Diario de la marina

_7 I-, W-- 'it "t A it, M l I'll,
I-11A n It,~ in%-- t- ;.. ,-I
I mo, _- "tiZ Yram, cornedor, cli-ma, porch It FAd i I t,"-', ",-, .Itlo -,ij- C 1% E-WAI-129-16 t
-1 """, -I ,I, ,--, --- 'tj%, f-sr" 'a-', t, I -1 !--- P--' I l, 1,_1 h.,
, -y, -- 1, Ill- .i., ,,, -ii ,_ A -- I 111%ir,, 1!1t ,-r,, 1 1 9-5
trt tI =*
,,-t- r,41"o"i :"g ., --w- ,, I, 7-4, -, i- de 0 ado E-itrada Indepen- - IV COST -WX 911.11A 11;
asr.4- rl- 11;-i ,,-A -VAP.ADERD" CEVO 111AM1 GANF Z ARIOS Ubl. eogiw i.gio, .... o. b. Vi"', '4,, o.7 11, VZ4, III, 1 -l" _I.Itente dp PrvcW i225. Do tr 5 ,,' A "I, 11-i7l ,, I :, S,,fi- W."t- "' ,ISIAI.. T.M.- B- X-53aL2,14-M,
,
iiASOMBROSD!! I al, C, trw- F tIoar-0 ow I t", --- -i' 3 A V eje_ '11T It. -il. I ,,,,, _.- ,12 1 = _o ,- -rioll'i'I 4 tilll il -19
II at, -1 A .ii -1-71- A, ,- rn -_ IiYESTARAN FSQUV ,.1 19 a, garaj,, -,i,, !, ..NizActox BE, VSN :
'. ni I- : 1 1 cuarto ,I $200, .-,. 4, ,- .- WT* Wo ..
1 -181 1', -1, c .-"',cL Dji ktiole, P ,Qittet a tad s ho- t7-'-- -p"i"" "' 'I- qu.-St'.- rulauld.d.
-, 1 "opolvador, Put de n. --d., d'-pot;:'.0.
-In'. ,_ Swt, 4. 4 1 .., 4i lt'- L ,,o""" -,-. -" 4, a- .- paro a I In a c 6 a Ott viverett, -It" I,- .... .0"M _I. 1.
F-1.1i111.14 t"Jol, I.. _P11.
I t, "I,_--" I- ""t-," iz--l' ze ba' 1rat; con ell e.ciir,-a o. Informan l ...... i ,I,,, --- !. ,II, I. =
;,,-,, It ,- II P- -; -,,,It. = .
HOTEL PLAZA so l'l YURAIMAS I ,;= M=
A v, -t-- 1 13l! lit, -14" Iii doo VUJIAbOft Xglotio TFtI EN INrl
114,,, Alli Itt- '! rdii, -x- T il -man do 9 a I do LI 3 I B-3543, E-2094-04 Scp V-W. Aboil :1-pliZt. n s"197
Confortables habit T--, O 11_ rt-1, --A. 5, .L-Ii. Is, ,i-- 11-IIII. itittirit'.1; t-ll doa% I= A. ,_ I, tGao 3 11 _.U. E-SM-III-w
"- ,s.,1 1;15 I-II I,
tacionet; con r- ta-l. 11. ---'a I-, f'-5063-B3-18 ". N --t". XIAt. d.ta.
t privado sgns !S-I- ;'i-,i -1. It _.... .. ... sa 'L !M,, C'19A "I'la I olata. ", 9-11A.Wis I- = 471t, Edtlt, DM uz PA" 7WASAM 4=0EBA"M BE
el6fono, baiio I .... .. ,A- It, I,, -, I, I Itt,- s'ii7: 't.-j Lujoso cal sin renn, I a I It s ,I. I ti 'I -II11- .-It, .
ni, 1. _"., Fr-, -;IA. a."DI 7..-, ". eOLT VE"It. V-, X-M?3-117.18 Obi A 4. IS offria y caliente a todas ho .tIl 'X', --,, -'T ,_- .-A I, w ,m-l, -1,,,tA, i 11 -flo, NO :
I ,%Wrwa iffi ,
,il 1 7.-,,_. r,.,%-li ;l, ni 7 -tl_ aII-11 -r,-. wt- I-li" 3 -ll- ti-. r4;IwCITQ 4 =aogm, A= IJ= XuVV
Frcclol meiisuAl I,,. y "t no --t- A,_"1. N1 ns zirl i"13 I-- Rita IM Y.nQtV WA-1,11 -, Ili- "I I""', "'I'll"'I""' :"' a I- 11 I
les, Tartk UnJ I.'I o Y ;L Ain'FlAi -1,,,a- Lj,,_ -- P ,,,, I, M 5 CVAD I. -, f,, ,I
tiumna, 50, y parst os per"- A lw t"W". :,-- n-'a"t FASE0 IN, ALTOS, E% A 54 41-1i, I 'l-I, S,,;_.!,. 'I"', ,-, li-Ii Ail !. -ll"ll '... ltl- _- ,'I- 9-4 Ill-:$ ,,j, totAbk,
AGOSTO 16 DE 1949 WAPHO OE LA MARINApiden log nUivskc ic Afv; futal D T11,1I f PFRP __11 r r e 0 3
11 e lu ipt vit? r S P, I P i :I: Fn pr slh( R, h ni g
)I Rfiere ;" a ui fr; "to r i: filw 'If, ev,


En obras que rrppvsewor dp ritwezie plim et 011- 'a h. -n if;,ttFPr"_l,,f 4 tvldgow 1v)rllhFr
to goarth i- n
;. 1. fam
futuro,-Coufinflog el lVn Ps de A ra al.V fiorta-erluma h. 1-1, '43', 1, I-Jul l 't"", :T ra?, q'p ff in ig v r, i 4
4t 0Mtr. do 1. Yl, t'r-o-t" 1, d W F z t"', It,, d, PImind la reunl6r cie 1 A,_,hT- A ,t I,,
Zda,, lig=4% lo: L N S.,
11:f" z tt il; t art forma 0, V, q
6p p t- "W
la wok, do Ieli!, 0 d.roitit. "I-omot.r
Ar!V -d' f", y 1.
r. C",radill, C-tl, f1m ZV6. hibil y d, ...... t 1 ,,
Wamd* CIO W10.T. "1 11 Al,,: R- aa tt n- :I", r.
rl. 1. ida 01 1 "1", n, itll,,Jtj 1'
ruarenta y U.,e do la, L, -pt ;lvit d, It, (J
-I -f6l, 1 do I Y t!r b 1 -t- 0,
f.ti
d
"'t dor do rai, 2,3 "t,
b- FaO..IQata jt das .0 a] drama d, R t",
i A
n M N101 1113,
-N'
p
= 4.1 o -W. "t, Do, 1.2 1Fornando
bloilt"
PI
condJ66. do
os .a I i, ENNIS, Wanda, -T,.
.0 & 11 d-,;-l o

DemM & fl.111, do mpli. P- 1,-rti v 't
blId.d,
It I ......
taid- "ir

aol -Atp I irl I I
rat r r r quo
m ., S. All
.,Irta an re1. fueron n1k calarizor.

Ooll I,
el emr I L ,
M* So
ru rahdo.
Pallor Presid-, 1,
=ME7 it


dl 4

cis] I to a, HI-ul di,
d, 15 d,, 4--'I't, I
if
pora Of m- L j n., ,ii e
6 I, 1 7,
A
i, A I l -t- j,, q-, -1,1. do Ce,'lm do Ion dg.,, I dti pr, IcCi6to do qui.n. 1,
3.-Aplaudir I artu-6, & 1, d,
d Or
C.W to .1 'loiu,,, 'i, E't.6 A Vt,
g"4r i -X
earloa HovjiI t I tl,Ventura G6rmm
utener 7 d" a TNI,
11, 7
1'tI6,
marl4m. do to, r, k l
ks
= n :. I """ oo rarop.
Wr&


nd jEAL
4 l Nc In----------'tt,
, rPm ,DIARIO M.
dlt Hab-.-L-1
D !.9.66o f,,11 ltr
AC'MARIN Ot., -t ort,
)E LA
it -I vat-o. do WNCO 'RT, Sr. Di-tt.,
NZ LA MARINA, H.bi dd- dit.,iol
a, dit, I par,.
431. mle preside
WMAD. 1, t
-ILA MARINE I -ZORRO. Sr- Di rotor
V t ... oAld, VARINA
-.y -dlh m.dio
d o
df.
CHAPAMk MARLt )W 16,
Or~ Chap.

ONX
dl DIA
N A, lfbom -Fl'I


IW Ml,
t i
14 1 ,l tLt

t:n

MINUT03

in

IJ

4 lij f
A % l


,1) 3
HUYARA Y LASTRA, S. 'I
W.
405 407 rrm-U.'? .p o P.X.
0.1
/el "Win 17
LAM LA _t.,DfARAODFl
A, qtbgr.d- & P "1', 1
_MMMMvM__g= pq dol P,,mwi
. .. ..
LA A

v, 10
mmQ


LAB A (AT CC -,I~ M~(~ AIA'A l A~~'&~~ANZ~ ACLA EGAADC0010 (MO...........(1II
no Iud ... Ill -MM,'M~lIo1ls3AI15P5I51 A M5A51 1
141111 1Ill011. 1111 l A"1' VAIA 1 151 1, I ll 1111 IIIS~ 01111 A5551 -l ot (I

A'3
z1 I 111 II I I l
OL L 5S0~IA 15VC1A0~-M51MA 1 A' 111511 l I 1511 s lAim1a1111LAMSlWIIII1 5
0(15 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ W aI w5 ~'l5I1A 1<1A"ZI 51 (AsSI' 1115SM l' I I1 ,5 51 nw 1 55,(51551A l

'j 51 1 1 S1~l~5IlI'SAIl~Sl L A' '""''. 1 1 '.IAA. '"" ""EN EL~s P111 W 'bsAITC IIACA1 MW USIl 11 11(51I' I Cl (l 11Mlit
V

'4
1-:1, t
4


SW

"1MI1. At- 1, 15- 1Ti

kt tk IRI At, 1 F-tl, T, d illd 1" &d. nl ,e d,, T, mlente y A yft. h ja dti ],i I,,, III IM,. 1. w,,I i
p- JgIt, 6 Plall, AIv4 .. ......


t. .0n1l_ JA 1j.da GralMlo
1. Q., ih.. M.rkh. Jl.fto
1. r.t. TitIy P.-, NuAn Toflarely, durante la flee
A116. H--it,
ity


n
0', tj',
IJ
'T,21

A
..d. x 'U. 1'. qu. u ftiee A w-r d. prte- W se.. p. b-. h- N Ist- 1 -0 ULTIMO MODELO". AM m -preu CUl,
hla)za, Al- da e Infanta a partir de hey mae


A

AG ICS


7'- 4


1 1, 14l.
t,j
NZ


.-Clto do to Prasl tel, d 0 !to to uw do to Palo
stores ESt._ ..._fon 0. y pronuncioror
HOTAS; 1 7 obierto.
EN TOD L J 90"OrI, Pro
C rcio. _,jcbMerQto. Esp.
Prolas m Rubi P ir' t. 41" IMd El fervioto do C i t, AL
lu c se ornplia a
-h.1. A, -.
eep.- del MATRICULA L-J. ALUMN-L- _rTo.
S'stemo do Ro-o-intItc0munccct6n entre 1< d ,: xi lo. y dsciphra. M.szo, 136hWeca, rrIz; no
de u, c,,&,po & Pofesocz gmduodos V c


40

1, 14 r", O iW
s
PWRM mow

A"V

ii. do VIG-w," h-ritA chiqlH M-1, M-1"
Nt:
I h do e "14, ut- d,t7"

lk.. .. ......... .. .. ..

Jo I.nft a
11, pudl
w bb.
C)t"' 6. t


T 17-"FC77


!a del Acto y
5ro Al centre: las doctors t b, i Ila ntes discursos, rimoro, I at F Grcdn, Con :iolidodes. AA6sico, Canto,


ioARES Veda- Ddo L fi6n y todas ;a- -as, que pe-,tre a W VW I
o ob ndonte, etc.
ntes, todo sobe lo base de ro c D-Jer"O

NVEWn FMRAW t!M PARA XMATXW-T ;-N

da, ch.,f" H Fmw- y -MWM A A OW ftw L-4- cb-m 06
ww n uwfe*04

Fur LN
00

.........................

am pygir vp 1112 MT

= 1 toot T-1- 1-- M 0 Am" M-W y sn-u M-4 0Aw,


4j


AMRI- d l -i- P.Wd6 c

-M-d. t w E um


ASin pan1 Q LIZ . ..... .... .
4


is, MAYle

y Xto


COW.
MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:14783

Full Text

ctent dledoict. awit I for I to 9* les
l.to-cii
rel -t1ii- I
,-a t, MARI
Ito clir,06,11- Ati, il-, -nlivpl D IAR 10 D 7
ont 11,i ,, "M fta 6% 1, witoral -i4 lkii-- Im Hlv- U
- - ----- .. .........
....... ........... --- --- ----------
.......... ACW-1-1
n Vy-o -fQS j0/%Qtjj,1i, R, )1j[, -1-F IM: r (:P,4005
ANO CXVJ1--NUM1AZ0 I V)1. )A HATIANA. MARTUS, 16 DF AC0510 TJF If4f)- SAN (Y AMMIOSIU, H.EUTER10 Y MIA .... ......Aplastantec. "T R E V ISTA Libertadores de t o da

DE S T A L I N Y doglan pronunclamlen
106 conlumiAC- M los tion
ALANG. KIRK por el DUI 1110JUR ARINA
com C 0s. P" IJ la
Dim e wevigaron ]ae 11hTlIllia c ,vAiil re"ibitICA prii So encarp
Obtavieron solamente el 5.74 par cieiiilo do la relaciones, (] -F-tadoi; 1, Exlqe 1, intprp46n do (V' a Gobi--,
votaci6n. Ganaron lcm crisdotn(-n-, ,:-,d6m tzs ei UnidoS cor A Soviriti 1,, voemll(" vivo E ,e .. ... di-b, r
primer jugar. K. Adensuer, proh ,J)le Canicitler j 11- D" opor q
h", t-,;,: P7- aur de
VICTORIA DE LOS GRUPOS MODERADOS hi'l-
d1i

Ocuplm el segandor lugar los social-dem6craw.
En ol tervero, los dem6eratas libres. Tritner
(.0bierno elect librernentit, -qjuu i*q flitter
R d-dl
1,* I'Al
P6,tldVA Maln'- Pl 111 it, 1,
5.1ii-a de IR Rop i i,
id 0a,1%, E! d r t ', t", 0,34ui di,
Adlen"'o, inaj. corn I= 10; wirota .. T naoliwo
J
coanuoth"
0 0 fin do od.d. I ff, at. I.J. Un'j"di.
pll,.rl,,.,, rua:
aut- do Data Kria C, y 0.
res Ir deder-a
onels di, la Iterubl-, 11 'W ide On I
as Do i a .,,a mtals. do, II'R
ankrata, ib-, der- Ists. 11%1Z I I I InIn el-i-, l" 'co"uidslaw an, -D ciarididiat. cor,
.-A-le iloot. lIat1i'lelon V,
I
cros -.1clea descle, d,
ni)o,
irlc extreir .irse iata ounit- nii 258 ......
I R is, I., ,iiz
alas Telibi-t '1 5 cha a 6 per to ri R"
A..q f ... at, I" d a wceor. vie-, ti A gerado r, t 2PA r rin a de li,- C1-mV1at.J1,oeo- bi! Kr d, rlca U"
I" wt-, 11. 'A. .1 'ernia o-,, id 'Acroa dr, re. G'K ,t -. nI,--.1 .07A
par t,-, ol. .11.d. 1 .1, -1.- C %
ra Vol In Cristlean ei K 1'. V, iMe 1. ,Ir I das
too foltar, -ft b..c- Par. tlgnie Ilrl I= ed
se'l, la on
iarwa bwso "d z an
.1
ah=dl I us psurtiouni do- do ainbt, In, di,11geale, liidw vr-FiD sn- d- ?i,.
ii, Vaa Va pitla M P-i
in
nois zc
iiih- el Deutsch. I rr. de Is Admitistrac%
or U- urraedine, del rre'un ueer, d, 2 "t-,
rA a Xilio "I&'p r"' 'r" ita a Cuba :as I hitbut city. -go he eared.
.. I do PnUd!rde: EX'i 1. -' 10- U-4do; ntisrao a A,
Wa el dud z Via. e praywa q.. el
tribVocas 1,':TL VI-a gere-T- 8 de la First of Bostonlu'-po do I :!nnn. 1.
-ate 13ta spoons,
o us matter P9;
alaftil li, 11-11 1 ;, iric 5. del 'e"' It " 1-ork ppor
Truman a la "e tui' ber 17' C a. dtla'gsaall :
n",t, -C: ,
Corea t& _, 1 Ar,,intlm witat tentaic "o, St ,n l'o irmerd. P
"W'aaficiales- Fj tractivio parecie ser la oposiclitin de riertos M ni e Pesos a la China arideorn.rde,
ate,
SUr All"" P,
-able-. iai'ltr. M. ,a = M to,
i-dea P, C C1 f capim 4, ral."'. lp. 4 Ital.do, iibirt--ar cie 490.6
VASf I& (Urd. Km,, lea w aidi Imenaide 7!! In del jano n -J
do Ft,4, ...... ocac- Jji- i, pare
att'lo. FINE.
Confine McArthur en:que U- i wo 35' (U atcd I ul on U.
_a defatted d n, t ii'L I h. .11-Ad. colabor4cj& de to F El 1] 10 el
9mo ""'t- 1:i -jemade" pliblic6 n"a
repipidivii at count saarra"-, t ,! I h bf. I Para alrol3tar Iris,
Jz T!iwa d

an, IuV toV, Iii C
arne"Vara -XIL
.VVc da,
Ie ai ruitlquju
r
-,-and.
trea'. omat MI i6 P. phb- tl do Sprae
Peaid-V, synolrcint iiM coni. Pat' -nd. ya ____rise, y -lw "gtc
to 4, d lelastaclon" Dow n clcd ja
di 1-4, t, r- l-w riltair.. hevaoliv d ,,,, imphr- 6,pl a., r0caa a 1. bnall.- 'on. dal Art.,
tirirsierui o que tinue. ijdo 1 ,, 11 C-Pll
Itilel 11, Q131 ,,.ad. de Re
P. balcotear In riartchcra an,
p4bik, e. C.- ni-di .. 1- t- '-twonar el gra. pro"Qtr. dot-uto iniv- lo, je --89 INCEND10 VN AVION TRINTE a
faci 91 A = WEST earn I,
U. lpat-', 'lea o.
"ifft L o 'cionift fixt Is Im. co
nzx rl 11 C let A a, da
a. d o11 Y WEST Fl., g-to Is funi. No I, 'Evres ta""atrolads" on el F, &E- Un wo6ri as e 16 "no lriindj: b..rg .1oha a' an' -zlitrov.
ccoitr laid. I.ducato P .1 jrbioroo do ,1lU. H ra'ea it. do. CA.
q.. ot. i.'- one do iia- de Pan I .!a L. lay",
Ali rL s I Mae -rep- rwiic: !4- 'a
eell, P con P tiua& a& autorind. I ot.
I V-i'ltaO do to. .1-1- 1,"" l9c K .1 Vdld.dA freirille a to cwd.d deal l, 1 "H
are ob pubiiiVae i p,8f
It I"s Unddoa on el FR"c,-OT T, agoetca 15, (Ari 1 -,i close r- ,c,,SnW eta ar ai !ir ciarran, 11", '41 y I I'll I Corigrn. Ped- Vidtla's.
rnbtdor do Ios V,,,,4jra0 do 1. 6o- 11 .a UIM. ejal ; I derallin at e. atibrai I
loan o V art ?rj,6Ppg an. i""i' 4o" jo, i "Le 16,
J VVI., Vb- Imea, rin itprii-IVI", La Furidis Z mt die la Pa.
rad"s la ce come, 091"t,
do PeVeol do la ll.nod. 'AtW.)!nfA, a In padres
Estaidop l arkmm CrIstlana -a 'alindcAto dir un "'F .1 '1 doll
1g1,,sld A Rh c n gna 1- 21 pan1j.
_o '11,272 rid. eloc- 1. PV, 1. aj-td, 11y,
tV c bod., dV Contractual 'ej)resent. sin am
.Z. er T ras al sea ecto"". ". iiii;eo co elbio cald arm o roont. ue no d =
a 339 candidates: last Soct.1 Dr.
es, ..be te-rio en cutrill
so %J .6e -1Vre, a'a"ur e as' ou'
It 1 11 u their
cillglienn, 131 reprinm.raa w IM De- azard. eL, ZY t
,o4 estbl-o' a. 'Cal rat' "b"""'S" INo determined ofin, si se haph --y-Bevin y Cripps fratara. del pas sh gz"n
Qc'iatidi goolerno do cd M q- Swae -d! que on as
un one. idstern. add 1j'ars' 2 MISM V.tw y incoaze r" 6 Ingo- 1
un Fxtado dernecirritica-. candidate lo i el p 1jertolw1b -w,
b q 2 escabas: anna, egrwicasen Dars, 103 Pro
a 'a Car" y d. le 11 adnas 1 91 de loloa c = un puente o t6nel en I blema del d.61ar en los E. U I-S-a -eads
i o A EVA
-- V-ros ---- I I
a I. -ch. .It-- SO,= y 7: 1. .= r Vaa, que ha la do be,
no el enclirta- A yortK' I T j
to radrtau.,. dasop nt"Tnoho VX
d IdeoculauVes. 951.991 eacos y seaaa- .1 IlVe. at. jue in idor"din -c etien. P-bIncent. do
2 dancer el ftreldo del cientro iLos ticnicos no han podido of ii-pror ,d C- -, La conferencia se efftituard el mes pririximo. Ser
una an Ind congregadia froritt id I c- V, ft- ],g.1 dV aw i
%IUN d btuvo 727.343 voom recelblenda 10 es I prepare Para la ovorilslan d In *t1l.
C.Pit. ..Aoa or psciddo r .hiat. Al-nin &xrtjfl invitado Canadd. Es de rital irtjior g para Londr
cifras de Costa. No terminaran su wl ajv f'jibc
4282 9 y Mica ;el PwIddo Radlosi -------- c.nd.1bilt, es Is Va.
do 1. Dbortiad, 217M7 y 0: U.. ii io do -Vtesi. I 'i: mrim doVicinentric" ns &I -ditri. 1.014DEFS. agiii. 1S, UPI-Fola ctiiiiit iiii ol-te priio up.d -ch. Vndeb,) hi
ce "i"u, "Una zolucl& mazzatta a Lar ASee to- del 8-1 del S hl- 9, do Qbrn P,,bl,-. ngt, o- n-ii intil, qne 11 F'fndidi) riile- .4. blen iii .,.ad.,, t di)V i,-,to a, 14-8 Kong, lifti- a
113 175,397 y und: = 11VICn de Emer. Fiala, veld6a, hjjerc, In Moo "i" o dal mnd. y d-dr
1'1' =c .lrMjicoc a, m- d. Belad.an
pug= par ar, Id,1 1'1 llelg= 1 1-r laiI -gon, rca tE-n 1 ni i... a, !i a, ii tondoodd Ila -f'16 el maquo de Pa.
cate&*01% iV-a noint-- r!- l,-dt e 11- 111 on,
oe 39'IU Q enciltentraii caTa r otailla do lms-- IR era"'Itin Sw .,d c 'paa o c3; I ij --he a roinden.
r siuc ,III de eat -0oa. .1, !a S E. C, pitiil la. prfti do par.ivasciu!ia
Von M 1. mro; Partido did Pueb). de bM SP.ld a"Vl eueLl. y
I.ha- 0 Vis di, .., r-0 o tidil
rgeat Y"a"o
rb iinic.I.PT, 229 y iiarc ForVido a or. Mr prealderice suit no b
'no init" fr crooan. nortiie
di Ream. v WwtltJ, crulc do! in a tgo"., ro 1
radar Juan J. eldw o rte. 'P, .I
-1 y liittodicatifible e. at.A. rn,,%1,R-,raa go,
1, at is, 2 010 y 6; eindidt. iodlien
.1 t CI ov la- V-d-brIt
deb. -o el 1,.-J. do -1-orei. on ei ..... 1 11. ,d
Ida pi d. Irr G. S47 M y doei. ad M! q'ic yV a or, do ID45, Wu.ncAtedurs, -a. itimi. -o 1. liel-Va braa en W ahin ,, *1 ;: I pe'elit"IV eV e U it Elio
Tritiali 23 724AW rVtoo. y W2 !to to La Yb- jicoclarc, -j, I S 'e, 'I 'o, de 'dad y zu asposo
................ legid- I en
Dilh- at na., V d- d- C-d;i tratiirk de Ivadiii, d, 1.3 crin's muodial 61 1 do!,-,
p.r el Q- le"I.in a nod"Ve Lnglaav' %
Apoyard Cuba en el Consejo aj6. El cir U. Boio h. ci' d. d. Rescatudas 49 p e t: s de un
I-ropluen-o on u ---Eefira Mos6 a
I- colc.'ad.'e" to$ -aitos hea ra--ii ir-tiendo a !a --ur
Eswdo toda avimla al Ecuadorl .ld 0,9 110 intencian-:.- Ica ciFAaj
,be w e, tra nvion que cavo
lo Pr, intico
pn- su. Embaja or cz,- do on Satre 1 iit, n el Ath
imetrr Penra el diedirroCo dt los v-j ,j a ri---f, fjjC fratorun dC fat-Vilpor anfeir de
Estudistrii un Comiu; especial el modo prtictico de 'W4dp2VP"tV d-I MV R."e.1 dohile e
on Ug qiip Upiqwrin los beirrog v marines de AnIvamento
enviar sacorrw Irapresionante acto en Ambirdo; M4, d o- h- q ;V ""is P;'o P"
WAIMINGTON. .90 10 11. fAFI.- nornict, Social el di, V1,' Votes
11 drlotihlo 1, &Ioi;J11g1j. G"V Sore, S oft- e. Vol- ii,
aiirdiia V, at C L. r ... i6,, 6e hy 1- -n-ad. a. nif. 'i PVT 'a )esiguado para Vitro
F.t.d.a Acreiri, de 111exico to, a, a Icinna hairliiel prei Mo, dt
crstg ladirirt .n -Uoe'd. Er
.1 Pei dled.111anili, .1- bVr Cargo en A Kreadini
encarainad6's alivia, ell Itifrircient. anteiVe-s 1'.' i ,du.c do lVai vigenicro, Le" all, 111, P.in a 'I Y. id a, Irr!il
Is dein ads leptiblica diii] Ec It rMada, ;Sebol- d 11",, Sj nr .. o V LON, 't,
d- ort, tin empreadto d ,,a Va a. Dars. .3 to 11 'AF-L.jo-a-r'--',
no
I 'decib 'ageticut or "ottet. mfo- li 'n-.,
in i"" "- i.a.1, par. ini rMnat-WN, .11. q.e ..nq.e 0 no, t"PTVa- P.,k-ch j.h" V o,,
,a
!'In dV 1d pc- It oa ut Vora writ-id. tenor una idea ja, iij 'nx, j nc? T, L.,r-l-, -b- t'
daVi, q- to, ro o ,
Zata 3 V11-.. he -j.,j 21 1a f,.gdoofor C-In Pri. Soler, d el note i t: to';' ker ce il V",y
cong 4 Cultio il repaldary. a mi irtie't,0. inteur"o de R.Mlav iad eii"EK4- TnUY Intoneirarits, el V11.1 iene 1-hra i deip-h. d l liite, 11, 6e _p-,. qt ,,
julr= rde 1. resolub6o do mi.i- el Tolk, .1 i4ad. do 11 .... V a abo tagenicro,
..1.4i.dera ot- clingid. .1 1' IdtTid 'V 17V -n-no 1. oztn< i, i,; --r dpl prccl l quo par, i
cV pircifidente del Conm romin. ld ii tiolon dcl dl,
f- ul, ded ReciVorlisodo it ItTegunt3it do comisionodo del Tt-- d o'o,
Rion de L-r-tj, Beilg-do, So do-! Por,
te-..cnw JIVIV
either GUiell habI6 o. g2.Ao e &-i" Jnw .1 Xa -, L
d 1. to rMiua Quin_ anj arto del Atlarlici-sertiralerita" dol por Luis I. VIr.e T- on
b-I I'an 1. Inserts Vanilla PrUm do d. 1..,dioct ... In. e 1. ocili.r.
ViriVo 'I Prop!. rd.. si"stac MI-v. do ;. Union za',tt...
rueaa Mftfi n do entP= 1''e. --a
Ze Zgaril-1,1ralde lerialit gr el COMM Upeclal, 1 in 0i I. V La retirada do lAyrenrloyh 1 Pro- orgariuco5it necoon 16 he, I. a r dittee poca at. dewd
Z9d. Zorlta' a esto uci6n inexicanut-afrobad, t, to is r pedc 'i.
credim urnLrtianeinenre 37 r aclaciar, 6- Inpugnsin el control -6.dc. ol
Ca well T114, vii- ren,.: y' icii ap-rt- n 11
r. i q i 'I !I to at gowl-0 do, Man 7
d! Inal.M Irl.4 doIstadn diiI licitabit y P-11 St"oon "fe
pecud q se-rocita. d,,= = te de 1. producci6n de joln' dZIDiot N% in- 1 11fiakit de eneralgo, de Rusla, trataoo,
in. UlUen.,
7110 d a or" -i qdalli, V.-ocuen- 4; iVe ,-q!
all- 11 e red do ": 1 1"' 'i M n; i -oo,
e U.16. r=11;aiic 1rZ1a ot a,Zt can refine en PUerto Rico V Irl. 'Ptinti, VIV"?a' -iMte
is" re, Iles 9cbre C3
sentantes de los .1a 1. 1 d- i- r
dos aitI del Irinicritable"i HoVe'ni, C- -a Prio
at ri. Pa AS
ttuolein". diato de 1. do C, Fo' carriers, qua lot dese
'Po"'At"" del
T al "'n incialia al Ecuador el W HINGTON, .9birta 15, AP ba, jLsMuyC, Gul M69co Para est cer unt cand* ce- baj.d. &I 8.,1,t- -7 o .Z
,able -prgltiad. seri'lnu-to I, Role y Loe-'
tw do d.1 ja abolarade. del "rtr&i d- Bulgardi. AntclormenVo Reunion *obre riqueria
do I= Vld rlidl tT peal, Ilartdc j- Vora 5u&& Re Inierl" presents. 0, an
InnnediRt r, IV
C-e,,.e d Ea r ,t 'Coprcmi. tin hill "n 'CWM Into el TnbuddaJ par ii! de Twatural niundial en E.
.1 1 0 Tero-,
do 3. h p4l'. Suproroo, iwp g-do el -rroj ac- Yect*g Y'Pi"", 1,
tud....Arg-tirs, doaigud 1. Al rot-e., min i-scrierv Como. 'n
as -. us a efjVscja de "dear #a poer_ 1. 4,1 C
4n pir I niroerto'di, Or,,nie del Minizvtorto del Exic- N-co- 7
nue"' on take aling6ri p
-Z edioaii t nl.d.d .,l do- w Ric. y 1. Veatherlories soar. 1. F ol- V.,id
1-fle. ra f,-r 1. mithans,
Pri. ird- i 1 4 a., par. oim none e ii I Vaiardmllnula
riz qd' la'16 1, '1 jiial& ilie Nun Y,
In diolegad., dp M ran, o 11 6 I e
L3 I- EXI
cotr
no vbb 4 a elact" surull an ana SU- hniV, inid., V l" i"T 61
Twabi6 In, halittant- r, ...one,
direds pvr alAtjbun Bukricnio a ties, a p -r,
agr it All- Ort I& -as do octe fic, "gleba. c,
--T "a--- je, M.6r,,Ia
" I I I -1
7, I I 11-1 -1-14-:1-1-- -7 -_111_ :1 I
I I I 1 1 I ", 11 11 I I I
I I ,,, ""'l-, In 0, , I ANO ("XV11
FAGM DO$ NARIn DF 1A MAMNA.--MAW[Li, 16 W: AGOSIO DF 1949 . .... I~ ~ ... _11-11-111-111111--_ --_- -, 11_-- _--- -_ I", _-, ,,---"- "
I 1-11,11-1-1 __,_-------,
Entrevista de fim empgresimo.q Aiume M prerideftlciv del 1". 1), Plabras del Or. Jasi R. Andrea, *#it ,i-fj I ,
I __ -1 T I 1 "t i 4 4
"il I ( h a I 'D
republicaiths regg el Pri-midiwev! el mimnlro 1, s4witm ,-1 Yttdre ,-jt to Rep Yclo, ", I ,
, I I I -'A I Y-' ,:" ... ...... :l_ __ ----ll ......... .... __ __residencia del omitii Ej,,,r divi It I riqw, Cwti", "!, i, "I, -fi,,fi m vj 11;A
1 e resiteraron'sm decilrif;re de rm)jee-r,,r rm. crt inbra I!prueho la Asambleff Am-i'mfl '14 P,;riida el jrfwtoj! svmf ,_ o I V41,17
[ i 4- ,riglio If? f", aw;,, row, i"", PP r 1,1131
do, Cobterno,-El empr cfilfir- In rolevlia olieinl:(1011 rl (:vbjerno._4;ran en(ucimmto eta ellief reisni4f, & C;Onal del Partido Demkyata I
I.ox micerboas del i ---,---,--- __ ; , ', A I,, ,,,,, I ,?,,IlillD I
C-, tl,(:-r'I-,-1 11-1-1-1,I F. itl -to Ilero de .11tual.-ono"'lle-f, ru!- ,stt k, I ,Olo pl, I- -, e I I I:rl
I, 'g-,, ,I ,,, Fn.,tidl ond I Is fnir d6o "HO ,- ,, I -, it, ,
,
7omlll IWZXI ,hl ",;),i -Indio, 1. P-il*.I -Ili 10- lots "', 111", ; I i 11,
-tro.1 Rpnd,4ca,_ ".'o,' I P t 11114-. -% -P .... hr"I'll" 11 I 'i., ',, -,, r, ,,, I - -1 -- 1111"''', 1
oicr risid"to ,I, 1,iio ii,,cih- ,,I- r,-tA i 6, ,: bii tio us ..&I do Pallid- Voriai- t -, 1i . .... j , I: t ,W,
'I ', 1. del I lilid 'I't, ""I I's ,,, ,,r,,r,, n -I, 7 ,,,,, ,,, i; 'I", ,I, t ,- ,, , --!, ''
1r, I'll, pll'-z, .i, jj ", ", ", _,, , "i.o,". ,,: 11 I
I _, F ", ", , ,,r
_W- M- R-A, C-n, , A el. of *1,1,1*1 d:* J"I R. IA I tc* _', .! i:"
li,1 11'i il' -. ". fin ; lont- lf al 1 ,- "1 N "I I, To s. 4,1 d I'T" I ,.bi6, I I ". bth- ,,l".-, ,:,, led c- ,I ho'corc Potil I" "is, d'j,""j" I 1 "' i ' ti", I'll, I
it, -dIl, j.6 Mile-, Iiinea-, ef, I adese 1 ,,, 1, Q- hiIn, - ,,, -jp-" ,wI ,I ,linerbnt;; 'I: r ('- 't C'-, 7 .... ... I", j "2 z,,I, -, ,I, -1Y1',- I
Is, easuics sed.- d., en", del ,,,, to .. D, r, .,
a ) g noe-lp"il't 14PO"d, ,, ,I,,. P.Oid. ,its .1 P-11,, -1 1, 1 -, "!, O r."r.,
'Is"s, It Ill. 1. told. do) dozoingib, rd- 14, me 6 ,1 I,, R. A , ; I ,I, i nllli,,r I", Rt ot. ,t"o, y P--h" i,, 1 P, -,- ", ; ,, !: ,, -, El lise.1, dood, radio. hall 01, I "I 0 1-1 lh,- ,,, it,- I ': 1, i,
", ', lo '. t'," ,,,b]1,,I,,1 1 g- te. i I"i'l"! ,,, ,!- 1: ,,; """I''.11 I ;, ,I ,
1:1 I to on I al PaIld F -_,, ,e1,,,,,,r, Z"11, ,, I i 1 -!-',
It'll", ll, 191*i"-, -1111:111,11, a, o r, 1 n, ." "I r 11 j;-_ "'i 1 -r -':.-,.,'_,,,sza = t: o nablors. die] Partied, r- go. , v, lim-7, -b : 1.
ment-io del Pardd.o Republ-no I ,n- I! ,--,It ii, on. .-IM.&f.ra d. he,- c..tl 11 -- 1 r-911, r ] "'la "'y-, ,r -, t4r.-it" ,nt Yo q- "i i"it" 't "I ,,,,,,,: I 'i i ,,,, j ), t ... .... 4-1 f", 1, 11 11
1 d, .I a t, tcl -, J,, ",,le- I--), Ii'" wl 'it .i '1-11, !--,.
Ot6 .1 )It. del tt. Para rftr.,1, R D" _tstl ,110111 I'lacoin Ad, ro it 1, " ,, ,,,, 11, It 1.
.,, doe ,46n ,I- tooper., cco b it ,d,buld &1d #1.rd%*fdda1nfl; ,1 ,4a """. 1 : Ii, ," , ir, oa 6. I , 'I" I 11
q? or, 'I'd-t-, J-i R,--d. An If, A a 1b,"I's ion, ;i, "I I n 1 1 F 111sle lli-." 7 111i't In I I I "' I t ,j, 1, ,11 ,I I ---' ", .
act ... ooI, ,i", ,I' 4" ."" t""'I'te' "i "',"' "P"" !' 'll'I' ',r ", I ',', I .
b"eynonloon slisdo 1, l e, t"I d"", --,-!,, 61 6--b. c di Nsj 'P zfid bbbnfrbsdm.,, it- be-: ;1 t-Ptilt, ,, I ,,1 111111 1-1,_11-1,71", -, , ," r", T
"nt"r ', rin'tatt,", I, ",
nil, ", I r "i ,I 11 11 11 Id I I I Ir- I 'it -,",
bor Imir!6tics Y constructive cleq ;i EI in- orrtt Crrl l Pli. sab-61 jn'sc.nsU,1;: P sun-l- x oni-ibi- I; P_ '-p - i", 'In I p-, ,o,1,,,, I., In""I I : -, 'L, I I I "I", ,,r I I ,; -- 'j" I Ir
dtl, ri,, q- I,- q.. ,lio.dob., It lsl,,, earn i 4o _I, 'l "f__ a 1 I , ", t, , I 11 ,, I 1, I I I ": t
.mp.ti-d- llii a 1'r "i't" 'id" Y t A17"" """, -., '-" ,_ ;, ,, '. i" t ,,, : ': i " ,
N"7-16n tcn 0 nor, d' r I' L6 'n", ..fi- Par. J. Con ,,, .- g-A ., 1. .-toble. sez, I ,,,', 1- i ,,_ """', quo l P, 'it" ls, ,,, , 11 _1 I t I it ;, "-,", '1- 1 I I "I t-i , " P"'. , ", , 11
t" 11 I -, i I i f -, ,I ,, d ,, I ,, i I ,t i , _, ',
It; ,- -11-r, at jloan ,lif n, 1. th"' I; i,.t, y hen % -. -,Initt tvVlllvrt ,,n,,,,,s ,,I'll ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, I
cx'- i r", q- I Z t,,i !, ,'_ ', 1, "_ "' ', i t, i,
ft de, ,to rdt..d -- ,I b,-lo ", :" ,"," ,;,, I I n
bus"I"I" Of'"'6 gu z"V-l't a' "li" Pc 1 Pi ill 11 1l)1nrf"3 c0nilcie' .uhA aturnalift, '_ "b'1"l'n- "' -i" 6' 'r- ""' ,,idd-m NI l vi _, ,,
't", I r Per Pi ,l h,,- ,,t 01';"i 'I "o", ,,,! , t, -- .11, ,I. ",- _r ,.,,
P I 1 4", "I zii r :t ", 11 '4 '" ,
,.!, ,,;- I,,., dti , i ,,,ns ,,,,,,-I lez" P- diii 1. JI It , r ,,, irZ iI'A dt" o, e I", t1i , 7 t I'll il , ,
"
,a 610 a ). Ill S r r", 'I '--' ifhd, "t b'IIc ,
dl=itl 111114na = 1 ,,i__', "'Itin I _,; I'll I11111,1111"'i i ,,t", 'I ,t, t, ,,,, I ,,( ,-: I a , , It Ps- I tin. 'iI 1,il .,A, ;,, 1W !,
pgbl i,, ,i,.ti Its on.s y clam p- Itt;llil.,_,,I, el tioci I u. ;is, del Fild"m. ? - , ,
ll, i. "I o I ". 11" ,,- ;2
.I j r ,a jZ ", 'isond r. ', ',, A I I, 1;io Y ,i m I ,--- ,, ,,,,
." "I 1 -, s ,.,..,_ "_ ,_ , ': -XI I I 611; "Jcll -Iii-id, PIil;lx, ii, ,-tl _- dl I., I,- t,,tr,1I1- 'i" "tz", I ,- 1, r I ,
F, R , 1:1 -iii1i i, o d,, "'iJ;vlos de ""lit"', i, p, I I", ",
"" to A 4, I 1- 1- .1 f,""a a I, asuntDI.TtDlititar n,,tr6t,,,t,1 Y PI 0-- ,,AA disw- M .n',d Ce I ", "Irlt atil'to,
il.t.dm al Ki-ty"n 'h-j. ,,j Par- g.t,, 1, A,- '- Pi--W d, I I 5, t-- d l l-tint P,- 41 11 qt, itti ... i-d. l""I. s Y d. 1'. qii.PWt ,O "U I ,, 1- -' -; "I', ,, r fj" 'i
il L' ri", Q"I rI 'no, tt, ll" I t tl ' '- "' 'i" ,I itf I ,, I'll 1, , i I"'
7 r lino I otil nt III, 11 I'll, I ,,, """, 1
,
__ii ,'_' ta -It, ,it, -1 ,,ti, ,Tt -), ii -1, ,tt
t ,,,,,,Z,,, ,,,,, -,,.,,,,, , ,, 1'r, p ",^ "n C"j,"". iiaV,4, 1.'d=*;t.1; 1q..1 -1 1, ,_ 't li_ P". gs-, 1, -,f ,,Itn, t -I 1, ,: , ,,,,,, 11 I 1, ",
1,i 1, r-to FIII, -- Are"'t fx--i= ,ri., coor. ol"T t Z ; --,!, ,1, , ,
ii-sr.. In 1. ,oll PIit-j-,, ,,II,, Pot -1,fl- '-,iv ,__ t d,,t ",w-;-" !.-, -bl- '! I 't I __ I , "',
L, P,, I I t, ":" e:: 'I "I -t- I .11 11 "Itz"', I ,,ii, l's p 1)"I"r ,-,P i " till, :- a .1 .W, d;,f'a", lv-toiis do 1, rctu.ie i f., , ', '1' t -r .'. it 1 i i -il I I ,,, 'i ci.b, t -:1-t, --- sit" 11se"tt- 7 I -,
Is --, -,10" 1 I ltilll'-,l ,,-rii,, !",,', i 1' ...... t'rb"I r 1, ell '11,, impl q- l',' e;,*, Il", 1 'I'l I I ", 11 I -,,,, t "'I, li, I
nu, , ,st"fa,"I'i" ", 'in I ,, , I % , "I V- 1- - I 1, : -,' -- .-- T -1 "" ':! '
'1131_ 1111 11111 1 11 111 " I 1, , : c I I tl '3- it "biIti", it, I It ,, ","! ,. ,,,,
4" I 0 i i,;, ,,, I it ,, -t !, ; J, ill dbi-)" jo, -,i, "'t"
no, I- h- rl x, P'l-m -Jf- VI-it", I I r I I 11 I I i "t ,, ,, ; I ,- 11,0 1 1 I I I I
--__1111_111_____,_ -, t 11"t -' ,,, I -- 41 e 1 ,, -- I-- I III, I "I l; -6, ,,, 't l'i-- 'it t, I-3 t"i, iI, I 11 :, ,A -- ,t, "
Ii, IIii t, I I .1 -,il le ,', ;, ;- :i I I ""! i,
i .11 1, I !, 12 "I 1 I
St inmillat-A vT CmviW I'l,'l Li "!" ', "'"", ,1 ,- I r I 11 T-.-,,,, I" ,,,,, ,,, ,Iti,', 't"', !, 11 , ,
Ixnd- ,- t ,, 11 -', i- ill 11 t,3!11 11 iIIi. """I" 11, ;, I ji, I i I I , 1- "",
"""" ", , "", ", ; t : P, ,
--, "'i"', "i" .- e ":, ,, V"', I I t t 1 ; , : i'" i I I I ; t, ,,, ',
Jtroifirnionalt Amig- J' ,"J ; ._!, ,,, "'i I '' 1. t "'t p -I, -t- ,- i I 11, '' I ", ;, ,,I- I I I I
, ti -,d, 'I, ", 1'1 ,-, v A 11J.--l"i", """ "" 1" w.11,
Castellanols, 0 vierllf J "' 1111 11, , Vr"'i" t, ,,, 11 I'll r i, ,.-, I., I 111- 1" I 11 1 I t'! t, 'I", ,w, _,- -11 1, i 1 1,1 , t,
r"i", ill J 1 ,- I i, C 0 ; ; , ,, . I I", 1 1 !, I ,,: ,,7r "" I -1 !' "I I 1 ,)l icaum" ',-- I '1, I " "."
at min q- hon wjts %-!, 11 111 ;t!1111 !11111 ;, I'll z-- ,, , I tn, T) 1 ,, ,!-- ,, I ,
,, i, d, I" -, !'-- "- I I 1,
law" l9w 1111 WWII i d _, -, i I 1, I I '1;1- I i "' I "i, I" f
,,,,, 11 -, "I '-1 -- ---, ,,, :,,, ,,,; ; ,,, ,,I , ,, -I, I 1,11 i" 1, I I I I I'll,
1) An, 1 ,t 'I, " I I"r,, Z) _,- , t,,, 1 ", I I I 11 IZ, I "I I ,
1, t", ,; ,,z t I I ", i, 11 11 -1 id- ", ,, "'
0, t'lla- Io. elItt- I :- " "", "'"' ""',_ " I I 2 I I
t. I 11 r I 11 111 11-1'1 t" ,- ,,, ''
tenix I "" -! ,- ',t "'1 1n;Ti-l"'i el, Il d; Idon 'do pol,'I"I dl ,-,O, l I,- 1 ', I __ ,,,,,, I, I_ , ;,-- I j1111, I i"i " ,I ,,, I
ti, to Its ,1 td el l"'nin"an t ,, Deelarii T"iftwilo dvjmi- , : r 1, '
,,, , I i :,"",, I 1 ,7 11 !'' 1, I I Ir","
ne", ;tiA AR, s Is,, I- d, I, T "', i ,, , i,!- pertenale, I I I I "I", __ , I I 'h- i, ,it I f idrI,
i '-i---, I I '' ' :" '',""I "'I" -'
an '! amplo, 1"s, dr lo w", "? I, I "; "," _:_ -i, rj- it,, A ,- fc a 7U- ;,,,iin' t I- ,,, I I r
""' dr ver a] jifp det T.,lado i "" ,:1
VDI tine, No. 1. cNwoA 7,11, 11 In, Fo oil ,30 r- ,i", """'. t-1: "", i" " I'll 11 - ii, I I ,, ti- "',"'l, i I I ,,,,, ,, ; 1-, ,, 1;1 I
P.. f, "I ', I, P,,- t, 11 I I r ,,, r I 11, I "I 1, g,] Ill
I. f $a to hotor , ,1_ i F'j 'i ,,' ,, r ,,, a'I"", f- I __ n, ,,,,-,,: !, I ", I I 1 1 1-1 d- it, !,, ,, 11 1 T ,,) 1 r -l ck", I i "" d All-J, 7" '! " t ;i, 1. ; ,; 1 ,-- ,d- "
PaIde (?awilo ',' ' ,',C' ', _, Lb 't """ ^-7 '"' -- --- -- 06 MA. 'I"Ifl.- i" d, -, v!, !, 1'1[1_1,t,-, t: ,, t ", m t" t, :, ,-i ,;, , , , ,
Is 1- t--!,t i , 1 p,,-,, I -- -;,
do PiTjtAJ,o a 1. ri-I'Neri-l" I ,,, I I Is 'I , A II I -, I- 11 ,q, r 1roRt'" a" lo % Ll'da t ,, I I r i ,, I I I I 111 1 I I i" 11L
dis"tows IaD. clo c i- 1" ; ,-,- t I ,!-, -, "'i I I I I ;1 I I '
'411414,14, I, g lr- -,7. ":' -, i '7 I i , ,'- , , ,, I 1, 111 1; Z '. iii, ,;- It I 1:
, I ,", i ,,, -- Ii !- III :i111 I ,,, '-,i','l "'illn"L, '11
'tl -, ", I, -,, ;, I, "I nion de A "
is del a.5t'll-, 11 : , Rk c -,,,-,, 7 , :t "I ,
I r elo loa ha- P I I 1 11 p'-d-1, il,, r I I I I 11, , i, , I , ,i -oni- -,?! ii- -11 1 11ili, ,- ,,,, I I it ,
, i!, i ,, ,it , ,,t A t, i-, "I"', '-11 ,i l',,-_ ,,
,-, PI, -d,- !- I ,s I I 't, '; --, 1
pelr.a un i I v I 11 .11 t, ,n-I ,,,, ,
er hab= 0,P= 11.1 i-1, 1- ,l ; ' -7"' 1 "'I"'t, d'! o, ,, i- "' 1 1, ,3" "", I I ___ :- "', 'I ;,,- ,i, ,t 1 ; ,1, "' ,! ,", ,,!I
dmt" Tit"Ote Doran Q,"'d.. P"- I -1, -: t t- ,, 11 I t" c , , 1 : in- ,,.,, I 11 "Irt t" ;
Adente: y IZaf.,t ,_P,_,,.. i,,r r I ri tl-, I I ,I : I 1 ,I I I .- d-i-,1,- 1, .
r represew u : 'f ,,i,,,,,,,, i ,i 11 I!L'i, 1 1','- '- i "r "
ratio de rorreePonde-lia 1 ,,, " I, ,, : ,,, "''. ,, III', 111" ; ,- , ,-, "
'l g It , P, ,,,, ;_ ._ I or Q.. ), 1, t!t- ivflo i,. -;,,',vII, ""t- '-i,! , r "it ""t" til
:1 Iiilt I -t, ; , 1 : i ; i, ,,, , i , L' 1; I I I ,- A ,, wlii ,
, ""i'l- t ,, ,,, !. , ,I, 1- 1- t- ,- : 'I,
,".. I., II ,"i', ,,, " r r'3 I ', ,' t i,, 1 O li "I'll
Ub- I , .. ii -! [- ,i, I ': ^ -- "I ,- -- ': ', ,; 1 ,, i ;'' ,
KI ir-t t "! vulb, y -- I ti
1's-il- -JIT, d, R" , "' I I, e, I I ;11111 I f, !, "p-li
ECAS 2, ,--ir ,- c----, r ,%!'r,.:, del P.R .C.,q I 1l b,:%. ,;,-, ir -I -,_ M, 1 illo1j" 1 i z'!,, "i, ,,, --, ---j- "",'
""', ,1-,I,,,--- nars, !r;l d L,z ,l ", ", "l, nf to ., I= I 'I. I I I ,, :i t ,i , , ,:,,-' IiI ,; lc.-, ,, 11 : d, 1. j I.r"'. at I., j t!, ri --.'. i, _,"', rl, ,,, "H!" ", ,
,I! llr l ql ,-rt, Jet. de. ,esidio 4 .". v, I- 1;
I'l, 6, P-- I P-1 ,,, ,z ,- i,- -- ...... I Il. :, 'rost. , ,1,6 "i I
11 i 2 -- I! -- 1, Di I ' .-q.i.: q.e no .'-- ,, 1, , ", I"',
--dl Alfrb _, : i Ifirl tirta 4 3---.! lz-i ,, ,ta q-1 ; ,,,-,,, "d.- IrL, "",7 '-,- ,,, iL""" n i 141--", _,, -, -t- i, i, 'I", 'i ,(!,1 ""'I't'll '"t.
";En ,-iad do 'i" I 1. I- li-aft., L, ''. %"'"'illl""":""" 11,31' rl"I ,-,,r ,,, "; ,, -1. 1.
1 ,I:- do- I .... I'll -, P- 1. ecaist.o.
'I do ;--i, I 'I! aver con e --- I. so, 'r, ji de- -' 't I ,.oil. las, c
It; ,'I 1 1, ,IiIi Iq 1.Ic,l!d,,* ,1;,1,:,.i, I., 'I , ,If e ,,,, , ,--. 1 I d-, I d': ,- del "'C'- 7 de szt; zt ,""I'. Qii, 3 't- AsK ].,:: -,, d ,,, i
d ,L, : n- 'i', ,
,,, I l 1. I=z I ',, ,- ,- , z , , I o"Id. crLad. dit .inia'
M' '; tilbe ", , ,,,,
si - ell,, -1 It i-idied. 1. -, I, -i rorable. EI
r,"', c, -, 4-ud.' iz"'I, 'jb ,,, 4,libli6r, Tbuy he
I "I'll", l1l"ML11:1 ,In, 'I t'_It, i : ,a -i'. """ 's, I "urbild 7 "' I' _-" ,,, ".,. -, ,i, t;-' i',11'1 ", ," ,',6,tnqt,, Itene In inter a u.
I 1 I i I 111 1! sl.!,
11 it I I.. lea w., I I - ir ,,, 0 11 "', do c
!"'I't., _, ,1 _ta 'ado, ,III Z U-i't ,.,,,,
I I In il_,- ; ,,, It : I i6_ t": "", , 'Ir- ; del 1 do Ol. pdl, el;, ," do F.Ibi
ij lIdadcP:- I ,
I 1, ,.,Wisi , , : "i io y oradi. p.r bit u, Y a$ P.98
real' ill , ; I ""' "' 4 -, t'
his 11gl1i In_ 7-a T", -__1 7 1 , ii t, ik 23 ,as It. b-po " t i 1_ ; ii--"" dero In "!into aftd ',
l: I I ura Dix di I del Pan y '.. .n: I I*.,' '. ,,' % is'. Pat. ed- J.-v, M td- I
11 1'ablit.d.l. Isoposes. ... sal.d.,- t"' it I " _' -"'- I r I I I I 1 ; . que pitedc-m cont. It.
__, -, ,- :;- 1, :. I I I i- I 11- """' '_-_ '_ ': 'Iino:",ii toa .eguidandento .1
I 1. lot balsiae. do "I 1- I- 1 ,gahoch. I tti -!-, 6, s ca'an tnuen
subserrit.ri. do G, : , ,. I i I s f I ". :1. '' 11 I I ditini.s ips- Y. 1. j, ""I I ,, _,ro;ii". in a P
,XP "t 7, do on lad. y 1. I pro.bosa do .Pi__ -d., it ", I .111 ,, j.,I.._ I il,-,sa do Its .bl.1 I-li"doil d
o-'ap'.."tv 'rf er, lisdifer ba. i , III caution%, ] 1_ 1 I I , , i : 7 vb_ bad op ..all :, )i, ad- i -Y-i ldaportaeun-;
,,_, ,,_.ble it, bjrs ell.; d., y do 148rox ties ,Iobl.,ea de estt 'I mnino In
doad dr_ do ablb I I I I ,
n ,do so. I. ,I P.- b. I a 11 I ;4;' I I I I 1,
L- I, L, I I I -, pr _.h.d.; lele. d. ... olsible an let ,saa- on otiolir. Parudd, dense "' 1, "'. "" PuTo'7 del '
I o I -.emr do a" I 1,i ,Ifd de"li.6'as las caller, prin,-- , i^ 1 .. olnl- y . g.nizaol-c forrobilb." "' cullu Rd-d' or 'nol"turins, bIT. e-I '
,_ I- .. ,.,= 11- o. -, no a Ics. be.
11 '. -1, 111 1 d; 'It", I t""o" "s' ;ne' s j I ) -1 "' -,'ec ,rrIs be, on, gles Y Villa del Undw;
.oto4uf '' too,, 5 Irliatival cor, Icy, ,,
nilda que, le dals y el t to - il t, ,z a do S t. I ,be do, i cipales do
... r r.I;.g_. .7 il 'It' - ir6p.- ise- -17, '_- '. I i It I ,b. cusons an contrast. ej *,," "llit" -"'a T wri tk>e LAII, ,
,n, or.111 A , 11 C Is 'j I --truccitlIne del ..
I, lo, led, I I I Ia .... t'n- at.. 'It C"? I ,,,Iss, j*c. bai,,
od. re lus 'A'. ,,,,.If_1.-.. : ao,
, ,_ Zzod. .,in formii I'll I Alecoml I I. .j. to -- ,,gl. in ., ol doc- El I --!; _-- I 111' I --Irtnderirr el'o 1, soon d Is probsti't1t.d do ,,, ea m aL ,,o .. fiente, t.edin-, 1-9. ddsRAI! lC.o1czp"P.11o1jf11. ,4 IlarII j 7 r I 1, , i I Zt ', .j I :,i Q _- a1T.a r'llifts -1 h1o" Con fli,,d ; .I Psrtldo. I t-ul.; det.66I I inei-M de 14
1 t be f.,tc,,s coevu, ; - 1, Firms- Pedr* Joys, residents cosa do lolderno oztRblatirbierf.
sort oradvr- -,i : ", ___1 t I a tt"ir int- Z ;, -, be I'- In I IT
ALIVIO ,.,,"t e'-'!-',, rl' '- 'A .,,'",,'- .,!D,,ig... los on l'-sIs -ed, ,-as, dol L, o i onedi.to, It P: t, i' t:,.! Psittidd Pepublic.n.; V.dbro V j
"to filt idtadu y comerde I' , I i
k, 11- 60!, 11 lilt'll, sefte, rvad, i Y -" I __ r,6d,.., co ..y. prosidero i Its lido, NI,'-rtb Grnaile, Ili- C., _,enteonniont. do ub milb.191t. nolI -, 11 , I "ber Wds as "' on
be C111 I Q m Y. on I or m'
t bislzo d .b1qb dn.:1o1oI i para el acto organizail IT Ill. C.,Iba Gn-al- vratic, R"..,,
con ;yq p jean Rimer, do, doctor Gosu San Memo" 1 1 1 -, I 1, 1 sjd striftI' ,a Alb*.,Jn, Para q.e
I --- I a' I' do 'Ib""scla- q., It- r I .. dM on! L 6 lo
17 1 - 11 I I I 'ca- "no q- "an"on"PI'l I. lu T "il" ,,'.'. r,,,,' i '.I Go I qued sin tech. q.t
"' - -- id.a n-i" ,a, '.;I','.' PL n' '.' = %' 1 I'
FAtas dettarstiobas Is. hien It ,L -j por Ififf proie*ioiml 11
tor Gonzalez despakt do.haber t, 1, "j- jet mt-e, 1.6-1 boan. "Id. ,,!III. politic. cold, .b.14.1, In .; con'troll6o del parclIe de
i I r :, 1,_1 'to-- In- ,;-. on .. -id.d. P.1"', "Ir"." 'cet.r., Is tals- ""ll P, Ie Ant.- Dotted, R-6. N M.chad."
ALM .ikifii ER terid. do la.rii;d on e ',do. "4.ch.I
tonsils, (ju
a- %J I- ist"'.v -iz", ..'abo doal- 0 I. Id do d I -Coor, # tie FIT, -, t, ; 1 pr,-amo to as. tire ,an,;. jdj ,ion Dd.ingon,
,,It _I' ra' j. Cyl ,I -a.e, ,.I inrloni. 1. ,i- ,ins, ,lg, can, e ta ,is
I ii 1 I., poor. I s -1 Leonard, -, 1 ,obil's do, inblacl. on ooi do
'a P siderli. y del C- r is I W, I n- Alo.'.ie , , t I y h.y. b ..IsIr.. Was h..bl v '-nt, B.19.,
U-Is" I-queest, door. iat, sI., P i z d- i,'!" ii, i, I :1, P -,6. I loi ca"on- I- .bz.- on at Mand.r Ise 'I' Fell. Idio A. JM41 nt."',' : I'se rall nnn-: itioultilliss de lml
del I I, z , de, I-, do il-.h. y Ica d; Zz a S.tdi
I -, _-, q, I'Q. jd, .XP-Io-. It, m.11 S.."lues, j bas Isabel Y9bz y 5 Pitse. do savidad rouniciol, Y mu,
damboatiatersoltentaldelsed ..bd. ,I dollar A!5-4, ", I I I in b-,, ".do .. dca soc"I q.I to 1-benlis lon.d.r. ob, Is 'a' ,bas r", F'- ... i, For- I
i--- fl_.. c,,$ prospord I ).e Q_ I do IsiR.-goln, ,,,,
I I I _sdos, _,,, .be
fed" Y id.d. Putdam despe'li., ir,1- 6 t 5 1 , 11 .,., I ch. birds frahsits".
, ^ -? - I I .
a4b.d. ,,- o, '. I
dpideessedso ,_ ....Iff-s y 'espons.bilid.d. , 1 T-lutin ----- 11 loPlesou= 11"d -' I I t ,. , i t: 1_1, --tif, y dtd, lutti., saiis vrdonb
UbU- Allos- __ - zil I ': I on. ,,.s1d.-i. d. P-ild. 31o'. no. Los ,.V,," i ,, % ,a 1,,,I,,,,Ics del
t...."- dos ... Iiili, .oIa rJde:s,,d:; ,I "i'l r _j- ,:,, i : r - i I- --,. afium afliese Y d.,oIr' Ll 'I : -1 I __ I _1 I I' -a.
I % I , '141 1"', _jplkit- Inso do st, -is o Ii a . A an,"'a Wotc c ... t zoa iniciati- a. !.Y:
Soft- 1:4 -o I _, ":,Gri t i -I' I 1 .is se 'Iaid' -- o I _I' ,,., do B.I.nd6 n- 1 b J."'e. Para o.nati 1. c --P Y_ I ". I Ile q,, h., I, l I I Iaete Pat. color de carbines y I
.ae'.... Y let I air ota, .I co5dit. do 11, F __1 '171 11 ''I -, I 1 2 11 -1 11 ne ,L-y reetiI ... a .on." 'Illierefusa y ,I,lae_ .t. sold', I a I-, cas '-' bods -:
Prons ' _: "., i i ,,, ,,, .", I nlizfitiia
46. oridedido I_ I I ,_ r I , Z I __ y coaot ra respond. .1 P; It :4;d d a bisnla ,.'. P-d ; a. H-do ee.? distreenta do] out mil q- form I; do c_ ,-, l ,,,,, %, ,,:z, rxjsDbl. I do ainatIr, can ... ant.h ... -Jus "a
1. 'unis. I) C-sel. do Mir- f, ,, '- 2 I -1 -1 11 b"Is line. toy do nd-ibrito .,b.no, to.
I.v. lptd a ,, '' -_ - __ -ri- , , j,-_,I. .b.ogld. -P111- rol d, c-tjjj,- ,,, ., filas do It -,6nned J..g. Parade, q., .,
cat". 1. oaasaadd ttm,,,,, belor Gonzalez tu fit ,,it 1 ,;_, I - I ,.I. Y c I I." 16'.
tie I neall. Pat uo .i c..o destrunt,, I on. pop.aoion tie toy rniodul., P.N. I- m E'A J.qu- ,a 1- J i ii
I* ,,, ,lb do do y at,, III, ""t "r let -nes). y ,on 1. Abele., '4
, -, I -, 1, "" , i" - ."I I is b..f1.n..,.o1 hand, y 11 ul, .t'ntd..-'a -i
t's. Alkartsidurot. rid. lctc.,xd, soh., I ,,I tborl. P ... t.- %', ,_, 15 11 P 1' j, , I I .""" .-- railci do ,Ill I! li- ,r te Pero " I f ' , ', t ", ,. c 'I's t' b-Iters I. I., ..I , i.. .,dP 'll'i pli b-, III debalid. cuebti6n, do 1. .1
,, ,, -, 1, n , MaIII I- mdil., I-b , ,,, j" do, do I aitt a !a tb 1 qoloroz.
I It -1 : "I ', I I .1. I i. kd lc, .!Is so .S"Pci' I I PI
Oulat. ft __r I 11 -, I I I I : I 11 I I I I I Pron. i dii, da - ,; , c-; Pa.-- P-- tA1bikwdcdda1 ad IAo. Pees, do .,I, .pellid. b We, r PROXIMO IRADIOMTf ,,AL , : 1. -Aiid.ol. dot P- 3, .1ble. mawcipa) 1 A r.
I ,d, y P"s I'dii". P""'a r -a .It' .11""'d- Y 'IS del artido Republic- In d4spou res, do so Rcento, y d,, sa )uven, __ ',,' ::: ORIENTACION 2-sk,11 _. 1, 11, "-,
-1 I Iit.s 'ec, 's Ye fi1r. ; I -ii., - -t. I,--- c- rel-: jolon de haoe n gicsadoeocott.r ,did. Cat"It
: li, C_ r 3l ,, , q I - A dw P.- .of.,- lot .ptinns"I.
Ak I .p., I ,ratio on '-I..., at .1
*It : .1- L C n)Uo. o-W, mrswi, It t cled, liti- ep--Ich- ,,, ,I'd 11, I do Sa. Rafael de
:! _i- i, I n , .Pe,.--, doI li lz ,,,11- 'Iqiil ., 1. ritidtid do La Haitians. B-11-6
7-- szI=b1b",'16' ut .? 7.7 'I, , __ ....... -- it I 1, 'I'd, 4 nlaF"",, ,z; 2 Is "" ___ .. _Ibl_ iIQ.I .I,- 1b to "I ld.,. ad % d.: I's ,I .I a 'Ile
wiin Orlent, i: T I,_ i -,I - _ I "elt. ,, .ijD_ a an p,.p6,,,d I, ernpo no ,.n;pdb. ". j'Ii "I-ts' a eswdioa an S.,a Clara y Matan.
= el duzrd c" ," -L t --- -- -------- ---- -- -- --- -- - ,a ;.P., Eo 1. I.
WO jr I 'i .. "i-tir. ,.i.u. '
jj& ', !,,, -if.' ,
,+ I Too- Io, pint d- dbj.' t ': 1 zoa. S. podia -.p6 1. towards.- ,
I - Onspe't, but, a. ,"- li, '. ,,, -- Is --" l ,,.,,.,,, ,,:,,,, ,; .,r,-,,. il,,r, -',jibi.s zl recess! to, ii-sa eal. it "" ,, DE A .IEL : I, 7; "". to
-'+ I s d-clars, iones 0--.. I- GOBIERNO MUNICIPAL 1A roil doa pc,,,gII-, It ni, -ad P ... Q'I so ,,op ,to on. ,I. do 1. Gu-dl. Ciln de 5-911
-111 us crefcci .... o'c", in,
__ I. Po,.,-.11n,-,,- a),.-. ban -c- - -a Ftui t-11ric coronet d me
,Xt.
It "I In
, ,c do I. ,i Per M- T-1, rbil,=- ,I P
". i:;e m_4 fit, I', ,'.boa Y __ -.- .- ___ DE Vt:NICIPAL DR -- to lildad Id I.A "" to "I" 1" "!!'is' 'i"o- 1 Pardlbre, I. otadle. il.
MARTI., I KRNANDEZ PACHRCO, ALCAL j Is idol- y do 1, ;, .trlIg_,,- .ulori.s. Part,
eta 6, In-m- ,, .I
1 d d. re b d-telto I,
__ I Y ,,, sdirt, ,c .-Iol-ion- v Is ota, bar. .Y., jon; .
MARIEL, PROvINCIA DR PINAR DEL RIO q I on I ... s .d,.nd'or ,a I ., 1 Ctiond. rig'se-I Cobs, y. ee
1 -'I l ;-W-ii calctils"r I" " ., Inipeazi arid; !It Idneriu, false, y -jrrt. C.I.t con .rxuI PC, R MEDIO DEL PRERFWM 11DICTO RA00 SARRIti l I I O -1 I I I 1. eap.b.1,11 bad q.e s, ro-ch- branol q- iAlmorzarin esta tarde Seri agasajado inafiana e i ?,I 117.1.11111 1 I PtIblis,
I m ar- D, 5 a= de ,to' ,,_, so p.ea I, alt.a.l.d. .
r ,a,., 1, at d-dir I., ,b-d.dt, ht I to .
ongresistas con A doctor A. Valdk Astolh Q,- o, ,i ..pId-to do waai- -- I ds -is I gu,6b _", -3- sta, 6, overnbres 1. rayso do. Is- I I, a a ,it, a;.Id,. en le, I x II sa lf;;ii,,.,, ; ot- orbol Puts f, r,.drneola, idscrifit.do, a ediiniad -rnaii, o cause de sit
.ol I me Imu ict. lato contra s t 1 'To" _' I Al.ra. III, d d, le, b-! or r, do bre"".1conid .,. ,oz I ... el I e I "" a b j"" P '&; Co"ect. "t."16c. I
Ministro de Educacibn NIsil-s. mier-IeTcel- -1 pofl.- I,. "; 6, CTEN'ro T Vvl I r Ve, .,,,I'd ,- c, bl- c dc,' ',"G,,,lj_ Y v.dI6 .edid tnte, do turtsto brorra"ies It, -'or A -- V, PFoX,' tslo?",00 fftfa ,- de to -iim. y do r. atg.,. de qis a obble antb-o, qu? Nuestro Portico Replell-n bento
I
Q __ 11 Is, c c ca- pit,- Ins 'em"iOn One y reel,00
Al beediodia dir be,,. - doe Avdlt r -1-11 a de 4 l. ded .I uN N1IL- I IF I 1. I I Pat"ido Rtpub'i I L. Habana,
oI 1 -*. del por"Idi"Inn't, of -A i I I" 'n ,,&,, 6",-.;,."-",,- ;-'.' '." 'I no 'I-, st on"iQ111 j ncirent .11.do, el
a Ir h.rns.nt. do ;Ia cier, do-I z, not Cuba,. A,3 ntj,., p-tido ,I,
Ii.tinart darn rzolb .1 tl.licil pl-lin, -1 do 7 H.h.- : ___,. elts 't ..
pi I m do -oq.j"too I '
talt I Behicoc 6r, dor. destacado pnli i, ,,i, ,'- ;, -m cor, 1. :,', 1 rs; Ifs, s." fil-, ag'apa, to %,no ect-I .tm &.pit. oplernio_ G.bisrb., qr h ,.,.idb -bacro, El 1,i dis ["']. bset.It'. pere ba
. I 11 _. lot, g_, a thb d1b,,o -aubq ,4
for A.coiltarre, Sanchez, Ar-go, ofoo- Ill ,,,.I. i Vai i .Ia ',Ind. d, -rdcta ,ell. a as- g Ited. no
"' , - "o.c. ,o,b.,g.d.s do .1 a 9.1-1. 11 -ad,., do .1,1I.d.. Inds, I.sirce., qo. flis. to sit 'I" .n;d. Q ic al ltaa bll ', -1- con 6nfasis qn. .. h. Paton' ,,, I 11--l dt d" q., "p,14j.", III ... atg- y Wic's 6I -,i, .1 'elp leeporoll i ; I ,to do cuent. a Ire clients Director
cola un alrdue"o a t '11,nh d"
lot 9 radoetat y red., "P.Ici, ;').
a I WN 11 D I t- O 1 1, t 'z ,1 11 I I I 'as 'to q 'I "I"'n'. sat cn).bo,.d i,, clu, bar, llegareport Intent.. .. Itkos de It P- ltcrgaomtiw P, VINCA RUSTICA WE"'O't, -P 1, ilo.d., t-s agoisire, Y I rmis_ P-Odo y Is Paid do basis I dep-ac on le all c-so do It C"Ieni. F,;p.h.l. do StAgus.
Lno tells, .ri I .1. It- ., ". Inlt"'.1e." s Q.a 4 mri .to h.- Is ueedc I., r ad a I,
vindi. do Camaguey. ,, ,, 'I"I.1 datidos I ,"'Ili, "' ___ I .1 -p-ibilit- 1. -n- -;A
J, qu" pI,.,- ., r, ,,, it"es, M eta I 5 co.u. ii ', i ; ,I .-e sea I ,' ,', i mgesistiss del -rIdd y 1. torti. stired.rid. a 1. .1011doo, 611 PartA. t.ttleai p,-,de,,1e do 1. .dniddisd Lite., Y
Sale .. Ag.lie cordial, ,I,! qua Par- b1i'llo .IjUel "It-, -'r6, 'i ,t I I I I. door do --tir ,III
""' "' ': "' I I de Jda agliadords projesdinalea Republican, q Politico it foaII, _41qjeo, s 1'r,"Poo'silles .I par do 1-dador I! aA. 10 del 91--i do
, B.'rio i, Z I ct"I I'd too en-hinio he. ch.f"as do .quelle 65n.
It I onogre, I "It"bF, ___ I and I I b:-'- lpa'% -,- .- Illeiii do recent 6I quo Is nurn,% 1, ,!,In %s'!" Peels'
ri .,An -I.s .I, I ""lo"" I'."', ple,
Al, xpa, ,, a ,
,., tanevioni, ,I Tor-11. clit'im.s --.,je, 1. I.I.cli,,i Y he, Y qlI s61- 111-1-I 01 ono It ,iorriprc ,;Ic.lad. ,.to sector
it t ps del PRC, do 1. ,eglil. boor I s 'e"Ir d .d s I a d Ir d id
I. ,- wes.n., so. .j. do desped, ;, III ,b,,mient.. ki.g, , de ane traldaIo. President del Part do
En unie lucida fiesits fv FINWA al'sTICA D)1'10m, -,'I,11,' t 1-1 11 t '-O tifilil y 'I'M con. lifild-in-,
, "I' 'de- I liapd.z .1 ,,te do I.-si liticia ,cnI,,a,,.r on stis dilWouss d.. I cite- do I- q,,e ptro-j so, .--.ri. y .. ,,,,a .1
c, .,,,,dad, ,.wf I.1 dc 1,11 -_, 'i "I , ,,do z be D,-,.I;,q"e
.".. x 6 -1 ., , , dii III _Ild. on zas s.o., tiorns 1. esperanz. dc .,I I-Io -1, Fimadd slig-I S ... If,
Para Negotics o Viscationews pr(winmado P. Bati-;ta ,I -is ez I I 4 i, _d'!,' r-'ain-i-o". 'en- y metsurorf.
I -, ," ,- ,It del PItIti b Re ub -I ; Utarb 811 bri Idti 41-c-d- P t IW- fv b !!
,, T.bq, Ii I', o 1 I I I I d P lie a a
P I II-1- ia,-I.d.. po. l
-I -_-- i, pLig - qa t --stig., 1. .1inided y el Pa Garda c-ble, E.M. Polez, Nell. __. -t-le'.
.1 L ... a .As casn)ODA an I .. 1. I oel.* Nl dn' I iI 1) a I, ,,bl, -I,%,. lee .-I.,is.. ta- Ilit isin.a .- ..a .."Wa. 1a .1 lealdia de La Hablatin i i care on -.g. 1 'I I d, ,',III ,_, ,. 1.,6 l1od,'%,,z, I11j11g, *IkA,: Con
11-61DA I B, w Boo., p-Itnedient -I TI-1.1 I I lb, "" -Ioll!. .postal q- no
rosolog "vir ....'.., f _ 1 .a p.,, L A led. 1.3 do ; I ,, ;cjctnJ". spr to I to_ .do.
I., a.-- r L. nor. edtftdes"b lccido lot firtsupues
-, debt a., J.bio do noble Asambl.., a Its Alborto Rivers, int-lent., po- qua
-w I.: I , "a FINCA RUSTIcA"DENOMEADAIli be,.,) s a -;,- do '- Ocl rjes-; ,- Si- n, ,indes, victoriano t I, A
AVIERT 9 7 a st. 1, - -z '. i3, 1 ,o I 1, y It ,d' 'R, r, gjr ,,-J do 1. laboll-s' d i, .ql..- 1, t _-,vid., K. C-_;Ii. debated, 9- "imi.lea Y iiiii-cip.1'a at p"sident. Gonzalez y AZIpiw Ro b 1',7 -i vac.c poedl -- .I,. recaud.66I
..;-',l I'd, , blayoria Jos refund ante Y R us jetes a Its h- dclcgado a Ta Asa
see. .. ": 'D had i ..,areas, qi! , r I, tfocl-rncn .
I..... --.1ta- '. e .... .. I.- t , , ; I I 1 I I'll L. Sao.: g., I! .., -, torr- trades: ,, - .1 I111n, 4-IIII inpone"a Old, be. delil. ,Ive ha,, sti-vido loalmon dbl Payltdo Ropublkano do Del..- obitrab'dins-, It- It pnddutris do
.1 A ..... 1. T.,.Ia.L I I 1, I -, oco is fmI. .III into Y inor It -,to ,on 1. f,.,. sl. ", I .i oe, "", """,,_,I". ,I 1. posift del I-9., Q.. he oirntl
I TiMi I &I Partido De.6-M -I sallid- Y d16I
-1 on I! B-io B_., ps-- on". .I Ni cluccid. tissit. Libel .... I., ca.ut
01XTIS I i ". m-unp. Is .. q- bay clemi" .I trostit.di Y .I ,,I, -, 6ti, F, ,I I I I I I
DRIVF IT I t I debts b.", ,I,. zb. 1 ldic6 lio.t. -he bril poses, tit
I 1 I I I ,'a *ADA 'I ABAQUTRA' do 11, iniles do c.b.b., qI, no s b I, sideriti. Its, set ". an'. Is I 1-111E.ALE8 DE SAITA CLARA i I do
i I i I FINCA RUSTICA DENOUIN ;1 & I jes ptildl-a do S-g-s; eats
7114f ... 1111's I -. .1st-, I. .mo conduct- pd t-meott due as poll ties que ecoalders. , ..do ,to ,Ili. in ... trolieble bere,, o, 'i""'s " "', ,,;: ,11 -4 '_. y q- I- politic. tit ,thabilitesib. y erej- 4" sr-I, I -. it del I L."" -IM51'ei- 111 d,-,i..dZc. Tu)"'al del bwio 0 1 "'
_Asu, r ,ORWAI I i I 11" I .11 11 "ol''liless. Q- libels Par at I I I do obind acets, ), he- nuento -.6mim sell., dontcj__ "'It"! Ii6l Is eml.1 lins,63 do .b.
I) din I Plr lltu., or, "isa, ,I -z on 5-tA Cl-t Is" 1 adurictif,.66n, bantam
t I I I I I I I I I I 11 I o, 1. fire. Cayo M.xoot In, .1 YI, c ., Is 9,,,. N.Ipc' I; 9' e d', no tulo
, 11 I t, "t" '_ is lie Mclic III T_ a I Pei, as*, torque Jos que el actual Nobler" ""' "' "'"s "on't"' 1 111aximblis de fill) mba, el
I- __ , ,,,,t ,i ,, .,;.b d...eR "I.B-F"p ."; lI 1.t txd d ra eta do. mi ond 'III-" n' land ';4 'Z&: I doctor Ca-i Is I.
I. minip.i do m-IL m no ban sabido responder a !a Pratt so Is I. car, .. fill ,, I, n,
-- , v!- tud eat anidad do 1. & ldv- We 11 doctor Corlo i,;,-aS..-t.,oIs I P. del doctor ootiblc ,.tejforl, politic. dis ria,Deffignadm IDA delegados!"';'l-I -,I" : 7 I I Its R;,w, I
I I 11 1 1 t ,,, FINC)k Rli;eITICA DENOMINAUA "'AN JOSE"! 6. -%- bases, PfO9TAM2S aftler;ti- Me que tanoblen I-colIA, It .1i
del Dem6crata ante trelil ,a I;a %,: I pacids ,.pelflcml do ,,I,. r.b.11II'Ma do tieM eq-11.111 a 1, first, !r- ldn5tsiora, P-biss .l.ol-les. c .1 5
1; I 11 Z its hoodk-s. to a,-, to b-flar-r q- linda PbT #1 no-F.oll -C- y I ,"get
lor"!d", i, - 11 I no se tari-doe y Palliates, triurdo, de quiet putda prosell I I
A, P,, 'r so "' f n I- F _--"' Per Ile -s p- to rids so .A ierle I. 11.0'Wo, igni.1 Patriotism. 7 Obrojert uir ;-, - ,I,is 1 I 7' ,er,,I r. I I I ol ,a
,3 ito, , :.I o "q.fz "" .-a torts I '1 1 I ,,-radidl6o do ci uc tsna mon-sa do scitn. 14 cbra due
Electorales habanerwiln ,,' ,I I -.I at n. 'I -.is con ya Isla so _t ,
_. so, "mr, I I "I 11
Pe,' ,, !-Ibn .bitsd. .I It Be,- Boca, ,ra.oc I, 'a A: 11
lC 'sy-m del ,.to bi.dod- t-sli.. on. 7 q.. sab, .lel..dir y W.ria, ,a it, Per, , , , -I P- ,In 'Ib kip.1 do IslAriel. I .__ I~- I I --_ .
or, rI i-pul.. do I-icei6o doati el p.oslo do Cobs I r
Praildid. per It ach- Pi ,Ib- [Ob ',, do I. Man- -g, r. --- ,
1khtsenrl .. .. I 11, 6 ,crrntto 111: zied- do Is r I 1. i I __,,., r
6,silud I, '.., tnrollbl- I.b., Ime", tit 14 mil tancia on on partulo Sen-a y sah- , i, -,-,-; 11 _. I
Par d I _6 1 L- q- .-- or ; I , I I .1
cutivo man I I- _.o'. ps3llal e 1, n. de CIENIC, TRE NTA Ni 1-I" P-, on. puerta tit escape do Is tw y jzrdarfti taa It 1, I I 'I, I I I - ., ,__ I ,
crabs on L. Haitians. ve design,' It G Ir Is! Q o. labpgiods -: I I .1 'i -.,, I'_ : -, ,_-_ I
,I s, B. do . 1I. -I., on ,lous do CINCO IMIL S= CIEN'fOS PE. d go' Is defmd., .1 Ingro del lIereitaf I , I
-,;a no, iIi-66,i .isna, quo b..I. on 1. R.;., d-to, C.-I litilic, j SO' i$Z,!WW, y as race con't., q- ,-d. ..tdi an" 1. on qWob'a, r-n. personal do II.,t.a cartel buss lt.vraro; 1. par a,,;d.r, ri-ig-I I I I , 1%, '1-11 I"
6, s stit I.. 1. can 1. "Im- Y W.re, III$ I I I , I ,:, "), _i, ,, , I I
a -' de dtortntiae partible, lnya ejeduto- Y deste -, I I
Gallia P-m Y D-d GrIll. $a,, -o'.... ,a Ii Ili6o do 1. clco,., do .c.dr. i. r I .,I, , -it, ,
6 El 11.11. final I-Olo -g.r p-n. In It AltilI). 57 del Dacrin. Iy .tirceir. 771 do i0U, I I I I I I 11 'j , , -,
It c.m.nd-101 R.drig- Olh- 1 -aat oolootaxi ,in -je y cut si f.." daiI.,.d. ,o'i- oce, 1. 4.ftna. d. id-its t6trid. ciao c- ituy ;.Icis .i-entos I - i ,-i:,-,; ,; _7, , ,, .
c politi- : ) ,; -, ,, ,,
'a ,I, to., is do.. social. y politico, dt um do Iss .2d.ne.. lie, rtid I
o;i ,I Al,.lde ,dj"'I' l'.in,.c.a quit ,I Isso.t., a 1. a I ; --- ')
I. P., ,I ".1.1 del p,!,tb I .d..d.d., ree.19., 7 den, , ," """. ;i, ,
-d creacibn que no encuentran en. coss, en Iftico, y rat-I par.1.11-o, I ), t, 1 L, -:,
W I -- "t -,-"", '1,-,,,,
j.m."del ,riv It demise, do itet-t. .1 , fX ,: t 17
Le ofrecerin Din acto d. or I "' "Zino ort., con ,.,,,. irl --ratent. 1. plut.fored. ell In do". re.lizer date .znl 7
social despossido cod .I mtics, I! A -Ley o"I" r --
,tic.l. 53 dot Deere I. I-crictis traditional lie 1. orgeteii- M Pariide, Disentrintal. Ilene hl.tintl. I ..
11 I I ,, .'i,, , -:,
reafirmaci6n aut ntica .- : ___,
-j I .free!". c-tutsd 1 w I
__v_ i ri"do i,-e,tI l,,'jn %it., do"' xe no b.b-'- I wi.rcs electo'.1e. .xistorites y on ella tried Inscriptioa nombree y
I I In, rt-g., y s.- Idelopp-e. i;!- j K I ;,*, %-,, ? -' ,
., lb;. For as* als"mannoo, an Ida iaturoda bechot qua puadm ser oJemplo y ors, A- c---.IE?4 MLAN I al alcalde de Marianflo. ..t.ri..d.,.I f.rei.b.,io cut d,,Ij. 1. ..I d h d t;rmpos que I& politics va devivivi, timudo. Iiin nombire, dastacado an las ho, lanholdo,' tuA
I e free unie to It mums .cw bait. wb- 1. cantidades mfolt as
1. .djuchcackiI do Its fine.. inibisuaini-a f;,.r a on on dUlogs, entre *I cludadano parrapectiva. del tiompo Y d I r
-4 1: Q1,41 ,iFl pril.ik j.b, Jeoors di.,119. eb, p"'ad" 10
I? d 10-isi ,- And.i. liscribion .1 propostario deap"Pido It politic. OttauttE it par eta, at del general )Abnocal.cpatr ma I
'EI A jb1-,r! .yb,,l, War P '4 I vots, It el
__ ,111 I 1 do'ech. do retract., q- derlecis 1. troport.rci. del Ins. l, 6.dodurno, baste Pa. vah.l., 1. 17
--I.,---,- 1. "' Ia P ; , I )
I
to. timcim R.1%1 u1Idr.- Cuban. IAI-e- 6_11 i 1_,. "'ot. f.m.1 do 1. p.riidda, Par mItaitud del .ropefic, isi que I. e & 1 w k qy -,!,,,,L j
A.-i- se .el,,i .... ... .... .- -,
-tid i I -..."o. pa"11. ITI I.-I. L I ,b-d ... y derse.id. del corop-Itesesser., I
on Mainab. .fcrer. ,In slid an no I 1 de"Ii,, 1. limits deica -nisugi,2 ',it no'hos, Par ejeri Put
,,, ,drit. declared. de
n.j, .1 I lelooicpal 6 0 i del ;,.aw, - or citAdos Para live at "jilffla I
i t6tatn's .bo,- Itionin'tal, .I,. 1. I. cd .


lz .., bre h., F-6i". Gonzalez' ] '-a ta, s w cincelaron on roca pare to posto.
Oloil. ' a ., ', lobl.iilt. no ..14, .6-tid.s. ,,. li. -, at pueblo q,,e aquill.it con den I
P: bb. Id d L Hojest Gilleff.-Arul so hacen dot *c.,*A140 CXVH DIARIO DF LA MARINA- NIARTFS, 16 DF ACOSTO T), 194') PAGINA TPF3

1949 111tanaimento ird I Pilo ey'llit) PC "ana CAIIANO .759
[::a H a h a n a (150 ,
C 'ANAIC
Fosiup9ez Gob MS11 que acy0a vn a voula de F4 wl 255
01"
1;10o i insfillat"i icef en fil Zoltfl Or, t'!
F it left,( clill
up. de 1,I, u,"W 41i7
Oil i
q- h"'.1bido lea.1111111 I !YJ i cidninoiq de rirrre% Ittedicitreig s, r,,
to H Pribliro, y itnor -Puft 4',
to, At utual q.. 1" 1 & 1 d, CH- A--hel Centre" I tatiolp AIIMIWTAOOO M)koi AL :' 1, 1
,to$* it* lonetwixi" 16 P.A_ f 0, C"'b"
al. .1 oor.,6o do t, "m"', t l
08 clud.
dorroa.'aii ef"W I 'In t., 1A. r,"
VOr de I- AW el't11 E_' odo, si- 11-1
Ads"
d 1,l Crl'z W-1 P',
poilcl6n an- I
tea ana nifis seleatntep" d1i F W,!",
ae Ile, om
an tranquilldled blij. el Milan del
"I, No doreirurd Or 1"
or it
'ho":fhZe= au atruntori.no, a tatatihi, 0 debt de slar. una 1',, Ly
lrosedio nsuasft Premlo literad "' !'', ", a,
A finitno dispuesta, writrairs an of
iT 71WTootro, Veattrail do qUe tor Peuciter is e r alfleric"Allo
larIa eviculautdo oot.
orlJoiali do 1. C
alter a In cludgil del rebje 'Antiintent. del al PrOJIm. Pedir 5 0 10 V 0 to 2
parit ores =108 cuales no $a co- d"all par,a una cubana
no"; que Vi.,te. let Itim que At - ----- --cuentran awnidw an un dolor
one A A. alu titilbsido "Ibritl n'. t 1, V- -w'g
to PI, ilultlnor. olilt'll- Ell 7.,r1lTPM-a 1 1 t )III is"
PF I
b,, U. df s,,.go I. Its,
or slettri., y I,- t
mo, tau. 1. no, U." W, I F E R
... ......
1, I posebt. t ,, 1 11 1 1
unlulta ifirectalluolit.
d,,l r .. do, h. eywi e)
overbite. Par. 'r-rd-0, b ubgo 6neuqutfttaolusde i irr s, ,s s f J I 1, is
Inged. Ix Purbl. do Aroiril., I,. De """mte en gas b"ena's tfendag
Cruz Isola, qua rumplia una ortior, 7
del tafior Pregidente do 14 Rp,)- oj ,,
lalila Interprottl Yet. d, nut- Avido,1111 T If A-6704
"ratularn eado 7 ten id. de 1. d, ,
do all rubtino.acoa
Him entrega kscolaplos de Guanab "A
v
s ja-l 6, 1,
un muchacho de ... ...
d, 0 i" G
$858 que 6116

Los habits perdid[o poco, j-r, JVZA LEZ ARRIETA
A D F.9 Y VEM TDICACIONES
antes tin viejo cohradOr ilicj. AbnA
DE
A N 1b, 1 .1
-1 jr rol
1, do To!L
M bT al'Te.vi _l'ue He' it 4c, 25 to
6rez, de 10 afka, vecino do
dW- do eiler; Aur,
CL del C- "Ve" 2'007 Yerdadero pesar A G,-a. 48 oils" althicbu; doct
Iraquete c lultil. dj =- jr, C'mPos z It. 1, ,0.1. -ti- y6d. rhequet dirt fallecimiento del
91 oz a 1 Asocisci de Do C OLZCilo do nnmne7 an l8S7.--Go-, la = a Lt Grand PaC rndien a I do III A, Hevi"u I.As tropa4 el
Mr
tort del ousercia, uno ion a Mine Sr. Li..d,. Pilre. rt atonal 3 len- ioulantoo. let
-, -- de jerin.
marm, Bachillorato y P.,nnera Eose. rfza.-Riccs rnw ,os. "4 1 out I ea.
z 2: uIA"ardinw. g littall ,xlchkhw, Ministro de Defensin
JA nqujfffoa bancaria p= pr6ct-a corneral,171.,-ROto 5 S raa 2 = M. Cor. Via- 9111114 y aguis: Senorita Gloria L,
na In tehor J.11 V olloistro de Diroluo, Naclonal
tromentos 11gx. an at suelo, on to 'rado do alla CO con na C, as
Pa- Id or ..... M.! d"I "firt u, ;fuaqu 10 PD Mile, 4 J&bO- P',I6 An,,= "i" de rope; nAor SeRulldo Curti, hizo unit vilittl
to Y'Moriturtei., m A dcl: o !'
enultur do rodo pcosa cada alumno-acelonto almanac _:I-P-.,L'W'ro' 6 I'M It lefloelt. AoR.I. nrilliner goop= ldarg:
.dX'P1I(r1" orio 'no, www' ob ni, x PI.A. Ferrol- U,
dleX PPrrl tl: ma agua potable do matiantral ntro det rn smo o!e 1. Pentleffts; Manuel sultrell y
%I ro, 12 1-, condensed&: a la- Aora, 48 ]arm ItCht coorltnWda;
..1ted. t:r qua el menriciruldo M. 4,D.-Ambionto cam,-rtro-Doportas de todas clarsafi So P too, g-b.
'I a ;i- Pifrisi6n, M.- sellout, Arrollits. Meant viuds. de Es- r
adrolten pupLos, inedim Dupilos y exte-n ulAul del irfe del Eor.lto,
%br ader'a 110621"1 on ol q y is I= ralthi 'I": pin do 10 Mortal- 24 1.- It- neral Gouollevo Perez
Y n to 1, n al Inentos e. Ia_ outuril. 2 do
a &7 ado, I jack'CLS, dmtui el
11 1 Ig 1V,,dla1rd-,rt.o NT Ortrw dt Se.Dependientex. nombeado J 6 01., d deruciu-Servicio do 6mrlibus h=ta L, Fabaraz, i ; 0 "'ad 1
be do el Voclado, a "a' J d laa Laj y tl Centro
no 1 -P9 dort., D, Yard d lorria mbalnur do I& linen M Ditne and. &t. e baj6 d.1 thrill, I. an6nimo, que,.
qu So itavia graft Inklit"MID wo'.Pooto flaetoonsor
a,
dich t,
to = = .. dir.66. .'- 1- !-- As" liernan- t, to 'r."'In "."o."n'
ae-o" Pida" r-r rofroo al Padril F,"-tor, ?AC*kqgw H. Inn -de 3 paq tetea de alaod6n,,Wyevele;-Illie6 In anterlortirented do G U a to a b a c c m o al7olitfoiat X0.15" d ss, r- Cr y"J."nar
aa= or 4= .te, $; U.Tlh' ade'Thl" lillo "OlIT
ciendir i- uaret 'd d, vald,
dot Wil La Argsinna, b -Jljei,11111r, No.. is
4T'="b=1oha hVb= ly '
,.a d 6:=
old. 61 oonel austlito 6 tv tbriza d, AcNLE- d, 13,wlt, mT
= elllmentgr ei In V I I de 412 L- "-tl I'll In OrW -1. PitZd'.
d

Se reunirfi eota inafiana Fero :.":f das bas d I
la 6misi6n ae TrAnsito
tu
4, Pun do %
d= itetrionelon4 WitUterlo 1,7
o"'Mul' ,: I
rilljoad. el In de w amto 'emudon' de
P. illurr r O= rir m hoy
rife y in x rdidw W bese ello a (fi;e no je, Ill Illtrnfnieirt) %
condustentrA In regulactrur 6.1 Iran
site an LHallania oe ItunlrA hoy- EnornH11 i'i) r Sir, robrto,
mutes, a las once do 14 outhanta paloa infortato q,. ren Han sid. wl.less: ', !7, ,k ci6n de
dirlin I.-, lntfl rrtw do to su -I" t I h 1
alert d, fr-SIOW e acuardas 0011 I'll Ib
1- an le 2 los t 1 17, st
de Col6n
j,.", rue "s!-- r- P"',
dz rairE.
wi, 2 2 ., I1 o ',, 1, Ncr6
1- VI1W re, I
S, %tn s! ,n j AI, O CIN A S
aq,_ P- 71 1. 1'.1; 1.
P---sl
I Is
Is' 1; nd'- on I T!
0


J' Px, 1 d lc, r-ri-tm 'i
r-i "ab.d" h,, A;
I., fln,n- no K du, a la j Lnvevt'de, A.
j r
0 p
"law.
di. ARA 6V

dI triltit, f de cnn,,- i
b- 1. -ld- dri p-0 JaLi. ic-- qu 1, r. oEl P,,6,1- ,ibad CIRCULA f4 P- P.il, rn" la
Ic in, nt t.
an 14
W int,
SIOU isimplifique Usted I& tarea de coci.
y 1 zornuft 4e
lott-r; 1. rtt-ri6l, f-d- p.- L" = tt6o 61 nssIsl barraff nar, sefictria... viva =Ld;CaTnBr' 4 1.
bws, el nt jdj- Para Is
-,, N-1i, R'dig Cob- NI,1,1 villas at eitaineluilible hllnz 4 1.
Fodoril,[O, d, ,.d.rm -i el
nil rA Hlil at t&,- panJo on cocinot con el rnlla ll
1i 5", 1 V d, y
_"de 1. P-1 16. !- d-- jsnplll oe rveau
h1w ", in 1,6LItnd et UnaMa0k d ef! lEsta Mara
P. 1141
-ze!T Ipl l ro i "I'l Is 11, '1 _I. di Is cienqia mollern. coCina is*lai $in "M
Ahoro an sil cxcursiono o Worm Ud. pvede lr- :Itld at rob- d drrttr llEII It qje "Alve 1.
e N",_ rnpany S, Tijillincialleiiadiel Se enCiende an.
visitor a Nassau, Ito forno5ai ciudotl do voroneo tornlticznient ,_ a L hora que usted
do las Islas Bahamas. LugaroS pjntorpSCog, V
iy. Ayi marque an el relai Ae que cat! pro.
6onitas playas, hcitala famosos, con Ici tradi. hoiv I !Todo Son
vista. Corona iw, olimentoo en el cional cortestio inglosio, hor6n de so estencia Aha, C=do zu &=V- M, filampo nectalaTiO, IUL"4a A& sola a 'Eftearx4clor OuloolicWto Poto
on Nassau tin riscuordo invividobla. lu=a a rmov=v, debt Pla- hams y horniffoll,

orpjunn tU 6.-de im; ayba cuolido to comida a0ii fista,
o"." do Pailit Je am& je easts.. ajquie. control do oaw an of a. y


B S A P.A =PC& d- so apaga. lHada ni c6moA*o an, 0 Woj mental do allarm,-quir
FNO.C-t--jA%6dt2,-9- 0 w P
a 1. ftidorito III ra U04 ciatinst migica Maq;c Chef! to ruetwionor = 1
Iali fWas.
Ia noidum 0 Otho mdohn cWkw. adclpfo.
blos a Was tat nacoii*do&
do 13 Hobano o Ww i K st v,
Do to xrb Worlsi P., PAk o N-tional, 41ut
Consulate a so Agente d Viajes, 6
4
AMERICAN At LU
DruTfsH SOU 3-1 'AYS
R

-Awl.

11 I 11 I I .1-1-111- '- _-, -- .1
11 11- 1. I I


r'F !\ ll, CU-iliTRO DI,9M DE IA MARINA. MARTF. 16 DF ACOiiFO 01: 1949 ---- ----- "," -----,-,--------- ---- ---" --""- I- MO CXVIT
,_ __ -------,--,-- ....... --- ... ............ -- I [11111" 11 ------ 11 11-11,11- 11 - ... ... -11- I--,--" ,-",11 I
1) I k H I I ) D F, L k 11 % It I N A ABLANDO DE CALOR po F RovAdda I A, I N 1) E S ,- ]
''t", t"" \ 11 I, I il I 1 F4'--'- 1- -'--- ---"--'-"--"' - ---1-111 I I --I'll 1) -'S
, I ft H N E A S . .. .... ...... ....... ...
,!r, ;, ',: Md, d, :, :; "" '., ,,,, -"-,C,--- \-,, -, --,--'-----,--I "i, ,,, '' '', ,,, ,, i 11 11-11,11,1111, 11-1-1 11 11
I'' F----T1,,- -T ,--- ----- - z 1-11111-1-11l, '", ,:i, lt ,'- I,,,] 17 I i
P, ... -', i'li l I'i,"- :, "i- ,,y,;,! ,,, i ... "'. Atp I -1 ,, ,,',,,,""", "C,."" ""-- ------ - -, i I :"a Afollitcli6n iIii'livittif (I fil pl gllff
IiI, 1 1111'1 I' 11 III I I I "I", I 1,3 Lint'll de Stillft(Overti(I i I, - :-11111t, 11--nd- 11 111,111. I
*111 4 I Pltlillr tlll t-It I'", ,,--, ,/ miw twil ll, jjpflrml
I lli vl Por E. FernIl Arrondo 1, -- '\ I ,-fl, ,1, ,,, lia-- 3 PH, r 11 I 1z I -- I r \-I I t 11
IIIP I !,)IZ Al, T%'ITI!,%I)C11l I I l tt-111 I ti "Id" 1,111-Ir N I, i I Per ji- J. Rim
j p i
i, Al t i -14, e It ,,I, R"rend'i, !D r I,"" n, 11 1 ,il , , ,,, 'it ,"I"', ,.;", 11 I /' ^ '\ I /111111',1 ,,,,, filllil pr
jl,,l lu-1. fti-r.y i'll,,'e. (", 11-111 h -,. J, "it'- % -A I L ... i r, cAR 7" i"', ii"ill it"', I 11, ,,
I, l "t"J"'; ,!,, ,, ,:;':-,t:',, q- "th", "I,
Ot-- "'I'l-It. 1 111 Fr-11- I o,,3 t,'z,;,' ,lz 'p- ilil i- 6, I i ,- Cii 4,/- , ",
PRECIOS D E S U S C R I P C I 0 N !%' Alrz,,,, VI 1' I i I irtl tt "vi,
t, -; 1 / I i I ii filet"'.x 1 ,- '- .O "", it l: I "! ". ,,Iil-,;,,i, t ,- j" ,,,,,
iL,,;,- 11 '(1 I ,-b t, 'j, it" dl-tt- 6, e- I I / 11 "i ,-,;,),ill l Y
-- I -; / I I ,,,,,,,, in!'r-", ,,, ," ', 1 -111 i", ,
it, F.i7,, j ... F-ii.itj- I ,,,, tl 1, !--, "" -, ,I till, I t,, r', ,,, :!,, "ll In
T-It', .A R I r, I d- I III I , --,- ',-j , o i pl "' ,, ", "' 'Url
iln't _._nt. .. rl I I \ I 'It .,-,I If I I 11 f I I/ I ,e I% 1 ---- --,,, 1, ,.I-i4, 'i -- 11 1 ,:",' .,I', ,,, 11-1t, It's
N I I I s : ", 1 r I ", 'l- ,,' ,---, ,, "-", 'it- -,,- ,i. I", F, ,, I I
I 1. .. / -- I -,tir- I, I -T, ,- . .. .. 4" s I 71. li "Ito '4 ...... "'I, ii i rd, ,,,, I I 1 i ? , I, "', 'til,
I&VOh\ 1 I :. 11 .1 n I 1, / - i, --- ", I I
i' "I 1, i t, -- !, ,;,I,, tj-t, 11
'- w ., I I I ;i; 70 I '1 11'11 "I t /-,- % 1, \1 ,,, i ,,,,,,,
I I 1;, I 11 'I',, 2, ,I,, 11 ,- I I e1." iIrti,"ii ,,,I!,,, l, \1 1 it, le - ,., ",t 't- ,". ,, ,-- it ,.,e. I I i ,r,,,I,',',, !il,, ', ,il T ,, 3li"A' ill :. ",'I 0 - "i"', 1 l I / 1, I'll ,J--
11 d, il I'll T, -, "",,l, I -";' ri ,','-;/-' I '? ,, ,t ""', Z -,Ililr
,,,,,,,, ,j,,- i, i I ", I ,- 1i I N i "I'll iiit
I l- ,,r,,,,, r.i,
Alln,1.1,1-1- ',L' "'-,,- F-t- I ,: E, 111 1 1 111"fil "z" ";' 1 -, ;1 I I -- 11 1\-, ,,
l, -, I --- -, i 11 I l I ,J P, ,iq,.'-,,, "ll-It, ,I I "'I"I"',
11) I Ili lil, Ill -- I I "", 11 I F, ,,- "IZ, ,-,
D-clion ....... 16l: 1 A-4"F,7 , rt l, ,,,onJ,, ,.-.-, I ) ,, I z I I ,,l,, :1, Ile I"Al"J",
I,, l , -1 il,' \\ 1 ,,,tlij,, l:Vi- I , -6,,,
'le, d R 11,- ill-. ,Oq I 1-17 d "" ; ,,, ,, ,,' -- I ,,, -, I ,I, 1111 Ql I'!, 'J'i",f- ,i,,
., l -,,, %.I12; Adr, ,.-i'ir ,, 1. ., I'll 'tine ti itF"ir at" iiir,. \ I I -1 I I 0511, pr,"l i" ,a
"J, ,, I M 1645, & "-d"I", ',I ,i- I 1 t -i -, I, (I
0 6, 11"b"n-, ",-,-S I 'l, ,, , .. M t, li ""I li,, I- ,I, f I -- , it %
it, tl .11 i ., : I e tlttt i ,, ,'--, I'l-111. que "- I [ q- 1, ,,1 P, i, r., il: It ..,., 1,
: ". :., ,, S 1 ,,,, i, ii, ', : :I z 11 1, \ I I, I I"' :, 1. 11 11 ell, 11 ;1 I "I
R",R, badci 11.11 N -.' A I 'ir-1-t', .il .T .-R!, i't" N ,/---,\, -,,z,,,il,; iI-:i,,:,, It, -,I piirIor,
R'd-ItI, I 11- ,,il A -!- Ut"It,,111, V- 19(1'z P"I'l-ii'l "' --- ,- I 11"t",
,I ,,, 11 1, in-- t, nit, te'l d'! I I ,-,\ \ i "'I' "' 11 t it : in, I- --- F11114 11 -l,1,I rl i,- i,, 1 r1il-l" ,i tifn lDi; ,, ,, 1, I I'll
r, ill I I 11 I----- \1 -,;,,, : i I I ,I i ,, I'tMio", p"Yll, ,io,, DIril-it It
-- - , ,,- .", int-dont" I co -,I It !, "I'll", 1-Iii'll, 4
pt,- i''It, c-, 'tl d, 11 I jo i ""', V",14
IT A L i I I ,,, i I "n ti 'r --,Il ,, ,,-d, i , "'I Q j,,,,,,,,,, -.tfll' I ,
I it,; I 11 Iillrit' ",'i \ :,
I i 11 I; n it, i ,,', ,,, l I, "', -- lt --Idti
,,:, ,--,':,,, ,-!,- ,,, I-. l" !I- I ,, ,I l : tt- ; pl, t.,Iii- il z "'O, , ,; I ,,,.i [, "'t ,I il-ion', *
-- I !- I, I
1, "" 'i. 1 "j- ,,, lir''t -e
, I rI
-I invol I o it ,I I I i. '"'t", , t 'it
pol. It -porall'i6if elp 1111eiiiii-11 Altlf"ricft ,- -,,, l: ,-,,, 'tI. .I, 'A,6, 'i ", ", , ll:'A -11" 1- 11 ,I,, I'll og-)Ii
-1, i , I 'i I I I I I ,I It I i,! -! l, r-i-I it- .,11 I ""'. -I ve ."T ) I ,,, ,, I I 1. I, ","',- ", t"I'l, -Itl, 'I'll I , ollItt
cilliffirt g I I i -wil till ismol, j 1 I 11 11 I I I 1 ii, ', , t I 1, I ii til f 11 I I -- I ----11-,-,-- --- 11 I ;, I I ... lt.,Z, I 1 1, , i, ,, -1 , ,; l 1, I 'I," i- !; i ,
I 11 11 I , O I , i I I I I" 11 i I : i I ,,. ,,, iii- " -I ; I I ,, I "',". i I O ;,,,." ,,. I I I I I I'll I 11 11 I , i, : I 11 i, 'I't": 1 1 ,J- I ", l
I : I, I ,It i I I I : I
"! 1, I , 1, I I -1 I -Pll s yo tirigo Una kabitaci6n que es an bafiri. I 1, ,
,, ,"" ', '] P ,, I, iI, C 1"', !" I- I,, , ", I I z I I "" I 5 , '.
,,, I I , i ,, I 1 I I :-, ,, - l ,, ,11 I- I 111,111, I I ,1"
,, f, : ,,, ,, i ". li ...... ,,, ,, 11: ,i "'i" I, t , t I I I I I N ,, rra ? I 11 I I %t "t, 11 'i",
I- d" ',,! 'I", i- ',', I, I.- J, I"l, I i'll- ,w - ,;, ", I '' "' ,, I i , T :,' ,,',, 1, Si, O l le nin(hiis rn despitittii baiiido tin vid., I !, "", ,, *,, I"t II; I 1 .11, ,,i,"-l: I'nt,
1, ,,,, ", I -- ,"' 'i i, t 11 11 *11 5
I I 1 I I I -1 I I I t t'." I"I'l
v i, ,I ,it Ioilw 1, ,,,, ,I, I, ,,- ),- :, I lit, 11 I, MP- il , I "I" t,
1, "t ) I , 1111-1.1 I I "" ';- ;, ,1,1, ,; IIII'l I I ,; ... ... t- I'll - 11 I I I
,,,,, I- ,,, lit"ll, "I llldll l I w ;P- I,1iI I 1, I ... ...... 1" ': i: , *l',' : ""I" , I , 'it ", I I I ,, I- ,,, I I 1, IIII 11 I'll- I I I I'll
""t"t, J, "I"'It 1111,11i" ,,, V-, ,, I- --l- ,1- -, ,- I ,,, ., I,~ I It i ""::" -" t "t'Al"J"', '! ,,, ,! k,,,,,-'q, ,,, I
"'im'i", T"---h-, 1-,,, e,,, ,,, , ", I 11 I I I I I I I I I, It !-1- i "I""i" ,I .,t, .II0111i I ,, "i -, -'-Itl , .11 -1.
--r ,,, Il", , ,,, 11 ,,, I I it ,, I -'O M E Y CA R R ) I ,,:;, -Ig:,
1 ,,,, I H E CH O S Y C lin"-i- Ktfl,
"""ll- ') ,, ) ,,,,, i,, ,)" ,llt"A" ,,, '. ',, I ", I -
I I': ", "' I I'll Iie'' I,
i'I'll 171,111, --, ,,- -, I --, -1 t -,,;,, ,'-W r"11-til-.",
,lidt, -Tn,,til ,, 'tI,,, ,!-- q- ,, ,I, ,,-- ; el ,,, 11 I ---.. "I" y T, I ",I "I 'l'i"r, --i, I", ,
f"i "l "), ,,, n ", I I ,I!, I , I r ii'k-t- 'I'l i-t,, u ,it He i "'r, t,-,z,- .- 'r :i, I I I I, ,,, 1 "I'. , ,'t'lll ,,,I
Ni'., 11 ,I "' , t- , : ,:" - !',i' I IM '41111"Sis dr, In lifero urrt del Erwirdm-' ,,, r :: ," I : "I I,,-, ,1-1,4 rl'-,, -TI. ill
Al-p I." 1 i-,ll'--, T, I)- ',-Ti- nl I i 7 ,, ,, I I, ,- ,1 I, ,,,,, It',, ,, ". r "
I P"in "I%"h" I I ,I ."'- I i "', ,,, , t.(" t 'I, l -il, -'e, ",? fi,' t ", ': "I-- i': t I 1 - ', i" I , i" ,
.1 P,,,,. del Mwi- C,- 1, ,:I, ,-, It!" !It, i"'ll, :vi" :, 'i I I I P- J- Mori. Cl .... in Y ('At,(, 1, i It ;;" ,,::, I"
1, 1i ,
I ti i, ii l",-i"t, t, tii,[ d- : " , , ,,, ," ", -,*','l', P:, "
S-a l%]%, ,Olmgtci, '! DIAPI. , , ; ", i, I o-tjol A
I I-- "t ,,, 'I, 'i '- , t, ,lil r ,nil ll III rll I ,--1111 ,' 14111 lo-1
pro, In ,ci in. ,N,,,,I,, ,Jh-rii 1, v ,-,;,6 d, t.'nodl-rk ,,i- ", ; "I, "t , -'j", I I ,
: ,,,, , I I ,, : ,, ,,-i,, 1-t- p"'et", i 'n-I, I f 1,11 1111,1111111- ,I, ,,, ,,, 6" 1 :l, ,It,, ,;,- li ', 11 1t i '-' i I ", ", "" w i, ", ,,,
it, t- -I" i x"I"t,"tit-, 1, -, I, '. I , - i"'!"e -I, :; r 1 l i ... I,- rni t "'I ,, 11 I I 'I r n ". 1 I-,,,- I [11 t, 111- It In t," ,,,, ,,, :! it ,,",I,, 1,gtl It,
to y d, j, ,iiliof ,,,', ,,!-hA ttil ,,m I,. t, ,Tm- ,-, "d, l, z,-, 1, ,- ." I I t" I I I ,,I t ,- , i--it ,., ql i- ", 'r -,,il t'i d- ;,tIi,: ", "' , z;, !- !--, ,, Q ,, 11 'I ... it, 1- I'l,
I t I l -1 t" ,,,,, ,,, ,:""" ,,,",' "" ", ;"iri", "N, ,,, ''i'A""'t, P, 0,1 11111"l, tgo,
0- tln- I'- d, li-wo hMll:- ; i,11111 --- I 1 - il r 1 17, 'r K I I I ,!, ; -r,,--- , a 11, l 4 tin r , ., I -1 a 1, ". I : I !"I'll"lil,
, t i , I tiii 1 1 4 l!" A I I 14 It ". I , r, I i t , I!, d 'I'l iij,
Bill, d, 11-t-iiil- I'llu,"t, ,,-.i,,, -,n!, I L t,;) 1,11 i I irt- I ,, i.,_, ti f 1i I 11 I t -,! .- :, n' I I f 1 , "i". r,-, .- j "i-I'llidr. itl -,il- 11, z", 'l, dal Iti-oflil"Ap, Y ler'.
1 t5l I ,I I I--- 11, 11 rl': :, z tt
plltI, d, he"r ,,,,,,,,i,, 1, -- l dl I'- --,., I i -, I i ,,I,., tl, "
I -, 1 i 1, ,-, I ,-- Fi- I ii, i"t- I" P-t- 6 -w 1, ,", ,,I,, -il, w-Ili, ,I villi:,6,0
I ,, ,,, I llo- ;t- it, -tv ,, '. , -ph-ldn id- i t", ,ir- la, iat"11" Vl 11tit"'
iri ;lr-,, I- -.-" to --h- r 11 l""", I 1, I , I '. -- r ,i I-i v ,i it/ .t",
11 "I'll" ", -1 i ,-- tI, I 'tn , prii-f
ii i"I" t- ', L I -i", I "'tc," P.,d, )nill;" U, l 1 I', ,,,I 1, pt,,
le'. l I'll l t!"", ,Iz, -l-,- p;, ,, ; ", I - Si ,o ,- ,iiI i "11 ',i'W, ,,j- iit-r
,,, I I, I 11 ", B',--I I --, 171 - I f mt- ,, 1 I
Co. 1- -did", ,i,.ltt)';, !I [, I 11-t- tl 'I 1 -- 1, c'- -- --, , , I I ,, ,, -- Sr-et-. I. pl ,, tft M3-0 (iiwitir" I ,.i,, ,I,,. q "'I ", -', .0r,
I r ,, t ,it I , c', -1 I i, -; !ii,, i t", ,,, ,, P-1b, '. -V-l
I
I 1.Ii!-i11Zj1 1. 11 lk Ili -1- I I 11; -, I 11 1 7, 1 It .I 1-0 k., 11, 11-ZItil t i- -I- rim. ii1d, iIp,1-,1 _, ", -1--l' r.
d,- -i- M, zi(il ,-itti-I t l, r ,,,, I ntl 'I I t, , .- I I
, I I -ri il, 1, 9 i, bolitto, "t"itirl-I il ,; y ,I ,,,,,,,,,,, "Ite,
,f ', -1 I I ,, -ni" I - -, I If,, 'Et nt, ttl c I ., I f,- -l de
LA ugWida "'tir"id-ur, "', -nx i,!, t-, Z,,, i-, ), i.r t I , i-Ii!id I!, ,- Arliil zcl I p- ,n, ,,tilidi, .J.pt'd., r I -r-iii,
I 71-111 ', '," -, 5 -- 1_, Di :. 1, d"A flpart, d, lr Coh;-,o, Winn.,!-- t"'I" III A I. f,'-, ", ,.t,-, - , : it ,i !- t is ,, it I o ,, ,, I .b. 6,btitii la il, ,,, 1 -ri, ", "'I",t" Til
0 I n11
-, ': -- c I "'Ir."', I I I -,,, -, I t, I -,
lim-it-, ,,, lrilil i i ,, I I - I 1- L, T, ,-, p- it- lit l I f l, -Iiti-t, ,,,,,, 111,b Mlid dg
I i q, , ," ---- rl ,:, Pl, :i a,
I 'a 1 1 I -, ; in n i , 1 1 I, , "I c!n .-, ",-p" ,-dzi:-'rq, P, ," i" -J d"j q1t, ,I pIle
tos agents% vtnliii-l ,it. ad. P", V-I ('n, ,I r r r ,, x ,, : 71- -il- p ,I ', ,, 11 a I, "I i ,--. I- --,ii
1"', I"', '-' _7 ',,,", dl %rs I tll _' P' ',ig, j ,Ftii, 'gtjo, -:-it-61, h
ttied-w qu, ci-it"!"It 1. ,itl -,!, ;"";.) ix-r, at i tili: I :, I ", I xt ,!, t I I I I il t , ,I-,- t, -- r, 't, 11- ,, -'. i- __ ,,,, ,. : ,j -!,, rllrOldn 11 1,11 ,I -,-ii- 3 --,i el'te 11
I I -1 I t, I t.- 4 I I I I I IZ I I'- 1. I 11 , I, e -, ii I - I in lj !, t N."'. Lii I -1 1- I l1r ,,,, ir, :i, !, "! ,,,,l i,, ]- 1,i nn'ttiit. i I I
,Una ju,! dilrb,,c1A,1 Ill It, 1 q i!7, I !1N Ill ,111 i,-t r: tilil4l 't 1 t I 1, I I ", i, I I -- -I ", I I
I -It 1 F It,-,-l A,- iii-,
ef.t. q, 1'. r, I, "'t'j_, I a, Waged- Penile- ti It 't, i d I ,-- 1, t, 1 z a I -t, 7, . III I rr I n-tCt-1 I -1 t, ig d, I 1, I -. Ill- .. .... id. ,-- fill i 1't,-,-,,, , I I 1, I -, -" ,,, t- ,I 13 "I -,pr,;co-. :, I'll t.rl-, pool i-e.i- n, t-i,, ,!, 1, Arpt,-, ', ,I, 11 "
,-, I I , r A i- ,,,, t-i,, I I i ,,, 1 ,- , 7, i"; r, i,
I i 't, t % I c, 1111- , 1---n-I, ;r ,! D re, , l- ,-,,,, " ,".r ,,-, l- ,,,, -'111, I", Ictit Il
bit iibid.ri. o, 1, ;-d d 111-I ri-l, J, itt", I-'-li """ I ; I r , , I I ti, I I -: I I I -g-- P- -.., ", h ,bi- titIrl
o ,',,.,I I r I I ., I ; !, ", ,i.: 31 11 fl-" 11.9 11, '
I M-1 zi 11 I t 1, I -, I i- F ,- 1 tt I 11 I ,-:.
tooli .6orl let. it,, ,,, I--rirk, i -,, -i onrej, '. I -1- 'I, "; : t, I - - tt, I 11 I 1 el e;r 1. ,- ,1, I", I t--., ; nili z 11- r 7- - 1- 4to.. It- ,. ,, ,,-dr, ,,,,- I p-, ,j, y ,I I, hnbl- hrhid ,
t -t di! ", Int',etlYi i 'O ri habli. ,I.
bilti-e y p filia.i nritio--i't" ni i 3-t-,"','', t,- T ,, 11 ,, ,-L- I t- lo, .,.- I111-1. 1 tn: i ,, Nevitt li"
eeneisl do ?or. pu-4t. -i" 1 .. ..... vl, ,- ,)it.-ti" It ", ti -1 z 41-11 I - 11 z I 11 I P- -, : -. , --_, i I - I In I, it-le. I it" po ,,!I,-, 1 cialilis. Pero I,,to -, ,it, -f- ,,,,,,,J- tep .... i6i, Mill, It, '', :- 11:, I I y ttr, -it tollpitr ii, 1, -d.d, Mediteat bl Yla
- I i tx -i X I r,,,,#o, y 'L..- "gil
vmpwari,, Ie, ,III, I, I'Fl," ,lit ('- 1, , t o , 11 C m, , .* ,, ; I Aglaree.b.-i l ,lt CIM ,,,4, de ,,do.el,'1111
14 11 ., ,, r._ r, raibl-, I ." "Pti-,-)
la I :- 1-1 I t-- -- 01 i 11 I o, 11; , -- l' inilt- Jeif., ,let Olor. tIl ,
') , n' t da, fieci-"-,- ,--,---, -- -- - I I. wl ., ., rl ), I'll dt vit" plat.
pincip.1 do Ws coam,-l ,,-ht-, A--ti -,,- -, I-- p- - ,-- m al I 'im 'I "u6 I I 1 ,
1'1 1 11-1 "i-, I ,11 I I I :-i *I ", g-, , ", minas q... 'I I I,',,' ",,:ill 6 ii I l"Itit'l ,I,
me, inallimr.do uW- o '! ,---i I i. i I I ,, n o% a I -to,. 1. t, i 1 'llarific. too elell i ,,,- Aiid, 1A 'I ,,
,
]e.t.e 1-at.miert- lt-nt- o, ,-,, % -,,- t, P i I 1 gii, i-fL 1, it, ..oil. I. die lil, Weaer. .^1 -'11eIl 1 I r arrat P- """ .. .... "at "", ,6 r"I "I 4 ',,"*
guay. Ee..d.,, Ciil.mbi, lt h- L, --!-, I t- "t t -i t ,-I ne. .- 1 toa -T- it ne Virile.: I I afeiiiadsa ", -T M- I -'!,'li"1 t',- 1'ri" '" P-" t"t' P.-
t I -, rrlri ha l-r--,,dt, ,,, I 1, 'o-1-1 .e 11-l II lrtfCtjn
.,, D E --ld-" '- -- ni, -T- i SDE POR'- 'AAL
1. 6a Je aqueN, Ili 1-111111 I-1-11, -1 ut, :-- ,. i I I ,
"n
,, i , l--- n-l -, ,,-. : !. ,! 1 Dl tce. el sof 4-tida i te, !-t, ri-hti '.,.-nd, I" ,, ,, -- 1 ,3',l',-t, ,.! etorli- egnr.rl
oriental que wilda I -- d- -,liti,,, ,, dr -t, --i, ,,,, (',, I t ,- r it.-i:,u -, I l alth? rell dual ,,, ,w,
it I'l, )1) ,,I, it, -- -.5 -1,
El DIARIO ,- -,ll,,O , Ii"'i ,1, ,!- ,,, "t- :, ... I vne ie-- hwiia ,--r, :.1 r. I pt I., ill 1. IUPA ,,lll il I Illit !" P11- t ,i, d, b-iii ft ht,
el p ... id vite 6o C lh, Ill ;I ,l,, I -- !", ,,,,, ,-,-, , -, , -, I- - '. i 1. itarort., de lit'silm mat"!", N" ,,,I,-,, In t-;, "! ),,t-,, -- I riii, 1,glai,5 y Me .-Ilide,
!,- ,( jtje -iolt1r; 11 lwz N' I n., r 1,11-il,'I"', I l p"ll, ", Z-O.-Iie 'i"i'li. 'i .. 'I "I,Z Varrillf,. Pijlt P 11 i 7 ': n -1---. F I I i --"
%trencia dr. un g.h"'itc, LI-I, - I7-71, i ". n ,,, ,
menud. he.., -hlI'd,, '-"r- ,- -, I -nt- F (10S M 012(1701dr I -I ",ii1n," S-nt '7*, ;i ', LP-,,- ,I ,-,,I -Wo Indoda' !, d-, .n, r! -! 17 liCtlb int-1 111d- I nitro y P-ire ja -Iiii line "
, 7, 7 i , ,. indigainer ,t, is ie,,i, -, y a. .I :Im ,n ii - 1 -, 1 ,!! !,. ti ,I, T'llif"', 10 Ilitd, .t.-A. a -,t I"'- I.-- J, B'I ti-m q," ti-,n 1- t :;;, , t- "'O t ,, r- ,I ri, t",ntt .1 I- -',in,,' a,,,. ,in r,. ,Iin
o, ext rna ta" ,! ,;[-, d- ,md, 0- !1.1 I 11 I 'a il. 1 : -- I - I ix, "eia, n- , -,
i;irrl -,,, t ,a ; to
I M, n -aeloir t 6 Fc-11- e"r-, : jr ,p":,-i1,,
,,a, i6n PDT 1,-, iilt-) oil ,-S,,r, 1 ", [ ,I '-! 3. ,I Il, ,,! I -- Ill Fdtird. A, ,- P-l-Ilirel N , ,?5 1 'i r, 'j- 't dm-n
at!, -; Vt ,a 1 t, em, ili' ,in-ii,
Ji, i : Ft -- L-till I, e, -!,- *,, pn,, pi-i
-i'll, - r ,, 1:
p-id", ,,I I-l"I'lli, .I- "'I"w", le r , ,,, ,:" C, '. Fn i ovw a., -11 I or ,,,,,,, ta. M &I-1
It' a 0 Pltl Rri ltti- ,'-' Fi* i' : e: r i, divitiIJA on Itravit, el :t. T1,;ji- r P- I-l, li, t -, or,, ,on- .."-, "" I,
Waar ,a -i-, I -, o .- I , d ,1 11 titi, ,,- ,,,, I "","l d, rreceptl Coristiturin.
I -_ - 1-1: i-11 11 --1--3!11 4- lemist., Earil ci-it- ,, I 1 ii iiiio
I 11 2 1 -1
1,,- ') 'i"l- t- it, -, 7, ,: 't, i :1, r " ,, I ; , z -, t: -:, ,t- b I I r lilaticrialdarts, LM Doti- L,'. N D I 1 n" I" I
Cia Una conduii6r opor,!,i w , Y, - 1, ': ... it, :, il- I, z 1: 1. -VIn- ,,t- a I Z it :Itlo -- ILI in, tioll -nt. le h4 ,.UrRiA de, Vl- ,tte ,,tgI)ir,, ,] tn-.rll ll;-11 -, %:-1- I ,,, , , , , , i ,: , i, .n. I I : i-,Iniln 1 ,,,jt t) Ill,- r-i- -1- 1 auto, nos preemm -,- 1 Q- an , 11-il ait,-, e I ,-fil ,I- I
1,,,g. p(;,j- qe ,,a ,irrldo u,
I ,i,-,; ,, , : '. I I -1 I r e"o It l ,n, .n ,,I; r ,iI,:, el ntil:'- I Ptitt is!- R it Y 'ti-,. S an"e- j_ I'to n"IrMl. y III- a la
ft do Complea V it"md" "I'vi- ,-- I 11 1, I I - -- L Oz do- ill 1. pitial leal : !
.- , t -I 11 ,t. 11-,n ? -- n 4 -' in, I ,,, i ,
nismo rampant \ ,' Illl 71 i it i4l I I -el ,risaylsts. de lit4 tflti, !rlt, 1 I 1, " I - 11 1. I 'tIr" ir- I "PT'i" "" ln !- "' z "Ito oajo iii row ,111'-It- e I 1 ", ,' 7 ",' , -,: r I i 1 1,12' ", -r. ", ":11 ""'.., ilin, fi -- el jull"Ador gte lal bre, r'p,,-w ,I 'Iii--i" qi., el tl
I I t '"' I I r--,
t.i., 1.%7 J, I I'te-1, it 1- ,! , .11111 i 11111. ,I, I.d. e-r: y .11r. I ill
,a k --,, ,ii. d i -tl,,I t -, ,,, -,, 'n-',i I I I tt, I : : - -, T" -- ,,, i"
a l tin
raltable ar, I C-pi
I comunwiwe., ,r -Ilt"i-Isi ,, in, titi, c' t ,, -, 11,411' 1 I " ,- 11 11 z -, ,, (ini, w &tti mad], 1, iron) I-itrt i y
"t 11 P-- i , I I I- I ",I J '. Orwillon a Cirltal .1 iI 'Irliul "I ti- rAl
diqiow;,, ii )a,,,i, I I 1 1 ill tl Ii ', - i ., "I 1 1- r" "I w ,,, I I I I 'A , i-,,ii",-1.-, I 1. -2 ,-t, ,,,, to ,,, -1, hii ,I or,.
I F-1 I. de Caialirse'l., I 11 11 P, itt'll I ja
it i" "i"i "I"Itt"I" I'll itt '--7 Rt"', J("I,, I-, () t -, n- i 'it, a expert-ctlebra, que ,,, ),I, Istado co,'c' ,I ii -, i--- __ it4- el -1 I I 11 01 1 ': 1; I , I 11 I I all Courno Don JOel , F- ,,, -- til "Mr] -1 i P I- ri, dit- p- I,
I 1 x I, i -1 I q - x "' e - 1 t-, i,, ,- ,- c', _, hi, or.b.d. "Aterilea.
l I Wed., at ,all de ,- O' 4 T' I it- t, in I;PI-It, --ro, 1
8.d.t l 11"n'tale w ,, it I zi-1,11-t" it, -0, I lk !" -, '-' 'i, ,-- : ,,, i, A -, lia-, out A ,- -, e,l I q- In 'I 'o., llmnt to te I,!) 1,' ., I 1,1, ,il-', I peq.efia ta,,,,,Una t.tsti6a ta" ,41-d. t.do ti-I, I ,,, ,- .,it : , i a ,ili z !,, F, - , fal., in ,.,Irib -, ,it iil,-, y I,,, -- I '- I I 1, -11
"i'n-, tl 11 t "" I i I I I -1 t it "' "'
nrtl de k Revublia. rub- -,,to,.- 1 1- l ,- -- 1- 1 I I .11 ,,, :- it iI, Ft -1- L-L.-, Iz 11 1 intiml de leii I.- -lit. 1 I ho ii" it me:]Jda a
I f -'--,--" I iti, 11.11 -r ,fi ,i I 1 rr 't eeme h-clarns, I 1'n 1 Inw ljrild 11 w1adil rar. t,,,, ,n', a rIffliii, ,,Xenda rtra.,
de to, f"'.ita ii, I- -,,,.-- 1, - I I I I I 11. ', "'I", 11 -- ,It -itit e-,,r:,ti,- pri., -t .. _..p.lita 0=0 Don ric, j Ii,,fj al ptL het rnaao In hitS!, q- iiciib n pit, ,ritgr- ur,
I I -- se-hiez Aran
-tUlll- 1'-C ,Iill !'tlti-' I I , ,-., 1, ,,, ,-ti , , I. ,it, e! mlo Zalduiribldli a Un rigr-l'itZi. -m ma rardalial piuela e, -tIla St 11 ditt,
,- ,,Iir ll i, I l I i gr, J"p,,I'dn dt tde ot,,, ettiniul
.Era simple"" i' ,,- ii" -- I I M, 1- -, , Pit i M.d-- tanto M. J. lt r t"'a I ,
pandiendo a una ,,,n "I'll I I r, r '111- -, ,p el --'ilr, "I'l
I, -t .11, "i 11 1, I p- , in, eu pv,
I ar at I, I, do-r, ,,,, , I -11 t , , 1-1- lil- I I ',,,trr : dl-', 'I 1"' ,
ractl striturl ,,!i ?s"il"A -,! ptl ,, .. n ',-,t, ,1 ,,, !, I I - I 11-- r_ I -1 TZ C, I-, -- A -,I,- nliaj- li.Ta '.l a, eir, ,lm init.
it I ,, -,--, - 'T n,* dudsvil
g, It ,, ,,,, !-- r V Z, Fill F'rm-, y it, EI mto- "'i'l-i", 1 1, Il',, J
it; -., quo P.deei.. b.ii, it- ill-,r t- ci I 11
1, Clith or,, e. el prit-p- d, ,, 1T-11 "i-I I'M i- a ,:, _,, '. -, w I I, I ---, ''I 1-1 taH, ?,-no e, Llw, 1, editabis ,,, $. ,I,,, d, g-nd-, pirrpl-,I 1 11 ", I I I I It- iio ,I rni-. I- ... 1,i6ri ill ,lr,1, I i ,, - " r - ,,, it 11 I ,, t,,.,,,Ii,,, %,,,, Ili -gurlded ,11
"' iajad dt U ;)Qet)jo j- aI1t,:-,t Zt .1, irl-- r- Ir 'l,:,, : d., I r.ell 4, 1 ,l
"I"', Is.' nm' C ,m .d Director
lil,!,, let I p 'I',-, TI ;1., i -, , "I r F-, < ... r ,., ,, ; in- ri,, ", d 1. ,,,
V, -.1, _,- I r",
""ii, : -,, i I ,d d, ,- r, r,, if. 'eve bl'. x
tin, I ioiu5a tra.A. , ,.,itjt- l-l,-, , I-11 't, , k ,-,z -- ---- I I P,11.11111I&d
t% t,,- z ;, I r I I r- 11- t.
l- 'I't%, L, -.1 r.lifi- rl ,,,- % ,-,- '-,j-- I I 11 il I, ,'- 4,: 1 -, ) -'- T-nil, no 116 , e, iI __ , r ,I il i I C- ,I iiriia ill .-iditr e unt ,,,,
I I I 7:-", ,, '_ ii ", , 1 ,,,. P.t;,at., ,-, ilil tl Una AngLahl eltilre !'?,I maestros p-rriiti-, al 1.
'"' - dl, tn.n ---. , % t _I ,,,- ,r,,,, i t ,,,,,, ; ,, %Ie c 1-l"r
n-, "i"i'l ,, 'l I -II-i'l. --I--, r- I, ,-:i , G ,, V_'-- '- iiid, 'I S.'a dir a rnr-r-% en ]a rinloVia ti gul-t,, q- ". -talia 6-1- -1 I -, pirittI Arie-icano. -Fs Agell 13 194P
I-Cm-ll ,i I "Till I I 11 -- it" ""' 7,i ", Iii , c, - C, -, ','- *r i ,, n ,6:, ,I q--d-, dt 1. -t-It. I --, ,,, Cionstr'l S- Di,,Citor del DIARIO D4 LA lj,1,RTl;A.
----,-----,---- -------- I ,I',
I 1, ,I' 1 t I rind, I no 1 111oe 1:611rifillore,
I ,- l. : ", -- P.-doren, leI. ar ,, ,, , "-,', ,, .-S- - St d"ll labians.
'i, i ",,, ii-l ig int. i-- : 3 eli tt hater Cortipilt i & ,'et, 11,;:Ia ma."n'rit" Pat is M.I.Stanam Sit ate. ri,n y I -, noo it- Ii, 1"It"'t,'I d .I-tl Ire"Tr" "'Tj ....... : -pIi"""
,:: : ,,,,,, i, I 'I ;o It D ... ett, la apli,-ini dtt Il%
I 11 PoIn. to 1, I A1,i!.1!,-. dq Sii-, b-- q- nos p
T erLS i -, -i r :.-i. I- 1. u! 11 in, Ill we'al .. oaubwoo &n y il ,I! i. tol-61, eitti p,. -- t"T, I t; i a, tir6nli. y el .1r. poti. l n I Antonio teado y got catifirrnia im-nininttiriente CI rn gniterle camageeYana. entrarn- dc 1. Ley de Bal eiin.
I ,;T yi%--: I-, -r- 1 'L, ,' r unoaruxtl wliambia- M =a. erj_ : 19-1 50 qn, ,--- Il iii-ionn in. ,J aeptie- l6ii-re iI C-ej. N-1-ill &
,
I ,, : , L ,,, 'e, a , I , ...... :tt, ii .-l' n- m P- -bo. erilift poetits, y 't dt Wego, one ,I Ft-- r4,,Oj6,I y Ctiltu", P a il ]a
'711r ", in 1 an 1 tiI-11* Inj Una Intermall brt se abririk ta3c ,IjY rl aloa iiuspci.. s ne .
Contra las mudadas v n- I I ". d
tc t, I 1,i -nt o ,- ; b. -it- pulad-, el .n. por Il eal M-1l"t- y pelayo- Qu- el do tubaIno 111tiliq- 1-rininit" q-e h"t- 'I"-- d'ja b-turte qlt d'- at b ... ediiil l tne !orda fit as -i ades 11 rtb I c,i I ; ,; .1 1, I I -%- 1 ---, ,,;-, , p.d,,, el .1ro par el hilt. Au. 1 poUlartfo ,D! reprodul label seat, tspacialmerl en z! --to quit rcl tarellfloii no 5 td82nt4,
, , , n", ., I t- -, I 11 o tittro VT r, .ve Ideas U a, enula .,ta y eqnitatt-, 1. "al pij,- ... do !a, piltlebril t-malts e., 1 -s:! El lll o'bial, .d ,A. e! a, enur. d'I T,':,ert%.fioi1. 1- d,
I ,.: 1, : it, e: !t, -p": , tntIa, d. :, il 2w) It -eseulslaa, 1,,bimdo -iido loti a]Q11I ", 11 .1 lrite, de aerl, tail ,on-nLr el CnCRE, I 1 ,I, xl I I I I t , tf, il de, "us In
T,! -, l- 't, :, G- C."Ol., ,!Udne r... Mlo- I ." ,.-, -ri, rnli- el- a 1. Mesa$ de flotitti, -.- y b,,I. pl- no Ill ,;,-Ii 7 1,i- Ley, rl irApd--ir,
1' 11 I 'it, I ill I , I !" i _,- -, It, n", -!,1,.4 j.ni r a ritep,
it ,r,-tt- ,i ,- 1, I I I 1, 1 1, a- Gr- a r :- r I,,,1d ranool. Ia lal de .. ni.- ,.-, ,,lil, Iitvo--',.,, .1 priatentl .- ill .9vtt, 1- d'If',oo do 11-- -Iii, ,e r"gar,
11 I I I I , I I I ,,, 1, I i P-lit, ". '1--i-eri" ,,-,, r- le
, ". 1, I I ,,, 11 1 -, y il lit ... r- 5 11-o P-I. C.t6,, v 74-1l -A, I.. olite ya lea, I,- til iti,, ,i "le ,,,, 11, pt il-i, I- id-d.,
l, I - I L Ir.i, I % %r ,, 7, "j" o. "'" teri 5 P.- I iil eii el C- , ,, I ,,, , 11 I I I I ,,- ; It Irepar- in. del Var- 1 _oletas y tt-wrin It tittit"! I,,:I- IiI, -Ih,-.ii, lhlnol ldlf- ,on tif ... lot,
11 111, 11 I t ,'.t-, del I. -bano: !1!11- I ", J,,i n qit it-, ,1. ,,t ,,, h., a,-- gr-, pi- 11irvii . abot terli, !I', I il r "I L', ,,, it I : ,,,, i -, -, ", I I , . il f I- L- n I ii, ,
1- i 1, I I , , I I I z 'I ; ,7 -ro. -i Nliihr- Par. s Blat-,oitri lrl 'all, 1.iri,,: ', "7 a qui r, que, a ... I, ,,,, ,
dil'todse to,.- s. Its il ;leil dtIt'-I,, -- "it", t-- r 11 giitiiri- not iiel rt-raria; j11 i I ,,I .
n I t' I it It '. i, 1 iliio. So D- B- 9,I t,, y MI 1 3, Jo
t I I I ,,, , ,z 1- ;'11 I- F t. r' 1 I 1, e: ,a 1 s Weirs qua puefta durar ote
1- I 11 L ,,I,, I I I I III i I 1, Mat, I ,z I alt'oilfrei -.ad" L, ,;:. d, q t , ," y ,,,,, d ...... i"'nt, 1", "'.
,,, , 1, J, , I I 11 I I I I I , I i , O 1- sons, -1-III., pr rm Anui rlle- pt, ,I C-telo
"' -, I- - tr 7 l, I rt -',, ; Dasal .. .Wt
!, i , I t, , 3 M e, tra! ii ", -- I i trail lil de"d, l!'I"'dally, it, P16'l- Ib,,,,,,, y "ll-ii,
l ,:, I--'! I 11 : I I I I I I 1.zll ,-ii"'2, 'it" ,F t'. ,,,,,, t , N I I "a It dii i "' -'60 It, 'A-r- il Miil tIto, Its riartidellts quo
I I O I 1, ,I ,I, ,,i- "'Ziam"t-satent, .1-4--t .niip I ",
,I, 1111-1 I : ,
-" ,- t. ,i 11, "i" 1!-, 11 I di, Itmrd" y ,
I I I -1 '. el 11- -.-Iriln 330 d- ,,I, lirlil-no"I, 11, II 1 "i ,,, t I I'- '11 I I I 11 , 1 I f ,! :". ,- d, tii U I ..,I- el.r., .. -i Liinil,, ,i .P & i r,:,r q.jenals'"t. wt--e" ,!,elt v I diibiet 5" .frntt.a.", 'e, 'bJeto ds
I, ,, I ,I, I "at Z "-a ,; 1 1 "l" an, hare- .1 I".tesia.d.
, "., 'i I ., t ,,, I ,- , ,,, i'FT- lil ', "'I' '- I '- 1 t ii" P" T "' "t", ,I: 'o ,.a anint'. ,I Con't-jo
", , I, ,-, , ,- , : e , I -1 I '- I F, ,z A,, t,, ,, ,,ajs, ,,. -1 lit u .i- Olie-no leria ba li'llitd. iniprint,"t, -ril I.- ", WIdea.S It,, -,- de ,,ntirncir pellrillel, -Ity plit-ilr1l, Y i Y ,
I '. I O I I I I I I I I 11 t'. "! gA. t, .I I I Val. d. Poll. outart, y-,e,,,, 1. O""i6i-i "- ,esl-p it- p- ,I "hiI -1- !-bili, In, I.filii juiit de zdii-i- Id., q- no ql.bib
,,, , , ,,,,,, I I 1 11- I I , , ", I nl i;, I I r 'a Y m-1-ilil A1,zod. I ,o .i que titre Cila ant attirI .- FA -;Ilh- ,,,,, ,,, 11 --, t ,0, ptilvinin" t"'!melItt q- ,I 11"'adr,
I .. ..... I I Tl- i- I ,, I P-r! de tril. eLl"r 'I ill d'fl- di"Ie Por ,n,,,
,- 1 1, I , PI I 'it It -oWbol, P-q- I Ili .1 Will ,,bar. h. ilt-inni. ,;.,!. *, itin lit ,I,- :1 r-I ,do, Y, Iiig -ttriiil, do :11 h,-lI prtnAd1,dc, r., ,pij.
i" I '- rig- at')- i A., .1- 2 6, liKlitl, 1- en-111tea all
I r. ;., ,. - 'fem", I A-Ya 11 h- ",lit
.tr"', ;'J." ", "' ,1,i,,,, $,I, ill- i-,", F1 rito or.
t 1, -1 I 1. po": 11 .Wrl ,, ,I.
1--! ,, i" ,; I I I de -t I I I pre qne su Moha-ed era al ?, rile'lir, -1 P-d. W julm, ili-il, d .... pt'I'l, '.
" %r I I a "' I gr, 4, I, not.itn"ll, i I-11111 -, ', r.ri- i ,A ,I irtilltii, y. ildi
on.-- de Gilureii Carri !-,' i RV ,,itdid ,7,,
11 , , Per jes onoe I ;I, lrjt,0,hr- I- pitm q- Te
L, I , i:, Miihenned el Ala rid 1. Ill,. I., I del M " I -RIit,,And. ,Ion pitt-,n di, aylltli, Y -Iiibrmol- 6,ani
11 I Z- Prtmii) stibrvin", rl 1 medr.*.$., I. It.i. I 'Jirpe We 1w M.h..,ed its. era :i esm,,,t, , rIE -, "'c" ,,, I l i ago.
io, p.lii-i- aerios -Proh;bi- I ;- 1 tei- ivtpuiinl cr, it C "m ,-g-, Illt .l pbu;, U 'ittil ,tbi-os tttim4i diactr ,l tar ,eejc-ojalbTnA,-r, di-!j:.
b;. peril IN. 10 at. is
.1- t 1, r- 1, i, , 'I"I Vm' firi) 'I. ,, -7- quell dl d, I
d. de M. L-., por Initil opl qn d I L. ,el- ; q.ien I di"t All- 91-ta pa'A
t, il. I 1 Ill, I 11 I "'f, bil- to ita;
11'1 I del litiol, en fin, en donde el. alma de. I .C* -e "'u"' "'itler 1 al- -dits, o ,auttai-li-n I- -.d S, Mnimt-, i -tert ditr4
,,, I I I z I I I 'Itc,
t" N :" L r , giwi ,-do ""'ital A!I.l 0 sig. imt.: iI 1. i Meet de Maliri 111--dii, Lidy. valmillob-, e.e P- it rom. hac rail afitill. earring hate -obsWidt sir%,i6 a dol patniis at I -- t- de mi-h. l, -Jmllil d
,-i?, 1 I t I I L' ':' l tar 11 t A, . iiiiis s e Pirend,rit. 4*1 Caftle do Xsetriii;
I" ti *it ", I ,I" .! 1 , :, -, I , -po e. am. .-- -1 lielel d- Arairlite, a. import qut anul;6- M tl Piilti) io A eil it i iii- I Ntirrosil 7 Equipatunli,
1,1 t I I e .. -W-ei. filo.l
"I, I -, -', 19"" y ,it. 1. .-ft. dt y de Ll- 'at ao 'C""drr ts' l de"
"Xivii c "Ll ,t plrirl w1i M
I ta Chi-t a-,irsta, Mongmed-elziz, ooan N6 el ii to, Y P jo. lliitii
, ;t, -ti7,i, I. el u s' r1a Con Maclmei 31, 4' y P ill IM Rei;piiles1v
-1 Q!11 i Lt-K -- ztgul mituralima, I a. I., seatir la idx, y eso an Is lit
inu ... ,eg.,..r1,0 ,4.l e--, I , ", "" ., an after .g., at rel de =is= del Mojaisla, 7 all n10r;- jut tratato de problentim eet Llaeai I A q )eglog
- jI hia or-id lo a, mor 'en I 1, -',t-lo ,,, al !'d, -I -1 uAl Y arMbli, y P27A 101 4. d, pal islatalm Las id'iet ol ritlao arwt. dt la 1' Etta .- de lia Preilderitia del C61leMo Pr4i't'rejel de M31itirost No,".
1, ,.' q- sit 'o ':r" hay qua P.110i. Stilizia T .n. 11"L6. it.11-1. L del
hall articedo, I, ill f1a,; d estas not", no political felitimerl no t; 1 fIllitIrtii tcri P't11 11 -, ( -, W-sh.ki por .10d., est. p..b. 'a- enen ati. I" 1 F"J.'p-all. de rwilligtity, T Clze
Ill I eladn: Lu r1litt. -- iiible el gll- pil de A c;etaii- tiles imaneebible, Diict Imz- y ,4
t.e.fies eatpll!. 4. que .. .ta toineudenti. ,it. In ,e ,urill le, 'nnt,,i, le iobre I dt, porq- I& sctnal
I., i, ,!,- , -' 'r u Is ';'h: F-, bla, ,,in I oi-ji-izili!6 t6ii-a
a
L(m catililicos urtirersim. M - t ,,, ,"t , r u y in ,egen, ia dIti Miniiiiaio dl zdug.66, bli,;ma d, 1 ai It anete )a raillon,
I It 4l ej que estas lines ej trioo iele,,tual y, en ealia, identided de d, A jsto y Lligenim del pil r-- d ninil In, itiia -,-"., ...... I n- ra, In, I ,,,. en _.,it. .iiontari"), en farar del Lcuador ., 4", 7 "' 1 -'-i I ,,, loriintr6 m Alail t, a I 4, id-b- Y. irait-rdo ron ig-) ,a Ior- de ll dil ?,j-iitejr, Conio
s- ron, ei fartio" lltiri de 1,11 1 An- --!,id p-I, q., dirijan, 1. -:it
I ": , se.li-i-t. .1 p..t. dir Glll I i It q- 'i 01i 17, r, pt- ttrin v--,, 'el F61 ri ;,.j-' ,, ,n- cil I ,,,,,eh. i, paribilided ill one Iii, f-do, ,, ,,!--, "'t ir"Ili .au..6io,
L a-,-, I , I I I I 4, 1 Pez No Win I- Inia 1, c 1. --F I it ieitrea. .1 full- 6it mi. "'A del V-1.At", I R 1. rgn,!. -I q i, ,, rplititit, "in- iIper ro 6 C,-,bi,
if el* I oil .1 pret it, C.b., I 'Itl pala
'i t i"y 1 r, I ; I I I" i ','- ,ln".' o" Pol del ,-!rl, I Im vaip-t,! it 'in, C'edit"', 4, q06 ,t ll il "i, w" di, r-p1jitiirit.
-1 ,, ': I I ,,, 11 I- I I I -a r-dis qua a. sea p-,Il 1 11- it a EA TPOZ ill ,,,,,, ,!, I 111111ottl go in'c,
nPA Ccil i I Lis pr..!,,,,, ri--,i I, dI 4--it- ., I ,- ,rp, til -ip-i'l- r-1. 1. Ill r," n, Intib,"r int-, )F, I- ,lvi- la bat'n.
't, jilor't" , ,, -',, 1 I" ,,,,, -;., ,- itt, ,,, q.q I I, ial i:" I "', Ql, n ";A, 'I'J"111", ,, ""I'I't."", q- 1- ,t,, d. It d"ll inil
l .1 ]l ': I -ilelil 1. witp, I r dediml. l. Gi
era, ,3 r"'.0"', ,;i, I 1 --100, y ia 'I'l Pza, ,11
5iiiia Matz- '-' r ,- Y 1 (it ram"As im", it, .,:t t 16* i Presents. an rr-, -- 1; ,, ,. - ,,,,,I , al -"",o de do, ". I de;l, - I "'it 'eirIve Coor'n r), il ,lit"ill- ,I l de ,1,Ie ... rii-itirri.,it e"s"itu'da
Nleradoe Vill- :.!,, I I I ..ei. it p-, 1 ,,,, ,,.t,. Airsifiet, I v "III, 1'. ril I It"I'll i'r ,,,,, ,,,,, ,,, I--l!"
,I I I '111. Iiu. ,o1.1 "-' , I Y 'I",
V F IIE LA I il: iiil, ,, I del I I a. ,a Inne", ,, -;'a ,,i,,',,- %, J, 0 a i hni,,'d I mIriist'ilt, d Ed ......... .P-I, rtllzz t- 'i "' bpato
n. ,I It Col todati -1 7,,I ,,u-,,,,._-i- il --,,,!-l rt"In'! 1, i, -11'r- I- ,,, q.e a Le --dist. te-In. .q.t, 7 r, erl a 'idi,,
11 , it. Ial trojoal Y, 6,-- luee i"', I I ", , r 11 I v' r ,i,%n iiql .' Ili
I I 'o." n :il no. ,es inAt-i- .,,-,il,, ,ii Ito,. I ", I ",if P r )- de I-e op-c"tp 1) -'ede- t hatit
,,, 0 Ile- I .- il o lielit r o oe or- Quit is Mae A.-ur .-t,. 1. q.- 0 ,'I -I 1 I 14
ibll I'll 1-it'.. ,Iii, 1, que lia algti que hiter p.i 11, r-4 as -6.0 lllotl 11111 11 li -nnill "" ,il". iniij L- .d I a ea-s-M-l". 11 MKO
t" -: .-.1. I I or 1- 5 it a--' I-Ial ti, ,,, '! r.ml-lIe ,
I
I .
A 11 I
AM M 71 DMW DE IA MARINA AfARTES 16 DE AGOSTO DE 11)49 PAMA ETWO
C r _4 n e a a n e r a 7 ___ -'_'

Par INTERIOR REGALES

PETICIONES y BOIDAS

II- Ag


1:-1 d,,
ut
CrI ll di'!,, j-, A M,,trv 1,,F

de
d T-,,Ft. Mio ,i Ar, I'LIr S", ., [-,a do Mecft IWl
or,rl t, Fit; Horario de Hoy.
N" l t, I
111 1111W, AIF,,: l I- il., FA-_ 1, '-itx F":__ I,
I F
IF Do las Ocho y 9- a la Una
A il-- d,
61,",
t IlIF, CI*1 F'r-, i" Reemerdo, qvie bay, dfit do Jornada
Vertarliega, rip, mi, howin v5pv, lnll
don mho y mtdia de In mafmns, a
'l-, d, lar'le.

aml ffrflpr9t4 f0f
Is W.9&a& Aarliny R11 1,
A
matf-so., Z7 MOVELOS. dt Co- j
bli-toar to taut" tlAxtto,% 3, _d- 1,oa noti, Ch1q.1 Al-', 1J,_ r1r, [ ,b
vertlad- ob- naaeottax do I- -" f-d. b-q
ISO b,
p ... to, f- to 40 11"T
C MRTO PERSONAL Z4,00 on 1. VA
SMVlr'S CC-PLETO aooaras _d. ploa., do Noo I- a d At'
00 A.- o, ttio
1- el 1.1n i.lgmem 1 -cit. L. baLrrere v Mat, It ..h.rli Al arzz Mo,a L nt,
no btlltz d
-h-ri"at 6. 11 ad ad. dl efi., Pedr. Al-co. M, La Coza Preferldia p-ot Tod= lm NOFIAS. 5 c
no d so AI y Z-tfl
JI;italA-ig.,
de Ur. -t1i:mom VE APARTMEF Fos
g.'t"
menza a
cm d,,, ca"c'. y 74 "T"a10 do- 'C.- a, n
toa'ltL, doll 23 -to do dolli..g. Marc. -a Jel F,
laz plifmas mas "llas do'! taipitu o 4

,Za" o, zz"." o a,' dj.
d'
a6'. prmn-,
-to tial.greg&se e"
Q," ita
Lfs- ba 1, at- .. pr
-;,dad, 0 d-rad. eal tt-pl Ne pry I- -ttaa
Vedado p lmllag,_-, a!,.. i COP ert f
P11=1111111-oic I.,
WJ

7 *or envase...
*AOSENDO VAREL A EZ el ej
,=-r itmatob. con ridaa n,
ADMINIS"ACM2o 0 do tm.
AMPL As REFERFENCIAt RAV- 090LUTA Y e, W gi,.dat un- ool l
to -A If- delim & d. hem, -d em dtj t
GARANTIA Y PROTRCCiON PAR, .-RES" p!' 1.dml bl-o-, 1. -1 c. m t,Glcr ALTUt-, 11L loa, boo I
54, a V

>
SUMERJA IN AiA 1,
Wm
pon, q. d. % py y d4ol ;mpt LA LIGA RQUIL A
NORA
do alentim, immos'le W4 C-4 40 to to. 1-1 C.b d. do o w, rmlibm i-i-d.,
fod. o- gic y h-citind, y co'. ettl-,, .194 1. py, -s to ato tw
d dno y Eta Moot an lu-py
% cy, at Wl. t CON rvpy vecIp'o I 'no,
pl- I..Po 1,, -4. pofatf. an
Mt riquiem d. _t- j -b." 0,0.0 y Doadit of
D cl p1loffina. p,;-, sarbRo cpw;a,4 1. d'
ll-y -loa, it- och, 7 Ito- a V


d.
Ilt cQoo do acte P-. Foos, 01 mfik 8 miss futt"a ammidli.
RIO dia,-m In ... e i it i"
1. Ina.- n t to_ _014 on p, ttalo.py. Grooltale IV gavase hInost,. ,in do ,, fallctrni.cto, pemo.bl* -Y hiii-0146 10130FILM, YU-py so "noorva Ititsto ....
-I-0- Wata ao to, At piadoso eo Inoll." 5L oill
y y 4ol,"firiko h.$?Q W mal"ato d* Crawls. por *.*, $onem
In
d no age ommipiram" am naft w",ado UL MUM to
12. Paf,- -igm loa 1 16,
to
doclorm Jc R.fL Ar.andc y ftt,. caa i Waste lqjmd pruat'a hoy W"nar of 40WI 406 lv-py, y
to
de -,tnlll. SU MIJOR COMMA "R St.
I- it 4

V""'a

Lui
d
rt ;ir
it silleT
Fl d)
_ao r.
da, X,6n gri, y rnotad. 7 11tvall, =nbcs- forina _o CjcajjrA ds p.)a exftioa. st I- Jioux loomplamentAndicat, con .1 bouq Iota. m


T
C -71 V

Aqnzlo 20, 21.

E L

NARdsSEm % istbit, 7 C.
ct.t,. cooln. V,
"V,
Ury
PAMS

pl."o

A

Un Perfume suave,

sual.. d;gt;,,gu d


LADVOW COLONIA EXTRACTO BRILLANTINA

01STIVOU100RI
Alta
1.ntz Dlzp4wbtm BIENVENIDO FERNANDEZ %
BERN!ZA 11 ULUGNa, H.Jtt26 mmm oz,,CrPAGINA SUS DIARIO DF IA MARINA- .MARTRS. It, DE AGOSTO K 1040 00 CM


1 (4 df 1,08
Aboata Ouirchil I [ Ittlpiiwlor i" 1. 1);pJn1-1iti1ca Nitirdia Chiua Por CARG1141- i

CA A
por mia Europa
1,4#5 ingfpsl rneitilron Ran tlefell-'s y froloig en 1# t C NIA
pifflAff (le 11f)ftK honpt. 'I enten un i lafiffe Cf
CA
E pl"vfn M,-, Iii7f, Citidadant, fl,
t
to a]

11- hll A itil Jht-, f,- i hI, 1,, li,; K1rR.1SF1l'1i(;C1 1 Icl 11

d" d.1 6V tt .1 11-ot
A "We1 'pi1, (;t- PT"
Y, fllc!
"n IV
Y- 1.
tit" i I I W4,ii U.W-do 4
it-u
1, 1, tit- 6"', It, il, t g. d-- 01 K11-1C11 11 4i,
It,
Ult"II I

it t- i ;i, ti

-tj
t ESP r4pt,


NIP h4dot
KI I"oJ_"tti, ')'I,
00 1, 11 1117", j- t
tw!, I", I
I ijudo fill 7-",:;0,(100 hift"Ifitior vf rll lop
it, 9
e zonmq 4wn ,46, ag re lwofllwif fill 1111"It
Hit idii utt !it ii, :I, 'T it,
"I F-6, w- q- ti q I,
arcl- dt "'p. r--', J, y" "pd, f fulrninaote i- t,4, -il'!-I d it. I VIWI
W1111A no d1be CATi -ii
f;'o, ti.clIn, For k prod-, I'- -L,
1 10
I.. l extictli&a, It- pw-tl t "'t, Jde Sin aluden lo. oficWes
zillyi. I cortf.,i6at dc I., t,,Iw, I t,- -t- 1 17*9
,ado A ,b. 130 cl l pa'ad. mr, t It"
trutstiones de Mnor impn.ll ptlr-, t- it
que 6yan pol mi., 'n el in- d, "i dCl
Jazotl El tijimito Sc, 11 o s a, ia 1105
rtspeto per el widad.. Mal iittiididi- C a r I o s D Avila n o s d
.dtlw .. irefituill, a ttec-dtd ,
olvi-do el pocler I'll n Pq f "r"tn
acatarA 6rde 1 f, "K
El wy probably, p-i, '2, 1 7 1"', 1-11,,- at-,", 'it t"t" d,

fittill Cad fol IDS ofici rllsas ]a ON]( fkrrorpi, (1, la ptlkica nortt atlnericana. It.
g.6i ... o, nrl comprornewl- f1l, i i na riup a political en Asia, 4, YA III
q- i te di6 'I fulminarl Rolp III -!-I' obre una grits ep Y-- ns, "Itc- -tt 'd f",
r, Sc. e.tait figuirs'. coo Z, i itt, ii, prtule- 11
"Fill T-, 11 1 Oil 11 T'
up decytr..'rnediaot, el coal el bloque de la LR55
Millis- at 6 par!, '! 1,,4, li- 1 ri't, rt ... rtg-tp. T"
la militarel a no menos & w-crl 14t, e 'as It,. q
shoS jfe, h.ce penas una C'. Il ry, C-ktlo "UU J,o,, d, --r
------ vid- P,
til i coart. It'
rival zayim el climplial d- ]I, -,i% ,,: t-- I p- i_,
el poidef en Mall n lua oc.Sl6n, 1,1ii, I t q"
0 E siasp .. pec. ,t f-", i-, Fri, M".
t., IDS ofitiales. quiet IC ta6ar- -i". -o mrote Q'i- I
Y. doliltmerre. el Sentido Nlilico, it, 1 ,! I, -k-ii
V'rh-lit
l-,it i Dlltelis el .. p .. do -n d,
puestol obl-s lo, bell d- p ... ... t1, 1 t
cl c-Pcl Kallas' I capittin Fit n li
Dice: "Niolotov. sit, "'i"
-toA66,A"M.y d"t-'J, -iilit S-m% p- 'I Al
Ii P d- La IiT,i6c ;--i, I I,!, ill" I--,' rtd1% 11
et AA.
cow's iA en tartar a w milility's, I, iI cltid'r ut.chit,. mttt- 4 "Tool,

Pero. a) p ...... .. n ht", ,i, t- i- I ,
I Tiim T-Ig
caida dI 3
printer rn,- tm. F", mer,- 6, 1, 1 ll :-I It, 'Ili! S- 0,1t,! It, llt!-b
de 11,-,
gunds, ciudid tit j4dor B.o 1).1,
2wwo
Lo, al h- 1-,,,64, f--, Ii tit:
Toenortierl 't I I lit dI 11, V
idl k, Jt
A,

It it_ i 7 i
0, u,
- ---- -- --- -- ----- ---7, ',l t DE VEN-ZU--1 l 717FA'
"r CANAL
'l-', etril- CE OPORTUNIDADES QUE CON SUS
:12 A TAS RIQUEZAS nt a
ltat7 "',l !-d" IV. mr lntiiistn. Iltlr.
PLAN BE BENEFIC10 PUBLIC 0 DE LA :- -, "' I ' .... r- qi, i- f, pt1ti, 7-0bl ain-es y Tul s' u UN Cl
Cl I
'-sitc ER il-11140 0 PROCFirso Y 1.10dt, M- Ti, Turg
DERNISN") 7N MARAI, iO CON
-IL 0S
i -f i- I.- 1i Is T Ei -,'-'A DE SIG' OS
COOPERATIVE DE OMNIBUS ALIADDS it- -p., TRAS ON LA BE-LE
y JgAcr I" 1'n", PAFADCS.
R.zocradonaz y B-olatow
Li"t,
PRENIOS CORRESPONDIENTES AL SORTED CELEBRADO itiI i,j 4,;,-_ ." ",- "it, I,,, pIct. d'! PRADO 301 TELF. MID224
-a 11 "f-, I ', ",,- 1" p .. 0 Q zu export Agoura do Victim
EL 14 DE AGOSTO DE 1949
it Wff#&W,&R 11NU
-'riytwr Prwriuo: (4-39- )7
Fil Uli
Amalia Esf6vez, Rabi fDolores) 608, Villora. d',, hi,11. itit9t, 1, 1 Al09 3SW de, distinl s Se-,'ss,
a It d-,
d, 1, "'
Segwiflo Pr(witito- HE -5809
rill
Benjamin Bermtudez, An onio S Miguel S.n.,Vihora. dti lit l
d, C-,
D.
8 TCECEROB PMG0S 5 QVTN-fOS PREMOS
ME-3969 Marto Tui AC4891 Rodol Larcel _d, y .-ttd- Et SEROR
Ar'1026 Francitl --wit dtl
N- 7-, TtFH-1013 Ana 1, Ferlexi I- 1- cAIII-1,11"
DC-7389 Rasta vcaquor. Aada randifier. RA.-' ON FERNANDEZ RUIZ
--ofto
RA-8633 Maria Machado. DF-983S Guillermo, St#Wtmi.
GD-14BS Pedro ll Lb- HA FALLECIDO
-cficiu,: n l1do !,:I- ioa 1",
AH-2183 E cl Correl D14-1342 Ovalinda Govatiltz r, 'Jit"a
--nc -- L. P--t,, ltil%- dt Di&puesto si, trt ,,Tro rqTn lho,;, m7rio.,n !6 a lap c a ro de la tarip, lo quo va.
v= no
FF-5"5 Rosario Lem HC-399 Pablo C=C)V& hntrancs poli!ic-ns, tliobrirton y dorrl6i, familiarps, itiol a
ctt-l"16.1 --Ar n A ....... hi- Ulos locra los nan;, C, 0,. 594 PT mt.. r--: -=!es pcac, !os tenotdor 5 It, -w r e al sirvan ii, n urr;r a la cana morhi,,tici, sitr on Jcr oa,!M
,I- :I1 p- -a diti afli cnmpmiiar au cad6rveir hasta ol
6c- ltstc)s n martoz a=quo las i de deoe ti, las leflas do d,,, Oalz dcr No. 2,55, ent o lit,
is r
aj. el I, Witt- "'t", lud. .1 lutd. p6loli-, N. >,,critara do Col6n, favcr que
1--, Sone, s, :m disont- as Se: -,a distrtl s. cm,
canl 01 ptl- ,It,- 0, L. Huba,:l, 16 All do 1949.
6 CUART05 PRM 05 9 SEXTOS PREW05 yl t' '1 01 -iT- -I ,,, Li,
'n" iti- .... f 1 -111. dell-I -1, -It. Ho Lca*tio Laptaro vii do Forrumdox; CDcca y Aperaosa TorAlixidea Ru12: Ca
fl-0016 Soria cwbaua. FG4952 Lal Si6mchoz. men Larido Ltn"yro; Armando AqWw; Carman Forri ml WE= Jcool Plikez
Fl.$819 Olga Heco6xSdoxl HI-4094 Dii, Joaquin Pefialvw. Q, 1% tf, It- Till Tti, c, A i'i Lw Nodal do Drlxlqulw Viconto Expcilto do RriDgWor Laa Mcalra, Scal Armando,
H14 212 Aida AyDo. EA-330' 'Maria Ndfi= t-u 1. q Margot y Dulco ATui=; Droo, Jvli Y Joz, F4.rlquo BtWqW Lal oe
G -5919 Gustavo Brora. d-Wil del 1- T11l,,61 y Y
H DI-3995 Go Gonzal.. tcl -,,udad i.,11 i*zil Gatt=do Innate,.
CD-2445 Concepall BermaL Dr-3259 Luin Rodriquez, qUe a p-li- trI 1A
GB-4558 Ner cida Rodriquol AB4239 Rol Baoqvo rornpi- c.u I "u, t, ,
594 Px,- ii, i nztier para los 594 Premiios adic! r -iltss v- qu, 1,,
do neron ountpo la&1,qtrtxs do do esfor; rmMoTo$ 1_:1q- a8 11,ttt'"I's qii1AI'h- d'11,111,11
11 sari" -: p-, p"
socm &t r ns, FUNER"IA DE PRU40A CLASE

Lo PMONAS QUV MGM 0"09 Mj. DOW PAUR POR LA OFICINA
PMNMAL DEL PLAN, BELASCOAIN SM Z501MA A NMA DEL PnAR A REl BERNARDO GARCIA
'I- Olifica u Av
rl 41- ion 1,, It- ZanfcL 415. TeWonog U-2310 U-36SO

A) M n DIARIO DF 1A MARINA. N1 A 1? 11 M, AU)S f DIl fq-119 mcim siM
cx6nica flahancra


..........

fI ....... . .
)I,, -, d"t ... 6,
III A,4P- Tratamientos

F"I -,;i, .","I f, Wv
-.7
para adelgazar

in

y ma
d! ntenerse


Esbelta

-!-t d, I


LA tialleza y 1. no 0610 Oun
p'tti.onjo jo 1. So p.0je 'W
Eti honor de Rosita Figarolft .41rar arolft .41rar z 1 114 y tenet Una f iuro 'chx a cualquier
in riliatto -go so v; ejqr idov Can 1. feviii Stfi-It. FIX -I., fata, rl'aa R-.tl 7.01" ,Ilr wrl"g, jtjlq I'
V F-dlg6n 4, T-f. (;,0 1,
CONS
pt ...... .. n .,619, r y vp figuira 5' 9 7 y on p,
LA tillit 1 Fecuti quo
4 - tIr") -.jet gerIk far, j.1- -rrill 1- onto

Combat til ocne, V COn su usc) desopon I por C '-- I., I-Ao, Much.. do noi.ta pavecen
yA to
plefo IDS espiviillas, moncha3 de 16 Piet V ef salpvllido. rniontrap qv, tfv Ja mA.
jd -won, 'For u .061tex tv-66" y
pmd.eoo do 04A.." *14040" r, Iif, Woo lot bomen.jto que Its
CINEMA DDIAQ ILLAVORA, DE AtNr 11717
-NDRA MA6CARA EGIPCI v A

ASTRINCENT15 DE ALMENDRA POLVOIS FACIALS ------- jVivjerf,, lorg ]w
ACHITE OF Al-MENORA f
A
i Nitt, O z
944 oaaedw# at 1- 60, y 1. C-0 ?Awft, 1. paiow vega ri., qit
p" dr GnIdo, M-lo,
to; reta',, we$. .i J i, In vi.drim y STUDIO SVEVi-SE
7- Linta y 2o, Miramar,- Teh 8.6374'
7 Ttzu 0

F,--in'dc
imbirt prb 'mo. K !a -ribaiad.
dft.-- do ,.pa, cl.liuiia d at
Ammana Fuste "I- d -1
Di. .daa zall-, b-A- 1. -;.- Go
Fo-, , , i I i
-W- y Eriiriq- Gasi5n, j1-tr
J, 1. a, P cjm Para
dm Im orpovra -31 Ab-, i m.
DEL Fj" Gan~ in
of.ti. qasq. y r. -i Marla T, ot Fri .
COI IARIAS p d -40ir 1. gr.di 4-7" -t "', -9o, ug. tinr L6ptz Alfm's,'
Doap. tguii:jn -1, P-J. 1. Direeclill dt 1 ArVAIRIN An
calsTO-VIEW % .ANA
C D N- !7, D F,, 7x PIAZA DEL 114A,' -1
pr, C- C'ei on loll&, a 'I
E', -i6i i d, 'i GUUMN dam, u fart.- En"Aan- A., r, 1, 0
Ernin. G,-Ii- Y ge, po w, A,,&Iie p
-16mite sc.s m, gupe--deme DIA
q,,, DE 1A NWRINAj- L". joen 8:30 a, M. Lut i W711124M
C, ") -- n- 5- M J .- ", mcm!- :-L--y
I~ c,-i& npocle, Tame; n iol Vlatrleula alertt: de 0 a 1130 & m I do 2 % 4 li v
atima .1m ARM qum & 1.
jlen dwitw jo.. tim*d"taI,. ,inni del DiecDtairiSfaeote do LUIes a Vlorieft, torl. de to ci6n do Re
-wrl I.Quo'd., mist. dp anel"Iside, to
-- W do me&- Figgiff."d. SERVIC10 DE OMNIBUS 140DERADO COSTO
n P-n '46 It r- iA rrii y &ct"l preal rite do la MMIOS PUPILIDS EXTIMNOS
ab*na. Ct- 5n do 1. Playa, del C.Ino se"It y Ea I I d. 1. Hobo q at
a di- Ithoy"urd4al ,;= U ;&elnall
Ailorga, distn' brari in at VrArado I !a "Cost fi-nee Joe Caxtafl4k el- L', y r dwtor Pi j iii SAmthga QWze;q' Bacaldf% Joe do
J..q.t. SuAr Otto ricidista: at doct- J-q.ffi y el SXTa Valdta Adrido C fd--- P"
Tarnbika d. din hn 1., I, joven (cmtIriu. 1. pis)- o(VO)
rjuinlin Ba-et y J.Inpin Vid., El d,,ttor Jaelluin Viiials. pr,,flMemordniduin

socid]


Boda:
-SYlvi, R,,meY2 Valdk y C1 vid., G6,,Ii . lag 7 do 1. -dai, Ict Fgaimlist",

Compromise jamoroso
Ga,,f. N.- y A.j
A -iO Martinex And oa,
Coektaffi
-En at Habana Y.Cbt Club las a V. xa do Joaquin di pmda, an do wu
art*,
-Mn at bar 'Sacaidi a a 12 maridiati., = 11 1 1 /"
Is ctVT, wn 'Tut Iij

-yr, at Lyceum 7 Laan Ten. .i3 Clul>, A In 6 V. = A
cido W -to insti
Maestro Josi Ardivol, Pot w 111tima obra owalcal.


-4-cluln, Ttq.. y llluk i
.......... .


Una a"peci'llijed
pffifflas d in


Shia calidad Para bring] SSnthez- Romate Hnos, S.A.


del,161050 ArIz de Is Fronters
OWN e

Una COMM puva
4kt titaq- d. quo Is VIWAS At POR MAYOR
1. OWAA CUA MS=M&, VA, SM Miller" $UCE9014 DE F. SUAWY CIA.
ar,
A PRAM FIM Y CLk
C.. CRAh ME2COUZADA hwridm*410 jolafX-1521 Hobo"
ta vafoiii. do -4 do -jores WAACELINIO GONMEZ Y CI& San
I* 4S) Tffsf, Ak-3364 Hobo.
PRADO HMO& Y CIA. $an Ignocia 254 Tolef. M-3859 HabonacAGENTS GENERALS EN CUBA

1. GAILILARRETA 7 Clk, S. k Mericadwes 113 y 115. Telef. M-3987, Habana.


PAGINA OMO MARIO DE 1,A JWINA T)V A( W 10 DF 191" AT -"Xvn
Crlnica flabancra

'j
NN 4)
:jttt- y
1 1 "t"W- ""'i j- 1,
"p"', ;: t, ,
Nile, veilr ,;dll
d, tif"ii y
1, f",,, :(I, !:-' - 11

46EVA99

1 .6, t -,
A C O -----------
MAR
1- 10 DE 1A
WSCRIBASE Y ANUNCIESE EM FL DIAP lit
'd,
-ti

HAVANA MlLfT


ACADEMY
d, P, V. mctnjoll
iWEMIDP, ACADEMIA FZQ

j
Dyl PLf"[P40P14
Inglilturrr dr Alwltl


iA J-- A
tat -0 ,, Al-- I~

Pan


it
FFL)DERS, h P"i" P- 2
A
CO.Pli ... 1. b.". .... ...
"rsr .. bw6. y V. .-d 6,- 1.
& -cmbi,,
mid .. ..... iorAdernft, FMOIRS hate mischo mds 4r
---------DISMUMEDICK RIM ARIA

FILTRA Flifti-dCIRCULA SESSION EN ESpAROL POR LA MAIANA
Y TOTAO-MTE _,N I'IGLLS POE LA TARDE WNTILA

BACH E
7)

TC
,Tq5TRUCCjON Y DEPWTES
arm"wos y I'MD10 PUPILOF s3_ PVICJO DE O M-Ug

AIRE Ac(D T A
GRADES FACILIDADES DE
A P A R T A D 0 t VklrE T E L E ID N I- I
7,t! t I '0.8
2 q n tw(i) v HABANA
CMM 4STURJA", POP SAN M, TELF, MM? UtOiA
EMS= a


_,Zm"


U14 0 i 'ArJ", ldo la GRAN F"RICA do CERTMA wmwu U

La GRAN Oman

HATUEr1
Ith ostos moderns y enotmes dep6sitol de to PlonfOr clOl C tctrro d* to Cervezo Haluey, an to Cervaceria Modelo, como Pn 10 de to planto' cla Santiago de Cuba, to material prima -to moltv y I l6pjlo n*ofts 4que se reciben en Cub;o-se transform en-ooldos arom6ticos quo M& torde, despuis do un vldadoso y 6n;co process de tloborac;Zn, so conviertftn en to delicioso Cerveza Hatuey. tiA Soto con planfas, equips y moferio de supe i*r colidad,
VIA\ puodeproducirse to mejor cirvizo. p4zey, La 'Gran Ctnvxa tit 66.LA QUE IWAS GUS"P or su sabor W9004"'O",
APO CM MARIO DF, MARINA. 1 DF Al,')SfO DF 1149 PAGINA MJM
Cykiira Rahanera
En In residential do lox pr,,yr(mm de 0 fdfli,

El doctor
... . ....
A --M, P ;'-,
to "1. 0, V U na reacloll
Fidel Mflez Carrion
-z P, r1r 1-!. P, '11
t ,U joya.
-M 0-ida
comlaco on corcul"Icor I, In
"Untela, qu ha nanioaqd0 eu conAll
vadn aja cafl,, Lineox No. 751 0.rufn ". 1, .1 BW i ,!, 6 N-1
ej %Wado, on dondo conoull=6 tiobro U fan6w'.,
empact.Bdad, nfEot, todG2 lot -bi- Ci !7
Ial orablc,2 do I a 4 pm- oxcopto I- -o PW y ltuct
M0410tntl, fttrnou; ptoviamo 11 h so -n It t
Ow'd"n do t11--11.
ft-- y to jo J' Xt. T', it"."
quo j= pont, dm do, os do; Tn,, pi-, 1--- d't p.,
wgone'lo puttdoh ous clisnIas hacerl= dirocia I M U 1-01-id. t 7 MD
U 'rutOM6,ti portilculm 11=-do par. 4r:
0 oblmc, at 09 y S ,Itorndo do 10
do) Pn"Iclo folof6rtlco m6v[l comunicaci6n on,, 6, 1
at 2047. "fn -1 !a d- iv,
Ti.- do P,,ig, Madre
do 1, d

DR. FIDEL NUNEZ CARRION j 'd 1, 1 ; ouk -qUnia 781 0sq"Ina Paz"
"Imn"
v D A D 0 lplil.111-t I,, %P,
A! Ilt ul I
d, -Ov,
Toloforto Ta con ulfa dot owo, 1 --0- B mvi. L'i., jpm"ntd :, d, m
pdrodw r-8007 pmtl ulmt 2047

'CITACION
f" I A tn i P rd Al to VA
Arl kin'l
ds, inip
A PROFESORES BE CEIBA DEL AGUA
So v i.do P-f.-, <1'. Cvl
,011CU a a! FaTquo Juonil ',so Nlmi! c,, ki, 4 cip, 1'1 i t-f Ab Lourdeo Curvajal Cneri-o
nIT 5 ,xci trokir cti)nto, (Itg i, D p",
d I lir-olg 17

00


R-- M-' G-,,,
4 0
-drt
fl- V

d d,
F d B!, 6-:o, A
jotni -dr
Tell. Centro Pri ajo: X. A'tot
3 91 .1 y t-l" r Kt
Y I! I ,O: -7 A P, 'I
CIA. LICHERA DECUBA, S. A. T-1, C-d, pn-n- -a' F- -d'! p- SUSCRISASE Y ANUNCIESE LN EL OM10 DE LA MARINAz
C- d,
y -,-0,
jus.4 115

L d, n e e se i i a dominar el INUES para
01!-hr, 'a
su vida de neuocios
C-n;,' Q -- 1 A 7 DEAFITAMENTO CO MCIAL ofmca ctmoa aipoclalo5 r principlowlast. INTM Ar-0 lniomalo t.Mbl n t do. Ios dom&a dapwi=oMoa:

1, e1w e. PRIMAMA 0 BACHILLERATO y HIGH SCHOOL
'Vo, ,

RUSTON ACADEMY 0fraAmiga de
50 y G.-Voclado.- N-rm du 09cinaz Do 2 a 5 p. m, TvL- F4495
Anhprgarij)e nupcinle4
Woodburv se Can
p4 C; -r-, 'l- P.,

1 1 doIto Ytlh-l A N,!

q- f'- M-!', 6, 1 3 111",

I
a YIi p.tt, 'Mi Cutts 10
wit, . tN
!,t-o
'N puh do Iditi,!W 00d6 d, dr,,Z -, ,, I
.io.t gr-db q- t
WA pkAy


Pitt qu"I. I- 1,t,;,pt1,, B"at, a, So- a0
er A
-J
PARA EL CUTIq QUE IN V I F A L k S C A R I C I A 'S
"It- 'N-a- y

W,14[40 /A A

to 4, tm modoe pov In 0I1mint(mIhA & gut hij4oi pot sv 6ptioio colidod, efon 'an. dimlaoto y Wit
siompro ffo=- 210 wo put.... tiamp4o
A

11,0SO TWO
DE CAM8#0
4400 com su "A
1.DA Y VVELTA
Ademis de 12 tr2dicional rormsia y w bo
pimhdad que mi-xice brind% a U5 visifantcS, u5ted tendr4 MIS cpowrtidades
CUBA Y MEXICO JTV de disfrurar s- v2cacione; (on ]as
,enf2j.s q.r le coffee d mu-0 cambio LECHE CONDENSADA
j1FU1CA41VA4 favorable de ta moneda,

"La Le&eiraC
I . 1. .1 -"--,,.,,, I,- ... r- __ _._
It,,
.


fAiR10 DF t-A MARINA, MAR [TiS, I (I DF ,V,0 I () Fiv l')41) 0 0 MkM
PAGINA DIFI, ---- I-- -- "I I'll, I I 11 I I 11-11 11 1____- 11 ___________111 -11111 I~ I 11 __-, --,-,-- --,,,,,,-----"-""'----"'--,-,-, ', ,---,-- __ ....... ... .. __ _________ I ---
I 1_1_111_11- I~ I I (I
Honrat-4 a la Ctiridad dcl ( 'olprc N to I i c i a Is irignigriff-ii6pil exparfah, deqe
,; I Cx6ttiva H abancra . ... ... . ............. I N-o i I 4. i a s I'M
_______,_, __,_,_,___,___,___ I
Ia coloniv ('1110mm I'll "Nor Vark .1 I 6 I i c I Grandes orixitoolf pit "Tr(yiiI 1para Cuba v/ Or. Vn6l ("(110ft9f,'
I C a s 11, ,,,,, ,, ,,!I,,, IrIll, -lw'oo ".. P", 1 't t 11) i k, e r s a 5 I
I I 'il""I"I' ,. ---,1, 1, ;,e"wi, e 1 lr",' ,, I --,--
_- --, -_ __ __ 1, M' i ,.,,, il,', --- ""'
,',,-,,I t , I I U,,!", V di, F, -1)
St, 1-Itfificint IIII'l i111:1"in - __ I , 1 ,, ,il, Fil, crioll" t1wrili-i"I., I -11 d(*I diat
It 'i, I I I II ,.It 1 4 I I )i ati ii) ca ttt lic o I -1-ill ... .... IT 1,
Ilia I 1, ii-11 E I t I I Ti, , I a lie S. joaffilil" Hili jjjtjf
_)1oftlint"Ilto. t ,,,Tw 'i, ,'! "t ,
dmlada por I'l doctor I i I i, 3"",i, ",""I'il;, ,',,ti ';I', ,,' ": ,' ', ,' ": -S,4tre till phlitit,4. I" ldff, riiiii.tar ans, t-11 [
F I itclilar , t .... .. i, 1 ; Y Nb- 1, -,,- "iV'rarif)
I I ,It,, i"111- I "". I 1. 1,
'i "It ,ill I I l.i ,-d, T, 1-Cowni#iWIn Elerlfwal. la jira diTt U
]I I I v r III f) 1, it (I i I III , r I i -Nions. La Torre. I "A, I, mi;!Ii, In, -i c- T- y n'l-, I I Vilillilif-io 1 % ,., '!-." ,
1 i" -, , "", I -1- 11111- I ,,, i a -- -- ---- --- I ,,, ri, i, ," ,, 11, II 4 ,,
, 11 f''IT, I -111 11, I i 31 I "T ( I,- ,'. I 1 il, A] ,, I "- 1 ,; -, ,"",", I I -!iI, ,I 1,1.1 ,", -, ] ,., ("lit ]'(T I 11 r 1 1, 'd'- ,0, -t-l I ", , 1," .11i, G,-,I!- (".1,1-- I-,-,t,,, 'i, (;- il ',I'
'. f; ,, "I I I, 1 ,,' r,
i ,,rl' ,,,, -' I I'll , I "I t I I _* i ,I!-;, ,', 11" : , , "!i ; 'i, if^ -1( ,s r fiq0 jiA
SECCION CATOL C I .""i ',I!'-'- -k 11, 11111_ Till", d, ii I. -Iii, t'd .. ...... iiFcc )N F's 11, I -o, ,,.,, -''- 'JiT _':,l:i:_ I t r,,",,, -, 111,11I I; P 1, I, I",
13 :, 1,11- -_I)l 11 'il 11 ili ,,11,7_'11 j r , ,-- P, I r li", I ,,"I ,- 1 "", 't;,, I 'i ,,,,,,,, '-- "' I Por CAndidt, Pol-11A I.,
Par hian Emilio IT ig I 1, ,, ," ,,I ,I ',I I, -- ;, ,, j l'o,,,hi" , , : , "", I" , ,,, .... .. j;,j- ,,? ,[,, "".cI C, -, I ,,,,,,,, I~ zr I 11ii ,,
'' I ,.I ......... ii ill _- .1 l , 1 ,Til 4o- 1 li I I .11
'm tl ql grarj 6 11 -11 11 r""', ...... I I I 111 I Il'ri' I 11 1,1 ,,'11'1,j ,
, I 11 I, i" "'1111 """, ' I -- 1 C- ,,,,., ,:' ,,',I,',' ":"i"li,"
*"r--' I~ ", '- ,,i,,i, "I 'I, r" ltifl li-d-111 t, C, t:-i'_ ,., :, i ,,, ,1 ', ,,, 'i" "; N, I I ;
I,,, riiii-, -ii ,- i-, T ,ii I "t", I , Tp ! ,I,," "i" ""I t 1, I I I 11 Gi- ",'-d' "' "I -7 I , %'Il,,i ,11ii ',' CiIlT' I ii, rllltl ll I
), , "' I r ......
, ," I ", ", ; :- it, 11 I I I -i""T ei ITT', , I I ;,, r., 'i, -,Ib,-6 el rl""t", , A ,'If,
"t', , I I I IT 0, I I ,, ,,,,, III, 'I",
1-11 ,, 'tl"d""",, ,,,, i, , ,,, I i ,I 11 1, n"". 1C 11 I ,tt
I li, I- It. : 1, !" -cT_,7I,,,,,, IZI,-N C I J!"111-111, "'I",
7' ' g' ;,;, ,"t" , ,,, 1, ,I 11 I "I "I,' 1, ,i' ,-1-- ,1, j
I --, 11, %, t --';"- ,, 11 Ili i I "I", 1 r "" I'A lcio gailti-go
_,tj
!- t, , -- !' Ielifl il','ell I "',Tio" lit, niti, I i It, I ,,, -- I T 1, C', I r i, ,,
, I "' I "'- ip'l 'n l" n"".r I t JI -w ii 'Y i it"', '! ,,, S' e -', 'j ft. ''T ... i "'t"i5ii, 4. III
,,- ,,Id "ir ",',',',,,,,,""," , lt ,, I I I ,ii'yl_ ill *1 I t, I It cu"I ", Ili, i,
In 1, I ,_,f' _, 'N ,,t:- V ,,,, 'i I, "I '_,ti u7i", T", 1, I ,
Tcld. P Iir- ,I, CtI- "I, '- I ,,,,,,,I "'IT, 1 .,,I -1, Ir 1;1 I I I I I z '1 1 I -, I
c,",n ,,,,!,,,,,1 pi ,,, 11 11 d, I, Z-I, 4II, 1 i I It,I ?, I t1l", I ';.,-, - , ,: ,'It, it ,, ; t,,dr, "'"', -, i l ,,
I T j [I it ta ,, i I, -, "::: , ', I, ;,, ,- 1 n,,,,,,;- ,,, 'Y', ot
ti,, , , j ", ", "" ', ,:,";, ", 1 1,
-, T' "; 'd 1 1 ...... ", l" " till "11
...... r u I, I r ei[,".! ,I .,:11 Y el
-cr lliij I r, ii, ,,,,, I t,,,,,i;, I 11 I il- ,I ..... I. i 11 "I., "', .,t , tr "., ,,,!- 41 'l 1, I ,, ,--Jdiid
,b ti ", ; - , i z I I I I I" I I I r ,,, ic ,,z", r ,,, ,,, I a I , -, I .r i , i il i 11 I I I I L , I i , I I I i .1,
IT 11 g I , 1 I I i I tl I It 1 I I I Li I I z e i ,e ; r i ,, : f I I I I I I f , i I I I il
1i ii I I d I 1, I I ,,, I I I I : it ,I r,, I , i 1 i IT, ,- T, , i , i I I I j I 1, I I I ,
1i I I I I S i i (I I , , , j I I I "" -I," 1, I I il"t J, '11L cl r It 0 l, I; "; ; I I I: ,.",.r i", e t ,",I
1.1 1 ,,,, , , C , r, I I 1 V- I i:Z, r Itzill
,glit- I r I ',,i:1 % dit I I t I, i !I 1, ,r t, i, , r ,, i,, I,, 1 ,! I T-ci IT i. Cl' P "' I ' '. : ; It T r *' I I "T) I I', tiI I, I' 13 , 6 t , ', , I , i I I I, I I." *1 il t I : :: , I
,I), It ,,-i I I I I 1 I I 1, t, I ", , ,I 11 11 I I 1 ,r t 11, ( I i I I I t 1, t, F ',' I I 1 1 cl : p ( r, '. I, !,eT T, _,, iT, I 1' ', ', ,, i I ; .1 'I -tt
,, ",", -, 91 d I A dt, I 'I I ,I I 1,1 , , 111 1 i io -, I ,- t!'- i , '- 'T, P ',,,3" 'it u _', ", j -, ( 1;, :,,, I Y ""li" I I I !, ; ': I
v I i it : I u , I t I : I ,1 -, I .',,, f-- 6d. ; "I""i I (;iZ,, " , , , ,, , ; li", ,I, 11 1 f I I I P I 1;
1(" Ttl, N,,N i i, , ,,, -r" t- I z, I I I'll, :, -11 11 1-11 "I I
I i I !" '! I t ,, ;, 1 i lT,,,- d t i , I I r i I, d, t n I "I il , I I I t, I F! t , I I i, I ,,, ,, it ,, r I z , it, I "I 11 ,It 11 z
11- 11 1,111,1111, 1, "-'r_;,: i V ,, , , ,, I, : -i liti" '_, i U, iT,5 -. -, I I ,; , , t i I I , 1 , .... I ,, t , , , ,i 1, e 11, I .1 I il 11 I I i I I, I a i ( a ,I
,,,I ," i i , T t _, i', , , I l, 'It" ,,c,, ,,, 'i ,,:", r ,.,- ,,,, 1, z I , "' , ,,, , i 'I z I i it
t, t t, d I I I t I 11 I 11WIll," it, I- -1 i"11 I I', 11 '! "-,I, T ', Otli ;, , ,IcalI 'IT, "I 1111--l"I" ,'I'v"', : 4 I", ,,,,, ,1, I t i ,. il 1
I I I I ; I t t :; I , IIII- tl I ' Ill I ' 1 Ti, - .r 1, 11 1 1 1 I it- , , I I I "I, F, ,
,t ,I I I ,I I i : I t III , I : : i:; "", ,tl( 1 ..... ...... e I ,, r 'n I I I I I F I I. , M , I d 1 1, I I t I 1,
c" ,,,, , 1 i ,, t i I ,I 1 I i t I I - , I I , r 41 1: "', I ,', 'I 'I it',
f i I - 11 ,, 11 A, 'I'lli ,, I zlit 11 II t ,3, I,,, i ,i, A I I- I 1.
,,, ,,,, 'I, ;I, , ,I "' Ic I "I 111- '' I, ,, Ili- I 1, It,' 11 ,I, I ;, tIlfl_ , I i, ( , ; i'I' i'T "I ,, ,,,
dI M i: i "t M "TI, !,I t 11 IiTL I I I I ; i I, IT11 i, ,, I ,- ,I I, I 1 ti i- I I i I e IV : f iiii, p. *,,li, I- ,
."'ll- 'r !I I i ,I il, ,i I, r,!i!- Tt : I ,I I ;
,31 ,,,,,,,,,,i i z ,'I, I ... I I I 5 ""If ,, i'liT, 11 I il I ii, ,,; 11
,I I '.I I It 1 1 1 ,I T r T I,!, I I 'I "" t,)', "' , t" r, I 1, .. I I , I,, ,I , ", i ll I ( 1, a I I i" i I I I ., ; l I : nil t .1 r ; I i ;, iT j a r A t e
I I %ilii, I I I I I , ' ;, 7' _, I 1 I IT I 1, r ........ r. i'i I I ,I, .. ;! " t , " , , , 1 t , " it r I I , ',
I, 1, I , ;, , 1 li ,I I c , I ', I Q! il, 1, I , , , I ; t , , r f, , if", I 1, I , f , "I" ", 1 i
h T, V"'I"It I i "I I ; ",:, ":, ,
d, i d"'I : I I I I I I I 11"
'I t, i , ,, I 1 1 I t 1 , %I it I ,,, it l ,, I .. I I 1,
I I I 1, !Z I '; I I', I ", ( .... "I ,, 5 T , I , I '! I" I I 1,; I , I I ,
I I I I I , I tI;' : 1: , i "I'
"I i ",:;I, 1 I r ,r I I i, I I 1 ,,, I I T I I I h 1w ,
11 , i : ,7 I I I i I I In t 11 I 1: i ; i ,,, I I it ,,, 11, ; i ., I, ill
i, I I t , I I I I I t ; 1 , I I Ili- I I 11
., I 11 11 I I I I 1111 11 I ,, I I 11 I I I I ;- ,,,,,, ,,, t I, , I I I ,
I I 11 11 I , ___ - - __ I I I I i, I I I I I I IT, I , 11 I il", I ., ,,,I 1 ,,, z i, ) I : I 1, I t ,, ,:!, r I ", ' 11 "',r, I' 1 i I , I 11 I r I I 'I, "I, I ,I, I ,I
e , I I :1, ,' I r , I j,' : I I I I I I I I- 1, I ,I I I I I I I I ,,, ,, 1, I ,,, I I r ;- ,, I "I I I I I I 11 I I I I e I : ", , I ' : : I I I I I I I I 11 I I I I
:, ,, 1, I l I 1 i ,, i I I I I i, I I jil I I t"', I- li l I I I 1, I "I I I r 11
11 I 1 111 I , : , 'i ,,, I I ,I 'I, 4 1, I 1, I I I I I I I I _, I I I I I I I i ; 11 I I I I I , I : : , I , :, I , I ,il r I i I ,
,I , ; i:1ii il I I i I I : , "'I., ,, z ;I , I r r, ." i'' ", ,;lhle Ill I I I I I I I I I I 11 I 1 I i I 1, x " I I ,,,,, I , ,,, I I I I : I "I" t" "' I rI', , 'i", ,
, 11 1 i I I '! I I, 11 , i ....... f)
11 I H .1 I , I " 1,1 , r I , I I i I r I I I ", I
,I , 1'1i I ,I W ,I, "I I il t I ,
t, ,'I I I I i
-1 I I 1". i I I Ti 11 I 11 I 1 I ,, T, ;'! ,,, 271 !,:"" , 1 "I' I, I ""t ,,, ;I 'I
1, , , , I t I I I I , I I .1 I I I "I 'I, I I ', , r z I ,I ,I t c, ,
,,,I ; I ""I"r 'i,!,,: ;, t I I 'i 1, .1 I ; , 11 111 I I I "'I '1-1 I I I I :
N , t, C ... .... i I e I I t ; I I I I I ; r I .i I I I I I ,i t i " , '' I t I f,,' 111 I "I., I I 1 I I 1,
I 11 11 ',, :;nt,11 I ,,, : ,,,,,, ,,,, T I 11 I I I I I 11 I I : F , t 1 -! ,, ,,, .1 i,,-, I I , lit, I i I , ,f I , 1 ") I ., ----------------- -- ---
I T I
"I I I 11 I , I I I "I I 11 il i I I I I 11 I I I I't I I , , ., , 11 r:1 ,;, 'I' 11 ', 'r I I i 11 I 11 11 I I'll I I I -11 ,-, (11-1, t i I, ,
I1,111 1.1, I I I , I I ,,, ,,,, 'i ,,, ; I , ";I, I - , I ,- I , , 'i ,j I 11 .-i ,it, It , Ui, I I 1, 11 I I I i , I , , i I " r "" 1 I , 1 I I ''A A i
ti "I I , , , t , I F 7., 11
T,', , t 1 I 'r !, , : t I tr r '- t ;,- I., , I" I lj ;, '
", I i, i p I o I , n I 1 I , I t,
, 'T , I it i I : t : ,, Parn 11 VfI I all ar
1, I I ,- , _r ) I I , \ I I I, -, d, T, i 'I, q I I I , "" I I 1, ""t" I I I I I I I , 1 1 1 I I , , I ", 1' , I
iin,11.1 11491- ., .1, I I 1 ". I I , 1, 11 , 1 I I
I I r I I I ,, -, R r I I ; 1 I ,I I I () , I , 1 ,
li" i ,, , ", ,i ", I'll, t, t t", -1
I : I I T ,,, e -1 I Ir fir, Ii-jT ,", ,! (.
I I I , , I : , i, 1 f ,, ij, ,
t H f V,, 1. ,,,,, i-, r z, ,,' : ",-, ;1, , , ,, 1, i. 1, I ,, I I I I -1 I I I i " 'I ,,I, ", 'i,,,l 1,1'
't I "I .1 -I 1-1,- t i "i-l" ,, : ,,,I ir I'. 'I, I ,.I
I ," 1111 1111 11 I T ,I lf I r 11- 11; ,,, ;_ 'ii" I, 'i"i 'I .",_1'.
"T" I_ ote ,-Tqe, 6- r-1, 1, I I 11-1-1111 I ': I ii, , ,, I, :. : , , , it p , 4 I it
", i,11 11 I ,l- "i I _r , ,' , I I T t", I f _- I 1 ,it, I, -,,. , I 9 I 'j, ( ,11, M , I ,
, , , I 11 I I t 1, 'I , I I , I , IT -, ,,, , i i , I , I , I "
11 ; , I I i, ,,; e I 3 I , 0 r 6 Iy I I I I I I 1i ii I ;; t I I it I I I cl I PA T ,, I I ( ( I, , I I I i 1 d. I I t I I f I I I ,i I d -T it, I I I
I 11 I A - x t 1 'o I "' , I T I I 'I ,I , r -, j I, i- ,, iq't" I, ', I I ,11 ,, iT., .I, Ilf-I
g ., ri t T I , , I I t , I r ,
I 1 If I I I 'I I d I G M I ,' it!
IA Tutelar *qw I I I ,", T!,,& r", I I I I 1, "I'li", Ii- 7 T, ii, N,- 1-1 it"'g,", (i,--,I-1' ,I;,, ,!Irh, -;fi, 1-111"A
I, 'I' 71' L, 1, ',J, pitr- !,, fl,-- -- -, 'n
el , , ." - I17 T'n Y. ': ,'11 1 I "t 11 I, 11-1 I -11 I --, "", 11 11 ;-P, IiI ,,,, "pt"'I'4it" !i t- ,_, .'TTr, ,-, I- It I , 41 irl;- i"It"'i'l-, 'I tc -, ", I'- I,
I I I iti, I , ,, ,,, M."T"', ,,,
r -,; ,- , z i - , I ,ir d , ', M , " ;" ,Iip ,i, i, IT T, I ii"', , I 101 411
Fn Gattalltbar- I I I , i ,I , I, I ,, "
I cl- iii, I I 'i r I 1i J ' T ii ,,7 ,' I I t : , 7 -, D , I 0 ,,, I i i , t I, t, IT 11 11, 11il; 1, I 11 111 I I'll
'e' ,I I' :" i -d T- I I : ,' I I i D 111 IT ' r ii, ' t I ' ", t ,, t ,, ,,If T z , S If, , i ". 't " 'I I 1, I ,I 4c'. ,
L ,I '. c t I I 1, I I I 'I
,nq- flidicioutlramt, 1, [T,,;,,t11 "I"- tl ,,,- -ic !-, !;, I", ,,,,, i, 1', t1ilrr-!,
,,,,, Z, I I -, f,- ,!, 11 lit"e", ("neidtl
:111-4. lleti- ---- I: -1 1'1: ", r 1 .1 c" ,- 1, : ', '! i -; 1 C-ITrti. G "i -,, 'ns ", ,,, : Isi, "I", 1-, I,,n, I I t , t , -, v o n y I I .l n d t C - , , I ;, -, 1 ", A ; ,i 1 ,I I L 1i I' 1 1 'I I , 1i I I I I , I ii A 11 i 11 11 I 1 'i'."" I "' 'It ", "" I i I ,;, I, '( I i I I I i I I I K.
'i lil V : 'it i, G . able- 0 P T i t i , i I - t : , , 1 ; - C, it t , ,
r f C ,- I , t r , t n' t, I f u I t , ,_ I I 11 I I I I I I I ,,, I I 1 I I I I 11 j I (: % I ,, I- t : e, T a i ,. ,,, 'I , i T I " I , i, I, 1 't t T 'I i rI
il I "i, I I I 1 ; I ,r I t w I ,, 1 1 -_ i ,,, A I t i 1 :, ,
I. n- ti ' I 1 I r I I I I I I L;, ,, 1 ttl I I A it' i,!i ., I ; z d r i I I I ii II
12 l" i I '! ,,I tl ,"T", i, 1, I N -1 I I 11 ,- I ( i 't, - _, in, t, % (; I ,( r i I M --l I I I ",
L L I t I L , IT "" -i i G " : : I I ,I I ,I t" -1 T 6 I ,,,I o r,
1, I 11 & , I I 1, I ;, I ; L ,t t , , , -, , - I , It I Z ' I i t .......
I ,, Pp ti, -A I I 1 1 t I -, n I , ii I ,I I 1 I I I I I I I- I I C, IT.
;11 '11, I I I 11 t , I ,, , , t 4 , "L- IT 1: ': i I 1, I '_ ,, '. , M I I I ,,, , 2 p I ,, t I I 11 ,,, I I I I i I W, I , t I z it [ ,;,- , ,,, I, ii" ,, I i, i, I i I ...
,I 1 ,, de I, .1 I l tit 't, ' 'i 1' _! - I 1 I I I 1, 1, li, T c I I I I i l rl I . I i I I I I A "I I I i V T ,i t T I i ,
., A- ,,, I ,, 1 I : o I i p , I I 11 I - I F I I N I I I I 11 2 1 i I I I i LZI,"i, i 11 11 I I I 1, I I _- 1, 2 I I I I I t I ,1 I I I I - - __10 Ta "Y i i I i 1, IT L i' I' ' ,_ ii : i ; I t i, I I I I , , , , "I
u- i A !, t ,,, I I I I I i, , 1 , T :,! i I f t , g ., t e I I .......
Ili,, I tT1t,,ii : 1i T'l, ,. ": T-, --- !a I 1, -ill LL"t-' li l 11 ,; I , ,- n- ,,, J, ,li I lhnicoci gallegm
-61l,- ic! dli& 1,11 tiiti' ,( I' I "Ui I r'- r ,C"' L 11 '- ,qa it ( a (
de 1. bir I 1. to., I! I T, ,: i ,,, I I" I i I I 1 ,,, l , , I I M I I
I I: , I I i
,: i, - I It I , , ,,, T n .- I N 1 ,; , 'i ', I C , , 7 ,, .1 I., ,j J , I I s ,
-u--ic_""- -- ; ,; j, C-1 t I I I", I Z it: :i "I ,I V P I I I ,,, ,, I , ,' ,,, :"- ,,,, i-;1','i:,, i liellff) Intignific(ts PIRIAP,
l ,,, l" , 1 o ,, ,I I I 11. I'll,
,* Iit'one ,- i I
a Ii I fu I IT ; ,, I t I I d I I I I 11
b,;IA I " T , -_ 1 I ... . : ") C t, t I , ,,, , i, I) ,I ,It ,; I r , , 1,ol, ,,,I, ban beii 1, ,-. -- I It IT I I I -, 11 : -,I R t :,: I I., 'I L I I -- -el r , III- lil I '- ", ,- , , , r I i k , I I 'i I 11 I iiili,_ i, !
11 T I I 11 I I I I IT ,, : 1 7,
t, , i , -, if I f I I I I 'i 1, I : , 1, ,,,, ', ; t j ,: I ,,,, 0,II , , i IT ,,, I -I !", ( ,' i i r. I I , ,,, ,-I ; ,,, ,, *
, y I n; 6 , a: F: I """,-, I ,' j 1, 'I'll , I 11 -d" i I I Iz z I r,
'. ,2 I I I I ,, I I : I I : p i -, , : i s I , I .i 'I " y P -'e t" ,- dc 1,
I", 'V , ,,,, r e 1' I I I I I I , ', , r i , t I , , I, I i,
q.i I i I ,,,, T I :1, 1, R t t 4 -, I t _,", i I I i 1 , I ,,, T 0, ,I I, i I rii it 1, I .I ,,, ,
tiu, el na-e, Iletkiv 1, c -1 I Tll, j I : 1: I, i) I ;, i I t I , ,I ,,, I , ,pt,, r ; '. , "I l ,I C; ., 1 : , , n , I,
M.y 9 . . I edit, P.4,e 14'afol Aj- , -, .2 I - -1 I I I I , M , I I I I I 'I- 11 I , i ,I
,: ,!", ,,,, I , , I , ', ,, 'Rii-ho.- p, ti tit,
u V I I I ,, ,, ,,I i ,i I i 1 -_ i, I I I I I "I I I I i,, t I 11 I I I I ,I 11 I I I I I ",,I,: I ti 'I I ,
,I iiiiiIi.d. d, ', ri., (). F, ill- it., h. ld, d-z-it. I -- i -, c lt ,Ill Ditj ,, - ,., : 1, - ; p"j,
"IIII -1 ell 1, I , I : ,- I ,-kilrii, 4, t- P.d- Fir- i-, I T q , I - I , , It I I I I I A nt 11: il I , __ __ I I ' T r' ' 1 I ,,, ,I i" I I t ,-, 1i I I !- clClil -0- -le
I I I I I I .- ; , r. I -1 , I I, , 1 ,, r ,- ,, '
,, r i, c-, . 1, t I "i 1, 11 d I ( .bit "I 11 ('.oilul, -1, , I I : j i C rI- , I I 11 I'111 Cl,"I 119!iII'll 11, Al tiiVil, : -111 boci", I T ", le p,,t- u Pc- ,, ". I I -1 I S-- i" i _', -- ; I 1; 11, I -11 ___" =""" 1=7 ,I," ',',
,,,,, I _, I I I I I i, -,li,- r, 'IT" , 11, ,, ,,, 11 T 1-o", Q- I'dinoil"
zo, ,* ;, A 1'1 I I I Id" 1- li, Al"'i,, Iiii , I I -1 t I P -f ,I "" ,- 'tr c ..... Irlt 11. 111 11't' a""i-i" "", I, I I , I t, ,- I - I -- I , I I : 'lei
-, _- I I,!, f '. I- V;,',,, lan tne&
V, P,,Il,, el L'It, ricn, , , I I- E- i I I r i I -I, i- V I
i I 1111(li i 1, , I ,,' I : v , a I ', , "j" , z , p n, r ,-, i I R g 1, ei I ,
t, i , r i I I I I I ci'l ( ,, ,, I I I I , P", I , "I r4 I I I z I I ; I I I al. I 11-1.1y1o", I trf- rt"d "T" "c"i"'I"r 11 I 8111I
; I ,- I I I I t : i 11 i, 11 -r ': rd ,- lit, , ta ), : I "I", I, I I' ,,, Z_ I I I ", 97 11 / , J I 1, i S. J, i'll,
'li; "_ J", ,, L, te I , I - ,_ 71- 1 I - , T_:: :, I Tlr -, . I f- h I b I I I'll-, 11 fe- d", C,, i ,,, 11 ll n "I I 1,
l ,,,, I I I S T , : I I I , i : ,11 Rilbl, L, I
1-1 r I 4, ., i: \ 'I _, 1.
,,, i I t I -, I 4?- I __ I c I -11 I I :, ,
'i , t i I I i r i I I I i c IT i ( I 4 r , .5 ci ,,, E -, ,; ) I cjI Ve I i I G I 7 e 1_, CI ,,, no 'p,
,I 11 i ; I I I 1 I I I I i ,h t r 1, -, i, i 1 ", il r- I n IT It I
1 i- 11"i" _: ., -, 3 ,,, -I c:--, t S!, 11 -- V- b8
,1 1 n "i t!i, i ,,,, 11 , ., ; ,, dal de r : 111 I- 09 g tl, 1, -1i, :l',I,, 'Ic do, ,6it,, Pad- si,,Ia czi, I 1 -, ': p , i" I-I 11-111 Ti , r i-11 1! 1, ,- I I f i I 1 i, 3, -, rl !ni, fi.- j rT,, ,I I : : %: I I 1 ,- -, ", ,I I : I ii -,, Beb. Ecbe, T,, ' ,,I b
"" :.i , i'n, ; t i -I I -n,,It', '%it It- i, 1 I S, -, I,,,
B,, i I 1 I 11 d, ,I,.- I!,r i IrilctIn.
t, C i, rid. Cnflg I -- , nal C'nall. j f 11.
11 d, ,ii., a--Iltinao r i (rrp o it,
,,,,, futic. To -in inlaiinc it-," I -, 1, I ,- I I I 11 I I T, I - t , I! t t e I ri , F ,-a u da,, Cel.d. y 1 -- T I' C I t' i cl 'I i tl I I T' ,I it I I I d t. n I IT p 1 ,! r I, p. ,t I .,
'i, ,,, , 71 I ZI Ti, "ri"'I't- -t'l,- I --,_ iz '. 1 ,; N 1,ic T ,-, T -- -, Zea VIllio- y -ti-t R R-r,, y I I I,,,, it."", ,,,., ,I, ,,,,, 1, l"llit" Exp-,11,lon Cull. ni y en ,,I q., I i .- -3 T_ 11 , f--11,1 IT . st, b,
nuindill' P hearican ae- ell -111, z :, t "t f 7T -_ ,- N .7,, L -I I ii "h I ", """ ;
a ,:, , -7I % -1 I ..... I r., L .., a b
,ul Baju, Z r' T 1 1i , T I 6, I i-1 T, ... de N -arrit v Adti. "' "itni C' 1- I ,11T,"r IAIIZII.jl .1 ic ,_ ,e Z, ,,, _,_- , i , t 7 C _- T'r ,. ,,, J'al- 1',i ,,, Gall", rn,!ello,
dic $so Fronewo a. L. Hill'.... I I !, a Ti-,- m, ,-,-- n : 'I., Z L -- 1_,Ii ,,!,i- 17 e, ": !. T- c. de 14- ra, Pad- "I" i" : ,2 l'i., .-i!f,"A ) q- e7i" 1 *1-1111"' :-, L-o la E no11 't.a. I 'i-, ,,,, gi ,ti6, 'j", I C_1 -,".11 "'I'tiltil IT "di" d, l"
I I I I -1 - 1, a : r, -, Ti , ma'au Go.- eglul-, "; "t, Pi,4 D-, --,
11 f,,,,c ri d'I ,(",- ", ,
I -1 __ I : i : I-. T, t,-,, I IT E, t- "'.1-li, :, : 1'1 c" Nf, -, nora. ,_ "'. ," ttlli,,It, Kii
lgrai I - -1 I I -,I c ,, 1 M ; ", __r,, "I "i ""i,

Cursillo it ;_ I I I I , __ 'ko' 3 i t N*I- Gallog" V ,,, ,,_, ,( ,it 11, jill 11-11-1 I 'Ilvg, r, C04 ,:T,1 Padre '. ", I' ",I", "ti "
I I I : ", I I I I -,, -1 "I I i I I 1, 2, 1 'i ; - -t 'z it" '!' n d-t'r li". "' I ,", ,,,, d'! g-, ,- t, "ITT
[i 11 I ,'I ir ; 11 ,. "I 1, r Ki IT ,' !" ,S r '& al ,
I o t i-, , T, , I 7., it, i , 1 T C I ofta -Mlin III LTL 11' Icil (;- _9,, %I,. 1ilit"'! i, :1 -, I j I ,
, I 1 I A, t- I', I 1, C ,,,, , 1; b r, I 1; fi Ciij d ,
,_ : I ti I "', -1- T ,
il :1 f I I I I I i "c'-, iltin'taro de Ri 1. y ,ii .?-,w, ',t!.; C, I'l", 1- I i, "", ,,, , i i 1: I;
Jutotili C.0ti- I ', I _, i- t , 1 7" -, I I I t' '_ 11 P ,e i, E: di,-, C ,_ ,_ ,,, t t ", "I ,:;!,:,l11i- ,I- !a, 1I.
I -, 1, I I I I I I - i 1, I % : ,, Iii !I- P., "i, ;, ,- '":"11, dr"II IL ill: -, I It,, ,,,,i,.g,, ,,ilc c,),L,_6 I1, I I 11 , -, ,, , I 1; I I L, I le saech, 1. "hon :,I" K-i V,( %I' Nl ,", r, .
"'J" "it " I ",I" In
Coo ,in. 'u, d 'i 1, 1,?1,T_, C-lej., eblitel Met, y TI 1 1 ,--'i -il- I'lic" I -,,.
r; I 11 , I ; 2 i'll , ,,, I I III U i I 1 1 I -th hi I V-'cl 11 i; 'I L,
,c, ,i:,,,t W, ,'%ia ,",I ,", I I 1, y I I I -, : I I .1 1, i 11 I -_-_ I I o x 5 1 I I 11 I , i I il l !I c lfen4i 1 Ti r,u F, 51 ;; Ir -1 Ill'b'-T -!z,, 'T, ,,!., 1- lill, I "",'t I "I I 11
,, __al', ._ ,i : ", I, I 1,11cil I I 1.
,i I I I 11 r , I r, !
11 , 1, I I ,,, 12, i, I I I , I,, L l lGioniii- y ,IA1 ,, -1 ,"I"i 1, ,ti ,cj'T;_, P" "'i, -, _I,, giI ,c- I-, ,,pf1,!]",-'I,,I, , III I',"tt JIL ell., i IT, I '1 i : I i, I 11 I I 'i' , -1 ,
I ,iii 1 I I: ,: -, , - I : I .., I I- I III, i ,I ", i :" ,cli I I C." 1. len-, M., to M., i I ... I , I, ,i I- di, -.1- i"', I
,, flt-_, I i Iliil "I I AW.", " i 7' "'ida ra li I ;'a"J'lir Oij. V, ,,m y Ra"i i"i'l-_ i 'j "'i j i t t ':. L q., ,1 q, t Actol inwedintog
'i Lil"'(1 1 ,, t- ,,, ," I : _, :, : I ,L 11,1 I _. 11 ,,, I "', 11 I
I I I I I I I I S111 L , -) i li i"11cligul ii' ,r, . . - ,u'lA la ILI I "I I'll,
,' "I'. 1, r I I, cit,,t I; ",-t, I , I I 1i 1111111111 111--L, --- ___ 50, O anabrla y Lul, yti- -, it, "i, "'r! I.
I -11 I I I I j : ,I i! uif I- 11, ban a quere I Cu Pl, li,:CL (,T,,
"I I'll, 1 '-,i ,J, o ,,, ,, il, ', , ,,, ,,, :, : I I I I I cli. 1.- y Fernand. Fein- j _*, ii'- L" .,% -rT_,nltNA
I I i 11 U1, i P., el en -ed, , I",
I I I I 1-11 ,, ,,, i 1, L ii -i. c. I ,,, "j,"tii d, le T,
.1 I : I I 71 I- I 'G", X1 d-- F.- d. di 1. H- ) d, Iti, ,at cidiad y ll i'-,:-- ,

I "I , I 1 51 -1 ,,, -, 11-it, A, Faruilul[lui de Ill II,,,,, t P t p g i 1)
,:,.I ,,_,, 1, 1, .1 11 I T, I, i I I 11
"'I'l ii'll i 1 I 11 : I , I Defun I, i 0 it V 11 I I I i , I f 'T" 'i S-, ,,I lIyes dicladini'linte, ,,3,,,- d i,, j 1, S-n- d , ,"1111111,
", --IQI, i" 141! I , -',,!- il, i IT i iittli-
I I 11 r I I I , .. , I I ,i, ", I ,, At I- V, 1 li, d' 1 A,,I.10. Ralent6a y ren, %,Ti,,,,, 1 i .1 culid. reresid rleci,,- ct " rlif-- C"It'll ; -i I il tr,,Iir to
N 'n, ( I 'i, 1, Ir I I R I I I I I I i I I 11 I P t, I "
,,,, ,,, i I ir I 1. I I I I I lcnau y sefilli ,, 1. d 1, 10, ma.: -, I ,,,, I i , ,, "'i, ,!,,-_-t "t .. .. ..
,,:I,,"I, "' i, t I t T, I : 11 -i I -w; I I I T, t, , : 'i, zt I I P ,ce-1 ,triiira ii., g !:: ,,,
,,I ', ,,, i'l ,;' 'I "" ,", 11 L 1 11 I I 11 I't No, pel- I u I- I I I I J, ILI jilt", 'I l',ij-i 'IT
i I I 11 ., I 11 I il '11, .1 I 11 I, i I I- 11 li I It I, ;- I ", '17 ne, 1. L i
I I 11 I , I ,iI doct., L.- F. Ll.pili "i ]", ,.,,a ). hurnig- ", ""i
Tiff I : ,:i ,Ii 1 ,, ', "'! r r I I I I I ; ,,,, I I T I ( 1 I ,,, -l", , 'o 'put, ), 1. "A. li", G- bl, pa'. run, I I i", I, I I t
I i I L I , -, 2 4ill I C IT a con yotra pru Iii feii,-il ,4, N A, r R A I, li'_ q I ) F, in ,1l I I c; i F L A

!" ,,,,,, I I , I I C ,,, , ;i* 'icida
, I i, I I I I I ". Ci L ,Ita'j !rl" 'iT I & b""! ,, ,,; ,h- ,,, ,[
,il 11 I 7 I , 7 I, r, 'iI ,-,- Eir luna,
I I i I I 1, I M-ill jincl I R', 1 I C-bb )" M", -;, I ,,I
... ", ,,c it I I ; '_ i, I , I, nol- ,I I, ,- i-': ,, ,,,,- ,,, "t"', 'II G', "",
"r :1 ,,, ,I'z, ii, ,,, , 11 I I "I , , ,- -, : ,,,, 1 I I I '-,i , F "ch. ,,, i"-", I Q,"ic 1, ,,,, W I, 11r, p-, "I'' !" 'i """I"I, ,
,,, 1 3 71 I -, i_ ", i ,-ii t. I r 'i 7 I , I I I :T-- , I i" -, r, 9,rte Rivi,- 7 -,,1% I III I P, r r- ,-, 11
ii ") I I , 7 , : I i I., rl Zro I C-- n S, n'Ll
,_ A, ,,I-':Ic ,, ii' I I 4- ,, Z I W-l iw, R P ",-ii., M."I. Blingtier t i- -1 1-irt T, ,,,,,n,1:,,,,, ,,,, ,,i, I r . . ri"'i'l, Pn
IT 11 I- ; I , , ,7 ,A-- i 1 ; -_ I I T7- ,' N, 1, 11 ci poem"., q, "I" ,odc, I" I I (- E N7 R I AITVR ANCI DF: T, "1, L I I _' I I -1 I I e- I I T , ,,
NTIii I i 1 -2- ,,I t nil ,ltii, !r 1'1 , 'A,- III I 't I! ADA IA ("Ill til lif I ion!-1 I IL' 1- i A I _- ii T "I -I I 1r, ,;%T, 1-t mol$6 sil'a, tui por taha de eilp
11 I I f, 1--1 d, 1, ,c.11.1 1. i 11 i ,,Il 11 i;
he;, til', "', i, it 3 A -_I- ,! ,. T", i ,, %, "; T T, ,i ------- I rXfn
:,, : C, .. .... 1 I ,dl,. ,!,iA:,3 li:la 1. ,,, ftnlnultjr, it all ),I, ,,,
i% C"'I, I , ::-'- Z-, -- Del Circulo 44ifw Nin vat I _,
i ro 11 ., I I __ I I Cit l T ?iIII,,I, y Rilhl
i"it, P ,;- ,- ,. k Z -1 n r -5 IIII I 14, ,Ti 1, ,C ,Tn,,,; I T
5 11 I A, -,'! ,, I%, in- t : I Ile d. Tim .cin, wlo, ,
I i, -r;, : ', ,__",, T.iIt- '' Ci it.enl,- ,in
i ' n P' 1 "i I! I', :r, .i' -1 1 I ,"", III' I ,, .In'sm FtirrciiOliz
-IT I , ii, i , I I N, T Mly 1- iAd" 11-,!, 1. fi. li"i _,fk-z 16,Eainig fe,.te,", EtiluI
_' :, i" "_ ,C., -,
1 : ,!, L;i ii, :;, apll- j I ,,, I ... 1,11, I I '-',i,' 1,, :-Tr ,- it c ,,-, FiT rsci 2-"t- i, ni ,' in "Ll,"l, cil ,abilid. 7 C-111i. riem. IlG % c ", e I I hi,- nit,,, y Caba HIJOS DF CORCUBION: Junt,
,: tT IT- Ftile.- batfor IT 4-- el Centro G.r r P, ,, lT ,,,,,, ,, ; I ,, V I ,,, 73 ,,- ,. ,' Ir,,_'lc, 1,1,1 ta, .. N- 1 wn oria lien. G.6A rnii o ,,in hg,' ,naid, ,ar ,j. on
""" 'T I d, 1, ,", ti, T'. I , Ti, I -, t I 1 I 7" Tl, ,c It Rel; % l
J; A%-- ,,' i cl, I I "i 'I'll "", '," "a - % .. ": il i pi.1i. d, T111 1 '- i ,- floristt Maxi. ,MenIA 1,N-"T', ,1 rl i ; A0- : It!, il I 11 ; --,-,-a -! -, I- I I 't 6 01 ..a_ eg. Cit el nerata, 0, atificir Vi'lili ,p -1 11I , fl- T l a I I A It"Ilien. ., I
11ilt" Iil' it, 1 , - ;, ,,, !,,,I U ii,,,, 111,1111, III Alvai
, -7 T!, K,1 -- :i -, I ,.
t, -t (I I , Dic ,, - li ,,,, ", i I I ,,, t 'Ma" -- ,' ,I -:W el lar native
,!:, , -8, I Arli Altidt ,, 4"
" , c i , t, z- _,
111t'1111- n,,i,,rIT'_T I n ; ii 'U' ,
, tvi- ,t'! oa ,o I IT1111. I 7, i I14 pe, li, O -_ ,
y , !"',-'. , , _1 "'IT t- T cc de
CI-11, i,"'l 1,c!'I't -- t- ,", 7-C, 1 I I I F, It ,I- 6 ;i7 I 'I coeilicut, t-, p-,,tanzlw, 'T-iic ig ln : ti6ri ,!a ham afioi en HIJOS DE LORENZANA: Pii d- riCii- S;--",,' : I- ', 1, PiTolonsc. '. inadin, I.Y. i RPaa
,, ?,, -I,111111I luu*Qf 3_11F I -*I 1 ,! It r " '! ,% lo _; I iic,- C ,, iii ::i I ., V, A.t, Morl-, Mon F iiii do Irua d_ _i: do diraicti- el iuev- .1 Car,I 1; tI- -i% Tt':Ll 'll hion "jj !pilrliaa
: ,; 1 Ci -: in -, T"" I 'a _,,o, ar,__111. cli. I 1, ajo ', s tru g Gall4i Clio III secrenalo, sailor An,
it, ,!,!,,,i ,, ;, III 1 I 'ii,, z i t,,l,,, Y11"', 11 A Al - -Ig- t 7, r1g- N-- C -- '- C.plni) itana F. C-blra ,, III, a trtdTls liel. I.b.con, .1 mayor touall, Itiedrig.- Penland.
I -t I A 1-T, -1 I Y .,
iI I I I I 11 x il I ITn- !-?.- t I 11 I I I R.i. '- ,.
,iiiI ;,, i, I A 1 -Ilii, 1- ;11 11, ll.!).:al I --,,.Iy = 0-, ,, IrW,1u!Ti, --a- MONTM ROSO Y A N T A '; DF,
I a I "Ic I, , _- 1 7 i 11-:1 iiR eti,-lta Ca- I I,
i 11, I 1--l" l" "", i, ,, A-Ir- 1, Roli,116'i'liI Nitle e; t, it pi-c. ,,, Inits ...p- 1. lublbcle.ei. da
Din-ctiva AW I l t ' -1 1.11 I", I "' I I nd Teri g cc CA fthoritto cllt Aiefa ? .i 1 6, I I ii ltnc 34iarii, A, r 1z y A I_ l, a ". ULLAZ Junta de directive el iti- I
T, I I T 'L3- R-di'guo' ,11,, fttllausog d, 1. ,- -re-lic I L Dice que at ojente, sctfec-, de all eu .1 Ctr. Gall!jo, Cito 31 se: , : p" t- C,!- ,, I r -'-,P T 41-1 Manuel ,!.l- ., fln !, I tit- 11 I= pellAT 't, -,, T I rldl.g. y do -' djlr on Cuba 'tautict. ,ilifill, EIL., Ala.", ,
-, !ra I f 'I 'S l n; a,
1: ': "' L 11 I 1 t ;, I; I, 1, 1, ,- dn, I., "", ,,,t,,, T ,,, ,, g6e,.,a
C- , I :1 I I" 1,, ,!:, V,- Di 5 1 11, 1.dt Finnild"a, d, C016n, 1 1 -, ,, f_,, ,,, 1, Gcn- a ,7 1 q.a t >dci, h,, Ii- I LNION MASONES Ju .te d,
,I ', ,: '. F- c- ;- irl ,I, -, ',1,1,11 4-' ,,, c,,., Icl,,It Rto Lwfl GI-Allz; 11 gdc, ,an tanjo Innoo, ,,,,,,,, I% o.- I
,1 1, ,, III, C.ball,,. do zl I I i -7 1 ', I- ,o;J cii, In, F-t" ,,, del F-'zi-i- ,,, Ull"i, I dhrw U- ,I jo-eit eo", C I,, G",
k 'w-r-ti, le-g-indo, ,,,, , - L I I i-:- T'n" :, L; t toli. Alp;- 11ocil' I'll I I I dond. Ill. iad.de. ,I,,,TcT- flirgli. cit. III aecioltarh, !,f,,, M".
Li Ire :, , ,. ._ 1, I N - , : I 'i 'c,'i" _,-cC""n -,
...... I ,, ,I ", ,3, TT :, ,- _jf_' It it, ,a 1 lil ,4, it"c'. Mal 1-ailadea, dici .... Ill q1 ,,:, ,: C I IiI : il -L i, I I ii I Ill~ "I" w :" -, , .' ,' ,,," Ar-, _i ,,, 1; 11, i'," I P- ,% '_o ,: cclptanl M- T3 D111, Tiliay y ,Y, t c,, 1"".] R- ra.
), ii, I ,, , J ,,_' "6
11 en ,,I 1, I ,,, 1 I I ; iitin rIc;-Ti;;e ,,,T,,,c -1? "I ""';t'n to i CT;TRO GAT.1,4GOt Joiii d, I,
_'' ,III, 11, "o, i.u, 11 L_ [ ii,,ci, i. ,t it, M ... -, .f,,, a II-I" I' C""
.1 i" 11 2 I i ,,, t ,mil ,, S,, '_ _", .1 ,, .- I
-iii ql, I ', ,L 1, Ill i, 11 17 :', "', I I 1, -- , -, "Ienradt, I I Ali',,, J, V11, C, 1,11I.-i.,", awfic", a ': -" -- ecri- de Orden ,, --- it,
-7 FT ,_ 1 -,, -- : -- I ____ _ .- ii, do 3il Bi- C-,,,ll.I .;- Lz J- Ei- I d SI),clici ,ili- '- pn.1 ,I 11 11 !1 ,,, ,C, j Fp,,,o)- ir.,-ntci, y M.,ii, ii_
__ - -111t- ', loiT , qTur ifia ,,Ie ""!:
"Ic!",! ji ,i r- , rili- y !),I,,,I R."". J"ii "i, !I I z I I 11 --c-, "'Or"161 I'll.
,!, Id' L' ii i - I~ __ r 1 -, ,I n a ,,i,,_ ,:Iii,, ,
t 11ti-I ;1 ,'! 'i *, I, ,,, z __ ____MMMMffl110 F .": 11 ii, 4 I -1
!", 1 n.cnI8a- I_ ,- -Inxciin, 1,4 ll'a- g ii;i!, % ein ill Oct I,,, ,"'r-dI, gtN,,,c, Ai111111i, 1i I I -i i, M;ziii-ii 1,", FC4 Ti-ti, "'W ii-l, IT Il- T.d.1, 1,,1 ,-J1,-l N- ,,i ... j-j"I, ,
,, ': ", : '. I , 11 ", "f" i"", -"""- ""' I Il,, !,", I,
.;i ,,I 1,-i! I,.,.! "'! Voll" ,-d -1 1,
"'til ixi "I i t I '11,11, RInt R Fo- I n- Milrg., B- g c, I-, 11 ci "t 1,I ro-,6jT, d" f-LI B GRAD)i-Sy: N;it,, I, di.
I "
I 'I
iP I" L ". -11 j -,-,L It i -11 1)"t 111"t", 1, L- 1i'- -_' til ,C'1' ,*', AII
1. 11 i 1, In,: lopitAlt 1-11C-iino G l B, I, 1 I An 2,1 _*"'.""., W.""n. y Gle- 'X ii"?""'!, -;, ,T
;_, i "'. Z. i , ,i, P Itl Ie i-tl lg, .) ,,,, !"- 1., 1""Ir.". ";i" 'III,," I
a illi,11I,", it kil 1 I t , IT Ri,
I t ii ,,__ M , Itci ,;- -, ,,,
... i ,, ciniand."t, IT 6 i, I ,, tillit'l -6,- 11z I ,it _' I -,,, ilinTl iti'l... ,, VI_ C;, -, NI-i"', 'i" VIldiiw, d, r- 1 ;,,,,
Iilt l "I QI- i j o) Martint, .,tTo,. +jP,,n,- R,,i A(;P! PAC 10 li,,Ali GA.
1, : i. _i,_, ,,,,,, Ai--, H, U-si-j 1, inrl'el ,,- "
,, Zlr ,', , 11 ", E. p,, D. 'T4,,f,_,,7n3z, .,-,ll T'iitd" G,,,Ie qIiiV,,,,, itin pea"Arpo RTti C-- t IE( A VId,
,, ; ", " f, , i I. ly "o-1 T'11- t it, Ro,," C-d" I1.11, ('- Ti,
-II". Bat Fbl,, 3 R, d, F; zindli, M""!': cu,"i, "' --4 ; z I I A!,
1 C, AT t- 1 PTia , n- Ch "11i"'I'll -1 -1 I I Vilt.tla 111-1 "I act, ,;% -, :L ,, ,
A cti *'. Cuie,_ c, E L SEROB I it Ne ".11 ,I C'TI, ,
-- 'anj Ill!. 01,,"- _," I T" 7' MACIO:
mcluTue D-f, L-1 Fi RrilJl in'l, -r ",R It 4iiitd In,
-T- ,I Gn ,-di I ,,I _I, I L.Pz F-w'T" ri lit' ,
n,,O ,, lif,. LIT~- 1-1 ,_Z. 11_ ,,,,, Ap, 1,1 ; "tc,"I"
"I I Cire.11 & F.- Ii,_-, ntl- ". ,,- 11111 -1 p',it-, d, D, ef
I R-i,! nil- y T'lit, A-I 1, ,
i ,, 'T P lriinw, ,,,, ,, ,,, c ri, -, -1,40;,el ciI nt,*,- -ir I L _j, TIT_, F"I" "'Ir CTr.',
i g ,Dn 'V ii, ,,, ,, P in --I- ui Ei:i- c , PMo. B 11 ... lo Lop z J6'r -n, dl
- ,, I T,,,, ,, Fc.-7, -, .,_-!'I. AnZl I jo-r C Ilnczi
Tic M leed'.'. j. 'i'T'-, I ,i S&L; e"ic, Nl- I Alhcv4: 7ril,"a J, jo- d (7,L'. ,,
Rd, P P- 71 6c' P I I'. I
10.1'ejerw I I "IT DLfI', cr" "'T Heit-" f;(1NTENAJE RAILABLY, F; I ,i
I JULIAN RICU", ULL, I ,;it"t
jlian Romero, cp,,1IlT1 i"A'T'IdieI -7 7111br!, cn:I1-,,.knd,& F,,nic ,c y "' i,- = de Nfi- ,, F, .3,dD "d, C"
.kloreno Recraut Ag-ti ly vltrl stlil lc ;', TA"' T,.p Vlllal.br, f 1 ,,,do C C
,, -Tui --I'les Ccmarids:21 AcIg"i Gln. to zf_ Gf,,, ,,Ie,,C, 31 Ma- Ili -niutlt, Vie't'ri. ,I "
... A. Plr.lu.ii d' ;" la li la Tentc ... del
i -1 't",-ii, HA FALLECIDO 'i"'I"ROU. Malia R"I dt T ...... o, ,, Iiiiro dc
t- .l corod. .u 'I; -Pr"ada ...... : I YI E tris p. T,,to; Oullllucilo de G111. AJ-iTl; "IfIc-7itul J ucter- j RieTTI T,,Ieata C_ ,ntx n, St,, Slu I,!- ,o3je BtlaI actuan.
1_ I I ,- I _-, i:lo para la a-T, w", lm- I- NI13-1 I N-TtV Goc-'al Dig Rl cr
ireillo* de I I :-_, ,ciza de 11T, y, a las 9:T, los qits suscaribar! a i 1:,,, ,, ,= ;,- -Y_ C .iticto Bahlalkz. lide,
roa % p To S-tT G-Tri Ad.raclon rercz do cc
il- do dicho "Ci Ea
I I -1 _II, D-cci lilin- snaox'- ;, i* de a bar-5. Trinidad R, de Cr ,,,!. Almendra y ej p cpjn cccjIli
j I :, - , ii; - , .,..atos, an r in -- y On a! da los dernis faratillaces, _-_-ega Ill L 5 _wrc ;; zc-,o ,di. .,,, J -41:c,. 0 tci[ild.
.. :Slo.nalii I i iitcad .,a sir-,an, c -, -,;, 7 iz a ja :i 7 aicr uorjla, calla 16 ; !-,, 0 oi e, salf y 010'.. C nil, J.4 J, S'll-ca rjbe ( "' do C- C 1313 LLANEl3,1,: Tirudkiorttli eliu.
Cie su al: Ill A Cr, ,utain_ L)Ila C barccis, Raquel C.
.,._ y 5;T;c, I'll A Tesa Gde clii-l I lil nn -III-clial
Fundaci6n I ei e ]or'-,ara y T s, ce Tia lRop. Alyrandare _- t raca d asti" c 1 ', acarnpcIficir el ;Zd ivar h=f Sli-its y cz a Glo; iRUU ,de S ,:Iii: q- L'lpc, siefMit. Efte-t" ln"ta. ri 1. o d a 11
oei'tf, ,_ "P, o,;,, q1I,1 11
K'n. Oou ,a .q ,,Le:T al Y itc -,Ptres.y awre"o; Irler 11 Im 1,d II IT I-, -; ,; _- m. y Man- siri ". llbt
Firractuba S- N'k.H. ta el clamentiollo da"c'-16i favor true aq, -i d jl- ', 11", I Id y, de
-6uUiirito i. Plo, Ontli. O,1 dc C itie, ,,. M, III
- tit'. C& Rtknnjue a- T_' A- 1_ E G-1- Murid M&Iel do Tlijfdc. Angelti Ii NATURALF5 DE VEGAD&O Y
-a I ; = ,a Dc, I TORNOS
Para ,I III 4, d b-, -iabai do Agoll'o de 1949. Guti M, 4ilef", PIT e OY.. SPla Garcia de BAAO M n DIARTO DE I ',-,PNA. JDFAGOSTO!) PAGINA ON(:F
troniva % banera


es Un
Roda
e
0/,/o A

rt-- d" ill''I" I. d--A wtri.onio To oos -o-pre po-lo memos 3 Je lot siguientes re ones
,!, ,qio de Pre- figio de Ict Hat -,a Antigua,

0 Vne valito Presta
Vn juago do cubierfos
o We Wade do 5*;tno ,f ipartf l on to0 U" Wrnpvro
0 Vn jumq0 do royals

J
UTO N9 I
M
NNUA

La
- ----------- Fo horl dt i, t- 1
friotit 1, till D E 0 P,4 'itf 18"(1
CIO M. A,
jSU ROPA LAVADA '0"" '1" '1" '1 I I ,
d-lo d'I i- Aq alai
en 2 HORAS! -do.t fl.: E A.d,41
A.16m Y_-,_ 1. -d.
&I gtaer; ......... .
LAVADO; iv 10
EFlCR7M t, A .1le 1"d. dv
r tl ,olnont% rite r., i IRG00co ja wmi rd vn" ofun,:o J, ',,z, Narim ien f o 41"
0 gcoNobuco 6 fat, 'tt. ,, F, on 1_ N,
RAPIDO d, d 1-r-T r. VW. y Jf..
R.ilb..' itt piu.. hil
iEn 2 110RAS
y W-el coln. de t
lavaraos 16 d-i, f..
ontrogamos SU royal
SERVICIO DE SECA RiAead. del mtn- d. tod. 1.
DO -y- dW d -,n 1 ib d. I lu
.., - -id-6. d d d.d. I _Dame at FO-1840. 1. -fi- Aat..f. 1. C- ,
p.- dell .6- IM . ell G-nd. C,Lavanderia E16cirica
D do la" Y iltp QUntta y 4. Voclado. dwrW.b. -ttw,5n de doill docto, Ent iti
ol Le _j_ nuctro pq _me
MMUO DE LA MAP21 La boja Cjjt ,fLhwjro


1 ,
V

d. l"I

J; ,A

bf,,r i4l,


6yHIPOTECAR10 N D,,
fzbric r c
cfm6a F,
y
V
a

ft bas Pff to's -- . . .
Set


BIG OEM
-:n-x tln
Lot jo.111041 an ?iodo pars brindar I mejor de los
Cuba tioun vn vooo 6ur.
do fQ,10joA at6cfkm i' 1 1, 1 -_ At-:
WESTCL X lu 04
Big Dori agradecet _AA

parod an gron 0;40 1.d ',a 5 1,
color" popularos y muzllw
A
ofros rindoi macie"
Wq nw ton othtm bj--4-01 'Itn'zz tltl
in 6=r; 14,L f,-,2
Todo. j- r Mlildai al,
fa aw f*lni 4 WwiJm de pl:i.. ytriindt:t e
y Van lav m Bit:qqw la mama ws. v!ax an 1z W'a, al
Jai pr6x; a, ral&i q- M ENCIU S,, 4:f,
cornpro,
tiu do ti"u,;dcd y qua so haten
A
M UJ ERES
4CALWAD ll S1 .. ...


WESTCLOX
CON EL JUGO "n-- Mkt o I.W

.......... LYDIA F-PiN
,
,.,- ,, -. , I I 1,1111,19111111111.1- -, -', 111- 11 111. I -I
PACINA MCE DIARIO DE LA MARINA.-MARTES, 16 DE AGOSTO DE 1949 __ ANQ CXVR

Estfi en La Huhana, de paso p(jr(lifirporte dt, 1- 1111vi- Pbertado Ginjawnti fit, pr(wntar Nunell 0jvi(har( !rjirj t 1(j1p a1f rliijifif) jm causa de
Europa, f4 pintor Luin Alloo, 'i eaida un la Repliblira I
F ,m 't"', I sit howebt parn portflf* arrtlf(s 1 qiw un poliviu watara v, wro
lil.'11 I ,,- , ",: i:, ,j ---,--- __ lo y le yo vi C111 -111 I ........ 1.
"' -- 1, ,,,,, 1,1 0 rl'',-1, 0 it ... _", I
Ha viride) ell lfl xi(-,) tiltinianientv. Per.tionalida(I del i I, i ;-; , "' ,,- :-", 1, (',,,I Majwne 1'rgencitt que ae in restiguen Am' aclil4dadv ip(.tjrri,; ,,it if, pity, t1f. jjrri,,rw,,,-1)(A.; heriorin 0
,Se ver(i hoN la cauva por el hnrnicidio de El Manixero 4RYW rhfwor c(intra upw ci4nnino 0 atito w ilw! viffjo&,tyn
artleta. Gu"wrtwin(b, Mrea, paii;aj;,qe,, y marhiista,,I ,. rN ":1,,", 1!1 1 uf Gliinlt C 1 Ecuador. G u,
I I I ''I'_- ,", ...... I I ", "
__ I lt,1 111 1 I w ,_n 'j,"; I ___ __ __ __ I 11 -- -1111-11 11-1 ---- __
.. .... ;1',"",'X ; ,,', :i;,; aq, ,tit ',, 'it
ARTES M ASTIC 'k s i PW C I'll, ,I, I, ,11,11iI d, -,pC,-A,, ,11 I 1 it"1- lfta sl ,,
1, iii,271 j i-KIt J w- (, F;oliil I T R I R U N A L E S I I, I,, n"md", 11 '-r- 11, 1'1- ,08 expertor en tflnvl POLICIA ,f i ,,I,, ', ""ti", "- 1 -, 'l,
,
or Armando A-t-,o ,I F t, 11 ",-,': I llil. "-;- ,
Al ;i,', Ir "- j Par Farlitin. Lovj Ph C-0, I ,r, i,,- ,P
Flot", 1, -, ,,a', Wjl !,f--1,,, ,-+, tA-ml,- 4itt 1,t -, F,,r Frqnvit ro V -, -, R L: 1 : P ,'"l
[:.:F.:,;1-.:=: F r, lu'riLl-11-111-1 a-in
L ___ <'Stin yq en 1,41 flabanil RrOl I _, ,,!,' iw-)" 'j,, I
-11--l" .oln iitl collo'-. Ao- -Iill Itlil,, -J --,,, ,, 'I -,- .
Qui bser, ('I, r, "I I rt]"", F or-il--n, (" 6C maxu,!,,t J Ji,, c', f"'t, J., C, ,- 0 "wilph"I"n. 'It I I _,; ,-,. , I, 1,", -, VI ttla 4de ow.& jnt .t, C _._ I ,, ,' i ,-,,,I ,I, o, T ,,,,,t, ,; I '-v 1 ,,I I "" '_.,T_-- ; _. t, 1-11"",
lid.d" "10_1 il _', ,'__ ; I v I A J F R 0 11 i, ,it ,ri 1, t-_' , "" -,,;,-_,_ F- B-'i-l', % _dt j ,'- 111 _4 I
turn, el Otte me ,,, 1-1 ""I I, 'r-"nt., C,- C "I't" I I I ,It ,,,, t"', 'I V,'11 ..... .. ", r -"i ,,;, ,", i 1, I ,,
r I t, I --- ,, J _:4,amI,. I "I q- t ....... I't.'! I 1!i t "",:, g I,,
I .11h I- ;,"i""". ,, _,,, Il I,,,, "" ,,, For Onor Cic i,
I., =.IfeU-o,,1._, 11 -; , 1" I U, 1, R il-,tj r.b,, ,, I ,"", I- 4 1 111-6 rRAS, I, j, z, lli 0 k ,, ,,',.- Mr, ;, I ,' I ;-,, ", ", I-,", ". ille
C., ,,,H,, ,) li, ,_"" ___p (I_ ,_ v ' : ..... ... 111 11 It rlll. 11 11 I'l. I I I I ", !, t", IK a'.
,id.d y -0, _,,i,16 d, _,l_,, ,I, I [___ ur -pr i: ] C11 i " I ""K", ... 'I
.tit. .an '1dP C4'tu di 'q I i ,",, '.'i I I- I M x'il, ct m it h 1 Rp ,,_ __ :: ,,, ,,,,, ,,,
V, (' ,- 1- F',-nd. d. C-, ';', arm," II, _i, .1 -, R d, I 1.1, ,It ;, 1, , h"'', :,J,, ": 1, I
tit. -, "' 1. LattI,, Nz,i,1- ", I I I '!,
I I I "I i 1 I ". ,,
1, I It, -,oi,, ii 7i
m6,,t I F---, I 1" 'I -11 "It I',,, ;,r"'%':! ,i;i ;, " I, : ,, ,
an .,a! Indus ,as - I j, I I'll", i i "
1; T1g ,"'a', i L",t ,, ,,,, i, l,', ";"" ,,,,,,, '' ,,,, !it J T d., I, F-do la ,i!- .,,,I I : 11 I il : I ,i, 1 1
os y iat I 1 1-11,111, 111, 't 'I .... W o", I!, i 17 ;-011r, "', lii!, 111. ,
I A i-1,1 )1',-11,-,, .May,! ,itiii,,, ,_,Ij ;, I I I r" 'j,"',cie., -t., 11 ,i6 ttt ,-
que meracen. a$ em"'t I I z I 1 1_'111 -: -J "Itilll-111 "Y"I ,,, i I -, d I, -,
varoos, h., I i Fill I -1 d. Ai 11 I ,'a, t ,, : : ,:, ii' ,i d, !- ,, '; """; ,,',I
"!? zi "iiiIltl, If"11- t ""., 11,,,I,-, I I ,; ,, t,
-, 4111 ,,, I, ,-,i,-,,- 6, 1. - di i", I, I 11 I "" I, ,"', ,,
I ,i:11 ii lwl G ,_ t, L- ", -i "i i: ,T"'"t I, if ,, , "! 'r-1,
" i" ; ': ,, v', "i ,,,, it, ,; i,,,,,,i,, ,I I
,, 'etemom, a do, I, I ., ,
7 --"'I, I I,', t ".1, cri. I H--i'l- I 1;
tores, disimi es an tendmeiiia -v,, ., I ,. V 1 _T ,;,- , : 1, "I". iI", -, , I ,
7i 1-1 llil. 9 1, iR, ca to a ,ir"'.r, I- il"", I ,,, 11 I I ", 1 "','', ,,, I I t, I t it "; 'I" t" .
CM VAnguardistra, y cIwoio,, &-i I -, ,- -_t, .1 I-I, -It" I, I,', il -1 11 ,I 11.1-1 ill,
if '. I -Ttel", f,'.-,w-', PaA. i*-Ili -w-,", ,J. :- i -i, 11 ,, ,,I 't, ":, 2, ', I; r- 'J "i
I I I 11 ,1" ,-- 11 -- i", ] ,I I , :11 I "t- l" i ,I ,ill 101.1 '', , ,
., -, .1 I 'I ii- t'l- t'li" i" 1, -1 I , I I I i I , I i- W ,
Luis AlberO a Europa I, I"-p "', ,,, ,;_,11 i-,,Pt- "i- 1 -- 1,v -it I -111- "I 111 I , __ t- ";- 110',,
, , ,_Ioil
,.,,: :" :, "- , I I ii i 1- l"'.
"'i, , it r, 'J.- !, , ,,, : i, ,- 1- il-Itt z::, "' Ill"
Luis Alberu. drNL-dP o I I 1, 1-111, M-7- Ctfii-,,.,. ,' ,, -li'it, '," ',,[" , ,f"" "". ,' i I 11 I 'I, 11,;-111
.,- kf-,,-, R- C-dnd. I- I, I .1 -, .. .... I n. itt ,-l- -- ,,, I i '1 I ,,,,, I ,,,,,If ,,,,, 1 I I ,: ,., "7
bano, hijo de un mt- u u, I I 1-1., 'C' -- 1111 1 il I A, 1- ,1 it, I r __ I ", I -11"! "I I
f-Cks y d, ditai-- j R- Iiil, 'J"llila. A A, Pat ''; I -!" il- "I ",',- I I. ,,,, I I ,,, I ,,,, -1 I ,,,,,,, 1"I I I 1 I -,
n Al, ,-J, al I ."", i F! Tri-, tI rad"', '! ,,, ;,- i :" I i, ', " i-,"i.,"I' "I i I ,:, '. I di, z,,:,,- ",:i- d, 1, 6""I"I,
itestudi ', i"', "": ; '; I, ,,;,, ,, : I 1i -I,
I", i" ,:,i, .. ... I AhIlm, RI,11,, ,- ', ('i"a F""'11A lil t 1, 1, Pit-- ., d, a 'i- I '1-1, I I I 1- ,,,,, ,*,:, :11 -14-11I
Ira, redo, k a" '-'1i,;-- i ,[ ,,,ad, afin I ', - d, -fLt fl-- fa "'], 1,1i 1, 7 J, I, 1, -la ,,-,i--,., --,, ,I J I I "
Ions, -i" t'! C!", ,1,, I -4 Agilml,i- ,,t _-- ,, t-1 i -,- 1-111"', ,!, I--1,:'-1, t ,,, I- ", i"', ,i, ." 7, I ''I I 11- ,i "'C;
R,- ,' ,;',,, C :---- .,
-- Ti ,1.! ; I : t ; I ,
"i L' ;,," If, I, !
1, 1- i ,,Izii ,,, I I ,', 2 7 241,; 1(1- I:
lilt Arles, h,, ),Ii, --,i-, il,, I 1 Wl.-- AIKC1-- ,'-- It,,, C!-- ,t-l-, , 11,,,I., -1. it I I-,,, il ai '17
trco o i, , "'I't "I"', C E17-j4 ,
AS. donde ti It, i:II ,ii 6 4,,,j "I 'I ', i i' ,' L'; ; ;,, ", ii- -, ,.""r, I I 'a """, I 'Ao
1 -! __ I I 1 -, f ,tt, "", --,hotbiindol. ,,-I, ,,, -" ",, 4; , I I ,I,, '", i_,p: I- 1, iil ", i "'Il," iij "'t,
,,, I .1, -1111, v I I I,! -il", "t, zo d ,% ,, C- pir. 1. iltl 'A. F ol'n : ,Itm ,,, ,I.] 0 , r 1"It il ,+, I in 1- J i, ", 4 11 1,t "" 1 "'t- ,: 11 I it V 7 W i)
8-1 t6 N.IJ- I ,,- I I R 1 :tall .t I't-'t,", i r ,,', t ", T , ,: ", ,I, 'I- I I
C ,,, I" :_ I I 1, 11 I I 1, "ii- ,
A, 11 i! Iiiii'%!"" ", T, I , ..... 1 ,1, , 'I
1. a l6a & C- ,,, P,:- I_, I NT'i" (' ,-,,, S N, ", L", 11 111-11111 , I , 1 i -I't- 1 ,,, I , ,
1. cubp 'Xi'u" ,,, ,i) ,:; ,11 I ,_ ,,, i ti "r" t 1" I- , ii I ,11, t I II, 1,%tr ,-,, :, "', ,-, 1 ---- ,t 1, -11 ,I '. 11 1',t : ,i ,,,,,! j,:, :,,,; I A,--, NH-i"
LTC1:n1t J)1_1 111)" fl, !111 i i -I 3 i ; I 1, I "I
., 11'11 1 I101.1 11, -tt, I, ,%1'r. _t ". '; ; , ,- ;, I I f- "I'll illi ,- 11
,, :- : ,'.! 'J'. I"',
":I( -, t!"'j- I Nil,, t 111- 7111 ..", I '' t, ', IV, , "It, 11 --, "', it_-11' I I I I '", 'T 11
I ", Iz i il"J-- , ,, 11 I I I., "'i't It
cii dad ,%I-,, 1, I P,:, ,- _i, , ': ", a"', ,' ,,, , I I I '), !, ,
1 11, I I"i"I"111,111 I ,;I, ;t'- 'IN21 1 t", I ,. i .- lj F- Pat- j ---', I J! __ r" I I "I
'I, I I I I I I I "I I "' I,- ,i ", ...... 11 t t!" ,,,
il i i" jl I, 1, ". it, I K -i , %', Ifl-, 7. -, , -- -- I I ,,, -, 1 : 1 It"I", I I I 1!,
Alat ,: ,,,, , , I i, 11 I il , ,,, I 'd I t_ I q'a "_;,: '.- I I ,, I I 1) 11,
:, I 1, I I- I I I 111 -1 i I V, I "" ,_ "'I'i I il I 1 ":, ,I "", ,,,I ,, ", 1. , ) ", 'r- ,
de r, I I !,ili, ,,, -', -- --1 ,,,, '- ., I ,7, 'I
., J 1111r, t I 11 il I I I 1 '111'
tr , .1-'- ) i --, I 11 .... ,,,,, ,,,, ,,,, .1. I ,-, P", tI.-I",
,,, it" 'o, '-! ,'I, %" 11; I t 'I .1 I f I "!
ot, Cut I, It 11, !, 1; ,,, , 1, I "It"; i __ 11--111111111 "-_',tid :" Z'-r_ I I , I 1, ,,, i ',.- I I I 6 I .1 I "I 11 ,-'. I-Win de P." y ,,,,, "it, ,i, D ,,, ;, n__, "" I I L, I I ,, I li "" 1i :_ h- i -,. "'i" 'j, Y111. ,
14 M IS M !W ,,, I-, I I I I I I I ". 'i ""i", -, ". , : : -,, ,,, 'I"''10" 'I. I""O"!",
C16. talw ,d I 1i f i I I 11- I I 11 'i, I'll, 1i I- , .,j , ,, i- '! r, ,-,; , W, 11 1, ,,, ,,,,,
Vin Sit-, p--to ,,, , p ,2 - , I ,_,' ;, 7,,-,4 M1 no NRY KIM -'r 11 I I :, I., I I ....... I + ; '!"
,,, 1, ), "; '-, e, htlt 1;111 i- -,"" "" _R' ', i"!'%it" "Il'i, 11! '- I I I I I ", o, -, ,, I ,
-, te" ,,,,,, : i, I ,,_ -, , 11
d- rociln "i",", I,,. i, a 'a ita! lilz, "ttt"'. I "I I i I It- In". 1 I 1 : f I I., I I I 1, , "', , '' , , I "t; ,"', I i, I, ".to de, .et ,,,C.U' P", I 11- -- P- ,! I ", , -i'' ,:, ,,
",ii, ,,, ,i, Iii, -, ti ) i I I I 1" e 11 I I t ,,,,, I 11 '' ', ,,, vi ,, ,,11, , li 1i ,;,:', iil ,, ,' Iz"sonal, a dei ira- lfl T L I' it' I I I 1, 4 i "I Ii- t; 'tt f". ,i, ,, ': I I I I 11,1 ; -., -j N z, i 11 i ,,, t-, ""', ,,, ,
Le hus .dquiid. Caioftcoi ', ,,'i ' ,,,, I -- ) --l't' it I I I -, a 1: i :, ,,, I I -11 -1 I, ", i t t 11 I "I 11 11 "I 11 I I 111 1111- "''i, 1 ,I , It ,1 -,,, 'I" -! ,1,11i, il,
me, f- o'. C.I.C60ni'ta r.ia ,! ,,, ,;, 'i", i- ,f 'z N '; 3 1 i I I,, 1, i I I I "Ill I I 1 I I 1, I I T 1 ', it i 1,- ,,, I n ", ";: t ,, I I I 1 1, ,,, 'I ,, I 1 "Ill", 11 "I I "M 'd I I I", I", 11"W ", 11 p ,, ;"b" i,-,",m intw o Fa I ,I, ""'I'- li, I I I 1,il eli I ,,, :, 'T, I I I I ,I I 11
,Ud .te CU li-,C.; Si K, an, 4 :,, , "J"", ", ', I 11 t I: ,,, F." Nlit.In, ,,, 'it, - [Ll' 11 11 1, !r! 11 ,,, ",
,it S, Z7 i I", '', 111, ; "i 1, '- I I 1,' 1:1 ,:: : 'i ,, "i , 'I I I 11, I ,i 1, I I 11- 1,1", ,,_ I , i I I I - 11 "It' i I,- tt"t 'I" it,
yagoti-It ',- pti.o.- ;d, ,,, t,-, 11 ----, J,: I I
t11 Z,-il 11-i"", ": ....... ,i I I ., I" if-6 .1 d,,,I,. an v2
i''i'lill -i1--t--" -- I" I -i, , '.
El cy l, i, 'I'w"i, Paul W 1, - tot "', '.11 I 1111 1 '11- ,-, 1- ,', ', I ,. !_ I ,,, ", ;, i,',1/1' 11 , 'tI-i ,I- J-pal ,,, ,, 't- 1111'r L- 'U C, ,1 I .1i 't I I I I ", : 1, 1, Iii
des- i", o i ". ,,, h L I , 11 '' xl I ,' i, X 1 ,, I Ir .1" ,
qu 6' , 1, ii, ,- , I I' """, 'I r "'! ,I ILI, , t ,I I ;""" ,, f Ar"',
it it I -, t, -, I 1. ., I 1,17!
Jul ,'o ,", '. T I I ,, , i i , I ", I lly, ,, ,- ,
to rig ... Koki .C ohor. tli.U I I," "" j, ,' ',', _-: : ,,, I I I I I ,,, --,, w-. , 1 tn It, It I' 'i L!" I I I I ,:
11 I I- 1, 'i, 1, ,C'_ 1 -_ I , ,- I I I ;, I 1 1,,
A, i ; 1 : : ', , "'! ,I, I 1", "" '' z, "L"I" '1 ,
e Lood- ,. s Pauli- ,, -,, ;, -, I 1". I ""', I I I I I'll vi: r 1 t ', ,
b.j. .a ... ... It puo, e is he,, lou,,- ,,, ". I I III I a .... %1--, Al-- i I I 11 ,ftion.merile a. r, i, I, Z 1 v 11 11 I 1. I -1 _c I, D" la %, 1,1 1 Ci, ,I i, 1, 11 It, ; ,ij 11,11 rl- i ,, 11 'Il 1-1no r aell 111ilf I I- ir, 1, I %i Il- I I I i I 1 :, i I -, C"'i !I I ; t A : , , ,, f, ,- ., j I ....... h, "I" I I'l 1 ,11, ni, 'I', ,,,,,
da N, Y, "too e.pa.tos ... i t o -_ Ctin_, I I I'll, ,,,, ....... ,.! i'll ",'- I 1, 11 11' !" r O hCrto G ir, 11 I ' , ',,, : ,3 ,,;, lil
I I L L T ", i ', ...... ,i l v "
Clara I ''I-I 5,- ,;,, S, -, c,- I I iini- I , ,, : I ,, ,,, ,
it AlberO no, h. moft.do I i T ,-- ,, L' IS It, I t, 'I t , 1. i , I I ", :, ,, ,"I, W ,r ; , ;, t:", ,[,, Itl r,, IZ',
i '" ', : I I '' '', I,,, it ,it,- ,t ,,, tI,6o
US ; , - ,-, -,, ""r an t, rl 'n t',' "q, 1 ' 'I- ""-" 1 i5 , I 11 1 3 "'tt"J" 't
I t! ,I I I :t1- ," I I 1 I 1, I ,I, ,
I II.m. -A Jptol)- , :, ---- 1: I .1 i "t"t"i --d .-. I - ;1, ,:-, 3i : '_ ,- ..... I I 1 ii ' ,, 11 -t ,/ ,
Tero ,i :r-' ,: i 11 I ,- I ,,,, ,tIr j
bairPs ,geoea ihirs' 9 aele I. y ,."-. S. 'I. P- Z, -,
naerines d,. ,,- , n, ', ti- -, -, t I I I r, ', I u na- a
t ,;, ."I", Ia, pt- ,1 q ,v_, 1 I .iill I -_ I I I"', vi-rn f,,6
,us.y.s C. b-C. de ,,, 1--, ,z -1) I- I ,,, ,11 I V, , n, ", 1 I i I I
S an nna USdl I ; it] -, , I,] M%.1-', "' I i,,,, ; '- 1-1111, K" --,,,, ",,
an WOO personal. us tem". ,- I, '- -11- I, ,, 'n Z, L. S.1 6. P-1 d -et- -7, 1% ,I 'L -"I'_ L j'i j I -,, ,j, 1 I, , ', - I 1 I" I 1, I I i,- t I , 1, t-,
1 V i to U'r _13 I' t , ", 6., 'j, I it it ,,, P- is
1. d. iranott dos rafiot en e ,, ,, ,, 6 1),,- d. Est?,-- _',ti i .w 111-l", Z '-, -t-i : 'i 11 t I I- i4 1-11 I t iti, ,!, ", t,' -I,"
,7 ,Cir-o ., CIic,40,,, i I I z;; I I I 'it , ,,T.,!,'; Fl"I" P'"", I..,rI,,,, ,,,, -, , I
UaIIII, -= .1j SaI.,11 :i, Iri"'r,", it. A I I _. ,- '! 7- -7 _-I- iel V.- "I '' I _)" I 1,:-1 ii *,li-, t ., "] ,I,!,- "t i, I" ". j 'J ', '- ]" 11 )1 "1116 "I
oi .Cmcillc fgaa -ta. 1--to y ... I 7 at -7d ift ,,a ,2 ", ti Y, ,
su It t-1:1 ,, 11 I1111111111 :'--6,i, IC (:-, ta'- -, r_ i lli-- I 11 I ", ;, I Pat,
a,""'. I I t, rtnt ,-- ,7" ,,, ":, L_" ,_ I I 11 ,
:, ,p,,o red. .,1.1o i.impri Cut, .',__ ,;! I t 1- c n, -:;I'- ' I"" C r_,ol ,,, ,, -, -t r" S ___ 1 ,)--- I I"", All It, , Il 1, -; il i, t tt-, t""", j J -, I", ,I .5radir:.
- -- L-_, c i V, "I"", tr _--. -2 11 , 11
qua .bt,.,, ,,, ,-r-, : ', t 7 L ',':' I I I I ,,, I I 11! "', -11, -, 'a, C m as, nebott.s. ol ', '?, 1,t, It Az7l I I 11 t -Inp,- -, ltl Tl-. rI Br,
Co.. %,Uit. an ,uenos, L. ip!ihcipa Sp , ., ,,:_,_,' ,:., r , ,_, ', I ,,_ -_ t __ I -*,ta 7 ,,,-- __ ,. I, 11 I I I, '' I4 I 'r, !, .' 11 J" i Ig .
I 1-o 1'1,E* -, t- i ,Wft7 ", ", ,-,7 ,"'I", :_ --t , ,,, :- i-- I i , Irl III
e- A-- : -, -- -I, ,- ii I I I I '1 't 11-0-11
as el Colorido loons engrisaclos, or. P'. ahe, i-, 1 :,-, 7 1 ,
-monies delicacies, untes qua hopro- go" doro'- :I, ,--t ., ,-, , 1,R_ 111 ,, -, et, ,Z ti.'1iC__-_ ". .- : ni-o: _,,- ,t4--, -!- ,i-- ,-! -I- -, I Ir t', i I .H.t" -,:aa- -_ -',_ _4--,- ; '_ -1 I "! n- P, "to ili-t,
i l t a 1 7 , ,% , 7:. j: -t- 1 7 -. I ""I ,a,*, !,a Fl- ,il A't,
h,o y tl P-ab: -, ,n ,o,-* '- 11,6" ----z,-,, ;,i. _,_I 1 ", 1-7 1, Iii lat tl -, 'r I Iit r r, i. ,""I ,, ,
cuarpento p ... de'u. C. ., Inr a ,7 I -_- It
_,_ ,Iit 1 I: -Zad. _,U fa "M R F 41 i ii 4 ,!Itidu de
S oi ,- 1-In't, E-tt-'t S-- I 11 7. I 1-tt r__,
bian lo. primaries an numv I it fira, i !_iI -ri, -- Ii i I I 1 :11 r -MI,1 1, ,:",
to .-or ,: iiz, h llr7t, _,_-, ,,I --7 1, 1111i, ., I I I I,- Itt ia ,1;iit% ,-, 1117 T'le ata-t s. an ,.sg.. ,valorotas, ,_ , C-t-n- I ,,, "'ia"'
_. .: I "") S 1, - Herd. do. portorta l_-1 4 t i I : kt 'r ,_ ? I. ,,,, r 6 tit ,,I ,-1,1-, P- -P- ia, N., de quttdagota- de Cuba i _,, nn 74S 7:7,tlt, tti 1:w !*r- n-- A:n!--i, Ftttrl, a '1_,_'_'_r I. I auto 'ard'. .- ,M.11,v "I,,' ,
C ,5- t. -, -- -Iae 'I 'In
d. to eu, 10noct tai de delectaci&- : il ---, : t7neI. C.1-, 2- _--, i:o- t ,a ,- '_, ", "lorV,114tom.'! 6" ;1 _._'_', ', "I ", ", '. E, ,,l prio,,, Ci ,I, ,.C.ro I,.. 1,1;-,a -f, ,, 111, !i nrrlgllt IAIII
-0 I t"! V A,-, -. 7ti:iaz D=I e z-_--1,,,d,, -n '-, - : ,- t, L -did,, IS mad,
1. "Escu Is d Pa,&' AlberU b.-I Re6liahd. I
.1sroa ,ote, PftM6 I h 11 __ -, ,,, -,,-tuu fo-, I,, da a.t.rior, WarA114d dea'al 3-i'- .- a-7 itttl, r- :, I- -- 71-- 11 "''t I ,,, -- B"'l, ji- I -1 I no Ilol
go tit Una nueva motly _-", C":,,, ttId n-, -, 3- i ;d, I
lam. it __ I _1 rf" -- -_ -Ita_-.- a Iu-i's lact6ri;; Clue .,,e .s Set.- ,-: ,, -t "t, 41 -1 ,- I 11_1-1 el -- .- ;-",;"
.,
C- -'Itz Gom- wr
a 'r"P
vieto sm. t a., ' "
T-_ -C-i' ____" -IS ,_,y f.nulm Cu
La raparidad de producer mucho 1, ,,-,. ,_-t: _- , ,,,,, 1_1": "" - -- .17 rasW an a Sancti Spiritui los
,Sri.do sin salase de orma a Z-,- ,_ -,,, ,a ii 1 i-i I': io b. do dC Sucari ,.., d. 1. No-,.- I
uns, n ,- :, ,- V,, '; %ie a , ,_-!- , Enrialu.t, ""sdX,,;,, resto
lift'sello que dfin. .ftO ., Celt, 7iiii-', ,- -- rttt -,-' I 9 rittsfrial Alrhoe:
u SeUtrat. do an vIoUC 1 -I &I , ." ., , ll, ,, ,nil,"".''"",-,:.,5 ,, ',,,"- -,, -, pr-Im "!, s de Isabel M arin W"aldivia
:, , i *,, d jM
"I -- I t. ,- c , :;1"la ri jp
It a Lo, ,, Ui-, ,u Como lost & 2 -- s ,, ., Ek, a ,nn; Dmajheartlands ddt#bl,'o' y 1%,1 j, z ,, I 1 -- 1' dl ,10 Bu,6&, Carlos Dufau, A C _,me I ,jdealers rit. ,,,, de C- t % l I I I _- 1, z:t I d I A., Fs-i- ,aa Tle-iode, ,,dut ,Stinchez
I
g CoF-CUs an 1-, Im-, I I 11" I 1 t 2 1, % i 1, 6, I- 2t C 'Gintei.' Di6 a [a patron seipsrihmijeoSi tqrue111VTir51tertrra Jnin por Bu,
I
x4se. ados, conle I t, a I : ,, i ,, -:1 i- I A b ,d. do ua D.i,,:' ,I ', r 1, V
AP-1111 I I -11 I I I : I 11 ,e !!.YC t, D.th AiOi- ,, L ___ I - ___r I 1 ;i _1 : , independence, el
goo 1, t , : I -a:
-, el gob-,.6,, ,: I ,1i, t ,, -.to, j,"an C
11 , rl 0 i, 'd_ Ii.1 .... ip.rianait ad 1-C" 11" 11 0 '__ I ,,, ;d"
I I - , r I 1C0. agosto Is. Ett
ambiCa I.Ct_ ho', i6,j ,, I all I I I ", , -Iil, V- 1 a niat, Ali- _,, JATIRON 11 \1_11 1 (111 i al, h-, I-,
). 1. de 1. obl.l. El ', r.',,I t,'- 1 : I '11; '_ I I : ,- ,i: il, l -, ,,, it .Ytr foorron ,J'e I "
jo I r ,, 'I 't"t- "" I I dC M- ,, ,,,, i : ,; '1 .:,,d- FA- mion
1 ; 111 I 1,, 1: ' '11.b ) i- I "i" ,
'rear I 'I' I r I r It, I -0, S;a Irittjj. P",
pot 10 .Co. T ,- ,,, '11', a. ZI."d d, Sancti SIII-t ill! i!,
dtC,. aod ,pon-, , xiia 1I, ,, ,r .11 I t,;, , t &_ "i k1t; ... Z, nt 0 _11 f , I I 1 I I I 'I", -- -dre ,3, Ou-, ,J, , ,, 1 il", L 'j ,
'Artej 0 n: OP.- 9 I !j I i I a a, i P1.11 "I I I I oz it i r lt, -- H'*, t"I
I I , -, I I I 1, I I I --rd, gi, 1, ', _- 0, !a ,-:""% -', I, : e .bligo a d, , .- ""'t;,"', q,
",
I'
"" I 11, I 1-1 ',',. :ot PO'. j 7, J -- uta ,I, ,,Par,,
to A ,U, ,e pri" -r "'" ""On, : 1 I li A I" ,,,,, ,,,, ,- I I- -, : T11- j" "" I --_ I 6 .. ... 1,i, -, sa.tI Itlids z 71 r-hl ,' -, 171;1 r , t I : il I 1, I i ,, . I - ,- , , _Iii ,, ( I FitL'_', I; ', ,, ,!, 0,;, ,: :l : , - T-- 11tr, a i
V"" .i, .I', _-, f, _. I --- i I "", .1 .1 .- r 'ov to, amoor" -' Id
I P- ,- - ,I nor
-, : ""I, li'' 1 :" I del el out a 1. Qir-la r- ", 1 _' : ,.t ," "' -'r J C,,," ... j Cboq,, do on -,16o r.stl
'- I I I I :-- , I I- 1, el ex 1 L 1. "I I
te !_- .1- :, _t I 1, 11. L. Zj_ -are. ,dei J I ,r, ,j ,,, ,j-ij, ,, 1, A Ch- -, -,,;n_-I,,, dI ;:7v """" I ., F ;, 'ac.ldid. ', 'I , _, 1,
-, t ,,,, :- 'il -,"de, sIdenta ;Lub AtCo I n r ,b.,
1, 1, 11 r_- one, -b, -r ,, 1,1-11 "Tr-Clia !- D'd,, cthq. ',21M -ritjd dl II,,'oodu -, ,, 11 -, I I 11 11 4ioo , ,,f 1 F- es 11ii J-a XPIi-itt" ('rzl! 7"" d !a "
-l'," ,f' 1. ", ". I -11 11 1 -17 Ll,, d, Hassling
I L I I _, Me o K.orirtA
e,, de z f t,11 ,,,,, 1, -1 El- ,I,,, ,,, wn ,I _, ,tn 1.
-, I Dc J ,i
tq # p- .Ct- ", -it J'Irt,' I I I, 1, : "": - I res
I / -1 .-- 1 4 al 'jtr Cl ... ,m dlnia por ,,A I T U. Doug',, Lf, ,Cs, .. W' 'r_,(!,
I -il D "!,^,V
,ti I ti, '. 4 Bra - : ': ,,na, 'al A 13oe' -I --b In I -1.1 I ,. ,,* ,I ,,, , T"u", 2 111 _'i,
.Id.,i de ,,,, A't- I % I I'll ,,L Rv 0-t- I a Iedii
91.11,11, 6 ","li" ; a I'll I i, , ,,, .. .... - I .1 p ;- ee
'tl ... 1. I, de htrr trw- Dt 11" T' --nte 'I- H01 -, 1 -' I t,-- r I Ial tll p- -Z7,_ '1i-') -I;1'1111
lot crilit. Y 1. Z.."I"I'll , I- -, 't 1 I t',-:p ,d. 1. -----, ,,, I
co"oec" 40 I 0 !"f"', ,, ,,at,- A ?mp-ti, ;16 ,,I, L,, Ila- 2 --rt, .1 d. Alhniimde I's : ,t' -1 ?, -s: I *- 'W" 1 tl 'i t qja
il -", I I .1 11 ,:
10:1- I I I 1, !,,,,III.,. att S43itt: pI1,t1., b
ropal 11 1, ,d" M, _, ,;" ,
I I L'- I -!-w, .1 pgtn 6, ,,I it ri ,d, t, 11 ,. I ,lu1,nV:,naoA
nabaj.; ,t,- -, T,,Z, .j I- ,.Iteada on el I ' I'll _11
Gamtrstndb learn S. I I : I "' , , I "" n -!!o 'r,1Y.VdCK= 1n'd 1,11'i ,rl, 7,1-u-, C ', -il I)i' I',, ,-O, I Y 11', I "' 'I"'
to I : : A ; I bro w., rrespoinsal, Itl 3,1"vdo ,,,C,, ,16 ea ,
I _:-- I "" , GZ ele Ci. de
I -!11111 I -1 S, "., s'C91011o; Atlaa"" ', 1 ti,
-, t ir ". -- I is tlgs, Dy dr To, snt-ir, c,,n.ponsal,
8, ,,,,, ,,, P ,.,- "t i e_ I -1,quita, ,Not'do 'Cinilis at -- --- t- 4- -- "' 'I 1 Y'a r 1 cnrni der NCIe V Y T.1- p.d.
to .- Ins, it, krmerui Martin
-if ,: ', ,:-,n 1-1 .- 41.1, ,Ill- TrUlawt.. .0 "W16o
W;iederav C as 'e -_ -1 1 -- I A ,,, : .
to d. dioidad d. h : I -11-- Kott" I T
I I 1, la-t- -- III!- sl-l" I,,,"t
II'd.-,? "" , _', I A bard" de "' C""o 1.0 su, CATALINk DE 1,11INY, qvgt
',- ,- 1i Ttlill
due 1,
H.S.- .. lan. d. Wor, ", I ,;I- I I al'a., 1- 11. P l r '. Mae. t, ,,r;h -= s V,.-,C_ Y ;,, Iot 15- At tole.lg.57- 11 del
.
'utnto don Luis del Nalle, - I I -_- -, , ; Contra Og- Uguienles P ajenos: 04 diplarraticia I Buick" chara M, &') P"api"Ja
qat oulado 41 ars, figra Importi- It-' I I I - r1-- "" :, "", ,'- -,, -,' It, -, ;, ,: coba d I Znnq.e Di.g.; Cl pr,,fase, A." .I- J.- Soliora G-11-, "
I, del Ayu, ,rnieru. Ctedn,, i,, ,1
0'o Un oa-i k ,Apila, :ti, & SiI C.- -, -?- q, Pila. Otili. Radlig -, Either Perava, trader del CentraIl '. dad ,-S
, -ii d, S -n Istras de Can, Vir a 6 I
na bg,, A favor & an -11,11: i --: ,to ki'le .T"ni ,,I, t'l i rlii,. -t r', :" CII,-Il. -i,, -rtt 6 1,,a _- 1, '- p-. Iioi. Eara.- Main. Machado y ,:;,':,7- Pjsd r-- ,, -1
d. 1-111_1 1 lil p ... 6 e I, 11 "' 11 E 7 , , :, 1111 eta_ d, 11', -71 C..tr..f WA- BI-C. Pha. -, M-t _, ,1 41 aim
't tt y '.rk] ',',,'rv- I a N -5 J111IJ tiij- 1,_ tt,, Iaa, ,,n __1 j l'i- j- 7ctz ":,, j i . .
B.,Ct , "'! C,1, ,I_, -: Say. Dial Tnrobieo .rrib.- de N'e I ',
an -aral , , Y Msch, "- Wiohingt.o y T.m- bp!dia d ,''6" 'Ch
i, C!, 't ,',a- r 1, "' I ", I'll, IIIIIII,
ii %'z : i, ,I,, Cv- -_1 """n, ,J, i:Ii, i I ", ", .., G,- I ""'Alt ,M 'w
I 11 I de ICY I-1 -InkreeT Bt-nero do la N.i ,i ol lin- "r :),-', 1, K2 ,I 1, P-,,td;,ti d, .'Il, -1
los t"
d, C'U'l- t--- -%, 't- ,--,,k<, d, tr,- -t, Ut-f 1- -, I- ." ::11 .-nnt,
11 I ,,,, L 11 t ,,, ,_ I : :'n : I 1-1 ', t Paul I;'! G t"r : n-I iii,", T-Pp" qi o It ,,, C,!,,-,_____
,,, b- d-., 11- i Altr.. ,, i",7 ,: 1 ,,- -- I, C .... t_ C'Mral
it-d' i, 4, M"tt I l't.al;'t, I D111--l. a. ,IZ: X :, '
M l"i I ", ,i 11 11 I ,d;i ;2 ,(- 1_-F l ,Iit ,, C ,,I-- ""Ito I" e! :t., !t, '71 1 I I ,, ,m,,T r i!' ,- N- I, tn- ,.,,, i1_1 ,.i,, ,, Vit,,b1,, r- .1-1
t'l-, ,,, 1,11 ,:, 2,t ',fl,; f, -, 1 I I 1 7 J"1Z 11 -- Orz ... ; 1, -i'- ,'' ',ii ,I, 1,5 1-'i 1'.,, ,111-- "'rvat, el itC j
i' -', i ',2t),1,0, N,,, Y , pr :, : I 1-1i"aile, 1, __ -h "I F -ill- +, R", al""'i- 'I,
J% j-' '%"- ,111 1,, , 1 ,,, ,., ,, 1, A- Met 1,1, -,,,,, i ,. I
I
, i I il l 1 , ,'; I i N, C I 1111tt"t- Iii"".7 7 ,,, ,,, ,z !,M, M.- %,%' :4,- ii-a- .C- "!__, ,-,, 3, t&1-- a57 ,,, L, I
,_ ;ot,, tali, "'; 'jL ,,, I t 1,11- , 2 e. ,!'--,r '.1 ", R, ,, 11 Bar in IM, ,ell y at V Hjo, na. El ,ilz;!"I, ,-, ClIft ht,-i
del I i I 11 I 1, -,-4 1 2 - P I,, 11 I-I.d. a, ,I,,',,- 1 r Li, S-i,,, h,
t, , 1,1,- ,:, j,,%z_ : I ," , 12,1,1 111i- ,I ". -on
q,'- ... t"', '- ,-t .. .... - w i I I I I -1 __,-, ", I pa- Wasi y N- C.-I rall'ad. I
I .
j-, I '-a e' int-a- Y-k
-t -Zn -_, ,,, u!", i 1. "',_ "', ", ; , 1- Rambo W. hmgtoib X y k
t,t'!_,, 'i -i,,,,, 1, ; "' '' __ I10 J ,,,i dejIt-6- Ck,-, "" or y X1 j-gad. d. .f pi,,tI, h. r.dili I 11 "r el vt 'd. TR, 1_' il I ,,, ;__ ,, ,_,, -:, " ,,,-, q _" b. us Pli, I .,:, 1. luroo a .rd. d- .. Cad. cam. par at ,?,Lii,, t- 1o P- 11 I ',,, ;-j I 1, "I -1 I 11 1,- d. L. .. i ,,i.,I. '_e' da 1. Ntalunal Airlinm I
aCZ I i,' , "! --- - : i -!- 3. C.'-p-di-te, P., .% 1. sig.iet' Uaj,, Iri Raul Y F, I rolag', La, j 'A'
Si, .mb,,tt I*- 1, 5A-W - Ito detente dutim 3uz9ado de M.- tricat Seri. ,, ,I f- it"Wi, c i at -- 1 -11 tille. diCutri., .1 ... a C. I I -:to I -- : l ,ndttrml
__ I It e I t ll I I '. Si not 92i"LA tr ,.' ',] l EmCt ""'C' --d'. C
torn cubanos a qi 1, '- L is$' ;,",i ,.", 7o., ,,, 1" !-- F,h.r1- Dt Al- es to i.ei- Emilio P .Cy PCd'. ( -,,;,,, -a ; .14, oudl ?,i
adtiouereet, e..dr- o.,- ,qorna dei ,,;. -- p7y Pablo Cardenas CsIder6o !ut Mani- y Estals, det -,
,,,,,, "Tt'id si I'' "' d, m D-I!_' da K
'US rMP Ct -i'It"" "i alui i I I- I 1- C.A-, a. de il guaaI T.rnbi o portiano ran, , Nit, 11 '10
qu L ., -,i,, ir,, ,ai.; d, Al-r.." CA Iran- YIn 1,1t,11 .' In U _. Ro) D-*,h Alrimm Jamn
01 ."a L ,, -i ittt s.I ..... .. -_ -k, b do a, ao "Co -1 -1 I I -1 __ I I I 4
n., I I I -, r Y 7Al Romero contra La de to Line. Aaoposi.l N'-,,, I Cb7k, wilim, I
hap, 10, ___ w- I Ulo C. I ,,, -,
Palaji it -, ,, ,," _,' '--*:', ,'_,:, -,n-, ,S g- Yi-at P.- Morino Alao,, Morta cwlm &, "3, Tho- R.thl ,
1 --t- Z63 1 1 4i ,_ ,,, ,:i, ,- ,-,
11 -- ^11 -, -t. Alsr- Mora ,I- '
IS I ,- t.,- ,1131 1 -1 ... -, I ,. 11 ,,, i, _,-!.OC at -mf, .a Co i-i- Lal,--. F I
I ,-:. ul, z i 1, Atal. pez A P- 6, ,r- y'-bett ,., I "I"" "'m
doso de I I I I 7 -_-, '! _'Ir, 1, ,ri, 1.6pez, p- .tied. lelut, :1C;Cfie. y Robert RI,,,,iz,, D l -% tordo d, ,,,, tX ,, !
var" I i 'L : "' il ,- \ ,, allca tris June maywk., I
I I -1- -* be, -1-1- r! 11 1 -'. I. v.c, 11 I'll "I -1 --1_-;, 11 T-1 I ,a -,t ja dernaraf.d.; aiel VAls y P -C- A1,Inly C -Ipo -i t
d- --;.,.,- : _, , ., 1, t l 1, ta lk 0
1, _, .1 , -t 11Z I 1' tl I .-- I 1 Fed,,, B-711-t an -1jente .- ii felr, F,1n1
- 1 - -:. I -1 ,nvilarrarn ., Bar j at __ , y -, 4711 _, Ll"Ar"' tit No "' F i 11 I
11 """s ilb- ?-- Alarai, C-tre Lo P,,dtirtt, d. Nu#va 0, III rl
__ -_ _,',', , ', 't, :, I I' r-"Az, a ,- -, 1'
__ ,,, 1- -t,-n ... .... 6 LI;,, CtIt d ,Sw -s yj U: b.- b-dI, 4 'T-gl 't ja 1. s-tiig, Aitax.- --_ .W.,
-;,_ ., _- -, ALI 1, ), , -1.
ratio dt ,5a ta, ,Ira tllll d _'_ C;, Y_ Chicago and South ,III, I't
91 Alarriatis tit C.."U I a _M ,- Itr -o i, ur 71Z 1 Pin
-11 _,_, A gula ata)arot Fri, ,3,
d.noingo -ib 5 X-b-, st .an-, wtuiegft. e i. 1, 'itio- t ,- I ,Ictt,, -alo, L U. P6 e., A 1-d', El a- I 1, - 1,
.C ,U:,*,7 ,oe L al Ms. $- -0- ,sl .,,P.,. d.lin -,, ,_, ,,-_, It "'arcla '
,,,, 2"", 11-Iit, it"It" Iit --iil r a rlo de. , , p I ', iI J ,
Z: 1-_ J:,ff,_, u-_'a. SImO 1. R,,,Irn,_ P Iona, Aliguel Avalo, t!ti-,[ I'llMCe C ,
B*b 1"olros"edVes.1a en Is Amaid ,_- f, utm
.1 a. e.. 1 $- 1 s- ': fi V, S IA :,.qS Pis 6-V
-fir, .1 t- fliroi,,. .P.A01 -Marclu j Ttig- 643 t w T*aVVt AGDOCr -, " di It hecho Dor #I -- hindet, 7 pi't, 11 I I I
de comilles,% ,lia, sev. ictC'.. 1 .- .__ Cat i.- t ,P uX wM svt- O'lititia, I
-. "I'll- -;,Ab4i- .1 d Patti
R -Ia ., Rumba, a Nunm Orl-, V.tt ......
= Id. ,).r lot I.-matrim del go j I- ""T Toun ti ,- alz, Contra 1. reato-i'ag

D atn
r. .-. b.rls d. oh "Do.%
C. so., q.C utrdieror 4 su ii. Ga., J,_. d 1, I-t-nn, a, 11huVeru, de Trab; -!,,, z Gh a: Del Decroto V,52 do 4 do Marzo de I Y49
despac Do )to st, report UncIdente I, .-.= __ gai I k- I!, .-.di6 it AUdCo- !A PATENA ,,4ia ,,Ih,- AiOn '?- ,"G-acciderate .Ifn. .a rel-Urm CCn 'I o ., .-.'a, P.r ; II I, !t T,=! -111 I -I" I ill CAn : PCt' que redvia y congellS alqvileres:' I
__ .I- -- ; i, Goday, Put. Jams E 111- I
I RM TCKW 71AVa VWV%3 I., ,]-In .-i: I ANA ,,.
'17 -T'1g r uU0:_dit Conall.s" ttiaj ... X1- a= ,, ,_ 1- as de.I.- 1 i
.." a I'll, I ', -t-d KAelrets, tor taaa *Wd- 7 I ftUeron pw 11,-I Itd= ,d. pr .,25. P.hol's gasa- 1, - i t 1i,,L ., 1 11 jt n't. Solo wo. I Z.Uatm earto- k It -fl, do Ct-tal 1-1 ', d' ADANA
--_- 41.1- ,LS01 -19. U qaC .-Titirsot!
Uy. ; d, tombreir Uri- _11- :,, :; IJ!6. di ru.W- 't" tt,
mos blicar en Is op-i-id.d, Ki- S. 1. ,.is Co"'Co.o-d- I I M Ro"'I 1)ith I--. Dalt- -to I I ... --a"ort S5 all. dCrd. ,I roel., "-W. 1 (it -, lj
do pa nd, lill"I I , -, I, ffiitetla,, 11.1,
do h.herse 'er, 0 .aim la lism I, 11 0 .Lt.. I.r.': "", P-J ""'
1.# saje- I ,:a t Ce. ... d.n. ti,-I "'iti't, a I
; 1, I :Ial-l 1121111-11 "I'S -.,,A,;.,:] n'.' I'd
daiLde VTRV I ,','V ", "r,"l,",
'J. zri, -s quUm 1 -, 11, NnI!
padre zarpar i d,, ;u, .4 111 l l 1: Contz .141. -el- I 254, Carl a Aquila :: =Cs
le- --is r o tera .it. to el I Telgionzi A-0851 Rl-t,
h.CU& migoo, 9#1k ill 3 3 t ""o 41 son no
Do.. P. -ow Fetacro I $3,705,3 t 1 $;313071654 1
ru"to final de to rutft. J- dr, 1. q.C no .,,, ,UX-_"elrepp, :, M VIC10 A DC)Nn= O "I ...... a' 1-71.
I I U Do Caraca, V-1,"I, ,, I., _"tinte cwo pues T 11 "I llii 1117 1 I no d, marlo 3,600 000 2.91&671
4 bord. &- I '11111 11ZtT In ::VLL 2.742.678 1 1,949,724 1
Is, Lines Aerolaostol v-,_Ioo,, III 3,399-74$ 1 2,334.502 1
lidec Cbraro y '-Ir 'Ie !,t r"Pa:.,,-Wj. dtt

11 1 1 I I
I
I
I
I
A% MT DIARIO DE LA MARINA MART_ 16 DE AG05") Dr 1 A, VAGINA TWE ,
-,
/ -, I
LaEse.deVeraitoesiiitgrfi.n'tol -,, '(#Yt reparnr;6v, (7v 1w callv,,; I -,;;;,." ., I __ Estitua ht (APUque se descompee
para nueara onhurn, dijo Loviv ('111fdrillas d"'. gnilpff afbprv,; ; 1 1,1, Z. -,-,-I I I
I... 'i it", \:;:; a itiarnov;IiJ-74 del professional
j ;1, 11X , I'll,
", _7 I 11 "11 tl_, I
hi durante In danfliurn. r1cgid l, jw 141olteir, ll ,a I V, ili r, prewrie I ll,,n 1, f f? jin 1, i it a lit rer irwlft Ir jlr? ,. (,, i _, I :, I ) r I I I Ordeff ef 1w '(01"Pl", pf" 'I flue 4' ", ,in int 'it'll
La FEIJ. y el 41"A'. ayer Pic. de Inn pediligogots. quo elvtiii juera de 4l1it,,,ir,-i,;,r rn rnriv irt higelve, ,;_, -1 ,I., I I friburtal"I. W i:.t, -,", /it inl1~ 111144n fie fknie os
__ I 11 --,-----l 1-111-11 I'll __ I I I '.
ret.ordaron a V. DaugoA Ll J anqnete a Mtwell i _') I, I I
0BRAS PUIALICIVS -Aal"rA 0FRAM "I : ; .11 1 I'l- ,., -",dm
11 1, 1 I ": t I'll,
It! I I I 11 I I I "I I
1i;1 ,, ', e ", , I , r ''I' '"" ,
ROFESIONAL" A einrA y ruaLm clika-liliv;('10, 'T,
I t_ 'L", 4
ESTUDIANTI LE9 lint ." t ., DEL TA"I"Fx 15 EIF 1,00 , , ". ,, -,t 11 I I 11 I I ; : i :
1 _;" ob 7 EiF i t, I I" ,. ". -i""'.'Int 're 't ,_ I I :11w i, J- I i I 11 I I t
Per Roblestle, L Go dar" L Goldta ". do 'ellocii '.,Ield,, jlltl: 11 di, -, 1 '' ;, 1, I I , -. I, "I .1
It"i I I I 7 t I I I~, 11
'1 its I I -- 11 'i,
%14 ll, ooltls pttlicas, a_ 6 I i ,
L I i "I I 1 r, '. I
de I ,a -,It., do r,
I L. E-ol. 'do Voren. consfituXe F1 doelor Jo4 Upez Ita. .1 d-t.- o"O' 11 11111AU I -it I "I I I
I I

"I -66. .it l :1!1111f_ 11- , 1,il"llw 0, T ,i I I , """' , , ,
A diam. ed.-di he .UII v arnpli do) P- , ,,, RA B"'to ,,,,,,, 'I 'I i I .'', I ; ''I I I I 11 1 I I ,,, I Illit I ,,, i ,- lr
1q, a rorundia Wto part to obra cle -I c Jr;Uta, der _" Roo%(-" rzi Ftiif1rl1,1 : I % __ i I ;;, I , 11 I I it ,
"I ruIrurs, on nutatro puts, ififM6 PI int"amente presidentt, del C%idl. o.olde It m- I I I I 11 "'r, '- ,- I I ,. l:, 1:" it
in do 1. ca"t ,,, ^a j-V3- 1 -1:t"', d,,111 1111t1t, It, l, / ; I 11 I 11 I 11 I i,1;,,,,:- ,il, /, "! i", :1 I
doctor Pliblo r. Lavin, en N. tr. N.clorni dr, ,FC= 99- I ,, a ,c -iii, i','l,-!ii-, j","j, I ,- L- I ,, ''t I 1, I ',f I I C ,
c lobrada n, IttilM Aiinlft awn. t!
t,, cerulente dilatursto, en quo on cc to,, ru6 on e, tt,,bj I 1:11, I ;1 .1;1 I , , n
, x *,! t"I" In' I '_ ,_ ', j,
oteog do do Is que, participation Im drtlogat ,,, bel" di, bi,, 6. lea I I i ; r , I ,!- ,,, , I l Cr1pitante actulaIldad MCIW Is t I It -, ,ti -_ :, , 1
91 ;ajAyrUrvcrVItafla 1gorrunciadia do Ioe C.Ittioo rnuru t1p.l. do ,ada- dIdO :"t ttl- Y Its C'n"n"', I lln-i ,i,: ;l- t_ ,.-i, _,_ tl", _' i,,, ", lr' tn Prtt I I Mava de is ruversidadi P 9-9 I do T 1016",% I ;t*F_ t, ,, r;-' a ue ffm ,. : I I I .i, i l 4 t, I I I I l. t,.t ", ,,, "t ul. .ctc do "U'ra dr, Is Novena Se. C :"'l11If:rl-,-%A t ia iril. a P, : .11 I l I . .
; t% 11 11 t ; 5' L' 11 I 'Ir
,,, ., its W cnawi as mcne, ns -,, 1" _r I 'i I 1, "
,6. Y real un ,vtydadero rc cri '. Rl'-j 0,,.,,,t, Ali Y, r, e. ; ''- 11, ,' ,c !
]scuelo, Is Variant, rnionto Lou I.bm, lea.M. or, 0tw.,usidrill" li gi ,.] ', C:Uu!c n, C-_Z 1- :4lilU6 A, Z""'I i, ,-,-,: --i,.', : i; 1, t ,i-," ., , 1,
de 1, CIO q I I I I "' Ll 'I'- ir" 1
'jil Declar6 que el gran 1. I t ;' "" ir -1 i I I 11darkitrolilo Y twe Que reircesents del (tgr ,*,-L& Villors, klrcy,, Ap ,,, % , ,,ftlt ,nl, maw, 6, I'' 11 I I ,, I I I it, I
do C XAWskal Veft" Arroyo Na ai-. o E T- ),r P.Snil.l Atli '.. '. I 1-"j, I 1 rll- ,it ,,, ,,, 4 .1
,, ,igeso oblecildo jor 1, 11-elilk 11 A olog, _, ;,,,,. I., -' I ,,, ; , ,t, I I 11
", .I a .g=,=
_ I I it -. ., '11 r L
eare teirablitu Mair- y 0- .1c- j,. ,; "_ I ll-, "'t, , t10 ,
'I i i,- ,O r R t-,,,],: 1, -1A I'll I Y
Vole"n" d sure Hernim. ,
I ,, ,l"', t ;-IlijOt' net del better de Is UdI4'r.JdX = dea, Aliff do rzquivel, tiode At- V; i_", I 1, 'r I , , ,,,, ,"';,, 'L,
t., Cl 11 I -1 -, 4, 11 I lvyl\ ,-- _- I li, /, -,,it ,,, "'j,'', ,;-,,,, do
Monte Inell y is enar M cai- Jr-1 F, Plane& r- El cantino vedrial tic 101 -, ,, ti ,;",-"- i, ,*%t_ t U, I I I 11 I -_ 1-11, -, .. lc;,,, t I I
stcsdn del director Y tI Ortua y Jra#, Aguilkr ,tirl V t
Is I ': - '. ,- crowila gtrultalsel i "arl -, N, ?! a, Fin wli _' I 1 I 11 I I I .
,,,,, I It a MR11aff"is a El ('Otorr i rrll - ,if -. ., 1- -, ""
1 iorrez! Abriiald= eagfto, 11, -,
On Cinbe-ii vftw-nrit,. dc, I ,,,, -in, L" C-= O, M!guel 11 I, I 0 &.V" NA I 9 "', I rdiil I I
It e'"U ). M .a .!e log, lls liblsrl .fl , li,,- -i, r A', I 11 I 11 I I I I I
I I -----, - I I r.
L. .= l, uns, ccwthi, ,l P--,,, nt- ., i i,, 71 ,,11,e, I / I i 11-1 I
de extertl w ; ,cdn M, ,-T ,, ,,,,it ,, ,, 11, 4 A
unikertal tit", d"'or Flantisco, M Ii- ,-- Wl.,, ,,,,,, , ,"-,j , 1,,rntt Dll 1 11 I
_44446 eT I R 7, plinax ntldl "'t , I i k ; :
:;,,, I Af tl, ;.,
__ Ain- I I I 'it iw ,olir", plw- lllir ,it
-1 -reta: 1. rl- 'C' L' 'l Illi'l I 1 ,Itl3 ,,I /; 1111,1'I'L11, 1 -, tll U ltiltl I I I I I t -i;', : 'i
ri 1. presidency. del act. trIn.re. VreMp"i ", -i , ,, I / 1, ,,
or$, -, li ,il, I il I I : l" ; i't, I 711 ,
11 11 101, I I M t- ; i I., I ii, t%- l V I I I 1, I I I I I I ",:, 41, ,,, ,
I fewir = -t It. "itItill til ,11" ",_ 9--1 it 1, ;rn ",: :1 I Vl, I
llin .i dilcrete,,"do to 'ei I" C7' '-'I- 1-1" i , -;,j%" ,", i I -_, % -- 'ItIt', "I Q ", z 11 I I I I i I -,, ,f r I I I I I ,, : /": "It .If ,
n ri 'M, G.ti6rtom -,ro.tart,", t in I ,, I 11 I I I ,,, ,, I I I
c I 1, 1111- 1 I I ", 1, L l 1 1 1' 'i,0 I" I n I I t' i, I r , 1,
It r Abelardor Moreno, ,it deck I I Y 11 I I I - I .1 I I .1
'! ", 11 ,,, I j 1 'I. ,,, ,, 11 I ,r It 2 : 'Iiit l I
O r,, do Civil- 0 t", 1 ,,, i ,, , , , r 1, t l I I I 11 111 i- I /tJt10 = z __"I Lr ; :- C7! '. I I I I 1, I ,,, I 11 ', ,,'
flblI F, Lev ', i 1 - I 1 ,i I I I , 1 I I I I ,,, 11 I I'll I I It" I
I steirto, I". "' I' to' t' 01111 11 Dll I F" _, :, n, "l i ", ", i n ,, I r ," I I I- L"k "I 1,,- '_1 ,,.;' I / I I i-, I 'I'll I I I I I I I
; 0 docteirl"t,""." it I .1, I 'I, 't I 11 .. I I 1, I ,, I I I 1, I I I I I I I P ,111 1, 11 'I, z
,,, a atten .e t 6 li ,,,, L, I I I 1 ,r )lt, 11, ""I, t r i
F ,;', ,,", 3" ,,, "" 1, r "' "n' - I I I 11 "t"
ln.).. pin- ,I ebre en I I~ I.C 'It. "I'll I I t, 1, L , g ,l "I". tl, it, il" t "'j. I "' I I ,
araerttre I, IM 10,, ol 1 11 ,,, -1 I I I I I : ', :, il : ,
I I I / 11 ,,,, I 7 1 1 I I ,
-,,, P- I V /, t 11 ,,, ,, r:,' l ',,', "",
I yu.yo; 6,idmi. In .1 , :, , It '/ '/Z/V
'i i, ; , , ", V f .... ... jl(- i,' n c l L t I I -' '. I i I .1 1i 1 I I I I I I I , I "",
1 d i f ' " '_ .... 1- 1 I I ,, ,, I I I I I 11 I I ,, t, "", I ",
racva P"'" "to 3. k 2f; i- ", ll,!" ', ,_ I I 1 1 I I i I I I , "I I 1,It Prolesiog.lt" X,,Ijeer, JG, I I I -,!, :N ,, ), ., t"', 1, I "I ""I"', ,,,,,it i ,
I 'i't, dlottngki titan. J ,'- ; , "";,, ,; ,;:, I jpfntllrt f1d D("1);'wh(r t At 11, I I I 1, Gni I ,*I I 'Ir " I :,, I -, Vv# i it l,, ', 'r,", '! "
,1 ,i --I'--,- :" ,',,' '', I i i I 1, t, I I I I 11 ", ,, -- ;- j,,,,
Ilo, yuosada y Mirarldc F61i. llurta ji", "'! I ,
Guillermo B.irriltntrii, 11"."t dl 11r -1 1;;' T'l ':% ji, I" 11 -: , I I 1, i"t i/ I I '' 11 ,- ", '' ,, !-,
it, I I 'i- ; _:", t";' *, ',% I : t ,,,, ,
A ".bre, 4o'l clawtti de prolett, C i'i4i' Ieik 1-1', "' ', _" ,n ,'I C",_ "'%;J1 1,111ti-1 I _ -,- _' __ __ __ ------ ________ __ __ ___ I I I I : , I "r11. do 1. Utuela do Vortnto jar.tlui, I- it 1, I '_ I L' 11 n I I "I Z,1 I I I 1 I 1, Ill, -It, ,, ,,, ,jvia vibrarre discurso el doctor PE, I Z-,'n, .""'I'_ ,,, 1, io 11 "I f. f I ", I .... ... 1 1 'I, f"'t,-
I ii,,ji- do 'r, ', it I r JJ 1) pli I f I I ; ii 11 llri",, p it ll"I 1,1,
11 blo F Lavin, quien se refir16 a quo i; -1 t
t it, r'"I" t 1z, 1, t- ,,,
_rjoi, 01",011- "'if,"OW"i ;-!,
in MUcersidtid, hasta 102, estaba orri- I banquele a Moroll Ral 1-:,,'.-li Udso," e- I -11, "I I In, ; I C ebollin C W fs I I ,,,,, ,, i- in t-." ., -." ,
I prplis, set ,spirit,, c.l,,Ial ,,Itula Moor d J1. 19 sona It 4,- I I~
on or:if a di, or r ,,, Wl,
IJ3 rat sd "M , ., I I ;'! ,-,'i, 11, 11 .1
irlin "t"It" a r R.mere, r.r, ..it,. It "I n -,- I I "
de cjkre habI6 M arti. 1. i- 7, l. I I I 11 111 P I, 11 ,, ... 1, ,
e exalted. .1 karg. do rUstr , 4. d ni .1 ,"', ... fllll 11 "I I j.- qr .t no T, -11 r., l --, I 11 I 1- t.
I de I is, pri, abunal de Garsottas Comilt"'c"n"_ N ombrain en Dcffn,. i 111 t, ',, -,, tk, e.-..I,..,- 1 I ; I .....
n r.ra r ,_ y S..ilrlt, t li",, ,,it ,, ,,, ,,," I' 'r'i,, ll", I .
1 1 0 cis I tl li- I I t ,I_ 11 P..Iriri 1. I ", ill, "'n I 1 I it
a M e ration p j so: j", "t"U'l" 11 I
to a r So ]" accce 1. S.osceci6rt kle Abo a distinct,, fillni I : I ,,
to rati e qu. ur. li r ,,
.1 Ver, -A Pari Recoluclorern, Cu. tiitrw, I",
arkesi go I I i117i, 'I ,l 1,-,' ,;- ,,;1, ,
11 t'i'n1l". I 4pO ,
Pi l COL,02UE SO ORDEN CON it!/-1( %,I 11,i-11111l',
:1k V Ill a s ei I l, i i
I I I i I :" ""' ,-! i-, 111"r ItIO r, I
ettin ,?.* Isl a . ni, -' l 1 11'-r ell 11016 Prosidente',, A rLa- oc n _-, ,,, I k! f 1, t'', ,, I I
I. ,e, -_i ,,, le Is, Units, de Is tgrd! S. 1;i1-ia i,1. 0-:5-1 si g :11- -_- _____ ____ - __ I er, :/ I I 1 ,;it, i, il, ""'il" I I I
Go ii't _crV enter ;1 I~. _- .t, 'r n- I 1
A'irmii d a en rates in$. '. ";" _qUrm= do, ,i C,.rr I t, L 71,1 t? if_, * I 1 i it, in t i'lt," i,! 'I, I "Ll'it. ft" i, I it WA#m
U" it d , 'l__i, ;:i .,: ,, i I 'jn l_ lC1101 I i ,, iil,,;-, t, ,q,,!-,t, d"! iil, 'l.l,
Eetu -1 -1 11 t,,,,
tol no di,?Mta qu er.id.d de li ,.,, T 1. Cast. ", ii:1 -'- .
1. U.,v 'M 1JrnZr _, L '. ,,-t, iL r,,,;, i,:,, ,;,, C;)a quo reclame y It perwrieve. Per, suhr. - I If Pried do ,:',,' "I":iii1o i I I : ii -,- '- i- ,1, t',,l;,l/- ,- of MW
que Jos que dulpirl to cra. rCiblies, La 11 b,r _X,, cJ.delv e III Diel I -;:, iL df, iinporitilit" I I , I
an querid. reciturreerle, .. de- I, i& i, It or I 11 I I
c ,ntr_ tc. t / I i lot WMIcloar
recurs re I n--,-, ,,,, , t- I :1: ,T_ ; I I 11 t m- m .1 eonfccct,- .- , Il- ,
tjoi 9 e tlr I'1..1111, 1c1'd6. I I do lar ,rap,- do lint 0 rl Ali ", i I I
'kirstelad c I re. l. ". 'it. dc, y rei Fcree.r-rit- ,_ 7- - - I i Im 11
I I i I
urlid.e- da- b I _. t t I 11 -1 , t, A 1 _.- 10- 1 r
_4, , :-r -,-- -, -a-- I !
n. d.rile I est. c ... bliretorrari. 1. d_. I.. 'inl d _ .- -, _: -, I I'-,--- I .1
, q ... 1'. '.
rorrrsi do 11.c extA urgida p ... r- I it eete .ji- ft.'Il t ,a :,:7 t , -t- r_ A .'_- -_---', '.In-. T.
li" t. -Udy, %,ocl ocne."idi.r.., Vnr:, f _ ,- I I I lirsickMa
_.., ,_ t-1, ': __ 11 ,,,'I- _,,.,r ,, ,_,. ,- ,: 1 -i ha do prentillivto
a. .Its enrsl I" ,at I 11 :l e-t <:,'_ a, ', !- ,- :, I I \ P TA D 0 4i<)44 zLF. 4,-1359 Ap I
Per. 1. uni runfirl '. tri_ -_ "', n I '. n ,_ AR TL HABANA oft.".""
'llic.d. ,I decter L.O. -k.1 ,I1 L. re'rateretner. do Von oree -, 1,3-1, ,'-,-- I '- % _ ,"_ Obispo -410 el Consistorio de Col6n, -los Que So levantan retire elh c Para he,, roarlos. I I.Irirtl- I _1 t :iin, its M, If i-r- Dli , -_ , '' 2" .- "I ul pie how
.abel, para, safidhcora.,a &intil War. t'j es-1-0- Iz 41, tar: _- li I I ,I I I
in : ,- tt INT Iali I
g dogptetti.toi a pesar de Is tl, ,"uc- del proftelr JI, F-A _=L Id. D,:, ,t %-, io el jinentel I For e Ay ,4nMmTl!L0 or C.10., No
staiin- d., h 'I jdlt, qIleIns Y I ban br. 1. Intr.d.c.6- I &!.. B.--,- 7-- : 1 plrrib.dc ,I pletipti-t. o"- dineer M i a it realLundo le Futritirars'. In. 1 ,! _:" -- 7 ,;i ll -, en "ilel, nn ih] Sur -Irre- i ei ,teslente .1 ... 16.
-jr nd- _-. P"t",
I ft. .bA de "lannento traclonsi'l S tb ", it Socied.d El. I ric, : ,W Lfiff ,
So Wirili a )a tests do a1berej so-iMmic. I, Arngm dot Fln,. 1 Balboni -1 I--i de 1940 p., 1. c-t1dad de
ll intoblratl6c, y gebl.-coritmen- I ,: ,_,-_ XStRIW E Y ANUNCIESE EN EL 4l PE LA MAM 2
-_ I "-- I ".1 ,---- : 11 I -_ -,, 469.16 U&rA ctioril di=.t.s area- .. Vlaela _"
to y s"Uuvo que is niversklild --, D_ eill.. Ir.cautes : 1 1, 7. 7 11 ". ,,, M t""', 'i, 7quett M."nelpajidird,
I do o ri d_,I, C.",
Ista U 1 "I E -" t -:_17- 'i, I I 11" I t 1.
na obra c cite rimer n social, It I, di ,rj", ED muier alerto elige
osr!26ue 1. )FIr"al. do Vera-, lovideritc It, !a ,** -1-, :" t a I -, --- - _;1 _jusivigmov ionic entre ses mc- do Li a.batie, It I qu i 'ent" t, i;; I : I .
do tetibi, tarabii. .p.rtci I = rntclel '. o do .-oce.i.. i ... : - , '' z rm-:'t. I I I tl _, I -, ', ,: 1,
rites e I t 1 I _L,
piriefosoiral. oJeM, .1 cl.-Tr. .nt- h. ri--,&do. do acurit- 1 -) KO TEX -, 11 ", I .,
-1 -'). t a to' _A I I "I ,,_,, "! derruri I ., , - -, I I I I '. I I
,trintarl., proles.rels q9c umtWn I. I'll "I lit ,, -ril'-liticia -, I I ,- - -_ -.-- -_ t -_
imen , n ar __, nid I - I -
V trip -.I ? on.rg". ...- dei, It ti I'll _____ I I
,a ;l i I I -1,,nol prcd-,- - 1 ,
W a obr U.Nersklikid, ,I rust 1,tlln ,
k n ki-- ,,- ., : _: I I FT
xtreirtr A ,-- 7 -e jv :tu r "
,In inter A I 1, I -dirratio, quc no aula, r, 1 I I-- I :-_ ,-, 1 j -, ),. 1 1_ __F I .
reve...-Y ruse. i;1 rrii, ;, ie, ,
-P 1 :il 1 I -,&-,- I / ', , 11_7_ _" li__ __ r "
.
c ,:d 'n6.'lei qet 'lrds .,,, c, to ciudad If I t I -1 1 -11 __ ___ I [ ______ ,
to I I r -,-- ,,, t s,, I 'I I , il
el At Mitar. rift., ,I t z 1_7 I I I j I
n"' I -, '.
L. I 10 I 0, I ., -_- __ I I 14 -III. Z' t! -- I,! I 1, i k) i I c ,; __ _ I It-] I
I.Y.W.1.1clad, co. .. Faleir.l. I It on ,,, :' - I _L
Vtrwrio dija Lavin to una fnl l 12 Vibora I i ,--:, --: F I : ,:,, : :, -_-,it.' I ... t I- i I- _-FT--f - ,_ __ -': t it, -_ -_ I -, --tituci6r. .. reerroo. I, re.y. ir --4d. or I I & ,Stizid.d cvd- I I
Pomp. a ..to .bs_ do = res j, ii, I .1 I "I _11-1- I -- 11. ; F
v I - _. - , ,-. --_ -__ __ ---- ---- -r __ L'
*.to r 'I I ,:_i7 de let I ,
Sol ', d. p- .
tickling Innumeros que It salen a! Teclor on el pl- ,Fd.. ; I tl "
I i -1, ,:7 '_- . ... A ,.
P I ", I ". i I __ I I I I
,,,r.w- q.e ser les taclr l K V-4. I ,,, , I,~ i ,, -.7 , I I I ., -,, F P
PD sjemts III. que Cuba ericit" I I'll, -, r ,_
traba todavle en PIcM iattriodo core- I l 11 I -.,I Krit-d I I I ____ I- r - __ -I.Un de = 1i, ,---: tr RIC no c5ty 1. ..V. _L -, t,,ye t, (,, role on Cut. ., rnll!, -: ,i 1, - i- ""U. I I X_ I '- -- I 1_ 4_ _
,,,, I 11 I'll 11 1 il :,,_n ln. I -,
rob &Iaora, Irce com- ,,, '. P e_ i ) l I -, ::-'-- _- _ta 11 I I I- I 1,1 / r I_ "
t rial It 14 Consaitucj6n y g..4 sec ,,, ,,, ,_-.porle is Viscrela i I 7- 1, ", ,. .
.1 i MI 1,,r,,* on a de ,,, c :;,' I U- wrsitl f I 1 91 1 ',, I I i- 7i t,
.11. alifil'abo ].ili ce, s r -i-nets d e I __ vri I -- .
ea ... iilk'l c I :- 7 i H-.--,--r
Sea. ,i, 11 1, an I ,/ La I i ,_ __ ,
rou.... titucion.l.n %,I-- a ,-;,- ,'Lacugl 1 1 r 1. I I I I
ea, i76 to i i, -',I t ': 1, t t' t - (10 i -------- __ ,_ I I
Lo. pedpr"t to. ae & .rta Mrigna. Is, .,,Irin i I j, , plaernallas -, ,otirs.. 1. 2 do I I I
do 1 ek --1 Ed, ,_ I : -1 _Nl -, i .
is Y Ile a A I ""' I I _. .11 -i I ; I t :
han "I d enscruma ,a I '. r, U.;rIversilatiI
un real rttrond- el ._ L, z, I -, " I I d- I.,, I I I -I :, P i I PIA .1
IT.N d as .uy I I I I I I I ,'a 1-1 C 0 " /
I -11" I I nforiza
03- ritulos iie -lr-- I I I FA,, -6n 71, dei -- ,t I ., r ,.
r 0 I -1 lewl ', jo exp t I I i I , "/ I .
dm 14 "As site trui dentin ,It. expert I zi t.,;. ft %' 1 1 1 11 i P, $44 L00,000
1. im ad y M so pagible exi- r ... 'I to ti rteur In. 11 '1 I I I I kurn ,lrto I I -1 11 I ; I : _/
al que rrinds labor Icrutud rlliditt c ,In ,[ G.tiir- I I York
gue la talk into ratriguldo, El f 11!1-1 Hernint. poL ixtrfr, TlEir _- ; ,, Z.,[10 de NUIVI, I t li i I 1 I ". I .
ro. al d6 or I ". I York I .. / i x I ,
Sen. F - _, rl.lrwe I ', !- I "I
f"o,.d.,oa gesterel afUdI6 at "". -; M."dia 16pol W- d I i I '. i ii ow I
tm L' 111 -. Irtrelb. i-si de de Is Srvc -1 I d !a ti', cl. '. -- 'D aM,. A.- I folorte 16. del I&, erl
hambir till- I 'AtAn
y4euti. de Ve ,; Ll -,) -n, v Ga--', on sarv!- at- I .11,
Mil,,16 q1le el ensinstelric, debido or t. ..It. I '01 A tr. 1 .t lx crei 1_ e- 'k I Tial %ecc 0 logrea ci6o, ,,,is 't" it do ,,v 11
are oiit.d" ti otandmica, no J ", ." .".. Marb. x ral s- scolr ,,, :: 1:1 7 -/ z d 6,, er.-W, ro- I ',e- I Pretax efirli ::u I __ I __ I
h.11c li djejamea -coaari r L6Ml del C.tt,1',, -, bro, It Irv -_ _% t- --: I- 1%,--- "-4- 1 -itir I .. sas
P., tgre- *1 Miles del also, Y el al- d"U'tra, tuob, el, p :tibls no __ L 'I, A L GL,- 1, Uznl. 'e. 11 I 28 43itliIrt I I I .
at , ,- t i W. YORK, I j V '11.1,, fff '.
It, nadulld armadir' MIr-l-lin 1 111 11 __ __, _ , it I I I I
D btA, psi ,i6 ll -- ,,6n, ice
at le-tm x ,J ,,,,* do, ,,j % 'k -1 17_ : -, ,j Itod-.1git" I .11 I I I I
dc stte6 qte "do ntelhad n_ El & "',"', 11 colanic.
__ I "" '"" ,:b
,,t-, f- i- .1,.ri lkrdl,&- -- 1. 1_ -Ili, 4 ., 1,,L't, Quintan. I ,lorinle
irtrr on 1. rh C',- 'I I I_ I '" wer
d- T i "L40 't 'arl I r , : t ,g listaida I
d 1. -,ef- SO A last one )a, ","o"Ec" I ,"litatts. 1.111, : !,-,,, iti t F iial Ardr" I ., to,- w= & ,,ader De,-,, I "',-1 Z-, a, "a _Zar: elullit, Ca. do ser khAli lp.lido .= ateer 1.1it;"It" ,,, ", . .- ; 11 111,41 t, r, ,ndoj,; B1.nc. I '' Y
I ?: do Noriv. I"
!-,, -,,., ,-,ide Vs-,uc ,' L 'It I 1, '0i ,,:lsec
r, It, '-I 1111h,,, nc ,,tndairktic det- I tli ,-,,6 ,L I _z t """ -_ 'C'11- rt ,,r, Udalo: R, r. ;;;vrsdtn""" ," a 104 ""tre" aeateannul 1 lflnrl--! _, 2 17X-1121t irisi L", I I y , l tr" I,,$
t-, ,i ,, ,c I slit" ,
II U.4,,eiisWed tod. 'just ll f" ". ,,, i ,,, K--'. ,7 I 1; I ,
,6 I i --,. *,,,! ,- ,-, J,,--1 re, I A P _. esocir per Is re- , rw, t,
., on la ,ldir p.blir,, I 4 1 _'aerdo I I d, .
',',,r-"" rV "T" ,,, :-: Itt "T t,,n,-2 cist Armen. pro efli lia, Corniai6n de Servicioll PObliCos del
T,.;i. -1.66,, L, ,,fi--lS. dn I t11 It~ i, 11-11 ,Mc w.do 11,101,
,[-I. I = t, ,.dek el' c ,aa, $44,
,1,- ,,- "pli-I I aut -.91 11", % 1 I tl P
S,,ijitinint, dt ,1, c I'l L'l,-T,,1,,1 :" Did; m1da U- :. I .la Wat i n6n.,_ Eallado de Ndw York, autorIz6 aumentoll de
do table rsp n- irtir hi,,,-l! or,.t,,--ii, rr, 1, a ir Y'-- Vi I -10 Pal Ran t Z Coi I
)- d- P- i ,ti,13,11 I llh, ,1,,, -,Ti,3,, -I el,,,l, at cLi-, ,, i I L ;_ I -i- Conte ,es- 0 Inform a, I I
%?',,,R tariffs a led empress de electricidad de ese
"'t ,i i '-- -1 I , W 1 -,, .lalur:j" ,I 'll;'f!, .!n- !,11 1111- ,, A i-&. CA. ,tj1,L..Cr.aMaS.we,1io rl lew, N, l .- ,.,. ;,.L'
I" 1, -l 111i; e"tor nollint;n Caves tire, jil, niej Pr I iia I Nuevo '= 'on onilell.v unf,",,5 t!c r". I Eiltado, que ascendletion a un total de 44
_t.AW- i" 6- -tl, 1, 4-1- jl- do 1. A-tida Milft_ alayor coaradidadi 11. 1' .I moda .- ,,,rl
y die l IlLosle Pars _:_ w A.,, I I '.
C1611 I, 1A vldl V.lb,", t" 'l,,n6v gii w protwer do to T4ruel. 'it V' ... __ Far ; 6wdenta'. eis"a a l, ercri millions de pesoll en 1949.
raw. I ... ... .. I'M -, I
,,,.ti,,Ih.Icl,,,, a,,, ",L ,,,, ,,, ,, -,, ',i ,d ",f, 6 .1 1-teir Nellie, .1 di tcial t-i. Actat. Bbilgea. arl Miami- ,Z!i-BT-- , e,t y. 'is,T I It. :v,:; ,_;,'i"'','i t
rVallutio 'I ,it "' lab- p-,,,, , 1-' J.E.dlotl, Gkivul- y .1 d-t., Nb- ble, dat CZ$V, y do 1. 1.6o- jj _, I -1 ; -,%,- -1!R%-1owcc "ws"',
tir-" y I, ice n""V9Ci S Me IT larda Moreno, el weretarra -estam- narim de IM = te I rdligura ,UW .1 militeer
but .d.1Ad. 8 11," ,,, ,,, _"t ll do to platileds: del cribsco". I.b,. larabion i' ,,T U' I-'7"-' C ": o Aco"is M-r I sus't, Y1111 'l -rt.rtad F) comentario de la prensa cubana que
,nal e. ,1 ,t li, ,,,_etl .11"isrark ,,, "'alse, -d, srntet2d.nt.. J."'i J, 1 1 1 na, .h.. 11 "L 1. d-Ak
sable oerte-116 Merit do I- Mo.'- el d"T" Zd-l, .,,. "...'j, -,!',,4 ,rt, I i ,v,,,Z-, --kk reproducirnot, aclara, amplianiente et tema.
,,c n, ,3,b", t*nvri V,,T li Kmn in. deg ft de Fern dexteltati Intellectual aspahm, 1. PTO
1. 1:,,, ded I per 1. Iltir,
ca in P"'I"', "l, --'ll F_"luk Cisneros. rc-1
& , rl V, u,. .. crieritadw el .,.- 14.mbert. Cask.116, Act..? ke ',z to., ,,., "'erd", re d
"_,
.'nq.e l"r, ; doctor amuurl;o ,gj me: 1 -= on
a, 2 1, ei. -,
, ', 1. 6 tool cretarlo del CtSV, ;, .I.-- de, ,' RuilP"leti, 1 I a 1. -: dilml a 1 so
P. "' .1 .,be' P- t I
_,., Four. ,!%. 1 ran IR_ ,,,! i Ti;yzr Jlrrent-.ten .c- n.,, ,-to obla-d! ok .,norit, V_, ,, I 'i
'.. d Za L,, reponio.dolo; Z V.ad I N' injentras en Estailos Unlifils se autorizaS"Ittil' "I'le 1, d, Vfrino otlt6 el Use do 1. ,&.,, e la %,t ZI disterrii, de resume ftaiva III a I .
.1 -Iael il li --- d, ,,,c.n runs, cargo dol prof .... jielrnwi., d--1-1 ncP0 "'It'. uis lasn" i ron y concedleron estos aument6s. las tariffs
,, d" ; 111 sa "'." ."e,' in nri.r.,
iii6 ultlilitlitililll ruwliii ,, ,1 ber, For lot curate, de Dagl=c Men& V eirrT 1 onoI,
rr_ .,,Is hi. tot Rai am -- -d.l.; 1, .,.,i-. 'quilpla If. I, wr- el6cil en Cuba han sido obligatoriatnente
LA litlvel- dAd, as"go, ditim. do I~ de la pill.ler. 'l- L. Danda ,it 1. Merrolk V.clerial P t, Me- sninw- do 1,11
-71,1_1 Ile ILI .1 I cx- ,,., I I 1w, f."Zr ri" p bajadas.
U16 'a" bi-s5 14"te", 'k. "' I ,M,
'i'i I. W, I re
'a ). ........ 1. tr I
':At I 11 imuo,
it. 1. 'i pormirl d n, trial Is Uri= arl I = 9V-- I s1430 do -tre,,r, ,,etr.
r PlIm"Iti lar idt eial 1- investIgaijen, A 1. trft do 1. Wdet cellb t '- I I 0 ZAIM, 'Aloror
crrtmoi "I'l = 1."Imetally Junin initil6ide, 1. unt acto rkau la tar)a lij.d. or, 1. --u 1) ieami= ;; ", I 'la inzw-s ter &
f,,rnUn6 el doetar Fabi F. La. conveniti de, estabi is dentr. cesa I. Melon numeric Ik Wear IOU- __; -Ladar at He"Ircrion. I I vc,_w rr,
vin u modular difecur" cout unov, fievell6n, dactiloscoica ciell, en bene, do itter. saftinedo Ramil. Valid I tuai RAT.,-! Din 0onstAlft! : U "Inea's. La Compaffla tiene.verdadero Itti no
1-1a. Iraltirras do Gorthiez "Sol. son fief. do 1. sczicckd D. sc an al Q-- but- & l- .in lugar: 9stlicador Xii Me,.- -,
"ll I ;l --I, t". ,"rnZ.- .;, ,li ,.,,:, s6lo en mantener y mejorar el serviclo. stno
dig.- do lib.ef.d y de la tiul. !or Suit ealabres furp. rou lit" it, ;.I.b. &I'doctor Isaac Berri i, 'Welos
qtil, ,ad& dis, no= .olaquistalas". zd nto 1. .ec
gidso, proque tr%%do to.- do .- y Isa it" -,' CW,; %' -,'9 tw I P- "p-,16ndoe; Jo,t A, Atnu, 0 elicit, --I ... ,, ,,,,ik",. tt tarribign en ampflorlo en beneli de la
oIII, I& r. -- rd-; Nit. Edgardle Villalbin. -, far I '_ t,, rarre'.1 I Rep6blica. Para ello, Ise req iere una nueva
o"im a- I-i Flabaundo V, ri d-, , I....
t- 01--ol ISS f-d-110% 1:19,ferfal ., el nl t. di a radio desde 1. Pg fz
do '- far .T .Its d.1 I ,ii con'tcia I
e, = tureba poor lki ,zckrerpo r.
4. 1. F-well. do smart cT 1gf,-%,.1, do 1. curses, di poll .- ftrn, do C.16. huts isist = Il -& 1'. o. I por u, u,"c'. o" ersl6n de rniis de 30 milloneq de pews que
1. 1. I efilrasc. III de Ramiro Valdis Dawsi Si .At -I- aryb.;, % mv
% ( da Una de Ia. ac celrncra It n repanit.dola; Ri;ribevto Miad, I ,is ,onto A,4)A,
K_ J." Corney I= ireguidamente crt.j6n hkojeol uke do Ia pa lb- el &, sin 1, de"!"Varoor I. ,for & ya egtb proyeetada, pero para slit realizati6n
14 do Verian h2bl6 war, do Ins, do teV as dect- F4Urd. C--, ,lint UsAr' Victoril AlVese, Ift, 'o ce'lti so11 [tma L le.p.p.d.; 7 Us~
d V irri Andres, F, Vsli do At- Ibb
5,vidi do 1.3 re tro, a Marble de los miterabria del CESU, 7 r.- dl, t6. I r a V I es limprescindiblie, que his tozilas el6clixicas
11. printers hsbUr tut Is Vzole- or. Ponl*n*46i Aristides Torres Yore. Common Is = o'.rA,
SUIT- L or we rm smulst Zral d, finii- ,1146 I I I
-a de 9- Antordo de Tma, M" in y I! 1 F- l, W:i.ti: ElAna D, Rossuto. rtperitz -Nu, ,,as ctt oto ,jj dn Y -an justail, y razi
Rii.la Rectorial I. ,-- Wes, oars e) conauntillor,
Adak W alumina do Ift Ou'r0a -- distinw; muntros .. 1= 1= 1"ll idt, %; Nortierid, Torriente Jorrm, rt- I I ir*tm ligriv ple,
Marti y de Petite cubatws Ia prime- inveriesi .1.1 Z 1.6 1,a Federsti F-t.dilinni ,-nIkedoi Juslaa Alocria Terser-, I al 1,11'" ado- lot trabajadores y Joe Inversionistall.
'it" Par Pelt. -Ilbtv ,.iz d'- mp jt ti Jusne, Video. WIS. re- t "r,,1M I, Ley
r awrtearericarka. trii(ir4dat en ,a F -_,
cuets its Verallo, Que Pftenta eu te- Low "It'" oil menwh its V&Wls its en oeuiozilr del P-w, V,] tr P,:i,2ndinl : I ,U,-Lw'1fa-Azdez Re. I ,-j 1 lilzil=lo
wit sobre Ia vidat Y Ia QLrg do ldlrtfi I
ed-e qu ,ra N, immon dc rd,, 1. r1ri-- _,--l --doil., pror-1- M- q - -ih-'c"'A Mc ell,
jb*bI6 It 1. ., bubo iie 11=1W aligurts, -34- Wi Julia Alluvia - .
ra vortitsteal dis, L. Il.b- to WAVS .I adrainitnaive gycl on ""t r.1 .r"1"1ba td;Wd l' ---- --is rrofel caidt, c, la nsilagsie y Moroi Wpraltic QUO hAbIn 51di) 102 diSUIV1011 Ualversidad do Ll Kahadai con mi ... I I I
-4 ilspoldetudi _-11 -1 --...o tivo do eortartardararse, *1 =-a. -4- M PIckIll br A_ 1 entt" di n.t ,1,1,ax 00i 1
,I a-t", Gulftearok. ymalo 41 1 Alk, del Pro, qQ1_6 i1na cf=da Tal a I csl I
j.
11,0" &7- universitartok Wua del Alm. M9%nr y ofectuo uns
an' COMIMCACIONES
"ca""', "", ir.,:,T ,I__ D..i =x ataratro V= -i ___ _. .
'Iic lisl 14 Ptiferadim Xertudistatti tjill 'del wrada, tt"o cit, A. clorsto .4 anterlons, 1. Agoat 11 C -tit do 31r. t an rilc h;oUrnn el profri" I
r ,._aja6 ul. 111216y. a, 6= 2", ellaboac. I- In. _C t- x ,,a= do T9V I'dist Y R%111 111 1
-.4,1 ., ,. ...-, , , ,- -11, 4--l" .I = .a. .1 '_ = sakernorla del dol l I& yi -W I
,,. ,U _."'I or G I BeE w ral;rknocift, dude to putria contr 11
Dpiw6 Qej 11 cti-11" cuatro t'U' aW4"Daussilli Yin Is I let Miriii" N
t I _-4_ -,y -1i.- -r, pan, Knit, i- zet *rganleados per el Ia tarde, I 6 act. ,, dir Ia Niel 7,%. ,- 'xw t;l,&U- *
PctmVr,0r pt.rtr,, --- --- t- ,I- CESU, 'l;iII16 lim voted. rea el Ault usaudo de ]a palabra M a Garcia $""A"', I I
,'i;S ya cnl rit ,;;1 3. T", MAgIii. .r ,:tm 'n cl,", joremitunc][6 In lischairtleguit y Benito B= clon, on metal do aw beret- 11
ce, I 'In I mmDalltrox, Efttelel. T.11tirls, ED to, 11-_ 11 I'll 11 11'- ","C i*,,i;,7 '11Z l, .1 nect.r. 4__ 21 1. hl- .1


PACING CATOR('E DIAR10 DF [A MARINA MARTV_ 16 DF AW,'40 DE 1949 APO CXVH
NOY Eseenario y Pan talla

.... .... ... PREGUNTAS Y RESPLLS'17AS

Far FRANCISCO ICIFAql- of ml;t- 11111, ,,
-4, JONES GARFIE LDNA I n, 40';

lz
IL -1, Crw ,, Chplm P-, ') Tia"
ChI'j" 1-01c,
CH-,n, R,,b,,t
No NVO
Y\ "o, -01 M zh-i q, n

05 CAVENA5


n la Escena Is rev;sta musical production
g M.18'. Caw,~
por Gustavo ROIG
GUSTAVO y OLGA: p IESTHER BORJA u3g,- l; I S,'ndnrj pi",,
ORLANDO FERRO CMAPTA Y tONDELAYO j ,- y JIY L4S III T S A Ut'n"', 6-4
'RO a II DELLl 5 muc"ACHAS
Orqu**14 COSMOPOLITA D;rigid. nor REZ '_r_ L"J's Gartl, N-H. SU A

SINSACIONAL 7 t
RADI CINE00Y PPOORAMA_0081.9 d, 1 -1 1-1t. U!'.
1i p
top
f dI, I t,
CASA d tPECADO


0
o
T y N1
15AW 'L C)
pz
Kj
0 All

M $0 V WA LA LUNA...
Y TOM DRAKE
to muorti acecha on la sombW
con SHIRLEY TEMPLE
'TILI
A
HOY IL
20th CENTURY IFOX
a
ESTREHA EN CUBA
CON LEGITIMO
001"LL0 owe eljVEW a "AVENIDA"

$140w WAPNER SHOW FA
MAIIANX DAVID POWELL CLIANTA GRANDEZA rG
I Y TAFaANA RA LARI EXCENTRICO HOY SAM RAFAS4
CH 'NA
"?",=" Lr ALMA HABIA EN AQUE.
EA"ATlrrA 00M= C arte lera
%WTOR ANTONI SOPRANO _o407 UPLEX
)I. GUZ14" Y ORQUESTA FIELO BrataAaA y ORO. LLA PECADORA.....
TROPICAL FILM P;ZSSEHTA AlBE
MARGA LOP6Z AC-UALIDAD&S: Ojos en Is nocht. NFPTUNO;g,9g alga is boda, 14
W FARNER G an Cafidn de IEI Colorado L. pittrull. do Bet... y A,,'j-t-s divias I s, y "Untc, Mbor
JALAMEDA, Rurnb_ e, NO 1,5f: dml.-coi
""I. to NO D,
Genio ultim. Soy U. Pr6ing. y ;lj
RES to'. ridne descongoide.
ET T iit O*QUE"A. 111. ll, Jift IALKAZAR Boogo. El perI, long OLgpC E, emule de Moot-iec
/ W11fl
I~- ---, ., -I .... .. R y :not.
..... ..... -,_ M tItion.m. or, d." y
A EN, No cootie eu su mairido, o.
-Tl (!T,- AT0GRAFICA. D11 b- t
oV, OSCAR;il NVI. Perdido I L- Tr a 77 A S ... .. "i soriod. y gourt.5 ( Victim", NollcIeto
ASTOR:rLa mu)er que minti6,
e, I, us o o
=at ll
LA COMM A-. FL SABADO: .- LDS CRAVALES DF ESPAR, STRAL!PALrocto,ofIrl'. 'I
4 d.. 2_ oesaj.j.
.1101 7X Ho'l. Toy- A.1 Allo-- trio ocots el horcb l.b. y cortos,
-l T ntos dia FlEN EL HOMENAH A CIOULA nn", AV aFuDA: corlIm". PALMA: C.-do muff,
as 1.. 11., tango) Mm ftrte tab. enrito.
quo ol PLA
FEW It r..
w4 aEL.3mOzt 'IT 1.
A '. ..=
HOY le.part., Tit,". y y de Don Just y I,~ lit Iiii songY AMISTAD b
CINOT 1 -1-& do- raa
7: un lziat"
tt t, cuincontal A;
RE ACON XVo TEO 1A?,GNOS' Aguas no" 'W -0 H O Y 11.1,0 In, I I 11 1.t LAs Ii olL 0" 'i-ta" gefi*o de dio y a. o to.
A l., M V-g..- do clea
se %1&VI, cesa-; "'
gas n, t,--, t.Z,. El bucimero, REX CINEMA! Cntbo, -Jcs, 4,
Dvill, X C-II6., act.menral, noticieros, revistaiI
CARROLL MA*RA .... .. pAu'. Il ;.-W. 'I.i ."g-mme" noticee"' 77
IX IA: S-tt. et,. imijer artil-.. a." ot"y RIALTO: Caoi. ,Itibt. cgttdel ,
rtoss
CUI.A '.Ls vgm liageol. amor y
g otgres y ZI RlTt.- z ii ., on
n,
Ningu. on. i,
TCANT : La dIsona -l, saiuntoo, RIVIERA: Entrada Regal, 9- imit" on I- 1iiict-A- RIVOLI: FaIns, trabrietag, Horobtft PAUSTO on I I Ishi limit. y --ot- corts.
c-, to c.,t- y 9'.. s to es- ROXY: LA bruJa role, 6010 PM
1-11. I'll To I- rnad. ... Mo. certm.
A, It
It o a-- FAVORITO: La tragetha A# Macbeth, ROOSEVEL I Juatioi, to Arivang j
Sol% w. r.s.ds y simot. -r- Pmocho,
i.LAXE to". STA CATALINAt La, rAmp Tcr 1.
INLAY Ei -g. I- j.y- 1.1, ihgail,
M ft, y a "on
Lit p w, in es e I f N 1-171 It de la Pturiv SAN rRANCISCO: Aguits, sanycer,
rACENA ORIENCIA: Choclue. Flor de lost. in, su-b urta .-h. 7
wpias DIGIIALiAhlal NA 'W '! Zo ""g.
Pohlarits en Ia E. d1l(I Verano 11()y R EX D flol kN N& A. I'ma Fulls SANITV3 fLC ; t; Sangre y barift y 1-i
------ ---- - ---- kN TEATRO 4M-i.-4 PI -,.- 8ANTbS",b1,'
EL TERREMOTO DEL ECUADOR msj.dIi,, 7-m. 1. nvujtr maldi- "'. c", Z,, u.mg, Zto.
ffl o y 1histirti sa rwiferencia en A Allin Wtzllnfl, y n.otni; -Irtba, SALON R M16: 'Ft nonglo, do la
IO N PRIMEMA INFORMATION GRAFICA Dt UNA D LAS Ftrri. isid,5tmt., III casit rop. MIr d 10, lillos 611
'N A C I C;FesIc Uuntos corlos. w
poetAs c"F'onos, recilmhIlli: 11,,ritift MAS GRANDES TRAGEDIAS QUE REGISTRA LA HIS Gp_1,N CINE: En retonstmeift con 8 "untot -ATORIA, EN LOS NOTIM MOS NACIONAL Y AMERICA, TRA tres mosquettros, 1,s
n-ia de d. y soutims""'ot"
,okical" nvclonclgs haten otz ?oord o t,! INTANTA: (ienlo 111fintO Modelo. SALON REV Me tonvortf I cnon imicrizi=i6n Lults-acional. i Rurob. .1 itifielto. y ginint"s minal y he pillete a cadet.
Gerilo III model% Ls
LUYANO: Vientm do I Moir ccirtox
So exhib", on ic dcus las t=dcs on IIEX C!,F' y _'Y-P'TX do rid It's TO11CA: ntrada illegal y La ?eIng
'.e ro.joigly., -FI ft. E y an

ik Td. UN Wg
2 LUX: (M-i- 716, de out
G- k, LOo Lz Mil .1_ tiemo Is ngA-- 0' -tnI 7 0 ut I
,uu hijo y aounica, vortto one, Albuquerque y agunnis, tol
Mrs: ZI eterno mine,
-1 tes,
Jim do )a selva y Miming
tp 1 VA= ADSS Firiones dr fuelm. M
"a ii 41, demongo de ]a MiChe Y &srtbt l
o I, 1IJA'
JESTIC U. millim por In gimor
ve ft I r tort.,
y roooranitm, I~ It :%t El comic de Monteeristo, epts. y VICTORIA: Codichr, Tocsin y ril
I.cy cogo y del prap n Drfi, I C, ,d. -cf. jo
As 1,1+ lot 11knon, 1 ti In y
I ILI' 1i C, I rj. --go q.. di,'6,, P-relg t MANZANA ortegima, CRA er)
t, do Que, so -.. dodt l .1 pri- Mrig a -& reh,!6 A Isa In est;,a P.
11,io y atubtar cort -supiv, -t,,
TaIlv Z iro "I !gut at rjtlo, d .n
ou tjet ,1-1a Quetive, T1 )4t1K mill. do dist.H.,
ly on IrS nn 0 n1lth-bitl,, la anall I tum," de luego 7 Mumma, cct
t,,p. to it WARNYni 1, t- -11.
Is' I too. grin h-., 1.
-o ser oubaga, 7 NVRTAz El in, it
Is trio A je, Igg, oison,.gaa
"I'ster o to M x1cm
ocll gut", co i pa, Iva
-o o 1. to it
%arm de I 'm "Foit K y Nolic ivrbi
a,, W b;i r, At net con G'arr1clo rm.ro,
Apo Ml.t ,, t__,,, n"Iits. r1* 1 de Jo ,E Lom Golshki: I ODELO: L. tumtz do) bgui
Mlt tiirrqvniv-n x. brief 'r- de Ar'-od". I It do ticgo, %
11,ub6n
rit Ii universal
And d
,ts dp I ODMNO: El g' = .ur I
miarigo te 0 1 ; da do .-M.to altsr v !a 11gin,11 Ot'. mic
-A I too at do to' "I"" P"' NACIONIL: Torbeffirm, ZI chive D I
-z- r t 7, a. is oubnm
get. -u.tA -,I"Rix T" br,, max NWRET& Virritois 0 sle-, 'M t,
js It n rinfro & mi mujex y awntos,
cuth, do Vece.. PcIoutia. Q -1j.
a "art, 11 6
"ja -contimso f-, bucoo" 6Wc,-,
A A too 0 guo #1 Dy
to ni brinloto :tt eacuels, ticivor-4t.i. 1.
liz- I n hi Zaocnrn ; VrraL. t -itrt --i
Inan ui -qu- I,, estUdio do
rioa SV glor I. Melanie Af 11 -tm A su DOW
to r c,, -c=.wo aei aima- ci,, i, I,
's ulA P-Ia 'r, ,, !,, pl, Bet-no" It, loudl.,&
modortice. 7- use, a Im"alumnuI e'l cm o d"
cb- ni I AIINUToS
dc PINIIII, i. .1-; qu, !a e*u IA dtgrto_'Imic c r.l. la , AntoI do 1,1 =tlns Adm_1TAb:I,1 TIEN
mmsuso our cre, Zd its
A egtwo, do 1. IFL17, -J- = -6
rbt-, V -- It Ps. y 4.. M- I.-Vtdc. do dk- -.-d. p- M it =SIM (r It T" palab= Lftrinanlo
.6 CID EL """cuit. "Ill. hluclen o,- manterus, Ing Cur I", FwW l
C "JI. ,
,050 cl .1 1 = ;M CAM= rotic
a Hencia, el Ct7illon!', n,' VF
Ail 1. lut.it, : nt;uz It r dmuo: log; prafroor. dw _li 0.j
M-ti, drectrall -'Qrquc 12g equiyalla a PMeet Dim 't. vrww '. el bl,
I. pe- ifttri%, riumort Itial ilicub c 6 C= _,,b n r L -,!,nn, a de )a I'mo! ol .11,
ItIM on A i Idol. puii d. lsi _1- P's 6R wl, wo ci=za o e., Qt," e wiml do Im nadgiv
A o TOTAL
rk-, 1. RAW. W &Z a' zt, m" ..L, i _,
buou" tile j t, co""o 01- cub--,
Rreingel U c p-regrico
Ml-nln CPAN _F3
ava dol Ft icnt. I son: notVorif at ALKAZAR, NO vw progr")4 U 04 A U/1 i
rl Man tie I "re
1%trRADA I _-- 0 rA;P
.4 ,t, 211 Qtic ia t r wA All
L prtsii r.ld- quet r. .., -,.do
,,_ Im 1 1- "", I -11", 1 i ', G
I. I, _ar, a- -Ueo 1.
G A L 07 ; i, "'N '. .'
no nor ege"a A g pa"'a IC M17t -J,,
WFA10 Afor
pni Iia out Ira& at VFS;/8
to H- .,
1A ,a ..... .
hi llamara. or luc
ADEMAS uN ESTRE 0 CONTINW-A--, n. a cllba- ill 'Inc,
J.'Que V-t1d", v ol P.tirtu It 60
tous I EL PERRO LO 30f -Atmea420AW04M
tb- do Ap ,, _OWALL
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL 414RIO DE LA ARRM.luend, Is, 1) r.- wgria th i;n magi- do henda, en int ojul-_ No ft p4ub c I tl t 1,!- 11,
I I "I'll I 1 1 I I I .

I

N Q CX%,*R DIAM0 DE LA MARINA,, -MAR f ES. I 6 DF AWS 1 0 DE 1941 PACNA QUINC,
__ ___ ______________ ... _,___, ,

Presentardit a, Gino Cabreni. PHOGRAMA, ; VAIIA HOY k'xitsp dv lips Clumules dc EspaiNcl
-111 I _------, ------ - .. .. ..... _____ _I~ t ... ig"Imiii I";'i'd., Il- h" 1111- i-_-_ -- I ti pwimm s hacer por su hijo? ,
en "D eborah, hi oil orinen rada" ;,,i i,,,,,II,,t ......... I', I .... I", lo I .. I I 4111 el I'vecurn Law n T ennis Chdp e __ , , 11 1-11,111, ------ -11,_ -I- -11,6l ... ,,, ZI-V, I[111"-- "''I :
; - -,-----,-- --,-"- 1,A .... I--l' "Im'i- 'j, Iii, -j- I I I Pt, ,I [1, ti.I l W,;,oo C"'W'n
I t"'It,"o f"It ....... I q- III , I I I ., I I
Vim C141,06N a flovel 'a III, ,ii il ,,,,,,,, , 014it-lit. la 11 4:411a 'If. I" ...... I, p""'I" it 't"", -,t-i, lt-,16n i,,1,, 1Re.4gow" del dia i, ." it """) ", i --,", ""'t-, "'! Y,, -I,, ,i ... I,. tt r,,. 6(- -t- o,
-, I c i t, l ,i t I I 1, r- ', r t I I ,, .I I ,, i, ,, g I I t , , ,Iti I I t 4 K t 0 D t f A XA K I !,
liodrigu", Safitoq, dcqdf, I ---- 1111- rmq Aloit- w n , I '. , oro (.1 N i::;fm-v1h,1a : :t -, i
Re p I icnithre I" en III ( 11Q i ---, "' ,t'j'. % .'I,- -0 ,,,, 11 -,- I I I -ti" III .'Ilrlil' 1 -'Ijl I 1 flil PlItht-11 11 I 11-111I'41- d' "I't flitIlIt'I 1,11- filgAin, 'ji, I"ll, '-1, % t d1f I, ,,, 1, ,, ,I, T 'Tli ll, I i ,, X-t- -, --i", ,,,I, I,, p-11- ,- "Pot'l- I,, -:.m ) lk Mllina. Cimviert,, "I'll'
11;;11 "'o, 'Z% I'll ",
"ni, .,I e 1 I d I 11 t I "It 1, 1 1 I, ', A I I I H -, ,, -%,[ t,',I p"Ilt- Tl tl- 11,%
11L -1111 110.11i, ot .1111, i"i I I I z , -1111 I vl --1111 l 'ITII: ""'I ,,, ""', l ,, o'14,,d ro- "111"I" 1, ,,,,
ti,-d, rl ," ---_ "I, I I I 'j,, a, 6W ,, _,"", I W ill.11 11--, p"It""i,
I i _'_ ". I I." I nl"11111 I 11 F, ", , "
,- M U 1, I C A -m ,!.' ,'," I "",,,,II,,, -lt,, q- 1--, --r nl- ,l It- 1, ,- ,;Il,),,4 4,,,I,;,
z ll,;, ,_ "11111lillt, ,_ I I .1
JD I 0 ,,h ;, ti-r-f.,do tl I'll 11,Q ,", 1. ." ,.,i,, ,,
1 n-I.,.141 1. ,I. t I .11"), .i- .',
Por Alherta Gir6 1 ,c -, ,,, '_ 14CH .0" "et" It.11"i, M, K" I I I i ,I, ", I ,,,, Wij- l ...... p I., Ill It"11i, VAN'
51.1 I 1- T V'W l Itt"k, -1- "It. P- Nella aviriff I"- %-, It'r .1, '
"'! jiii-rl, t,,t,,, :1,
I I I -, 1,t_-,',',1'1,j" ""c" iI 11, cl, r, .11, ,,: 11 11:" ,i, l",,,-,, 'I, ;, i i, -11, L. .N. I"', ,ol- ]I 0 -1 VW .,i

---]
'-Ijtj,,t, im;,,i ,il- ,,,,I -P 'A: "H .11 ,_ I -11 i ifli -,- ,I, ,-t"', ll-! r- I A- FIIIWI Mvl,,I,,, I fl- ,- PAJ,." 1,1 Ittitiln, -1 ,,,,, hhrl I 1," 'it"
-ti, , Ild", -1 ...... li".", i -, .--". ,-', I , -- .. ....
r t't, Im, -Il, %Id,,,r,, -!" ", ... t I- It I i, '- --,1-11, r, I 't i", ", ( -Wt, )1, I, "","V"', i"t"", ,1, ,, 1, ,,, I .Q N-1- llll- I I,- I t, -'t -Z- "! C-- "'l-,"', ,I, h t ,. 1: I I -,iflt" t," 11"i
11 i,,l Ilzid- Cii-l RIfc V. "'p"t I"-, It. i ,, l- ,-,- i
ii I T" ,;, 'wil", ,C", ,,,_ ., ,- "ifcr, 1111--, 't-, I :1 ,l*It i ,- ,,, r,_1 'iil[,, 6, '- 1- ,- 5,1- 11 1-111ieil II ,,L li ,'I I 1 5 .11 ;, ,, I. , z "t".1

-Je,, "r I I - - ..!I.. -Itl if" "l-, llor I I -11.1 1, ,I
I ,, fjNi", 'I ,, 1, 1- il I I 'I'll 1111 li ; i" 'i 11 11
Wit-'i, ,I p-gI-,, drotttc r, 'S I Ifpc _'- -11-1 r I, i, I! -l I "I i", I I -, ,, ,1 I 11 I 1-11-1
-,m , I ,
P -IId. ,- ,I ,rl, ,, de r,,6I, 61 r N"-, , -, c - ;-. it. r I,, ,-It, y -11- i
--], tiantbla de b-ii, A poll- 1 I 1-r, --:_--. ,_ it, I, "f0 ,,,,, -;, f-1.1 1 1. "I I It 'ifil" ""I'll ,"'A"
d,) ,,,,,i,, pir.'r,""i"'06" P11 I Hfft: I , I 1- 'I. it, -1 "i, I t,
r ,,, I "", , I , 1: ,, i --- I I -, I 11 I ill 't ,Itit I "j,"'it ., d I I -.;, ", , :", 11 -1, n,,P,,-I""i ,; _;l ,I,,I -- 7)i,, ,I,,,I,, III, ,in, ol_ --- 1. T -,-, I ,I', ", ,, , ,__, l, j'i lllji'r', 'I I '11, -1 lil" 'i
,ii ,,,,,, "':- f"11"t", I 1-11" le", " ,1 i, "', ,
"""' "' 'I C I .-Ir,,
U10 r. -thA d, ),, I ,: i ,,,, -;,r,,,,,,,t,,It "In ;,,Il, 11, I Ci, 11"t,, 1-i-I, , : , ,,,l ,-l'. fi, hi, I _11-1i"'I"I"i It "I", : t-.,,ir1,,, ,,'--I, F,-, 1,1i,' ,I.
6, o i I ,, t
p I t11 -.11 I III-t-, ,
111 --lit.rl"I le ,l-t "It's-, ii I 1. t tntI ,, i ---, ,.Q ll -__ P" l;, C' i l -I, I I "t-, 1P I
cl:tidll y aw-f ; 'id- ... 1. d l 1 --j"it'j, "It"")" oll-i'lli, T'i-f- I- F , [ -i: ,,,,- -,t, I", ,7 p
"l i o.,, T- -1-111 I e ,_ til "I I I "I""I", 1, ,,, I '' ", ,,, ," It, I" 'r .
P-t. y "'t" J"t- R Am-il, C .... 1. ,,, ,ttt- , -- ; I ,I ,__"I I I 11 I .".."", i j,:, '11' Iltli:*t '111 1' -"
d"iI ntmllti.tl d,'Deb-Iij, It, I, TIt,, V,11,1,11 l' 11.1d_ 11-1 I i , I 'ttl1l". li, 41,11hit-i. Iig- i a d, 4.1 1, lt ",,fl, --,111
c Q J-11. ylllk ldll I C,- -4t--nmdt,% F, I' .-I I . I ,;, , I 1, "
,mA vll ,i L -i. d, l" ,l I ,,, ,
Ili .... Ided- df ,mlje, q- ,.- ', r, __ ,,, i ., 11 ,,I I I ,-t1111111-, ", .I cl
C11- N-1. I ,: I t ptl ,,I. J,!, -,,-3,,, ,, vI, '4 ,
411i06 sli pasado ZQ.iou 't; Deb.- .111111,,, -t- ,T --'- I c 1;, ': ,,,,, ,.-=1 L I t, I-- I li l ";f, "I'l I I""'I'll il, 1 F:I 1,1, i-,"I'l .111i"i 11;,-tl, Cq L iIt, ,I. 1,-- i ci o I"I", I, til,,! ,,!tI, ,:i,_j It,"', .-"'I -r V, i)"Tz-,i,,I' I li". -I,", ,t "
mh' ,CuI1 el teTrible -rtt, i ,l rI l" , Ji A n.dlio ,i i'll- ,,,,,
j I" ,I,_ I I I i-- - "I, 1. -1.
to c : l I I ,.L ,,, i ': T, t" ", ,_,I,11o 1- 11do! "Polt 'j" 'i p,.,lar,- d.ln; . 1" i "I 'r ", 61 ,I ,il- I'll, """', ,
, I I I I I'll, I'll, 1;I11I IJI ; it ,' 1.11i2", tjill Ikl""I't "'I "'t-, a- 'I"t;t-,
i.i I N 11 'It" 1 ; i I : ", ,,, ,,,,, ,Al't 6. 1, I I I,, It
b d6 'T- , I I 't pr"tn1-'l,, kl', Ch-d", ,1, t" I -In-", fill- ""It', ,,III "I "I 1.1i" -11 'It'i't,,, ,,,, P- ,,t,,
A% ,'", "t,"It- "" "" Railio (Indena Suarito c i I I e. 1. , z I 1,; c'', ,, I-- .. I ,,,
,)ti,, 11 "I 11,
roh, ," Alill- 11,,, '
lit. -t- o. ntI (I," -s-lio- 1 ____- -U ,- 11 I ', V., ,,, "o O'N',,Ut, -I .... .. fl, , 'i-1 .. ..... N't-, d"",- l ill, ,,", ,Ii:c ,, ,,,I, 'I ,If ,l', il" "'
In dl I ,,di6 gil 1111tiot,, do I,~ I~, ,- .i t. P,,rIl 1-li.lil 11 -I, i", ", "'It" "I'), l"11-1; ,W ,-, 1,1,1,, ,,, ,,:;J, , ,
'111 I I I'll I o exu"i"'Aad ,,,,I 11,bh, ca, ,gffti, Mf, 11-- I -1 I 'm"'i"""', """ 'tin-e- t ,I t-1 1 I, I .- I I l,
1 I't ,i," ", ,I, r'- j,';, l"'., 1,1,l i'', 'I "I'
f','I I= Zo 1 Ilc111% .11111 ,I, ,,_ ,', IT Ot -, ,-i- o I, "'It" , ", ,,, "
&,ti,,t,,, -ild-lt, I ... ,,t-, !I" h- -,,;,, , I ,I Rillc caiil-o ti-I, I", V ."I- I I ". ,.N,.! I I ii", i-j"'I" I I,. rI fi ......
mrr Kil iil I 1, I "c'. y ii- . I _l ,1,,-, ,l i, li-, I ,
i I I -,I,,, j ,I ,,,,ii- I, ll ,,,- ;,, I I'~ I '111ij,"', 1, I "ItIfi- I'll
,,,,,,I, ",,A, ,,, ,r,,,', .',,2",- ,, ,'I I ? I I I 1, -, 1 11 I 11 I'll "I'll, "I "it ril"111151 I'll, *
6, it, ,, 0mig Ahmical de CNIQ I' ,, ',,' ,, ,,, ,i,,,, ;: ,, , l , ,,,, ,i ,,, i ,t
fll, '1'1 pl ott "-,,A ql'1110, _11"11.,-1 ;1111" ,,,, '-, .1 I ,I,, t"'i-, 11-ill, I ,,, ,, %Ij,,.l I :, I- . , i i ,, ;',_'_'_" lj
'W" "I'll", t ;- i, 1 ,, I""" 1- li, 1 t" I It, f",
I i, I i I i ': ; ,,i:, ,,, I i, "I'
", el :111,, tl ,, ,i ,,, ;, "" ",
,d,, I I I I I I I I I I I ll-I it,:, I i .. .... ,,,,, it
:It- -Z It4- I ., ___ I, ,
I ,'r 111i ; 11 1 I'll I I I I" I 11 t , , ,- , :, ,. i I I ,,, 'I ^ !k! I 1 ; :
TI1-11nI1II!I, ,t,,,",dl'%T "' 1"'t, I I 111,1 ,tl-i ': I~ --. ', ;rl ; 1:1"i 11 lell I "i
....... CAl ,,,, I I I l , 11 I .1, 111 I I ""', :. ,,, ,, ""," I"Ill ....... ( """"' Radio Garcia Serra z I I I r, '.- t',", .,
1 ,!,w "I, I I 11- 1111 I I I It, ii .1 I 0 r ,- Il i ,, ,, I I : 11 '11
,,, 9,,d,,x- 11- .-f t- ,- c, ,:,11 I1,1-111 I !", 1W -. '-,"', 1, I I'll I I r l I'll I I 'i ", -, ,
i'ki,, P-a."W": I l z" I .1 11- I "", I i I i,. 11 I I I I I, I-, I I I i" , i
.. ', "I "I' I'll ,; 1 I I ,
1', t I I 1-1-1. .1 I "I t3, ,I 11 ll i 101- A 11 I 11-1111
i- "-,,, y I I --., ",
.T 11 V1,11f I -'I rl", : .."'. I ,,,,,, i I 1i 11 11, I I I I lilf, "I 1, 1, 11
-,", F; 11 irct, I 1z'.
1,il"",", rill i, 'r, I 11 Ill Ir I li l ill I I l" I'll III
,, Bod'i ),;- I 1, 11 I -- 11 ". I ", I I ;1_1111 1- I ...... _, "I ,
,0 tio y t-,l,_ 111,_ i -- '. I 1 "' ' li, 1 I I t I i , ,,,,
il J,- ... q- ', I t, - ll l 11- , , t ""'d, I ........ 1. I I 11 I I I 1, I,'' , I "'I,
I'd -, -t- ,- ,zt l I ,,. ,I I 1. i!1-11-fl, I I : ,::I
11 ") t H, I I : I 1- 11 'i* ,, 1, , f ', ''
"I I "'t,", 'S1.1, It ... ... .. 11 il cll l I 1, ', 1 , .,,-- ,;- ; ', r I ' ,11, ,,, ,Ir I ,, ,, I I,
I,-,,dist. t,, P-i", ('-- "'i, i" I'll i ,_ ", I c 11 11.1 I 'J l1i ,, i, 11, ", I'll, I 111 ""
11', I,,,, % 11 '_ I 11 I 11 I -Tv! "- !: '-,' ,- I f" "I'll'
I), -q"? q- oyiri --tId" ill I'll hi ... i" -- -,- ,I, 1 ... ,,, : - ,:i, --.1", 'i ;fll 11- I -0-- , t ,, 't , I , '' 'I , "' "
1- I , I -- 1, I 1, Z 11 "I' ' ' "I -- 'I' '
Il.tXmrtt, 111Ii d ... 1, cit, ,,,ip ,li0,- ,,,,,,,, 1, iillkl ,, Cfi!i, 1
11 oirt. tn bido tin f ,qfldibj, t-i i 1"'t, p ct--k- I 1' I tll? 1- Tir" l l ,,, 11 1, 1- ,r , 111 --
i I"I'll' 'It", -, "' I !',j r l' "-, iv- -- -- -- ) I ,,,,
-11 ii I Ir 1 1 ,I 1 i
I I ,
,I ",ill ,11 -, ,-,ti ri qi,! !, I'!- ., 1-1, i 11
;edol el jw'Aliill,, p P, ,,, , : ,,,, ", i A- ". MOU El I- , t J'1,
'W,,Ud.d d--i-i" S-g., !"I!", r--I, -tt, Ritirlir L1,1 11 ...... I I 1 141' "" ", f I" t, I
1. t IL,, ,.Imlt ),it Cit"by " t" ;' I c !-1-1_1 I 11_rn iz 1,i ,, ,,,, ,""', t,"', I " R---,
." o )Illll ,I,.,, ,- ',I, ,, it,, 1,i -i;il,' -,- I I 11 -- ,,,,. 1, r', i, "'J."I ., 'I i 1
b.,d, on --0,, obi, ,b i "i, yj ,_6, t, ,I, IF! p,""i'll I ,- -v ," ,,!
"'ni '' ttll, 11" ""I Itt""ll I , -i- x;tl ,, ;-j- ,J i 1 I'l- si, sefiftra ...
Ig 1, y il IIHr-c,,d- Ai,: I I "I 11 I 11,11,
If I's ini-n, --di- y ij_',t:- P--l1i" dr, _ptto,, t, I 11 7, 1.i, I ,, 1 ,,'I P--l-, P, --Iii. d, I t, I
", I I It :", : 'i, ,ti . io I
1, 't I l, 'Id';, _-- 11, rp,, l,, -,", I 'I f"! 1 , I, I t"
901, I trill- t,, I el .*.ti M7 F,,Ittol a, W&W4 ,irat, tl," no'l c l",," .i,-l l- I" t,!,:, i I I i ,,III, ,tl tl l , 1 '- ir-j I I ,', i, H' 1, ; """111, iii I 11 1 '. "I "I'll ,-. .,
,
,trill. "O.I. M ,l t, It I I I I 11, ;i I
itu"t, p ,h o. 1 -1 4, cKQ-,' MZ'it ,r- ,l t l-, I I ^ It. -S- -, 1. 11S.niv W', 1 _,", ; I i , -4-- ti ,l c"ej,"., 'tilt 1-1 li, il,"', 'I -'i --, ,I " ,, ","'I
,
III 9". 11 _,:, I :t ,- e P-71-il 1 l, it,-tit, Z, -- I -11 ""
"' ; 1!i ,1-71, il ; 'j"I i" !. !, I, I -- ......... fi, I l 'N -AC, III, e, ; o l,". i, I t; '-w- ,l,,"_1le nind" nalii-ejp R C, ,- ittf-'r, l" "'.11 n-- -- !, _- I I - 1". l _t, __1 11 !- -!- I. 1,
c,, I ,, 'I'', 1-11 iti I'd,- -- 1- I Ilt' I 'r 1111 1 ", "'I", .. ..... (I ..... ,,,,I.! -;-, -:,,
denit A=1 ell 0 I:,o,.H,, d, to, 5 6.1 ;l,, 1, 'l, G. it,. 1l, 0"Ill !,_!, t"Uc 'IT I I -, 1' Z, - 'I'- " .. -130 d. 1. t.,d, C --- I, cvQ. I "I'll I 1-',-- -11 I I 1-I!- -, 'i, I'll C, 11-1.1- ,, 1-- 11 III-11 11 -,- "", 11,11 de I- ,Sv --": , ., _-, 'o r-11, I .t I , '. I rt , r , '71, I l I lj 11 1 "t- .1 .,
0"It. do 1. P-tu-t-16i do 11,11, -t--- "' ,- I I,,, I.
,I, V-- 'IiW ll- _11 1, ,;- ,,,, ,, _, -1111., -i mlltr I(,, ;-,:i, I i .
dl. 1. Welor -1i tintia d ", l -- e, ,; I ,, r- 4, I
"" jli, P, -r il n, V, t"Iliml, 0, M,- C-1, n-, ?-: 7 1-t. vI I- -, ,i-I , tI, It. ,,I I f"t", ",;5 1i -' ,Iill i'll r1-_ t- ,I i nol- ,_,_-- I I "I
d..rd. C-0o, Po- bAIf , r l it -t il ? r 11, ,,i '. .,
I "" d, ,_ I \ .7', el-,, ll, -,,!,,,,,,, p"All,
S",.Wa, tn"", ,a ,,,,,, ','Ii, ,,il 't",- -,fl,
-Wi 4 "' : I i- 4 -i-1- "I -bi' 1 4
t, ,- t , ull , 1 d, C- d ,,,i, ill "I" I "I'll A "I I 1,
-,,I, Ktibor l Q '!' -- t -- 1,V 2VO _--, 7--- 1, __ , I. -, -_ 1 .
11 ,d,." J, 5--b f 7A% '. 1. ".
till r ,,, i-P f 'Z I "'I"I", 11;5"ll(i,
M-- ,: ,' -, : :,i,,, i,,,,,',' 'I, li
Ili, ,todI A 9,&, p r F IT- '" -,,, ,."--,,;'r;-- ,, I 11',;- % I 11 I I -if, , ,, ,, ,- f 1 t' -tt],, 1 I 1, 1,1 , 1, I
11 -i-tt' Ii'ltt dir 7,!A ,--, z,,, I il
Ll IIKIll.,Ij.ri- %,-- P-,,. "", 1- C- e, 1, I i !;- _,, ,it_ i! I-t- it, iIt,!", i"', :t', li"a5"", I K,-I-;,,l ,
;' ,.' ', I I -111, lt ", 7 -t ix,:i, ei L; I l I i 'I, f-ii't- 11- 1, r 'I --rli "ll", 1, --._ I I (i 1 R EMA NOXXem a
,i A 1,il. ,,,, ,-,g odII,,jo- ,,!-;r ,- - ,it< TI, t, i T nil 1 ol- i 1 '- i, - ,I _' a,, -I, I'l- i"," I,
M tn, 5 -,, tt, ; r 1- ; I I I l t- I Il : _'i"', ,I ii
bl--t, o %'ll ii I J"Iml sir't- ,. 1 "i V- ,-- 'e- .1 ,,,,, , -II'l 't I I'll, '11 1 1101", dit pf i'dll ,; i I I", i - _i 1 o,_ i r, i i--r J "n"e- "" Ti, ,',', ',LI' ,,;, I 1,11,, t1"1'1,*1--- , 'It I t-- -il';, Li, 1, 11'', ,:,!,!,I, ,,, -1
11
F Itn, ,,, ., ,-_, f 11
-,,, C, f 11-1 1-1111, I--,' pi""to'l. ,-P_, '- I I
., ,,, I p.q., R__, '. it" I i I v ,It" ,,I
; 2 I I I "11", .!- l "!,Pl l ,I - -- ---- -- ---- --
6n y F'dl-d,, C. Idi-, -,,I'd,,, -1 I o ., I I __ _Y1 I.- I'm -I- T j, p .: i : ", _,- 11 c I -- : 1 11 -, i Vi't, 1 -ml ViiIp- -[Iit,,di. i '-' K '. l i" 7 --wi., -1-1., - -- -11 I e 11 I 11 1:1,11 c)_, ", 1'rtl, Iil 1, -1,- 11
1. c14Q .... i. I-- i r _i- I 1 .-T ,,, I I I I : , "n", F,
Y'I Mti, ,,, I tr
,lit'." NIQ h, -111-it"'i' i Tolar ll II 3- a 1.- C :5, 't , -1 -,-, :_ I I ,t!, d i
I -1 ,- ., I I I i t-- ,- it, : "I -1 "T", ,
,I

,

IJ in ;

col, -aI,, -Imv. pli-P rtIdtt,, _,I d t ; -rli 'Il Al, '41ty Y-;- I- ,11 i -, -1, .1, ) I I t f", 1, I I ,"_,',, ", i ND6L
"" 'I'I,'11irL, __ I'll
T- L- TIn,,,,, ; I
BII,,I,6 pril-itilp- ,i ,,, ili I 1 1t ', -r, ', I I- I ,' Jei,, ,- !!)
"DI, fieta C., "" r *t i I 1- ", Z, - I I 1, S ,It r- , ,-, ,- , t ,'a ',' ',,- T, ,
11i -, A, -Wb, , li, I 11 ,,, I I ,f I _", --- I I I -1 :,, ': -, I7
,,,, TI,,,,,, ,it., -- I V' ,,, ,,,, ,,,, --- I- d, -- 1" 'it, --'- ,:,,i- I I I , --, ""', I ,
ren, I -, ,- ,
"I,, "-',"a "t-1 ", -1 1 --_'1i2 m- -, t I I , D, h ,; I T A,WAI
.
, I t, 1* ii: -, --,7 -- t, : It, I I t ,I It,-, , t I folliI, 'it
I I
,.,,V,_l,,,, """i- '- "t',,d- -i 11,11" i", ,;6A Z C E N A "
'I 4 .1. ,, ,,,, ,,,
a,, "Ir," ,*, 'l- y- ', "; 2 I I- " ,,, ,,, ",,6, 'I n-j-j ,,',- ,it "' --- n- l I -;il iriiatitll 0 I
I"' .. ... _. ...... ... - -_ ___ -_ , t mn ,t,,j ii; ,, T ,
.11, ,)--t- I-, -- 1I- I- ". ,-11 i ,,--- ,, !u',I ANA "4 "
tr- ,I,,,,, -, N-ovi,,, AnvIe" ---- - ,,,- .r ,,,, t-,"r 1-: 01 :1
.-q- 11- r -Ino li ,,,,,,I tmi 0cmPoonao do todoi Ina tiompoz, D= 6=1 = 7 d'i
-TI"', T" I _- 'i
I"
I ,

, Z_ F ,
In "'i""' : V, al,,,- ,,: ti., -"r "", 1 mden Wwandol AZUCXM 5102"Pre 01 PAMOM PtU&
coln",, Fli n,
I C a r t e I :, L I I I ) z z ,., ,,
i- T,;-., -A ', ; o'blim-t, 11 -) i a Fn ,,, 'L, "i",
.. Id..

'Ir t,,oL 1, ,,ti,,',,, par, ,77,10 ,: ,,,,, if --rir -, -, ", III Mwca Roglatrada "M COW am Ift crfflm
I

B _" D
*,,,,, "6"'Ido!" 6, t,,': , ] 1
Z- li-4 Do entc on Jai Molorw ftndnO 7 CilrUCCIZOOZ.
._,7 Y 'v'i,"r- ... r H-- "'ll-z A(71-ALM ADES F A t S 71' () i 1, I ,1 I", 11-1 t, ... r,- ,


.n '. on '.i
"_ "I", '.

A _..I "I"
O"W , _,-.C..liiOfl d- li""", K, -,Iii, ?Il,,,, -I I T i R 0 x Y _--- v,.._, !-
I- I~ 'ri-- , z It--l- Zil ZI, __ -el. r-'I I P"%%C !,. _-f li M-11. -_ z r, , 1 I I 'l," C j-, P& - tk",!, I I -ilir, 111 Alp
'I ,Lrt ,ii, I I -1,,l 7iti-i'. L. I- I :t; -t',i t, Il, It z, "I I
it" -t -- ; I 1 '- A -, I I ,-, --,"t !- tl- ,ftld" -7 i I -, "
'( _
1111i "'t, ,,,t"l f ,: z ) _,"I': WARANDOL Y SABAHAS "AN CEN
I "'.d. CIVA- On I. _1W, r-" '_1 -,,
ILI -,, 11-i-, I'll, "."i, , -",
_- t ,',G t -,:i_'. n x 5 -, ,I!, 1. , 11-11 ,
"o '- '__ _c- R
'O _' n
, ,, ', ,,,,I , i -, !:ir, -t ,, : A it, titi, ,, i ,,,, , tl "i-, 11 :t P ,tnitl 0 F, -111", i, IBA up 1i; I
I t ti p .0 d IOdn z
1,, , I 1:,"I'll L --', it., X ,71 'I"', 1_r )- "' -, 1- *,", '- I
WkRANDOL Y S "C'NA
I ;--,, "i ,--- ;, ,. I , ,
I L -- "" _, _-- ".., "'r t, ", - _, ; A Il_ ,I - I 11 :,Wlji -., ",_i
I'll, I, I It t 11 d- 111AR!") DK i 'tN ,- I_ 7,,r,,. "' 7 it -111 Iir 11 ,,
6 C ,
D"
"I-,,.- 6"11:P-6.
,LARTNA ; , ___ i) -- I i tl,- j, I " I I ,,, I
,,,, f, I --i- -- ii & ,I, l,,l 11 a
it 11 iii _. I ], d- i"l-', di-_ i.,
I-d' 1-ih- ,,oii ... I- A- ,od. 1 ,,, 11 I
C," ,i, prrA nt ra lIrf, 71 E I ) 'A' -- r, I I J, ", 3_ Ifi- -lbl',I'l --iJ,1n L,1 T- A', C l l-I'll
lil s OL --I 1-111liobo, 'Vt. ,jo ,,,l-.L. i i'!" Fii1l",t. 7 l, 1 T T 0 7,,' A J, 10 :V 1, -_ --- -
--it' ""'t"'r I'll !' !! "' _' " "" i -l I ,,, :,3 ,,:,, '"."",
D-1 I I~ ,_ 'Ili IZ r, r -, la- : "I f- I lilt n,,2,il4 __ L. M-111t, 5 1 I 1 ACNCI I Cc "
_1 HC.C l ,, 11 l I, 1 , I t i ti, m z d,
,It R de,11, AzIl , z .,,; It __ - I nt r 4 ,
11 I I i-, ,o, ',- T , D - ,_, R_ :: -, _,_" "Ir , -73i,, r!, 4 ,, f d, I, '?
1. ,,-'r,, , ,I r 1,--i, A 7F--K l r w 'S 11 'i
;iIl-t llil L r , i ,! , ,i i, I I tr i ,_ t- ", 7.1 X
Iol ih,,, 11111:.d '%'II'o ji I ,, Cli't kl _r' I ,r ","', F- I; r i, 0,,,r- ", , i 'I 1: 1 i 1 :" r, "t I W rr1:1 lIi: i -i- r" d'i !)- il"
1 I i"-: "" ' ", I -, --, , .
,,'-l i ",;, l"'i" ,.l i l, i, :, I It, ,
pti, r "I I tl, -, I _f -- I 'I a- _' -' 1 111 I )D a ,cl o
""I, C', ", y %- Fi-,, li, 1 L ,!, '- y, I t ',' ,, -111 il I __ I ,,- ': I I- Iil '111 1'lii, .E, I P P O c 7 =,
o ,itiin lit l'- ,Ii-I '"', t- ... ;, :I 4.. ', 1, I I . - ,- d IV91191101
1 do' ,,,I,,, ,15, l,,I, 11 F I _- ,
,,Vilf,,"'A'i I _- ifill-ill I, N ii , i-, I I S a 0 %
i, N 1, A 1, ", i l D, Bi- AlI'll"l, I, ,--', ,--i
_Illt-") G R E I 0
"' I Z-f 271.1.1".- -1 I I 1 EIr 11 I" PO),tt
"I""l, tt,,,d,,i .... iiiml-t ,I ullbu --!- N. 1, z 7-, I- i, Ir Ir, ' "'-11-Ir Il .4 I ,,,,, ,11 B","c'! 1,
d, M,9-1-"t 7,' h-, "-,i ll I '"l, ., "i" i; ", -, L) % %I
,-: --' i ., ' I , "'I ,,,," --- SUAREZ Ai,- 1,m, ,1 pr-rlt- ,
d, Mlglelcit, VIIIil'b., Vi l* it) __ I 11 I ', i- -, UN'T 0 5 I P-1. ,!. lo --pw, m c-l
n : ", -I t -",-,", 1 1,1 ',t '," i':, i r r t, I ", ,
,' g$ 'll", I, ,I I Ili, ;11 ,,,Ilitogttf y biizlIlir
.1i"'I", q- I '_ '11, ,Il '_'-- ,..,, I," .I I r ", _,,; i t, ,_ 1-- V- -.- 3,A- 7 S- 7i,.,i,_,,
_', _ __ I I 11 I l l Ir tl 11 I
I iz ,,I, ; - r, I r 1 1- r I F T-f :1ill .1,11 .1it T I
,; A l ,= ,_ 1, 1 1 : - ,_ ",
OnWl. 1-11dello 11 "It ;j, ij, ", It, I 7itt ,,I!,, 71- -, t,, 1 1 4%
I i r' I _1 11 1, c"n'ttitil" i- ,,, I,
.4 ,I 11-1 -, ,,, I ,,, -1-1-1 -'-',
-dillid. on I- 1IR-1 it ,l)" I 1, -,,I,-, B,.t,.: D, -- C,,,I,
I F I 0 R F, N C I A ', -! ; ":, --r Iri'll- ,tq
k.11J.- I- ,,lioli -L.w,,lt. 1 , r. , K,- '.1t,
-g,- .i I I I i-I -1. l. B 1 !, :t ,,,, --rx, L-, ZL
1
r-I.W ,p v A R F N A L L_., 1 r 4 I ', A'- ld r- S ,-e m""'E", r
C.. A- A7 1. lit, ilIl __ T tll I Wl I 11 11 I 11 ill , , ,, r: "_ ,
Lo, Asipt-tt, ,, "wtit ,,,, A ; ,'l 'l" A" R p T V N 0 r 1, ;iorln TlAIIr C,,,,
y""li- 1 11 I Ii- , -_ I
; 11 %' i- l'-! _," n, ,-. -_ d ul,
ymv v,,, i, i I I s, , ;) 0 tg j,-,,-- 'l-,
r
1 11, z ,-C, tTr:Ii r, F ,i m-A-, ,,, CI l 171, tt, A
-t,, ". I- "flic r 11 I I ,- ': i, - , n- , "'t", -, il'r 4', M III,, -0
ni'lemn IlI 'pt,'tilii ,iI !*,Ab,, _, t F- ki, Iii ...... il&" 1 ", r"i T iDI l , 't, -, t, ''10 l ----lI)tl I D7) _r, I t t. ,,,,,-_,i, I %,,,- I A L 0 N R E (, i
,ti', "Ir I %,t tr ,
,: __ 7", _- ,
F. I'd1li- 71"t"j, l-it' ', r ,'_ l': i't_ ie, ,, ,11Io L'. i _' , I., 10 ,,l ," I "" _' "---' 1 ., '_ r _' k I A j 1i'r t 7i"-_ r.
F J.lti I'It nA -_ ll-,, ? Il. l!l ,. Moflifica flollywood
,allntjr, il ,;!,t I I 1 -ibl- -- r ri I Ir I ,' -- '- -l DAIF' I ,,,, T" 4'5'
,olro em vdgidit ,,kLdI,,, 'k,- t tll 11 I : -- _-iil i --, 8- 1 a ,, 7i. '' nl-, ; 10i papejel bA;ic01 a I
tro"itle, dt li"'P111I, ,Ihti Mdrl, G R A ", T E A T R 0 --, ,- -, I, n -_, Aitr r "" "I -d,,, r- _,_RnI
I I ,5A PojA I
"'W", ',Pluil A S _V 0 R 7-1 T 4-t, :,,,1w, M.'a-, I 11 __ I ltl "_- -1, o I
j j !_T Q., l:%," I E ,
I rtc, I, "n), t-'r I T.W.- Z0-1 1 r 1_ tillt- llr I
31. 110 ,,I,! a "-Ii*Lf W l l %-1ilIiir T'Ir F ,1244 5 grande ar0ita
W-b'6 tddo, c- Ili, r"!1'. 1-1, ', r 7' A ,, Al I t,% 7 , I , or", 0 L I )l p I C 2 , to'p" -i I
,,, I ' I.. - L 7- I 1
i nlIt t Ap, -- I,", a V.- .1 2 ,I " "' ,,,
Io v z g'It", o"I'll 11cilit 't _;C7 I, L f ,'t I I -, -,
'-' i I i _: ', - i ? q, ,- - ".
= p _,,t '0' l- It-_ I mi l ., t 1 R""', l" __ U ,:lltl
'im 6"PiI;5 4, 'N,% 11A ,I "I ", t; It
.... ,, !',t,, tt_, ,,% il FO R M to
,I, I -, ,- - Ii! -,,t --' -,I P -I- ,_ r V- , ma nt,
Ciib I' IIISC.Ilt 1 -11ND_ Zl M 0 .7' F
a6os d, ,I n", ;__-, tl t N'- :1 t, ft-- , "' Ill- !- ,, r 1. : ,e,!I- 1',I l-Ir to
tddm 16PICAII'll, q- ,,, -pIt,, t,' ., v",-, !' ,"i- S T R A N D p ,I C Ptol ,1,-,_t i l 0 13
", I "'i I I'll ,11 -, ., li,, 1;1,01ic, F ,,, Q ,Ik iotcimitnW. M" bl"'r Fl'idll' I I ., I I I -1 A- ll -,' _-- 3., M""I N,,. VD, -- T W, U lrl, F vI,, tf, nlo ,,, o--jo Ir -i ,,, .
I i G R I S t- :-_ -'r-l' "' -' i--' _- 1'i io rW, cj :-, d-i ..
,I Q,&; P, 01
1'. W)I, I X-lil -I, ... A ', T R A 1, "' ", "I 11
,i-, r ---- I t"', Uil_; '!I', 'Iplci l i L'n ,, il,,,p
1- "Ittp-i-ei" tM..I. S1. -- T.I.i, "rt;31, I' ilt, z I. v io ii -_ T.i, Tizu 1 ,, C. Ill, I b-l,*- n,3 FACIUDAD I I
.- ,,, ,i, ,., "I' r"6" tl ],
ll"I". 33 E-- ,,! -, P A L A L il f, I & a 1 F! y"i'ldti- tt4 tu - 7 tIcks
", : "i eA, Y II 1,, fKritI17, 11 U J-1 ._,-t ,"" 1--l 11 t, .1 X-9, "'! I .N ,,- y T-- -, I tmlIQ IdMiaA '-In ,,,-Ii we 1. i. 04
, ,, ,',,' ,,,,, , -, ."A in ,,, t,, A 7 -.1.
etlcal., .m,,, ,,Ielldr .. "''." "' il' iIi,,Ct ,ri r C E 1. ,
iv
C.d-j Azt ,,, ei domlIj,-3 I'l-il,11,1111 _11) 11, 11 'll, -- Y i, T"'j, UrIIIi' 1,
P"Vi d ,,,, I v
,Iii I I , ,. 'V "i" 'it- t' , _!, 'I
n, a ". ',ot_ Kl?, ,,- "", Fit, : F __ d, W, I damiL 1 el r 4t 1,1
A I , ;Z" I. --it-,_ i -, -*,, I, ELDE T R I A 'N f) L du, el P, W.c ,,eu
I 1- t _?,i, ""-dos USFUGRZO 1 P, Atmo
, ,,,,. c.""Vl" 1,1 c- ,- I 1111 il i ,, ",, , I- ,* ,, ", ; N o.n.
Ili. L.t. ,1,6- co ,Impiitl,, i_ I, ,,,. _t, , ,, ,,,, 0 ilC ADO F ij L A m......'00
,,,I. ",,;d 'Ci -t .iil I N F A N T A .. titt4l I, rj jj s cjtiljt,,gjaf,, -1
_d I _ItIil. ., ,,,,,r,,,,, tj r ,,, ,,,r iz 1- I-- 114, IV.4 d.), T ', ,11 ..d. que Id
bt.ol. 1 X.pl-, T.;,lL VJW ,."11' J, 4 ,M, Ri, ,lr _, fl-- ;110 I'll _- 1c. t 11 "jIt "I""m ", Io h-1 i.1. i, "=
,..,.,tvr "' '4U DA
Vl y wit".'. I I I'l-il I-i "' Z's r, 'p
-t- d- 'o-d'a", _tt" "I 1,11 E ,!A "n- 1, ,-y,-1 d, lo4
t- e by n!t it' "" Pit' -r -r,-, -, c 1ti I 11", AI ANTIDA 1- I ... i CA
.p6 1* CoI A-1 At, !1'FI-_10 ,, ,,, ', A ." ,,t-.1.'_,,t, jtrizn litle I. hiill .-IL-d' h- 11, I
I .-nl ,k- n_- t ; I ,",, ,",_,, ii, "n,_,!, _ii'j
Don LIe- II. fi krq.4 Ii, eIr t A-11a. .. C- i meod- -- 7, 'l, In j'L i io imony I I MAY(DR ECONOMIA
1 _I;, ,", It I p I I A Y A ci ll,) ... l ,I, "he", F- ,
I 415 -1, T,-- I11--- I "i, ,, ,_ 10 l;L, 'Imo "AS t 71 QCZ 1 1, -ji t _tj- I -- r'111-1
,
'j L, z, o oR .-M , ,; : "" 'o It., ",; ,,- ,-T ,, !
I I t-,' L ,,- W, L _- -,.'o, ,ti,, 8 "
., n Il-," i --'. __. __ lr-'-' i 11 Az ,
11KN'TO S r 11 o, ic lil- I -6" pel,,!2 *
i 51-'N :O l- t ,,, -tr, Ct ,il ', FNT IA7 A 4
"j, 12-, j I --:_ ; U N I V E R A 1, I ""'I o," AIAqj" ,
I i , I "'A '- j,- r-ti -;t, ".-t. I Y,,, v 'Will-,1 -Ii trtt-d, ,1- usandc 0
LOS ANGELS I 11 I "I
"o
J_ D d ,I I, l ,
-, 0 ,,l f '! :""' pr- T'i 7 M_! _-1-- M .11 m 1 I ll, ;,,% ,t :A, PA, I
I I I ,,,-I 1 1 I - I I I I- 1 -- - I'll, I


PAGINA'DIECISEIS DIAR10 DE LA MARINA I AGOSTO 16 DE 1969 1

'
omenq . ,9 Actierdo ejkt,,,,jEvi[w 'iCqYncrc* ,
vitan a los propietarios de El ht qe ajsc inustigan los molosolore ,,, .1 ray I w ySalubri&d
; I
I
aballos criollos: a un concurs los comerciantes en N 1'ej-presit'de "Charvallono- Y 1,11 q ... spon mezdadvs hp,!; f1ceites
1 I ----- .11- 1111-11---11111-111-1- la U N ESCO ", 11 I~ ~ I
cin event internacirinal titte se celebrarti en IDenuncia it Sillubridad, del jefl, 1,iical (if) El (,',,br,, i Alinflim, fifs Pqf i prohibidfl ilia tirwrorfi (iw lio fgheren
I
11alluaceal ,,-- ,,,, ,,rl,,, 'ti, jit ,,,art(,, i(;,i vin el Mercado Vnilro
insus.-Dilax eentavos; el A12 paris extraer grenade N ew, O rleansl Es un feco de linferritin la Viirrrl tie (,'ii" A de Educack .? -1 I I I
Jilelt- It, 11 Auixal, Ru),ali' R.y.1ty.-m ,.Eeasebin de .,,.. I P.r R.Nerl. V,-hl 4 "I AINr I I 11 d, I'll. I I I 'IT 11 -, """ M'rmnl I I ir-tt, ,, 1 ,,-Iltlltl I !- '' ,,,, il-, -il 11 '10 V
pi-,, ,,, gieiutal. be .1do eull-1,11 1 Ofireciflo por )a Cituara i ri,- 1. .1-1r- it, r., , 'i 1 ,,, J" y, "" (i -1t,
"Il-;, ..I. I'll 11 Mlnl l ii,
,., !T "l,,!,L 1" ,."*, ", ,,,, ",'I '*.,;, 1,11 l l) I a rwitwer It. fkwi It , i"j, ,Itt '' i
, "' :111111111101-jf,
'I'll", bi", 11 t'll ial i Ollic On Par a quit fi, a f it 6 ,z, are ,a I a, 1. I 'm a, S 1,11 ;,-. ,
prl, ,,T21i,, h,
in, ltaitsiu,, E, U A, del ii, a t-as dm I .1 'ond,", 1, L t-. , ', d'j ,
I .a 61 11 ra- de Coniercio de Cuba' IT". 7-1": -,-tii, 'l, ,t,,r z.".t El i1irill., 11 I, ,,,, ;i, 11.tL O., t"'! T)III11m liolsrc (111 YF1 ,,,,, A Illr- It, 1 "I -! l,, t --;, 11 ,;Itt" a,".
.et.brc P. h. dingi- t-Y, cue it -11.1,11- b-e- j ,,,, "e", -j ,!, ", P-I- 1, I I K Ti 11 t., ', Ir, ,-r.
otulin"ArOn 11 IT, "no it I d l'."l,, 1,11,1 11- .
I, Carnage de COmercio de la Re, ldad t1" ,t;, 11-%i!r,,. C T, t, a I! -, s%,,, sl ,?I,, ,, , tit i'. min!"-1, lj (:',',-jI 1 ,,
1. T-leru, v Ciiilo, Zsy '4qm b 111111131, "I d, sac
r r', i I I 111 1,11 !it ,,, 1 t I ", ,I "'i- ot X-r
1", ul", con 4,6 t'- v t" I i,, i,
]a, que I,, hs'e mr drin, '. flubbea, de Cuba ofrecid a lines tie lr Turin't", 't ,f I 'j, ,11 ti it", ,t ,,'- b."! R, I ,, ,,,,111'. ,1,11 ,7101,1! f, -, Ir 10,, ,,%,,] : ," 11 11 ,
cobre, 00-t" I lillr- "" PiTtw"j 'i 'n'' "", 'l, Fd, .... t"; ia "I ,t -, 1 '11' 1 111 ""
n" w!lIA". a ju, P", a- I a ia, ticigOh.st. iih ... en -1-ii qiie -b. de trarimurri'. 'T, ., I, ,
I ,,, (" "?
,a na -rrid. eri honi it, M "' Tz- ,1,4
-W- rrxll Is de 151 -- C, Q- 'I'sti, L-7 It! "P "' 11r, I ,it ti T,-,i, i:"n i; T'NKS '(, ... ,,,,i ,, t,,] -l, l, -1!1,1;-, ,
re ,or cl stls 6 ruita a ... b" d, r Una IVPIt i tit '! ... "' 1: : I F
,,, m It Cj-n!,,d,, t, ,[t ,
Is,., 6, qui.,, 10 -IRV(" c -4, jA rep-% 'If ,,b I r "" "", 1 -, "I i i, lr-1 11t- !"', -"
Y f 'I, ,U,,j wilit d, ,(,,, Alt- ,, ( ,,
11as cell eu otlosi a We de 11uU1u5!1 d N11 Orem Am" 1'1 -- -, -1
U- C.rnrncci,, eriesiberad "A""l- ill -t 7, ,I- Vill, 4,1,g.,J ,--,i 'I" 1- -I -A", ,!;!"", ,, ,,,,, , 11_ ,! ,'. -I v t"
Per ractro cuittind., i i d" (It, 'I, I --- ,-,"- ,',
'clit.. I -,
:!t,,,t I P t, I:, 1,1 t" V G"t" ,,, ', ,,,,,, ", "j,'t.no#
,,a p,.,dent, *. C, C. W.Ithl TPll ----I, 'i e 'n J- i, I ,
L 11 "I :-z-,", -It, ., "'.,
nux"wo 6, lt In"i,",ull ,n,- it -= NATJ ... I dl, ftesm I'ar-1 -11 t t
'r, t,:1 ,,,C 1!1 T, 'i ,F 'I ,,
,r i, u)-,T I A: finallear P1 decline mes del XXi El alto st leleblo en el C ,t. 't", ',' rs ,,,, t ,', 74,,, f,
MI, Ed-l1j; C. FXk, bils -u, P'F I I ,- ult"". it,- i -111 .11 -1 It li, I qtt lltll 11 P1111111. it 't, 1, : I r- "t": It 1, .- I lin't 't niltr, 'i, Itcb. '.rg--., --i". N.TiM.1 Or puesta. que cc latienacian., at La H-11i. Y it-- tio Qt"I't-1 ,,, U l"'I'v;- n .-tt- Et --tdt, J--i,, I t!'L ,,,,,,,,,,, t I ""' ... "T
ell i" ,,, a I V- .
!], .- I t,:, 01 ,.r it,,i it ,,, %,
rute Y zay., le h- di dr, alo teri. 'd, ittm- .,uutie'.n, cow. ,,-et, ,utrtr ,,,, iu, n, , I 0 1 1,,,,,ilo i-,), 1 A' I I 11" 1, r ,
rig'it! "' 6 1 101 101-5*101 del Ulu ltius ,t,
:To ac Agriult ... i, ,efiu, V!, Ailliult.n se I!~ re, ti ,ur 0 ,,,, P- p t, -1-t,1r1t u i n ,, 1, S,-, "", 'j, 1, Tl,,, tt, ,-,h, i f,-- 1;11 I "I'lIll- 1 "I"- -1,-'t- 11, e .
tleli Para a0licita- tAn',bil" li,, 1 i ,,bl--Tci -n9tr.ld. ,:'ef"' .O -,v.,,,"hcr -1 ,,,,,,",,,,.r,.M; ,, ,*,, -, fn rl a,11' '--7 v 1 it, 1, tt ,-d. -IT G";-L- 111 C, it -, .IT, ;, t, 111, 1,- ""
F"P" a'1" -' "r t I t r -d: 1, ,, ., "i-,e-; Zti It 41 ;ist- ,1 ., ", il T, Ft"i,11", 11 111", P., el dip-tarritulo 'i , ", ., -- "! , C "
s a "& s.. C--" J r ,:,!,, 1, I ""I, 2 1
R t ,,,- 1 I I ,6- ,i t, 'it, 1 1- 1 CI
'eldi, .ricml del Clobi-.. M, Walter Sauer, Mrs, Wit) Sal- , 'it, I 0 "' 1- ."' --,I i-i- I ,It ,t 11,1-11 ralidlid, per Ostint., q, lia,.0 elr. Lli, r. , tt ""' i 1:11vtv, Gc;iral 6, :"", 'i""It ... t, : -, ,,, 1:1 ;it, ,It a I I I.; ,;It"', ,- Irr-tiri egsv, issultin, pra" ,
1!il"!"w 'I- S t tii-,iletl, tolen II-E,"i'v, t i" 'd uual ', ,
n, a is re M, " , I 'c"', tie ,P sit, N-',d'- I .
,.,. '? f at "' I i 'ZI
el I.": 0.1 ,7.'M- M le &X I r"T , I 'It tdll ', 11-1
-,, ,, V ,,eztt!,, q, e 's ,jj-
-P.1ci-.r grades '.., 'is- Sab
jP1 "' "'W i, i-n- dlVtOr. "T'lit -% t,, -,
i liplo 4c oboerv. ,nt,, 1. 0 parla- Michr, Mr.,, AIM. Miss'-, !&, 11- P 's "I It i -,- I, Cctttnt%,, '! q.; tt "'r, z ,,,,, ,t, ,
tests cr scores. a! tenerrd T d7sr1a: ,I i:, ,,, - ; -j"'ti"'r, d ,t,,, , I ll il Rl"ticillf,
ep. ;u; Buj I I ),
la anr '.U,; Idad di, 1XI iials :, 8 i' d ml 't it, F ,trejl, ;,, re i12 it", i!
'iu 17--" 'Is! 11 "" o Cie Vo a ",i 1 (" lntr'! I I I r l ri r,
ras inscriptas en,.,Idm ,,g Ir, ,oil T7 ii I i "I'll, IZI i 'I'll "'P 13"; -,", "" I,~ 1111,ilrk' trfll i f,! -, 11 ,
cle ,is '= -d ,11 "Whitices, finul r, A. PAffio', li, rj ... I -t, -, n .yer, q t, ,-,, ,,, ',,tlt, C-- r; , il"! I
,rit rtR,--7 C-,rt,, h if itadO 1', j ,it, l, 1. '1-1 ,,, 'I'lo Y., At,, Ir, i"t", Ig ,di,-tA. Itt"',"'I", I ", -- I - 11-11-11-be I., .111teism, Aire ,Pa,,,,, ,; ,- -"' n,- .- ,,,-,i.-,, ,-,., ., -,i : de fll'- Ftl"- t, F li "'up, -t "I il
sad,, Mrs. Ali. M.ad. 1, I tr, -- "I'- to ,I !, I" it
,.- 'Orre, "' - :,, ,,,
Y ,I saints 7T-1-e-,, -t ", d'i ", ,, 3, irt, if-,11 -, tl, C -1 ,,, ,,, r-r- It, i- .1'.11il,
M.lu- Y cit'." taruil, liden a .,a, cle 1. V. Mise, Ann Mead'. C irtttt -, "t-, "' qC0 ", 1111-111-1 -W tjt, ,
"' "s com" 'i 'r S-Rlic - '. it". ,, ,,, L" 11 I i I -; "
pr ,I I jjP" ,, t,,u", ,,d I ,, ,; 2t u,- i lt;,, ArIl f ,,.
i, rj Ad line O Wend R 081 COTbT) Is CArri.e. it. C..."i. e M-- ii rlr- ,%, 1! "t 11-1,1t, ", T-,,
Op= d c nL1 I tt ,
Be ,;;;tl,,,,I :, !'t-l"I ,-,x*!,1, i'l, "It, "twl- -I t, t';: m, 1,1-,,
!a,, de 1. mr-1 1,egborit Blaticas. t, -2 -ill 61 cli j I- Fth t i- I i d, i T11 I I Ifli 1h Criol
lii -, I s, it e!, : .1ti1,0,,1, "I 1'1'1, ,N, -,"'It,"I Ct-', ,
t, t , ", ,
Dc I.. Dulectila at s Ce- "' " ,, ', , C I , I if"
ti, x ,,,',,! i,;I, t,
; F1 ii ,, to, del Iastltu M a 1. Reou'l, t, I", Ne-, , -, : """', ; :i --- ,FPN I ()
rtnel6n de prodactas urtee- Dj-,., del Ineub,,ja del Catj :,-- -: i, ,
I I Jet d" rato, ,.- 'd s ,,s -,,,ii, Ii -:1 'I.,"..- ,,, ",-'T", t ttl ,, 'Tti, ,- F, I [ 11 A" 'J* 111,
lriin)ltO "it., Vir, t"'., 1, r. ,--, Rubl-, ,, inicurri 7e-cl ,rt F-i it I ,,, 11 c 07 L4 ,, ,.,, ,, i, ,Ic : "", T, I
M, r I ', I ,I -- - "I' 'J", "' -,- 1, ,, 11, I ,11 c ,,,, !;-.", !, ,f '. ,,, i,,o
slitn'tio to "uOr AnIll. it, Monic. ric L .0, r 7' , ,,,, 11 I ,,, I I I I ill i I'll "
I r Cal- V- -,. e', "' j" !,! r, - 1 : I t',> I,
Z., ,,a, pit que ,.n,. Olue lisunl- T, 1, ", ; ::, ;,i" I ,- ,r p- I 1111-;1 I I I I'll 1. ,, I i"T ", I
I 1- Muiurd, Ga I 7 1 -" ', ,:" , ,,
uVere, ", I ... I I ., I .1 ,, ", "', ',:' ,,,:, ,' r
is duct- T"m % 1, ,"'. "I" 1 11 I t i 6 0-, !:r , ![-, , I I ,
del d, , T depart I ,
11 l', ; '', I I I -1 -1 I I 14. tt I !",
to !" 'aull I I I eaxaficr. Hijbi,, I I I , 4"
rgaIrt ni-te. -r ,,, t- .jo -d-- f -. r ", It !" I , "",
,r Herruindr, M I ", 1, I I ,. 1-1 -- ,,f ': '' 11 I I I -,, ,
-z ", "'u'u" '" W7 I-kti el ,11 ,-, I IL I : 'i "- r,,;.",",," ,, ,,,"",," i" il"I 11, 1, 1 lzV. U, A,'e'runuri-o,, -, ,- K ,u C .de M 1, I" E T ", i-,", , F, I i I I ;1, ''t ", -;
rl,.,'. a- 6_ al'mt '- 'L, i'- "'it, il, -, ,,, ., - I 11 ,,, , To r 17 L r 1,
i'r I a -, - I t , '? ; I 11 T111- 11-1'1 r, ;, , :" ,r,
Ti ft ,- l , ,, -, ", ," ', '" I'll
", '-sti - a-- r, ersaet$cae te, se 1 O : ," i, , I ." I
O 1 I h C,;- lr 1 -- e, i 71 i 1- -- ".
,.,,, Jiena "O, 61 P-Mfslcille I-Oar, I 1 It T- , "T, -,,
uOu stpri, e, I I R""'t Y ,L ,, !e ,, : ", 1, I 1'l'l t, r 1 ,,,
.... ... .... I'll t ,- I ,,,,,, il Y : t- Y", -1 t ,, ; ", ,,i Fl- Az,- ,,, ,- I ',, r,, I I I ;01)" IIANTI
Altn n it,, I I I r I I I t': I t ,, t I t, ', 1111' ,Il I, 11 N' l"" ,', I ",, ,i I
ls I I "I' I -" .-T " ." ",
El doet., It I 1 ' t I !, -i-' "' I r I -, i 't I : I 1! 'I',, i I ; 11, I i 'I', ,i:[i, 11 ",
f I 1 I 1, -" )", , "'I ltlf"L' ', tli t!,
xall, 11 1 It:- 111 I T, ,, I I I ;" ", "e't"- , :, I All 11 t ,,, 1,
",,a, Pa t", --, T "-i 11 .1 I ", 1 ,,, !tt 1 i r ,', I t- ,,;- t i, t,- '' -- --'ji-j ,- I 1, I -z ,,,t,,,, i"'," ,,
I I IT v 11'1 1 Iti, A ", " ,,, -i,4 ,-, "" 'I 1 f" 1 11,11 L "I'll
1- 111- I f;-- , ",", I r ,, l.i. -i 14 t- ', I I 11 I I 1 t ,,, 1 I, 1j',-'-,-i -I
//11 ,,, :- t"l,",", ; , tT I ,, ,, -!; ,:, "- , ,,
oi;-- c"t i, i !, "I :t ,: ", u ,,,,-: ;, ", 1, 1 t t ,,,,, i 1-1 ,) fi. '- -" 111.
the,. Q.1", 1%;- r, I .;rtl' -,- i", ,_, -- ,, I j, ,, I" It;
N I luiii'j, r ', r. I ,f I 1, 111 ,,,!,e t J- ," I'l- 6- ,,,, --',' , ,;j 11 /"l
' "' T: t!j-", W ltd I ,* , ;L 11 I t A ,,, 11
W:11 :f r' - I t I I ', I I ii"- ,,, I,, ";), --- -1 ,
,C :) rcru es I ',' ,, I 11 , 1:, i , t : t.
- A , , it,,I -,l
1, -'--', -. ,,,, tt -, r, I ,-,,, ;- -t, 'k, -, 1) %%- ", t I .
i. a :, 5 ;i,, :t,:, 7, ,, ."', t" 1 l, --e- 117tt- t- 'u1 11 111i 11 11- ,, 'I ," *,'r' ,t,;, ,',, ,rtl,
; ,6. .-r ,*" r, .,,,, ,, t- , I 1 'm ') I t',,'' ', tr 1'il': t j1'-,"'-"1ii'-, I -1" i il rp I i"2 I a r t "I "'wrio ',"
1 !, t!" -'I",
11 1, -- 't-t/I -, T ,-11 I I'', It, r 11 ., I 1, I'll, I 11.- ,,, t: ",", ,
/1 1/ I "- < ," "I 1;;-t t t I I I Tt vit 11 . 'L ;7- '-"' 'it' 1 1 ' -,r,, ,.,,, ,,, ," - , I '11'tle 11 ', I I '- :,: 1,1----! ,, '- 1 t- -- !',;t, t- :, I I :,, 1. I' ", r", i", ,- I t
iig-- -- "t-,( 6, -, I i- - ") r i i if 'fhm ,
/, , da I - ,,, ", ---,i tl-: i It, ., b ;- (' 1 ,. - 1'1ft.; t 1--",
./ 'l, ,, ,t"', ., !- I ti ,, I I 1,
11.1 Y v-: t,-, -- -,r :t,- -,:, I -1,1 I '- ---- --- i ; .-It
I
ll,"- ", ,,,, , '- ,-- : ";

-, ', Y- e't tr-- ---- I~ ,,, t I -t t, _1 1. 1'011,111,- in't'l --1 11 -- -- % i ,-1 1, -it, ,C5 :,-, - I -" : c"t uc -, ,", -'- 'ni-'- "t ., t'. I 1,,,'-' e--%" : i iP ',ue T oib'.' 6' o I 3 t, I ,,,, I
"' "', I I 1, t 1,!tz-, -- I, 0 ill 7 , U ) iijill".-, ; -rhvlw I'
,,,- d st , ,
"" ilk: Ii a ,!,f ,-, ,"-- lo joup
-, ti;,', ell, 1-111t" 11, -,., : -T--: I ," r
I ,-vnvh, "n vln!"idafks tm',1tJ11w1-4- "'. Mfln-f)
t" 11". / ,', 1-1-01 i I- 1 1, ,,t 1- 1, .,
,,,,t'-1- 1 ,/ t r, '. t -11 '' C' ,, --d it, 1-' ---- a.[ --- --
i, :" ,,,j ci it r ;
/ , -- la .1. ,,. " 1, I !!x--t- ;, ; tt, i*-,", ; , "', 1, d"t-i-t" i": -,-1 Y "I ,do ,,, "L, 'ba
.110 I I Tna preRentaci-5n popic r,, '. t" -- d" _R", t 11
-1 v t L -, !, i F, ;,-d- (--ri -t:-- ena. 4c 1 t til ",,.. 4-lia
-,--, I it ,,,, -io, _- I ,- ",,! - r I I '' a en
- I I '. I """, --, %i i-q -17 rl Inuple-, e/ ,-, I de la Discreta Enamorada ', n- ': - '111 - : ti: --- t ,--, :', I '. ,, 1 1 I'll -,;
,4 QOF : r n : I t, 0,up- u d.p.1111. r M.njfwt.,
en ,j,,-, '1 t) e ,f- pan ", -r pfl. i T jt, v ,!, I P basitsi-Ict, Aver'"
nuestra Universidad , ", lcz_ -1 e',.",.i,1l.,- , - 1-'t t : ,, rl- salilter d-ccula.d. gut aimba baluendo.,
I/ '1-1 11 ill '- 2 1-ttf : lt --- -- tx- "tt" Taes wn r( O,,,is
-,, " -- -, ,,-. - zr. an la -ttr I't -, ,,, labors. ..as ZO
--- -- i I IT,- i- -,,-i:,, .
;-/7 ; / U 6 z A ----, A t L, -, _,, ,, I A
Vis. I s -, --t, -. i ,.:-,- MATERVA skrnprls
F Diien -V1%,t- -,", .P11,ill 'r , -- I .1 111 t MIMI tits, Facundo Soler, Covrrit,-, F I -sq, Pi -pti a ,Yer en 110 el delklogn ,,temo;
L.p. at Vej., .1-1 'eri .I L, ", C'n t, 1 ,a ,on, do Y Rannuo Purnairitio, ,,, ,, , ,;- i- .... L40wv, "
'i -," ,1-11 Jar-, r- d-,t.e B.bt,- ,- -, --,,, d-pjillad ....
Drairuitito 0 7 a1T,, -- I I r, t -,, "--" I .T,-!.- = = 01I ea. t..
M AV01t z, m -,IT ,. 7-1 1 -- "Pa 1-11 Itill m antlellstO Y do TERYA
-, -, ,,- j-, d, 0 : I I I 9A ,, Itsimses ru ta P, rc, se id. cUMPI I ,on it i- Dible, ,,is MA
be dtl tl .. Ilic", pe ut I IM 1 MM Itlf' j l T, be,,
't .01tAl" I i..'66t''- -it"'- t" ,"s 'e - -- m "! b,,. une ci-- li 'a I lo 5 tionl- T- I, !.Itt de .1 P ta Jain" tandrA cont-ti.rapta).
i - ,:,, ,, ", ;s "i-, -W de Sau-idad 1-1 -, -1
_1 P L le list "'en ar
O 1, inia d r,_ W,- - -, i;- $tire el aderturit ic '- )" u"t".
-1 C-11, G - A- ,, I A iorl ,,1 W-tor del at d lipid, 6 ,T, ,
1, I d. :, !, i.d di, Cle, "t I lo j,"lr (tt5ie'l Nllli 'cll Obeara H
,- del -' I ise
.1 ci.1,F -ni, -- ,ten, dt, que do- -n;br. ant.,
1, fir, de bumalt solual a' P- j e','V" L' "; i P , de 1. 2 '-,- it- ',;- lot rruellic, "Doeuslail -3 Ji "iti r- "" ,j,'rc". 'd to
'4 kr Seri a ", I', EtaII6 un petar(' i "I 1 x, i!-,m del Leprosiarl. del ble n i lrJM YViace,
-7m- :----- 1- ,- I ', -! 1. Plais, Rector ---,-, I I 11 'a I Vh.rtx
' ' ' L I jr4td. par ]a Fleet-iti. N-6-1 de dians Int, d0suentOS pirios,
- ttt T, idad 6, L. Hab I" I "! k, -, ", -, -- i :tt-tf-lms -ts"'O Y I '- ," ,"' ."i "" '.,'i I Mi-'r ,T, Rts a, lilt
i-, i , i C ,, ,
i: ,- , --, : ]a calle Juan D -7ado it, ,, I -;, 01"-lai ,,er. 5. d.- de
-, I I : 1- ot i1h7l I 19 O-s ,.r al, ? -liu ,-Il, ,,,, litll Me"T6n., d.- qua le at Ruiseclar dis
/* ', I -,tt ftfet., R-6, que vlrds a octipar Cl PUe$tO-.
--, -, Old- 0,T-1 le. !- 1. - -r 1' C -t "' m 1. 4-;
'Y recerin una inisa i-ii A -11 I I Tf .t !Tapiirle de -. -Itin, -ft!--t 'ld-rl Y jss A IM CANDADO blentra, =191,
1- -== I I ,1-1 , ,er l de 1. FrdR,
-- I -- , I ',,:,,t- ", , Una linfrail- )-jUgiii, mlaft- ire 6 0 110,
-, I Itl- irautid.des deacoritsd. por ,so t eln I U, u ** I I is
auv. -,r lsrlcs 11 n t -, T. v", in hosidtAlA. ,berm cobrado por Im misreloa at c r:-j , s E I 91.11vilFEV .. I del hPIT97 go : I .- I I "I -11 I ,-, s, : It de ,M. de plis.jc Y t, 1111i.1w 1.1'uira'.Xiso .,Ydu,'. 1ndlral
-- I Ide Ios re !o* de -41jilzur "' , k- ,! 1 ,, ,,, 4-Jca.-- d da, i.enlcruoa qu. con.irstrui. 'ecil'. Burl

5 1; -- i I I I -,; its .s Oi'nt'lii: u, 7 cli X.s ..P.-n q ,B,
IN -, I I I I t - "I' hu, ii1if.--0. 'Ta7lutalitcs R !as ps-Ir ,Lia' =,L; Ve= n ).
I N 0 1 --' , I I I I 1 1.: 1. I -1 ra .O Sisrudiud 1..OdiT ,-r r! M.ist,,, del T-.baj a- u-b.j.d., cuktc% nuevo ,,, .
ML el al, , -t I I _,, , I g"=
E t- ,1 j%.int. N.-..1 j"d pr- t- -t ... i ri, e .11Li',, elel .. t,
1, I I I I I ei I "Se .. .Ic a ". '&
N', -"a tualb.'
11 I 7 -T Is COOPt,re de 'UFj' :6d u- O
la.11 Vt -1 I 1' I t I I n ,a clin
"' c "- I '1ln" u!L,.M l,,IbO,
7 , I ", ,, ,us .,," O'lic"i, i, ,, d-t- MaTislii. Melar "I D-06.iT
., ". I -'-1 1.b.c ': r1citei',4. a I ic-liric.a lic,
I ... r0tosArabajaderes, par iii, cu4PO .g,. V, Inte-ion
i 11 -, I I u 11MlF de
NsW66dor Excl.s; o I -, -' I I I I , per .Q-1 .Titari- 1, I 11sr,.e ,i I.- ul, Milito,
I I r" I I I : I Tavz nau% I jdv lacWtrtwits dc ,c .... cid. scueu- RI
I'll I I I I ada-m sit las que apelii el clanterciantel,
x t t 1 11 ", 1 rio Auntrusie- r terriasca Cie perdell.,
IIl 0 B E N I T E Z I "I 11 '. ", -,, 1, I It t 1- le'. PW"i.e.l.
1 1 -, --, -1 1 1 1 I I % del kocio, or Saw. 1 selsill.t. de "an Bit~ (Dos O tres leces al dia,
:,, it % , -r c r I ,,- -1 I I I I I -%-V -jd !, le -!-doa y .. br.r.s 'ill! ENIX -ZLTEADO,
O'Reilly 514 Tel6forno A-8952 I I I -' I L, 1, 11 :';,- -i '' ---1A P,1l',lcOf1 d1i R,- lulij El ... rct -Ji.nir.d., del Sm, "'
t '' t 1-1 -1 1". 111,- 0 nos fu6-P.T. Title estate el cueF
-, r" I 4 ... I I -- ", -, t I t ", I o d, 71-, ,ran, I r la",iiidits, ltOft, -d. S, I .I - ?
--t '1 It I 'Castella tests 'Ira
.., I I L!, :- -" CT lt t, , I ui,- lea priodist.s Is he Ile en
.-- - - -, ,- T ,",'A, dlt terni" P'ns-el. lvu IDS ,ntlies ses lsrsenxls)
: :,L a- : it , ,TA-- -1 I.. 6 -ante el Ir le
:1- -- -1 ,i R. , - de u, te I ,3WU0hA dij*
1, ,,, tiiu,;-, a ,I sM ,I; Iiiie 4:, es r1o
1 1 -iss, t ..ei R, -1 ,,; i -V lida, Lit,,,t- gasajado por r
-: I tas 1-11 "I su 1. En 'V _Tet.11. de Pnem Y isue I ,ine. tu Is dlets,
d I
I trieda ", Ci, I 1,4. - R
,tm .,usilit.to del qu,, f1i ""'
Collect. case. .1 V ied- ldl UtL ; -li Trotil- it ,a ra
i i R., Tuta1tl.,"-,PO, el jr-po OR IOV T.W ., los e s t u dM ntes ,' eur-Ea
II ; I, ae era Iwh. Re,'- 3.- di, que tendr guil dtvolwrwA
I M" a. peteru,,e L .... Bliinc.
.Jr. C*-1.1 asPe". cl- -11istr. de usted lamb deade luevis-.
1 -;Alutrizarl, acornpat.d. de !- sefit,- Plate q-R Tess h 11111ancels, -t Virgin. R.dTjg,- d, Fl-to, V.- P.Ikq.- Par. que es dentadure,
-" a Wilson de Nme r e Alumnos de inedicina le lunpia. drilurnbrulaW
il anwi ijus NorN -,"", 14' -, -,jez j,,,.J! le-, I I -tad debt -r el Npr&
Riure,- Y c '! oeu u l a,, s .f presaron ou gratitude "c'm L.11c.
arguren, reciarricr% eye r todari las dcat, se lis pedide, ii jefe de la itepillo de dient.., A
I depender'siss Cie! epait=erw, ri, PO!iia Nlicicual, coronet J.6 M. C,
recalt- ilt ia 61, P.ja N.ei ... 1, it e- citic sea ntInda !a ,igil.-e Itri 1. wd de eye
a, M 1". dTl local del i .ill .to, D O a, ,.s,,,R ' Z a "c'
recol-ba-1. fIld. s-1 -.et -c; li ,a- "Fre, ,,, el' h.To: 1',!,-1, Inspeccionarin A ganado
c- e,,.Aisdradlo'
I .u.ilto .- dii.riAlt'los P., 'i t j(- cn ,igilacul. ,T"h. Tell sl
,moto etieri'.--tz registrado er 'r" can;;e, Que 1. A ,,6. d" luntroa Inter; enfertno ]or veterinarios
-- ----1-- -- 1. aspilbli- d Y-.d., I - I.Zli,' ,'O'1"4 res de t
7-- i, -2-i n 1' '%.-dj. M-lespales lrib. 6 .J.'1T1bd1P1 i!,.1
-1 m-truie.tO ne w,...i ,ii, ,%Tiss .rlilui. Nc.lu Castellanos RIvero par I's El Jere del departairento Tle Ss
t -, 110 d-"- del l: r.ulo ,e ba he- - -.i de mej Tait int-d-iduu, d ... nte 11 111, ,,'led P11lialia, dmtor irg lic Mi5nT
; -, l. -fiffig!as, ecc!, dr. Plamucial ,..iil..,i los, vet
z 'M " M de Saktibld.d e'' rairilst-66. ers tod- Ica
7T $-izite-tls MID- 11 o ",I el altis Pt- afte'diel 'or el 4111nerill d, Pl,=, ,,nsrica docto ,,, Luis.Fellpe
P,.blc,- -Tleltui 1. I-retai is.rdl.l or Its Ideuree aruilcca P, jdor
I I 5'..: que Pii- j6u, Emilio. de -O, cdO allinde
., O"T .,,uia" ilaes,, d, :-li, yi? ., I in a
:1 I N"heard. ise d-u", joal'Y"", i,,,- i ti, ,is i-.1,1111 "', rpr 1911. ms are R E Wo B11,Vc. Par al a visit.n
i" st A Veto- ellud it i"o ,M, firicas, ene il a'
k ,-,, i I A R """ ", i a A Rencuirell, We de !- liam, Y 1, r ,,, toda, las lelalcres ,b ... de it Iluvia, rcallut ndom R! ,..., d Bat dis an bs so
Gt avo Vleal, jefe de liudinartuitrac u, j- ,,I,. T.",elq- mArettliere .1 '0-1 Vis
I I =6j Agac.t. y Sents
-, M I -w de IcRi iiernpuertcu. I fisy 1, -b. c. ... de los p.cill... m-iii del O,- ., b.da
? I I I cri ill .' ,r us rtes Grg a;
-New r.n el mto can el eillit' t- Tilli.-O cascs de g.O.d.1:j=
I brando at doctor Robert I itr. i;aiidas commercials, de- Castellanos. el president
, I il % t: "! -, I lie, We te de a mo
11 I I /-- J, J I del iieg- do de Desir, tt- ; ) rlimau I '
I- ,3 I t me n, itt -' 1111, 6 11
41 1 1 _10 I s- "d, "' ali'd- O" Tel T' s .cint. M-u; Pro Castellanos Alrilldc OR 'p"a" "" "I".n. .F'.'
1-1 ,1- ) I !- I,- No _- Q O ,. A nsni es 'r, quien
-- 11 -Nrusibrand. .' d- I Art-to Al- -ca .lblg6 ei eli- lu.. .. brillri.t. ,estinseri as
I I I I I ,ed. We del uegoc liusv dt Vaqu i- --r di,111alle, 101, lau, raWalts IMIllilts q e en t --- A Is Sarldisd
tl -1, ,- Or ,, , ,
i l1laa, Rcsntiii de ve na -E,i 1.1r-, d d-,-Pl,., at
,, r" sa, = O gen de 'a Ad-inu t' lauuielps, basteci=.111.1 den' -oleI I i,, tcig li ce
1. 11 11 , -1 k I -Ncanbnaid. is) e u Attu,. T ifiii 01 hb cula d t ,.b. de, Pl.s..I. ei is s he
I C' -- direct., del doctor Roberto le-te .1
11 -, d, ,, lsp,, ,. p4me Diii, 11-PI'llice. abr!6 at ze dam, do at 9-b,-TO. de "I"
I idle. del 1-1 1 IF -ca del doctor Ruh t .Ua
n -- I It ,-Illsy. b. Ilanos.
ran r ;,_ 1 1" "'itruct4o"es to can pRl.b,. alusivist a IM TOO- Cagier
; I I -" W ,; -, lt, I r"'d' del ,-,- del Tabilj., d-t- ,
I I I I I M! i;% b do .1 d-W, A IiJ, ,,,,,, 'jije ld airal tcI6
ilindal, ,I Flualls t,, ,I At,. a d
i
41 TOM c Ololiiet> t Vas, d tal"o, cluien itpiiei lo= ap 10 1,,= cl sonclUals
,- 1 -,UrTis M0, eP dt NA; if,,,, 1, i ,ista de qu era i u" I su el id it
d. .,_ jgcld, ,-a'It, --n.1 ml.rio,
1: ri.- 11 dis itaiubniitd s A d en .o bris d. 1. 1-6a, n I a To. con tl..sV on
q
-- -,-d -a A ,
,,, ,-- I / I I I ? C,- o i, !a doc- I ,Vr., gl tziuer u j n
10 resid, hi- h 16, et i 4a
1. 1. r.
I i 1 ,It. .. ,nitt,, de 'a = It 'is, c-4 luOd-, niede, t"Ol .1 1 .. d,,lii si: I.Olcnd, u,,,, ,1.1,.,Tl I y
1 ',t, I I \ ". / t. "" I blurt, War, b.m de, obte, as .1 ni'l O ,:b it, todos Joe
I ., N I / / , ', ,,t*t-.u& ,, Z, IT ., ner, tellance d.' l'so' 3. .1caldis, ccncps segicias .6dkos del Mcnilciplo.
it.g.it", , q
vit-,, -,t.," oel Xest-- dc--' l ce,'u'.. S12, dulno de j- L r4ridol. ,F6.n 1. quer treva tee alien, COn in, esPl6ndido buffet
l -- Iii -- 1 .. .5 1. Le 1. tg us is .vp lal;Lit 1, a fi 11 gindo d, r i.%' ,
-- I J- yt r r -Sp- ": e e or e:
1, lis 1. 'resi'li di,
A C Adil, Pat '- ell ., is Corrio victim in, 11 erms artist. drFT--t,'.i y de In
; I I / / I seCletaiM 5t'', la "'...teirl. del o A a 'll
e Pe
pr d, n de AltinuTos radio, d16 Pat mirri-do 11 act.,
; ,,, //, ,,, M'"ilt" P.r re-iscl. dT "te ;- C Beer ,,e ,,tr C.Trlt6
-- I I ,'nr >jta; Luis L.Pez Fterrulldez e L) 'Ons nest. ,on, 'I I ), ') d l N-1-1.60 de 0-.Jls T.- a ,,,brera, rI 13 POT Cie ,,,,O L. I
jj,,au ade,, seusle- R 11 ,, REMEMMOMMEMMMEM
P \ 1,111- Rf,, ,L, ,do ,,, ,, ,,S c titfeit. el
4, 6 1 1 w ,4,, ugr el DIAl : ,Q 3 1 ,i '! % -d 1- I
I Ferre, leerrutitim isle del Ne- 1 -C".r,,,, :, 1 ,, ;4- o trs tipo ,.,ial, I
: %,,
I I ""blet, an !- 8- de I its
f. .1 ft*-ded-ft
I I --, 4 : -le C.,I- d. iseb, ..Jjadas PslOlla. celebn eiectiOnlis elittrulo ..:irtes,
.. I I ", 11. gule.t,, ju,,ti, de Irabiisrn. Quit
-, : Par 1. Trispeecion G-rsti d, Absis- ldj, '
ito it. PT Leckie, PnVia t I gus, t deatinoi durante el bic .
11 I I /I I .1 r" ,ob I nio -51 .e"
: jda qua exlDeridjan product. jarto
:,, t P't"d A
, 11 I \ 1 1 4 It", 9 1949
I" 1, 11 / I 7:- I I, "I I d, A glass, m9larsentsir us in cj Ior 1 -Drnada d e ver,0470.
.'':! 11 vil-r-tie- ', 'l' Pet : .. ll .rrojaclas =j.. ,Wurd.'V1.. doctor
-4 I 3 I t ,onateadivi V a 'a la P- d, Nogutri a lercer vice. doctor Juan
I s .
"I t llia b.UJ-. de lee is,- 1 1_ RO ilonnsir director tecrilm. di-tOr
11 ,,c i ,11 I,"', '41" 1 j oil ;d i .
I- I ,A 11 I 11 I t Or W VRV,,, iss L. A, 't
I- 0.11le-o LRlIcc u Co.
"d \ si, ,; . ,-, r* jes Consisisfiia, Gastronorni a Un' o -1. esad, it. e d-7 h T W- lierl. -- 1- I I I 1 s I ii -- ran i s ,= tjj ,: G ": 1 k
.1 11 11 ,,, -- i El .estlro. E2 M- Sisbalill.. 'Kii aler Barren,
,
I Clru. San Bernardo, Jesus MarM 1 '6 "-": Vice' Gusta'.
5 1.1nidad, dr., Y -eJes: J.Ssrilzrce,
5 RTtjc.,,,s del M ue 1,3, A- Granadiss, 'Y prolto cierciat Progreso torstra all ctincerl ITengo Presentes IDS 6 0o"$ del concert IEI cdour incipicivati, puciale, set &tenilkl Tanabliur, Par int"rigir -' j ... Embil Y
B.- d ,, I~ I ,--- 1 1.1, -- 1511PI. 1 .4,- T t Artstidee Ferns- ,
,-, 11"1111'erit. Vig-le, f-ral "I"'do" R ilo to M ""'

"'te Urafll ,
I -- ,-, I


Se ha adelartado inu ho. S, C Tcinaruii 10it ,,, ob,,,r, a uu, i al.un. de -jj ;,,miri Hov in dia, gncw al ihaggr,6 tico ttrcco ,e In center ulnlea. radleadw en, a sols- midill- "to - 26 4,
I I I capital, d- Manuel BaMn."=- I
,taricias radi qutilc con el enedice, en el acto! Node detents el caricer en d 4eriss M= le
hormones, por cjmiplo, con sub, is ou" I IA Sociedad cubsina, ,.. .,
activas ) ouras nueyas subarinclas quiriticas, I ReNcera a Tes-1in terart Milarto. casts. Listed no padem farzourolniu, de cIricer N- J-t. at = ubiftil be_ B"a"J" Luis Z' "ve" Ru I I
Rua cuaindo tennis indicicis & a1guno d- flas 0- 4 e"
.1 Cuslquier -L.-P., Peq-'. q- .., dro N; li sj 4. warlailaw,
tsperando hallar nuevos tratairliessuis. Mucho >guium, We &= I .
l- I 1. uwd.d S.riltama
hacont'ibuido anteadelintiilacrluijieraccon 3 H"""'.5" ""S"t" a ""u-s P't -lq"t, s;riorras. De cada 100 mu-Jefes Rule se So-- I ern tra 11= 1
.,if.- O'sa-, istreciern. un eursillo Recuerde que hoy martes
vkci(5n del public d. illic- gcmral pmde d.- C -ujq. -, ul- R. ru, ci.irit, tisron Meet Jusco a e-ent. lrledi.., 98 p, F r EN M" unp.eint .,.d
11 I r -=c griprotillaxis do It -jor ada de ve mno- MiEncante
temim ci desallro lo del cillarer si se descubre a ,.b. Endo .1reded., d, is b-, 1. ,T Zl:; -- taron un disigildstico negative. POT Uric, no -- nbis. heal Y con.
taninpo See imta en debid. fornna. Por sinert: C"i to """un" var""on it.] -l., de 1, tem", in"sugut, El MRY11 P-l 1ir- of ww teal del ; uito, en Jos issucticliplois
- 'a I-e I -. de Miltil.it, uanababoli, AeuteAtle
,
6 pe da,,- Un examen a bernpo puede .,,a,, a I P. M.

0 iu, '! -,,,inTe dc Sq, ibh -,-t- Para hacer sus compras.

Alrededor de


un cententario
C. cJ,,,I -- - -------. .......... ............ ....
-F1 cnigtim 144 Nrvnm'- If) AGO,
-LI ...........


ESTO, I Ait,-, 11 11 11,lps -gil ".1: I'V JeSo m o grupo fpw px
Ig-All "in ,Iln- y
W, RA0111 CM dicen que
y to IT R,-- )kireq falsmn JU
lam., J- -11z 1" W P
a en out jo, C I Ild"Irar pvr ?a unidafl. oper(dia i'nfr file prr lwlms qai! a
-"Condid it PIilt: 11 APW1=*nl* 'IS I i n r0i lji IV rind"
tn 4ettitj el (:0jejT0 pVrtz 7fD intflf 'Mr W44MR1
at W5,
dp,..a I' P 1-- 1- b",
on at 9W. 0 rl,- Alf.lin, ill 'I,,- m cni'e on 3",
13 difigido az,101" I t" LA
to. it, b1ni, l. on
dos e. b6vedp. 6,,
La 41, 6Me,, "d"'! m- $
u6 ouiel N411 11, in. q. .114 Inabl,,, 'Iinti ji C A Wo 18 R 0 5
do Avile. go I a
'I tle Ida vite, lutdoe Impugning,
ruins tit unuou
XVI Quad.d., an 0 .K1,non ran a
Vol paredones do lt, b.L,,, In, d.1,
i .11 11 Ptn
0 'ae a '9 1;; T, i"
par, it 7, d

do' q.O era ontmee. del
die
1. Eno de 1. Llmado, tefti rp
Out A
oe ad. ... tw o Cjunt 1,
(Joe IbA c J- li
aq.ot.t do In CRAVO." Para
d.cci6n tl agu.,
M.Wt a4n; ... lug- quo I~
h. ol ti-imi do LI I, on el ottim. V t M A r, D E N, A-, 'i
t- y rtcibi6 O.,f, i,,O- do 0-- 3,
tanl -, d, ,,, I'At t 1
ot ,, ott.W" 1, Tl
go 'i too,
qu. V. 1 1-10 .-ma --lue MA It
WA 1 11 -mtott P.1.6 do quo o'.
110"IA do Virit- imd. le
1, it, I, -n
an el P.Iari. aegundo,
10 Soot. 1. actual, comtaefeetivaro-te q r bubo bailoo, Fn It tataursol6n, inn ambad.. que
a H.via, Par"i6 On
roa)16 Vict r
onatIH!i"r. p
WIt6 un. piattrut len. do bijad,
pledra. En I& tv, it,
A R Q U I T E C T 0 11.1. q. in ,,
recitals, : S;, v,l an Little hur, I N G z H 1 9 R 0 5
dudar quo 1 y ni C 0 t" T R A T 1 9 A S
n
f ... a Joe :
fe
df.- el qti Stt t, Mn,,!a
en ti li ,,t Ic ,
at Pretoria, Jtl MY, Dafi- o bt fi., Lee a b
intam.; lllaalnaa l t 7 - : -4- "".L _ig..L Y en* M, AUc,,M quo are. tm A n '! b. ,,,
del Nor "fanni- P." corks.
01 do Santa M.
trueturn SETAS

y al Pretoria, Inzima, do ell 61 W
Preat0riUm, aUPW bad.-W, po
dri. dmi an l4tim.. Do D. Ra- do PLU A "

26 el Pret-Pue'! R A
Vo ;;b- -U b-Aa de c a Lae=,
Lille. Los 9 Menclas ligut.s.. Co.
q, "tul", a 1% bruit., con q.e ab.ti6 a lea iad-nm 7 Ift quo
gmil fa- j.marcesibla do I've,. I I I DADES
de )a justicia _' Ina 0.1 cl..dt, Ito historic, Ramiro Segundo bmi. i DIE
ton Plane atiianunldd
d. vitt-iiis; /All
pule on v4, L L g
aruis btaUag, E. 1. de
Tolaversmoras go, bum ml.
Dev P,131mem a a prjgawa
Mo. at to bum niitro
do mil
do .11. M es' Y6
cortc H1W "to do Talaera a los LTES Ul:
Debt ,ngr I todo fleago
n afice, do remade, an 7jn
djecl ueve
L
d, rO goni
dod 1. bc- P-., vim,
Oviedo, de, LO6. Despuft de Tall.
-a. -hotbla tl Sit- ,O,ot_ I k DE PRK;Ioql
dj,,,n
IV
,a.bI*n a N antea, parot wtuw
Cinco ad
61. ]Ftn 750 ttsido- k
0. u.. ..mt, Vapor Tram I
cia an it in testificen
serit-AL TT-, an sititacro do MIC10 do noted)
MR120, St. dude po tiampo do Do
Utgar; an Primert, de novientilare.
todavi. dice otrA 7z!
to Oblat-., Z-MOX F-Initt. do .10 modx r y mtMM debi6 sor ando .
Tomb djoO I Silm_:
grovite, eitt.t.,it
Lo trued, on a Iem dO m,'t. lit
CO am go. ni- ci,,
co Rime anteR. P -e, imcg
O'led ombf- M Ifio 45, lli 0, diploma v.,., P-r el qu It t-11
do a Sahem, P,--h. do
nmnje,, 1. "vill", it o- dj_ S." t
a
Andr6& a orill- dot "A,.t.V% Y
pa ort quo fu6 ovildo el lug.,
qua lo hi- 0 at tnao. I lug0. que ,, Pugo -, ctntimactm fi, Si J y X t".1
n I f7f*. r 'A
&I. En Is ecritu'a no to tit. moz j Ajoato 15
'M
t,-um dogana- dpo
an P.113, go"
"i "I ?A Tt
-Fota.d. ali t1mo to 0,1odo- 5U_ :4 F FZY LM apt I
U inl W, -, CA, Procial, "Mor I I--, di" Af
do Al.d. Sah.g m. I NADA.
z A p I nin tt,- -2AACRUZ,
Plao bi -firmi .1 diploma,
y randt, on cote diplam. q,
toy a confirmA ,I. Pato 1,
it, NO S-AMM EL CALOR
Auum", ut Of hall -be b- Ol ba DE
MtOrium_ Wpor ftl.
" do u Oa USANDO ESTA IPPOSCU1.
p"aftere" Y Oran muchoo 1.9 nombre, 11."ANA
rte qn, ft hallab.. it an
vey no. .1 Obiopt- 4. Oviedo, 0litilo. -1 Ptatri., b- 10 SIMA COMBINACION
-1 R.B. I. duda smuf. "terjo
Santa Maria, on in Btw b.10 I,% to J N3 clf liciia
do, time dos depm. Plum a"
-rlnft #-P ioraz,
trmea,
Urnent.o 6 7, t
A u.., ".I del ttbe del LA SUSCRIK10r4 SOW CuEST,
me rot?, I T "Peso J)Jur
m. do u Puerto on 1. Cg
to cent ; at tro, 4. 'jon 61 -it- I P-O t. e. -te- 8
9- 130 6,t. .. .b. .1 fjo, y 1 $1-50 almes Lz- 'a.
To,-, je 3%.
he & uf quo o.mdD Rod. vina
I? Alau..J4 -ya bace to.. do atho'. me
ol. di6 al trimester
to.6to to d.t. Clunedio: 13 55
_, i do an el No
Oman'
M u- p1la do ar-nd" dim-Sit. CARGA CAWAROIMS
na. y lox paismog 1. b, $8.10 al semeslami, d.IDoAa Ulinael-, EI qua 1,
TOZOIIJ6 him pme o, ,,quo, 5 C.
Than MIA las gmto, _o It -ia_ Z) j
.60 1
sidad dO It pjat,1. tier
No be
P_ M sospech.r ve fugra PoTa Suscribirso 11arne
dO D. Ramiro 1 1. doh. Unit, al fei&
to 'utMi6m Tu- do, npogig fOno do nu. tra Adminift = j6n:
41 1. out IM6 to. 61 to el Nor.-Wo .1 U-1., org P.to
c -a
_t 'que, i la sogtmd., y ol mi e de ft. U-c. q.e, he
a W Df.u
'a COmPlaciendo SUge.enclas do y amigos, as que nos varaos obl
A tuna% ha b.bido 11-ca, hW6- gadoo, Q del= UClarado quo
lut p6c ifo. P0, vim Porto, on
ri, qn, "M -": 1r, 01 InicCi, la lion, su-'Waoilas ni
4-d., Jin"' SEL C*011*09 on ningWa parle do ja F
di-co, dajr O'la Do a. w- a 12
b bid* to all- 'Peactos" da, Dofia, UfOlti=60 Pafa ublizar y qua n0diie (1bg0lut0alento oiat6
eantar quo tarobim a jE y p
VITraon, Y Icuavas" de Doft U- Y do 2 ct SV2 a' '7Z9TC>MT" an ninguna aclividad acj,,j
mitologia pura St mgm. Tr, c0mffrCial ni induAtrial, ya crue, tan=015 18,901mente reservado age da,
d. 2nflanflca
t1ii to PUR, : 11 'baA. do ung, 11 " ;, :, I fecha, de3da hace Muchos ahos, par el mlnistatio de Comercio.
,"a. y -do in", Pero SO an. 4! cir IS
_ft6 -ldr6 SEPASE Pum quo "FESTOMrl, .1 njco, Ilene 9xclugamonla SLIS oil.

coatedo de una *ad- areed[wo, en Cites 0. 83ta ajudad, *I, Ja CalZada CIS Zapata y Calla
P-tta del Xar"u", to
bum reli" to cab- do un wu, i de 'a byh 12, Vadado, taWo.
L. pled. aitab. ho-tiod., p.- Y cc)MP10 10 Ile Cubx. no F-3500, d0ndo jamblin 05tel SU eXPOSICi6n permanence, Y aflOnde tod
Que PoSaTA el 4" Qua el 1.6n Los 0, eros dabsv6m embarcar par el M_, WUnI0 MICCiOnado con sus aefividedtis COMOrCiales; V gut, viveroy, an Cat,
arr.jab. P."Ia b--, I. do& a, LAS SUSCFIPM NU FjT pROVN 'to d- Scm Fr=c do DOS A Tn$ r>E LA TARE E mito del Gturyabaj (prov Habana
Par 10 cfue 90 lez ruaga acud= a dicho MU9119 dan ll

I% d"PtdaZ6 ffiglm .1. a I'M EK SOUCITAME M F, !TKMINTE 0 do las horas aefialadas, PUAS a Ica TM DE Lik TA'_-E, I Y HerraduTa nov, Pinar del Ria).
)a mism; Pill qua ae censiderab. CIU &
-M. U. bfi Ft. Pied- tuve
m .1, -a- .,n y 11"ad-6 cotrado 01 deepach .
POR b=L--r iN DE Nus:- OS '7LIn7F- 8

to efo m jo 1 1. ;t
I lt rol_ to hobit-iti- caurada Pa. G." DIAZ, LTDA,
ro emnura -1 bodia, gmer.L' P r C '_'T e%
er. Etta" maha r 6 jeut, F vA 1 6
Puts 41 qui plod y Tla
13 1 Itar"'M y
amme, Pow~ 2
or. o ,yde Aatdrigz. br.- it tj- a,.ow ime Oon bell
V1 Dc-,, L&BMA


PACING DIWOU10 DIARIO OF [A MARINA. MRTES, 16 D[' AGOSTO F)F l1w) _00 CXVH

Cerrafmh f1v crfulos

con baj'a lodos ho's prowneqbo en la Bolsa de Nueva Yqn rkl, f 4phruo6 el mer vi je A S;awq) Powiwrol!
ir 0 -11,11,111,11-1 ........ .
L ,_Uestro V01 DL 1A if WAN k p1qua p
1CAMMOS
P'vflo 1,- V-f0_v pjj ,Jjcvs pm hiclo'o". Dw.ut. cl dia tr ,- P,, ,t- [. i Naiittmil r:wApIr, ... . .....
N d, laut 0,000 action" do lndcut tao COMPaitiialt, )l p z -1111t "'il ir t, yj
do P.470,000 n houm ; i
CTp W


C.", D, olinuto p.,a IS ctudad do ft.nf, c, T,"
-ura d, -t', a F I, t
Manuel ran nurMr .Uhrrtttdor, eI GM fi 1,1 t tt G6-, A-,.,.
at, $et"t.. ttuatt d, C.b., IR37,
i. do to A,-cia, "a ,a bviliim. egit!t dcl
,;6rt N 6-1 1 dmlnictlm e.6-de,
HAr rda dt Cutditti Tr,,jill, ft.lta 11,t r R
Moe aN de 1. 'i't'M de B ir, 1,
fit,' c 10oll-1 G. Im lot y I
Semr, y p a
W
vart bell gr- pct'
1 Sell. a.
ct, rt__,j_jtt nt, tqa 11., A- d, Cgbtal', atra--dt,
I "Iltlli., dt I 'r
l It- p rte tl lo cA-i!66, Danutl 1h, t 1, A
pudlt,
del Itt'Al'tlto d In CM-1 nr I p
A a, d, pttit "m. tl- -1 1-.

7"f', flto'-, U
'I'l

7,
0 ('0
'Aw


VFit Ri-- -------- -- --- d,46$
I I'll A
W
eAtt, ju.. Solids& INOW61 a Llofodol Vffo
C.b I' I
FA10f."', A 'I- Servicio Gonerc 01"fic, :..e 21 do Cargo
est_ di iinRuj
dos caballe-tt Iot Espacio RefrigertodoDisponible
elpo.- Y 01' t"l

Pe'lmoittliss unthadal do Pon
prolctlad del fistada dctcauti t
a. cubard. P-clat dot poselto
-1 igo do juven ud, el
h,6 Antonio lArnutrdldondt
ut.n)-tt, El Houl jarallu ex .. .. .. ..
--illa de rg r6r-16. C-,_ baft $10loo, a.- IN1111tIlAl 111 IW
-n'tt-ttido a to orilla del ACCIONES loo, W
nuti, y P-de le"ir de -.dl. .1
I,, director, 14 tall ...... Vntrjor hctel turit ti,. do c..Iqu:c,
g8, 6,1 Itulo. Sc, ci Kd6 p.r
at r".1 t "'ut 1. W -ri N,
Dr. G l Palo r): yrtj LA SOL% DEj
1. A-1,66. ituctuo do P- ""l,
at -1 t* aa
dct-ts do A. Itu, ottul nuturo do Itte,
2 cArz Dc now TOAX i, .pro tri In---,Iutl y It
_a, di.tit'suida j.,- I Qued....
'a S A N 1 0 l ,
fllt)! at'la de dicha Asmiattiti, I C l
bia- h&- 28' p o Ric., dvrp, t, f,,_ do
9-t. d, -- t
quien

N T 0 5 D cept-t. tni, pdid.
11, S-1;w dt 1,,, CoWl-, i 11 .1 .1 1. 11 .1
-Itto ;.dides simp
"El Ci- I Junto c- 1. o'd.n, parl m"c"P
rnxr. tir,- e. 6. N.- Orleans, attua%66 1 ,,
prd-1-,d.d gi-l. do 1. At6ri,
A- -ts do ),ed!da Pondi* tft 4- no It"" 'I& Ant- ,IN OS I do tta,; --pert. -it to a. 1. d1w- l! 1're.-,. otima wdr, r 6 T, dt, P.Wl gett"! p"t, 11
DE AYrx 29 LA artl !A VE ,s, pot hate -rvj,or'i. tiogwrik -w-d'
c-ettr.- yt-M,0, ttmb do RANOj cl VVCA50 P-A'd- do Ioa -poci!-67m.prm-p cot 14 rep"g-tacitin,
,,, 1. _1
znd1tti. w1l ... to d-irlpreril dl trtbutltle di- I't
eiguitntoo
ta, lent.
1, It de err no T- da
tt d 1- ett
14 A I Z tl r. 1. -6-1 inm
I- 3 ntil lb- do 1_ n_, n 1
1.1cW d J puet Ric. I t-6, d, 5,0 p
bral BeltrutitI, titit 1 .i p c,,dl- anda'alt tt"n r0l'.
'Tor J.on B, Vi.i.i j M viei- cio do I'M dur-ttle I-qC.ma, V, t L A V F N A red,
-'i que el tno':Xed do lao 1 t I'll
,a, Veiru: Lic-cmd. J. X Vid.1 ment, ta uferi,,v .! q ctutnact .1 ProVejtl quc., ed apretsctluial6d dot to-m- Id par at Qobft-' Atiticatres FSWM
ltn' -2 !, l
irtgo.i. P .. toul y J, FutItty. do I- iniP 8 0 k T
l L. Coaduto uttuddro 6:-Pw prinn- yaZ el"do clue WWM6 tr !'
"cat ntictt K
A. Sugar eorporittion; act it X ODON contuato It" no .. fooul UUM #01a tran"cei6n or 41 ri
0 g-,truborl-I.iotrad., do 4 tipc i rre, soon se veni a rontletuacitin son I muram virtitolawnW.
S. Cctrnptirtyi "Ito 1,16,
W, or A0119A DE 'Ylj-RK cwmz pp ATER EN L, Ollz;t Vic irrn..
I" Fax vic-prottidertte y dard- ALQ6VVx In Him vigor W clone alter-Noviernbro 440, diclignbrg
.i.t,.d., gone, I do 1. Cmpatiia Dt AG01"To Dz Im coorr,
1jit, moya 32. Julio 117, "ittlerob" 4, zovimbro (111501 1, toul 7;iL Azttata'a Boc."Chical Sr, T. N. A, I
Brob-9. -rct. to"Grer" de to MR=
Aw,, -. Wcolia, V.9i vi- bmi., min, Cf., Vert",
ltw-itte, F 'eQretafl. ge
Xt 91,
clll I ll WW del Alucor, tith .... E Mks SE NA VENDID
T eor'sid-to y OZ, L. i A
194P
I del
P-idr,,t y 1 '0, ODON 1 Dleforob,.
dt S-1. V, I VW
Redut-, j,- DURADERA 11 ....... t SAI-Nloo
f F"
r,- Mar, . . .
ej
F it,, SILENCIO&A a,"' Abell . . .
Way.
I tu, 1. palat ,a p6ECONOW ICA c, t; Nit ....... 1-17/19 LIVID
Maria 7
CV B-mu ilrd, I qfltoa.hrc . 5,14/10
irndW'ra- ......
Surtido compete. de
A,
a ,r de re M.
tt;,. Zit.."ptir pizzas pue
6, on f-W. d, -tl- o'crapre en tAistencia V ('.nuols e*W,. i-H litt-t- -to, dot ri.- impel.
rl. Z, Itt, 1,o- d, F"4 tam" Qus to
a da 'o-o"'o Ql" c, po 113 Wlt, bl-ut F, 1 i I 1.o itrucas p4racion" 1 440
htttia .dw.do, !, ,-- iob,,, *I Pollade at vlaroutf,
tittl I,,,0Wt. Cuban.
ti w del At, c., y de I., A-6.cio del Ao "%A 0. Las P11j, ne, ill- IVU -;atrutlen-tti, can Alm 4- -- Punta
x .1 .1%.dlyl nuldi-, ,6 d0a P4l-: bja de ig.3' -yo; too dernit; no tulloco. nrioeft,
ct ia 6,
y 6 1,aw vis., .1 el-r timbre $31, dicimare 9, croro 2,

-- tle 'n-6 01, del- ly, I'll
NI N.5 inch am., m
.'r marzo 127 --y. S-1 Ittli- W2 lef" QMJ 1, total 974, ,
V outy. n to I.
cauttl eta a.. I 1., 11, '_3 a
Rl- ictlili oa a ..,*,ad. d, 1. ttcluaZ. rup-ducta- donoinican". y ctdaam
ito,,e ... e de tuoterdo Lce ..to "pt DID wao ma, M.T. jtd. "A
ue.,b Ig' 7
a""' 6' "T Capp GRANOS
nd-triza."Arabotl .4' a terra anteAttl SAVO SAAN S.WN SZ/U NAVU 5J3N SIM
mism" c*ritttritilas a industrials, sortat Vrod:1,r:.0 t, CHICAGO. g.- 15 Cjc) Iptlr .1,= t tro h.7 944
Daturales do zu r y nuet, to direct. dc Luut Mend- & Cla: 2-to bay z 5,48
Do La de Oriente a 14 Habem i, la itreforida M .hco igz cmv- 11jo bay
pir.0-tv y Ec- debwy::: 71 ;31W TU ZW/U ;U1. Z N
ne, MAa de t .1 hct.. du,, I Ad. Que at an ft, 5.48
W rajo, p1r. It- .140- vood14- : In
tut;-.. c. an rcswt. a
"Pecti- de,
de cen,,"rdot" L
do tlonir A la g col5rch. q- c-I AV140!-A partir de hoty *I Cormtrota nittairo 5 cereari a las 3:00,P, Id,
Its P iptl -ruter, rum.". 0,
de eveltelcl Palo at I fl-, ettioarre 4,-Aqui 1 mbuia tod.s In operAninnum -que ft4eron
6, __ 'All I I Doi, c.'I .1 topr- 32 lcue3 on tottl- so hicle a!1 aiptionabre, y 1[odas luvron hochao

"ta Procter 4.19 t9tud da di. nui. -pr-d. x --doao a 4,15 eneodo- 4.22; pnen d.sputott do JA aprtura 0 hizo
rAttattse CR -iw-tend (boo wao
6n, X.
radttm I t 0,d.Z Z 'Z ] Wlj t
tA utitilt TL
11-Lil ((... 2 G.k r
11- P111. 1-iucill '1711

j!1"t,,_1ld-. ttr. I i 17,
p-a "'i- -1 1 = =-p ; i r,6" Foo-It
tty C, wttacicr"l
I" it, 11 1 11 _,_ 1. I 1 I I IT-- lc!
c!l.t, 0c.- q- -Totifi-
rauud. y tte
prep.- p- h .... itt It
able nt DETALLISTAS DE CUBA
on el paaad.p J
lucha abirrut. .ri.1"an'.7 CONDDANLA DE SEGUROSS. A.
dds a colocar prod-tos. Ell.. 'j. S.
pr au u: 9. Mt POT sail, Mwj,,l o,, j0dag log lisfiors aCCIonistas do alia COMpailia,
P,.cia, do to quo prd.r on
romper, tal anodo que to sunta ob. at'= ;; 'e.
Virk" ptittenible par aw exportaciartes wa S14 la junta Genercl 0r&r=,z -W tondra effect, at pr6 arrto Mi6rColes dict 17 de Aclosto,
oproximAdamento to mitiena q e m 1 aa- .It cm, w 114 q las 0--ho do la nocho, en z- 1 :al social, calle aac6n No. 205, alias, Ontra, Aquacate
cibleran dur it los ultimate tdioa Whato 1. y Compostola.
W Gobijorrictatteaba do reducir 1% A H 0 R A 1 Lcm 16 Salidals dictrias con C=roz SupelcochOL
impuestas sobre la produccicirt y ae W n It. N ......... 14
preparat Jim eliminarlos totalmen- Azientos reclinables, motors silenciosos, revertilaci6n modern, W.t xwa, % j4, En dicho jUnlat con*, _--in 10. z0fictrc aCC1011istag 01 Informe General del es!ado
te, Co. 01 conocurtio.w que t- 43 del
etc. etc, 4 ocon6mico do la Ciomp_1ic dur=to at primtor somestrar del ajorcicio economic
2vas elf *3W c-ti- ...cartrai: $as. 241, .
af o actual, an CIS to dispiecto on 104 ArticulOtt Vi*iosimct Cuarto Y ViqA"Oes...1w ".RU7.r Q.t Stunt. Do- t uno ctuint. do Ion atatult, 'ocialtM

'fre'u5 :b L
_T CLARA CAMAGUEY SAKTP CUBA
M ,itl ttbnal Lu a, AcIost
r6dw.d. Jotti 'Hotel Dolicias de Puerta Tierra". Me, -rMe y MuraBa.
y,;u xelitra, un rectrp= 6n CORM 01
pq el H. el jtt,.A ,, 'czriti 10
_jditd d,,

d') r'pndo efic at so ,16 el "me- 71
a, . . . 1215
I' I I I I I
I
.
I
I I I I
DIA100 DE L MARINA. MAIM ,5, I (l I* AGQ T() 14" J'W PAGINA I)TRANI)EVE
: 11 -- _'
PediM Cuba se rir', r .:, i 4 t rii fii -o Nuearo v.aje... Svil-dirlyn6 el wnercedo .... I pesos la casw I
Carr! (",, - T-ndiki en 25 ry: *1
x,,ni-f.rt._"1W_,1;_ ,,&,. AM -.) "' --- -' jC-.-Pfl.- t6-o-_ I
international c,-i lips buques ____,__________,____ .... .. ... ____,______ 1 _ljR _&"wh-),_ _____,___,___ ''. '- NQ 952
,,i ,, a r -t'-dir,.,1,,: YJAni )a '161-1 tt.11-6e,". 4.10 1- -'.,,I ot'.4, int."alm. -re" I ., I I i situada ert IV ,-!.- I
I i 'I a ,,- d C .... I'll Tiivjffl W,- ji q,.o Ti- fa" ',4 .iwi- -1" do -- at -'rii, 1", ito'W',! I
Regmm ron al MarW -I"'- 1 r ', "Yl cibrIl", t-bl6a ,g 'ID F- ,1 T,,,f'I "T"'. t--- -0 .... ,, P 'ir $2,500 -, I ; I(,4!, -w r-a ,I,,,- -?h iii;w1fla
;= b;,,1,0,_*. Tr, ,,,,,,, 01 ", _.-t 'a t,,d. 1,, -t-i6M I,,t- I- 11 ,,, M 41111 -,111i- "i-!!!-T1b1e 411, rr,- I,,, j d,,, 1, otl I ,,, I r I
10 9 guaidiamarings nor I It ..... ,- di ,,I, -11, P1-i,,irr, par h ri- I I i "'-'T'Jo ItAwn 572 V ,, ra ,,,, 1 i idl, 1, P, ;,, r
To ,,,,,,,, i,,,,,", .""tllg P.F", d Dic, y l$ l h-b", a, el g- -, i't. Maras I'T.),. ,14
""" tj- 1"Ppgd6n t I I IT 11 I d. I I 1, I j 1, ,,,, '"t'',, I- 'Tj ,
Aji; V11.111l 11 t ,I, ri". d, 1. '-16, -tc- d pt, ,, ,-, 1 '4 ) t ,, ", I I 1 T'l;T,;;:'_' "i, ,-,", 11, ,,
La ,, I i1r, _11_ hri)T 11 IT, 1 'i ,'"',51- I I 1,
"i- do T bi,,, Ug- B-I d-d, -, ,,,,,, C1 .... ao!,,ri- tAVIO I'm/lK I !r]T-N- _M Z. N ,,, j Ft ', ,, ,, ", t,"Tir','
dvar.da p- 1 1- n, ,1, S-lo "b't'i pn'bl. rl g ,--ar, % r I) I I "rill 11 611 V, 1,i;, i'r11 1,,A' -d. riverel6, d, 1 S-inn Mp. x1a wrr A",.- 1',.y . 1 1 1 -- 't""I"', 6,,1 -,t I I" -1
PUERTO 11 ,^I'- F-6n,,. -1 ii T- 1-1 ,,, , ,, ir I 11),:Ii I I i, ."T : T,
matio del M ... !-. d, S41-d", 't' i N14 .It, h4y i: 0a 141,,i T-ji, ,, urti , ,, "I ill, ,,,, v,,,i,, 1, r 1, fr 1 I
.1 b Q- LT., -- "M"ir, t i' t ry_ ,A ,1,!,,: ,,I 'i
Por F. Pirez Barbass do tf'ci'16',' 'IT" "F""', b,)!,, ,,ri ,jtrg ol,_, qwm a ,,l,,,- ia ,-- ivo:i ,!,- ,,,, -'r- -,- 11, 1'' "', T ., -11- !I,
; I docurnarawc; I 11- 1_11111i, 11 ;_7" l% "Y" Nn"
Welo =,, T ,,.I -_ 11 "I ,,-, ,,,,i 1 ,,,,
-4d" .r ri" T ,,, "I , "
*66. -h "na. ti, g PlA-, P-1-c' tl,- I 111 it it" I '! it I l T, .........
tufar 0 an olyaaccnt &I I., Pc',,g Id..,.! 1,1 W ", ipl !' '-; 1 ,'ei Al,' T [ -If, 'r '! i ,I, "
It 0,1 ... .... a-rip AA-i, __ T, ,Z ; ,
I ,
Sagan una Wormation qu n I !", T ,,, 'i 11 t
Id as to ,It ominvido AM, Sclt -, 6 'i- h"t 'I ,.I, il di,,,dt ,hn ,, cri- -_ ill, P", j., '", 11, I i'', '"' ( -111 I
,,,, gr T At ,_- pli_0.--P,,v- 1- "! ral 1. Bo ,,, I , ',P',-,, r i I,-, ii .Jilnl I ,t
'ree DL CX jtt. do m r ob., di"ra i'P- I ,.,- I - Tit- I- ,: ,T, ", ,;,TTi I , ,_,i i , T,
.n. la MIS- tb, 6 ,,;c d-,d" 1 -, 'I.-I, x 'In. o y I , I r 1 :, 'y "
-t al ... 4'. . j", ,b ,P, ;"I_ N fl- ) 11;r 11 1 n:11111 -i- 'A ---- -- "' "" I , ", ',,11 111,
6 -- I-g,, fia, ,I Lr , d- 1- :,_t ""', :, 'TIT, IT, I l-, I It,
dal, a4oa nn e to Lgisll,,, 11 zi *e ,,T.k,- -0 j,--iClr y ,g :,diltll 1:111, ,;_" I _-' ,-,-, ,,Tili,- ,,iiii, ",,"T'it 0 _-h,'. ;, "I" .1, ,I 'id.
-a ..P la ,'a ,-V,ral ,,,, _u --- IAole. -1-dn pnr tI G i-, -, '. I n L, P "i_ i"t "I ",ill "T i ., , i 1 '! , , t T T T'IT, , I 1"'r,", ,,, t I I
al. 8M .'. lil, -t-) Z I- r -,r,,,, iror I- P"', -,-Qtr ;-;, "r-t-, "fi-- S rt 11, ,, 't ,,, !ima ,
laple 11 -1 r*r-ue "" in", -1 ,
-21,_ lil CT,.,Ir bi- e, Clbl. ;,N-1ia , , Ti ; I
Obrisros del Tra -_""__ 11;7"l I- & ml 0-11 ,cli ,g-c ,r %; ,It, '! dr, ,X,, n ,;i"j-,- ,:T, P,A' J ,r; r- "' ,,,,,, "T ;-;,; ,r ', ", "', I
I at en nuestraz ,r ,, aue."M m_ ITI H'i"L JcIo -'t-6. d, Ir a, "I"'11"n 1 '' I'll 11 '' ;1,11,11 : Ii I i I" 11
it
'a, 10, 11 y 12 de soptlembre pr6- Ij_ Imp,,,l ,10- tud Ill, P-l"11. 11-is -, g-,dI -cz Pat, ', ,r-;i M p,", 'Ortid-t, ,ipl'tl "I'iTrh,,, d, -bii'j-, Iltr !,.i .n ,,,, ,,,Te,- 1, r,,,,, I -, 1, i .", --" 1, I ill 1, , ; """',
.I=. ,"7 ,-l PIT, -,,,- D_ -Pl" Y, ",C ,Mfi- ,It a vr.,it, T .41 1111 "I I I Ili I I il I _-, ,,,,rt ;, id. .l
,-, ,,;i,,, 1 lr T- 11 ^, ( A V I I 'i,
d,, 'Afir-", 5, T-1, ,P ",
nfarrn.d" quo Is ."- !, I, g---,1 Q", ". ",cc,-5 at -d- ,I,,, a. ,,,,,,, ,1- !ii,,, ;,rr -tt, ', ,-_ ,',- I 1111,111, it, 'I, ,, I 11, Iap .Vi e, Ln H.b lnir it _,Tri ,,, h I I r e. gtl e'-,i-11 rOQ ,. -dill ll., !'I 'It ,I T- ;,", ,,, -1 i 11, 1,1 rll
daTj,='i'.' id .'WCh'. ?., J- I'll ,! ll III, 'Iltll ; I"', 1, :-'r "It, I Al f AOX "ll"I'ol
"I"', _1,,'_ t r- ...... A ', I ir I 11 F 11 ""l, 11
F;. da i on 0" Cl. 94,'11,24 5 k0w, ,1,, 9,,,,,!:- 4 r _, z 17 110i ,,,,, i, ,, T, ,, _"TI","," '-, _r ,,-j,,ir T rt Z , rr, , I it I I 'l 1, tll--- t:- ,ii "
1, 4 ,,
-- -'i T , I'- I ") ,"
.00 la y ,i, a wn""", r""', nv,,:"" 1 'A'iirib FIT 'Q -- ";it', ,1, A, riik, Ii, I wi, "t, I f" r , t -- 11"I'' 11 I it., I lilf" 1
I 1, ,ritil-i d z-,,,, 'r "" i Df
rit ma, in %ft al, _- T, T" ,,r, q- I, l- -a,_ ---o", ,11 1,T7", L '! "Mit I r "', ,,ea ,V 'Wr I ", I ir-', u t-d , ,r 11 1 i-, I I ", 01, l'! t, ,T "It, ', ,72 ,,,
, ,-T, n-i;r'Ls '4 i I~ , "t
.1 d h. quo Ic cl,,responde a t i ;,-, I, -to ITI 1 1. ,,, I, I I ..... r", -,", ;, "" -,i,f,;t- ,,, ir,,,, . 11 ..... q-liilil it
do -4 , I ... lif"i I ,TT.i I 0', , ,!g ,e, ill, hixlr- ,-.:, ,I,,- .1 I -I, 11 T. 11 I , t ttpals. A pT,,,,- ,,ir 1,, li"i,, 'I rl-- Li""iti'd r. ,,, j ,,, I j-, ,,,, I .1", ", li,", ,-iIT-, rT 1 11 Al', I I T t I IT, I,!, -, -, ,T !,:, I, ,,, ,,, ,, T11 1i I I ;,, 1; r l ,' T'r:, ,
rl l d, ," '," I ,,, 0 'I liil 11 1, I 4 1 I
0 St CMT Ulnbfln Ti, prI('16" zr ," I'Vit""""tt-l" I, c,, 'i ... i
",, -i"T&T I 1, k1"I 11 I -11 ...... IT, ,nr- D,1,,-_,, ,- I- 1, 11' ", t-- 1, t;i, r,- li,. I It "It" tT ld, "'T"', ,, '11,0 pt I i -T _-t ,T, l'!TT , :- I ,
i 6, _co. ,I. 11"Tilt", ,-1,11 "T", fi)-- V, ut ir"PH,,d qll !- I li- I-" -, , --_ -1111nn', 13, I, p- ,-Tlll I'll 4 ,z''
as -- --rl ""tri- "' "IT i 77,i&, '
do, .a"i A, C r I Ma , I I I i 3 ,, 11 1, 0 I 1 l 1 1, ; Il 111fl, .
1- "r- -, i ,, .-c! i ,,It '_ T r Tl-,Ti,,,, 1- f, ., , "',
,,,, 1, ,,,,., P'Tl',i, ,I ,,-,,,,,,, I -, f _, "u, ,T, ,,, I ,; ,.
66,, 'Itl t'A"it, 'r, J 0- I 1, n v,,,, ,- -_Men", ". T; ;1"".,,! I __ -,- I I -?,, 'I, t t ,,,, I I I., I I I ", ;1" I
b.quft 1,,- ,, ,; L- atros Uf- '! 'rit'l *,M- 1,, ,Tll 1, ,,,, tri ,,;i,,, ,, ,I,,, '! -- !r, :,r 1- iT I ,,, 1" I I I ; 1. I I "', I 11 11 I I I I I ,it, I
A", _, Tlt ,P d p InR, M 13, "" T I I I I I I ,r! 111.
I IT A ""'. d i,,Iti % ,r,,, ;t s ,,z i- 'Ti I : ,t, V- 'i T A, T! i I r 11 T T. I I 1 i t" 11"J"! I ,
be s m,-tt I a de ,T, ,-- T- I nr Ili "r ,, ""t. I r : "";: '! I l I I I l ,:: ) 1 1 1, , ,'
I 'Ft" ,-- I "; i I -_ : I On I :r , i4
El "Ap"" "' r L' 4= 10. I I I 1, I !,e ,,, I I 11 IT "I ,,, .' l,, ,; ., 1 i I 1, 'T, I "I I'll I :':
creta- d, 1,1 Zt,, dithi!tA at Tlt 1"T" !""3: ,O T I M0-t, e" 1, "Tii-it, -- I ., il", I i I 'I, ,,, ,;,,:" ,'r
I ") 1 t
arli- ca- t..6 las ip -, I I ,
D I I 'i 1, I I 11 11 111 I i
11mleames ,11,Ia" h:, ,ertld V1, ,"""r t- ,, lti-r',, 11z"11" ""111,11511, -:_ I ,'-,,), 11 T, 11 ,I f
-and. rea,_t del ia ..;dp" I 1 i If-'Al rr', ?n f'r, Tilrr, I I I ,. , ,Z- I 11 ( I'T
bit NI: ll ,q U I I, ', I I I I I I I :, ,
I i ,, 1, T, , I "I ,,, I IT" I 1, i I I ', ,, ,11 ,,
to dis as j ,-- ir h:irlrr li -!i'll, I I I ",
"" ""' Wa% asa I I i -1 I ", ;., I e .-, ', : , """': , l 'i ",
bell6n indmr h, 4rid 'W11do I. N.11,1, A TT, -,,! ,,, ,i n- I 1. ,
11 "IT I _- I T .1 I ,, 1 I I, 11 I '", I 111 1, ,
Kor algicirms, q"t ,,lio pudiere ent- "W'' 1 i % ri'l -.l."r 1,i1-:1,,1 I i t ir 1, I "I I 'i, ;: i""I
,_ r I 11 n I I t T, ". "", ': il
unV ;,0,nlla a Im bxrm e %_40; l I I A -, ;,T.ItrTn it: I I .1 .3 1. I , , Ti,P= f W orm& Y Quo a I I I "I I 1, I 11 I ': ,,: , ,T, i,
'ar, .d , "" no tr- to TT -,,,,- i,--- I , I I I 1 11 '''i :anots, 'C_- i , T', "', "', , -, 'I; I" I '-Nfi
fi i!, 17' ,' , ,5 1 'i, I :,il'i.'il'", .. I ...... 1,
f, r-laft ltl "', H-i""j,"
all, a i I.MlIL i = ara I 4 T l P ,- 11 It (CION Dy i ', I ,
.6 C : ,:, , 'i Ili ",I 11V 11- "I'; 11. C. I t , ,.I I I ; ff , % I I
...."i' ": n r i T I 14- 1, T" , 1 ,,, 'l,
-, i M'l, FF A! [ T "I
do 6 -l' ,, I - ,
lid.4 do trabojo y V do p.." -1111 I I % ; I 11 11 I li, i , z ,1; ,,, -11- I I I I 4 ,
"I I I I 11, I I r , ,,, I 11 11
mien ras dtsftuW a de, lia ganan- Iil' ir jr-11-T 1-1, il i (;-, 11 T '' ", j,; I~ __Tf'_ I t .... ... 5 r, 3 ,
toultd. 1. Rai,, .. ,cont"IttS t". F mcqat'N' I 11 I I I ,, ''-- I- ,,, 11, _1'1'1,11"i; 1 4 i [
T-ir - ,1111- -bn ,, 1,, ,jI- ,'I, T111 I Wr t "W ", -," , 31, '' "I 1, ,,, 11 I ,., 7 -1-i"11-t Iril A- 1, 1, 1 T ,ii, ,!, ,-- I 1 11 I , 1"i: ; ,
tnarra-te 1. sl w..w . I - ,_,, ", Ti - 1; ,r, "_ I r , , ,,,,,,
'U A.oeistt, Ji, Cepilam y Pi, -, Irniiu-,r ,in ,--T t io,,T-, (',-i i T fiI 1, I T- T;1 11! ,,, t ; ', , r- It,- I 1 ,, A, "' tiz 'I ,,, 1i "I". I I'll,
lotw .tima -11 c-1-fitio P i -, p,- t in' it I'll, ii", I I,,, I i I I I 11 I t 111.11 -,- I J-1; ,,, ,,
_-'- ,; , I T i '!
C i- -1 T "'T ' J I 'Ti, T, r I t- j T 't -, I T T) 11
I Cuba ajo ins ima! nrl , I, j,, i 1 F,,.,,-1;-1 ,- .Tttrr ,,, %
_pp se phrii lcrii 1 "d, R I., ,,,,,,, r --, -, I! "-,-' T."', f ,r I i -,i- ,- 11. I ", - - 1-1 -- ----- ------- --- --- I'll-, I'll, I I ,;
f"i i .,! - ,, F iz d- J ,, t' 1. pi t- 1"4"" 1 1 "
-, ,i,, l I _-- I ___, __"116. 0 rax r -mera p.siblie do ...... ,,' I, I ," I NU, ,rw- -tIT 1, I I, I "I i X11tr L !, n in t ___" _,
W- q I I I --, ", , I- !,.I "'T"", t i -, ri, I ,4 '_': 1"" """". ,,, -f,,,,l A I
W_1_..T d i A r;i,, ,i -,-- el I 'i; ,I ,,,-pt.l a: X. .. ,,..: '--l d,-I- I 'r I 11
do I "Tit""T. li-, c,- i 'r t, I ,In, ", -, ,!, _' 4 ,i i i,* "' I I A 11 71 11 1,111 ,', 1,
ds," roo ,, ,, -t j 'n-)! ;i, I,,, i TT
9, b-fiT' 111 11.1.601 171:! -,nt ,1, ""'4 ,"", d n ,- i r, T t- ,,- - r, T,- n _-!, '_ ,- -' : -, I I I I 4 1 1 1 1 f,0N1t;!,, I "N"', 1 ,
,-nt1-1. -,ti X;lr o i, T tff1 1-1" n'i
'i I 'rI ,,,,,
a, - I'; , 1 1 1 .. I I
-M, Trrapa. = fk-L. -1 I~ I'll. .1 l "I!" "I'll ,,Tilln, 1,,1ilx.,, ci !. F.,,t, J -- lji d, T r TI I I I ; -,- r 1, I ", -i i- ,t T "
r on OWE- -t toral 0. ,_,,-,'--"I, 10 I I I T I ........ , ,, 1 T I'll ;-- tl I"
I ,,,, ""' ,,e e, 7 ,T, 1 l' 4_1 r I 1 I 1 4 1 I I 1 I
11tift P41. Uoi, ,,, - I -, ir -1 1,z,;111 I ", I 1 1",
uqu", q0to ,., lir.1-ii, 'T, ,,, ',, ,
1. Iran xr.h;i d,, a 4 ,; c,-Ton 'IT ; T ,It,,!, 'ti, 1 I tnl :, I t lj i- 1' r I I 'ITT T-r a a', -, ,; I
Im ,
- t- ' n i '
Im ibu= rtd,. =lt., ", 1 11611 -ir 1- 7 r .11
do k,! .C,-f-,-1 li, _,'- -i- '- ", "', '' "t 1, ,, : ,, :". ,',
I. I I z% I'l- -il 11 It ,: 1 t n, 'I ,, , I Ttl'
iondera amtricana 6au. ,," ,ii"! :, tc,, r- ,,il, t ,,, ,1 : ,,, ': I ,,,, i -,- c, ,: ,I I I I I I I I I ,, ( -1, .11 t, : :..
hociii. .1 45 par 100 y I- do .U. A, W Fr-r 11 ;r 1 T 't, ,T : i !-T J T-, ,;- Ti_ 1, "' T_ i 1, 1 11 I -, I 1 T' I , : .....
-!,j r !, -, I I I I I I "i, d, ;c, ,
I I I IT
Del- rac,-l 'i, it : !!:- ", ., -!-;,, 'r T I _', I 11 I I 1 1 ,,,, '';;,:s,, :, t ,rl -.1tri. tn o4cA at
,a -, ,,-, c-; ,", L" ,Tl It, I I I li- -- ,,, .-:,At a I it n, ", 11 I I i, I I i
:1r= "X.;o. a,, ., '. ,,a: r1Ir1xi_ I ,_ ,, r : -r-- :, "'il I I-, 11
eras han de a-- T i I 11 IT,, I T I ar.- 11-1.111 ai ., I I SIVir I I 11 -- i I c - ; i , ". on h a, ,.,
MAI ir a V as tabs. con I ho-1-a I I I -"'- T %,_ :,, 1-1 i ; 1- .,',, i" ia I t ',; ';,i,, ,,,,
I icin" At ill '-2 ii :j ; '--',:-- J1 I : t llf*':',*Tl) EN 71, ,' I I I- I i 4 ,T !, ,r:, Wd!nn 1. plan. Par. d l
.h may 1. .or. 1, I -A -, i-it" I T i- ,,, i L 1, L u ii, n r, L -; n,,, iiI r ,- I .. ran a n y bouquet, t "I" I I I t- ".Pat% c ... Par.
1. as can ;rI : 'i I 11 I tt J,, ,; doyo..d.'d. 1. mar-dog
17 air a I ales a 11", 1, F: r l I 11, ., "., I I
SVJ&n: c, 10& 7 2 0" I c- U, e i I
__ 11 i l-, ifU 'NO 112, I "I ,1 .I_ -1 I
ol p- y f',ri T-1- Comi air., -, , -_ o i :: il rZ01,71D 1 - I , I I I __- __ I I I I i Q :t-, o, L., arat. difitultad pari at
.arril"Wrin can W. de, Rtla-7 ,, - it'. : I I i: 'I I T, iL, I , z .13,-.H. de csW moportacto t d,-- do It -, - _,__ I T
I. I t I i I I tai qui. Ca as 1. escasex do tinrtat
V-4 sarlo dm pneatos .rar. 1. a..- C -ars ': 11"-, -.cn. . : ', r- : ," C :,-,,, '_ k '_ , , , ,-, I - 1 1:4 : , .
,I : 'I P ? e, U, 11 1, _r -1 i i '. I I
To at R.W. M.rIti..,':1'2'7'a"e Z%.-, a .it-T, 2v l ','! do 1. 4-,T,, ,- ",dn"'A a' 10 7 I I a- I -roar y l, L1. -1 I ", ,2 irart; -& I rastei ,, ll, .., par. )as esla&aii
'r C-1 E ,,, T.T", liall. "', T ""I I ,. 1, I'- i, ,e __ I ,-, r:p Tll-:,: , , 11 11 11 11 q.c "Aan reah"Pdose --4. !. Ian I -Itli e il --tarl. -111, -jarmc : , ,,, t-, ," I I I I I
,a li't llt Dep I I I ; 1, 1 I 'I" iiiiflidad dt aol.cma, oat i.rdo urr. V t; Lltlidm.dpi ti,!t..ej..r a- i: 10, m, t, r I .- %'_ I I
.a d6n y atros. i -1 7 fl-ca h, z;t'- .. I' - 1, r i -1 i : t" i l I - I 'I, I I d L., Wl- I I ait c, -p-teral. .s matt'i. .z!.a
'71 lad t f -,
_' 'n '_ "Ift U -ncera-i- .7 , '111 'I
to alquisirl6n 'j ., ,,'ic L',mr', - i:. -Ti, k 11 i, 11 _r,-ri. do 1. P..o el C...roa,, obli'm 'n C, - I ,it" ea'"'as v.lvirani Is i, 5 4 t ,
__ ,:,i ; , _. _, I Ith 0 inclusimdolas an lot cla,
do bi.lri. ,.-,I. -1 I I I 11 I I II Wr 5
;11 '.11-i'li. PI-It I 1111n I I ,'',
,;-.V,41, ,; I: i, ,T! -,,_ 1, _-!r c _11 -1 - I : T A I I ; k I '--,-,-', I i Ar-d. do camera. firmad.
"'MV 1 dolicto Ill!", e , "
no banal I Cuba. do 40 IT, ,jfii;,. ,,-- 1111 P_ 1 -,- ,_- v, I I -11
re ngeof ..... reras, ..P- P, " ", ", -1 1, I rar Gran grefsha ulti "aleple.
'- t I TA ri- -- i P, , '11-1 , t7 I I I -1 d, -,
al g ll_ r I i I n 1 11 i I -1 -1 - 1,, ( )" .. .....
C, I A ') I'r r I ZT 7 ,- : r I "I SE CONSTRUYE ENNORUEGA LA
tr e a do :enzicos _i Orlt ,I, ,- I -,__ -,r !" ,, *- ,' :'- , , - I rt , _r , t ;,: , I -_ Za c , T IP FA IVA.
11
)k .. as tex,1117 I 1-0- r I
t .Zr A
"I lex" I ,T!o-,, ,,,, , ___ -:11-1 c T i 1,- -, ii t - ,T ,, - il I I 11 I I - I .il Ca WITA DE in. Bit
del auto I 1IT mos, t ,Tr, ; r : I'll, t --rif I Tz is, I 11 11 -, t T -, la T TiCULOS MATEhi."' an culi-, d, in (, :'- "_ li ,, L' -1 ,ata cam .1 no en In-n- '. I!- ,' i -,- _, n - - 11, I I I I I -1-1 1, --- ': I CO
me o d rra" do to. e: T nrt v-, '_ ", I 1, : I e c, I I nIAL PLASTJ
P-son , I ,,e L_-- _, --'T, 2 I I I 11 : : , ii: ",
capit extra era y constitute it tolooritor 3 ii , , , n I I : I ; _, "I 2 I i I i
-' r - T: I .:1 I 14) OSLO, tAPLA-Han sido lril;
may, P. t a ra., se _1_111 n -- ,_ t__ .
dust I y IT, iuari:aas riqu- in- Mot. 1,- i_ P _i7 iiii ', _x I :, -,-- 1 r 1, I I , :-- t "- 5,- n- __ -1 j ,-, c ":, A 1 -, T't -, -,: ,, i I I : T: I l: , I I 'i, -T i,,--d ,. I a -.s de almst-tei6o do ar.

La ornisio. a tim. con may xict, Can ,, ", l-, I I I I d s la,, ob
do .in., a ml a :, -,-.% ,"', i -- T, r ".a,. plant. industrial to N.,-g.,
baen .rnerto d it I- I -n- I , i ." -T ': - I ,T r 1- ,,I .: -', pi 11 ilgum se h. informed. clifieWra-,
tita .1, _, -i R 7 :, t A.
caoeo e,. rb. lfor; f f.cora- quo a -z ,- -, ; I I i 7 !, '_ " -e ', I k
I F, i ,;I ---, n I -1 '. , --_- i-j"l- nll _; _1 e. eMa capital. L. fabrics, estaii at
bjslncont ,:i ,,i-1.rnjzt ,a .'- ITT, , 1" -an, 1: _,___. _r 'T, I I I I ci- Iris 1
1. ', !-Ir I i ,--,- I z --.I di,,pa- ,I
""" 1-ft,,,,1 ,rIT,.,. ITT ., V, '. .-I 0? ,,-T r- :il n TT- ", T T, -, , : ,! t :,r dia.d. 1. f.bri.sri6. do .1-r. '
ei 1, 1,- n ,- 3 q.. ,,
to.es y PAot"T ,1, )IT ,fn jil, 11 I I 1-11: I T, ,,, ,,S I cslrc -,- '- ;,, ? , ii, T'. ,4 ,,i Z r "I I I I I 11 -- ii ,, do poilyvWyl, Co. u- capacid.d
I o-:-T- Pf" ,*,Ti, I 11 I -, I I I cheques de vi,-;-,- qve pue- arroutl do lW0 tem.1ad- roWl-, y
& iint". t, do
.- I~- I 11- nr ", ,- i,
Monte e, (140 ili, 1 igll "IT, ,, 1 ,_, (" rii c. ,'T , ., mrA 1. prime- quo at pals ...,
c.arenta 31, ll 'j-'x, I I 111tT_ I i , --i. :! ,, ,_: :n-" -,; -, 11-1 ii 1-T. -,- T I ,1 T ,,r a I 110 *fgCtjVO3 Lil rj Uier pciftll
cer trOco d Irv, on I i t;l'- 11'r -- 1- z I I ii-, "I, t I ., 11 p. do 1. fabricad6. de material pli.
riadw rutoo. : i T, _T,_ T I 4 4i- -4 % dq ti.a. La plantat fttA ,Ah.d. en 1, to.
Lak lw- I I I I I calidad do Sklon, ys- dirs quo v-- i -, rlll --, : '; y
seei Ji,-, lr, ,: i I -
o I I , , 1-T, -- -i- ,- 11 _j al F raw tknic" .1- ca 4. mleuentmn
Deban *aal* aph"a . -,,7;-'il i r-it-," I I I I an In obre. on coiled do aaws-rn
U Adminlatratilin d4 It Adimit, -, ", I I I t6rnicm La nuava fibrica talk pro_ lii i t-l-,", I a I!' "
an 13 rr ,111 ,-- 1, p I vista de modems equilpos, parte do
r.mul Tay i 7 t I" I ri ,'.-, 11' ,:i 11 I ia T-, ,,,,T_- rTT_-,, r- C los quo ban aid. importmias, y wll
I q dical 1. .1 ..let ", iri 1,r I'll I : ", ', : ";"t, t, :, -'-. company, a: I I
kT l,,- Iri 1
.. or a. f, ba v..ldri .1aser, _- : r
j eleviodwn en ,i ;, '! _rr T- :, li- I I ,e:1 i, ', -, _-- I ", ;:,-1, do star! .vist. do clarrilk hidrctli trita pe
vando qua I Vistas I 11 1,; -1, - t, -, T ,, I,, i, :_ t t : , I I I 11 I 7, ___ "I",]" ia y ,It !a 1 ri"',- f-ri.rocalanw, 1. quo ,adato ul r A- a.. 1,-'r "I -n-i I 11 '- : t _', r'i ,,T "' ,, I ,i T T'n ,_ d, 5 I I 0 roilto do orotuccj6a.
6 .ill CI6., -I.rari6 .tc I - --_1 , I, ,, I , ', ;", %. I I 1 I I '.
;t it, ; !i Ii , , 11 ; e, f
': iii,
orate crt erl ,! ,,_ , T- -,- ,_," , , -, t, I i r!;-. 1 ,,, ,
a I T I, HA AIJIMENTADO ON 01ZOIA
ril ,ii,_ ,,,, I I I 1i I , I
I 1 4 ,.Ti i,,' Ii l L "'-1 T I I ViJ , I i i - eT: -_-, de W!
as V ,, t: 1, I 11 I I .1
T I I - -- Iz I 1. 2 "Ill, I _,
Join do V", r.'. : DMANTE 190 LA FAMICAVION
I 'r 11 ,. -1 ,-IldIdl I 'T
lad, an a, till, i 1-ir .1 %, 7"-.1" I 1 ;
- _- L ' 7,' Z ____ r , ,",I.'r jra on j --1,%Id. *V..: Hoj.- I I I _' :'i_""L t I DE PAPZL DR I)TAR10
1 ni "I T l ni I, 11 I : 1i I -" :,- I --, I t, F- -, T, 1 11 :o' ,- z-, .1 t_ ; r
Pat, to __rlloam to a- ," 7 ni' : - ,", I ;r FPAIZCFORT. IAPLAI_ L pro.
tr-lene, 10 : I - 4 Capital, f""'; 1, ,-' n n -'r, ,, f" I ,_ i' '- T '"4- T 1-i--nn I r l '' i ,a Cabo
L, " ' r I i: L- - i, :i , : I ii7 t", ,, j -ji r ,.1 ;;- -. I I nwsnlo ,
xx do Ins t T- i ,'t Aduar. .It i- it-, 6x 4- n I i I -, n- i Amargurc 3 I I d.cri6n do p ptl do di.ria do IIIVilarit't 1 41, 7; :_' I' m tn I I I 4 ... pe, 1944 ni ma axp-- t 11 -, z, n -, : ,- - t- 1 -7-i I T, ir u I = ,may -pa1 b "I ', ,_ 'n 7 1"'. -1 '! n't T- 1 .6)9 1 6- 1. del of,. an .9a. ,at
'i "'i", : -, 112 1-11 -1 Ii- I 'f I
fia- f. , co, iplcrnalas '
ll!i ;,_ lil 11" 'ittl ,' t "i'' i -, e n, : Tell,
= tu I 10 .1 -.ftd* 61- d.ds, conat., .. esto cia.
I 12, l z z:t :, 1 -11 l %r iiz r,
c" :_ I r, :, x': -1;', r "- ,4 ii
-, .:1T, 11 1, '.11_1 -, ,,, -'r -", -_ -1 -: -' -. t ,- "i ,,, e, i It 1 z",i- it --assaasomwases' dad oficialmente, La production a).
--rit, I's C-",!,_,_ ; 0, T, I 1 : I ; I z, I I ;I
,, ,r",-- '! ,,--, r, 1- _-,e_ lr I .1 1-1 , n- , r.ns6 )as 74pM torielartais mitri, ,jo ,011 i;' i- ,, rT:,,,T, r T 11
I - I I T:, 1, 1- ,-12, in ttl _r r, ', -, -I 1: "I
11 X-11-It -, 1,i !Ti 'a 1, I 1: -, & .,, h.tl.nd. sido 1. 4. 1947 d. 47
'. 1 ,,"'W", ,,, i1n, ti -Iir,' :, I, 11 I I 1 11",
P,,r rt ... n l, fi-, nr,- ; ,__ I., A rl- Z,, -, --!, ,I- ---- --- .it 7,00. La eap.tid.d dt prodiacci6n
I J-1 __Mlolmw
,,_! ,zil .' Ad--Wa, -, I ,, -.- i,,---, ", --- I = -11 ... M, que on, IM 1.6 do 90,000 to. 11
-i, I I , T. -_ dn'-' i ,,,,,,-----Pc"i-t I 'T" 'i "Tilt I I, :t , rITT-1," li-In ; I I I !,, ume.tarA to ,
,.I ,:. ,,, ,i,,,, T t* T,--, I 11 I- I I 'It'lr T
"' 1, 1" fr, , 'Ciln-- 1949 .as cit's, rninim. & 120,M
ir)"'It"" ,lp t 1 11vn I i i, ,,, "A", Nr -r 'o _". it "' __ ", -, R --4 toneladu mitricas, como resultada do
rUE I I -,, T , 1, ntil i I I "o, a" "' ""I's' quo a
,-' I'- I I o :M i rn I r.- ,; ,, i z T! i i 1, I j, ,,,, I K OR , , I 1- rep.rarlon. 11"advis cob. an I
i iii-T113i ,'I, 1-1 i"I'Lill. i I '_L
N P- r q- I- i"I J, -,t1% -1 I 1-1-15 1 G I . 'I, ,
a z, I I T t'i j ,, -c'-ni" _--d2!d C,-,,, 51.1 1
ffjI, f""Ti .. y "'tir 11 I I I I Iz rli.--. -rin f I _--, '. ; ", 2 -J ,' I I Idetorminades plants de produccit6n.
I Los imp-r'--I-- do papel de di.,
,i, i :1 , 7 "1.,,I -,,, ,, tT er,_ h i- , 1."t ,ii, ;,"; ,:i,,, "", !,Ll, ,,,r "; firin, y r,.,
11 V;" .ii.a-, , i n I 1, -, ; , ': ,,, T i9
Adla-," - I,, tr--i'- i IT I I ra, en Bixona futron de relative im.
1- 1, 1 -11-1 _T11 tl:_- ri', 1-14 '4 nj- ,, -- -*;
Q'it rn "-'rri ,n, C':, I -, _-1 n, ,,, ---, n- ,I 'i" ", I ... I i : I
Lt. I t, ,,, I , I p n,,- 1, '. gr,!,. .t d I i I portancia alcanzandO en IM HUll
,on __ i - 11'1, ,-, ri I, 1r-1T--1 W zt 11 ___ ", ""T'T, I/ - I Tl" I . I ,I r '-r iti, -,11i 1 4 1 5 - i i ... lads. .6tricas. Loa tumtes priin-_' t' I ,
it ., i , 7 11,' _24, v, ; -, r i7 I 1
tc 'I""' c'i"1q""' '! , - V i I T cipales de importaci&n fueran Polo.
.at, Aj,,-i ,iia116.'. .- I I *,! ,I LTi ,; I __ It.- -nl ., I;- !" ;ir'-_ -. ; I 11- I ; I V-i :i tl, -C.-j
L.U Gcsizvo r-m ,4 ,,, I I ,_ _Tin K,, "'Tit'ata" 11 -- CL'b A"n, ricar! Ila, Irani 1 1 Me, con V,5M tottelados: Cheeoslcna
I -T !- C,- E C-i"!"Dr : iz, :r ii- I'll, -, , -, ;i-, M 1 1 It
D-tt.,-M.- .!r e- i ir
'I I I I ,,.,v 't" ,W, y
!
I- Iz r-rd. 5. 1 1 t ."1-, F _11,n L, i-, 11 i&-,. ,-,,,, 7 VI, qvia, con 2,1)W Austria, con 3.7
adaciiI & 1 Aea-', 1, I I I ra I r-,;lT'- !:_-r r_-- _;=_, _, Ii ,, t, 15, 'I L;'0i-1 i So afta, par .two lDe T, T!aa dl: C- I. de Sam, d. 1. quo se impoA6 4,M WMap tlie ,,, cl ,lia er, ,I I I I I r 1- -i-'r , -ril -i; iji'- , ";, Ii 1,1,dl, 16trica.
I ,rlil Ll, z" It"! ; ,:i i3 -4,16 a a l 1 1, ; '71 IT "' f4 ". -;- -"""' r Adminiatratii do .No C0m;L.,-p*raT Is aeia6n extraoidi-ri. I
1, M 0151 -- ,Ii 1- 1 t T I T _.ll, r
'i Ion cb- , I 1:1 d, !a -, D- 1, "- I "
I I I'- d- lir, pt-1, fri ealeburA dicho organtsum a last tra y media do Is tairde del I
IMAT d, ,,,,,,,,,, ', ,,r I , ,, ,p,-, _T -',_Tz I- I- I : i .I'- I HA SMO SATISFACTORIA LA
'J la Tllhs, I I', "',i %i,1,-,, I 1. i, 1:1 --, 1 "', 11 t _,I 1.% r ") p I I I I M,,-,!,, a -tliez y .utv. de Atiosto actual,, ,,,, su 04ti;' central, 1-talada EXPORTACTON DE CAFE DE LA
, ,,, I .. I n x RENIMICA DOMMICANA ZN
'a M, 'I 11-w. c.'- --, _- ,,d- --'a,- 1" P 4 -X'11' Ii on domacilio, terror pl,;o 01 Palado Aid. site an Sim&n
1, I , I iliti -, -a, il""'l 1, I1la,,aT0,, d riz- ,1',d_, T 1 --7, ,i 1" r. EL PERIODO 190-IM 1
,l t C.J:, ,T L I rr - it , :_ I "', ,, y an Is a I seskin '. lrmar6
dns rl Bolivar .f'ro- arc, on esta Ciudad,
-- vi,;af zlii, __ 4 z ,,, -nr , ,,, -,, ; r Za
iwi,,1,,P.d._ rlf __ ___ i r,:, I, T. 1,1 r, I : I r, "T"', .,I,, v rosolverii nbe 1. aprobacl6n do log Was I gdm par 1% fun- JIVIDAD TRUJILLO. (AFLA).
1. i r- :T,-T:- ;, Tit, -; -T, il ,,, F nTlmri, r, 1. l-"T"t I .. ..at. qa. c I a '11do sktwat orlix jl
77 11-1 _, -rlrtl, I i ,, i rion.rics; de is C-P.M. y se tratiori. I.s do
,_ F "TiT, K'1a7,-i- -- --, 11 I x,, : ee rtf l & 1. R-p4blica
,, 1. : --' n1r, 1 P-p-san Par I .A- Coratjorm
--,! Ti !, T" : 3 tbig,, ,z,-,tn -,, - as I Zaaanu
iT ,) '' T I i_ p to cares daii"
-. ,,) ." t ii"I"- 'n '- n' 72 "' I 1. i I , rr,, T ,,,bi-, Lil 1-- Y par. ,. .blic-16r, uwi., sola -. 1. peMin. "El ,la T. an mta capital, Durante el
I ", ,-'_ ,r,-._,, ,t e_i ,,, ,,, T- : 1 quo tra do catutre a rbarro.
", il C'inl, 7 d, -7dT) a t_- I 1,1t l *4-d," y DIARIO DE LA .,;At !SA, -, !,'r ),, Preatate
, ,!b
i , .- --' _- "" _' t i , ii, ri , to 1. ji,,- ,le.
, _: ;4 _--r "I Ii3-"_ -,- 4' ' ' ", l,, r r I aI :,A; L ,rc ,- ', nwvo, i, a nacyin a;03rz4 a 133,827 Weal ilt
." 2M I- "I 11 11 aw, a qW.r. de Agoto do iri, ., C'nenta y nu, e, ,.
11 ham, :,:"-',_1',iT 1 ,znir-,,, -, -,- 1]- L- -1 O
I I : I 9= gd a as de W4 v". , ,rg P n ] Iiin rr a 1-i -11) ]FIAn ,
'?: Itiztt d-i", N- i In- rn 'r., ,,-rv_ trn -, t.I ZI ttbTl 1 6 toatad-le 972
1, I 11. I P ,,a. .! -1 L.
,, 1 I- alri l.- I V11. i -11 4 1 r ARTENT91
.,, 1 ir AT i '!, I in-* r. !, .1 q 9"TrU6, I on .
-, -ir T;1 71" -',_ ,:Ile,_ 6, -r 11 j t --,i,, ..) l,", ,_ Dr.clivart, m6trli mayor parts
: i -,,, ,,r-, T,!,, -,':,?, Tir.LL ; izi- ; zt, 7-;z:rs dl -ri"'n -IiIi-', '- , , del W6 write esmorwo corre-pon.
( .'att / I ", t:'! ')A5* IT,, L I __= ,/-- -; -J I ..... 'd
nL: --it, !-hI N .Iirr"- a. i ti, lina Iorib'!!" e ei j -11, L-'aMc- I ] 1711-, 11 , I --- I I Hit, c, 1, lint. as Uwdm,
, I I ltl i r. !, - - -,- ', nln- n!
7 ,, l T z N Tfj YORK ,&n2d, li el _,n P,,:,, '1 -_- rr -,, ,,, :- -";- i, I _i '4' ,,, rj, 1/1 L 4") , I -t'-f ri*l 111 ,T ,i rnii n 1 :a iiI 3_- pl ,l!!'n, ,, raj Tml= M __
,
[ 4- - T r V I -95 D9 PENSAVOLA i '! -- d'I C--1, 7 F _,,T _"_ 1-6c l 3? ,, S1 .r"', z-c,11, ,I' IT I ,
I I I I
, I E, t- cn-1- rl .-: 2 '! ii,, t 1, "I', taIon , ,, I
f i T it,, c, Sln i ,,t,,-, d'-'. r,0,6 _, jytF I
I r - I t _- n. Tr .-,ij_, I l,!t_- ? !_Iel ""!n-', v dt ,,,, Ho l ia i _ di'1114d,,4 I: I , I I , ; I
I ) 2 1 j4 -111,
, I P i, r,,K, , , tk Ex'1--gr, ." ,,,
i; -_ ,z a- I T, ,, 7-', in ,I d l ITnr m,_ rn-, K-,, , ,
F I:s 1, ", l I '-?i,,, ,- -, r " ,:I, 1 r-1 G. 9 rr'-, ,,1 6 ii 56,- ,I-M .. , 7 0 I / I : / ,
,_ ,., _. t . I "
I 1 : ,,,r -1 I 10
_- _. ,, t r Ift ,I r.";t- el nir fl ,_";ir I I I
, ,,5
,,,,, l, _A,- If ... I "! I
-, I I I -- e, n a .; 11- -d -='t. pa,,i 4F, C,,, d , 11 1,fll I I I I
Z I 1 !-,i; q ,T at,7IT1_nTr- .',i- '.
1 I "I, 1, 11 IT!!, ra rjn .Is 7.1- P"'n- Mna-h M.chl- T-1 CI. 0,,Si) 1. I I I I
\ 10 '. "'X- cntti, ,,icec :ll -,,ia pa il ,,'.ti-1 rycai" C
Im, I I .
I 1 :,Q ',T-- ", ,im piri 3 ,12, 1T_1 I I
rmia. N i az 1 P-,.-I ; I 4,10 Cv C ,,, I
,
Prcb y r_ I-tlL 1. I qM 8 I C- ,/ENSACOU 15 ""i ,,; ,' ,'-',',. ,' t, P di InL Pid O." .
Y !a purv', 6 dn d ii L, _i. 1-1 I I 'M C'. a! Olin I ,;
pld n ro gvri c,,,,,t3ia_ ; -m'-ft- id, ftr,,M 1,ti ,I I
I __ I I n ,, Iing D- In,, . I 11
: PmOAMA cm "I - __ I 1,iil-,ic dc l d.p.-h. p-s d,-21 li -; ""' P- """ "T-1 111 Ai i iiil,,.. In I I &ALWAS TOD03 LOS JUEM SAIMAS TOD05 Los futaw
I 1, i __ I ,i 1,,Ili lm ,Ir_,, .M=h i :
TAMPA 4, L, I -r-10 11. i. nnr '-, ,a 1-11 C,- PM. I
__ .-: I ,rasklxn3onna a, C'ur,'r Ct b. 7-- ,-i; t

_
__ ------ ------ -- -------- ____ _. d-d rr,, afrlci.,- r-;,i6i,.I A W 1W.L. 'a 6 .11i.""-gi ..tili;,,'-, .ldi,.a,
Ll-rlni d, T-;, '.!- M-l"a, pzc- I I I ,_
NOW VOM5 I .ldrmt dl ) _tt,- d'I kt, ,ra 4ENns CIZINERALF-9:
I lai pr, ,Z" :' ::,4" 'ri,
1"! d-it- ,- R0jj.(),t 'F,\
VAGANA , ", ." JX ) d-ji- I FLOERICO CASTEPM R0 STEAMSHIP M, (;IF,%. 5. A,
) 1 3"'r'--ti-- 'tnd -,- ___+ ; i I, 4 PAaA rUnTETF. ToWono IM-3502 H a b a n a San PeAm 16 I
t """t
la ',b-ialli d mmtin'til" tt ;" -_- !1A EN 1101105.
659 / gm ;,Prit q- ,1,titr, j,,r r- I I :1 i AU A PARA 0,U72M F I J SALIOAS CAGA DOS SEMANAS
I S,,y,,,,, ,, /l/ ,, """ "/", / W i i -La.T-d ,! C,-_- it"".-Q ., id,' I '1: :-TAS LISAS T MME = 75. i
., tLLETAS CREP PARA 0AI M1,MTF_ i
,_ BAN WAVIERA LIM INC. I 50 grow way N1-,',' YV, , ,
Stan, Rodra 262, HABANA. IIELSl PA-0817, 19 719 1 ,.,,I, ;- 'rz.*,,, ,z,, r """,. I I -/> A !I ,,l -.4fl .a x ,
-U I - ,- G, Y,,,fi. I '.,. P r ,
'' 1, _, T -;, ,A, M rruiua 103 11u:003 -- um -
Ima '11 I I _- .11 ,C ca, ,nmr, lr-r I ??ZCI0: ?IA DI-W 'O'Ars t 3 P ._X I
_19 't
ili il ,,, ,, I~, ni,, I i I F1 ; 31 "h" d, CT : I r a 1*
Fli" "'I '-'-4' :10 , I M MONO 1 11PP51

-, 4 1 7,177717T71'"M ,, 1% in PC., '- A
I
al I -'IoF 7 -- "I 1, I .- I
I

RAGING VEINTF S P 0 R T 5 DIAM) DE IA MAR INA-- MAJ M 16 DE AG0510 DE 1949 S F 0 R T S I ANO CXV11
I -- 11 I .. ,
JIM VARONA Y YU-1VO RWAS Sl ENFRENTARAN ESTA NOCZE EN LA TROPICAL
-,-I."-,--,"'...- --- ______ ".-- ...----.--- .- .. ,, --- -- ,--- .--- __ I~~ ------ __-__-_4-1iWeVa1(fivja(-J( jWefldt')
i
El DIARIO en los deportees I ,
I I (6 el triunfo a los C"banW
1P -Noliciario de todos log inartels. I I
I It -No habri divorcing en las Filipinas. V I ,tli 'rmac; Ttrl ,,.I, !, ,,oa,- enlre Sindklic, (1 n-'Wg y
.. I -Despu4 de niedirs taiglo hacienda reir. i Chlrlt cll-jhr. F", '" cQgi&, do Scarlsors,0,t Iiii
I " "I I ritron 1w cuiam", 'Ti, '. ., I',, Ulrich jugairi abora, D-t"ll.
I I Por ELAD10 SEGADES 11, ,, ___ _____ -
*,,, i'' i ------------I
1950 ol d;,,nc;;. spiii Ilbrhd. on )as Fili. rin. h,.i,. quo so nereslta Para irropa"Ar ntr. I ;, ,1 , '.. .. I
I I -_ -,
El" 4, , __,, It
,
pines, De actIerdo c(Al la le-s existences vol, EN LAS GRANDB LIGAS
o- 11 ",
.11 "I ,tillill",,;,,, ,, ,, ,, ",,iI flltlq ,
an es, pals, solo el Adultvrio palede determinar ,. ... I'll ,, .I
,a e ion licita do Ins, cbIyugs,. BI ( dingu M ARCII a toda priaa ]a org.ni-iiin del ho- I ,* -, ,,, , ,:,O.Ir,, ,, I", :,I! !" 1 1-1 f.," -----arar 'i art. P,6xwo. men It, al compa6ero Nipso, que he curri. ,, I I I , , !; 11 711 46., I It I 'j, ,I r"atod. do 1". ; ,tzosl
in", I'll I 11 ; ., i ,, " % "" 11',',i.I ",;.',, ,
I.- tie el dn ,.rl rt!, r.1.4.c"Jol distanciami-to Plido clutuent. lifi.. on el ptriodismo. Masi I ",
," I I I .-. 1-'(!,-H- I 1:,"I"',
It I hombre y Is mujer on Iris casoc do inside, ol.ro: media ttiglo h-wado hum-Tirito- T tt.rti 1 I 1,
r n ortint a future do utudder rbr, -e que I ( ",''i-it,
lidaq comprobadit y on Is intligencia quc ni e I 7
ol, ., Ill., contrary nupeiss niievarhen andar elcespiritu de Im que, comi, _1 I 0 I,, ;iMin ,I i,, ,,,,1,-,- i i,- 1, '' Polka. p 11, han I 11 ,il I s "I I~ 111 1' ___" , ,, "ri'le6m)
,,,
te. Oto ex!rerro do 1. ky: Jos di,,-i. s.- herh. ,eir tanto a expense. do r-l'til -- %cA I ,,,, ,- 1I -]W,,,I A, 11, -I-1. I
,, , i ,., ,,,,,! P"rt,- j,,- w q- ,-;, ,, 'i I ,,; ,,, !,.,,,
... joros r do., nor p-otia, u,,- I on hs )tumor on inedio & ida, Sc ce 1, Tt I 1 71, ,
Filipinas, o'll-'an ;, -nidol, on Ia., i- I'5(it ,..p - to r-l.s.: el do t ,I ,, "7 "q, ,, ,', "it i Vunhis"' I ." --- 'i i " it b- ,) i , ,,,, ,!- P""', "'.." I -,,-, ,,ii .,
lvgislaciIi doxas protests prr sin titizar las manus, Gar *, g ctj :aii, O, i I I P"-'j" ,,, [',,i ., ;,. I I I ,,, ,i Y- i I It
d"orttor 'Jilo i u I" ,i I i In 4- I I I , ( ,, l_- 'j", 11 t, I" I I I Tl -,
,,djdsa por el son Ile iI Son Re-ri quo d"orili : .4 I # I,' tt"'i", 3
B-obo, der 'to I 1 1 il 'It'l. -ii :,I ... -, I I -j
Universidad do Nl, ,sl I T,,b.,,sl 911ndrs, QW7." R, "at. no 1. i tif t-r, 1,11i, '. "I" I I I I ,, ,,,,,I tz 1-,, !, r ,,,, ,I , ,qu, ,, -, ", it I 1. "Ar 111. I __, !., F I F 111 10 1
d ,, 'll""Idli lt"' llil ,v anv 1trasirit, ,; F , ,,, m I 11 f 9A itp.
Supre.. do I a a i : b" ,
', , "
I I I ",
Un psiq.iRtre de Rrhel]I, (USA hil pirer.tado corner fi); 'c, ,,, j".". ,,ir,-'-,- 1 I I A I I. Illt
a Ia$ inatitu t ," I (;--e,, If."'; ,', j ,, ,, -!,
clod , 1"'lltess el ,a,. d,! 1. sofi-, --1q.il , i i, ,- ,., --- I ,- 1 v-- 11,11 11 '' , f, ,,, ,
I
Emily Nltrtori, l'itrad. ,,or hildi. dol hiponti"n" do 1. "ta, , ". :, , ;, i i -,:, "', i c I t:
do InAs Or nur- a6os. En 144o Person, I 11 , 1 .1 E-. I: I.' "I 3
1. forma a, po do s. ,no Ia nin nt, ,,,,, Ioilicull- I, t i ,, ,, I -1111, i I I ",;I", ,_ ,, ,:, 1 I I
; 1, I 1, -_ ,, ,,,,, ("-,", "I lle ,
bliti hi. an his hitsu p,..Po nombr, T- Ito he 4 k ii -, il-, I 1. I I 111 1;, ,.", 1.,-, 111 11 ... 11 'I'll I .
tie dorn6ml- i.t., rosidr.- i I'r9,11, 'i ,,c, '' i ', I 'i 1 I , ''i, f r'' , '..
on ibA' po, ]as I,, I,., I 11 I "!""", -,'i'liI, il ,, ,,', :tl ,t, tt
c.puba pill 1 1 I I -i -di,,-o, ', 11; I I 11 I ''I''
file irtemlid a X.n h spit o" 1 ", MIII E.1or. in," z 1: i, , : 1
'n '' , A l Charles Ello, -- rl ,,,, i ,,,, r,,] .... .... f, ,l ,,5 ,, ,,, ,,, ; ,, ,, -, -, g
,I. Inere,- 6 I, i , 1, C.1if ... n ., qtll I ", f I 1 ', ,it, ,,I - r,,, ,,, fi,. 1' i I 1 N i" 'I
,,ts he,, I I I ill,,-:", ,, 1-i"": I j 1, A ,,, M r.
q. Ia dilbon -- " L tin.hro a. I,. I I I I I 1. 1,11
llntld VAller, is. i, I 1, ,,, I, sus .JoF, pti, t i I ; v, ,,, .i,,,, , i .
I I
-Ja-lnu c" "I, Ile -p-it, q., , , , I D',,bl.- ""i ,, ", 1, "' ,
Nlo;" I I 1-7 17- 1. -1 ol.l.... IT 1- 11 TIT do ,,-I,--, :i '11 t, I 1:111, lt I 11, 11 ,- ,,, do 2 no, I I , I i ", I ---,"I idi- 1,,Il, y "odii.q.. 1- 1- ,-'A_ I I I ,
Elehn(w a fic 91. do in nitt.I. R, , -.p.ii 1 :': :
,,, ;
j 1 I I I i I 11 J_ "I 11 l,
1-0: E. South Lyon, IMA ig I I I I I'll, I I 111111T- ta litt-t,, (I'll, re 1. No 'o.- .I ... I.,., .1 1--- ? .1 ..r.x -11, ,, ,,,, i"i", ;- '': 1 -,ii
ploo '. usti, ol tralhaj. dr,, .it,', 1, lus dl'"L" V ,, ,,:,,,, I I. _It 8, 1-11-i- Y-1, A ,,I ;! ,,, ,, -t ,, ,,,, ,I q- i 1, lil, I 11 . ,
'I, .th. or , ,, , I "I'll 11 I 1"' I .. .... ---- ____ ,
I 'i i! : I'l,
t" "' ,tt,, :,
donti, 3 ." I I i :!;; , ":: ,, I'll, I I I ., 11 I l llt ;- iij,, 'I lii, "i ;: ,
do III IDblatlitri Par. hill.r to 11; I I i "I -, """', "",
dos III I 1 ,r,,,;, j I ,- R, 'r I 1,
he or,, Ill, P,!.,., q- ,, -1;>n V, 1, I I I., 11
Ilole, nor hutsm. Alb- ,, ,, , ,i&,-If ,, i'"', -_- 11 I "I ,, 1z 'I ,
it" ,I.). Par. : -nrfi il"I'li, I , ,
sit'll. D udo"', hm 4 typo el lso,,Ilm : ,, 't'llb'
tina -arisit, do 18 lillade, ,, I,, _6,, ,,P,I .i6h ,' i "'t"; -",- '; ,,;,, ,, RESUMEN DOMINICAL 7f 1,11'v z " I ', ,:. 'I, I'o',l1 kWX'11 Vitt MIT
serii rl pr&xim(, adversario de R.v- I 1, '11 z I ,j 'i" ,t;tli, ,-- ,,--,", ii ... ,, 1",
i ,,b is ., b, w P -ii,- !o
"I I -son 1 , I ,,,,,, ,,),,,f: 1111 '. I
v 11 71' ,I ) x ,5 1 DE GRANDES LIGAS ,jq n 1,73 7? i F3 N ,, ,! _, ,il- ES 11GAS
Ia pelea por el rampeenato m..di.1 pt diii 14 do er -, ": ;2-i t ti n lk v , ,,,, 111" ,,, ,, i,, !- f;ii,-"- 1,
al a .V teh0l, B,,.: 7 ,,, "', I I i
% 12 V ...... f,-.- ,W 11,;", n"" "","!-,, t, ,, (Ii 1.)
welter se, Ilevari a ealiba ell el cuadvili it i i' 1_1 I ; 1, : --- I I I "
1, -1 "n ,,, 1, ,i ,,I ,,,!,I it ,,,, I 'i
.1.1adison Square. I Los Kikiaos ttritilin I, -to sifira, y oo. tit,- 1: i I I !,;ntl :, I f-- "
I I I . I I.. _)S t () 1; I 11 11 i t"', 1 IIJ ON RICRNTAN It I P 1 i,
par,,, ima ,orrida burs, Is. r.1 Eiu.dor, I, ,hro. exostil, I,[ e,,,,pr,, I- 7- H r ,,, --] 7- , i 1, I , "t
aturalmente, he quedado on It z1- "17-- '' -1 -1 I 11 , 'I I V-'t- --o I , ii 1 I "I', ii'l lli 't i,,7, """'ti :i,, i'', t -'- (12)
1. i t l:tj-, 11, -,-misa Mw ioor'., I,-, q., ",", 11 ,,, ,g , : I 4 ri" d I -1, ', -.N , 11, ''I ,
,,a, i, _, __- ,!, _, ,,, t-i, ,,,,I,
p.r ln don qua ten, el tN. ,, -, I -1 I I I :, it ", , ;, ,!il ) -, ,,, ", ,11,!!, r .......... I lt). )
de destIre. Lo populaces ...... I'll 1: 11 -1 B-, ,;j i,-l i ,, n , , '_,', , "-N ", i '' N',
itr Ill, festival on Mixa Ia, itp-bid. )a 1, -V_ -- z : "t)". I I I -1 "- r '. I I ,, I i ,__ ,. "'_i_ 4 _-T1 I I I ,, ,, 1, i , z- it';j r,
ich, a bone_- 'Arut. I I- , "'i, 1 d':', ,, ,- ,, , !", F:-- -, -i "t ,,,i,, -; ,, (' p 1"', .4 I I
victi-tot del .i-. %uto he rostad. tant.a ,il,., EI Pg_._r,-, i _4 I I I I , ,,,, ,_ , -,,,ii,,, ,- ;- !, f, ," j I ,:,,"! [,, ', f ,,',,",' 2S "'11'
-, I : I I I I ,i - 1:1 11 I- ,iirt,- d- li ' ",'- ,:!_ I I I 111,,11" ;,,' 111 1 o '! 1. .1". 14
herm na Rel:,A blica. El 9tsto or dc vera, York desde Isle ha ,! !,',,: :-- _-, , I , , _- ii )11- ,01; -"14, r 1 d,,it,1,- ,,I ,. 1111_ 11
enaltered., I. siguhi una calopaiti, & I 7 ,, , v 1_ ,L 7_ 1 7- a -' ,,,; ,, 4:0, 1 '11 11 I -1111 1111 ,- 111 11 '11.,- 11
I I I : I 1 I -1, i_, ,,-- ,-g ,'"', I" I Iirll I I'll', Ili V m I 11
a- I rl I ': hids, por ol plot,,, s,--_-t r 7, 1, I I I I 11 'T zj, Ai- :,i -- '1- , 11, ,I i r""' '. to 'If.bnrill, '! C!"'Irl-111 chermes
,in. 1, I I i i- -, I ,,, _,,, b.a., r
y Benny Le ,it, Los jrudh ---- 7 4t,-r, ,,,I r6 I I 4 zi, i li r -,7"iI 1" 6A "" ,
UANI) a orconst, ,IM6 I I I.." ,_ I kl , .,taZ (0-3)
Frar4 11 I '. 11 11: I -11 "il- i 11 i '- 1 3, 1 o', -_ iu brai-i'do Sao' .h, on .,g
feltaban tree ..it. : Ia n I I -i'L i 1, ,,r "' d'! i iii l' ,, v a. timbo.
parts que cull',_ Is I "I I I I """ ti
cien sites de cried, fallecio an La Be- o; I '), ,,,, ,,, Diltilet (44
Pliers r g.,-, Fl_ "I -1 r I 1i;1 1 1,_ I 1, 1 4, ,,. if, ,i r"t'l "'- r',111., r z;-t-' ; d0alt ma- New York en 'lamlont Hartung (0- o,-,- I I 'I be, do 1" _r, 1, I ente"d. a - 0) vs. Spahn (14-0) Nocbe
hare el seflor Carlos Rivera. Desdo los quin I ii
lce 1 1 __ 4 ill-- I I ni -o"en- Isu 11
A I hit Ito, del 1. Brook
it empe7.6 A trabajar on "El Estribo" Alma- U E', -- I 1-c- 11-- I I -, I I ', t t- bmlv- : ,on ,' 'o- ' 7 At tempera ., --- 'm bi
11 _, ,,, 1 "' Is a I 1, "A. 1. It (13f5) vs, Nowcl= (11-4). X,
c6n'de pielt 1845, C q- _- -_ ", -- I , I I im i.t'- 'ad. d_ t ,,-, ntlhl'a 1.6 "Al einlvll a.
y talaborteril, fundado an I I 1. I I 11 I I I i,
-11 I I rol ,
Lo que quiere dee, r Que durante ochenta I '- i,- -,_ -, 1, I 1, _1 ", 'A A e II i, to it .1 re,, ',. T-.11ts Ig IP--,- ele
anos esituvo an )a n6ixt it y citio. : - I _t I - ,_ I ii, i,-, ", on, i v, C,711, 0, A. E I ta"Ele .,I,. P1111 -11. a ..'III- I a I i, I a, "'' nijge M,- li, %, 1 6111troi--I LOS $Big DE LA PASU
I e ese -thrirtio, olil. pag. :, : : ,,, !- EI IRK 11 '! i, 1 -- 1
I r, z I - - EI, -, die
"te;.Iln (He, a largo tiompo I 11 n 1, I I I I I - 11 il, ;, IRet;r1."n. 2o:, .. : " " il ,I, P, dthlaip-,61t, ronslituv, un recited I -, , -1 I I I T I I V. C iL U. I I "' : ,t,, :, i L" .or. .. f. InIt en ""- RAirlos. 110 4W DI 158 ,No
,it ,a 11 ime'. y Val li ",a .6stalls el : 201
'."I -ega. robsba el reti. .) "trE -,gr ", , i I I . i -1 I I 1i -1111 11 3 D D 7 G 0 hit del triunfo., 'i Kell . 40 74 JQ 3,"
h,,Id .1 lit I rcie.to batalla, d, gangA,, , I I 1 4 j 'I I I - 11-1 ,.__.A,S,;_ , I I grade de W'Ul"" 114 414 115 14', .Mn
it _1, '' I P I c I !_ I I I a a a S"ne d Dim.ggj.
"lloso ell I I ,I i rnll_ !,, . I 0 a 5 It 6 It .... -Z'olIl Xh b'.il in
-_1 i- : 1 I ' : III ,,,
do Chicago fillu- Mlokey Corr, I;., ,, r,, I I "I , I -1 I I I 1, -111 I- , 4 1 2 2 1 Nd m , .' 51-ghte ,,, 1, 4 INS 3r
pugill t lr'i.n.l. C ... it. unto "n", p, I 1 I I I ', ",91,W ,.o
d a i'so I ", I I o I i, I I "'I I :T_!_ V, I i :15 mm%-z L.V..;... no habrli M-'al -317
dill. tol ros, lentil raprturbad,, 11 I I I ,, -" lii, 0 1 D 0 D d fi ... d paud. T
ionto se,, lits :, """ , ,; , I 11 'I'll I I I i I - , ris trio,,
tlide.. mental c ,. i I -1 I 1.11 I It'
Los I D 1) I 11 . . : 3 0 Pttersburgh, re.
irduidos on %hospaill de Manila Z, ,,, 1, 's, I 1 ,-, 1 o a 1 I 11'1" 4. 'Ir : 'I r, 5 r, 0 I 3 ifl ;u%, diohh 1,a 9'skams .1 23 Par.
b I ,,, L r,- po ,: .'
; I I I 1 i); 3 t I , , , i, . . 4 0 1 4 2 1,jo r con el Miami Bea.b,
naTon ruandou a informaroll Que I a',,,R i 1, I I : , Ilj 11 ol.- PINCHO 6UTIERRE7
ti uladarlos a un campamento Irish., I- 11 11, , :,: , I I I w ; 4 1 .irly, I 1 5 0 0 4 1 G ri se edA preparendo Ia exttirsb5n
-Dparon y ills ritcesano captil ral los on ", -', Ir -1 I I I 6 1 11 .; ,- 6 tl j ,2 lii- I ltadstr, P . . . 3 0 1 '0'd.- ',' Il!m""" a,'.N "R. : ESTA DE LUTO
mnia, Ile 1. Ao ... E J.rdine- ht , Sl, !, - ;_, _: __ I I I 0 1 2 1 ', I -1 2 21, ,'.P,,' a 6. -Iaho. ,. I.
-11 I 1._ o .S K ril , Id 7 33 16 2, diguez a, I
-P I I 9 I "
I I I ti I I I A--! p- M It, rh a) it-, n road X.:
jrthirov qIe Irl't, a CS., pe'. lt ,, i,-", " L- I I I I I I ,,'.1 Illattotir WIT,=
dirle, a I,,s dileft., ,1,1 I, tjb ,1, 11 -' 1, I Cis- s.d iran, BOE;TON' ots par. 'In dos d!#4 #* Rodtad, do .,.
Inendatt-rs t'p, I I I 11 I 1, I ''I 1 Irld" I'll mis querldos,
1, -- I I V, C, H, 0, A. E, I -- sh no. d,,. -1 Is bordsolm Ile.
11, 1, Tar~ I'L' I.r., "as diss tie Itatell
-, -h '' ,. ,. i'l -11 I I a se, .dc J6,d ,,shrr .1g
"'I' dol."s on "I : Id -_ -,
lilrl F. Ted Aviv, Il'sol, ,tr, I I I : I I : ,i 1- - - - oto'. do emu this, Ur
"PtIto cr, 1 5 i 4 It .a .1 =dt ari. '5, '-, ','4'.", ,i '
do ,in. ,iud adgrinca Pri In -I'd 11", , , i- I I I I -'. a a r s. L- iMoIZ.14% -.nte Callow,
11, ' 'y g 1'- u his ... papit, hi. m : ,. relIN IGutoI I
'o I I 11 I , 1-1 pltner ,, I -1 if, 5 (i I el tollifentr A-W& 0. .ads. Luh,
This, its vuat Monti de 6, a , L, I ,i 11 -, I I ol lail- '' I I 0 00 10, P. ;a -PI 4,
acrioniste I I St ,,eltI : LAKIRLA14 ,rext ( -It 1- 191'rD.niol Aust, ., ,t I 7- t 11, __ I I 3 6 I 5 0 In
sal6n. Lit oillo a pelicula ii, e st, 1 ,- ,I I i:1 ol' ', -' ." -prosambiti'as tie! P glh- -1 5 ": :!, i :, , I -1 tielic 3 0 0 4 4 0 haL
In purve verah5n Ve Hollywood estarzi ba .da ,i '-- ,, ; ,- -t,, r ;, i i ," _'i it, u i i biul ii, C I 1; ""'t., r, , 4 0 0 8 I 0 V, C, N, O A Z. II'
un librato del autor airman Thomits 14, 'i ,, -_ -_ -_ I 7*jhg '1%,, go' li=h-ok, lb. 4 0 0 7 0 - - I No hay J!r- Pass .Ulg 0 &I.,
, ,:, C ; i, i I I j"- '' eg..4,,
I I 1 4 2 0 1, %vlv C ,fnbil, 3b. 3 0 0 3 2 0 It, N, 5 0 0 go $W ex pirrd, a unts Ing.
; F I "I __ I 2.cl is'li,
Setlaugra que el Pr6ximo "Inso do p.b1,,,I -,, I ,, ,, ,_ 7 'j J!' I 1 2 4 4 0 tIZ ids
Id ju, _, '-,i ,, I 8 'o ,,l .-
doe Ileggri a olento eincu-tc, ci ', ,_ t I - : 1 6 _, i_ -ot,5 .Q h- : ., : : G%'...
floes de he L ; Z Ma 4n, . , I 11 11 0 I : : 2 o 3, 'a a sm adamigner 1. arista Lotj.i. y a
_' 'ji i,_ ', V,- i "r 2 a 2 1 0 -, -, i ,' ,,' If A : -, i i -i. to d pti. C-0britz, . , 0 0 2 5 0 a unir rruesbas votes Jtrvletnl jiar
Wattles, Los t6thiew atribuy- -,_ "- _' 4 A_ Iez , i ,:- ". j v I I I I 1 4 2 1 5 0 r,
11,13, : 54 0 0 3 I 0 Qua Ia M19alit,161% P,.Pn-l- -',
.17 que significant un r"ord, a dos ji.! ,,,, %--Cv .. .- C: -, pll-_ -:_ 1-1 I I 4 1 2 4 1 I, : ,I-" F-lddy Hutalei-t, - 0 0 0 0 RI - )k it ..
Frogiresor de In medicine I I I I -1 I I I A- -i '-, 'q ..item. Par. .. 4 0 0 0 1 0 4 Id
d, r1fisille"" Pro' i-; I ,,, - It r y . I 'TIo pallarls' 41 clarshO. qua
dog PrM_" 'L_, ,:_- i I ,I Total . . ad 3 7 33 14 0 ,
-1 I a , 10 2 B Deal. pts, C.acaim an ej ]to. , c . I 5 0 0 , ast" trariets.
I 3 It I 1 ir 7
utne, I ; i 3 ' g'. &I D-Iroit 4. vio,,, 7 ,,, ; I '.' I If
Europe_ So exPlica que hatya orodi t ,,it I I ; C:O.t p.r Dobseri to el Jill, f 2b. . : I 0 1,
il , :, I I i j -" dor 7 -tr* s tr"' "- Washington , 000 ON 001 01-2 4 'T, 1 . 14 SO 10 I 0 I se verillcarli IoT parI
dolor Ia tragedia pilderid. poir Y-i-_ I I ,;" -, 1, .1 I I I tlai Ile e. .dt.d* 1. Ile' B -- ti- 'f-. ,!, ". ,, _- i ,:, I
art. de, te.to. radio y ,in, q.i, i ...... I I'll, "I I Ili I I I I Boston I OW 100 OW 02- r"i, a. Its, . 2 a 0 1 1 olue 5 chl 706, entre B y B;Illoxi
-, I I I ,
11 : 1 i I I '- I t atlas,
t.rt" 1 i - a. :1 zaT.11 1, i-, -, ,,, I I 1 RlN lillahi. _! OI J.' 1' llj. iIal ToW,, , 37
,,, lifi., do I, i.nf.s y de .. 1, I F ,,, I I I I _g jelj ,5 a 1,,,, 21 is
'inernatilg ilia hla III cl__ I, I I 11 ,rafo ri tie v, i I ." ,- I 1 z -rd- oirli! ,._ I-, son, 1-is, Gendman, Dfinall I.. Q.r, 'kAVANA CU I
P"o i ,, I, .1, oe, TRAINS -ha s on fu6 d--dt, p- I., 11-- : n -11 -1 I 11 I I I I I I , Jti k Grsh '%, 4.dit ,,, Iiiic' Wuhirrgi., I., But.. V. 11 01 A. E, 1, ,
-',ibid, I .I, ,' -_ '?- 4 Eta~ P., hol., HITIlden 3,ep to Zd6n, 1
to outIrr.-M, "MI'Mr-1 ... .. --- , .. ". ", I I I ;i-- In r P- I. S '_ ..t, but- 3, D b;o l.PO-- ,Ilt, 11 11
alm.s b.e (lin, q'ite- I _--i I I I I I I 11, :4 1 5 It 2 3 a 0, :
-J.tI 1- D.dg- 6. G.ro b- 11-9l, Pstdib Hull- Gomoilsz,!,t : 4 0 0 5 0 0 6
I I 1 il rrn L1r1iVo ..i"1 .i D i 1-11 1, U Boyv, Fauro,16,111.1: iai; 1- o a.. l 5 0 1 1 1 0 0
I - .", "o-orol, 1. 51.. In st- .. Tinhie: 2,22. C I= : I I r I 1, 'a
; , P ,,il: 30,619,
,I, ,, , 4 c hnenlui _'
,L..i, perdia., It., . 4 0 1 4 6 2 1
i. I a,, r3 Fttsturffb,
R egla vs. Ballad li y Valle "' ,c -i -'t I -,It;, , 2b. 4 0 1 e 7 0
i MIRAMAR FRENTE AL I I ,, I 0
ill i I I I - -
jo ''I I -1 1 1' I I I ,_,-.,.,-1Feller super a -IM"I"Irs', : : 54 00 11 00 02 0 1 It
'' I- 1'. -.1, J
en. gran evifi o' SANTIA60 HOY EN EL royllro m frio --, I I : 11 ': I I I 1 sx z 1- ,; il; I 9. "s t'ho" tie Ios T.titlt 39oj on 16 2 ,4VA
__ I ,- , 1*1
--- -- I i "' ."'n 4"ag'all H N e w house Lakeland '. '060
1'._""TI.', I I- 51.1 5 STADIUM TROPICAL I I ,,, I D-V- 1. ,.Ili la;_iT ..'an el jue-I H. Chb.., . M 01-1
Troy rnad-, 11 I I ODD OW S,0 o" , "I'll,
i o ,, c oa I I , ,,
di, ,, , ,,, ,r,,'Pil .1 ol I I I 11 I I I 11 , I I ,:1 V, 1. .-h 0.1dadis or ,
J- I 1,14A INTRIVIACIONAL DR -,v k
se b 11 , -- I ,, I , , 11 - -1 "lit 13 hits do itts ro.pj
11 ,'a 1--ut, at- LEVELAND 15 (.Wi.', 0 al a". rd -*,
', "',-ndI-Io Is all, ,, a , I 1 1 r L 1: ,:" I I i Led Indim (lei Cle t reantarla, 28YADLA ]FLORIDA i,
a, so ,, , ,h ,, !,," i t-,,_,!-, I ll ,f-'-- --- 11-1111- 111 11,11-11,11- "I --- si ly: Cox ties .eroill-.Z D.. ron nocho, ,s.w trial
,m i I or" it"s idnol--t" I -1-1- d_,, T ,, ,' , -i_ 11 f It i -A ",lo" 1i:1 11: 1,1:1i, u .t.rp 0 DIE LOS OLVER N ,
I -1, .Irginathes _1 0
I-Ile,'. 'roil rise .,I. co, , ,,, , , _i,,t- 1,- cfi ', ,"ntr,, 'I I_', , 1 r ,,,, -- I --::i- ar, or. am hoist".. con Pionatil. al Dennis 6. F. A~ Dill
-14 y .rditt tie 1. told, y ,oftal. ,,- b- 1, ," desta-d- Smo
N, n At __ , 1: lacl(m do
,,I -, _1 -f -__ Kew York Gigainit.,=
of jo'. lt 17t _, -_- "', c )n .: bU-- a ... 4 W'L.' 6c H", T I.iin- y Kl k.l Arnals 7,, ", .ujal. , PL-di- Bob I .... SCbg 81 4"
'd : ,- I'- it a. !,- "'t, o", t-2 '' L' - -11 ': 1. "arat .. '. III 1580 5
wih I,~ ur'll", y co-ye ;_ ,_ pall .d. Csg ros Is. n I.
n ... t.dr,. ., i \ '...V oill.- rl "Nalm. mottvo Ta
,ad. on 1',ii -,!, srts I .
, , po. on o I- 9 1 o dome
"til w!.eurorrtt -'.2 y 7 I ,,,, IT - ,I run ;? 8D 60 .535 12
Rgl. B..t, -11 ,ii- ,_ t, u ,, I d. dob . I., Phil- que ?.-16 I= Beach : 67 so .3w 12"i 11
n -m-die.jr I 4- 't , 7, ", , __: I I Il k I oog ,
_- -- : '41 VITIOW -ons' Weat
al pnal vlouslItYn do Is titcdc. I "I" ',gj Ii,!%, ., __ , .he ...
;Z 11 ,audud'O. 14 12 4 6 I
"s ,n,, swl,.ei.Regis Iio, Puii tie ,u vetmla table III je"' I "_ "' So Z 251 !
Its- A unt) de I-s oltstm da t.rsd. ;:-' ..-_- "I
Tried, on )a .,loan. m.d. .a ,I- cl. 1. ) -- -ljs,,-, -is n-he I: ,,, ,- :i k,,pzltla 1- I Is~ X-I., q.e li.a6 I,1 -time- L. !.. I 2.: it 'Lakeland 0
I camlimnatoedc line T Lar- Jansch, que gat, el i,. Lake, .. 5 0 0 3 4 0 St Ztersomig .1 ". 10 13
I u , ge I
lo"I'll, I'll, a, ti I t-d- eb"I" u, h stti,"J, bn
1. 1_1_1. ,_IIir ,!7_ Q_' ,.to s '"tinne dt, or "'o! A" i; T- 4-M, au: i,-- tumitf rln 's'"t, ,.mr,- Mullin, ti, If, 5 0 2 j) 0 0 Hoy he bay juagas se-warliss).
... Irli 11 1 4 11 .,g. III, 5, ,', , 'J': J-- P d 1+1
11 il"J"o,' '. I I n -, : P a e f, -!11 : 11 A v I .J , I I : - do "g.w .r 1,
is 141t y d, ,,,,, It,. .oI,: mderm tie 'r ii 2 ,,ch .a- P., 1 (B) 0 "I.Srad.
"aln ., ". A i i, ,; s iss nn-e culthdo con A;,, ,, lr oi, ,n
I% za- 0 i ,61 -, 1" -Irf 1. '!- Ii ,i !, ,-r Gr( I I
S E, : 1, A o 0
ol ggntd, jt, ,. , ) , i i, I : : : : it 0 0 0 11 Cuba., 6 Lakeland I t ,
an 9a gano w 11 s k; utletto z -1-11
4 z I I I~ R- I d c", 1i Warta. rf.
A. ..i. e, r, I , 1, 1, I , forenidt) P01 I Y Val 1jo ... 7:1 dr. 1 41 0 Torripas : S F b&, D I
1AW en",% pnrl, ', ,' I 1 - (,,t e i'i; , 0 P, Bralth =
I "r- Peru seller d t 20 !I cC,1tIa, i 11 dlbl --t11:z11 I lr M $h, I 4 0 3 2 F.
Anb., in -ps ,,,, t I 11 '!i
", I I ii I ,,on qu-, i '_it d' Cn 4 -_' "; t' R-bloso' 0
I ,I', C no "j "I' ,,,, '", -' I I , i I , 4 G 0 1 1 0 Ifflairshu Iscat"i 11 Miami
'_ n g- i'. v o, -,t z- dest.'c'i 0,
I I i ,Ill-, ,. ,11; "It rl,,,c ; A it t-- 1-111. It, 12 "'.d_ K'.17- It, 2h: 4 0 1 Ia 0 0 S, 9do !- ,rA- = hl :, I A out Ir t.- IF 1. B , 21. hang do I..jtu:r 4. I,;
-7 , I 1,! y P., I iosC
IV i d' I. Ilid , III or 11 0
jl il- ,i .-!- t I I-,',, ,,, , '. 1 'v Irl, to c 411,il ;il 2 0 a 1 2 1 L I altmd .
o;t_, ""'td. Yu- i'll, h.perni I, . U, r i 1, do Vjllil,,tIll e ", Ill-, 1A, Lvl a I 0 0 0 0 0 szx a MI
i ol P-11it'i, tie 1z do ; , I Miami S.
dhe r 1 I -o-1 I i", d .on. is 1 3 0 1 W, P Such 5 F. 'd Ad d.' I
I I ti, --_ !- t.-i'i- I I I -_ I I -- v, "'
-i- I bj%_- ,
"', I II -,,h v I , q :, , I_"' ", ique IVl: tl ',- : Imp, -1,: I , I fil I" t I,;-'hou4o,, P. . 3 0 0 0 3 0 T.opa 1 3 S PeterltbllZ 2
r, I. Ilaran. do $ 1 ,- . . . . . I.. -1 = -.t,..-Io;I ,,,-I al
Ii. -1 I I 1, I ,,,, , : , I I 11 -
-;o I , 'k,
", : or , '-- #riull, 1r," 1, ... .. .
'n, Ivs-8-. 't' 1, 1 En d r. I i ,j;ti y I. evitaolim do ,Z". Ttotstla: 3 9 23 17 2
,
1. I
i cit, da)Aron ti;n j c" 11,11, it maturlm ,=E;v0AND I Eliminacionea de
GuardarAn un ininuto tie 1 VenciI6 Jobnny Paline th,_ Y ,it et I V, 0. It. 0. A. P. I A
tj all puea on I I -1 - - - nataci6n infantil I ll I
Teb,.1 Cilreag., t;, , I i I 1 Ve-tvieron lot Pirittag a all
silC1160 109 fanifiticop, por I ., quec j
por 2 golpea a Delill'a .ue.:, Agitiat' in -- I i 5 1 2 4 0 0 .''
re seaun -_, ,, 1 ios Rojog ide Cilmeinnati E5che]I',1,f ' 6 1 1 S a 0 del Big Five, hoy & I, ,
.11. quin;'Is, 7.11, a gano I I 9 E I : : : 4 D 1 4 0 0 145 Q, ,, to
I .! &, \ ,: -, o iP
Ia nicierte tie. Babe Ruth CACiQ, .g.t. M ,t:-,d,'-itP._ -Ali, I __1 Bmadrsu, .. 4 0 0 A' I 0
i I CINC114NATI, is Eat. tarde, to do a 1. tres
tut L.. I JnhnrY Painter d, 'llha Jimmy Do. I CIESTERO, '. -- "I ileat. Iq (Alsi Raca% y!ji. -, -, : '. 'a a" I 0 = 14tiAcT N.A. z 't ." ,, .
Pittsburgh hicitro', X, Pook ,t . I 0 1 D a 1 y :1.1a Zcili! e x- ,,
Ii YoRK, I P", d- a. I,~ P.r To. p.- 1 ___ I .1 Los ot-wi del del palacit, do his, *P
1.1.1i ... do) o's"i" 15 i l :' t J 2 I
It ,,b.11 gtalld.a un n- olivritnor pi.tri. III: 1. P-tid. I'ROORAMA rARA HOY I "I, r'lly ,to natto carnsoils, an romachmse, do h.%QP15A firt-til .
nint.,, d, c , I ,_, , ITCr V r, r . , 4 1 2 I I 6,
,ylm,,, -_d,1I I iv
Tod, to., pa- trial do 'MmPtolet. onihIbill" It rS lantm, , 11 I nst. an! ,a am- -11
on I I I V ,V ,
n U-I'l- -.19 H I P-lo- slow on t.i. -I, Yat,,.,yVV.9q center lt, Ilor, ,,.,,, ., : : 3 0 0 7 1 0
iblit 17 on I '_har r o T.
,,, ,. P.r!,n,%. ali:o_" -tr. R- ; ., 4 o I 0 1 a ;",Jid d. r.ti.' 11 tanq d.1
Q'I's dr I., F. 1 In -Ii- -1-6 .1 ll,, !, on III so I, BA111,19s, sttlb & A saca- tie 1 ; i .. ',
1, .1, idn crorgel P lj' !V.r nt to. ...tior,6. do ravt $ 1\
,-T -11 le R ,lon I cllitdro L_11 1 d ,' ' c '.'r1I-doI14-d. no 1-1 ". *"all o" ouro. i Is, vote a Im, Sol- 'h;t Clot - - - P lzvo do Im ,- T,-Arft 4
5 -4 : -, T.tales: . . Sal 4 1 1 trit, I. 6PliTor -111I ittlode ,, I inuortepsidto 11 ventsp. 4' 1 currImcill T; 'I'l- ,i7z 41 I- -1
Mans-, I it eart DrMorr . woDemaret se aceri,6 a un jirlp d F"mem quo'b"s a 6 I "o": Vi 2 ". _.. cmattl _,itie .-, I I 0 -,, I
It -, -a-" _, P-ditiltes Lit a. W,11 '1., f Ile IL. ,,,,;ud -,- Cl.;,e F la., It.-rol Pci __ ? ,to'po, CLEVMAND 100 it rAlr,
11Z t, io -n:,,.h::-i: ,,, I __ ,,,,,,, i,'i,' ,, ,, ".!,)" ', ", lin, 1" t."I,
to extal icicrial del aAo ,:ortra un. "to
.,u r-I U- d q 111 11Y dl 411I Zi'1111111tnlhl 11 "I 11 1 i Rip sz, v
on sufrnglii gd; Bso I tisntM. All Y -P-1q- I' 916. .Ir. Inti- d. .I !d.r-t; ti ,- Ih. p PerdiI6 0. Agrarnoviu ,,,' Wprql. 1-q- d l P"l-it, 61 ,_. I
,,TI el I ,arlbien hire no tnydiere- ro"' V.1111. blart ,ontra Iturrino, H'- 1 ss:iiaid plalongada 7 ,,, I anoche frente'a Undsay L L1'_"
,!,a Scm de Lr lros4t,-, Par. -rs'" do nut,"n *y, iziru. I on. ,
11. Not- Y-L 1. 5." -calls. A -. -- z A-L-16s, lor, tmtrsdas!
__ ... .. ._._._-t, p, do do,, pa cued q 'I pt ", li
Sea, ds Il-iniels, 6 tarts: A!; I BRIGGS 6, SnATTON. Clodnnatl OW 140 101 R 2 171L.kDELFIA. alrootts, 35. (API jon X 0 At F A V I
ValleA Veltia, G(ulurau Azlieltla yi Betarim Werle, ewel,(5,1 Me. LI It '= 'tM Id= ,' 11 LItia A- k-
Anibal. collo .;Z Oj; k, I , 32 Stqh : 31
-or paludo a 30 taritiss, veltia y -2 cka,611 5) ,_ A4_tn r. 'Mj Issolose.1
pwq- nual" Tells, y M.oali, u"t W!llux 11, 7 acho round$ mot ,_,r 4 Wit, I't" 2o ,
11 III ItIA, literates, tontra collire.u y rzz.d., ,..*I,.u rjpj. pli"Ir
= te, do do CulosItI, ,-I Is., : i 0-t I I X
Dke V,-T- ,',- ,j G7_7,DY- 1, jul- A astic, arrilivs litti 11 ixtiI, ._ ",
T delaame, curilquirr IscoblImia que
[ -- cusublo i3, I Bill Wight duruIII6 a I "' do "'ith"'. we'"it"" ol RMIIIIIJADORE9
"'I to "' i so I sea too 'a' 'at i ""
"! '_ Posit. ptressatairu. O's To",
-L -,, ,,_ii -" '__11'4' 47,_ _; III 4-8="="..c. de 7.0 .i6r,,. i lo. .-,,,,, ::; ; i de SL Louis cAU16 his vot- 461 "l-, chsla op Nathaniel Liz. Am rhialia e lli'l
__ ___ , I,, ;r PIQLA OAT" US I ME4105 crt wejif I
I ,= tie to. ft-11111 dt Sar, Lot, Loo Irecittavioa quD List,I I I ,"i, I Derrot6 Australia a los; Dafg-t v do ri iru (;-,,hin. iolr *R,,hi-- 9t1?I11- I I V
': SA I Ll i 9-,dts S (AV) 21 boo _j),_ In j-, ai;e 11cavat-d t1i,
." La poloto Grady No, 01 ,, '::: I I italianOg en 5 partidos ,- -rde,'Bill ', r mvta a dos hits rl Ki- li, wrtt I m I I
J,9 v- -t, I ,! ibjasi _1--1ra_.__ __ __ ___,__,_._ -- -,",_ ; ? ii I ,I
Official League resista I ,77 _,, I I I I
0M ... RYE. N, Y, arvite 15. 'United,)- I,-,- L:_ P', dand. Joe White Sox do
.a ( 1A-1tali, it-, 1,do, I- -,,,,.s 1.1 I -1 6 V _.Orial de 5 per 0 Im .
-, '. tos r I~ finsl ont- -- K.r 1. 2!.,. _.;,;, ir,= hlcaff us 'all", inviovon an PYROIL las buto ;:I o So' 44 L
, n6s duros Da,,,, iii dtt-toil, a k -- I he "I- --i. a. "OWN eoptate"Itis" plascia
flinAttem present,16 el jileg.
: i It 0 on In ,,.h.,Gl,.,,, ur ,lihi
Ia acricin isslatunts, do ,I ,- .
___=__ a -1. 0-2 9 2, V1 aciasio= ,an
El ulii a I i Anot-fim Var elstrad"! 11 a.
mo se fu unst brilhim, Aw istisiftr
fall# an Is n I I Chi
too pi-dra- v grants. nt t 11 ;,l-mz li-can. -, 00, 015 013-1 I I
Sodgire. Ill e .go final.,- , I m "",i, '11 Lr ,
4" , 1,11, i I ,I, , 1,
--, - -,- I tios -mo ro,- .. I i 1 z am 000-0 2 a
i __ ; teller C.cellj da 'A' Ill pol.t. ornl,, ,, ,Li i IS, M Viafsaad4ss arril vitizinselar
___ --- I rairteriar Wizht y Maim ratirin, ,, I!_ ', 7_1,
0= 131W Et"__11, I I --1 ,t '' ..1= 21in" -:- : M OW I
11 6uertA y Ijnb I i i (a), Pepsi to) y loss.
,
.
I
I I
IA10 CXIT SPORTS DIARIO DE LA NIARINA.-MARTFS, 16 DF AGOSTO DE 1949 SPORTS PAC-INA VF.VrfMf AEMPATANDO, NADA 31AS, GANARA LA JUIVENTUD ASTURC ;i:, 14A, 2 A V
11"AA inedio juer) 41ps i0s Cr n el

ITO'plicos Faitbolistieo9
los Cardenales primer I uffar del ton i
-Comentarlon rjobre el rlwivo Nucioxint. r '
-No hubo norprelIali en loi jiwgon i4tinins* Logv$ Harry Br"Cl-ien 5ti dicima AI veneer al Depoii-, M11AP71- y rtd, -1 in_ Juy tip Pi-Juventud Anwriona ejipera veneer Cato noche. victoria del afin lIermitiend nar del Rio frtnte Al se -6411 A n

Por "PETEW' seis hitq. Brook ,n no jug6 triunfo del ga6rdetr ini-ii- G-om, Hershey y Artestarroo
CHICAGO, 15 lunltld
par HNE MOLU A
r,
CTA d.d.
85F= t, d,6 I
a u 'I'm 1- -td-C, d- f-"
t-d,
,_h let n V1.. de, I C, 1"
Belmou6n hiChA rlr ol or. l C"', d -,, i d.
San Llil "b" It d, Chi,.S
Mottle, pelnitio a I'l C"d,Q" ,.un gr P.
.110R'17110S, N. lt PId, hrcr Ja 'j" ltp- J, C, D dg-,
mtle
J- satitfIlhon s to- A.- ltt In tie, e, fullt-- bMi, PO-i, de
at q,, at hen -11 1"9-r U73 PHurt, 1316"
aa 1,do ,,, I csu "t de-rn:tl X
Por C lC rd tI1 CII la fdad ti;. Q'id, i,n antit"j"
"M Ina at) ride, p o""', C-t.
do 1, d, r,
er Apill, Ndre, Pa. r !.,
e an lelebled" Sul pri;
P bez, F"t. flwe'n d-1, q,, d-WIT11 1,6 6, dbl't, I
n?.I,7U!.r lip. q, f.'- -to,6
a e do dige, TV dn'
ne a .1,1A, "" I, ;--z d,
o "fi", "rld
gad'A (11 111vair 11 ICIJ l Alra, Gt1,J,, pj",d. Gntti,
"Inn 9n., RIv-, Nl, C 8
'I
qui oe va a decli, oz. fi'DFXENSA, 2, tt,,d,,oo, ,t- ('hlpm 'Illy A ,-, 2
in h Co FV1,IC V.J h -fil N .I,d i, 't d
Ca" Q n.-I 11 X un r,
"itf lt t l- dt '1, 1-" w. l Irtil'- a. It",, ln J I., Cn. d. li --,I
'ee do 11 t-1f, d,
Pro x n'.C "it"k, -'tlt Al lll; et BI n, d-L't" I,! PlitR"ITIM 11 tll In In Q- pitfloi.11-- ill ft f"', iut,
A

N-11111 j4t 11 's v
Irien!"'n 'r-ta"
11" d I V-d
tu Fil w; In vil m itin
mt,-It, !Wl "I
Fn N, C, H.
st tl.' N l
T,- 0 it"',
C'_,,d__ MEDII)ll, T d I,,,
1 4
dr Im
p-n" V,
"ei T a "t,
te lub, :,it, Irti 4, 0 0 i 0
Widen a -)Wnd 1 4 1 4
to N St-,, n, 0 0 1 0
in" tonte"IlCut- I'll Nfuh.
4 1
pe, ""igc,,
in lp fti:,ii
des gria, un d, O'n", po", CRICAGO
4 lid. lf, nhil adl-!, 711', C M T('r
4, po V, C,
do l -1 r
t b1len
indC, J 1z t 4
5 0 1 0 1
'11,"o 0, t",
4 0 1
res P I .1,
de i9riC 6 sek.6;Ioba ptjrr41 del pailo. pero A
gut in, r= 3b,
pubanos multairr suporl" p_ a
hautte dMignatiloo, ya title M estal 4 0 0 0 _0
10= 01 tai do rt,_, d, 'i
Los Jr. 1 4 3
Ves el lot "it" -at" el WOMP16 .0. d10n on of
true est'di do. .P09.
a bear
A j
oRtlit, tlgulta
fuLta I tilAr"glit'l Alatuto de Ik t- "an YA doe,
On
rroe eri oer* no ncronoa l
i tCaa - - ;: t, -1-17" : A, Cl t -ripo, d A It-, de Y -sultar ioft-.-;t
to i tc fill 1, V il -d" i.j el",, rot ', ght t, N itd Ed ;- -t,
Solo. ol d .11. 'atlild 7 i Total. ji rstas, C "4"T, t!
nin Is. tablet, das
ae It, que el
I' 'gA an tun a )as T. Ind.. a 2 6 r, Ii al 1-1 de -,6 'eJitieffro. Perri 7: radlik.d.- arr- hay ,,.a & -n
briles 7 que teni.0 or
La olp- doo 4
per ti rIW Ca can-,a; y hatiendor at
Art, 59 laws _ea Weill.- "'I"' un Portland. t4_i at ar""i,
qua entries an Jnitt. quo se va. a render -,a I
'1 4 "fire, trarte, E. euto ,mien I a Nerrtinde- PlIntea so$ little. del Pit, e V 11. VI Cuban brod- tendi-ilil qua IRX
do ldl la LIt I'l-Wee" A-1-ra
nales aerim 19 0 as
blip 6n
.1 Fortreo' ay de I C-P.6 P, Fstir de 1. ba e laW qua der
h% Para el tor r_ Ce7d, do lu,", an el Cant,
y I& = S"p-t., !-t_ do 311 ano de M isotud M'-,aoA, A, r,,, rk seddre lat ne, Acilirngre I elo5. Tai li'14 'a El
an a I Centro Gal 90 on lggl -a Peontill do 1. Lill Nittiona I d. Arria.
tevideo. "Illuterdei
b3ittlArA Zi qu,
n.,-. Ila dial line Ito fta Do pCmiles Orldri-i 1040 50
MA. Una 7 ical ,ntl-'_ tmra, .1 di., ea
el Hipmr.m. y C- parit Yo PrDpoogO QUt PITA pohiners dkisli.
tobla 1. mit. 2 1, aide ftn Con
o ,,a'! 144 950, 1 ad "1 11 J, G, P. L
Walcott nwpe6 a Olle 'T 7 iClt- f, -i .i 14, eexli 1' I a a.- tililue, rd. I- lat., an
no; '1- 1, ii, 1, 1 1 -': -1, 7'- r 11. mli. darnm in ba. 1 que tongan Cabid. produ Uriiversidad 21 It 3 0
ol I CIAde 11 l-, 3, Y-11-11n- 3, -1 Pirtar del Rio . 2 5 6 0
'- _,,_1 naboll. 3. en-or PTanaberg en el quinto L%!a ',IisiCw an iorolattilin R.160 21 15 a 0
21
d, rl lui, t"-.n P.r.d. it, d-. an do mero Tol fotroa
!ie,11,1111,11' a. jena do 11 lueria at extend
United) x 4. 1. '. 111, no
boxtedor ole.. 11 "' St. dI ..be Mi,-.r 20 12 8 0
STOCOLMn. 19*11, Is I at lot Que end Jilid C n as 'I ,b get. it- d-ii. oJendplair"
rw 6 Rrt I C,--Qu. Joa 20 11 9 0
C', hil" ;-7d!d. se T- a ;j flent'n q.. a;eenpl.- de tres, ah- anuN.
compl't- Jersey I- alcou C16 1, Vpa cl%-- f ar"11i.- .. Cluiles on 21 1
t6 ayer Por knork out al a. _law in ttileom P- 'e, -Car m -.11 ,ho, P", y ." in. 1 10 0
aX 7
okne. puoo Is at a C a on Cbaxieltce, 21 9 2 0
P,6n an q,
we'. ua a Pee to vtn Begun" diVIS16.
10 jg' tm
'in Rn r;fi firrin
0 -,nnd 6. a- ya '-r 11 1 'i, iii in, 7iT n J. G. 71 z
teirr Hershey 20 12 9 0
.Ito. 41 nar itarintri --c-,
suero a write%, el
6C,,,,b6 Tf4d a, 'I ""n- 1, TG "o. de 21, 1
wquinto to. = I rjor Plan ae- to diso-i _)C
depcho sestuettlos Y tid. iin ., 2
Cuba
pidult, 30 til canteo de 0. n, Co. es _T 21, a 11 1
1W a-* Z !1,11016n_ smnia
IU ad.. dpojdjs
a P u
98f1lifo de = Td ilf 16 un Y oci, .4, - At
di;rif, C, ams . . 79 8,13 0

a quli as C 1"gAZ ILC T-1. 21 6 15 0
-Buceta f igur ro", I14 ;l In r
En cerrada lucha el amateur de
en el estelar "i, 'n a]
""a torde t"dremna one Vott on pesca derrot6 al C' Militar
.Cd6. Jos inuelimll- q- irdb, "I deu ",e
vionen an at eamr.ato, ,-t-r -,do
Jot a Or, jil i ,dide 1 A ron a I Oikialmente quediron empatat6 a 38 pUntO6 8.1 final 84 dUalPOT to "Iaft meet. Pero por la reglanientaci6n international 6 orientals


di4ind p Im prine, "5 do Ca tenian lings segundos higues, Muy bien CAlex y Brune. Daloi

4C boy en I Conchl 4CI fr.bitna tons a, I Per tMANINu GUZMAN
loa, M H.b. quo apelar a Is reglarrimts- = V or reqaoudl i ,n a la IlaIr bileirtualo or to 1, lee de ha
drid. brindt,4. d- -tira. dml laA. 'i d intrude
do =ign oal.b d
mve, 4rin dir a tono- Coma b=, ad.
1, que C n, lualmoot V bar yonpiln al Cho p..d, i
"I ot Campeon'?, tl,' "It _tejlonas, Otto. dendrigW it, el Cirreula Militar y No, r
En qua T1.
11 1_ydCl- diat at&,
outl 'I, ','Iltu I,"" e In do- _0 Cormier 10 'no as AL ind nad. Cetu M 10 Can a a",, 11 11 1 lwil, Tod"
lanteroa de terce'a c,,ieforia, y to = Jonf-I A ,enler
7 Till. ditirloirm cl I onali-r"a 'I "t, lo,
To p qund2r el
V1 "l, to d, Ins dtlaoto as Is JOT,, "'bo, Clit. ".. l'-t", T,
uo. asois
conV
on to d a "dii
segunda C-* as b l Sk = Woo an. lurrior-r", i'ta
eir Ap-iar, hy ., T full. CIpmn",
t", 6,1.. bi! Ild .1 n Cul
CD pl- 4 in, b rQ1 Moment. p-d,,1 Coll", Cn i
y ai e't. 2 IP "Cll, 111.4t I I 1t111:.1U! -1 Ing T W
M!nsn CC- quo tft4L no oM In Con
partid.s las (,Til -t1tnt1l se, mount- trel AXf"n d P-o -ii,
7-t" rl I lunh. -n In,
lie b.y te lograA dn 1 Cn, toed. an b"'
7n turn I I Z" "
sI _,;u,__ jR Jill do dit I
W !, do: olefft. xl -Oin in 4 a6in ;= .rolo .-. 41 'CNIN Cn el
C-ue-I_ 0 to"'lt, rm
V1 tul- del lwl.An 1
Fiimt. 01 T Tintt o Titus sli Club Amatnum do Pasco, it. junior de mi
uu, "t, I] I n a 111, "F.nd, 1 rais clue aI
to -run at b t n -tj, IT~,
Circuln militl, que 1. CH6
in, el tjrivnf en t. UP. tri.- VAI- Medley iltiC pm,
an los "itdroo, lezr- Bu,,, ,, o CiT
He, F.Ctilli
,'.a da In 1-1 liall. Milititir (A. Glllez,
ea
do nje l T- do H, Wit S.91.11, Chb Ant.tiid,
yo.tn"l ;Tina, ro a 10 do asta as 2,
p C
,I.. at
y del rol.IlAdl d, Iz lrt hlb 6 18 toga, de Parato ) lallln, D. Johnis y
do l"y dTnde tn l"C"i Plre A laa Ciaho, y juigdlja Cienroo orula_ CA, i nv el Courts Es. Shrine). Tiernpn:
wance In 0 p libe-lit. 01. clat culb, Sintico y circule, M =it" lilbreti: I,_zuz_,e CAP
A 1,, d, y djag po,,una Y Udu_ is so a 6 de Jut res 2-J. lifar CAP, d-R. Do o Clicii,
Ajitr por To tarde conti-6 CI to,
Vaildcl I can" 5 hi C TN. Tionipw 12.10
no In 'a Pe"Pl'i e"'h" del R rI- I-' A,,urzCog, Cp
y dentro r ,lr do term 1. flat,
16 3 ne t C nmt 4% 6 nt tf 1 51 3'ri torw 100= empadia. nadoi de IN nothrou & ptdw: I.- Guwet
111 11,1 dn It, sildsm do la elm de me F#ro: T
set,,6 -he, tron tn CAP, S-L,
= 4 r1indl 2 _JW
hm KI iltjleo & S.1,1 el la nn, to M llu CMN, 41.!,C!!! &
-ri!isfoo, -n= dwosea El Major fthilape, realisaft Is 100
I Canes CUN. 3-G, car.
"'C" on lor ma a] ATz twilo del C 0, 1 rettorrer
lu u tip mnldtd, C,
siilonr nd la lpil de Carr n
...... t lon del domurgo, IV de Par, r C2AI' 1-r, Portu..'s. CAP
Ast__l los IOD jeretros Ilbre an I.ftf Para
'j- tn- aft elonto dir intine. fkdl
ve : 1. A. Hernin,a
67.6'I't, sit de"t. ta de tifap"fir estrefla det CA V.5 Punt.
J6 'g, F5 oi n, i
PleX-- ofi.f.] P odn bril, 0), lliuniero, tlt ld Ildt, 1. 14091doo Unios de 1. lurrift CMV1 ntos
At ec a p werte #A W?
t'. Serpa, Sermo,
laa tar m pool, V 0 1, 78 I "ee. CAII, I p,,,


IMBIR PARTIDO 2$ TANTOS: Join Idem U* re str& Lq am. 4W 5,., 1.,
PR am garodi rune, mild Jos NO 2_J.
loll bom-C, Crum arrule, it Iodo ,, 'M e p _R D a
"Dragrado, es. 4-11
GUNDO ARTIDID A TANTOS: inia r. canto =24 Joel- C Itts CC% Iiiarapt, &54.4,
E aftar, q 0 9 it" .,tC-de
CATTIRM-1 y Abid, blAntC,, tne. tltl- loroont, do Ali
ua -A C.risto., Cl
TMCEA P TIDO op ri6 Io U.Ma- CAP, 4-C LoCiagied
na.. F. -1 raAd% car, 19# 12 10 bea, TIC" "I
Go Irit y Ft A- quc aoldrAp. & so por J, Dru. L-ClAO oll- 2 -,it. : I -A,
11.6 n. to- (1117 deolub, are,
tr. SAmiento y Alejirodro, azu- IuC plontCM dt,,I ,jg M C tn tn Co 'i'_ de irtvdir at "I K lt,
po 2-S _z ClTN'
Its, Ca --It.. liquid*, no Ilene 1 *tatie PlooleMA 3-C, $3-hez Ci4lif, 4-S, 3,,plq,
MARTO P,,rT1D.) TANTOS risa mp= dC -Y-!, --poliftlal- -- CAP,
d and R 1
711.1413"blancoi, 'on
"a a,. noent CI Grand B& r, 6, L4, S'. tic f Pmrol
Q I I C 17 1
"WT. .'R;1D0r* 25 TANTOS; p "dad' E "In P "I" I'
R
Win YTA cw, contis Rd- V bay& to mallor" ut- A-t,- de"P, o
.u do ''on. dipl .lur ld B-C, J,
Col. y Y. ".1y 7 tn
P 44-116- fi-I! Atrsnt al Altrtriar Yac = OuM, u it-rf. 1. PeC,
p-t
Cubat"le, Club do nalos. V. tot.-mpati, Q.,


meld. exiftmia do todro vex
sloco, fem pore sw amploodat despuh-lvifi sieropm Siempre
Pablo y feablones aftrial d.TRINIDAD yhrqo Vid Y C031ftflo
som y tlmpio, Clan pw clan
1 PRURK V COMPARE mclores gwyahl-UR, Viti 144

. ........


WIMAMM: I, j I IWE t lin), e
'Pre. sil Ire
lA
WW_1_1Wy-_ -_It__ -- mmm M -1 t I .- I fI
.

,,,IC3NA ICIFINTIDOS MARIO DE LA MARIA kl, P I 1-11, I6 DF A(R TO DF 1049 AW) rXV11
I __


Fucra de la Gpital lCon la adquisici6tt de unevas bornloas v motors el.Miricos, se, 1, 1 "ONI(A PF HOY
_ I I f1spera dejar resuelto el problerna Jel agim en Pinar del, Rio
F___f ,cra d C1 a C, i
FJ 1)(110cletzo de If's c'm sI i0l vell fiito,; i I -----_______ ___ ---, -- -"- I
ror vinoto jxrql;fn
i LaA agua,, plura ef upm F_ "I'll I 11 I 11*'_, I
ell Oriente de Aquelln Ciudad sc I I _., -t.
Noticias de toda la Rep6blica ., ,,, ,
Po, ROBERTO SANTOS clorifieRn dcbidanlentc ."', -1 ;, I 'I I
11 M AR DEL I HOY I ',
-1 ,go I 1 I I I"
I I I I ,
E Ltril %' 't I,', c ,!A"dot' t1"t,,;r-q'1i ,,O l,'t'["", ', nld", lt 111 I R 'O 1 pio., M Ri.-Rinc6m.-M, del 'itm-Matanze I I. ,
I 'I ) ..
I I
Ind, ,hIgi, cl Cut, I V- A lrl- tntft ,, to ,,, 1 Capital ( irdenas.-(.o]6n,-Colisco,-,' atI J. do 10% yern i 1' L 1, 1, 1_ .1 I
.rti- Io Illol t 1 6 -PortAri'il kho-1, 'n 1, Por Guillermo Rodrigu 7, 1 ,. I I'~ , I 1. ''. I
Z"a 0_nt ,,,, -,or,,m-,,, "I" !I,,,, d, ho, I Encriicijada,--Guavoo.-Caniagiiev,-.Nlajagiia. I
i I ,It,, I Dir I I : '.' 1
I r orronq i 1
E5,7", t-it n, I, t,- o ,Iddt,, to It a ,o, 1 A "'A"Ou"Aclom D Am t I- : '%11", 1, ." "I,. ." I
- bnb, d, It ... r "'p, n, -, ,,-- d, S-n'g. ,I ,.,, ,I d" 1 ,,,, ., ,t"InTd"" ",.,.",tl.p"lr,", t', I '
f-t,-,I,, 'ri"I't dt (,tIh, "I"'i"! d, Cnlr, D, NI'l-I i 1, tt-d.do "Pr-.I.11, "; d, I Gran recibimientrt It In Virgen or F flmn en Mnr I
zo,, Lt. cpitio (- ,,I at 1, Id. D, n Mgnl Tac:c It"", ,to 'o, nd, !,I,,,, "t., -, Idl tI.t 1P,.,11kof11 I . ....
qI,,I, -,.)-,, ." -f- it, 1 -I. i,,, ,t-,, , ,
"_ ' I I h I~ -- ri "
PQ" 1,-. tj T ... n d ,, otitrndo 1, P-,-'i, II--d.d 01-1c -,I, 1. t.2. tit An I I I I~ I I
I '_ I I rw., n VIAo 1. I I I 11.
cl, to, dw-bi", q I or :I c" wu- P"d,],o It, ... tat, [ 10111."'111111 .11I, 1 f "-d-l, dI 11
p .... i,,f ,I .,--!,, d, ii"I't"g, I 0-1 , I .
1 .,I,%Iqu,- q- fl-n I M ll" C, iplll 11 , ,
ii 11 %, ,t,, ,,,,_, *,, "" ,. -1 "T
-6,- (ml,"'I"n-, 'I", "', -4",- Jl'0- '!,. ,o,- -11 n I i- 1. '_ '__ _J", I t., '.
1 d, '__ 11 I~, ,- 1. '1- -It I ::,.
I-w do mpltit,, -"I.,"', itt- ,I gnt-- j t_ "'n I I I. - ,
I,, it, -I-- -Ii'li', I -i, "I r
11"t". ,,,,, """ It
-]-,, d-,[ 1-t, ", I I ,-, 11". "I.J, I 11 '. I I 1. I
1I, ,I,, ,,,l,,I,,,d, 1111,1,1 ""-,, :, "n, d, I1,4" : it,0-, qd , J-i 1". ,,,,,, ,- ,,,,,,,-,,,, ,,I, I I I I I
t I ", t ,,, , I~- ,.;, .,_ ...... i
t"'4o 1 1 1 ,. !, ...... I- ,'- ,,i,,,,,, I,' I 1 ,
i-,"". 1' 11, M ,- I
1, I ,,, "I H-,"! ,,,oii, I, It to dom 'k,"'I it. It, i"! I -" *' I
I "I'll ,,,,,,,,,, !, It
"I"I"', "' ,, : ; "": "*".".'I, I I ], .", ,, I
I I i, ( ij -W- I, Ifli I I .1
-14, , ,,I "" ,!,Id, i,,-,1-,,i, I" I"I"t, 't i I I I
Z15 Alur.1,V 0 41
7&PA EL ,in , -, 1,
I ,,,,, ,,, ,i, i ,,, I,- 'i" ,,,,, I,'~ C,- ,,: ... i", I I I 11 .1 I I .
b"-d-, :-11 ,,, i : I %
""'i, t w, [" "d""t d, (',,,,!. I z, ,, ,,, I ...... ; ,,, : ", : I .
,, 'i "i -1 ,It 11 .-- t ",
"t_ t -_ I I 1, ,- "?
(" ,,,," (""!,,", 0: ,_, ,,,, ,!tt,, "t"_1 '11-11 I glllfl-' 111 ", I I 1
1- 11111 ,I J n It ....... ,:,! ''", '_ 11 ,'I", I ''
; ... I ...... ... ,m n 1"' ""' "'"Ll" "'till I I I "
J '--- "I'l,"', I, Tz"", ,ul,," I ......... p ,I), I'd" ,91 I '),- !,_ ,- " I t m I I I I I ,
I- "I 11 ", izl_ ,
I I~" ffll ,,, "I "' ,--' ,I", I" W, I .- I :,. - ,in. 1- ,,, 1 ,, ,, I ,,,, -1.
1. 16 '4 N"', I'l I .in- I, 1- t I ,- 1-1-111 1. I I .
, ,, i' "', .... "-- It ,,-':, , I ,;- -- J,
\,i ", ,,,,,, ---, "'l,", J, "," ,"', I I" 0 d It dl I t:1 11 ., I I~~ I P., I I I
I 2 I , I_ , ,, Z, r",',.",r :",'r"",,':' t , "t"iI ... i i ", o' d'In,
%W, R"i Dt"',, It I' I- -J, I I ,tI I --1 "", ,-, , ,' ,, -_ "opo to to, ,. n v. J-,,,, I ,n,, ,- I ,
t,- I., I 1, 'I k I .......... I I !I,, I, _j ,I ,- ,!., 11 "I ,,, _11_11_1_1111_-____ -_,_- ---___ I I
T", In f- C-- ", ,,,, 6t, :'[ "t', it 1, ; 'r" i, 1-td'I- L "",, 11", -Iij, I~ t ,,,, .11 ;_ 4 1( I
I 11 ,XI'A.NZ AS ; , I ,
I I I l-'a
,,,tkl ... CIA 'I', (-q ...... A, ,., P---- I, h,--. nu". ,,- i ,",_,";-_,", ,I, , I I *
(In, 't'. -- ', I ... I, d, .R", b in, -k" I; sok"'.d- I'l- I I I
1,11,70 I In n-A ""'W"""I"", d'i (),,- r Q " ", -, -d, I d C "I" 1" _1 1 ,It :,-', %""', "'-I"- t- %ilwt- -, CArdttia i If I ?:, I I I I I I "I I
viii'I" d"Pui, d'I P'T"l-, I It II---- 11 Pr F"', ( onz'iIV4 f3ttraHAo i .. i.
-, I, ti ,,,,, 'b" "t'I ", I I ,F" I 11 I -:," I : .. I "
,oto nl ,_.l, qn, to nl"g,", 'j, ,, ,J- r1wrif" IL b,. ,m -', .""IInI,-I,' 1 ", r' ' "' !- ,,ol,"Vr$ tEr-TAIt 6CMX -! I I
curdd, ,. wit,;d Ii t,, o -k -- In'o _,, ,, ,, I', o Lt$ I I I I ,,,
"! ;,.,;- 'i", ,,,, 11 -- n I I. IN r", 'An-r, O ,kToI -r j I I I I .1.
11-1 .-I-II!, I-It ,,,, 1, 4 "EKX5 t -, 1, ,,, I I I
r A tit odo ,11,. ,i ;ob-,, ,., =,, I, -Igrt I k ,, 11 1-1111 , I i ; I I I I
60t,, Y M,10,n litiro, I -li'll, ,1,-, ii, Wil,.Iti 'ttimfl-b" l" lo 'i-,"'.11111 ,,-,*x. ,-"iiI"-, _- tt, - I I - I - I 1. 11 I I 11 11 I I 11 ,
:,"t-I'tto" ", It"i'l., .1 I I I I I .
, .1 ,1,,6 NlIdrid -d-, t-- t ,, ,i,,t,,, 4 ... rl"I" It,- i '-,,1.4, -',-, it. ,-I, z", ",": , """,, ,,", ,,",',,"r
. i-"."Int ., n- ll ,.Zld tt't ,- , - it ------ I,-, -, - ,I,- I" I I -, ". I ".
,11 11 -c i ", 1-l"t ,
Rl6.l, tn't, q.n .doirl" rmtdCjN,, In nIg-" tloi dt ,nd I ,_ ,
en'll, r"All 11 1, 11 ., I I I 1- 11 11 ,:, ,
I ,' 'i -11 11 I 1,
i1 1 .- Ill :, I I
- tro, t k, i;,wtt, d,,to dc 1h, ,in- -- 1'.1.8., Melena del Stir 111 t -' L"-' 11 i I I "III,, -,J 1 ,r I -- -... .. ': i I 11- A-t .. "'. -I.. nlk.
j I I V, -- z- ;- ", :, I. I "', ",
C-. ,I G.ki-," -1,1,onilt'l- no 11 d-h- lnlilh- Pliln 11 rl- t 1 11 -I 1 11 _1 1. I , i--r. --- , I :2 1' Z I I
I 1'-: 1!-11 11 :1 *_'--,r1* "., r :,. ,. 11*_:%, ,
1-1 ', 1, nobt,, -1111111t,41 ill -Io [ lolno lo-WIL1,1i i I 1; Z' ,_' I--t 11 7 1 , M-- ",
-1 % i-i 1. I ,,, , [
i -, ,ie I I -, 4, I r I : 'I'l,- 45. IIII4 .0
I , i" "" "' "', 1 ,,, it,
,I Go _,ado, 1,,, ,lt,, l ,tpd, ) p ... v linoto 8, t %-',.,:.,. !,,,,.--,1',. '. --.: ,,i' ,- ', , Ii I I ..... in n 11 I I Gua N' "g I ', I I r. "'t", d. ,Wli ".
," ,,,,, q_ - .' ;t ,;.:.-: 't I ,,, It 1. 1, 1..
ll ,"", d, ul 1- ,, z "'i"In I. ........ I, i't-, ,,Ip- 3,1,- ", ','- "";, it P"r ll,.ncl trilvarn Ili- I ,,,,, -'- .n.
I 1 -, 'i- I I :" -1' .g, dad d'I 1-10011. ll 111'lr -t Iw, ,'I "i'd ,,t 6 bt 'i; 61' 1 c.- I in 4" i I I , 1 Ill ,,, _:,r,"Iri, """ "'.. o", .a
11 11 ,,-- I I I I I ... 1 -----, !i I """". -- -1 I 1, __" '-,_ t, ,,d_ ,a.110
1-_66 ) -"i AI hn, 'I , , 1. I ,A I 'in l :- , i , -, ; , __ i "'I ", i'! ", t 1, ,,* i "l-i i '14
-'. ,o,- 'i i, -I- ,,t -". 1 '_ U, t -, , I I ,,,, ., ,. .. .,,,, 1 _-- 41
"'. ,,, -1 !, I i-'_ I n t I I 1, --, 1I_ ,;-,I ,,,,, _- , !" ', ,. I ,_ ..
'i L"", I 1 111--'. 1--1- I
, it ,. , Z. t i, I -1 I 1 I I,~ n - ......
M"""I i',,I,- ,d,, 1), M"), J I, r-qi' ,,'I 't -,i, I -, !,- % -I _:"" I it ,I c .'111 I 'tIl", lt tl I -"' 11.'-,' n, 111-1411 11 0 4. 1,-- )::
i,, .j i_ ]" ,,, -, i I L t '
I 1. r Y I" , 1 -11 !
Ii, w, i. i , -t" I~ ".I "11" "'...
,,go ,, C,-lml d, At,[1-I Ll- rl , 1 n it ,,- ;r : I 1 7, 1 it "" t ,"i. 1 I, ", '! I I I It'. I~
11 t. In Z. t, 1 I I I i I , - "! 1 I I I ,t 1 11 _- i1r.I -- ,I 1'1.14 - 1, I I :_ , I, 1;1 ,,, ,* ,i.- d. ".. 1.
do ,_ I i ,,,,, d, mz-,,,,w- ,,, ,, ,,,I :t,, ,,Io , """,:, P,, "', ,,:, "' _, 1, ", 1, : ,, ', 1, I KILI W."t... J !, -- .,,,I
it _', _'_- -1 ,I- --I
-1 .-, , ", L I~' i -,:, .r., I I It -1 .- i""', y -%. I.- I .-', -,
"' , - '1 I t '' - 1 _:_, ___ L I t '111 111111, "I 11--,, ,flw I, : 1. l ..
I,:zdni ,,,,,: f h. 13 J,.d,,i-b- I- ", I '11 t y'l i", , ,,,,, ,, ".I- I ,V,
I __, .... ,I ;,t 'It " -i I I I ,,, -, """ , ., ,,, , I I I., t-', -Klitd,
1, :n-iIg. do Cub it,, -1 1,t lIty bl- % i I I 1'.gj i-1 i -," 1 ,i!,',, ",. : I 11t.""I, .1'-- t "I"r- l6l, llcost" wo" "r -'- ,- 1 1_1 I __ I ', "I 11 ,,,,,, I ,_ -%--I, -11 ,,,,,,,, ,it ,. .1- .
tit. "" 'n"'6-n, plg- Li v"I't, nbh ,..,,,., ,;, 'L" 1 1 Pt -I1 1, , 1 -, ,_ t I , I I-, -, I I 1, I I ,,, 111 1 -i i-li "", ,i I "I "iell I It I, ,il ", I ,I"' "I -I,- ,-- , I .111, 1. 11 I I 11 I I ,,,, ,,,,, '! ,, '_ I ' ' "i -' -, t-, , _'---',, ,, : ,,,, ,---, ,linnt lt )-, 1, 11 I- I " I I i ",
,,,,,,,,o It q, '] (',Pt ,, C ,n ... "I ,, I, I I t -1zi lklrn.% ,,, I "I I~ ","I ,- -.iild 11 "I
1 J1111, 1. In' I L I I , i ," *, -, -- I I I - I It, I'll, I It ,,
1 111 -I "4': I.,, q, i'i"'I" I-Il'b- d, K -" [, .I I '- '- ,,_, I I I ", , ; :- I t 1 1, , , I 'n- , i 111111,, I. ,
f", -, : I I I I I 1-1 ".61, 1111""i, , i_ _; i r', I I I I I i ._ : ,, I I t l , 111i, I, ?,!,.-,,,I )" ,
"",i-il ,, -i n-in rji ,-, t,- "' _,_ '- ii, I , I ( 11 I-. III,~ 4, ".,I, --11
1- 6'd,- d'i R6,',I ,, D,,,,,n ,i"""i" I m -- - I i, 1, I, I "'i" 1- i I 11 I 11 t 4T 1"' I ,, --- ,-
-, "", I '. ,,,, i, ,7 ," 1,1_ 1, , I A. -1 __1 It" ,,, ,, J,,, 1 '
, I il , 11 iil.eI _1111"t _- iijt ,. r, --'%i, 1 1" 11 """ ", -!a n"II"'I.6l d, 1, o"InAkd"], -i- 11-1 ,, I I ,,,: ,,,, i "I. ill"" "'I'l tf "f"i"
,:,,., ,, I ,, L _, I. r ill .; .- i. Ill 11 I~ 11- 1'i l ,iI,"', I Ir" ,
.rt"g, d cvk ,,,, iI ,,, r,-- 'it, -,J,,t I,,,, -- I -1 I~~ 11n 11 I G _, 1 'I I I I "' 1 -', I -11: li:"! "
, I I ,I,,- --', I I 1,i M-- 1,1, ,, ri",-, l
,!,I', I_ 11 ,I,,- ".I in ,_ "I I I- -11-1- 'I, Y A,
I-1 l-"dri", n, ,,. '. -Ii ,,,Q---,r!. ttiw dk- !" , ,,, , in I '11, 1) "I I "I'll, I I I "
I'll, 11 eI, 11 I 11 1-1" I 11" -'- t ,it-','_%'_,'1,'1 I ,,, I -_'I1',1.1".11111 1 :""'! -,1- .i ,-- ,,, f.. _. , I' L
i, I I I *, T 11 I I 11 I I 11'11 I .11, -,. I 11
111", "d", o" -ti- "'t"'C"", 1_ 1. I r, I , I 1. I I , -1 -11 I ,,"I-, ,,,,, "", _' Ir I~ _,__ -!;,,, f--,
_"J'i"
_, 'It" -, 11 1, 11 ,-,:*, ,-",t :ii'l I ,_ __ I I., -t- 'I't- 'it "i"',
I I ,, Ir, -- "'Itil"I A'j" "" I~
1-M, ,,,, ,,, I " , 1: -_ I : 1, : 1; I, 1, 1 1 , ,, ,,
r, lt, I qIII, 11 t,,,,,,, 'r, in, ot',Ii ._n_ , r -, ,I'-,, I , : ., in I I "I"ti""I ^, "I".. '1110 1 T'Ittth" K--
-1 ,,,, .''. rn ,r I 1 1 :1 - T- ,_ , Encrurijada ": r "" ", ". ": I 1,
Zfn ll,, tnt ...... qjt 'iI nn-h-, , , ", ,, ,:, -, i, , ,, ,,, '-,p r -1 I ,I. -A "", I' :" P-,,,t;,
I I ._ I _- 't -. -, q ., I-, I , ,,i ,, ,,,. A,
w .i, ?, ,, -*.'_ - I~~ .. ..... I : I I 11 ,
, I , 11 -, 11 - i I I,,,, "I,
-or d, I !I .... to,, qu, ni,!, ",or% n 7"it'tt-1 :t 1 Por Maria Ayl]6n dp Morfa ; i ,,, ,,,, ,4 vt-- 6 L tl I 1, ,
t" C,-,! ,- 1.1 I I I "' ' I' ""
I -11, I~ ""I ". -.1 ,, ZXA Zl nZ PIA.0 1'1 1 11 L 1, t -, - I. i"', I 6. j- I "t-'l-o 'IIJ ,-dlrxt"rimpto, "'pl-d'o" , ,;t ... - , !, -;ntl ,;, ntic:i '- i , , t, :1 1- r I i 11,11,1,-%, I ,
,I In I 1-mi I 1. I "I rI%,--.-t "' T, 1, I.-,., AtI "It"", .1 I
I, -, -1 I I 7, ,,,!Itlil 1f_-I. t. S X,ontuota, mo v pTri ,,- mi, ir Fblj, ,,6 I ,, A i S., ,-tt., ., .- 1 -, ,I - I~ .- ., vt __, _,,- ; .,,-. --, __ ",
-i, V ,,, on ,ontot-yc, l R,,,, d, *EP ,, Ift, ; _- I t .-n. zt, -, --it-- I - n" -,", "'t, -', -- ,,- !" -_ : i, '11,77 -, ""' I G, "" IIIIIII pt "el __ I ,,, L I , "i- r, 6 I 11 I I I., 1 11 i P 11111 I ,,, I I, l" ,it 11
tlt ;Ilt I 1-1 % __ ", I I. __ -, t- .51, tkIl -_'- Z" __ liI, 1- '- ni r-", tA- l-,! , ", r, h nt, ,
-t r* ', L. I I~, "' "" I" n 11_ ,'t', ,' It' '-l-'-- A-- 11 ,"- 'I Itnt-_' "
- ; .. ._ , -- I, ili. ,,--- ,,v- -- --' I , 11.m. it -- ,A--_1 1^ 1 n-,I,
,I do,,u- d, prlil6n d, I'll, In, tAl ill:Ill"cl. i 11 1 I , :., ., , ,,, S-1. A,',,,, it,,, I r ,
U, 1 1 -- I r, It-, : I, *"-tI- .", -, --it-1 ,I i" ,:;Il "tit 6- d, ,-- ,,_i,,, I 1 -;i 11 1A,4 11th" d. .
No ,--- ad'dli, ,I --Z- 1, p", Gbiti- !r" -1 I I "". , 1 ', J' -', A"I, t,
,it"'. 1_-__ .1 1-1 t . In~ .I,- ti ,i ,i- I ,,, -_- 11 --_ III-s., -- D-1 G- IZi 1-- '. ,,,,,,, -r,; ', ,, ,,,,, r', 11 "I'll -I"I"' ,-- 1 ,,, 1-11,111,
P 6ol, I't. 61 I,, ,-ll ... dl -- ,o a prw--l iur, -l ;e ,,_ ,! ,-V,7,1.1 1,_- "I"-d.l. Ail--, ,;,--, ;n, ,,,, , ,!t ; ,,, ,:,,' -,1,- ,, ,, ,,, "i , ,I ", 'A"i'tt, M;>,.t,, ,1, tt IIit, :- ,jo,,-, ,,tt,,,,n-, I4 -&4 I., 1. If ,- 'I, I If._,tt t "" i ,I .. -- 1-, I I I til ll-- n ,"."", 1, ", iI, d, 11;f", ", ,j -t Ir.1- -,
1, i in, i--il. I- :'It" I -111 pi,
Ronntil'o (P.IttI Rin) htt clut l, Rtil D,,re, d, f,,h I ., ,- -.-1111 el 4, ".,I, 1 i-, I. ,,, - I I- I Ilill in 1" '-';,'::I c', ", 1,6, .1, I
,J, oziIk,, do )bi)7 it d,,,d,6 el clw jobim.% c.rtmuand. ?- I ,tn'. 11.1,"', *,, %,",li-l' It.- ," ,- -- ill, T-11 t Inti i, I i", r d n 1 ,"I '-,iz T -- 1-"I" I", ", 111in AI.In, I 'ItAl", _,%T..- 4
I ,'I 1, 1-1 T-1- I, nli I 1-1 11 r il till ,it 1 1f,, ,- I "t , J11'1.1 I vlll -I I ;" -1"',- 1, 1, t- j", ,, -, -1 ,,,, n s
I -": i' I --11 'it ,--, I "I il
i, -nim-, .AII ,It ,-Ili -d, 1 i7lt t ,,,, ,, r, ," li' 11 s --11"I" ". fill, 11A ,I "I 1 % ,,,, fRto ,on .PIR,,-n pitf. d, ClL- P., roi, c, D-eo, I ' ,,:! ,' "I:,iIt " Sz _- -- n- -i "i ,,, 7 , i', -, I 1. ,it ,,- ,,AI- I t" ,, ,, ,t , i 'L'11 1 -1,1
I I -7 1i t,- I' I -. t-, P'. "'j" t, , 1 -1, - , Iji ,, ?,_ !rI-- I "', I 1, 'I ,1 I It- t'a ,,, I -Ili, 1-lai AtAl- t I,,
o I" 1". 11 ,,, I ', -, t',' 'I
e!e, ada 1, cl,,ii6n dti writoiri,, 4, oil, In -, Nr ,,- ,- -, -- 1, i -ti', -:1 ,,, t F" ".""n'o , 1 , 1-11:,i
I . -,I,- _n,,ni--- z" I , I I -1111 .It to,"t conlid-k1t,. I- do, aoilltrl' indIP-ji-t- In-, ,-P I I I",. -, n 1,_ , I : ", -, ;, :,i t ii 11 I I'i (-1"- -, ,! n, I ii.,on, p".1t,' ati-r- n", ii, ) '. I,,!,, 16 ol, ,, i"I", ,,, -,,,, Ir
"- , -, I'll, "", -', ;,i,,, ,- ,,r .- ,,i I~~ -, D, o C',-,, iT,,,,, 1 1,, I I,, i,,t,,. ,,,,t11t- ", t 'i " , 11, iI" a , cIni_ ,, .", it, i I I I 'I "Ll -I T) ,, t_,;", iI i _." -!ir- ,,, ,,,, ,- I 1
I, HIbAo, y S-ting. J, Cubt, Eon ulti-, dp- i, :I:_," .. '-17 % .1 I I t, '', :, r I ,, ,
I~ _1 I it I 11,_ 1, ,, '. _:_ t ,':,,!_ .l' i ',, ,,t,- ,) I I ; ,_ '. "
.1 n 1, ,, I i I ,, 3, I , In I, I I -11 11,1
inlhw dd capital G--I Y' In to sl! -tw- d-et"Intitt, ,I, I "", .-I ,,, ,,!. z ,
11 '1'11n 11111 I il, i -1, % ,,, I -, ,,,, ,- ,, 1,- I I I I I 11 11 C- In; Ig ,, I ,:". I 11 ""'
1- I i:_ ,1.1110. ,,,, ,,,, r: 1 1' 'I "" , I , 1, I ,, ,
Coot Fn 1. pd-ol -bI,, Jq'-di'l d, 1. A.'d -Io it, ,, z- I L", 'n,;i ,,, ,,, i, I I i ---. --, "I., ", 11 I
-i- iI dom , I I", :, I , .1 11 , I .,., r t, '' ,. i 11 -t
I -1 ' ' ' I" "'- I 'I tin 1 L I 1"', :: ,,
-ol,", F,,hpo It f. ,41-it ,,dI,,o to dll-oll J,-- I 9:,'-1,,o j, -_ -., , ., "I I I I I P_'_ I ,_ i ,1', A- I I ,,, ,' r -!, n ,- -h- .11 ., ,11- , '! o-% Dt "IWFATi s I'll ,,,, I ,: ,,_ 11,,ILL """ -t I o f1-11 ,t" ",
I z i- I 1- I 11 ,- i ,_ t I, I I ie, ', i, _,, 1. 11* i Ii l I ,i-- T ,i; :,,, 'I
V.Idt,, 1 q- -6wc, D. G,,p,, RuC ,I, Pfitdi,. I 1, -6 i " P, ,i I "'I"' % ,,, % -,I_1 1 i- -. 1-1- U It ,--- ... .. -',
Q-J, -- L-1-1, I .1 11 1 , __ I I -1 "I". 1-1 I f ,:',, ."t , ,, "I it tn" ,- -,id, 11 -01 I- rn",i "I : 1_",,' 11" I __ ; I't,
t11 "Iti, I 'I 1-11' '" '. '.'-"IL '1*.i "-' 'j".,r'-,, -" Y _%, :,"- ""
_ ____,_,_,____,__ ____ ___,__,_ ___,_ ,---- .", , ,-- ,I _- in il Iiii -1[o,,l,,,- It, 0-., "- 1, "
-I!I I, ,L- I It -., , 1, I 1 1 ;,,, - -,,- I 1-1 1, I " ,in .1, I -1 ", d,
1%. I I I I I il !-1 -1 I : g.! !,,, ,,, i-o-"r, "' ,- r- t I -- 11- I -I 1-111
I I ij 1, I '-, " i'- "' 1, , , ...
1, .- , I i I I I T,- , "' , n- --- ,,,, --1 --- I,~ t. I, I, --, 'I., I ""' 't
MAJAGI _11 I 1, I I I I ,i, :"I"L ,I I- I 11 "I I " ,,'- I ii ir 1, I'll """"111d. "I. i-," 1.
I,~ - I : 11 ,, I I I- , 1-1-11 'i"'t' X, ,III. C'1, i-" '-'-", -!, '' D.
in- , ., __ I .1 '. L"I"1' '-d.
z-i, I. I I t- ,- ,!_, ,,,, ,, I i it',
I ",- -- 1, L 11 i I : '11 11,":,",-it. 4" 11"t, I'll, -1 :1 3-- II,-, 1.
Caras "n.", .... ....... '1_11,' I I I 1, I I ..1,1- : I I I 11-11 i I f 11 'l, i. 11 I I
-I'i ,-" -- "". I ', ,, ,,I,, I I ,,, ,." i ,I," -i- _- "I 11 11 11 I "I I 111- -- 11,111111. -1 I i I,, h1l",
__ _
Ll Ill I , 'i'' _, ;- 11- I'll 1 IiI 11 lie "I 11 PI.1,, ,,,:" ,r ,',.'"' ."Il "IL , ,,! ,, 11 Ii_, .: ,in, -, ,, 111,, 1.It'-- %,,Ii,, '_',,:_ ,it -- 1,- 1, In'. I 11 I,~ il t, "'i, "'. ol"', In- 111-1.11, 1.11 --' 1111-i 11 1, 1".
n , I -- ,_ ,, v,__ ', ,' ,:" ,-,:",! "il-I 'Ixl ,ti, It,
"I I I I 11, ,t" -, ""'" -,"'I". "'t', y.i- l 1-1i, "'it'I'Lit It olf
I ", "'r 'n ., ,,, ,. ''I" lf,1-111 11 ",:" i t I 1, I I "" B, ". 1-, I i"'s"'II"I
1. ii -- I 1, i I, -- 11, I i 111,111, -1, 1, ,' .,- ,,, -- ,-ilt, ,, -11 I~ "'."". "t.", ,--- l,,, h! ,, ,,:.",a
"' '' _' , In I I I ,,,, c!", 4, 1. -. i- p- It -.,Iwi.d
1, , "I";-". ""r "'," 't 'Itr' ,- i", ,'- "' 1, t. I t .
,, ,, __ :- _",,1,_: i" '. t 3'."'! i,,,,, ""I II I I__ -t"' '.in '-" '
!-:' -i- ,,,, r --Wdo I., i,,_ '_n_ 11 11 I I r 2
'_ : "' "' .... .. :i,. -- .,,,r,,,, _, ,,, ,,4,n-L. i i" "' ', ,,, 1, I,~ --_, L'-- , I, -'- ...... I, 'I tll' 1- :;I n1li'll I' t 1 !" It "I nio,". "I'll ,It 1, I I I
I Ini '' "', __ rf'. '1- t-j -S- 1. r- -11- ,i. P.-I.. o,- ,-,1t- ..,
, 11 ir-'t Z-l llrn i -- __ ,
_')_ I. .", n I -1:11"'I'l 11.1 I" it. -- Illl.- - ,,, ,,,,,, ." ,,, ii, ,,,, :,,_ J '.---'no, 7 In n ,, -- A- R !'_ '7"". It.
t, ,; ". I I -"It"',- 1 ,,',I,,, dt 'i. ."! ,I I ,,,, --- _", -, !-,. q 1 on, '-'- i-, ,,, i,
It"'.r- e, i I I I-g,1,, n-l t p-A-- 1. ill.-nt.. I .-it, Rt)-,, (Iii, In, 11 I ,, I --';" ..d'-'Lilii "I ,-,- 1.1-- t l ,), I Q *
I 11 ,,,, ,It ,. ,-, ,_ ,,,, "'., 1 ... 1A I ,, It--1, I-tt', ri ," I 'I"' %!j -,,,-, -,- ;z ,,,,,-% f ', -,, 'r, -- '- It~ ... ..a I'- ')."I"', -T". ", - jo"J.
I, *" _'_ ", I 1. I If. t- I I, -_ r ,f 1, ": "', ,,,, ,-,iI; I,-, ."% ,,, "'% 1, ,r i- It', it,
-1,11, It It -, , I , .in It -- Iii_,Iti. ,,, I ,,Ir r-1 It. 'l. I. '- el. ro'j.. I'. A. J. ,.Jjj -,r4.
1-1 ,:" ". 1 -. i, --., ,I V- n. -r, , t, I.
"""" "' ". 'i, , :,,, ,, i i,-,, t '-"' -, :1 ; -1.1 -11 ._'t'. ,,If, ". Cpl -- ,ln, i, Pnr -,L, 1, ", , r- .1", ,,j!& .3 c'j,""', .1
I -11.1 kl-, .- III q- I t ,, ,i ,,, -11 -,.,,: ,,, ,'I,.,
,1,1-, ,! !" ',I"' 'r 'I n,, '-, ', %t _- ". " "I '' '. I i : Z--, I .1"intn ... ... r, ,- 'O I J, I _Vr "I N-1., I. -, it , tn". In In- pr"',- "n"", I.II4 wo-t, I %-.. li--- 1-, ,, ,_-_ ., .1 .jf.,n, ,0,, .t. h- .- ocnlp la
NUVIFTE0 I Li I, I i'. 1: _. I, 7. I , -'- ,%- it',, 1-ii I li- -1 osX.AVITCO" I T I_ tl .11*_11 1_1,i 11"It'll".111 1, 11,
"" Ill' .": ";, 1 -- r "I" t_, C, i. I , _* ...... 11, 1;t, i.,,n I f-, It I 11.11.. d. '. ,."Ill., L. .j".l 01'a '.
nt ,, I I, __ -'. I., -,, Col6n tin -i """"' I o"it' ,'t"" A- : : dlk -- q1. ill.t- a, si- M-ft, R.ij- "
I il.",!111 ,.1 11 nt- ,I"- n- -- I'. 11 f ,to I tll..
At,- -- I It ,,,, -.- I ,_ I_7 ,,!
-- It" I 1 !, I -v A ll. 'I ., "Ji. 1. -f,.,. it. 611"..
,.,I n,, I, f,"'I", ,I-i, t-ij i" '4l I I o ti" ti Grillo ,, r:i, ,It -.1I, "A"I'l ,,,,," _1 ,,,, ,- 1,-tA_ "l -11iltill 6, I For 1 ru ,I I -11 ., ,
-11 1 ol."I"', ii-- ,,,, 1, I "i-I 1-i't I d It %11. 'XIII, ti 1.11t- ,%. 4. 1. A, ,1,,IlK- I. li* -, 131,- .11'r i"t" A !-- S'-I, _, 'I !if-,. -, ', ,,jr tojt7 C Ir,- .-"I, .Tt ttil It- 6. T_,t-I,.1, C!,
I ,,,,,! I"- V Vll ',_ I 114_11 , i e o I "c I) ,,,,, 11,ttlld d
III In*, 1 il_ :11,11t ,,, l"'dnil", ,.' ", _,: iI.- 0,1_1, AA., ., S. II- 4, N"a ... y ii. '
I Ilil -. I ". ii! tt, I'll 11-1 I III', ", l I __ 111. 1111-o-, ,_-,,- i [, Z--' x i 11 it,, AIPI -,, ,;,! f I ,,,j,
Wi'd.d" l'-i", x,,.-, R-- , _'_ 1, -5c_ A. N, I ,I ni," i A i ll 41 11 il t, ..,,,I
V ,., ,, .!r*.,',, _.,, 11-6'. P. -,,-', -,o -- ". -'t, Inn.
,, lt',',i llli'%t'-"X.blI III, ,i, -o -', I 11-- -- "i"'i"k. n I ,_ .""o-.,1.- It,".- ': F I I'll,, lt,, Allorll,
111 1 -"-.4, 1, -- -1- I I A 11 61 I I, ., "," T_,,, t_,_ I 0. __ -- = to. _. d'! W1--d,, r ll, ,, ,""- l* c."11. ,-.ni4no, I"i.a. F W. I.,
__-1 , , qL,, - i In I.r. Yilt. M-f. 1 0-
in I 1 it, I,,-i-!,, I ,, It-I_ I ---,1. ", V., i CANIAG CEY ,,,, ,1.,.1,,,1,,_1',1,,,,: ., lo, III
"' "- 'i r o_ .XI ..C.- P' ; _' P- -'. I, 11- I
11 Ir. -- Iil. "", i ', "", 'j-, I". '1 I, .I- 0. Pao" obl- 6"'., 1. -)-oo. ., ,,,
11 11" '11i, .111, I~ "i"p ,,,,, 1 nTlzo -LtZT V_ 0 it t, --7 ", 1 I ;- -&,- C,-'. _n It -_ o, Capital "I "il",,,,t"',','.', ,"',". "".I 'l', '..., inl I It, tiv "I :11, 1! lz ,, -2 i '7T. .1 I .1-l"'i. --, t, df'._ dp'nt_ ,,,,,
-11 A "'! ".1 ,- 1, __' -, I. i A i, , [ " ""' I ,
11 "I -, ,-- 11".4. I~ iI _,,_, I ", ,I, L -;,"z ,. ,-- ,-ni 7- 1. :.. iz .,; I,!jI rl, I-l ol- 1,,, Iii
11 ", I 1, I o", -- I ,_Z d'. .4 '__ ,
,,, ,I,,
, ", -- "I'i"! 1. !-' [ I -, ""', ,,, ,, "."I". !- .l."I". I P- NI-i. Quecid. 11 t,,,-: .. -.
11, -l"' '!' !;;' "I'l-l"', '11 111 Ill, -,-- --- ", _t", I ,--- n, o o -, ,.,&, .1 4-,- .1
I- tti'Ll",I -_",' ', :It' [ A -_ 'I t!I-ii --, I' -' I I I l'i i M.2 '- 1. WII 16%,- b, Mj-t% li ,_,, .,
114 1 :I, 1'1 11" 11,, i1-,.i,,1,, Il" t! -'_ 1 1 1-111, -1 I, I, I '. I ,It 1,- 1, ,, , I', ,, I __ __ ,.,. I LN 1;-Z Int -- tli 1- Ir- ,,,,,, 1, " .... w. 4. "!.'I "I",
-", 11 I 1-1 - CIT i- -1 11 M-11- 11 It~ 'r T, , ]i rt. RXG 111 0 I,,. il-. "I"'l-il I I~ ti 4 11r.. oi 't.- f. --,11.1 I L111.1111 I Ii!-"d, ,,, 1'r". -07, 'I'l-l" I-11- -t1i, 111'.1 ,' ,'-,, ,,,,I GIii', ,,, l --1 I 1, 11" -, X 11111.1 11, i",r "-J, I i, ,,,, -W" 'T, Iv .tIndC"b-_ 1 1- d.
", _g- 11" 1'Z1d- o'Pii- 'Lo 1-1 I 'it -lo,
:" ". i ,,, ''t, F-i ,. 1- ,,I 1 -', i -- -J11- i, 1-1 1 't, ,f,, 4; __. 11,- -!11 P-q- 'nitlil- I ,- nl-f" ,i. -- .-, It~
"" I n 1. 1. '.J. I 1),
I ,,,, I", t d f I
I I _', ,,l,o.-- ",;;" , ; ;"". 1, j .. --- il-,,, -I I, o, I- 111.i;11" 1 tt'. ,,,
,. i, t 1-- .,t,,! P.i I -,",, 1, -A"". If ,I; """- ii"', ", ,, t ", it., "', ,,, I " ,,, ,,,, t, I .,!,, ,, I '. I n ., tl."tT'.,lJ i',It-', tk,,,-i'T ,,W,*
i , , ,,,,, llir,- ,-"! '. ,,,,"I F", i"t, .11 btll - -,Cn1 1-1- n S 1. tit A
.. .... t- ',:,, z
,, ,r";" ,,i p,,, ",' i' ,',,,', l l.,"' ". I -- --- I 1, I "in .?- pur- ." "A""
,,- '. 'i""t"', q." I ", I - 'I ni I lii ,-1 t'L it I ,, 1, _,, "r" 1,, "i,,- -rd.- m.-11 i, ", I, '- it -,, I f.lldi".111. n I__ Ita :
I I ,,, I~ ,,,, _it I I,,#, ,I
-1, i 'I ,-,., ,11- I~ -,, ,- -_-t-t,, ,,-,, An. M-,, 11'"". ,I.. 1- i#n, -t- -,-,,I,, "IQ."
:'i";,t*_', .'. -- !""t ftdi,-, ,I,,- I- I -11 %It'"', t ,,,, i, -, _, I '. -_ 7i". 't-i"'t. -i', I d I_,_ V11"t I"..
"s, '_- tt I,,, ,,, ,,, ,,,,,,, tf. &
.".,I I, "1111 lg k_ "t. 1; 1 Fe ,, I,-,,,, [ 1, i % "- 1, ,, g __ I 111o .' 'I 7.!.i,. ,, _"'I, 'I"", r111-1.1
,- tsi, I I~ "". ""). I '. .-T. 1 r C. -- I -_ 7, :.._It : ,,-, do 1, pll. ,! 'n.t"', ., 1-- 1. fl- d. It ot, 1-lidod "'),, 1,
"I ), 1jro-. 1,,I ,,,"d 7 i .kli, ,I ,In. W ,).' t,-. ,_ 1,- --,- -- -t t --, , I I 11 I ,, e- 11 ,.pi,,, 'A 'I--t'-- .. -, do ,, a4, 4
4, I t I p I 1, 1fda".. I'i I~ .,,, i :.,, "', tl 1;i ., 't.1,
, ix :,,;m __ _, i"
F"t 1, '. ,, '.1 I. ii, I., ,,, '- - *,. I I ,, ,.- ,, ,, ,,l .opt I% ,_ ,, ,It. eidl,
---- ,It. ".,I,,,, --- 1, "n"), I -11111"', ), I "I 711 1 I I i I "'A rll 111 h I ,111. 1,
-' 111.111_11, I'll, I I t ,_ 111-1-1 ' -, It ,, ,,,,,I,,,,- I., __ ,.ii, -- ,,, ,--- ,,,,jr- id- --r, ,,."",,I I fr-,- I., I~ muy fol Clj*rd, ip 7, ,,,
., "" 1, ": 'i", _. ,I
,- .nlo u ... d- 'It- d 'i,
i 1 7, I SEN11D. FAIL ME a .... o. I.". 4 T oIq '11-111 "I'll "I "" "- 1.
,* ,:: ! ,,,, : i, ", "",'I, ,I I , _', ."In --- ,t-- dit I -td I, -I- ,-"i __ It, 'I ,It _3n I I.4
,111'." , '.", , "opr."".1- , z _-111 I~ -11- 11 - 11" 11 t; '.., __ y'_ III a -- to ,nI. -,,-r,,",!,W..,I. gil, .qn.l. in,
I. 1. ". t -' i " ;,,1I ,,, 1 1, 1111t, .i hi _-Iolo I! 4 ki Tr-i."
11 ti ,,, ,-- ; ,I,, iiiii"".1
A;I-t-l. 4. 11 r- ht)- I- It- I 1'1,, i' "'I'-;_* '__-11111. I ,-,-, , ,, I- i"I" I, I ,t, f ,,,--,, .1 --1 1 j-1.11)", ^ "t., -_t,,,,,,,,n,,,, '-' "'i r '.f1--- I., lnrnort l rolol. de, T)I;,,t, qA
I I I LA 11AB-0A ,,-,.,, I i- '.i, -, -11 I 1, ", '.111-7" ,,1 I_ -1. 11 _T_ _. 1-16, D- tit 1. C- tt," -,,- Iniol
1, -, _'-, -'- .111, n1l"-l ,t , I, I., J'AS VIIJ'A"; "" ,,"
.-I'lli, 1'...',in".11 I "I", 1 5- ;" ""'.., i-, ,I -- - i ,,, W- Y' -- I-IoIotAnt 46 crim- Por Vedi, slr4 patada por i,' ,I 'i- ^11;, -7,*", "I "I"* I ;i-, ,,,,,I, 0- -g-i. q- ,,, ., '. ",",". tj,- n,
*_il I, .. _'. o"t, i1-,%dnE,
I., 4 oI1_1, 1,1 11 t I _e I I 't ,, ...... I, 6,1 0 0- 11 Wh %1gr.n int'. ci"Itint," c, 1,
.... .. I ",:.r I. ", -,i!L. ""' "" ""
In, Rinc6n I A 1 ,,tnb- ,. ,t bim" I Par a a olt.. .. ftint", d, i'la
"! I t. 111. I n1t.,
V, "I -- -1 "tIt ,I, I,~ .1 ti7 tnr R,-, ii ,-% ",I 1 -S, Juan de lag Yeras -t,'; 9, 114," 1;'" i.,,16n"y I. ,,, _;"i", I. .1 4 I in"T ,
I
;,i i I "' ti, n 1, --- ),i i-t- "I ", 01 P,6-i-v JeM (11,11olh, di,1
):1_1 , y f-i" ,I i,, 1, 1. i 11-11,11 ,,,,i i ."
". o I 11 11
p,, -bri. 61 o I In 'ti-t'. Y p ... tolltntt I ...... IId
i 1.11',"" "I'll,"', Por Lucas Sainz '-_ ']'-' "'tin' r't-d' "!"' , If,, I, t'.. _di P-11111. 'i.l. "',Io"
I ",I e 1 7LL' 1_li- -', Por Amparn Bermi 11 iz-- "11, I,1- fl1.11 It, on, _abl, con m*,tart,,r* s tan magnifico ,
I, o, t, -_- I, '. ,.d-,n, ',*.,' "It"j '7_ "Pecta-:
ir" _r ,,,:; f-- , _, Iii t-- HACEN IKLTA .ASAZ tEX PiUiCCI : _ "'A' ... 1. ,do miattol-, nill "
11 1,_ -I- ,--- c --' ,I it Ir-l,,v H ,,-- 1- , do
i- 'n" 1,.,. 0,1- i,-- ,, 1- ,-, ),%O b ll.- b.Jadn, -tltfir. de UZI IntliI.A. .1 ,
f- --- 1- 1-1111 ", ", ", I rr jn- F 1 -. i '-'- -111- slij, ii" I so, a...- ir-li. In" I -I! "-1 --- tonillp nom
,,,,, i,- I I ,-J -1,6 d; -, I -,- ron)C- I 0 0, Vev
--,- ,111 .1- -1- 11 -1 T -1-1 -- "' j t -,-,-,., 1,1 ,_D-- ." I, -, apiafnerr, T.,i
.1 -W -1 ., -d" I !A Ii! I'- '" d. ,
I 1 t- 1 ,,,,, I '1 .,1-f,,, Jul i- 1 11t- "I oi!it_!.'n ,,7,; ; ii, -',, f", , n-t". -, -- not. ,IP 1-- 11 1: ,,,, Inl- -- I gillti,""o '"'4*' It. o ZIAI.I , ""I,,,'i,' ',. ','i'!,', 'I
Ir l"'I" I "'tt"I ", ", -'- I --,,. 161- plr 11-111- I ,, 1, -- f-- -- 'M6
.1 -- -I, Aug.tt,, tr ,b ", j, ,.tn- "'I"', Y_-, "' -,"": ", 'I":,", %1. 1, " W .Ii1 6I Ilt KI- o". pllf. Ill. d-d"41t.. -[-
7'- T-I!A. --,, I 1 ,L' 71 'J.16 1. -111-zo- '
'Ion -, -,,,,, ,z ,- R i, -1 y I r" I '%
.bl ,, 1 i ,i-,-,,, ,I -bl-l, i it 11 I, M-,_ ?I - --,, t"'l, at, t II. ."o. .,
t. i ;-* ,,iio' "I" i ,.'_, ;,"": ."it tr' -I'.l
I !- ... It ' '.d' 'I ,,, "t' "'11 ... de I jtanct- llgnml .1 rl",
I ,", _. d, _,I d'I" ,,,,, -, V -1do 1 %11 11 ."'lli-11 I In, til 9 11,3 ,-!6. 1. .I- ,.,,_ ,-- ,-,,,,1,- _n,,bo ,,,,, to"111., r"I
,- -, T,1 n o) n -bl- 11 ,'I-' 1 P-d ... %',,*,o It. N1 ,tn,
,,n ,,,-, ,:_1,1,,,,,, ...... 1, _1 t 'r ... ,_ d. n., -ts, .t,.y.rte nor,
s"". W. 11111t- "t. d" ,,- ,- ei '. I _, ":_,. I 'A' Z"'. ,I Il"", -,", d'I CI, o p"'t"'I.1 d. Po, .Y., I~ 0.
I -'Wwl, n I -_ ,l ', '-i t,! 1. _- T111. d I-- j- ---- 'it I N, tiin,,- Ci-- i I C.-t. 1. lttn t. oin-Int. -A..
-,, .1 -.11, -, l". A11-6o ", It- t i l ,,',,'.', n ,,, "'T I _il% '.
_IiIll_ I'll, ", t i!_, t ,,,- ., ". I, llilitr rin," '8 I -.,tot- it ,.Q." ,, .I.", ,,.,,, ld'.,.* "I'l-l."'l
n it, I~ ,l,--,- _1 1, ft', t P,,t il" -to, t oa, ?i conto ". 3.y. C.1die't'." ,,,,
, ,"", "It-il d' I "IT I~ I- ., nr'_ ,, 6- 111111 A TAZLECIDO VII -11". .. I lonn"o ta.1,1. -Inta 'no 1.
I ,,I. 1,,._- ,' -'-- tn .I -i.n .,, % n,,,14 I ,, Z,
flordo mint., I. 8 M.KW 'i" _i ,- -- ,,- td I" )- ,,,-,7i 'o," W5 Inal b0int., Oh anj,d Yelt. d,1
'-'- I- 1 11- 'i.,V-1,1111 I, --- totlintIll, -tIbYIndo plIt41n.'o-. .. no. ..q.-Iin Lim! .Jh tondrAgrr ,
,,, , I I I -, I i,,1,,,,i., d'1I- I- d--lo Iodt I- "" tbl, "'.1t.
..I J--! d, ---tt-j-- ,-,on, Ft, 7. 'nih, pt 'I , -,I "', __ -t ,,,, 6, ill ,,I I..= .It
BOLONDRON, aK ito 1, F-5n1,i-1 ,, I~~ 1 !ll -, I!- -,,- 0, I-'i It I %Alinf- io ..""I. I It Ii o -A., .-,4.. 4" 'Itpliritua r0i.ntldo, ,ei, ,,,,i.
-, It "N", I' l'-, loo'! fi-- v;: %,,, "t"", ,"', t n. ono I, #11 I ", "",%III, ".
M,,v'rtrt -1. "",-1- Ill. Goo rl.x-t, n, I -nt,,j,,a plr. .6ci- d- ., at in
hoodo rl.le,'t., 'I I , '' !: il,'- f do TiI. "I'll"' ). I, I -1 .1I, ol
z, __ -t., dtatngnd. 1, niton,
-. P.litl-u- r, "- I.t:. -gti ,nt I ,,, -,;, to, l-,-1tI ',;:_ Colvi Fcwlps ba bid,
cal por no h.b intlt, Abol-6 in ,,,P :, "'
1 _. 6II .1allII, - dl 11- iCL'i -1 I' i 'It '--z lo l
,,, '. i I -,"w", 1. ,,!, T',"'I obt- do_-,,,,, !-1111- ,, I- f-11- III it .119M l1ehr at III". N1,11, CI-,l, ,
h.bn,- -trtlp-d -A A- "", J-i, 'I'l ,,nt- "'ItIol 1 1!m ,,i,,Tl)1V- l N1
,, ,, J. -- ;. II R.b.o., ,..,d, -,,, NIt I, ni- ,, , I __ Girt, .1t- 1. ,tmn. "itt"'n d,,
'I'o I~ ", j, i, I,, 1"),!1111 I, P, Nbll ', 1- apr" d- Im amorn
round -16o Io --st-, ,I;,..f tt, :, A.o .- don'To do , : ,_,"" '-. "-14 "" "i, ,--T, ,,,,
'"l- dI .!" 4, 1. ,,A, --11" , .L11r I -11- Con S i,,ta Ntrd*d,,o -,"ol- .n In, J- do *1 nhu( A It on. C.rt-,-, I- to,
!", "" i 7 , _01. .A* I.11-l'. dmam x9oll I 1101i.., ,I, 1, -'I, C-,_,?-,,1,, TF-,h ... 11-1_ ,= .' , i'- "". c "' -11. I ", I, ", n ,,-i-, a ,,- ,,,,,Ir : 9-1 11 11l&UMVlZX*oit.I il n,,
"r', t I. d, 'AP, Q Ill ,- 11.d_ n., .. -d do .t, -i t .
l --o, T 1-1 I -11,C.111. I'od. r"t'. V., "I_. ,.,. U. Pl.;-, -I- "t."."n," ",' q"i- """, ""!"",A, , non
tP4 gi,. P- ,,,ntra t l dt, lliIll i!1_11 11 ,11 mll= Io o." ":-I ", : ,,, ,,, "'l. ,*,,,,,, C -P 6dt- -LM,' Idi Clinsdt jn,-T- l, on. ,,*hrt 6. mo- ,,,rX' .
-1 lo, 11-d d111 17n-' 1,1 :it".-;, 1 :, ',' fl'ta I Win 1111,it" I- W-i
I, I 1 I , I I i 1111111 1 1 ; - f. I'. It
Albl't., Go.= F.I., Inrl-Pno- j 1'1_ oI ZIII1- -,"i'A". -, - 1, d, ."', ", ".!r !-,' I r n 11" "I'll _',! ", lt--111 ""Von. .d-61 III I- Inil. .n."T A. .oiot. y *unpffl- ,I,,
4.1, -1 11- 11_1 1 ", ",,"', n 'I ,I, 1. ,_ ,_,,oa.- .-an. 1, T'I-A,411.1 n It j"Iyn,
-"I' I. 11 11 fAI11 .1 I'll, -- ,j ,ti ,, -l ,-!--i1-11I 01. 16-m -, ,n11tnI IiIiI "P-ol 6, ", w -47, I 7"
11-111., 1, --- P-111 ., I o, In f 1.6l'o, It a. .got o A ,do."
i 1114 d'", I ti 'I ,,, -'t-0- i,,,l Ill-I I cllllt y ,I fi
1 I Io 1_11", ,,: _;nn"C' ', T,, ,, 't,','ni ,'* "t" Po .g- 1 Do'nox scri'l.mlon 31AAWLY
I111iiI. RIIIII nin ""n 1"I"t p ". ,O IV 1. C.hinl. kItin'. ...
... ..... '! -'
Comprarii tin bull-dozer!'n, -- tII11' f-l' il- I "I 1' .- I" "" it' ' '% 11 IL 11, .III. I. -- h.;.X- IndIA 1. ,, ",-4 1'-i,' 11 I 1- -- -11t,4' 1 11. PI-1,111 11- IfI---, -:
.. .... ",._ "i. -__ I i 11 11flllllltl I I,,- -, "-W. i" I ".
111'11'_"- ":1 _1%%*,1_,,, , -, ".tll l.' ,',', ",,'i'i, 6r. m- e" Il'-- r in, tnt"I. Ll:=111. t"U", 1. ,I. 4.1 .,it'1A1dW- ol.
2 1 ; E, ", ,
I -1-1" y T-11 ,, , in Y ."I'z" ',,.' l' ""I 'd ," "-,, ,,, ,-- _t-n-o ,,, v Unl o", I. ,in. .Io. I ,Io -1 n d, ,
el Municipio de Remedios I It- ," '_ __'j". t I -'-- o ....... '.II A,, d. 'Wi otl_-,i'.-, 'W ,,, t -.* 't;
d -,!,lIt ,,'t,-1.- )"".", )., ".- ,I- "I'lif I ill' "".",
!-,,6n ,ollnlr- I l It .d, d. PrI.4itt". Ill -,It ffll.t I., "LA Ali'm N Pr--. e., V-- n't, "I"VIII.-1 "11 I'll I _, -J-n no". "'.h.lang ,-111. 1,11). dII M11b Mlllt In to no "
I, '. I 4
I I "*"'
1, -C,, 1.11 -, Pit! I, Rmpdto, Wf, dt a mWo ,! grAN. nrobtli I __, , ': -- T., ,,Z' ,on It It',- ;;i ,= at,- d1l It
I
I I
I
.
1.
&NO iAI I t'. ,,;, 1--- 'A. .-,,ir_). i" w A4,,,tO ht. 1';,I', I Pm -A ,,-i,-1
I 11 1- ----I'- = - --- ---- ----- ____,_____,__I
f
Pedir(i Cuba se re- Rf 7oi -1 trdi Celebrado el c i n c, v- ri o r i a A N tj N C) OS CLASIFICADOS D'E ULTIMA HORA
--- -, ''
.. ,tl.-,t6 ,,It,,-- ;,, ,il)"I, 'I I~ 0 -**' de la C alonia F i.: )akoldt d e
T_,_- .dv Iosm. 11 7 ,_1 I -,,,,,,!, ,-" , 11-1111111, 11, d;,: V c, "I ,_-J- ._ PROFESI V E h T A N T ," V EN TA S
NWC-.1.1- 1 1 it 1 -, I i ,,it ;,m ,td,..'.
-P NIA 'Ic 1, ", :, ,I ONALES S I
I I _.. -1-1 _11-11- 1_- .... .... = ,
di" '1111 11"11' ,,-! t do AcitN1111 t
__E I b,. q, - 'T g C_-t 1, il ,--(o. vich. bu- O riente con im re-;o baffe
de 4. to, "I I L ti.__E7NFiWff6S'7EP_19UAD05 4C_____-_YtiA.- 1 -V _-_'__ C 1 ', 1
I -a, """"'.4, if,-111 IW entr0gad. .1 _111"It, '' "" 5' ,,,,
ion cap a N_ C; 'till' 'I S i,, "", ,;
11,96 do' tin'tn"", ,,, ,i B 150n, i ,, 'i, 1: fll-11.da 1. I I I - 1 c', I r : I '- , "I,",
"'i 17 %1111 1 It IT ",,"", ,',' ',',', 1' ,'111",, I m, 1 7 11 ;_-, ,I
1111,111do IDO InAll, ( ill o6co- 245 7- ''I I I I
d e ,C o t o h,- 11.lofe= *oo WeINt 5; t:1 i I I 1 11-51;t ",t"tpo 'on 'a" '-"dlli tt 'It I li,
. ....... ': - 1!-1
"" eia rs
..... =Voo.1al 'n Vol..' I.d et. T., -i, ,I ,, J-, " '' ", ,, I :, I
I otilln'% do 5A. .a = ni trentorando Ill ciaetten CR rl ; , , , I 11
911-NPt- %Vila 1 1"t I aiantel.caditAn savior don GabrW titattri. do I-daeb5o. Ii-.tisatidt, reallt- -1,1-1 ,,Ii'-z,- 1 ' I I I I I
11 .do ,,ly 1, b 'id, C", I'll I I I I ; 'I., q -'-,,
Rose slen a $its con, SIR- 1. A a- c.n It. r1gio bafle on Is Can ntstat 1:1, "til, ,-, -, 1.1 I !)
,to ., fit 1, I 1 -.
,, ll, l-.Pll.l ,i l-l'tM ,, li" ,i I d1o C.Tif."'m fi,.a G-i. y DIN. Ltr 11. roetiva d ftta smi,,dad R l, 7, t I 111-11 -,,, I -,-,-'11 ., -," -', -,V.11 1-1.1, :;-;
on -11, o"', 11 r, ,IrI,1 1 1 ,, i4 'arin C O M P B A S -, 11 I ., I 11 -.' 11
1-n 20,m Dallas do moreancias en Bilbao, do donde train 94,M ki IS do conqitislci On tritint., 1. O'g.ni.- ,,iln 1 1 I I I
de In fie -, ", , , "'' "I I I I I I I I I I I I I r, I t 11
g'.Jer.1 V ente conservII,, con vin Sidra, herramientas y otras rner 66, actasnNotelotes, ,.I M IN t r, il Cli,- F"I'l, Pan ,
"Pee 4 In i.d_ I t-rw it Mt ',- i "It", 10oll Do, 9 W ,45 -, , ,i :1 _: :, ", , I I I I I I I
,encloact Ad I I I I : , i', "', I'll 11 1, 12111 1
ro.. lot" do Is ki"', do Los o.oof- s a do No P' =1 9 : :' "', ,
Atigelu. Cluf.Mi, oa 48" kil's Do Santander, -a 22,70", kilos do E Autori Sties 7 elevittwi, tan' irmre'Jild,
oiiaacll_ o !- da& -11 At,,, -- ,,,,, ,,- ,,,,, -- - __ __ -1-1 ---do merea-la on general. T.do I telet6n De 'ijft Car. = Eoliallivini, d I.das lic" .tij- Quloosas -U,,t', ""ceSitc.s.1, C-lae.o 1t I I "" "', - -ill' 10 I I t, - I I V ,, '%,v,_ ':,1 ""etial esti nlitel ... it,) on ol I i to do ,,.o. sid.f' aoclem- .m so 1. Ciao I' "'q', , ,,,,, I 1,11 ___ ____ !, " I I .11
to n(sidev, 240, DiCho boq- ,Ial;ze, vigt, ..I .g.-di.oto at -_ P.nsw _;w, I1111"I", i
de n-estra cia _^ :;, ,, ; , -,
N. tt cargo en los vi ,,,,, I % ',f, 1 1 j ll,01;0 I
'I" l, , "":3, 1, r, I -- t'', .,,,, 11,1, .1"
olueliv, dt L. morcanclas so Sonora, can d M ... IS a- .0* pah.j.d. ,_*, .1, ......... I "',
Macb no, '5,034 o S-ill. ean = , I I ,I ...... ,1 ,,, I -,-, I ,
., -.1b, ,do ,,, , I ,: -: ,,":, -.J,
-El b. Ca :, I :, I ,
do a. mkilabi,"..".6ond '-') % ,,, ,l "" ; I
%,c do b-der. Nuoo.j ': E11' nJ";.",d.,: ,,, ,-T,,--TFTi ,- ,-";",',
2, ,E e.,d9,P-r "I'Niss [ E onic_ __ '_.Yal '' "
4z to.. ad., net., no an ", I 2'
it 2 M kil- in 4. I.;. I 1 __ I I I 'I., I 11 .1 I I I ,I -1.0 17
an V can e a, AdL24 I dis or I It P_ a ?or a. or ;. .= : , :,., i i *, 'I ': t---,,, ,,i,-l' %,: z I t, ,
R% q '""jIn Do ,I, D rN ;,.rD ,S :"t -, i, ::
"a' iond. ... Stoo, Do, -ba E ": -' 1 ,, ', : ,,, I 11 i i :"
"Dit, ,. A!.. I Agen. de Lyles 2,0 ,,j,, do lj,d- d, itliladiln. Do
C...;., to Coa. a, -1 :-, ,, I ri - I I 11
"'on A I... o.. Irs.sOtild. on Cidlo, P1_d; I41.V, .., I,,,:Ira -n,1tr11, I 1 I 1"as"', , P T Iillll I I 11 I- , '!-, I I "0 I i ,'I 1 I ; i, CA
dmicndcs,T l ',.ga i1111,Xriolka i I.
"Y78 kilos t did muerte de, varies puflifladits, que. En 14 -1 1,; -- -- I ., ." ". 1. I .1
do -dItiv. t eo. p '* eiill, 0 -1 _ff____ :- ,, : - ', I 11 7
81 247, I U1, u,:NT I 7 1 ",
11 Gotr g ,nabord dand. osinitno on -,di, do ebs, -- -,, I "I'll" I I
do c I big", 1. E; -a ., I I I I
"' "' simen its e. I 1, ,
I ,a coeroonchi, on J,-"j'fj '2'179 do sabg- D p-l,'do cons.-ilt f r F,- : l," I "I" 1 1-1 '-11 "I , , "" 11 I I i, 1, I ,
do ad. 4 79 kilos do oter. "n 1,111 1 11 -. ,- ", 1 1, I % I I ,,, i- ,- I li _1 ---- --- _-, 1_11_1__,__,_ I I "I'll,
g, onto 1: de leltund, non- itlo'l3t, -""' Cras '. I _4"s
do ondll_ d it it 16 tj ttithill t 4 Lcoact. oners coboll.:cd,'Plill, el both- Migo as , __ ;, "", -,
dnelan e. kilos do b ... No 1, to Rj- Itai kilos do rbgl-t I -I I "", "", z 1, 1: f tt 11 1) 11 lift ,,, l %i:
do .244 ,tr,. N.U. wb. dA.d- d. ,-- - _, - j I Av i(
djo I 1 ,!:i. li f
,,, ad ,, o A "". T 7 I ,,,- ; ,:, ;: , '-"",,",t 11
-,tc y. hoildas ,t -I ... :,, 0, Ai ,, I,'. 2 -, ,,, "I I 11 : I t I IIYEI'I'f i ,.
,= V.; 'wt d; ., .% Iibmf I 1 ", , "" I' , I
l". I "I I .l "I ''
itaig 1 I I It, ,,,
ll bbji ,. , , ,
424.;O"J.N'd b- i6 os I est. de t ,;j c 1, en
,Z l., Do : i r 'il 11' I. I!, I ""': ", ... I I i; 10
1. cast 9 r ..... '- o 'in u 11 I b"'do "' IS M 'J ;
_' '
11 =rl. ' I I .,,,, oc,11 ,IN -l. i=YtSil"- -' e' ", 6,, m, ,It, 1 , 1, I I I I'll , ", I , , -, -ra
nicest. 241, ll ld',. Int',la, kp 6 I It. l_ i-_l t.". P., --,Ii i It 1 _I, ,- t, ,', _,' o I I I I i ; ,, , ; T_ :,,
"" dc can 'ajj I ;_ , "I A ".
_tA d ., .11, ,, n_-g 'I'do en ,al','. d, ,, up-ible pool, -it. do pdot.% i I ',,!, "', ,j r- "_, 1, I I I t , '' "" ,_ ,z ;,"AF,-, d-it, T t;" it"" 'i 110 """ '' ,,,
S.,it. W ... lc6 -t-g.dt, el F.11-iti p- a. l I I -- ,,- i SOLA -. "I I
1 I I , ", ,, ,, ", 1 , : , , I I "I :1 1 ;i '; 1; 17
't WS., fl-- --. I 1- 243, is 1.1p. q.. d16 ,; ", , R ES I .
.4, oncel.d., cet-, que -Ids c,, ;1trueer."COW ,,,. & iiij.att J.,ii INS, it, n .i "! 1, , i l-mpr-- t-r-- ,l, 1_ l Ilt, , I I I I I 11 11 ''I "I I I I I ,,, ,,, 11 7 .- I
eNt- Il.y., de 1. Mo I. d, esto 6,ldild' li! , t "I'll, 1,- ,,, 'l,10 y Rpn, t-, 'l-, , 11
"'es !Los C _bNfi&
dn' : ,-pa", "I al ...... o I I I

g G,,,,,, ttl del Nel-11111 Id" ,,Ir, ,,d i ", ,, i I I 11 I I , I I I I I I ., I I 11 1 7, ,*, I I 11 -itioru de is 'ent., dt t-l" 'HU ,z ldz I I ,, : I ,
in 0, 1. t.1d. .-V 1?a-W to K.lp on 1. ., ,,I, ,,, ,,, !- : I
p ,, I ') , I I
1, I D I I ,Vj 1,
Mn I W tcl, 0 cmw'. u N; .ao del c".1 ftilllco P_ I I I t, ,,,, Id R I I I
"4) I I I I I i "I 1,
o-J1z-d. so ,,imjo do prretw I Afle- ll-!, ti, I itw y ti-as. h,-, I I v SrA

I P'.n., 0-,,, Q.E Pit'. _al ,to I I :, I "I I b & 1 I ', I ,
In- I I 5 , NOW it I ... P
s II g-,di.-, qI, h.a to, ni ,,l,
..to on 6 lli-r ah. it V,", i" 1-- I I :,
do ,u ,arior. - , 1, I- NIFNDOZA Y i I I i I I ,
on I 11 I I 11 I I I DO ', VIIJY-. ; W lfi
I ,eali-do a t ... eNt,. his. Y,
; "I'l' 'L I 'I I I ,r ', i, ',- 1 1 I 11'itpo 305, 7 1 11 6 I I I z V, 1, 11,I)i t,;: N () I X ,,,
d, -t, t;, %,g ,,, I I I I W)I, It)
o, 'it a lN Io 11 i- ,, ,,, 1'0'11'1,_, ,n I I I 11, e I I : I I
F, i -, I J_ _ I o"t I '. I I 11 1 -, I I -, "_, : "': ,
... 1, : I 11 c' I 1-ido q- Iba ttu-' L_- ""', i, -, , I I , l , -,
't.b I r 7_", :, , --- ;= .... ,,,
Z_ '', Itin- ,,1 prio," "" -, , I r :,, 7 1 1 1 1- 1 ..... ''I I I I 11 1 11 , ,,,, -11
__ - ,,, - I ,I ,,J- ,T1 01,1 I ,- (li,ii , 10 -1 - I 1 1 p ,, -, & la ,-o- ,1sh,- u -_ I I -, r "', , I'll) I 111 1 I
11"I 11
,; I ;1 _: I -1 , ;1'z I' I , ,
11" I -, I'll "", 11" '' I, t -7' ,
p-eiIfiats por nlii Cftoll ,,, I I I ". Nobs, "I I ", ,
1 M A C 1 It" ,":; ,,,,,t,,'N 1 i ,i "'', ,, !, T ,, ,,, I I I I I , i t i ,11 \ I , I
I'll, I 1 V I 11 71 W ttl Ilgndvisdo, a 1, 11
-, r ", I I _-, ,--', i I I I ,
..."aB.. .. to ait" ill'ifica, rl '1 o ,i ., ,t_ I I I I _;,;I_ -, -, ." I i ,,,, '"'" '. __1 I -1 ""."', i, I') 1-11 "I I I
or, pnr otirbs are., d -, r ,- , I ,, I I d, _, -1 I 11 ''I I'll I I ,,
'1 1 I 1, .- 11
Import.'t, .,of. I I 1, i, 1 ,x;-- -1, ,,, i" et ,
JOHNS074 It t' 1 6A 1 ', _, 4 0
F45 Ir Aovi It! vapor Fmd JTur-dq71 7- -,, ,, 11 -, t l I ", i", ,I- , I "I i, R),( \ T N ,- i 1,, f
0 po I Ill ;, "I I I I I , . I I ", .oy No e utrin o a !, ", ,. ,, i : -,r J, l J 1, i ,; Rliili,, VACt')
.. TMV() Los I i I i E I r. 0 l, I I I 1,
uj,, ,, y ',: , 1 Z _,_ I .11", i , 11 I I I -1 1, I I I I I
h-211' --]- I = d TI _' i ' .1 , , _,
KFF A-WO I t(-1 --11- I 11 1, I I I I ; ", ,:j t ""' a!""t;E's ,N, ,, L' i, I I I 1 7 .11 I I I ,
EMM, ------ __ '' I - I ---- !- 1- - I - ', T I , I I t. i Z, I I .... I ; ":,
-, I , -1111 11:_ _, - -,---- ,,
TI I clli''%l I~~ I I ,,
:_ "Iloc t do W a "a ,,, 1- ,-, , ,7 -_ I i" G IT" 1 11 11 ti ,l -1 I~ I~ I I V, ,, I 1%Y 1;1 tottel.d i,, --- 1_ 1. 11, I 1, I -__ I I I I I .111, 11, ili,
-1 1, -- 'E
reom i "I ,- I l ."11-1-1 ,,,:! 17 __ 'R IiDA3 -- 1- I I I , -_ ,
_; -, ;,
po-i e, -,- iv,'l-i, 1, 11 .
.I,-- 7 I 11% n 7, ,,, 1 1 T -,, ,- ,, 1, 11 I I I ___ I
,oMl--1,. ", 7 i"I I -, -, , -, I F -, D L' ,1-27,37 [, l_',;A OFA'Aill
, -kl I -1 1, -- I il I 1, i I 11i- i
_-- t%_, I "I , ,-, _1 e --- I -,
i, "'' ,_ "I -1 I l "", ": ,'," ,, 1 B. a -,- ry
11 ', ll , i 1, i ;-, I, 1' '- t,' 1 I' ,,I,- L- "I -_ I j
1 1 "I I E,11'1 t ,' il 1, I ',,- '- I I 1 ,,, ,,, ,,, ,, 1 I -_ ;':'; z, J i
;,- ,)III,", __ :" -:1,", J, __ ,,,, .! ,, 11 1-1" v I m "i t ','- -,,, ,,, T t 1, 1_ " ,, ,,,, 11 , :1 1 ",:_ t I , lmtwt o ", f, i i tqll, i _12 2,C
1%, I ,,, -, , I___ ,
1 '. Z I I" -,, t I ,,, % l- 11 I , 'T
'I I I i I I ,- "' ,_ .l e I 1 1; I ", : I 1- 1 I 1, I '. ": : , 11 I I , .
, -, 11 I I "I'll .. i, I I I V l 1-1, ___ 0a, "---a, ) : ; I I I -- I ". 14 -- ,
!- -- 1, el I- I -1, : I I I~~
,Iz 11 I -, I ,' I -1 __ ,--- 0 ,! ., ,- t s.i "", 7 i P 5303- CW,1PlW 1 1 ,I;l : I" I I I '..,
,,,, , I'll I i ", -, 11 I I I -_ , ,M
.". I If,", I 11 I 11 41 I I I ......... ......... .- I., I I ,,ISI
'_ _, -1 __ 1, I -1 I 1 pianos, rc, gLradorea, ,, __111 I ____-- -, 1 I I..,
1, 1 1 ___ __ , :" , : I I I "I I "I I 1;1 1
t; __ I I "" 1- 1, ';)S 81-4, mAcquinas escrib A I I _', D, i,,,! --'''', ", I I I I I I I .1, ir ; I. I -___ -11T.It ,! .-A NODE1.,-,
::_ ', I I I I I -'z I I z 11- '14 ,I: ,, ,
1 'nas, C, ,,,-l- : z l- r:, 1, I I '- sel. mtebles ofici '--' -, 1,
l-;- 11 -_ 7 -', -., I I I I VIDOR 11
,- -1 I I ; I 1 -1 I -11 11 -,NI r I .,
1: I 0,_ -, I i- ,-!,
1- nl,, N -, -- --- -, I I I _: - f, -1 i 't i 11 I 11 I I ; Q "- -ileiai, c ss, cornpletas, 7-, ,, '_ t ,' z -1- ;,.I." ,,, ., ,,%n, -1
do L : ... I i '- ,, --_ I -, 1 Mu - I , "I T- .A_ _._ ,
0 T : ,, :- I- I I I I 11 11 I I I I ml m Agencia I danz- P I I I I I ,, lii
it C 1-1- __ I I ,: -1 6, a Miramar". T3cnis )i I 11 ,4, I I'll- il.'T' "", --I, "X l,'
MChir -, -, ,, , I I Ir I ' I 1_1 111_11 i .I, I -11.11-f- R-,
Farmacill B L E Y L-,,', '.'h_- I ,, I - I : : _,il, B-3303, C -534-1,-14S, I I InIonnest M-1661. I-5912 ---- 411- P--; v- .
17 1 7 i I I I : I -- - -_
7 ,t , -, I I I IINTW k 15. ,
i I I I~~ I 0', I A 11.1.- .1, I.- .It. ..11., .,
F-3837 "nre ---,-, q2 , d,., ". , ,,,, I ,- I ----_, T--- :_ I -, I 1:1 1 1, , M aT 1 l1-9--&:A- Y.q._ V-0: ,
-1 , I I I I .O.", 1- --- --. 1 11, I I I V ;6
_:_,L_ _p I
I I I I I I I I I I I
_-:- I I I I I I 11, 1. , i I -1 ,. 11, I l;--" '.-' """"
I 11 I I, ,,, t
11 I I i
I I I I I I I I I ,- .1 I I 11
-, - -I --- I I I I .-, I 1 i I 1_112 I EN"A-6-is, T,
I~' I I ''I SE VENDE '1.1,11 "I
I I I -;;s-,,---.
_', !. I' M_ __, _. 11 -11.- I
,_ 0 'L" , 11 I : '' 1, I ''I !-11 I I I I e "' I "I' ,A'11 FOS '- t i) 0 JOB! Caret (;Able, Miami, licr. II irj niots 31NNAa, F ,-,: W.
I' I ,HL ___ I 1

I M
.1 -, I -, 1-11 I I I in'. 1 111 _. . , ., ; ., :, I I I I I I I o 11 I'll I 11 1- I ,,, I I ; , ,- 1, I m osla esidrttriti -ri. 1- bit..
-, i, I I I : I 1 rl..e,. -I., liittg-romo, It,, i ,,i.11. Mid, _-_ I- I I -1 I HARANA. RANTIA00, *XtMA A CAN \
t_,_z : 11-1 I I I - z I ".
7-7- _-- -1 _', 111. -- I - I I i lr171. __:, '11, t.ltl'. I ___ I r J-1 I ",
L i]ihl' *I.: -, 11 __ ,, I "", -- ,-,--- 11 I l ,I. C- Iel R-t. S, ,,T P, I
I I I -. , I :_: , ., I I .1 1,1- ____1_11 -_ , .." 5 -Yuvnii.r. corma, 4 baho 9, 111',, ',
I-I ,,, I I 11 I I 11 I -_ I I I _- -_ 'Nes
I ,- I -_', I __ I ; g.r.je, situdda In
I
-- 77 _- -11", i, I , I !I;:, ,, -, I I .. ; I t I, ,, n I 1 'A 000 ari.t.erilien, gran ', ,.all. pirn.GOIN.. I ... I
,", I , I : 2 Boom= I NtDANA, I -m ON~ -niil tit.,
'_M'4_' c.' I m- ,._.!, A
g 1. EN,
-, I L -, 7 ,,, I

--" "'coltl P.' ii '1_4_rb mii
-, 1: I "I 1 'S, 11 ,000 c I_-'- I.;Oe ind.
I I __1 I 5, -, I , ) .1 j neg. No infermediariag. Pro, vid, 6 octo;t, I sol.a 510,00. 019.

g_ _) --Eo' gr-_ds Sr'ji.
.

-a.- -'-'c-cd.- P,j", t :,,_ ," ,r-,, .,. I j", i --- -- I I I I .- I ,) 'T -:, , , , 7 I I I Y- '. ,,- t", _o., tita, ofort.,
I I I I I i L U tint 330,ON. Informell:
In 3 0 ,, Mo. t.r P. "
_ ae Nc_ I ), ,, -,"_ 1, I 1-1111, 7 _- -,-,, C A 14 B I 0 S ill, ::1,--,t.1di..,_aJ,_.1,.n-j "' It
___ 'La Y 1 , -,oj, :_ ---- ,;;,y I I I M-742 & 6 1 ..
'- '_'-,, i ,, '.or bir rid -o's
-o- tl , Y 'n. :_lg., C , - -_ -,-,-- 0,ti,, du, jP9OXTMA A 1A S3QOINA WS TZJAF
I -- .it. IIt T .. .IA 1XN I M-7421, de 6 P. in ..'s, I., Nod.: 12 as o,,,tc_ s,
,,,, I 1, 24 a I _. .I -..,-. Aii, i i z, !-,
l I .1 2-11- : 11 -,,.- lios"O. po.6.t ;i,.,- OtI
FARMACIASI S* I I ; CASAS
CohlLar ai I ila is IAIA, l AMP, ALMENDAAES9, $12,50
i i",_ -, ___ J Aaaato .-A-.-.- 0 I l pwao ".500,
-, M In 1, c: !) , i; I I -_ I i5a, -1- 3. '-" n- UH-F,557648-16
Ihk- no ta i o Wit., itil ;.
De turno hoy I 1 = .o.=. mrtsl, .h. C-od- -- VENJ)0 I, MEDIA VVADN.a it NNAN F
C; t ,,, ,, ,__ I 11 I EM mi. !.aosbios, J. .11.M.1 -!.., 9-3T, Ali~ -i_ I ... O'no .,
Z-11-2 -ia P,,dT. 1 i C- n ..". 7 vsj. sais, 214, a.A., -.dw.
', I 11 ,,! .1 virr 1 __, ,,,Mo.
INS A a T 9 s I I i ', , _ _11 A- ;' I -i-I i'att. PI,-: SaV*. V-1.
I I ; r Aoslill %, "'. d J.
DUBE los tem I )i -I 1 -, ia s : , c I ,, ", '-- ,"_! ,1-1011 1, =,, Iil ,ft
11, " I I I I I I TS AMP. A!,,, F.w.m s, w J, It o I PLANT, JAUDW
MAIITI I I 1, I AXMKINDARNS,
SABBA A PASE0 DR I I '', i, :7. e : REPARACI I -E $17 W .i., t...1,,,. C.I -1. J .i., W... "11 31, 2 In", 11
c=D tddo, 7 Tailadiao m-1120 ; z I I I I I I I ", '' x 1;__ b.fin, qa' .Do- "I I I- I I I )s I Patio -11c, t-d-dratt., S-)- C-11
Lbo I 0q, A oillaos M-Mit Y i! I d"', .,.. I.e.,
/ Lr: 7 i A-s I i- .,
r -, I -1 y 11 I I I I K. '- - I I I I I ._ Wel Do-1P.d l-W-- -- S.-. I dt.ol, I,. A-- .
del P. ,, "n _' : t' i : ' I 1 2 I il
CW. No. 811 . . Ab-0101 I I .1 s"-. -1., It~
I
0r
Dy 891 :%1= Pa5Vl. A-W_1 I I I I I I I I N ,,T'l It I I I I I I 1 2 I -WRESSISESIBIANNESSINISSIBBSIBBIM I
No, 3H . . . "T I jNcFVAV19TA, DON FLANTAS, MONOI J I I 1,1-., 1 E-SMS-48 17 ,.,_ t,.i- -'aail ei C-dfiroa A-4itilti I I I l I) I i ,A 1 1-., 1 .OtEy i'll! T fl I 1 __ _'-. A:j& Noviibradov 1 , 1 ,,, I , 1- t I I $$ .. c-'. Itins ou. =:,.1i1it I I 1", l i S35,000 i ;
V '. ON, de ]a 11 W', i : I 5- I I I I I 11 A il I~, l-1-1 4-1--t. V.tta.
-1: M:b= 'IT t it J i i 3 -, !It ;_ 1_ 11 I Iz- I """"' ......
Er DNA 21 sal. a cum 11 I I el_ I -6tas -17
I)DI SR7 u 32-113 I I I I a KOKLY, VACIA
.r I I .1 .11:1 T _.
I I v
BE MARTI A PADRE -,, 1, I I I I I I 1e,1111'1
& Mlitual No, A EIA I I I I I I 11 "I I r-,--.11 I I I I I ", A 1i E. CE.YFRAL N" 7
454 1 I I 11 I I L -_ 11"
y 4aG . D-w53 _,
It .YSAON I ''I 11 11 .-kAA i , e a, I I I I I I ii .. ', Niagnifiva reaitfentiia a can.. .... M-1080 I I -, I -, 1, _,- LOPEZ
"'Ja
147 I I I
"'i., (' 7 'a


at, No. 714 -$,'b I I I I raUxll fie canalizar el - ___ I ,Its oundra det lrtmi., BELASCOAIN 601 M-2224
u n tditi I A : '. I ,': "'i ,, 7, 160
I.Auro, No. , ", I I .1111, -_ I I 1, I ,.,M 11' ": 4


6. ()Is. .fes'.
:, I I r

Jardine"
ob" omtitfia
1114 Dra", :, .-. ..: M:",- to i I I I _- I I I I I I I I I li4 "I i i ", t Construcridn de hij., 3 ho
a y L&M U I I I I I I 1, ri- o llmriteamericani __ ,, _, '.

"-go '. '
:1- J Mai ..... MM ; 1_ : HABkNA, $15M
.ii r,, ,, I I I I - I - -, 7 ,; 1: I I I I -I hitaciones, 3 bahm, colored
hi"'cl..c.' 3
I I
vtftda S, F , ' tlad It.
. '- '_ .11, I lia ,9 , _:, --.,
hoobu v:soltl I I -1 I - - hact la AmI!iriea Infin I WE, comedor. bar. terra. ,iot_ Col. M hataout. Oda!
7076
l'-sair."'..
oriffulado y Colon . . N _4400 -1 c" .1 1 I I I ; .-I : I I y I. I'll ',-- I ''I 11 11 I 11, -11- D _" So a No '
.%,- P4 V Baccolons . : K ,-,)() ". I -1. I i ": 7'' 1, e 11 "I -11 I I 11 -_ 1, -,, 1 met jordinea, garaj that wo, '. ,= =,,'41 ;
..q. .' o'c
CI I I I Q= . I ",: -, "'. , ,.- I -, ed; A= _, ,, ,_, _, ,i 1, I 1. .1 It 111 I I I I , Pl 1, W H7NGTON .;"I 5 IIN 11tito, Aziiwd. Itm-Ot, Val....1.
A I , _, I I I I I I miquitmiz, etc, Verla fir, "I - e I - I 7 ,! , "I: M-2224 IA-.
V_ a ., .. .. : I 11 t I 11111- I 1 I qlo
c" ,'- dat". 'rIs= d, as 6. 01go ofertas, Pago eorre-
Vir, M-4m -Zdc iw_: _'Z, _, _; .' ., _- -, b ",:" ii I_ _t ,, l, I I -', - F-d.
as IM .,4 Croaro ail 4 1- I I z, I I , I ob ---. .j CHA T '
...,.......................i,
vivo NO. 66 .. -47 1 caer," pa'a rel, r.r. e! tionionin tsic. BO-7076 y F-3505. HABANA, $19,W
11 A 70 El lit, -_'C-, 1 to y ob, : -1 I I I z 1, I -- -- -- turtutio. norteivnertti.. que t_.. "I. 19. oos. d. as A- V.c, nail, N- ;o6acno A Stan., 3 PINaln. a.
'a o ,' ' I I I _,,_ ,,_ I; ,
rizar"t PADRIN VAPE" BASTA in' r W r o cvmo reaultado de 1. ;,-;,I --I, J- I. Njle,!bidwl -'d ..,ona do tids. 21 bah., -I- y
AVX MMOC!L to dtagitati, Dirciiettin de -_1 1-1, 11, "', Comtruye in "llarina de aisc,64 j M ilitia ppr 1. Adnitudd, as, sli On- d en'doal Nasdoo, R.,and. $1 X% ashiscoaln 01!
VSW Con it W, li, ,_ le ,6, MEllt', 3 = ,iou" A)~ vWRIt, 1JH-E4%84842 M =. ItrhF"Jj, as "11-1 A ,-t ; I Ioa to 4 taibt l.. 2 = -1- ,-.
de ,do I. Silt! "I I 01=. E,,, ,_, Ea'ad,' vid.),
O&O eavalizar 1?1.bv1i an.%o
,7 ,, i l N, r ,,,
.' .,
= .? = : U.041, III food F. R.drii;-_ .1 E. U. el mayor dirigible 'd FjMd= Uynd .Z._o. .tr
= r Sm ' LZ A-0112, M-ISK A Ii. VA. X4554-0-17 2!, TOS AREZ
am J-4 no .. .. ....: v-, A911IN& do. :agaliln I I Dan., .1tatiecto at 1. 0110 sumentar In = A;b s yd6,l,, ,t ,.6-4 9AN SU
lito ir_: i ha Ado' d i s e ii a d o do los latises Neoglijbit .1 plan I.- $5,50 RIsIft CS ,;4 Calla SAW sadia etaIdta Santa Caw.
A' $07 edi, do Do e VACV, blo, 4- _I, te4., bad., Eatass.
h do rod- Ioa I .b,, ,cas e,,, to ,
1% u4m p -1 que Marshall, ass 114, .-Io. -W,, C-J.. p.do ,
jb.-., jo,; dj all;.DT n0tab-slientolt de .;;, '. -n e so 1 -;N. .= .A.W.'sia,'). e-wri. ix" "" Its NobIi ,..I,. isgoa-SIA Sol, M-2m
T N r -t joa sati-tadC ;-a. d -! To- tan
J= P 0 car T 'A UWn P -N"""C da = asld. Cooo-J. . o..
091ft 11M v Irta. . E, In ,,, .., = %,!= ,
,37Pa.dlMtI,, ML -Ad. utz. -I. ..bato- Libl". 14vi'l.
,
o. C-roa do ". ,otil xcoboei r c ,H, B-- olltodl.-Ia M',", it. I 1. pos,ibilid.d ,, WASHLN'C" C'N -SQ tQ 5 (V"d- diando -11i zu 0 M.
"'Nics ON, E.I.d. Uni- Sandal& I I I ci iloterain.ri Jaswit w a 2 ."I C.B.'21 212, V p1s.
"a RSIW y S-104ad . U-6700 Aid nns I-Jilctoa el Jelto do I= to la, i mte. E no. .. d..A. alaoile. W.- d-A. I'l-Nol
ch dol Mto !.;- da .i-ji.i trungun y ttforso. istb. prasen't" d' -al'5 s ha it" cW IN -14- dentro de last D ..I.- -a.- AYESTARAN, $18,00
-- do 'o.o. immonomm, I .I- -- -_ d. J.'ai..
Ban All- ,,i Al, -- Sol,, b- t--.t a rigible ,sntag
id
,,-TaA" .. -. -, M-1004 t_ n _, : ',-', a) a -_ dlostdva 56 Dit:d -4,n Olra ,: iiltla ,'.'TaI.b,6 on Ratio., Aift Is ,
nq a plooss , SoU h', n-'bliamfentos I"Ir., jaA_ -,: i O' No L'___TO:.A ,50OVAC1A r-SM-11-11 1 14-.'= ,,I X ..M "It. 7 1
4YOsaknon, Y Oral, Suixot V ..olidog 'r N to _, or ;' I I It. t , ii w Bla"P.% do W Puada pritinave- prob& Is croacl(in -
_Ew ti -l --,_ C, ,_, ,, ,! 'Vd'll E -1 I 11
,_t% t, _'c'
VIRSDA AVL NgNOCAL BASTA to da, I !-"_:,,,til' 'on 'noU --i '10 esPec-Intente Pa- d, lot elrnisj&, T-c v F.Mlo. 11 i. i- -_ a ... at. I Ii-W4. "RIO ALMND KV5 RI, ,j -* I a I ,_ n-1 ,__nc. P-iin.s do] -El WE do Is dWiNi6n de ,lain It, "'o-"t" oj-" "!" -- .1 1- I
N "Is ad N -11- lil-I. g--, i .oft-. _; I 1,11'. 12 ljnl6n F.itatmenc.n. e.plinio 'me I. -11.... __Nbia y n.17 N. 2" Mat. j eI , W92 ,a.,i I I I., it ,., .baviha IZ& r ", I
G-das Is"caDa- ': -., 1 constru- 1. condiati. .iiipli-hi in tkivwi d. -, 101, .,.. -,J f
C11. Is. .4, It 12 F ;*",- 11 I I is ,a 2 1 HABANA; $19,000
iI, I -6193 li.7111_11 ""ine 1 e is Goodyen del congress, 3 -d. o .lv,1Tj,,. t!.. d"- Xdbfl,,1. I; c- -I'll't," "I. -d,
ZjgDS NO. 1437 raq . e:M C ,, -,;c ;,I 3 .. '' , ,s- LA _,ajai A $730; $78,000 1 d Clll J NO 453 ,It,, W 21, Vl MIt, Cd, ,- Ws,,214, baso, ca, -, ,orifere, I I I M c.o- ," A! 6 -"F -_ '' tIlm.., RENT
= .". 11 V 11 ip- nt.- .; ... I 11.1d.'Id nti. .. _-.1 "o, -I. d stoste. R_. I A I e ( 0vtor 6,,,,-,',,
11"d- I- .- 1 __ 1,11.1-- -1 - ,,1 C;_ 1- 11 !, I k-, , ,. n I
Call 23 NO, ON ent, Z v Is Pp-120 Carlos Pedemonte, en el j ,o, Pa e_-, ii-te 1. Q- 1 dI m 112, WItl. 5n Itil, f..
I I ": I., N It 31 ht-.1,, A,-*iI p,13 ?a
00 21 NO, 12M ant. 12 V 14 ,-, P '! leca 14 -ei-- ,, , lbt 0.bierros q 2"." v6, 'I C, I-11- _1- --, _--.i. .1;
_4M Il- ., T= -it, A'- 1, ".., M.2"47i _.
LN, 4
C411 ..I, -1 I I.. W.t, ,, w; ,,- d jo., 'ei- - ._- ,i'LX, I e-W- ,c-c:,, -lil, 1.1,111.,
C., P-6221 Circulo d act -,
IN C No. 407 'Otte 17 y 19 F 9412 e Bellas Arles 1"' n -Ica 51 pdOll _I, 1 y al, l.'St"I., -*'- -I-el 21 y 23 Ed Ccn rltsod I ___ __ __ _. "" 2 ..... .. !--- PALATINO, $15,000
F, j"ols, I I I I -ffl 2 -_ ,-, I
I- A"" 'sidco e,) -in r t-- --". --, -W- .N. t-
w Wme t -- .1 -,- -,~_, ,,7_, 11
wwwWP----_- -11 -1_ __ _ ___ www"
,4

I I
PAGIM VIEW ICUATRO I DmR10 DF LA MARINA. MARJ' S, Ih Dr, A(,(')S'FO DE 1949 -- -I- ASO CX-Vtl

A N U' A C I 0 S CLASIF1 CAD OS D E L) 1, T I M A 11 () R A
.... .... '-,- _I VENTAS I VENTS VENTAS I VENTS VENTS i VENTS VENTAS I V E NT AS
--,-- I- - __ I ___ ,,_ I
;ii-- WAS 48 WAS- _411- CASAS 141- -_ ____ fi__ -_ Emi --- 53-AVTO MOVIIS-S-Y ACCE$ 1. 3 AUTOMOVILES' Y ACCES, S3 AUTO
I I ,", I .-I, -,-,- ,,, ,,,, --- ",",
", "", --J o ,, ", ,, ,5 ,,,,,,,,,, -ir', ( ,- ,-6 "Tlelt(l ,,,, -,"I""i'llt I"'., - ,,, '?,' ,-- -- 1111- -11 "' "'
11" T- '! s "" I ,,,,, ,, "g"_ e11.1" IF, A116, I' 'I 1111,11 I'lA I' 11,,11 1111,11t I I "", ., l , -_ ...... , -!,,' "', , -- -;.,, "'I" T%. ll ,,,, ", ":l", ',' " ,,; ,-' ?.;, ,-.
I -1 11 1 __, I i_ -l", ,--.'-. I 1,1i A , 11.,,, , ,l, W., I ,,, , 1 1, , 7 "' 1,1_111, ,; % ,,_-,,,, c 1 _,, 1 !, 11". 1-4 ), -'- l .,;, ', 4, 1.1, ;,_ J"__ ..... 11-: l l I I. ,,. '. z 1,
_ I I 11 c I , ._', "I 1 1 1' 1
'I -,, , I : 11 I -_ 11 , I ? 1- -1- 1 , ,, I 1%., 1 5-o-', m, ,,,,, ,, " ,,, ,';'_ 1 1,11lil, ,_;,* ";, ', _", , ,,,, ', ,,". --, " z __ -1, 11, e I!', 71 1 11 I- l
I 1 ,- 7 "' 1, 11., ,,,,, : 71 1 -11, I I, --r ", I I -, _",
"I I I -1 r , ", ,,,, 1- 1,1 -l", ", --- -il-i ,- ',, l" _, 1-11 ... ..... ", 1, I -, T;-,", i ,,,, -, I ;l,
_'_ic "".", ll
___ I_ Y. -11FRmos.- __ 1'-__11___ -I,,---- _________,_ _,_,Ff ____ ,,, '!
i:wii1_- , , l11-11l1!------ - ___,____ 1 MANEY U ), i ,,, "I 11 I I I-,
" ___ All, -111, ---- 1-11- 1 I LINCOLN NN I I l"',- ,,,,,,
GUANABO V-m S-f- S11-oz $11 Ml , , ; .""7"", ,;I l -,-- ___ _, SY AUQUILAN I )" , I I I L "I ., ",
A 'f(
zili" 11 " ;- .j vN BUEN NFGOC16 1.11 11 61 I -1 -1111i, I 1, ,
111 I-, 11 I 1 .111 i, .11 '_ -- -- ,I:z , 't,, %, ,-- I "I", --", ",-- ".14 I 11-1r, ", P vf)s ) ",
GANGA Sl_ 1GCAC' I'll I I 11. -1 1, RENTA $384 I,- -,: ," ",,, :w rrti ':
I~ ~ I", -1 , -,,,, -'', "", "-, .",:", !" ""r ,- __ __ 11 11 "I i", 'I" I'll, ,,,,%,,,,-,,,-' I ": ;,i-' i, ;
I I 1 t I I p ,,,,:, ", i I 1:, 11 "Il" '.1 11, !"i -'_ ,', I ,. l", "" """'! SEM NAS 0 ,,,-,,-,,, I'll. ,,- '' 1, ,I - 1--l ", 1-p- S13-5fi VARA, N D 1, CAMPO- , ,,, ,',, -- ,Ill --- t-,- --- -, I I A U : ,
,,, L- i-,""', ,--,- ,,---- 1, , , ...... I I I ,' ""' 1,11, -'. I o 11, -- I ,
11 -, ', '.,, I '. -- -- ;,- .'' I 1* I 1, 11
"I" I 1-z1, 1 -- ,"""", , % , --,- i F-251 1,
-, .... .... I I I:I'll, "I :, ,, FSTPENVA S I,'-', D A, VACI "; --- -- A- I i :' -- 1 ; ; i _, -, ____ - __ 1 I I -1 I 11 ,
11 I -, ", , !, ll-n 1 2 [ 11 -1 I - , "' 'i , -,:- -- _,_ , 11, I I I I 11
1 I "I I 1_1 ""l- -%:_,-,11 N -- L ', _'., 1'-- -1111 11':"_ r ,,, ifl "Nigille, I
, I "' T 1 1. , -, I ..... ", ,-'7% 1 "", -, _, ", ,,,,,, ,, "",," , , -. ,,.,lr,, -,"p"ol",
,,, I I ) I I 'j' "I .11" ,_ '', I 'i
____ - ----- ,. ,,, 1-- "I 1, I "' , ""' ,-- -11-', c,'', "", 1 4 53,16 ,ill ""
1". 0 -,, '; I,~ 1, , -- --- i-(, _, :_ 7, I I ',, ,, I ",' -CA , 7 : -': I -, '1- "" ,.1, "I ,,"I , 1. - ., -,
I I 11 ,- ; 1. -_ ;,-, ',: AMISTAD t34,00 V h,,".- : -, -- ,_ __ ________1 I I i I I'll-E-36,- ,"'; ,,,' ; ', I '. I I i
,;;", ,,, .-,1,1-l-.1--i_ -l":. 1, ,,, 1. ,,,,, ,;.",.1-,1l! I I , Z" I 11
-,-"-,, -, ___,___ ___ __,_ -- -------- -"--"
1, ,, -,-- 1 '11 I 1-1 I 11
I __ 1 11 %z 1
F611 106 DIF RENTA ---I'-,-,- *
,,, , "" ", -10 11, I I I- 11 I n' I ,., Riiik Stipr S,,Iar, I l--;,jit, "." I 1.1,'- ", 11 11 , r' ^l,-'%",' 1- l 7 ,, ALLER :,-,' ,, , , : _'-:
ILW 1 -- --, A -11 _,_ -1. "'; T iw, 1 Aprenda a Mapejar _, "
I I ,:' :' ,l 11
T RAN OPOI TUNII \W ,, I I I ", -', N -- j I'll I 11 A' 'I t 6 1.C' Aa """" ."t""'i. "" r .. "
I , I I , I 11 11 __ I- 1, 4 ", t, Do 1,L)e ( "I 11.1
"', I ; , I I ... ,' ,"'; ,"L ', ', NEDADO, $20,000, ACTA i 1. ll, 11111 1-1 m ,Il, 11 ,
1111_11 I "I I 11 , I 15l4A.- _11-411) i __ '' _, __
-1, , !,:, I" , - '' ', I I I,", ,, .. ,, 1 "", ;-1 MENDOZA Y CIA. ""' ' "' "I"' ,:" I I %: ,.',, t--l!--,,", ,", ft- ,,Ijl, 11- ,. G-- .. 1;V VENDE i'INMWITU Fil7.
,,- '' I "I'll -- -""""",,--'',-"""- ;, ,,, ,, -, 5''- ,. -, ;, ', I l!-,
, V i -r- ----- P,.*--.. -6-1, ,
,,,: ()bilp,, :1 0 ". T lf L69 Lj ,7, -, ""- a_- ...... l, -,- 1 -,' 1 ,, ,W, t
:- , ,,, _, ,."" ,,, """', ,- I l,-. I', ,.""I'll, ", i r- _- d. W lt, -1-11-- 1 11 i I..".,..",., ,,,,,,,,,,,,, ", "', I -- - .... .. w -"' ,,, _,,- .
1;11 1 111 1-, _-, HICANOR, $19,000 1 1 '.f" r, "', I ,
I I I 1 11 W ", I ,, l, ," ',
:11.11 ", I 'I, "i, 1, :, ji 11A'0, -l ., "I'll -, -, i 11- I'll "I .- "It4li'WIM I-!, I
I ,, I --- 11 I'll 11 I 114ri 19l,
, N ACIA, I VCANTA Vehd ,, 'lQ:Mi(i(l V-ia I ", -, ,,,, I 11 --- __ _1 'l," I 'I I
__ I "I I I , ., I ,'. Z- I n -, i -- I -,. I -- __ ""-, __ AWrl.1', 1 ,, TA 1, ,,;, 1 , , I I
I I I ,, I ,,,, l I'll I I I ,,, 11 1. 11:11 _1 I ", Nlfm ff r Vio; V, I, ll- I'm ,,,,,,,, 11 11 ,. I 1, 1 ,!, ", :'' ,- I'll -' 1-11111111 11 1-1 ,,,, ,,, ":__CA tiT(),'l $5,700 CIIAW F I I I I 1, 1,11 I ,:'';-, _- -_ "' 011 I
I ,, I V, - ,
l"O : :- -,,l ,_,, ', :".:2 _' --:, -' ,-, t k['Ct'j lm T);j N [:J) kf () 11,4 oli" "I ,1
,,, ,,, :, 11 ,,,, , ,' ,, I _; I I I I " l ,;: f, - I "", , l , " M .'r. 60, 0 "',
":"_',:,. "', , I 1; 11 ", fil'il'. 'Aidom,,hil, S'llf-I ,, , ': 'I",",""" "' "
," , , 'I," I I ,
,, ,, ,., ,I j 1 , : , ,,, ;- A I 1 I Ln- -11 11 1-!6 ", , i x V I ", "! fUillm- I I .1 I I -11" I I I 11 1:1
I I I :1 I 1 1 "- _, I 11, -11, -, I __11_11 I_~ "I-,-,,,,,,
.... I --- I'll "I I -- -,-,- .......... __ , I I 1, I ,- ,
,-, .- :,!-_rvl ,, ,
'!") ,sl' -- ,', ,',,',', ,-\I.NDO KMJLY 524jlon. N, Cf k -1 I I RrAii( F_4fjtkR1'1W
,, 1 ( ASA, DOS rL_%,\'. , L ,- , -, I I : " , I ifli ... boldl, de I I'M 1 1 2, 11 I I li-I I
'. I , l : ,, Uijw" V
11 ', ,l c I ,1- , ': - I 1 T1 R li, 1) V ,k f N I 1. N D i, R F ; i 1 ,-2 "_ ,', : 1, ,, I
", , , I i ", ,,, -- 1 ,- ni I "'" Z P", 1 1
., i ", :; , , ", -, 'l,11 11 I i'l I I I n ,, .11 , : 11 I I 1'"' "" "" ": "'' ""i"
,;:, 1, ---!, 11 _e r :,:, 1, : : .", I i-, % -- ,l c.: I %*, I 11 " I-, I'll- " ,, I
1. ,, I il l I I I ", --,----,--,---- ---- -,- -_- 11 -1 I ;, 11 ", I ,,, ,,,, I 1-1 , I I ,I I
____ ,--- I 1'111. ,,,,,,, l, I'll, 11 -,,Z- _-1,11, r", '- I GUIELO U0. I, 1'1, 11: ,-1 .1, 11 --! ,,,,, '' "', "" I I I I --- 1-11 ,,,,,,,
-VIBOICI _' 5 1 -1. % : 11 I 1, ,- , ", ,11 111-lo -, "" "
., ,
fi 6. N IN ( I I 11 I Al- C 1, _, ;, "l ." i "180RA I'll,,,
P, ,,, z ,.,, , I , I I I E A,,I,,, I'l ....... ,, ,, 'I'll eho ,,,, ., ,,
il_ : fl -, ,, ,,, I 11 -_-- 11 I Bti supr, 4 : 11W ....... t _. I r."...
,,, ", 1. 11 111;iillO ., , 11 """, "'l,", ri" ,4
11r., 1-11 "": ": ,,,, :* 11_111 11111_11, I I 141r t t, f, ,jjj,,d- 116h, 'l -- -
:', ,, -,,-,,-,-,,-- -, ________ ", - 11 z, GARAJE. "OT1'
:,,,, 'E"Do K _,;T r7l TA vlno A A 1 , , " 3 - -- -,", t" 11 i5-t" - l llio-,, l"i", I "'.6-1, r1k-l"If, i), V, r, , W"'I'l "I'll
--- 111-1-1_ .- -!-_, , e, , I - ", I M-2474 I -1 I I I I
-va-ri. iiid, -ic i I ", I,, I 11"*,11, , , , I k."I ( lill", If, f -4 i I '== __, Ill, % 1. 11 -_ I 1: l, r;, , I 1 11 I -_ -, 1 I , I I
I " 1 xl ,, " "' " 1'1 1;. 7 "I'll"" 111-11 "I'll", "Ill.,, .11-111
1 1 4. '- -1 I"! ;, "'oll I I .1 I ; V , , k_, "", __ ___-, I D-11t, 11. Tirl-l" l2. Vk- A -, I , I I I 11 1-1 1 11 I lil",
.1. I ", , , T 11111,, A 49 SOLARES t',__ I : -: _" ., 1, ,-, , --l", I ,
, , , 11 'T lt 1 ,, ,-,wh It, NP0, Q, I -_ , -- ,
4 ", ,,,,,,, I'll I 11, I -1 11 "I ___ __ -, __ -_ I~ "I I
j l 11,,- -1 ,, r. l I f"', I G A 11 (", N N I, ill I F1 % I h, ,i tl Galla", I 1)i- d, O'n0l" f:,",-Ill 41"NDY j 1-111- III 11-A-. I 11 141"', ,
d. W".. ,,-,! I , i I ", ,
-, :, , ',' l,-- I' 11 'm F I m P"r t A n t it-ttl ', 1, ... : : x M WE 11:11VM I 'i I 1 "" 1; !--, " -lt"
WH OU PENATE 1 ", s! -,, e-calle I I '' I I I -1 15 "
"""""" """"
11111111" "I1 1 11 t, T-In-111 t, I,,-"'""" It"r t1l ""ll ,,,,,, -np l, ,-r iori-'i' 't
_1. 1111 ___ 11 1- I 11 I 11 I I "'ll '' I l" I- ". _,--," I", 'I, " ', ', i
NDOZ A, S. SLARLZ I '' 11 -
r ... '* '' I I I CORREDOR COLT'GIADO I I .1 I I -, ;e- , I "'I- -, I 114"633 1 ..-,3, I f , ,7,_11_ ':,," " , 11 I I'll, "', '-1 I ,1,,.
I '' 1, ,,, 11 11 , 11 _, 1
1101 I I 11- ,, , I 11 I'll I ( dl 'I, N' ,5 1, Vrdad, T""I 11 __ __ , ___ , _- LNTTI NI, kUF: : ",' , I 1' I I , I" %, ", 11 1-11-111, __1111,:_-- I , 11 I 1
,l 1, ,-, I I 11,11 -- -, ,,,, kN111L 7,, ill" , ---- ------------ -- 11
-111, 1-ill m', : I'll I ", 11 1 k. , I I I, W 1 ','- 'I, "'l,"I" :, "", ,; 1,
"- __ I ,,, n-, -,;- 1, _, %;n,,, -_ ,&,-It, FON'n tl I I --Ill, l 111.1111 111 .- I.."o.
d-A., ., "%1"', 5 ,l 1 1 ; I -1 -7, 1, 1. '! -, ,-', I 1 (' jkt-' e. S .5 li I l : 11 1. I I I MA'04,1, MIA4, I 11-111 I I", --f. A '-l.
L1111- "I .1- 11.1 .1,111, I l .l." I l "

V., -"- T q ll- -r, 7, -,,,Frrl ,,6,.l- , .: ,, 1 '- , ", ". 0 _."_ '- I_ __,___L_ 66,000, RENTA $85V --, -1, - 1 f 7 - 'l I I 11, 'I',; i", 7 '17"', ,,,, r,,,-'4, .1,
4 'A' - -, - 1': ,,, I ,, % 1, I 7 l I I I ll- 11 )AIERCIOS Y 10 CAS S :- i , ., I ; ll, I ,,,, tl I I 11 / I I --- __ ", --"-,- ,-
P. MIRAMAR $23 000 I 1-11 I I -1 I-, -:' ,,, !,- 1 -- 'tmpu l,(:l()N I ROQ1 EAff4,'1Tf i 11 -, 12, ,rar, RofaO I i, m-,-II
I , -. I "' 7 -11- i- -'- -'- .,
s'. r- ,"_ A-jd.., ,, __'j- z ",:, ',2 ',,, ,-, --1, -, ___ I ---- I I ';- , 11 11-ab.41t, d, l"I"Illa ,i P y S.- J-t. Cullf; FORD V516
-, ml--, v-cl 11 I .,,- , ", 11 I I I 1 --_- """ -- "I"
n. "IF; 11- 11'11 ,10 11 11z, e, P %RCELAS #,LMF* D kBF,1,l1--Lrl I y 2 T, 11 : 1, 0- 71
-.11, "'Z, j -- I % ;.I--t. de 8 12. f,,__-,,-. ,--- F.,mdld" d,,
"., .1., -icir,, ,_l.. _. ") - -'- -, ''_, CERCA 9 Y FASE0 ". 1 'l I 1- ___ I 1, I 11 el- I I ,1111 A-1;l 'I I 11,
_1. Z- 1_1 ,z 1-11
7-1. 1, -.1 I , -, - ,; ,,, 1. : ,,- ... ..... "I"",, I I _: % :, ,- -, ,- K i,-,Ima, un Ga-ilzo - 1.1.1', 11--l' 17
___'. ,__, 11 I r I I ..,
*1 111111; 3 .],-', ,, *;, -_ ,, 11 "I , P_ ,, -- I - -_ _ _..
I 1 : - s ? - - -- 1, ,I -- I '. I I __ -1 3
T.1-11. M 2W -IZ7 11 1 i, 1 I , : 1 7 - , I I -_ I Utl _' Ill I 1 f i' 1) I I I (l I .
___ ___ ll ... 11- , 1, , I l :1 , I L. 1, ,, i '. '% I I I I ,zl- 1-114.1 -.-- .1",
11 ',' 'I- A I ', -; -_ : x I :1 11 '_
il I i 11 "'. I,,: 11 1- t 1: I
00 -(All. PLNT _' , ,,_,, __ SV TO ,t RFI, -- I I 7l_ -,, I ; , I -_ "' __ o"" '4"" '
,.,_ I 11 I I -- -,-,,- 1 I -- I I QIA i, __ I I 1. 1 ; __ E,, 11 11 I'll , " -,, I I "I l !
P. MIRAMAR $1 9 0 ,.;"11""; - I I : I -_ I 11"', -_ I ,_ 1, 0 M A S I !' l-
,- -,, I, "., , "'. ,. I ll ,- I 11
ltl': ,17' '," ", ", , I , -- - -, ': ': -, "' --_ I LOS PRECIOS 'MAS DAJOS
1. , -, , -, I l -, .. -- I I I - -_ I I I I ,, I I l ,, I I 1T(lN11vr1,1ATf.
A 1, : I I , ,
-lrl -.li- , ; I "". -, .t r-, I F- F-dez, .-Ua 01 ... mobile !, I, i, .
11 1 ,i,,.- , , AVP -f\k- ,,- 1, x I z I ,!l I E TAN AQUI l".1,Ir" "I 11-01-11-1 :1, ,.
m 60D,3. it. 4 Av Vlm d , ,-;,, '_ " 1 ' r"', f,", 1, ,
h.1,1.1-.1., .- ,", . I d. '1 1 -- leI
1, "' -tall. 76, 4 par, I 11 1- 11 I_- -1 ,
11 I 0w ;, -:__ , I .1, 1 "lI S "! ,l ,,,, n, -1111, 'I.,,
j- T"I'lliL ,,, z "- z :: r f
111 il)() ( H.U'Er S2
-_: ,_', Qui-,111, n't"", fidum rrylo., n "; "' J" '-; ---' l, '7,1'171' !-' !1
,,, , -_ "' ,', ,- " MENDOZA Y Q - -_ 'b' 1 U. S. ROYAL COODYLkU, 11 I , ", I :"", I I k I 1 co-. I -4 z11 I- -T-. 1-11 "i ll FIRESTONE, c.ctoomcti I -r -, l I -I"'
P. MIRAMAR $12,500' 1 f, '. '! 1, .. .. .. I '' I I 1, f, 5. -, f -11 "_ IIVI
cl, w ", 'ml I., 1. I _', % I 1. 11 -- ,11 ,: % I -_ Teff M."C)2l' 7 1 ,' , ,,, _-, 1, Agenria 01dAmoUjji,, 1-11-1-1 Ill 1,
-.- -- -,". ,', ' m",": I I I ,, ,,,,, 1-il ,,, -l. ""
1i x: -- 91l g Belamosin A;- 0 1. d "".r. -1, 11-- ,, I
_.: 'ENDO SOLAF P1 N'10 ,,J, ,; I-' 1i lAll k., 1- , I ,
I'll ZXI!, .,d ", ,". 11 I I I- - ---, I NULVAS ", "
11:, gil , % FIDA110 c iLALE I t Fl CAS AUTIIC, 7 : Medide 24 fib,.., I i Ilillll ,,; I .", !"".'I"", --
h bll-- .1, , Vi6,;,ra T, ,,,,, C,, ,-S Wl, I '1111-1-1-1 1, ,-1111__ I : , ,, ....... P t -- ,, "Is'. I 11. -'I.-,
1.131 I '.- .... illilli-,-Eml CAp, FA N
", Ill ",", , 11 1 1 ,-,-., 1 670-15 4 S11-7J) "', r-- 4'('1 I'll 11,1,
-1 11 -1 -,
"" 1, I I I I i 1, -.' -, z , I l I I !1
1,,, wo", i q 1: , ,, - I I I % ,' ,, 1 - I -_Z 1, -- ll
___ 1, , I , 11. I , -";, 11 I ._ -1 I - I 11 1 1, I -171, -- G--- ,
11 I I I I ; , :, I I 11 I 11 I'L '- I I .,--,-- 760-15 4 1 1 -1 ') -1 I .. ......... l'"lI I , I -1 I 1, I n 11 c- -1111 I I -- 11 lli., ,!-Habana vacia $12,500" .. ... ......... __ --' "I I'll, --- "I'll _' '--' 7 ____ __ ___ --- .1 Crn ertil& FOW '. 11125.15 4 2,1 0 I %;', ,,, !-- "". "",
_, v , 1, 1 I I _; or"',- % ,, -'_"j ', ltl'!'I t I V"I %BfEt]'111FNTO lil 07f)-16 4 i'-1.9-1,1_11
-Z. -.1, I : I I i 11 1:11, ', FE \ 1107N) i 19.35 __ ., .
I I I I 11 ", "I I ,- % I -1 I 11 7-11 ..t-Ati,
,,, l ,Nll.,, I I . I I I 1. 11 -, r"3, pc'fu b.r0 .111, I 60, 1 6 4 21 75 ,, ,,,, ," E" OLET 48
I I 01- 1) S111, ,,,I, ,, I .
I.",". -- 11 11'11. 11'1,1$1 !, 1, -, 1 I- -"l-, -1, -'- -,, I 1. I " I -', --, -, ........
ltlll -- ,t !, __ I I ""' .'OJ'1 1 lieni., lind. f." P.4m.1
I Humboldt, de In f. u, l 11, g ,Vt 'PlWheld ... d, o-- ,11- .n,, 1 !,!", .... -41, 4 .... I S IOd;l, i, A S,;,, ROQ f'T: A r, 9 ,:,,,, i j N j v ,,
-."-,, I :" I" I 11 11 1 ', I I M '.- A 1, -,- 1, I I 11' "' 1 fll- ", ,I ,,
, ,,, -4 "Ill r, 1- ,, fAmi.
"',_ 1, I I 'LN't , ,,, 11
I I I ,
I I == -- --- -1_1-1111 el I 11
,,, ... ", !", ----- --- I ll I A,_ I F "
_.- -:__ I , I- tl- I- 11 I It ,,Ff)f) a 31"A' T"'. .-Ml,
11 "', Iz n- I I 1-11 I Ill , __ --,-- - i 1'.1 i. 11,11,11,111,11, 11 11, I I ___ ___
", : ,",' Repitrio --1 , ,, 1 $ 16-W XV oig. ofc---- Z
EAquinik ILARANA - :: _-, 0,8913. c -1-1-1 l2H F_ Ri,,Siiil GANGA ORD
d.. ..t- do J Ut, 1 'r *,--1. ___ OIL 41
= M'T s.- R.U.1 Get. f.b'l-, ", '!-_, I I V F N D V ul). VN_ viw -I--- , -_ 'll "I ll 1, ,,,
_- , t4,!, 1 ""'. 1. I w T.] 4,1 h" ,,
-16tl d P11-1., 00 Net'.. 2 V4 i, : , "I' ,, 11 R-usnc_- tfv"Ll, -- PaCticular vande I 1, , ,-',
_, 11 -- Z l*l !, - ;, I ,,,
-- 1 'I I 1 5WdIblik- m, -w. v-W, -,
------- I -, vi _, A c: IR k Ill Is 7 "',
1P..d*! t1d1'=.! --,' ',',',',-, -" , _, I -i-- ,,, I "_ "' I 11 , I "I 1- ,,
11- ---d-1, z i -1 I I D Fe l_ 'I
1 - , c-, _,11TANA ,-,,I I 1 -11
I I I I -,: i I '. I.,
E l,,ft -.1 11 i 11 ': I- I ,,, ,;i I y Pl b ', s9l-nullm itrecl", ,) 1_11
t-.' "= ,X,"' V .,rf'i:'11-1. I '' l.t.r. I., ..7 -EXI Ir .- $18A 6, RENTA $200 f --: I ) i ',. d r r -' "I 1- 11
1411. 1 :'- I i I '. I , I I I -Ui ... a--- -11.1 -=, ", , I '. I- --- , I ,.r.11 I I -_ I I ,-c," .
J. i,- I '' __ - I - EUMECTORAL TA
v----l" ", '.- --=--- ____ 1,; 'I- I i -M i I
I, I 11 I I 11 I -, yl 1) W() -_ --- I I -:;;, I m 1.11. iivlf _" -4-c" '--,
r, , I I - -_ -_ I E_ sa_-,sI I :
I I I _'', , I -_ CHR --_ 1.11,
A. RODRIGUEZ r I Bri.. i - , :, I i I I .. YSLEI i ,,'-',.,Idld-. .. ,,.m "" -- _.,
"m ': ': , I Td-, I : I _'_ : 1 ; I I 1 1, -_ ., PLYMOUTH 1949 S.dirx, 4 V-t. Im : "- Y it, -d.d e-mii -1
11 a w" 5'W" I ] e.p .,P'1r di,. '.Slrf 1 d'.."Ns'd ... ...
Q.1-1U, .r.-I , a, 1, ... 5, ,l , :-- k IFNDAI ,- , F, T, , : - 5 . 1 - , 11 I rl.dl' D_ f"il',
S-l"t- ,,6rcl 1, I I I I Q V "I'l , P.ii.,I.. .- CHRYSLER Mlltlpol4 ... .U 6. N=,o ,,
I ,; ROQUV I T, B T, R TiNl ,_ 1; , ,i ..... T- ", -- -, I I I r -,' I lug y d d
!,,, , I ,,, , I I I i HumhoWt, lt'. llf ,,,ta a ".. ,, A-- Z y 11, V-d. X_541 j+i
,,, 1 j I PLYM OUTH STUDEBAKER 1941
1 I ': I I 1 I I I I I I I t, ,
C, i 4' 4 W, I I 1- F_', 1 , 4 14mmummulomm - ____ I ,. Im I -,, .-I-d. d. .j,,.t- 2 --- A. j, , ,,,,, , \- ... ,l 'I'l C l ... p t, ,1,. ,mo i 1 1 I N'T B E 2 1 uk f', "" I I PLYM OUT to, dl.' "' (, r I 1 112 1, FRYNTC A LA I I I ef - - -- -*- 11, ,qo, D_ 1 ": ". 1 I \ 7A )A D 7 k PATA, , ) , -_ - --- I
,
I ,- ,!
W-- '1 Ilt-' I I ", 1 1, I 1 i VVIIADO i o : j 1' j !, I LINCOLN I Im I
,at, '. 11 I I ie aei : I ----------- ,
r.l. pl; c ,, : ,, ,, ,, I I I I
(lruj,,, vK1%, 10 "-, ,n ": "', i 1 E r 154 UNUINARMS
I t'll, I I 1 D 0 D G E I
S, '-de un ki, 'i,11'', I I "I I'll, T EiN O L IN i.'d ,
Rmidert: I" 'I"' , , ,, I ao por 34 a mi., met-, do sj z, i- view to ph'Ar W 1 $ 1 ,issr
..dfr- ,J, I I I - MOTORM
11 fondo. Informed em ,! ,i,- t- c- ;-, y orf a-,
zl' 1 1 li-t P ... it,'4dadm e'air. vd.
.- Tit- 1. I I I P Fute. 'a f
.. 32 -f'. , I I I ,,. Cr- rlt, '4.ajq- -, COMPRE SU LOCAL 4puelf-, 1 lati'litra ,,, 4I L E H ER CU LES
ret, 20 I 2 CASAS 14, goo j 11-1- radio, rueda libre, g0tr.
1 '$ i I 1, No I- dan W- lp-ft. *W,doi; rr t ., 1 ,., t.l ,- .. i l i_ ,= d.1 1 1 417
r.rh, oP( I --- zti ,, W.-tis, erisfal.s i,.!-nt a- DMSEL Y GASOLINA
f-- ' , -y;1 "I M R -i _1 !; 1 M. CORREA A-6839 ";- "'p", 1- """"' 11 Coma aturro.
I
k 'i)A d, tz-', ." ' ;' 'I I 1,,'. ,a, i"aw.40.01, I'l
t' ', 11 I I , 11 I v. ilil 4.1 --, -- in 'gy_ ef r I I Calzada enlre 18 y 20 --l-n, v-j- 1. I i I r-1-td. d. "" a7, 1 coe.clia Ojd.m*l,& _Q_ rieeeiit. I-~ prod-d. ,,
-lol I ", I" , I :, f 1 5 il ,i- Vd, -_i., F,.,- I I _t, 6.1 d. .", I - selmlit-ain .;7 P 0 N T 1A C ,,,, h., ,, P., pa
T'.ro" ,1,1 ,,- 1 l I I I'll ,d,1v- I '.. b- - - ti", ," .1 li tn !,-- -t- S T "UD ioi A X E R COS" DUNTKO
D" '7- '- 1 I 11 ", Wq. --,11 I 1mnTvTT7eMm_ _-_ __ __ - I t- I'll, EmmomMmMum, J17 lf'i I 6 RFPUESTOB Y StRVIC10 a
I I , -a 7! ,-- -; --l
11'1 11 ... %,, ,,Z, ft, 1 1, I 1 I -- l l--_., lul,, e li'l:- t'H-C.53r_ t-ll 11 -,-- a 9NTREGA RMFOYATA.
,w. t ,,, ,._- 1 : B AN DPORTUNIDAV I ,-, V110,,, l I ;_'-_,: ,-d, t--- , -1- 6 FACMIDADIES DE PAGO.
I 11 I I , f -1, A-: 51 ESTI ,l L ECI ll os -_ Tlced.- ,- 1
_- ,,,, ", ', wl'. r-l-l' T-"-,j.' LI-1- I W ILLYS
"If "I No Ill, -d. , z1rl., PISICORRE FORD I Ci .1
I. I.- L 1 11 lllil I kl' -,- ,, Im ,., P.Wtd., it",
11-42-4td, 1, '. : PmC0=9 1941
.pia.,Arerm di, pn,- U, tie r, I.-l" x-,illel-1-1 olw. ?A-derU 7 dulr -, ,, ... *qlll- --it. I "I d, I PLANTA $8,000 f-s" ,1_1 ,t-, w ; E. 4&4.!o.* Y'_' ,t. ae _u. B,," or- c- ALMAGRO MOTOR
-o, y ,ooo .1 4 .W m I ,I , 1 ,, -": I I 1, ,, 1, -- A -,,,- 1 1948 C A D 11 L A C
.A- Juan Delgado ., I I- 1 ,-_- _,_ ', ,__! __- I ". Ll _X ,." ,. i-, i ,_,,, ,Li. .d -1 ... rits, m.x.mj eoxrdhlmms COMPANY
I I AHORA ES SU __ : 'i T.m a-M4, I I
30 -i ' .1 .a "ta, 1 -- di. sell. .Chalet de esq, upo 1, 11 '__ _- :.- I ._ill 6- AVE. DE l,,1ENOCAL goa
Pol
1.0tia ,ar. d,,r,- -. r, -1,11 ,-. 1 'I ini6ralese de log q i 6 vi .


,
13, _1.
dl iblM ... duralia".,
el.,,et. 2 bah., do 11M 4 it, I I 1 1 I 1. I -l- -- 11 . I I , " i OPORn INIDAW _,_T,___ I -, ..m "1&2'T1*1QulN. 1 disposible& I HABANA.
de 1 brtc-66t, de 3 41d' 1 , ROQUE-ALLi ;!Tf Nab C-Pf IM I mumim== ............. mmmmmq
I-i6r-- d. I- cl.. estiv, I
ojild 9.raji, pa". d l ,, , 7,,_ : , l _- , -, -I NO LA DEJE ESCITAN' i ..... 7'
Pret '. d,,. 1&n,,9z',, .. I I 1= lll-- ir i IV
"I .1, a Oc l '" .1 I-W, ,S. A.- I ."
'IsIrl. 1:1g, ,, _._ A 13, dt 3 a 7. 1
( ) C. .,, m 4- 1, I
CC 1 1 iln I ,. ' a n to UICC-=;,.N 21
le,,t., INOBE11111110 CIIALF1 $2 ,Wlj 1 APROVICHMAI I ?_-- rjjmboWt d, !"f o P e
Null. 41"". ; I "I -- I ll: ,' -N __ Mena# darningoit. I --mmmmm 6
UNA PARCELA DE -Eltllr -i -_ ,,-,
_', - 11 ; I ,,, -,,., '_Nt "-,7., i -I'll, di.i. 1", ." I NO EN EL MEJOR I ____ ____1___1mmEm1 clURsis
mbr'a. 1,11dIT111. de ;, I I I 11 I I I cl ., s., ] _____ ___ c-lil"ll-IC -o-- BOM BA .1
"ci6l, l-d,.r-. -34 , , ; , : ,,, *_ f REPAR-fo RMIDENCIAL III- I _ ____ vH E 5i la __ __ 11 D E i
ter- '270 --c,, ,!, , I -2 l -11 %-'Ill, 11- 1 ,- I'll, 11
66 t.d a, ,,, P'll- I I , 1 3 AUTOMOVILES Y ACCES.
it. 5,4 I- 4 h, , I '_ 11 I
'1 I -, I I 9 4 9 c"A*;E119
cw*e, ,,, -e, :. I M A R IA V FL 7" : -- -4 CVFND ARA- t 'mml, rli! I
trega dtf-p.,d r-c- ,,s ",", iv-,tili,FiA - vjq- eo,, -in- I ,", l _- sw 5- Oldrr ALIMENTACION
Hid. I i -:" ,- ', 4 I.. ;- I "I ll P !- table ComerUW M A CK Cufia
I I A-, I l 1 11 .1, ,
"art Sulit", i0os OFE 1' '- I -_ - ," ill- I I :
a' -- $ i "--- 1 ,-,,i. ,_ -, r ,,delo 76, *Arai. Vi RTAS 1 CA R M EN '"' 11 IDE I
5 I "ll 1-111.1 E-511151-1-1 twittidur" tu"., I
1 1 I ... "'.. st vzxux C11"A "T
lll 11 i l""' "TAWL 4 p -t- X= y -fok, O.K V., ,,!,Jio, nidpaanjV, garn_, FARGO do Volta
Y DISFRUTE DE LA VMA iiI C de_,421 1 EXCEPCIONALES! .VITO DI l

,..,., ,
"ki g,,,
m, A PLmam l I ,- ..% ,, ,.- 'N "' _'. I .'. ,,,,: ,- Cos;, demr. Ate ki p I
11, or" _f" , ", 'i- -- I '- I "111- 41 11M ,r,,a, -, Il'ill 11w- 1'i_. V.mr 7,7n.. or IrA3Ajx. F ORD Panelito
4W mm, ',,,tau& I I "W. -,-" 9 "hit
I 11 -11 , -i !, d, 1. A.PH- .venifts rentia hasla ortid, :
"" Ojlq- j'ij,
,ki IF"Or I .- l -- n __ 2%-" -,01- uf_ re 12,

.1 - "
aleirribt.(10 PfIbliCei I E- 5,1-1, ss. w.x.m. i.r

ba .. _G11 I
,,,-I 'a
Veda ...i ,.,L'- i, I D EM ING
$' do, ac-ed-to propia, tt10.X11.A!O 1 111 It VNA Tli r*8141A, CON TKXS Agucili Oldmobilc ,,
R-t. 11 W "t 1. ftt-lm ter-los Ata$ y n", ,, H-Iei- .11,61- -trif". I
R... 1 "m 140,W i 1 ,; ; h ?= %4 l, = = ,_ I 11. ft. J.A sK T.11, u-2= A 9103AWAU V LjN.
ode ., h-.. riTmadoc A 361o 10 minute do I "' r ar _i,, c- I BA-l-in 857 CAR BAU A
1-7710 ,= 1 -ud- I- TA Hibam I $3.21 ;
R i= I- y Wil, P-d-l i-5162. R.4'. : =.. 61= =
il I-"'I1"'1111-J 1. Co.I
.11 ... d- v= u ... eoN bl-_ it-W 3111 '_M-A. 4&W 1"f_ I
Parcen de tod. U..A. 2 ,' tr" v%. m,
A110 QM NARIO DF [A MARINA. -AfARTES, 16 DF, A(;(6'r0 DF f ) 19 PffINA VTWM", Cr)

A N I I N 4' S (11 L' A S J 14' 1 C A 1) 1, T I M A H 0 It A
. ... ............. - ------- -- --------- .............................. ...

VENTS V 1: N T A S VENTAS VENTS V E Y 11 A IQ VENTS V f; f
,st 3 AtITOMOVILKS Y ACCE& 56 MUMLES Y PRENDA3 PREMW 158 1,111110S E IMF MATERIAL fA CONSE 191,
Y EFEUOS SAIIITARIOS
Ell. ....... I. ...... ...
----------- --- - 1- 111__,Dli_ I" A., 11 1, 10,ANVA. hTt OCVIKE. 1:-,1AN
.1 BO ... .. ...... 0""',
Y PAILA -1-- -7'in lt,,G 1 .7 C1- 11 --1
HV, 1. P'tIct",
Do i-, CAPAS PE AGUA
TRIT URADORAS m77,,,ot7z ......... o. 0-hl
54 MAQUINARIAS
PULVERMADORAS N", i 1,9 RADIO Y A ARAT09
ELECTRIC0S
T7-iW P-",Co
1 "114
"LIPPMANN" A 71", V1 1,
MENDG.-A
inmMinia. PAlA'10 '
A Prioera OfertaKn-7 tr
nNerlamdov olay'! r)", 'j, 11 FlIA-1114ttg,
p Wt,- A Ql,
ATENCION
_17tv, H 0 M B 0 107 A101W O, "It" t '111
MAO U INA RIAS ... ...... ..
Triturad a do pleArn 3
'fAJF I 7 FJA 8AR (:A(: If)
V4 -t- w hars d. EN EXISTENCE
vull'"I" 0 0 gi
INODOR
MOTORS MART CORP. P,,,D ,itrega fnt. JiDl%cha, 'U r AN
A
NO PAGUE ALQUILER as, raw"".
WHITE
C-rtiltaa con raodu d, z 1 2 j 'i 1 0 ,, _111 11 -1 i .....
(C.11'Illd d"d,, 1876) 7 UTILES LF OFICINA
POR SU para, remerm,% NONIII
MAQUIN S E
A D
M.to-lt PEMEST05 Y OCES(
A tvvlonsrltl
BOMBA DE AGLI.. z, 1 51105 PF TODAS (lA1;FS ESCRI I 7JAS. MAATF ,
'ADQUIFRA UNA
ik 1,,ti ,, k",
ROMBA TURBINA .... 34% 3,
31, Ttf, M-834a.
NUEVA
MAS AGUA r
:-t-w
MENOS CONSUME ..FVtPAS Y REFIUGEIUMRE U le
t .-
S1LENCIOSA aV_=ftM-e1 r'! L E J
CUOTA SENSUAL 0 DE COW 11) j 41/4 x 41"
Plant" elietricas Diesel. ......
w1tD, Is RvA_ BLANCO COLOPM
Wnte 71 KvA. SR. COMERCIANTE,
a_ 11's xvA. IN E R 0 HTPOTECA
so PO 00 INDUSTRIAL
Plants eltlietriess guo q 11 BATIDO"RAS, KNTTIMAz
MODICA ENTRADA wt. I's It I __Y :3 30UffrUDU
Mile informed: K- 2 Kw. -it. l.ass _ttL ea pe;_!rta 7 !CICLETAS. siguientes buetass, hipote-1 IMPORTABOR:
'a It. _tDL de r"itento eonstit=i6ls se at
POINT 11'1l7'_ 1_l I:1l7%1,
o,- J VnUTE -i 51N QER
"Ets reso de at" jA 70 A PRECIO DE GA,
15 dies de uso Extenso attlrtid, D,_ Did -A.
Mora-0118 Compl- Y i, r. a 350 Hhe Ddr- 1. vD.-1,,,, jb. D-D, 4-D as' IVIL S. C, I M LNDES EN r- Feffelera HumkIdt, .. ....
'r 3 at- Efect'" Foloqtaeov
Finandamiewas Generale
g.r VIV, wtii- I sin COLEGIO$, a
S. A. or ROD 7,750 74% Arroyo Apo,
i _* -6- = 1 d S. A, S, A.
cociulls do Ills a 04,
I, Olk z ROLSA do U-00 hasia $223 ean Carretera Agular 411, Deplo. 400.
&w NkoW N' 105. -00 HUMBOLDT 151, osq. a P. 6,0M 8%
M( Ere marines Die U,'EFILFS DE pielms do ropuesto Parts
TaT,",)no M-1459. Of Central y DoEevas y d. usa., O'Reilly 40q. meters VEDADO U-201 lores_ Telifano H-9276.
a so .r-TAF7.1v,1 5,000 6 titt Habana
.7 63. A.'" 14 GRANDES FACRID, M 5,5DO 7% Vibora
a _21111111111r9= PA 9,000 6. Habana
lAT,103
9,5m 7
T v A A AMA Is
_-11 --1 Xtr _A0 C 00 S
"ItIl!", -11 ""' 4 h.1: 35,000 67 Ay t.in
TUBFW, I i 1-1-1
arez marinas do I - "I .- I mlistsdas -w
I-, Est" gara
zlba des tr.M .
ii, r)z c7-14 quo valen u- d. 1.
ULLAS as njzRA cantid" prestada, Para War.
N4 Enes Etempletas Y, %I desse
s*mt v is'
v --a- Z M4 52 18 to a inStMeEletnar las prapiedn'
iZ des, Ramat w PKAK IAS DAMAS
a -Evitalrade-, S WLSIC&;
1 1, 7 RORE--,TO A. VIEITES 70 ARAdo Hkvv Foriado P_ I" DAWS
ys
50 Banos 111potersts. K.TA.
("OUGHT IRON) V, So. Alto It~ l 1 lI. *aNEGRA eon motor. vefiga prollb Y ;,Ija P"... 41 D. P-1 11 1, Al11ill-I
do 4, 6 Y 8 pukadas, -1 a llrs Cklhp Its.
rl :Av Y U kN, Tono MrArl'A DIPOIRCA $1,M4 SOERX
GALVAMMA _;:1 CONTADORAS NATIONAL ENSERANZAS
rX. ... R-Is"..,
ardficado Ae TV, M-am.
desdo %" hwits S" It 75 PROFIMPAS PROFFSORES
Y_ .a- .. numt
A ; me!, nroioz dr] Wirt: t, NO WLAIVIENTE INGLS# FRANCIS. ALZMAN. ITAMA
ln4icada r a tralcaics an 000 mer" lo. ."A"L v_1 ftVflffi. Y
c- A.
inctenics, Instalacionts do N, t- I- 1-t6l.
so fat III Ps i $-I. ; I, N.- Tlil
air; acvndi- vvNoo Y Iv 14
"A No, 11 IR A
Lionado, etc., Y art gem ii INTEREs GENERAL
oLtmo Meal PARA RIPDTKIrA, Ex
pma toda industrial 8, is D163 itsl-kw 1
-plnA zaru
se bombeen liquids z, :o. 0....1 otf m-lin M xii ii lw&V
o- Dift -111
1- -2,111ii, ,,; -1- ;9BRF COMPOSTELA
_"Aor TELLOA an 757 -d..DJ I Jesus Maria, tres plants, con
p1da lntovmos a. :4, v 1)VDV 37S.i amercio, torna $1 5,000, at 4%c, A L Q U L E R E S
PRE1110 DL A LM A (,'f
I.YricWtv -KN. antar at 1-7181.
LBO Y clD. FACTUDADFS 13-E-635943-17 79
01 D SOBRE EDUICIO, CA- 11 0 T E L
AMMALIRZ 11, Cuba &K inmedialo Via
MARTINET S. V GARCIA Y LINA! D. GNI, S, m ISLA DE CUBA
"Do A-" cV' vowA i ancs, $15,000, &1 4%. Urge
2 4 Iq
MERCADERE 9 IMPORTADORES' speradon, TelL 1-7181.
A-7764, A4M, ning ZANIA 574, 13-E-W60-63-17
i, N-,!"l 11 1.
M entre MarVaka Gon? rf! D 17,000 PAGO $8,W SO- P IV "'tt!"
Apaftdo 769 Rdh= _l 11 19 Mro W"2 u to. lamente par noventa dia&
A CASAS DE HUESPEDES
ENE, z Ursula 70 londo Parsda- W2 POLLITOF R,,ta 15. Todas haras.
'F DER 3-E-6359-63-17
COLONS REFRIGERADOF. ES d,, C-=wz=itt TOMO, TRIXOM OS MW
F-= LVI pesos al cuatro par ciento par
CONTRATISTAS veinte ahos, sobre varies edifi- dan" -arl P .. ; 11,i ,"a
TEMMOS EXISTEN(MA DE 0 00 X E' ar;o cios qua valen dos millions.
rvAtm"
IoIoz M=,cadc.w. Tr tar: Ursula 70 fondo paradeV-11 Al, lT, ro
:Iiquinm do a Lblr, Ruts, 15, De I a 3, APARTAUZNTOS
W INCHES rsr 14 it T4, 5,amat y calcvl= t CASA DIAZ ol. B-6357-63-17 solviclo ,wvAv m, XMI.-MA Art$.
r1tutidades oxcop:tloaaloz
do 1= molozzx &L in, TOMO suo
con guato cffiao do gmantia
y Accoltozrioz.
calle 07airrill pegado 'j, 2 W- w'sot z_-vA. DI
urAdatills tottflmonto Mu ummum do Dolpach LN Tovas -for, Octubre. Tratar' Ural 7()
con dgI Ri.-Ill.dor. u Y T;U4A?01P
LYDE _7" do fi blca, lo quo v lilnoa I i !ondo paradero Ruts 15. Todas 91IAOO APARTAMENTO 3 Ct kg1; A-A, NtN- AE ,tI, jjo,,, DE CONST, .13-E.V62-63-1
P- ,6a Y ve"a a un gorador nuavo Roipigo=iorea. Y EFECT05 SANITARIOS
Cs do Pdquo to.
7 6iadoroz 8o Auu !. M OMTAS
Precios For de-,,w ,
RD A *AMA$! PROFUIDRA
Fabricadols pmr Frigidaire 4'S Cc!or dat S4qu?1da f etit. 14
tittkh, CHAPAS
4,,. c_,l:ts
Frigidaire 7' $175, 00 owl ".1 V41 viv n A 1- ItIVII ..... ...
"Clyde Iron -- -- a.'-- vnVO CtAt O tM, OTio a o.,t pagol i t'n ftl- Ill. I W, -a7' M OM GALVANIZABAS -1-Vt
L w A
v" jj;; 612, .4 A
MS FERNAND72 i
W orks Inc. I a Calibr" I1IP0TECxS
Frigidaire 8' $186.00 Nua. 18, 20, 22 1L Nuwtro Dpio. DEL-6;i' IL MO ATARTAXElflta, MAMANA XT.*dim, Z.VedrAd.. dft
lo."Uh, BOLSA DE "HU BLES wto. IVRE ox"r F I idaire 13'$M .00 Iz 5urntwairam 5 11 u i p,,,
6E OFICINA -Q 1'-E' 15P," A DER, Ckurl I %vat
E vzs WWI W, .-to-t. d" W.-Id.".
009
vrx" I MUDLES do
ZALD0 y MARTINEZ9 Edth- 1, j
Irn IV.
"t- a I I 1 ",
1,A METROPOLITAN
S. A. Nvilff v cia. bdk ELECTRIC TODA ONDA
VATTA C*Yzit, l A-7742 A-77
M E R C A D E R E 9 2 4 SAN RAFAM 103
Tols.: A c 4 Agoncia Frigidtlilt do BE CUBA
-77K A-5190, M-IS29 %'Ws7D
I GALIANO 2127
Aparfado 769 Kao,,na C _EL JI Flit CO-RD01, A-E -1 5; LSROS E IMPRE"S
mire Conceedja Y iirtd Ravo 11. 14-7111. Sr, 31 r& HABANA all
ru'a. nz ;,I
nz ;- at r1Z I 'All Al
121 t ll
ot.- I- I-,,,- I.. I I "I I -1 I I .. ,I-- I ,O-WWW 9PMW"-7- -"-Tyl"mlw"?MTIF"-P -- 1_1_1- _I

PAGINA VEP'i MAUI W' LA MARNA NIARF[_S It, W AU)SIO DE 194') APO 0=
..... I _11111111- 1-11- 1= --"-,---",""",-,Ill-1- -l"-"-"",I """ _,___,_____,_,__________ ,__11_1_ _1__-_______

c F I C A 1) () S 1) E, U 1, T I Al A ,, I I () It A
-.,-,- 11-1-1-11- ,--,,- I ,,---,-,--- -- ,-,,,,,,---,,,,,,,,,,,,,--,--,----,--,-,-,,,-,,,-,,-, -- --,,,,,,, 11 ___111::__111-1--____-__1_1 --- ---l", ----_
_'_-----'-_---- ___ _____'___ _________,___,____ _-, ",
..... .. ..... ----,-" -"-,---",-,- --,--,- ,- -,-"",-,-- __A ll 0 TJ I 1i F TT 1', S I A T, 0 (I I 1, E R FS I A L 0 U I 1, E R E S I A 1, Q U I L E R E S I A L Q 0 I L E R E S SE: SOLUTAN i SE 30LICITAN I t E 0 F R E c E N I
......-- -i
EWRAi -'_ __ 1 """'' _;;
S2 0ARTAMENTOS K11 94 RABITACIOW 187 9IF--i 6umWTE Y vuim I L04_. (1CIN1RAS--C0(INL11 -1 1 FICINIXI'AS 1
------ ,-- ___ __ I __ __!_ __: I ui
,lIl- IIIIIII ,'I, " 'l ,,I., 111. 1-1 I I,~ I IT 111- I'll 111- -11 11-1111 li-1,111"I'll 'I'll-I 1. I11111 I I11,1111 .1- i T :-,-_ ,. ,!T,-"T:I -""",, l I, I'll, I I I I I I I , , I I i I I 11 I 11 .111 ", Ill"__, i I,,, T, ,,, "'i'l", , z lil"'Al Ii%', I I ""'I. I I I 11
", ," IT 1, ,, 11Z 1'1 ; i I 1 ,(I I 1-l. 1.1111"T'll I_ "'7 ,,, *,,,, T, I- 1, i"I'l "I 1:::- 1, I;tl I "', ji.- i
,, _ I I -1., li z 11 - "I I- .11 11 i ', 1 I I 41 I 11 I __11 ....... .......... ---- ----------- - , ,, 1', I 11 I , I ,I so lic it'a I I~ I i 3
-- - -- --------- -, I s e I~
" "" ,_ I III_, ;,
,,I,, I Ill"llyal.
,_ ill i I 11 I'll, ...-I I I I ; I ,
__ T, "I" 11 I I 1'111I,1 11'111- l,
'T III -' ""il" IT- % F,,)AD,) 6 "li, I ,'I ,, I , "' ,.,.,I', 'I IT, "
11-1 I .", I, "'i te T 1 ,,,* , -,- I Illll rlp,-,In 1,,jli,-r,, 11- I 'I'll "' -- ll -,.-,,,,,
", I - ""', , --- '"'T. "' t-,_,--_,If1t2 SANTOS I",
--, , ,1 1'1 I -1 111. I -- 11, C-l" "'. 1 WAPEZ MENDOZA T 165 MANFJADORA.5 I ",
to Ii -, i % 1, "I -1 11 I -0 0'. I -11 ,11 , _-':.','- % I --'ll", "I -j, I'll, 01111 I "I"
11 11 ,,, , , __ ,,,, f pn- ", Ili
_4 I T, ", 11,0-, "'I" "I"', A, i - I I-': I 11 "lli-11 -l"""", _1111111 I z ,"r", vi"'n"',- I ,!: jf"dlll 11_111 ll ', 111 !! I-, ,'. I-- - i I, I'll', I I I ,
1r, __ : -.,, 11- 11 I 11 I I-. ", -, ., , , ", ,;' Z I- I I, ,,;, ,,,,,, "'
, : I 1-1 '11, 1-_ kl,4 t Itt) 1 j, I,,
7RFIFtiA _116 MIRAMAR - I ": ill", 11; il:i, --- 1% ,;, l,
____ I- I 1 1 '1"I -1, ," '__ I:"- -,-'Il,, :,, 11 ",,, i"'. J, i"ttIrl't wi, Mi'l- r, ",
_ _ _ - -11-1 ''I'll - -, ": I ,,, 1 ". 1. I ")
1,1 '11'.I 1i I I'l 1 1'1! nl,,-.I l 1,il "Ill ,T'QI II-Ii 1-11AA .111 rl ,-,, -,- r-,- 11 i C... mi-i'l, $.h, I/ f, di I I 1) I I", -,
IT , ,,,,,,*,r,, 1-1- ,, I I r""", I I i "'Ir,; ir --Ave. 3ra., entre 8 v If). r ii- ,,,,, T -A, 'cir""didild', -I I I oviii;0"FIT.
I 1, I ,_-,; -3 ,--,- i I"t-, z Z,7il,;, I, IT I ",- I'll 11
A-blid. n I ill ), 11 1-1 "I
r- pjlx, 111*111_1111 1.l: 1117111" 'I" 1'11 , , , i ,', ,',', "'- __ ,_ _,", z Vl I i I lllfii" ll', I-crib. III ApDwi,-, 1113 'll., I., I IIII ..
,z -III i4---i" ..... -R D C 1, CA IS A i .ii c-i -p6r. T-ii,, If- 1 I -,- :, ,,,, ii, ,: i'. ,
I'll 11 "I 1: I 11N I dj6-d,, olipetiidin A,, I-IlAid, 1. i ; I-- I, I , I I ,,, , m i I Dd -1 -11,
Pi 1; In 2 6 I, III. - ___ 11 11 I -111-1 I "I I I ll. " -il, 11 I ,,,,, "."", -- , --l", drip.-. F If, 1,7139. I ........ .
Njf ; I ""i """ """""' ,,-,,,, ,,-,: ,,,,,,;,, ,,, ,"I;.
-t D -1 IN14 S V NIVY FRI'SCOS 1':' 1, : ,; 1 1 "J, -- -kt
...... "',"Ti.: ,, .- --'. -i"', ll'v I T -, 7_- ""III" 'J". l.,;-Ti
OZA Y CIA. " I "', .-L-lil"1I I "ll, '-., I I 11, I .. ... .. %1 l_ _--i-, 1".
,, ,,, l I 11 ,,, ,,,,, , I 11, I I i I __1 lilid, ""I,
Obl.po 305. N1.602 1. l x -1 -'- I ,,, 1, I I -111,11--- Y 11"I-Il- T, z i ,,ll,,,l z',l-"il, --,i 10T.-Io ,Iivlrn ,Ii --,ii, T"I" 1 i'l I __ __
"" ""T110i), -, p, ,,: ., ,_-! ,.'2.1 1 ii I 1, ll", r:; I "I ,- ,
-_ -_ ii-, v x I.- ,I, i _4 I : i "ll'-'i, 11, 1111:e 1, "I I' vgj, I.- ml __-, I ", i, :" '% I,", "I ,',',, ,,, ',' ; , , -- i I i, I ,,
-11 ___ I" I 7 ii T- I I , T, : 11 1,1 1'. .. ..... 11,1,1' I'll,
1 .,-'-- I 1- 11 1:1 1, ; ,, _1'11,1'1' i, -s EA17 1 DS A, APOLO CAT ABAZAR I IM-1,;-743-1 I-If 11 __ __ __ __,_ ", __ __ 'Qulci ___ -- i 11 "I, ,
: ...... ... _ i,- I I I 1 ,,,, ,I, "
I -:!,. 50CIOS Ill lln ,-ii"I'll IT I, r I,
OPONTI %If) ill) 'T" 1, I ln- -- 11 ;l-! A. NARANJO T , ,
i -", :,"', ,,, I* .-,'. _Ii', ,!I,', ,,, z I-_ I ljI 7, It iI_', iw,'- I I- i" 118 i ,, ,.A xow
1, ,.-,''3 , ,,"- , I I ill I I 11 I ,""',
All: TI,"'- I' I _'),_', I I,- I imi, ,I I I,7- i ", I ,,, ;' ": ,_ , "" .', ,, '_',*:111,ll ill I'll ,..'I,, -li, ", "", ", 11 I I l" l I --- --- -I'-- I'll ) ", ,
LT, I I I ___", "", __ I t I i , ,, P .,:: 11 ,: "I !'it, W' _r,;itD:_ 1 I 'i I; 1:, 1, I 1,
,,,,, , I ll,', i 1,, ,, ,IT I "i 'll", 1, ,,, ,
I ', 1, .- X TOW1 lit I )N
'- r' ', I ,' I ',' i%, ,,, 1, I , I , z I If! N1 ', F ,'- ,. "...... I i I I I I I I I 111 111,111, 111"I'll, I- : ,,, : I ,: I , ,,,, ,i,, :, ,
", I I I ': "" 1, I l"! I .
P- .1 ,il 1" ,, i 11 I -- 1 '' I Ii I I 1 I -1 ,, I I - ITIT"i, ""' ,,, I
,') ,,,,,,,,, ,,, I I I I I .... z n t 11 I I , I 1 : I ," I I I I I I- li I ,,, ,i, l"'. I I ,,, - 11 ". ,, .,I, I I, I I'll- r, I , "I I I ,I I I "I'll I I z I " 'i, 1 1 ,-' I 111i iiii .
,,,, "" Il,, I I'll -_ "I'll 11 "I - -1 1,
1, 11 21 , , , ,', , , I I , 1 -, I,: 1, ,I I l" I i., 11- 1 11111".- ,".-iTi,,, n, ;,-, I 111M)ERNt) III 1101AMENTO 11 I _,__ __ I 11 k .d" t "i"i -, I I "I ""'; i, % , I I I I I I i I -1 I I I
I T-i -, --, I I , I I I 1 _Illl t, "' l '' I I 11. -1 I "Ill,
-, :, I T:_ _11 " I I 1z I - I ", I I , "" 'i ", ,ic I I : .'', I T'I'll, Ill I'lli, I'll I 11 W ii 11 I 111. Y ll I I I 'I',,.
I .
__ I I 1 4 llll; Tll ill, ,,, "'. I I I , r l I 11, 11
-, , ,, .; '.' :', T "I ,
, i I I 11 I
, , i, l 99 ALQUILERES VARIOS I __,_ __ ,__,__ -_ - ,,mws l ,,,,,I, I ,,, I I'll--
11 I I I I ,, I T- 11,11, 11, JAPDifa m l; T : ,- 1 1,
CAT11 F., I 's I 1, (" ,% F I,' I ,' I ' '- , I I - , -, , I I I I I I I I -- "I I ,., I I-- I
M 14 III I 1 : -' ', , , , , I'll I 1, .1-ill --- -_ --- I _-__,_ -_ I I I I I I I". -,
i IT I -, .--- ,- --,, -- 1, ,,,, ., ., "
Y AW III, I _,:,ll'- "I", 'i" -111111 1-1.11-11 1-1111, 11 I I
i :, w i, II't" ."', ,,, I I I I , I 1111i T,
Dl,,C I , I -- , 1, I I I I I I I I 11 ,. , , ,, i I I 1 117 SOL)CH IJOEi VARIA,'; i I
I I e I T I T 'i"" ", , I -1111, ,I i Tl: ,,,,,,,, 1
IT I i I 11 I ''I I I I 11 1, j 1: 11 i: '' , I I ____ -_---,_,--, -, " .. ... 1 , , I I ,11 I 1.
-- .. li, T , 1 I I I I ll I I T, ,, ,, %- I I I ,,I I i ,,,,, I I - ', "I 1.1111i" ', "', , I I I, '1111,- , li" 11 I I 111:1 I'l 11 Ilil 11." ll I'll, lll I I 11 I '- :, I 11
11 !- : IIIIIIII, ill" , -11- 1- I'll I I I I I I I ,,, I -1-1-1111- 1111-1- I "I I 11 I ,, , x-, I I T 1. 1: ,il
,), I I 1, ", 11 I 1- T l I- I I I 11 I ,,,, 11
__ ,--,---,--,I 11 11 I I I z, I I I I I : ,I I I KEN'TIS V1TNPFWWf,', I ,
I I I 11 I I "I _- 1-1--l- 1- - I I 11 __ -------- ...... I ''
__. ___ _11, ',-I,-'-' "I'll", I I I I I I 1, "I I i I ;, I- 1 il I 'I'll- -111111111 I'll- """, ,,, 1 I", I, "I. I'll,
- I 1: 11 I A Nf UNO I 1i "I "I'll I I I I "I'll, I z ,,, ", , , I .. ..
i NI'tti lfj) I ; I I, Nll ,I 4 1 ftnf,", 1", "I" , Iil "I I 11 11 ,II'll, I I I 11 i ,I lifi'll If _:_ :: I ,11 I 1, e i ,:1 I I I I I .1 1-111 Ill 1; I 111_ ", 11,11li
Priti.xinjo n Imninw- p- I "'I, "', 'll"I'll", 1-1111, 11 I I "I., ,
I I I 1, 1. I "'. I I I 1 1 I "', l I "", Ili- _'O F"',"'. - -- , I 1. I I : , , I I ,,
prinivir- d, -piw-k- T : , i ,,, ,, "I I : 11 ;, i I I, -11 1, , I I 1, I '. ,.' ',' .,', --,- 1,::
T , I ", I I I I I 1, -I - -,
li", :: I_ 'I, "I I ,,, I I -ji.i", I liti-, I' _' 11- I I _- I i 11 a ,I-, , i l l5T_-)-;-,T"T_,, ". I I I I I 1-1 I
E,,,,l-1- "I ''I" 11 I I i" ,, I'll I, ,,I, 1. 1-1111, 11111111111111111- I __ __ I l'i-r '';"" ,,t, ,,, l,,,e,,,,, ; ,- 11 I :-, 1,; 0 F R E C; E N -" I ''I 11
T. ..1 ,T' '1'111 I ''I '' , '- la, I 1-1 I 1,11 -- -' ,,,, 1 11
I'M= ,._ 'hiZn1fllA1 flikiNiclo-l" z ,4-, k"n" "'Ilipfl-L', eIi "' ""'' -"-, ' I 'i I", I"I"ItIll-I'll l,"I", I". ",
d. I.Vil" ,I ,-;el: I _____,____ __ -11 - I "irii. I~ I ,,, IT f 1"j)1if)4)rtf,, ItI, II L Fif 11 1 CItIADDS I I ". ii, 1-r"ll
,,,,r ,,,if F .miiIv L7116", I-- , j'A- j,,f-- : R. ( 'l, , 'i I 14 111 I",
vIpell1ll Ifr _. '1- 11 i", 'I, ":. : I : I I : I I I :,: I : 1-119 -_ CR IADAS I i.",:. I 1, "I 11 I ,i ... "". I- ,,,,
,, I I ,' T, I f- ...... 'T.11-1-1
1:1-11 11 - I .11 I 1. 111.1 -1 :: I Ill ". "I
I 11, z 1- 1)h-v ,-, -t I I'll - I 1-11 I'lli'lli, 1-'- IT "" ""'11P
% '' I 1. I 1 I 11
71-Ttit'v Ili, 1. ''I ', 7, i, , "I I , I i- - t, r1r- -,-", I'll- " --, 1: I ,_,_:',-: I i_ SE SOLICITAN 1-11 e I I 11 1 I , il:', ,:,T1 ,I 11- r .... .. y,;-;T,,,
Al-QUAL0 ------- ____ I I i r "It ,illi, I ",
h.dS 7 li: :,-, -, ,,.,ip.,= l.,- -,-,-11_,- l -'- ,-'T"", "" I'--- __, I---,,-,,-,--,- I'l--1 I lllli ;W j ,.,' I r,' 'T -- ii l;,.,T pml-., ,;
SOLICITUT) I. -- 'I'' .11
tul=mn -, ,, I "" , ", "' _I I_ e' 11, :, ;Ti.- T, 'I'lil- :, "I lj- ""I',' -- I 11 11 I It, I 1i-:,,, ,,zl 1 I I
,, 11- 11-1 ::, I, _, ,_;-", [CITAM OS 11 I 'It" '' ,,,, , I, II ; I 11- 1,
,.,.. I , I I'll- 11 i C, I : I, I v 11 'J SO LI 11 I i1i'll lc 1, I I 11 Z, "" .... . __ -------- I I'll ill 11
d1T. rildil, 1- DDT, "'I i,,,,"g":." --------7,t---!"Ff.-i-, i-t ,7. ( )_ e Ic- -_ -, fn'.1-, ,.;f, 11 .t "I .1-11" ", I I II 111 kz ,,, ,,, I 1111- 1.
.1"'C11 "-, d, -,- -1, 'fifil,", NI-i-', - 111, - - - I m YMADD I I I , I I -1,111, 1111.1i 1 I I 111I;Ar, ldgnp g -"n b.ii. tnt Buen F, Iil-iIl I", I I I "It'll 11_1 1 11 C, I I- 11 I- I I 1 I ..... T' l?"t , i ,- i ,,, o It I,, w I I I ,,I " i I I ,. I I 11 ""111.,
-I'l., --l" I ,,,, , i I .1 1. "I'li, I l1ii,
II 6, 1. ,:, - ; 4, __ , - - I'll "I I ]I :, i, ", , ,,, nui S.A.' API I I Vll
a.. TT I ll"I'l 1- -) ". -il I , , "': ,,*,,,I'- ,%
'r I :- I '; 111 11 IT I. I ITTill- 111 I r, I I 1, '. I I I I : ,,, -i ,,,,, ,
.V A. P-6,, rlb.j.d. I I'll I ", T l I 11 I IT N ENDEDOV -1
C., "I. N 714. -t1n P.- v, I ,, :, '' : ,_ ,,,,, I I, l! ol I I -----__ ", -11 -1 -_-- 11 Ill. il 11
-, "" , I_-nT ,- I, _- l, , , I --Tl ;_,i I ii I'll ii ,l , 11 l, i I'll l 11 Ill Ill- I :-,TT, I'll 11 I'll __ I fliAl I 11 Ill 11 I I ('I "' In I "' "W "' :
vT1:v -21 - ,z - I , I I I 1, I I ll- - I I ., , , ,. , I I ''I I 11 ,:, IT- 17, I I ,L
_rm .I ""I"I""'l- "I'll" I I , il L_ I I .- I 1, I I- ;- I I I,
I iLI, I 11 -, "I---- ___ -1, I I, I_ i , y -1",;:ii-., I'll I I T ie-_,-I-il _- v ,__-
I "I I i" , , --I- _- _- -, I i I % F0U)0 -, I I 1.11 1- 111 11-1 I "I I'll I-Ill, ,_ "" I"t. lil
, ,, "i, I :, -_ , ,_ k I'T XL:t,%_ ,, 1, l -, ,_ 1. 11' 1, "' I ,::
Habana. lle arto Av pier. mxFliz, 11 -.- ; I IT9 -61' 1 1 L ,1: , ", ,,I , I -, F ,
e in ', T 1; C AIA : cvm 1 .1 I il
Alq,,, 11, ",11, r-q" villill.. 1, ,- 11 I I "I 1 1 I I I I , z I I __ I I 1; "I i' .t
it, I I I I I
ii ,, IiStI ",j,6- ST 0.Z11 W', r.". I I I I I I I _. 11 -- I I I 1 , ,I ': 1-11,11111, --- ""' i L Tiii:ti siic -6,,- z itc,67
I,
_.1,i (i ., l. _, I -- !:i I I I 11 - -- "" ,, ,, III
.A, - - __ __1 __ I 11 11 Id -i- -i"'. __ .1 I 11-1 I 1 D CIVIL, ,S. an C. F ill", 111111-1; 1-1 'IT',", "',"
IS ,,, 2 h-Dn- blbir.o."r, ,_ ", __ I I I i- ,Lciu o _- :- ,u r,_ -, I T, ", -- ", I -- ,- I I :, l5l,17
N I __ I I I I I : -_ __,,,,, : I Za _", _1117n-11
b.A, I,- "', -, l, I 11h.011, 1-11E.Sv
",.,,i-4,- Apt"t"j,"ilt" F- 1, .Nl. ,l ill, -- I 02 AGENCIAS COLOC CIONES 11 ,
v- 1d ", ", I 1,_ ,i, I 1, ,,, 1 _: I I ,, I I 'I I Il.iiIll-, TOPrlil;11, I I .- ': ", : ': " I- ,,, --- I ,-_, Oil 1. 5. 11.11il- "!-l'.
I,: I --,': I I I I . I I I l 1111- I , ,-, _- ,,I"" ).- ,i
,l I I I I I I 1, 1-- ": FI_1T,6 I I __ X-l",I-1- 1.
lill-l-17- -l' 2 l I I I- -TT I; IT ..... -1 11 I -- -- T I'A 0111J. I W, ,T ,,', L, ', ---, ..... __ -, V 1. I 1A 1) u I ,_ I I , ", 'i -ii-6, E-RS',ii C."'S... -,-r;,_" -.
... ,I,, n -- ILI; I 1'1 """ V.-i.i,-i, 11 1- ,
A- wirli [So al -_ I -1 .1 I I I CM1,, is 1i I ,,- 0. 1.11-16n --, 1. --i", ,
A 11 -11 I , I I I 1, ; :, -_ __, ,_ ,,"'" I I i quila Monte 714, ii 'I -, ,' -", "' I I , , : : I I I i -, = 7- .A 1-1, -I.I.I.- -.11,I, -__ __, :
-1 ,11 I, I ,I 11-1 I --- , , I I il
'a"'"' 'Top I I 11 i \ Ili I 4 l 103 CRIADAS CPL'DOS I I I !2-, DA ..ll '' l_'. I , il I I , I :,- I- ? , ML_ "I I __ ___ --- -_'A',' I I I i", -_ 'I L11" I 1, 4, -l T, i3riscCir XBPA Lh mr.1KNA

I i, ;- I I I- I I ---- -- -11 I I - - ",- __ I tt I I I'll, I M, MMA(i Do COL.A i I 1 t ,122_T1, It
,i i, I 11 11 1; I I 1, I -;, : , . I , I I T__ I I I -_ i i., __ 1-0- ,
;, I I r 11 .1 -- I T "' T IT "M .'E- '- -. i t- w I wil
I l I ,, ,,P,,,,
I I 11 111 r I I I 1 i I I - I I _11 I I 11 I "I', I'll I'll" i III, ")ii"', ,
Ill il '' 11 I -1 11 I 1. ", 1 0 ,5 'T , _ -, ,,_U 1_1, ,i
I I I 1, "I I I- 11 I- I -1 I I" ,,, - e ", I I , 11 -7 il ,,r,,' Briji- ", ii
'i ", li o F:v ,; ,,, ,,, -, I ., I I I -:, ". I. I ,
I "" I I 11 I I
, IT, 11 '' I Dm :Ilil- L ; I L --, I- I I 11 I I-, I'll I I I f_ % D Wo I -, : 9 EDORE I -ii, I 1-1 I mw F n I Sri, -D. rv
,, z I 7 : T I- IT 1, t 1, TO ll I ,I 11 ,I I I I ; I ,, Ill I I l, , W'_'. 'i"
i: 1, I : "" I I __ __ : I I I I I I k I, 11, -_'1,_I, -,-- I 'I I I -,, D n D, ,^ I I ;- l1I-",i li-,,',' ,-li,,, 7,1-- 71 ".1.
11i, I 1, 1, I I h i '. I I I lT I I __ "i; I r pi I x_,,A, _- _ia
___ I I __ -, - I I __T-- ". Ill* "I 1 1 , I 111-1-111-1-1111.1 USII.Rox. i, o"FF "FaIK- cwnTh
2L ESQ N i FMH If, TITW[ IT I -, --, 11 "! 11 '7 N* Y 5F, ENTPF 2 Y I I I I I ? ,, ": ES, ,,,,,, ,,,,, ,7 11;-iKraii. 11 I -11- -1 I 1, 1, I _- 'd, _,_c,;cv_1, 1;
pl,--- "'I"" I 1, I I '. "I., I 1, I 1, ,'-,T', 1-11j. "Atil,"', "'n, ,,i- I
; 1- T ,, '.
b.bit.l ,,t I.,-j, 1.11 ,- ,,-- ". I ", I 11 "', ,--&. f-ri.. 1, ,D1,11 -11- ,IT, I-,_,U,,, ,6,* ,W I I I I I I I 11 -, _,_ 1-1-1 I il I I I-i
dir- b.h. 'gi Tilt" li ...... ,f_ I I , I 1, , ;, i- I 7 -1 ___ ,__ ", -, ,, ,,. Ti , qnt rexidon on 1 'n UIA 1.11, I I _- - X 1,111-I.
", I i I _ t I __- I 1, I I- ll I S,2- dI,,, ,
# DR, i : _'-_ i .03-l'!! ... m..iip:,j- ,,A SR OVS9,,ji UNA (OUWE9,4 rEPO5T-&
.d- anDlin. Ii ,,na,:illr: ____ __", - _", __ - ___ - "__', I 1z , - l 11 I t 'In" C P'"
"I i - __ - !, '-" -- --,-, -, ,- F'. -11-i )IIT), 1, I ;, Y 0, I 1,
1.1g.d., ."'ll. "I""-d" V- APAILTAMENTOS INFANTA. [ ," -',', i. 1, ' ,. IT ni.
l "iii I I -- ,,, i,'-_- I - -- --, ,-,,: 11_1_1 -1-1 1-1. I 11 7_D'; XDVC_ I -- *j-P ,,,' ,,, i, A-41il. 2-I4,U-111.
qXREEMMEmmummmmm 1:_ -1111- I ," 11 ;- I -.1-Til QUE PSTI.N R It N !Z I -I,,--I mr"-', = -,- = _=- ,. ,,, I ' "i CIONADO-; I U71 1,w ( 1A
I'll- Pir'T"_ 11 Mtil 1'1 ,!:, A- ,Z, I _*, 1A 11 ITllll """" I 0" 'E" 120 MANUADOW
4 , I I ;- -- - 'T ,- .. lAill, "'I". D. --I I I I ,
, , !, -- -- -- - - ; I I l, T, ,% I I I,!: -,,-, .Ix- riT,*i,,i :, MASE-602A I'll III --% ----"'
SE ',:" l I I il ; TRALES AZt i UIFRI) ] -,S ""
Te- ,;"" ,-, !'', _,i,,",, S5 NAVES LOCA-LES I ,_1 I _Q1 i "" -A,
SE ALQUILA I- -,, 7 jD -UE COLON j'NG-,'flj 1-4 A Ir-t- S.i "I",
,:_,, I I ri-I 1" .-j", d l 'i, , 1-1.11-1--1 - Il -i 1. .I I COLD.A. ... .., ,1.,. I,
'I, ,,,, -' '_'! ',' ,I I I I -, 24M.M-1;
l!" T , l .... I .. ,i Z" I 1: -,I6. -1- II I -, -,,-,_:- , ,I l, I _- -. '....,i'll -I-, ". .n.
En To mivc .ntrjco de Mi. ,', '!"T """, ", _1'i ,",-.:,, I I ,g -1 i- I RES EN 1,i % ,R i,, d I IS I 1111 "All- "', I 1, I ,E 1111Ct ,OVI
," ji-, 1- l- 1, .: I I-, , "), j.d ... ,i "'. in ,_ -, I I 3 11 _,, I.l -is -01081xvix,
I -, l , I I Ilill., ".W. 1i
Comer, 4 apaxtarnmt- -,,i- F, "a ), , ,i,-:_- I ,,, I Tl,,id.lL,, I I I ", i '- ""I I ; l "",'I l. ,
li do fabric, Clill Q, I __ -, 11 1"ll'i" :,,, Diii. ,." ."c", !, , - T.C. 1. ,enla At, nn I I; ,l -11 4,, IISW Iii- 1""' ,
IT, T_ i, , 'I I I 111 I I 1 !-ii Ill., "'T-ii
,ra, ,X,,eUij.,, AFAKTAMi NTO MODI'lit" I'll, ; , I -tre 5in, y I,, I I 1,11I.J. ruttire. de I-q,
To I 'l-, 11111il)', ,fl". --- -, -111,11", -1 11 I I I Elo, .&MOSA, &L-CA, Si, .A...
'I -1 ,_ I I I i, i T ,; i I I 11 I'll 11 ,I 1, 11 -n- N.
l1l". p-W ''dil"I" -, '1 I. -- .d- clilid.
rundrA iiiel trefl, io, ni,, 11 '' I I 11 I ,i, S O,I 11 I 1, I I, --, ) ;, 11 I11111i I 'i. "giii"A. W- ml -, , __ lIM, tin
dia cuadru de to 51a A, I 11 I ", 1, I"I'll."Tlim 2 1, ,, I 11 I _ , , C'r 1111:l I I "ll, I, Ill: I ltAi61-oAeS .1 -01 X Iii K IS
I I I 1 1 1 T x paCA'Ill'sa "If"Ji-I-4, i I "I I 11 ""'
aide, Sin e4renar, clow,,, I I I . 1 I i'll"! --, I I I _- _-, , i ,, 'r I -.1i.- I I , I ,!I 1, 'i" __ FNSCV E ITNA MANE3ADORA US ClDi
2 rua r tos be ____ I I I ,-,lhdiad ,,, """iTi" I BuIl.. Cen, I I rl,., d, I TO ,,, W. I., ,- -d I. .... 1. m. .I I r ji )_t, Pr,, E_6111-1 14
RD internal.. i I. I l I ,
n, I 66n, Acpw ]- p--,,,. i i' ,, A-01S. I -,",, ,tia
I 1. .MME IINA MICHACR. DZ VOdo, spacioi sala comr, i f, Ai, !( 11 % I I "' n I I l ',,,ommmmz ---- I I I
-1 i 1-C-1- y 1, ITS I It. cA_ Ill, I,- --W- ,,ni d. I,.I'' I, I I 11" I F l 1-111-1,11 11 1 ,, 1. I I'll, I-,---
'1 : , , - i , I,',, I i I I st-110,
dor, arnplia rerraxa, cOrCt. I 1i; i
DR. ruarto y servirim ot- I I l - I 11 I -_ I, IT r T, -.11 T_ T- 1- ,,, It- ,l,- r_,,,,,,,
:., I'- I I '. l I ". I f,' E RFt'NN ES'l \'S I "',- Ii F-44, v_.m1HAA
l I I'll I P-- "'ll'i", ( ', "hill" --__- - Icrindos, iton entroda ir , , I -------- R.""""" W-11-IrIAIIIA11- al COLDS
1 11 I I , , I ,_ I l I I I :", I- ,I,- I I 4,11 I I lit" I I... .d & .
pendiente. garage. amp ,.5 1 I: : ,. r -1 ,I I .- , I "' 1 I,01,lf 13 (1)NDICIONE4 _'I I RY1114NA RDA. a1srA IS blIbi- d. IT.
I l -- 1-I'll, -i- ; .... ... ,, r -- sl"id:*$ -"m
-11 I 1-11 I ,, il I-, i"', it X-emill-IN-18,
'jardints y patio. I I , ",
1, , -* I - 1, I 1, 1-1 .1 -11, d,* ran hAci .it ..1ihur I i 1 4 "I.
I ,,, - 1, i I, In, ,, , i -, i, -,_,_-i_, I, i *,', ',-1'*-1 11 I I -- I -_ -_
Informe- ".. 1)0( %! I I I I ,- I -, i I 711,1- I I !",
I'll I I -11", I por vi mencionant Al "' "", 73 COSTUREW MODISTAS ? 11 I I 1, - :!0I
-11 rl 11 11 -- -- ,,, !T jARPIOft !
I%1,, I 73R. I I 11 "I 11 1, I I ., ,", -, -1-11 I I refernriaA a] it niero I --, I I 1, 'l Dk.IFA COPDCAAAR UNA WVVNACBA' ,
;, I ", -1,111 I: l, I i """ )T-114- rIl. - pull.w., 1.11 T,
Lu 11- rril ?n IRI- i __ 'I ill Qf 11 \ _____ ..... ----- ---- --- ------ ___ ,_ l --w, ,I,-,. 'T, -,, I __ - -Dil 11 1- 1 "'IT-ammili _'11= r-mw YSW.114 11
I- T ,,
,IT, I I 11 I %i ", i
1= =_: I I :. C"'222312 -, ,, 1-I, 11', ,, sr Oi SAA ALAVICA PARA
I , il ., Jin Ir T __ T 1 EZ ,-- -t., .be -W D -
I I I ,., a .,
i? I I vi Z, T, ,- I SR. F I ,
... e_ L_ z '' v I "'' _8SL6
__ __ ___ __ " : -1 i l l N1 MARLANAO REPARTOS I I I 1' 11'11- 1%11'1711,11 1111 U... d. 10 It I I I'll
z I '' -COCIN i, b-. I,, ... liq TI, -,
'I', I 1, :", ", ., : '' I I I 1" COCINERAS .EROS ApHrHd. 2296, La flabTin ,. I % .,, ", 1-1l -,IM3 AW-13
APAliTA l1FNf'ti,, [)( 111[,FIlt I : ... , -, I, -,
1, l- "i":1 -l", , I 'I ic ,jnzcr. jOvEm p,,I, ,,,,,pD -LAVALNDEROS
-, ,, y 1. 'Ill -11T 'I I I,' -",' ji IF, Ivui rilclr .,,, n"'i I -t;7
A- W I- I, ,, ,1 "'t"is I-- I "I'll, "I "I I 11 1, 1_: 1, I ,,"I'll ,. I,,, ,, ,,V, 124 LAVANDERAS
id'hM. S, I I I 11 I P, I I 1, I I 1, It- I-, 1, -, -- i- I ,,, """ ,-_ , I -, I'D _,: ,i t_ ,_ 'I, ,,,, z I 11 11 4 I -:- _-Z"i 'N -, .1, ', t I~ I ,"'I :I "I 1'1 I :,-. I i-" I'll""'lI, .I., -_ li I i.U 'Idl-I., rl, 'I'-%, A D-9- QLDCAAS9 Vt 9I-A -VANDE.
1. -, .", illi , , I 1, ii "" 11-1 I -, il" d- 7 _"' "'
I , ii, ,,,, -Tlt- , l i T- , P-T., 1-'d. _11 -- 1- 11 _td: mi In ,;
,=.p .. -1. l., I, i t- ,I ; !Tl "; i- t , ,; Z_ -_ IS __ 111M-11$115; ,_ -. P_ _, !,= _Dn'l, 6 I -_- I _1- ;t ill, A.' I 11.1 t; ol _,"', 115 OFICIN15TAS 59 IDFRECZ UNA XAGWVTVA DTU"Aw F.J41,, I'l, r.d 5 11 c.1; -14 I I _, I t ii, ', ;1 11 I -.1 ill-, __ ,_ _1 E
... I;; P- % 1, I I I I : I I I -,,,- I I I'! III -1 71 ", I _'WrrA Wo- ca. CO. I - ,1. d. -Ait- -PTtel., ,_---T,- ,91 1_IWW
I ',, 'Tz- ,l N ,,, -- 1.1 ili, W. _l_1,Sl"u X ,, -1 4. dI, pii-li, 1=
-!-, -- I % I I'~ _, Xr,!,,. 2 z- M'M IS OfnSIDISE KAONTMCA LAYANDEBA
Clij,, Us Ni 7 S ,_ li 111i %, m
I 1 I = I
Ill?" I -- ........ I .. .... -1. .P. ,I-, -i B-SUR.
ull'y *,-, 1: 1 6 I ,, , 1 .-, ", v."-l Z- U I 1 &m confillb re-Ii. .-M .p.j.U.
1- I CEDO -- X ml lr OFArcE calm
-_ ------ 7 ITI.IrrO .UIIJ= BLANCA IARA COl l T,,iii. on. it. -_ ,,-. ,,,, rr-;,_ "11111,4 25
I !T.I,., P_ _oD ; -,
94 HABITACIONES Alqu.._, _1li--r del C- p, 1,11' 1, ,.! I I --id- M-1 SR DESNA CDLOCA4 UNA JOY.N PARA
REPARTO Ai W, I : ,ii -.i I 11 I 1% ,, 1 -, .1.1. iit Ill. _1,,iI,.f6., 1 1 ) "T -II,.11. lei,,_d.
ApIarturnefitint 0,- I'li'l. "', ,,,, ,, I,- D --,w- "i", 1 - " I 1 ,, 1. lim, .., I, ____ -",-- -- -z, ,,I--,a ,,=,= : _'. I. V.W.. TIMilI, , I ll 11 I '. 1- -1, IT r-mill-13 I I E,,DrSrA COLOCAR UNA lo wvso, X-Sn't-w
II .1""i- -b-, 11 1, I "I -'- 11 I ,,, I: 17, - T -,"'. mn- --int. I- ITT ll. d,l i,. trl- ,,, ,,,,, li,
,!, "I I lill , i 1 1 1 . -i., ,,, , l;,!, An I. I " ". t, TT 11 I 1 11 1 I , I I ,I "I I l 11 ill", "I'll. 1. "i'llpiD, 1 11. 1-'- 125 CHOFSRES
", 11 I ,mmmmmim I E e- I -- I, 4. I 4 .', I il, '.. .., __ 1. I , I ,
1 11"', I, 1 il I,#.;& 1, vVI,1 I I Ill 1. _ -1 ___ ____L_ __= ex o ... x. CHO"- mco, Com,
""j,", -it IT IT "t, ____ ___"I I ,l "'i" I, ,,,,,,, 1", iT-lin; ,i I , I 11 .11 .1 L1 I 11 11 It I z _i,_5k "I'll, I ill I, ", I ,_ p"'i, 1. ,'I II.W., 1".... inl.-q
11 I IT I I I I I -1 I A Ili I, ,' I ,,,, I - ,---,.--- .
", -, __ ",_ l : I,,, , ,gs OFICIN AS I , "_' S E So !,CYAI d CF -- ARM I 0111- 1, L- il, 1. I ". _- E-S-Ini-I,
I I r :' :T' _' -_ ,., ", e ,, 11
I
.,
___ __ I i, 'I-,;-"' -il 'I- I 1-1i l I -1 I'll 11 .:r F.. N. 144;, ,V,, 4, ,_ I 2 , _', l. E-0 41s'i ovaRcm CROVYR BLANCO, 15 A969
____ 11 I .I 11 I I l" 'l --- ------- _____,__,_,__ ___ iz y III, V, III.. F 7-191 ,* -,-n- r-1-PA.Di 1-i--( --..A MA.- D-h-- Pts-- D. re- I., i,- ,' I ii, I -, 11 I I CCx* tlaCt- A T-r, 3474i ,qI,..
T-, -, "Ria.7. I k", I p-an iitvt T"U.125-1a,
11TR 01 I, ift, , I I' ':" "I " ' ' ALO LD 5.00 --n- h-, .i-- I i--.. -- I Ti u4m,
I ll, -1 , " ,-,' l_"., I,- ,,
.... I. $9 - "., i", ,_ CHovXa )DYES' COX R9FZARNVTA$.
Calln M ,,,t,, 3' 1 11 I I I ,I I -1 I I 11- I 11, IF Ti -(T MARA DZ HAND, LO ltn$ d- Tll r'll-W, ,,fn P,,tni
_!t __,_ __,____ ,:" 11, ,*"I,,- ,-I',.""- -- I Sent- W p.ra Ten r, "I 11 I I ,!I, __A. "I"n" li'l- .W.D. rlm"z ..,-I., .-ml
- 11 1__ -11 11Q, 11 I 11 i7,-_-_ Ti,_-,-k ,,,, %, % ...... , Z, I, 'L ,,. - Will!
Al-ilI -- -, -', I 7 -, , e* I -11 e. RApaii.1 ,t Ci.., ,,,, I 1 - b-- -li.,"i" r-11tS.
i, I i --' __ -, __ __ ,-Ii -- - --', IT~ I R,, ", I i
11 .1 1, -;Di I ", --i't- ,-"---- r ___ __ ,,,,,, "", " "' 11 lz 11. oral"'nT Cuoro. jowm, B-Son,
1. ,_ 1-il I : , -7 ,, ,,,, -1 l"ll 6- Cana. Tamblien eloN a-, -1-1- ,,_ .I.,
T 1: i l I _. _111"'. I I -,,, U.
I'.,, li.Ii li -D I I I __ _____ 1-11, ,IT- '. RES !1 r, ,'_.', I [ F -- CS SIUCHAID"A ?- -USPEUR d.W Ei'll'sX, 7.14hin. A-4W
DZT-7.1 ,-- 4 n-, ; ..; ,.,lt 1-1,"-. do paira Taquianio crUnpi,- -- ,,,,,,D,,, t
.- 1 1 ", ITTTI 11111"I 1-1 1- I -I- -, - ;-I- I _ Ii-it- lil M-W411
--- IT111, ,,, ,:: ,"I ,, ., tente, en anthos idiorm, -" "I'llill, SR "REC'S UM CHO". DR )tzrzn;r
SM I I, l -,Q" ,,_-,, I ,,, :1 I" 1- I -, , Jwz "'1= 11 D. 1- -- f .... _--t.
", ___ C.I... '" "I" ,; 1. ,:__ 1, - i- 7 1 I -1 I - CED0 CASA I.- i. I 11 .1 _j_,jA_1.1 S,111 1111,kD-. -DE.Z 0. r- ldli. F-MS, AI-A,
I I 7--- I-, I, - l", _. 0- I i -1 J- di, -- -- l-,dAD!f_ S_ 1z.11
Infornitei B-5363. 1 AL I I -'I"- I 1 'l T0.1TC 11 I I, ,6- __ __, ,"II., "" 11 -wl"',
En Cia. Anvericamn-buew, j-' -*;-_;,v,?,i ,, ".li. ,- -- it. UJISCI cgovint, QUz ENTER, 11 Ii __ P.- 111-1-11 it COMSKA V$rAI4S. .... .... ..........m. I- .i i ;It, SOLIIIT 'llf.-i- IT'S-- Sion ft Wdi pregit- ftne,
;jii ,., 4I.- ..- -r!" r III#. tnitd. .p.m
UHE-4M-R2.2' ""' C.- "" C""E-. W kinas Ele I "I fi, ctaiSims vnSSS, 15," In. I Op-lunidild .Tm 9-TIA rdnDnits, rt1j, S,_7"J
v4 M Ilii 104-1 , ,- P- Tnit, ,N1 __ltH gates Did. ID, I- e., ,, Z-61- 11
;,_,T -I, I? Ii 'LLE .M l. Ut r1so I'Molvili, i E4m- Nk,,- % ,t- at"No, ,,, ., T . .......
En of Pai AlAarna, ReIna si "i coc"RIAX rARA s"' "5" "I"Ir-f" "' -'iil i 1,1, Ii SUESS 1 1a. P11-NAi 01FARCISE UDDERS US co
L 3 -Sdr. _N_ TIT-, I diltad,. ln I "'lTii, _l.,l, ,, _i __,,,,,, LON, CA"
-, l , I yI, U-r .'-- , I, s_ ,_,,_,.. ,D, __,lID_ _i.,,,, , % ll 7., IT I I d tz N. ',---J- LISIDIII SO-ittl A I,
I ". -Inw, 1fi- -EII 1,ii -T;atik d s-, "'11111 r". N_ 1. frmte a' P-rquc do Is 91 J, DEL MOM Y VMORA -- P US 7 10 it' A- T- ", N. E-7,1-
I I
Se Alpuilan : "' ' X-91444it-11 Frateruldad, can 17 rut" de M- 1 N4 URI APTS. Ni 41, E-6.7-i 111. R., I Z.=.us-ls
,T IZI.1 1,,111 D""'clol. ccn,, ALQUIL0 SIXlESTA WAR. CSLE ,A- 0 An i lo-l rielic
7 12 do travi aid t.= COCCKAV LCe. ,.- r- ,, l"T""', ",' -D= .,L.h= .=
ini-e. 154 0.1.1, p- I.! ,l- "", "I!! T, Till A a$ ,I k-,lb- -1- guagues -,= r-ir"A', .11-1 a U..
APAItTAN1FE.YJ 0S DESDE ,liI,i' ."', b. ID, 11 j,,,jnpj_ Ti-, I I'll IIIIII" Y tIIIII -1 ASAWriol d. 1, B.i-TA. N, ,if I hindi =,- Para faquigra fit ex ,,.
__d, 0- ,__ d 1. S- LA- M ,41- I _11 "
r-W4744AY rawo Amplie "#Role pare par "" I-- .1 Dili. C_ 4 -D- ]rIDDE I 'abl IS, 110- 1 Sr. A-US 1-=7.
P.u.- 1.1 Nl 141 t,- ,I- uldf.-W. ian.d- mdo buena opom idad __ ___SE ALQtILA AFARTN"NTO XODRX- q=1(6 AEnU,1U1*tr&Ci6n off&Aente, ALWILO. VISONA, N, w, F-SM404-17 I-S r hornbl, -- ,,, S-II-A INI E-AR.I& Z 01-- 2-,NV,1tII*.
..". .n, ISET.- I III. A1,- S. .OZWnA b_ t"1111. 61"I". -m. .VIRA COLOCASAR cimmInum jowl D%
Otr. :cl- i-- TUNA BURNS coll_ do .Ri 141-I ", 11 ,,, ,,,,, M- I --. ft,11- W.- Ai S ,,
- -t ITT- d f I s ,eforma- il,,, "', I

1,,uz T11-1- ruint it: personal Uuniformado. .--, IlTID *111,II..- 1-11.1" "Ir i _,, "',?- f l"-'- "
yli-- 6U. Ill I 1 I i, M I I,,-A, In .A. At ".d. Z; lrotp-dtl,' _p -1 r_.,? i-lW, i Ili- Z-001-i-ii.
t, Dn -, -1,, ._W 4 _i ", n I to ; ,: ,,,, 1, Tw;i --,, ,-- Z, -L-c- TF ---- caUzu ter
I, .
4i. y SDI I 1-IIgi.; I., iI I, -is- -ft- d. .11nina. -.1 it IRFM I _6i"S 41 1 U, =4 -ss!. i ,, ,, i,,.,_ '4Z T D. A*01
.j., fIr 7 2g .q,". m a,,,,, ,.T, 1 ,,- IT,,., N.,1i,,i..r -,744.
--- ITT). 'I. ,-I. --- 1 Ili ", b;,,- ii, Wl T.
6 ,i N. .C AJQlI1A t" I'lli .-'I D.W_ ,- _,",_ I
11.4., 1,It1,*,.,,-Tl,,, % -v.-,,.- -.1- r-11-d. Ill Ill "I" IIATMIJA POCO NUMEROSA, D,, 1- ,I ,--, 11 ...... 11 I- Tli* .- I-1.
,w- 1, ,I- !. lmi. ,, W %Ag.-11 SUM -11 li C-11-11-1 fii TZt.,t Sns-L
I. :rvt I I I 1, queriendo vivir sitio ventila. I Di Dili- ,--- --- ,6ilrii,
.-Sm --t-,,7 I I I T) A L I 11, r1ni'll Il 1.1.1, .- I-A l'i"l. km.. Ir 111i'llil III
I - I 0. rescol vies a to 1111,1,.i-- "" "' E'4' '- 'BURO-EMPLED & " I P, IT I -1 .D. Iiiii I, 1,!,Ir
'rID., T, I, ,,, il"i "tiTENTES 11 I 15'c o 1 23 T ", -i-l", 11 I 21 A-, 1, 11,11 ", --l", -f- ...... - IT i, ,
-I' I N' 105 entro 0 v P dos. Pedro Consue,,ra 110 en-, -e- C-M.I.- 11 IT ill, 1-1-11-1l li I:
-Fl, ,---, , I !"or", :! I __ -1
I- T, _1X1 .I, T! egunda Terceira, Coml. '. I X 1,5_113
,A,,, de Men.,.l (Infanta) 11 ", 11, ,,, - i V"Isda I CIS S I .. ACADEMIA GREGG -- -,-jzHScU0,:iin,6Ii-Sx:
11tanta) ,]a Ios grandUs cuart-, '114F S( INERAS COCINEROS, T--- li- ,,,, l,, -Z,,r,
k. ' 1 --- 11-1-1 1111-, - ,",,r*q. a AN W ART, "If Az, --- P.- 11 'l I )TACIT N l 19 coic I I If
ITANTA. I" '_,'! !, ; ._ I I I". -.I-,,-,,. .1-11, Il .,.I,, 11 _Dll', ., r, L nn., FREC _ili
- iO-d., A,-. I : Malado, amplio hali, ", ", ,111- fi. Cl- ,,, .". ,,,,nn
csiq. a SANTA -,- -; 'r -1 I I i I, - '4 -
.11 __ F"", I n T 11 IX-V F, ,, ;,, .. I : ,-, _i, d' I ESE014FR Mi eAIri $I In tit t infalY 9 ,- -I- d, _'-illill 11 I'll, L --itadorgas, lavadpro, I T, _'I""'" "i i ,,,- -, --- ,
T-, -- - -, I"'!" 1 if I ,._ '!'," ,_,'n -;"-,
ff rcoto of I.Stitnt. Finfat,) I"'!" N1 y" '61i"I'T.111 I "'
info mett i ,i iq Wiirii ; IT 1_11 Pricio Criados, mir-di-ir m-71 ,,:,I ,-,ll- "ll,,,,,, i,,__ I~ I nicil, jiliiT)'), ( Ildqlni r carro,
". 1.111- , I I ."', i Tiel(S. A-0523, A13-10
T;; ,., -T, l- -1, 4 "I nificas vistas. Llave I. I lexpenencia c,,Tet,,,, na AfoN
-1 I 1 CiBS;.111"' -; ,,,A- ,,'. 14 Il lailT, 1'1_ I "I'll-ii'l, ii,. ", iii,
1nii i IN raispnts, -- l '. ,, , I 'i ,;, , "" I
t -1 '"""", .1-1- 11'- _, i 1 -5641, 1 IT ,S)" !I 4 SCRIBASE Y ANUNCIESE EN eltlzl. Va al interior F,"%
Lit Z mlo n I I i; ilil,-Ti I Imt_5TI4, To j formps 1 F-6m-9,1-181 M-IR- 1-1. I C 10 I EL OM O DE LA MAm m I, F-6145--125-13
I I "
I I
I I I I I'll- I
I
I


A% CXVII DIARIO DE LA MARINA.- MARTH, I ( DF AGOSTO DE 1949 PAGINA VENTISIFIE ,
__ ------ .--PROFESIONALES COMPRAS REPARACIONES I VENTS I V E N T A S ti f. N T A *, V'F N TA S
--- - I'll _--_ ________ , --_ _- --- ------ -----____.__, ", I 1-11-11-1-11- I I I I _-,_ 6
DM ORPS EN MEDICINE 17 MUM M PRENDAS 4? MUEBLES Y PRENT)AS 43 CAMS 44 ( il*,A!i I ja ( ,,,%_ :;()I. JMS _Anuncios ______ -_ __ _Clasificados dc'. __ __ 1-1--1-111- _ 1-1111, -,-", O. CARKERA A4677: CONTPHO PIANOS V 'I"'110XIO, 11.1.1 ,""o'. '- I I 1 ,- I~ It, I~ ....... I. 11-1. I 11 l I I Itt, I I ,I, I ---, , I I I ,1 I~, Ill ,,,, I 1, I I ,,A 1,1.11,1 1-1, .A' -t'j )J.. .1,_ . I I .1 .111I. l I t"'It" -- W -,"'11 1,4 "I, 11 I ,, ". , tt I 1 I 1 , t , , ,,, , ,,, 1 ,,,I ,-, ,l ,,,, t, ,,- r I
obj toll art Rolm, Inti,,bler """ __' t"', , ---., l-- 1, --"t, ". "l,"', 11 11 ,,, I',, 1, 1:1, I I I 1- I TT I I I I ',
.t", i ., -. ",-.I ---, ,-,T ,:: ,.,,:,I It- 11 r, I 11 I 11,1- , ,. ",
u ltim I'll I --, -l ": 11I1-I;,, I'll", "' ....... . *, ,,',. "":, T, :, ,' "',3_, ,, ,',', ', ;"",:..,
, I fmo,; y ,,,,rr nton, nwrto, Tttla, ";",,I I i- , 1401 .1 l "A' ,,, ,,,
I A-M I, I .1 ,,, ,,, I., '- I"I'q ', A III 1.11 1-11 I w," ", I 1, I it t." k I t"i I " -,!- V ll
I z-dl. I I ......... I", R ....... j,,,., C- L ,
,11,--1, IIi-.-I,, t"I""I"l- t,, ,l "ITIll'-dor, Im"jumns colicir, rlA:rj- III "I, AIA '. 't" , , ,t, 11 ,, I, .,
1-11" ;-, I ', I I ,I, ,,, ,, , I l :'_" "'
_I__ ...... I I L= hir, C Ija, ct : X-M7 t-.;mii, -- - .... .. ....... ....... I I 11 "I't : ':, ", It,, I~
, "I I I 11-- -, --w 'n ;- -7 ---",---- illd.les. Refrigerti- TAPICVRIA TU I 11 I I 1,11 1 ,,,"I I -;;"'-, I "I"' ir-vruvr "wi .... LfTw,7;eA. P, il I '.I I "i f I t : ;! , I I. ,,, I, "-'TAT .4, 11
NIESA RAMOS dorct, vajltbs, cas15 completas, 11 III, 1 11 ."IbItI, pl,' 1. -t.- NTT,, ,,,,%'., ,,,,,,, ,I t' ,,, ,,, ,,_,,__, ,,1 "It, s ''
,,, T.W- I 1, 1- ;;,, 111 I 1, ,,,,' T*- , , ,,, -, 'll
,I,, "Il", -111- -,--q,, .- .. ... J- I-Il't, 11"Ot, 21-1! ,11% 1111 "I 11 't ;,, : I", .1 '- t .1 1: t
11- 111.11I., T--l,,,,,,, ,,;__ ...... t h4pidItz. Com Justo A-W 7 rI:= i1ZI"11I1A= d"'I'lt1l", I T' P-;, $1, _,-,l,,tt, I ;--I ;, 'I "t, M-, T- , I I 11 "I"",: ""'I- I Ali ,
n n _,, I "I t I -1 11 "ll",
I 1-11,111,111, ,3, ,,, -, -'I, '. It 1 l , I ... j,- t1, A
I .1", ,I 11 11 Ali I1111 1111 ,,,
V .. ...... It",'.1'. P, 'I" t l ttz "
____,bf6-EkI ... 1._I -1,I- I t-,,- l,111,- -W If -_ ___ 11 ,_1. 11 .1 I ,xt ",
125 T,,-, % --flti, I I I I, .1 1,6- -- CT72547-20 Agt, """' ICERIA Y DECORA 41- _t I" I111- ,I ,,, .1 '! ,,,,, 111 CtIgCION, CASA V I 11 1 : : ,,, ", 1,t ,, -,
t CIA MONOLITICA ----- 1 1 1_ ;___ I I. "'I" , t, ". I
IV, .ltfVA (IlLOCIR CUOYM Ii-A I)G 11 11 rtt mt , , "" : 11
lq
b S ndas ), t I-J, I It (,I'. d, -, -',,I T "tT* t, A., Ii, -. ,,, ,
I, ""'. -- .. .... I hacen cortinas, fu I, -th, I 1', aW -It. I t, ,., I t I I ,- ,
41tIt Ar i frl- 1-'1Il Z'18 M-2655: COM R ENTREGO VACIA
I I .jines_ Reparamor alfombras. %tt",- eillllll. t-- ,tr ,.l- _,- __11 11 I 11 I FIHCAS R(ISTICAS
an .-Scl,"Hor" IlLA-11-, ..A. nk LUIS BERMUD --- ,-I --,- ,,, It, -- "t, ,,,, $1 -I dt IIII.1111 _____ Ir)
41 I de c-l,-, -I,,N,,I y u Ez Adt ,,,, "!, --,. ,-I -,l L,7 Tapicerla general Y deearaci6n "I;". It I I-. I I 1, 1,--,". l ,11 I' ,."" ll! ,,, ",L tl,, ',,',', "It ",","'T __ ___ ,___ _b- ZII-b- btl- 111111-11I CLINICO SFXOLOGO. F-52U "'""' I' ,sz ',-,' %-_ ,'.- interior. Trabilios garantizadDs A- i.llltl YT-, -, 1, l!t- I'l .... .. I -, z 1 It)
". 1.lIf11) ,1 -I'll" .I M.I W, "", tlllnI d "'Il.1- t ""'. 1". ", ", -- I,~ rort-t.2, I ,I, " I 7?,', F -1 11 I f I ", IT,,! --,",
A"'. d. 1.1-. (7-1"-17-1'sm Ricardo Barro, Escobar 266, ca- -- -- t iti _7-v- ""," -, I i , "" It M1.1, F.-MI-121- -, , 11-1 T 11 ", IT 01-- ,,"T" ,_ "' i-- _____ "" It "I'll, :11 1 :,11!111', "t il 1, t-' Tl It" I f."I 1, I ,' ,, , I I 21
0- IT All(t. CO .li- :_ 1 ,,_-,,, Illy tuno. Tel6fono- BT FNAVISTA, VENDO "'It, 11. I t 'T
Ecr"t Co. ,ld-, ,,"I. -- A-6785: COMPRO MUEBLES, s! esquina Nep I,_ "I'l-l". 1-- "" I, ',
Medil" _I", ;".", 1 4 -" T, _y ",
'-I.H d-111" Ill~ il,,111111.- ld 2* *4 """" ". -., ,I!" "", 'tt" I -111 "'
4. 11.- WA, F, t', V'('1"e' '..f!., m6quinm coser y escribir -216D, "r, 'Ilill "I, -It'- ti. ',,'T, t, ,_ ,,",%,,, ,-;,% _j'tt, __--
-.41, III to 1-,, 1-- 1 I i -tl I t ll "'lli 16_11_4tsTITITT_-.Im t '- 111. -_ _-A f 0 PARANO", U81- I A, V 11-1.1 11-1- 111 -,) -- -, I"I" -- 11,1I 7 ""12"' 1"' fd, ,"d, I 411" 'i'l,", -=f 'tdr-"d'. maletas, ba ilps, va)ijIa,, obje- D-9,311-1-42-29 igosto j,, ,', ,, 1, T, I ,,,,, ,_' _,; WYA tT
I all .- 1. COO~, "..A A.- It- __, ___ "__ I I I- 'i'l-tli- __ ______,!4j-_-4 -,1 __ __--l"'e", 1111' 111-11111I, --11 ,-I ,,, -'I, lr, ,Jtjtl,, ;111 ,rl lid" -I 'fitt-1,"'t., ", ,II 'e-,"J." U-1- I VIC~ n'T -1, tot, PorviilanA, cuadro,,, plata, "'I' T Ort- -A.1h.9"01, Jl- 11 111tle C l ,IT" I. "rr-7 "'I J r l .... .. ;tt
wlq. e. CT ' lf,,"" archives v lodo In I RAD109 __tl Iltl'7., 11". .'_ C_,, '. IV "', III Ill -', 1 ,i:" %11'11 I 11-
,,. P c I'll- AVII -, 1, I,!. l "ll "' ., w; md, ll i A (' lt t A,,l T, 'C irIr_ Itt ,a que quiera .I "-, I 1. --., I,- 1, 01 I.-.1 -,-, -1 __1 "I-----"-- 11 I I 1-11, -- 11 I I ,bR-R _(),S;j _EI F J, RNj EiT,17 vend,,r, Ripidez: A-F785, "Lat I "f'.""t"', "., _! "" t I, HEI'Af"M fA, liEVIIA.A!, O- ,Ij, -ir,, ;- F,-arci,;-, do
'7 ,,; TliiiT, --_ -11, "',- t-- ", "" ,, "" -, Pxd l v I I-Lllrr'l cl,,(,F,7 Fio.
IZ6 JARDINER05 du dc los ner,,tios, gl4mdula, Fivorita". SU RADIO, ROTO ltt,= (,t III U 16V "I, 11 "-, .
,i --ii ,,IV,, 11,,I l T- I', ... ... ..
1*1 ;ARDIVE,"O J.1.1- .111A 1- coa;,Qn, pulmones tuberculo, C- 6-17-31 agosto NO PAGUE AEP&" CIONES "" 2 l-, -- ", . ...... ------ --- .......... ..... ,., I tt,,:t;, -,-, ll ,II,,,,! 20 rrter,,A', lIl j_'. I t , I I. .tvd-.. 1,,:,i,,I;, ,, My, M F221.
1, T ", ,711'1 11_ ,, -I, 11: ",',I! r-T,- IT Ate," ,,, rIdl,, It _rAI.i., 8, 1, ULP : 7.,,,7'1,"", !'It
lIt-I 1 RRENZO MORM -,"" "" -' " "' ._,.- , sill, medinni inform. Elpctro- ONJPRAMOS MLI-FBLES '', I I -_ -- .1- 1.11 .
l- 1;,11l 1 ;, "t, ,,, ',, I t-- T- f TNNGA' CO"PAY. Afff')RA
End p0,,ii-,0,- &-,,i_.,l r O- CORRILMOR VOLEGJADO o- ,'-' -" "' I ", .Il ", ': : "!_._ """
,!Lod9, ."Tl1,, 59 I larrones, I__,; ,.t, , , I ;
cc ; tetripii, Conultxs diariats: 4 a ,dornos plarcellItTa3 "', t"',"', ,,,, ; , , -, ,, re Im ,7,1I- ,
"II -'. b- -1 ,,I,,,,- 7 P, M., l"'Itad 160 lmy s, on, leria I ---m C.0-4l Z9 N1 110, VEDADC; FI.23Z2 t.'- -I,
Y tl, r ; 111, -r"'I" _1t11ttIT1- '_ ", IT 1 1, I t. IT "'; f, 'i Illlt'l 'I 1,2,
__ I --, "'.. "',"', t t"""I"', 1 4, -_ ,", ,I. "", It '-, ,- '' tt"'Ia IT, irlt,-r ,,,, Ilgand,, $%)
_. mm is y V rtldes. A-4342. brfflsntes jueg.. cafo, culntr- 47 OBJETOS VARJOS MIRA7FIR, $24,500 I %' 17!', ""' , ", I it
___ A I 11 it, I , I i I I : I- "I 1 111'11t "I ,,,,,,t 'TI1,,-, 1),, ;ni:(Itdo "W lpaf. "
III OPERARIOS APPENDICES I Mg. 1 ; "", I " "''I "
C-,-,15-3-14 Sp I ( 11 ,1 T-lI A ,-, r,, ,, ,, I,;,, ----- -,-
__ '' ,q, candiilabms, J rnpnrai cni- I --- "l- I, , -- :,T1, I !", i' ,;; ;,"' ;Irll llltlr """I'twilo"
V Or-- NYC-- 1-IIIII'll- r OR. 0 HIVERO PARTAGAS til, pianos, maqumt-,s cotter. il,1- I REFORNTE SIC COLCHON.' ,t-It,-z- 111 i-- 11 I- 11 ,
I lzl: N ,- 1 T_.
", P f- ,,, .1 I14 : 7, i t,,, ;-; ,d ,,J;I-, ;T, qtlqttl ,,,
1.6, I,~ ,,fe-Ie, Il"', !", rl, tl--- cl-,-i -1-1. ,,,,Ij, rrirr,,Atcs Anngdttda I ,,-.-_.', t, .-l, It,_ ltn -.", """' I
t , ,_.__- -. ,,T-,.I, ; "l,"t", b,- I 1, -T.Irld. q- 1, t"'.., -- It,, -rl, HORROROSA GANGA 1, 1. ,-'I IfIl",
,,,, i _, t-,, t "r ll !-tx ,M IT,
'---- 1-r Ca a l ,L "" il"", ", ., """ --, 111--l' -;- 11 e t ""I""" 1 I , I ,
11 qli, j ,I ,11;41 Ill ,_ 'I At. Diecto T"n Col 1, I! ,', ,! -, :'- , ,,-t;.'1 1
in WONISTAS ""I" ""I" "' "' "'I ""' """' y I P c !"g 11 ,
,-i,,%- %',t %',* "'. ,' I,,",' %rertx7_ Bomm- "en, ; N,,, ,,,- ,.'--""g_- t", I I , __ ,,, '1_1_ I
11 ", _,", "t";, 5 ,, ,P"!", r I ,it
,,, , 'll, MIRAMAR. S29,000 1. I -, -I, -1 IT ,' I 0 11 I
l"', ," W%_ft l 1, I "'i I I TGA' MW vI'
P.fA "'on'T'I ("', ,,Irlmr," -14 1- '. ", ", N 32, _ 11 1 ".1,11 I -Nlf,,
,, I T- ...... "It ... r ", It, A ,', I,'
4 -, -- l c ,Ic ,? L.WtZ1I1-_, -,', "-, --- ---'. j IT T1_ 11
'n-, I'!""", .. ..... ."-"- --,% '. : "t I -I I I -f,- -, ,l -- 0; I"I'ttl"", I,'Al.
"I .11111 111, I, ;,,, ,,,_,, 1,, ,,*,, ,; ,, ,!-, ,I, "'I"', 'f 11- Ili 1111.11- IIIII- iiIAIT l- I --., -,, -1-1 ,I,, 11,11T,
1 tll ,l,,". ,,- ,,, ... T ,, 74: COMI'M "-z", I"'I-, I It'' ,I -,l,1,,,,:;,,,1 ,: 't' "' X I 07 't, 1, .--, '-- -1 l "T 11- l,- t, I 1, 1, ,, ,;", ,,,, ,, t, ;, i V, T", r, ,j ,I I
l _1 ,%r,,,,,tI,-- r, I- I'll 1, I , , t, "', f, I J'"'- r, 'llf il-10 :
I ll-- rt", .- IIil- 1. ,_,,, -r, I ..... ,, ,_ _, ,Ti_ I,,_ ", ,, __ ,_ 1. " 1 "' ,
'11111W . ...... mAquitlatt coscr ;Iqgc Bad J, 11 .. ,,, ,
-11 I It', -,-!", tI1.,II,-t 7I. 't, t":-11 11,
1 ';I I , -11 't -,---- I~ 11 t t1:1111, 11-1 III-1 I 11L- 1' 1 11' l ',If -,",,j'1, ij "'t', "]"; ;".t"
11-Itt., -I,1ItI-.I1 1,, t, Itt it,"i'VA v e'c"I'l ie equi -,-,-""- %,%., r:, ,:', I ll 1, ''
Wr__.1Ki (t_1_m1_,1_ i ',J ... ... r,-,-,, T, "".. I V E N T A S ----,, 11 I f tltl I t , ,,J,,,I-. R')',ti .... .. 11-lIk
,. ,_r %,, -I ,,,_ I, -_, --,,,-, c'* ",T'Jparie flr" "Ii qtt't'ms ,;,n y ('S-z MIRAMAR, $3G,00 ,,, "I -- -, " "' 1, I __ __ (,r 11
.::71,11,1111!7:11"." .,-,,,,,, I --11_ kl _- --l ,I . I 11 I "t" 'Itle 'ltttn ,,,,, ..... I,
P ll 1 1 _____ --rrrrr r- r ,.!I,, "I I .I I~ -1 1- t-111 I T- -11 ,t l 11 T- 'I "', i 1AN(1AY 1 1-1';,d I't-'i",", f"',Id, flj,,
f. l. I-A"I I ;; 11,- ,--,oI-1. I ,WI, 1', "I 11, "e"', I" 'bir, Rl 1* , CASAS ", 'r ,-, I -, -:, -, I 131t- 11 I 11 I I l ", "'j, -221r ,al"',J,
T *-,,_ to , -Irez, I I : ,, 1
.Xd 'It, A ( ", -- I'~ ,,,,-, .. ..... I IT' '---(' Or(,. Pt lim s ,!; lt,, ,,,,,,reTt 3 --, -- I -___1___111_-______ .... .. 'I I;, 1, .,
", ', C"I I _' 'It' al"'ler ... --, 16 en'r, '4,71to ', (:,rrl m r
REBAJAVA It E "",_ 7 -,",, --ir' I",,
-- ,11 I. X- 11 ARCA
ie--_- I", ,I '-, ell TA.1 l, I-,_-' 1 116500 "! It 5r "' 11 ,IT "I I "I'll "I "I __ _'
it, '- F I k t, I i Tr ,,,, t" FINCAS JtUYf'I6i '
v ' t l, '%':',, ,t,% it' "I"
_c ,; _. ,-:;;"1 -tli, Al,"'t, i C ,C-l 7-5 Sitil i ---,,-,_,7t, 1',"", -1, I- I -111-111,111-- z I 1, -1 ,It I I,- -11 I~ tt, ".
iigCANM--A I' A -r'l;-j_ z 13 1, ,i --! EN LAS j IIACIVIN(JAS
-,J- "-7 'j -------------- L I ; ,',";ttr 1. _TT. 'I'A", ", i MIRAMAM 7,5011 t Il It,, 1' l 11 I 1, ,,,, IT I 'I, -- ", --- 1 j
DR, AIT63,10 PITA 11 .-I i 1, III,, I-111 t1l -11 i-1 !: I I 1- -1 1. 111111II.
"" _z,,,,,, ,_- I I- ", ",""I'r" 11 I )T --, 1,11"i., 1 -1' 1.1'.1111"
"'I"' IPRO T1 "" ,-f"T-- I~
A nr, ,-_-6j.,_ A.7 140: CW I "I 7-1.1 "I";_ 'I", ,I,- "
-. '- 1 Enf( rmedodes Nervi .ia %, ver, _-Ii ;_ - 1. ,- ,:,r, 'rTr t T---t -'. l ,,,,, W-__ l r I '-", 2 1 ", -- t l.r -- IT It, ,I, ,,, t, 1i
.7 I, IT II-Itil, Itw-et, '- ,,, 1 1 ,-_, f--, ', _; ", , l -, '--r 1,11"
..... I, .,l ,,; ',_-, T ,o muehle nue u ted tda "I r I I I,, It"111 "', ,,, 'I'l-11111 I,
I., ,," I, , ,!l-4,1,,"- d:- !, -, 1, 11 T "', ,__,
I --"_-:! Pill 'tl --- .A, ,A-, ", "_, -it lzlli. 'Ill 1",' Imtl ;1, -, "", "",- , 'j, ", 'r 1 1, nt r t
,"- - ;I-I --,, ,-tt, mos. ,.iarto, comedor, It, r I , It,~ L'-TI" n __ ,_v I ",I ', ";, "'-: z", ,i ';' ,,','i -,,Ti c -F .-i -,7ii-, ,"iii:
I.k hl -11 "111. -i- 11 I'll IT 111"I"'It e- ., -, -t-4- 1. $-a,", -:lt, t _ITI, 3, '__ I, T, 11,1111, 11, I 1 ; ,"T' ,,, i'll" "".,I, I ill", 1- ". --, , ,-t,,,-, 1-I'- "frIF rm "'I" , , i
-pII.. TIIii-1 F--l ,tral -E, cailis hipm, I *1 "I t, llb!d, 7 _- Y 0-1. --,-"- !- 111. -- tl, "', Glt-t' 1-1-1-r-1- I ... r - - ------- --- ''I" 11 "I", .1, -1t.'. - T,,t,:-,A. ,
tl _, "tt-t-"t, ,,lt3--, I CiIIIt1_1, ,, 't -, ,_ ,Iitl., :;*11, IT _iltttll It-_ d, Ll n ,IJ*.r,?, '17 I- ,,I'1-1- --. '. 'wT .1, 1 _' :t':
-,,-', I 1-t-, ore -,s ar, _L. _,Cr,, ropl'[ __ '. , I, I ,
,,, :.!- 11 j., 55,00 ,'I IItti 1) 4)
1 1 X-n! r t,,tI,_ I N1IPA.NL!R, 'A ,7141"ll. T'
__ __ - - l'', O-- ,- I,",, ,,.N I ", Ir'I'Ll'- 1 r1-41till
.... lt I 1- """!I. Ic "'_ ,, a In 'M.EF C I 11 '_ _, -, It 'I, I __' ,Il'f" r -1111
;Ii-A's- "tago", T.dI, I _, j I h q,- -er, "'dO I I f To, _', ,i-., -. -- Ill -.Il 11 V, I-', -,-. I,,,,,"
.'I ld.1t II : Art A"A T )LU 1 : "I'll-. ,- _.. 1-- -, t 1611 __ - 1 z", it I C tt Irt '," ,,-' 11, 1 -7 ,III" I.,
,qw d"Ij- ,,, --- que ,tezld&, E, Or-_-r !Tn '_ I-1.11 IIl D, ", 1,DADi5- _,, WA, r- 12- t= I IT- It ,-,. I~ t1.1T-, li_- i ii ,S[I)FN- it"t" ;r ...... I --- -111- ,,,, -,__-1,_ _. d MAR f ,, ,_ __ -"' r ,, ll tl-- I-II I;, 2!1, -,,- t-TT"'. 1, I I ,,,
1, IS 'l -60, -IT ",111DENTISTAS CASA DEL ORO I IT-n' t"raV o" f- I --l' 11 CIA, wndo en _V""J)'30, mi cq ,-,
--- 11 _,'a t, 719 en -- -- -,
.. I )_ I,~ ,,, ,.7 FINQUITAS $346.50
T.quigrafo-nwaTt6grAfd Ott, ItIlIti, ,M"C4 CAMAVILLk. C.I At"";lI 'I II- .. ........... .... .. -.... sa dt! ]a c tjjtt "C" N ,I ,,ii, ,,,6Tt% ,j icq T I, ,,A,
I Ile .Itl, "'I,,"_,, 11rI_1:I__f 1. 4__ ,I- I G A N G A I %tttdti lo, en"Tt 21 v zanata C Or, 1- ", -I "-- -, I 11 '. tL A,-Zit'l E-Itt - 1 1 I 1,151, VARAS CUADRADAS
S, ,t,,- fara t,,b jal ftl-t It' A tt .l't-1 "I.nl T 11_1 I I Itl
.'I.-, ,,-- I HABANA, $46,5M 'I' A I -1 1,tll r
-r- e,- -, 1- 'I'l .,_$, __ 't" -- -,; ,,,, iones grt n,,I t; p2- -_1l _, TlT Itt r''I, I, ,,__. ,j_ ,.
,l! e :t tl il f2t i"tr T, !_' 'Il ,uatro hclbina
_1- It'-II I- ., -. It, I,


L Z.= IT
'a, I 4 I -,'-_ -!_ it". ,Attill_ 1-1 I -_ --- -l"
h=1 ,d, 11 1111.T lltlll '11 I,~ ,.-- 1 c= iT+, I T tt I r do itafiCF
_At, ,-!,'T,,,, 1- ". ,Z 1'1'1 -r f tTn It .." 3 Ill _, Ira uaml m, je ja j O, 11 1 l.", III ... 4, I~
,,,,_ z z'; *,
I, ,I ;- _-,; -7- I-, _t "I ,,l I_ .,- MENE IIORA REGALA, 1- I I'~ ', I 11 q-,oI- -11 -1 T11-I,"i"'t, 'I. 7, At,_ I- --- t--. -Ii- 1,7, I oli A'!_ 'Ibl"blitteca y gtlfaie 712 nltm, lll"* I ,tt. I flTt, ,11 lnl I I I. I'll ., ", 1- 1.-1 11,1 L-A 'IT 11111 11 1,, Il jl_, Ttl PrGo:ll lfj (J lIr') lt ,' r
I I "I I. OMPHAMOS LANjPjRr)S ;;-1.1.- 1-7,
111A. A.2311 DR. WALTER10 Ft. 0 11 '-I, ,-'l-, ,!, t 1-11- J,,
z 4oC 5_1_ I '141e t1-lTltn,-" Du de -, I r 5 0 I .,,,, as
C!,,1j9--c 1tIf- oltll --,' FTI I III b-o- I ___- _- I (A'A sen,Ts o senrita ou, nor,
l,!, ,1-1ccant:tla- r_ fF_1NQ-U11A RECRE0
'. ,TlI, I ,I 11 Ill 11 t 0- _,;,nt,, IT~ ,,,,
-ill ttet,-% de I -,-- I 7a S ,; 5, t ;i vvl" r Infol I!) a 1.1-d, ,It, 11111 -I ",
o -a I etal pla 11ABAN
--A $85, 0 0 0 ;11Je ,1 notnb I, d,, per"tona --, It~
,.,,,I", Ta : ,i , __,, 'I,
'I! ', ,,_ 'r L, '' "'
,,qfFo1N V $13,500 Mmlr Rec!o, A-2_0 11 I -'-' -5 _,_,,,tj,, ra comptar Solar ,n -,I -W- rl,!- J.'a -, .3- I__ 1!5 I -,;'-". -": I ill, -3 ,C -, 'ales, p-rce-t -, N-:- 1-tll 1 4 T _' ' d--. ',ttil t,,i,. S, "131 OFERTAS VARIAS In,. it-::m,! --- i, r _,- D _1 -- "'I f I_ t ,:, TT", "I"'d i'ar"-S, AIT,21 -, artjC J -- I I-, -- lt,- -T1 E"41- y '_-'_ I Inar"Willosa laya S&nta 't""' ,-0-.
-- ; ,t tll, r. 'el '-, ilt, 1 I--,-', .. ....... ,,, ......... l.1- 11 Iri" t, -t-A
-., -T I ;- 7 --- _A -, "'--- 1,1-1 I ItIll".
"u r- I t. z 1.
I r Z;P .,..I. ,,NA1, o- .o___fI,0 _n T:; madernn- I ,' ':I ""', I: t ,,*,I ,,, IENDOTA ,Kariti del Mart', "P Parto San- I,,, ...... 11--l
59 019.1. J-1t, 11 ASTO II-1-1 Io,1z.1-1t- cn- -, IIIII 1-11 -11 T1111 -,,-4- .117T!, l To , ,
___ RFPARTO N ... R"tt"' c'--r kI'--,1 ,1 1,
,,, -!- tl-- , "'I '! %, I'll, I "Residencial A.liiaen- A-TI ..L 4, RII'lT Cl b A-UM
-;t, 1,", et'lA, ,-n-l", It,, I Xt ;,,, -,, :L ,,ti Z,_ la ": 4r A-itzl4-4, .1 'i-z _,,_ 1 -_ z 'I I""
= 11c," 1111,et I i'1191,t I1,11111- --I I, z- --- -- I I, At-;f-l" -, --'I,11'11 1;, i __ 1,11,0e,. ,,Rf+rarto pqr2j,,-. 'Al. F-042, 14-ra -i:w,- 14
t-"$+-Iv. .,il.4- -I,-,'_ -. __ -.--; [ C-'(I3 27-2 S, P I I .-'a ,-. .l.1,Idl ,1 flb-_- _,4"r, il-1--- i "". Ttrl
ta lm, 1 ,tsi. I ALMENDARES, $2C I ... t t: tT, m, -III. ,-.- "Rm(4,1- Para I'monat, do Gu5to
,r,_,OO A C.ALZAVA n D 't,"Tt- 1-1 "I'll I, turas de In Vibori",
16KM_1iLL AMPO DrInTA TUASM" D $tv,!- ". 11tA 11 t t" i ;ZI '-- ,", j-"it. I. dIbl, ,[I
j -- ', ,,- ,,,,,, ,._ '_ I _,', "r, "'- Clal violets" y "BrputO Na- S 't",
__I1.t.1lIl7T1l1_-,71.,t, _1t1_I-1- 1-I I-rlt ...... !'-, I ". ", I I el
d. t- 111--l- -Oll -T-- 1h-7795: COMPRAMOS t. -- _-- -III,, 4 I I~ ,,;,;,, ,,,;,. ,l;- lit" _-, I -&_J ,.-, Vi, Jt,, "Los Correlores d, ll,,-IMIS-131-W, I sI&F- 7.0= t I I", ,:I el l ,.I III 111 ,a ,
- 7 VEMMIAR105 tv V I, ,,, ,,", 3 ,,, ,,, _', -,!r;,;tti,-I 11".;I -,
nP D MAUAJAR AKA "t. -- Cl -" .1 ,-- I _I ,, ItU --n. d.
11 -,,,, ,,, Z "-- ItIt" li-:, r: ttni- 1 -,,ITT" 't r'jco Confiariza", Losadi II Hiju, ," "; I 4
SM LA '. T.-I, I 11 -1111 A~ I,. It I'lAf> -1. -1 I'- 11.1 11-, ,1 7-111, tIll I ItT"'
A.- ,," 1-- -!, "I -- ,,,,, E--', -1 ,r,_,_, TjT. -1-1 T-le.
d. Aa- TOA Id' DIspersaria, -I Laboratorio" t- T' t It-, ', f_--jZl A -_ -- j- -' I , ," 1;-t-_ t- 3, G,,-,T L,-Ir,, T,11. A5 1142 I IT"n.
I --- !:, -T ,- I i1ndustria 462.
v 0114-13144 ,- , Rl Mtr,,l tT _,11 lItt I ,,,
,, I, Tl_ 1-1
Itt_ _, A)IP.,Al.NTEND.-),RE-, $IG,50C ",-r ',_ ___ Clinico, Vterimario ".I I I t_ ?-l! 'IT _, j.-_ r -1 I
., ; 7 I I -- 11 .-, P
Jic Q ... Olt - AII;-Irl .3 11 1 i z -z -1 1t I 1--1I, I -', 11 tt,_1-- ,,,,,,,
-11 I., ,; le-l- T, ,t DOCTOR CUZA t u_530T CONIPRiti T GUANABACCA ,,l: lj LAS PASADAS GENERACIO- I ,,,,,A 1-1 .-ALA.. 4t, I nt ,,,; ,",:, ."I --_ T gb, VIN.
",M, It 'iA, 'Tt, -, ; t- It W It "ItIll _"j """ ,I I l""r it
",;_ ", :,i- ,, T I I- -- '' t-tt" _. nos tavieronrel Vedado pa, a "'t. "' STI,, -' ,4 1I, d l
... i pl, "t":t'll"ti ,_ 1, ,I' : OBJET03 ART, PORCELANAS. I ,', Ii ", 11t!1I ill Tel -, ,'I", -l- 7t-,11" 1-TIll- -T 1t_"-1:tl4 I ,: I -- I ,- z lt,, -j -- n,- I- -_ obtener grades utiliazider, cn ',-" -.f?' '," 7',I,t'!,11,"', 't A"er"
O N___ llfi % t.-:-t lll 111 T" ,; 1 -li, It-te, z I I .,,,,, f ;,III
Del. INT=10 t_ B.Cttco" n=Eles, niutibles L- I ,-n.t+ '- --Itt_',' ---, _"
SE 6rnrc;r i VIA., Y 111- I" IT ", I 1 ,t "" I' __ -vent de I rrn s a
K -1, tlllt l In --I T--,, tiaWA da -trkflr, comprIt e f,
,1_ Zl_ 1-1 L I
d.- ,; i A A Na" 11.1". 11 -., .1- e-l *, vl ln r ,, e es.nio _payas crit%11_lttr.1 ;I ::, I,- lTtl;,;g y';%I! N CTINIPO, 121,"o I, -'t 2 'I Ii MIT 1- generaci6n atttual Fa Iti prtt:tenta It ,...-. ,,,I. IiAlIAZ
Y-63 sdi-131,lg Tntmicn, c ctveTas, vajill -1, -- c-'Tti- 1 ,
11 I I &S, C', -fl t" I I ,, ._ t,-. ,t-", I~~ "11 18 l "'d- e"I e- P""Is". 4
jg_Oj _._ V V., TIOCA QUE HARLA ."A.I'Ll III-1-1tt" ..D911 1t;ert,,S+ a-tl'ujrt P:atd, -%*a-7J opOrturlidad on ]a AIllyl N-It ItIld
111"'To k
SANTOS SUARF7 e J-rII ,-I di 1;!
i.1:1,4, -6- - It~ I, -1k]. lm;" _,,ninX 1, "" I "' LOSADA E H130. "LOS CO. esa 1 ,A
,= --, T" Z '_ 1, % 1, ', ,las -,t tod,,, a". I 0, ; -t --: ,, ., ,- -- 3 I Phva "Santa IMaria del Mar". -1,11,I '-I Lei- 'ff X
ll -NI111 r c-):t_;tl_.,,Itl a- r g 'r I -, It- b". T.
401, ,tdjIj"_"' 7lt-rt,, A-IAIII, , ?;;_i _, -= ,M t ',I j,,II,,,: ;, ,,-, -,, dores d Confizm,4, iawj- C 9.."I _IZ _!"
tiil IT -. IlIt ,,,I fit ompot su Solar, antes qUo SU
t-I--t- I qtlit;t 4tl F-1, %7Tttl A _ I T,_ fengs, :nds d no, ) l1amando a1r, "' ""'I ,fiil ri-It" clin cuTs on 50 d;;,S, e cIn a
DIIIA3A COLOCARS9 VN Mk"I'do.r. In~ le-14 t, M-V l It, '. Sl .KII,- tl tru ,n ban a "Ls Corredores; de Con- UNDA FINGA
+q -2 0 I -17-2 Step, 1 I~. P-1 I 7 -l AT-!, r. 'AM concrete, mho not ,
lldl 'I. L .h.g.r --. 4t. ....-.11 I- wv N, DEL C IFO, $2 I
-,a prediie ta" C ,'I GO fianzi", Lwada e Hijo. M-82121. $30 mm
U.14r t jw FtI1:1.1', M.
J-11. L,,i- ..!,, ,- -- PrA,,i- 3 closet, cuarto v a
X: T_111_13 I BRILLMN EI-2524-0-21+ rI r-- d. IIu,, it,,:t, 6,I
QUIROPEDISTAS TES GFANDM icmarax sz "oo""': F; u'_ F c ,, c,, =IA, _- lt. -. 'l- a Ph", San I "--, "'.. 'I (ot"'t. W. .Ir L.
t.1- !-I I I "' G""o"'t A ,)I ",;; f-4 3 __'- '_ t 'Ilt-Ir JZ dog, mr $6,6M On 1 1 "I A.U
dle oruscs uattrtla Olt -AtIA-0 Quiropttdista PARDO X-W t et I: +vi "! I,-,,_%','! ,,, I ,zlFt M- ,-, a IIAWTOI -.. '. ,.,., t ,,! tlu
t t.blo. d.1 I.- -, I., 1"'r:z, nt., ta jJqrja d, j Mar OlTat, 2 z ,_VA. ILI I -, --
_,,A, 0- 1,6- it 1 1111. I ta mfra mi, do oLc sim .- ,Tt K-111 """Il. III L ;.0rlIttitr e, l, =, I ,, dbl eti"., I IT~ 4II I-- I ve,
,-, r ,n ,4-, .d- mt,,lt, + ., % ,I It"_ I -1-11 ,t-_ 1ITIlIz; "I" -. r'. OF '13 I I 4 ;,I -,I I r III~ --- '
v_250. Vea Ids Plan'" n Oars- 1 ,, ,, ,, ;I, ,,,., 7 tt C-t- ,,- ,,I, --ft:,t-b11,;- , "'l, .-,
rlwl -1,11-1 - T_11 ,M',,3 11 I., It,"ll!" 0 'n
1 dqul xa .,tglud y eleg oa I r _, A,!'r I _51I,-13 W.- .-- I Cl- ,W T.
__ __ -4 1 t -- C-I, M -7_ I tras oficirtas. MuchR3 casas ia- yl I, -A ,,a.j-Il., ItIrn.
I C 7" v', KOHLY, a21450
l ,,j+';550 El. 147.
PRO -nl-1,,, ,,, ,!- I -tt-let OMPRO- PIANOS: JI_7 ,- c, ,l,, bricadas v Is and,
,t-, ,,,,,, -_, :' --,na CSrj jrt a'-1,- I I njI 1_-l!:1-1 --I 11 1 ;T, -' -rie- I I'll "Al -- II. Ilj cll i,,--,lc _,I ::T,,t ,,fa r ca ielndug .MFDIDA IDEAL
r -1 I -- t7ta 4K. L, csocraro.Is' 14.14x :4.40 VIBORA
IAR S Y NOTARIDS "', ,' -%"___ I 1;- '- t, ". -, tt I r. _' + ' I -1 z- r T" .-I l ,A 7 l. I
I'll '_ t a' r e-,: Tls 11 t
T 't, ,z I- _T, tt, rt 1. 1 t2l, : I -III !- ,.,I,! -, moI, at- -T., I "tt- I~ EI-2523-4 -11, i.-_-y.,tx.!w%- ,tlo.d.l.,
"'T'i- ,:,;Tt_ R t -, 'r rj __ p T -,.I i -- ,I
"t" t tT ,-, ,I -,- IvIl -. M-M FI-In I z,,.--,Ait,,,, 4. 4bt dtlr J-,,add, ,- II-l,,1 ,,I." a.pl.
i ,,_ _ - t + l, ,z -,. -, 'a I'll, 1 ,11 I., -1 11 11 I "' 1-1
BUFFTE REGO i I, ... I, 1, IPA',I "-I'-'.' tl r I __ Ill 11111 I 11 A1,111_1 +11M r y O- It
-, l, Ill'I '0, C_: ,, ,,I -1 lc-"r _- ,,,, 'i ,..' ._J. a- IT
z '_ C I i E., I.I.ilt, sit _,,, '-ltd, III
-, (,, I,,j,,I- ,, !,-,-, N,-i t,,k n -, '---, ,- I 5,000 I "'It"I'l,.,
P.I.- r InIII-11 It NOITLY, $5 ,,, '-' ,tl t-l ',' 'r "! I P ... I I pl-*
""" -I', -It -- -, q -, e __ ,;,r l'! t1l- '--T T.
A= DJ%90"ft NX AMFLtACION Vi t!
I 'l t I tI -,,-,-, It" I I W '.11.1, ,- """
A_, _,r-,.,,; 11.1, ,, ,-,, ,, "z l', ',,,, """,, ',
T, ."', _N-_ ,. 't:, T 1 C.O. 14 _d. 9,,OAld. _- 2 4_'
,
,_ S,,,
't n I I I L. "'Iz,11.11 I. 1". I~ ,,, -a.
S' I r """"' ITT, I "I , ', I r'z At, 1 ._- ) ," I,
-1,, Ad --I- d. Ll-- (11-, "i, -, ,- -t, I : ,,, ,_', e -, I I I "t"'. It."ll
I V F N W) C,11A ,MON0L1WEVl ., T,11- 14 $7,0, V.1- ,, i,-, I~ "
""", I I Z", 'I_ , " _t- I -, _Ir r I~. "- ... ,,,_ M. -'I I 1*11 _T
--- 1) cl, Al",I"M, ttt-, M IT~ rr -- ___ It- ,-I+ _- -1 P, d ca
PjAD L-I T -- --- .Tll ,, --Int- -- -!; ll" I-~ gll -'l, ,!" ... J ,d,, -, 11 1-0,
.0 ...'r9l. Wa.' "- "I ll IIIll-'- I""""e'-" "I"' b"
O1911- I' It I t--l"', -, . ,-- L',4*,, -T ,l, Oueh)z_ I I' Oie -" 1.11 I $3'r 11 C _"! _____ I I 'I"r ,IlI --- -', 1-1-1l. 11.- : -- '--IZ ","I""_- ; "- -j Al, .1, a.N16. A-,II.ft Ahl,"":
EREZ MEDINA FRANCISCO DURAN z I'll It 11 I T I"t". I'll- I- .,-r ,Il, ,l ,,, A ,+ t I zI" -;:I -' I ''I I :t T.""'_ jll.5- 17
BUYETE P z tk n 11 I, 'r I" I l IT Z" A-INU
I t, -, 1111w 11""'; t ,, t ITT-, I- ",fit It! ll,
-Ili I ".'I- T-l1rl-I, 't 1-1-1"t t"It. X-C',' 4tl.II
P- ,- 1-1-116. lart", clstd,,, OFTOMETRISTA "I'," I - 1_ IT-, I, _1'11 t. ll I I-:w_-1 $25Z RENTA. $28,000 ,;- ,I'll i- 51 23TABLEMUENTOS
I.6, ,I- 6, _Its-j. 1,;.,;I_ C,1-,,f2,r I-T", "", --t e, I., t-, A'-e1-- j- rtt- --,e., M, I ,
dti l, t l It- -, 1. "I ,; --. _- ----., """ A 'IrA IIN ruo"II.
AjqjjI tt-_ --1yr, I 'It 'l',--7 _,- 1'1_; tnt,. te.n w ,v 01
Il .tl,,,W _, ,,,, --- T- --I I~ ': LTURAS DUENAVISTA gpd, S N VZ'.0 IT- O.0
I- ,.i,. r,'* I,,F tfII- 17 :,tl+,,t- ,I,-t J rI-_- ,--, r- -,dtx ,_ i-I It .,Itt, O-T, ,MIr, Stilet- A ... Ile, If"- VKDADI) '6l,' III~ 11 -._il. V4 M.
-11 I I I nIll"I I "."'t" 1 I-l"" .I- 7"e,, 1-11. wetn-', I "I ., ""I", -1' TIlnr A-51 I, ,,I le It ,,, FplTOM~ A I.b.- I"," Wl". -T Vl !, COMPRO 1 -, nIt""r -l" """ +I"' 1, 1 l '! '_- I, :- tit, 1. 1, !Ilq I:."lot tItI rl -TI $ ,_ a"', Idtl_" PtII- ", .;._'_'_ Ll- -'.. "'W"" ,r"" 'r"--, $34 "" 1-111
c-lill-I z u I ,_'lmT; _A
1,, I, .-I.111l., 2 z.- -". -11, I ".
'F 5NT 04 59 UA 1 CIO- .. C.I. C- -11 1-11-I "I A-9311. "td,,;,--J -"' I,, FI-IM-51-10
1 .1,- -1. I. T", I, tlp'- ,-,,,I .... I C_1_1, flZIA.10 ALMID 9- "ILLc P, (11 i, -viaor TST FIOK or oAsounAt 5 ,
'tt y III T'
_t r 't-'J"Itr I. .... F - _4"
I a ltd, ,,,III. ,_-.1, _- -- -- frianos, PaIrcelartas V In I 1-1 i : Z-1m .-",iHI,1- 3M RENTA, U9,50 dANOA, 5E Vltattft Aj 11 CIA1111 I)l 11 ",I-1 61 VI I ll. .
I "-- '- 11$-11. F-IM 1, ,,,iI- r-i
T 11 vft 'W-III'l 1, il"'ItI I C O M PR A 1 FIl,", -- __ t", -T ll-TA. d, T -il, ,t -. ,!!- o- ,! _13-II-21
_dlIt,_t- .11,1111, 1_ Ill 11 ,_ 'I", -J )lAb- 1rftl-E11t4_M ,1 I' r I I- .4 ,Ic -v ,,i y ,-,I, -11I1-i,,_ TTW. ..", I JI ZTN!
'I z MIRAMAR Ir- M."'. J-- 3 pti"I., lt,,r: ,.Iwl l, ,,." I- ,W:3 Adllt,
,, rItIr". y "" 4, ",", ,! 1 ,Tt.,_ rl- "-I- 1. Wi.. -ilidvl, tI ---',
d- "I.I t,., A % !, ___ 61&- I "ll" I In, __ %tNOO IIIIINORA OY-TA U ZOIIABLX
I, .-- .1 Ill 11. -Z i "'. ,,,,,- ,_, I _".. It At'
-1f, A-VIM 1 4 I a V, ,+ I 1_,_-, I~ l- 'I-"", ft, -11,411, 1 T TW I *1 ar,,-I-, 7.,I- a III,=, X. t lI"I' --- U,-'. -Iili. Q'I-3.1 b.l- "Il'.4..
IT-i _,--,,1. W ftrme. M 4II
tT, c- 1 1 -, -, -,; PROPIO PARA INDUSTRIAS 5 '.. Add,, 0'.,II, m. Sn .1vi, I It'. ,
"_ 111 I m"I'Il; Irt- I: r_1 all, pl.ill 02 -1 ,
,
r"$' 1- Di,,1aAo&nte do Rmpi tari.s -1-."", I I -; I,- _', 'I- ;T f Z _, 1;1. I I -11 1. In I ,- .1 I- --1 t1l, X AIM
i- -OKWItEs EN molm 'k .,., ,",t ,, ,-, ,- ". .", ,. "-15-, 192: COMPRO PIANOS: i 4 ,- 'I' r I 1 ,--I M__ _tl, "'T 4, a A a __ r_,eI, I t'_tw tt_ d, E &M-5146
11 'o-il" ., Ve,,Tl, K,,11 z C n I ar"', m eble de , 110, w + 11 o- wd'I., $400,RENTA, $0,0M I, .. T.If, B.M. ___I'_' 8-e o,,-- ,,, -. r.l. 61
tjeto zi .- v -, _, Z-e ;;, 13-1, "', QVINCALLA Z. AJI,
"I ,, PAl 1 -kI. qt- ""Id., ,4.1- lm.,.-+ It It'-- !-- ,,, 0 Itt;
P& ALFREDO COMAS I Ntil.-I, -1 I -_, !, III , M,-- 4'Tll,, t. A11-4.ll+ L.- .4- -"tl- I ". _" I _..., ) .
q- tt ,^,. ,N- -- 1-. ,4", 1 o as (lasut Refrigeraiores wl t , 2 -'- .,. P.. .1,WI- v'i- I I ,Il tvr dt.ell.. It. I ~ QUINTAS DE HECREO, =1-111 WMI1. I -lc.l all Il-f.
,; -1 ,1 i" c";-, 7; "-,,I'e "I .1- 41-M
Gwecologfu. Part(K. Cirugft, L r, ItI,:, lt- __ __ s2 ct I_ '. lscribir, ra- : -' I,,= dm't -I'- -II, --1 d. TI Pj"I'. IT'r x 1$
I r-.. .,,,, l- I a -d:' -'I,- yr"""
I.s. .I'. I l-T-1 i11JT1TI- w I- finest "Resurrecc!W% Arro 1, C-d., I, I". ,I 1. f4t,- I
,., H yj_ = "W,.!I '. ,
C- Af- I. -11.1, l1l.l.. --A ItIA111, 1-1- t II,1 Cdttlalel I t da c que S- lt,-- I I ,Tt-_2c zL'd. M.'ef yl = r 3E VENDE
't b_. ii ,I t a,_ 7, yo Arenas, venderno, a pJaZO5 ,,i --, J4i1-r," lttd- At IT dt,1.114.
4 -"+".""", ;,,,,,,, r', I i 'id ,,on,!,. A
11411" O- ;Iddltle. ,11; CI- C.It It", ,',-t, -,t, ;5,: -K 92,
'I- PLAYA DE YHRAMAR varjaz catAls idas cada .' =. ,L
.I ,I-, s_# 'u. '11c,,I. ,,,, l-IIII, -.-- 1 $590 RENTA, $S7,W carts 11ru ?V .' "" d? )" I" "' "x'-;2,-_- T ,l ,,A" llt;Id""'=v'- =.'L XIE- t
ue- M-l C_311_" ,- I't S2P, L, .. I letttl, Ill I I~ "I'l. VId e, .- C una en un lote de 2,500 a 2,600 HIUAM M; III 1191MA ZllTlAX ,. latIll, T_.I.1. ll-t_; I NTI Z
i 6- ,- w"I, ,TI" 1l4 It ,',,,,t,, M. _M,- MU SI IM, I. I,-,. S- I, _ml,
"-l" -T" n_, tlnjj, A, varas. Tarnbi, n lotes con
O-W ." 0 OLA RES r Let I, 54& Al is
I 13 -z,-_, W." All., -Idai -1. l- r"'le IlUc- Id-VM 01747 I m A"ITI .U _, OPORInIVID.D. SE VENIDE LA
1 LtBROS e, IMREWS ". I~ ., I -tt VIM,
CO I'" -rCE1.11 Coll ,,! ,_- ItI- 4 m;z, ; ,-' -;-j ottr,,. r6liT,,,, :tIT ,I ;1,1-, chn arboled, con Crretera.
rzr,-rs i I
Dr. E. C Ilar del Rio I M"', ztctit'A rZOT t1ttti-', ,-," E-5, ._,__l WJ. : _, s.,- -T REPARTO PALATfNO ,-.,';,, _'; ,t',.. '
ui 1. -_11T- --.. 1 ttl 4JN a 1-j, ,al- c-T., -T- I-U
1, Cr-;,- %r, .T k A m4vC;rl;Tk"v 7 .; 71,23= gua y Iuz el&ctnca Informos ztIt: : 5I It
NIEDICO OICULTST11 TA,"d- ISALNEARIO MARTIN NIESA en la raisma fina y Us,,.- Diaz -'- f,-1'P-_I F-l-1, 1,-, 1 iW_ ", -, -tr,, A T-1- -,
,_ cIT,.'_. I," S "" -'i" "- 5- "I' -T,,,i, $73,50 Ramos, Banco Canada. Dept --- "t"Itt,1- "".I.d. P-1 v 9-1. ullilll,
Irl"'J.1'r-I .,44-1_ + ill FINCAS RUSTICA lt-. .- -a--IAr- T.ll A ,lt "" '-1 $779 PEN 0- It' 'I n"' ,,.,I., 1-- VI'l MII_ 4w.
It_ F- "ll"I" C" !'-' V r: I
_,,.! I I D_=I1iIt.u .4- th-,k intll- I_, n, a '!-,I', ,__ ,;_t', _t_ lk ar y 0brapia. A-8875. "r 1-11n1l I I, zlo 51-10
,-- "'I -O'LL I, d- ,, ti- IV. ,,- Al E -1111
.1 I I Y', ., jti I IM z III11%,_1101. E-,- 1_' , It 1,1-i'li, III -,, 11--- -t J- "111
Ill~ .. I" 1,1.3,al A j 11.1to. TItt, -- FIA, It- I~ il-r ,-t- I'-'- It~ Z, -, ""
It T V" rAITTMA -In. I, -IoIjo_s_ 7
!! _r , elt, ID n Av vr=o ,
d-+1,,, ,; j- It. ,,', -D-70 3-2 LA A WMA
1 I--' I 11, t_- 'Irr 1. - t I., 1- j",t -11I 1-11 LA. R $ .F,,Irroto, , It n tdt-,,it, ;TTtI,, ;- 14'T!1-4- GANGASO n, IL,;art,, :I',
Dr. Luil; Rodriguez c4cvres if I'll, "I Z-.I+ v dr q- ,,4 F III-- ----- Mt, it, ",_ SrIt1v -Al -_ A _+ dT I' 0-- 1 1 -I. III~ R- tt ,e 1 11l'IV r V'"_ ct, 1-11, X-ti" ,- -- -- 'l -t,,1- 1 1,1, ", n 1,,6 ZA
1,,mml- ft.-I- I. MlItIl"Il.t 1 I AUTOMOVILES i ... .. .... -:;TTZ'y "ll A P I ACII, I ,,i*M 17 I 'I I lttle- II d,, elm"dl- I 11 ,
I III~ C.*1- M-- 'll-t. I 4 FCES t "', *, ;'T--, -T .: 8- ci, -, IvIlTI-1 vl, I M, ,,,,, ... dl 'It, It- til, 251.
_". I A, $02,000 EA. -.I.O.0t, 't"Do gyAw- ,,,- i, -pl__ DE MUSICA 6.i:, C.ItAlo IL'IIll 1, rl,- - - 21 INSTRUWNTOS Rill I ,Urt. 1:1.T:1. I , F" 571 -, "" , .5712-51-18,
l Q__ _td., _______
"'-. I I I e A ." A A l"IT 'I'll V'. t- ;- I 1. ;,,- 'ji III ---, I". --I T-1
, ,-- ,,. !"jrdj,1
tr,% d' at!'j I li ,, ,T' R-. ill. 40 rlr,,, ,- VZIo0 TITI.E.1-0 ZN C.ITLE C ZITAK
A,- --n--!, l,1 11- -,", III- --14r," I I ...... 1, ,-. -1. I -_ ,,. ,_I, I.,I ,,_,_. ll ,It, nl, tlil It -,, mdc ZD I .9 -- fi, It, I - ,$-, sIt V II,,V1 Tl- OINIP mo PIANOS .,_ _'t_ ,tn_ 2 ,t,__ II, ..... l.- -- II-J I I 'I -I I Tllf, V-111, ii, -d, pl-- VENDO 0 ARRIENDO
DR. ALBERTO VENER0 lIl- VttZ,1,, y:11M_:-3 I 1Utd. _1. A i t I,,3- ,,, -1 d,
t_ )-4- wl" V P, vAr.""
ft --dlld. '--* d"IllIt- 17 'd- I Alr- ;d_ _. 11. I-- I CASA PROPIA CON "r"'r-IPIil' !n' "' -. r -, ,' l"" ", A-12, Z- .1io ,--,-- M, _,_I, _,,,, _'. .t .tel't.. r_ ,l ,I" W-lil .11 14UEBM PRENDAS I _- I, l _A, 7,J- 1 M.11n st Vj,,tr -Int-CIA ACABADA DE ANIPLIACION' 7 AVENIDA, 1, I,,IdI1 I~ 1-4l',%- lt--'
.. _,-, el T_ Cg ,' Z ADESDEPAGO - ell 3IT," 11-- Alllldl, 1'. n, juntas o ,'ti %,t,,"L',',' "I"' --
,,"_-._,_ "- IIIAId L- -:- COMPRO JOYAS, MOD ' ", o"' c .. J.'e., tI-Il, -,., n- I.ti- $1,000 RENTA, $105,000 I. I', "A' -1 'If' KR_ ,-A-Inj At mr ,,_-., ,Av FACILID M;rarrmtr, Ie vend 11 "'ll," P-l d" LA H.
Il',,, ,
.t,, I I A-II-It, dl All-,
ed,,'Ir I- A rt-- ; a 3 I, -did, ;,-,l, l --ld- i-- 3 ,,, arldos, dos terre
A- 10 I jj # & a NietA OMPRO PIANOS t- ,ell, -, ,'v,, t1rlI 1, V L- ,I, nos Ile 32 "" "'" i t. M.51.la
,,".: c_ I# At~ I 1: ', ,I ,-'-n6, Itt-, It, iief wl,,I en, 'I'l- "" !_, _e:l- S'n
I 42 vs2, Dln a tres calks: 6 ,i, ,zt,. Q1)ICkJtLA F7WO _-Vgarros lafen, vetes de bri- verticales, 14 coia 0 spi-nettes, .,' :-I-, ,et,, III, i, a,;I_' -P-' IlW,!-., ,-,,,,, I'll~ v wljl r, II -.11. .-.-n
DR. PAUL AYNAT -_ tl I,- l.. ,.,, _7_, 1 Pa ;;,:4- t!_ 1. _-,_ ,I,- --,,.n-_
W. I.l- G. *r I- 113nte5, Stilltarl,)S, ,117tij3S, Ma a, j0bje,03 arte, "IiMpaxas, ffllebll clu-if-V Lft i-v6,, M, ll Fl-= I-- V-IttiIl, V-Isilr Avenioa, Avenida Central y ca- 11"I"l"' l!". Ll.- ZI.J. .
,I, 901 I. dores, P L rclojei, mo edas v adornoI finest No venda sin vt-0 CA- I '.IT IAO- xl!I-- lie 1'r Urge venta: B_" r_5lt7_!I I
.0, P= slml,. Itt., $1. .It .+W- 'A -955 B y
I I Up" o-- "I ,,, . I 1-1 -11, I- -.1
I

I .

RA (-,I% k \'I f _TTll)('l if I DIM00 I);-, I A MARINA NIART[,_ Jfi f)F A(;()Sr0 DE 1049 A1q0 m il
__ ____ ---- -"-- -"-"----,- -,-,-,----,------ .... __ __ ____ ____ ___ _______
'I A S I I i-It4fj,(-) HIPOTECA
i 11, N i, 1, E N T A S V E N T A S I I/ E N if A S VENTS V E N T A:3 _.::.:
__ _____ V_ OFERTAS
'* MUM ES T PRV!q0A8 RFVRI(.LRAII0NiS
il' E TABLECIMIENTOS ,. Ak1J0! ;()VIk.k_, I ,C(lTI, S, MAOIJINAKIAN '16 NEVERAS Y lir]IJ!', 14, QW14A ,10 KAM T Y-APAPATs IM ...
I I 1-1-11 _111111- I~~ ___ ___ ___ 57 __ -'
-, 11 1- Etetlrklcos ,,,,,,,,, ,-..no -41-
"" Ili , t il I I,,, 111, !, I I 1111i" I ,j 1, Ill I 11 I I 1!-- -- IWIAIIIXRIA il"A" I""" "'I"T' -- 7". --1 : I~ 11,111, I, ____ ___ I 1-1- 11--l- .. ......... "' ,--- -.1. ,, "III,
I -, "POILIPS" 1141 -, '111 1 -'-_ L' 11
"' ''I ,:, L : I I , """', " ,- , "i" , - "", ; , ,: :, ,I, .",:, it, O', ,',T.O 1- ,,, I ItAOIW ", ., ".
I. xl I L I , I I I '' ,- ,,, 1- ,
-111, I 'I, I 1, 11 11 I I ,:t 1 I I I 11 ", , 1, 11,11 " ", __,-_IZ_; ,Z,', , .,: ;.',,, -- """, I I 1. ,,
,:-!.,, %i ,,,',* SIN 1) K ENTRADA ,," ,--- I "
I I I I I'll rl. '. I:Ill 71"" I : , "." "---- I I "" ".,.d- '.1" --, ,I,, I --11 ", !i
"- ... i I I ii-, ", ,, ," ,- ," - Ir, T It', ,,,, -- -.,.. ,T 1^ I 11
.--., I ", I "" "", 11 "I I 11. - I~ It I a- ;-- "-T":,'
"" ,: _: --- ., "I'll",
,, .1 I I -1 I I 11-1111 Ill., -- --,, ,II', ,,,,, rigeradores I.., t.. 1 11- "I I I., -1), I "I I ,,i---l -1 11I ' I, 1, ,- .... I lo.".1, if"- 11,,1 ,,,, - -, ,,I A- -,, - ',I'. -- I r ',' ,,"", I _- ,,, I, 1 ,,, ", "" 6 -,-it ;7o__tTtiTi+N7 ......... i, B-5303 ret 111 I -, ".
"" L : "" "I I ,, 1, " , , : , '_ 11--, ....... 1. -- O,,i 'i, T
"'. -' .l 1, I I' I I I I 11 r., ,, -- '- ....... ", ,,, ", 0- .. -Jl I .- '." 1. 11-t- I,.-;-, : , -1, -I, c- I, Ill 1. 1, -"- li : _,
,,, 1 1. Z' ;L ', ,,,,o . .... ,,-' ', _;4 1, I --I- ., f, I ", I T '; ,,, ",,:-,
11, -., i 11 T,_" ,fr , -i 'V r l t,- I I I I "-I 1; ,'-' I'!, 11 Arll! !" Iii", .... C.. C.- If- , -, --;,- , v, ,J kI,
-1 " I- -_ ;, , I,,;, 4, "I I ",., ", t") 'r --- I 11-1 ,I ,i
1, I 11 i -_ - -11, I -1 60 MM UM 05 IRUSICA
"I -, _- - _,__,___ _14, !, _ .It. I ", O- .4 -- I I I P (r t;. T, ,,"',
__ - I X 11 I'll .RO pi(dA
A k $1i,00 Ill YAMUT11 M i _'_ C.111.1_,i 1. -RT no. 0, -- -11 1, -1, 11
ORAN 13 I : ,, 11 t"', -(, 'I 1" P PhnTrl AL E:XrRANJEIR -A 1 "' I I_ clwl ul- ) ___ -, _- IT~ I -1
-11 1.1 ; -I I I -', -d ",, -- I -- 11 I'll 1,11"i-I I~ I,- I I
I "' I , ; ". 1. I '! i", I I 59 LISROS E IMPRM S I __, n! .,,Ill , I 11
,, , I I i I I I I i ,- IT, r I -, ,,, ,-, "'u-i". III..," i;j 1-,l -KCIONARIO Lit -- "I -1- I x
T' L I 11 "'i"t., .t",lil" t-1111.111 .) -t ........ li, -,i, ... I", Ile ."', ,,, I ,It I 1% ', 7'ttL" , I i, 'L, I -,--- 11 ,,--'. C f A r T 7o, I,, .. ,,-- wr,7 ....... ,, "'., i" 1,1, I!,
Nrlr G oil-OPX 11 &O ASL '11' F %1 i5 I 'I
., V'T e-, ll,-II, .,- 1-1- __ ___ Z 1. :, i ., ,, l, -, I il
,,,,,,, ,' ti r li'lla, v,", ,I d, Ii"'.", ---, l111:,I!-l1T1 r"--. --11 ,--, -- ,,, :1-1, --- -'-- -I,,,-,,- __ - : -- "'I -r- I,, ILI I 0 -lil A '-. "I' -L "-1'I' i'11--, 91. ,,, I- ", -- "".I f1l",
"" Ii- -1 ,111-;ii iL I' 11 1 '- r ,,",*
__ ------- _ ___ __ "I "I I I ... I I I 11 0 I 1, "! I ,,I t- ." i e I, N" 'I, -' l ", g ;,'- 1" I.'- ".-- All, I-," ... '11, ". -- ,.;
, : , ' "' 'S, JUEGO 111 111 1--1 ,il"l 11 111 -j rl- W, -- A-~ Y 11,", ,:: OV ,
I ;" ,_jf J_ T $8JW MEW % J,
-1 1. I, ,,, "" II PIANOS C ;" I I,", !I ..,
-- _, 'e%-,4 't cljar ( i,,, ,,- c 1111-- ,"',
I Cilerpoit' Modcrro ', -, '4 -,
i, I ' "!" '::, ';' ,, verbrales, ... ,,Ia r-- ,--VENTA BE POTEL "", ,-,- ,_: ,-,-, -) ",- Spinettes g,
't 1, ,, I -, 1 36 MUBLES Y PRENDAS Jueos sai coluedores, c.oba f?_I, S9 I" tibIP5 en chunt"n1a, ______,___, I
1 11 _____ ----- ----- y c o TI ver i Tif_ -1t, -%a. iu ,Miljs Acvpt mo! nine- ,,-,---P ,1IxTo.0iMF I ritil So RADIOS Y APARATOS - .11,11.1 1- JiN',4il
Ultiml noverlad, VvnI;a v ,r ,,,, "", '. 1111_ li ,-, .",
"3.,Jo rreu ,Uajes, sjllC, nos
I, 1, :,- '--, II,- iI, 1-1. EISCTI! COS I ti, -- -1, -1
EN v ---- ble, __ --- ", t-'---i ...... ___ _ 1- nuciitro yran surtido y ,,nr o : 11 111 1_i- _- "I ,,, ,-,
PBERO ,
, -1 1, I :: 1 RADH ORES, $38 iUSELO DIA Y NOCHE! caiinot Carol, to'di's "nodelos, -,"i. L" t", d "'! '! I ,
f "' I "'r,", , 1, I I 2; V ,- COCINAS ELECTRICAS ulra mejor coil d.d P'Ir rnliflo -- I- It It,
..", ", '1 :,,,, r "' fit alej.r SofA I ,,,
I 11* I 11 Sm'2 :, k"I"lli-lit11 uil ,,ililll) _, ,Cama (A pasia). ce].-hons Fl rs da, co chone., i1i"I'- ,"'."', '-- 1-1-1 .tIt"I'- -- diner", 25 onw tie erizihto W" -"--"- __
,
g;,- t" r 11 11 I I I I I- ---,-- o'T". I,, '17 .; 0 IN ERO
'r e " I'll LC, P- t: W, I 1:11"'itil, Ild""n INT., kil 3 firr.ed.. U. vuh. !! I, americiinoit, Calzada f,, dor flamtkirn. _1 ,- 1' "'-- ", ",
,'I' 1, I T ,, ,; 1, "" r qiOTIO" L l pre'lil"t4" ;Tm
I_ I .. ,j p puede comeltirlo sin ayuda,.T : ,,iqi cl Mnte 21 K-uuma te- ,, .:I- 1114i ,I _-, ,", -', I r"", l!"111 ,,,,,l-,,,, lizzit.Iil P03, -jIlm. O'lo""'II,
,,. , -- i Do "ito, D dci- ,,! !T
I ,,, "" I, 11, ,, i,- : Tcl, , old, S I M ,4 p-, "', """", I , IT -1, ,"11.1- I I i'm C,-,iTa p", zt,"', I T', _ ___ ,' ,,,,,, jo% an ,n 1")+ r Ca,1tidA, I I ; 11- I tt fi.t., -1151,11111 pi,'- 1, r ,It ,il I,- Z-II, ', s, S4.00 NIENSUALYS, SIN UN. (_jfyIJf)-2 ";,.p t I
n5,16l,_1 --_ A I ,' i, i ',,, 11 ,,tr"", "'_',-' ,1, ,i-',!-, t, "- i 7 1,10 It,, (, I r ," .", 1 -nl, -, jo7-." I "'T " N i i i T , 11 1- "-- I i i -" "'i, trlda, radmil Philip, Ern 11 tor"PrArl", y vr _o1II
I I 0, It,, "b)tlto-, dt
,x, V.11, ,,,:,11, I 11 I I I I F"I'i 11,,iij :! ;):",I ,,, I, ,,,,, "!,,, SACION T-_1 'T tiA, 6i,
E,, : T : "' I "i'T '__S NAT, ."'n ,,,, lq j, Ap AFINAMIk __ --_ -_ -- li-- ,"111 --, , Vsfk 5TT!tiieI1IF,n'Je 11 v;d- A,,tei It"I Ca1i11r11i4r 0 l"'r;0, I I I ,1:'t -I, :ri(,:11,111-:e'i, F,_ t, '_ 0130 0S BE ARTF iov, 6esde 51500 ,,, rldv) l,, e ,
11 I I I -- ,i--'.- : ' I -1- -tll I I;- 1- I -[ P -rll
4TIA-10A I I 1! ) i t T: I I T I Fc i I 1 1 1 11 I 11 1-1 '_ "t", I ,,, 11 ", -.. "', 1, r, , r I rt
) I "T " lill- __,,
GRAN 0 Pi .1 f'A ZILTA" J-,- ,_-,,:"' -ivv, diiil ,
"I" "'I -' i :-:',""l ", I .,
"I I I 'r '', T -,'', ", L, .-,:,11"-,'_,",i, : Iii 5 rnamis, (',Il,, &, J, ", ,f- _-- -% I I it ...... ii, I ft M "; ; I ,
1 ". , , F., r4i"_ ,F,,,, 'r :,,,,,,
L I'll ._11 "I "TI"I'i', d" !,, rpaI'asJ,,-_. Mont" *2' 1 i ....... -I-l, I_- I 11" 1-1 11 "I'll
I , I , i 6, 't,_ "' .1 1 I I 11,, 11 11 l I 11 I I tI, '' i I' I ", , I;-l ---:"",, '"' I I ; --,at v dei,- :1" 1, I-, ,", .. ...... -- " ,,, ,,, 'i "r
it'j: !':, ZItI , I P,,,,_r, "," 11 111 ...
i "" "I ",, ', Ir ": -, _: ji ,r _- e- ," ,, ''
I I il 1- 1-1I A I il i ,- 111.
t I 11-11 ; 11 t' i,-int te p:,"ta legiti- ,.7C i- I~ .. ..... . ......
1 _, "" "-,- I .... I 11 I I I I - -, __ I I .11 1-1111 l
C
j ,,,,I, -, I 11 "11, 11 I 11-il I -i I I 11 I 1, - -----,,,,-,- _11111 r .1 I 11 11 11 T ,____,_ __ _ - .... I 1, I I .
,l I Z I ,,'11 tii I I' I fi,; 1) ST S OF ANIMAW% ::,.,* "':
113 1 1 I : r ;- I I I I :, "I I I ',i7 I I
-1.1 ...... I " I -- -,F-s I AIR[ ACONDICIONAD01 MATEMILF -_ __ %, I I I Ill "I I
,,r , I MIRE ESTO -1 _:""
I _, I- '; '',','
-1 , i I I I I I T-l 11 il 11 I Z, I'l y EFECTOS -11 I I 11 "111.1 - .
I t I V0 R SOLO 'I(Iml NIENSUkt- 1, ,,, ', I' t, C I __ I ,I:,, I I I t I .,
T._1D.QI i li 'I __ I- I I I I It I I I I, I __ I r, -, Sc p i ""',! 13 ,-- I I 11 __, "I - 1-1 I "I
_', ., I -11.11 -, _-- ". ". 11
.1 I i : 1, TIM IGI JI*Kt;0 DF ( '-LAR-10, M I I l" I'll, I 1 11 I I I t" I ""I', : '11.1 .... I I'll- ,,, I "I., 11 '. 1. ,
' 7 %'- ,; ', , I :-,!4" -1 11 I
I 11 - -- ,r, , ': I ' ' V, , ,, ,, ": v 1- "I ,, $,1 I", , _ir -"i",Ile, .11 I I 11 11 _,1
,,I:11", I ,-_ i , , I i-,,, i REPARAR, BARNIZAR --- t , ", I I '! il ii,,, ,- 1, -,, I I 1, I 'I, I I 0 -,,,, F,-F -rcfk,-1" I., , 't-1 ti I
T : ; I ii, I vF-i ,_-ErRnor dTn, r 1, '' _I 111-1 i I I I
I I'll, , I It 1,11, I I 0 It., "il-1,11, ;11 i 5 I ", e. I 11 ---; __ __-, I- I I I _, ,L ,-"- l ,,' ", r_\quv.1R sus 'T fi, I I,-, ill I'll -11 l ,,,
''. '' , ", "I'll 1- 11 ,,,, , -"-- I'll j ," ", "I"" .''r'.
-" 1.1.1I "" r "I'',-_ I ___ __,", , , "" "" s !)MAAS
_ I,, ,,, 1 ,, ,,, 1,11111- 1 t;i ,, ,i l!", z. ,,, T' , , jT ,':, t', , ': .1 "I , t, , i-,,I, ,,,, T', j I I I 11,1- 1,
11 I , t -2 ", e, e , I I 1 ,- T ,,, "!"', I I 11 11 T I I , I, r, 71- ,,,, ,, N i.- 11 ,,,, , 1 iii lKiTERF I, PA" I. AV tj VA A 3
-- I 1 .1 I x , il I I I I I.- I I -1 I I I I I, 111 ;l x il I l i I 11 ;:.", ':' 7 _. "Ill - --
I I I I 1 I :" I I I ll I j-1 1;jl7 'I. 'IT ,Itl
:_ it, l I i t I I 11 I
__ _N_ - __ - ,1 I I ,,f :_ -, I I I -, Ili 11 ,: -1 1_11 I 11 I a 11 I 104,11:16FRADOR I I I
I -,--- ,- - il _, '---: 11:;, "Ill' I .1 ."i, I
.. I I nl I "'D ii" It'NERAL ELECTRIC "'' "I I I I -1. V!LLOS
.. ... ,------ ____ J;' ' ,' 1 I, 11 I ,-11 1i 1,
,;._;,.' ',-' ", ,,, I c,,;. I "i, ." ,,, -,,-_ -I ,T:, "'i, ,,-, _-" :_. I MUEBLES A PLAIUS r 1) PI FS CURICOS I I I ,,- --,, I- A-i7l _III _-j :Ipmion ,Iihwt %, 'I" II'l
W,,- ,- -,- L I 1_11__ __1 .- I~~ I --- i i_ __ ,- -,-"- , ___,_,_,__,I- : 7 1 11 ', i , , , I z , , I -, I I'll "I T, ,- -, I ...... 11t,- , i-l't,' I'll. I o' 1_7 ,i I ,11 =1" "' --:-_ I
I I ", ,!, I I , ,,I, 'JI, J, ,- rt .),,.. t,;I'r, , , I i ',',*I ; ,* t : ,- ,'I, 111:; ,' ,,"I'-, ,,,, l ti, I'l I'. I'll ,I I , I I
": , I 1 , , I I ___ "' "' "', 71ili 'I., ., "I'll, _,,i_ -- I ll l I", Vr,,ti,(iucI,1,,tt I ,;ranhS2 ROVEDAS Y PANTEDIES -- --- --- I , , ,; , I I g ., 1-1- lil, - "_ e1%i-i ,,, ,,_ I
_F I I 11, 11 I I I t, Ii-t. IT, -11, - , ----- 11 ---- - - --------- - - -------- I
_ I I I, z T i ti -I,,, ", T 11 I I I t, t; I , T 2 -1 -11- it, "c 11
,, i CALIOAD iwl, If; ;,,-!. ("XIt", il ra
BqVZE1 1-1'. C1111'.I.- -i, : I ;L_ 1 I I 7,1_ ___-,-, l;z '_1_1 ', i VOIJATOS M
I,~ '- 'i L '7 11 _;1-11-1-1 _", "I'll , i I , I 2I t, 111.1-1111. -_ -I-- ,'-"-- I 'k 1, ;,wlf 'I", Ci- .14"', I nt ro
ri 1'i _. ,, it
', ,, I I I - III t1ti Fill I it:, I f I:
P. t- ., I -;- 1, :, i'f l,:XCIXSfVA 1)
11 I till, DINFlito VEND()
U., T" ..- ", i o Cc L T-, 'i -, --- -- -- i7 F ^ ,- i ", 1,110aT ORANGE
,. I ,,, -- ,epI:.-iIiF ,, ,--- : 1, Vc,Ido Ttlt, V-rYi'_I
e.. 11 I I I j 11 l1i ... i,!,T --1 11-i- -, ,
ii 111l,%-l II t It[ ICK i9l __- A
.-It, -,-- I 11 I;-, --- "NUM PS PREUJOS"
__ ___ - -1 I 11 I a- z It, , Z ,- -_1 1 ." 1 -'Iu-,
T"', ,,,_ C ,71 '! Ip
I ,
,,, ," "I '!' -111:z -', .1_ ,- I C 1,4 - 11 I ___
I T, ,_T T --- I.I11.1I I--VC5 It -, I ,, ,,,__ ,,,, ", ,
nos -_ t i- Tz' -, & I I - I I , -!t- -, -1 ;, I'.",
", C. : __ """ "I "1',,i-r- ,; 'V I I "'; T31
BoWdas y Panteo "MUEBLERIA PRATS" 7 WORTUNIDAD 1 "i'- 11 ISOS DE CEJ;AN1IC VELLOS
I LJSTOS PARA ENTERRALR. 15, - I I - I I t I )! 'Ihi- .1 it, 1 I I X "T r,:, i ,, roM ui, --%, I ,- ., , ---j
!4 ( Ui '.E Rus - I I i I z -- t "o'ii e iii, 1 ',' r'. ,
I 11 I I .11 i :- : -,- ;-- 1. I -1 il I I.'. I id &, vn! ,!
t-I I~ -ji I I I I I E,,*,rplc10f1 rAWC
,,,,"III, , -1 11 I 11 I -1 ;, -il, -ilT, rne or. ,ourii, Ili 11 f,
I , 5 I I I II 1, fj,; m ui ,,i sew", c c
I I 11 I I"
MARMOLES: PINNIK -2 --- I : I .... I "_T 5 L -:L _', DE OFiCLNA
, I --- I 1'r S, R'li"' F"" "cn'e a I a S2 OBJETOS VARIOS frau-w'r.t. utif,(,, garant'.
Teneriwil una gian co', cOit 1 I I I I ____ I I- I I I I , I I 11 11,z- i
I T-11 -, I-" '' -c-1 11, --, I ,,,, -d,,, ,1,ul'CEe1,_c1 SO ni,
_z. 1 17 E IE 1_- ---- I i I ,,,,,,,,,, "'ll, I
en los mejoies lugares del Cc l- 11 -------- 1, I I : -,, ii, I , ,, "N II11111-1; -Io. S, u, zavan 1, N, 'P
tm,!L i -, ))I, _,l 1:1,t) 11 I t )1AQLINAS D E CO ER -1,i1N,!' -,. %- t;,, -:111-, ii "'C-ni ,. pantry' lnstal ij i ,,, ,,, ' ",',", ", -, I .i I 0 e ef Ti
t, S ,,,, ,,,, ,,,,,,,,* ', to ,,, T I ,, I,
menterio de Colon, s6lidamentf ,, i I I I -_ I -, lAad -- 11.1,,,,. .j, ,,,, iO', Apartancri
I I I I I I I ;_ -_ ,.,-, 71Uev s _- .1, I miii , __ '11,-, t 1 I:~ 0o, (% I 05 1 I I ., I __ -1 I I T -T p r t -, e, i, I ,' %, b, , ,q I, , - I -74--l sa p
construidos y I , __ -_ ------ 1 1 I, z ii Sz ,:arlos Va.E, % T" ,:,:, ,',"V_1i1%7I I
reclos s1n corn 1 3 -:11 ", F -1 _: Ll' "I 1 111 "III-, I _103 -alos Ilarnan o a, I 11 11 I 11 n,- ". ,,,,, -, 1, ,, lrli
rfencia. V6 ,d I I' I I 1'cl I I 1: I t I : '1_1 , -- 1-- I "
-2242 Infanta 1056. ,w I I I t ,7 Ni Y's % I'l, %zos (,w,, : __ ti-S --, , -1 11
_C EL -_ -_ _- ---- Til I I iL I" __ I ,- I "'I""" "I I a VELLOS
-11 . I , -- .-It 11, -- t -1--, 11,1. I
C-792-2-21 IL"t -- - '--- -L t: - ,ill-, s It :- AT!ia7 1,11i3_ J\ODORO-BIDET' El. APA- ,,, ,,, ', -,_ ,,, ,
_,____ I I 1-1 __ - I -li,"i- ,, I, ,,,
n-ID _,_ % -, I -_, 'ev,--- "- "Ill, 1I:jAG,_kRA _- tL -1, -, -_ , I I iat, 5-.. irio ii pi s'a d, - t, I ... i 1 1, I 11 I E,,tirp icion complcLa garanw ..A- 1 -, , I 1, : I - I , --- ,-- ii
I- I .11 ,, ,, 7 t I li' 11 -,I;, i --- __ ----- I--,--- i z -,;j, IT), vellos fl,
: Ii Nw L '0,ES, CU' NAS -, A, -ara, feer
I : I C,
........ % 1, ,, , r 11 I 1, I i o 1 -, 1, ,1,r,...,nd0 ti,
pz - I I I I.", I I I : . I ; __ I C I It "I -, --ci, iz I I 'i, it""'r t WAS t ONT,'IDOPAS Miquinas de escribir - I ,ii. e ii I'llinion; adelaraos del
11 I : _-, r I, no i, i - I I I "' i", 11, I- ,,,,-, I I fwnzoto New York S-a, Gar,
X, LI , 1, i I I I .. I I I I I I I - D It SUMAR V CALCUI A& olados y ae ,J ,, iniz c,,ls ', I I ", ,
I _i: _t , ,
Te__ I_ , , ,m, B-15725 PwIrt Varela N'
__ , 7,:, : T :; ,, C"" I :; I : nu" 5 ianericanoti. S60 ,3-5 K, I ,T'wri* I - -! I -1 : %It', P 1,1',"
__ _' I I 11 I I I - I -r c - : "', I 1 ine5l, Y 11, ". I ,
I t T, I I I su i P, "' I i ,-- ,,,,, "lei" ",
53 AUTOMOV I T'-,,i, ,,c :,.,cars- dineroCOMrLj111,(, n , Cilrii- ..I 1- .,.I ,-, III I
MES-Y ACCES I I I I I T 17 I? -, "I" I 1, r I- I 11
__ -, ---- 11 _. '-- 'i, ti, IT
1 ,- om.dloras e I il 657 ,M7 Ag
'Ini" 11", 11 11 11, : I I .1i I i I 1, I , , I I~- --- : ,- c ,io_ ,-I- irlAidas, dis- to a sus Distrirj,,Ii, 'Smi-l -- --- - -I -I---
I 11 1, 11 _l1I;I - __ __ I I __1,
I I I OBJETOS %RTIT, PGRCELAS S, - z Eardos Vasajj; '. Tuhp.An ]Q3, ,, ,,,,", ,' ,,',-,,',,""'II "1 11
O-b, i'i I I , I I __i, 3 s I .rant I 11 ', "I ."
I~, ____,____ L%%1P,',RAS CRlSTAL Filio I I I I 1 I I~~ M11- v ''I l lizadas pr6ximo a Cah"da d--) Ccro, -,- .. ....... -- ,,, T-,,: I
;T -,-",-- t_,,_"---_ ,, : '' :i- I -1, 1, I -1 2 -c, i i en B quitter, .I , T.", I'll "I I~- % I,------ --
_,1111- I I I ,:,I ,,t " 1, I -, , -,-- 1,
vl- 11 I , 1. 1, I I __ - : el, ,- --I - ias. "La Na- VLNDEN109 JUEVOS DE BA- ,_,,,_,, ". ", -- I~ 15PROFESORAS PROFM RE5
,00 I ,,, .- er "' "I'll I I I -- i';,,
4" I C HAS OE GAS 0 Z. I PI, _: _-1-11 -- I : I l. l ;
jj,- 7. , i : " r, !",F z 1:, 111111I., 11- a , I ,_J : I e I .asj esqui- fio, blanco, completes. IiL ,,, Trllll- "Ill-, 'll
I I !- T : I I -1 - -.,- "' -",l-,,, ,-, 1 11 ':
WASION I 'i , I I 2: 11 5 i I T, R _ev : ;adera y accessories ,lescl, 15 c-1- i"11 11 i 111_1111111_ ,!- -z",- It"--ill
I'- :" : -r- -, -, - < t 1 -1 p ; V I. Ili i1-2 I~ ."lil"'ir ""i.- ,,k- 1,1. I.MAG IFICA PETROLEO 11 1-1 __ ,,, tt
t I -T-, -'-: 1 I , 1 109-57-2 li y ii,.)d, da, -'
S, ,- t i, _", ,-, I I IrIodoros acoplado,
.1, i T, 11 1, -, _:,: e - - __ --- _w ,-., 16H..i, ,i,, 7,1, t '! ': I ; 11_ ) 7 -,- ' ,,,
:* "I-,,,,, ,,,,1 t I ,,, " "', ,, , 1'1. :, ,- ,.- ,- 3" -1 ei_ _,i_ 11 I 11 1, , "! !e $3 Lava)i,,ls d,? colgir con c-- ,,-. I-Xi-.1'.. _, ,-I,,,,, L_ i *IIi" ,"
$51". I 11, __ ",- 111,ve ,
- I sffa de-,iie 15. Recuerde t "'--' -- -i"I" I ... ...
I I I I -A -i t, - , i I I L I I n ; I I --- 'i-- Pl- """ I -1-1 ..1-11lT ilillit,11VI "I'M:.,. ",:-, i, '' - -, , -_,Av4p, JIES '_ __ ___A ate veride, II.- ,, "i ,-, V- ..
--, ]a cisa que MAS bar, r _-- ,, ,,"- ,_,, o,, !:, ', I I I .1 t I :-;,- -i,-. i',_ I -1.1 k- .i.111, F- All- V.I,,
i : : -, = 11. , I _ajiis caildaltzt, vr os dis sanitarios VanYlo", Tidlpar "l"N" 1-_-- lI """E-1 1--l" Co- I~ "'. SzII,,i o. rm
I "i _- T 7 "', i ,,
CABILLAG, 1948 "i , ,'- -I "-': -,,,- s, c_-,:iba I, metal. Ach'vii, di, -,3 llii5iia- -,I 111A. -- It-E-11-il __ -": T T 11 T I Ill: I I _i- _,t__ _71 -I -- C "-- -d, ,
I .'' ;, ,,,, ,
I -Z I I Ili~ ""' ', 1_ 1 4 Il,,,,,l,,
11 11 ''I I I j l ,_ .- --I- -,-- I ,L" I 7 -1 -- Y n, "S ell Ag,", t dos tarna- A-, -- --1, ,,- -,
A,,d It 4 T, 1 11 e _t'- i:
, __ , 11 I 'A 2 e, I ", 1: I ,Y-11 ", I'- ,,,, 1-i"'N"I' 111
...... l z , %, ", 1 TENCJO; ij I I' 'I"LE I I 11 : ii:)s I p,- '-, Jt ,- Cai a cau- LLEVE LA LUZ DEL DIA Al. _- t, -- % 1,-1,,,I I 11 .NIATKMATIC S
,11, ,, ,, ,.", ", I I I I I I I ,' 11"i" I I ; I I ,, F"- Q '-', III E-1101I,-_ r",
I I I I I I I -c', ivo 1:, RB tairna- rincEln mis oscuro de su It i M 11 --__; ; ., E __ r, I '. I 1 ; ,",__ FO-lVit
I 11 I At I I 6 S __ I _____,____,_ __ 'ale t. !o ,. 11 X
,-",i, NT!rii:,,.-:,a1*,- tin'.a y papel zolocando Mdrillas de ertsta 1- 2 1 1, ", 11 N, 1I, I C I I I I I "I I I- I I 11 ,, I i I I I I , -- t, ,, I I ,, ti ii I - ,,- ,,,, I I 11.1 I I -, : I I 2 -, __ i , I I ,;
., I I I I , ,,,-,,, ,J iii 7171, 1,'' 11 I I ,,, ,,, i 1, V_, i tas z i azos y en ai- "Insulw '. La Wla innov=6 -7 I'll zill TAI!,", M 1 t
l 11 I I I I "' 1-i P11 I I I I .1 ,
6t ,:, I I - . J I I CJ) CCARl'o-)Io !'-'r ..!, r,,n referanciias. Je Is construrci6n modern,' I I ", ,I, "'Ill", ,,,I i ., I I -11 11 - -,- __ -, 1 , ", .".I "" -4 I, -119A11-1a, ME
I I "'Q' ,-,I, " I, III , E- I 111 --- I t. I,- I 111111-,,- ,*, I 1, , I I '' I 11 it ,I Na, _i,,! 'aseiro :Embellecer' v 'Alodernilll il 1 1, 11 it I I, _' 1 nuel N ", , "i"
ir-;," ', 'I, A ,' I 11 -,- -"- - I I I ; .'-,' ', ,, - I ,',' L ,: t " i ':
I I I C' dem p mAs baratos a s i I I I 11 -1 i ,, -111
I I , I I I I I 1:,, ,,, ,,,, ,,T :%"I'v, I I I ,illegas 3.59, cast esqui I etc., I, , e 11 i- T ,,,
I
., , I 1, I I I I I I : I 1,,,, T S_ "I'- P' "' "" 2" ,-'! "' "" 1 _-__ "' '_ -- __ - _R , 1 I I I '- Rey, A4915.
-- 'i. ,'_ ,, I I I I T- I "; -- D;stribuldories: "Sanitariii; V 2-11-1-P.!, "rit --- --"I I I I , , ,, I I 7, I 11 ,t -- %1,- 1 "!
II, "', I I ,i T I *11 I I I C-95-57-2 SeD sallo". Tulipin 203. UL :,
I i ". I I I I -- 'a ", V, , , 13, ,' 1,
11 I I I I Ili. l, tl,'V !, ,,, ,-',', ,
iIIIII _i.;__7111 IIi_,_,W_ -, , I 1,1, 1 I I ." I .1 I I I ,,c i I --- -1 g-,- ,l - -,"I.-I 11-, -, I I I I I I I T -,, I
,- .1 I ''I 11 1- I i :OPORTUNUDAD Por -Fr1;', ,,.', t. -!- -1111 -1 I - '; I 11 Ill- A' I 11i 11, ftili- -Ig.j,, I- 411 11 11 ,ii,
---- ____ - --- IT- ,,Z DE ACERO I -ii! All,
_'I 1, I 1, ", t SU Ihstribiaidorest -e- _,,
11 I - __-I- I,-,, 1 i, .1 I ,x,-, 1 I ,'- l I I "I ,qiiins_ c-"nol- tumar, Ital- ch S _. Dro" i I', "111 ,-3 t, ,,,, '101"i ll v I,
1 i I --- -_ - e! Vendernos magnifico, frc "
DE SOTO (J", COM I I '_ REALIZAMOS I :_ _, .!
I I "'
,)k ,zaderos marca "Youngstuwn"
__11 __ . ....... ", __ ___ I ', e"' --u", o" : 7i" -'- 7'1-1 1--l-;
I I J--t- 11, ,, ,11--l" IT~- ,-.
-7 j I"!-El '", , A __ -, $10V ', oi- i C SOLLINDS I !
, 1, 11 11 I : . i j I ,,, _,_, I Ls _-ri Cita nerr, conladn. tOS mejores! iLos rniii, I>ellos'i E I I % It"', I I., ,, f- ,",
1 I ;, 11 I I , t I 'k A', I I I I 11 "' I I I . i - 'p_ ,- -io, ta-- Una y dos p etas, doble, U DE CANARIAS -I -, I ", ,. ,L, aj,,, j nnE al, arina, K enc C I, -- , F RA C 1 01t D", F, 1, I 11, %'s I, ,,-, t ,;
.. -"---,,-,- I 1, I . ,,,, - o" 'A, IT'i, -, ,,: mtr,, ,.,l til ,-,- I., rr'll'-1 -,,- i, "". v
11. ll- 1111 L.1-11.11 111 ,, 11 ", I 11 Il' ', _- 7,tr,,,iK,,,!,,-x, mvltesbibh- rridera. 06rnpre)m rni bna
, , I i, "I I~ __ ____ __ ,--- I 11 it t '! -- --- M T'L 1-1-tt'. Til.
1.1 11 i 1'1.11 1'11_1 ': ,,I% -.* I I )II-IbIti- iiiAN'l \ %_NIVUIA!!,',i ," i- i cc,,, 'La CIga (",liz I (' "S itariov Vtsallo". Tub- _: fT';;M 7l A" i"I R- "'. ...... C- --!, ,", I" , , I I I I I I I I I ', I c I orr-le Ri,- Ii.1,- -341-v- vl- U-j 11 n--11 t ,,,-1-1- 1 I~, I 11 1- 1 , I I -1 -II, i,, ,tej_ 1, 01',-,:!!, ,- ,68 I Z o 2M7casi e&quiiia a Calzad: Tr -VNOc- L "Q. laUyxO, -- _12
711 11 I I i t Sakid III,, !ILv,- j- S, Nicela, t 11 -711, 1,,
I -_ , ,, ': I I I 11 f -.1 I i I.- Zi jl7- I ,; ,- ,,,a7z-w- ,,,-, S], E-6018-5"Al
rwD,;7 zli 66T" 'i Li ,:CISI1 I I 7 J el Cerro, 1-1330. "I 11-1 ", I,- ,I ,- -, I I I I T I I 111- I .1', i"i I , ". T, -,-- -', I I -]_Z , "=
_,,,,, %r iill -11- 11 I-, 11 I __ : i ,it 11 _-- __ I PROF. SAVON
I ., I i_ 1 -, -',,,, " __ 't, : 1, ". .'It., ,
,3 -1 _"ll
1 11! _: 11 I -- , 1;BELLJSI1VAS PUERTAS DE o,,T 4_c 13F ..,
"Ill 1; t ,1 11":"t", '''; I ;- il ,I- 1t1.-i:.-- ,, -IT 11 l __ !" ,,,, , ". MUEBLES 0 duchal Moderndic 7a bafio
N, "l- "'I", I I 1 I I I I- I I I I __ 11 I~- __ -__ 11_11 I A-- 1111, d-,,, .- f_ V,,
'y

E 0
I I T 11 i ,,, T, -, 1 '1111 I 11 "I'll I il", I I 11 i ,,
I
I :111, I i' ", -, e -, _, i'l, Vendenoo co mstalando una lirda pucr' a ci ,- 4-t.-- .- 11 k I=
-i" I 11 toda i MALETAS AVION ",,
I I ,,, t -1, -,
'I-I-,:F , I "",me, --- tag, ", -- It- -,
--- 11 i ,, 11, -, __ il-t = 74" ca-, aO,
Vi 'O I ,'I,, I, -, i I , ,
,I" 4, Y., I, , I - ITNII I 'o" r ,,, o i I "t I 1 --- -,- 1__' -,,,e Inuebl,, oliinas: Cajaniclueba "Keystonei' b, llnrnentc
!i- , 3 , "", -- "' = V- 144, T-,-,,,
W. .1', I I I e ,i ,, 111,!i I 11 I .o 1',jr. 0 a M Ii, I :-I, -- ,-,- 1 11 Ati .11-1 -1111-, ,- -, zaudale7, a ,!l ,,, "talltes ace- -,onnada inoxidable para lln I 1 laletas 11Fcra5, fucrtes, I n 7 w
-i I __ ___ _! I I 11 cable, forradas seda to Z ,m-. .. ,,,.,,
i -1- 1, 1- i, I : ", _ -1 IT I I J,,, maquinis ,, ,ribir -timar, deras y cuartos 4e ducha Visi- urP"rrE CILASES Wil
i" i ", i OE
I L I :. , 11 c..... ,io", t, ,i I il 1, IT I -. : I, -, e,
).,..I, m?. I I, T -: -, precio ra: na Maletas y maleti- 0 a 4-dU% 4 K1,jw ,,, J, t', , "; -- -,--- --- ___ 1 nlei, 11a anosite a sus Distribuidores: 'Sauj, dos tannaflos. I _p ... d- Rul. p"", .,,i, ,,,, MUEBLES BARATOS : ____ bion- *'La Cornprctiii". PTo resoltarios Vasalle,". _Tuhll ,03 ncs, cuer- niel. Aides bode- i- al ;.Z= 1 4:= -',= .
-, 1. Ih., -_, __ - F -, I V-do I'Lljoso, Ni-bl'i g I I T-W-i- V-4713 .1 FI-MI.
AMTOCI __ AMORTIGUABORES -_,,, t 2 %14 111 ,,- ,; z,: : "'t c ", z -9 llilns ,- ,,*e: .1-5226 Inroximo a la Calzada del Cerro Ita y escavarates medianos -L I Z-n 75 8 sl.
_lCLVTA,,-cA-A I I : I _1 --- ;'- MQclernn ', Siarcz 16 cerca Ten rt mca.es qvx ,, _.w I ...... I TAIIILXPE ALVAREZ _-_1 V :'- 7"Ci_,, r1i!i7!-"2 11 1. --- F-601q-57-17,1-1330 ,S,,,,,. ,,,,
.1-1-.' it' -, , ": I I y ,atl- IT, :>nt A-4074, -17M2-5Sep ,,',,', 9-d 'El"ll"It-d ui -',' Wti
I 11111- "" Im 1 'i_ .,-d,
_, 'f "' I I '11, ,, 1, ',' : ', ir : t g1la, - -, ", _- .... I ,
I -1 I _:, -:,') T),, ", -- ,= t 7 ZZ 1'r -", 1,
11. I I V_ "I I I :,:, i", I I "I I I I' .. M V* .: -1 ,:,: 11, , I I 1. ,, : I- -- 4., ., I 'g r-tl! vElqDil I- ,11, "114 1A CASA BE 1;c, ,
___ AVf StTAK.\.N MOTOFI I I I I I 11 :, -, :, i, p e ,ti ,MaTa- I I I gaderos de acero esmpiltado, MALETAS AVION -" I ~- f-wngwti5'1i
-..
11 ,, , , 11 11 11 _i,:-,-!,_, 'bL,3, ------- i E" IJAQUINAS DE -olw b! anco cisne, eontra ,icid. Eil -l 1'1 'I"., 1.1- A W-1 It. PROFE I 0 I BErANCdUki
_', -, i, I "', ,,, 11 I -11 I ", ,I ,'I I, I ,i i -, A i 9olly so-! 'IT i,-- it -, F___ E,,mL1I11'S11 1m1r, T. C-er singe'r- I '_xll)", con so vii-.iula, $6,00. 11_1 I ," w w ", 1, -I- , ,Z dw, ,Iq,
,,, -, , I I i -I 11- I-, 'r., 4 SN_ I I I i
--' I I _, _" _" ,- "I ,,',:', ,__9el' Y Iiullililr rue- 10 ros d hilarro esmaltailo des, " -) ,, ,-, ,,,,,, -, I-- ",
__ ,,, I _qwnas eizcrllb r I liot -,- ii--, c-, -, " C-41
-1 1, l 2 -1 1. ,D- I. C1 7 I I I I i ",_: 1_11_1__-_11 I- Va; v usadas cc,'n toda garantia. de $13ft Lo mejnr a bap cDs- lt _,_-V- __ _, ---- It, W, pl-d .-., ,
- I 1 t i I 411- O 1, - ii, i "_ ,,I, "j, D".,. =
PICK-1-l' F 11 I'~ i I vd.ft
IT I -mll- iise fis ofrece LI Rpgoncla" rI en* -Janit ri,,s Vaiallo,, Tu- L ailjs_,
- I - - ------ I YATFS 7 EMBAMACIONES
,, x -,111 11 I ,,,, iwn,-N i I Ilet, "I, I", - il"Al ,". "m -( '51 vg,"o Os ED, Sinre 18 y 11, Te Efmio A-6633 lipan 2C ,, Teleffonr, I-lcW, iVi-
_S,, A, 1 '- I I 'I' """'', I I I I I _i,,,,, Ji" -, "l A t-1.1. 111-l',ii, .11 ,
1; I I z I I I I 11 11. I I -, - -1 N -Ill.W, - I MIlTOMIZI 74-1-il -.1VA'% S VEI 76 COLEGIOS
- 7 11. 24 i eno,! ;Le sln
'' I I, I arI -o- --,Ml
1. _: I ,.,,- I - ,,, _- .-- II M 1 .,i., 7 -_,"'i
I I I I Ili itli, t ; I i N N I ll I
CA. I I I I I z I I I _: MAQVINAS COSER SINGER ,;'_ ,,",
., -1 I '-, "' "' 3'z 'jr, :(,Icli 11,1111A CORONUNAS
11 ,I i I Ii s ....... I Nucyajg v tt. ad s coil lida ga,,COCLN;AS DE GAS DE 4 110R. 47 I, %' ,N I 1, ,, .
i-I 111:ilili I'll 11 I _, il"L,'r "', 1--,"", !,I ,_Tn t, -- ,,11 .
Ill 1.10 r- I I-1.11I "I _. i I 11 --- -- -1-VE009 US LIVItNt-HOOK CROXA- rantia, P, I =1 i_ "LUEN IINTMWADD
,bll I i, 2 b---, .- -. 11 -yr', 11 2' I, a. -.l. y bl -h,, ez,_ rvpue_ to y ,,,I, rull J Kgo 6 pmi!rv de 4 "" ____ "_ l C, "'t'.
'E I I a Regencia" la y u Mesa, de metal nlM ,I 9 -I- 11 R .. ,, v "" a. 1.
-., 1 d. -"W", I i , I 113' ,IL.A -11-1 I I I - _. IT ic l Ca 1 : I li,!- bt -'- J-9- cn, ,i,, ias 'Simanco" L, ii 61 IE -- (- ,',7 t ,, % t" I ,,,,,,, .
Y-." .TIr I a 11, ,,L_ z 'i.
I 11. "l. ,II ,
,.
: ,I 1.:1t1:: I it '- Ill' y uarp2, l8v 20, 7alentidilre, de ,,,as cDrnolatO,,, ,
r,--,.,-.-:,' t.d 1, ", :, t , .l-11-- $:- 1- J- --,ji J_ ,an- --- 'p, ,,, ,e-,--JET. -Wp Em. .,_ '_,_', I 1. cl- T-1 ... ".W. C.l. C.- i. -i- 11 -.,l, ... ""I'll" "I '11.,;11-111 1a; I :-T
35, Bebederc, de ap a d, to- --- --,- vilm E--,, I, "Ii,
DO PLTHOCT" 0- ., --TAS, -,-,---" i I:, IT, -_- sl
5;- ,, -,-,, I-- I, 7- __ 7 .
,,, iE I tra eN Irl- ,,, -- il ,
., I I I CAMS CAUDALES v ARCH). 'n U --,, ,"W., -,. __ hl- "l", 11 '7- 1 C.-litf. -1 & _- utz,- z4m--W 12 5, ,I,
._ - "-, Vr la, 1. I I I I I 11 I -' E nlI_&&= i dos los tir-es. vl;site, ,_J l "F.1, ___ __ I
-U. Cfj. Tt A7 'K,% x .16 11 I L' ,, 1, BARSITUIUCOS PAS I VBND* "O" ""BA' 4 PON c"X .En .rins tariial-Ir"s y pre, position. Tulipan 203: "Sarota- i g"Ot, VNA L111.A .01iO. IL M e larlaw School
lil."'l. ', 11 , -1 1, ': ,, ,,,,, RGISW 14 .JU.. P.4-, 2 P ,- WIXE- ins 'La Regenci;I". Suarez, 19 -;is VaSajl0*,. I 33 ,,4! M""'t,_ IT 1111, Ill.- "
.", -1 -;' i"I' d'h- I' ""T t= % .11,1l:%71* I- Y -.d. 1 ,
-TINI-R.. DXL - NVY D'1 1_ 6 I--- - '. __ 1 ", - - IT "I I 0, EI C-11, ?,I ,-' c-_!d .
'iti
--, 'I- .,I" -,No z Ill -d--,'- -- wo. y 20, cIII;j e q, a CorraJes, ot kng0jeh
T- '.."'.." ""' hl" "UONI _- -- I ,_ ,. "i.l 1--.11ald 1, -- I, : s- !Vv r_$$v5-s6-I# FE ,,, --i- I -1-l ilo P-i-. IWII, " iii, z L P- z .% 1.1 C.11,
", U WL A 'ITESE CONFORTABLE- S. 1 11- MOTOT, cPA1xO vl'm ", x"
.- S INI E 111- C I 'T A L I C 0 S I I I ",I,
A- Tsw Ea- 163. R., l, 7, l", 4l"T I~ y -1. .9 a ARCMVO mente! Install en an bano un J-- s n P. n,,,A -i -- --!i, l'o,
I T l. ,BsAld- A-T. .- S, A_ ., -EWr X-1JI1E1 WAO1*W -JIXTICI XDA ,
1 s:_ -III I MA, _. .-.- We- U. .I- americalios, tarn2no cart y ounito gabinctt con asp,4jo y "'M ___ ,-Il,__,_t,,, '1-. i- -I!, "
VrXDO HUDSON. MUS, C01410DORO, 4 e!, z T'VI ,
F-24WS&M! .1", 701 _.'= M, F1iEi,1117- 11- --1, _-,,- g ijt,,d_, Ell,, da,, BE EI NO SO"TH BE" 4- ,, '_ T-1 R-- legal, arrnirio ncero en tDrDs apliqu4s b-11amente crornados , ; T", , -, 1ii.dW. -tid- s"- ,- 4' .', I' .,' pt! I g I l tamanra. "La Reeencia", Suarez por Ile 11 ,I 0", ,-- .,
SIP, .y"'7_ '_:1 '""l. I __ T ','j,-_ ,,, -T -- "' otro a. Guard ): ry -- ,,C ,
,1 () 1. 1. I -, ,
I i.llii llw,- ,- li- 1, : ', n ln, I- y par fuer I
i'i-11 I, ,!" "I I" P, I ,F _:,,, ,
11 =1.10.tltl' 21 1! ,,1-', HTPOITC A '_. I.K44 ,,,i N',""",
1,al ,* ,, I -- , - i"rii, e" t'll"! E' 18 y 2 cast esquina a Corrale,5. comodamente navaji I talco, ce. I i--,_ ,- = _, 'L, -z".., 1; 'ir- -,
Al, ,%,,I, 'I, ": f .: .1, t ,-g-,
-iZ ri_ ll, 'Y -IF
53- , -g It ,ft, 4, t '_ - -_- : _-1 d, E _,,;_,'-. !
c-illo, va
It so, etc. Cbnopre siplinnre i4 IffA! '
I', 'l llald CI,1i-I- ---pv- BUROS CAOBA, DOBLES
VIMDO COMA HUDSON, 1W. 4 PASA F 12 I 11.r- J- o E- ESTILQ IN. 6,1 ITt jlg-, ,Inf n1dad ft J ,VB- __ _____6FE _' ___ __ 1- ,--, I, t- ,,,, ".
41-i ,- d a, -Idld., -da,. rIN I t) r , t, I I mai bar to rin: "Sanitarios Vi- 11 11- ,-, .
,. 61, 1 9- ,T-pw-w I,." E iY I z, ... l --. i i' ..- I, l, Y sencillos, lilerproli. 1filln'l P "'I bar
t. 1.2. 11 ,I
*,, M I- i, 11 I i'I I 'l-'It, 1 F-W-4,-4
., .1h, C. 311 1 It, saMo-, Tulipiii, 201 1-1330 Bamao Dinero :_- =1!1111 """ I,,
e, , __ : I : 1-1 -11-1- ratoria., Y fija3, mesitas pzxa """. _,
F.Mo II ", ipl, I ...
P ,--- --- --- ___ I
I
.
I
A% CXVH I DJAR10 DE UA NtAfINA.-,, MARTES, 16 DF Airi)STO DE 1949 r'(3NA VVINTI'T I ;T
I -, I'll- --,-- - ,- ___ --I EN SER A N ZA S -, 1,(,)TTTT.FRES A LO U ILERES ,LQ U ILER ES I li IA:R 1, I 1,()!t!- 1 I: 1, P l-11) TIT1,11 1; g ': r) T, Tt 1-. C', f:. !
,, -, -1 -,- I - _____ _"__n____1___ - __ __ __ I
7 7 _- n-m-; ; I., kiiiT" 0.11 Its I i I I
____AS MIAS 8,j CA4,V. DZ 1IIJFSrEDK i2 '' AkRTA O i Sz W JONAS gG ...... MARIA (I 1__, -, Z'f): I W 11,T[ITO K ALOMVRRP. ; I IP, I- '1! 0- (, !U-1 -) -1
__ ____ ___ 11-11____11__1__ __1 "I'll, I~ -- -1111 111111
11, .1sl 1,IA, WA-ITA00N94 rkA4 tolti UAtKC0X 101, PAO) A 11-1- 1- -111 11. .1"', a 'III' I' I Alll. Ill I III Al I.-I-I II III 11 A I IIAI 1" '11 I I I I 1, 1 I 'I."" : I ,,,,,,,,,.I I ,, -,-'',, ". ..
I l-I, -- ,i ...... t., F--, ,Ij"' """.L"- I I'll, ,1111111- I,1' -il, "Wi" I'll I. "'. 7 -,". I 1, ,,, l ,,,, 11 I I
"'I'l,, I-- ;_ - ''i .;.I,-, "'.1-1.1 I. .1 "'... d-i,, I10 F'1)" ..__ I,:1 1"'.,,11I1I1;1 .";:,., ill"", ,", ', """ 1. I 11 ,,, ,,, ,,,,, - I
ACADEMIA PADRON 1--,11I, I I 1-Iii-, yi-I. I 11, ...... ., I I, 4 ".- t ""i. 11 ".- 11 -!% ,,*;,, ,I: ,,,, -, I-'., -, I, 1, "t ,,,, ,, ,,, ,,,,, I, I r ,, I I i I I
I -111. I1.11.". I- ..... I t It ... I I I ''
I,- 1, ,,t, S,_. ", 11 111. It ... .... . I ___ I I till"I"I'"", A-~ I ....... i I "I'll ,k 1- I
I "' I ", I ,-,- I 11
,i! i ,Iili. I, "KA1, -- -- t* ,_____,___- _1___!?t" oto -., oi- ,",I;.., ""' '-1 __ _______ 11 I ,
14I "l- 1. to ho, ct.N I^ We ,1.0!t1I I- At". at Y.U.R:AA t A- ,II-1, -I.I, I-, ,,I,1411. I ',""-III' "I'll' Ii-A- wl-I IiAVA ______,__,_ "-7 "?,I ,,I I'' *
I K" W 11to ,,"', 11 y 11, 1,,Ltd, A1,I b-, "'I"i, 0, a-1, ,it ", I I -- Ili, ,"It" I,.- Il wjj-'f,,, ,,, ,, .."'i"I -r
;f ,,*,., ..,,, "",.*."."",.*, ,-""-I lili'll.1 ,,!n _A ,,i- -.4.. -- .. ".1.1 ---". ""', _11n 11, 11 I-, 111";_ I;__ ntl ;I-,j!,:, '1'1-1I-. 1 11-- ---- ,,, i .... ..
., I, ,A .." ,;-! I.- -- ...... 1., 'I, ,,,, I I
'i- oz 1--Pn' )! Lw F, ,
r,- ,. .- lt. --,Il;,,I. A-A ,,' 'j,'_ l.fl,," 1 'u _f It I I I
,I.. ," U-11, I, ,.I.A- d.. -r1l., i.-Ii- "-- II, 111.1 .; I ,- ...... tA TI t-t Y ,,
,_o I '- nI'A ""'., ,.,. ,,-I 11-1 "llit"i"I" ll,, ,I, ,,,, ,
Iil. 'on, '11- ,t, ,,, __ _-,* I : , I-_'1I
I, ,,, 1-- 1. -I-, "."', I. 11 N 11 _,tIn:I, 1, ____ I ... ....... [,A iIIAT INCVRA .1

SECKE ARTADO ll. 11 "_ 11.1. 111D Tl -- I ": -7l t I I "zi'll 'I'll, .
,___F,_o, -_ _.- i,, I I I
I-I" =-- i OF FiNI S XMUEBLADA1, t,,!i,,,i, ,-, A- -,,,, I Ii ?- I,- ,, .", ,
It 4 --- __ k - ,,,, "', "n 1-1- ,7"" : -. I ,I,,,- ,,,
"l
Q ... all I&_, 1. .]A -l"It, r,,? I. ,NCIAL TURIq 11 1: AALIII 0,.,A1,A11.1 N To I I i
---jj ESIUF '11, t"t, 171'1 '11111 ... I .
It .,,I
i I, ", -"', i- I- It- I. 11- I.,, __ ,; 'illl : 'jt i;I -,- '- 1, i -t.14, ,, "". -'" M'.' -ii "" "I. ",7 ,I ,, V , , Ifill-I -I I lt- -- J_- -
A""", to --!- I I Fr;lir ITAMY 1_1r_ vif It. .'"'j, ",_,", I a, I
it MAN". J,.O.d., si'i f"IW1?A- '--- -,-= ,i-I;,;j .-,. ,,'.I '11,-,
doe'i, Co.". pi". I ,, l,, I .),I, .1.1 hv i'-d, f, ,, o 23 y S _i '_ li-i". rit'. "i ill "t, r I ,, I "II, ....... ___ 1, .
I" I PI 11-11I 111t.bIlIt'i y t... 99 A"FlLA IN AP-T r t', -- I 9 11 , III)' ,
Iii- _I_, 1, ,,, R3 DEPARTAMENT03 'i I "i", -"' ""* "' """ "' "' i ... I" ", """"' ""

"
I iti IIIi Ah,,,W. U, "o n. I EDIFICIO FOUBLE I- z t Iy
C4I,,,,-:, ,,,,,,,-,' L(WALFS PARA0FTC-1NAS -,,%,, ,,-,,,',,,, ,,-,-,, ,,,, ," "" I nril4i" I I"" 'i
I ,11.1.111i, , l, 11 'I I I ,,, _- ", 1, ,, I '.,I, A I'll I, 11 I ' 4 I _'
1-11AII, Tni X. = "'. 4"'TAI'll, !-- t" ,5tli ,,,,ar, ft-, .1 Cl),,,n .111''. ,
". lil;- '-i" : ",I 1,11111- ""I, I'~ ,:-1 I'1 1' :" ,_,' : I,,: I 11 n I.,
'! -, I ,I i ,
C.. I,,:1- ta,,,I, d.",- ti 36. 4. -- ?I --- -- ,I .,
ACADEMIA PITMAN 'U A R 1 .' V ds 1'. .' '1'.""I'l ; '-M" ' '-n "I .4 L-"- r-"A' "I"' i,,,, ,,, 4-ii, I,- --tit".- "'. "", '_,_ ,f ...... 1,1 1-il-1- ___ __ -------- ,I, "', :d ,"'I" It"', "I i".111y, I 11 , ,
TiW- 0 11.1" 1, ,i)"I"', ,,, t, .1
--i" 6' W- t"I 31* ,in ., .I"I! A,'t., It ir,_ "W- -- --,-- ni 1-I-4, b- W if M -',,, ,," '17 f; ,:i l -,; I I ,
In.. -I- 11.1 C-All" _2;- I; .4- _" "!" 'I"" ; ISE ALQUILA, 7s AW11i 1"" "t" 11.1,11, I-- , 1-1
4 "', 1. ,6 A -tIt-tt. ,I... -"----, I I I I I "n", , ., l, ,. ." , 1,
I Z 6, 1- W., I'll I," "AtAt",". ,_ ", .FILA." 1"ADAVI, IIF 1- 1.1 III, __ ,___ -_L! i2-!_ 'i ,,, ') -: *':,"',I:I:, i ,,'1_'_t-,- ,,,
I W I clb. f-A.". Ilaoll.ii- .., "", It- eo 7 -,,, taoi-d"Aa, ,'o- I ,,,,,,t,,_, --t-, 1- w K" ihio
T.-II,.fI. pi- .fIw,,.i, - W--,In, ....... ,, 0 fs "I'vdoo", Cnhot N1 61 t- A ,, V, ,- I' IL I,~ I 'i'll." .
'I ,,, ': &I TrAC1 It, ,., 1 ... I t-1-111 1,, Iill- -1 , , ,-: 1 4
i. I ,,,,,, It "I I I I i I 1. 11 I i ______'a-1,9"", ,,-t, -1- 'I IMANISION TOLEDO .. -In. I --In y it"'j, i, lI--t,,- "-""," _% ,,,, ,,, --
It, """. i-III: G-Ail- I I - ,,, , ". ", -- 1 lo CRUJW!
Ali- TA-0 ... I. I, M-1 I -,, _"b' ," rdAF" A-" l "" 11: d'."_':-" '" 0 --' I"- A- CAME 9 11 W"g I I 11 "' '"I - 1, I'- "" ., '. --- ,, I
,- ,-- --:11, ,,,,, I.,
,,I .P-_.,- 'AtI.-i"I l- I', I 1! 11 '1 I i "T" I ]", , ",
.i11d.d.'Ad, 'tlIIoWliA I lill"I'li- .,-I'hl1.1;'0'R ,III" '""" a-ti .i-11, I- -1-An! .Al i t, t'.I,;, I, : At."'I'lil ,' i 1 ,,',' --------",- ___ L PL-,"'11i 71, I
-11 t4 ,, 11, 1 ... -1 V '';II. :,. "i"'I"
kn,- ,", wAlf", "I" 'iV A,t'L in ,I I-il 11 1I.I"n l", ",I, , 11 11 I 'il"', I 't l",
il it:,,i_-ioi"-a11I. 'Pil-". -A l-i-o- IS A.1411- "... .-TI.- Qjs "I 1111 I- I A, __ 11 I I -,, ,,, '- i, ill, I'lit", I In it, _l"'i'll.!, "", -n-o" I;, ,
4 dA1 CIR.- MI V "I'll I'L-,"' , I I 11 !,- I'l,"', ,,,
i! --- I, ... --- IFI 4. 111!- -M,, I --I, I-- .11 -'I".' ",11-11 it 4
,ot, FSTI)FNCIAI, GALIANO i4d,,,, 1. ,_ -it, __ "Ano.'I, VI"OsAr't. AL ( ii': ",_ ;, ";.- I'-') 11 ,' oll. i I I I III 1-%: -. I .. I I I, I .-, Il,", I I I
:, ...... f1li-, I= lit, Ili, h-,-,1,I- OlItIll" oal.. It-11 f A, Vi A11- 11, I ,, _', 1, 1. t, I - I I I I i I ,- ,
K" 111, .V.--- zll, ", 1, :, '-1,%_ -,""I ""."I
I I --If, Silllil. .f.-tr", IA I'_ f"'A L"Itui- pllf 1;, .
I o" "i, y ol, III " ,,i 0, 1, A T I i 1-1 t 1 ,i ,
I -) ... P- "o., At ,,I, itt", 1
-f-L- __ I II-1-1111- - I- ,-4- T _-, 'o A F 87 HADANA I I I~ -1 11 -, ; Ili ,f ,,, I ,-I I'll I 11 IIA I I ; ,ti ,
11111ii- 'W"t., iiK _A RVIL. It A ql'oll FIACMACtOi --_I_ It Py I I I 1 I I I , 11 "I i, 1, I
__ ,MATEATICAS i 7 1AFY-11 - it li'l-, I ', ,_ ,
i FA_.I 11 1 II j._If_ na" 1, "', z , "I"
"" tIltIl" -- It I", "ill ,, A ", I _, "'r, "It"r ,c-,I't,31 -1 Iu,, ,LT" mot"'W'03 n'LA, co, I'l,"1% i , I'll I il I ,
gllti 1144 "t'. M111" "" I- 'I ", :,,, i 1111i_ 7II'l I I L'
S, -11 -,", A, slA I-, ,I, blt- "" -- I n K"IDI-NCIA PAMFICI '- '_ ' -- A-' 1-1-i',I11, le_ 1, 1. I """ 'r't;; - __ I~
II-A I -1--il I ,_ as 1 At,- : In, i It ,, _"1", -1
, : .- %, Cii DE HUFSPEDES ,II,,A L,?" ', W ,
,,, I I Ill L llt:tl "' -in, -J% ', s., --- l-11, 1 I I "I:',' "" : ' I ,,, "
;4 .1 ,,, ', ,i1,1,11 I',- Iv-. It ,w 't-,-, I -, ,,,,, -, ,,_, ,,, i I "" ., ,,, I I -1 --- ''i __ "I I I I -1
: "'I ItIt- _-. l"t- I 11 I 1 U9 ff)(11111_, ,, 1 wit, ,-. l ,,,,il,,-I .- a. ." ,Ii. ,I'. -_ ". ,,, u -1,11'.. c.11" - --,I, _; 'r ,; " P A? CC' I ' i'fl' ;
-1- -I ', -j-', ,-1 I. I .... IL, -,IV It"", -i" 1 il lo, 11 I n "I., 11, 1, .,.,- -_-- --- I
'. I W"', I 1. 'Al", -, in _6 1, --_- --yp, -4vI---, n6it_ i;iI ,,, I ,,!,i,, ,,, I"', i ,,- ,
IN _"1711o 71- lil, A'AFTA"SIlT .-I, A";L -, I I "I F L"1-11 I flIIR- --, ---,,- I , , ,
___ ", .,,,I., I""i-,", "', ,,,I=,,, .1tildn til- A-InII ., i- 1-1, 1- I 71 II, A Data "- ,,,,, ,,, V o '_1 i I'll I 11 in"-, ,
I -i I,, ,, "'It-, ,-e, ,I,,- It ", ti", tt, I I I - 1- -11 I '- '. 4, I 1, j I "i '1'1_11 li I I
.. I ,, 1" ', ii 1I I ,,, i-, 1 I i t .", ,, ;,
'1%,""t.." it""", -,, : 4
, I 7".-, ,I, ". - ,I, lli llo Ill "I _11"", '-I, li Ma- I;"l l"Itl
_, lr 11 I - ", C, n ',!' , i
11 ;" ",;I; ", I 1 t '!,it c-1'pu-tIt litl tt rrzi tp, ___111 11 ____1 I -ACADEMIA RABINA I ....... r, ,,, t,"', ___ F 11 -- l1l' I I I z ,
11 1-11, 11 _111_ __ T, I ,,,, I", I ,,,,, - '' ''
A, AfItt-A, A A I, r- ,, )Itl- ,,,,, ,i t', ,, , -i ; I 11111 1,-- i,
a" 11111"', *;,- - _1 :L_ I I I _: ": ", (:KIt:, I I I ,
I ,, 1 ...
l1l't-I .at 1111, "t-I 110"", I F (i ir"t" ,,, -,-- 1-111 ,
-1, -111 -- .. ..... 'I il ii "r :til- '' ,I, 11 : P
III I I'll .11,
11-1 T,, 'tr ", _71 I
7,1",i,,T., ;,o,,i0,,.-, A "MANSION ELSA It! I 1 ", ",_, , ,,, I , W-.-, i-- ,ii , I', I I I"""", I'll, I-- na ,,, -1 I It I, 11 , 1-1 11-1 I I I I , I 11
., i, ,
, ", -111 Ili- 11-i I~ ... I-, ,l,,, -- 1 ,- , ,I,, !;,itI- 111f 'I'l,"J I,"* ; ", """, ", 7 : "111 I - I'll.,
r,- ", I """": I-It l ,I, : , , I I
I r., "it -1 1111i, -- I"- 4,-,11, I -1 : ,,,-ii1 I, ; -1 li ',,',,' ,."O ,2 ,",-!;I ,,., ,. ,,,, I tIl
", ,-- 'I. 11,!- A -1-Sl'. 1. 1-1-11- I -;:1"',-l"? I -- I 'l , 'I 1 ., 11-1-1. ?1111 1 I
,'A - -- _i_ __ -- 1 11 t ,",_,"., .
jld-Y Al-I.-I 11 I'll-n-1-51 "l 0' ,13111.* illiio' I -- ,I;,, ,,, , : I
-- I ,,, "', I I 6; A F n ..... I , I *I, 11 !, - _tii -- -,--- -"-,-, I .1.1 .,
IA I-A-it, 'i-l"t- 5-i'li, 1, ,,, -- --', -- -'i. y -,-,- __ __ -, __,._______j-oi:6 l5,A, IT" I I I I -,
4 "I. "t'l Itii"- 1"'I.11- '111 ;.' -- 'lit"Itt""IL -1, -". .. VNTRAVA UnA14AR 1 ,I, I- -1--l- III III-I 1. , "", I, I I :1!etll_ _71 1 ll,,!,,,-,,I 1-,- I I I I ,,,,, -- -, -, I_ a .11-il 11 _11-1 "i-I '-,"', r -, .-- 1114 1, I- NI I' -- 1-- ,- q [ I "i n%', I In, I I i1i 'I I I 11 I '' i- -1 ", ". !-- iI. I III "I'll ":,,ti I I I i
I,,,, ii,"'it,"I 1-1 1 I In, clit- 1. 11-It" A""Y"'. V t, _-, I- "r I -5, 1, ::,:-,i-, I-1, I I I~ I ':"L -1 I I I,, , 11
, , ""., -, I I -T 1.11, I I I f--__ I I I ,, 'i" l"t, -_ _------ __ t'll, I I !" 1,11, I-11, F-41M twii --- "', ,; "', T_1_T -ii ;;i;- -111, I i I
I 1-1-111 ,,, n- fill lil ,- ,- ---, I '! , -_ IT! I I ,il- : I --
-- ,* _,__ ,_, I I -,Ll It iI I T1 i- -1 I; "", .'': z I I 11 -1 I
I i" "I" 1. I, 1 1 ,It", i" r I .1 I-A
"Al-Ittl ,itl_ N. ", -,nI I ";
-11A 111-Al , 19 OCA, ,_:, "'I_ I l N l ,
j' 4 AWAAWWA, 11 ,
INTERES GENERAL r, ;7.; ,"T'"'_ 1_411111 -11- I tt ,.111 I,- I ,
------ --- I'll" 11- dnlj "-- CI"'. It _", I -, "', I ,, "I', -- I -- I-- ----- I _- .
I -0.tcT0A q,,Itutc.0 "ttv -J'A",, ri,- IIII, 11, ". -,, __= w- _,,- I -- !--- I.!" ,--- --I I 11 I I I it,""", "I","i, 7 S I
I I- l, ""n -l"', T"i ll lw, IT I- "'in' 't l.,-.. I i- I 1 : 11- 1 ,, ,)I J. I)E;- HOUTP, Y V110RA _I, ". f A' *, 1, 111 I-
"_ --- --,-, .
1, j.", t,,j. In, oll., N, !I;II ,"i 9 1, ti'e"en. ", -', :i"I", ,'. "'' Ii, ,,, 1 I 1. I., I:,
,,'P,,, A I" 'ir-l t, ,A it, I F T - I I Z l 1-11 7 ,, , %- I'll ,% 11 11
-Iil ii,, ,, 7 i,. ,,,, ,,,, I-, a"!""""', ".,i '. ,_ ,
,, FRESCOS APARTAItIENUOSI -, "I t_ ., _. I ,,, "'_I. -11 ]. I't.. VlAgLiifA S-A- S.IIA, S V ,it,, ,, LI. s,,-I f 11_11ni': , , ": :"7 7 ': I I I "" I',' I I
I l j ,ill
1- II7,11 at, -- 9-1-11-1 -- _-iiI-j I I _, ,, I it, ,;i - ; ;, ,I , , ,_,". ,, ,,, , I -_ , _= I
NPORTAulor DE FETAW S al UkSAS DE CONWAS A."I't-i- iAl, ,-,-, , 'A I I t 'I- I it" I I, I I r 11 1- --- 1-11,11, ...... I I I
I I --,., I '11-1-11 .U1111 'r I I ', PJAKEJADORAS
;_ 1-1 111- It :" I I i-,-A I, 1 ,,, ,,, ;, I , , ,: it 111-1 I .11, I I I -_ -,
!ii ,,,1 I I I ---- 1, I t-11 I'll, , -- ', :L",
Z-11 11 -ti t I i ------,^ N't ' _' I I i I 1. I ..1"IlIA-111
0. .V-- Cl,' F.4- F,;; tj,, ,---, _n,,tI-t,,i y P", _______1 I I t
I = y 1111% .17 1_1111 IM= a.."I"', 11. nni IF A .WVotLIO. I -_ ,--l-- i I "': : .' l il" n it, (,1i jjj:'f ji()
IM ft.U .1i 6 I ti-1- A 1 1111_1 A -Qzff lw"- I- iA.,,,,. I I "I ,I li, I I I rlli I I "w"', ";z"'nA I ,
Ii C,-_ I I,,- to A-- -- I it ,;_ : -!- 'M I AL I ... .... 1l, ", -,
C-W,,, t,f, -- ,i I 1L 1 ,nd-,,- ,I, : , :, : ""' ll'li V dl"- I 11 _-4 I I I,,, 1,11,11
'. V"I, Ain, 1 t"_ i, -, -__ _____1 --- I Ilt,"", ai,, I I
.aoAiw.,;, = "', t -- - i I %j, I I.
- T 11 ,I ,I,, --t" ,3,., Il Ili, ,
Tr" I.i, W"Lo'a I ", , t, 1, ,,;: ,o C,""T"I,,
F-F,- 10) ;TURFRA3 MOD S'W
TFJIAS VE VEW" o *1 11 i-_ L1i'.1 I. -, I I :"."I, I, I 1, i .. .... It 1- I i ', _-- in,,' "" ',', ,-- ,- ,-- -__L _Y-'o- I 1? ( 0';'j U RE RAS 1 9 1): t" 1, l
TeMporada. .i IIII 'l I 1 _, in, 1, -t ,I,,, i'll" !--,il -, W,-I,1(-1j _____ -.----, - '. 1- -Ili,,I A?7 I I I- 3i ?I l' 1, I' -11 II "I',
Liquidaci&n de ,_ A"It I s a7i ..... zat l - 1, -- -ti l -., l-,ii, I -, I I
1, a It,,,I ,I F.i -A'.". -- I 1, "I li I,' 1 i 1 T It, I,"111,1 -IIIIII. 1-1 I
I _.-Uil!-'_ '.'i: ,7,, ,'1- ;7-A1, -7 --- : '' ,,,,,,,, ,,,, l i t t,- It "I ,_ : I ,- A ";-, ,,,,-,,,I ; I -Ii ,i I, ,,, ,,-lli C ", '_i
I i_ I it 2-1 't.-: W, i,- -L- I,- II -- li, I 11 I I I I .1- I I IA'i ,,,,, I ,
,
I- t, 1 --_il. I I? _.. 1, 111 1 I I ___ _'__I "I
I,,' ',- I 11 -- I T-, I I -,-_, i ;-, I CASA 1"01; FST7"4- U,
B'S' 'q ,,,, , -,, -rF.TA I, i"
-0tIFpad P I IrIII-1- ._11 _!, -I,- I , , , ,4, ,,, T I _- itilr Z I ' I "t-11 X-il:,71
I ....... ... t1- a-I , -1 I I- i:ll I. 'i i i-I 1 111 I
-I -, I-- Y I I
b; 6b U I APAPTAMENies lil 1-- 11 114 AU VENDOOPC % , I, ,-'! 1-11 _1 ,NQ5 -.,' , "" ,
I d I o- ,Q- I", A- 1- 11., ,,,, i" ;'! , I ,,,
.. ; ,I a I-It, ,,,, 7 _, 11 I ,1 !l i I ,I i :,_ i I "?, -: 1 -- -,- I,"', , q z ___1
,I I I 11 'l, ', "',I il ,,,
.." I I. N, 11" -i-4- F riln II, .,,, ,-,,-,,, iiii ", I, I I I, I'll, ,,, ,", "" "" It
E SiTflENELUS .--- tl .-, -- 7-- iI,"nI11, I I I ,. 1 ,,_ !" tt"i I -, ,I :,i ,, to , I jtlo.,,,,t" o"
bray, telas boridadas, crash, roNw__ _,_. I :__ -------- --- I -, 4I I I, "".1 ,I,,
-I "I lfl I 7-i- -IIII "A I" ^,' -' T i- ,, ',',,, -I ,, -, 1,
I,_ 4, I 7, I' I ,, __ ,,,'- ,, ,;' .. 2a. ,,
,_ .. I 1- lis,, il I'll -11-i 11 11 1 2- ,"I I,, il-l"", 1 ','r t-- _K" C'sid,?", --- !-I i_ I, - I,
-, I-I I- -- 1
sombra de pailma, GWngbam d. Lo--;- -,- t- ', - --I-:- 1 '-"" 125 WFERE5
"I' ", i-, I ,_ i W- E*ii 7, T,-., .. '1.111I
si Solicite muestras con pre- t f-. = 1 -- til I,11 It ."_ " _,, ^ I , 1, r, TtiEVENDEDDRES
11 ,I 1 AltIVIT11 A1.11,1114.1-1 I- - I I Il, -11 I I- tnAd'"I 111 1 1.11i-1
_, zil- I- -- I jv ,,.,,, -z I t "I',
I_ i, = 'I -I ,I
eio& Almacenes Muralla 322- ,i- ", ,!,,- : li 7, II
"- t li, i, -, zl " ; ,'i ""'= I-"= -"' "= "T, V-%tC n C )t' :r
Ii. ai So I, 1. I,,- I, 11 In't, ;, 7 l, il, --- Z' i __ "", ". ti-I-ItIi, 11 -It', It
, ,, ,,-,,!,,, !,,% ...... " _;-II i. ",:'
324. Feldman Rydz y Mitt, Ha ,,-,,- r,,Fl- -- ,!I I. I, I I.,
MI-Il- 7 tI -- 1. I-r- 7 __ -- -, ALU"LO C-1 11'itYl I 1: 7, I 1 _'
-.:, tn l- .... .. ;, ,7%_l:iM-b1,:,, ""is ", = w. to, 0.1, de We = _;
: _r x7F I l l ",.tl"l 36 '-.&.*W"'! ,,-W dO4 . .
In ot -,,- I T1_ ." ,bartz. .4- iAs i;i .Vairzit 1' 2, il-1- 7'.
11 3 _11 1- ,_T_1 I ", ,,, '! ", '_"
-1, Ic ,,,'H I 11 1-1 I 1- I I "I __ :- 1111, 11 -114-0 Aoft, == w-vals.
I., b- I, __ ,_ __ 1, in ; W.hm --1. Atot A5- M, 7-1-- -1 t 'Oefta ,strenkr "" -- I I- -i' ,,I,' I-- I, ]_.- Z, It-1- Itt-1 1 I WS."11-Ims-0 I ito,
I ll" 5I .. ...... ..... I I I II-A, V-;', il, l3oatll, I, P,, 4,,- sl I TIMAN Vot",N"Esj; an III EX.
!,es O'n I F - --I, __ "". - "Aln, 0 1 ,,;i' I It
X12 _t w 1. w.tS).. It at 0"tcr V" cxou ,Wi, '.SMA
N- .WrA4i"""- i"_ d, 4 --Itl T, , I, 11. I," ui'u t ,,Ao'% I I: ,", I __ I ,i .d.d, giol- I V ':,, 1;o,,#
A LQ U ILERES at ALQX71-N - - W ill kti, ", C, na,,i. I CWl PA. ,!-. ft'jq- Vili
r", wo 11 -i I I -,.-I il-K- ,-- I,- (7, _, l, ,-ltn ll- --I itl A,,L-_ 'n't- 'OtW7 .1 se-at tr
'!" ,, A __,_, "I I .M 92 SANT03 fiUARIZ HINDOZA AWIldo ",
C,, -, ,,,, -- :--- ,
-i I -W ,, , i- -1 I -, T-zwm 3 & F..", NECANICIO zatp,-Ii MnIn"o
79 RM IRS U. IS N, P do --, 1 F-till" I- t, - ;-, -- I ItT.1 as IAZ -9-d" 7"A' a- W-IN't I'll. rl
I 10- ""M l ,, -,, I_,! l i",
Itt r "I. So .Lot- V Loo; WI ...CMA Voi .... R I
im I, I 1 B VU, _t 1.1 g!K11, ,, 11
III- -- ,,Al- T--, IsI., ,1-,. A, ,.f-,- po'. I..I. 11 I- ;-Im -go-111 ,A
-_ -_ ____ ___ -, ,I, "alt I'll., 20 .a. ."o"al". ,..A, "'I.
I NOTM VA"SNUM. 09 ALQUILAX 5% ft!I oi tt AF.; Iil:' il L : ,FN AF RTAJ 1-- _- III- ..5, in-lol.ft w.,i w1d. I,- 1,-W."t .41. VIIt.bi.ak- b.A. Wit-d., Ali I It,. ,!, Lt_ :%, i NE NUEVOS A i3lI, Ltnlj LA.1111 71. ... ... ...
"I' 111111*dl- '*:,' I'- 1-1(1-, 0- 1 "W&I t- 1- ,, , 1',A trp tn& Ague A6un- I 11 IIi-I i I '11 LADAS I-I'A "ri"" do 2 8 3-tgS""' "I I C-110f to Mllio "A It'- "I iftlll.All CROTTS, BIANCO, J-Ilto
1. I '31M.92-1. -., 90'... -03-114-17 VvIk"I. o tt"IA
I- 77 "E,: 1- 2,13 ALQUILO 1ARtAT, "Ni $ALA, CO ;0AX9t Intel, = 1 1'. Alll All 111,
"or I I :,- ". at..
21WOrt, ." C.I.Itd I I d"a n t e ti 2 y I, 71a i I -1 ,EoIi ,,,,,,
I ,I I I I I _-I 113-14
I j- I I ... I .,i. RM"o- A., ,,J- Cub, IAK l ,tt -j
TOURM ,,,! 3A: ______L '_'Iiin ItSler : -u iiiiril CIl'-,.ids ln- -I- ii ""' 'i 1,,; ,, ,:, ,'Z 'l I, di,,,I W -, oa- ,- .- I. fo,,11.- 11- AII.1-Ii, W... .,,I- I,". I _, I i- ?I A I ;IA = ,,! AS-Ew
OTEL ,l i I __ I-!, ei__ "'. I, W, I'll To, I., O ,_1111,, I'I't- M-1,
fI'li.-I.. -11 ._ -- -,i I ' ,1 -,-- ,. ,,;, 129 OWCMISTAS
'__ , !jlu"'Lniii- ripA.-InIti I
z __ ww a
." 1 _V; k 7 i:-! ,,- "I ,it. 1-1- 4
z i- ., ir= _______: _'_13I' IS Uo C1.1IIII l l, F-it,'. tiI 1,T""
..... -_' -- -1 I I -, -!" -'Is-" AI M 4A(14 JitVIN ?Aq IGCA-- IIA0 .. -h.. '. -<- 1-!c, -,F ,, NI I : l", i 5", ," -ii, Ilii -,, !l'. ti, '!UlLf) "'o"
"
A"'. II-d., 41. I IT' ,jpa, ,n -lill I ", I 6, noVi ,,,, ,-tiliI tt,
- ,I lgizo Ag, .0u.10 V, ---. '!"! fobo 6, Ali,II-li." P-W I- te. ...... t I- --iedfit,, -' , .j _;, , l,
III, I'I-, ,i, :, ,I _; ,,'!'%mF"l,,
TAIL W' I;:% I i,-,,i,,;-_-; tat._, s I I --, CA, I '.',': LIA, .It" 11 I. II'll". ,,i ,,,! 'I
So, .%.I Ob..pi SIS Iii 2 5 ,- I I 1. .1, I ::;. IM 1i DA -i "11 71 lr li It I" ill"it X-Ir __jj MF- ,
*l: I ; I --- --,-.- -_ _-, ,. ', ""CO I A- ", 1 k
As., I b- "I 'I 'i 11 1 III 1,i',I 111 1- TA 11 0a A I CANOOTIAC.A. GoAi- I~ ~ I I I --tz- ,- it, _1 I A- I 2, --I_ -It, I" .i
ii IF 11- :ilii -A, 0, -- V ,T,- ""' "t, "
SE ALQUIU-N IAt!_T ll .Il"'tu"Ii, : I I ar, ,-._ ', U-,I ll- d td -!-1. B.P-1, 13,ll,"ir,
HoTEL CANADA I 1 4 . 11 I-l-. P _, = I I -- 1-1 I I I- I It,, .I.. It. I I"
CA, L -1-- --- I,,tL;I M, T-; ww nII'dri. z,.,.4tot lAi.- T,,111Vffw =V., F,,,,I, It z', II---- _-- I I I. 2- ,_-ii. Ii7l, r"t"15-111,, ,,, r.w,;.Iltnl n !,
Si I,- arEnl ,--I, I~, F-I n- l,-F,, ,,"t- -, t... I -1 ,,nr-,,,,i, a w- It "'. ,- ii"t4 ll l
= ,,,., ". ,'o" ai- ,,, w CIII, i:, .-_ it, ye-_ ,- 7- -,- ... _,!_
_i, II I li ,-4ll; --o'= -I,,:,'.'- -- -111-11, Mali l" ; ,__ e-z"a'I aai I ": .i, Ii4l l 1-11 ,,, ".73 x, -. % 1 1TIYIitjniLotI Voad;40:43 ;; JJQTA.Vja .AVO'iA L -A-,- e- I I Iii- I -- """n ti-I'l I -iltI: w",_ ,1,,-,IA -1-A. a', "" ,*oi:, ii lI -li Iij,!I-Ar1
4 I ttAx MAYAtl, .,ti c=?A Awo 1, I I i'i ,, z ii ., -- ,,, c--_ Itl ",li--i ,,,eI-A.-I_, III ,I= = = I Ai- d. I"itti di ; ill-1- CII, .--- ;,, _t '-,f 11 ,,, ; t,
,,Ilrg -,I- I 1. V, v __'I i .;"_- P!"litn, ;_ I- ii-eI I -, ,it I it t" I, T-Ilti, to
,_ = X- Id.I. ,I iII, C-t, ;, T, I, 11 lt )! 'It -- at, "
"I--- 11 1_1' 141 -'.,T A,"', T-1-1-li 1, -1-1 -- -- ,- 11 T", , " _,, 'I', 11---3 Ill.. ObSoMbLS, No ,
-, _ -, -i"It"


I -- IIIIN r R. Z niARM tA
, , I. T .1 - m I- --- -"F55TOs-'I .; I 1 7 r-A, 2! "1_!nL t -M 24
U1, C, Vcl ,I I "i ti%* c,, -'ut ._,tamentm w I, - ,I, _I.. 1114 11. do 10 11 -1
; 4 ,. .. ,,I" I S-., : L. ,j L, I 1 2 -11
HOTEL BIARRITZ t, -;,__ I __ I. -, jl "f" __ i' I I ,,,,, 1, TPADUCTOR 1. iP -10 CO-
I -t t-,-_", 1, i-,d. E,;Ii.l i 1, -1 1 ;-1 "l-i", X-Soodin'i 'T, -i" I i"Z l "i,,, "IA n',fCs11* 10 1:4 it Utll,,I, ved4do I I I, 11 I, ""I"", I-l' I
,IrrAdo 519, frento a] Ciipit.li r,, ,!-: 2, I _- 11 I- ;-!, 11 I, ,, _, I 0._, "',,, 'W ", I 1 I I blrreyondertcia, articulos, ca,01 t'l, "I I 111. Safititamos Vandederes olletets,
-11,11-0. "'.I.-I. .I.- k- "',1',_1 11 ,i I , a, I I ,,, 4- : ,I:,, i ,I 1; 1-41t -1 I-- '-- 1 'I.. dIl I 1,; il"I I "I o ... i.d.-Ilil-olt.. ,es ofrece au expe- ,
Ai, -- ,--- ii ; -, , I,- ,,I I Ilit, .I.- _-6 l-- - .1 I I I 7 1 -- tli..' 1 -1 1, -'IiI '
A',, .I q rIA,01. ,..d.d... pa5ia Settle.
"t-ITZ411 d", ,,III4 a Ai I, -- I t,; I~ 1,"-- C I. l"'. ,.-, 2, ,-. In "f-, I -L ", I n I It.. ,.I.. riencia com Re
I,. L .. -11 I It, I" '-" $45M 1 iIL1--- I' ','1771_-a
,l"'RI., il = d- ,= I ,I,. d. 1- to, Q.. .. daeRr' publicitario, boletines,
_11it, ? I li- t. i't, I-, lt I", I n: I I ., I 1.
A_ s ;., I,, til-, t!6?,i Iii lii 11, 1, -' lI
.lb-t- r 11,1 It F, .11II, --,- : ':, f I : ,
'l- .- 1, ,, _.'_ ','I, iiil "15x!f! 0 _,W roo .4dk- N-i I--- scrip radials.
-, "'. I Ir- ,,- I I : I A Z .".1 I- I..". ,, .- o.b."i PrActica comer- I LVAIA, )it- It. 11- .t.t'li
--" I 4 1,!, l 11 ,- 4'.4., 1 "%,Z*
HOTEL -F.052V I S _01-16 E_ f-lb,' _..,,,,.. ___ ,: bial, departarsentos relaciones
-- A ', N ... t' : __ - At AIQI- Ill li-XI-11 'iI 111. Yor-4 = ,y .f...o, -1 -",,-- pfiblicas. Amplia culture, vas- .
alco _. .o.- I. Y a.b!- ,,,, ,,-,I:. ,_,, ,_ "Y"'_. ,_ I _1 1
I-it- 7 -t. A i. "I" "', Ap trtswlcntv, tni- ittrn,-IF frel--- Iii -- ''.7--, t i 1 7 1 1 I I Z4 R-ir',, A-t-, ,,, i --- l"'. ft No, r-11-114-14 tas relaciones prinsa e indus- '
I I I i_- C f i i j TRIO .Adll- Iol-, I- I'll 1-1 I I
I
I ,., ,Icol,, conj--t- ll5iIi- ", - ",, 2 1 !- t" .h.--t. .,A 1-t- "", 1- I tria. contriontales. Prestigiosas '
It z4-I 11= = 141 1..l."In ta 'I, .', cos, ven"i itdos, c "-I "i -11 -1 1 it I "I I -, I - Al t, R, A 1, ","l- ."-.. L- 82A AND ONCE PIN,
! ra.iold.! rIt ;.li Ii;t,,IA- "t- il, 111 ,I! Ili- I l ili ii
Fi. l. y r- d atritluclcn tnt,,no! ,enIlial It ftii-1- 9,t 1-ft, !t,,II V-1 , 'i 11 I ..I...-, dl --m" I" referencia- A rvir.rlanes mo*W1 L4W Tl ,,l,,i, P Liito ,Ixtensl ,-sI- ,,, -- ,_ I I :tu N C F F -I-" _, : : ... I 111IF3 I ,,.L., -, ,,h- .",. w ,,
V .I. tto, I -1 ll I _1 I- --s'.. .. "LlIt"'A I'llit, r, .-I-t W. .'s-nau, .- ides III. Fi vnr c -_,: iir Busta, lZ
_M1 Ae jran I i reiih _" !"I, !, vl"', -.,- ,M_ t'" 1,.t VIo, ,i'l
I Io fifM111 costoilas I i -- t',- 1 4 11 ;I,
""' I- _", 0""", v6al s'en 2 3 y! N1 Vo,,iaoo, 11 i 11- I 1- 1-1 ill --_ --_ "i-ta"I .; _., 4- ",i-_,- "it, --- 't to)ot ."', Ar ..ftmaro 1552. a -,-: -, 30, Alff0TK_17-KTRTA DFL SOL". ,,-,,,-ti,, 1 T -16l Ii,,;- Ll-, i I- I l - _ ,,- ,_ It. o,,I.dVwt, IL,,, I. Ix- r I, I- '' I-11I 111, -, Z111ill -11 tntindazes, o llemar ,-J1 B-8327,
,f as il- ,5335. C-440-fi: I I I %,i I I ",-', I do -..dz Ili- C- ,ii-- I I P:",l
E "'I"a 246 quiria A IIlii- -"-5' I -'- -1, ", I I -, 1 -:.','! ',-?ART03 I I , "I -" -1 ',,, AIIIIII, '
ul-' F'i S. ,r.,-. I, 7' l1ill-, 11-, I -, 14%, I"Sk 2;1-t, v, ,, -_- ,,,I I_ t" I, O F- F-4600-129-16. ,
m N-Tp, ill"I" 111-1111P., I I - I --- I IS, -, 11113i I .
ll 1 1&zojt tj TjrFo- PSTPENE AFATA F, %I. I .- ____ I 11 cti- -i it I"I'li-a AIIIA 9AUAJW 079CMA WXCIAL,
RAS, ., jgoos uns, vitiitli, Ha- I A -I'.1A 4 1 le-1- -,, -- r ,FF,-.,; 1 . 11 I _, , , it W. W__ 3-192S. I -_ ""
It Vi -', --, e"; -- i- l. , 4 I littlIll Wit, I 1-1 ,. SM It .b ".
ALQVILO t : I '' '' ",, "". .ll- ,,lfnIi TI,141"- I, M4
eras modnna , "" "atI--, 1-tia, -'_ III. i__ I FRENT'll ,'It Iin I I I I I l4itl 'I z- -o. I., I I I ,! -A -i -I,!, ft 4,,_.3_17123
,", -. I"'t, I I "". j .. I I 1, p ".
""C"'nes "E"eri I I I I 1, C.I.." I
' _T, ,,Y, i, It, i i,""';-4, - , : t -*; ',I I A-l t'd,, I-, -ll,,1- -11, 1, lo.FlAF 10VIIll. (!.?I 1091A. acre, i-,,,,I,, I I I 11 "t I t I I It"I'l -Cid., -1, I _I_ "I ...... i;I ",
en. co.foL Agust etiliente N, """', I - - .;17_iiI_]S -1 1, 1-1-1 "It"O -,!,, T1.1tj- 0: 1.
frig, F'reciato acon6roi 74- 530 i-t, Itl,4,nl,, -j, _, :, :,- I I I I I to
Wi,,, ,-ii'l- ,
e ai tl- I 1 , I - __ __ - [I 11-i T"f--nt, Ily di, I In .1 0 A I'll, 4,I Ittl- III 7
E 1 I ,,-I- 11 .. ,1111 I I I - i"', t N 11t,,11, 1-f--t- -11, 1, A"'I d,, Nl- ;,a,.lf.. It,11 to C "Al 1,
__ PEW -Hous '! I,- i-li .4 z I - 94 L',7;-2 __:--_TA It AlIti 1,, nll f.,I, ........ E-W., .
.- I ,ze"C', "t, I"' l 4' t : i- I i iia, '' i - ,)a, XTT,, a$- --- -1 11 SRTA, 1IZCA"O0ltI4FA, CON C :: - ,
HOTEL TROTCHA Lujo y ol- ,ntt n laij ,,! '11t ,,,NIIO',,.'," ,,,- -; : ,- = 'so- j,-- i Col.platitt, de, .II,',ivw, C, I -; g"6 ci,!, .... 1 I -, ': t b I I I I I 11 I ,,I -J,, d, Tit'.II".11, "11- -,
W, Lo.t_ ,,,, I'l"If., ov.- & a,,,, ,,.P",N1,,1,, li'll-I'. a. Stki- ,, ,
ttcI, ,, -_ 4, % I I I I I-l", ",
caloade y 2, vojado F-VU3, "Utt, 1, .- .- -_ - - to- AoAI, C-' -1 -Iii'L.1-11, Vii 116 BMWs It, 11 4 V V M-II, Z-M:;
I destir le"t 'Iira matntr- I -,-, .-Ilt 4 ___ _- I 1 -4;,I.1 --, ,,.Iitrea ft. C
3 'ttai ,,,t, Ii't III, '120-16
Fresoas habitaciouez, rd"- M0 10"'ttzI 0 pa!T kl 0TtATr1radaI KOHLY I - -, 1 1 :I ". i _,"', am* Iver"irr"I., cra,"?1O,
as de jardintir. Pe I I i Ai 4,,I Pitt, 11",- l", .", t ,, 11: 1, 1. C; III, i ._ I, c- '_ is .. -W ,11II111I1I,1.dyiftl-'II
It ,! 10" ,0"," Oufn 'Vala a casai-m Vttalo on n I : I '1 r= i -, al.K!; "r,!, .. k eo! .;=.& MUCRACBC
F" ,, "t- "' 'llit- F'T I I I I i ,4 tw Wl, T,- r a,
I I - 9S A. APOLO UJAUkZAR ,, It
"'o, %,,i:!iC!,, X_,,V5_ ,_ -1 l-I., t_ __ F ...... I ". "'XIlt 1,016l y Ili- rW_ = 1.111=1= I
1. 1AItIll - , at.?- -Ui" l Ii y WitI, h,.',,,,, t'j.",t" M-3131.
I,. to _12, _- Irilir"- z, lU47 1 ;-"4 ' I 1 ""I o A. : '', - ,,, 2.5814-1:1944 %
Zi sav I 211240i" "i'll"'if, "". ll I,,Zli F el'irt,
i i:1.111.1__( -, ln i 11 I I I I I J,,.
ccrri ": ,, i jt ,,-- 1, ,, MIN ZSTAXXA,' - ,1114A CAS.z ,-,'^' ,',' "i Ili, V- -- 4N ORatt- TIAIMLLES CON CON60,Veistfo &1es. Yznti s ri- _,,, '-, , ,' do Constritir "'g"A",NTO' a-C, I i ;I,,- I.Nicttlll, 41 III-If" 'I'llt, It, L,
n i, I,- 111, 611 I 011 W. C ', ,I,
-, t- I 1111il. 'Z I hal it. 'I to -11* 11_r=
i --- 'r-11-4-1, tt-I fl 71, l-" *"", ,17*" 1.1111' n_ -1.1 A ilIlr= I - --------------- tn- ___ __ I='
cio. Alegre bar en los J:irdintIi !" ""' III. Vl_ 6 I ii !I_11 I : It~ I I .AI, I ISM ..r Id= I-A, III. "I -- ti
21 -I I, I 11-- ,., I, It vit,,, A I , -, Itit, 611. V.: III ,," ,ii'a'. lnili U-3703,
,,% ,, III, I _: III At'. pl- .. I "" gL, Mill 9-51,16,120.1o
.- I I- '' ", L. Uo. -I.. In- "I I,
, L, ii- fti-, A,! 1_1111 t __11 l'itt,- !-M A-i-, I'loll".. 14 A W, L 0 CA 1, I "A, _. )i
Ioolr-li '.. M F- A. R,,. 4 1. .- = .i I t t, 4, "":
i T L 'A'a Ii, Z_5411t, I. n "."i-Atio, .l.,
'7 uQ Fo tool!M al_ = I'M
I 11 W1W I i,12 - ,,, TL, j ,. Vo iVI HOTEL COLONIAL ___ 7y M I Moo, a NOT- VIA ___ r,4UI141111 fl-, ro-l1%,
i ,!"J f fL "' I "- l, I ,- 'W"- n i _n I ,I ii - ,I, clt-, I : Is Ii 0 'O'liT ,lIt.'Ait.' i;. I,,' as 'r-ftn B-6.0 pm(,!) t it I ALQWLEW V X01.1cm SOCIO Qut ArOaTC ""
I C dad. 5nn I , i,, t ,,,, I !___ 4;7". 'A" l-l"Io I ClI"LlI r _,it- !I .- Ai, KttI4 "I ...... zi3soo-Imlo ,
,I par gm ntos 4 ___
1, ,_ .'I'l-, S-1 l'it I I 1-1, ,_ I'l, z-";. I..", "' 1 ii- V _-Fi, At E-1 _" jI FATA BXSNOSA, ALIQUILO Att 4",i III- "III,.
0. RaIidMeil011 Iv t ,,,,, .,_ 1; I, 1 ,ii It"'o, , CASA# ,,,=-" fd""" t,,1. GjaBits
"' "' 0 ', ", -i- r- "li, I, -,"_ ", , Y -14't. -- a CON ?I- I
,,, __ ..- t"tw"d., - "i ,,e "o. _- --A
mi ,n 1. 1-1 Ili" I I'~ ,, .,,,, I" ruw= ,TM:00 ..
.!",_,-,-l.r tr _,, ,ml ,I ", I !)iFICTO BF31DENCIAL DFj,_"I "" fla", : 41.0. 1. U. I
I- 'AdAm -1"' 7, "It!"u- !'i_ '-, -2-1- , I I 11, ,' 17.
a,, on-40. sloglu". , i Ili R-drf d- - M.Io'. LUN, VALI -it-till,
b --, ,,, iF _(U%4TA APAUTILItulto I M., s$ tel. t I!tt ... i, "I'l", __,_ ., L I xet.d,
ti- 'r It'. tv -1, -_ In- I ,, ,, :, "I, "sz-oi- o a, ,,,, --, ,,i, o rn Ampliaci6n AlturaV-- cl h C- .. r 4-114.11 4AA JWA al"... l-- -f- dA. 11.
A, 84 h,1,,o,!. ?,l I't"I"'i ,I,, ,,, --Y ,,I,, --, I ; it n, el .
w", C'lli Asti-t _-Ii tt_- ", Y '..'- 'r -,, -4,_ .... ..... "' _I,1 1 I ,4iranar an AtI. Am6n" -- Mott aa X-1946, E-54111-11S.1o
1, W;-U-11 it, X, -,,, I'!- "', t Inii,-n- I a-IF 11 3 1"It ti -1V 1 151 Fat, 1.11, I Ave, AllIdo:I, ,una cuaj-a ... TA-77- WmTo-77, -Ro, -i-qi
HOTFL IDEA], AIIVittl. A'AtTIAIIIITOX W- I a ,,, III.- I It, 'i ,;",I! It!, t!'. 117 SW rUDU VARIU ABA CONTASILTeAV, NECANODUAI' I I I, 4, Oi F .1-WiI ,,- I- , Al. r I I,
7-1. .1 C.111ii- ,,, 1. A,, ltllt-, -, , It. I 77=r XOZIN"00 13. Da coii.rD ct.,i ,tuar- -'I,- I I "'I'"' I I-" K'-[ It. y 4. .Il at-rof. Ill
KII, -II 1,,i ,, 1az, It "-l"', i -l"', ,,,, ,i, 1lr57lI0'11 IAT-illil ii-tint', 'I' OjLii 1 ro VW "IfIXICAA CAAR Pas. o= 1. tt, 3_ jl%, n -- 0-1 pl
'I, iI --- .,Z;7 ,., I
"I 1.11" i. I .0,I 9 w r 11. *, -1 -I, ter- "" "i. 3, .1, ftli C-At. No M Ibaaul -W4.W
"I,, y Ii, -0, -- --7-"
I- i,"_ -l-, t" 0 crindn
_%111 '% ; ,,,I, ',i'I "'iI d- !!.1:t b .I'll, ."tilt7') l's, I't',I ,;,'