOS clorifieRn dcbidanlentc ."', -1 ;, I 'I I
11 M AR DEL I HOY I ',
-1 ,go I 1 I I I"
I I I I ,
E Ltril %' 't I,', c ,!A"dot' t1"t,,;r-q'1i ,,O l,'t'["", ', nld", lt 111 I R 'O 1 pio., M Ri.-Rinc6m.-M, del 'itm-Matanze I I. ,
I 'I ) ..
' I I
Ind, ,hIgi, cl Cut, I V- A lrl- tntft ,, to ,,, 1 Capital ( irdenas.-(.o]6n,-Colisco,-,' atI J. do 10% yern i 1' L 1, 1, 1_ .1 I
.rti- Io Illol t 1 6 -PortAri'il kho-1, 'n 1, Por Guillermo Rodrigu 7, 1 ,. I I'~ , I 1. ''. I
Z"a 0_nt ,,,, -,or,,m-,,, "I" !I,,,, d, ho, I Encriicijada,--Guavoo.-Caniagiiev,-.Nlajagiia. I
i I ,It,, I Dir I I : '.' 1
" I r orronq i 1
E5,7", t-it n, I, t,- o ,Iddt,, to It a ,o, 1 A "'A"Ou"Aclom D Am t I- : '%11", 1, ." "I,. ." I
- bnb, d, It ... r "'p, n, -, ,,-- d, S-n'g. ,I ,.,, ,I d" 1 ,,,, ., ,t"InTd"" ",.,.",tl.p"lr,", t', I '
f-t,-,I,, 'ri"I't dt (,tIh, "I"'i"! d, Cnlr, D, NI'l-I i 1, tt-d.do "Pr-.I.11, "; d, I Gran recibimientrt It In Virgen or F flmn en Mnr I
zo,, Lt. cpitio (- ,,I at 1, Id. D, n Mgnl Tac:c It"", ,to 'o, nd, !,I,,,, "t., -, Idl tI.t 1P,.,11kof11 I . ....
- qI,,I, -,.)-,, ." -f- it, 1 -I. i,,, ,t-,, , ,
_ "_ ' I I h I~ -- ri "
PQ" 1,-. tj T ... n d ,, otitrndo 1, P-,-'i, II--d.d 01-1c -,I, 1. t.2. tit An I I I I~ I I
_ I '_ I I rw., n VIAo 1. I I I 11.
cl, to, dw-bi", q I or :I c" wu- P"d,],o It, ... tat, [ 10111."'111111 .11I, 1 f "-d-l, dI 11
p .... i,,f ,I .,--!,, d, ii"I't"g, I 0-1 , I .
1 .,I,%Iqu,- q- fl-n I M ll" C, iplll 11 , ,
ii 11 %, ,t,, ,,,,_, *,, "" ,. -1 "T
-6,- (ml,"'I"n-, 'I", "', -4",- Jl'0- '!,. ,o,- -11 n I i- 1. '_ '__ _J", I t., '.
1 d, '__ 11 I~, ,- 1. '1- -It I ::,.
I-w do mpltit,, -"I.,"', itt- ,I gnt-- j t_ "'n I I I. - ,
I,, it, -I-- -Ii'li', I -i, "I r
! 11"t". ,,,,, """ It
-]-,, d-,[ 1-t, ", I I ,-, 11". "I.J, I 11 '. I I 1. I
1I, ,I,, ,,,l,,I,,,d, 1111,1,1 ""-,, :, "n, d, I1,4" : it,0-, qd , J-i 1". ,,,,,, ,- ,,,,,,,-,,,, ,,I, I I I I I
, t I ", t ,,, , I~- ,.;, .,_ ...... i
t"'4o 1 1 1 ,. !, ...... I- ,'- ,,i,,,,,, I,' I 1 ,
i-,"". 1' 11, M ,- I
1, I ,,, "I H-,"! ,,,oii, I, It to dom 'k,"'I it. It, i"! I -" *' I
I "I'll ,,,,,,,,,, !, It
"I"I"', "' ,, : ; "": "*".".'I, I I ], .", ,, I
I I i, ( ij -W- I, Ifli I I .1
-14, , ,,I "" ,!,Id, i,,-,1-,,i, I" I"I"t, 't i I I I
Z15 Alur.1,V 0 41
- 7&PA EL ,in , -, 1,
, I ,,,,, ,,, ,i, i ,,, I,- 'i" ,,,,, I,'~ C,- ,,: ... i", I I I 11 .1 I I .
b"-d-, :-11 ,,, i : I %
""'i, t w, [" "d""t d, (',,,,!. I z, ,, ,,, I ...... ; ,,, : ", : I .
,, 'i "i -1 ,It 11 .-- t ",
, "t_ t -_ I I 1, ,- "?
(" ,,,," (""!,,", 0: ,_, ,,,, ,!tt,, "t"_1 '11-11 I glllfl-' 111 ", I I 1
1- 11111 ,I J n It ....... ,:,! ''", '_ 11 ,'I", I ''
_ ; ... I ...... ... ,m n 1"' ""' "'"Ll" "'till I I I "
J '--- "I'l,"', I, Tz"", ,ul,," I ......... p ,I), I'd" ,91 I '),- !,_ ,- I t m I I I I I ,
I- "I 11 ", izl_ ,
I I~" ffll ,,, "I "' ,--' ,I", I" W, I .- I :,. - ,in. 1- ,,, 1 ,, ,, I ,,,, -1.
1. 16 '4 N"', I'l I .in- I, 1- t I ,- 1-1-111 1. I I .
, ,, i' "', .... "-- It ,,-':, , I ,;- -- J,
\,i ", ,,,,,, ---, "'l,", J, "," ,"', I I" 0 d It dl I t:1 11 ., I I~~ I P., I I I
I 2 I I_ ,, Z, r",',.",r :",'r"",,':' t , "t"iI ... i i ", o' d'In,
%W, R"i Dt"',, It I' I- -J, I I ,tI I --1 "", ,-, , ,' ,, -_ "opo to to, ,. n v. J-,,,, I ,n,, ,- I ,
t,- I., I 1, 'I k I .......... I I !I,, I, _j ,I ,- ,!., 11 "I ,,, _11_11_1_1111_-____ -_,_- ---___ I I
T", In f- C-- ", ,,,, 6t, :'[ "t', it 1, ; 'r" i, 1-td'I- L "",, 11", -Iij, I~ t ,,,, .11 ;_ 4 1( I
I 11 ,XI'A.NZ AS ; , I ,
. I I I l-'a
,,,tkl ... CIA 'I', (-q ...... A, ,., P---- I, h,--. nu". ,,- i ,",_,";-_,", ,I, , I I *
(In, 't'. -- ', I ... I, d, .R", b in, -k" I; sok"'.d- I'l- I I I
1,11,70 I In n-A ""'W"""I"", d'i (),,- r Q " ", -, -d, I d C "I" 1" _1 1 ,It :,-', %""', "'-I"- t- %ilwt- -, CArdttia i If I ?:, I I I I I I "I I
viii'I" d"Pui, d'I P'T"l-, I It II---- 11 Pr F"', ( onz'iIV4 f3ttraHAo i .. i.
-, I, ti ,,,,, 'b" "t'I ", I I ,F" I 11 I -:," I : .. I "
,oto nl ,_.l, qn, to nl"g,", 'j, ,, ,J- r1wrif" IL b,. ,m -', .""IInI,-I,' 1 ", r' ' "' !- ,,ol,"Vr$ tEr-TAIt 6CMX -! I I
curdd, ,. wit,;d Ii t,, o -k -- In'o _,, ,, ,, I', o Lt$ I I I I ,,,
"! ;,.,;- 'i", ,,,, 11 -- n I I. IN r", 'An-r, O ,kToI -r j I I I I .1.
11-1 .-I-II!, I-It ,,,, 1, 4 "EKX5 t -, 1, ,,, I I I
r A tit odo ,11,. ,i ;ob-,, ,., =,, I, -Igrt I k ,, 11 1-1111 , I i ; I I I I
60t,, Y M,10,n litiro, I -li'll, ,1,-, ii, Wil,.Iti 'ttimfl-b" l" lo 'i-,"'.11111 ,,-,*x. ,-"iiI"-, _- tt, - I I - I - I 1. 11 I I 11 11 I I 11 ,
:,"t-I'tto" ", It"i'l., .1 I I I I I .
, .1 ,1,,6 NlIdrid -d-, t-- t ,, ,i,,t,,, 4 ... rl"I" It,- i '-,,1.4, -',-, it. ,-I, z", ",": , """,, ,,", ,,",',,"r
. i-"."Int ., n- ll ,.Zld tt't ,- - it ------ I,-, -, ,I,- I" I I -, ". I ".
,11 11 -c i ", 1-l"t ,
Rl6.l, tn't, q.n .doirl" rmtdCjN,, In nIg-" tloi dt ,nd I ,_ ,
en'll, r"All 11 1, 11 ., I I I 1- 11 11 ,:, ,
I ,' 'i -11 11 I 1,
i1 1 .- Ill :, I I
- tro, t k, i;,wtt, d,,to dc 1h, ,in- -- 1'.1.8., Melena del Stir 111 t -' L"-' 11 i I I "III,, -,J 1 ,r I -- -... .. ': i I 11- A-t .. "'. -I.. nlk.
- j I I V, -- z- ;- ", :, I. I "', ",
C-. ,I G.ki-," -1,1,onilt'l- no 11 d-h- lnlilh- Pliln 11 rl- t 1 11 -I 1 11 _1 1. I , i--r. --- , I :2 1' Z I I
I 1'-: 1!-11 11 :1 *_'--,r1* "., r :,. ,. 11*_:%, ,
1-1 ', 1, nobt,, -1111111t,41 ill -Io [ lolno lo-WIL1,1i i I 1; Z' ,_' I--t 11 7 1 , M-- ",
-1 % i-i 1. I ,,, , [
- i -, ,ie I I -, 4, I r I : 'I'l,- 45. IIII4 .0
I , i" "" "' "', 1 ,,, it,
,I Go _,ado, 1,,, ,lt,, l ,tpd, ) p ... v linoto 8, t %-',.,:.,. !,,,,.--,1',. '. --.: ,,i' ,- ', , Ii I I ..... in n 11 I I Gua N' "g I ', I I r. "'t", d. ,Wli ".
," ,,,,, q_ .' ;t ,;.:.-: 't I ,,, It 1. 1, 1..
ll ,"", d, ul 1- ,, z "'i"In I. ........ I, i't-, ,,Ip- 3,1,- ", ','- "";, it P"r ll,.ncl trilvarn Ili- I ,,,,, -'- .n.
I 1 -, 'i- I I :" -1' .g, dad d'I 1-10011. ll 111'lr -t Iw, ,'I "i'd ,,t 6 bt 'i; 61' 1 c.- I in 4" i I I , 1 Ill ,,, _:,r,"Iri, """ "'.. o", .a
, 11 11 ,,-- I I I I I ... 1 -----, !i I """". -- -1 I 1, __" '-,_ t, ,,d_ ,a.110
1-_66 ) -"i AI hn, 'I , 1. I ,A I 'in l :- i -, ; , __ i "'I ", i'! ", t 1, ,,* i "l-i i '14
-'. ,o,- 'i i, -I- ,,t -". 1 '_ U, t -, , I I ,,,, ., ,. .. .,,,, 1 _-- 41
"'. ,,, -1 !, I i-'_ I n t I I 1, --, 1I_ ,;-,I ,,,,, _- , !" ', ,. I ,_ ..
'i L"", I 1 111--'. 1--1- I
, it ,. Z. t i, I -1 I 1 I I,~ n - ......
M"""I i',,I,- ,d,, 1), M"), J I, r-qi' ,,'I 't -,i, I -, !,- % -I _:"" I it ,I c .'111 I 'tIl", lt tl I -"' 11.'-,' n, 111-1411 11 0 4. 1,-- )::
i,, .j i_ ]" ,,, -, i I L t '
I 1. r Y I" , 1 -11 !
Ii, w, i. i , -t" I~ ".I "11" "'...
,,go ,, C,-lml d, At,[1-I Ll- rl , 1 n it ,,- ;r : I 1 7, 1 it "" t ,"i. 1 I, ", '! I I I It'. I~
11 t. In Z. t, 1 I I I i I , "! 1 I I I ,t 1 11 _- i1r.I -- ,I 1'1.14 - 1, I I :_ , I, 1;1 ,,, ,* ,i.- d. ".. 1.
do ,_ I i ,,,,, d, mz-,,,,w- ,,, ,, ,,,I :t,, ,,Io , """,:, P,, "', ,,:, "' _, 1, ", 1, : ,, ', 1, I KILI W."t... J !, -- .,,,I
- it _', _'_- -1 ,I- --I
-1 .-, , ", L I~' i -,:, .r., I I It -1 .- i""', y -%. I.- I .-', -,
"' - '1 I t '' - 1 _:_, ___ L I t '111 111111, "I 11--,, ,flw I, : 1. l ..
I,:zdni ,,,,,: f h. 13 J,.d,,i-b- I- ", I '11 t y'l i", ,,,,, ,, ".I- I ,V,
- I __, .... ,I ;,t 'It -i I I I ,,, -, """ , ., ,,, , I I I., t-', -Klitd,
1, :n-iIg. do Cub it,, -1 1,t lIty bl- % i I I 1'.gj i-1 i -," 1 ,i!,',, ",. : I 11t.""I, .1'-- t "I"r- l6l, llcost" wo" "r -'- ,- 1 1_1 I __ I ', "I 11 ,,,,,, I ,_ -%--I, -11 ,,,,,,,, ,it ,. .1- .
tit. "" 'n"'6-n, plg- Li v"I't, nbh ,..,,,., ,;, 'L" 1 1 Pt -I1 1, , 1 -, ,_ t I , I I-, -, I I 1, I I ,,, 111 1 -i i-li "", ,i I "I "iell I It I, ,il ", I ,I"' "I -I,- ,-- , I .111, 1. 11 I I 11 I I ,,,, ,,,,, '! ,, '_ I ' ' "i -' -, t-, , _'---',, ,, : ,,,, ,---, ,linnt lt )-, 1, 11 I- I " I I i ",
,,,,,,,,o It q, '] (',Pt ,, C ,n ... "I ,, I, I I t -1zi lklrn.% ,,, I "I I~ ","I ,- -.iild 11 "I
1 J1111, 1. In' I L I I i ," *, -, -- I I I I It, I'll, I It ,,
1 111 -I "4': I.,, q, i'i"'I" I-Il'b- d, K -" [, .I I '- '- ,,_, I I I ", , ; :- I t 1 1, , , I 'n- , i 111111,, I. ,
f", -, : I I I I I 1-1 ".61, 1111""i, , i_ _; i r', I I I I I i ._ : ,, I I t l , 111i, I, ?,!,.-,,,I )" ,
"",i-il ,, -i n-in rji ,-, t,- "' _,_ '- ii, I I ( 11 I-. III,~ 4, ".,I, --11
1- 6'd,- d'i R6,',I ,, D,,,,,n ,i"""i" I m -- - I i, 1, I, I "'i" 1- i I 11 I 11 t 4T 1"' I ,, --- ,-
-, "", I '. ,,,, i, ,7 ," 1,1_ 1, I A. -1 __1 It" ,,, ,, J,,, 1 '
" I il , 11 iil.eI _1111"t _- iijt ,. r, --'%i, 1 1" 11 """ ", -!a n"II"'I.6l d, 1, o"InAkd"], -i- 11-1 ,, I I ,,,: ,,,, i "I. ill"" "'I'l tf "f"i"
,:,,., ,, I ,, L _, I. r ill .; .- i. Ill 11 I~ 11- 1'i l ,iI,"', I Ir" ,
, .rt"g, d cvk ,,,, iI ,,, r,-- 'it, -,J,,t I,,,, -- I -1 I~~ 11n 11 I G _, 1 'I I I I "' 1 -', I -11: li:"! "
, I I ,I,,- --', I I 1,i M-- 1,1, ,, ri",-, l
- ,!,I', I_ 11 ,I,,- ".I in ,_ "I I I- -11-1- 'I, Y A,
I-1 l-"dri", n, ,,. '. -Ii ,,,Q---,r!. ttiw dk- !" , ,,, , in I '11, 1) "I I "I'll, I I I "
" I'll, 11 eI, 11 I 11 1-1" I 11" -'- t ,it-','_%'_,'1,'1 I ,,, I -_'I1',1.1".11111 1 :""'! -,1- .i ,-- ,,, f.. _. , I' L
i, I I I *, T 11 I I 11 I I 11'11 I .11, -,. I 11
111", "d", o" -ti- "'t"'C"", 1_ 1. I r, I , I 1. I I , -1 -11 I ,,"I-, ,,,,, "", _' Ir I~ _,__ -!;,,, f--,
_"J'i"
_, 'It" -, 11 1, 11 ,-,:*, ,-",t :ii'l I ,_ __ I I., -t- 'I't- 'it "i"',
, I I ,, Ir, -- "'Itil"I A'j" "" I~
1-M, ,,,, ,,, I " , 1: -_ I : 1, : 1; I, 1, 1 1 , ,, ,,
r, lt, I qIII, 11 t,,,,,,, 'r, in, ot',Ii ._n_ , r -, ,I'-,, I , : ., in I I "I"ti""I ^, "I".. '1110 1 T'Ittth" K--
-1 ,,,, .''. rn ,r I 1 1 :1 - T- ,_ , Encrurijada ": r "" ", ". ": I 1,
Zfn ll,, tnt ...... qjt 'iI nn-h-, , , ", ,, ,:, -, i, , ,, ,,, '-,p r -1 I ,I. -A "", I' :" P-,,,t;,
I I ._ I _- 't -. -, q ., I-, I , ,,i ,, ,,,. A,
w .i, ?, ,, -*.'_ - I~~ .. ..... I : I I 11 ,
" , I , 11 -, 11 - i I I,,,, "I,
-or d, I !I .... to,, qu, ni,!, ",or% n 7"it'tt-1 :t 1 Por Maria Ayl]6n dp Morfa ; i ,,, ,,,, ,4 vt-- 6 L tl I 1, ,
" t" C,-,! ,- 1.1 I I I "' ' I' ""
I -11, I~ ""I ". -.1 ,, ZXA Zl nZ PIA.0 1'1 1 11 L 1, t -, - I. i"', I 6. j- I "t-'l-o 'IIJ ,-dlrxt"rimpto, "'pl-d'o" , ,;t ... !, -;ntl ,;, ntic:i '- i , , t, :1 1- r I i 11,11,1,-%, I ,
,I In I 1-mi I 1. I "I rI%,--.-t "' T, 1, I.-,., AtI "It"", .1 I
I, -, -1 I I 7, ,,,!Itlil 1f_-I. t. S X,ontuota, mo v pTri ,,- mi, ir Fblj, ,,6 I ,, A i S., ,-tt., ., .- 1 -, ,I - I~ .- ., vt __, _,,- ; .,,-. --, __ ",
- -i, V ,,, on ,ontot-yc, l R,,,, d, *EP ,, Ift, ; _- I t .-n. zt, -, --it-- I - n" -,", "'t, -', -- ,,- !" -_ : i, '11,77 -, ""' I G, "" IIIIIII pt "el __ I ,,, L I , "i- r, 6 I 11 I I I., 1 11 i P 11111 I ,,, I I, l" ,it 11
tlt ;Ilt I 1-1 % __ ", I I. __ -, t- .51, tkIl -_'- Z" __ liI, 1- '- ni r-", tA- l-,! , ", r, h nt, ,
-t r* ', L. I I~, "' "" I" n 11_ ,'t', ,' It' '-l-'-- A-- 11 ,"- 'I Itnt-_' "
_ ; .. ._ -- I, ili. ,,--- ,,v- -- --' I , 11.m. it -- ,A--_1 1^ 1 n-,I,
,I do,,u- d, prlil6n d, I'll, In, tAl ill:Ill"cl. i 11 1 I :., ., , ,,, S-1. A,',,,, it,,, I r ,
U, 1 1 -- I r, It-, : I, *"-tI- .", -, --it-1 ,I i" ,:;Il "tit 6- d, ,-- ,,_i,,, I 1 -;i 11 1A,4 11th" d. .
No ,--- ad'dli, ,I --Z- 1, p", Gbiti- !r" -1 I I "". , 1 ', J' -', A"I, t,
,it"'. 1_-__ .1 1-1 t . In~ .I,- ti ,i ,i- I ,,, -_- 11 --_ III-s., -- D-1 G- IZi 1-- '. ,,,,,,, -r,; ', ,, ,,,,, r', 11 "I'll -I"I"' ,-- 1 ,,, 1-11,111,
P 6ol, I't. 61 I,, ,-ll ... dl -- ,o a prw--l iur, -l ;e ,,_ ,! ,-V,7,1.1 1,_- "I"-d.l. Ail--, ,;,--, ;n, ,,,, , ,!t ; ,,, ,:,,' -,1,- ,, ,, ,,, "i , ,I ", 'A"i'tt, M;>,.t,, ,1, tt IIit, :- ,jo,,-, ,,tt,,,,n-, I4 -&4 I., 1. If ,- 'I, I If._,tt t "" i ,I .. -- 1-, I I I til ll-- n ,"."", 1, ", iI, d, 11;f", ", ,j -t Ir.1- -,
- 1, i in, i--il. I- :'It" I -111 pi,
Ronntil'o (P.IttI Rin) htt clut l, Rtil D,,re, d, f,,h I ., ,- -.-1111 el 4, ".,I, 1 i-, I. ,,, - I I- I Ilill in 1" '-';,'::I c', ", 1,6, .1, I
,J, oziIk,, do )bi)7 it d,,,d,6 el clw jobim.% c.rtmuand. ?- I ,tn'. 11.1,"', *,, %,",li-l' It.- ," ,- -- ill, T-11 t Inti i, I i", r d n 1 ,"I '-,iz T -- 1-"I" I", ", 111in AI.In, I 'ItAl", _,%T..- 4
I ,'I 1, 1-1 T-1- I, nli I 1-1 11 r il till ,it 1 1f,, ,- I "t , J11'1.1 I vlll -I I ;" -1"',- 1, 1, t- j", ,, -, -1 ,,,, n s
I -": i' I --11 'it ,--, I "I il
, i, -nim-, .AII ,It ,-Ili -d, 1 i7lt t ,,,, ,, r, ," li' 11 s --11"I" ". fill, 11A ,I "I 1 % ,,,, fRto ,on .PIR,,-n pitf. d, ClL- P., roi, c, D-eo, I ' ,,:! ,' "I:,iIt " Sz _- -- n- -i "i ,,, 7 , i', -, I 1. ,it ,,- ,,AI- I t" ,, ,, ,t , i 'L'11 1 -1,1
I I -7 1i t,- I' I -. t-, P'. "'j" t, 1 -1, , Iji ,, ?,_ !rI-- I "', I 1, 'I ,1 I It- t'a ,,, I -Ili, 1-lai AtAl- t I,,
o I" 1". 11 ,,, I ', -, t',' 'I
e!e, ada 1, cl,,ii6n dti writoiri,, 4, oil, In -, Nr ,,- ,- -, -- 1, i -ti', -:1 ,,, t F" ".""n'o , 1 , 1-11:,i
I -,I,- _n,,ni--- z" I , I I -1111 .It to,"t conlid-k1t,. I- do, aoilltrl' indIP-ji-t- In-, ,-P I I I",. -, n 1,_ , I : ", -, ;, :,i t ii 11 I I'i (-1"- -, ,! n, I ii.,on, p".1t,' ati-r- n", ii, ) '. I,,!,, 16 ol, ,, i"I", ,,, -,,,, Ir
"- , -, I'll, "", -', ;,i,,, ,- ,,r .- ,,i I~~ -, D, o C',-,, iT,,,,, 1 1,, I I,, i,,t,,. ,,,,t11t- ", t 'i " , 11, iI" a cIni_ ,, .", it, i I I I 'I "Ll -I T) ,, t_,;", iI i _." -!ir- ,,, ,,,, ,- I 1
" I, HIbAo, y S-ting. J, Cubt, Eon ulti-, dp- i, :I:_," .. '-17 % .1 I I t, '', :, r I ,, ,
I~ _1 I it I 11,_ 1, ,, '. _:_ t ,':,,!_ .l' i ',, ,,t,- ,) I I ; ,_ '. "
- .1 n 1, ,, I i I ,, 3, I , In I, I I -11 11,1
inlhw dd capital G--I Y' In to sl! -tw- d-et"Intitt, ,I, I "", .-I ,,, ,,!. z ,
11 '1'11n 11111 I il, i -1, % ,,, I -, ,,,, ,- ,, 1,- I I I I I 11 11 C- In; Ig ,, I ,:". I 11 ""'
1- I i:_ ,1.1110. ,,,, ,,,, r: 1 1' 'I "" , I , 1, I ,, ,
Coot Fn 1. pd-ol -bI,, Jq'-di'l d, 1. A.'d -Io it, ,, z- I L", 'n,;i ,,, ,,, i, I I i ---. --, "I., ", 11 I
-i- iI dom I I", :, I .1 11 I .,., r t, '' ,. i 11 -t
_ I -1 ' ' I" "'- I 'I tin 1 L I 1"', :: ,,
-ol,", F,,hpo It f. ,41-it ,,dI,,o to dll-oll J,-- I 9:,'-1,,o j, -_ -., , ., "I I I I I P_'_ I ,_ i ,1', A- I I ,,, ,' r -!, n ,- -h- .11 ., ,11- , '! o-% Dt "IWFATi s I'll ,,,, I ,: ,,_ 11,,ILL """ -t I o f1-11 ,t" ",
I z i- I 1- I 11 ,- i ,_ t I, I I ie, ', i, _,, 1. 11* i Ii l I ,i-- T ,i; :,,, 'I
V.Idt,, 1 q- -6wc, D. G,,p,, RuC ,I, Pfitdi,. I 1, -6 i P, ,i I "'I"' % ,,, % -,I_1 1 i- -. 1-1- U It ,--- ... .. -',
Q-J, -- L-1-1, I .1 11 1 , __ I I -1 "I". 1-1 I f ,:',, ."t , ,, "I it tn" ,- -,id, 11 -01 I- rn",i "I : 1_",,' 11" I __ ; I't,
t11 "Iti, I 'I 1-11' '" '. '.'-"IL '1*.i "-' 'j".,r'-,, -" Y _%, :,"- ""
_ ____,_,_,____,__ ____ ___,__,_ ___,_ ,---- .", , ,-- ,I _- in il Iiii -1[o,,l,,,- It, 0-., "- 1, "
-I!I I, ,L- I It -., 1, I 1 1 ;,,, - -,,- I 1-1 1, I ,in .1, I -1 ", d,
- 1%. I I I I I il !-1 -1 I : g.! !,,, ,,, i-o-"r, "' ,- r- t I -- 11- I -I 1-111
I I ij 1, I '-, " i'- "' 1, ...
1, .- , I i I I I T,- , "' , n- --- ,,,, --1 --- I,~ t. I, I, --, 'I., I ""' 't
MAJAGI _11 I 1, I I I I ,i, :"I"L ,I I- I 11 "I I ,,'- I ii ir 1, I'll """"111d. "I. i-," 1.
I,~ - I : 11 ,, I I I- , 1-1-11 'i"'t' X, ,III. C'1, i-" '-'-", -!, '' D.
in- , ., __ I .1 '. L"I"1' '-d.
- z-i, I. I I t- ,- ,!_, ,,,, ,, I i it',
I ",- -- 1, L 11 i I : '11 11,":,",-it. 4" 11"t, I'll, -1 :1 3-- II,-, 1.
Caras "n.", .... ....... '1_11,' I I I 1, I I ..1,1- : I I I 11-11 i I f 11 'l, i. 11 I I
-I'i ,-" -- "". I ', ,, ,,I,, I I ,,, ,." i ,I," -i- _- "I 11 11 11 I "I I 111- -- 11,111111. -1 I i I,, h1l",
__ _
Ll Ill I , 'i'' _, ;- 11- I'll 1 IiI 11 lie "I 11 PI.1,, ,,,:" ,r ,',.'"' ."Il "IL , ,,! ,, 11 Ii_, .: ,in, -, ,, 111,, 1.It'-- %,,Ii,, '_',,:_ ,it -- 1,- 1, In'. I 11 I,~ il t, "'i, "'. ol"', In- 111-1.11, 1.11 --' 1111-i 11 1, 1".
n , I -- ,_ ,, v,__ ', ,' ,:" ,-,:",! "il-I 'Ixl ,ti, It,
"I I I I 11, ,t" -, ""'" -,"'I". "'t', y.i- l 1-1i, "'it'I'Lit It olf
I ", "'r 'n ., ,,, ,. ''I" lf,1-111 11 ",:" i t I 1, I I "" B, ". 1-, I i"'s"'II"I
1. ii -- I 1, i I, -- 11, I i 111,111, -1, 1, ,' .,- ,,, -- ,-ilt, ,, -11 I~ "'."". "t.", ,--- l,,, h! ,, ,,:.",a
"' '' _' , In I I I ,,,, c!", 4, 1. -. i- p- It -.,Iwi.d
1, , "I";-". ""r "'," 't 'Itr' ,- i", ,'- "' 1, t. I t .
_ ,, ,, __ :- _",,1,_: i" '. t 3'."'! i,,,,, ""I II I I__ -t"' '.in '-" '
' !-:' -i- ,,,, r --Wdo I., i,,_ '_n_ 11 11 I I r 2
'_ : "' "' .... .. :i,. -- .,,,r,,,, _, ,,, ,,4,n-L. i i" "' ', ,,, 1, I,~ --_, L'-- , I, -'- ...... I, 'I tll' 1- :;I n1li'll I' t 1 !" It "I nio,". "I'll ,It 1, I I I
I Ini '' "', __ rf'. '1- t-j -S- 1. r- -11- ,i. P.-I.. o,- ,-,1t- ..,
, 11 ir-'t Z-l llrn i -- __ ,
_')_ I. .", n I -1:11"'I'l 11.1 I" it. -- Illl.- - ,,, ,,,,,, ." ,,, ii, ,,,, :,,_ J '.---'no, 7 In n ,, -- A- R !'_ '7"". It.
t, ,; ". I I -"It"',- 1 ,,',I,,, dt 'i. ."! ,I I ,,,, --- _", -, !-,. q 1 on, '-'- i-, ,,, i,
It"'.r- e, i I I I-g,1,, n-l t p-A-- 1. ill.-nt.. I .-it, Rt)-,, (Iii, In, 11 I ,, I --';" ..d'-'Lilii "I ,-,- 1.1-- t l ,), I Q *
I 11 ,,,, ,It ,. ,-, ,_ ,,,, "'., 1 ... 1A I ,, It--1, I-tt', ri ," I 'I"' %!j -,,,-, -,- ;z ,,,,,-% f ', -,, 'r, -- '- It~ ... ..a I'- ')."I"', -T". ", - jo"J.
I, *" _'_ ", I 1. I If. t- I I, -_ r ,f 1, ": "', ,,,, ,-,iI; I,-, ."% ,,, "'% 1, ,r i- It', it,
-1,11, It It -, , I , .in It -- Iii_,Iti. ,,, I ,,Ir r-1 It. 'l. I. '- el. ro'j.. I'. A. J. ,.Jjj -,r4.
1-1 ,:" ". 1 -. i, --., ,I V- n. -r, , t, I.
' """" "' ". 'i, :,,, ,, i i,-,, t '-"' -, :1 ; -1.1 -11 ._'t'. ,,If, ". Cpl -- ,ln, i, Pnr -,L, 1, ", , r- .1", ,,j!& .3 c'j,""', .1
I -11.1 kl-, .- III q- I t ,, ,i ,,, -11 -,.,,: ,,, ,'I,.,
,1,1-, ,! !" ',I"' 'r 'I n,, '-, ', %t _- ". " "I '' '. I i : Z--, I .1"intn ... ... r, ,- 'O I J, I _Vr "I N-1., I. -, it tn". In In- pr"',- "n"", I.II4 wo-t, I %-.. li--- 1-, ,, ,_-_ ., .1 .jf.,n, ,0,, .t. h- .- ocnlp la
NUVIFTE0 I Li I, I i'. 1: _. I, 7. I , -'- ,%- it',, 1-ii I li- -1 osX.AVITCO" I T I_ tl .11*_11 1_1,i 11"It'll".111 1, 11,
"" Ill' .": ";, 1 -- r "I" t_, C, i. I , _* ...... 11, 1;t, i.,,n I f-, It I 11.11.. d. '. ,."Ill., L. .j".l 01'a '.
nt ,, I I, __ -'. I., -,, Col6n tin -i """"' I o"it' ,'t"" A- : : dlk -- q1. ill.t- a, si- M-ft, R.ij- "
I il.",!111 ,.1 11 nt- ,I"- n- -- I'. 11 f ,to I tll..
At,- -- I It ,,,, -.- I ,_ I_7 ,,!
-- It" I 1 !, I -v A ll. 'I ., "Ji. 1. -f,.,. it. 611"..
,.,I n,, I, f,"'I", ,I-i, t-ij i" '4l I I o ti" ti Grillo ,, r:i, ,It -.1I, "A"I'l ,,,,," _1 ,,,, ,- 1,-tA_ "l -11iltill 6, I For 1 ru ,I I -11 ., ,
-11 1 ol."I"', ii-- ,,,, 1, I "i-I 1-i't I d It %11. 'XIII, ti 1.11t- ,%. 4. 1. A, ,1,,IlK- I. li* -, 131,- .11'r i"t" A !-- S'-I, _, 'I !if-,. -, ', ,,jr tojt7 C Ir,- .-"I, .Tt ttil It- 6. T_,t-I,.1, C!,
" I ,,,,,! I"- V Vll ',_ I 114_11 , i e o I "c I) ,,,,, 11,ttlld d
III In*, 1 il_ :11,11t ,,, l"'dnil", ,.' ", _,: iI.- 0,1_1, AA., ., S. II- 4, N"a ... y ii. '
I Ilil -. I ". ii! tt, I'll 11-1 I III', ", l I __ 111. 1111-o-, ,_-,,- i [, Z--' x i 11 it,, AIPI -,, ,;,! f I ,,,j,
Wi'd.d" l'-i", x,,.-, R-- , _'_ 1, -5c_ A. N, I ,I ni," i A i ll 41 11 il t, ..,,,I
V ,., ,, .!r*.,',, _.,, 11-6'. P. -,,-', -,o -- ". -'t, Inn.
, ,, lt',',i llli'%t'-"X.blI III, ,i, -o -', I 11-- -- "i"'i"k. n I ,_ .""o-.,1.- It,".- ': F I I'll,, lt,, Allorll,
111 1 -"-.4, 1, -- -1- I I A 11 61 I I, ., "," T_,,, t_,_ I 0. __ -- = to. _. d'! W1--d,, r ll, ,, ,""- l* c."11. ,-.ni4no, I"i.a. F W. I.,
- __-1 , , qL,, - i In I.r. Yilt. M-f. 1 0-
in I 1 it, I,,-i-!,, I ,, It-I_ I ---,1. ", V., i CANIAG CEY ,,,, ,1.,.1,,,1,,_1',1,,,,: ., lo, III
"' "- 'i r o_ .XI ..C.- P' ; _' P- -'. I, 11- I
11 Ir. -- Iil. "", i ', "", 'j-, I". '1 I, .I- 0. Pao" obl- 6"'., 1. -)-oo. ., ,,,
11 11" '11i, .111, I~ "i"p ,,,,, 1 nTlzo -LtZT V_ 0 it t, --7 ", 1 I ;- -&,- C,-'. _n It -_ o, Capital "I "il",,,,t"',','.', ,"',". "".I 'l', '..., inl I It, tiv "I :11, 1! lz ,, -2 i '7T. .1 I .1-l"'i. --, t, df'._ dp'nt_ ,,,,,
-11 A "'! ".1 ,- 1, __' -, I. i A i, , [ " ""' I ,
11 "I -, ,-- 11".4. I~ iI _,,_, I ", ,I, L -;,"z ,. ,-- ,-ni 7- 1. :.. iz .,; I,!jI rl, I-l ol- 1,,, Iii
11 ", I 1, I o", -- I ,_Z d'. .4 '__ ,
- ,,, ,I,,
, ", -- "I'i"! 1. !-' [ I -, ""', ,,, ,, "."I". !- .l."I". I P- NI-i. Quecid. 11 t,,,-: .. -.
11, -l"' '!' !;;' "I'l-l"', '11 111 Ill, -,-- --- ", _t", I ,--- n, o o -, ,.,&, .1 4-,- .1
, I- tti'Ll",I -_",' ', :It' [ A -_ 'I t!I-ii --, I' -' I I I l'i i M.2 '- 1. WII 16%,- b, Mj-t% li ,_,, .,
114 1 :I, 1'1 11" 11,, i1-,.i,,1,, Il" t! -'_ 1 1 1-111, -1 I, I, I '. I ,It 1,- 1, ,, I', ,, I __ __ ,.,. I LN 1;-Z Int -- tli 1- Ir- ,,,,,, 1, " .... w. 4. "!.'I "I",
- -", 11 I 1-1 - CIT i- -1 11 M-11- 11 It~ 'r T, , ]i rt. RXG 111 0 I,,. il-. "I"'l-il I I~ ti 4 11r.. oi 't.- f. --,11.1 I L111.1111 I Ii!-"d, ,,, 1'r". -07, 'I'l-l" I-11- -t1i, 111'.1 ,' ,'-,, ,,,,I GIii', ,,, l --1 I 1, 11" -, X 11111.1 11, i",r "-J, I i, ,,,, -W" 'T, Iv .tIndC"b-_ 1 1- d.
", _g- 11" 1'Z1d- o'Pii- 'Lo 1-1 I 'it -lo,
:" ". i ,,, ''t, F-i ,. 1- ,,I 1 -', i -- -J11- i, 1-1 1 't, ,f,, 4; __. 11,- -!11 P-q- 'nitlil- I ,- nl-f" ,i. -- .-, It~
, "" I n 1. 1. '.J. I 1),
I ,,,, I", t d f I
I I _', ,,l,o.-- ",;;" , ; ;"". 1, j .. --- il-,,, -I I, o, I- 111.i;11" 1 tt'. ,,,
,. i, t 1-- .,t,,! P.i I -,",, 1, -A"". If ,I; """- ii"', ", ,, t ", it., "', ,,, I " ,,, ,,,, t, I .,!,, ,, I '. I n ., tl."tT'.,lJ i',It-', tk,,,-i'T ,,W,*
, i , ,,,,, llir,- ,-"! '. ,,,,"I F", i"t, .11 btll -,Cn1 1-1- n S 1. tit A
, .. .... t- ',:,, z
, ,, ,r";" ,,i p,,, ",' i' ,',,,', l l.,"' ". I -- --- I 1, I "in .?- pur- ." "A""
- ,,- '. 'i""t"', q." I ", I 'I ni I lii ,-1 t'L it I ,, 1, _,, "r" 1,, "i,,- -rd.- m.-11 i, ", I, '- it -,, I f.lldi".111. n I__ Ita :
I I ,,, I~ ,,,, _it I I,,#, ,I
-1, i 'I ,-,., ,11- I~ -,, ,- -_-t-t,, ,,-,, An. M-,, 11'"". ,I.. 1- i#n, -t- -,-,,I,, "IQ."
:'i";,t*_', .'. -- !""t ftdi,-, ,I,,- I- I -11 %It'"', t ,,,, i, -, _, I '. -_ 7i". 't-i"'t. -i', I d I_,_ V11"t I"..
"s, '_- tt I,,, ,,, ,,, ,,,,,,, tf. &
' .".,I I, "1111 lg k_ "t. 1; 1 Fe ,, I,-,,,, [ 1, i % "- 1, ,, g __ I 111o .' 'I 7.!.i,. ,, _"'I, 'I"", r111-1.1
,- tsi, I I~ "". ""). I '. .-T. 1 r C. -- I -_ 7, :.._It : ,,-, do 1, pll. ,! 'n.t"', ., 1-- 1. fl- d. It ot, 1-lidod "'),, 1,
, "I ), 1jro-. 1,,I ,,,"d 7 i .kli, ,I ,In. W ,).' t,-. ,_ 1,- --,- -- -t t --, , I I 11 I ,, e- 11 ,.pi,,, 'A 'I--t'-- .. -, do ,, a4, 4
4, I t I p I 1, 1fda".. I'i I~ .,,, i :.,, "', tl 1;i ., 't.1,
, , ix :,,;m __ _, i"
. F"t 1, '. ,, '.1 I. ii, I., ,,, '- - *,. I I ,, ,.- ,, ,, ,,l .opt I% ,_ ,, ,It. eidl,
- ---- ,It. ".,I,,,, --- 1, "n"), I -11111"', ), I "I 711 1 I I i I "'A rll 111 h I ,111. 1,
- -' 111.111_11, I'll, I I t ,_ 111-1-1 ' -, It ,, ,,,,,I,,,,- I., __ ,.ii, -- ,,, ,--- ,,,,jr- id- --r, ,,."",,I I fr-,- I., I~ muy fol Clj*rd, ip 7, ,,,
., "" 1, ": 'i", _. ,I
,- .nlo u ... d- 'It- d 'i,
i 1 7, I SEN11D. FAIL ME a .... o. I.". 4 T oIq '11-111 "I'll "I "" "- 1.
,* ,:: ! ,,,, : i, ", "",'I, ,I I , _', ."In --- ,t-- dit I -td I, -I- ,-"i __ It, 'I ,It _3n I I.4
,111'." , '.", , "opr."".1- , z _-111 I~ -11- 11 - 11" 11 t; '.., __ y'_ III a -- to ,nI. -,,-r,,",!,W..,I. gil, .qn.l. in,
I. 1. ". t -' i ;,,1I ,,, 1 1, 1111t, .i hi _-Iolo I! 4 ki Tr-i."
11 ti ,,, ,-- ; ,I,, iiiii"".1
A;I-t-l. 4. 11 r- ht)- I- It- I 1'1,, i' "'I'-;_* '__-11111. I ,-,-, , ,, I- i"I" I, I ,t, f ,,,--,, .1 --1 1 j-1.11)", ^ "t., -_t,,,,,,,,n,,,, '-' "'i r '.f1--- I., lnrnort l rolol. de, T)I;,,t, qA
' I I I LA 11AB-0A ,,-,.,, I i- '.i, -, -11 I 1, ", '.111-7" ,,1 I_ -1. 11 _T_ _. 1-16, D- tit 1. C- tt," -,,- Iniol
_ 1, -, _'-, -'- .111, n1l"-l ,t , I, I., J'AS VIIJ'A"; "" ,,"
.-I'lli, 1'...',in".11 I "I", 1 5- ;" ""'.., i-, ,I -- - i ,,, W- Y' -- I-IoIotAnt 46 crim- Por Vedi, slr4 patada por i,' ,I 'i- ^11;, -7,*", "I "I"* I ;i-, ,,,,,I, 0- -g-i. q- ,,, ., '. ",",". tj,- n,
*_il I, .. _'. o"t, i1-,%dnE,
I., 4 oI1_1, 1,1 11 t I _e I I 't ,, ...... I, 6,1 0 0- 11 Wh %1gr.n int'. ci"Itint," c, 1,
.... .. I ",:.r I. ", -,i!L. ""' "" ""
In, Rinc6n I A 1 ,,tnb- ,. ,t bim" I Par a a olt.. .. ftint", d, i'la
' "! I t. 111. I n1t.,
V, "I -- -1 "tIt ,I, I,~ .1 ti7 tnr R,-, ii ,-% ",I 1 -S, Juan de lag Yeras -t,'; 9, 114," 1;'" i.,,16n"y I. ,,, _;"i", I. .1 4 I in"T ,
I
;,i i I "' ti, n 1, --- ),i i-t- "I ", 01 P,6-i-v JeM (11,11olh, di,1
):1_1 , y f-i" ,I i,, 1, 1. i 11-11,11 ,,,,i i ."
". o I 11 11
p,, -bri. 61 o I In 'ti-t'. Y p ... tolltntt I ...... IId
i 1.11',"" "I'll,"', Por Lucas Sainz '-_ ']'-' "'tin' r't-d' "!"' , If,, I, t'.. _di P-11111. 'i.l. "',Io"
I ",I e 1 7LL' 1_li- -', Por Amparn Bermi 11 iz-- "11, I,1- fl1.11 It, on, _abl, con m*,tart,,r* s tan magnifico ,
I, o, t, -_- I, '. ,.d-,n, ',*.,' "It"j '7_ "Pecta-:
ir" _r ,,,:; f-- , _, Iii t-- HACEN IKLTA .ASAZ tEX PiUiCCI : "'A' ... 1. ,do miattol-, nill "
- 11 1,_ -I- ,--- c --' ,I it Ir-l,,v H ,,-- 1- , do
' i- 'n" 1,.,. 0,1- i,-- ,, 1- ,-, ),%O b ll.- b.Jadn, -tltfir. de UZI IntliI.A. .1 ,
f- --- 1- 1-1111 ", ", ", I rr jn- F 1 -. i '-'- -111- slij, ii" I so, a...- ir-li. In" I -I! "-1 --- tonillp nom
, ,,,,, i,- I I ,-J -1,6 d; -, I -,- ron)C- I 0 0, Vev
--,- ,111 .1- -1- 11 -1 T -1-1 -- "' j t -,-,-,., 1,1 ,_D-- ." I, -, apiafnerr, T.,i
, .1 -W -1 ., -d" I !A Ii! I'- '" d. ,
I 1 t- 1 ,,,,, I '1 .,1-f,,, Jul i- 1 11t- "I oi!it_!.'n ,,7,; ; ii, -',, f", , n-t". -, -- not. ,IP 1-- 11 1: ,,,, Inl- -- I gillti,""o '"'4*' It. o ZIAI.I , ""I,,,'i,' ',. ','i'!,', 'I
Ir l"'I" I "'tt"I ", ", -'- I --,,. 161- plr 11-111- I ,, 1, -- f-- -- 'M6
.1 -- -I, Aug.tt,, tr ,b ", j, ,.tn- "'I"', Y_-, "' -,"": ", 'I":,", %1. 1, " W .Ii1 6I Ilt KI- o". pllf. Ill. d-d"41t.. -[-
7'- T-I!A. --,, I 1 ,L' 71 'J.16 1. -111-zo- '
'Ion -, -,,,,, ,z ,- R i, -1 y I r" I '%
.bl ,, 1 i ,i-,-,,, ,I -bl-l, i it 11 I, M-,_ ?I - --,, t"'l, at, t II. ."o. .,
- t. i ;-* ,,iio' "I" i ,.'_, ;,"": ."it tr' -I'.l
I !- ... It ' '.d' 'I ,,, "t' "'11 ... de I jtanct- llgnml .1 rl",
. I ,", _. d, _,I d'I" ,,,,, -, V -1do 1 %11 11 ."'lli-11 I In, til 9 11,3 ,-!6. 1. .I- ,.,,_ ,-- ,-,,,,1,- _n,,bo ,,,,, to"111., r"I
- ,- -, T,1 n o) n -bl- 11 ,'I-' 1 P-d ... %',,*,o It. N1 ,tn,
,,n ,,,-, ,:_1,1,,,,,, ...... 1, _1 t 'r ... ,_ d. n., -ts, .t,.y.rte nor,
s"". W. 11111t- "t. d" ,,- ,- ei '. I _, ":_,. I 'A' Z"'. ,I Il"", -,", d'I CI, o p"'t"'I.1 d. Po, .Y., I~ 0.
I -'Wwl, n I -_ ,l ', '-i t,! 1. _- T111. d I-- j- ---- 'it I N, tiin,,- Ci-- i I C.-t. 1. lttn t. oin-Int. -A..
-,, .1 -.11, -, l". A11-6o ", It- t i l ,,',,'.', n ,,, "'T I _il% '.
_IiIll_ I'll, ", t i!_, t ,,,- ., ". I, llilitr rin," '8 I -.,tot- it ,.Q." ,, .I.", ,,.,,, ld'.,.* "I'l-l."'l
n it, I~ ,l,--,- _1 1, ft', t P,,t il" -to, t oa, ?i conto ". 3.y. C.1die't'." ,,,,
- , ,"", "It-il d' I "IT I~ I- ., nr'_ ,, 6- 111111 A TAZLECIDO VII -11". .. I lonn"o ta.1,1. -Inta 'no 1.
I ,,I. 1,,._- ,' -'-- tn .I -i.n .,, % n,,,14 I ,, Z,
flordo mint., I. 8 M.KW 'i" _i ,- -- ,,- td I" )- ,,,-,7i 'o," W5 Inal b0int., Oh anj,d Yelt. d,1
'-'- I- 1 11- 'i.,V-1,1111 I, --- totlintIll, -tIbYIndo plIt41n.'o-. .. no. ..q.-Iin Lim! .Jh tondrAgrr ,
,,, , I I I -, I i,,1,,,,i., d'1I- I- d--lo Iodt I- "" tbl, "'.1t.
..I J--! d, ---tt-j-- ,-,on, Ft, 7. 'nih, pt 'I , -,I "', __ -t ,,,, 6, ill ,,I I..= .It
BOLONDRON, aK ito 1, F-5n1,i-1 ,, I~~ 1 !ll -, I!- -,,- 0, I-'i It I %Alinf- io ..""I. I It Ii o -A., .-,4.. 4" 'Itpliritua r0i.ntldo, ,ei, ,,,,i.
" -, It "N", I' l'-, loo'! fi-- v;: %,,, "t"", ,"', t n. ono I, #11 I ", "",%III, ".
M,,v'rtrt -1. "",-1- Ill. Goo rl.x-t, n, I -nt,,j,,a plr. .6ci- d- ., at in
hoodo rl.le,'t., 'I I , '' !: il,'- f do TiI. "I'll"' ). I, I -1 .1I, ol
" z, __ -t., dtatngnd. 1, niton,
-. P.litl-u- r, "- I.t:. -gti ,nt I ,,, -,;, to, l-,-1tI ',;:_ Colvi Fcwlps ba bid,
cal por no h.b intlt, Abol-6 in ,,,P :, "'
1 _. 6II .1allII, dl 11- iCL'i -1 I' i 'It '--z lo l
,,, '. i I -,"w", 1. ,,!, T',"'I obt- do_-,,,,, !-1111- ,, I- f-11- III it .119M l1ehr at III". N1,11, CI-,l, ,
h.bn,- -trtlp-d -A A- "", J-i, 'I'l ,,nt- "'ItIol 1 1!m ,,i,,Tl)1V- l N1
,, ,, J. -- ;. II R.b.o., ,..,d, -,,, NIt I, ni- ,, , I __ Girt, .1t- 1. ,tmn. "itt"'n d,,
'I'o I~ ", j, i, I,, 1"),!1111 I, P, Nbll ', 1- apr" d- Im amorn
round -16o Io --st-, ,I;,..f tt, :, A.o .- don'To do , : ,_,"" '-. "-14 "" "i, ,--T, ,,,,
, '"l- dI .!" 4, 1. ,,A, --11" , .L11r I -11- Con S i,,ta Ntrd*d,,o -,"ol- .n In, J- do *1 nhu( A It on. C.rt-,-, I- to,
!", "" i 7 , _01. .A* I.11-l'. dmam x9oll I 1101i.., ,I, 1, -'I, C-,_,?-,,1,, TF-,h ... 11-1_ ,= .' , i'- "". c "' -11. I ", I, ", n ,,-i-, a ,,- ,,,,,Ir : 9-1 11 11l&UMVlZX*oit.I il n,,
"r', t I. d, 'AP, Q Ill ,- 11.d_ n., .. -d do .t, -i t .
l --o, T 1-1 I -11,C.111. I'od. r"t'. V., "I_. ,.,. U. Pl.;-, -I- "t."."n," ",' q"i- """, ""!"",A, , non
tP4 gi,. P- ,,,ntra t l dt, lliIll i!1_11 11 ,11 mll= Io o." ":-I ", : ,,, ,,, "'l. ,*,,,,,, C -P 6dt- -LM,' Idi Clinsdt jn,-T- l, on. ,,*hrt 6. mo- ,,,rX' .
-1 lo, 11-d d111 17n-' 1,1 :it".-;, 1 :, ',' fl'ta I Win 1111,it" I- W-i
' I, I 1 I , I I i 1111111 1 1 ; - f. I'. It
Albl't., Go.= F.I., Inrl-Pno- j 1'1_ oI ZIII1- -,"i'A". -, - 1, d, ."', ", ".!r !-,' I r n 11" "I'll _',! ", lt--111 ""Von. .d-61 III I- Inil. .n."T A. .oiot. y *unpffl- ,I,,
4.1, -1 11- 11_1 1 ", ",,"', n 'I ,I, 1. ,_ ,_,,oa.- .-an. 1, T'I-A,411.1 n It j"Iyn,
-"I' I. 11 11 fAI11 .1 I'll, -- ,j ,ti ,, -l ,-!--i1-11I 01. 16-m -, ,n11tnI IiIiI "P-ol 6, ", w -47, I 7"
11-111., 1, --- P-111 ., I o, In f 1.6l'o, It a. .got o A ,do."
! i 1114 d'", I ti 'I ,,, -'t-0- i,,,l Ill-I I cllllt y ,I fi
1 I Io 1_11", ,,: _;nn"C' ', T,, ,, 't,','ni ,'* "t" Po .g- 1 Do'nox scri'l.mlon 31AAWLY
I111iiI. RIIIII nin ""n 1"I"t p ". ,O IV 1. C.hinl. kItin'. ...
' ... ..... '! -'
Comprarii tin bull-dozer!'n, -- tII11' f-l' il- I "I 1' .- I" "" it' ' '% 11 IL 11, .III. I. -- h.;.X- IndIA 1. ,, ",-4 1'-i,' 11 I 1- -- -11t,4' 1 11. PI-1,111 11- IfI---, -:
.. .... ",._ "i. -__ I i 11 11flllllltl I I,,- -, "-W. i" I ".
111'11'_"- ":1 _1%%*,1_,,, , -, ".tll l.' ,',', ",,'i'i, 6r. m- e" Il'-- r in, tnt"I. Ll:=111. t"U", 1. ,I. 4.1 .,it'1A1dW- ol.
2 1 ; E, ", ,
I -1-1" y T-11 ,, , in Y ."I'z" ',,.' l' ""I 'd ," "-,, ,,, ,-- _t-n-o ,,, v Unl o", I. ,in. .Io. I ,Io -1 n d, ,
el Municipio de Remedios I It- ," '_ __'j". t I -'-- o ....... '.II A,, d. 'Wi otl_-,i'.-, 'W ,,, t -.* 't;
d -,!,lIt ,,'t,-1.- )"".", )., ".- ,I- "I'lif I ill' "".",
!-,,6n ,ollnlr- I l It .d, d. PrI.4itt". Ill -,It ffll.t I., "LA Ali'm N Pr--. e., V-- n't, "I"VIII.-1 "11 I'll I _, -J-n no". "'.h.lang ,-111. 1,11). dII M11b Mlllt In to no "
, I, '. I 4
I I "*"'
1, -C,, 1.11 -, Pit! I, Rmpdto, Wf, dt a mWo ,! grAN. nrobtli I __, , ': -- T., ,,Z' ,on It It',- ;;i ,= at,- d1l It
I
I I
I
.
1.
&NO iAI I t'. ,,;, 1--- 'A. .-,,ir_). i" w A4,,,tO ht. 1';,I', I Pm -A ,,-i,-1
- I 11 1- ----I'- = - --- ---- ----- ____,_____,__I
f
Pedir(i Cuba se re- Rf 7oi -1 trdi Celebrado el c i n c, v- ri o r i a A N tj N C) OS CLASIFICADOS D'E ULTIMA HORA
--- -, ''
.. ,tl.-,t6 ,,It,,-- ;,, ,il)"I, 'I I~ 0 -**' de la C alonia F i.: )akoldt d e
T_,_- .dv Iosm. 11 7 ,_1 I -,,,,,,!, ,-" , 11-1111111, 11, d;,: V c, "I ,_-J- ._ PROFESI V E h T A N T ," V EN TA S
NWC-.1.1- 1 1 it 1 -, I i ,,it ;,m ,td,..'.
-P NIA 'Ic 1, ", :, ,I ONALES S I
I I _.. -1-1 _11-11- 1_- .... .... = ,
di" '1111 11"11' ,,-! t do AcitN1111 t
__E I b,. q, - 'T g C_-t 1, il ,--(o. vich. bu- O riente con im re-;o baffe
de 4. to, "I I L ti.__E7NFiWff6S'7EP_19UAD05 4C_____-_YtiA.- 1 -V _-_'__ C 1 ', 1
I -a, """"'.4, if,-111 IW entr0gad. .1 _111"It, '' "" 5' ,,,,
ion cap a N_ C; 'till' 'I S i,, "", ,;
11,96 do' tin'tn"", ,,, ,i B 150n, i ,, 'i, 1: fll-11.da 1. I I I - 1 c', I r : I '- , "I,",
, "'i 17 %1111 1 It IT ",,"", ,',' ',',', 1' ,'111",, I m, 1 7 11 ;_-, ,I
1111,111do IDO InAll, ( ill o6co- 245 7- ''I I I I
, d e ,C o t o h,- 11.lofe= *oo WeINt 5; t:1 i I I 1 11-51;t ",t"tpo 'on 'a" '-"dlli tt 'It I li,
, . ....... ': - 1!-1
..... =Voo.1al 'n Vol..' I.d et. T., -i, ,I ,, J-, " '' ", ,, I :, I
I otilln'% do 5A. .a = ni trentorando Ill ciaetten CR rl ; , , , I 11
911-NPt- %Vila 1 1"t I aiantel.caditAn savior don GabrW titattri. do I-daeb5o. Ii-.tisatidt, reallt- -1,1-1 ,,Ii'-z,- 1 ' I I I I I
11 .do ,,ly 1, b 'id, C", I'll I I I I ; 'I., q -'-,,
Rose slen a $its con, SIR- 1. A a- con It. r1gio bafle on Is Can ntstat 1:1, "til, ,-, -, 1.1 I !)
,to ., fit 1, I 1 -.
,, ll, l-.Pll.l ,i l-l'tM ,, li" ,i I dl C.Tif."'m fi,.a G-i. y DIN. Ltr 11. roetiva d ftta smi,,dad R l, 7, t I 111-11 -,,, I -,-,-'11 ., -," -', -,V.11 1-1.1, :;-;
ON ,
on -11, o"', 11 r, ,IrI,1 1 1 ,, i4 'arin C O M P B A S -, 11 I ., I 11 -.' 11
1-n 20,m Dallas do moreancias en Bilbao, do donde train 94,M ki IS do conqitislci On tritint., 1. O'g.ni.- ,,iln 1 1 I I I
de In fie -, ", , , "'' "I I I I I I I I I I I I I r, I t 11
g'.Jer.1 V ente conservII,, con vin Sidra, herramientas y otras rner 66, actasnNotelotes, ,.I M IN t r, il Cli,- F"I'l, Pan ,
"Pee 4 In i.d_ I t-rw it Mt ',- i "It", 10oll Do, 9 W ,45 -, , ,i :1 _: :, ", , I I I I I I I
,encloact Ad I I I I : , i', "', I'll 11 1, 12111 1
ro.. lot" do Is ki"', do Los o.oof- s a do No P' =1 9 : :' "', ,
Atigelu. Cluf.Mi, oa 48" kilos Do Santander, -a 22,70", kilos do E Autori Sties 7 elevittwi, tan' irmre'Jild,
oiiaacll_ o !- da& -11 At,,, -- ,,,,, ,,- ,,,,, -- - __ __ -1-1 ---do merea-la on general. T.do I telet6n De 'ijft Car. = Eoliallivini, d I.das lic" .tij- Quloosas -U,,t', ""ceSitc.s.1, C-lae.o 1t I I "" "', - -ill' 10 I I t, - I I V ,, '%,v,_ ':,1 ""etial esti nlitel ... it,) on ol I i to do ,,.o. sid.f' aoclem- .m so 1. Ciao I' "'q', , ,,,,, I 1,11 ___ ____ !, " I I .11
to n(sidev, 240, DiCho boq- ,Ial;ze, vigt, ..I .g.-di.oto at -_ P.nsw _;w, I1111"I", i
de n-estra cia _^ :;, ,, ; , -,
N. tt cargo en los vi ,,,,, I % ',f, 1 1 j ll,01;0 I
r" 'I" l, , "":3, 1, r, I -- t'', .,,,, 11,1, .1"
olueliv, dt L. morcanclas so Sonora, con d M ... IS a- .0* pah.j.d. ,_*, .1, ......... I "',
Macb no, '5,034 o S-ill. ean = , I I ,I ...... ,1 ,,, I -,-, I ,
., -.1b, ,do ,,, , I ,: -: ,,":, -.J,
-El b. Ca :, I :, I ,
do a. mkilabi,"..".6ond '-') % ,,, ,l "" ; I
%,c do b-der. Nuoo.j ': E11' nJ";.",d.,: ,,, ,-T,,--TFTi ,- ,-";",',
2, ,E e.,d9,P-r "I'Niss [ E onic_ __ '_.Yal '' "
4z to.. ad., net., no an ", I 2'
it 2 M kil- in 4. I.;. I 1 __ I I I 'I., I 11 .1 I I I ,I -1.0 17
I, It P_ a ?or a. or ;. .= : , :,., i i *, 'I ': t---,,, ,,i,-l' %,: z I t, ,
an V can e a, AdL24 I dis or
R% q '""jIn Do ,I, D rN ;,.rD ,S :"t -, i, ::
"a' iond. ... Stoo, Do, -ba E ": -' 1 ,, ', : ,,, I 11 i i :"
"Dit, ,. A!.. I Agen. de Lyles 2,0 ,,j,, do lj,d- d, itliladiln. Do
C...;., to Coa. a, -1 :-, ,, I ri - I I 11
"'on A I... o.. Irs.sOtild. on Cidlo, P1_d; I41.V, .., I,,,:Ira -n,1tr11, I 1 I 1"as"', , P T Iillll I I 11 I- , '!-, I I "0 I i ,'I 1 I ; i, CA
dmicndcs,T l ',.ga i1111,Xriolka i I.
"Y78 kilos t did muerte de, varies puflifladits, que. En 14 -1 1,; -- -- I ., ." ". 1. I .1
do -dItiv. t eo. p '* eiill, 0 -1 _ff____ :- ,, : - ', I 11 7
- 81 247, I U1, u,:NT I 7 1 ",
11 Gotr g ,nabord dand. osinitno on -,di, do ebs, -- -,, I "I'll" I I
do c I big", 1. E; -a ., I I I I
"' "' simen its e. I 1, I I
I ,a coeroonchi, on J,-"j'fj '2'179 do sabg- D p-l,'do cons.-ilt f r F,- : l," I "I" 1 1-1 '-11 "I , , "" 11 I I i, 1, I ,
do ad. 4 79 kilos do oter. "n 1,111 1 11 -. ,- ", 1 1, I % I I ,,, i- ,- I li _1 ---- --- _-, 1_11_1__,__,_ I I "I'll,
g, 1: de leltund, non- itlo'l3t, -""' Cras '. I _4"s
'do ondll_ d it it 16 tj ttithill t 4 Lcoact. oners coboll.:cd,'Plill, el both- Migo as , __ ;, "", -,
dnelan e. kilos do b ... No 1, to Rj- Itai kilos do rbgl-t I -I I "", "", z 1, 1: f tt 11 1) 11 lift ,,, l %i: t I
do .244 ,tr,. N.U. wb. dA.d- d. ,-- - _, - j I Av i(
djo I 1 ,!:i. li f
,,, ad ,, o A "". T 7 I ,,,- ; ,:, ;: , '-"",,",t 11
- -,tc y. hoildas ,t -I ... :,, 0, Ai ,, I,'. 2 -, ,,, "I I 11 : I t I IIYEI'I'f i ,.
,= V.; 'wt d; ., .% Iibmf I 1 ", , "" I' , I
_ l". I "I I .l "I ''
itaig 1 I I It, ,,,
ll bbji ,. , , ,
t I ,Zl., I
424.;O"J.N'd b- i6 os I est. de t ,;j c 1, en
Do : i r 'il 11' I. I!, I ""': ", ... I I i; 10
1. cast 9 r ..... '- o 'in u 11 I b"'do "' IS M 'J ;
11 =rl. ' I I .,,,, oc,11 ,IN -l. i=YtSil"- -' e' ", 6,, m, ,It, 1 1, I I I I'll , ", I , , -, -ra
nicest. 241, ll ld',. Int',la, kp 6 I It. l_ i-_l t.". P., --,Ii i It 1 _I, ,- t, ,', _,' o I I I I i ; ,, , ; T_ :,,
"" dc can 'ajj I ;_ , "I A ".
_tA d ., .11, ,, n_-g 'I'do en ,al','. d, ,, up-ible pool, -it. do pdot.% i I ',,!, "', ,j r- "_, 1, I I I t , '' "" ,_ ,z ;,"AF,-, d-it, T t;" it"" 'i 110 """ '' ,,, I
S.,it. W ... lc6 -t-g.dt, el F.11-iti p- a. l I I -- ,,- i SOLA -. "I I
1 I I , ", ,, ,, ", 1 , : , , I I "I :1 1 ;i '; 1; 17
't WS., fl-- --. I 1- 243, is 1.1p. q.. d16 ,; ", , R ES I .
.4, oncel.d., cet-, que -Ids c,, ;1trueer."COW ,,,. & iiij.att J.,ii INS, it, n .i "! 1, , i l-mpr-- t-r-- ,l, 1_ l Ilt, , I I I I I 11 11 ''I "I I I I I ,,, ,,, 11 7 .- I
eNt- Il.y., de 1. Mo I. d, esto 6,ldild' li! , t "I'll, 1,- ,,, 'l,10 y Rpn, t-, 'l-, , 11
"'es !Los C _bNfi&
dn' : ,-pa", "I al ...... o I I I
g G,,,,,, ttl del Nel-11111 Id" ,,Ir, ,,d i ", ,, i I I 11 I I , I I I I I I ., I I 11 1 7, ,*, I I 11 -itioru de is 'ent., dt t-l" 'HU ,z ldz I I ,, : I ,
in 0, 1. t.1d. .-V 1?a-W to K.lp on 1. ., ,,I, ,,, ,,, !- : I
,, I ') , I I
Mn I W tcl, 0 cmw'. u N; .ao del c".1 ftilllco P_ I I I t, ,,,, 1, I D I I ,Vj 1,
"4) I I I I I i "I 1,
I P'.n., 0-,,, Q.E Pit'. _al ,to I I :, I "I I b & 1 I ', I ,
, o-J1z-d. so ,,imjo do prretw I Afle- ll-!, ti, I itw y ti-as. h,-, I I v SrA
In- I I 5 , NOW it I ...
II g-,di.-, qI, h.a to, ni ,,l,
..to on 6 lli-r ah. it V,", i" 1-- I I :,
do ,u ,arior. - , 1, I- NIFNDOZA Y i I I i I I ,
on I 11 I I 11 I I I DO ', VIIJY-. ; W lfi
I ,eali-do a t ... eNt,. his. Y,
; "I'l' 'L I 'I I I ,r ', i, ',- 1 1 I 11'itpo 305, 7 1 11 6 I I I z V, 1, 11,I)i t,;: N () I X ,,,
d, -t, t;, %,g ,,, I I I I W)I, It)
o, 'it a lN Io 11 i- ,, ,,, 1'0'11'1,_, ,n I I I 11, e I I : I I
F, i -, I J_ _ I o"t I '. I I 11 1 -, I I -, "_, : "': ,
... 1, : I 11 c' I 1-ido q- Iba ttu-' L_- ""', i, -, , I I , l , -,
't.b I r 7_", :, --- ;= .... ,,,
Z_ '', Itin- ,,1 prio," "" -, I r :,, 7 1 1 1 1- 1 ..... ''I I I I 11 1 11 ,,,, -11
- __ - ,,, - I ,I ,,J- ,T1 01,1 I ,- (li,ii 10 -1 I 1 1 p ,, -, & la ,-o- ,1sh,- u -_ I I -, r "', , I'll) I 111 1 I
11"I 11
,; I ;1 _: I -1 , ;1'z I' I , ,
11" I -, I'll "", 11" '' I, t -7' ,
p-eiIfiats por nlii Cftoll ,,, I I I ". Nobs, "I I ", ,
1 M A C 1 It" ,":; ,,,,,t,,'N 1 i ,i "'', ,, !, T ,, ,,, I I I I I , i t i ,11 \ I , I
I'll, I 1 V I 11 71 W ttl Ilgndvisdo, a 1, 11
-, r ", I I _-, ,--', i I I I ,
..."aB.. .. to ait" ill'ifica, rl '1 o ,i ., ,t_ I I I I _;,;I_ -, -, ." I i ,,,, '"'" '. __1 I -1 ""."', i, I') 1-11 "I I I
or, pnr otirbs are., d -, r ,- I ,, I I d, _, -1 I 11 ''I I'll I I ,,
" '1 1 I 1, .- 11
Import.'t, .,of. I I 1, i, 1 ,x;-- -1, ,,, i" et ,
JOHNS074 It t' 1 6A 1 ', _, 4 0
F45 Ir Aovi It! vapor Fmd JTur-dq71 7- -,, ,, 11 -, t l I ", i", ,I- , I "I i, R),( \ T N ,- i 1,, f
po I Ill ;, "I I I I I , I I ", .oy No e utrin o a !, ", ,. ,, i : -,r J, l J 1, i ,; Rliili,, VA Ct')
.. TMV() Los I i I i E I r. 0 l, I I I 1,
uj,, ,, y ',: , 1 Z _,_ I .11", i , 11 I I I -1 1, I I I I I
. h-211' --]- I = d TI _' i ' .1 , , _,
KFF A-WO I t(-1 --11- I 11 1, I I I I ; ", ,:j t ""' a!""t;E's ,N, ,, L' i, I I I 1 7 .11 I I I ,
I EMM, ------ __ '' I - I ---- ill 1- - I - ', T I , I I t. i Z, I I .... I ; ":,
, -, I , -1111 11:_ _, Ill - -,---- ,,
TI I clli''%l I~~ I I ,,
:_ "Iloc t do W a "a ,,, 1- ,-, ,7 -_ I i" G IT" 1 11 11 ti ,l -1 I~ I~ I I V, ,, I 1%Y 1;1 tottel.d i,, --- 1_ 1. 11, I 1, I -__ I I I I I .111, 11, ili,
- -1 1, -- 'E
reom i "I ,- I l ."11-1-1 ,,,:! 17 __ 'R IiDA3 -- 1- I I I , -_ ,
, _; -, ;,
po-i e, -,- iv,'l-i, 1, 11 .
.I,-- 7 I 11% n 7, ,,, 1 1 T -,, ,- ,, 1, 11 I I I ___ I
,oMl--1,. ", 7 i"I I -, -, , -, I F -, D L' ,1-27,37 [, l_',;A OFA'Aill
, , -kl I -1 1, -- I il I 1, i I 11i- i
_-- t%_, I "I , ,-, _1 e --- I -,
i, "'' ,_ "I -1 I l "", ": ,'," ,, 1 B. a -,- ry
11 ', ll , i 1, i ;-, I, 1' '- t,' 1 I' ,,I,- L- "I -_ I j
1 1 "I I E,11'1 t ,' il 1, I ',,- '- I I 1 ,,, ,,, ,,, ,, 1 I -_ ;':'; z, J i
- ;,- ,)III,", __ :" -:1,", J, __ ,,,, .! ,, 11 1-1" v I m "i t ','- -,,, ,,, T t 1, ,I. " ,, ,,,, 11 , :1 1 ",:_ t I , lmtwt o ", f, i i tqll, i _12 2,C
1%, I ,,, -, , I___ ,
1 '. Z I I" -,, t I ,,, % l- 11 I , 'T
'I I I i I I ,- "' ,_ .l e I 1 1; I ", : I 1- 1 I 1, I '. ": : , 11 I I , .
I -, 11 I I "I'll ..
, ) : ; I I I -- I ". 14 -- i, I I I V l 1-1, ___ 0a, "---a!- -- 1, el I- I -1, : I I I~~
,Iz 11 I -, I ,' I -1 __ ,--- 0 ,! ., ,- t s.i "", 7 i P 5303- CW,1PlW 1 1 ,I;l : I" I I I '..,
,,,, I'll I i ", -, 11 I I I -_ , ,M
.". I If,", I 11 I 11 41 I I I ......... ......... .- I., I I ,,ISI
'_ _, -1 __ 1, I -1 I 1 pianos, rc, gLradorea, ,, __111 I ____-- -, 1 I I..,
- 1, 1 1 ___ __ , :" , : I I I "I I "I I 1;1 1
_ t; __ I I "" 1- 1, ';)S 81-4, mAcquinas escrib A I I _', D, i,,,! --'''', ", I I I I I I I .1, ir ; I. I -___ -11T.It ,! .-A NODE1.,-,
::_ ', I I I I I -'z I I z 11- '14 ,I: ,, ,
_ 1 'nas, C, ,,,-l- : z l- r:, 1, I I '- sel. mtebles ofici '--' -, 1,
0 l-;- 11 -_ 7 -', -., I I I I VIDOR 11
, ,- -1 I I ; I 1 -1 I -11 11 -,NI r I .,
1: I 0,_ -, I i- ,-!,
1- nl,, N -, -- --- -, I I I _: - f, -1 i 't i 11 I 11 I I ; Q "- -ileiai, c ss, cornpletas, 7-, ,, '_ t ,' z -1- ;,.I." ,,, ., ,,%n, -1
do L : ... I i '- ,, --_ I -, 1 Mu - I , "I T- .A_ _._ ,
0 T : ,, :- I- I I I I 11 11 I I I I ml m Agencia I danz- P I I I I I ,, lii
. H it C 1-1- __ I I ,: -1 6, a Miramar". T3cnis )i I 11 ,4, I I'll- il.'T' "", --I, "X l,'
. MChir -, -, ,, , I I Ir I ' I 1_1 111_11 i .I, I -11.11-f- R-,
Farmacill B L E Y L-,,', '.'h_- I ,, I - I : : _,il, B-3303, C -534-1,-14S, I I InIonnest M-1661. I-5912 ---- 411- P--; v- .
17 1 7 i I I I : I -- - -_
, 7 ,t , -, I I I IINTW k 15. ,
i I I I~~ I 0', I A 11.1.- .1, I.- .It. ..11., .,
F-3837 "nre ---,-, q2 , d,., ". , ,,,, I ,- I ----_, T--- :_ I -, I 1:1 1 1, , M aT 1 l1-9--&:A- Y.q._ V-0: ,
-1 , I I I I .O.", 1- --- --. 1 11, I I I V ;6
_:_,L_ _p I
. I I I I I I I I I I I
_-:- I I I I I I 11, 1. , i I -1 ,. 11, I l;--" '.-' """"
I 11 I I, ,,, t
11 I I i
I I I I I I I I I ,- .1 I I 11
-, -I --- I I I I .-, I 1 i I 1_112 I EN"A-6-is, T,
I I~' I I ''I SE VENDE '1.1,11
-;;s-,,---. "I
M_ __, _. 11 -11.- I
! ,_ 0 'L" 11 I : '' 1, I ''I !-11 I I I I e "' I "I' ,A'11 FOS '- t i) 0 JOB! Caret (;Able, Miami, licr. II irj niots 31NNAa, F ,-,: W.
I' I ,HL ___ I 1
. I M
, .1 -, I -, 1-11 I I I in'. 1 111 _. ., ; ., :, I I I I I I I o 11 I'll I 11 1- I ,,, I I ; , ,- 1, I '"Don esidrttriti -ri. 1- bit..
-, i, I I I : I 1 rl..e,. -I., liittg-romo, It,, i ,,i.11. Mid, _-_ I- I I -1 I HARANA. RANTIA00, *XtMA A CAN \
, t_,_z : 11-1 I I I - z I ".
- 7-7- _-- -1 _', 111. -- I - I I i lr171. __:, '11, t.ltl'. I ___ I r J-1 I ",
L i]ihl' *I.: -, 11 __ ,, I "", -- ,-,--- 11 I l ,I. C- Iel R-t. S, ,,T P, I
I I I -. I :_: , ., I I .1 1,1- ____1_11 -_ , .." 5 -Yuvnii.r. corma, 4 baho 9, 111',, ',
I-I ,,, I I 11 I I 11 I -_ I I I _- -_ 'Nes
,- I -_', I __ I ; g.r.je, situdda In
-- 77 _- -11", i, I , I !I;:, ,, -, I I .. ; I t I, ,, n I 1 'A 000 ari.t.erilien, gran ', ,.all. pirn.GOIN.. I ... I
,", I , I : 2 Boom= I NtDANA, I -m ON~ -niil tit.,
-, I L -, 7 ,,, I '_M'4_' c.' I m- ,._.!, A
--" "'coltl P.' ii '1_4_rb mii
i -, 1: I "I 1 'S, 11 ,000
g 1. EN,
__1 I 5, -, I , ) .1 j neg. No infermediariag. Pro, vid, 6 octo;t, I sol.a 510,00. 019.
g_ _) --Eo' gr-_ds Sr'ji.
j", t :,,_ ," ,r-,, .,. I j", i --- -- I I I I .- I ,) 'T I
-a.- -'-'c-cd.- P,- -:, , , , 7 I I I Y- '. ,,- t", _o., tita, ofort.,
I I I I I i L U tint 330,ON. Informell:
In 3 0 ,, Mo. t.r P. "
_ ae Nc_ I ), ,, -,"_ 1, I 1-1111, 7 _- -,-,, C A 14 B I 0 S ill, ::1,--,t.1di..,_aJ,_.1,.n-j "' It
_ ___ 'La Y 1 , -,oj, :_ ---- ,;;,y I I I
M-742 & 6 1 ..
- '- '_'-,, i ,, '.or bir rid -o's
- -o- tl , Y 'n. :_lg., C , - -_ -,-,-- 0,ti,, du, jP9OXTMA A 1A S3QOINA WS TZJAF
I -- .it. IIt T .. .IA 1XN I M-7421, de 6 P. in ..'s, I., Mid.: 12 as o,,,tc_ s,
,,,, I 1, 24 a I _. .I -..,-. Aii, i i z, !-,
.1 2-11- : 11 -,,.- lios"O. po.6.t ;i,.,- OtI
FARMACIASI S* I I ; CASAS
CohlLar ai I ila is IAIA, l AMP, ALMENDAAES9, $12,50
i i",_ -, ___ J Aaaato .-A-.-.- 0 I l pwao ".500,
-, M In 1, c: !) , i; I I -_ I i5a, -1- 3. '-" n- UH-F,557648-16
. Ihk- no ta i o Wit., itil ;.
De turno hoy I 1 = .o.=. mrtsl, .h. C-od- -- VENJ)0 I, MEDIA VVADN.a it NNAN F
C; t ,,, ,, ,__ I 11 I EM mi. !.aosbios, J. .11.M.1 -!.., 9-3T, Ali~ -i_ I ... O'no ., .
, Z-11-2 -ia P,,dT. 1 i C- n ..". 7 vsj. sais, 214, a.A., -.dw.
', I 11 ,,! .1 virr 1 __, ,,,Mo.
INS A a T 9 s I I i ', , _ _11 A- ;' I -i-I i'att. PI,-: SaV*. V-1.
I I ; r Aoslill %, "'. d J.
DUBE los tem I )i -I 1 -, ia s : , c I ,, ", '-- ,"_! ,1-1011 1, =,, Iil ,ft
11, " I I I I I I TS AMP. A!,,, F.w.m s, w J, It o I PLANT, JAUDW
MAIITI I I 1, I AXMKINDARNS,
SABBA A PASE0 DR I I '', i, :7. e : REPARACI I -E $17 W .i., t...1,,,. C.I -1. J .i., W... "11 31, 2 In", 11
c=D tddo, 7 Tailadiao m-1120 ; z I I I I I I I ", '' x 1;__ b.fin, qa' .Do- I
"I I I- I I I )s I Patio -11c, t-d-dratt., S-)- C-11
Lbo I 0q, A oillaos M-Mit Y i! I d"', .,.. I.e.,
/ Lr: 7 i A-s I i- .,
r -, I -1 y 11 I I I I K. '- - I I I I I ._ Wel Do-1P.d l-W-- -- S.-. I dt.ol, I,. A-- .
del P. ,, "n _' : t' i : ' I 1 2 I il
, CW. No. 811 . . Ab-0101 I I .1 s"-. -1., It~
. I
0
r
Dy 891 :%1= Pa5Vl. A-W_1 I I I I I I I I N ,,T'l It I I I I I I 1 2 I -WRESSISESIBIANNESSINISSIBBSIBBIM I
No, 3H . . "T I jNcFVAV19TA, DON FLANTAS, MONOI J I I 1,1-., 1 E-SMS-48 17 ,.,_ t,.i- -'aail ei C-dfiroa A-4itilti I I I l I) I i ,A 1 1-., 1 .-OtEy i'll! T fl I 1 __ _'A:j& Noviibradov 1 , 1 ,,, I , 1- t I I $$ .. c-'. Itins ou. =:,.1i1it I I 1", l i S35,000 i ;
V '. ON, de ]a 11 W', i : I 5- I I I I I 11 A il I~, l-1-1 4-1--t. V.tta.
-1: M:b= 'IT t it J i i 3 -, !It ;_ 1_ 11 I Iz- I """"' ......
Er DNA 21 sal. a cum 11 I I el_ I -6tas -17
I)DI SR7 u 32-113 I I I I a KOKLY, VACIA
.r I I .1 .11:1 T _.
- I I v
BE MARTI A PADRE -,, 1, I I I I I I 1e,1111'1
Mlital No, A EIA I I I I I I 11 "I I r-,--.11 I I I I I ", A 1i E. CE.YFRAL N" 7
454 1 I I 11 I I L -_ 11"
y 4aG . D-w53 _,
It .YSAON I ''I 11 11 .-kAA i , e a, I I I I I I ii .. ', Niagnifiva reaitfentiia a can.. .... M-1080 I I -, I -, 1, _,- LOPEZ
"'Ja
147 I I I
"'i., (' 7 'a
,
III, No. 714 -$,'b I I I I raUxll fie canalizar el - ___ I ,Its oundra det lrtmi., BELASCOAIN 601 M-2224
u n tditi I A : '. I ,': "'i ,, 7, 160
I.Auro, No. , ", I I .1111, -_ I I 1, I ,.,M 11' ": 4
6. ()Is. .fes'.
- :, I I r
' Jardine"
ob" omtitfia
1114 Dra", :, .-. ..: M:",- to i I I I _- I I I I I I I I I li4 "I i i ", t Construcridn de hij., 3 ho
a y L&M U I I I I I I 1, ri- o llmriteamericani __ ,, _, '.
"-go '. '
:1- J Mai ..... MM ; 1_ : HABkNA, $15M
.ii r,, ,, I I I I - I - -, 7 ,; 1: I I I I -I hitaciones, 3 bahm, colored
hi"'cl..c.' 3
I I
vtftda S, F , ' tlad It.
. . '- '_ .11, I lia ,9 , _:, --.,
hoobu v:soltl I I -1 I - - hact la AmI!iriea Infin I WE, comedor. bar. terra. ,iot_ Col. M III.% Oda!
- 7076
l'-sair."'..
oriffulado y Colon . . N _4400 -1 c" .1 1 I I I ; .-I : I I y I. I'll ',-- I ''I 11 11 I 11, -11- D _" So a No '
". .' o'c
.%,- P4 V Baccolons . : K ,-,)() ". I -1. I i ": 7'' 1, e 11 "I -11 I I 11 -_ 1, -,, 1 met jordinea, garaj that wo, '. ,= =,,'41 ;
CI I I I Q= . I ",: -, "'. , ,.- I -, ed; A= _, ,, ,_, _, ,i 1, I 1. .1 It 111 I I I I , Pl 1, W H7NGTON .;"I 5 IIN 11tito, Aziiwd. Itm-Ot, Val....1.
A I _, I I I I I I miquitmiz, etc, Verla fir, "I e I - I 7 ,! , "I: M-2224 IA-.
. V_ a ., .. .. : I 11 t I 11111- I 1 I qlo
c" ,'- dat". 'rIs= d, as 6. 01go ofertas, Pago eorre-
Vir, M-4m -Zdc iw_: _'Z, _, _; .' ., _- -, b ",:" ii I_ _t ,, l, I I -', - F-d.
as IM .,4 Croaro ail 4 1- I I z, I I , I ob ---. .j CHA T
vivo NO. 66 .. -47 1 caer," pa'a rel, r.r. e! tionionin tsic. BO-7076 y F-3505. HABANA, $19,W
...,.......................i,
11 A 70 El lit, -_'C-, 1 to y Ili, : -1 I I I z 1, I -- -- -- turtutio. norteivnertti.. que t_.. "I. 19. oos. d. as A- V.c, nail, N- ;o6acno A mon., 3 PINaln. a.
* 'a o ,' ' I I I _,,_ ,,_ I; ,
rizar"t PADRIN VAPE" BASTA in' r W r o cvmo reaultado de 1. ;,-;,I --I, J- I. Njle,!bidwl -'d ..,ona do tids. 21 bah., -I- y
I AVX MMOC!L to dtagitati, Dirciiettin de -_1 1-1, 11, "', Comtruye in "llarina lie aisc,64 j M ilitia ppr 1. Adnitudd, as, sli ON- d en'doal Nasdoo, R.,and. $1 X% ashiscoaln 01!
VSW Con it W, li, ,_ le ,6, MEllt', 3 = ,iou" A)~ vWRIt, 1JH-E4%84842 M =. ItrhF"Jj, as "11-1 A ,-t ; I Ioa to 4 taibt l.. 2 = -1- ,-.
de ,do I. Silt! "I I 01=. E,,, ,_, Ea'ad,' vid.),
O&O eavalizar 1?1.bv1i an.%o
- ,7 ,, i l N, r ,,,
.' .,
_o.
.Z. a .tr
= .? = : U.041, III food F. R.drii;-_ .1 E. U. el mayor dirigible 'd FjMd= Uynd
= r Sm ' LZ A-0112, M-ISK A Ii. VA. X4554-0-17 2!, TOS AREZ
am J-4 no .. .. ....: v-, A911IN& do. :agaliln I I Dan., .1tatiecto at 1. 0110 sumentar In = A;b s yd6,l,, ,t ,.6-4 9AN SU
lito ir_: i ha Ado' d i s e ii a d o do los latises Neoglijbit .1 plan I.- $5,50 RIsIft CS ,;4 Calla SAW sadia etaIdta Santa Caw.
A' $07 edi, do Do e VACV, blo, 4- _I, te4., bad., Eatass.
- h do rod- Ioa I .b,, ,cas e,,, to ,
1% u4m p -1 que Marshall, ass 114, .-Io. -W,, C-J.. p.do ,
jb.-., jo,; dj all;.DT n0tab-slientolt de .;;, '. -n e so 1 -;N. .= .A.W.'sia,'). e-wri. ix" "" Its NobIi ,..I,. isgoa-SIA Sol, M-2m
T N r -t joa sati-tadC ;-a. d -! To- tan
J= P 0 car T 'A UWn P -N"""C da = asld. Cooo-J. . o..
091ft 11M v Irta. . E, In ,,, .., = %,!= ,
,37Pa.dlMtI,, ML -Ad. utz. -I. ..bato- Libl". 14vi'l.
o. C-roa do ". ,otil xcoboei r c ,H, B-- olltodl.-Ia M',", it. I 1. pos,ibilid.d ,, WASHLN'C" C'N -SQ tQ 5 (V"d- diando -11i zu 0 M.
"'Nics ON, E.I.d. Uni- Sandal& I I I ci iloterain.ri Jaswit w a 2 ."I C.B.'21 212, V p1s.
"a RSIW y S-104ad . U-6700 Aid DON I-Jilctoa el Jelto do I= to la, i mte. E no. .. d..A. alaoile. W.- d-A. I'l-Nol
ch dol Mto !.;- da .i-ji.i trungun y ttforso. istb. prasen't" d' -al'5 s ha it" cW IN -14- dentro de last D ..I.- -a.- AYESTARAN, $18,00
-- do 'o.o. immonomm, I .I- -- -_ d. J.'ai..
Ban All- ,,i Al, -- Sol,, b- t--.t a rigible ,sntag i d
, = ,,-TaA" .. -. -, M-1004 t_ u nr _, : ',-', a) a -_ dlostdva 56 Dit:d -4,n Olra ,: iiltla ,'.'TaI.b,6 on Ratio., Aift Is ,
' N L
nq a plooss , SoU h', n-'bliamfentos I"Ir., jaA_ -,: i O' No L'___TO:.A ,50OVAC1A r-SM-11-11 1 14-.'= ,,I X ..M "It. 7 1
4YOsaknon, Y Oral, Suixot V ..olidog 'r N to _, or ;' I I It. t , ii w Bla"P.% do W Puada pritinave- prob& Is croacl(in -
_Ew ti -l --,_ C, ,_, ,, ,! 'Vd'll E -1 I 11
VIRSDA AVL NgNOCAL BASTA to da, I !-"_:,,,til' 'on 'noU --i '10 esPec-Intente Pa- d, lot elrnisj&, T-c v F.Mlo. 11 i. i- -_ a ... at. I Ii-W4. "RIO ALMND KV5 RI, ,j -* I a I ,_ n-1 ,__nc. P-iin.s do] -El WE do Is dWiNi6n de ,lain It, "'o-"t" oj-" "!" -- .1 1- I
N "Is ad N -11- lil-I. g--, i .oft-. _; I ,11'. 12 ljnl6n F.itatmenc.n. e.plinio 'me I. -11.... __Nbia y n.17 N. 2" Mat. j eI , W92 ,a.,i I I I., it ,., .baviha IZ& r ", I
G-das Is"caDa- ': -., 1 constru- 1. condiati. .iiipli-hi in tkivwi d. -, 101, .,.. -,J f
C11. Is. .4, It 12 F ;*",- 11 I I is ,a 2 1 HABANA; $19,000
iI, I -6193 li.7111_11 ""ine 1 e is Goodyen del congress, 3 -d. o .lv,1Tj,,. t!.. d"- Xdbfl,,1. I; c- -I'll't," "I. -d,
ZjgDS NO. 1437 raq . e:M C ,, -,;c ;,I 3 .. '' , ,s- LA _,ajai A $730; $78,000 1 d Clll J NO 453 ,It,, W 21, Vl MIt, Cd, ,- Ws,,214, baso, ca, -, ,orifere, I I I M c.o- ," A! 6 -"F -_ '' tIlm.., RENT
= .". 11 V 11 ip- nt.- .; ... I 11.1d.'Id nti. .. _-.1 "o, -I. d stoste. R_. I A I e ( 0vtor 6,,,,-,',,
11"d- I- .- 1 __ 1,11.1-- -1 - ,,1 C;_ 1- 11 !, I k-, , ,. n I
Call 23 NO, ON ent, Z v Is Pp-120 Carlos Pedemonte, en el j ,o, Pa e_-, ii-te 1. Q- 1 dI m 112, WItl. 5n Itil, f..
I I ": I., N It 31 ht-.1,, A,-*iI p,13 ?a
00 21 NO, 12M ant. 12 V 14 ,-, P '! leca 14 -ei-- ,, , lbt 0.bierros q 2"." v6, 'I C, I-11- _1- --, _--.i. .1;
_4M Il- ., T= -it, A'- 1, ".., M.2"47i _.
- LN, 4
C411 ..I, -1 I I.. W.t, ,, w; ,,- d jo., 'ei- ._- ,i'LX, I e-W- ,c-c:,, -lil, 1.1,111.,
Cot P-6221 Circulo d act -,
IN C No. 407 'Otte 17 y 19 F 9412 e Bellas Arles 1"' n -Ica 51 pdOll _I, 1 y al, l.'St"I.,
el 21 y 23 Ed Con rltsod I ___ __ __ _. "" 2 ..... .. !--- PALATINO, $15,000
F, j"ols, I I I I -ffl 2 -_ ,-, I
, I- A"" 'sidco e,) -in r t-- --". --, -W- .N. t- cd, "'"
w Wme t -- .1 -,- -,~_, ,,7_, 11
wwwWP----_- -11 -1_ __ _ ___ www"
, ,4
I I
PAGIM VIEW ICUATRO I DmR10 DF LA MARINA. MARJ' S, Ih Dr, A(,(')S'FO DE 1949 -- -I- ASO CX-Vtl
A N U' A C I 0 S CLASIF1 CAD OS D E L) 1, T I M A 11 () R A
.... .... '-,- _I VENTAS I VENTS VENTAS I VENTS VENTS i VENTS VENTAS I V E NT AS
--,-- I- - __ I ___ ,,_ I
;ii-- WAS 48 WAS- _411- CASAS 141- -_ ____ fi__ -_ Emi --- 53-AVTO MOVIIS-S-Y ACCE$ 1. 3 AUTOMOVILES' Y ACCES, S3 AUTO
- I I ,", I .-I, -,-,- ,,, ,,,, --- ",",
", "", --J o ,, ", ,, ,5 ,,,,,,,,,, -ir', ( ,- ,-6 "Tlelt(l ,,,, -,"I""i'llt I"'., - ,,, '?,' ,-- -- 1111- -11 "' "'
11" T- '! s "" I ,,,,, ,, "g"_ e11.1" IF, A116, I' 'I 1111,11 I'lA I' 11,,11 1111,11t I I "", ., l , -_ ...... , -!,,' "', , -- -;.,, "'I" T%. ll ,,,, ", ":l", ',' " ,,; ,-' ?.;, ,-.
. I -1 11 1 __, I i_ -l", ,--.'-. I 1,1i A , 11.,,, , ,l, W., I ,,, , 1 1, , 7 "' 1,1_111, ,; % ,,_-,,,, c 1 _,, 1 !, 11". 1-4 ), -'- l .,;, ', 4, 1.1, ;,_ J"__ ..... 11-: l l I I. ,,. '. z 1,
_ I I 11 c I , ._', "I 1 1 1' 1
'I -,, , I : 11 I -_ 11 , I ? 1- -1- 1 , ,, I 1%., 1 5-o-', m, ,,,,, ,, " ,,, ,';'_ 1 1,11lil, ,_;,* ";, ', _", , ,,,, ', ,,". --, " z __ -1, 11, e I!', 71 1 11 I- l
I 1 ,- 7 "' 1, 11., ,,,,, : 71 1 -11, I I, --r ", I I -, _",
"I I I -1 r , ", ,,,, 1- 1,1 -l", ", --- -il-i ,- ',, l" _, 1-11 ... ..... ", 1, I -, T;-,", i ,,,, -, I ;l,
, _'_ic "".", ll
___ I_ Y. -11FRmos.- __ 1'-__11___ -I,,---- _________,_ _,_,Ff ____ ,,, '!
, i:wii1_- , l11-11l1!------ ___,____ 1 MANEY U ), i ,,, "I 11 I I I-,
" ___ All, -111, ---- 1-11- 1 I LINCOLN NN I I l"',- ,,,,,,
GUANABO V-m S-f- S11-oz $11 Ml , ; .""7"", ,;I l -,-- ___ _, SY AUQUILAN I )" , I I I L "I ., ",
A 'f(
zili" 11 ;- .j vN BUEN NFGOC16 1.11 11 61 I -1 -1111i, I 1, ,
111 I-, 11 I 1 .111 i, .11 '_ -- -- ,I:z , 't,, %, ,-- I "I", --", ",-- ".14 I 11-1r, ", P vf)s ) ",
GANGA Sl_ 1GCAC' I'll I I 11. -1 1, RENTA $384 I,- -,: ," ",,, :w rrti ':
I~ ~ I", -1 , -,,,, -'', "", "-, .",:", !" ""r ,- __ __ 11 11 "I i", 'I" I'll, ,,,,%,,,,-,,,-' I ": ;,i-' i, ;
I I 1 t I I p ,,,,:, ", i I 1:, 11 "Il" '.1 11, !"i -'_ ,', I ,. l", "" """'! SEM NAS 0 ,,,-,,-,,, I'll. ,,- '' 1, ,I - 1--l ", 1-p- S13-5fi VARA, N D 1, CAMPO- , ,,, ,',, -- ,Ill --- t-,- --- -, I I A U : ,
,,, L- i-,""', ,--,- ,,---- 1, , ...... I I I ,' ""' 1,11, -'. I o 11, -- I ,
- 11 -, ', '.,, I '. -- -- ;,- .'' I 1* I 1, 11
"I" I 1-z1, 1 -- ,"""", , % , --,- i F-251 1,
-, .... .... I I I:I'll, "I :, ,, FSTPENVA S I,'-', D A, VACI "; --- -- A- I i :' -- 1 ; ; i _, -, ____ - __ 1 I I -1 I 11 ,
11 I -, ", , !, ll-n 1 2 [ 11 -1 I - , "' 'i , -,:- -- _,_ , 11, I I I I 11
1 I "I I 1_1 ""l- -%:_,-,11 N -- L ', _'., 1'-- -1111 11':"_ r ,,, ifl "Nigille, I
, , I "' T 1 1. , -, I ..... ", ,-'7% 1 "", -, _, ", ,,,,,, ,, "",," , , -. ,,.,lr,, -,"p"ol",
,,, I I ) I I 'j' "I .11" ,_ '', I 'i
____ - ----- ,. ,,, 1-- "I 1, I "' , ""' ,-- -11-', c,'', "", 1 4 53,16 ,ill ""
1". 0 -,, '; I,~ 1, , -- --- i-(, _, :_ 7, I I ',, ,, I ",' -CA , 7 : -': I -, '1- "" ,.1, "I ,,"I , 1. - ., -,
I I 11 ,- ; 1. -_ ;,-, ',: AMISTAD t34,00 V h,,".- : -, -- ,_ __ ________1 I I i I I'll-E-36,- ,"'; ,,,' ; ', I '. I I i
,;;", ,,, .-,1,1-l-.1--i_ -l":. 1, ,,, 1. ,,,,, ,;.",.1-,1l! I I , Z" I 11
-,-"-,, -, ___,___ ___ __,_ -- -------- -"--"
_ 1, ,, -,-- 1 '11 I 1-1 I 11
I __ 1 11 %z 1
F611 106 DIF RENTA ---I'-,-,- *
,,, , "" ", -10 11, I I I- 11 I n' I ,., Riiik Stipr S,,Iar, I l--;,jit, "." I 1.1,'- ", 11 11 r' ^l,-'%",' 1- l 7 ,, ALLER :,-,' ,, , , : _'-:
. ILW 1 -- --, A -11 _,_ -1. "'; T iw, 1 Aprenda a Mapejar _, "
I I ,:' :' ,l 11
T RAN OPOI TUNII \W ,, I I I ", -', N -- j I'll I 11 A' 'I t 6 1.C' Aa """" ."t""'i. "" r .. "
I , I I , I 11 11 __ I- 1, 4 ", t, Do 1,L)e ( "I 11.1
"', I ; , I I ... ,' ,"'; ,"L ', ', NEDADO, $20,000, ACTA i 1. ll, 11111 1-1 m ,Il, 11 ,
1111_11 I "I I 11 , I 15l4A.- _11-411) i __ '' _, __
-1, , !,:, I" , - '' ', I I I,", ,, .. ,, 1 "", ;-1 MENDOZA Y CIA. ""' ' "' "I"' ,:" I I %: ,.',, t--l!--,,", ,", ft- ,,Ijl, 11- ,. G-- .. 1;V VENDE i'INMWITU Fil7.
,,- '' I "I'll -- -""""",,--'',-"""- ;, ,,, ,, -, 5''- ,. -, ;, ', I l!-,
, V i -r- ----- P,.*--.. -6-1, ,
,,,: ()bilp,, :1 0 ". T lf L69 Lj ,7, -, ""- a_- ...... l, -,- 1 -,' 1 ,, ,W, t
, :- , ,,, _, ,."" ,,, """', ,- I l,-. I', ,.""I'll, ", i r- _- d. W lt, -1-11-- 1 11 i I..".,..",., ,,,,,,,,,,,,, ", "', I -- - .... .. w -"' ,,, _,,- .
1;11 1 111 1-, _-, HICANOR, $19,000 1 1 '.f" r, "', I ,
I I I 1 11 W ", I ,, l, ," ',
:11.11 ", I 'I, "i, 1, :, ji 11A'0, -l ., "I'll -, -, i 11- I'll "I .- "It4li'WIM I-!, I
. I ,, I --- 11 I'll 11 I 114ri 19l,
" , N ACIA, I VCANTA Vehd ,, 'lQ:Mi(i(l V-ia I ", -, ,,,, I 11 --- __ _1 'l," I 'I I
__ I "I I I , ., I ,'. Z- I n -, i -- I -,. I -- __ ""-, __ AWrl.1', 1 ,, TA 1, ,,;, 1 , , I I
I I I ,, I ,,,, l I'll I I I ,,, 11 1. 11:11 _1 I ", Nlfm ff r Vio; V, I, ll- I'm ,,,,,,,, 11 11 ,. I 1, 1 ,!, ", :'' ,- I'll -' 1-11111111 11 1-1 ,,,, ,,, ":__CA tiT(),'l $5,700 CIIAW F I I I I 1, 1,11 I ,:'';-, _- -_ "' 011 I
, I ,, I V, - ,
, l"O : :- -,,l ,_,, ', :".:2 _' --:, -' ,-, t k['Ct'j lm T);j N [:J) kf () 11,4 oli" "I ,1
,,, ,,, :, 11 ,,,, ,' ,, I _; I I I I l ,;: f, I "", , l , M .'r. 60, 0 "',
":"_',:,. "', , I 1; 11 ", fil'il'. 'Aidom,,hil, S'llf-I ,, , ': 'I",",""" "' "
- ," , 'I," I I ,
,, ,, ,., ,I j 1 , : , ,,, ;- A I 1 I Ln- -11 11 1-!6 ", i x V I ", "! fUillm- I I .1 I I -11" I I I 11 1:1
I I I :1 I 1 1 "- _, I 11, -11, -, I __11_11 I_~ "I-,-,,,,,,
. .... I --- I'll "I I -- -,-,- .......... __ , I I 1, I ,- ,
, ,-, .- :,!-_rvl ,, ,
'!") ,sl' -- ,', ,',,',', ,-\I.NDO KMJLY 524jlon. N, Cf k -1 I I RrAii( F_4fjtkR1'1W
,, 1 ( ASA, DOS rL_%,\'. , L ,- , -, I I : " , I ifli ... boldl, de I I'M 1 1 2, 11 I I li-I I
'. I , l : ,, Uijw" V
11 ', ,l c I ,1- , ': - I 1 T1 R li, 1) V ,k f N I 1. N D i, R F ; i 1 ,-2 "_ ,', : 1, ,, I
", , , I i ", ,,, -- 1 ,- ni I "'" Z P", 1 1
., i ", :; , , ", -, 'l,11 11 I i'l I I I n ,, .11 , : 11 I I 1'"' "" "" ": "'' ""i"
,;:, 1, ---!, 11 _e r :,:, 1, : : .", I i-, % -- ,l c.: I %*, I 11 " I-, I'll- " ,, I
1. ,, I il l I I I ", --,----,--,---- ---- -,- -_- 11 -1 I ;, 11 ", I ,,, ,,,, I 1-1 , I I ,I I
____ ,--- I 1'111. ,,,,,,, l, I'll, 11 -,,Z- _-1,11, r", '- I GUIELO U0. I, 1'1, 11: ,-1 .1, 11 --! ,,,,, '' "', "" I I I I --- 1-11 ,,,,,,,
-VIBOICI _' 5 1 -1. % : 11 I 1, ,- , ", ,11 111-lo -, "" "
, ., ,
fi 6. N IN ( I I 11 I Al- C 1, _, ;, "l ." i "180RA I'll,,,
P, ,,, z ,.,, , I , I I I E A,,I,,, I'l ....... ,, ,, 'I'll eho ,,,, ., ,,
il_ : fl -, ,, ,,, I 11 -_-- 11 I Bti supr, 4 : 11W ....... t _. I r."...
,,, ", 1. 11 111;iillO ., , 11 """, "'l,", ri" ,4
11r., 1-11 "": ": ,,,, :* 11_111 11111_11, I I 141r t t, f, ,jjj,,d- 116h, 'l --
. :', ,, -,,-,,-,-,,-- -, ________ ", - 11 z, GARAJE. "OT1'
:,,,, 'E"Do K _,;T r7l TA vlno A A 1 , 3 -- -,", t" 11 i5-t" - l llio-,, l"i", I "'.6-1, r1k-l"If, i), V, r, , W"'I'l "I'll
--- 111-1-1_ .- -!-_, , e, , I - ", I M-2474 I -1 I I I I
-va-ri. iiid, -ic i I ", I,, I 11"*,11, , , , I k."I ( lill", If, f -4 i I '== __, Ill, % 1. 11 -_ I 1: l, r;, , I 1 11 I -_ -, 1 I , I I
I " 1 xl ,, " "' " 1'1 1;. 7 "I'll"" 111-11 "I'll", "Ill.,, .11-111
1 1 4. '- -1 I"! ;, "'oll I I .1 I ; V , , k_, "", __ ___-, I D-11t, 11. Tirl-l" l2. Vk- A -, I , I I I 11 1-1 1 11 I lil",
.1. I ", , , T 11111,, A 49 SOLARES t',__ I : -: _" ., 1, ,-, , --l", I ,
, , , , 11 'T lt 1 ,, ,-,wh It, NP0, Q, I -_ , -- ,
4 ", ,,,,,,, I'll I 11, I -1 11 "I ___ __ -, __ -_ I~ "I I
j l 11,,- -1 ,, r. l I f"', I G A 11 (", N N I, ill I F1 % I h, ,i tl Galla", I 1)i- d, O'n0l" f:,",-Ill 41"NDY j 1-111- III 11-A-. I 11 141"', ,
d. W".. ,,-,! I , i I ", ,
, -, :, , ',' l,-- I' 11 'm F I m P"r t A n t it-ttl ', 1, ... : : x M WE 11:11VM I 'i I 1 "" 1; !--, " -lt"
, WH OU PENATE 1 ", s! -,, e-calle I I '' I I I -1 15 "
"""""" """"
11111111" "I1 1 11 t, T-In-111 t, I,,-"'""" It"r t1l ""ll ,,,,,, -np l, ,-r iori-'i' 't
_1. 1111 ___ 11 1- I 11 I 11 I I "'ll '' I l" I- ". _,--," I", 'I, " ', ', i
NDOZ A, S. SLARLZ I '' 11 -
r ... '* '' I I I CORREDOR COLT'GIADO I I .1 I I -, ;e- , I "'I- -, I 114"633 1 ..-,3, I f , ,7,_11_ ':,," " , 11 I I'll, "', '-1 I ,1,,.
, I '' 1, ,,, 11 11 , 11 _, 1
1101 I I 11- ,, , I 11 I'll I ( dl 'I, N' ,5 1, Vrdad, T""I 11 __ __ , ___ , _- LNTTI NI, kUF: : ",' , I 1' I I , I" %, ", 11 1-11-111, __1111,:_-- I , 11 I 1
,l 1, ,-, I I 11,11 -- -, ,,,, kN111L 7,, ill" , ---- ------------ -- 11
-111, 1-ill m', : I'll I ", 11 1 k. , I I I, W 1 ','- 'I, "'l,"I" :, "", ,; 1,
"- __ I ,,, n-, -,;- 1, _, %;n,,, -_ ,&,-It, FON'n tl I I --Ill, l 111.1111 111 .- I.."o.
d-A., ., "%1"', 5 ,l 1 1 ; I -1 -7, 1, 1. '! -, ,-', I 1 (' jkt-' e. S .5 li I l : 11 1. I I I MA'04,1, MIA4, I 11-111 I I", --f. A '-l.
L1111- "I .1- 11.1 .1,111, I l .l." I l "
. V., -"- T q ll- -r, 7, -,,,Frrl ,,6,.l- , .: ,, 1 '- , ", ". 0 _."_ '- I_ __,___L_ 66,000, RENTA $85V --, -1, - 1 f 7 - 'l I I 11, 'I',; i", 7 '17"', ,,,, r,,,-'4, .1,
4 'A' - -, - 1': ,,, I ,, % 1, I 7 l I I I ll- 11 )AIERCIOS Y 10 CAS S :- i , ., I ; ll, I ,,,, tl I I 11 / I I --- __ ", --"-,- ,-
P. MIRAMAR $23 000 I 1-11 I I -1 I-, -:' ,,, !,- 1 -- 'tmpu l,(:l()N I ROQ1 EAff4,'1Tf i 11 -, 12, ,rar, RofaO I i, m-,-II
I , -. I "' 7 -11- i- -'- -'- .,
s'. r- ,"_ A-jd.., ,, __'j- z ",:, ',2 ',,, ,-, --1, -, ___ I ---- I I ';- , 11 11-ab.41t, d, l"I"Illa ,i P y S.- J-t. Cullf; FORD V516
-, ml--, v-cl 11 I .,,- , ", 11 I I I 1 --_- """ -- "I"
" n. "IF; 11- 11'11 ,10 11 11z, e, P %RCELAS #,LMF* D kBF,1,l1--Lrl I y 2 T, 11 : 1, 0- 71
-.11, "'Z, j -- I % ;.I--t. de 8 12. f,,__-,,-. ,--- F.,mdld" d,,
"., .1., -icir,, ,_l.. _. ") - -'- -, ''_, CERCA 9 Y FASE0 ". 1 'l I 1- ___ I 1, I 11 el- I I ,1111 A-1;l 'I I 11,
, _1. Z- 1_1 ,z 1-11
7-1. 1, -.1 I , -, - ,; ,,, 1. : ,,- ... ..... "I"",, I I _: % :, ,- -, ,- K i,-,Ima, un Ga-ilzo - 1.1.1', 11--l' 17
___'. ,__, 11 I r I I ..,
*1 111111; 3 .],-', ,, *;, -_ ,, 11 "I , P_ ,, -- I - -_ _ _..
- I 1 : - s ? - - -- 1, ,I -- I '. I I __ -1 3
T.1-11. M 2W -IZ7 11 1 i, 1 I , : 1 7 - , I I -_ I Utl _' Ill I 1 f i' 1) I I I (l I .
- ___ ___ ll ... 11- , 1, I l :1 I L. 1, ,, i '. '% I I I I ,zl- 1-114.1 -.-- .1",
11 ',' 'I- A I ', -; -_ : x I :1 11 '_
il I i 11 "'. I,,: 11 1- t 1: I
00 -(All. PLNT _' ,,_,, __ SV TO ,t RFI, -- I I 7l_ -,, I ; , I -_ "' __ o"" '4"" '
,.,_ I 11 I I -- -,-,,- 1 I -- I I QIA i, __ I I 1. 1 ; __ E,, 11 11 I'll , " -,, I I "I l !
P. MIRAMAR $1 9 0 ,.;"11""; - I I : I -_ I 11"', -_ I ,_ 1, 0 M A S I !' l-
, ,- -,, I, "., , "'. ,. I ll ,- I 11
ltl': ,17' '," ", ", , I , -- - -, ': ': -, "' --_ I LOS PRECIOS 'MAS DAJOS
1. , -, , -, I l -, .. -- I I I - -_ I I I I ,, I I l ,, I I 1T(lN11vr1,1ATf.
A 1, : I I , ,
-lrl -.li- , ; I "". -, .t r-, I F- F-dez, .-Ua 01 ... mobile !, I, i, .
11 1 ,i,,.- , , AVP -f\k- ,,- 1, x I z I ,!l I E TAN AQUI l".1,Ir" "I 11-01-11-1 :1, ,.
m 60D,3. it. 4 Av Vlm d , ,-;,, '_ " 1 ' r"', f,", 1, ,
h.1,1.1-.1., .- ,", . I d. '1 1 -- leI
1, "' -tall. 76, 4 par, I 11 1- 11 I_- -1 ,
, 11 I 0w ;, -:__ , I .1, 1 "lI S "! ,l ,,,, n, -1111, 'I.,,
j- T"I'lliL ,,, z "- z :: r f
- 111 il)() ( H.U'Er S2
-_: ,_', Qui-,111, n't"", fidum rrylo., n "; "' J" '-; ---' l, '7,1'171' !-' !1
,,, , -_ "' ,', ,- " MENDOZA Y Q - -_ 'b' 1 U. S. ROYAL COODYLkU, 11 I , ", I :"", I I k I 1 co-. I -4 z11 I- -T-. 1-11 "i ll FIRESTONE, c.ctoomcti I -r -, l I -I"'
P. MIRAMAR $12,500' 1 f, '. '! 1, .. .. .. I '' I I 1, f, 5. -, f -11 "_ IIVI
cl, w ", 'ml I., 1. I _', % I 1. 11 -- ,11 ,: % I -_ Teff M."C)2l' 7 1 ,' , ,,, _-, 1, Agenria 01dAmoUjji,, 1-11-1-1 Ill 1,
-.- -- -,". ,', ' m",": I I I ,, ,,,,, 1-il ,,, -l. ""
1i x: -- 91l g Belamosin A;- 0 1. d "".r. -1, 11-- ,, I
_.: 'ENDO SOLAF P1 N'10 ,,J, ,; I-' 1i lAll k., 1- , I ,
! I'll ZXI!, .,d ", ,". 11 I I I- ---, I NULVAS ", "
11:, gil , % FIDA110 c iLALE I t Fl CAS AUTIIC, 7 : Medide 24 fib,.., I i Ilillll ,,; I .", !"".'I"", --
- h bll-- .1, Vi6,;,ra T, ,,,,, C,, ,-S Wl, I '1111-1-1-1 1, ,-1111__ I : , ,, ....... P t -- ,, "Is'. I 11. -'I.-,
1.131 I '.- .... illilli-,-Eml CAp, FA N
", Ill ",", , 11 1 1 ,-,-., 1 670-15 4 S11-7J) "', r-- 4'('1 I'll 11,1,
- -1 11 -1 -,
"" 1, I I I I i 1, -.' -, z , I l I I !1
- 1,,, wo", i q 1: , ,, I I I % ,' ,, 1 - I -_Z 1, -- ll
_ ___ 1, , I , 11. I -";, 11 I ._ -1 I - I 11 1 1, I -171, -- G--- ,
11 I I I I ; , :, I I 11 I 11 I'L '- I I .,--,-- 760-15 4 1 1 -1 ') -1 I .. ......... l'"lI I , I -1 I 1, I n 11 c- -1111 I I -- 11 lli., ,!-Habana vacia $12,500" .. ... ......... __ --' "I I'll, --- "I'll _' '--' 7 ____ __ ___ --- .1 Crn ertil& FOW '. 11125.15 4 2,1 0 I %;', ,,, !-- "". "",
_, v , 1, 1 I I _; or"',- % ,, -'_"j ', ltl'!'I t I V"I %BfEt]'111FNTO lil 07f)-16 4 i'-1.9-1,1_11
-Z. -.1, I : I I i 11 1:11, ', FE \ 1107N) i 19.35 __ ., .
I I I I 11 ", "I I ,- % I -1 I 11 7-11 ..t-Ati,
, ,,, l ,Nll.,, I I . I I I 1. 11 -, r"3, pc'fu b.r0 .111, I 60, 1 6 4 21 75 ,, ,,,, ," E" OLET 48
, I I 01- 1) S111, ,,,I, ,, I .
I.",". -- 11 11'11. 11'1,1$1 !, 1, -, 1 I- -"l-, -1, -'- -,, I 1. I I -', --, -, ........
ltlll -- ,t !, __ I I ""' .'OJ'1 1 lieni., lind. f." P.4m.1
, I Humboldt, de In f. u, l 11, g ,Vt 'PlWheld ... d, o-- ,11- .n,, 1 !,!", .... -41, 4 .... I S IOd;l, i, A S,;,, ROQ f'T: A r, 9 ,:,,,, i j N j v ,,
-."-,, I :" I" I 11 11 1 ', I I M '.- A 1, -,- 1, I I 11' "' 1 fll- ", ,I ,,
, ,,, -4 "Ill r, 1- ,, fAmi.
"',_ 1, I I 'LN't , ,,, 11
, I I I ,
- I I == -- --- -1_1-1111 el I 11
- ,,, ... ", !", ----- --- I ll I A,_ I F "
_ _.- -:__ I , I- tl- I- 11 I It ,,Ff)f) a 31"A' T"'. .-Ml,
_ 11 "', Iz n- I I 1-11 I Ill , __ --,-- - i 1'.1 i. 11,11,11,111,11, 11 11, I I ___ ___
, ", : ,",' Repitrio --1 , ,, 1 $ 16-W XV oig. ofc---- Z
EAquinik ILARANA :: _-, 0,8913. c -1-1-1 l2H F_ Ri,,Siiil GANGA ORD
d.. ..t- do J Ut, 1 'r *,--1. ___ OIL 41
= M'T s.- R.U.1 Get. f.b'l-, ", '!-_, I I V F N D V ul). VN_ viw -I--- , -_ 'll "I ll 1, ,,,
_- , t4,!, 1 ""'. 1. I w T.] 4,1 h" ,,
-16tl d P11-1., 00 Net'.. 2 V4 i, : "I' ,, 11 R-usnc_- tfv"Ll, -- PaCticular vande I 1, , ,-',
_, 11 -- Z l*l !, - ;, I ,,,
, -- 1 'I I 1 5WdIblik- m, -w. v-W, -,
------- I -, vi _, A c: IR k Ill Is 7 "',
1P..d*! t1d1'=.! --,' ',',',',-, -" , _, I -i-- ,,, I "_ "' I 11 , I "I 1- ,,
11- ---d-1, z i -1 I I D Fe l_ 'I
1 , c-, _,11TANA ,-,,I I 1 -11
I I I I -,: i I '. I.,
E l,,ft -.1 11 i 11 ': I- I ,,, ,;i I y Pl b ', s9l-nullm itrecl", ,) 1_11
t-.' "= ,X,"' V .,rf'i:'11-1. I '' l.t.r. I., ..7 -EXI Ir .- $18A 6, RENTA $200 f --: I ) i ',. d r r -' "I 1- 11
1411. 1 :'- I i I '. I I I I -Ui ... a--- -11.1 -=, ", , I '. I- --- , I ,.r.11 I I -_ I I ,-c," .
. J. i,- I '' __ - I - EUMECTORAL TA
v----l" ", '.- --=--- ____ 1,; 'I- I i -M i I
I, I 11 I I 11 I -, yl 1) W() -_ --- I I -:;;, I m 1.11. iivlf _" -4-c" '--,
r, , I I - -_ -_ I E_ sa_-,sI I :
I I I _'', , I -_ CHR --_ 1.11,
A. RODRIGUEZ r I Bri.. i - , :, I i I I .. YSLEI i ,,'-',.,Idld-. .. ,,.m "" -- _.,
"m ': ': , I Td-, I : I _'_ : 1 ; I I 1 1, -_ ., PLYMOUTH 1949 S.dirx, 4 V-t. Im : "- Y it, -d.d e-mii -1
11 a w" 5'W" I ] e.p .,P'1r di,. '.Slrf 1 d'.."Ns'd ... ...
Q.1-1U, .r.-I , a, 1, ... 5, ,l , :-- k IFNDAI ,- , F, T, , : - 5 . 1 - , 11 I rl.dl' D_ f"il',
S-l"t- ,,6rcl 1, I I I I Q V "I'l , P.ii.,I.. .- CHRYSLER Mlltlpol4 ... .U 6. N=,o ,,
I ,; ROQUV I T, B T, R TiNl ,_ 1; , ,i ..... T- ", -- -, I I I r -,' I lug y d d
, !,,, , I ,,, , I I I i HumhoWt, lt'. llf ,,,ta a ".. ,, A-- Z y 11, V-d. X_541 j+i
,,, 1 j I PLYM OUTH STUDEBAKER 1941
1 I ': I I 1 I I I I I I I t, ,
C, i 4' 4 W, I I 1- F_', 1 4 14mmummulomm - ____ I ,. Im I -,, .-I-d. d. .j,,.t- 2 --- A. j, , ,,,,, , \- ... ,l 'I'l C l ... p t, ,1,. ,mo i 1 1 I N'T B E 2 1 uk f', "" I I PLYM OUT to, dl.' "' (, r I 1 112 1, FRYNTC A LA I I I ef - - -- -*- 11, ,qo, D_ 1 ": ". 1 I \ 7A )A D 7 k PATA, , ) , -_ - --- I
,
I ,- ,!
W-- '1 Ilt-' I I ", 1 1, I 1 i VVIIADO i o : j 1' j !, I LINCOLN I Im I
,at, '. 11 I I ie aei : I ----------- ,
r.l. pl; c ,, : ,, ,, ,, I I I I
(lruj,,, vK1%, 10 "-, ,n ": "', i 1 E r 154 UNUINARMS
I t'll, I I 1 D 0 D G E I
, S, '-de un ki, 'i,11'', I I "I I'll, T EiN O L IN i.'d ,
Rmidert: I" 'I"' , ,, I ao por 34 a mi., met-, do sj z, i- view to ph'Ar W 1 $ 1 ,issr
..dfr- ,J, I I I - MOTORM
11 fondo. Informed em ,! ,i,- t- c- ;-, y orf a-,
zl' 1 1 li-t P ... it,'4dadm e'air. vd.
.- Tit- 1. I I I P Fute. 'a f
.. 32 -f'. , I I I ,,. Cr- rlt, '4.ajq- -, COMPRE SU LOCAL 4puelf-, 1 lati'litra ,,, 4I L E H ER CU LES
ret, 20 I 2 CASAS 14, goo j 11-1- radio, rueda libre, g0tr
.
1 '$ i I 1, No I- dan W- lp-ft. *W,doi; rr t ., 1 ,., t.l ,- .. i l i_ ,= d.1 1 1 417
r.rh, oP( I --- zti ,, W.-tis, erisfal.s i,.!-nt a- DMSEL Y GASOLINA
. f-- ' , -y;1 "I M R -i _1 !; 1 M. CORREA A-6839 ";- "'p", 1- """"' 11 Coma aturro.
I
k 'i)A d, tz-', ." ' ;' 'I I 1,,'. ,a, i"aw.40.01, I'l
- t' ', 11 I I , 11 I v. ilil 4.1 --, -- in 'gy_ ef r I I Calzada enlre 18 y 20 --l-n, v-j- 1. I i I r-1-td. d. "" a7, 1 coe.clia Ojd.m*l,& _Q_ rieeeiit. I-~ prod-d. ,,
-lol I ", I" , I :, f 1 5 il ,i- Vd, -_i., F,.,- I I _t, 6.1 d. .", I - selmlit-ain .;7 P 0 N T 1A C ,,,, h., ,, P., pa
T'.ro" ,1,1 ,,- 1 l I I I'll ,d,1v- I '.. b- - - ti", ," .1 li tn !,-- -t- S T "UD ioi A X E R COS" DUNTKO
D" '7- '- 1 I 11 ", Wq. --,11 I 1mnTvTT7eMm_ _-_ __ __ I t- I'll, EmmomMmMum, J17 lf'i I 6 RFPUESTOB Y StRVIC10 a
, I I , -a 7! ,-- -; --l
11'1 11 ... %,, ,,Z, ft, 1 1, I 1 I -- l l--_., lul,, e li'l:- t'H-C.53r_ t-ll 11 -,-- a 9NTREGA RMFOYATA.
,w. t ,,, ,._- 1 : B AN DPORTUNIDAV I ,-, V110,,, l I ;_'-_,: ,-d, t--- , -1- 6 FACMIDADIES DE PAGO.
I 11 I I , f -1, A-: 51 ESTI ,l L ECI ll os -_ Tlced.- ,- 1
_- ,,,, ", ', wl'. r-l-l' T-"-,j.' LI-1- I W ILLYS
"If "I No Ill, -d. , z1rl., PISICORRE FORD I Ci .1
I. I.- L 1 11 lllil I kl' -,- ,, Im ,., P.Wtd., it",
11-42-4td, 1, '. : PmC0=9 1941
.pia.,Arerm di, pn,- U, tie r, I.-l" x-,illel-1-1 olw. ?A-derU 7 dulr -, ,, ... *qlll- --it. I "I d, I PLANTA $8,000 f-s" ,1_1 ,t-, w ; E. 4&4.!o.* Y'_' ,t. ae _u. B,," or- c- ALMAGRO MOTOR
-o, y ,ooo .1 4 .W m I ,I , 1 ,, -": I I 1, ,, 1, -- A -,,,- 1 1948 C A D 11 L A C
.A- Juan Delgado ., I I- 1 ,-_- _,_ ', ,__! __- I ". Ll _X ,." ,. i-, i ,_,,, ,Li. .d -1 ... rits, m.x.mj eoxrdhlmms COMPANY
I I AHORA ES SU __ : 'i T.m a-M4, I I
30 -i ' .1 .a "ta, 1 -- di. sell. .Chalet de esq, upo 1, 11 '__ _- :.- I ._ill 6- AVE. DE l,,1ENOCAL goa
Pol
1.0tia ,ar. d,,r,- -. r, -1,11 ,-. 1 'I ini6ralese de log q i 6 vi .
,
13, _1.
dl iblM ... duralia".,
_ el.,,et. 2 bah., do 11M 4 it, I I 1 1 I 1. I -l- -- 11 . I I , " i OPORn INIDAW _,_T,___ I -, ..m "1&2'T1*1QulN. 1 disposible& I HABANA.
de 1 brtc-66t, de 3 41d' 1 ROQUE-ALLi ;!Tf Nab C-Pf IM I mumim== ............. mmmmmq
I-i6r-- d. I- cl.. estiv, I
ojild 9.raji, pa". d l ,, , 7,,_ : , l _- , -, -I NO LA DEJE ESCITAN' i ..... 7'
Pret '. d,,. 1&n,,9z',, .. I I 1= lll-- ir i IV
"I .1, a Oc l '" .1 I-W, ,S. A.- I ."
, 'IsIrl. 1:1g, ,, _._ A 13, dt 3 a 7. 1
( ) C. .,, m 4- 1, I
CC 1 1 iln I ,. ' a n to UICC-=;,.N 21
le,,t., INOBE11111110 CIIALF1 $2 ,Wlj 1 APROVICHMAI I ?_-- rjjmboWt d, !"f o P e
Null. 41"". ; I "I -- I ll: ,' -N __ Mena# darningoit. I --mmmmm 6
UNA PARCELA DE -Eltllr -i -_ ,,-,
_', - 11 ; I ,,, -,,., '_Nt "-,7., i -I'll, di.i. 1", ." I NO EN EL MEJOR I ____ ____1___1mmEm1 clURsis
mbr'a. 1,11dIT111. de ;, I I I 11 I I I cl ., s., ] _____ ___ c-lil"ll-IC -o-- BOM BA .1
"ci6l, l-d,.r-. -34 , ; , : ,,, *_ f REPAR-fo RMIDENCIAL III- I _ ____ vH E 5i la __ __ 11 D E i
ter- '270 --c,, ,!, , I -2 l -11 %-'Ill, 11- 1 ,- I'll, 11
66 t.d a, ,,, P'll- I I , 1 3 AUTOMOVILES Y ACCES.
it. 5,4 I- 4 h, , I '_ 11 I
, '1 I -, I I 9 4 9 c"A*;E119
cw*e, ,,, -e, :. I M A R IA V FL 7" : -- -4 CVFND ARA- t 'mml, rli! I
trega dtf-p.,d r-c- ,,s ",", iv-,tili,FiA - vjq- eo,, -in- I ,", l _- sw 5- Oldrr ALIMENTACION
Hid. I i -:" ,- ', 4 I.. ;- I "I ll P !- table ComerUW M A CK Cufia
I I A-, I l 1 11 .1, ,
"art Sulit", i0os OFE 1' '- I -_ - ," ill- I I :
a' -- $ i "--- 1 ,-,,i. ,_ -, r ,,delo 76, *Arai. Vi RTAS 1 CA R M EN '"' 11 IDE I
- 5 I "ll 1-111.1 E-511151-1-1 twittidur" tu"., I
1 1 I ... "'.. st vzxux C11"A "T
lll 11 i l""' "TAWL 4 p -t- X= y -fok, O.K V., ,,!,Jio, nidpaanjV, garn_, FARGO do Volta
Y DISFRUTE DE LA VMA ii
I C de_,421 1 EXCEPCIONALES! .VITO DI l
,..,., ,
"ki g,,,
. m, A PLmam l I ,- ..% ,, ,.- 'N "' _'. I .'. ,,,,: ,- Cos;, demr. Ate ki p I
- 11, or" _f" , ", 'i- -- I '- I "111- 41 11M ,r,,a, -, Il'ill 11w- 1'i_. V.mr 7,7n.. or IrA3Ajx. F ORD Panelito
4W mm, ',,,tau& I I "W. -,-" 9 "hit
. I 11 -11 , -i !, d, 1. A.PH- .venifts rentia hasla ortid, :
"" Ojlq- j'ij,
,ki IF"Or I .- l -- n __ 2%-" -,01- uf_ re 12,
.1 - "
" aleirribt.(10 PfIbliCei I E- 5,1-1, ss. w.x.m. i.r
- ba .. _G11 I
,,,-I 'a
Veda ...i ,.,L'- i, I D EM ING
$' do, ac-ed-to propia, tt10.X11.A!O 1 111 It VNA Tli r*8141A, CON TKXS Agucili Oldmobilc ,,
R-t. 11 W "t 1. ftt-lm ter-los Ata$ y n", ,, H-Iei- .11,61- -trif". I
R... 1 "m 140,W i 1 ,; ; h ?= %4 l, = = ,_ I 11. ft. J.A sK T.11, u-2= A 9103AWAU V LjN.
ode ., h-.. riTmadoc A 361o 10 minute do I "' r ar _i,, c- I BA-l-in 857 CAR BAU A
1-7710 ,= 1 -ud- I- TA Hibam I $3.21 ;
R i= I- y Wil, P-d-l i-5162. R.4'. : =.. 61= =
il I-"'I1"'1111-J 1. Co.I
.11 ... d- v= u ... eoN bl-_ it-W 3111 '_M-A. 4&W 1"f_ I
Parcen de tod. U..A. 2 ,' tr" v%. m,
A110 QM NARIO DF [A MARINA. -AfARTES, 16 DF, A(;(6'r0 DF f ) 19 PffINA VTWM", Cr)
A N I I N 4' S (11 L' A S J 14' 1 C A 1) 1, T I M A H 0 It A
. . ... ............. - ------- -- --------- .............................. ...
VENTS V 1: N T A S VENTAS VENTS V E Y 11 A IQ VENTS V f; f
,st 3 AtITOMOVILKS Y ACCE& 56 MUMLES Y PRENDA3 PREMW 158 1,111110S E IMF MATERIAL fA CONSE 191,
Y EFEUOS SAIIITARIOS
Ell. ....... I. ...... ...
- ----------- --- - 1- 111__,Dli_ I" A., 11 1, 10,ANVA. hTt OCVIKE. 1:-,1AN
.1 BO ... .. ...... 0""',
Y PAILA -1-- -7'in lt,,G 1 .7 C1- 11 --1
HV, 1. P'tIct",
Do i-, CAPAS PE AGUA
TRIT URADORAS m77,,,ot7z ......... o. 0-hl
54 MAQUINARIAS
PULVERMADORAS N", i 1,9 RADIO Y A ARAT09
ELECTRIC0S
T7-iW P-",Co
1 "114
"LIPPMANN" A 71", V1 1,
MENDG.-A
inmMinia. PAlA'10 '
A Prioera OfertaKn-7 tr
nNerlamdov olay'! r)", 'j, 11 FlIA-1114ttg,
p Wt,- A Ql,
ATENCION
_17tv, H 0 M B 0 107 A101W O, "It" t '111
MAO U INA RIAS ... ...... ..
Triturad a do pleArn 3
'fAJF I 7 FJA 8AR (:A(: If)
V4 -t- w hars d. EN EXISTENCE
vull'"I" 0 0 gi
INODOR
MOTORS MART CORP. P,,,D ,itrega fnt. JiDl%
cha, 'U r AN
A
NO PAGUE ALQUILER as, raw"".
WHITE
C-rtiltaa con raodu d, z 1 2 j 'i 1 0 ,, _111 11 -1 i .....
(C.11'Illd d"d,, 1876) 7 UTILES LF OFICINA
POR SU para, remerm,% NONIII
MAQUIN S E
A D
M.to-lt PEMEST05 Y OCES(
A tvvlonsrltl
BOMBA DE AGLI.. z, 1 51105 PF TODAS (lA1;FS ESCRI I 7JAS. MAATF ,
'ADQUIFRA UNA
ik 1,,ti ,, k",
ROMBA TURBINA .... 34% 3,
31, Ttf, M-834a.
NUEVA
MAS AGUA r
:-t-w
MENOS CONSUME ..FVtPAS Y REFIUGEIUMRE U le
t .-
S1LENCIOSA aV_=ftM-e1 r'! L E J
CUOTA SENSUAL 0 DE COW 11) j 41/4 x 41"
Plant" elietricas Diesel. ......
w1tD, Is RvA_ BLANCO COLOPM
Wnte 71 KvA. SR. COMERCIANTE,
a_ 11's xvA. IN E R 0 HTPOTECA
so PO 00 INDUSTRIAL
Plants eltlietriess guo q 11 BATIDO"RAS, KNTTIMAz
MODICA ENTRADA wt. I's It I __Y :3 30UffrUDU
Mile informed: K- 2 Kw. -it. l.ass _ttL ea pe;_!rta 7 !CICLETAS. siguientes buetass, hipote-1 IMPORTABOR:
'a It. _tDL de r"itento eonstit=i6ls se at
POINT 11'1l7'_ 1_l I:1l7%1,
o,- J VnUTE -i 51N QER
"Ets reso de at" jA 70 A PRECIO DE GA,
15 dies de uso Extenso attlrtid, D,_ Did -A.
Mora-0118 Compl- Y i, r. a 350 Hhe Ddr- 1. vD.-1,,,, jb. D-D, 4-D as' IVIL S. C, I M LNDES EN r- Feffelera HumkIdt, .. ....
'r 3 at- Efect'" Foloqtaeov
Finandamiewas Generale
g.r VIV, wtii- I sin COLEGIO$, a
S. A. or ROD 7,750 74% Arroyo Apo,
i _* -6- = 1 d S. A, S, A.
cociulls do Ills a 04,
I, Olk z ROLSA do U-00 hasia $223 ean Carretera Agular 411, Deplo. 400.
&w NkoW N' 105. -00 HUMBOLDT 151, osq. a P. 6,0M 8%
M( Ere marines Die U,'EFILFS DE pielms do ropuesto Parts
TaT,",)no M-1459. Of Central y DoEevas y d. usa., O'Reilly 40q. meters VEDADO U-201 lores_ Telifano H-9276.
a so .r-TAF7.1v,1 5,000 6 titt Habana
.7 63. A.'" 14 GRANDES FACRID, M 5,5DO 7% Vibora
a _21111111111r9= PA 9,000 6. Habana
lAT,103
9,5m 7
T v A A AMA Is
_-11 --1 Xtr _A0 C 00 S
- "ItIl!", -11 ""' 4 h.1: 35,000 67 Ay t.in
TUBFW, I i 1-1-1
arez marinas do I - "I .- I mlistsdas -w
I-, Est" gara
zlba des tr.M .
ii, r)z c7-14 quo valen u- d. 1.
ULLAS as njzRA cantid" prestada, Para War.
N4 Enes Etempletas Y, %I desse
s*mt v is'
v --a- Z M4 52 18 to a inStMeEletnar las prapiedn'
iZ des, Ramat w PKAK IAS DAMAS
a -Evitalrade-, S WLSIC&;
1 1, 7 RORE--,TO A. VIEITES 70 ARAdo Hkvv Foriado P_ I" DAWS
ys
50 Banos 111potersts. K.TA.
("OUGHT IRON) V, So. Alto It~ l 1 lI. *aNEGRA eon motor. vefiga prollb Y ;,Ija P"... 41 D. P-1 11 1, Al11ill-I
do 4, 6 Y 8 pukadas, -1 a llrs Cklhp Its.
rl :Av Y U kN, Tono MrArl'A DIPOIRCA $1,M4 SOERX
GALVAMMA _;:1 CONTADORAS NATIONAL ENSERANZAS
rX. ... R-Is"..,
ardficado Ae TV, M-am.
desdo %" hwits S" It 75 PROFIMPAS PROFFSORES
Y_ .a- .. numt
A ; me!, nroioz dr] Wirt: t, NO WLAIVIENTE INGLS# FRANCIS. ALZMAN. ITAMA
ln4icada r a tralcaics an 000 mer" lo. ."A"L v_1 ftVflffi. Y
c- A.
inctenics, Instalacionts do N, t- I- 1-t6l.
so fat III Ps i $-I. ; I, N.- Tlil
air; acvndi- vvNoo Y Iv 14
"A No, 11 IR A
Lionado, etc., Y art gem ii INTEREs GENERAL
oLtmo Meal PARA RIPDTKIrA, Ex
pma toda industrial 8, is D163 itsl-kw 1
-plnA zaru
se bombeen liquids z, :o. 0....1 otf m-lin M xii ii lw&V
o- Dift -111
1- -2,111ii, ,,; -1- ;9BRF COMPOSTELA
_"Aor TELLOA an 757 -d..DJ I Jesus Maria, tres plants, con
p1da lntovmos a. :4, v 1)VDV 37S.i amercio, torna $1 5,000, at 4%c, A L Q U L E R E S
PRE1110 DL A LM A (,'f
I.YricWtv -KN. antar at 1-7181.
LBO Y clD. FACTUDADFS 13-E-635943-17 79
01 D SOBRE EDUICIO, CA- 11 0 T E L
AMMALIRZ 11, Cuba &K inmedialo Via
MARTINET S. V GARCIA Y LINA! D. GNI, S, m ISLA DE CUBA
"Do A-" cV' vowA i ancs, $15,000, &1 4%. Urge
2 4 Iq
MERCADERE 9 IMPORTADORES' speradon, TelL 1-7181.
A-7764, A4M, ning ZANIA 574, 13-E-W60-63-17
i, N-,!"l 11 1.
M entre MarVaka Gon? rf! D 17,000 PAGO $8,W SO- P IV "'tt!"
Apaftdo 769 Rdh= _l 11 19 Mro W"2 u to. lamente par noventa dia&
A CASAS DE HUESPEDES
ENE, z Ursula 70 londo Parsda- W2 POLLITOF R,,ta 15. Todas haras.
'F DER 3-E-6359-63-17
COLONS REFRIGERADOF. ES d,, C-=wz=itt TOMO, TRIXOM OS MW
F-= LVI pesos al cuatro par ciento par
CONTRATISTAS veinte ahos, sobre varies edifi- dan" -arl P .. ; 11,i ,"a
TEMMOS EXISTEN(MA DE 0 00 X E' ar;o cios qua valen dos millions.
rvAtm"
IoIoz M=,cadc.w. Tr tar: Ursula 70 fondo paradeV-11 Al, lT, ro
:Iiquinm do a Lblr, Ruts, 15, De I a 3, APARTAUZNTOS
W INCHES rsr 14 it T4, 5,amat y calcvl= t CASA DIAZ ol. B-6357-63-17 solviclo ,wvAv m, XMI.-MA Art$.
r1tutidades oxcop:tloaaloz
do 1= molozzx &L in, TOMO suo
con guato cffiao do gmantia
y Accoltozrioz.
calle 07airrill pegado 'j, 2 W- w'sot z_-vA. DI
urAdatills tottflmonto Mu ummum do Dolpach LN Tovas -for, Octubre. Tratar' Ural 7()
con dgI Ri.-Ill.dor. u Y T;U4A?01P
LYDE _7" do fi blca, lo quo v lilnoa I i !ondo paradero Ruts 15. Todas 91IAOO APARTAMENTO 3 Ct kg1; A-A, NtN- AE ,tI, jjo,,, DE CONST, .13-E.V62-63-1
P- ,6a Y ve"a a un gorador nuavo Roipigo=iorea. Y EFECT05 SANITARIOS
Cs do Pdquo to.
7 6iadoroz 8o Auu !. M OMTAS
Precios For de-,,w ,
RD A *AMA$! PROFUIDRA
Fabricadols pmr Frigidaire 4'S Cc!or dat S4qu?1da f etit. 14
tittkh, CHAPAS
4,,. c_,l:ts
Frigidaire 7' $175, 00 owl ".1 V41 viv n A 1- ItIVII ..... ...
"Clyde Iron -- -- a.'-- vnVO CtAt O tM, OTio a o.,t pagol i t'n ftl- Ill. I W, -a7' M OM GALVANIZABAS -1-Vt
L w A
v" jj;; 612, .4 A
MS FERNAND72 i
W orks Inc. I a Calibr" I1IP0TECxS
Frigidaire 8' $186.00 Nua. 18, 20, 22 1L Nuwtro Dpio. DEL-6;i' IL MO ATARTAXElflta, MAMANA XT.*dim, Z.VedrAd.. dft
lo."Uh, BOLSA DE "HU BLES wto. IVRE ox"r F I idaire 13'$M .00 Iz 5urntwairam 5 11 u i p,,,
6E OFICINA -Q 1'-E' 15P," A DER, Ckurl I %vat
E vzs WWI W, .-to-t. d" W.-Id.".
009
vrx" I MUDLES do
ZALD0 y MARTINEZ9 Edth- 1, j
Irn IV.
"t- a I I 1 ",
1,A METROPOLITAN
S. A. Nvilff v cia. bdk ELECTRIC TODA ONDA
VATTA C*Yzit, l A-7742 A-77
M E R C A D E R E 9 2 4 SAN RAFAM 103
Tols.: A c 4 Agoncia Frigidtlilt do BE CUBA
-77K A-5190, M-IS29 %'Ws7D
I GALIANO 2127
Aparfado 769 Kao,,na C _EL JI Flit CO-RD01, A-E -1 5; LSROS E IMPRE"S
mire Conceedja Y iirtd Ravo 11. 14-7111. Sr, 31 r& HABANA all
ru'a. nz ;,I
nz ;- at r1Z I 'All Al
121 t ll
ot.- I- I-,,,- I.. I I "I I -1 I I .. ,I-- I ,O-WWW 9PMW"-7- -"-Tyl"mlw"?MTIF"-P -- 1_1_1- _I
PAGINA VEP'i MAUI W' LA MARNA NIARF[_S It, W AU)SIO DE 194') APO 0=
. ..... I _11111111- 1-11- 1= --"-,---",""",-,Ill-1- -l"-"-"",I """ _,___,_____,_,__________ ,__11_1_ _1__-_______
C F I C A 1) () S 1) E, U 1, T I Al A ,, I I () It A
-.,-,- 11-1-1-11- ,--,,- I ,,---,-,--- -- ,-,,,,,,---,,,,,,,,,,,,,--,--,----,--,-,-,,,-,,,-,,-, -- --,,,,,,, 11 ___111::__111-1--____-__1_1 --- ---l", ----_
_'_-----'-_---- ___ _____'___ _________,___,____ _-, ",
..... .. ..... ----,-" -"-,---",-,- --,--,- ,- -,-"",-,-- __A ll 0 TJ I 1i F TT 1', S I A T, 0 (I I 1, E R FS I A L 0 U I 1, E R E S I A 1, Q U I L E R E S I A L Q 0 I L E R E S SE: SOLUTAN i SE 30LICITAN I t E 0 F R E C E N I
......-- -i
EWRAi -'_ __ 1 """'' _;;
S2 0ARTAMENTOS K11 94 RABITACIOW 187 9IF--i 6umWTE Y vuim I L04_. (1CIN1RAS--C0(INL11 -1 1 FICINIXI'AS 1
- ------ ,-- ___ __ I __ __!_ __: I ui
,lIl- IIIIIII ,'I, " 'l ,,I., 111. 1-1 I I,~ I IT 111- I'll 111- -11 11-1111 li-1,111"I'll 'I'll-I 1. I11111 I I11,1111 .1- i T :-,-_ ,. ,!T,-"T:I -""",, l I, I'll, I I I I I I I , , I I i I I 11 I 11 .111 ", Ill"__, i I,,, T, ,,, "'i'l", , z lil"'Al Ii%', I I ""'I. I I I 11
", ," IT 1, ,, 11Z 1'1 ; i I 1 ,(I I 1-l. 1.1111"T'll I_ "'7 ,,, *,,,, T, I- 1, i"I'l "I 1:::- 1, I;tl I "', ji.- i
,, I I -1., li z 11 "I I- .11 11 i ', 1 I I 41 I 11 I __11 ....... .......... ---- ----------- - , ,, 1', I 11 I , I ,I so lic it'a I I~ I i 3
-- - -- --------- -, I s e I~
, " "" ,_ I III_, ;,
,,I,, I Ill"llyal.
,_ ill i I 11 I'll, ...-I I I I ; I ,
__ T, "I" 11 I I 1'111I,1 11'111- l,
'T III -' ""il" IT- % F,,)AD,) 6 "li, I ,'I ,, I , "' ,.,.,I', 'I IT, "
11-1 I .", I, "'i te T 1 ,,,* , -,- I Illll rlp,-,In 1,,jli,-r,, 11- I 'I'll "' -- ll -,.-,,,,,
", I - ""', , --- '"'T. "' t-,_,--_,If1t2 SANTOS I",
--, ,1 1'1 I -1 111. I -- 11, C-l" "'. 1 WAPEZ MENDOZA T 165 MANFJADORA.5 I ",
.i Ii -, i % 1, "I -1 11 I -0 0'. I -11 ,11 , _-':.','- % I --'ll", "I -j, I'll, 01111 I "I"
11 11 ,,, , __ ,,,, f pn- ", Ili
_4 I T, ", 11,0-, "'I" "I"', A, i I I-': I 11 "lli-11 -l"""", _1111111 I z ,"r", vi"'n"',- I ,!: jf"dlll 11_111 ll ', 111 !! I-, ,'. I-- - i I, I'll', I I I ,
1r, __ : -.,, 11- 11 I 11 I I-. ", -, ., , , ", ,;' Z I- I I, ,,;, ,,,,,, "'
- , : I 1-1 '11, 1-_ kl,4 t Itt) 1 j, I,,
7RFIFtiA _116 MIRAMAR - I ": ill", 11; il:i, --- 1% ,;, l,
____ I- I 1 1 '1"I -1, ," '__ I:"- -,-'Il,, :,, 11 ",,, i"'. J, i"ttIrl't wi, Mi'l- r, ",
_ _ _ - -11-1 ''I'll - -, ": I ,,, 1 ". 1. I ")
1,1 '11'.I 1i I I'l 1 1'1! nl,,-.I l 1,il "Ill ,T'QI II-Ii 1-11AA .111 rl ,-,, -,- r-,- 11 i C... mi-i'l, $.h, I/ f, di I I 1) I I", -,
IT , ,,,,,,*,r,, 1-1- ,, I I r""", I I i "'Ir,; ir --Ave. 3ra., entre 8 v If). r ii- ,,,,, T -A, """"didild', -I I I oviii;0"FIT.
I 1, I ,_-,; -3 ,--,- i I"t-, z Z,7il,;, I, IT I ",- I'll 11
A-blid. n I ill ), 11 1-1 "I
r- pjlx, 111*111_1111 1.l: 1117111" 'I" 1'11 , , , i ,', ,',', "'- __ ,_ _,", z Vl I i I lllfii" ll', I-crib. III ApDwi,-, 1113 'll., I., I IIII ..
,z -III i4---i" ..... -R D C 1, CA IS A i .ii ,-i -p6r. T-ii,, If- 1 I -,- :, ,,,, ii, ,: i'. ,
I'll 11 "I 1: I 11N I dj6-d,, olipetiidin A,, I-IlAid, 1. i ; I-- I, I , I I ,,, , m i I Dd -1 -11,
Pi 1; In 2 6 I, III. - ___ 11 11 I -111-1 I "I I I ll. " -il, 11 I ,,,,, "."", -- , --l", drip.-. F If, 1,7139. I ........ .
Njf ; I ""i """ """""' ,,-,,,, ,,-,: ,,,,,,;,, ,,, ,"I;.
-t D -1 IN14 S V NIVY FRI'SCOS 1':' 1, : ,; 1 1 "J, -- -kt
, ...... "',"Ti.: ,, .- --'. -i"', ll'v I T -, 7_- ""III" 'J". -;-iIi
OZA Y CIA. " I "', .-L-lil"1I I "ll, '-., I I 11, I .. ... .. %1 l_ _--i-, 1".
,, ,,, l I 11 ,,, ,,,,, , I 11, I I i I __1 lilid, ""I,
Obl.po 305. N1.602 1. l x -1 -'- I ,,, 1, I I -111,11--- Y 11"I-Il- T, z i ,,ll,,,l z',l-"il, --,i 10T.-Io ,Iivlrn ,Ii --,ii, T"I" 1 i'l I __ __
"" ""T110i), -, p, ,,: ., ,_-! ,.'2.1 1 ii I 1, ll", r:; I "I ,- ,
-_ -_ ii-, v x I.- ,I, i _4 I : i "ll'-'i, 11, 1111:e 1, "I I' vgj, I.- ml __-, I ", i, :" '% I,", "I ,',',, ,,, ',' ; , , -- i I i, I ,,
- -11 ___ I" I 7 ii T- I I , T, : 11 1,1 1'. .. ..... 11,1,1' I'll,
1 .,-'-- I 1- 11 1:1 1, ; ,, _1'11,1'1' i, -s EA17 1 DS A, APOLO CAT ABAZAR I IM-1,;-743-1 I-If 11 __ __ __ __,_ ", __ __ 'QUICA ___ -- i 11 "I, ,
: ...... ... _ i,- I I I 1 ,,,, ,I, "
I -:!,. 50CIOS Ill lln ,-ii"I'll IT I, r I,
OPONTI %If) ill) 'T" 1, I ln- -- 11 ;l-! A. NARANJO T , ,
i -", :,"', ,,, I* .-,'. _Ii', ,!I,', ,,, z I-_ I ljI 7, It iI_', iw,'- I I- i" 118 i ,, ,.A xow
, 1, ,.-,''3 , ,,"- , I I ill I I 11 I ,""',
All: TI,"'- I' I _'),_', I I,- I imi, ,I I I,7- i ", I ,,, ;' ": ,_ , "" .', ,, '_',*:111,ll ill I'll ,..'I,, -li, ", "", ", 11 I I l" l I --- --- -I'-- I'll ) ", ,
LT, I I I ___", "", __ I t I i , ,, P .,:: 11 ,: "I !'it, W' _r,;itD:_ 1 I 'i I; 1:, 1, I 1,
,,,,, , I ll,', i 1,, ,, ,IT I "i 'll", 1, ,,, ,
" I ', 1, .- X TOW1 lit I )N
'- r' ', I ,' I ',' i%, ,,, 1, I , I z I If! N1 ', F ,'- ,. "...... I i I I I I I I I 111 111,111, 111"I'll, I- : ,,, : I ,: I , ,,,, ,i,, :, ,
", I I I ': "" 1, I l"! I .
P- .1 ,il 1" ,, i 11 I -- 1 '' I Ii I I 1 I -1 ,, I I - ITIT"i, ""' ,,, I
- ,') ,,,,,,,,, ,,, I I I I I .... z n t 11 I I , I 1 : I ," I I I I I I- li I ,,, ,i, l"'. I I ,,, - 11 ". ,, .,I, I I, I I'll- r, I , "I I I ,I I I "I'll I I z I " 'i, 1 1 ,-' I 111i iiii .
,,,, "" Il,, I I'll -_ "I'll 11 "I - -1 1,
1, 11 21 , ,', , I I 1 -, I,: 1, ,I I l" I i., 11- 1 11111".- ,".-iTi,,, n, ;,-, I 111M)ERNt) III 1101AMENTO 11 I _,__ __ I 11 k .d" t "i"i -, I I "I ""'; i, % , I I I I I I i I -1 I I I
_ I T-i -, --, I I , I I I 1 _Illl t, "' l '' I I 11. -1 I "Ill,
-, :, I T:_ _11 I I 1z I I ", I I , "" 'i ", ,ic I I : .'', I T'I'll, Ill I'lli, I'll I 11 W ii 11 I 111. Y ll I I I 'I',,.
, I .
__ I I 1 4 llll; Tll ill, ,,, "'. I I I r l I 11, 11
, -, , ,, .; '.' :', T "I ,
- , i I I 11 I
, , i, l 99 ALQUILERES VARIOS I __,_ __ ,__,__ -_ - ,,mws l ,,,,,I, I ,,, I I'll--
11 I I I I ,, I T- 11,11, 11, JAPDifa m l; T : ,- 1 1,
CAT11 F., I 's I 1, (" ,% F I,' I ,' I ' '- , I I - , -, , I I I I I I I I -- "I I ,., I I-- I
M 14 III I 1 : -' ', , , , I'll I 1, .1-ill --- -_ --- I _-__,_ -_ I I I I I I I". -,
i IT I -, .--- ,- --,, -- 1, ,,,, ., ., "
Y AW III, I _,:,ll'- "I", 'i" -111111 1-1.11-11 1-1111, 11 I I
i :, w i, II't" ."', ,,, I I I I , I 1111i T,
Dl,,C I , I -- , 1, I I I I I I I I 11 ,. , , ,, i I I 1 117 SOL)CH IJOEi VARIA,'; i I
I I e I T I T 'i"" ", , I -1111, ,I i Tl: ,,,,,,,, 1
IT I i I 11 I ''I I I I 11 1, j 1: 11 i: '' I I ____ -_---,_,--, -, " .. ... 1 , , I I ,11 I 1.
-- .. li, T , 1 I I I I ll I I T, ,, ,, %- I I I ,,I I i ,,,,, I I - ', "I 1.1111i" ', "', , I I I, '1111,- , li" 11 I I 111:1 I'l 11 Ilil 11." ll I'll, lll I I 11 I '- :, I 11
11 !- : IIIIIIII, ill" -11- 1- I'll I I I I I I I ,,, I -1-1-1111- 1111-1- I "I I 11 I ,, , x-, I I T 1. 1: ,il
,), I I 1, ", 11 I 1- T l I- I I I 11 I ,,,, 11
- __ ,--,---,--,I 11 11 I I I z, I I I I I : ,I I I KEN'TIS V1TNPFWWf,', I ,
, I I I 11 I I "I _- 1-1--l- 1- - I I 11 __ -------- ...... I ''
__. ___ _11, ',-I,-'-' "I'll", I I I I I I 1, "I I i I ;, I- 1 il I 'I'll- -111111111 I'll- """, ,,, 1 I", I, "I. I'll,
- I 1: 11 I A Nf UNO I 1i "I "I'll I I I I "I'll, I z ,,, ", , , I .. ..
I I'll, I I I 11 i ,I lifi'll If _:_ :: I ,11 I 1i NI'tti lfj) I ; I I, Nll ,I 4 1 ftnf,", 1", "I" Iil "I I 11 11 ,I I I
, e i ,:1 I I I I I .1 1-111 Ill 1; I 111_ ", 11,11li
Priti.xinjo n Imninw- 1,.,n I "'I, "', 'll"I'll", 1-1111, 11 I I "I., ,
I I I 1, 1. I "'. I I I 1 1 I "', l I "", Ili- _'O F"',"'. - -- , I 1. I I : , I I ,,
prinivir- d, -piw-k- T : i ,,, ,, "I I : 11 ;, i I I, -11 1, , I I 1, I '. ,.' ',' .,', --,- 1,::
T , I ", I I I I I 1, -I - -,
li", :: I_ 'I, "I I ,,, I I -ji.i", I liti-, I' _' 11- I I _- I i 11 a ,I-, , i l l5T_-)-;-,T"T_,, ". I I I I I 1-1 I
E,,,,l-1- "I ''I" 11 I I i" ,, I'll I, ,,I, 1. 1-1111, 11111111111111111- I __ __ I l'i-r '';"" ,,t, ,,, l,,,e,,,,, ; ,- 11 I :-, 1,; 0 F R E C; E N -" I ''I 11
T. ..1 ,T' '1'111 I ''I '' , '- la, I 1-1 I 1,11 -- -' ,,,, 1 11
I'M= ,._ 'hiZn1fllA1 flikiNiclo-l" z ,4-, k"n" "'Ilipfl-L', eIi "' ""'' -"-, ' I 'i I", I"I"ItIll-I'll l,"I", I". ",
d. I.Vil" ,I ,-;el: I _____,____ __ -11 I "irii. I~ I ,,, IT f 1"j)1if)4)rtf,, ItI, II L Fif 11 1 CItIADDS I I ". ii, 1-r"ll
,,,,r ,,,if F .miiIv L7116", I-- , j'A- j,,f-- : R. ( 'l, , 'i I 14 111 I",
vIpell1ll Ifr _. '1- 11 i", 'I, ":. : I : I I : I I I :,: I : 1-119 -_ CR IADAS I i.",:. I 1, "I 11 I ,i ... "". I- ,,,,
,, I I ,' T, I f- ...... 'T.11-1-1
1:1-11 11 - I .11 I 1. 111.1 -1 :: I Ill ". "I
I 11, z 1- 1)h-v ,-, -t I I'll - I 1-11 I'lli'lli, 1-'- IT "" ""'11P
. % '' I 1. I 1 I 11
71-Ttit'v Ili, 1. ''I ', 7, i, , "I I , I i- - t, r1r- -,-", I'll- " --, 1: I ,_,_:',-: I i_ SE SOLICITAN 1-11 e I I 11 1 I , il:', ,:,T1 ,I 11- r .... .. y,;-;T,,,
Al-QUAL0 ------- ____ I I i r "It ,illi, I ",
h.dS 7 li: :,-, -, ,,.,ip.,= l.,- -,-,-11_,- l -'- ,-'T"", "" I'--- __, I---,,-,,-,--,- I'l--1 I lllli ;W j ,.,' I r,' 'T -- ii l;,.,T pml-., ,;
. SOLICITUT) I. -- 'I'' .11
tul=mn -, ,, I "" , ", "' _I I_ e' 11, :, ;Ti.- T, 'I'lil- :, "I lj- ""I',' -- I 11 11 I It, I 1i-:,,, ,,zl 1 I I
,, 11- 11-1 ::, I, _, ,_;-", [CITAM OS 11 I 'It" '' ,,,, , I, II ; I 11- 1,
,.,.. I I I'll- 11 i C, I : I, I v 11 'J SO LI 11 I i1i'll lc 1, I I 11 Z, "" .... . __ -------- I I'll ill 11
d1T. rildil, 1- DDT, "'I i,,,,"g":." --------7,t---!"Ff.-i-, i-t ,7. ( )_ e Ic- -_ -, fn'.1-, ,.;f, 11 .t "I .1-11" ", I I II 111 kz ,,, ,,, I 1111- 1.
.1"'C11 "-, d, -,- -1, 'fifil,", NI-i-', - 111, - - - I m YMADD I I I , I I -1,111, 1111.1i 1 I I 111I;Ar, ldgnp g -"n b.ii. tnt Buen F, Iil-iIl I", I I I "It'll 11_1 1 11 C, I I- 11 I- I I 1 I ..... T' l?"t , i ,- i ,,, o It I,, w I I I ,,I " i I I ,. I I 11 ""111.,
-I'l., --l" I ,,,, , i I .1 1. "I'li, I l1ii,
II 6, 1. ,:, - ; 4, __ , - I'll "I I ]I :, i, ", , ,,, nui S.A.' API I I Vll
a.. TT I ll"I'l 1- -) ". -il I , , "': ,,*,,,I'- ,%
'r I :- I '; 111 11 IT I. I ITTill- 111 I r, I I 1, '. I I I I : ,,, -i ,,,,, ,
.V A. P-6,, rlb.j.d. I I'll I ", T l I 11 I IT N ENDEDOV -1
C., "I. N 714. -t1n P.- v, I ,, :, '' : ,_ ,,,,, I I, l! ol I I -----__ ", -11 -1 -_-- 11 Ill. il 11
-, "" , I_-nT ,- I, _- l, , , I --Tl ;_,i I ii I'll ii ,l , 11 l, i I'll l 11 Ill Ill- I :-,TT, I'll 11 I'll __ I fliAl I 11 Ill 11 I I ('I "' In I "' "W "' :
vT1:v -21 ,z I I I I 1, I I ll- I I ., , , ,. , I I ''I I 11 ,:, IT- 17, I I ,L
_rm .I ""I"I""'l- "I'll" I I il L_ I I .- I 1, I I- ;- I I I,
_ I iLI, I 11 -, "I---- ___ -1, I I, I_ i , y -1",;:ii-., I'll I I T ie-_,-I-il _- v ,__-
I "I I i" , , --I- _- _- -, I i I % F0U)0 -, I I 1.11 1- 111 11-1 I "I I'll I-Ill, ,_ "" I"t. lil
. , ,, "i, I :, -_ , ,_ k I'T XL:t,%_ ,, 1, l -, ,_ 1. 11' 1, "' I ,::
Habana. lle arto Av pier. mxFliz, 11 -.- ; I IT9 -61' 1 1 L ,1: , ", ,,I , I -, F ,
. e in ', T 1; C AIA : cvm 1 .1 I il
Alq,,, 11, ",11, r-q" villill.. 1, ,- 11 I I "I 1 1 I I I I , z I I __ I I 1; "I i' .t
it, I I I I I
ii ,, IiStI ",j,6- ST 0.Z11 W', r.". I I I I I I I _. 11 -- I I I 1 , ,I ': 1-11,11111, --- ""' i L Tiii:ti siic -6,,- z itc,67
" I,
_.1,i (i ., l. _, I -- !:i I I I 11 - -- "" ,, ,, III
- .A, - - __ __1 __ I 11 11 Id -i- -i"'. __ .1 I 11-1 I 1 D CIVIL, ,S. an C. F ill", 111111-1; 1-1 'IT',", "',"
IS ,,, 2 h-Dn- blbir.o."r, ,_ ", __ I I I i- ,Lciu o _- :- ,u r,_ -, I T, ", -- ", I -- ,- I I :, l5l,17
N I __ I I I I I : -_ __,,,,, : I Za _", _1117n-11
b.A, I,- "', -, l, I 11h.011, 1-11E.Sv
",.,,i-4,- Apt"t"j,"ilt" F- 1, .Nl. ,l ill, -- I 02 AGENCIAS COLOC CIONES 11 ,
v- 1d ", ", I 1,_ ,i, I 1, ,,, 1 _: I I ,, I I 'I I Il.iiIll-, TOPrlil;11, I I .- ': ", : ': " I- ,,, --- I ,-_, 0,1 1. 5. 11.11il- "!-l'.
I,: I --,': I I I I . I I I l 1111- I , ,-, _- ,,I"" ).- ,i
,l I I I I I I 1, 1-- ": FI_1T,6 I I __ X-l",I-1- 1.
lill-l-17- -l' 2 l I I I- -TT I; IT ..... -1 11 I -- -- T I'A 0111J. I W, ,T ,,', L, ', ---, ..... __ -, V 1. I 1A 1) u I ,_ I I , ", 'i -ii-6, E-RS',ii C."'S... -,-r;,_" -.
_ ... ,I,, n -- ILI; I 1'1 """ V.-i.i,-i, 11 1- ,
A- wirli [So al -_ I -1 .1 I I I CM1,, is 1i I ,,- 0. 1.11-16n --, 1. --i", ,
A 11 -11 I , I I I 1, ; :, -_ __, ,_ ,,"'" I I i quila Monte 714, ii 'I -, ,' -", "' I I , , : : I I I i -, = 7- .A 1-1, -I.I.I.- -.11,I, -__ __, :
-1 ,11 I, I ,I 11-1 I --- , , I I il
'a"'"' 'Top I I 11 i \ Ili I 4 l 103 CRIADAS CPL'DOS I I I !2-, DA ..ll '' l_'. I , il I I , I :,- I- ? , ML_ "I I __ ___ --- -_'A',' I I I i", -_ 'I L11" I 1, 4, -l T, i3riscCir XBPA Lh mr.1KNA
I i, ;- I I I- I I ---- -- -11 I I - - ",- __ I tt I I I'll, I M, MMA(i Do COL.A i I 1 t ,122_T1, It
_ ,i i, I 11 11 1; I I 1, I -;, : , . I , I I T__ I I I -_ i i., __ 1-0- ,
;, I I r 11 .1 -- I T "' T IT "M .'E- '- -. i t- w I wil
I l I ,, ,,P,,,,
_ I I 11 111 r I I I 1 i I I I I _11 I I 11 I "I', I'll I'll" i III, ")ii"', ,
Ill il '' 11 I -1 11 I 1. ", 1 0 ,5 'T , _ -, ,,_U 1_1, ,i
_ I I I 1, "I I I- 11 I- I -1 I I" ,,, - e ", I I , 11 -7 il ,,r,,' Briji- ", ii
'i ", li o F:v ,; ,,, ,,, -, I ., I I I -:, ". I. I ,
I "" I I 11 I I
- , IT, 11 '' I Dm :Ilil- L ; I L --, I- I I 11 I I-, I'll I I I f_ % D Wo I -, : 9 EDORE I -ii, I 1-1 I mw F n I Sri, -D. rv
,, z I 7 : T I- IT 1, t 1, TO ll I ,I 11 ,I I I I ; I ,, Ill I I l, , W'_'. 'i"
i: 1, I : "" I I __ __ : I I I I I I k I, 11, -_'1,_I, -,-- I 'I I I -,, D n D, ,^ I I ;- l1I-",i li-,,',' ,-li,,, 7,1-- 71 ".1.
11i, I 1, 1, I I h i '. I I I lT I I __ "i; I r pi I x_,,A, _- _ia
___ I I __ -, - I I __T-- ". Ill* "I 1 1 , I 111-1-111-1-1111.1 USII.Rox. i, o"FF "FaIK- ewnTh
2L ESQ N i FMH If, TITW[ IT I -, --, 11 "! 11 '7 N* Y 5F, ENTPF 2 Y I I I I I ? ,, ": ES, ,,,,,, ,,,,, ,7 11;-iKraii. 11 I -11- -1 I 1, 1, I _- 'd, _,_C,;cv_1, 1;
pl,--- "'I"" I 1, I I '. "I., I 1, I 1, ,'-,T', 1-11j. "Atil,"', "'n, ,,i- I
" ; 1- T ,, '.
b.bit.l ,,t I.,-j, 1.11 ,- ,,-- ". I ", I 11 "', ,--&. f-ri.. 1, ,D1,11 -11- ,IT, I-,_,U,,, ,6,* ,W I I I I I I I 11 -, _,_ 1-1-1 I il I I I-i
dir- b.h. 'gi Tilt" li ...... ,f_ I I , I 1, , ;, i- I 7 -1 ___ ,__ ", -, ,, ,,. Ti , qnt rexidon on 1 'n UIA 1.11, I I _- - X 1,111-I.
", I i I _ t I __- I 1, I I- ll I S,2- dI,,, ,
# DR, i : _'-_ i .03-l'!! ... m..iip:,j- ,,A SR OVS9,,ji UNA (OUWE9,4 rEPO5T-&
, .d- anDlin. Ii ,,na,:illr: ____ __", - _", __ - ___ "__', I 1z , l 11 I t 'In" C P'"
"I i - __ - !, '-" -- --,-, -, ,- F'. -11-i )IIT), 1, I ;, Y 0, I 1,
1.1g.d., ."'ll. "I""-d" V- APAILTAMENTOS INFANTA. [ ," -',', i. 1, ' ,. IT ni.
l "iii I I -- ,,, i,'-_- I - -- --, ,-,,: 11_1_1 -1-1 1-1. I 11 7_D'; XDVC_ I -- *j-P ,,,' ,,, i, A-41il. 2-I4,U-111.
qXREEMMEmmummmmm 1:_ -1111- I ," 11 ;- I -.1-Til QUE PSTI.N R It N !Z I -I,,--I mr"-', = -,- = _=- ,. ,,, I ' "i CIONADO-; I U71 1,w ( 1A
I'll- Pir'T"_ 11 Mtil 1'1 ,!:, A- ,Z, I _*, 1A 11 ITllll """" I 0" 'E" 120 MANUADOW
4 , I I ;- -- 'T ,- .. lAill, "'I". D. --I I I I ,
, , !, -- -- -- - - ; I I l, T, ,% I I I,!: -,,-, .Ix- riT,*i,,i :, MASE-602A I'll III --% ----"'
SE ',:" l I I il ; TRALES AZt i UIFRI) ] -,S ""
Te- ,;"" ,-, !'', _,i,,",, S5 NAVES LOCA-LES I ,_1 I _Q1 i "" -A,
SE ALQUILA I- -,, 7 jD -UE COLON j'NG-,'flj 1-4 A Ir-t- S.i "I",
, ,:_,, I I ri-I 1" .-j", d l 'i, , 1-1.11-1--1 - Il -i 1. .I I COLD.A. ... .., ,1.,. I,
'I, ,,,, -' '_'! ',' ,I I I I -, 24M.M-1;
! l!" T , l .... I .. ,i Z" I 1: -,I6. -1- II I -, -,,-,_:- ,I l, I _- -. '....,i'll -I-, ". .n.
En To mivc .ntrjco de Mi. ,', '!"T """, ", _1'i ,",-.:,, I I ,g -1 i- I RES EN 1,i % ,R i,, d I IS I 1111 "All- "', I 1, I ,E 1111Ct ,OVI
," ji-, 1- l- 1, .: I I-, , "), j.d ... ,i "'. in ,_ -, I I 3 11 _,, I.l -is -01081xvix,
I -, l I I Ilill., ".W. 1i
Comer, 4 apaxtarnmt- -,,i- F, "a ), , ,i,-:_- I ,,, I Tl,,id.lL,, I I I ", i '- ""I I ; l "",'I l. ,
li do fabric, Clill Q, I __ -, 11 1"ll'i" :,,, Diii. ,." .""", !, , T.C. 1. ,enla At, no I I; ,l -11 4,, IISW Iii- 1""' ,
IT, T_ i, , 'I I I 111 I I 1 !-ii Ill., "'T-ii
,ra, ,X,,eUij.,, AFAKTAMi NTO MODI'lit" I'll, ; , I -tre 5in, y I,, I I 1,11I.J. ruttire. de I-q,
To I 'l-, 11111il)', ,fl". --- -, -111,11", -1 11 I I I Elo, .&MOSA, &L-CA, Si, .A...
'I -1 ,_ I I I i, i T ,; i I I 11 I'll 11 ,I 1, 11 -n- N.
- l1l". p-W ''dil"I" -, '1 I. -- .d- clilid.
rundrA iiiel trefl, io, ni,, 11 '' I I 11 I ,i, S O,I 11 I 1, I I, --, ) ;, 11 I11111i I 'i. "giii"A. W- ml -, , __ lIM, tin
dia cuadru do to 51a A, I 11 I ", 1, I"I'll."Tlim 2 1, ,, I 11 I , C'r 1111:l I I "ll, I, Ill: I ltAi61-oAeS .1 -01 X Iii K IS
I I I 1 1 1 T x paCA'Ill'sa "If"Ji-I-4, i I "I I 11 ""'
aide, Sin e4renar, clow,,, I I I . 1 I i'll"! --, I I I _- _-, , i ,, 'r I -.1i.- I I , I ,!I 1, 'i" __ FWSCV E ITNA MANE3ADORA US ClDi
2 rua r tos be ____ I I I ,-,lhdiad ,,, """iTi" I BuIl.. Cen, I I rl,., d, I TO ,,, W. I., ,- -d I. .... 1. m. .I I r ji )_t, Pr,, E_6111-1 14
RD internal.. i I. I l I ,
n, I 66n, Acpw ]- p--,,,. i i' ,, A-01S. I -,",, ,tia
I 1. .MME IINA MICHACR. DZ VOdo, spacioi sala comr, i f, Ai, !( 11 % I I "' n I I l ',Mmmmmz ---- I I I
-1 i 1-C-1- y 1, ITS I It. cA_ Ill, I,- --W- ,,ni d. I,.I'' I, I I 11" I F l 1-111-1,11 11 1 ,, 1. I I'll, I-,---
- '1 : , , - i , I,',, I i I I st-110,
dor, arnplia rerraxa, cOrCt. I 1i; i
DR. ruarto y servirim ot- I I l - I 11 I -_ I, IT r T, -.11 T_ T- 1- ,,, It- ,l,- r_,,,,,,,
:., I'- I I '. l I ". I f,' E RFt'NN ES'l \'S I "',- Ii F-44, v_.m1HAA
l I I'll I P-- "'ll'i", ( ', "hill" --__- - Icrindos, iton entroda ir , I -------- R.""""" W-11-IrIAIIIA11- al COLDS
1 11 I I I ,_ I l I I I :", I- ,I,- I I 4,11 I I lit" I I... .d & .
pendiente. garage. amp ,.5 1 I: : ,. r -1 ,I I .- , I "' 1 I,01,lf 13 (1)NDICIONE4 _'I I RY1114NA RDA. a1srA IS blIbi- d. IT.
I l -- 1-I'll, -i- ; .... ... ,, r -- sl"id:*$ -"m
-11 I 1-11 I ,, il I-, i"', it X-emill-IN-18,
'jardints y patio. I I , ",
1, , -* I - 1, I 1, 1-1 .1 -11, d,* ran hnei .it ..1ihur I i 1 4 "I.
- I ,,, - 1, i I, In, ,, , i -, i, -,_,_-i_, I, i *,', ',-1'*-1 11 I I -- I -_ -_
Informe- ".. 1)0( %! I I I I ,- I -, i I 711,1- I I !",
I'll I I -11", I por vi mencionant Al "' "", 73 COSTUREW MODISTAS ? 11 I I 1, - :!0I
-11 rl 11 11 -- -- ,,, !T jARPIOft !
I%1,, I 73R. I I 11 "I 11 1, I I ., ,", -, -1-11 I I refernriaA a] it nierr) I --, I I 1, 'l Dk.IFA COPDCAAAR UNA WVVNACBA' ,
- ;, I ", -1,111 I: l, I i """ )T-114- rIl. - pull.w., 1.11 T,
Lu 11- rril ?n IRI- i __ 'I ill Qf 11 \ _____ ..... ----- ---- --- ------ ___ ,_ l --w, ,I,-,. 'T, -,, I __ - -Dil 11 1- 1 "'IT-ammili _'11= r-mw YSW.114 11
I- T ,,
,IT, I I 11 I %i ", i
lts =_: I I :. C"'222312 -, ,, 1-I, 11', ,, sr Oi SAA ALAVICA PARA
I , il ., Jin Ir T __ T 1 EZ ,-- -t., .be -W D -
I I I ,., a .,
i? I I vi Z, T, ,- I SR. F I ,
- ... e_ L_ z '' v I "'' _8SL6
_ __ __ ___ __ " : -1 i l l N1 MARLANAO REPARTOS I I I 1' 11'11- 1%11'1711,11 1111 U... d. 10 It I I I'll
, z I '' -COCIN i, b-. I,, ... liq TI, -,
'I', I 1, :", ", ., : '' I I I 1" COCINERAS .EROS ApHrHd. 2296, La flabTin ,. I % .,, ", 1-1l -,IM3 AW-13
APAliTA l1FNf'ti,, [)( 111[,FIlt I : ... -, I, -,
1, l- "i":1 -l", , I 'I it ,jnzcr. jOvEm p,,I, ,,,,,pD -LAVALNDEROS
- -, ,, y 1. 'Ill -11T 'I I I,' -",' ji IF, Ivui rilclr .,,, n"'i I -t;7
A- W I- I, ,, ,1 "'t"is I-- I "I'll, "I "I I 11 1, 1_: 1, I ,,"I'll ,. I,,, ,, ,,V, 124 LAVANDERAS
id'hM. S, I I I 11 I P, I I 1, I I 1, It- I-, 1, -, -- i- I ,,, """ ,-_ , I -, I'D _,: ,i t_ ,_ 'I, ,,,, z I 11 11 4 I -:- _-Z"i 'N -, .1, ', t I~ I ,"'I :I "I 1'1 I :,-. I i-" I'll""'lI, .I., -_ li I i.U 'Idl-I., rl, 'I'-%, A D-9- QLDCAAS9 Vt 9I-A -VANDE.
1. -, .", illi , , I 1, ii "" 11-1 I -, il" d- 7 _"' "'
I , ii, ,,,, -Tlt- , l i T- , P-T., 1-'d. _11 -- 1- 11 _td: mi In ,;
,=.p .. -1. l., I, i t- ,I ; !Tl "; i- t , ,; Z_ -_ IS __ 111M-11$115; ,_ -. P_ _, !,= _Dn'l, 6 I -_- I _1- ;t ill, A.' I 11.1 t; ol _,"', 115 OFICIN15TAS 59 IDFRECZ UNA XAGWVTVA DTU"Aw F.J41,, I'l, r.d 5 11 c.1; -14 I I _, I t ii, ', ;1 11 I -.1 ill-, __ ,_ _1 E
... I;; P- % 1, I I I I : I I I -,,,- I I I'! III -1 71 ", I _'WrrA KU.-ca. CO. I - ,1. d. -Ait- -PTtel., ,_---T,- ,91 1_IWW
I ',, 'Tz- ,l N ,,, -- 1.1 ili, W. _l_1,Sl"u X ,, -1 4. dI, pii-li, 1=
-!-, -- I % I I'~ _, Xr,!,,. 2 z- M'M IS OfnSIDISE KAONTMCA LAYANDEBA
Clij,, Us Ni 7 S ,_ li 111i %, m
I 1 I = I
, Ill?" I -- ........ I .. .... -1. .P. ,I-, -i B-SUR.
ull'y *,-, 1: 1 6 I ,, , 1 .-, ", v."-l Z- U I 1 &m confillb re-Ii. .-M .p.j.U.
1- I CEDO -- X ml lr OFArcE calm
-_ ------ 7 ITI.IrrO .UIIJ= BLANCA IARA COl l T,,iii. fin. it. -_ ,,-. ,,,, re"- "11111,4 25
I !T.I,., P_ _,3D ; -,
94 HABITACIONES Alqu.._, _1li--r del C- p, 1,11' 1, ,.! I I --id- M-1 SR DESNA CDLOCA4 UNA JOY.N PARA
REPARTO Ai W, I : ,ii -.i I 11 I 1% ,, 1 -, .1.1. iit Ill. _1,,iI,.f6., 1 1 ) "T -II,.11. lei,,_d.
ApIarturnefitint 0,- I'li'l. "', ,,io l,- D --,w- "i", 1 - " I 1 ,, 1. lim, .., I, ____ -",-- -- -z, ,,I--,a ,,=,= : _'. I. V.W.. TIMilI, I ll 11 I '. 1- -1, IT r-mill-13 I I E,,DrSrA COLOCAR UNA lo wvso, X-Sn't-w
II .1""i- -b-, 11 1, I "I -'- 11 I ,,, I: 17, - T -,"'. mn- --int. I- ITT ll. d,l i,. trl- ,,, ,,,,, li,
, ,!, "I I lill , i 1 1 1 . -i., ,,, , l;,!, An I. I " ". t, TT 11 I 1 11 1 I , I I ,I "I I l 11 ill", "I'll. 1. "i'llpiD, 1 11. 1-'- 125 CHOFSRES
- ", 11 I ,mmmmmim I E e- I -- I, 4. I 4 .', I il, '.. .., __ 1. I , I ,
1 11"', I, 1 il I,#.;& 1, vVI,1 I I Ill 1. _ -1 ___ ____L_ __= ex o ... x. CHO"- mco, Com,
" ""j,", -it IT IT "t, ____ ___"I I ,l "'i" I, ,,,,,,, 1", iT-lin; ,i I I 11 .11 .1 L1 I 11 11 It I z _i,_5k "I'll, I ill I, ", I ,_ p"'i, 1. ,'I II.W., 1".... inl.-q
. 11 I IT I I I I I -1 I A Ili I, ,' I ,,,, I - ,---,.--- .
", -, __ ",_ l : I,,, , ,gs OFICIN AS I , "_' S E So !,CYAI d CF -- ARM I 0111- 1, L- il, 1. I ". _- E-S-Ini-I,
- I I r :' :T' _' -_ ,., ", e ,, 11
I
.,
___ __ I i, 'I-,;-"' -il 'I- I 1-1i l I -1 I'll 11 .:r F.. N. 144;, ,V,, 4, ,_ I 2 , _', l. E-0 41s'i ovaRcm CROVYR BLANCO, 15 A969
_ ____ 11 I .I 11 I I l" 'l --- ------- _____,__,_,__ ___ iz y III, V, III.. F 7-191 ,* -,-n- r-1-PA.Di 1-i--( --..A MA.- D-h-- Pts-- D. re- I., i,- ,' I ii, I -, 11 I I CCx* toCt- A T-r, 3474i ,qI,..
T-, -, "Ria.7. I k", I p-an iitvt T"U.125-1a,
11TR 01 I, ift, , I I' ':" "I " ' ' ALO LD 5.00 --n- h-, .i-- I i--.. -- I Ti u4m,
I ll, -1 , " ,-,' l_"., I,- ,,
_ .... I. $9 - "., i", ,_ CHovXa )DYES' COX R9FZARNVTA$.
Calln M ,,,t,, 3' 1 11 I I I ,I I -1 I I 11- I 11, IF Ti -(T MARA DZ HAND, LO ltn$ d- Tll r'll-W, ,,fn P,,tni
_!t __,_ __,____ ,:" 11, ,*"I,,- ,-I',.""- -- I Sent- W p.ra Ten r, "I 11 I I ,!I, __A. "I"n" li'l- .W.D. rlm"z ..,-I., .-ml
. - 11 1__ -11 11Q, 11 I 11 i7,-_-_ Ti,_-,-k ,,,, %, % ...... , Z, I, 'L ,,. Will!
Al-ilI -- -, -', I 7 -, , e* I -11 e. RApaii.1 ,t Ci.., ,,,, I 1 - b-- -li.,"i" r-11tS.
i, I i --' __ -, __ __ ,-Ii -- - --', IT~ I R,, ", I i
11 .1 1, -;Di I ", --i't- ,-"---- r ___ __ ,,,,,, "", " "' 11 lz 11. oral"'nT Cuoro. jowm, B-Son,
1. ,_ 1-il I : , -7 ,, ,,,, -1 l"ll 6- Cana. Tamblien eloN a-, -1-1- ,,_ .I.,
, T 1: i l I _. _111"'. I I -,,, U.
I'.,, li.Ii li -D I I I __ _____ 1-11, ,IT- '. RES !1 r, ,'_.', I [ F -- CS SIUCHAID"A ?- I- d.W Ei'll'sX, 7.14hin. A-4W
DZT-7.1 ,-- 4 n-, ; ..; ,.,lt 1-1,"-. do paira Taquianio crUnpi,- -- ,,,,,,D,,, t
.- 1 1 ", ITTTI 11111"I 1-1 1- I -I- -, - ;-I- I _ Ii-it- lil M-W411
--- IT111, ,,, ,:: ,"I ,, ., tente, en anthos idiorm, -" "I'llill, SR "REC'S UM CHO". DR )tzrzn;r
SM I I, l -,Q" ,,_-,, I ,,, :1 I" 1- I -, , Jwz "'1= 11 D. 1- -- f .... _--t.
", ___ C.I... '" "I" ,; 1. ,:__ 1, - i- 7 1 I -1 I - CED0 CASA I.- i. I 11 .1 _j_,jA_1.1 S,111 1111,kD-. -DE.Z 0. r- ldli. F-MS, AI-A,
I I 7--- I-, I, - l", _. 0- I i -1 J- di, -- -- l-,dAD!f_ S_ 1z.11
Infornitei B-5363. 1 AL I I -'I"- I 1 'l T0.1TC 11 I I, ,6- __ __, ,"II., "" 11 -wl"',
! En Cia. Anverienout-buiew, j-' -*;-_;,v,?,i ,, ".li. ,- -- it. UJISCI cgovint, QUz ENTER, 11 Ii __ P.- 111-1-11 it COMSKA V$rAI4.... .... ..........m. I- .i i ;It, SOLIIIT 'llf.-i- IT'S-- Sion ft Wdi pregit- ftne,
- ;jii ,., 4I.- ..- -r!" r III#. tnitd. .p.m
UHE-4M-R2.2' ""' C.- "" C""E-. W kinas Ele I "I fi, ctaiSims vnSSS, 15," In. I Op-lunidild .Tm 9-TIA rdnDnits, rt1j, S,_7"J
v4 M Ilii 104-1 , ,- P- Tnit, ,N1 __ltH gates Did. ID, I- e., ,, Z-61- 11
;,_,T -I, I? Ii 'LLE .M l. Ut r1so I'Molvili, i E4m- Nk,,- % ,t- at"No, ,,, ., T . .......
- En of Pai AlAarna, ReIna si "i coc"RIAX rARA s"' "5" "I"Ir-f" "' -'iil i 1,1, Ii SUESS 1 1a. P11-NAi 01FARCISE UDDERS US co
, L 3 -Sdr. _N_ TIT-, I diltad,. ln I "'lTii, _l.,l, ,, _i __,,,,,, LON, CA"
-, l I yI, U-r .'-- , I, s_ ,_,,_,.. ,D, __,lID_ _i.,,,, , % ll 7., IT I I d tz N. ',---J- LISIDIII SO-ittl A I,
I ". -Inw, 1fi- -EII 1,ii -T;atik d s-, "'11111 r". N_ 1. frmte a' P'rqut do Is 91 J, DEL MOM Y VMORA -- P US 7 10 it' A- T- ", N. E-7,1-
I I
Se Alpuilan : "' ' X-91444it-11 Frateruldad, can 17 rut" do M- 1 N4 URI APTS. Ni 41, E-6.7-i 111. R., I Z.=.us-ls
, ,T IZI.1 1,,111 D""'mol. cON ALQUIL0 SIXlESTA WAR. CSLE ,A- 0 An i lo-l rielic
7 12 de tranvias, aid t.= COCCKAV LCe. ,.- r- ,, l"T""', ",' -D= .,L.h= .=
ini-e. 154 0.1.1, p- I.! ,l- "", "I!! T, Till A a$ ,I k-,lb- -1- guagues -,= r-ir"A', .11-1 a U..
APAItTAN1FE.YJ 0S DESDE ,liI,i' ."', b. ID, 11 j,,,jnpj_ Ti-, I I'll IIIIII" Y tIIIII -1 ASAWriol d. 1, B.i-TA. N, ,if I hindi =,- Para faquigra fit ex ,,.
__d, 0- ,__ d 1. S- LA- M ,41- I _11 "
r-W4744AY rawo Amplie "#Role pare par "" I-- .1 Dili. C_ 4 -D- ]rIDDE I 'abl IS, 110- 1 Sr. A-US 1-=7.
P.u.- 1.1 Nl 141 t,- ,I- uldf.-W. ian.d- mdo buena opom idad __ ___SE ALQtILA AFARTN"NTO XODRX- q=1(6 AEnU,1U1*tr&Ci6n off&ASCIte, ALWILO. VISONA, N, w, F-SM404-17 I-S r hornbl, -- ,,, S-II-A INI E-AR.I& Z 01-- 2-,NV,1tII*.
, ..". .n, ISET.- I III. A1,- S. .OZWnA b_ t"1111. 61"I". -m. .VIRA COLOCASAR cimonum jowl D%
, le.z T11-1- ruint it: personal Uuniformado. .--, IlTID *111,II..- 1-11.1" "Ir i _,, "',?- f l"-'-Otr. _:cl- i-- TUNA BURNS Coll_ do .Ri 141-I ", 11 ,,, ,,,,, M- I --. ft,11- W.- Ai S ,,
yli-- 6U. Ill I 1 I i, M I I,,-A, In .A. At ".d. Z; lrotp-dtl,' _p -1 r_.,? i-lW, i Ili- Z-001-i-ii.
t, Dn -, -1,, ._W 4 _i ", n I to ; ,: ,,,, 1, Tw;i --,, ,-- Z, -L-C- TF ---- CaUzu ter
I, .
4i. y SDI I 1-IIgi.; I., iI I, -is- -ft- d. .11nina. -.1 it IRFM I _6i"S 41 1 U, =4 -ss!. i ,, ,, i,,.,_ '4Z T D. A*01
, .j., fIr 7 2g .q,". m a,,,,, ,.T, 1 ,,- IT,,., N.,1i,,i..r -,744.
--- ITT). 'I. ,-I. --- 1 Ili ", b;,,- ii, Wl T.
- I - -t ITT- Idol fresco, vies alros ,eforma- i1,,1,i1I11,1,.i-- "" I" "', I
6 ,i N. .C AJQlI1A t" I'lli .-'I D.W_ ,- _,",_ I
11.4., 1,It1,*,.,,-Tl,,, % -v.-,,.- -.1- r-11-d. Ill Ill "I" IIATMIJA POCO NUMEROSA, D,, 1- ,I ,--, 11 ...... 11 I- Tli* .- I-1.
,w- 1, ,I- !. lmi. ,, W %Ag.-11 SUM -11 li C-11-11-1 fii TZt.,t Sns-L
I. :rvt I I I 1, queriendo vivir sitio ventila. I Di Dili- ,--- --- ,oirii,
.-Sm --t-,,7 I I I T) A L I 11, r1ni'll Il 1.1.1, .- I-A l'i"l. km.. Ir 111i'llil III
1 'E'4' '- 'BURO-EMPLED & " I P, IT I -1 .D. Iiiii I, 1,!,Ir
'rID., T, I, o,, il"i "tiTENTES 11 I 15'c o 1 23 T ", -i-l", 11 I 21 A-, 1, 11,11 ", --l", -f- ...... IT i, ,
- -I' I N' 105 entro 0 v P dos. Pedro Consuegra 110 en-, -e- C-M.I.- 11 IT ill, 1-1-11-1l li I:
-Fl, ,---, I !"or", :! I __ -1
- I- T, _1X1 .I, T! egunda Tercera, Coml. '. I X 1,5_113
,A,,, de Men.,.l (Infanta) 11 ", 11, ,,, - i V"Isda I CIS S I .. ACADEMIA GREGG -- -,-jzHScU0,:iin,6Ii-Sx:
, 11tanta) ,]a Ios grandUs cuart-, '114F S( INERAS COCINEROS, T--- li- ,,,, l,, -Z,,r,
k. ' 1 --- 11-1-1 1111-, - ,",,r*q. a AN W ART, "If Az, --- P.- 11 'l I )TACIT N l 19 COC I I If
ITANTA. I" '_,'! !, ; ._ I I I". -.I-,,-,,. .1-11, Il .,.I,, 11 _Dll', ., r, L nn., FREC _ili
_ iO-d., A,-. I : Malado, amplio hali, ", ", ,111- fi. Cl- ,,, .". ,,,,nn
trsiq. a SANTA -,- -; 'r -1 I I i I, - '4 -
.11 __ F"", I n T 11 IX-V F, ,, ;,, .. I : ,-, _i, d' I ESE014FR Mi eAIri $I In tit t infalY 9 ,- -I- d, _'-illill 11 I'll, L --itadorgas, lavadpro, I T, _'I""'" "i i ,,,- -, --- ,
T-, -- - -, I"'!" 1 if I ,._ '!'," ,_,'n -;"-,
ff rcoto of I.Stitnt. Finfat,) I"'!" N1 y" '61i"I'T.111 I "'
info mett i ,i iq Wiirii ; IT 1_11 Pricio criados, mir-di-ir m-71 ,,:,I ,-,ll- "ll,,,,,, i,,__ I~ I nicil, jiliiT)'), ( Ildrilni r carro,
". 1.111- , I I ."', i Tiel(S. A-0523, A13-10
T;; ,., -T, l- -1, 4 "I nificas vistas. Llave I. I lexpenencia c,,Tet,,,, na AfoN
-1 I 1 CiBS;.111"' -; ,,,A- ,,'. 14 Il lailT, 1'1_ I "I'll-ii'l, ii,. ", iii,
1nii i IN raispnts, -- l '. ,, , I 'i ,;, , "" I
t -1 '"""", .1-1- 11'- _, i 1 -5641, 1 IT ,S)" !I 4 SCRIBASE Y ANUNCIESE EN eltlzl. Va al interior F,"%
Lit Z mlo n I I i; ilil,-Ti I Imt_5TI4, To I formps 1 F-6m-9,1-181 M-IR- 1-1. I C 10 I EL OM O DE LA MAm m I, F-6145--125-13
I I "
I I
- I 1 .
I I I I I'll- I
I
, I

A% CXVII DIARIO DE LA MARINA.- MARTH, I ( DF AGOSTO DE 1949 PAGINA VENTISIFIE ,
- __ ------ .--PROFESIONALES COMPRAS REPARACIONES I VENTS I V E N T A S ti f. N T A *, V'F N TA S
--- - I'll _--_ ________ , --_ _- --- ------ -----____.__, ", I 1-11-11-1-11- I I I I _-,_ 6
DM ORPS EN MEDICINE 17 MUM M PRENDAS 4? MUEBLES Y PRENT)AS 43 CAMS 44 ( il*,A!i I ja ( ,,,%_ :;()I. JMS _Anuncios ______ -_ __ _Clasificados dc'. __ __ 1-1--1-111- _ 1-1111, -,-", O. CARKERA A4677: CONTPHO PIANOS V 'I"'110XIO, 11.1.1 ,""o'. '- I I 1 ,- I~ It, I~ ....... I. 11-1. I 11 l I I Itt, I I ,I, I ---, , I I I ,1 I~, Ill ,,,, I 1, I I ,,A 1,1.11,1 1-1, .A' -t'j )J.. .1,_ . I I .1 .111I. l I t"'It" -- W -,"'11 1,4 "I, 11 I ,, ". , tt I 1 I 1 t , ,,, ,,, 1 ,,,I ,-, ,l ,,,, t, ,,- r I
obj toll art Rolm, Inti,,bler """ __' t"', , ---., l-- 1, --"t, ". "l,"', 11 11 ,,, I',, 1, 1:1, I I I 1- I TT I I I I ',
.t", i ., -. ",-.I ---, ,-,T ,:: ,.,,:,I It- 11 r, I 11 I 11,1- , ,. ",
u ltim I'll I --, -l ": 11I1-I;,, I'll", "' ....... . *, ,,',. "":, T, :, ,' "',3_, ,, ,',', ', ;"",:..,
, I fmo,; y ,,,,rr nton, nwrto, Tttla, ";",,I I i- 1401 .1 l "A' ,,, ,,,
- I A-M I, I .1 ,,, ,,, I., '- I"I'q ', A III 1.11 1-11 I w," ", I 1, I it t." k I t"i I " -,!- V ll
I z-dl. I I ......... I", R ....... j,,,., C- L ,
,11,--1, IIi-.-I,, t"I""I"l- t,, ,l "ITIll'-dor, Im"jumns colicir, rlA:rj- III "I, AIA '. 't" , , ,t, 11 ,, I, .,
, 1-11" ;-, I ', I I ,I, ,,, ,, , I l :'_" "'
_ _I__ ...... I I L= hir, C Ija, ct : X-M7 t-.;mii, -- - .... .. ....... ....... I I 11 "I't : ':, ", It,, I~
, , "I I I 11-- -, --w 'n ;- -7 ---",---- illd.les. Refrigerti- TAPICVRIA TU I 11 I I 1,11 1 ,,,"I I -;;"'-, I "I"' ir-vruvr "wi .... LfTw,7;eA. P, il I '.I I "i f I t : ;! , I I. ,,, I, "-'TAT .4, 11
NIESA RAMOS dorct, vajltbs, cas15 completas, 11 III, 1 11 ."IbItI, pl,' 1. -t.- NTT,, ,,,,%'., ,,,,,,, ,I t' ,,, ,,, ,,_,,__, ,,1 "It, s ''
" ,,, T.W- I 1, 1- ;;,, 111 I 1, ,,,,' T*- , , ,,, -, 'll
,I,, "Il", -111- -,--q,, .- .. ... J- I-Il't, 11"Ot, 21-1! ,11% 1111 "I 11 't ;,, : I", .1 '- t .1 1: t
11- 111.11I., T--l,,,,,,, ,,;__ ...... t h4pidItz. Com Justo A-W 7 rI:= i1ZI"11I1A= d"'I'lt1l", I T' P-;, $1, _,-,l,,tt, I ;--I ;, 'I "t, M-, T- , I I 11 "I"",: ""'I- I Ali ,
n n _,, I "I t I -1 11 "ll",
- I 1-11,111,111, ,3, ,,, -, -'I, '. It 1 l , I ... j,- t1, A
I .1", ,I 11 11 Ali I1111 1111 ,,,
V .. ...... It",'.1'. P, 'I" t l ttz "
____,bf6-EkI ... 1._I -1,I- I t-,,- l,111,- -W If -_ ___ 11 ,_1. 11 .1 I ,xt ",
125 T,,-, % --flti, I I I I, .1 1,6- -- CT72547-20 Agt, """' ICERIA Y DECORA 41- _t I" I111- ,I ,,, .1 '! ,,,,, 111 CtIgCION, CASA V I 11 1 : : ,,, ", 1,t ,, -,
" t CIA MONOLITICA ----- 1 1 1_ ;___ I I. "'I" , t, ". I
IV, .ltfVA (IlLOCIR CUOYM Ii-A I)G 11 11 rtt mt , , "" : 11
. lq
b S ndas ), t I-J, I It (,I'. d, -, -',,I T "tT* t, A., Ii, -. ,,, ,
I, ""'. -- .. .... I hacen cortinas, fu I, -th, I 1', aW -It. I t, ,., I t I I ,- ,
41tIt Ar i frl- 1-'1Il Z'18 M-2655: COM R ENTREGO VACIA
I I .jines_ Reparamor alfombras. %tt",- eillllll. t-- ,tr ,.l- _,- __11 11 I 11 I FIHCAS R(ISTICAS
an .-Scl,"Hor" IlLA-11-, ..A. nk LUIS BERMUD --- ,-I --,- ,,, It, -- "t, ,,,, $1 -I dt IIII.1111 _____ Ir)
41 I de c-l,-, -I,,N,,I y u Ez Adt ,,,, "!, --,. ,-I -,l L,7 Tapicerla general Y deearaci6n "I;". It I I-. I I 1, 1,--,". l ,11 I' ,."" ll! ,,, ",L tl,, ',,',', "It ",","'T __ ___ ,___ _b- ZII-b- btl- 111111-11I CLINICO SFXOLOGO. F-52U "'""' I' ,sz ',-,' %-_ ,'.- interior. Trabilios garantizadDs A- i.llltl YT-, -, 1, l!t- I'l .... .. I -, z 1 It)
". 1.lIf11) ,1 -I'll" .I M.I W, "", tlllnI d "'Il.1- t ""'. 1". ", ", -- I,~ rort-t.2, I ,I, " I 7?,', F -1 11 I f I ", IT,,! --,",
, A"'. d. 1.1-. (7-1"-17-1'sm Ricardo Barro, Escobar 266, ca- -- -- t iti _7-v- ""," -, I i , "" It M1.1, F.-MI-121- -, , 11-1 T 11 ", IT 01-- ,,"T" ,_ "' i-- _____ "" It "I'll, :11 1 :,11!111', "t il 1, t-' Tl It" I f."I 1, I ,' ,, , I I 21
0- IT All(t. CO .li- :_ 1 ,,_-,,, Illy tuno. Tel6fono- BT FNAVISTA, VENDO "'It, 11. I t 'T
Ecr"t Co. ,ld-, ,,"I. -- A-6785: COMPRO MUEBLES, s! esquina Nep I,_ "I'l-l". 1-- "" I, ',
Medil" _I", ;".", 1 4 -" T, _y ",
" '-I.H d-111" Ill~ il,,111111.- ld 2* *4 """" ". -., ,I!" "", 'tt" I -111 "'
4. 11.- WA, F, t', V'('1"e' '..f!., m6quinm coser y escribir -216D, "r, 'Ilill "I, -It'- ti. ',,'T, t, ,_ ,,",%,,, ,-;,% _j'tt, __--
-.41, III to 1-,, 1-- 1 I i -tl I t ll "'lli 16_11_4tsTITITT_-.Im t '- 111. -_ _-A f 0 PARANO", U81- I A, V 11-1.1 11-1- 111 -,) -- -, I"I" -- 11,1I 7 ""12"' 1"' fd, ,"d, I 411" 'i'l,", -=f 'tdr-"d'. maletas, ba ilps, va)ijIa,, obje- D-9,311-1-42-29 igosto j,, ,', ,, 1, T, I ,,,,, ,_' _,; WYA tT
I all .- 1. COO~, "..A A.- It- __, ___ "__ I I I- 'i'l-tli- __ ______,!4j-_-4 -,1 __ __--l"'e", 1111' 111-11111I, --11 ,-I ,,, -'I, lr, ,Jtjtl,, ;111 ,rl lid" -I 'fitt-1,"'t., ", ,II 'e-,"J." U-1- I VIC~ n'T -1, tot, PorviilanA, cuadro,,, plata, "'I' T Ort- -A.1h.9"01, Jl- 11 111tle C l ,IT" I. "rr-7 "'I J r l .... .. ;tt
wlq. e. CT ' lf,,"" archives v lodo In I RAD109 __tl Iltl'7., 11". .'_ C_,, '. IV "', III Ill -', 1 ,i:" %11'11 I 11-
,,. P c I'll- AVII -, 1, I,!. l "ll "' ., w; md, ll i A (' lt t A,,l T, 'C irIr_ Itt ,a que quiera .I "-, I 1. --., I,- 1, 01 I.-.1 -,-, -1 __1 "I-----"-- 11 I I 1-11, -- 11 I I ,bR-R _(),S;j _EI F J, RNj EiT,17 vend,,r, Ripidez: A-F785, "Lat I "f'.""t"', "., _! "" t I, HEI'Af"M fA, liEVIIA.A!, O- ,Ij, -ir,, ;- F,-arci,;-, do
'7 ,,; TliiiT, --_ -11, "',- t-- ", "" ,, "" -, Pxd l v I I-Lllrr'l cl,,(,F,7 Fio.
IZ6 JARDINER05 du dc los ner,,tios, gl4mdula, Fivorita". SU RADIO, ROTO ltt,= (,t III U 16V "I, 11 "-, .
, ,i --ii ,,IV,, 11,,I l T- I', ... ... ..
1*1 ;ARDIVE,"O J.1.1- .111A 1- coa;,Qn, pulmones tuberculo, C- 6-17-31 agosto NO PAGUE AEP&" CIONES "" 2 l-, -- ", . ...... ------ --- .......... ..... ,., I tt,,:t;, -,-, ll ,II,,,,! 20 rrter,,A', lIl j_'. I t , I I. .tvd-.. 1,,:,i,,I;, ,, My, M F221.
1, T ", ,711'1 11_ ,, -I, 11: ",',I! r-T,- IT Ate," ,,, rIdl,, It _rAI.i., 8, 1, ULP : 7.,,,7'1,"", !'It
lIt-I 1 RRENZO MORM -,"" "" -' " "' ._,.- , sill, medinni inform. Elpctro- ONJPRAMOS MLI-FBLES '', I I -_ -- .1- 1.11 .
l- 1;,11l 1 ;, "t, ,,, ',, I t-- T- f TNNGA' CO"PAY. Afff')RA
End p0,,ii-,0,- &-,,i_.,l r O- CORRILMOR VOLEGJADO o- ,'-' -" "' I ", .Il ", ': : "!_._ """
,!Lod9, ."Tl1,, 59 I larrones, I__,; ,.t, , I ;
cc ; tetripii, Conultxs diariats: 4 a ,dornos plarcellItTa3 "', t"',"', ,,,, ; , -, ,, re Im ,7,1I- ,
"II -'. b- -1 ,,I,,,,- 7 P, M., l"'Itad 160 lmy s, on, leria I ---m C.0-4l Z9 N1 110, VEDADC; FI.23Z2 t.'- -I,
, Y tl, r ; 111, -r"'I" _1t11ttIT1- '_ ", IT 1 1, I t. IT "'; f, 'i Illlt'l 'I 1,2,
__ I --, "'.. "',"', t t"""I"', 1 4, -_ ,", ,I. "", It '-, ,- '' tt"'la IT, irlt,-r ,,,, Ilgand,, $%)
_. mm is y V rtldes. A-4342. brfflsntes jueg.. cafo, culntr- 47 OBJETOS VARJOS MIRA7FIR, $24,500 I %' 17!', ""' , ", I it
___ A I 11 it, I , I i I I : I- "I 1 111'11t "I ,,,,,,t 'TI1,,-, 1),, ;ni:(Itdo "W lpaf. "
III OPERARIOS APPENDICES I Mg. 1 ; "", I " "''I "
- C-,-,15-3-14 Sp I ( 11 ,1 T-lI A ,-, r,, ,, ,, I,;,, ----- -,-
__ '' ,q, candiilabms, J rnpnrai cni- I --- "l- I, , -- :,T1, I !", i' ,;; ;,"' ;Irll llltlr """I'twilo"
V Or-- NYC-- 1-IIIII'll- r OR. 0 HIVERO PARTAGAS til, pianos, maqumt-,s cotter. il,1- I REFORNTE SIC COLCHON.' ,t-It,-z- 111 i-- 11 I- 11 ,
I lzl: N ,- 1 T_.
", P f- ,,, .1 I14 : 7, i t,,, ;-; ,d ,,J;I-, ;T, qtlqttl ,,,
1.6, I,~ ,,fe-Ie, Il"', !", rl, tl--- cl-,-i -1-1. ,,,,Ij, rrirr,,Atcs Anngdttda I ,,-.-_.', t, .-l, It,_ ltn -.", """' I
t , ,_.__- -. ,,T-,.I, ; "l,"t", b,- I 1, -T.Irld. q- 1, t"'.., -- It,, -rl, HORROROSA GANGA 1, 1. ,-'I IfIl",
,,,, i _, t-,, t "r ll !-tx ,M IT,
'---- 1-r Ca a l ,L "" il"", ", ., """ --, 111--l' -;- 11 e t ""I""" 1 I , I ,
- 11 qli, j ,I ,11;41 Ill ,_ 'I At. Diecto T"n Col 1, I! ,', ,! -, :'- , ,,-t;.'1 1
in WONISTAS ""I" ""I" "' "' "'I ""' """' y I P c !"g 11 ,
,-i,,%- %',t %',* "'. ,' I,,",' %rertx7_ Bomm- "en, ; N,,, ,,,- ,.'--""g_- t", I I , __ ,,, '1_1_ I
11 ", _,", "t";, 5 ,, ,P"!", r I ,it
,,, , 'll, MIRAMAR. S29,000 1. I -, -I, -1 IT ,' I 0 11 I
, l"', ," W%_ft l 1, I "'i I I TGA' MW vI'
P.fA "'on'T'I ("', ,,Irlmr," -14 1- '. ", ", N 32, 11 1 ".1,11 I -Nlf,,
, ,, I T- ...... "It ... r ", It, A ,', I,'
, 4 -, -- l c ,Ic ,? L.WtZ1I1-_, -,', "-, --- ---'. j IT T1_ 11
'n-, I'!""", .. ..... ."-"- --,% '. : "t I -I I I -f,- -, ,l -- 0; I"I'ttl"", I,'Al.
"I .11111 111, I, ;,,, ,,,_,, 1,, ,,*,, ,; ,, ,!-, ,I, "'I"', 'f 11- Ili 1111.11- IIIII- iiIAIT l- I --., -,, -1-1 ,I,, 11,11T,
1 tll ,l,,". ,,- ,,, ... T ,, 74: COMI'M "-z", I"'I-, I It'' ,I -,l,1,,,,:;,,,1 ,: 't' "' X I 07 't, 1, .--, '-- -1 l "T 11- l,- t, I 1, 1, ,, ,;", ,,,, ,, t, ;, i V, T", r, ,j ,I I
" l _1 ,%r,,,,,tI,-- r, I- I'll 1, I , , t, "', f, I J'"'- r, 'llf il-10 :
I ll-- rt", .- IIil- 1. ,_,,, -r, I ..... ,, ,_ _, ,Ti_ I,,_ ", ,, __ ,_ 1. " 1 "' ,
'11111W . ...... mAquitlatt coscr ;Iqgc Bad J, 11 .. ,,, ,
-11 I It', -,-!", tI1.,II,-t 7I. 't, t":-11 11,
1 ';I I , -11 't -,---- I~ 11 t t1:1111, 11-1 III-1 I 11L- 1' 1 11' l ',If -,",,j'1, ij "'t', "]"; ;".t"
11-Itt., -I,1ItI-.I1 1,, t, Itt it,"i'VA v e'c"I'l ie equi -,-,-""- %,%., r:, ,:', I ll 1, ''
Wr__.1Ki (t_1_m1_,1_ i ',J ... ... r,-,-,, T, "".. I V E N T A S ----,, 11 I f tltl I t , ,,J,,,I-. R')',ti .... .. 11-lIk
,. ,_r %,, -I ,,,_ I, -_, --,,,-, c'* ",T'Jparie flr" "Ii qtt't'ms ,;,n y ('S-z MIRAMAR, $3G,00 ,,, "I -- -, " "' 1, I __ __ (,r 11
.::71,11,1111!7:11"." .,-,,,,,, I --11_ kl _- --l ,I . I 11 I "t" 'Itle 'ltttn ,,,,, ..... I,
P ll 1 1 _____ --rrrrr r- r ,.!I,, "I I .I I~ -1 1- t-111 I T- -11 ,t l 11 T- 'I "', i 1AN(1AY 1 1-1';,d I't-'i",", f"',Id, flj,,
f. l. I-A"I I ;; 11,- ,--,oI-1. I ,WI, 1', "I 11, "e"', I" 'bir, Rl 1* CASAS ", 'r ,-, I -, -:, -, I 131t- 11 I 11 I I l ", "'j, -221r ,al"',J,
, T *-,,_ to , -Irez, I I : ,, 1
.Xd 'It, A ( ", -- I'~ ,,,,-, .. ..... I IT' '---(' Or(,. Pt lim s ,!; lt,, ,,,,,,reTt 3 --, -- I -___1___111_-______ .... .. 'I I;, 1, .,
", ', C"I I _' 'It' al"'ler ... --, 16 en'r, '4,71to ', (:,rrl m r
REBAJAVA It E "",_ 7 -,",, --ir' I",,
-- ,11 I. X- 11 ARCA
ie--_- I", ,I '-, ell TA.1 l, I-,_-' 1 116500 "! It 5r "' 11 ,IT "I I "I'll "I "I __ _'
it, '- F I k t, I i Tr ,,,, t" FINCAS JtUYf'I6i '
v ' t l, '%':',, ,t,% it' "I"
_c ,; _. ,-:;;"1 -tli, Al,"'t, i C ,C-l 7-5 Sitil i ---,,-,_,7t, 1',"", -1, I- I -111-111,111-- z I 1, -1 ,It I I,- -11 I~ tt, ".
iigCANM--A I' A -r'l;-j_ z 13 1, ,i --! EN LAS j IIACIVIN(JAS
" -,J- "-7 'j -------------- L I ; ,',";ttr 1. _TT. 'I'A", ", i MIRAMAM 7,5011 t Il It,, 1' l 11 I 1, ,,,, IT I 'I, -- ", --- 1 j
DR, AIT63,10 PITA 11 .-I i 1, III,, I-111 t1l -11 i-1 !: I I 1- -1 1. 111111II.
"" _z,,,,,, ,_- I I- ", ",""I'r" 11 I )T --, 1,11"i., 1 -1' 1.1'.1111"
"'I"' IPRO T1 "" ,-f"T-- I~
A nr, ,-_-6j.,_ A.7 140: CW I "I 7-1.1 "I";_ 'I", ,I,- "
-. '- 1 Enf( rmedodes Nervi .ia %, ver, _-Ii ;_ - 1. ,- ,:,r, 'rTr t T---t -'. l ,,,,, W-__ l r I '-", 2 1 ", -- t l.r -- IT It, ,I, ,,, t, 1i
. .7 I, IT II-Itil, Itw-et, '- ,,, 1 1 ,-_, f--, ', _; ", , l -, '--r 1,11"
..... I, .,l ,,; ',_-, T ,o muehle nue u ted tda "I r I I I,, It"111 "', ,,, 'I'l-11111 I,
I., ,," I, , ,!l-4,1,,"- d:- !, -, 1, 11 T "', ,__,
- I --"_-:! Pill 'tl --- .A, ,A-, ", "_, -it lzlli. 'Ill 1",' Imtl ;1, -, "", "",- , 'j, ", 'r 1 1, nt r t
,"- ;I-I --,, ,-tt, mos. ,.iarto, comedor, It, r I , It,~ L'-TI" n __ ,_v I ",I ', ";, "'-: z", ,i ';' ,,','i -,,Ti c -F .-i -,7ii-, ,"iii:
I.k hl -11 "111. -i- 11 I'll IT 111"I"'It e- ., -, -t-4- 1. $-a,", -:lt, t _ITI, 3, '__ I, T, 11,1111, 11, I 1 ; ,"T' ,,, i'll" "".,I, I ill", 1- ". --, , ,-t,,,-, 1-I'- "frIF rm "'I" , , i
-pII.. TIIii-1 F--l ,tral -E, cailis hipm, I *1 "I t, llb!d, 7 _- Y 0-1. --,-"- !- 111. -- tl, "', Glt-t' 1-1-1-r-1- I ... r - - ------- --- ''I" 11 "I", .1, -1t.'. T,,t,:-,A. ,
tl _, "tt-t-"t, ,,lt3--, I CiIIIt1_1, ,, 't -, ,_ ,Iitl., :;*11, IT _iltttll It-_ d, Ll n ,IJ*.r,?, '17 I- ,,I'1-1- --. '. 'wT .1, 1 _' :t':
-,,-', I 1-t-, ore -,s ar, _L. _,Cr,, ropl'[ __ '. , I, I ,
" ,,, :.!- 11 j., 55,00 ,'I IItti 1) 4)
1 1 X-n! r t,,tI,_ I N1IPA.NL!R, 'A ,7141"ll. T'
__ __ - - l'', O-- ,- I,",, ,,.N I ", Ir'I'Ll'- 1 r1-41till
.... lt I 1- """!I. Ic "'_ ,, a In 'M.EF C I 11 '_ _, -, It 'I, I __' ,Il'f" r -1111
;Ii-A's- "tago", T.dI, I _, j I h q,- -er, "'dO I I f To, _', ,i-., -. -- Ill -.Il 11 V, I-', -,-. I,,,,,"
- .'I ld.1t II : Art A"A T )LU 1 : "I'll-. ,- _.. 1-- -, t 1611 __ - 1 z", it I C tt Irt '," ,,-' 11, 1 -7 ,III" I.,
,qw d"Ij- ,,, --- que ,tezld&, E, Or-_-r !Tn '_ I-1.11 IIl D, ", 1,DADi5- _,, WA, r- 12- t= I IT- It ,-,. I~ t1.1T-, li_- i ii ,S[I)FN- it"t" ;r ...... I --- -111- ,,,, -,__-1,_ _. d MAR f ,, ,_ __ -"' r ,, ll tl-- I-II I;, 2!1, -,,- t-TT"'. 1, I I ,,,
1, IS 'l -60, -IT ",111DENTISTAS CASA DEL ORO I IT-n' t"raV o" f- I --l' 11 CIA, wndo en _V""J)'30, mi cq ,-,
--- 11 _,'a t, 719 en -- -- -,
.. I )_ I,~ ,,, ,.7 FINQUITAS $346.50
T.quigrafo-nwaTt6grAfd Ott, ItIlIti, ,M"C4 CAMAVILLk. C.I At"";lI 'I II- .. ........... .... .. -.... sa dt! ]a c tjjtt "C" N ,I ,,ii, ,,,6Tt% ,j icq T I, ,,A,
I Ile .Itl, "'I,,"_,, 11rI_1:I__f 1. 4__ ,I- I G A N G A I %tttdti lo, en"Tt 21 v zanata C Or, 1- ", -I "-- -, I 11 '. tL A,-Zit'l E-Itt - 1 1 I 1,151, VARAS CUADRADAS
S, ,t,,- fara t,,b jal ftl-t It' A tt .l't-1 "I.nl T 11_1 I I Itl
, .'I.-, ,,-- I HABANA, $46,5M 'I' A I -1 1,tll r
-r- e,- -, 1- 'I'l .,_$, __ 't" -- -,; ,,,, iones grt n,,I t; p2- -_1l _, TlT Itt r''I, I, ,,__. ,j_ ,.
,l! e :t tl il f2t i"tr T, !_' 'Il ,uatro hclbina
_1- It'-II I- ., -. It, I,
L Z.= IT
'a, I 4 I -,'-_ -!_ it". ,Attill_ 1-1 I -_ --- -l"
h=1 ,d, 11 1111.T lltlll '11 I,~ ,.-- 1 c= iT+, I T tt I r do itafiCF
_At, ,-!,'T,,,, 1- ". ,Z 1'1'1 -r f tTn It .." 3 Ill _, Ira uaml m, je ja j O, 11 1 l.", III ... 4, I~
_ ,,,,_ z z'; *,
I, ,I ;- _-,; -7- I-, _t "I ,,l I_ .,- MENE IIORA REGALA, 1- I I'~ ', I 11 q-,oI- -11 -1 T11-I,"i"'t, 'I. 7, At,_ I- --- t--. -Ii- 1,7, I oli A'!_ 'Ibl"blitteca y gtlfaie 712 nltm, lll"* I ,tt. I flTt, ,11 lnl I I I. I'll ., ", 1- 1.-1 11,1 L-A 'IT 11111 11 1,, Il jl_, Ttl PrGo:ll lfj (J lIr') lt ,' r
I I "I I. OMPHAMOS LANjPjRr)S ;;-1.1.- 1-7,
, 111A. A.2311 DR. WALTER10 Ft. 0 11 '-I, ,-'l-, ,!, t 1-11- J,,
z 4oC 5_1_ I '141e t1-lTltn,-" Du de -, I r 5 0 I .,,,, as
C!,,1j9--c 1tIf- oltll --,' FTI I III b-o- I ___- _- I (A'A sen,Ts o senrita ou, nor,
l,!, ,1-1ccant:tla- r_ fF_1NQ-U11A RECRE0
'. ,TlI, I ,I 11 Ill 11 t 0- _,;,nt,, IT~ ,,,,
-ill ttet,-% de I -,-- I 7a S ,; 5, t ;i vvl" r Infol I!) a 1.1-d, ,It, 11111 -I ",
, o -a I etal pla 11ABAN
--A $85, 0 0 0 ;11Je ,1 notnb I, d,, per"tona --, It~
,.,,,I", Ta : ,i , __,, 'I,
'I! ', ,,_ 'r L, '' "'
,,qfFo1N V $13,500 Mmlr Rec!o, A-2_0 11 I -'-' -5 _,_,,,tj,, ra comptar Solar ,n -,I -W- rl,!- J.'a -, .3- I__ 1!5 I -,;'-". -": I ill, -3 ,C -, 'ales, p-rce-t -, N-:- 1-tll 1 4 T _' ' d--. ',ttil t,,i,. S, "131 OFERTAS VARIAS In,. it-::m,! --- i, r _,- D _1 -- "'I f I_ t ,:, TT", "I"'d i'ar"-S, AIT,21 -, artjC J -- I I-, -- lt,- -T1 E"41- y '_-'_ I Inar"Willosa laya S&nta 't""' ,-0-.
- -- ; ,t tll, r. 'el '-, ilt, 1 I--,-', .. ....... ,,, ......... l.1- 11 Iri" t, -t-A
-., -T I ;- 7 --- _A -, "'--- 1,1-1 I ItIll".
"u r- I t. z 1.
I r Z;P .,..I. ,,NA1, o- .o___fI,0 _n T:; madernn- I ,' ':I ""', I: t ,,*,I ,,, IENDOTA ,Kariti del Mart', "P Parto San- I,,, ...... 11--l
59 019.1. J-1t, 11 ASTO II-1-1 Io,1z.1-1t- cn- -, IIIII 1-11 -11 T1111 -,,-4- .117T!, l To , ,
___ RFPARTO N ... R"tt"' c'--r kI'--,1 ,1 1,
,,, -!- tl-- , "'I '! %, I'll, I "Residencial A.liiaen- A-TI ..L 4, RII'lT Cl b A-UM
- -;t, 1,", et'lA, ,-n-l", It,, I Xt ;,,, -,, :L ,,ti Z,_ la ": 4r A-itzl4-4, .1 'i-z _,,_ 1 -_ z 'I I""
= 11c," 1111,et I i'1191,t I1,11111- --I I, z- --- -- I I, At-;f-l" -, --'I,11'11 1;, i __ 1,11,0e,. ,,Rf+rarto pqr2j,,-. 'Al. F-042, 14-ra -i:w,- 14
t-"$+-Iv. .,il.4- -I,-,'_ -. __ -.--; [ C-'(I3 27-2 S, P I I .-'a ,-. .l.1,Idl ,1 flb-_- _,4"r, il-1--- i "". Ttrl
ta lm, 1 ,tsi. I ALMENDARES, $2C I ... t t: tT, m, -III. ,-.- "Rm(4,1- Para I'monat, do Gu5to
,r,_,OO A C.ALZAVA n D 't,"Tt- 1-1 "I'll I, turas de In Vibori",
16KM_1iLL AMPO DrInTA TUASM" D $tv,!- ". 11tA 11 t t" i ;ZI '-- ,", j-"it. I. dIbl, ,[I
, j -- ', ,,- ,,,,,, ,._ '_ I _,', "r, "'- Clal violets" y "BrputO Na- S 't",
__I1.t.1lIl7T1l1_-,71.,t, _1t1_I-1- 1-I I-rlt ...... !'-, I ". ", I I el
d. t- 111--l- -Oll -T-- 1h-7795: COMPRAMOS t. -- _-- -III,, 4 I I~ ,,;,;,, ,,,;,. ,l;- lit" _-, I -&_J ,.-, Vi, Jt,, "Los Correlores d, ll,,-IMIS-131-W, I sI&F- 7.0= t I I", ,:I el l ,.I III 111 ,a ,
. - 7 VEMMIAR105 tv V I, ,,, ,,", 3 ,,, ,,, _', -,!r;,;tti,-I 11".;I -,
nP D MAUAJAR AKA "t. -- Cl -" .1 ,-- I _I ,, ItU --n. d.
11 -,,,, ,,, Z "-- ItIt" li-:, r: ttni- 1 -,,ITT" 't r'jco Confiariza", Losadi II Hiju, ," "; I 4
SM LA '. T.-I, I 11 -1111 A~ I,. It I'lAf> -1. -1 I'- 11.1 11-, ,1 7-111, tIll I ItT"'
A.- ,," 1-- -!, "I -- ,,,,, E--', -1 ,r,_,_, TjT. -1-1 T-le.
d. Aa- TOA Id' DIspersaria, -I Laboratorio" t- T' t It-, ', f_--jZl A -_ -- j- -' I , ," 1;-t-_ t- 3, G,,-,T L,-Ir,, T,11. A5 1142 I IT"n.
I --- !:, -T ,- I i1ndustria 462.
v 0114-13144 ,- , Rl Mtr,,l tT _,11 lItt I ,,,
, ,, I, Tl_ 1-1
Itt_ _, A)IP.,Al.NTEND.-),RE-, $IG,50C ",-r ',_ ___ Clinico, Vterimario ".I I I t_ ?-l! 'IT _, j.-_ r -1 I
., ; 7 I I -- 11 .-, P
Jic Q ... Olt - AII;-Irl .3 11 1 i z -z -1 1t I 1--1I, I -', 11 tt,_1-- ,,,,,,,
-11 I., ,; le-l- T, ,t DOCTOR CUZA t u_530T CONIPRiti T GUANABACCA ,,l: lj LAS PASADAS GENERACIO- I ,,,,,A 1-1 .-ALA.. 4t, I nt ,,,; ,",:, ."I --_ T gb, VIN.
",M, It 'iA, 'Tt, -, ; t- It W It "ItIll _"j """ ,I I l""r it
",;_ ", :,i- ,, T I I- -- '' t-tt" _. nos tavieronrel Vedado pa, a "'t. "' STI,, -' ,4 1I, d l
, ... i pl, "t":t'll"ti ,_ 1, ,I' : OBJET03 ART, PORCELANAS. I ,', Ii ", 11t!1I ill Tel -, ,'I", -l- 7t-,11" 1-TIll- -T 1t_"-1:tl4 I ,: I -- I ,- z lt,, -j -- n,- I- -_ obtener grades utiliazider, cn ',-" -.f?' '," 7',I,t'!,11,"', 't A"er"
O N___ llfi % t.-:-t lll 111 T" ,; 1 -li, It-te, z I I .,,,,, f ;,III
Del. INT=10 t_ B.Cttco" n=Eles, niutibles L- I ,-n.t+ '- --Itt_',' ---, _"
SE 6rnrc;r i VIA., Y 111- I" IT ", I 1 ,t "" I' __ -vent de I rrn s a
K -1, tlllt l In --I T--,, tiaWA da -trkflr, comprIt e f,
,1_ Zl_ 1-1 L I
d.- ,; i A A Na" 11.1". 11 -., .1- e-l *, vl ln r ,, e es.nio _payas crit%11_lttr.1 ;I ::, I,- lTtl;,;g y';%I! N CTINIPO, 121,"o I, -'t 2 'I Ii MIT 1- generaci6n atttual Fa Iti prtt:tenta It ,...-. ,,,I. IiAlIAZ
Y-63 sdi-131,lg Tntmicn, c ctveTas, vajill -1, -- c-'Tti- 1 ,
11 I I &S, C', -fl t" I I ,, ._ t,-. ,t-", I~~ "11 18 l "'d- e"I e- P""Is". 4
jg_Oj _._ V V., TIOCA QUE HARLA ."A.I'Ll III-1-1tt" ..D911 1t;ert,,S+ a-tl'ujrt P:atd, -%*a-7J opOrturlidad on ]a AIllyl N-It ItIld
111"'To k
SANTOS SUARF7 e J-rII ,-I di 1;!
i.1:1,4, -6- - It~ I, -1k]. lm;" _,,ninX 1, "" I "' LOSADA E H130. "LOS CO. esa 1 ,A
,= --, T" Z '_ 1, % 1, ', ,las -,t tod,,, a". I 0, ; -t --: ,, ., ,- -- 3 I Phva "Santa IMaria del Mar". -1,11,I '-I Lei- 'ff X
ll -NI111 r c-):t_;tl_.,,Itl a- r g 'r I -, It- b". T.
401, ,tdjIj"_"' 7lt-rt,, A-IAIII, ?;;_i _, -= ,M t ',I j,,II,,,: ;, ,,-, -,, dores d Confizm,4, iawj- C 9.."I _IZ _!"
- tiil IT -. IlIt ,,,I fit ompot su Solar, antes qUo SU
t-I--t- I qtlit;t 4tl F-1, %7Tttl A _ I T,_ fengs, :nds d no, ) l1amando a1r, "' ""'I ,fiil ri-It" clin cuTs on 50 d;;,S, e cIn a
DIIIA3A COLOCARS9 VN Mk"I'do.r. In~ le-14 t, M-V l It, '. Sl .KII,- tl tru ,n ban a "Ls Corredores; de Con- UNDA FINGA
+q -2 0 I -17-2 Step, 1 I~. P-1 I 7 -l AT-!, r. 'AM concrete, mho not ,
lldl 'I. L .h.g.r --. 4t. ....-.11 I- wv N, DEL C IFO, $2 I
-,a prediie ta" C ,'I GO fianzi", Lwada e Hijo. M-82121. $30 mm
U.14r t jw FtI1:1.1', M.
_ J-11. L,,i- ..!,, ,- -- PrA,,i- 3 closet, cuarto v a
X: T_111_13 I BRILLMN EI-2524-0-21+ rI r-- d. IIu,, it,,:t, 6,I
QUIROPEDISTAS TES GFANDM icmarax sz "oo""': F; u'_ F c ,, c,, =IA, _- lt. -. 'l- a Ph", San I "--, "'.. 'I (ot"'t. W. .Ir L.
- t.1- !-I I I "' G""o"'t A ,)I ",;; f-4 3 __'- '_ t 'Ilt-Ir JZ dog, mr $6,6M On 1 1 "I A.U
dle oruscs uattrtla Olt -AtIA-0 Quiropttdista PARDO X-W t et I: +vi "! I,-,,_%','! ,,, I ,zlFt M- ,-, a IIAWTOI -.. '. ,.,., t ,,! tlu
t t.blo. d.1 I.- -, I., 1"'r:z, nt., ta jJqrja d, j Mar OlTat, 2 z ,_VA. ILI I -, --
_,,A, 0- 1,6- it 1 1111. I ta mfra mi, do oLc sim .- ,Tt K-111 """Il. III L ;.0rlIttitr e, l, =, I ,, dbl eti"., I IT~ 4II I-- I ve,
" ,-, r ,n ,4-, .d- mt,,lt, + ., % ,I It"_ I -1-11 ,t-_ 1ITIlIz; "I" -. r'. OF '13 I I 4 ;,I -,I I r III~ --- '
- v_250. Vea Ids Plan'" n Oars- 1 ,, ,, ,, ;I, ,,,., 7 tt C-t- ,,- ,,I, --ft:,t-b11,;- , "'l, .-,
rlwl -1,11-1 - T_11 ,M',,3 11 I., It,"ll!" 0 'n
1 dqul xa .,tglud y eleg oa I r _, A,!'r I _51I,-13 W.- .-- I Cl- ,W T.
__ __ -4 1 t -- C-I, M -7_ I tras oficirtas. MuchR3 casas ia- yl I, -A ,,a.j-Il., ItIrn.
I C 7" v', KOHLY, a21450
- l ,,j+';550 El. 147.
PRO -nl-1,,, ,,, ,!- I -tt-let OMPRO- PIANOS: JI_7 ,- c, ,l,, bricadas v Is and,
,t-, ,,,,,, -_, :' --,na CSrj jrt a'-1,- I I njI 1_-l!:1-1 --I 11 1 ;T, -' -rie- I I'll "Al -- II. Ilj cll i,,--,lc _,I ::T,,t ,,fa r ca ielndug .MFDIDA IDEAL
- r -1 I -- t7ta 4K. L, csocraro.Is' 14.14x :4.40 VIBORA
IAR S Y NOTARIDS "', ,' -%"___ I 1;- '- t, ". -, tt I r. _' + ' I -1 z- r T" .-I l ,A 7 l. I
I'll '_ t a' r e-,: Tls 11 t
T 't, ,z I- _T, tt, rt 1. 1 t2l, : I -III !- ,.,I,! -, moI, at- -T., I "tt- I~ EI-2523-4 -11, i.-_-y.,tx.!w%- ,tlo.d.l.,
"'T'i- ,:,;Tt_ R t -, 'r rj __ p T -,.I i -- ,I
- "t" t tT ,-, ,I -,- IvIl -. M-M FI-In I z,,.--,Ait,,,, 4. 4bt dtlr J-,,add, ,- II-l,,1 ,,I." a.pl.
i ,,_ - t + l, ,z -,. -, 'a I'll, 1 ,11 I., -1 11 11 I "' 1-1
BUFFTE REGO i I, ... I, 1, IPA',I "-I'-'.' tl r I __ Ill 11111 I 11 A1,111_1 +11M r y O- It
-, l, Ill'I '0, C_: ,, ,,I -1 lc-"r _- ,,,, 'i ,..' ._J. a- IT
z '_ C I i E., I.I.ilt, sit _,,, '-ltd, III
-, (,, I,,j,,I- ,, !,-,-, N,-i t,,k n -, '---, ,- I 5,000 I "'It"I'l,.,
P.I.- r InIII-11 It NOITLY, $5 ,,, '-' ,tl t-l ',' 'r "! I P ... I I pl-*
""" -I', -It -- -, q -, e __ ,;,r l'! t1l- '--T T.
A= DJ%90"ft NX AMFLtACION Vi t!
I 'l t I tI -,,-,-, It" I I W '.11.1, ,- """
A_, _,r-,.,,; 11.1, ,, ,-,, ,, "z l', ',,,, """,, ',
, T, ."', _N-_ ,. 't:, T 1 C.O. 14 _d. 9,,OAld. _- 2 4_'
,
, ,_ S,,,
't n I I I L. "'Iz,11.11 I. 1". I~ ,,, -a.
S' I r """"' ITT, I "I , ', I r'z At, 1 ._- ) ," I,
-1,, Ad --I- d. Ll-- (11-, "i, -, ,- -t, I : ,,, ,_', e -, I I I "t"'. It."ll
, I V F N W) C,11A ,MON0L1WEVl ., T,11- 14 $7,0, V.1- ,, i,-, I~ "
""", I I Z", 'I_ , " _t- I -, _Ir r I~. "- ... ,,,_ M. -'I I 1*11 _T
--- 1) cl, Al",I"M, ttt-, M IT~ rr -- ___ It- ,-I+ _- -1 P, d ca
, PjAD L-I T -- --- .Tll ,, --Int- -- -!; ll" I-~ gll -'l, ,!" ... J ,d,, -, 11 1-0,
.0 ...'r9l. Wa.' "- "I ll IIIll-'- I""""e'-" "I"' b"
O1911- I' It I t--l"', -, . ,-- L',4*,, -T ,l, Oueh)z_ I I' Oie -" 1.11 I $3'r 11 C _"! _____ I I 'I"r ,IlI --- -', 1-1-1l. 11.- : -- '--IZ ","I""_- ; "- -j Al, .1, a.N16. A-,II.ft Ahl,"":
EREZ MEDINA FRANCISCO DURAN z I'll It 11 I T I"t". I'll- I- .,-r ,Il, ,l ,,, A ,+ t I zI" -;:I -' I ''I I :t T.""'_ jll.5- 17
BUYETE P z tk n 11 I, 'r I" I l IT Z" A-INU
- I t, -, 1111w 11""'; t ,, t ITT-, I- ",fit It! ll,
-Ili I ".'I- T-l1rl-I, 't 1-1-1"t t"It. X-C',' 4tl.II
P- ,- 1-1-116. lart", clstd,,, OFTOMETRISTA "I'," I - 1_ IT-, I, _1'11 t. ll I I-:w_-1 $25Z RENTA. $28,000 ,;- ,I'll i- 51 23TABLEMUENTOS
_ I.6, ,I- 6, _Its-j. 1,;.,;I_ C,1-,,f2,r I-T", "", --t e, I., t-, A'-e1-- j- rtt- --,e., M, I ,
dti l, t l It- -, 1. "I ,; --. _- ----., """ A 'IrA IIN ruo"II.
AjqjjI tt-_ --1yr, I 'It 'l',--7 _,- 1'1_; tnt,. te.n w ,v 01
Il .tl,,,W _, ,,,, --- T- --I I~ ': LTURAS DUENAVISTA gpd, S N VZ'.0 IT- O.0
I- ,.i,. r,'* I,,F tfII- 17 :,tl+,,t- ,I,-t J rI-_- ,--, r- -,dtx ,_ i-I It .,Itt, O-T, ,MIr, Stilet- A ... Ile, If"- VKDADI) '6l,' III~ 11 -._il. V4 M.
. -11 I I I nIll"I I "."'t" 1 I-l"" .I- 7"e,, 1-11. wetn-', I "I ., ""I", -1' TIlnr A-51 I, ,,I le It ,,, FplTOM~ A I.b.- I"," Wl". -T Vl !, COMPRO 1 -, nIt""r -l" """ +I"' 1, 1 l '! '_- I, :- tit, 1. 1, !Ilq I:."lot tItI rl -TI $ ,_ a"', Idtl_" PtII- ", .;._'_'_ Ll- -'.. "'W"" ,r"" 'r"--, $34 "" 1-111
c-lill-I z u I ,_'lmT; _A
- 1,, I, .-I.111l., 2 z.- -". -11, I ".
'F 5NT 04 59 UA 1 CIO- .. C.I. C- -11 1-11-I "I A-9311. "td,,;,--J -"' I,, FI-IM-51-10
1 .1,- -1. I. T", I, tlp'- ,-,,,I .... I C_1_1, flZIA.10 ALMID 9- "ILLc P, (11 i, -viaor TST FIOK or oAsounAt 5 ,
_ 'tt y III T'
, _t r 't-'J"Itr I. .... F - _4"
I a ltd, ,,,III. ,_-.1, _- -- -- frianos, PaIrcelartas V In I 1-1 i : Z-1m .-",iHI,1- 3M RENTA, U9,50 dANOA, 5E Vltattft Aj 11 CIA1111 I)l 11 ",I-1 61 VI I ll. .
I "-- '- 11$-11. F-IM 1, ,,,iI- r-i
, T 11 vft 'W-III'l 1, il"'ItI I C O M PR A 1 FIl,", -- __ t", -T ll-TA. d, T -il, ,t -. ,!!- o- ,! _13-II-21
_dlIt,_t- .11,1111, 1_ Ill 11 ,_ 'I", -J )lAb- 1rftl-E11t4_M ,1 I' r I I- .4 ,Ic -v ,,i y ,-,I, -11I1-i,,_ TTW. ..", I JI ZTN!
'I z MIRAMAR Ir- M."'. J-- 3 pti"I., lt,,r: ,.Iwl l, ,,." I- ,W:3 Adllt,
,, rItIr". y "" 4, ",", ,! 1 ,Tt.,_ rl- "-I- 1. Wi.. -ilidvl, tI ---',
d- "I.I t,., A % !, ___ 61&- I "ll" I In, __ %tNOO IIIIINORA OY-TA U ZOIIABLX
I, .-- .1 Ill 11. -Z i "'. ,,,,,- ,_, I _".. It At'
-1f, A-VIM 1 4 I a V, ,+ I 1_,_-, I~ l- 'I-"", ft, -11,411, 1 T TW I *1 ar,,-I-, 7.,I- a III,=, X. t lI"I' --- U,-'. -Iili. Q'I-3.1 b.l- "Il'.4..
IT-i _,--,,1. W ftrme. M 4II
tT, c- 1 1 -, -, -,; PROPIO PARA INDUSTRIAS 5 '.. Add,, 0'.,II, m. Sn .1vi, I It'. ,
- "_ 111 I m"I'Il; Irt- I: r_1 all, pl.ill 02 -1 ,
,
r"$' 1- Di,,1aAo&nte do Rmpi tari.s -1-."", I I -; I,- _', 'I- ;T f Z _, 1;1. I I -11 1. In I ,- .1 I- --1 t1l, X AIM
i- -OKWItEs EN molm 'k .,., ,",t ,, ,-, ,- ". .", ,. "-15-, 192: COMPRO PIANOS: i 4 ,- 'I' r I 1 ,--I M__ _tl, "'T 4, a A a __ r_,eI, I t'_tw tt_ d, E &M-5146
11 'o-il" ., Ve,,Tl, K,,11 z C n I ar"', m eble de , 110, w + 11 o- wd'I., $400,RENTA, $0,0M I, .. T.If, B.M. ___I'_' 8-e o,,-- ,,, -. r.l. 61
tjeto zi .- v -, _, Z-e ;;, 13-1, "', QVINCALLA Z. AJI,
"I ,, PAl 1 -kI. qt- ""Id., ,4.1- lm.,.-+ It It'-- !-- ,,, 0 Itt;
P& ALFREDO COMAS I Ntil.-I, -1 I -_, !, III , M,-- 4'Tll,, t. A11-4.ll+ L.- .4- -"tl- I ". _" I _..., ) .
q- tt ,^,. ,N- -- 1-. ,4", 1 o as (lasut Refrigeraiores wl t , 2 -'- .,. P.. .1,WI- v'i- I I ,Il tvr dt.ell.. It. I ~ QUINTAS DE HECREO, =1-111 WMI1. I -lc.l all Il-f.
,; -1 ,1 i" c";-, 7; "-,,I'e "I .1- 41-M
Gwecologfu. Part(K. Cirugft, L r, ItI,:, lt- __ __ s2 ct I_ '. lscribir, ra- : -' I,,= dm't -I'- -II, --1 d. TI Pj"I'. IT'r x 1$
_ I r-.. .,,,, l- I a -d:' -'I,- yr"""
- I.s. .I'. I l-T-1 i11JT1TI- w I- finest "Resurrecc!W% Arro 1, C-d., I, I". ,I 1. f4t,- I
,., H yj_ = "W,.!I '. ,
C- Af- I. -11.1, l1l.l.. --A ItIA111, 1-1- t II,1 Cdttlalel I t da c que S- lt,-- I I ,Tt-_2c zL'd. M.'ef yl = r 3E VENDE
't b_. ii ,I t a,_ 7, yo Arenas, venderno, a pJaZO5 ,,i --, J4i1-r," lttd- At IT dt,1.114.
4 -"+".""", ;,,,,,,, r', I i 'id ,,on,!,. A
11411" O- ;Iddltle. ,11; CI- C.It It", ,',-t, -,t, ;5,: -K 92,
'I- PLAYA DE YHRAMAR varjaz catAls idas cada .' =. ,L
.I ,I-, s_# 'u. '11c,,I. ,,,, l-IIII, -.-- 1 $590 RENTA, $S7,W carts 11ru ?V .' "" d? )" I" "' "x'-;2,-_- T ,l ,,A" llt;Id""'=v'- =.'L XIE- t
ue- M-l C_311_" ,- I't S2P, L, .. I letttl, Ill I I~ "I'l. VId e, .- C una en un lote de 2,500 a 2,600 HIUAM M; III 1191MA ZllTlAX ,. latIll, T_.I.1. ll-t_; I NTI Z
- i 6- ,- w"I, ,TI" 1l4 It ,',,,,t,, M. _M,- MU SI IM, I. I,-,. S- I, _ml,
, "-l" -T" n_, tlnjj, A, varas. Tarnbi, n lotes con
O-W ." 0 OLA RES r Let I, 54& Al is
I 13 -z,-_, W." All., -Idai -1. l- r"'le IlUc- Id-VM 01747 I m A"ITI .U _, OPORInIVID.D. SE VENIDE LA
1 LtBROS e, IMREWS ". I~ ., I -tt VIM,
CO I'" -rCE1.11 Coll ,,! ,_- ItI- 4 m;z, ; ,-' -;-j ottr,,. r6liT,,,, :tIT ,I ;1,1-, chn arboled, con Crretera.
rzr,-rs i I
Dr. E. C Ilar del Rio I M"', ztctit'A rZOT t1ttti-', ,-," E-5, ._,__l WJ. : _, s.,- -T REPARTO PALATfNO ,-.,';,, _'; ,t',.. '
ui 1. -_11T- --.. 1 ttl 4JN a 1-j, ,al- c-T., -T- I-U
1, Cr-;,- %r, .T k A m4vC;rl;Tk"v 7 .; 71,23= gua y Iuz el&ctnca Informos ztIt: : 5I It
NIEDICO OICULTST11 TA,"d- ISALNEARIO MARTIN NIESA en la raisma fina y Us,,.- Diaz -'- f,-1'P-_I F-l-1, 1,-, 1 iW_ ", -, -tr,, A T-1- -,
,_ cIT,.'_. I," S "" -'i" "- 5- "I' -T,,,i, $73,50 Ramos, Banco Canada. Dept --- "t"Itt,1- "".I.d. P-1 v 9-1. ullilll,
Irl"'J.1'r-I .,44-1_ + ill FINCAS RUSTICA lt-. .- -a--IAr- T.ll A ,lt "" '-1 $779 PEN 0- It' 'I n"' ,,.,I., 1-- VI'l MII_ 4w.
It_ F- "ll"I" C" !'-' V r: I
_,,.! I I D_=I1iIt.u .4- th-,k intll- I_, n, a '!-,I', ,__ ,;_t', _t_ lk ar y 0brapia. A-8875. "r 1-11n1l I I, zlo 51-10
, ,-- "'I -O'LL I, d- ,, ti- IV. ,,- Al E -1111
.1 I I Y', ., jti I IM z III11%,_1101. E-,- 1_' , It 1,1-i'li, III -,, 11--- -t J- "111
Ill~ .. I" 1,1.3,al A j 11.1to. TItt, -- FIA, It- I~ il-r ,-t- I'-'- It~ Z, -, ""
" It T V" rAITTMA -In. I, -IoIjo_s_ 7
!! _r elt, ID n Av vr=o ,
d-+1,,, ,; j- It. ,,', -D-70 3-2 LA A WMA
1 I--' I 11, t_- 'Irr 1. - t I., 1- j",t -11I 1-11 LA. R $ .F,,Irroto, , It n tdt-,,it, ;TTtI,, ;- 14'T!1-4- GANGASO n, IL,;art,, :I',
Dr. Luil; Rodriguez c4cvres if I'll, "I Z-.I+ v dr q- ,,4 F III-- ----- Mt, it, ",_ SrIt1v -Al -_ A _+ dT I' 0-- 1 1 -I. III~ R- tt ,e 1 11l'IV r V'"_ ct, 1-11, X-ti" ,- -- -- 'l -t,,1- 1 1,1, ", n 1,,6 ZA
1,,mml- ft.-I- I. MlItIl"Il.t 1 I AUTOMOVILES i ... .. .... -:;TTZ'y "ll A P I ACII, I ,,i*M 17 I 'I I lttle- II d,, elm"dl- I 11 ,
I III~ C.*1- M-- 'll-t. I 4 FCES t "', *, ;'T--, -T .: 8- ci, -, IvIlTI-1 vl, I M, ,,,,, ... dl 'It, It- til, 251.
, _". I A, $02,000 EA. -.I.O.0t, 't"Do gyAw- ,,,- i, -pl__ DE MUSICA 6.i:, C.ItAlo IL'IIll 1, rl,- - - 21 INSTRUWNTOS Rill I ,Urt. 1:1.T:1. I , F" 571 -, "" , .5712-51-18,
" l Q__ _td., _______
"'-. I I I e A ." A A l"IT 'I'll V'. t- ;- I 1. ;,,- 'ji III ---, I". --I T-1
, ,-- ,,. !"jrdj,1
tr,% d' at!'j I li ,, ,T' R-. ill. 40 rlr,,, ,- VZIo0 TITI.E.1-0 ZN C.ITLE C ZITAK
- A,- --n--!, l,1 11- -,", III- --14r," I I ...... 1, ,-. -1. I -_ ,,. ,_I, I.,I ,,_,_. ll ,It, nl, tlil It -,, mdc ZD I .9 -- fi, It, I - ,$-, sIt V II,,V1 Tl- OINIP mo PIANOS .,_ _'t_ ,tn_ 2 ,t,__ II, ..... l.- -- II-J I I 'I -I I Tllf, V-111, ii, -d, pl-- VENDO 0 ARRIENDO
DR. ALBERTO VENER0 lIl- VttZ,1,, y:11M_:-3 I 1Utd. _1. A i t I,,3- ,,, -1 d,
, t_ )-4- wl" V P, vAr.""
ft --dlld. '--* d"IllIt- 17 'd- I Alr- ;d_ _. 11. I-- I CASA PROPIA CON "r"'r-IPIil' !n' "' -. r -, ,' l"" ", A-12, Z- .1io ,--,-- M, _,_I, _,,,, _'. .t .tel't.. r_ ,l ,I" W-lil .11 14UEBM PRENDAS I _- I, l _A, 7,J- 1 M.11n st Vj,,tr -Int-CIA ACABADA DE ANIPLIACION' 7 AVENIDA, 1, I,,IdI1 I~ 1-4l',%- lt--'
.. _,-, el T_ Cg ,' Z ADESDEPAGO - ell 3IT," 11-- Alllldl, 1'. n, juntas o ,'ti %,t,,"L',',' "I"' --
,,"_-._,_ "- IIIAId L- -:- COMPRO JOYAS, MOD ' ", o"' c .. J.'e., tI-Il, -,., n- I.ti- $1,000 RENTA, $105,000 I. I', "A' -1 'If' KR_ ,-A-Inj At mr ,,_-., ,Av FACILID M;rarrmtr, Ie vend 11 "'ll," P-l d" LA H.
Il',,, ,
.t,, I I A-II-It, dl All-,
ed,,'Ir I- A rt-- ; a 3 I, -did, ;,-,l, l --ld- i-- 3 ,,, arldos, dos terre
A- 10 I jj # & a NietA OMPRO PIANOS t- ,ell, -, ,'v,, t1rlI 1, V L- ,I, nos Ile 32 "" "'" i t. M.51.la
,,".: c_ I# At~ I 1: ', ,I ,-'-n6, Itt-, It, iief wl,,I en, 'I'l- "" !_, _e:l- S'n
I 42 vs2, Dln a tres calks: 6 ,i, ,zt,. Q1)ICkJtLA F7WO _-Vgarros lafen, vetes de bri- verticales, 14 coia 0 spi-nettes, .,' :-I-, ,et,, III, i, a,;I_' -P-' IlW,!-., ,-,,,,, I'll~ v wljl r, II -.11. .-.-n
DR. PAUL AYNAT -_ tl I,- l.. ,.,, _7_, 1 Pa ;;,:4- t!_ 1. _-,_ ,I,- --,,.n-_
W. I.l- G. *r I- 113nte5, Stilltarl,)S, ,117tij3S, Ma a, j0bje,03 arte, "IiMpaxas, ffllebll clu-if-V Lft i-v6,, M, ll Fl-= I-- V-IttiIl, V-Isilr Avenioa, Avenida Central y ca- 11"I"l"' l!". Ll.- ZI.J. .
,I, 901 I. dores, P L rclojei, mo edas v adornoI finest No venda sin vt-0 CA- I '.IT IAO- xl!I-- lie 1'r Urge venta: B_" r_5lt7_!I I
.0, P= slml,. Itt., $1. .It .+W- 'A -955 B y
I I Up" o-- "I ,,, . I 1-1 -11, I- -.1
I

I .
RA (-,I% k \'I f _TTll)('l if I DIM00 I);-, I A MARINA NIART[,_ Jfi f)F A(;()Sr0 DE 1049 A1q0 m il
- __ ____ ---- -"-- -"-"----,- -,-,-,----,------ .... __ __ ____ ____ ___ _______
'I A S I I i-It4fj,(-) HIPOTECA
i 11, N i, 1, E N T A S V E N T A S I I/ E N if A S VENTS V E N T A:3 _.::.:
- __ _____ V_ OFERTAS
'* MUM ES T PRV!q0A8 RFVRI(.LRAII0NiS
il' E TABLECIMIENTOS ,. Ak1J0! ;()VIk.k_, I ,C(lTI, S, MAOIJINAKIAN '16 NEVERAS Y lir]IJ!', 14, QW14A ,10 KAM T Y-APAPATs IM ...
I I 1-1-11 _111111- I~~ ___ ___ ___ 57 __ -'
-, 11 1- Etetlrklcos ,,,,,,,,, ,-..no -41-
"" Ili , t il I I,,, 111, !, I I 1111i" I ,j 1, Ill I 11 I I 1!-- -- IWIAIIIXRIA il"A" I""" "'I"T' -- 7". --1 : I~ 11,111, I, ____ ___ I 1-1- 11--l- .. ......... "' ,--- -.1. ,, "III,
, I -, "POILIPS" 1141 -, '111 1 -'-_ L' 11
" "' ''I ,:, L : I I , """', ,- , "i" , "", ; , ,: :, ,I, .",:, it, O', ,',T.O 1- ,,, I ItAOIW ", ., ".
I. xl I L I , I I I '' ,- ,,, 1- ,
-111, I 'I, I 1, 11 11 I I ,:t 1 I I I 11 ", , 1, 11,11 " ", __,-_IZ_; ,Z,', , .,: ;.',,, -- """, I I 1. ,,
,:-!.,, %i ,,,',* SIN 1) K ENTRADA ,," ,--- I "
I I I I I'll rl. '. I:Ill 71"" I : , "." "---- I I "" ".,.d- '.1" --, ,I,, I --11 ", !i
"- ... i I I ii-, ", ,, ," ,- ," - Ir, T It', ,,,, -- -.,.. ,T 1^ I 11
.--., I ", I "" "", 11 "I I 11. I~ It I a- ;-- "-T":,'
_ "" ,: _: --- ., "I'll",
,, .1 I I -1 I I 11-1111 Ill., -- --,, ,II', ,,,,, rigeradores I.., t.. 1 11- "I I I., -1), I "I I ,,i---l -1 11I ' I, 1, ,- .... I lo.".1, if"- 11,,1 ,,,, - -, ,,I A- -,, - ',I'. -- I r ',' ,,"", I _- ,,, I, 1 ,,, ", "" 6 -,-it ;7o__tTtiTi+N7 ......... i, B-5303 ret 111 I -, ".
! "" L : "" "I I ,, 1, , , : , '_ 11--, ....... 1. -- O,,i 'i, T
"'. -' .l 1, I I' I I I I 11 r., ,, -- '- ....... ", ,,, ", 0- .. -Jl I .- '." 1. 11-t- I,.-;-, : , -1, -I, c- I, Ill 1. 1, -"- li : _,
,,, 1 1. Z' ;L ', ,,,,o . .... ,,-' ', _;4 1, I --I- ., f, I ", I T '; ,,, ",,:-,
11, -., i 11 T,_" ,fr , -i 'V r l t,- I I I I "-I 1; ,'-' I'!, 11 Arll! !" Iii", .... C.. C.- If- -, --;,- , v, ,J kI,
-1 " I- -_ ;, , I,,;, 4, "I I ",., ", t") 'r --- I 11-1 ,I ,i
1, I 11 i -_ - -11, I -1 60 MM UM 05 IRUSICA
"I -, _- - _,__,___ _14, !, _ .It. I ", O- .4 -- I I I P (r t;. T, ,,"',
__ I X 11 I'll .RO pi(dA
A k $1i,00 Ill YAMUT11 M i _'_ C.111.1_,i 1. -RT no. 0, -- -11 1, -1, 11
ORAN 13 I : ,, 11 t"', -(, 'I 1" P PhnTrl AL E:XrRANJEIR -A 1 "' I I_ clwl ul- ) ___ -, _- IT~ I -1
- -11 1.1 ; -I I I -', -d ",, -- I -- 11 I'll 1,11"i-I I~ I,- I I
I "' I , ; ". 1. I '! i", I I 59 LISROS E IMPRM S I __, n! .,,Ill , I 11
,, , I I i I I I I i ,- IT, r I -, ,,, ,-, "'u-i". III..," i;j 1-,l -KCIONARIO Lit -- "I -1- I x
' T' L I 11 "'i"t., .t",lil" t-1111.111 .) -t ........ li, -,i, ... I", Ile ."', ,,, I ,It I 1% ', 7'ttL" , I i, 'L, I -,--- 11 ,,--'. C f A r T 7o, I,, .. ,,-- wr,7 ....... ,, "'., i" 1,1, I!,
" Nrlr G oil-OPX 11 &O ASL '11' F %1 i5 I 'I
., V'T e-, ll,-II, .,- 1-1- __ ___ Z 1. :, i ., ,, l, -, I il
,,,,,,, ,' ti r li'lla, v,", ,I d, Ii"'.", ---, l111:,I!-l1T1 r"--. --11 ,--, -- ,,, :1-1, --- -'-- -I,,,-,,- __ : -- "'I -r- I,, ILI I 0 -lil A '-. "I' -L "-1'I' i'11--, 91. ,,, I- ", -- "".I f1l",
"" Ii- -1 ,111-;ii iL I' 11 1 '- r ,,",*
__ ------- ___ __ "I "I I I ... I I I 11 0 I 1, "! I ,,I t- ." i e I, N" 'I, -' l ", g ;,'- 1" I.'- ".-- All, I-," ... '11, ". -- ,.;
, : , ' "' 'S, JUEGO 111 111 1--1 ,il"l 11 111 -j rl- W, -- A-~ Y 11,", ,:: OV ,
, I ;" ,_jf J_ T $8JW MEW % J,
-1 1. I, ,,, "" II PIANOS C ;" I I,", !I ..,
-- _, 'e%-,4 't cljar ( i,,, ,,- c 1111-- ,"',
, I Cilerpoit' Modcrro ', -, '4 -,
i, I ' "!" '::, ';' ,, verbrales, ... ,,Ia r-- ,--VENTA BE POTEL "", ,-,- ,_: ,-,-, -) ",- Spinettes g,
't 1, ,, I -, 1 36 MUBLES Y PRENDAS Jueos sai coluedores, c.oba f?_I, S9 I" tibIP5 en chunt"n1a, ______,___, I
, 1 11 _____ ----- ----- y c o TI ver i Tif_ -1t, -%a. iu ,Miljs Acvpt mo! nine- ,,-,---P ,1IxTo.0iMF I ritil So RADIOS Y APARATOS - .11,11.1 1- JiN',4il
Ultiml noverlad, VvnI;a v ,r ,,,, "", '. 1111_ li ,-, .",
"3.,Jo rreu ,Uajes, sjllC, nos
I, 1, :,- '--, II,- iI, 1-1. EISCTI! COS I ti, -- -1, -1
EN v ---- ble, __ --- ", t-'---i ...... ___ _ 1- nuciitro yran surtido y ,,nr o : 11 111 1_i- _- "I ,,, ,-,
_ PBERO ,
, , -1 1, I :: 1 RADH ORES, $38 iUSELO DIA Y NOCHE! caiinot Carol, to'di's "nodelos, -,"i. L" t", d "'! '! I ,
, f "' I "'r,", , 1, I I 2; V ,- COCINAS ELECTRICAS ulra mejor coil d.d P'Ir rnliflo -- I- It It,
..", ", '1 :,,,, r "' fit alej.r SofA I ,,,
I 11* I 11 Sm'2 :, k"I"lli-lit11 uil ,,ililll) _, ,Cama (A pasia). ce].-hons Fl rs da, co chone., i1i"I'- ,"'."', '-- 1-1-1 .tIt"I'- -- diner", 25 onw tie erizihto W" -"--"- __
,
g;,- t" r 11 11 I I I I I- ---,-- o'T". I,, '17 .; 0 IN ERO
'r e " I'll LC, P- t: W, I 1:11"'itil, Ild""n INT., kil 3 firr.ed.. U. vuh. !! I, americiinoit, Calzada f,, dor flamtkirn. _1 ,- 1' "'-- ", ",
,'I' 1, I T ,, ,; 1, "" r qiOTIO" L l pre'lil"t4" ;Tm
I_ I .. ,j p puede comeltirlo sin ayuda,.T : ,,iqi cl Mnte 21 K-uuma te- ,, .:I- 1114i ,I _-, ,", -', I r"", l!"111 ,,,,,l-,,,, lizzit.Iil P03, -jIlm. O'lo""'II,
,,. , -- i Do "ito, D dci- ,,! !T
I ,,, "" I, 11, ,, i,- : Tcl, , old, S I M ,4 p-, "', """", I , IT -1, ,"11.1- I I i'm C,-,iTa p", zt,"', I T', ___ ,' ,,,,,, jo% an ,n 1")+ r Ca,1tidA, I I ; 11- I tt fi.t., -1151,11111 pi,'- 1, r ,It ,il I,- Z-II, ', s, S4.00 NIENSUALYS, SIN UN. (_jfyIJf)-2 ";,.p t I
_ n5,16l,_1 --_ A I ,' i, i ',,, 11 ,,tr"", "'_',-' ,1, ,i-',!-, t, "- i 7 1,10 It,, (, I r ," .", 1 -nl, -, jo7-." I "'T " N i i i T , 11 1- "-- I i i -" "'i, trlda, radmil Philip, Ern 11 tor"PrArl", y vr _o1II
, I I 0, It,, "b)tlto-, dt
,x, V.11, ,,,:,11, I 11 I I I I F"I'i 11,,iij :! ;):",I ,,, I, ,,,,, "!,,, SACION T-_1 'T tiA, 6i,
E,, : T : "' I "i'T '__S NAT, ."'n ,,,, lq j, Ap AFINAMIk __ --_ -_ -- li-- ,"111 --, , Vsfk 5TT!tiieI1IF,n'Je 11 v;d- A,,tei It"I Ca1i11r11i4r 0 l"'r;0, I I I ,1:'t -I, :ri(,:11,111-:e'i, F,_ t, '_ 0130 0S BE ARTF iov, 6esde 51500 ,,, rldv) l,, e ,
- 11 I I I -- ,i--'.- : ' I -1- -tll I I;- 1- I -[ P -rll
4TIA-10A I I 1! ) i t T: I I T I Fc i I 1 1 1 11 I 11 1-1 '_ "t", I ,,, 11 ", -.. "', 1, r, , r I rt
) I "T " lill- __,,
GRAN 0 Pi .1 f'A ZILTA" J-,- ,_-,,:"' -ivv, diiil ,
. "I" "'I -' i :-:',""l ", I .,
"I I I 'r '', T -,'', ", L, .-,:,11"-,'_,",i, : Iii 5 rnamis, (',Il,, &, J, ", ,f- _-- -% I I it ...... ii, I ft M "; ; I ,
_ 1 ". , , F., r4i"_ ,F,,,, 'r :,,,,,,
L I'll ._11 "I "TI"I'i', d" !,, rpaI'asJ,,-_. Mont" *2' 1 i ....... -I-l, I_- I 11" 1-1 11 "I'll
, I I i 6, 't,_ "' .1 1 I I 11,, 11 11 l I 11 I I tI, '' i I' I ", , I;-l ---:"",, '"' I I ; --,at v dei,- :1" 1, I-, ,", .. ...... -- " ,,, ,,, 'i "r
- it'j: !':, ZItI , I P,,,,_r, "," 11 111 ...
_ i "" "I ",, ', Ir ": -, _: ji ,r _- e- ," ,, ''
' I I il 1- 1-1I A I il i ,- 111.
, t I 11-11 ; 11 t' i,-int te p:,"ta legiti- ,.7C i- I~ .. ..... . ......
, 1 _, "" "-,- I .... I 11 I I I I - -, __ I I .11 1-1111 l
C
j ,,,,I, -, I 11 "11, 11 I 11-il I -i I I 11 I 1, -----,,,,-,- _11111 r .1 I 11 11 11 T ,____,_ __ .... I 1, I I .
,l I Z I ,,'11 tii I I' I fi,; 1) ST S OF ANIMAW% ::,.,* "':
113 1 1 I : r ;- I I I I :, "I I I ',i7 I I
-1.1 ...... I " I -- -,F-s I AIR[ ACONDICIONAD01 MATEMILF -_ __ %, I I I Ill "I I
,,r , I MIRE ESTO -1 _:""
I _, I- '; '',','
-1 , i I I I I I T-l 11 il 11 I Z, I'l y EFECTOS -11 I I 11 "111.1 - .
I t I V0 R SOLO 'I(Iml NIENSUkt- 1, ,,, ', I' t, C I __ I ,I:,, I I I t I .,
T._1D.QI i li 'I __ I- I I I I It I I I I, I __ I r, -, Sc p i ""',! 13 ,-- I I 11 __, "I - 1-1 I "I
- _', ., I -11.11 -, _-- ". ". 11
.1 I i : 1, TIM IGI JI*Kt;0 DF ( '-LAR-10, M I I l" I'll, I 1 11 I I I t" I ""I', : '11.1 .... I I'll- ,,, I "I., 11 '. 1. ,
, ' 7 %'- ,; ', , I :-,!4" -1 11 I
I 11 - -- ,r, ': I ' V, , ,, ,, ": v 1- "I ,, $,1 I", , _ir -"i",Ile, .11 I I 11 11 _,1
,,I:11", I ,-_ i , , I i-,,, i REPARAR, BARNIZAR --- t , ", I I '! il ii,,, ,- 1, -,, I I 1, I 'I, I I 0 -,,,, F,-F -rcfk,-1" I., , 't-1 ti I
T : ; I ii, I vF-i ,_-ErRnor dTn, r 1, '' _I 111-1 i I I I
I I'll, I It 1,11, I I 0 It., "il-1,11, ;11 i 5 I ", e. I 11 ---; __ __-, I- I I I _, ,L ,-"- l ,,' ", r_\quv.1R sus 'T fi, I I,-, ill I'll -11 l ,,,
, ''. '' ", "I'll 1- 11 ,,,, , -"-- I'll j ," ", "I"" .''r'.
-" 1.1.1I "" r "I'',-_ I ___ __,", , , "" "" s !)MAAS
_ I,, ,,, 1 ,, ,,, 1,11111- 1 t;i ,, ,i l!", z. ,,, T' , , jT ,':, t', ': .1 "I t, , i-,,I, ,,,, T', j I I I 11,1- 1,
11 I , t -2 ", e, e , I I 1 ,- T ,,, "!"', I I 11 11 T I I , I, r, 71- ,,,, ,, N i.- 11 ,,,, , 1 iii lKiTERF I, PA" I. AV tj VA A 3
-- I 1 .1 I x il I I I I I.- I I -1 I I I I I, 111 ;l x il I l i I 11 ;:.", ':' 7 _. "Ill - --
I I I I 1 I :" I I I ll I j-1 1;jl7 'I. 'IT ,Itl
, :_ it, l I i t I I 11 I
__ _N_ - __ - ,1 I I ,,f :_ -, I I I -, Ili 11 ,: -1 1_11 I 11 I a 11 I 104,11:16FRADOR I I I
, I -,--- ,- - il _, '---: 11:;, "Ill' I .1 ."i, I
.. I I nl I "'D ii" It'NERAL ELECTRIC "'' "I I I I -1. V!LLOS
.. ... ,------ ____ J;' ,' 1 I, 11 I ,-11 1i 1,
,;._;,.' ',-' ", ,,, I c,,;. I "i, ." ,,, -,,-_ -I ,T:, "'i, ,,-, _-" :_. I MUEBLES A PLAIUS r 1) PI FS CURICOS I I I ,,- --,, I- A-i7l _III _-j :Ipmion ,Iihwt %, 'I" II'l
W,,- ,- -,- L I 1_11__ __1 .- I~~ I --- i i_ __ ,- -,-"- , ___,_,_,__,I- : 7 1 11 ', i , , , I z , , I -, I I'll "I T, ,- -, I ...... 11t,- , i-l't,' I'll. I o' 1_7 ,i I ,11 =1" "' --:-_ I
- I I ", ,!, I I ,,I, 'JI, J, ,- rt .),,.. t,;I'r, , I i ',',*I ; ,* t : ,- ,'I, 111:; ,' ,,"I'-, ,,,, l ti, I'l I'. I'll ,I I , I I
": , I 1 , , I I ___ "' "' "', 71ili 'I., ., "I'll, _,,i_ -- I ll l I", Vr,,ti,(iucI,1,,tt I ,;ranhS2 ROVEDAS Y PANTEDIES -- --- --- I , , ,; , I I g ., 1-1- lil, - "_ e1%i-i ,,, ,,_ I
. _F I I 11, 11 I I I t, Ii-t. IT, -11, - ----- 11 ---- - - --------- - - -------- I
_ _ I I I, z T i ti -I,,, ", T 11 I I I t, t; I , T 2 -1 -11- it, "c 11
- ,, i CALIOAD iwl, If; ;,,-!. ("XIt", il ra
BqVZE1 1-1'. C1111'.I.- -i, : I ;L_ 1 I I 7,1_ ___-,-, l;z '_1_1 ', i VOIJATOS M
I,~ '- 'i L '7 11 _;1-11-1-1 _", "I'll , i I , I 2I t, 111.1-1111. -_ -I-- ,'-"-- I 'k 1, ;,wlf 'I", Ci- .14"', I nt ro
, ri 1'i _. ,, it
" ', ,, I I I - III t1ti Fill I it:, I f I:
P. t- ., I -;- 1, :, i'f l,:XCIXSfVA 1)
11 I till, DINFlito VEND()
U., T" ..- ", i o Cc L T-, 'i -, --- -- -- i7 F ^ ,- i ", 1,110aT ORANGE
,. I ,,, -- ,epI:.-iIiF ,, ,--- : 1, Vc,Ido Ttlt, V-rYi'_I
e.. 11 I I I j 11 l1i ... i,!,T --1 11-i- -, ,
ii 111l,%-l II t It[ ICK i9l __- A
- .-It, -,-- I 11 I;-, --- "NUM PS PREUJOS"
__ ___ - -1 I 11 I a- z It, , Z ,- -_1 1 ." 1 -'Iu-,
T"', ,,,_ C ,71 '! Ip
, I ,
,,, ," "I '!' -111:z -', .1_ ,- I C 1,4 - 11 I ___
I T, ,_T T --- I.I11.1I I--VC5 It -, I ,, ,,,__ ,,,, ", ,
nos -_ t i- Tz' -, & I I - I I , -!t- -, -1 ;, I'.",
", C. : __ """ "I "1',,i-r- ,; 'V I I "'; T31
BoWdas y Panteo "MUEBLERIA PRATS" 7 WORTUNIDAD 1 "i'- 11 ISOS DE CEJ;AN1IC VELLOS
I LJSTOS PARA ENTERRALR. 15, - I I - I I t I )! 'Ihi- .1 it, 1 I I X "T r,:, i ,, roM ui, --%, I ,- ., , ---j
!4 ( Ui '.E Rus I I i I z -- t "o'ii e iii, 1 ',' r'. ,
I 11 I I .11 i :- : -,- ;-- 1. I -1 il I I.'. I id &, vn! ,!
t-I I~ -ji I I I I I E,,*,rplc10f1 rAWC
,,,,"III, , -1 11 I 11 I -1 ;, -il, -ilT, rne or. ,ourii, Ili 11 f,
, I , 5 I I I II 1, fj,; m ui ,,i sew", c c
I I 11 I I"
MARMOLES: PINNIK -2 --- I : I .... I "_T 5 L -:L _', DE OFiCLNA
, I --- I 1'r S, R'li"' F"" "cn'e a I a S2 OBJETOS VARIOS frau-w'r.t. utif,(,, garant'.
Teneriwil una gian co', cOit 1 I I I I ____ I I- I I I I I I 11 11,z- i
I T-11 -, I-" '' -c-1 11, --, I ,,,, -d,,, ,1,ul'CEe1,_c1 SO ni,
_z. 1 17 E IE 1_- ---- I i I ,,,,,,,,,, "'ll, I
en los mejoies lugares del Cc l- 11 -------- 1, I I : -,, ii, I , ,, "N II11111-1; -Io. S, u, zavan 1, N, 'P
' tm,!L i -, ))I, _,l 1:1,t) 11 I t )1AQLINAS D E CO ER -1,i1N,!' -,. %- t;,, -:111-, ii "'C-ni ,. pantry' lnstal ij i ,,, ,,, ' ",',", ", -, I .i I 0 e ef Ti
t, S ,,,, ,,,, ,,,,,,,,* ', to ,,, T I ,, I,
menterio de Colon, s6lidamentf ,, i I I I -_ I -, lAad -- 11.1,,,,. .j, ,,,, iO', Apartancri
I I I I I I I ;_ -_ ,.,-, 71Uev s _- .1, I miii , __ '11,-, t I I:~ 0o, (% I 05 1 I I ., I __ -1 I I T -T p r t -, e, i, I ,' %, b, , ,q I, , - I -74--l sa p
construidos y I , __ -_ ------ 1 1 I, z ii Sz ,:arlos Va.E, % T" ,:,:, ,',"V_1i1%7I I
reclos s1n corn 1 3 -:11 ", F -1 _: Ll' "I 1 111 "III-, I _103 -alos Ilarnan o a, I 11 11 I 11 n,- ". ,,,,, -, 1, ,, lrli
rfencia. V6 ,d I I' I I 1'cl I I 1: I t I : '1_1 , -- 1-- I "
-2242 Infanta 1056. ,w I I I t ,7 Ni Y's % I'l, %zos (,w,, : __ ti-S --, , -1 11
_C EL -_ -_ _- ---- Til I I iL I" __ I ,- I "'I""" "I I a VELLOS
-11 . I , -- .-It 11, -- t -1--, 11,1. I
C-792-2-21 IL"t -- - '--- -L t: - ,ill-, s It :- AT!ia7 1,11i3_ J\ODORO-BIDET' El. APA- ,,, ,,, ', -,_ ,,, ,
, _,____ I I 1-1 __ - I -li,"i- ,, I, ,,,
n-ID _,_ % -, I -_, 'ev,--- "- "Ill, 1I:jAG,_kRA _- tL -1, -, -_ , I I iat, 5-.. irio ii pi s'a d, - t, I ... i 1 1, I 11 I E,,tirp icion complcLa garanw ..A- 1 -, , I 1, : I - I , --- ,-- ii
, I- I .11 ,, ,, 7 t I li' 11 -,I;, i --- __ ----- I--,--- i z -,;j, IT), vellos fl,
: Ii Nw L '0,ES, CU' NAS -, A, -ara, feer
, I : I C,
........ % 1, ,, , r 11 I 1, I i o 1 -, 1, ,1,r,...,nd0 ti,
pz I I I I.", I I I : I ; __ I C I It "I -, --ci, iz I I 'i, it""'r t WAS t ONT,'IDOPAS Miquinas de escribir - I ,ii. e ii I'llinion; adelaraos del
, 11 I : _-, r I, no i, i - I I I "' i", 11, I- ,,,,-, I I fwnzoto New York S-a, Gar,
X, LI 1, i I I I .. I I I I I I I - D It SUMAR V CALCUI A& olados y ae ,J ,, iniz c,,ls ', I I ", ,
I _i: _t , ,
Te__ I_ , ,m, B-15725 PwIrt Varela N'
__ 7,:, : T :; ,, C"" I :; I : nu" 5 ianericanoti. S60 ,3-5 K, I ,T'wri* I - -! I -1 : %It', P 1,1',"
- __ _' I I 11 I I I - I -r c - : "', I 1 ine5l, Y 11, ". I ,
' I t T, I I I su i P, "' I i ,-- ,,,,, "lei" ",
53 AUTOMOV I T'-,,i, ,,c :,.,cars- dineroCOMrLj111,(, n , Cilrii- ..I 1- .,.I ,-, III I
MES-Y ACCES I I I I I T 17 I? -, "I" I 1, r I- I 11
__ -, ---- 11 _. '-- 'i, ti, IT
, 1 ,- om.dloras e I il 657 ,M7 Ag
'Ini" 11", 11 11 11, : I I .1i I i I 1, I , I I~- --- : ,- c ,io_ ,-I- irlAidas, dis- to a sus Distrirj,,Ii, 'Smi-l -- --- - -I -I---
I 11 1, 11 _l1I;I - __ __ I I __1,
, I I I OBJETOS %RTIT, PGRCELAS S, z Eardos Vasajj; '. Tuhp.An ]Q3, ,, ,,,,", ,' ,,',-,,',,""'II "1 11
O-b, i'i I I , I I __i, 3 s I .rant I 11 ', "I ."
I~, ____,____ L%%1P,',RAS CRlSTAL Filio I I I I 1 I I~~ M11- v ''I l lizadas pr6ximo a Cah"da d--) Ccro, -,- .. ....... -- ,,, T-,,: I
;T -,-",-- t_,,_"---_ ,, : '' :i- I -1, 1, I -1 2 -c, i i en B quitter, .I , T.", I'll "I I~- % I,------ --
, _,1111- I I I ,:,I ,,t " 1, I -, , -,-- 1,
vl- 11 I 1. 1, I I __ - : el, ,- --I ias. "La Na- VLNDEN109 JUEVOS DE BA- ,_,,,_,, ". ", -- I~ 15PROFESORAS PROFM RE5
,00 I ,,, .- er "' "I'll I I I -- i';,,
4" I C HAS OE GAS 0 Z. I PI, _: _-1-11 -- I : I l. l ;
jj,- 7. , i : " r, !",F z 1:, 111111I., 11- a , I ,_J : I e I .asj esqui- fio, blanco, completes. IiL ,,, Trllll- "Ill-, 'll
I I !- T : I I -1 - -.,- "' -",l-,,, ,-, 1 11 ':
WASION I 'i , I I 2: 11 5 i I T, R _ev : ;adera y accessories ,lescl, 15 c-1- i"11 11 i 111_1111111_ ,!- -z",- It"--ill
_ I'- :" : -r- -, -, - < t 1 -1 p ; V I. Ili i1-2 I~ ."lil"'ir ""i.- ,,k- 1,1. I.MAG IFICA PETROLEO 11 1-1 __ ,,, tt
t I -T-, -'-: 1 I , 1 109-57-2 li y ii,.)d, da, -'
S, ,- t i, _", ,-, I I IrIodoros acoplado,
- .1, i T, 11 1, -, _:,: e - - __ --- _w ,-., 16H..i, ,i,, 7,1, t '! ': I ; 11_ ) 7 -,- ' ,,,
:* "I-,,,,, ,,,,1 t I ,,, " "', ,, , 1'1. :, ,- ,.- ,- 3" -1 ei_ _,i_ 11 I 11 1, , "! !e $3 Lava)i,,ls d,? colgir con c-- ,,-. I-Xi-.1'.. _, ,-I,,,,, L_ i *IIi" ,"
$51". I 11, __ ",- 111,ve ,
- I sffa de-,iie 15. Recuerde t "'--' -- -i"I" I ... ...
, I I I I -A -i t, - , i I I L I I n ; I I --- 'i-- Pl- """ I -1-1 ..1-11lT ilillit,11VI "I'M:.,. ",:-, i, '' - -, , -_,Av4p, JIES '_ __ ___A ate veride, II.- ,, "i ,-, V- ..
--, ]a cisa que MAS bar, r _-- ,, ,,"- ,_,, o,, !:, ', I I I .1 t I :-;,- -i,-. i',_ I -1.1 k- .i.111, F- All- V.I,,
. i : : -, = 11. , I _ajiis caildaltzt, vr os dis sanitarios VanYlo", Tidlpar "l"N" 1-_-- lI """E-1 1--l" Co- I~ "'. SzII,,i o. rm
, I "i _- T 7 "', i ,,
CABILLAG, 1948 "i , ,'- -I "-': -,,,- s, c_-,:iba I, metal. Ach'vii, di, -,3 llii5iia- -,I 111A. -- It-E-11-il __ -": T T 11 T I Ill: I I _i- _,t__ _71 -I -- C "-- -d, ,
I .'' ;, ,,,, ,
" I -Z I I Ili~ ""' ', 1_ 1 4 Il,,,,,l,,
11 11 ''I I I j l ,_ .- --I- -,-- I ,L" I 7 -1 -- Y n, "S ell Ag,", t dos tarna- A-, -- --1, ,,- -,
A,,d It 4 T, 1 11 e _t'- i:
, , __ , 11 I 'A 2 e, I ", 1: I ,Y-11 ", I'- ,,,, 1-i"'N"I' 111
...... l z , %, ", 1 TENCJO; ij I I' 'I"LE I I 11 : ii:)s I p,- '-, Jt ,- Cai a cau- LLEVE LA LUZ DEL DIA Al. _- t, -- % 1,-1,,,I I 11 .NIATKMATIC S
,11, ,, ,, ,.", ", I I I I I I I ,' 11"i" I I ; I I ,, F"- Q '-', III E-1101I,-_ r",
, I I I I I I I -c', ivo 1:, RB tairna- rincEln mis oscuro de su It i M 11 --__; ; ., E __ r, I '. I 1 ; ,",__ FO-lVit
, I 11 I At I I 6 S __ I _____,____,_ __ 'ale t. !o ,. 11 X
,-",i, NT!rii:,,.-:,a1*,- tin'.a y papel zolocando Mdrillas de ertsta 1- 2 1 1, ", 11 N, 1I, I C I I I I I "I I I- I I 11 ,, I i I I I I -- t, ,, I I ,, ti ii I ,,- ,,,, I I 11.1 I I -, : I I 2 -, __ i , I I ,;
., I I I I , ,,,-,,, ,J iii 7171, 1,'' 11 I I ,,, ,,, i 1, V_, i tas z i azos y en ai- "Insulw '. La Wla innov=6 -7 I'll zill TAI!,", M 1 t
l 11 I I I I "' 1-i P11 I I I I .1 ,
6t ,:, I I J I I CJ) CCARl'o-)Io !'-'r ..!, r,,n referanciias. Je Is construrci6n modern,' I I ", ,I, "'Ill", ,,,I i ., I I -11 11 - -,- __ -, 1 , ", .".I "" -4 I, -119A11-1a, ME
I I "'Q' ,-,I, " I, III , E- I 111 --- I t. I,- I 111111-,,- ,*, I 1, I I '' I 11 it ,I Na, _i,,! 'aseiro :Embellecer' v 'Alodernilll il 1 1, 11 it I I, _' 1 nuel N ", , "i"
ir-;," ', 'I, A ,' I 11 -,- -"- I I I ; .'-,' ', ,, I ,',' L ,: t i ':
I I I C' dem p mAs baratos a s i I I I 11 -1 i ,, -111
I I , I I I I I 1:,, ,,, ,,,, ,,T :%"I'v, I I I ,illegas 3.59, cast esqui I etc., I, , e 11 i- T ,,,
I
., I 1, I I I I I I : I 1,,,, T S_ "I'- P' "' "" 2" ,-'! "' "" 1 _-__ "' '_ -- __ - _R , 1 I I I '- Rey, A4915.
-- 'i. ,'_ ,, I I I I T- I "; -- D;stribuldories: "Sanitariii; V 2-11-1-P.!, "rit --- --"I I I I ,, I I 7, I 11 ,t -- %1,- 1 "!
II, "', I I ,i T I *11 I I I C-95-57-2 SeD sallo". Tulipin 203. UL :,
, I i ". I I I I -- 'a ", V, , , 13, ,' 1,
11 I I I I Ili. l, tl,'V !, ,,, ,-',', ,
iIIIII _i.;__7111 IIi_,_,W_ -, , I 1,1, 1 I I ." I .1 I I I ,,c i I --- -1 g-,- ,l - -,"I.-I 11-, -, I I I I I I I T -,, I
,- .1 I ''I 11 1- I i :OPORTUNUDAD Por -Fr1;', ,,.', t. -!- -1111 -1 I '; I 11 Ill- A' I 11i 11, ftili- -Ig.j,, I- 411 11 11 ,ii,
---- ____ - --- IT- ,,Z DE ACERO I -ii! All,
_'I 1, I 1, ", t SU Ihstribiaidorest -e- _,,
11 I - __-I- I,-,, 1 i, .1 I ,x,-, 1 I ,'- l I I "I ,qiiins_ c-"nol- tumar, Ital- ch S _. Dro" i I', "111 ,-3 t, ,,,, '101"i ll v I,
- 1 i I --- -_ - e! Vendernos magnifico, frc "
DE SOTO (J", COM I I '_ REALIZAMOS I :_ _, .!
- I I "'
,)k ,zaderos marca "Youngstuwn"
__11 __ . ....... ", __ ___ I ', e"' --u", o" : 7i" -'- 7'1-1 1--l-;
I I J--t- 11, ,, ,11--l" IT~- ,-.
-7 j I"!-El '", , A __ -, $10V ', oi- i C SOLLINDS I !
, 1, 11 11 I : i j I ,,, _,_, I Ls _-ri Cita nerr, conladn. tOS mejores! iLos rniii, I>ellos'i E I I % It"', I I., ,, f- ,",
. 1 I ;, 11 I I , t I 'k A', I I I I 11 "' I I I i 'p_ ,- -io, ta-- Una y dos p etas, doble, U DE CANARIAS -I -, I ", ,. ,L, aj,,, j nnE al, arina, K enc C I, -- F RA C 1 01t D", F, 1, I 11, %'s I, ,,-, t ,;
.. -"---,,-,- I 1, I . ,,,, - o" 'A, IT'i, -, ,,: mtr,, ,.,l til ,-,- I., rr'll'-1 -,,- i, "". v
11. ll- 1111 L.1-11.11 111 ,, 11 ", I 11 Il' ', _- 7,tr,,,iK,,,!,,-x, mvltesbibh- rridera. 06rnpre)m rni bna
. , , I i, "I I~ __ ____ __ ,--- I 11 it t '! -- --- M T'L 1-1-tt'. Til.
1.1 11 i 1'1.11 1'11_1 ': ,,I% -.* I I )II-IbIti- iiiAN'l \ %_NIVUIA!!,',i ," i- i cc,,, 'La CIga (",liz I (' "S itariov Vtsallo". Tub- _: fT';;M 7l A" i"I R- "'. ...... C- --!, ,", I" , , I I I I I I I I I ', I c I orr-le Ri,- Ii.1,- -341-v- vl- U-j 11 n--11 t ,,,-1-1- 1 I~, I 11 1- 1 , I I -1 -II, i,, ,tej_ 1, 01',-,:!!, ,- ,68 I Z o 2M7casi e&quiiia a Calzad: Tr -VNOc- L "Q. laUyxO, -- _12
711 11 I I i t Sakid III,, !ILv,- j- S, Nicela, t 11 -711, 1,,
I -_ , ,, ': I I I 11 f -.1 I i I.- Zi jl7- I ,; ,- ,,,a7z-w- ,,,-, S], E-6018-5"Al
rwD,;7 zli 66T" 'i Li ,:CISI1 I I 7 J el Cerro, 1-1330. "I 11-1 ", I,- ,I ,- -, I I I I T I I 111- I .1', i"i I ". T, -,-- -', I I -]_Z , "=
_,,,,, %r iill -11- 11 I-, 11 I __ : i ,it 11 _-- __ I PROF. SAVON
" I ., I i_ 1 -, -',,,, " __ 't, : 1, ". .'It., ,
- ,3 -1 _"ll
1 11! _: 11 I -- , 1;BELLJSI1VAS PUERTAS DE o,,T 4_c 13F ..,
"Ill 1; t ,1 11":"t", '''; I ;- il ,I- 1t1.-i:.-- ,, -IT 11 l __ !" ,,,, , ". MUEBLES 0 duchal Moderndic 7a bafio
N, "l- "'I", I I 1 I I I I- I I I I __ 11 I~- __ -__ 11_11 I A-- 1111, d-,,, .- f_ V,,
- 'y
E 0
I I T 11 i ,,, T, -, 1 '1111 I 11 "I'll I il", I I 11 i ,,
I
I :111, I i' ", -, e -, _, i'l, Vendenoo co mstalando una lirda pucr' a ci ,- 4-t.-- .- 11 k I=
-i" I 11 toda i MALETAS AVION ",,
I I ,,, t -1, -,
'I-I-,:F , I "",me, --- tag, ", -- It- -,
--- 11 i ,, 11, -, __ il-t = 74" ca-, aO,
Vi 'O I ,'I,, I, -, i I , ,
,I" 4, Y., I, I - ITNII I 'o" r ,,, o i I "t I 1 --- -,- 1__' -,,,e Inuebl,, oliinas: Cajaniclueba "Keystonei' b, llnrnentc
!i- , 3 , "", -- "' = V- 144, T-,-,,,
W. .1', I I I e ,i ,, 111,!i I 11 I .o 1',jr. 0 a M Ii, I :-I, -- ,-,- 1 11 Ati .11-1 -1111-, ,- -, zaudale7, a ,!l ,,, "talltes ace- -,onnada inoxidable para lln I 1 laletas 11Fcra5, fucrtes, I n 7 w
- -i I __ ___ _! I I 11 cable, forradas seda to Z ,m-. .. ,,,.,,
i -1- 1, 1- i, I : ", _ -1 IT I I J,,, maquinis ,, ,ribir -timar, deras y cuartos 4e ducha Visi- urP"rrE CILASES Wil
i" i ", i OE
, I L I :. , 11 c..... ,io", t, ,i I il 1, IT I -. : I, -, e,
).,..I, m?. I I, T -: -, precio ra: na Maletas y maleti- 0 a 4-dU% 4 K1,jw ,,, J, t', , "; -- -,--- --- ___ 1 nlei, 11a anosite a sus Distribuidores: 'Sauj, dos tannaflos. I _p ... d- Rul. p"", .,,i, ,,,, MUEBLES BARATOS : ____ bion- *'La Cornprctiii". PTo resoltarios Vasalle,". _Tuhll ,03 ncs, cuer- niel. Aides bode- i- al ;.Z= 1 4:= -',= .
-, 1. Ih., -_, __ - F -, I V-do I'Lljoso, Ni-bl'i g I I T-W-i- V-4713 .1 FI-MI.
AMTOCI __ AMORTIGUABORES -_,,, t 2 %14 111 ,,- ,; z,: : "'t c ", z -9 llilns ,- ,,*e: .1-5226 Inroximo a la Calzada del Cerro Ita y escavarates medianos -L I Z-n 75 8 sl.
_lCLVTA,,-cA-A I I : I _1 --- ;'- MQclernn ', Siarcz 16 cerca Ten rt mca.es qvx ,, _.w I ...... I TAIIILXPE ALVAREZ _-_1 V :'- 7"Ci_,, r1i!i7!-"2 11 1. --- F-601q-57-17,1-1330 ,S,,,,,. ,,,,
.1-1-.' it' -, , ": I I y ,atl- IT, :>nt A-4074, -17M2-5Sep ,,',,', 9-d 'El"ll"It-d ui -',' Wti
I 11111- "" Im 1 'i_ .,-d,
_, 'f "' I I '11, ,, 1, ',' : ', ir : t g1la, - -, ", _- .... I ,
- I -1 I _:, -:,') T),, ", -- ,= t 7 ZZ 1'r -", 1,
11. I I V_ "I I I :,:, i", I I "I I I I' .. M V* .: -1 ,:,: 11, , I I 1. ,, : I- -- 4., ., I 'g r-tl! vElqDil I- ,11, "114 1A CASA BE 1;c, ,
___ AVf StTAK.\.N MOTOFI I I I I I 11 :, -, :, i, p e ,ti ,MaTa- I I I gaderos de acero esmpiltado, MALETAS AVION -" I ~- f-wngwti5'1i
-..
11 ,, , , 11 11 11 _i,:-,-!,_, 'bL,3, ------- i E" IJAQUINAS DE -olw b! anco cisne, eontra ,icid. Eil -l 1'1 'I"., 1.1- A W-1 It. PROFE I 0 I BErANCdUki
_', -, i, I "', ,,, 11 I -11 I ", ,I ,'I I, I ,i i -, A i 9olly so-! 'IT i,-- it -, F___ E,,mL1I11'S11 1m1r, T. C-er singe'r- I '_xll)", con so vii-.iula, $6,00. 11_1 I ," w w ", 1, -I- , ,Z dw, ,Iq,
,,, -, , I I i -I 11- I-, 'r., 4 SN_ I I I i
, --' I I _, _" _" ,- "I ,,',:', ,__9el' Y Iiullililr rue- 10 ros d hilarro esmaltailo des, " -) ,, ,-, ,,,,,, -, I-- ",
__ ,,, I _qwnas eizcrllb r I liot -,- ii--, c-, -, " C-41
, -1 1, l 2 -1 1. ,D- I. C1 7 I I I I i ",_: 1_11_1__-_11 I- Va; v usadas cc,'n toda garantia. de $13ft Lo mejnr a bap cDs- lt _,_-V- __ _, ---- It, W, pl-d .-., ,
_ - I 1 t i I 411- O 1, - ii, i "_ ,,I, "j, D".,. =
PICK-1-l' F 11 I'~ i I vd.ft
- IT I -mll- iise fis ofrece LI Rpgoncla" rI en* -Janit ri,,s Vaiallo,, Tu- L ailjs_,
- I - - ------ I YATFS 7 EMBAMACIONES
,, x -,111 11 I ,,,, iwn,-N i I Ilet, "I, I", - il"Al ,". "m -( '51 vg,"o Os ED, Sinre 18 y 11, Te Efmio A-6633 lipan 2C ,, Teleffonr, I-lcW, iVi-
_S,, A, 1 '- I I 'I' """'', I I I I I _i,,,,, Ji" -, "l A t-1.1. 111-l',ii, .11 ,
1; I I z I I I I 11 11. I I -, - -1 N -Ill.W, - I MIlTOMIZI 74-1-il -.1VA'% S VEI 76 COLEGIOS
- 7 11. 24 i eno,! ;Le sln
'' I I, I arI -o- --,Ml
1. _: I ,.,,- I ,,, _- .-- II M 1 .,i., 7 -_,"'i
, I I I I Ili itli, t ; I i N N I ll I
CA. I I I I I z I I I _: MAQVINAS COSER SINGER ,;'_ ,,",
., -1 I '-, "' "' 3'z 'jr, :(,Icli 11,1111A CORONUNAS
11 ,I i I Ii s ....... I Nucyajg v tt. ad s coil lida ga,,COCLN;AS DE GAS DE 4 110R. 47 I, %' ,N I 1, ,, .
i-I 111:ilili I'll 11 I _, il"L,'r "', 1--,"", !,I ,_Tn t, -- ,,11 .
Ill 1.10 r- I I-1.11I "I _. i I 11 --- -- -1-VE009 US LIVItNt-HOOK CROXA- rantia, P, I =1 i_ "LUEN IINTMWADD
,bll I i, 2 b---, .- -. 11 -yr', 11 2' I, a. -.l. y bl -h,, ez,_ rvpue_ to y ,,,I, rull J Kgo 6 pmi!rv de 4 "" ____ "_ l C, "'t'.
'E I I a Regencia" la y u Mesa, de metal nlM ,I 9 -I- 11 R .. ,, v "" a. 1.
-., 1 d. -"W", I i , I 113' ,IL.A -11-1 I I I - _. IT ic l Ca 1 : I li,!- bt -'- J-9- cn, ,i,, ias 'Simanco" L, ii 61 IE -- (- ,',7 t ,, % t" I ,,,,,,, .
Y-." .TIr I a 11, ,,L_ z 'i.
, I 11. "l. ,II ,
,.
: ,I 1.:1t1:: I it '- Ill' y uarp2, l8v 20, 7alentidilre, de ,,,as cDrnolatO,,, ,
r,--,.,-.-:,' t.d 1, ", :, t , .l-11-- $:- 1- J- --,ji J_ ,an- --- 'p, ,,, ,e-,--JET. -Wp Em. .,_ '_,_', I 1. cl- T-1 ... ".W. C.l. C.- i. -i- 11 -.,l, ... ""I'll" "I '11.,;11-111 1a; I :-T
, 35, Bebederc, de ap a d, to- --- --,- vilm E--,, I, "Ii,
- DO PLTHOCT" 0- ., --TAS, -,-,---" i I:, IT, -_- sl
5;- ,, -,-,, I-- I, 7- __ 7 .
,,, iE I tra eN Irl- ,,, -- il ,
., I I I CAMS CAUDALES v ARCH). 'n U --,, ,"W., -,. __ hl- "l", 11 '7- 1 C.-litf. -1 & _- utz,- z4m--W 12 5, ,I,
* ._ - "-, Vr la, 1. I I I I I 11 I -' E nlI_&&= i dos los tir-es. vl;site, ,_J l "F.1, ___ __ I
-U. Cfj. Tt A7 'K,% x .16 11 I L' ,, 1, BARSITUIUCOS PAS I VBND* "O" ""BA' 4 PON c"X .En .rins tariial-Ir"s y pre, position. Tulipan 203: "Sarota- i g"Ot, VNA L111.A .01iO. IL M e larlaw School
lil."'l. ', 11 -1 1, ': ,, ,,,,, RGISW 14 .JU.. P.4-, 2 P ,- WIXE- ins 'La Regenci;I". Suarez, 19 -;is VaSajl0*,. I 33 ,,4! M""'t,_ IT 1111, Ill.- "
- .", -1 -;' i"I' d'h- I' ""T t= % .11,1l:%71* I- Y -.d. 1 ,
-TINI-R.. DXL NVY D'1 1_ 6 I--- - '. __ 1 ", - - IT "I I 0, EI C-11, ?,I ,-' c-_!d .
, 'iti
--, 'I- .,I" -,No z Ill -d--,'- -- wo. y 20, cIII;j e q, a CorraJes, ot kng0jeh
T- '.."'.." ""' hl" "UONI _- -- I ,_ ,. "i.l 1--.11ald 1, -- I, : s- !Vv r_$$v5-s6-I# FE ,,, --i- I -1-l ilo P-i-. IWII, " iii, z L P- z .% 1.1 C.11,
", U WL A 'ITESE CONFORTABLE- S. 1 11- MOTOT, cPA1xO vl'm ", x"
.- S INI E 111- C I 'T A L I C 0 S I I I ",I,
A- Tsw Ea- 163. R., l, 7, l", 4l"T I~ y -1. .9 a ARCMVO mente! Install en an bano un J-- s n P. n,,,A -i -- --!i, l'o,
, I T l. ,BsAld- A-T. .- S, A_ ., -EWr X-1JI1E1 WAO1*W -JIXTICI XDA ,
1 s:_ -III I MA, _. .-.- We- U. .I- americalios, tarn2no cart y ounito gabinctt con asp,4jo y "'M ___ ,-Il,__,_t,,, '1-. i- -I!, "
VrXDO HUDSON. MUS, C01410DORO, 4 e!, z T'VI ,
, F-24WS&M! .1", 701 _.'= M, F1iEi,1117- 11- --1, _-,,- g ijt,,d_, Ell,, da,, BE EI NO SO"TH BE" 4- ,, '_ T-1 R-- legal, arrnirio ncero en tDrDs apliqu4s b-11amente crornados , ; T", , -, 1ii.dW. -tid- s"- ,- 4' .', I' .,' pt! I g I l tamanra. "La Reeencia", Suarez por Ile 11 ,I 0", ,-- .,
SIP, .y"'7_ '_:1 '""l. I __ T ','j,-_ ,,, -T -- "' otro a. Guard ): ry -- ,,C ,
" ,1 () 1. 1. I -, ,
- I i.llii llw,- ,- li- 1, : ', n ln, I- y par fuer I
i'i-11 I, ,!" "I I" P, I ,F _:,,, ,
, 11 =1.10.tltl' 21 1! ,,1-', HTPOITC A '_. I.K44 ,,,i N',""",
1,al ,* ,, I -- , - i"rii, e" t'll"! E' 18 y 2 cast esquina a Corrale,5. comodamente navaji I talco, ce. I i--,_ ,- = _, 'L, -z".., 1; 'ir- -,
Al, ,%,,I, 'I, ": f .: .1, t ,-g-,
. -iZ ri_ ll, 'Y -IF
53- , -g It ,ft, 4, t '_ - -_- : _-1 d, E _,,;_,'-. !
- c-illo, va
It so, etc. Cbnopre siplinnre i4 IffA! '
! I', 'l llald CI,1i-I- ---pv- BUROS CAOBA, DOBLES
VIMDO COMA HUDSON, 1W. 4 PASA F 12 I 11.r- J- o E- ESTILQ IN. 6,1 ITt jlg-, ,Inf n1dad ft J ,VB- __ _____6FE _' ___ __ 1- ,--, I, t- ,,,, ".
41-i ,- d a, -Idld., -da,. rIN I t) r , t, I I mai bar to rin: "Sanitarios Vi- 11 11- ,-, .
,. 61, 1 9- ,T-pw-w I,." E iY I z, ... l --. i i' ..- I, l, Y sencillos, lilerproli. 1filln'l P "'I bar
, t. 1.2. 11 ,I
" *,, M I- i, 11 I i'I I 'l-'It, 1 F-W-4,-4
., .1h, C. 311 1 It, saMo-, Tulipiii, 201 1-1330 Bamao Dinero :_- =1!1111 """ I,,
- e, , __ : I : 1-1 -11-1- ratoria., Y fija3, mesitas pzxa """. _,
F.Mo II ", ipl, I ...
P ,--- --- --- ___ I
I
.
I
A% CXVH I DJAR10 DE UA NtAfINA.-,, MARTES, 16 DF Airi)STO DE 1949 r'(3NA VVINTI'T I ;T
I -, I'll- --,-- - ,- ___ --I EN SER A N ZA S -, 1,(,)TTTT.FRES A LO U ILERES ,LQ U ILER ES I li IA:R 1, I 1,()!t!- 1 I: 1, P l-11) TIT1,11 1; g ': r) T, Tt 1-. C', f:. !
,, -, -1 -,- I - _____ _"__n____1___ - __ __ __ I
7 7 _- n-m-; ; I., kiiiT" 0.11 Its I i I I
____AS MIAS 8,j CA4,V. DZ 1IIJFSrEDK i2 '' AkRTA O i Sz W JONAS gG ...... MARIA (I 1__, -, Z'f): I W 11,T[ITO K ALOMVRRP. ; I IP, I- '1! 0- (, !U-1 -) -1
_ __ ____ ___ 11-11____11__1__ __1 "I'll, I~ -- -1111 111111
11, .1sl 1,IA, WA-ITA00N94 rkA4 tolti UAtKC0X 101, PAO) A 11-1- 1- -111 11. .1"', a 'III' I' I Alll. Ill I III Al I.-I-I II III 11 A I IIAI 1" '11 I I I I 1, 1 I 'I."" : I ,,,,,,,,,.I I ,, -,-'',, ". ..
I l-I, -- ,i ...... t., F--, ,Ij"' """.L"- I I'll, ,1111111- I,1' -il, "Wi" I'll I. "'. 7 -,". I 1, ,,, l ,,,, 11 I I
"'I'l,, I-- ;_ - ''i .;.I,-, "'.1-1.1 I. .1 "'... d-i,, I10 F'1)" ..__ I,:1 1"'.,,11I1I1;1 .";:,., ill"", ,", ', """ 1. I 11 ,,, ,,, ,,,,, - I
ACADEMIA PADRON 1--,11I, I I 1-Iii-, yi-I. I 11, ...... ., I I, 4 ".- t ""i. 11 ".- 11 -!% ,,*;,, ,I: ,,,, -, I-'., -, I, 1, "t ,,,, ,, ,,, ,,,,, I, I r ,, I I i I I
I -111. I1.11.". I- ..... I t It ... I I I ''
I,- 1, ,,t, S,_. ", 11 111. It ... .... . I ___ I I till"I"I'"", A-~ I ....... i I "I'll ,k 1- I
I "' I ", I ,-,- I 11
,i! i ,Iili. I, "KA1, -- -- t* ,_____,___- _1___!?t" oto -., oi- ,",I;.., ""' '-1 __ _______ 11 I ,
14I "l- 1. to ho, ct.N I^ We ,1.0!t1I I- At". at Y.U.R:AA t A- ,II-1, -I.I, I-, ,,I,1411. I ',""-III' "I'll' Ii-A- wl-I IiAVA ______,__,_ "-7 "?,I ,,I I'' *
I K" W 11to ,,"', 11 y 11, 1,,Ltd, A1,I b-, "'I"i, 0, a-1, ,it ", I I -- Ili, ,"It" I,.- Il wjj-'f,,, ,,, ,, .."'i"I -r
, ;f ,,*,., ..,,, "",.*."."",.*, ,-""-I lili'll.1 ,,!n _A ,,i- -.4.. -- .. ".1.1 ---". ""', _11n 11, 11 I-, 111";_ I;__ ntl ;I-,j!,:, '1'1-1I-. 1 11-- ---- ,,, i .... ..
., I, ,A .." ,;-! I.- -- ...... 1., 'I, ,,,, I I
'i- oz 1--Pn' )! Lw F, ,
r,- ,. .- lt. --,Il;,,I. A-A ,,' 'j,'_ l.fl,," 1 'u _f It I I I
,I.. ," U-11, I, ,.I.A- d.. -r1l., i.-Ii- "-- II, 111.1 .; I ,- ...... tA TI t-t Y ,,
,_o I '- nI'A ""'., ,.,. ,,-I 11-1 "llit"i"I" ll,, ,I, ,,,, ,
Iil. 'on, '11- ,t, ,,, __ _-,* I : , I-_'1I
I, ,,, 1-- 1. -I-, "."', I. 11 N 11 _,tIn:I, 1, ____ I ... ....... [,A iIIAT INCVRA .1

SECKE ARTADO ll. 11 "_ 11.1. 111D Tl -- I ": -7l t I I "zi'll 'I'll, .
,___F,_o, -_ _.- i,, I I I
I-I" =-- i OF FiNI S XMUEBLADA1, t,,!i,,,i, ,-, A- -,,,, I Ii ?- I,- ,, .", ,
It 4 --- __ k - ,,,, "', "n 1-1- ,7"" : -. I ,I,,,- ,,,
, "l
Q ... all I&_, 1. .]A -l"It, r,,? I. ,NCIAL TURIq 11 1: AALIII 0,.,A1,A11.1 N To I I i
---jj ESIUF '11, t"t, 171'1 '11111 ... I .
It .,,I
i I, ", -"', i- I- It- I. 11- I.,, __ ,; 'illl : 'jt i;I -,- '- 1, i -t.14, ,, "". -'" M'.' -ii "" "I. ",7 ,I ,, V , , Ifill-I -I I lt- -- J_- -
A""", to --!- I I Fr;lir ITAMY 1_1r_ vif It. .'"'j, ",_,", I a, I
it MAN". J,.O.d., si'i f"IW1?A- '--- -,-= ,i-I;,;j .-,. ,,'.I '11,-,
doe'i, Co.". pi". I ,, l,, I .),I, .1.1 hv i'-d, f, ,, o 23 y S _i '_ li-i". rit'. "i ill "t, r I ,, I "II, ....... ___ 1, .
" I" I PI 11-11I 111t.bIlIt'i y t... 99 A"FlLA IN AP-T r t', -- I 9 11 , III)' ,
- Iii- _I_, 1, ,,, R3 DEPARTAMENT03 'i I "i", -"' ""* "' """ "' "' i ... I" ", """"' ""
"
I iti IIIi Ah,,,W. U, "o n. I EDIFICIO FOUBLE I- z t Iy
C4I,,,,-:, ,,,,,,,-,' L(WALFS PARA0FTC-1NAS -,,%,, ,,-,,,',,,, ,,-,-,, ,,,, ," "" I nril4i" I I"" 'i
I ,11.1.111i, l, 11 'I I I ,,, _- ", 1, ,, I '.,I, A I'll I, 11 I ' 4 I _'
1-11AII, Tni X. = "'. 4"'TAI'll, !-- t" ,5tli ,,,,ar, ft-, .1 Cl),,,n .111''. ,
". lil;- '-i" : ",I 1,11111- ""I, I'~ ,:-1 I'1 1' :" ,_,' : I,,: I 11 n I.,
'! -, I ,I i ,
C.. I,,:1- ta,,,I, d.",- ti 36. 4. -- ?I --- -- ,I .,
ACADEMIA PITMAN 'U A R 1 .' V ds 1'. .' '1'.""I'l ; '-M" ' '-n "I .4 L-"- r-"A' "I"' i,,,, ,,, 4-ii, I,- --tit".- "'. "", '_,_ ,f ...... 1,1 1-il-1- ___ __ -------- ,I, "', :d ,"'I" It"', "I i".111y, I 11 , ,
TiW- 0 11.1" 1, ,i)"I"', ,,, t, .1
--i" 6' W- t"I 31* ,in ., .I"I! A,'t., It ir,_ "W- -- --,-- ni 1-I-4, b- W if M -',,, ,," '17 f; ,:i l -,; I I ,
In.. -I- 11.1 C-All" _2;- I; .4- _" "!" 'I"" ; ISE ALQUILA, 7s AW11i 1"" "t" 11.1,11, I-- , 1-1
4 "', 1. ,6 A -tIt-tt. ,I... -"----, I I I I I "n", ., l, ,. ." , 1,
I Z 6, 1- W., I'll I," "AtAt",". ,_ ", .FILA." 1"ADAVI, IIF 1- 1.1 III, __ ,___ -_L! i2-!_ 'i ,,, ') -: *':,"',I:I:, i ,,'1_'_t-,- ,,,
I W I clb. f-A.". Ilaoll.ii- .., "", It- eo 7 -,,, taoi-d"Aa, ,'o- I ,,,,,,t,,_, --t-, 1- w K" ihio
T.-II,.fI. pi- .fIw,,.i, - W--,In, ....... ,, 0 fs "I'vdoo", Cnhot N1 61 t- A ,, V, ,- I' IL I,~ I 'i'll." .
'I ,,, ': &I TrAC1 It, ,., 1 ... I t-1-111 1,, Iill- -1 , ,-: 1 4
, i. I ,,,,,, It "I I I I i I 1. 11 I i ______'a-1,9"", ,,-t, -1- 'I IMANISION TOLEDO .. -In. I --In y it"'j, i, lI--t,,- "-""," _% ,,,, ,,, --
, It, """. i-III: G-Ail- I I - ,,, , ". ", -- 1 lo CRUJW!
, Ali- TA-0 ... I. I, M-1 I -,, _"b' ," rdAF" A-" l "" 11: d'."_':-" '" 0 --' I"- A- CAME 9 11 W"g I I 11 "' '"I - 1, I'- "" ., '. --- ,, I
,- ,-- --:11, ,,,,, I.,
,,I .P-_.,- 'AtI.-i"I l- I', I 1! 11 '1 I i "T" I ]", , ",
.i11d.d.'Ad, 'tlIIoWliA I lill"I'li- .,-I'hl1.1;'0'R ,III" '""" a-ti .i-11, I- -1-An! .Al i t, t'.I,;, I, : At."'I'lil ,' i 1 ,,',' --------",- ___ L PL-,"'11i 71, I
-11 t4 ,, 11, 1 ... -1 V '';II. :,. "i"'I"
kn,- ,", wAlf", "I" 'iV A,t'L in ,I I-il 11 1I.I"n l", ",I, , 11 11 I 'il"', I 't l",
il it:,,i_-ioi"-a11I. 'Pil-". -A l-i-o- IS A.1411- "... .-TI.- Qjs "I 1111 I- I A, __ 11 I I -,, ,,, '- i, ill, I'lit", I In it, _l"'i'll.!, "", -n-o" I;, ,
4 dA1 CIR.- MI V "I'll I'L-,"' , I I 11 !,- I'l,"', ,,,
i! --- I, ... --- IFI 4. 111!- -M,, I --I, I-- .11 -'I".' ",11-11 it 4
,ot, FSTI)FNCIAI, GALIANO i4d,,,, 1. ,_ -it, __ "Ano.'I, VI"OsAr't. AL ( ii': ",_ ;, ";.- I'-') 11 ,' oll. i I I I III 1-%: -. I .. I I I, I .-, Il,", I I I
:, ...... f1li-, I= lit, Ili, h-,-,1,I- OlItIll" oal.. It-11 f A, Vi A11- 11, I ,, _', 1, 1. t, I - I I I I i I ,- ,
- K" 111, .V.--- zll, ", 1, :, '-1,%_ -,""I ""."I
I I --If, Silllil. .f.-tr", IA I'_ f"'A L"Itui- pllf 1;, .
I o" "i, y ol, III " ,,i 0, 1, A T I i 1-1 t 1 ,i ,
I -) ... P- "o., At ,,I, itt", 1
-f-L- __ I II-1-1111- I- ,-4- T _-, 'o A F 87 HADANA I I I~ -1 11 -, ; Ili ,f ,,, I ,-I I'll I 11 IIA I I ; ,ti ,
11111ii- 'W"t., iiK _A RVIL. It A ql'oll FIACMACtOi --_I_ It Py I I I 1 I I I , 11 "I i, 1, I
__ ,MATEATICAS i 7 1AFY-11 - it li'l-, I ', ,_ ,
i FA_.I 11 1 II j._If_ na" 1, "', z , "I"
"" tIltIl" -- It I", "ill ,, A ", I _, "'r, "It"r ,c-,I't,31 -1 Iu,, ,LT" mot"'W'03 n'LA, co, I'l,"1% i I'll I il I ,
gllti 1144 "t'. M111" "" I- 'I ", :,,, i 1111i_ 7II'l I I L'
S, -11 -,", A, slA I-, ,I, blt- "" -- I n K"IDI-NCIA PAMFICI '- '_ ' -- A-' 1-1-i',I11, le_ 1, 1. I """ 'r't;; - __ I~
II-A I -1--il I ,_ as 1 At,- : In, i It ,, _"1", -1
, : .- %, Cii DE HUFSPEDES ,II,,A L,?" ', W ,
,,, I I Ill L llt:tl "' -in, -J% ', s., --- l-11, 1 I I "I:',' "" : ' I ,,, "
;4 .1 ,,, ', ,i1,1,11 I',- Iv-. It ,w 't-,-, I -, ,,,,, -, ,,_, ,,, i I "" ., ,,, I I -1 --- ''i __ "I I I I -1
, : "'I ItIt- _-. l"t- I 11 I 1 U9 ff)(11111_, ,, 1 wit, ,-. l ,,,,il,,-I .- a. ." ,Ii. ,I'. -_ ". ,,, u -1,11'.. c.11" - --,I, _; 'r ,; " P A? CC' I ' i'fl' ;
-1- -I ', -j-', ,-1 I. I .... IL, -,IV It"", -i" 1 il lo, 11 I n "I., 11, 1, .,.,- -_-- --- I
'. I W"', I 1. 'Al", -, in _6 1, --_- --yp, -4vI---, n6it_ i;iI ,,, I ,,!,i,, ,,, I"', i ,,- ,
IN _"1711o 71- lil, A'AFTA"SIlT .-I, A";L -, I I "I F L"1-11 I flIIR- --, ---,,- I , , ,
_ ___ ", .,,,I., I""i-,", "', ,,,I=,,, .1tildn til- A-InII ., i- 1-1, 1- I 71 II, A Data "- ,,,,, ,,, V o '_1 i I'll I 11 in"-, ,
I -i I,, ,, "'It-, ,-e, ,I,,- It ", ti", tt, I I I - 1- -11 I '- '. 4, I 1, j I "i '1'1_11 li I I
.. I ,, 1" ', ii 1I I ,,, i-, 1 I i t .", ,, ;,
'1%,""t.." it""", -,, : 4
, I 7".-, ,I, ". - ,I, lli llo Ill "I _11"", '-I, li Ma- I;"l l"Itl
, _, lr 11 I - ", C, n ',!' , i
11 ;" ",;I; ", I 1 t '!,it c-1'pu-tIt litl tt rrzi tp, ___111 11 ____1 I -ACADEMIA RABINA I ....... r, ,,, t,"', ___ F 11 -- l1l' I I I z ,
11 1-11, 11 _111_ __ T, I ,,,, I", I ,,,,, '' ''
A, AfItt-A, A A I, r- ,, )Itl- ,,,,, ,i t', ,, , -i ; I 11111 1,-- i,
a" 11111"', *;,- - _1 :L_ I I I _: ": ", (:KIt:, I I I ,
I ,, 1 ...
l1l't-I .at 1111, "t-I 110"", I F (i ir"t" ,,, -,-- 1-111 ,
-1, -111 -- .. ..... 'I il ii "r :til- '' ,I, 11 : P
- III I I'll .11,
11-1 T,, 'tr ", _71 I
7,1",i,,T., ;,o,,i0,,.-, A "MANSION ELSA It! I 1 ", ",_, , ,,, I , W-.-, i-- ,ii , I', I I I"""", I'll, I-- na ,,, -1 I It I, 11 , 1-1 11-1 I I I I , I 11
, ., i, ,
, , ", -111 Ili- 11-i I~ ... I-, ,l,,, -- 1 ,- , ,I,, !;,itI- 111f 'I'l,"J I,"* ; ", """, ", 7 : "111 I - I'll.,
r,- ", I """": I-It l ,I, : , , I I
I r., "it -1 1111i, -- I"- 4,-,11, I -1 : ,,,-ii1 I, ; -1 li ',,',,' ,."O ,2 ,",-!;I ,,., ,. ,,,, I tIl
", ,-- 'I. 11,!- A -1-Sl'. 1. 1-1-11- I -;:1"',-l"? I -- I 'l , 'I 1 ., 11-1-1. ?1111 1 I
,'A - -- _i_ __ -- 1 11 t ,",_,"., .
jld-Y Al-I.-I 11 I'll-n-1-51 "l 0' ,13111.* illiio' I -- ,I;,, ,,, , : I
-- I ,,, "', I I 6; A F n ..... I , I *I, 11 !, _tii -- -,--- -"-,-, I .1.1 .,
IA I-A-it, 'i-l"t- 5-i'li, 1, ,,, -- --', -- -'i. y -,-,- __ __ -, __,._______j-oi:6 l5,A, IT" I I I I -,
4 "I. "t'l Itii"- 1"'I.11- '111 ;.' -- 'lit"Itt""IL -1, -". .. VNTRAVA UnA14AR 1 ,I, I- -1--l- III III-I 1. , "", I, I I :1!etll_ _71 1 ll,,!,,,-,,I 1-,- I I I I ,,,,, -- -, -, I_ a .11-il 11 _11-1 "i-I '-,"', r -, .-- 1114 1, I- NI I' -- 1-- ,- q [ I "i n%', I In, I I i1i 'I I I 11 I '' i- -1 ", ". !-- iI. I III "I'll ":,,ti I I I i
I,,,, ii,"'it,"I 1-1 1 I In, clit- 1. 11-It" A""Y"'. V t, _-, I- "r I -5, 1, ::,:-,i-, I-1, I I I~ I ':"L -1 I I I,, , 11
, , ""., -, I I -T 1.11, I I I f--__ I I I ,, 'i" l"t, -_ _------ __ t'll, I I !" 1,11, I-11, F-41M twii --- "', ,; "', T_1_T -ii ;;i;- -111, I i I
I 1-1-111 ,,, n- fill lil ,- ,- ---, I '! , -_ IT! I I ,il- : I --
-- ,* _,__ ,_, I I -,Ll It iI I T1 i- -1 I; "", .'': z I I 11 -1 I
, I i" "I" 1. I, 1 1 ,It", i" r I .1 I-A
"Al-Ittl ,itl_ N. ", -,nI I ";
-11A 111-Al , 19 OCA, ,_:, "'I_ I l N l ,
, j' 4 AWAAWWA, 11 ,
INTERES GENERAL r, ;7.; ,"T'"'_ 1_411111 -11- I tt ,.111 I,- I ,
------ --- I'll" 11- dnlj "-- CI"'. It _", I -, "', I ,, "I', -- I -- I-- ----- I _- .
I -0.tcT0A q,,Itutc.0 "ttv -J'A",, ri,- IIII, 11, ". -,, __= w- _,,- I -- !--- I.!" ,--- --I I 11 I I I it,""", "I","i, 7 S I
I I- l, ""n -l"', T"i ll lw, IT I- "'in' 't l.,-.. I i- I 1 : 11- 1 ,, ,)I J. I)E;- HOUTP, Y V110RA _I, ". f A' *, 1, 111 I-
- "_ --- --,-, .
1, j.", t,,j. In, oll., N, !I;II ,"i 9 1, ti'e"en. ", -', :i"I", ,'. "'' Ii, ,,, 1 I 1. I., I:,
- ,,'P,,, A I" 'ir-l t, ,A it, I F T - I I Z l 1-11 7 ,, , %- I'll ,% 11 11
-Iil ii,, ,, 7 i,. ,,,, ,,,, I-, a"!""""', ".,i '. ,_ ,
, ,, FRESCOS APARTAItIENUOSI -, "I t_ ., _. I ,,, "'_I. -11 ]. I't.. VlAgLiifA S-A- S.IIA, S V ,it,, ,, LI. s,,-I f 11_11ni': , ": :"7 7 ': I I I "" I',' I I
I l j ,ill
1- II7,11 at, -- 9-1-11-1 -- _-iiI-j I I _, ,, I it, ,;i - ; ;, ,I , , ,_,". ,, ,,, , I -_ , _= I
NPORTAulor DE FETAW S al UkSAS DE CONWAS A."I't-i- iAl, ,-,-, , 'A I I t 'I- I it" I I, I I r 11 1- --- 1-11,11, ...... I I I
I I --,., I '11-1-11 .U1111 'r I I ', PJAKEJADORAS
;_ 1-1 111- It :" I I i-,-A I, 1 ,,, ,,, ;, I , , ,: it 111-1 I .11, I I I -_ -,
' !ii ,,,1 I I I ---- 1, I t-11 I'll, , -- ', :L",
Z-11 11 -ti t I i ------,^ N't ' _' I I i I 1. I ..1"IlIA-111
- 0. .V-- Cl,' F.4- F,;; tj,, ,---, _n,,tI-t,,i y P", _______1 I I t
I = y 1111% .17 1_1111 IM= a.."I"', 11. nni IF A .WVotLIO. I -_ ,--l-- i I "': : .' l il" n it, (,1i jjj:'f ji()
IM ft.U .1i 6 I ti-1- A 1 1111_1 A -Qzff lw"- I- iA.,,,,. I I "I ,I li, I I I rlli I I "w"', ";z"'nA I ,
Ii C,-_ I I,,- to A-- -- I it ,;_ : -!- 'M I AL I ... .... 1l, ", -,
C-W,,, t,f, -- ,i I 1L 1 ,nd-,,- ,I, : , :, : ""' ll'li V dl"- I 11 _-4 I I I,,, 1,11,11
'. V"I, Ain, 1 t"_ i, -, -__ _____1 --- I Ilt,"", ai,, I I
.aoAiw.,;, = "', t -- - i I %j, I I.
- T 11 ,I ,I,, --t" ,3,., Il Ili, ,
Tr" I.i, W"Lo'a I ", , t, 1, ,,;: ,o C,""T"I,,
F-F,- 10) ;TURFRA3 MOD S'W
TFJIAS VE VEW" o *1 11 i-_ L1i'.1 I. -, I I :"."I, I, I 1, i .. .... It 1- I i ', _-- in,,' "" ',', ,-- ,- ,-- -__L _Y-'o- I 1? ( 0';'j U RE RAS 1 9 1): t" 1, l
TeMporada. .i IIII 'l I 1 _, in, 1, -t ,I,,, i'll" !--,il -, W,-I,1(-1j _____ -.----, - '. 1- -Ili,,I A?7 I I I- 3i ?I l' 1, I' -11 II "I',
Liquidaci&n de ,_ A"It I s a7i ..... zat l - 1, -- -ti l -., l-,ii, I -, I I
1, a It,,,I ,I F.i -A'.". -- I 1, "I li I,' 1 i 1 T It, I,"111,1 -IIIIII. 1-1 I
, I _.-Uil!-'_ '.'i: ,7,, ,'1- ;7-A1, -7 --- : '' ,,,,,,,, ,,,, l i t t,- It "I ,_ : I ,- A ";-, ,,,,-,,,I ; I -Ii ,i I, ,,, ,,-lli C ", '_i
I i_ I it 2-1 't.-: W, i,- -L- I,- II -- li, I 11 I I I I .1- I I IA'i ,,,,, I ,
,
I- t, 1 --_il. I I? _.. 1, 111 1 I I ___ _'__I "I
I,,' ',- I 11 -- I T-, I I -,-_, i ;-, I CASA 1"01; FST7"4- U,
B'S' 'q ,,,, , -,, -rF.TA I, i"
-0tIFpad P I IrIII-1- ._11 _!, -I,- I , , , ,4, ,,, T I _- itilr Z I ' I "t-11 X-il:,71
I ....... ... t1- a-I , -1 I I- i:ll I. 'i i i-I 1 111 I
- -I -, I-- Y I I
b; 6b U I APAPTAMENies lil 1-- 11 114 AU VENDOOPC % , I, ,-'! 1-11 _1 ,NQ5 -.,' , "" ,
I d I o- ,Q- I", A- 1- 11., ,,,, i" ;'! , I ,,,
.. ; ,I a I-It, ,,,, 7 _, 11 I ,1 !l i I ,I i :,_ i I "?, -: 1 -- -,- I,"', , q z ___1
. ,I I I 11 'l, ', "',I il ,,,
.." I I. N, 11" -i-4- F riln II, .,,, ,-,,-,,, iiii ", I, I I I, I'll, ,,, ,", "" "" It
E SiTflENELUS .--- tl .-, -- 7-- iI,"nI11, I I I ,. 1 ,,_ !" tt"i I -, ,I :,i ,, to , I jtlo.,,,,t" o"
bray, telas boridadas, crash, roNw__ _,_. I :__ -------- --- I -, 4I I I, "".1 ,I,,
-I "I lfl I 7-i- -IIII "A I" ^,' -' T i- ,, ',',,, -I ,, -, 1,
I,_ 4, I 7, I' I ,, __ ,,,'- ,, ,;' .. 2a. ,,
,_ .. I 1- lis,, il I'll -11-i 11 11 1 2- ,"I I,, il-l"", 1 ','r t-- _K" C'sid,?", --- !-I i_ I, - I,
-, I-I I- -- 1
sombra de pailma, GWngbam d. Lo--;- -,- t- ', - --I-:- 1 '-"" 125 WFERE5
- "I' ", i-, I ,_ i W- E*ii 7, T,-., .. '1.111I
si Solicite muestras con pre- t f-. = 1 -- til I,11 It ."_ " _,, ^ I , 1, r, TtiEVENDEDDRES
11 ,I 1 AltIVIT11 A1.11,1114.1-1 I- - I I Il, -11 I I- tnAd'"I 111 1 1.11i-1
_, zil- I- -- I jv ,,.,,, -z I t "I',
I_ i, = 'I -I ,I
eio& Almacenes Muralla 322- ,i- ", ,!,,- : li 7, II
"- t li, i, -, zl " ; ,'i ""'= I-"= -"' "= "T, V-%tC n C )t' :r
Ii. ai So I, 1. I,,- I, 11 In't, ;, 7 l, il, --- Z' i __ "", ". ti-I-ItIi, 11 -It', It
- , ,, ,,-,,!,,, !,,% ...... " _;-II i. ",:'
324. Feldman Rydz y Mitt, Ha ,,-,,- r,,Fl- -- ,!I I. I, I I.,
MI-Il- 7 tI -- 1. I-r- 7 __ -- -, ALU"LO C-1 11'itYl I 1: 7, I 1 _'
- -.:, tn l- .... .. ;, ,7%_l:iM-b1,:,, ""is ", = w. to, 0.1, de We = _;
_ : _r x7F I l l ",.tl"l 36 '-.&.*W"'! ,,-W dO4 . .
In ot -,,- I T1_ ." ,bartz. .4- iAs i;i .Vairzit 1' 2, il-1- 7'.
- 11 3 _11 1- ,_T_1 I ", ,,, '! ", '_"
-1, Ic ,,,'H I 11 1-1 I 1- I I "I __ :- 1111, 11 -114-0 Aoft, == w-vals.
I., b- I, __ ,_ __ 1, in ; W.hm --1. Atot A5- M, 7-1-- -1 t 'Oefta ,strenkr "" -- I I- -i' ,,I,' I-- I, ]_.- Z, It-1- Itt-1 1 I WS."11-Ims-0 I ito,
I ll" 5I .. ...... ..... I I I II-A, V-;', il, l3oatll, I, P,, 4,,- sl I TIMAN Vot",N"Esj; an III EX.
, !,es O'n I F - --I, __ "". - "Aln, 0 1 ,,;i' I It
X12 _t w 1. w.tS).. It at 0"tcr V" cxou ,Wi, '.SMA
N- .WrA4i"""- i"_ d, 4 --Itl T, , I, 11. I," ui'u t ,,Ao'% I I: ,", I __ I ,i .d.d, giol- I V ':,, 1;o,,#
A LQ U ILERES at ALQX71-N - W ill kti, ", C, na,,i. I CWl PA. ,!-. ft'jq- Vili
r", wo 11 -i I I -,.-I il-K- ,-- I,- (7, _, l, ,-ltn ll- --I itl A,,L-_ 'n't- 'OtW7 .1 se-at tr
'!" ,, A __,_, "I I .M 92 SANT03 fiUARIZ HINDOZA AWIldo ",
C,, -, ,,,, -- :--- ,
-i I -W ,, , i- -1 I -, T-zwm 3 & F..", NECANICIO zatp,-Ii MnIn"o
79 RM IRS U. IS N, P do --, 1 F-till" I- t, - ;-, -- I ItT.1 as IAZ -9-d" 7"A' a- W-IN't I'll. rl
I 10- ""M l ,, -,, I_,! l i",
Itt r "I. So .Lot- V Loo; WI ...CMA Voi .... R I
im I, I 1 B VU, _t 1.1 g!K11, ,, 11
III- -- ,,Al- T--, IsI., ,1-,. A, ,.f-,- po'. I..I. 11 I- ;-Im -go-111 ,A
-_ -_ ____ ___ -, ,I, "alt I'll., 20 .a. ."o"al". ,..A, "'I.
I NOTM VA"SNUM. 09 ALQUILAX 5% ft!I oi tt AF.; Iil:' il L : ,FN AF RTAJ 1-- _- III- ..5, in-lol.ft w.,i w1d. I,- 1,-W."t .41. VIIt.bi.ak- b.A. Wit-d., Ali I It,. ,!, Lt_ :%, i NE NUEVOS A i3lI, Ltnlj LA.1111 71. ... ... ...
"I' 111111*dl- '*:,' I'- 1-1(1-, 0- 1 "W&I t- 1- ,, , 1',A trp tn& Ague A6un- I 11 IIi-I i I '11 LADAS I-I'A "ri"" do 2 8 3-tgS""' "I I C-110f to Mllio "A It'- "I iftlll.All CROTTS, BIANCO, J-Ilto
1. I '31M.92-1. -., 90'... -03-114-17 VvIk"I. o tt"IA
I- 77 "E,: 1- 2,13 ALQUILO 1ARtAT, "Ni $ALA, CO ;0AX9t Intel, = 1 1'. Alll All 111,
"or I I :,- ". at..
21WOrt, ." C.I.Itd I I d"a n t e ti 2 y I, 71a i I -1 ,EoIi ,,,,,,
I ,I I I I I _-I 113-14
I j- I I ... I .,i. RM"o- A., ,,J- Cub, IAK l ,tt -j
TOURM ,,,! 3A: ______L '_'Iiin ItSler : -u iiiiril CIl'-,.ids ln- -I- ii ""' 'i 1,,; ,, ,:, ,'Z 'l I, di,,,I W -, oa- ,- .- I. fo,,11.- 11- AII.1-Ii, W... .,,I- I,". I _, I i- ?I A I ;IA = ,,! AS-Ew
OTEL ,l i I __ I-!, ei__ "'. I, W, I'll To, I., O ,_1111,, I'I't- M-1,
fI'li.-I.. -11 ._ -- -,i I ' ,1 -,-- ,. ,,;, 129 OWCMISTAS
'__ , !jlu"'Lniii- ripA.-InIti I
z __ ww a
." 1 _V; k 7 i:-! ,,- "I ,it. 1-1- 4
' z i- ., ir= _______: _'_13I' IS Uo C1.1IIII l l, F-it,'. tiI 1,T""
..... -_' -- -1 I I -, -!" -'Is-" AI M 4A(14 JitVIN ?Aq IGCA-- IIA0 .. -h.. '. -<- 1-!c, -,F ,, NI I : l", i 5", ," -ii, Ilii -,, !l'. ti, '!UlLf) "'o"
"
A"'. II-d., 41. I IT' ,jpa, ,n -lill I ", I 6, noVi ,,,, ,-tiliI tt,
- ,I lgizo Ag, .0u.10 V, ---. '!"! fobo 6, Ali,II-li." P-W I- te. ...... t I- --iedfit,, -' , .j _;, l,
, III, I'I-, ,i, :, ,I _; ,,'!'%mF"l,,
. TAIL W' I;:% I i,-,,i,,;-_-; tat._, s I I --, CA, I '.',': LIA, .It" 11 I. II'll". ,,i ,,,! 'I
So, .%.I Ob..pi SIS Iii 2 5 ,- I I 1. .1, I ::;. IM 1i DA -i "11 71 lr li It I" ill"it X-Ir __jj MF- ,
*l: I ; I --- --,-.- -_ _-, ,. ', ""CO I A- ", 1 k
As., I b- "I 'I 'i 11 1 III 1,i',I 111 1- TA 11 0a A I CANOOTIAC.A. GoAi- I~ ~ I I I --tz- ,- it, _1 I A- I 2, --I_ -It, I" .i
ii IF 11- :ilii -A, 0, -- V ,T,- ""' "t, "
SE ALQUIU-N IAt!_T ll .Il"'tu"Ii, : I I ar, ,-._ ', U-,I ll- d td -!-1. B.P-1, 13,ll,"ir,
HoTEL CANADA I 1 4 . 11 I-l-. P _, = I I -- 1-1 I I I- I It,, .I.. It. I I"
CA, L -1-- --- I,,tL;I M, T-; ww nII'dri. z,.,.4tot lAi.- T,,111Vffw =V., F,,,,I, It z', II---- _-- I I I. 2- ,_-ii. Ii7l, r"t"15-111,, ,,, r.w,;.Iltnl n !,
Si I,- arEnl ,--I, I~, F-I n- l,-F,, ,,"t- -, t... I -1 ,,nr-,,,,i, a w- It "'. ,- ii"t4 ll l
= ,,,., ". ,'o" ai- ,,, w CIII, i:, .-_ it, ye-_ ,- 7- -,- ... _,!_
_i, II I li ,-4ll; --o'= -I,,:,'.'- -- -111-11, Mali l" ; ,__ e-z"a'I aai I ": .i, Ii4l l 1-11 ,,, ".73 x, -. % 1 1TIYIitjniLotI Voad;40:43 ;; JJQTA.Vja .AVO'iA L -A-,- e- I I Iii- I -- """n ti-I'l I -iltI: w",_ ,1,,-,IA -1-A. a', "" ,*oi:, ii lI -li Iij,!I-Ar1
- 4 I ttAx MAYAtl, .,ti c=?A Awo 1, I I i'i ,, z ii ., -- ,,, c--_ Itl ",li--i ,,,eI-A.-I_, III ,I= = = I Ai- d. I"itti di ; ill-1- CII, .--- ;,, _t '-,f 11 ,,, ; t,
,,Ilrg -,I- I 1. V, v __'I i .;"_- P!"litn, ;_ I- ii-eI I -, ,it I it t" I, T-Ilti, to
,_ = X- Id.I. ,I iII, C-t, ;, T, I, 11 lt )! 'It -- at, "
"I--- 11 1_1' 141 -'.,T A,"', T-1-1-li 1, -1-1 -- -- ,- 11 T", , " _,, 'I', 11---3 Ill.. ObSoMbLS, No ,
_ -, _ -, -i"It"
I -- IIIIN r R. Z niARM tA
, , I. T .1 - m I- --- -"F55TOs-'I .; I 1 7 r-A, 2! "1_!nL t -M 24
U1, C, Vcl ,I I "i ti%* c,, -'ut ._,tamentm w I, - ,I, _I.. 1114 11. do 10 11 -1
. ; 4 ,. .. ,,I" I S-., : L. ,j L, I 1 2 -11
HOTEL BIARRITZ t, -;,__ I __ I. -, jl "f" __ i' I I ,,,,, 1, TPADUCTOR 1. iP -10 CO-
- I -t t-,-_", 1, i-,d. E,;Ii.l i 1, -1 1 ;-1 "l-i", X-Soodin'i 'T, -i" I i"Z l "i,,, "IA n',fCs11* 10 1:4 it Utll,,I, ved4do I I I, 11 I, ""I"", I-l' I
,IrrAdo 519, frento a] Ciipit.li r,, ,!-: 2, I _- 11 I- ;-!, 11 I, ,, _, I 0._, "',,, 'W ", I 1 I I blrreyondertcia, articulos, ca,01 t'l, "I I 111. Safititamos Vandederes olletets,
-11,11-0. "'.I.-I. .I.- k- "',1',_1 11 ,i I , a, I I ,,, 4- : ,I:,, i ,I 1; 1-41t -1 I-- '-- 1 'I.. dIl I 1,; il"I I "I o ... i.d.-Ilil-olt.. ,es ofrece au expe- ,
Ai, -- ,--- ii ; -, , I,- ,,I I Ilit, .I.- _-6 l-- - .1 I I I 7 1 -- tli..' 1 -1 1, -'IiI '
A',, .I q rIA,01. ,..d.d... pa5ia Settle.
"t-ITZ411 d", ,,III4 a Ai I, -- I t,; I~ 1,"-- C I. l"'. ,.-, 2, ,-. In "f-, I -L ", I n I It.. ,.I.. riencia com Re
, I,. L .. -11 I It, I" '-" $45M 1 iIL1--- I' ','1771_-a
,l"'RI., il = d- ,= I ,I,. d. 1- to, Q.. .. daeRr' publicitario, boletines,
_11it, ? I li- t. i't, I-, lt I", I n: I I ., I 1.
A_ s ;., I,, til-, t!6?,i Iii lii 11, 1, -' lI
.lb-t- r 11,1 It F, .11II, --,- : ':, f I : ,
'l- .- 1, ,, _.'_ ','I, iiil "15x!f! 0 _,W roo .4dk- N-i I--- scrip radials.
-, "'. I Ir- ,,- I I : I A Z .".1 I- I..". ,, .- o.b."i PrActica comer- I LVAIA, )it- It. 11- .t.t'li
--" I 4 1,!, l 11 ,- 4'.4., 1 "%,Z*
HOTEL -F.052V I S _01-16 E_ f-lb,' _..,,,,.. ___ ,: bial, departarsentos relaciones
-- A ', N ... t' : __ - At AIQI- Ill li-XI-11 'iI 111. Yor-4 = ,y .f...o, -1 -",,-- pfiblicas. Amplia culture, vas- .
alco _. .o.- I. Y a.b!- ,,,, ,,-,I:. ,_,, ,_ "Y"'_. ,_ I _1 1
I-it- 7 -t. A i. "I" "', Ap trtswlcntv, tni- ittrn,-IF frel--- Iii -- ''.7--, t i 1 7 1 1 I I Z4 R-ir',, A-t-, ,,, i --- l"'. ft No, r-11-114-14 tas relaciones prinsa e indus- '
I I I i_- C f i i j TRIO .Adll- Iol-, I- I'll 1-1 I I
I
I ,., ,Icol,, conj--t- ll5iIi- ", - ",, 2 1 !- t" .h.--t. .,A 1-t- "", 1- I tria. contriontales. Prestigiosas '
It z4-I 11= = 141 1..l."In ta 'I, .', cos, ven"i itdos, c "-I "i -11 -1 1 it I "I I -, I - Al t, R, A 1, ","l- ."-.. L- 82A AND ONCE PIN,
! ra.iold.! rIt ;.li Ii;t,,IA- "t- il, 111 ,I! Ili- I l ili ii
Fi. l. y r- d atritluclcn tnt,,no! ,enIlial It ftii-1- 9,t 1-ft, !t,,II V-1 , 'i 11 I ..I...-, dl --m" I" referencia- A rvir.rlanes mo*W1 L4W Tl ,,l,,i, P Liito ,Ixtensl ,-sI- ,,, -- ,_ I I :tu N C F F -I-" _, : : ... I 111IF3 I ,,.L., -, ,,h- .",. w ,,
V .I. tto, I -1 ll I _1 I- --s'.. .. "LlIt"'A I'llit, r, .-I-t W. .'s-nau, .- ides III. Fi vnr c -_,: iir Busta, lZ
_M1 Ae jran I i reiih _" !"I, !, vl"', -.,- ,M_ t'" 1,.t VIo, ,i'l
I Io fifM111 costoilas I i -- t',- 1 4 11 ;I,
""' I- _", 0""", v6al s'en 2 3 y! N1 Vo,,iaoo, 11 i 11- I 1- 1-1 ill --_ --_ "i-ta"I .; _., 4- ",i-_,- "it, --- 't to)ot ."', Ar ..ftmaro 1552. a -,-: -, 30, Alff0TK_17-KTRTA DFL SOL". ,,-,,,-ti,, 1 T -16l Ii,,;- Ll-, i I- I l - _ ,,- ,_ It. o,,I.dVwt, IL,,, I. Ix- r I, I- '' I-11I 111, -, Z111ill -11 tntindazes, o llemar ,-J1 B-8327,
,f as il- ,5335. C-440-fi: I I I %,i I I ",-', I do -..dz Ili- C- ,ii-- I I P:",l
E "'I"a 246 quiria A IIlii- -"-5' I -'- -1, ", I I -, 1 -:.','! ',-?ART03 I I , "I -" -1 ',,, AIIIIII, '
ul-' F'i S. ,r.,-. I, 7' l1ill-, 11-, I -, 14%, I"Sk 2;1-t, v, ,, -_- ,,,I I_ t" I, O F- F-4600-129-16. ,
m N-Tp, ill"I" 111-1111P., I I - I --- I IS, -, 11113i I .
ll 1 1&zojt tj TjrFo- PSTPENE AFATA F, %I. I .- ____ I 11 cti- -i it I"I'li-a AIIIA 9AUAJW 079CMA WXCIAL,
RAS, ., jgoos uns, vitiitli, Ha- I A -I'.1A 4 1 le-1- -,, -- r ,FF,-.,; 1 . 11 I _, , , it W. W__ 3-192S. I -_ ""
It Vi -', --, e"; -- i- l. , 4 I littlIll Wit, I 1-1 ,. SM It .b ".
ALQVILO t : I '' '' ",, "". .ll- ,,lfnIi TI,141"- I, M4
eras modnna , "" "atI--, 1-tia, -'_ III. i__ I FRENT'll ,'It Iin I I I I I l4itl 'I z- -o. I., I I I ,! -A -i -I,!, ft 4,,_.3_17123
,", -. I"'t, I I "". j .. I I 1, p ".
""C"'nes "E"eri I I I I 1, C.I.." I
' _T, ,,Y, i, It, i i,""';-4, , : t -*; ',I I A-l t'd,, I-, -ll,,1- -11, 1, lo.FlAF 10VIIll. (!.?I 1091A. acre, i-,,,,I,, I I I 11 "t I t I I It"I'l -Cid., -1, I _I_ "I ...... i;I ",
en. co.foL Agust etiliente N, """', I - - .;17_iiI_]S -1 1, 1-1-1 "It"O -,!,, T1.1tj- 0: 1.
frig, F'reciato acon6roi 74- 530 i-t, Itl,4,nl,, -j, _, :, :,- I I I I I to
Wi,,, ,-ii'l- ,
e ai tl- I 1 , I __ __ [I 11-i T"f--nt, Ily di, I In .1 0 A I'll, 4,I Ittl- III 7
E 1 I ,,-I- 11 .. ,1111 I I I i"', t N 11t,,11, 1-f--t- -11, 1, A"'I d,, Nl- ;,a,.lf.. It,11 to C "Al 1,
_ __ PEW -Hous '! I,- i-li .4 z I - 94 L',7;-2 __:--_TA It AlIti 1,, nll f.,I, ........ E-W., .
.- I ,ze"C', "t, I"' l 4' t : i- I i iia, '' i - ,)a, XTT,, a$- --- -1 11 SRTA, 1IZCA"O0ltI4FA, CON C :: - ,
HOTEL TROTCHA Lujo y ol- ,ntt n laij ,,! '11t ,,,NIIO',,.'," ,,,- -; : ,- = 'so- j,-- i Col.platitt, de, .II,',ivw, C, I -; g"6 ci,!, .... 1 I -, ': t b I I I I I 11 I ,,I -J,, d, Tit'.II".11, "11- -,
W, Lo.t_ ,,,, I'l"If., ov.- & a,,,, ,,.P",N1,,1,, li'll-I'. a. Stki- ,, ,
, ttcI, ,, -_ 4, % I I I I I-l", ",
caloade y 2, vojado F-VU3, "Utt, 1, .- .- -_ - - to- AoAI, C-' -1 -Iii'L.1-11, Vii 116 BMWs It, 11 4 V V M-II, Z-M:;
I destir le"t 'Iira matntr- I -,-, .-Ilt 4 ___ _- I 1 -4;,I.1 --, ,,.Iitrea ft. C
, 3 'ttai ,,,t, Ii't III, '120-16
Fresoas habitaciouez, rd"- M0 10"'ttzI 0 pa!T kl 0TtATr1radaI KOHLY I - -, 1 1 :I ". i _,"', am* Iver"irr"I., cra,"?1O,
as de jardintir. Pe I I i Ai 4,,I Pitt, 11",- l", .", t ,, 11: 1, 1. C; III, i ._ I, c- '_ is .. -W ,11II111I1I,1.dyiftl-'II
It ,! 10" ,0"," Oufn 'Vala a casai-m Vttalo on n I : I '1 r= i -, al.K!; "r,!, .. k eo! .;=.& MUCRACBC
F" ,, "t- "' 'llit- F'T I I I I i ,4 tw Wl, T,- r a,
, I I - 9S A. APOLO UJAUkZAR ,, It
"'o, %,,i:!iC!,, X_,,V5_ ,_ -1 l-I., t_ __ F ...... I ". "'XIlt 1,016l y Ili- rW_ = 1.111=1= I
. 1. 1AItIll - , at.?- -Ui" l Ii y WitI, h,.',,,,, t'j.",t" M-3131.
I,. to _12, _- Irilir"- z, lU47 1 ;-"4 I 1 ""I o A. : '', - ,,, 2.5814-1:1944 %
- Zi sav I 211240i" "i'll"'if, "". ll I,,Zli F el'irt,
i i:1.111.1__( -, ln i 11 I I I I I J,,.
ccrri ": ,, i jt ,,-- 1, ,, MIN ZSTAXXA,' - ,1114A CAS.z ,-,'^' ,',' "i Ili, V- -- 4N ORatt- TIAIMLLES CON CON60,Veistfo &1es. Yznti s ri- _,,, '-, , ,' do Constritir "'g"A",NTO' a-C, I i ;I,,- I.Nicttlll, 41 III-If" 'I'llt, It, L,
. n i, I,- 111, 611 I 011 W. C ', ,I,
-, t- I 1111il. 'Z I hal it. 'I to -11* 11_r=
i --- 'r-11-4-1, tt-I fl 71, l-" *"", ,17*" 1.1111' n_ -1.1 A ilIlr= I - --------------- tn- ___ __ I='
cio. Alegre bar en los J:irdintIi !" ""' III. Vl_ 6 I ii !I_11 I : It~ I I .AI, I ISM ..r Id= I-A, III. "I -- ti
21 -I I, I 11-- ,., I, It vit,,, A I , -, Itit, 611. V.: III ,," ,ii'a'. lnili U-3703,
,,% ,, III, I _: III At'. pl- .. I "" gL, Mill 9-51,16,120.1o
.- I I- '' ", L. Uo. -I.. In- "I I,
- , L, ii- fti-, A,! 1_1111 t __11 l'itt,- !-M A-i-, I'loll".. 14 A W, L 0 CA 1, I "A, _. )i
Ioolr-li '.. M F- A. R,,. 4 1. .- = .i I t t, 4, "":
i T L 'A'a Ii, Z_5411t, I. n "."i-Atio, .l.,
'7 uQ Fo tool!M al_ = I'M
I 11 W1W I i,12 - ,,, TL, j ,. Vo iVI HOTEL COLONIAL ___ 7y M I Moo, a NOT- VIA ___ r,4UI141111 fl-, ro-l1%,
i ,!"J f fL "' I "- l, I ,- 'W"- n i _n I ,I ii - ,I, clt-, I : Is Ii 0 'O'liT ,lIt.'Ait.' i;. I,,' as 'r-ftn B-6.0 pm(,!) t it I ALQWLEW V X01.1cm SOCIO Qut ArOaTC ""
I C dad. 5nn I , i,, t ,,,, I !___ 4;7". 'A" l-l"Io I ClI"LlI r _,it- !I .- Ai, KttI4 "I ...... zi3soo-Imlo ,
,I par gm ntos 4 ___
, 1, ,_ .'I'l-, S-1 l'it I I 1-1, ,_ I'l, z-";. I..", "' 1 ii- V _-Fi, At E-1 _" jI FATA BXSNOSA, ALIQUILO Att 4",i III- "III,.
0. RaIidMeil011 Iv t ,,,,, .,_ 1; I, 1 ,ii It"'o, , CASA# ,,,=-" fd""" t,,1. GjaBits
"' "' 0 ', ", -i- r- "li, I, -,"_ ", , Y -14't. -- a CON ?I- I
,,, __ ..- t"tw"d., - "i ,,e "o. _- --A
mi ,n 1. 1-1 Ili" I I'~ ,, .,,,, I" ruw= ,TM:00 ..
.!",_,-,-l.r tr _,, ,ml ,I ", I !)iFICTO BF31DENCIAL DFj,_"I "" fla", : 41.0. 1. U. I
I- 'AdAm -1"' 7, "It!"u- !'i_ '-, -2-1- , I I 11, ,' 17.
, a,, on-40. sloglu". i Ili R-drf d- - M.Io'. LUN, VALI -it-till,
b --, ,,, iF _(U%4TA APAUTILItulto I M., s$ tel. t I!tt ... i, "I'l", __,_ ., L I xet.d,
ti- 'r It'. tv -1, -_ In- I ,, ,, :, "I, "sz-oi- o a, ,,,, --, ,,i, o rn Ampliaci6n AlturaV-- cl h C- .. r 4-114.11 4AA JWA al"... l-- -f- dA. 11.
A, 84 h,1,,o,!. ?,l I't"I"'i ,I,, ,,, --Y ,,I,, --, I ; it n, el .
w", C'lli Asti-t _-Ii tt_- ", Y '..'- 'r -,, -4,_ .... ..... "' _I,1 1 I ,4iranar an AtI. Am6n" -- Mott aa X-1946, E-54111-11S.1o
1, W;-U-11 it, X, -,,, I'!- "', t Inii,-n- I a-IF 11 3 1"It ti -1V 1 151 Fat, 1.11, I Ave, AllIdo:I, ,una cuaj-a ... TA-77- WmTo-77, -Ro, -i-qi
HOTFL IDEA], AIIVittl. A'AtTIAIIIITOX W- I a ,,, III.- I It, 'i ,;",I! It!, t!'. 117 SW rUDU VARIU ABA CONTASILTeAV, NECANODUAI' I I I, 4, Oi F .1-WiI ,,- I- , Al. r I I,
7-1. .1 C.111ii- ,,, 1. A,, ltllt-, -, , It. I 77=r XOZIN"00 13. Da coii.rD ct.,i ,tuar- -'I,- I I "'I'"' I I-" K'-[ It. y 4. .Il at-rof. Ill
KII, -II 1,,i ,, 1az, It "-l"', i -l"', ,,,, ,i, 1lr57lI0'11 IAT-illil ii-tint', 'I' OjLii 1 ro VW "IfIXICAA CAAR Pas. o= 1. tt, 3_ jl%, n -- 0-1 pl
, 'I, iI --- .,Z;7 ,., I
"I 1.11" i. I .0,I 9 w r 11. *, -1 -I, ter- "" "i. 3, .1, ftli C-At. No M Ibaaul -W4.W
- "I,, y Ii, -0, -- --7-"
I- i,"_ -l-, t" 0 crindn
_%111 '% ; ,,,I, ',i'I "'iI d- !!.1:t b .I'll, ."tilt7') l's, I't',I ,;,'