Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:14780

Full Text
11 11 I --r" ,-_ ,
1 I ,,, I 9W
cl"t, '11"Wol. .A. .1 .... I'll, do 1. I I '11-1
'o, ,__ g--I y p,,-,,,-ot. 'I. I. --til, "I I 1.111.' 11'!!;111
I o __-- I 11_ 11 I : -- l".
,F __ ",-,-,----""-------------"---, -,-Vo, ,,, .,_,, "I
Ft ,,, I ,A. -09- d. lal?, -., ..... "
"Ill DIARIO DEI A MARINA _-,;,.*:- "I", 1,11I-- ,
,;4, 01". :, " llio ll,, Anoil'. o" -s,* I,
a, 1h I I I I 11
t, I I 11 I ot, 'ej joj,,,Ij.-' .. lo .'air- -lr 1-4*161 ,I, J, I.,I-,o- -t_,I-i,', PPIPW M1101"I ...... .... ", ___ __ __ __ "I'll --
1-1-111,11, I I I 11 I ... ..... ...... - I~ ~
_,_,_ __'_'_ ________, 11 I I I _1____- I 11 -_- ____-__- _--, --7 --"-,---- -_ -_ -_ --- - J -- pw.(10; t:YN1AV0,S
ANO (AVII.-II-NumvRo I'lo. __,_,,-'- ,',"-",,',' :,,,-__ [A HABANA, VIWNf Jk4. AW, TU V, 19+), I I' 1A (J AP, DL All. 't ,M ANIU,;0 (,[',',f (I I,- I r ': '' 1' ',
-1 .__ ".", n ___ __1111111 -I----,--________ ,______ __ -_ __ ____ -_ - ,-,-,- ____ -.-,..-- -------- ---------- --,-I I I, I I F V I 1 4 1 1 1 1 T j ;) "',
jk ,, 0 S11jW#l1110'j0ft! btliffli' Yliffle(M L01-i(Wrifli J, v I Iii" I fl 'I
I'll I, I I A J- j ,I -.4 1 I -1 ,, ,,,
"PRIO PREFIERMM E I -A ,,,, SON I-N V 1, I Y E.U,
It -- N 0 ; I
i I ,
I
I
_11CAr EN ANNECY AN Eq: 0C 1AR UN
FINANCIAMIENTQ.,EN lt' Il A 19 -4
I I
I I r
I, 1" 11 -f
"I"- ', L A I
DIJO EL EMBAJADOR (;ANS -,- i i NUITIlV0 PA( I
11 ,, ,, I I 1- 11 11- I ., I
f1r I' i
"Desde Juego, agreg6, optarilt por Ao 9 *1 I Iq I he InAm ventsja l a In "11, 11 .,,tuvll 1 -111- II 6 'M .dlol- III-, "r it j It , 'I ,,,, 1. 4-1,wIwim,
econom1f, t,,Itclonal". Luego exphc' (fi l-) f",C"; ','iiil,,=,iie-,wrer*,,i)o icri I I I)Roto zlj,;Ii ,I,- 1')-)' 1 !- -O Ij 4, l1tw F? I I~ i, 1'' j, l 0 xw illlfwl g I'l
RItcrado, pues Culja,3 ip c te I tiendo el 'InIsmo de 40C distruta getualm"to wlti4n )wAi;- -Ow""I Ill, ;,; 'frrI,; Ij-, 'I'l, ,--;-', j! !'JJ) "JI ffjrpj
I
__"___ ......__ t ,- 1-1-- I I
I SENALA UNA NEM SIMU DE 1A A P1,RM A ClIbit ImAe enviar Sim at-wnii wn, h f.1"Ilwn -, I' FS ',)I)',' I 41,31 AW f ', VII.A4,10IN (,J1!BANA
I __ __ __ ___ I I
EJ Jef(-, del Fofado cubano, rn nikkK trata do 449,113 Tons. tie ervido mixirinti- dt: t'Il, i-T a rwvp att, 114"il'yti:, 0 rijli',. ,Viaj, '10 V,,&I jwlor V014no
qUe C" ortilbre "r firme Ink mctleTdo en 1,011dr" rAte aiio a Ios- U. 17"Nos Io,(porUi, Attfi ,I I i) 1 r ( e I
Varn rmvibilivar P1 jwv6o Tmandial del a r6car v il'; __ d I I I _TA J "'.taii- I l.,10'., ,X 0 pr"W rnil Pjant 3'I'l, F1
AWING ," N, RX ...... ,,, i. llllii i I 1. 11 latwvdo tip, Alonfiey v. "rlr; wk JIrtl-f'dI'lj1I, 1"livron"

Ill P'tah l T -, r,- I l'i
:: I, I ,,,,% ,,, ,,I .1 _i;f111- r I 1- I
F= T* , 1.
ll- I 1, 11,11 I I I ' It ,4 1 I I I r I I ,
,, i ...... ,F"" ,, i,, ,11,,,,,,,",,,, :",t: ,i1':'- ',-1 : ,, " , ,,, , ,,:, - ,__ 11" 11 , I l 1 4 1 1 ,, ,
I ; ., T- i I- ,l, ,ki , l )X I I , l, ,11 0.1 's 4 I I I I
I., ,l,'' I'll I I I ,-.- -- I'll, 4 1 buol .o111,00, *Wt i "I ' ' I ' -,-4, 1 : i 4
I , (I "ll 1, "I" I" I I 1 ;;,j ,, ,,_ , 1 1.', ,,, , - ,
11,7 "'I I I ,, ', ,,, I, ", li"', I I .- : I I 1 1 .1 ,,_ ,, Ia .f- ;,, ,,h i- .1, I I 4 1 1, I ", I I : I , "
"I'll, ,, I.,I.. IIT I 1. I ', 'r -1 1 I I ,."
-,' i :" ,'- ,' I ,- r I I 11 I "; '11-I, ","* ""4' :, I I 11 I. I 4, ,. ',' .', : 4 1 4 1 ,
I ', ; , ,I l If 1, ,, li ,,, i ,, d, ', j -, +1 I I NI 1404 '. i,
:'- ".1 0 ," -1l !., d F1.1;l, 11, , , I I I I I I l Ij , 4 I r I I ,
,,;, ""',,i I, 1 , ,,_ ,,I , '' I I I 11 i;, , ,,, ,,,,,I v I 11, I I ,,- 1 '4 i" 1, I , ., Ir , I r I ,
P- Ctoolow. IiI !,) , .. I : i ." I i I 4 I 1-11
"r",,, I 1 I 1, I i" -,,,, " I ,,, I 'll1tv.- .1, -Iioa A Wjtrf, 'K.! I , T 4 1 ." - 4 ,,
", , ;, t , , I~ , j,' r I "
, ,,l:,,, ,, !- 1, ,:1. I "I', 1. I 1. I .1 I I
I 1. 1" '" ,I rlorlpol W, .tl-I!, I o tno il'i ti, ;I'. 1. I ,- ^ ." 11 !, -1, 4 "',t "'
jrrt' !- ,l ,1 ,,, ""l, 4, i ;, I ,, AI~ -1 I I I I I l,., ....... - '. , : ...... ill I
"' ,, 4 I 4 I I I ,,, I ,1,1 t, , ,,,, I il I I 0, I ?t I q : I ", i I 1 'l,, ,7 ;I, % I I r 11- 1t, -, I I ., I '.
t"- I I ., !r" 1 r l,' I I l, lllii I I I i Hn C I,,;w ,A blq- "! 1 r- , :. -I, 1 ; I
1 1; , .1 ., k" I- 1. h-;f, A K VOIWA" Ilfto roylito
1- 111. '_r'l I :' ; , I,,,; L ., I -- 'Ii'I"
CIb. R li ,)M -W 11,1-1; ,I , -i ,, r- I .I, ,-i.A, Vt 8 dt ", It"to ""t' .. I I ".1" I I ,, I
,l",, ", I ) "I I ,(" e 0" 1 ,, I I :, ,t l I I I'll, tIl, , .1 11. I I t I I ,
TIM1,131 1 -t "I I,, ,1 ,' t ,,-. ,), 1' om 11 1= 1 f, I I,
't I 7 , ,
I: I' ,,, , 1 - "i '. It ,. ,l I .", , 'too V"--I 00*.*' #* *$a ,:Zak .* .!:t:t ,,, e; , _' i, l "I i , z I,, I 1, I ] f "'.
derite, : 1, ,,, ,: ': ;,. I, , -IAN ." 4:1 x8f .,- Cow I, A .4 "C I I n l. I I ,
". I i I t,, - it P'll 4WI 11 "I I - - 1-11 I -_ , "'a
6-1, ,% 11 I I I I I I ir, T ., ,, I "a -I-,l 'l:, ,I I, Inllll" ,;, r, ,,, : S - - - - .2 ____ _ ,,Z"w -_ ,,o rts tw it rv A o q 4 "rteta we 1,i Ill", al clon sri I, "I 11 -1 . I I r I I r ,
WA jrf, ,40 I* 101veltwo 4* (; a -* y at ,vaettl "Art V*Md-",r, dvl I I ,
14ull 1 11 i'll"', 1 1,1 I 0-it - wiOlloll- v1-dAAI l. a, Ill~
o I der G, ,, !i I 1 up e re i 1, 1- , I I 11 ? t : : , 4 ' ,
I En vifm dw i "' I z Roja I ,h ,
IIorro.,t, I hos veterans c6m o Se -, I- I 'to Ila, '.... I h"I I -,, I I -,
,It " I -,mrsion V" : Ill _11-j .It" -1 I 4 1. : , ,, .. ".
o" ,
p" -- "'- ,-: ,_, ... debe p igar ,1;AFI1rNGT0m 42.i 11 (IIII I. '-, ., ,- j()r - , "'. 4, -1, 4 ,
-L-F.,oll l 1,04 to adeud" o I , t r I l I ". 'oI 1 I111'I a bo's dayr -.; 4, fi'vadw s de ,t%'i f'1M I I 1
-,L, tI ,I ,rob. "I -1 , !' 140 l, 'i lI li 4 'll W"o" 1 4, .
It 'a'o I- -- ",,;")2 ,d ;,. -, , I 4. 1.
q- to 1I..t.a in'.;I .". .ittit., III" _, , Y: .4"', ,, ,, xr ,,,, I I r I ,,I 01 de looa_ -i iT J.j ;"-' ,- I I~
r, ,,, \Jnt, 4, _r , r ", , 'P.
5 1 y t"', o 'n y diflor", (lowriblivI I,
L ti- ,, ,-i ...... i ,-, I illpt-tadorex, viudw e hijos pueden cabrar con 11 yrdirinwIt, pfilllftll' -11 "I "I _-', -, i,,,) I ", 11 "', I ,, i ,; --1 I ": ,, : ,
i d. 2'1-y- "' 'i -l --l "I , 4 I 11 t I ,
,, _t, It ht aptila Itt ,:, r wwk;n Cftfilict VnivwrIIitrjri(4 "' I ,
Vl. i- ,, ,,, li 11 log $25,000.060., Otra rev4i6n de perjjjvjcq I I' roe ,: ,
1-11 -1 -1 I'd , I I ,1_ I I I ,r ;,,".,, i, "' ,4" "
,11 ',' ,, 11 111 I 1 1'l 11 E1 L,,, i t- It ,,Mar,141 ", ,-- J',,, ". :, o',",
J"- ", 'J F,, J, t-j, 'r 6, lj ... I~ d'I n-,
I" III I, -, y .I"'. 'o,"t 11.
,,, "" "- ,!, lx : "" o. I ,,, a;'F- l) , ,,4", , ,',, at" '
__ .,,, tol, 1, I I 1_1 a, t ] a I,,, I -- "" , I aj-jlI t;'u", I;"-.
.1. t 11 "I 1116il I,-! ,""g I, ,,o ,.r ,,o, r,_": ;, ,NYZ,4 ": 'I ",
lWA WI, LmtAT Ml "_autsda, dV5 -:,- I I, d-- r I Badjey, qjea ,$ 1 1 ", !. I :_ ,r!-, "! ;- d, ,,,,, I ,h-, 1, : I ,, _- "! C'l III, S, ,;-.
_-14 "', 4 1 1, Q la ,i bj' -, -, 0ot, t!, : ,Pi ( , ol, reuru6n ') ,--'- j- E tooo U- ',.)l I ,",, -,. _, not1lt,1,, -,I, , "",.4 r : 1 : ,
o, I 1 I'l l- ml, d,,I D!, _J", N d
I. Inia, qu,, -,:' ', i" ,.__;" Ij, "" ,,,
to, dt 1"-)-1- ,,, "I't" P, j ?llu l "' 1 J lt "
,,' 3"", 11 ,,, I M tri, Lo,, v c, I _ Iij-, _ "". j
j"it, ,it .tnIL1.to, L-1.1 Ill P1,1 aw. I F1 -,- ,,,,,,,, I I -,,,i "i I M, -- 11"",I""t, 'I, 1,, ?It, ,- l. oo'--, ho.
,Itd - 11 1-1 .1, UIW11, I,~ 1-11
--I. I- I AV I ,,Ia,,!,, Il, eiIt,, I. '. ,I 1 ioAs .!t0adal, l, b
, ', Cl i, : I O' .- i Its __ :
dI I , X
_- '_ 'I oo-r "". a."* -XeXer dy I,' ,,, "I" "" "' I "' I a 'r P., i '. a- 'I oal,-1 vllt b.." -t--161, -i! !. ,,, d, P:-d-6,,: .1 , ,, .
11" R E f-,Cj iTr zziT , 'F,,,
X, ,.b toil , f"" R ,:' 'c -I' ,' i ", 2, ,e) d. i no ,& i E LIG EA P S D F NT E D E 1.111- I- I 1 '" ,. ,do del.t "li ).b- ,,, 'J", d-, - = ,: ,ic:uu. p1le
I p rito del Q ', i ;; , -! ,,,' ia ad- -, ot.m a -_ I li. r 41 P'- R" ;, 1 I I "I I - ;-'o- R- _tti
.- C on ;, ,, 'ri ,P,_ I I -, rk., '1ji,,
r, o I ,4 ,, d eira V-Q go" ,_ I :. I 1, on
P. r44V Y'iC-,a,, e I xur, nae14. jr - 'I,
dt.111;4 c# ,,- A to n 4ja ,_ d,-- 11 CQ i" "'w"tr. d, lt 1 a "I
-o'sto ft 1_4 I '-Al. -1;- -- '! I nIa on. a3
4040 _0 [ $, _u im r no, I. ,,-. e. 11
1, 1 1_11.1 1 el "', -.1 L A ASA M B LE A D E "11111JR & A "il '1 11- Co-1, dIt 1, !(:,- i. I.,, 'I 1, ,,
t ,,biw'-wo Q- no po, 46 "' i l' i I 4 ; _% ,

i ,
ALantAdara li, parla 7;,? t - I-ii, L ,-- , Nfa- I Ca ,-hl '11_1 t 1, , 11 "_ C" I_ dort'r 04,
L,._b jkr V4 ttabra!* .* ,,,_ ,, ',' qa$ , i e_, f", __ I 't ,:,
'. W -,, ot
lillt yolo_,._ "I I li 1, ."', Hot-, , ,,-, j (" i, -nt- "t-Iroorre
bat I I .rl, D '.
I P 11 'r I --, B-od.r V '- Az I~" I I ,r I -, "4 ' -Itirid[ I I z, "a --: n: blr. elat"ti. iaio 1 ,kK ','l,I2,'.'4,' -- 11, Q.a val
_'. de I i l.l- r- e,?rot,
= VZ I ijj t'ni.j. 6 ;,
1,
;,r 0 I ,!-t. q ,* .1 g4bi I .M lw ndo I I i, Sal bg, I ,l TVJI, M, :
'. ,, c Z = _-, "I" I I H -Si I _' llr" ,a .a
go I AL BFU,,,i PAU -1
I, .1, ,ic;;1' 4 I "' ., '_7 M O-ct ,
= 4 1, illo 4 nill I'Ift"' r -IV IN Ir I I -- , -1 1 '- do"Aac"in do Can' e, o I- ; ,,
d, loo -, ,I" W- 't, ,1. I'll ,"', ,,, ,l ,,j Itir-, 1:1' ,"'kL'i"' i ,__ _. I .!., rInIonaltItt 1 ,,
d, El* U,,,,,,, r a'fr ,oM 4= 1,1M,1 I -_ -_ _____ _
&- 1 b-q.e- ,, 4 ': I .. tot l- 1,,ld, do t"n-'s, J,,, ,-,"," rlt, Mn,,--, 11 i ? t'., , I , __ "., e. 11"C"'t tieem Pro.
". I I jt-g, J,- ,,,,td ,,, pl- lo i Ill ' -i ,
11 Ar i I l F--- ,'-, ,-', ,, ,1 ,n,,y, F, 14
AV% IM W "* I art uiovio fit #*O."hitt, (Ime ,
I Wall _x 11 _, ,I, I to _' I "" 3 I ,,' -'j, d, "l, -r- tt- M .1 bt. ,l a e, A I c Tt ,Pl_ '11 6 , ?,6 , ,, ,_1 _11= 16 t_ = "I 7! "' ""' i'' I _, ),__, _i, lt, __, r, d, '.
t,,.t4 .M .1111 I. -:111 f 'A u fi porit4 vnto 0 ls boriqr;i n., l,,u"u
li -m w tuit. q, )It- :; gta ;, Iat da,,V= u , I I I .i;l,,d-,' ,: ,.' -J',', ,._;, I '- ,4,li M,,. -! F!"',
im # 1. I. iiZa', atrA"d I id"j- ,,P- I ,11 1'111114_1 A-1- _' '- ,
o -, I 1, : ,4: -1 !,k t-l I~ 1!."Il L.
& .. .,A Iwo v Jl ,4 4 I_ ,
M 1 I # al W p-ptal, 'e ....... y .-Int" "I i "i'A 1-1 _4,, I I p-prpsidtnatil , -,In, ,,,,11, ,-, A,- M :V ^,-V ;"a.".
l, ooriko I I $Qjt "'Ill-r ', _-,_ ", -- "t,, , -,_, -,",'- ,t,, le-w,., - I:mit ", .
.. 11 11 i Rx FT"i", i,' ,,,, 'I 1-11, ,. , ,:".7 ,,,,1,,,,Zjj,., ,, A. 1!&#*, #l 1 ,.Il'". i. Z,. '.
'aa *' V-;I 't :, I y Ilh-LAt, -xt._Y*, , T ,, 1. r, , : ,
,,. ,
)III 1. I I A _- k7 IItj, l 1 ,,,, t I 1 1 1 Itt ,l
rA wtd ." ,JJe t*.' 1 ,- ,
,,rlhd n, I t ie I;,- i i S,- ,,,il. ,,'ttl 9 (Ik?,
_,jjl j"' J4 'li_-,!:,] I n,11 , ,'. 1 1 I~ I- 'I '4"", r .r I ? -roI l5r,
-- 17n,_ 1 L. ""M" d* U ,& -, I Ait( A''% Y l!"4 11,
1 I'll VI" ", ""! ,P,!Z ;il. ,,, --I, ,-, ,I, 'r"t- I,, C, cl _, "'., ", ,! V Id,
'r ; LC ,,,,, .,',' ,,,, ."' 1 '.' 'I' 4""' ie 1i I-I
w 6., 1 I Lf :,Io:It 'Xm, ,,,_, ; ,' 7r
L1111 1 I oarra" ,,Iol :,,,_; -11 ,, , L 'I", ,,, I "I 11! .1 ,il, "I"Fi-,", -t- U
l;--,J, .1 I
11_; I .It, I .1 tI,,, _o a
2 ej,, .2 -,- - ,, a: I ,q P j ',,',, u Ir , 'C' ,; 'to", :1 )41
T 'I 1 7 ,,1, T -,, ',' I -, ,c 9 's ol ,; ,_ ,,,, 7', 4, ,j"- I.-. ,, j, ,:, 4;"-- ,
C, V -- "I lj= n 11 I ,,I.Ic.t. 11, a, -ait ..V ,,, -- 't"', u gl- an
ld'SMI, III Wirt, yi, I "' -po. --j-j,5 d, rpai tn' 0 4 ( ",,- j-' I, ,!' 1 --!- -i -', ,,,
"'o 17-1 1 1111' '11, 11 1,1. l 11, I , ,_., 5 ITIt'-, 4 1. Pt'a nt-kiiiiito i )
Q mq -_: A '1111 4 plr 20r-.L ;%, -,, ,,,, Ins per I o.- _I:- F ",,e.. _, f ',l !' ;,I, ,, ,, Jc do
nI - Al, 11, A,.- y It. I i ,, lll -,, -_ ... ;,i
., 'I '. I- ,i,. t_-I, ,,-a "', C- 1, = S, P.Pr ia ;r - rrd f; arul 1i t', ,_ to a6p4W w
oi ,_,4i 4, N I',J,-- -L, I ll 1 3- ,-, !,s-_I._, "" rn, It" I A,-tj, j.l :LI1;1 ;SZ __ a j-c .- ,,- -'- Zo, vogoo, C,5roaz
I ,it- o !" P, -, 6 i* ,, af on I V ;", t ;, ,; "' i,, = 'I. dlt ,or I., pI tidt"m qu. to I'llil -,": t '4 I it 'V t' _-_L-i 1- , I I I i it -' -1 *
i"r-1, In- 'j I. an 114, at ,-3 o, D 1. 1,61 ri,#d ,;o 0 dont, .Y&. -a re.= q= loit.
do !" It -; "3", 50. Jlimo, it.
rr 00 L, on 1 'i ', ; _' ,, o -6- ,; rj I aA'1 "T_"'-,'i7 1er it. -0-t ) ,, -1b,.r. eona'o.trl, I.,t a- a
olgli l, r" "C ""_. m
", -Nn d Se ';W 1 Arilar loll.
I r .-,, N..t. fd Ui, tll- oui ,,, :, A n- -. ". T., N -1-,,,p 1 1 41, F_ iF l -;t 'I' .S:lv.dor. r w noo C."Iln Fl,,- ,-, P
altra -P too er, ,,Ir, :41 -,, -, 't. ,,, q ,,, L- , , PI- 11, 0,at ,, : corIiIT ,( urtda: 10%.
Q. u't 't ; ', i- '-',) k. -1. -At" 'I- 'I I-larel Ill aindoo, d, Cat4o S 0,191: ,1 Tl 11 ", u,,
Ab -6, &It';' -$, l bUaW d 5 M*&VrA nrodl. + I N i I o,, d P"'b'rI, re'r3ld.d, oanf 1:jr.'94',!'d W .cbtad aurii
,_ I 1. P.M. A tizA, sl, dMd. to grill nuel Raina, esf.e- d,,, .n nt,,i do
l'- I-- ,-- it jApt, $10.W ,,htva Rrl-jT l, Jz-oam,, etl FIlu;1litntt Itt el firl d.
Irroli .1'Ot III PlIbilrinn de An- ,,.,Iv. Oki.. ..,Z, or: h., P ., ,. ,.- o = ld'
)" I; -1 -1 11 po CUl -, 1d.-le., p4Iril jot-d j ci, on el r.a.
_rY7 pliWotr,; d, loi, r m I. Por _', ", It, to ,t,;,p- I.,, t-, -01-,d. !I, par, ,a pirev E I
'! IM
'I ,,. I I I -, ", quo ,,,I- ,,,-1L1'T-,- '! ,,,
-L. Dr4gili6l, it .,l "i trAw $1.00; sea., M"n-l'I Cul, An 6zl ,,jgrld,% 'juarrafo, iIr 6 I- _.ident 11 _,_-d ,a !"'o, I~ """14 $2,0() ,,nrFT ,-,'1. yl ,,I adi,,Wi",o o, tl pr=ip o e ,elo,
Ill" ,4.: ,',. u : ioi '111; ixo ,,,ol I, ,i, ,,le
tl-yu -,, C11.,te3t6 G d, a, b. _oi- ,. t _-- ,,, ?, h,- t- Joudp, r ; _orae: 50 ,to,_ Total; $1 8II;10 A C-na ,,, l "io_ ou 10 piisoa ,2,
ron olf- AllcrI.. I-io,, It I 4-- PunlltII I I I I I : .
Ai- me llr,, p _taIi ll gl atil pool Wait= ratratir4n 'm ct lot I do t,,,d- 1,,r .9"'. I noa,'I- (1, d"h" do
'- -t- _"f o" P "i- ,;, Il i %tre ': I.. ,le It Rellellin do donativ., ,1 -flitl- ,Pld., I 1-11 q., Uent
eoiZ,,nIa 'als 'I, tl fill a I 111-1 -Inbr ,Ioiii .ra cel" preftreltziolo, -n, to, z
'Ili gol 1 111 111 ,,d-- L lI 1
Co "', I- --_ __ 1 ; I 0-tl, plr, tud. L,,id- t,- ill, 1"lit .';iti a:
un,, ,= 61 ,,,,,A I, & 11-1.1_ t I I 1.
,,,,,, h -, I,, ., ,tx,.zt:1,- tIl,,i;
a, 1,11 Ver. ,-Iu,
Z6 6 _- 11 V '' ifnd-ooth ,is d c- lI ,,, ,,, "Io
kloln P'111 ,, i'llllill, ,6,17,,- 0 df ho poo eo,, i f0pe'" tor" ,!,I rap, qlI. to "- 1, , 'I' __ '04" I I,, 1, , i I-:1- S, M.mft I n d,,I- 4' 1 Fk-1- o ,
,. lu I ,:, .ltl d, 1. 1-il.,
lII n Ic I ,- i I ... U= yIoliI'll i6n a ffl.on, liuI 6 tpi, ted, P-lr r.1- te, Dana M4., ,v ,,,, k" 11, ill., ...
= .rola no C"ba mj el retail,. Pw tl pto lndllad on o:,-, il, - , r ,-, ,". t_ ""', ,', LT a -I alpl" 4 "" ' ; I _- I r i I ", 1; I E! L, ,,,
I I~ I I 1 4 - r 'T,
,T GlIntito G- , - F,-,,, I 1- 7
.I - 1 2 ,_ r 'l ,
_, ', 0--E u4 l ,- i,, n.' 1, .11, 11 ., 1. t,, ,, K't.d"' = ., 1:. I T, au,! 3 o'. 'I, I I .1 .1 I, ,, lo ,at,,
I : -,- , 1, 1, d ': I 1 -4 1 , a" ,, ,. 1, ,: I d.
g* ,l ,.',', "-a- i;,l--! ,, ; -, ", ,i '' i. I I I 111 :1 I I ,
lue 0 r t. ro ,rjo 75, != ', ta., ", i cwo
li, rel-1r, ,,I - ,I t 1111. -- ,- -, t -;- ;c-, -.1 I ,',I'. ,LTI I I .hr,= 1i 11 -'-11L ',;', 1 1, , 1,41 I , I I r' , -.", ', 11 "I'll, I 4 ,.,
J jjli .. .... '' -4 , oil=o, elt _, lo co- 'c-yl& j, _j _ , !'.I,, ..tff. 'I't h"W I a i to %,.g, I ., It , -, 7 ; 1-di d,,I,1 ., n-u dl ca, 1 d, fem, a 1, , ,lll- rd,.
cis a Ii 4 11 't t , ., -, llelg- & -a solo I -i -,: I , ",I) ,n ,,! t- ,.
do an la R I, I C', ,.,',, ,,',,,, 4.1-, ?
ru, Ijita ,Iuj 4 I ,li-7 I I 1 i 1, ,,, 1 i ti ; l N C I -.,I', I ,, I I t, zu, or, ,
tt I I I, -, "I I ,-- '. L ", l, i= .; I -, 11 -It, d. 'J. ". d .It -'%. 14nj
,lit, I ""'I vou", lit, il ,. L" -L,: C, I -- t., ,--, I. I I ai , ""It 61 I .1
-! ,'-:- I ,, -iiitdadlol an 1. I I 11 I I I"
Itod Ft4 1, I,,b .I ei.
,reallor -i., d"In'k do a lg 'O"'.1" 1-, ,," ,o -,al ",-, to .oci.,d.. 'to. Yet- t i, I 'ig-., - %-, , t"d" d ,i Il'. -v,,b,"
Meta 'de Ar-," ciiho I,, ,,,I ,,',,, -,',, JI'll, "TA6cl. %Z il ,:I t, ', = a .- J= 11 5,111h" oz. 1 i V.,iwo, ': 7,: ,
1 Ia '15,!I" 1 ..... .. ., 7, 1, 11 I 11
-efe t:, n "t"ri I I-r, ,, ",! """,,!. ;O'blo- it, -!",, , i",", i i, It
nleodia 01 mtmlo ttrt-,, Ito P. I A I I' Ill, 11 .C I I
merclid, 16 d, A to ",."_ t Lerr,;41 a .e, ,1d,,,,1e,,.u..: ,., ', all all, 911.e.rlew V- '! --r q- t-!, I, -.. I li, : _, 1, ... ,, -,C,,, Tli ,,A,,I, ';
1. I -__ r! I W ,,,I I 11 11 I
.1 i nr'_'o d= go, 1". Z rrurao' r 4 .- , ) 3"I Il I 'I'! '. _b!' L'I P'n in do
I r I I III 1-, eluyn,,t,.niI-,n, "W" d I Ai A"Lell-qu, ;ol, halble n ,- !, 'j," Fedemclaw,',,,w- -! ", 1 -;,In oF V, l"I"
1, I '! "' 'lue ' "" ill 1 4 otln"Aal I 5 dn:er dol; el" u, pi", :o", P, ,, laa ; " ': I : 4 --
z do ., r -, i - I I I -1-_ coliou
referid. ,of--o, I nado, ,,, t,:,_ tr,, o" I- .l ,roe'da I a' "-po C- "'I",'a. 1-,g., _-1 r ,V 1 :--t, 1. o!"o-fal
u"t, h-- I~ P-- I il'ut d, ,,,I, ,,,k ,Heieva v ', ,, I "I I I I
I I I I
't" ,5p ? ,l_ ,!,I ,
_. :. _r .-! rnftmbm,,, ,-, j.6
03 enom d". to : .. I -, i'; ii , -t : 'I 4' ', arnbm I It rtd,-6,
lcuileo lre, 'I't'd q- Rua ta, I I Ir lle In. I ,-Ltif, rat 0 .
P!r ;!-,ol n-,Irol R efiYamp had a C! s v, o 2 v ,- I,- _'- I'' ', "" 'l i
-V IM, el o6ll,,, de Cuba? i N uevvs lem blores de be'rra eri __ peo". I I I L, 1 .1. l h, f", I_ i 'T o 1 "T 'l-grablement,, on
,I --,ld ,J,. .J*a__V.ftd_ _-.. I~- I I I 1 ; ': I , ,-- Vcfl--l '14
,Un.,,,-,.i;,,i ,,, ,, ,6 ,,,..r7l-.t,, ;.q,.".;; lat; zanas devastadas de E m adoy ....... -', I N, -I ,. C.',."I,-j V,- E 'reite nacionahsin th? Clhiiurw 'a' "a' ,!_,.,!, l: Outline pirrit-to it.
olo. exclIndoo K I, I -ii:.'t., empefilindote, oo ,7
L. r-od..16. .. '
'ley amckrara __ de 1,. 1,1-I, I "I:, -- -, ,,, I ,,, '.
alue 1 lrll gfl.lecA l Iff I ", "t !,, N ,,,- y Loid L-vt,,, J, P dotooln..4- i' -4-J-_ i .11 :_4 r .lmp, .,In, I
,,, P-P"" F,t,,,,% Im I I I Ma ol pzm
.'ra, zitzn-lt or, ro., ,p4,-tor.nbIA. Extensas regiories sulren constantes ,10vUoi&z;, I PII-"'1,,1"'-1E0udrI 1, 1 ,i,,,,,, ,, ,Wai & I,.22i 3111.q dl El Iwirratlii. de la I 'I, ejmte , Pudia
.. ,,to gublrm idl ,,,,,, ,,!,!Se -egura que las juersas x _. 14_ , ; I -,t:, ,tn qi
aid Pm ioIl"Lt la li 1,1-do, ut ', 4 51, 15 Orlando Plural, -. ", ,; 'i t -- , ,- I ill, ,
or t 0 ,,, ,., ''
ara'el hosla el extrento que la lierrif lyirpre gcj j7jl i la regitig central tienen ya _' '40,600 h--mb"vIt "' I __'uu,
v ote Im P, o ,, n vielmdo, W .,oo, periodistum 91 :-Iit ,,, : L i II7 all'
gm-- ilt-.1i-a1- do Clu __ _f ,1 13.ItLlodl 61 _,,I
ill con tol fail do I_). F li j,,, agoto 11. (A _., -, In I, oz-d.st q- , ,i 6t,,, --- 1, -ibid.I lon dr .""'. :", ,;, .
UIT _!, a" ol,, 1 d I -"Inr"
bobtmor o; pioIta KQ l ,, "Ir.:., "-'- ," ll-,m, I 1:, I 01-10m, agow it lAP).T,,M To hvira. 6 ,Ir V,4, C&.* ,,drr I-I acee- ,nificallm del terre- o I il ''J, : 1 "' ,::_, ,,
on. I o1a, le, ,I,, C.."n", 10. ]at P..or- -., de 1, rl'ilo- --., -_., r :i I T r". -1 : I -n ,, wl --:! .- *
-e n, I'; -, u J ; "'.'ll"j,
do f principal diark, Can- acal dc to capiti Pzo, Vt- freatt, oll
II;,, _e4i,,t,,, I I R.rl juie.t, o "_ 1, ": : I, tl"'at- Il"y 1g, -tIt'd
Moat '1 A."'ll, 'I'l, -io ,-,- a. ttrolk .,l. X11
Ill E! rl- oct arras que el ,-..do nation. 1. rornuoitas,
bi d, I del llrodz, torsidaul rI',,i:,-6u I. zono, d-,,, c ,,I'. d I .1 -Idi. W I I :, I I I f."llIz, Illb."l,' 1. "'.
11 "I "I'll" '= L, ,ln lot, ". ,- ,ii:,,., Pa., bllo _ no T- Kial Pao ,,,-![A.Pil, $20,00; F, 1.
10 P-u :'!' -_ 1'. ; "I
an el 1o"Inall" oll"Ind d I, !""!, P i"-. I I I '. -, , I ;I -W. ,r,, ,1,1'1'1 71.1. 4 .1114 I=V'SlC"b' ,litirinno $200.00, Union d P
_'n'"04 M ()bI1-11' d I -I'a
II'! 'I I- FISZ9, "t- P,, !oini, ; lz l,1 I v whltley" ,,, r I ""
'- l1--. I! il, ,- 1, ;,,- 1, Pat ha lntalat. so -Yor I.-, sibuti, I I 'a 6bl ,
ft 'to ,It -'l-iftr" "PF-d 0'- t-, d- Qll Ve q- 0 t-lik, o, I I ',I,; f'rll'l tt a' de ,, R c do,,
Con .a ,tist- d, dIsIr'b" I,., ,,a a ""'tue '. ro. 1, 01 lil. a ,, ,at., P1, -,I,-- r!'1 ,jjr0jt. d"Jinit, __ an Kyg, 50 raffle,, .1 .. r t d-, Sunladlu, e'tilo -- III, ,,I,: j dol I 3. d. Ginabr,, ,,, el,,, j,,o,
): 'r pi-l' Iih"ll' 'in. (il, -.! Iioit Mro I I -, ,, aor t I I n:T111 Ll eln ..Hllura -nt., l,"I'a ulforrmxdft I inuiria Benity r "tti I, 71, -;Z Iscitor Presidente de to og- Corlft O el mo.
relAii,. lo di--f tnda, le : e P"IlIp", O I'ae Imi"fotow, i, m',"ol.I-, ot 14aMAYOHA norte adne g I ,,Sun 2. lam, Niomoll del G, i I e
rA. em I Ci oatoa" '"'Ofto on Ill S-tor ."Cnt"1 d" I. Cit"" M rUptt% Q, -4 1 , ,!, ,n i ,I- ,
do , ot-11- e, I'lm I do let rapm, 1. d6egodos -1,.
1. ,g66o ,na,- li I C'Xt 6, a c ",, n .QUI4 -'qu. "
md-t-,, ll-tl 2 -'- 6, 1 rbiem u ",,oator '- o riel.1 -I h. elltliblerld. or- 75 nn at. l- total dt $11,6oll p.dr, F,
.1 dt 11 ll nulva, 'n P Ill-"Wlu ittt' aa if"%- ,; , ,-,.d= 1 I_ rt lr- I or borl
'I ralt ,111 -, r-,d 'l, 461. ,
1-0 lloloa).ltul Ill W Ith-!,!S"gu m h. ir-bld. p- el pr ( IN S 1 , n 1111, 1,1,le, le. Chumaciude q tole den- del tocrelaurm ti'leir, P, - I ,a,,a .Z 1 o 'e.totcl,I, ol,, S, _1_1a ,4," ,,, "I: :,) ) L ,,, v,-Ia, -nA, 'm dz 1, I Inglido ... 1..- ciant. J.m,
inot dl- "ZI it". pljileo, desd li) to do 1. lul ,-, ,,, I ___ hSeerl- it, de KItings,
.., wl. t" I -,,u,, I I r1a ,afetr16 t,
llrl ,T,1 11111 1i,,,, t%, --- I I , rl -1
te"Ina Qu, ,I io, wo d, ,n .,j.' A' d-- ,tp. el I W ri ,oimaa hoy au,, 1w Fi
"" L port. "' I I disp. tos o ,It, or -t. ;j' ra't bj' ',V'F-" do
It, j , I .1 = ,M ,Vr;.,iW .1,' = A' di, ,,ig.on
,,, 1111i.d dt1do, 1 454" .i _- d,- _,4 ur 'al ,
,,, 'i.5.,*r1,llod do 1:11
tt. i4t. estti -:ntotr "'ll" _L Sc realizw i, tos, tr4r, u ,me
Rlo.,I, d Iat," -it b.W%#rlt ) r I I eloru t di., u- LI, P, .1 W feae rtl -1 I Zoom I.Ineric ta. Cubar 11
.... 0, g re", -.1 "le" tio-pp, ,call, 1. Dlfr,,. I I, P41, t ,:. )" , r .1 Interl-r
q,*, i..',.,t',',",' ',",6
".Pi 't"i'dol-Ick, eit Tuni ,1a u; de I R ep I I clalft ... n'tIll"lao,
no O.", Not!" 1;,1,1 W 'a -Xt
.r
"'!on "to u'rall ' 'to 11 X L t q cunav I,
se PZ P, tompttir on I- -r-dos "IR Uerv! tietol ,,, ,. hat'itrinq q I, ") on pie an ,,o f ,,o ;'A lithet I,
jo no. loita! "I "ll", at I I 'et, ,,I run,
mun "'., I~ ,o,_vI S= jco g, ,111' IPu,%APT ,wolI,, eiel la nueva venta de aziicar cru" Iluel can, i Cancilder de t-- .... ...... to P- r-a ", t-:

bf. I I I , i, I I
a 1 ,,,.,"Xg '. e, '1 to. tIti del PIrqq d' inPI.M.- rl td,.
x "a'alot, I I I r-brdI, , "" ", ____C__ t ouolqutr Etod. in.otllata t poor!,
T Milti, a V. day aj I ,,bf-ar a', V111 oft. 'a"n "A"""', :4 ,pd .1 ,
P :ddta=tftf. I f-- ,T) C in PA.m" u- lj treti a .a ; M I ,a ,,iedueel n. ,,rw,,,1a- --to" q- III pl,. Pedird el ICEA se permit par, ,,- !,, pt ,7 er-cado a, Wall 111! I a
LA r&gr clon c oggasdoaaj au. dda de vidt, %*v 4"I-I I-11il-, 1- ,,bA,, I al". 'I 1, parjl,, ,t1"- %
ell L m on tta l ,lo ' o 4v - I ; %JIg.
re y III, p o 1 ifla W06
14riti d,,, P_ A It 1't nldlad d le, l4,*,. -,,,AV4% Mte, I : It 1, onto r, la A rgentm al xa.,' -,It r-, I- '--"n ,I It ligel. do n 1 1, ,,, -,-7 .Ifq- ,!f, la V14writ TPIPPI ,-, -b11 aut ,-,ba 1,
W7 latialitro darter M= ; da del t,, "-, P, ,,, aIIVim.-v ,,,, ;, T? 7, :"000 forl ,r 1 ,
Ant. ',
"n 31r,4; I -I,,--- gult" "l I "I
olle., I III 111 r1on I _It de ,,.,,p,,,I,.,,,.,,Fre&J ,d"" do 'In, V" r i6n ., tr p _, '1, "C" ,'n ,' ;bl i :",I
gentle d ran 1. c ""d.d o0A al0ace 3' ha t Ft 4""" VA rt-yir 11 -en. b ,l
vamm, ,ejt"6 at mohor I f u "tall 1 : I' '111 1, h 1, 1, dl d, ,,I ' l' ,I ,111. '' ''I I I I ,, ,::,
late. blttni, stifro _' a """, "',' ', I, 1 r ' 4 rl l , ., I "', i PlIr 11 fet;,,t--, it, to p on oi I Per6n Itio Itin wreptado ,W I , K' !" I,',' r':",Y' ob-A
gieft" de I to An1,,t-nI-, ,tte_, ', I~, I a,, to _ i I I ,l'utoires da,"ag- -, "' 6 declaro qn, ,h" ;"
el to I In, ,in-dt dol, , 'I, ;. 'aria Ca_ ',I,,., r- . C-L6n lo,, I~ ot" 1. 1 ""
royert. aIl;0 t_ ,1,0 ,,,ea : .,
,, Arnbut, y PI, W it, oltotZ,, ,,, :, I "', o eq, fie, ,,,- ltt37 otall. 01 ,,t l-l'i'W" 1
Getbierna, ft coal p.rmatir ... ,- '' a I , I todavia III Jimigi6itil-, ,, ,z !" to
,ooff an, ,f do lii --te,,,, ,.,,. 1,q, rm, do llaq.e,, nI I I "r l"' 1, I"f r,:"juj-'
I- Inertias do mllodfIi. I t ,!t" ,; ., ", & i l , -oid", ,,doooo"olijal, 1.R" %,, oir"Nt. 11 Ihp I ,
-oI,.- i ,.,: -!, 2t5' _l"",
,g:c1=b1Ajy I It'it f4, r "'Id. ,, 44a b"Mo-i Bur,011 Tft jo.-, 1, 1. ; t,!,!,, *""": "",",", "' "I" "' "; I
N. 'Th I "'T"o, bo'l: AfiIl,- da Alplnol ,.d,-_v, I -I
real I 'in on, I,", r outdo.
la econorill. I
de obr. d, iltilld,ld pfiblic3 r,- do 1. I J)"i"I" Shol, ... r j- I l, r i ' 'i 'I ". 1IT"', l, 'l, !
1,11 f-rnelo "no h I I a. 11 'Ma- plirtirip., -1", I 1 Klont'I'l ll' l it, 11 "
P.,d-'o- 1- ."' o 'Pt'd" _11" in 1:1 ,' "Xl '. '' 11
rient, C- do ", ", ra III 6, , ,,, In, n" ,I , 01, 1. rct li lia, ,It I. I ba 0 I, ll-- n, 4ofiql, ,,Lid,, ugailo -Jfo'- ,,.,, delluo, p', ini!',! I I e J ,
-. A or IJ, .,, 11 : l ., .1daror do 1, R,- Io 1946 16 ,,,d_,CI11,flz1lt 1.I Ilrll- "I'll,
1,ld- "'_ i, 16ti d" ;L,,!jj I '. .,. in detdich. w, L : I tt,3 ',omoi ; J_ ,g ratgo.d. .1 I ,I,111,
tIL ,- ,,x,,,,mn ,S "'i" Fl,' It I r b to atitorizaril )a ex ort.
eroA el lnli, ,. F.'- no'b, 'I III 11 IlAtan oll, va." III 6d dii V-,,'u, m rl ,I,,-., i i i iil- de 'f"'ha.ylingr C' .- hoy en far", r ", , I..
4wo e,,M611 de Rue uran P irte u d I"', -,
Yo,;Ir u u', Po,,1,,o an ,"T 1. ",' Y-og 1'. 'n ... cf., .1 at Il "' -'T", ,,,,,,, 'Ium,
), 6,-J, !,I,, ,l.l.r
"_ 'er "' "" a.P. '' ,'Ieloid-1 ,
.10DI'l del 9'ra.-to'e.t., roo I Po azlcoroa qu, par'r ,
m ... tj t4 n ri o 'u"J'n 'o ju -;_ t, '4i L Ilood. 11 .oba n I .. ,-,r. ,. I ,,,
ras na nore- 11 r"d -M d. L-It, c ob -- r cip.d. nen Ill t "J t"" I. P 'I ,o aIT I'! -' "! JlL' "l,1,11
W P m ,," I bo 4,,'-nc ;-aJ"quo! -,dw a -.1, 1. lcepta.i n I -!A ju,,,,ot del pr1mor, 1,l un. 700 Militia W nonorate uan 1), erdn I laulto 4 I-PX I'm son to rioitn,,d ,, llo ,- tu ,,i joan a (-ij ad von do, urn I ---aini rontra 1.1 pr-i- 'U'ul,
.Coninlol, twollendo tonij ,I, ,, 'ji r; el Solior minilltm 44 le id uli "
!, a rl neluru ;e"e"a d 'I r ,! -11 ,.not* no to b. 0 1 tool
R-.t.dq to. l1q. an IL or,' pani de destir I:- , de awa, m coinalmAAS Wicerolott 1'. dall'a oal. on I I- z ,
I "I 11 tl n:,, Ie 1 na ,14,1',., -!--- 1- ,
,It -bariliae, 1, I D5 raillas do all C21W, "li- Adonin.tt.06, Ilobt, I 1. plot.,
= 16-dr 1. ej dad ,I. Coonn' a"o, or ". oll 1, -, 1,;
,I. ad. I il'ol,, m ,PI. ,_Detlpu 'o, fardo,,,qu. .Tooll. Inbr n. iolj! r", t ;, Iti. ,at ..a orapt ,. , lat seen traiposadoo, , a haieen to a "* 'um',oa I , _- "I 11 tallo,
-o'll'it-al y ft P 4endo a ple tj M_ q "" a It c ft n do putt
46n d C& Ia genera ii it a .od" tl% ', caa don, :l la PC 0 I.b. tl 'dw"j" Lot, riformaril ''elaul, ,if -de in" ;a ., .,-- .. ao f'.P.,uritato de '10 , ,,it, t In 11 W I
_; 6 g = iw ruwat, da l&',CtM z ,"clu oallji4 ,T"-T ... joil-jo, 75 m ,, ,;, .,,j I .. or ditl Ins c : ..
M 16- -, S- ct- do l, An, iu,,, ),. , : I reaen c WIA do 1949 onovo. e itiffrau. qu L do Q. llljqdftli 9,1 111 t I .: 11,,, 1 ,i
torr*util6a do )a coretcl. do N- 'id, 'I ,I40 , ,, eJiIvu,_b.1buSI1 -, L : i Irpelirter.; per. p i I or a to I I , o'n '
it'" 'a "aida ell : i c, lot ,,,,,a, d I'- ""' 'n"
enel'. 0 I i.j. an
,64,c, 0 "! I, 'Wo 7.TIr = Itl, _y6;V!,?, ." I
L a jit y grll,, .6,t c,.ai
ne e,,
lIo I ,ll r, ,:, ',I 11 111, el acuerdo a ,, I pea Ituriata, Reth r" ' I l,,, lI, It ;"' L' *
"" o oft, ,e h h I ,,, ,, ,:, ,i ,a -Wica an 1. t , io. Central. y.d-m,1g ', p or I I .'n", ata 't rterud, W, T I 1. l"It I
11'j. 1,iorm ,otd,' l ,Ierlando Ill t-fi, ,T, Uv ttrillo),Ii ,,i"idli '- -il , West I :, ,c o-tdo- Alll-.i, Chi i: 11
11 1"' I"o, .1 .lu,., enq -4 or" no' IlI paro ,-'t"" i !. l
I;at,6-0 ,,in-rit. AiA- d 1-1 d ,L( ,1,1 gar:,ho .1,,- 1, .., '. if ev At4I,-'.. 1,111, Inil ota-, It M'o 'I -', C ,,I 4 lm
At delpl-om,, ,I ooliflu, -; ri-d di g, _(.,,,,, top te , ,,,
del Estadoi hoy. ilia 12 li, "M ,a, on a t, l, 4" otidorl,, !a don 1. i I. 1 I I )i, -, -11 Ml I ,1, '- .mo- I'll '11"'I", 'In, ,, : -, _%" 1.
t'R, orl,_, P ,,, ,, _1t,,, tt6n.god,, d, _dfi_ ), I oer. ,rolmont o. .,Ikt,,, tog ...... l"S """"'" I
o tt, c0in't I, p,,b:_j I_ -', r !dfal ), .Ilge" 'I", f l-' Ill, lr ,,,,, 0, I,,,,
do P. n "I I ", I antr. .1 '. " 1, r Ir, lo I.oPho qu, Inop.it' I "I l,'
,to 31-h Y 'It de .901t, N. 1.1-5 I, -na I I- io- '. "
-a P Y. h" .'I ... i ,a", "I" t ". t "', I '71-, -, ,1 I

I' - -- I----- --- - ------ - -- --- ,
I
I
-?Ag .A DOS __._ _I______,___,_,_ DIAR10 01, [A MARINA, VIERNVS, 12 DE AGOM DK, 1949 1 ARO 9A
- - l I 1-1- 111-11- I'tivirta hoy ptinesw)" ell (:. Jftjj( (Ieu hacer los partidos ahas ,
La Poli tic a j "Preierimos perder ulc(ddius Y Nuevo parquet Cri tie-. Pro(IiiAiojrl
11 qit(,Iofr(litrt eli'l'("(f)#-t()(Ioxos)" inaUgUrari ,jPrV(1Aw,1.1vff,,- ri Alc0d, Y 1A(1j0X CIO, estflit megl Iii i TSE
I I r- --1 : ,- .1
rwinif iesto de CfPiy grejeraA Derivirft el ith-Ado, de Holgiiiio, "I-ioarrip" Ovitem, 1r1tj, r. I ":i i ,, Ir DA tr; Iti )univ rotAiltefivo eh, Jtlir # )6r-l It,
11, "grega e <,.".
'. o ssomog irartirigimirillin Ili sohaffores alcalde O rfj ":, I I I 1. i4ffrififif-frit'ittist ftwiricti, 011ft 4) Phrittle, oplirtu"O
.1 Pot Franoltice, fchalli, I I I 11 I , I I
PURLIG1405 eye, eV ,It, PIiiii. JA Ili -nlunt h"kI I "", hl, III, d" I i, -, -- i V ,-, A 7t, iIl, -'! -1-111- , : , I I I I ,, r "I Ill '.Itt !,- il *q-i- gl, it, I I , ,,, 1 "III, C ,Jignr
inil 11'. ,I, A i-It -V, 1. I fIV It, e -- ,,, I I I 11 I 11-rl I , 11 .. I 1. I-'-Ij-jr I : I 1, r I I *1, -11 , 1-11"'
( I ,,, 'A 'I'l P- M, F, I ,I, 1 7 : I I I I l 11 t I I I I I
per U. *mr* 4, Pr-rt,,rtt luthti- -1- 'I'l ,,Vp,,-- ,:,d,,-td ". Vt Nit' I t ,I ........ ... it P- ,- I 104 P mly G1111orioLA,
t, n "I,,, ,I -t"I 0-)& d, [I %IIl --t- ,-J I ,,, , -- ,I.r , j' I i -1 1 "I 11"111"It I "', ,It 111*111. 11" 1. I t I I 11 r I I 1, I 11
EJ xr.po, dod.,Ant, In ,-r-, oil -owtml ,;6,i,,,I-,. ,, ,';, ,', El Acto fit di" 2i I -, -,". -1 T11 I 11. I'. ,,C,1 Fdo-do Q'i",, rti-t! 16-I, -- r-;, ,, _, -r ,,'
o#nocor, I, Jitinte, teo4,Vi,, L,, 6y q,,, grl, ,, ,,,;,, ,, , ,;, "6",,.-"",I If 'r ', - T I. I I -, r ,. ,, I, I , , -, ,it, I
I "'Pobdoot 4 le, inii dt! docor kfigul 5"A"t, "'I'l-t, d,: I 7 ""n """ I 1,jh ,, -6,1, -,l,, Lj I_ ,- _,. ,,, , I 1, """j, I 1.1, 1, '-' -r .-, I I 1. 1,r" ; r ,t I .111111, ,,, I I
( I , rh""""r,,,,,,,, ,,, i,-, ,, I 'I ....... I ""I, t.!,. ,, , ,
--ode. Alitunm figurer, t, to driplimn o rlo bit, 1. j d-;JN, _*,""", (Ig.r. pl-, Wi-,,, IW ,Iililr, 1,- '.III,; 11, 1. I l ,,, "'I"', ,,t, ,-- ,,, ;. I,,, ,
,,, ,,I ,, , ,,, A, 't f I, I l? o ,' i- ,,, I I I I t I 141, I"
,,, ;', ,, 71, ,* ,;,' ,,, "", I,,, ,
11 Ngt, tiite -Vjd-lidr ,p-- ltilid,, 0,11do-, I I I i I 7; 111111 11 I -, I 11-1i 1. t , :I : -1, ', , : : ai,11111 ;4" ,,, I- l", 1 11;iill
.. del grawisolm -Alcitnnte. F. t .... It, I i-htt, e, -(- --!, it ,- r, I I '. - ,I, ., t 1, ,
",m6oL y fin faltart lot, jrdep"derle, I to, 'Juc PTI'Vm- o. I ,I,,. ,," I'll -gere I "I'll 111'I 11'1 I,,V;,:,rr 1; '. ,,,
It 111tv. 'T "I , ,-IT I .. I 1. I, "'I"'t, ,, "" "d, It- Ir",
,,,,," ,1rl-- -'I!, t"';'I"dtIt'i 111,1111, "It'll"Zt 11" 11,11.1'","'; ".,::,."1 'j:.7'- """ "I 11, '' It : : - ,-ii,,
Ix trut, Puts. th, Lift g'"" rritn. irrukitl,, ri-wtoin-1.1-11 I- -l- i-jIi Ill Ill li"I I le,,II, I I ...... ,,Vifl- .r I ,, ,, d, '111- I 11 ;:,, ,I 11 I -5 I , ,I, I 11 I t. ,. 11, 1.1 -- , I-' .-- ,111 ,, -I- lt'tl ' ':; '
1. mtolfo-iditd no t-t, k lf--Ix fil-i", ,to, f,- tt 11-1, --, ArVid', it'; PrT -11 "t-1. 0 pmVel, , , I,, ,. I ,I t- I" ". ., 1- -7 .1 '111- I ;1 'I"I'"i ". '.', --!, -', ,.,,, ,,, t*, ": :. 'i I I I
111-i :!;I ,-%Il, Y,
c- el cabinet, I.- Il ,d-eitit- y -1 1 ... J- frld- -',,! dt-- di ,- d", 1 F, ""S ;, ', ,,. I i 1: t, 'j, 11 ,
," "10 ... .... I.- I h, ,6" ,, -',,,,,,, ,, ,, ,,, ,, ',',", i:, ,,,,i li- ,il- IV I ,,, L,, ,,, l i, ,,-I 1, -1,1 1 - i I il -I I I'lI'll ,AI,,-t, .,::,I I,'-J,,,,,-i .-iI "it"IN"", ,,,,I 1-10V 1441 i-M.-l", i I ,. 1, K- 11 11I", b.e 4, loy-t-, ,i -it ... h. *r .... N.--i, ,-.[ ", ',' -:, 7 , ," ,it, ,j,, "I r I ,
Lo, pmevarr, 'Ortienz- eVe-& IV ,inqti,,ertnb1e f"I'l, IP, !"" ,,,,,,,,,, ,,, ,, 'It'l do! P,,106111111n Y I I, llplit I'll,. Wd. ,, .,I ,1. 011 -1n.j. It )",.," I -1 ; 1 11"", 11 I I I .
d, I ; f- 11,1 i, r ,, 1 !Ii
I Ntcbl, : I I I I 11, I .1 I 1, 11. .
&'d k dontiri-, d prn- It ,,piif. dl P-ndo R"""li".- ", 1 ,, 6 ,d ,,,,,, ,,,,,,,., ,-,, ,,; :",:,"I "", ,, u, 'I ""'Illitt" At It ,, ,,! %, I , M, r ,, -t 1 I I I- ,,I I I
I ,i r "-' It"" ' ,r." , r-1 1 4,111..%t I"" "'' ( I
,;, ,,,',-,.,,, ,,, I" r, 1 1, ), [., I I,,*:"*; _, : I r' I I
5 I I 1- h- L"I"', -'i 'm -b-"i ,,I i ....... I,. ,, ", ,, I, -.114
1. C bAro ,,I herro, J, tie') mi ,, n )A, "'itne, I ...... jg-i- ,Ij 1, 1--11 i n- It, VIA- m- 'I tj",, _r I ,,, -, I I I 11 I
; ,.,.,. ""t"', r", , 1 , I I I I I !,- .,
If, I &l. (-V, IV, h- 'k,"i" J, ,,r 'l irttril't, r, ",- ,,, -Itrl, .-V ,,l ,- -111
A"' "" "' I I -- n ,nt,, 1, ,,-j;r,'In-" 'I"I'l- 11-1-- ^ ,,, I,.',,: ,,,,, ""-' l:,- ,----'1 :, ,. I I "'. I ," 11 ,,, ; I I I
Pot V V, ;,", It", f ,, ,,I, i I I ", ", I 11 ,- I .. I 1 I I I .1 -11 I '. I I I,
do Ant 'O" IV ,,I ,w,, is V's-ior, .I, P" I- I,, 61- I, 1, 1, I .
i ,,., ,00 oi 8*"Alrt I ii VnIwb kt IV, irfri-i"", it 1, ,,,, ,"',"'t"";,"', lrft.1111 don, NO ---1,, ,, .4 ", r I!_ 1r,, ,:1 ,,,,,,,,1,,, ; :,,,,, 1 11 ", 1; 1, ;- 11, I -1 I -,-11, I I I 7 r"''
.1% -k -1 pttt, Pir", ,V 119,64 -b, P"g .... 1, q"i- I It, ,--, -ptrl ,,-,tr I f.% I , I I I, ,-Ie t ,,rr ,,.,-,, 1,,,, ,, t 11*' I r ,
I I'I"'a", -l- q-1 d-, -) Ifr"tj ,, lI I 1, ," 'j 1 ,, 1. I I r 1, ".1.11 -". 11
I r"'I In 'VIrm ItTiq'ipall (it Iftle el T' ,Itntp cobitvl It h-A 11,111 14111 ,I', rd d It 1,, t1j1( 'ud ,I- I ,,,, - I I, 1 -" 1 v, r ,^,I I -'--- I
,,, !I,,i - I I "I I I ,I I
It -', V- ,,1 *'N-! e j"t- 11 '' lir "" ': "' "'- :, It, "'r. I ';-It' I I , , j, r .
I p 'JA 6'r, ml 1-II, dir-, jii-,dn IInqu, I', I I I I 11-1-11111 - -"--' I ,, I l"I", ""'I"t ,,,, ""'i, *, ", 't, ,I,,' p- , I It, 111-11 .-n-n'. A-.1., I 1"W- -, I I I I
I, "" I I I , - "; -, 11 I "I'll", I 11 I I 11 " KN MAMI 1 ,,,, 1, "I
I It, I I, III, I 1 "I", it- (,
J-f 0"twmo, -intkwI) III. beit"IA d-d, It, ,,I pt,'I,, iri",.;" ---- il "", I : I r ', 10 I W -,- , , "* """" """
;* ,;
,I- dRvidA .i ,,--t, ) I'l, It. 1- ,,I ... .... t" ; :"-""" -' ""' I _, I I-,, ,
I It, I I I I I 1 , ,, ,w ,,_ ,
Ile CARLIeiea w, -h-n It, plinl k 'JI, d'i I I l l". 1 ", 2, ,I ,,I,
1,11, :,, -, ,.,: I,,, r, 11'rovlam a el P H, I ", ilf, '11111'F 1111 ; 1 :Iliil',7t ,, ,,- ,' I I , "- I A1114gresistas I -1 l 1 111 r I
,, 1, ""'I'l A" -',- ""I;,ii- -It,, ,ol 1. I ...... ,,, ,-,,4;,,4-, 11 "--N'n n' ";, j,"I", 11 I I ''I I I J' i 1 1 1:,11 I I ;,:
1,.,fli, It, I.h- d, ; ,it- w,!,,f.d,, -f- IIJ 'r k "'pt. I t-, t .... .. ,,,I, ,1,,,I I -: I 11 I ,T I I 11-4- I 1, I "I', :
d y qu, 1" tf, 11" 'llit"I't ... I ,,,'I'I"t, .. ..... r I 1, :, I I z iiii 1 1 , ., I - I I
1,,,itd,,l,fi6,VcI, JI ,,pu[,,, All-n-tr I (fell M a tanzas a ,, r,,:, 1- : 'I'l-I ':1. (lei, P D apow 'm i ot 1 ,',, I:,"', I I I I
i, m., l-- JI ll I :", I '5 I I .) ""',"',111.1 o ",
!,P life Vitt- -t- ,, 1, It .... i"I, 4 -t g"Il., """" I 1 I I ,. I I 11 , ,,,, I ,,- I -'!
F, 11 ATI-111JI, f-11, Ill In d,,1--,,il -rprt, I I I I lit,, , ,.I , r , f. ,,, ----, 'Ir "I I '----J,,, ,I* "I
r III 11 I i' ,I '. 3 1,40
"I'l ,' "Il'I' 'llt,,:: ll: lI (37, Alonso P u' I ;""- I 4 c m pv s d I I 1, I'll, "'r i 1,
,, jo ::I,- i 'I I ... !,, td r-,lMi,-I I. ,"""t -A .l
(i (- ,bdee, IM'. "I'j-or", h- -1-dr, -,- 1,1r, ,,,, 111 1-1. 1111, ., :4 I 1* w ". ...... 11 11,
,,,I,, I I , I I I I 1- -- -, ", ',' ", '," 11 t,,
0,iIrim Im ,,rm1e,,TVVI. ,in "If'-wAI, ,III, 'j- 1-1, "i"r, 1 ,,, lr, , ; ,,,,III , I I i , T'! I A
1,111ble, nl.jil- ', .,d" -I,6- 'l- ,I, 'i .,6IrIt ........ .. IAl(,v,,, del vartiflo V-111-111- 11"", I ", I," ,, " d"'"it ... I 1, .1 '- ,* q ,(Vwid -roirl 1A ti"I'lidtl 4 1el ffi sler :t,-I-, ,,, I-- ,--, A--, ,,,,
I - t,, I t , I .. 1, I I , ,
lien IV, 'pk e"AI del P""'Pi- Iii, I'tiltit h I"od"'vi, ,1- ,,, I I I !11;11 I,,,,,,, If,", I I .... .. I ,-, "", i , , I P, i ,
A iollan Im lermitwiz I ,, p", Ij,,,Ii l- , , , I ", I I i I I'll
V-,,i6n tV I I -,- d'! F"t".'' --m- --, t-,, q- I V, 11 'I"'Ild', .1 "I t I 11 ,,, 1, I 1, i i I 1-1- -- ),. A. "'IM'.
,,, ", I II"I-,t",t"" ",: i frilly 11Vr 1 t i, ( i c ; I wo Al I -1w4; ;-1- I
1 -- 11
onto, ,loV6-V, 1- ,I Ft"id"i, ,r, )A RPubl, qu,- -np,- 1 l "" d, III 11- "WI,- dI, ''I"I"'I71111 I 11 6, l' , I 1, I W. -- I-----. I 11, -11,
, 1. I I '111 ,411 I , I "' ,-:': "- ,--'I "t ,!,,,,,,, "It 1 11"', I I Ii"",
entjeol- It I'll. , --te P-o'-wr, --'r,"', I '. '4"', """, t", r 'J' ;",'- ', -- , 'r I I ",- -- , - --- I I ,', 'tI- I I .1 I I I
I 1,';"trt; ,,, "PI 1'111W 111V;1 , ,", i, I I I, I ," "I : : I ,, ', 'p,1,11! I,
No hN, Our ,,, ,elv,,i p,- ,d--, t,,,I ,I 11 :,-'1RI1, ,np-,l 1."eti: ,,, III ,t-tt,!, 6"i" I ,, I I I I I :
r"'tt'. 0, ,,,I. nt ,-Vq I', III, I , k, ,,,,,
W46 du ,tm .1-1- d f't""'i, ,,Ihlft l I , "t', ,' A t, (i, 'I. I Il , I ';twi,,I, 1, :,t v i '- ,I I , "I""""', ,,,,,,,, I I ,-, ,,, t ""I"", 4", r- i -, .
'I, It I ,' ,,,,,, ,I ,,-,, M_, -, t" 11 11 ---, J'- -A', 1- ,,, ,I ,, -""i- ,,,., I 1
it h.b -I Ag"'kh" J- 1, 1,1t, """, 'At'l 'J", -k, -i:, ,, ," " i -- ,- It I I ,,, I t, ... I I ... (PIrel"I ew ririflo Air lm l
I, t'r ,H" livAtIt,.", 'Iel-t" I!, 1, t . , ." ,
:I d.d 0,1 n" ',I., ,I lI,7,1i1V V It it 61, A,, I ,m ",- ,i,,li; ""t'll, 1 ,, I ,,;, f , ,
d', I'll, "I I I I III, v f ,;, t I .... r"", r I ,,,,,I j, ,I_ jVp- ;,I,,,, ,,,, I ,i_ ,,,
<-I1.4 6, ,,-I," dri .... tw-,, ,W 1-,wl, 11, ,I, I", 1 r "' I I I ;t I licormll,, l,"', i , I :
P.tflcib, a, R'bi"ret Av"I"Vill,-I", f- J'Ilidtdo" ,, l"H".- tt, .... I", ""' r-111111 "I ,,, 'It t r" I, I " I, "" I ; , 1w.1 I vid(O f"N pVJ I I ... :
I I I- J" I I I I ", I 111 ,,, ,,, I,,,,,,, I, ,;"it- ,I;,," 1,111 ,"!I If ', IdI G, it, T, I , 11 "t,
..no .1,",tit I'll-" J, -;Vf---'VI 'le to'k ii, : ,,,, I" il-111111:1 111 I ,,;I':,t i, I "I I ,, J, 1- I"I"'t, it,, 11 I PI "., I -,"', I , -1 ,,, I I
11 - -,- "! ,,,, i III 111, t ;II;,",,", I- 11 11 JtIl,; ,1 11 Ill
h ti, il ;IAI -VIVIII. III'll"r lt,, le ,I ya t -,,I ,I ".1'-,,,, ",, 1"" "":
1 --d.J If, -,),t,0r J ,itt--, ""', 1c!"0111111 j 't, ", ,, I', - 1111' :11, ,,,,I -1 1, I 1,01 t I : , ,,, 1, I !'I 11 I- ".
ti-- ,'In Qn, !- ""t", M"I I 11 I ,": ",, ,,,,,,,,,.,4',,,, ,,,,, i,,, W ,-, f_-,j,,' I I'll i'll i I "I'll 1 ,
i l i" P br, "' ,,, Or 1111 -, ? I" "'I t,- , . , 'I. "! ,, ',i ,,, ,, i, ., :,I,,, ,1, ;' It, -,, ," - ntttjl- ,I ,,,?,,tIt i '; , 1111", 4t, (:,.,,,,
I I I I 11 ,,, I I I ; """ i'. ,,
pil 'I I 1-1 b-- -rnil-l d, Irt, i""l- t-V-d- '-11 ,11 : ,,, II,,, l, " ,,, 't ,!, ,,- - -,-,, , , 'it"' "'i, ,11I -, ,I, t Zilt, li ,, ,, 11" ,,Itl I,
I t F111111 lilt ,1 1,1 1,- " I I 4 11 I Mt,,"
V, --I'[" f, ,-i, I, ,-t -l, ,,, 41 1W.1
de 'J'I, d,,fwIi1-, 0- q,,, ,,! I"i'd, J"i", &-In"I". I -, N-Iilll i-, t!, it, Ifll, 11 111i ,,, ,-, , I ....... 11, J111,1- M-A,,n
I i", i :, ,,,, It,, I P", '! ,,, ,;,, ",t? i", . ... .. ,t ,I - ,
Int ,A a jfu6ikid & P- ,I p6bh- 1, *,nt, li'll-, '- 1111:1 1--- n, ,,,, tio ,", e!- , ,,- Alluvil DUL ", "I", I I ,-,P'---, 1. I'l, I 1, ,, t, '- , ;I I I ;, t,,, ,
I '' .1 t" ,I, i S- 11- 11 1, I f "t ", I t "" "t, 't ,, r it, r I,, I I 1, ,,, ,, "ti, Ylrttmlop.
21 11 I "III't" I ,, I, I t', 11 1 111- 1fr1r "' % ti, cNIVVl,1,l"
Ello VV le Q-Ve *-t-i e It Lw,,t,,, A] ,Inp ,, "I't i, I I ,, i,, ,
1 ii,5 1, ---n 1, '7 , t I I I'll I I'l,"I'l , t-trn ,, 1, lifl'Itt k" , , ;,IH I,, lz:, 4 I
1,,, g,-l. C.'It,' NIt I-l'i q- ili: .... ri, I,-6,g--r,, ,,4, i i It ,-, I i", I ,Iul, ,,, dtl W-ft del Net,!, Ct;- 111VIVA'it, V'r tTli""It" I. Mil.
!,l,- - Ii1t, ,- 'i P', , 5, -, 4". 1, ,,, ,,, I, ", 6, ,,I,,;,f,,, 1,"J"t- ,, ,,,, -: ,,,, ', ,,,,,.,,t,,,z
i, l, i i- ,, J."i Ill, ,-I ,, 3""It' 1' I A-111,, 11 I I P.l 0 C."ll", 1,11"Art,
i", .., ,,,, ,,,' ,
le -rfe, y -t.f11I- ,, P". qu I,,, it 1, dtfV1,j,, ,If,,,,.,, b"l,". 1. ,,,I!"tt,1VP0 V, I I
, l. 1. "--"(' !"r -litt rl 1,;- ,1
Pl."', t,", ot"111 1, ,-p"", I 1" Ii, I b-1. d- ,!, W, del d-t., ttlberl: ,I' "t h , ,,,-,I , I. T ,-,if. 11-t1l, I d-, IPtt-i- I,
I ", M- 10 ; tLL, ), lp 1 ,I,!, I 'I A "', I Mi-, ,I Itl 'In" d, ,, ; I I 1 1 1, I t, t, ,- I-J-Illt 41 k, P-11rpl,"'br, ,I j-,Io -itnt, q- -- -,, [" i'V"'t"", L ;IPll, 1" Vr -ep I n I -,I, ", tll u I, I "i '', I d" ., I
a 'V It I %'. Ser ff Ir S.ft"'; ", i-,r P P-t:r l z1d, I -, I .1
(it los btadw UmW v ,ki prGri. La -V,,It66,, d, ,,,p4,tjo ,,, 1 -- '. -- 71,11&-b-';"; fol per ; % ) ln !4i:-; V, I f,"- "', tie L ,,, I I" I l-i' ,- t .1-,e,, d, "Itt, C-"I',,, rl"tl6lel 1AId1t VIi, III- I -, ,',,%, t ,,,i -,,1 -Ilo, uiiItr gentrA l. riuml- mu. 6,
'el. to .felt 1A .P,6,66, llng--'d, ,i- 'J", d7lt-d .It ,w ,,, I I, , ", 1 -,-'-, --rk,, r- i Noticlus de Pulaciiii 7X L, ; V!il.6611 J, I ",
,eld-al. Pro C, I r I ,I ,irpt-- ql P--t ,I t- j,"',
to bere Po Vble el Cpnfiteo y ell h, upirdid p6bli- t, ,,I,,,.,,. ;,"' -,,: '-i ,' Ill, j 111 t dif-b. ll WrI,
jo 1. ( -' 11"i""""'I", 11 if, 111i .-d-,", -3i'-;fl, - if 1","), c", In wr lel"wIvI) e ed"I.I.,
,i"- -, 61 "'J"t, lll, ,,- F I , I. 6 -;- lines ii,,,-rrti ,,,,,,,,
to 10, 'T nor pelboome ,I, ', ,,, V ,Z-t. P., "n, hA
'I.e irlI",tt. "up S 11 "I ,
I -, ,11 A -:, I "" ........ I "' "' P" '' -, , t" ::, ; I, I c C t d, 194 -q- riv tii, dtP7 ",- h, ,61 T"PtIJ ,-iii- e k ,4'-, i,,,!, 1, t. Cl 1. Ltb-IbIt. ,,,,,,-,,,-,,, t ,,- 't .,h t Vic- M, n'-- t ,I -V, i'a",.'e" I , 11 It,'-, .Itu I "
tt ,,, i it ,,,, d l ,I-L,-, GuiE-i, ;t!"'. ,, ti-- ,,, --en. del to oma de ,- "". j L,1' ,.,, 'It I prl,111- 1 ,v-- 'll", 'i'll'.111r," '113, ,, 'll Ill,"I "I j- 1,I t,,,- .P.W. w, I.,
F ,I r,,4 "zI6 6- .i,,,,,, .;,iF6n ,, ,, -ldi. C "t A, : TK-60 F"', vIc (,.<,Q, i lt'pt;1(ti I l". I 111 1. , j 1111, I :, If. I Vilbarle ll'i,.L1 11 -%ittin do ...... ,,, e _j., r r;, ' --d- -p-Iiii-n. 'A A4. P-,- d I -i, -,; ", , ";, 11 it, V ..) to .I diA dn y,
"gu,., ,I, tVk,.ItV, 1 e Guitiml, "' t'-'T' 1,1, ,;,, 11,
tip'dfi a -Itt'o, ,I -PittImin. K, -, "I, 10 Y" V' "' I leb, el 19 c 1. ("', I 't t JI ,j 'Ll ,,.' I It'
-,"I't, velil. P"I", G.", 1- I V,-!, ,. -T-- d, !. C -II, :, f-I III, 9 d, 1. --, or, vVr-, V, ii-e. N--"i ", lfTl- .1 --I-- I
eltnliltiliV ]- rerV PI11-Inte-, d, 1, ,,;,6,,m L., ,,,I,.,- 11-ltll N-nllt -n?,A lvt, 1,1- I tl !-.-, L-A--, de -,P Znd-t., 1 Goblerno y Vi Imc;- -,.,e EV I odmi., -I"tI l, --,, 'i,
puji, .1 Vt.tli- ,, elilt.- R,,ktr-trl,1,,, ,) e It 1l1l,, o4,," ,, hF, Vt- '17-4 varr- ,, ,, l I ,,!-, It, ; I
tn-t a ,re-rL, ,%-111 Glordjw,, ,In bireet ,I Le, rr6.Log- y bbnettr ,", ,,A, espp.lrlblilm i t'g',;,,' It C.-g.-:t. dn IiAilt I, ,I,, t :"
"; V ;,j -, ,Vld, ,Vt k I, a I l. - dj QUITESE LA3 PERAV
on su, I'tt'e't, Pr1itt"", -1, dt,,i, i,--,Ati,6,, I stletrianbe --r-r-t, P rgi tz "i, 11 rr ": _u" .". Prio I,,, far iro'l A 6 y cie .-' ;% no, ""bid" iqtj, :,, r',!, ,Ii,
,,, I 1 -A 'centosite'.. iIgAndcd# lit,-i -io y Metal ell n, ,. -Mtl- d" ig" ,ii, 6, b',:I,,-!1 ",it "' I ', ,
a I., n6d'. Vt ,c b ,It dotj ,,wfd, ,,V P-i,,tt, ki.. -- , I, 'I
,, P I do r rmnl, ; %', ruAi;, :. 'I,"Itc I,, UVbf, dr-r" lal eln e do I" def"Mo$ A deho "t % I eitnwwto xmintd-l,,, Ile identidild met lo 1'-- c I t-lio I
,tumi-n, q'i, "I,, l -- ,It, V,, llt,,, .- I moor" tl 121: P- d-te A-,Iq
A (k4iLme Como 'i6,, :,,-] ; , C.,e.,!. it .of. pidr I ,,j-r,',t,
n, -, I, tiI r- 7- -I ,,, ,, "', del t tt, Agi
.h t r.fll Y1 -0l P-11II 'it-" I'll LOMPIViS66. digna (it i"' d l e-!"i 0'!fillrre. All-ii 0 tt l, 1, ; u,,ir 1r,,1,; v 1. -too riAt- ift I, r-, -Vin
ev.,,Ii. En 1,I U.- ,I rn-- P-Id ,,i, -cont-i ohuketllri, to L-2 1- r- I I 11 1 1 1 it I
14 14 1- rpr-,lnWl 3 In ut, mt-] tIP, ,-t*:ili;A"-.ora.l. -m-lai rovetise. So "'a". toebtri -it ij l 4' it I Yin, ,I -- de 11 I- I ,- rist
r (11 )it 11, a I , Vt'! ; I IVI5 ill 01;1m, 1, P P, I I
do In II n i ,a
El Ion, Nl Ircla q., 'i- o", ", ,-I,, "'t, pollifi- to ell T.-I 31-i- 11 , , t, 1 P W -4vt
t1--Vt,, ,em"'i dt 1, ,,,,n X.,ocIii, 1. e,44 E, C-tIV.d. y -Ile QIi "i'lill I
I "r: I I I, t"A-1, n , r, t't -' "- Ir ,',,, ,,, ,, "'; zi d. , I I ,,,, '. I-- I- I -t, p-'- I I .1 I
"II64, t5ll l rl!t lanes At"Iformes 1,f-c r r;,;, 11."dal"e' 11Z di ,'t,,Vt -, :, I' 6 I 1, I ...... ""i"g "! !I --,I
dot GttmVct,? (5, i Tl iifft 1,P t11',V,,1 A 01 IIII-In "'
notdi-f, ltro,, f.-d- trt,0 1 *."innit.t. P.P.l.", ."% I ,,,, --, i- v mw vapida husta , ,' ','.I I.,
felifle. del d.t., C-lo. P--, do I ,!, i,! Ii- -,,,I '-- "",
En tociP lAID 1,, expl.,i.V t, 6 ,,-IIi, liv, induclable inquiclud 1' Lin ,,,,, cl JC, I B V:,, ,,,- -j, r- -,-,ron ;,,
tfltt 61guo I I ,iltu a I, mt finnInerne. - -1 ,r ,,, ', - -, ""
,. rt-It'o'. q., I I tio.toeid. del iorrit no. ?""'d-le P ,, Fdm q- k 1 I I I, At p- 3 Iie- 6. .6do,,
,-iialtndos let E,., elpr ','I! if .sittle baga estudie, Mite, I I : I F1 'i i ,el .6, to 11 In, Jpi J, -" I ... f-t- P"PA-4, If . s PArk p- ran. It of sm d, SIHIliclo. do I. 1. compalifft, 1 I I I I r I ; -p la -Irb , : d9c.-' irdjvf ;In, ow, ,
.1 objet. do - ,. I I -,il-onffa -- a It PAI1,194"Ic-1, --t., t ,T 10 dt k, I. S.1
"-;- .no -'a"'Ift- Pe,1,rlt-1-,, q., ID of-. pried. ,["I,., Aithl-tir, .1 ..to I- ,odt .. en, ,,u toe:or dee- -, dl P-1,
l.cle .n. Wtell. on fomm IV, rjutd "J.-te ]a elsIka .ternpletad ftioall, C- el. P awr, Ei, ,, .'Vd ', ,IeT b2l"l- ell p-H on, I., reop-a.blhiinid..
t it , , -0i v detenyowitort-pt., I Is" I ; I, I y t-to 9", I'll-onnaleg.. net ,aso do ogua mtfit,: J-fi- Di. y PAl ema Aft.- Allmitio X-ji I I I 11 L Relt"ro laotrobaciiin d, I R ;vvd, qIit t n -I5 dI 1,
I lit
--- 31 -M Ir Il.tre !,- I A-rei m P, .it- y del t q-. 1- pe-, .F-6 eltiml. ... diml-, ge I~ rit. "'dii ree" I I dIt= *,.dtjfb,,b1 tV,, ye ,,,,!
BE AM Y, It Zl , , I : ,-, to I!.,. a ); ,,,,,,I I Ift ,. ,V,,nn S.I do ,_ ,
X"PALVAIII JPL F-MPRInM r(i -it I i !,) Dfils Art ",
G"TICY I IN rml- R.- C.M'7 1:. p 'i ,.,l y -6or 0=
QV z NA rL GOOMILLNO I N ITS I.Y G-Ail-, A do Z,,Itnniil I I ,I ;
Vb,$ W.abt ,ou,,e RIA ,i, VbIJ,.r to el Irk ) 4 I ), I j 4 "'Ieflon. lklli2t LI r,.,I Si 1111 I I 1. on,,,, del nlbl
Retool del Moral, -'Lon Ei-d.. I'll "I "I"'I'll, 11 ", I 1 _4 M"M M rd g ill I.
I-V d- i d R-p17 '; L. S dn P.. d, TcIatte"t, __ : 4 d I 11
c- -t-l-ric. ,1- .... ..
8A. Ibrp- 4&, ,;I 3tln- "' 4 ron'llIZA11110. C .ir .. A D-iVimet y R.Inwt Ley- .
if .eepik' b's" ""'I'M en
't at i.,,- del P=ifZ "'
ell It 011.11 9USPIKNIDEN TIV ACTO EN LA I Got- r V d,, ,-n -1,6td.
1-t"'e, It, ,,, I t-'Ios de I'LL lti
V.WtVLa.jtkd, in .9-1, -A- I,,- ,,t ,, .vt itifs Qviontilt D'e-6
a ,d tj4t.,I. -V z. I il 1) P-9r.,
1111i..1 Alto rll F111, I Lii ,, I AIPERA LIM LOUVRE Ifth"96 .1 -, 1, 1- .1 I --n I it I- fl.m.n. It I-, V .Y" ri- C 1'.7".I, -c d'I 1- J.-JW:i "'"'t de Au nbloa Al inaugurarse mit liceo I I I
rVi4!-tF.l l L,, HAbarm, .,,W.C. I do IM10 I nine on i V .... ,!-, 1%,h 1-' III
.Amid* Rl'.. 1' ,A e- 21 d 109 Cori LA IASMILV Ibrl TepubliCars d, le 4 !,1K% A",
AtdUtIItntjVO Se e0tribatio' a A del ,
.1 111MI, . "I
",l 1-1 1 91l d- -to eap,1.1 d1- j ,
I

fl, I poneffer -,E, ,;,-eo
o, do vor.,,-, .i;., 1 1 AT". i'. ie'l. t t"',
P te, he ll-eapangdo &L ii .faek I I Carrera
11%",,, Ilald 1111 1 l.T11 ,tif. Qi, i Z It"I", ituinistrog del Gobiernet, eflade, park par .1 briniV, d; I ", I I
1--I,.-A
L, I'd It -" "'
Vtf,. ,f"Ii G.IV, W, -Ad--- ,, ,, tBrItsta .. IiU ,eovjtl I Lty A ... A,,,., 1. do 1,,, ,, 1
I I '
;1-- I-n, It- t, g on, Cbmr-'--"C-- lfhor Art- Via I , -.- ., ,----.--,- 1111-111t, Manuel owullo cim trAn en!11981110 got& to.. of ll I "I rmPl, a, I d, ,,V wn; ,e -t:j6r. Ori-tal 1 lidere, n -:I stetual. "I'll rf, 1- T-Ii.j.d.reg ,, i; ,Ift
v'riendet Lk l n. del Atto, 1. .nd" 'I !, ,,,,,, '1,4 ,die
ALA MA AL ALO A T IL I N -,t T&VO Uo- ntftt'- it" ref- 1 II,, del .I... h. I. dl Rkd, d,7,,Il C lr ',,' ", lij;,, Pohl, pre,%ideoto y I 6V, ---
"T Ii it I[,. F-"oent" y ..In t-tio'!-z-,
NAC VIDAI POLITICA -i-,,! 0,.! ,= V ,, j a,,tt7T ftet .'lra.l-Tl -1,1, jl ,1' "I ,,! ,I "I d 1- Jiillr tjd iff Arrl a &Ift clef PAC In , Fwtr ,I,,,, I At, elfi., 11101. 16r, I I'll-dedmienno d0V F rnd, I IIIGFNTYt CONIOCA"Iflitii, Ds
[ IinmilajFt, 1Irt, ajitP11,1,-1M C-110a C,11'&, el P--v- y A., t-, ,I" V" "'- entlexalle !, I -,11,110 ill it-w-porInni6if IS) r, -, LiM AMIGOS LIE 01FDA,
yj .M.Im,"te, d, (VI" A, 1 ,, , ,#-- Arr.i,, -, ,, -btii Ill- ,teftnborl of atinimotti. 1. I :1 ,..to re.- lbti,- del Vi jl,,u;,
tAtitka, 119A.I.elft 1,Ul nf' 'I!) W'e jar u "Anti -, I
I'] 71, 1 ,It4 ,, 'aiI' r mn"VI" I Fim,6!-- q-t IV ,ban So '11 lei 11 1- M- ,,! Mhrti, M 141r ,,
= tt del 90 AWAVUo, d, -,tit,,jc .1 7 I"'tr'b"Ps "' P Ab- rl ,to #1 sion, C-t
I I,,t-l orgaiij-dr, U- 1 1,,,- Qie as "PrI6 )a I pl I -t ArId-i I 11-C-11 dll !"!
"%to do 4"Ien't, 1 her r1l"11- I ,11 d not PAU no -I Baco.t. pelitlea do E.111. red,, I ,;: 111: !;!! .... --, I !'-fi l'i 'lle INI.-Iil
,ong. 11,,. !' "' I Z I I I' (',,r "iq It, 1. ,!, Amb,. 1 V-r- OjI6."
hlta ah 0. ,IV "mt, I I ,ijl ;-tA'141i T;j.I.Qdi '- '. - -- Sol, 1Sf M, Blot Conde, con okp- I, !Jgll'te, In"t. 1111
r, to Mite, 1IQ- It "ol rtllj I r, rr-,I-mn rill 'Mp d rim- 1 :: II I I '11, e,1111 mall; J I ,-, 'l Q 'ldr4
A ,V,,. 6 dl 11! odor F#111 lArt' mly, ill V- lI 1. ,Ill. y -re ;; :;il I A. oS TIMILIftleet frill'A'"
!a lraeLl knld po I 4 ., y Pot "Pet DrrtiL6,. I
,,, 1 Adgma I ::! ;; vtitim hfoluen lo, ,,ito- 4irelt, esta nlt ,
Ill" I Ntuid" 61, tl b. ,ll in W v&!', ,: el I --PL1 i-, ALbto -UP4 lt "flo'd. r. do It llehl 'el e Endil" ; A -mit ,.-Z
',";', e I r-j ] ,1',-, IrLc a ,,;iotj'Sl, left, Abile- I or., 10-i-r. .1 estiln, ,V,,--IP'; 1 "'
,d"pl,.,;,."," ,,i"'e,"", ,I, ,,, ;Ll , I I rgA;1.,,"Ae0Lr; rdlefolel tol-ilt'" "I ', 1)"'c'
= 66r. 'Ift Pa"A t ,'t AM mink entAubtstoo to Lati wittaric del better Jo- I.n1tii-i-, d. Or ,lt,, Irv, I I, :0 I Iii 'W't' IM%' '!n ',- III Lorin. Plea t-ql, ,,lat'. i AWilt.
I t, l" ,,rm d*. .. 4 Dike G-1do'gidilente del Ayun- f rla 3londa descle !r, errl.-a Uri- I, I v del Ain Y J ... Artil- did y tor ,M11- !fllt.-Iolft
0 a temer Vt mo A 1" I'l,
,14 11n fui-to rr". ei ,, owm, dlio q- eoLw 1AItoo del IN lIt. fit-tri,16n doirl ,I l,,r ',i -.I- -- ,fto'dif, mt, 31 je V, 't ptr- I liedrittle. do L. Siren., titinin, antre I Refit -- A dlewr Ptdrn.M.Itim Fraft. l 0Itlim Inrit" .
'Iue r*,IuIt.lrta lgent,,, prilota, td 1. fj- ot ta- tbele.b __ I ,,,, .... ,I .to J .e.e. ttf-, ,,
lontro del auteflucl-l-, I, Iii,"Iti- 1 ,: -DloeakAparades-!Wj Vfelmblo li'Zon'l, ", 1I, "we- 11 nil e general Imlv G A ellotial. :,- Ilr, -.P-tlwrvo.
rondo I i= tln, Va, IIj -1,to. ell Von, 1. .Vt Pul - I P- Y- d,
It, 'A 01 IORIS, to tizim para qUe vion do loi parts on polacrs en lot, I Funded- del P.,two."cl.t' V= ,"
rt Ig fin tie .1V- I!% ir n"Id 111111, io, ;x I an A "" kno' Pu' ploo,
Ifoor, ,Ptc,""'116, A,- ,-ore &I --, 11- 1 del "iltiell li-il- "ill"," brVia, Ill 7 tie .g-I. dt 1931, boki, N^ ar-Tt) c"'. ]i -A
'Imf Tor 1 % I P7- --i- one -ill 1% a VII: -i.
Lon ft otti ,-V Zfo Ve,, obraw authiatieLrt Iii engrarbe Con Me examtV, Emilin Pedro ha- I- -f,,, "I- .; bitl"
I rs u; *"- I '" at MVI-1, elonbi.t. del Pfru jbt ), Adb, 1- elfal d, I., ..! Ah- jPvd. U4. l1n. M- -I- .. 21 P=.! V.,ruju11- y --iVA!.,-bVt do 1. effinodae'o Av-tl., hA,,La niiA- It
Porto Irt l", -Irl elll e P"'l-re" :!t--11I
I I I A gego 'Be w Amel- q.ie at avt- b ,. eVbVI P-inel., de 'Obet? 'll n.n., 21 .Inin- L. -;.. IX4 y freinte 4 1. ofettAnn., I
m re -iI. I'll 11 ; V.- I njob, Pinb- c '-X" .
I .---- 'e" 4. to F-mf h,,,- .I-IA4. J;--.- I
I I b.,br.feido -- '-- v 1i I I .I4eL. folk-li-od, o..=01, T if-, Qutd', cori Liefir.:
1-11 Vd1Vri"dItV4M' ."
I' 11 -STA DE LOS tO N.'a., 7 "6. bode, .1 did 1.j., ndvff, 120, ob ,'% %it. I
t-trajal" par. %.be 4_foo Lk M RTODOXos F 4e I 01 ,P:I
.1der, V, w k.p- .I.ftoos 04-kod. S. .."a" ,her Cbrnlt de too, "jrs A. 2. d. EL C SRI) I
"w I rorelid. pree de Ile axteat it, i Iw. P. 1. 6.4- a.....: W i i- 11. Vote., reprelf.t.!,t# ."
A" I 4 I-C doel I 112
, ill, y ilmfidento III lffllf
Mc Adelamit waror, de It W.blra jellf'? .,I .0l. It III no'l" I- peoto de labletio pott.we"" k. .-W F d" I'll :
11 Diffsed efurtint no del b-Irl- del Cello. eV A ,Atidt, I 4.p4- "'. V,.P-I- li fints 1 to- lefib"t- Onjill'on- Alone- y de P- 16I del !',iVt .'?,',' !%" KM'V4 C i ,- .a.. ken" I itintillsa&. (rididente del or"'n"',
-" El 4MIM CA.1,11-do M ,all,16 It Au. ma,,e, erfl. P. 'T S'- I ". salm", v 1. nipef.,Inn, wo. 0-o'. cm! ,, P At 1 for'). Iffleelaa L-,
I i Is defdarondou do Im repres"In'tat, ll.blazV : M I -- .I'. .it.- IV, ."I'wod .
,., HIn) PiV, ,,, pI- ; -p,- TA Jifeetud Doebeemts 0,106".
..,". mII, L. ovkio 9-id. ", 1.
in -it, Md. 1. retobtledoi, .ll 1, 1. E-1, d,- ,Mruel L", Punzi
AL w oi: aw-to y dift, one 1. felfeltan, J,,& d', C'n"),i, Eltm. Gw- "LlAlti .. 21 It d. I ti, L'I'vitior"d nsin.""jot P ... q d! !--fi
veg& 17 I es I -ol."De 1. ::=-,1: I
Puft rIto CIM01taba, LIM ed ..tellt I I..d,, C-- Jg I, .:,V.,, ,.,-,'," do Vt AllAnnove'."' e""I
to. a,, I M- el -1 I I I me conilu'rit. ef PURGIAdw
7% I "Ill "IS I oil': 11 ,1 )'I- M.-Ill ldi bt!, F; dim- , , I I ,..;.. .1 J1.1141tdo ,,Adl. -IIc it. dMir re. do la wide,
d .1 P,= .U 4, 1 A, I, LIM, a 1.
oetrindheentIr I &V pewjit Publ-lVionInviedo WIr el lidt, I d.n.h.l. If .. .0. IIIlki-I it ifillh-ii, do P, D, Or PrA4U ,ve
,Sbblt I'l eakefoliel 11 1, IiIAI 0,
u jigin del P-Id., Em-d. R ( i ,r I .d.-I. di.. d6l.- p., ... .h. t.11- d k1gidoz do Jua
"Itf_ do
," 'A' I I 4 Q I I I i : '--, t-II"'I"'. ,, -I .. I


!W2% Arno 'o e.1li railtrair, lt Itt
df Vittorl',g,: mniiN-"VT wifillom t gummicy ,UP- ti ..l. ft.lu 4. If "VAVI dentle jttl# R, -irtn" tutudon ,
I 101 .. 'I "'J'A ig Ell' I bolb-F-inonf, oI,,,y.qt;I, ti- y IN.
"""'I" I lilhCURVIA P(ItIl'tVAIS FROGRE. ,I of :
RMOOMA I SLIP- htlo Al entti,.j J- .j ISTA- ,.-I,. U. A. I.- tar. .f I R it. ,, '010bracto nine fi, I,- e,.t,,- go "IbI16 v 0 1,
-.& OF an : ,I.,;..- lim. 0. -I. Z-4 0v,,l("II 'I'll 1,,pint) I., 111-1 I
A- Acido Onto of ,, c"I
,i7 0 ", " " e, FI P,6...b 1-ft 15 r, rit Him .-. foill Lim. I. F., felt I .1F1l N,1 -, J,- twinnit, 14 I'l,,& 111KA- doliCiOSO rre, de) repre-, -11 I-1. F.g,,,d,, ,,P N,,V,.,i,, !,,:.
11 P ,IIA w-, ,;:
.--, rf-n ,xptg" I O.- 6 -4. "I" flAftudorAit t. IuA'
I , .eIi.l. ,6 e".. I 11 nllblllrl-t , "P't.W, it '!
-n orienclo, licebA aiaw icIc. I pe Cj_ nio, y fle,_dl tie Nj RUN" NORTIL, 11. w 'A Itl0if,- Cerot !, It tlln z- I "I
6. 6 4 -44,14,11-I,"S. .1 ,,.rre AIV. ,! (, -p lI1, Met- tf- A 1, Oi -,,pliw
11.11 I *11 17tliljl L.y 4 clarld-, ,bV ,It, ell .,,,,,., 0440- 'r Hoin't." It- V .1 I. Letwom. d. We 1 eHIIN, ,,III AIIIII, S = tAeko ", e-twI&A
.I it, di= dt P,-ehti-l f.r. entiV. FAIMM It. W, C- ,i- 'Pt= .l D.n., ..I.- ,,l ji lrta Ct- Vet 191irt
;;g IA IIIMIAS j 5 nitnistrot, aelf.mM .P,11111- "P.Mldl A-6. lVit.,je ,i , '. riolo I. A.#. , S- F-1- P.O. U4, -,,= = ,e,;; ai z
Presiderlie, Prio, tia it di.;g, 'I -tdr, F,09-Il ll I I.
ugo I dtnl V.111!11A P, In I .. .1 .06 ll '-If d. I n, It .I altI. do Ut'l MnJ4 : I' (if r*prf,.,Pljl, 1!I-I- y ism" W toilid" do I" Slid.
rbb e, tiL8 I 11, -C.111.1' .11 del ckawo.w
Imprettlaad. go zttmprO que .0 M- '10AYAQUIt I I I- """"i"", ,a t,,Imo L, rmvft, en I- ,,
4 ili'Pili ,Vla 11 LA HA ,,,V, ,-, ;;,
11 I LAS pildabi Do Witt ,v* t ,
14* FIRM Invirth ow 4, wlt LIMatertiflIpel. I- ---- I I I- I.... -1 10,, 111, M W-wllo do WrAl I
", ", .. to P" 6.bbIn A o"a oll %t!d-*,vjcOmI1F, AMIGOS -I. 1. -- "' not,.-Ort e 'A 2 tuttalitilto
oftommomits I .b. I.- ,._e. fL%.b,, I ITATISTA PRO PANCHIN I m. it. j.. :." ; ,.,.',,n -1,'O. I = x1 V0
f -, I
.,4e..e LLfA pr.Z I --. ., .4 "l.-,I. . '". -,,;,, t.'a, 170"'I, ,ir.
I i .In ALCALDE I : '- ,,, : - I w 111,Ite,1100 do Mal TVtfilitt' 1 ""'
-1- efflordbli del fomentt,
Er G."Pl...- I'doner. 057, &,iiw, 11 I 1, I Peter So 44.it. 4i .!Ve I- l
LIOtft tentadorvt coin blAttici6t, do to, -- ArbIV111- Mach.do, lor"Ir itrp ,tnIrft arilitew 4,
"CORRERA EL URAL BATISTA (IS 1. " -111IF4 -- I 1, IIAIIIII lit Santo, 01.1., ;I ,' '! dll"---- .1 oll 1. I'llidelde Y'1191, ti , I aEw1o&6&,- -f&61,uV It, t.fli
"' "'ll elp", I In' It"11101 Ur
40ouaf.wa volotilloor- ezittlet: AL T 9AGUA DE TAvAmo In. F I n,
11 ui, park constitnir tj ,Co- ,,
v-& Afirtildom a aft farifilis *I I co Do i It , 10 11- I I 10, , 111. z nlflltl. q, 'll, 4911'r _r m6n d'I -, 0, iIlIVnl-iN I
mite fAIIIIiiif"I 9111110A &I Ron ... I I I I 1#1 I 619;1 7" ll "k col IV. rflivWtti 4e 46,4I,
.ALI N. tollacift to. cl P16.1olo frco- ft, wt. Pro Vit-1340, ARAIlt, i , ijtIl, Y Itt'40 01,11A MrAt,'I I "IV'
apefitow sabot quo! tiobo,, Sfor- -I- It P-mill't el 'mIt" V.ew, "Impe-, -& w It I m1mo ,,, 'on, I- dente,,e, JViln
I.. 14'4 1,-. .2".' Irl.r 6 -.I- W PAULO I, 16"
0 A, lit Alto MRIIMI C11 Rn fl y onlip- 1, : tt,,,rti1.c I ,All ,-t li,, L., -II)e Witt ,l
"(s totit las cornidel-to evit I A, n10. urdwix., 'g-o'.1 ";ii eftli vurtior, im Ile ,oil AmmIc- ,,,, "ff"', 11 -- I I IV, ,,, if,]l ,I ,
I'lists. hvmw Ando Informlid. de in T-, -- ,,-,, C-2ell.N. ,I, Ailte no
Unu ,ntbf BorellAl-n4o MAtlVl L-I Pt 11 '2. I It" ,III, I - I-Il, I
twit, a coozilleL, Jim!, 4 1 [; = 77 7
be,,", rote dolicimo just, 00 19, it"ne-l'an I ju, n L j., , I nii ',, d"I'd, I ... 'I'li'i"I" -J, ,&- ".4I. 3110, ie '(01elet, 'a,, 8"410 ,,,,,, I ,, ii'l A l R ': '; .1 ,
scit,"It, taludsittlie porq" con- -fim Alfrel- 4, M11111,11, Ayll,. P I 4) ',,, - 0 j i LIl fi-li d. d t- il",,
IV :.I it, y I a. l4,, Ca't,." Ittilaef N"no, itill.' -hi, ,I -lt- ""I't-, ",, ",
-ftm inm A,8,BC4 MJ- I J % ..flfa, % ._.L IA ('a,. Wulf t, a Inet, Alto Mtria.capote, I ""' I "" Io 11 1-I,
dk ,,in Aft", ... Vert, r ;",;", 1': -,I,,Ilt 11 1,1 tl 11 11,.,,:!
t-l', 'i 11 I 11- - I I A II I ", ., .. .1.1 -I'll. , 1-1... ,
h iefm, Sji f Ilia Pam kfo, -# del Intlili I 'T, 1P,"L:, 11 ,it. ",ISO, I, 'I I 11 "-- == ;; ;--- I- -... Y. 41
hftua i --'t- l ,, JIVIS, ffar,, 'I ,,,,Ilt % It
AtJor I Imtli de L# illblin, P-hm-eV, ,,I It"'("r, 1 1111111111I
cl. ,,I. iitenrifiIo a I" C*M -fid, .in 1. .ad, :11 ,ill n,,,r,,, '. ow y rnlnh,. 1,, ,,, t ,, .f. 1 PIW ORAS :
r, I 21-1t- ", I titure; libitwon" do vlxij, 0 ombobitivois ",l""', I,- I ''I, ,,-l ,,I l."I'll- 111111,,- "', :., .: ... .3.1
1 .... ... ... I t i-t'1110 fl- ( ,,,,,,
d,- 1>1,,4ood, y refrescariteL I Ll*,,T,0,- a ... loo, ,Ite I I I "I ill,; I 11 -- do 1,;,% Amkkei., 0-io llornor o lp ofiz-, d,, ,, I I 'i"', I i
,
to-rel, ,I .AD, Pot. Dong,"I I.- "" T%,"el ,"', ,";' ;,"'I i I ,II,,,,, :9-D E W IT T ';I
A01V Dnli ,, I 1, I 1.
P-It, I'lo'del-to 11.1 P A 11 ,,, it" '' 11 KNIAMI ,I, , t 11 I'll, "I "i"I'-) 1 .,I 1 i ':
7 I -- I" ,; lot dirlefelltoto .." ".
..#w, t:" ISMADO 204 16110w. , ..i
,. 0,1'r, At di(bl IA -, d :;
d r 1, Clof t,"",", pf" ,, ell I I, in- ;
i "I'd ,,,, :, '11 1n,' i iP 'A" ,,, ..
11 4-t-, -z """ nart]0, hvIn de -r hm ,- -AI,--- ,Ilnr Joett T. CmSt el ,, y 1111041111- 1, i. 'A 'r A If '11fil", I
AICA1611 u.ntl4fin, de NbA fir Ill' 0frearle no li :z --- - - - = -- I do, ievin. ,,, --..
ft JiLt Ballot 1% doctor. Matrtha Cia 1.4110106, 1 -, do pritiliftV AuYol
it I I 1
4 1 1 a .
41 I I I q i ?,,
I A

AW CXV11 WA1,10 III I A MAJIINA VP 011"' M, A(I)', f 0 M, I Q V)


Habana 1!.,'xpres1*Xwr del Dr. Andreit (o tv isa r lintInno I'A"A00.358
1# NIV I
ii.nuestro compahero
KJOR CON
e -yet -d. y Irl
R Mo mrop.1 fr- do InUPW Rep ponde el Ministro tie Comerrio (I 44'rff
-9.11 drI.ut" fton",
or riitla: 1-. 0 ja ociw, 4pte migue actimirnewe 1!, b -Ill
T,

to El h.bo- er,, q- .1,
pi, r we, a.kul.... p"
do o
InItm et cnj 'llie W,,' N
Y., le.11dad, 51, trot. d, un a tAl
lub. on 11nf q n' n.Die 1" qolt"
ad. el"o d'ent, J,
rolattvaluente, 1A F[Abana ez Ln"
do I- t
clud.d. -i,, d0
mildo, Agul no hay enuerte, p,,1
naive. on tanto que, el cable
Informaba aye, en ul qoe oe
Lai
-7-tkinto t. r.,uontr.. p--- dj tj, F.
per uro de, t
d de I" DIM MAZ tmtIdea do o. hittoria, 011 g p,
C tmk. DIAE Q) 1 R i 1,
IN quo 1. Habana. ended, 2 ONZAS i l, IZAS neo,
d.P60. It.. d.,
In
ons euu)M ondthi., N. 01o ze Mo i
porm -o-enonvile CAM., I- -uo AH1110, plt
quo on ol e-fieter det h.bonne, _.d.- tw 4.- 2 5 c 10 -T;Millt l d. 11 ki I n t, 'I)VAaS Dk PAN 8RIUA,
hot "bo de 1. -ge'velo 1,6odoni 'wo
Ir (to Im Kw1w, 'T, 1. 94 FRASCO& Of ut ..... #pjjjAHe;T
otroo, no tly qi6, 7,, j-1,
do M frie, 95 UN -CTO UN Wool v of .1mo Moo A flnO COti #PWANIU,
d e, it ee D.101. ol. Ith, q, ...... f :
que lAf RKS
RA Quo tiont Mo c Ir Pids skrrp on so f4ftda prof h
t- M un 1- q,,, 1
ond We
.Ie "I I'll, DISTRIBUIDOREi GU11CRREZ MARRAN Y CIA GALIANO 206, T4 loll I l'tr, A p7nA A
,I lund. dM. e- r,
Uprod. e tD .1 1 -- ------benwadan. que sea iyuverti,'o
Que -Ior, to qt,
010 IM It~ -d.1
tadjo "dw- I-- w (11, Vin Ito en toda la Nari6i

r.- 'm 'hiella el cornilt, 4)(10 por Piywr del Rio- 11tte ex
injw3to qtie se flstinv CaSi iftlegro a La flahan" Fit o lo, I'M'Itnero" I1. 1~~ Wien
I in twza
11,11W, '.1
to po- buft troy rowhn de S0 0"p
rto, y Dez
pwI66n eonituAl hat
pooo rntim, 'd ordinary el trivisi I
A L* Henan. pwd- I d. (,,,e e.
U- bri" Itope.1thA 1411, 1 W rllrl del publivartin Pn un d1vto tat n
ol."d d.) rnio. d,
CAd. ..' de W 1- j do d, te., qite se. han bqxl
leeft u.. ,O, ptjWW quo W.. P.,
I~, e tewlo_ Ml
.1,e, cot t de et, 1 11 .1 i
de 1. 'Juw- en n no cro.".Wi y
Wo, ceV-ddT,,gol, U., del ,n1Z 0 n 'dDug e I
.,l Onto-.. e.11- I I, el .019e. l."'oe de- 'le 1- mnontrw paro to
.or 1. 00.d InAt Itentr 0. 1, eup, "tito, to oblig- I rde u.-D L t;_ ."t.tm _PIML
deljumun, d p.r. -11 d- PD, le, f.- ST.d. I, &
wu do, M 0, Pat to cont'.1 Indtg- der. d. 1.
d. 1. U Irese.., y ritnt ntiDomo elp" gir con hbf,,. &.=I 111 er. que 11-7
E. yuhItIn IPI
1 el.oli-n rn de III~ bnp I _U o ID
ernIt? Z pu n 'to d a_1@722 P
la tee, -Wg,te de uopeglto pl-t" d! 1. or do Coln, 1 6 y w 6 xu Cie 7 11.
1. to-t-Dei u do no -l. eos PT...- I d doet- an. o ZI t4witto C.,13
It- on 1. pl-lel. habu r., en Is I- to. milln.e- l.., Ernwt* Pftez ch D"t ri.1,
SUKRIBASF Y ANUNCIESE -netrueel6a d 1. h.bre- do patt., wd., 2.fley do 1. p",

J a. ,ble I ygo olidrog, for Lauren. d,!--. j,
le n CapltH todoo debo.. -ibn, n Extensa entrevivita con ;,'. I; L. o'. ej 116D. let benelwi- que de .11-, !.- del Inte'lo,
EL aDUMO DE LA MARINAD -i destiny. e, e ;Pu do Wencher ll e na"!
Itueen totaL Y Pa.- el .to V uestras ciudades no tene- el Presidente celebrity, lop onez ellitid'
-eduet-, ; i h do ttue iu, Its comeda un plazo ht- I
de I. el pl6xl- rort- deb
rlea lietuad., oi -Worul.d el embajador 14. Brafia 16-16r Q__ "
o do Dr.bj. -- te. y eg.- 1que ,t deben poner en e=L 'I,
I- Ornip "
I.. ED -oa- lnnpo n. h. -1 oo."", RM"! )iorn A
n.e eein.l., e.-tter-, m r .06n del trkluto en
de, ni'ton Per jcl Injel_1did-, d czrAter idm dia, de ur.
gadi., ni j,xe d'ilt i a 16n y
et.loo mfirienW y proptd- E opuont, l Idr,"'.e "1114, t, M,
'!" "t- d I' P- bl a el Com.116. las ie!lul V.
I.~ huerf.- de -nio p.cde r-l BF. C..D. rkn AP11'ed. 4rwZ:
I.d y .1 crecl M ee ysttdo, U.'ide, de ell'o len Entlond, el llnistt. C it
Prope,51d6n del docto,
-,or 'j.Ie Que el problem% lei trinall pe
-1i d.", r"',t" P'eo y Do entre- el llpllialk, jcorntajidod extraordinarily y que
_j ItIf i 1 111111 "D I_ F A., Atexo Illu C.r., w led Que dtbe ?anevo or.
va w1-10ter o deben
So
do. n. It.o.ra YD tod t -nte 1, h.',!. -teIli tro .e p, q r, a
boons, per ig-'. I en., Bra- 1 di. l P.m Idlco, Do- lag, jultud. d, on DAS We,
,n 'net _djd_ wtun. 6Esta lift do viva a prepewada para UtL I* garandSo Podd-6. de 1. Z -,- de 'n' prodele q ,ej P r Gebel
nI de 1,e6t, V,.b,
imwi. on hIcArs un extract de I medloo
h.y -.iluote
goe hg., de, Ile~ ad.-Ig tr- r,,l Ind
!d.6. do PRIMERA CALIDAD y SERVICIO 6, ),1!,! e L cmd.d d, Mo.ie. del t M, 'o PU 1. p '16. del -two a D'.
.,.ic de olleto V It~ N Cjonto, rffiar 1,1gun C .tro Frdu- tt.-m. d' I'! into
que 11,-- un.,i- y A los di;, el rornp el. MMIUeran con unt, clrpulor oxpliesueo e --- Ue
b ce poetedores de carters dtetlla rin rend!r ce; a5= 1 pr
1PESO EXACT Y MEJORES PRECIDS to q.t 'est.1, Tw
M. C.o.j. de mnnetg y on
In I d -erte e, ted, Dere-I.Andoles que !AInfra matun, deW orr forvol
t err I d rzd.
TODOS LOS DIAS DE LA SEMANAI re2une.c. de pnovi=a _e ,j- 66n de modul contend mo en mr-tt. e,, der lead o4
do, r, Cv el fblheto gagnifict, n Ms ion im del tipoo eOt Quo el
feeei
--p no unp.-I de 1. C.rw. Da, f.,le deb. contend .
etle rbn. ..tr-'' unol 1 to
$0.35 ef 'w& "
MMOCOTONES EN b1liadet "RUBY", Iota No. 21/2 D on e
to et h et ee "I. d'o lge= ,ug.nldc
0.47 dt- de s- out- B4, w P.1-to hoy -1., %e,-1t, ele 1. Car r) 16, i.5 il ll I. ..Aona
COM AIL do Frotas 'I)EL MONTE". later No 2 ,t mente Ios P.m I P,6.1..,.
pream "Rolno do cawanda", Into No 2 .......... om yo no tomw tamblen par
Paw "Monarch", late No. 2;/z ................ 0,52 S D. petzniti, 11 d-qWL
ITT t.:
dDa Ito lta, t.] %e
MANnQUILLA "NORTE", LIBRA ... ....... 8 el trigto lug- q.o su peopl. 'l
66. 1. In. tie .-ar.
"GUARINA", "NELAP, "OTERO", 1b 0.88 b E. Pje el le'uni.t. d, C
R"Igenemos c replAntee do 1ARROZ "REXORA" 100%, libra ............ 0.17 no... q tod- "rDot- E
"Raxora", Libra .................... 0.15 C= "red. Fee 14-1 d1I RiD"
MANTECA DE PMMM EXTRA, lib .........
ACEITE "OLIMTE", SUPERIOL porno I Libra ... '039 Delep dos a
PURO DE MANI "HM HEY". lain 41,, ia. 2 39
VEGETAL "EL COCINERO". Iota Ili,, lbe. 2.38
All on conference
too "Garber'S" y "Libby's", para nifice 2 led 0.25
xoll qw com Flakes. paquote ........... 0,17
spagh.1h y 'pex'sr ,
GattlavalaIto "Sultanes", do primary, Ilbra 0.20 radiodik
foo;U7 wlm CAU
Chicharos pelcillos, nmvc ll- ,
Morino "Gold Modal", paqueto 2 liberal
Saco 0-29 lE1 minigtro Bias Cuv.
de 0.67
en as-,a. y 7, d frente de ell,
lata No, 2 ... ........ 11.1- 1.11.1- ....... 0.29
Gallaaw 'Tooblar", lato do 5 libirces 2-49 FIllu'. hern. ado
'mcft Catoup "Del Monte'. minist, do Cornli.enlm "I .
"Preniter", porno 0_U Art.- 1111. CuaD, pendlA 1. Delt,
Jag* do pww "Wolca V% Lade do 6 onzaa ........ 0.13 9=6. Cuban. quo
JW do =810COtDoSS '1AbWB_, Later 12 Onzaa .... 0.21 Montreal. C.-ft, dlid.
rA 0 iltnlft ro" de eeptiontlor., I I
Ingo do maratmw "Morgan", lata do 6 ortzas 0.12 Ul Conforeenn. Re, -l del IJAPLBA
0.49 (Actierd. Region.1
PETIT 1 011i EXTRA FINO "LA MUM UITA", perta de PIadioddfusi6n) pam la clue ya ae
0.13 h nj rs.d 1. ee,-podlo tes in- l
MOYENS '1A MUREQUffA-, Iota
ell. Per I IlId.-D, tie quel
PU4z DE TOMATE "DEL MON=', lada 0 om 2 por 0.25 dinoun ritfinic..
SMAS CAbPBELL's, Totnate, rep4aragoo y Vage, La referlda reunion tiete
taim, ...... __ ....... 0.20 el AM
6n en 1. .916n norterawrleana va
SOPAS CANMELLS: Pollov con arroz, con fidoos, Qe to to lt. Do teteaa ;u,
'Iota ........ 0.40 lfton de 9M trucendencia para Io3
on craven y do champifi6it, 015
ESPUMA LAVADORA: "ACE, PAQ. GRANDE.. pi-iqe p.1U, del
"DREFT- o "VEL eo.. ft decr, Et.dw U."mi
138 C-.dA- W i,., Cuba, 1. Rpliblk. l
1AD6N "CAll "080", 'UAVE", "TORNI- Demlicela y 11.iU
LLO", grants. 2 par ...... 0.27 En el a- Pezifu,0 do C.b., 1,,
Prawdaa para el pieo. sups-.es, ,C-60S 0.60 confere-1. de Moritreal A It~
PAPM MGMUCO "WALDORF", rollo ...... 0.13 Dnd,,t.I. -., quo, laizt- Re.
public dz k hce algtni t el" n:
"OXFORD". 100%, 2 rolloe 0.15 e nforrro, I "Mod.. Vi-n
rel-ion.d. o- I NARRA, fi-ed,
n waolungton e. IM, den-66 di.,
CARNES, POLLOS Y VEGETALES che I-trurnent. P-iwmal, aep.- isintmixacik in5nntinclI! Con S61a learitar el dial el radio
Cores do res, Undialm a IPRECIO OFICIP I 'nkrid 'I", "Pin, h., y2 cgti torando sin tener que teperar quo se caliente...
per e.rudderarl. perl.diel.1 pa
11b 3i n nor, y at bajaria, se dewortecta Slitaralticamente, e itando am,
-erlAo I ---h- 4,FLM EN TODAS CANTIDADES. antero 0 nittad,"' 0179 IF,% I tereses de um,a re diodif.- d l
'Costillas o natreci do uo.co, hbro 6.DoL
dolce. l1b on ........ Tferdotpa.-t pu., Cub. no fer- cl dcsgaste inneceprie, de la bwteria o
jam6a "allmill Mayor 1. dt m a-,do lnte,.
Chorizos "El Mifio", laid do 4 piezas N ellodante. nuestro Ge- Equipado con una antcna "onda.magn&ica quo proporciona W o
to, d-b Pat= am gos e. tl Men. una cl2ra y brilliant audici6n. Es on radio peeluefio, potcni
POU02 do In famoot "Grania Asul", propat bierre' he Mido volaborando con
onvuell" on cololan, Dole$ para coalax plinaent. do sus elUiul.6.m. par. verdadcranuente poraitill En un bcllo pbinctc plAtico
Mwas 2vz mum .... erer tl co- w 1. aCEDOLLAS AII9111CANAS, qrondez wora ......... Clio diffifuld6m A blen hA rveritemid. ... de color 6bono o dos tonos azul.gri5. Trabrai-a indiatinta- .3 BLAN COS
unaliodw 42wo grandes, ................ fi &Itud detonate do one de- mcnic con batcria a conctudo a on tornacorriente,
Tomato tjo, wwaloda, amoticanw, Hbw OM Y esto 1. quo a It dilit.dim asta 9.90
Haraftim, do eblan, wanes, mPaciales, docona (L4S aborn 2dontral. 0cfewS $15 -A Hues W anu&U&
So tiente entandido quo el goblerno
de los Enfadva UAdm ya be fortra- it
do On $w"ielcloneal 7 quo ftu" jL= LA I ------ I r'A It CON ESTE IBM V SEMI
en promo do hawlt, IN elmis SAJCub. h. oldo I.Atod. tombQn
foreoul- I
MR C7 "IERY to
') L' Orkin. Inttrarn-leano de R.US VMCA 0 ESMO AMMCANO 111, 0 1. quo to director Il funel,- EXHIN000 v VANYA 0" LA VIAANAI
Red-d6o. oho, Ranuki Art"t.. be
.b.-d. I.te.e--te
VE D o Iltnuos e. 1. trttd.ec
F Sa 6154
,11 4-u-tot- pro-.!.!
rieul.ndo 1.A A DOXICILIO o 1 bor -f- 1, p.fooi jS-j."Im cub lrolwtv.. I aneff V'U'ftNft00 94WM M MA kA RMMXA


R',GINA (TAIRO WAR10 DI; 1A W RINit- VERNES, U [)I. Af;(61'O DV 1949 APO CXVTt
,- ,- ___,_________ _______ ,____ ___ _1___111 "I--"-----,",------11111-1-1-11 ...... . ____ -- .. ...... ------,-- -,----,,-","" ,--"', ______,___, __d") F, 1, 11 1( I ii 1 -_ _6i A ( ,_ ___,__ ",-",, --W'.' ,.i.-j I I ...... " --- ---- -- --- -- -,"', -
'-] [ 2 .MS-110 111E 111411 1"',
' I ----,---_ -_- _,__,_11 111-11- __ 1111111111 11 .... .. ..... "I I I
", 1, 'il""! ,,[ 'it:' P R I S NJ A _' 1,11,1,-, ii F -- _-----__' - - --- -- ------,-,-'' P A N O R A M A
1, ,,, t '. I 1 ,, t I'll, i, i , ,f ', I I" 11 I ,? I I .. ........ ...
[ ,,,, , 1 1:,W :,, l ,,i I ,M !',,, ... ,,:,,,,,!,, ,, ,,, i I I _11 1 1 11 i I 10* I ,_ """"',-, .... .. ....... ... _ _,", __I ll I I ll ,
,, I 11 t, ,,, , ,, ", I I
,:"", ,,,,I,,, I I i 1 I jj jt :, it t il it ; J 'fj, I I i O/Wili I)I'dillit-i0f, N 1 If I ii / e I I I 0 'I 0 4 i 4 'A I I N 4 it
-Mll. It".""a" al"'. I 0' bi,4 jplferlw f1v /(I I jil)10,101,10
; I
", I , i'lf'll' 1 w : 'A , , I I -- --I-," : : lifitterill, f-libirtylip I ( ,( s ---, Y i'lit,,1 i t I 1. Por foaItin A-it'lolu
WKEt ltlhl I ... ...... "" A ,) -1 I I -,--f'o, At hli Alhm- R-elI4 I 'I, I I ,, Itf; ..... .. "t I ,-7". t"", "'.
il ;[ I it ,ofl: I I I t q lf IiV .kli "t, ll ljl' ,
-11, __ I --- I I I ,4- ,,, 1 'o
I rt y 111slioliburn. I ) I lr- ,,,,, -I, 1 l- ,
J.xit fionothr, ill .... It 11-inic'- 19 11-A" i I -- .1 ,to v-.
i V AM(, ', A ,, ,,,, ,I, in i -,or1lIdi, i I- ii ,I I v- te"j- I-~ ,I,, I, ,,- 1 ,- ll 1 ,,, oj A-,I- ", ""itel"i, I v"", ,,lt4la, al t""Y"t- ,,,,, I, 0 -, r"l".'", 1;1 111killel ",
1 ) l"", 11 1- 1" -1-1-It
PREC108 DR SUSCAIPCION "'A "I'll"' 4 no"'t I ,u I "' I A ,
Fimsl zAt r- 1 1" -,tfi-1, 1 I- 1" ollueni, re" / -"- I I -, ) i 11-111"t, 1 14 'I, 1, 't , ri __ ,,
1.1- ,,,Al, ,,, l,"t" lkinlli, ., ,,,t,,- N ne'Alo- t ....... I Y 1,4.1 IA ,or- 1 ( ,, I .i it 11 .. I I :11i,""It"". """"'il"! !i--,1lt- j1.
1,_it.,I. I I I --- , 'j,", ,, ,
I It- \ ,l la,
-,I.-l rem tat. so. everve.l. f "i 'it'lou 1,11, 11 I -vion ili" P, ": I 1, ,,it i-,,i I ; I I~ -a'. - I 1111101 1, , I t, -, qfl, ,"
-1
jiles ...... .............. $ 1 I
,l pdr,- t F! pl- --tltc It at'j"Joh 1, ; I?.--- I I," 1 i,'Ii "I 'l
: I I '] l,
Tlatintre ................ ... 4 1 -_ I'll-, ;, -J"Ig"
li S 3.715 11 6, got 1, d, It It", I luld at. do cl"tm, 1'.1bi-hotit, Y i I
'a i b t (7,, 11 ; i llf" I - i ,!-- ,1 t",I- .1 "i"
a'. At .. ................. 16,40 12, 4 /,) ""', ,, "",
t,
7n I
)' l -5,
-'wl- a-', al (lot -loAraloAho , __ .... __ :, 1, MIA 210) ; I" f, -1
Afa domirl ..... :_: so 5188 R to : 1- ri Z, na ,, I I I a It 1 ,,, " t I I", A, --- u _- ll, ,I
w, t , ,
I ri c, N'(1- I I" ,
;, ,I -'Po, I ; ,-,,,, ,, """, 'r, ",I, Ia, .iIll1l(n1II: i dolurinl't, ', V ,( , ''I I l 11 u!I1 at-dId. Or, redact, tj, j # q ,,, "I'-, ,, Ol- ", """
or 167i Adonfirt.1trachint; I ... .... i, ,, l" ,,, ,_--! I r / 9 I' ,, ,,,, ,, ,, ,,.,.,,,,.,,,,,44 ""I,
Dre-16. _D.r.ce A 4797 i tll Pit, 1 (11" ,.it llt 11'11 "I aiala r, dums ti, .... I f Iff 4 a A ''I'l", , : ,,, -W-1111:, "
,.Ill 1, out ,
I I I 1. I ,,- r-V- I .11, -1,
"" 'an m"'a - D, I )NA I lzli- "il ", ,, 11,11, l lult"', ,,, 1i-r11l1Iltl. It'lJofe, do Rodo-16. ,__ Nf mm ill, --l! b-n. giitioua Initn'ind", rq- Ili At Aj'nja, I ,f I ; ", , I
Me do Irforrintift ... A44121 11) ,x,,,,_ ,,,,- r / -1 ,I
Adectimstrarthor "4,t "si, 'I"i,"'llar I atttla), Ili A 1,," nutorlor", An I's I !, I "I 11 1, I ,,, ,,, I , l o 1 , Al..... ,D , 1 "
Cr6mr. Habincera ...... A-7571 ::: ll I'll", I 1 rl, _', ) ,,,,,,- 4' i,;, .1"u, 1 i
a,, Tathern -- I ,,, T Iu ,hr, / I I u,"_. to,
crIa .11 .... 1-1.. M-16 Sit.- Y Q -1111 11 "',"". "I i t- ,,,,I "'t'i ti; ,,,:ia,, , ,
,,, "" I"ll, , 1 l I I -:, M,
, ,I rilro ,ralAr,- 'I. loA infIlecries, ill.
r, -t id ............ M11702 A,,I,,ci,, uejo I ,, i lill", 111,111, z ',,,,,,, :' "_ ",
1 1 -,. -1 A, I I I I z 1, ,, l 't'It'4 tti., ,it ,li, ,, "" 1 ,,,,, 11 I I 11 .
E, 11 t 1 .5601 , 1 1 "' ."lig-1, I,. ,J.ii 'o,,1,
Anumics ;- f _l, , --it ,-,,ll ... i'l, li ,Prrxnnl' p.- h-1 14 la" 0, I ', , *- I~
I - .- Tit ,,,,,,, ,
_- __ "I"I'll"ll lillin ,lo Ics, rajrjtA,, t .111ldtIrt. car urix -bi otnum le i t / i I ?, ("'i'l, I"x I I I I 11 I
t 'Pl-IsIt", A 11- uIll"o ,11,1- I iii-t- ci,-I ,,, nu r1lo pArA ,I I I 11,111. V111 ill
ED IT 0 RIA L I f,-lI,-,,l ,.,qo Irs d h P"ORM j I fl-, eltt,- ,, - e- .1 'r-, ,f. ., -li"", I -1111
r. ,
I .j, '! eju- ,."b I I -Il- "I 111.1,1 nsslho 1 sr%Ilra .Ma 1 I i_- mr,,I, 1 , !" -lA-'j" 1-11 1e ,lol "or- 'I't o ij I , 11-i-il Ili,
It, rr dov (__ "7 _ _-) "! I It '.11 I, ,_ "',";, I,~ -I I I I 1 ','I, "I'lo," t h", ,,,I., Illit ll _11tr. ,In "to putcn "mo -Itt'l- I I IIt " I I I -n t"do 1 I Ill", '--, ", -,11-1 11
La acii contra rf (intrilb biliatismo it, q ll ", natItA do el I;l o I 61, I 11 -11-1- 1.
I d 1". I I t i. t:;,, ,1:11,- 1i 11'
"on ...... 1, f's" -t-6-1- I I I , 1 ', z I I,
,,, ,,;,,,, ,,,, ... "'i, I ir- 'I uo,, ,iumr, ror, nault I I .. I : z ', 7, ', '11' I _l1l. .1
rli f ,:,_ .... ..... ... ,,, a_ ,,, : I l"', I ,Z
I I I I : 1'11111 "t-Ill- ,l", t"'ll"'..
likla- ti'l : ': ,,1 .. ...... ,,,,, --I At flu, Is a, 'i", ": ,0- I I 11",
I , :: l -,;!, I 11ul,1,1t,1, A1 lo irlim it, I,,, I I t I ,so - t'"', ?"."', 11
.1 I ,it proillat" -,J, a I I I ',1'1 11 I .111 11 l I "", F,
It so I-,, ,"',"'r, po"I'e. l, l, 1,11,,,a 11 1", --_ "tl I I lcl. f,,, ;l 11 ,"', 'I _11"v 6cr 16 Aiiiit ribit torlsOr- Ins revilintionorilsi tunlh inlut ,',', t, 't, ,,,, '11, "i",
,i,,,, "', d, :,"', '. II- , ,,- ,, ,,, ,f, ,,,t ,- t l, I- "W'. ,I, In, I ,,,,,i 4 11,11, I'll, I "i"'t 'i, 'i- ,, ,,, i",
P11- 111 i- ,,,, ,:illi ,,, i- :., h., ,-- ,-I iii'W" ,,,,, 101 I, , ', tl', ,I 41,1i., ,,,,,, i- l"')" u, I", A Achmll 1 1, 11 I 11", ,.rl' "' i '. ;, .: "
I- ,,,, 'j, -11, 1 , , , ,,,,, ,,,,I, "'I" "' 'I 1-- ,,,- :1, , It,, "I" 11 '"""""" ", i I 11 ""It'', ", ,I, "i 11 f 1, I
, ,,, :, "i, ,' t"i I , , _:" 1, ----------- ------ -1______ .. ........ e_ , ." , , I -- l-, I "I l'i "I ,, I 1,' ,,, ,_ ,, i ,, ,, , ,,I,, 'it i
I~ I , ,,,I I , , ,- ,, '11 t, ',,',', , "', I I"t !- W 111, 1'rM i- s' - 111 11 I 1 It, I .. ... .l ,, ,,,, 11 illli -1 ", ,
"' I 111 ,
'11 ,',", ,,,,_ llf _!,iil':,I t- 1111 I .caltrItl- i "'1:11- ,
1 , 1" ,t , t,,, I I H, , ,,I,,u"- - ,i ,,, i,,, ,,, I 1, 1, ,, i I I I ,,,,,, 4, 1. 'i" 4 ,- ,, 1, ,,,,
I- 'I" "0111 t-11-11" 'j"A I I -, 11. 'I, ,,, ,:_ ... -1 -- 11,11, 11" ", 't, 1 '.
1--;- ,,,, ,, %t,,, "i'l,""i ''l,"""'I"'i- ...... ,- I l" I'' H ESD E ESPA NA 1, "", --PAAA ,- iii, I"- d" I 1, ", I "", , 1 11 I'll, 1 ; : lt .. ..... ,:: t ,,, """ ,.[ I ,t; t ,,, ,l"'t ,,,, 1: wl,, I I I, I ,"'!"', ", ""Z, I, , "'I"'I"- 1:11" I "Ill'. "
",""'. ,, i r1ii I ii l "I I t, ""' ,, 111 "' -- 1.
dol, d, ,', ,", '-t iir,, I i',"'; ,, ,, __11 -11 11 "I i L __ 11 I ,
ri "j"i" I I'- -r- I l' "I , 1 1 111 i- '--, I, I I,--- __1_____11_1 I'll, I I,--,-,---" ___", __ _1 I 11 P, I~ I .... I. .... ,, "t, :--,", ", -- .. .... I ,, i,
,"An. , ,,.':i ,,,,, ,, , 1, I "'', I " 11 tll 11, f"-1- __ :t , 1,
: t, i"', - ,,, ,,, ,, ,"', I 111"ll,' I 1 "'i A I'l.", f', ,
I !::. l"ll
i,, --t , -e ,; qw, mittlibl".r. t :"''!'_ :-l' 11!11 i, ,I 1 ,, ', Mfifl mis"O'l, "i, -1 I'll 11 I 'r ,' , t. 1.
mayor", situation" "' j-', --11 ri, ,,[, ,d,,,! I I W ""', "'l'l,;: ,-,I ,',',l' I ,,,,,, "
LA implattrinala ,,, ,,,, ,L,, ,, ,o- ,, ,;, l,,- ,,d,, ,l, , [ I . .. .. ... ........ I,- 'I ,,,, ": i- l, ,- 1111z, ,- .ill l, "qi e to 'I eon. do I'l'l. ,jr 1,, ,j, l.'1i,_, 1-1 U l'ir"it" d, i 'I, I'l "I I, I'll 11111111111 -, ,,, ,",_ "i," ""'' "11"', , il,, ,,: ;, ,, ",i"", Por Allurw I- qn ,,, ,,, ,_ ., :: z ""', !,,,""" 1 l l ",- ,I- ,,, 'i I ..... !/, I
I I 11 'I " 'i, t", i-1-16', ___ I ,,, I I I --- l' "I", ;, ,- 1, /".
.box do tdad y mi, q,,- t,--t i-i ,,., t. 'MI:'ll, -i-I 1-i -1 1 ii l _'111; l 11 1 ,,,,, I I ,
"I ,It 1, "i"I m- cildt, I'lli'llil 1! It, t 'a it, to: it,! it it,, A,1, ,, , ti. 1, ;1o"'ll",
11 rlll I ,, ,- 5, 'j-,tA, i"", j-1 ""'i'l-, :1 I 1-111 I -1 --- ,I 11 ,I ;v 1
,095,836, ,iond. .btI,,I-,- 823"'i,"l, y e. I ,,, ; ,,T' T- I I I I "'tiT ,". I",,
-, ,It I'li 'It" I, lt- Iltl "t- 11 I ..... ... ;, 1, ,I, 11 'n I r """ , ---i I'- 1, "), -- I 'j JI., --"I", VtM- ,,,,,,
t- ,tl ,,,i, 1- ,,l- 1l,,I,,,,l I ,[,, ,;", "I" ': 71 ; ,'1'11 -:; I , ,,,-,W*,- 1,1111, I~ I I l, 1 '111"i
mo itfco.d. do 3.5,; 4ii Insima,"', taill : ,Il,, .fi''t ,,,A,, il- l, ,,!,i t,_ I l': *,i!!l,,1, '- .110 t" ,1, i ...... I
11 arlit. a p.irti, iw Y scintilla do un. odad atoo, quo to, ,.. lit" C Pill"'i Mail, I t, t, 1 ,, Ill 1-1- 11 rl lll ,'-A!, i ill, 1, 111i Y, I .... .. , t,- -till t ,, ,,,;,, l,- "W" 'I --!, t" I '", .... -,-, j-', , ", I I, I -, ,,"u- ...... l, I
I I "" l"I", ....... ,, "" "ll, "
proolliclies tit It data trriba tonsignado, 2,550,847 l-r leer. sufflan, '- 1-1 1,,, ,-tliA--, ,!, ct I, ,,I,, ,,, I': All, ",,, ,,,a,, Ili, I t"n, ,- "d, 1,it;,i2j-- i-,"", ", ", (l t-i- ,,,, l 1: 11 li,-- 4 ty, z ,,,
do lot anallisbetris 1,024,584. .1 'i"", i-1,1101 J", "I 1, ,,,,, ,_, t_"[_, ,1,1 'j, 1 I I 'I""', I i',',,,-t, '. ", ,,,, ,, ,, I , "I' t,,"t rl-- It
:i cjsl; ;, I_ ,- I 'I't ,it "W"ll" 'I I lll- Ti"ll I, 1- tllii:, l 11, l"Id", 1 ,,,, [t ...... l,- ,,,, -- ,), I I z""',t", W'l- l"'. - nl, il", j. l 11 .,
Tiarrults, earn* se ,A, quo desdo It 1931 at 1943, to to. launs l' 'c ,l"t?""' cj t 1" ,,,,,, ':,,'i*, ,",, /"',,." ", 111"
i ,I .)-- l, ,, sl "f:"jl lj I ,i,.(,;- """
1. I ...... l',, __ 'i"'A ;,,,,,,,,
,I 'ti'l, [ to, ,tl- !" A rl .] if, til I'll 'u"a', 1 AI'jlu ll,1'i11"' ,111o"cl,"ortl !4,, ,,, I st& '', I., ,id I ...... ,"', -, I 11, "I t ,z 1'11 T'1 1 !" "",
dolne, ifics, hu6o on of wimerio de analfalitiott on Alibi do M.88i, Aut, At Ads' tA l 1,,t sal c fi dii,, P -- j,,, ,
clodo 1943 A hoy sea An laras licill'.nes, fui do 115,938, Act- to,, i .po'16, I. Apores ,I- i rdorls_, Y end po'lA", l'. IA R-- ul ", ("'alt-, l-l-, I 111,, ,,,[- ,to 'll, 4- al"t". I :" I 1 "', "' "' ll ... .. ,, I ": ,, ': ," "'I,,, -I
A, r, -,sr 1, W ,I d- ,,, titi fit", l"; 11, : , , 1, g- i""],l ,ldt "'r, ""i, jl ...... '. I lglillf- I't, j"W il, ;l "' I'll 111, ,*,I'll, I'll, It 11 I
.a chg. quo to itsic laps. to pablisi6il,'que, .scit is 4178 58 at, sidlente, Batista, at riatort de st, lsialaluid per Its --ritx !, l,' ,__," ""'lo, I tt, -0, 4, J;, 'it, ,
Part Bank, (It Washington. con f Itallansles, at no I, ho,, I' !.ad.", ,tr,,, u, "1110- lil frlfl--i ,d ,1, t , ll 1-11,1. I I I ei
.at. It oturerindic chassis ritar -tualumate rucy tal, ,aiim. do ,lin 'rarpol, La -- jl--', -,,-, 1- l, l 'lt t I r, I 'All 'r;,, __ ,,, 11 '11, ,I, ;,""I'tj ...... d, "" j Ljl_ ill __ ,_ I """"""' ""'
I. u. Is IIA.*dx Com"ne" d Ail desda an-, -. t"'a o --I, !, I i, !, d, ,111 il' '11'1;1_ "l", i 'i
lanficlildl I-.. -I Ind.. a. no juslifi- el he'll. clia, 'I'jorto, political. Mol ... I empreldib ni y 1' Ax At Arliclocian ,ogl. par lo", -i -- -1, ,W 11- M-Mo, i I w
M ulatto do do -l, - ll ,I,! 'i ..... "'t, I- l"I, rl't t, !""t'i't" 1::Z1 ,r I , ,,, a, li'll f i "!AnInd., ,.on .A,., hnut- co.rd. 1. ill y l6itc. bubira "do quo chat do '&a ub"s lit"" nue no" I eanthi, 1. "titl ill, -i"I'la :, : t1I , ",, ",-i", 11- ,Z:,. a W",
I Obeas Publu's's Y burn ArruM bo' be t- 1. liels'll'U"I'd c-d, I in ,,,, 11 il
enlos 41uni ficrapo,, so hubine registrado tin considerable dc,,ceaso writ, ,I proeld-te 0"" "t"buy" I ', ill 11 101'11't ,I,31, 1 'll't, "I'd, ft." I", i"?. li,,,, -u
at _! ahea l!.Ial,,, I Valdes, -,do saturation .1 pi- (it 4 --uiAo, t,' t""p, 'a .. .... ""'I'll, Ilt. :' I- ", It"i, ,i,. 'j, ,i, ,!,It, "At!ul",
In ,its rifras del suldlaberisma. conso cartierneroc, de In quo $I to, ., diriamismo creator do so go _! I tlt4 I,
in inn, -- ll 111'111- ;,-,r, 5, I 111-11i", lli lltiliad It, v ,, 'r
I "I 11 --,6, it i, 11- 11
., Ai 9 it "'I" lill, I ",,
Ii y ,igilb irimincl.. Pon extender 14 tritionalim popular Porous, h.t. .hot., m l, ,n q- d--r,-, 't ,,, d-, i-, d I~ A 4 ,
I I d"c" -. -'tig""'- "fl'." ' I I"""') ,',,r -1 'r 'j, i L"t- ,.Iit- ZBaste decir clue It mosuintestin de Is allies flamada Sitrearis do as sabit. ratio at mUndo hara de I can, I
he no dano"lltnflLit .bllrl' &l -1 rl 11 no ' Kn A-r !Al,,-ll ,:I,. 11 ""'it"'t m Q i q- al.,teran I'a
diners, rubano, y elan i ccbm a t I IA; -.jl, P111 ril
Inmill-ni. Ptiblilx y Bell.% Art,. y .hall. Miciliterit, do Eduraci6c, lli;., 1 ,ntmoajd. ai, iA .A-ria d,, Ii, r- Ij,".1. ,__,, ,,,, tl, T, ";--,", A
gut pot eftoo do la terrible crisis econ6mira par quo atravlt d pai, "oral Islas Y 1. expel D E S L I N D -E S tionex. De fttai e ltll, Ili P:intl la ob,1016-1 'lli 't ""I"t" c,,n q- -,""ct, I" d0tnto- do
I. Its p.lutic., oil., del g.bi-i, del p ... iderin, N-1-ii.d., I., let ejer- "'I'm It'lile I Ma duad., 1, go"a )"I h,, do tod. I.. It!,: Ir", d, ,, -d", I "' 1-1- "'l-l'," do y tl,;,cic, fi,,Al do 1933 a 1934 .t.6. ,ed-id. roon- dt tlill -11co-, peace examobecid. In tan one, ha an taxiaticto tigul", flan. on, If latiet'lo. M P11-ill ,.,A t" La'd" t", 11-1-111 t, ,- I-irt
tu lenient be or(Willou ,,, copy acul.tilis I- ItA "' ,i li, _tilj _It_!_,
itarican--atiopatier, .,a Donne. 'i
; 1, d', bt,, -n)-,r,= l, "Iti
futi c'ellind se halls eareder de cincuenta y contra comprencliendo el al, d"itilcth"Vian't i b t paz de Ambricut ill 1' t ft" I
Innecionaria toda nu- I ]In de Orleans, Isobel )A Cordite.. silagre so -I"I l "' t" g -qu
clionno Y I[ ,.ratralmstrict. got asairrid, .,Iurlmcntlr do tit lot prostsmantas extraftes. I otc.-ri. invalid. to -IndaZ fbile- _,,--_- --,,- ,_ ,n ,,, %-d., I", It III,,
just. It seiislar que lot flobittrot ipotttrioiue at di, Gowdo MI,- Pero In clerto es, due. A 1. her& do 1 Pop Juan J. Remiss higin quile hace initial a ]a muier mr cres, men,, vrrl i- it, l- 'P' ,, ri,,%--, gitrdallo pchada, reWadamerre tat do Batista y Grau San ."r1artin. In i concretar el made, la monam, de i I Par. 1. .'rin". Mherstras .1 padyo c.s y comiltv"coll, ct t,,-tt,,' iler ll. -- 4p- r-secucion de -trarri basis somas cantiossa tit I ;a* ciilrrusi6n In- I an ti t- ea ,I expiration 1. her.. y little, No c,,a quo 1, ,I-I, ,, (,,r_, ,- [ It, 1 ,,,,-: 1, ,pll 1), 11 -11- I -, till itlilt, del ons prectilo a ;A
det plogircluut on marcria do carrion ... aii do itcurlas y pe: .......... r I
'i 0 Itill. 1.1.15t.1.11bltn"c"Illo z
.rialfisbeismo. Par. .. mal tan hand. no pod'. descricat so larnovilidad do so toncus ,o, I to rarcemnat dcala Par, pot at I niina an cues Ias arromilicill, III- per.Il artm en fa,.rb doi ,I puut. di, , 1, l "i", o-ox m u,,tai I% qlaor start,
zone on on., los pistricasts no daba Is formula, satins de _on l, quo wroto 1 ou". tatill, inna imbuid. do lot. It alognii. Piorquo stu zl". lecti lt, ni
dIntingaudo or nuestro Colonnecir. Los hom- y practices got hars ratudo y cre. I deastracti-, 6ba fat a "" ,,1 't n, i I- P""tus. de I. .k,
poctis a5ti y In consalondit trituristad quo so praftiout Aqui uri goblet. Alin ocendo hwA, on rent.11cla Y Inlice, ril"li ,
not citrus, plodujo quo toles do elantiric., el tsfutrzo del period. del sni I] dear, Bell, -tan jillet- ,i I, I ,,r I's it, uil lirl',l 't -!: Iri
turn trade, eta old. can .ba.. moseavitis, No im- I rumser'-dirm th, 1. species At In-- dAli-6, -1 c-11 r1l"i 1 ,,, pira quo L t a
'anr','u;l1',l1 %, ', Ir* "" ,' -I,,-, Y il'oft, !- _R
iirairal Batista en una direcci6n congruente. .se ensayara durable ti I so Y Lan resportabli-apainto. an 1 1. intogroll. c.- 1 - '; porla que hays, individucts y brim. i Onto cada tonorm, III dem6goollos nd, A 11 Ill' ".
P declarselones, reorients, inclualce 1 do uno de elicit ---, I ,, ,j n "del
riodo del cloctor Grou on& rateva Jirocri6c. Arab- G.lailentri-, I, iirtc, I hinciones y hastat partild a Polit, tormin .still hipicest, writer It subs Aaa el, d, ,
a rose. licaribnome quo repostoratars per, im,,,te. oIrl .PI,-,ll litl
1. lIxisiblaidoll de quo b-boor on sign, may ,Ip,,- I co" qc, dool.anm ,-tr. .1 comal I 1111to a 1. 1 it z,.!, , r ".
so P I-c-paent par to runtkm &I armlialblitarra, porn 1. Wit do an iciza, do pool ,4 vidas humeri y do witic control mAr,,js,_c-;in, dil tt ,,ii j1: -, ., t1lat".
I. I. 11, 'I'l 't"i ,71_ W,
mca y ,.bie&.." do 1. i.111. man to." rind ,_ A, queelars, rab- dre 1. ii dt ,,, -'a ", ,,l'-I" nroar;,,tA 0 -! :) -,, -1 I o-pisr"naciorml. coordinsdo desdie It Cmilgle. de 1. Rp6bliaa -a.ldod. tar, ... .,, .-,,,#,,,,-,m,,-.,-,,,... I Pair, ., -.: c.m. At onlidic. as, 6 a t ;tlul
inst atilletarres -Am.Jer- A P' hut muiern -pam vegUr rantins-, a at inslintic tl IA -Itllnnt' 1, n cie, "vitthis,
par Is tiallaritad voirrictle do In, logiskolalre, do tonclas 6 pal-I'v6s, cie- I io i-, M.liere, si-teir, Y larittolous 1. to '6 y
teymin6 cut las iniciativas quedara. .1 abivito do) Ministro, do ,urno, vll no I 1','.cn ",I oehla ... y qut huftfaras a vilidar. tract crubjer v, ri drltrl ,- Y 11-I, ,
I IA Banco Cabana, antis l ,,, l) I IN '. poster., Abolsm lot. V At Ant At van a ver tabligalas a assumir tmirac. Ivi creators, ,nIllllti7t o, din I. qat ,, ,- ," ,4 !,
.., hitlencese
counfe. "I d do U, 1, gravedad del prolosion. a ofirlass, elan, porcelain tit mi ,,, -,,ol- I "
descouncerinclost all to campaitia, Y produciendo muy ascalunt flaunt, Ili or -I to. reulains locia. A. otati.ria, oder At It, r
anteriores. Con It Intern del 1 ro, andan, trai. / ,_= ., ,utaatebix, ,," --d I e.,-e?;a,,,n ,a- ec-tl:; -oQuo a1guno proclujo: - table. i,_ h,,, la sr q, i lti .birn
t1la Pot school, absa rbam hes bo iterarl. It madelm, does a so wroo. p,,ro 1. Itlds f-, ,at,,,, I- dr- i ,
I le q.1'.. pubeloss all P.- In. in la'sillo. Ore. do In t,, de "c'-I", ,,A, ,1,,,t1,, ,, a er1ci I" air faull
Calais tione par snorts grander propagadorn do eg, movimiento pro i art, formal. Quo I I oar". de a$ perld of 4A In l,45,_, d, cob
h.t. colocisr, It prime, "a, gisr.wic, 1. asts- 11 nuo bAcierado .1 a. ball- 1, 1 n- 11 jaego A r1i led deallogrii. listaotl 'Iti, f1_1'--n 1, i" ; -:-, ill.
.1faboti ... i6ir eta 1. cmdadani., y on Islas aniscri., colcmain he..., ,_ lots a5 raill.con, do p- del pirl- i bilid.d do rxio, I dos Y clients. pellgireas. fire do too muuj-. 't:ia d,:tliPaca66tlaI,,- _.1itilld
Ind. par. elogiarle, .)go ... .. tiid.cles quo ... c-Lier b-tilasl hart in a priniablia. Y at soldarse It deu. 1 an Islas terms. on que was natives 1,cls llismadias hombres de itumier. surge del di,- ';',u,' drb-1 11411!1 1111 13l. ",
do del "Export and import Bank linen la resp.mi.bilidAd do ,-,is ca, y npactalroonta Its "Intel' tiam "mcdo do vivil," do 1. it. di,,aira I Int '_ e'rl l'ti. !- -" '. '! q- ,curian, -rialte,
contribuicla, mahin a sitar el prohlema, on to verdadero punto. 5 a poco, rnar a tuales", por un Alin do d coutod. d.1 g6rier. liumv.... El tiendo I It del
evil& quo to Tivalidad noWle que rnucha_ ,,ores Atom entre, lot misioneror tine red.,!. ,sian on ,Iz r. an., .on so bantante roou Ida, ios Impubstas I destinat. hace no still 'smedido notable vive mis do prina, que la contlitya nrltrs' -- y ,1, lritritlc,, nkt,,o El Cancillor do Cuba, ;n9c. no ,laitracer actarelatalnons, por an con -!a, -4 -, er, mic, latonsaincenti, Podriat So dii qtc 11'."a u - do pillcia. ,...RIrA la op& un ideal. olasitaculice ]a coordinati6ri do 4oclos lot ,if.ii "'i muy respond" A ex, 'cooplocents., q., t cier. C rlos 1-1-cit. h. f-inuilid. tiecroor nerval do note let lame. ,,, me A I At. do a It iiolao Y ciall t- lepub1z".'a qe ,i, not ,ih1ga' in
its declaracionts, al, res- verithi y, de que no lers cari d I q. uj -,-" I bi, do
'---.a ,da y live al horicare, "ablicia", da e-ziol.a.c. y ".A 1. mcje- 11k nve-til, 't
possible, lovantar on fecha pr6xima un amplic, movimilans ,acional ,apaz dism, ent dilponibl'IId. do I ; clo, Y senala, en smtra q, a Mos- comin siquillm con el epilato do I Ejeroplar; de code trien victims del res, hon ,, alado Pool' inic -I;11 ,, Ira '-s r
tialar I nuilva p bb Z I'm q .-. .no- del at, qcA "t, ,"', "
,It ol.,lo .1 Fsado, In .yud. quo no.otits. scenario lactud.tolle. ,.,.-. .A., la. cArn. -aa do 1. aaqolr ,.- "p-grnisItt" leapecir do lalvist-1- I alorhation., molt del rav-tA por poldo attI d.dca ut"fait"Ay tit" p'l
ona. ,me,.!,- Cal.cAl'in lt"'.",
F, do ,,p, mr. quo Isis ri aitualid.ol del loans del Arl I tit unw dauto o ,las anitones de ,.ones not traen en esciindala, ducto para pasearibe entre ]as col. I ,!ant. larreaparide a !as varenter. exclusives del hombre. Pe- .At. ,,_.,all a In macjo a __-.,
tilmn. so ap'-rch, plira trAt. ,an -irded y ,.p.cici.d ull ala i n I El vicol del laraim ,,iiiue sionde, As body relative, Y his"as ex"llia, raillizarent ahritado en -rlfl, 7 11
r Porn- el onchlect. A. e-fiar cs cripta iso is, 'n" 'i"i"T I -rinniuarall an 1. major., I. is nal. La licerm sigue mandaun me- .1i"ll
pini orrisiblitrarse oral ill batict, I. 1. trluosloi6n do un pill, X ,ldliri 7'--,il-dba.sea tul., por I ... I- "'"' a """"' "" "A""c"' ote"'c"" a-"IZA cat I do late jaitificado p It, ,I P,
la peria de quo muclicis dit ]as esfurrios que le, trall"I'l 11 ""'I, I earn ti operation parcro terar pecificamento a la America latins; ban la"static delmouencia-en todw Its ti-denta mal tina bohnint, on inallorlatin'l politien, del g
I", ,.,c,_a "a. In Aodo, 1, Clobitni Andr, quo on tan Est.d. Umd. ". c.I. paidar yA propagar conteptas. il- -prodeminan lox hatrace, Cons. viril. En I' Politicas, 1. atlandAi cattle exte, so dncl" Us "-,a In, a-at is teclores do [A entlefitriza. so aplicamn a revoke disjo irl doctor Pria Socatris, pri- cambia tit aspect; no pvrqie ,,tan onto. provedimienns, a,
blems, cut 1, fuente dii muchas do lAr grander cleficnintIn, ol, .... Adiss moral dende h, "'iburt. del club do a- horob.-as tupericten I., cii- I hAto teradc In so forl "' q 'a no ultcbxer In fichm en Ica cearbs the )a major solo exiscis per In, ,A, descrohinelludw to",t -uirl
on Is 'ida 'onal Pei del i I Leon. di, La H.a.... y d ,. y,.p",In per ello loner un t dad qua In do de.st.,tidr l as'e fein-cili- ,chtaaln y talid-A allucho on III- ,.liscrom cable del boat ...... I. per Apirabon a area croal I ,,iea o
as recer la de line "pistbl--. do una air. anctivat ..not 94lact I Cr.rda filtach-I,, jill ,--, 1-11
an comunicado, ofiti.111 I, ,is con 'a-, 'Aritil y ,,.,Pon,-;, de todo It quo no sea procinarinter, prohnional del robot on, tuancills, Ln tamplaratric" Y reman clue cap", I it, I', in In putrair a !a ,.,(,Itn- 1 14 In
I punto a someter I& inversion, It de, his I obu i ri i it asrtirerciahIl, y en particular de tit unin Jack 6 auto Landru_ No' ran grades estadistat-lais Isabe- ,,f,.Ai de panid, pir,, c-jnjzr It,
"'c"', l
Ij Y 1. aplitatnica do I. di- P. q- of ... T lp.,s" x, c odo equellia quo pueda ser on va- taltan limulas de Mad-a ,,a faltan Ift y 1.4 Ctalrols'-.1trata contAti ,ida
Tem as de, hoy noro en el croon economleo. a it friArlit, he ZIA d We i Iladar #,!as principles "univericales" ,ilecoundoms, ra Wnfdorn, Y hi- onto con to., ded. de cuns ricarn, tones aci 'Min- --,,r1,tnra a In
cont.lefildisd Y Ift..1111,11ou do Ics vi- In n jcstr,; .1 las asechnu. ,it amsia; -q- ost.s pni dr.ralt, per. in-66-lonto me- E. 1. plafmild., 1. intrial 111,1 1.1 conslarch- a 1--, ttl- ""i ,, -lvausl,,
prillaw bancos, que somn !on de- 1 an qualpWre. de Icluel alstria c,,,- lot practice Rusia tit sus frelmerAs dam only por debajo der )as hem. t"""" a$ h"arn'tah Pa, rtun poll to
Oportuno ariterdo del entail colectivij., Er, ,oni .1 imaitentear del pirtuilablo, Y on It trer. no ogran m It 6xio, foliz ni Ik paral oluera. proque decuro de 'llian bres, Ant Asicito 1. ,lircellon p ... I pn-. III giber. humeri que tending ,qui= Que "I"""' L"-tad.'
excesib, da eraptermorun, alaujilault orden t#,rdlo, .1 dietall"n, .1 ass- reparcuslo, que ers hus nations ae st una de In colectiviclades mas dmoolvarlo. I all clarnervaclora, Y all de. cuallhain. 'j u., ,, ,,'-:,Il ,,, ,,,,,,, p", I'a
_I
Consejo de Minialtros que, do code 22 personas hay ana aboarriento tit An inerlito qua lots nuestra Oriller, intrionall.tirs del arbe. MUlhics do ;Pravienelosto do quo a.. slis. feitis^PrIa an to coulee: ea to madre, muerino de us jg_ dt
lempleadA. entre tanto axis- is hare barleaceres, elijan, -ingenlere, a La trisgiedn' de Abr,66ca ,a siondo ell" to hittieron en un moment en no tort sher, clue zlq ialrllut -Icitin
"' r "". cuor"u 'Q.I guju,,to__q.r .patere 6 plocco- ran intense Y aicblpla ., parquet quo Am sin regecil, a. Club. see or. 4. imuntrat reareri -i -,-fc
DIARIO DE LA ?.IARINA, It Go ;= lotunto, refitirse a Cu unicorn dr, too abrins y quo examine was faction de indole, Pat itica Y mail hoy tristall alimans, de dsr
since del doctor Cookie Pria So- hAT- AoUntamas nonatrai Clarn y carrabore, code ans, tit Ita ile- x0tial. se one do ver an ruando la martche Allot pera ya as lards, It a cuncomas inbarlas pera Aepal=
arnes, qua no suphrenal "timi,
itarma he lovedes It 4itunde, que $I. 4No at hit clucho quo !A ria- cluclones, Antes de trArtiltax It plaipl proplis riatmahrm LA camstrolic thatto astih lacclat, y ahom Is difirl- Cu b a] D irector p ". I
media or $, Cori do iimlisX,", comic ft tit bnne, landaralatal or Lo "I jaln W ventilsir, son, qut,.uf!e Ecuador, sin reaccelerate Ifslmo restallime to que file destrc- FA. vi.loncia, o"Itotada c.mo Prodo -IdIr on ivinxillor tit It rrpgbll Is, isconroM4 tonsils? Sill embargo, ,a It rablem,11 nAturalem Y to I In a b.toca de listen fecumbecall, rado Por to abbibiclim, pot 1. mal. cledirrilento. putJw iitpuart, overm
cis del Ecoadar con cbjeter do all. -toludiern. iple gelunr ,colom. projection de coda cars do Its i As un sinto,:a evident do quo to a per Is liparrambla, inclusive. I
clA, In to pcisiible IAs ra dos It tunt marnim do lograr !no!. no$ raili Poe his contintroteles tie. I It itte"Ided on ,Irt. rinureent.
nael-Ijact- abrals, qUe sam no hall pailado de l TI Para deterreirras or on tI)emp;o Sobre el Via Crucis de Los propietairios de"la lucha contra 6 P,-,Idwo
chus t or'llil. del laroncot. orn. All, reel, reintogron, mail Ly 1. ,op- nArs que luchar, At propio inallopia tuen marMistoIijilmonals on It ,,,a 1 Ittachisch,', Peeo drip li, d.
Mon ,,.,I open., tunic. tit& fill. Is, reare, del mounts, felli, y qua I que con $as grand" comminct torio incrementoo, clue en Cuba I I-a horaink allosto 11 tit 1949. supawron local Ill Lraltldacss,
1. y I in"'te"a"" iY-ede"ci'l_ norosentan estuldice, preaujillestils, cut toeless, a.. let .seudulas of I nado I& Intoleraricim F4*A latirba Sir, Director: evall ate hizo 1. 'I'lt Ill -Tua It.
CIU ad de Ambato y ciroa juji-x it-0 1. onto r, Ill, ,,, I. I
d an single .Nit. micialito y tmbajo inhoucano y ism. tiorm quo In do nom., 1 g so, ,niviorter, em reiterad., pro.
11, I lerm territorlo. locardlAtac- lostai, cut dirt 1 _" ... is at la racipordim An to gone. hater ,I ,-onol ,Mllhinht
to de tratento it .,,onto par At con- H-,,i, moredo. con, t1t concurso de Ica In. Y An ourlaso, a ]a I marachissailentos de homben public.,, bor La idea que .a Impulse cullairle trial It
,I, 'I" ""i", collided do jiabras all," am obilltilthesil ociaialol-ries, inur rociri di -Y ,r firce.
oll. lew: do I lichil. ..:,
AI3 13 We del Est.do .brid inalro vairon, de at nxr= Ucs I't'de I'm red.r Y d1priaterin, nalitiaticnaft Y hasta de pelatc.. Yale As .I a-: to tit All y = s; Ya m, l"bits .xiconIn Fra ill linesent.
last mcniallos. una octal A, quor as "i it., a I con visas do I It, fi:'ers Izv nrI,,l,,u,, 1. Acei dt Q., doEl extranjero no debe rorhra ,, .a q.b .... r tona. Ecuador, At tal .I Parturston que )1.1 he.- calroa b ... I.,
cendia A $10.5W y rice It in' ue con mals furor so ban dos. empos infesit4n, as
eca, ant niii, mayor o menor barrel, I. Istos liltimos ti ltlo5, Y ted. .11. on. respite- triat d, 11 locita IAb;R ,,,,isvilrox do) kjiilito Y do 1, ; I arad, lot irax de to raturaleza, I, CuRrins, con Lima woraza de, cohoom ,h,-, prj,
Coll Aujtri.rIr .. ablitsar de In hospitalidad ii y do I el analthron, clutdadisna, respianden a lavot, Aervicilies, Eshi strand. 11 I Do Aali. do Tsoerectia a Ghtit, text, bacei rolj. Rota Cuba.. hablan volaido h. I al'at"". -,e d, ,'_, I del Portion ,I- no debt vatillar toll Goblerral or hol bicas Cro .ricelt. at,- qtie at sa betestrio, 11 Palo en out to. bris instill Y un rearradd seallitio tit conduct in-, Dicha case, atishor Director, no I& hillet, p- htroi loberia, jmlogo eW- si nad. clue ,at ton of design
l lot. eta se ban diasatedis In to. whi tit no adinitir bract colt no par pot* y becrandra troballs personal Craido entra las injustas, tong. do resitscurair at order, y &I regimen
F-cod.ir con ,I lua do A -E, g,.-o -ic.: on". ,.A .,- Ionia. ,A imoistal., R.c.,godese 1. o-. 1. q- iionstibuy. 1. reibrine low, 1. del Decron, do Is Ley de Ateluill-'ell, ya laterite asted'suponter Is MI- wmtitutimal so oil Pais, Todo to
I 1 'r I lunt. hIston- coal he de regime Is Airline! .d.p, SERIA do 1. real. quo -be, cable, out, dcAltmis, del page, do agite, con, que Gerardo Mischade, hit., scone
saxiln, do medicinal I tit. ec 1 ricad"' laban- ,ranqpalmont. pint"Ine do Inverts a de Ition de
,, 'a ."ant"""I odo a m fire it no.
emer encia, Adectut norna :,are!.- 'caitta, I! stirva, do liticentigstele, dos Urados do America. L. p] ...... can on .1 uglo XIX, Y release. a is tarist, sin eartmehorle beligerancia a triblician. It Alga paro mairrievistris, no Ilega nit a imarema plants oil an". I I eta, report a y ,
bierne at I I., se ha -a.- ," meer Ali. Was, 1. rillpInkled de indrsaft c... xi Climb na parraAh. rept. as to Con, .-red. deastrues. sin it pro.
dg is aloo'clon de n-ttre, Co- 1111, Politico a on ti;ulada ciliallundo rion do too. 1. p.q.,"i na ,,ttuda quo tong. Y. listed jonnis- al It
a pueblo, dindoic cuenta I e.,prizini, Juan J.t Nwint, so It ciado. no cost, de on. strimartia, .. no 'Adian ]as golpas if& Fzta- rl mar pwitlem letter razbn, par- ginam to& trabitijista due anamits, mi 1i Y yo Para order subsiatir. thalere wa native, 12 de Alibi Lots
d do y 1. gariarrim, como unas via. cliti, e5tla as patilboarto excluttva Par maroon de to carell de to vicla se promilIx.ron devicluls, women. go no mi rejamors imilAhar p10 ,old. 1. I! Ecuador y Is- 1 Its'. pedco, -,nt. do IsIt m 'Im entudical pultdoes hisome tols a carats ort to pactallis: y advl- &I clan a quo se pertereee, La ver, tandr, I" sislarics, y tan !07.00 quo R.-lin am. de ni mopillincal. boo el dustir .H.c- dnients bills t
In atiod. del mi'mo. 1. Cru. 1w;. don con lax acolit- sin unit inversion economics p". taxic gut haoA algarials errcua'. 6 dad que las abinturilstat salrem plel, obra, y gracia do tan aludidele deirt st It hall teravis i 0 on, $1 predict deu -lasnr 1. ric, ,l -P's, b6 M libuld., y quo cont
ha harlado ana collect plibin, (10clits or our hn "ido orielo. na o" via. que elumare riessies Y ,ectifi. 1 ,,,,,,,,,, ,,,n .et..l no 'intio .i,, garac a ttempoy voperar Y "coo- tronsuales: un lamented, do U3,OD r- --. Tfo-trair que a .1, I) IT. an -i-
a ,it b, clin at ... a de In pwi. ,to rar" con at pensamienti, filonotico pustaral, tan victim. corma #t do I- -1,tia ll lo. "vecot, I# hoy 'I. in: o'gibbilt-, ,--tat stolid., Bi_ No mo7cce ,ina I mentiter de ranyor 'ementarlo to c-4.nes. Et Wruel pot debajo do I& [ M call )a tmgi l, I,',. I 'il, Llrl ,, q in
PlAerierron at Gobilelm, del doctor 1 to-o ;'a 1,11h." Irli, '! ,.III,. rant. no Is act. c-laiin do onalvo, Mind y 01rattic. illip q- ,isleT p- .a ointante ente, in justicia) no me perni vii ,in "ott"', al utguilmo, 4HAY or n1a oftabluer on .-i"""'i, d" I
on I que no con tan agobiadom tviden- re- plerdect im matter M se all tit siennita asorral tit isguldsill? co -d"i" ,;l,,i-,,,, :,I-'"'!,
P'le, nor tor, apIttane, -.a Il't, atm iti:ilpt, to, all 1. vrof"Ado 1. so torciA". Ya c ... quo sail d, Aluil-, fllbarn oura-drli, At rental ;_ ,,,,i,,. ,j ,l,_7_t,
m- Aamardo' Y h a jo. 1-to doadibujandown a so bacetista qUe III dimile a an or- 1 eta. otral, pot- de, rice
piece que h, .Ug= al.a del MA: ortroj., dertuncla. Simplemorter ca Inicane flue to pose en I t
innim Y de .an alintudo jamb a sus quebrisnion cia d, 10,, die litt"t .... It. que do ura Ibsa. aunque, sea ill, nitol y bAllot --, Is roda, el direcilis tit , lot ""'Id"'. IVII z I ii""".1,
RIO DE LA ATTINA tuviera tan be docir qua to quo wul,,e n qoe Una Ingrojeras que cAlCUlm toxi --r-naln. W revoltiouratis do 1. or tan c.r ... r ... it,. olhas Y ciat do, vivc, It Alto o ha, b j., ,io ... i'llcl-', y 1. or, "It do hs cleat ina nl- ,,t c, p-d' it, 11
I" elementica'contris In opur calls puc i., prro31s 14,11idldl r Irmdon 3 del oc-t. I Do -l" o"
rApida zacloin. Era derer tit -a Creada quo quede sujeta a Ise titucrttl d At '7 .
too Cuerpos de Selturlduld de Is ricamel sabre usus mossiss, per or. do. at 1. ejerelit. ni 1. ..spiocidsd A, Cut- i ,in, u)- Por ,as Wilithat fartlitials pam hwtr .u. rAAA 1-ni di'llass, P-1 t .. r, I. tw0lirinn!" 1l) qu, IA lill.
tod y"dl, do tad- ..rw I da". "pa'a M sl, IBe be becho, 1 rApilblitus, pir"Isoments vialaidd, does superior, Ilt rassurate, It doli hum"A, iloventudes plilitican Y wcWtirs n- go acherita y cuatm twinalo- Y dospaill, de bech., share moult, o"'
par lots mandates de to ConsLitu. ve, Ice srowhilo, etc- No. Bee, ilscl- CompAirtumos, 4 criteria del Can ingallialecil Ia3 ultuaris Itirace, y At, ky me privies del dirrecho do podtir vlivir so olla F1 dt-) es -1 '_ ; Aquallis inatr. e, -I-i, la aU 11111- -,,a ,Iti iinrlall tiltw"All, n,, ,
aw, Hltviaptni Is Ineniji.bl, .pre.lori an III,,, P"*e, jj en- ria, IHAY too "to AIR* fat, Acsticial vo o"t'y rin"'Ho at, -i
At collectivism por I al que was rille, le. .I onclocia. so, .a Implic. atudJotdithiles, I, ruisha no to small a alla lamcrwriganitic, vitra. to- torcheradr, ulna cases Pirropi. zQ, 1. r-e-, ,olitr Di-t ,, A ,,, Past quo lo it .A,
ria & gagto$ pliblie0i, 1 111, d1sputshes a permitly gue nin. I& atrudis re tilicbricirs torpeclalizathis tells sembrando la cizalle ins India I'a ran contra el comunistrul, on& fir. Dieflon4a, awflor Djurttly,, calls tolua ltrl 11- son ul1lzIi,',1, ... do ps'. I-11M-Il,., li"Y'
I gur extrAnjoro. Abbighlo At Arma. An none clue de core got aqui Dun- famwa Americana. Per* tit inneation me roaticlin de aluslarancha do in, 1:i do Agasta so celil,-a la -klA
; Do -red ist-lio-cl, 11. Is diet.ducA, St f-r. ll,,tri,
7iforle rexIbb gAr. Hobvcr Israelis ; to de Is hospitalldsid y de Ina lis ca hilzo, par to quo as hay due obstervocirrho x1nds, an Arign. tzots-'a extreme, trayisms a va- If,) $1,1,ci AGVADO coritlimplar cl rs I It a i alLrat'llat'a,
I lunprob- to may peculiar, one n dome va. I 3 Irnphadaiii. Ah! elti Is le. I I ,I -- quA I- --t- Irrdr4a
Quo so cerebra, Do coolants lot as oubania, se tonclerta en moal. ble out hay& quium issith fara.111111- dim It mayor poligro de Is fori vdara conjundofia, struganp lot qua Relipuegifit rntin 411A dt to ,id*, no bay ot q,.
counted. seent. Y = 'Jfi- me sado prAttlicamente con all reallsis. tracb5b, platonic 4,14 no se proda- ntI ... ametorlati per ellia no to so
Able dice ilicurnee I 1. 1I perturbation y de conspire be tam dnimbiell., .I .. ii pan, 1la, ;,6 1. proliedlublort., st" "m head., "I- trait, tc n
T g ,, almdarrion. sor elo, a B- 1 tiou conits It regimen liberal de- chim. ,Hay que limponclormuch, at Imunint.bili lm vir-lts quo ii,-ticrol, Art a- ,,J- tanple. "dl ,"1-d 'i In con-, ."u-,I.
A 1 In-'Atilo, quo .. rut, protnigni, Mmistro 1. ractiorris do got abs led, paral p-tard, do ,11.; in ii- so .rnplevn An Ists alisbabhot, : I .fl.""t, Its !"I'li's d . Ill Shaw. par ejemplo. quo ,A, clial obelaculiz. ii .... dinariatriell. ratia,,, ,t,, ,lt., do isquallsis agr,,, Was trials 3 a arwrl., ,to "na ,lds lll ell'All"s Y liell"SWIl UAla il "
Alto hand. miss disp.-Ion) narda, 5 all unritenlord. hus 'onallinat -let troblijois induremoban At again y to .,, oA,-.a.aj6. vi.bili.o, ha tt "'ittl int" ---, I"
I to.,jr-, ,,Ili-. .nal-mairl do, client., An I. ",I", -, li"l, -t,, "Ru'l, 'llie 1 I-ililol'a ri l- i : 11, ,Z_ 1,,s t-t,,,1I--l- di,
As sin que wrote oil peligno title I Kiert an In fils,, del Pazlido que so latitisto con mpkii porous gran ringer parts la'p;z, lia irtiloo. sill couitinilt,, llignatice Ascoltool- Millions Arco, do ,,, "dl, ,,,, tl'-,,lp'--j, c"-d" ""'t- I" t ",3 i"', W d"n-i-, Y ,,,,,
rep Aenta Pam to$ ztadics Tint- I C-lowt. Cuo.... considirl.d. 1. A 1. do I .radio .mbarld, Aorta Co.hitilir. one ,iqt;c,. ,in Un- as, In el lot,, d, !as hilliturs, y .1 poul mallos, y bulto t,,,, : ,bs l, 4, -1,I ItI ll 1 1,111- 11,1 lllt 1, ,'' ""' "'i" "A I,' ,I, I 'l't,'- 'I.
does at disserblilaid. exciato en I" a to ats,,crill lical, 1, hl ,, ,,M il, 1 tt , ,ifiti-a .to I- 11-1 1AM11*1 ; ", 'i- ,I ...... i ,it I l
ot .a, -a-, Rest' 4.1. rou- -1 ..... ,,, i ibti 11 I 1-1 I "', _'i, 'I, "'o, ,,,, -, ,t,,tl':!,,,,,
igasiton nouchinishos. M preald.- ."a,:,l..nA mose., I t. "' tt r.,,- """, p ...... ""'.t. _: perni 4. due. a nor o' to ,a. A,." --, .1diA "', "I"I'", ,, 'i I I
tr onto It corrospondlento studied', ertr- Eno cable asiberlo eil ,,;io, nocinillent. ,tat de to quo filleted flatinclA tormaluata tell ,,,l,,, ,,,, I I ...... ") t Ill, i, It" tit. Demulig cob)'k, 't ji-l'ittl" ,,,,,,,;,, A -l", 1i "', 6, 1, %'A' '11 ,- 't ,,I,-i,, 11, AIlltl'i., I"",,
#p que )I fi.t.jab" on 1. violver'l. Maj-, cablltrc; drutadna do !it coaLkir, exArtisentarti, lot turbil y It din, ho combrdo lpt'. -,"Ito c'- wo", d, _,__ "--f-i., ne'. jil.ritaill,, ;"-,--',- l", .11-1,i, -1"I"", ,,, 11)',, t, 1-11, t-,1-:l-', I 1.
dAd re Stanford. ell California, 'I'Ptlau"a li'J'Ahola, Its" ,in 'i ricel. pu-l .1 1. A do do vioa ,lot ,,,,, an ltaul. P,,, o ... l'iti" u, ,ul, *I I'll'~
rri In Itis gestalt pirnuisiont.- ret M.: I b=do ,a 11,ail" ,11 1- 01 '. ", l_', ""', Wal y do 1. '-,h, ,, 6 "'.io."., cllri o- ,,- "li, --l,,i ,,, 1. 1 "I'li, r- -, I, i"t- ell'iti.", ,in
o"gratr4l quo de earitursuar rl Ru- "I 1 it Io 'l- ", ,11, -, ""I""i, ,",l h-n,as, d-mat y Us pru:.-.:,,o: tropi., 14 ,u'l. Y do "wilat" Is I "' r-quo 'I ""i, z on I" An- ,-to in, oil ,-Io aal, "". Ap ."","t'll -11 141" I", "o 1, lik- I "i'll"'t, 1- i"'I"I ; ,u, Ill ,"n
Irian list Eared- Mantua a un I arecul ,nice Ilbuilloa? I ]Iran, y )a Ciudad Nueva, y lot sl- probjentax, Puttiq ol, 4ortirso ,, ,,_ ,, ill Para -ll l-l -- .,.i,[,,a It, oil -l"""', h.*I,, quo I'- 'I'llrA, d. t1dat
I I
I
I I I
I
I 11 I I 1 I ,ANO CM IT 11,, MARIA _, 11 # I -F J'AfX4A
r I C 414 .!- ii a jl

Y,, h I.-I, d
I doctor
d, P,"",

Wel un amon
N
li y I_ 111,
v .,,z ipi, d"'w- d, as I
-et. to-, ad.
Dfonei
Z

pi, 1.
;, do -ir luio y fo
ZT. = do, rT
4" a-, do'. l"j,
LA doetora Paiaaa aPmv11l1- do
h=fp.d 1,,
m.n.les, do Isnvad:, iL z N loteirai eto. "to it "undo 4. 1 1
%41.41 W66n,
.......... ....
Toy -I- I
til eA... K a,
M del -ruxldo industrial safi.r in Routrigott, y an 1. J-Con ellm ya ol Seder no "n bell. do.. Ne.. Rod, w- f, 11 z
miteravarl. rop ,- y
rop
yll a v
jo a alifirrue,
Boy, O.'ruis -Wr;, J- Mli ,,t y
Agtilr Mn;Fde ,7
N o. as eii p-;bl. t.- ia. do am hilos T
I has v
,,I- -5 &.1; Q" 105 do ,, 1.1.1= d
O.'rez, d4ene'
CKPALVINE CRAUX,_ .,i,,p- ,A, o, ,,V a, y a 1;1-1.-?" y y .i
ee LVINE CRAUX,
"'i, an,
ombi mr. rithi-v T,
-1 or,, I 1 I "aria Edelmann Leal
ril o-I do Anti
-qut"Iti, h'irrIt
POLVOS FACIALES J a u-, 1,
antel d, j" n", , % i 0 -g 1,g.oW q.1, ha .,a z-,- tl-t. 411
oan tu, pt, i fl1. d, A- Marta Fd1J-o. 11
MA i f1risiroo d- 1.
RJArd. VAO.i.o. y d, w g-01 -- A.R. I
1. -6-H. Kd lrn- -11A d"Ur- a i- d'l alropiLt- J-v 11,,
18 Maio, el' ('aaah- y Sol" "le. hir. d'i --d- d I. R, JSandirt, MaIlln, Shirley K a rlri t Manuel Cannoya, prr ldentf, de )a A-viaHoll N 11,
_aL [Cf f DUN Pua
C8101 Y loyd. L- h, Volair, be Gild": do o"" r""tV doM RMi"'
lit, Heno" Tan 1111111M. de X-m r4iin,
ap. AMtnhMa",2-' k =2 Morm.
GjU. M'I'- J. 0 to Y ehodl. d, 1.
PR DUCT "URALDME CRAUX" 5E VENDEN EN: TODAS Las Gk-osa 0
OS J. 1,, p firae-- .1. bid.
T111!DA? DE LOA
!,A! A Kellar, go. Nahy .61,1,1.1
y To.are ,Jago a
Log ):pjor aquios
,I.()S, AtracLiv(,,
VoW, Harr, Tanne, Rob"t K,1 de N
raent Peter Y Bob Me C-leyr A ,, ?rJO VAId6a ROdrl r- HU9 Blati, hit, Ken-th WoM, H.D Do.
R C>-NI'9r Bob Sith 1)-, L:tdbr;dSe' 'Roborn, Jord ,,, E B,.-- y -Y M.11i, AsI4,66n.- Roie--. 11 'n
U6rrierO dc mlmr," y siar6n de dias en
Memorfinduen
6g pr6 mae serri-"! Y pa'a riga aaAaq on it PLYWOOD
Social
ei,,O_ rhco FIN DE 5,'IGI-0 et, a&',tn a a v'g-mT
Imona de esitmr n a Nc, -Jtdm que 6n J e
-F !a r, 6, y bl-Witc!"rdr. Ewer., o, r,
PARA MWUIS 4 Y M do 1. 1 IF'6, nt.
co-p-ob. 1. c-'aro.ne'. do No~ y
rnuebl" Coi, p, Y--d ME-OVAL, cumpleafif
1. ad.,o Ova todeiii las ms, Table. ConferenciR cooba, h y, o -i6o d, L.
do, do e o
tto Is blonde y ai mr.:.PC alfi y siguila, M-5
ar, A,-!f t,, y Xi- I
'r! p-ismien! d 1--d. on 1. a.l-5 dl rehc

Funci6n
t
-go 1. ;AUniv.-id.d ik

Expm win del libro colombiano
1-9 10 S--a C,
in 1-3 _.jolegfias del s[ }i
de Santo& v
her. -i bdi
P,, d,
Coo iits e t. dii-;i y Me, ceema desodoraHte. Iq 'T


L L

ESPECIALES PARA VIERNES, SARADO y C

V I V E R E S

A n :,rn .. . .. . .. .... ... . .. .. .
Fs= ags Ea, y ta 0.50
Ac !tes Sansat y Ma-' 1,ID, 0.70
Copa,..as jo:lo Royc 2 _quete po.- I I 11 7---,
pa P-. Ow rcll ....... .........
P-rco scar et I,- or -s .... ......... U2
9: 0, Dei Monie, 1 la q=A
=Otones Libby's o ...... 048 4
_cryonoia I
"White Rose po-o I ii-- n ..... .. 0.70
Harina do trigo Id feclal-, gaq i=as 0.27
Hama Cie higo 'GOH Medal", saqv to 5 1 0.68
70 ate, ccitsll Cnzas ... ... 0.36
A,'oz Peacock i0i) x 1 00, paquete 2 lidmas ............... 0.60
Vouerales mixtos --cyal Via N ........... -- ...... 0.35
_U A.*
S dm ........ 0.29
s = dmdas Dez Monte .... ...............
'Royal S=I t
Espaguet i Rose o
"premier", 1 libra ... ....... ....... 11 U S
',_-h ke,', i.;a No. 2 ....... 0.24 y NRTA TZ MjkT-- dy -Ij
,Dciel dis 1rutas Libby's 0 Del Monie, Iota grande 0.49
Ga lsds de soda o ScPm-s 'C T, ' ota ; libras 125
;,bon Cie gr= d8 .... .............. 0.37
1 :iment'o 'Hano" do Borden s .......... !- ......
PPZ' E C,

CARNES Y EMBUTIDOS 11911
Hr-Imi- 4. toi llb60" .9" libra ....... ....... ...... .............
Bufaaw do puarco, libra, .............. ........... 044 10 t,

CERVEZAS Y LICORES
Cei arnericcalas Budweiser o schlin, lata 0 botisua 4,
Vermol.ith itahano "Gazicia", roic 0 blanco, litro .................. ISO 1-f J
ky
'Canadian Chlb', botolla ............... 3.55 iQurr-el aaeade,-ra
eag..-feloutrul me at

Eenremoz abierfos boy haehi las 10 P. K. olor axilay y rowr*ta el wader
... jiNo irrita I- piel!
L 7 P. N. y Dr,- DESVANECF COMO 1101 ERA j -,-1 6-.4.
pon ENCANTO graci4'40 EL _;.J"
16rmula eop"W'. a i S m v I'
cientifois.
p-b.. quit FrIQULr ea
ij
1 12 7 19
NO SE SECA EN SU ENVA I Mis cantolod k &-d-ir.w, V E D A D 0 A
NO MANCH
FO-1717 F-601% NI DANA I.A R(wii ... v-rK)tvr
d.prk d, hiiiw,
for.PACINA Sl:l MARIO DE LA MARINA. V(IRNI S, 12 W A(,(J" ro K 1949 AV


Nplicias en Sintmis "LOS MASI)EI, PERRO" Y U.

0 In -macional Por CARGILL
Alet t WAP,10 OP 1,A "lloil"


El pleito vilfre
o
Pat jwi M.Ha CAVO t,

A ,t 1o 41A I'll t iN tl, In

4,
p 1>
dl- d,

f

a,
"a "'I
At
lo TIr

il"Ir 11,
dt
d ... rl- min
to,

d,
a puw- d,

Q111 lo-1A 11
d,


0, Hall, a
dW_ Wilt,,
hA llll 01--,
quir a it i,, I-, i, d,
d, I i"T
pl, a to ill, eI la YA d, iI If,
liti- lwJA j I llt M illi.i 11 f
It to
IWI Ir, 'i
m"o,
La

pilli, -I "In",

C a r I o s Divil a n o s d

-l'', I.I wlflot.,W, ly qu, e ,a ,
-Crinis del tealro nortearnericano. l". E"A"Ar die-Ill I Ill~ 'iel arti"It. x _;I dI cl,
o a -il. 6--ot-16o pl- 'r'",,trto sobre Irif- y caroacto, he.
"I" -Arte que no llega a ]a gran mam I. ,ra oi- ele 1. C.,t. de La -I Wait .11madi, .; thtr .3 c.a.
1-ta I Irtft.i. ? del le5y ,'r- -at'i-ota t- nellil- cori
to -Nec"jdad de grand" teatroh N preciog hajoe. -nia y Artihd., q- Ill "I 9_oe, it. d, pwegair 4.3ri-as
po; lo bl" -" -I'l- 1WA K EPS- M tWno "llie- 1,o., Ettadca, ohi,ii-I,a tao blkh
I~ t-j;, de 1- del AGP -3 ...... hay &I alit- "aw-,
franlail- 74 Ft.d. 61 wyo-Z oa. dl, adloil. del tdi, -91 Itan illq.Ie, y qi, "I Flit- d.
Tit"ImIll 11 di, 61 lVe 9-a qua ; 1. "4"1" id,- i-lalotdtz0!..d it, pD, 4, ritildi.
ad l,66,, ill, e i I be P, I tet,-, I Moo U.tdai raificf, 1"
y N- -9 Aiqoe 5 Fmilcia iotent,16. A.
pr1oll- I art' D... wup"m t'ar detallea de 1. -e- Ia di""" 1" ph -dd. 0 ilat'.dI
ill tIlltl. I.,.[ 1. o. tropIuW. lat, irepiorpd.- -Iiio .191 d,, p-l- pot -.n. de lot ba to
-arlil de pnee, r -bpilooteoYo he habl.do 11, a) c-'erdo de ine ha
'p-th an d7"il." i:rr'.',
Palla y arrip-ri, Q'I
d'I 1. Wil, bre -,bl- del to irtiI.-Aw it. piir,- dI -ta -16 hosta qua sit 1 y" electuadn to
a aftlnd F.- -d.z 'ev""Inames -oil I
l'o, y ol-Itnn", u!",
gm It I, ,ya"t-o
d-van Pat '-plat,, tolb, go, il K-jdhioa I).
I mflaU q,. I. oi he. ., pe, 1. .a 1-tt- leaut,
h bia, lila-tae. i-, i Lo, pites, jignatariiii; del -aupal,
-n palip, geria-I .b,. Wifils y wonercio,
-,-, I f.6 1. da to". !,
.p uar pl. laoff 11 -1t, _dilil.r- penin d., IR p-nu, CI
rd
dv -r ait-loo del te.u. amiente, Soit;l, de 1. ,iiittii too. fIrtheiti Pa. title de est. gmanal,
l"on, jt,.tlntp qg o-dair-, J ta.t,, Si. -b-t el,.,..
to Ida la deals, io-i-ii 1. dinatt.. it,
del d--i. PMlagm hot.
firl.
cueil habla tli d. propuest. anteri- wirad- an Alarliety hilita, do hili I uh. Inia. e I. et. n-le o. por 1. roa-I.
radiiti,) it%, I laltin
:o da te I lie I, a.. .1 Ewa I tmpl:e. 6 'um_ br- lin". laa
d, p.,t" tont",,tpI eI1,11 do jj
iferldoli paisax, an inenot de clao, dial,
I ar,, it. all, ale .,-.
ioo Qa d, idatic ah 1-1. d-rnIh-- d l a"e-r
P., q,:a 1. Inliqvto.
LON- de I.a bllpei ... a th- I- G.- D.. ti- d. Vt. b.b4vl'.
ian. ta,I., -lind. tattip. al jbi-ti. -,dlidial a, eci-di, tilv N M i
o ped. -Ii, d b, SANTA FE, N-10 I-, .
a 'I to 11 U,",lol -U, -d1l. d1l
fla-'o- arl"a i,i. Public d.
't. QIl ha ill, a, da""' an t Frail- d- Vt- Laik
d. I !a g!- il- a plaill 'e ara 6 a iI do,
dad ili MiJoho, 1;le 1,1a-6 q- ha ao-atlad,, 1.
It
Fabuloso Moderno e Hc L 1_ I da,-" y bli d .- I-,,%' ", do, d, aeta b
-s.ya Li- c I' "e, d-n-I y IdOA parte- de ur li, d&
Ill a fil-if ;ae a, E,,ladoF Unidw to do,, babliLA CAPITAL HE ITS 111UFX'O MUNDO i oeted-, I,:_ Ve t,, il,
I-e-pla -te pa, lvg i t1- di, ia ,gi6h frootan. I.. WHOY SE ANTICIPA A LOS SIESOS oill he Q.
NI A liZ A IN A idor dil Ir bilat.raji 1 ,,k
-p-, onife,;t6 ciol, --bee, lniacet!
b,,, 6,0- ileot,",
lieda dis-pa, die
IW P"191i" d iin Irio a dile. .6.,t -id-le ah
grin de -3 Ple- ei-as III AGAC, T-, ), in borribn de 3 afiw, re ln 1, a ;:,da -L. ffa, otj dh.bi- -biah
rad-l6ri tl, aa,
In p! d, "wamen 0 da
-lo itio di"Atlas,
a an -n lot. 'p., at pl,,g d1I AGAC I
inr' tailife, l no
de aca'a a litogeritimiemn tirlarlima da Illi, pilitte;
iie p, -tlelaa mritratlihtii & a-erdo, I- I !It elita- -a h,,. a pomel-I de 1-tien. xx
'r ;it A A uevos tem blares A sierra en ... do 3 Uh oti, de pafe,,n, ll e
d'ida alti"il" l"I"Id. to ..'a o
di, e-I P-1111 11 Y-91- -0 P'j, 1. F,," PR JFVjj 'ay.d. de -,itm, ji' 1, it, ill 'tuit,,lth 4, 6"poii
S-7VMEA AIR UNES -Ittros r t All a -piiaa at del AGAC
liT r-1_11oc lit ttiot.- 6 a -g.., 1--dea ",.,t, nh, ii, 11511,l
are apl-ei,-, i ',ad al,", d dit rain-it a! ll XT
FI.yd-t I No as bosali, glene, Iaba
y arnlriiiidt, y I htch. de qu, !. Fat dliclioon fut ad i.,, P-I, maot o- -alla .11.
wrall arrig.., b-ii, pa- I
d'.c=as ploantllillh
"' Mb."T. M' 111"
Kotat.rne, "ZI leglida de C.t- teArr Ville. do I "OW-a" puol,,o lipe I, Una dtlen. d, clud.d. gtl t, ent-t, -.I d,,,I-ean- y J- 4
Ulthapari:iii. da U I 1r, I = y 'I -. It gl- publi haI;? qua J.,, p.,
QUITO, C yl,"p". a, 1 111.11 a, t ". "I Me o, 1 in -htk in's tin tornado urts
dati.if. c..tr. 1. asis leg.1, teiii.
i!tgar tl te.tr, q,, 1. PIIIST
C, Glien'l cul X Ot entlio, I da ,, Mill. tlictV ro-teruda pr uba
Ti i.o a Bmil-y, hael rietarateA. I., gar- y a-sil, _ijul.-t--ada, a "r u ia W
C6_0 10 MEDICO NATIONAL ad de..,
1. l"", d, pl.r. Ah., 'at.
adid. 1. n 91 qt1I 'a,
uRadu, it, Wta y -, a I"
A LA CLASE MEDICAL Y AT hilw- ,trall
t"I'alit p i .1" qI tI ng. di, ib-r eI
F, I[ h 1, n lrl pp.lar I- rt-pi-da P., It
PUEBLO DE CUBA "IYl d10 an., l." p."*II de
d, diag-, lii -f y F_ P. D.
plam, E" N. tria P- a "y ii, -al, .0.
ri
w.di-nd, -oIand. E L SEROR
de -iiirill, que, to ol- I 11 1 I'll
11,i I.ible Ni
til flen in p no -1 "' on al ta.lm Si 1 T
"I'll at all, i,1 "W"', tjoe hall. gr-lpu R O IT IN O N EIR A
y -t- 1;-, too 9-des y pi
a, 1. t '- I'le Ro, -j-, t.d 1. ,,.1 r.Q. 1 111 It M'A F ALLECIDO
odorio de 1. ilb- i6o it, Soildri hibri. q- .,Ipl., tI p.IlllL_ (Deep." do raiii I'm &Mtoa y 1. B.rwe"6in papall
ij, jiI 'lli", da lat
in hilt'. .1 wit-a li". irop- il Aiilgo I, d-., Ci- I "I'de Hu,.k, all I rjip. !n S'j -ritierho 'pr;- a hoy !or 2, do
i.-I a iip- ,jotenla ail 'luda, mldral poll, poliif- ,
It ,a ItIgia,
zI % Pit cis Tor, atnillare'. ruq- a
, -- x Auloa. ;in nornbre y on
g7. --r 1. derolke P.-I Qua 1. tnran co9curtir a la Sala 'A' de ]a Funerca La
e
to It It .. lit -'
W; a p'llato 6o I~. de- p- 7, ell infama y Blenjurnoda, Para Cocie C11i CCOMPCfflar 01 cadaver hav pi 11
del to.". Will a! de "I w; o de C ojon, Iai,,or quo aqrad*cerM-o.l. dic, 1-1-k it i, I La Habana, 12 do Agosto do 194'
.,to I I I I
--a del terremoto y P- ta.dm tilia dt-ode, 1. M-cod" Gwitia vWa do Trf-Ifia, Dialcirlas GaIdo viudic do GM114: li Pedro Wei
clue te, P1111 p,;sI,1.111 n,,p, "at ti,i, & o. pat.- v Hurabinto (.a&mtg) Tm- l(oarcia; Lydia V- do Trollifia, Slitralin Troltifio
ly .111C. ra
tru can -firolad. del ila 'i I- plIll- Notra, lor-6 ba--I-" -Too y Morcoidox Traidia Netra (cm--mtes); Solodaid
"o';. Pat tillt, P-Y" j- "A f3tirctttli, Niloaad -i- Wa do COMM610, Gufflormlav Y90"fiva =cia Guldo,
zaz dqsat 11 -h irlill I .1171-th of
.,lot.,- d,; Fi.o- '%:
c/o rn r It iti Robtrtt Per lt rmplv, 1044 S9v S. P. MO nuol Maltliziall- D10- Kitti 19I.W. d" Ja
hil, 6o, tl- "tiilit. a li,
Pa At. 1, de 1.
Tio y conc
y on ol "Jonol, q- h.
ol ll, lot; q-I Ir ii;- hal
......... ...... .............
DR. AUGUSTO FERNFNDEZ CONDE, "'o at
liao. I
o' jje- a. let rioulm Ealcm
Ito I" d LA Nk'ItMAL
DR. JOSE H. AQUINO, U-3932 U-1339
W,,AW h.bili to, V, COMM "VIOW 21 ploo U4064
1. tttro '. a 1.947,104,4 hU 5252 It" pbo U-320
'n- A, 1q15 1, & 194VI940 Ili- M Infanta y Benjumeda.
I, !I Von ,I fr,,h N, plieca clue. Illya "W'T" pe I

AM CM DIARIO DE LA MARINA.

En hf,"or ilp Aleble, Pommel- Mass A

MATICE SO (ij rj 11 ll or
A ')d h, N I,
BELLIZA..., :
... .......
h- A-111
b A I "I I All
i d,
V'' "0, f "t,
X
.a r r". Y
P").
Du d 111. un A M Kit a
eu
I B - r '1 ,, , T .......
come romplem-tO del elogante rim- NjArtpo Salv at, Silvii ROM Ill,
rl r de)o de tarde que yentia, tio fu jnjrp Alold.. P.9tolt. Pupo, Goorgi- r'j
ob. Herg-lez,
"n-go" do .,tuidsri. que r. d A iMol!t an"
11. t'. ., -1, to D 7UN ps. M
.QW. do on P-Moli'lo o, 11 Q. j
T des- or vie'l, st-wit. B."oe, -11r. I
les Ad-i-,
Y e", grupe de a.6 ... g
Cobs Sm- do Rdrig- Cmit R drikg..,de M.litim, Sfl i. Pe&- -v Tl
de on, Lcilit. F-t. do Q.1J"Wip.
(;,mbl o Hostewitt GonAlez d
met, Antonio N&iez dt 06mu fol"t 1A.Ar. G.Mb.,

,.Ohm &r-'I- Otrie boda do mahona N
ft 1. Irl"t. do aN1 ,Art. av at
t to $late ,n P1 "corki 7 v t j
Al ormA 11 1 r
1. r-"t. fj., e. 1. qe se I"
71 i--j,;-t, 0 1 W, 01 A,,,. CWV, li V ... i Id,
n k ,o ;to...Vest1dos al Costo en"demoiselle"


Ahora tambi6n los Vestidos de Sef cra


J-dos en un 5/ 7' de loa Roy, C.
e. R-dli A11.1a
Y Gladys G-In A j
del precio que marque !a etiqueLa. -6n -o 'm 1A' 11"dia "n
d, Igo ',n de Co Parl-, Od lin W- J'-.
Fiun-do Rert-pa C', r lir I'll- Rir Ble,"

Santos tie hoy
&Det. C ar. d Ars 1. featividtol! 1 ill Ant-i. Ae
Clara.. 'Utl.
Q on of, ne, aF-e- do vffl.jtnliu
1- del ol'd. d, Y,
cInr. L- Fer", rl !!
"T:
'd e.n on, In bell. dno.
dfl .d ni-e
_ied.& 'e'en Y Win d-.r Cise' Root; espouse del deat-do,
bwd.d.. a, q- eatft d dort r Oscai
i, 1 '2
dite ht C'nrtta, I bell. s, o,,, C- do S.I.p, I1, S
U .1 d e. I,.. CI I C Rd, g- d, Moot-on
rot,;zapr 'Ilinta
e a do!
tz, driatzial "f, Ll. te,,7ul dantr Clnr. L -a
Yet d. Da- n e.-d It. rnol.
Sptirvl or l 9. dletax E.rl .e C.all;r.
e er .. onus clult. Girx" a,
L. d.rui,. Cl- L6 a- p
lines, vAr.l. d',,ta'a
Flora G V', In de ethple C-- Eiipila a. d, ev.
Vote 'f.d. a2 F.- did, in rel. i. r
el.bid do... 116ioun Bwr.,d d, Fe're", -nj
Clara Leon, eapon del sebor Rli.lil, bellp. b Ratio Cift, doett-da, ft9u,. ce l. i Y per ultime Lily GoudiO, M,11a
rentrad rap.so del qt-d. a.,
C!.. Yieu, pratillsim. pola 6 I codOerdo periodist. Serpo Car no, d pl,
'ao-ita, 'Imn-o"
-ter de, "Preren. Libze*. a a in a In
;,,a lemon tileantadora sehorn de jLffl'1.. ..c.r. orient, 0 uu. olas ew- Cm- Sam. sonar Pedro Ar.5ta Y do In serova' pedr.'. _9._ a g; chase B.- C.- Na,
Gl- Posrt, dec.r.doa y .,tdta'! run R.Mora re Nitrols, I s-t, Mrsit.,
de It- z tain d Ii.
rp", P-1,11, de'Lloo di, Vild& Claritn'Beg-iC odas Y e6gantes
5.1n, re Luz Din Martiarena, am
Cl- R-., 1. dott.gid. -ndt, R- Wan ), :m I
jol Sbi= la
_p'_ gndo !igo Cjdip ee In play. Ill
Q.e doame. epte 11.1p.1". vestildols para
lsfI-4 joyaj- y ditmg.i as cl Cl.r1t. Ar'. 1-16, ran --ntn p-'r. see'n.... do"
Clarltv Rodriguez Bacardi, 1. bell. las futures m u..
Cl.r. D'.z 'Mootr Cl- L- Perjut! e Clu. ran g7arol., en rel- yC 1'.,;t. A
1"A." del d-to'
Cl .. a a Lu, Nodal,
I tmlero Op to dlzetina de 1. 'Sol- Clarita AHns L-e.
de Munice de Climsr. de C.n" Cl,,. S11- G.ci. A' El -eli. Y 1-ti Pnil- OO do 1'rt ab"doda on
Lla'. Alto-. 6e dt! R .I, -, besofo a, do pyiitol, Dal 10 at 20.
Y nueztn I a
71 A- rr, a dill C grotil siman comp hora
Mary Ri-rt Made'.
rlpttor Anterrin de In Carrera Y so leered "Ir red 111r, ,!I, Min Clon Lola., no lobe t. 'per. on -BI el tuello ort6 bodeodo do fmo 80'0"D
r!.a A do pyatzil. Ni 12 at 20. 38-1-971.
C1.1. Park de Si Pe.m.. In In E&SIT' NVEVEt
iterilod.an, dremi t-d- do! pe
lit- Ambes vionan art SEDA FRIA ulampads
U g chent" de Ins on rose, ve'dis, anu', tuirqUalig 0 21 4pUealsis Mplineilo curonfe doPrilixima boda elguienle5 localidadr, Alebas a
eden holier mando W transcurso del finimptsi;IaitIR de S=ra Rita r tole. 1
b a! d leidtin del -,-te, 1. gus Cfnpra eW boda de 1. -.R.tad.,a M-lur So- 6fil rocalaria, saytio. oew k"
,all,, C111G, I VIIACA, C I-Yooaahlj. 000
Bellistmos Vesfidos do 'V arandol do Lino" con laordados. do, sonar artzold alo go Sq., J. C b. Aii.,;-, lu'Onw.
identil esimst, cedotidVald Cho- = = Y, Irsmatado
ej e= do Vro Fzirw E-.d, P.1- .11 pw flea amole on *I m.a..
y del C Msko 0. 1* cintpla. Ee
Us# 81 moment de poster a1gunos de estos vesfidoSr que Ina.dd. I.-. hi Correem del Cantillo EU _7 AP
nludo do 9smi rose, oxv), bfVilto a nwo.
Dich. ten. 1., 9 e -eltik ee.
0, se verificat Z4 Del 12 .11 S. 102-24. 1,90
han sido "SU SUEA0 ESTE VEPANO" radio,". 11 1 raepharas I 1114.o_ 1.11
do 1. anfisma, 1. en- J'i P ...... m-,
Los Olustrados: de 20,95 rebaiados a 17.81 do pad es y tellig.l.
rn..a-- P A, N- S., Is AF 11 F, I
En todas li-_s tallas ..... G, l G ... 1. .3


AGENCIES KV: m be

.A, No, 10 issit-CfEwrt-T, t ch-- J66
LA Ide .3 on U.
ORANIst. C1' 0. A -f-J, 51
00"' ni'm 'lil- SAO" V1. fo
1,A ne d 11to -11A6
f'.j?
resir nIII!aoix
Garet. 114 A, It_ dateaw, t_ f.Ia miselle MereanCirk A

'of l Mi4mos preCias Ca
atawea d
iminied tulle. n,,est-o 'nevilms -.,-6
Wercandf, 12- 4- -a- 4. 5,m,. A.I.I., Ai,;' 11. NUS-11 I
-k-M12LY-ALP11 RA Alloiitenes ifidill..0 6- .,iAS"

NANZA2 BACHILLE DOI,

LA rr-,- -icula de PR'-- 7, NARIA, PRIMER ENSE R, TO, COMERCIO e INTERNAL


estat A*' abielrta para el p- 6 Yimi o curso, desde el dia 15 de agosto, de lunes a vi --- is, en las horas de 3 a 6 de la tarde.NEPTUNO No-,la Y, altos, entre Gervaslo Y in, f

I
I
II, I
I I AM ("
RNGIMA MITIO I MARIO Ill fA MARINA, VIfiRNf,! i, )11 Ill! Af'(61[0 DE, I'09
.... ...... .. ....... .. ... .. ..................... ....... ...... . ............ .. ...... .... ....... .. _ - ----- - ____,_ 11__ 1_ I ,____, ______,_____,_____ --- - -- ------- ____ ,____ ______1. rg, c IDIIrrf lliff rfpi ,, a 1,f)3 que m
S11,111ff1iq!rdg#A W reg rll,: rL910,419 a lRespoilde R. de'Abstivito lilt acusadito df, nsafto ff 111"j'k J 1'1 i f1R1fjfkbf1ft
zI
"
S 0 ilz alumni 11 I #w, mawo,6'041 qlv? hfibinfl; ro
los hw;1pilah's de jV41taffizasL4n al docior '11"""re "" k" f.' 1 lplf "'; f"' i ) )bfido
11 I el Emb"Djador 1141 Calliii 11101t,tar flif Plarelw, Ill noticia tie q1te ; I .
1, ,*mprobti, qw, nt, /,,,,, ,;/ 'plioll conilliy1i; 0 104 '. ,illllf ....... lrj,,iiii,-,i-,, t- -I. -, ,, l"'i"w; l"I
eiifar (isle seirree una indi'll ; 4, i"li-I'l, 4", 1-g"rin "w, "'t
Pakllsk ll Pywd, triaR de C Ardenas jovi-,, it ,,i, ie ,,,ntr,,ff.rf I., ,,it,,r(, ,lit, tilrti,,)j(Adha en lo"', 1 pifl,,. (.ir,-it1fi,1er
(TELEGRAMAS Dr NUESTROS CORRESPONSALES EN LA ISLA) I m I ,i,,,,,l,, l, I I I I -111,111-11i l-f--ii,, I
_P"1_0"
,1 1' -iX, ,,',',, ; : "T, ;, i 'A I )t ,j, t, ,I ,,I caai lifica medidits title 'I N'Aflr_,; 11, 11.0-- P01"Ifir I ,
I I I I I ",; Z, 11 ,, ;, ilo ,,,,, lot I I'll,, FAm tin. ),,.I I, '! ,, i ,T, I ....... l,- ("'T", IA 11 iv d'- L, I 1 I ,
I f T t, _1 1, ;*, r i,-,,,;i-, V,
I 1, I I ,,, 1, ti['J "t, I
F ;_11 :11 -'l11,,-,,q,,j ,j /""",
,, f olepki.fi, , I T,:"
11 I I I 'N llictii -fwc irati"itf) --- --- -f,- 1, 11i i"; 6 l",,ol 4-,t 1 ,ii i : ;, ,,,,, -11,11, 11
11 t, I I t 11 !-,-t ,,, ", li,, -,y 1 I 11
i, 11 1 11 5 f", I ", glo-, ;,'a", 'I", ",!,- ii,;t"', ,,, "I'll 1, ,, ,I ". , I ,,,,
'
I I ,I I I, ,;, ', I I fr, 11 111, l 11 d, i',,o., "", " 'I f 'T, 't 'n"o ....... ... .. .. ,
i I dild" Hall. f- 'T" ,: ,_ "" I .. .... 1" 1, :! '1 I "- ,, "Alle. 11- ,, , T !, ,, 5: "' "'
I I 1, 11 I 1 ,, I 1 o, T,,,,,,,i i, l l I' ,,' ... l ....... ... I .... ii, R 1! P I I TO W
K ",- ,,i , --- ,- .", I I I I _,:, r, "I
-,rr, ponart, I 11 I I I ,-, " -,; ....... i i, .Itd, li'll 11 11 T ...... r ,, ',- _i)', : :, , I'~ 0,f7r r 4 T,
-"T": ': 1, ,, I 111" ,,, 111;lt, 11 , T : , 11
Can. raill"All. or. htitlia ;" ., "'' , f, " N "'T"',oill" ,,,, *, ,!, , 1 ',, ,' ,,,, ,:,, I" 11 1- : ,,, I T, r ,:" , ,, , 1 ,,, ,,,,, I I 11 "I I'll I I , 111 1 I I ,
I I i CP' ACETAR, ,,gotn jj lin ,, ,,, ,''I'll "Ill I 111 ,, lilvl zil ll 11, 1, -w i, I T ,, ,Jttl, I ,,, 1
I I I I I I I I 11 11 111T1111ii, "I
i, ii -,,,,,,,,, 'I, 1, AU'll""In ,I ,,_ t,,-- ,,, ITT ...... I T "'T"'. , il ,111- li, 1 11111. I I 1'1 I I ,
l, "'o 1. "IlTIC ant ex, , ,,, I ,i ,,,,, .,,'T,- -, 1 I W ; I I "i "', "' 11 11
" In, Inlicarde's 1i "Ill I "o, P"h], v"i" ,or ... :l". 0ol'i it" I t T, ... -'! J1t 6RAII, ', i ; , T'l ", 1-1., ,,, 11 ._, ) 'i, 1 ,,- It "T 71 : I I , I I
I
I lte f"I", ,,, ,, A I I ,,, I I I I I z ,
I I 1, I I "I I I 1 f In., classes ""minall'a, do 'st, tT A,
I 1 I I I I I ?, T I'll 1 -,, h', J, jw--l,, ,,, I,~ " "t"'W'. ,,,,,, q T ; T, I I ,
I ici r_ In none"' Pot'lle.a. In, a', 1, Il xl "" i d, -- 1, ; ," "I("111 """T'I""J"., ,jjp, T)" ", I T ., ": 1 -1, "I ,
a J , I , i 1:1, I 1, ,
,, , , D"I'", il- it, C ,; 1i i , I l !1 I i, 3, , ".Z, ,,, i I .:
L. [,b- ,, , """ 'f" i" 1.i, I I I I., 11 T It, I I "I
1, ,r6dico I do tiny, de una cnl-j'j I i ,", d'ht, d, -c., i "- ,,,, r-l-l,, ,TL
1 oil el I oriolable ecdcr P"Iidat, do ""' "' :n rtl'Mtl I I,
III .,clic, CujIll,_ a J j r,!ti ,;I 'i ... l 'I", 1 lllill!V ;11 ,11",- I I ...... .. 11 I , % !
)a ,Rcyubllo V11tod" -4, , ; j ( 'Infl, 'il 11 Ill 1,l,,a j,"oll, 'i,'_' I ,ill 11, ', T i;:' ", .
Ill d,, , 1 "T" i ,"
r. ra I, lit') e,,, Y ,,w, ,j it 'T!, I!, 'ill"'Ir'," ,,, [" I I I
'' ,- 111 1 ti 01.
I I I I I I ilolepret"'die"do concept" ,U I publicoiii %, i ti ,-! l, T- T, l, j 17, v '),.Woiodi, lw'iliii, .;l,,1,,1,111 IAAII' ,::!,,I : I ',;, -''T ,, , I "':""" I I
ET al, p, ,,, ,',I T , "T,- [il" 1,1 f"11,T "W 'I'li'lju Y ), i" ...... 11 li -j I "'T I "T"'I, \ \
It C.bicro. del 1, 'i" "i"i, ,] i F ...... I 11 1'1
I ,Irt, ,il,!- ,, P,- m ,j,, )l ,, 1."i'l- il "', i, I I I
.1,,,,, ", ; mrt, .T!, '11"I'arl 11 r-11 1. ,I,,,. It"to"'111, t''I il lll ill -1 ""', l,- 1 -- IT"inl- m-l't", ,l- 1 1 1, i, "I 1, I .4
11 ,. I'll I "i .1 cifircl.le.to do f.- ,, ,,T!, ,* ;:"T ,',',l ,, 1, P 't, I I '.
11 I 11 1, I T, , se'an do t, ,t ""I"t*"""",, ,','i ,, w l, 1- ... ,t, riiilfpiii, Tf- ,A,., ,,If,, 11 L I "I ,., ,1 -IT I I
t 1, r I i- ':- ,,- W !'- T 1 1 ,
1 , ii" ,, ,, o.1a rel T l, I I 11 oT:, l"fill" dc, l, r '!
I .,'M S,;, rl,,, ti, ,,,,,,, ,,,, "i. :", 'I'f,-, 1, 11 "'M la at"Te'to I'll W -I T, ,iT ,, ... I M-;,j, -,1,-l '1- ... R-t-- AT, ,
,,, I 1 "I ; I t, ,,, z 11"T r a li I It I I t, t I 1! I il I I t I 11, ] -,:- ,1,- i, T
I 1, ,i"!.- T, ,hit : .- ,,a, il"ll"'I"', ""', ii!, rll, ,Tt& ] l""'11'. in" '11. V,111" MTtlf i - T1 'I'lill"', T,, ,"t- 'i" t'," 't, i f: [ , 4 1 1 1
%'' T 1111 1 ,, I IT d, ", r vill I~ p ", "" bl,,T, ,; )_ .,,,T 11,11111, ',i,,1111 ITT 11 to flIrip. j- "" ll, d- 1, ,f, jii,]- I l ,- T"i 1;l ,T,, 1, I i I '' I
I d, I, ,,,, lj,,, ,,I ... 1- ,I ii, r11:f111l l,, t'1rj,1jT,. 11 b h" I ll"'," 11 .,
1, ; 11 I I "T T I I 11l,' t ITT, i, l 'if, i 11 111" 6, 'lK 'dif",""', ,
'', 11 , I , M 1; ...... . I ,,, ", I Ill, I I I 1, 11 I 11 k I 11- 1 "I I ,
t b -! ,I _;"T', Tp '4- lrT,, ,,,,, I I ,1 t"t_ ""tu" T, -1" '1, I I I i I I '." ', ,;,l n""r 'I, 'I'lit' 11 , 7- ',"" A", r', 'F';,'- 1, i ,-, ,I- ,, ; ,, T'i -, ,t,,,,, ilto, l", ,
11 ;11'i 12 1 : '' ", d I 11
"I 11 ''I" ,, "" I I ,11 t '11'1 111 ,,;I lil!' 'I : ,!,Tll l l" , "1011 ,il I I IT .
I I ,,, -1 1 -1 lltl;z "1.1 I I'Tl lll il'iil -,T -", -11,,"n it i", " f, ,, ,-l.-'l-l-l 'I'l," I i H,
: 11 h, i" , i t ,1T- 11' I ", ,f- ,ll, ]"', I I z 11"', T- , :' :T;'_z% t i I I I
1, '', ji-l"ll" ", lo"', T w ,,,, ,,, "I',, ,i. d ", "I"I", "i *i, ,T1.11 '1111-T, .,
;, I 1 T ,,,, 1 1 Ti lT,,,, 'l;'0 l,,_. 1" il"", 'I T '- 11 I 1, , ; I i : -1 I I
I I it'- i'll 11 !,,),,l ,
I I z I I T I A I I
": I ,rao ,. -,fi,
a -,"t" Wn", 'l", ,:", :'liIT ,,, I I I'll" ', l ... z i 4 , qi- ,,, ,,,,, I ,;,tliltl 11, I'll 1, '. ,
",ot Whl, ?lil 'i ili11 F, I , I I", I --fl," 'lil, z1 11T I 'i " rill 1011 I'll i In i 1 : ,,i,,,, i,,,,,,r ,,, : ...... z , I f, T I ,,
,, I I I 11 I 11 I I I ; Ili I I 1 t,, ,, z: , 1'[ ill, 11, T ,"i,, il ri w w i, ,,, i, 1 I I 11 I N ;, " IT I I i", TT I
I I I , I I I , I iz I I'll I
Tl 11 T .... .. :, i I 1,11 - : ,11 ,[,, ,' j I ri ill ,,, T"i ,ii,;i,11 ,If, ,,,,, I" J, I ,w , ,,, ,, , 11, .1 i 1: /1,
'_- "'l" mu e" .. 'I 'I. [I , T, I i 1 '' i: : i"T ,, ', 11, I 1, I , ; I f ,,, "'i, iT 1, 1 ,,, , 01 "" t- ,,,,, '.11""i ; ": l", ,,, ,,, "'i, , e '.
T, ",'T, ,i ,i, ,,- (, ", I I ,,, Ito. , t I I P I I 1, I ,,:, ,; ,! ,; , ',,,, ,,, :, I i ; i I I I " :: i j1, ,,,, , I I 11 "', lil"', I", 1' 1, Tl: ', I T "T ;: I'll i "T" ,, I I :111:11 I 11 T, I 1 I i I
I I , I 11 to IT I "I I I I I , ... , I : T ; ,, T ,; l, I T ,, , I I I,, I I flll 11 i'll ; I 11 ; I I Ti,
I I I I I I 1, i I ,
I I I I I T I i lo I I 1 , , ;, ," : I I : W ,, C', I I I I I i "I 01 1, : '_ , , ,T , I i , , , ,iT,, , ,,, il,' el , , I I I I I I I I I ,, , , I I I I ,, T :.,- 11" ,
11 I :- 1, %;111 I I I 11 I I I "I T I I 0 : ,/,,, ,l- l- !!
I I I I I I I T ,,,, 1, I .... . I , I ;
I i : ', ,, 111 ; t I I : I li'T , li" T, ; , i i , ", "',
11 I I I I I I I I I I I I , I T I I I I I I I 011111,11 ,,, 1, T l ,, T- :: i I "
I I I I I ,i : ", : "! i T 1,
1 T i, I ,,,, I 11 I I T , , I I I ill ,,, I 1 1 I , : , ,, , , , , ., , "''It ...... I'T ,- 'h"' 'l I I "I I I il't I 'I', I I , T T l ,, ,, 1, W , ,
,,,lT,,, of- o I 11 I I I 11 I I I I I I I I 1: t .1 ,, ,, , , "", 1 I i", l 1 1 !,T I ... 1, , !, I , " I .1, l- ,, I I I I I , i I /
1 I 11 I T I ": I I , ,, i 'i , I 1 ;, I I I I I I ,,
;() ,, , T I 1111,1111:,11 1:11 .111 I'll I "I" T '' I 11 , f I 1, I " ', I i' I i I',' I'll I I I ,i,,;, i I I I I 11 t;l 7 1 h A f, ,
I I T'' T I 11. I I I I 11 1 IT, , "', , I ,,,,, ,,,, I ": ,,, , ,, : : ,,,:., I I 11 I 11111h I 11 ll '. i I I I ,, I I I I I I 1 "T" I 11 " ,,, T 1, I I I I ; .
1" , " I I I ., , , 11, I i I I , .1 I'll I ::::" ,, ,,,i :11 I ,, i , i, T, I I I I I : i, 'I, ,T, I I I I I I I
I '' I ,,,, 11 ,,, ,,, 1, , :,::'' ;,, 'i ,;: __ I, I 1 ,, : : i '; ,,, T, il"", I I I I I ,
,,,, , ,, ;, ': , I I 1 1 I , , , r, , , I I'll T ," 11 1 11 I I I I I I I I T, I .
I 11 , I ,, , I 11 i , ,, I , I , '' it 'i 1 I Ti, I I'll, ; , I I ;
11 I I I 11 I : I ,' i, ,11 11" ,,,ii,: ji ,, I I I . ., ,
"I'll, I., 111. Iill '111111, IT~ 11 "I ", :, 1 ,: : ., I I I ,' ", ,,Ti"" ,'- .' I I I P"T , , i" j" 1 T i I t b 4 ,
, I ', T I 11 I r- 1 l- , , 11 11 I I I I "I ,,
, " 11 ill J ', ., I I 111 1, T1,11tv" ', i, i , -, ;" , Te I Ili "I I i t I I , I 1- I; 1, ", i, ,T, "' 1 .: 11':" "I 1 1, I ; l f I t, T I 1,
, I ,: -I 1, I I ', ,: , 1 i I 11 - ., v, ,ii"i!"- f I 11 !, I 1. I T,
I I I I 1-11 11, 1111, I 1 - 1 111 I "I I I I IT, 1 'i ", .
I I I , T ,,,, li,, [ 1, Q - ,, F ..... il
", ,- ', I I 1 I I 1 1 1 1 1 1 ,,, I I IT 1 I I ," .
11 :1, T ,,, Itit, l"', T: i :: I ''i i I I ;, i
,, I , .-,IT I 7, :, :', 11 :, I I I ; I I "I ,,, I I 'I', ,' 1 , "' ,: , :' I 11 I ,
'I T ,r, ,",, :T,l ,,,,; ,_,,TP,1 z1 I I "I !'"'! ",'l, .",,',,,':', ,,
il "I, 1, I I "' "I I I I I I I I 1, t' I i'l l'', :,- I
I'll I I I IT, ''. I ie', i 1 I ,,, T l" / i T, IT, Iiill let ,T, I I , I I I 1, iv T,
111- ,1:1i1 T, ,,, t,"r ", I I : ,
li, "" I I ii il", 11 ,i, ', I il !,- f I '- 11, , I , . ,T T ,, ', ,,: ,l I .
it 1-,l,1,,- ll'1 ,- lp, j", ,,, I ,T, i ", ''" ; c ', if, I T IT 'i 4,1'ti 11 ll-." l, ,,I , , I I "t"
t ,
811 '11"J'a'l I I I I I'll to,- C, I I "'i" I I I I I "I'l ", I 1 11'1 I I 'T"i I !, ,. I I I
S I : i I I 1. .4 I 'i ,,"!, I ll v., u. ; I I 1, ? 11 illllilli '- I ,,, .1,
llll d, ;r,, brov ,I , t ,,, '- I IT I , Mptll P"t, a- T I : 111 1 15 1111111- il!" f -, I I ,
P'n"lo, ., i6 I li, ,,I, li T .... T ,J ,i ""', I 'll T" I I
I~ ;P-11.. C', de Ill- i I T-,, I ,
iel Sah !, imill ,,,, I T I PO". T , il, 11 'I _- -!' %1- 11 :', I
, tie I ,, 'i I. IN s,!"!i ,, to, 'p, , a I, ,to tie lit to( , i ,, I T'. T ,i;l I 11 I i i T , I I 1111- I", li
asto Ig', the ,,,,e r-i,, , ,'a ; , ,% pro* tie I ARI. t, f,- 1: ''T" "" ;1l, I'll, I ...... ", ." ,,
go Calleias, actuith"ote , .3i Y ilur ti n.,;,-"- jet lrr ,. 'oew"t'i" -1 da i ', i T, i _,a I ", "Jill I T I T ::-, , I T, ,( I 1; 1, ,
it"o ,. .,a ,i 8- i Ti, J lwr. %Tti ,, I f, ,I'll- I ,,, I i " N I I
lerrallio tma filt'n, ,de Ral loolmortdn, c71:. ,, Vam" t_, it, Itinsel. Mantcl ,T,!";, ", ,, I~- : ,
tif- ,-c on t ii ,z 11i, T il 'l, ,i T I' i1i, I .
,,, ,a, "'ca "" -I", -, b tie loidd.dde toa, ,,rioM, ,
grip ._V, ofortunn! a I to "aa, ;", 5t T; I I 1
'r "'W!ham W, ", r .ICw,-. tie 1. ku- l 'T -, ftse, .11 ;, -1 ul i I
'ja ilre c.rcc cres a- 1 ""'2'1 le"Mp-olabil:1 Sespendid. jaileloo froptartantein tiona, 1-d.iol R "I'lil- 1,,J-, ,J, I
o ,i:, lentF "!,,, Arldo -1 imcierse C) I -11ortiont, do t,
.rooind, '1% c ,,I.e%ae'do Clearl. colors. q- " 1, V,-,- ; 1 '-i', C U MIT~!, lit, ;ii,
,alIq lit juirio del p lon"emir so 1 !, Do -, vr'im a tw,
pidcm rl d do ' PrOten's Y ]a (tripracull do .I,,,,,, socied.d. Ci ,mo L. Seel 1. alwa T 11"'o C;,," Jose T,
"re1c "lad. 91 1, P I '. "ront. = %lixt'; -r ,-., ., I 6 Pill~ T!r,,, I I N 0 I, A tt 0 7 ,1 ,' ,- i
C 11 ilie "dull -r"I'a I -title., y ,i,.,,a, cm. W ind
ec, nCmbC .a,, _.,..a _gu ., e 1 , , 1( P
,
-11 lettal.dad. a do C. .1illete p ,,,t,,irR,,,iak1 1, cant a I, litic al St. I.R., Is ,_, a is a len arrival tie Now York, a I P I.,,t,, tl,,- 'p,,,, ,j ,;,,t _., I I I C/Ti
Ile-' ""'s' ityrrittradeCton do ciftap c f
tolitill Bold-, -11a Is Lig -11. encittart., Par is connote del is Taal I
ioatin He ,
goal it. hdrd z ,
it a ,;:., Ordailez, radk 1 i eoil, C!, .,61
COLON, doP--ga-. he 1'e. Ida 1. lea ,"rio_ y site constellation' de 1.1d.i -, ,' ", il
--to 11. E.fori'l In En- itri" Ctir- e litter rojo chrern Arseetto liteallsl in 11, Limel, Aer on S- 4,- ,,, q" I
.0 de 1. procesid., is eir I 06- arol"'atittl V Csolonal, Isabel I d I v I i lri I
9 17 de artlibre Proado, toda vez qua Ccefirao Is S, ad
d-o do Ids tallores, Quienon me strove a jti,,. a __ as ____,.I 101111b'. ioltla Ac tl,' '_, P; toez y Atif6lio0s,
A,-,d, Re a is, ,,,, IrW6. pro-,cral, R t a acj -c ,,a del At r 'M lon" ,,,l clii,, a
6nito Rod ,lg,,,, d, 21 .ro,, hc_ T.b.o.l Supreme, 1. "otc. VIllavlo, ,
jedloses quo le ii f-ocn (y. ,, ro ,* c, ,, or. ,guardit, laradoolitistatio Y tie Leyes Idapcilt- has : is$
".p: -1 !I, -11-. do I 0 do opielar-ld" Y plovil,- sis. lel bitrw Rorlle, ol see tie. e,,eo ultimetruento m.aCteeten a d n m I Is Ili 'a P Cot do lil, Seglod. 41 la Ctlll it, i. at, Jaime ,,,_ malle.., ,
I C. 1. Irobre, de, catite roo ,jl, .1c y wittadn' Theodore McKay y f,,a,,k 5 hae I ., ;, 11111,, 1,
--11 su jg c
a, 1, r, d ._ r a Audlene's- Aodieocil llacanom, Re fte., Ptell .... Para New Tork !a
Pill, pl.blm .a, in "Cl lo, -- A et nuc- -As. _,CKCC do falts deq -o g, 'a 1 Joe Is Min 1, mane ro-, I cor,"s 4ria R as sells
,.a raccoal ,cod I Rotator a Nm York, partition ga '. it, Cal- I. glonabill" do R
iclo Y a, mi mt,! ,a 1,lbr, so- Isnierto cellittlan", do I. ,,,a tie , ,
f. Ill,, It h-! 1. dom..,lii or ],a Io,, :: ,,:,., nl,,,sciov, ,a', 310, 0, 1. -is i" dpri ,.I. (2S .*is, il,
j El ,6a me lit Y In Se'rori Toteera de Is rest- .,., i neacl ... I 1. .1 F jueal y int 7 A all
Ible ct.I problem. 1,
1"""""" O"I" sandlold.
---- --- 1, ; ot- .,Pert. a c" d'ili ',' ,',','.',Ig 't -Z -J IOS: -to Jacalle- "er""Itll Cie "t' Fav, y j P, Erundlan Romero Valli,. ,,,,Id. Sal. de V-rl.ilea -perl d'ill'i. in ton Indillintineriblas Otte I P o.
_.: I I I I _,_ ;qT, too. all dice q,:, ..... ICI I e Hij," Cclcl Ile",ilile I y Telin. Hicibrock, idcntc ,,, Sadie, 1. 1 e7q, e j- I 'no "rPrendido a' -1 "" r "o -PIWAT1,101a Paz a el 24 actual, 1. Cam'. It Ftad. a q.a- I ,
R1 triLital do lipilitown; a Mi.lea b. 1-irl., ,Caultb Con ledwim g,.-;,,, par ,at do WID Y mods ela,
: __ I I i I I ,q I e . q- nell6,, -1, I coritiall.cirll, del iol. do coI :", ,), ,,,.; __ ;. , ;,io 1contra Ralict Loreto Cloiliatedet, cc- ,,r,,ia del mag,,,tmon j, M x ,,, part ero a r o:el rested. con perdida lie ,strim nl
,-' I ; hl or --CI Ir qo, T- .Wilo, ,at ,,., I ,,doP- -,0,ICn it, 6 .
, f te" ll cll" ,Ii; Par El cillao Mondongilito. cc .'r. T.mia, .tept. ,I "', _, ,' ., %ie1 1l,111 1111"XI Ellulh liciio .hin, de 28 -hes, 16tion do Beltl4a, 0
I ,,,,,i :",- ,/ 'i /, iv ahe reeibid., Le- -5,.,,CT,rI',- "T 11 I f; ,,,, C Aintorti, Orel aeofa do I, udjencj; e I. ""c" '. '.'in 'I. al'"a a
., I I as, ito holier lenloi t! iA r tie 1 por I . rouert le oe c I_ or A 11, 14.a .510lontli"Cli 1 01STAISUIDU I
I/ ,. '11 1,,;, ,.? ,, 1, P'cbl,.a leboral Rate 11 Mt-jonil yelemalm RodAgtiez, F,; U, ---- I ___ I- I 11-1 11flIld. ',I,' oue .Iliu- O-i.. E., d; he di. 21 sollulm in 0,
-te -t.ba Ile~ C, o., --1lentic. d- 1. p,,,,b.. -,ceiorl T-b.j.. ltl- FiirAndo Iris Ree., CantlitiallilElticciderto Is potl eogm, tie-; "
,,, C.P- I- 1 lill, -,a Ins, Sig" his leposiclinots p n It, .:1
rftr ell -crill's ,.c t.d. e! ", or lel-Ill IP,]A", OIrar Alsl a, Roberta Orle- aro el c.holle- Romero ant, la pa- ---A
SE COCINA CON MADERA j..: Y1 I Tribural. g.. J..qllln Bror-idoa, E.Pia C.-)i6a do 1. _16ptler. Ftach5o' .1 a- I I I I
do C a a "_ d; ""'el- 'fArattla Ill 111.0," a .Ill
bl", .b o 11. -.andlCitill- I I I
betic'FIed to 'er-li"" "; Came dijimos slier, hey, Sill. do I po e y Lula Alanos S1, AVll
or j.djoin- li" Y Loy" FlPeciales ,to,* Ch bloila irledn ;- ,
RESTAURANT Y COCKTAIL LOUNGE ,dlint'r' 1,2, ,I irl'ilhat a I, 'fliel., "i'a"' ,rl d del Tia- b _,t_ irulrl I 11 i, -1
'I .1. 1r11.. pt:I,,;11,V11,1d ,I Ro, ,_ 111,1, Ittlesamle en Iw, Ci bddw In$ r-I SoPlerne, its If'"do "Cat"'T'la Prctoedentes de C -,,,, Ven-,,ln 'a d"reelon opult9ta. 7,R jo-1
lificrobti. do 1. Ai-iilcilm P.ti6ti,. Cubod.l. I ,;,t I 'P, in IIK.,- 4, ,- .e. 'h- i& -Ilc "..". 11 "
COST 011ilril la magniftea labo!l me ;caG6'T1ibuoA!fI, quo I&I readudarkIn m- en 11 liecolle a n Hilda mjabn im CI rionjol, di I __1 -, I I I I I
A I 1 Is nim 10i I 1, ,
ILLAS POLLO PATO CARNE SELECT Dz Ars dosdo, ese Cargo, :.;, p'j-lAtilia. Rbado. dia 13. 1. -no tie do pmi h it ccZ V2 17.,- C!"V: I -111baral, bl',r;l il 'In "Conat- J e
FAISAN I Ci . Ill NIz VFNADO, M, ,-, ', : f ,, i -TZ- J I i,
at AN o Tin 6 Pisa on aurbs. T ',/ "'? T
TONIO MATAS 11 Piano y Solomc, l me 'c',fdo ,-il- mlift-o-, ,a 11 Tribunal Supreen. tire to tie In Admi- I.ilon-, do In Jfll, Allo-lol VC-1
(Direct torin ; ,c,,. jcI,5,n I
D i"' "" 'i in I niStmelml Chintell C Es;wdo. cah do.l- 1. _, e, _, otda: .11
_Ct..cC t., hilhriil tin'.dr glaodI itos-,cmc i y eh Is,, Audlentlas, Fz debido a into Ito,, 01 ;, DApOrt, Am- Al"p.4a _'i ,,, ', : 4?
Sir, dICI.b Idleroilriorl.1 do lit H;bil ads de to Cj_ AnLonjo .Bar I C, ', lia carbon enxendie,, ,, I
Glrlilra de G.borri.eir,, La Habans, pro Di A Robama _' ,ri. so. so- P"ple doreela, Meleedes Grlriii .$ac-, : .?
245 Und C rea do Collins A c_ Miami Sts 1w. ,-. tirdeg y- do hoel, 5-rmid.raii .on" a-i ,ri,
-,d,. = ." ii ,: ;- -, "'i -, "" ,' :,
Ablerto 5 P. CV I cil do Is ,i:%, curdin. enrca til, .. r I
c. .A.1tot.. Director; LOVIS RONCO. 1 So,. .fotil'.. 1. ra -!aal Nr lar t1l; 1. ley que -1 I Ordera esm Is reposel6n del lie- I 'I plm hd. C, do fics3do edad Y Ircina tie _leinn'd, Iic,p,,, le detenruica, Yno no &Ida der"ada a I
'. 'clep, Brice Y el AbotildO rl'totar Motah., ;rnr eenigol 37 I _tpdc) Robin do L" I enarrorl par lily dol Congreso. fjor Pedro A, San PleedIn fnct dca": -
Urriandl, Lcc 1 0 4 I Ineal iscep OCUPSO ploiftles its At,-, to OR_in. a a :y. 1;,
dcd aa, Jost RIM n. bo M at., butnei on ,.
r del se- mp-111-1 = = .",a rr- k1 vigilante Isle, M R Peru, tie -,IT% licarizal_ ac
tie n R bordo de un "Constella on ., la Seciallin do TrAludin, entiegid; on Is let con "
do Aybar, -thoel.d. dirlIcto in 1. ill
.zw-., "onlo," ol
i I ametindo Is it rohnne a r ,as sve. aroz; arc 0
1. A C 4 . C.my., M .... I Delgada, Junin r- coloduchur del 6 701, Ile Is rla- ach4i a corner Pam DOM WYO
11 I Be cold, c el is mrides y 6 Inter abreort, y sorrador do fa W, rourbrad. Alfmdo lduj tie Ion be. an
It 11 Is Repliblica Eusebla Multal, sal 111%, VeClmo de Avonlda *= "n'
Bob I d 1 13 y "any' 13' her y CAY6 .3 ,ne., as 11"
let In ja I I I- win do Is CTC. on AllinendAres, quilar, 3e,11in Is ilia ent I region Trancol, can #1
Agoslo 11 do 1949. lid, d dijo, in,,
l C ci; ntisdo notice tj RAI- tin de Issue a, do 1. quo Trah "I.itacimn it.. I 1. Im habia en MR ad bs IT
u nd tit ce
do Connote Y no i notes I I Cl to trailiero reftirldo vithicilia, 'g-Itimade, "rill".. tie socarro tie Begin.
do c d A'rellinds grose ficarion all accado do MeC one pres It is
l ,mp. ret. i ....ad. I locos Is Persona Q,,If_ urs380, 1942 olvidide, an Can lugoii,
de 1. dIJ6 Q. lot Doffil declared Rate 1.
i I I'll 5 &I !a cam tie notional tie Arroyo
I
i A/ Honorable sector Presidente de lit Repitblical, f tPolichs tias
,Ipl, 1,16's,1111d, 11, 1111, 1-11, A1-4 Urots R, all. tanto G6.e. C.Coo il tin I.. on 'I
i De la Vida Civil r- y earc .I.d. ditashanoid. par ,I 10 ratio nu-11a 3M, Antonio JI- il eoc '4F,trar" d is a p,,
"e P I is 1-- Amella, C..p- G.- iftisiol, dolu- an of pueblo de C- an, y que ail capall". t-tiTai,1;1 A los seftores Alinistros de Salubridad, Hacienda, Comer- I Poir Alberto Gir6 iii,
i Nailidad rect.1 a. .. e1ea.4- i ,.,aridL11 ,4*,, ,extra. do Arcola, Bl' lit Ramon Dollil LoICTI.,; create 1. hitre, objith, de v, i, ,,,,,,t,,
it I eiwtcn colas lesions so- I~~ mereante, vechoo do ;a calle per to que at verne arreeilo
i I hutan"s I r'r V'r
rio v T rabajo. A l seflor D irector de A dunnas tie la R ep I I ,.; csJ,.:,ta,, P.Zm.,,rC,, '. aeole'. flic, at set arrollade, an Avenida do Maritis colmarl, 3, altos, on wntlla amhAl, so Werift hT:!-d1e, dc, dli,11- z ,ja the'l doctor Aleloand !I Tocire, in ,I c. I A11.111 I Poll 11 toTlIn Chaps WhIldad, position alil, rilk i; ,, ,116,: par. &I alre pr- ,, r--', P,
,a5, c"'. C7
.1 I hater a. ,e, Come- gual. an 1. It 'T G = d mstl" s ,--1 ii,
Z l. I .fier, 1. ,a "
l irlilson"e-ei. niill rprlmd ediaill, cont mott 1. inarchat, re- Lis pl= .,I ,, Odmez 22 4i f :_ e,.
dad pa,61i d -11, 01- I _. , 7 I
I do
1 blica. A todos los Trabajadores. A l p ueblo en general. j I -tj- celab 11, ,, per L. Cudi.na, II11. p.11C'h1l= I -T , T, T
I II Caqafijal Nacic-l e Segures, "a- I~ Dormilog.- Fumeo, par. .
;5 do 1. dilig-adi. e lit.1"6", lie I I
R.W. do '. demands -,,mile at eilecula 1, I
it Las Organizaciones obreras quer suscriben, FEDERACION SINDI- loc el ej.T C.t.d. antri tdrts loteas de camb C I .
.i DE LA REPUBLICA DE CUBA, y forne.N.g as ite Prinderse Y $"I 1-1 I .
i CAL DE VIAJANTES DE LA MEDICINE a 'ItIo ,a,
,,im. tie "guia ctlbrigd.dini, R.ies. I
H FEDERATION NATIONAL DE TRABAJADORESDELAMEDICINAante l ."d. -Lt. .
or '. i= l;. 7 I
I U edad, de de a L P. !
las, alarmantes, proporciones quo estd tomando la entrada fraudulanta Zbo, Y "EiIlCojeeull
en 'Cuba de distintos products farmac6uticos y especialmente do los ut K ijawerairold tie La E 1, 7 ; ? F _.
"I"di az t,1.15 ia.geipe ,,Cnri '" I __:
sabres de ALKA SELTZER, vienen a denunclar plibliccanente dicho tr& c don dichas listerin ain que
_tn.pQ='R ..no tie I.I..,ad, y it, : I I I I I
i I
1; F EW -, .1 -1 I I -11 --MfN E
I ficoclandestinotodava quedelmismo so derivan.grandes perjuicios ill, demandado tiene vencidies cliches Il,
in.ot ll,Ce u.' ,11R Iade $"Ull'! I :, L L E '_ d 0 1,
I! para toldos los que laboran en este sector de Trabcdo, y tambliiin para los : qj.
I i coli.d. on n1clud.dediorto P! Dirptlold. loi .atierto p- hay, a liss, 4:31) p..., les qua imsoriberm vioda, Wit y "brItrea
interests generals del Pais, pesto que reduce los inqrozos fiscdles, y 1 j hi.6- all. IC .I.Ii.et.,-" 1. ,d .!0 an In Connote y an at do los der 4s ,,liliares, rue gani a Ion Pulninat, tie an armstad at sirvrin t 'eu.
produce un destecruilibrio en la Industria y el Cornercio cubanos, Y en I iiiii a 1. eirs. oo.rtuinrill, Tehir Tvle.,, M-I.roct, paris deade .111 al-onrihstr ill codlivir basis I I
,mleir d. 1. -idrid yfolar I I
i '-a al 'j'= r' "coalition el Caterietroc, do Cl W- I~ ,_-dr-rA.,
'l particular para lo ., Con posterjorryul dichda"i maitucle
que laboran en los mismos, al menuar sus posibilida- Ta lifilbairs, 12 de Agoldn do IM, i
he I
I oil all inforre hatonfilata at junaL I ,
des de ingrescis econ6rnicos y disfrute do las Leyes Sociales Y deriva po- lque dicho C equj no exillinEh'.11 I
I berse lu h ef!KtM, C- IS7 Ciarallant Roibrig.t. ,tuft aix M--tl J.H. %es-11, Martin I A.trel Paid., Y mossant., Ar,
sibles desplazcanientoo on aquellos controls de trabajo quo so ajustarl a -d. .1 rtrimeon.A. 1'. Missideth Dr. Art.elo Allal,%; Dr. Altlllt. h,_V,,
u "'
[; ,. b '. ie. railMd, .a tio.;
la's Leyes vigentes on estas materials: al confrontar una competencia des- I elad Laqita "' - ord I- I --- __ __ I
eriiljftd juridic. Y Pc -- I -__ - __ __
iqual en el campo de las vents do estos products farmac6uticos. 1,juls In citacion do comet --- _____ --- _____ - --- -_ ____g,
I 11, I -_ --- -, , -_ _____ --- -_ ---
C 1. Call~ Aint, .1 I , -, I 11 11 1 11 "
r.j:"P-Rol .., Libetalif I 11 -,
Frente a estos hechos. y espec ialmente por los rumors persisten- I 1 .,,,ad*. on ----'
1,40naritate j I I ro, P h O, 0 A 11 A K9 ,: i'7.', % I ti 7 9 t
tes de que influyentes personages amparan este clandestinale, nuestras Eli, A j.oii. , D I ', i
%cI.r.Ii-,d. odri,- I Din Ic"; T C M
-tiii pro.. 1
I Cirganizaciones solicitan urta entrovista urgent con el Honorable seficir ,antante Rjentins u='etid T.P"ir- i
r, ,,,tA sell. Hart ... Cuba. RXC'- CARIAW-111 R i ', INTA U.3 i Ill U-1t, I I U 1045
President de la Repihblica, de quilen tenemos la absolute sequridad .ad-a Awl. acbre curninfirmento it .
ll ; ,, :, A ,,,, N. MAWANAD.- Tol6lanol: D0-75, 6 ) *'T 1. )
11i. icjnora estos hechos. Asirnismo,,solicitamos de la CONFEDERACION ,on I
on Iralln -, pagribi 12"'In, Y." -, ,,
.,,r, a.. I n a
do Cations Azul, IV ts.r -_ ____ -_1. Y e To e r. - __ ___ - __ __ ------- ___ ___ __ __ __; DE TRABAJADORES DE CUBA, y ide la FEDERATION MARITIME NA- Mier Zurbarco. I- - I 1-1
Abbibealat- I
I CIONAL,. la mdls irunediata acci6n contra la entrada claridestina do El yincal do Particle. doetior Teich. I I I -, Mencia, preasoollO abintastatin del MR I ''I I., I I
I x
products farmac6uticos y en especial de los sabres do ALKA SELTZER. I new culoote, Jo&6 de, in euz V I : ,:3 1
"a", it-ladin son el ospoo. ... T I
I I l quo se .h.96 en .1 Von = i I
I Col., aertiouriallandis las
del rolrr-, P- 111o ,,tolt, ,; !- h 1
For Is FEDERATION SINDICAL BE VIAJANTES DE LA MEDICINE BE LA der"', I I , .
otailtical., CI *- -rolim Il!,,Iu i i I P.
REPUBLICA DE CUBA. tTlitoae crri.t presoin-l- I
Aill.tf, ,let Cc110 ctlIbtl- ViN I I T I
Ll; gv- lI1lMoitqq.8 l I ,-A-CESAR LCIS, 11 11,1n '' .
do Is bilblt ,11 1 IT~ ; I I z, .
1,=*,,f,, N1 CiD 111- ,IA,1, I
Secretario General. nV %4'0iN1if1 1 'lellli.,,,' I I % I 1, .! 'IT It I i
11 ., , I ' ,


_, . -', ", -,, 0_- i _ _. iii
For la FEDERATION D E TRABAJADORES DE LA NEDICINA, link ,'Inil"',' .,,,,: : I if A V A 1, 1, E t' I I) it
.US .. "oll"', 1: '


i_ _i
__ ___
It For la .EDERACION D E .-MABAJADORES DE LA NEDI.CNA,.
T
rista'A 2 A t I', "
'o,
JESUS ARTIGAS, l I _11J, !" to P ,_PI),ipoV- im __-- 0- 6 t"'I"t, lly, 1" I.Ni li"', ll, rlti, TJq- i,"', __ I
I. ,to I Ili I'll I, ij I
11. 1 I' 11- d, .11, ,.at ... d. .. A. t,,I ,, ',, ll' ,- 'I'l l ,, ,,, ,, ,i ,*I',),,, '1,,I,,I,,,, "q" ,,,,,, ,-,;a
ai or T ", .. "'I, -,,,. :
"I'll -- """"""'
Secretario General. i ,,,,,,, P"'lli", 1, de ?- I a lit scorepator at ,wl .... 6,,to rl (I ... ll,. Td, ("'Iet"'to"."I'l, wgl-t -Tji i"'i 'I"'k, I T',,l fli b.- A' 'j, A9- 1,, J, 1919
I L,,h-tl, I t , T.lr,lia, ll A, Aot-lli. AIi,,,,: 1)e, J'AA 'Alio tii, M.'O.,,t,; Gv ol- (;lit] .... : 11"W-0 Y
i_ "i ;
,,, "ib. it, rtllrd.riti I lifto. r", I 1,
===::t_ ,---. rili" G"'Par $.1" y O'lic, Pam I- _. __ __ I.. I 11 __ __ .
"Ill:, Z,_ Contra &Rr. I I
i "I "i"ll. .110( ,14 it
_77 I.do, . . .1 ---I- I --- _':"_,___
I .. .... I ... .....
I I
I
T
11 I
I I
.
11 l, I I I I
", I
I -
L* DMT110 DF LA MARINA. VTFPf A ,(): rO [)F I fvo
Cr6nk.a HabaneraI A I IP,

d'

t Iio de jt i
a 'Id. re d"
it'nod"in, e PA rn.s
atind. pwi,
So t,.Uba I b
tre -1-. W rn 'a
bl. .. y 1. .11-bir. yl do,
tented A mbos Jadm fact do mito, awe alcanvaban 1,A"'. d. 1d t h t h A
Chaqueta deport iva de bno %,y 11 11111tid rot baineng,
gabardimde 19.00 A cloa 1 :-l A-, (Al lado di
ComplrtAlma el bollo decerado con do' if Aa ,,Hwai; cilAj.d.1 do Ti M A R I ki
Rita" ii,-at- A 1.
E dt bl
REBAJADAa -d.
tl emo ,.ciz. de rec. b.j. iss read S, 12, Sibado n-raingo 14
L.A tfl.eit. C&d.- "to'
$5,95 ..Pel.loa en" o
ol. intil,
line 40
1. florist. de UVIla' nn rcitti. deftil balances y Urios del a
Petaectl6rid.l. eirt w. rf lb to.* "flo.ve r, .1A
J-y Bim
in do roat At -91voot
pact, ri
1. Win,# Arricyl
A vil.er dti A,,b. -dir, tl 1.
"s I, Gon"i'a P, q,14 r
PA&6n. p.d!ei del 4, i,

lia Y 1,
V% 'N
li-- V, 1,


rema, l" At [ 10111 1 ""'W'
e. n r.-ld. PI-W 0,1 A
vod.d.,Del,("Ountrii, Club 1,40
F.1 1= 0 P"W.0, meh-A at A- t I'= -, Id. ae. .1. "1
oriatee e'tito C-rtcy Cl.b do t. H.. b.na, a I'A n .1, /a,
y .1-prer at
Ninfalcin de "in,
d1at,
frecola n recnidz We te
"I h 11"I
Coto re s y todes las lallas, It It y d Lia
REBAJADO a n
I. norlie., Icia aic ledea do 1.
d, Bilt-iria ,,,n
IrO 'i, y de cmjuiIW d,
$6.50 nlkl 11 = orIleWN1s1"r4*p. 4 fki, d
AV at inlit I i' de I P
ot -do 1.11 11 1-,41toi ..... del
ganwfin Im c rhA.
a e !a fIesta, la cu, courts For cuakiia al ..grifflan ddr i ""'; r"
-C... F -- ". -d
..ai de -he A dex y nie to, a,,igart Jrrg,,Agl,,. Y iil
.Aga A lea A1111ii, art iL.
1. dicei P, i-, ndn!ig nt. Wed. 1i ad
Itte n- Pirccl-Eadic MAI, An .a d l.a t11"]id=Iragrv me".
X,. a -a, de i. vil-r
en, I- dahid- A 6- ,adt, colmid, tai c.rit. glb.a F;ct,
Pacl6n, PRrR P"der Ol"cer el Me)" Wen it, ..... .. ai- Nidia ,, -cr. C., Extra
ia. i A-, -C a Domicilio sin C01IR y l 16.1 ,
a ac frig1jan dc padrinta, l gn t
NePTUNO Y AGUILA conferettria 1- t, B
c., q.e c-!a ""'l. dtlg Pedidos por Nuestros TeW onos:
AVISO: S.jiifornoa Agome, on .1 1,1*6e, 'ia'de y R, Cat, a
at dect., R-1 It- dl-- a djiq6 R trft d' la tWel-de
----- :R1 --ii d, Gi-", It- ib. so
realidigi B At, epkic). 'y
L- -ifL2L= 1 paAd- en cl ju gos de"agla y P a y Di.1, A am 11 il
mementoo mfi.].do cy c a ri7 re. Vill.l.,- A-ul" i f-tj ujd,,, tspri Ali, nc
a -1 F ... R n y ,te D ,,ntckr, c 1 '07 15 3871
BUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL qDIARIO DE LA MARINAD IR l V
ttirde, -a-1-d- 01g. me'lia 'e- 'ectirci J"1g0
!&
roa 51- e I 11.1g. -at.; Vai. Ciru- Ri-, Arol Clare- Y V.lvatda, fiii, r taii riAs czltradia, ,, 1ca wti- i,
t- Albacete, naait,, h. Ri-a y An Lu P
Irt Y Eg" fig, ltlrira, ,eiryj
mafiga y clir, Marie Cristint W' It ti Figerei Sed.le, Margarita Fri y -b-, Me.-, nblInIongit 1-i
..M,.'. Rebiert. J.rgati ambi4i, place, W-tar i hij. ad, liger-, 1. q- A cz
G.- Diaca B-till. y G it. CU"'. ,-a -a Flz-ta jiedi 6.1 dotter Cim do zacit
niandite iedr t s .td. Ite elite a
y Al r,,YCV -!,a, Cin y Yfrra,
I Y, C atim U c- la-1 C111111 16 it S A r ."C !Vp. d A a! 1,
add M arn 3- 1,
r ea. (4.1,. ctirik A F
Rui Alinia Stinct, y Sanchez PoIt.
a, 14Fig.ema I Lomb-cf, Olga y Albeirtl nardo Still,
aria de Lourdes YC; Taboad., Albertolj Be,,
J m a Vim- Gorostice I riq- Y j..q'in
Giecrgi.. mcrite- y, T Abledo, ly. All iidelgo Gat"' t
L'. Y sth-ndrii
R... M-1. Alai. I Sierra, brdisi- Pwti .. M ... at Ripell Y P.Y.nia,
4'r-, pe Aijcl F-ande. Niglie,
'b a s= A ki-aritw G,.r,. lull F- kio

ta",
,Vla f, C.rl -cr y
y Ahn. F.i.c- 6 C.p..l L-birl, StIn,
a Alicia y Via- ,a liatll. X Cl.- IBb., AIA-o G-ail- C!6, t, I.,
-- Cir-ii.it. Y Alicit. R-a y Lop-,
F A", i'ti he t 1,
1--r- M-ici D I-e i e '
i1x PaOa,). Atliqlii" Sit,'. v M.1" te. Y da scl., Eoll,, Me'Dri-ld"y'de
C cbil. Al-el M oel Sol., E-eit- T,,ipa'y AW il,
C."non Mar;&.t, Gtin, "a D., -Wc- -11i ..,: Kw,
Y 1' ;. drig- Fi,,
a rivifia L-i- y Ra- y
e6, 3 Y L.'ra ,e- Art,- y Rrc, Mlti4s
Vla-IlZi llir-. E t-za do i,6t -1w de C', 1, -'a,
In
n, y '."Pcaft ",%:, i i:
're :,rd, 0, Va. 1. y Bii,,tz, a, Ujca 'g
L,- GW,;. M.ac.iro y ' ': : C.7'.a"i fA TAS PE
co-og Y fi. T-a, H-A,,dyk ln .ae y M!re
lin IW,T, I'lo lr"G, tJ Me
Dr, nI piri sl., L vla ll- 1. Trrm 0aa., C 'a'
tierrec"'. Diiie y Lc-,,d- w-ra. eard-, J.,* y llmaelit. Bc-'eIzZ I,- %Ta-r. ria Criama Pliirica Stato, jose lignecit, S ,-. Y ..1. M. I- E 11. Al ... do, Real Y Per
4 F .. -l,* M.rgan't v L.'n N'te- 0-, 0114,. y G-ia. 0,1tndn
t 1,irc v M-g, Adele -M.,c4 -dd-cl, R VACA' ,.L __IjS
az a paitie, Fry Perez y Ny
C-d-j C-trr.
Auli Ra
y A'
U,m v Mona Fiedra v G-antes, Jtrnerez y Gutierrez, Arica Ullman tet- -rent.- 6 T-ta, P.qZ *In M... 6-,
dnr obrielitc, de end oitydirpi
T MuY b-i". M-! Rme Z-ae Y tn T -11
P.Y-, it cern. tarnbien Zliiiit. R, 1. 0 lea y atrei 0 & "it mencl., 11 e an e n o I do a WORD mantiene IDS
Y I d o say or
SY.". cal-lea da Sr r, An. III It A. de ill,
12 e precious especiales an todas
Bacardi, We y 0 03, z ille.
ria de las m v ii-, Josi anual 1g,
Mercedes FernAnd M-t-lieu, a A, iltri 1. to a Y U.
11,116 Perez Jub. Y m Gfe as do vacaciones.
V-Llhonc- rcla,- 7ti I ,
Card,." Pedirit. Ad, Acc
y Pif-. Adlu
"r,-'i -.n1A";- a Yca!%',' z k ,, ""' Olt-. Y
t A y N.A., -rictittic. d, Zend- V.11L
;. Y. Ms. F. .1.11t. V.11.dare,, PAM ALONES DE
ill";ZY cm.%"ha art. KI io
i y Glaris I lecdo bl aria laz Bubiridt,
iin C'9f'r"0
1--;tia Garcia ly. A y rig". L.t., 11 Fil red doo Tap!. y For.1w a Y 1,,Vg=a mmi: A
.1, te, "Ar,.
Uzatm Gl.,ll, fit "'d" y.ce, 51. iM j ltd A it
ct, :"r q'I'l!" ,., Y SO'C41tT Y '12NA
Y 1 16, d ta Wil M.rii, Ri
*,y r F.r.
InelL I Ad.1fit. L.6.,
Sat and.
I'lliz lll;10 ..1,1 1.1111 ) Ch
Man. V;0-l. P..d. Q-cg., cii-,4 IF ad
tni Lee'.1d. regiiirdt PARA f JLIAS
ti b-i
Carric- D. Kohly y Ccacul4iela, go re CZ'l J v Paj le Tcn,, V11IRreft Y 9 a k in
ip, ,
G-ie L-in y Ltim Maria Ra J.1it. T -iridt. 0 .nw. it.. F.
Martinez Flow, Ana quito Arechaga, nolit. Tr.jfl.,
Y I I-, At- Carlitco D, Cmm Y M-tiriez. 11,T11a
par nt_ Ott a 5ardfl- Pelig C
and- 019. Maria Ztia ir r.ndil. Meirti, .
'ib..., Cecilia F,,e,,e y 1-bry, pct, Igrim. Lizarna y G.-at
Ceremonial nupcial
1,
Como cimbojodwes cle unt L. d.1 d6n 6, 12 1 23 dal .. rk. do
otra pigi- del copittlo nuptial mih, .1 arn,, de -a- e A no'! surti& COPOZ cle How a dl' risi, 29 d.1 L s.fl- alarm Perez do o6r
aef"cra'A, ol- U1, De magniFico Corte y esmerada
A b1d:do WTlla oha- readr, S 1
plenitod JOS italigollAtios do su 'it. 01V Suarez Al'arne Y P d 11 ti giii. do
Tomis Al.. Pero= a eel pad 1 confecci6n, interpretados en exbuen gusto y lo converlienclo igai. fn c.,Iid.d d, teatigre firni.rh..
A 1. .1rco cto 1. an It
de X.-t,. Sefl.c. dtl Car- Zf, ellk 1.a
do to m6x!mp o;onmfoa 'to Mtimaadm h.. quedadit, 1. data- -hreca -,,r celentes gabardinas, strutter y
el "t., ,A
dge,
Porisino' prosento ostos frol; fin. L. 11.0m. del grar, J.,dln -'G, 4. F-t. Y I p.,
dos, vesticlos frotodos an "butcher. YR..". dall Ved.de, to.drin A a. car- U M,= RA= 1 suntouch. Quince preciosas toa ge, el ad.-. dtl sagir.d. rieci.t. d- Pnnlcii i d-w R.t.11 Gar.l. 7
linen' estompado e inarrugabige, an lw RRI pp carmelits" A 41- i , 1 P"dr,, nalidades propias de la estaci6n.
10 dibuicts different y on loclas Jai Modelo ciefrado a un lado, con'
combinoiciones do colors. dos bolsillos, cuatro pliegues al
j
Tollos del 12 *1 22. Cui frente y dos pizzas en ia espalSERVIMOS PEDIDOS At INTERIOR de sus hijos, da, Tallas lLi al 22.
ProporCioninJules Loche Past"triatad R
Figmeroao strvkitj a domicilio. t
4a jVa r r#J ton a
r.ncba N 1 T It, Clej& X-33" I il O PI A
I Neptune 410, ontpe S. Nicolas ymenrique LA FILO f

.'UNO SAN HICOU


I

PAGINA DIEZ .- --I,- DIAR10 D1, IA MARINk- VIKVNI: 12 M A( o,,O bi 111,11) _- --- A'nO' 11 ,PM
-- ,,, I --- - ------ ----- -- -------- -- -- 11--- 1 I __ I
,
Ser"' beali fie, 4#41,u fig fit it, (let do r a N o t i c i a m Veffodiebos 61 14; f :10mm4polit v Credif N ,. I 01; tin;aitm i,6n T w_", duigenlet; 10
,
,
ll o-:1 1. ":111 Il 11 -fi ro lpurgfdv w
de lm lldgqh- %,i Tliirwrlrv do, ifi lrl I 400 w il lw ig. d e tfiz# clw f.#,##dfp 11) '. , I ,
61 q I I 6) I I ",I ( "I I
I
I I I
"'ll, I 1-rdeviv ill lf., T fJ comi s-tii, frt firepp(tilt) flyer, eff rl Ilifliorrin --- lpfln Emilift fIiVTl,,. I Ef ,Y1yilj)i'9i1i, ir,;.mits P,.
Jfll, apt oh ld,- Iltila"""Y" fl.11k I Hvilli'm-11 d"I 41i;l 111- I I :: "It ,j
y 5 ,liki-Dr.4t I'llpill., t1f, -ltrriridoira.-Alfoltati let polilivff di'l G(apierno -4"llik, dd T', Y,,tllr I ,4;Y-owirll klT 0 4f I-,--- l ,,"illn Orl"',
iwi 111mitY, por U011114 i F i ", I I h
,I I I I'l Vilt, Agwl" i ,,,,, I ,11 .. ... ji"'Ti., -d-t,-h1I,, p1r, p _i" ,all -Fipmll pt-,qrA"1i ; '. I I ___ _-- ---- __ !,. I ', i l t : "" IYsl,* ,,,
"I I i 1.-- "I "'Y',"ItIT "IT-11"', 0"'t, I T, ,ITT, --' ",l"i- !" ,,, 1,1,1 _,, I' I'll'-'-, I~ -I
,,- Ill'! 11 ,,I !,AT; : ,I I 11 ll ill --,tl , -Ia1,-[-1- ,W] -, ...
T 7' ol I I I , .11,-tll ll 'i, ,, 7",; -_'.-, ,,, ,,,, ,","', 'I,
"!", '-dill- I,,,, 'i 1 ,I, "': 1 ,, f:fjrjtti xy'! ,;,
IN (A-fOLICA, I I IF, I'..", I I I I, I 1 11 101-111-11- ,T!,T ""',"1;".i:'- '. I I I
1, I T I I j- 1- jTi.l, i"U'l- T, e I" -111, I ,,, '11",,j,-, I I ,,,,, ",
ufL n F,, t i I in f , ,,, 1% Is VI, ,,, r A t I I I " l : I , , I 1 T 4'bil",'i"l I ll,,rtll Pi)itfln -ll , ,- ( ,,'-d ,I, P
EPI-111i.1.1 _ Will "I ia ( T I I., "I '-p "I A. ,,,a, !a I ,! ........ flv cwir ,A r.imm- 1i a,"', lYlli'l,"o ,I ,, ; T n ", 1, ,, ,., ...
I I i 1, 11 I I "I", I "::, 1, , ,,,, ,,, z I "", ii i i I I 'W""( ..... ,, I, ,, I !, -I, ---, I
,-T , I r I s ties, es, T I I I ,,, ,I,, ,, ,,,;,- , ,, ,1 "Tilpl-11,ii T,,Y, -Il, ---, AFT ,, T- ,-- VIV llln Vlfle, ,,Tll, ,;,,,,,I, 1, 1, : i-11 1:1! "", T-;1T 1. I
I I 0"n y I I I I r-III!, t,,II11ir. ,I", I"',- T 11 ,I, T -,-T- j-, "'i , 1, -' ,"I,-, ,,,,,,, ,!I ,I ,
IT ",I, "antilds'l 'id! r, '1 I, , I I
1 , ,, f,,tlin, !;,,( -- r I. I ,ol, ,,P ,- -, "I'll"" 141'r 17 ,,, TI
111'al,, I "I t:, ,, I IITA l" 11,11jdl 11 (;,. Ijll "",: 1'1' !
i l ,,, T ,T ,'.,',,-,,,, T'I
.. ..... r, T Y I
n", T'n" y illi, T, ni" il" , 1, I l'al, fit, I,! I, ,'Tl ,, I I f 11 :1 11 I, l$11 l I r- ,i 11 T, VT,, -, 1" , I I
: 3fira sojefline I'll 11, ITT T-19"", "" y'1rmTrl d "'TtT, "" -, IT, T, ,T, i ,,,, rllfll 11 'tY,
"I T , I J,, YT- ,NIT, )!,,, 'i: I 1 1 Ir, 1 "- !-"I I '', I
-A W 9 s, in, on it! ell, I 'I I --I : d-, 11 ""I "IRT-, ,M)"r vi-LI:1, ;, q l',, 2-0 ,.J, j'i- ll ptlt,
11 , 'T" I '-:r", ,,!,,, , -( 'k, ,, ", I I ", I I, P'i "I'mTd Santa Clam on hi , ,e. ,, -,,i ,i ,1,,, Man'T" Iw l , ,T1YTIV-,i l,,,,,,I 1111 ,Y- 1 1. '* 1, i 'I" 1.1 ;, ,
ii Siir t. Clara A, L .1 I 'T I I I! I I ,IT I nl ,, l 11111 I I ,, ; ,,,T "' ", I- I I Y I f I I T. I I I I
I W 111 P", 1 11 ,,, 'I ,I ", ,:I, I T, I 11 1;1'zlY111T, "I '. " I , r 1 .I'l7t. i '11 tlll' I I I I
11 I i, l ,"_ Ill Te;_11 1,1 ff ,,,,, ,,, , ",,' ",:", 1 'T., 1, 1, , ,,,"I
11 I lot , 1 ',' 1111'1 I, I,~ ";IT"", 11- 11 IT, 11 ,11, 11 11 111 il.ill'% ,, 11 I I
I'll,, _1111pl, T ie- ',% ',,l,-Y!Y, C,-llt, ': I"': Tl, --, ,I. ,,,w 1, 1, I 1 h"r," 1, I I
11 z ll ll I I I I I I
, 1, "", _, ;, ,,, ,,1,,T;" , I", ", I -- ,,,,,, Nh- dil"'t- Ii- "T ", "'i" "'T", I Izt.1',.11 111.1 2 11 I f it pTitt'lit!"
Ejereiciti, "'q-t S"l, jj- ,,, ,-- T" ,(, , ""-w ...... 11-- I f, F !'I I ,
I ,lin 1 11"I'llik, ,j,- !,T, ,,,- :T',,,j,,,,,,,,,,, ;" T ,i,,ll ,,, ... ,, ,,i .. ... 111d ',., ,I -". in ,,
,,, I I I -I ,,, 1:,_ 1 f :
X. -s'lls, il 10 P, Is P f I,, ,Tpl, r""'T" ,, I I- TIIIITI, 11-l"11111 11 1111u"I"I'T 'T 'L :- :, i I T,
t j,,,, ,I,,,,I- ,, T iT- Y., rT,- l. ,,,, "t:,I"lL ',l
I ig .i. do San N,-l I I , L)"'T (I --' ',", T-, TIT, ,vn '! fl "r ij I ', ,, I I .
T, """ , 11 11,11, 111- ,a ', t"" i I ",I I 'III,
11 11. I ,,, t ,I ,, ... .. I I ,, ,,,, I, I 'I, ] ,
11 I I'll ,I, IIITI Til,
h- r del F-,t I '',_ 1,,,,Y,- "T 'ITT ,r,-A,,,; ,, I
e l' I 'rL TV, f"ll-1, TI L I l I " 'I I ---, T1,, i, ",
lurnpi., ,no -, .. I. ... ,,, i_ 1. l", T, I I I .
I ,, ,, 1,11 tit I "IT T,,T, '0'0- It, l l"', I ,, kj I : ,, I ; I I .!, I 11
-1 i tafl', ... rotil I ,,, I 11 I I I, I, ll"r," ', , I 1 ,,, ,:,T,, ,,,,, ,I IT- ,, 'I't It- I I ,,,,,, I ,,,, 1 'l- T ,'I 1,11 ,!tl',: .
,,, I 2ill 1, I 1 I I ,, Y:" T 1: 1, I I I I
I i I I ", I I th'-0 I'l, ,,I, 1' ,Nll t- t'll- I "["', ,, ,- I "',"', f "l, !"
1, I ,, ,, T, I rI I ,I! "I i "'ITIll" I I I I I
11 I I ,,, - 51 1 1 lill- 1- I'll, I p L , , T ; lj; I , : T, ,:."
"I I ilto rul I I 1, -, : I I I -' "I , ', , ", l 11 : I , t" "I I ,, ,,, Y t I "', I ,,, ,- "I ill Il "T"T .. .... T"l z I ", 1 I I I
l I I 1, 'i 'n!, T" I I r ",II", ,,,, I ",!'-, I T, ** I I I
1 ,I ,. T , I , I'; I , , I , tI" ,, i "; "" I tl "I I jr,""', I' ii ; , , I '. 11 I : : , I 1 I I :, l" ,, I I, A t Y, I I I I
"" it ... "" IT , i "I I ", I
, I , ,', T ""' I I I l, : ,,; ", "I I , 'i I', t 1, ' T, 1 " "", # A Y- i- ,-w I, I
I I Y, I ,, I I ,' ,,, I T, ,,I '' :" 'I T ', ,,, j *, ,' I : 1, :1,
1. I I I I I I I T I 'A' ,, I I
11 ,, L' I I ,I, I 11 .1 I ,,, ,, I ,TI'I:i i "", T : ,:, ,;, i t in I j ; ,I '_' ,', ,, I 11 ,
I IT I'll 1 I , ,,
,, T I i 1, I 11 I I 11
I I ., I I 11 I I I I !,I 1: 11 It Il I ,,,, ,T,,,, IT, ,,,,,T , I I :, ,, : I ,:
: I I 11 I I ; ,- 1, ,,, , 1, .,:l,,, ,, "I ... ...... Y, I I I ,,, I "I" 1, ." _, ,- - ,I I I I ,,,, "
11 I I 11,: IT I 11 1 ', T ,, ,I '_, ,I "f ", '' !, IT, I I t I
,, I I 1 ll i,:, T l I I 1111 'Ill : I
L "I I ...... I,- I I I I ,,
I I I I I ", , I',',, I .T, 11- I I I T : I,, ,,1- 11", ,t:" I
T "Ill",""', ,,, ,,,,:% , ""!,,1, ,,,;,,,,,, I tu T I I Y f :, , , ,,,, T : I : I I I I
"I 11 I ,,, T, 11 I -i
ti" ) III, TTA ( ,", t, I I I I I I i' ,,;_ I l I" I I I I ;i ,,, T, ; .
'I- 1 l , : , ,1 , , I I 1 I I 1 l."t I ,,,,, I'll I I -1 i I I ; ........ I- ,,, i ,,, 1 ; ::- Y ,,, ,, "
I I I I "", I'll 11 1, I I W -,-- i, I I "; "I'A w l d ;, 'i
I I I I I 1, I I 11 : I I 11
,, *,,, l, : . 1 :, , ', : T, , , I ,, T I I - 'T TIT, "I 1 , I ,l Ill "I .'," I 11, I
I ,I, IT T I 1 I ,' , ,; ,,,, l ,IT, ""', I I i 1, I
11 L 11 I I I "I , I I I I ,, , "I T : ,,, I , ,l ,- I : T i ''i ", "- l, I -i "'i ,Y 1, 11 ,,,,, ,, : I , I 11 ,,, I ,:, .1, I 11 -1 'll I
I
Y, 11 ,, ,I 1 I I I ,I, I I ,,,,, I I'll I "I'll I I I I I I I I I T I I :""; , T L I ' Ile I "I , j13IIIf'11 ,1 t "I I "I , I ,, ,,, ,, L, i , II, 1. I ,; I I 'IV ,, I I 11". llll ',111'1111 li 11: j- "' ;f I
Y a, ' ' I 1 I ,, Il" I, I, J, ,- ,-, l ,,, : i , : 1 ,- Il 'I, , , , ,, Y I z I
I ",
1, f I ,: ,, II'l- ,, ', 11, 1, 1, 1;, "I'll- I -1 I I I T i IT T I I- z ,I ,,, I" ,l I, I Il l 'I Ti.
I : , i, ,," .'I I 11, I 11 I'll 11 1 1 I , I I 11, , IT T "I T', "", 1',- T, ; I ,w jf, r- t ;"", ,!,
. I T, , TT ll "I "", ,:,! ,, 1, I , '"', -, ", i, "I, I- ,r,- T i / ,-
t1c. ill I 1 11 1-11 I I I I I I , ", ,, '' 11 11 T11 I i ,I 11 11 11 li I I ,_ ,,, I ,, ;,,,I 'i In I : I ,,!, 1- I I 11
lid." s, '' I I 11 I 1 I I "I z 1, I I ,,, I I T I I I Y, I "" ", ", I, , , "T, I ,,, Inn J, it" ",", l!" , ", "T, ,_ 1 t I III IT lild, ""I" '- I
" 1! ,., I 1" 11 "I I I ,,, "'t i- ,!I,-, "I 'j, 11 1, T T- V T,1 1,1- 11 l 1)" ,, ,,;,, I I I I 1 I I
1 t", 1 I "I I- ': 1 :: : "i , ,,
so ii T, 'o i "" 11 : ,, , I I : I , I
IT :, ,, I I I I l, t l L"'d I'T", .n. I I, ,,, I 1, ,; _, il, ,,,;,: I," I!, I I- I ,'- ,,, ,
tri, do ri'lgr- I , T, I 1 1 , ":l , ,,, .1 1, T I11111111, I I I ,
I I ", I ,, 1, ,I , I I l ", 1-11- "'III-1- 11 'Ti. : % , ,]I ,, I I- Ii , 1 f- r'', "' " ,,
encitnt I I., I I -1 _- I ,,I I" , 1 I I I '- I! ','l, I _111-1 I ,I ', I I
nI , T I' I I 1, I I I ,, I 11 I I I ,, ; , ,,,,, ,I I T- ', r I I ,In 'I I I" , I I I I '11, It,'"', I "'Il'", 11"', ,,, l I 11 I
.1 I TaT I I IL 11 i I I it I I T, ., -,T,
cirill del In'til it., I'll It, 11 11i" "W 'd ( "'i" , 111'1 ", , ", ", , I 1, "I, I ,5, W I "I I , I 1- 11 I I I fli jrI d I 1. j ,,% I ....... , p I I
I l" , ', i", 11 , 11 ,, ,,,, xI,,,- ,,, W I 1, I", I , I li- 11 11 I ,
M ad ld I ' ' I I 1 , V , I I 1, I , I I ; ,,,,,, ,x I I z 1, I 11 l, T ,,IITI 11 IT", T ,zl "' I'll I li, , I I, 11, 11 I I 111 1'1 I, I I I "I I ,,, 1.
brNf di l1182'6 So- "M - 1- T- -" T, V" , ,I,, 't, I ", ,i T" , " , 'I, 15, ', t I , I: T , ,,, I I I '. I I 1, l i I I I- l I 11
11c_1 116 1- I I I 11 C--i han 1, , T I 11 1 I T I ;, I I : I ". T
,ond. so TV q d o I oll Iloll 1. 11 ,,, I I I I r l': : I , I I 1 f 1i T I I I I
I I a 11 i' I ,, I i , , 11, I : D oiritativos I 1, i t I 1 j , , ( i i 4 I i IT I , I, I .I, ,, ._ I 1 : 11
der ll r I, t t, I., ;, t', ,j, ,, 11 d, I I 11 I I I I I I I I i I "'. T 1, I ", "It", I ...... ,'_' I I ,I 1, i I I
rem-F. ,,and. f, %% d", as iriw elect, I I 1, I I J-, : 1, ,
-, 1, "T, 11 hill, h I !"
pass, or F- 4.1 ,e 1"I, I 11 I T,
.bra rl to Jlraoq T' I """itia doIlltsIll's o- I T, I " T" , IT, I I I ...... ,. I I ,
de 18, 1. I I ,it, M ltla! I I I I I I I. I I I I I I I I i T- 1 I ,T, "I'tn"'11, I i 111, 11 I I; ,
a I I I _1 I l i "; I t ;11 _' 1- 1 lj,'!
El py; , 'lvq ,q . o, 1, ,- I- I l 11 I r,- V,, , I , orulfi- ,,,, i- I I I 11 , I ,I ""T'o- ,,,!", , ,, r", ","l" 1 'll Ij ,, 'l l"', I ,r -,-,,T,, ,I 1 "
z , ", ------ __ , ,,,, l, I "If ,
on pr V Y AsIolusel o i. I I I ', -, Il"",
Si i I or I , r
dri'd-,as I' ,'!!,.',' : " , i X z I I 1! I 11 1 -,te 'isn' , 11 I'll, I I ,
do 1; i I I I I I 1 :1 , " 'Y', I V .. or, fi l ,iI; r '11'" s ft, '', s c,- tl.i- 1:i1 ,, ,, ,., I , I , ,I , Y !T I T ,,, T t, A 1' 1, ,,, ,
n wda, F11 La Habana T I'll I I A T- l, T L ,TY I, z ",: JT;
la ,,I 1, T, I T, I t 1111 I I I l, I I ,. " , , " I 1 I to an ,a ,at 1, 12 di 1141 I I ,- I IIIIIII1111 I
gtlci6r, I or 62 ad, , ;', Alf.- G, Weals, 1 I T ,, I T, envi ., alr.ll ,, c cl _I, I zll I I'll I I" I 1 11 I I", I 1, t, ,, I w ,,,,
alf'r too ,I 11 I I 1, 1, , 11, I I ,'I 11 I I 11 I 1, i ", , .:": , eT" P.,J.e cs j S , t 1, IT , IT: T I I r i I L i, , ;, T, t , T, , ,
.... I 11 I 11 ,, Ill Val, a] "
fill tiod-a 'a"I"I"'l o " T_ zi, pe rr, I I ,. :_-- z on - y , z 11 I l 'ac, I , I
si I 1-1 I I I done, , I I I I I 11 I I IT '_ ,. ,, I I T I,! I r 11 I :,
,,c,. ca'a, r. 1 , ", L- 1, to i -, zd 11 :, I I I ,. ., j - , ,,,, C,,,jVdr, ,lintlous. r ,- r 1 eyed. ,cuas,,i Pss et , 10 do g I ,j..z)re t ';L -1 ,'; I T I,;: I" I I I I TI 1,; ":'Its, I A' I I I I I I
do I ,i -- III a I Z __ I -- ",)a., de 1 h, ; ri- calebods cties- alnolado s Partido ,openists A- I i ': "i I 11 Acriput, is
daci-,, po!"Iral Itu'lla, It- Y, J -, el do- A ,so C : I ;.,! q P r it , I I -_ I 1, pilquo" d. riedi". 1, ti T. q! I ---, ""a 'enLectill ,e,_. I -- -s 6. sn, -- I Diaz y sehor R4 .0,
,, 1 I ff d %',o ; b-A en lodlis Jai salaries a;a1 CY a l, ,,, -,lines Ja trad-onal iLF
jVgjY"ir F!".d- f,Tin- L ; a', pr-d Vill, 6, 'a I 1 T.,-Y,.,. ., TT I ; I I ; ; t . to is, ahl d 'I..
I 1-1. Intlism- so - I A ,t ... d-I balls, is .- C-olir ( I % t Pat- an,, Sao Carlos; does considers. ].a ,, .i ,w
na, I'lo-', P- in Ill-, I ,is !a J.'cnv, P o IX de -- I -_ -- T i 11 lal, Lo-lit.r. J.3fits ,chez.
; , a .Rt. ve d, noicht y terrininarn a tell IoLls ni nor lia null zzfi,,, d
I l."co-, .. pori.11,5" , is 'a 'a' r 1- de .. pat-1.
16,: O , , , , l ln'.1',il;,,,F 's,"t : ...... ar in do Is J-ta N-1 ",ta'd.lao. standd, e, 1&2 1 dc i u a . ari'dlad's ro,rCe""' tri, d da dot d1l, Vnent, 1-Io6e,
g .sl ,locri I 'T 1
its, Ca 16',ra ,Cb-a, l"'I'dro e-lettr ,Too 11 1 I'- de-t, ilti pilclTiste de nre , -a -Ipal Per, 1. ra.filin
I, I A istit on
Coln a slits gnsn iteo iesta, y grain,
villci a SarltllgW do I .,!it, a, el o, ." Y Paavay-han lNue
I- L(, is sigin to f'_ FLY este afjo not rismirenlos, el vos dirigentp .,
,ra c ... 61 1D, Garcia I 1911si I I "a"a" ,, 1, ", des at motives anto. elloo un. I "Muls
dist cc,6c d, 'e, !a PnT no do s-_ -es a. In to,-' o or 1. ,,,, "
Y Slier,- d; 7 a --- ; '--- I Sef- Tu,,tn Po7ez Garcia, sets I I 'o p m "Lle. go, oulantsi'dor. ionclastado en Is at,.- rl Clonsajo de Goblecon, do, Un.ini
Is ,ido Msra TiLinds a. sV as -- -P-hereroia' )' at'., sirl. ea".10 .tasass, brej., -Iild
d! 'NJ lltambi6n en Ls H bans, -ou" ,,, nuestro pile a pir, -ride 3 .Ig,. compilla -b.oa dellS .", an
encs. so -ta a po, rs tell vacal ones, It ,-- ,_ it. pen_ I- ,, is tiid. 1 do-7 "It's a "tt'110A TM entuslitestato exiseents, ,,, 'a. Sitn6ri y Sarnlll ,
ot as I 1 1 11tooletitin acs evidence de I
ltor ,_,To ;!,;n,. it S e g B vrda de Co ucjtmo 'ba
to ay Carnal. das del wallet thano, I ,,are sitl e,,g r,,mZ,- 21
era i q.t, el 's.yo, "els g.",sr 4 '-st" orals osT to llgwi, laltatlibis atill, yanihsly verldidan y liquidadas gor gales ga egs, do plettiq! acirr do
st o 'Ye . a teals. on ; r
irglYl carg- -p ne bles Tt I- -- Paqle, o -as TX 1 uso out as 11 Ild"Itn
L. pWpI. riedre I. ',.Id.d T,, i siorare- A s l 14dt d I., o as '..., I..=
rr'st. dispose lulos deapui a on ,,,I,. f 0 federadas. Son ells, ,, L,,,r,,. pri-loglinda -rdade- cars, I gll T17 de mod-_ onz;a entrallas, por ltll ,o 1,reang, y el parquet &I ambii, zonz
1 lrla,,, -,a aludid., F o, ilixics sal der, -1. R- U' to ,le es espritar, I El Corrue hit ,olobld' one e _j itrp ll &ribrele y dvo posi ,a to"' le" al"
1. il ,- y te an I lose to tjdJA -An C:,'..:
rs do 6,jit, do 1. -so do 1. ,,,,T,, leatriz *Navarrte do Atli n a, d Intenwe I , t6cratis secie-dad re- Para asistir a dicha fiesta sas re n.- C ,;'-,-- ,o r, ., nipace re, 1panueu, con iopic y arise e;j" vilit
I cj n
tiont,. 1-da, 01. 'a' tode s. oo.tlinl r -' _np IL I ss' do I rncdl= e0'1'ns! 1 Iloo. do 1. It"Is
d 0 a ',, -ater Pecirc, Dnell M.- aorl.r 1 ,, ',o' di, L%, at v n;i-se',, d,1j,,,y- don-1, -- hall cue ido dal, sliltia'An peeltah.g. i, 1', ,! ahsp,..,abl# ",,5, ,
,a c do ., 'as -Io,
'it -- 1. lista, d.j EI Coraite de Darou lati labr- del M interventer, T 2,
Hab..., ninds-tw us se ah I Is 11 E,bandlsos dell c."d'al j,"' '& f slis r, ,,,,br,: I -, T 'ad- z. apor!e rr.0- 1 1 sq."'rellb. "" niters'ator ,,l,,-t,, 11
21 de mati, de 1 p""'a _10 ,ssdooto, on les, Eat.d. I I De Herinandad Gallega do inoslizAblerolente. ton all preaiden, T' -- p rJlll 1
66. del Into ,as Obigo d, La HL 'not., ,Jose it, _' , "I per I ?,..a q.e ,,, ,ads do roon- al to a] fruits, Dentro do broves dia! mes de Is fechnn VagootoY "r el lion -t-cr ,, T- A T1.
E-rol. o ron I LL I. L-z Go! a- lon"b" y QY" .,an'. ,1, o -o. sere p-, kst re,-?po diarlta, '_ ". on'
once ", n In' dr. a- ."a Via l 9"
b, F a ib- y softr., 11- ta.bje, -- J ,,, c on ,,an', do, i .,a -" Ir ,us'. d; 5el J ,e_ en I a oseitin onteenoirana. -' I!V 1- r- I I al4as do 1. sLit "do' "it rillbI o m6 1 A" d"' Ln n ,I onotinr ej 9 '.
Pi6r.I.I.L.. lS -,- "" ,,,,, lT, - EY Y ... d.se uri tanto desztendidi-I so "a"b" 1 m:gC, In e ectsicig 1111 1.1111 ,,, 3,? 2",-,
!'..-a foracid.d .i I 1. nn
.. I d P-la - 4: i I - "' "'M ii "'
tec;ed la, ,s -, ,L-ieot maffo- "So to Is! ont'. Oleg. st Hona .no do car r. ou o rec-1 ce I
"" I T" P p I I lnvitaci6n o 11 an. ,a. L ,,a ,.a ,I-art "' Alen P,!,Vn, vl,-rl: FT!,-,, rI
I "' P- a,: 1: I ir,,-, h13- d1l Pc ;nTa- a,
r' R ,, e, h.n 6, pYe,, ..te do 1. ,I- oil .--,-", -- art, ... so.
1i ,, on I ,gi del or,
$in -_Lv )a il udal tic ,,, To i iquez. d, si as, l.g.l. hoy I-o -Ian so a es do -dlo, I Yell- ,dc t EI caribe. do ].a recipes, Par .1 tic- dw, IM"a P-nie, T_ ,T-, Iil-,; A'
,atv _- c L oft, el a C e 1 -.,6.n d -, I Her ...d. G.tlg. "En !a ; latru; da ll, .arhn is Itere, 7 elI Is Fin;6. 1 ,'b- R-,,Y-,1,, -, j
c sit's .g.a., -Ta a L "tie'dc ito to, to 1.6i or dcl partied. ,,,
--ci rnre: "', r Is que pllbl.n Y ,te los poblenla, q:1 re g 'o- I sernan. ta, It adia cor It, d aaslsC.146 T Ch, "$ G.br,,,,l I .11 r ,,ITTTFinla" --l-d" do f 11 p, .bi6n se It ,
V 7,t y I's res',tp sailors, 00 Perez Ri'a ,,ri, on I C
I
..rTll, ouTf-In qi Ic 1,,I,, ,,, ,,. 1,'- ,.rio do I o P, ,i _; larnomtT ad-r. ,, I I -, n1li irld a Y Sacci6. do Pnrpag.&d,. do gas 11 do 1. r.ohn. ae
"a _ 1 E '. -nol ,a- 1 ,. y :hv1dp,..rh., volog let y allied R.dri .e.l,, sollouando, co' qe preside el settle 11riniial. bern del Contra Asturian. to, joaili;.,, 7, ,,11., ,,,,,.-a %, ,. :ii 1 ,I
u.si.daro IT; I 2 ; "", po; en ima de wl ,, ,-".I-*
1 I ,a, 'o, 1 mo mlembros e 'a Com"n"" Eco- Li a quien allonagia6a ".. "IoL Jose .be L
pasando of,.,., de'p.,l .i "', ,- -, an .... a dl ci -, ,, ,-, -1t, aril,, or ',,,,,I,,., ,- pe- lits y Ole rodin, !As irlencin-5. noratica. st, lea muestren her s. onen. pesidette at Vi Asinaismi, ticket, y C 'xiena" E,'.
el 149 5(5 der diiho Son I a I a- -lin dI, last. sehor center Monte p 's "er"de"A" C i6rl rev,=
I- "I ho'-do ,otc,, : .r1n clalwisr coorl vales, factlI at ,. relactora. d 1,
tic-ort, do 1. c.lle 23 F, V sea Itivit. as. pov o p.g. de $5 00 Idl ll!o
.rdo ,ldl,. !a clarglegacl 'T1 a, ,e --tutra el ig q, sell ', tqi I., rol.- Fs al, : jres, pa to train, Ttibre 1. -g-izaciiin I ... nte Reg. y ftoisazo -, Ga.
d'. p-loores so M, via, d no In., Asstcs me"innes d, par I do septierrib'o. Po -. pa .P.70al., ,stand. iroluido an tin FeiJ6..
ni d, 1. ma, T F'I.do ,,, lain p I 'to Le 1. crayocas aelertm.
Do In 1 -uliti-, irt I y I o to v pe : 1, dr 1. a.lahra do, Apostol ;. Carom- je-n-, .Iog-d 1. df' in -jes y cubierto.
I --..-- ida do Cit "', Is, Inul ill,,ficul,'lollselones reall' "i'.' ,,q,',,.t. r"-."1,4 ,tiA,"D','...p'.,'a Contiando que In gran fer'l d- "
sitca ,Is , SIer, a, d, M_ a, on o". pe',l g, 'n Il 'g,"la"'I"'s , iq 'C ... ,,
,,,, -- --h,-, 11 oi 11 "-"--- glon, dich.a itefiores cl,- c, ulen to "desia" h.ra e.e di. a. elts, do ho
"Cay ,". ,om,.,d.". asd, ,s T" n tarrell- Actos inmedlatinis
I olid.dt, .,,I, deberes, torrent le "or ell Mtll pba, quediall at
do,, air,, debiotlva as, 'to. B.o.: lattersalrd. XIF, .ii_ 1 llll I" ya ""n I (Fdo.Y:
I 'rY, ,, , Isup-es qttr .. 1, -'r-p-il'o, I do .loan ... 1. matittlei r, d.d,, el hi
,I L a It .a., Tornk Mog'a" AIJTO-140TOR aWS DE CUBA
cle do 3l, "I nat e'lac. I Y 7 nio de habet, somPtido a $I.s c entusiss- ineir-ce, Prosid-Te.
pelher Is S ... to, a, S.A d.,d Gr.rs baine, do ponaith, .1 alibad. ag
unIP- I I I 1, AL a! Ts C'lab,
_a, ", nnarb6atic an osla f,. polarete do Line. y B V.d.d*4114=41suo Y,-a ... rl ,P'ft ',' 6,' "I' 'e 'ome"' a "'. ,,,, no oti. 1. -ii.r. Clara Lebo. digrusinis Ma ol Rodriguez, gesidento del nizado gor Elalisari& L6PazT Y clea.,A C,
... is ,a %llas coo
-ald :_ 'd-_ c.
le, titendid.s. .1. I c-p.b,,a do don Elias Rage Ci I Saletise, do La abstain, actual- jusito J settees del oyo, I
10, is I I I I e III. legialle, a. ale.noa la ;r, I Idente d0hcai.r dol Contz. C.s. mo luoen 1. Mndre P. -1., a,, ,Iaje de CLUB VILLAIIINO: T v, laosi
recent IT a: f,,.
P D. %ohns it el line" e itivie- aor: c1tvit. Chn n Ii.d. de Me- v.-olon- de sit Patron SIT. R-'j- cl do.
aux ""'n a l r Ica, ,-I. dol Conti- C leg. ,in.,
torrl' l do A- ,t V I p .. y Clara Gon.il.a, e.p.so de do lestris felicitaesn runs onprogiva. go a las .c o y meels ,1, 1, rzx
SYer,:T: ne E L S E A 0 R 11. dolo, ,111 tsov
a a, ""' a ""'
elualeri.r. I I .1.1, Y %.Yl,.ola is 1. is do ,V rYrdo
'11%1'11irobr ,,, el it, _,zls..u ,V.pbaz nslones; do TIYY,6. 'To s. ;,T5.1 per s ;ii
i, I I Isla, ,thirnbVi
7TOC
-,a el .,do, p J, rL, Ism
oln'slo5d 3 b NORTH AMEJ _,, SUGAR c:_ -_ K JOS D j Y: DICL117.
c exitiis e h.gares cu a .o s, ,", : R A FA EL G A R CIA CA PO T E calital Narcka. 1 DE ILLANES: Tradlelorial ltn elst
I tortldo on 1- bijas ep,,it..b,,, do I tole Jort, ej doming* on lo J- -lx
I Soleda T rles ,in&, ablegallas HA FALLECIDO I 'el "d'.tor St.-., situation at F ,=
II d a f-17as. Grandelt.
I I NATURALES DEL CONCrjO D Z
I I (Despu6s do trocibir )as Stmtw SacTamentog, y 1. BiandicI6. Papal) ,
ApinbYide pDr In Santa 9,do el VIA: Tradicitarml b.ziqlzel, ca dal, I %ad. 31 a Yn.- lo, do, r, ,a I I t in allarlos par. ,,Y boatifl'a, ., t Dispuestt itu erillerro para hoy, vier ries ola 4 2. a :as D no c Mariana, '_Is cp e ,a Ves Hvinsey, do Is
l I 'o d E. P. D. I I NION, VILLALBESA Y 'IV COtin do! p,", I, la ... -p suscrunen, ,ezrnii:- s, solorincls y sobrinos politicos. on su nombro y on el de, los dao-is
pmoo"lism-cacli5n 'I, [; "In" I I oarSonas do su arnisfad se st van cc=,_irrT a 'a lg esia de -c I I RCA: Ban ,T ail
I ,. do 5 ....... hobra e- l, ,, tc gre,, rutigin las I If EL SENIOR Late de conly t eYn
mouvet do coadraz
vo Cie hot do Ilnilo Palo L r I I jrac ani.r-d, C cirl iaisq-,;-rin a Merced. para desde cl;, a-cVnpirYVrlr ol Cadaver hn8ia ol C prr- Nuastro Vicepirlsoldonto y Dirlodw I 10 de all fundI don'rc, -it
I ,,, "- do'do hoc, ", , 6 L' grog-iiie. ,.y. C- ,-,,, -,l _,%,6n, iatr que a,;radscerarl. I -In, Silarra ,
2,,'I ile r Igd,A-a do] d
La 1-lab-na, '2 ds, Agoso ne 1949, 1 Y SUS COMARCAS,
11 Stiped-It 1. 1, 1, :" Fort : ,n '- I aegc llll rt t
run-io A tol,,g_ , I I cia Capoto viuda do HernItmdew Maria Riallon V Juan Bautista Garcia Capo- R A FA EL G A R CIA CA PO T I a el =m ueirde in ta.l do
Club Doportivo Asturias, situ..
Maria ,Gar I y Sobi
.; Lauremac, Falla Gutl4irring, Iqlaacio Alvarie y Flarransdo Troolocilaclos; Su I Estrella rains,
EmInenciat Manuel, Cardonal Artgiaqa. I HA FALLECIDO LL VALLE I LT 0S__ Ij
Escolta I sea, do .1seep.L. I d. .111."s 1.
: in de Is tarde en el Centro Galls.
Visalia do 1. A- 66t, Dispueslo su ontierro parla hoy viernes, a las 10 a.m., la laz6n social quis Se suplila no eAvien coronas. Se agradet i rattan, -.a st, 'nftrsk do s. .l.n. ,crible, on ou nombre, .ueqa a ]as pairsoncts d e su amistad, go sirvan concurrir a for 1glostra vb0toel secretarrio, senior Francisco
U ,c-- rine eL "I"t, do I, __ ___ __ --- I La Merced, ccile Cuba y Merced, para desde alli acompahar of cad&ver hasta of Co- and P.tih.,
1. argav ,V d, i 11 el, ho. --- HIJAS DE GALICIA: Junta de Is
nor ,in ,, '. i- do --, p. I' 16 era. 'cralsit6n de Propgsand, el lanes, ess
t'e- y Wtltl, do Gi beenz. ha 11 ........ montorio do Col n, favor que avadec La Fabana, 12 de Agosto do 1949 us oficirins do So. joa6 y Colasillied.
esisi-6,I, ,,, as sort, ull IlYe ii., I - I LIGA SANTABALLESAr Junta do
I arlo" ,_,- ,,,,,,, a rils, V -gn on 1 ALBERTO C. FOWLER, GEORGE IL FOWLER, KIN- el I .. on .1 Contra Ga.
t'.61 -1iii 1,1, G R A N F U N 3R .iRIA D E I I 4.6 cit. el tarl., .fi.r Eisge.
; I I Presidents. Vicepreoldente. on"Al'. Atlas.
For- , rha escolta, las sl9kizen, F. ; I I RAOUL A. FOWI KIJOS DE CAEP-ANES: Janus dis
-tes, se.- I Seas tarlo. resti- alnes on llitCe 1 111. AtuC-al i nz-li-a no onvion florets at coronas. So a;fro(1- -- glrfragict do S' I C1, I eocats', ft
,I -, I, sl-lnit n;,, 1 A : I on del Melon R-ig Ss'n.
ceb "t ','_,,_,jDah, 11"o p LFR ED O FER N A N D EZ i __ I I __ I i HIJOS DEL COPCCZJO DE V1.
rose: Scares NI-edits' ,
Cordern o Ortega' olar"t" "a Co. i H y 17, V ED A D O F-5054 F-961S ___ __- ------------ --- __ ,- __ on el Ceintro Asturiano. Cits a]
l8co", Sahadi, Martha Gorsa 11 16 bi., sefi., Cissa, Red"srael,'
: : ,-.,a 'to -- v- or
lez ; : J,11
I
Silv a Ilardar, M-ta Pirleto i __ ___ r I ,---- ___ _r' 7 "I'M I 0
iF TYY
,, ,
,, Z
,.' _. .. T I LOS TRARAJADORES DEL
I ":; ,
ef. del Co-on Slier Olga ,.par Ia, 1 Ali F U N .-- -_ -1 GA' L EGO: Junts its citing
I I P __ I
11 ,
Nelis V.z,,-,,s. Ali. ineto 1,r :' : ainial-11. 01 Icases an ol Pa.
Garcia, A-cle Per- C.-on : *,litn" C
I I i if. el stcetai., so.
'10 Fill ", ; ., ,1,,,r,
d-fgues, Enisids PA- M 11. 21 I 11 11 i ,,, '-'
I 1,;.b,; S_- R,,.. V.rgnies. GI. F 0. CAMATIXK A MORON I I I I , I (IMN l 'V" "IAJA MS:
I
dy, LlYnerm As-1. G ... in Josefula, : I y 17, m kiT; .7- 1 ,S' F-11161, . 'IL_ i'l -Ttit on ,,j
11-11so y 1-di. pef"I"'. i H / I ;,, ,,, I ', 1,1_ ,;, 1, 1, f 7 (',t, a: I T I- --- - ,
I TId- Igs roafi.rps' a I." ochc, .1, I I I __ T.lo m:l, ,, ,'N 7 ,' : -It
ce ___ __ ,pFf "t "
.4", C, il, Inl
""" a, 3,t -=,%. zal;tll,, oll I I I -- v '! ("I'', ( ,I
pti-quiril ,let -1
ti-a'i jorclelo del tt"Incoo. I L P. D. __ I I -tan- ,- ,
ric, A Ist, sgi" y prom!, do Y I PITIM-110 ., "
'I ,.,a, tarf' I !I, ,,,, -,-I, 0 -,-'(T,,,14 art in, 'as'. c p',i- n lol EL SEIROR I ] 1, TL ""ti'l 11"IT"', Lz
dol TV 'a Nuestra vicopm dents 7 motor I T '3 T ,:"
co-tir- .,, ,sT!Tt- ol I I --t" -T, ,,T,, o
F.rd-o'de lo irriagen d, N-wa S-_ I I ""YVIc", L111, "T" I, V__ k
la A--on d,,d, ',a 1,sa do I ,am. I Ill I I'"'i" IT' l"11,11-1, Ail:
1, as TY "s t 'i
.-. do tili I iF.INlWiiiti
ma eIi"t N" I r. la' 1,6 13 t ...
do do )a Yard. lei, iLlasli 16 d. _1A CA PO T E Y'.
Carl a,. l.,ig'-'ar do,,,', dorid, I ,T,,1Tl,, 'ta,
I o is I o, 'he.r R A FA EL _G A R C L A ES 9 9 0 2 A -,,a ,I on,,(, I- ,I ",tic- Aor
-'sid's "coror priors, I :. 1, I,11.,
11 llu I I gt I It, M iT",- t,!, "", T"is
onto la, ,,all HA FALLECIDO I --- -1 I I I' ,
es. a"-"-c-c I i 6i- CIINCV JO DE [Ti T 1 C,: I,Dis,,u st sit anborro para hoy, vierres 12 as agosto, a lus M ax,_ !a r'? rIARIA JOSEFA GONZALEZ IGLI J ,",. DE C-__ I "t", 11 L T Ti'lr--j Cla
__ ial que guscri-e, on su nombre, rijecta a Ya pe soncls Cie su amislao so sli-vVir o I I KA FALLELIPYI I j % 1111
cu, I : I i W ' WVNCIA \' I 111A'NA
S I i
Donackn 'I 'I losia de Ln Merced, siluada en Cuba y Morced, para desciss cifli -=Y,,Ynj r4w ID"puft do seetbIr Ift Salutes, Sasevoial"It', Y 1,, r."I'lill""a room) ; ,,Ii- ""i ... 11 '' l)-,, "' is
a !a i "" ,
I el Cad&ve hasta a] Cemonterto do Col6r, favor quo agradecerci ie- par. tag vi-es, di. 12, a 1,,l -ILT'n I ,,- I", , -, ,I
Imintger, do ta C.,Id.d I t, at ta i, ,, ") I , I : ;"'-,"!"" I TY, '. ,,-,
i Lo Habana, 12 do Agosto de 1949. 1 l'i all Ylt 'II WAIN",' A ,,,,,,, ;,,,,,,rt",, a,",!,,, l ) ,, ,- ,,,1,1,1
V "irmagass es"Jo p 'Y'l ,,I'V11,1ill ll 1,i ,,z !il, m," L,11 1
n -! Vad Itt-11 I ,I' a 1. al" in 1 I ,,, i ( I I Iattt
El altolds rol ,,lp.l Ii, L. Hsb.oa ALBERTO C. FOWLER, GEORGE R. FOWLER. I ,lilfw el dA l, !','-','T_,-,!n ,1, ",liTn' (I,,,,, ,III, --11_';lT I I , ,1,.To
Khly p-A 0 fds "'I i Y 7,, , ,"
athol, Nicolas ( .,YDnc, V's tooli4c, 1. I f ljTbT-, 12 0 Ali, It,, 11, ID49 I t ,,, ,;, AWili,
el b,11. goisto do doear tilia ,vagerl prosidenw 'or. Victsprosidente. I 'l I I "I'llc -, "t I A,
do i-estfis Sefiara do Is Ca ad, RAOUL A. FOWLE1 I I R"ralrus,, 1 '7-",-l ( 1" ,,11 1 1 ( _7 11 I V-1-*11 I I, i ,It ,,' 6,
l" i"T I i 1 -- a, c-, 111111'1! 11 11 ,l sl ,
trl- de Cuba, al San uaf., dol I T I I kl- :, , !, Tl __ 11 i-: 1 1 ,,,lll i 11
do _! Sec7l, t lc,, lma, ,l,., IT. tl-d 'I
siar at I -- , ,,, :,;lI r, l I ll)'
on ce, o STU a ,,,, : _TuIjpkr, Im a. I -,,, ,,, 1 I ,,,,
coacul do Cagan 1 I So suplica no onion flares rif coronas. So awadoccon miscia on sufragio do i i- :;, I, Tt ,-, -i ,t!!_ ,, '; , I ,0- 11 I : :', I "' -111 GA,
n1b, c as sort nendeds al on. I I ,led": "ij, ZO ,,,
einr I
a do __ I 1 1 --tial da
sop 'o. lostividad e Is Vir. -- -1 --- I .1 - lo-,
0, __
I
I I ,
I
I I
,. I 1, ",ARO (XM MARIO DE I.A MARNA, VWIN.' 1! Ili A(Jiit(I DE 19,49 PA(;INA OWE
.......... ...... .. .... ..

La FE I el I to, rvndir m B. I 'I ( 4 WIN( qJ, Tvairo Uni

1146goo a Ramiro Vatd s Dauss6l sobre el unachniewip de Persona f f


113111411livilto pliva n ttdiwl Maiiialin, In dillihinvitful Aff-Ctfl a'd(fillortle a firfuir Ifforal Ilozfee filw liffif
Al lit'cixador In E 1-110A ell 111'snien y ell hlgl s, aielo cithirrimq drilidto a renititrimit to d, R 4- Il"w" 'I'A I'ays14w'i' 4, Arif ",
tie Verano itinciona N, In ainisixiblen agricolal
11ACIENWt i( 01W INACX)IN

PROIESFS SIONALIES 111i'ftif*Afl
Per Josb R. L 6.1darAo li', &
iiii.iwart
Ac i ... cia d,, dii- .. .... .
Ll 0!'oliola
At,,dV, A 1., -1,,, di, No 0V wg- qra vic"lin-1 fd, '4 t- M,
j l laborrit,411t hoy In,
C-iif r'nid-fil i ,,a 1. 1 tr,,lo, d, to
l. Iii, al dtt,1,14, 0, at do Gol-- 6,;
IM I t "i'A I., AiiprAme, a Via= do r.", 0,60-t, 0, N, HPtAna, I i"', oficinag :orriifir,
tro, de Iriql6z y de M-- itit"I" a. iimran.'I" 'I o-"do 1,
r- Mail, iirall- ltalo en jo Eoilq, dV Ttinl,,- i
16X 4 01 .1 no"t"'It" Por l I ni, aa 10 in Ww,,o a iild,
oil wrctrr Ramiro DA-a.
-91, 'd Wo 1-' 1 1 Dill- ,,, do au", Y. In,
oil i en tal. o i d'. I d" m 'I it, it v, San LliAro, w, do a
cottllliolli A no 1, a . 16o ja t"b" -lt,
mllat. mi, Mn, tri',,o dt L,,1 .1piru.na d1b- VA. Rtbli,111a JViMAII a J- I
VP Iolot do 1. py qroilloir76 lati- TV 1,, eit m mIta do I i- h- tnfl(Ill PlIt"t'l'I", d, ,,, mmorlt, ,ho I-Vr, -a all It
a Vulit oo pad,- b,- dP Obr ,
or Via t
So flatl 11, 11 li-_ il 1-1 c ott 'jo-a"'.
Plor. Llm,- i'm, A I, I, _'i
rlMa loivemarlo do) irf-b, Do t.d. fill, "t.-O I on 11 : Serliiconolruido en Palaw
teeimfimt., Ardrtai Im t,,, Jifri &I Di'. No,
"Loa wu, -g-lloda5 po, It Fr,1,, No, I do UA loblin. nuvivo '31sidium Reporte de 1!4 111,viiw
;16 er,, d', 1 ,Van"11-11 otlo"Vo,", ill1 $1 n I W.10 0.0, ol -tst", a, 116 importado Cuba FA Aimm-iVatll do Palra- traltallt, ell III Repiibli(iv
InA W, pi,,nt- dv, arian.,- 'a"", ( "I l
I'llicl 6, 1 w, I pitka 'I'l C ...... lorl- -,In oz,
me 5 1 146n',
lit'llo Calill l-ri la tl-b, I'll tlllft o Pala "blir t-,I- i- 9 railiftneti de (Ware"i
D- lo,
a Il" V -i, pi"', d, -11t- "o,
otio, rl Pablo OutIft"',
ri, a tr
,I,, X 'l, no. It I, lVi4l, I oil, )o d o' Ff"
,, .. .... il-r A
U- 1, "d '1
I'll allo"r"o, d,
A

a ;g tit", il"", i I It bt- 11, d"r,
-,futina l I'l 0 t 1 0, F, "d,
T-ftii Wo, 1%,ma p"'eif1iin 0 h4"
flilel, 1 117 5
mflo Is,
t'lli'l V.
dotor Vild, d,
'I ,,I "d
dim,
d, 1
1* F ,il'11611 d1ld, 1, pi-t, j", 11- o"A -o", 0, t I
t,,,, d, Iol, la tljr lo, 61i P"la V-i- t. t"i 'I" ti" t.i -it
N"'ot", 1, ti
co d" 1, J Ilr Mi
do Fl-,:
-Nd. A,,h 1- N7, 'i rl- Ill"lill! I 'j, i,
d 1 11 it, ....... i" 'it)IVA
a).... I
t-t-j,_j
at toi 0, 1 Vl,-,lj(iiJ it, -'o,"t """ll n, 0--ti., ioit,
nfra, drt- loili, 1,11 d, 7, 1
an r, It, do'l, at V;
a, ijan filliviolic"A
dill. n"I 1 iti, 1 4
d IUI; di""i;i',
J
-- ----- --- it.
Itiltil llij fij.ulli"' !Lit p0h riii o ... ...
Ihoof
iRii, it'n Antilli. 11" at 1,V,, d, i t 1,
d, la
urtaig wl,
'of 1, ll-- ,% -, 'l,
d.to, Pir-tietta, to or VRAde t,
q- 2. ;do, i1V
0, vacirnA de A,,ti -mbn.
G ;Jr,
de'revolm1wood. do IWt 4.. il"", rrliaoaalftnraw In(, to,
fir a
$1 resume. d.1 act.: Hiiar, rd oi 1 d, ot lot "'Int It_ IV o'r,12a", 7 supervisor 11 cT eng d%,, act Gur. Marra Cristiria 140,
at'. ; an _a period% pfor el to bl.riaa, lia,,pW Lebrc o
- ftwiric, coo, .1 Q.. tiaiad,4 It. 1. il W rV rrkdIW Y Atiroob ial,, 4 der Rate lei ll,
It-11. to l' lill %Ttl 1:7710 Y do 1. OfiruniS Ro- I- Baiii1b, R..., Morej. 13 in
al.da. 111.1 'a gte de 1. P.lictia. ali.o Sinced.,
v in I Pa4a, d P,
1. FEIV danarti, -;Ag- par, .1 dal a. a cai aiS- &I department. a. cargear. dal pro a, f
-it.. ride Vitt.", ad Mnorra, 99 afloa, negrr,! Todm lea, Inforares q,,, CV quo
lite"d. 'A =oo A I-M-1 litatritrz y plRar I" refills, ad- a r.AVa in y Pooviii., LA
rol, Vale divrivina dRI pro. _nta-- .......... Ant.m. S. on, atbre Ina, curses aal- it
Un Harna onto a loor elt.ifiaritei Darill- sav,9,,e at Banco do 5t-Aa. A, Ptin. do C.,,. C.b.m,,jZ ji.f can. 17 y L, ,,, ,Paasrsr y Prompter letadois ,, b
,at lit Yet 1. redoisurbia 9tugV..: iQui capacidad tiene? ... iCuirito cuesta?"._Eilms;
iiatiria low obas y b- ,, do; c baii deprumenot. do Agritit Univerittars, a fin do quic ..a trine.. n4reall. Wtiua y Hacienda. y I
cantribettian, i-i-tz 6 ,:30 P. an, 8,30 siartaproy-lias of Prilorp= eir or 0 .ad. y tas dos primers preguntas que se hacen at fwpmo
Poall ';A'Zr = ITLiv Medici. 'S r1ort", julaves abad. son
a. viver.s y tuanto sea menester I a 12 "D D, em de un refrigeration ;Y lot Reffigeradores International
a lost habitant" do to JuarMart, ro, C ritrlb' to dons., Nuevo delo de
'eursillos de superad6in
loagustiadoo out
wansavid. a la Aunkica y .1 rl-br hoy -U idad o. 1 P,,;,;, Harvester brindan Is narjor respucara! jSu capall as
ftnnada do Yrom, rW -ard. Van lr.,truoRM;lid,1
Tomblin interata de let estudinabox hr ,ctiv,did on !a E:, lei, db 'tol de rr"Intri a y fl
Cor", -1 11 d, I , I
*"a do 0, Aq, lacilas, d'I Ag 1-1 ank grande ... y su precio estri a tu balance! Escoja el modislo
It' Ar ,m Mit ;ti4, h.
l!, 12r cla,-Iad, econvenga
-F I. co. ma r"'i ti l rV,, .j ll i Cut- -Standard, DoLuxe o Super
..- do.. -a'.FZd I. Vos1 dc;1;, an 1r, que mejor I
oi ie or s tietrivo ItIrA 1 1 r- trD qu. 1a.5 n.ofVt;- tie Ca
lc agul a iiV:iFEjT V", ",a ee S11, on r',
i 7 i, ., V_An e, im Igo de De Luxe-todos tionen MAS do 226 litros; (8 pies
Li, Iall lllr, brd'l ,b-, ,_I'ta-VIUM,
'r 1, ', i t- rirp,
or, "I lr o cidbicos) do capacidad y Una gran Clinam Congeladora
or; I el I.resnut. deat-yo t- hrlade, oa El
y a lioi oi- it, III -h,:i dol act y tersando Miles de l, 'i"'i. '. itill 'i'a, "
1. ralsomi. tic I~ ootrt, i oo -h- d 11 'ItItl d1l iL-- puit ccongelar guarclax tield; dd 16 Agoirallow (35 lbs.)
an h em Nft.gow ra., a,, ni itto 'i" 12 It Vg-t'. la 1,, _111 6:i
oned1w do :I eWilt-_ r,,- rl p-id-rbo iialtl-io WfI"t,
...... P1-i d 4i, 141 Fit- de alimmim ftrotodow. Sin contar Isis
!rln, dt Most
11-t y ] ,dyA Go"Is, V11a.', Miiikii 5tl2 de Ale% do muchas OEM vei twacteristicas,
os hacer por tt Nw T
JI;Qui podem ftyne.'S.'od Is qua los hacen 105 mejores por Sir ptedo.
SU jol 0:., F -J. vwor y Hayti&- max.
three en i mis4a 2%
Por *I Dr. Mail Mites; carri6et bet de lot IAJW: Ftwiti- varon6131 iLe convene examiner los tres models
vidaurt Carl, A 1, Old,
En eaft Socellini, at Dr. Milan Corrt6n aa*tnrA,.taia. tad- E. d! Ubtanto: Jua Toinres, y June
cowshat Q- billion Raa l" M Ilit) D14-:1', 11-1 LA WPINA "-a" luer't de do Refrigeradores 1H hoy enismo!
Veto, to Is Milani. 681 ll
1. problem da PooriVVnilogo, do ", ellit ojj* Real To* eas r2004 : y Alicia 11, de 1. Veg.ALy-5 preitoraLa 0= .Vcbr., y q- liV potibi,.- t: 3",-ttoo cone 1, M. di. G-Ja a. 1. miidr, 534 de trio 1 Teniendo an cuenta sus secissidades v in presetyer elsim" y -or VVn;Idtd dit Paribla, or tau
80"160 40 *UIC3 ba aaar.riri on ',at irtinl, d-Va- piatp-Al. a aquallos, asainsw 'jo, uizcn catwnia 6a I. DEFEINSA puesito, encontrari-COMO miles y miles do
lositiorell. Isle1j"s la "AARFAN"' 1,. 1.
N. Ift rreArT, V, rsono satisfechas con elloi lea
Realizan otra rentoei6n Pe
Aterom Chli-t central "Mattaxiell.". 1 fefi.- cret, que to deba de personal en Defeuss; Reffisteirsdores; International Harvester to
A n tatibletra, rabitanfu I
q- ab.pm. Alto- -fi- P11,16-11it do 1A Relaablim, ofrecien mis capacidad, trills lorga y
Consulla No. U? n P.tl gbn, to fat a ?!I socural,' A Oro.
Pum "11 ""n', nlifti ro, at Defense
Dift ad eon I.Iiiers! Mi nine tie- i to 'itr" oI .... t. I.onqu Nari'"Val, WAor 'leitailde, Curti ME. wgura conservaci6n de Ins alimentoo
no de od.4, deride f- lot pnkifitw q-, (it. I,, k,,-tVs
Mas Un Ao de Is la illi& E" ia silt'r, i- wtvi Alt y un servicio milis efitta- t
id'a a -jadorial fro. RAM~ C-1111 T-Y J1,
rU,, A a ego
"t-, Q"' :tj mt 'el-, a.
sit J.V V- a- I,, 11 iata INTIRWATIONAt HARV9111112 UP041 9014_11
oido, F'r,. .
0, Paint Va. ;1 man a. at- oWe ra: Rmilto, t _a, ri 10 Havola Midilaw, A- CkUew L LU P?
,n, bil. Vi- -Vj,
orftril Vr. ficbra P" 1,
o a Is Aftird0des, Cabrera. Jet, Ia rt7,, jusLs
d- q,,V n_,t d ro, zt.- i,, 1, e 1i; V, reach. otrw Pol, .1 Torer,, D_ Njjr 10 tint diRij ba-. -lirla ia, scon ..Prientes do I. im serreftri., ,,r t
mir"dia, an tloom (tai. eastark, de D1rt-sL Hle",cle, Atonal J. o at refRiJo del nervto. Lois. i tl rco,-C Cwlos Alsmo caigente en aqueffas parC- oda tti, rl&,I. torts m.yore; q.c adirso at pit. do At 70, jefe elate, "arts,
Itiors, .1 d, I., "t'I" i juti,, riltil. Y Maria R. S., r, Vfa t1w cuaTta,
que U.T, sti patarianD m6"t t',in, 11 12 T11-nociat a so nma Po' u. out Ill, t tonfi.nit. y iii OBRAS PUMICAS
nol eV 01ptirt, y 1, n, lilearr tmi fl, 11 rairrissial, ptiode,
*dyer q- w it, -d -Illt y tenter coaft- t
I Piden que elsduilitte un
id- p2g- 1- In "Idific," Itiat. if proolresiaa A
attend, 1;, el do A rifia --a mpt;,dirwe oe Salinas
Pret"ilhd -a 'A I to 3. Vd.,Vritnial que, eal I
h'it, d7tra P'r 11,
un e,,pecialiMa on ptiV, olcnta- b.E dottow Artani. Brkro A cota Ixi
-iii pa'a vt. alaolrzi
"' "i -z t d, C,
h.
"or trat'm;el t, "'Vd- Q.i tateba. i, ...... :,ate
r.rg,,.p qllp ii Zere qu; Cut, M do sinal rillinner. IRV 1, P,--itto pt
Hollinbs-oriente. Pi tsfv, Enrliol Btill1ra At"'t, PRnj,,-d-ti 'PI.., par on" I T
el ests ")ta ac rm. .
c4mtts N. too Traz rAlodalas, Para oscoger
,liant dt "le 7ilnio 11 j;rl"i
Uns wdrV --Rtm,; I I Hab"A, Dice axi i 5 ii. .
W cartel me preixup,, W: harm, :l"I"'ur, Co. frail. 7 promiit'l. P.,
c. becho rie que tl _q P- Ciotti- C-ir,,Iod._ _- -,o d, P-i"o ... Pa, 9.
C.rillitta Nit, 151 riabeAtio liiio to con Fus tat, i m- i't-tairin Vpwi'. P- "lilia bay nihino y crcara
1)Vo. par it"eft, de "u, ba-* M-ii., PV-na, diji,, 1 Pkil 'awol ja N, -avij. flac if riff"ari lo, .,l ra.jd.,
ea:l no tVJa fmpomrr y q., Hacen vari." peticio zes laadirlir inta Hortwifin an z! Io
guieribe teirin, jina mat. q- tlVmp,,, DVp.a zt, zli 914-i 7SA lb.) iii: vaial-iotos
I il inioerio de 0. P. C.
Vs ..y in't-qn1l.; d A a q a- un plan qui, a. inantelaran ol, a il V
,,16 he tbiremado eilia a*A Intrarl moo, at or bidD iNUtordla, It pir.quillilad h. td. ...saw; aunitiV, 31 0, no 11"tead. bajar Pr ooo4wto jej jefe dij air
-nuir Majaderti to,) noda stilt roe. ;_ Plow Par all nott'. 1. no"l.dloo at Mr,!3tro, 41 ol;,mis Pit. forme, no ae tntretiene Von nadia, rcp*ti el PLa- ran .1itorer o;ujiado 1111,441 14S riguicrtint 5011ZtWdt,,: Ca4i turri to slants ol dis PAIN, alitu-0. illicadlii Pallgro on I futu- Del o3m1d, rft ,Ioltipal do P" jliaal Vparts do ser early VIVO r. dj.,la .(! NnajuA ap,_ I- 11 ') 110M 4111-11AT11111AI 11ARVESTE"a
tbana Uri rw 'I :=Mo Vn,
IMIT nssvuxao Hars M163 tot till., rilititial do $= Perriar,10 &V coxw,, AC
haaa Pwc5 an=" no tictrart. can n"Pocirit: .no% P lal ur del caxntnold
nads do riaohe d"NiIs do PU r Is potrnwo 't A drz al
todo *I'd(& ad,, P*rar lot oiiw, y at D14tineuida Ana-: ,on ,Ido Par V =e t de ?abnui. D.arbudo.-aa paro
sucilo attanquilo. p4bra Vitv o do
S, -f.Ulldzd a b ininto riar- t-toPlAr IVraro It llema,,O Kec
.0, Pna tie'ar P. 1. ibirii Fefile,; a ltrfi
,,Ala Y Qmi memorial P,.dfjia,: t.rb,' Altti de i Congretsisw Inq viertienj j
1, ne call ifut aprendo ir aivy djjj- al RirlQ 111p a ir pub,,wd, Nlilch,, it qmr ,, 1. olida Ad-j, int, p!
dscla Via bonjuti, -iitlVa "tar,i'ait "imp't q; aii P
taig 9 roof'. .,in a do -ibW.
.t.A"o. 6 l'o 1, a itrniia y 6in, fi-A'Aw. lor,lo
,An bAla -1113do oo- -11" iwo ,,, la ila'd" 1 1,
diaa tri- In, ap"", d,
'n'biwli'a Y
rnapnooUT t-'m t o o. t-tn r1o a,1,, ofa,
I la
maic',l, at o, maltll rla.w
Ill to o .11"WI 01 "oil 6,ilda,
io

01 ii
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MAPINIA VfF PN[', 1) V A0 ,10 DF 1949


jy
P
1Ascenarmo y PaRtall,11i a r t e j r a
k k a Ic-INIV I JOIN Term- I ni, el-Nitaril): "La IN, T-rin It'll

0% GARFIELD
noBOARMENDARIZ
Z
P,
'ROMPIENDO
LAS 0 Ia III,
I,, till
le, PE V

............. IIIHIIAi- Otto. T %

ll (in, it. .Ill. p".
fa no Iaov;sh
Ece
For Gustayo ROIG 'WICMDOLEO" con It.
EITHER BORJA lGLISTAVO y OLGA A
O'LANDO FER 6 sa,
611AR A V TONDCLAYO d
y LAS MAMBOL TAS Q,
no
CORO Pli 12 16LLAS MUCWACHAS U.tr, :2
^9 iro,- par. p-,111a, _er "o ol Mildr
Ora.asta C05W OL ITA Diri-ide, w qtlAv C7 lt ,,dIS It"'Jor At Gre- I, hiDt,, I''a (oileidll
a M-, ll -htot- y b.oi
jeroott .. obm T,
C 1 Ji oaeltra :!,I,
Vir CIIA
KC, -belle- 1, 1. 1.-P, p
7
TIT La to on I
offC)
PV 1DO
&W r 1M.'" 'VAWRIX C, PIS ki..
'tA P114 i
F ;a'RX


Yao
0
v dospl-udri COCOrTo do Iiilkb$I t, w Colt,02manno Al
HQY D J $AN RA ell,
AMISTAD
DEF__._,&..;lE LA JR k

A111 'X ;J olt -1 i -I. o' V"
EL QUE LA NACE LA PLA RES OUE EL CRULT, I
Alit,
Cabal* d, ...... LOS CC.-M FIR
ECONOWA DE TONTOS 'Itt- I
I.
w",", dC dt."'!
hi -d.
oe"ft -q

d,
A

It, 'I"I
iv., he x


SAN nAFASl. oia-L' Y
HOY r, !
Y AMISTAP Ricardo lontalbin otra i1%ir,:XiC() S.
M 214 p )A I Q 4 -,, ir
x o, Gr,,ldo y Pi1,z fijl)lar Para NIC Aloi
T ite'ap. "A, "w -, 71
I'aa ADO danza e Y tountoe "'I'teeLAS HISTORMTAS COMICS a MODtjO Le itro, I. Ilaitile. SaoYr y o., ." le, iWl
y oy.]
t, A Ne....... 'MODFRINO, Cttol-doe Y SID leY 7
Csiln dl
IT

1.11- 1'1 C1 N hl del panat. 71
P-1 I I "l I I
I a, y ulltall torA
re pa-1 I, D -7
1. -ta T Tj,' NEGRrM El till, TWIte, I- tootteleIt. II ... t. 1. Nilf"M dae, Btle.. Ai,11 Calte Y ae-olm
FI-11- I
41,
""0", or,
...... 1,1ila-Al, -1 1 1 NBPTUNO vid. il,,1 'lidpl, pre liidl Py ...t- I-tor.
prf"ne" r, ull HrgullICIlb, de
a1T.1o I li '11.71% q- -"T. NqDARSE' El ti.Cte
1 exito para el la I-DIrLa 13 episodi..
k PRESENT, 'u Ite.
NOVFDADYS: Pian.5. .1 N.rt,
7 N.fiei- Rai I~
61- ci neil, tit (lark Gahlel v
OLIMPTC: Ctdei., Wil fll-Le rill- It
FnRD en
4'
C-t
d,.- t OSCAR. m lItI.D Hum,, Toroi
Ere je 'MPTIJ,, AkOMr b,---,io ad,
dI it,-. y
j.rg1-- Ille y glorite y ..Ct- Io'ICIIII, de I PALAC Lm r9u., b.J.O DeVIo,,
gl.rl. y l, eIA E 1""' , 1-7
L 0 ha t].do le, P-.,nII- I Y. Per. weropl y ae.ilt. -r,-,
-lnpr, ilio PALilIA: FW n neer..Clda y -.rt.a Col-t.l.
I wiee miil-r
ain- Enle te Ailttim
de] Ilbo "IT
d.i '21 PLAZA El DIOnd. III Luigi.. M"
ut, to po- B-Ard de Ctk. t"ie-le ql. .
_0 I ESTRELLITA CASTRO,
61 14E OR 1. P,71":. EL DIA 15, aTORBELLINN, CON
d- Pl!]NCIPAL. IC D
EN EL TEATRO NATIONAL
:i I Itt- Va !,,. of Thxon- y Noche it. -lla.
PRINCTPAT" I.Maillil da
I., 'it Pall, a
dso, Jiol I!I a Ios arfiltta, pr-- renalod. de SI in
f MNA DT, Tinti,
p-,,ipeI.'-r to ilgll. ii
wt I TO Ura xn X
p- n tr- 1 E TA C 111111 FN
1,apI 11ina., de 'Salom6ii yj tit.t- de
-- ---- d, ilsoo!" -t.e
o'-, RFX CINYMAL dep-ti.
a. 'e'at., 'm
j
T
nit, h., fe Icld.d -ipil
A tr La ftwlla
Wa Nanette' 1;-1,T, ti,- ntIta ,rit-ttla y ",-Moa I
M1 18 V1 ROM LA LUNA .... aa P-I:r A i I, I. Fenlit! to e!,.sn'I- ITZ 016 t0r- L. Pail, ll
.,I! n r! rer, a-1 La wernet' Er", WA .-Io.
18 muerte actocha an Is so& zl Iv, dl' Ej
ng PI-tral, pa'. Ll- 1, Ae L.,
d. I ii-itr pid, a "Tt, Reir. Cn-- ZI ionMrIs Day i3fr0oo MIC r IiI'l ;
"'T 1. noil.io, E I Deb- y o,
-'almod" "p"t'L RD Y J.b- ,a an CbO, mj tod, x
Do.rad.' ,,i 4'-if, Z,
qIte lo Wit y .otos Colt.
lirul. YC vem Ad. 17t, tIr I Sle p torl a
Does que CeIt AN FRANCISCO 91 -go. y"l.
n de im llarln,e dos mW nd6mitai mIllntm cort..
da 1. oil-, !6 d.n dqt,irl, ID
Aftle..
y 1. tnil"d-a G, SAN CARLO& I-~ angalriadte y Re
In 1. papi Wda, Y hl WA 1. qaC P.- I e'L' om I dad ab'erta,
I f-T do, Deboillth I_ eetot
PI1-r., ..ja, -trade in PSI_ M. Jim. SANTO'S St: ITZ: Le hija del pzmc) y
apanetcla bellia, pero it, PRESENTA ALON REGIO: At fil. da 1. -h,,
j,,;p,,% I D A
gDidDa .,d.re. It, prfm I T-Caurail d, -a belli, y
d. elites -l- p-9-an le
tIOW "RHIR SHOW FAUSTO
III pilill-a
"A vn3.L w x STRAND El Ipe, labi.,
tod, de tretas y onr WA COMed." y asontm cortMANA R1 ACV W
TARTAN BARRAMA SALON' REY; Z1 ter., de T-C.
I CIUM A el
nei, h.n pttev- eV
ANTONIO ID F pa
SANi" "'CiANA: Reie-rde d.
,d.. el
ELQOP-No _11TA
ORQUESTA r Z Y QRQ MA
for, F; .-do de Lofkial. --mdD EDMOND ewititim Do N-flcie- y Royal Ne-.
TOM DRAKE JAME? LEIGH TRLAVON: Tib.-I- dI --, s-ll.ilop- ssw y I f, :7' i '" r
T rFC11 I 'A at. .7C.t.D. y IDIOM. -t.
puua I L i ,V 7 1 NlrM,0420 72 TOSCA: -I'd. de wa eoft. y yt
In;: A DO u-, Otte I.... gentl- 'N a
Me P ,a Q I [l, j"T" de L_:,,,iA M IRAPA NA TERNURA YAN It a,!L d, ma., Z 0, it I I YA TIENE URBAN 7 DIAS: 180 HORAS SIN COMER NI E UNIVERSAL! Clo, Itelilit, L t,ii,
ENST SU dlil a.' aorta,
rA U,,,,,LO ILLUA PODIA APLACAR ,ta L.,L, i A,
ODIO y R "CORI VANIDADU"foe
dog tp't h, I y hoifilint,'unia, erta_cao 7 d;f III
"',l 6, ." ILI. de BdL b"l'
ral IT o, e, o" VICTORIA Bot
1, todo o 'on le ancla,
j, t de 'to
Olil.d 4 C 1, "ne
-ILL ADELE MA -Doa- iLU : I I *, I
'L. "ietal, y :"da 'i a _O- y t.-, -,!act y "llot- "C"t"
CAr d.d., P11.1- Y VE DO: La caaa rnaldi'a F i ada
-Am" y .,It
co n mnw 14,, a
o atIp-lodieD, VY
WARNRR S.Dslre eD i. oil -jotinc I ca,,dado sholl,
an la urna de Ur- 6, litlt bo- Coll y
d,
iTtAn potter III, a,
ell
tall
N1,;drid I'-., Ub.... 6 Ayu- A
ad., a,
t ...... que "a l, I,
del mouldol hea
E,, at di.1.9. r- l. ,t e,,_ Hill is, ,I t r.111
n.ire di, 1. b-- It ta
T, -ortier ri 't Si, Il Jlhl.ndo pe elldad,
1. alitqa-i de I to
eetud. OT 1. pl, goo I I, NO deit, __ a-lit'er Y1,
"TIO en e It'litwill
Cilia Y Ilena de de,
C..aa 30 111,
7, ", i,, (" .1 ,,, 9 Ill
v .t.n_ Wag, irt k
Urk..,, el r a va.LbIll. Oal Tow.
y ioirliet- It I I 'M ; "
Ilea log tieropos. Wa OY Mia-D Iet Wallit, di- Y 1-40L4 o"tS
oft" wam or IAvd [011'" Tq
j:

ell 7
IA
nk- V aW .91 Ale, W-11-ag _0% -,,,W
UiL

AND CXVH DIARIO DE LA MARINA Vr(PNF 12 DF AW TO IT 1940
- - --------- ..... .........

de Iti; 'm fb";-! t iiw e'vial
Enlrega hoy I a CmQ In Me(44 la

a r p a r.
onor (-4 W rito a Cli_-i (Irfist.41

Ila er-ui, ei, t ee ii
uigiip tit, i
"L Antitill! 4 's A"
no

A D I ot' 1 i
1.1, 1 ", an
litt -Ai, 1. otedoll. San '41ild o,, n at
I.r A .1 I uo" I 11-ft, A,- pe y 1-9. quo ot lo G -,n, Nl,;y
-ld', 1W pl",,, on .1
pr gr,, mi... ') Luriud. to o& I, P.1,
-hl, It, ri-- y lo 1. 0 it flitl1i, 4, n-k It aftditt. de
t I dnd. 016n diedie.-,tmoo d, CNIQ or Fnduretiro, I, to 'rrhe' u.1.2. de Edum FerIV.dI, Bit,, i 1. 11 o ii
.e Ir"at'r-do run It Id.lie 41j" frotite, Al 61 I.PitAft Berfield. d; tt.f,. I .11'pu"ble, 7 luganix.d. Y r-1- t!"
1-r hi Morit"'. tgplerA Inan Inueritt, UrAme. munque vft" uJoutiti at mi"Itnollo i
CoT Id. go
,p.ry do A let 10 p, ran )a Her. It it, w to grate deem.,
Ci dol p."o, po, Mi mawnfific. tiflxi, i rhaz Is Belies, y Re. "5
h 1131arvtauiii tuofilaCtica de crftr 1 R"C 'ne. .ct.r 0
,i Lias A le tit !b-rculosts on ted- li bl.lii 11 iocto, Aurell
111 lulalit4uil it 1. Rop 'bur. f Prii. 6 Me 6duiti i
d. 'cunati, t4n terrible nal h-,r
to I
tu p de dotomitute", lot
It 4, 00 it
i y 20 p ." on "Lo que no.
re iu cur-16r, I- Iintai ru, on .1 ...do".
noorr ou.tiul
pr te 2reg on 1. _A r, to orm" I,, wil-I
It p-r1i 'erlie a to- C W CADENA ROJ j It put'.0 cby.e do g'Al
e,
-curnple el 'itiourn. anjva i-*-ii l _hti'plti, et'Allf
rIT I ftchr
it ;P 73, tiZ"
cfi.r italituir. G.-A fiturvardso 4, etc, obterf-do
-Ii dii t,- do tui-. it Iibr.y- -n iout olludi ,
di; do IAii ,-he to onni UNION RADIO
fil"I.IA Wn 1. do III, ,S Mo,, Caa, un ro ,, h",
trtlM. 111 let
od-i" do Madrid
't u
i'fjf de, cmQ
di"g, I llr l-, do
lul it 1)"ile"It
A4 IT 'k i T E A T -4 o

oi t
'u'u" iul ,
st'i'.h, E to pi
4.-H ir .1 bkWh p.
Lugo, mall, Ill,~ Autiot oit,- 1, .... o d ait M. A. Hello,- :, mr-1 h6b"Mor,
I IntMig 11 1. Aledtfl. Hoso, il [
frit. .1 out., Colo, donedint.t.". hot. A too 1 y
A l!t- Ilutift fug.. Cniul. do 6. 'La q.. vato soiikerruau, Can" V! Dut, 1-10(1.1, I TI I A,
Mo
not f tore"I" Cv Pndre don' it' to at tit.1,, I
6% do X 1,cuor.. Cart. el" i- idel tulti qtit bi,,rdorb boy bad.. uud.1r, We total.
_7.-Nebl. Stiom P.- iiithig. de toodett"I 'It- 00 no In'.
us Hij. 4.1 Sol", R R.ig. Core i o. .,no, a ,, nt,, riu: ratiel. Couple ja I car uu& ff ujgr a it quo midatroba
tiarl. ea at pj ,na. not d itzota. to. h y; e
done do, 1, ... A o.
elide e o, 1). 4. P.0
1. t ".I i, I,;, F., nl,
11100, Palo, i",; lt, Nitlll-hu- I'.' "i i
_et_ doIal D Rio
'u'u,,DE 5,A AIA- un. Intie!'A fe't o
gi N, labor..- on 1. prol.r.ri a Mile" d1i
11114A. co"c-i- y ele- 'it "' on
,-Ado- I A- I a, -11k
.qu.1 -1., cut it-Ito T-uhulu mp'y C-1.1fi. 1-, 7 e
brii. tliunw Miguel re"Ino I., il
our y o llltlto jta con -8 I
Adolfo Gil, p,.pkL.n..,, --Ioo T144 211111t.t S
or, i, r-- l no "In
a, y I; ,
evit'g, I Zu,
nu, do.'."rfloe mdel gbbio,_- do] 'it 11, on uno die tu. ueto,-pr It, I, lu indultli.t. p"iAlididen" I Fit
e. ezvolia, .1 C.Vidert. Wera.l.-I el to-,
'u, 'fir eentinam It Jet
do o I etionpli, -uit. uiu,
xiite"cia,
61, .1 ruru,la, 'j.o tol'turini, to loeht, A lu-D y 4sopl 1,, A S T 0 R
iodeeiruecut Z 1 ig 21 MI, vidoii., T.), r-two.
"Itrit, eitrermaid. ruitio. qul :My n6k I I D F, I'A
do, _d:;_1f V, o -.91 4. LA oitltilf
do ."ell onel. elided' rifs- teno, "611d, in R I V 0 1, 1
r11_t "y i It'dim do w116n 4 it, t"protra I! e--1 DICRIN Qtrt ;5av MU
"do L. drei -66. dei tt lnp
-1 roo, 1111111141" ,1 111 A
J;a to 4m, All to boio, i.
V.1do 'To
ine, 11 Alku ,i CLva,
a
,-o Diroet- do iu.Qr- a y Ali ts. Snnf ,
,u-". Sou....
It 1.b.r do L- L I a,, t"A" t; ii
I. I CM & it
.I-dou d, It o irk big 1, 6 V t"ll. intte ro.3 c 7 "d ttioa
.1,, =u
-pt .. ... o 61 d p I
A S T R A 1,
A- 'It'd. ru
I'diuat I siu, J-4, R 0 X Y
jt T.141. U45II.
oet- urie., ll I". dMide I
'i 21 91,
j-g, do bp,, boi C be. v el p- e-pot, LAI lorl.
lado., 1 T-1 ad
T,'r S4 plateno. e &I I Se, I
Is giod. T404%] C 00
do f p I ol
71iiii, Intement'. It el p'.gr-t qu, 1 1 _j
A onnbm.d,, In Orlin mwicW diti "I t,.t."e do it. pirog... in. ..... .. .... u, A.
C-Ieill, CNIQ, ]I.,. ---tu 1, u 'y 'd fnla' It '-pereniiin do V E N I D A
Rale, do"t'a ..on,. too u."t. F" int, A.dit.,4uu,
-.2 ?.,at del trio, M 'Arle-_ to tlA-iIit -S, a Its "hi, de It. 1-17m
El -R. do
dol genial A ,. 1' ,7 T 1-1-lo
fii-e-C. Do.bv0y, inlelpfetAd. por Iiin tulobe y itendra Una dpl J-- 1. 'R A
tt. 1. dig hruer odl.. A I o ciaituituli,
It ,q.e tdeln.p, bell, to del -11., 1 J % y Y A SeT t'0.A' 6, A. it
Melodic- do I nno dle -b-co, im
de o = ;ar a 'I I. ton el to rlW EL MA00, 1. 0 Art Mi 9
u_', te. 111111afll. -,,
pi "Appo 1. no NfIua
feuoninn o S fit Co bieute, diinv- bie to Mbro I ,,, on t* I eillot "I I I, e7tr on, ot
Paul 1, Flem, De_ puO,, o5o, 'ree"L. I-Iol. do
d..p., it et dMeilMlloror.
utle on Re 1, e 'im
kpublu,., 0-to, C.,I.e Pi.
'uuiu k
pa pi.n 1: r, SA SUARE7 j 6iL- AY r- H, tu -nta Ol- I
Cuorda d, C ff-.4ti ... 1. dt t- Mml;iuci RELASCOA11
't hi't-or,' I, to. pro
eo titan ner mipl,
W, jweh. Hot T'W -2 as I, ire ell ol at It t"I
let, J"u, er. Pedoin't -;:Crp:jr ",r, !a, boil.,i Its' ne
tcur 0 C- do Am. M-i-I ou, F.irrzi., Il" 11. m n 11 on- do
ourn. "mi. -iieur n" _-AL A it. I -rbi, a "I in OV 1. 1--."Une, ..Je, o.t, .1 dndv dVe,, idlotit., le -&fn5-6r tork, v lif-oa J"'t y MUL 0jrx, 1 Be Al 1_%,iiizen 1111-17
Idert. -traordinad. hitiurk tul.e i Kit- orquotie y -,ue N OC, H P. 12e G T10 "i ciua It, i ainel. let,.
Zitmo G.-it suik-, d-i 1G.- lmetto do- = p- 1- lull-11 I"im ------- HIJA ORL oi, M-I A A101tio
P ol t, 1 1 l-, Aubou Poj,, I"uI'luet., I tirralotru, 'felt-, dA 0 Ii.x... 25 -1. do 1.53 t
i, o, do act Irlel.! yon", rf,
equ, e traunito it, 21 P-idmi, di "6,4turt do h pai- c .1
? ), In d, It -0- 1 1 CeeQ
bad.. pe, 1. C "dZIot, 1, net..! 1 i 'e-Iltod. do y.&
MQr P- Q -f, S A L 0 N R E G 10 ,o o duda m ico EJ
tufolh. dtl -i'o III, ittl 1, 1, It
nor Mo.. I ..Io. AoVIo. T.L .714. 10-e eIte -u t
te el ot-dr,", yer It
do Ur. ruujo, otdul hebtatela. I
onuit"a revolt do mttilde zlie, ritiotl.
'M"f' I o-I -W, .rnA
UkA Pg ,,t
Ition y W, p:, t7l- F=Ilog dn ,
III e P- M.1y M11 ,Iii "Mo, -o
jild do It, I
I hit tit
,gO. I i, to. 1,
nienez 0,rpota, Alepri i, Lugr, y do ir 6 M I R A 11 A R t,.'A tntfl_,k,.!
eAA V
T.IH. -7070, 20 0111m. 01 ,Z, ii'lut- LtI?,
PROGRAMS PARA-HOY CLATRO LkMINO 5 M _t; on, 61 F-SW "I' lot,
;1696ft 61111, pa urt no Rn ret. Sot-- X. 11" T"It, st tim -A DANZA
ini'lodoe, I 1.o RIII G 8,1- re'
o" on It! i elod_ Ttitt. W-I"I,
die o I cut -P-" FVEB IWA EL VLl icit'I'mo DE LASSIX t-i gan M14-1 W. ins,
rel a iii egul 15 u'u_ to plet" eii N_- _o PA_-1 G-_ a-'! RUCED10 r., No i
a. I ..tee o5o Iae 6,00: D do 1 1tZ I d.p.ft
't ounteetot iAmo
relonruiuar, en olltu e, Pbl p .. I, I HA
re .66. do I-re- u. de I taooi oioradw I L av
tifitorifIg. I Pal. Asul- Woo"9111"In' A C 1 0 N k i it g, nlAw y Tomlin It t, inal to t tmer dol PatIi'ma Otte inclutro, ri 25
c". y8lratilu of 111 : (Is
e, p.d. 7 4on nakal. IV y too ile 1. lfim6rs 8y",
9m Atifloo-ut C? F I. F1.1.1- po!IUu1 D U P U E X T R 1 A N 0 N re r% contabg, no 119"
C.Uta -.1"Dse"K.. I 1=1V 4"Cl.'a do, LA, Kl quetile goes so tutooll.
it".1 A 5k PFN'AL Mo 1. r. fVoileatin, Twat T-1403.
ReaC un. A-" 'r as Uiie, die tilt wien-Ctl I u- litel dits ,a e-_1 dolade do Sao Von
at. 110 Pon Sub- Rojo y X1, TRA.JE z oti.
Ceacr U.16. S. I ",SC ftluitu.. 3.,e 41"' 1 to etsolerta.
embl, San. Cadal. B.-to, M 9- iec Otull. -uj- V4 .Qor i0 106is do eraq;tu, on ittipociol v IS paeutle,
% s robe
It tuty- w AT C."t. .1 motato.: "m
Au I MW .,an ton aleteeniarl. d.p.6. 01 cixr ctoem ,.,rdloeos, Ahti-l. 5. o'llieIi'vie, at ob .41 1
CMIML Od, WA-1 4. IniiQ olo K_ to 2:
CIACT ?I pe- W..", land
CMCH Still. C-o. H.I . 70 Ko i S'u"u- All Ntiboti fou --teoliar': "'t 0 = do subir o0alwat, Y alorliord Wled Iu IWO. hinfit
ge" Mio C-It -.,w lin, 1.C G R E IS 1, J. I. I,- I-biAZI, pvoide, hocotto f6climnle, y a to vii 'eaherd. ro"im
Fva" v Intesdo- etm in"ol.c4o vA on
E N C A N T 0 d. )94 imt R.o.i Vau-.. o j U
Neg ff. 41. T, o :,";Trenot .Aw.b. do R', Q V E R q A 1, d.
1. Al .0 A?,^' M-1m,
-L,, .- -u. 0 -- N "aloviettoll as Idettill... 01 facil do in,1010, y of,.co cCMC S at I'.. or opepod16 Nu li.lerria y oaniurA
C." PC Ai- Cei-,', to-i. e 3W Riu do LA DA. lb did
D otoo. 1 -1.1. teren. an Cob. Via, na,
AIRE VANTA N I plolp wli.,idod y ficipruu,, So d.pf. 0 cutilquiCMCP N.110. 1 1. uortuo- f A A2.111, lou Jon. C.1-IT I A b. par u. 60 1. tuiti)lcii, I.t.
!,V Co.V,), Limit'. tie.
,!My toliu.- ATLTIOVNZL AZAR let mible Wthiaa iept
,uQ Ceto C"'Re .1-ol oi.-Io..
-C It. sit 1 110,0 1 repli do1,6 hay ou'.0 "itor lb ;nv Itrd- vft
do -R- Me p',_- o-, I e6A, 10
LI P-I.o o "ot, I, _Q 'i-11 q E P TU N 0 it outigue, clio: t _tIo S.I;,o. dattifl.dw to i. ee luul.d do qCmQ HurN '! cr o coo". i
R C at it ,io. Tewf, Wlzis, V A N hD A D F S tn n'e' cenwito 'e'd owa.suts ecibtdti,
CMQ Caw" do aidetei wate. I",
i 11ii eFt'll. to ("'o' A' ;UNG SO
111" S 7alligets X.141k VA11A
CmRF Grade, rla-- sN LA LONe POR VID; "I
MIS E Al, tons. y ooor.: fte Wa, Wji,I...
Co.." AMC poere. A-VT Itat a do, o A--t. LA 4AUJA TIOJA tlnl Nu"to je At met X
"em to, llay.- c Ro4wit On it
It hoks toranuin non a or, S,
Rele. A. f. 0-iu Cmpv atpul." w iultt AftI.If. A9.141,
CMQ L. Gliol". miuluie', C Z F.- 1, forlea as ptttb_ h.
RIIC t. no. 0 L I NI P I C
I 6. Y JA Orn.&MA Furnidn
Cm Moo'. la; tloo- Ch C F A V 0 R I T 0 Li_ Its. Waited. T.L T 27! 1.
We,. is Nuievit Ybrk
A 1., 4 1 5 .W: R-UM, Total. U-19", = W6 &
It av =,ol t' roth, t Reli'll., -e3ol 1. -doelou MA TVERTM Out I t
RHC mwe't. on r D 400 ou '14 Lm .1
Cmay vot Holver.1- C10 CIP-1 aut, LOS Sirm JiNLTFS OF GUELO a No. lot a.dirl6nit qVT
I Alm CmQ Poll~ V -n J.Int" "fti !i; Inotailb. r4nl.
to CUCI, m tad 6 COD, do, R, R- I- lee 4" y Aw fie"tto'getiel w" irle- 4 Ged
Y' --gitounim, LA CA, A MAL ITA
=8C Itin. Go- T'Jiton. do 'of Lino,
CMC Y WAe "O' gold
U Idiu., 0-1., Caou.v.. Nebo.
CM Pov- 1.., .1 'TAI" J ri
CIT CI_. P A L A C. E se
CUR? utiinat C1W V- irintrou- F I N L A Y S.I-ioaum Wt In, Total, U,1.1. In
%CQ C14M Stool- a Lmvtuit durAnto 1. tmier
Tl- U M, A.PI 0- eraeiwgh d.l.K,.ft mutt, KA! I
c V I C T 0 R I A
Cotcy L, F. Lmida w- LAS An 1%_B aAt
cum sonaial==_ had Atloil_ vr- 'A (,E 41a .'.1 V to Wo, OIL Tea
Car- lot panonu- Covueneut- in DE LA- XWRAS to, Chtrit
CaS, -tki_ EL JORORADD INM UX 1. A let T-M. I
CAWF Pon Jgug. NoitrN. GI- AdW.. Rb..IdL L.-. .Y.- do
GASPS" too .I.
;WW, Ila I) arli o1a, h. sm tu, dp..
CA&C to a a I find"ni, Sip- 11.1di. tandZ 20 it,,
TAIDSi 'a __ "I I Loi.
mw Cmis M -no &I .4w x"BRI I 0,
R= Itt Too, Vidalot- LAZA
Claw prog"taoo var:o1o. ?tM Clots ...... do manhood F L ID R ENCIA p
CjdCr E. IWW. did 0,atit.. RUC Tonue., 7M" ?.3 211 Total. X-12N.
C31W Ia- 99. L"Ida W. Am Tolit. v-sm Deal 30: R-lium, ntW.I.
At"I'doo Dtao. 1- 3,1s: R-14. noutu.1or. -- _Pm LOS SIM aNEM DE LA = a UMz. etost Z r It
us"aL Vq IIIA ton, G. Modell. an Cob. III Ef. MXT"O D LAS_!_c
VEN. ICC : t C. y o 1-1it y In Oentlu Cirz, y o".. Pleelm tit
Xoliotw. polet.... 1-brd. f.' '-hn
't d r tutobre. FACmi, CA m
CMCF La ite.. Itl
e! At -e-1.
I am
mn ta. nm 1,o I'll,
too. I e'.. rulSr It"j,
C-l-loutoo
Tot. CMBL
IMCF, 1. ftl h_ d,
Idoc 'Cal.-Ad. ,M;I'CZ
Cacti Carrier- ctia. I-. to u.". rL68 CMQ In a- do 1. A CMQ a- -u, ..z prout- .1-., LL-
PAGINA CATOKCF DIA100 I)jr #,A MARINA bf-OSTO 12 DF, 1949
A- 111,-, It olua"sahicremmv rwoh-reuria Jet Dr. a '(1 m1huff eeninrq
lil'wbii 4w, fif A ,wv. Formacimilea 9 jLa ojvracji ti pirtipwififlo iobilit, 1 1 3,
phao, sr ,,liyt vif, enilw,
Reportart nitere coso de pioliilinielifix. Labor de hir
Cotinisi6ill de Malaria. A(!iierr1sx.q &4 Cirealto Al f
per R FRANCH TW A FAR0 paderendo it,
Rld."lln, I il
All -,- 'i",
PIAX10 rit L. A.11. rin,
r, Ul
1'. batteries del bi,,,e I. rtl 'I"It
do 1. Cit.1.16. at M.Wh,
'"T""' d a' 1
Ante nulida I ucu,,rrvin In li M nr'
,alr-, de 1. AIneurtifint F.; n;-,- dad 0 djveXe,,.do a IS saruni"J rl i",
a rue do 1. Corrilinn, 11, n1l"r-It- vol.",
'to' Wheir, de Cuba dire innie .0aa 1 '11", p't'. P,-, l
'n'tlon, qu. "of It. Quilt. LA UVLRA
'Lii, birteries del hitz, r-do, at ishull cup It, all. W "'no "t'! t P e-,
;" --- d, nportancia-, el doctor An'r, ltnnl da o dude puenles C u Ila 1. q
Ville it, I S-06o do Frunlniri. LAI 0 U n I f 0 F M ,
o;, DP-i s J- at
,unnra IS let "i 11, -d' l',
st Acultan. q- 1 di-1
y l,,fI &I tilocirldol de 01 Principe at gn flriua lit it. a q.o Sao 'iet u,! (iat "t'in d"n
tos del, Irnifitunt tacronru a) Quit 1. Ili. Ra,, I "I no IS iiAr-,
R in el ""fart'"I'Ste q- WArtivIllirs .1 Stadluen del Cerro; en No l z, -, - --fid. Y
knottuies prefig- I~ It b-m IS Fall.thict I. astir torrm -,wi;i, d, 1,, nr, lw ,,
... do 1, jeti.l. Z.0,, B-1 11
talln "Iffor no rivi"
in= Jl-m no
ln ""In Y .11 Ill$ Rue di, hinate I. rr!lwoo.,l tlI I dl i
ulagiert. :10 dearly Van I"
yulill oln, oarrl,-.C,, I ie lrrrinnle, to in
bill. In I Site deu i.lofcoll.tia, Y _h1l"I rti -n
des'.bl", Y il I ol za
i'll ........ de dolt H
I be.,. It __ 11"',
,,it lie to$ vegel: ", I C- 'llo"n 1W.ill", 1A 10FAl.
!a 1" 1, "1 1, "'lint t"t
Inte fl2,, 1 T d' C,1
do a it,
t- d,
A
i0" 'j, 1 13


A


'J" it
.........
lit r , t, -ph

d
I do LA ITH : J
Win thl",-, 1 tlal I, ,,vd
'P I i d,
da r, it,,[ 1, d"
owl it I
In, pued,, nellin-e-i i o,
--Ui IS to a a a IM 0 uld at d, f ri
... ell l Jim rfir lltYE'"Ji Los
'nento q-e
'pcIA del do I It to
'do. ,do a el It qinII a. l c ""oe "I do CUNZAt'll
c muuirt i, rl var )a putta soci ,I de n on I np A' A, y CjNZXN1T0, L.
id ii ', . rinc. at raft RIc.Id n .,not, YBARX
In lo It,
d.ro, rorrul ll-if-il , 'ne a poll X, .. reko -helb;., pare q e ro-dall
It F leito vcda n tiern I;rmpo,
distriburnill it,, K.As, flOglind- vt aid i"I 'I nACto, Gn ,,Ita let, 1. Galeia Flta a
"a is, 11, e Podrin, rho 11, Sn-UnDil'
.btnir ula tub- nli-bir in,
en',,rd. It Inn, in a donuil oil 1 1. line cluierall orno. lie I.
Tit, tiolbierno, por Its rabaj., d, R- Ill., bm el huillo,
orn" llf" [l c
I ini
con",encst. lit nint 'net. V1 1 il dr,,C,u enitt, serridoit, Y no ternendo Yet onts
bospluil kinldA It "llfni, itilel.,
ra"i di. de a e ur run ellutril, d rhablair Ill ou .... t6n,
bacteria,, qn. ni.pa, It hkr. ll'
I e Lat. Ameri L-1 1. Garet, irend.luni
Trato el director "t'or Ernbil at teroura, all di- nn, "ti-doIrl,
f
E Not A d-t., Li5pr, Fe-S.n, qulfiroylal "t"Ily leylelicit do, 'IMioisl- de S.WbTidad ulat guie de telet.r..
-o -Y lli, ea PART.OAS
fao del rogr--- I_ i aDarit
In ,a
Fit Jet ].,at do '5.iubnard, d ,",C do lt- line -rg., ID dic,-h,, rbe,biWs, ,in due.at
para feste)ar I curcuselortarm in, !a
'-follre, uni de Iq.Ol rilot'. i-,
tart.,
11 delete, Li5illt licralloi, no, de
ol., postencrennoto, QnS ro." dResponden a Sfinchez Arango lox
El A cueducto plin6o do I'muti-se I., obt., i
'P -jd1 a,
isluiria del professors de segunda ense&mza ,
-clind.in, 11 A" I hit lirin,
b-P III li "gf
de El Caney lo com. ,I. inat n
rlispuid '. Alegan que lisrs excedipninias decretodag rulnerifin
o p Holipga la A"'i'"'i6o A" it a
it
construir Co t Ol n.I,. -ritir. de On.- el Art. Ill d,- la Conitituciin de la Reptilifical of
ro.drernn, U.. coluis I pocifeear triandindo a r or per
dutnuldo, ; 0-1fucru de Pdspe YZi1;
to I= 'I Tribunal Supreme,
ionisias: It laboral's 0 C on 1. '0 "
Agatinjarin a Febleg rtarlder.1nlorl, oicpd1r1I61gd1 1 Isla It, el DIARID D LA MARINA Picini- 'Ren trealinice bull. P.- I
ps ; So ca Ilgil; I eirall, dti, iniblitud.d a lun a beer f1t. load
Jos (7. Profegionaleg t'R" salk it, a : recruits sin Qt, I lot., It.-mildil. per.- i
Vistic. Y bibilotecar actor .1 9.o.s 9 Inal Y at deSer ent.I.- P., ritiestir.;
TorldrA upcidd par. 250 a.- intunjoeu del U,,,,,,, $,it
". cond=o, It haremax ca", lost ca.;
rintartat ii, ma, Nombrientleat" Cher Arailgo, a.. concert. In que aquellu no SO
'10 'El miniinro de Eductuitill-dice hicitron de 'do ran It c"ito" Los uniforms a la media son una prestigious especW iddd
del o I ,I E""t!"' "" '_ i eacrit-, pretendienda justift- Quit 61 apurtlan't
Mininerio do Obras P bl,',,- d ratio& dool-S. Roda;11. It
din Juiregui, jefe del I illo, cuest.. sultiol at, to, e cald ,ua torrid. arto 1. carl. able,- ,No uoto Ol trinilttro 'It juretill,
It"'ou de! tA I d d
j r 1110.rel althinions- IS, lia mputigin6n formula S e IS
ori-ito, olneraph-rid. hiatlere it fa I rtcori6. di, 0A.M.1 W I,. Pub, de EL EN C A N TO desde kace Medio siglo. Una espenistra W 1 .1 Ito for -,to an roani, clpailoli de his 11, ertrloa lell,
lia persons- on 11 muniliplo do hi a4c= Inc sec. u, on.lad. . tell "a ut, ahj catil I te.to d,
C.n. r.di-Ild. I. Antonio J, I, Piful, jet. IS 1. Sec. ,a,' nelupto 1, ruili r.b- Prutniestes, cloture It u-,
6 zil 06'"Ite inepuetites, In onlo nt let, p.t-to Cidliddd a virtue de la cual el uniform de EL EN C A N TO ,
Site i rat"t. do afruad Pli el 66n do Personal de la Direccillo dc ontra ot lQuieli ennor
.ruedurt. de tril 10c,11da fill or A-tIn6a -acull En ieluntern It reinistro do Ed".
Tender inI.Md ziaMinistro pAra ill, VIJUro uj toiftrener., Acere. del desiay'ano e3colar, costs. I a I
cocoon no ha contestado entre tror
tali i'litc. e'teni clue I'g.cn
a r ges I denial se hi sclur at, rue n..r. hel- pI-! a n ut
olocnatairenteromItS, Iia oallat'll- PO decrou, 'do $500,DD S l, en 'I IaS MiM ii tClaS
In do' "an'"" sgna o, 1. ran ad ore, _n tnl idid. ,,I unt ruicst- he- J e se distingue entre
Iliu.nrarn, initrivirran t. tt,- it. urist do I.,, deleglidu cublinas I n 'I lpor Quo I, Inin, 1. &It'ibSO prillincial dir Oriente, e --o Pzinlienal am aterri a un cri.
dt, t- nrer todos por la pecu'llar eleganda de sus lines, su esmerada
deplura 6n IS I" albal.lu rl dul .IC.at. Ri-. y P .. 1,,, p-1 "I- d-;.,-,,c;a,, dd doctor gi r, b)' pr, 4 6 no I pinnin It aI. 1
in I', re Sro t A-9o Ill 1, 1.
prucorl plit"ecial. ore aul l niirtrad.s
ra I u in luld. u'r.jtj_!o
El in ore, I, bj o
on, Ana a Ij"- a as T., de j t'llesilor. Segund. do 1. -66. 1.dc at tiine. confeccio'n Y sus medidas.completas. Con todo, un
Hillessinst 0 ll, xlla ri. ;oll a I de la returns,
lurinto Pal- I ,a G.a. I
sibitlintpar, P ...... Intent; 'e-D' It carrion gintdol-m fil'o'criendr;
infer. d Ina Istudio, forrea,
inn corl laa oblas de u I aphr. rhscri I
Is ,or SO "I.c is no quioe Son, quo deo& i r uni6 me de EL EN C A N TO no le cuesta me
,,mearri 'all a i-ner Quit I,
o d" S-oh
Guentinut Ctiroullop
t ter I) Minia S tell t .. .... -,otnn, prn.lerite e di ro, qui It, I,
gnt alemeo arl,. Id,-0,;,Entregados Jos ",'I ..... I.-I
P Tennis, Si eltutiter 05 a c0men- rcru de I" lablas dir vaurr s Stint palalbirg, que rtroimtru e, Per que lor ;,rf.ainoi ninq
Comments It Plot Ion, ConflenoS en sequida su encargo para evitarse
cuatro preml'os inin" 'I'"'o" ,n,-d, r or:"Ita on h
rnitintait econisi.,le, nit" C l, sh '91cto "' line -D
,6n: "Toda person., little dereto oriental I I t'n, -"Iu, son comIII colognes w.fiei.n.rea drll diigi, pOttrione, la ralutorida- bad- libreornore"
irte'i Minitre a, 0,?it', hall 111111: e no III, a"n't I, O It ,Por quiS no "per. I !S L4? las prisas y precipitaciones de 'Itima kora.
P ir_ in ulalta
lbl uh, 'M no ;a "I
go .1 Victor Mufloz "'
enlern Manuel Fruits VaIdO paral .-ri I I u.., center, de acuerdo roti to cloe pre
in do- cuitua IS CorsTitticlon'
,I to iintelt. nemos a su 0
c.p.reart do IN in'toi-ra alelii "lZill, q11 Te' disposed n las telas y los models
"I P1111, on -Ii "3"I'S c "i"a It "11% strO Pre'
term, I tanto 0, aai rra higl no juzga dicie.d. q-o I" P "fe".
ruj rio ro en ti% .Y.M rndst par. r! lio.tro no queremna, prQua c h. .
El acto se celeb d. LIP de todos los colegios.
cut I, P ne MUnieipaij hutur, -In, to Via
el Pala oaalabea car, Slj j I e SO It ltilenut d.
IS. c p It_ ro'n6o do ciltedelis per doer.t. P'..
It~ I go con vnn lr. ll- u P 'at
rrarohirnhntir de ainuercla Con Ol tiltictill, 11 ardencial I qcI,' Se main I~ on
It una, select,, conin, an,!. ,. h, de IS h forms I.. ul a
Hart It On a .rde ii. ,iv .. .. jecurn
MIA, .1 0bu in
a'. C 1, "o, lin WW: r
I 1 11 YS, I. It ..16n dic it, propi. red ,
"WirV de Itill utiviest del PAI&CID MunrelPit lay talineute to pruentill del tae- tudl%
durt,"' iVaBol. 'eraloa .*Vle- or In 1. dietriblienn, pro- inSi'll I dice) zqu& no harian acer.
I 1 at his. rouctu, lie lea
d"It'sm po' "' 14 t Ilislituldcls, P It Ayun- fesorau con OAQ5 P-1-blas tin ns-W 'a del are Y or line SO
t uS1IT9.lPru 1"e o, 0 grea p e it
-1 q.e I thle, per I in. 7
to dill., All- It ... do, Y I-I cut Se -ban ' 1- tabilento in, L. Habana, 1. Win, ci "los nombramiertnis, rue gas- voilase?" its I a$
0-6- littlee no .I.rurotl, 9 1 Angler Y Antit] Qtnntenr "I at Wall del osuidi, e W 'caredlilt
po Lista, TA elinelf, ia tea. die natter. rue Scion sent. a 10
fican a nuestirat Italic, Nine ctcn, a it p, stl all.
fiiluft In It Its, Y .. P-,enran on 11,0 CIO .1-10" .1 I.-hado de 1. --illidld glies
.1 O.tleo orop .. i Ira piceirria- afire N1001L cutellilli q I.. I n t de n N 6_4L Ail "q IF78 IU camodidej, W as lot
an I IS n cm i il lu! lest Ill"' 0" al"! lit i in. rei., I~ in Pori..
1. r.bintlo, no 1. 1. -p., idad client. -1-rn., 0 crct.,Io dt la. _n Ian,
ca afi. ,.are it n ,.a,
deblda Iliald. pruellm It 111, 1 Administration, dri SCOLD Clah 5 concuir., at ng.al nul lier% a
ji it Y co 'it)" 'I I
.d It. in j Lo g.r-d.e. iocibler.., or. to obligair S 'gr
on, ,Iu, 1. desiltruldes reinartenteell' iii's astAft reuni ,"03 en Is nuctle pan seccitfin
d tine, ron I-, dr.itired- p.,.Ol M-llt I. de C01691
Ii iscu'uht de nUrrees, oblas it, im
it in an 0 1 ""' f -Tat. taronii. do recharal It a Elirepe'.n., troll 1. a"Ittid.d de d-t=; P"M b. h
lot public.'. -bj.I jiuru jrnt, u, S.puasui I Mq at p-llegic
ln-olnics tola Or. %'s Y I lit1'. e .I. it revnits
P l In, able ,,*r Pro- it
S'. "!a It I, P_ qua
i en i or "a Dr de Ha6ilitiscianes Colegiales, jPitgase en la catmedidad
M1111 cliner ""..enc;"Iblia, in'doril"ll, 1. Illlrla I. cut it IS.
ol.n.1"de In o trial, ;I do ." dl P' I '
on Cllidltd t_,_ ,uq._j at r Yj eo sooot, noj, o- qdos III Vale 0 a a C Iilniulla do UP Insitu !a uta, Present., Lha SIR, reitera.
points"' "Ia as Mather, sold. 1. cap, a u,S a a .cut, f-strad., tsraved.d del
om en quo,4M1* im ribitre, Y esto repiresenta como econorais de Hempo, dinato Y estuerzol
ronuIrle' -M 1 aira;& To dISID dt I' T' as.
ta ju're" "" )' S te debiter .1 SO[= Presidents, ante
a'a b" It P'trid-to de ronewir, 4, leren rue Ina.
eas n 11 do top Prn, -unulaa, ,nroi to, anternlyrin, tra-zeryll, M 10 qu, rattle, at case rut to I.p.rdheoun, ed.D, Republica unito I., out irrutral,
Sib pl, lo I-Do dr, U. J.- del derfor Anibal Rodriguu, qn, or
a. "I" I rb p'
El preatto torresporacheritc S7 .,I- Prolin, inteistro olift
IS ga.6 It S,6or Angj In.% MAS .1 lan tre a -1-1abirs. let, I
roll 0) Do Man Oil~ P-- ..aXllo11?"0,,,h. I It ou- rps Y a refutar trustrils pupu, do
9, I-ifirni. ini-l"iye.d. on. V ue titillate *t'r" I olaura, que orto flenerocupsh. 1. On realized in,
Save at P..e del ierf'- olDi 'A el q.. 6 brave pera iturtsidir maralelo, tecira So in, Pro .01 Q. narn. at..
dis O F, rrpar, ,rljn Drg"'.."to d I" -i-' 0' Carta d e Carta Je 06dito It
S funtiolurruni que trenti, I. W(5 At quI subre Jim madrea obre- "' m',dd, a .. I Se pierce el agua en el
Irlb,111 supreme. d.ceMuldX tc1.
IS, o 1. 1. trucincin dia, 1. Via Blan. pub an Is re US "Bahernia, It onroadin, I- serviciral Pero ha react- barrio de Lawton por
brinda la facilidad de 1-- ccr ahaira su compras v a
VA 1, to do L. H.b.... noti ce- arm ill A at irliteroa. do Quo, can Ptiteriorida a a -Flo.
mu dip4a Is au Inirldad Tic no E do re rtgje to gan6 can laici6n I U t I S. loa hidrantea ablierlos
libsturte 1. relluell= = en It. Ill te to pulalliestris tr lQutt", JU pej"gerlosa pailutdo
a loz propluari., a. dillo, 8IO= 6RQdrjg;g
truyendo unit nave sin : lande na a D, 11 S a l.C A I pu I rulordral reffi; u V= _11= 1= dal I'll en varies c6modals fecl.'s. id6mwnc ww Is r4i'm
PAtl- recho Que nit i'l Dp ulles
elline.66. q.a urrup aeu, Z lbrptte DS compos! L
.1 Milliatuh, de Ob- Pliblieu, ca gg --,a" rea., qro 41 It con-rue onatra
IS L.yaclir EUIiFiu. -6".r
Jort, do Iw rniteabroa, d,,l do -Z, I PA.T.,
El Mmistirb d 5 Public,,, es- I = L U. del nuesve SACCi6r, d" COFFiCM95.
1'. 0" Vish" 11 at,, do ,,, "tu- jura"o'
lm T %- Qua edrant" estin SIR ims "If

It I., ."rl tia d
In 0 Vfl*mh
blu 'a at doathir riatecla on sien, -T paunt It.
.I r hurrau Ot on a in de per d,'.
F uself'. del Sefibr Alealde, taV It = rtstteldrallealmo V,"
rcric'musin d ultra; 'o j!! 0 cas" se i"de
R111116P at "'ksputs do
IS. 1ruldo.t, a d, iati call"S' cuIP u
Selcut him me
P. norribre de 1. Perini. &a 'ad. 'do 'lthr Ito
5e- hhm I I I pis or
To- do 14 Pstal"I"I It Y corl"ccl""' Prime- nunirllal 1,
-ion tie
aloottero, On represulta, IS It uilor Aritud", Y -it. ha r.Pla on
11 A11mIbrj do to, P,,n. do CuIrs: 46 in Untart. I.re" de, ties ent,11!
ru, MAI, V"ritar aust.I. Pr.pa,. Ili, It cultural popular do,& Par at .A,r AIIIIII, rr ,, ,jue
v"Wa do St. ."Ime, 'ur it I rrollada tra, S., Pro ill
debt 1. cut 1 lu"CarG alcidde Aislitar Cute, a-, intonation Inie,
.HdA .. 1. ura de 1-0110 de All- "I pro. purda complaint, if
In Apall, 1 1 ji'mitnu.1 it, C"lipedes, director (11, 111- do turegrg,
"'Ahbartat ;"qaim 'd, lost. clutiir QUO So hia notif .it. at
not em in se or I. Pa3ati.. Y on I- ofl
-1 'in. Ste(!
linturre to dt L. HAo.- I'S B-d. murt.1p. & K; del Acillarl.lito dl, Alb q, Y h Ifru) j eatrillrele no In atit cleItId"t ai"nit'lin IDr.d. on. low articulos de A r, ien E'
donDetho, onande, So r". a Ina- 4 Oi5o', nfli ortogs. quier, fr. Un at 111"suro 04111410 REDL amempa IS- D, Is Itchit nadle his Ternediadri III
szrdt'l., -thearidis I i minslAi dircurso prortuntiodr, on here- to Seto,

LOS rMAI', 0 DE LA MARINI]

........ ...
del mundo tic h9Y ARO OM LA 14ARANA, VIF.RNES, 12 DL AGOSTO V 1949 ........ p y 1/ 1
Per Angel Dotal,
D 1. Real Ardemin III Arianilitea.
din -: ple
lueve y hace
sell
I-cilt fillonal III, Ti Par.
E Ti Elapre T
tl teme bint. de 1.
Or zalora 'a VeZ
mon-ta obn
at. plibliced. or, .1 CrOm edi.
t b- loth dain Mii 4
rely. Inon, 4 ... 0 deni 1. ma. _n toda Espafia
Yt so. dad y fintwasts dodicaniflit or, tades 1. 61dim- TrAt- 0.
Una de 1. libros Ceird.d.friumnite 0 d
in. istralas parreldni, C. "to 6pa. A N IS D EL M O N 363 extranjerals ono
In region I BE
an infe 1. H.- Idad y, on bare
ritranse ruht it- ilad. litie MADRID' sigoen ll IT,
eamlerit. lit, pti.&- -1,,, .. W
fit .. di fi69 salvado cost, I in 'in an PlIn,
"i y a
terrifitables igrio Ct- CntTo en Highball rw 1- dt
bell y, lresmaifirt 1. piepja canalle terrIti
do it lo" PH"Cipite jrsln
sbidt, Iin Is dotbe d.

V.ti-ci Ip- lift P"',
reds -i it. d, ld"s" d Jd k Aftj
".I de fig"'.s i, ins, niit"aa O."W-r
it nd q- It tti & it- flr'it
ll.d- d, 1. Vfrdsl -r1r.
,.I_,Ia, fid-rtidlid., .1-ttalm y
le.lielfrinc, mc,,ed 1.
d.r. de I- tl.gid- y 1. iit"friiii, go"er- de Wt- tol, P,
P.rn, de= 1. latpi,..-I qde
rdlencia, In d,
aii pilatAt y 1, dIttripM6, dI,
If amb., esp
ern Ir.i.d. n rrrd, rx,.It do -Inereusew y P- 1umadw lahitai itah., 7
Ins, %
'dilder"cefe
represent, '-fit" 1.
de
rihirrea It I. C-le h,
did, p.r at I.It
li-111 delle.d. or l"u-1.
lost'ito bill,, 1. dl- ,, d
I.rlld 11.11W y 1,1-1.
tire,, letip't"iti, ,, I,,, ,A, 6,, astefelt" pilfrines, tamid" ell"t"
ma)"r.
l',,ftrid.s do facto y n-I., 1
do .11. IILI tradnit C- fi.rllert
lets tdiltdoitts fitwiflt.. hfriVils, ..at. pileds, Irie-, I A ) directamente a f6brica:
.ab de eni fellmiente deriorri"
dt Contra capiritlisil act riulte" d,
clife deado stis rfginear rI Lw ageweii vendedores duplican el precio.-Si
dilualiq If,. h.y min 4.e -re. C
,encred. Crime In Crita C.p- do don descuento rebojardn el jorecio de la le, A f,,1 5'.cd'."t,, B--i
orlimisir al h. brin ho- 1. r.- p.r. pslr_ 6C NWI., '
in s. stire, PC, tattles f--. y qu, ia in st Mute,
C. Tr.. rl 6.s -nd.r I = -.,
.tr."pri-ipi d -ch. '-P4,.g., an Pbuldo quo i N-O, io del li- s.
man an tr Bctusta M. P- qftitilustituto do la SoCratitrut 'Tc F! ef-- A rifiIl ii. t- to".
iterate q- ., pmp- 1- wit 1..
ZsUdit de S. A, trans admirab-, I 1 2 !1 Abaslorl nlia ,st, C,'de d, Ce- vi.. dij Y,r P11
ap litotienes oc,ca d.1 irtak IC,. i sW1 Q.C i ri tiai _tls, 11 propi,, M, i-it- .1 Fshum In Wl-ul.
P -1 ,PC do ,Vp"r A. Is re" 72-irritink-fen
?1oral do 1. ci.dad &I vItio-, 'I't. d ig. i Trails J,
joirrorios alsodic- aftnd, b.11, rt I W tie lot Tranap. -,,z
tinnifi qiirw, I P-1. -,I e ..
a' me. .'- ,6- -pft.1. A- herh d,
j,"t, X, ro
rr 'J. ha if pii," F"I'lifrinde n lr%)
.,I itisine, l,;,,,F ,11 pi ." ,.,,.,,,, i.',', C , C T, C il I to,;
hn to Pat. 1. El.m.-Ind C,!0- I do bime, 6, bl, l!. 11 1
spairece, It, 'eiruTist, ltlibi,," eir- piflal-dt A its it..?, i
-1 S 7 P"i,
11 6r&wo,, ds puwicid.d d.i p-r-,
tu,, q., altrart .1 Crtaxt,, dr.,.2 1.1i do pi-olio, ol f,-11.1 1, 1 C', d bst,
g, cs. admi'abla si'ed El.
.,d, rtitn, DiSTRIBUiDOPES Lez I I, q- de pr,,!-iqn ii- ... 1. drftigri-6. it
-yt Iri a ... made den.. 1. i. y pldid.
I U ad 'to Z:
Jn GALLARRETA Y CIA., & As I 'f r 'q I. t1l". 1. 0-it'li'm
ie co"niiiii PC i f. 6, Dezil.h. d. "In Mii t
petwa pli"ititIn-i6iri de ,,s tki'lit., u :te11,, n a au ,uniro, do
-rr s _brcfu, -61, 0 d, Ind..
nlt,,i&, Htla., q.i Ill Vu,,, diisliibuidoagode re I T,-Uetdill d, ti.. ned life -.r-im 1. Ed.d CIAm., pt, Gwsep MERCADERES T13-115 TEL- M.3987 IfAFANA &rlari. -efin ... n sit F t E. f1to iiloira- flos indliluitratlel Ohrl-ron del tralbsjo,
nill it Los So do he o an a a- reC Iso acrttntck lots
grader Girtill, a 1, 1 In di. fFCdgO. IrtrCi._j do F,
Eii Jost; La B.Cillre its 9- PC I at Mirlideit d a q.0, tire ... ricto arl-Wri. Ina 41,1,75 y In "edim tilloo a Ot Y, 1V 407 do 1943, intableddo par
dr.. ptr Arlt.rti M.B.,t; atilidild do .. i aef .r Aturol M. ef"A', sifbae.,
gfirloa por Guatavo do V,,tr 320 mil lib- do atiorts riffled. 1. priirlait par 1. Dallgli, aoh=
L" v -ta per cumle La distriblici6in con lift Yale, total de M81raO!, !or, Nficional do Deporms, on Is Is Sala do to Contendom insi ablative del Tibitinal S.- P aquetr
ce, fill Conclave, wr Fs, Mole entre Im letherts alicien- La Curtdurile Pemba he I,
e do Win at- ly hercliali. ..prtr q- 'a 'd""" riono, sertiflonlint do particulates
at do n 140 wrel.d.l, us, .1 P, 1 141do T,,an ,. C1.1, a 1. IP
Francis; EI Mason. do 1. PC, 1 (1) r C U (U Woo nitralientit $1, 20 di.rIW7 millibriss, ce Can Valo, I I'll
Mari o Continental; L. Fardlis, Pan. um Pasco, M director do Foci onefi.t. da 1. Orgarialteilin fre- p InVm. 11. rxdP1t Ui 1.1 Jc? .1
par Taf,.% sell he Corenji. oflo, lolahrinte grilcills 1. inon- !Qdo on Faclos Dogerflootr,.c, 11A d
P All,
tificio, auto Riau. d.u. Santa- dill, an j 1% Moral of E spi
tfi jp Tsa 'I
its; LC, Difilitionatia Pontificle, _,. J. C
Par E N P L A N C H at, distribxudn a d. ten 7 .1 b... irtfdo de ict It
Fact. Brnid; Los Cunpors Arms. Firtai au e.postelf5ri at icalicral",, ad1,= -tdoI.pAlC Von ]us Ce If !as dirt Ii., -wicall6n as anidlero, y 4-1 Vivores, Roplo, Rivilam''
des Pointificion, Per Path, Can. li sil it d rl d I a... der"'I dal dopen. orportlimananto a di t
se oporint In rifbaja, pro line ctmcodre tT." 1 ffnsd, no obstanto habwlo & OhIiCRZ4 Medt.1nin
Term; Las I'Vociones Rellilims, -79 12 9 3609 WFORMACION Cli
por Go-t. Trri.; F Pirirtn J.- dittartatmento do Annorls, Jllbit lica do asto Minhitern, n diati.pa'alf; 14 CIL, i ROO1,11ils, Par N;. di, P.,twfid.drr, -trainerid. It preso
or. del Re; Loy y Wilbutlihis, PEREZ HNOS., S. "to oor tc Minkitni. en In Bar I
pf _d-Cj. do 19 d bri) it
v-1 cipffl 71 92
Feltit-, P., is Girnollii;,al 31
Lii LUYANO 8= i lorm"ito. Per ?i Cual P-ode Amargura 66 Tat. A
X.2141 T- ep"'n, ad
I L I C ;_ Q.,
ifille y .1 Latin, par V aeon i ---r Q- -ito. it -t"
a t _J 1pable
,i rose i. I. llibli.tee. Aps 6 per I lm t tut. El ii,,.Iblorasi dIl
at Ali,,hila S-.J. Vatican Cu'ttfrn Hispir-, ....
so y site IVO SERVICIO ARAZO
r, Argelo Me ecatt: 1'. M.s., y Y ANUNCIESE EN EL oDIARI0 RE LA I degdc 1/8 hasida 3/4" do wulanin on Coolie, catolm. qOw L-rdes y -nira, a Vn, us-Wift
as Go fall., 13ii't.10me v. rilatit, dC Wei,, ,, Ill iudsd to 3 Irt, its carjaNr Go:! fAPi,Missill C.1 "Si ita" So be 'itt'iff"r.
A .jr I lainis do oraq6n 7 otras madw a loyalclionow. freift.rini i. tad pt, ,! slc 1, Delta Isttilit. h,, Ill.
y Is Paulina", per Valerie l iilm decill-ti.n. aionlenads,, so... ettr, Ba ... 1-a y Ali.
a I It problarlit exfsah e !ft -! ser,
ei; gain, Liderelm y Dapata- ED an a rA S in. 1 s 111Indr, desp,,ifi,, ina illarnC-oot.ta r, it- tra-spol- il y C--.
Adrian, lt-dl I., Sissali qu'l-all to"It Ciill ftl ""'Mt d-P,.hoO
I'll, go
as per IN L."litia y L turn espanoo. v .4%, Inno., -x at o"T, -f.na
To nihn oblio off toor"In fix1fic an
At too. par is poittific'. S TLANTICA all i.ran ltInter "'itg
V61blich; L. 6 -nallit all,%. fit, ibisa.
do den do] Mi.),
are Romann", ;w, At,. blerni, del 'I'fransporre
CCib Ze1C,'4a"- F""C"'t Sa'-i i SERVICIO RAPMO WEN- ___L to 1 MUR11TO UN NSTOLEMO
as. irtsfriad. per 9D carretere 7 POT parro.dro, Lax'OrCiri Militia it Cl V. Fcrie I-111
..Ck par 1ADPOldo Sandri; Mire vioitarlit. tl temple do Nilani Sa- ,it, I
C DE PASAJEROS Y CARGA 1 flat. del Piln y Ills plirtionlO --- IX. of otbo, Boost. on m do,Lho Vati- per LlOgic Hilets.: i BARCMON A4loo 11, (AI,M vaticana y Ina Exannina. Par O.Tastles do 1. Capital .,affi .Cwi t1:ra= ilt r-wTiUn fridivichm, calillrado de bandido
ENTRE VEP rl Mirtin- i P
Silvio Negro. Y Ill Xattid. de 1. 1 U AM AI ant k)o J. 10 WFOILMACION tro, dol Trabalo y las empeatair ai al, IYOSO jta lii .okcu,
de, ner Pat do R ,.a C-1C.
Crude &.1 Vaticano, par C-In ECONOMICA, an celebs., r. I C. ,a 'an it
ra.iillf ITALIA ESPARA CANARIAS No 0,fieglicidna. norilriota
'Cominvattradoo diewhilin y a.- RE1MC10 YIEWVMAHIX) Log cantinas aspreldes, QW, al,- 9 em Las
twise an M ej ar Mono do LA HABANA VERACRUZ y LA GUAIRA B,/x I ghln ties, not. list litstiona Eap fiol cran, assets, 4,57, y date- lt.Cidluift Zgeltill. que remain, onfinforleau, A iV= 1 ece retii.. mom AE7; .1411 Its Montda gmalutorti, ragirim, aft- ans, 2,44. Circe de In Cvalor hielftleo y doacriplivo pai de at dig 4 do .9-to handic UlVO i1y1afron1Cccd7. ki,, ,ldt,
P. an is- a LA HABANA wbra at 29 do a9C o procedente avica, Can 1.5 siginental: Parof vi'le.d. primaftidCa If i Ill
rain - A I g,.P. cola re.lomad,> a. Vale..
a ojam- of'orsaheas do saginac Yuritarnionato de Sectoo hal apr,.,i
do GENOVA, BARCELONA y siscalair. Well, na Coll motwo de flita serie de mi.
plar ponderaselilit y considaith, PROX24AS SALMAS DE LA HABANA C y finiesignos; on gonna], doo un prenifouesto extraintin ario bols.' LI g-- rvio.tonalint.
carablon! d6him IsAff; libient, 0,19; q. an I.Vis 3 millhartion do pose.
CW. do firialidail, cm fAcj'l do 1 4 0 franow Irfacem, 6,039; frassims Cut- au. M raninor do llVisaidas, clar, se- a Barcelona, paro tistom ollf.iliri
advarthr on Wall Torment. 7 a In
via, d I Para VERACRUZ: w, SA1,40; fraricto beigion 37M; ran caninrutdoal an virtue do sale chrunt con his bombs, que ban aide
detalles diverted a, at SERVIC10 NORTE DE ESPANA HABANA 'O, y To
bro cinannible. Per ii wines, 610,12; intention, 66,19; co- PristaxPuftJO scri de M. comnaldw an earn 6uriad.
carah'Ptual y mantall do 1. term. K"N "ANDREA GRITTI" Agosto B/N "MONTE ANBOTO"
.0 -It. irid. li.. sol. w
isitic, 1. locturii calpitulos to.
do W N "LUCIANO MANARA" SePL 1- L!eqaa n LA HABANA sobre Cj X dio agoirc procincionto
lionchidoe do fortildlei an rille
fr&- ti Paxinson, ri an de, 6o BILBAO y oscalos.
dot. 6- y casecird-, FA. Wl "ANDREA GRITTI" Oduhre 2,ihO;mt= compreirld. que, Conn. t 1 0
do a. t6ldca issincr.1 do 1,l shr., 0 6
tedifirrondo capl6ndift, de M no" Fara CANARIAS BARCELONA Para Informal:
I" inflocreta dal Papld .. Iwfi fallen do la actividtd hu. i MARSELLA y GENOVA.
learn, tillyip-jon, do anoreelhim. TOUS & K 71, S. A. ..............
e folee-C ., no ya dado su acisir. W N "ANDU N GRITTI" Sept. 10 Agonies
it .eglineo a linccipti- in. Per
0 Ties. a figums. risfiecea a or-- A i del Comardo 2r, of TWL A-81 I
ri.waa leart. do 1. q.a r, .-C- W It "LU-7 .10 "A Co 'itmo, oblii
_-ARA".0dubre 11 mplaciando sugarencias do cluirthis y rtmiclo r's "Juit ri's
sun yor Contribution div.1p. 1
fl" Nodre. no florals sucuu:iiCiloir
N/N '171,' gados a dojaT CyClarado quo 'WZTONlr', at u
Si at both. do Came r 1. nle- 4 cigantica on ninguna parts do la Reliallca, y qnn nclafe abnoluturnout a.t6
j6n do Win, do tan arnm M ;N "LUL 1RA"Xicbre. 10
hicim a.- norribiris -M TOMT" en ni'
veim y ornhuddild a todw Issee; CV-1torizado Para luubar *I algitna actividad agirlatibrocallisate marace 7. oneamm, ara LA C !RA (Venezuela): As cola, comani of industrial, ya quo tonemon lagalmento, reservado Ciao de
mb digno do apologia rewthe cuso- P nuteliciii orffw, por at MinisteTio do Cornarclo.

EP
do su raillitacift resposide plants. a P1 A _-L'UT, racho, desdo hace
A
met" a lo proylectt., onstistaldan- M"'N "Aff -7 rM ll . Sept. 10, 7 inicalin, ovdanaliso an L SEPASE Puna, quo "= 0XFT', a! tnitco, none exclusivismantin Cue oil.
ll d weembrarrits en to M/N "LUC_-_L_.,_ V Y',Odubre 11
,= nn chiles en sista cluckni, on Its Cal=da dis Ztsmla y Collo 12, Virtrlado, IoWoejet,11111111 a ego = = 1; 11 no f-35M, dandO totabliiin oot6 all l non perulanslito, y attends, todo
tionate, 'Zosiontationt. tradueldo V a p o r altLitto rolocionado mri Cu. actividadins rol I'Aciloo: y out viverus or, ',All
del Rallassis Per CIUM410 Majow R
sta, y ettya tuldsidoost prionantisall5n A(M iia GpM um 0 del C p I ',Civ. K.ba-) y X.r, dura Pinar clot flibi.
ril, dentrarstre dis 1. Importance do sobre AGOSTO 15
.. cowns.14., coral on glut han, do pwa rodervadoolow do Cargo difewirsta w
vontribuir a on d"ifw,& per tindis
.1 first do lenfols casell.rill so I cup k Co.
Inis man prodedent. at Ah. Son- Ascli UM A & Co Lidd.
Iai mand. Inagariin a Rom Union
C ab(L 52 (c quina a P cc Pobrp) 4 11
(YEASE lif Waks 30= A_ 781610DOeft A-MI W4M M-3561
DES ESPAROLAS ea In pigi-, 0 AM Y 311
ag DIU) nel...


VACINA DIFCN13 THARIO PF I A MARINA Vll k14 f i DI 01 Pi VI AF$) ( XWI
- - -------- -- - --- --


Activilidad 11' 6111i(la
I g ,
... ......... ......... .
i p t i, It If it I t i !I e iv;, iijif ate d U." Y-1, IA
I f,
1, Z o e 1111dodo., I
rIr Qt. 416 d ...... Ill, ap"'in-l"


AS omp., 14
V)
ot, In RrInd, -.1A III, I
d, M. Andri Svgfrird. mentionatat AIRUIIAA Ayer en W, ii,
intek Abren .1 prn,
e iotik- a CAe, don dsm"'to '.gI ... n 5 '; I'M'
fotmi, de agiU4wa we It
In "I'a d, Una thni"A too, modeynA v mu, I iR
nort"am"Man" np" 6, jAb-', 'n P;,dn,, m"JiVn- IIIM "l ,b., y'l f
Pequ,,io, fia'Al it, kb- y
OVVf TH, f lT
dj-j-nl In
coon,,YA d, h4c"In mi Is, It.~
'ad.z 11 sigried -P-to d, ki, m.dAid.d,, il,
14 AR ilt, ttila to ef canAdA, lochnam, A 19. prtf"Cociii. en p"Mtr IF
luga quI, lo, -Ct-t" ...... i,,, on Inny "t
it$ en I C for,,
... IM, 1,prdo, d, ,,, pai" dmirahl,
odos ,,,IidCA, d, on, pni ,n_ In It
-,rofloy 9- f-at, IV Miy protlo IV
I d Cm,,,dii itkiion" comemile, I ",I.11" 1 in -16.. Mi, IiMpt t
n'tfi-dA,
toado Ax
all Pni"Aw,
a
I, itv-i6n J, t,
Al to 1-olIn"


due ttittll r
!oAI
It 4L 44,980o jj _aioto,
qn, It
illo d,
A pln""n T
En lit Act-idd, I I,,, j_ ,
Cie A
b)tmtiIt' ioi ell, ado, L dwintniu qite -to, do, t, r,, d,
ducci6n, pimai,, y V-66., hIc' 'ada dia Mi, diil d,
MrAto, Cn I ci"di -Mn Cot III, Ljad 't
-1 oini, on,
clialesitutier. otta, part,, del Inurdn' Is intn a Ill
Inict
Calierit.t. eIpjito, w qujPI, h dviwia.
.0. 11 Mi- 4, 1.,
Agrimlin, Y fre-critImento min P!,,A riaturalezit Yirgen dtl Caradj
el III .. po, t.da, pAt,,, bilit In j
Lot CIPI nn i-, ob,",
gar miA.. d.,d, 10 F, : t 7:"
Von ta' 'ech", 0 Ca AlgItna otnt pan, t I ''I tjana. to III, 6.d.& q- - S l !I a A,
m"o, piown A
A.. r,CI Air 19%
EiV 1. 1. infilt'A'iII, i-dA dopli,.
d dl ,l
lr-,we 1. -Iiin p M
Ell mndifiA ipidarn, I P_ r"
nn, 6 Ad., Iom. C!, Win, w
Wig- equilibno dc al It d
P&f t,1 ntit-. halla !I Plinio d, lobvC11111
1. P.61AMn ja nlAI, pnq,, tCd, ,,tj,ldAd tt I I It KLI, A I R-114.1ilinInt, "4, Pic,
1
hombr, d, I.'' -,,, f"-_ ''.
8, 4, n-i-1.bnr C0,M0) 1, 1
) Iy) oV:NF EN LA 110 ,AA DE 140, mliyt
t,o d.pli- nn 1. -Iiv,,id A';
durban., A outA d, ,I, heho Siitgftled s641A
JA mbl-j6a urb- pA,6 l C.-di 111. 32% 1 1. Ft str -E. Art Ap, Is.. Mi
y
54.i% 1941, [-A, pnovinciA, Mi, wltAnindli, on Quth- Wiao I It!, IM SM
dc pobl-,6n orbil.), On,-o Cloolit'A P"itAni- (54"', one-,0'. t i.Cok,'l . 7, A &U
L- P, I .., I ___
V I- p"Il"', h.n -o" ... do "l-lo "-- i p-,
rural" ,Mll: ni I ns' 55,8 '1, Mblaci4 rwal, S lkalchew.n, 67%, 2 R . . . 5,32-Solm
P-0- ^ I r
6 1 5 I/ P"n r.'d' pl".. ""o6a "Illo
I nrh;In,, 1041 it.. M-o". -'y F7 L 1"- , . !
impVo-,, lt)49 oMnInii VoV,4-6Jm-,, in, A v r 1 ON FA I Ht
I ICIAT IMe 1,41"iVa .,6-A y la _r a FRUIT CO. Y
d1lM 1=11RE Cr. AYE. Jan,
qu, t AL
"l ub mza oin I roVnte. A ]I, I o, III, lot In
S.W24
-y,,rc, th, I., rom l I- Z,
ner. CiCbt I.n'tili"it, q., un hechol aatrral 1, ad"
sobre t.d. tri pai es reltaiamwe iluo,,os Como el Catuldli lo, f A-lai
--6. Ib It i
Ltd- U.id-, (t..6itzi to Cuba) .1 spirit. y I- Pokodlo. tLii,- Lo drn.,
comfgATO 1,132MERO 5--LA VoII 11-Y -M6 0r diell-Ir'
de nuestrA ipoca. Sin embargo, reficia, w hay que ongafiarst "bre C d., tic,
'PAM am . I A 03% InIsol. r.pidn Von que ealli el at,. do, rioeve
.1 p-liCul." on C.Cubjo c-ropl,,t. do ci,,ilinti6n. a Aiino,4m V.,ti- Un partm. hey I it tt',
t- -41111, do C.b 11 11 h- P.- Cier, no pull*. mantener wto ava- haAa, *I hr l, Ver-odt
.9f. V1 Tambi6n lostuvo lume, nptiembre, line 6 con no Plinn, IN -P
Siogfri-d sefisla ciertos, hist6rws C-P A A"WI r 4= I I
cola del Cavedi quo import turner en cinvits Pero apmin cinhol central xrmha . M a I. . liege o5m, I- d. poot 4* al- a.b. .1 tirx. do y-. X. In p
CAMI'All CIIIIIA th, A,,IA 6w. N de zalrn litieva no hunt, operation; hoy, Pero clerraron sin Y-l' 6n'
C -4 VIGOR AL =SAE ATERi-Soptleti 6
he hos actuales. Est devarrollo At ellitlidt so tTOS period= que w Itb). AIM,
suceden aun cuando coincident. FI ptimillo, corresponda a la Casa ero 2, Man. 127, Inayi, 83, julto 121 sispilembres OW) 1, tor I
pesca, una tradici6n de los orlsents, qut As perpet" particular- Nauso Distilluns co To nn, -1.
rrlrit _tnt 6, 'artattlie-C, f-Cc- y etolt- D.Spuis 'not I it, Sol., V.ble VAA
ii-'- "'A I Sent III, I- M., May. J.1, JAopL
,a6lccimierto agrici,6 8e una parte de la P-6666. ,o6n, 1 A 6odC, c,!.x, %5
d, _,- II liv -- --
'A. L-o4l.r Elt. tA a. t'Adii6a _'Mina on"Ji" W, jm_ Vial do pasojertas y ccr 2"Vo dif"'.ci., --mi" dllt q- Iil- x-IVh,, S,22/24 SM/1A L22,1U S.PAI;
p"', I'll, on nnA 'Agric"llura ttnwa, Lo, XjX go dis No- Yqk y pert-I, h.y 5.4A 5.501
y XX -'. d ...... 11. igmili- Ill OPKINA: Mi., It. h.y 9,40 5,54
tllllrk dr! Cnadi, rln, N- Orlisc- It MUILLE FLOTA BLANCA -FVA V RK, A~- ;4" bat. h., 5,41 5 Aa
(in, uitwe_,,o Mi, Mi, k ad,,A Y P tritto. "onfi, M, A Mitn- H060no Cire d,, hy X,15/48 3,491, 5,HN 5,22124 M/24 5,33-V Leflif
W. It. LIIs -Ind A IVontdo, Ado diA, U, MdI-V, op-,j-V1 'too To- '-did.I. 5AA So
511
'Coll rrp"tl, A is mi'ma. Al Mi$ lcj&no hombre de 1w bnqis _n 17 U 31 En taie nwrlt,, ", hi,. iorntill, d. 10 intoa iiitniombre "I n-itoth's
Clot 1. ',A 6 del rum.r 6 I punins, de, PC~ Para el Mtv
Mo. rnV--,1A dl t"g" -V (AINTBATO NUMERG, 4:-Mn,.!- nptIsMha IIAJ.h. P-n., an
Vh- Ip'-r-t" p- 4,20, 1.4 poAliaVs dl, zafn MnA,,a Mon.
I't-AA ipidamew, hh" pi"i
iiala sitgfiter[, coexwenti,, et o't., I... 1I.Int" J"a an h- I-ni-- -1 t-o MIY MinIn A, ollo, .1 -1-11 psl..11, 214 7
6 It 3,10Z L-.etras dr,,, M- do 1950 --- sin oinnotd.
verdAderam-te. contrmmri-.n Cl CAnadiense f-... dt h,-vl BOUSA D E N. YORK Tailmm y Cuczfo Ganador del Cwcum It
Cle I, ,, mi f-,-t I culti,.dor del 0,,'11. In', , Ilts,- LOTES TN- VIGOR AL CIERRE ATM-,gevfn,.be 41ill, M- 3ZL jnde InAfi.na. 6i,, VncuntrA q futnza n ,it htcho;t !a, IJV i 11 VE AGD, Ttl D I tin 1, total 720,
Grar, lon imp,, Omnibus la Ranchuelera"' y la Revisto
no 'aco"J'Arro, In & zlvidds mt 51icw Julie
'n c6a, p ... Ind'. de [A A v M...
AM,, Trwspode y,
tiempo, "'ri-it, th'itom,, Jan neta, ;amo Vo I Canada. into 1 In- .1 T'o F]"',
thIdA61, q.e 14, hay n cwt. Mdid.. L, part, olie.11.1 at CIbA e, A"I. J.", Clone 4,21/Z3 4.94tc 3.".N
hey dia predominarittmni, trucar"a, -1m. Indus Al, lntdinn, ast l Apirt -. 421 1"
trialtzido A grAn- A. t' Is', ottanaft do il -0 OM&ibm
A ClI
cle ol-la. En I Occideite cubann, marcadamentl ln la province, h 411 &9S
ptili-Iti'a elt finta rilisticas nettutri. d'.6m tie._ All' Ah 1. Laft a0v ft , is bay 4'"
Cler, e, boy 4M IN-V 1.12-21 M-If
IMI.Vto, C ,Aje A- As "aft OUB, L, M
cla Is predominar. Eo b,, Vill.s torn.dat a C Am. F P.' To.
.pitull.ra hin eqtolibt d. de lot dol fipo, A r. P- V
AM. F. P.1- 7, F,
A T Fr C"p. a ft ooloVA. 4 1, na 4W 0 yadle. As on, DIFSTRIDUCION SEMANAL EL UU.-La rvilistrada en III sarriona quo
A' 1,,- 11 11 11, 1 1, on I ... Iad- It Lb., .. cmdoo, non
AM- I is "su (. roporr .1 DcPaltilottoto Ill, A9,1c.It.ra to Washington, juj Como al uo.
GRANOS IALGODON A., P. Ught i2 L= CL, 8. A"", soslon I. ad,
U1. P, L 5% P.
A P, POT -Gritriss .. ... .....
CHICAGO, Iigo to I VEW Y11-- 111A. I J. T&?AIX'r JA S..., .. .....
VI hxIA dictw Ce, L llht Mando li ba%_ kv- p- -inus. Jziltir No, som I" ittio" hiblital ..ficar d -.0-ha,
it hilo Ill~ 0 d, P, AM'-' T1 441 "Ah, a. d"I"b" -I
CL I- Ile, An *_ 'k hisipartadares, de Clansum. Moths
contmo." I., Its, le'T .1 or!, J M- A.- W-1- AWL M& ;11"t ", -, lastratuas LIAIAIA- y FI-Id. 4.M
C, I., .,-" CICI -iV. do sin -- AII asses,
se -livierta pnAbilidittl d, Ii,io 1r,, 1-in 4 P-t., ,It, L., pcltioe AM- Sm-it tom papil, Its vam.
notdi.t. y r t- "IAPI. !,! ,b,C a I_ A,,,: 'i F64U nost w to stwas on lor"Slos TOTAL:Cit. I -EA PlIo C"t. I Ma I ttru.d.., 4E N1,v 0, Al, D;' 31
P, y d S t ;rCCj_ CCj Ci,. A,,__dA Cr a, par ot pi, 95 forellid.5 jg.al AtMAra, al "a pondo NJ total
_Vdot p '1 11 3.3 taw t t' hot. isanat. 6 "ci ends 4,4%1 = torelad. 1-paridi, an 4,4W PIZ Itniel..
qIM 0 IoMlrci. r.JVnJ. I, It S11, 1 .1 1. 31
In -N It- 1:1 D6rdi(iii III t[l 7 Mtnt de I. A clr A l Jur ado In p .. III,
"n P.,o, "illn." bilph'Is AM- Vd C,,
at d, I-de, np-iAbl 1, % 1 t, Atlbisno 4) Iten? et,
l j Us
An C_', TA" no Y C.Mpt.JA Coo r Is.
LA J-7 Pool
AlInn MFG q. Is n It- w II
Ademl. ttil isr, .8 I dive ow, t, 3 A CD
t. da I inpatodo -, to 'JA77 Oil AtIn ClIp I r Bi "E" ;= ita Y COmPAfMa, In) t t_- de ll
It Islas All. M' PA A, tr: It', Tit" Itt, Eli VIC Coon ,ttjt ds vu"It.
I, Is Fuld wisp 40A l li,,% )-,il do Uvrort r.jiAt-IMl y ... g.dnA
El tn-d. of"I'! BW* dn v-n rlrMll tk1I1-,1
It F t- ",
., LA AAN0A1z=
W-6 It- d, Ill VALORP-9
p"t
A-litif' !A !nej
dl e.l r 1--o wo 71 1 All Ar't ouvIm 0 ;4wr
z n IIIAAItiAttoto IiVart_ Pont" mil tlrrwll
1- 1. firmanIiA de 1, 11 Mercado local Ill -JMY,
3 rit- 4-tr Ink "l, 1, Is
I'l.... hs "'joradn, esperaniag ,ot, a 4 -'kW' ;Lp = 4 lo'dMIr" aW' a I do 1. 'Irtatst yo, 1. ow del toilo
-Me!t3o ,, !I, jtde di, no,. u 2,7 ik am 'W, aAMIMV (_ ,Il- - a' e-A.r 1, la Republics
a A Punt,, de h VC, In lr C 'n I VJ J.Vt Y r -din nor I
or ,is ultima .zoo no UUtr B W vn-j em, vj AMC!
00,000.00) 1 A t It., !n, R a to 1'. tis, do) ToWn.
Etod Jj.aMn,, .4-- EnAt'. A"" 14
a esPCrAr qtle el mCrtado baj, par. R. d, t,,
25 .5.,, to r& de Z 3 4 .1 bon. Proftridn 0
que vencen 1974. icompr.r ertiregaI de Pimaera, IV del ni$ per
BY-11 A, M is Mg
tin In ""t. 01--t",
40 r4r1w IhiCan 414 Rox 1.1;
Z q y wrZiaw o, Indi-t, I tt- INT dt l ,,rca.
G.A 1- 11,30, 111 -'r,
had. C "3 .a
COX. jus,
jw", y mard"", P- 1,
PAM SAMAMO tA ROLLS. C- P.Cif zw
as y, 1 OtI,.
PAM IAMAJUO PAM GAMEM 'bU4% d t CmPM Iti,
CUM W "A" 20 PV 1!, 12
SolGi- ,
C.1. awl, Dc Pan C.Rto I'p,::
PAM TOALLA EN BOLLOS. Aj I" I Pl,' A 0qtIiIin
Cltj F. As 1 0. I AbAlo, pit. Dinuhnito M, lld,, part 1lVTIitVTItI et
PAPEL TOALLA PARA GARMEM 3 004v "A, D, 'ItY. A lot 0II "Ilj P,
I za
Cr ..4 '111, 1,
SERVMLETAS LISAS Y CRM CTES. nwdk jb V44 oft y DV II.o 1-ni y M.CtinV7, Pat, R tt l- t,,
SERVILLETAS CTIDE PARA GABNN;=MEMTTE. CtP.,AP.b. V'r "' -1 y O-ZAl", loot v1pVn(a Ctb- 'I %1" ,
Wl9th JIMIAN Pt.1QUE WURIL ....... .
11 rNNO PLAN As Mv X, 11.1r4 jote f 1rinki"l- l", ,
At lj ya" d I, ,A
jj: M 1AA Plam No. 2l
TWEMOS BUENOS PRECIOUS, PARA DISTFd WVA 11til, pit, VW1
BUIDORL Wallow d. &vm
MURALLA 140. 30- TELEFONO M,1795.
H A BA X A ur, ;3 v'_w
(nj .......
cr-* lue c'!
----- ------ .nt, %I.JAn, 1 0,
1-n t 1, s. SU t I M
It~ SI-I v!
SUSCRIBASE ai DIARIO DE LA MARINA It A il I'll
C.b.. At Strij, 174
(vtIhM U Pasta. 11)

DIARIO V I A W RINA V11 f"d 17 N A061(i Ill: Illm')


000 ult
Llvgw, gr vu brvvc n La Habarta effir Ion baltc- de It Flooll"", do 1,; ... udWo en $25Y,
W as tit- it" 1,:,vllifol uigio,, Can a Sencanal de klanicca hill, '1161",
,,,,rupos de tur" de (y)(triamentos en J. bpIgndo
11, INA t(IfIK ITT", T', 11 W
Vi life ra 11, U.75 In'te", u. All. Wt.1 , !,I,, JIfcA,;0. 'w"T" IW Ii I. "'t.,
Menturinduvill ul Adirfor. X huul Cl an., a. 850 I- I"'I" ITrololyloo de ell ell, lin "'11" 11
de )a Aduants sobire el it 1 42 J-' h-1;, R-I, JI f "f4l't Ifo
Adet e Mott ran. 1, -1.
te"A o it -'e", ow.f, It, PIT,
Aluelle de Taflapiedra A enAtrAd. Al-d, r-1 11 116,011. (11
rauelle lunit.d. PC, a,,$ do., Pl- devlt. e I'AIT I Ill ow ter.1- antelt, t 0 1; 'n 'a=,;,:,
I ,
FI ealleltud: r1of "ifla "am-le, ii d,,,-te ri
on.d. -aloso dtl oulello, de Wiltilla Ir Ill'ItIol st,11110 I It', 111, _, '.,
caballed. Far el one to it.hrA C 1,,o f1c, 1 11 f
t-hre.t. tl sclrrm d.1 pnotil a, b4f,,la, t;(j, In A,-1td,,,,, -v, ii, -I,, t J (life Drece contnum ripfiga., A of
Code- y -iginforn Plil, top A kI9fllq%0W 'll
y lararooll. a- a jiffl,, A III-p"lItil"r,
xonom. las dt IMI a 11 1-- n, : .. .. ......
Do conforanidall call to hinre,.d. tr"" p 'ej afr4, d
,'or Is C, ,,= ,A d I T.,Zr v t ;-i
'relosits,
J.A f. AutOllo4a ron intay-, bacav fie i,, 'd,,
riten 17, 'C 11, to d I a 28 de IDA~ de route It inistim trInde, ah:,r It, I, I PIT,. li, dilt'ib"'fen It Illn IW
en a) sentso do 2. en. ih
do PC, ,,r
jas facilld CA de -I Td. -1 6 Wq
abon. .rt de Pesto" Cut
Ce A dliltultoo frear do etofitli -' furtle.l. 14 d -In fLos t,,W', 1. "'o, tk, p"IT"
too X, to A C.Col etarrm!.. q.o IrA Pence- ubl,- $0,414 rTi "Ill, -, __ I I "i 1 1; 1 I'll ,
-in or lament : I, ;",I 11
an do las pinatue too pu' e t' df 7. ell iu ln I ell 01 Inel
ell. 22 de n I I -T', ;% T
hia %p1lC;t:rV=.dAei e"bord. do] III tell antf. p : Ilona 643.7,4 r 1W. 1,,T r'ton.
an CA on de, 1l7,V7,n7,6,],i. dl,, ef),, Tlt :t p- ', t"'?""Itla 'f"to at III t P
NZA? de Is Peninsular a. 9.11dd. olkiteetes, r-r lil 13- ly t-r- 6, 1,--1,1, L, al-t- ,r I,
sarik q'i, te"IT, dttl, ,R,,
Cirt'. allari.d. do J P"'gmc,
mcift Fl.dicato Vince de I# 11ulitrill it W.01
R V 3! It. 1111
of Ahops", quo !,I- Pears, 11, Cub,, Muluel A, I via, a _10, ell"t 6, 1" tm,,
Iselin nla Capitol to an wajo J,- 6', te,,H -o Ti-maj; Luill Wre, PAT can C,,3 d, n
1 --, 1,-- 1 ITT!" ,fit t f; ",I
I dis 3D 10 vroo-tr, y ,,T t' IcTia Tonfr,-, Titulor, an
W6. a horde elt, lpor If I-, ,,
Par
d fit- B.irreer'., A I IT"I IQ
da l 1flA,jIftW dt
GorriA". k--I, I & no, PTUTTO"411111 PITT11 TO',
Con "lid doCa% I'll LA 11111'rat "Tmit, d, I IIII-A, AIIa, S1,111t,
1. dinal H- ,,,
31 IN, taoal, i 6 it-ifola- ITT"; I
tare, ell .1 t.rrmo Of, do PIT, to IT tItTi I-, "",
111to'll.l. Cluba of l,%,tI,,WA All... It" 0"", 1, 11 11 T I
to., "t Ift"'H t'i rtlit'l- I 1 : I ''
'11 1 V ir 14 tir d v Tr %J g
Lot Capetencill lVga, A,, I 1 1 .... .........
.1 P.1.60 de 1. Ilzilli ", 01-I. TIN J, d,
11. Comeac-ra.. f 'I" T" 1, tWA, .1 A Il
It" C I, 'Ir 01 Y'l k
to lfl, a, T 0, A 'I ..... PIP JU,
A
bQo,. I" "I" I"
T'ITI ....... pI, I, t" ill- I
It Id ltT
C il", ,, "1, 1,1de 1: ;, i ,
Aduan. if' T-r T r I P-IGlut."o F, i ; A ,l V1,I;

CA, as I ""d, qoe
P"
ITT
All, !,, ,, fl, I
6- 'Ir, 1, fl-I-,-1,, 1,
Ilia "1 "f" f
red-IT.1 -p-l"flo Im an
1. .11 A h.", to. it'l, a, Cor. Tode
allu,011 fale an I., 'guil "n-T-6, EatICIA
At doctor LulA QuAtII a, I-- 1 t
,War whanuiered.r do do,. f';
at 100 Itionere ioo I I -I, 1 1/'; 51''
alion Re to tAd. A, gin,
LA Shot
nr, _"nlll ;If I "I
1-C at 1. dII -i n dt 1.
i, N- Y lk_ Ilelwo WJ141 us, roadid. got in d Maulle para dear.,jr. 5 d, 1,
"do do It plate do All- I CA do vir-PA con P a dt, 3-067,3 Carl .1 eclefrod.t, Pit a r d, T; IK"
x".11. a.. As AII 6. dernarion an padre p-d, -'r !"t-,"'lo 'IT" 1 11
Somali" for. de hot- -,T 'I. 4. me t "Ilo '4
par. d 1 11
COMIS16D do Subastas do Is 9 A lot- billi-It' lad., .0. front* A 1. Vt. Bit A V ., 'i i ", I:"I ,I d,
,lot muelle P"Itco' r"pirdVIV"eYl Inazu, do 1. H t a M. Do, An de raja, l-, vap-. 01 Ia the It
A tat itr, pr 14,
led.. an 10, Mae". Ill~ Cut 4a da, Intent-,li ; C
1--id, do L. Hilbarl. .1 A 10 do ld
.at. 1. = Alaya-. at"' = .
a, C At. Mote C at, to- v4 met
,= = ,d no, do La H.lam., at objeto linlpm- C' ,, o lo, par 54 ot forLtutulto
A to. mitendi.roft a I.M,336
I reon as no harralsaf fLt!,arCf y a.
Monte selaiderruido, do Tft edra, do ll'oteder: At remote de diolintsia 1I do marcanclial an itantral, que Las a Trott, lilre en ra libre An
ton rondo parit la bahla de He- mertanchu, Que to too 0 E Fttar.. tres b-- A wher Cl rl ,, I hay I.,_ ri. do 'L rtra 4. elimbi. rn lilrec! rr do 19 Arlo, P A it. F-to L" ri,bana. dos an If elope par *us "rt".d"Ina- = Im CA A an, an. cro. blosaleh acalaron il,a on, d6lan Rn Is Carl alul do it I" !- ,
ere
so r1nee do coneriI ell ant eT,- 1. deval-W. do h0j" Be It de Neavitils, do .,, let. que .,11. h.rAri, an at Jninodla A ell, Ca Leila: y el algro6n. Rajunt I" Ptialmen-,Lra nri"'a' dida to
lemir Pareant de Weal '.Pat. to future: nue A aegadr,- bpj..n $0,000,0M elf In, at"parcel;dt
!,olhadfunte lam 1-_ a, I CrEefri- -l- "adorn de Adula- Jose I to logrim otrat ga A, ra y -21 'At
ones too doa restanter, 11"A. rTpAr led Ili- raCifult". CA- a P"6
arenqo If o' 1 030"fall y do 1. to. IV
d. an Co. dl. At. I Tropical, cu IT, do inlentot, .1 $2. to all, 3. let Lon Pines, An III I r,
t'ate lan CA 4r 10 me." F olod.r. der Arroyo Naranjo.
7 braic, y CI ynte, Chot- e'dT"",AIP -1,, .1 riefreltd. lgur do ItAnt. IIA Hill, C.oCtA ree lot. do Itret- C- marvatt
d it
I t dia';e hA.ybWM Aib1d.I kil,, y 10 qua hay Que ", or at que A go I.- Y.-k Xi.,fI lo,, I, a. t A. elfitle ale-d-to A -'Eteo P,
.1 y no e.y. A ranitar. doeho metro 'drad".
inero-Cl.. .. general. A"a"Ill- in, 11d, of T,
El tabl.g.- theal C., VX
Cargantelf do maratirts FRA NQ UICIA no prcleft d:E",,U-,:z Et
good ., d al
Se repoI tarobita an 1. circus in, 21 r, "to ti.eutitta mettin, ..
Irt-itan.l, line at ferry J..%lit R. In, El desfacha de fiftima hin a recibi. ClIttan eifui e. I.-d. an 1. tie- "El
to de Late Martin. to I I Exclusive; aara Embolollair o", fC."
or cianio. coneCi,66n
reof trail. ra; .,e.r do or 'I' "' "U h 'atux 't I.
A Wilan;7,IA Concebldo an fall Haj jltan watn C,,, hot $Ida endid., I IM W
Cialliweent. do a'
'ib". P d, 110 Haravic., a pogn par diho Clar 1. 1~
turn
a r.,.al ".. a. total P... r5'OW dt toma c.o No cautious q Ap
cm. de oai.rao, PC."
N. lb.-rikin I- .111.1rum do utilidadeA. di6 at morcedo boi art National To, C,,
Co. ..if,. do torantanor.- do ltroZV4 11, 11 1 rd. P.,C,1. An L.y.na
flgloVenl. t.5p."A4,
sters 1 1. fech. dal 12 de W.Ig-n C., I ro 'to A 1. Crille BI-th, tl
'u; N."'a" nna-"' 'o a "D Z suscmM i
gosto hoA no laboranin W ofirinaa mar., actiAllad ell Iss opmarlonea. 1I 1V11191.1 CC." t C' "Y' Apd.. postal 2538. Herbaria, Itarla
el() tae oestableri riale.1, do rlAaer on la liuma de no.
ran A
Co .X-.- exce an I p1rdId- W_,auut, an""d c "1 1, p
moread. W-do"T, ikZ xf" 110 DL F
ot= l I. derathoo de Landfre, corr& soattinidiat Los As. f"Motte W-SW c,,, OTO Et,, diMh.5' ,.far Con v- olpotrurgent".
cami" Ve0Cu1N."%l= nAtrA_. J."VloomleePar 1. Adtqna de L. Rob~ fuj U, S, Rubber ), U, ', Gyp llltj%.
selutdo un ealmoular su )atlearite inw-,
I,. Hai,- 0.
66 a Is Marina
loans Irritate do an 441
%0 fu#= Ieado on !a Gu Ttl
it, n. bak! I
lso An 1.3 R IA
ein., Ithure he vitd= c ii, a sm.
__1AS rr trier Luis Hamburs it to ,taft car, ajs 0
atiefirlit A artleaW. reducide at diva- -----Ir- marmarer, irtilida.
do --or,
Consoxionars rfipklw on MIAMI via R JA a=0 re"Itimis as WIRJA. doa.
9Z. ', T quetimato.M ."IX A
"= t1H Orj"!; '; djtafa an 1. ra dtratl6n. Las alectofter, ai
hurtat el dia 13 do Im Corrientes
Cubana N Avinclan y Pan Annarican Warld Airways oes do bay
it
Colo. le correerpopuLta te- 93h.M .? "a V MMIIn
a k '= Lee
evil- tie. debido a qu* It lar, qua &a variation ei divildendo, rl- 7
:11 ga.
H.ban. durant, el el 1. 12
7 ,o bonar Ite tojeran g raid. -.0 prionedlo
on lo jornale A_ de media pa y 1. malin.
.3., lor ebr.% ificho
Ida y Vuelta 1ouA,",T0Ao" In"' 6 roi.ildcal
ad. I r-ei-ean
!-Ilfa debtTo troliteran to bato Salvamarto clae !rsj,3
d-i. 11,A). 'I 610,_ do 1. ao'na. niolOt AT de Carr.. V- ralini 6"*VP i,?,
.,teditald 'Al ou'.. "Dinrolol.. oil,
A .. drate, VIA,, T"a
If ORE 7, Vt
ridirdes net put. trI an As 111al.h.", "Dra Araill
do ;a'union z
I han to Alumlorno All reporLaron las Willits!
d. I.e raroroo 'T.rlI 1 t I -tr 41 1,
Ida y Vuelfa $13200* A ... la lucirin en e prolIller- llogla, i ":Ill t
descarp d to ill Yale f
1; log restrains, nium Parx"..'alays eiuf ,
"Sal-mento J,
V" asplehil vel;rn.
yl Meet- de 1. Santana Proxima a. blo" "Maria Elmo y "Astillern Wedive Mays 15 IK -a Clefrabre 31, 1"9 '17, H
esperlado At vapor -Capit Ann' at Cerulro
orwirde direcUmaunt, 4X mu-, "Jose E. Cartay'a" Con
dude q el !AePans inoaf T a -1, cessfullho York. Candutiereda at timeladas de th6n 'Marurl".
a7s) destinadst at purrersdo
f r San
,u a,
a ri Aular-i% En moats a Its brrias
77 Y A-7241 parn. llando un se refloat to
Dithe, bui s,'W por unlit
at viene rim
46
am rY, &WO ea r= enter
gq ff n a U to I T
;Tll= As An ionte CoArliamo qua babill airribado haste a i- i I I
ue bacia Cuba las b blificaddia hurt.
7 7 I a Lf t, r_ 1 quell de 12 t1i do core a All J- I,
pu a "o N York. SaIlorow. Is motonave 'TaVa 11"
me Pont .1 mortelf, all vapor aIN art de Iniouto
ir TantiQa as
movirmento do buque, -.Umd* sers = ve "Arviet
"Joseph R.
an *1 Puerto do L4 Habeas haste 17 para wen Faim Daoeh f
selis de LA tarde de I Parrott,
-Ali. do Iss, touna:
of servidd de cabotate y owes d,
lunrfao en .1 Puerto
..........
pr Ia- In-potd6as del Fuer ortz r a Qn 'n ,
n
ban La Hba.
La Habcma a Oriente, de Oriente a La Ha)xma, la 'a L,,,i al 11 do 'neenrea
barccn: "N
I, resist
kern, rl ,,I 11E uIv filan
Ltd. d.,c.b6,d Una riust foontedis Iflaraficur ",a dol.4iondo confilloo, CHWOIFT polyp so aperni
va Control, "T.I.Map y a an- do 'Atacos.
as -d Lim;
Sanflago Habwi"- 'A ng%
M"bil 3, parrott", on CHEVROLET p-pociono rf gantatloo,
no W
a*', -" ne An wau. culasts, -ones; dure Case, consume
III d
Nuev -it; anee onones y r;nds Mae.
An y
Reills, T1I,,,,aV. "Marlo"
b.", an Ca. Wants: "Wort Ia 5, N.... Chassis Roforoado, Nueva Cole do IT
bah
2 --- Shm.WI; forul A a. 1. i valIllilillodasy Nuevo Arbod do Trianamloldo,
as -new, MWI.I, "ds Istraostonthoof y rosistonfea;
.4p,-urriclart, "Floridl a.1 "Ventped6n,
]a Pon am Ocielchim. S casorto 111 45 amplia y con mayor CIA
abip oary, Cast to, -t.jla. Alto., 0. -Al. CHEVROLET,
.."I f4cV-r Coplogided; Mayor Cc
ho a p,-rient. de Me I i %
uci ZITga aeflaral y I Mayor Pirtaincia V Mayor Ahorre do I i I -on ye, rfl te tu 1 coi'Lustitals. -:2

W&- or, 1, raidlarea _r 'i 40
ease Werra ranabo a ruerto UllasVail. iftiV all Diuribuldo, CHEVROLET
*I N Por de Is United m4ni ;oet-fill. El I* mostra,6 at model* Allis
AF.urIce-Pn J.coada IV 044041J*41.
Jo en trArI dezd Net, York. ad Rocumdo I n,-, Ud. silconnor6 pi)ialt y Atcesofl*s
Illaa MAM0 M J
= ;E;-. No =4 a4. "ra, CHEVROLET. 000 00 *1 red$ aquiriodla rl"Iin do
VM Vall. 40 eub= doctor Endquo'celetti; IQ 111r,
o'h., 0A.,ul. A Pull; y larfi.a.
M skm;.* at ruitwICH 0 11A II!L= I'6 SedidciIIi dicrias con Cam r. Supoxcocli A 1- 1,0 p. al dk $0 do lot
-Ielitt -'bar C.l I J -1
Aderdoz reclinables, motores silenciozos, m entilad6n M0-d*T,!,_! Tit 1, 11111ro lbat
'Itfin do We guv"
etc. etc, iuriarulas. renlit'd I. 1777777 M
A
in
.'R
SANTA CLARA C L ,J briv, de Il I. dt N'tRI A L W ERICA CORP
IIJEY SANTIAGO BE CUBA

EAWift "Hotel Deliciar de Puerta Tierra". Monsarrate 'liAla. PAL J II 0 f:s
Ad
TeWono M-22%, Habancz, Distri Utdo
M
c""lT I, to MD
A-II In N-,I, exte org'.a.ed. a, near,
............. de 'a""'rolumto,PAGINA DIMOOK) 5 P 0 R T MARIO N' LA MARINA- VlfRNUS, I DE AGO.M DF 1949 SPORTS 00 C' 'l,
-----_----_-----P"jMr1Mj 1,U( A, 'at F"I
QL1 D) S( U) El, IIR(-')(,)KLYN EN Ili ( I, PHILD _,ol,

.............
x) fie Mariafialll (..Ituvo

E I DIARIO en los deported: lit,
vicio de ivitadom

-Ea mils reivindirariint N i,,I tin negocio.
-Ahora el galgo negro NaIr rouchn min. y pmf"
-Cada Club clamil por mix idoln de bronco.

T'or EIADIO SHADES

d
L

tf, tmido 'J"',
t -,ri, all,


;8.id
it1-t-tin 1. C',bii


i ent w! v0 U

P
37
37

Is, y
Fe
n .1 or;, d, 'te a derrow

oc, I it,
ce, I
de Ic- a

1 P A, Armill- l
-'ANWN t 7.-;AN
LTADOE;
RESU
"d"lley'so de U i. l yll
Molls- Timc D
ti, I Tell L'R p'a
c! dsl Ml il Cl- Mg d., d6 Till Ia..,a6 P
a cis _Mimm,
a. scilt AFoct..

a pitimlt. qie 's 1 P-t al I li O'l- Cill det pif, Sail C-sil vi, iriil
7 11 Al ir, de mticii, F, y d !- 0, zu!a mna (here, y a_ c9c, t.6 rel adi
psr. 9- __a V. C'l th
P-L' P11rio 'I"! Chicago a.'erl- es e, 1-oIcsicelill & Clit- T- An. T-es I! seg-d'
,Ii, el Pill I juglid-s' all c, Din 3,1,W. awa F-Arid. te-iri 5 !.- do i
o"es 1 ILble, el b- it, las ctibamill
!,aide Nl'd" castell-lis, C. Clarrr.l,; L- Yxiv V-91-que-catros c-d', bilt-1 de 1. vil -it to 'a'-1 Brcck yl T 6- P 1,
F:Pa Corder,, el ClUb A-1,M? ,a v!rto e, et lide, ea 1. rialde C _a c- o,-,
S'a ellilitti, indi
2,04- 3 10,
.50

Compiten esta i en el VTC l I i rx L les- l -!4" y -'o sob,
EN LAS 6RANDESL GAS

los m cl%.ires na wps del Im is F,TA1- 1); 1 01 clj ilsil; A-t- -4.4es:

En 1: -D 7


ic del
da
i1a 41 i% cl l Is,

gi ir, alel en los, pies e in tr-o.g,
n Vlo tilimblIn 911 "', M g pit,
C. H, 0, A. 7,
p"dis d, trii 11 4 ,
is 3, el e2h" I.li rioa m.- 'I
a 1 1 2
ill-te" 2r- y z
5 1. enl -l Peo de I 1 1 0 C'
Lill a "'as el pe It '7in" 2 0 0
yi -le'
al- .2crell I empa-li el S
A-1c... r -1c,
ei, tu"'n, I I 1 1 1 iti
Y as! til s! p;,mr ii,,- 2 "A
ti-p, Beb, 1;.rdi, 1, d
G,.y l -7i, N he 1. St, -l, tll.all Elt el iie 1 D
P-ra q-1 y N
plied r, ,s Wyn, iD-31, N. he. :zil c P .. a u y I Itlerm, S, q-da- I as 61- Ni p,Ill a Ifia By,,cirt- p., -art- tc it
Yrk Fi !a "'I :la; tma^ fil y P- 0 0,
F-ii,, (114, No-he. 5 tas de ii s I'l 0 0
gill. Baste. caive; -Y
gh.tii-B, S',,,. 01
qti, 5 ill d-,
OFICIALES NOMBRADOS 0

PAR LOS JUEOOS DE 7
er. il.,
LA PRESENTED SEMANA

Moat. 1.1, t ,i, -idild
11 TI, 0, A I r. I
11GA TIE LA t': 2 2 0 0i

E A IA-1-1i
D..i.s. 14, k 0o__U- det
_XA UINIK" --ADC 3 1 1
pac-, ull." Bli,
,,a ria Art, 0 6 0
iXUES gy,
0, UNDO PAR DO,
A- W? 9- Aisi.al 0 0 0
a i1rill- M-'e, A),-d., bt -Atil- Al 0 0 0
ui, A. All -1, 1,
: I 11-- 7 M-tt" I- r
1- c 7 sA4 y Meted- L- 0 0 a 0 a
It, a it 0 0
Mils- SZC UNDA 12:LA, ii F Pill let Ill - -
2 iKk l I -, a 2:3(ii__Piii
hQU,N a, del Rl. T,',
w P 'n MI-6 Am, Witt tcme I 1 10 27 ib 2
1L 4 1- t4 'el, i Ft Laadprdale m 68 y Ortis. id]
itr R, mc PAR 171DO, 30 e y an al aV., no clss c. 0 so, L. a Gra- wttl.cii Ap,,111, hlitn
do E il Z,. a, is, St, Fet-titirg 46 78 ar. C 6rtl A..t.66. ls,- ect-dcl --to Uno exquisite comblnoci6h Paro el PCll
e eipel d-de silge It i FT 1 's- dcl wli jilomis: Roil Bill Ar. Poll lil, m 00
,e he
ellir- T-e, ill. CL Tawip.. .,=I. del 13 e!_ An.t.4- L. A-- Z20 101 7 m6a exigente. Eatimula Y Tefr0sco,
Pal. Ecich.
il 's We,
,,,o ,,pido h I Ga1c.. St. P-r-slou'li 's. Lahilill i I
r. l, "Irt bobide favorite de Itsi Lol
SE UNIRA E TER
lie ;Zm LIGA INTERN ,i IONAL
v I
HOY A[ CLEVELAND

p ti, L,
RIT
'A 04:mi l i l viti v rualwo fabrililm-11
rALL AR
Vili Ii

dl" 0
pe Cmbsir,
- -laill
ama Mai Wt- "'g. 3 tf, his j
LIGA DF
n y h till q! L
sit I vi il Ili"
I I 7
,1d.d.- "Pro L
jor il dstri 1 t I I I I ,, l I 31
11.j. T-.b, I Delta. 11 B-il S

ARO avm SPORTS MARIO DF TA MARINA-IAERNPS 12 DE AGOSTO DE 1949 T Arw* A


wl p
'A ff' INSO HJ "Sk, A P st 1
JACKIt. ''K Nj -,,h)v I A Cls Ct

... ..... ... ........ .. ..... . ...........


F'n#b':' is MCC_ DienWn


Lot dos entAir mnfiadfil en Cl tritinfarAn en of CombAte que hat L
Celebrar mafirrns, sAbado, on el PAIncir, tie I Deportes,
M. Armenteros rCmplazarii o Mi,6 en ol turno lemifirial t6 ol lut

RsbT CmIllbo,, T- inot,,por, o.n., MIndo Uistitlfd itionedbitaMax In, Ainn-l-on, R-! I
Y.4,K," i ... po, Marcollno Arment-m :o
gy otrot, posi v o vaio- go'o
al 'Ing f, .- en i,.1 [1-diono p;o. ol 11iien un _t-1
Q.e
p = .t., 1. -proWdr -nindo.
urn, ma &na &or is noche, en I M-Y ..I.- P-lim-ft
innniti-16. do I y.l Tn.. P-hitnift bl-
nine d Inli Ll 1,- ol .1y, i 61 t'- -wrea do ontr-_4ont. pC.gr:m, iC n y
N. po
nag lea "'s -pe't., 1. ne C, on- Ta'. a,
it no"'It'in P.Idl
Ze .. I nn,1, -tiftn. 0-11i.b- X.
inkirod. ..tCh do C-uil-br & nd.d. fo- fini- Mf
s Port q.C -C.bC. el p,,,. i, "' 'op"
ullu&, hn,1,. tio iii-te niA. tinitnCan QaT iati. _.' o" d 'in. "t'- o-ftk ir,.n IiAlt, 1,n doi Pel-jo it--f ,.s .6, o1i
aftinillonisle, dol nio. i, f6,;- "llig. q'i, Aiin. Ann. IM I 'ing del P.1-1o do k7! i i, nl,, 1,i -pr-He.d do into
Dv.port- Mr. p li,
iss dir sr, "on "'I"
..tch ile riomin, d. h-6 it, o
b.1C a .11o'lo -11, "1 "Pro in
not "n a,,
rlio
Midninn A

Im-16, i -16 (,hall" !,In Nsti-M v
po, In. nee Ia, I Ken 16

pish.q.", 0
A ds A


Empali6i ,in K", ,p Diazyn, r'
aro o on
I inC1.16 1-n dpouquito l'o 1, ifl-finf,
con los r 'I, n- ss

NUEVA YORK, 7 !k",oondj
R'. a- ll-an,
to.r.1n.r.. -f,
.bn CC tWl

b_ !on Gig-, t JR),
In ... In~ .1 q
in .-it _'s
n,
't, hit., lo,, - - -
o P,
nniond. rhn
pm,
on 1. LOUIS REGRESA
e'o
atintal don'
ores S.- -D, CHARLE
in C ... is -t7nd.
Cu r-p"rC1r.1 on CONTRA R
tionn's, son'! ,yn
__ dot III lol, In
EC on Gig-I', A o
ni mn dos
-t ont-da
.Fo
f, Cr a cl i
it
I~~ P- 'oo ig.,
Pain 1.
rCC,3 -t, si
ry TI, dr p1r iii A 2
mn'sh.11, P,,- -niplit"
Me~
v C 0 A, I
gh.k 2b. . 4 0 0 di,
1b 4 3 1 qu,
Knoell, Cf, 0 11 s, 9- P .1r
R. Elliott, Stb, 4 2 it f 0
it, I 'to P.sis i,
I rr H"PP b.'Co
H.1n,
Dark, is, ldC.CCl.0
BiCkfrd, P. Ps P,
VCine lo, P
I's. 'A, dt, Ralph Y'llin,
Am- M. illo
T-Woo riitt" oap". o-t A! B.IC6


v C. F
-0 D- -1
om 0I x 1
Imi cim oW, 2
!, a- rt
Th.m.-:
"ini. SV S Cl, R-ke, er
Marshall, f 4 2 2
4
Laura. Ib o to 'ES DE C
LIDERES E N L A S 1 1- 1- to
R ell
zal'a" on y 1. d111.0 ntl I
P, 0 D 0 to, to do Indo"V,,
lesian dpC RANDES LIG)',S Gsio.li,
",.led pi.roi, ii, RI-ro,
M- p. ? S in Clod d qzi l z C.ntirbi Cib.- do
his, -6, 111~. q]AGA NAU mlwi.
Total fi-nklyn, 387, 6. do ond'. Jo C-don.,
(3, cni6 pi,, Zabols on el So.
'334 wit, d. 1. 'i-1.2 tos, i- an b,,
Aia.ta.IAD ps, -t-d"; --gr-kiyo, 01; de ... do ioi, P.o.d__Jm,
i Cs. Ni k B.C.1
"Yo Croo Que ahora to d! rd ldwo, .1 i_ no,
Boat" w SOS !0-- 7 It Brooklyn, it, in. 1-has q :1o,
002 ol I-LIn 12 '1
"oo-yiI, P-tiC., 'tirm., dop-lst. sold,2 titi__7 t ton inlo- "Pri-quo e., U-nidos.
001 0 y l',
it Rnbi,13.z B-oklyr, 153; did. p. "'nj in
No, __ nCr,
v rr 141
RESULTADO DE LAS CARRERAS CEREBRAL ri-Cles: S I 111rn; R Gole", V. V.kttiln, i ; R
Th--r N- Y-k. y En. i-6. I teirnlr. do. to s .1
""a R C, iipr-oa 1. f.."
m 60 A it 'is -1 _o Robl'M Book"or 9; m.t1h del G.11W, Gi,_ In
E-is. 'Phjjo dolliarn John ort .nit.
an It. P Ct.do 45 in. W,
191 K:-r, Pi-b-iii% M pa,. deenli . 1.o d i-ii
w P's w, York S..., C isC.n tnes rh. -o
Zen,,, Vs, TorroF "I"'
ICIC.din nrn, Bookly., R,,-, Vs N lk Bacoll
lwil
loat'Diii- n, 1 G-6. V., John ,1
F NC- .be, Booklp, i g'..n 1-o llotitl-n Y
Ilion,., B-klyn. 1 -4, 1- g-g-ii, cn- -h-n- -n loi, p,,-ps! Y
islintin.r on s"A'
B.It.ft, 06; ol- y B-ry nfn
Iii, sw1rr, ii it- to d, R--, j,r,k-.tj Sphiior Y=
P
'Nemombe, Broo n, 8' de dn,,-iin '-s
olt 1- -n
LIGA A RICANA h.y djid. di, qli, 11. ri, y Go; lo,
A-M, _91s; s_ IM 91ITM a.cf, I i Nj ,
Bmt of w:11.iints, Boston, .349; Di is has, mril sron oAn
_1vJ11_ I s I i,
i !]in tr L,,t-, 343 pon-tadi, sq'i Y 1
to s s i, i, go" 'I IM;
An.,. .,a, !1 a.. Ci. h.Z- .1iLn .1 .1-n-st, Phil.dolpin., 100, d- 1- Msill.s porq- 1.
1 1222 hiwym Pass. RAVAN,, ft- Im Boston, L
Stephens. oido sCfiilsid. it noi-Crti. ro 1 or 9,1 a
s an w sm_ 6 ft".w TFC.. 0 1- i i ingeri, fie I,d rei:
Tzvw 7 M'X ll.on, Boiit- 112, In D'OC-o". ." Pis 12 Iii 1"; Dl
ins. ir., , ;,r, it 7r 'r-M ng, Reiiin Juniorg, hoy to B-stm 13s -be .do e, ny Prs 31 1 AJ.- I I ;f D tiblest: wilb.tos, Boston, W KH, R %.,ri as I" pu-t
s, is Pointe,
0 Rini. t.... I -IV. a- on
r in in s C Tiplin Slltch,,11, C, it, I'll. do 1 1-0 .'Oseload. id,
in,
M-R 1. 11 n I i_ Is st Dill!n OIL ntsam,
Q131NELL. Cli-I A C, sn St, T-iii ...........
-g-r It in wnimoii, y st"Phi"'.
rf-zy I-, -i-wl inn, Fn
I C-0 0ft13N7.11poA&,fi.=L 5,30 P- -n. entabn won, 2a
"on. o 1. 'Onvswim I gt L-i
MCOTR R.Ca- j B- rob.d., Dilingo,
-nod. H.1111 Flinn~ r,119- 6 an
-j, 9; Vitt., P1,11.&Iphl.,
",-, I V Int.w.1 ii, ittenn. S-1son, W shngwn y Dimmln-.
0"'s, ii.ar, i MCI 'r ill slont.n. U
it i na", ito, n, ...... 1, 'a
I:; lcc! a PtChi.9 RFI..Ido Nr, Yolk I 2
TOIRD s,,C9_ 1 4 11 1 1 St ke is Tr.oks, Detroit. 1 1;
T ... s fr I i1i, I s, 6, ...... 3 MARSANS "":,,wyon, ", '".
1 1. 1 i- is 11-1otoso., Clr,1
GA TEMALA LOS BEIS G VAMA
On C-t.louli
M BVENA H. A,x, -- P" I _..
; s=rsii, ", --.1
sr r, Rob ""n 10- 417 Sil I" Vr oingNT" I'Aftl 9 VAN s C Iiioifftso Williams 03 :m N 140 3'm
soi., 0' n' ""'o' jw pn.L cituse CCt.. -Celt, on Dillitim 1Z 376 52 2D
1 4
u a I IN 11 'a,
r o" L,- o 6" 11111"", r- 4, J P .. tb s r 197 M 43 123 3,34
5-, 1 is I 8.1ri-disitat, IM 432 60 19A 3
n- sm a, ': ii.a2it 2 104
b- M..h.11 N 329
in ., I V- Is! F m 0 N
Pbxll Cuban. q- se Ii.ma, Almrido
-,3- ift'-ita G- mi'l, 1. rwraos
f- p s is
s 0 Lrw r_% Kine, %ii, Wi
TT 1.
to, de Cient, Anniiiiawma_ a riteltilendo Y rn (Ardo 24 st
rain.; 1, 1,Y w, s.,
:t- a. ICU L C S- o
F V 3 A
W,
nn c tirlot- illItla WRO10-1 A, 1.,
r.yl H
in To fFpl rnma isitlitt id


PAGINA IITINTF MARIO DF t A MAWl,,, "Irv I W ACOSTr) I)F 19,1(l


0INI"Id'I. fir Rellf"11

MU
Jer Y el Holvar b johat de Civdlqtd wig "R P e


"En rsto for v w.. o P-' w 4
4,

Let 'ioda 'etit, i Vib4w d W,, ir
d
ll, 'I'l, al, lit
lp',
re t t
f
Y If -ta A r1r, -dad, ell,
fupdld ,, "I" 1 4
c, d!,o"uJ-d,, J,, Jul
rit

p.ri, d., i
........ .

"t -fuctom TokaMn
rl It
11TPflt--t d,
el JA"Il PillIr 11.
.. . ........ .
1. 6. T.k.16.
e le W,
1 11T il I I 10 14
01
!d i.,
4- 't, f,P,,, I qile 'pul. a hii let, ,bm.-al qu, el .-l I- l, ,vtt. t. d-- if,
gorii fltnt- 't, tit! de, deiPerl., 1. w"rift,
F" r-M-a At uffl& el eyed. 1. te'ltt co.. edi.
tlitrtrJ." b-ic-d" I oc'. p-li'tt I -Ytol,, h
Yetee r.fi.a ii,
e d, t.d -de,
TAni, I Wit 1, i's f Tu, lit, al,
o , a ti,- 1" itinp,,
ur, I H, 17.Y 1 in.del., q., P... e.d. di.
q c" e a I" te
o- i.101 0, Q., _01ii. ta. 1-2:Con-t io aprovedliabitIt
1 aY
do 1, tJz,
ter"Wiloto M11. . de 1. t
Y Mlw, l- , ,
Fe-aieIk Jor
-MI)Ic IT 11
S, A, I,, d 1. Di
d-tr Q Irc, i QW-i"'t- P.9a .1 a% dc, ,N, Is leo. dt p '4qul al neL
o,, ottoci. d-W ivltu.- -- rmlix.Aj, y tiue .1
daa Oc ani, de W u)- gt,
.1, ef n.
Rvghi. mwial"
El hogar feliz it,
pie asiu6 -.. Ir de, -Il- rairiccp-- toi 1. _pldicM11
d, ird= to itilY AIr Y lot 1. hiie Lld'-peirelido u ue M I
tuia de Mi wmertc, debIM& vi
z -d'. lclnL ,tradcea de Mua6, r
rult- ;,Hz Y tg
PL ,a Ctib_ 1. WlereA r 1.

d, 6.1 E.wii te de la Rep lhhos red I,
k ei
-h orri. Ili -JMoo dcl Club Rotarlo vcrnri It, uriilcvllt
dl! Tlallp 1111'"s teiW ett 1. P- n d. tl 1, rrat'r; I at Poll, J.dtcaj, 'Wa da 1. ullversjftd de A 8
h "t,
-d- d- d-torlaki-lque MArixrtd. b.bl6 led" 13,ii-rallam A. RJII. Artm:
c', q dir a le oixttn"-f, P- 6, In Tr.bltraci6ri 'll, 1. atil Cb,. t a de Ic ou, 'r, cil, u 1.111_ dT
'a, o 't zewili"r Y f Ouxinc, Jr.- mew cubitnos, camenzads con 5ALUC
'o Jat, qut 'equillt ctite paJs her- 16,ofas: y, fioalente,, d- la
verop" fl moc a la fJi
"y p6i rm -df 'A I Ul le w.e I el peMkote CH Glob habl poreclein .1 crit,. 491ven1tarlo dc]
wi-c -.a Sp.... d re W-iw d, tgltjfjcaej6o del actc en ci Hospitsa callito Ctarcia,
de "t-o-t
fd. el t de 1. j s. taerpdm Wea, Tt rajrlt, el doopar Eplalgo th It.
crejoritcriento ii
A, ddadei,,, e de,.., Raut idiad c'e.,
h, limn'tacil.1 d6 d- Adiou'at'.
Dra. Maria bilia tie Lara tw.,
ti r, de uvos mej," Jos wofr- eapera, dlja. que a un 'It!
Ili, P.Ilucce i.11don de 1 TJ,' ENFERIMI'MADI&S !)I, 11 A ',111 IER Y CIR"GIA PIIAS', ICA I La P 10 k R EA I d", aM c0mo qsw Jeri. epeft.C 1, 1 N I C A F R I V A 11 A
a" ,o: 1,.
di,- elle, sAlgo -)uT liv.0% la U vl,I puede Destruir
C.1.0W dw.l." de 3 5 P. e, de 1.7tqrAri 1 ra,. povtiid__0Wi
C.U.d. 710. -tr, F.- I A. Vediid,, T111N.I. ,50015 jwe Buirti, tvt, F'- !",
Sam Y Atractivos 's iib doct., 1 lutl.te dwwr j.Jim' gwea,6 R.., 1.

Cwl ej l a hi, j6N erle tiecall. Ill ncUft.0v
jole! Iqit .'ro
'oe,


ii! pre- Rill M-1. c "peter W
'L 'W'de. I doet., C*Ar M-1 11
C.Jig ... fa, R-6. G Aritt
iidemk, Iwc P-. Celiffl., Trod I'll, VIII
Litgrrri-lilc,
pi, h. HN., W. M.-Jeol" tt ritc
.1 M j%, Y
uu, AtIorga, el aelitar Ar

erg;inlr
No It c.lH, _dzll. del I Ir d es
-to Y hat,
., ld, -, -,, chic." ii.l. Qi c
j, e, mb- I I I I -l
te utilid.d q ir,
-611 R -" exPJaj,,ei6,1
dlpcT'd I- !-r
.... .. .... t A :i., t -o El juego no

le llama,
La Maternidad la Belleza d I llamsba la atenoWn
EE 1
M.rui Ml.t"
eiT- i7l
iQUE $ARE UZTED DF LA POIAOMIELITlaAun 105 hvenes.
lot, 5
-lt a, Pueden ser Wdimas
McMve -o. '04w"4 rF /es rRljre POCTOVAMPY "I' ove A/ov WAM
F, R- "'dad, So d-,;- 1,, o, a W4,04 1w P.
cue! e 'e' to
debt h. 'e., ---o"
h c w. I i.MvrtR de le I- Y p K1-_w-. no rre, I-- dc ji i .. ..
sird lot 4 d d'
& ,A,. No I Itiii I K
P_, v-d- P, r
,.cr, cml I oi 1 11
7. q- Menfj (lei dia 'd
po,tr u,;s
I. rtzr" a, ji lu dittir pio-. m6p-,c. Al-
qut
P""c'-c 1 1 1 g,. m- ct
Pc,,

J lot rt.dir h
p d 1- h-- i,;" ell- E, "'i
el d- h-crid. re-,
ble plehal d Ine Mallill-dol I-l"",
IF,
lte'! Pey W I.." -life 6 rt.in NA004I,
11 1 11 "' RT
acer de h.bIl,, .196u perificit El 9 % de los -- cimic- 11idii dl 1191t 111 I cmic 4\\IM tizi I I I I I I
Fill, -l' adillo del
adulticii, El p:, ric R t,- 6, do, -611. r- d,,
jig- enfe-l-d I.:
'111161d rocii, i. 61. 3 dia Rereta de oilrta
demlstro c ui, La elecei6n del vestuario
ert el pci.dc
te jcwle.t. d, l"i, i, pti de cl Tart
Una lr W-ron nec-id.6 d, d. p..W d Pit's fop"Of *I d'"I"11
extraer 1. -di P._ dtl J, Jtrlento _j" qu, hi d cllgltr rN
h PA-g
1. ..d. iit ite, eld WSWIM0. "b LICKS
al, a -P. it-d. p,- p.d. .1
C" X 'i, n' j- 6,t, Cell, en ag4e r- 'ei dr"
vias 5iloils, di, de Ptk ... g.,
c. c. ponamonc0a, hay do. teIlle P19-40 q. ii
pttd. d* la erull roic-c h. F. hit, ....... gr-d ptalbilldudc, L. pi er. P 41 Viso,
Y 11 1.11. Ilri., r- 1. rue, plcde
'n'aoeidl"' in rq j JOS 4 fivididop t f;jisnfs -i
ftq-fi. --j" Wilde. 1. pltfiarlt Hjje Umpiase los di.w.s Co. 6 ta, a'. I. p.,t1e T J,ta Sti
49 'i hAcerg. casj todo: P11,9-1,
9) Apart, c as (kil
-pte
"gaids
tir do rrifmipl. phewtin 3.
i.;, 'unl 9, el W., .0-1-ritt perscgmda re
fib- g4willi.,
91 feve i-AdW"t. J;
It Y d,
Extlerr", 1 ulw P 1". Ph.s"', p'-,
... L.: C. 11, hol- 1. pitill., rl blared. 1 r.1Pi"re y dctinfe"I'l 1. d, u"
I.a dey-JO.AP),- el,
Mhot, dwant, 1- Pt 9.
I
P
I
I I
M 111 DIARIo DF LA MARINA, V 1; I lhtF':, 12 DE Arf)M'O DF I');',') PA(W ,.'I '" '
__,____,__,_ _I I
It,' I : A, I -) III I 1 r A I I 1; I
SECCION AN ,JNC11 i flA.A ill I lo s I 111''I'l =
I I
F__ 1EX"61"VOll W", I I "I" T!' ,' ( ("Itv", ft 11'- V I i T / V 'r 1', ,- V ,': T / 'I
1"" -oqto Tqv i') I f f f i I f I I ' I I "I I : I I I I -- I'll
I,- .. ..... , 1, I "',", 1, I I I ll if, O.: .. "I', I I III 11"Allf07,11, il I I ,,! I A, "I", I "I ;11 I
I I., ,, ", :, : ,11 --- I -- 1. I I I I I 11 11 I I
I :,,,:,, I I " , , I I I , : !"", " , I .jiR : 'I; I ." ,
'11" .1 '' , 1, ,' , 1, I I I i !,Iq Im i , It ... i, ;" ,C', ", 1 I , I I I I I I I 1 1, -,
I I I I I I I I 1, I 1, ,,, ,, I I l '__ ,, -, ,,, ,,, ,, '.,,- - , ', I I I I I I 1, 11 ,;, ,:_ I I ;, ,- I'll ,_,_ I 1. _ 0 1- 111 1 1, I l, I I I I I I
1i I , ': , I I Il I lill I I : I ,,,,-,, :",:, ', 1 I *_ I , 1, " I ... , I I I I I
I, I I ll .1, ; I 11 c I 11 1, "I 1, 11
:,_ ',, l I I I "I I , , 11 ,- , I I I I 11' 1 I ; e I 11 1, I ", I I I I 11 I I 1. I I : I,, ,, I I I I 11 I
0, .1, I 11 1 11 ""' 17 I I 1.11", : : l"I"", --- I I I I I.- I 1, ._ --- __ --,--""","--,,-,-"--"-,---,--- ,i I -1 .1 L
""' "' I ., I ; I, iio 'A '.. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
,li, I.,,, 11, 4 ,- I C 0 I I 71I
il.e. il. ri ... lw- I., 'I 1 riltjij". _,l PR .NOA ,;
...... ,i,"2, ',,l:'4',' ,E , , ii . l ... '01, 1--, _____11_11 -_ I_ -_ I 11111111- I I 1, , i I
1. I I I _111-- I RIIILLA V14 I;F' I I ,,, I I ,", , """ : '' : 11
l .11*Ll ld 1111,1111o-.' "',,ft ,, f..Il,", di, lii 1--. RI- I , __t ,, ,ilmi- 1, -",li I, P'llit, I "', ",-0. Iqo, : r, ,% ,- , 11 I ,ANDI.S ,,,,' ', ,' : ,' ', 11 I I
_:: 1'", tiot. il, I I I I - - ---------- ----- I , ',", ', l": "" , I I I 1, I I I I 11 11 ;,ri, "W
I~ 1, j -- 1,1-- ,,- I~ "All-I. M-Id. Y All'o'. PA- PIT. 0 1_. I ,.
it'. _. d" I'll"i" r, ,, I : ; I I 11 I ,'; ,, , :, I -", I I e ., I I I _'. 11w, V "-I *, :; ,,
,- ,; P I I ,
I I ""' : I 1 - ,', ^ 1, z,?,,, ""Ill,,, -1 I I ', I -, ,
S .ol I 1.,i-od li, I'llt w-I 'i", I __ .... I 11.1 I ,/1 ./ .n, -', I I I
:,, "../ I -- L ,1' AV. I I~ I ,, I I ,% ,- I : ", I I I I 11 I I -1 I
,It, .. Who ,, -di, 'll filidi. ", -A,, -lho t'llill- 11 wlivfL - 1 " I I 1,
,I,, ,,, ', _, I_1 _-, ,14-1- .I .... 14-1. A., qli _Ifl, 1,107tIllft PI'llN91, : 11 "I I I I I I , I , , 11 I : ... .. I I.
-11it-,'"', I G __ ii I ,- I 11 ;Ilti .S ; 1"', 11- ll ''I 11 I I I
'i ,i-- L-- I I I ,
EIn, -rleil, ", !- 1,-h- y oil eritoostillto I-nlit, Haz* F.. I I I
j_-, ,,_ flvi,., I__ iiii ,iijAIii, I", ,, aeull& poultice, clAtnut o ov dAndoles vat allmento freIr, T.'go I I I I - -zl , ,:" 11, t ,,,,, ,,, 'i .. 1, Z,, ,,, I I , ... , I
.6.d DO qu. ovele.K. 1. .j....1l, .. a to : ---- 11 11 i ,:11 I I , I ,
-- ,,,,,,, 1 -_....... I I, -0 q
6-1 I- .1.,(,,,r,,, l,",,-..,,,,,,",Iol :. n. ,,b_,,-1,a -( I ,,; ,
do-, 1- 1. 11- ..tlti,. q- .11. rVq.l-., ol 11" 1'1111 , 'I'l-". , l %J'", F, I I I " e l ,
., ,,, ,- 1- -,"' "I ,
to,. noCroltod- -1 Illl.,, y I, hhjjjtAod- per. It boll. 1. 1, i I t ,, , ,,Iri,' ', :,-' ,!- : - !I __ I I I I I I
,
V- od l I o., III I- Ill. I'-: ,11. to,-- it- IiIIIII -1 -- 11- Il"A N . tir., alinentm bali'laoted- "'""" ; 1i:111 I ],, ,,, I I - I I , I 11 I I I 11 11 7
"t-I'll 1.1 .1'. -Ioboodll por fl-dolli.1 d.d olit. W ? ... i, I 1w , , 11
-06 11. bilff.t 1. ir- ",lo", """' maroa -AVF" elsb4mv a dbrlo .11, I 7l, V-)rl ", n (:,: Jf, 17- 1 0 ,,, I, j ", , I I : , ,, ", I 11 I I , , , 1 I , . I .
, d. 1.l, -- ----- -, ,- -jidl-loo- I- ..4.,.l,._. Ill. con lot fa..'eil ViontilettC.d. !0 , ""s -_ I : 1: I I I I i I I I . -- I
-10I., ql,7 I P.M... ID.1011 I 11 "I XASTER-MIX o- contDreu too ---- __ , , I I I I 1.
81 dt- q- -Ao v. fl,, go ---u, q.. Or. L, III,, U-4197; 5lmpm mllbl-., rii fl'I 1 ',' ',, ," I ,,, , , 1, I
1c, ,.I. lie =1117 vrt= -h,,hb1-toV, oatit. 7 Campra- .1 I
Ill. "I""""' Poll "I "I'll, 11 11 III I ..mtc,-,I. per. tt pt, I_ V -1 , ol,_ Noa J -t: '- f' "'.1" "!' '"' I I I ; I I I I
Oll. ol. h- Z "..", X. 1- .eo C ,, .t a-tell, n- I- Iii-I , l."', : "i",
Ill.- I f-h. ,,.= __ '- j-'0..,"- preol" ""f f 11 11 I,',, ;,ie "I' ; z I .11 I I I_ 1 11 "I '17 11 I'll '. 11 / ,-, ,
" h, o . 'Ill I ) co I- 1-1 I ;,_ lc;:" ;,_'1, ", , 11
z.. ,,,, ""Ir. I,61,11"o. ,l Oil- 9-161, I, o;l 'd .. "lli""", , -' -, .", "I I I 11 I
'll.- _rl, ,,,, _lolidi, illiol"Ill, eljol 1-1 1,, ,,,,,,, -l,, , e- , I ,
P_ Iii, I I I .ItIlltill, -.# P.0.4 P.- lIhtotoril ,; i .4 torre. ,111, 7 1 ,- -, , I I I ,, I I I I
4, -I'le"'I" 'I, l 4" 0111', ,,- in, Ud twalb][611 i'll luejor'Is ,I- "", -,
; , 1
111-11- ail, It, it., A., ,,,
-.,6,, -; ,t, .1 ,-1 I ill Valfuli ties 7 .... I I
... iM 71'l-) I'I 6, 1 : ...... , , , 11
-ex" '. ..- V ;3!!7 , I "' "' i I :, ':
ro III '17", ,:, 1", "-I, ,_ - I I, 1. llll E81 11CIAL .4 fl N( '(IN A LOI4 V-"- _', i I A, G I , ,, 1, -, wl,- t, , I , I I I : I I I - 11 I
I- , I I , r ,I O blope W ". 11 I I; Irt1l::lTi H i : ", I I I I I I I I I I I , I I ,
'Ali ,,, ;, ;,_ 1,: '_ '- I "I "., I I 1111 11 I 11. rr"IDOR 11, ki4TERIOR I" I 11 1,r , I'll 11 ; I I 11 ,. 11 I I I I I I
:":, , ,,, ,,,,,, , ,, ,_ I : :, :, I I [ fl-f I : :11 W ill, ; "i 1, I 11 11 I I I I I (' ,, I I , _, I i ,
I I I ,, ,, ,, I 1, -, 11 I I I I 1 4 ,, I I I i I 1 I I : '_ : I : I I I I I I I I I I I I I
.'141111, I 11 e I I I 11 I'll I I- 7" 11 1 ,1117 11 1, , I I I A 11
'i- "I""" L,' I ''" I 1. l I I 1, ,, I I 11 1
I, 11 1:11 - ,, '_' % -,- -,"I", I ISECCION ECOWP-' I I ''I'll -.111 11 1, I I I
,,, , -, : I I I
-O,:, -, ji"". ..'i, I --,, ; I I I I 11 l) Ilv l
I ,, "I 11 11.1 lo= III :, V f: t I I I
1. ,,,,,,,,, I I - 11.11 ol":11'. 1 l v 11 A "i, I I 1, ,
1' ,, I'll I -41I. d. th'. 'I ARIESS MMMMMMMMW M _N
.i "' ,Il L', % "'--, ', ,' I I I I I I : I I ,
': "'I"", ,. ,,;:, ,,, I I "I
I ,1, I 11 I I I ", , , ,, ''I 1., I I ', ,, I I I
i, , , -- "I'll, "I I I
1,2:, .1""", .', 40,, 1, I L oill"", Pl, ' ' & ) I I I I
.!I.: 1- A."I ... i, 0"MI"i- ,,, I -, 14- All A, ll, I DISI I : ORES 11, ,- ,,, , I z I I I I I I I '' 1 1, 11 I
Piiii- J, 9- P.10" ,,-,I, I it fil," .." 11 ,z 1',' ,." I , , . I , , I "I I I I I I I I I I ,,
eiw 1-6, At,"', C., ,, ... ... ''--I'll I'l-I f4", I Vill", I "I 2. lllx ': % ,,,, , , ,- I "I I I 11 I I
_"- I'~ ,,, I -.- 0 I"". il I I
,,,, x, 1. ,_ .1
dtll III~ I'llr- I 1-,, ,,, --: MInvAt I I rt-, i'l o I I V 1.00 m I I '' ,
r,,, 1. -1 ) i I V I, I", I ,_A 1 I 11 11
li-at.. _,,,n , "' "' 7"' 1 1 111. ,,
I' ll" I , I, ", l I i,!
-,i. A 1- o.,A" I I I I I il i
I.- R- 1r,, A'. ''. 11 "" T- 11- 11 7 A ,: 1, i ,, I 1, T, I I i , I I I I I I I 1,11 I 1: 11 I I'll 1:111, I I
I I 11 .1
A. j,,, , i'. I %, "I 'Ii ,
P-odlAo ,,. fl,- ot 1- ti-ilt,, 41- I I I :, I 1, :11 I :. :,", 5 1 PljiW i 1 ': y ,- , ", I ,
_11, III., Pill, lit d.ol- st.ti, R_- .m.ed. """, "' A", :",.il: 1 ", , ", "' , V-Aod'. ... -1 I .1 I _'_'," i- I I I , : I I I ,
IiIi 'I I I
lit do'l- L'it. T.pl lo. .0t F, Vi. t 7 ""otm Ill.~ li 1 I I I -11,11, kh, ,, 'j I I I ,, I 11 I I ; I :,-"" 1 I
,,,"'I L"ll'i". (I-ilk. I, C4,6' A-: In ,..d 1 "'I.I'lii T- R."... I I I I 11 11
I I I I I I :A. I .1 4.1lor J.114. A,.A -, d. G"."I_ , 1 ", _", __ I I I I j- I .1 "I , ,
011 .do .1 ..n.do, iiftlo, F C I 1 ,4A. 1 / I 1, I'll I '', 1
H.,4,l- .11 I I I I 1 I I ". ,'- I- I , 1 -11 ,. '.I .1 I I 11
tftlll d.,- Antonio PilrdJAW M -d i: 1.2 1 '= 11 1,-u-lalt do 12 jell lk 0, ili_ I I il 11 1, I
I., ,,I d-I., Rl-'d,, 34- It.., .1 .i -J-., "i. ,--f. 1-J, I RESIDENCIh $; "' ,I I I "", 11 I I 1 .1"', 1.
dole, 11,111, ,',,,,,;I ., I- .,A,,,. roo, SAN RMAEL 459 l r , I I i
"- -111 P i i,'. .t-ii., 2 VIo. ,1 i: I ,,,
_Ii., r ... l. q- d.1b,, I ,, I I e, -, ,
Rolllail'. a -_- =yO1'1o'.1." TW M4249 1.lil
Y .'ll.61. F-din., oilyo, ,.od h', lo- oJ, .tio", 1-1v .... IIIIII nlll ; I I P
It ... b. .1ii. ,,l- r. ,o,, --.,1. 0I.. T,6,.. 4. I ll.,i I., i,-' ii.oll-I t"', I 1. I 1,
f_ li = ot.A.A" : I , 11 I i ,: I ,
". --. ii.l..-, W& -.A.- ,- o". .. ,,It. , h.l.v." V.- --I I I~ ,,-I., -- Cit'. ; __ I I 11 I ,,,I,,, I ,, "IL, I 1 , ,,
_'. ,,I I, I,, =o ... In, I~~ F.- ,,, l loil.11-- I d... 0 Il ,
it. till. ,,f,, il- I-ri, ,I I- ...... 1.1, '. _- ; : jl-, "'. I 11
011.11 rlot, Call,-& Arimm-di, Beba, 31 I 1. ICI-i- il 114,m-o, I.", ; ', k, I I 11 t I
It- R- Mo., Vll- R.drlK 11 I I 11 I I I , , I
p-lo I ,, [--- ,-A- -73. 1 ; : , ":" ; ,,
. 11 1 ,' ,, i V AC; 11 I I I I I 1,
_,:.. ,
"I"d ...... ,i ,,,, t,,1l_,.d. "Il-d-, L I ill, I I 11 I I .,P6r,... A I, , ,.. , ,, ,, I I- ---- --,,I 1 N -,I., 9 -N, ,.-,k 'ItIv I 11 ,, 1 I i .,; -.'l ", ',, I -, ", -1 I
--'---- .!.I ,, l- I. "j. lit" ' r ; ", -_"." 16.20 1 t
", ,,--',- ,,- l;
.r -1-1, 14 CA I.IANO. Vl', 10 I j llnl_ AL 1". I .] '
T.Illi I., I 1 1, f."t, d , Il" tlf- o I b Nipl".. l-, ,z i
-, _j i,; Bureau de la Propledad 1 I", 1-t- --lig,-,
the b"Ill"I moll. a... 1 1 nletroil por 50 in'tt"", In- , 4
I
FARMACIA I%12l' ,- Iit, '",- A",- 'a- 0, -]
y I i ,;, I forimpli: 1:'4481. ;1".,-:ll. !, ,,,_o_ -- '- ,, "It] _--Iii
Dmoovitalla an I, a" PRADO, S100,13114) EFEM VO I ll."04, -M,7021i Jr-'Lla 10-u -,In 4 it I, ,l. I I.i.,,,. 12,. -- A i T' i == = ====
1 ; !, PIRSIA 51m amad 1-1 *25,- _-l-_.., ,i ,; 11
', I I I I,"'
JO H N SO N IrlN."'i. Q- %, ho.o ... q 0-4. 'I I
I I t ,J ,jl il' l"I".., li.j- ..)oil 'i -_ '11-F-38781RI-16 GANGA. EDIFICIO MODER
I. J.-l'id. 11 I lil 44A 'A. '-,., I li-1. ,I '. l", 'b'..A;,_, 1 rtamento,
I I -;:... .qOl, F I 4 casils, 3 apa *
"I
ossm I AGUIAR .. .11;= 1_111exi, _1 """""', -('11 11-111i'. ll--6i,, ,,; : : iF -- P "A y "k if x1lik tenon d 59,
Bit 0 A S LDUM I. V.--gh- V Flili. A-V., Ei,,- .:, *- ""' '--- i _, ,
.. I P-it : I rre o Mx% falork 'I Se vende
my! It TIM IvInza. 19.1820 'III-iIa.. C-.. 14--l' I ... l. />, -, AUTO, ELECTPIC COHP&NY i ","- L"', : o.
l R ... _!, ,o,;.,l.. lol.ol-llii ,
I 60AP16 tra-letto I 1 'I, rl I enta S300: $36,000. otro I lilt y bo-v ii P-11 .
TI.il- y M ;. _,, 1'. , 1 I MURALLA, $28,500 1 na.tamelito,, -enta $300,00: PLAYA
ill. I 1 : 1, "i" fil
I in, , M-w ".", ,.,.. I ., ,,, I'll Milo 11 11- I I To I
FAW a i. "',-li --li-, H6,1., ,- ""', I I .11 I I .. ", ""I" I r __ i , m .-le-, -.1" 6 e,000 Duf., .-,: Marrero; P IN I GUANABO
J,; '. "-L. :7RIA F.110o I"I'll, 4 l, %, -1-1- I I I I "' 08, Aituras Bel n, B-226t m
MOMEMEM -- ,,- 7, I oefio y iIoj- ,C,. tllndilll
k,,fi,,i rlll,,lo,, Ij
J..ii RMli,, pllgK I %,,;zl. ,,,,.' !:= I 7'
r- I 'i ,- , --l.- Q-Wl, P'l-- T1--A- 1, ", ,7777 ;, I I "I"," o lr_ t I I- I I -7 774. E 1 _4545f_ I'll,Illi, I
,, I,,. II, A.)d R-,, GIre., F dlili, I, ', "n,"'-, 11, I __ I.
,. ", r' -11 ,--- ""'i. 7 -1 i r Z -IF -;,-7 --77", C"t I del ,-P.
1 COCINAS -i iniia
'' DE GAS T I 111IF1
.r, Q I -, ., I M12-600, RENTA D ,,, I ,i ?.1o -, - -- 1xiol -Ilr !-] ,Ab-. P.d- r.-i- jinhe. IMI41 1i 50 J, ,,U _r
r. 11 __ ill. l"to ..- 1 .T-I,, R.40, I I .- _, I 1 0 1 1 .., i - 1. 'I -3003 .i -iijil, V,, I , 'o I .-Ift, lo'l. I

,:. ', -, , ". LLADO Y !__--' __ f" ; .' ... ll'.Idt 62zit ot.a. d1i'dot, I
I,- M IlC% %,,., "T",,: v -, ,', PARACOGNSFEAMIRDTAD" I~ '- "i' f"o" II' "i' I AIv-, Ilil --- 1.- d,
ul f0k6i F6C;v'.Vm0IE$ ". ,,,,.,,,1P,,dA-,,,- ., I ", "'I. WI, W -, , ,_,M'_ In- It.
L pin5pplos-m V0 ,,A,...Id"at,-dl. I if -_- (IA5 DE LA CIUDAD 1, I-M. a., 14 I vJrFU3-lAWaE vRN09 MAT"KIIIIA CASA air Dog Tb 'I V r
I ; I- to 171, r__ -,l= -I
R."t"m.1jo.oll. 1. '- H- i g it; _Yx.,=: ,,%
vi, o-76TS 'y B ttt yI.,oA.d-. -_ -_ : I ;, , ..J., 'u- ,
___ -, Q., q_ J, ... !: d-il,, i;1 It, ... lHorge, Welbill, i "o',_,i ,t.,P--,n, H.Pltll,;r_ -,I..
I- I~ - I I d'lltnd,, b-- .. .o 1-1. 4, .-! Itim COCI.. ml a
-1- -111.. A~, ,.I 1- I i RENTA $5010, ,M7.M !,I NO 1. A EN CASA AJENA 1 _1'4,--,, 1- - .A., T,,- 11 Pi-wo _r..q..d-, jitil, A"- i -7M ClfT-.V= .1= -T - "
, i Hardwick y W ow '-I'r !I lol-ld., -ji,, I, rr r 1141oo. A 1= 4=_0.11 i
arli-c I III, -1 .MI.-.. d, .,I. -j ,lin"do -'J. '-'l no 1 G-"-j""ffd h. _ia matoc',i Flo-, y rirallod,,l I 'r S 4 to Y W ICA
24. bilil,, j--I.d.. 2i __ ....__ .
11 L I- ,i.- .- _t--!., ,, -lILC Ll,-
, L LAI, i I'll., I .- fi- I 430 -I.. 1. h.-ol, Pie- Ll 1 rt = I(= d. '
4.,_;o,,ll, III- I .1 I e Iiot", Wll, .ofo-. ,2 ponirto d. .. QOA- -1 it.,., -.1 -- -,, ...... i i 5 KvUL-'_j r CHALET .. ,_ &.= A,
.at- .Plo Roo"i, ; ,, ,leoa! dill taililil., P- 'of.
I , ,lde, d,,.Pllt,.,= 'l., --o61 I Iefr. V.W. lar.m W I d---.. I
I, 1, ,Iwl.,.. 1. doli'lo. I VEDADO, $19,000 l R- A_ rMft SIM I C.". It .- .. ,I, IlTrorim, P-M
-; I wla i-i;1tJ;;ii;-,w,.-M
t onto I-, li alei.- .1,1", oiolm liquatammmamee mmomm it I, wiltry, :
1, I ,o-li- a," 37 I"_ C%_.. At~ v "amommumor- _104
_.ii / I .- __ Un_ -_ IUV-,, d., 9.73.1 -1-1-IL'u.. .,= .__ ;__ __ -9
to ..I., -!bid., 3% b"_ I tfb.l., 4 WWI_____ ____ ___ _ ; 11 11 T. 11. ftdii Cooll-o Aoffillit. I/,- I 1- a a A' l=c;l, 1-4., I-1- _-liI., 0".000, vl,, I, vi,
I-- v, '. R-i., 1. -of-, , 1'r I ", i,-rto"y',_,T; ,,,I AIPLIACit PN ,14 A-0, M-III04, -iIiIo- 5K
,o"t 1.3 oli
;6. a. I. o". I Z_- _13 I HABANA

,
ri, o
!oil- 6. -li, .A., -,orl.l.." ,,, f ^-

"'_l_ ,.,__,


Y. v
,lo. .lilli I"t, liIlq_qm V 507. 14 .a i.- .. Ii, ... ili- Ill. I ___ MIRAMAR, $76,00 5 7T- .......... -:1 mlfi6. 2 plaot- ,, -du, ,rilt"'. 'I". I Itlil. ,_ii. I_.. _'-I. ,.br,
A L F I A 11 C" '
_', I .b.d l.brII., I -Ill. I,;~ .1 pOd,,, b.e.. .11.,j 'I ... .-, .I. ITiart...lit,_ _iloilll- _, 'i,
ol, .m_ I. Oo iI to d ---,g"
1: n "it 4, C"_ I ,--- ,."! o;,rd-.-_.-.. l'.' '.rl*" -.
mvl 1 I'll" 11 'I'll 1" .11 .lvi.- ."'I"'.., 'I- 1.1-1 I- 3 1-.I.. it. -bll,,ll-. I


I "' A enld..
S(MI "
.,, '_"P_,,_ ,-tlbl J.Nino, --, -lb"i., ,i- 1 ;?, ill., j-lj,,, ,.ill -- lll.: Oollill, .] 4, -1
_,_- Rlo,-,A, .1 ii- bl. _____ 1 ll.liii, ", ,l, .., --I., "" 1 ,
". "I e, S, 1 .". at 5- 1A.I. Aw.
UlmttWIft- ill, .I lio'. ll -, .n", I a. ____ ". 1-il. l, .
il.. b.11l., Ili" l? 0I "f ,l
,, in '_:! ",'-_,-l;, 'r ". I 1 P-- "t,6Q0.

""' __l
troii,-I, -- l-,"Ilor. ",' ,, ". ,'. ,!,, 't'-,'I ,','., ,iI 'I, It
Is", CO. ?.111., 10I7,_,"i, i V. I (, v i va ti. 9 I "I",""' I -111, -1*111 I'll, I~, ll ilpillll c __ ... =. T'm
f-,7,, MW -7 ... ... -_ .,A,, -1m.. -I-- ,6,, 1 1 ..--- ,,, P",, Vwi ,,1; .11-. 111'1q;, ,"i"i, It
,
11, X- .1i" r
_1 , I I I I,
,!,',',"',"',.,,.,r,"..,',' ",,. ""'.'.,I ,I ,-., '..-. 1 I 1
.
il I R.r?'- 0-"i- ) Ea Sam #2 miame ad. pal m-tv I ------------- I 1S.'I.I.le v- ..-- lo Mll -" I (Al. 13 N' 306, entro 2' 1 MORRO, N FVE _A
, , ____ IX VE 1
4 Lii ,,Io. llll I I I- IIII, '11"It"i ......... ... i"'11I _------r i ; in,,ji, I .Iizla.-I_ 11,4... ill 0. -- lf'. 1. ."g.o. "milads, "Iml ." I -- y 3* Avenidae
a. l, b,',i ... ol" 411il, ,". 11- .i il,111, I .:,domoaplii I 1 MIKAYWIL $6.3,000 i I .M-'- ...- R-t-d. =

A. l. ,ill,. li, -11, Ili, T,,li, 1 tomeafteleaft Wm In I Q-f- ---. "..- i
,,, 4 ,l. I ,;,.,,.i ;1.1_11:: i I iI C.-1--i- ,lI --, i PI.O.: WQM
I...'r '-S"; "Ill I .l11*1 I,1'1'1" 1;,", .
Ji A R M A 6-f A i F-lljo .' llr.,, Ill. ot. I; d.l- tl ivat.pliml. W.464 PARA40H him 1 ..." i0 sm 'oo: pi-iti.., I-i-'o, -.. 11--111 ________2m.F Z I I *
F.'rilloil'i Foo,, C.ilill, I -,,do, b.Al. .---., 3,I, ... I I dl, I Vid.l. Afi., M. A,111,
__ jo 1. n;f4ill lmloi "i. I Imm I_ "", 5 0
J ."o-il vil-.. DEI 11 lISOM -, .-J, ml., .1 1, .1l. -1 li-! I REPARTO SEVILLAN
I!_ ... 1"- ""' .....- .....tI,,,,,.ii --eil a. .., -fIll- ii. ...., M-10440 6t .6-1. .it hinm I It $12M MENSUAL I-- ---l". I I,- --- ..... i ROBERTO ALFONSO 'eX D0 CAA.I. V39TA ALEAM I'ACIA, ,:.. ti" ,h.M at 3 PI-t., 1 r
I f- i___,__ li ,M, F-mi I
I i I
De tum o hoy Mool P-Ii, Flio-_ -r1,,-o- ,%, I C -=- W,
IAII --, 9-11. uln- PI-J"t Ilililot, Sfti
ml 40 DtARIC, D IA MABINA Lif AKOI ., Aft intm l 1-1114 '.., m--, .... I.. V..... I __ i S .11-11
I MIRAMAR, M OO p;,ml,; 11- Al-1- -,I i,!'I-.
a-i, Iliw. I- Ill A-1i'l. "I" Al, m o, ClOlloll. V4. -1.z I'lIl. 11 iti
DESDE 0.1.1,-- .- biA..d. O-I .1 La r, ,, TiMple i CONCORDIA416 I I. "'
IMEARTI .. ,. 0 I. ,iz l-,l,, ---. ; X.-Il. i.1
Lux it .be.. . r A-90114 ::ftd,-'"x 't't- 6" """C", "'i, IWWCidad I I Informost
I ; glI. oI I-,"-.i- 1- I~
;% 00
Le Ar-:L" a 97 ItIm
Mon ,,,ad. U-m -pc,. d.A,,,,,,; .. *.,, l,, ,Y- l,,,.,,-i ,; i .Ill., ", ,I,,- 114.11K., 2_ 2 plant I 4 1 GAIVen. Comidjada I",
Nt= *.y Man& de G6meil Xw= i 1, A bl[o.,,I--, 41 -1 ,I' e
O pill, ;;- .-I.t.,- : Propi. Para riloe
Ob O, In , M 'MO4 ., .. ..... .. _o ", I -CASA GONZALEZ" .)-., Ii W- _n, 'A --I-:: diflear i FN LA RIVIERA f
._IlaI. A:7 i 1, 011m, F-M. I -2419.
3 ., _- -f- I I COUNTRY CLUB I T Won*
mra -04 -1 G"lle. -rsrooml it.) DIA. AGPRIGERA601Z S
Peril Olax .011i .,o preclo: 928.0W. I P-i- '... md..4. di, -oli'I lliram ville"s M DIE IA MARM C.16, C b. 213 .on. CIT.illy ALMENDARES, 3231m ( I "! _m -: 11
140tiV 114 I r A-11m __ ; di-, -rl ,. de, .. era.d. h.bl- 9= ir
raula 311 1 I . : 1: M-9710 D.. _.".. -.1-i-t-too, -11" 'y El,,p.,4,.d. T.161 ... A 7513, : 1: zotir. 13 I, 14, -mth- an.l. ot-li. 6-_ bAA. -1 ., I.-.. h,,JrVI
Habana Ne, en I 1 M4M ..A.I.d.. III- ..R ... Vilbotdl, d- 6 "; ....; I Informan! 1.1114 .P.I.d. d.) ,,-,,dIl, ylol, t ... lim- -1 --- ; I
026102 PASIND DE MARTI A Veli it. 11. livil., F.1,1111.2-AMA, 11 I = I o-., a. P'euli, ,.I'-. .) t-d. = -Il1, 11_61_1_11i (.11.11:i .'_' ."= i, VVIbora. blu, ,lon.l. l -_ ", ..", i
1. toruld. 4.. .I,-. .o .1 C-j- q ""a-, 3; b.A. .1trc.1 Camen 456"
rAvIen VAIIBILA 5 I_ .d., ,
CI 11 Ism F-ms_ III, I a.. itoollo S.I.J.. IOC-I.. ft a., Will Casm y Sol '&
= lu! 2- dir-1. pa,
ttYM Nlicalks I U-7712 ' 'b a' '-oo' ,il 1.V"o4','."nl ,Io_ I Im :l: -.Tll, I.tV11111 .I
III. 'a. _i6", I I.- )'.I. I.b.,..
d =& r1surim; M-7473 I ITI .1 V_ T_,"I nl
fien, y ,,, . . UW 9 -I I .I,. iI bitil. q.. to h ... I W ashington no 1 P lazos
Correlate Wt. 775 . . A-91m !k= :f= ,JC4,b'n'I.Id.fl W .. PLAYA MIRAMAR, $35,00 UH-1-L. _1 11!12 i
I .1
r.-bar y Pefill . M:= ,1li;,.:b. I Nli.tilr. e- .l.olow. 5l, A-ld, 3 ,-,.. 1 =:=.____ PLAYX _5E MIRAFK a
N.M y xlliiebar . l 'l l, ATfo- lu-l- tklip, 0 -_-- 4. J-1.1 .1.1 I J."ll., W "ill.. 9.1. 7 01 temillotdo alm
I". 6.1 .Ab.d. I'll, I ,.I. I -.1 W, -1jilo.lul- 'on REACH 0 MIAMI -'.- -1- llill- peatellati4a Raddlamew
-OW 4. wlite. reconoceri a' I III: ? "I I ,, i, l.'=% ,I. hoi
9, gel I -, M 23 -... R-1- a 1 .1. q-L" 'I- 'g- _-, -ill. Ili, V., -lIo, -l- ,
ViCrela I, r.,,,.O : M."m 1 "n.'s ,leol,- B-1571, v .-I 9-h'. ,III 'I,
I I llitoft y -_ II.. C.11. .. W'. T.ban, rfxv)U r M.MH C.II.- 4 II., l. -- I 1. I
"JA i. A --- R_ lilot. A-lft, -.I. qil- AAnimax a Ins. PLAYA.MI $2 ,500 a=v. lu. ,,,, U." ,, I.I.,it. I. .,I.. ,
OIVI m-m It"",". = 11_".il..T 11T. -- RA I Ild.,Y C.R.All.ftedo Y Corralso. .1411, la C hin'a roja %,I , , I .. 't t I .. mi- Los Angeles
M-11-V "IZ., 1. 0-Cifill, h Ill. jhMll 1-01i RIO T,,I _. 1 475ii.
AM y Oal& M-M m 4, ..trii II JA- 'USTICE -_ E- _12, ,
G Y L 01W Wcl l ", I .I., TEL Mums
I, too .. .-i. I .r1fi oir at$," I ,.-It ,JETA
.. lid, , M.,00 Poll, .I a.bill'.. 1. albu.", I QUERF SCILARES
--I., = a- I~- i.111 I.
divar 10 M-4700 U-9003 'tr"... d.1 lidin.j. a. R"., Ii-t. Vjf' j 91 --Io on. lil. III-. Rm. -,
Blank .", 1W ,.It I 4 -j.- -,i--:: I I., I .. L--- J.Idillr 1W., --- llal 1A
,3 lit"It", ..aI1II,-i;,1,1,1I 11-d- "ill" Ratifica H. Truman In r '.I.'- .-Iii'Ir Y--' .. _2_4 L desde $2.50 h vara.
SuAr" Ne, %2 ....... A E or tfo 1z-.:,-,--r,,l- ,i -b,-,.-.
Z.1, 371 V I'" Toilette. M.1o'lla.. ",t"I'l-do oli, i ... l.rII,, l,,I-i., -a ;
DE_ 'q'?"Rt VARKLA BASTA 16il d.l.. ..hlil Ill. lilt. i, olitica anticoniuuiFtJ I -1 PLAYA MiiAMAR, W A _11- --, -,,- C-- .. 10% do oritrada y haaft 100
AVF_ MENOCAL ........ "'. b P I I S ,I- A-idil, Ili, -Ilol. ., OPORTUNIDAD W"Vel Pam palletv.
do ,. .. WASHINGTON, .g-t. 11, (jNSI_ _-O. ioI .,-zo-, ,,;: AMPL, ALMENDARES
Arbol Sew 120 vaill. Wive U-00 do I' "I""' li'te C" -1: Par disONer VacieAnd ven. Call- merms, ckpeid, illvat
San Miguel y U4= t... 6. 1,1or,... cill, .. Q- I alto lag esfierao-ll Clut P-eda I I gx". ,li, I- I ,
bitaloja jl San 021=. . U-4233 I- -40. Coriderl MY I P. A h."I" _l_ li EI ?,enderin, T-m.. 11.". PI-I. I.. ".. lill.o., A -', r
0 2i".0.1 """: d. Cdifltia elenbAd. di CO.. A- 1 I 11 1- b-d. CIv,
Nel= 1010 I U-1410 tl' .__'_6. -tit 1,e I~ = : al r2c 1 a-151.1 T w. 11., T 1_11X '1.1-41 i"=_ _H_ y tiel.1criIm "i Hollpital U-snI *...- -lii, __h ,- Ill, u,- 1. Chi~ -n-itirliat. III, ", It- I "" "'"'
truir, tie, 41 spartamratme. ;7 nr -,;, b.A. --. oleirmdo.
Ilofent. P531 . r I U_57W - ",, dloo'.X 1AItIt., .1 I,~ epri p., I F,4,1m U.1d.,, de: I' iI, I,"i 4-- "'i"i-I
4110 at i, _'. 'i PLAYA MiR AR, $19,0H an III centro'dr, IA flahantf. li, Z
renatindin M I m m*d,. it lo-lrm cialrando Clue ]a, IffiCa rart __A M .."ll "' I'll, III A-11 1,-- 0- 11,m Ruin 13
lnf&ntA C"llo .1 -dw y -, Can. V. .-ro h. .id. Me- I-Otjlt ol Al-ill
61 1. 1. 41 U_ 1141_1: ti,,V,;311. I;- I. I I, 11,1 1; ,,'""'I"l,.' a
26PIILAVIL HEMOCAL RAITA ..,i I,_ o. X .."'i.. y atttf O- Iilt., 6. ,. I, ,: Benin $2.0M linenAttalm ,oIn,""'
d' IIM, Waldo. Declani *1 ple del EjeCuti- I I J.'a" =!j ,- ;,,J, All.; 2!4, bli, en $162,M Farilidalles & I I -1 'UA ADV" ANTE
RIO ALVIVINDARES y q,,. V.h,_. .q.,,11.1 ,a 11 I ozzits. 111RANIAB I LAC
Intent. 11*1174 .o. ', --. di, prortil. qii. I -, "' III-1 -1 _to_ ,l_ I -1 G."I.I. AMPL, PLAYA o allow y , tri, -
:.l,,....C,,,. 1, ... l, f, I -.1 I.fuVrl,I lit-f. Pa.,!: nWd, d., B-01ii, r- Wlitili.gl'.,. 1. FWdo, 1.1.1dOi podi d111: 10, .I I..' "" ", -,.,i- , -- ...
Meet ... 4ft SruzIal olo ", t I. ds 10 vih ,,
Ili, 1. I"..."',; eM limmaoin I'l -i-, ,h-lt. a- 0-1- B,,- o.I., of"lool. ,
teral con ]a lecture del "Libro
AIe, Uni-xidiull 4W V-01141 F-Mi y ll- .. --11- ,ol- .I', ii C__'Ig,, -, ,^, -', , 1
17 CtLa 4 ... F.2= r-VM p.r. -o-I--.1,, %--j, -, ,,,,, 'nanet" p.blIC.d. h y. un. .- LA do do.) Bar I'Mi Amparti -1. 1- o1"-- o, ,
23 J 6 1 . f-AM ... .1 eut let Smorne, de, mile I Vi- a I, 10, Contra Candrim y par it I~ -11-I.... All .1-w $17 ,,,I 1".
17 entin, T y G . .. ?AM Paul deriUrl e los Comunistar ChInm 1,, -d., d. v,,, ; ,!,. ., ,, ,,,. o";.".",: A Dlii C.- a-mal C rlll "I i I t-1
comLir de R 7), __ ; d, iio, ji,, WHO" F,4-" 14 y III Ir j__, taoret, "i""'a ._ "lll,
atre 2 y 4 ', I 74M A"ollada par un auto III ar.40 Vla. ROY mill,
(Zft '' do" 2 4' '" I -a-
.0 -- 'Y -illul, So -d
it VmtV. .. F-1411 los Estaidas Unides at :9 .yg 13ii::or 1 ''I N"nil la-IS12, F.3m, I== IiMPL. PLAYA MIRAMAR NETM' In 7"' "' fl,"are 9 y 7 7.6110 mutora do la novela "Lo at "' ISENSUAL I 1. -", o-''... -, P-l., _.A.t. I I
IS n entra 17 y 10 V-510 VEM-11 vu?': I ...A& I a I r
C1vt o :,ttlii[Do COX GAS ,I. -11., P, it I r, W,.- IM,
I - ,, ll',-t I., be",
17 N& 104 entra L 7 M .r., == =t.%..Vr0 BUEAT RETIRO, $24.00 d, -,
mo;P que el VICalto at HeV6" yo btilartidi.la la campeolut inkiadal 2IIdF,kTEL.-,o f NUESTRA
DKL I Z : I A;.321 -.11ti.. M I .,to '_" -,I C-1., -41. I'n
YMIALM SUARIts el com- r..Que .Y.d. u"" 'a. No t ill ,"1.'_'.1,'1-, !. ; iII 'oI.-I, "
le. ..I.t --r,,m .. on", ja u= AnIA-, F-bu, I ,*7 -, ':
Stal I" bad--,", do VISM NOS, ,,, re= v At,=." .1catall" 7 J. vellia" 14M 4 1, tlLft* i Il- - -' .1 I 1
M4W, Aj t- ..I J, vent.j" a v..
ie' I : & Tft ZIo= 11. pairte del mundo. Imjlvftr ftbrizilat" Y preellia, = %,,, n I I- C- 1- ,
S... 1-7121110 My ded Proclanvii @I dente Truman que Pw -1ji, I
raft palafts 153 I Respitall Orally InfoVooluen qua la se- 1. = F.1ad- Uawx m 'CASA GONZALEZ" PL' l AMAR do I
tutor& dit In ell Oriente extill basada en .- At.lft 70 y 72, -.1. M- -,
fa 9: Odubm Im I
-ro I= finnit y= = Wittr ('14 9. d0ternidatled4m2m I 9Oetub" 7 Podriguea. X-2247 WOOS r tififten I= cm," Ary-c t I) "'. "S VIBORA, $M,00, VEALA ., 4.4-t. P'lil P.- 'r '. 1, ,: ,_ I ,
03111190 .1 Aento 11cW), fu4 arrelle, bl- Hares de r ir .queugo 211, : Z t, _,;Iy 1EK. I'm fabrietimae an Calla r4pi. t-_ _. _. I= : ,
I y an oncuentral Van qua tralan do enjol, .7513 mk-1. = ..I. a-,. G.= y a.
del, Calvin 1779 I-74m a: pw an mutomi5od jil, ml h."'..".- :11" 'l-II, I ,
ozarlov, man- m:D2_rn0, _- ,,ul-, ""mt- ,bilut It. I- ,daimmim: _0 Pelli-Aft. ..Ou- ,I"., --- -1 -,
.... ,_ __ 1, 614, b,,Ab W- ", I I i I
CA dw cvr_ I= I U-9141 graveremate h.m., mil _., I'll. I
I. KAOM mitthell : tjil, ,- __: !!!!!m! "', I I .- i
m U. 1. vldl.!1=111-171 -" ,', ..
Iran dern at, enbanalialt. U.1d. 1I-,7-',: sualldvia". Earrilm -.1"Cl- R, II, ., 7 ,,,,, 'i
Set to to de ". j ,.J,, oav u ... ... oil, I I I
el I P.tif, .. zO It prCg.- ====== i ,
111= 4F.M satillsta MINO7 ellbA 12114learit f"Cidli eidab$ a4zlin and. Cita simpatitte, 10 r I ,
pri-llm 210 Iml- tilde an In "era de unin ealle, do eitfuemoe del Ploblo de Mill lotir for 11.- H4,12, P, '. 1A."10 inforwro
LUTANO-LAW" .I 1-- I .H."m dill" Q.C I Qvv",v.lvv ': ,":,:
San rra 1 u4-0- R.I. .1 ot. .. I- .6 I-1- 1-0'I, .-M-66. tm _7 $17,000 1 1, I i ,,, I I , ,
oof III : : 11,- .-.uvIV- del.11. del acellimte III itb- 16. Vr-6ni I,,,, -Iii. ". ,, Cibil. M pr.- SANTOS SUARI- Cf, )pP I I V , " '',", I I I ''
P.dft . X-E i. fulne, in Ifillion". I.11111 "-Cledjl"lQ' t ii'l '4"';or- el 'at' it "" r, I
,"
I I i ,,, I
", I I I X-11 d podi. ) ,, ,I , "' I I ,
ad, O 0 "do, I- I Em.l., oll. ,,,I I ,,, 11- _- ,I;,
ribl- 1, I On , -A., no, -,r,-j;, r"--- I'l-l"I", InOui 11, I'll, "). I I 1- I 1, .I' ,,,, 1' I I 11 I ,- i, 1 I ,,, ,,,,,: f, :,
Wr"", ....-,.t : X.zr ,:!", rml.% ,hg Militia Viviond- Se ne" ,"III yj,"'t", ," .1 a. 1. -5,16 ,, ,, I'l ,O 1.1 ll,".i 15;1." '.o I'll z, 1--l' '1_ 1, ,
11 'a otill"lift de com 6, "! -"t'i .... lz i 11, P;, 11 el, ,,, to "Il"I "P, - I ' "' ': ''

PA(JNA VEINTIMS MARIO Dr IA MARINA. VIKR [ 17 1 A(;OSTO t)E 1"9 At"
- ---- --------A a
A N I 1 1, A i '
y kk


V 1: N T A I', V 1: N T A T A 'r A, 1,;
4R t A, AN C S AS 50LAH i ; Vt I) I I)' i;),.! r,
(,A WUIANA . ........ .....
n":
GANtA. SIX I(J I,'
.. ........
)ad. VVI)AP0 "'k ...... .. .
d..,
an Moda. I- I,
ooropl.dd, 9da 7.7 tj!Q'ovili d1rall-1- IaOl Malay, tntitt 94-A
4qz. Y o-as- 'all" W-1 Sadi. all., la: 11 ,y PA Intor- I
V.1'. bi, A.,dille, 1,,
REPARTO IS V- "e""li.
EDIFICIO,
$2.4,000 oil 'In,
bl", I I V TAR 411A
f ITT
-- -------- --I'V I.- I 11-Ol.1i
lt ,_ no, et,_ b,, In
-41 -bZ.- 1,
I,
oi A, Alt)-,, 1 1, 1 B."'
Lt ij JOSE
% ALV Itt 10
___iEPART0 TVIIRA AR 1 EDIFICIO NUj -VO I] umbe dt 7. 011
$29,000 $15,500, BENI jtt'REAU OV I A PROPRFDAO
........ 1v I
-1.. 2 h.od,6 0". 1,
Z 61-1t. Ild XtI, 07 l"-*11
Wit,11aa-u-'s
72 M. FIViNTE A I
,WLARES CALZU)A PE ZAI'Al
......... ...... . ... ....... ENTRE 4
LOCAL
,a C- verz" in 1,!, I 0: I I I A11, I I'
1, not
00
il Ao. I 1 1 it ",f, f )Ci


BAIM N PI 11) k if I %o Ili- 4,


ROGEL10 CRUZ PERU
SANTOS SVAIII i
VARADER1
VRENTF PLAVA, NORTE
ea'.
;GANGA! GANGV
1-11 IC
;47 Jr iN P 0 SO, R A K
Rod, a,
INFANTA
"an 1. d, In,
rd, to C
Frcrilot a $25 metro. 'Antern
AM T at Total! SZ47,450 MigueL y li I RTI W E
IlF4TOS DE SOLARES
(RAL T. 2 CUNDRAs nit NTAI i UNO, I' EGAD0
V_ .A. 1- Otgnit- be "QW.
.-.. In-, vodat., I
i.e., Ony U.. VV, N[)U
"t'lolo Oil- J.,-; -A vul.. rml.d. 6. .1
,j- rion, xbdaa ;.
I. Old- LN
libiandAled. PlItnt-, C-1, Cl,,b Carretera de la Lis M-d.re r ts
I!., Sabina I- d.1 M.I., 120 -- de --at.-. Total, "..I Vint Too, M ffinul I'di ... d
re-DA A bla ... Tabollad -- I, ... 1, prorj,, no 'A
la, O-I'll, '11, at"Pr i.00
zZ-1 w, z, r I" Ito,
did VEDADO PLAYA TAR-ARA Ofit, 1,!r f", MAS AGUA
do." oftnz- I-sallb. J.b_ Id. 7 TRAS DEL ,,* A .. "a N LAZ AR0 ,r. --i- an 1. 7,
War .00 10 M 1 109 CONSUMO it,
n is 'd, Habana. d. eloart. la A- diI, hrl- y lat.
SE VFNDE a-Tatt,,bb111r PM. A. Patrol a
Calre llblill- I PI.M., bfqi in. JOSE I VARFZ SILENCIOSA
Precis: $163,(M, GARAJISTAS, EN $9,500 -4A7
aombra, c,, portal, iat&, come or. U I *' r at V11 a 1"" as Lit
1'. ua.l P W vard, P .... vEDA Humboldt N' 7. GU ad; CUOTA M EN L 4.1 d: Vile, 1-4. If
o.e. been In
it in, A,orbid.i. Pat,. y 01
d,.-. r, del vd.d., prarl. dtl Pota-tro, I. lallad., an no li, i I
ob'd I., W dI,, ne 1 -6 ner, .61. d Alciollamas I I mAo
all. tO4.a ii r- C-." tan noct- d, 7
x -4 M ,d., 41), par 1 0 me"& Carved.
!IEK 'Re"onni... 19, L-t- n,. Tot. LIM onattroe, let." IVEDADO I GARAJ 3TI"
a. add, -.l. d. u-nd -d A $(>a rart'.. VIRORA a
d, U It, Oigo of.rIti. FERRETERIA, LTN GANGAZO' MODICA EM AADA V .OG D1, CEA9711 VY6-iZOT
P.11 A P-oll .1,,- T'Ijolla no. C-b 01,- an Or 1. ebt,.- ,fl. da
I, btl C.I..d. 10 on Wh 133- -1 or 61
mZ* Pid. Inlormeet) W,
PRECIOUS, CHALET ..... ...
15Z VENDE SOLAR EN AMILIACION 07, 'AWAR 1 A ,-to 't,0. cavtgA 1 A Inno
FSQUVA nt'. t: a. 6,
At tbdares,
ro 11. A .- C-d'. dii 12, 'n .1 T11 7a -Ibcalllr ai,4, entre satun a I call, 12 Zo,.Is, v is 2*aia25, 1 11, do.do
V.d.d Polet, a!.,
9 6 d- III y I Aprenda a -:ir I Mora-0fia Company
And
,A, lh, 1- CON $6.000 EN MANO
-d- I- blIbItArlonta. 2 IAA lot I-~ Xil.* a ..rt
L. _sIl All- r, 0 w S. A.
too ar- t a ... 1. Inf-in- Alp,
Informal i,, to -1. in Islafteda eat-liv C',oo rad,
6. lIbb Tned. .0-psid,. par. 1. !,1- 1" 1, 0- 11a a,
1IM14nob andift, 41 a 3, 10,ii
note n and -W. A vi-b., rrf 1. 0.1., d. la. A. it
;2
16, ,-,a- I, Via'
net, San Nicolikor N' 195,
.......... Garment 456. entre Juan REGALO BODEGA EX93,500 p% TMIRAMAR: $8.50 V. I Delgado y D*Striempe.. riffermelii A-7726 -Z& lital, '-d. On '10 SE DI:_i CCIN 'U 11)m Pon TeNfono W. 9, Came,
VIBORk Vibora.
lits. AVEI Y CALLE 50 R91"ll"Ttlet"Id"12 ca'# A.A.NTTIA OA r Al Lm 2XIA&CAU.
11-1, 11-rietalrul Inag,"lle .- 1111 11,111. a,822 an $8.552 ton 77, V, as D fru. C-MB-54-12 -It"', tentedeo"
4atenni Cdw ro 0 bijor d. I. Vu_.. -4447 IV
uxI3-z-27wdo_.2
aftV, ft- "t.. a--ant-lb lodear, .,04-1 Itall
Ap-. LA CORONELA so FMCAS RUSTICAS GRAN CIPORTUNIDAD H.;. Amambno School Ionft na, c-l",
Informain: M-1661, 1.5912 N.- -1.,. _llao s _1 area 60. y1a. ENr
0'.. gool-ard. L"bito. 70 i,- Reparto 99 V9ND9 VINCA, e CANALLS&I.. Par no poder aterederls w Vag" "200 LTM6.P.O- -180 Old., am X114lalro d. Cttlaide -ta a Central., mom r or Ato-orleat*',
I;bla, F.- e., An- d a Adriera, taboom 'q
Sri. Celboar. a."-- or "' ' am. dea
lbf- ,fa, .-.o, Ttlll c1garros y quilutalls. hdotra FXISTF I
-Md.8.1 I'd., lauds, J"Call. 3, MIRAMAR El Sevillano was- Belosettfain y Tenerife, ----------AMPL. To. ant, N y 24, unino, 21,Iibsim VINDO 11M. MCA, AN LA VIGAS D-E It MO
PLAYA MIRAMAR =Umo_" $11"' "... CbAPR0 AUT60) aland-d I.
MAGNIFICO R7= 0 S1. _-Ohi lu-ndo," ftente 1. C.- TH.E459&31.14 Vad nor. P. Pie 7 40 0-M Idatfl!
la.-at -Irar upo, fts. War,
TUADO EN UNA MESETA tit- 4. I,
a d. .1lobb- PAPEL DE TECHO Tod.. W.
NICANOR DEL CAMPO -_ A, 53 AUTOMOVUM CCE& ".% ... a).. dr
"LA CABANA Call, 131 ..1.1. 10 1 QUE DOMIN-A TODOS LOS onnon "' a ad. a. %_g-.= ur Odo-. ;
x 47 londA, Total 514 .... ww do bl.b. -d., b-o.. d,, i: YA Ford 107. Cbeoralets INS y IRN,
5 .1, '. --6. PI TEJAS CORRUGADAS
11 A-, At fI A- C11,111, 1--L It R 19, Tell,
7,12 ALREDEDORES. "T" me COM ...... d. W.W. d. 5 7 8 ptea de large
Pi.r- A un. do 1. Rut. la
u -J,.d. 4. A
,,,a, --blada COTORRO VEDIDAS 1NMFICRABLES,
CARALLETES MU BLEBU "TINA"
'AnTOC11C.ItTA --N M-o" T ol", Codo NVIt.
VENTAS A PLAZAS SE VEN LA FINCA d. .1-ol. do 10 pl. dl 1111*,
del and a, Ila b ... l.. rrho.O.I! 1-,- ..1,
'-d" carr-t. C.,_ 25". Entrado. .1 P I Aor ... bl 1.
Tall) oto y PUNITILLAS DF LUMMO I In.
Resto on 36 Pagos, so Por io.tno, mdlel.lf.
D E 8 D E $4.00 V2.
0 in Antill C- LORALPARK 0 deAgUa" ad PUNTULAS C/C
i!ol n ,.a .- 2 -vtOr. d, IAW AdT 14, 1" Vol it 1!2,
L .... bb 7 11w, 14 11"o, r Aft -'- I M_ 1- -,uav r-bi.. Arb.d., Sr. Alvaro& Y pfir; po, t/4", 3" 7r it, 4 por "MULsoftit st, Ij
W 4, a I
.a
no b"t", A1111. ce,'- -0, vrmllfrt entre Goicuria Cu Agmula del Cute, fit 1-34' 22"'b"' 11-1b). Mo.
y Anim btfilluill#rlft, P- Iroald.. CHAPAS, DE WERRO I.. "- W.,
Sir 7 tift Ift so, ,,, vo dejjdo!72! !.iPARK AV-.b. 1. Violate y farilldld. &
sterl to- ague thundfite, PARA TO ME n y U Mutulfl. 'Tnb," A-11271,
7 P to 3,02 MT 30,6F vma pars regodio, "rAielo ebiio rj.-. I'dill- S., 1pr"W, C-M.Wlo to,
a'-, ro A 7"iperfi- rbu -- Par'-- -4-1- Valf- CABLE DE ACERO
in, ", _ie 39? 79 wrc,5 trien, arboloda do frotlideft. DE Us 0 19, d. S/V*. 1/3-, POR
.,"fl I'llidn- .1halMll -TI_ Steer, d. &t I&MRARCAR
1'%o 6 e rtr .'d le. oled- f, domain. 'Irt
'Sir' 2, Vt-, ad..A" on.notilb. bunto,
04.00 VARA Arretulatorloo venden por i- COMO NUEVOS telonadnatat, Vor 0 prad., 0 W MIA,.. .. ....... ... .. lemenciall conslotentea on ".4 11". &114 ALAMBRE LISO Urear. n, note 15 y I Ujb
do 14de 0, 10, 11, 13, 1$
A 16 MENDOZA Y CIA, 5397.79 do CoCtado V operas do labramut. anima. CON Wool
4 sualidades do S300 que I" T slembras. TambUrt so .'dn,=to
Obispo 301 VENDE otra lines do I tn- I, to i On r. at on x be,. '. ra' 1Z B U I C K 1949
Tell. 41-6921. cluyen moeeses al 6% 3cbra a ALAMBRE DE COBRE
el saldc: Pandiente at%, 1 belittle que estA pr6xinm JO', Areal. A 1"- 11 It. All A-.
HABANA: pago. 5% do dettcuento pq a )a primers. Peru infor. o- ALAMBRE DE CORRE
"it, few.. A It Is con wes prepiate pop Mortals.
H= lv..m ..q.to. A I pr. Lis confado,
S NTOS SUAREZ Cik *JLET 1948 CHEVROLET 1948 "a"' do "ea" r' and 14, tl,
Tolfe. F-2144, F-6"98. ." Ab I.
Iloa 3 9 b", y an T'_ TUBERIA DE COBRE
raelbdor, 5 Da two, bodond, -1-, .1 -1. ." -1- coina nueo, far& I. If rk ",-.q 'V
b.ft- -jda, Poll. h.-,, -RAS DEL VEDADO; Gertrudis esq. a Anita d.a. re .4.1 rarilld". d. Vast, C- 0 DE HIERRO A I o
r. I ALTV bro, w'din,
ILI y TUBERIA is
P_ 4. A-ldlida, 24, eandbate, UN 13 m lp, IfT, I/e," 1*', R401 5559, At t,)P141- Wl Milo 33 ral" an 18,75 Par 34 vm-cz 50 "ses"a G"A"" _m"-eM P 0 N Tj A C is. I.V4" MILAG
VENID Cou'"' "So DUNN 6 cilindros, radio, hbtaAgu r* .u. M.:, 11
.led. 3- Rafarl No 853. -n-CORROSIL.AGUE UELA Suporticils: 707.55 valas, 51 LSTARL: U Mffog -,,W- -,A OIn de froblifut y $200.OD mlen "i ,;B
polt.l, R ALTURA$ DE ALHENDARES: a SSM VARA IM., V"P0 ...,A, IRIGHIA12 I SUPIR -nna. (WROUGHT IRON)
.1 ablol.. -rd"" 6 A- As. z o_ "BYERS"
rend, ra'. d. CdV..7i;11._911= c1_1_ TOTAL: 94,24&30
ion, b.hol -Ind I J-9. k". AU*vb, 4 Voolls, y virlooft A-"' PiS 9
-4 t mid. 1,2bo te- les-Ile r i,,Or NO S, Uarhada&. ill.-- F,
1. C.i.d. I 4 brn S-11- 1 Fntradc 31,061.32 y 36 oagos icorre FORD 1 4, do 4", S' y 11", Calegalte"
mensualas do, 96.86, clue, ill 39 !rftA111a& 140 -vAirs.". Cori; .Cdog, a -0, r on
I,.M i n.,h. KA( i IlE C05YR
ba I I. In- CABILLAS LISAS
AVENIDA DE TRUFFIN MIRAMAR: cluyen los intoroftezi al Vto '-o, Z Z all Mq.to a- t. 3/9" y 1/2".
y 'On Vane q-t. m- "(3-le M.xall'%
n Ilositd.d. Vale ou-na: D, GAr, Z. frail.. At cbze el 6a! pend onto Or, It ""I"
Ceres BELEN yTROPICAN'% ..q. In earl, ToNlonns F4387 y 1.14137. B U.1 C K Ill JILLAS CORRUGADAS
Nle 11 line. P"; III f -1, fabj. .a, a,., I.. toicuVW0
Carlo 1 cad PQqC, t do d eld -lu"Moo. -5 GANGAi,,, q DERARTA ORMAND&R.
on 1. All, ati, rnW, r Iti, b.-b ),654, d l coring liiltvo y btiln peeio. Le"w".20-,
't- U4 p,r pci c do contado, T, v.,
'are Calla 24t P16.1lo -A QLJNCALLAr CON F.- 1*,76)
In-b- Iniorldo: All-, Il,- tt :jW0 PARA GAll
a U1 so I., If 11;
111. As do hirge,
M.". NO Ina. ColAn. STUDEBAKER 19, g - Vt 1
Continental entre .1150 Vt.. d. 1.19. VFPj j A,
P.,led. Mail.
AYESTARANi HDO PARA CO(MINI; 11105 VE, TORc,
Goicuria y D'Strampes poe AnnAftVAX
Me., p Otian, l. A-bkt. 30 d. May. b,"and" A'. Xibbi Par P-OlIded, I
.,a C AfJ'JA',, At I,:
ILLYS 1947 Ir-Y 33" d' 'at' sw idea
11,'79 por K,74 PLYMOUTH 194P I lar
A 116 vaA, supprilcia 445,00 vams. ,4611 1; ll raturtil., -, b.dI, de I ALCAYATAS
ALMENDARES: twe Wirejo, 0 goal, Aod
Cutout. 456, -1, AMPI_ CASIte- .. Valin, 11 pitia. Ibdjo Met r.. red.. V, far Y yealid"r. riti-ft, _qn ngf-I
M.", I. .-d I a S3.00 VARA 11 V (11 (Ift1ral.- Cololl III All. .."ad. a- In V.11111a 0. ind libr.,
Delgado N WStomppa, "it' 9 TOTALi $2.225,00 t, r. 19 GALVAN
l. -d ., it 7 V: a_, 6,511 d.y lexuadel. "I' hiloraim, Sr. Novo. A-021,
Vibora. "'we I, fi 'T re or I., Entrada $556.25 y 36 im n- OLDSMOBILE
010 -A Revirado deatecAnits, y sea
sualidades do $50,76 que In. pint- XBOS FLUSES PARA
UJI-F4m4li-I AMPLIACION cluyon 10S Intereses al 6% j. l5S AtX1tAAAANVXa % a CALCALI)EBAS
.44a. w1ollaX tif, vtole 441M rulbre k 46 Air d.
'm uAls Almelo 3 flALMENDARES-Bar sobina al soldo porIdWito an t. $13, oil 1. 4
reto q Tr =A UIZ
cada pelqa 5% do doscuum- TOMM OS SU AUTC,
... I O.M In MU W= al". I=,
V ORTUNIDAD! -a,,' A Ic, po, pw do .1,1do. l" U50 EN CAMNO. FUND90
d. to x 30 ..,.a, ; l ......... ... I Ww -do alisizilil'o Can dep a -u. ""a chrz $a.- Lo furratrou 7 IRON F
0,oxL ei Major 40
INFOMMES ="Ovrb.% Idia I NUMB -As lip
IN r PROP10 del W FACMIDADES DR PAGO.
da. Calls J NO 433, -,t- 23 IL u"' I OLD
vad44o, Am -2 t-- an -2 SANTOS SUAREZ* REPARTO was 1,11X-04A.M.14 stor "WILI
Sr. Estrada Mora 1;VFXD5 51i ViNVE MVCHA CANT A IMMOBILE i 3,S3 a
CN151111 X. J.U." Vd.y 7AVI", isero"" La.. IN y
2b., a" de t. lA. an 'ADMLAC 11,,d
sisl4o'. eannedn'. entry, oni- habli.ion., d. VA. 4, f)A6 Orlando 77 J "'jSIN ENTRADA!
1-3 0 2 0 1au*nPI" -- 1. In.,
-rttit, 2 n.h. ,it .... NA5'I Ilue.
.1 tn Clo, 4.1 Pat". t r 40
'n -)n, hig.,
to n-l... 2 1 -, I. ...... o At! YNZ, S,
ri. 15.1. 1- PONTI
-la4'a P..dr d, 0 a Alberto G I", ondoza aird"na 9 1, or
PIAMW TH Cul,,' 11) t2
Mt., '
AMARGVR to 6 2_ "If..
'et. CAAA gAi Xla
MENDOZA Y CIA. "'n" i 0MOOLDIf N1 TEt 70 :Ot
tq "I'tim "O"o Al:
1, Pont, Nn 'an
Obispo $05. Tell, M.6921
. .. .............. UR-C4 I&.O0_1 41 O'

AM CM DIARTO DE LA MARINk %11T 4l T DE AG0,710 N, I'll',

A S C L A S I F i M A
.......... .

I T A T 1 0 1,!:, A f, 0 f f. f f:
---- - --- -------------
NLVFIRAS V rim.,iKA 07 [Mly"115 PAM'-, f 'Ww NA'l;,"; 1,l


IN,
AWANAItll IN" 659 of,
61 ANIMALES lt,661 .11
REFRIGERADORES a I-A Itall.-A I.-ItTA -- d- -1111-1- -1
I- y Id., 1. .-l- "t 1,al-Lia. a,- Ill earn fabirlr,
dad" 1. W" P-iml. Its. I,= Mw. I. W1.1.1hada. 2 3 i- : I WJINA'.
A PAGAR EN DOS AIROS ........
F-00l I"- T-t 'l-.. OFI7,
IffAnffit DE CONST. RAI I i)N 10A. l 1111t, 11 4
GENERAL Y ZFECTOS SANITARJOS VENDO CARROUSELL
Autolintivilltol avionell botes
grandefts y thl c I,, l1r,,pill Para
ELECTRIC AZULEjOS Parque Diveral e s, Informan:
XIODF.615 0. 4, 6, 8 )r 10 pltN Fsuda NQ 159, bajos, Habana. Ill VIMItAIJIM, Mallard, TJ Lmat, lia. -6408. E-M17-82 14 Tkt.n. A 2111
wt tu- rn a y IN Pin es. Ajwlt,,fl trIt,, FiJBARATOS Wf. Dl oz Y I I l,
ESPECIAL
salt, Colores Bellisimos OPTOMETRIS71 %

FPARA, 0
TelaNtal. -lea pq,, It Wdd.
a. goealld.d AT I ]i JI tW
y
G B 11 T I S It..
OM TRI 11
AMCO PARA
Ell n4l Sale siempre RI. t t
r ] Rc; It) it f
barato compare en
r"rigidaire ,ANCA
%
Kelvinaw VU j 0 L

N orge y ontroglan
Sr0I)KJl d.d. fi hadt. 11 tlj' i"Wo COIOLETO
,Ohiodl St-eli y
X."b x - _-LUYANC
CAMIE SU RErRIGFRADOR MMMMMM PS
siguientest Interest v',
POR UNO MODERNO 0 DE can do social constituebin Nei
MAYOR CAPACIDAD. sE al
..
LO ACVTAMOS W CAM. Quit.1- Id, "A-- ,
1110, 0 SU NEVERA EN PAR. G A N 'til Oa Vibora, S A,, Itil
TE DE LA UMADA. ki 7,750 74% 'Arroyo Apo- DIABETOU tNA, fill PAIA at
d. 1. dIab.'ea I. It- j
Ia. I I.,
8% h1t, I I I ttl: ;, ", I I I 1 .1 1 1 '' I
Carretera M-1a, I IN Hall il 0 at I i-,- .; '_ ;, ", ,
Central y Dc 1A...1- dr, lteptlell
HI A F A TIrVlK"'Z% "fi, 1, 1
_.DT at E-I.- d Ap %ade.U RYPRIGERADOR No. IJL" tlftl ... 1 p., -d. I,~ a- I'Itl sal. d,
5'Dw t".
Habana I. Ral "r ll
I. W Mail will" Carl lt "tae. 1 1A
7% V f.,'
-d. I_. a5,W Vfbora dad ...
I A 'I'd,.,
As al.-I I'll ".1.
"N'l _-11 ARA--VC I.- at
6% Habana PARA VIVIENDA
AOS DE GARANTIA. INODOROS 9,5W 7% Vf I Be ,fLX&WIlN-A-aItJr
i 11 '- _. cl b-dil
Ya no es nee ,:PC d rat
APARTMENTS
Estita garantizad" per cam I'- I Wal W I.A. A. I. Was.',
14 A I~~
ACOPLADOS, Ol tat. '.4ASIENTO AMERICANO3, quo valon des tras voces lit N. ll be. NAINTAL
Agencia Autorizada IN
A Mill- CA)II AYUN- iA A TAMENTG; JLALA, IIALL, OACi
c=fidad prostada. Pam War iI; J I. E.16- t III, -illae. .1,
safir do CUBA para vw -.,r E.116Casa GonzAlez 35,000 6. Ayntarin AT Marla A-Itilddl., III- IS- a- Wite 7 Set- -. t dAm. I hat.
mes compUt y, A del vial 1.y"t,
to a impole P Ia A-- A I,
Clots" Iss prepieda.
$3 6 50 1 .............. I'm Y'..d 9, 11.- 7
des, llanle al adquirir salud .................... It'da -J." -N
CaRPO Do LA.ACl Jl url .1. 'M
Cuba 213, entitle O'lltlilly y Eat v- d,
drill TO, A-7512 L H IS ROBERTO A. VIEITES A I
= .= ll ll x APARTkNIE.WOS DUPLEX 1 W -A-. A- J.,! J,
Brent Hipot'"As. al Ill. NO SUFRA.CALOR
A-W.d., al --bill, N.a es.
tra"MCNINNt. txiclael- I Apartanentol; modernns fr 1HA81TAC30Il AMPLIA VINT11,4ZA, ftAST B ID ETS Telf. M-7820 d. I. al 6. art. M., ri, N. Ad., ti-VI .91. I-Id. SIN aar..
tteriar i eal agdistribucion ir dd- ad
DE OFICINA a,
RI,= CANOS Wt it It 'a- 5- or deil 15,il 3 y 1
Or TE". ela-11trA -41- il NAVITAL; Ouparalkdow b=
"Ato ftol AL 1%, CON OARAl dl* 11 1-trit4ft A InInim. Exterior till grall lujo. PM(305AS CASAS
all
sz, G11-A.. Tillf. M-lim DESAGUE dr- iv1:0os een 23 y 30, Vedit Viva AN UNA 9=ACIVv A WRAN,
AUTOMATICO '32" a." t P-Al regiatnentla. X-3535. C-350-82-13 _- Z-,aa, Alirlft NO A-S.- y Pal
7-- ILN-W, ll ;M. xr-a"143-11 04al RJl Ayooaridl It- Par58 LIBROS E IMPRMS 2.- A2vill OICA.Zalra.. APAUTOP al- W. at d-IsIar. I h.blW4DERAGUE JOVELIAR N' 11. All 4 ball. -plef.. dadt- d. Nal
DE TA20N '0 It", datlal"m ". .14. ll_'Z; _;_=
99 VNIND DW-VAIll -C- L'15 00 Ut%j2W It diabl trot.) 0 "It'll SAWMAGION FSESQUIAINA, ad:l It 1.
,I y 1 0 VIS.,ivadr al st Iliwil. p.m.-it I.- "I'-- '- ladI6l U:mtstaa LVD, IftITI.- I.11" alt. My. A] Ill
d6tra. It A~ l -.1- 1.: dsa IN
.4" d 1. d. tard. -1. = 2. Jalial .1 9%. -b- l - bAft 4. harrawla., ta. Waal. tar'll .1. ablat Call. H NO N Vdal da l V"I. It
K.. A . IMILra: SM.. T.- still 0-ti. &tdatal. W e= Puen, dt tala --dot-, un -art,, A-1m, I- -.10t. Roll quw
,,,a Il Itda AIda. y Jidt NLl stital k:;M 0 a, it I- ft4= t .Wlt_ I bild, complala Y ewlea, Il 53
-T 4-1 'a. P. I J, IRCIA110 I IIJAILTIII
1471. ok= I ad. Irf- n, 4. 11 6. Wad
59 RADIOS Y APARATOS NOUCITO = .= 1. .1-, y mdl Hff -HOUSE It. tal. Ital a911"M 0 6% Job- eved-4. .1 V. P talittell", -1. itow-Al 4
ELECTPJCOS ft into Con jardfn
AZULEJOS h-- 34Ml sE AL QunA Nmo
dadd, SON, Ite. 04140, A-Il Srn_M.rN 14 W Via T= 11.4 d. Lujasil y clogs 35A
LIQUMl DE RADIOS X-1. 0. A. Mall m y plantals decorativas en Plena IS 9 1.
,can all. d. -..w .-L- Opl LIOL T.HftW A435L La Sabl desisrrollo. Ideal pars matrinno. I. Can W.M Franco nfhtso
Qdod = Val rtlll .,- 1 ALOUIL0 ALQU" RAMITTACIal on 2 .141-114 a 91 1 lost, 11
BLANCOS COLORES nio joven a pareja enamoratia, plao, des Coaxial
-ald tatIl. d. .1- A dl C-334-10-12 asta-t late
led So% "170 que vaya a emaral Vialo en 23 wradia,
APARTAME1 4, -ll --da dor, hall clamputin, earlial
y 30, VIll X-3535. Eat P- M ISO, ll 13.
AL 4% A L 0 U TT. E ii E S 2-t"ll
C-3tl 1 IS~- 4
$3 00 O'c' la-, iiHABITACION VIBORA!! a ov Il -pie 41& TelAfla.
"ada, .1 --I, rItriRk 0 Pli- 79 1; is no
ny "I, altipaIl- id, lot P-da P hallital ..
NMIAR $I Wil .. I- I
RADIOS PHILIPS 1949, Ingimmummomma
IM M.1-da, Ill A, 11,j- r-tt-1 GUAMS CLUB o LUACES Y
1-1. .1 d"A"Wil I, "'Ityll .1
Al Salk
CARASAS
f.1l all 1AW -=1 HOTEL DE LUGARENO
W-1 "I. N Vw=
d1l t,.I- A.1-1_1 Ferreterit Humboldt, Calle, It caq. F Idly It&., latattilal --a It D NALA, Callittel 4A, al
PLAYA MRNOBA. GUARARe Wt. III W AttIC
IA Habona)
W '.a. dill Y 6.V 21, ES (Entlanche do itat ral, 0". Mlff_..
c, N I vealla
60 INSTRUMENTOIS S. A. 'aa C.11allat 4-dat al A Plan Coal do Carloso It'! AL411MO SAAWPAIAOX AZOffA. JIM
MUSICA A ;,oda Iddpardiarl, 1-... il "'a M IJM
'Neat r III "' ""' d, VIA,., pa". h-ea ill ftlHUMBOLDT 151, Wall 3111.11h !1.1
JN PIANO MODall INAR- a P. y Ji all IN 1470l
%a Vk- I, amill"d Ill t 11 1", "'1"1 ow., still 1-ta, rl.ltbl.
VMADO _not A at, traded SE ALQUILAA'R I da- affl. Mi.
All 0. -d- -".. III P.- Ij :!1. al, RAM T DAR A d. 54,
,-d 0XIOA VEDADO
Il Pravid MIA MAN- -, rl; 1. :' = "I C It Xttl
il Al Nat W,.d- MI C ... I AN 'ryLLIll Pop Luaceo. frente at Parque
11 lal 1 .1 -1. aalli, A"Voa, CASA PARTIOULA1. it NA mt" r
d Apartmiltba de, Tena ta,;,aIad- A14WIn afteg. 17mN r., Ll"- d1jr tallr t b-'
I(Iff-E-30"A4 wo da trill q -t" A rialWat I.., It. _da- 4=
N.A. Ct ralIa-lal Arb.1 S.. 60, ". briladeft. 2 ballet ,,,l -eUa. I 61 AXIMALES al .- 11ILIal
oall at 1-t-010 1, 4.
ACSPTO 0 c z APARTAMENT Ill r, I add ",latal 4.W-1 itM Ill.Idde Aft MA-1- 6, la-il 'e. OS
la 111 0- TWI. l4w, 0L Tw. "ata -11,
.... MOP t AWIO0 ell 4,1116229 NAMTAttOn ll VISTA At, MAR.
K-71141- 1, -- ,, --a., .. S., Edificio Alklizar.
A.., At, Par Lail 4.1 -.a. ItrIll tall
09 RMPEDES VITITUD93 0 1".. tdrall PI,1A X, 113,
AvIvOtores NIMWdl F.W4. a. 1, 1, a- It, -- Aparm.. 0; .... ..9 .. : .
ALCUTLO RaMA_ ptd drol;tl Y Aid tIll'adlat al",
cm M Val ." .-I, It.
'Il CAM810 (,'ASA V ,
3, d1ld.. .. ad., ell, a,
sal Addtladd. WoLeat It] eneal MI. AMPUA Il RAWTAC 1. OON
la dall at Warta y X, T-1
bdIlanto "= y I .- fmkoll.y el. .,fmw Co. 'wat.4 aola Jll
2dex ilit"i Cocina de! A. M .. agdtal Exd1ji- 'Idl
d=, vdl it h-l
X 2-14 al. JR. mal 4 4,
JI 1AWES H.Vlral I ld'll 1- 413, al pial, ttl IN V;1'N
eal ,. I r
C
ad da, fjnf- FN all _V9VA.. ALAC114
IJ7 ra M =" G-1 d1- bda ad V INAMITACUMI
a
toll
J_ Nall Sal
fly.! al_ q; deA. CIS-, Nq Twywd. 11.,
"'thdal 0- -,Oz 17 No so, ES C, _V.
R. Z. m al SU
d. ml.
IS eal AlAtir Infornit I
.I- la-lai. _I.J. T.
1. q., y .. .1 NI%
la -al." Tallall Pa. -1-. 'S XAVIIS LJOCAM
CASA IDIAZ Y -. Val I.-,- bay DEF 4% 1. Primern esquir- 17,
RA. IA.- SO. Tlad, ILL.W. lall. .,R.Ad- "t fill Alvin I.,
2 !;!U NVIC NA A V. R%
AWXLA MASMACI N. Fal C11MI111 64 y IS KAY
rlk aa. GUMMAW NOVEri-As 'Nalal a. C-M. all sal., -el It., urt Il IL
Wb 24 d. fal )at.-; Call, NIN bat .....
ft. 1- edllt- cd- al INAM, Pa. 4 I-NUA.- DEPART&.-Jill
a- A at*, 0 firld-jad. IlL.Ift.
'XIl rl.fil. Ift D.
C44n.a_ Wdl I TIlf, M-34411.
dAiltlidalr TelfL )1 72W, 17 W y Pa
1, Vadad. It' ALCIVILAN
A-Ill da, -trw, T.,- I,
ihfl* ?; _,Fs N III Call ad Will-A 6 10N..a, ad Ill
"m D .. ru, NONEit at Llit-IJI, ,Jl = l ADVITE
APARTANINTOS dpia IlaiwWARIOS SAL SEU 1. lital J- #l SICIOal
1, A"11111A Us A1A1lTAarS1T. CO, Infopolool FjjO% I.A.Alf. Idal 1.
.. lastr.t ar 0 V0
mn-ri, -! l6a: VET)l (JNf L- 12 rCiA. I ikikivfirik TLSAM I t tl __4 4a6,RCIAHT*-: -l -4 WARITAC104
160 11" 111 -j"ISILCIll ON AN
!Ij. _12 A.Addt ill h, Infairmall ell 1. wignito At A.d"".
at- 9 ar
tJGUEZ I-" 'J ... L l Nl
ROBT UN,
id. gadw tillA-1. SE A L Q b-b-al ItatniNaell A-lirM
JPORTAR'J ,- 14217,02-14 % "l
NN dw 12 ahicrto, li,'m


D ry-C ri IT 'MA BE Ell to will citric. I" I tft HASITTACION GRANINg "all


w w at !N.M.,A M.1111,A..CUA
m IS 4l )a MI w 7" Al'7NEZ -&rl., toner, 4 apartsoll a.
ol I- ll I al
It. bodes do fAbricar. Cg 11,, 1
M iWeducto Moonvillowto quo
= J_ bf. a.Ill -i- entre Sta. y 3ra, Aventil
S. A. quital Ia humodad do I. wall .,:-"Oz 1. lad 4. a A4M
0401l. lnidWi A" "it INA
dil Forratel din cuadrs de Ia Me. Ave. POWO 2% ONZA I.-Ptint. No I cuadva del tralavin, JL- All ,j k A
"I' dal dual Pmj
01,00 Z-e04-WI4 31j" AM eafron", Illegal J0 vcinda,
I's do Cons, .


I,: S, A. rattall Id.2 eusirtal ball Intereato
_4,m vo Amuebloda fAdil IN~- ,:z 03, -il it) y E,
do, apatiosa, sale, cofflie VMIM W, '11,

Am- do cloal owmadis 'ft, oadles 7 dot, arli tarrozA, red. dunglut
motair" Voodoo Ul Be. tuarto y serviclon det
0 :1 A triad" con ontrada itil
so pandleette, gaill arnpli0ii, I Ulu
TA 7 1 61 r -, k 0. 111 at jardirl y patio. A,
INFAN I Informal: Sit. D(W A W,
sel a Wd,, P,.r V E D A D 0 M -1. ON NR"A"*
a All. ado. MIMI atm d". .-.d1W
a Via JZA Y A''
sm. r
ra DLW6 ZaARINA
7: L NOW
UK-C-= AlL Ill 'el.
I PAGINA ktVjNrjr11ATPn f)TAPIn 14, LA MAM A, VJkRNf_', Ill H AWIS10 W 194ot A PO rA"
--,--- --"-"- ___ --",- __,____,____ ...... --- -_ __ __ ......... __ ---- -- --- '' """'', _,__,__ __ __ _____I
LA SI"ICA D O S D E V 1,'i- M A 110 1t/% .. [1f(_)Ffi!i T(_)NA1T11 r, () M i f )" f I, lt -o. -,,, 1! F K T A 'S
A N I ,"I I I --,-- --- _J.N(11 1, 'Wltilil i;,;-W 1 ; 1,lld ,j -= --'I'll"", ... .. "I "I 1, '', I 11 _' _,: ,--,'I-, __ "" __ .. ... ,,-,_-,, __ ee . .... --- ", t Ili) 't,"I 114 t,1 ", __,__fAW 1 -_ -- :
i I -'A('4,11 lit ,'W'1- Cili --, I I I -, , ti'--111.
!t. io )OV1,100 PART ", I 11
Wf(l lyll J!Lt, "I I I,; I I ,,, ,,. '. "I"I "",il"', ,"""'. -111,-) I (" [TA N I 0 F R E C 1: N i I'; f: N ,,,,,, I, I .. 11 11 -1 I ,- -- I,~ :'1, 0 U f f I I [I' I: I," Sj : "C)T I ', E () F If E C J" I 1 I - i. --11,11.1- "I'" 1" ", '-- "", -'- 1-I., ",
I I ", I I ,. , ,, ;1;,1;1;11i, i:," I'd ... ....
1- 11 11 "I 11 "I'll ----- -- -----I-- __ - l "'I""I"""', *1' I '-, - """, , i : ,
os Vt uA00 !ll) SOLICUM) 14 AIQVMFRY_ AlA (:RIAI)AS CWAIIO 1 In (11 1 (A rli Irx% ':.:.,.- ""'. ,", ...... z,, j V, I t-, ,-,I ,;wi, ;, 'o I,
", -111. W" h, i ...... 11"ZI i 1 li. .,',,. i I ---
1:1 I ,'I, ,I "", ___ I I , I "", ", -;I"- : ,, ,,, 11--1111111 I "I'll I -----------, I.-,----- .. ... _1 -1 ,, , -i-rl 1.1. r--,,-j, 'I'll. I I I I ", I ,,, i W
1-11!1 '11-11 ",'I, 1,1111i 11", --- ", lo, ,1411,, 11 I : ." 11i.11, 1 i I I, "I
I I 11 1 I _',
1, 11 11 '' ',, ,- 7',-: ',,_ ,i ...... ,,, ... .... ',* ,,,,, , J I, -- ,I, I , : ,,, I'll, 1 ,'It '- 1, 11.1111,
'! ........ ,;" I REVIR AGIGE00
11 i, ,,,, "': i I "I" I" t"' ""' -1,
11 I ", I I "" I I' ,; , "', I" I "I 11 11", "', '' 1, 1 ,_ " I ,- ,,,,,,, I III r ,- '1' t f 11 11, A,",I", ; ',', ', .: ", , -1 11-111- 1, ic I ,,,, :,"',"
'' I ,," 11:,; -- I 1. I I 1, I "I "' ,-,, ,,, ", -, '! ':: ....... 11 1,.-_,,1,11,,1111;,i :: I , l" ", -- 1.--!,
I "I "'.- ", f "'. ) ', I 111- I ,,, ii_ 11- 111 1:
1' 'I" , I- ",;-i;; ,'T -1 "', """, ,.
11 I I "'i 111'!"" ", , I "A Ii I III il- I I I 11 I I "I 11 I'll , !,- ,. ,,,, ", ... -,;I 'j, %I ........ I- I 11 11 1, I I I '. .. .... :" ,
I "I I , , ..... I I 11 "
, r : ,,, r t 1 I ". I I ,, ", I
I I I!, , I : I I I 11 I "I I I I , ,,':', i','.! : -" : ,, ,i 7:, ,,, ". ", ; I , ,! I I '), I,, ,- ., I 1 e_ ", I, 4 '1 11' "I 1: ,' ,,, "", ,, i : il i 1, -, I '' ;," .1111 I I I'll 11 11
I
___ ___ __ I I . 11 I I I I .1-1 :', l 11 : I ", 1 I ,,, I
,--- - ------- __ __ "" ", "", -, , ", ,__ "", t', 1 1 , ,, -, ,_1111' A,-, o* I f,1,1,1 01
' I 1 ( I ) lllfl/
IARLANAO PEPARTOS " : I, "r; 11_ I IfF l il I ,: ',' ,,- 131 OFEPTAS VARIAS r 11 I "I "" --- ",
--111i ,I --1 -, __,_ [_ 1i 11 __ 1 ,, i ---,";. ", -,7i'l f)1,j,,, 1 I,. ,,, I, , ri,:,, ,!, % r" i ". If- ,. ',',,'j(,4l ", ;.", ,, I'i ', 11 ,,,,
PERDIDAS ---,- , I,, i -,m! , "I III' I I I 'I"" Iii A11.11 '1,,1!I.1 I ', _I ,,:_,* :, : ,', *t: ;,, :Il '11, ., *:"
z, I I i;, ". i" 'i" I i f" I ', 11
1 I 1: , I, ,,. 1101 A I 1111 1.11 I'll, -11 I ... I I I I I I I I .11, I 11 ":, *"., ::, I
I ", ,____ , , ", ...... ,,I rl, 'J 1 11, I I ", 1-1 11 ,- r 11 I, I / I i ,_, ,--- .1
M, ho "":i :_,;_ *":,, ,:.", : . l . 1.
I I I I , '- i SE RUEGA A QVIel VISIC.111,11 11 PIA FAM, i "' 1 ,11 Ir 11 I I ,,,, Ill, 1 1'1 d,,, ,, ,,, -j ;__ I
""': 6 I
, -7 _I. I io, I. d '" =".,S-j,--i-;i- I,, r,_- -",;,: , I I 11 11 I I __ L 1- 1 ?,, _' ,, ,; I ", J, , f I 11 1. ,, 1 11 -, _,: "'I"- 1 I, I I - I I I 1-1 i;. ,
"% ... ..... ,; ,11 I, "I
I 1, I 11 ;',Ii 11 It
__ I, I, ,- i ". , PYNI ISTAS I '1-1 !,,wh 1,%7, 1 I I "' "I r I
I f-11-: I --'I'll- I ,
,7 11 I 11 I 11 ..7 I I ,I I I I I i I I I I I V I W -.,1. -- 1, -- - ,,, I'll -- "" ""I'l I ---- _11-1-1- I ( I I ", 0 -- "I -,
I,,, - "k," -.H,, ,,, __ ,!l.I:! ", _Ili 11"'.", -% I, -_ -_ _, 1-1 -- -I,,:,,_,,1 I i I ,, i I 'i ' _' I ' I ," "', ; I :", ,- ,, ,, ,,, _,, ., :,
1, I I ", I e ': I I I, 1, ,o',-,;i",,,r '11 ...... I'll I "I "I'll I I'll I ,
", I I , "I I I I -_ F -1, II-11 -11.1 I, , r 111. 11 I ------ I I 1-11, I I '', ,
'* ...... 1, ,- I ,:, 11 , ,,"'- ,;'_,% ',:, ",I",: 1 1 i, "', ,,, ,-,-,I I 11 'I "I *", "";'I I*," I ; ... i- I ,
1 1 I -111, , '' I I Ill ,'I I i ,'," , '. ,,, 1,' ,-',, ,. :,,,' , ,, "I :, "I I I , " f .. .... l' ': ': ,_ I , I I ", t, I "I', I I
I I 1.11 I '. 102 AGENCIAS COLOCACIONES oIl ", ... ; 71 1 ,r,-, -11 -'11 , -- -, V /195 COMPRAMOS I -111 I 111, I
-11, I I I -11 , I I 11- 1-11 ,I ) ,, ,,, ', "I'll" 11, ; ,, I I 1 I , I .11111111 I I 11 ;,,, 11 A r- 1. .
I, I --, , ... .... I I 1. 11, ,I ,,"- "' , -, 1" I'll 1 11 ,,, I 11 11 ", ,7, : ""..,
;I 11 Ili 11 I ( "I I I~ -, ,,,,A 0411:,Ls P edilects: M4149 It "3-" .... .. ", 1 I I I , ., , ,,,, ,'' il : , """ ", I :1 1-11 I I "I 111. "I I 1. 1. -11;1r I ,:, ', ; ,"i: DR. %At l111r1jt1() F1, ORT17 1 ... ... ;";, I ,,:: V I 1, I ,,, 1. ", '-, ",
:.1, i il 11" I I " I T,11 1- I. 41.,.,.,r ."",tli, I, --,,, 1 ',' 11_ "I ,I, ': "I -, ,% , .11 111- 1, "', 1: ..... 11 ,
tI, T ,) , ,, v ,_I TI ""'
, I lill --ol, -,od- LT ,
o, I_ .;I jrj ', o 'j, F I I """ I I-- i I , I- ,,, 1-1 1.1i:i1,:7 ', I . .- ,

4 I I" I "I I ,, I I 11 I , "I
1: , I I t , ., ...... 11", -., ,", ". , i;, V.- w. '.1d, '% Ii"' "' ' I 11 I I I I '.1
I'll" "I fl .i-, A9.11. V ,,,,,,, r .. ..... ,I,; k , I'll, 11,111, 11, tv'o", 14,r.T r P ." I I "I' 1,t)Sr1), I V Mj(). Lflt ( OI I ; I I,' r I 11 rl '' ,,,, ,,, ,, ,,,, r- l, ; -I, I, ,,,, ,!, I -,, r., '. ',% ,e-,, '-1,11,11, "(I'111IIIR A M0 1 'I" 11 I, ft f F 1, 1.
"., I I I I .- I~ "" ". iuI)II "ijiio , ___ ,__________L -_ I-. ,,, I I I """',_ '1' ( , ,hi' ,,,, filbI ,,, 1,1 ,,r ,,,, 11,
11 "' I 11 I 1, 'It ( ii f, ;,_ ,:_,, 1i111,-1, pl--[: ,, ,, I r , I~ I 11 , 11- 11 1) ,!;,., -, r, l l-,
I T I I 1A 'Xrta liA I I I I'll, - I I I 11 11 I 1 l I'll I "I n I ;I 1, I ,,i;,,i i",
1. I -I- --- I ,,, !:',' ", _-, "" """ "i"""' "' I '"" I "' I "' "W r i ", I 1 l', "'i, , ,i, 11
I~ "' 1111 7111 , __ , r, l", I,~ ii" "i"111,10",, 11,
11 I I'll 11 I -_ _, I 103 CRIADAI CRIADOS I I 11- -.111 _! 11 t ", , itt nor, 1 11 I I'll I I I '--- I I ; ? ,"
1W 11 I I 11 I I0 I 11 I I I "I'll "I I "I"', I I,!, " ,::"" i", iill',Ii', pw, ','n "" , '' 1, i'l -., 1, 't )-, -_ I p. 1, ", T"', 111 1,11, t I I I i I I ., I I I 1, , I "I .1 I ,,,,,, ", I~- ,
", _,", ....... , I I I I I 11, 11 ,, 11 1 1, '- - ". "I rt;-% 1 ,_, I -- 1- 11 ,, I I I ,.I 1
""" ", 1, i I I, j i il 1, r I I , , I i I, f I I ", 1,
11 t : I :11 ":" , , '- ", ,'il ,l';','l,' ,' I I'll it ,, :: ", :, l I, -", ..... 1 ,,,, lif,Vj 'o [ ,I, "A ,,, r,
I I I , I I I 11 I I I I .1 III Al I I I I 11 I I I I I ; I I I '. , : + I'l, r,
vl 1 : , , 1 i, ,,,, , , I I I I I I I 1, I I I l", "" 11 11 I I -- 1, 11 I I 11 I I I I 11 I'll I 11 11 11 1 ; ,, I "" "' ", t"I ir;, 1, m ij i II;I , t I I I I ,,, ,,,,, I 1 I 11 1 I I , ; il'i ""', r I , , x ,,, ,,
, i I I 1: il I I I 11 I I I 1 3 1 , I "' "" ,, , ', I I I 1, "I II, I I , I I 1, I I , I : : ; ; I i; I 1 it r" r I , .1 I", "I I I I I ,,, ,,,, ,,, _: "I I-,-- ,,- 11 -1-1 I : ". I I y , I j ', ,1 ,
I I , , ", I .,, VfTfRINAR101 'ill 11 ''''i, 1, P "'id, I , I., r ", ,,, ", , I ,, .1
1 I ": I I'll", 11.1 1i It I'll, -I, I 11 "" ", I I'll, I I M'111 ,I!" I'll "i , I I'll- __ __ - , ", 1 ,, i, -, ,* ,
I 1 -- I 11 I I 1 11 1. "' I 11 I'll I , ,,, , , 1 , ; ,,,,,,, (. , ""'! 1, ,
11 I 11 11 "I I , r, '1 '' ,, I 1- I 11 ." I', , r1i 'I', 11 I ;"
"" f,,,h,-t,,im , "'I"
"' "" l 1 1 1 11 I "I", ( 1: .... :: I I , 1, *; %7,4 11l, !A , ,, i- i ;1Ii1i;111
.1 I 1- I I ; ;,
I, I I I" I ,,,,,, 11 % 1) 11: 11111 r "" ,* "," ,. I ,, ,
I 1, "I I I 11 ", , r ( ,I ti i i" ", I I I %/ i 1, ,,,
1-1 I 'I 1- 11 I I., 11: I "I I I , , , , I .
I DW I OR ( (1XA ,
I I , I , :II:, I I I I I 1 11 .- I ,, - i Tono :i "r, , ,, I- I ,- 1,111,_ 1111,111, ,, -- I-~ I 11 I ., I I "I I I i "', ,, -,, U-329T COMPRO .. .... : ,
1 I I I 11 I : I I I 1, I I i, I- .1 il_ I "- 11, I ,,, ;- , I I I I I ,, I I , I 1,
1, I I 1, I I "I'll'' I'll - 11 ,'I, I '','I - .- ''I'll. 1, "I'll'" i,., '" 1 "" 1_ i, I 7- I I : I "I I'_ 11 !,: 1,
I- I I I I I I I 1, ,I '"': 't, ., ,, I
I illl 1- I - 1 11 ." ,' ,, : '' I I , , 1, ,r
11 I ,, I , % ;i', '': i r I I : I I I I : 11 11 I I 1 I'll, ."', ,, : il", ;, i ; : ,-,."- ,: ', /,11 i-, I ,
, ,, .... : , r, ,
,- I ,i I 11 i, '- I ,
Ij ... I ( :fl ;, ,h 4 d .... il-, I I ,"" , ,"", '' I "I , " , , 11 I I "I I I 0111COl'iJASTA, I I 1. I I I I , ", ", ", 11 1. : I I I 11 I .11 ""', 1*1 1%
.1 I I , e I I I I I I 1'1 I A I I I 'I I ', z , il I
, , : ,, , 1 1 I : I : *, ---- -'I"' __ , I- _ __ I I 11 I I I I I I I, I , I I I ,,, I , I I I I 11 I I I I I I, , , " ., , , I I ---- , , , , () li, I , , I I
, I I I I I I I I I
, , 1 I 04 ( 0 ( I N F. R A. ', C 0 C I N F R i I S , I I , I " tHit., 1 COMPRO I VA 111,ktt% 3liifiifi
,------- I r 1' I ' "" I ""' 'i"" "' I ,. I "I 'I', i r '_ I, (-, f % r.
-Tqi T- i" '',""i ,,, lili il I 1111i l 'I'll I'll il I I I ,,I I I ,,, "I ", ... I 11 11 1 I , I I , I I I ,,, 11 , , "I.- f'j I J, i"", I l ) ", ", 001) fit 1 1'lf V;'A0A
11 I I I I I :1 I , 11 , I , r '," ,I I I r I 11 r" 1'1 ... V 111113- 1'r I , I I ,
11 , I V 11 "' % : I I I I I 1, 1, "" i, , , , , ". , I 11 ", i- : .". % '- I, ,
11 .,,: 1, I 11 I- : I I I I ; .1 '' I I I I 11 11 I I I i., I i I I I I I .
I I I 1, , I I 1, ': I I I 1, I I I, 11 ,,, 1 'l I I 1 ,, I ,,, I I ,,,
_, I , r % I I I 11 -, 111 1'1' 11 I f", -- -11 1 I I
I _. __ ,, ,, r ',,_ , ,,,, ,,, ,,, C ,, ,, , ,,, , I ,,, ", 1,1: I -- ,),,I -T "d, ('r, ,V,,', it W I N Vr I I I I i "' "I I I I
I I 11 11 1 ", ' ", ,I , I "I I I I I I I I ii If, '. I _ i I ,
I I l , , I ,,, I 11 I V ft (1, ," tii, fin)LEAN lFI GRA','1)1,1 I -,", I -;, ". I I I "", i, ", :-""- ,!r :?., , ",
l I I -I- Til I,-, , I , "A. I r, ''I l", ,," : "", ,,, , , ,,,, I I I I I -1 .111". I
I j I I I , 11 I , oW , I ^ -I , , , I , i I I ", I, I I I I 11 A I! I 'I' I 'I I 11 I 1. I N 0 I , '. ;, I id r I l I 'i , 11 I 1, I ii 1; ," ,: r , ,,
.1 I I I I I ', : ., I i , ,,, 11 :.1
'I, I 1_ I i I r I I , ,, ,,j ', I ,, I ", , I I I I , , ., , I I
I I I ,, *1 : , ,I , I i 'r ,, "' , : i ,,, j Z I, , "..
-, 'e- it-, i, V' 4 I 61IJCMO 1-11Wt --,, I, It, ,,, , I 1. 1. I I i I ll I .
I _T -_ at ' ' r _I 1 'i ' "' 11
r ' I i ' " I , , : , e I 11 t I I I , I t I ,I,, ,,, , : j I I ,.- ; ",-, : , "I'*, , .
I rIik __ - I, h.xi, ."- I-, ... , ,* ; ,l, 1 I C I 11 "' r I f "I, I ". 1 I 11 I I I I
__ ___:_ I 1- 11 -I-,ihi "'i',!!i 11 I , i ____ _________ _-, I I I I -, , , ,, " I "I I
11..Alllit lo,, MA, -111 31 , -1o" 1_.. lot, ," , I I r 1,, ,,, 1, I " "I 11 I -1 I
S. .I,, i,. ---" I x"111-11110 'lie COCIMM COCINEROS ... ,-,-,-. I I ", A.W, t: ( 1YMVR() [!At [,;,'; I ,,, '_'-,, , ,,, ",;: , I 1,
111-14 1-11l, -, I ..'AS Co, .. FA TVADAIA ....... ___ 1. im, , I , "'i, , HORHOHOSA -' "I
I Ii.1, I T' I 11 I I li So SOLICIT VOCIN-A. QUE S-A I ,A VOINTA VAMTAA or a- Cli CO- o: ; ,- "I l.d. ".
11- "., I ,,,it. 11-1 1. -Iii_-.,-, s-W W" I". -.l.i. __ I _Sla C 0 M P R A S 1l,, ,lie; , ,,,,, i_, ;, ,,,,, _,-, 11 ,,,i,,,, I " 1, ,
'1 A .", .Iiq.- t7. - ,., ,I, I to I 1-40. 11 1, "'I'I.;; !-o'o'. rloto,_ 1, I,;. ., .- II. __ -- --,-,- pilie finn. rIi ai,, , ,,r ,, ""'I'l I I 'i, !' ,111 I- --- I ,,, ,,, I o 1111 I'll, .
I I 'Mr, CASAS I I I I i'll, 1, 't ,, ll I v1-1 --' ,A-JiNl Alt S, AL(lel- Alt-A rA- .. ... ... I , _ ___ JIF cr ibir. Raditjs Philip, :,' ,: ...... i I I I I 1- I 11 I I ,.:,-, I', .1. ti 1111it" 11co -Sailo, "'.. Solicit BUENA COCINERA ".-A."o- Sor.1-1 I'DAII -I iNA i PROFESIONALES I I % P" i, 11 I, 1-, W', I, ,,I,, -I-11-1111 -!,-7
.:I l, '. = io -, Ill. Ill It i, V-- I't., --o- f- r.--- I ". 1, COMPRO, I riis ort). Pagamos ov ,,, : ,,Iare 11 'r. '. ,,, ... -- 'I'll', till,
,- -i- 11A.-I.- I -1.6. ,-- --,, ,, 5 it AROGADOS Y NOTARIOS I ,,,, l ,, -11, "'. . il". - I"""- __', -1, Al.e .. I A- 2' I 1_1 ii, Iil, -, 16, entre Monte y Cor es, I I -1 ; I ", -', -- ,,,,,,, ,,t,- ,:,I 1_ , -, If-ll ", _',i, a. o
.1od., li-, "I'll IIIIII-io; _;,__ ,_ -,, , "T -, iI I ,,, L.o 11"- :'I', -I,-- -- I'll -- ---- r I 1; 1 I i T !I 11F1_--l. ,o -6d., 1(. 3SI 'i.,-- -- 3 I.S. "'.cu" I. , BUFFTF RFG0 C-16" 1 -5 Sep. '
o-- Ill, 1 1. -ilo , I 11-- ,I, I I I -- 11" '. I I V t -_i; -,. , I , I , I, . I. I. d
I -, I ,1 NIPRAM S, LAMPARAS I 1;-1 II-t1il. II
EN MIRA1141[1 -- I I -, Ui,_ I 01 I!D, GoflZajeZ I
1 ; I SF AU, h I I I I I i, I I -1 I I 11 I ,W,, I 'I ,.": I, "I il ', , I~ : candelzibm, de crystal I, bron- j Ro riguez I i: ,,
Ii ,, lr:, ,I -Iv ,. ,,I ,i S SOLICITA COCINE I .1 I_ 1,
-, -w 111 j --1 ,- --I. 11"'I- I,,,l, I 1. -- ,'I 111 F, I I I eii objettilt de plata, metal pl i CORREI)OR COLEGIADO 1 1; 1- I I -1 ", 17,111 11
I G, 1,,I 11 -1 1 "I 11 I I I I I 111 ,, ,,, II, P-11 .. ... i T11.1 1. "' ' -" ';-11 _L! -! :.to'."% ,,,, oI', I,~ ".
il Z 111. ., 1. I I te do. broncos, crist3les, portiae
,- I., I III II'1,,,-t ,,,.,,-,, ". 1.11 I I -i-_ __ il _ I Lacret 53. Teliforta, 1.6462 -1-1, InT--, ,- o-,,
"I,_ I"', ," "Itt ", IIII.- "'.." ;[ vrll, I'FRYY MEDINA CONIFRAN10S EDIFICI(.) DE;Ianag, abanicels v todo articuloA uls 1, "-t, $0,00, Vacla _,AA
"o,,, ;F"_U_ , -, ,, ---I t 120 irill Pli 0&, LaSa de'fi r i I t. 1. , I~ __:" -I.
ill;, 67, I 'It) d no, antigull, ti'mildlirzio. "L. I' ""
I C W,,Ii., I I ,.I , ", I -.d,, lr. -- Co -,., I, I- I t-i-, 1
"' , I F, Iscollin 3.13. El L-d- ,, *, ,; ln- -, -t "I I
A- -1, ,I .,L '-I I i ,!,,,. _,,-,,1I_ d,- 11 11 I I I I 'rS'31000 a S20,00 v en la I iooliii /ilia ', A. uila 209 A-9044. 11 I I ,11 -,,,!,".,. l, -: d.r 1- '- 1-1' 1 il , ,
r, , I r 1, 'I, "'A, que l-tiosl . "'"', -1 _", 17,
_m7mmawal 5 _,"Il I I,--,' . i I I I z -i 1;i,- I de Sr.00() a S15,006. no C, 109-1.7-2 $ep 1.1-1 01 _*. '.-_ ill", a I 1___ -W,
-w, Li , _'_ I_, -mr-i gan,,li '4,, inez v Prieto i 11 14011 -1 aol 111-11 ,I, 'j"oo",
__ I , I I :11 - __ .le I nl_ 1 ASA DPL ORO x __ 'o,,, NI.-Ir", ,,-,,,,,," , "IR, ""r- .
MtRA'VI ', R f 105 HANEJADORAS _. ;FT -, I, II , 30q, A-6951, 1-3456 o 11 11111111- I
I I i i,?,l,1 -, I, ,--- 1'.6 No i,
_ 111,11,1 10LOIAIIII, li PROCURADORES I I -,i-- 111I 8-E-'Ct82-q-_1 t, -'-' " 111 Santa 1,1iia. Mariana. --, ,- I., ,.,,,I,. ,--, I'll,
.. __ --- ': 1 i-I 7 I~, I I ,,, I , --I, I l'n . . . . I I ,, I(it WIT. lo A--a oti .., 'I, Al" ,'.,,l, oil, 714 :'- ", , -. 1 -- I .1 __ ,- SI-1 I I I I I _1-1- "" ."Fl, -1,,
, I 1, 1, : I, .111. I~~ I , , s -,:,, , , ", = ,-, -1- 1_ ," .
", "_, ". I r", _I,
I , I .- 1 I -i, ; "_ ,!-,:
:,, :_:', : In 'i, I -1 -I -- 114 A UTOMOVILES ACCES. jP;j ','l' ,4 .. .... ""'ll 2 ..",
I ;__ I I gyd
"Irow. ,,- 1K 3. _' A ' 2 'oil -- ,4, 4, % _'r _wr __ - ,,,, I 1 4' ,,1"', 11i' -4 S- !, ',, 'r ,
,;; - 11 1 1 ,--' 1,11 I I r ;,Tvot.rli I ;I 11 "I I "I", I I As. ,li, ____ I ."ol., .. .... .. .. I,~
I ,, 'r , I I - I ---..... ......... __-111 I , I ,i__ .._ r I C""I f 1, - Alilil- 11. o"A."I'l. ,
A-1 I ,-1 -- 'r I' I ell-i . .......... .....
o, , ,"_ t I , ;; 0111; zv: 1 12 l ... ". ,, ; 7 I A I',, --!.. l c k 7, ;,- il t Doit
'. _"",I, y ,i"", I ......... ,,t,
,,;) jiu, 111110IFUT, VNI .IN, ...A. "a, I , 1'1 i r-W'l _j_ ..., ..,-, F 4X- 1 1 tZ I to x PAPRES09 -1111 Il
,,,,." i,',rR At ", "ito --1 , I -, : to LIBROS il-n, , -, Ii-01, ,,ro-lo, 1-"Alm I-Itt 358; or 'M D& VID'iTol.
". oll L. -_ i 7;_ ,'IS-1 QW
am I
,iA --- .-W, A. 1-4, 1 -7
,- 14-112 .-lool-1-1.1 T, -- o- ,W-Nrii -ii-Fl-, t, 3 DOCTORES EN MEDICINA 117 MUERLES PRFNDAS ClItif 1 Santa Felicia, Marianna Y-- "'
View r I ICUPLA OXIISA A INAM I&A" I I "' 1""'i"
vro r-- S1 11,1 1,T 'M- Tt". IE ..- A"ItIlr _,o Ii.r", '-- , 'III". SIJ, i I f, ill, ,owdo.o.,ii hihi.t ...
to , ... A -- 1, .11.
.A. t ,.,
h ;;1 I ,.,At.. po. I., P I "',i I~
I 5 I I-i--d. -- SAI. 1 ..... ; Ilit, 1111- o' ,mw. ow ft- ,,, ,,-,i ".
I
I I .,- "I'T-Ho, T'It. -4ol, ", ,_- I %il- I .. il DR, ANTONIO PITA 1., ,""i,, ,,,I
; I A-6977 COMPRO PIANOS Y 1 to-- I_ _- T- A 1'1,1 -b "I"
EN MIRAMAR 1_ __ ,iF, -_ ; I) erviosas bjetos torte. Ropa, mueblesi _ilit -.1116-11. ,16,-, boo. i--t- -od-i, -h. d",- ,I!, o-,..lo-y.
,,,, a,, I ,,,, j- Ai Enferniellades N I I, -o. kith. i,,nd-, P-1 -.1- 4
I 11 F 11 I I 11, -- to -1 A. rA-I.A-iI"o' _- -' '


"' r...".rie-11 ; I I _. ;,l", 'Si- wi ,, oi, .I., hot -'I"r o 1111", n wo, Ilial- 3oio, ISo, .14.0,,i 3oll pi,- ,,,] --ic ,,- NODISTAS 1- - ---- I '": I fire S y corrietrites, cuarto, sala 1 Cliotla. U.... o ., ,,,, ,_ ,
; : I- -'d. I~~ -111
I 109 COSTURERAS I - I ,, .,--_.,., _. I
I r, a o' A'~ r w
-,-. 1. I- li ,ii- .-,i ;
It . l C.ik IS01 1111111 1011AIIIA1, 1111- i ,1' Tl 1, "' . . . -' _- Z I., I- -,;,! li, .=
01-tli,6, "t, "r l ftimmedor, mdquinas cc ... I- Fog. -., ,Iod, I o
-,i,,,_,r5, ot A,,,,I. ,,, I,,o. ,,, --i", l'i I.,., S ser e,,ri:! .--', -K', it- -," r,- r-- -- Ai.,6.1j'o jjx;- .'I.. I~ to 4, row,", iIia. vw !1LTif, .1?i,623, -It 'I, t f, lwi,- ntild- V.y ot d..wll., N.oW. Santos Suirez, $11 000
If "'. I 5 5-7644ou Art I~ ,,1o.1,I, In.d. Mrii .... i J' 2 1, b", SI, jitfi --.r Sr -i
I 5bir. Cams caudales. Fe rigern-fli; SO. TIlf U-12114,
ormes: B-1884. y"l-l-o 1 I' III l" ' dore,, vajfflas, casas completes I LI.-i-It I---, '. 1 1P ., BMW~ 1. I- -, _l lot _.to. 120 IdANEJAD07AS F, iliL _"_ 7 -I.- i. .1
' "" 121 INSTRUMENTOS BE MUSICA -I' -altol, 3 ii-b-iii-o, bit- i--it: l-. Tar. rw-od,
loommommemenommummm 114 AGENT C-o.'I" j- A 6677. lod., ,,I.d.. ov.J, VEDADO (VACU)
A .1, I-Al. j tRapidez. Casa Justo.
ld.-... o".. %-I., ,.-' %,= 1,
LIM-E-4691-Do-11 -- r. -- ,." I-I DR. .,ILLFREDO COMAS I COMPRAMOS PIANOS Lo-t -'- I ,, I-"" C-725-17-20 Ayt 0. itio.- Iodlit U_ P5013CM ofIFNTES ii, Tart.!, I, Pi ; , _,--., 1- ,,.?:, ,, r" I 6"62 ,
I .1 r Ginecillogia. Partm. Ciru ia. r 1". 1 ft"Id. -,-. ,2- ,.A,,,-i2 -I, to
-11i, lol 11 -- COMPRO JOYAS, MODER. Z."-"',--,;Iu.. ,, ".l. ,.,. 1. I..- to ',';ot'd."l= --z -d' =
,,,, _, _'o P_'o, ., i, I .1 IIIII.. 1. 1%z 3-,7
11, -I I I ,i, I t- 1, ', 1, C ,- u 4" -oIoio.,- ,, -.-I-1- 0.1".-1
Ciolle 70 y Siptima Aenida I 11, I , tiguall, tion brilliant REPARTO MEN
,., !I,!- I l .r -1 to".11 ill".". 11 DOZA I w 11
I, ... ... 1, -r I 2, _;,, .. ..... I I as 0 e "' _..... I .
__ ;;-" ,-_ : I 1 --- lPagamos buin, aretes tie "'i l' Ro'..l i.' c." is -v.5'. .-.--..
?I.'. aii I -1- __ - I bri- c--f dl ir-84II, C-SIMM"Aglit' Santits Suirez . A. .Lli, ,I,, "i-SLAD,
I r, P_ ,I'r, ,,, ii ',. ,i ,,, Scilirit, ;I, J-- I l'-o-, i" 1 ; r" -- ,1. 1. -., li, ". ,'I li4l-l Z1.1111. ., I L! "" ,, I I .S. I, .o Illai te.,,,olitario. ,scrtija g,-Pa a- .2-,30. CONIPRO JANOS ,,= -%,,: ". -,,dJ,
eV. I I .1 I 11 , I I e I. 1, .I ,,, 11, -. '. .. I~- 11 d-1
I, I I.- _' o' '.I.' "fl litill 11.- .1 t., "A. 1. L ."
'123 COSTURERAS MODIST'," dares, pukos, Telojeq, nioleLll .,,,rt O'le lio VCja o gpinettes. jl"" 'I".,t -' -! L I "I'll.' I" 4.- '; I ,, ., --1',
,.I : _-1- jl,--. a ,I I '' I 11 ,I, UUJ KjUjoro y jya, valor, A-4074. -INj0Ljt1".' Srte, ) inparl s. inuebles So ,- -, L ' jiWooIi ,I ?, , L L, L -- L' I'l Initity, olwzz=22 I I I JSI- ,iii,-., -.1.-.- 1, ,.' -, -,"1""i, ",""'I'"'! -1 I -, Dr. E. Cuillar iNlodi rmir', Sil. tjeZ 16, a. .j I~ .,. j I, i-. ...... 11 I '. _- z 'Ili, I y 1-1. I.i.
I 11 I I y :Idornus lines. No venda sin l-,,. -, _- -_ ,...,I ... .... .. i ,,. ,,,, I I,~
-, 1.1-11 I'll "I' I MEDICO OCU ISTA i C-169-1--5 Sev -&r mue i-i". .2, ,, .t.," ',,d, 1. ,, :. ,.i ; y ,, ,,,
___ ___ I I. I ,I-., II
-- --- ---- __ jLAIIIL,1 111,1,t ', I "-1 ""I - I I i, itionoc .,Lrog litriiioq. Ob ,i,;, I I 1;i;I;,i I o-l- "
I, 11 1 1I ,I, I to ,,, -- , I ., It. 1 l I-. .."Wo. 1- I-- -. ,,h.fo, o. I- 1 ,
A, 1;r111 11 L L L 'I I'l 1 I ll 11 ", ." I -1 I 11 __ t-Iga m" dinef", flarnandi iiol-I.- wo cou, G-1.11o .iwo So. ,,, o, I ... o. w 11.11..
I ", kiz i 1_' I I ; i 1, ,l M-2737 CASA OSCAR
I
I ,I- I U..... V I A1.9- A- P.Io. ,I, -- 1,,I ...... il_ C--
I 1 4 1. __ i I .... "- ,.I i 9-1- t C-- -,obi- I, ....... ji- -1 .... cj"Ia Fiedflecta". C-99-21-2 Sep. II-1-1. do -ld- Tol- ,-

So 'I' _i_ , ,
Ill .. ---, -I Ir.",. .,t-' -,- i __ r.4,.- Ni-olla.
1-i'll- ol TA I-111- I '- I I ; ... --- .., SE VENDE
_ _ ........ __. -,:. ii.il., -.1-1.11, _C--1 11U.-I
1115 OFICINISTAS r 1. , I , 'DR. ROSA" ENFERMEDA-i ..... .. 11- -i,1-1 -- .... .... ", E- olil
I

.' I t 23 OBJETOS VARIOS C-1.1di. lll .- j-b,,, to
FAo i des de los nervous, glindulrli, ,- .. ,III --- milliaci6n Almendares, $13,900 *',;,,'.,,, "do'*, ""' "I
,va A3, li,-","o., .. ,A . I Cr1r. ottio.., ,,,, Mwi
1, lt !, SF SOLICITA TAQUI .CA ulmones, tuberculo i-I,- o-0,1-, il'. Hilpi., li,
olfarn"'. .ME -1125 S f U-5692: MUEBLES, PIANOS foo: J; lo ... l. ,-, Mi,- Al..
CHOFERE ;coraion, It -5 el _, U_ --.I., -ii,- II- Ml-
nriZrafn ing1lit; v esplifiol. I-,- 1 srs, ornedreiria irtern El I~ --- -- -I, ,,ol.d o I. -tIl. Pool SIW ItIll., fttl
Electro- I c-- it'It", il"Itli, Wit, o'-lelt", ool'l- -Ill.", T114 -I Woot.
Consult, __ 3WI. l 11 5-1. o11.11. -11-or J-3to4t. ,I. -111., --, -.j A X-1-17111,
__ Iol pi diarim: 4 do Itod.1 0- 1 1. Ili. .I.I.Z _.' 'a I D Ifo)4-te- 24 Alt. bi &,I,,,, kiA, Pod,, do Ti,,_%: --,100WEEMEM -iba informandil edad. expe-l .-r "--"' -,,' ',' ""',,r ,rci-' I :jlerapuI. i5- ,Aidbq U SSIM C_,_11.13 "
j_---7 --I __ ___ I~" rko ,11 41',2 -11-II-1 -.1 i, -- otil Ito ---.. REPARTO -111.1, encia. seNo y f __ ,-..,F.-,, ;7 p. In., Lealtad 160, bajos, en-' -CTO- Ii. dor., .. -.d. 11. , ,
I DEE MONTI I re eren"I" a 1W"'A Co""A's' R' 1, tre Animal y Virtudeq. A-4342 !A-1140: COMPRO MUERLE& -.' .Ma""- ,i-l,"o oi 1 IJUKA Apamado W Habaxul I i.r 61, 1- 11 I juegos cuarto, sala, comedor]". "", 1:4 10_= Ampliaci6n Almendares, $17,50"Z' 11,217"' 1-,xzl.')Io 5a_" iuIi ;'E-4625-115-14, iIIg--,,- I. ,
.I "'.. I ""'IF 7 69' C-579-3-15 Agt.1 go, ii'll -W. co- II ,_ r-il"ll ,
NACQ- 11. ii-A I I I ,a.- I z t, 3c- ]. [radios, pianos, refrigerators 1 __5RIE = bl.'Im--. l of- do 1-loolti
I ,l ,,,, -,-- I -- r 11 -.1 .it"j., -1-4.11 SEM CASAS INDEVMMiTB
'_ A11,31,, A- ; ,, II 11, 4:' r0-'-S- r-01o. -I'Alo DR. ALBERTO VENERO'.. 'bur6s, libreros, archives, mi- REPARACK to _- -' T_ ,,,-oo- -l- r.I- -l-, broolff.ift, 13 A T- o d. rdo- ol. -. i'11141-14 if I-V7.4o "'.""" r-1, 4R241!1-1_- -Io I,- "Pid. -- 1 quinas coser, escribir, calas lot. o'l.4- I.W., -zolfi. I~ Its -1. 1. toino ... "... i, -o
11 k Lrli 11.311 1,, 'Ili 1- -, O LICITA M OS 1 _.11.' Z., ,.! ., -11I, -,
1 1,,,T, s- Aom loi- do) C.1,11, 1"J.-V I SIK DESEA rOLOVAR, IN (W-FER, Sin, -'- '- tense's ,
,,:I completes, autorn6viles. Cipern 42 NUEBLES I PRENDAS ootm Pool- do 1, cii-- A--- ,_,.
; I '111 III- 1--- R-ol, do It do- -o-to.
92 SANTOS bUAREZ MENDOZA 1 ,I I, c-IIII.: Ill 1.1 I it s N'Ilocion ripida y reservadw Almendares, $IF,,M $17,500. RFNTA $10 ,
: A ooolor C.M,3,1. Aol; Secretiorla ron experilonoll, I 1" I " 1-41ol 111- D-2754-17. A "' siw.- oe- tdo. .d. .. __ rdw"i. -.I- l- ,,
SF A ,QI ILA CASA lit 4 4 1 1 RASOS,: I i'Ag,' TAPICE SUS MUEBLES W_ c4lo".d. -W."'i o-d Ooadli,, W.
Inquigrafil mecaniigrafa in. s. .c. F- till, los Arms lit DR. RAUL AYNAT I -- I Dloiato- Caii- -1, --loo- ,4- 134;g W,., ,.Ilrf.,=
COMP10 MURVILEX: JUXitos Joe roi- ,6., --.'III.. j..l., _-I, .I.. -lo- ,",_ M to
It li", o" $85. G.1.11 I, ,-w, 3IIA. I I GARCIA ESPINOSA
Io. _. 21 ,,I,, .fer- I --- ---- I- 1- -I
6,, I 7.1 I gitt plofiol. R. -ilos. S,-111,-1- --' --Ill"o; v-Ilno 'i;i oIi,,lod 1, --.. 1AI, -. .. '.. h-, .1, III I- -I-, Alq.,w. 1 ,q.w_ 1.1-1-1 -_ W. 6154 1-r Y_ I .oi,- X1.716-125-14 ...I., ,Iw_ Situl. f-od.doo I.
'zo ll-, o. lo-loal.. C ... k,.I, T,.t..I.. _. III .if- to o"o, ....... ,,- E IIIJOS VAll, to,".. t-0.1 .11-1 poll. x g.- W a-M21 y A-051s, X-.. X-4tio- 12
I Si no tiene erperie...- ,.,r- cinirl, j-oNrs xiIontA coLowAttiti, '"t, row". wi-I- N. I., ciuo.o c- d S.i- i. ii, ."., do I- to).: A Aflsl -.161.
,oo .a so, pretritir, ..litwv, -.0id., J,-.- r I- ffla.a., _- -.06JIF'Sil ,,op ."; -litil. 09GAIAl, O.= caol OANA flo, 1[1 roa.
I 1.1 .1.1 a' --i -- -o- ill, ot-,-.17,1i A'%1%'I1 1di--"6" ."' ""'.. ..' .." rill 0 .11. holl. do 1.
ALQUILO CARMEN 454 -.1.1. c.."lloo: I 1--d. To .. V-. Sie ..'didt'".. b- '--, a-, 13 to:
,-1,1 i, r I .I.. M -1 1-2133-3,43ind La J.o io
I 11 CAk1;A "ISE 1IRS11 1-1-- T.Iil.- U-MI l -iniI. till-, -Itt" III, 11-It", $30,000, Renta $30
Z,3, ,i - i ,, roI I st, ol.."t, elltivoill .. e.".. o. r .11, I--,- III.- I-Im- XAM.. Il
= o' old f,6o, I'll "I"'!o1od,
11-1--ro A-I.. .1' 1-1 .I II-11, .. I., 1 1 I, ---
... ,,',' ,., ,',,',-', I,1: o%- I I Compra x 'ie I III
rIt Doipw P-o-oll. Rei- y I,,,, ,.,,..I Toltr 1-4.. i, ,.- t.,..., b,. I.,i.,. It,. ,,,,., 4 Moot 11.91-AN .98 tolt, A otio.I,, "' "" r mos vendemosi-Ito-il- It --- -1-j '"'Ib
L N-40iii-123111 .a h .1, ..I .5 Iift I'll- "
I, i L I I I AtuilIt.d. R. ALEJANDRO MUX01 pelitunus Joyao, An .CIEL(I 1,11 Hslisi JIAKNIZA!aoa 98, --- .A.. do iill- ..It" .. "U" do-Opod" ol.l. o,,iio,.
I-r- ; r, I 1-1-1, I.- C.o. ,N Coool'.., __ -l I I 4 -I- o.j.- III, ,,,w. .tl-1- bll 'I = ii, ,-Io -o -tii- 'I"- tio". -1-r -- Ii' 1. c-II I A-- -oli ,, P"p ... .t- iii-to I,,,---.. -,; S URINARIAS ",
I~ VIA' _0"" al-I.. t ... 0- i"",'i. __
_ion II I --ld .I ...... ...... - I-_, ni.,- ,,:, ,11'. ,,,,, ,,* .-;$.,.,,-,; No _" e , A I t, [I'll UH.E4132.1 I,' ,. 12 ""I"""' "S"'" o 2' 11:11. LZ 561 A-_" r-oo',4I T if I TRAST6RNOS SVXUALES I ,,in z 1. ... I.,"', C'.ro.,,. _. ,w,- I.j; o-'PIIS11. 11. In Vedado. $50,000, Cafle I.Anea
1. .r do 11 141 111,1.,= 11_1" : I I., .,I,, T- d- y C11 C Tol. M-35in. Ali,
14PA, OL I .1il__ ,V-7 2 .o,,,,I. ,- T"oll", lri 25 i- 2 $10,M
, 1' CftACrVER j4p. call Dooii,,iliti.%= I-fAPCERIA TUMA: X-2307 ,do"""o"j ,u-i- U-i-T doo, I. A ... pgi6., l>-j... o- -w, ..
117 SOLICITUDES VARIAS f ,to-. "'ro"', it. ,-j.- T-: ,, .1" ..- 1X1,11:111 ,:i.1:1111j I j."I., -r"'. ".. ,oV .,.I I' I.i4, ":" ---'" ' i __ -1. ,10- Ailm"Cr 1-44lL 111, 1, -t,-' 11 1_ ,__,., -, M-8550l COMPRO -PIANOS: I " 11 i 1. I _.P.. """ ,
1. A.- I ., 'r "'Itl. .,
I- oll. .: I r I 'r I i 11- 11,11rif) t'ral".. .-.. C.-i"COMP.T.INTIF, Clol)".r .- S.", :j Tiquinastcoseryeseribirar- 1- ,l ,;i ll' I'l""I'll L' L,"Irl..Crl'TaP'.- III, h.-t1"-r it", "' ol,.I. ft .. ."19 .. rq.dd., A'=
-.0o, 1. -., .. it o l. I b -r Do-llll' Vii-I.1 11., to _,,, ,h,,_ go, A1.r. T-Vaktios No Sit. J. I .1. Co,.
Z" I I 4K-1 I d;t, _,--d-li.ri -- -0- TIIp ,t -., -.IS 1 -316, C-8 6.344 AX., lChIVOS'o je ,sdearteprendas)l' ".. I-"-' _' .". ., 'I'li'lliloi A- N 111*1.6., t' 1-111. li '. '.IT"' otI- I I I A- or pl-i-Irl-11 -, x IN.M.I. ,,,_-- J In-0. 7;:. .- -- 1o ,- 'g,
I'i" I A ... "I'do"' "'.1, DR.CABRERA Radios, vajillas, ropa, AltOm- TAPICERI, --1
DEC RA ION. I __ ,,_, loot- 111. No
1( LICIT- A.AnYto. ft gfk(uuAg V'T'126 JARDINER05 San Miguel 426. M-1885 'bras W iles cuadr rii. 11 11- 11, 41-1w.- -,".-U. ;z'ilo,- ,- ---'. i- -Ill, 1, I Its, muebles Re hatien cortinas, funds y I 'Aill..,. _,.. I.,dlli, ollirt.. ,,,,* li, *l A--I, _"il" j*
93 LUYA'40 I -1, I ".- 1;),, ,- -- ---4 I~~ -1-1111- ---1d, f0dion C12SeS Y t ft-,- __ --_ .il- "'o.."ir... ,A ... r ., I .."I" r- -, ", ""orlio I A.- sod!i ', .o q jines, Rep.ra-os alfo-bras. , .1.), I I. "i... .W!,"
r r r, Y-ton 1-34 -.", I~ -11-1., ,, ,r 0 no 4, G--,. AIW. M M-77 St "Noils 11 %LQUMA LloA,
FIF-111 I' e 11 I I ." I 1 1 -, ... o .;,, aw""Pi. ciat-nit, uinii-viniett. ni, o, venda. M4550. C-4,7&17 12 A9t Tapicerill general y decoraci6n wtijfi A--, do, ol"."', -," ,
I I r 111111-1 El 411. "ATA Vlliln. ; I I ~ ---., It~ Tolff_ j i -0,,o-I1o-, c-H-- 1-1 oti.ioolt C"I"'. i"'IL""' "" ;- ,,P ,,
i I I I I I I ,,, r, ,,, l. -1-111. 1.11III.-1 Fi_ __ I r T ablijos garantiadoli. """ 77"" io_
11 .9 I r -i. -1 .,-)- interior. r (I," I~, ... ,. ,,-";. ., "It
Ii., I I , 11 "I" 11 -- -----------Ricardo Barre, Escobar 266, ca- -&I -71 r, 1< ,-,,,",.,
Ii ;,1_o*, .,_.,o,; 129 i-2655: ,"' ii, onalwo. VACIA ,Iill)() VIRORA
_, I, i 'I,.,- OFICINISTAS DR. EDUARDO BRUNET ., J J- ", -, "" ". ""ir'
I - Mi. Ill., '- ..,_,,
.,it ,-I b s. qi. si esquiria ,Neptune. Tel&ono: J-1. 11. lio.. Aoiiiiio 4 XI'_- ,.,,I ... I., 11,-1, ,-, I~ -,li"
I A TRAIRk)(3, Va I-IIIIIA I 'I'I~ __ "a"' 4,: "I I 1' A" -1 ll"" Soucli CIRUJANO DENTISTA ,"to mir m.w- I, pi,, I I t"I'l, 11"t- .1
., itil. "i M-21 60. ,,,,,
__ Vir.h.l. 'tt -f-j- ....... ": 1. ---- 1. R.1-1, It hi rLAT& VIRAHAR, 31trITICA "I'll". l'. ,-, ,il 6- ,l,,,,,
99 ALQUILERES VARIOS SE SOLICITA =6- m__I. W-l.. ,-.-II. 1, -.1-1. ... .- Ili, ... "
Adoo-r-to y .-- ...... ,I -to-'- 1. toloo- Ill. ol ot So- Air D-932.-42-29 agont, I-,",, looli W,= -dw, f-) 11,111" III- "I .1 "I 11,1-VAKADER0 CII'L-r -.VA Noti Aefi&a buena prewncia, I. --. .W.-oll do 20-17-7 _,, ndI I l II.A. W1111 .. .M.S. = I,- to 11
JOVIN 111101RA TRAMA505 OVICINA a I' b" y of '" w'". setv"'a do R- -1' 'ii'r' J.'a. C-jUit. Allow __ I_ I -- i--i;lr -o-', -,, que hable ingl& con refc- Ix.."', ...- i- Cilatilbild", )t- H.di.fl.fl. 61 ft oll- -tim A-6785; COMPRO W EBLES, 44 RADJOS -171 MIR,1,1WAR (VACIO)
-loio, II.. :M .A., M15401. A "'o. I PI-1- 11.11, IT, N
"'i'd- "'; 2 6l,- 'o 1 =d 5ia-%- rencian, Para lcadvillyra en iiii Aowii. r S,4_, -48W. h.- 11.... Vionfill. do) Too- A,,#_ maquinas coser y rioorrlu nel ui",",',ct,, .-im. "-14 ri-, Goli- M. .itoo, r*-I.- I. escribir I -, ti-,1,,l,,I, otioddolI, bibbiA.. 9-ra% tdan: -'. I ... iIb1t-'-. ,I,, ,A""
UJIL0 0 VENM CASA MAXPOS tionda do lujo. id-;olt C-W74-1il AX-1 maletas, baAles, vajillas, obje. SU RADIO HOTO ""a*' ch"" Is """""' "
lorio, -- -., 2 cr-e,, li- TRADUCTOR EXPEPTO CO- --_, W. ..W. tolop toloft-OP ,%,A-. 1-12'. Ir -- ,,-- et
,, ... -6351., rrespondenci DR, MESA RAMOS tot; porcelain, cuadros, plata I NO PAGUE REPVUACIONE P olol I l-- 3. ,11- 11
l4- %2 y joXt $- Rolj ,, j,,,.': Telf, A a, articulon, ca Pill'
-:,,., IC Rolp.- T-.-,,,, M-, .11111o, -&- R.U- 16,i d, archivols y todo In que quiera memo, raoxwo -,,Yt, I Comprad.rei, V_ '! iiii- at-lo bles, follettis, orrece so expe- i, I ... pt-. TI-m-t. ... I, ven A'-- IIII lodioI. Or No ....... i'-' DU 64,, ChoInc ,
33 :1_17-15 I ; 1 r, -,"J"', ii.,ab... Aldia, J-1IT. 11,, 5 t 11_- -- I I-, .-UH4 elo- I.- ... ,I.... r- ,I II5, der. Rapidez A-6785, "La ] ,,ALQUILA -AKALA tiLA-0 riencia compania Serial Re- .- -oiw Roo li, 11,-;
.J- A-. it, ILdinitoo. TIM ... A5 C--. ftop.lol- ,--"-- I- #-.., jtotl ., o.. f- n,
Favorite". .Z I fl, -,- "".. ,,- ,,-,,, ', ., ,I,,-,'al w- -- ",1 _,. It, S E O F R E C E N doctor publicitarin, M etineit,-"L."" A, ", -11, y o-olittio: 5 it 7 A. ., sfib.d., Att-I.t. M ..11. Tll -. T 7- I --- ""' -k- "', ", li r"' 'I,' ,,t,,o 1 ---il
-:. Is.1.1 ..I .111-11 i'llo -1.1 ,I- scrip radiates PrActica comer- ,,, G"".-, A"l-, ___VCDADiiiiiIVX_ Ii].,1 i -----
17 OBJETOS VARIOS llllrl ,I '"."I Al ll .r-,vrr,,, C... "- I~~ "" I I, ---v 2m 4PRO --- 'I -118 CRIADAS CRIADOS I -- 11 111I.i-i'll I- ,,, -, I' I 11- , il
F14 jci l, depiarta; entos ,rel2cionos DR. LUM BERMUDEZ --co, I __,_ "'l ....... ". ..",
,; 1 ". IAoo,.Ioll I.Iftlil' ,. ratio. A. pu "'as, Amplia cu turn, vas- ORM OS ARTX PORCELANAS, -,Ml, 1111- I" 111-1, III,., $1'r ,, i ,,,,,,"- ,-,,,,, -, ", .. ......... --,
... -i". ,",l --it's relaciones prenita ot indus- CLINICO SEXOLOGO. F.52KS Bronces, marfiles, muebles ft- Kiel ORMF 14' C( LCUON! 11 1 I- I Ill I'll I ,.. 1-11,1 III ,111 1 11. 1;11*1
'i TA R, -- D'.gowi- n"I'll-1110, ,,, ,I 11, ,,, ,,WI It Voll --, "or o- I. -------!--_=-2,!!-2fltria continentals, Prestigiosas ,, ""I"""" 4 ....... 10 LAI aras crisua) It 0 N'l I' 11111,1 1-11 -Io .................. .... .... _______ ___, , i ,.", L, ; .,.- .oi,__,i... ._ up C, ,,,, -,, i ", -- il-''-L 'I I 'i
"__ ".., III, o ,_ ,E I nos de esli 11"II, llo V,1111'*%1
CI.A A -- 1^1 "I'- ,I Trialium cocuYerion, Vajillas. cu tll,,',: i:, "I ,,:,,,,i ,-- """" """""111111 I
i'__ referenciai, Aspiraciones mo- -- I; 11_.Z I I 6 ,,,, I p"I'", ,,, i'l-', "., ., -,J'- 1; .... ,,, l",- "Il ."I".
it"Ill" III~' al'f'r ... I. "o- Y'Wl. .!f,% I VACIA
-deStas, Favor escribir Busto. 12 %2,1f "' 't"" ' "'.'.'..",.!",'.,,,ribierto 'artic' a i I I -- ---------"- n,.. I a, S bb-' 't" I -1111-1 11, ", .. ..... ,,,,, ---1--, "',,",, Iii-11 ,
I'M,", ,i ,I"., q, A., d 1. .,ol , ,I.. ,I, oo, ,I. .I,. 0 0I oll .HorlrftlN 11A hwill"'A A ,.", ',,- . l_. 1_ d", I-" ", "" I~~, ,,, -11I I 1-1i
I h ""__, At,!, ,_L_!2LitL1 i nomero 552, altos, ca, 14 Al i-I-i'llo" -11.1 Idod F.,o,.o, pion a y todo adorno fin To 11 ,
"rob- I,," --,ii- d--r . .. . t,,g4 MaS iner. flamancl,, a "I"I"'I I kil. 1111- o-,", ,, ,,, --- I~ -- 1;11171.1.11 111!i ? 710 --imendares, a Ilamar al B-8327. [,. ... -1 ill "' p"', o"', ""'"""' """""", ^I ..... . 1:,,- ,,,, ";'.,. ,1. TIll i7l 1 ....
I .1 'k ". 11
UH C J-,g ga,141 .-42--lj E-4600-129-16. lr-;Oi -,,,c,"",.",.,",;,,, , l,;Lapre(lil"ta",C-101-17-2S,,p, _- 1z_:oW--, , '-1i,,.ot"' ,I r P -o 1, .I. Ill -1 ,- wo I ,V ,, rC__._ij
I I
I I 1 1 I I
IANO M P I M: 00 I r I A MOM IFRNTS, 1; Ill Aros'ro Or' Ill fl, pmlflil i1TVTf'f(j,:(f)
-- -111 ------ 7_ ________- ---- ------ _,___ _111111111_ _1_11111 I
v I, T,1 T A V I M T A S I V 1: ,J T A R ."! I : 1, j I, T : V 1: If If 1 7, i i 1, '' I/ f: t I T rl. I 11 1,: P I T T
-- -,- - __ 111- -,,,,--,-I -_ I I~' I
i hr%, WAW.:. "i, :,I .MAMAAJ, l;'fj-)'i 1 ,: :, --- -I'll
,___ A "A 11 I 1 1 ii I -- '- 1111-1 I I -1-11 I "I 1-1 I __ _- :111-111-1 _11111-111-- 1 11 I I'll, I (_A', !'I[ '1V I j ... I" ... 1 I 11, -f 211 ,* I I 'F I I A I ( I ) It I I i/'I'u, 1 1 1 1 .1 M il'M Y", It ... -_
I I 11 I 111-- I , ", %" -- 11 I I l". : , ., I l 'i" '11"'I" , "', I ", 1101.1i I'll, 1-1-111 I I 1V V;.IJIL
aili l'11'1111 'll, ""I'-- 1,111 i A-pl "66,, Alt""id'-, 1'1 6,11110 I "'i'll , _'! "_ , I '' 5 -- I I ,,,, 11 "
1 ""i, "i, I 11 I'll ill- 11 111 ''I" :,_ i, _' 111, il I 1, I I ,: ','',' ", ,"';", '111 11'' Po ll I : 11; rfl ,,,
1 .1 t : ,, '- I 11 'i
'Ir" -r", I -- "" I I 11 li 1; I ,_, I i ,:: 11 I I 1 51 '" '.1
1,11"" ', I' 1 I ;1 il"I I I 1, :11; ', *, ": " I "i ...... V : ; 11 11 I!, ;,", 1;i,,, , 11 I "I'll, I 1 , I ", ', '. f 5", I~ I I I" I I I I , 1, I I ,", -1 I 1, 5
;_:11 1 "' ,_ _i" i", ", _i, "" 111. 1. il ,."I I 71 I'll, I I 11, i'll 111. 11 -- "' 11 I'll "': I I !I', '', i)1,1 J;,Il 1) 7 1 ,
'" 11 - ,,,, ,,,,,, 11- 1 11 "I I I I -- I~ 1, I I~ I I i I
11 I I A ; 1'1: 1 i I 11 I
1- 11 1 "I",", 1'11 11 ""' I il I' "I -11,11,
11 '' "!" .- I IVItlill, , __ I "l I'll 11 I~ 11 11, i I I;, , -1, I I , I , '. ''),", "I',
11. ,- , ,, ". ,I", 11 1 "% i, ; i I
I ..... "" 11-11 I 11 I I'll, "'. """ I '. I ,," I A .
I 1- 11 I .. .... , i" "'" ,';, I, I 11.1 ;;1111.,N l "i" :!__, i I ., I ,_ , " I ,,t,, _"';, '. ...... -t I~ ~ ,,, 111- I I 1,11.,
_5 .,W i'll,-," _ii4V ___ -__'_--' ,,,,,,,,,,, i." 1_ ,, -1 '11 "I'll: "I" I I 1i I I 1 -- W I I I I ,
a' CS- ,, 1,1 ri- ,, .11; li, A I , ___. 7 ,,,
NANTA ( ATAVINA -,0,M10 i 11 11 ,," " ", e, l, 0111 A' I I I I
5" 114-1- Z -llit 11 lil ; fl l'i ,,, j, ,. 1 al, I ,
"", ", ,,, ., j ,_ -- _-_-,- "Ill --- I ___11 -I,,,-- ti% ,, , 1. it r jitfi. ", f" l I
,, ";,: '%. , i, I --- L,--, I--- ,I,;,,, "I""" .... .. _- , I I I -- IA I q, ., -1. I". oldla'. I to "i __ __ ., , 1111-1 flll- ', i I
'.., Wbi _'_ ifi_ 1.i] I ,, i, I i ,, ," Z ,, ill ,, tt. 11 : I
"I"""', ,I. ", _1 1' 1, v vii.,"'r ,., 11, , , I ,
"' i, , "': C t: a l i P 1 1 A ,, I I I
I - __: ,: ,_.,;;: ;i; I --_ 1______ I I I i- 1i 11 I --,it li'lli, _. ,, a, I ,, i- I -11
,,, '11, i, 11 11 "I'll I I I , 1 .,., I I r I I e I
'O' .-......I 1.11PI, "'. I~ " I 11 I I 11
En IA Mejor do La Lla "S'S'"' I 1.
ar a. A.~ Pri-I. W T ,4 ka4 1. _, ,, ,-"- : = "N "', ;,,, 7- 'Ii ' 1 4 -r
$11,000 ___._,_ da ..I,., ,AQ, al_ ad I I , ,,,,, I I I 1 ". "' r I i,") ;. ,
... d" AVIS gai ,, b 1_ _-_1 __ _,_____,
; So Waioa XN_ FOo T tt_,,r 1, LT."ICA i O il I _, t 4 1 1 1 1 1 1 1 1 :.
VEAD :1 ,.,, ,. -. 1*1- 1.71,1-1.",I .- 4. - ,-&* I-eW, _.!,_ _,,, ,_ ti___ -i1j, I -1 1,- '- "!! "' ':' '_ '' 'T__-", 1, r' I I I I I -- I'll I 11 I I ,
S.C. 7 .- do loo,11.1da a- .I .P- ba,'lValift. Slim, (raw. dri 3"M 51; VZROX TRUSILO, MIA AUU91, -,a --ll- 11, 11 M-11- I" '; ,, , I I I I I 11 _5, I I I
IT .1 t".d. X i $too. 't. 'I I s, l -,,, I - I ",'III', Ar- 16 17, 0.4-11 li j--, r I 11 -1 ,,,,,, I,' I ; , 11 I I 11 I
la ,W, E'titY,""i, J- 4ft. .Vabl.1a. IM-Sa". __ ___ 11L __ '.1 -,
C_,S. ,, ., isailikor. al. 17 22, j j4 tif jj go 1-l" I q, "( ,,,i,,7. I .! -j,, ,j I I 11 I 'ill, : I
FRENTE A CALLE 8 & I ii ,, I 1 4 r, I I _11 - _ I I I I i
tr. a "- Uta ,ob, I- JMNE HORA? REGALA- P I _,,,1111111 In 1 ,"i" jj-'--- 1,
III , I I ,1;1110 ; ,o ";Ill" I ,I 1'1 fF I : I
".140., Id. SUM.* 6V 4 r_11,,1 ".11 1, ",I"' T _' I I '. I .1 10fo
..w!, U-.f -- I r I I 41 1 1. ,
".at.; ai I Ilaltli- CUATRO CASAS mola pareclosto reloj do ort, 18)-. ,,, I 11, -11"! 11 I -;1W 'Z-,,,i 1- 1 ,!- .- I 11 ....... I
., a,_ z V.I. ,.do IV- I'll i-- , " I
2STaZ $jp.,M;il J.b -Jft :_, I !I,, I I 1. .1 I ."
!ll- 0 No 3, oalaa, S I 4, "a, -- a tod1ft sefiora 0 Rei qu no-, ,,, r I I I I 1 I
I I __ -_ 'L ' i -'k- Nbi ISM, lat...?, H-6od- LVl- Q,,Il- jai el nodrabre do peno,,, !_", ' I I I I 11 1 I I I
-X-atl'A 14 ioK PoVbl-W 30470. C-UM interests, I I ,, vii I, I , r I'll I I I "' :, I i,
OR VEND MARA: To en camparial-Spli, n "r'C-,ti1- ii ,,-,a ,,, I I I i ,,, I 1: I
W .9 CASA I I ;:'' 'I'll 1 ,_ Tt ....... i
IS, ado'DOS PLANTA9 :- , : 1
ir'aala' 1 211 he.. -1 i To maravillon "Playet Snt, 1-1a ,, ,,,, t-I, ,,,, , I I I I ;- 11 I ""
_Ior 11615ft I"I".V J= &STRELLA, 254 ME" OS, v" f;, ,,, --,, I .- 11 I _,, -,-_101% I_. X-30 stairs, Maria del Mar", 'R I- -1 I """ I I , , I .
IS A" o"i = $12,50. Industrial 4 pl "I 'I- -' " I t I .
In __ ------,,---,- ____ I -I' 4__ ,;:, "I"'I": ,; "I '17 I 11,
tan 0 1 1 ., tg T(D pr ,p '' ', i'l '' 1, ,
to Toredial, "Battle T11111112 ", ; )PkTr
$270.01), $34,000, Pro ,IV6 I I 11 I "I : '___ "I' I I'll I
;1, "Reparto Para,1 0" , Al, i r_: 1- ",--11, L Z" lf- , I 11
ALTURA$ DE BURNAVISTA ran W ,00, damf ,ii, -,ti-: "'t", - -1 Y, t i",
toria, 2 plantas, rents . "I I'll I 11 ,,,, ,- I 4 t. I .. I ,.
vrd-z-, voaal, .d., iool.diol, -I* Figuras, 2 plants, 6 Is Vibora", ' ' Ii, , ,,, I I I 11 -, I I
_!A ". $10,000. turas 11 I I i I I I '' :", ,
bad., 111"i t 'I", V, , $11,000. Martinez y Pri.t, cial V1 I to" epar I '11", 11 I ,' -.1 , ', L I L I I I ,-1111, il
IfItIl'o, ai.w all,, -Ill, $a N, a, -_ Vo e I I I I I I I
,,, 5 I ,, 1- 11- ,!--iil, 10,01", isite a 'Los C I'll It, I I I I I I I 111.1 11111 I
0 1 'lly 3(11) I:,',1,,l 14 456 1 I I I I 1, .1
I ,4 ', 1 : I i 4 1 1
I. ,7 I 11 il 1','_ 283_.._j2 do Confitanata", Lo ... TV :4, 1 I I", I ', , . I i 4 1
Jipi,,(--Iv,, __ Triddstria, 4Q. : 11 , I
Voml 61lip 4.
-- i I~~ I "I -- 7""I"".1 11 --l I I I I -1 I ,, I .
'l , t ,,,,;,, I'll, I I ,-i, ,!, 1,, ,-- 1; "" I I I - I I I .1 1 I I I I I I ":."! ", I,
"i, 11 -, 1 -", ""r :,'. ","""" ",,",,",;; :LAS F1,1itSAIMS (',t'NPTA11l)-,,, "- ,,,, i, i,- l ,," I I ,,, I" 11, I 1) ,
n'r: ,' '1 ,-, I "r il - ,, ,I I 1 4 1 "I
1. I" I I , -- ,, 1 I ,, i _1,1 I tt , , I ,,X 4livik'14'n 01 "-Ii":, 1, ,, li, ilfl [ "' : 'Li: I I r ,. ,
I , , ,,, I I t ti -1 "i.11 I I " I' l 111 i % z, I I 1 11 ,,I 11, "i" ", f- -, "III ,I I i.
,,,,, ., f ... ..... I I I i 11 ,- ,,,,,, "I ,,, ,, I I ,lti,,t g,,. zd- ,jti)i,_,,j- t, l' 'i ,R l Ii"M l( () --- I ,
', 1- 1 ,: r I i i" 111- 11 111. I r 1- 1:,-, "', I I 11 , 411 i I -7',, 1 ,, 1, i" ', i 4 1
11 I I :,, I ", ', i ,,,, :, i "" ;", i, ji, I :1 "I I 1, I'll ,
1, il I'll, il", ,T) t l 64, til I I I 1, I ";,
11 1 ,) ,, ,! I I f I I I I I I ,,, ., I 'L I ,,, 11 I ; 1- I I 11 I I I I I I L 1
I 11 11 ,, 1, 1 11! "I i- ,t- el I 3 1 : I r, I I
T t I , , , , I I :,- 'I "'i ...... 1 11 .1 11 ,, Ir I 11 I ,,, ,
I- I Itt ,, r l, A i "I I 1- 1 1 I -, ,, ;rj'jil ,,1- ,,,1m i6 ; i "" " '' I 1 I
v ie"'I K I t v ........ .. .. ", i i, , 'i ", I 1111. "I 1i 11 I I li- 11 1,
''I I ,,, -- :, I p , "' I'll I I I~ - 1 1:1 : 11 1,1%," ., ' I ,. 0 W IA 1, 1; ()iM , I
v lit"It "W r" M "'iA, !" !1, r 1111'11'% ; r I i, I I , 'i , I '' f,- ", "13'' I!, 1
1: I ,! 1) -, , Ic y h B- '- 1" irall"'r "" ,, n,,t,, li, ,i, I' 1;as ;, -,,,,, t ,, I 11
"' -i '., ",Z j ... ... i": S'r ll" i 4 unh ,,--* _'; "'' I pa i - ; F
"I I I Ill % . '' 1 r i 1, ,, 1, r, 1, ,
1, . I.l. 11 J 1 If, ,, 11, 'r If r11 4.57 J.'' -6 b ia a 1,os (',I lod"r", d, ,',,,,- 1 ,,- , I !"N "i;, I 1, P f" 1 "
Ill " i A.Q- fl, -,, l ,f-11,1 , I : i,
I I I I , 4 ,, : 11 11,
I -",- hangs", Losvida e Hi, T1TL',, I 1: _'," ,_' ,- -, I ,, I _1 I I
GRAN 01 INTA '! I 'tt I IIIOA MArez, ii6,500 (Vacia) I I ; , I Ij' 110 ir i ,,, :" , _, ,, 'J ....... '; ,,, ", ,-' t 1 i. 1 11 I r ,, i,
FA _25911_1'1 !i , -_ 1, -, I I I _1 :" -' il- I 11 ', 1 i I ,,,,
orIit"t. _Ia,-,'., " i I "' "; doiI," "', "d-li, ", i'll'i- _", I I i i il!rl' "il I r I ,:, t' L" I ...
". d"q.,6", d.-.0.4I I ,- "I", 170 -t- I-blf- 6P: Wi SAN Y_17,1110, il I Z ""'N i' A K, i , [ r "i'l "" I'll I , , I , : -; ..... q , " , , , 'i""i
-1.1, Val., ..W., E., ft l.t.1,. I- pI,.,, ,.I., 2.4 d. 4." ,, 1. 'llai 11 I TIP I 1' il, "' 'i", I -1 L" I 11 I 1-1 I I i 111. I 11 I I I f
oil coli- _- alta'j.d.. ." 'I o.,I 4 ,__ Pa... X. _Ii "," i"til, "', ,, 10 111", ""''11, I
SO I.I.- ", 1,; -,, ,, : f ,,,,,, "", : : I I I '_"i , I , , "", .,
a.,, 'it 'la.". I :,L_ ; .. .... l, -IV, '_, ,,,, ,- , "r : d"I (", -- Z, r, ....... -5, ,
-*, l,-- ,i. .-. --.. 1, a- a t ,_"I". i;,'_ ,i.t ,, I I r I Ion I : 1 r : 'Al ", I - r I I I I I
t, .j$ .. = W Irotao- 11"i va- lfoli y -== .. .f.-,, IM4, t ', I" ": ... 6: MentC ,j,(Jti'l I ,, ,,, _' ,, '-"' , ",
.11.1 It.l. .6till. K.. 1-- naditl- y F.- I __:_ __1.__TZF I .1 "I ,i "I i 'ri I "_ I t" I I I I I I
5 .' ','ia' t.-liNtruidoR y -,, -151, "i'li- I I ilz ',
d.i aIi fa,11W". d. "a.- Co- V_, ,,, ,;,, af, 'C", , , ,,_1_111 , -1111, 11 11 11 I 1-i,11 I
.. G No Ita, a'i.dint do la 'a -- - 11.11, y 11 i :
.l.t. 0", Santos Su4rez, $15,500 (Vacia) 1 1 1, 6- V 7 t -1-17 I I I pattencia. ViC 41
Dita, 4, ClatIbIa. tlU dloeW C I .11 ,, M I I I I I
7 T.i ,M M-M4. % ril.fitia."b" llai,_fat 0,%,do: raIdt., P-W, .l., __"-6,";. ,'1I,,.;_,S', a ; .- Salta. .1, U-2242 Infan, S TO- I I ,, -,r I',, , ,
110.41,,W 3 4, ol..ft, 11.11, I b.ft.. Itall"W ootil. C ", I I I I I Z I
g .. .... J. atl., W.O- I Ito, -_ -_ "' ..;. ", 1, "",
Calle 6 Reparto Balensvist dricura Y T.-A.d.. PARA IND US-TRjff PE4UERO BAL, ; ,51W .:!-'
R- Z. ,rd. a.. V.I., Wailt)z I., A I O4110. 04 Can" W Y a Vaaa 11 Coot S1,M do ao-44 VVM T'NO- Pa- 53 AUTOMOVHM 7 ACCE& -1 ", L-- "- .
din, potir. ,o,. _.doo -i- 2% Va Santos Suirez, $16,000 (Vacia) Ils", r-11 1. _ISAS. ll _,_ a allra= .;.-, Y It N.A. r I. (Agantar .............. 1. I -- -" ' I '4
Ao ,.- ). I Mo. .11_ 6, 140 5. all, Moo.,_ jlodia -ML .1., .. ob, Ratooll. vat,-, .- .k. 4: ,;.fa- c PIP0. UaRI Y Alsai it.' lQVI* ll.dl_ 1, , 1,1-1 Z'i 11, 1, -, -, r, ,, 1, J
Iold-d. "I .1 food. ", L C.- 'a I, .- to, I o. AT, Va 41' 44M oUl-R&O"N S """'a' "' f, I .1-1 -,,a .1 6, B.Io..- R lw ,, _.. Ila, h.- Vasa, oo.od- -I. ,,a Z .44 L, aj,,j,,, A SIR Sao
rAad-, '. Va, =1 Salta, *- fa ILtus.st-ta X;. IVA 1, , ;111111,- I I I I I I I r i ...... ,
.." ..I. .uoh. pat.. W- _-% WO.O. ; yaoaaaaa la.a." PtTtA AN. ""'"' Iii, -- , ,,,
VEDADO t-'". R.dIIV. I T-6,404, 4. b-i .Vw. a. '. GRAN BAR, $22,000 E-40A43-11 709D, 4 P 11 "i" -iii, , I: 1. I
aid Ill. UKRTA 6, .... ;7;,-V:i,4r x3- 11 V , , I I I I
C* -ft. I, .1 1.4. do 1. i6b, I I t 11 I ,
..".'V. i ','7s .", ,','z"' ,',"-"'r-"' Sorties Suirex, $10,000 (Vacia) I. do I co' 'I"- -* 'a o""'o"- "I 11 NICtOTTA21,01 VENIO rl 'INA", I" ', I'll 11111 I I ." I ,,, i , : (Ie3
do 'Plot Al Par Utf.- BuIPW A,- II!_1 I , I f"Ill 1 I I I , I I -,
di -1. OTIS Hot.. M 410 Sat~ ,! b'S d. .ii 41.1. .--.I.., Data .. L-olo Ma ai tl.l. Y "'O", V.I. a I ,,, I 1111 r,,,,t ,;,.,
CWLAI I; ,. .._ ., ,,. b- IS- -Lw.o Wlil I. ll 1-f-loi I71 ly I rattail, .a,- .A_, 1#1oo Or P ra. .. .1 Sat 3 ---I. .I Ol'olabil. diij Aa -b al &aj?, M-101. Vai .I ....__ i,, ,,, ,,,, ,:' ,_ ,,,, : ,, 1coichoneft ch; -nrs
_aOit -1;148 g 'j,,"'I. .ldj,, "M -"_"""_. "I" M4741. r-l'i -- tattoo Al""'C" to I -oa ca- C IM 53 14" A"' '1-- ,
P aA, S b.A.i, -In'r -m Poll,. t.o,. S 1,,tIl Aa. FMOM vi ft b.. .... I b
It~ I-Aafl. pod6l- y r. UQUIs. IDEAL QVVITICA, 14 I Volt. ,Ii. 2W ratio, 'A
Casa do I.E.4331-4i 3 I. V_" E . l a 30 42, SIM", Mgt , I ,da
das plants residenclat I. I%4,i,.rl6.dId. smaoioo 7 ." -, I puelli am( il v
iF.rl. clitagm.,cog, agralo.- I R OALD All" 11.4.711C l I _ ", i I dii Mot- [takria teRaj~ Po W., -l. M-.114 at 10 a "' TV~ "... I~~ "' esilS
a "ittlildo" --_1 'adol, ,"Ad. 'o-..N.1W Y I.. St., FORD DEL 41 I-Iltli, V"I'l d. 1,11 S li ,. Aoil'ad -- 7 o,,
-.11. .111. I P. r""i I $_ 1 -1. VENDO .
I'll.., V.11," _l"t,, do
-.I. I ,1111- UA 49 90LARES --. =%,- 1, ,--_ -4tal- __A.,-. "' M MI!,112 pas, "Casa Perez".
_at'. al. ,,: ,.r,-,,- X': I RCIO 0 INDUSTRIA .... I II d.1all I,$., DII.I. 11o -1 la 14, 1 1PUL. , Ni" I A,- all,
%'ARAB No _ ,_13 I "a, rLxxhm
As" 1 E.3m- ;I ,,'. .I...I.d., I~ laft, b.- BE VIoSDV POEMAC I to Ol -r 11.1 r, r. ,i -1 - -ffrbIol -."o 1 1-111r, X. --. --. PAILD-11A UN BROALD 0 .1 --- A)d. YI_ 'a L-titli I ,,, Ii -m, 1- - Or ,,, "
c.laod. do P.11-11 SI'Mal M, I I I Swo. V.,;. S.1,li'l .. .I,, lI C.I. I iir, 74
.. -- Tall .-I. too Mxt,, ", L- Pirt." 6-th 1. --..., -, ;=
E- 1 t ,,,v it., r- _-,
K 1702.4i nPital. .I game. SW A.d.. I" 'a BUENA FARMACIA oQi,,,- So,- 'Notat-it- liI, 'ooiat- fi- "-d.e T14, C.- ni,
I.P., .,,tP,1o. Oo ... all',' La %A"bs"ns, 'Nparatmtn T.U".34. 1, -i
110 C.L CIO, .951- A-1. __ ,_ .I- do _Io ". V-w A17 1.61. 1. 7M I .!W7"'
it 15. x V.TOX ..I - -11" SIT
VX g NE,_A a, ,ENOX CNA TOL .-1 I'a, liliil., 11_ -0al.., Vi V E N D 0 y ditaa "' ... -S-A .. ..NO, No
U.Clai S I- I1l11jaId,.- Al: 11 I
-- 110" 111..dt, V ,, 11711116. -- to'. i, ,.1., M.1,;, I'l i, ,I, tab ... 43.). r axi-ss,13 ,I". 1 do, oal.t., M_ - I...:. ____Z,_d., oV-tlo- --bill 1,l I-, t I ,, it,,_. a a- I VEDADO DEL COTORRO I- 'i -",,,-,_j .14.Z t"144= V -11 I I'lloa 111, d- 3 kiol, I'loliV Ct-dta y A,.-"'ag DI, M.Iotlltl 9.1-d" .:VX1,,, ,M .i. I""I- C.11,, It N, 0 -- at -.d,..= .1i, ... C'.-1 ftil. -11. -,odl; .,!O;":,. -a"otdo., "'.. ,-I. -I. --, -baSt'd. - -1, V- ----,I, OBJETO"' 6i ARTE
r ...... a 1, N 0 Vodad, E-018,0_u td..l _'. o-ll- l.31. -1-o"'o, P""- -_ "a"
A111ha,. Oil! KV b .
KIRA"AR QUENTA AVENIDA BE VZN -lW dal I-It' fo IaW* a- MM, $Ya Matol I19V,3 1 It" ""'i RADROORES: $38 "M ILIA"
"' ""', 'i
idi, .I.I.a ideal Pat. Itaiditfill. .It. ftlido A-06t A-Ws, l-,-inSI, s- ,M a, 'Il, .4"E, .-51 :2 "tai""""." %," POR M.QIMA strain- Gran t;urtido de lAmparas
K 500 Ill o C.P., Call. at III S. Z_--l 11 E 24110_it i -- P- ..la"'A. Buick, Chevrolet, Old S6 MUEBLIS 7 PRENDAS
"" 12-4, y caradelabros de crigtal y do
- F "19 I'loi n 1 e, ontiac,
:,- -,; IW.M W .1 .f,,. ON E SOLARES, 33,M FAF.Ac- .. V- -N "vaL* to, oar : Plymouth, Hudson, LA IFARILtit is, LA ERA. VA
". KPd P..I.. o- VEDADO. PW CELA I" _i -, Vii hu ,i,,,,. o,6-,o di, p-o- in.b.- v-14 as I 6, .I bill., S-- Pol MI.-I.,
'r pi oil 'I it, I~ De Soto, Dodge del 1935 al 48; fillild.lo, I ii. J..A. do d- brance, objets; de plats ligiti
'i 1. DI-I .,a I.a,11a F11.16,a Y- P_"% 4. lito. I atladO, 6-lb"., C.- ,.do -I-., Ill. do I .W KAY to .I-, a. VaN.r FORD a, 4 PTAS- CARA Z-03144-W me,
Ni.fro. I .Il. D y I'll'.. t _'otiao_ L"Pi. .I EL MaIllaa,
..), I Woost. $I ....:'- Va Va= Loa Y- Mid- Na-IS 0 d., S- ?0dot AEM A-06L t. )I_ at_,. oi dutI,, voi. rtiir- Mercury, Ford, $45.00 del 1928 porcelanas, cristales, bron... I I P-EaNi SM 016.p. a4u,4 8 9_lmlo_ 14 =V -Ili itif M-- ood'. --- wl. t-,li Sta.
I Ia loosatico oPortuoldad iianes, $47.00. Chevro- itKfulb MxcI0fl s0fta BE c1V1A- ces y abanicas antigraos prophas
Vats 0 AL = WSLAVA A~ YEN- SOLAR ON CALL& UNIVOLECION VIA BLANCA 4ASa jo 03 VXsVZ UN CAaa1ON F.- ." '- let, Ford, Dodge. E I .- .- Slott. xr. -ibli
,,r in Fecio es- Njai I. ,loot. ,SW T.,bo., Can. pi. ,od.ad. 1-t: all,. G-lu"AV, ,-I- ,.ad,. r'Sa .91b4--b.- Ill Nal- la, No No I,, ra r---'-- ,bstirl- Ari.
lroooi,,, Q.I.t. A-ld. alilhaar a ,I - Is Par 1. ..O. I LTO C-too, --I. do aBN ... a, iaaaI V. S jjAE C.XVNxCO a. bil-url, 4. 0 Ii 2 j ,a, 476, atoll, a la. ier, Oi% yosadV IL 2L
,a.. Cold 4. La, Oadu h.14"Solao". pargo, S, i at
I. -Athl., -Vablarol. .W- M. Wontart AS-052 d, 9 I ). Col. S .r Sir 7.j: VVYA: jji' A Va ,w.jj rcial. International il"ti-t. -- _-__ -So; pi dIP1 I
0 -.a 14 1 a- AM f-. wq- P. CA .1 al, ." =: __,"AT= a.,
V wl 2 C.U." reattga tolior- POD AUSIaNTAIINIZ, VZNDO irgoo OR
aria, 0 .. S r. ., I- RM -9- P.ral d. 0, ML cli.,i ai aYa. M4. CURVISOLIT DEL IS. 4 FUSETAL r ) - ; ,
III
D,01674 29 N;. ALTURAS BOCA CIEGA Bad. ii. .1. SISSO!",= .I- d.w. Ii -4.1, 9 4 1 1RnWlWp.ffTotA, 30 III Lailliguearo, Uin Subirana, It. atlaui o- do .-ba, .-W.. do I ,
a -f ,_ I ,;; y .., .1 P 9114Ii. P.. 0 ,-,
alz VSNDR LA CASA J. .A 9. Vand. t--, d. a-&. Nor -. A,'MU ,:ap- So Va""' "I olittlit. I J.ylirw 1 Z-4165-Slivid Haba U-6786. VI .- =-- ,
L'I ,I _11"M= 5911WLT. = :,, ',
ab ow. 07-111 y A-M N. of, I. alladr. -1111, BE C-u-, _M
S.,., -I. r'310 0- d.d. .. 1i W_- I-501. S-Uatmwi Or. VIN09 PACRAID, 7 PAOA49205I C-212-53-16, 'a- rall MIT--' NY ali -11- w --,;P,, IVNia 1. di., do 3 & 13. 44 ba- US~ ,Ult. "I. C.. -, Glato
rli So FMCAS RUST1W So VENDS UNA OUArAM- X.. ---,--- Ra- C.., ONaAt IVUIIIIIIAKNX CIRA-ION I'll Z 1-11 QI 11 ItYlial- 1.1 ,- I
Pon 9 ASCAR SEND* CASA AOUMA A ... So .. .. .... ... _. I . a
ad. V. eft = : hooito on K= NY S, Lil ...
I,: 115 dot T-.d- Coldr., S.R. a 11. INDUSTRIALES A112,01. I CARAUJIM. CURIA C AA, "I' 'llotal No T V.. A "" """'O" rw"M"- j-- -- VAIT]i V wona Sat. xill x-zw ai PaSid ss. twonin d", "I Y .A-hao, Vulgn
0 ta-1. "' 'L.' I ','." "' 'Rig M.I,?Paas- A,- "N'S WERSO' 'rattadw, Ir" joih-aa 1. otbooti. PIA ,ta1-NI do I 9"X MARATIL
r,,I, $19 Soat,,P. I.. bo.Ita, Aolo E-WIS-1- VENDO LINDO OLDSMOBILE SEDANET- ., aad. R-al.i.i Ttiao E-1i 3-M
'..". Aw I. Ial--SS1r X-404-M-13
W ul"o."o, d. S Ir ,, D tfgtit. ISA ,-, 6,S. mi V, ,- -aln, a - -- .. Va..oIL -11-it. or _"S CN ,,,, UYS.. TSITLO INOINal DA.
=1'."o."id'", $to .1 f..Ildai., t!- a. slo'm Dft Is Sr= vENVO ""Clono BAR "" 'VI. Wj'y';76. Prooto modai TOR~ to.. o..., taral" ..bit..- PII- "N"o t'sig"It, -._- SIO.N.. _'R
13-3,416444-0 SvIl. bl-. veola, bi- ,uItIl.. tod. da, b, oilailb, Mao_ VaN.. e,4)M idwat,
of. a 7
PLANTA4 TNOZMNDIR=XS EXR go; Calif. ,, - 3 It~ alt, 11", _tr.- LNSI:. 'Moad. Yo0a am-% -', Co .ft lid.
,, B-Sew '1_41, " i.I. I.-.. lI, b-I.. -dil..., = It all
allabaoa. ttaa. 04 Iari Sit'01N olroi.,oariV., SIV. 1..,duol-rilbflr_ Fm-,,M" BROXI., g'... $1. .... to ,7- a,*;,- = Id, 111X 11
-.,. ,a --.,.: .,,a PI Viil o 'T". .,T- o do to-ta. .Aii ,",.I! .x 's-Z u ... lod-'. .a.,- P- .at_ $,a." ..I. o, ,W, I l1n.
Oil. "Aa do $10 0100, C.'ball.i F-M, olil,: , r- C_- l .-I, '-A"- =V-Zaaa.=,l"Pai Pill,. .-d.. t .... ic ii, da b.- 3 _aXiall'o. 7112D DEL Vi ZN 1- Ill ,,- 11.4w, P-- A1-4a -, .a- W. ,altlta, .. ot'.q..'
10,1)41120-3; Co.thii. I'MaL, StiaW "- '_ '. I _dlo,, d toa., ll-,_ tar ri Eltllia- a, 'Viai- dloo- Ca- 231. I -,
N -Ii S" Rod'iar- TOW,,. R-ti0i: I, y la-W.d", Fl tw-53_ a. o-, at,-. 1=
RECREO. EN 4Y;d_ ,;&_. ,i :,, _A7i ,,4.71'_-- 11 IIIIII, IV~ Calit, 2.1, A- Al- _31-i- "__t'R.S._.ITMla.u. 22. Z-CIII-33-13 I -oil
QUJNTA DE ,a 1_33aa i 1 10 111. n-Eall. Ad.. O-- IIARLEY 14. VALVULAI A LA Z.44M 8 1;7 .1-1- C- D Ezp.as.la Agodo
I finca Resurrection", Arro- I V9NDo IDA TIENDELITA Y CASA .. VENDO OLDSMOBILE 11,00 DEL 1041 ,.,,- d., 0: SM. GI...,. Lotl, 10. -.A.CA., I-~ Va.l.. CA'a BE VENDEN: T.d- I a. 'idli'tii, 1. Ial Pa.rato ,.ti 0. "I'l. oli O11Y.. I~ a, -, vidodo 2 4" X-160 ,,,,N, w ,z_, T ... do -no, A-id.
IV, .. ,I. ," o I , A.pli.Va, li Atyo Arenas, vendemos a plazos, GRAN OPORTUNIDAD I I oahall.ill., b -1.1 c., -.-. ,7 2 MUEBLES A PU B S
I, I'lloati. .I.Itod.. r-11 ""!'Ifiliti loto-, Tlf, 1,2435t,
varies casas I...". .,,to Lotion. .1'. .ir1tI,);;:., oattl4pl- A,. "4.IPP,,P,, ir';i '&,NDZ C "L" "I "I-' -A."',
construidas cadala",,"j"'," 11 11 1 ,, 'I.-'.' -.a b."'. .. an O ,I -1- 11
1. b" a C-_ fl.-Y wi.0,4: E-3 L ... ,,, l E ,iiEb:I-12 p, '. t"' '. "0'.,dR,4jC '- A 14n 'ti' xUBBLES Dr-ijTKInab PARAIARDI-I 0 7, iaild.,fto -O tod., tiaM Sit a,Lana en tin lote cle 2,500 a 2,600 $ 1 .- Cit"ll. 111-- vootll- W ra- jA' .- ta1i_ _1- A-A 5;V9lXl) POX NO P7011t ATENDERLO LVsDO OR SOTO laas, I 11it.T- -- lfal!- M-11 ... I- SO- -,- 1-1- -- -111- 'Co'i 4_,-bt._oa -oj_ 4, "N, ,aI Q.io.. I~ -I'do, a I. ... ,_ ...... I V-1lia.. -1.1
n_ D-.W-40-12 A.Oal. '. ,,.,,, d,-, ,adi., -lid.,P. bola.=., K I"9_5, ", "i f-0., D!'- ".Id. faiijdaI ViNvaras. Tanibien lotes con mu- S"'. T: o C
at, VIND9 BOLAR to A0 VARAS DXN- fti,$TKA. lq ZSZLLERA., CIRCA it, ll-- a A. bar.., p., I -33 'aa _C_ R.h.Ii Mont. CIA,
.I a'.
cha arbi con carretera, If. 61 1. I.Iloo ollti I.11. Fwal. pno Lot'rip. O- .. 'M,.d.. 'i 219 Lii y .,P-- PON NO NSCESITARLA Clf .ttl..O; "" ,.I" cal'.a. 7 _ag "_a A-5732. ASWI. SM Nodal, Vi A, -.= .-A. it. I-o' C -II. 14 S ii logo. CU.RYO VIA, 3 ,
to A,"ai'l.i.;6I.11. $1. _Il.ol. 1- 1 ,.O. aao_ '.. a, Z_ _Lti o C'231-44, a..
5 xM,.;" ,ad
us y luz el6ctrica. Informed 1,,'t"... ; ,W- I. ,pilt-ra, I- ,a. .V., CANI oa, E-44 1.1, or- Vital ZI-Aa, it. S 11 -- ., 'at ...... hho ,1 1.fw I-
,en Is misma fine,& y Oscar Diaz sat VON F ESPLENDSOO SOLAR law VA, ilaof Al--ga, Utah ...bl- PM., VENDO EL MEJOR BAR BE VZNDE 172120 6% DEL 6L ON PAR. 2 ,12 Ililaii, Pat~ I-W, I-4. plia-.10", VZ"* rogum4%= xob2gi UAFIM-airar li Mow -.1t, I,.? V.I~ .. __ __.- _._tM 9.1.6 IN. Bal-aa ll to. latoblil,
,. -Pd. I.ittl". a- aAa a;.- La-,i., ,ii d,, tat, r "' 1EN11 EAMON PIXEL Pg ITYARTO ,ISS., U.I.Ii -1 13 B o_ 1, ,,--,, do
Ramos, Banco Canada. Depto. 1". .-r. INItio- wIVI. I", Ni V.dado- Sol-til, F-Val- ii,_4,o, ,_13 'ailtIO-I-I H-1 d.1 0, l- Moti ""I -b. .,r,,,.,rr, ;a.
322, Aguiar y Obrapia, A-8875. L- *A X-.m,1-'.O"""r L"""" SENTICA, 17 CiiZLL9RlA8. EN AGUA- 1'ali "aIid. Wo- dw- Cato holi, No IIW Id.b- Z-3441,53-14 ---- -- I artre Nrri y a mi
r-las-0.14 ane MOSS a VVVU ..Ala, wo V...". rat. 2 Soo- I. "Ni.t. all SII.M I F'Otor4l"I
10-D-7939-48-26 AgtL .-.,a- "WaNd., .iaiploadoi, a. AR 0 CONVERTISLI MAR 1AN.V IS VEXES ORRY.LSIL, CIVATAX, PC t ju Uis XV ii i
La Via~ Loa d-A.1 ".4 "At, go cuarto
ir I, MAQUINAS DE COSSR "M.
49 VXNDI LA CASA REPORMA ML VM VAHADERo AS .r.4. VaPP_ voloo.d. V li a.Uo, all 0 mlmd, "do at dfi ru." La Nab~ -do A iambit Vor it .11a, 4, aramblor ti'" Somagdl -.4., ,R.Ilit.ll. Ill C-tald., C-- -, oldolilloa pili'l.oM V 'i I'd i CON 1, PNI ,4-- d-Lad- ---r- ger", con an estuche, natevaia,
I. do 3 5 do 14 lar r-Mal'"i O-I.Iadbd U.- VaRd. jiabj. MaY. WISE& _2_375 _Sj.jS 11. it a V.d. I a
plaoi MOW, Tumaar, pro, A No "M .alado. A solali l. tall. 23 NO law. Soto, if _' Sit- btor. d" a'.3" -' de pall"ate, Eraviames &I 'itsNo-, da Dtpa,,t 4,W aAfta VXKVO DOPROA TERSENO CASA 9.05S-6112 do, Robno, .-Y M Sx. _CON VACILIJi VVNDO RaMgX =1',O do ;I A, = ,"iM",dj COSTICA, Iti VADALLgRUS, CZSCA OZ. rVl&,= V.t..A1I -K jjo --j,,Z; INFORMATION AUTOMOVIULISTI, VEXV. .Nc.LN ISM ,.In I 111. it-. Pg= .k
olvol. 'AM." CaO, Ij 1i Ci;,-_.; Y A= ,,, rior de ]a Isla. Villegas .1: en,WA;PT Ali- d,) 1. U ,.I. ,,, A, 0.
= P-t to.-I..." ol-til, hai '..".0l" .-to y 6.-,IM%;-= 1.= 11., old. -d.r- 11-tao: Ti-agag. palso L.14,1. ". 4. oaral, IN- lia V A sartt.da aa-ma4wz _d_ Sin. ch-1.1 pIYXaA -1 lAdl. adaft -- Z-allSirad-Is tre Teniente Poy A,-,- Ore.
4 jPoa$, poi Dillot, do t0doa pad,, 0 20 Ma, Vtdl ,; -F ai por a- 7am AL&A, rrgsi rNSCIO, I.. asaa, - 4 V.. T.- oa .. '14- MURALIM I:XCLIMNON. 0.1 A-9915. (_W '_ I
.-, ,._=d-,.r., 211-Al." :,$4= 9=U6ft isam r. '= ,"=' .,.-,,- W_-4-Lj.-. A.
::
7bill 4-.. I= ...
A4412. X_ I -910 VMDE- = SA SMS, ,OaRgot traa Aoti y T.-,I" aa ,,-bW I -L oil VXNDR On PLYMOUTH DEL ElL YT X,,p-._= n MO.-=%, i _,_ "
_MI1 SA.I. Vait. Z-oar. x-laxi 00 2 6, old. 1 : D'Al" J."
ci is .to, StAtatal, 0, -tl., .- A, e- do do b i I ,
BE V % CASA 01 N1AgaVOST9% A rmolon VAVAA, BE, L ilBft Fl. At. = 2L r-4234-Si4i S-12 A -1 Swam P. .., V'r.-L r., V. xtr.li Q.t, i ". .1
o- ao, T 0-12 .za, 0, ;, .
SO". U81- "Y'ri V Sal
,lood. w.dp.L p.MS MEPARTO FA" BODEGA W-Bloa-W12 boaad" AR I 11 '', I 11 I
laujow liff"olaoi U-wPl, D' Lobal CANTINA, $9,M SOUT ils R7- ''
-, da-U, 'Zo1z, I.to"M aiT Qt awwo Gary '= T. U."M I A I 1 I ,
., j.= D.i 1P, 6 -l... VIA. N.SWIP-W14 calla, en sitio e=6ndido y dis- "I'M I* _11-*- I'M., it. 1, ,,,b, oarOallaI prolia"Y"i V ; as VUNDZ SIN CA4110 PODOX vat as .- E-1201.56-2!p. aas% IVE -; .1i ;i, -.1
-1. Iollt, -IIIIS! VaRd. ,oka do AIN ,eg, 011SAIlly gar W.U. 2 y 4 pulai I= -AM
I A", tinguid at.. C., C, to Et .. I, Vo. vaol. d. d.i- SI.MSIT19 ,M
C Al MAYA ON SANTA M SO V914- ..i. tat.- : 0. nm ri r 2,421"as," = 'Tft4 N' "I'll" M V 21,11,qw jj $110.00 UEGO CUADIM M
_171; 4$ 14 GANG giciogo, ,,, --- = = S-= Odla., 0 do
t, do .1 .I 1. Call. Wtol- tral, entre San Fr. Apoilooa, I bay I CoaNa. a It I 9"
BE VVE111% I CASA EN SAN MARIAN "I"' MOM 'M- 1 Ro"'M rZj4Zl.j2 CMIKAMOLET ISM, COMSPLIMAMNIX derno, 3 cuorpo ; juep ... c-im 44L
No 400, Da"Pto R-lo',', I 1.04O, E4102-WI3 Paufa y Cotorra, Compre Fin- Ift -16a, GMC., Urgerate! Dodge Coressat 110
I. 244. ., ll: .-,d:.,= I1.1. .-I. 4. "a. JIM~ aa-adIti, no- ., ba, finistimo $3.08 MENSUALES, CU1qA3
6. ba. to d. S_ mi l d ftd ., 'aoo- A ... -- 5 Vt. Magi quita Recarep. pagartdo $20 men- VIDPJERA CIGARROS, $1,500 S4 acabado, $225.00;
R.. IT IW_.. to NSA J_ 0. .. .- T-i '= C"I'a'S"' N 11051 "i 'i --" r"S%",-o ou 1. Too juego comedor, $130.00; sals, fi- nuevas, camass % twarida,
,,,l. 'a Raodo" Saw- 1111- "at S1,050. AIL, do it 1,aoul wales Losada P Hijo 8221. coo sit" dif -USES .1 FW Wlz V.,R. d. 7 _X.., ,IF_ -ba.
E-IW_"_,, Llkl-la. 0Ma $4. Vila- -4252-0-13 ;rda- VR A'9V7'6r 1_Ca .?. lp"S PARA ORQUESTA .I, .1-. Vr-,.. E-3811-53 nisimil, callba, nuevocitos, Csl* nuevos estiloa an j
VS. rldia IS -- -" ED& Jestas del Monte 29, altos, tos de raffiols, $8.Q0
I'llo" poll I So ,-do .. Ifil)
d..0 I .ASA1XCO1 MXDMA .. .41; TERRENOS ;GANGA! COMPRE ABORA I' - N W502- analtir - BE Vat"t 0, Cilia as ..
li_ I'a 15 a lialtdo. b- half .I.I %ald'al,"airn 'A .. = ST, %'A "' "' 'err E dria Tejas,
,,_ to d 1*1 ,I ftiDM 4. 4 ___ a_ laid. _jChr, ,pado brot mriti..d.aid, sqr
I. talmlCatm d., xli I La rww., lAba ., .i ,aa Vinquitat a $1.25 vara sin en. BE VENITY UNA 00010V Z- A,,A Colchones mueUm americanode.
1.I- .! I -1. U --, Wool, AI-d= = trada ni interest, pagando $20 ,iod.d. M .14 .11odill, Alial. INS all $11"a- Staft", V): MA,11. A 11-a .o dattloolaaaa- C-64i I florsedo, $3.00 mensualm Ca"I_ M."Id, 944 Vand.." Sabi -Is
,! ,ra A, Pl'% 't mensuales. Distinguido "Repar-' N1 m. -rarto dia-dia", J aw 5113 mas plegables. Gabintates C=DIMIMIRR is 1a P to IN 11 oo rl3a 01 33_1.
% CASA JVIAG !A' MAXTOR 14 ,, 31 $5,2ill S-Ma -333a to Paraiso", amphas avelaidals, xor,, ,%.r -,a-- C-= qT.wgn.TT, -- I
,ia-i.;i..V1WV. 1-t. Ri S4.Sw 7 ad at-* B Y IIATANIT 1,01, ffA' na, San Joaquin 361, Entire Mond.; Ao'w a volft... 6- I.S, R-,w24S."
ribl. ra,*14", olitad vo- y .U calls astaltadas, acueducto y Pa wid, Infi-IL, y odll.."'VO.I., d.4 ji"It'l. dO.Ingoa C60 .. VENDO PACKARD Tod. "' = T S :' te y Ornoa, "Casa Pirez".
Zoo,- .I d-a- T-- I$ AS ,.,a,'. MMAMAR S7.N VARA electricidad. Losada e Hijo, la I.Wt. y 25, "a. J..", calit-Ahoo, ta., .. SIXYL Nwo. log a-,-, N.- Nicola, aw R- 1. AT..- It).. odattiall. MEN DR.& tal
,_ a E_,w,_5jr3 ah.- U415 Tall. A-Mi. J-14., Obi.- .11 ; 4lSo --,., C.ba. T-- HoW ta. -No bad IS -1 C 72,ws sals,
Call" ".'.I- "'i 6-11"; Soti_ A-VA. P,6.i- ..It. "' -I- M-822L N-6330-53.13 1.7a_ ,It' F_"I I.S)-12 a- = 04oo. V 67"
11110.0, ,4: do W.04.42.02 ,f..T.taj MI nsir.d. D.4,1 wlj 4,X "R P RT
..,Vs, M-1. Fnat.. 0brapia 4 1 SJMY VZNDO BAR, RENTZ 11 11 .MCIAL CO- -UZVO CONVXRTp x IhFTWIAJBIC OLDSMO- .U dp ,f1XTVWJZA0, PAR'124"., I Md-la. rala. .. la'.. I.Ir. Go-- b..- Oiiafll.I., .I. 11. ....",A, .: YLVKOV t"l, I
5, iNi Valli ONS. -, --do, -XS-I,1r r4V, J=
BE ViiFVX RZET[i ACA-.-A O, ;GANGA! VENDEMOS FIN- M-..d-. OVP,,tlOIttd I, ... 1 -'a I a- 7 .t'.' Villf" R 1 1"'Ift-11 MIS na Radio' a- "" .. MUEBLES A PLAZOS. C
.,ri-io. Tia.. 'i"I"Od.: S-MI. I, SaIt la-tsoo .. trant. y -Ifoa. EA
Ir Il.do truidoo "M "O"'b"n" "W" '- TM
cooi ib g1t= oittAlls A-ld. 12 PLAYA Mar MAR PABST ALTA MO- CaS Recre a $1.25 vara sin en- I ,V.d., I.- -1., ." con madras finas. 'food 7_355, I
,, a "432-31-13 Or VON ItIN DODGE Y Cat rLYMOUT5 E-OSI-M-14 -: "
,ttI. -.14-1 ., da Allo-d-, QVI.A. A-Ild. = trada n i inter6g, pagando no an VEND. d., S '-- = = -I-- F... 10.11, AS. Estil"a'aaS
-d. ro I.. ..i _.. 3 h. SID.. r-- va..., clusivol; y elegarates, 7 I
SI 41. A OAS CA
ral is -. .. o aPo A V_ tall, OBJET05 ARTF, P011L I ,
I'-'- -B I'Mljiii.-Ao -Plaia- -I- jora OV-41 ""VR= a '^ I = PON RWNV3 Z.7. Apall. Y-1i, a Refrigeradores y Radios WestIS Y ,., ait.,o N, AgWar ION 24 1 785. nati)Males. El mis elegant 4 .to .1sr j,_ d., ,A, : 11r)
Y -ki. 1-11ar, I eado 4 ,A Q,,OV, C-,a, X-ilaan .. o-, f-taid"j- p- Tam- A-1111 03 laintablea LANPAP
a. or adru=z --it- IS. 05 Repartos Rilaticoo: "A"j- Z 'a ""' E in-house War
'r u MINA, AR TERCEIRA AMMIDA MVXI- I 1PodV -= . -. ",I; Adan
_1-1111 -,--w en cambill, iV
E-244f4a,- V = $"= Vl =,= 'I *!'! V dowal Paraiso, Losaft e Hijo ai Allaila- Saw Wall Y -'= Iii VEA ESTO ,i-, isitenos! "Diax y Trian6n, Coen 'r C6n a- 9'. C.b.; jar.em 941-51-13 T.KOA". At Ill fWCO, IN111.1 I ..
CONTAIII). CASA Di IS Jorgo, 0-i AZ.tAr 40. M-M M4221, &2522-50- MS. winyalst -Sai, V.I. 7"V ',, T", """" "I espejos, Ct.. ,i,
111,10"TU ... .1 .6. 1 at Sat aa._TAV4SA- VVAOA, CAV, $ 4 1 U, rt Chao". Neptune 7DO y 710 entre rnOdas"
"'a t= = =1 W .-, I ,- I f, X Belasci Logone. cas, broncos, mot., --, '
bahol, so 30 %= Ugad. vg=. __,, ." "' I
= job, Molting, coxxoto 3-IM t, ,,
it ,abu I, -_ __ 13_ 71 I *
A Vai I 1= ""odaL RTMOUTK Sag, Z I
T_,!44ufta 9A. latafta. grian Magid. ...oft C.i P uE. No = = ToMw I'Vis 1, I,, Y. I C4 .16-13 Agt Vardaderps Prima
D-843ri Sada, cal-blit ,- -(a- A-Ma Alk.- 1 I : 'a"o,"', I al-a-4:1341.111 I ... al Stai ,- T, .--Q '!, L" It'e.'-IIV_ 'I' .. __ gasidaretir *Cr, ,n ii
AGISOLITICA CON FACILIVADES, PO R;1 41,P = ni, to,"Rart, A."a - ... ; , I
TA, -,Sr00,ttti A-badA.Clana. __ -1 5-1m -1tW- i 11
gaid -- CuiNGA $1 T ; ,,, tiff. 5 .", I,-~ A. :, , trag Secri6n -,I ,I, art ,
tso. C Sftai, -t. ,,T-- Arrow, Y P I- Vraf4i) CVRA TORD C01fV90,', _,_ S__ I I lb 1'1 1'1:11:1. !r
%Jt= = g ASON, -Wo. :wAa. .1-. Vitillara Ul-- S, eg- blast MUM- J., I I _00
P.11a, U = o .11g, V40, ,1111111, IRS- I loB a mining _-. Apr %ar,
1114=1,1, o-21 ,_-f ,,.Nda, C. t.
Ii
SO.,* : nA -,4x g=j,.r, ." PAXCUA 02 USES NIL lllI', ,,, Xalaftoll-Roa tat, Z T. ,lrrZ';7V."A= -,, It 1- _-L1, I
d-A, -;.-,Zt'4 -13 "Ei, I 'V'i, "_i chew! "La, Prodllut ,". San Raal-L MW- Vr 22 ,, NO aSJ. pt'. 1. ati 1 Z-4251-514$ 'it'.4ala. 'M ,"r,'1- L ':
doSaViMe.s. jri.c EPA "i a = %= -, I -A to I 'g-,, n , --t s roloa, 14 cdla fael 803, esquing a Ofluene
_1434_44 11 .4 *1 -, rap-,i. JI '. ,.,. r-. f- __ op IVnOtgT VZL ISOA, W513 .i, Ala."_ hi. ,, iNalas -- r Ili
.. A 2 I.- 11-Im"I'll, X.5"p-WI; A4M. fVl- .1iti., 51. C-6t r-IM, ift GANGA 1. y zall.IfI 11-141.12 Ml Ta 1, C-98-561- ,'LOR VEMM LOMA CAja Emn5-30,14, 'Y =,p%'ftO YSIA'= 6
b." V. -IM = Vt So VXMM #*LAU ON CAMMVZM $AN - a. 0 ,WW. atapprom. t.b- OV' lai-alitz-ast," AN. rx-RDO C _AATO, ftxoi,_C r 7" -Avalaktat d. Mayea M u1= 01SUIZ, .1. Cortatman I I 1, Slaod 11- 11atal. -, -,- ],35;1_7a1A-APtCti
d.agO. ,-20S,,", ,:%wlr rod"" "IRS 3 p 3 "a "' x_,SM,,,, PACKAP D ISU PE -TO r,=
pwoS 1.1-tiadoloo, bah- t hollorl"S. *A ill Vid- llr= D ,, Saw." -- -"
r estadn, 1 edaaaeta de I con ,
_4108431IS I'M at X-Fixth 1047. 4 PUBUTAS, CISAM. I ,: all"y "- -IL 111: V ,!tlt t!" : ,i
Vai Monolitiep- Goings 04. VERN BAR. W TAUFL t. l',," I
ML I _.,_. W. jO,__jAi TMKK47tPjrAjIW "A" ph-S, Do X- SallK ,rda-, -ud-- radio, lau"achivols, Tiii, I 11. 11 I I I ,,,,, I I
A_ e Lib.. -- oit,- ati 6 ,,, ,- .. ,., 11
= ,
"W I alwill 414.
Na. no IS -1.1 da La
Via _W 04,l., ),It, __'7 ., 1,.t. ni = -i Olia, T.- .- -Wai A 1. 'i I I
a-aidda, .-Ijog. P.Him Maw V. 4i ta I. d.dAO votijo wNal, ME, ; ,,e d Braid. S74, N04AL blinero y de inarch ,, fi r., i, : : la!", ,
,_ -H.,'a'a'. oIsoOti .d.l., 1. oafal.,l I" -, , I i, 1, 1, T,
it-., I!_ 4-"" V 5 garnas rattlevals. V,,Ao oti
r.,, = .' 1- r-ft r." fabitoor run alatta. -vat. I.' = X I, Soti.g. 1. L' I I ''I'll 11 I T ,, t
ba, La Nlola, did atAM I SaK 1B43i vas- a" -'," oavi- "M D- r_4 1i
Vamp. *itaot, ru.d- Ita-11-13. RUICS. ". COM6 N Fvo, Frif -r-1 1. I 11 .
I NSX,,A COR, Waw ", aijwr. 01.1. no In, ,
,,E ,M o, k2 "' basaraita, Progr o T40 157 1, I ir
F,420-Se-IN r 1 I I 11 I 1, ,' _- j, I 1
$15. SE VENDE EL 59 VENDI VNA TeNTOAXAtA CON &11 ( " I .
AV I I IL I -'-solar de esquina era, ta,'oth,'. ."III.. ui V.= L 'o- rAuA "LIS, LVOTA, ,., I ",It ,
smit. NUEVA, $12,50 de Terc FINCA MULGOBA "AY111. "I'll- -'a", I I I ,, __ 1 _--l", I -,,
0 rat 3 44 piot-d...... 41:- 44 r"1110M AULU I'll , ,,wl, ,1-_ 't 11 11
1. A1NARyda'a" "W".."' .. A "'IN_ Avenida y calle 20 sombra, Mi I I,- il .1, 11 t ,, ...... i- ","i- 11 ;1 ... ... _- ".. .n. I ;7 _1 at"I"Al It. i 11, I -111- I'll ... '--,--' 11
I- V., !! Pa. -A I I , " ,, .A.- t, I ,,,
-,., hall, -Ii 3 A-11iiXPl"aM X i,1,a' d, 1,564 varas. Be pueden fabri. ..". 11,1,i I Z." I I I "', : ,1.1,, -111: 11'."
1 .... .... ae-! ,.; I ,.at.,,. Mit- ,la _... l,- -1-I.d. do go" .. oil.- car tries Casa&. 016,zaga B 'o. P. ,ad 1A b 9 V9NDr N 0 a; -..ll_ ,,4 , r '_ -,1 2 ', I I I I
1 -3752, alaw --,iY, -ial y-- I m ... am. YX 4 ,0D,
pAtiot Srgaf I, D-Si "I 1, .1 'i 116i P at ao.taoo Wall. . .-., MANI. IW, it"..., ", -, ,r M, I, IR.t d-' 11 I I l'? ,.
for a "'
I E-Ml-wra ,E-,3,,4,-,51'.= i '-r"..,"., ', 10"i "a ""a""'a .1-12 C.AA. 11 I E illai N' C t_ :,,,,, I I
I
I
I
I
I I I I.
PACW, I jNrj M 'I, NWIn I l I A MANNA VIf W,,'i T, i I H A(,I61 0 W P) 11) I i '"!?!
,;
V F N T A 11 \1 r N 'r A i K 14 t II I f: I'll 'I 'I, 11!;f) Ifff"" 'T I I, I if i / I, ;, , "'; , i, tl:, ', f , f IT T .1
"I 111 1-11,11-11, -11-111-1111111111 I
-- 1111 I'll, I I--,-,,,,,, ,, I I ''I'll, 'T 1
-1111, -, '' _,11 ill I I t1i 1. 1, i I, V 1 !4I I 11 I __ I I 'Flf I I"S, i't f. 0M 114 t 1"" 0111YAT ,;,* wwi 64 011T W; li ,,I ,i.l, i_ I 11 W 11,i I i ; i V I I I l i 1'11'_1 11' Pi,
MA I t M AI [, lip I (1, isf 11 ", i i I I ,,,,,,, "'
i 11- I~, 1-1 'TI 11'' I I 11 I I ,,, .", " 111-1.1 T ,I, y H IXIW WMAR10t, 11" ,1i I ,I I' i ,,,,I, 1-, -, "I 1-111.11 111111- I Iti VtTIVW A', , , I i I'll I'll 'I'll I'll I
I I I I I I I I I I I I I ; -',, I 111.
I I I I I I I 1, I 11 11 I ,,, I ,,,, 1, I I 1 ,,, 1,11 I 'I
I I I I I I ., "!",l 1, 11 I ", 11" I 1, ,
, : I ",
I : , I 1,110 1till W IN 111to V 1,110 ? , ,, "t'; 1; , :_ !", I : I," T' 1V 1'1,11 IT, ,, ,, ", , ': I -, ; I I i I I I I I I I I
I I I I I , I I 11 I I ,,, , '"', I I I- I;~ ", I , I , I I - I I - , , I'll 11 11 I '. I ", IT, I it, ,
'7I I I 1 11 ': I *1 I I", I ___ _ ." IT 11 I 11 I I .1 I I 11,
11 11 11i, Il "I 1 1 I -111-11 il 11 ,,,,i T, I I I i "I'l I "', ---- ", "I,, "", --, I I ( .ji,--, Vi" "'."''i-"I"I, T,
: , ', , ',% I ..... I , ,,, ""'," ,_ I I I T I I I I I" I 11 I ,_ 1,
I IT I T 11" ,, ,,,, 1 ,,, I il 1 , i I 2n, I 111- -11, 11 11. ,:1, "' I
51oo l ... it N I I i % ill I I N I "I I il, It 1 I 1111- I __ - ') I 11 I ___ 1-1 11 "I I , ;:,. , I , I , ,, ,, 1,
I', PAItA I ,_ _', 1 ", 't" I -' I -- ., I "Ill, III, 11111-
'Iitud 110 III"i"'j", N ''il", ____ f \ I N (I (I ""I" "it '' 70 INTLRF I IffINFRSIDAD I I I~ I I. I I
,a, I I I I I i , -'' ., : '! ", I , _- ,-, - I I I , I I I I : '", ,
!1 t I , , , It. cit, I sit
I. ." 1 11 '' I I ,,, 1, ,,,,-, :i-:1', ,,, !!,I, I I 1 I"'if',"" I" ln ,I- I'll, ,,,,,,,,,,, I1,111.1t', ,11 , ,,,, 1,
1'1 1 I : I I 1 1 ,
11 I 11 I i I ;,,:, _ -, 11 -I I 1. ,
,
i!'1'I%1 '1 '. :- ,, ,,,I T ',-,,_ ;: ', 1 '5,, I- , : ,.*:, I I I ,,,
711V '' I LAS MAQUINAS DE 5 ,, ii I 1 il , , I, 1. i i I .11 I I I 11111t I I 'ei ..." 11 I'll " '' ,-, '".5 1 I I I I
tir % V1i11__T , I cose, sitifer i , "I i, 1,11 Pt".1 1, I I T', ,,,,,,,,, 1, I ".., I I I~ it ,:, ,,, , I Iil
I I ", 11 I 'IT III, m bir, sum ar, v 1__ __ _- 11 I i I ,""I'll I I I -', ,,,, I ", ", ,, I 11 IT "I I I 11 11 I I I I I I 'I, 1', 11 I, 'i- TIT I I I I~ I
'. I I I ,,, ,,,,, t I I I 1 I I 11 I
-ibi ,,, 1,J)EURA M A: D F'; ....... . I ",
..1. 0 '111- 11, ,I Ili I 1, I I I :. I
,Tlaquinas esci r ,airnar nue yj I -t I-~ -1 111, 111-11 i ,,,, ,,,, "": 1- ', '1T,-'_,, ,,-: i-'T !64P I ": I :''!"", 4 III ,., I ,
de lit epoca Cie los roman ,i __', 1_ ,' ( L 1_1 17 j , I
rrrrt ._7 __ ___ ,,, ,,as y usadas con toda garantia, ,, 'I", I , Z, "t, , 1, I I 11 I 1'11,
,I,- '' e las ofrece "La Regen6a", st, conoce nada ni, ,r. il)t, i- W 11111- 11 ",,I', " ",I, I ,I. 11 1, ;11 I ,: %, '% % ,,,,, 3"i 11 ., I 11.- I I 11 I 111.1 I It,, 11 I I '' 11 ,i, ,, 1, I I I I I'll I I I I 1 11 x,
I "I'll 11, I I Sumez 18 y '10, Teleforict A-6928, blcs ;BLIlos' Resisterites a gra. ,- '" ,,, ,, "T ,,, 1.1-k- .T,, 41 1: 1 I", ; ,,,,, ,,,-, ,! I , ,"I' "- ,, "It, r, : ,,, i I ,_ .
, I I 11- I., -T- '!
". r-I I I C,
I ,;- I "I I I 1, I'll, I ,
tiaq v acids, Xmbellezca so ba- "' T T ',I ,-,' ", 11-1111, 11 I ; ', -, I, ", "" , ,,,, ""'i, "Ap rianu ms ,--A
ON RIEGO D t m--, '-";A;,;,-11m1I1 I O ELLOS I _11 A I~ 7
By VZITDE E-: "I" MAQUINAS COSER SINGER no rociria y pantry! Install Io T_ I I -11111 I I ,, At ADW.I'l"I 1, n",'I -fl 1 ,,, I , ,,,, -', I ,,,
CoARTO N usadas con toda ga- ,jejor per sit durabilid-d y be T, 1, ( Alj, I t ,, i ?
.3 ,,- !, i., -, ,- C- Lievas V, I 11 "I '_ T 111 11 11 '' ,it 1, ,I Jf .... t,,,,I ,,,, 1", -, I -1 11 11 111.
I ,,,'. 11, rantia, picyas repuesta y agu- 11exa. "Sanitarios Vasallo". Tu- I 7', , 1, 11, I"i"k;', 10-66,
-_I,,- I 1 a " I 1 - ,- J'T T11 'I "Ir", im lil"n, III,,,- ,,,, 11.111, 1'.1', , I'll ... 11 11 ,,,,,, I, 11 -1 I I I I I I
3 ___ 'T I T "T ...... It- gi- ,rO 1- 1- "', I~ I 11, 11111.1 I I -1 I, 11 I I I I I I'll., 11
simanc.". "La flcgnca hpAn 203, i77,, i 7 i 11 A, "' T -,. -- I- I I , ,,- ,,, 1, I_- 11 I -- I
MUEBLES BARATOS Suit rez, 1 By 20, "! , ;T,,r ,:, ,;", '' , , -- I I -- I I 11
;INODORO.B1DET! EL AFA- I, T I,.', I *, ',, ' ,-d- !f 't, -,t( I I I I ,-1 ,, - ., I I ,,
CAJAS CAC16ALES y ARCIII, At'j,"'I'l", ,r-,, 4f IL___ T''. I "I"- .1
Contado y plaxos comocos ,:%, 11- i I I ","', 1, ,,, I
caobA y enchapad ]',In Varjos I rato iianitarict que presta do. ,,,, 7', T_: "",Os. ctlartoF, I'021 ,amanui Y pro- ble sqrvicio, economizando es .... ;,_ ,, 1 1',,, I, .' v 4, V, i 0 1, f I -tiI'i2 1 'AjV11Tji;,1 ji)Ijf)0 11 "I 1 11 -11 I'll I'll Iill
11-11:11 I I I ill fr 0 , ," -T I T'I, I egencia", Su sic,% 19 ''I I'll, ,,I, 'T I ,I I --- "' I ." I ': !_ .- , 1, ,, "'
,comedcn, bibliotecas, ,alas. I,.!cI0" a pacio y ,,, -o. Ten-ios aCCT- SAIIIXIa 1111,'N-, D1101, itt,! ,,11 flllil P 11 111, N i I "I I t , , F1 I., I I~110 11-111,111, I A C A 0 0 "; 1' 11 -z I I ,,,, ,, ,,, -,
ving-rooms rejilla fina y tiip: , Cast "" I coirtilcs -, codo, ii ;,- I'll 11 , 11 ,, 0-1"'Il ,,,,, i:,. I I I I , I '_ ,,, 11 ,- " :. : ,
I 13 -I,,--- p4idos 1,7 '" 11, I I 1-1 I a I 1, I ,1 1 11,, '', 1. I ",
za& ; i i ,TClt, ... 'I ,'I I I "'O 'I E T I , -, - r I I .1 ,i 11 1- 11 I", 11 1, .,
S i L IC O S I ," ,, I 1 I : I ITT 'I , I i I
r"'s 1"-%, ,,, ""s r ,,, I , I 1111, I i 1, .."', I I I- 11 VELLOS, -",'_ Vfi il 't;III, I ojj, I:ij t
"., I ,11 -11 11 11 I- Ili IT T '' T, I I 11, ,,,, 111 I 11 "I I 11- 1- 11 t i_ 111.1- 11 1-1111111 11:- 1 ''I
J' I "I'.'', I I I 1i I IT 'I'li'll, ,,, 1, 1 1 t, ",,,;,I it, ,,, I i ,-- 11 1 1 I 1
I, i, ,: : ,, I I ''I I I .11 : ,, I I I T ( i YN T I 0 0 f, NS N ,V t I () N1 A 1, ,;, "I',"", ",:,, I 11 ;" I I _ I I I I I'll I I i .
I ; I 1 I I I I I ,, I I I' I I , I .1 1,
,'I I 11 I I T, I I -___ ... ... ,, :, I ,,,
11 I I I I I I 1 1: I I I I ;1_ 1" 1 i ( I J i, .
I I I , 11,1 I I I T ,I jT- ''I'' 1, I I 11 11 z '- I ", I
;:.., I ,t,,,,,,"",'_ ;, I N 1 I I I I J1 1% 1, P; I 0 I i I I I. ,I I I t; I
.11 T1111111 I'll 11, 'I' ... I,
% I \ D i )I(I" jf T I I I t I I z ,, T"" 1, J";",:, I ,_ L_ ,,,,-,,,,, "
', : III lt() ( N 0111 \ 00 1,11 i 6 0 T)F I; I- I I _- '' ", I I 'i, I I i, I , , n I I I ', Ft I I I I lo, T, i "" '- - I I ,,, 11 ", 11 I I I
1 ", 11 I I I I t L I" I T: '- 11 I ,I : 11 -I I I 'i I I I I I
I ,. , , 11 e I I I 11 t I I I z I , ''I 11
1 1 11 I I I 11 I I I I I I I I I, 5 ,, I I 11 11 -, ; ,: I 1% I I I
I I 1 ,, I i I I : ,, I ,,,
ti- I t 11 I I I I ,, I I I I I I I ,,, I I I 11 t 1K ILLO S I
r I : ,,,, T I I I I I I I I .1 1 : I I I I I
-iii"" _,- '' I i I I I I I iJ1X 1_. 1W 11 i,;11 't 11 f t ( w I d, i 1, Tp- l", I 'i 'Is i't '', I I I t 11 I I I I, ''" w 1;- ; I I I* k I I I I ,, ,
; I, " I I "I I I I I 1, ,o, ,, ."t'. i '' ,, I 11
,: ,_ ,i- I I I I I 11 I I ,i I I 1 I I I", I I , I I I I I I I I I I I I I I I ,1- i T ,T I 11 I" 'I ', : ,IT ", ,,,, I I I ,,, ': ", I I I I ,. : ,,, I
ttil l, I'll I I I I I I I I I , I I I
A ; A Y ( 0 i T I I "_ I ;", i Til, ,ri!T, I ', T'I" I ", I, I T I ,
"S II I I , ,11 I ; I T :1 I 11 I I I 11
c-- ,ii. I., I'll, I I I IIAV I L ODE ", I I I", .1 11 "
11 I I jote. "laIetas I,-, 1, I , I - ;, , , I ,, ,, Ij t, ,, I I ;, dh:" f- r, Y I 1 I I I "I ,T ,,, , ,
I I 1, [ I", '11,1- 1, .:- , I I I '", 1,
.0 INGI- 11- 1"i, "T, '' I r', ,I,, flb a: m all-TIC, ,, I If N, LU Z Ill 1, III \ k i, : ,,,,, ,, I ,, I I I ,
It, I , I I I I,' L A i I I V ; T, f ,4 i ; I I i ,* i, T t 11 I T I ,'I T ,, I I I A I 'T O l fit';,"Itt"'O f I. I ' 7
'_"il 'tt!A P ,' as LA Rcrcom , "j'' I I 10W H , T, ,,,,, I I ; , I z 11
.."I., 1- ,, I T, , ,-, atil ,I ( 11111M In", osctir, & 't [ R I 0 S , ,., , 1 [1, ,,,, 11 1. I I 11 I I '. ,
"", , , 1, tit i i , T. t- ; ,- I I I 11 I
',,_,, ii I ', I ioc and, WIWI I I "I lit ( % KL 11
= "- ", I I I I I L t'l ,! 1- ,, [I m z T : d T ,,, , 1 ,,,,,, 1; ii, T, 1, I ,,:, : , I 'i
.Ijl 30.1 ,.It It , I LU 1>6 1 III, , ,I I I """, : , I 1, "I I T I'll, .1, I..". '- IT, 11
it-;. 1 I 's LIBROS E IMPRE605 Ile lit Conatru,", I T11T I , i "" , I 'AS ,?R0,'1 f!'i -' ,-t, IT "IT 1z 11.1, IT,
U.1w, ,, - I I I 11 I e tT 1 PKMT M, I 1, ''I I I I T ,,, ,
ArRO-c"1 I'O. ii1VD1-,,i_11_1_,_ ,, ,I 11 1,11 I rt Ink'TWR PlIll I ,111,1 It"Obellecien, I ", 11 I I I -- -11.11-11 - -11,11-1 i'' Ai, .-,- I "I, -ij .T ,. I I I I I " ,
", ._ I ,,, ''I ,,, I "I I 1- 11 11 -- IlIT111 1-1
". I - '- I- .... 11- 11 I 11 I'll, I'll, - "" T 1- 1,11I 11, T:- 11,, ,, f, i. 1 i i4s 1 ,, 11 : : ', .
I.. i"gid, I'll ,>- .. ... i-- I Z, L ii 1 ,,, I .1 t, , I t ,,, ,;
1.1- 6 Ti "" -- 11- -- "I ''inprelos n- a- , ,, I 11 I .11. -111. .1, ,, i I I. _. I 1 ,'-t( ,- ,
.__ I 1. 91, ,1,,, tr ", I 1i 'I'll 11 I I "I'll, 111;1 -- , ,,,
"Zt N1111 1 I a I ii- f.v ...... I ;_ ribuidores: "',aii i: rios Va , 1 , ,' .. Atilt. I ,, I j I T,
I- O.., -I I F I I i,, I "' I e -_ t 1- ,
1, T , 4 'a ,alto". Tu: in 241, 1 11,- e
(t_1--_11-_ -,.,, r- 1 i MI2 ''I I O- 1 44 -i I I '' ,Tt'l AW)% 1 ),Z, j1,y'j'nZW-, ", ,,,
... 1. Itill I, ,2 :ii ,,, ,,,, :-_ :', -.!111
of. .".", I,~ : ,,, I I : I I d ;,% ,, .... .. """' "" I ' 11 !" ,IT, sl I, ; I I I 11 : "
i. IT , 5 .- I I 1 I I
'' I .--I-__Wo
1. ., _,,,. ... --- 7- .... 1", M I
W. h- ,,t'. III -t,, r I OPORTUNIDAD POR SER -7-7 --7'r "t "Ce" -a-1ut, 1"1l1,I,!A Row....NMA. , IT I ", I, ,,,, ", , .T, , ,, ", : Il _1" -1 ", i ,,, I T I I I
, '. .1 It ,,-). ',-'. 11 11 I -, it. _, 1,a , ,,, r , , ,
PlIoT. ld"..." ---- C"7 :, ,,- Aprove- I .I.it'. 4,1- '. I W 9 IT, I I-- I I ,, ,, ,, ,- ,," ",,, ,,, ,, r, ', ,:, ,, , .
-, ,,,__ICj-,- :, 1--a , I sus, Distcibuidores' .1 i,-1-11 -- ., I ? I, ; "."I., aall. itt Nit W -Ii. -.11 11 I I 1, "
.-It.- .1 111--1 1111-1111 i I 11 -- _,", i I i ,tIl t I, 1- , I ,,
-..---- ' '- Iche, Wndernos magnificos fie- I ....... 52 r , D"..". iti, I I ,
" )I ,
'ER C Ir -1 , I, ,I159 RADIOS Y APARATOS jqaderos marca "Youngstown" SING I .'111M At,%X-, I.A.A- --Ii. t -1-1- I'll -' I 11 I - ---DINER --, I .111",11 ""-.I I "I'l-i -,", -- .1 I I 11IIi I- 11-1- I I jI %,
0 1 ELECTRICOS Los mejores! ;Los mas bellov ,," ,T-,,dT, , -.1- il -g"-, ri,, z. = aiih. I.", I m i,-,i, I ,,, --,,, ,,,, I,, 11, fi ., ', I VT r, " 1
,, ,, -i - -r, Ts" -., J..a C. !, I I 11"Ji., .. a,
.- i-1 1.d. __ ,, 1-1.," '11,,_,,,, .'i.,_nTa ,t,,-,,,it,- --, 't -, -': ,a
jUna v dos pocetas. ticible escu- ,it,, -w. G. R-i- I I I . ,,K-I, 1 i 1, Hoil I I, I it-, -u- _.,. I i 1-111-, -(", ". "". ,, 11:, --iii, 41 7 t
'. ,,_ A ""ill", RADIOS "PHILIPS" 1949 I rider. CCninptelos mas barat .. x_ o0i_0 a it! .V.,i-- T'L 010-1<, 11 .1i, X- 41-It 'la -it"' I ' .I T I i-dti. ,, I-na, A.s
.05 '5_10LIANTt, PROPAGANDAS COMM "'a --- ""ta"t"t" oi ,, 'a ii w",SSu
qI N DAR ENTRADA I .1iiiii,
,,, -,,T, -,- !en; "Sanitarios Vasaflo". Tuli- NIATEMATICAS -j- ei- --.-- I-. 1. '1-1.- E-WI'V13
t 203. casi esqu; Cajada, TATES 7 EMBARCACIONES F Q-ia do 8_01 ,- I- V.,--'. c.ri-1i T-Ia). -1. -, : ,
Aid... 404, .0 ..q. G.H .. 11', T. ,,, Ina "a'. o ,! ,,, .wA,, r.zLtrp, o,.,. ,- SE ALqUILA, NUEVO Y VEN,
..
,._ I I- "r. ,--- -- -- ,-i-. Gloi. o ,%P- -1-it., "" a'. .a v_ tilado apartment alto, corin,
C, l I I ,.I,, I , el Cerra. 1-1330- !- ..Iui If-11- I- A-, S. I., I A I, -W, I-~ ; ii ;,It, i. _,,fW1.. r0a I I-W_;Iii, I 'J'j.: : ;-_ .. T., ,I'.. Ho,- I, t,-, "A. tio.
MMEEMWIlu
10,59 s 1, 1-2- ,; 3 1 J. _,T; ...""". ii" 2d _Io_ , a- I- Ii-t'l- puestri de pasillo, gala-come
1141 I! 'I, I I ,I 11111 iMl 1. i;i 'UPTILISIMAS PUERTAS DE 11 I 51 -Irl
NEVERAS Y REFRIGERADORpS V E N D 0 i _'. ..-T I 1 :: s" 1;1 D "'I"g: I ;,T 7 -_ --L I -- I It"'.. x;- n-t. der, una habitaci6n amplia, trei
'W r. Ta"- Cha, Nlodemi e Sit I, Hot-, --- .- ba iGjl-- I rt-,,.___ I , - cl d.' Miid d P j, 0 U I L E R E S "I --leto, lujoso
'O "I'll %I I I --11 -- I I I I it. MID". ,. I I I -, o I -1 I. --,!-- 31 CASAS DE COMMAS cocina amplia y terraza. Agu;
rr !, %,"S"I'T", I I ,landii una ITT'da C er!a Cie;- --,
11 I ': %!, ,, I i.i. 1. 'V , o-ittc., cln; -;:: ;a Codes horas, Alquiler $50M
---, ei tl 1, itii, , a ,cha "Keyst.oc' befl.ment, -T I I I.." -it 5. 1 79 HOTELES
,-. D-nt-- All, 11111010 CINT11hS A 11111CILIO, 11
,-- I ,omada xnoxidaE -a ban -' , ,1 -;i., I'll: 11 -1 ,I,
__ ____ I ____ ___ Ic pat at t MT. Bx ALQUILA IN11.1.1,1. 1."ai--m . 'A", Santa Ana NO 406, Ituyaro, Te
\ ,ras y cunrto ctp duc V 11 Wttttl E-11- jl! ita- 1., "Dilil $a'. -- 'T ,,,:i_.,.i 7DS"0
Sla SACIIIIAL I .. I- !- --It. -1-!, ,. ,,- ,--. -11.," ,., --i, Ba .dII- .1,.
I : ; 16fo 60
I I le -I -,oita- I, TI-- B, .ad cot, o it, it, -. n y I To no X-2 7
'___ ," ,, a sus Dis*nb 11 11.-1-il
, , - uiccrol W I W".. 01-, F-at. -."rati. _,Tu, y P,_ __. X.Pv- -- F-itn" D-094-1141 _'
, % ,,,,,-,, , I I % I I I I I I -1, I I I-,- _1 1.1 I.T.. .1 ': 1- i1-i'.ii,,, ii- 1-.I. lr.6 EAINM-23 ..... [ E-4028-82-14
a .... Tt ', 7 :, :,-: , I .r os vasalio, Tillil I 1 1 ;- 111 i,1f-,- F-' -,. a ti sa, Rauil .7, ol_ 1 ,,,,"LAURA GALHAN
"'i, a."'. i , T -_; : I In, mo a !a Cai. ads 6_1 Ce, I I ., I C-7 11 -- ,,ra d. ,,__ __ _- ,- AJAW. Al(."Alt. .. 1
I ,a I I i -.-I-it, CT-rd, ",
?Ii,,,P.i, d%:11119 11 I ,W y 17' PROFESOR --ft, o"'i'dn't. P'. -a oic.-II &.it- r- o A--.. ." 1 1 21-, 11 I I I -11 I ,5 0 t". BETANCURT 1 HOTEL TROTCHA ii,- S". Hoaa, Vad.. Oia ;_. Itit.litir 4. ..,_ _-4- ta'i,
A ,I;-- CiT I~ W 9,'-, ' --- I IT, -,, ,,I I I Il. it I'ia c..I_1 t, .-;-bla. 6. 9 12. ,,araa. "'i", C-1211,,II14 am, I ,_,_ 9 =IV12
1,,- .1, V, 1 C-260-ITI1 $4.00 MENSUALES, SIN I GANGA' VENDEMOS ;TICsIzada y 2, Vedado. F-2383, "Marti'a
I i, ---, Wit at I I A., da --- --it., f-- mzm -.- A- T- 10. ISTA e.1,1A
_, s, EN ___ Ft',!, : I _1 Frescas hallitaciones rodea- 82 APARTAMENTOS 'difl,,it, ., um.: xoa _-&.
__ 1radi, radios Philips, Erne-, , I -, 'a I,- - z-1o-. P"-son '943, Vinics models. I gadit ... os Cie ace-0 es:n_ __ __ i- '' i,._ .a I, "..."', ill Itti. F.im "I ,",
nue-: - 11-1- A-M ot -d utlm C.
AIRE ACONDICIONADO; 'I ',.v*,,-,, des de sardines. Penticin com- ti, 1= q b T
It. lz-- .. I- i", .C.r.t. ;klo.q, 'desde $15.00 I,, ratios Va-!- for blancrt cisne, contra aml E 6 ; i!, pleta, matrimonio $110. Bafio FRENTE AL MAR 11. 2 N, W., ".
,. ,7i 113XJ9" Con S j !' 'oj,, $600 't-71 'T - 1-IT -I- T -;E1O i O AIW = -n.1,0aa al- W. Edl- i T_xW*-a-12.
". PROF. SAVON ,privado. Familiar 2 habitaciones ,I. .1- -a" ... ir AL4.1 ... ....... Ar'C'D, AAXA
".1.1 --, I T'11.1- I 11- I ,s, 11 1-- c-.-clalt Is 1,Ias maracas. Calza ,a Jesus del 16' 05 de hieiro estnaltado des- 1 F P -..tt,, M.fW,, -1 d.,i ;* 7
F-iit t"ITtli.- .. tn'.1 I"t"', I tr ITt,-, T.H, A-470. plonte 29 Esquine, Tejas. "Casal I,,ift,,. bafto interealaido. Precious con- ,.,,"= -. is%',',,," W
tile $13M, LiT, rnejor a be.ic, cos- I:- '-, ',, ',,-a, ','.',," "I 1= ,,,daa:..1,11n;, 4=6. It- ,a- ., .- .-. -,,,I., 4- I.I.-, InA. i,.W.
E 1.1-YR.IC _ , ,- 6 Itua U-N&I,
Perez". -1 I : Y --. I'Ta-, a- .. .1. vencionales. Fsmerado servi- ,,w.. ..", rk, iat-t.d., $a" .'t-iio. W_ h.11
GANGAT REFRIGERADOR COMERCUL I I-0-10 ,1- 1 Pot., I-adt". iii"atit". Itiala1_7.- S- kto en 'Sani-irios Vasallo". Tu- .!a 1-"- ,, va't-a' ,,
__ r .&dioa, Ca.. vj, I cio. Alegre bar an Ina sardines ApARTAMEN70s- FANTA ---'- I" 103 Te' r-Itis"11-t
PG 01 TeMorto 1-1330, Vi -11 1 i. a'a_ U-11", V".&
91-1, N-- g ,-.., ., .. RM I I "Il. -I pan R_ sa,,6., viiOIAaa net "'
"',-t. 4 -- ,a !,- _x".., V, 1' I I F l IN
I
To,
.." 1-1.1-I., I.- T, -1 tno,' ;Le esperamo5! URESE I C24z 0-II201 Tia&- 04M.".11, A,-, Alquilo apairtamantog Infart.
,
t-- .-n S, U-7&2
1W. 1,,T-- r t"it, i"YTIF.1- ,, Tii ,, I ,!__, Pvrithouse Arnueblaide
- I i,,, 1 PttittItT In, -- -- OTEL CANADA ta y Salud, sin estrenar, sala, i _i_ ,,iot, at h_ v
E_1" 0, g ,Ii,, APRINDA NEDIANTE MTODO ton..PI. .,.I..
"' **, I ,-iiI ,7 -.1 -__ ,_ ,,;. M1.1111 'I- -,i.. ,Ia ""I"'- Z- .--. "afta.
G..G.t It. lt,.- V-1 -. ... l 11 it : .1 .I i-. ,- N. I I- --k. ". 1_11aital Ina, .,Diot,,
"I o-t, ti.dl, A-,id. 9, -jj- ,, F142,3-s_ COCINAS DE GAS DE 4 HOR-!, dmd.,itz W_"i1.1r-=.'' V,_ I". -_ -V comedor, habitacitm 4x4 clo- 4"".11, g ;M 2 0 C411-1. Vitt. T0410 4. y ,,ot- o,1. h.t,
I nillits, Juqos de pan I' at. set, baho, maletero, cocina de ddat, tmni. po-. indwai
--, try de 4 t1ni, ', iil
,, K --- __ __ -d-1 Y ..b.. Fl.i. -.6.1,,,ri -- ,t .,' 160 INSTRUMENTOS MUSICA i I mes,, dc m i as, patio y lavadero, Fernin- "": ,,dilki. C.t- .-t. ptio. .11
--- i. 1 I etat Slot'l )INERO HIPOTECA T I it., i- C."it-i- g is -o'.. V- ., it. 2
M;-- q111. -_..1-t_.. -.-I'- t0.
Tr .1 Do- I I i ;-T1 i qmr P ANO DE AeRMITADA Calcntadores oe as compicto,, I'- .... .. deL E-1248-82-14 -1- 12
-I, I I I _____.____._-_ ___.1 -,-- " ,t-d. Urt-odial N-- Yti-k 1i5,,n"t-1._= ANot" c.17344-v- I I
I- I-, I", ,j 1. -'it,' l5. Ecticdetiaz 1,t r4,IIYW1 ,It .Wetiiit Dw.d. dtj
I'll. I o d,,, t.-;93 SOLICITUDE9 ii' .. .1.1141.1 VNA CICADA'
jil I I I I v,' 1 '21, g, : ;, ,d- , q 1-r.- .-a t, I ,--.. 10DRICU z MM 91 AL
,, f i.I. --- -- 1. 1.1-10, In,, f1pos. r 14"I -_ T -a- ..l.111'. d..-_. q
.1 -,;.z r-- ___ __ la:ae.!
b, ,,, I I V 'gIZ8 n i'a c' 1011CIT(I I ' PkRA INM ITRIk 101i'-- : I.', 54 otr.ft .11-111.5t .1.
.1 I __ f,,, 's.),,, "T,
xxTirnan ;an;ta-! -, I -Iadal .."'. V,- ,It $0 la._- ,,, i-d. t-TI.
1-1 --,- IFIANOS IDAD .-c I ott".11 '11, DF ( i, osic;on. --------- 1.-- jjASOMBROSO1.1 I a.-I. I 1-1z. .;,.,,T,,a o'-, -if. aS Vasailo". %13'itT. I I I I I I I ...-I"... I ; f -_- .- 1- a1.11 It. 11,1.1 1,, I .1 F 1, -- ,, LW- 1 U-24tii Alt $;;: a.T.".
i" a Les' s coul -- ... T "'I'll., HO 11
I -.611. Eus- aG.A ........ -10 T rU-SCO, $Al,., F,-.,,,
,
,,I,, 111t 11 "r,"'111" SF 'ettes, etti .11, 11 , ,_ I, ., , I T:TNl -11 TEL PLAZA i"a""' d" 1" "
': , I FEITESE CONFORIr ."I""' "', I I - 'it 14 1, 21 3 4, W, _;_, _i,,. g., 4,
I., I_ ,,,,,, IT, .", ,orttriibIcs on chimen, "I ?Et1.11. i"Va.. A ... T Iol A i R ?EQUEkA RECIALrA fiPACI
I ,a,!,A AHLE-i" 7 . ,,, ,,, _,__ ?nlorIables habitaciones con ,,-e ,, ai-, .,
ill ,.It --; I' I I I I I I .-'. _,- -."it-0 o',,. i,,
i nttvedad Ven a %ez mente! Install Pr ,, !,. -- I i.a."O.I.J" C.11a, n Ka 44. tit,
I , 1 I Can, or,,,, __ 71 1 .1 11 i, --- .a,., -- -Aft tiaii-T 1- --- I -1 1, I DIBUJO i OMERCIAL t elefono, bafIo privactic, agua W.1iiiii. . .. it,, 2 7'
it in qantnitt 7- I .1 I -01L I- 1 ,i
gran Foxt.do onse-lb i. I I -,I
Is., rn I IIo.. .
.11-1 -,t1u1-I. "I I or. t cahente A todas he -_ .d.".. --. V_ ",ad,. 3- W.
""I ( P MIT 11 Pe3l, )Ii ,, %- : IT- ? I I~ kl. --.G, dib- it. -.- "_Ia I ras, A -a ,,,
3% T I 1. I Ilf"U, Ilfllffl" t:-= il ., .
.1 , -6f,- AS.1111 4"ll., .,iira rnp!. r cAlid;Id por nienosl sphciiiex be l m "'t. cromad KOHLY
y,!%_,, 1, I -s j I 1.1- ,ia.. y ,11-n1,, --;Precios mensualles, para una Sa al-11, A,-- dj ni,,. 12 --. -._W_1.
Nt' t I .,nern. 25 ,af, if Ti nosill I dentin v por 1,,;crn. G in Or el Ct 1 ,, ,,,,.,-, -11 C-a 0-1,tia, I.A ,
M 00 FRIGIDAIRl, sMITE n Ms Cie crv Tfl',10 ,10oiif)v AL t, : ,7 N Tell A-OM persons. $50, y para 00 perSO- ml-. 1,W. .%-- aala ,- it. A-11310 CMDO sALA, COM15DOR, It M
spaldan. Predilelta San i -alco. ce --, ,, ita .a, _,, ,- I ....... __:_ __:ze La damente ria, a is, lt-.3745-11 na, S75. Precious por dia para ,""' -- it, W .1-11. aoii -I ,ti, i- 4, IN
_r ,- liatt., 9.-a. 1 -- D_ o- -o, -- $23, BIO, V ,
'. oH ... R-M, IT_-T_-- ; aSo etC Cot"I"' "Ier"'el' "a I _' A-1- 1, ;PTICIFIESOR DF. INGLE9, DA CLARES EN unit persona $2.50T para dos 24642.2 gBrt '.1., B- Im
C-t ins -va-l" .1-1 -T:, ,.I. 6-k'h. &._ 1 ,O- Z 4 n_ 51_1
1 100-60-2 sep mis barato en: -Sanlr i 5--d__1' .dapi.d., a Ia. personas, $3.50.
ST TILES DE OFIC i , I x \ept,,no y ZU_ AL UJW LVJDSD AFASTAMENTO
1NA !S. 111.1, -n,"1111. .A10 ALEM41 I i-- .--- ..I AM"ItIVIO. IiTitIUY1,,t leluoltd- t" BE ALQUMA UN AFAUTABVINTO, 061i
_; ,aillo 11.111P.11 -1 .-: 33n 'otl- Y-41N I, .I ri :Iatn- """ lueta, Habana. C-362-79-10 Se
I 1-t- IT, .,at!t,1-I!1 26 ; 164 p: 6
1, !2 i t..t g.-J.' ""'. -i" -11. -p""". "'B" a' "" "aft '-L
SANITARIOS VAS ALLO ", ad- d. I- .-bl- Tout,~ 'k 'at. J- aa 211, ju, -XG, ,-,,,
AGIIVDIO r1AXO ACTMAN "' r1ow-64-17 X-4443-83.1
"M ",
MUEBLES DE OFICINAr v.- C 11, I s' [ 'I Dam os DinCTO I Profesor de Maternfitiew I APA"AMENTO SE 3
,- s i-, "I, '- S, Casa .pteferidit e nfrece! ti, .."'. in .t. HOTEL COLONIAL ""' ArA AMVITO WDIDEME
..b. -,I.,nit. o .64", O'. it _I.Itt.a. 1 1. P- 1 .1 ,,taa ,la = ftiitTaB= 11,0
Vendemos, compramos toda -' -- itodo, los tipos de wbeija ole-1 -- tbiial.oc T- It. -. ,.-, T, -, it, ,,,,hjIjoat., C, .M-itDiO.,. tilint-16. eaatata. W
ii,_,,_! "., .b,", - RACION d. A,,,.,,, En el Centro de Ia Ciudad. San f d-= a4a, -aIor. witt, y mw ,,t,,,,OaO, ,,,,o,,a gas. -IaMada,
clase muebles oficinas: cajasi-1.11 -- ; o, barro, cobre y galvinizida I RAVIDA IT CLA- ,,o-, oa.-j. To B 1k J -11 liII, al
caudailes, archives, estates ace- a """" to Higuel'y Galieno. Residenelati- X .t. L V" bl6.' Wlj Xdl I' Bit "o-l" "A"'
IOTECARIO MENDOZA Itu-- Ot-liz B-Ittitit Vadaii,. LIM-d - I ,--I. ,, W, Vail. d. I IS,
"' ... ;.. 1 le ofre- I BANCO Ifli, _- ,da, P-ta- C.11- 1 E__d,
bt-,,, i 7.'=ii_. ,Xb g: -I-- r= .
ro, miquinas e5cribir y sumar 5 cerrios cabillas de todat; las me- PALACIO A61MMA; &min.a no, i .4.. Kjxt,. Tinl.. it - W AP------ B NUM B, CON GAS
le mos tlx& m0D_ jsjm. con sus pizzas. Tambi6n """paReq'De.Te)6on e- F'rente "I 16 COLEGIOS W M' .-O' Apartamentois sin rztrenar .,Otq.d i, _tna. ioradaw ot Im it,
a precics razonab S. Paga. "'._, didas. Precious espicciale,. Vito- 5 ,,d- W dat W, h.d." do W.I.
I "I'll i- --- Ite", A-2titt
bien: "La Comercial", Progiesol.,__I_111_ "'r-1. IT, A-tM c-0tt6-IG-. A c.. .W--." I 2 Otad, boAa. -k,,Pf. par. compruebelo, Tulipa-nl_ C--- T na.a.- ltl.i __ W. -ploa, it. St. ."D",, 1. W.Iria, c_ ..I- r, C_ 5
209 y Monserrate: IM-6226. i -11 IfTil .",L 'tl".."." ,"-'. l"1203- f'-l"O' EI-311 _M l 1 Colegio MARU COROMINAS wfloft, laas-, -I...5.7 ,= Cit. I ]K- XWw$S-tI
F.-._,,-n, G ,.;i.,., F '-' ;,, 1, f T BUENINTERNADO HOTEL, BIARRITZ Vo y Uln" ,foe,,je a Caonii W_ .: At AL4VILAN to A- T4NVWT0
i DINERO : Ira -A-- B.ADI-w C.-T. T.119- B-I 141 h- ,ino- -a I-T cant %I.. I.Ii'D D. It
AF. AFINADOFLES 162 OBJETOS VAII-105 J.00. dead. 1. D-C,1- Prado 519, frente al Capitalia E-Sit-n-If O. .. h it .ftla: W =
MUEBLES DE 01 I Score Io,- i '1-ip cantdI,- ,',;! _O O"' a-- 1. .a,.- __ '. S-VI Atial'
AFOTR 90 PLANO POR It, --T r TA I VENDEMOS A PRECITO ATH _. ,, nn=..,tl: = x .... .... -.,- aa PASE0 101, ALTOS ESQ. A 51'
-- les, coin "" I ndemos ;0- 11,1r, ciat- no "": 1'b."*: = '-,-_,n- --A- t,'I'atia -pWit y rAST
Cajas caudales, vario. -_ it. A. itr".1-t. ,,d !1_11 amentos sea. 'r,.4.=. y 2 h.bRapoa-
1 l .;'*, 7"""," ', ,,"'-.', '.".' -,' 1 I~ --, -. -i- -Iib11--'k.. T7 y y to' tase de objetos de :::ii1I. ,,,, dc ,.load M.1111d.d .b, alquilo dos ap -A oni 95TRINAR, LUA.
Am, caoba o metal. Arch "-i- I, ....... I 1 1-1. --a "-.1.1- I I 'i.w-ift it '-' bados de cQnstruir, -plies y _.,,. ,r,,.,,,
Ill (,a Cie vm.- ,I-11- c- valor. Antes Cie compare o ven "7 iCADIAM ,- I e.. .I -t-oa, ,ca- IA.m -% tte.nnd. gaa, A-metal "Stetl Age", lodoi tama- "' I M11 I-Mit -Ia % ,- .W.. C-841-IS-11 Alt cOnfOrtables, Sala, comedor, dos 'i. M I, 35.00-$2 14
1 N, der, visiterics. "La Favorita
T ta -Iii. .o. Ini.1- 1 70tiTfult,01t,
ft s y par. tarjetas, Ca ...'I ,,1.11 I Il',IDENCIA BE W10MAS lonDIRT& NA. HOTEL "ANDINO" cuartos, ete. Walos, Gonz4lez.
i"a Cat, "" To I "I"I" ,:: _1-,"i jAmrn,5 166, ,M-3315, '
doles y de archwo todo' '61 _T I- ... In. ailtol. Tool ... M-21M. cl- FRESCOS APARTAMENTOS
s tamp Wrli .Atl T1%T-., J., ,i, ", I-PIP-61 29 ,,, -,il- W. .- o., KI .M.d -,IT San L z.ro NQ 1218 M-2329. U-2391, E-25OM2-16 nA- N- "-5,
DE ANIMALES I I-1- [-- -1 -- ___ z- I .- 7 "I y1ind.,
tin _ii"V it, ,A
a W- .2 i, _Vi 5_- -- --, --- ____ --'
Mirneograftis, ti-ritti N, part t ""', ", 1, -- ; I ii ut I .It, Tr- .N 11,T I _' .' au' UNIVERSIDAD -q-ti A Z 1_ Z7._- "aw t-6"'c"t W.' -,atai
:, NUO. 1. 1 I RIOT ,,, , ;--, -I., --a, 'I"' hoilt.'-_ -W- .1: ,
I, "ifti't I -11,I- ... firaua,, la. C .ttI it, ;
11 "It, ,."I..
tenril. V ntng a pinzog y, on -; YI,, --- 1111': 1'177... "I 1 C-17,,,,,, Ann~ ", 'F :,, t-W y -10. Bit "Int.,
,.d, - 1-- _-- T'It. Lt.lI- 'i I,,,,ilen Se exigen refe'.1,cl- '. , IF,_VCNCiis ITIL):; V TA- Lal, - T- ,-: 'i=...J- In"'. "Wiid t,, ... a"- 1. -1 1 -,.
a 1-- i. --- ,: i ,a ,t. 6-
5L ,lantiel ,ase i ',..._, i, I I r'lint x - -, AILQUIX-4 It ""A"
I'D Nacional"s II;,Iif'--- I- -- v I It ...... "- "' --,I;-I., -a -V'a..,.,i-,,,-- -Z- BY
Cie., VIP'e a' I Ek 6 MESES 1, 11 ItIT, .,'.' ,-.-' iia d1I C..., 1,"O"'i"?,", ., -,
I IF-, A- DINEjtO a% o"7a."' 39, cast esl - k %( ,,, _! IPORTANTE, AHORA 1,I4,,-. --I..'. K" W, , t_T) 1-1-1. ( HT, b- latto- A.61"t. n y lti V160(i. ITION: -B D _,-i, '... $,., a, ,
-W 5 1 ,I. 111.11 1-1- -, ---'. ; ,;;1'r%_, .- 'T "" I.- ii '-,ii,, ,__ Uwmu ,
i ,
I ,ad. ." I_- % ., ,,; ,,- it' ',',*,,' M.t. ..,.,. ( ", '0
na a Tie. Buy. A -, d 1 ., ,,, .1 -.I. it. -. ao ti,,11 ,!t_' : 't- dmu'w, R-d-C-93-K-2 Sep, 1 1 1 1, "I. ,R]". --It11.4-."_ a .... ; ,1!-.- DO, FREXTY "aceL NAC10 ,
R T t, ". _: C-lj. 0-4, = C_ iV_-. E 2424.10.20 ,,a,, "'j,,ta .a,,.-,,- at 1-, "-- "" "'ti, o u I, iiiii', '_ ", I "i I, t, -.,.' 'I', I "I".."=4 v2 0 TA, VEDA
I 1- I T Irla I -1. .1--li., il- ,-,.I, i I i P- ,,- ,- t. ","ait',"', I _ - 1, ... I~~ ... .....
111; I I I 1 a4l-- A l ;.1""**ia-_1= 11 11111"It',,", - "" z .A", tt"a"., I T, -_ L -, ," 1 T I y .1 ,It,,,, "I"- Ifil-ii., -, ,,
BUROS DE ACERO -,_, I,--- DINERO AL 4% HOTEL MANHATTAN ,Tiqi ati 6i.d.i. M.""".
I I 'I, -11I.A., I'll..; I- i .iI IIWT.
I 1, I ,il I 't-wi, ,1, I --- --1--jiia1t4.,.j=,1 t1 r-3322-32-1#
144quinas escribir, sumar, Cal- I ," MALETAS AVION 1 IN LF I I I"
1) Vul ... it, Ct 1 -, di,., ,ta ,T, r'- i K CAM 0Q. A -3 '
cular, protector cheques, nue-, I F-iz.o- 1 Maletas ligaras; luertes, Iona I "' !'jP' _.da 1, tiltati.11. U. h- di- ii 11 ,, %,,- i;t 29 AIQUM" AP XTAMW."x as. 1,11.
.Z la"I", ,Ii .,,I. I ." """""Ad. d"d. .1 aal" .,-2: ,.' .,_,.- ".,,, *.I.111 a%13 = M. _-.iaiia. ..* -ii,"ita, lit, ,", ,-11. ,, , -1 I'll ,I,
"
"I'll": -'..I..", -1. .1 Gaaal. XW 4. .i- ,-I-.,.- !a, -1,; ... -- v"I. %! -_ -I-, atI I. .1, ,,O, I. ", Lao ,I,, ",
Vosy uso, Cale hictro, contado-IIII -Niii 1-c I, --1f121-1 impermeable, forraclas sedi to- ;; C Mo. 111"T, _. W, , ,
", ', 1- 1 ,- .1A-_-1 , E, '-, _.I ,V. 1. -Aa.- ,14 -1214, P., I- ; % "Want. .- jr-li- I It.". oi, It _l-,", _,,,W -- I !
rag, archive, metal, armariL. tat P, I 1. d. 1. A- -,I-,, -_ "it-tol. Win- M D.j, "I"
f ; ;. "-;i .,' ,,, !,- I TI, -_ dos tamanos. Maletas y maleti. DOY DINSRO EN' HIPOTECTAS CIA --- A.itdiniy. K- piteaio. ta ; _310IT'S.12
.
teiros KardeN. tiatchtes, b;blio-1",.".,. E-44-1- ties, cuero y piel. Baules bode st-1 1.11fij.,t. --Is. 'a,,i6., It, hiit, ... y M.I- GO- d- d., aofm --.-.. 1 1-441*4 -1111-11 .
I ni.t. .1 CA71-MIS fio,- .,t,,oaG,,,, ,l,,,,,
te.. "I 71,LNEY "KaW. i'"O "Ant'It"ISE ga y escaparates medianos. 'La P- ..-- Do,~ -: SAF --RANCISCO NO 4" 1 '"" ' ' C "' T "T
Casa conn lez", 'Om- ,.,. u, ,,,,.Ignt, i ---;,Z.n ... -.11, ,"'I t III 1, 11TI), 11 A 1,, -- 1_- at- 0- -, ,
1 I Mod,,na", Su6irez 16 cerca Ten ioi Ttu A-I. ,,,.12 SECRETARIADO' I oAl . aam .. EM itt 8 y On., VIDORA ""' "' "'I''t" '" ,,tela y O'Reilly: a Y.'a' I- c.""'.6" ,,, ", '," Is'.' i 11- A.- foia I .U4.1. I 4 I 111 r, 1,-11 I I
VM2, -5-g- 1 .1. .I- T-"' C.. d. .*M ans Bth, ii.Oft, ,,,, 1, ft-Iqq:= r9 , it. Ii tiT ___'4 63a ' 2E'L Cents, A-4074. C-1 70-62-58ep i-- Go-it mv.*Lz. Wa. U. aft ." WS In~ tin C- RK'abdo M A-141. a O4 ...t.. I 1, I I 1 q I 11 1. , A -11T- I '. ,I
= 1. 316i857-lii Coi. t- it _- ___ J4,idotw .. .. ptd- G- Itt, Go', c_ ,., C_ ': , ..,. ._,aiiaaT lia W'a a 1, _'T,
__ II,, -, "-= = -..,a; ;11 I" ,_""T-,,
,- -11 ,-,,, :,U, W.M., 4, Ii. 11 I V : it .q.,A-1. naot.da. cuo. lzxtz, .at. IS& = -= .- 11-1 11, 11 ,- I I
I A' I it ,,_, ,ta ,,. ,_,_ ,_ ., -- ", ".1111;
S, I Z', -' _.:i,_ 11 MON4 ti_=&% Aw'.1. I
L_43U
JIii ,,, To B. .. ... ,,jana. c-xwn-a .%
Miquinas de escribir MALETAS A ION ..... .. 'E, d""' 4_Ss" _M -i-1,,ii ideconstruir ____ "
I.A.-I -- ". 0 I~ 0i 1, 64'.. -1- A O-W-I. .., HOTEL "PUERTA DEL SOL". 1'.O 1-1-11, i -,--,-,
DE SUNAR Y CALCULAR 97 I I T- _. I~~ 'i 4. ...A all L. _cS., -1 I NICANW, Di I c ,
", li.101 niilill O' ..O ,7,',,-,',,,',-, t- .. .. .. _- ""' ,- ,a ",
_, 7 C "' '. _uj--. -- pI-- D&MAza 246, esquina, a ltii- ,- I
Portitiles y 6, ,,I-., nuevis I-, z'& A[I""114I .. y -.1-7L. C I-iol sit. a., ACADEMIA K IMAN calla. Frente a IpWoleta Ursu. 9 i I lt "I", ,,,,,i """,- j 1-1, T- 1
712 11-- 'a-It"'C'C' _A- Iil -gj.4 ., ..
an, .. ,%4'.-= ,'x I 11T- t I 11 -1.
181M L 23 T- ""',
y de use, gar. R v pit ra I al I, tia""i, III QIITT!,,, 214, IIII, Mt ... T lian. Hhgano, ,ing Vigjtft Hit- It. I i, I
MATERIALES DE CONST. 1 "- __ -_11. 0. ,".11- i a .."boll. !- I -, .,-- ,i, Knit.I., C. 11 I I r-i-.1 11 1, ", "'r F, I I 11
ones e Igua idoriig ( N L11IF N1 W1 l W PUY it 5,1 I. mod, n i,., -,!,, ,,.',-,, , 't , ;- 1.
,;- 'I"'i"to lTi'. --- ,t. 11 1 it o"N'.". , i ---" 4, ", "It .... .. ,tr
41TARIOS 1. ."'.,1. "F, ", Z ,' bitaciones ex riore 11 I
National", ire I 'Js-!7 i. 134 1 TU ,,Y ,i- ,-., -- ,,i ;L,,.,- ,,_, 1 I ., ".I, =", con contort. A,:,A idem , ,,, 1 ," I!,
,t, a ", '!!.' 1;", ,_ 1,;,1-,,,, ,: :- ,,:- !- ,- III, T i ',', ,,', ,, ,::''"",-- I"11;
1 Illi, 1-11-11 ___ 111,111Dil- i .". it,. ", ", I I I -' - I 1 I I I ,
fintos modelon I ,, ,i .1,11., --- 1 I
-1 i !'! I T _, I 1-10.)t 'Ft,) 91, I-DX'11 r-. i--- 'I. (-. a .1 1'e 1, I 1-11111- i"Ir,"', It', T, 11 P T-i 1-,, TIi _', M i ,;Wl 'I'll" "I -- -:,"", I.,"' '-:-_: ,, :,"_tIVerj25 2 P]aZO5 "t ill- il-- I.t., f ., L I , I I _'-,;, ''"" ,;" 1 --, I "I I~ I I I ,:I. -'. 1-1 ... 1.11, -11111 i;-111 -_ I I I : ', -2 ...... ,,,,,,,- ,, T,_-- '. T -_ I .t T,, t, "' ,,, I ,,,,
Se exigen revere, I I I I IT ..... I t Tt-';w ,""", "- ', ,,, 1, """ ", .. ,,, -,:I -, I I ,,,
..... .... I 1101 ill, illih, it, R00111i 'i'll" ", 1 11-11 Ili 11 ''I lillt ...
I-- ,,---- ____ __ ___ __ I ", ,A,,,, I;
oional", Villci,as 11, P I , i 11% I, 11",lill- t., iA:
If. I I ", iit V,- -11 *., '. c,. t ,"', "'I I 11 "i, 'Iillll- ; I '' ", :! ,,,I,,,,',' ,',, "," ',', ,', 111 111,1',I,11 ,tn!a I" '', ,I,, ""i-, "',
list st Tte, Rey, A- SUSCRIBASE Y ANuNcIESE EN i -, N, " ... 1-a 11 i ,-T,
I 9"- !_-- ... .... .. ,td-"ai- -, 1,.1 l .f '-."" 1.,L 11iii 'i -a.,;.,,j ,.C.,, _,, ,,,i,, 11,1' -'
11, i .r-,. ,,.,,. 1--_ ,-d. -,' -, -' '05-" r", a.. i--- ZI., ': ai., ,, ,. ,4. ,- ."'-"',: ,.,,, a -.i;', ; 1' ,_t", I I'T1111
C .1 EL 01ARIO DE LA MARINA*j' *' I _1111
p, i ,,' _'_ ,- "' "" 7, in',' a 1.11, ; t "I" C 11 ti- T,,,,,, .-#1:10,i,- "' I. r IVI-121.1l 1 I, ,2,,_j,_,,,
1 .
e I
I I I

.
I I

I I I I 11 ,
A O CX, IVIPTO T lF Al 1 I 'T'i A V1 f f? N r , I 7 ov (, ( I 1, I 0 T) I f 1) ,,,,

I -, - I
I' t (, 1-1 I I t: ) S I !E T, n 11 I T T1, I I H 1, 0 U T T, i, 7 ) 1, I I 1 f A I I I .
__ A, PX- -1 I 11 1 -I (I I) 1 i K "I i "', )(.f(. I !,I I i K () r P r. : N ; : , , I
i 1_______ I I I 11 -1111-11- -11, I
RTAMEN r03 I", I, W61TA(10N1':; tl' NAVE!, AWAIX,% cil t,WAANA1l VFXhK1Wi IIA A ,INt [Wi VAP't' I -111,
__ I ( i f Vf -1, IF f fW IDI lk ( 11 ,111) J)") frr ; :. ", i
...... --, __ " I I 11f,'
w "111 111- 111- 11, ,,'- ", I I N I I 1- I 11 "I 11 I Ill,,"', ,_, :,I,"'1"_, ,A -, III, il 1, , 1:- I ,
I ., I , "" I~ ,,, _: ..... .. I "I'll, "'! 'i"', IC VIVNIiV ,. ,I ., ,, ", ""'. -", , I I
:, i", 7 ,,, ", i: : i 1,11 .'e I I I I I 1- 1 11 ", -, i"- ,,,
1, '. 1 , I I", , ." ,,, ", -, i, ',"', "-"_ "": i .: ", zl- I I I I
I ,, 'Z, _ ,,, 1 1 ,1 7 1i I I 1- I "I I I 11
I ... I :, ", , i il""", , "' ': ,,, i I 1, ", I ,,,, ", ,, -- i, i" I 1 I 1% I I , 1: 1, I , , I
I 'I, Iii il I I I ,,, i, 11 j I II , I "
,:, I "
"_ i 11 1111- 11 11,11 1 ,,, ,' ', 7 "' I "' , , "' -, ,,,, ,, I I I I '11- '- I I I I
I '41, ,,, , ', I I ,,,, ,, ,, , , I L "".,, """ 1- 1 I I I I I I : ,
Q, .. 11 I I I" _ " . . .. I , "11 1 I- 11 I 11 I 'i i 11 I 11 I 11 I ". I'll, 11 I 11 "I "I , i I ' '- ", ,,, I I ,, ; ", i ", , .
'- ", I i 11 .- i I'll, 11 ", I I 11 11, I i""', , I ill, 11 I I I .1 I I "" , ; , il , , .
"'"' "I"", ",", "' ", i I ", I I 11 ,. I I '1 11 I I , '
i , , I , ii , I I t ( : f I ,I : I I I I I i ,
;- - il, ,, ,,, i, % ::",,'- "" ......... f ll -- ,,,, ....... 1, 1,1, I- I :, i , i
;; ..... DEP,-A-*_. ',_ I i :. "' "' I I -,i _,, 11_lf A" , .... .. 11 -- ,,!" .. .... .. I 111- 11 11 I .11, "I 11 11 I 11 I '
11 1-1- -- --' tI '_-_ I ........ 1, "(WICITUI, [ ,-wor i- I : I'll, I 11. 1 1 -1, r ""
I -11 ,,l-,I- Ty :. ,-,i'-,,' 1 - ,; '! ; '. '. :, "_
__ I I I ",',,I I -1- _,_i --I-,--,- __________1 I !i, ,, ,, ": :i, ", ', "' , 'I -_-_ ', ,,
-An M -, At I ,' - I I I ,,, I i I I 1,
I-I :. I --- :- - '1- "I'll 11 "" """' , ", I I I -I i "I'll" , 1. I I 11 11
Gki, INAS I i
-'M oOs Y-U Slr ,1-1 1. 111-1 I". !,, "'I", -,- 1, ',' 1_7 "
"'.. __ = -1--l'i-i ,117, I -wi ., ,,, ,, .1 1 """ ", ", ", , I,~ , ,,, .
Ul. lvl, _! ",-- - '-- I ,,, I I
C. AN -6 -Trn ;41CINAS AMU1J;L,1,0, F : I ISE SOINJI' I , i- "I --1 I" t ,
---- u1mm" .. ,i7ziuiTi;TCRi I -_ -_,, -1- ,,, I I III- 11-1111 "I 11'. RR 1 i"'.": "" ", , -, I I ,,, I i I
-
-----5- Y -13 .. I I,, =11= zVW tl i, I, :11,11 J;I i ." """" 11'1'1'1';,-, 1I,1-1 1'1i-l"l' ", 1, I-- .", -1-1,1"', , i I i ...... . I I :,: 1, _'_ I I I I I
.rt, ,i .1 tARd. ,I. ..M.1 I !-at 11 I '11", -__ I. .,
.d. .W-J., p . ...... bl.; .g.. ttS LII -, v I 11. 6. a A a I M"iII" 1, t ,,,,,,,,,, t- l-'_,__ """, i ,,, --, I I -1111-1 ,, 1 li I 'i"i""'I'i", ,-kti, z "'i- 1111111i-, -1 I 11 I - :,-_, "',
."V v S.. '11 "Z' J --- I _EDM C30 FotTRU Y "Au.t. .'HIRVII, "U"'Ni 714, WIPA, Oil- _. , ,,, ,,, , _,, n, o ,r,-;,, ''I I 1 -1 I -', 1, """ 1- I "i"', ,
wa ,.a". zw
I aUE .1 0.10M I.Plan Y G- IlI, No, tQ0- ,;;, ;, ,,, ,, ""ifl" i 11 r, "i'l", 1.1" '! ;" i "-_ ,,,,, , _, ;,, ", ": : ,- : -1, I
T, ". I 4% tz, Iti;11i*i; ,' ,' :'1 11"_' I I' __ 1, 1. _i_ "" .". __'_ r -",- I ... ..... I. ,,, -1*11 -1 I'll ,,,, : : I I :', "I"', I"
4 .1%,lil. a 0. R-11-W13 I* I'lli-Ii.., W.,rill A AiRIIH, l 1 il 'i", fl "", , 1 ,-,"', S-- P-12 I
.,Eli iii.EnNe. TICULAR, 99 At.,'.,,. -"w sl l l"t-z", ,,, I ,- -- _ji ", 004didKift Vik i i i 1! -l "' -,- i, I I
K*. WIN~ Eltals PAR i ,R, 1 m -.1--al. ,,,,, --,, ,, "117 1, 11.- :_ ,. """',", 'II"', I ,,, ,,,, ""i 1,
tRi". miij,", I- MO., All -. lViii-I ------ ____,..---;-, "I'll"I_ W I E AiRil- I $Ell_- I I'll I 11 I ,
89 ArQVU ai RVA." P, I ., I,~ , ,"', ', f, , , i ''i I., :, -,.. it. '.. Ol. I -i ') 11.11 11 I 1"', i'liic, I It") P K R S f),N I I I'll, I I , "I ,-111 I 1:
COX Poll- ft. PPA- A. '= ,A, It si Attic ON 09PARTAMCNTQ r1li, -', ', -',"11"I'l ", """', __ _,____ 1:i ,;-, , ,,,,,, 111:, 1 11 -, I ...
N l' Will-, 4 IW#- AiliP ft#lIi Atiti r SN _XWS., bi Sw, 10, ". I ---,-- ,-,----- i I 1 1, 11 i j il- ," I I I I I .
_. N, 7t-VT,6 R1A ; -- ,,... ,,,,,,,,, P ill I", 1 il", 11 .11, I I 1-1, 1-111 1, ',* , , , , , I I I I "I 11 k 11 , I ,, -1 -.t- S.R'A A~ I 1111P" 1'1 1 1 I """ -11. ,, ,_,,- ""', ", ", .", -1.1111-, i: -, ,,,, I
14'"M w _, 4: mAl - -11. I ,i I 11 I 11,11.. I., = 1. i1.1I.L,,;_.II,1N- : I ", I 111- 1i -, I .:", ,
11A I, ___1-11 --- 11 I I 11.
tw -Y.- itt, ,-PI 1, ,,,, ,, " "" ", I ihtlhii,!i-1 E ,),,,;i,.- z I I 1. I I
., I,=, tl- I'M. V.d. tilt III 1. d"El I , ',:, I 11
i. It .. li-I 141M, 0-, -1 -.,,,- -1 I 1 "P, ,,% ,:, '' I -_ I I : , ,
Pill titil, .il 1 it. ONti M, ,_ .1 A"UtrNLA X-A 7 "1i1'1u'-"1j_ 1, I I I I'll I
,I IlEil- E '71: d_-, ": .,---- -_ I I ''I I , I I I
,.A,,,,.,, D ...... _*R ,,,.__H_ --,- I I'm, 111'1 11 11 11,110UITIA 'Aimtit, Pi iw I _i_-_1-- I -1 I 1 1, , I :' 1, i_ 1111111, I~~ ..... i-- -1 'i ,,, ,- '".1
- 1, 11-, ... .... - ,
-- .="".. ir , __ I ,
I I 11. --,
1 ,. pl-tm: 411a c- 'L z, -- I "i z I
G."ItIdil 114 OWII. V11"'., no"AD0. 7T, r j; ,v ,. 1:1 1111:-1 _,OiAM d, I'll ---,--L T1,! L_,______ ;,ii-l" _ ;,, , _, "', ,, i I I 11
,, C-_ I 1111-111, I--, I .11 ,.- 11 1, 11 I I
Ill I, ,;F i I I i, ", t, ; cjj,! 'iil, KIk"iC, C(l 11 "I 1-11-111 ''i -1-1 ", z I I
1_11i, Illit mbIU,14,1 A -!, 1,11, I' -1 "
,-- : ,"'i"'I'l,
illi'll cif.z A 1, ,, 11, i 1- 1- 1
.w t I 1;1 h L'I'l,1,11, ii-jifl- (I I I I I I 1 I :, ',;,'j',-,i' : 11 "' 1 111 I ,,,,,,,,, ,,, ,,, '" "
94 HAFITACIONFr I ,, R:.11 -_1_,__ -- I I, I ,,, "", 1-1 ,,, ,- , -- , I ; -11 t' 11,11, -,, ,; , e."i 1:" 1 1 : I
__. ,-- M25 00, C fll i-, I 1111-1-1111- 1, ", li il ,:- I ,, .,
7 I T -- 11 -N!4", : , 'I I '--- ., 1, I 11 1, -1" I'll
---"- ;7_-"--.;'- i _' 1*1i'lli1 11111111""r, 'i", 'w"",:,,, T"If ,, ..... I !", -, I 11
;]NARD. 1,11111.1 1 11 11 I 1. I 1 Sli", 1, ... I'll ", i I i 11 1117, 11, " "" 11 i, I, I 1, I ,,;, "li" i ", ', ,, 11 ,, ,
.", "i'll-k, ,,,,, "", ' I" 11- -"- -111- ,- , , , 1,111, ,, ,, -1, ... I- , I L I I J, :
I"' I i 1 ,_ ; I ,:; Ili V A , -,___ --- , , 11-1 , i I I "I
Ill, - '1-11'," ,,, ,, 141111 "I 0 1 I ".. I 11 11 11:t I .
-, i , , I'll, 1, I ''I JP A(;FNCW1 i:(J1,qV.ACKMF li';- -11.1 I... , il 1, ,,, I 1!: '1 I
""', ,,,,,, i,,, I I 11 : % I I '
111ii, I I I I "I I'll, I I _t_,; , i iz "I-. I' -li-ii-;, .-, i ,, ll-l 11, i AIp i "in" ,-) il I ,&- i, ----- --- - - - - _-_ ,:1," ,:: I", I c '" ,
I',' ', 1","", -:__,_, ,,, 1, ', 11 I ,,, I ,i ,! i. "T', MAT f j ,J": 4 1 I I'll ,710 11 1 ,
,, ,,, "; "" 'I. I I '' :" ,,'t' ,"", ,, .,," ,,, I I '11, ,,, I i ,,,, ,,, 1 i'll" 1:: i I
,, ", I~ 11 I 11 11 I 11 "I". I I , ", I I I , ", 1 I 11" lil. ,, I I I '' 11- I I '' ,
,,,,,,,1,,, ',,,': " I I ,,, ,,, "", 1 ", ""i ...... "'i"", ':, -,-, 'j -- ....... ,- - I" 1 tl l :,"11,11 1- I ,1. 1, I'll, I , I 1. I I 11 I I i 11 ''I
n I I I 'i 1, __ 11 I 1-11, I I i'll 11 i "I I I 11 I I I '' 1 ,, 11 '' 1, I I- I.", I'll, - 1. ii, 1, 1, ,,::,:" "-
.'"' I'", 1
, 11 1 1 ii ,""t I , , "", "', : ," ':, e7 0A 1'. A TP j i 1 3 - I., I I "I" , '' I I I I
e , ,i,,,i,,, I I ""; __ __ " W 10IA, I i 11 "I ,,,,, i -7 1_1 ''I I " I :,
,,,:, ; ,:- , ,-"',z',"' ," 'i- I 15 "I ", : ,! :, 'I' I I ... I I
I "I I 11,1-- 11, 'i 'i ,,, """ %11'1 "I I I I lWJ1 !N ,11,; I' I PIP") I 11-11 :
11. "- il iii I ,,, ,, -, ,, . ..... i, , !1,1:. : , I 11 1- 1 I -1 11 I ." I 11 I'll, "I '' " ,,, ,,, I I
.1 ", li ; I ..... .. , 1, P "I 11 I ;I "I 1 I 1, I I 11 "I I 1, 11 I - ""' "I I l %, 1 I I I I'll, I'll 11
I I I ill il """ ", 1 ,, ,,, ,, i- ,, i
:! "; I 11 11- .11, ""i""'. I I ,:,i , :, -, ,- ,
.... ,,, ". I 1i I I 11 11 ,I ,,, 'I "'i i' ',,"," 1 1'11 ill I 11 - I , ,- 11 11 I 11 1 1- I 11 -11, I I I I., i 11 -- -, J W '. .
I
:, _-i., ,,' :"- 'I :: I ", , I'll 11 I- ,, i "' "" I ; I ; :: ", '., ,
i-- I I 'I r111ii 11 11 il I 1 1 11 1 I 1, ; I I I ,:, -- :,,,_ *, I : "', ", "', '_ I I ',- I I ; 1; I
I !, ,,, ", ", -' "" ., , I 11 11 "" '.' I 1, ,,, '' I , - ___ I " "' 1, I : '' : , I I'll, "Ill., "I 11 11 !5 11:- "'!':
Uill, ", '.111_il ll "; I 1, 'i .1 1 _,_5 : '_ i i ,
_l, -, ,, I I 11 'i, I ,:- I I ; -, ( i, ".1 I I
I '1"wv, I I 1.1 I '1L':, I" 'I, "i, ,
., I'll -Iil ,it, 6' 'iAM",wmT,, f, ,-- I : -:I"11 ) i 1. I i 11
WI. ", ----",-,-"- __ ''I 1, I I I
7, , 1, I movl o v mr-k ,6 , 'L-111111111 1-11,111,1111,
iiAL1A'-1D0A Ci 11V "I- "I I 11, 'I"" 11 1-7 '111'11," -,, r i;,, -,, ,,,,, ,11 ,,( "I I ,,, '' ""', ,- , I .
I - 11 -, I I I I I'll I~ , ,,,,,, I I ', lllill 11'11_1 1 I I ", z'i 1 I i"I'll A, -' I "--11 ', J? f
,,A .Awl -, I-, r , I I 11 I I I I" ; I -It :,-- -1 I "I , ,,, , I .1 1. 1, ,,, , '_ '! ", i , , 1 ", i- ,,j lb k- All~ .1 m', ,, "ll, PI;l,- 111--, I ill i i ,- "i'_ 1 ', "', i-.7 I I "': -: .
It. Ititi,-ES ,,, 'i i Ti-, I- -, ., j-r -A1-1 j U-T,-- r,1_1-111 4r I I I 11 x : 1, _'_ ,!,,, .-, ,., ;i;" I i_ -- 1i I'll I 11 11, 11 ,
=! I.$."A', ,-, "I'll, i-1111 "111,1- ___ I I -, ', _, 11 _- k--.111 .w I" I ,,, -""," -11111 ,1 i, I I il '', ", 1,
1I ,,E_ 'l- -- I..: 0I- I I _;, I -_ 11 I I I I I I I I iil irv: I "I'll", ill "I I I I I I
Res WCIA lg ". = AA '191 I ALQUILo I "i;, ,i-- ,,, -1 I I :'' , i"i l, ii -, "Ill, z, ',,I I I .,
,. tv ..C_ III,_i-l I I I ,, ". 11 I ,- 11 .
1, ,.- ---.- , ", "I "I'll i", I -- I I I I I 11 1 11 "I,,",:_- , ...... .. ,, ,
-INE PAR 1-1-- -l- .! !! It I it. I 11 111 I I -I ,,, ,, ,,%' ', ;, ', "i "
X= A47ii, Sk"'AlutioluA AM1P1,tA.Y FEiVIc - --, 11
6II ii_ t, III ". ".it. f .... le 4. I.W., , :, 1111,11l. I ,i I I ,, I, liz, I "I ''I 1i 11 i I %ill '"'i- " I 1 1 I 1 1 1- i" I I
ALEIUMA ON CVAUT13 RAI, -1. i'lui, -f. 1,,1 ". - ". S0,1 .1- I.- ., 1. ", 'i I is i0i ti o "; . I ,,, ,ti I:,. ,,, l:0."AF, W, I I I I
I~ .."I"I'lil. -).4 M.Illzir' --ji, I __ ",ALI 1_11 -, _______________L.: I I , I I' 'L 11 , , I, I ,, ;, ,,, I . I .
"I.S A. ji ii- I. " ,, , ,
I I I 1.14A .zwi__1 I ,ili: .", 1 "Att"Ho PAI
,44 .,i ..W. A"1114 ALTOS Mi SALA, I l. --1 t.l..l. Y I : %'5'1 ;,' i. -11 11 I
All L.,_ In", ,I U m, _, 1, .l., Ill 1; I": ,- , , ,, ,.,,,.. t I I il I,", i '' "I'll .
-dl' 0. 1- bill III-- Aii. ."li., llul I ... l, ii % I
11AUt A rA re 11 E u ".. 1.111'..01. IX, .#". ,- it l"',li"IF I- S"',; 0 .. iii; '. Iii.1 1 1- re 1i 1,
A IT zci_ 7-1. lv. ; E, 2- ii'um Z xi 4-12, .wiT l "llill"I'll". -I 1 11 I -111, V ,,, "' 11 11 i., I I
- ,
Ir 11 Ill". I, AOUTAC ON 0 Nor, 0- S.. 'Oni,
7711 ------ 1____KA- 1"1.-,. APd V-407, 9_42"-._I I ..... I I 0 I I 1,, ,A 1-ll Al I~ ,,,, i -- "Ill ,,,, I
I. .r.1I= il:IX1. "i" -A. rllicil.l.. -IW-N, t, Q- ,A.. T i"., ,., '.. .ii "", -- ,. ---,,-',, ,_,_ .....
1.1d.- C..z;d1TT7, MIR., ",' 1' I, i, .I 10,,: Iiw.w. m", t i ; "'! 11 ,
I lil".. W ALQUILA -., ,.qibld-f'. -', ". -S..., i,
AiE-b- Y l E .a! I., vi- T"', i , 31 is 9FIC Sli,---y.'". .-ii.d. I At,_, l, APIT, t, "I 11 I -i" "'i I I'll
Z _, lw :: l 12, Pli-I i.. lit" ..-C = = lz ,., ",= J iili-01-1 IliA -- -- 11-11,11,11"-",- ____
... !-- II -, _" 1. _.., ..l., E.I- ,&, r Q I UA, .I, 11 I , I I li, i I
EMH_ I, .
it ILA. S,,L -E, ul I. W_ 1. fffiii I I ", 11 I ; ii
UNA QU -i: t'il"".. ALISSI, bi,,;t;j";, 1,I119 tlI i,.
"' "A ""Tftw" 110 -., I"'f I X. .--f11-l. I '!_ I A ""'
it TE hw'.U h I- .I. Pil:, ,'. .!!'A" Z.l ".-Iii- _tli.. ,,11.11. -. i.. -' I I I I I
"'Ri" ."!, Li,_6-, .Nii. --'.
ftv.d. li'd I-, -1i'71.1l ... I A.7M. A,,illl W. --- Ali- pl 4 V".ft .
Nzlil, I Ij 1. I 1, I , -,, "
,, ;,,, .l.h. .V. V. ,,.,l. W= Y VIBORA "ll", 1' i ,li = -11 'i- PI-.. N. V, -"t- iR 0. CII,"' "",, R.,-l" 0- J, DEL MONTE c-3"10 -' IIARI, It & C-31 m-jg -, p i I -- 1,
NE ALHEFELA UN. HAMET' VIE N, A,,,. 'i- ....... -;- X1.1- 13 F AIQIILAg CASA A"LLANVDA AH, AN WLICITA MCCIll AEAlicA que ;I, -S ,A Nm ,, ,- ,- I -.,
a. -hl. ,,.I., A,-".,P Eii, to 'U, O jT -A,
t, Iii ; --, i all,
Sit CASA US VAMH IA, 3- .JQCU- 11 0. I.,., -1 mQC IT -, I - F'_!-.l._,_- -" I"'.- I
41 "i"'.1 Pl- I-c, I it CA-A.AR10 N kLI "t .11-- 11 t --- """'m ...... 011-11. .1wi- 1-
... .... I-- ,,:- I-. "I- - ii. .- _r,, ,_ IW.,. ,,, ; ; I i, C. I 1. 4 3M I,,,C, i". ,2 I ,I -. .. ; i--, Ot... ,.,..I;- Cl,1A NA 14 A - --- - -_ I
Art-. -; "' .,,,,I ,, 'ibr-'. iI -Rklti, -A1.';.,Z%,Ii "V' Wei "'L"'," wi"_ w-'i,, Al' "lill ii = I I- 'SCIMA
AAEPEAC- CUA..4 -C _. .. .l., a, __ 4, iA "", P,- "' "'A"""'. , 0, .- g. ",, -W.. C..ldii, -ciC.O(. 'I" ". rIll. Ie- ,i, _X_, _-'- ,' ' ILO CASA _", ", ,__ E__ ,,, I,_ li,,,w_ ,
, X,4w4t1l.1 ___ A- 117- ,- -,--- OI-, I,_ I -I- L_ 'a r ,
,I ii-- 1-1- SliA- IC Al--, ,!,u' I C1,,i,
CIlt ,. ,111 1LQt 1,11 I" 11 I.iA.1, LIMPIA. CVATE0j ""' X_ .Oait .
"26"."' S' AlQuIlk UNA RARETACION MUT 11,111111" _1111ii,"I'l ,z_-, I=_ ,=; 30 I '.
AV ALOUTIA cNA RABETACION PART 11-1 "I I lj,1.-;iIbI- 1-111 I I ,,i, ,, ,,, ,--. 9.. MlI.- ."", 'I'll'I.If ll-l lil.1i ", 115 'TW__&PNRUCNE7_j_0-TZ 9 PAIl -1 *_ ,
Mil'. .-Ald.l, mi 'r KIIE,141.12 ; N1 u - S- 1 Mt"E-l'&" ... 1 ,iN . V S'- ,1.tNiitR-IE. VLI-
,411-1;4 1 ;;lii. It- II.b.il, I,,,,. I" -- ,S-l I I~ I t ",7 CASA, 1-1- ..mKI ., A D-41- -Il
J., P.- .tilil. "I'S.,; Nl- -.,.,.- , OVID CON CAWIAL -, ,,.:;., I -dil.1.1 ll I I
N. IS -11., ". j. At .,Ill. I-~ v.14",
lft ft-. A VNA ItAVITTACION Y.41 c i '% "d 11-ii -- Clint.% vl -1A -ROISA 9.W., ,.A. ,.I.- r,?,il, .., "itilm- Ut, 4w I
19 dIi ,_'!., .,,j. d, Aiciil 'S3, l,'-,
IIAtu!"A I A.1,v,!l_,1,ll. ......... -j-, - I-j__,,uA.. 'It., -,-- At -Lil-I I .1,60hisi Ausm C 1-11 i I I
At ,j,_ ,.,li ...... Ml, X, V.. k>. .J I~ ill-- ,-. ,t, 1,I, r ... l-., I,~ P-V .I. Dew c I
S,"=_, ,, --. ""i-W. 'i -, '.. ,CASA DIIA FAMILIA: Sit ALQVELA T114A !.i,, A'_. 1, 3, 4, 31 Y-"w A-un-it"ll; t-PA. i.f.-I., d-
il il Iii . 1 611 ,,fili I, "" ,,,, 6.,o.lt, ,,tl I I
-: _I SLCITO I-iA. V w._- r4m,
.,It. .I. cw- 1. .I.-, ri---,, -m .- 1, _, -ii,"r I z"I"1=1 ,%, I
,.,,. .. .j Rift, my 1.1&_. r-,QH_3wA _l i Ill- V-4PES. ,I 11:111 DI,10J.- I I
-,I,,,. lm .-Ill.- I .)- 7ED71DO C.LEX 0 NO 14, EXTRA I' 1 2 t, Z_13,11-91 11
P11-1 ii,, $ S11-.11,, to III~ "it- ..- c1_ 1w. lFr-.,%jEcwA, -F,
'__ _'__, 1-I. .1 W. _. U VEDADO %. ALQUILA Lt ... I I .... A U.S 1. "Cull I~~ INLA CA CON ARE I --I", -. ,- .;7.I.-";U,. z .S-,i4-, I'l'At"I.. it.. '-w-I-, .
.AT ONIG, Am XPRO. At"irme _16,,, el".1-1. d- a. .d.It- -11,, 1--- i I -- d. -W. irl, I I
't'. Gi, ,, -i." _. .'_' ',7 ,, MI ,i ,-IN ; S,
I -L.C l2l. 7 3-1 I,~ . Wil- I U. r.-A
", 13 ."A".. _ _,- ,,,"iPA IM-li", TEIIIII, -i- .-Ill E- d- D- --I-IIA- I A,,ji-li. 11, 1Z tlhbbll h, i'tz -"I" "' ", I'll, 11 11 .III ,., I",
,,_ ,,14E ,,it III,. lli, M, L-- "5' ALQC1LQ V ACIO_, CO- CASAS A&TUEBLADAS U-1- I '1u"xLII.!j zw, .
bAiL _.= N'RI.- NA UADIT N MA 1,,, 0i .....
__, i"._di.P. h B DARDEN: N-3243 F Sti .NEA11.1ClD7A1C911.ij1111,'1
ll,, ... A & __ 1 h'iE, 'E.2, I Is'
N!M' _-'2'S!-"-" AIII.-t- I -ii-i'llitil' 1 11l,1.1111 11 I I 1 ,!-IC'11 ISIADIA,.1-A, 9ZPA &Zll 111.1 l, L
r.13"Ll,42 11, 61" It N', i El, "" "I I , i", "'i'l,"', 'O
I iI I-l. I. .1.1-Ii, Dti-l 1. SOLIVVEO 'Oct* CON PEQVZRO CAPI I 1. I- .
It-. 11 15, "', F-6 X-II-1-1 P--6- Rtl- -'. ic, v, ,- ; I -t-- I I IA' V" OAAMACIhN. RALCiN ig,, lit .W.A VELVEDADO. ALQUl- "l I --- I ,I,, .1 _11111211i,41.11 7., ,,,, -,"i- _. 0-iifflI,,. W. E"... ..i. I.Ii-I I --61ll .I. --. AlliVIL., lHill I.e..~ 111 iiii-i ' C I~ - .1 l U. S11- I
I l'ti-Ii-j". --g. --,.I,- I- Pit- I. I 'i __ ,__, .11-1 -11 '-It-, xC,, ... A-014, CMADA DZSS$ -9j," -I-- i-I .. a' ilt. --!.. _- 1 I= I -W.. ;, S- t ,-.,, Vim Aill- Pl.! I.., 1 12 IA_ -ijS-01 W ti rn i- ill- I
-1 ,,t. -ii,., ,.b.11.1. .1,,, llli-o- .. III "i.. I .Ill Ad.l.v -,,;,,-.! P P N 0,i
,AA 4. "., ji .-l I ,-- ,.I.,
IS, to..,EDE.; r-"m. -- '? E, ,.l._dii, S.IACCT. -1A.A .. .AN., Ecl, I I
Aw,_SCI _,,,A ,.q,,,j,.. I.. Pl,,c-l.,, -w. 'I I._ __ __ oliiiij, -_ w PAR. 1-t- : I
""""'.' d -VUL CON .lLOW. PARA
1 rI,
P". _t'llaripl., w-iii. -Ii -11- 't PtI. "ll-b. 1401i 0.0 --, A 4, UIA I
I ...I%_. Ee -,-jt'a' 50L UITli-W. I, .S .44iE ... P-4.A. W .- ft-, -11All Avauffil A A EIOMIARF SOLO VIA -- """ .,.'.'!7 A I 17", 2 191lui ,,dil, .-Ild.; HAIAR, c 1. 10 Nl Ili, 4.l_-i W-UlAII $1.50 IN- MCA or. .11 ." I
Suite V'p g-=O, NUEVO AC AN A!".."
mbjj6,, i, = Y ,_"RNA .. ; s ." ", -i,,, 1. I-; T.IL M-M, GII-4 I
'w-bil PEI I l, ESii 'it SN SeetaiNESCIA VACTICeLAA ALQCnQ at"iel.- t, ,,EI.. -RiE,1 Ili.; SE ALQU14A, YIDORA i r,,-, I T_ it'olo it.cim-lfe- : -_ -1 1
'2 mbi-tt, I-tiM. ltbaff.- Pl- 1 -c. j..im. 0-il'.1. N, '. 144l. I I I I ,
.il. 'iVir -.f.h bl Ll Ni--".CX ."1 "IZ ': zl -' 117, .pl,_..',, itl-- __... A I I ; ,, .. I
.tj -c.. 'NEROS AACI VW GRAN a -- I I
.I,, 'LA. ,, ,F 6- vlt. ",". til- t-"15- I wil COCMERU COM gaxamo, P I ,
SUA MAIN ._. I., ll.li.. -I.. 4. 8- --, PRA ILl" ., vilt. h.P.
ALOE, .SRPJA I. i _w ;m 1.1; ,!: I
.IS
,_;
t '6., AS- 1""i 1* - A 3. F-2017. It. I 4-- ?- W R& Dif- '111117A locill 10111 11ILDO '11IREMSt M P- --Q- ;_ -_ ",
'C-11 N AND% AxrxA TE '. 119 COM Er I
i. ... .. Pity ll,.,ii, Iv'.'.: __ -, N,
01TE I4, R:r-uo Six, VSDAD li-0211-11-14 M .. gI,,, i,"- ". DEPil 1 '11.13 'i_ "*1 1i '_ .
I wNital,- .11 HZEEZ, -1 ..&
1,i IN" "-. A___ =W00'O0r 11 :
11 --lad" 0 1. A 1 *AIgA I - .I, .-i- U_,7r0.SFNz ( w II. l : I I I
lirill -ll,,ki I mill, I ",,, 4 it,
1,ALqUILO BABITACION!! Uij-.1Z;.Wi-.1 -i DII-16. T.r-. llil .In = _.X 8-4wis"I'O." !17 M 1
iiiie- -, -I.. it. ,.I. ,,.-I ", ,.,I 111= *I.P L" ANN PARA -I W T i __ __
i.. hy.-A. W 2, ml.. .__,_" ,',lI,,:j8l .0 ICETA DU-A COO DoLtOM RInSONIAR .,
ft 1. .EjiIi, Aell v4daeo, STAN* -Iti- , Sir TI,)L 11-ow Ila ..ft II i "77. III SIS, , 1- _m_, -''_____ ,
R uijI LIl _', I.. 14, v!.,. _Pm_,_ ( -- ---- 1-1 C,',,, I.1.;r,= I il , A. ... Ri-RUN, M_ .. A. oi, .... c cnNtR7 rivoll. ''
HHP h.,N, li-3m A. 2 I 3'.. ll ,W__ I -i II-Ii.-Ii I P T I ,, ,l ,,
E-3140-64-12 Pn,,,LQlXLA .A(mU iU- --GVlCV E!: W_,_.- _... .,_, S. -, 1,11 C111. 1- 11 I A-,,,, -S -1. it, m" 1b,"I 11C -- """"'i "' "S' W 1 I .1; q ___ __,_ -1
.......... ... SS HAVES LOCALES ,,, W -1l Ili vd-.. 1. SANTOS SUAREZ __ I
1, , tr. Obl. I CliIIINt1q, d P, RL TW- A-MM it- i C '), ,
I it, :tsl, I~ -,,- i -111-1t ," -LINEA No 4, VEDADO I MENDOZA 1 'A C.Cm..A, 81 PON. __ ARM A C0LCCAAS- RcRHA Cii ,
PA!A i... IT. .U.1 .- -_ -- ,- -- -- .,L Pill- -l- _I_'
,a 4 I I I A C. 7
_n-_ ..Plla, -- .- 11- EFLU CARIA LOCAL. PIEPARA. 1'1 -.11. 0-11 -,- ii-- '11. 1 "P.'- ,l, : iii ,; ,
I 1. I. I~ I. .i F.Ic. -'. -.-. ;t- -1-1 gl Tii ALQUILAN 1,09 ALTO$ DR PAZ St 11 I,,,- ,.f-_l.; -.- W W. .
4- imi- i, ,- -W"', 1zii 1 ,i .l- 'i- -.111,11 I'll. .L,1, ,,-,.d,, ,,._ .. iii, ,, , "",
-ld- A- -il-, A- Ah.di- 1$112 !!!2! -1-1. A--,.,i- T.".-I ..I.i....!" ,, ;4ii ... : fl-i -;,,1l;..,.. Till, I Z-31 -"_,'c, ,z ,,_,, A","'li"T, Al'i-, ,i. Nui-, vi, SE I
.""I.-I. ""' ---d d,, to ,
x 'I'lli. I B =& -,-,. ,-,i, vlil. ,i. I 5, 5a;,- s"l, Foeifixlt'6 w-RiNirg5 COLOR I T , i,
___ "', _ll_ ,-;,,. -, "w" lii. '"I, RIP-t. K.hi .b. k b- PI- 1. I 1111-C-lim-&-$ i, __ -.. E 3_%- t LiSll.. ISCIAS, V- WON wAtRa, .- ,
5 -n- -, 1. -I. 4. PA. -ril .,,111. .A.CCACLON Co. CONE~ I ", _-1. .-.. "I x- -.12 4.""' _. DER..., .-Ili i I. ,,,
I QVILA AN lii_,11 A %1i lld *,_ --r,3wW,'2 i-u,,4,, E,, ,,,-- ,A.5, .trA. -,", I'll"; I 1,11" 1-11" "I -_ fl,-- .-- $11 T-1- A, ,i. W ,,i7ii,_ vm,
4.1 Y I.. _16"Old. -l- If.0. -,. 1 I -A ._ ZO.A
I "I"' 1-1 -.d. : .- ,I.. 3""" I "03.1
Lujosto Local sin Estrenar ,* _"_i2 . ,,. 1 1 .TEA.A 1-,A .N .RxoY5 I"i..., S."
"" d, _11., .. --W --.' I -.1I vI.11I.. lri F 1; 11 11" "I A!"'IiIi __, _,i, I 1. -1. -. I, I-i., -- ,
t. I, A Ii "
I.,, x., $9 AsIoRk I ILDCAR UN JGVP Z U1 I, .1 WE T'; 2., .-h. .9,- .diill, -- 1.!:i.-;-..z.id1, -,. ,.*. nz;i V ADO 1 ., r I 1""', I,
"I RA n N.,UT,'_',T,,l 1 ... _-., "t,". '.. .. A .- .4- m.., "U. b- '7f-t
Il,,i4,, -. ,- .1. ...lift, SO ,,
1. E.t.u E.11-i" I .. ,I. li.pl.il- ,,I. .=-,l.d- P.ll. .1-1 a. .1- l- J... .- d- '11"i .- 1. I,,, A~- lin- Rd ... ,,4. t.. P.10i- H.w-, ]t- Ii, ,4 r"T41-111, T.11. t .j.
"Hill ictu. 1. lillii .iIJ-- --,= ), I.- ,l'! -dl- -fl- ,. X !,I .... --,_ 1, N, ,I,, Hi.I.. W., IH.u 7-- ,_ __ _ _73awflo, I's __ . ,
Lllii ill-ii, Lll;t. b, A ;ill .1.11.1-1. --,ViIi.. TOC rI-HSl M I A I V. III. II-AW, -, ... 0, iza .I 1, I I 1
5 '. P-.1 ,,I, 1 93 LUYANO I 1- 1.11, 9.210411-12
I, 5,4M 11 ",_ __ t Nibl" !SE ALqXTMA UNA HAVELACION KN Telf, R-1214, -E, Ill, f-11, , 'i;."ll' '.1L,! ". I I IF ,- T# 1, __
Ift 70 355 I-, Af-i- Y &I Ni. 2-tt--2 P'. .! =
-. ', ,i- A, V.- .6. 1I ). 11A IAN(). %9 ALQVILA t ?'A CARIVA Z' ADIACITO COLIN ,:OTJM vin -7T- AVoLocj fi- d. ,1. ii'l."il'id- ,,,, -1 _- 'ERA JOVEN SLANCA 89 A MUCRAOIA. A VC PA I~' - - -- - 'NSr I
C-tl .r A-AA. M-4m- 4 Ii libl"Cl. "'Itio,"al TAISNc 0S -11- it. liflilftI. i.HN"=',' -i _-,* '!,'.'.. ,,i, ,,, ,_, I 11-11 2 il'. -11. Z,, ,, I ,.; 11 -li., -jl ---. -- .-Ill.' OR IMASIMS. w.l.j., L at,, T. ou, i I
b- S. .Iq.I. I.- 7 -13 1 -6,l, -W fliN,. .6., .. I ,,_l.,:"1M.P .
4E I'd .... F -W- -- SX4t.'S,, li--hiil V 1. 1- 1,, z ,-,I 1". -i". MI- 11 !--., X411743. II ,,g,-11 W. IiEl- i,,E,,,.. C.11. ... A. SPOI, .. _i. I..,- ,-at ,
..I. VY RA5UTA-,I-,V Nh-% I i 6,,- -'. T .I- .,x,,,l- I AM, iavs, a 10 -, : 3 ..
I. CA 1, .1UI l.t,,1lIS,_A.1, .1- 11111. I~~ ------- I ,A' H VS.., jjt','.2_ 2 t.lii_ .-110.1 zMNii_ -12 1 !17417-11 r =1-1 --- I
REN .11, TO 9.1,l.. .1 .iftn oill 9.1-.., AS zl:S-&,- j LAWTON BATISTA S.LiciTo iwcn "I'll, - -ARIM P-MIT'a, i-, .--Fr7WqiF4 -Cw -- as C,:, 1,
ALQUna I'll RURTAC-7 ; .1, ,,I... ,X_- P-M. _i_ PI ... ACIA Ill'). A u PARA IN Mw -:it __
IS, '. "... L,. I lill. till I .1 IwIll -ir -', ,
90 V', : HARTOS I ... A.-i, Im "'Idi, HII, o'c.d.
r,, ii, E .. . 4 'e, :j, !! r, # L; jq -Am h- I -1
"' I I --- 1 _-__7__ a "REDEP E,411,,.1,; 11 1 1'1 111iiAC 30
,.I. '_"i, E-110-WE, Alitl. kl_ G, .111ILit,'" Y S., ., Mr .1 .1 I I --- I I ,,, 07 1
1 1&1_11_. 1i 1. , I 'It. A M. lit 1 $U.00. ALTOS r IA
"'" 17 S- 14; .. w -13 11 C .111 ,. , ,,- -":, I I
I IMA XAVt PARA 1VOIlWil OLIN S'll FARA Ct- i I A ,_ .. ....
I- -- i R A- =. ..., .-A., .. _.- b.h. I.w ",'I "
I 11, ISIAERNixt .A 14 _,-, "i, li, il, ill ill -- NNI7 ,- - i., -- F ._, V _ - --$E ALqUTLA : HAVIT-1- ,. 1 -. ,, ' !' Y V 1.1.4l, ,.I.,,W.C TI-[.,j.."., .- SOLICETO C6 A Un. _. PARA CSIADO U, -4 n ,
'I , TEIL xr. 'I j. It- -4. @Ixft= O.;% -: NR .11, i ,,, _,li 'ii,61 ",
1-D- C'-' il.d- 3,W V.1-1,.. V.- d. 3 ., IS X I4, Fld-r. I ,
R lm-"_,. I.d., ,1,1. ""t 1.17, LE.... -7 -iF-j-i,r"
,.I. I R. 12'. i"I'l,"l-Ird, I it a I94" -1 t 1,4271 i x4nz Il l_ jb,,, Coil, K 2". ent" 17 Y to, ve- 3-3111411-31, -;jw- -..- ,--1,,--, __ "
,u_ -- -HA- *Ic- 11,30.11, EN a-MI-- Z -,_ci T1, 11 11
., I cra-I. (- FF'', _-, _7113M ,,,1,-i., I -_ I t, , I i 1
C9RCA UXM:gwAb A", ille IIA111- t .-.'H;L4' ';r,-,T,,V Loo"' AN .. .... -_ Sl LZjNTREAAA AIAUnJR CASA W- "" **E" .. ..... I. 1, I 11 I =l 1 4,C3.I : I ..
," R-I, IiI"- .S, .l- PARA CccmA. E I 2n I, A I ., _______._ __ i F-JTEA ve I __ - --.... Z.0: EDIFICIO RESIDENCLAI, OR i"'I"" Iti-, )"li" "" k .. i: 1 I I
-"' d' .011 JEUI. 1.1- 'C 6 MI, A- w, 6. I- -1w. I ,XM! ljlli'j,
I.O.I. ..Pill, I..., 1:,,;
== .I=L "'l:1,jSmj I .1 I I I I
,,I'- Z--.-.-12 lujo an Ampliaci6n Alturas LCT'r 41W y lUii, Hill$ iii, 6- GPla rt M. III"- litW 15 y 13. - -,---- q : I '. W- !Il ,
._ .lit. _. .- W TR16- c d- Y Ple., C_ -ET x-lit-1-11 at ,.A i ... E ., ''M, V_,ill-lip", .1
1,156. ft. M.. At-. k l. l.f..l. 1Lr_ do Mrsinar er% Ave. America, 2:4 er"'m' """'""' 39 4OLICEPA UNA C.CINSRA PARA Co. ' I I I .. III ,
E HIS_1 11 BE CEDE esq, a Ave, Allados, una cuadra it- I'.., Y limit., 'I"..", A". ..P. _Pli, t.w.d.- __ 1,10 .1. I I .W 1 141 ,W =wza ;-. 't, --
4143.1 14 . AN 1 r. Still. ;i, _- --.. ALQ RAISITACTON MALVIA, "Vl _I;Y1I1,MEl ;1I_1P%1 *1l % de 23. De cultro cuattos, cuar- % ;, 'M- IbIITSelbi,, I~ ,lhlPIi:ol. ditM, A AM. I
LN"11H, it, 141M .t. ApOLO t I ,,,
d. 1. xz" _" ti, I ""' -vw, '""' CALABA7AR -Ill i-,J. lot -I.. L.I,, SiVi M&SCROR UNA AUCHACENA, PABA Ri Iff-an-11.11 'C.i ,. il,
"J". Y Sallow, Vitor. Ti'll. M w.v= AR il. ,Ht" 114 to a criados, 2 torril living A-~ =, X-VINI-All -1- --, -- Y cll tr..J. ,,,- I
2_AMSSAi2 r"t- 5l, Mt- IL 201_ ls A. NARAM PI, III,~ "I'-i... F-.It P.7214, CoiUjNta A__j--"77*j COLOR, t X4ZA -:7 4, i' I
room, comedor, cociria, porch ____ - 105 NAM ADORAS "=-II.- -1-- -1-1 11.0t., ..A.- ,)- UTED" NN CASA= NEL,1A, 311, AN ('11tou LOCAL CON TELRF"Q rAuA d criados, entradit indepen- sit &LQUILA CA A SA4A, CUARTO, -13 S-wte SCI A S- I
R.U. IIIRSAR j ,,, 'h- 2 ii--
M w 41 N.oi- w __ c-t., e I SET VJ,7747 OF.BCEAC KAGN1i COO~ F-HIL n ci t li 1 r .
-.bW. ., A~ _.1A. ul,, -T-111143-1 diente de servicios $225, De tres ,taS;jl"S1, -"..d CA111 N- Ili- Ill -LICETA 11.1423A ... A -.A Sit- ,_ ,,,_ ,.; _., an .'at
All.. i'lWaRwil. ft.1 Al, C."'.".. Ft- I A. it, _.- .6. It. -.. Ili 0 'Ricint RVIN eoclxguo REPOST9 --l- , 7, .
ptillill. h- w.. rlxm wl. I-- -W.E. -z--T no
P.... ,.A,- w, .AUE .. cuartos $200, Hay garage y ele- It-ISH-WI; dil--bl. b- lirkt.l, Ni. .lAWN.J. DEI. P.nkw. 1-w -IM I I I
1 X-1124-11.12 4"O LOCAL PARA TRRN 'OR ali Va ----------- I I-- % 11,44 -APAvot'i bi-, 0- ii-I'.- 14,Rt, I .. I I
I., OH,6,11P ,I miIi-, ." -k. -ft, dor. Puede verse a todas ho- wit ASTVXNAA YOREA4115HEA UAII, Q- '- -Il- 1-P-1A baina LCLOCA" _"CARS co-ou Lit~ C -ll ift, DPII, 7, I- Mal. d- -'ll. blitill-lN, iI,, I Iii -1- .I. -. ill .I.th", ". li,11" 4. -., T4., ,,_.
AziiU Do$ ras con el encargado. Infotman .-W. li -1-.. -l-d"', ,t,, ,, ,,_., _- j-Ij.n.MPL (- U- TElf, FI-TML E'" "i ,: I -,- .I,- T .
WA. -. .1e.ill 15 WAS. l .12 a. ..... COLOVANi ..A : I i
ott= CAM 11 SH, ANN. ellfl, AN Ali 11. AE' = Will- A-M. I E-Elffil B-358& E-2094-904 Sell -1.,. "It As,, I ,
,- I~.. Ll ftr, A-.. U ... .. AGLJC ETO MANE)ADORA. Fj.ANCA. HA. V- RVIECARN 3OVIN OLANCO iT ,,blig-Ift jill.C... T'D AS-4011.
PARTS or. An I ....... I IS P_- Y., M I I
At 'lFRI. -ii-4,litt, CA)- V a=-iwlz I r,01143 ..m Sit, bil, ,
pli. -131.4. _U i_. SIR .I- .. I '4-lit- gj_.Iii -- -, I di. .M.- "'i-i. =.! f. III. I.,I*r," )II- OWNRXY -.910STIZO RAPAROL- -11
.. ,LaZ3" UNA SAUffACtON, ". '07 1. -IREd., ,.N; ... : Zr., .. -Qrt, Am ii I ", .5.1cle PDAA. "i rlu".D j; '. li A_ S,,,, li. ,e- i ON,. ft.- r* IS= II-Ii PI" I~ l-li ---.I-' 46 ""_,_'4" hP;I 1.A Z0i".. liwl ii ll .- 3-ld.: ER". ,I._- .6. V-lm 'at( --h, hle" .1.1 q., ft., .h C 4xal Ttlifl l M-%oc oqwll.R"I ,,r' d' III. ,.I;;;,,o_ "-plid., Y 'I. P .. I
=- ,v - L
S. .t., D.C .1t_ I r-nll_ is 3R. &I. d. 1. T,,, IMAR Ei 1 "i
I., I", "l-il. III. r 7 W.--. ill, ti,
_ft .. TIN,,S t. a 41 T'ghm # st, "411.1 it.2- TW. A&_SAAl, FOH-111-13 I.
"" "Allill," m AW M1 i* VAMOS _L N9 41%, ,i, SHI., DENALAZZ COLDCA, love I'll i I
I" ,,, r-0-0-1 .. A, YEilliii T. f. 71-191L I I I
,ilk 7 Z_* JSS_12 .1. ..1-il, -il T.M, M_ i, --Irz Coomwito MLA I.v"
alil,44_14 Ver 7 l, ..";l'. ;* -..ft-e-=0t At!tg!f' POa eb= C*Msooa PLATA IREC ,, ,44 ,Lil thAX 1 Z-43WEIA"t _', I
mi", I. .". q. noL _1
ALQU- 4010A ONES CASA FA- ;= ,,,, ..-i ", 1"'..., Ill &A OTIVECIA N*PA 'Cliti _111- ,z 114"Al. ,
"114uleT -AlAt"' Allill: C.-ttitildt 21, Pltl,; It 1. ,, -S.U., ,x AR, v.
,,Ift dtHIN P. -1 fl- r;,ET2, C 11 1. ,"- I,,AI "
_SNOFERES "i"" r ;
-_ = : 4.1.., -4034-85-14 .-. .lidld G.Nxwelu III H_ At- r Z, "N'
1, 1, y G W SS. Arls,, A eg NNELA I I.I.-INi WER-EARR COLOVAK C I I I I I I
"I. .Wl.P. V.I. XI,,d.rpr-, n,,, ,-A."" TOM~ D-Iiiel SAW-- I "a"j, 1w I ,
f ,,igr I I P"A'. I.- __ (SID1. Y '14 1 St Epi-,24 89 POLICITA COOPER PARTICULAR. """"' N" -"' '" V-047-11411A tit". 'eSe ALQVltA CAMIA: J, P., SALA. V ---- -,,-,--- TI.h.j., 4. ASA 4 v, iii, "Ib"... U .... ...... 11.1 I I I I I I
r-U -!'- , ;;-6,121C, iN,, li-i. I-I 1.-_. _. 'l. ..-, -.- .., i'll I.1-1.", I"- OAI il il 11"I.C1.11 V. 1-1 tuit- It. diii. A ....... MI, IIA Ar.... or.&C-L IN jOVFx OR COLOR, Lt., I~ I
A OPORTVNIOAD PARA RON. ,- y lit,"A IndiPlndIrnIl,, -P1. t, ,,,, Ill Ill..", ,. a. I a N, ,", .,,-W-I' .itia- .,I. i-,Fjj'-',_m, ,u,'i,ic N
II_ liI 'it -' S ; 'It'I"' I 'I... "t 111-1 Ri, Z-b- ,
.i.., INI w NRE-Ilt, 1 I IN- .-- Mbw.iIll, A Mi V. -" =11 11;1 0 I" X-Owi-I. "...i. 1. -AE V Iw, 4 .It. .1
5- ?ift-I 'I41" = I ._.i= .lE" ST0 ;lt" I I ;ill! 1- I I 1. - E .M IIRIIS_ 11 11 I ., sl .. mi,
INAI ".31-00, -111111,"m MI! = t, zill'.., _..n1_II-1= l1iI;.4,
-,, mi'Il"J", ,, M.M." G-Al't I! -- > A-1- ,2 VIIIE E__ 0-141114 AGgNM V : !- 0 , ,
A SIERRA COLOCAUS JOPSANu CAMPO, ill Im, SI -I- A~ Ill~ "I I 11, '1 11'1 "I'll
2,P-".l 41,149NDARERi 5r AW ILAN ALTO- _- ;- i, --- -, -.0. PtAd. US w- IN. Ill 0 a! As mu I
SE ACEPTA IS a S". ,.A , ,- A, ,.: Tt.bad.A.l, M-1. TU, "' N PROPOSICto- 8.!l, I-EdiRr, b.A. -Rim, "_ -AT'- -,, 11 ", I I
coRRALES 5. i.. rwo ENT. XM! A I 13- b-X", R. N.Aivrot- I,- 11 il I "I $A NOLICRITA AGIANTE .I..- s- 7"- ill -11.1q9.1'n it= 1,,I,1l,, R- , 11 .:T-l. I 1_ ". U-7FL I'll .1 Ve UNA 1oV9FNCUt i7;. I i.7 iiiii, 1. I
,,Msi, , n" wr I lowal situnin vm Avo- W'. ( I = ,'-, _t'RftWl.b ; =_ (N-.J= n...w iil 11
.1. 6 -trial .1. hit" catalitts e-quina a M , ,., ,,C LLII It. maters Clung Il-- p L 24. %= -,_ S,,,ii,_ U, R,*, or owaziz love- .. m I, wA."l. .1.. I
r',,, .JR, __., :.I CUZADO U', 11 I
'A' ,,, L P rraga, al lado del cine "Ala- ,', AI-11 = I 1- 1 A-. M.Ii" %z i.1= I.P i. X-lbill, I.".' .1.0. )-41A 1. .... ft-. I : p- ',-6, ::%k .13 --il'III-111
--.-.,,,--!
iid,,, 4 r,,S4,, .I.W- p -. r ml-ww A-047S. 1134 71 ., 773, 77,ii. ,,,,,
L==7= ." b". V- t -1.4 I ..
:WT L twlA -eda", de 390 trietros taodra. 2 n'lla iiii., .
I Sir, I.WeNEC ,- d, --I- - -_ -, -_ -, 0 1, RA .,-TA UP 0- .., I -,'.
m. " I 11; I 11 ........... VQ
Ill, Setervells. morlb" bh_- ri. '. Cori espilindida terraza. pro- -1 '43u.: JAM REFUMCO SEvEN-Ur t ,w' dL STNI. ., i op 1 i.' 'I ,
A 'a 11 pillow. r I I i --- I- -40 59 ALQ R APAATAMZNEO, SrZ t .. I _-1 1
: _,_ cafeteria, restaurant I 1, I I ii-- 4 -Iri- M..T= Wl= T1__ -- i --- 1,
L"t, , " r- M-13 plo pgra -, 11.t., blall "'i"PIEW, i I '', ", t I CI i I I I I
WOO. P.--1- TH- I I i -tll 4 d,,ii blti= 'S. .Olaw, P..'&,, Lj_! Z Iil. w MI..
ACION PARA MAXIIINGrIV Oli CoMer"fo 6 ",.- viveres, ,arwety I I, IS w, ep, ,Ifi -- I I ".1 ii I -- , : I I I
0.1 l"d" -10% mi.wt. siraues. Woman: Aguiar 411 "" c To e"O" *P"U'l 3"' 'C.-'. b"' 11_1-PS-I I I I ', 0. ,.RRA C 223414,13 I I I "Il- I
.0.R., I 4 ,
to, 6,, S: ,1,I".__, I J.
_i _ ,,Tl __ department, 322. -,Telifono: A rpt, 5w, Cuo,,,, 7lA ;_, I I ...,U-w 4: Vimilivai"27PAILA 9111.1GASAIED9.51 OPREURCA I F 11 I i I ,,,I1 :!,:1 _1',i, ;,:F ,-jii, I I I 1. .
== 1711li- II-4. 4, Ci 0. i,,, ," P-i'l- W-4' I rw- e.w -i -1 -,_ .
,,l c ,V-791, ED hollas de oficino. hl Vil 1; ill. 1 I I', ,I', ', 2, ', -.nt- & P=4. =, = Pc_ .t r
,.bvP 117 ,i r- li ,, Ci-- - .-I 1, I 11 ,, I I F n !,5
'16.. vj,." Y- ,, FW 645-1.'i i6j 'i"'l 1 -11 14M.14-110 14-41. M PPipil- R.1- I ill.-I 0 ----I'-- -1 I ", I i I 1-1, ,: ,
,,,,, e., ,,i,,i,,, -Ii, 'eJ ,;'- -41 1 "7 '. 7;, 11,- 11
D'c, -- -_ --- --- SOLIC111111 A1.1T%1 li_1','9N"S -i--I' "' 1 ',''i -1 : '-- I I 1: I I
RAW Auk." AlIql"I'. 114 I il
IR 6F iN' uk',CFA ""PAC W g'; "" Co" c ALILILA PIANTA 1,54l"i, I'Aul, C11 ii ,,I ,
.t 11z71Itz1,ir_'1- 11 111. 11 ,, ,- ...... -,-'_, _'I 11 -bklil. Y .V-,,;Ni,!1Z, 'l, ... 1, 11 I _,;" I i "', ,,,,,,, "
-1 ,"I.. -,, ,,- d- -, I - ': ,,.,, ", ,",*""', 'Ift, ', ,I"" : "11- 0.1l- I., _Iiiz. .. 1. I .-, i, ." NiN illf-11 ;:r ,- ", I "I
f.11 ., .1"', ,,ii. I", _11 I AN ,,,,, , ,
wiw ,,,, R. I~ -,Il !, ,,- F0 ,l, ,,, 11 ". tfil-111 I -11, M 0 'I- ., -11", I I I I 1 1 I I I I ,,, 1. , Ill
,., r_ ', ;i i.1110 it "I .11, I 11 I I 1" 1. M - E & i, I ,:1,,1, i 1 : -',i ,
I t -- AL"'w" 1. l f-_, N"t.- 1-1, I I I ,
Aot) F,riO-V- ',IZ RC1 -, l, ,.-, i; _-_ *
il, , IS,- N.O."t., IS- "I ...... 1 11 I I 1 1 I ", , ",
,11 ITACIONES. VED 1111,,,, Wt-> -, 1, Viiii-i-af. -wi(Izi.jii-,---1A.ii. = P ., i.-im, -I'. , "
A. I,, c-- 1 --- ,_, 1-1-,", I -," " Ill I 11i, i,11-11 --, "I'll I 11 ---i
,,,, I i I I-, I i- 11 ,I I 1i I 11 I'll,
I- ti III~- Ow im I7., _,, [ ,, ,_-lll,, "I",- .111-.
I- 4 X- -I W"' 11 1 W, -r fil, ., 111 vlll. ..L% -, W, "'ITILAV .1-1 ... 14 -A -IJ1 -: 1, J, ',_ Y ANM ESE EN jR _IXTRACAVA Ai1F0:--ru.Uii '-i ". ,,, I -_ 111-1 1-: ":, ,:,. I i i- ,,, I'll ',, I ','I 1.11, I., I I
ft, 61" .Ill, VIII- N.'ti 1- WI'l.fl'i, d""'t" 4. I, 11 ,- 1, t I I I -dwid. I~ PI.- .1 -- l., 1, '. --1-11- I ,,, , ".., ,, 11 "I'll, 11 1LitERA, 3 = Tly. lft 10 7", """, SR COR-dil, o., 4"; ,.l;,,.". ;l,,,, I W_ '. r 1 1_:_- 4;1- 1, ,11 -l"", 11 ., T :il V1,%-i I I
RNRPNIN ;= 1.15.., ill.- .. 1. iii-il. 74- 5, I Hill. -00. r400 WIZ &1-5 1, 'fl % _.Y 110 DE LA MARINA* V', '= 7- 1 z!.L,, 'l4_'11' ill 11'1i ', I t-otl-, ui ,,L .
I
I I I
I .
I I
-
AGOSTO 12 DE 1949 DIARIO DEIA MARINA EAEMNAR: 5 CENIFAVOS


Vil grave, rmad" r. it Walifiewing"662 f u bm'J"'e
--4igido tie),p, iyq"

U.5, GAOCEP !bw ittaos y 378 (44o,:,
las uropas en
UAI..Od
C.110 23 .0tr. 12 y 14. vcdod 1 W flued(ir(in excedrntv;, 'Offf"wiw,
VFWTA SPECIAL Ciudad
VlorTn" 12, Seb.d.
M NTD- Iul
A QUILIA Brcokh,, ,i jiMielv I T) . W 11 ,
hlgct do, pemv. En! Mon !1 1, onz ... "Feltif, rhaque"i
Pin!r,., S. rt!ct 10 .... GAq C-tildiallt(-, ell h"elp
%sta 6 Anchon MIAK4ARII'A", n a 40
MEXICO, tgj z"J"
kanquon Z, Uqqcs "GERD" 1qtZ1 8 nzce 0.47 AF F1 (',I- 0,
4o "Dol M 2 one
Mniz D s,,nanm, lonto', lj a 1, w ....
I
S, V0,Ttwal-. 1a; 1110 11!- W
F Ui d Tom to "D11. UTMV, iwo Fqpeili, l Ua
D l 1,46nto, rzm ..... 0,35 d, Orre4
? ...... 2.50 'il 1 V d, J.1j" i "
pcxp ,l Scmil"rll OXFORD", m:lo 16CARNES, r ,I

j
f." IT, I

1AN101NI A ........ t.0'a A I-1.,x;t T, 1 b- 0A0
"0,T
...........
OA?
LT c 6 Rks
", .......... 1 11 TIT 1 4 A 11 1 11 P

Cwra,
-T Para
hip.
7, In; I
ell E, U, -'d "t y
in,
1,- 0, 1,,hjxi 11
1, 'y d, P", h-, A
obrero a 75 C 5. h(ira 'ef_'%--- 1, V, W 1,
g,,_ ,__ 1, GAI, EWA 9,AW U NA jv'*,kil, 1U111 IV
1, 01 I I I ], 1 1, T
41, h I
WASUMMON, -tt,, tilttl ,,!, i,
lltl, 11 11 J
LISBOA. 1 oW, 11
Arrow y tmqi5 0 F ,,f4d L. 6,1 ji wy-t. r", A
yellto d* fry orl virt-1 1JU- al mis- 0-1 t- ilctl -A-1n,, C, 11, C f
t,,ra, h-, a 1; or i :- u" '.111
1A _td- , ; 3 y
d, I
lfj- flb-L
it, d. a- 'i" vlW,
Jii. do I C,'
y/
do 1.3 clitallors r,
du 1%=t Gn
4&'ai ,los: porTatoIn "i, _u
C lao _U'll !
_4
Cone raov I: les professors 'T
do li, olttodm T; y 1. u-,y !; 4,
de 1A cittdra F. DESTILAIM DE
ron: 19 2 Aut. it CA.-Killy;
a& do Avua iA 71 'f-m, titula9-tiaga a. C.t,.; 41 17 ea-ir. D, r; WOU T UU CESY
2i do 1. 61.4- A,
12 xtiela do Agrlmer,- f* im
do 1. cSlodr. A. '41 1,1 t
too rat"ll I pr.f I.,. 41
Uk 4 be.A" P- toda oitodr Tz, -T,,, d, 1, C
611atra do 4
tarit. titt
artificial o que
sa

Tv I 4;


driA A Td. :ri
B, C, P y 0.
--talola."",
Imes d, iwm a I.
luto do Arteraln:
: I prof".r. titulNT. low oft It Im olk A YI:
G, tit..
AT


It Ali T
...aloirm y auxr
B, do la Smutla i
cf protwores tituia? %104.'Atodrag A 1,
Wed ti Ularo do 1. ot
C. Ids pramorat %a UK11, b ICA vmw -1 Y )w aa l- 'CO S01
.1114, m do rd, E,
at're 14 A de la utcul
d. 7. Va,-: CUATRIMC. -0 ps LOS vu"17
too prof= Mula-fares do Ia. A t
prWmrft W sl,
cstadrza 0, D, D, P y
Conaurmrin lea p i a. Salt Habana 6:4 5 AM.-Uega Miami 10:0 Abr,
u do 1. olitdrii 0: -a!
do I" cAtedru C y E f 11:00 AW 12!15 PM.
ti ill i
tad5allriditut. do MaH.-: 'a"'em lul
"i 7:15 Tam, StO PM.'
o low, c"6.irt, CA"Jt-11 -411-Wobst oa 01 8:15 ANT Habana 9 15 AM.
cawwo del Aire Ud. qued-i mars ,llado calmd. otci,- las boa do 16 19, 31, 40, 49 y 60 a A 9;00 AM- 10:15 AM.
cha = bilk tmAlid.d b,,onid. plor rtdw dot silronl. Ards, p1rh-ed- may ..10vi". C'-to.- m- 7:30 PM, 8:45 PM,
fica "Gallants Migica" y custdo es que licit es iiutoai pltiod, Par. wrtiente aher- direct, al. sailebl.
tar 1w omisara do teido I ra-do. plislico, capa de sansfacer ol guou, taii mlq.


VUELE EN LOS, A' 4,1VIONES A71
Si usted s lo se conforma con lo mejor adquiera 'iora su
A l
"LOS BUL -Y
--Rr OT T
Do L l 363D


V
A"Idsplall ell

ft'. elm C.

Murialla 405 y 407 Tella. M -500 y M-5659
VVIS Floor,K"TAMCIN tMIMM A *99AMMN --M 61 a& do 1% at"" 44 84-twlr- T-.; L-,
"ia-4,ro y',mut"tWx 60etar J"A Pdrea *jKutarfi al
I" bou P" *I X-11*44 &a Alo q" -.trblro, ft It CARW 40 t.4 W
oh,", C -t. dXhawt,*wm ft tft f doS Manlolpmlt,
vv 1 I-Zr6 walsIrfir itimmiatima auto d. 9mm 1,
r N Mp-u OtL-U, q" b =-It- n cutital do $r4im eltmca ad d.
to P" 1. bU. Itsiquo. mn
b U u%& wul
por I "Uto d5l
no, tme" Puurnktik M-I


ACTUALIDAD 1INTERMAC I ON I,

. ......... . ....... .


XL Mmumn"t 12U W.N EtONA 1 L Dt et
Vtu -Tr&dF I& itwk tcm*-1 d'A %m vi'

Mn n"W*

1,,iifiI 30 LA P4NrDF:SCTA 11K Ali "!-r !l L'
Acer.x
300 VISM-, 9n 14 44 COStA ?V= ontreo al C ga a Otillo, ulate, prw"Jite d4. Fittrwrea 9dbMO a Costa Ritz. Como W* lt,Militar dam4a novi=bro do 0A cazda a P11.111o ftt6 ?.=a a ab dmar 14 Dr"d--IA d. 1. oar
In fato, WnIm go ez"th" w ra&m mrp-EL Cc.'.
doe
Out
IiW
Tt, y

guldas parnomm


ttd-cu loto,
q" dom at 'M&q 01 e- cl
P&Ul MSrWg., ft -$h*VV blAn"Qa y mr 4 s loombst'-,
PaterabUrgo, YU, Vsnswntq tmtm ,o eo tvdo Glamn rWSW, 1UW de C. .dfty Cirodt r- t 1 -.1 a ha. d. wl
1. "Mb
A. Affi to" h.bleft "lul
dal Awlcsr' Y Laumum My r V'r 1% on 'm 4
co, dd quo no zowbr& UP Wh,"I'm or, Ta 14 & .1 oonr y 'Jvj'j d.
MARIO W),-,A MODA, FASCINANTE COQUETA humaakko, qNe pot obro'no,
ji

r',jr CMPK_ Jo n hR

'y r


v Aus Anev,, n4mro ..............

01= quo 9j"n


,j
Zi/

et An")O "" co'U",

Z o*C, Al


'an
O
'Alt, ; M55i 1L

tttl&A
'j
t"", V
y P4," A


460
t *. d. n7::
7

,411ridu Olga MartA r4rW y d- Ca*pa y del uAvr ...gfr A z j Tj

ti y Maria, matmva cisr-4, re ,, la, Inu a
un gpmpo ft c
de Is st-4 ftdl


"'t Aiflodltl I
I 2 IT dC w
D Isulta, n 0 nore.

7
W
_4
41'1'1:il "I'tDt L z

-4y 1 '41, Y
E n todoz N,

BATISTA 1'


y Do alt)odi I.
JOU LWA Fonfu at qu ZoAttl tIIPon lmml
val" Rod,,UVM qu, J
cumpto rim,,10 m4U III a domt go ju Pd.,

kMqMlt Y Al, 7 Ad F-t..
c-r", I. fot6vd d,,r,,W. 1 OfDe hilo qU. i
F 9
f4- pUn gran svr 0 y colore
DIM


TT,
a R A D

reglame: a c C, 'aas bal ,


Se de$hjeen en boca,
un


YkUiRELAS!


Mu W, EXCLUSIV06R 0 0 R T 0 R C I N T R A
UWam 112 T*16fwm U-?707 f -ablAe dt evrAphr w 1--w, .&. Be rn a: cg ;I esq. r- uralla. ibana,
IA i ..... i,


4-


I 01;OMAXTICO- Qo bay
'm ""A V#rAu* batomosto
T, -, T Ml*. to qUO &P&VW*
ztl ftimpAtIm hijo r#pito. F*Itdmom
it)qrxc t-A9 RUTIM4 bX UN 7 'J4"f--Yud. -t,
V"4-too #UAW. &"10
UN CnaMA DMT-X= POn EL M=-M cla ma Q f-A bw WOPW del
.-Oddo UtItto da v xiW -n LM T wlzz F lftM ?0 d Iruld 1 ssdls quo caus6 Srndm
!-a namea, to 01 toTI I

f -rr, A$= SL PRO "O DObVMCOn PwAs r mindtx as
C.1 doet" T W vtfrmfta do FWtbdq& cals,mintp In Vale" a log Slots aftsj ;= C--Tt 20 DZ LA '-]L, Lain
lo, v=' n 6 r4. do Ar,!- Tar-,
1A wt",Zal *01,w dal ma do Wit, re.
elbla 3 manc 10 mt N' :1,0 O"rom prvddOnto do vr 3 L
Yv AI=CZBn La 7ea do C C, htwita 7 Facttorll Is Im A del
m3nifizo ra figwador kl=l

'T -f-T so VALUAII:
staft
urd- meldn Ayer a Is 9,
'Fray6balft
por *I dacte, d. Is Vr**M qW atu- a] Premi*. mto r" !-A .0
Letro-I qwva" 7 som N El. Ift f to sPam
uRad do Film 7
al MimWoua. Al tmft Ga do:W cl monmto do m d 4os ra n
r-no, do is Unhwiddad. V al prowdenu -bb. do UP-- xq-d6., d.1 4--tm a.1 -t
-"rrea. doetw BWTArdo nut prsmm& U dectuo 1. I. M bzulau
la PMRId on. a- -U, do qAa!,n ",-Ztm Mtl
mudma, No= Vagdtn, tm die, que Ira ammismo donto. AsMad, lgua
dad on me asamla", y dodos -pow= tnk ;WvdmcL

rawaltede vAg, mvattJ6 ,