Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:14778

Full Text
.........
0 1.'JIAP, ,, Mot

. ........... ..... .. ..
A

A EiiPropor .1 a iipi6n 4e It m .3
ndl, i J;17m "14 :-'J
tan Xjjtj-, P- por ciento

CAS

t to fm P1

T IDit
i4
a
T


T,


!jtT
'74a. -1.1 1 1. 1-411-16ri, D" C-w, 1
-mlarmlel. 1 D-Atsil..a (W trit Ia. C .. at-lt.46id 7-1sr T 1 1
-rorks,'15 do 1. 27 M ls ;-I

T, t, AttilLI'l-, IT-Ir, It
-160 do Tt..
at. do] Cl- y 0 T
sstsss R.4- I Jots

In. e.-Ite &I I ry
-irmcfente de I. Vblitos del Tslet" "I a; = I, e-c",
,Iai, cos .raw
a, de Im C.Ionce, Cturif,'X 'r ;Tle4 ae-M., ultrara-, dt".i A 61a v m"ca" L
tu' 'lrn 'd n = han hecho it io
IOU conits-A. P.T. i
1,;. 1j" 't, I rtpubli,
isibin do btims 1.
ul em war
do lr-t cirsoo rit"Alorsts at n,
, ten, 'pc!6n pm -ssiabi, ttttz, ein I
d. ,,, d "= jos do trains ,:n o 1, 1
ties -1- T do Poses od. I
4
ztt:t, a 1,
IT.yo, do p,
6
to Ia 61, fl,
dg, l
-,r o p, -rt v
a Tt, ... lal t's,
V
Irts r

toy' i
t'l 't
T al
lift "T
-rn
10 Junj
d
tees"m pescs o.ntratoit,
-old
doisartatrar 'aa
d, t I.
.1 Prw_w --dosllL
.1 pre cl-r uitt;entl. milltar I -a'troti dl6 6rd., T,
Its ion. qv ert.)d.1w M111). os Arn,
tt let hae de, trartmocift.
tv, bast trz P.- ust- Y.P.r. d",
--s"tVT 1- T err, )PONE FIERV A CUB' torr
------ -TT JSPVTA A I
INTERNACR IPI, 'j, 7 ,
ff s se rel,

d
q,
A
ho"on
I, an ... raL
FF, VITIMA, u
r i do en p1loLad- q.e -sPrOpmeslas 'p-,'%.
Secrewrio del

WASHINGTON, g. 1. 9, El .... tia". del Test., a, S t, C.Ttgr w,. se
a do caXml's priva-, uerdtva P,
"to Ife d, t
de
stirred ag, oI7't",t, I pl, y-t. dr metralladora
-relwaa ri ]"
red,-Udad ilo U
dti". -Ran
Pot, las, Outgnble'n, at 8 a p
e ln prtla- ,
.a par.! a 1.
-rot an 't -tel U I W! 3, -7
Snyde, .1 C-grrm i-dri.
1 Inc.pzjdad do
=q- "Old, !.-00 P:-,,it li,:
bid. ei, -1-is. eii. stas i-ars IS6!, ,j- 45 pjr.. nes en el exterior", a d6larm norte arn.ricarics.
"L. expropl.66. 6, les bi- M- I a it's
de a, h, !a I. as, -.1"
x del el
,ads
do 1. P".drid c-sinniendi, 6. per'. de h,,,V,
to -sl ... I",
Q.W Is-. titte P.rd rt.rin -og
-Lra Ilarlo blld.d
gar' as monedm, locales, a'. i
tar, diftdixrt, A ,X
blIl ot- ties m 'aliet"t "assigri, At -bray-J..q- -aid.-role.r, cxp%=, A L .4 4, g. S- der,
gesn q- 'm
V.hle rMelid.d ir Ban'. 11
t
t.d- I jo
rat'ing"lit s xc rtlsf,- F IeI
) I Il I'VInt
PAGINA M NA100 bli: JA IMARINA, MIFUCt 1.1' I 0 W. A(.(" I 0 1, Ili fr)
-- --- -,--"-"-,- __- --- "I --- . . . . ..... .......... ............ _____ , , ", '' .....
I
11 1 IP41 : :w6pp r" onopr, sliiqp lon
----- . ...... - -------- ... .. : ,:, . :' I

', P 14 0, ,q I I I I 1. I
.", ff', 'k C, I t, V I ill'i"ll-, I I I -1 I
11194#a 1, I I 44,;
1-11, I- 0 I! -- I F__ -',, i l, ,
11 I 1,1 /: ,:,. ' I I 4 1
I I
--/,-, pk I ""i" I I.. .. I
I (,wv,;,,i"f-1 "IM'. Clii0",- V,,;,,i pr"y;1V,,,,, ,d,,,, fit !,,I, 'III ( i l!.
I I ", tf V 1'. .-I", 1 "I ,! . I 11 .1 1. tIble's dol Var eJ A v-tz 1v w,;i,:n,.:-. I, i g, il I I I I
I ,,, Wt, e,,, I e ,; I ii I
,,,, llw .. I 11,11, 1;,11 1. /,. I /1" I
"""'!1 ,", _;,, ", ,,l :, :, ", ,, ,,, ", ,, -', ...... t"i'l 9 I I
E% "" k--, --- ( -' -t- lt' t" 14 'I'l, I I I
!""Ati Oeii It,, ltl, ,1 tfct '. "tl flr, ,)o Co. f, CA ,,, i'l i li, I,,;, 't ,ei r ill, I 1_1 ,
I l i,,I 1 I I I I 1, I .1 I il
,,,,I, ; :, I'll C, 1, .
JA re ,,cpil r, d- --J, -'i h, "tty""in", 'I'd" cla, 0 l, I I I ,; "i", I~ I _1 ; "", :,', : ,,- 1, I I
i 1 ,_ 3 it ,,, I; l t r I 1 I
khuro 1 1-;trmi, ,,, ,i C-,,II-(,,,,- E" 040 ,1'A salt ,." w.a,,, I git""', R, F !,,, P I -,,,1 'i" ; '_, ',!,,I I I I ,
dix Ini o, ilmiei,,, c,,,,Lnhm ,,6 km, ,I Ir, c,--L A I,* -'- Pill, S",-Z,, d"t,- 1 ill, -', "-f" I I il I 111, I
II _,-- ,--lo I, "'pi'll, .... x- ,,,, -, ,,_, I I , -1 s , I ,"', ,
"P'Tt -, 1, tol'! -kici, ?, ,I- "o, clocissuartua imprc ---Iel I 11" *11 __-_, I VI'l V,,' ", I I I I I I I "I 11 ,
lll '. i r i, I 11 I 1: I'll 1, I :1 I i "I
1 I- 1 1 ,,,,,-,' ,'
para"I Il-,tl -i-c dl-,,, ,, ,,,i , to del 1. td ,,,,_ I 1, .1 :
no, I I it" I ,,, Ed 'I ,,,, I'l ,, "t", -,:, !" d., 1,, - ,J 1" Y, (, ,,, I I I ,,,,, I I I I I I I I 1,
L, w, 't, i,, i. -it i oon'ttitm I ,. I 1 I ,, ,!, ,, ,,, "
que 1 IC0194- dis,.I j" ,,rl')-,,l, -,,,l, ,ij- ,ir l-p,,,Jll-,,, 'i, It -- I 1_' i" I ,
111- 1ill 111- r"i", ," z ,,, ,,,, ,tl Ri" I (; ,,,- ,,,, "i 11 I ; I '--iciI ,,ti y, 4, jirit- I- iw,, -,iip.lea al-trind- ban I "i'_ I -.,- ", I t ': ;, -,i(k, hibil"Mc* I", ,,,hi,,r ,Ii, y "m', ,,, lit tAfte sle b"clit'l )as 11 C-did""m fiZ1l,-1,lj1,lt,, "/'] 1', __',, i""; ....... ,;t I ,,,, ,,, I .... .. I ," " T, I , I 1-1 I ... I I 11i. ""
PRC .,t!, it 11 1111-11111 It :1111,11"I'll, I I ,
%, s y ,It,, J- 6f ,ihtulo, I" -twms J-Jqlcos, L" lik"', T"T,- li,, "I I l: *_ 'I'l," I". 0,1 N ... , of I 'i , I ,! ., I 11 I I I 11, ; I "I "i ,
I III iota t, is f 11 l, ;l ,; li- ,il 1, li 'i, 1, ,,,, ,) i I 1. 1, i .........
t" '."',: 1" ,- ti, lt- I I ; 1; ... 11 7,- 1
p ,.r;l, ,,,tagmdlo, ,,, ,rtl-[,, 'i ,, Iil I "i'll I V1,1", I i'd"I I ll I ,,, ,,, I '' I "
',' it ,Il krn Wit, 111 -W d .'7_- ,& I,, i, 1, !
It, n,- lol, que l',ricari d "w l, ,W ps- '- fln- H. P,,rid;,, ,t ,,,,, 1, ,' ,,,I ,,i,!!!'! t" i : 1 1 ", ,) , I I I I I I I I I "I 11'' "I I i
11,8, s fil"I"k, A.16nti- Ili, Plit., It I fl _: 'i, 1, i I I I i
V--, K -al-', ,1 ll ) 1.
F." "k" opefacionf l d C.rnct electoral jueli. Pakl ta. inimr- I ri I "',- 11 I I il 11 I 11 ... I 1, I I 11,1 1 1 I
'I I"ITIfil. minhoo & 1. cletti6n. El .1ni. C. 1. ,6,.- ""I" ,us e ,in C,. ,,, ,, i,-,,,;l", ;l I h.""", --l"I'l, i I "I 1i I~, I
"' I I 0", MMod, se, 11. 'ri. ,, -61l I I ___ ..... 1, 1, I 11 .1 '- I I I -.', I 1 11,
I I ;, , "
i1 l1,61I 1! %1 c, til" he sausWol Y. lit'juitic, ,in partiold I PAL! d ,.ban., I- 1, ,: ,,-,, I I 11 .
""', o,: I'lill I ... .... I
, d'* 12-'-' --" I ....... . , ", , , I , , "
Ili, t.- q- ,,,-,',, nomeloas. inst'iption. ante )a irep.ibilide -- ,,, it, ,,,, -, i, "" , , ''. 1". I I
J' --, f.,11 t d- Iss, Cidulat corietsporrbrutr el rilhistrn jr I i I I : I I I ", '' ,
,,, ,,,,,,,,,,,,,,, t' ,, I I I I .1 : J, .x, ", i, ;: I I I
I"". cl, f" ,!,It 'Nuisit. ke quo so exige A Ins sldherentes do Se r-- I 4,111 I I I I ", V
t'd', "Int n 1"i;"i"i, t-IN". 1, ", ___ : 11 I I i"', I I'll 1 11
,,-,I,, ,ti,!,,,,, ", ,j,, ,,,,,,;,,,,,!"%Pogiib.."",OdAenl., "g.- ;_'i I'll I ,,, , 11 ," -, i ", ,,, .
I I I I fln l- I -1 I 'I, ', I .., I -- ,, ,i 11 Ill, I
1 PAU qu- fi- ,,,, ip-,-, ,, "I'6 ( 5 1 I V, ,,,,,, I .1i I ,
1'1l'1" f l)i,11i," I .,111, ;111'11 -' "' 1 , 1 I 11", I , 11 ', ,:, I I
-'A-4 ii--, ,, '! P-6 I , I'll I I ,- """', - Ill, I I -7/ ,,,
'Wl- i,. "! 1, "' Ilia ,J!,, "i"I'l,"', ,,,, ...... a i I I I i : I I I 11 I I I" "I I 11 I z;I I 1, i l', 11 ,,, I
In, 1, I I 1, ', .1 "ii ; ,,,, .. ,
ti", 1- ,I ,,,,,-,,, wml,, ']- d,- ,I- ,,,, I 11- 11 I I I *, : :i ",:, % I 1 , ., 'l 1 1 "I
qdrd- k", ,, .... -,I ,!, I- I,~ I 11 I I I- ") Iit!_ I "I I 11 ,_i
I 11 11111i, 111,- : I 11 I I i ,,
4 '- :', I ,-,,, ,, , I I
Aw t " l, I 111 1, 1,1 5 .! h- ", I ) ,: _,, / I., ; I l1l" ,i I I I I, I I I I I
I T 1, i 11. 11
l I I I I P- I ,,,;,,,,, I ,;,,, '," -,, lll 1, I 1-1 I'll I I I I I I ,,,, ''' "i .
firk, l", I I ', I i ,_ ,,, I i :
,-", I I I ,i I -,-- I I ,,c ,,
"114 11z I il "I ',' I i I 11 I I .1, 11
El ""'I"i J-ii "I'l,"'! ,,6,,- 1" ne., clda- I 11 I I I I I t 1 ,1 "', / l ., , ,, , I I ,
11 ----, I I ,, i ill il "I I
I 1, , I , 11t" I (7"b"' I 1 111." "I I ,,
60".. ,, "Az-o" ,,,, 1, ,-,- ,,-- 'i-I P"'I"! I ii 1, ( ", 1. i, ,,, :, ,, / ( I
At ,!, ,.,,, ,,, _,(,, III_
1 ,,, "'i" I "I l :,
an 6 FI- inci, 1? N"'t,"- 1 --' "", "'.1"', I 11 I "', I 1, li l I I I'll 11;1 I ,, ,, "", , I
_-.- -11 ., "' I I .1 1i ", .I I I __ ; I
Nl, , ,1,tt l C"'il"', Is 4truielin 1. "- .", , ,r;-,l %": , S I I -1
), ,,i - h ,,,,,, I 11 "*,' I t I I ...... I , I
gatd,,A"i ili d- ), ,-,, ,4!- pi, ic ku Iiaa. N..". is d, I I I li- ," I I : I f y ,, I "I'll I r 1 "I -1 I,~ I ,, I I I I 11: ,
,i; .,_ i,1- I I I , "I I 11
I I I I
1'. '. cpIiIIiii"t,, ,!- m diri -, it Icto qua 1. im'p-t. qu, I I ,_ '1 ,v- t-! ; ,-/--/ ... _//_// ,, "I'll, 1, ; I I ; I i I 11 "I I 1 .... .
I ?. I'll I n I I
i i ii., t I I I 1-1 'i'll I 11
deai ,- ,,I 'a"-w- (sit) tc_ Jo Hita. Rerandill h.t., 1(:,,r 1/ I I 1" I 0 ., I I l, 7 "f, ",--,' _- I'll li_ I ", I
At- j z I I I : , ., I 11 I I I 11 I I 111- ,. "" -, l'l
,6 uulio y conitho,.nArics side It Ctlisoulteron d rut 1 Is I I ': I 1-1; ,,tw it.) I I ___. I I I I : I 11 I 1,
nambe.-I pl,, iil-utt a Pistfro I'Able, Arrista, que litti en las rJacuo- 11 11 I I I i, "i"I"'., ( I I i- i, , ,,,,, ,i
;f: "iorl',11i 6""':' -O,_ t',i','," 3- N1,", I "i, i I 11 "" 1 --l
A" ok II48 d ,1 3'&atosa& filltr sle 1. linea do ir4s ridr.o. pili- ill", I "'i "' " I I I , "
dotto, I I , I I I i .+ ., I -- -1 1111 I ''I 11 .1,1 I ", ,,,,, 1, i. , , '_ ,, ,,,
tioe. III I I I I Ill ,, ,,,, 'i"i ,'' ,
11 I ,,, ,,; ,, /i 1, I ,,, ,- i- 1, 1 ,,
1.,l R-i.. Y I : ,
2.-Empirm I. Ctt E. L Oehoa y J.sq.ia 1-6ps, 11, ,, ", I
tend I cuaa M. I I i,
at- Pan. quo ,ll; tn war- cle let Wermiat-i- qu. ,_ -, ""i"", -- I i I -1
Jilin, d ,r I I I I I "I 1 ..... .. I ,
I I ul. 5 i, I 11 11 11 I I l" ,,
oaficial[u) que puI,, c 14 national ,Us luenti, I i ad Lia V , , i, i' ,, , i " ,I ;11", -, I ,
'adare'dr, .1 ;W I ri. ,,,, is, T., ., : ,, , ,t,, 11
tim, Perot todo 10 qt,, rmfl a fty, ,t, into I., Alegonk Y d- I I I I ,,, 1 4 ; I 1 i I 11, I 1 ; I ... I ,1 ,,, ,, "" , ; 11 .
mrasttuotursti m ma__ I I I "I'll, ", ,, 1, ", I
realizor 'Ta ;6 au, -.J., o. 1. pr-iroi. ek M. P.- t, I I Idea, , '! I ;it- I I I
.a I I ,ixr . I I I ill - L 'I 11 I ;, , 15, 1 (-
M lltiftff q,,L I I ...... 1, lil j1 L : l', I 1 1 I
._ I cial I ;.,, I I I I I
_, , I l ", "'L -, 'j, '
3-Alal la limpitz. absol.t. de ]a i"t ... ordi6. M Cloet., -1 ,,, , -1 I .
ill i 11 ,, Y .
Pablo Vega an toola, aide protew. I I ,, d 1 ,-- ,, I I :Ii;:" "" :1,,- l I I ,,, I ,; -1 I I ,
.- ,l, 17, "I 11 I I,), I I ,/I ie lil ", , 1 I
4.-Revda an. eidwilairam. de literature madintice manifestlia, ,,-- I I I ': , I
dole a 6 eaficires do wfiftjo efireetor ,Is 1. Ortal S. tmnquilid.d Autti ,-R pubricaoa. I -! I I t,,,, A
ante'las alutiorea mortificantes de que he sicla o6jetu. ugondo par b I I -1 c-,tcr urge to p I ,., r I", I A V"WAS I x I : , , 'III- I I .i i,
0 lt C-rr i ii I ; do It , i 11 11ii, ,"nal del Part, ;, afft, -'l.d pro,
ello ail& cita del eDon Juan Tesiorita & Zorrifla: CNo me Cous.m. I _; fifel __j ': I i .
I It, li- ci ,,,-di- 1. .atwe 11 1-; ,-, ,-;- I i ll
;mvel-lu"Im scrablarit. assitu-s_1 d.1 pz-e, n pel koiesdel Is. prdy I , - 1 1 i ,,-,,-, _____
sion. ii, h p"'tioci M Geborro, I -I- At nsa he'll 0.0 ,, ,: ,0_ I -,rzi ; l,"vitw ; ? 'i la'siansiblef. Lebelre, a
LAs taress, ck actmoda a atoplamiento do 6; citsiolerl &I Partida Dapj ,,- _, ,-j,., i bor .I Iiti - I I Cl e-- 1 i i t ri',) .It .tri
I
Reptilclisedic, an el Partiolo Delon5crata se ban inticiatlor Y.. E. 1. p,_ las pird'i'l,"'I p4l-ii i"Idu i : .'i I It"sid", 1111 Ii" I I I I l, 1* n ltil'1111 11 ice, I r, "' !!L
I I MORON, iPsc, tel
I it, ,,, 1 I ; I I ..I., at
viusia ,k L. Habana ban sido clesittriatics ckl aclos a 4 ason,61'. ..bai- t i" pr- -7- ---_,, ,vw.r u, sisambaria, ,_'r, tioi.-Liefi, 4 ail didad at I
nation.) 6$ nsprescatantes Eugenio Pothiliva Cil;rw Angel Ferri- lef6o, I,' It ,ir.ri_,, ,i t"-ti", ,I requaricricrictoylt I i a 1. i,,,,,, ,,,, j _,,r n- Cretari. de Tmba)o y lid- -I
I 0 i*, pax. el We, hom I "ad., docid,

I e ,- 1111-1 I de Ant ,.I J, L..L Fu6 r-ibido an
&z V.mla, Beak. Remedies y Adelaide Q,,,, y el ex rtprstrit-te 11 111II!, 11 I "'Id. Zilfrtd. Lelseds, C. st

addrLtnr -' _'_-& -,- ,t, i I -1 -,
Evelio Pon. salle,16 V ad. .1 -tons. or- I ,: il '_ 1 I I t -, : I, 11 I is, ,, 1; T ill, ,,',Ilt r ii "l.66n del fere-711 pci -' t
-1r,-, niiit,-,, I dis odo so to promw nor ,,, i, , ,Ia loluut'-dis 'I
couid'une, It. 1. = Y .,Tp. i, En atral provivois. as asuk re.lisisecTa sc ,z 1&t- F I I I Pi 'to.. , ", -1 i, ,:,i, ,;_:, ', I a QC, soasi,.rda a it -__,i't- clo d.,e, personales. a.A mi...
", li.-1,4 11,:,,-' " -61I s. .1 local ts do
prisse, Monte, at trasitgo as tell ' -"6!" t, 'I 8-l", T,. -,FVLi1A1,,: 2,1 ,icl -t- , I I le"lln'* I .- Z' "' : I , : i g,;,s'. 'I dortue Let- 0 1. .ipal It- y D_,2, bi,,-, d C,,! .= I I I,"': / I , , I t _LftJ g lti 1. tal: .ntas ,IItaA
I : , ,
dean I I I coorelinds 1. o4hatern. Lure. -6
I'M% do priabu quo Coal !,,"- 1- cl--to, T 7 ,Y!__ I m ,Iauis,- ,l Jt ,-, P. a. y ututidwri.t.. medl. ii, 4r ,; 1. dialint. lug& 1. region a. casi ablaclut., -i do M, -t"',- E- I Islas at ft"ixv-1- ban, Is po I I I I I t l; ,'-_ 'fJCmA lt;- ; ab., tusi.sod. r fostul P.- le.
I I 111i 11,ib.iii I ill I I, re C.!!i
E 0 i i I, 'V ; _,, lii i3 -- 1,sr 11 I. .,6.i" a ,u&nto a ]a provider -1 t t , -- ',,, ya d _dt: o,- ,1 -; j,"i I ,. __ I '_ /i. Fl -- I -,. F P
1-! ticue peasant." ini It 'T , d Q.], I tl ti_-, Cc, ic ii-, - r.da, ,, ,ON, .C,--..P'
01 to 't -1 ,_1 -4 "l-,"A ,I -i ,itl; ''
I I ,,, I A t t; ill a J1 t I I I I
z I 1 I '77 4,Ai 1, f "Q
r i ) tin e,;W.- )z
initial & Corcoran. L 1 ")7 -11 I I N ,, ,,-Vi6l "-, ,-,'I,- L 1W"Lt", Vi-v,
Am6.. timit. so l1-,-/d 11 '--_.- ,-, i I kl- I I 1, -, I I
1, I 'lIl-, t, 11 -1 I I l ,, n1:pT111l7f1r tli,,,, I I "_'_ "I ,, ,,,_t "-; ,
amm6l- edivetoela hear, c! ,i,,_ , I __ -1--- I'll ,,, i , ; "' 1i I ; i n L r N t-. e i
, _ix / , I 11,11, r. j -,
_- di __ 17-M. I t,_N,.1' ?k, O, ,I L151"'Ob _,_, ,
I 7!, i ,, ,1-,- -1 , 'I 01_'dard. Rated :- A 7.! 7, : the, csr,
I I. i-, ', 2 -,t e,- I I ," xe rl ---: l I a I at b.Se reuniri el ch, ,,,,,;7 pv n "' - - ,---- "',
-11, ; isr 'A ,- !"rue, 1. I I i 0---9, I I Ll l Vc7tHn
lummbles Nap. 'Dt Lm rnisi /Vl 11 77! :i ,,i P,4T tflf l. I I il ,,, I I I I I i 1". I T r U-, .1 -1 Cipal
"r-"1! -11' I i -ta. eausita d. la. vicisn-fac I I I I I '_ Ln, i ,nitn ,y lztt m do
I I ,;, ll , -, ,OL/a --o"i P! t --r 911tielst" --,, I I ,-,j , ",, I do. h.
I :, I I wripi6n d,- 11 1111zlr bit .
*I per. 6 w6cdidd. ,; I , i ;,"'n, ,,_ 2 1 ___ I -- _",
do cited. 1. aeoir-,l, I rtld 6-, ,_ Maa, Ix, J..'es, 1. reh. t ',,-,j,1,,i;,. , ,j '1t,,,o 6_,! 1:, !,,,u,,,F I E-ai otit, m r "',1c."Il I ri'laParthis, Dervionct-, i: G- Irz S- I ,tih,,. als to T "i ,-, 1 "Ali er ", Int' L
T1,11 "I, ,., I , s, ii I I I rTI,
caltbrie" a to wic 3 grabit"m an Joan" .,,-, i i,,_,, I'l t, ',,b,,,, ",!- I- I ,aco ,,,,i "i J' i:, i" i-,i- U i I 'A, re! I I -,i,, -bl- ,,!I, .1 ..z ti. PI ,,, ", ", ols 11- !,-- it I jrj- IN, d1l 11 _, litaw ,1, cl- T-I .w U ,, ,ri 1- ,,, i ,,,,
_-,,t-l,,, 1. Z, I i I i -- ."'i ,I t", --T, 'I- il I I --i "-DI -1
Im lug- aut. I* I. i- ,, Crtaris, Correscomi-to i_ , -" ;f 2m
1- im, .13. f F
I I t' .; ,_ t 1,t,-, ., ,,,_ I -- r i- I I 1.
14 convotee _. FSi,, Utir't", ", dle,-, irli,-, ',, I, Paul., that .1 j c
I rllil, i -Ei. stutido cor, Is d, I,11 a Fi-,l-,,1 graxld En inuriM de San ,-__ i: i, 1 ", Ii?=b.- lloot"di CIO i,, I 1 1-a dcl )-', -0 : ,, : Milt, t 2ilf v- :1 I I -1
I slarke, trensdas an I ," at ; -:, mxirusupai eloot"," d'I 'I";'l, i I
M,,ntim auntcw eci 'artid. oriut '-d-W & - -----.-. ,,- ( -111, 1 -1 on st -,- F i 6 1-ridi %, t s is a- Do, de le-tfii Ii del C-Cjo Next. _'_ at
ad: I ',-a dc peds" ,1,1 1.-, d.r. -i f :,,f ll, I ,i ,!-, ,,V Jule. I I 71e ,-, D-,, ,,j % "' -, I - enI ...., quo, .C ua, '.). !- :_,60, t !"n 1i ,, knudl,16 quis h.y I I _11i,
lcroi des,," ; 'Cedi l ,il- 1- I' ,
tons t Somfin N.f,. S.1 I -br,-d, -I del Prl- 1, ttv too -gentsisto se ocit -,,--rita a 1. Cl i1- o" 1 pr. I ,,,, U, i.i ,
par -1 -- I I I "I
ac do I.as Vill., .- 1 ,,-Z
minrir 8, 'na I I 11 .
I Ita cor, In fuldir bi I Cit.do Bit esta detarniftl polititst, did
It!- n s ,- da gique .d.. 1. .i ,
1. de 1. asardi .; 7 .i.p.tirieff-11 -:Vl i l Ir &V&= .do a,, ,. .1,elrl'-f," .Ia "'lloull J.1 Q 11 ,-.W ,, -It. I ,,it ha, n ser clot hider -ot Im pres wore pago "'rnp.M 5,.P. rumersais, ", 11 ,l!t1st.10do"
vaCerites gut Sol 0 1 drudItaoi.." y qua ian, on at had: no .. Is mL' 64 Ft. 111,dos a ios vewralw I ,- giclu ,
jF;;. p,%- id. jAlborto M-tf- as ,,, in "I migns,
le, I_ det ,.Iyl- rinIad. 1. f.C- dol ,- d- Ts-jatia --olligordardus del PAU I t ,epaid.16. .31 nopecatilui do 1. lWert.0-es Z I- t -_ .... Del I I I otons
rats. La Pircitancia de ents hiferes del! barrids habaneras f. I I nVis law ZM ton dejadc's coneritts recil.11,eil MCI pattitista. us lod., I- -ne assaptin He s I ..mcr
It. aim ill", I , il t', se oolebli al ad, ,I 1, Jar n aft, I luahw
., I. Convoesiteirc. 7,i, -,-ro t,: Nrtid,, Ortod- en t.s fit. d-d-!rr -, 1 is Suddis do I rueldis
..ad., Sinceb. Fti, 'I a' "It'- doin If,' do! p".. m ,,lds di- 14. r a i- itinente. ),
I is a I septnunbee, a P,_10.., do_ "'dwittlArsoi6n, I Almoration cwi .1 pl,'IdelAt C_ 1-;1;, -!- itin .maritad. p.r 1. ,at. cagit .! a., i- l.s fi. jitters a un
se ,1_ I er.ta delt'.Calt. .1 ,cbj ._ in,_to it .doe de ad
-i"I'd, jll'e'lil Orlod.a., oil li at ,AU axistleron a I fillts.ienfrentaiddD cl le gums
"did. q.C on = s,, ,, I I m al-Id, del act..! 9.o-.d., 0, 1+1. los, --dor. ati -_ "', ,
lil, --,ciadda I p.l.br. L, Is I .. q. lava, Cel.b-i6d, ad. el -Y.1 1.9re un
It rl pr"Idenow 1 det pli-,!ido M.t-- i H b.I. Pimi, ,al Rio, doctor 01 .1
--.--- . ........... Itt: = card ftrI z, Loodosrto DIs, ad] -, R"' I 't 11'.K9 Mir y d-M. A ,It..I- wiled, sliticem met a mil paic.
1 r ;_ Pinaddente, a ,
= sid, I i, hool., L 1, ,
I' pre.I.I. py, t. i, a, or" S.
I" con, del I ,r do L. F.b.-,
Ilrobierno paris I C 9' v1 sun.or,, ,i, t tl.to br 11 .. -Isdo, chilIs M-6 III~ "', I N. 1. doid, L It
". pit lot.- do 1. -; ;- .dot.,0- ll ,-,, ,ga Ice ..y soland.dY p", 7.
pmti I .-I, ]oz. qi'l, I. sig.T to. ,, sy- ,,, ,, .,Jd-,,o -Itt ... It do I, e- d.
are, y Is, insa, I Is equ'P'- ta 11 in, CoIld-lit' de ,I. rw iltic. ea Is I. ,1,6 ,-i' t 'ec-cs 4eld, w Solo, ':
home. 1. to in, sdri I I, ,
i i I ld -eldois, de tcci, 1 Abolis- plo__j.. ,C C 6riltd. el tlirmwo a Muni,
Tera tp y Cuarto G=ador del Conmm 10, i,I"Qpry -a d. Marian-, P,.-qn, pe- aerricloo ,I 7.14d., B..b,, d, .sgorl. I 1. H.btru, inuenual W.
As oriu-ditarda Con ol -cmr ter. I I le Sax, I. 1,
M ol.1 Willisni P-le'r IMbaj.- Z bCi.en.f.g4.9 dolebrb reutusir, 1, Untin autum 1 -16.
Om -' -D "la Rawhuelem" y la Revida i 1. .Pri. p 1:=11.,, =.11-111.01. a Is fiesta do M- I I iido el c
a q C I. he ii elp" "" P 1, "' -bJeto de de, do, do Its r tadw Un dot. cis Norto on,,66 sb I .- .1ililil In, 2N , I
-"an Meri- on It P- -, 'el Bmall vot. 11 an la Calud. Real. 1. ,6 municipal ,- P .So ,Vrdiin
or & M Cica M & W S.In.g. Goticitrot de Oells, Jr.# M -treviani linear .I p-g-crl d, radio on 1. J, 'Itsda Arroyo A I., 6- 1 Progreants., r. diche, term.zi
w te l to cardel'a, Lula 011i Gaston rio yel, Pal-id CMEJ. , __ : Manuel 51 1. nc, Zdurnol r ,6
I ari" mo I., ;I refto, F-Jdnt,,
clod" umns". 80:111 Luir.cre, k ,d,46 111-1-P, I., .ndi as I ascit V Is Dresidoncia 0
Rcldrli a, joso am, Indigo del lb., I i,- idz: del PAU. Nor Is perioduium decirr. ,t ,-AAAW Reunictia Ist storn5r, J-- de still I ald6a Villareal. QWM
,- q s ,hiscit tmido s W ,ub,16 el rarlin QIC Is dej.do ,a- dorpties ,le limber prorturl In ft-'y irdichns"m= C,. -to 'I '01- .1-go '-t ... SAr- Vitente Ojedo. side -1 Mistrial ii-04, ",
Ilit, ,ou'd. d"I ilcit Iv, ; ,Z C so V _ph- lot matt,. quo alli
I
"!141AN W -191, sense l .t.bI,,,t.lCr.to I, una chm quien "I ser maYor do vem. ',I a i C I7 1 n m a 1% .1 u I urni"I'lu st' loo habla, muddido, d16 lacturs, it
I sissies an P.)..l. fibi-le. de, ,111C P.- 1. Coill-.1. d? t1o.c. -cs dej. 1. So
Licatt awp PWM 4 bliqpandall 11. --d I. .... : id. inlernbral due ,dirman at mplasedo
,,' rm:10 pwista, orIn a! f-r. polu
rddl srt, ,, .rlilpr dl, 11-;, en t, aCtip I orl
e lill,,rd. aye, root nor el sixii,, 'I'a"a Nm ft'dcaI, ps,
t 10 """ l
"sit-ti, do I, Rml jjc I ds" ole-'. o., de tid.. 1- de Cuba. i Janis Wiles Villareal Drissident.:
selift ohm &" mig. td-b ;. ;,,,- """. il ll.bie- -baro abotaban esui o ......... trilmiliitepreald-tes: lorreato Di Laid RaEw admen Ida: nolostoe I I Los -L.d..ors d, S.-ti Spi, duss
sid-ta ds,' ). Scoledad ,& CWo 1 ot
do Clunsra, "ficre, Realm leduba h- ,Ildt, .. '-sid"it'i.d &I ,In Ins senors, Oj d N1 --- I Misr-'rl victor Roman,' Joaa Vaeariin,
-Ne HAMM, a h qlastaniamweas. no M__ N I- sch ma Berto ,a,.- -rer inan el gumario Pori dw. plistil-nits do g.1diorn. daIw% Lsdisls. Oisda R.Isn4o'litcrit, B AICO Altl And,& lalesbar
I M C di Abrou y Jw4s RafeeI Segrundo, lin Ins;
si: '2Fj iffi --6 ,-=Vc- lob. 6. loba,,o y Merc.dw carlsiall- Is: uncia del eenallorl""'Z" "" 'a i It du Alb. F-riti- curbolo, Jow Gar Care. 'estanteez S.tarcagaaawa, Vir.
to Gal rro, dt Suite,, Solis, Ma-ry C babsm i a deD I ral. --- y -chs, Cie. 4uso Dolgado, Afflo Xemiluidez Cakirtra Nuecer, N65tor Harms,
dapid awksmiuk, I M, Llilial Navarro I ,,. ,,,,rt, 6, ts cjddad y It
Rsrros rilemb-, do 1. dlocfl a 11 Potlayo Ctlervo 1 -po Pastor 0 do, O eda. Ce- lemies, Gregoria cmpo, nininano
; lb _, l, ,_: 1: c,_rpo do do ,,Iivcr Arman S,
hill, 11 co-s; R-ai- line. am. al V 'par ullNrifWad Vea I ,, t, --j, im" dich. rlxiId.& : IaIW D n, -clut- --ot, P-&- Vlld lnrn, Franolaca NuAe JUft L.
mam a- as d*MMWM& al Fame 40 A 1. I- refdIi- sef- -Iddl ;:pl -- I En J,, r.fi- de '! d- I tnri,,, rCr, ,,._dso j- 1= o..... once. 4" y i- ,,,jGorcdilez, IsdTo Velaidto, Lucio N'a & Onaun, Herlbato Sincheat Ah"'T ainasaxaso, := ,4=20 ampow ,, el jef, del luiladid, Par. s'-'-i' ,,& jcda d ,''. li,, Pedro X-ts. Julio WdC Stleapsa w as A* W"', i, 'I',,ii.'! It 6. "'!.
01% n'its' AII-W j Vigdill lot-, ;.- 61 "C". .s Jandm Lima, Ricardo Riverit, Antonio
;ks bel- Irldsr do lin -t.- do It Lo-!od, de 1, ,A, djnoia -b--. dicWlt.le.1; tit-g- -wr- p- on- to Qtlinulda, Adel L.pu, .si p II.. I In. A,
teri. National part, Impulsar 14 lu-lato de teirtinai6it del .-incli. di, br- sileglo do I I ., G.a,.r Cii-it., To,.. S-1 11 lt11Xl.j1.111.1,t:, ;=
. quo., Mill.gir VI
peft *=a FM 1I D I w LIcial r1les "" In' 'I"' 'kAldnaiu, 0-t, El'im 11c'.111" 1, its an, Victer Seni.4.,
f bo, a,ctjctt diar ,lln'tesnp ecdl.d ,", ,eglid. ,C_ __, .or Seguroo R.M
ts 1. .us. ,.-. I dt. dol JMdixii. I III lit -op,- 1A lot Lope Isa ,I C-IlIs L-dolind, I.2, k. b Q , WIM pact w -A. 11i"
pode, jlur aiv.1 sto is dlll."i. del 11IndOr I'labs, cl.71-lietaris d,1 Allal C I y Marla Herr".
i '__ I d Y l0stAias, J-r uItil. A.foi, ,I"B
bliso all qw &W 0 MW _dwam. d In& Wena unlai- critle los tori, doctor Pelay CI l, N. i. I I lilsond.
, .;ltcls li.,te'sis, VoI c. G'.1-1111
Jura d o ,nr*ds, ; _,, ,, ',, C-IoII EL 1- I -.1ei so I d- "I
= =Naw aa n pf' ,- 01 belass #a TUA I F! serin, pi'sid-to orometI6 a 1. toodio.. is]. p-picu tins, Itis" do soro- ... ,,tPoroz ), muchos ina IsEl r.,..i, cV 1. fjoar. ast- .
.10" .. aTas Coan I on! EI douto,"Riem dlc 11, Ii,. -fc_- per.."'t, a, ,so. b. I
r a wer MW -, Lift .4 kwaarda && I disunguinu ,us or I
M = larklawk iger il = y wat'A .. potv,16,n, ncodso dc= t a', jj,6n, side ,,, I.,dCgottedo !a liwe,,Itp. -., ,lsi' i, P'iodmas do ,I ,Isdi: I Coll ITli A FAVOR DFL MJN3g (
6 gor die x o I i,'t C.-thisy, Cl PAU en d %sets
,. forrus, .1 major. destrivol'uneZ I CARTYRA, PRIMITIV Tia i
.* ce 'A' l,' ,if RoDRI(;UF.Z x
= = = = .im a= = -,...-,= ,a= an calason d. a. art Vid.des .rthi I" ofre-,..rio al fispl do 1. ,j' ,; cj ,' ': I Y Ili it-tals osrnpar -ntr. I 0. C.1
NA 1, & A. Vwqm Whiswis *ja& as Car. al I p.-i!1y-. fmesfin.l. p.l.di,- 1,, 1 III ,t 1-1 its Rest os in. B.a is qns, can Win all. U ,bj. In Gembee, ,*LA UV- 16 1. s.I.l- d. palsoler Par. que !I. quo ,,is cutopl. .L t-loit,, l I : _____siza Me, 11 I on ,lw ofrecoad, I. co"Cleit. I quo i '-ft" i' id. ., dsnli. opiderril- --l'i I-d-6. d'! docw, P,6-. I-tl, ,' h.rirl. do Cri,, -od,
::: = Corvallis, IN& hr a. A- Wb rumel, saw rate" I, b '.1,61ii.dois --t., S, 1.
wasteew 1942 7 vaid" a bile Oak 1 r1w ondmri a zu cargo small rn ; I i, 1,, ,- di, "',din-l." 'I'l I d, -bi!s-i. p,- jo ,.rrp.iIlsis- s,14, Cs)16 d, Wurnbo, -t -16 I -ftli del Va- ie l ,,,i ,I,
we'r Wr w &&AM -LA UNMVBLP. ameat 0 At. W ill dol P"aid'd : ii, s, 1 It,, ki-rc, P'i-lle,, CI ,M.- 1, dirigm it e "i ,
1;; : V "i;'.1--sipwiqNsa- musame, 5, I F "Itc, --loi do ,m "i-po ,f,,b.,,,t- insIs"d, I- iit ,in ..It d, I 1-1 1-1 sid. 1 ', _.,,,i,:. "
do alactiestar vikkandsir, so = ..,e so. .. 11 d.ds- .,- 1.11. Y pid""ditin"o,", diligoIt",
't, '. el 7 do Nlo.dto; l'it h. ,, f,
-, mom parilim, can Garectial Me meoplivervin *a. i im vultind- 1 1- s.b.il-d" I ... -I'li, I -I ,,Il,.,!Ar "L'"t-,
1 :, 1_ : ed-Itlat c.,g.s ,on to , ,, i i ildc, 0-Ii.
I" oliceg"ok in .' ( I !W-, it,[ I .III ,in cai I , 11
Aa .pmftft & j ?I-11111411, "I ,11, aic-Il- bill 11111 --i--__ __ .
Z: Part padmiss, ifia'AaW atme 1. mah, O'kelle Ill.
-LA ja, "I & A Vieft to es lIte ....... on -i i,' Aor PrldL'
] -'# ,.;ft-- pan ,,bj. on a Volioron ftliscit, eye, ,I .imd, libidoo I I ,q I I 1, "I 14', 11 t, '10'.
,-4 4-: _'L _"o PS-0 clainiftst, lecieliftesiga. = an usemas WA sm damplit 6 mal favemat. I 8-ti.e. its C.b., .sh., L.1, C.- ldkh. ii litc, ,Is -lc-rd5,, ,I I Nullvo MEDICAMIN70 1 Pl -ml- 'tIA fii;M11t, udI 1911slu, , I 11, .,; -1 Q,,,,,V ,,,.
-_ Ail, entle.Iri, so day. "'n't'di, ;I)"" -., _11p Int, I ,.-;, R .
I e-'s fAmies wrk* namchl 'I sed.r 1,ul,, AIliusto I I I srl [.1 d"'k r- I I "I
,_ L i : ', an URAL Most I'll, 1 I , I ", '-d- JI's,
01 periatt &a. d micamb an J-'.idonio 6, 1. A-ltet- .1 1','. El ,,,o.dr, ..C,.ii V : ' P"" '- , -,, inirh,, ,
etildd t" ut-glig.cdon, I i 1- slid Rbv;IL ""tt"nso C'- -.-,. - -"-
Or arc. O, MitIl", ,"i't" CIi
walabull d&iAmet P. Is q. r se "Went an twomlic, dir"T.4 z = dwATlaicso, O'Write y Pepl- B."I, AGRURAS-GASES ; """
*, L VIN W ."', as -, A, .a. al V- ,pM president, 4, I .s:, dlIt., p--dnion'.
I'- ? a a 114,12. B.1-di
""Va 1 ,oilp nd r-cutir
ma adwb wit met h zd:r.; '_ ft entre-Las C'Con el Prtcrrr Mc. Mir L- lm V il, Gai,,, da, V,,,, ,,
WA. Meadan y accescial : ally ,s,.I o did. all DonnIttin Me 11 I 1.
: lilttr'so. P-. I 1. Audil-l. I GESTION I, I doz, Re I R rrer, Orlar, 0 1,1 I
__ --AN am. Wait 0 saw : -lieval '09u : 11 MALA DI d, olt:h-do, Julin. R,,arl,bloto del = it (I .--Irdtlasu C.i,;_-c, it,- armint. R, do (),,dinas, Flo.
= - L' sense at .D.,to I- a inia". lid
= = = = I&Mmmmb taft 6_0 GA lrantldsdi do didartinsitt. ri-aent. nto -ne. do ;,I, del Mit,.-I. pl __.! MA
,
tn j
11. fanglital el ftims to V_ S riano ..-rd, Eolin lilei hisda. I I sm M
, r ptirs, la valtni-ollist del gm- i on 1. p-idcJah.y,.
1 I" areado de Ab,.tw de Santiago !W.;" ,-olod , ";=-n ', %- I DISPEPSIA lu s I- el. Vigil diurroo 'All I
copalso, oto at do Ch. Carta .b-, ya lt. be _.W. zl -J, 1 *I mor
I I '"' lta1ft-d'k*Z1,erVzQI ""RIM a lz y = % ,ze Par sp-4s, 1. r-sit e 'L", 1,
add, 6. do = y s6l. 1 1 = .us de ju, ' "i DESAPARECEN RAPIDAMENTE Pr.l.sausri a. filsg.. la Grerl& 8.4- I <. .
11 0 Ina wal 7, al A.-^ a m om I Zdl d.nda Cl .It
.11. or dail it MI. l-;-,_ta"&, d, miIlst,:, In ,,-,pr, i ,a. Rt'.
--- Vdis, W& Y L 0 -7 -lisameameaces, ft M art", .... .... .. ... .. N- "inatit" _. .N- ta "9.. t. In cuml I I il I- 1 4 L ll, ins fiaawts;
DI I 1rR,,,:,nid. 1. ..'llinis. 'i'l."i d'i w ,.a
at " "'u" "" it ... z Ll. ..-- 1. U-nd"
11 'numf Dvqrz Vulltza ligimu" K4NAS NE"N. p lide ; N I'Lu, 'Iii. I ,in',"""'i. S."l, llablari esta larde por i --I-,,- 1 = = -.. 'it I 1,11, ... I S.R i watonec;
I I A X. A t- ri- N., f, en-Iso. qds )a 0'ol B-; -I I t '_',. "gI, 1"f" Inos do Qi i W I~ l. ... I a , "'o d"'i. d, f
I I diii-, dle flli, v 1 I.~ , I-, 'I't""- ,efl- rIF- s-Aftail. C.Isbaeo, do Snail If adelAde, el riii "Panchirt" Batkin i "01 "I I : a-It.ol
nornprarriet -10., 1. 0"id. 'i i. L Ill"'U, l' I
I 11 I si, "i" ,,, I "I - -11 ., I ;1111111W luf li-l", --j, itl,"
I fande dias 'Jaul, P.jL. 'I 1,' ,!,, , d, '. L, ,,, ': ._, 161, 11 "' "' " ""' "' "'i" """' I i iw. I"
kwhihn Puede -zemiltar un, hiunfador on exte M .f,.r F-i,- 1, L ",",-,,: ,, """,, "".", i ii-,
I" O'b", ji "i, ,, ,,, ,,, ,,, I .
"""' ... ...........
.,. -ditt, i ,,, dill, , t 11, '* ''I I i I
VORCUM quo calehmmaws mewuCdme.ate ft o of lfc, 01. P ,, ;:-', I -t" ll-dl I "'." ,,111_
n, ", ,l l "' - 1"I"'it'll". 'I, I L I I _t"
ejemplo de estas ganadores. En vieaw su caria .It. p-thl, : I "'ll-, I I ,,, ,iji, -', I 11 I 1 1- ,
I I r. ,- ,,,1,,,'I':,,,,- . ...... *-1 -,l-,-,
01- ..011- A, F10-1. ; Ii, ", ", 11 -, d coal A-A an ..O. 4-
;i h_ iil i a il- .1-11. I, "', "'i d,
I us,- dtl -i'-_1 xi
i'uDlal. r6,.1- i"il, Ii' itl i sldi"". ill. x ,,, "' ''' i I I r "' -I
I
I I
,
11 p ( i I
- t tM M IR Of i. I (I A W", 10 N, V1 V)


91
L N
y

4-el ad do a


Its, Is 0 10S

It t1lito ItC, I
I 4
Our I fit
to
Mir ti
pu C5 r. 4,
of as in ou"", v 4 1
too mcl-lm sin mp-leatm Its u! h ,
wnt.,kni j
unaunivusalidad quo a Is Post tormina on stnnwn a ua -po -'j" T
6.11sm. Infi. voraz I, i-llerrteruC qua ft qulef ot o --i I, s.b,,
has e Its t -11
Porclas 19 11.116. do est. W -r T
Cog enamigos do Is patris, et" no dicen no oo, .M Worst Con ft sinnbolM vi- 1) ,
dis IR histarla propial C-Ct 6, 17AD
one otm knoml.'s If Ona ,is M 060 polio, 1, t,-4onidit
tool. No gchan at log ruuy a4t. P.WIII oust suenm i t.do, 011CAM I- porac;6fty mvow- 6", e' of psaft,
Murb.10, dq to phaaa, Cora mWome Cowidoe do ?in, Para oscril ir
Clow It )In I AC"t,
trio, . .... f
,soa IC, C.P.C"Icu) d. 14M. wlkiwt Pvt. -r, y
but,,
P"da lnt-ft.
F, p,"mto do Corfid.d, lobtitodo y qo-f-d. rV.M n nospot., SHEAFFdo, M, hirr",
wl. f.vib.afps clrId. $7,95
% y .1,
Is, Cant,-I.
.C. OUTIERREZ MARBAN Y CIA., Distribuidores
quo Ca Or., Iur'g-- 5,
it-LIC Is VrC.1up.dt,, j- Galiano 206. Aporfado 1911. Tisl6fono A-8704
Idooloolas
1. Hab... y" fu 11 1,
". borns"Jo a Is ho"dr,- 1 1
d. I- f-d.d-, do --, hijo, I I- C. y fnl.s, Rcdft ... 1. It" -AM
Unlit.. dad do t-i., pit,. Y o, I gw.tos Excl.1sito I
""' d-do 2111 lo hoho s Is mderoi. Iuuti-o',
Cuts, dchoo5c" ZU
1. do 1. 'i.d.d ... ttt
to do afto olor CAR& vs dt 1. rnagi- -1. m de to ",tefi. p.tri.. to de --o,
azucar dc ua que on cub.
No cotin intleriptRr en Pmebe ZUVA, t,.t, I
el Gobierno Provincial So -cdc tom.r nu
habancro In UIR v MSR "qua B c, f-;o

SC reciblom, y..- S,66,
Toroo- d. 1. S-1- do Is Audit-I., or, f-l-s to s, nal de Urgencia, las comi-6. -! "lIWsgr.el 9,hemad1r.,aban
It Cs so. Euft, -ditIto"
-a
M VeiSt.0 T.I i=s Re-lution-C.,
Didn. oCtrati-ol- so rtirpr,
to.
'C'O U"
con ese fln
,it no Cut
,_n C.
.6n
'o, d 1rooad-16.
Ls recaudad6n If. LC A-.- d, GAI,& FTA Y 5, A,
P-r
de Hobo- c


SUSCRIUSE 7 ANUNCIF-F 1 EVOURIO DE LAomr gP
M !V7! IF ts o
y b-- -!11Z11a
-!.d p- t,
aom Y dkstrib
Cd., ;1 -91
t16rut.l. pm

prc


011


el Mini
j a p! ripido 1;;;-7 p-
L 0-' E S


v


Lap -s,I', AC'
d,

ft,,pd-s -MACY ".aarni- S, -to mi-I y &-bilidd y Per-,, m -6,-, i C-, 15, dd -MAC
owronj. d-ad- oq q- df
s. S. -pA- d, ce,3i" s MIRALDA, 5

'nI


IL


LI I 11
I I I
-PA(,IM CUATRO I DIARIODELA MARINA, MIER('O[Y_ 10W, A(,Wl0()F 190 I I fxvfl
11-111,11-- -_ - ---------- ___ ____ _-, , "-,--- --- __ i,---It I A It I O D E L A M ,it R I N A I 11 11 I 1-1
11 W 11 11 O ii N I 0 1 A OPAflo v "Ol [cop. 11 "I
TIt"'I", il, 11.2,11.11 _'_-__--j .. .... 'I[ r ,0 A M A
VI,,tl, I ... io.i, i;,.,[""",", '-',,."",:"", 'I",, 'l,"",,-,,,,I,",,r"" 11 D ESDE E" t, ''" I':;. I
I'Ailsd, ,- N A0 0 ,, , I -, ", i 1111 "" a 1 I ", 11 I 1, ,
LM __]
,,, I, 'I ... I'll I I ,; ,,, 11 I I T I I t I I~ I i I', I I
1 itlll" ,-W V,,,- -I ''t '. 1, 1, I" ,,, IND 1 -, 11 I I I , I I I
110, Iti" t r, I , I ii ,_ t (I'll elicit lerillo Uk ul do __ I I'll
:1 t ,^--", _* I -t,,, 4 I ,, 0 Vivo
vk'1't I I t11 I '. t
I,, !, I I Por W. Fernindez F14rea J :l, , . ,
I 1 1 1 11, It, t- T.
I I
,
UTPU'L'109 : 11
AD' NISMADOR: A ili- do t'
pniun vivi. On -1'r 1. burnal Y ltcto, I,,, I, ,I, f,- I '' ---i-, "I -1, ,,,, ILH, I L "
J- J'-A, itfl- y 1",'L,,, Moist ItlVet. Y H.C.Arnift 0, l- "' o""""' d" slef.litto t ,, I'll 1-11 :,, '', ,,, '"',
- M podalo. aboohfh tI in.1,,, I ': , t ,. I I I ,:II- : ". 'I z I, ,
Pfli V C I 0 8 DS JZCHIPCION Q, IAn, ,Idel,, en ,z,, of, F-Ielt 1. t" VC"r,.,, ti" 1 .", :j"'.,c, .,
,,,-,,,,,. '. nle, ne I III~ irllio P-hlut rdtatian. I t 11 I I 'i-I ,, I " 11 1- I.",,
Tforelteels W 1 ", s P.zladl ... I ", Y is .rcj.r- use. laaw,, W- I ,; I I I ; , I , , I 'I r ,1-1
11 A. : I 11 ,, ", "
It. -; I ", 1, ---1 1 I~
-Weal "ruvotaft, a. c-ord. ), Corem I que oil Aqneli P-610, quo ,,,, Ni o 1,
..... I; 1,50 Us. I .1 .buted.las., 1, I ,- I ,,.......... ........ s", I
Trione., ,_ __ ....... .... t "I : : ,,, ,
4 "', 11 'i, I , li, !- II"4crea te ....... ... -l. I~. : I 4 w 70 rolre". 14 ur ciorspalniii Otto ot"IlIfIteti,
t a 1:1, I,, '
Air, 15,60 I D." 2, geriel. do on. I , -Plung hsbl. U. I, ... r--,,, I __ I_- "" I ,., t- r I" 1 ,, ': 't I :1 IL"i.
I
Atin don Iuuaf..*,-'* ... , *_* , $xe o. I nill, .III. on I ,,,,, ,. I moist que. terd. .n. -,ru,, too, 11 I I I I 1 z , ; ; : --.
T ELE I ell.. onocirly., i ,Iq Rim Y tocalm I~' ejll-,, ,,, ,I,, I I "'t _, 1, .1
blirgotolSw Is 0 N 0 8 :Adoulvd.tratibet: I Q,. I ......... t ,, putblo, y desispli,-ta ,1 t Ialjlo C, I 1 5II, 1 ,-- ,,I I, I 111i 11
DicUeft ..-__.__ A4797 nor do .I ... -jArd.1 6-6 .... j -d- I I I I It,, 1111, 11 I 11 I'll 11 1:111, -0
i "I 11 ...... ., e,! ;, "' I I ,i,
jdo de, Raftedim ....... M.S" M:17" 5 Ido. .al Poll- I IL. bathe .t6iod"I I'll, I I I I ,,, , 1 I t I ,11
I 11 I ;, "' ..... _' 'I
Jda do Warmacibis :::::, A-44V Ad.1,031ndor .... M 354o i loCes 11 ottort- 11 Y It blelormi AbArd,,,ls 1" t,;. ,I I i I I I I I 11 11 I i 11 I "I ''I ,,, ,",
(Irftlea Hsioustres, A-7575 T.11- .._.::::: WsM, ban dt its e., busla f I !, ,,, ", ,,,,,, .
8 so, Y quejas entre CurlitifletI, lCdt-- 'It, t : T I I 1-11, 11 1- 11
4"M 11 _', M-46%, lorrild.des quo A Ijtgj'u ja tl foriaro at ahu) WI ,nl,, 't I I ,,, i - ,Z.'_',",1Z, .,Z- IL11- 'I I :,11, I "I'l
sporb ... ........ M I'le".1 i -, , I
R.tograls.4. ....... ...... M-37714 Ammenit Cmiceol.l., ,.. I I , I I ,11 "I ,L' '1' I'-sf-M' I Flit Is. peemill. gone tr.tupr' 1 ggeti. y as u1sp- hl, I, 'i it I I It"i"'I'll -,, I If, ', I.deocJ6 ............... M-501 Montiol CIAlfil.dol INs
ruente Ile sus bit... lot 1 -conoect, --duc-, lw'o femill,, I 1 I ,
... ; t I -- _, I 11 ," ,It ,A, ,:,'"', I, lil; ,
reninimes y saborsoui InCom" dl- roody podeross y ties, tjii, Wvp J t , ,_ I --o -, ,,,, ,, -,"" 1, I ,,,, I ""
EDIT 0 RIAL i -sJorres. Y. Idend. Pre a'. licurpipun do he", preltoiun .uy i I ., 1 I I I 11,111, 1, ,,,, I " , ,,;,, ,I 1 , ,,, '. -I -5 lot ., i ', ., i .,- :, 1, -, -_ ; ,I
:, : :":, 1-- ,
.Ittelossaidee, ,rus. Ise title I.Peonla" -nst IT1,11"idli", 6, : _T;; I ; I I ,,,,,, 11
i fieliCallan I t, 1 -- ,H-t, i ,, ,
Jes out.fire, 14 RAIllux 1. quo. on 'W'ded; no nbl" ),I . I I ""' ii", 1 1 ,,,,,, ,
times. y ... C-,rl- ,In bstritiong oeme Il ou"d. ZuC_ I .1, 'i -- l", 11 j
: ,,,,, I I'll .'I t ,,,
Por el salramento fis4w inental ; I ---', I2 1, "I
Y lt dfran .1 .Il.lde two, lot festoll.r.11 glipu 711,111 11 i i I I 11 " ,11-1 ''j,
Qu 11 I [, I t, l "" -,- o- I l ;'-:L ",I' I ZI I' ", ,
: de nuesfra A nuzrica 1 oft- pm Is finto Ile Sln "'.t. I ,-,iu 11 ratio si I , 1, I I I -11 11 I I I'll; I I I11.11"tii I
I q,"I.- 1. P,1-11.1 v lu 1--!,u, no t ,,, t"J., Y '' L ": ,5, 1,,, _, ,,,, ,_I. :, .11, "'- -, ",
l') 1, ,u_",t,.b1 olliw e0", I -11t, l-,"I'"I" ,:, .
11 ,,, ' 1 ,, :!, it -,
I I .
LO,% 6"c". ,I- ... sotimofo ,,, ,e it Ill 1,11 l""reeN, ,I,! I 'Ielu", 11 i -,-, ;ptlf qVA me OffOgIftria ,,ite ba -1 '': 1, 1_ :., I , ,,, , ,
F.do'!" tw-, 1. moc ,,4tud do r us, on iiiaw- Idn," ,I ,,, :, a 'mi", -1 I I 111111o q,,ksr-,in I -m6a; 1 6setojsorosqu-'ni- -, 11 i !t5,1 z,,,- ,! I "I ",I I I
I t), I t 1, fognm. I li, I 11,j "T, I -_ I- --_1_-__ I I't '- I'll, 11 I 1, I I "i
d.il"to a, -I, 11"'l i, hil It~ to 1. I- I d, d '-wfa's ul ,, ,,, It I 1- I I 11 I A ": :_": :
I I I I 11 I I - 11 I I 11 .:
M. ". esi,-', ,'- .... .. onertwil, ,jr, dr., h- mi, I -!, ( -- loo ;-rl-,, I I I ", ,, W,", '' I I I I
I t-,i, mr,-- h-l- II, j-- v ,_-- I- "pintu, Ile ,_ Tal," I, ,I -111111 .A, lo'll, ,,t , , ,,, 1, 111, I 1. %- 1, I I I -11 11 , -.- -1-11,
I -111 I 11
,-dx, ot- ,I" P-o 111, 1, I ;I I I ,, ,- I I
tra eeatixI d- I ,,In tl No,- Murido I cla J, do[., sks- -, "' I I 11 I t I -- ,I'
11 I rat'. 111hl 141. t ",,,,), ,r 11 11 I el I I I'll, : ': I '_ ,, , ( ,, , "": , I ,1 , I
hags, .;,, .11h AC lol .,elo- lo ,k-Jo t-t-, y b.'p-CA jl n 11 , -11" ,rilt--, F D i S' 1) E M E J I (1, () ,', " I ,"I" i I",
"Ot4sdo, par Ist, btt ortsoo, ,,mo- -n.llo, 1- I -- on I., "' th"ls .;.,t.I,.,i bol"I h,-,il, ". j_ I, I : r,,, : , 'I, ", -I I 11 , 1, i", , ,,, ,, ,
I
61tivros Afiw Pero An hme d ,Xto,- cit hoe'do, .ehf ... ot's iZ, I Cn,, ,, -. -fi-, coo ... pfto I ,, ,,,, 11 -__ - 1 I., I I 11 I f , ," , 11 t,- ,tl. I ", .1,
do qn, fusirel, I.j-,to-f11l I ,, ,t ,,, 1, I 11 :- I~~ _, L
dew.ei.. unp ... I.. ", 1. N.n-1ls i., ..lived.,. Ij T1_1 I Espoha con Dim x ''I -t I I 11 I''! 1 I 1, "
Er Pnoo, mimpto, lullt- de, peib- I, i.clostiti-, ce.-- 1 r,- of-1-n P'llniol Ioi, -- I 11 I I f , "'' ., -t : 11,1 - t
.. ensystm.'r, Y'r, -Wtun ,,, .1go I: I, -1 tons. Jun f I ) 11 I, I q ... ': ,, 1,
coo, quedome .plostacles y i'mIlt.&IN I~ l., ,f,,t. I I -1 I I.el POT I f I I I I : I 1 - I ___ ,
l6bit.raeot 01- i>odI. ""do, I I -1 I -1 "I I I, 11- ,I-, I -",
tesobf.r & tic,,.. I- oe,-, ,6di,6de,, m-io,.. "i I 11 I I _- 1. -_ I -- I "I'll I 11 "I I 11 11 111 11-11 I ,,,
chos sigo;iisoort Imps h- ttpsul.nocule .P"aodc, P., It,, ,,, V's".u. It, -, ." l ;11 I.bAj. bm I I 11 I I I I 11 _11 I I I I -,11 ,."Cr I~ , , "''I --1 I, ", ,I ', "'_ ,,,, , -', -,
ornbrews to on vit. aqtn. d iin.. Sio. ,ods ,,, ,,Ir I, 1. rdu I ,_ '. sis P, I 11 lx I I I I I 1 Y Its plot w I I 1, -, ,, : 11-1 I ''I 11 1. 1: 1 'i , I
,ol ts,, [,,.al,. a I I frs.,- ,, ,,- ''I "r, 1 I I I I I, I " : I I I 111 -- 1, I 1-1
quo cable difunde, : III g..."', doteps" M, I - t I I 11 I, 11 I, 1 11 1, , ,t,.,;. I ,,, ',-,; I to,& I 11 I I I- ; 11
I! t I I , ;,": ', ,,, ,
El 7ben. y of ptioblor -.t.nort., eno rusl"" do I'drot, -I'll, qo, no ""I., I son tt-1" I I I I 11 I 11 t"I"Il I !I I -- I I
lilm. con of Co., ,- odos e 11 I I '-:, ,, :,nisle f.,t.lcs. do also. psia ha- frew, .1 I.I. ", i I .1 I- 0 t , I '' ", I ,:, ,, I 1 I I - ", ,, _, I ", :I I I I I I I I I t ,
I ,;I ,hauC. do I 11 I- I rcri.ti... .,phrit. Jc ,csiln.66. son, . fstalrd.d iols, ... bl,. do ps, i i oItsr! i's 'It I I 11 , :, :tl ': ,,, , ,, t I t
I n in z'- , I :; 1,
Di6lic. detenai ... l6. Ilan lops'., Im .6- a, lintitsul lorth.1 i-. = a,, lrea'. sesslitimais !,: I I I I 1; 1, ,
_t, 1 -t '_,1:r_ '! "n! Y qn, emastain ,,,, I 11 I 11 11 I , I , , L I I I -t ,, ,:!, I, I ,,, I
1. pueblos btradamos quo .1 ."loin, so g .... o'. osr.ot.ocid.j cD'i.o -Ton u jo,,'- I I - I I _," ," I "",
I I r 11, "o"Ita Iln.'e, ,Imtoilo tessigis I 1111M, t I I I I 1 1 I''; ,,
... ... d-loneas Y lne -,Ws ,out .I,.br-l mevi,.Col do u- wt. do ,usio ,, ,Ap;r.- -0--l-IrI,, no, "',,, watr&, I. 16 ; I I I 1, I I , , 1 ,, I, , 1, ,,, I z : ,, I 4e
,_ _C __ g c, ,! ', , I I ., ,., ", ,("., r I t 't
gran 6toniclad buzu., led. ........ -s, ,inivencere, de 1. CC., f- B- wA, I I I 'I "'Cl. f_ took, ca F, 1.1c 1, 11 t ILI' -:11-' I "t -1, "" I 1, ,,, 1" Y. q- I ,I,, I I 1. I I 11 I 11 I I .I- 11, I I ,e I, 1- 1 It
R.I. at dunn otudi, I sit.". 1. .is prent. posibit. Es .o -rras 6, ,,.,,,, P, I% 1- so 1. eirlp I I I I I x ", 11 1 I I "Irl"i"iet I
I I r I 11 I I ., . ...... I
s I m _,", I I I I I h, I I :, , r -, .1 t", ,,, I 11
cdiltullo de It cilifiz.om. eta Chl.g-4, ,, es. ofir.tio do 1. btnf,,,,,- t-1;:t P.yo ol .I..- ,
ro htnic" do 1-11. ", ,,, I ,,, .11 It 1i Irsolumi-, I r ':-1 ,, 11 -- I 11 , "I I I I., do
is I.,. Ilp.n, In, da ii- I ciiolmr li 'og-, do I- corr, I .1 I, I In, I I 'o si,.e,, i Q1,11.1 t mb-l , 11, I I 1-1,,plo do .
y louills, ol espann, del I~~ y ,I dor., do las ,vdl, ,clt.d. do i -i- Quo no d1g. Q- ll C. 1, ."oldn' otist'sdor 1 1 1 1 1 I 'I- ""i l do JI ... r I 1, I I 11
'Cnid ,,kse, 1 PUILt I 1; I, I -- r ro, I ,1,1. to I, d. ,
.. s.l. w. P., '! siniu, M It' - jIsdr. p or "I I- -, Ir I 1 ' ,,, tA i,-f!e. -- 1 '. ii, fl.r. ,I ,,itt's,
I merci. y is i1o""t. I o ,-To r ,Il nor 'i pts. ,Is ,I.. del, n.,
"I 111111_ p ... Clroont, ,, i, ,, 1 ,, .1
Punc o ,., y ,,,ji
Eciiie'.. y ,I Pueblo Ile culi. hso 'i'm do lol I 'is ,qu, , f.d.; pan at, 'I'la -d.d",
f I. 'I'o ,,, '! p, I % d" I
: a' __ omes. I Ro I idu, I do po'en pri, tnredpt
-a s !a ; a ar , 1 -- I f t Far. lot ottor, P- 1. quo
Ile'a o' Color do s. poldoloricuo y po- d,,p.s-op del Elu.d., ., .11 5 I , i-, tortnt d n Y I, I., porelo.se. Coo .no C., 1, I
r 5 1 ,d I au o-lo; atomele. ,ial i to or f,,o:, p'.C. -,Toy hied, ,,,-y b --apcoat- 'o I 11 1
"r"C,.l de sit .,gtili. ruestC, q.c is 1. C- Roi ell ... I t -, 1 Cire,- I 101.0 6at., 1. ji-r. tie Inder- 1 ,jn mo,
a 'I'mas 01,11.'es n- -, quo com 1 d- p--111-ol i l It r dpuft ,,pi6_ 1, q,,
a ; ron 1 dv- y que ltproc, -,a- K, C -- do-ool --, ir.1- ol donei. ll Cub. h. I ...
Fta, emsmas floraciones supremas dd eatlid.iio i teret, huroloo I n, q4II!1ios 4loo q- dulidirse". 1 -ojs ,. P(r ,: -. !,,do- ". -d. I, ,,ep di, d.d, Ii t ,b I'l I I no do h.ec-r Vit. sollidiut digI po. 11.,fi, on on
Mr I ._sti'lon, no .6st.rt hiieccrlo, o.h., do m,.n. ..l-o.-nclAer. 1118eri- H11ci ,n sii"I'm do cot.p.1, lln-A toooes h":or., lf-so, p I1%.o ; pC.P,. doroh. Popw ble, I imc ,,, t Y fleets, se hadlara Urdistente, sI
_,u f :
i I Ili~ Llogs alnotons d. bu,
too C.- I. ,liponem. ...m..I y 1. .pospi.d. C.1 be,.66c ,C!,-- .sea l el Pronde-rt ,ill jusselts so ues Izssl All- 1 le.litoo 1. ,rislit. 'ed--cs, qu,, os, '
C.,C'r. de --cc- 1, L, ,, .i.q,, do ,uss y out -- No so jogri, Y '. g, ; it on on to- a t!not cas quo 1. dltig.oci. -unolete
I c..c ... ,,- Y re onarr, eo Is go,, del -ago""
.1 to mat,,ja do ,ducacj6c y so gnral para cle Otto gin're do -11b p0r,. -, tambien Minutw dnPuill ous aisloori- Y Loontw" l- f, 1 rl tenet Quo ndol resproler., L,.
a s, C)'Cleot
I raor : AQ'Iel quo -11 :. m', ,rd s nr jsoay le slid son H!fll, o- i '- Can del mnlo sti rills, ,ou -it-- on on plano de ce-pronal4n,
sal'amo.u. c.d.,i- ento .d-ptcr I, 1. %,id. ro.n I I do ,,, to 'ri. .1. oeece- I ki iloy pr.p.g.odeil Eitro ol f to a, smon so .116 Sit 1 p" i Y zobe todo, de Irvulitenbilldsul ro
y 1 ,e IC Cuf1'_..p .l.tc ent" hu-
9'..Clol .an, mundi.1r, I oturTenclo, ., go". 1: PLI i. C t
I sda, jiinedo, !as ojw. iruietAndc" iIersorle's Ool Rjo 'no le Pcr in par, dogilarrs, Pol.ou,
-UegnUrl., magn_-, -,I "s, 4, so heirs sisI.6- '! 1.e -ruciul '. .scoolu- 6. 1. q..
,,taI. ,,,a, "ef, 'll ': C'n m.'es. 1. ,act- I d.,,,- el ,,is no ,cmps. --aCrle I.., itepoldw .1 iisturenu t ,on It
F21 -.1f.betiven. per ,js,p1.. s, ,in z-or mi, b -_ odCt ,I,_ AI- r;s, I,~ lz, Ili. sediteldod .. htibi-a t as alornkin. d. ,or a 1. trot ust
quo el --. CIi o ,,,, d,;-"a, dir P.r Ill .I- 6.te lq.el libectsidevir, I.n-.e... t'. rci" dri-to, d, macb d d, htmb- I poo, -!-o I .-an 'icadese 5. o_ se tnU d, ,.C it I
I I 1vo- do 'o Cist-. esto r Pdr P-Ipinrac "cleiol.onor, .. Y ,,L, I za lwbcrt-to. Cub. c,.C-r
lo'.16g-, quo ,I cl-,tr, oli, oictiioro I 1 rolod. I,-o L-s N,-- oi .r : boio" ee to 1,prells 'p. C'-o"? in I hlD,. -,nid' -, Rune.. i iq.isr w,- at ,,el
ii -- I ., ,.,Iotoa que 1."Cetio'n", -", I. - d-te rec ni- .. no Began, con
I -ople R, ,rCnCi_,c, iii pre I _s, .C
o. ,ow,. ,1 l-ltsbt-n n. ehf.1.1d; Z, 1- r.n.r's, perr, or Itr!'I, do ;_ t1o, ox Ianc .-rn116 t":-6n ,-,e,!. Y .,nj E pafip el trinsite tie too It, r Cho, a is Cjfra
rom, a ,Sa- .st,.o6_l_ er q z durf., .c-.,I, sent.
mds- on ,, I, logld. -Iri6n li org.--- ,ot-ainrr. o, aci,- I 11 lbiam.s reltbIdI, do lila ,, hil--s "pit Gilesh.- h py ,to ancle"n
_11sor otsl rp ,,Ia,, ; ,
-, e --, q- 11 _s, ", "o, ", torij..'icis por q1t, l :-- I ., Y Cuando 103 altadoe. __I Bello q-,t se mdep--dIncto v s. gcorotd.d.
co.ds, P.i -roistw. rrtt ,di- ,.te ,oo II, I Za- -,e ,,, t"hRr- : ,- n I~- "I'll
nd.d -g,, cer. It Ws, d,,d -,,I&. de s C-,%z 1 r pad-'s tire Isticald" p- --I ios do q,,,-- 11r, ,i t Ine molltAtiort y 10- .. .... 1 7--
R.;a. di%.m., PtItn'.or cit's t- a ,e no oo, ,.b- llerua d, lo'0.1., i
to o .11, -Motleron U riagen ,I, --- -oild;, ,,! %- ,-Ch do do I.Cim I t ri,
L t',, pmp, CA, pi ,I ri.:-a :-, 1. ,,, rtmgrra Can oott- "I I I t %tiiit I ,, d"non- -ter7 , Rop't-It ,11 I ,
rlaii, lite jn.gr- 11 r"tol 11 ,- ,, p Ntmoita, diC,
in, P'-P-tcrI ,.Cn ad oleo, he ,e_ t I n, o la fatalidad
ClIond, -its 'elreignan lists Cin ... oil mi; -- "ie 1 ,- V'-.r"w,.CitU Y N uli
: ne o C. I i, ell L"'no on. P.. law ,I pmnol.,
..I r I _,, Knparill ,ads tsois I
no p- etlsc .ola !-e..' q.1r l1glin Il.trIt" 'c!"t.l" li) Ao .fic -q., f,,e 1-! 'ri C- O "
y 11"rag- el dettill.,- I- I'll 111-3 arntlri, "s
mis do un mill6n de analfabrtol localIzadol, ,,a ., lo Qi, ',a,,lr 1. rl'st-, 24sup .1 Icoio prlr.-- Ya ill-0, do, P.W., 'I rwa el" d, I- , l I"" I -- 3-1,, s is
ro. '-r e 1, P., ill Conde de R.manosirw
cludids .c,:c ;,or St. justo, un 'ef'or ," acui ,,A.ba .S6C1.'- ton I I, I col-c _14
,ogim 1, r_-i. lo P!, 1-1 crttch.ll I, F:. P'"Idem. del Cmosell A. Mirl't'. do tieptsila
'I '"'I"" ...... Z"errcu -6on., e rilt- .Ili sQ -Ietll. is I j "I t, on ll CltoI-, doi, quo tie _. s in-I'_ do, 'cr p- lr btr a'a-, e' n i 1'.. fE-1J-i1t do A-MUNCO Par. -1 DIARIO DR LA MARINA)
I ,I, -,-" a, : ........ = .
crilu, FJ ludoo principal ,me to In, dwu. -slm ,,, pl- a,,l,- llt,,, do line Ce. honour lorn. o! i ,_ = a r,;, t _.S i, ne, Pero i.s .,....l ,i.le so
entente, .a, cd.eno,& qc it, -pIrl"'lo-, y Is 'Itnodris Y I rd. q_ 11 ... e. to .!"'-so do I r I ra do pruebe pa. I s 11ol- P.ed, : do VIrdun. S. titiefe, ruffitar d,
'-Mb!" _h_ 11 li m,', !as Pamlico, ,, lot llto el ,iod- NO do I- ;"'renne" It' Con- Aiirti aca 61 .,U d .q !, le ell&eurds no; tocY 11 rin reualto tie Is po". "', quo 1. J. .- ; Vlrduo f.6 .plaom.ie, P.rq,o fA
rails. .as do auaif.betoi absClut., ,ve -lis, I.s ulju- ,.,,i one hob a ce, q.6 e.teri.p; quo .c celo-ml
A..1f.be., aso q.ic..a pme.psol ,,on, P., 's'l,,, I is Ito Par lid.d eXiSter Y Qua peraigue a l ... liltolis definitive prscisrtd,
o.bes. to l5itl .,C- c- d-cio Pceset .,,!a., Y ,,- sro 61 ll, b.1514t. 11 -_ ,,I ps -11 it" h. inspuls.
I I _r ,lb oer an It tie l- Isaias y lot our-ismo, -.-Id.d Co. .. firisollbl': 1A dor- clocu-nue., is. exiiscrites clot b ... &sCo.o;,-'cl. Y q-r- I, te. debt !1-0 ii, nxid. Y %6 t ruid- q- .osdotdo ul'. Mostr. ,io-,, are's, 'do ll"i' i 91 -1 I'll 11.11o, ecritril el -.1 .. s. c= 1 d. %, coei,
derioeeh d.,. -9I6 .no stap. Ile Altratull.,
&.Pon, quo tietioll .. ict.ligeror Iru.Tc, '. a -Iocr5c lories do 1- IC.- : I Aohl -o ,..I I c t j-tilidad ... tre nuestra psej. y rent y de ell. sentence oje.Q e "Iti causes" to eecl(lr en is I rete 'ItUit' Op"'Ien NL r, ., ee 'I.s her. Cuorulo so trat. dt jurgar e he.,I scar- PrAstarl. rlp.fi- lCtdop-d do debilid.d del Ccoldente frent, PIO t0dift Ias di-s,
jilejos pmblerc.s ..cioriall, 'Iaet, ho,.Orris ..41'res, Y t toles on to- I breat ClUls POrteasiCen a natimiabolad
__ __ i I disumt. 1. riusodre, I. pluesta deits -Cluntacionts, do its avido, des W clam eadalea,
5i. -6-6. at 1. .altinlo- y f.cC,6,_8, 6, 11,1,1-,- do- ,,brula on ,n tabutdo ,lo. ,,i- l ,Do
si, ni 1. bulms, ,.I-tgd Uno de 103 in" clarets e jmprc be move= = ilrer jentlwd
clilts due la Re- t'.. i dessusert. .- it elfreas el on.rdso-1 to. Pero ispiendable qu la.
mocriticlts ru rudiraleul& de los di human., bl- ql 'b- drp.odo po, osp.nutla l. earitt, P.cifien, Co. 6
I pAlies, le clell., ose wnlidInble continvoto de, an.lfabto, ,s .n rio 1. cl, Cre an htbr , Ito t I La fragedia del Ecuador: Cuba t.ntemcon, demollradoo, francs a Plden- Ura Ill- Parts, do out ,id. glandes issog.ruilid.del bis__ absurd. -,.r. e,'!den, "a f-earceib I -1trou-, "to Ilego tdri no poisdat, Init., dca's
j.,Ir, ,,,r,, pan 1. ,id. y 1. .I.d ders-nuc., & 1. oal Iilfitbul..16. que he reband. ,a I
-1 ot .1 e- t les 1-Ite. Quo so razalvart I -1 --Monte so quo, )- I-Wid.d C, p.ed- Jurgar lass loetw QuIl lod
comperin6a y 1. soluciia do ]as li,.- ,-ti.tro, _cocel, I~ -- : debe aciuar , so - o ,-_ do Ile ploble. cl,4, ons 16 - t- I.e 9.rr- its -imld.d. mis gra Y-off
I I ." ''a tid d.
I oI ,opudi. & I., nsisoces, tintulps Y ,j ,JoddAdd spoy. s ,,i; r-- Y-1 Iszual li.las. :3 1 j:ng Y Ij,". M in .h. de, is too -1 ,to., Ast poics, ..to ,m heroes Un
I .eS 'g-d.larmente dernocriticas, "_ olt-. ncr. ye slli rrc onctuli lim I "reen. q.. Iles- 1. hors I. eneltrital to.. 1. porealuser-i
pr'-:11 .i despot rl I C l" x 'is!. trate,
L. iolgidad cii- M-t Ile CuI,- R'PAll-, --, I Po, el Dr. Lincoln Ruston i ?os urtool. d.an ended en nufttrii For ale no ,-. tnroldiat y ell ho- de Ftnin an on potaidia que reuns,
liljlr. lt f--o con lot Ito. p-.I. sentunCuentot =.nle. ,It ad: p.,q,, ,tiaI]. !',got ,art doh tell, toesdiiiewsuct q.. p.od. nouldttiucciiilncct 1-a, .,ign lot're, t-o quo i.if; r N 11 - lori- rld. .uto I y
.a'. -1_1- cmol ,- no -c -, Acto- ll- D- '.. .1, I. .quell. re r
"r ". ", ' indtgn-6o Y tie despneia; bacia ollil s- Come 31 10 Prcsneudol I do,-c Co.. el .Weroun del call1 ta on "Co, Cold, P,,, le, so, R.s del ati.1fabetrun., Y ,,, I I I ,of, -i, ,,brc, 6, !,to liss I 'I.s do .fi.dia "Sell pl. Clue 1. enuerti, ,go, y Iscrosand. adenuis q.e .1 P..
tir is r1to-e. 11. z qusrios, .11,dmd. let p,-.1
: .1 oust.riansr I. cq,,d.6, del hone, y is hide
6, III,. -g- nind, o ,,Ir ,, ot dben -: 6-r r, t I o, I, A~, ;, c'Fitree'. e I Ed ol .M-,,Cll ii., q.e c.niudr- is suite he passadt, I.Cliamonte 1.
"I I I I ,it 'c", c., .C.,6n Ine no- 't Z
-,i)- IIo .19W!"Im, 0 ixl vndo do ,m oaci6p oria I u Co- I n, del oor;odog duitut do so I Its on,,enta aftee, hoy esta contIrt, I I I I, ? I - I 11 -_ t -!., del pueblo d-,C-- I P",ii'p- tin 1 lill, A~, 11 11idlo Y despues t title to on see I..-, s del inx.l
f,, tiirro, i. ora"I, _,,r, I -.jaIl. conin nue
V I: 0 '- , , I - -1 jsl-,.d.4C-,l ell cllca. p.tr[.rr -i 10 etude ou'. coo. Q er su "istemI E, Arlon~ l."r. o- ps,- ,q-j.do, d I I , I ,.ra is tio- he,.,.n. ag-- .11 I "I I I Too- o-In li-1- a fiiusi .a;arro eo. ,cabaremor delgar- 1 me corpoma, tione derecho el mun- .
,, 1 I tie to, Pp6ij
i,-." de a sp.fl. ,li, .no pugna Wa.tr6h,. do do enter. W;, I liber..d, Its:~
I ,iidnerat P,., 5n Y"idad, p-g-,,, ,,, ,.: I ,me i'l, I -,. ,-, "; 1 Caat- Hay qu T ir 1 Z 11 ill
-r, I -- syda do is pot- '.l),lr os I v to a ,
,,,ld'oto di i per C. iw r ncipado de iw I interests ,.., do ,;oa too P-slille, del' .. .oil NtaIiii.
to"taill"r "I inloolittl I'd. pArts Wn'lloo. 1; i n I ,,, I I 'o Plot. I fur- de 1, ,,srra, -tsba m-Ce I A ras, 6, Ilnge. I I .... tud Pu de e.1gir quer on
I "I 7 ii "ri 'on on ""! I 11 r lo I "o
gland ml-,. L, oi-,is 'vCI-.Jl J, 1. cn- ,Zd" ",n-,- r do is Repub a. per
11 or per -Ipslr-- 1 opts pirs I. di!mjos emplints do I Per. Esp.fl.. o.psHmcliado y rilLngIn eate se It conga, obsticules
I1-11 ", Is I -1 ptiln'--utershtilt- ,, I --; d, ." _NIrn---' do I,do -a I- do -,t I I'mo rl sl a q 1 es I i -t.blacor I, ,,,,, _', ,I I~ n. -Psraibld. Con-c s. o.nuon, y l. an a rasrch.. L. strectud, eu.n.
d -,,:In Y In ,I psl.rarna inf 'r, '_ ,a
t L- I Is niss S a 1 er!-d, ,a soluia do ega a lot oft que hoY tlertor
e, ,o,.-,n no, --,, ri d"o"Y. tss iio. "I I 1, I, '. tra I 'iradss 'o ce
ol'oti" ,,,,,ciJ y -- ,I ", _ __."'. I P',"?-,,. port "', I 6I;,al, o u. -eo fortalere, F- d lo no Cliche or,
i;a- ,it 'On ,,, on mstiw, 8, 11 _11Il', -nt, s I., ,,or- as. ,, to. reom pudon ell ol- r. Barcelona, sl 41A 13 tie sets ron el Marisxal, tartbi6n tient dereethoil
el'! P- Adr ,,,go rnii. I~~ I tn 'a""'t is "-., It 'd.:
r-1 6a ,.,. -,, ,- I, , to o-t-Cu- on on. Europ. hast. do junio. La juerra pasads -des- que deben ser nroc-dot per toCln iv tan tre., dd ,I ofelto or 10 o tM0'.1r I I I I I I I ,o1-,oC"'.i igal i.ici.tw. 1 ne s".I.C. indida Y desviada", tMY6 1. pdbl-ci6c Civil, 11-6 a doo. Y 25L el out so pint Is liberin'.. ,rdso- que 's -td, o e, -Cci, ,cstaonnd, ,,. poiltlea ititeligen- 1. horet a Ios goneralse trienuiles, tad de Pitain no Infringe so realld,,,-,,, tot, 1-rchos. is -p-5,, 6, I., ,--- -, I f j -C"crdsci, t i.cgua oreoerolrlts
; e I h _-, ,_ mal y rios- A~ ,,, tnlsia y 1. let que gone- cap.
Ioctn,,- f,,pi- o "peorma ,owll) Ii-ftt_ 0, iC, Arpegios i l:-ido .nlr-st:o no '' ,e W do on. ti.r-s millares, do dad .. ptrtcipi. qo debt C.lesid..
Medea, ., in's, "'Ot"s 1. b ... a IQ Y CI seres svl; dOda -Ckus do ,11" ,.-e Came sanad., d, no uitbi l-tsb--Ioi- 1- 1-1 -e .- Info ,l T-Cooertsoll ns,,cns dc, w-o I I do Cub- Is adlIC'n'-'a I al 19,
Cont.on, de r., istpcu'., pulbl., Ot 11 'c- I , ,er ,llosii_ 2 e entoodurrientn ,In Isil -Cio- prio, am l c ..ell. do Sips- eernr to 1. ,id. do .no .Ati6ia ,,t,
I I -n:,o,;o, e os pneCares, pi,. 'Icor I ,,,j,, Fron'o oeIi 1 nis .Y, to 1. g.or- st jocip, em. no P..do .PUC... .to
.1.11- i, .1 1-11 Y d1oleas
Nacc &R..- 6, ,;,,'.l lo -"- ,,ge,,, -Wi- I, Me ,scroo 'r., -.,, forme t.1, q., C, brte, y -iz, ,d., I., riell, y ..-P.-,. vcetlz' a6 l ic, ln ll b.- qI IC _q "Estorled a ello, Como v6s. la dc It vida enter de -4 raei6n-. Y 1 Case.
., fr- -1 dot , or., oc.. Cub~ Y sbog.- I ,sd,,Cl, lpjjtj 6, las national iiuriqlve ). sumidrid! d. do at-, i ot ji.ve-wel do Pot.i. Its aid.
L go ,ii, -l1l-I;6F! ,111iA I --W,, '- E,, Ctlbs s Y Me 6-c' Q- 'O o,, I tlr( poocr que sea ituattro Coll- I do O:Ctdct, y ,oa foosafte mate c ...h., a-. 1 ily once, Yo nt..,do tu, dnis on
"b!" : e I 11 cocl.not on ll I-Ir' ,,' .' ',-,,rel tie Abogetild, P1 inicia I n.lita do It Cu torla aldroontadit n e Es preerso qlp, to I 9 c come embajador de FracZ on
-- -1 11 li- .o que .1 lg- Pro sul cic
l-- a ls. d" ."'mo or rr- a 'a , per psjo,_ ba -ci6c, enter., r-sto rl
Ile cndCt.r do .- CAPIds a,- owdes y rasu,. reddl. n eld me VWO ell ral cissa v me
P_ In "", l I 1 - price ... P--x,
_u ,oa Cp"1!,,1_ 11 -1 lierrolit't C'Ttj- r 'rg-c, 41- ,C,7,tic f1lo dia? nC-nal to f.1.1 tie equal 1 i- ec.ble: on e.d. .5, y or. I d1je: 'Hay oil di. de .1 ouropl.. I I I d, ,,,,, s & -, I qutu nsu,.'e;,i._cto5 C... ".in 1 a6- Sao truchos, Palo no qwero
... go ,[ Casg,ji;j 1 I.da rizicon. tons, an Con,.
Tb-o, -- is '-ro'. --- S, dl ln's, : ,'I!, l ,papC rg 6111-Y A:NI o It tontlao it ""ou" Europa he I- cd.d se..; c- -.-i6 on d-.r C.Aruos oi ust, p- Quo
littl'tt'l ,tT ... -11o ,11111- d, tA "I riAld"n ,-"',io 1 Cuba, dCpe, do ,ad., quit. se I ,-umbid, a ,a idl. Oo bitten
i,,i, I I ol 1 tcrsr. ep..6mlcea I doe ,,,
,ICo lkpl c,;I, ., fi-sa t 1. list .
teo, 1, .k, ,,-6 ,,, -- I nortn'll trop1l1o& I bolg, ltau,% d ,,oat&tioa y antilm, nuesirs, gloriosa guern do I
1. ,i, I II d. ,I n, e I'll Y do In. one,
., -'fs.1,,t,, I' -, -.-, 4.e ,I to na as rt Pd, liniple O d-rcl. "Itt-, I pl,;t Is)=
P" 11" l le o, ontr, iol qu, I
C 'Clio ""PoI do -,- C Im, op.ne'lc
psg,,r lo -"Irn ales poder-'es pf.ro'c I 't,'ut n't'. de ,a! gio, Hoy' me sleet. ,I, Coo Is m--
I tt A I, ;snts o .g, ,z ,, -, 1,I, d-,, - gucAIInnd- ol s-s
An~ H, C'sn" lit,,g. 's ,,I 1, r, ,, p I I =Ooea C1.1 lay, . h- I lun. imIdsti lo-dtad. "s oderna -prosg-6 ,I Ge toa capaddad, l1no con mayor, r--le-tirl". Iiso ,,,b-o db- so'lletr 'er I "', ;_ It;'s It., ,,, i, -., I I ""t ot l ,,, ii.tire Ills Quo tione lallt. 'm i quo rv .net dln Iambic,
I "I. M, ,11, I ll ': -_ 6. 1,.,l ec"I"I"Iti"es nue I"in'lpide rn.s 6. ovil't'. o", o Ir.tion Cistnos-. nenjisim .. I pl1p.-1;6,, 61 1 o-Per-orom p-. polls, C:,,yr
AOlo& s ,lC,!!o 1, oti, I ... r,, 6, in"m- L I I I I slogs Coo .b".-a p.rnoei. ee, ;I, .
Coo or, 'NIP. 1 ,-6o q- -rs ta, a a'! I lot 'Icrit. lu ,qllpo, E, or or del ic, pr,,b)'Cl- dof-'!I, I
---- -- I I 1, Aq1i; ostL 11 ded. 11 1. 11 ld.d del aalpIIt i d 1 lcPrcssI-- de Fr
,%er" 1, ,,, --,1W,_:.1.l.-, It ;,,-,,,, Y tt,,> I --Is .
nu"n I I I "' , i'F.lu, copuritu, No so proodo r, I Coo do 1. ,n
I ,,oi "". --- rt, I X, .e I.tt'll., 1 se afro.t. ,a I Itenoi.. del l,,.r a 1. p.t,;, I ... Iot.gsid.d
__ __ .. .. ...... __ f 'l I I I I I I o y '" ... "o) Plot" 1 Zs, espill, dlee ior ioC,,!C.do i pst. n Presto co- I , s l,.W-Id'. P I Ina. Dcsp !!-,onss 461- y CII, orz
sn's n "') ., M I'll lin Y .fl.l. do I todor "it. one ,I, Ioe s"do),,' I Yn- -&& , ,
I I I to
d I T I on dol'o' ad., do ;".-d- ,_- .lr I at as do 11 ,t1,1'111 sl- in'. r;n d ";sl 1 l
", I "I 1" ,,, I ,,an I.s tbog b", to n so it, jol i on
nctm- s js 'j tb,- et.11.d's 1.1'%b. ",
Temas if '- i - "i I I 11 I'll, ,,!, ei,
-1 I I I I I I I ter, !a g"Ilc-i- I g-dsd de "'nuorel'. mopmd" i, Y, ,,,, -- .... ..
I I 11 I I L prtldil, Cz ti I., Ktn,. I ,.nC,.a sl",lo_.s y p.titi.a., p. se p"'s oh"'. -tod. d, au, 11, I
I 1 --6o, pi ... ohoo., .Y.- 1 psou'ris do -ol-"dcoi.I,.t. r 1-- de orul,, ... de -mc- had. q,., 1, P4 11 I 11 I I I "' -, .Roital, For It., 'It. pollo", oari,, pAttin, p, I I I I
I
I _. I I I I I I p", I too 1 li. do P.,ffins h.l.gois me ". I
Clausurn d, I t 1. -1 I I I 1 I I I I:, ;,.;;,aco,.: ,, i t: ,,,,, ,o ,It bebIns .1l.,-, Fare, D ... incrus, P., sn't"'s do let trsIA 1 bitnt lljlp! W., ; 1
"Congreso" rojo I I I I zqoi". ,oa do Iss wom'.as sell 11
f I ,lfo ro n facli. I ,. Cubic preoopa, -t6ntiltmorlte, par I.
I -:Ii I 1-1 I I I "a,"- en 1 LY' I"": ,,,, _, 119_!Ltl a ,at, defolle el in C-Incion cristilms' Wunt. inmo... ,.to .Yad. ,I t odi- -t, I I 1,
I'll ': or do -1 .ot ZD6nde lilt to operanto ful.ldol do I. " I I I I I I I I (, ",'a .1 to I, s 1 Ciao imp, its Ilps'ad" quo nuthl- Quo so Coca nl g ruerto ,,.! que I g-fl di"', ,,, I I
,an ii, I,, ,- I I I I "" p n 11 I diifulndt no 41 clue so ude", I lotties -1 on 11 I
I I I I ,, [,IMII 11 Cr el or.), ri oi, pCil Or~ catent.a.melite Busu, Y all$ Y cimehlyb .1 left XI ,, W. a X,
it, I it, F--do, ,itlost A; gli:I, do '( I I I I I I ell) 'T I ",
,I! -1. ct1-1 t lllr ,,, I I plosid.nt. d e. Ou". Wites, corars, Is di"jilad tie o 1. d 11%* ,,..,1. ,in Im I Ill."'A on i
g.c, ,e _r--d I'll I "11 .to Urt PrIlyeCto do ity N'soll., contra Is gntidind ;do s "', ot ,,twos p'. i
9,1- ay'l 'I"'. F I d Ic Dies, do'Id, ,a tie ell., Ivi, l I I
to,- .,on il or , I i dcF ulil do 1 I ,,, -;do 11.1 ,-.6occ Ro,.Clal, nioldIld, pent'. las Idbartselas I_ .1
Ina n'tor. ov, I. I I I "Iu" d,6, pro.oriptibles del horrible? M Cculim. do juddis 1. .Al,.I-, h.,., ;,.,,, q.I o-
I Z- I I I iop.riatitcs oi !" 1. 11 3o, ri_ ob!" ,IF 1, he. C ,1,e no tengi, que mes 10 demattris runestra a- tad7 Ni soquilia ;i_;a ,If,,,,
Q.ia do .ist.Prc, d, I I I r". AtI le rf"'a I I zal. I .ect per all. comp.h,_ CiAnt; tiutrla lotiOpits, se .Iza 16- -ds, 'o looport.vt st -1.1 on el Y emiproh- 1. It. I,- ik, ,r.d. '. pasodo Io_ ,1 I I I I Ilog.t. s _,n 1, P Y .'s. ,:lfro -o do ss t I I Y.dnen bcotplaot.. ..,no d, Illjo, pettIo Alm Ita paol & 7 .-I.. do 1. ,erd.d Y sereill. to con Quo so it ,,a omdorrdo, ,o,.
oooidd congtist, do a 1 1,I .1t,,-a ,drr- I~ q :C he l ,,t[d, it, 11 duda .Igri- p.r Ils en ""'oly"g" to que Y. t.,pi"", no "t, P.". Co.
opis .1 organ. ofii;j or I I I I I I ,s). Ti ,, p"'I" 11 grind, c" su .,, ".!7j.'_ -.1--to. No hey pueblo m foo,
so, I I sl .I" I I I otil It 1. L Is -F, I -deres y p.r 'I ll,-, .i,,, to quo III qu. oriA ,on Dt.,, tA defense
C. .ousel que, ,- es iog it, I I I..I.z I I z I n t 11 P-idonto d,, 1 R,,- Gnodes emleept., quo
no I., I "PlIc" I '4i ,ou' .,v- o- 1 I -.10 bit do ar, "Corgc, ,It ". per I 11 I 11 I :1 I_ I 1, 11,, 'I, .1 1. Iu.s;pHcabI,, ind. Fpso. l. I "
o I e I,
tc I I I I I .11, ,d,, qu, tie.. or, -p",I, C." I V.. -a monll,, Y la .y.d. "'Ito i.-11rona. .ld,
WWI, can. loals Inf.i rz ,, I 'I", to ,.I I -1 I K'nard. siltn;.'o'i-. ; ,
Isn't,, f I I I I I ,,, pCf," q,, .toulo. Porto Y oll
I __ c 11 "i .1 pr I ,., '. I I I I 10 do )a I , , s-- 1 .on liestieUt, tan rotudea como gigan j cu-, --,i, I'- ,,, _,,is
It -! tn de h)er pr,,f, I 1 , desgrs' r-, -1- .Ile, --t- p. uja lit, ,o, no ,,,jd,. Con I,, I , I I-- I ,, to d.
I I I 11 .4 histnos nobi I.,, ,, is Ili. I, "I -,
Poo In, ,-.., -o-1 I I I I I .1 .Art d'eil .11 L" 1-moo Wtil.tili. -n f,,,o,, 1. 'Jot pl
I I I I I I I fAgI- -i., ."I. I ", ,,, ,,
ralente, .-, I f s fs r, rtgorifflizel 1; I I I .i I ". I I I, ,
; I;; 2' t I I I d,-6C-t., Lho , I logo, it", :, , I 11 I a I i. Ill 1 11111.,1 I ", "I ,, I", ,,,,, %,ro,, ,,,I,,"",;""-a ,, i
citusitiorts,, q- Ii r,' 1. I ,. ,,, ,11 no side do _II t 11 11
I f I :1 ,11 p1t I, o- .. _- I I I 1 pii, 6., I % 11
legrieft ujirosr-ot, d, ,1-ertm 1 dd, e t* ,,- I~ ,-dIds, ". "i", III_ I I 1 15 I ,, --I. 1'.1,no,- IN h., p- : ,, ,, , ., , , ,, i ,, ,
A I Iltll. I I ._ W ,, ,,,is fIertl ,1,IC ,I ,I- sia ,,,,, "', .. 1. I 1 ,,,
i 1, I's, , flat
I t I : -." ,l'. K-A-, l- -C intA.- .I 61 I Al". i 1), .
I
I
I

I 0) I IAIAD MM DIARIO DE LA MARINA. MIVWNT If) bl' A(.rAT0 Of, 1949
C r O'af* Ca 'ia ii(t;r;
r,- J-6i, 44 dia

do vs, 'd,


A
Frescos Tr-)es

de How- in

abora rebajados a
'4

M-dirlon reotoa do dm bottom y cruzadm do urm, con exe rorto t' 0
irroprorhable y efta vonfervi6n e P,
mersdimimA que 6empre her an an Troje de J. VaIVA. Fn tnnoo beige claro v ceenro, grin, oarmelita Y blanco. fades Ins tallm

Asimisme afrocomo Trsjv de
palm-Beacb rebaldoo, a 21.9& Ou --al
Y do SAmfirort, .4 29. 95. Ext t
ambos cases. $in emglo' zi-ko Y"'
Br t- A hoy en .
-d L .... 1,61
11-6" P-Id l F61i. L- d P,-, 01 "i".
de b, d' C A- Oign Si-nio ,i
OeVALLES D- Rui,, d,- In Campa Y 01it, C-Mo
n 6 -dr, d-11-r D"' i d'
R-6n A-11.no W, 1. t"'mg "h- di,,
-t lb-g- y FernA, n ZMd!-r,
sari rafael e industrial, M.9227 d l GU;
ift- P- 1 R- w bM.,
C, I., d
i to F-,
.,d Or Aa- I
Solicited Cridito en la Oficina si jo a,-sea kon rit 'T' L ... ,U. Ferniiodi,,
do '- C t ol po-,JV". C ... -ent, de pr _, G-w- Ceh.ldor.
r, 1' n.;_- ln '-_j".1 -ta- pm Mlrujz C urmai han
Ppj,,z,, .,-a.dm !. dithu d. &'t bo C.- R dr g-'. ln-ot d- -Po-- C- 1,g-, ,,,,n, el nacment. do i,. e- 1
Y pot Q.M.r- In h.,&.. 6 11 _d o n -r6o
doctor Gui lormo vautrin, jo,,rm
do lo el""' do 29 Y o W-r. d, Cuh ld- j.r ie od.do, por el f-tigi... regIdent a 0 mh
1, -1- de A,,,,,, q11 k' r'_';j y d, t-d Monde 1.
J.B. Ort .-tD_ I r4
ou -idnom -1 Cor- do Mr.m.r d16 .1
Con Ins esp. ; Ara.g vigll: '- dimspopd. nif11 a ""'Arle, a, d"h del mornan"' 1. .hoir Clore G'R' joven
1. me'. '.4-rel doctor J"' -P'- do' """ 0"' 'N
Mrl Amn o y dmt AsWds .. La A- do QW.tti't."'
Consul. Al"u, rieo, q o do p., el deatacado egaecialina Dr a au primorvsfo t o. Arro.nd. do 1. PA.R0680


a
dlFrescos y Alegres

Estampados, a 'W.

PHILCO 991
76C Vora ... 1806 key?
9 3 P;" t"k0s Aficis Do

$475"
v SMM" am mu W" Om Olga Cardona Peres Tres magnificos tejidos -sheem
fnduyanolp all Radu crash y french crep en diveraidad
4= dos quiaoie mft 1. d-blo "I.- HU." 01Z. C-9- Y PAM de colors elegantlaimos... con
Una oportuniclad 6nica... un radio y un refrigarador = h[ja de) ijoetor Padro Cardoom y do so Intereesuft exprois Carmellcon to famous colialad PHILCO... to colidad quo as P6m LedA. I alegres y novedosas estampaciG.
Forlejonds at doble sue-;, 1. aborit. Cartons, ftudel soudda rino mes... Todo eso estA hoy a an mayor n6mero do personas preliere on todo *I elm, a jas M.o. 7 vmdt on et vow. Tomb cl.b, 14 ologaed. -1.
m to q.e vantri al grup. do m sudgm balance mediate an m6dico
mundo, par solo at precio del refrigerador. t,
desembolAo! -Aproveehe tan singn.
Comprise ohoro misme, Su refrigefodor; p6gualo at la'roporturild y adquiera a muy
contodo a a plazas, y obtengo, par solo at precio bajos precious eam dm o tres carter
del refrigerodor: un magnifico radio PHILCO, made- de vestido que uated apetece!
75
to 520, y a[ refrigerator PHILCO qua ustod nocesile, Pocas veces hemos ofrecido algo
tan ventajoso, y oportuno.

Dberlot"Mo limoujeol pano Cobol Compruebelo! Venga tempratio.
CIA. CUBANA RADIO PHILCO, S. A. elns: plant baja.
son Russell I I I ubane, TOW. M-8348 E Ji amomo
mo.blavis .10 Mae- Inisoidde Co6oat, S. 9L milt I r
Zin. 63 w, Ang.l. Word. 311
ToWano M-1617 liddfov U-2665

Lutiva 5 Cou Cubano Radio Philloo, S. k
Wdiocom- "'a San R.fol Ill TO do oo, br. 433
- ------- . ... ..........


1' I ,
r1A1CA-NA-- SE1.! ---- DJARIO DE LA M \il'P M11 U(0IJ, ,. I 0 DF A(JI'i'l 0 IA'. 11)4') 1 ,ylj ('X 11.11 11. vu
__ ____ ___ ...... "" I -- --- I _", , I
M I *P 6 ? I (C N !) .j I I It A I I t I I P", ( .IRGIIJ A l, 0 f P, g AM Y, #. ; P # 0 'i ,; I P #-, 0 I f is 4 # I I # I 1. I T 0 g 10 pf mif"fp
P1,11 I I F --- 3_, --'-,---_ I -- ,,, ,--- 11 "" "" L.,
F i6_i 9rmf1rq,_ - I I 11 ""ll .... ", "' l, Vi4, Il!".1l"11, "i, .1
__ -t ", : ,,,'%" ,, ,
I I __ -',- '.,- t,
,St1,.q )""w Io "esssl ,Iw itrr I k"',"', :"""," ., ".. ,,i,,,,,., I ,, , ", I '' I ,,,, ''," -I 1. .1 'I, 'P,
'I, i, I "i, , ,_ ', "', '' ". ,,, '' , ': f-,,- P",
I ,,-, --, "I'll ,-'-;-- 1- 1 I !,- -,.
P,- I- T,!"Ii 0 P. *5! 1 I ( ,, ", I 1 11 ( 11,11 ,. :, '10 ,, ,, i I 1,1,1_ 1.1 11 11, I
I ,:, -,,, I "" '' ,
,, Scoltz s-_-. ,m 11, --, I ,, ', i , 1, -i i , '' % ,:',
Wi iil ill,,,: I I I I I , I "r loot, f v ,,t ,- ,, I -,_ '_ ,- ,
"I -- I " ., 4TVICIP;q ?!, T ', ,- I terl- ,Ih-,1-,;,, -I, :'', :, ,i ', ''! I 11- i, ', '', _1, e" 1.1", I i -_, ", """, I , , ,
,_ ,, ,: A -, ", I
//O z 1,1-1 I I :, 11 -. ,",
1 I .- l I'll) I, ,__ I :;,', '':, ",::'.": , -Ott,, qtl, ,in ,;,l,,% 1 11 I''! 111. I ., ,- ",
-,, 1 ,,, ,, : -I- ; i ,,, 1,
U- d, "t" ; 1. 1- -Aii, Po' I I Pollebe) 1 , Ii,-i, -,,- 11 '' I ... I ''I 1, ll I 11 1,
: " !11 A' dolloant "" In I I 1, I I I", 1.1 I I I I 11
tw ilill, : dlrTibi'-', I I V, I ,,, ;,,,, 'i '_ j, I I I '', '!
I "Ient, ,,, P-C51,snW.1.r;,
A!,, 1, qu, 1, f-ho, d, w id- o,, I I 1 I ".- ; 1 ; "', ", ,,, , ", '., ,,,- """'i", 1- I r 11 ; ,
Itoi- he ,UAmint., ,or,, Ill, .1,-'. I I 11 I 11 4, ,; I ... ,-11 ," '- "" -, , , l, -! "I
11 I I ,, 11, 1 I I 11 11 11 11
11 .11 I o., finrts, he ow psjllu I I I it I .-- I- ", ", , , 11 I I I "I I I
Y I I .1 I I I , I ,-,', - '- I I- ', A 1 1- 11! ,I',',' ,, ., , I I I I'll :- : , , I I I I I I , I ., I I I i I I ,
ell ot'a, .- ionrs hemo., aiud, 1 1 ". 11 , I I I 1-111111 I,~ I I- ~ 1 I I ,,, I ,, I ", I I I .
I 1 do ,on sitol". A rrPlituil A n, ,.w I 11 I I "I I 1; 1_ , 'I t 1 :11 1 ; ,, '111 I,,, .,,,I,- i ; ..... ,, , ,, 1, ,, :; ,,, I I I I 1, , , , : ,
I I I" I I I 1, I ,
"' ) per, rI ,ho qlt, w itricultut" so ,;, , I _. I 1 """, , ,, : ....... .... l, I I I I I I'll 11 I I'll I I" :_ :, "" ", , ", 1, 11 , 2 I I ", :
.1 -1 ::, ", ,
I i 111f I I 11 ','I, % 11 :, ... r, - ,- :- - 1,
Illo dw el. rlie- irl'idew's d,,i- i 1, , 11 'I. I I I 11 I~!, "I'll, 11 I 1 __ 11 I
I, ., ,Ad., d, !A mkmA "I"fi6o ell poo,- I 1, 11 I I I ,,, , I ""', 'j. li r I I i I ,I ,,,, ,,, , I r"
,,,,,, ,-,I-i I I f I 11 - , , 1 ,,, : I 1 , ,,, I ,,, 1;1, ,,,, ,- -1 1, I I 111- "i I ," , 1,
I., o IA,, ,,p ... s. de j,,. fill'i- 1 it 1 "', W"', ,,,,,, , ., ,, ,,,, ,,,,,,,,,, ,; ,
11 I ,- :11e ___ I r 11 .- I 11 I I I i I ; ,
'.1 I I , :1
1Y I qn, d-q- ""n"A"I y ""'t"'n, s ; ,/ ,; _1 -, ,,, I~ 1-1 ,,, 1, ,i, ," 1 I ;1" I I 11 -11, ,,,, ,- -11, :" "
lumPhr ]a rndijl. I / i , "' ;,,, I'll, I I I 11 , ,,, ,- :, i, ,
I I ", I I - ,- 11, i I I 1 "
11 1,il,.J ,, .;, , I I I I I I I I If
I
:- I I I I I 11 I I'll 1, 1 11 I I I I I ""
I
". Al PAIIIII y hsy nno 'en"loi, '' c, , I
_"_' .'' ", I I I I t",' , ,,, ,- I I 1, , I ,;
d, ?m ,eriA, 'stitin Algitnoll rt'vid, i 11 I ,, ,,, 11 11- "I 1 ,,,, ,!, I I I I I I "I I
,i " 11 I 1, l ''I I I .1 .,-s 'Uroptos. One h rln Art, d, ,.q, 1 1 f "I I -11 ,,,, 1 I'll "I Pl I I I'' I I -1 I I ''I ", , 1, I I i, .1, ";:, *' 1
-, ; I , ,, ', . .
cutlli6n. e. Dortmund on indw rl-I tilic ,I Pevli tcormtair In ,,in 1 "I 1 11 I ,. '', ,, "",_, , .1 I'll I li- " " i I I I ,,, I 1, I I I 1' :
I I ii I : 11 I. ,:, 1:, 1
- -,,,,dh,. ; I ) I I" , I I I I ."
41Ae de I'st'.,jes, fill, ,,,If,,:A P" "I. 'll"", d, 11 1 l, 11 ;11 **** 6 N F_5 v Of D A S '11'' 'I," 1'1',- ,I ", I ;,, I I I I , I ... I 1 1
P, sRuidii y Ano, 'k I ,/ ', I I I , t, 1, I ,
efloritt cftntta lot desmantriamictitco" Li"Fo Ni, '' ,, I .1 il
,'/ I I /1"Ill I POR LA 60ERM I" "I I il I i ,:.""'%, .'
le-do por '.. o6 roo, 1 1 I~ I I I' 11111 I'll, ,, _' I I I 11 11 I
Los i.fd.", ", oq, tons "Tn ,I inrient" Aptm, j"I"'Ini" V I I I : : ,:, , ;- ; ,
ron, limitindoit, A It ... v (I ,, itw tli, rAo 14 I.." line 1, h I "I I I ,. i. 1, , "I I 10" I I 1. I I ''I : ":, I 1.11 , I ":, "
crrie.dad. U ,orA- in -1, 4, "Anto, I I t3 jg N U S j., ,.% ,,, i 'i i I I '' 11'" '"'' '11 , , 1 :_'' , ", "" .11 I I I ...
Ir,,,,, pill. f" j I I I
m 6dctle, Y It ,,it, hs- ,,, ,,,_ d, Al i I,,', I 1, I " I I "I, I I - I ,. I I , I I I I i I I I _ :, , I , , !, , ., : :,
H'IIIAMA IIIIIIII tsr i9r ji I i; t ,, I 11 11 "I , I I T., 1, ,i I l'". I 2, 1 11- ,
I ,, I I I I I I I 11 I 1, ,, 11 , ,*,
"Poso-Mot I, dtfllull 11 1, T- lollindrllf Inlemo hAdA 1111! I I ', t j a I I I I I 11 I I I ,( I i , , I I I I 11 1- I I I
'J", ,lItA I 1 , ,, go"" lodo", ,0 rolly w "viiin i I i 1- , ,, ,,, l , , I I -, 11 I I I li I ," I ro, "' r I ,, -, 'v I 11 I I i I ,, , I I I I I : "
; i ,-,- ., I ,, r! I I 11 : , 1, 1,
st"Pri6o d, I, '! l"ot"'A 1. 'll-ittr, ,on dr ,In. fit,,,, , I "", I , I ,. , I 1, "
I I / ,., ,, 1" "'' I I 1, ,,, I I I)~
tw o j."IA, .tl -- ofo,, ,In, ill d" If"'ir I il, 1 I I -4 1 , 11, :1: ,:11 511- 1 ,, I'll 11 I I 11 I I I ', I 11 1. I
I I I I I I I 1 1 11 I 1
I I 1, 1 Ikip 1, l ll ,, ,, i 11
La r, t- Ill IA J.- 1, In ,ooti--d- I, I j, is_,,, "I I I I
-rrin, dt W, p-, ) ..
1. I ) I "I "" I 1. .
'Iplj -- I 1- ,f, "o", Art- W, o'i, )o , I I I I I I i I 1-1 I I'll I I I I I I I., --i, I
so Pulstw ,qu, A"nAn nor to RInInd 'oo i, outrun, 6iton", I i ... .... ,,,,, I 1, ,, 11 11 liak 'A'."e6o- I 1. '' ",
d,'h 6'OC14 I I I ,""""
lin, .len'.- --i" 1,,,,,I,,,,n "'A "'d- t, 1- oi'd I 11, I I .1 I'll -ilil, l!"
,,at, y ."o, A "Ill, I I -1 ''I I,, 4 P I ,::, ,,, I ,, I I I I - '111-
n de 4"'one"T 1- It'll, --, lie 4 1 ,,, I '-' "' '-- , ... wi,
1, ,IiArl, ,oho no I1116 lon- d, ,nu,- ,- nrode 1. rn"', ,,, I I 'I I ""I 11, I ; I I "I., '11';, "', '" 11 , ,,, 1, i 1- " ", h- , ,, , ,,: 11 I., :, ,,,
ti"I. En Ito pervidno Al"'j, ,,, "'t, no, InIhIll I I , I 1, I
"an "" "n- I I "' 11 ,, j, ,, ,
") ; , :,' Vi , ,,,,,,,, 11 ,4, 1,
ll.man A "is tiont, rA i (/ ,OD ) 1 1, 1 4 ., :,;'_ I I I 11 ,
So'n,!, 6,t -- I I i 1 I I 11 ,,,
del. hAl-, In .oi-., d, d .... dto uoln_: mv I ,
M i ,, I ,, ", ,, l

V I I I I I ,,, , ,, I I 11 I!, I 11 i
Ariolt ,I Psohlo del dlsmonl jt, Co. ,!In no lol I _. I "', 11 , , ,
cl- ,,dion al eterongo, into, ,to, I'm- d, Aon,,,hA ill -) ',, I ,_ N ,,, I ',:1:11 I I 1 I I I I I ''I ", 11 I 11 11, ,: ,', , , ,
I ... I \ 1 1 . ,, I I -, I I I I I 1 I "I I :, "" I I I'll
Plopir, 1. r"s Pop,,1.1116d d, tro, vIo, i" ,o'dd,,, ,in, ,I, i I I i, I I -- I I I I I 11 ,,
I i I br, ,s. I 0 0 TA ) :1 ) I I I "i'' 11, I 11 11 1, 1. I I 1; I I I
.cup ( to I 1, 1, , : I 11 I- l ,"'I"! ,
['or ,,, P"'I" It., tom" I't 1,,,,,o rn- t- !" ) i ., 1 I I I ., ,, i,, ,"
i Al --f A! "w" i 01 ) , I A I 11 ,, ,, 11
A--tl isnuittil ei"'Y" t ,mo d, coilni,, "I I ,, I "" ;-!, 1, I ,,,, ,,,, ,,,,,',, --Ad, ". : ,, I t, 1! I I I l 11 I , ,, n if, del N m do I I 1, I 11 l , ,, I ,
ie P-id-- ,l, N-e' j .1 ,, '.,' ; I : I i, [ "i -, i .... ..
c.1:11i1n- v ploible ,endIdAtt, ",A-,,, I 1 11 ,, I I I I I I I ,,, ,
,as que 6te ,, w gron, ,I'll .... .... 1" I, "oloo d'I ",l ... ('ritrinnit", '. ". I I I , '1Z 11 I I I I I , , , ;- ', ,,, i , ', "
, I I I ,,,, ,, ,, V I I 11, i li,
--- - -- -- - ------- -_ --- ...... -___ - I , I ,: ; ,, I "I '' I
'"i" , i, -; ,
Pot 1- ir-el"10 A ,I,, sexual,,, -Iltwit- Lo ,ual, rotor, cornpl", 1, , I , ,
d-i. r-mod, s ,,olldsd AIR,,~ I -' I e I "I I I I "I I I kl I 11 ,", , ,,, ." I
I- "'trairriento, anto Anlou", I~ illin"11, ,on ,,,p!,t,,lJ- I I I , I 11,-1 I ", "I , ., ,
I I I I V I r : , ", :
Allet'lltmente con -irt,, e),,losi. p- to ,1 flndo t, twI d, ,,,, C a r I o s D A v il a n o s d i c e I ,, ,,, : I I ", I -11' i --1 I I 11''," ': 1, ,;1 I I '': I
sin dulnt ,_ irnprf, I I .1 I I I I I I I I I I I I I 11 1211- 'al d I I
ccion'.1 III 1. rnupsn5n mlhta, y fOll, de ,In ,In. ; 11, 1 ,:'' , I Ili', I, I I -!nd,, Poftind. del ittesh cl- ,riti- p- ,Art,, X IA I" ''I I
I It~, Ailre-., -Iejania de un ronflieto artnado. I 1, '' I I 1-1 I, 11 I I : ,;, i, -: I" d ,- ,,,-- .(Umn explirars, Por otli P.,f,. clul, I I .11 ,- , :, , ,
li, ,tlwnnl,, nnt'-- ,eAn rf;- -Tito, Arbitro tie In paz (s de Ist guorra. I I ,, '' 11 I I ,. hs.th ,, I :,, i,
i ,,, , 1, I,!, ,r,
s:.des A .n -ped,, tinooo So q ..... ... p 't., )_ s" tl"iehtI,, I~ I 1, I 1-1, I 11 v "' I I uo It I, d, ;-, ,l"'I'm ".
nalistal. In beneficial prorio v ell cchrr del themig.. U A.zim. i -0pinioneig acereR tie la "guerra fria". 11 : ,in P F1 g,,bieroo, .i.-ido In I
I ,I, 1 , ,, Its tie a,"',C - ,, l ".
trAd-, to --- i N UEvA YORK, , i,, ,EPS i 1, __1 I I ,.e 11 j o y '.'.t' tie or'. purb ,, -, t i" 1, :I d'jAd- .I. ,.P-ie de ,odImInt., we ,,-,no, '. milyr elrb.! ".6 i no ,_ llrjs , -ndo -iIr d' is del d- I
i o' I P-bn- Part! i' s P ' i _A bs st-dor, puoh- r,-, -rsn" suprio,- Hoy .pelAu I., d- -:,'.mn,,i ': ,tl it,, ,ilod'o i F-I'l, q.e 1, d- 1" ,--o"I'll _. N P.111111 In coo, 11 61o h. I.Ine, Yuri. .ficlsl,
IrAtan or ,ohPe'Ar- uqu' t,, In b'nfi'm it, "I, get .... antent. ; -_ -1 i I I 1jil" dlth pa,'ll, .d.ir clids.d. 0 orden, 1 ,P -,It- "6dir. y sol, tole- t, ,,, PI \ ; I I I .i I, -A"I". ; A, I on P L doA no ,,
-In is, is,., olunkip.1 ; 1- I 11. I ilpd!an hace, h.do ... I
led t -ne,, bajo o 1 1 d'! (( p ; Partieron so un A ,a C-47
,,, 1. rrnayorla ,ii _4,) ; z ,,,,,,,,,! -en- , .erl.. g.d.,los, 1 1.
roi:an con desclin .1 .11.,Ierlerltol -f-.o, no lnri:n m, 'Ili, 1. roii ,, -,,, , nif," roili I I loli ribo, I. r I ',' ll "ni'se los eir, -o m title
i. pl-- .,,,III I ; S'i llar, ,ol-vm ; rr p,, do hll o o, I I dia en !o. -1, ... -f-soda Por Al tor- "11
sin. debido A 1. ,.zoo III war bien qnilo, in, britiiAncl, i 1A .PLo;V1 P.lli 1: P ': I ,[I 'difi, P n doloud., y P" ,
I %l I ne-r,"itiIi, -r- I, r, ,, o ArItA i, Y ' !- I ; L. Opri-cIr5h 1 ;- 8Tell. Is oolitic -n,,d,, ,I, .'it", .."."i".i y """'o, qn, no, I l PoiI. del Atl-!- I 11 x d, it donde no piltdrii I
z x I toli -i ris IlTD's, P", 'r
lil I! --e tie ;l, E 5 I I rl r,,s trimmaidw Tii, .1", tie A -, ,, ,,, -', ...
I 11 I'll is .11 P, -it, I L I ,(.,
11-1'ds nor ejol"jo, to, nitirnol d 8, ;:A -ioitumi,,, flor-I.-.. ell x I idij," el-, I I ,l'; )-.1 I. -reter. it, ;.tl .11, 11i, ,,, so to.
ruendo R-. y I! ,ty rran- ,e dpwab- ,n, ;Ace, v A-h 1 d-1.1, t, I, Q t; e I "I 11 1 I I 1, I "t li, ". d. _m , "i. P i,'d-l"" d ,,- ,,! r ell
I", i, P_ I- ds 3 5o(j it."
r I -o' ,,oil ," Is- = t;o ,n, I
"Toll I de Droinerlets de ,o r'l li ,, I~ .I Pa. I to. ,, i 'n, " juilm- p ir' ,1 I do t ; _ do
P., '-p't-, 'u, lib'nld", i ,or. el 's.'i't I I hilol I'I 1PI'l """ ,
'! -.,d" i , i:- 1'. a ierw ,,,; ,li 1'. -FT- E- D, ,; tl d P- .1
-go. Apli.ando ,d6,o_ rpii', rnin6-I I! tirhio -l- i U.. Iet, ;.gtsdf" iod"i 7 I- I ; , 6"dild do ,--it, s, ,, ,,, 1b.orint figul- :,,vip ,
1_1_1 I 1.11fundid. i, B rl, ,% -I'. on.
h"ta torriiiiin con ,I r,-1. d, 1.,l b- ,fnio, q1jI ,,,,I,],. .bt,.,, un., !I'!,- 1) lUAp-,i hs I I I I "I lh.rclm' ,,,, In, l arbt "' P" drA, GIQ ?I.- e npos I...,.!ti,: su:loil, ... Ilona) 1),oil,- b Tie iltr Inly. I'Awt, ; ,1 6 "', In.," ,,*' '=-,
IIoll- In el't'intent, dr !As ... tAhle, P.r 'i R .i. n,, se,; ,;ihlih i , I I ,I j 1__ It ,so- ras, I~ n, ,on , ,' q _e. v.- tlisoeru I
-Pi 1 iino dI ,I., I I I It, I Po"Ini, est-. I .il id, 'd1fiIi r 'lo,, onejo, -! ,.,- o, .,T p- _'oo 7.b,,,:','o '- '.P."
in: I 11 I J ., ; n 1 ,,rdi o I- hiso elpd. jns-l rustles j o ierluis
n, tsfa pr- .Is -11", o h Is W, ell su m I tie ,_ jllln.s,
Is Cmwili6o d-go- Bonn retool -;,ts plodl). llos, T'o"jon 1 Ing~ tie l'i.cti-, .ftz I~ I I A o 1 ish, '. I "
I ,:. I I I i 1. diri,, 4.17. Per. All. srp _i __r ",F , ,," r clent" i E! do 69allo del P-Jdonte I I dir '
"ne F, lb.b; o, FI P-- ,_ -escos y ell 'A'a.
wie.tl, so F'.ot-F.'t, F". 8, q_ tols ci.,4.d x & de .iA, roax ,'A." I ... 0 '! ml-I , I I I "I'I's' ld'd 'e ;
I 11 ,, ,- dr-b-rfl It detns do a rllerlo, ell I- still' r'l, ,'
notiortmm" sea, d, nronto, "IectionidA to'. -rlt del ni, t'rod"', I ,,i ,r- trzn, A ',,nsr 'r,.,:-. '. 16 i"dig," I ,. $',I. d,o l, I. lnurflbl. ,I mileettimbe
civ- d, i13,:!,. ,e ,;fital, x- 1I A d, lot "" I_ Ii, -- iorso orl"'prost, At .onn- tie 1- in" .,,. L, ,,, q.A .free. Artaxt.
indign-hin. Y en "tot rroclrrrt. ya ,,!i 6, i -_d. ,ot- -m- ; ii i I i to , ,1, -it,. I, J., n--i-hT- T,1 i I I tie e, jP y I- ellter,"Ins do lost dah.s
t ,.,,, z- !-sr I I ,:, I r t ,rr,. I., ,,I,
tldidAd dehrntia de la Alernartus omdenmkv I I I I ;
I I : er -- ll, re- I :. .I I ; 1. I r- Y -n" y to ,te- 1 !A, do I- ,,hrloto' Los primers informed Indicort rIl-Bo.Meyer, de The Amodated P'Asel
Podri, mo, A;i.di" Que todo ,!In ti", 'no ,xPlic."A d, i AMRAro, r"sdr, Atlnto 9. jpI, I for. : 61, oi;I, I "'3e,"t," I, , 'eil
do. Ini, .!- j.'j, ,,,,,A, de ,vurd. ,A q- i , sl !, "I I I 5 11 Pat-m 0 liv-1 gut Ins dersta, plic- Et le-emoto del E,-dI, -IloosriI "' 1 I or c l.r,- 1 1 I "rd innn, ,,siid-!, Arne u P- Ptooline ;r 1. t- 7 6. A ; ,lo o ', ,, '-,'o i Ill- ll ,fld,, hh-d. del ori do In, tiles tie sonerth,,
;did., Aihq., !A diviniin Pro rAi S ; "" de prn ; v lei sulnllutiltos qua
cluz"A P., rrodo to ; z-l1a f:,a 'Eo '--c_'s ,,,, ; .1. mpl, I r I,,., 2" I, ;t i F; ests rafAal At hare coda ,tz n6it rostmAl
; ', J i it, I 1 I i"I", P V- ,, 'qua Ire his eldr, dad.
I, Tshra,, -roo R.,,,A l,. PIT- lli-,Ao ,orl Dorro- -,,d- -3 !,,I., d.ndA 61 Af,,- IV, -idento querl efirlillerst pnAde IA. clumcf. A loll sup,-njecLes, .. 1.
ac-ae no .FI.!..do del OwerA nou horrible
i lUe", IIPM! 1 R:A, e;oe7A" tie ideltinn.s, e gut lei "ble'lor, contemplar. AtInque Iop estimates del
."Al. Sl, Pre- t ituo wd-l. Al total do
; or, I Julio registry una tendencia 1"" A' co-'es dox drod 'on- Goolerno
La juventud china parece estar 5 ,.,-,,",A .owti-E i I A so-de, Ell tie I, to, qu. or ... en.erte. A. .nos -tr. -it, to rier.
I .j, del Kr-i!.1 o ll I I I sl I. so Riot, rmthe A.be lntts perststints ti ,amloo p-A ,o letter. 4t- i i s.I
1. 31_ lAr. it ; Possible qw. In ofeumas
stsm nos peree errin bajo to; desplorrift do
An ,- rpo-"s .Itt- e 1. _, 1. giler,. f Ate. _h. -11 ,difiri.
&61,"Ily P-ti-1.1- L. en In m 6s com pleta decadencial T%, do !,, -,, m y--111 penn- f disi Tito esib .lit Pre'i'- n!" ; a 1 c is t a en valores v acciones '1t! '!lINGTON, isilestro 9. ,UoIu,dl, F-Pl-, 'I no do tnelescomblos evu le,
o
dat. Arntr)-n- I ,Pbe rine ,I ronotte Ili, d',',,, td,, I ____ __ L. Alobalad. tie ].A &tad. Uoldrs I- d a hsbr toortill.d.., Las
Lime delem'orafizada, gin hninto para echarse im fusil I ,oA1oIilAh.,. ,. l, a _4 I,, ,_ j ..;.ndo oer'dent.1 A I -- A. Quit. Ih!.,.6 en no ,Ilblog.roa r.hVr-!.o,. do A-io.t. q- .. ser
i rill i't -.do ,,-qI Is A I~ ni 1 4 menta pfrspectiv rloibid. po, il Dep.It.ort.l. I,. li ,.I ", ell si i. g0sic) brimbWn pre as tie a1za b ... I poestoolni it,,elts go.
al hombre v Salite a combatir Ill aMe.nGZ(I romunistal los.v-- It- RJ_ it. 1 a g o"T l ; do nortearnerictionzielas ,,,,, ,mgs ban dettHado sits Intructurs,&
1 : en el inercado de Nuera Yoril. Ia.; estadisfiew ttl teeerrot. -- o Prie.d. "' Le li-- .isno teniblaod., ...
'_ _ [ Pe-11 F-b- n; .I d, l, -iol I Sao, rt,,, I~, ti i, 11 ,, ___..____.__ ...... ........ die stmishis ell It Ecoador puldruot lie- ,neutcodo til Pavor del puctle, Do
,
I -,d. en vez
No orodlio Ing, Io i test .. xin. 9,,.-rA c Ir
Per WILLIAM P NLATHEWS ol, 1 ,lie ,si ott. l '! P., (ih.rl- F. es"are Ries anterior. Poritof todavus bay ear a ochp enti. Y litne munches, see ,l ---do .I.r,, 'a. diseli...
I (Dir"tor del disel. "Allerin. lel torque Ios I~~ I I ri.b -Iodid ,ii n s.bI Stine .d-ss intI, A! I- I P, x Tie titles, 041 .rsIl d,,A.t.da sor, Wd-lls in Ir
dt, i ,,sott, par. , 1. hu .d d. E-Ps , tId del I , I NULtVA YORK, agosto fftllst). I "l"lId",'l o l" s iii"de"u"s inaccesibleo tie mudo qua no pit rast .... z da e.'_ 4 ,_ "" I Ads IV 11' d'1o1'l11Z' "lor fisrictis"Hes,
aq-li ooi. I, I 6doa I. Wall Street. or nattiest no c-te. ti.Act 'd
D.Jly st.", r- dlspiolei L :f -kill, Siirndo. port, T', --,A I aiej ll,, 't, do 1. P,,, r ,
_- trarbirioneA no so. aissuldas Pot otr. polite. u4osto to it,, -a ell jut nt Is 'et
orly i.s, De 1. Tn cate ral
ITONG 1'0 NG, Agooto. Eg l 1 c alorro'lloo ell ,,Ao I -1 .o-o-ible q- I r., I ,i.,- I i K"r. ,I"I all.,. dIt,,,, .,. ol I i .!l Street tell astothorrostrue I. m-!mnAio"A oe,..ziO tim. title 11. 'ic I~ .,,an do ruAt, I,
_1 lie "i I _l S' -rc -to. no derenwas 11 1 a mho ;. L. nunblen I ',"It' I :era. sl nln, ..,- ors
I It-, ..Pir ,.do o o p.s.d. sui a 1-hen P Irio.j.d. P Ent
.._- I"'- Glan x' A "I
61 C 1 riyu a ohltsl Pa t I i I d fervid. '61dente del I1,udo 'a a 1, !n CA" Ire! do ,s I, Is" P"b" "'el" I ,' le- 5 11 llle 181A, Ila dIM! do I 'del loodo .b.. on a (IOU10 un grandes cantidadai de capital, do rihos y As he.oll lo, , enniurito! I , do I ril-to ", 1, I rrs Pro-otil., -,"', .. intern,,, qu, 1. P.1i I I n ,mls, d.,igre A ,.gc .1. com-sad. I., 1. ,,, Gall P an', hails aPelad* POI el 'A- bis y rnuJol'sn's, Ch, 11, 7 11 -,,, ,, 111, dos pt-sliss, ne" to! d o'Z "re us l'o, Ot,.
L,,,, -..,,,,,,z d,,," -, ,, ', n ,%, i ,i Into, .e nim. Is dis poernelort ..wriamente P11, ,..W tie tondll. likeras dywro- Als.ridnorl. tierr
't 11 .- I no Isgam, a d".. lay lin ft"o, r I ; 1 -d, 11 I! de il, Ell I- ultionii r= 4talal I= fuoros at )a tradlolion -k 4poyads, p. Is par. .Ithrg.r t,.ht. .I per. fhio ell ruin. It t ,sh.spitis
in ntl lp -i-- nariho 111'."i 1,I, o ,q 3 one lt I t1i".-di,
h'll! ,I, Ii foln" -.1, !:,, o I : I 1 P. P- -Iq, il.,I.. sl i ho., 1AL ar I coussi}o No An ,In o Ae verii, prointot. soM Rite se encuentran 3in holier, do cuatro puos, que at o d.AenI
%u'll, 'e Chi, preds, ell treinux
", I oil I I 1.1o or .a- . Inoto, nlrirroas del Der, a- to At-- eo -It-b- I.Ioloide,
-M'areidac o,loi : tj ',' ,It's di,1, ,,tRl't ,hor,_m l- tie w htrlg!, y , 1 I.-i-io,. d, td. no I'.aIs od 1T AIe, mr1 6f""" min.m, or Til, I 1'11,,.v nsen-nes5 "I onsilel n internnnrions) mison, do .,,,,,d
I' 4Vsuo ro'. -'I It Irmont-b. r. L., pl.z.,
hrl- mar, toliao, is, I ; I iscesto cludea
"'Pa ),,,ad- Por is alItInjdad 'el n"'n "' ""I"Pett' ' I nnundo 5, rodi ,.,pAAr --1,, p. ,,_ o ,,,.A, ItTenItA, Y $019, !A$ 'Io wAll street no bido huev biler'. r ,, -- do Arstbato eating romfostre-A.. All,
III_ or ;'1911tes, period.". , r -od. Per-: ', r ,,Owli- snorA --jor- ds, 1. boll;. del -, pu. p_ ,,pa ,noho tote, d, 191k ti.o." I., do lirorojehhnl do fie"., -1 gtpn nItl-a- do ",,rolasttiss .
,_'t "'oo, A'; ",!i 'to, nh.ulot;" ,i e' 1 Ti Y 1 desuint, re -!-.,I, _'111 dierin nr Kn Im, ulturnas ."man., do Julia I -,Insto ado .. tiles, no a rm6n'reentoricar coroptij I I : . at .Irg.tre.to do Agro,911 1.1111,jd, ;I;4d, y, do
'cla, ,neIa3tI_ ,; ,, bla ond igr
--tod sts Chin. P'le't tAo';t" dii- L I : As llotonclas tol-or, 1;, I em horlibre Impl.,sole '. d, il 'I ro'A tie to es at tIemvo rints I., sent. ; kv, gmds lb..ras an liable s osilligi-s. An Ire edifirioa L.
so lon"Pill. dleadoorl" Los 'hir,, I I ,,, I Plutelp 1.1,.6 el 29 de I I ds- ,it, Urnit", Io" ,-,,, ,1-4b ss so tg-s"I Par' _jbPM, km doo dij A It d .Itae'eliui r
do 'I'm, ,,, .tri,,oA he RArva polio. Mir tie frozadas. zurronei I, ra sma. Isreleya de IA ods I
no ,,Q I I --, urM III,. D" I~ it a ,.d Iveor, ,;I dies roice p., Iieht* librsla do DDT on I" i
...... ,,hefirrldoroa d I 1 *914 sit primer dispro It, 7 1. roa- so ,,Idlo del P't"r, -, ril'on ,!'I'es mas altos tie Ore. y rro to t ,onlittradis Por, In enarft do
ill iat ll1a ortg I,- "con"!- -- .1-1 : ,, ulmi,.a Par. Iaru, cli'lo. o A uJisr's
Ills Ha col", I era Got ... muruh.1, ,it ,Ei, Fe e,,tAiiidt, p-do ,set ll x mervirea we durante It mismo pe- ductols, Q tadiss an el
All , -iii. i7riol. "I so, -1 I I 7". ne ,,, i s.l-,- I ; It .fio. Ahora vishe agosto rQo tie W. Ell iiii gr p. d, tn'. del -In1r., Read,
,,, li ,l: qi;oro, I "I I I .1 Alchichique F- Led.,% -Joe, per. .-e Adnihi,,fAdrr N'_ I I 1. raii.d.
11:, i 1 i, ,,, I est- I I -_.rd clients cilldeeles. .A., tie ,A Initad to- M- ',do I led"'t ,In,
rt I -nd. r, Saraje'.. Parecta u 7" i I I in Ica nuaraw c4ncumonta 7 Ow forenron PA I Ni on. India
ilo ll jnnerlie 11,; ,!.Ih, I, ions, r ,,
ispue't., I I Po, -rl, qt e ,o t,6,, ': -line decUrmoch tie die, I cional A.xilinr riel Sorisio do no I urns to e ltroo smooj.
oeh." I .1 hero- I ;on- 1 L 1" one ''."' las lscrjr olente loj- I ... do I. no ld I saw. do 1. C,- Re). o, H, Alzi I. be.4
ter del"o., A IcA 00l"; b' so ,sta I'Al. q-, i. 'Aur- go. I.", did-do
:to' r.r "" r , I rjr .to q'I "I 1. director tie 'Iss act diera estar ter
a- 11.e st-o-n. ,- Chi-;! ., ""' "'Isn"' y on 6 m.j -, po.d.", Y! I. sitio."Its lei n = I= o,1 131.7. 1 1 ,.to Ima Russo, Md-d- us, bA c or's,
so ',e it... E- ,r r- , , 28 dis J.,In (IMi Tito rorhF.i -- 1 ,,, F In ',re."'lf, r' *i'eri a.'g"d o "'i",""a" 2doolinaeft do dieclot, ptr- It Ia Crux Roja an #I irell del Carl- 41 eri or I ,u1n,.
Ell H-st Khritc ]Is chi- ,Quell.$ Que Ili I wad. wul Clayton dsc ar, h, ho a = UM b(lee debwfi ob..d.rar 1, .r a de1. ,I C..ihf.,- Un .fi. rill 1 tie t ,mp reinta clantsi. IA elludent (it V hey el I I.rn .1 Is dearlsecift
I
c.e.,P R., te,,ungCo,,mit, dajgSs-_ i nes .q. 0XLM astis Ante, .no case it.r. dirilti per. I 1. ent.
."do, on got tie llil-lsr, ioolllis.. I I % ,,,, "I el 28 tie junto do 1949, Is 'A '. I ,, %imeadest, rerto roclorial
eitar -of IAIII.o d '- Alterto Pairs cDmPrm -01130 t 'oulsit 11 "MI" ectaills p., It een set I
I so rr i rise of
I 1, 5 l AripoITI Poor. Sit.- E'll.
env'arAh soldadog nue 10chillonitrado set inc, .I...
P ,,olpel i- i ofIcial do Budapest hirzo no ;.. ; Iris L.A d1meer-l.s Ittio A !a ell extre; d- C-elfirlevoo got 61 snizessr. do
d.1. protelierlos, No lie 1- rhi,, ', pdo,1,,.,,I as = tw del conu L. AaV*rtaa As 'Ilrvol Is sale .11
per, ,, ;, -- c!rnsi- Asi no so go. ... 1.2 I,~ -- "_ .is, 'A. me cc BoatorKin- Oficina Stritaria Parlarrotica"
uni!.e, Flo iAmbin, 'so .it. o-d"'Zo s'li idi... psl- uA -fte ogtj enviando abasttelmientors rA
ch . I , ras", EIIIy Q, Hhtihgt.n, PI- 1 former do Pudidu de je, y tie Is
tas grnlla z. r. cl A
Is j."on" no ,oll'g, 1-r-so, c,,P- I no.,rhor- In en-ta6iss, I ;s .:ls soA""" r4i' AMBATO, Ecuo4o,, ,XodI 9, (Apj
It 98 fflose'l Sin Ili i nni Q h, "I-. i I ; delilei del Molr. Bank, lue -r- 00. P.reiento, rzeiseetivamentolJoa to- dammto a] Fxuador tiara ovitar as
-1,, h. I~- ii 's I I I III so ntAm..O c do lests, ris act tiv- epidersolass q 111, lg el.ns Itguer, 31 gobbserns .euol.rjls qua prelims.
Hong 0 ntr oc Asronro 1-"tcI6N!.ri 1 j, : "guerrilla contra Tito", T.daia I M os Ili A. leelloto d;111-11 Is mil I a or 4 o
Fn to el Canto, ,hl 'a i", , G--Ii, t- : I-A elniodi. p-oii- nA, bi ', Ali to Uvk CII15VA tote: a Ig Indic. ptrdid. emercialas desastle
Vai enniad de Colpt, R,- centers InV,,tr;a y attri- gioninn Ia denrootiOn I. rin ""It .xtoom de Is., ountis silturrii *1s custro mil. ,ploill.
no ,,, no -' I en i- roadisnAlsote, Ill litimaito d, ,4 1_.
t. h.clendo -' A -,:,,',,Iis -rop,,to , 1 t1rus ajudA que,61. 'dentoo I, I'll de jos. sn
P UP, te I I mIll. lria. Poll, .h- Tit. 1 ,,, ,,,,A --,ocldo do !". I.., -. i gTesu h- p ... del V js 1%1-d %outOW", 4C sfivist. col.. 1-1.1.6".. .."Atisims y
'i u In". h-Allo III .1 I I I I do y -- I i t nine ell sits manos la P, tw i A nuou. 6o d.m.s .1ilunw to... do .cued.cIv. I I del I-steroto; be lrltr,,Pil nt. no.
I-monistas. Ch,,,rig ocrso- I omg
Shok ,in A C.h16,, 1,, ,, -vi, ,, it, 1 rop- ".., Perinal, q.I ill Ei,. ,% '. El dopier Anthony DID-oft. I- e ell. IA ,Ifra ool ,,Il -,-
ilblt,, ,Ihclp, on -Iqo t r in'. o"C, 1 "Ps I"Id"'sl Poes -LOL as to vasio, l- i"n t"I's del bum president. Got. Pj- jf,,rm6,
". mr. ,-v .4 InA aI olerm .,ticulw regionall tie Llon, do I E'
O'A r no on o,
-d, ,,,, ""I" puede spretar el gatillo iifxamr:v ,.1AA 3 Peci .. Seri salts & uPdtxr
5, ,I ,,,,, ,tin,,. ,,, ,,!, ,;,,,z ,", ,,, P Ot ri t
lion de c 'n hablao r, ,It,' -', I I d, bsts,11.', Fi de I.., 1 C : I ft 191 It ortin elsetrrilitter, so Zndi, so ,IIt!6 ,I pirbluer shunts U ell lllcto "It slooli I il prolun,
ItEa iIrn.,. .."', Q'n, ro v, llrol,,, d, di,!.ms p- -ov , I I dlells to .III.,. Ia blare, 't; All re.
r' ts.,bir, i 192oa. 19 lotrlt-los. In 1948 Is 23 37 maroapaAarbs y ofreclor Ina servIcios Asoclado, Que Ill filthAo -voy
d.A 6 : ,- -, 1, I d E-,,P., Hi"Img!.o d-S-.
.or, In deft ,I Ailt 11 , , A,,o&A Irritate 30, .... I - - li o.otal. y An 1,oj,> it, _,s d 1. Q III
."'. 6 ,,W l ,!,",.,., ,, to .1 Dirs"or do Slli r-l- -1. Iitr# de, stro o,1! ,vj,,mas,
kI -, ,,A d"'ir" 1 I I or olil ', [ tno,. Itilintios.. per. mnci !" 14 I ifto, it 1637 y .o 1 13 too jjnptps dad del Ecuador, doctor Egberto ,
"I :i, I _r! 6,s, ap.y. to, 'c-U11_ ,.,. Per. -.,,oorUr I- --- ,. ,;, 1 -'. Ila Sot6,-.-. "' stinsdiendo q.. .1 sni",s'!" 6.1 sid.
on I, do se.ro go-tridl.. M 1. toure
."' !I 11 h,, ii 111' , I I I 'Ib"I" I" "I d ,A,, tie 'A Collins do H-- -4 -_ led., on I 05, on J1114, is M An L. ofiriens di- line IOP ,I' ,,, kh ,,b, v,-,i .- do loolornsdoo 1141o elTon- a
.to rem ]I,% ., cAbc, "s rr ; bol's"x- ,,,A it dtm- 1, Im y eA4 aft a $52, III Plain, ell mlA.t. q- esti .ovfil.d. ,, ,, quirillintole ruls,
.... on de, rg""'i. or ; ; _P in
:, to s.1, K-! n. 1 j-eph hl-, edit", to ji, -it I ltl.ngot. so I.ndia on 1913 & 4 25 tinsdos %surtivulumerote, a 14, r i "' 9 surstors., no At eabri *I ftw
hit-, o _m ,Istrlsl, 11 I to Hint, .I, ION is 0 Is ,, a do lssl tepldooli In i "a on,
he ,, -i, jl, bt,, d : I E-se ,-0
,_ , I It, F,,ik WIo,,! i 171- 6 as A. b i _. do !La Is JI
oar P- -o I I , I ) t-,, az- an 109 9 4,70 mntAvm, on,;' Ila 1. .tPrelon she gl ....
, Tr-,, I, 'i -la PI.- ; -, 1,jo,,q'i'likinurtt'in C ", Wis. do vott. r, _. .,
so ",;an I , ,oldsoc, - 11, !- I I- e no so. do I- thisma close I
I "A!g1m, 11 '! z'_ 1 21AO mntavlm, on 1940 a 12 ter li ,
do rill, ;egl. -11 I I 1 1, o- T-, "", -,% I- -A ;-1, m touch., .,.let 1213 t; 190, Iss, 11 oritritincitaIt. ,do ,C!,Oa I'. In_ ,
'u II.,
pl--,i .o, drf--111 I I !j -11cl, IN- All -A -11"s U- r'_ t norloo... ,hlrm us
bres d i,;i I il-e" I I I y l, 11 Ado trite, $1.12 1. I rA on 11 , has .b.stsintoon- 'I e n AWo Nuv,
ItIrd -lita, dl, CP I ll .fr-, A wo I I 1, -rds trn ina, 0, u, , iehs,.q Intel I.e.r.,
i1no its ,rlddo.,, 1:4 ,Xp out 24 ce.tavom Ia T. or=e= ,so=
-,,' so In IAj III Pil 'll d, o, Q- ,,, c "ro. -A i;r. ", (" I '. l, I i r -, ,Al suits, I~
r- 1,, -tr. Z i, I to Ims y I w, ,',;,' l. ilo"i ilnlan
is lente, ,I pm- __.L ', : I 5 1 cuslido; Uegut, a me a I
Is .odzd "'unlos dt.,rz, Por ," 1 -.-d.d,, ro! ril!Aro, or i"'n i I [-.,rnli,. I 1-11 I I -1, - 1, Me% ate alto, m 'lot .n l113 1-i, dil"I Ore P, IA Isk" o".6volass At" ,-' ,,,, ; -a' toxi'a Ant; Or L
,,, __ to ductoa quintcos part In we tied
list Spent" Moo., ri, no ln, n, Peltado eo 0 p-d, rr,, j oi.r.d. on ourns I, 111. j I Tmlk, i 11" 7.10 can end Ia libirs, ec Illht, 4,0 rl'ili
Prensa Aloc!ada, y vo est A b, 'I"" -,' ""', 4 ,, I .tsyq I
do ,!IA v-A , ,l!.-ol, tri; jll TlAs fi tlllo In I I, o .-, il , -1 caritalm sho ID48, 17 So -,l,,1- Y 66 A91m dill, 4 .4.
9, !,h I r, I t d I ,I 1 'Ing. 1. blorlb. at6l-ii l), '(,,I .1. owerlildlid do su y.t- too ,- I basis t-e I. h"g it! i 'L /* asit olit ba b&jado a nwvt coria, M djarlo "Washitirtm Post IIIIIII&J06 V s 1,
nusm. tiernpo Que alginn.5 j6venes:mano, do "roltlo's- S, -,l 5 ,
x x rl.c so ha Ileg.do ,it ..,,i ". I
del .jiieiu, nselr-Ijo, actoob" tie r --i end. M kz4c.r eatusto a Ise r I r- y to un edilorl.1 gut 1. sunnitus, trarlsiXts oulsoas) A -Iqu tir otu., I
lf .mra P-dt,'A ban, I:= 33to:ut.11 1. I -_ flat.. "I. o..P-M., .1livot ts do Iss Rowas Uoldw
line "Uk ya lueris or Itl llb l i i;,i to alto, is Is kon, $141,0
sloirosar -os 6en tstndmot.tt y I! Is moonapetert- "dI,"1 rP ooI i lI ,!, 1 Rhpldo y Ekican contra 1913 .: .1i ., : a
,, 'I I I., Goble-rs, y Plop.ne -A I I 14 d ... erin... do A
diez pro tIores, a quiene5 se '! I 193FII416 Ott& sft a msssl d. -., tirlm.ly Intras repabliess". tort.'e.d. kfl6.,t,.de see ac a o"o do' u 'A' tornacirin.1 Derriceitica it, pteb ,,, Dolores lAusculartol Y, No -tIcsolitnit- Par. ,e o1t:b-1'A rn is, ,T DQef'entli'saprovte cha l, 4- to,,m y sets aeld s_ $lSo.ca 41,
neoiilisard. tlri I 6 d I tenda eio-a rtrl oarroll.d.i del -n. 1 ,,,,,T T _ __ 'lues.d. m 3 %It6- I
n",_ FRIADOS qi,, -mbAui, 1, 1,,i .... -,-! ; Nourfilviccls. CiAtical, eses. LA Iona As V-dM A 50 WrIM.,is CIM-rod. I& -OhOidl. ins.ishat bs,
,riblo, V hrrrb, d, I I ) Is I)bTB on Will, 4 U36 0 IM, to a1do trAdSf0noAd% Per AVAIWo MU I 11 ,iAt., qtA, 't.,3-4., __ -,
,,t, r par., Wo I.,,,,. Ili, to ,q I lo.rnuoital gd.ri?'i cornitinist. lon ro ofts "'ItJ-1- Lvr bauo Calembros, seat. sin I
colonialist. qo "'.,lzat! des ic;n,,trl,!,rAr ,!o, de egdsi 6,t. .s.. -%Ill. ,je 1 1930 I 69 eontma y short tie offers, rApidw as transports roseve). Mo. 1'erio o.?2II.Its Ioe
.1 onort., I I 1. qu,, ,_ equipes clessurutoo, ass: ,lilll.l", I 1[!r_-ot-i. If CO to interl'amnal chropur,, a Toroodurov. etc. is $Lls, iog"con,"T j- ly 1. P"I t'ne
El punto vi.ll I )a 1-entud ct,., d, e'piis' .gemo ,,,,, I'm t'hq.. or gmlll 7
,3 1 et AsIrlool ban tmja. cmuh(105 micarlIzaclon do Is sssrir l us
Im Al rorn, do 1. line. ,int, ;4 Nn re purds der'.t., A .i'_e-i I ruillonel, = Zu m oi, I ,ojoa ,It- lure, lit ,-Oplos, set ,abtno I~ ,! IT
A.i C l- h.y 61jt,,, to, crnnhisla$ .,aeotr. 1. roo d a asssew y oss.& tsa.il ; .in ad.ros* q1le seri- Prep-Ae-, dinns .6m, i IMAIA : III P ""'dos ht ,Iru%"I! "V .I ttl'r.o. Q 6ill ,I rt
#;m.K..,. I .4,1-- dt I., t TT-- t.t f4surtntItin do .111, jt, ells
-_de Chin. lie Ind = = 1913 N cent4voo 11 .Isnshll A siltod, nr'd"Pil"', "loo' 1. t...s a do I., I I 11 hollaci4a do 1020 nsfrA $1 t l, ,,-go do 1, -'I-.d li", 1.'41 ...... ",,,, "",: ,,, I -s ,-Ib. j
salturnerre dor. estan en condil ,- i ,I- ,,, nria. ch, Is, ,rortllr, ,- I wosossoft Is 1. otvldsnis. .-d. .1o.."'Il"i,",",,dr ".'odis food. .-, 11 ^ N I I I 1 b.16 46 ro',I.- ,,, ...... -1, ,IoA I, P-t'106! 1;- pa", I" 1 i, j -I. di. --., - 7
:; to. -b.; ... fros" Pi.P2,g.roj, A.V,, Jr,-v. t 7,or.oqilrt ,

d,, voose.t. 1,- r,.,. -4 -1 .") I ,,,," ,
,, t
t_ .9. de no d Is ,t o A ..,,r v- Irroinng.,diij .4.4. "-to-ti. o" A O.Ii.n. den-- ?J ,f ,
Is, ., 'r
,.,. "As., I
_Z_ :161t 1 el A-1 , ,,, ,,, 'I"'. v"", .1. ,, ,--- l h-, "ont"', """"7 l"'I ""U"is
1,1 r 71 1111 i i 11 "' i I' ; ,, 4" ,, 1'. "'i, ) I I I 1 ''! 1,
s -I ( ,i oe go r5nUm print 1 ,I, "l U U.sloj- ticas rionde lots eorouniatot vAtAn i 4- ; ,, ,,,, 1, "o-rl'." "'
'Ilm 17"o- I I , ,, ( , , ", 1, I I-, .... .. 1!1 144, "I l. I'llTu I I i I I ,",
I P- t, a, j, r tor? i I,--- __ I .I, ,l Y .,pni_6. 1. inot, I i I ', ',.Ill, I 'It I It P-1- P" I P s 1IT il ,("I", N147 i.. :.!j.! 7 -'-!7A_'.!7 I '"'
N s 1,%! rl aii
I :11 -1 111.11 '.1'.6tirt ell Ine Pal~ '. sn' I IIII ,4 -I ,,,, 11 'I f
all" '- lcc!' I i i., o': [ ,, ',_ ; , ;" I ."",! i" V- 11. I I I I
I-. "ii, 'A't ,, I ,, ,',,' ,,_ "," 1"", ,,,,,, 1 ,,, r,_ 4
, I ,",4, des rsii-oe ,ootomm.,,, I '--- ",""",". ,, I' _.
ran ti-ill 1: I I I 1 11""i ,, m I : - do it., &, ,,,, l,1W, ,li, i"I ,?, I I~, '! To As ." w pt I sli"d vi-14,
v.1, .-ho, Butdo ro,-O' f I i (Jettleinin" no .--', it, Its nr *- .___--.: I
I I

I
I r .
I I .
'ARD M ID DIARIO DE LA MARINA. x6.,4 a Hahancra MIFR( M i* AWSTO rk 1949 I'Al"J'NA SIM

1,fm INfiviiladrs del tillid In ii"
PARAr-'s R y 'j 7 11
A" IvI, I ...... W,- W's":

T 1 I,,rruga,
t6rosirra, 01g; ro, tzhirs otly.0 00011dodort w It'lebrad. 1. M s, -:
Im.
StItuyen .1 0 ... to d. .. prafel-.la 7. -etints, or.
.0o r. if%,rA It It. su"
aarz-, ftadme, da, fi-ras 7 ssrlillmssaa 1, Olga Lombard y Cuit-1
C.Itdeira y Gorzil", s-,: a lmd. at'.r Iv. jeur. 1'"" It j. dt mi roatrimomo altmaerie e,,I ..do e It. air amltd.d. sest"mr, Csttelaia' J,' y 101R. G.-Al. Hit,r1r.
Hit. atarwixodo No, 30 1 A,.ar. y 'rAraf. y Olga 14Area
ara. d
a
I Par,% ;,fz
,,h, Olga C',reent., 01g. Ga. it
A Irl. 233 100 no,
Y- y lita, Q'iJon., t.n A. t.X0
y Cm-Ireet,
011, da 1111"C11211
G.1,4 1 4 1- y Olga Lt.Vedaja, troy bomt. a, tres. "atTgo Mosri-rar y Aram., hij. sdo. .d. de, M19.11 M.N-04- Z d'
gr. a.."t'st. Immod. 4
y de 14
Ol
Wv, ial y a, 01 st i1IIttg- 1, tr
0 1-6.it I'q
1, der I.,
f4 It" %7,.d ... Oln I I t ..... .. d,
,a gi (1 as I
y Pruiiibolo on
Olgo do Vlijv If 31tartin
150 c-pj.,jd- is -4.1- 1 -ttar.d. la Wh- iv lionda
2, ey'l
111-0 T M.04., 00 y o, r i

L. numb, -q.wt. -p-rk- ..h.ma,
c- r-i-i. N.osrei de mo,,- hit. a. I. a- rit., m.,h. I.
nl-h, la -P.tshl. d...,
3V5CAjR&jE Y A05j 'Jf,!: E Ei, -WARM 1 f f
Al
r Isabel Cabrern do COn, 4,,g

No, 10 ....... sto... t d
el71jaz,'O ',a W. lot":
"Artkot. .56 ... 500 "ardsK, Olga L.ba t G-all GoO a.
oig rx as,
0 ti,,
y Is. C ... a'. y It, I- Rl is
O g. RoR F.0,6n, V_'_ I I, ,
OlK. Po 'ttdo
L "a srno,,ta, hIja de nt-- ri"'
go Mrmh.l P-11-d y d
a. n
ear. Marc V.
it. I, na ,
-tor..
V C_,P P, 6, Ps.
Olga Blanco Famandes, 01 j"I" pel'-s- M, seZr JGan
OlgsOjo l%, ;I, r've a- as
-to' a "'s 11 esst. hoN
La jor..! La Unica..!! La Verdadera!!! 0"' s"s i' "Rift
5. Reboll., uisr- a- li-s, Art"
0!". Y 01g. Dow C-1- ct"-p P ..... A tiSi'j. Fe,,Ad,.z. 1. ad's de 1. t8o'. ,Xl Ida
hii. de 1.s 9-gro y P__ and- pod- r-bf en-1 de -dsler vt ,s d p- ors, st rroment,,.
N.m. -s 1.z laost.-s q1t, ,to, Fnfiarma
Ida di- Vi
d-1.1 El t;, P-11;;
so bo& d I E, ss,, g 6, 1 '-a ,,h- Fper- III, A-"j'.. Qr
Los d:ct Lore- Neu- I As-alior, sood. ell-me,,re t-dId.
--toll. re o o. dade h-a C con do cil.j.- doew, Nd,. k.
Crabs lr df., 1. s, ... R.q..! F-1 !" No- --entr. -y
Lorenzo Qo ad., Q.e Par- de A,--, I -j .. d. d s., dol"-s'
u,,na.
"'oest'. rii"i. s-tales, y sLI
UGA SU AM 'elia-a
gracioso nt6o LorencIto TefleQ-sad., C.
Lor I.o M or 0
IN 1A OPERK Lore- Ms
MEi-AFTD 0131 1, _,:rC, Losrir. MIgo-- L-,- P. .:I Fine psintal6n on Jersey do
que s. 0ye dlw arnqrt- eir, Lore~ Alvarez P.,jj.. La-.. A!.
-,idod yaj;0"6o, Dalolletde encore Hog-, e, Omnibus, Cln-, Tattros, "EI' L--. dsl P- V
Bat- )' Reslorcr-es, C-_ 'es, Poseos. Playas, Campos de t!1l.rrd I alto per,-.1 d, 1. Pan ttmravisrtte Iiz ador-n 5.66 o.
Sports... d.nde qu era ctae se eLtn. Ja Fornflia o ai Aroe, A -Y, ozI o mia. Uel 36 sit 44, 03-104.
1, r:onn'llys N-Pstra Tradi- onaj Vania Anuct' eo[recta t, Lorenzo Ahaseal, jave, t,
trut., .1 qu, ul.d.-z alsoC Santiago de
Haga su Agosto en "LA OPERA" ta, ;n ctualmente reside en
C ,2., dode atiamde swsN
tiraad. jito, F Irvels. Peite-terte ln'd. guard. de 1. Acer" V "'r.
ri Rve.. padre Lore- Er,,W, de Is Ordan de losoftstin.s.
1 rd"' rl Rvd' A
re go rat i ss"'re. do 1.
iillae. : t' at Iza"
30M Ahrissiths" todoa s.
BATISTA PITER PAN A a.
PAN
BATISTJApop IN M E !C NO
CRETO 4AS . . . . 3 CtS
IsligreesCRETONAS i . . . 30% Lorenzo Sinhatt 7ay.s
Y un gr p. do toralsaurs Its
POPLIN AMERICANO Lorenzo de Castro, di-t,, de 1.
gg,_
y 40CtS 11, larrabi- I de al htj-, .1
Chatiho Cogs t, R
TEL44 PLASTIC calories
:io de 1, mancionad, -istgrenat, Angulo, tan lisAdo & elt& p I
enter-36PIgs. anchs, i 35(IS
Y'lo M-1, J,
WARANDOL Ascisnai 791% 1 P- ILDWAZ 10, rou astl i-[ter ;efilu d Vig"" -6".
K
MULTIFILAMENTO A_@. IIzdos In ests Cass; y s J. ). 1,
ricano. Blanco y cralores j 9octs
t Del Teatro Universitario TELA ANTISEPTIC 'Es.
Est. noah a la, o.aa, s, ,lebor 6 Rain' is P19s. i 2_8 ersid.d Unit- if,
ia Nom6ri de. Test,.
'dn'l. lairressot.d. 1. -me- to
"La d seret. .....,ad.-. or, de le de V,g,
ri,. Vrzrins. ,j.! n or z
alumn- de 'a F-11s,
Strk Lina grant f-66n.HAGA SU AG09TO
eorgina Delgado P rex
th: Santa RIM, 11 1ad,, AdIl... V.11s, FrItmaso. C;. j
It af.t. ei zjjjZ hf AlZuttaray. EVellit
G A N G A IP Idr, s r.rdI,, Gonzalez, Nicold. V
mgdt e. C ernnall nupcial, Otinn de la Adriatio Delp.
E X T R A @ 0 Qus del6 mrid. It d. jo".. -ea-Id. Card.-. Marla Delgado Eirl.
dores 1. m.yores dichas y -:1u.Iq.a Duaw y 0-rea L6Pg ir- Fall6dades. 0
MMOSOS 11=903 EN ru"ort 1. torntraye 11
nl ll De k
-4 If
A Nrea y el caballer0aO J0vM N!Rnuel a 'k
the y 1,6pas. r
ps. ra t1bd., q., Ie Ile
.4 v sol.' 'I Los clients de Isis
a. 1. in mud.4, P- I-u
pruiw& y IV
te de 1. mvia, 11106 at tre"'Pla un. igui tea localidsides
Un ducld0,&r-P0 d, ttzsmli-, prieden easier oz de ins eontmYentesi rrmm Ci6 Is nupcial cmrmmi., Par. 1. 0; aws comprair ez: 1, mho a Delgado realm su x 5-TAM PADOS rl,, tmje It,
is- It '1 00 de
do 2.25, abora, a m6n y alaa y b.
'i", a's
Fuerim izadroa., 1. saftra -r-1 ra
it" jApas yjtzdA ds, Del Wis. rou dre del izovio, y el sefror Mario Del- 0""e, 9- ii- J. ris,
-00 P"res, = e..2A,= s, CY Como to
unit y otra parts, bu Bello- 91", mam 7; do o 10 isitos.
'Aprovkhese W o el PHWU" Pass, Crbsa Nd6sz, RAW 2, 2,44W.., isaisaaad-h a! 14,9 0
dia y Mqfi=01 9 POR LA MMANA f %Jaa_,9, A, ft., S. tz
as- 6-1. 43
CON V '_: 'O' Visit, d. 1. Taaa A V__ Its, 11"anito dls*Ao an Crash
VENGA, REVUELVA... -7 ..... J1.6- Veto& do at" an pwxas & to$ bolsillos y pu T exqVights.
Partial a cue. ilvivu, Istsdiadus at trawdo use do cor,
Y P A R E I I Net JAU 6 dras an issict, clut 0 tqrslo. Grastissos to diagorral 6-ts cw bosoossi de micat

adernm do vititifitot; fruncides. Agaphas la- y 0,0 magnifitis vl;tI E. mmadia Mesita so rm 2422, blanco, vistdoisrow. Dot 10*1 16.391-M
adiano,
Ax.;xd" 10
=di. gaiessee piserift an
GAIJANO 7 SA14 IGUEL sa "at "de,
C_ ri"ham tarebiti.
(La EwW- 11 r1JMU0) s- a.- tisdia swam Tissadw 0q9maa Ma-uq- Uwtis 95 "56
lutc 70r romr-me.
HAGA SU AGOSio 04_MnQ= __ I \ -1 ';"- "
'I I 1A E PINKHAM 6V-au, -W 12 LYDPAGINA OCHO T)wzw I)i I A ',tAWA (Winica Ibbancra (it, r' I ri nr f fir f-'7
0, i i, 1

C J


In OD A5
m 0

P'-- ;11 Id
a V e n t a E s e c I a


d e V e s it o z y Carteras


XT,
a
75

50
V,1 .00
saw


GALIANO 2ftilfo al One Annrica j n
T
d 'idel Ae/ 61 rr ion
In
1; P,
rit.
1 un qi.

"A w vedid.. on dondo coos
...... ......

DO capitilla f1p bodfl., I a" d t. d, d, y dtaa Inboroble, do I a 4 pm., oxcePla lea stitlea> doo aladl-le trinice p",,larnenia co=etud"
y -chr, m.
Iqualvionts, qQq lqa flizzadus do I abada en San., 1-ici _q0n, pued9n am r1jorlies hmcwlm dizact.
P.Xposiciiiin
p", -dcujw llaynawde Pam
'now. z, w mltorn6vo I'm
a ad' or,* oh)ato ell 09 y rollellardo do IG opwadom
14- -priub, do! zortriclo to!ej6njco m6,u comugliccl6n coa
.1 2047
F-uel.
-4 cl 1r.b.j.,1
y 1:
rri--le y- t I DR FIDEL NUIREZ CARRION
-- We de rr.avnil. L'j., "--!, 'le la Q, it, arti ta y diitntg id j darn. d, -t Er-t- Unim 75) a Pas-1P.I. at llo wrn.ntt Y ). P-f-J ... I. S V F D A D 0
di
lf i-it.n T016foria do )a consulla T.Iifemo del onito
1. plinnhd. ploy & b.i pdvadw F4 I p.,ucukm 2D47
bl
L.1, y .0slti,. y
11 '-Wlrrilrto a' I.d...
i enfd C, P Ik The Three Q_p-j. do btill", fc..u.6. to
rr,.d.,e 1. pigh NUEVE) In
rern,-- .1

P.Ai
de -.ridra ..t,4 4
Brh
,eoel, dtr, R.rnon YAixaU ea0T4e 1,1,,d,,, 1,,I,, Lo at de GRACIAS AL NUEVO 'gri P dre
G-1 11. L i.rnendi, J.h n guilera y Ali~ ilm do y Gri.ll.
ACONDICIONADOR C S.ArH.rn.d.Y"h0,.
R"., .b rl i= d-11- Arreand DE AIRE y a... a
rdif, I A111 & Nernt.
,,ortad
a y 1.rl.r A
le rrera y Trie Alvarez Mamli I I 1, I .
y 'Nu
16,er_y y Car
0", ""' 'in G6
n-rh
M-- Or.d Ah- r. L
se-ff y July '$'I, M.nut cab.,11.L-du ,,, A.Irlill 'Ii'
Y M..h.V.rr.r .,i.
rroducto de In General Motors r.n. Xyrl
Cilriew, Albtrl. Stehrifl'y Ah I Ean.rd, y d.,
"i y Th.itdi .111-t Y Vltin T.bi. Y Jq.in p-4 Siintase freSCO y despajado an su a ajo...
b FA dIet.r Jest A, Met,. Y Sefion
c-.I. Si-6n
Comfortable y alegre an su hogar... TdnqUl Jmi A, Gonztl.i A ... j y rr, sp
Lw,
ow"n 1142,11.11
y descansado cri su alco6a... instalonJo u,, 11; 1: a
1 A gel F, G.Idrr, y ,A. Aceridicionador cle Aiw FRIGIDAIRE part rn-hn.
P.,. Tor.. d, Gilrii,
,I, e,rard
0;;; 4
66itacione; y oficinas pequehas. C-r e
ucha ilber
-d- y Pit.t.
aNrft He"A pla do Su suaye-silemciciso Y_ MrAn ro,
m-pic- V.w y J. ge vilgh.
L
Sumarnerite Ecom6rriico, proporciona estas .- [ Todo rrasa exquisiramente sazod_- Mari. G. m- A-,e r N- Roik, r.n Nenita MaI. r do. Ljsto Para str servido tal co6 VENTAJAS PRIMORDIALES. IT;lr R.4 y Raw =,M de 1. Va.. In. 1,11ne, Sabrosisirro combinadc, en
-PT.,eg : Erb e iqu r,, Claire Let.1
Erilrlo at ia N,# y r tand,,ches, ensaladas. croquetas. Pas
y C
wadablc Suni mest La Ita c.ld,d del BONITO
COMODORO" it debt a la esmera9 filming 0 entso de c.. l3tafiiel kle.nd.. M- da viqilancia e)ercida en el process de
A
0 Circular el *ire acondicionedo, Ii, crear corrientin. y R. 1 su pi-od.ccion -pzsca, rcfvqcrac,6n y
r i consefva-pcir gu empress
er Ch n M.rih.. tnvasadcra.
0 tiiepi. 0 ire d, PON., wied.d y deocir It~ E t y ptopletaria experimental en cada uno
fi-AquiI, e.n Bab Rey. y LVW4 eo 4ie fit- del werio'. de esos pasos.
Jr.
So irsiold firi6ent" 4.e G d

i. Gibr&.. 0-, A ..ld Cade Acardiconador, accionado po, 1. V.-., Mr,
411. Rr. Den smill. Artirld, f-.. Urtidt) 6-4tii:4 "METER-MISER" Pltt, D=nOV
y le
46,ictda or, 1. GENERAL MOTORS Veig'
n. t ih, itr ri"It.
clt FRIGIDAIRE, wentio 411f I -tr-r6m R-0 9, C 1. 1
icientio, Dobilidad v Ecotoial C .,,hit. cartay.. Y J-1.1 Cabitllr 1
"gig. rd.nuw.. I i -.11
bt I- d, rr.tt-ri- tnr; -:i'i"
J.,tr y Jesefir. Hurt.d. d, A11 1, '
FACILIDADES DE PAGO 'Iendl, Walter Fnind" y Ch.ch.
i A,-dr. ingrima ua. A, 1; -: v On acori&cionadw do Aire FRIGIDAIRE y M.Agrita C rrf. R.Yn.r in
ji w t I. Prep y $-ai
4 uo"a MORM Zfe 10 Que ud. se ifflag

0 Consult a ucstro Depan6me.ta do m9eftietia, 10a Saw OA& *lu&
sin compramiso JOU" pare ustt.4, Tampall cm 0 oun own- ap.

i m m4a aW aluel. TAMPIL
Holaock 4-1 w---v, Do vainto on es.
4mu 4.M.M "w1i'muna jwt. toblocirnionlos
ik 'gig fwAalii to. qu, iielr & do vwor-q_ N: _691


A14D (AW DIARIOPFIAMARINAI fr4o;v Ifiibwwra in M Ar,()t%,J K 141111 PAGMA WEVE'0"'1 d 11,
A d" 1 "0.,


Jl


Tlo-, tl-M,
Una nu*va T*mO$a dO IOS 1,1ldi, Al-- E,1
h,-- 01g, C,- I,
.fo R-l, En V;
dot, Im -C- -J'h
didas c6maras Hercoffax, a
-,, vl I,
Ww" PI
Nue v() I olar
do sensivnon"I de
so, it- t
N! .... 0 'y l-Ih fell"
A
4

Cfddet titt f:fw"410;


4
""tt ,I V ccfoa -WI i
0, 14 1 '0--l,1,.,4 d, I -M)kl plT- ,b
r-f.
lo 1:
11 1111, -% 1,,
tit, La Jamilia Caballero-Del Castillo,
a -t. po.t_Zi Pt, &'-,rr.t it or "I IE = d' d. J la'i d,,;
H..b.,t. Brlt, F-a a, 4 r .1 r I! "' 4-_ h%.' P
v tI dr 1. 4. Cie_ -14.1 P_ N -.P.A
d. UJI..12 WO, Ia afioa
h'jr
"i N- ba"o'
o, L; l,
Oat d"t- Jo ,k A.
,1 Y Coto, lp dlt I d. alf
,it Luista Rio,;
sonsocional oferto de excelentes c6maras I.egot ?rganizaaos Para nirlos 'it a 12
Norco Flex, en ef m6s modern Saw; y Tlattois, rg. d, Rogeu.
lk Las 711as Para P f
Rest con tortes gemelos; tome 12 fotos do 2 4
Had- an J- fi inu W Lyceum,
is 24; uso relies 620 6 P820.
;Alf, de han
31emorfindum
Adqvierahoy vno do estas c6morcs o un
soew ... ...
procia, extroordinbrio ..... per solo un dia. las al, zs
Contpromisoi
U T me las c(,' "es y ext

Fiesta! xan 105 colegios pa ra 11 io y Q
-X el V, ,& W-5 Club,
a In 7 30 av 1--e. d"
vl C. PARA BLUSAS, Oldn de hilo, poplin, percale, t rica,
too -I wIt
ztlmp-6, 1 .1 opal, shantung y wariandal, en blanco y calories. Tambign
A,
Irlanda a holes y gingham o percal a cuadros.
P G -Z. *I Aula MA3.1 de Ia 13,1.
C4 f versid" do is H.bana, a Ia
6 7 30 dr Ia tardt, de Rooar. PARA SAYAS. Frescolana, alpaca, tigrandial, luani
Lbm. Goldarii,, sob at
SOVIC"O U.CGLE, rm PScs" "I l"Por piqui, strutter, gabardi y spun en todos Ink colors. Thrnbiin
70"03 LOS MARTO', TiR Santos: Irlanda a listm y percal o gingham 6 cuadroo y dril
"Perro" crudo.

PA RA GALA: Shar6kin, frescolana, alpaca, seda fria,
crep6 jaya, luant4 baby luana, fuji, jerselina, gabardine do
seda, acetate, multifiliamento y tropical, en blanco y colors.
Ye --ts "Vi el

.......... ..
a
77111,1 ULTRA vende las Was por varas
Wgdalia Le6n Lernudentro de una escala de preclos m6dicos
,:Is f ,nte con vin It damin ?,q d,1 a I" o1n.6 y m8dil tarde, tM&A
tart. It, 1. 1 'N Stand. Canada de JUAS, a. 1. cal-ft de 14 entitacler General ElecWc Ia-' "- -,Ilaari. WoMaL am Is qAa isrAa costrayasko, Is
"Ila y erIctlv. i, mw.us IiAp y Lemm y at Ia,= y sdadim
L ... I MJ 1,, hudaign dim Lila Lm- Ivds do Wn y at -",
ifte U olkiae ho ventilavlor :,of Vecwc, se mantcrtdri usted fresco 1 1. 111 dd -A_ ls,,,mo Rantatt y a. .-blo "P"4 Martha
cinfeccL'iy apto pan, sw actividades pa -t,- atat"aa dautt" a. t..,dja*jU"
4-1,eat que s-- el ctloy. Temme
y atodel*$. I un, "Sa

Lot Uniforines de D wio, Gak y C Fbica,
Dre set in I= Mal, cada 0,
Ultra se L

121
Nwstro Dplo. de Confemi6n Un or tc le
Ia creadora de'los baf os de cera y cristal, es Ia inica distribuidora delfarnoso brinda el jc, y nt& Om PVINM- W 'i Df RENOVATOR TAMAHRA y los dem&s
CONrxs.:,NOS SU OhaiN A
products de su norribre.
10" Se pone en conocirniento del p ibli- ;A
co para que no se deje sorprender p-r 12" personas mal intencionadas que estan
EX:1ACTORES _P 11A 24' 115 F40 I 1 109 rellenando" los envases de los afama16', 20", 24 30", 3 y 48" dos products TAVIAHM con otros de
ccdidard muv inferior.
Los comorciantes c. vn hacpr sus CASA CINTRAU 4 -1. S.-, 4 ixtisito,
%KAM,__ _,W* 4" .4 SAN v-01AS
cedidos del RENOVAU pfoduC'tQS TA- direct
mente de: MADAMj TAMIAMR& A.
Caile A esciuini- T Tf rcona, verkldo if
EnHfl, iio La 10nKi 4o. top -354 En nuestra I Je Neptu
Pwbqno pinor dal RioPAGINA DU I)TARIO DE, UA MARINA. MWR(f)II,.';, 10 DiA(,(),'T() W, I'll')
'"', '' "-,- ___,_____,___ --- - ------ ------- ---hrici(airo de uttiversitariott Noticias lRairada la i u I e r v e it c i 6 n did I IN o t i q *p ,-,, 9 lffaximin'o Garcia es mal polifitro,
__1_ 11111111111 11 I
cw6hoos en favor de Ecwtdwi -,- Gobierno en 1haitibus Aliados 1) i 1, c t eg'!", im, lider f1pKeWoo 11ntur
I C a t 61 i c a S -, q
11 ,----- ........ ...... ''I
_- i I I t ilm R'Idripil" 1 lrid;n
Proveetan enviar ReAmneii del th, i-Goitelgandiii4foi. lEtareg,; f4mirs% W iIiijarkv ff Ifi rt, lfto.41(,tti -Ayjteli Olgw, -,, 1 5-r ,,,,,,. I I IMI- I!, I di I, ,,,,, jr, l-,,;,, '!I "I, I ... "
-Vacaviiiin Val-L Ide la ( TC (d Ariwt1l)r.-[,(-.5 ffnbarqw,,5 de witir(tre.,; iwilii ' I ,
viverr"i Y r0l)" a L -, ,1, 1, I , I PALWi" ;t :,11-'I, I'ItXii r 1 ': 11-4
]a mayor brevedad I -11 11111"d-1. l_,-1 -,- ,,,,,l;,! ( ,J- "
-ular Horario. I "i". '11' I , (' ,
El Cir( ; - It ,-, "I
''_,_ 1111111 I'll 1, "I I'll, 11, iT1uW .jl, ... .... , "', d, M -1, 1 l 'I 'I "I 11dil-t 1- 11111- 11111- I 11, i
r - ,T1 T"r" VA't'j"I"i" ... (' I 0, ,,, ,ii"', .1, lly ,- "111''t 11, I I 11 , ; f, -:
i 'I, 111- 1 ,;:I 11, ,--- 1, 'I, ,,, ,i I
nclcION CATOLICA I -Rfii r , 'r,", IW, I I ,I I ",:,_i, ,-Ii ",l, [" I,, ,-- [,;--,, ,_ ", ", 11 ,,, iq .1 t", t t, ""', I I "Ili, ; , , "i : !
,,, '' q t ... 1-d" i" "" ""
'a-' ; i ,d, .il r; o ,al I ': ,,, )"i- ,"I I ", ;, !, !, .. ..... t I v- 1, ,,, t'-- 1 I : ,,, I I - 0
Por Juan Emilio Friguls i- d, ;, I 2 ';I,, i, ,J,- ,A 1 ,,J,
1, o I' ': 1, ,! ,, i, -1 11 I "I 111111- 1- W '' i I'l- ''i'' ,;- ', 6, ", Z
1 1 I I r ,,, 1111 I r 1 d , , "" 1 l p
: I I r , I i I I I I i
;, ;;, , I I I 1 1 I Z I -_ 11-11
11 I I I I I 1 i I I 11 t"'I'l 11 ,, t , , , I 1: I , , i i 1,
I I , , , I , l I I Z I I I I I I I I I ,l
11 i , ., I i I 1 I i I I I I I I : I I I I I I I I I I I I I I I li 11 I I i I I 11 I , it ; I , ,
LrI ,,ta- f rill F1,110 1. I' ll ', ?' ' F ; , 1 :. [., 11, ' illi,,,,,, ,,I,,, i 1-1, ... Z,,r r 'I ., -' "' ', ,., it r , , , t ",
a! 'Ir !" ,- Iirt, ,- lo, ,.I,. I I I I , I , I" I" 'I , i ', ", ,, r _, ., ,,, ,,, I I ,,, 11 ,- ,,, ,,, , ,:, ,I I ""
I I tu O I "It, 1 I" I t, I 1'71
it, 'it ... I 11 I rit', ", u- l" ,, ", ,, ,,,,,, I '' 11
11 - ik'', i 'i "I'll, ,,, i, 1 .1- -, -!, - t I I I 11 , 'l ", _1':,1.',, "", 11 1
lio. ,,, mil', ,,,,,Vu1,,,,, ;,,,,, .;, "I 1111 ,- , .,
il, ,,, Saitt(wral t-- I r I , M ,i : I ,.,I,,, f ,,ulj,,-t,,I 1"W", I I I i 11-1. -,:
,In, d, hOR,:, in, let" rubdo I Il ,:,,,,"' , ,,
li, i 't ,, r ''I ,;, I .. _, i, , I I I I III,
to, "tii,! t ,,,, ,,,, it ,,r ,, I l, "'i, R 1, -,"", I.- ,,, I I I I : i " i I [, I "" ""', : '
... ;cA rOa p" bli, S.- I ,,,, 4 I I I , 1 ,, I I I'll, 11 '' I I :: -, : ',, ,' ''
"' I " 11 I f 11- A W '', ,,, 11, ,i , 0, ,, "I., 'i, : t- I ", 1- t ,, I I
,61pu It ;a ,roa I )a 6'.'aii-, -- t: t ' " t ...... "' i i'!,,, ,,,,,, ''I 'I ',': I ,, I '. 1 1 I- I I I ';-Z,
,,a .1 I I" "" i'1r I , , 1'r ,, , I %_ .11, 1. "t" "- d" "I I'd" ,,, 1, :: 1" [ I I ", 1, I ,, "''i I I I I'll
tiat'. ),'I' d a omul ,il "'It" ""', I __ ,. ;, Y 1,,,, ,,, ,, , ", , "'' i, , ", r1i .1 Z ,,, I r ., 'i , r I I ,, , "
"ili O I, 1 I F I w n jr, I I I 1 ,,, (i,,,,,, ,'I I :;I 17,1''11 I -.i :, , ,,
1.1 - a" Apula 'i "lit- I I : : 1,l,,,,,,, i"; ""; ., a. I", 1, '' , ''" I ,, i- ''
l i , , ,t ; ,,,,, Z 1i
W $ ,- 1 I I 11 1 1 11: i ,i f, i'll,1111. '', I I ,;, I "I", t ii:, t I 1, ,, '' ,,
I I tl-irt I nuk" [ I 1, l" l, ,,,,,,,,, "" %, I, , ," I 11 '' '. I ',
, i I I I ,,,, ,,, - I I I 11 ,1, "'.
ut , i , 't "ll, ,_a- ,,1 ,, IfIrtIll T" "o 1. S"'do'.1, 4", It,, ,., !, ,,, r. , i '' '* I lil Z 11 I
I , I ,a "f", """ ,, ; I I ,, J"" I, 1; ; I v I Ig6siij I 11 r, I -1 I i I 1 1: ,,, I ." I
'I , 1 I ,, I t- ". 1. i I , , , "' , i ......... I """'I'- 1, I t, ,, , 1 ,; Z ,
hur".., , i ... '! I I I I I I l 11 I I I I ,, I 1:1 I I (, 11- terraria I" 't ,,,, ,", ", "'i I I "I I I I i 11 I
i I ij- , jj"', r d, li 9.1 brsd. !""i ", , , , I i:', : " .1
0, Or, :, ;:'11 I" i : x I 11 I .; I ,: 1: t I I 1, I I I I I I I
I I 11 ; il, ; : ,,, ,, ,lie ii r ;' '' I I I 11 dt I , , *, 11, ""trili, ,- (, , 2.1- f', I ; 11 , I "" i I ,,
n ,,, , ",a, 1111 u,111; Oil, I I : 1 I ,t , Ir t t,- .1 1* ', ,_ T , , r ,, ; , I I ;, 1 , I 1 I I I ,! "I 11 I I ,., I ,- .,
I i , 1 i 11 I I l ", z ,,
Dr, ,,is , 1- j I , 11 1, I I' 11 I I I : ,: ,, :,, I I t 1j, I 01i 'I t , ,; -, [ 1 'i I'lor it, , : I :11 fln' I : I I I I i I 1, 'I, I ,
, I ". "t I I I I 1, 11 11 I
,,(iil ad., I ,, , "":, ,, '' I I ,, ,. ' I", I I I , I I ", , "
I I In tlilvl- 1 I 1';,! , I- I I I ... I I I nf 1 1'1: , , !: ,', ,, ,-,,, , i I I I I I i : i -_ , '
11 I I i o
, %i' I I I It- 11- 1 , I I'll," ', ...... 1, j 11 I -1 I I I , 11 ,t
,,O,,,, , dc, lpafl- I "', :i :, : 1, , "t ,, i , , t I I ;, , ,,,,,, I 1, 1 ", ,,, r -I, '!- I
vo, I I I I , , dod, I ', I I 1 d I t ' ,'; fZ ',: e I 'I ;' ;"I". ..... ,11 i ii, ::, I Z 1, I ,, ", 'l, ,
t i il I" 11 I l, , I 1 -11 ,t r, ", ., , 'j, , 1 ,, '' I i I ,, I i I I
cut o, I r i ,p I "I I 1 :, ," "', , ""'i" d, ', 1, "t 1, , Z 11 I I l, , , ,
t 11 I I I 1, r ', I ", I I , I r ,,,,, i" I I I 11 1 1 l ,, '' I .'
'I, Ifla, t I 1), I I :,, ;- I~ , i ,, ; :" ,, i I ,
I I il ,,, ", "" I 11 '"', I ,, I, I- A l 1,
,in ,I I I I"' :, 'rt 1' ' 11 , I ", t I I I I 7 1 :11 I ',t- ,, I", I I It' I 11 I I 't" I I I .
I t ,' I 1, I li, t, 1 1: i, I I I I I .1. 11 I 11 1- I ,, I I .1 I 1, 11 I I
iut' r "' "" 1, ,'' tt '
z r I I I I i I r ii '_ ,,,,
i i ,,, f, I 1 11- ,_ I I I I I I 11 11 I I i, I I I I 1. 1 ,
1 I: ... ", , 1, , , '- , I 1, : r 11 I I i "- I~ : '. : :'r i I 1, I
.'- 11 i I r I I I ", 1 ,, ,,,- ,,I, , 1 :,- I I I I I , -, I , I- : I I I I I I I I 1. I '', ,
-i 1, R, t r I I I I I , ,1 I I , t ,- I I I , I I I l :,, I I I
; v / I I I I'' 1, I ,, 1 !- 11 I "I I ,,, I l I I I "I 11 I ,, ,(,,,,,, ",1- k, .... .. i I I I 11 , I ',
t, IvOl I 1' 11: il I I 1, I I I I I I I t ,,, .- .11 10 ,, e, 1, i, ,,, 1 1 11 I 11 I I : ,
or I I- d, I ,,- - l """ 1_, , : 1, 1 , T r ), I "I 1 1 1"' -I, i,, ( I I, , , ,; I I I L , ;. ,
lie. ,,,, 6,ora I "I'l, ,(I"" ." ,, r , I I I 0, ,I ,, t , ,
j,"rent'd Fl- 1- ,It A,111 t 11 11 ,,, "I : I I :11 I I I I 1 , I I I I I t, h "I"'ir, ,,, I I I , ,,
I, ...... ; ,I, 1. 1 1,i .... ... I, "I .1 I r I I I 1 'r 1- -11 t I i I I I , ,;, : 1*1 11 1, 1, ,:,
Ill. ; I I %, r! I t I I It I I I ,' Iir i 1 I I ,
C.O li- Vol'- Ittill. y it-,' 1. 111; 1 I ,,11 1 ', , : ,, I I i l I I i 11 1, t 11 i I iivi! Irw W o" i" '1'111 i I I 1 , I I I I I I I I I I I I ,
'1 I I 11 "I ,,,, ,0 ;, : ": , , I 1 ,
live lioll" 1). Ill 1. R.I.. I I I I I I I I I'll I : , I "" 11 r I I : 1 I I I I I I I I '- I 11 I I ,I I I .
('a ,. Vtuak h an .11, I I I I 11 )" s"", 'j"I I l, I I .1 I 1 I '. I
da ), 1w I I 11 i I , ", , r 1, ", ''"
,ii I 11 I , 5 ,-I,, I
,. I, ',-!a O, :Oedldnas, IiVer, 1: I i i I , I 11 ,i
I, oollic, I ,= ,di.to, M o, 11 .1 11 I I ,,, : I I i, Z, r I l -i, I I I 1, I
I I I I I I il I I I I I I I I I 1,
Q uit., "', I ,,,I,, 16" 'jem pl., 0 1 I 1, i I I I , I I I I I , I I I :, 1 I I : , 1, I i I I I
- I t I I I 1 "t" I 11 "I ,l I ,,, I i i I 11
ill, 0 ,,,,, i, W il'IsIn", .I ll,, It , I I I I I I ,, I I ":
, I I I I I I I
, ii, : I I I , t I I I I 11
c al", I ,ll ,, tr. I I I 111 I I I I I I 11 t ,f ,,
I I I ,,, t I ; r::'_ i, ,'
sol"Irl, -i I- I ,I ; A lll f1- 1 i I I I , 1: I I I I 11 11 I I I I , I ,
I I I I ., r I 1, !,:,: ,, : ,,, I I ', I , I 11 I I I I'll , I I I ,, I I ", ': , I ,,, I I i, It
na or 1 ., I 1. ,., 1 1 1 i ", V , t, :" li, I I 11 I 11 ; r I I 1 I I I 1 ,
,,,, ,,, I ", ;" I ', Iil: I I 11 t I 1, ,,, I I I 11 -, 1 &li,'- j / i I I 1. I 11 1. I
hl : 4 11 1 ,I I I ,, r' I 11, ,,, I I I I I I r I I ,, 1, I 1, I I I I ', Z I 1 q,
1, I ....... I ; I ", , l I I I I I r I "' t : I" I 7 , 6, i I I I I I I I 11 11 i ,
,,,,,,, ,,, i" ,( 1, t I 1 I 1' I ., r, :1 I ., , it , I
"' -, I r 11 I 11 i ,, 1 1,
, 't i , I I I I t I : I "'_ " I 11 I 1, "It I I 11 I , ;, , :,* 1, 1, I I I I
I I I I ., I ,r : 11- c- < T- dl V .... l"Ot" Fl- , I , I I I I I I ,
,,r,,, I 11- 11, Allol- lll I I I ,, I ,,,, -- '- ii" I l ,
,_ a
; "; ", I I I I 11"i ,,t 4u, 1 , r 11 11 I I, 11- i, , I I I 111, ; I , l, "I I 11. ;1 11 I I "" 1 """, : ., t I I I I , I t I I I I I I : r 11, ,, I 1 "I ... I , I I I I 1,
::-: I 1, "I 11-1-do -I- I.". , I : I It I I I I i ,,, i ", I , i 1: : ,, ', , '' :1 , III I 1 I9 ,
111, I ,I I I I N 0 ,, 1, , ,, 1 ,,., ; I I 11- attli"- s h6ji- O- o'll I I f I., I I I I I I 1 : ': I 11, , :, , I I t", I I , ,
P. no-- sale ", -.1.1.1
O , 1 ,\ I' 1 ,, ,I !, I! IN ,N .0 -111-s i I I I I I f if I I ", 'I- 1 , 1, 1 1 I : 1:
d, dkb. .'g- I I I I I t I '. .1 n, I , ,,: ",,,,,",j1,,,,,r "!,, 1 il ", ,
,r iiiii- Ilto del I I : I I -,i .1 I ;"i ,
I (.'anall'. f.""', 'I"', I I , O "". 0, I I "I I I , I -,itsig inmechatole .a I ,luioutal do a, r 14
tt lie A --"'i- Ciinillt- I'llel- I I I S"r."ll" A t ,
, ", si ,pa a 1,,, 1 t;rl,1 I ,.= . 1 ,".01l"'.'t, len, 'd, .1 I 11 I oark. O. d e It ,to 1. il,,fl , Oda, ." it "I I I I 1.11 : ", ;, : , I 1' ":
11 I 11 fi ...... ;, ', i, 1,, i 1.
I I! 1! I I I numa.- , __1 I Ir 11 I -It ... A uri d, ,O, l: ': RCFe TRO ASTURIA140 DELA 11'
11 t ll' 'tlll .,,' 111:d "I'Va Ide, I 'i -o stil, I 1 % I t 11 -11 I I a L I 11 -, it, atp. r iu ,i,,t- do 1. jurt. go. __ ,;",,Oi l', ,r,,,,,,,,,Ojt .
Icy I , .. a OJImc, la'dis social AN;i Continuation a I :Io_ do
ow a 1 I 1 J I) u t a !in Ill,- I ; ', ,e, ,,", ,; ,%, l ,,, 'd',dl." , A ieu -Io_ .&I tw
pr-de, t. I GIIIII) ;:11 Bull,- a -, I I pz , ar-I -diOarni adint-Liwi-, ,I V;-, m ,, Y
11rialili E ,I ; un roalt. nuis e-, da a "" in ._ ,,, ,. opolliuu, III ;,! I.d,;
-, _11-, on 'Lare. I C, r '- , I Tzib.j.doag ,afl -ficil.d., Y. e Z. ,Y ,,, -- ,- i, I O __a I ,' tl. G-1, 1' I i;. C., ,or to ,Ot p.l.cio do dlu laiulio i car. ,a IM I., O-1r. I .,I., t ... li" 1 ill "u, I a! Ministry, al Cobter.no prometl' ce -l.d. a alealo
jimu, olu Ocr to, . I I I I" "' Wool, Cit. al4a Z Inato at ",I.. tltimo ,z
r, ,a t1do 11.udO I., .-IM t"bit-l ,, ,I*11, 'i I- que Cub. p'.on, 'a ,O ha ", -- or, -, oll., o;ta a,,t. ."b I., in,. Francisco ainjodal .at. Eu ......
"t'. I 1. I ,- to -; ,a ."a a% a, ra
V.-Oil 0111R.d. lu C 1. -,,- ( to,, Q,;, -'re, .0-m- I gu, I Pl .r t, I Otst. dardro del P.,Iipoindid,, I, :r O, ,_ Ir"t I I I ar ,tell- I-ba).d.r- lo que 6., C e 'on u-J"';
mail. ,st,., Ille- d. ,-Ir, G '_ rrial'irtah. P ':t 'r at Dacrlto 4228 lall _t. a,- dr, - ad rrmlcidari quo
a, jo., I -I' d -a t 7 r' I' t'a l rrtils' del ic' Ol uO prot-do r antle l-N Ir'.. p- .d. pit """ 'ASLft',INner,-,t ,a si. tillemos Ron a.lotit. dabs, tan'
i Amen L- dii-iji-te, d 1 C T C_ Cis- bijile.,- at admirastratil
trabii or .iwlio. L. -ita re 1. I r. O a= .q'_,a I a, ,mlortarmle- aalores do Egid. Y Nlfimt.. C II I! ja- ill
"' en 'a ,,, ." on nii-a la ,.an- "o,
h-e:,, -irpland, Re C I.Otr_ bi
aafi-tai,, Vold. Srdo- tlit- -P.-12.1' 7, ow I : v"", : ,fott.. ,malas I, 4.""'' '.,r d1.d, rr".,"mdabZtt ,- _1, al'out it O_ ,cb. que Srral ,-Ol-s Conil 9 1,
rjado tarobien un liamajoleatu a I a rob., 'I F, I-uet, I do -,,h.,et I -1 so tda
In, f con I- GO to, 4 lrom' at or or ""' a fin Mail
wow "t6li- -oluma lit, do 6, loouil 't h.tra do d" r. de o-ri'm hr'la Y aildi.1 I an ris uu DEL CONCZJO DE C;., i 'W'X .' '.',, i'6 d.,' Me ted,,
1" In -a at Ract
q.a Ill :, rat- im, Oontlibin, o d. ,,, a; -farido Decreto fue -_ NAVIA: 3-1. de d1roolti- at --pit.c. O grand- out c- !,&, I olc ., ,,III.-' "tli; , N. "'T .'h.' Mial"t" N . UR"ES ore lie EmA., sin realize ;.a
: e is Accielu C 21'.da,'I' .'I rll rl' ,"!A-.'P ..Y I roulgedo pon el Ilonorilble "a"Of C"' ties an al Centro AsttI li-;I1o;dg'gp,,o -,ra=!, 1.1eriores, qua lueron in"d, ba.f!'Illda it favor de let Vic ,, , A.II-lda s t "medis dt Ill marm- ,b a n (I d b b ch. Ili, nosotrall .-,,Inaa ii-.1-uni, 1I.O.A. a., as ,laic, 1'l ,, Oil ,: 1 I 1, ,. i sidarte, a laolleloc, lit., doctor
,I, P , or- ,,,,,a 4, rimflttelmnle , go$' an"Taras ,
Ill, 11 11 "I"", I -11 Soo Ira.. on, murplitrue to C, num-lool. at ]all. do 015 alter
,p ; It t I li I. .cle I tratilf 2 lcll -_ A Ioa rill ,p I j-di.a, Hiit. y . 11
aide ,.btd. y bendecida por el [',taltill llla de ura pr.ates. heli 1. ,ariloa- ,on I
d I ,
E- It, y Rdmo, Mousefior Antonia 1-11o ItIrda das.y, n. y Ill il --- 'it 7 odelo ,- pliando o: A-at- debt, do I.I I Its alawrtil out 1. 11-6 t"nolol- CASINO ESPAROL DY LA HA i lot, uoilturitmol, des
T.ffi Nunno de SO Sontited let,, Le 1 1 I 1. ru.n.ria, -_ In '..
1, a ( 'Ili I- i I I (I dr. 1. I El F. 1) ..all a 1. prime- M.giuit-t-. tit ri Tilillot-iii "I'l-he FIti-Fulls' Fare h "'n"
bams v oor el Miipo AUXi ior dr I I .pd- prI- a, ; 1. co"'de"" ,""' Alib.d. ,a au luil-ri. or fl-a Or, a que a aid. .bjat.8.r ,,,,
IA Hillni'le ECmo. Y Rdmo. fil.we- i , 1, I I o, fun-O., i n F. 11 S, E 1 w 0 R 1. Niuuou Y u,; tl a' tod., In. sooloas do 1. _.6a,
1 Ii,,, or (1, i;,ansniuou la demand "I .11 I rao, Freon, de Opoaiei6a. ,I. ,--a, m, d" ;-.,s .. .11
to Alfred,,, .Migl, ad .1 i l ... pia.dos de Ins Cent ... Re- AUTO-MOTOR CLUB D b ,',-R" Ha... dent.in-rid. a..
,,it at,, in, i-, =ilepr;'-, 11 !,. I ,_pu,,,ul "O, r,
'' ajtegrina-nn oli dui.'h-!a: gionilles 1- r.ole. I .... u P- 19--lGran baill do ;tla
tu- O ,,, rf,,,, a ese ge"t'(5 0 1-7 1, 1. 1, I ,-, : im"""Ir", , ; H A F A L L E C I 1) (Y 360,0W.Do. oriaotrias qie Iiis laa-lo 15' trea del (_ (i)I "I Ill wd, ,, -- C H A R L E S S U G A I d la'.a a! ine, do O.Imnable ,lei Ill. nalboy CRI 31 ,, J,' bropoinsm It a.$ inteeitieg P- I Y
ri-ile I.- 4,1 R-d- OM, 1, 19's. .,,.,,deOl., 1. r-tidad de 'I'll-dil 11 a p "jda"I't's "late'" "'Ini 'i's
am, it, 1 ., al, ,a. on, I ,- I, I palacat. do Blliz.ru, L.bpl- 7 a' d l Cant, Airt.ruiro.
fiscally del Di 4228 '(A. .1, i No dom ser an -dzid ..y all,,:
Ii-ii. III I It 1. 1.1a,; fwr .; I I ,a, Desp ... do h.r. d, de- 1: ,-,- ,it ,,t: ,- para nli rioje, d:a in la 0 y CLUB VILLARTNO: M: -no, tailor par. at P-ldeall
iY I e citat. Is 1.Otid.d lie S24,6MI001 d tob L? -nq., III
he,, t- ub.la'i bag a : ,,V,,gs, i R.r.'a I. coat .11., tl 't,
Preis! = 'o and,, I.1u. .. paz- ,-r ,odw Ill ;,O-A-, ,O -I ,,; ; b- ,ILI IiIII. hij- I, I or ,,, Falron San Roqu. tmoirangr, g. an .l
ii " : , oo.',1C nb., te., 1 .: 11 I ; 11 Ir
III 'I ,itIc in I ,", ,,,,. melpin s Is, ; ,.,, di. S-al Atite I rue .,a in, ,biu, rt, mot ., I I 1, 1, I llilr i- A I.., -- "r , go re y ,, d, 1 F remal I Ills ,,;_rl Or z -no Y niodui do ? - ;m Onid., ,'I --air- todoo In' PattiI : li-I, ,cat- ne. ,."I", 'e" rl --, -:,-r, I .11 .mIO.d ill .ir,., ---- a 1. -p 1; o -ta liph-, 1.,, a-efiri- -p- 3' '-Pill. del nallitill" a, j.l. Y b-, doll de 1. ripolici6d, Y .deMAs i oe
I Pi. do 1. Jlr.ri 1'. .Narlilrla P, edifli, I i I .. our. 1. .a. do '. t.,da -B .r q1u, III It~ Il.m. t- o."I'll
1;Y111. In, plziaj '' ,, 1. I., t "'j'Zie, to 'O, ,,OO ,,i, siai- .Ilo dice outy p- '- ,or do
ba"ida rim sontp 6, li, i n a. I ;', '' .1 'its 'D- foido, Darr- I, !. "act Ide lul offi-, A 1.1 'I I.r - ,- : I "Benjumem, P.ra 6-6., tM ".alp ul, 'I r,,dae, hasta at Ce. -,tacuiopl al ,alone, ill mr.d.,,I d 'itudlit, I ; ,,I, arpn que del aV,
geo ,,,, lejou-it iii our ilii'll- 0 Z ,SX" t, a n j e or is
11 6, It j," ,-,u I I e_ 1 te- dr, Col- I-or 4ill ga alral, ,ealiuin lo. Cori- .On "Itirt."o. u "o Columo a, tion .4m ui= lgr Odaa O I- IirI,,, ) act ..).. I. ,I I ,litz-, ion', ,, "; 1, t HIJO L; PA RTIDO JUDICIAL gets. do I., i' el' 'Or"', I I ,l il, 1. oill, U- --il consiatentea on modirementes. proCIDFC, de 1. C-fedelarlo d Ili- 5 , I La Natena, 'i do Agosto de 1949. DE TLANES: T,.di-oOI b-t-le ruent., on invent. do ,,a nragal.ludiantes Catolloos, "i, nio"m OW It.s Ami I I Olt," -rlt ;, ull P- ductile q.unkm material qOi-pe.,
I, n y apa,,,t.5 ren ,l, *., y O ami: moluiram, -tl,u'mij Pat, R.-sus v dirigid, Par IMa,;. R I I I I 'reir"t F-al. Segal (a--") e hijas; Imbal y L-des K.b.t. utereallog, equi colactivo at domingar ea los l,,,da ej, ,
del doctor Sierra, slt,,.A.a a,, Fit I ,.a date* 6. rifle"
,,, R 1, Il4e', '.,,r1 .rjM.- do , % A I,, -,i tifir. Par. ,is. a ell-, tit '. )I... ar.tx= Is q.o
n.lo, ob.1mc, - tmi- roa. in r o I r1u," 'u- / lull, sale ejac.twa acrrm diigule to. Grand r.
,enlmi out t-to eaut a Crbs- ine- I -;_, .1to,.O, ma 'el, luira 111 UNION VILLALBESA Y SU CO- = to "tar hablivid. talrav
"tacl 6O tue 1. qill acia llg. ,ad. .. Ija I iv- of, I I t ; .6-t y &-ir- n. -1- -'ad % lbh1ana-Irga .'j,,'.1,'o "lo'' ''a
,in MARCA: Btuayllo de roofraeaic,t S'I rdiznrlo El Presidents sf Is P. it,
'an a -, ni, C, to, sluO tra ,a de .a d do -Parl.tiOua herit. p- d -b.j. .11r., !,Oll liR I,.,- lit. ,;,g ..g.,O' Vic. 0 'on ""I" "' ""dirs-eatirt.
; -O ,;6 ,al del P. a., as ,cable .,I. do .a .. 'r
no-. it, lirabil.l. sagair, y I "moa -1.11 mal.;.g, I istima- I .. a. 7 .1, a. 1-d-ain a, domi.g. Ea inoprepil. e my-to 11-trare d,
,a,. mretlIrlldo penranerite aste Congfeso O As, trabals h.t. lui ,,,,,, ant, ,,a,-.n, as a, o 1) Si
as eoinito ,a.-, I- "F'o 1 6, C j. -. "'-"- )' 11 ,,,,, 1, 1, in" i h.cerle p p ,,...,d, I ,. erra, Los tickets meter: an printer, g.orque, ya no peraten a I, r a_,, I, e Is; i torle ,,.as;,. cr, in. P., '!.I.- saeja em a Cy I .... piiti .;,y -.9und.
.,.a, do ne'lli. ,u _, r a 1.,dols ].a di.a 9, 10 1, teneato a, O
tan de cercia ban c I uls refer in RIjdsd do Suritug,, I 'ni del -P"Itu d'j',a- ';' lO"4'2A" da, orm Is P. ., ,a at a.ten P.,qa q e. o. res deaefteres
del dolor, I,. solo ill c I 1 y 2 ne to',im"'i.1" 'it it ' qu pertenecen At itol Y
sonti a que-npor-& I iebrii rl 'I's Tf"z ,I: ,I, .fl, Oldleg., a 1.
66 r III, I S p dr' T"Is
Is' I'. lant Funera -to .I c.n del P-MIT. Inan 3odf I-! a 11 ,",,,ad* I 1" ""In"'"'s ,v,_! ria LA NACIONAL capmuctmW.- Lexto del antes I .u orit-, pre
Ia. = "'; cu5u y, AI.mbI,. fli-i-ol d, 1. F,1 O do gr- U-3838 O.estr.
I6 a Iri, a ". an. Pa'a .. ."'i
est. 'ba,,n6o, q.a I. iloillaon3r, del On- eni POI lifIrctial do Vue- g' aia16,;daq,, 11 spretrrtda Irnalo
Ipt. ,la. tamb d dcirallon O, 'Aileit ... C,, Oiu,.s ll, Delip.6, del V.: e .a EDMC10 -VIOR. 29 pi. U.408,. ,a,,. d -lir ll !.,do do I
witt serrid-Idd. a. lo inatirlall, Cuba, -ouitO quit ill irp!a pOr ill t6gmd.1f. lor;p "': I U-5252, INFANTA Y BENJUMEDA 3r. Piso U-5242, Da-to 4228 a. Is 60o r Vanguardia Social Atrarite. no i l al-ifi-to que 6 enee referenPill. .a ': .i ,iivol,, progr.,- -1 I I mt do ,or a. .fa.di. nildis
,I,, guilt ,,I exito tit eatoo o I T ".c."T .1 de ; d- hot aarnulari- lai, In.l., I 'I rum laanmta do 1. pro, Partin. to P.,tic.I.G-1 li".11a I.eg. 1. ne, 'I -, -11-b. ,-,- il .s, dl, 1 lit""' ciait, de eatos Carl- per- Obstan solo =
nas que ef". coilpe- 'n el en'to I di-n- 't. ClialluInatid._ V .1. -_ -- - - -_ j,,i-II 1 films, ,ewalcutiultes am do doctor at); PrIo Soca,,,5, ,, rores v defects ea aillstirs, Calls do
cle .Y "ok .1 luilid.l. ftnjoln p.e,- I in II 3 'D , .r at d-at. do laomicl6a 4226, Se,
It )or ,;gumlte Rilintm I r ,-,,,IO a - I de -as extranjeras radicallas an al diat .d C-dorg., qna as
11 I I -1 -., 1. nuelaro pais Pero al vn hechn vierto mbrA deg-aguir irrurnsableaerin, a,,! ... = ,
I y oban. e iiit- d, la pro- an c-Pll ,, pada ,.a ,, ,.. ," rrdaou; ,,,Il.r
6O del jrc ,a "a R itro
Ili Sent. inil, t"Oefid- 'I '-kilflo, o d I I a bli
b.O _- ,I p.qu'l. -I, an'diirl." I m= r d a ,eaa, d%'.' sal"IllI5 h.tt. .1 pro, I I I I_- ,at. d, --16a to to
lz j O ,,,,- i P ; .-te In hayan herho, late
,,,u,,r,,,,,,,l,,,l" Bogor C.toli- W I I '' poir 1. c.ol so -ione do led- 1. On- ), i1do at ... 1.
de I r uop-aet-t del ast-d- I- Can- teutels ptarTiaS.qltr ot rerne va at qua
'a 4H iintre Uca,,,e troso oil Sanatoria 6ta, icap-taban lavcll dal ,I ,.dt, !. ,R11;11 1 11 ,r ,eas
do la, I .IPi tO. C a, I. oil Y A ". ,ua
21 "I. W-0.) 1'1 I Ok r. ,Intel ill Pro. 8 -;uuli. dieh. ro-ljo,,V, ildo-. u loI, to, iiQ u minituil ulSolond I
Ilsooila Si, ,-ill I d'.r,,lo,_,1',t' S.O.I.Iti., d-Iiii-sodoloo do Ulilulrd
tr.,jaO is, me ... do- ri, u.. .hOa; pt,. 1. que no puede
ell Q ,,, ,,a ,
,,,, 'I : ': t X, P, D not ,,,fmlada .a, %lib 1)1 11 P61,11na, sta aprobada y conval;do di- O' ,,, a, ii. 'Oopamlufla ,a 1. ..n.
IlIa ii, ,:,, .,
I
"' 1 ,, I" r,, ... o d, id", 'r I ll E L r host. ,,ho- O. Ig
1, i, I ,it,,,, ![.,'! "" "' d cI" 'I ""' a "' a 1"""6" 6" "I"o ""m y let d".
111" :1.1 mill 1 I lead., ) a quo . luuirnid. ., de- 1a"4-'r.ofrmoI'-- de o.'?uo j!na,,,-mpaAarv, del Drect-i. Elr, I I 11 I "I -,,_ j a J I reirm, ill influt-, es- -,- .a detrato artrio, 1, Porte r-6.1 I ir_ ille lan, a ,a ... per. twifirI liu I I I benajjilsb.. altemem, ,on ,I staini. do Otto pioro.1g.d. postarkrmant,.
W, I., i Ill A- MANUEL MOLINA Y GONZALEZ LLORENTE. I It
, , -, l 6i -A ,,Kod,- jSalvu 'K, t I I H A F A L L E C I D 0 rl*' 'b z ,,I, al D,,r,t. 4229 V-11"""dis Smi'l util"flo' a t,.YA Y. O. trolly. Ouro. 1. -,ponsabl.11, I I -a, ollo"'Ido I 9 .. ateramente at Comite de Stliededes bil.il do OuR act., y so .quel tit'.
"i R -niumid. ;do,, J.'A ; Dapa- de r-lbl, Iso gant. 5- are.t. 1. Ratidlri6ri P.W determine ol ... maOte is e-rielon do P glmmj.a ,on S.-tori., ,qt
re I ; : I I I t ,a Dr."' orimo or, eI p-anto siftlivots -a
;'11" 5, il I I viud I de ,',% Ci I
mili'tio del ''
F2.1: i illl" 6 It, I ,i,., llip,, ,%,O -,ent>-, P- hoy Iier-Im, d;. lo I- 4 P '' Rue s1--b- su, a, pe- todor ins impitrator del, ,yetarm arcia ..go, arcal, y darectoo per; ""
li-a-, nor o 6 I _- O tiido a 11 do at senor I I pIl%"io ,i_ .
11 a de que at Deltrw b.'"so .I lonnedin, o.m.
11 p ,, ,,, urmbi-o Y a] 3 ", do- I I a Cantroz Regiom its can aratorin, gin %;& Proj lult ,
Re Y"', sOuW ut"7a(, t I I r -C 6, is 1 ,,- Cal- ,1,1-:rll';' '; "'Ird'ad"' am a,.n a-pe- ine
.It,' d I,, An --Fitir Apauimeato B e- -, t 'labor I
" 'p a an :9'.'.,' p ','-,Ou"" z pcrcianlr;
I l1r. d .Yu6- -,,,I rat"it, I, pura'deade alIf scOmpir- el ,,d,,,,, o-a i,1 aiantamr, r r C r, fav" que ag-aro-in. I 1. darrach. alercelitriois J.' g I d
"'l, Its- l,;aI1 Fr;, ,
1 na r, ,' I I I L. Hari In de Agosto de 1949, 1 halt Osta .IAde. de arno ill uea ,s respare.bill '
arep.- .O. Ou", or- 1-n. ='_ d da .;'K"- Vsi .'X
I m_ arl,- 11, ;1, ttiella -iitart ,Uba- it 12 3D t Is rea an de"a Cant"' po' C.""" ': -4
___'a to'll'ill, ,9;da, I r I 11 Rit.,noz Galls M-mila. Vd., de ,M.11-; P..6. G.W! Alrem-i R.f..I. E-1 U, I I to 2da. del apartado p il I I Inaliiy "edga 11 i;ag.,id.d ,I so Uli TOQUE DE ATENCIO.
12, 1, '' it, ( 1"', an mt k5 P'n- N2.1"W'. 11. .ciard. do que Los srh.,. Arinaint, L-illa. j-6
.',I. X o ral. 7 O,= 'V' J "" a"'T"'N "defIN at terms dispuest.ol. .1"ir .us Inirplu, Marla Sarlche Fermin G-talla, .I.,rcjbu1,Ii,__ : ... M. .1in. y Gaaail,. Llisr-ta; Eviti. R.. ., Real, Gilille Galls I roulpdo 1 2 do Ma ...
ASO IACION DE V; AJANTES 1 F rennits y Andrea; P'. Late R.dristse. Rw W, Lab Felipe R.drit.e. Mallow Dr, Wool Me- tual Ill a, io ,,, caropaiIi, a ,,,-br, do loa 2111,. si Melia Mari6ade Pullin. GttliniD C ju:! ", Domir, I -, ,, On r-l; Rvd_ aaR o a!. do .a 'an"es Ragi ... I- an ,a
EL CONIERCIO: I,, C.- I It,.; Dr, Antonio Novelette, p.dr. Evalf.t. Ullastra. y J M. lWoum, Esissuptes. I Ies dexecTm'squa d..%.Rl.1a to .art Pannell., quit-, I- 1. .Iounat e B'nell-u," Y I, I or. I SE RUEGA NO ENVIAR FLORES. a aliar.tflad. qu, so j.p.,to an .e. dermin I 'I
;:.11ag- to, D It'-6" ll 0,' iL 1, do I duarde '111 lo '., y,. lnrn a lual Cormsion -ill Gloss del Centro
d. el jal, II y do 1. Ill du -111. 11 I ea.r CI _' I r fAc I plazi" rom. .a loo de, I All.b..., am ;a an zectiliquemos
... I O, __1 bipic, de C-- - ______ -_ N dx 'IV,"
it! I __ __ __ - Co.. P. r,4ilioa ,Or at tob., Mt- notable -efor Prooldo-to do is A-P-j 1. net. publi-daIdsobre 1. pr.p-21'i. "'lla" o'll S'lle-talir"el' otvr '1- I'roa i --> -- - :_- --7-- -7 -%liniviu. de H-io.d., dich. De.r.t. blie., doctor Carlos Pru, S-all is ania fque d,,ho .rgandi- no- ,a
6- Jull. raoh.g.... 1 8, v rt Cbrq i. ill -_ as IlA p; ,.g.1g.1do ;,. aamctm. de 1945 dieter dielm Doorat. 4M& gidja lit, ,a or.e. y que Inc ,.cutuie a. 1.
11 I L,,iCbd,rrgi Gall, li" nol 1. as rigors Par a] Ejaevul- de "Vim .1tim. j..t. ga.t,.l d, duh. Can.
OC ED-AD DENEFICA BURG 'I. ]>or. m
10 a .3. .raaa .: S-i.1 Autdritica',
I tiv. ill 1. little. q., tr tell.
LA 23 y M sez. de varladw artituloo. Prm no as IF,) Antonio G6.a. Blame., pre.,i. La Comilnin do GI- dwan roSA; I 1'-. at poscs-, de 1 I A 6, I A-ublSale d, t ....... ,I G i-I. Pr.-' on dec ate dente; Arit.li. Saavedra Far- Lroa torauracantes-prop.ro, 1. J...
; l, _v, direct"a el ,.,a,,,,s l'i r. ,L)"n.,; i C A B A L L E R O F-8833 dir t I .... ..... iwap p6a
lginlo a tiliall ...far allodelt, art., _: I w .
l' tic-toil.11- 1; zzini, ', ,It '. ,a, liante 1: 'a
del CoutIr L- el ', I I ,- p*,Ib ,Imp ,dr qnalarlon, jf, ='
-1 Ill ; del Pa It. P6 Cl5ral"'aacrets'lo 1. ,a aralio%
t.1 ,,11 .1 Y cl tov.ule, ,l'un- ,56H ; "I". gabr ,
,-, ,,, I I ,,O, to
,.a us sli,- Y ll-;,,, I_,,,-iloiI, Odf .." I ,I., doctor C actav Alberta Mereses, se
P, to "O, , F U N E It A L H 0 M E F-8855 _.,ios I ,I. sol-iis. 1 )Ietai ded-ildo 1. race. W
I dil. nbi I Y Igrt Wo. c.a. as .1 D-rat. .1 rio de tor- P-deatl, ': imae ,a 1. q.. rat"dol qpu '-= o sho".'
'It" 1., I 42n Wee MoAttera, secretary 4 a propa- medicines, roplat. ainnentacton Y
HIJAS, L F GALICIA: Ju d, 1. I I I 03SWIN - tion. ,,igeul 1 ;nul va soldre el
I" l c, Bau I. I , ,,, :, I I de I - arsan SN Q.e N6 p'tanulgall. coma ,.1tinda, __ at,. llteuci.ne. pra ke, -Me
I l"'l, il, IrOe" Y oe I, ( I I 1 1 I ,- -_ ___- Eatiande Is Conusi&. Q.a ..
I D 111 1 ll!"ll.i iirdi C I I I -.aid. as 1. ilrie. far.. p-Adef
MIT 0 Sirl J- C I I Centro Alituriarr, de Muller el r-1 :--, df I I I I ,/ Y ".I
, : : ait one ..wlahra.le tiorl
an I b oti
.W.di sa d-I and. 1. I-Pot. le
I I I : 1 ,
ad de ciarin, u ,art. y ,in mil ,,at$.
I I I I I I a 'alant. ftaira.cylit", pl- '14l'oXII.
I
Defunciones t
e P, -_ r , , , 71 P. 1). I -QUIVTO" DE LA CRUZ: FI a
,,,, "L I 1! haill, crorartsk
SIII&I, Rluit60 --, --,., M- , , I do .El 'Zil ",'o pn'':!
L A 9 I, A 0 R A t I CruzW"r Midi ali'd
P, o ilil, I X, P D. I ,on .art" 19, om, nual'. dit all
5 yalistico, prienern en 1. Bar'. as.
An. .M.. GitIc.,-, 63 sh- ,,I", I ri d, 11
I r. ; -, I I
jer"'din. 2II4, P ;, L M aria Antonia Ortega de Corrales I j, A a x A 0 A A : ,di loeti. .. so -idoOd.. Aai
.
armtO Bro" VtIdO,, ',S ,ir-, nl-. A-i; I I 'a OL .1tos"
CaidI 'Itin"o M& ; L , I _,lI' I I "I R A F A L L E C i D rl 7W CATETANO GARCIA 1.AO0
Ora Oa "Ititt", 2al, 1 1 I'
_0 r I Mspilesto sO fOllerIa para !a tarde de hoy a I- r-Irr, Os ei- i, ii, I : Debid. iris mccatlibles We,A -O Lope, Gom- 4 ,O.', 1-1-1111- ;'---11. I.it %,
I I he'r-Onii, so all romb'a er al do los d-a 1.nuluiras ruega,, .. ibldo& y an la impoiiib!I; ad do
Ill or. l ill a 'P' ,;'.1 .": da ;,,n.,.,ia1,.d ,,Y. i Dolores K -% t _. I de Fen sain,
Olluble --ri. I .
ran Fuurrarui ill Alfredo Famiddez. a, H iV w1o lersionalmente, at
an 0 III-iin --irri, 1. h ri 1 17 ad.m) par. desdis aIll I I HA VALLECID0 'Arm linel, L .... .... ideal,
Rey El-'t Wilt'llount'r I ,,.1- 01 .1 D-1 Ili I '1 -i C' Cernenterio de Colon. favor que agradecerin.
blare.- H.enatel, de Sitn TI-ii I, I acompana, ,I ,adav art. a
LA Habana, 10 do Agoon, de 1940 1 rdo do my, a Iza t--t,, Ioa I I I I Gldlegie, ato d,
Nigl dv'.1det, 8 me-, biincl, loo 1. Fedo- ou ri- I! !,P,,u L zl '-- Diap-l. .,I anti .... V ... h Is an rueg. a I"

1.1, 1 B.IrmIld. C- le, AIV.,a.; Alert. Car-)- Ortega; Abal-d., Vlot.,I. -' I l I ,, wl. par ran, "dio do Ir.
I leg aiao 930 .. ra S, ica pilnil! Marti. 0,1.,Y, R-ozo; 8 ... fir, Barre s.i Z -1.4vilil."N van I : due .-nboru .. vi.d., We Y Itintlift.inis, a- o-mbra y Im Lida S Adectrident. a less au 1jApt" I ! de In$ demAs farailiarals, ruegart a IAA plilion. dis au ari I .1 as Y Wt- - I,,
laelftii 10 de ..,I'll 10 a to pilro prr is ,hxa, 1 Ila Alvarez a ort.l.; D, JoItj Calreales At X" Auto
Y.". ,, -a-re. i.i1 1".1. ;balm rbrr,,:x Ila C.r.j., "I'll I 'Ot
joak"M., G.-Al.. Fl., 73 1230 Y ., Diluq- ,I, ru'ur., k:= Corral.; Fit.- Garcia; Dr. Gonzalo A.4a.; Dr. Fad- Also! 'lla Y lia! .irvlai --clir 1. letwer-iA 1. Natiriml. an Infeirda I '' O Y stages
blanco, Hotlut-I C-lixto ,arriia ano"'Itlate' Crsa Grarlde. 144A, 1 , I ,osid. do tell I.e.- to
11 t j lienjurram, lara desdo, all( tietimpolflarel C444ver lions at Com ,, i, I can motive, de an llJost Borth A il6ti, 77 ...,, bl-o I I - I --- -- -, t I torlit de Colon, favor Ili" ogradecorAll, ii,
; p iisa de W quieni I I I'll 11.1 -" ... 1) plntad w a I ____ __ L. Haldane, In do Agoid. do i 1 NOTA DR BUY110
P.0n. Am Witum; IM,
Lz ralintir. 411. M"64ra, lu"o-, dia 11, Is, I , ___ __ r, II I I ,,Nlrcid, .Yet Maml. W--,I,,
Datital Alal. Rif., 91 .nor, biall I 1 ,It 1. O".n.us lend a Iilia, ,,, x R A N F U N E Ft A R I A D z; Led. rtrrar; Lak roller M-Ult-t Antoolli, J-6 7 W631- (---- .4, .atig.. astropl.d. 'I'l ,l,
I Nectiita do ,; '_ do jo, Rit"rieOg, plin"t P: 1 ,7 .1
oZogar do I A.2.1 K.111W. jr, I
, GI% 49 iiiins, blililm 21 ,a, 1, ,,,, ,, it, la Mora, ui I I 1, I s:r,47.4( ... .M.01%; Marla Y I V-d.". -,u- .1 DIMITO DF
I nrftime ""i I L LARTNA. anion Mardis -uitit1 or 1 a 11 I'll i = ,I
&", V dad., Ili .a-. Oil- 121.111 I -a as", ..
I is 1. liampliAlir. do ,mao,_d,,,,, boa Pat.-; J-4 M-1. 11- 11I.: Art-,- rate -".
blAad,& C brera L.O, -AOra a lll -" 'I I ;,: !.a allf acudian.
,4 1. 'r ,,, r 0 t ol 0 Dr Cut" olseat. rflara
11 ;i.1 1 "'.1j"'o I r 1. I 1 ; Cut?*; j ;11 "--a mkk"..; .
.,AwIlo1p!WIrfmu, e ,,,,,," il A LFR ED O '"ER N A N '' "' M i "'n"" I ..title n" hA r-spit, t'A',
JarvA Rl,, O1.0- A- I, "r : ] I 11','""Ids,1 14,-I s. Nagim
'el, [ -Orla -ml- 2W, i "do rz y ,tivlimna raie't, -,!'.
hill Altilito M h I I ra ... a Ioz fwailiam del
T'in, ,a rM, a ,;,Oe rl., 6, f, , I Il H y 17, V EDA D O F-M F-96VJ --- I tZ
.. ,,,_, i,,, ., Ij I '. - -_ I _wlparartft
-, A 2 N i A a r", I ___ ____ I I
I
l I
I
.ARD CXVff DTARIO DF LA MATUNA, Nill PCOIJ, PAGINA (AWT
Orimica Haba n e ra

Del urarl-favant gar(len
Ifulgol'"
t 1, 44

-M
Z
I, I I. dli Ill
..........
jt, I- d, f,- d,

b 1, d I I, I, d 1, '1 t II"
I, I, ad. 1. 1
of t a 1, 1;,
f t
los P., I Its ilib In I
are Joan A,
iti- !l1ii-grits, Garcia G,- ria I, rI ,, Ili -0 Antorlo C
Ac, HIlelfel
laid. Goioles y 'll or III, I Is, 1, are os
mlai. Molt- 1 't
-A-tt, Mere, Ruir y el stii- V, dr, Ilui. mrliri
DW I doctor Antotl(o lleriA,,dii, 1
y 5enora RAR9,11:11 if I I'll 1, 1
el doctor 1W -, to IV-1 C.,..o IttdV-11
Uri 'ciry .y I! _51, f,, 1


0
F.cil do woor", two
f 1, 0" if i"I'l-V, par gets"Ots, istoetWo-,
Lo lovas sah soneftla
,TIF

J.
allosop" ("we, '0, It,
ceir, Inoemperoblo
6q4indo do to woricls


ti,
Ton hasnocomie til Case"
Isaildo pw 1. 1614. Ai'; I ,


R,
1 J6,,, A to-"A I,,
f4si lr,Mts Mclial, Bmch y Attv Ve
RiIilig J-k S.- X- rI; obligoor, A,, 1,
i a di, '), ,
zgtre y M A Thil It 4 uliTE
so a
litoo, I I'll- fso
c-'ra, 6, Rior, i gwilriotl bla__ ro.",
Y oil- obroitrost. p.,tIrf, olid- te. y AqWlljob MiiodW,_ f-r do 'j,'
!mdoso bv caje do Pal.ts hors Zor" '-, ,
"":irr"yI't Ira- P,.,
1 A17
Del Sorteo de. Caridad Is leod.. s ,-h Is, hras Emcli- y "6- Lrila i
verde, tmed. I J.1go A. Mratm Pj.1;
vide 18 LIMentOC16M LA 6
C-71-66- N-6-1 de, Ats"rilio dos -r. dis y wilo, Mb,,t Ift4mvtit, too
1, 110. 1. ether" Emilic, ia Z is! N'ItUrth. reirnilocra Lf,
Nblica, otre 11obtlo
drl Sort- Tara "o"eco, I'll, P. y Rf."I
A Sus hijos, C.rid A xotill", jo;4 1 Phliala, yMilje. HIPM KO iciillea. 'me
L I.:', I 10111191d, Los sefi-itat Writ- R.g.r y Mb16 of ds 21 de g1lcI lo, q-'
bit,, fr t et,,jo G.dv, r- Aug.slb
to, er, .eU 1, .1 lot ..... lt
Proporcioninjoles Leche 'I'd' ild, is e! fros, d- ---AMEN=
de I
Eimcl,.d. scric;. a Jo icilio. Sabo. o ;b P-lo ccr- 1-9 fiestas fie Santa Elena SI.,c. A. C-lli., V.r:
to I". lird. -id-z., Ars sr. an, rb' I S-o-Y Awlt-s7. Alt. P, dc S.-no, Ccrm,,f Db inl: viialdt y short, Slareal
I)rjy. 'I y ItIrdlide -I, C.onr' s 0 1, .
",nelis # 1. Vf. Centro -idl- 1. Plf 'cssr ,I sltf ad.i.W,.d.r dill cl,.b, I Mertirdeg R-116 niiiro ,g d g,,T cy it a. Ulibelit. Lc... y Albct. L6pt,
timco, -1 le ririis I Dixt Ctidalsr, Scgliti Alareo y silhol, MU.vros
_-- d -it 'I'llo-d PaSat Is Y ru-t. -,ii .1,o I.!- M cii s de
de d;1e,1, il-ilso entir, 'Ilo[-,,,y It, ta
I. P,-r Do- q,;r li, lc lis q.icr. bl ...... se led. -I 'NU, 1. 4 It- R. Tr,.d. y -fi.r. C-- P,6.,
jw is'!w., Ps, elf lelilote ld-n 9. Republic lIcii muT 'r.rrm I, I Jule R, Cad3lw y efi- Ross Slit. G, de Te-dii, oty., is,
Sot-4, P
rP
L. -trrgli st ly ,tk ro I. pcpIti
-w-ri. de 9".. s, d. -ij Ids lots comott-l:
stent. y els Mho, del d, i pr.y.tq. 1
de "t.od" dt., .P.ct
P-rita"q- W, P. cl. 1. -66T,
del Gollwirin, a Pstrorst. c"hop"StA P 11 ei orci-t
I Plo: ANI
p-iodiro, deroi,, rl It, I
1, 1- ,O te to i% ..Xroorea tritiplearlsa o d.,, Urlido, y griyo
LuLu P., i6o, dolllid., de C.b., y to ollcial dr J
Et Ple.l. 11 rich, mil lor. T"a's worlds ha, Pal. 'I. Ii..
ol tccob de int."', all! y ar mr, del -tom6yij, yj h to --,I I -ris bsilable K.
;ldr - 11.1 1 To,
olot.c0l e, 0 d ai Yacht C 'o
o'b" ie.dri
to, Pivelini", N ola dt Is rocht. dem
"fare Come, RIM, dt Oo,, los Xurar ue
s OW
"Artrita Doleii Marl. B.sarrato, seftra Margot Sairi dt, 'I -c 1.
dicho ticto social, ret nZdm s"'. ;so, 3.Lre.r,
'"rictries do It
ollis raTi If Polible, P.ce Oe ell,, do campestre I ,
g sticion dj
d1Pco 1, 1. bueno cr sot Reclettlecril-to Y' to el fc4tilo -110 Dilhis r-ir, tri... P.lid
1. de 1. J-difies, del hssly-It. re,Im -6 iltjv de fos 'Wlfiss.
cclebr6 inal notiriends so h-sr d. Restableciela
7'- sells letiolit. JIarlit. mati-7 y
A,
s', heorierf so 1, ofreciar.
ect, fyb'i d. "" 'cortme's qv, st amill _Ugi C3 a Quo lu6 sometift re
I jr,11r, Maouel teloerile ell Is dirlics, Ang]. "re rt,
-'r, flisda Clio, so ei Vededr, 31, sefiole Dorothy I., sietc, as 1. _h1ad" A1111 T11 I", 1,1P111 Il -n,, Chirls del S; i,. cgir T. Linri.-Ifi. del baoc. or 1
ctiatbm.,
org.rilollib- Is, sf,.- I'll prirtitad o u
ras Roelf Allorn de Altontio, 'fitiria Sa -6a hiiiI chora con
ez de For"'In 1 0: hb i 1 ni""co'. 't,
to Pr'zmy' 1' is ii-I CcItalt, 'CA: 1
y Fnrs ic=- do 1. olls...". de
J.1e P.M. d so:
"llos Kloonex"' tamb"n Saltant!" d4s, lethal B.11 do J-11e, jc,,eM'.
Amer" Is Celdon AAta A_,z d, 0". asi, B
A
Wilt dko, S61* Means Sons, to ;ajo Al-riso do Vi&s, Marla
do Anni., Maas Itoca et Tecre!r, girw tm porwalis dolothable a to Vol: y delo olne lihs. Com. F orlll FerrAndsir do
Y I" Mai;
pare, to Collided del PoNi oempons to torrorii do Do Gu
C16n =I : ,%
esto cola Kisses. y calspratiderd par quA Klo-x a, .1 E, nofnelsador m4s at
P"ea 1a7 --a- 60LO par. spark W I a
PoNsto dosechable Joyoft do l8s Abillrk., viondat an quo 01 aspoi =,taaa, s 01 1 eroble
fIlln MIRtl4m Uns, j "data woiitlh Super & Sm csrsot
Is 'P11,
me mr. C=;&Unhb' do "dotot Onvide. W equiposelafilot 04 cc
as "'latteft rrs Ag
Mercedes Foriv, Stomare Alzuea. inlemishOad del lym, axe v inl V, ,
lay Isobel Surf,
ittl tlw, propandisaim NO mds War Co'5, to,
to y monflars, tomporaturo aduvil o y t,n, "Mas) C.P.M.M. do Alimislitalf. IN'tto Was i" It, Joe
X qvo to Wait& IIII Wotimitihom S40ar 6_ 1 oj *Jaedila
nis sorti duclato I
J

t CHARACTERISTIC GENERALS,
Conealisdor pwo 16 Its, do ofisawas.
w ig law 0 afa pore 10 P.
do corno. "oet. led* is start, "Utifdad S.1lisdat"
a a-, ____,,saj Woolkighom. A41amitafto do filsrot idlo. golto otlfortbt
ocobod. D.Is.Complaclondo sugerenclaa de Chentat y amigoo, so quo nos vemos obliI;ados a deicir cclmado quo "M TOMr', 01 mjm, no tionts liucursales, nj Abripmaire sv Militia
Ojorites on ninqIiinct n=iie do Itt y clue ncdIe absolutamonto ostI6 CON of
CoPills,
crutlyrimidet pflirv utOmm Ill nornbtis 'TWOMT' an nlnguna CrCtMdad aqri
Cola, COViorCial ni, Jy1 11JOIrial, Ya quo terismon logalmentio reservadis Issio dis- -Aindhous
reli doads hace muchos efts, Par all Ministerio do Colmwiclo. Poes L fflpioi

SEPASE pues, -PM ONM % ol 6nico, tione exclusivamonto sus oficinas on Gota cluid zi, on- to Calmda do Zapcdca y Coills, 12, Viodado, tolilono F-350D, don4a krmblIfin lesti su. qvosid6n porm=ionlis, y attends todo
ado con as actividades comorclales. y ma vivaros an iCMUnfb felaclon 4
mito del Ouaycdx4 Trov W
kabalna) Harradact (Prov. Pirliv del Ri it

%
X'! r


GUNTJ SH LA
ATA V 12
V, f)ADO, MPAklfx


I
k PI () (TM
PAGINA M DIARIO DF I A W W', \ --MIPRCOI I,,, !n I,:- A17 vf'* 14:104") I I I-- -_ I.,---- ... I., .............. 11.1111.11.11, ................. ... 11-1-111- ____ __ ... --- I,-- --- -I,,,,,, "I
,fn e1g,
P a # ldpf) g
I g air lq,,qpl 11 .
Exposici6p de C -rmelo iffuruil"ZiArribar' hoy i' w-Pv#l d4iirudird"4; -,,, 'm - -, ': i _.,iqgq, (I ,y I
,,) , I pj,,lk
eil. el, ifi"ycellu I , I I I I I I ",
1 i j 11pi I'V9 ,
ru few iif, C 11(bi el A lca lfle de, P! Jv 10444414ka, 44 wkgql i d, 'Id I I ugg. 'P I I , P "', ii 11 f 4 g g, 4 P ff irg 6P v i, I
:,l ii
1, I I
I
Gcritfwwre 'I" 1hiciptt'I't 1'. ... .... fit, I , ;, w.,r w, ,hg I ... iilbrll- y ,; Pl
I .t, ... Fee
resent rigagnifictil, od"".i. 'Ifirt" I eff" I I
eff let stori, .f 1, i n ii ft v 1, A,, f ( it 1, ". /,it( ef 1 1. ;
n -iwt.--Sigif,, wesi'mwi he 'Illwo ,I,. ibw ii 1 11 il I -1 I 1. I I -1 / --4l, 11 110 ,I 1W lf rgf"Iii ,
I 1 ,li- -;I,(6(, ,I,- FIl-Ile" 1, le, M iam i, V io da ,l,,,,-, I I I 4
i -, I i I I 11
IF ARTFS ll I(,;,A -,' I It ,AS I i i"-, I' 1, 'il,1, All- 1. l '' 1 - -11, 11___1 I
I I
.T." I I l 1, """ (' o,,, , I T it I 1; I : N A E ,,. ....... ,,
If Am t I I 11" i ', El, i "' 'if) por el I ,, )":, .", il 1-1 l; I ,
-It 3 d' ....... .. ,,, l, ,, I 1 1, 1- 1 I
11,11-1 *l1l.", I vitille invilm '' '
--'-' ,If, A -, -, l""', '. ,rl Vm Fi I,,Aj '_',' I ,lt -'i , I , z"', I i; I I I I 11
"
L , I -,,,, I l,,'V, li" ll , 1 - " I "
,,A 5.1d lot'. ,F)", '. ,,,,,,, Alralfle N. Castellnjior .. ....... 1, ,- ,,,; ), t' ,,, 1, 1 it', -i -i i-vu'w w" ," , , I I
... ; li lJ
N- ........ t-'- Ante ___ _j r 'i , 1 i fa -,
I!, ", It Cal.. b,, t I I ,,, ,,,,, z l , ,,
dIrra Iran~ d,- ,if, tit, F ,,i-jla capital do I. ittgnititill, I : 1 -d,- A 7 ,, ,,,, ,i,,,,,:, ,,,f ,, I Yrl,, ""' t '
".,Ad' I A 1,, aile_ ,_ ,, I 'i, ,,,;, ;, I : t ,."I" , i r -- ", I I , i. , -i , , ,, "', 11 I 1
I , 111 "I, I A I I I 11, " 111 I !- I
eni no till v-f,, I I l','..',7 "' "a r ..ne" 1. jll",il) i ,' '' jl-,l "; :,, I "i ... i, 'i ; I ,,, , I li. I ''I 11" I I .1 , _inene" )a IbptAd do ,- ""', "AnTid'Ide 1. I R' i" "I ,,, I V--, ,,,, 'I,,1 P i, , ;, I, ,
I Corilb, ,, ,, Al,,Id, , ,, , P i ,,, ,,
C Sed.d rre.d- ,,, , do : i ", l, ,, :: ", : ', I'l oll,,l i ..... o"!", """' ) TI, 11,11" I 1 11 I I I I I I 1. li I ,,, .
:I- i -, -,- 'r f'i",", I , I I
CNI.I. Ca . In Gall l" , i I I I I I ( ""' 1 11 A ... i-, 1, ; ... : P'l, it- I ,
,
a C,: 11 1511.,eloe'L7 11 1b. .'IF.' P4."" "' ""' 1: 11,i,,. : " r, i, "lr '
'A -Ara ,etC,,6 no dotlAnts i- o , ", , 1; ,,, -m ,1, ,I) N,,,- I: ; <,, 11 I [ " , I i I
rM ri C-adr., as , i .I--. et"a ei _r ,,,I', , 'r .... "! (, , I "I -, 11 ---- 1111111111- ", I --_ , ,,, I I 11 ll ,,, , I -1 11
e , , ", I "I I ,, 'i" ) I ll 11 "I "I I I I I 1, , , "I I'll I I ,,, ,, I I I fl, I I 11 I I "I I I : '' 11 I ,,,, ''i ", ', I ': I., teetered. ob elloo ".M
.1, E1 11 11. ImA!,el 1 I -- ;"'j' 'Irl I If, "I -zi-I 11 I",
Jane ,oll l I~ I I I I I I i-li"", W ,J- 1 1 ,r- ''I .f, "I i ,'', 'C' 1 I ': r, f, 1- , r ,_ ,, ,__ ,,t,, I -1, ,, l 11 1, f, I I I
l ;,", ""ilt, 'I'] I I
so, ',tl, r 1! I I ll i I I I 1, I ,, I ,
riorni V I "" 'I l ,,,, Jlv, 1", "' '"', , !, !, i ,,, ,,,,, ,, ": , "" , i ,,, , !
Cie Gatta A"!"r Catorce en total non les ,r, , l ", i- i ; I I 1, I
11- i" ,, ", 11 l, ,, 1 :, ,;,,,i,,,,, ,,, , I I,:", I 11 11 ,,, I "l I ", li, il I I I Ill
PC. ,lfw Cie~ mirte, Cents, eine P.ete.m Is ,- , , I '], l, A ii ....... in- l, ,;, i,, ,i. , I i, l, , ,, , i .", i" ,,
MI" 0'alre, b,.II.'-1 I A le- Voi,-R.ri. d, all- Ali,, 1 I I I , I I I 11 i -- ,,,, "I, 11 ''lil'' il"1111;1-111 I I , ': I I 1, :, , , '. I I t ...... ,,, ", I I'll i , I -111, 1,11de ? i'. I , ', i, , I , 1, ,, t "'i ,it, "i- ,1" ,, "'. i "" I , '.I '. " I I ', 11 11 li 1, ., : ,,, I "'; , , "' I 'I, ,,,
3a d,, d, loi .1torm, : PFria A, btijos del Idifico, : ,, l, "', , ,:- ,, 11 li
ain I ... , ," i I I I i 1' 11
ii F 1,I t,. ri .Ito eentria &,- ,i , ,:, 1 l 111 ( I '_, , r l 'I'! 1-1, .N, 1 1 i ,, I l I I
-1 ,: I i I I 'i" I I -1
V ,,w oo 'o, f,,- Itid 11 I 11' , fi, I I'll, i, , ,, !,,, 1: I I I 111
lot'. 11, I.ll9.-Li d,, P-, a, .Y" .1 di. 11, 'oettol'e, 6i 1 , , ,,, "ll 11 I ill .. lh i I 1, , i I ", I I 0, ,, :; 1, , , 1. I I 11 I
blbe, 'I'jinn't"'An III' "'andn"I"In" ""l do 5 a P. .' , '-- ", I I 11", 11 --j I I Il ,, 0, t"", 1 1-t lill ,, 1, I I
I 'I, 'r, :, ":: ,l , i '' 'I , i ,,, ( ... 1 ,,, ,i I I 1 .', I'[" 11 , ,,, I I I I I I 11 I .
d, l il griirnatiil", y rt"', ,,.Yo, (IF, .lCje'ij"'% grated" PIV n I " ,
It illd.d d- m 1, a '! , ,,
rq ,sid on a,,, I I , "'i i I ,, I i ';,, , 'I 'i, I ,
-1ted-, ,a-!; l 'r
'Pl. ,1',, ,',, d fmP ", lli, , ,
e" _116a an, Ton't, 11 Ill I "I ,, ,,,
e, ; ,,, I-ea prorindo. lot.-l el I I _- "'! I ,,, i 11, ,1 rj I !Ill T11" fllr '
P. 'ie tlquellolI " .' , ban. .lillea eofeeh, '' I I : i:_il i" 1 1 i, I VIlltl- 11 r ,,, I :. , -- 1, l" , ', -., ... I I , '', "", i, f_' ,, l', , j, I P", ,, -, ,
Q. I on. i , , I ," ;' ', , r i h "" " , "I" I , , - ":; , , , : 'i I '_' ", ; '
to I, clwan '... P.111", 1 'i b' ' ' -, fjr- - ", I ,, ,, L 1-- [ lj_ ; , I ,, ',
I'le'lao' frIa- n;ad0, Y Iiol' , , l, f'j ir" _1 ;" ,r I "I 1, "], ('-,,,, ,,,, I I ", I , I ... ....
I Ag, ,- = ,ao,,, t11-1 11 I i tl ... ,il 1"', , ,i "'i", I I ,
I , ,,,, +, 1 *,, 't"l-, ,,-, -1 ,1,-j,,i_,_,'+ ",
('3711. <;- Al" ", I ,, 11111 , I r, l, f "' "' _. :, ,,, i t i , : 'I" , , 11 ,, 1
i, "r. 1 ,11 '. I I i' "I "I I ,,,, ,, l i"i", "i"': I I I I l1h I I ,
nl 1:1i j j r I I !" ,,, ., r '. l_ ,: l I ., I ,, ,, I I I I r, ;:
,F ,,Ia ,,, "" I Ili , ll, 1,l ,l , , 11 1, I 1 1, :,,, I I 'I , I
I a ara i" ,- 1, ,,, I 1, ,: I I I ,,, 1, I I I I "- 'i"
I ,, L l, i" 1, I r ,, : i,',, :"" i ,I, it r 1, , 1, 1 I I I I'll I ,
: i il r I I~ i I ; i , ,!, )- , .1 I 1, ,, ,
1" , , "I' ', r I ,,, '' t , , ,, t ,'_",, , I I I *11 I ...... ", : :" : , : ', , ''i I :, :' ,l 11 r- Ill,!, , I
I I I I "'l O'l, i" 'i, ', ,, i"j 1 ,. I I
11 ll, I I ; I I 11 ", j,", ['' 1 11 11 ,It, I 1, I I l r I 11 1 : l 1- ;- I t r", 11 I ", I "I, I I
: I i I I I , 'r , ,,", 1 ll 11 I" t 11 I I I ; I i , I I 11 i '',', l '_ i il , I i I i I I I 1, I
j,- : i : li, :;, "i, :, l , , ,', ,, I 11 l" I I 1, I '. i, , I 11 : I I ill- ,
., I r I I I I I 11 I I i 11 I 1, 1, 11 I
I I I 11 ... I I 1, I I I i ,\ I 11 I % li, I I I 2 I I I I I I
I "" "; 1 i i ; ... . ljir,
'4 I :", : I l
I 1, 1, , I Ir I I , 1" _ I I i I 1 : , ,, ,i ', '" : ,,
,, : , 1 ... I i I ,,, ,, ....... I I I I I , I I ,,,, r 1 : ,
, r 'l l .... , , f i "I I 'I, r I I , I '. m I 1, ) I I I I I I ,
,i I I I I I : li I I 1, I ;, I I I i 11 I :_ ', : I I I I : I "
I I ....... i"" ";"l """] ', I I 11 I i 11
11 : I r '' I I 'i" 'i r r I 1'1 '1,', I'll" l , I
I I I i I I I l I 11, "I l , I I I 11 1 I I i I I I I I I I
I I :, 11 il I I I I I I I 11 1, , "" , , I I I ... I 11111 'l 1, , I I I 1, I I '. ,
A t ., I I r : I 11 11 I I r, ', : ,,, I I I I I ,, I I I ,.
I I I I I ,, I 'I'l T I :, ", : Ii:11,11 I 1, I 11
l, I I I I I I i I ] I r' I I I I 11 11 : I , I ,,,, ;:, j, 1- 1 I'll, I I I I ,
I 1, I 1, I ,,, 1, l I I I 11 I_ ; ,
I I I I I' I I I l I i I ,,,, I
11 I I I I I I I 1, ,, I , I I I
1 I I l S I I : I I I I j I f ,, ; ,i I I I I I 11 I "
I I., I I I I ., 1, I I I r I i, 1 1 i, 1, 1, I I I I 1, 1. I I I I I ,
I I I I I I I 11 I I I I ,, i I I : I ''
'. ", I :,, I I I I ,,,,,,,, ) ., I 1 I I I I 1
: ,i, I 'r ,: 1 il "I I ,11, r,,
I I : "::, , l j I i I I I I :1,
Il", , "I I I I ''I 11", i l , ", I ... I'll ;, 1 ,, i I I I i ,, I ll, I
11 I I , , 1, I : I ,, , i I I 11 I'll "I If ,,i I I I I I -1
1 .1 11 , ;z I t, I I" I I'll I 11 1, , . ; l i" I '111111-
,, I I I I 1" t ; I ,, I I ,, l 11 ,, i 1 ; I , 11 I 1, 11 I I I I I I I "i" 1, tli ,, : 1% I I I I I I I i I , I l I I I I 1, I "I I I I I i, t I I I I I 1, I
I 1, I I 1 I , 1 11 1 11 1111- , :1 , I I I'll, 11 ,l I : , I
', ', i 1 , I I I I I I r i I i I 1 i I 1 1 .,
dr ,- 1 I ,,, ef l .,n,, , ,,,, : 11 I 11 I : l , I I I ;,- .
d ohl 1 -, : , , , 1 ;" I "'. 1'el., 1 11 , I I I I 1. r 'I', i : I I I , I 1, 1 I I ,
b j_ r ill i'll "i I 1, I I I I I I I 11 I 1 11 I I I I 1 "' I I 11 I I I I 11 11 il I I I I I : I I I
I I t , a -- ;:,da a I I I 1, I I I I , I I I I I I I 11
Forclt : a _p .i" ,, I ,, I 1, "', ., 1 I J,111- i 1, q I I I "I'll I 11 I I : I 1 ,
no, G .1t, f, _- Ill- ': -, I I I I 11 11 I I "11, 1, ,, , 1 , l I I ll ,, i : I il :, '! 1, "' ,
el lmd, ais, Y a11.111. , ,,,, "I I I I 11 I I " I l I I "I.,." 1), ".1- 11 lill"",
t', I "I" __ : : I del 11 \ I I 11 I I I , "I I I I I I I I I , I I I I ,,, 11
"re I J- l", I I I I I
q '. -r.nai-d,- -! 'I I I I I I I i, I 11 I I I .1 _1
d,,, r Z, _, , ,- "--' I I I I I I I I 11, I I I I I l I Ill , I I I 1, I 'If I I I I I 11 I'll 1 I
I .' 'C"a K's'es a' "I" 'l r,,,' I I ,L I I I I I !, 'I t I ". I I I I- li, il 11 I , I ,
toi ,u, 'er I a Ce"A. ala grain Plot.",, I 1, I I I I I 11 I I I I 1, 11,11,
L. p-enta-o ,to ;,, A,, t n I I , I I t 11 I I 11 I I I ,'If ,- I ,- I t I I I 11 I I 11 1 I 11 I I I I r
... in, I I,, I I 11 I ; , , I I 1 , 1,
" ,,I,, b -z "I'll A Cam dej F-, ,o, I I I "I I , "i
del ,a,, o I 9 -fifel M .tinli I I i, i I I I I i I 11 , I I I ': ,', ,i ,,, ,, 1 I I ,, l, ,, ,,, : j, I I 11 1 11 11 11 I I I I ,,
P, rta foaft I I .1 I I I '111' I I I 1. 11 I I l I I I I 1 i , ill 1. I l ,, ,,,, J, l ",- 'I'll I .,
1, 1, j "', : a I- s I I I I I I I I I 'i, "I I I I i, I I I I , ,,
a", I ,a I IF I I I I I I , _, I 11 I I I I '! I -1 -1 -rnprelear,"Y"" re I --- I ,
in l '- l I I I I I .1 I I I I , r
r o" I t, .il" , 11g biber %,oto I p, ,, illl, ,,, I I '; 11 11.1 ; 1, , ii
-1 & C-- I I I rl pr,'M',, r _, n, ?d l B- h, ;,,,, I , I
n F, b I : l I : I ,:,,,,:,l I "i '' , 1, ,
for I :, ,5, I tll- , : !
er ,r I I'!- elle Y do oag-ala ,,, bT,,- 'do' I F 1 Sift", 11 j,,,,!. --l I 11 11 I.,
In ,a", 11 pred,, r I 11 I 1, : , ,i ,, I I "
is C'Pri't I I'~ I I ", ti-M. f-- 'q i I I I I I I , .1, .. , x I ,,, ,
: 'j .i Plon,,ri ,". 'o -- 1 ,,, :, ,,
I" fill, e"ll, I I I I 1-1 "' del k I,,, !a "It"";lt. "- ,- M-111- Per ... d- rra ,Iierj,. hw del l, I I "', I I I I 11 ,,, I P-,-- "", l-, ,,,,,,,,, I .. ....... , I , i
raltla l", p I I I I I.-In M IM I, IN1- 11 I H.-- 11. ; r ,,, ,,,, I I I I I I 11 t I -1 1. "I i, i, I I 1 I : ';' , ', , : I
de, 'Ine a ,, "'go, it ; MANAY -1 , I I t , I 'i, i, "I I -, 1i I 11 I .
at I ill I n I. FCj6n de ey'r' I D,,,,i, CUI ACUA, -ill I I ill I "I I I I 11 I I I I I I l', ,.
;, % ,Ft,, ,I,, 'o,""lles d, 4 IF j 1, 1 1, T. , -1 I 1. I 11 I 11 ,, , , ,
I- I ; I I I I "i'll -111 A""if"! ,-,
I 11 ; r r F ,1-10. BeIr- do 'I Is Fil Z I , 1, -l I I 11 I v t l , I ", li, il
lotsr 3,1 I I M ., ., -, dr slraril, , T ', ", I I I , I I i, in I 1", ,, ,, ; ,,. , , ,
I ( _o -1 .Isr I I I I' t, I I 1. "I"" i ,, 11 -1 I "I I i l t 11 I : I"
lI'lt ." ., , I r, I ,;,,,a dF 'A;;_.6.bj d_" r I il- d, 1. I I ""' l ,', "' Thb-oal de i I I ; !,: i,, , , 1, 1 I I I i, ) I I ,
'1 ,, "Il". pa I I a, I I I , i. de 1 "l ,, I I I 1 %; I I I I I , ", ,, I ,i, I I I ,, i , 1 ; F I
Iri % I z, I .:"" 1, f r ,
1' -l litlF lil lna for.,! e I l b., , Pr 1_ I
., it, I I I :1 Ill I 1, I k 0, ( I l c I I I il 1 1i I I I I ,
I I ,ii C I- 1. jet" I a I , I I I I I I "" ,, 11,
-1 11 'too, ', ., -'. I, Cie ,I I ,a Caljtl ',I, i r 0 I , ,1, 7 t" '-,*
, pln,- Re eca F ,,t I I 11 I I I I I d, .11
11, ,, ,,, , F I "I I I 1 '. I I I I I ... a. New Yo,", 'i; -1 lll- ; I I I ,; 1-1 1,
"'Ieda F da f-, z , 11 I "I r I r' 1. ; I I I 11 I I 1% ,,C It. I ; or 10 ,:t ,I at , ; i 11 ..
irn ,, I I I i. :, ,- I -,, "no. I I , , I r I I Ccii l- dr I I -'A i"?bF .1 r, r!, I 11 11 I I a ',I ,,, --i
!- --- I , I Fli :; I I ' r I 1i s , i- "...1 vere".tw"', ."I- ,, jor.i ,I,, r_1 f 1 ,,I ,, ,,,Td,, ,,' Ii d' d i
1; ; pet- 'I F di.h. Z. .. I A- -N- ....
._-1 I I I I le,'Fliertea de Ne, Valk. ]at! Ii;, I ey , As I I I
I I I ; I I I , Cb-6 a. verai on [i its Is Iiodealatl I I I
S I I I I I I I ,,, I "' I I
n ;: I I 1. ,, I'll"ll.a F-ca ,, S .... ,,, ,, , I 11 P113- I F" el w", cent. d, iI y I
"For, gra dis,
,7' I,, I ,,n , i t, z AO,,,, Roli de A,.,A,, IV~ itn'!Iol d, Ill. ,, Faire Andi S I
o r ,Cz, r t F.M16. ;
-_ -_ -_ -_ I PI op'll"'In do an 14 ,Aquino de
i

d 2N

In, In,;, I I'll c ;
Irr_ Arrarde, Car". Aiello, It -Po. je,,ta C-HIll, dv ,.',I,, t,04 : ceoid.d. Ij
t,' I I I I I r I I'll 'Z i ' ,, rnarder, Meradeg ,a,, I,, ,
, 7 i Ir 11 be, doctor Rlivale ,oA c
71, l"'no:
sna, de ,ead, ,Fri.. de Ali- "
CIRCUtO L' 1 -, ;a
P ,, _""; '' I I .1 ,an ,:F'hi ,
__ 1, 11 11 I I I" , - I I 11 l ilF-. I-es Roy, Roll& son- rIart, 2, 1. ,,,,A S# prodii An a Se 11 IiIiV I,- I
I P n;II, I.ltl.1F16,I1nt:i sz
,IF I jA Ca q
V,, ; W zl : -'s e cant ,..'IF I- b! , N R M.,!St. y ki -- .- --.. Ir P.,ti ... a a Ill. 1 I";.. a ft
6 C O D E C U B A i -oli rp-1, ,j - ' r To k vi, Ih.e ,r !a ,I,,c;, qu 1 ,It , ; 11 -- r r R., .- .. I" !)"l a y a '_ '.
-lingi.- dll .r.s do 1. d 'a ,_In to I ..- .
--------- 6- ,_', ,,,, ,,,,Pa;R"NewYvrk"pAr IF
t : !, -, till _' "o" ""' t lon' a a a, , I
,.n , ___ ; ;, F an" C"'p-b o"" - mi,,, k,,,r F ,i bo,- I
,1 'C o5tall.tion" Fit 11. Line. a,,, I
... .. .....
.111,l I 6, Faanal.br"I""iit.ate 2035, 'T.an elliente I
-,i 1 i r ,fl 11, Ita Pc
Et dal, - 11 1,11, -1 I-a el P d- 1, !aA,,,,,,-,I 1',,,-In,, I- tigllic-- klarg.,J, Qioesaw all
It ell f I tor _' ,,, on do IS Sinatra C.; %ro I
PI-11"I'l1r, "I Rodi P a, defen ['tr. ,; ll, a tes p-.ler- Bees Antarv. el diple, F(Advneateli2adIr el guard ro I I
-1. I I M ock No. 61, altos, La Habana tel.
, ,i-- 6 q !, -,ti- ol.0 ,a.iCa rubare Mariana P-11, Enri .1. ledo, at
Pern it r'i I I l ... Dit I.q Vida Civil '7tli,19- abWdF M-.- Rose I-Clut. I~ is ", I I
9-1 n do nbls , I I l : T-nblAr,%C,.i% iI ""n1fa I I in, Mercedes Orliz Y Tells Sou. Al ..,do to ,I. lpilrds n 1 2 C I Wo Poo, do : r I
In. rf nli 'F
m,,d,, ,Co: -- - T- l _-q- NU ". ,!F, ,, i ;llj6 latsion. Is,-. R, ,g
it ...... I
1 11d i n ,b,erl* Itle, ,,,I ,n', itil ,,, An
ft tzd fll ', Par Alberta Gir6 i SY. I
7 I I ,IiCtI. MsHfi L6 r. REITERACION DE CONVOCATORIA re'. ,eclat, d, Eat'.da I Ic f Is.
',, rd I
l" -, it, ,,i.lq do .. 1.
I is in, I i l- 1 PF, ,7ile a nal, Arat-d,, a -P 1. .riel.66. I ,,, sde C",= evan",- i, 207, JAfWq del Monte. flexilist, IN, amr- bii
l : ;_ rdig,5, settl5a d .4 :6 Ir',
i. ey i,, ,,, I Y Yniiq ;a Grand 1 '. n A I'li a',Ao Ig_ _, I -, I ,,,,, -- ele, o, l-h"', D AtW4 MIX-t" I -1 Se 7,a-jsidct T r Sle I :, '05 se, -lias S ,:a ,shot, .d. d, ntileig- ,,, __ 1, ,e: Fi ,F ., rti e2lgl,- -"r.,f,, do S,e,,.,o ,,bao 'Iiola ..I Ii-, ,,Ir, d, C. de e no'll. to,, a. etl I ,
it" ,- arn- 5r 't,_ a dlo-Ii6 an lit. of
q11r ea ln4ifi Go_ I T', -I7t ____ "I'll"F0 C Ilcl ,Itlol 11111 ,- r -l ,of ii w -sele"', 1". ";
-plel'n - li- l , I :' q',I- -: 7 - *mt I. ,de 16 , 'if- p Air, I 'i p "' "Cie agi et; _iente, to C "I'll, po, .at. --nd.
I., 11-1 It~ d r.,- I I, l I 1 I - oe a ,-!.I -dn ,in ;DI;,,i I_ Merotbdii Marla' del 1 Inionftirillicuntl. "t.c:6r. 4tie 1. Ie- 1. vid
;1 _"" "is :f n ra I 11 dea,
I Ac,-d_ an ennsuilli- Cl -,, Y__ ...
M11.1'e- d,, Edu-, III I I aa1i-I(,a ", -IV e, O'Hig (; p- d. presto ,It outainazi da sit ;;,,.biE.---dNIfirta C .... C. 1. I til,1111 1-! del ia innoi, ,,, -11 I 11 I I Asl.dr, I C.d. lut., or 1. tarlti d'a Rsymand ROY, ,josepwit" Ii Y
U..'- Inalb's, 11 'f, M -C - I I I I "a a', el J-t;- re,
b "" I I TU, ell 7 ; 11 I S"ol' lon'-S:gpun da-d',Pt.ialls 1.111-j TIPI' "I"' -h. ,eg, .
,,-, -,,_h-- I F161aa I --I Cie! ,tF par rttIrol nIb "'rbl,'.. apecce'lentez Ile Celebrarfi su cincuentena-rio la
11 .lue "P de la I I I I I V- : 'i 1. Ailed ,_ ;. ine, IF.. Pli,-,; t 1(
*,.,I' -, ,I =, I "Clo",
3, Ii, ", 'I l".-PAb',e rl"a t, I ballot de ,in
q, 10 scis , de Pelson, Po' h, 1,6. M ,ti , ,ilitola" do 1. Linso Am lans,, I N D 1 ilos, F I 14 o V Corals!
.
,, 1, P" Ft an p I irple, loAdAnclas, a A- '-td Ga- lel e.nt,, to oFotnm ,,,,I V-,i al origarie't, If ...
I I H.oi A da r. clitieo at It :Ie n1;11C dl oill'. ,c)T-.. lid,e dtt il-l -,. lo, jose Lui, QuInesol, Ni,
C.1;1-1 1,, I : I I olonia Espal-101a de S. de Cuba
;,,, , I 7 r, daie,5 can 1,49 It, d-,od. !- dy. B ... le, ji-b, Mli. Lsrrleo, JoI'll ir I I Pidit5 ocil- C pr', I I I
bon 11 I I I I T Can eg's's n FU6 de;er., 0 F let'. 1. Q- ,,C coalition.. ,Iefr. R,,dr;9lo., Andk lilonberal
11 , I 1, 1 ol ,edu iziu- s I j prall d J.6 Gavi,0jii Litiroutateline ... I. y de oi 11 ',(;Wlilllllo Vidal, Isseal y Climea
1.111V , ", I toldiPITIVii I I 11 .. el I I El j-l, v Pio- T,.It.nci. d l ID Grandias Jestelos tendr(in lugar log dias 13, 14 y
r."% Ill, ,: 1 I In d,
: T :Iq hyu- ttll ,%'0%11 timet"'A' joeme, o.,wr Joan B Nlile, no .,dl- P-millon pars, Van.nels 15 del achwl.-EiNo cenfro Juli Jundado von 1899
d o I I I I I I i _,
11 I J'ree.j P.Aie.I., do _xkI1.d.j,.d,, ,,, ,ii ,,I -- J%,,, ,Ifloan. 1',
I
I r
"'!
,-z C''Se If 1, en I b-l'd- do on "Cralt'll-Ilar" de
l,' 1" , I I I I .. p'" 0 P_ no.t_ l d'I Ri., I~. q- ll,,, '- de ,,- I i I -,- Aer.p.st.l
can "' r 1,. I I ",.a Inla poliZ, I as alt e,'r ,-,ba A Car
I 11 CC; plc Ic, I roint d. caud.l. I n. de
Cie I -- ."ar de 1. 11 1, -a f,,j -ld""do .a ,a,, C i v ..... l"%U -. (TELEGRAM S DE NUESTROS CURRESPONSALES EN LA ISLA)
I Intr- o, -- ljt ,so, I I- , ,,, .." ,,_ P", .
C rr- I
_. y -, I I I -1 I Cri-Irlill del T- -- ,. y e.r -.1. f, "'
lons ,, ,l ,, I l j.ki
1, r -, I I'll ll ll 1. SM. d o _., d, .are, ,-atj. ,Wjld,, p el .je ,M," F Ki d- "i-l"A" r;i'1 SANTIAGO DE CUEX a le- 11 I ... ift 'nole"L djscu; 01
, a unri catill, Ce __U i I z 11 11 I Al S.prenin declamandc, co; Ir , S '= go,
I I ,a A iibciedad C d no",
11 I I ,?' ,,, A7 -atie, Alto" 11'r A- ,, ,,-* La preatige. F rt,,,' do IS tl CC a, Renton Caaila _. ,a'
I I Y ccn facthciac - I, Sibbl. de ,a,,,, c M.thAd,,. 7_mg,,iIi
_C .. Be, Pa.." i. __ Q in: C.Iorua f, P.ftal. d, -o emid.d, b6ndia Is C.amireen.i. ,I'll 51 1'..". ,]i:j, 11 7ar.- 6. mig.ol Xrl .1 .I.
1-11 _11te lwjtdil ,-,,-1IilAi -1 ,b- del I 1, ,Iorili. de ,ld.6- p.g.d.,,. .n ,,
I I , DP ;I_ ccoi -1 I a ", __1Z .a on L twrA de el dor.rie ;r1s, it a., par- final.
k, P- I 'I',, dF caudale, ,- ,17i%- I, .... dej p al,,Sjegej dibi.alloca t.- juln RIw Y Emilio RL12, es, rajos
I I I I , I par 1. d-frin. do qlf,_ ,,,, an I Z' i "' celebrar el eincloorteram tie to fl- Dia 14, so al vnimtari do
I j Cnf..'CtjVC1 ,,, Z n- -: r- "'olte -'-Or 1-0 'it 1: at sh. 18" M4. L. Jane, ,Icp ,
i, ,,"I .' I .-e 7 d ier"Pp .'Iaa C. ll.dd. It IS aligiilil ,, *1 a1A.r A-1 ,,, Pi w In F '. III ... q C $. . to d_ Ant.
d .. "' Cl aeA Ped, .n ,etrato de
s.ftl pfiv6, on 1, cAreel tl -;- Crslb S. A, par '. q. do
-es, de. io c F :-,--- I ,I,- an or
I I -, :_ C.,tF,.,;a lor ,an.,Id 't, ,II as der III, no li
IIJIY -in 7 Z = vei -;e i G= ,1'. 'e.. I.,.'-'iA ... l6n .all,. Y oner.6or VaIiTLjnj2dxbi- .ta, ulan-1 -, II-e lesert- s, placedield, 7 14,b-,, 'i ber fijpf is
'j rl-=Cist ,-ta -c d, 1. Aud eo,,; d,, 0", I a I r lugar I oc, It.. da de be !,- 6e C'uh-o I. C.loffirran. .- Ieeo5. dal pl-. '19a A .p-t ... r" 'Ite. onn"I""' ,IF 'I" Aarelia R, II.Ci ellaacrc ejandrb
tsancinn a! encanadt, 0 I peasidecto ,IF Is aeaci6x; de Fir.por... F.Sadi F, 2.ie. do
I., i o- .,,, DIf ahi F d-d,, en I- Ca- A~ a I6F P W F.Prollioi ,a', P ri cbeiTnIear tii A' % tl ji de g--S Ar 1,7a revolver cantjd.d .I. li, ban tonfeecionado, ,In tnteresari IA QUA liguran jost rideable. Cie 4 irc
r Dad i 7:1 fill 9 :o r 'o sslla'= ,f J1 ,Ifn la.MP.11:7",, In~ 1,jon,. loit.-,la d,, Alnard.r- laolaTa, eoncoT.t. a toe, prclfarnal do actre par. .a dies 13,
-6,ld Url,, r.I r,, ., 1-1. asisle.. Fje4tas, I Ga. a"el a pr daI:6 it, y a.- to a a "a
Ar- 4 prand'o", __ ::s ;= t I Ricardo Duval inlaill, r , Jlrto sen,,,n'i' to "o" 0 ai .ago!, 14 ana A-dttall. 1.1.1>r lea oA .TIM
,rnfrad.;A. de it I I I i, I ,a., 1. ro. a, s F B ,he, Annentil-'ado 1'. del T. de a 1! fest.jbs dank. tooti-a. a 129 S.9!50 Develarniento do one to-11 at,
I;_ I; kj ,= a 7 So 949 C1 -.11e debt. 11 lT Cl .,",dE ,n , ',T jxjvI del 'Nxta, re-ld. e. at Exhifrtne: DCdP' Serilde on MY, C. 12 de Is nache del dia 13 el treat to qu se orcuentran IDS nombres de
p a,. ,,A "!.baiai"" r v 727, rods cez Joe el helhc Son joalo a desahucio fineris el Pro- P., R ... I-lac t'. M.'I. Lee.. ti" In, integyanit.. de I direct
,n , :V,'i';,Vi'.'.'.i,,dr.,,,,"tu,,,. ar Ufo, a 6, Cab..=
gene'll"d.d no, .- La Junta Directiva. -.db tmi, est. a, el -oai, feih,, i -Ado, JillA Pinto A111M on Cattle, a] Oests; de S, d, Clb, or, iteddli
1-r-1-na, par It~ A,; r 1potAdb per 1. forte scusadria c sentacift dr in beforee Ofela, Sarra IF par Luis C-is At Carl,.: da P, S, In de n a a, T. efectuarnia ds Is PY.lAb%,p:I1'o' 1 Valentin G6,
W ',n , Ti- ran delitel do ina verascdrl He n L.,rea, Contra Margarita INIarlines, rlaro, en ,tidarteagr, J-cr. Maine jades orl bailt!Ia d. effi. noid. Q AI
a n- '71nlld'1.11 11".Ialr 1. .1aj. de deps'tIrrento on Aabat.cib11 lei reiern.-iteme ,IlICd-t- Du -b_ I, 21 Norte; ; ac,, @, llff C Is cerneentle.r 1. feeh. a, q- n. iechlbiciii, do
F ia I 'r 11, h1ch, de hlberse _I III, n fi ', gru do, cubanve y cap 'I's en I I bArill., C I,,,,- do ,la Th i ..1C, Aare, eile, San I 7.1 4i par Fr.rF-rPUFaT1rA do. F-tra I aetr., ,,, -1.
do le Trilateral. on a! m- 1 so Fie CAR deala- nor Pro 's"T in A d di:
- Annist.d. La deal no Ilene slis Galindo .1 d Ainflendses; de it a ara consti! ._. gA r
-, efn ujode IS f6rei Ye -%, ,de-h. do pem- nll. pbq- no Maten., IF I.. 6r .. a, .11. do____ 'I I'loen. Ini o'nes ,:Zkckl s an el PartC , I.a. t cidcatel"' NA- io -d. "Cilba" deade dIciternort, do,
733 de lill.,cy C Er, -- I habila Is vas Allanal a: d in Sbga en to Clad.
ISBOA, XU RM, BARCELONA, PARIS Y WN PRONTO ROMA ,,Iient. C, qut no loa a a A I~ bamor 1,110 do YWDI
,oll an incepo'la F. re precle, ),got parl Poto, J n QW.I- at ek # a Ants .ties, no I ad IM at 31 do ju
oq el .,;t,Clt,1i,,cd,, ;, eare ner ,I ri ,,aV, jum so %,Fn _do .FiFi-Col. Ill. A: secretan. Celle. do .atigm y e 9.1.,tirille cat a,- y i, qLA LINEA MA9 DIRECTA PARA PASIAR _1, ARO'SAN70 SM ROMA ,I I F -I G-Ard. nebial, lUt- t"cie e- Deel- tai. do herederw Do III- fKAZ banal dando a traefs It, -,afti to Concilo,,nev, I clet", goei.1 I"
ma acirtodo, con to] de que el firmando ]a del juz9ado rp l Card. Ara.t. IIrr;I,,d -Ai,*.grt ,i d tenet. 1. net. ,IF progota F.I.r.t Ei dia 15, ro I,
I I a & F- ,%. a ldeal lbjl ,,F.ItAdale,, ol ,IF d Cie vald l G.oziill -I kle. dil0d C, I .Jerltilie, li rt el bailo nif llnlll y .
&l confeceoridle Fs Cl I. d I.1, not, a, c "a se I.661 1 1 U on lo" slit"g'i, 1= JR20 Arneb.ta Chrin. al ,to Al;;- I,] PC> .111c.aw cirbal ,,.g.i e.!rd AIT9411 dents P ._ III~ rregs' atn'Zille o""'-,a j. ,
[ 1 I v w p 'delp" -oe,.a A inip.re, nettles Mayor Qu ,rnroo Contra I".7 P.. sfil. III, I.- lairec de An-I- IT.,I.l jjodl "" AlgUiPe, do lia,
, , I. -"' Oeste, ,IF J.IC Ll"rina Y 0.6b itbi -Cifi;-I,,, y bio- 1
,,90- .1 -Ilakto. ,IF ,,f'ocea
', ,I-= ,,C 1.1 vs.la 6, .1 Norte, ,It, 11 1140, III,, 11il,4 ,;C p C 1, aglo P.-Urge quC At Co= ,P N idi
I itwo. a. 'Joido cI AdI,11. Al-jIegyCdC ,-I I ,ap .a istert, ile Inbt-I&Ii trIne, proc- A "" J. a Ce."A l4rtee 6o Ntael ,Pf- d,., Ill ... 1 on I clones en at surnilotr, & viarea
1, "I tl.dr, an ei, n ,a l n ';i1, ri,?6a ,; ',l! Isl),-bcl in lepoa
,,, A, '. T"d d
I 1. ,- h.6. ..Fr "es's, lareirnght
, loss roArlileal de a..ta hospital "San PoInando" ya que
1 I 1I.Y.1 ,,-rti. trbre ili.ei tiur ., ang"
1 1' poSter 'n'b-,d', o,-1 DOLOR DE IS_ vi,,_ 11 res del deber escafiolag talta de los monitor "sill 12e,,vft
tt leI 'ei ,i tcli. Cabrera Illal;jint contra Mo. y eentao do III Calard, F p,,AIla, ha- tratitorrl ., corr-Part,
:l" f'l -1, .... ;. / re. ,a ea !in Ii -1 E gl dolnl), sl JF: te, ndv USO della PTalabra 1! doctor Bill- as.
11 It. "e"t. q.' I. "" -'Pit, SPA LDA I I I D.,1 it
"I', d1lito ,,a. Ill bcn,! t S-leri.. Hernial el, rujill,: I poi YO rlar ii r.,ff ou pAas
Id i .A _._ ia ,. Peelt- _,ill ,,( XUA loss ad
I I I 1F.I I. Aaat:s ftl I Slaxe Icnnot Carlo, Bonito zoran ol _-, Laue a ll 4. MENTO A A ,iIeebj,

,, 11 .
iflaroa Go.zii- 8C 40 .,,, o'Cina dif 1.
Trill I,. 1, d 11 1 I Ca" ,F,,1i,%.F a,, LEYA ]VTADAS Esto ." I.-te. .ct- Hirano Vs
"aam C.11,can a So ..dD. Fin to'.. Ulti-, -t- ,re-.i.d- I Ida Munic, A), Alperin'. Do,, (Inca "C'eri ,aSi ta
__----- I "6n e0rietament. tocalt., I L I ,
?ARADAS OPCIONALFS I "Q., 1. dich. f-It.d F.cepi-,I I NOCTURNAS -gg d, -1 Play. C..tl.a, nae. ideal. G-W P.I.b- P- .1 par :So .'Pe," c-","I. I- ,%----- ------ i t, a 0: Farcltco Elesia. Pienclas I Q ;,n n
IN del orticulor 7 ; I 0 103 Social troCli0val 01 aft in b '-, :i,, ,USBOA, BARCELONA I claran.ro. CF,33, Ile, 1 'Lll IF linil"i, y OfeliD VallW Tiradet. ,ebre dig- I I Aurelio Ratio' ""re" do IlIl P I C"rr" a ,ii' -' :' 0' 'I efir.1 r, tons C,,n pens& de ley pars controvr nalrim,_ DR A NO. .el#'Cola ,vii Catir". tie .,Ade 'I_. '/ n merameale ji l 0 ,,I ,,,, 1 l, --- -7
ni.. ..Pa r, -_Fli S"n de V.no, .1 ire 'I ,',' ,
MAIDRID t ,.a- , l E-h.i Do AeIl ,_ i___ ", E it, Sall, K 4. I,- ,r,, l l T-,,_ : ,sl, , aP roZraqrs; e,'eeI Tribunal un inedin ll il "_fisr '1t d Italian de C --g al I I I ,_W'fl
trail- an to i ,a faj. 'to v.,
_'I f 41 -1 1. ,.Iffic-i6a Q- reatii rrtl Ktedo its In ora;'a S .... 'j. 'T 1 l--l
i ter- a a .A nnea L r Mercedes pit. - ........ I I 11
, , 1. ?. q.e. ,III
I I I -11,11, --_ - - 1, -as, Qad. '""c"', cria C-11-1-11 ,';a, Arteria da CA. 11,11, 11 I
!odor Is idea y Is volur'." do I Adiilfwfin I biflt a P,1r. I I, IS Stilra Melia
en Is "ent, "I le n:j Mlll, pars otorgAmun.
h!bo, 1. e.lifle.116n y lo -rc,6,, ,, -",
-1 I base do c6mo 6 Trilbleal ,i6 cl '45's 1 I. do ,- ., if .. __ :- -- - I I I I
- Ju-tirjAblil hatriA .1 Cedilla Droo'e'l, 1 1 I De G, 'I"'ea ,a hpattcam) I I I .
I lgr.d. -p- ni 1. bii f [ I -, ,; : ', ,' P11 'ool- ,1 ,tIlIon A- icsr. I r I , 1, Ir- l .
prohibicift. Y .1 .. averse ert .. I : ... tell I l1i,, G- I., par. Ano I I I li , __ I i .
an 1. 1 its Enju A ient" at A' -1 : r "apt.a."
1. vr a. tolild. I M Ili I , !_1 i I : filill, clear. .1 BIn ,a I , /,vO,, t"," ",i,/," ,'., -'; f, ; ,
wl rtl u Is A, an cab 6,/ f , ,, " -, i,
lifiet 304 dc Is ICY org4ol'a del! I I i-I I do 1. m illion dl, UMlillt ionlar, Can, I '', i I I I I I I
Pallor Judicial, As career tie factil-1; Irall, Piv d. I I I
/ ,Of I I a % A, a. C a, 4fift,
1x1ftACT Deciarat.rl. her,%PzU Prinuti,
'Dw ct. I Ah, .,1W.. P-_ 11c"". do 033trwr I
It I tenci. no 6,= i ', ia' pa ..i'- K WePOS,7.7 I V"Y s' i 'i',',,j, ,:I."d "T",.",A",O, ,,,I, 7 1 WMA CON MADEIRA I I
-lot& de d1i-0 nes 9 dolito tit" ""ib2IN cI'.'a liela" Twina AWIllalcultus libro" Pa rorteo Palo. 1 ,IS,
AEROVIA t "', 1rd"un-,C',-, b 'bcoY,',-,Idot, tratir AY.&, lI rAwoes, '.'"Or,", Ia blMc;dat."0,l'vX .'.'a i'_AT Y COM M I, *J I ,
5 CIE AMERICA
,c,,
# gableentis I.- tr i.vw- 3 Y timptar rla Leal G.,fa, 1. de G"r& A c i_ L ;y,- olnodlwlil .in., cia. too 1. I. [ti,,, P ti6t" C'i,
x putod. iblafediael .1 Ationta art,- Mail gtm na victim voted ater I C,
:_Izw9Nwbwkw ad. ,.or -1,1 I inlit, ,, 11 "I'll" I Ig
,nebi theffolite 11 Accident, del Trot C03TIT - -1-1 _,_ _I$- E_ _ -,
"' till I -IF I '6, -- ,11., .r- '"ti,, r", , ,,% I I I ,
11 ease do iolife. .1. MM londle 11.1t'a oolon eIA-he. -otc- 1, I I I I
I I. ,on I a-10 q t1aidoullsis C-olia C" de -gtiros Y jai Of ., I I'll -, & el fee- lio -rg. ) 1,,rei- .a L I r
,
bNA ORWYNAMOYMIDDEALMA Al ,IXP V;Clcl D-u 1 1),: ri. 1'.== 'a date' poo.na -F, r r 9 C.- ,-,! -%, i"I ,11 ,_e. I.I.brAd, I I i -1 I t I l ,; 11, C, I M1. I ._ I I .
", """', z ,
__ I J,.tiFI t-ler. -b- I6 -a pvef ir'.-[ p, Aw" ol"', .. I ;:,, ,'fl , 1 'Y' , i'l-fal CI f,,,' I I -l"'t, ili- l ,, -, ,
-, 11 11 1 "I'll" a ,"a I, ..... I, -1--t- i. da I,, 1
::: i:: ::: : 701, I brolver f.-'-[ -;W "Adi!, ", ; I I ,
"I I I "' I t 4 i , ", ',-', I, I d
"' """ '
,li i !I! 's ,1 e-, a, IF., inip'll.- at "I I I f if, i, I I Ili, l -, I __ I I I~_ 11 I I 11 11 ---- I I
F, W' I I , all, i,
W 1111P N ro f r F, I rll, ., I IgAI'I,
'I 11 ; p I "- 1 ,.,I., -1 -- ,if ,,,, ,,, ,),- '' """ ( li ... ,li'' 1 11
I I I - -- -,-"-"- I ,11
11 1 en.su '%de,,rInIrIunl-P' I I~ ,, i ,'il llt ---i, ,lt , '' I'll"I'l 11 ll-il I
I ,it i , i- 'I ,- l t I 1 0 1, i .1 ,- , 1, 1 1, I'' , 11, , I 1 N
Iii "" t ; -, V, l
I W 10 III I N I " '_ I '. : z
I I I ii
,I I
I
I 040 CxVU WAR10 Dr I A MARINA.- MIFRCOLF_ R) DE AIGOSTO IX 1949 PA(IINA IT?; (V
__,____,__ "I'll", I I,
I 1__1__1_---1__ ,__,it hatter !r su K ijo-01 D eclarav, ,f-.-----,-- hp Gryopf', -11", i c"i'v"j- fle Ef-11--,
,
: 4 i
'
,
,, 5 .-_-- ,I",I
Para la Nkq rr y I I I I I rI ",'' ;, ,' !',r' I, :' ","I",
5Q:u:i 9 -, constrity __::_, : ,, I 1, ,., ,, '---' : 11-', 1'111- -',
I
.
I 1 1 ,I ------- __ ___1 ,,,,, !-! 111- III 1 11 -', --,, -, -1,11
,I ",fiSasCwZ"_ : ,", : , , 2 , ""
'i I 11 I -t,'- Weal 1. Podroi iwtI-1.f,,- bb ,,, ........... .. .... .. -p ,, rr 1, P i,,), J, I d" -if-iII3 11 111111, 1, ',' -'12'1- I
,, I , , ,:: ,, ,- I,
...... ;',,"',"%.,: n' I 11 I ,,' I ,,, ' ' I -', -,
I,,, ,"'I'l, 1, I I , v "' I ,* t.. Crifif I ll ': I I 11.1 ti. ." ,Is"". ; ,:-i F qq 11 i I I I I :, r :',' I I I 11 I "I 1- 1-1--- I --
1 1- 11l 7 "' I", 111111.1111 I ,'I I
I I I I 111- 1, I-, I :, I '- I
H ikc, I 0 4:ip, 'iJ, r"4,14:Aq:g;ttl : ",:, ,' 1:,.:,,: :',i,1 ,: :,
1 ,,, iW', ,, I I ".
I I I
i ,,,-, ,1:, ;!,,, ,, ", ,_ "'t, .1 I I'll 1-111--_ I 'I I
11 - ,- I, ....... ... ........ ... ............ -___ I I 1 '.'' 11','"', , ,, "':', '-," 6, I
: "I"n'll- _,., "', Il es 1 I i , 11
,,, ClSI"". into, m I I I I I Is, it"o ,, A-I"- -- rrpr --IHll -1, , I I I 11 , : , ,_ ,
",_ ,, ,,, ut ,,,, 'do-1. 1 -- '. AW* a. 1. 11111 -Ili ,,' *:
0411, i. N, I s I I, y 0. .1 % , ",to, il.lk 6 1 'no, 'I", d, w"-"L, I" t 'I ,1.1, 1, I
,l., d I ,111d If 1 1 I : I I lint iish 'arl"re, I '' I I I 11 I I 1. I'll,
Moll. Lishe 01A.0 do Ge"fit: to" ", i, -1- ", i, A ,,, e .
I oi6ti por".nij, ,,,, ""' "'n il ,".
8-mu spirit.. , _"- P'ondidat 1. J,--f-- w, ,,,, ,I 1 1. ", I ... ... ... ,,, Y "" 1 I I "I"' '' ,' -, , 1,
."Ces dtj gp,,t 'j, pt",'o ,let I d t*
"'aln't. de, '" 1.,ti ... f., 1 '111 11.111' 11 1,1 11 I 1! I I I
" "' I 11 "I I'..,.
Tetigo d, mfies diTy 2 itfro. t Ittef. R.d'itives: Q.orrsadas do I P.r Corulitudente ,nunes ,,. on m-1, sj I , i' I IF 4 I i IIII-1-1 -,111 I'll I ',, -, I I c, '"', '' '', .11 11 Commit. IN.. -.----,- dool at. 17" dol P..."It, ;z,--, __ I I I "Il., i I I I I I
I ,, ,,, 11, 1, iI- i"" ,,,
II
do .d.tL d mity soludlibIrs y bl" I, Hood. , ,,Ii-,l ",n,:,,i', I I I I
ra is Its N, I d .'' i 'j", I I I, I; I ... I I 1- I I I '_ I ,, r, -1
I dines. I 11ninto a I* eltsma f"ma, ,,I, .1 to,. Inner It I -, I,',
dessurroll. a., il-jin, a Dios, a I I 1-11 do of- l -fina, el .. 1. do dl I'll I I 0 I, I "I 1. I 1 :, ,,I, '." : ,, I , -!",
1. A I -hes .inme "" """, I Jli 1, i I I I I I I I ,
mayor, Pulse ot T.,Soido Dif,16- Dior ai: Tsn I it 5 ,,t armS y -i_, $in w", ,I -L, ,,,,, ,,, ,I ', I, til, T 0 I , I I I I I 11 I I I I "'', ",

to Toto 1 4S I ,"..dsb it de too lrljsui w -,W, !"fl, w, I il ,
mm y to VA .nS Contra is I iifllti, S I.., 3 .h, , I , I Ois do
." ",i"!o ,I om,,l .,r; ,: imimos, M 'lls'e"', W --(. pam ,Cid-' t, 'It , ri ,", ',' 11 r"J,1 I I I I I I 11 I I'll, I ,I I 11-1 11 "I ,", I I I
T oifolio. S, 1. di..',, .- -o,,y 1 -ne,,j6, ,Ij ,,jj,,6, -1 o rrl' CINCSyd ., "41" I oZl ', 14 odr- .. ... I I 1,
"' '41 - ,I a a' der Arturo ltltn 1 I I I .1 I 11 i
it na ida. A Jos, dos y medio ahom I pu6s de -rtld., udC1 Ids III 1, 27 do maIrs. y -2 do maye do I J, do dien., d, I, I I
d- I 6. .n. t-itit. lint, d,- do I., Allies I :
So J,, --6 .no i 'o" 11 I a do q.a ,I, tdm y ,"A I I I I I,;, 7 i" ; i,'a DiftOrica TetAntin "s:", "I-ai2-.n I ,,
F no So produzesto en Cuba, o"10.4s! -plim o Id 11, 417 To.. e I di., a) mor oxPectirrando un i, a 0 1.i ,.lr "I "I i ee I I'll on! Ali Ci; ,, ,,, 1 $ I
I 0 P;e ,I I 'aIi-o"" Pa" 'in "'o"ital "" ia txi dio. .6. id ..be d, tol rwesis. A 1. III-, It, ' 7141' It rt d.L sioeid .. I ,, I I I I I I I I 1, ". I I I I
Toxolde Dift&lcrt TotAnict, ", re- [or IT a que Se Commit .1 ,,, ,',- it.s.,16 1 1, I I I 1111-1- I I ,,, 111 .1 .,
ir I ailueste, n 'r'
.I, 1. 11 _-_ y no lt: h,, P ampmests: I d to I I I. 1117" 11 1'1!1,,111117 I I I I I I I I
f at)"" "C"'m "' o"o '"
to ontivit sioliuma deals, dar I., .i,1dvJdId1, rtidrali '" 78 'I' 1)' I I I I 1, "I I 1 ,,- .
"'.. I1j,.,,C.,C, I.'Imas Cs i possible to tis. ',' I ', "", 61, 'I"", ,rli! ,I, ,e I ,,,;, 1 1 I -1 ; ,
D.e' sidner, at di0ao do or 6. d.1 wo 'I'ledin "? qe,' 0,,,n,,,, I -1 I I I ,, I ... I
an It Cs, Clor I lee. I I I I ,,Undt, "I lo 0",:_ I I I IXore-le 1. V.Cmna y an ese ,alo led me tworeto, as recesirrio tener inter-da ,,, 1, ,1- 11 I I 1- I
qm cim0dini db. p.rullo_ I proSarte id axtito o no tilgeor ..to- ld., V ... C, ra, j ,_"' ,Ii_ I I -I^ 11 11 I I
I I 'lo' il,
P.Poest.: i 'I'll"', TI, ,I ,
31 eo Color Coses d- I, ", I rodent tunerculea, en su familiar nos, 1S.Vrid. Cim 0,1- llil : I ar cl liltl I I I I I I I
I I I I I I ,,, 1
I., on "' --"V- is-len ,!- 91-ilorld. sujida to -t1do t", N ........ I 1 l, ':
War lon III, t"ld i1,_ ",,", -I I , ,,,,. ". trannuti, ""'n- ,,- n,""'Wrat, el "'tilte I I I I I --,1-d, 1 - ------
IS ."sajilirl. I I~~ -- 1" A, quie. no So 'I 70 I I !
So I ,, -le i
ties niAwl un. mrnIC_ ,I, 1 , I h., in 'd,, ,I I 7 ,I
,,I, 0', uos P..'rolt, ,,,,,, , ,',-,) r,dit,,'i. d ,,,,,I.. p-bi, 6 ARIiitin", I ', :,"-Io .fioi, ..... "', I 1 !, I, , it'llt'l, do t it:,f, ... ,","%I",f, f,n 4M "I", I Ilii-l ,I i l i',i,
1. Wf- I I., I I I
...... ... 1" I I I I I I 1, 1. '' i I
1, ,,, I ,, 11 11 I : V F F lv 1, ; I I y i I I I I I -1 11 I I
ton- ,, I .... tnoioa, -1-1
In "I, I - Pr , I ", 11 I : ...... __ , I I
1 ; I I 'I 11 z 11
11 I I ,
11- n111 1 '', ", I I I 11 "I 1 11
, I I I N iievii lxg k", I 11 .11 -11 I 111 ... 1.11
"'. 't ' I r I, : I '' 1 11 .: z 'ilel" Ujilittar i 1, ""N," ,, I I '.'. ,
I'll, ,, I I I "" "ll f'- 1 fie, In End, ijnfl, I -- ',111","" I rl ., .1 I 11 I I I I 1 11, , : ,
-1 I I t : I ': : > '' '' I : ''
,, !I", 1) fie L I J. I ....... ,,, ,
11-11,, ; ,ni "n., J-e, t" I I I is I 11 'r"i '-I,-i", ", 1"i "I", 1 , : -1 I I
,,,, an I b.".1, d, ,
"I'll, I 11 .... a ,,, I "I 1-1 I I I "' .1 11 11z i"1111 .... 4 : '_ 1 1 I I I I I I ': :"
,"11, I , : I'll 'I , I r, 1 I I 1,
d.1 'i, I,, Idft 1 ,, ,r' , I S gin. uu, d_ I ,, ,, It, I I I, I I : I I I I I 11 I I I 1 1: I ' '
x I 1- 11" ,l ,_ ;r ... ... 1, , '11, , I 11 I I I I I I I I
I I " r ,,,,, t 11 I 11 -, 1 I I I .1,
I, iind- ubw.r I il ll "I, 11 11: I', "I 11111III '' , ,
eire, Irroo. ;Istld, b'A' .a ,,nti 0 I I IhIlls d1- ,hr;r III ; ," :, I I ,,,,,, I ,,, I I ,, o, I'll .1 pon'! I I I I I "I "', % "I'll I "I'," ,11
,i. do .Iii""It, ton ,I 111 I I I I'll I 111- ;1Yi ,, I i , I I "I 1,", 11,11, I'll t
bost f t1r, ;- t- ', ', h, i" I i'll, I I : '' I 11 I I I tl ,!, ,,
,,Jii -- :, I ", ""l z I - ,I. ', ,, r,
q- P.,,,- ... i ', I. rirel- Central ..' so." ,, lel" , 11 I 1,111,11 1111, "'t" "!"""', ,,, ,,,,,,, ,,, I 1, I I 11 I I I I ": I 1 ", I ", ", I I I ,
__ ", I", "", , I ,; I : ', '1 ,
,
( insults No 153 I ... ,, I a I I : 'I- ,r I ,, ,
I ,, d !", ,, ., ,
M et. rtfif V, do IS, T ... f I "I i7i I 11 rIlit, I I,, II , I I
I I r 11 I 1 11 I ,, I :,.,,, I ,
A.'s Ise ibe 1, itxi- ,, ., I, ", r I I I r , ,. ,
I c.mml to N. 151 t jns _, 11 il;5, ,; "W 'd, "' 1, .1 I I I I 11, I -I,, '' ,, 11 ,
Dios aS, I -I9. ".. n,- 4 .6., I 11 "111 _1 I ", p, rt i. I -- I I ,, I 11 I I il I I
A itink z, ,i, 'k, I ,, 1, , ,
-'I Itilt, d I I'll - I It"" ,
listed'. disto else Some In, i,, : ases I.~ Is ,I, -11, ,, 11, ,i:I, I ';'W, I ".- I "; d- yto los 3 In n lli i: I ", , , I I I I 11 I I I I I I 11
rill in n ae, risn 1, 0--ti, ", INH jP10 _I, 11', in I 111: ,rl.- I I'll, I 1. 11 21 3 ,- I I'll I ,, I I ''
ill, ,h,,, I ,A,-, It, ,,,da tl I 1111 ,I,, I I fi "'', 1, ,I- ",, I 1, I I I I I I I I
Ide I J, Sent une"Cir "S. Ii , AH 1 .'I r 1, ,
.,I., u-11i.." I I I I ''I "'
I'mo N t'. ionie'd 7 !no aill, he ternd, ,, I ,I ", , I ,\- "I'll", I'll I'll I I 11 11 I I 'I'll ;,
-, P, C,:_ I he S 11 , "": 1
es I 1, 1 F Inf- , ;,.,,, 1,j I d, ,
Jo o h ,ho s ......... y 1 : I I 1, "I I ,,A i- I~ , I ,:" ... ... ,, ,,,
ptidoa a ,. ", 'in Corn't "" I~ "' "H114A it 1119 cubartim. --P,,d- ., ,., I !:-I, "': ,. 11
91.bvios I I I I I I 1 I "
i I I ,
pi I lir- niatide I1,000,000 t "" "'i ,,,,,, I 1, it, (.- ,), I , ,: 11 I 1.
todra to h Ilaro-1 -11Y baits d, ; In~ r "'It".%". ,,! I!: [ ;.,.-;r P,.,i,- I a"l. 1 ,;.,I',',,' : I ., ;, ', "
or 'I", Y, I -1 laid.. Its 1 5'' 'I 1: , ', , ", ", -,
'leranos de In RUrrra EI, ,( ,' ," 'I c ,,, I Il,"'. ,rf- ,
rui y d- rou), Coal rotor. KI il I ; I "
sAde fi k operate do Is gar a ta I- 'll"", -V ' ..... lo" AII A. , -, ,,,,i- __' It 1 ,, ,, r , I'll I - '',
1 sen 1; '', ',' ",:::, t' .. I 11
Cs I repievilk"tionto I". ,, zl. o'g. IIIII 1-11111- ". I I'll, 11
on "a t0rdit'lat'll- 1, do ,15 a ,j I,, ,
3., "' n iI,,I- !", ,I vemut, '1 1.0 1 A,:- Via "'j. I i , I -1, I -, 1, :: ,I
strormid"; iss Muy n,,,,e """' lidn"n - Mo. iii, 11 -'sott 11:, ,,,,, ," ro ',,, ,
u,"oe no Son py.flIndes 'o -1 d ',i t.,dar so 'j"t ... a 1"ninin -,I: 1,91"itiodelo, I'ss ,.,,, isam m 1121 a, 1 1 ,ella two ', -, _%_ ", "'., ", , I, C_ ,
demiia .16. pue,,, at m"', -pe-W Ii.n. 5.11. G-J.. kri lugst, lil, i .. rs. r"j., L, ,l JON 11 i, li,' I ; I I I , aol,"a 6, "t"I. a, Is Sle Honest 11 I '1_ I , -, ", ", ''
aaiJ- do la CIni.d do L. jolotnini to, fitando Roj pons. orlitiq vass, .S."", ", '',so dolpolts, C.An taindo gnt- j .Is.. ,re or, y d w. ll , ": I I_ , ,I', "", "I 11 I .1 I
ido 1, 1-d- eafi-la A,,.q,, ,r -ber. qi, dnSot il. ,lala'j. G,,,, i,,,J,,,tl: atIloo-o F.oota D-ny,, ..)- ,1 eavda .. a, ,1'i-;'1 :1,1, EIl f94 Not~ la. ""', I I .... ...,' Car ,,, -, ,, " ,, """, ,,: I :,,
-ool flolot r "I ii-lt- Int ld Me hado)a do Ntuddiin ,nlndiL-oo an C.Al. 11 11j.EH4q1 %I$ i ,I It. ,,, I I l, ::, 1 ,
I, to do to. .Wasr lin, d, 1. 1.1do; I, ,; 1, :, 1, I, ':
Ii I. "'r. d, I- neol. do batall. "! .,. 4-16dd. I I ,I' 'I, I,
senift, t"r, -111,1_" ll, ",Ii,,,;, : --- ariaillas --f).I.r- I V!, ,o i -;1rita-li, is, ,oftrg: 1. h.billd.,I ,.n"Ld1..".y, -", -_ :: I , t ,,,, ,,,,
'1po 1 ISs 1-Cillneg deruoeilia I I I e , ; .1, I, I I '11., , ,',,, t !, ''
I '_ 'y ,X...: -a- a, ..do Ist "I', ", _'l I
SeJril- Pliel, Q- rei hijto infmorres usled re. "" do dole; salinl(l-r Hoilriffii.x Cldrrio. -- -- -- -- __ ,-,- __ ---- i 11 o ,,, , k I i I I ,
i, -i' "'r'n "a -- lo-111- 11 lriurddol R ,il F ... or Nust, S, 'on ,2
Sala dosinut-ndo -updiontom, fl.- so w . ooot" I oaa I ,
z I, 1. a,.,- 6. M, ",p I : I ", : I , I, 11
lissismistaIt I Co"'bria, -to- Itt-doe in, Lando '-do-tort ,J.1e F (".", j k I
us -S I.foetn.. heirl. So CuMpImusme do 1 ,I,. 3
Per Ins aml-mas relatades ini so no .-or. side. CsibleVis. 0.1iolumd. ..to Litw -Iv i los ll, ,,,, : ":
1 d- ,-fl-l-d.S -11,iods, so. do do .Zpl.d. P- ,I Ayuntam ,,id last Jjyrd;,),, o' I -11- .il r I
't Sultis od. 1, lid T to Atelto "
r.A do ii ', j-rli- tiill', 'IC
not aunqu. L7d_ or I. non ,n a So A Vald 1 1.,bl" 't- 1 1:r :' --(- "' "'I"I i" I on 11.4
int 1-1 _tmd.dl Sor.l., le. 't- sn I I- 1-16. mtow s r I I do m= ow --m-aralton Co. uto ,
P, no to -P-ifi- S qu ,rs at C.al ,,, P.,n6odels; MI ot 1 'a'a !,,ir bqz- q.e. h-- -."I" ')
WC.p.,iml eS JUSUflead., ya que r Mb,&n tttloa '.I %I, ", i 1.
au oft. .tor;6 Is pCpi. -,dotomjtto C 1. ,ii Ardrk G.oll, ,or ri", - - _Cis do un ossrouillis -to-66o, -&d I SI -Si fliork -- n, -h Larmu, Dulgn, ej n" I %S qne it"'Tda"" "'i" lt a o,,, I, req.1- a tionifind0lo: R Sells, Xoo W 'n."le
'Zio quo Con lCids I SCr a iai-oer. .Contpola 'o o ,,I
iiind. R ."-A1.'j- V' I.Ine, debt
I "i4r a, ,'jjan -'to 6 do 6. ;,,.,, 1, I,, ,are ,,In ,no
=r S or e, C to I
dal .."""' "in a -11 ZG ofb
selimirlod irr,,astillrii, dinnostios. d SU "lilit, outtes"'. exiamenes -1 5
F' f ..' 'oMC rdi 'rs"F "I" .IS sJoClInin I., ,
do I one nor Parnoutin -L- que Sn- en ,Xz I = n'iiodrjo, I Dra, Maria JUIix de Larlit
YA I haCes featilits Y 'Goprooldtid- 1,sato acuordo no so I -"-% a" Coraill
_o, auff !
y. IoadcaCoIsttm" menm """'s yient's de to C&tk'L'f' u C'i.ty 'itirdoo-d" a 'Ca tunt.
i S

i o "' ,. .,,,CCCl dt' do Jos Ilitnion, pr-Cdj--,,, -dimott, V -, 11 I
ore que ves an MIS fxosoto, No 'to el (,.o no -I', t dtS1, del'Irl'i ""' I .
urts 1 on. -porlsablift I- rr1-Cl.d..ejo, por I GOB. P ,ol I at- 1 mitinvo-cmujim40
qCi J. s. niii 5 .= no lien, rdogiin p-&,,te I, a reerrel
id.r.. ad j C L I N I C A P 2 I V A D A
lorl-titio.d., do o'Sa infeC -niiads ,d I ROVHqCIAL "' _"6- ea Pol 1i 1111foo. A,961 I
I I -in. inti, al I 'jon ; nso tiolaea, st '... osii 1 S.", do 1,:,s iot-,
r
.7t 6,id,.rdooo ,in. do!e,. I nlgiit- Pu I tire M. "Car 1 En I InirLigiritta Una campafla, Lab infi,-reit I PART05 -Y CIPWGIA P"STICA
"S"Sio ,_ i
'n "o, P-b""' i TI-t-nalillas idsoasins. it. Ise ,,-II_ stmorn.. Dgljsl
Pairs q-. im Mae "' o I fu ...
CIS ous on ,in trata-_o P- oJo,, Siko'gnio on -'a I tregan esta larde "on h, aa I antiparailitaria el dia 12 J 1, -,or C:uo go" aI Ca'A"t"' i l destI&Ce lai'tdicidad, S, i Coesimilill diarloss I 3 C 5 P, as
S tr "'orse I ,I --., d __ ,_ I,, h j- : ,
i It". IlnCLim", f i,,d ben 0. ell., Its I,-- 'An, n, I li,dod M-Ii- lilmonte no pmars,,'i' P-I"a su "" ... I 1 premios "Victor ,Ptl 11 "al. .
-Crid.,[, alga lorl,"". ,ti- ,I It., ,., d inl, Ki Uba-d., do L. Hablanit. Pan. eonto tnSl,,dibo d --. tnln "ando G-1-d. ',Ta, ..t- P__ A. V141d, T0161. JI-se"
so 6e Cilia recitnere -,na at 1 h "I ittista, intil --do lovitatio. 1a do to ,,, 1 i.- li, 'ejCZ, )i les ablin do Dir i
a- ; ", M-ho tn'ro"o, ,S a "S ,,t, _o ntreit de rtnofoz dI --rI
o"Ona"6, "tIrtr- I 1.1-1- ,,to no' 'as di"sirsars instills ,",_ i. ,,, ,,,r,,, Par Y ii-A slegrnt I
I M,,fl.',, I P-od- "n"' 1111 lon-111 11 abon- -a, pulrm,
"i, 1
,, I. or. I",. o"rend es de juitits
o,, ,a C 1 1'_', ",-, rrai t
...... I cnnsa,
..... ..... . 'it' P-le M-hinIs I- C nCe do I Error
P U 1, P % I digols dC ;
Into MIiun, i, Xon".1, p- at we o .. 'y"', gar,16. dt, Ias hi)- doj., q- -, I 1- ai" ilon-do,, y -lbo"'i'tr" pad",iio ir to. Muj,,,, qie to brill. 11 -1 a, s,
ii. t.rds a. ,3 ft do R---a
Se reeonoce que nos m ueve s,610 f""' "' n' L oarm-'orlt- W, Ire,,. "one Is nuil0rift. Pere no CIS obii ", I
is 12 & too 11 . as I j-,,,,,,J
et prosidoo vines, nust, -----.-- - ......_._ I -1 ...... ..
ll IS --fier. on .1 P.1.6. PS-In I 1 ,u.",.b-, I'llillocon dll.mini que ,I o
I
VI'ller cl diez el cobro __ ,,, IS i, Me I on ,a ia Cle. dl,,Snuia y do n2m nar _,L ro"', "I ,,,dA is, max on WArd, aswmn .1 'I
I I
: I
!
d. to- ici es in I- term.. ---.;C, I_ marriverm, 1. din = do adMo. ldisd hasto 12 ila defense de nuestra I '1-1 'n ril qti d-g- in.Cg.r, f .As ton diaper
id, rw al In ... So ai Men-- f,
S. .' : "Are, 11- as -- I ,docencia voinntario de urbantla ,,- Quo Modulate equaft Sol vilej, as -- ,- --,-- I I "-, "I"', "' 'j- "ia, ...... to'doo Iag milmoor I bis- titur do godidsd dose; ,,
__ ; n de is do Jidelo 1 1 hombr..,
__ x ojuota ,ties rural
Dite SIfinchez Arangto en cart, f V, il so.t. di. del ,.be. v "N'lls"te- '' 1i "" y It~ I'll k. diseot.mr.tetir IS ,,
it as .I G.1gle.. Il,, i ,,,, -.-- __ oa
1 -,_. dego.a.l. do 1. "o'bos do on 016 Intisia A P I 11 ,on elgima, be
al Rector de In I-,, a, 'i.d.1 .%libit ,,CJr,,= SC.._ Joe n en ellso d ;diad
I ll'brouss "d0- I ft M; ad e- do ser3liol. -,prilosI, triduCtre I, = 0 emse "ospaidt metip.. I
q I' !a or or, I I , 1 no Iterteneeat is a,, i....I!111, X: I In". ..1unss., .us oundal- .,
Urtiversidad, con motiviis de la cooperacitin dad, ti a 2 'AS, 6 I F I I M U RA N O I "CM n par"n"", 11a "I 5 did. hacen-Im. ,,jdia do I I.
.A. fut. =!,' ',l do = i. filis- flolo. 1 :11 lis In
A c re"Sud"Ci6n roperlsdo' See I I -, 1 at-i-ir par. oan
'roz I., od6I 1 ,116 I., 7t part, of oneirrartiont. de nitongra go. Acabansiss do micibig I .11 I 'on'l- tod,
o0sit. dot .Pey M % I 1, ,'4 :, ,,,
rddo -I- milderl..
anseo feroros rebre Is Cilre I I ,to C.M dis ,,, i '.. ..
PS-Ifirni! I ,a_ el *,': 1,1 : I
it Lor ICS131,013ciall do nurnerarlo on 12 1 j I ,,,*
Tivenitarl ,I y nomans. roalments u1ii z I
I d -I-., Ce as Pretest ... 11 !Caaa del Munictrio. Por todw Ha Y Mix a OlicitU I I qrm 'arleddl'i Cladrinituda Celeste
G"ider n do d d , ,- i- ", ,, .,
Proloso ad, as :
M .i.r "_= Ci 6'. Itor do ,,,,jzjWni& SM" ,WaoaUjg5,W,, ,,, I ;,I on ratirtats. y lazrs.fioa t
ide ., instr PO de boi "
A.U'r:]U '! 1 = C 11 b I I looptess, sursomill "yer C 'a o"'Is do beinium I
Ama &nohS. z do eat A P 64, I'd , i
't ,4 : ,,, 0 -o br 11CZ '1C7= nloier per 0-PaCios lelin"OS;
Aninge, ddi ,.igi l Joe -1 its rite. I 1. as
tyr a -t I do IS 11.1-sid.r ,I ,onto JJJoCa It r,. i "' 'C-i-= !' = 1
1. _d I "'s -J go-'- So-Coifloo do ol gral Castahr
ma_ it, %-'1z",.P= C T,,j.., Sterm 5'o quislers, miltillasida W flarrais, muderiesas
in Imese e
ito ost,=b mie'do, opus"' i Expoilivi6ig do Pinturs, so mun- 1. solicita'aso & I I '.',,".,-',,, Moy finical 7 0109anisit, agimur qlaurname-, rumill.d. p-p6olver
Halealut, darter Clemente rig, orim P., Pro.
r" Vo P-reas -p ..- fos.iati, Con ziu I ties do hartaltras quo Cont-jinn, I
,
Nerte, I e a Indispensable.. P-See inds, -1111 I del MUSCO P&trj6tieo --ibbirit- a dilludo an at As, As. I "I -z
"I"'t Cdc em -to I.Cifin. -:, I 11
.b t.nto 1.1 it d- ti-ooli, -luaUd .
11. ,,nlq-I4 ganniral no Meet. do dsd Gold~ : I ,i% I 'I, .be led. "Ca el fOMWO de lot I 1 11 "I 0 :""WCCI.11!! 2U.em em-
cm, r I, to Unl-CsIded, Cir oseri. do.' Agrl-lb-load do pli .nasdlu Conolso I Preo"n"I'd, Para so
Dt, a se li. 1, el Cold, de 11-tiplems, dt, pe, ,
tinguld It "Iteress, I I I
d h lld. .1 CIut Y- si enter
Osiris Iteer re eralun. tos-Ctft-a muniolp., asna.earr, Wort. "'ar, I PRECIOS RAZONABLES ,Ql I.~ Lnbg: en,- I-ron, to -to Rose ,ti, e. Rss
Me f 'n 1. P'ostatimorte. Mile DS rd. cost 1. jostreol.ses I I ,,,,
t- I dC C.rirIrd. del 11 I t 'a
ll reenor Sum,,; % sl"- li-m "il"ri, d "zir 6. .di. '., 0
Writ, do Par .1 C.s.a %C ,e'. ,to en exleet, robra W Citlas, do 1. ,as b Muses 1, ,,I-.; ...11(disuredIrr losmChin Bed at. I I I z _1
I, "o,l ganl del d,,,iloa a ar, to ,b ... sordid" issmin Cidrildn'tI. last I 0 I
vd-i.. I L,.L 1. z dit.11111%'. pidid. .. botre tri. ni,
tditjlftidids taor ustec. a. imotIstrills. d is o, -6or ,addoltoo, -, P., oo I e. stubs entTar en ele S.orn,
-f yaf Parts sJul-C sin erober. Vigi. US
on roml.,y ,,nn ,mlle,,so ,Cj L.*,Ttrada i W- de lorkto dotpertar., still tionlor Id Welargium
o A-, dorlig do im peuC, _rJod
e It I"'of-s"' ell libt ,,,, attinul Pnre-mrid. = 4! ,
I Jamie d. redulti- '
on Clorts' nOrmas eStliblerid. I. se 1. nenn irpIrld enter KoMr -,Igr ol-- Wirdlea''
el r'L' lo ... ard. su, _"
0 po ort 11 tdA, Ios a a_ ,
r 0 Y, on ed ease ties ,a ... jridblo isuoo.. I ') I j Aguila 507 M-8o4o. -, I 118 trodolieuts con Clarinadiss firne"
,,, 9 do 1. def I, -ICESall, y I 1 r-A proolsonti. ? wrounion, on ii.lnti.lev 1""s
A 1 ,PP-"., ddmdbu, b., Cim0ela, don.lExpondrdin los & A rte I Is IfIrrolid. oub Jim. ,oe 1,,j,
h'.2 he side protien iI a, to " "', bornais ,s y O fitio, f it unsL
I. a hooh. t,,r-rde Ios ojea ___ I __
1!om &%o szo:
.ju I-ot'll-I 61 tolof-ris w U. TaSCCA ARANDA DE FrJ1rVnJUA
led. Cn_ :
do
ve IdM1,2-4' oo. I se les feet,6 inde I I- Mater *lad y ja BeIIpza 5
d fian. a Ide MlInIos ,don 6n 0;dzpoS-r-l rilliq que a f
Miss. P.-isoxIonto, Ig go bidamente Jere i I _-= .
ove Conseil Urile.lefts. irCm Preferesiva Co Joe Comes w ?".Cfi. ,.-J- do to Dr. M-i. jell. a, I"a I
o, no, f. or el Nuil. hires Protonedf laro 8e dehe a un error. I AVE DE9KA LA JUVENTUD- COSM61icos do Lanolin marca "BOTANY"
,I. on 'I qC, el _S dolts. i
I I Client on ,- "'; ___ - _u.116 taf. ,,Iow e, Consideran que I
Plante. is lotd" ,do sus Los 61timas CI nes de jo.bonea, P01,05 y Lodo deteride, Ioa ,mPo'j," _. Pates Crean ,O
6 let,"- se. sat. Ill set Mo. do I- tonlas plalI de projesores como Ins que sulortime,
do tA I DUe1r- 0fVefr1j Plleie jisls Yloa it, I- A ticalpags, d!b1r,,nl&nI, nloIm,,,ie,5,. PCC duCt05 eirpacial" Par, bebitci:
fe-ltis -h illadia do onj pit ,."do S, tt .0 Il "BOTANT' COmprendin tda,
to e ,u,,JCmm. y At bacert. .-it pr;l..
Ite ..I on 9,,,;,,,,.,, ,,, 90 E ClAuCtro &e, powsore, do la W.- torrio tknIm, wr% I
Carlo ested y ,,= MEMO. Para e -ra;,Ia9Ca, ocm at ca-u, & iriprito pleit.d. Cmle, loC pojg,,, 1 ci6m Lo lanolina imparts a todoll an ccr* tctarjgfica gua,
rvo .I livadesioniento M" iiineere D-ante a, 'I TUC socibratom profe- 'IDS Cvn iIit,, was i.Spimde, liinql, A.. deso. 1. P'o-ted- j-a und? i viclad. E3 P01- to. 0190 marcr,,,iJJ*g., Qporo*, impal-1 Collette umselsit.- A! vididrit la all .1tairfurvid'd
r. W, 9 'Lgrivien. to ,lannnto 1_-t. JI L410 atrcclivajit Mtollijag do p)&gjjoo irramtlbl,
'I'll= lhaa cu 'M .b g= ,r .M,,)r,,% Z.dt = j rolita P.xi moda alstime grit.
4- unid-es. .do.,,& el it, led. Ias que tis 11.1 11711, 1 '"a ,iIbi l to q.
lon nulierfor do Art& tire ,us .P:l.._-1ol_ dq .dtdorise dies i
erma dense same, duntate, to- trawfor-c-es, que hwm .""'I e vardadorots pulverimideroc Clur :1--ilit6y, tell V11C,,
o ---, on signing ... i6d !a, son
title. ?or lgiudog modM atito jam, men y lutit IS ... dewr
I on Itl --serel. do tod. rgz',. gf I 'Lei twoblema dp low, ci- v Oeff% jdzl: Ift
oni- A furldarmseftal p So d" ras Is Ic an IR enual. poi loss do did rific un ,or adult. I
an -P--- Uo'usi 7 ,I ..W.r Cut"Cle t0dgi to Smhd-d 'aft= It l1rums do 1. old. no Ve. ci6n an aquallos lugares M& dji, CIJ 5 ,
= Wovipra ft il =StW dn. d: den Pat- y ,q- J Cmo,: rsg,,, essobla. del dealer Grall itisad
MCA do = Wolager U",W en& f I qnando -40
to =or-d-rr comidnoft 4"WW no voinfe mflimetres I, nu -o---- y- = -. Mento )Qa irritadonas Y qUaMCr _T= IaTi fr= i I
gou g teezaIm y log fra"ead- to ,to FA 61 osas I,-- 1, 1, gltuju!_ Jo
f I I. o'g.r. lon"u,"its la dOli-da Plial del .if!.. 1z li:z:,6n pj -,, z jtY on sent. I., Quo Intaffidgais. entre Duss. rsw 0 Is ans en al tolido quo Canstituye IQ Maridula i
Us anterididt, itnuilmento el Con d isetual. dieedde, Ldis ittiatIon's, :
'd ge", "ram"ya us- oll I I
= d. artdreall.-i'= =111 I Item =I'. r. "=T -" tmi,=oig.,,n = g, -,-,--, g na
Asia que no eldarner frento a unto ICY Was; us be" ,,, I I
side a. on let holL Invlartfol 1141) nX&W rd I 001YO, PICtiva may oficcumuenis , I-i ,_tIj i
disods' Ar"I"Iltutoi SUM A008- 01IMIS baW
:TAimiWA0m de to downele, _I1
III,- al.aho., ,or, -dons- diroi-, Ios o :jT= 2: L, = i y ra- Y led prof"orm ca, misim egans := Ig toz ;olulw, Litgn a sor tantaA g. acg me4gamio Unit code in" anel sigemnarlo. doetzir Px1ands. Almill ,,,onto in sliseem "'M s' W ,i,,,, dmg evaptoles. Gentness I, u"rrjM& IC mIttz.,ya"Mulmnsix 1 C,1,6,1 so 14NIC0, Su espuro" 10-rn ,n ,,,tta ", _,__,st ,MA ... IVU 11,1= I ria '05 It ener, Car der2 Call(ed eltan C10112"nig, gi,;L& tos. s; 60 Quit mamor singers dis Cownedw ,','Cr giocllodo treinto, a MCI, So So --d Ma quo llmPic 10'piol del ri ri aI!-&,, !,,. ,f,, ,,
miento prem loft lell 'Im Is I al I
,us ope,,ee 1. monar"s, = IN Cularenta y Cl I
P-do- Ej-d- J. do ,splie, Of. 10141611ft del tkw oods nigaft a ad neAwndis = .Iou.! 1 ifl.t.! y 10 olvido: "UrNU77,, -*r, ,,Ict 'I" C : IrI
I 1. PT=.-It- to Is ... P--m- imnIlto CIM4111hrable el rinstare, n.
on. di .,PW -., to. dod ,4 to III0 ire 1,
tuante Im proceed, g -Is, .- .. 1. is emda, do gv UO do EdWail- dinaftse ,I Cess do .
It, Tend n domis Atandidgididde ry on atitom
Lnci 0. Per Is Le as a 12 7% expMMIS an Case oontmoto 1. C-1111- D,= DE TN1111 EN:
L. el res tad ? r..bow,66. oven. .61.1.
en y do hatter, oxcesivo VIA numaro, .w
Is uNtod ft AJMPI, o tgJ,=.= t's.- hm hsaddo onseftridit, Qio ,ft Clo mcl= dx e on a.- _11
Monte Was "oo do ,== q=e Mou- So q.. o- raejs ord- ow= V whistonw, sts han as -1 li-bi, :,- kiste, oi es rafia a231. Mullis or 1 Sinchez Nola, Dubj;, w ,, : @I
Gostoo, do latdu 0110 .. uo I t.dc n-- en redo sut idilitenota, ra. s. el Drolderu go MlIft En onit" o OL* : It.
VAICIZA'ottin Me Into pr 101maCiiin inte. Per to us&. set 99M I&I"Iff _, or el C, wria.
a ajustat i Just y Cie. wbilArAW, trivas rakintras ON dre tantas &hgancia 0 mosm I I Ima fase de verd.de;Lreposo dume e e = Po QVC I Para redo informes K Z56, Veik I 624.
&A- 1- in .1 sajeojo Tode hislies pro- tr-es-ou" I niiios Loo .Imood I rasi a'" luts 0 mmim en run
le Q.- -ox -, .,_ _..._.g ,o7a = -.4%. e4l'Altl I
I'. ,. dpj ig
do 9% ,ad at an IOUSC16. to Iss.-I. 4,'. Ali,-. tille ord- ..Cho. Kuorda, am a & !a Ivida Co. lin ,at.
i "' .. o 2Jd.,,uCi moge ii : 1191IT a producer durante ant tion,
ais-'aa I DIr' .to 91 ill-, llmmi doso P. 1.4 searool.- 1
')i.v'g -=.In Ini, i = lite del mismo, Ceramist sisitent
or Ad bas", h.g 1. :41 y-Z'C--.%ZdT.-.= al,2: intern" qC, de morrera incittionto, van me
'MmIlrah- qu. .q.1, ... _n .".6,1i'%' Zr to .--,
dealgirs a q.1-M par ,me I do 1, Cimo. I ,,ce _,j# ,,, ,_ jet ,t- I do .
mra, set situadw juem de fl"6' Polito- -1C1mbIIorCrjanILTn rd .M, tueled"Ift titu. 'R ... = M, ditao Cos Y espirin"I d lando In characteristics liIi.
Ji S o'n, el fill' I 11!6 so d"g- i ReCaelas prActie"
IIII P, g sue go na heitho 0 jaelir al d"eCtonter, srdai ioo. tair Citir 720 - Pam mdo prof
C.rg- qu ,,,,,, ,, 1, oris Ift I. Cual 4WHIC T lym' extroard 4oinis '! pri'mPt. II I -t1d. da 1. P'ottiliu,"is" ro.a"'nAl. ; .
elerur I y 14 C911 . m1tworean I P L. ab;i-tas do Clairriol So In- ud.d ii-theients, comin P" ,,," ,,.1,mp X o: 1, v2CIos::a_,,,_ hicf- de Clio Y IbMrd& QUI 1111021teRs Drof= hubloft h4bldis qus dup1lar grande
till", con I,, _p- ,,t, por 1. Coniumso .
utters in vicu. usilioes-midind- Cor .jtollras y .mn III immam toral do P-Q-Cfts C--)-- rolarlonodiss, ,ra. 1. demos do F I I i r111 .9.8 )Idsaireaa. PA'. it S Ito lizes also o,,
loss Ii! Car binvociss =I ran Is
E. rj Cmg'oej. 4.0 aisofteetors, Ina proferids, Mwhw 16M do sestilea, stntib ,J -_ -%Jim ujm ,,-'W If, I,
in - r- ou is. SERIE 47 tplixfttetss do surnis lb'sell; un. Itimt. Co. or.!, do "o. mj,_ I
lidleritrais tift. taft, orestiontot, bs,"db on I A XY8.= 4. I a. el e tionde 1. 'I caialo ,l. I'll,
tiara tl b de Id, q, mdavdC I d __w t$ew SOCC1011, I't So is whe at tri. do Me ens hr11:1,1 71b!" .
as of 'to y '-I-, l 141-IsI ta-drA one mom-VZ=4111tdo"UueisaN 7t ileme xema,,aftae, no bn
--g u"t., respeol. do 1. Se. Jim ",arims briar Dialogues Pam Joe PIC- , I -'roeturrus, as'noteir= j, Priatio- !,a .."In,66. 0, las intir"-, 1. j,,realoor d.o,",;_ -h.- ,i , as Is, date w ritm dal, Iy ,,I,, L, ,
lz.n,,J, Ma, I Im um oatinsdi '.., -And. do tiete. Cuidados do owes )T
li ,r Vor on el V, is axis -. rioC. ors d- 'At'ilm, ,mo best, ot rtles, dw Wee& fl= '6t--- o' It di,, ,
grio :- Cm. fmiJ n blol6i !- Llugmaid ... deb- winnilitron , Iloill., ? Ir
"' "" I*" 7,11 Woo, "I JIM ekp,, I got Im Vlans, do oilseeds me loo y Prepore Door mi 1,--t,,-i '" on ii, I Soliti, I-,-,.-t, 11 Pri.,t...dte ,io INIM %,4co a4d".. ,,,,envo , dloa wit ,,, ,Ctajzacift I W"d A In torraret - d'""t .11 .6. Im result. I v
t dw i"Id"' baf -d P-14" P .moue. do .Ilft, do ,vaosti or oneendrabon W. also. I_. sewd"o
P v ox, I Its So
"""
IS, de, 1. p.botoi, 4 LI a
do 1. Andes de, opyej T las I g "'Atiet. ,r= 'eplif
U, "!i;i,'0X is y a tate-nit, I7 ,:," 1" I'll It.d elt,
Z 11 1. xel i- tnel'artl. P-IC mia. Ims estimul. tr D- .Cktre Aherror ,- is Jim.
del a d,, imagift 1 -, ,,, mot,: -.1y.
ora o'erw 1i '"M, -, Sell Inte.it, n, Ames, to ot : Somi1w Ur time miss ride font. a
gow.w. 2 :: too I. -11 Tb
on 1 : Arta& y ontI IM-1 tili I 4 1 "I '6.CmSe' ArS"p,-. a."Iv614
0 -a Coint'n I.
desorden 4;a),rall, mornmijiIs iitesto 'daunent" It' 11 j= r r,,, & M4 aidt r, i ': I, w I W, I. .-Ca.l. Fill. 41 1-1-16. rr.tn'ail 1 '11 o" Istor el mar. plosta dal Plan .. .
Corn .. on. d.d. 4. MInesinto, 'rC , In li, 5
I -, -" ol-I ,,Wis III~ .. I ,o 'at to iin, CI I '6 '_Tvriv.,*z A 1. j-Cnud i _,. 1. ju'antud, P Cos. ,I .tpea vlr Its Nms,
.I. = tilnoue, e ,j lp, I, Pao n", ,,,, 17 1 I~ ,,. a dolor, rialmoof"Cilroo y C"It"itai, oo: ial:rMono,.:ii 0,%"'! I 111. i" to I
ft" 1= 1bg .fifiar prottlitente do = f! m w;?
se eaCi toile to digress, no Sao tomabil ", I s C; Cir-10 do ledtides jii, I.ro
,fi- 4v-== .= '. Rop4blies, 'I Q,
Le reltero, Image ,,4_, It ,dW ft ,0ft Sloe a CTfoT_ eo ax,,Cria la m is toltnim d- Ist ladletad de Csta ftom me es tire. rl '-inv, Ire objtm 'is I'on 19= T.b% unfg= ., c,_.j.%v.ivCmftarJ% =1 Agmete_ Sides n da it v-sid= [_ , :.. T, : Ib I rir aoih dora q .tona is q- on d6s l .-Ific.l."
tel ,,,,ZZ -= so,_ d or porquis on IS, Slattern, I, -.. as
-r- I. P baw ,zi ;,rm 'l j,--.! -- "- deqn& Los circvniflarolas ,_ minmarao ,I mdogro de ell_ 1 I, In Co. mm"middA
jtot, rd so CITRIC= milis projundat it. ,Is prodwiso I ,L ,, A owlitimatiA. so, di- select duirattim" at Pave y las
dad on hs, 61116dra y Im In -- .I 6- - COST"; Do -.do Is. -.do .. ,miamt. quo Its juvatitud CI,
'T *11 ri*Mene do dad" as Lin MW. _,,, I -- .. mm mins, a. -- Soem.1I.
'I'le e , 'Nadc-'Faw _:: Quarld. w = 4 at roamosit. ._to al IS, gr r TM 7 ,,. 1='. --o' -, , ,"n 'to ,I, il r is a, modro (is sus set a-, Worries =240A W. o un iserfelle, to v One a losing rise ha
P.W o*ri,,v= s= = .,. M I2L 1 I I ,S"it.rIos iii.p.t[SC; pore" ...
Cdiv del ad - 7 i I Cn 1, ":.,.- : do
.jr an nif d. So wale = .21 I=S -,. Od &kxInSiC, ,:, 65 Lilt'- I ,: '' -jag"
-11 ,.ft 4. pItaiddoods, t entMe- mlo 1.11 el HL,&tro e, J 'J' !,I :,i7-.., Roceft do vm- III

0 suits 'MPAGINA CATOR( I DIARM rir f, MTINA ','M 14011_ to r), M' 19,10

V
70-71 a
vii -i- e n a r o Bit I,, As f ioi q ILI

A
]all

A P ... i


jaw's 1A I I F I E 11.) oll
A
;,w
t 3:a It, 111 1 t'- 'W"
'IR0IMPIENDO
Qtlt In. cl,j d1o dss
Is, port- I quit 11 1 1 6 qt I's. IsIt. 't
al"'Pstis,
MARANA
W=M A A H
Q,,e li"'gen en 1- 1'. rutiread. 'id. dal ......
belillcs, I QVI N .1 'ef[c). "'t- I
iRUDA! M OLU111 11:' r
s;6, lotolljo de arrancar pasr s! ri- Carfield procuran tiym It
6-4- I-ar-t. dc h-, Is
sanguinra a saB pAll
do to, .6. a ... i-f.f do qll#,Ila q1te, pol' 1011-te Y y ". is title 'onsigd as u!",
....... ... rlis -B -nir- '. 3! 1. "no de ..or entreu-,t. all f-stti, an 1. n,.y.H. d, rait. ty d- gat d, lo llaot-l"
spectra, no b.7 q.a rl resto del reparta lwiw,,
.1M. le ni also.. gr.t. star
_')iO LAS CAVENA4 "n ,:r*.,Io zhi r
I'm. do sinaple, y f'o-cle I co ta rodill
ti,-sft_ Inectripmniiin "t line 'in pli I'li64aw 40-4.16.6 P.- W.Ily cotiall --t. Pm pni o
John 11-too, at f- Wal- litkiol had ;,a- is wt, valltl As. oft'. -11,td.r de F no na 7
oaws, w JORN RISION
S. P fAAf
it Oy-W t
It

d
PC,, Giustavo k, )IG JEW coW
ESTHLA BORJA 0 y () I.GA
ORLANDO FERRO MA ''A Y TONDkLAYO
5 L S m A 01 t,
C3NO DE 0 DILLA HACHAS t
o ..... rnsmopoi ITA


"I)lptA P's ogj ning." d, HOY i
oc 1.
vO A "11,
'N
k.
GlAp"i 2t" 11 t I"
c, -wo
ECONOWAA 11, 1' T It
7- .... ...
'10 s_ rin -a lie "Bil
a, , No mpciert M j" 1,
I ,is d' h l'
a W" I
il-B do! 33, -rq., v-,hso T -he lo"
at.. Indm: smr,
AIR C, .".a ri lb,",
ss P.lt.to .1 to tiil dr y
I
a Is "A
1W.11c P-d' 1 S.ItBw: 1-- TA
ilf-c' It's, bj-,ons,, I F-I;,.. 11 1 N. W", i1iit!
.. ....... r s y y .-g.. de
ESTRENO DE gTORBELLINOD, FILM DE CIFESA, EN EL P Iil 6, -Levy
t1l, Po
TEATRO NACIONAI, EL 15 DE AG05TO on cisrt. P.-ocis d.r.
c -pa's
smana, que d txh Is r,
t4troo. do Torbellffi- on cl d. una 'tt-cotr SAN RAPAgit "'l orda dire,%, doctor AtT, 1. N.clcmal -A otro at, I b
gB,, ston- st, i.. Food HOY
BMa La CIZ fred& Ley y su -osI-tsiR-I-" aiento na. R E X !a,
-'a _elha cuid= at"I'tA R.I.
de Que s, -As B.B treg planet*. feli oron.
do astAlt d. ar. i it'.. 4, n. qu,
mej.'es del cin. -1"'.1 n,, P- TIT 11 ..v 0
rx, TIV uiv Y que se Wlan:
coNIT1.1". InEsDE L" or, at,
o 1. ta Casse",
brillan- sit da rradixael6tt let
f;, u L.I. do to. al a ACO- 10,11o. srlisliltil Co.
M.". d ne X.Celolfr .I" V"ce to,% Iranaa I
ut. canci... sadeB
_X. R
do )as Vitaincs L. Lot& Be sa It Im Ins is, puode exile a Inibi LAS HISTORIETAS COMICAS Agr.d-ero, ,, 'real"lls V
a ona oxi. rat
puert ., lE poi rim., Ej Ian. do La Habana port I.hemulara Sua- go n, '].d.
RStra I dft Jusualtv, T.bsilln,,, Ito piq.s,.. part el Conclerto-Gs 1. 0- EI Q.11w, do j."'t-ante min FIt'.111t. Ciust'. ... ...
A 1& Mancha, Y Lccura d, Aml)r, Ca. obtle ...... ta-na in. dr est" psic, I B en Au ghre- llico,, Irt! Ntaa' Zcll'ur Z entiLTU" yx, '2. o?"alasA B
A010 cc-.S,.
,If- se -l: 9,,, -1. -11.
W j IV 'T11.. Eme'ni da"% ld :j
ty 61 A
at "' a
W1. co is
I. Much., a, !!.B Y. son 1".
dss del pd,"im ds LB l C artelera
permariscim as, o
d estreno Lo 1- 1 dgs W ey 'a ndn;, I DIA, I'll
I oft i-edsj.-o Tclrbelli- Q.s sderinks islip.naltsur. do aNsaillo- ot'.1 ACT is si- MODZLO Ainta, an 1. b0labra, Me
HOY- I VALIDADM Its-1do rg 'morto c; -m d, ae" t Iffran pcicula ve as weyv-, IIIIIIA11-1, s.- ..1i I --tarka
SU TIERNO ROMANCE ESTQ"._.jZ) Tn"In t Ile' ... .... l... -, Los It. re-q-t.r. y -- 1. nache dd Islamic, y Neue
Universal 7 RoI
gmc'ow ne "' m 6,1,, &1 Pepsi.
CAUTIVO At MUNDO INTER411- a a- T-lialbr, -W q- n.... J,,.t-- t, con N. me am. par picdad, I MODERNo: 91 conch, do Milistarris!, I - -: 4 : to y Matini Fit duda.
a- m. Tarlac do b- 03tmt. Corti)'
L. Idja del penal, MI AUMON ALKAZAR! Dewilro de forge, El NATIONAL
muerto regress y asunlos mrtm, traje de luces y asuntos car
ALMENDARM: III saboleadDT Y Ura NEGRrItz; ZI qua rtsiba In WpHO P INS -PARKER tadas, Ruen. Air"
ARKNAL: Mis jor tiene it. rsch" tos -stellgrat; de It policia
Cutiya del star y asun as met- NEPTTJNO-. P Montana (eriel FrotntmintRimlASTOR: Madrim.ric, on duda 7 71 a
DR t. y aalmto. c; tos- do 'to montacriwta
AST.AL! M mundo, dt, Lassue, CrI. NODARSE: Mulor, con pasado 7 Una I..] de -.5. y -at- -ettra. mujer cualcluiera.
AVENIDA! (Marianso.) KI OLINWIC: L. ds last rbIllsolea,
a0ft" ol."Ory I mgrt; Las agua3 bajan negra, y wurftw
oi-lf- es tass, ., joy- rob.d. y -at.
13ZLASCOAIN Fl. stral clin Car. do una AMR-, Pa.
"mul my---A- ------ Mis ajor, %ion 1. r-h. V
EN LA ESCENA EDMOND GWRWW DWMW t t cortm sl6n in el Norte y asunnial cortm
MARA and QUENTNU -ASS F3 luch.d., v.1-d.
rOM DRAKE JANET IBGIGV PA
A", &V 7drA'N1ZW1fflq_, j ... I- y ..at. cortTONY C lja OLC' owas .AowI% PALMA: T- hom tithidosla y Aacin.
CUATRO CASINOS; t.,_ do Do. J....
queteros. 6 cartnine 2 it
YA 71ENE URBAN CINCO DIAS Y 132 HOR!S SIN COMER 1 c I PLAZAf El rmuldo do Laaai,, Mis
-"aA Y I Itoide quo Ub.. che: C ummada y Ansel a mi Norts, que .1 I'g.lla ), aBulit.
r-, 5 dfcs il.. rat.1a Z3 di.s y rocha sin pslda. at -1tas.
mpr belser. DUPLEX: Carti5n, musical, dorimlim- PRINCIPAL, iCcr-I: Mal& moineda
so By t rt.
PORCUE S tal, miticlercs, revistas, etc, y El D. do 1. nothe,
LLUEVE
DORA: El cuarto mandarruento y La PRINCITAL. (Malaran):
Genitals,.. Gangsters Garaters- Nodia pod;a atruclar. 41il';_ ,. 4 rubia Mlrey-, In, Me Gurk y AventuraSatt"g:
PARA ABAJO, V NUNCA 1111A 1:1 am d1l 11,111 KI T, en 1,1- to,
os_ Ni detanedot ,t:_ La sangre y at fuego su ley y Id Is I., It. y M no-ts.. de Iss RXINA: Dq .1m. en at .-do, LA
dostirict! 61 record, at odio, Ja cladicia y al miedo, ius rRol, 1, Ija-. PARA ARRIBA.o. V ENCANTO: III ttrra, tenant,. asim. fooli4lu'rila Y Mal-$ 0005,
lil i- too c-t- x Its- lih- an to no- RZMACIMIENTO: 23 ),_ 6,tj
o.b"a! c ul. rAUSTO: E) Inalhoehm, at. cor. d,!,bl,*, L. I.E. do T" n y astm.
uoic*, 'on6eniontos all LOS BURROS ENSERAN Is r1os,
tos y St.. sho on 1. eara,
FNLA C.,tsi vl=, dv
PAVORITO: L. Atlimtid., Flar da REX CIN
)Iarl-osli- I.- LOS DIENTES CUANDO Instal. y -t- u...t.1m ItAideros, rAv
te INLAY L. !Ill.. roche. Me he 11, RIALTO: Tillrones de an., Sprit.
As hil'. 6-to,
RE13UZNAM'A nisto rg.rtmat y t. cat
riacmas. n,- t- B, .,onto
ITZ: Revancha y Fe-ertic!A
Ile ants 1. 11.
del gran fakir ur FLORIINCIA: Lat Atlantic. Rio r, R
in y surit. c-tot. RIVIERA: 21 --od- do Lassal,,
fidente pat. o-t-, j 1 ESTO V MUCAO MAS GR" TRATRG. 4M.,i.aa.)z El -- RIVOLI: Lis clue. do IN- York, Vicstatic, c.si sin movimler. bajader, M base. ,to Isis ditz y Ionels, y -at.. corM
to- No dsjc do on .1 -tib.l aguntos, met RTL 'Wastra Jalisco, -am
77777_ C1 -_7TkvE
ttl, t I" GRES; Susan. Late do large, Car. y t. onoa.
'del Teatro llarzi, que Fall slunto
In Exit roih,,. Urt,.sa, .1 IlIki, do neoe Hall y muntill, cortos. SANTA CATALINAt Rectuard. do
'WA LITA: Tiburones de aosim, Se- tw tables. M smundo de Lassie

j1,d, In, t,,,p,,. Dislinguid.a pc,- I, : I I argentin. y asurtea mrtoa ..tW taetM
INK qitoa y I ibif t I - I t,
Boralielades, outorinades, a, SAN FRANCISCO; E mago, Furls,
IRA: Gongorila Y.La montialia ads Ind6raita 7 asuritoo costs. r, P' tvc. gerier.1 assillar, Imor Is tarl"BlL
d, 111. upo,h.mbrs I idolo, do I LUYANO M que recipe lis lactetiadas. SAN CARLOS: St 1). draft y L.
public.. S.I.- to 90 -at 13tteM09 Aires Canis Y asuntas cor. fttrldla de Ballasts.
JOAN BRANDON SAITXIOS STJAF=: 14 MIA &I
1, a, el ir,,Port. d, -tmd Paris ter . ..... rlo k q seAoTn'
Urban,. lo-de alisti,, ;-Z 7 LUX (Miarianatli: D..A. y nal, El Jorobadis I Ennique de
-i L. laccons do Do. J- y as-t. 8-ders lost cor1w.
ku '! I
Frepirenin a reir con el gran ader draico CUFTON WM cortex. ALON REDID: Casablanca, L. ism.
I WS ANGSLES: El m.gc. Los joy. 1- 4. total It asuates, conw.
D"lamos Byer, que lo,; teatrw M!tropolitan, Ill Balsams del 16 at 22 rowas, Y awntos mrtM STRAND: La muetl, caraIn. en 1.
TrjaA,. FdIdto, Alameda. a -to y de present. taft ..telseartain 1. ?us jamis h. I.E. fi rill MAJESTIC: A roar-till- an- .- 11-1., L. eopl. do la D.J.- y
berra de los tinalmados, asuntos courts.
do de ningun eatud 1 1,4.
0,6 1 y SALON REY: V lorn, negra y Su
)to S. tit.l. or .61., lot chqu. at 0 VILCHO'
F : MANZANARES: GrIm caame, U.. unic. zillida.
do contra cualitWer. boom; enio
,4_1 1 I -i,:_ hanih- de Unts- y -ntas c-It- TRIANON: Tibuitortes, do scoro So.
MARAVILLAS: Los
M.dins lisn"rin q. elt. .1 T TI
,r//Vgk Or4l MINRF So Ins Min, do Jalisco, t1n. ; round. do Lassie
loi perv ciumdo )a so
de.o3 euldoulber. ydastintas VNMERSAL ,,L. 'vettga.,,- c I
o. del,
ilq-1 1-o. .,to, q gao MIMI ? AR$NAIt y ItIUG rICL CWt!f An Az IN a Press y L.! b., Nochas I I. ,,rjton 'Nifif,. ultiono *del*" que .1- Inesida del Wit
Ira a "ren'. ultuslo modefo- Be -Da. I MLTR0P0LrrA Tibumoss do are- JCTORIA! L. di" 6, 1. ', -ba,
V.. P.1" dix-el- Ir otir. cos., to, S*rea.t. -genti- y as-t. D. cijb- on 1. g ..... B-o.
It. de "Alit etaremm" = Cot Main major y Sanor
P t n). villetst; cildele" Mi
s. d pi, do too N V
I., -son Y In VFD &
= .Ilo N "Icood VaIrtirt,
""n C r3o, cor-i
WARN pronda.
Af w k 25 scrita, tma conotdii,, mm. to IRA mu.d. do Lisside. Lo t7 g.. lih., v .,
te ante eats, .1.1. d 1. cllrca:iild '. y -,.tov cartst
Qua hay an .1 round. ?.. s _.,
/7t ,, ,Iel ff Items. teuteplaclta para, a a Ill.,
t im. I.. francis 1 stneara.Nada.
to es 1. qu. A 20th Century
Fox, he consegulde llessr a Ylvestrosi
wrifrituo, lolegric, a grarelTamdeiia quensmov inlartur a us- EW MI ORAWWOU t_ zuclrtc% r*,, imo,,,i "I
to I, IL,
as"IrTze"I
"irle is
u.a pleyd. do Iselltzas que
pailde"r a cu.1quier t-rat., art A
Y. I- woorl ins rtos de 1. alsI rl Wliimo dus I& Ict, tealri
_-6., Ri.1to, Al...d., I
'tletII.P.M.o. -4 inil.rilo", P.la
1,6, a.

ex'" de'gain INA
t, $0C S41 Is ri gento dtl
2'. let's Be Ila revriodo coio hoii."w 0, 1.- A,
A A
4


AW CW 1 MA100I)EIANIARINA,

VIW(JWIA i PARA MDY
4


In Pabon'l, 14-4ppwrd vn CH O 0, 1- 1 "1""


J"I lin


Al0i,11,,
irmit pnot'... polt. 1. 1, 1 'a 1 -111
R 1 0 tilitrild de I& VirSti, do III
per ."Dr to GirI6 P.A- It., A C N
El debut de "Lota Parents" DTIor dn T, 'I-I'-_-,
--,A rouy pro.to. A*ANA,
L. butMilitil d, Is vbgrui de k Utt,,W F., de liquidl-) dn tton reRogttA6 Wool. C.- d. ,u
lont. MeIt,
Pillortut, In, lan-1. it, 1 1
con jurali utirrl an Ma 711 r-ialolin
dritl tell- sitrinar. InA e. al I-.
rA "to Ao Nrl t_d do t- III ilb., graculivIal des' I Itlll tTltl ,,
tac. dl -ju.tn vil'ago., 1 1. os, ."it
Glillilefirt. c II -- -,--l" i ,
Po c"Tol ... .. .....
to& loo. brillainit vorantree""T" ; con tin fit 1
Al ,ftocto, Ptilactita IT. onoobionde RUC Pill "'I
plogroola Quit Tt tras 1 111F i, 1 11oja'
"i 'I W6.h.", donung., dia I! lto Jen eI C-l-to Ve-. "'!" 11 1,- &
C'i ttuol que VhochbV It "Ir 1.
iiol e lot "t1m
inecto ., in.
Huilfttz triunfli to. 1. t
s., ..It HOm into- Innuintio. o-el.
tIc. de In 1111o, del coli- -Nelson It Itl guit.
1- T-4, RIX Jy, M Into If- coda din mits. "Wr
fl-. ft 1. '01 21 circulto Onda Musical de C Q IT
ClAq zT, rz.,11-T,"Am b"To to
du-'6u y in Ai)to,,,,, -A 1- 0. 4, Tt
N.'" t"I"fulul"tit,' li A. l"t,"
It
d t- T ju,
P-o dr-nit- M-tbl, V I"
,ivt no, WItI, Uo" C l,
F-WON U UPI(',

0 'i,
----- -----o'd C a r t e

I'll ........ In
gami. 71[' ,f G R A T F 'A T It 0
dt, tl ltl. a- r a -1. 1 l, 'j,
TO: r-lall 1-tl 17:II a.
ITT, l, -114 4. 'A IGITil FIA BE
It i I Cll I
Tl,,Io G..-A Pllockla, Pat, He 11ad
G t,
tr'cem It 7 .1n ... I KI-i'l, -t,, tael'ss on RHC 11 nI rft, Mo. y T-ot, tt% C.d-o A-1 Too 1. --.
illttintid. Ittr-o 1-1, Ititu t. 3. T Ris
.tl I, ltd6u tuiuyi, .4 d. AM EDA
T.I. I Tm, ".1. r I'll l
To 4-0 Alan; ola,111. ? j ii'- y to
W."iritz- Id., "I.- C A W) r' M I- ditts pi t",IA fA
"n"I L-tia t''ilAW
il-I 'de A A Al "M4"
I Ierdald"181 -0 4 N-- M D.1-y
a I., I Utis", de Viordl, La i, de qA Tm l. ut
ton Y L.-ta To I d;InTictolly
We mart. del chnout to s
N F A N T A Dalkon, -1. ft
.111, To Ita, relloltim, A AT Tr. u-37". IMCF A-totlt TIT, KI (71.1.111 ily.d. It teing.,
Andolit do '1A ille. 14
ld%. odt sizet IT 1. 114.149itehat" do A 1, A Z A R DTrde uIll it olonti- oll, 1--tolto,
"Irl, N& A- 'I- REINACIMWNTO mulat i6ifics1i flundbalilell,* ",l"
M SMZ.ATA ARGIEWTINA con
c- t.d. y G-1u. y xl_ lt, '
sit "cuchark a las luieve punt*, Dande hs wild., rnutt_ Igunia 14 v 15, va's.", TWItoo 74111, No .in knitilion.w. hol 4%. M."
A.E.,0 ,;,ut- Meg DIE
It Tytloe Ao I I an Ral
It A.b.1 a. IL" pliftithos" Min -I. InsiTINO DE rillwo vA; nbgb )w 11 Ppl ell 11 ll-- ill,
q. T= lly ATt HEMMANT ilt"", 1---, tlo., intein 11W = l
lii,4 am Froats n 1,1. y H"' 'A "FIft, 'jl ot tt".
lid on lohny, A mwn -0
Ttituilit, N Nt OtIcy I- u. vand". t M"r
eXl" .1 M, o. flu-n. L-oa 30 ru
LOS ANGE Will --. --1
dift.!= d:121-9 d d LES
CMQ del farom Trio Las Ponchos. ARENAL 3- IT" a- 41 a-,- cmz clonte-Itill,
7.11LT st
NM R i X C I N E M A IT caic, m-ot 11,
Mctir ent&. pi ... e qu. L- A- Catitalattia It Ao A P. 1, IAi"In "TUT"
.,:n tin jull .. W "S 7 "'Ist s, A.1tial -1 Aal.ha Tat N 2214 It c u To-ftmuy pro A has 4. .1, EL MAGO L,
CMQ, per. t6d"fit or, so h WI AdJS R-istit, nobcor. -1- -11to 'hA- Tutdon.l. ad a IS TPEtNt LA Nti, IAa 40VAS ROIETA Deade, 1. l2 del d;. I., ;:ku; .Uc I CNCr "'t"' !"aft Y JOT, plarn.,
lad. Itch. .1-y-grani -q. CHS e.. rbru- W r, ine a',
tarruts, seffuroll e 4 e lu, t. To LtI, I, y alur it. 1, J Mtant I
ne Prill-'anitiam. L ... t. ..yatt. to 'a toll Ton _ 'ilti- .it.
n ..Y.- "". de 1. W1. 14 1,., Urt!"Intill t
In. r-lid.d el ivkithol, so rill, P-4- na, it
Inot v LUX A rramol. Noilil,
Igo :e fech. de debut. y Entire" so y In,
.= re lactiltirAll L. Pchins. 1. corrunicaretionat ..w- A 4- R-4t, m16I-Wre. 11 Not "I' '"Toll Tat, r,,,z,. 91"AA R I A 1, T 0
A lag 4,1111 y Mt P1111j., --NAA a --* R-;,. Quintana oil. Artift- t hillf. ev. "Nic.111", anin".1, DE DoN VAN N.ut- 1,44"1 7,
-IA"TM*110 IN no
Nin
hat, 4 P'lial, vr ;HC Rinuard F. Tont, ,-,a I, Is Liuietll'onlyonla 1),loote 1., 3'": R-t noticieln
N WONTECRISTO .4 '1- B.1-t" Is ta, ARGE-MINA I
RI)RoVEg DE AC
1. rildi-e-i6l, 1!,l, de 1. Tonlinti- Until Y'RObort Dolit. Lionau
relittladn 1. ra. so ta, Nin-'s, ,u. alal,,ony. o, .....
LUYANO III' T- a I A,
Olga R And-a, Lial I IT
Pve,;1'ggin1ttl1 de initisnif UTX 4,, Ltayaui S21, T.L hall. I II'm y so dT
,I'llut in lb Intercoarn. co. car ASTRAL Iaot ,,, 1" Co.:
4=iTe rooder.." que )a bil
dtastralO."ritilm. dis VIM 1-f-atial T isaa I.". T.Ns., u."n, 'jona, %VU
nottwo n., nest. "'Itnut Nlutjoi
y de las ea,.A.. "An IT onot, ano Tre,
Intel, IT" "-I JV ittillien .. Cuba de EL -rA Lit al. T,
MILP11i' Cuenta con III Do dE TA ARREST CAN MIT
tUc LqIr (an OZflld so "" NiA_ y a 1 it, ,C_Zdootod C- tionald Col d 1 C ... 't Coal'
g
it-lenti, ult-presti6n de Consuls ot- 11., Lot IT,
11to VZ Jualin Carlos RIrnero, Cid, CA1141VAL INI CORAo)q -t., Te
to, WWII, de Barboic, R. nall't r-lo, 1-rol oul.loors 0 haulla Cl. na,
r.11pt y M-ol. Villorail, y cl y To It", de"I'll", Nin. cnil 4o ott, J E S T "Im L
- ------ IT, .............. ..... .... ........... .... ... ..... ....
valioson arfiatas de, RHC 1A di"I. "a
Pt, r:,, figuris AVVNIDA
6 111 11 =.4 "I'Venon"'
liquid de Is Torte., En A m To. .%0 X y Zb
X ttvii'l, is -jv LZ9Roffresk NAA6 li cities do Its, yiaj*
orlearall A I" 41lt alat 12Z;- 1wrilern
wit, I.rti ROBADAS y D r R.estoin. %
clutunfla,
Rel l de SU VIAJB a NM OrIcluit, 3 -_ so T, to 1, ou_,
.11 dd. norricara. maricto
r4mbre'de ta,_ -riat, ?7C % ,
-i A P It IT r to
y M A IN Z a. ru.
X. BETASCOAIN
Billolle"t- An. US, T.Iint. U Ssss M. Uotdl -W ik-la SAN FRANCIKO
,at-" d. 1. tort am SuKryisole anionall, N 111-1w(l -l 1,r"
;" ub,. v ;,, Its.
ne j. tnica-res a A I't stZ
so -, %, st ant'n Ital loinda y norl- R- nourl".
ew ram, cut c- an 't
Win it wmur ot I
Is iTi R-11 7 1& w-l, 31, MAGID Cluninfl.
INDOMITA Witl I- Bu,
It nbl IT. tand.
-T 1. W rUr 'itiolint 25 cb,
Coal de or Quien ng. M A X 1, M Tin -Y .-hr wfi. y B., y
dA de aj
C T N F CITO Agatall" Tall! V-4467,
,Tnba T
ivon 61, a,
Habit= Mon, y
proone boterellorites dfecgstraebt 5, ftill," T Tat. %-Iw, 'umnit toos ALM. n"''AL
lar-tba. DWI ITI. SANTOS SUARE7
le flloilut -undil, Co Tun rj_ V s:,- "t
IT- amma de eno traft P r Q tm qu u alto alualiola,
till- 11till- 7 UKAriI I C AIXIllfriltA
nuto In '4artui
to 11.4 V,
Pz"t= 21; on el PrA into tt,
VW 0 1.. TInhin de 11160, etc, A, W tlu A-lat.
yorl; r ey -aint- 5. stj.. so ,M coal, JoR030, t, l
laterite ha4littroter, Isla. y ten l, LAG
d,, con I T_,,l (I I'lect: y A it- d.1 ARD]= too, J. NoTtt. y c"In 130101 y "gu tenons on ttoloral, It .. I. do MEf 'I- start- Y tit-lo Clot. 61 A
l _0 TAN RUA DEL PMkL
Ab..,,rt, ;tlltutat n lilolIo. 51
ill fx- on L-ut noll
A. grli.I,
A"_,INOS A 11 't 7 M.
best. at cw" 'Itlt' ,-
till. do Ph 6, ti a-j I" t T,, SALON R E G
mulauntl 01 Cr io t-l J' AGO, soccua 7 Astora A-P- Tl:, i"-v"
)a Ondjo n1a tl, R- o .
us on am laloc' Wt. n Tyr ft A
to ..T, A B., t I, Ana~ Lo"a"t. -j -"'T
1z :n1.x111 sideatel as rA7A,
'1,11 1. '1 1,
Tr 1. is
un
I-a de San LALW 1-1. c;, VHP = t_,, Y.
cellist ft It, "I 12A"Llu,14" _Il id. cnir Golich GIL A MI ESPALDA. Lootta oft. aw Y as y
-I rtle,, de Prokithill Pat- It aa, MIRAMAR
'roll T on, furizilla 7
DUPLEX Tz=
Desde 1. 3.001 S T R A N V
Gawslar it- 31.1"1 r A"kut ?at A-atol., LWWNZA INL Ji !.UBA ff- ziasaa N s-- V-1m.
evulimaim Ititsda,
4. Caba stool T'_ 1-A lacit.W. in n
IMME I., Ix
Itt "al -11 LA JffUr-- NA -N LA
rg,, twob. a.
wlll oll 11 :A. kdoinautent. Ed- IA 0 U,,",,o
--I., at olauernb dle =
ruits it's$ 'm sanity, u N A C 10sit 41, C ba, t 'G U V U a a
inhila.d. lea V", It, ,ulmm, do I, Via,
zj ,udad. Pam dy'r fun ENCAN cl-T 07tt- T iIANON
Mrs. JA T)FT, PY-lAt, T rl,t A'! Id.in cadence AiNforia ttlef,5- T 0 No liiktstcw e hvher irnsirfido hasta ohow 732 on0lones do pesos on of
p 34 P-w.. = I.,. na.
4.. .1 1.06pldal stilt. Luclg J l Tt Is : .
'Na, -a prIttI.41- an Cob. d. ZL AlitimmNA
caft dia Dl4la No pi- 1rNI 1-o I
Tido ."odbilrec, No Ta 'CEFU
it blit _4 ,
ulyr Il"OTA-Z. I ANt- W-40T. wit-, is E T E Ann D millom do peso, m6s pvrv row;,wcr lampliandt, n6str,, Arvidia elidrica.
A Audo uto, so tratiollen a F A U S nuove
pitc T U IN 1 V F R 9 A 4, qv'a P"W"'clPmos I/evOr G cObO durolift lot pr6ximos
P.4, % costs. T A"M """,3 on c,:114 do EL Quz
cut se ho 1-ho p-r K_ 5 oFat, "n LIA& C011fribV6611 01 witioromilontio oecarZ kol do CuItto,
in 111- t, tl R"It" in
I- co olll
Ion ente el to -'rann Cab. VL M-l, RVV'Oq Alur (WIT-k MIT
IMVZOR LITlyd Wtuautd, 1, W-tk 9,notInlli 7 IT dt Car-i, m.- f,,,,,y r. IRIt, N't IXI
= j le renjair y ;Tt 1. in To,
P.- y. .1 It.- -,Yw. 1012. Par In de eate plan que representative wis
,eity, out se tmt. on rd,& Miert. I E P T U N 0 satisfechos y li, It bitm remuncrado para miles de trabajadorc-,,, ca
Isla eato sul sus 14flet FAVOR)TO T", M-I ... r, V 1 T 0 F1 A poder ofrecer a los iii%,Qrtionjsj ii el rendimiento usto que merecen y
Ititruo-clao idguan trabi o d. bolt, r-1,11 lt I'll nzllltal -1z( T- ol
W IT ft H. s". 7.nf, 13.11l 't-.1 12 'M Tlut. X-Tm
ro ua entri, en y 1_1 ,,, -n por an dinero.
4.1 It ban for fc, _TA t
A I., I li itt
"'t, V I-MRA TalTut- I
11 1w It'll 1:1 So "mall It Al--lt o 6 IlI
IN TA Garrid PIA- y LA DIT)ztiA y Is 11inica f6rjnikia quitt jl ktde gam, %ft rendimitilto justo a log
to ,
0 Ul JM I C y inversion I Fln s, ;Prvieio eficit-ute 105 CO-Uraid-es y Pago de sallit6oq a,
cloualildx par. oilt. ,,u,tuo, boa F I N L A Y N. IT", Vft#. T.6 T ilt dos a lots trabaliadfires, e In de tariffs 44 rlirivas justm y nc zonabki parn wdm
,. .rh. 0.1 ctoijii.t. T.IiL A 1.,, ]&YJM VED ADO
n2rv- Ar, 11"Llj --r- Pot w" To, llt-til o
DIIIII Ititl $3 P-41u. -l- "q -e t.. 1 I'Mt, ;r
bs_ IA, 11-11, LA V, ITA N nt, .. SA,in
G- d- T 710FA SIW;e tl"'oull rIn il,
Lo, no 'j, NI TT n d,
(4 sk-1 le Z Re as co=wcl
M : i Aw ii'l) ITT, n-.
ttouaitn CMQ I m ,t, tl
r It L A
0 H E N C I A R.1wanatt. r. ii. T
411 M I W A N E R
wenth lit, ProgrAnts, 11 It'k-to N 1 i"T 711ft U-1523 tinaft 1. 415 TnIII F I'll I
r, I W 315 11". elortal, WIL&NrIC) HAI' i1c)
ba do f"ll ell., wn, -a, ararj. turret ... b'j-', nj" r., o" A
WO FL. Ltl ITAYIOR o 111, 1,
T2ft W-, ity", "t-," Y I

0-t- ft It"llid,PMANA 011AA,',i1 1 i DIARM DE LA MARINA MJPSTO 10 DE 1949Con mis eitiMpews de pesos har6pt Invitado Curti FPie 4 illo ('xiollo
en Bawa gran dwW furisticti Par 11r,1111111 ACV6,1La los feste*os -",A,!.i Ottien, "i't'l
A ... t'r M t,
...... Ol-, IeI'll- qw, 010, 1,,Pr6ximantente inaugurard el o1caMie Sorondo el fA
y Punta I Brava de Mi
acuedu--to de ese pqeblo, Santa Fe am a.
'0
r r R.gell. Fra-lil 4, Alt c- Ile-Ande,, J-t. Tollectars Y Adeti,
I,,. t- Celebrarlin alff el Dia
.-ID0 1A A.W. i
d," a $,is domicillost tie Sag..
1- read;.gealGi4no- [a,
bif6, a It, tit, Cuba. !UA611 ofictal
Un. I"ga as
a, I to Ii I Id In sone'.. d Rod,!
E_11 r ,on to orl' Ca
it', guez Y Deli do it
rid. on I Mil-t,,lo do Se 'JA
a""' l"" "a is
I ..,do la
'n , He I n- ....
dende cilando f fe 1, 11 d
,nn clmt-e 1, ""1' a, 'a' V'.' 1 il, nlIt", s"
do --i- y tal Las A dr,1, b -uln n-, Innnilob liable 11do d, a 6' 'rj no. I a tl h
rn c .1 d, Wow,., r mnrol si 7", t
I do 11 91 11 1 licurc J"l % I,
d s a.c, monl, lpi' lot t or, I "T'll, Ice "Calltl I
C I-D ... ... it_. "c'n"o d diM ill, 1 11- 111
No b 1- iln 11 t -t -t-,
n ,, d-os its ti- "I ntinila dirimod. 0 dwo, Ba"". "o
Mini't's del ia-, !-,, It
e ftr 16 I i ", 'I' : .1 -gna de
fe d, I, on, h- no cl 'rot. d, I
to Cat
pip- do Cant 6, i ftit ea que -rd'orta '40Y el i
In ,do Det-ates de UU08, r,
T Urar., F-ela do It, ii
,nl'ci- del d,
ad 'cK., Mno do
4. d l Corr, que
qD, 'to,
to InIdg
1-t, he,-, all mi'l. Pill
Z61M jn q It,
dl I pdo l "'n
me 10 T's 'IoCX''s ifglt.,co tine
.a qoe Intl, at j,
A;
ducts, one S",
B.W. Y el

Di'lats I~
Se jnXta. t-Rai" cndI,, at
to -mo, 'I"
I, d.
c set
puesth., lor, I,regi.
r, I- el P-do so:

Y
urtad. to,
pT.mb ot h. d.,1,
let'll, IlIntab,
'i, Vd f
a", no 1,
t., a$ 1,1LI, I I -t f id, :,
I I d" Iih 11,11
allts c 1- t, I t 1,, I'a
d'er ei P'lp co LA KII "t-inosh

y adqu-no it-nI 11
at
Y s.nnmewe b-tes.
Y It, hiin dad. It, to b- I~
c Cot mbja A
I_ o.
places Yproyr w. noted, I'll, L, c. d' C -I d . . .
l, d., or sororid. clith mum I.- c. s Istriba V00 d. d todo "t n maland
c ofid.d de aig-16n, g.-, Y. .bran Quo me IttiolO
dn y%,n c "rolbiort -h. do 1 Y
Its, c.sas de salud, etc., con d, li "Ibir a Its del senor 1, J, Lita, 1. Cast, do Jos Huralldes, lot I I tc6era, 1. elan cr- dol .5.i
Is 'El I folid. lrltft to de lligiene l
m% ',,br;, ag euidtm qu.1 p o, invc5tills
,je lo c pti ordenild I a, gbato on LA OFEM1%
In intrilM6c,11c r, is ta t r a
A Id. -c.- Deade clut, lit clmoc-
ic-roont, so twl d.rA a L. fl.bt- dhtmn .4.e lil -111 I- do on es d.s% W
r. Par. ititicr- do' a del cmp,6,. at,, y lw.,-du."!arl contra na antitifica, tlue so rrt dag sucest- 111 on. LA OPE Mo y acometer as o as PrOYetta- Pascual Dia ex encargado de dzehj,.s erk, orrb- dits aria 1. hcm.- no so P..do d un pitso.
= C11,.ra ;1, 1;,. Jord1d
d- I
c= ad, Coman con relto YBAURA,
Prendus de Itt Socledad do ol Joe., 't.'a
Eittudics, Clictir. do osm ItItIrls Wdad, Tarnbii. ,, as inf-6 IV cn Sc,;Il. ftbirado
El Sindicato d Obre- Acta- blemonte embarcarint A.l. u. El doctor Frank Canots, slerelaric, (.a he- ca ditietri- .... d Me- Y -!if en sells
oacer- del Central P.trill, do More., corn. .c 1. gg!
do Scri.d.d do Btludnia CH 1 16 dc ; ai a Sa- que no bay modo do mezclarlo.
la l .m,,m.dn -ic. Cam"It"y olo lrrclly -Y d"o w -I
ca
do L. Habana, In to! Id. c.. WiM V ,,a 'idd Jos asociallos tabor con- do pa lonias La Au7m y El 2." c_ p. opera gool to a 'or
rlt dad nos am n Y Per'. I cl- so to p-den d.r .I.;
to de los coo PE
crainecTo ma", -aistent. on $!!1,0-00 Y P!'-t1-BjjIdiroctor de Salubridad hs in- CEI.Ministto do Mtbid.d dccio 1:L
91 DO, r d -1 s Rinni... C-i., h. dispit"t
do Ylai, ,4iold.4a to a in honor id ocupaders In i1ci
em 'o D 'I arbeitnt y CompaMa
los I d I almace"s do 1. Forrooll-1,s U11- at. 'Tirnport- del -1. hispaIs crites a det'joitrittlIa 'o I do,, 3" cas da caac-a III ir- -PaZZ"qlpD ..... list e' cnl ,I
Barren pcr dos d, 1C,,c at pal,
Fa,, pl- no, 1 ,,hcr in. tl,- Fl d.0oll Mn"cilic, 5ef, 1 nalincritc. e nox 6i"n a- 1. C-,, Y cal. I_.
'o rcncssio'c ta """ "o Ro- N-ian.l, P1-r -m,, .1.- lader ctro tear'.
do I 'r. n i a! rn
dos do 1. Kaeuel. de Medicin al dlcelD, del ral- ion, ity'r. pr
"a, Qi., PARTAGAS, Jos rxejo
1,1,1, d, a,, 11 1 aiii tit pro, 1 que sicte lao-dait do IN caret! 'real cote. or _'j. d, I racid. 1, : 1 tatan carriendo lan: da V-It. Ab.jl
,led.d a, Futtudl. Chown Ins ta
biams plecti I-in de Lilco clini: UTILICE EL NUEVO SERVICIO DE
,Dar, sebre rn d-s on geric

ftep-plas 1. age- do
clocAer- (ARTAS DE CREDIT DE "EL ENCANTO
ZI diwll' "" In,,,,n"
do Me.ticle, docice ;.". Al.-Ii, ell
-Injeacl6m at direct., do Salub
d.d. doctor Espinosa, le
eada no to
.-H Ira r Ina do a
fnertt do b'. I tenclentl, do clads 6 s afios dejan
do C'
itail-s- descorazonadoras huellas Es exactamente igual que una carta de crielito bancaria y obeelece at
que content, mil tteterias counmes
or 'to bar,_!
F en estos 3 punts mismet mccanismo. Su presentaci6n en el mostrador equivale a u
firm. q-, d 1-1 % I
.h. is pago on efectivo. Es una forma c6moda, elegant y prActica do
P. sty.dermatIttlye. it. pel 9A
Car-- d., tclel. -Arnigas aLrededor de Ij compare, Su finalidad es la de ayndarle a hacer sus compras extra6e.
Numettosoo Jetes Imale. d, S.hi,
tnid.d dol interior do 1. Roplibinot 103 Ojos Y Ig b0ca
at osia ditigi-dii per tcl6g-f. y dinarias sin alterar su presupuesto ordinario..
- nicacioties escrilas a Ill supe :.
dad, inieresando el onli. 'nit ,I,
1, a p
its oot.d.rles propissidd, In"' ft"C' nto es stncillisfmo. Por e3emplo: usted adquiere unat
pills -1-on de to, a ot""t D Su funclonamie
'er"B'D, par. 'I b-n iritli 10. 00
n, de eQuellas depEndewit, curta de credit poT valor de 100.00; abona a] adqui
an Its, puede ya hacer compr3s de atticulos do colegio por valor de 100.00.
l6c Jos
Citadt,, -i.el El saldo -o sea 90. 00 lo abona usted en varies c6m6das fechas'
-alarrWnte contierizo
1,fe, local. do L. IlAban y Tinai de la papada a coniar del dia 10 del mes siguiente en que usteda'dV iere
de Rm los r-c -Plili 1, P -1Vri-sidint vnp,,ivs n,'Procticivrl la carta de cr6diw.
a] I'me-ionto do sus rcapect!",
mun"ipna eirriple.-In D 'tin el
-y- esfturz. Y, cni=il, 'on ,a
.'a No existed nada mlis pr Ltico, sencillo y seguro y W o paga usted
1. via p.bl'c. a J
",t'r, 1- c I. d, cori por este serviclo una minima suma: estrictamente to indispensable
Tomblin irate el litnl- do SIubri,
,1,,, do enn, oam 1-1 ,,,o,,an,r,
el Sociticin S.rit.rio Nagg .1 de 1, para cubrir Jos gastos de manipulaci6n. (Una carta do cridito de
Lache. deloo hac6.cl, en, -del
'n -P eses, s6lo le cu
g bli- r-e Plinalcal 100.00, que usted liquid on cu2tro m ena
c scim". !"ewg"Ve nine, i
I"'mn ualqi.. qne $1, 11 tip. Z
q. rectis.'i. r,.c 'Ic's 'It
't c dop,
-c- 1. combat,, I nf6rmese sobre el nuevo Servicio de Canas de Cr dftb4c
Jos -,oii do la I.chc, on na
g.crc. sin cIl.rt.L HaY one dar pro -poros dilwn&
Ievcl6n, Ii I- zP d, 1. 1- EL EINCANTO en nuestro Departamento de Cuentas,
= tdcos ,, we de la nariz
buena X d cl fe, -1, .I bt
liad publiett". Corrientes, en el Quinto Piso. Las cartas do crEdito s6rf

Sin elobArgo, Ise prepstraciOneg de Dorothy Cray horrarAn solamente 6lidas para articulos do colegito,
cost 1-1c, de
tienon quD hact a, triples hutillas de los oficle,
.a do flltaj. y caoper-i6n d egg
e't" o Ilat.1 11 'cd- I- NO son IDS afios, sirm Ios poros obstl.idoi Ios q-1 causan IM PVRtPc ncgl-$ Y I-s
.spe Its apcrcza5 tit la pic], Frevenga teo rfrocc dem-ourell Co. Ioc txquiciloc
y de ca'
des do I q- rfic-,$tmot products dt Domthy G,.y Licapir, y I.briq- picl d,,d, A-. Oft
.s jef.wnini local, I, qo, -P-a-,pronto,"l; 3 falls Que eli, P tinioieva Seccolb n L --,-,3
If ras Limpidors ps Coi,, 5ese sewid. s, c- Ce
Pqr s. pane. In, cfr, I-al", I rdsxV Croon. L-Pi.d.'s ps'. ciant G-c'.
P.s o"a gra dest-91, e. I.- F- evow, --I ... S.I.. Cold C-to
"nit-lo 'do ."di-I C t'l aleS. Justamente con c) Servicio de Cartas de
Sid.des ft do qf--, licapi.d.r. & L ,olhy GmY. qtnt- ,I riclii.
Ciudad Meek. irapu'.eas, el Y rimpo',,an ]A Pitt hilpla i gua, ha sido i nauggurada ]a nucva Gran Secci6n do Habilitacion.;,"ittrala J., Pool. riq'os Y I.a pc,.s dd.l.dc, Jm a'T',Ci" c, "1,n Mad). Ide 1 -olegiales, que reune Para su cornodidad todos los articulosde
cut"a r.tril prayetto de -a 2. F-MMULL ... pnia tons sera a normal ... Lcci6n fla, do Ah.r
citin do Cluddad g'dir, gn San:. colegio en tin solo, amplio y confoTtable local.
Utiria del M." de 1. 'tr-6- j pos cotis gm Lari6. Cwinu
dc tin el0b d-l'gue diStrutulan lb';j est" lodon" rerrisra. Y mthintlan so piel.
tcc," ws ii.oniilwrlr d,,oMtndc, el color y ). firm= a 1. Itill.s. iPienste en la economic de tiernpo, d uerzo y dinero que estas
;, n con e te asonto. el P c,
siOrtle Er.-6 IVI co -'P Zirr 3. LUBRIQUE ... panicarnsococ,"l-al- Iltislurnapial facilidades Y serviclos de EL ENCANTO Ic brindant
,,c, adquirli, lit m2onna rl mero tix- C.- Para 1. Tcjitea
: Q; frent. .1 .., Ic,193 a- Para cud$ gecin" i .
one xemd6n de 9,632 a,. . "in crtuttll 9Ww ,,'. do Dommy ow Cartals dc Gr6dito, Quinto Piso.
C,,drodas p.. .1 club, rutren Y -WIviren 1. piA
Jer%,U do tifoldea en Man"a Habilitaciones de Colegio. Cuarto
IM taxnIllunado especial de SalaBurscill,
.a irspecoi6. on iCempletir su bell," ton e
v,! i) domerne roagn,16j, nc-t)i, Cray!
crate de tellr4b7llon 1 J
yeiii'll, c.afrom
tio
de sxiailo d,
I I
I a It Nuestrot, chenie, de protinctiap puader, udg"ita L padiactoo -Dorothy Gray-,
'dIh. color 1- -;,-- le"';c" C...' .Y y It
it "' !P-' dI In K-Del. dc La articulos de colegio cuestan en EL EKANTO roenos de 10 que usted plensa
--r ,- Ill': "' i[tililiini- Fili" j
-t, A: I. Tol., SO-1.


Alrededor de T

lin centenario DIARIO Dtj
LA MARINA
I., C, C. I i
....... .. ...
-El enigow del Nniaxwo, ANO CXVII IA HABANA, MIERCOLI'S. 10 DI: k(JS10 DY, 1949
-119 rlave del eniglitin.


n"A' $I Idl, "t Uegnr6 d doming(p a La 11alwy .. lCornplatwit at Papa Ing gf wirprtes I Flota Mercante del Fstado
Iul sia ud. N,,As.)uiy QQ,
""A "d A., ef M. de Comillas .I. d, S. vi"'It"Ipam interstacionalizar JorugaMn
loi., qu, talbuti, alto ,, tI "It. PAI.iTA DE MATAPRCA
A It .1, a, oriirt,6 ,I i9l,
.a, 1-dr. Sguo It ,:,,,"7 Vienen en dicho litique 174 paaajeros Mira bi I"AA,",," Agradere 1 rAftiorzf, refthaI pt)r el E'piqc ijitfldo
'3 E por "11110 AGUAPEY"
a: el Quo l t, liton, III 11-n- I I,- I,, -J.
'Ala It, S edliirj jfj, L(iII a hiart de Ift Vwint eit Sairplandor dd el q., f,,I4 d-ritI yn itii- Habana. Figumn ionfre Ills viojerlitt 33 ?Tligimmi "'fit"t I" "'I"'
so on el oigio XVI V
no wi,,IA atorittNt. Gar,% V DiA2., )-, FI T-, R G.,
tu I'llbillo I,, lAdlogtttu. 1,1 6 A,,t Aiwh. o", ro, d )
rip I _atjA
"n,
I I 1, 1, 11 1. ntIINI't"'Ir6o dcl "11cl- I" "'It fe'GorN1Ala,% corattrq-.AuIiol qtietl, F Ant,', 12
torfiri Ail Mlrt, to d- tit- I,". .7,ibar a nII p-lt 11 nw, R flf
16pid. "d- hrl iiId R."O, A
tring., ot. 14 it, I., IIHI.A", -tltidollt, Ir""t 11 -Ii1nIi!U"ar,Io fl r"',
hvm, 6 a NCI A I,,,, I I ""a to, A too d ,it,
DIho vin, 'it'dindl "I V VAWF, Ett, I 'Ifa o,
T,
do"A I 't PIlItfi-rClit, IAjI ja TON, NVVI Y(1117.
f" pit"
A rn A I o 'I R Y. ." 1,, F1111AIldl, A V11,1C, I""A Atu"n0f, A I A F:"
clfl o clm l !,A,,, ,,,,A V. I A_ Y a] Fj-II C,-,la, J,,6 R, q, I C,, Ft
_"WIC-F d ....... .
IMN611 d1I Mll- inn, 1111-rilt, 'Ad" S"gIll It, ld o, 1111111"11111 I'll 0, lo- 4, I I'~
it I u, 'I F-Ilueve de modo Exp'10171 1,0111 "INt
.p A 6- (1 H Iii-IU6, wi,, I C JI 11, Fill".
it.11A, frtolunrntr it tIoi, VA, S1 TANIIP,'R 0 At', F.,
I, dol""fi, -, to GARCIA DIAZ, LTDA.
,w, o0o ahundante en J 14"un.f'o- 06,
qWr 'I ""', "'CI, A,,
AIIli C
i"'Wr- ........ Ifld ,I .......
,A --t pjr".,
)A-J, -u domtu, ol our, F11. "I o 'It I"9d, it"i
iufa 'It" to I" f It", 1, hrWr t" fl, 1. il-orna, 1711 iit-jCru. Div- yti,
..... a de Arana
asturiana "p,,r"A
-, QII1 ;11-00, in,q'i J-jIn (If r -, ... ..... zon, A', A, I
1, A,,! o,,, 11 A N, Vdk At
A,.', Dfmrittidi" ffdAt Jqq A
4 _. V vItIk Moo""t- d, H.'
I'm Vorhigal ioim

.... ........ 1 0 t"t, to
A, ;,I I I 111 1,,, 't, d, 1, f"',
I, A Il"',-, tI W ,, I ... . .....
M 111I I "Ill i, ,M il Aolrlt fit'
tt In IWW, A x 1,"'j,"', P Wl'I W, 9 111"It"I
t,, I "' "' "'I'mi, "g-'t, Y C 0 M P A I A
1 I"th, 1 1 0, P"'j"it
........ ......
61, dI ITI,
"o", 1, "'i, ,I
d", "t il-C-till, 3 ", I -C- T-,, 0,!, I M W,"
I"ll. VAA,
.. ..... It, 'w" Olt,
I d TRANSATLANTIC ESPANOLA
I" "'id"'t., d, 1, "Oli, t- 1'. hdlf ok,, d, 1, I~ -t I "o
;1111 rttIl-, At, p,11 l I-l"'.1id"i l "o" ."'ItOW A, 11,1%1r "'0,,I I Ad ,
Wul,-, q1t, 1 1- I A,11W
"t, 11, k; "t-VII 14"1 ig-tI a Ar 1 1
d'i fI"-jlA
NI IIAAIr tat. I'l M
.1 ,a I tl"
Ir,, _III ""I" 'I" pit"
at, it" I I .......
"t,16 tlUot,, .;I -tt
"" a it ... u, "'til, -Irl, 1, tt -1 1 ,
116 n V E It A C P V
plnd ... M, ri- io hitto d- I ,I G,- A rd, d r P. I A I gin
"un ap do Comilla%" Ago
Pin I, fit, yl Q- 't,"A"a it, ""Itn'to V""Jul" _r N, I I, I o I I ,AA N rIAN, I I ".1,11gIt I-tl
dr -bf, jBilh. Ct w 1 M a a I I a n 0 3" 24
III- -I-- L' "'I"' f'"gro to NC39
1. gut y. q"t I I I, ,I lo".5ada cith"lo", Flia, i I'~ nI I,-. Tt_,I, a'. A
0-- C. t 'Fl- faloitl, w_ al11111114I I
toy; to 'Itc, l Q . .. .. go F_ oill to. Alt=., a it"111C Ill 11 ytit, q I'. '11o't" It "Marqu6s do comillas" oclubria 22
ruir." III "ib%", VII- Vol- MA, u, "t- A, BIt_ LIA_11
vtora t"i Vn. Sa-h,_ T,,ta I",ntI I'laj FI.I AIt t"', III, I V-o "
IWO& ,,k I. a, -1 bluic, IN' 14111',Ioa 14t
Aco or, iio I 'I," FI.- "'Criluo I I'a ["I t
it B I af -t,
jqai,, PrttIII s4njtz Aa
rite" CMI qu, It rCy I,- d, ptro hatia 1. I., la DO P il Wh.
ILA Vin-brilo, M- no,. VhIct- NI K pttoatha ntroli dl ) J I- III ... I C, q.1- 'JI in C.'a
iml,6 a ad writ, aig-il I.t-t- J,,z F1.1.AI 1 IUbd Ft,~ F1 lot, HiP6 1. t6, j(San Mt lt ldtl fl t'a 1, -a.d,., 1,16, 1 I- a A CORCIA, SANTANDER RIULW
Nava- NL 0-. C.11- Iii tilIa a PIt d -6 N I~
hy D.Ilr' P-I- G-Ifa, .L aa' gtT A an 1 iIci N., Y, Tk)
r11 107' = I MI ",tin
tort- Con do, ,i9la -I, r_ A on .. A;
Que 61 our 6 Pdacia QN, ra -a.- igili d't.b I Cbd Arb"I y a P 1 tuit'. PII!N,,i que ha doll,
n II C-d. N- 1. C-u,, flay!", Y, V"t.14. 03
ciu. in ).I ecjNa3 hAn to,
dirl mat-, .. pud. llt" W, j, tu, pra, Vapor "Marquis de Comillas" Agosto 24
mnvirU6 a filltam, atI It I~ CIIIII VjjjCr Rlt6llt, Martolli, PAIII P I. roseellizis en .-'naa,
S=. Marl. ad hay. El Silera. 1. FT.,I .1. Diea, Ciuiu'Alea Rodnw-. I- De CIII Ina
d"I D.I.C., jumdo, peralon, l'ol, no. tX TA M a g a I lanes", Ociubxe 5
CaI tal. no, ""11, do aliIIII, ut,,, Ill" lrd'
'Join, A' 2rruiadt Isntow-Por- (WASE la Cr6nielt de M EDA
PA Ana el. dralrabl., .1. ho Pitre,2 Wit, C-0 I
d e-r )A, y MI at Ad hlAinrl. DU ESPAROLAS pili- "I Palo ,ru 111 11 iiidniltai
co. d. I'loo" It. y I. M-Ialli, Sa ... NI, Aun- V. sainf. C.. at TarelI Quo, tomar me"as I. en 10, "Narqu6s de Comillas"
Ioa d0a Piata tion 1,6vedia, '44. Clfunriald;lt "It. F" iI yol. Isabel Lorenzo 1,obj WrIctIjt.M de, imoi tioratilletia rut. all, DIEZ) quit hibi. Ii di, j,,titt _td,-I-ill L12oascaam, it, 1, Lwa. C.dtre tidl I "'i d A
C iii-;, nUa, dl d ito
B- 'I'do- 'o P $as
En &to tio, puso el ara, y so pu 1), 'ta h. ruant.
ra R.. ('iial, F, 0 11011ioiloli Aft to
so rz, had Mledado mall old. turutorno, o d!- FrId'. oat g-W' Para .1lod, '61. Pit r 'd 1, Z,
Co., Anapa Certua I iin5n. piontat Jj SANTA CRVZ IM TENERIFE, CADIZ
MICA Y W InWeT Arrurtlar S;i-N,
Se V=. nor
out 0 t.ri. rop"ut, G60I Ana Msrj uRaiIj "Alia aria Ama oi, I La Flielliela de Periodismo Para Vol PI-Itta explaracift In y BARCELOAA
ra NI 11, 1,1- CIA 1 al nit-on, ..a pr&tiamoa
-t- 0 Ural M
P631ift-, segiin el crowsw _W noliodant, do C AN. 1,2il krn iw It A il, o eliptifief .... fizz,
Parales, Carmen Pont I n. lad'ded itomwild.nIr nuevol crtdlAMID I-. Pit Aladrid'diii un pre unto I~
J, 06met, Torrviatt t -io
,.rde, poino in" tardt, el clue o, III= Giff'" Au a J-,rder y It,,
Marla Virlien, pauS a e, tin T,-If, j el Deriftoo wid lea, aamn,_ al cubano A. Hernindevat Y.d., "r, qt, p<, .1 -1-, 1411"N "Conde de Argelejo I. . .
eye. do Santa
N"I. -, C,
It- Pa- t-I de filiaril. Marill _It_ San -r, a,: '7- ia= %ir edtAn viendo -Ioligadoa a t, 11e
C--6- ol iv I GAIIA, PL Ado tamo. Fit" l
gen, Ito- O a a,
'&art. - td= $11, tz1fiz! = ,Nan d, le,,
-1rra& Piro Raretri, 4ue clooftioldfieS t "tuditnotoi I-P--nn-ctnv. P.I COMPARTA TRASATLANTICA FSPARCLA
el rey 1. IIIqnVIIII -,III, lx.-- afi it
gdizzzi te a -a 11 1111titu III Debift it I, !,,I ch,
I "Ielt"
441. r6l. rua- n- t-io, i D, d n t, -= 'n. de =
no lot tiompet tlltpard l -j Q- IN~ I
Alan 57 drois t
MY Ordinic, de., t polact", arronarr! a, do ,N ,6, ot, Xltdid, A to, ,a.
to, -una Sin T"Itguel de L -, ricartra- =,v. I
w,,Na Brun ru,"a" A,%- a,
IA Otni S.IW 748r)a, D.Na -1 N ti ,,I, GARCIA I&' DIAZ, LTDA.
N ?q
cig, vort, Fqlogl. Y_'i, ?4. Compared el Estado A cuadro de H- d- d,,I C- t, a, I,,nI!,, d
10 TW' 'a QIIC F, Ittv-Taba., I,, -tavotm, Cna, I 1,ual d 1,
CjCZBAjtr, r,.i
JNt, art,, Al
Wmltg, Y 1- Santa NI.,Ja habl, S I 'I A
da Irt-41iintio do M.
P lrz Trtl)lli, OUJA DE
ado 01 PAID= d u N'lle. no n- n,, FIr 1 Lx A, a M. Azi L _0 MUCIO M
Chickirro Tewwdones de Buda --, "' 'it"' -i,,
IN- -1 Pal-Cf- YP, Mulftl R.- tolfl S 011a, Lrifbal B. I up. do Aa Z tritsirdaI 0 SaNtalder A 11 Dit",i6n Postal: DiMC Iiin
I '1 11,50, iiioto ,3., ovillh" rq!Aa, Terpa 'nto AlfNrigo. jtuta r -!I '. 11"'a d'. I"duai- dI 140. IC90 "AMr1.RD1AZ"
I Palo halo, III d-tci D-- "'I ado &"tro, Tiat, lood, 1. dA Una baforl. it al drliro ad Ia LA HABANA
CletratIalto nko, az P *jbjn ,,I narda sa.ItTt BA110, Mod"10 V.. Se quiere evitar -i q- joya de arte safga de d,- -,o A di"It. 112 qiu, r,,srlarilo,
?a rrtu -NttruW* on el .I, IM7 ANtAN, L-11 V,,r, IJ al a "Plrob- -ja i I "'TSIfift. Al-Luo la E9paim.-Fiallitta de la virgen &I puerf,._Vjn08 t.nola &IT -t1g,,"to aruo dit 'I. A! told. lei P ruutJ6 no d .... I",
I,,, 'Ida Y11 111111 iil.atrik
A Pl- TIA I j1x U D r A it"Autio do
I'l; p'-,"s tid, Antlato AM1111A
90", I'tTAtvia Alfintion XH IN con. IIW WTUN -1hial vitijoi, CIA
-a 'rC 'Los ttn*, cit de a
P.IA60; noraboa a -i l ANA- popular Iiglo.. RtI del aII t 3947, -nq- Para LISBOA, BARCELONA, G E N 0 V A,
de Loyola, San Seim.
in loilacilt", Y C.Anta tat Butia dra, d" Word- ChIcII ,I
to eto 5 Paquetes a I
inde moral. ii.nabra d6l. a $a" I'll, Pilot- ledarintarn'. r :, j, 'J It intin. A IMilluel- Tou--, R I!,, 11tpri, J-ta Rulz a no satim I FolAft, 1" 1 a 1944 is .,11, RI k 0 hoa, Agiguel A, t 11, C11111"Als a Azzalirl &I.AII'... to,) y IQ41 AM -! I PIRED, BEIRUT, VENECIA y TRIESTE,
D ... I bdit.ut. j1dupd, 1,
- EI lilector del nowito _M1. dCt,qj.1,qto d1l Iola,
-6 Ctrim p., pI A,,A, 21, Stio, C.S tl' EBASTIAN. ailmalx, 11 11 A Espinfia y Anticalitut op.1 ... Iiis an CASABLANCA, TANGElt,
ittleAl.. S Q;ue rtro* twhor Ptrel I is Cz- Poiruv gran part del viao
,on- por -kou"I P I i MARSELLA y FIUNE. 0C.,
y .1 liast. ol Ddk GOA, ij,"'itm an III tlutiI no aido rrlcatr Q de "Iit Viyercin, Ropa, Rogalco,
, o' A t1III C1,,h- d,, ,raido doiati- F-NIi. y Sui-, q- -a, I
A, at Sol.. on
dnapolf;7
tu rAmPr45 1I materials de ela. i-7 d h.l-Ir t" o !a formiliefft dt PNI ttpd a.,N.
WO- PI deartaid. Rltllr lt, Andr,, a to, 2A 1 27 modicinw
111, Itt- AIto R""t PAIM Ir a Amorift. F ', zuMonta da lit"'i ol ,Ia. 61 di-it, V ap o r E T N A "
DelaW Iter homi
DiNI 6,-3 it,
nI J." B"I.Y. n .1 P Ingi.t-A IgiIe tit-do rl I A
tittabit Iran m1mero de laxtc, y sobre AGOSTO 15
131-5. Rrot)l "'AdD at 'Iti -- I Quo, -9 ,l 1 111' 111111 "lyllo; NBI 'y'a, .1 clintt, SNa- Bilbao Barcelona
F-ale-, Id.,Ino AlIalli, a 'a 6 til ri Fluot,
"t"' X-II 1 latt 111, claip,,vl rnbarr,i, "Itt 'no A rosomaclornat;
ttq, Precedentio qu, Ii.bIo .1ro 64,11 S1911. Aha Feraqi1d". It, 'i" co ot" 10 quo la $I do margin dirlgiI a:
P,.;., I,, A r Nib, ii it raollri- ;A1 I... do P,,,-I it" av A=itarq= 66 Tell, A M1
Idat" CIA,~ 0,t n- r1l. 6o x1tiart, on tw It 919tv, Si 17A, 37 111
a uplia 'j, 1, 6. P'na'a"', ?I t" Y. ho, qud,,d. ,I p-t d, BIIII L* g.t,, 6. y Fran, A, 32,
VIIINri. D, or, CNILIIln q,,
"Iviro UNR bu-a contid,,d; I,~ ii-A T, Tatuargo Tirnargn, Itb l -t, de 1311da" y en PrIndpio f I'lltall 'tt. A 1 1, '111. obra dt tsuno dt )D
It caitd, IC, I jot, C-Ull"IA, wit. hij- NI pl,
I,!an!', ,t, at'. de calio satfl, y al*
IDdilig, MariiIrd,, car.' 11 M.wl do A olras U51,,m 3,lt tj
All. All", 1. 1,iploa d, Ir "ArV" 'ro sa, y V apor LU G A N O "
9 N a, rep ort de )'I, mas E.parodiirw 6, vI.A,
ip 'te 01REILLY 311 HMANA TEL M-3333
&A. 'A Altina ill fv !, Martin. U-11e1i LANe". EW 1 0- ,a il iAliantA v rltid 'IC j MAD= ttt,,W WUI,,C0.i s. September 2, direclo a
up-_ Joat L'I = n lite.11aa
n; d vo ,k y Ix BfIazzCo Miianda, josoft, C, L- y 1116N do INC, y I C,es a
hout 1. ,PI d ra
"'t- In '119ol old Ila- ql jedo Mxpo lto, Antonio Ca"Aur a d, atilt 100 h4 tupv"w
ban tu,, pi- A) I ... ,,Aban FrAndt,, o,,tonjo villo- "n't"7, qC, At total de"IR53 632 Mn., con un CANARIAS BARCELONA GENOVA,
6 Into AfALC da 327 6 ,
t-plo, h bfa q- qI N-1 D1. F1,rNLjd,,,, F=oriijd& 01* a. tvanw
IRVN. agoato (AMUNCO.) 10n cititoI del SIndicato de la VIO,
on Q
y -1-ba ri ot" P.Iad, M.Tffarz. jot mCod cinrud., J ; -did. y ndN16a,
an ct rou d,,1 3AnlflC= W CUT" wtrwr,,, ASAUR09 T-A, Ad 3
do MAYC', amrIA8,16n on Caulti'dad cloo, VTOMOVILES 'ItNo A
I SAncliez GaI Jitiias A, ad ol f4w d, 1. pdr ";m5ol.
tom6 CwtQ Y Altar, La litpldii, ht' M"I vi Id, I=WrS INI 4uto=es, Rea. into aUm apmmuz4a, on vt a CAEGA
td-,I-. At P.Itilfit la-erul, -d S-Crairt. unI L _,., ma- P, I.." do P-n-, ,e, V a,h. At R-I DI.-, M-ol A, %o-.
tar 'A do"Pon"I AN lbo I CERCAS "PEERLESS
Sabw RAIdomer. is ""A.""

-Q tolitua, y 11 ldvrac,,16, A. BONA C.

Wig~ d SAnt2 mariz Virgtr, CCq d ;tau N V_.,nLzt MIaico, it,
III le Conatalm, dt a. oratorio, al
VI qu 011=Y $11 R""A TIL NIM
!Avt. do Raroio, pa a oI 4) U C (RECK-A 3 E N C V B A I
"Im., quo ii, hin 191,91. t", SN ia, LUIS
C'roprj.. .II. dnI N .... -, Ali.6 o sola-, Do 131- N!a,,.,A E N P L A N C H A S s
-- Ja,,ii M- A-ag., Maliii V ftal,
11616 im Wado on qtie vIvir, y too. Fa,,2tj,, 17 ,tiuido, Tereta L. Ht"edo 821, "i-I, .1. li-io 1AI.y F- 11" Ild, 1 3 (5,
to utia ilfla D E 7,99 x 1219 x
I. pvl ft d;ii1ol- aU6 6 At
rt B"'bol locka"t,
M4"j, G
eo ctir6,_ PEREZ HNOS., A.
it Izlg,,, 'rt-11, QIJ A Precios S T U B E R IA'
fui .1 P"NO. 1, 'J" P LUYANO 002,
hay at nioula igidj, 1, Jol, A- Ml ,;j t Rebajados -I,,Ijt,,dd x,153s x
stignis S..b M.,- ;q'A ANTI-CORROSIVA
F, Antonio
tat, e3 or
A ii j-IlTa- AII AMCN QuiPAS or wo "y no ,A I Q TX A,!, Q vii-A, Alai.nir. Tdtoril. !a tiy, tipa't': No rr. tPtIc. t-ta "BYER5
Q,""L" qq! Express &Ica-Europa . . . . . .
hOY I, tittila ulletj I, q, I, SUSUMU tFI
Iag 6 A S11ta Marla, a tj do HIERRO FORJADO
EL aMO DE Lk MARIMD I ENVIOS A Esp"A
,tt ,y e,. y par w Tam (wrought Iron) Cw= om=41tal" Pam ro4wirrid" y saI do rocroo.
11
.A NEGRA G;MVAW="A I zoozi cwm 440 W It $0 w0i,
"MARQUES DE COMILLAS"
i &P do dude "a ea 4WW4zAz 01110 7 da"M 7 "WIII ptuorlas y ltdoios l
I IL T IP paquotts do Pdoducima cubacnow 6" y 6" haaw 3- i
Inalinonla pwa traboloo izit l4qaulm bmw*01ou" do PMA FO= 00 'A
M W LY AZUCAR, CHOCOLATE, GUAYABA, etc. alino mobactoloado, Oti y on gonwal paot
TwftI pwlon #nI ROPA lacde, t"a IndulI dralI owd bollabolian IfilliaWin i:nmlajvoa.
lax mostille4ort" ya etoneaddazi, PIDA, DIFORMW As MOUSTRIAS RACIM ALES VALUS, S. A.
doads 1/ hQaft 3/' do grufto on c&I caoba, qoma, #do Womw
pilata 910 OMq6n y obt= imadorm ZALOO Y MARTINEZ, S. A. (MI$TINA. 416 IAL fONT>O) nAW(A
GAACLA & DIAZ, LTDA,
PEREZ HERMANOS9 S. A. Av"Ida do! ptawto Ink *AQWAO a obl, a.
Luycm6 SM T014,10aw X-ISU X 21 C1 ToWfow A-t2st Allwitoad- Wa MWO HM18imiz. A 9360 A-MA Moircoidididi, 24, Hbtua. Aptdo, 7M
" ( r -;', ;]
DIARIO H, IA MARINA. MIFPCOIT If) DI AfP'-f'() DP I"(11 1 "I,--,- -11,11. I IPMANA DIECIOCUI,1 I-1-11- -I -- .- ..... ,,,-- --- I I ----- I I'll, 11 11 11 11 - ,
I , I vvw bdw I li0liff) # P#R fb, #, ih I Pigo"rts
I I
I ., lorc,,i de, N.Y coupez,1) :4 s lii I r 'I Z' RIPNI ,
P, I .-.,- ,,,-,A w '--va --11 -11 11 110 4 bdW,
Acuual-- I VcqDPPiDnR' -: : I : w4,pl '14f 11- ,
I I J;r
1 1101,i liilll' [' Ivv I'll 11 11 ''I',-,-,,,,-,-- I I
,I ,j .... . P-11". .Pirial.. .l ,.- ,I ,,I." :, ,l -- --:-t, : : : I I ''I I!,
j1j-(pjtfip0 ej., 1,, jP,,!j-i,-;fjktr,# vo ,-- "" : ", I ", : I I 1''. I -- - I
I NONO14 IT tloit M A I 11 l & "IlRd'AII, , 1, Zadm-' Pwo ; , I ""', I ,, I I I 111- I ., wt il 4" I I
,,,, ,,,,, loin- I I i I I il- I I , :, "" 11 , I ]I I I, ,l 1111-1 ,. I I
i,,,-,,,,nI, ,,,, ni i1pol do t,,mi- ,mplo,, ttl. N't" k-nr'
jf , "I"?Pip" P It. Louis Rwx-wr ,,, I I I I I -,
Df A-il*llil illK, )- bl-, 1"4 10 gol '! t'i', l,, "'l j I 11, ll I I -I , lr ",
0,600, -.-- I t, "',,, ,,,;, I 1. I
111-11-Il ol
Por Rairliro (;tierra Sinchoz I ll ,l'- 11- I I : I I Il :,
V,,d (7,11"". Z - ., -, I-, I I'll, I I
IAS utk no .,0,o,. 6 holl lon ]a ividt. de mi tafirmada rl,--, ohlla.,I 1- 91. (: ,nl P.011 11 1. 11 I i I ,,,,, ., - ,I. -, I I I I ." U-P K .... ,
D R g. materiell R.dolf. Alolu., Ditea., de Altridutia, do el -: .. : I - -11 ', I I I I I I
in' H.P ile I C tuati, ,,I 7'- ol"0%. - 1,
lifirik, ,to del ramon "'l, re it$. d, Annecy. d.ndc all w til ,.b., ,: W. I I I I I I 11 . I l , 14, 11- I
de -- 1-- i I I I I 1.
Ielt mi:mb- at r, dile .0 un" I de Cell .1 P ("It," Re-, - .. - 1, 11 11 .. I I 11, 11 6, Iba Cuestio- R 11, ,,,,, "'d (,- s. ,, ., I I I I .
9 l l 1. cCufvern 1: 1. 11 I J I I I I , llnes Aranciltia., v .tw, problem. 6l life Pill RIP07ill. d, Clib., Ill III it, k : -- ',, I I W 'r
me'. mv tHs- 1) ,,, : v "lr l P I I I I I .
197 i ,'I I )11, , u, ." " ? ,,,,
itile so rIA que so.itivi- n.""'Vie. d, l I% I I l , l 1, I .
dith. lrg,, I-- debtitid,,, 6 1. -i'rs. 6. is ,a 1 ,,, ,,, l,- Is', -.: ": ': : ", I 11 : : ;' -- -, I- , I I I
most tncln- P.t, ,oh" ,,lnloko, d, -onorria rilol, rally ille'-d. Atpobli-V d, Cloa., 19,19, 1 1,l.li, z ., ., ., ,, ,,,,,, I I 11 I w I", 'I '-
yo to .-- ,Ilpll d, ,,I, imp-invil r-gids, to Etimpo, put, (D lsl Iii, ,-1-t 2, - - - I I 11, : "
"l '= 1026 tail Is I 1 11, ,,nnd - 1. 1, I I ,, - ".
A. ", I ,, 11, 11 1. .1 ,1 11,- l, I I : I
Man T11,11-1.1. Sl W, it 't - I It .... .. ......
-, ,,I pt",t",l -Pintu ohi-.dil ini bllen onionn In, erd.l I ; :: l, I ,,, , I I 11 1, -,1-11 1 ,
is" I l" ,
IN. st.l.t.".1.1. IM, I C.. ,. I , , ,otik'n I -' ,-,-' -i nr ,,, ,, 11 lada :, ,, 1* ': i I , '! lj ,1 ; -!" .1
,,,,, I :1- 1 '11'11- I l 11- ", ,, I ", I llhf,, I !
in -, ,oil 1,,gii "r-ir-ilt pirill te l a ,- 1:i, -! 11 I
". :""":, *It, 11 I (Ii ,- -i "j" , 1,
rks fz,.nd, A nwn, de -t-lIdid ill moi,-we, ienor- -,. mi, oun 'r-.1-1.1, ..". , I : ; ,, ",
a, 44-IM 1 To : "'. '. : , 1 "', I I ,,, ; ,-: ,:., i : -, :,
Ll.oj,,tnarr da difill ,tlrc In aqriculwn itaditilloal ,"ropea At 'o ",_ I I 1- I 1, I I I l I I , I I I 1, 11111 .. ... .. -,,,, I I-'
I- ,I. i al .,,,,I, ,,,, I 11 11 1 I ," I 1,', ",- 'l
dnn, pl-opi- ol, d,,h.. ,din ... tl i si,41 oil ,,,, A- I I. ,, - ., - 11-1, I I I e -1 , z, I ,: ,,, ""'," ,
Polil, unt. - out, Ib,. ..... I li-, ,. ,, ., - ., :, , 2, 2 I .1
"Alis'"'I'll. !a -,,I on, ,I k"k, ,1, ,,, niwlr'i- i. Hirli- orilo tille, 11 1,W-Hal us 1 n, I P, - ., - 11 I [ -1- ,, I 1,1--,-t 11 t-,, ,-,
ll' '' ',,I I .1 I 1. 1 I l;l 1,
6 do, il,-'- ot.t reoirfl-, -odo olvch., Iti'al la I -,4- Itle-In, 11--IFI. I I ,!- 11 11 Ifialt,10i I 10 I'll, I ; ", I .1 I 1. i ; I I 11: , 'I 1, ":".-, ,, "' -- 11 I
I en 'j, n ...... puatont, ionpil 'n -t-te ,on 1. ,lit'icid4l'a ll rl-l"'. I'll, 11 11 I I -, ,,-,, I ; i %XV, 1-1 ... .. ,,, I -11 I.IT'le-t- , , -, : I '"i"', I 11,nl ,,, In, I,' .dr, Ull ,I II 1, d"A n 'i I 1 I I ", ," "" ", : 1I ; ,:,!'- i,
irld-tr"'k- nn"'ll- rit, d, .1, I ""g H 1 b ,,n _) , : 5 !--, 1 1-1'11 1,
'. ":" 1, -;;, '1 1-1,evirn ,I t, del ( ,iw,6 en Cllhl I . I 1. I I ;1 l,,l ,. it, I
no ,I rulti- dr, Ili -6 -e I I I I I I-1921 I,~ fl-il I .t .
It', - ,,, I 11, '! I I I i ,, r,
Mo., P"t- 'l, n-tt'n h-4,T", ,on 1 prowl d, -f .in. 1 I 1 I I I I 'j, .11,
lil ,n Alf;- t- y 1 P ,-i I ,, "- 1 '1:1,,, -, ,,,r,-,, ,- I I I I I I I I : I : l ,,
I I 1 1 1. I I I I I 1. l", i'll
11- I I ,,, l., fl, 6 L't-1111 1, I I to I I I I I I
Prie"lidil "It" li-tl PA - -- n", -l., 't'l 11 11 f S" I 11 11 I I 7, I l I I i, 1 I I I I
I,;; v-"I,,;', P, 1 ;, ': ,(, I I , I . I I I I l" t "" '; "'. I I ',
I. I 11 I, ', ... ...... I It , ,', , I I :: ... .. .. I I
; ",,r 1-%, ll,'- 1 ... n,,I;, I- I I I ll z, !R ; ', , "'' 11 ", : I, ,l -', :" 1: ; I I I "",
in, 'I'll,, 11, 1, f, I I I I 11 I I I ,,,,; I' "pi", :: 7 '11' I I'll , I I I : I 11 I , ? I : I lt I I I I I .
- 1, n- n" d, I", , "'', , , .. .... tilt- l, l- 1 ,, I 1. -- I 1: 1 I I 11 I ,, I ", I , , I" "", I I,, I
4, 'I.. tjecudua 1 to 11 1, I 1 I I , I "I'll., ""I'll, I'll I ". I I I I : I 11 I I I I 1, I il 11 I 'll. "''I I
'" "" I ;,,,,, I 1 5 I I I l , ,,, 1;- I ,,
6- i , ', ,,, l, I" I s I I I i ,, ; : l, -, ,,:, I '" ': I
,1111 k .11 I ,I I I .: I i '. '! 1 1 el ,,,
,, ,,, ,I , In- Ill, "" ,nn ; I 1, ,,iloi- l A,.nit,, :"l 1: li, .1111, I e- ;'-',- '' I: 1 ", z ', ",: ,
, gl- if e I [ T 1;111; I'l ll 11 l; ) I, z- 11 I 11
.11 'I'l I ,,, nd"n"In,' ," i ,,I, ,, A, 1 1 1 1 11 1.11,11, 11 '' i I' i li "" I ','- 1111, I, '-
11 nloel I , 1 ,,, I :, I I ; I I I -,111- 1 I n I : 5, i 5 1 ,',' % z "'l, ,,
...... 1". I'll ,,I -, y -K., i I "' ") , ,: I P ,v f i 5 1 --- -, z t ,,, -' ----, 1 I I
I I I I 11 1 , '!, : ,:"- ,,,, ,,, 1 -, I -, I "' - l, " ,-,
-Inno- ;,Ctualid.d. 'J", I d 11 derem-t, todwa ,,, , "I ; ",I 1 1 I
.,I,, I I I ,, I I 1. I 1, ,: I 11 I I 11 11 I I ,, I '' ,, ,,, I '- I, Ill, I I llli 11" ,
I., I., ii- l.did d, IIIIII- 1 I. I .III, I ,,, I "It, I "' I I l, I I I I "I I I .- I 11 I I I 11 1- i I I I "
son dr, nifutdin-a inti-iI, l il Iu 1. I'll -no, N'. 'I 11*11" ", I I I 11 ",. ,t I I I I I 11-1111 I , ,,, I : I,-,- l'",
I I I I 'I'l- I 'l 1 '!, '
--U. oil, itroldim" I ...... ? 1, ,,, ,, Wttil d Wma"i 1. de I '- F, I 11 li-I I I 11 I I -1p I I I I ", -, I ,,, ," , I - , I
, I M ost," I I 11 I , u I I I I I I I I . .... .. .. J- ', '- 1:1,11! ', : 1 i : ,i, ,,'Ittibir ,IR ol-oo q., Ill d, tl 1 I I ,, I I I I 'l-, I I it 11 I ,
i, i- ,xln,, naml- ', : I I I ,,,, '"' 0 1"'I,, 'E' I 1. ,- I ;1 I : 1 ,; : ", ,
I ...... r-, ,litlin ,w- x 1,61,li- ,li- En ,,, d"P.woo I I I . I I ; "', I ,, " %, I, 1, ,, , I
tll 11 I I '. ; !"', I .1 I I I I I I I 1, I I ,, , '- ,- ,-, ....... I
kl,,w,,l ,I, un l "fl a lo d., ,-ttutntl, ml 1! -1.1 I , , I t I I' I,,, ,,,, -,:', ", ,, ",
" I" "" - ,, 11.1n,11- , -1 ,,, .1 I ,,, ,, I , ", .", , 1 ,,, -.1111,11, I e 11
in I I I'll" I : l.. ,
.Ciu, ,, ,to M, -toird.l k -1-, ro'.ndtuln"ot, ,orocidu, I I 11, -- .:, I I 11 1-- ,- 1,111, "
el, '11- i".- ', .1 1. I , e l I , z ,
In ,I- l "'I't. f--te, ,6 d, de'di-, dedi-fl, i 1, I ': ,, . : -I 5 I I 11 I I I I ,;,I : I I, I I 1,
d" 'I' l 1, , I I I I I ,, 1.1 11 ''
launa ,it-o6, rq r, e lugai-, Le publication d-, R,,-, l Dr x I .1 111-1 I i"; I I I I I I I I 11 I I 11
I a I I I l. .. ', I t,
Mood- -IR- -tdiodlo l d, lo-ou- hill.l .it,, y ,' I, ,, I 'I, I I . I
,
cien"'.$. rlb -4 PeiF ri"ir"n'Itn'til El o6in". eI -,,,,I _- )1,I,,trl, UWile, Co, -l -," '. I : I 1 ) 1l, 1, -' "', i ,' 'I., I I .
13" r, 1. I A Mi -l
Il".1i. FI-11ir UlInIl" In I I I I 11 7pondent, R 31) d, -yo 6itimil v ,I ivtor r, ki, Aodne Sil .it.- 11 I I 11 : -, I
Ill d, k And, in I. I-o ... Net, 'nonildn n c1lba ", ill, ,arilt, t H, ,;,. El-n-i" ln, !-v C', I , ., I I I I I
I , I I e;,; 11 'l 111,
.b- d, ,-nol ot, I-o-'Co"I y 1-l aIg.l -1101 no muy : I r't"Idu'i ,,, I 1. I I ,-, l -ll- , i "I : -- -1- -Irj-A he o IIII'mr. J,,l != I-l I "III 1, I I 1,, : I "I I I I i 1 I ; ll --
Ri I I.:, 1i"t,,' I I l- , ,- i 1 ,,,, "' , l I I I . I
Fole io,, lib- d, ',Sl,gfied, li y 0- q- !--Co m.y Ply-til 1 ""In vnL'. I I : I
im. d, T IR- fpI , to i --, I .1 11 -i -..-d kli6o w-,dit-ta que me f-ron -noid., to 1. Jr.h. .-- l I I I t" I :* .: t
iliti I ,,, ll hil alliul, -re l, 1W C1.1-1 .1 ,- ,,,, a I , '. i 5-1-5 -- -- s
i-f I ..j ... d-lil R "I., !!.,, P ,,., -, .. too, 11 11 I (,A ,, Ff os at,.,: il Angletc, i-iiiijourd-hu, son 1l bu-joduurat C"", n- :, - ,E
-14" ii-lit.- I --, I '. I . I 5-15119 713/10
it Unit 6condmiclue et politiqu- y .Le Ean,-U- 1- I- ,l I,, . i
El Iminin III, elsto, l h6m,, to Timtk.l.r. al- t- Cu-. is S-' h A ,
at ,.6 ros Van re- ,n , x1r,, ,I ,. I ivi suar, R11, 1 I C1ZRRX DE AYER EN LA ZOLITA rise 1-:4 ..
martin. K-Ih Ant-i-I, S.9., C- in, T, -4 T I 11 I Ili still"
.m.n.-II. I ,: ., I CAM DE Hzvv YORE: J- f SA7 SAT
F. -niell rxf--onewe to I., Eut.d.., Unid., omcl .o. P-7 1. 1.9lem. A ine I a F, ., :: t ; Tvls 17 5.15/la Te "
w roat -.1 F.,- I 11
-Poi66n d ... y pr.fl h-h. -n 1. impell 'I'Tarld. fratice fnl.m ae, I L 34% St.. l r Racal. . :
"Ins ft wlanbtl S A 9 A I T 0 5 a.
sa, de Il .is fi-dic, pmblm. elroo-oi, y -nld- d, 1. Poiltiota, ce.t1a) Santa C.talin. I Oil :: "' l B.pti.- o. : &19 6.17/12
rcp t6k.. -loR, En Cilia. ) o ld. libtis dl ,,irl i f.C,.. A-l- Veg.t.iRu -Ei _-_. f-l- -,c I I .. .1 us, Stan. G- . .. .1 I I I 1, l cit- .b N
f,..C I 11-- IDe = .0 S-5lb.- I I I 11 - xi l- , Ot.br ....
--id- y 'I.dos P., -,itomIi u6no de .11. culture. I I 1. .1 - is N leatbru .. : 5.19,N- 5.19-N-
k"It"' ,% .g=l.,,, *'M C-I I..--- I rn'= , 11 V134
I C-1.1 ri-Ine 27 I ; ,l, .INTILATO NUWRO SI-L. ,aid. dicierob
n loR ,tiia "'lirietia q.e ni" .Ili P., 1938 1939 .1 Cari.d , ne'. -- i : : X1,80 de re. que baj6 nuave puraos,
.ii ,in" lib ... lt d, miil .r. ob,. irweinrot,-. CIA auto" --1l C-h-ou d- Fib- ; e 1. il.t. .I 1. -i6n ,it bay, F-te .bli6 a 5,44 carawaldorel, 6,51 -- ,
I Ided,,l despitis 1,11 1A1, .1-IrInlore Is in-imers, open
.dq ,a V ecidirai el C. Ejecutiro de Los .'P-t, ',.-' A ' a ..' I I I'm Ci4to a 5,43
on -roud. PC, mi; Ae Canada: le, d- la-,.. Y. F-ft C-puny 11 : M- 11 I I 1 s"A gild" de .r.. 5,42 y firvilment. S.41, .. lote .1 cuere, tomma.d. .
ls Ito ,,tIdit> -6,, ,i C-ltl .iolll- In. d- .- ril.,is, oli ,., _,;, Jtl. l ... dI, Si- e te ton, El rte. de septiembre de ettel RED eituvo ruity sarterudo; Abri,5 a
goar", ,,,, I'll' x w1onos rennirse con -'e
comp't-1. I, ,ni- unil de ,i ,l6o P.-int t-, pofitrdidild jc, 'elel,. N.'- [ 'p-, c los obreroslic"" 15.43 tornprad., 5.44 -dtfol, Al ;l d, 5.43 H.g6 por 1. volifinmat .1 mor,
,I-dRd y ,;,liuil L lei ,on ivkmo mlerel v rill lal, cronicas Cut I 1-1 1. --, ......... - --- -1 11 ...... ; ,ad. nn. .l de -,p,. Tin, lz lot. per. 1. oparacitini rule hi- in-,
Ps- F,,P'll., I -- 1 OO11 "diiilatienie demue. file 5,44 teofi.doae sout-id. ..it IN-ni
m, .q.,IIR f,,6 -Illn, ,I, ,,I,, DIAM DE LA MARINA, 6.j. 'i Eg rust relaci6n con PI slatudio conjunto q1te ,;F I I CTWXK Til AYER W LA DOLSA Dr 1 ha.;ta ,l ciel P -2ndo bajl on piow, LuR p-witnest de 1050 Aittin.- orly
tit.],, d, .Dud, Wii--h.gtot% 1r, ,omot -C Mg- .ill I IN ACCIuNrl r AL.Wour or NEW Year: 1--oid 1- -el El -Wone. 1.1.1 it. 1. u-ion fH' 24 lot-, fill, Ioe
ut it ,I'll, R corit'r'll l harer de In LP. de Coordinachin.-D
F,, 1945. miewr ,i Sao Fireinoscri ,C ro ,--, l,-,i r atosI ---- iefe"ll-on. .11ill's)"r .
o A -- S 9 I I-,,--- -- C-e, LoTES EN' VICOit AT, (TWILRE RE AYSM-Septiembre 673, dimpolb".
eiellgid, d, CII6. en 1. dl, ,gI ,l o P- id, p- mi l cinti.g"I& 1 .111n, FI gn--6. le aze-6. I- P., y ,li .t., -0btJ -- I,-, 2r ro-, 12 l 44, jillin 122, .opfivnibne 1. imtal'1.01a ,
.rl &,lot Gni'llfilto Bdt. 1 ,,, ,il-tim,6d d, -r-er Ptrtiol 1- -' 2 i0a W, ,I Folder cion .Nacional lo gobernarics. li mograr Por Ct - I I Imilt,
Riino Tlllit-41 L- r ". , .,,,,, I ",
m ntr. u Siigfil Fnrol if pull, 6, J d,'1,l;-6n f,-r-R p-t- I noer. P-1- 0-. 1' ',,T1ubaj.dnleo A-Carerw to lie- truattl rune .Qu.,i emp",-roloruo 5,.,,, ,nln, ., 11 1. .1 .1 9.0. rule V.. Mar Xiar SaL &vt,
r ; 4 a ---icow Par. 1. -pl, ,-le ... q., i.ow he-
die ', 1. 11 .1 ..I -- --
C '! v,,,1,t,, qg,- l to 2,olul de ]or actUR17 um lRno .Lt." 11 11 .. .1 11 iillda pot Pid-It, .will u 1. ,rmlsl6o R q- v,, tibia lido Rtigrado. ,,,,, J, Problem. not ,,- Carl j' ,' .. ,
I P-ny ,,l I., .fer.n 1. pr.if-cort -tirare. d mC f-st-ores, 1-1,11-1
con moti- dt, &-ti- -unt., to in, -1,, ,,a -r-41- 1, tn.P,. 11 it a Cl- noteeiar, i 5,44 Ti.&IN 5.14* 9-21/U "U23 5=111 S.MN
CivnP AR Aruti-era Clnbl- j ., el p-idene, it. 1. Atoii.ll de 11- .dri-li,. Pol, il etlert.
tenc El p,-,do Inn, h.bmumt f-ifid. y. - petaolo d libr. d, deu" Flef"d., ol.ods de Cuba, arbor Tell ... San. cet. tropthIle de itp-url Astalrairs hay 544 510 &12 %
A,. A.- I. Cftou. H, En ,.a r. GRAXOS ,
loeattib.is h. dirigid. ulna eirp.iti6ri tendon ent.. r.SdeRfi,,Id ti.bl el C .... la. sllicili de ot lito Politill ingeniere Juan C-b, fte U :-- I mi. eii. bay : :ii 5,4 &M sm
,C-- ) ti 1. 'Kh. '.rza.,l ob-a. e! Citentre, u. -t., y ,11o -pli W. buil. ho . i SA3 -.-I j; 1-2 ji6d de L-4 Q-6c, pull. .f-it, ,,,.,n'. .j4 Z
tcu cumarisley de C.b. 11 lli 6 -.-it .1 ao.- be-plies, ClErRE DE AYER EN LA ROL11 Ir Cta,,, hu,7 .; 5.43 3 41 &21/23 5-22N
Salary. inviutdo rid, 1. Uri,- "' ata -e'. Ile- nittid. de q- el ..I-.w --a e. 1.
U. ,,.1 v r diuPosit,16. it. -labor que Is hames rnfNdo. GRAR02 DE CITIVAGO
dier
so de espaflot en )a esc.el. de NeTarIo, que trasse dc obtimermc Co'll Asunu- vie., no Tues. vesuildrus. t 820 4H 10 .
to exemplar l 46ro perditio. Ailotada la edici6e, no pudo'encon, C m interest. to .q..11- Me Y Como quiera Que ustedes sugie. T R I G 0 GOICIIIATO NI -1 Aqrll ambiind only Muefio el volumeal 7
.1 r-l" I j- Ites qile tomen eclaci6n Prilicipiulent.- 1. torrvenderil d.jqT .. 204
agret, Cb- Aiu, it ".. 1. reforms do 14 L.y de, C. W W.em
trattlo, pero me trajo upa reciente o6ra de Siegfried, que vient a set una ceare mill ,, .
eva adi.i6b araphilda en varies asp.t.s e-Cial's, Can of turtle de ', - s4 S ordinteli5in A- rom aelarwello a 1, Cambia se impTesiones, to 11 - 1. .1 1. :, W94 I-las to total, ld. .-v- -P. do .P.6.1 triond6o. sapiliembris alf r ,
C .1 .aid- c server dis rate of Pral del tiona. a- . ,. P,
'.7 Urigent. at 1. colo. .1 .dww a 410 y vlti -C M a 42L Parteri- entia at tmouirad -t
,j, Ali- I.-- _ .1 sN%
tl e Canada. Puissance Internationaleo, editado por is coriocids can I 14 us nos, que m aetuadia can) I Martin- Fee l ti.a. M A I Z a 4-1l y a suit Upo as no l primers, operatl6n. Deopuft *I tipo e i,, ,r. I asna d d. is$ lea i5l.tivas 7 It
1lu 1. efrioridirdes lag
fierce. d, Armand Colin, .6,. l h. .1 ... iid. Y. -.too ezil M blot I IRPI. ,"lly" TV11,1 de 1-u Por Rml J.1i. .. - I. 125 j Prador vvIvid a rvtrova; r a 4M con vandedort a 425,7 litoperstel6r, n, ,n- ,
H.h.-. (Pl 16 11= If X= t4 dis Am- .mt- cinterid. on, .1. S,,uo,,r,. I .1
1. 61titol due es la que poico, de lq47, Dividese en tualro parties, sub- l e do I :: :: 1116 4 it, Qua 1-aNh6 Iii futal, fire a 41% astral 4.211=, Let Positions,; di: 1:30,
C.nl Ul.916C1. cl i L starlit a ftt ,t. ec; ,C966., st fin de I C % pea ;5 Did-b" W% daroutilts, cerferim sin varRiCi6m.
dolidida, to -Pitul- primera, ,I Prcto oe.glifico; segunda, el C Habana f .- 7,4 to (5. mbieqtd de arm o asull., ad to. A V M K A LOTES EN VIGOR AL CIERRE AYRRI-Septi.robirl, 470, rurrzo lr 1 j-p-t. dem.glraii-, i--, il -,-o. ,nol y --l el "- "Roa"', Ageyiinlto te Preno, tI Ilegint afirin. 6 ,,ei.r 'ados ent la reforms ff oyecta Per J.1i. I I 1. I '7 )to 1, total 796,
t. P-iitico, [A ;entra parte, el ai-ti, ecomil tompteride cinc. --ler. N-.Ill C,--, il sairti-te on, 1- rucirl, q- lotbuld rn, Ra', nUELGA PORTUARIA EN MA
", ,,va de ,efereirics. el-ldil d il :j e "'b"
__ n t i_ es ,, mds Ya
C.P.t.1.1, cl, 1., ,-,I- d., p--- "'i"t ddl-d- .pi-i- dt, 1. yta ,I ._ d c.lderl pr,-,!
Ill.- "I'll C- T, dlt-t-, I ,dinando n, el WAHi- Sc fuo detp hda de
b.j.do d!Le GUMBIOS ra Ill Tiny It GobeoadHr da
luTa. Ll C'n-rn, ,on nwIn de L P-d-i6in I; 1C i P = del one-da loyt San .tg"6-1. d op I lo.d., Martittl Fiaga, ylt tin du. .1 =
I'li" S-1 C-still- -I--jd ,Iol itultat'. C.Ill Ell, 'Q. N.- Hall it debe ianae a .s Niontir,
Y-P -, ,, ,,r,,,d ll ... qtle, "' "" sea m, lwa .I,,- einnient. "i dis, El total do departs.
'i- ,I d-l, flr-iI, 'i wo, q- -Lo6. '! "wdio to it, ri, as Yjm En Ntoa rr dle z11 et"."a=olrl "
D-l -e '. -nia B.) Ile,~ I ,,A beadadins -ile -6aml' 'Iurtedcal I toruip .Terries .. atiltierahr. .I-.It, prod.-lin .gl-lI, ,, rl p-ti-I.-tie, i. plr.d-ion I ", '" ad ,,,!e nLi Td A, & ... mi- 13YA CAIrr % Mientras turto 41 vapor 'Stual '.. Sabre la base de offertas, dis
del tnitt, ii o"t, 8, C-d I .... a., -Pill el .w., h- In, lhabra do adopt, la rearlucift de _ AL de k 41hrol- LiaN, .I- to tompradores Para 200 Islas, se alreldb
--ll, P, ,- 1--f. sefi.g celm- Piei, n-r -e- I ... dir .1 sell. de ea. Federal T I I, . Will .. eargaments dis ,
'-d. g .Tlargg:
P,,r,!, ,, dinsl- iw ,oll tw" l Poli-16,0 sigi-l. dri -- I I.;. C-t-poodene- P 1. t- l- eatel nlen. .bra, -, I, W,-l .lificat y it,., to cu.- .i..d. at = rfld.d d. = M icstx
l --di'll" fr-e, lo ,t, drl B.j. C ... di, ,I ow--Itl-, lld :, , r I "'. oderacton N ciov,4 de TrabaJI-i-Werite cle armoria y Courtir.entalm N- ) .,k, ,uhl. udo uNe Que suit distpuit del de .11.
;qul, - nues -la p,- o ..: Ne- I- I,- I I I i I. it I'A od. lil hf- at vi groximadims-ts ress, Uncera irre
'tol"n Ol I r I I I ,tg A- re- I ,,, ti ,0 P -'u. d.
I n't-lo, ;.toy P-laodn -y- L..d,- -b,,
.ltitml irdwt.l-& ,i-l-, ,1 1 titan et -te. It Ci dud, ..H. de ei, to ,,, to. al- SUA turnamicias urw tIT6l% D"'le
Distrozv d- -a- grille d1irran quite elit, sea el
En,,,'P rikido l .I, R-- M. Segfiierl di-ite .,i,,Rmo,, Me .P,,, iy Zr L. reu. I'll. 1-duld an inure tlabujM "" I"' li" m fees
,,,,, ,- ilpn, de .Sri-ln- y Inti P -,A Q.e p.dr6 oritillearlar, d. Putts, table I I I r 00 'A nomiltualo de salidas ragulares leads I I
hllr -.lel. -t" 'n6l'- de 1-h. 5 del "- P- e-l I, P.A.. vials I . I DOM Hall del b 0 t 1:Fk1F ,- -,
"ties ultad 1-aarl- ,, q- tiller dissr Intel, Hiraoull y Is'e"t. eAl So =
on. do
BOY I- DE N. YORK )a Aso "cn nlhootren on uns reunion conju is com Koala _a .75-rdl= %. In 7, ''
C" e Maul l . . . ,'to AtIlinfito de los EE, UU. la x4lda IN, truldis in -Irobi I, -o. Como q.) ... 9- ',, ol,.,er-tiorl ditl ingem- Aargo ,, 0 DE A.05TO DZ !" g d,, Cell- or ,l
I'll-, 1:1 I i 1; i at,. crrdiit Ejell National, -14 . . . al fu# Proclamada Por un nueas Grertur, = ,,= --,,Hdui -,,, pti- '.
-c-6-I, t-On",, .1.1e, ,not- l plweid- at Vot'l-.1 1t,oll, 'It: th, ruen, is 'ista 't
'on A R0 11 I. &tlm ft as ver dar N, h ,,,,, n-Ales RegUranien. nw, Kor c= form. Parts de fe, ',
C.6sr l Rl ol III-, if Rlunt. y el pr.p6,Iit. de fve,,wl, ,,w't"-,d o""'mirrio, P., 1. ,il = .CXP,,*R,.'.ti- nat
11 I ,.I I .. I 11 I i, .d. ."l ... C' I -in, 11rim to. 14 .is .11. -Placso- a, Ill I r 23"o Is U 0 W, .-L come prul intientris de aside ,---4o
r= 1.:' .6111 D rieffaa S. Teiti US rill, Mll ,
.191.n. All In e"e !.R- de T? r : 1,1% dis Que Honolulu Ha an ",a libee,
C l',, !I.,,, de patrw 't% o' Pu
-- --- ---- -- --- 1 litiemplar prestarcia, para J-, t. grant ptrape,,d- dt .. PA. 1. 41 tnn :
'ERVIR011 faints adicumal mjxj "'ll
'- I Ir 1. lj P-I "' 11 iltu , I l, D. NVEVO Two DE Bur L" a;uarationes No
-- RjjjA Air l t' 1, j t-lic. enterid-Hil del litte ,ienil
E., f, I I I I ,on lo., brvrmadol d-,,1,st.. ln-te deperide en mod.. director, tatt- 1-bl- I 1 23 EN VIGIATERRA.- N M.
A Re" -1, 11 i,,l e-bilidud : tout an Landrea. C. CzR= ."E,,_ trato, winters 0 trunwo complelItri-di
SUSCRIBASE al.DIARIO DE LA -i !! ii, 1. lid.et- -Illurel q- -1 ni S.hau. It. 1 23,411
Anel, I o r-ons Id. 4- cay"na b,,I 1.
I 1'r, i Ililebornto 1cre. irn nieldn 1 6.1c,""" I'. '"', !! -- -1 11 I 1 rwa -I- luatar .14. Wortuall t. trama.H.
.. A -i I 1. I I ,-!,InutC -b-. influsanciti, d eiromicarMentel I;Rnlr ljrjC.Iiu- 1. Ir - ., N Eli 1. ,onitm lep.laa de )I-!In-- Sin-r- re, .blig.d. 1. necir. Lt a- Q. Par. 1. buque, 4.a ciad. an .11inerts 5. I v ofer 4s
1- '1,---1-,-- --- A= T. I I. I I do,, ,,ki-Ci y ..I-., inatil. ,I die- I F11TA. y 11, Ioa I,*-I,- Itic ... congsaam SW14L FA mp- y- is Ed Its read IT, 't.
11 -1 11 I I ";. tmbllacWa 11 n 1 o li pults del 20 do Junto = IT
A- T, P- P , a 14 clrleto 1943 de eve too. qua P:0-90 tan elevada visil!irl Is conductil, me I dia dientra d. an K, ado
-I D D A I : 5 i -te- de ..led. iteril I to Its = mentionlides
I I A- F. P- 7 P I I Iu -ngel-ion it. J-oale,, ..,are- A III re
:,I,, ', AtnT, F..C-, ,, .. 11 c %z a. de. 'aig, ,Is tal fttijuaba' marlin, dr, 3 a 4 purl en P , ,M,
-At;l U,1 Idnlpdje.!nbe dt-br- H.b.l .g.l I d 1.9 = rg., P v rem Ids comprador"" I
to Necesha Almacen ... 16. it.,
Cy na-d , '. 45 't o ni to coulmdericia de Material a ulft am I I ,
I 1l: I A el. I I r 11 His tres gr.p.R de Ist Trade- Sairitterst.blia,
A- P. Ught I I r '- ll% ll, ol 'Jile ?,uC,i,o, Clibilarig, do 9,000 11 . par Himelad. brats an"Nosat" sm" qat' Prod"
Arl P. L 5' F, , , , , A014 clot.d. Preuddente. Units staged. uIrwail Paruall, de,
% All P. L, sie P .. - 0 un factor negative. de m6viles; manda wattrildo Tin viewersi, dI,
.a I = .. .. .4, %d par Tda. bratsI
Ann- S.g.,d I "I I N,, ,talcalmt, dWR-t- E. 1. quel NOW IM linal do cautlawar Nabre 1,i b-,
un -- d-- de S14-15 Peru JmU 3o 7 mayaly
r"", : Non l T, :,' i Positivamente colneid' I 10,000 metros Ir
--r i- I r, I "4 a.
,1 4 1 .. ad getrulas do .brdr- .1 ... R,'ds en TUAN'M CA curntradol can rama(d do is. Infars- 6. U-711, = vL*x1arx2W 2 Punt. ,
Ano. So-Itle ,, .. , 04 abogar par I& lnavlw
I A; &-L ,, "" a d, t in ..... 1. L,, Eja al contract number 4 Is I lids. mi% littm
,,, 1 k As .... , I I .-- Due AYER Zu LA quo partalka d0sicar- Isay 20 toosisluld. do as
.. I Cift"A litilrela a .. ..- -.-,- I CRICA00 N "-at
1 fl, I kine'. Diul, ,., ".. -, I : ': I lo q-e mi-terderid. Hiderant 1. eu.. I ase- te. el grande% AV,- 0 1 0 1 1
C. Ea li",ni .1 vigirdell de Partielpactorts. sin""o jontedit'sa .. I r I
, I I Atlant. Net - .. ,. 33t, - ..j a &AU dentra TARACO
-- ", Allied Stal, I I .1 1 1. .. 11 ji Qua tud, -ad. J.r- -I." S"HeInbou, .1 .. 1. .. per 'Corroo, al apiteAdo un Truirgivid de a 3 IA .
I q 1. ._made .n 1. eu "
I-DUr and Co ", 4v exig!rCuts de la dpolia insi vivinou. , adonads unto an = to do Iran visalto AT Ifterckdo, A,,W, C.l I I I 11 a anutati" 1. Cl r2.32 2, Khaaa. I VA Zaft "tu- P 1.:=%dares da dw librita,
OL7
At, .: 'A Y cr -.e l 1= ursi is P


": = I
,f! ,- -- - All- -1. at -ani,. M to.-. del ."4 estat weasans. Hart d. r= i
"ll, *tr- candid.
i70Z lflt d pue de se, tan = -X% eU tra l .... coro. _1 : I ,
11- - ,' ', C-AJAS DE-5EGU,"1P,'1,D 7 At ... r, AM. .. .. .r .. I 'r w1a I .1 I ;.A I I -, I a III experar el me nue's I- or ,
Atsu C-b, - ,. ,. _, ,WL ___ fl.a. de it ul sells, (w vlatelis
lien" Z-ir I I I , 14- 1 Ab.A sprotalladar -a Is drannita- ;
du=. I 1 1,
-1 P."erlr de hiuca, i% I 1-turat"T"i"AIN- 51-ortsul i.e. de art anal T El hax,
a -,, .: I , ,----I..--J- --, -- Attu, Fill.. L' 1. 1. - I;ft -1 1, -1 l -it as as rtd-jil- Is mersor 4, .,,,ar -,,r
qtte ., tart. em. doeir, to 1. -o F, -i, -, -, I 'I; :, :1 : , 11 I Qi oa fthlaill, titimpos, can un d'u" de V-i -14% sd=. 91:
"I I 'Idy I I r 1. q mi.f. -.1-1. -11, 11 _,
I. I I 11 1 8 11, and an. I I r 11 itla T-bil hAtit... debigrad. l., 1 I I total its 12W t ... h1das al tells prja 1 1.
faW ..d 0. Pill. i-' - '- -, : I ,l Y I-staTA.
I- I I I r I ., 11 .. 1. 11 volortn nuestras mpreftntaotPs ante, I ---, .' I 71 .: I 'i L Il- '- : 1. : i: ,tt--lal .1 mercedo 1.6 Udadia wErvas V ,it.
x / I 1. .16n dread. ,ir 0 Gnbier-, I R caridderando rom, its, Raise 11 P"W'dil Or
I W-X Boeing A,,., - - ,
, ,", n ;I :
r ,,,' .lislos. or I.jlar an ,en. y : TilnpW.- .. -\. 400 1,au a' "; is 1 , ,, 11, dt
im / l I gM r3, h. . I 0 ,- If., :. d I ill
g-1 - - V% .Pb- I / 11 I AINJO, o ... y I I 10n
1-6 -"Pe'--N" dt 'too.' I. )I I I , I "I I T-larl., 1 et ad 1CWuj-,, l, I- I III
little. 8-, - ,: : I -- 1 -- I i i .1 (is it Tol"', I I I I R,
1 ---, 0 ,4 tria.11,6orde I., re Ivom"". aHn% BrAtli C.-W indisid'! - e'- I I -1, ,';, L 1, L I j I elterif .daonsna POW4.
I I- en, ,lit 1. 4 pero dlede el I I lrpt-,I, base Iran ,
-114, I I 0 I .. "r:'I' %Jj-( ll Ilw1i'll"
1 :r r' "' ": gi Printer inamento advertimoa cot jo T ,,' is i-"l "
I - / 1 t", tnnli I I I .it We, i :, I'll, I' I
I I -' A , 1, a giltelud, que I- himemuidila ,pl,- : I ,l,, : I .1 I
, an Hid 'C"ittiori. till -- I i l'' ; t- -" : i la 54' 11 "- I-P-1- d, ,1
c una, actl to - 114 -plw a, tq, I
i.:, I chical. c1g. I I r dli, Iletat, )a Welati- dtl Gobi- ." -,,,-, ,,,,, , I ,vl ,I,,,, 'i ,, l"I'-f."., .... .. : 16I4 Vel I -- - i, 1,,u r'l ill ,,,tin-,:, I I I-, .bi"L. oe'o- I'l
4; Clot, G. I 11 11 11 sa% a dilutime, lastininsairente, to el de. "" , ,'lz- , I k un In, '' ) ': ".,I, C s
314 eulair de loo, disil I I T ll ,1, I , ca ISJ i ",'a LI- "'A
., I -- I",
1 '. "' I.. , I I ,I ,I! l 11 J -111 1!lz lli 1' ild. 'I ,1 M dio El Clot Atif-I ,,- A
,, --- ;-11. / -e , ,,,, i I ,in qlkjl tolllal dC GM tnejPI,,, 14 t ar. aantu Hit.,, , Tni;,U
I I -1 I La Inver rnlr .3 ril-I de R", Ron----- - ,-.L .-l -: ; I 1,
I I :,- qv; h-l. 0 ,i 1- I, re"rt*rin p. -1 Y In Z- d1l UIibo, A .1nR
PAM L- t.' _'7,,*do k:3 FOU.08. - 1- I tut 011 4 = da .1 Otto. 1,vAillull '

: ---1 I I N 'j fIns nag0ttm a 5a El tdNCe ru z P, nte4 It' IU Cll-,,'4- ClVe
lar_ 'r LI, 7,7 --IT( s - ,-. : 11 ,_ -t,,, el da i,,6 Is .P.r-t,
11 inoirolfilinot. d I wtit, Arrioior od. ,z LA Tl
.JRJO PAUJ 'GADUMM I ; j ,Jj liquid- att tiWt"n -, ,,, ,
11 I tc, 31""'t"', ,,i=f1'- %- P, ,
,Dasde'$6.00 al o6o a adelante. PAY" TQPjT,- -, -,'771 --. I I I I 41 nlil'eftn, to ", "I :
:, ,, *l 'l ;X mi ... 4 y vor 1, ,, ,,,
to I'll iltaltiuoue ... pnr "'' I -1
PMZL ,R,; -- ,,ri ", 1, , 1 so, ia, regular saffirs- Il ,- ,::I- ,, ,t'- -- ,*,- T 1 """Itil --i,16 r"A" du da ttvirtoa t ,. n- ., -- Y (4 IM I "' o., a "Ttfinlw ,
IW O (OMERCIAL PAN AMERKAN( M VEL ; i.1 -,. I, I I Real do ortscioroe y call I I 1-11 ; it, 't-lllllwl d, 0" ?"Hil i"', l), Wodln,
sm1rair Hill I dudd In. -k ,' i-t. '! 1, Ill" i*t,
Rabawi (ilinfuesol; Sancti Spiritus I go do Now Yor y 1A, ,4 lvu ; CROX IPARA GAS I I I t-i-, F" ,I r" ", ,I ,,, , I inl,,nin at I 1 I
r 7.-- s d i P 7 y "--,

TWMOS RIMMOS PREC1103. PAU DISTRSUM NES ': I"); t Il 0WI-l"l- It' i, ",I i-, "'r,"'. "i", ll-d,,. ,,,,,, 1 -, -4

Carre5pansales an Now Yorkt i "am Haitians P- I ", v i"11- 111"I'll"n, 11,11 III,, L". 1
Nolm Orleans a 1. L' I', ,- ,' t ", -, , ,,
MURALLA No. W TEW ONO M-179S. ;! . r"I'ol"I 't,' n-1 , t- I I ,-I,,,, ,III C"nql ;,,,- III,,
I I llltll l lotl lt" "I,
Colonial Trust Company '' (i ,,-', 'on'. (' -- U,,- I ,
I HABANA an ,I. 'I I a. -,, ',",,
pmz 7'


1= I I il,,,,- ,,1,,,,1,-,,,1 11 l '. i


"'I"', ,1, h I'll- .r" I ,,,-- " JuA v Mvitln- I-, 1),
-- = ". I .1 L I
L- T, I .. rnll, ,,, _, L ""-,----,-
""' L --,i --",7, ,21-4-1- A Ptulor did ear-tit. (Call"" 14 *'A'-i- df"?- '
I
.
I I I I 11, I I
II I

I
I 11 I
I I I
I I r'A(1V4A WF.(1N1:VVF
APO 11111-_--- - - ------ --- ----- ___'_'-_ -- ------ -- --- 11_1___1__1- fXV11 I MARIO [W. [A MARINA. NUVOIJ 1, 10 N', AGOS fif) T)F 19T) -----,-, .............. . _",
1-11111111 11-1
-
I i 1
D vibilin, cum p hr el R eglarnew de #4 0 14110 'I Trmnibmifflup fferreniip 1'.. ., _._ t_ I 0i"; i I ",' I
,. t T
I Carla Sew lu4 I 01 v __ ( ------ , 11,46 , I i "'A
9 i e,,4 I -, _- IN13v de quievre 1 P 4' s, I b T, 1 i ,4
F argyporiv cyp los im parlavi-in .. ....... .... ... ... ..... .. ............... ...... ...... -,-,- -- I "l, -_ I i I T
I I I
11-garon 1,1(. MiiIITO "'t,1-1 , ,til- I I "" I" -,""i" -,J),tvilift, t."'ol hl;,i ;-;--11. .., I "! I 11111i"P l' ', l l ,, . r
( 11WA(to, ,,,,,,,,, 9 (11"It'l I.T l'i" 'i r I'l ,,,, ', T1 i"It la 4olpfirt"ifips oil, phiono4vio'. .1 1 1 1 1 t, "I
"'I', 01i" t" de hT ... III I"ll It ,notr,,. A ,,, ,..,I,,,,, ,, ,, ,, l, dt It, ii- ', I I I I I -1 1, I I
IHIIIII(W014011 1VOTIr'"ll 1, l',, 1,,I,,ra 111iit- ,to uprira-It, II "Trar, -.1tiltrado 57 nilliol", ei,, 1 41" 500 1picirrfor on ditir; ritif Ip : .,rvi I_ ". ", i I 1 ,
,!, "!- ,- '11kil 1 .... .. 1, J,, 11 0 .... 1-1,, T'a_,W, u.][ ,;, ,rl. flu- d, J-Iq hait. no, I I I'll I I I~- I !", I I I'll .- I I I r .
turi,,,Nd 0 Flori 4 1 At W,1- 1111 11i'll't, 1 l, ,,, d-- IIST, ,,it olo'l, hill, un arm I'a rr .trxtT I Iv, it, 'll'i"', -, t, lit ,Ir"!ll',- r I -! ,I, I ,--, I ,,,, I
'I V ,,- ,': ,[,a,1,,l 0, IN I v l-ll _- oil Ir ,,,, ,,;! 1- ,,,,, ,ltp 't i
__ ", Ili )1o ,il II ", ,--!,,,, ,,, ItI r, Iii'lPIt ", 1"' ;, I I "i I .
,a it, I to Rautlel th, "I"'Laill6l), tio ,irl, ha 0,tado ,stAMold, "'tiill, "' ,i, t, 11 I I -, -- i I I
T, W ,.- hall-, Hay ulll toto tn btav, .1)6r-. Tut , , ,,I I ,! ,I, 1, ',,' l,' I II I l-il ,,, , )T,,,t, I I 1,
ur;"t,06,10, T"'Port',16"T d, -tl 0 lu 9 ,I,, -tt""i'"aittil", WI t I -W ", I "'. I
rvr RTO MI'l't-it. 'bal, e, jr, ", l"t'i"t, ,,,, 1. tall. lliel, -i""O"! I ,,,,,,, 11;1- ;, i -111 , I'll 1-i", ,", ;- !,-11,iix,!, ,
M incit portin'tit", tw,. ri," ,to ,I teig"Clo, ,to hat ',, ;-T, ,,, ,I
, ',i Ili I I , I'li, 6 ", ', "", l-, I 1'1
I E11= NO doarmIlTrahl, coultor'm P.1',th'i" tie "J.,fio thVirtuit, 'I ,m, ,,, , ,, 1 it , I ri A , I I -1 -, I 1, ,T -,,- ,,, ,,,',,, I ; ".
I" A W,,-, MIT, T2 --1 "", I i,, T l
Per.F. F6rey nnrb- 'ju,", d, I~ IlInt no harl 11"o Itill,, f- P'.,, rt,"llut'., "I I M.,I-%. z'TIt'iP r r I ,It I'lo"Al, 11 I - "I"", "': ,i, : , t,,,,,
I ,". I., tt irnt t 0, TZZ W.,mi I 11 ii, ,,,,,,, d TO ...... I I ,z ,,;, ,,,-,, ,i ,,,
[ IV',,'.,,, 1-1-1. __ W por "i ,_ .at do mtiflrad6n, hacltn wc,, I,1 .tntO PI-1 "'te "I'll 101 11 "It 11-, , , I I
I ttaro_ rti. ,Iiahli, M riti,,idtu lnlclal ,-'o Tot t( ,, "hi.,',d, ... i"', zt ''I , ,' i ..Tt 1, "I lil,-11111, 1, 11 I -i, 11, 'i 01 ,, ,l tkill ,1 ,III 1,-lif- 11 I',,, , I
tft)._nW ,T Fo_ ,Ia .W114 Do, F-W4,11 11 11 10114,11" I "01* tc, ,,, I ", il I l" -ri( ,t- li-- 1 1 ,J "t ), ,,,;,I l, "i""'t ,tl '"It"l I' r I_ ", , I 1;,,
FA I d cl 6, r "I r1i.li", I~ 11 16, fill to 0,- YA 4- to P141a.. taltf &7,, P I lill l I I T, ,, 11 ,t 1. I I I I ,
St q 'i 3 U nINItultiW 1, PAt s t'A"i"d, ir'', lN-01. : T ,: ,
arfortno rn Is A am Il l I Itri Frolidlliliaj nunwro 64 6, 14 rT; tratut que fiice sulx ,I mlout" y "'TTIO I"t, I
mnltro da Salubllciad N 'onetu do ID42, IU 1, ta Zee Ii wr, il l(01 T'll -, I , - ,-Wi, ,"It! It lli .. 11 I'll, ,
"AW il, AM do M P ,, r,
to.A. S lsj, lo ", Pd_,_pPl v It n.A] "J"tz "'Itt"', "iAZA 7 2',,A- Vi, r;T- ' _,- t't ',' I I I --., , "' I ", , ""i" 111- .
.66. I_ -6,ifu,_ 1. W t,,d:,T"I1_tA,"h t1o 4. ,- 11 "! l: t Ai ,T",
tei S (I, JWIo dr, 120 dir Rid AI y CIO fabrIcacibri i 1,111jadall y d-ban IllauntstrA, iil u- at'rt P m 0 .Aa oroxulit. I ,,,,,, l,11 I,-,, ,11'111_:, il',% I t, -:' ,,' ,
fl;iQ 1,,SL- "I'll 11 1 I I I, 'I',
Befior mira.to, tie Hr,,I, tIa'IjIZ I i'al ,,, '. ."".ulct". I~ T 1, -fl 1, i- I I I -: ,,, I r, 11, ,
t'. lut._ ,,,,"r,, ,,,jA,,-,Ahl..P,1 tAr ll,,,,t,,. r', , ,
,l I 1 1 I I _1 "I
Q_ I. r,_,rrDr,,, .,, _oo M,,A, RPoll, M- i, ,,
I 11 -- rt, pact l, r, 'i" ,$, 11" ,,i !)-,- ,,,, 1 I"! ,; 1 Z 11 "I", 'i ,, _'', ,,I
al r'stlnrlr ImpocIor Eme'l -11 Q -tvo M"I'lilt" '01-kc, ,t,,,,Itcr Ditty I0jW d, iin *',tli , ti- 1,, agl,,ti, riberrqinltiw l I'l6 7 "" , ,,, !,,Iiil 11, ,I "t 1, , ,
Sa 0, ,,, -I D I ; I~ ,, I'll, 11. ,'to l!"", , , l" -,; , ,
Pam tie 'd 'i _il"_ t, It lz"T ,; ; ; 'i !I:'
"_ t" fA- t" W, 0sla 11 p-iicria, darn ,zl,. kh, st--- -, t'st., I I I 'T,-":; I I I i1i'll 1 ,. ,
mi.teric I- I" 0 Sn1r,,T,,: .I oilrt- ,T, l- -- o r I t"'It" il- ,I lt,,-ii l,.", I 11 I 11 I "", I 11
J," i t' dt 1- 'I .1 I Pli IT, E, IT, A A!:tllitliullu IT, ni, liCWl!A6c,1 'it 1I.It"ll"11 I , I ,l 1 ''r, T-r, ,,, 1,
AM "' il FNjxrtr,,ItiT, it, ,,i, ,,, I l !"', 1, -!, I 11 I :- ,, ,,, , .
I -, 'u," I-a ,t!,i ;,,,,;,,,,,it, ,11 t-1,1f,,I,,, -t 'I ,",
InSi ,."., A,1111 1' I."" 1 11,ptt*ill (it I 11. d 1111 ,luu,, .",',',1,: I iu 111111.1i,,1111 1'11i,! Ia d 'to "Pt'lo'ent'r spo ond" IA "u"t"I'lAl. ,1, I I !- , ,, I I I I N .11( I
Z a I 11111a 111sl9c 11111 ::l I 12, 11 ,: 1 "I'll, I, It
aptcIntligle, rarmaclIl'icat, to de t,,tt, F"i, , Il ,to -poritlill" pltuai, '. li gml' '11i I I t "', l, I ..... "111" 1, ". ill I ...... ,;" i , , ": ; ,
lira, ., "I, h ., ,Q""".ol_ ', 11 11,'' '111,1 111' It.1,111 "' " , I "";,'", I i , I, ,t, :, ; "I t', I
", ,,,, r- _,& l, rlrlir 'I'lli, 'n '!,,, d"d.,"i, l ritt"t" q- f, I A",,1116,,11 11, It~ ,,, , ,,,, 1, '11, I'll, I I : , 1, ,,
mr, 01"'! 11 Ii 14 IMI lo "deAff"", "' ""' ,,,ill 11, t"If"Ill I'll I I 1, I 11i, I ,( t 1, ,,,, , ,,,,,,,,
Will, trzro"Wr y ,3 D-Clt, I'libli'atl6t, C'l It I "'I"ITIfial ,,, "Itut, Will, it r tie Il, llity ,ti; I I 1, , ,!,: ",
u I It,, "I r".I -lulritii, of 1. -j", I T, I -" 11, ,,
91. *a t;. Altliul O dIid>oTI1 -ll,, .-n',,', ,'!,,"i ,,,t,,_1 ........ it ,Zl ,,,,,i,, ),a do t lllr ;1 ,'":,"I'i*,", ""-,-I ,,, ";
,
.,I 'It" 6 'I 'I ,
,- o, ,,, " , it", 1 ,,,, I t I'll, , t, 11
d hi, ...... ,lps 1 itltt, ,,, - I ;;,1,1 ,I, djo- a 'Jitr ull,I, t_ i, IT, ...... iT 'V,,, , ,, ,,* ,.,,,,:" 1-1,,It, _ ,,, -',:, ,- t, , e 1 1-i 11 , ", ,:, """", ., ", ,, t "i
Se e T ." I ,,, I "It.,
luif oil, ,,I 'f- W ,tlo lj Htili-i ,, "ItlI Ilig"I"', : I 11 i'l
," X"," "7 ,,,,,"""" m,,Ii,, "" tit pl"W, ul,"I bri it, 'I 'o,,I ,,,tik I,0, fi, "I It'"i, 1 1 1:1t," ,,, I ,,, !t-- -', ," I --, I 11 I 11 I 11 I _, ,
It, I t, ;q,-" I I vi,,, mil"J", Ill, ", , q- ,,, I" F t ,,,, , , I I'll :, "i, ::''t,, 1: 1, - 1 I "I 1, I :" l
fzJolido'll, .,A ,dilltor tolol.l d, Alillkl'll , ,,;,,,:11ut1uI' tit" ltl I IT
III 11 julp"Itarl'T" ,li, 'r ,,,,J Ar "r.o,1,1_ t "I'll, 'i I
"til'. t,,, 'i, " ,,, ,,, z I ,i I I ,!,, I I 11
iii, Ill I 'It", td, I,, , 11 t-i,, ,ill P'tr"'i"' ,r- r"t,"o, to shall"p, I ".,
P 711 I " "' ; ,","!", ,t _1'1 t ,1 A7"-, "t
ci Tlltlll V411 1 41f,, , I 1, 1"' "'', ,
,-"T, I, niIIfq-- ,tii'l. (I ,,, ,l-rid, I rt, iTni, I I 1) ,-otj ... ta, 1,,"'r,"ll, "It '' ", -. 11i, : 1; 11 ,
'ta ()t!11,1 I,~ ,,I,,'- ,- ,,, I l" I "t" '11:l, i I:, I :, , ,to I I it, it 'a Tirl"l- Itr, tllti, l I , "
"I 7 ...... 1"", ,,, 1,% o ... I"Il'i" PI tir I t , -l dt, "o, ....... '11 , 'L, A ,r lrOil 1111111.o "", I 1_l1t, -, , I 1 .,: I I I I I
, ', l1l I 1, 11 : ,
-1 110.1- Ifini't"l, ,i- ,!,, It'j", '11 1-1 -. Plot I 1-1,, llt,;111 1 I'll, t, ., !"
,,I -l ,ID-i Q ,1-, _"!, ,-,tT,,,, "t; , ,Z 1W oll, li, l I l:_ ; I 1: I', '111, 1, I 1, I I .1-1 -11"", I 11 I 11- l"', t I
I~ 1. ,orierim 010i, lI J 1, 1 I'll t"mil,,liti, mt-fl, ri, ,!, t I", I, ,t ,,,, ,, -I 'I, 1, I t , I I I I 1, r, I I : -, ,
!"t" ...... I ... to ,, r i .
VI, Ill, ,- ,tl, l j tj halrl, 1-1, ,I
'il"t"'T 1. 0 t"- ( "'4 Tif ,f I, jl I 11 [I
"'W"',,ul, AT,, I ,,,,, ,,,, i,, ,,, 1 ,l,,,,,, ,,j-,-,,b,,r ,I piet --.J;;' ",-il", 1, -111 "I 1 ('11,,, %,,, I ,, I t 1-t, I , I
f-,aiiWJ, : I :l, 4ljo ", -: It- 11 I 1 I",
I, uool" dl ,,,, '01 I t , Ill 1-1 ,I,- , 1 ,, v_:, ill it, Q .W 'T il't i", ,l I I 1 1 1 ; I I 1, ; I I I I
: it "i", qr'l I ll ? , ,, .......
r""'il l"11111'r, ,slitg d" Ill f- l I I Ill ,ill,0, I'll", ,- I 1: :11,11; ll, : l,,,,,, -,,,",, ,,,,,,;"" ,, 'I'l 'I'll, I I 0 1 I ;, ,,, ,Ii !, I ,,,, ,,,
I 11 I I I- Ali1W,,Ifl-i,,- _,, ,_, oliirrl I~ dletit,' q-l ,' ,irl" -, ,,,-. ,,,,,, ,,- t T ",
to, Eq- ,,,, ,r, m, t, 3, it ,,tt 1, 'k"I'lil, ";I "I'll , 1'1 ,, !- t, ,i:',i,,,- 'W , "' ,
IT"ra"', "' u-!, T o".",t1'1tt,, ,I, I t- "'.0", I "I" I 11 i L. It , I l I I , I
..I --- : ,, 'I"'W" ,- ,,, ,,,,, .1"It"11, rIT-l,,i 1,,,Il,,t_ I t, "_ ," I i, ,,, I""'11"'j, -,- I ': ,
"L'l I I 11- "It 1-1 ", 'll't""I", ,iAl 1,,,lle ,,, ,)I,,, I"', t-,, lnt t, -It, '! "', '; _', I'll'!" I ,: 1, , ,,, "'.11, 6r, Jl..1 0, f-- -, It, "" To ""i-tit" ,,-i: ,,i -,""' ",,- I 0,;. 0 j ITT~ ,I izfi,- ,-d iI, ,,, ,i ,. ", l Ill 1 1111 1, e -'_ o' "' I 1.11 I
,,R"tu All, I~ Mt ,I,, It~ -A ,I---,',, ,.,, ,,,i, I 1,,1jtiTtt "ti g1l," .... l _" , I I ,1'11 ili 'I. "i" ,;Z,
"I"(" I' 'I' I" " I "' ,I, AJOlItl, ,T, ,V "i, T ,,, ", t ,
i, "I' 1-1--i'l, r' Ii"'I", A--; I ", I :,: ,, 11;', , I','
_,, "I "i, ,,,,, l"1111dI 'I ,-10 1,t- Tll tt,,, ---, "Pt'-1 111i TI, I ill", l I 1111 I I'll, 11,111, I",. ;o, "! I ,,,I,,,,,, i i ,
'W"al F111ri i"_ ...... J- I IiII!, Is"I"I'l, 01 -t- ,, 1, I ''I'll" I 11 t 1, I I I 1, ,, ,, It I I 1 I "I "It'' ,,
.d"Tul., i"i fj- i'IiI fl, "T, ,,, ,!Iih '11 ill )"111111. N1.1101,11 ttt, dit ill !;,, ""," I fl- i,, ,ai, It, p- ti, ,1, I',. ,- j,,itt., lltlu- tIl lil'it 111 -i- ,1- il I tlill 11 I 11i, ,t 1111 It, 11 I ,., , I it, % "I' ;', ,,, - ,, I 1: I "'t"_ I
1 i' 1 :,:", , ij ;,t*, I , , , ,,,, ii, ,,,,T I' "t", 't I i I'll, I I I I 11, I f
Rott"Ida, 1,1,90 T, ,lit"I ,ITT, T, ITT ...... lidl,, ill 'I, 1--- 'I't, 10,ii y ,I -,,W, y 'j itMt, I I 11 il l 1,1 I,
J,- ,T- i Ill", 'J t I !, ,4,1 i,111! "11"til"t", llii ,ill 01", I l ', ,,, '' 1,1 1,,
'11- t" t'I'll, I, tll IT I t" x, ,, I 11 11 '! , t ,,, ,, ,,, t tit, r I'll, 111"A- I ,it, it "I 0, ,, i, , 1, t 1,11 ,
d, h ,,, 'W"I"W't, ,J 11,,Jlt-,Illdl, )A, ",,it, :,I,,l ,,,l ,,, ,
'i- I I 11 I l, I , , ..t .... .. , , , 1,
'i"ri Ti, 1, I", ," 1, I w 'ti, I"-1" I t" ,
C,11t= li ja 'i 1 "ItAlt. I1111111111 " lo 2T, ,11iJ 't I ill, t , "t"
it, "I __ ', ,.Iv'l 1, Ill'i'llit"', l", i, l 1, I I I I ': t I I ,; , I I I ,, I
.1 Hon, St. M il,11tit, & Ha,- :: ', t, ill ,I'll 111i"i'i" 'I lo" I ;i ,,,,,, lu'll: ,, "." ; i I I ll , : , : i "' ,:" 11 I , , I , , i
,,,, I ..... 11 I __ ___11 , I > , I "', , : , .
IT, de q,, P., I~ t,'It ...... I, A;i1all 01 N11,iW", '," ,,; I I ", l- t, 11
1 ,, l ,- : il, :, ,* : :1 I li, "I"
'itobli- tie hos- ,111"Pi, "ItI-1111W 11, ,I il lilf,, ti, A ,il I, ... I ,, 1, I 1- 1 I I , 1, "', '"'. 11 I ", ,il I I 11"''I", I I
M iiol, Igtt,' ,Rrtd,, ,,v,Il ril"t, Et", j", '-dt'l" " ill,,i ,, t ,I ,, I I I
lt,""L, f ii"m q ,, -h, tI-,iT_1IT1t,- lall l Tim V endidas iTriti r --' -: igvhpihm i : ,,,, , I "I', .. .... I 11 I I 11 -1 li, ; -- t I ".'," It t '1_11 Z, I z"It"., I'll, -:,
l ll, 1. 'll", l.tl 111.1"i 'll"" ,,,, '11"'T': 1, ,,,, 1, o, ,, t '- I i, I ,", 11 It 11 ;I .1 ,It 1 1 ,- -',:,
.", ,,t ', llli, 11;,,-.,,u-, I'- -' "'I --- ''I I f il I 11
,,, I .E."O.1- I :, 4, , , I I'll -11 1.
Iteat" ,%1 -= r"v = IiiI litic ii l ;Illrar,'Itsict Il "I I I :',,' i :, "' , i, "" "I .'', I
Palo, It 11 ell st-bra ,k, I Fit un ,' ,ill ill Iiu,- 2T11 ..O &_ Tr ,,1-,__7(7 ,_ , I I z I :: l t,1'1T7,i,,'l,1 ... ..... "I I I '' I 11'1'1 1_ :, 1' I",
0 IcI e IDA.. i El I lvrlii W Mendo., pa" m, ,,,, ,t l-, ,,, d, 1 I t Itil "Ill I ""t,_ i, I I to , ", ", ; l, ,
Lo 4ur teftim al hodi tie ,-mil- rwiluclando 515 p, ,jeul, T!, ]as Comp"ll, I t l! ....... ,, i" I I 11 I ', ", t 0,11,1% "I", 11-1, ..7;1 'It, ,,
,; ;,- ", 't
11ftl = ttu conuchIltitt, Do Sw "I I I, , ll !,l tlt' t I I,
r'n a usted j "'ti! ', T rare w, -d' " I 0,04 J, ar no I'll, "Z !"lZat rp=61 114,gceli ,' A" Martin &Wuy" N't", ,1, t"T"'i", r, "I , ,I -,111 I 1,11' 1:
IT" a fin tie qua par les Aci i! O.hfre-;."-.l "ca o-aW C-rtoal, e, A N l, 11,6, I,, ,I, 76 ,_ X A 11!" '." 0 : : ,,,,
Anoh, se 1 r I I iT of 19 Pentimattlar anti occi: Do Bo" m car ta. I-, -I'tt"'It, 1, i N u I I I
des 1B.1= Wha.& ae (16, cum 1 : ,cg1,1aldSt= Pgt fahkentes: 120. m, 75, ,,l,'tiu',y-tIZ i)ar. lent's " M y ,. J I -",ll f I 1. ', I
Imento ,tie an A,(i , ,Party, 4", Pro Do San Just, y Mairturter, Par. Rt te A 11. Worl- d,1 V- , -17- du, _h, V -I, tj-,, '- ;,, 11, C irprost" But : ;i t, ,
W_ ve VS. y Gantifiler, 105. rarri ... Taralch. Irr1A,,ruil,-,I En f, ,,,It# C,-- Q 1)
]a 59 dS1.R4xjTMt%,ft m I T hoo Won" ,,,, !'I ;-,!,--'>
,,, gbx= __ 14 De SAW. Par. Dilating. Mitti r; 9-6 1%, y A-Z:,,,F ,-r and H. ,,ula, tmspi ut, till
I&r 00 .., oo..aft.a of, Il.l- c, uldt-Tr Set 1, I
But. do rlcamlcvd,343 Was 'JIM conalitto. Bli W, ht 4i -0 Iran a , marP-A'l. &atu,,,,, ,I t .,.Is I I 11
InistrAdores dt-Aduares = g-jerad do Jerroarrillas ..c- cru Y Com- L. mess, unift n PI. eat, 41, Ad. -_ 1. il
I)c a .... Jay. Pam J. "re, "R" ited i a v.. Q .1
'Lt 'Ir ',,.'U. cs CRID1111 norrona 72, all WZ clu I I I
cum .VIT"..'e. In arrsadar it. a. M I- barserokuret Ull'i 8mire
aidin do Q IS, 11 paft, Ill, C1 esta / I I I I
mbeom, &I Es- M RIO Seco, Pam Cutto Y Cra"i matitriasevalMy tpqdlat brairiltillodrid, dentri 'I PMIO de t'm I I .
On del Reclumento, tit 1. a is md- dat _.
tedo do to pinfria, 75, A a, ag do ,as 1 3 L .rm4d$l real de ft Bar M tn, ft46A10S &1.1_ I del Rjo, pa. L4a= %%;, Iahaant. IS. tie i -- I 10 q.. ,
opm rdsta, = & Flom mom al lo- % %IL dli='d. C-W, 10, New York, Chicago and Saint Louis El Centro Films de Cuba __. -_1 I 1i LO _Pl;rz, -,, 111-
San eircIm PUR IS dewds amr. __ _f! _- _7:: v t aft qvt t", 'i"t,
t." mitict, anuelicei W1111,13a V ner k t --= : ,mbt;%,, tt' De Rio Bunco, para, WIS., Mom Y Railroad. d 1 ,
ex to de su we 0 A 1.
en el I.A. I Comp 41 19, Tambil6r, hub* una i-3:11-1, ,-,,bl. ge construiri I r- -- -- 11 l It ocrt"-itll. tt, Sni Was U. de AMY; ; An 1, I to tit
,V Se M n i. Son, prol- Is do 18,700 .-koot. da, Al.g. I T,
clonado Carato. Metal r he oldo So ro. dvso Ch b-, en breve en
ast 1 --- ?got, 0. 1, 2-p". debl"', dtdictads 11, Resolution que dice IS Y fe 4%,O.'ll= V' TB- 11mis de CsrasvEaty. 134 torotas P ... lerrenus de R. Boyeii I L.
del E- it Days and corrueny I do .1. bola. El matie, do i I I
0 D, J l_ il
?or cuard.: P- of Arlij.ula = cubano Juan J, 1_0. 1'1, I '411.1 .1 r =t1 A 0 Ale,,.13M II Ill.: ba* 1 .. b.. ; t ,-:I'- I dict a Isse "t,,las M- lLir.,cutoi
ca J. E ,,Ccutro Firms tie Cuba, torndel Deoreto Presidenctal n C no do on b.14: I 1, i, ,, ,- i ,. Pa. el.ffansd., ,FtASW.
= an Prendere, coo, adilict con Wyedaz I I 11 ''I M am gotnts, .t.c. = -at=
305. do 27 do diclemere, do 1041, as ,.,. a = ',,, jfVr 't VALORES E t'h."= 'd,'.j'1. ,".._b 1 i l I lli ."',
I fomaA =. 4 Ice pro6.
facu[W at Mitaistro do Comerclo We at cum 1_ 11. ; = de murmad, Palle ,,, AS
let" 0. Rut- I card.. a. bi j LD' So co-Irulmr, .. = W 4 I I 11
in.1i 0 "Cli do Is Itste. tie All- "T "' En at neread. 1-1 do -Iams v.1- do I -- on .1- I !do 20 otent-vait Pan. .1 Pears Oh,- I
4 1 I= agtc VIB C4m. dv 7-,
ticuloa T listing rujetoll & control tan a El S ,I 19rMin(5 do Lfelrii@Ice, Ayeei 1,pdL ties Lincoln ROd6z y la- V16 n 0 'It' 1, I I ", I != d. bodes -.to. rallies .1
Bad. Ties 'am, deeptoks do of, at dr.101"1111, ,."Ied.1,T c.m. se ." 12' % uldadde 14 &- MAY. V Ave- 1 V ,-1 l -1 do IS que, is Vendors, de- ,
I -11.d.r -1- 11-te, I. tc, Is ffe Tbhm crruv Jud .,'t, '11r. A',
,al,4,ri ,, ;4 t 2. P.criterlo de IS Comislan. Aseartfs, de Irn del cuatro Medic dmtro tie el-, LOs A as, a. b.j., Los autamo- uJda do Rantlao Boyesso, e i, r I "I la I.
i ilistas, irregu reil. El Pat, enIal. mil metras do terranos cut T aid I..4..
!.-= a .'-V to, a a Bolsa tie an Ad-o I I or
D.psarlsdo iveles confarlos on i II 'I h I I , Ilono,
1L. Habana, So locristrus barter po" 1. ra..= oni ,, 14 i
I ,
scooter a exchar del I d-,;.'.',',19,'rd',',', l,'.,'. ,$Wb,-, a, o. a.q-(!G t, nrro Films do a 1. Z, tie.
rit total do btluat que ent'aron to,
gime, espeoW ealableold. por .1Z brief -Jacdtin limindri. t Desearessonce 11 Venda due b
el ej' 9Z .dl-l 'l-i' i'l L.."I "'M 'ia" I d, )'
badon I .cici rur es gerente, 7 administmilor at 1 I I.V e mantalmente Slow y Oar ,
DearreW I DO 1 45 Byer DOT V So: S e I So .pBr6 aii I 10,000 -elo- y noml al ,cf., Cattle, Calla I I -, ., H on" I VS. La .- '. ejeraidt, de las homsbres
0. adstrus q .1 , I Vol.to .oci p efoln. do 1. I
zuka : .b. I o- .,an. E u W,000 licir- oriturs, tie la adquisieW ada's to- usars, Man 0 yo to O 2ifa. loottm, d Utilities. del -1E, roorts- 11asnos, q.1ass"
161, b Los ifloideredop tirrenod, Dar valor do I 4 , 1.
de I ", rec,16b 1. I rtacl, i 000, h .! i ad
11 n Radr n Castilla, Como nto as ,enduror, A seterda I Hoy se con I t , Is prbI, _,Iln On WAM I i
Ue .fremb sa, (Irvidertilo on Me on I. _;
1. ,I oul., nuido. Hubo otio% nes, noterla del docto, ft) f I '' p bliatdad am logroda IM ---- -'d
'I '. a Q on, W, a ,, ,do d - -- , e4 du
ex tt *,M' re ucif 'to .us 1 ,,t,,, Peru valtifft allithates: maah, 1atervizu Is opar.- m su Puebla qi r-
buta SO lata elftninai I. de .Cuba, tin la jd The Now York Stock : ,T A 'd r, .
coo W I in are il earredor Hai Atethan 0, I t, 1, ,* *,
Indiv 0 A "ach", i", ,Do Z,,l,O,,,,. .. nots Informa, Zdodri q., i rutorilt afl.i hub ffa p-rf
tales que ten I tate axii ,at' "s So of WO par Anterloan Saf, Razar .at,, ....,,, ,, lt 11A I it, !Itnaosix y .1
I 0 Cu n PZ se Of. P651to I qtopl -Lii
de arM 11 MrSga.il ,I raistra, an ei .1inal Ci A sftigtod DrY Goal on 14 o0witratel6r, de las Oct. Si I I
de 105 rml, i ,,, ease ten Site ftfirTact I ': I 11
fider, tl 9' 2 t Be. Far. I.% eftotos del carter Associated DrV Oocith Pedoulas hen do in- , ,,, it. aci tie Is Camps. Ire- Pfd. . I t I ', I I I
i
-t el Cam it on.% y IfItirBe A .r pamon do L I,- _mW I I I
vsa an IS, 0, ill. I C.b. I Ll' _is aal dt, Ela.trioidjail_ AssOCIAW ory Gooda, Corp.
D I r I de ff, or
'dep" que ins 1-. t- A u I I
all r I eare, tTl, on oolinor, y madis d& Bose, So vendieran Dyer, an New York xa PIC . . . iI 11 " -sw Yortr
CIV Ernst "L ecia.u. acciones Anicas d# 1. Cosi 11 .Ranford Carpet 6i;, kl'o BONOS DE CUBA il I ,, I A N 11 RTT. 21 VIl. rr IlI . tr rta- Le Aduana luformli true IS M'Da. at i, I I 1 it K ) (P r el mic dtrllc ii 4in 'Cl= -%, ."'101W I f 1i dI,1.i y C,:- pr 1), al
Or eatabloce a) I. ;se- 4--ift "PArtahcf.- .1 .. on fl1,.VZV-r fTU, A -.n ',.y ft-r -'-'- O:a I I I- t,
I Cat - . SW YORK, Ag.t. 0, M.Pi.-C.UstsAlan miltnao, 340 do 27 de df- Pam u lot hibl, WOO ct,onlda par Cam CaDn CO. OZO 14" al "B"m I .1 1 oll_,% .Mt"IT, 1 17_1
,
,
Is I mt. ol dig 9 astendta a 10.11.1.1- Ae Ics Ferrocarriles C a- C ,.
class, I d. Cuba, .I I I Ab" Clorm I I so, _ileo,, d 5 ,T plInti; i m,,., ,
r ne, ,, I .. "404 70m, .
V,
a a I Nor Aj .. 3%%, Im 40 a I I Jos. 7 t-7- e"I _-_ ,, 7 fris I Now York - 0'a dq al3t dft =rr&zon ,tevalow .Elmi 12 Olitrina Crown Iellarbseb Corp. STI Nor 7.. Aq%, INA, dealt
I E"E'r-g4vit aeguh- I. , *' , Rt 1. _=712ori r B'd sa Y 1. q'S IA firms Na"eral do A Burns y de Luia L- Cund, 2", prd . . . 1,00 C= . . . W. SO __ zrSa d.- las eutzn d W',hre.
esta capas! baiTetu- S.br. Is ac usid&ri general do equal Crown ZeVerbach $4.20 Cub. a!Qtoo d!%16 Ioila, W ", F 4 .Loo P III
bido at Vapor "41'i Moroi bursitill tie New York, toa Cum. prid, , Ca" U5 nCT As" 144* 1 ,tm 1 A- 7 -..&Ilaal 14% 1A Habana furn- is ii 27 a, I_- = tono Los
-1 y Ashares, Mosul y de la To- tras fa.iswi ltr-And *, c l,, P Vll_ dai Clem tuaran de a a 9
b. a Lls% p-t. del moditalla: 050 .b. ,,m cnr ;lifl,--., ,, .aw'"I"
Im stit, ,1_1 I ,terort I.Pr"uoI Sguiendet and R. :, 2DU M I art-, ..tilrit., P.W- setAs bisjoat
dai Z Ad I tilro, hum pi act Hudson Bal; Manng RCT
1, mt, dia 6 do 1. 11.1. HAbientior .tro .do Antler Sea.1ting, C . . . . I 00 Regglift de Cub., 41A%,110I, 113 twco, -to y ",-0 voto a'- NEW Your. art',
il. De .1. ft.bid- c. MU.g (Spencer) ..o So-, = 96(l
..6-B!" ,,oai.. S.- A16901, ji (Pac of hit. But, I
1 uesto -,I ,..to dc
_' L, I I rinertro aufri, ... ca"ecclon: Masion1to Corp. . . SAO HAN oli ELCIIIINTIENSIM &N. bi ,,.rkas, a )P E C ja ,- 1 i : ,_ hos meset, ayer el mercado co Inc, , , . . DIU Variant fts 1% 1951 ea R ,SIB "' s. i.barleilos ,,ll- ddab If Cie Las 'ent" -En ;ia ftrmw 1 I i 0 -1unen tie ripamou'u- d- ff6, action, And E[sal , : : .41AS LOCOMOTORAS 1. 1,6111.1a 4. 'us 0 1 "Iy-'. doa del SW Air~
0 12!i TREGADAS EX PORTWAL VA- 11.0 I Iul,; t,,Ite ecrapanadats tor,
,
indcandt, q" suit ]a tondonala ma- Rohms And H-, PId . . I 00 i l J,-u.l via del ah. Passau E, t
I entifea eti tie Sim, ,on que seutda scovill Mfg. Co ii C m, LISBOA, (APLA)- Ila. aid. re, risen W rO ,
.ticiA.tser ,I 1. resist-li, he Ac, pfd
lipprp 9 M 'nuc 0.91,t 4 olibidsa an of pasado mas do =a= ME0 1j,,L. I , me0tra del allmd4n ---.
.itt, Clam -ride Peru ri studio do "I'll" ScOviii Mfg. Co. $4.30 C.D, I ", 0 ""meociad. ea SlAk Al- 6
pendlentaA que ell. to ioto.h ou of Pro - f.- "Liatro, locamotoras erviallate deed, I ptm .l, I I
0 1TC0 iu- SM I I . . ) i.01.1 2 1. Meted- Ualtloa, segar, his I.- l-, I I ---'- I :T, .I Mercado trnz.",
,
l ,",
., 'IT ;f -ilTlt .fertu a x1odida t ''
,,'_" = 111d'Xildillt" 1,,L culroooit6tti dist. rn.,ha d. And ". , I Ill cr,
,apou"r, A I- tatt'. reacti6tt aset.i.d.n. so, 1 C ,,, .= Acd r lznad. alicialmente an Bate -p, _, "P-=- q
I -.1. l- mt's of "th"do cl,; !,
I I i, ,
z .. P.r. Ra"ti.1 jer "" Ru Son pate del ancargo bath. pr, ,' -, "; i I 1 I
dl .1', extri, oaanol c, L 18relth (Alexander) and Son, I :" :: 1'1'., l s I
_ Z= 7 iqx b:ncUR1.qsr a loat poo redjoe 1 Carpet ,:to. 83M Cu', pld ,,a7,I 2 I- Compahl Camints de Frri, I -1,; dt ]a Coo I --
C, n' Pr1ngu conapsaoul- .B 1,1,il ll
t,,,,,-, La (= ,, T_ I R
= P 1111 'Alexender) and go. I do-Troo, qti 1" ,rd"3as ,
hasta 1. do 1= .", I ,,
4, a 105 torn tie gran "L I
Carpet Co. ",20 Cu.. PH. PM era otrit"en T; A 0IiT?-m1d3
I ie,,Oi '. C,.w Truamirnt,- tie
T,,, do 10 ue he. id ,4 1 i 1:
'61' "' lo'ce", rr.",= 1.1, Pam W uhhoad.,en .I 1'. ,P till "I lj Z' 11 I


k 0
;, ti - ,, d I 'I, I- rit.i.13, Joululd, _- as hasLa YounitatMen Sheat Add Tube ,
'cien'Les tua= 1 , ,_ -,
H3,I!, 1;7 ','I' Be tie cra o, C 126
N silz, ., 'Pi.i.b. role.t".1L). cortrecclou -P--Y - ri do paulismat y ,ar ___ __ _ dad Ibit. I P-lt Aglirt t 1.
L n it n, Part SSMITAW de Cub.; s. Igere !4:lje.gff, Was tie __, I
G- ., Sh, =I. Pw. Port West Follm barg ,olc ,.,;a,,v ,11. of vclurnon I- -1 I I
.. So
i_
F ,,h ci, iti PAM matannea, d 'I. einindo Im promodj*0 -, =
"
O
"',5, 'r
P,3 *
C176
Ill
Nfa informes mAs I Com- I 1, "I", d. bogim, I I - I -, I .- _.,
li-," idw 117,1.,."::"% 'n.1mos (it g: i ; -_ ,, IT, ,
plittos, con'tilto hay raj- ,,,et t7l I'll "Turlt D012 ld= .1 I I j;l ,I Z I __ ,Our t ., va, I.. 11 1 u ZTenguenh 0 !U1= I 1, I I I I I k I 1 I
MOD 'I "'Id" un cargem"I'd fIe 11, do ll cl A I jr I I
of subir, silpondrefaca a- so asto 1 , I -I --haciendo ell will Soon I I I I I 1 p fm
...". ,,, I : : - Ta eft T.bOa. ILCon caf# adlirm Itfieri j I I I _-- I I
_WF1 t, .", ? l 14 twda 4, Patron T' l ,
11, ,V4Af WWEgj6Tkf rt ','COMtitclerdO, 3,5U Aacti, de be, Handurai Henry M. Flagler, pr I I 1 1 T'i
,,_ ; fP -n Plzo de a ,= k cor Wast Palm Beach, I ,, W, ,4 ,
Rova lV21WIV Zo,, a- Vlyw : 1* I ; I C I
HOY, S2161%l'il ft) Werto tie L. Ra. ft"rafto y BaRdas &a beaten I I : / I Tl
cara, I I I T .
0-1 Z 'nitTlitee WSW: norida,
reao 252 E I o.- 7%1_ Ckataaso, pens TS Caj- M saviolo, senstaf6ricti di Marra ', I I ,-,
re no hasta W Bob de la tar.
A 7) Srolbsdo 11 = 46 la :_ J' *Af .
Rebarrel ely.V Wit, rjT,: el i .-
1, ,-4,4 "I
ES EL NIEVU., __ I

1 1-.nA. F C-a I i '. 6 1 r. I
-6 NWI,=Uo LC I G Till 11""g,
101,"""TERA NACIONAL, S. A." "-'a"' =Zot "'c"no al, .', _......... are.fro miiQ 11"' "_l:,AI r I I -, I I I
-, Y ItTITY ,,,
11 V C A T 0 R I A I I It. Tle rv vi la q I I t I I I I -,
T*m L I I 1-1 ; ',
partar vi la
del ., suq (3,,i'a, d- !,,z are. ;'
Po Orden ciel '_',3nse.o da Dir,,,torli- ,nd por eals, noros Trunitur Farkjitra I I -1, : 4" ; I
berse, el 'Ate Elito T ,,, I ,1 I., I
medio a todos Icis smorm ton-dxail ciq cloness COM C=-la:r blilld.. U Tll,.*'i,--jPe' I I
nos tie esta Cornpofila iima qu ccn rran a la Tunta E. C."tar., ol 1-1 G'."d 1-1 'eni y I I 11 I I
t I
General Ordlnaia do Az, ,c,,I =, q ie habr6 do ceie- 0 ImT8,,,1zque LA_111;111L t ,
sci '. ef li I - -1
birarse, fil ructsters did 16 ,349I W-Iqit miss do Agoetict, a LOS I" (,3 -r.l 1. 1j I'llin .I I IF I ,
do la tarda on hiz olicim'is do 10 GOTIOpcraia Ias:zele d,, latiard ono 1w ,TJ,,jjau- N 4-:1, __,
Ids cuatro W N- L -, ., I
-_
': I
situadoss on el odiflinlo, Los TalNcalora, cuctric, P150, Mrs- lrT ,4 rluefi de "-' I--- I
Ban FM-L., Tabi Ii. F-aa y :_ --I- I 1, I
fro 158 onfro Triowdoric, y Col6n, an tosla cludod, Falesti 'iI L. MA,)tlt,: Azil tft, I l;t 1wit_ .-:, :
aalit. Clit's; qtftq I _Esto clonvocatoria ear bace, do acuordo con 1. dis- Q 'y J","', a- ,,, 1. Flota Edam~ 2 1, __ . . - I .,
pesto on all Artfculo Dicintoprimoro do Icts Estortutos do on 1, VV,,1d 11ne: Plortid,,T, Ll F, y ir -zz-- ,-
,osta Comflmltcr y on la referido JuntarGaneral Oftdincorici Lotal an Tallttp -dra,- Cmal lt, I I I 7 li
Allrret: Fo,- lprac-l. III R,.
do AcqIcrTi,,!zs se tratard do log algihortfol, asuntos: t1a; Fog ct, aTin. v cul-. cas. .
; E !ar< ,, Arwol y W rtaori_-, I Bunta. I-th Havrtt foril :Itlo r. I ,--
2) ln!TlrT ,,,, oohra lus ,otiLono>3 r,?oliz-adas por el Corti Is barita, Loss i.WK..l.- I . I I J I I I I A
zoic, de Dirl c rc,. y ,! Co,"
di Likectutivo, M uu,,=do habal- -V,14 el di / ", ", I I __ g
3) Fie-cj&n cle lot, rrii .nh,cs d Consalic, Ae Vi- I 8 OM a via mml= 9,30i Was I.,( ,T,,,' -_
,,,, 1"4 a
recriore ocnclal on ruricW_ __ Id ,; I ) ", I ,,, -3
7 1, M 9 ,
,
4) mociones que S') pio_,mit ,n. Fromiladolas I 4 1 ", C t (, (_ I ,I- i, 1 ) : ; Tim H I
par" I. :t 11" I I I I I ,
,
pub)JC jr on Un Tli&ljiCo do Jos do sacryor I '. t 1 i : ,. i U :*,,' ,
41 %_ Ic,"Ief F"1111Z I .t ill,, i i I / 'i 3 j ,
circulctch!in do lot clud d cis I riabotIct con cinco diag I l I I I
Ron't'llfte at Easm. mkinl-, tl -_, I I I F A IR IP P
do antidpaci6n, pzr, to wortol, a ],I colabract6r, do Ito to c6otlhilbr, tit, M136tull-, r.:, , I , .
m, de I- C or ncpr, ttv ll I /! -i*
junta, expli pv,,-TitQ an La Habuitta a cuatro do ;, I ,: -, /
Agosto do 1949. V& ja Ropa!)tjca, Dixi I I 1, gar J- a _- -7 4 -1 "I', 1_j
att"a ,I di. 12 ol -111 ,A, I 11
laa'a I I ,-/
'! "'tf'., Ou Ileato nl, k 1 6 (4, "10, f (a llir11z"'d ,,
Vic. BnO. 1. .6-1 C, Gobi, oil N- 0,11tnt, , -1 -11. I I
JOSE FERML ItpoiNtil 'erlorit Mr la vla ritItli iil ______ __ \_ I //,
Prosidenks. 1,1 fl-)i. "'Itc, tllljllidt f"'.1.
W C' AGOM01 I 11"I", 11 Ao, fr. itil r)l,,,rll y TA- SUPERIORIDAD"- EFi6 en(!-'-E(0n01fl1,_!- [) ORO N O .
secrolaric. I alilla, ,,,lituteJer. do It, loll,-jeo,, Tit I, "
rii Q_ lt'g.,A "I of. nd d, Ieovelk"t, A "'I&I "I ,.P., won't,
lo-1 .. I I
I .
II
I I I' ll, I I 11
I
I. I
,
I
1-111-11PAGINA VEINTF .51 6RTS DIAR10 DF LA N's"INA N11FR(i 1 I o [)I A .()' i () Of joiff, I f I 1 I I) (-A71
--- ----111 11111-1 I~
.
I ,
I I I
j '.
I I I ,i .
(1 1 2" F V C U S 1,111"S 'N E J ',. 0 1, 1" ','A t', A 11 I I I i I :11, I I
-ZZA R D "" t 1, I 4, 'A lw S 17 I I I I I ; I 2 I
1-1 I 1-11 I
--,- ,-,-,- I'-- 111.1111, 111111- I
I
Lf 1 I ,
f. .1 I I I .
""i I,, 1 w a r i I I I Ifils
I
f! I "A D IA R IO c i3ia i o ,,,,, Id ,,,, p o r It e s I I
i I I -- I-,, , 'A" ". ', 1 11 I I
.. I "I I dad
al Lau-N -2 I .,I I I I ,
-Frank Shea, h ror del 47, "tii en ]an Ilenorem. i I
I I
-Fu victinuit de contirf hontenaie.. In cl mifino printirr Acto rince 11, ,; t, I 1, rq Let,
I I 11;- ;- 1'- ',,- r I I '?, 1", IITI
Carter" aretaron joi cobang;
NlAq velocidad V "Onog apetito. I ", I
I
I mientra3 Limonar gan6 kcil 11 ;, ;,-t- i,,, -i, -',hll
C Por ELAD10 SECADEu I ,1 I I I
v 1 A ,"',-1- 1: ,n,--,n --- i I ;; I i M)",
rmaidu at -pentinero b'onitrit, ,in mu, ,I I I itz, 1 i It, isl'il ,, , I'L- t-.,i-- " -' I I 1. I ORilif" ,,- 1, ;
-, I 117 """ I i I ,
,I, I ,',, ,, "'A' I I 11 I 1,
Ln -,"T ," i"Ils --lal de Ne.tnk I- -gines y h.blaba I-o' hu" " o [ jr, ,,, ,, r, ,,, I? I ": ": , ,,,
11 I .. I I I , 1 - 1 -1 11 11 t ,,, : 'It,
.t ln ; I 1 11 iL ,,
I'll 1, fin de I (11n,' s rte-sit. p ... tribe 1.1irt, las III-- ,, : I I I ,,,,
t, ,,,,, -A' ,-: "i'' 11
gi" M Y-s 'I, -bm ted., ,on 'a- c0rq-tR,1e,1; I : ,, ,,, i ,, t, I I I 'I', ' 'r 11 - I -j" "', r,:I iL r, ." : , ,. "
a I I I I I i" I I '': ': !*, L" ", ::
I 11 I ,'I iI I :: I ot,, ,--. I I 1, , 1, , "I" I
I,; lo 11 ot ,iEtorili ,let fIa,,,,, ,. galardo. I , 't I .
, 1, r, ,, ," ,, I .. .... e "I i I'll I I I
'j, 'I"p,:61 If, hitbr lido I It ...... ,-iat, il mund"I I t , , 1 , L -l z I I -1 1.i
P a t ii I I 11
I I ,
....... I le .. I ,.., ,, "" !11 11 1, I ,e
rda do 1947 y ,A la sm, I'n-a' C-o"' : "Ut' n 1 -J ", - ,:, I I 11 I li-d I I 1 I I I
.1 I I t,"t" "Polta, .4 I r ,,, I ,,, Yii I 11 i ..... :, , I ",. , I I ,, 1, ,- , 1. 1- "
,,, ,i d" I -,,,, ,,, , I I I I I I I I I'll, I ,,, I I ,,,
I p ,. I ni I ni-ir"ruil I I111" 1 """ r ,, 'i 1, , 1 r I 1. I I ,,, ",
I y ,.,Ia ,", (I';,. I , I ,- 1 i" z"I "". ., 1, , - I ,,( fen a y n, ble. It's In la P i ': i 1, .i, I i I
I., I i, I I I i I
:''
.. .' I 1, I
11 S, i rrlntrr", it : L,,,L I ,,,,, I i ,- : : , 1:1 ':' I I ', I I i I : I ... I 4, i,

--;l do I., h-i. ,
i I I I 111i, 11 ,, 's 7, i , I , 111 I ., ': , i t, 'I I.' "" , ,11 il ptcblo natall 'i ,. , I TI I "I' ,

'I"' I i, 11. io, ,,,,, el alula h.bli ,, I I '1,19 I ;W ': ,:,i I I r
,.,; :,i, 0 lli 11111,Y ': Pa L, I, '. I '- ', r "" ;'I I ', "F f -,Ii" , ', : i ""l-, ,, ,; "', -, :11 I
11 I I i I I L, I I f ,,, : I I I , i ,,
I 111- 1 c-1 It' !a NOC, ,,I ,, I 1 I I '., I -,, ill I : '
C VA N , , , , ", ', 1::" I I 14 1 I I' I, , ", , z I ,,, , 1, i i I I'll - ,,, "
I 1 I "I lqlnj If fictu'li. t'T , i, L 1; I I 11, $1
:, ., ,r ; 1,1 ., o, 1 : - 0 ,, t, ; "', -,i ', :, -. i ,,
11 'j- t, I I I ,, : ,:, t,' I I , ,; ,, ': i::, 4 I I ,, i , ,,, t, hi;j I ', I '- i I
I ia rl Q- gon, at , i, , I I "" , I L, f, I O -, , 1 ; ,,, ", zi ,; ', , I " , t 'I', L x., 1, i ,; L 1
1. I 1 j" I I 11 ,, ,!' I I I ,; "' I ,,, i r , t, ,- ',- I ", I I I L 11, I ,L I I
I ,i I I ,, I I" I I i i I I I ", , r I I I I 11 i , I , I r I , 1 'I" , I I 111'',,'e: ... .. ,,, , -, ,
I j, ,i .111 I , *,,!, , ,
.1 I r I I I 11 , 1 "" I I I_ 11
11 '- , ,, r' I r I 11111i 1: I I ,, , " , ,, L':
I r t ; i:, ': I I ,, I I ; , , 1 I I ,, I , .- .- ,;,
i, I I I I 11 e 1, I I I
1, j 1,; ,,PrT'- ,i, ,,,,,, i , , I I i, I'll
1, lli L, i , I I L t i I '' 1- ,Z "
"I'll" I I'll ." 1 L , , ,,, t , 5 ",
li I I , I ,
I' I ' I ' : '" 1 1 t , I I 1 , ,,- ,,,, ,,, ,,,,, ,,, I ,, ,, : t I ., ', r 'r I I ,
,
11 I I ,;, A i 't
I I ,,, , , 1 I 1L I 11 z ,, i:1 11 1, I 11 i", -, "' I 11 1 1, ,,,,, 'I,,, I , I I ,. "I t,, i 1, 'r ,,, z ,,, i I 11 11 I 11 1 I I 1 'i I ? , "" - "t
I 11 1" 'i 1 I I ,. r I i ', t ,,, i ,, k : , I I ,,, ,, r,
I I i ." I I i I I I ;, '' I I I ,; I , I , 4, ,L it I I 1. I r
,,, .* , , I 11
11 1 , i I I "" I i , ', 7 " '', t I I 11 ,: t" I ,: "I I
,,' 'i I ,,,, ,, ., I I I I I I I ,
I I I I I I I t, I I I I ,

I I I I : I I ,L- I I I -, !" 11 11 I I y , I I I 11 11
: ,
f I I L', 11 I I I i 7 i I I I 11 I
I I L I I : ,, :, e I I I 4 i I I ,;, ,
,, I ,: I f , ,_ i "", I l ,,, , ,
I ,, I I, ,
I I I I I I : , I , I I i 11 I'll I L , I I I r IL "I I ;, - 1, ..
,r I I , I I ,, :,!, I I t I I i" 11 I L , -,
I I I I I I I i 1, I I I ,r I i , I I 1, , " ,," ', 1- 11111 I- 11 I'll I I L 1, I I I ,
', , ,, r % I ' "I 1, 1 ",',," ll", ,,, ... 1,, ,,, ,- .... 1, li- ,,,,, ,,,,,,,, ,- ,,,, I 1 i 1. ,: L ,, : ,,, "-', : ,,!
11 11 i .1 W 1111111111 1 I I ",
1, I I I I I I I r I I 1. , ", 1", th .lsot el joll., ,III 'I",10"", '""t- ,11""" t ,,,, ,It ,,,,,,, I I I r ,, ,j I ,. I 11 L 1'1, I t I 11 11
N I 11 L 1 1 1 i I I r I I I I r 11 I I w I, ILI 11 .. , I I
I I I V ,, I I r I I I I I I I 1 green, i,,,j- Itir6 I It , ,,I, "" I., 1, I ... k t "I"',- l- I I I I I I I
,:; I I I I I I 11 I I 'j- ,"', I ,' *,, I
,,, I : .,J H.y lit ...... tif ,,;, "'ll,", l" "" "" it I I I I I I : I I i- "I I I 11 1,
:,r" I I I I I ; I I I i ,, I I I I T, ,,, ,,, ,z ,,, ,,t I I I 1 1 t 1117 I 1 t I I -11 I I I
14", R 1, 0,W -TPI'li ", 1. ,- ,,,,, -', I I , "'i I I i- I I-11 I I I I I 1- V..k- '-s-, ,,, ;-I I I 7 I 11 I ,, I I I I L I I '. '' 1, -, ... I'll, I I -------- - -1-1 I I 1111 ", ,
r I 1, I I I I I I L I I A I O : I ' I ': : : I , I , i I ,j r
Y j I I , I I I ; 1, L ,,, ,'I I I 111
11 I I I I I I I I A r I ,I b I I J L , I 11 .1
11 I I V, C. Iff, 0, -A, X, lC uca, G alindo se deslii l rntlci4t) --- I
I , 1; , ; I It- ,
, I I I I" ,,, I it n 1 4 ii 0 i I i , ,,,, ,e I I ,,,, I III, i- n"'r t .r .11 I 0 9 I 01 I 1 I i, ,ii I 1 i I
I I
i'oac : y : I I 1, ''I e P
no , , I -w nes juvents, -, 1, I I 0 (I 3 0 0 ien, his e 1 i rit i it a ( I 11,
I I! 4 I 1 2 6 01
;, ,,,I;i? i. I, ,, diid hu) A -, I I A t rt I 1 1 '. I I I I I ; I ,i
,rr, t, ,911 g I ", f"gta (,it, o" fat ft j pup, I- , t, . I I I I 1 7 I r I I I I I I I 11 1, I I ,
peas i A-- 3' p 3 s I a 01 I 15
If ,I, staidin", I, I I I I t R 4 it 1 1 1 1 ,
c cut !;, -Inini'a" i.eg.5 d, art ,,, I.- g I I 0 1 0 0 6 ,hiijui[k dcil Nziutico irouipi6 In rrwca ;,ni,,r de los 200 "i 11" f,
I,,t, ,t, en im, ntw, ) tirptiriunai, ,. artya -hdad I 11 I I .1 ., I I E
....... I. toldo I., "'ot'..., y for '] t, E 'emoci. 1. "I I I I L r 111. It r :- I . o d, Pchci. pri-fid. niuy Por criciml cp la crayon actual t! IAJHABA M AD ... 1) C I
I o l: O-k- it 'r ,, () a 6 'a I ". 11 .
Iti, ,ino, oi.,, ,eritr-s, do frihadii I bill qua III ai L I : : 2 0 0 0 2 I w I , ,
,I ratrglir a, NaLificti, Wrarnar y Prof"ionales on bun-, rlt' I "'I i -1.1,
Pr"Icilt"'r ply I ;- ',i ;, -,
olgiicn bandsis de, teiiis can In I-ci'l, , !,,I- : ;, P it I I -- I I 1111.1- ;
,. pc,6n do -B.oriveriido a ,a. josione. fistril'S ,r' t )ir m o Ii; "Irr I a a I I [ 1,"or- .f 9 I.- -1. -ho 1 do '-- ,,, , r,
I, L. I., -ic pl Ulcl-Rif i': 0 0 0 0 0 '"Nif GUZMAN -isto. car- i '. ". d,
to- up, ii a g! , "" I Per cMAI I A JR. -h6 y Elledis,
I, I. i de artube,
diiriplinris y -, t in , -1 de h i TCttatll r 11 11 2 24 a I I., i N -; 11 1 Nota U.ui Dbal I'll, od, I. ,)
PE ,e ,.,. .. fue to Pa., z I I .0ill- 1 PRIMEM PARTZ00, 25 i-stoai $Tom B- a- tyrrou ,Al. dore
Rcrx sent.n'- ta que la gloria 1 c.1r., !.I 1:l f f; ,orl A "'m on el 9. 1 _! I I I n,, ---- -- 1. -t.wi, A In I 11 y Ec4aee, planers, con- tjui ,, ,,,h
1947, r I. de 41410 en I ,r ,- y ,,,=. ,,a Iontlfi tranarfarentiaz
is Instlui, dEl c0ro(cciIi, ag, -P-- c,,Es 'a boica d,,p,6, d, 1, ach brief it. N a E'u -' L I ,u, Mr Ti A
", % iL I- I JIS y I t
-a de recreo y, dEdc I-gc, i HAVANA CUBA
I., set I i I i "a i.91.f on .1yorni Aotlyu d. 2.
"IllnGsas, socedadc Cal-len i-stplin, : ,lat. dRI Rhor il' , .i v., O A, E, I I I r '94' 3 METRO8 TABLE ESTH'O I aar cis PrinalA. d as as ern"'is
.,Ptc-cE Rot.riog Le-e, -p-a... Jiiiego d La Et --, de la geje MI i - - A , I gunace del 12 y z e. da'..
zl S 1 4 3 0 0 1, "i -Ja -Rj.s 11R.P. W':
o'g- 'Rrlt, 1" lintijes pollia ;j, ,I,- Todo eso con I.I. ,-nticiisitr. rin : Lu M. C
n ", 5e 'r ; I 1-1':
if i I I I 11-c i" Rirer% MYC N= 6 -A
b! .be uo Iii -o y lity pocas fi,,ziizi te- ,,Its buenin, antig, 6, Na.g.t.cls "I ir I I so.rd, Y 2-LI,,I; jFRLA IbW 1411 12= Akentl Mazer,
L Ciiiroi,- I fi : 2 0 0 0 ; ,, ,:, I ,- i i,244:10, -s- re-rd
qu, "apc,"- !a -Awft d, m t-Q-11 coo -rie di fwrjoe do I- q- I, I I Ali y Aguilar. T V. M O ,LX
v a d a L ""erite ;r, '49"alo, ,e -rian .. ,,!,idarle zamatr Pro on la vni, I i d '. ib 5 2 I' 1 fla I r, I D, -MDtat SFGUNDO PARTMO, a 3-3 cancer: - -
olil, I'lu'-11" ,I I i "I E, : .. 2 4 i 4 1 1 i: ,,,T,,,Cun5ttZTI RI. LI ,I,, Alglu,y, Vallejo, Ida- Rostra Walkeri ,L-Tr,
-e :a vip-a I qte EI de un atracon cln co Purde deEpt i 4 0 a 4 4
,: L 3t,' 1 , -t.! L M art. Loile.... MYC' A II Antspyte, asalk", La, ey, it,
pmot7sh- f I -a I to efiaefi- en la ,;-,a n,ndaI;da-' I I fy I
.ot,, 'I, I- I 0 2 4 2 0 I la ,at., 3. Elea 0 12 y me. Ki
I I 0 I I I n d
1i I '-, I I 1 3 1 31, .. 4 0 1 I 0
r- I I" ;. No- 'k Frs"k L,: ti.t. do ,-, I t, I le"Jo a"'mw -1. to
a S ; dio y 1. I dol flat 13, Cm
JV
i 11 I :".! 'Ir-s"oridoarob.. 1. i I n" d. 4 0 2 3 2 4
In., Irtarid. 1 3 0 A 0 I 0 I , "I'll "I 1114"' yon' f bA IVW
ho, I I, I ql 1 Lo i. 11 1 "I 'UN -, ,
11. it"It -- 11r, I , : C r 0 D a 0 : i I 11 I ,to un 'd Valle t.;Eocir= tit,, ,.P, al, . 4 g 0 4 2 0
i IoA I I c I ri'dpo" rest, El .me jo
Y Z,- I -- -- --' --- I I I I)v T hil.,, rf. . 3 0 1 1 0 0
,,,,,,, i I i ano p , I I r., 1 ; I I 11 I I ,,,,,, SE-l'. ra. Or. Nzpeffl.. go
,i'. I C 7i A 2", 1; 3 2; IlL del CNM 0 wy-tei. of.
,'I o I "I diI, ld.c, I I y o "I itt; ; f I I ,: :. --t.b. .- L24-9510 d-de, TERCIM P I "-' KI.,Ee,,,nkj, Ili- 4 0 1 a R 0
terrIoHn mejor, I I tonlies
I-.,;, 'd.ll oc4 ON 200 2 I I I I is, G 1 blea 1.i do I IF -a to 1.1r,"IX, 11 = -. -zfflc,. A n- dome, 2bL . . 2 0 0 3 4 5
-- iioo I 14 W.- , I 'itik- ... I 1, 1' a el,", is -o 1 '14 1 M4, .Inboa del -ad 13. Y"a" P. 2 1 1 I;
--- -- --- ,i--i" ,. rll I I I ,, I - E' A-Bl. d M"! Ih' I 6 I a 4 a
a, le- 91 I B-Fa . . . 0 0 a 0 0 0
i c ieron hm I I I J ansen (10T]"iII6 LIGA INTERNACIONAL 1: E- d- z ,,,y ', iircl','- N. 2 'fogi,6 E rsk i ------ K Ine 1 Red. 6. 1. fentelIfe 4o ...he Flautt, p- - - a a 0 6 If a
I I EN LAS R ANDES T A -, o e m; .
L ; ...d-, do ,oria PRIMER PARTMO; T 7 N 10 -t "s' E IMI, y Teo- A Total. : .n 33 1
1 dle, blitiocra, 22; s, i Biirl -hit V., der Moed, Rel .1 To.
Pira- tas 8 por 3 I- a los "Braves" DF LA FLORIDA -'t "Vc J.d'o d ,r 6,' dt f 't ipjlz.1', nueva vic titles: 25. B-co"16 par Bleadwoe1a eat III Ia.
i d,,E-1, .,6 ,n p,!- di. do -ort- Pa 1w
i Reanhad. do 1. J-1- IM qtUIf IWA; E-rinage.
I Us. NEEI.-I ,--, -midabilc -Ivuindo 1.1
C141CAGO. .gosl. IMADELFIA, .goino 9. IAP),- SEGUNDO FARTIDO: CoUnialaii BAN LU13
CI P, Ullitsd- !Bro,,. 8 Fil.delfi. , I i NF 'Wmi?0 'I, 9 AFi -; R ... It.d. do I- J..;" mn-1-6rt tip. REtodoa Load- ifatial Antonio,, bl- BijifitutE, C _R nfa 'K ffo,, ,c 'y Call E
W chitnibs'. y Clyde MIC-11- ghd iu,,,,ifi 8 C I ,a Th.-.o-;Y,. Voters 11 F. Lauderdale, 2, If- p ... d. .A., do d, 116 lot. tros luts A ., hi, "; N),
", "
-at. ,as principir, as 11 -co i a Rs.n a at syn .4c por .1 ... to .t.m.i. der .
t % 'A j V, C 3. 01 LZ
fue, 'I 4 D""". 'I Rig4y yi- L-- t I is : g7-, g So, I so IF os final" or Castro.
,,Pl -ho Eo Rus -entol. No pcr Vlcliie Babirson, Roy Carapariallis y Trp^= TTDO
do der-La do s., -rr, ." = z 1, ,- 1- 4 Ciftontil L N1 R IB i-y I .. a ,11 .." 1,,.1bdf,'Niev ,j;'1 'I'll, 7 'ing. et , -5 -0-3 -2 -a -0
Lix. A-ric.- -ork a derLLF on .I = Die.
d I ,I ,'.,, c, "Irtoadoodjsriel h a Via. ol: 30. velitta,
p Reach 3 Lake= ."
q a L a" 'iiu 1"Y C' T. Am1w: 25. 2b, : 4 1 1 1 It
11 oci Ilon Irdst.tl: 1-a le ,loince' It = t2m. lit.. R: 8= 11RE . 4 1 it I g 0
'o. do
f R ',e rn ',".. ',iC l )r' p ICIT Kiiiou qld e 11 I 6 : Ne,, Y.,k : Its, BI.- d" Is st Pet E h y Mnuna BE-1, 1- blamente, im. oisiorai garide ?ara Phillies, de Flladtiih can ationm6n
Pittsbugh .I-6,, lt to put I P :L -o' on tro c rrerss ro.- I suspaodjd pii Jon . 3
C 8 WaRT! 4' final de a I ioiu.66. ri-I d.n e El Re nor. ffo Elads ciciri. -,-s po, .o.... No,:% III. I I a I! "
tat ast. tard,. 6 L 3 Ssio L-, :to' ESTADO Dia LOS CLUIRES $temple tiene que h c. c -,-Rit 1. do 21,40 fa.AU- Gonzilez
se i6 IR siiptnra, ,I,, L D, Cril-A cl, E 6, P. ACh.rafyors duod6c.."", if.id;.n R '-p,-, do coRI.,ZMjI Debut6 Enrique
I I- I or ft bte,, IL
ton. d lo I o, 'ece-1 FAO0 LOS C1 URE1, -- - P"; ele L' -tan yI tos ,-,,i c. ents.d., p.ra pro- m
I syn -- -- 1, la c ---t- ,,
11 1 R I ,,,,,, 1 ako 11 lac, Eb,, d, l"u,"..., Q-1--at anoch
iti, ii to a 17, 1 11 ci i e df IA OEN.rl ... I I If L 11 I .i ", e con el Wa8hington D Rit& c . 3 0 0 2 0 0
I' , , 1 14,11-a CLo- 7 ()29 -1c de g ltr do en-'i
'i,,i d,, --! : it d, G, F I ,,, ,'if 61 I Ginlart.. 3b. 3 0 0 0 2 0
A, 1. I I I, I I -- I I I I Esp,11- 1 Elt-1 S,- Sti. I t 1 i i BROOKLY-11 WASHINIGTON, .gq,. 9, (AP. I- Bracreen, p. , 4 1 2 2 2 0
I I I I I , , I I i i Mja,,,j B-t3 64 Varies r ,,,;,d fi i la H ), ,,, Ay.d.d.
Ili, U, R.1 I V I,
1,5 11" I ; rt-.1 as ,Is Fil.dffl, do,,
IL I ' I tt;g"r, Tropi rt' "i"
I ; T talea i 4 0 27
le de C-a I I., 1. All if, "re or'
West Psln S-o & , I AlIo, 'juiTI-- . 4 11 1 ,
1: . 1, I I ILI 6", I I 1 3 a laron 1. S-.d.- de W1,1ringlon .
:, 11 I I I ,,,air', 1-ids, 5,i lot. -P, I I I~ a ciit, i It I I -, : , or. -.1-m de -ho ca,.,,,, ,per Cloj,-tj . om 0 owR ,- ,. I I L I I I'skela 6. ,13 7 It I t ,,,,n,i. I 11
45 ". '-, 'a i i 'i l 0 Ire.- Arl sih ilb -6 an a
-cbctg -( 2 1= 0
1, , I I L I I I S F"t ,r I 1, I ; are-ol'. d') iii. -,I6 )a a S- tiliis . . 091 !09 Zft--4
1 1 1 I P.1" pi-, a 11, 2
jil.j. par. bay: a I I o" L e. 1. It
I 11 L34,5 or, I I Irx
RO T 1 I I I IL 0 D ,jt,,,trRdR cIiand. ing it,
.1 I %i,1s.,. I:nR,,E TIij, I ,, I -, I I I I 0 0 o.do, ,'as -le- Rob- xnipli sd- Slittiodit., DI.rl.j;
S, I Ka A. f 'I A Ii. ., 11 I Cii'. Gui-, 0 as
( '111- ; I Cooper, Marion 2. Dobletiff, Jwzz.
ii, I-deldElis 1. Mis', ir ', 4 0 0 I"roo"ato 1 If- 0;, 3 0 a, w P ,%: golls p I '' 1 I a ,i 0 -e hi- ; ,,d"a F p'L;,,66o v- III,
I Clzili ;,,.il P S-'k, "I -- -; I S I." ", Slao wi 'TcIpIssr, Bre,:hieeni &Xrt
.11 I 11 0 k ,i ."12
ii -i,!, ,%"% i s "t Eno. ,, I I & I ft 6 D fl' ,.,do ,I -it-ine a, Ioa 3ered.r- floss -Ayc
11 -1-Flatch Q, I D 0 0 -tlR pal.do, '', L ., .Er . Aderog, Joe-, D.W. P!
T I .1 11 I . till I 11
It . . 6 '. I ,,.,at. P.. I I I . 0 0 Rel-5 a ,
Itineard(i h e k so Ia quints; entrada Adams, SUIlcup
"I I I 'i R's Ma"', ,,,,,,, -1 ... i I
d It, t -.,-, 'n 1,i in QY= .
1, ; ;; ; R .., ,f. 3 C ; i I 1 R q,
I I-Rya I .1 1 11 I ,, S"I .6., T, .,!- I I 1 27 R ;S 27 6 0 ral-ad ,' ',Ihl'1,1 1 1 1 I., Scho
I 1' I a R in -dierist jr Janet
Sj p.
a arif"'s
C'Sa- I I 0 .:, Iptim o reves , I, WIte .m.,
I I : "
lo ', jeri'r E-es; C; cin-ti g, Ban Lmo IL Bad IT Ittii, ,!%., 1. at den
t! : IL Elliott 3b . 0 0 '116
I ,59 47 ' y 0 dE, C re.l.".N11, P" -P E, IffAI)FLFIA -""il1Er.,,,,qLo, Tgo d- aea par r.I.: vismis, Mess 4, Iftectu
'A r !" I : ,,, ,, -, If..'ri, rl, , 4 I 0 ()i 16n. M.- v. ILdIM z1 I wants oo'd, -ol
P , , I 1, I .; % I 1 4 , djc iL I, ; 4 R I, I 0 0 R aschi ...... I'll 3.06a ,I, ..E 200 meuor t 1 11 1 cont,.I.do, 3, struck out4: Vander M"? 3 i! 14i
I iiiI, I 'I 7 65 I de V ic i 111 7 'I "11. HI 0 Ai E.
I s, 4 i ?I I :)Iir I 0 1 0 Role ?,,,',i. S- l I A-lacia. par ant-diiin ,he- 1, Muz.. Vander MiEff T 421
P. do* Nauno .. 1 1 8 imoirgs; E ... It 3 t 1 -,4
I ]ANZADVIIi I 'it, F-'i Lo. 1. , I i 2 : D. A, nqu,%I"'.-, 'Saii-Ii. iir I I I
1 I Si, T I -,.,IIA libli,,
L u %1%, 1) F S 1. I G A S A 0STo".ts9
I, L; . : ,; et LIN .., ,A$,C q AP, 1,1, Rld!1I so o 11 I I 4 f 2 4 I Fil.d.lifia 022 10 410--8 a O a- -8i. P"If '.,'i,,a- M_43ir, : : 5 9 a ,aoh.ed tq
11 1. T"i" L a!141 1 1 I I . No W3-3
er c no rot r 1 Su. de Bar .o's, rW1,1. c1 Eli R-R! .rtce. M.Ith. L.Ioni,, I i.iia L I I,.: Barr, 11,111iinnt
1 Nlenol- t 2 i 2 0 0 WhAbingt-1 ON ..
11" I to hR, u d,, 1--it is, Rjo Peru .- leg', : 1 E-iE, if
11, 0 ".. ChiiiiVo 11 1 troi tHaRti- 9-5' 11- !'ti -0 -- 0 de I tan a Qo I I -,1 irkb E-P. r ft Coo--o.
R L -it, ., ,a gai S L b f',c-.: Wik, I ?a ?I z
_ a pror Jo-E, 1 . . . 0 1 0 81 y E-ly 13,750,
111CAGO i0ontlt )d1jtht. n 9 f T 3a :a ij 24 9 If 1 ron 1. lideles do Ia L p Arier. i,, a, Mria V. tyido, I 1 6 1 I In
V. (1, 11 0. A V IS- L111; eLl Cls'llond iy-! Il a, 6 Gec" ,-,, 11,fiio,
i4-7, 1- G.lci E: go ., y olu,,E do N.- Yo-, ,on -,lispidilim. i
z 'I- ii ti p- it- er, of P., i ., E4, a Local "! '1-ti
, 'i , !Scxi;ri" , : : 0 0:
.a 0 --h, B-C,,; Pprr Hoilosil en I 'E's carreras par Ires, a", paid. 407, 1 pla 4i l, i -Erdorlim(5 1. o D I
f' F" 2 0 'I 1,
ittL I Nueva yorg en Boston 11,yea; 10 i P 2 I 0 i 4 01
I is da 35ga, husti-, : tend. -.to. R ,.tEit.Ti,, co P.d- I LoFtts. I . I I .1
"r ,,, I,, I,, c ...... ;, In cularn, toda Ia luts cn;d Maria Torces Diat ov p,,,ca ,,j I Mi Ier. 2Ma ,,, i 4 icontra DUbion 9-9), I osl D-C.rrI6 PoLr PI, no, , i, i I I 11 . o 3 1 a -1
; P1 .id,11. ezw-io ton I K c f ,oiju-- I,;,,, 2, L
I a i 5 atteircor can 41 6, i .,I R ".,oo , o 0
Rv I; I P 0 0. R11 i '! co. do jol M,!.. dR M.ohittan ahl "
14-7 contra C crt 6-17 S 1 -,5,1, . it n 0 6 0 1 4 Z" era
Se . I o P t 0; Li,, 3 notim f V. C, 11, O ARi.ly ,- ,ochb a let, brileado
, '
... I I "' '., Ioe re ,,, ,' do is !R.b,,iit,, p . 1, ft 0 0 0 0
i ,I 1, i of - - - I ,n.,-gc, ru, lag,6 -nteno, '! "a,'. ,.,'n. Ro "". "ol, In air i Tril"Ic, P I I I I n 0 0 0 0
Saii- . 4 ; dela estreft jn- '
t5p kg-, D, ,I I 0 4 3 0 scpt 'RESULTADOS
1 2 0; Beat.' "JitIN-ly York -ho TLh-1 n ounnentog dificilel v ,ufr!6 ,it Reve, P 0 0 0 D a
FR5 - , i 1 33 9 emul 11.11" I I- lyn pii.delfi. If 4 ? it a .. d-olis do 1. t-= n,,,., net I 1k
R i. : 0 ,I 3 0 oallsook iR- 0-3 Thmosim, ,I . 4 I 6 I ? a M, LUITIES I S"i i")
0 . I 1 4 P i 0 C I Mile, ne . 2 0 I Mey e" P, . .
Sit , , C, ,, 01 L.f.ts. Ib I I 0 1 2 0 Do. ruEk DiM.99i ,, -- Pittsburg on Chittaim ow.uh 0- t 1-6 ..'t.d.MP-1clsinnalit has .1. eisrm:. ties of I
ftt 'r , 0 6 , -t- Laid, 1-21, 1 r. I i -M.sla, EL- ritria tu, -bi noche 5 01 L.io.dal. do hits 0 0 0 0 0 0 I
D ,; Cnf RR.hj, qIia !a firiulti ci-. o T-le. . 28 I 3 7 14 1 -c . I 0 0 (I 0 D14 : 0 1 a I", 137
oninaut on San Lois (Pe -410. 2-Maria Victoria MdRnsJ
f, r C., tera-p n= R 31,',' 6 idads" ',f-iv P 17 I
2 I I MYC. I-Enrlatiou, Llaoi.,, CZ Blinkly ,in 330 WO-8
:-, 1 0 0 0 0 0i -3 nant,. Mung,, 10-41 ,-he Rig'. Y, s.. 2 NFE W YORK i 'to C.Itte, CPC, cill i F I rr, ... . 11
., -,w m is I 6 i ON wl-I
& stellar, E. 3 0 v. C, M O A V. P'ns, ftil LI-t, CNN )I I . I F Her anoehe su J- 0 0 Q 0 of,,, 0 i "-a -01 0 0 I 0: left Cu&& I 1. I ,, c
RI , I I Ciao On mi-8t -(19"() p z.bEl.: PP ,,, : Id 08 DE PECHO I
q 1 C Eul- too Is .0- d.sooe
RI-il.. 3 ,. : 5 0 2 2 t Ae as
Cl- E-,, '10 w 02g-- I 0 1 CARRILLO 6ONZALEZ I
V Cuarta Nictoria Seguida E. . I 1 4 27 8 1 I B .at. ,f 5 I 0 cterisla Gidh-., CNSL
C I ,C.11.ugh 1 B-tor. I 0e) 110, j00,.-j:B..- 11 L
10 ruo- record 2-Lwia J, I :, -- .'- , ,
Sm" if, 4 0 1 0 -2, CPC 3 I' PuI16. CNIM,
LT : iv'El- 10 i -M" L,
T.ko, I I C I CLEVELAND, agiaio 9 AF -INR, YoR 2 BOO Ito,.-.i j DiMaggo, 0 c "
,,,*, 2, nigoy IJI,,,,, In I I L -Asmirit. Llui- -r GANO EN CICLISMO I 1 ,Rr,,. Cr
F,11I I-djo I:tdf, ,;,, Frop.j.dw Th 00 8 In, CAI I ,!,- I
111,c 11 I I'- '-%: -of, i 6 -oa "-
M C. ,lbdl I C:1111-'d 'I'l- 61 ,, e,, Heeth, S.Ilksld, Roller, R. Muellt, -11 11 A -1 Rfliia C,
R ; 1 ", Q r u ,,oIa Q, CsrrII. ro,
J."i I w - ,I I C ' 3 1 1 0 2 1, HACIENDO 43 HOPAS I
]LIod ,ifo :
I, L o tRon,'d. ,,, it m : .an' N.Ro record n-i-EL Me-1
Chatoo- I I 'to ltii aoll' R09.'Z. H'elt'R S.707 DPb1 ."').11 Site 12" "I 11 I; L-1 Iti : : : 11 10 10 0 10 I sl erni or ,Mary jub!msl I .
-1- L". y decira. do I. I~ Gelder, R, M.olles ';' ,,, 2 0 1 0 PS'a ID40" I I I
Riih: , il POI&CIR C-L.. oIh. ,arms, dos an bases! Boston g I,,.. ,,.,, I,. 0 I' 1930 F-d Mary "'o"' Al terounar Rio Ia mention do a I I .. I
Ilolgh , h rL11.,,n,Rb ,u -I Bull par bodal! ilt-i- a, Sent I wfori'mr, '2t , I 0 0 0 pTime.R el My ty ja 1 4 2-qaj a 1- 11:7 1. '-pel"'c'. oi.itstsi I I .
Q. ad',i i .1- do d ,,,bill, al Ewl .1 - - f CNIN cl.e Clo-raf, ,er- 'I 10 : "
.!a I -- ,,Rjjf oiI,,, ean SI-ok oats: S.In 1, Jam"'It" on i 30 3 10 24 8 ,-nZ rciaR Senior. Me)- ,or ,I 1."p-o.l. -11 oio.j I I I I I : .
Chi"".. I a. .j if"o i Total,, 'to .
"" i ni, bases Aerial '. a lea I Is L Hitic a jant- 11 -il 11nela III leclo la Dipecon
,' t I o tra 11 1. cotitsi .otriaft Dit;p" , ,atsgo'8 one rnowotnt ME,
schrolm 2, !. -, I o,, I -01 ler,
Gurribelt 1 Sili- I I ;I 1 ruetio 1. pli.t. 1.41 1191: ,a 0 1 11 1 P, -'1IR I ", , '!l lbarra A de ,10 21 94 1 O.Itct- ited d.r ',tEl ': - I
r, ,o ef ,* R. 112-46"'PRA11114n, 10 1. ', u : T- III~ ,,,, -,,,u,1-11, ', 11" s LUBTLE ES MitRt- 06- ,,I, j 1. -Pow"', I I
Chlinobc Iii, q , r' n it., '. ta t par& amnai-si, n do. jVreic einelli, Gore, Robb y Darr.11 bosfz 4, ,Iiii ad, IR arn un ; I I
'te -- iR: 2"" I V. C It, 0 A CI-11ti-ei 1. RRIs ,.. -j- ti- Polifna .o It,- I
"I III; it , dfll, T ,po do ol, .ficioito 0Sohmil" .E E, 1, T, f, "I , I I
on lie, u,-1g,: Mti r, v 1. Lois , ... -M ,fst Victoria miyd-s III ,
rull y I let, -r-- I- ...... -;i cl ... ni z W 111.tl D DiAl.29:,1, ,f V810. nii.e. ree-d 2-CAift ell, duirari 1. -ificricien del tnolm- pe..- --- "
a rha.bris, onell n4 1 ',r I 1 GET"', Xpri"j, iii), fI Ic, MYC. li.-M-t L--, CNM, to, no Re rizistrii Lm nuint, record
ne Bateri. Pheil triunfo del Detroit Pesky, Jb : ; ,,
0, en stot, inoi,,;, i, Gi-ii;c,,, ,e III- i8t y Mo.,,; Fdd,, ) H-., 'e"n' """ C ... t. I I I i 4 ; -Maria Luisat Rivero. MYC. 5- ft tamp"o, ningun accidents a I" I I
n int y Q ,, --- of 5 """X ,,!, 4a Adams, CPC, 9-.M.Q. P-. p'tido- I I I
o fiagi, : TrVI, to I aobre Chicago'White Sox steph 3 1 9 1 1 i:lc, 1:1 an ad or de I" Si al polo hot, : I 11 .
Doell, i I : Now: Maria Victoria Modems Im. Just- fer .45 .1 -,ed.inifrhrr?,Iltw i.T a paidiria Gl
(API Horne C ,V 0 & D 0 do Carrillo Co. I
pus. onavo rw.td 1. c. sAlm 'j,"r, ;t",i
DETROT ,a I b, ., : : Is S= nonte jbriFtiendo un c.Wi- .
I canit do J.iIRi"Lip., 's d.1 .Rto TN=6 . , i it 'i C&g.mila at de Sil,, iiit-o --
,.,-- Johnny Cloth ueson bit on 1847 W erL.r,,..1 I,1,2j. as .- 6 as ...Uil. 1. I
,.. o. gn,'' '& kinder, 'p', , I 1, I I I i M '. \\ "'
to egrrwas aytidando a I 0 Carded Ju 3i ter pe.encia hang Ia hora anta mvirti I ft. Detroit is .tatener us, Usti trian.f. de - - Ill. 1,daa ,_voito Rd jorislon t-bia 110-da. Armando Carrillo se man- ,, ,, //
.porg v 34 $ 10 27 8 01,1 rovrd, In- solar. 1. blefelets, P., at tkneip.,!I- -bse_1v
11 Una vez ViLi-luego Viti-v Vid do rue U. &A' Iol % TN%' R"Y.tk '. 000 Oil 01 ,I 7 'DLEY SWIN do 43 hinriat T onru, families lef;-- . ,
,, 1, 429te famitiebar Boston oftf fi, ii, _j 1 73 Eurg i, ri -VAL do actim'dar 61 nomero do 1641 I.
degpu S-Viti Siempre. sierapre ""' diki- ""' Cie "' Sanneriol ,, R rbj I lClizat, I , 1or tic., nal "', eo"'! l' I I I
Viti y ruando Re fabriquen do r7dia 11 *hll, Empulaid"or binier it 1 ,, blyc a ,r,, !, .,-,,,, "'-. 11 I I
a
I 1
I of r t: abo, ce o I_ Is
N R, I. T.bb.t 2: Wilb.- I ,:, in,. Rlni,, t, CAP %.bde "o4 ',, dMi. .1 I
y ,I or. i ., I 16,
I.-Ir. I.R.'so. I I, ,- ' L p'! id It, I I \ IAKO CXV11 ill Ofs T$i ramo w IA MAIZINA. ,MIVNCOVVS, M DF A(X)!,T0 TV 1940 SPORTS


POSPI 1 17141 ("C', Al, DE 1"A


C Ag"'Co V,
I _0

51 Ail
N- f.u..d.
I islad& -ra, So enfrentarin e5tA noche en
crUo.1 M-h,, t-, dol ov-, no "no I' Stadium Tropical come, .11, Ire '11"
el empn'.. P- r1o',o .
un to I. ..tor de
prvti w el b-to que iba a eSoal- so exuponl Ala que I. -, a Its 8:30. Proxtum ('
M bro. que lite haterle 1. -.1. on
te. R Cortifias upm, fil nombre de TIcf.... y Cdb.nolern se virf-Nut, trx Stillocia, do L.-doo' y to let ,to noth, Its 11ho T "I'I
TONY W AS PELEA unlea que So extra er que W16 de _Ae"l Stadium do
Joe Jenurl,,
,p,,t6. Puerto sumJzIcar tW emp#te ou at IEN LIN PRELIMINAR "' 'a haW on"' pe" ent ,It TrobltA, 'Ilk
n
DEL CARTEL DE HOY al=n c
p lrsi 61 dbe Ill do rate in" l G-11dil. Mo. con.. 1. Uemps' 11 ell", 11"I'l.
f. der cubrlr Is du'lsoelt d1l .-I do fuego
do is costs frismem a Is ingloes- do do ril.'lot IN
exti-I ror
itLa do minseb5n do CorMAU do d 0 Min or -i
s!bi
an Ica "Oes do renter 1. ha-Ils boy, Im trimade docidirA-1 p
a on,, topufs d
Voz u-o, b4tbale "SDfmffremda 'M... ulltjC eco
brt -to-1. ( 1=
an t,tt paft y I a empreia PV Qrora SIUM& y ton
Is I. !"M.r
dot -1 o b, och, -tre
do tI 1. tdui nl ciaplus. a to
Gn h. I 0V I do ch
Nataci(m, C Inobue't b, 'It. 'un, de o'. ol cambla
Ch-lo, u, Le'u-ith, to id do impr 11'11. Ins PM team do j" hil- J
li-i-, on, -nd 1.1 11 flcl 11iAo Or) t lmc,' i9i F-ulmim lordok qt e 0i
-1 1, C, M, t h' R.- i, Oil.
-Y -rto I-. fre..t. .1
,let q t"', _t.
... ... .... .. Is A
,,, 1, ,I 'l-,11," I"-, In, Ren ol (" -l 11"' -fyA., I', it
IP
lt "T i V I an," 1 1 o
I I h", n,


at rn, at V-,t- "10, 1- 1-l, Vt A, -il 1-1- -1'
Uro.do, i toi
....... ...
i co, ,
JoO Naria Cuervo continfuz de la a ... riederii.i.V wtd- -.-,#-!Uela,

campeon, de trap; otra vez con. 99; del hipbdroino f, por I -u,,

Miguel Jaureguizar, un pIno nuevo, fu6 ganador del Carnpronato y Afl4t to d- t,,
d platillos con handicap de diAtancia nada memm quo con 97 Jar, 1, Real. can C A C1 PrifbeY6 Vcj Al inaullorargf, el flip6drnmo (it A' I,
"I a lot firm 1907 v ICW, AtInarador do Manolo el fl
00. Julil(o Cadenas gan6 dos meclalia,. Dais AorPren 10 tI is- q- lit [T
AcGraw. el C lcbrc dirconr dc lot Gigantea quo eniA trxi- -iIL
I"F;l d.=J. cfl o 'A otro dob
do, 1. do I. t"c'
midiad o tar n a I N ino, deir q- pr met. I e -1- sor, Par StSALVATORa
J.6 M.11. cut"', Ci n el c biido .1 rola, 1W
It a- 'a h-T dT reD.111U, "LI'm 'n
s to do 10 "1"? ?A
17A odor del ,,ro del ploAr.- 1- d. .-Igto Dn""to' Pm to An"'ImA I tu"o con 'dodMl' 'Ir. Ion Real' I cfd-d F III! t- q1u,
Todo t, do quien compartilr an me s sue"o, p y- Brcwn Charity Fly- mauj
q- manoic, 'Ronte tAmble 1 6 p do do-rug. lCul, Q 'n no r
A I- -ot-A-A g, I H*,dc!,- to ,,o at( rpUn acu- 1.6 gundo t-o optoo t trJf, .'I on- g 'n- d, 91. oAgew P, o n
t'Clnb riud.. 1. Goltat-,
del 011,01 12% t-is, 'd, 95 do 100. Bubo Inn' 'Iu' aw 'cutim, 'Jin, of ot-rn so,
top e-,, P!111111 lrlo o i- d- I, I S "st. l c-I'l.
1.11 In"1111" rcl -,t P_ d El Cl,,b T Isr.u- J.J; ,A
un -FPIJI.tz
U) Rju too ol uro6r, J.1tril
udo iie odo6 r.n na Ia Stan at". tai )If, y
Cub.. M Que t mbnu vx_ o, o-, C.-drut, do A%-- I do &1.do us ni
J,
nni" to_ on 1 Cir-i. do A -;- -- rr,- que -,.bn a q, o e
ce0tra nueva d1visl6n do honors en so-1 do P 'a'
i CIA11c. Prqu 1. pc- pti u,' pom Nc re o, she, er, Aforoi- y cl -1- p- s. l H-P-1 16 Ri to
tot Frank s, h.m- cities ort clue -- mg-oa A.s?
'on oce he I Stault.. de 1. Tropic l i B.It-m d olts
d .da soclod!dee c. ri-I.. do 1 por4- 1 Ct to?,
I'll" In' I 0 ,, ..,go I d, ID33 ,I,
n 2_1 'co. I. _, -gon, 1.9.1. do Y-rit y P- jwt ,W
111.11D 011 It,. At)ttugo de Ssr iRgc d 't""o-d d. 1939 L- I
t Wrifts do G ,Uiu 7 rnbn, wrnpetrmia tul rcn, qe tt- al, i I I ciftd r pmot o 6,
',o, y Cferinc, Al- d' ar n cor, l om
to l "'It- at,, e. u, nueo eT.uc e 25 A d- War Acirril-I t,,, -,di ztp n
C.drruv,
o. e_ rc, a % is _,,;,cd1 I- jngc nifad .- do, P;,
do ull od, h l fm.i d, 1-i'la. out 1 ..erte d. Milt- d,,;
do ,Ire, dwi-nea ve"n M I'. Ar,' atra', ruWt,,e a,, Iellrnoeltr no -il !a :-a gr.e fig,- "pie queda ,dzois" oo i
rec menw true 05 luadcrol dellmileTto do I o f c,,
tani y P- o: P- AA., d, -Ir- 1 -ii, Cb. drodo doltil- t la tpct,, aa, ccl- st utri I n.
-tr his.-A -mmdo 1. 66 1,1',: Itim- q-,ift-rept., Wq- -iqne 1- cl a,- s, po-t.r. t pl-, do! Crirttel P.,k nfiig Y s ,bj r de so Wo- td
Droft que I I to c-co f1t 61 00 y el r-d -t. ;.Por _c de .--adc, 1-cot.1, 5,g- e, -.1, 1,., ti rc
Tel e ou,-- 1. c-plub, do- -bid-it- de' r-1
ceTo. os de P-ttr J 1 'Park, lor di t.d.s t,-.cs ci-;
feramento por ganar sus Q.e brigo a
uIjW supr"o, pt r Is -pro- II ,l T-, Sidfellil y I joiip At
11 "n I,, 'ec, ..a P, 1 1
tin on SeTirt e9W Or) tutor d!)irnW Po do oal ,d rl, d-jo, ta-ri 101, Ct. Iloriel cocUt
1, Ir prv chjr;;' C-11-bri, el iared,
que con el tiompo darian ilio becor to y o t- M-1-d 61 dtjo M11L11- do- dc ic A- rinla Cliff-d sp-I t,
1.-.d tmldi ho D. pa, m -, Julit. Cadenas 40 Irl 'o rAp.f-i, ended. rn"'ho
antr do at de, empae con R*dol o D- schoctlor, Tdo n into zl, YD frecerd el 1,77'C ip" i-ep-ble N 16r, y cyof. U0 "i d It, -to do
Pn cOntTa de, 10 r to4ns esprab n coo "r flynayl "T 1 71 ld -,,ad dA c-im, do Ili !a I A.
,I rnerquAl de ud-iie, 1-16 b!"q1tr1d: doir No Q-t r)- rio tvblit de
'no 'r. to It-leall-. de que Coalhmmri ho Wl oibildoic, _Pt I.IllatoJuluo on 1. An- forA. que sit 'r DO d serva go o-ri. y n -.to
J d ,ts a me I. do i. natac n hoyii g-t. 6e jock y
ud.:,r_A,- no "=t -Wa
in e habla. .,rebatado Is medill. de pla-181 W do .1.wollnoi hi..
's,' d. Qvil.tere, rorid jc a
7bft eso lo hcmo let. torifirma- ortun-ti6n .1'rictaroa I guclacte do Stor
fir, C. Pidy quel
do ell domullio, 11'reblu, acopttral trid. el qul, H.biond, Pdido c.-PT ol I r, N- y
clultran el carri A d ri e hl l 11.1a, ra, "':ur pl or- ro d' rk .-L, Fd.- on ..be, Iznrnle too. ol -ift, Y i , -'MAS a corcie-tr -1
yardsoiveintinuov. .-temner, :.I_ ox a, ii-d- o-ito Is --Pl- del "Lot qarb del proient I
de rarities. Nosotros W fe20r. Dre rode si ts Of IDS rict C.nuL, c.d. q- 1, ha !for f r, 1917
moa Ainguna, o competorick, do tan urarrAo ¬e Im lltho l,,Mg gje_,-,a alqkt n ,io de1 te"; oa do M.1- e., hix
estas 11 '1 A- , c "' to, .l d e. Pu
_'. Gr 6 g-t ucT
Ar"M Za ,g 19 eQtZliny Jottmarlts Guerl'o 1, 1, pert oet. c.h, 1-0 como or o,, jnpo j
scor. 97 :1 le.- - -8 'Vod.d. T... orn. do punbco o-ol 7
bit., Do bay o er I Miami Jureio 93 I.qptlcirn. T
do ]as uradorm ulplamenor 1. jultu. Cadets. 99 2) N 3 -be. a e Joe rg. _.p6 h .nto t,,nnn yi V L a
te de Mp tso Rodollo Davis . 2 A..q.. "--I- I, dubIn- = x Imug 1947
,,. u C
toc,,D V
tfA. entre St (3) irwsde o IL-- que 11. Ilist. do
forsielib.. 9tnp. dc c-.j .07P.;= : : = ebo 1. ou do I d
$1 rMtoo aba un to= M7 i.1 ros.x ow-ke. .. lbo= jgo ;= ,o.1,pF- o, .r Sarael -do JI.A6 lar fu.d-. do
form,. Ah 1. liscorgell6n be vz- Pm6n Sufan Jr 9 our A rad, 1 .r tort an Cntorota do carAlter a
cl ,-u h 1, 1,11 be- M-11 05 ,- !.d. orninn"L Y' qot '19, to It c.1-brrd..
As
Affl.auo C'11.1 I -ho que b nll. on ceeb- Hart ruarrial pfite
I. Alez 9' -raett, aun it bu- e, 1 11, aas
nstio-l's hasib! t = A Q"T ' ;toP,c
.of. so p-do ;-aT ya _- or
ot r ,,Di r 9 Ir
lugay on nu yts. I ol st
i I 1 -d. L .
Tira.do rda, J M Aij J nall G lan gli 85 rl F
CUeMO W6 Am, exhund6- ft alt -Paco- G11- 112 t una e d uprimer -ontoorro u. solo pl.ullo Lnr GM 4. Ats-11. 91
orro,

re cort (3.lo. VAIrlba 88 X) fol-cl.bl- d. -.5 :",b", de it.,_ ,J g-':
fU6 Par effort el mi"o Son -,. I i. 6,, do I., 1 d.rt, y
6 en .1 &no: 11142 y tatin. Dr. A. R. D1.1 78 R 1- olni lalAn en __ell i. -rntrabl nnu 1.
0 M run. Caatco 94 79 1 P-1 de log Marqu o d ulaltIl, ..6. do 1. lnd-oMiter
aowl* An, I Iir,..A.J "
a
antes rrv., bora Pt- 70 T,.r.i,, foudo d'I ooM-dc.V0Au"," y de g mej
C;., to Its d. -ta Im eoritos
tuP .6111.; j t dl= JW eall-m- ins Quiraela N can
o,",cf,
do or -a Rudolf. D-c ldi""tu ob Alto primer die do hot. M a
"i Y -n la P.,nelp.6- dixotta a,
JoM 1 8= ,e am. It dl. Enrique leerol,.de, 11 53 c to t. sale 61 1 r "D 105 cigarv .i
olm roooncel- Luis A. Morales 84 92 cl.diil entne. v. A.,,,. gult r falter. incfe- %JTP_. q'it It E C D, m T d del Vo to P"
Ira hrobo 7jM, = Mlramd 85 93 el micro, acht Clu Miramar, m Y, a 0
ol cagpircIn 0-61. 18 U Cl nb do PoftnIP1 x o1roa u d,
He oatentanto Quo
voeez. Emilio 't ota
a a. eat to lu 83 IM _t. -Mteocl. Q., A.
rJ I:rq Raul 83 92 @1 mej.r a tutcl,..nue do el personal c.barr I
cg :n elb, hs 4 tababi6c, rrluloiaco Vitents t-, d-p= heb- ctl br.d. I an al Hip6drinno Y ,"tro dosde el
en Venda on 85 a I I
at IV ambalmente It nor ydnari Berniabo Marim 90 G-,Z ed.dm Jt. A. P11m., core hcdo IDS ewopete-. Meb Herrera 94 te;iaoest, tuando se fundii -1 Club lf]pjco de
M votommpe6n, MItuel Ahoril, no t-ge idea do to Cuba 9. 1925lique to an 1,
he onsedo su 19, O-0A1,10 qn,.,
', dr. at le, oem nor it,, roo-ondis, Br"' "t- id. do
al d=l a. o, Cti, moa en Primer tOrmin. ol -tricoo e hemr page ,I li a
tWrit,& pas" Ursdor. Su = r"A di o Mbe r dootn4doa lu Wd_ I- a a 111.. d
mil rM r &I S.= 1 .,P.u. 1. q.e hh,
centiclad do do "Prion'. Z! tb r1. Lo: Pe- 11
MWAD P9 "o - no t' I.
ballo do Is = 19n co" G In idel quay 0 1. l.g. IF que ra,
d:tlidsd m 'F'C' ..ol-lea de Vaeado-o' se orV11 I me eri.1 dost
e leg on t bell
= 1 R.6.1f. B.,Jus tuvl, tune clobnol.. Is ..to, imnl.e uD to os.
termInAr r 25 de 25 W que =ta Sabrina de Viejo At, he- NM I.
demostrib a As It no' Quo Do V ol Club de C.-d- del C- tit-d- "oil 1. I.b.0 do loa que jrn
r y b aju,
ft hjnbro de wA.S.T tuvo, I ar rri do Clera Sto
do." lft- ATAM 'I ga&n Us 'a = 66r.i _luooj A"
able. g! Wojo Arl'7% b.. d' salle.d.
MT1111.W adt
quo ormonm Joe i4lib, C.- dol V.tht Club, xtctn UijgJo; d I IaJ r uCluldpses
.tl! yols, d-- mia ..is do on orldo .1 bit el
to pl,., soo bri U yd"'o= S hVA ...1, .1 P 'h4= 1ni 11,Ck.la our _4
= 0 I Due 1. fluxtiiifire &I
lle, ast De
be. r Is 0 fucron all" lim lot =.P. dr.da n ol
de parteclas. Id'. se-lit- ol divin don
a do at vvrt de, nuievo con Mar IL See. ,, I
'a Bendor 'no ..*.o ju,""I!
_n 9- do bx,1.,;y
on loa omew.ta doe
0. W difut an rival do Join e on loa cl fieros par.
Dan blet- -ru,16 J.11to Caden. co.- -doe, tr.oto do it co .. it. a j
L e
Sle.do t93 P1,atA= de clen; on Jos da ., Son rebuts Jai set"] d"idi" ". -do,.
Miami Jauregulsar abr16 olin 25, 1 1. cing too c..* 6 fueTV, osclen P ca a IS yards A prosentar el Vedaft Te".4 on tes,
n eat to Mande renzo uesuda fusion
yoen el tercore err6 DAD WAS. cuan- Maria CuerVO, 01I., go 1. rolaol6n to hlris, bu,,. 'I'll'on
el dia, do hishona w bablen I. r.r. d. Mcdo Ise Primiust trlunf= m 41 poln- Trap, qw zu- mins It, For Is qua crujOynos y to Z. -P
bisix dc C 1, Y d udol. uri. be one
PI& u 32.11v. iu dj udj.1m, he..
o It vg, ue collier. lure Ill
r
la e as colerino Twos, alit so is juMa ft In Amateur Tapshooting liad. a-au'. no puede so jD'. El Club aun g. end. per 1. d,
Wm s. .1 s". Dr(ximo vierrift Mean I Ac. %Uo vieWris, 1.
.. .1 s'mque. rld,:!
tnuille due mr logi SVItf u" do plaint. gan6 Car. -istno fl-lea lbit h.b u
Im"' d ein at,
'd Yft inter'.
f"t. Sarin el do .A As P. -j.d
adlet of mad I"D' ya .rSa= an
an u a p
I. d bid. is ::Y Iga See
as
A 11 timn to NY" Y Rtdriso Diat. Quintero consteltedbia I,:,,.d
breirse tim So g a oa an ? odavia, Do sxi.
qs 11 11-4k= I Qlb-odd- t;= nex Comil,
th ,ad., un
do Wireas 1-1
... 1SA ,1T", df Re oldtfurseeo do irumj-rall jorue Put- At fte ennuarm In r"rara, do
66 quo A! IOZ!rb atnafn r n; JOS Que "Mmk" GITZMAM o'ballos an JOIS ou oriental park
CIA rui c,.P- = FTT = IN. d.'v au,"o. die is de, entro encarem,61
ia
U-103 au Jim W een IrA= Pa
'le,, to 1;a dair Is
Ceu III A", ratM T11*14*4 Nz Construy6 Alemfin en -r' -to.at an com di= aniline almn d, Is victors is
on d
U=,= rx ton,
JF- fw, u 1. fi,.- Miam
do i un Stadium de
ivm cJ J.'a
ca 'w, AW, Ro law no 7 ft Is hipimaw-, F-Amd 11-1 A.- Its, awarron madtausis pelota de $1.000,000 DIIL
bff'o IS* "I'S luft
de D. on.
,cw te. u .11 ri 9varz
W Gra tsc n P omob de
qutao.aft,, 6 1 tire do Dlatift an UNTO Y on las I el 'd; 'Mm. -25 fIM06 Milton 44 Ptar- it
J te Brown
A=- I rtn= tl' IMUMd". a. Is
'A ]Ilus. .Uss SIA. Jr., pi -- i6 ,, 5
= hi bJJo d Cubans astibe, per 1* -.1 f" Paceto del Pdhtoo Mull. Is padem d" r ft Rimlliko &I C un
praneft 6 Amsb"- 13 Prindroli avolardsits sairto que luddlitam a L Aor Dun FIR
992po ""is- to Po p,_, dd -r de Z.- do r- pl== ,.,
6 t szmej= oojg de ma sb.=,!Ift
Antcasta Gams 1 4: 1,
& un t.
Kansas, LPIloacho a Samoa For- k, Some "lisms a
ilk stomlies, d4d M a l 11111MU 40 461" m patiumn in do coin y hasta a] ftla.
comiento I slTnthlamska rero Anatt. onvan.b. 1. 7i,=
to d BWvanddad do = ipuu
gim, i , r", ? i-, "T,,
Que, fW to Inlaid, on estas bre- = = ilumbnart,
Noque6 Sandy Saddler en "' der
us' no atumixt ]a ffireemsts analn "ram,
mur agr"arblor au "U"tro tom- Is mpre= huts dooplati, He-- 'L.
el octavo a Johnny Rowe W. We gg* dot 1. .1
.6w a,
tassuct It Wasters as"
as A V '44 ft Is glarl
nw,3 emlor Him 6 Taber, grest- balo, IS
ea, m z-. so & .0 Old .,A. d*J ."-I 't"nim, Inc.'. A= Im b nw quo A fbu
nx. =. do hSou, u Am y J.
featharweliftit Sandy d 1- Ohio 40 Alt_ -A
Me", NO o h, eloyar,
Yufu= .11br." zr- 0". L" much" o"P.- oaud., -IJohlany Avwv do 134 "i", flrwftft it lmgnalemn Twnw, 1 li rl l 1, -bee cge t, b! at
-, CO- 7A 1,
4iW rf= aXd'.t- .1 batt., pe, "Y10, TIU46 on Tullutn to "tale A 11
z Jim rit'.
51)W, 1M."b"
aft a din rourd a Ris am MADDIl am In. y,, do Its ceyoalljgop cargo
tio M Uv % qI I,, = It. 'rnts do p- -1,01mv. hagus 0.1 Olumb tqg! r N
I P61-t- clrlb I .1totA ire at 1 1 d. .......... ...
h.,lda Boors el 010 lzqtllffdo T4 Ciro dia. is do -achado an us,",PAGINA VEINTIDOS 1YAR10 DE [,A MARINt'l 10 DFAGOST"t llf' 11)_ r


1A CRONICA 91, 110Y
Labor ittity wqi gypinertic 41 compm- 'Si, tIrwifi
11cra de la Cipilal
F- 1, 'lilt it icipid tit, ",inew del Vilp 1mr4q If
............ ..

P., PORERTO -ANTO,;

PINAR DEL RIO
Noticia'S de toda Ja Rep6bl ica
Capital
110Y
P.r Guillermo Radrignei
T,
d,
E\ -Arte W,
TIIII TIITPI Pinar del Rio" 4,
11 1,1 J, (it-, loq Yeram.

Ile Cuba.


cohr vtI Canwit-ill
IT


q


It, 't, hlit
!Tj


E, 1

!"firt,Avfcm; .ll %


it,
I MIT, I "'T T t-. MIT,, ITT 1, J t
It I
-1- In -tJj- 1
Pw, d,

FTA"'i"t, i

I_, d, 31ATANZAS

Fall 'Ir"I'l I
Fit,
d,
tWWW l
a All
dir I i,
1,f on
Y -s
ad. q- to",
nli qu, III pim A, -m- d,
toda l tFodt,r'n ,It r, ;to ois -plct
c4l- i_:', 1;
g.b --d- K! I;.iFr y prc
PI"to"Fr y

M,,s I. ps! A
----------cito, dmix d, -Ir Mt-f- I
.si'm, ltx "'a I-.ot. a r" m;d""1ir
do, I I E I n_, "i
u
T I nC I-Fd,,c rI mtt"",
HIT~ dl LA HABA",
"'T Itti 1'
P- LI Htt6I.

Par Abilm Mo. C.,ral

i-a lctli In f- i,."( In pmd" 'E. I I rIr,,TAa _Tr-1IS PVT G, Butst.111.11t,
:ItIt it
Ca t Fritt, go T r n. ,-,A.d d2 EFF, rd.t D. M,',do r_ s-p-ld
c j Fit I, D oI
nuel i ftiwo- I r,6 t, .d.d oTroo I
-irl on it" olIj.711, ll,-sl I y U, Al -1 1. Ilsls- I,- II
I, ftItal. I, iFpFios, 'I'l, Pdiio Itot
e It Santo Domingo. AIi fai como, !a export 66r, al, caf6, que no pa A ',I eio ii, Y I tT,
III, mao olii Ilmb Ilk, to tI,6 V ctc' ,nt. al: :,n ... nt,, I ... Filblo
-do 4.
t'!"amla i In i.s linco F-1 8-'i- CAMAG V1,
nacttrilt.
d,
A
. .......... ...
'r Valentin truda

OR I ENTE
"A 'j"
Santiago de C a r a S
PorMn.... Rut. Sa.Il, U.,
lttj- I, I~ VI, 4 To.
7
I~ I~ P- do ill.11f It
-Tzr.I 1-1tcT
u o- TV.,

"'IM6 pl In .,a
P- t,,;e F--4I d. It 4. oI,."
q
N
I- ITT T nkId.1
tT IT, ;I
I F11t1I 3- --1

-,Intt.d IT MAS A- -d:tIl Y o It Ild.4
F- ztlf go d. ot ofbtawe, TIFFol.
-,A.d h If It~ In III. OF.:
so I FI F_ I,, IF on,
.1 C
So .1 ols", o,,6 I Fo-tr.
F"d, st. iTT I, ,l6, I., F_. olt
Q.111. Ido.1, It c_ t 1, 1. dIl .4bd., -inA6 11- III C."r it V Isoo.,A I NW, rd nit; I FIT, I., W."
IT, hF-.I do I- lilm. fw- I,

111 -111 1 4 oittrobt, II
TFI o- MilItlat, It,
Lot gi.11., vl, b."o'. It I
-- A. III
o U. hL LAS VILLAS to -ollh. d,, d- r Jt,6 M1-A' '!,d:T.1l i2al"'. .1
,i.I dol', 1I. Y. Ald". Go.,
CIn r.d. '-TT Id"t t-p
to,. ctilalti, M.I.,
I Filth 11. -b,,md V. S Juan de, log YeraA I: trio d, h -M 4.
lt (%.I q.. amtr. 1. 1~
:Iodor Solt, I P11 BE Ithmit d. 56 1" 11-d' It 1. 1.4. dj
o.. "Y I For Oresivs Pire. Olranta
1L h.- t' I. -w:. L't.""al""t a.
h, do 't-.tT T o "It"ll -..I .. to 1. bl 11MI. -ib. do Ill. T
o TOMA DE POE SION EN L CLUE l;!, do t,,
III .I F. -%-1 To" _o to
Ttil- no, 1. DE LEONES
S. P- I- 1. d-- W. _A4. CMI,
.1I -I d" v I, -I,,I Ito, In -11trist Wrt Nf-' 1- I-Is lllllrT' It, Ithol. TI.b.1,
Twz, O."A. Aturt". Io To TW.o. dT..r,,,. dI d1lo. bitiltpi d., b." ti. C
oi I It. "I -IA "'
D, bt". I. do I, !,K br. W fIt
It, F-Is Id, p-tt, It.i to
At .9 dIoll I to h.-o- I _Uolt ",l d to o. It
,.do utexo III~ d. l n.nd.
--t. M., C Fit. -bT!--. I.t -. d1bl.-o to,'
E; 'V-Cls IT PIT. Ell -A do I!1, tlt,%:, I-T T! - -foolo, "It"o, M.1u,
lsotiblt- I lo It
do bl.o rI, "I "To 11 1;., Fill', !,. I',
Z, lig. lb"
,P, IF 1 o 7
61-111 1. dl fii U
LlIbl Pill, DI., h.bf.-. Md.d la.
;""" "'! LI,_F-b- d, )I q" ,I. ;oo pit- low XX, PIT. .)-t.
Ioldi.1 -1b,- d I tilt I I" _Ai--f, ot,
Catb !'III It!" ."A. "woo 'I, hi-oIdIe, h.; qu..'. voi
Aor, V t- I. "r oo, mool-dat I --RI- vl wa I- Fjoo 4.1
6. until ITT'" I I FIi, 'o dI loer.o- 1;II, -11r, 1,,;,, o- I'tIpt d"'t. --Wlood
A. I Toto'l I 1. 11 11 011.1 B Moto. 4-Iodo u lot.
I_ a 1"". h1l.l. -Mrl do joy Itt.
It S-o 1.,. '11, 'n u, iiId, IT TI,
ptt" NUEVO o. to I'F "I't,",."" I" two.
bt- dts it. titnutI, IFdo, o hI, 4".
A It. or. I uo- ltl%, x .- j--o :a I,
6.11k, d.l C-Ial I ET'I I nIl.,
r.IF t-, 1-'; Z-- 4. (i--F,
A- M.11h. Go.I.Aill t_', V,_ ., t .... --droltl
IT, lo.1d. quo I... I, -i fw'. _r r-i-' "E- '
To Q a. a, III. .,I Mttrlb Fou Io. -,4 1. M.M-.
I,. I~ do, P- ll I djd .4.1 ). F-i tt PuIll .fl- iII,
f-tie"
1. Ise~ Al IF 114 dc-r, -tidt- .,u,
Fib. I ... I~,
It, 1 01 -!- I o owup,l h. 4. 1. t-It lo. Ilat.d. ,I
IT
ItrA .1 It, ro'..Aod,
It aw, to.
P' Qutt III dloustV "T"'r III, t",
b-- Id. f", b 11, I, Fh... do rittat X-Id. >it.
u t". III P..,.
R-do, ut I.otl. 1- 1 1 .1- 1, -1. 1.
Ran Itb!d- 11a. I d.1 %-r 'It- N."Too., 1. d.o.Fr,
I ITT, i, i Dit C 4 ql1f PlIst, III IM, I Fill 1, lo Ho.n. MIM Iii to
700 --ftl' dII )" p ... "T. u no ... I. no., A, 1. I.IA d. T,
.I "I"T".). R-dolf. T61).. Y -FL_ T h "t"I"' Ott
a- 'T f ,;,. IT, I I. I, Cb
P- It !IT J.- -cl I. dI lto FIT, Pg 0-411, 1. d. A. -it. d. goo'. I
T._ F.robl. o,,,
sitto- T, "lia, a d!t It, --itI~ M 6, ItIrIs."to IIp-. I It I". vit, I.t T ,Iy
u MOSITA CABO ALONSO o PIV"Idint So 0 toc'l ,
I I Nor~ to, .-W.. "o ld. I.d. V.I. all
tipl. nu, .did. d. -,No. pVabnk.
dI -U- la, b,!,b I
jd. 2d", I
I a- 1.11,16 ST. .I V,= W"s 1, 1 N".y 'It
g. IF,- j bIlle ;_It., C. jo.Ill g 6, G."qT' I- o,"T ,, I,, dd-al.l III'! uItago4a, "rot... e= 'I !A, "
,po,u, d'I d-tI, III. MT. c'"on- .1i I'd- j,", t-ioo I uotI. It
,.I do ra, t Iroul GIJ mtli. -01, to I. 'I= M-htI F-h- IF
To ""it"." d" a' J.". "i"'
IPto-f-: id"
I Ir p S"bo- ...-Yat,
A dda- M, FitItI. ,I, -i
'it "I'tt, Sttrg: ,I to F 111 -1, do 1. Lli Too... q1t- "I" I It-,
No It. al.I -,I, ou'y
P. tt'. i rIoso _I I -r. 1 .1 va, dI to vIl'. y I- Is 'to, I, or Ali~ ou.1111 us,
OLGA .1". di, cuntu. qwm i -T it, 11 P't", A. to It,~
Ito Ilo E, 61 ru_ 1'. t,
Mrily. Agull JIM".) lt,, ,, 'dI b :I. -Ibo ti-p- o V It. a. IC', A.W,, It, i. .1I I ltlooll T I~ .,I 11-11", .1 -.1 t 1,IotIon, 11 -1 1 1 ,,, lt '. III~ r- _., n.
la,I I.TFo,- l";-;r 104a I P 'I'dw y
4. t, ". It .--i to dilfrul.,'l, Ill itt -,- III
WE", ;II, Mg. pIrl, .1,111 1 014 F'o "" ", ".- ,,, ..a ..Miall
MSE R-ro- Ca A zt.11 Cl- 1, "1", tm.mAo IF Vrcul.d. W
.1 1 Mail P ... d- VIII., 01g. Ttt., 01g. V- 7' it.t, P'lou'l.t. not, to
-_11111 --------- 1-11-111,11, I
ANO CXV11 1 11AR10 N. t A MARINA W W ol I ", 1() fv ,(,(I 10 [)F I
i 949 PAGINA \HNHW _,
___ _-_ - ----__--1 ---I _
4lega la. Dra. Diaz Roig que se I C .en I I 11 v) I ill A
A N Ul N C I 0 "', C I ,'A -f I 4I' I C A 1) () S 1) 'I']' I V I ""
c !
on I cia A Ii !:::=::=_ - = mr = Z:=, =1 ==-le priva del derecho a (1011.1171trislar I .
,
f / ': I!
--- .- i PR(w i,(() ,f!"f I:'' r () rvi 1, P /I I i r I : 11 T / I','
11-11- I~~ I ---- I --- I I I I 11 _,"", __ 1-11
Presenta dos recursolf de Okada, estimando que I LA VERDAD HISTORICA DEL "KENAF' 1 P ftf ilft A ) W1, US I (,I 1, I I 111 1 ""'; A "
111, ; ...... ____,_1 -- I
i., o.- "Im" ----. W-it 4,'odup, jolf I I ,J '-, "' '' : I ,,, I-, I / ,
SO infringiii el Ardeuto XX de In boy de Hasi Per Miguel Penaluall Prop il,- l ...... ..... : 1 , I ,
La doctors Aguituill'- fall Hula, *'L% rmlmoln d'I mniLtitio, do ,,.,I- 11 lit- I I ,',' ", i"", b-.. VIo4ful I '' I I 11 I
nolloom titular do 1. tato, R, I ., ti-PoR ,.Mumlm YA I,,# I ... tu- que ,I, ,I I P -l,_- i 16.11111,I.- sRI 1) t, 6 It A I 11 I I
do FrIll- do I 111 Jull. do 1940i- I 1 -t- -_ ,,, I, __! -- "'opfuntoo I oll. I I I I I I I
166 p R. "Pavul'o, 1. luot-t6r, do V- ,h? oolo .It. 111'.. .1 W. d, I, d. x I l I I , I
.= el I-Eltuto de Self-rol. III, dIve doot.- Di" Rota o' of "_ ba fi, '-d-t, do in 'e"t. d, I-,
de )a "Iflo.1a. lon P, nt.- rIntiv- ho, Rido luopt.d. our, Mani- R -gotale, tollill 1. R.I.bot'lielin .iumtr, I __ ; i If") Iii f f, I I I
do doe morsoo do .load. litum las tiellia infrivelfin do, articulo XX do do Me- y I., Au.kR do 1. sor- Do 1. -ledlid Blio-ei 1,10 R 13 DM ORES EN MEDI(TIA I on. y I .1, , I I'll, I "I I ,,I "", ': "
f.l.,forear del moostro do Per- Is. lRy do Doll" ,I, )_ P,,,ojfe,- did F-r6roo,. do Arulfou; d1l P.R, Sou Still.d., 10II ol loft" rl, l 1 , I 1,
16n de 9 de junto It I tie Julio do too. low oommueuelf, de UM (Ijo- lolivion intotmel lolort, Ift exiatoll. too, ,,ulbleeltoda ii-I PI, ; ti-, r O", P, F!iIA I-1 'If MENDOZA V ( '.
to I i )" I I I I I I I I- I I I -1.
I go, a vIrtud do habeir ldo rRI PooloMo general rontolud. oil of do- ri. oe, I-R- 1 to.tIll- IRPIRioj ".. .1 tioto'b'. Us lf- ,. l'111 Ii.I. 1. I I I ,I if, "i I I
.III -,f,,1. 111; O billim 305. 1 4, .", I 11 I I I I I I
do PDr IR Prillifers, S la, e9tviorol CII PliolUderrehil de prime de. ju nuote de to malvil, quo oil algolia's rao Polito, Part- W, I 11 1 , : 1 1 1 I I 11 1, 11
pro mm ... lour y our o,_ w e 1 9. vol.".."do Itakoull- lcoili, do Plus, dRI Rio, U.,to Ril-5- olo lubloular 'In el . lu ll-o ", , %,' ii' ,_ I : I I
"dat, detolarada escodente o voRill, tin (lervoliv preetablovitio o Itrilo- %to y do III,- do-oul). 1,a ullowl, -1 A T. V Hub, ,: '11 "I ;i ,: _1 "" ,
11
to, par Is sup-on de p1wou, to loinorldo por dielof 1,,y, is,,,, ,a So hiu ,luidoldo, od-io, dt la I'll ulloo" to quo f- III I i, 1, -1 I I , 17 MIIFkl ..... I I 1, I "
r=tw que ban antrado R, vi-Ireliorrento pam 0 ... UI ite"j. Mol'r., of Guil .... 1. 1 j-,Rjoilo, " f,,[i' , I r
preelp r I .11- It b It, .-- p ... 1.
MI, r rooldrues,"'I qu furlimile.volley'll. U re".130. ful u 1. 0-millI of platilli., 0 Q'IR. du.,rT, ---- T.Oto I., hall I ( ) T I i 1 I I I I I I
do loardsof a 1. .lloroute el di- 2BIsUP11,116- do PIRUM Toroo out, CA A i) I !rf i
Julio dol r-rient, at., Y pide (lof Itor loo Motil. olloll'ou u, 1. M.I.Kuli 1. pifi. do R.IL, 'Wi, i -it, It" "'I'lout, I.-o , I I I "III, 11! il ,, 1, i f j ",
-0 d"Jild" oft, oreet. IR, I.- a, FA UoRroto notivro 219, 11 ,,I 't NOR, .1 sk.1, of 11-olf.iii, y of Piro ... i.d. I", in fnall -ir,:! CASAS I
'10ow reourre, Polls Ill,, vva,1- Moll'. Oe )oil. de 1949, ,talvIxIllol. I'll R Iluio. MUelll, I'le, w dij., 14-, a. dillp i4f-lt W-1 Y -- -,- __ I
o'na loque to .. 1: 11 o "I ,
'I., Y. Que 1. aluerel?", doI ,rou, dotiot. el ovit"i 7,-l'. 1 y- -t-b- r-u0t. ,itiprobleno. d. -Pit.j I"", u -I,1 -11 lu", ,,, I I I Vl(f I I il illil 11
bar r : I 'I :, I 11 I I 11
or., am" la 11 'M. our I. lmy do """' I il,- 1. W"ietid- I, poll, .all- y fiblie, ,1 I i ',, il-- I 'I I 11 11 I I I I I I e
L. ree"Irl"Ite IR P 'flvra Ild TR- "' PUt ,,, ", it, o"I"'I, 'X y .., p"', I,, 'W" q- 1. 1,.,. de ti Rtu ,__', z, T -, .... ,,, ,, I . I I I
oil, ,ml O'looe iffloo R R""id- ,,, tolloo 1,111a, 11.1,11 , of 'iI,, ooow w to-, -1 P- P'... oeirooeutal 'Vil""', 1 I ,1, I ., I I I I I I I I I I 11 I I I I'll
"o If P"Iwi "; y I our ll""i, ,- 1, I'' ii" , ,' e ,,, 1,, 1', ., I oml,-,i llwrl -ro 11 I .
ow nar .. rifficl.1 do, 14 norill- el I;., ,I p, rol fR 1,...... 'i r 1- i,, ",- Ir t;,,- III "'r I 1, I I !, I I
do so rAledr., RI I I,,' d,,,FR- Miller 1, PI- ,I on ,oil -1- 1.11Rl Ili, dolt, ,I, I ,I;, I, I " 1: Ill ' i", 11,11,
-,.b,, lot I o"'Rod ofo,, oo g- or 1'. Pr r- "" 4. ,,, ,: el -,: T"J, 1,, '1 -, "r I ,- 11 1-1 11 I I I
Militia (IW[1411 _- 1-7t, 'jul h"ble- U. !,11i ,,, e, P- -- 40,-, I piI -o., i , , -_ iU ,-" ,J 5 I
on eolr, F I F I !"I,! 1 1,11 "i, I- 11 l)Eilfj lG Vi'llIl", I I i, I I I 1 I
on U ... 1w ad It"' i 0o I. "or"Mr ol _" "" Ro ptt" Agr uio"ur.,'ij- 'i- ,f1r1 1, I" I I ii lllli il; vivil 4, I III I ." : I "
', 11 11 k I ,I,, I " I ' I I 111.1
donna h. f.-d" 11 ',_ ", '-- R, lim"wo ,.\ 0, 1. T d, III, I h,, "'t -i::, ', 1, 'I
I'lop"jo d'j jllrh ,tr I '- i t, I ", I, I I- -,,j-, ,f ,,
I'liollot, 71, I Par- rof", M ,i-pro, I- Wwou 1, ,, I, I I Oi?- I V I I I I I I I I I ,
I ,,, I I., 11 I I I . I I
'WA, oil ... ,,, m I ,,I It" I"I'il W Pleoupul-, i- -1
reop"tloo, l. R.Ittlo.01, or -- 11, ,In doti-Mo do j- ,,, ,A, , ", -,"I"', ., I'", i, Ii. '' 1 iclltflIi. iloi, ..", lorielf-I A tooW I- ,, reon6ulrm El oif, 'o, -:11111-111 1-r- -6 i, I I ': 1 I 1: it ,
Idu, ER, sidemm tiMoom i T, ,,- I".14, tef"', 1- e.1--l-, h" I :_ i I , i t, ,I j: 1fr j, I I I I I I I I I
11 '111, ,a Is", "' -,'-, ""' Il of lf, ',"-I, 7 ," I r ,
I - 'r 'I,
trureMn ZT."' Stuff~ 1, 1,111111talello, 1,itI ,if ,_R ',, I ", ier,*, Y I ""I -, !"', "" I I
Mra onj oirourfa do la Vulve"id, , T", , 1- tilull, ife 1- "'oll .""' XI I "l- ,I,, i , FF 11 ,, ,Z 1 zi I I i ;,I ,,, , , I I I
.1oA 1, _bw &-ot, !' :, 4, o, Vibrom ,,, ,,v I of , -.uml. 11
,,, I-. y L ''M i .,.,I, "."oo I , : p , I ,r, I I ; ',, , i ,,, ,, ,I f -, , I I I
To, ... ote, IU- "odliou'll ,ii d, ,-', I _or 1, "I"o" "I"" I R, I f, ,, ,li, .,'llvu I_ ,I, I 11, I ,I 11, I ", i I I l - I ,
forup all e.vl- !,. 'go, ,ou , I, I~~ PIR Proopuruu, "R, ,_ I- I IIIo., I '', i ,, ; "_ 1, "' I I .. ..... '-II, ,, ,,,, I 11 ,'', 1 I, I I ;1. I I I I I I
lnuer ok meno, do 'I", .IUMU, i,.I. ori'lloloo, I", d, I.,, , , ''In 'A M, lbholt -, III, .111, I I I r, I I ; "' , ,!, 'i r I I 'I I" I I I 11 I 11 I I
full ,; ,oj- do ", Ii, r '! 1 "' "' I i '5 ": , ,
.ot ,,,,,, 1, '- fun- ,, "W ""r, .lu loltin'lon dr '.1,R", I '' I, 11 r , I r , r I 1, 11 I I'll "I 11 I I r 11' , Ii , ; ", I ,; ... : I I : , I 't I : i I I ,'t ,
,,Rr ,,rl Reirelel". at,, fot-, r ,,R, R.11 .PorolrA Ro, 0,nul.7i, "' I'',
Rl. R 'frot. 11 ",I I, ,I r -1 fl, I I r I ;,
of lo ro do RR R.'re. doR, ,._ dojule. Pull dolo, ..", ,; ; r 1 I -l I I ,i ", ,i ,, 1 :,,,, "I'll" i, i 11 t 1, , ", ;5 ,,,- 5 ; I I ; ,.
_Ud. o, L, R-1 11, I., P, , i I I I I I I I I I I I 1,
1116110o lebol, "" ov, oiliM al do _y 6, I ,, ,, I I 1 ,,,,, i l ,,I A- V ; i "I Z !" i J Z 1M
,I onvo Q I I , f ,i , :;' I I i 1 5 ; I I , "I 5 1 1 1 I I I
"' o" d"AN prr!-- "'. ro"T ." -.1-fou I "' T "'
tUill.r., r- rou hi- de Row if0o, ,,, it, I I , I I t I 11 I I ,, ,, I I I '- ,", , I I I I I I I 11 11 I I I ,
__ -_.___ 1___ 4i 'A I 11 ,, , t il I, I, , I i ", I , ,
Im In tlt .o., 6- Ir. , ,, I , ... !- ,I : ., 'i, I I 11
RRP_ ro"'nuatlintill,' li ". -1 I I I I I I I I I
F A R M A C IA 6allo 1'. oo, o'b"fil, ,vut.i.i ,, I I I I, I "I I I I I I I I I I jl i, "I I r I 11 I 1
D 9 R. y i I, I I I I I I I I I "I 1:1; I i I I I I I I % I If 4, I : I ,It) ", I I
I I I I I
it 0 U S 1 A a 0 u- ,il ,I, 4- --dil,
I ,; I : I 't 'i, I I , '', -,
O H N SON ,,, I , o, i-, 1 ,, , -',.,! i' "' I I i ,'-,-'- I. i ; ,,, ,,, ,,, ";"I,,, ,"I',,, I I I
"I '', I'll ''II'i, , "i" ni_ ,_ 1 ti,- ,Id. I : ". '", I I I I I
0810VO Is AGUIAR J, t, ,, ,r' I I -1 , % A 11 I I ij & I I
OF IrVISNO LOS UNK 1, 11 I ,I ,r I '' r : I I I I
A A-2W A-T1 r- I~ r 1, "" ,- ill ,1 'r I 11 :- 1i 1 d I 1 'Iil 1. L, ,,, 1 N- ., :1_1 I r, I I ,, ,, 11 .
I mostsomm 11 I, 11, ""I" ,,,, ,,, 1, I I I I ; I III, 1. I I I I II I", I I I I I'll 1, I
I liolo I I , :-11.1- P".1,o1r, IRII P'leirldsolle, 2 1 -I., I j , : ;, I 1, 7 '
i I ; ol I ,I ,,, I I I I I I I I -, i l
___ __du, i altl l' xx d,,t 1 1 V I Ir I Tot. I"' r ."d C"'t" If' I I I I I I I ,;, i
It 11., 1-1 Ve pili", uohoill^ "Ill I ""I" -r I ....... !"II'o, o-Aoc (: M-d ?I .1 I I 1 1 16' 1 SR' 5 I I I 'J'Ie '' "o"" "I" I I I I
ifliuilonto 11111a detriamr y ""I do ol" t, -16g rw: otroo Re '' 'i "' ""' "" i i "?I t
plooloo I eur 1, w- d RR ', y it- I I"W,
m, o .... ionr,, prut- to, I I Ir ",,, ', U, ".. of M'I.R. do II. o, il II2 ,J ,,, 1, p
DE TURNO HOY oR ol-t-I-r ; AR'"It I V;, I I) i X
6MOZ refideS
"_,I.
w di 1- V11- P, ,9- r, h,i. 1. Illg.do d, o I, chlipulte. y x I- El dia 3 11, I-;iil I ;,! , LA' I I I li HIII 1- 1 I I ''I , I I I I I I -11 I 1.1'1'
lujp no ,I .utpro) I :, ,
fitii vli o if a
RRWR P.Wlead. o liblas do fl. 1 tRI.dRrd.,,, 1. for. Co .,. I
y"roff, RoorM I.il ,Rik Hruorili6r, I.tjr -1t, III- I 1,
de pruyo lo, la RU-10R. 11-f-do b,,tAro,- i d1ar loo t-" Jw do 1, 1,,e I I ': 11 r I I I I I 1- I ,I
FarmaW Gimez Prondes I- do Blae,, en 1. Owtl Off- to ,u _ibv, ,_ 'i "d-I'll I Yule, Line, I do) leh., D.It'o ecinte, 11 I 1. I I ,
Call. No. 1055 -are 6 y If of. d I cill, ,I do oI do 1949, I exottro W, dRI .t.dio Plot. ,-.I- I P.I- ot', Qua so ol-web., oil I ,I P-g-no, do tr.b.j.R e,! Ion- T ,!, ,,, '__ I 11 I I I I I I I I I I I
tia ,,,, on la oloorrim do 1.916 1 MexiocI 0 Jiledul Rota It ,, ,,, -.- J, ... I I 11 11
F-Im F-7100 de, ,or Iva p-blerri. lift'i-I.R. of rf,; ,l III,- 11 Av .t- Par. cou-1 6,Wloo 11, rj !-R, 1-1 _' IR?-4-1 1 I I I , I
ERMIRMI'l i
i to"It" do Boston" E-"" "I- cliniou 6 teon.16flo. y .1 do p 5 Ro. do 1. Fl.r. y do .a, e j llif", tkniva, on el doofibrado, .. -uoi, to, V i R' '6' ..
Mero Tres, do IA Hall- bors, Io- .i, I ,I. - I - -halo. 18 P"ofmores y Rollorento .so norooili, lo Rufloorit-ortle lurp1mr, loluiPol. do I. Flints, las bilall.tefoo I' ouri.d., ote, Se tom-ri d.t. do i.l. lverffVlr;1 1111t. I -- I LA HA_ ANA .
corudarilaron on of ,yat. 13 Para dlule a. luin. 1. i- loo- R.. Roruo Fr.okl" y Novi ... I do I noorpo peftoolil do oaurpo, -fo. 4 I-pa.r. d,, M-- y 2 .= Z"": 1 w
profeRiorm thulaores. Topproyeew do nolual M&.jro: taf Steeft do 8101offni :16 I I- III Rlwasois que Ro pooollin -y 325,000, RENTA $240 Lk A: l'-W 000
I 15 16 .il P.- m' ,,,M, SN. -" "Po'j", villi'tti. -- ,r,,Itoo s i
oulho do Is film ". lii: __ ,.,DR TUISNO HOY to IroUt.t., d..d. el I I Pecztco, a de"runlrodw factures Im. R..d A LA ENTRADA. VACIA
Im lomanpuesii. full aproblido d So h. h.bIRd "Zolo" A- Pre I. -I.. r., t o W- -,., r ,o- ,11.,", ii,.*Va. -rafollooll F- 0. ni.dIuvolooi. plur of C-greav, do ). h. h.bid.r habits e.poolviones do ha, envori datlos, de 1. Ilu.11I.: roliblea, stand. remarI. to. U-1 7 ,,Im_4?fIl Ali ."= "I",
ou 1. Flta,,tuo y jt votlto.. ilm o ,R,,., ft-,- T-Ropfulfts, per. fv= im MURm- trab.)vo .footo.d.r 0- fibrous del dm obter.idw por of doctor Calvou, Plantear datos do tuoR, alpr6mliv, I I t.. ot1111!mlRGA_U 1 251; y"ji, ,
DRAS. HKAS, BRAVO q edaban form polifleforell titular ExPartmental de I comercJal. Allf at encontrablon de 1 i t ... _71,,p_. ,-_.- ,1-1-
pliuno, donde se prosentaron mu;- I I Mill MAII I .I. I. "RI, 7 ulmt.", 7",X *
__ r ..?R, i _. -AL! !-,,
Y PT01volirm uuxlluui WUM mortar titud de lioJetoo PReoroemento oJe- S."tail. do I- Vegas, Robli, Ruee. i 1.9.d.r dol Boolrd lao-olo, Waif I ,,,,,,, A I ;GANGA, SIN IGLI %Rmo U-3 ,-- -Il
2Z y V.4.4. on dicha cAtedra, on que lia ia 151 ,uoldos a mao. Pero, de eso. a lo I Ill, L. delI ell obtltr la Drill. I are do Wadholloort, mlifolndo tom. ,orm do Xto ,, y r I I
proxfosures La.w. y 3 pro-1111 q-R le loool, .or bole riertifi-, i r.d.d para trasladline III Salva. be, e tudui del R-13a M:- %II, 1-1d.-I ;,, l I i'll 915,500, RENTA $195 SE'VENDE
16trioul. i ,. ii it- I 1 -1--r- ,loll- R ,,, l; 11 - I ,, .
I I I
F-2223 F-1:121 FMde F_34SI loa.fli-es, Re onvorI ,I-, I I I d i I I'll I ,
I. ,o Uejour Rll' I i ,ir, for lor-othad. Per el Inge- E"Poc"I 1)1 I 'I', 1-11, I ,,, -1 f I 1I.-II.I.- P, I 11
econtlin- n I lied-ion dol "_ ""'t"I'suldie, ;_ I o It lt Ar.o., p-. ,iaw ro, port-ii. de I mi, I I '. : 11-e'
ti-M xx do II, L'y do B I form q.e p,,r It 1.1.., I'_ LR 'u, R-- ,- ,".
a-, (lue 1 -,polzr ,- ,1 NIto, p- fiib, -_ 1 .do, do Ill fib- do lilgod5n, .a. ,ion di inpoil-o A-6. o" ;a ", I --- I", I I -..
'oo lo-orl. e. 'I prry"I" P., o ; I'llp -;x I I ,,
ru.1 iftendiondo v loR .v:qt.. ,e do ,R_ ol I, qa I., 4o'; ,,, honeol-r, i ,Io do pollooo, Z. .t-, helhe pur ,1 -- HIbr ",I ii" .11,
___ ", ___J i CAS ,,', 11-1 __ _All lixi- ., l-Ios, ir, P-ii, ,
FARMACIA Y DROGUERIA Eoojuaja 1_ pv!RRoe, dl,, o- 1 I'I,-,- do lo 111,11o, lodle 1', _";R -o", R" "I'rt_1o"ido "fropi.. ,,,, __- d;f-111. I I I _,, il I i
olor laooril, quo ,1111roln ,111' IIIrRdo, h-A of p-outo ol-m, y 1, X-h d. "'d. I' r ""= 111-11 -It 11 I i i !Wfli- 1 1'il) li) I

DI TO

d_ ofl I m'- -or, Roble to.til "I "I -, i %rill I I I I I .
,oo,- RX '.jtjr.. ,.I ,i- i '7 I "r "t"' R "'Pi
_,- y derccl-dre -rod,- SR I I


".
oR lool'itutte f, n ,I, d1l p-d. .po-I y ,I it-4, i- j i VEDADO "I I III - i I e , I, ''
TA Q UECK EL I., p., pUbli-ruente, vunvoldo p.,,, do .p-t- Pat. !rRvRI., 1z i I "' "o do "lie-bre RP-liel- ; I I I
Uirrial. y I i: I -,
--' RRu l9ou; [ fibr.. 6.b-' "I"'r ;,,,b.,'.a 1 ,,, 1 p- Go pvr,.bI;, 6,1 te-i- IRIP- f VA(A k I i .___ -'- : __ -- -- ,
a DE TURNO LOS VIERN6 t',o bv'jv"-- ;d'2"1-"RoUduu,.Ro, porl qu,, -t. y 11.1olid- R-,- i t oll, --- --d., do t- p-t-jilon y '-b.i. to,- 1, N ,ndo, 1) N' 454, -trir E I REPARTO MTRA',', ,7 -_ I I 11
.. to do RD, To .. pni, r I 1 _, I I I I 111.
001s.e. III0111.70-, -_,", I RIr 1. our- r", to-lo- I .1 do Y.to, or. -pi-,, !,,d, i r'rl Iii'o"llAr 'Roolill)- I %
r : i I U5,00 ", 'I I I
pr"ou'i'li d, F bri.., ..0golo, lh,20
__ I O 11 Ltimdo 1. -eIrlor-rit, i ,,.P,.. .R1 h- i I RE TA I
pu I I I I r- p e ..
ei,, fifty .ol' 'ARr vi irl'u"o'ej 'e,, d,,fiI..di, p--t- ), l"pliii, r por .30 intr,)4. 1- o-1- ,,, I-, I 'i-- , 'r I I n. ., I .1R,
I : ,-, ,,, _,, I, -- ,,,'.1. 11 01N,
", picoeiolo fltleir dol Intit- d, I ; ,"': 'lrR', ... ... .. i .
, ,il voor I M, op-I.Io. do i. libr. Enfocb el caso de Ins Illcirriadas 1 1 i""er.0au: F-4481.
I I ,I drRrt__- c I I _.
Selloold. E-Rhool. 6, 1. Viorril I
I., I I I ", 30 do uro. de 1449, ou-M oe rv E, 1919 of d,,,, ,,r M-,, Cal-ri, "_lf",3___ trIf-il IF,' ,"'ll 11
VH E.3878A&13 -- . ....
bhouron Im Primuouell. la, OR d '
I- i 'color d" 1" Est"66ll R-pe-t- 811 NICANOR DEL CAMPO
'. r__ reti, Otiolm, 6 ,It. poluor-m 6, 1.1 Aft,-6I III, S.,I of, 1. de indigents el Club de Leone I __
I ''' ,. I I od, U veg.& fralo "-ffl VENDE MAGN111CA
-, Ito dol P'vPM .b., rilm come as do loa ,-,- $25,000
do "R.olili* 1 .. roof., I, ,:-- 21
", -r,, la 1191, y h 21 do I- I'Rd- R Y "I .... En el aspect sanitario. IntiUado, el Mytisir : C, I-- --. "..-U. .-. -,I ,-oo-.. UM. to- 1-flol
110 an el eirl- proeedeu vo do Filipoolul y ,ollim 0 de j I -ilgo IRg, 11 I., lol- ,MU,
UR .... i OR glo'. oior, u-Ilo. -- o.
__ to .a 11 al, e"", -1. go"., P.,lo!R: I v ,
..I. lln".d""Ir, P"
or o, 5 041 -do, voill. A-ld. t1i -...
,,, i olew de dich. -,a., -JW6 po, ov- R-y- Roy. doMll- fiff-tio ou alubridad. Colecta para damnificados del I pluim vAr."Q71. I 11 12-mI res. rortiflesdo, d. "Mr. fmhWw 1. ,nf._,R so-1. do dull. do. S Ecuador
.11, I I I of off. 25 dol eX I -, .Z bl- 1 R-Ir. % illi 'Al-- TRI41-o
,- I I 'Foo.d. on-, vor, fourt.mento, do 1- .I 3918-19 y "" I ,I Im, or. .1, LA HABANA 1 S 70, to,,vwl,
1, I do to I to ""'"2 ba ., If- j $00, REI ll I ............
teniendo dw two Uelorm del MintS 1919-20, 1,os reoultridm de 103 trfl- Estuvo dedicadil a tratar slibre -R) burns pag ea, nor a. Iglareo, lon re. I .- .a-' TTA $180
so u a Ug so do f-a__ g 11,1IT11'. 1 ... ...... Igi
tro Edupailiollon, ... do feeh. 9 do b.j.. proli-Ion- couxider.r- wbl:o- do 1.R bolri. do froduroo. i-o .. Do- I 1. do W.d.. $16,
I mummmmi
junto de IM, Wida, del 30 del ex. fratuflieulivor pom faltaron los re. ,, aoi,6. Ilunlo 11.2ov.11,14 alsoltairio" "Im de, induffentea. i "Wro t- d.opt I F.,!toro.dR,. -,-ole. p- C- un o 11
FAR I= y sh., rablijind.l. do .e_ er lasl Club So hi- o.r& do lat saloon Wou- 1 1
I t4r _n(,,Io firoiles, P.oR o" -- I .Zy .11 d-l- ,". W:
M AC I A S do proloaaral titular I "'rlivit to ve v, do L.- do L. H.= trdu =. 217 ,-,R, il i'M 10121 t
prrof-,. &=It., y ordionandor Re esa, 6pixii. milo atraia M ationcion 1. ylln v 1. fon; al "Ietio" tor Ovidio de L -Z Roti-n, 1(m
'I i-I do-tirroo .1 noill o &I.- so "rioter do .out,. do care, I POR SOLO 43
'a.; y 1. M. LA HABANA 4o -trid.
reloto rare a mte ii torio m I- y or .bRod-ilror irR, dC Ro. 1 brid.d L Asolooroo. Soollil, doot., rotorilas. NO VIVA EN CASA AJENA
De turno hoy otra, del pit.- do Julio do IsOj t-,K f C. Iuo V'roire. Corel; ydel "IRRin El "Itti doolil ; .1 .ofiu ,1!,= rl:1!,:1:_.
do terminal. lous ",IjvRj Sool_ I. .1',Rr dioluo to opi. 1 It otert, L.g. or. ., o. di: r.& h.bn ounti del el. $61'(0, RENTA S5751r.rid M V" MP LY-'I R
1 g , 2 in P-111,11 LoiI DrIpi. C11 $15 I '. 1. -, ). I. "..'0-.1 "', ,, lold.
AMECOLES on, ob. 111floo. oarg al" prof-ral ri- ln ,-Iolos, or 11. N."y' i "Ctli, do Sal.bridd. ofreviter al"MI istro de Salonridad I" I no --le, IR I ... v- ,I 4 I.- i-I 111- .,., '-do, I
I I -1 Iteg-t- j A ro.bre dol 6,Ib of d-,.r no. R I.ronn del Club do Le.ove d!
DESDE BARIA A PASEQ l..xiii., -, 4 ,'o no P o i pe L. fit,, Z dop-l-- ,, j, lo, ,,,,
DE MART2 ive, y doolfiralohllol.e excellicult ell elf do Agii-It-a Roo VR_;ogt.u, q,. o lo,l. villl, Levu -Pis & 1. Pro. que lo RoTI see h. pro, vola.. R- -,ii Wo- ,1 ..o.f I,,, ". ;,., .. 1'r '- -. ,,'R, ,,I, ,.I., -- ,,
r ... i. ,I_, l-, i ... .e oil. SIla.d. .. A-ld.
Inlillid-1 381, .9. M.1101. A-6413! Isloo P., '-Ploo do pl-, lo- MI. tod.R for 11-rou" P. .Up.d. el .ejo,.. out. do ou, ,l,,i .Ivfu'R, ?or. ,!.rooo, j -i" I, i _7 do ml.__ "
1 .R'gurlbo 'P_ '. ,_,i;,,i,, I-i"', .1 P., I .11-11 01 'l-r'o dlliaikrl, oourrdo ea 12 hermana Rs Irv standard sal-art. el I 111111. Ap-ad, 2SW ilb ... .,l-,aI .,qI,- poeut", ,
Ra ana 470, osq. Lamr.-Ula M-8770 I .len ol It., I ,d X of b"' -I p-Im. dol Erolid., R.. MoI del de29-1- r-ei.d. arim I I Cl-d", lIlv111 All-, 611 11Cuba 254, .q. O'Reio y A- Per,, ii, I IMMEREEEERIEMEMEEMME= IVEDADO, &-E" __' A
L i

S.u l9roorl. 551. ,.q. L- AINIRA S11DO DESCIIBIERTODYPFRAN S 9.1, ,I-l I., R-.y., R-Mlu. oe."id. alF, "on' afirn'l "le"'t" "u"'dio-i".' IL, oll-D-2foul-llf )3.g- ... T.Iifilo. A-2341 ..,.do W

Ofll,Iva 152, -, Anuorg.r. AIM3 CIA 'N WFORTAIRITE 0111TO di6' 1. ,4,o i,,, y .ru -oi go, of ,RRrv.'.v .,. I l"i'al."" E" 4 1 i 4CASAS i 255S. IlanM uE FIRITAS -11 .III. i 1.11et.
Vfl oloo; I 01 49Il i Doodle of Sigl. XVIII fq-.b. I IiRlo, it;I-itioaudov
oil Ii.el". plih It g '12, or.0 ruir. de loo, .F,,,-R I I ... ... o"Rooso, ..... 11 .
Pv la esq. a Compoolol. Ro offs y III Kenf to el -IRr, i. fx." do ..f,.",. or h! "-,". ,-'O., I "RI.I., ,11 l IIIIIIIIIRRR W
o "'R 1113, eAcIttalmono, -ilt- 1 _1 uHr1liU 1 1
E&A N. N5 RU167 PARIS, (APIAi- MR ,do dado d 'Itu. ,, Lion- IoRbi. ROBERTO ALFONSO '"" --% -'t, a,",' ___ui;v !'- .R ,.,!.d.
DESDE PASEO DE MA Tl 6,3- 6 do-Wirrif-I, do im Il, d. wnb. rp-,- Mi., Roo, l, i, d.,o' oo-wi., doolv, NI.- I-: M-230 1 ,e Cue, d I Hortio", "Llio YliPADRE V&KELA i x oti., 1. R.Rot. do IM ..out_ R austor, P RJR ofew, oil, R, .--, ..... ,
r 'hi. de o""r ov. 1.111 l. A-12., *11-r-IL 11
Sao ,I, -.11 orl., a) .1,on. UoMp q- juf- blavitl o wool op-orold. do ffOoff -.- __
pritioil, dop ,lv do pIit.R .1, F lo, a to f;b,. Ir dob. Rl I-
San Ralar"131 31". I r M "i 24101 ,iR, .gui, i- no R-d. li-l'o, oj.I,,_"6, do di- y ,of-,," d 1 PEPARTO KOHLY I
33 % PosiI colebrada of p.R.- W el dcet- Lago Peredo Que 411"
Noplff 1,16 C N,_ 11 I'll irf.,ru.d,,, do ,,to ,,owiRl. if a, )a Hibil- 5.1ol.riff., P.1a TO;'- 16 AV e CONCORT)f
i 11"o do I. io"i-o-N id. do P.". .'
$a. os ,.MP.iI I d' 'Ieo ecoultruconn do aws toijI I. IT I eR, di. $, on 1. $24,000 ri --,,uaR'w O."ItIll- ,-.- -of. ,.to ema ,,,tuodo ,U !a i .tiiz -d.R' i.' ""I'd-d"': V rf ,It
44" n I ; 2 pitfut- 497 ,I R. tol,,id,"u. _lid-,,, lle fl 11 6 .. .... ho--o r-ol-, 6,,u- 1
Lacuna, 154 I ou do Bli-h.u. y purd. tl.ei: Roboer. 1,,to- dio., Alb.,,, EI leou," prosiderto, doot., Et,_ lo, no .agU.d. r.fl- ifulruo -. I -I.. o". 11.16, 51. UZ' 1: I~
P.M. 30 I . A IM 'e" I "'I ball .Iatinov, Zillb., ffn b-ea pall go.., puloo RIR r.- Ron do ylig-, 0.-- T- i r.-Ruo,,,,, ,, J-.
I T-Pr-, Arlhl, y lihagRIP-ol, .5 a, ,,,
Sao J-6 -i. "I 11 11 "' I or.., -plie I~ t1R1.lr d-I.- yd on ovilivII ouldeirlo, ,,IRj.,, yi pi-opi. p ... r-difivAr. --1 1 1111, illi-- ;.,.I, -, ",
Go,, U,,i4fla 6 ", R, I-R, 11 -Ill, 1, , _,'." 1-_L-,; .o_,:
Zamla v,-',vQ-'.Z de" %,I 1.,il)l .old. I.s ,.I.- prol-1-1. d j eliptardidoo d I.Rio.,, d 'I 1 ,4-1- Ir.y_'L,'-o I ,A,,,
C'. '. IZtuolru. : M281 billy, -1c, .bRud-d- doode 1932 1 -ISe Iree Que 1. ,arieviod altmi- Edoetor Ram'ros CorruR. ,, iu loen go. Pitais don It viver, am! ifill e.yo pl-i P-io: A .mwu) I da d-oraclite. 11., jArrovaRd llf, J 0I A.U&I Pima dtr.bIrrtva en Ilo, rl, 'e- '. d o flue. an 0 ext-jol.r vot-Ii. no.djo, standard Ra de 5 6 peri.II i SANTO AREZ ,, ,,,dl,,,,,,,,,, 1-no., ,% ,; R,
Clorsaillud. )r -.do'. al-, dep6i,%R -o do -elento .R R Rle 1! ,,,,o,, or ,,,; 1 r...":iderilid. or- .no do 1. gone- efiroolood. totilinerte de conofincololi -J 1 ti
j S -m 1.1-roll.: 1 I 1 14. R-. tl.:,,m toll. 1'r1[-.i,,. it. ra. 11'sudi'll I'll
Suarez Kolodama, '. M 51m ,Iir,, ,or, ,enollinte, I ,riffirdlodes willfuldios P., so III f';=j.'dift" lv T rie"'tiol, to I -1;. o. V
M4 AX-96 oria, el dret., Lago Pe,,d. lfte i lo- r dooid. u
Kpvld . . . A 2010 a', IlR ya $21,ootr ,,R fcze ,%PW1111_1_ S ,71 11L ", I
M: III, de 1?,eo,.R do S.It. Ra. -riediod foo, rulti-doi Pa. h. 1,- .1 Club do Lou- fie L. Hab .. loorri. de ,.dill Vili.r.. I "" Rdlo-'
do, 1 1 1,,&gif- Carmen 45 56, "t"r Vil.l. di, 9 a 11 .I. 'ory -', dof. ;f"oeer P-111. M-Rant lit
m:sw I bras, not. p- di-loo, nuorut- lo. Re tomplaeo: an broorl. a tri. yen ,,dd,,, I o Irife 1'11_4- l N --editraii
A "' .
son ,
DPSI'lt PADRE VARELA RASTA .... do .laro, y q.e .1 dof que d,ilgio'- i
AVE. MENOCAL onto se despite Una trum ,000 Telifflono B-6318. .
Rafae y & Foul.oloo V_,ai-,j Mm = 10itis, ra vir. UH-13-E-3726-48-1. s,, ,,, VFDA')Ol $'35
I ; de Ufoldeaf to do etel., 1-ood. 1. ,duml..
I~- "'ou, It i.d'. .R.. I. i.1'r munswIffdo U _W4 ""Id. to 11 ,aq,- LI, I 111, F13m. -s-10
A
Citirp"..roa Oquad Infants U-bles "' "Pid. mad q'..'a'. 't." (m 0 MIAMI
Ile M. a '" "" MIAMI BEA R:"1"p"oJ".- I olo", too, W.,,
cylof .V L40wto . . U-4575 Do La Habana a Oriente, do Oriente a La Habcinid, la prVIGI pow luit.ridsoalso losoultzari.s. M=n Ili Nod. h., '912 ". .1. to.
aberm do los em anin I loo, M-2. -,I
Iff'My olumw ;,= HABANA
Zanja N. 6'57 L". .* : : : U-"7 d.1 nurdstro d-tUor in C an"Unto,
Sao U-1411 'ptiria A, R --- -a:
LA:Ulro W3 r . U -4444 _0 i Conocernoi; w cameter, Z ujja2"L F-el". if; 1;'Wi, VETDO ",Im- :, 'auh.o y i-dl.. .t,I Castillo 102 M-4M A & 11 I r I", , 1, ,-' -_ 9 It .-I;a= n. ou In, It ,ol..t.d do JACK JUqTICE EN LA SIERRA ; I'll do 11 R 1'. ,.-vfva,
-Ilt 114 ". ". : M 00 01 m 11 I tiu=r n lot, S loo.k., do liolioll- or.,
U: l It '_ : , est. do Minitror as q'u'ev ZG AV1, TEL, U."a
U.3111 4 _; I - j ,-,;- '' 1-1 I I -1 .0o .. :. 'ua'qU'e' Prr U13 M W XULCH, RWA SmIm
yy K."as6 : : liln lis oti I -d-o. d. PI.1,,, .. 1--, -Ii _,,%do Sao Loloo'.. 11'.. 4m
it
emowmEmm 11
I-, en 'uf" q.o S!,' ,._ Zen ',U easid6r, ai ,,
Av M vital .Q1 Cadiz A-Im -- - - - -- 1 UR C-1245131 = oot a h.lot.il-, -- "2,000 *
D DE"AVR AIM-NOCAL HASTA I = bll seflor Plreoldonte do is llo ialo.o, .-I,, o. 7 mi'. WRI, 1
RIO NLMENDARES I _, :- '.; '.."- ,,, , --_ __ I public, For m toneirl" fe e. q.e "'I', .11. P.l. ","I
EL !, II, .. ..... .. 'i ... Z.. i, I, AVENIDA PORVENIR
ll,,.IW!, &.r.,lift 11 -,,,, I I I "no, I I,,I 1.1 I -1-1 I
) y A S r ,,K dia lost P- no poodle .,or OPORTUNP)AD
tr. 4949 r 1. ,11 I I li-i- I atoll, .1- -."'", 1
_ I- 7 __ 1 Fu ,,I- i-, ...... I-;- i-,
A
C. F lr.," i I 1. I I I - -_ '' I Moo on aloue)-uto "op"'s. Par do-
C.11a 9 ..I. la I r 616 Ir i /_' ffl I .,do. y liffloll. Ay.d4lotuil. PU, djoulv" .-ledRul -n. 336
2W13 1 41 li, 1 4- I ____ R 11- -1- ll,
N. 4;3, ont,. 19 y 21 _: _'_,, iiE ,,, I del b 'to Zvo. too do edifleitt alealmado 0 rui I VENDO $11,0002 "I I F: ", -, i=, ,, ,,,, 1, --- an .b,,, ,,e '!" p j:depor Pa" co o"';7", "i"", ""It"',
26 entre 25 y 27 . , F. 1, i, -1 I, i 11, _1 Cf. or 1.
alai I I" I -1 i RegiR oin m" do. trade, do 41 lipartrionentoll, ,"'.. 'o .- *
gpd d, 1. Rou"'ar,
la F_ I ,7i, "I'll
-_ Id I -_ -_ of I I Centro do, 1A Hadmulls. I'lool. .j lo.d.. Ra.R. too. .R"...
23 7-9292 ,I-- I ; ,,, I- I -C-1
C.Ilt 13 No 210 ', : : 1,1W -"-; ,,-_ -_ -, ',' - ra ,let I T.., rR,7W. EIR,,ol- I
M I, _';*'_'_'jE",_ -_ r I SsgUI4- ue _.p6 Is Iri 's,, REPARTO SEAILIANO
l I
U-111al ",; ,___ r U&rria, Renta $2,00 menqualea, ,
Sao I.J.-o 1215 . : _-_ ol Rforie '
I Valle V., 162 * , 114314 I ,-- , / I I fie el doolo, Casl.o
---,, -, Z, Room dfj. ?Ua 1. nollool. tiorde an q;,e ,n $162,OW. F.eilidaj" de I! ""' ,"'I,,, $12- "o
Calle 11 oM a 2, . . P.M I I -11 ', ,' i ,Vv= i -, tornill 6o do 1. CRrt,,a do Sa. Pago, Infliesn": ,;on -t_ i--" -'I : -'i," """ "' "" ""' ""
Call. i l ARIAS Y RADELAT 1
ORA. JESUS DEL MONTE ----- - --/ - -- 1.0 m resole., All- RI -,il ..... 1-6,,.VIL, No .M I F-2m I _ .- - I I IUbrId= .an- u 1.8 .tudim Pa- VA I , 1 *
I I I ,,' / eas of problem. del lb., aRol- Belsueonin, I'l I 0, .1 furl. -11.
11 Y SANTOS SUAREZ I _1_., I I I 11 '11 I 1, __ I romfoutro, on L. ... Will, --' -, lit(forou.1

I jusin DVado I / y a ,n' ,,,, do ,let Bar "Mi Arnparo". 4;4 ,f- -afiol -- -1.1, --'r
16; IACR 1-735,5 1 ;, li;,, ) I I esm eattiffire looon g:ru,.,,,,, .,.I, 11 I -l"i" "IR"',
"' ""
et.i Correa I I _av; out Mria Costive Cfusdvuoa y por A I, -1 (,Aklm Comoollad 111. I
Rodrigues y Dollor. : : '1Z -- I , I '. of$ torlo"Iola l,." V ,% undigntra,
/ d leWorits F4232. 'I'mijon. M-2 9,
Saint. Suit. y Dolivess . 1-=7 I 1_4 I onds, no exists,'higielo, de n ngu-- I ", 'ur-rn CItril. ", 'Vit-A R-RoI ;
10 da Ombo. 7 0- r A .3M r1lon, Agrotudelo',.v 1liep, .blent. no qlam. limmismallet ... .. ..... .... Ri lild-Ii, -- ., ",-"o".. 1-5, fl
"'ll"Ile
I"_" _t11-11--lo-17-710 de OclubTo No. 14N 051" of .a,,. ,,.I, no UH -1. oil. e- ".1- ---, ...
-Z::I- y ,,-- ,TI.I., ... P-1,
mirMitt, do 1.&W O. i(is X-2318 'n .0 o6jo dude .) purito'o"i 'llot' -i4 56-91-14 1 jW ,lo-r-frof,"t13
I 7 r9m,= .& = = ,F :s =". Inneitiari. basuarlo, wn elfuni III- 6-0 m il m, -Cals edla del Caro No. = 1 74&s 0AWDA&M 031031. am ,& chas borrim gro quis ello"4storm I M i -,
: o' '. ',iit' ri ""- R-A uowua., a 11
palatine 39 on Atioldna 1-141 vitro I- 10! : I 'I, Idor ''
7r:- 1 I do, .= =go ad" "'
-, -v- iOPOr-TU' I", I 11
_____ 1440 1 w -11 11 T 11 = 11= 7 -_ butillis farrilli.4 qua widlittlion Me A, q 11, : !% _- ': to V r I I

I I I A H 0 R A !!! Las 16 la t, SE VENDE ., ,
Cats" Salidas diaries con Carrots Supbrcochels. h-r Paria oil* rem C I I
,
:, Asientos reclinables, motors milenciows, roventilacift modoma,, I ,,I,, -11-1- lilil 3Siouts ; rr --ii ,-, vi 'do Rotaxim y Loones Y"= SA DFSO(.v DA mi, I I1!IW0 111
Milut. dW.. w oressid. m ld 11 "'! tl , ,
Zmw,-L ..-m ro)"I I loolult d. Ida, pruplata.
is .a I.. C.I. I No W, ..Ie 23 ,, Tl V- I I , I , Il ,, ,, ,
etc, etc. 'i *Dl. At h 114 n, i ,,,, I, -- 1 -11 "": ;,, !: I ,I, I
I des, - I" I.. .1i--., _'
I I III = ri. ant. po- Ri E lE turfe..14.. Ailleli. -11.1, %Ir '_ I -, -il, 11"
'D ... 'I ,I, 'r," ', 1 ,i 1 i "


ojbid." ,_'a." too_
FARMAM do on I po--Ille pfira Curve- : I
I "o., A ;- I 'I'll III',~ "I ...... I : ''
.Y Is] % -m .to obir. do R,,- .1 "a-, II.A., l'it-1. '.. I l ,,, ,, I
SANTA CLARA C!, '" SANTIAGO BE CUBA ,.,.I I I, 1 I," r -,
""idild 416, of- ari M_ ,., -11.... I ,-,t "I", 1, I'll 1- _, I ool.11 11 il I
111 ; W CESI Ad. Iroam 1. nuaroltoradr veupe ,. ,uou, ,.---R ,,R s I ', _ 1'1'1511
Puerta Tierra". Monserrate y Muralla. I..U lioum la 1. P-olr v.l, 2 1 1 sn CAW1:Z %, 1- 1 ,:
-ii- Estaci6n "Hotel Dolicias do RI "'a6r. Avotor R.Ieel. Villa 6" At- ,it, A-2 1 1.
.1 Tel6fono M-2266, Habana. I ', R'rer. dl club, F- to Eton. 1.7(h,3. Z ,., V o"'tor"
I W_ -, 1-il I .." 11 x I I
'If.ex v on. efootili de Ito, R- I-- -.1i, I .
I i" "' ,-, I
B-2724 .. I I = r b f- ,,;; _,
d. T'Pid- Unld.,I quo Re o'l- '%"% 111-1, i "MERVERWsmm= r 11
Wo. -11-1 ,iv ,i
,.-,-- I ; Z111", U, A '. i j
If I r I.
Itutritreu do ,10t. ell roteilro ,ilpil, 11 r-ol,
, 1 I I

Ij 1 4
I I


PAGINA VEMICUATRO f)Ff, tiVIRTSIA

A
N 11 N 0 "1 A


v A I-") v 1: N 'r A V Y N T A f V t: N T h
dS C 11 9 1 11! i ..... .......
... ..... ... ........ ... ..... .. .... ...

I'l DADO DI 1 1. 010RI10

REVILLAGIGWO VIA MAINCA

% 10 PIMM''(1,11i
OFRECE HOY: [___6N-Cf
IIABANA-BILTMORF
A 'iS d,1
dad.
__, f'j I ol l MA Mik P,
I e In fle las Alliel"CA.,
30.10 par 45.75 %
Sup-ficie. 1,452 1I.I.S.
A $5 V.2. .... .... ...
V,,260,00.
no,
"13 flo 6t.V.2. r, j,,j r) t) A
OS GABALLIMA"
Pima III VFIIIZ
8 Khu.. let hj, I
P11r 1 Ill-I I'lla
A, vIrro
1, 1--in- rl I q W I VCDADO
IlL II RAS DE I A I I AY 0% f y ACCF 1,
I I it l I "I
PAW I' ;,A vr f
-341,6,
A'- d It %I 'llf, 'I NOW" I
IT 1-1; 1


P'Nio: S3,003,17.
REPARTIS I M, t4 IT I
VROWNG.ACION t,
--------- ---- ---- ---------
DF 7 P ITMA kVEN IAR 1
F-oln im, A- T s
All ,I:N &-1 17,
'.1 'F -1 49 10 2 Ill, FRE*,N A A I'd I~ IlIT. I
CAL7ADA DE ZAPATA, 4EVROILE'T 194S ',f dA 41.
98.50 Nor.. ENTRE 2 y 4, AYESTARANz
MIR %MAR Q-11: b0o E Ifilo Iel 41,
COSA !i :io )
preeint 89,928 85. 1 PA, 'I'
,CS VEDADO NI 'Ir CON T000A ;, iASMA. Eq,,ittl de Iuxe, m all
.id, 1
Se vende un lots de terre 30 .. . .......
It FACILIDADES DE PAGO P,
no par 30 o mis metros e BI;ICK Supnh 1941
d 2 -t A100 -b- 'I f do. Informed, on el lu ALMENDARES; Caraitt. INfERNAT[W
TOO, ... Vss POZ '0 lel _Ii CVA 11 1]. pe.Plo par. report. If
dr-- C-Iatidd! 1,- d, r- C -td, EN CAMO. chid, con capacidad para
711 1, i'll T V ; F ri ... ll, dii a
REPARTO ROQL'9-ALBERTINt
SEPTINIA AVEN v"'I" '"id"m Pi "I 111111hhilde Infants a P
-IDA Clunionek FARGO Pick-Up
iA1MPl_ ALINIENMARFS Iid.d,, i,, T-i '21 i
k-r.zd,, -ti-ill 41 VIBORA A
' I -';--,, I i! --1 C-221-53-lo Josi 11as
7 M. El' I

SPITAL. VIR G N A
25 No. 17, iti HO 4&j
It'll. C
P-i- 86,877.941
-AGO
UIO
AMPLIACION JPACKARD 1942, PERFECT TROPICAL
ALMENDARES-Rari egf qd Dr Sedancta de VE
GU I EUD UD.
7 A VE N I DA USQUINA A n bu7sc)iios, faroles ne i
I, wiwwl inp- v de rriarcha atr,,,, r, MquilamOIS antoit del SAO
i 49, par oawaoz) Il meoeR.
DFSOC1,11 ri Lie, Ali, en P- si.4 A Ifi, or.. tns a n t IlIogreso No 157 1- -PTP-1 I 'I M !, S. A.
Ill me,ll A-"726 1-358&
to C_11 "-"- '
S 1" -1 d. 11.1.=.ixt y Saa L62wo
Tol6lono: U-2555
JAX 14, ENTRE G H 10 do Octubre 1559 Aprenda a, tineiar
Vs 12,54 CIA. _MENDOZA V E N D 0 Sto ISS VNICA C.,aaa
mw St 6. d-w 111 471,25 W., F.I b-,R M.dIl Aldtdaft
E01,19pa 305 Telf. M-6921 ako,toot
$8 Into. d. 3 k;-, "Would
Ro6erto
3,818.00. 0.-11. ittooddlit. atuo "Quiev" us LLSI.,at. y
presidl- 8 u-=. NUEVOS
d,, dr lieSt",
It Illolid'. Y d!
ni 11dades de W I ead. 'xia, 50 F1, CAS RUSTICAS
. .- m. 'At'01
HORROROSAGANGA uid'y- -P't.1 e mter- S!,540, TIdi I NZ DIM CONY11NOM ?OR
M o m AlmAl df lo"kilDs, Wilt, Nt I", IllblLIIA CARALIAZIA "RC- bEILCjLjt_ NO ANTINC108 PATUDMDOIS
ti-1. W-d.r fill 1. I 3, DT1Z
PARQUF RESIDENl 1AI_ 1 1, d- -- "'- I,-=
j_ I "i sit'
"T' B U IC K 132 LA N to P.AIITA 1 0-11,T. r.SA
s" A UP IAS DEL N I I 1',! 11 l% ent.! Dodge Coronet y d" 9 r"
A- Havarus Automobile Sehitol
INFANTA Norro 60. Habana. -; 5
A CHEITOLET
49 50LAPFS Grat?,, quita 25 Cts. TRACTORES:
T _1 udiA -A 2_1
6 o i't.
.I- TA. It. d.
A 81
1949 NOS
COMPRO
Precio i Carretera de la Lisa
-A I I
JaA DdStor ow". It_ f.11II-11i, u,
.St d. R-th. sco,- liid. i d -1q-it I n- US
ch-r.1stit Iva 1107,
... in: It %3Jt0 0 Fa IV=
PLYMOUTH 1949 LISS E vl IM iT,
.,t- llid, 132 N, 20th, at,
D- CHEVROLET 1949 g" 11
d, I, SAN LAZARO 1 I. 11q1 D
pr-I.: .9 13,0W, Pri-rio 9163,000 ROQUt-ALRERTIN jorrin M otors',

'o de Infant.
CHEVROLET 1948 VALVULAS
AITUR__.& B(If I 1 (tA 51 ESTABLECIMIENTOS H.Saboldt. dt 1-feinta a P. S. A.
VEDADO Refflo. cop. I'd- lo,,, W-S.
P A R C E 1, A S ra,"I.- RAS, I- HOSMAL No. 5, ei 2S DE GONA
--a
C bar- d, 1111c.- arm:
F _11 I FI, i,-x t I Oig. ferlil. TW.". B.- BUICK 1947
125 M. 2. 0 J-0 3p,6! Chrysler
--SCITA r C-... BOMBS
MIRAMAR I'd,.,. 1. In -a
'_h C.1 CON LOS PRECIOUS
12 t;JSI 3.279'. 5" Plymouth V41vulus dum
6 D 0 D G E 1947 somi-dwas.
W,,d III~ -l" p- ;,li ii. CUF,6 C-ertlbld,
Un bill, 1-Ift -d dii nt,
Q,I "' -r" Sal"! BUICK (Special) 1949
Informal 1""o &-- S, i -1-i
I Pi" 2orlo -tr- N.- to ch.p. DEPTO. AUTOS DE USO:
S! L;i 402 Al I
PARCELS A $30 M.2. Carmen 456, entre JUSS : I VENDO EL BAR STUDEBAKER 1947 PLYMOUTH 1947
Delgado y DStravapcA. La mayor existence
CERC .DE PASEO Y LINE.A S12,0571 d b... 1948 4 puartai, radl., wt.
-dd SIX.. III~. C- CHEVROLET Ch-pori,
1... [ I F.,,dio, Rally bi de ti,,do. a- do Vilvulas elt Cuba
REPARTO AlESTARAN PLYMOUTH IN
PARCLI-11 4 puelas, Sedin,
CHRYSLER 1947 ----------N, S.-dmilS -t, C.4.dl di Pisicorre FORD 1947 M ora-0ha
'REPARTO VERDI' Casas y Solares A r-Itel. C CHEVROLET 1948
P-Isclo estod. R-er.1,
A
4 putrud, Nylon.
T,1 LO SAS M11- Co. S. 14.
STUDEBAKER 194 PACKARD 1946 sAw mcous x., I-7 cd contudo an 1_1,7 111%.11111.11 01-11 M.y burno do Ind.,
1- u,". 4 pit.0,.0, Iddi-, gn- b1sodlis, U-1459
Rouldonrial bot..giGAN GASI 15.1C I- ?,- I 11,11"1 1"" ..... ............

Los Angeles B U I C K 1946 D 0 D G E 1946
P-6- $8,093,20. i5iS 1-1 1~ C.". -1 VsStidurA tt, Nyl- PACKARD 1937 Rodle, 4 pusW. 55 MUEBUS Y FRE"All
E. 1. Xzgnifl- A-ti 20 dI; S 0 L A II E S tl- A. -- I-~ or v -o. ,,i
y $97&00 Todos Solom autom6vilos os
esde $2.50 la vara. BODEGA VEDADO
d. C A M 1 0 N t6n on lat ri rfecitas
W. on,;il M "'RI. -,, ,v-,, PLYMOUTH 1940 Pa VISMISIS
AydSt-ldo -n II C_, 10 V. do ontrada y hosta 100 ..... ..
CIENTOS DE SOLARES del Cc~ Moses Porn May, g _6, pilltura y -ud- ntlel.. condiclonen. i"Ift told-I. 4 1,1!
n- dis"i comtrim ll.b. ti -------- CHEVBOLET 1948
12,04 ;X, 39 16 "ar- Calles, aceras, c6sped, al= NI-3175 Gusla. TODOII E CARROS CON "I"It' I. d",
MILLU STAS v D% PIIIIIII ;j tontlIdA DAmOS rAC= ADZ3
Sulerheir W.W varas, brado elktrico y telef6nim CASAS PAGO, *11 '1 1,
llh Vd.d.. Kdh.y. 1. 8-. N'I DEPAGO
Iul_ HUESPEDES
C.-t,, A $18 -ra. solorrado, Sil, LA- 0-t., W. N..IaS_ Til.dik. _j ACE"O CARRO EN CAMISIOI
= Preclo: $8,098.20. Omnibus Rate 13
n.bdo" CKt- 1. 1 6 rd lidut- dib tw"g.. Aeatnilmdoo on I, go do uso
Oxftill, 251, d--.I. AGUA ABUMANTE T, 11-SM Adl..I- X-Iti
r'Sni AWLIAS FACRMADES
Lo motor y m6s a fresm DO o Rodriguez
VENTS SOLAR EN CALLE REVOLUTION Orland
"It 11 do )a Vilo.
TINIALBERTO Go! I li-i. ftp.,- r., ob 1. WANTA y P
Ali, i re
111.1 P I N OS b
;iIIA 4- -1- P. No. 110 oul. It Inlanta) ACCMA ,I On SU PTtT,'
REPARTO MIRAMAR M EN DO ZA W .1 1103NIliI, No. 3, SwSIL, 23
AMARGURA 205. NEM IiO 780 Tei U-SO22 B_ 13 U-1009
0, ------------poi St'lon.
A AIIIA M-9494. 1 41
31 -5

ARD CXVII MARTO DF [A MARINA. MIVW ()I I In i )I (,ot, I If w i wl

H


(j
"Tims OF (IFI(INA 01, 1 t I I I PES HAW'$ JI, IWJ t ------- -Y l. LCI 1)
) ) 1, 1 A I V 11: ... ..
G U A M 0 11
T.No. A wwi"c' ik,
-w, al -4' F-10194:3-11 lit) 11 DE
5
RADIOS Y APARATOS
to MI. Itow; ll An.,
b-7.#- at- NI 1. ELECTRICOS
V E N D 0
doen-do, Inala. k lrtooo, It, -'.do M- C 0 1 N A D RIP, '-I''
-n-nol., H.-, Mop- p6- 11 =" %o l ". Il -- Illrn., Moab" 334 a, Faf-I 1 x-w3 ss.12 v A.", 1.1n.. 1 vM
LIN'Doaft"" INGLes T rl. PARA GAS EM TVJAD0 on
V E N D 0 DE CPJDAD 0
let? W vodad. T.16i- q.. U.b.j- nl. -oj l6,- h-111k, ToIU,
c -1. de 2 3 t""
vx" zsrLx"lvo susoo, vz come- '14
,o"t- M", nbl,
dor, Ran-InUitto X ftl. ToW, jfo,, "',
t, sul. U MOL T-to lo'. orltan. s'l, at-. onbe al It -.
k_1w4_14_E,
horn*
VENDA RUGAIM )URGO TaiR;ZA 0
nal.t., 'do bW, ono.A. 1.. 60 INTMtMENTO A preclox sto celmlasuncial rio
"7 --FMRM tA
to Do ToD*a 14 Y
ILDT, S. A.
It, APAPTArAFHJ 0
........... ......
V1

V
.. ...... . .... 61 ANJP4Alf',S 05 V A V I P
A V,


I SAW- -A 1,AVI. ),'If 0J
Wrote un -Iroeolp-, 12 pi,
,Uad
N. ant, 1- ll"ll'.
hi-Al, elo Una cerspI4. I An .11,
"wevalo, no plorda on Atw- 1W.
ol. tur-lb", 1. dtl,tuniand q.C to ofr= orlo., -I- um ,, 4, -n
A -CC,
'ITER I V Afl
den vorlo on Mitagros .559, N-IGMAIM LIA all
ii do i. DEL MARANA" ftvl,tl
altoal, entro Mayin Rodri- toTW. on N'. :It, I, I
om Y "Ituria. try F.- -W Iq el 4t. fpl V.I. v, I,,,
UJI. 2 11 CASA DIA7 -6, uUTA U Cr-, 6 C I A"If fw;
KRVEW Y REFRIGERA R a- 1w i '-% I 1 111'1 ;, 1,
,o,6,4d_ 1. oafeaaa, .
sE v Nox uEr"RIGERAvolt c U _QT, de nqo,
"Banien I ,,
a M ol..
A .... WE ... 0. CO KATE171 dM DE C075T. '-fld.,l do p-, Avenha!I, a -a
Go A,,
Y EFFC106 SA11TARROS
o0bkoo, a d. 11 z
ton
q.. no-ill,
t-blan I- t. MAQUINA3 on IN4 K,
F-51H, 3i-_" jA,,n1da'. acabados rip 1.n li.,
neh.- M Fit .... im.6-ton GrIn-l- !a mplior, y lujosos apartainentos
GANGA: .. VtNDZ ltr oNELM 4N Y11 Calir F, entre 6 v Av nida
poolop. Atd.. A a In A I de 2 cuartos, baho interealado]
anion eC I I'll UdIAL
it apas de Im a quo r5came". _1 Ios Oftel.loo" R poll"
.4. Al-ads- a. AM- ft-aJo, rLu.A. ar 411, De to. 1;, 1.
oll.- 41 M -an I,- AS i P Burnaista. SO altittiLun dos
_aooa--m 1. Perrat Tattiqlaw do INODORO u Iterraza, cocina, cuarto y servi276 departamentoo. Cwnple 11--l. a-,z4
Van- NtVRIA ARTSUMEEACLON, I d'I N 't- 21o. T= o Id Telif onto M.9 to cio de criados, con entrada in.
11-1 3 p- 1 'not- werIto ., Pam i.for. CONSULADO 109
2 .bl W.- VkMk, -j-, Co- $4.00 11AQV1,14TAS .1 Stloolf, E1 DIr.R.N. ldep ,ndiente, Informes: Docall
aft 1- L. Dolklus. Polafl... I U-1 olo"Xilt.- Poll 1-1-1- fnet- B-1671.
to '14 I,4-1738 L. ]lave en la rrlisrra
0 P--., --_ -j-- .Ate"$ F1111 4 r FERRETERA Col. 6.1 )?_' vtot... jUo Tolol, "K _71
on'll -oinlnpil! & COMERCIANTES --Il.0.1 tl I U -- A,"
'm an .2-L" 'alUt to1415o -oo-ol k
-t. TAT", -m
l do, b-I., l EDIFICIO 'ALASKA611, LDT, S -A. I i-lld.. APARTAMENTOS DUPLEX l jSE ACEPTAN PROPOSIC10CEBOLLIKOS _. tr,
13-1 --m doa I
REFRIGERADOR Dotal L40 1 151, Anliebldox o Up onalbl- N,,: Calle ioquinn a 23 1 nes Para local situado en Aveo".." ", In, "'on
jil- =1 d. l i DE CANARIA9 nofe., 1-1-14.1
U,2- Iol Noll ... 1. A I, IT Wda Santa Catalma escinina a! .6r. ti-t"
dlos" 0. X -ibi. on .1 inw lp.. Vedado. b
A t,- ,rt, de ,
to nua- VA &A* do 94-ti,. M-d ot ll. on al 'ado el cine 'Ala
_IA 11. ph"aga.
,1.. 04-14- M in lo". LA c.I. -i-l All no, I
d-t," troda", de 390
Y-w= -2no no,;, R-.. igiii 1.1 metro cuadra
vr"o sErwornApon I rfEA cu.l rits, con PTP.o Para cafeteria, restaurante,
Lto; Mon
.-nd. do
-1 lft do Wlb-t, j.4 vivereq (grocery) o go
comercin df
SAL SECA
Azxvo E- r-Do. VOW. I QUE CORRA LMREMEIM 21, ESQ. N sim0ares. Informant: Aguiar 4111 alaNA-1 TA,
on b -2,
Op, mento 322. Tel6fono:1 won now
Ud DEL 3 1 1 1, depart
-7948,
ALI, 1-b 3 do,. h.btI.CI6n" WA-- M en horas de oficina.
G' I SOBRE AM S An tol"o
LA ORTENDRA USANDO 94 RM TACIONES E-3866-85-13
i 1. pl.pid.d d. low..
Npa. I CalibreO .& M'_', A n.1 'd", tv MJR AM A P
8,20,22 v 24. ba-ria, nobro ..tonl6vil ad., .j .1- or A. .1 an. SE ALQUILA c.- dlntA 441,w 1, 11
2 Utll- -.1tA do
CIIIIIATTOS LATORRE. 9. A- M ;_. ift. U., do 2 ll A, 1. to
Refri eradores D ry-C risp 11 U1J-X-3bQ-W44 parte de Una nnAv, aproal- At- h.ndoo
SE LIQUIDAN 14--twel 1. P,
AL COSTO IOdUl. baltallft; as.' f", XAWLA AW ALQUIL0 W, C SA MONOELECI.L_ M pmdwb murovilloso ERIS SE ALQURA A VVAO" At LA mado 325 metro. Tiene ---- -- ,
llo.ll. Tolifool. xnd. lodepondlot.. elevator. Iftle.W t. W., -11b "ono Iper excess do existell quita q, L.J- Y m no-N-121 n,,lando, hall, --.do, 4
la humnodad & Is awl .1-bld. Xt--in, 11%=. Id. $11. wsf. A Infornift: A4870.
L. flab... San Rafael M, In
If. 141. 11N AWMAN HADITACIONKS DISDE
P0140 3% ONZA a. gMln 1- Y A9101., 1 10 1- 1. -1 A- 14
CIA. ELECTRIC MA5 Udt dLn! __ on 4.po- IV, a..- E-381M.S.10
htet. (E.-It- t. 3 1-. Camillo Cass, MariAnato
KELVINATO loot! on, do 'U. dodo I noino, fi .AL!tILA BADITACION Sol" -ell. t, onn.l. l
p, pl fl., lon 4 o
'U -t 1- ".0- I --, ADMITEN
DE CUBA $1.00 Im ot- o". I h-M. V h SE Al
r, is. Atool-I. m ; P, I. Sao
=-. a.Udn = .,Ij md,6 ww otk A.
do ONES ox.llo V ._ t3
NORGE Dintrib.ld- .-In.".. d. 1. -..a j -4g.t. 8R AVQVITA UNA H-VALLON All- 1-1. _.. u. 3"WmIo
model" ft 4, CY, 8, 9 10 It I BAY. IL WITH. Sr. Mori. ___ - -2 -.1 4. n o. do U, -U. .... .... ... .....
14-D-400:-14 a. Y 4 blad., p ... h..b ..I., M.- ... Il M ..t- AMPL DE AL5i ENDAP Es
vIes Itabt Btantlard y Do-Lu. M 0 R A 0 A A ALMACENES CACIGA dsa Y seral Do-tuxel Unabli.
I T I# id. edbleas .1 oefolig -Ar

VIOAOI* AN CA$& On VA,14MIA a Tell-, W1785. --See-,
7.,.t. 'deell ortas, rerrism. CJ_ lq.lio h.blt.ft ..Y UTa a A 1,n, 13 14 V-101.4 A . o, A-.. -M.. H., In I A III,- In,
tar
l on

at ,
SAN RIC %. Y,051L REPARTO MIR tAR
RE 1111 31AII VAU. Il.
Ti lana, WOO a. I'lln., 1, I I A 003 DP-49 D92EL9N, V A CA.
di-, ;j: Apariamentas d jujo. -ju OFICINAS .CLA

U
n, t, I an alj; Ua& n-b.d.,
U"t. dos _bUAll-ot:Eaer"..
GRATIS p? o, -, 4.
ACYA S SOLIMANI A091aws I?', c., 11 11,q1I1LA V1 DIrIATAMMIT11 741-1 n"o o""' C-1
Eli M MTMIM IrWk., TOd. nI.- do 1, 8-- 1., AI ..
boo- I'll-fad., no no. oUll. -11-13
no -I On_ 94-1- 1.. dl-.. loban. M, .11., 1-1_ t
bolit AZ V.- Ut. call, -387'"A Call. "hig ... do, bjot. lon'l "0" 4i AGQVMA CNA BABIT14 N
.1 bman "t to jl,011_1.1
P 'ARTO
P.111n. I. n0- a.. t .b.
de no, jwA ol. vj., A.n III_ A LQVM(f LA KITATI DE LA OFICINA
LLERMO NOVELLAS In ). III- a. ob-i I
a &L I.., No A.
TATU T EMOARCACIONU C-ad- C.$b. No $4, Don., lal, Do .Vwt c.0, 3 M
I 1. tua.. 9_--12 7,
AHORAt (k=dw facilida. APARTAMENT08 1111Y UIEN 'PA11 CIPACION
dos a pagar on doe ai, c AVITAMSM CALL. LeAL- 0, a Y d..kA
all. N.4- jo., o4n, W_ F.. Edificio Alk&Ar. c.7 -, ,,poldidal- LI,9 1 IWIll., Mo-- d.
I M.. #U W. C.- MO. Gil- W. A-UVA. $20, E-31TI--12
CoIllo, cowstrI.Alba Y vurrvors I.. P., -11. BEN; A 3f," 'q
I,
11, r-,-. baltoo, -ts- I-- -r- In.
EAoV _CEAo -9 CASUNA KWOTECAS mo x,, I Y 3,habil-lones, Op- o, U, y
canalde, an rtirtseelod.r r., I NOD 01i"' I Y OfWnao Elegantes pt'.
maybe u na- M. a. W.4 n",
de tpa Lnonona P1"d*I $ n nal 3' CAIM FAWLLA: an LOMA 1111
13 I= I = xr. = U," tnio=u toinolk, bb! At no
na Al, -, -_,
ACOPIAMS. COPI el Palmel. Alliama,
W. G_,. -lU. GoT It .1'..
T I call. 2 -ln- In
nm ln, 1, ironic at Parque do in
ASIENT0. AMMCANOS, zm yx.j. daoaft coloww-1 rrx v X um-raw42 14 all- pl- 1W. ......
Dvt- A -TRUNQN1D &IN Nifto. AxQvW5 Fraterrilidad, con 17 ru As de

r" ? Nuevo oatts Intolot au.4'. -- lor0n.
'e., A. __ = V31, H, gillagotan y 12 do tranviall, aaj t W
ta. I dowwoow ..00, L- W11
F. ...tra expontm. Iffi, flese, oboloa __1 nadl., t1lif..
$3 6 50 ant do.) Y l_- oorno amPlio espatio Par- Par- 91 J. DEL MONTE Y viii)RA
ri. slow I ool-TW A-UN, ENS T_' IJANZIIS AnTapy, R'ro vxawosilm.A M ACION muzriWr qum Adminiotrael6n eflelente, ALat CA AVILLANSDA WA,
Itolldad. c- aamoldw. r personal unifornsado.
S fu., Col." do Cal REINA fe 1.
Noto, d_ AZQ ILO RABITAC1,02N. RALCoN"11- VH-C-M W14 $0 ALQUILD CASA NAM".
AN$ ooA Inf-ICTMi CUIAlfrITMA, UUAnoido Q.,do b-An
aso o jl l o.Aa nalooln, -ofoll, a- na z
CINCO ASOS DE GARANTIA B ID E T S ST- SOU34 X all, non: _ld Lb,. S-wl. CrUldo, one I. ..Olon, .1ball- sol., -U.- -10- A- P76 ,Udoo So.
ff". dobla. c- Plol-d- Tanwa.- le-ta, t," do- Y wtt,, .1 1 .. ... Ut. loj- $ELN; r lttoU OBRAM 206, Auros
AMUCANOB La, sl ulerftea human hipote. A 7 : 7 "r", T"tf' AS = do. AIobldo, do conowrwr. Terrato c.b. 7 s- (snaot., m a. dCASA VALLE XAM110 31, A
dc roclente .. ALQVMA A HONDA. sol'o uw.- c. !nv, I'L.
wjo OMERCM pl.pi. solDIIA Y "afilada on $13 fro dor "Pajude, u.- 014n, RaM I., lttloltt ,_
to to par. Latr do- do,
"CASA GONZALEZ" d1boo ". Xull ", .
latoe" all 1- ro, P. wro",td.,
AuTOmnco 132" 1 In c""d, LU "a GANGA, HABITACIONES Won. A-M Y 01, a altCUPA 214L Ann. OMEUY y DESAWM 1,M 7% Vt r= A-,UD,,.ooIn_"_j4 .... .. ...... .... a. vibl1, A W T
OVEDRAD01 A-71 I DE TAPON 7,750 7%% Arroyo Apo. rRorlsout B.wu,
on LNG1,44, DA CLARE% rN
I I'l I-,- zU w. I. 87
.1-1 Lt.- A tTURAS V4)ADO
6,000 8% Carretera .1 noft, A- x"; ceut) 14, M coCl,
S7 -=DR OF16 Contra y Do- of _T"""""u E YP ILI z. "a' !.. a.. 17 "n I -b- v, d t,'
L7 ACADE141M ow- gww -Il m- "m vla". lA, - --------AZULEJOS 5,OOD 67. Habana
Bons OL ACER6 5,500 77. Vibora, ACADEMIA CERVANTES INFANTA a Q. il ;;ALQUUO flAF;ITACION!!
En 1. d.1 C..d,. 1pIU
4 A 4% 91000 6% Habana Fisita, Matemitican I- 1., $23" Lf.. AIAA hH01 nt

,Kt.ca
R.W. to in. luaoll IIICMiq: 9,W 77a Vibora a- STA. MART.4 r Alo In W
too, coon,", od
,"deir P'ot br BLUC08 y COLO= 351M "a Ayedwin Unn- r.f
Z gjF ilarr N"' VEDA J, 11
ras, archiVo metal, armario, tar- "T cam ftw-n (frente al 1swituto M k AVOLO CALMIAZAR
jeteros Kardex, sauffiter bibhot quo "Im doe a tres am is z2-4. au, 1XI, I_ too, 11LA111 JO
*--I, 'I. ..Udad, L N_$3 5 w Fmlay) tl,, ton
teca, "La Casa Gonzilvel Ccm ebudds'A prest"al. Pwa Wary O'Reilly. tf-' T_1iWF-E5
W Y complaito y, El denies, vai. I 11 A
riaeal' E-31 Yntle. Y -filadoo Apsn"...t- -Q14" nvarActo11 IoN con
Bin en"r- c m hta to tajl
all des, flarno v. 0"A Dl jwtztn. D. tO,,-notbel Y I It 1 1 l o,jf,k NUEW .. ..... .....
I "A
MUEBLES DE OFiCINA ROR12TO V11 FA T2 __ P
Vendernos, compramos toda 'Tem len HumLjl A L Q U I L 9 E S6 an d. gP ,,'Z 1, llI, Borw 'o C.3 -Juin. ot ,
elm rnueble oficin3s: cajas CAW
ea es, asqhivai, estan e ace- S. A. Inform- en III I, it
uw t
do flt,61 li, 4;'w
sumar, Hu:,30MT ISI. esq. a P. C-11 padc ('ATj1LJNA m. a 121.11 -6 "11- wo"
razonabler, Pagamos VIDAW __f0.M0 NWP0TjC __ d. Molt a
pr! t obien .1-1. on
20 =O.tTaNPeoV"_ Am.
Ifal am' 'I
L-loaft" a-wo-wis
IIAWNA VIAN I 1 +15 DIARIO [)I, [,A MARINA._ -Mj +((ij 1 ,S, I I) DI AWSIOUK 1949 ANo (Yml
_____ .21 --- ___ ______,_ __
i
I Antincios (TASIFICADOS de t 11,11MA 110HA PROFF-,10NALFs (','O M PI! A S V F NTA ',, VEP4TAS V Y, N T A S
___ - -_ ---. I ____ _____-__ ______ -- ---
S I A5 I I 0114111 P I'll( V N I I A % 43 ( A WI 49 (A-W"
__ ___________111 __-_------ -, =-7,::: 1 I-S__", "W" S C A I A,I 44
I ,_ ,___ -,_,_,_,_-,_--- ,, ,-,-------"--- -,,--- "-- -" ,--- -"- --' ...... ... .. ''I __,"', __ !_ --I "It" I z 1 I., 1- "- I'll 11 "ll, I'll, ""', I __ ",
LQ U 11I I'll E 3 !'_! 'LTI Hll' 11 ,,,, ,0MI*Iw 14ANOA Yj"I'll''i'-1 11:1,1,11 1,,1-1I-,,, "I 'I ,C EN SE O FR EC EN 'j '-,.!" .,.,. I .1 ,'__ -'I%11:1,111 11 ... 11 11. I 11.1. "
.... .. .................. ____ -'- "'."", "'I'11, I 1111jetom wtI, itoifol, (nin'ble;t .. 11 I .1 I 11 I I 'I, I ., I'll I I , I ".". 1, '- I
I ., -, ,.;. -1. 11. I .. .- 1,
i$ ALOUILERKS VARIOS 118 CRIADAS ..... .. CRIAIJOS 128 JARLINER01 " """ ,, %",j.' '.".Ii; ','I,:,,e ', "," '- ",% fireoA y lv, rrll.mtel, cuarto, einla, , ..' :.,:, "', I .,! ; ,"'.""I""'r .. ,; 1. I 'I 7I
I ... __ ' '- I I ,,,I ','-I,' c0inedor, maqui tins centerr, 0,,eri- : ":,' , I .1 I I 11 ii,,- ,--- 1. .. " el wilfA "id'.6.1
ITA 1, ,"",',',', ,,, ',","" ,!,", ',',,',,,'," A ( """ "01,111-i"':', ,Xrrn, I _-I - ---,I I, bir. Cajas valididl,% Reft I r ., I i '. ( .,. 'I, W.,"
JAI , I " ,_ I om (I Tl 7,;RSYNT o;v, I, ke a .:. I o- i % ^ ,:* 11 ,. I I ,,
'. 1, ,-I.l,-, ,,,, -- "" *',. II': ,", ...... """ 11 I ", .. : ., 1".
1111- 11 al"111.1", %, :" I, ,,,,, _* -, I'.-,, I'll, T Ill -, t 1,A O A BANA 112,01A I -, 11 -'- 11 I I..1'*1 *11,11111, I I "I 'i"- l,,-,-:,,,.,- ld---- " dore" viijillas, m"as compl twq, , -,
V.I. .. .... 11-1 "I------ -____ .- --ilp? "It-1-1 ...... T,,- : I r T..",-, -, ,,, -- i -"77 L : I I "I ZPIANJA', ,A,(I;V, : ".." , ,
.,,,I", 1. 11 I _l., ___- ,.I", 'l.l _-"' i RApidiii, Cws J,,F to A I .. ', -- I~ . ." I I ,,, 1, ". ,.",,
11-1.1. T11-I" l -ll Ii I'll III I, _% 129 OFICINISTAS .... "I-, -,-,I,,, -, -- ,-_ '_ *
1- t"I'll, 11.1 .- 1.11 1' I 11 11
I 1 111111'711 1.11'1 '111 11_11111, I", 0 11461*Sv" Axe ___ __ ' I (IS t I III 4 10,000 VACI, i .111 1, 11"."", (:-7 ,5-17-10 Agt ' .... ,-,- ell I '; ,* ,,*,: I- ., 17
i 11-1-1 ___ __ 11-11 Y, 1- I11211 _11111 1'i'ii '1'11,11-11 I'll 'll-11A. COMPRAMOS LAMPARAS Y ,,, : I%' ail. 1-14 ,,,, I~ .. ...
-- ---------- "I 111.11 .11111 11-- I 11 ". " ,I.", I I I 1j.. l ,,i
I-- I I ol.11 -, I "In't," I',- "' -1" ,....' %',.,',, 7 VETERI AKIO$
Sf SO fdff kN ....... liiI, ",,%,1_",',,"_ _ N carfdelabro III, cr,,tal y bron. ' ,' : ,,i%;, - I .. I I I'll ,- -I- A.
, ,il- 5111, ,_ 1-11i, I ; I- In ",-,- billtos di- plata, mttift p1d. "I : I I .":,", ", .'11'3',
-_ __ 1 1 i' 1,111, In'), ...... ,- 41" ",-111,1- I I,',, 1-11111", 1, I I ,,,, 0, I 1. ,,, ,I 1, -I1, i"I".",- 1-II .7-1 Diji...-ri. y L.borillt.ri. ,a, 0 1. I .. ,,, ,
ii SOLICI[TUD DE A.LQUILERES I I'll ''I 11 -_ -------- Clinico Veterinarip teado, brfinvc,, crittalles. porce. I I I I .11. .1 ", 11 11-1 I --11.I -- -- "o-Alill 11-t-olell., -11 I 1 111 il! l'. I el
of 'I'lilid"I ,".1, ,,I- ,, ....... .. I rel"I"'.1i ': , I :,I, I.I., 11 10 el"
,-- .,rllT.1 I I lai, ',"",, I." 11 A _-__T, I I a,, -V .V
-1 I I I "'I"". 1 . 1, DouroH CUZ A larals, Ablini-, Y todo ar I ."'.
"ll"I'Ll!'"", I ,_ i tic llo -RF 111 -,- __ : t a
,::,"', .""',
6- -, -1111,1: t clitlli., I -,ii- .- fino, arnigwi t, moderi-io. "La , 71111ill '- 1 ... .... I- -1111 I11111 1-1 r"11111.1, :; ; ,,,,,:-% Ilc ---,", "'W" %1,1,1 I LA HABANA I I .. 1. ,,11. 1. 11 1:
------ "---- ,, I-~ -- I %, ,,' ", ,'1.111 j1,1111 ... ... - i- . , ,.,,
II-1- r I 11-- I i, I "I' 1- ,,' I~ ,'I' T, ,I I-I T" ...... -- 7, t % t ijz, '109, A-9Q44. I ,e'i,1 -A .., I I I 7 I _", -- I I:
___ ___ , I A f Y I'__"', ""; ..... __" :! -11.. '11, ,,, ,, I A ta , g "I'll 31G.'(il, I(FNl'% JIRO I
"-"- ...... "I III I" _,. o ml i __ - - 111_1,
-- .... I .... ., "i-'.. _, -- ., I -A 11 11 1-1 I i ", 11-- 4 .... ,,, a C- I 0)- t'/-' Sv ;, ...... , 1",,- ', "_, it ., t I 11 -,,,,,, i-, Tiwl T .l l 'i W; ,-'i. "A
",
, ,,, tl ,,,, --, 11 lela I~ "-- "" '__ .Ilv f ,.,. _-, L' I I .,, -- I I "*,SE SOIICITA NAVE I 11;11,111 !2 ........ ,,, ',," ,,,, ", ',',',',', ; ....... I ,_,., I "; "", ,L"" "", ,:,*"**,,"I" 1.1 l."' 11 :
%11 Ii--- P,, 11 1-11-1 --- ___ __1L1" " I 11 11 li,-- ,,, I "I""', I-~
I w ll __ ill "" --,
1 __ ,_ ,;,"_ ,.", 11 111 ...... ,", I l I il I'-Il "', 111-1111 Il"All-A ..Ww; A-7795 COM ( ASil %,, ... I-- -- -, ,-e- --- I I
"11,1^1 *1141, 'll, Ill""I'l"""" IZ",.)I )", ,!--- ,- ___ _____ __ __________ __ _____ ___,iiI, _!,_ iI Ii, PRAMOS S% w -, Stim, ,,,,
I 1, ":I ,,, ,,,, I ... I """ __. 1.11 ..it.,
-,I _,,1-111 11-l-It 1 1111M.011 1AITA.-T Alill, li-11 1,1-1. il.of ,o- ", ill I 11 .1 I I I ,,, . I ,,, i IIARA,14A
t I'll, 1-1 x-1- I, I ,,, ,,, a ,","_ I I,, 1, 1"A- "I "I'', '. 1, ,,,, '1111-1-- ,,*IJ-.a,,- ,, ,,,, ,, :., ., 1.- I _: "I T I. ,7 "_ _,. I I I'll
__ -"I"- -1,- a", I I! I A I 1
103 CRIADAS CRIADOS ----- --- I'l,", %, ,,I Ill" --'11 1-,1-1. i'l I'll ;"'- ,% ;',- L_, ,- .- _",", ,-. " ... ...... .. .". .1 I 1. I I I i- I . I .' I 3*1-440, RYNTA 5711
"i-J , jrrpi, 'k Ilell I I 1. 11 I I I '' . 112; 'I ... 1. !. C-111 11. -- 114ill
_ .... ..... 1, 11 "" I I I I,, I'll 11,ill"', I 'I I t- 11111 'Ir 1 A I I I ., ,
"" I "'I" ", I -'i,; "'T'IN, F-loi-1-11 ei,:"24 I I I ,,,,, 1-1 I 1, 1 1 I )"i r ,; it I 0 w IlWi, '1-1 i .. I I 1;1 I 11-1 11-1 ,.
I'll I I I "", I ____ __11 11_____11 --__ __ ___ __ 1. 11 I ,,;,, "', 1 "' ".
11__, 11 1 111 11 1 ...... :_ " -- ,,, ioT._ _i-al_-_;:nljll'l. ",,' "'%11 ,_ '1'1,1 'l COMPRAMOS M Ut 13 Ill 11 V I 1) it'll it I I I 1,111 Ili (101) 1. ,I. I "It-1111 ,., 11111 .
11,1_-- --', --, :" , , ". " " ""., 11111"I'll I" r I :ol .1"11.0- QUIROPEDISTAS I I I I I 11-11, 11.111. 11 '. I I I 'l
" "n -,-- I , i_ ," ,, "", "'i, "" 0 a(lornos porcel'I'las, joi-run, ". 11
----- -- ------ 111111111 11_ :Iii" _-, -;_ r.,,',',_-- Q,,ir.pedallA PARD X-W VAjillill, 1jj1t,111,11i;I, 11111til, or;s "
I',:I, ,,1,,, "', 't".", 1 1- ": i,.* ,,',"" ,. "'i, V I r ll"(1 it I ', 1 000)
1 -- I I 1' !'%l "ll"', 1. "I -- ,-]-', No entIrA mS% de 9 1. I I I I : .* : ": : ,: -- 11
v6^,7i_'ifo-i s, ,;Io,, I T ,I ", "I" '." "" '""."""131 OFERTAS VARIAS ,111 PIS16 brillArter, pw,,,,-,s afe, cubW - - ' L r I '. ,,
"t, , """ '-_,"'. '11, -- "'i", TI I I --,," I, I I I -. , L" %: ," -1, ,, 11,10" ,t I - "I'll I 11 I i' I 1-1 I I 11, 1, 11, ", I I T'l o Ii" ,I'111'1 "I'll'.' 'all-. I,- Z. Is',: pi.n"', l (, I , ,ll 1 1 1 't Adquiern satkid y le 1194"Ilk to, carid,,labro" IAllptvan ,ri I I I., I . . -- 'i"-I l jf -Ii, I ,,,,I, -l, "IV"" 01 11,!.I- il""I" "'," ,, "". ,,, 0 ,,. ,, ., '1. ,_ -I;li 'W',, ifloquinp" CoPtlv, I] -, .-,, I-i LA SIERRA r,,l,;* 'z*', i ". 1 : ". -1, ',',,! "; ',,,*;,
iIi, oii o I z I tWl o' l , I I -, 1. I
"'I", 1. I -- "I ") 11 I, i ...... "", I I r- r,
tvA : ,,,I .";"""'i :'a", -'_ V', ',;, ,., I , i , .. ., I 1 45, ,)it, I
11 % 1'11 "Ill, i l ,,"" 'll", l",'," """ "' 11 11 "I 11 11k; ,;"",:'!" ,,, I """l- ,,,Im 4 i,,(,,, 'A : ,, ,,, i ,,, ., ., ,
''I' i-,"O" I ,,, -'. ; Eqllwalm Rapi ,, ,
I'll -- ... I -11111 11 A 11 I ,- Ii , I I ,, ,,,I ,,, I
11 "" 'I' ',%, aL11 ', I I ," l '"' ,i%__ ..... "A' ,, ,,,,,,, IT~ 11, -, ", , t-,",- .1 I A., I I r 1' -I. ,-,",117 ,,,,, 111-1111 1-11 I", ,'I Ill, -11i, 7 -i I I 1. mi;7, ", I~ 111_11-1, 1,11,', ,tltn ,, ,, ___ : "I , ',- : ". '. .1 ."I' ,.", 1, $16,500
Vir -, -,, i I I "I'll "i""i.l., 11, i 1, j, C-1, 1- , T I 1-1 11, Ill, 1 ;:*1' , "'"'.1 :1
I~ "I I "."""", : , I I U -,---- ....... ___ I I, ,, , I, ,I,, I IV I
I ,,, i , : ', ;,,,,ii 7 ',", 1111t, -1-11""'o ', "' 1' ."'."I'l-11 I'," ,',',_',: "l,", *
Iilti, lio ,,,ll ,IV I ,, 1" I "' ",
1 4,.,,;,_.,;;j_ 35,000, RENTA - lil"', I -1.111.1-1 1.'e,, """.1 -011"",- -1, I,- 11,12 11 I I , ", :,vi,, ': ,_ 11- 1.1 "Ill' , ,', ,, " ,, , "' ,,,: ', A, ,
,7, ,,, I. ,*, I-1 "I 11 t1i 11 I I- I',-- I _3297: COMP ;,, ,A', ,I lip it "W 'I ,,, I~ ........ I~ ., I I I 1. I
,,, ; ,, ,,, ,,,, ; , ,, ,,, ,,, "I , ,, I ,,,, I, I, -- , ., , --- -, i I., I 11 1.11 1.1114 RO 1000 '-1 .- I . ,(
-, I 'If I "11 ,,, """'! ,, ,,,,,, ; ... -, ", ".1-1,111"'111-11 "'I"-'. -11l,1 ,,- --- ,,,, l--- ,: I I .. il--, ,
I I I I I I, I~ Lli li ,,, I ,,,, ,,, I 1- 11 I I 11 11 I 11 ", - I ", , ', :
;Ts o ro I I 11 I I i, I I ,,I -1 I~, "". I I 11 11 I I ".. I .j1jI- I I 1, 1:1,1 4 I 11 I I " 1*1.1,'11.1 .
PROFESIONALES .t.",- -11., ,' L i -i '--1 L I-Z
.,'IL,,,'1",i 1,I,1 11 I"' 11 A, I ,,11 "14- ,,, fir" m 'I"', I~ '" "I 11 I I I .
,-, t ,"I' 1 ", ''I'll," C 0 M P R'A'isl "'" 11111'11., lli__. , 1:: I '" 1111 I I~ I I 1, I~ -11111-1. I"f,"".. i 11
_,. ,,, ('.1- 1, 1,,,,, ,,, ti '_ """"" l "" ""', 1-11 ..... __ i '. 1.11 I i, .
- I lt,- I I I ARIOS ___ -- ,, I_111111 I- "'I Ved. $4 ,000 a, 380 I, ", 1; ". ,;4"4 -I,-"- """" I' "6GAO6S'i-iiUT- "' ' ..... 9 C ms A,$ CO-NI I-K0 ___- J O A ""_ R t I~- ,,, -'., 1. ." I , '' I., -1'111'1':"'it-.6, vr l__,tt, o v ,,, -I, " ", Nlm:l it ., _,, _. I,_ 01 I I~, I.. I...
-,- ,:--r;_1 1 I'll .", I I"I'" 1. I I 1.
"I,:: ;i l 111111 1 ", 'I', ill,", 11 "I' ,,,- ,,I, ,,, sv 'A rl - flUFETC REGO -111. -11 ,- ".. ,--, I I 1.
._ I C, ", I 1 1 ,,,,,, 11 "' 1, .- , "" , ", ,,,, 1 SI VIFNSA FABILICAR , "" bl"I .... i_ '.." -- __ ' -1 'L-". ........ I
.I, .. .i- I I "" I I I .
11 1- 1 I 11- 1 I I ,, ,:,. ,,, 11 11 1;111_ ,, ::,,ii,:, L, : tl- ,'.,I", I I I ,
III ,,,,,,, 'I'l- I, .. .... ,- I 11i1-Ii- ,tI ;_ 11"'j, ,,,, 1- ,I 0,1 11 ,'I I 111 i ",,, I ; ." *_ ', 1,
1", 1, _, ,v ', L'
,- i" I -* -1 -- "I'll, 11 11-11- iliz- I pall" ll iil ii; iii ,
104 COCINERAS-COCI N EROS l ,,,l,,, "r-l-,ol, TrIla- I I 11 "IT, 111- 1.i -111. -L111 ,1,111.-11 -1 -11 1-' Z I ,I j'1,1,,,nl,,,,",, ,,,,,,,, I ,,,,, ,-Itj ,, ,, ,--- i I 11 I 11 I I I 11 11
I, ,, J, n"IM"', PI -(v 1, "I : -- -,- -w -1
'""' H' '- I I 11 1--- "" I ". , , 1,_1 1 1119 11(14 I- , ll, ll' ,, l,"", 'll, ll, ill""Ill,"'I I I :
r"- '" 1_ _: v ,,'-' i,-- -,(, REP KOHLY U ;,OOO I. .... 1. I
11 11 1,1 11 Iie ," I IA11 1-11- ,-- 2 ,11 I~ '. 4 li o I, -, I 'i.e AW ill", -1 ,- 1
,.'In I 'u, ,I , ,,!, l l : "" , ""'!"'t 4rw t," ... I 1, ." I .. I-, ,
ivT-,-,,-i, , ,,,, , I A I,-;,, I, l ( o. TWFF F; PER 74 .'DINA I ,--- ,I,', : -'_;^ *I,',,i ^*, ,JN Irdprm ;, I :, :. ,, ":
c"It!, 1 ,, I *, 1, 1-% : ,,, I I I I 1.
,,Vi_ ,,,,,, , , , I ". , -, :' ,,, I
I I I ,,,, ,. L,,., :: i - ,,, 1,11,11 C-169-17-5 ", (I i ,,, ",
1- l I "I "Il" t .. .. ... :!111- 11111 I I I - I I I~ 11 I I "I I ,I I I i - 1 I I
r -_ ,,,, i, 11 1_ 1'%111-1 "I I 1 "I'll, I'll I 'I,
"" Ili, l ,--", :I, , .,,,,-,i:,, ___ I I
, , __ __ ., ...... 1 11
, I r--I, it! ", ,,, .1 i, ,I I-, -- 1 ---- -- ---- A4074: LOMPRO RAULES Ir , 1 In', In I, 11'111 , j 11,1111", ., 1. I I . I I
-_ ____ -, I 11 I I I 11
Wi7soi,1m, lu.'m PAIA -(I"t, I o I ,,, ,, ,!", ;, : , .
P- I'll, %I-11,- 1_. 41 DMPRO CASA I "III, I i -,,
!-'fli'. "'i"'r I I I-FA, "'.0, , I ,,, lri N t nTl- ,',',, I I I "', " -, I, i , a. 1, maquil", """r Singer, Mil- I- --- -, -, I --_ ... ..... I I , I I I
,- -- I 1-1 "i", 11 I "'. -- "i, ,." -- "
11;,, "ri 1-11, --- I 11 ,,,,,, ,Iiq'oit - 1 ; .... .. " ., ,
T'If ii-,,,tt rl-,. 1; ,I l I 'I ,,, I I ., -1- ; !I, "L -- i-- ---- ,,, Its b,,dega ,, f,,,scaparate y equi, I ,, ,, ," ,-, ,,,! "I"':, ,,, 1,11"", I ., .
-A-c- -m - --lo- ,,,,, ", r_'i -- LAWTON I I :, ':
eit":,oI'l:T .TF KA K"i, ;__,,,* __,,,, "'. 1;1,l lla paie fin,;. ,MIquinas coele*l Y I-_ -'_ _4"" ,_,"I, 1 1. I .
__ ,,, ",'I, I I 1, Lj
,-_ 11 o-Ir r --- .il-6-613 DOCTORES EN MEDICINA i ,?4 ". I,, i'. 11, ., 11 I I -1. I
I 11 I I 1.
1.111111 .111_1,,M,11 """"i"I", ,,,,,,
1- ....... -, I 1-11 ",I", I I -it t el- I- ____=_111_I1 Cribir, RIr,,,,, Philips, Nlomide- ;, -,%_, ,%-- ,,- _'_. ", """",
111 111111111 l I;,) I ,"', ---' I ___ ...... _"_ D& 0 RIVERO PARTA COMP ,: I "" .l", ;; Z -, : , : , _.",
t'L ._ T-11 A I~~ GAS ,,,),,, ,i i. ,,, z O rim or(i Pat arno bien, Stiar,2 s-,, .-,,, --, """' -"J :___ -11- -4 11 i' r 1. 11 '___6-' F71 11-1 let 1- 1-11-1 '---' --- ---'. __, " -,%i_ ,= I 1 1-1, -_ - 11_____ .....
I -Tiell.1, 1--II1jV '1-111., I~' Ils, Critic Mowe Corrale,. "" -" I 1-1 Vlplll 1- IlA. -.. WIV 11 oij
"' ...... _-1 1. Ill I -"',Il I : ', 11 --- A, l.", T- ""'.i" I- -- "I'. '... I. It~ -, P--1 A-Ill, A A1,11.1,, -- -,--,-- "-"":" ,*
111,11111, 1,1,.,1_7A1ol III 11 A-1 -'- ' ' """ -'l5F K-1111, .." ,, -. I'- I, _lt 1, -- ", 1. ".e.l. bl d, o"t'h" 31", 40"
_. II'l-l" X-1- -l' L, 1,,V.J, ---Ie I.. 1'_rZ1Ild.I C-167-17-5 S p. Lawton, 4 Ciilapg, $15jWO 1:111_1111 "I I ,I
1"Il- '. -1 11'111,' 11.1111"1 111,11,11 i _tiV0 ,I'. it, -- 11) I-~ I,- ;,.o".11111 1-111a, tl -", -,F ,, I 'l ,,, '. !=,-- --=. ; Ill., -' d --,, A ,,l- _'t',, I, Ili- 'i-,
ell .."o", C.- I) .vnv A rlAoS i""iIi", I t-!- ,-! ...... il" "' l" -- -L ...... "', 'I, Lt.- Ill I --- -11.1,,, 1, P-l,' ti- ylll ,__ -"I.,.V ".fl-, ,,l Ra ,_, r1m11-1i, -.; I- l'. .....
-1 .1111111o, A, l, il -.1 I ...... I~, i ,, tle- "-i- I,~ 111"I'dr, I, i,
-, 1-itil r --,.,I'. 11 I II'a. --I., ,-,i-i,,,, ,.,, -: al ,Fi, ", X-1-1 IIIId-, IF 11,11i. I:l9A 9.1 Pli RAIA,
;i " -1 ,:,.-,I )"I Ir ll- 111-11-Al, A-Vdl n! G--, it', Llletiil.' 'i,T; d:! 13 BOVEDAS Y PANTEONES oiI,,,a,,., '. I "
F" ii, __ l -1. -11II!,11" .11-b, I __ ,t OPORTUNIDAD
AOLIC 1,- 11, ----- --_ ii., __ "" ____ ... -I_ ,,,- -1. ,,,
"' __ ---I- III -- _,-. it. I- --l -- "-".i,, --- ,,l _j", ., A I..-- il -1 -1. 6. m"" "'" 'ZDA 0 ,- _. ,.tiv -. .... dill w-w 'l,
All CA ... L, I -11-t, AI11- 11- ell-IlApal DZINO COMPRAK INA SO I "I. I- ,0
_, ....... ., fI t dV VACIA, 5, b-I ,olgai, ,I.-, -1i" I 'i- --1711 1 --_- I -I.I., P111 I R.- ........ ,,. ,.,. --', 11 --" ,- : :2II I It,, 700, VIBORA ,--:':', h,-, "h'i.. 0 ,,,je,,, ,4i,,j: it
,_ _l, i"t"" "- Ili~ ,,, ",;-,I', -- -- -., ,I ,,,,,_,,_ Ia. --_ 44 ,a "o" __- ". to."'t-I'l- , I t;, ". -1- -- 1, --. Si. v"I -11l, ---. '-.,I- -1 -- <,.,-, I.,- r-_-,
'- ,.: ;,-i- c, ldli ". c- -l ,
Z., I.; ,,, ....... I-I--- E-2all", C-1-,;,,,t- I"'t" "", c-d.
___ -, l" -,I,- X-1. 1--% ,,
'I; 1-I'l- .1111 1-111 1":A, 1 o-.., -i -11.11i., ,,, "
-,'-- ,z, i'---!, ., coc-, 1 -!. ,,,_ 1 RENTA $160
'', I I'll" ,[- II "'E, 'l-o NITA $148 11,",1N,,, -Iil -- ,tirdt"
,1 11,-1,- ,I 11111 "I 1. ile, I '000 RE ,io
., % ",""'i- I '111 1111i ...... -i -," -1 ,-., 1 it LIBROS 6 W RESOS _-, 1$15
ENDAS I 511,00f I. -I,
"Itill 7 I Ir. W - "' -- 17 MUEBLES PR __ __si, dI $51 C.21 1-1- I A~~ --j- 111-1 -, 1- -111 .111". ',;,. ...-- '. 'i, f,,i,-,: _N I -", t,_- ii- I ESCIVIk 11n)XI)AI A, )Of Pr6ximo Curva Montalvit Ill I-_- ,.,.d. "wi:', -ldI -, ", 1, , ii =I, III,., loill'GIII, I lax i Sari nortz. G.ri IIOff
.1 -,-I,, Z, - 1'. t, PI7- I -11il. 11-1.1 ""
I- -'I __ _,_,;,T,-, ev 1- I 5 B-5303: COMPRO MUEBLFSj_,,, ....... I I -_,111,1 T,",- I I , l,,,,,,,, ,,,, ,,,,,. ,,,,,, ,,,, I : ,I"Y"", , .-, ,,,dl,-di_- ,jg ,,, 1,1'ilw, l,_'!'_ "-II.I"I'l- ll Ill I "I -1-AL Foll 1; "Alaoi- 1,A.A '---I .1" A9.1l d 171. li, '1 11-1 ,, 111111r,'111 I'll-, -11- -, 1., -71 --.
",,':1lli'- -""f' ',"-' I~ F 0 VEN _i- .. Q "-jl ,'; -, '1- -- All~ [,,,!,, ,,,,,, ,,%,!, "I"""", piano,. refrireradore 0bje-j,-,, ,-, ,I.i- T,11 ,_, -A ,,Ii-Ii,, -,Itv,,--,, -,j -,,tzI-I- 111- Ilell-It, -,", It-, yt-, 4.lii
r
"- -'T "")-,- 'r", T,, 3,Il D& ALB RT KRO tos Side, i-quhlas lisci ibir y co- I I 1.11' I rl 11zli 1" , Id", -. 1 ,-,I. I 1.11, zl :"' i,, _:", ".-Ij F.9- aSaa -,ldla", -i-lam, :. REGIA Y LINDA CASA
F. I ,11 '%111 1_', ', -- All ii, 1 ..fl, .. .. ser, inuebles oficinas, cristale. I ,I,-- 11 To- C1111111 '_ !--11111 I iI, I", ,._ll ? 1 1,e 1,I I 1-1 ,I ,a,- ,--, ,,,I ....
lit oo-,") savy.... ..-.. F.-.7i Will.. ,, el L-- --. ""i"". .",
,!, ,,.,.-I, Ioe- 11111F ll; , .'P*11-u frioll. .- I. her __ I. I_. ', 7A, b,,u. _ae""
----- ___ A S I N __ ______ __ __ Jk A -,_;x ,,,t
I-STA
L- I" i ;ei11. 11'lI"LI 7Bl- A-1. _2 ,= I,- L."k.d.d .61k.7ciz rias. Cam completes. Elf Is 1_111" ll Ili -- lal, -j- -- ,,-,,, ;GNNG f_(,-U,- 1_ ___ ILTURAS DE 91 -. -.j Ij -,. ,,ille .
ei-III To I-A 11-A 11 Allio- I- misma Agencia Mudanzas "Fri- -" i" !f"" -l a Ie" 1I"1t 4'I,1a I $1,5, 506, RENTL), $195 1 "11" -11 1-3, 'I". -ll- 14 I~ ili 1-11', I.". ,'I
rwel-119.12 m A_,m, C-lillei A,-t.. M -, "I'll 12, -1-1-t .1 f-,i _. 1, I",
,; --, "i"I"I""', -,, -,, :, ,,I' I R I 3 1 I
"", Ile ,S -%C I.-Aft IINA MUCS.CRA era de Miramar". Todas ho- 'i"I" I'll t 111_111 1, w, .-, V11M i ,, 'It'Al-R PfL 1- 0 ITLLl .IS.. "I'll, _i_ ,
"' d, '_ V'_ ... I ,, flo -1 h.1.1 I 1,,6 dol, DR. PAUL AYNAT 21 INSTRUMENTOS DE MUSICA- '-i'-1. d ci' t "i i171 lllii ei -1 1- -,,- d, I'll 11 ,,,,,_I., 1fitt", I.,
I MIt". 'llilloill Clatleol ci .% ras E-5303. C-628-17-15 a & I i- 1_1'1i .111
,,,,,,, r__ ..... ... I I'll ,I, -1 1:11- I'll'-'e.. Ilar- Ll- !,';,,", 410 '. I 1"I", , l- i"'., i,-. M.'al e,_,I,;,, 'It.., -., A~ -,, l,.A, I,,,,
..--- I .1 %-, T-, 1 1-7nl _.. n'ij_ iddi _a COMPRAMOS PIANOS _____ __ --- ------- __1 It --- wle. Ill "- -I --- .. .1,, It,, r'wa,
-- 1=2 ,r,.t"x 1 LAWTON, $5,90, CHANCE I"' I ___,,, ,,,, ,,j IIl,_ Pl.WUla c-I ,, , $;- ,IA(fl I.PiT SIYA, Cl),; f7 I ____ --I- - n
--- I I It COC132RAS COCINEROS !.T_;,-.-- r- d-" .l,- _l, ,- ,-.2',',' "'"", ""I", -.1", V -, -- I,, ,, -,,,-1- WI'Ll(tro 1.111-A 1.111 -111A Ino, C,-,I1- I -mbl, = = %Iq""- ,r ,I. ") "_. 1 -- Ii.l." I --- IV, !,- "Ill --!"'- ", ,,,,, llil-l, -- i _I- "
i -11. A-9141 lild- hall.. lakit., atdi-I ,a It ; 1 REPARTO MIRAMAR
il (t ill I. V I'll III, I ,M& Ua,,&"'.,, .l., -1 --I..- I 1111i, 11, I I.1- '." ",I ; "I"l I I 11- I~. 1-11. It -1'--,.,,,,,,,,,,,, ,, ;,, , , ,, ,,, L",."", "',," '!"'r _ 11 -.31 I i:111111-I 11 _; ,=Zl1-, t -, V-) A-id l ,1,1,r,, 1"I -- 1""A I Il
I", "I'll" I,' I __, ,,,,,, i I, -11 11j.,I,&
"I'll, N" -11 1, ,I!,_ '- ... ,! 17. __, 7Al. X. m, 17-T ,1 ,I ,,_ I ..- zi-, ,__, 1, I 1 I, Ill M ,om
*, ,,i- T t-ill- t-- J.-, '! ', """',' llI-I-1 1,7'I"". ,,, 1 ,, 1 -xit. 4 ,_,,,
____ """, _, COMPRO PIANOS: JU-2530: COMPRO PIANOSk MIAMI" 1,1,1- III, Ii.11 -"d,.... 1 "I.- "."" ""I"V
1-i- r Illell- AIA.11, ,a 1 1
__ !DR ALUANDRO MUXO i5 i I erticales, J,, cola o Spinettes. A. --', 11 -I- Y, y 4, A 111- STOS SUAREZ Y MENDOZTV """' "' _nT_ --li- I o-AAM, IV!, A".-_, , s it ,Fc Y,%A a-ro-al I o, Objetos de arte, muebles de 1-y,in"-',
tioll--.' q-7z"l-,"."I' I,,.-_-%,,,,,,, "I-11-1. 146, 1, - .W,- VIAS URINARIAS Objetos artv, larnizaras, muebles I" ,,e :_- S 11- --I- r-al. r.l- I -11- d--1., I.I!,
1, _: "'-- li, ,,, l, -.-, 7oI, l1l1 A.W1 I 4. E-304l todas classes. Refriger4dores; Vi ... ... I~ ""'I--1 L'.-- -"I- 1-I-r 'it" 'a". lil' ,
... w , 't' mAquinas coser y escribir, ca y adorns finos. No venda sin %I- :1 1-l" 1-ti, C- Ill I'll. R 11- SO,- I-r" U.- I_ LA RABANA
,I. 10 NI ,4 .-- ,-t"'i"a- IIIIA -1- TRASTORNOS SEXUALES
,,"dill,, ,-,-r. jo ,oltr, ,.da. -im- ,I,- I le- lalt- ,1. i. Qw- C"'.4c',a_ cl, concern nuestros precious. Ob- -W.,'; 'v',f'1 'I"" "' "", I'll- M IM I RENTA $Z40
-3w.1-11 r "---,; ... id. $36 W. y1idid ,-;,, 0,0-ii"I.- F"f"",-ti. -, )as caudales y todo lo que us. U.- VIlORA FAR. .t...", A .3,ael, 10 z lml:!Lla xlplitdm. Iefinet. 2 ed-, -,,,,,I ". v"11-11 -- ted venda. A54M tenga mas dinero, llamadidoj,.__ -L -_ i-i--"--. ,---, Id- IA III.T.I. ei t I,--- Y 2 ,.I- Cadl A: _,. I-~
t .1 1, I I Cali, 1- le"I I,~ "-l" ".I'.!. :-1 I,~ I.. I- 1. --Iad, ,a,, ", III patt., J ,,,.
SE SOLICITA COCINERA A ,:.,.CARS II. Cln-d'. C-,il- -9 -21-2 Sep, I., .1. i. p-, ,,,,,,,. "DI", ", U -.1
A 1 ill, %, _0C1"" RO Rkro$. --, "'i f C-470-17-12 Agt, '12 Predilecta". C 9 : ,2 41IiI 111. al, -, y ,I .,."-,., 1, (IR-1, Z1. MW
i.
I,.
._II
'. I
I III-el. 'J'a. !,- 11-4 1111- d- !I It I, TetI- i., 1 34. "11,2 i I _= a 1. 1,,dllld d. 3 ... ,- IZ 331 11
pi f'l 1"7-i- -,t "'. ---., 1, I.~ T-UN. ._",,Sjla." .- A Ml r 1- 1,4-1 e 11-Il U-5692- MUEHIM PIANOS 23 OBJETOS VARIOS 1,ad, __ "I "", i"'I, ,a
'rlbllll, _a ,a-" "' """'", i6cNyao Rtrosfxxo COLOR Ill. VEI)ADO, RENTA $1,000 M Ili, tt -,1111 I ... I. _w... 1. .
=ill_ 1 % ti'1111111 ;11 1, -' C-P. .m, Ill. -I.-bli. a W, 11101.1', ,I il ...... .It" j.
-,)J.. ti.-- -1- "... t -ij., I i, ,,.I_ I,= I= = "LIM$ on I-W. Ill 01C. lloj s "I"", I'd ", -1.1. -It, sIt',I
C1. I ," -III., I~ ...... wall -. Son Alignicl 426. NI-1895 14W. U-Sn. _c 11-11 r3 -I,- I- 1--d_ -I i .-I"' '-" '-- MANUEL LOPEZ,
blll n 1111 1 11117,11i I'll 1'1111"'-' '- "-"' -' li'i ",- x_- RELASCOAIN "I M-2224
11,1111 A-MI5. E.385 119_12 1- .1 14 I _," -,
PWII-coalin 353. El Ladv ftellld". I I~- ,,-,- l!tlIZ A-7140: COMPAO MUEBLES, I'lli, I", I~~ __ 1-1- -5l, I.- I~ it er". III 1 ,l,,,,K_7I. __ l, II vendo Ca'a de Apartainentos
OjjRh COLO.'. 'N 'OV'N C.. bae-11 11 ,%-1111T-I.
-- ,la -1 l- .I - P- moI ""_. , ,- 1.,- ,, - a Idego, ------ --
S. "t .
t", Ili- .1 T 1.2 TaSs4'..- .T.--! cidarto, Sala, comedor. ---- X- 117 1 ,,, "",-i- "", MW
1; V "ei* ___ .1.11.111 .......... I ) FDADO, A LA ESTRADA I - ,:-- ,I-I -,-, ,,I'. -SANTOS SUAREZ, $13,M
11, radios, pianos, retrigeradores, : ., i '',-."." 'll"" 1.11",.", t,"".-, _i. 11-III. wdi" "Al
ei'lia REPARACIONES 1 REGIO EDIFICIO ,-, 3, I.f"'. -I., _-.1, I. _105 MANEJADORAS I~ -1. ll.Ib., T.-b H-I. i7 I Ur6s, libreros, archives, nij- PRO is, el' ,,- 11- --et 1 ^1: ,- -11" ,,,,
D CE $950 00 11-111-11. -"", ...... ;,, I,~ I .d. e,'
orm"cast roCrIltilo by. Co. DR. EDUARDO BRUNET quinas coser, escribir, casas 37 FINCAS RUSnCAS UH"Z 111 LL11 11' 11, 1-1 --*" ,, ",. l Ili 1111111, A-11,I. N,, a ..... 5, __ o' m--. UIn"301.1-A l1A-JlD.RA 'A ill i-"IC o- EIK EINA .1,1XNA Cort.x_ UIKUJA NU DENTISTA cOmPletas, automl6vil". Opera- I _I. __ "n'- 11 Mli M.-Il H-A"d, I ',I I
1' I-I l1,-"--" -'_ ,, : III. ,,, 1, OPIETARIOS '.7 ,', ... : ,,, ,il ',' ill i-i. ,,I,,,- ,,- -, -, -, I,,,,,,,- 1:-r- 11,l
"I 'aiI ZT* 11 I I I I 1-1, ___ PALATINO, $15,oo
SI-- I -17, j ,,, 66n rapids y reservada! A-7140. AVISO A LOS PR 1-11- 111- ; 11 ,
,,,ota-x- ,iu- F-1211 --- "i'd-1". t- il
"i I "' -111,I;;I ."lha- ie-.--,=- iattif D-2754-17-12 Agt, a D* -a -- 1-.I. d. wa -,"'7 ', 3 L Ill _11 ,, I d l;,o M I-1. '. ,,, __ Y,11 ... I .... ...... ,-, '," VENDO CASA DE ESQUINA -I". --,- j-". -A, _1 4.
I'. -'. I~- oRSA, .j-,oe ,-, i. ., -- ,-, l , R- I. -I6, l, -, -,., 'e.,,., "I. al" ": ". '11- I-I" ,, "
,,,,,,, ,,", ell AR "Ial"' I ........ C-111. 11.1t. j- 11. -.11, .I., __ __ ", I'l- -- '.
C13"2_1051,11 1-9l- -IIII-ll. rl-. j Ii.&.1-1- 1 "-- -- CO.,~ .A,."R., JVX*OS Ill, CU -.""'. ,I, I ltil _- -- -; 'in" -- .."I" ,I ,,,,, li" -11 --'.,- -,_- ,l, ,I-=,. ,,
".
jt 114111.1- Mlfllil d1l TI-1 Ale, t- -m- .flel... .jeol... ll-1249 t ,6,5_ v-w MONTE PROXIM0 TEJAS -'ad, V-' -q'I"', ,,,,
; "
.,
III
WADOIA, SLANCA, 011- w1-1CiAr alix. I,.( R.'u-no -- --- -7, Vt- I11-I-- 11 -11- -111-i-b- .,.,r ' -I' a - ,,i,,I,.1,,*. ..
", T'Nii -11.1- lldell 7-:1 ",- -"t- -4., A"'14.1- Na... ,,, "Illne"C"', t -,, vi- "I" ii ..,i.,l .""', __
d, ttl AlI lem, I Lill ,,,I ... 42 MUEHLFS Y PRENDAS P's' ". ;e p_,em OA4
III.
lldi,,rI-i- ,,a I- I. I~
-"', -- --,o,,f- ._ --noos, VFD
A,, h_ ,l, ;011, ,
.a.le D., I Ili I I I I'll I Pall. .41: A-MI, :tndas y 24 diattain, ADO, $120,0(if)
"'ll. S 'P,"'I'l da.l. 'Aild. lal, .1 -_; '_ I
,,,, 119. .I.. ; m-=, I E-Tatel-1--to TAPICFRIA Y DECORACION I 'on' ' f, m"m, GRAN OPORTUNIDAD Fd;IkI,,, ,,"'t- ", w -- I~
, , ,, a ': .__. DR. LUIS BERMUDEZ
1 1-111 _,,, 1111.4.. TIM I ...,e"fl- -11-- --- _--. tr- I- ---,", 11-1- ".,I,,
,emv, hacen cortinas, funds Ilin[- 8.1 ,i ".,6,,,,,,t I.- t.-' -.1'. '= l IIIIIIiIIII. --., la"ll.
-.59A COLOVAltell Vid(IINKRA. eiASs S11N % ,v'n' ,(', 24P i)l
,.M."t., lol"., i ....... Ill, I. ". 11,,, tki-.io mi
VAM.IWA l lin- Ii, l-_ I; CLINICO SEXOLOGo. F_m Compramos vendemos Cojines. Reparamos alfornbras.ly 40 S22,00, Mar* ot,2 v PHet0.1 ',-_:;" ". 2", ,;.I..".,e". "I. -UV L
AGENTES- Vtmr -t.dT "' "" ... t "'o' TWli -2eo. ---, q, I -111- --- Empefiamos Joyas An tiguas Tapiceria general N. decoraci6n O'Reill 309, A-6951, J--A5 I,.1"lt ii-11.1 11 --, -I- "a.
114 DOW liet E-37,1-12 12 -ai- ,, ", d. 6 --f b-c"Alt Vol ... I -:111 'I" "e. ,,, I a, ) ,--- ,-j.
Wx 0 A. INT91! -II.Ill. II14. IAA S"', 1"'Ien".. _Z f I~~ --- -j-, ,V. d. -, I~, i-iterior, Trabajos garantizal:107 1 8-E.3346-4P-l0i'. "i.1'." --,!- -.I,, a- I- MILAGROS, $11,5OD
I.llllrill .11, 711; ;=', Z ,, I_. "'. I, L "I
H,,'.., --i. A,,Ay ,s ,pARTAK jNtd,- ,,-- --, -' ,- 'i"
"I", PARf, -11 1--i-,- -- ... aI." d ...... I -, _-- _-__ R,,,-, j Ricardo Barro, Fxcobar 266, ca-1 ,,,, '=!. ,Z,,, 11
-W-ai ',.*_' "" lell-flisia. -'* ,,,, -r.,I:l I I 11 -1 -1-11- 1--i.d.W. tl. ''..""'I,,s, ,,:a,, C- )I, b",, .' ,, ,::
11[1 I- W "I. I ,, l"'. ,,, ,,
611.1t. I -Init. X. 419-12 W'. d. I. 04.1 ". III, --- ,a I,, I-, -- T- y C 1- T.I. WWA, si esqu'lla Neptunti. Tel6flinfd RENTA, $197, $22 000 -,,os--,, ,I ,,,_ z I,,-I.. "" -, -'I ", "d". 15, _ft.
,
-11 "" I'll dial. I 1 4)i .-M, ii"
115 OFICLNISTAS 011liectell --- i,-7- 9-1 0 c--ial ,1-Vl I ,I , L 4 SDti M-2160.' I -101-11,, Al- il'- ", _.. ,1 T-,iIi,,,'-!, -- et"'Id'-, !
III -11-A J01lel DS 14 A NN AS d- -d, R.t_-- -I.. ,,,;.11. A 11 vill-I H, m _11.r, __ I I I v1d". .M o. COMPRO PIANOS: D-9323-4 1._'__I-, -11. .- 1,,bat." 'IV,, -1 ___
-I'.. W.-- _Lli" F-5211111, O.".1a Axlml in 2-29 agosto -l HABA
at ...... I I I'll I ,.,lt, 'I lal a Billenavistli ",, ....... _- -,!- w.,,l V,-A,
_, 'al t-a- ,I. --- ---- _ I DR. LUIS RODRIGUEZ CACERES :iquirms voser y excribir, ar- I I ..91I.V w 111-1 d NA, $14,Ho
111111 11 1 "" I llilil- Sea' 0 'i .,, !!7SriOd
011I. I, 14ei is", -a, li J1, =1d. .a;:Ilo. chives, objets de, axte, prendas. I ,,
f-11111 11 14- r _p. ,,i,-,- 6, ]. I~. Y -"
IA Al llilI Cl*.Itfimdm de ","A CO"O All$. ..A..., .XL CAM. .M,11. ftj S-t TAPICE SUIS MUEBLE .I. ----_ ". d- lo, ; ,, ", "
I"Ill. ...."I, I., .11- Catellk- Sqi -., A.,10 ior I MARINA, E-37WI15-12 Radios, vajillas, ropa, alfom Sjif ONCEIV 'IONi POItTA-L-,---gA. ,, ,-, ,., ..,,it l", 11- a id,,1.-1' ."
-I- ,, I.,
""I, GARCIA ESPINOSA ""I- " ";", ,,-,om x"'S"'21-2 m""'" Ill 'a Pit'- '""re" $If "' "" bras, bili cidadros, mueble.s P11 -11ea. I ,
__Iij 11 A ell ,Ijnj, 1. 0 ,,,*.,o, .1,1_ .11 -'S x ..... 4. d, tal'i. i_--_--7_T0CW1 xv- -k vQCI_ 1" _Ilm; at. d. 11 I P. "I 1- de todlas cases v to(jo lo que I la saleta 314, s. criado,, $8,500i ,',%'- I 11 IAITI SUAREZ, $13,500
--- .taj. ". I I,- G."., $21,W. $W.N, DO~, ld, -- -1-1,1 51 Ili- -'. a.. I-ba- j E HIJOS IDelicias, pejada Conccpcj6nj
."',",". .-Z : 'Il rl-- ", (I. oi,-, "" ,,l1t-. -,--, _. ill, I~ t'.
1,11i Il 11. X_., L:Uaa n ,,-,,, I2 ,_T_. T,= e-Il_ 1,__ venda. M-8550. C-47G-17 12 Agtj c- 4" """'a ,"' -- 1portal, sala, recibidor, 34, co. "... I'l
,..-..-. E-3m1.115-12 I.-a., 11 I ", 1 __ j A I Ilb,1, S.1 B. FERNAN Z '-.. ,--- d, "',. A. .".. -A C00 ... A I.. I U -I--,-- -.Iri baj.. ..Vt. 1. .!;, z., ,,,, I M. : C MprM -dad T*10to- U-104, Ho Inedor. 1 4 criadli, tmpatio, _-I. -,I. I 4 trlI,,- .11. ""',e",
1 6 a. --, "' a" 4 ISII, i I, --0. 56c U.2911, 9.12, 2.6 -I ... .... J ,- ,, ---
sm og 1. 1X0 l- 2655 0 flu 11:.' "1' _", .1I14 T.isi-m '274j, $10,500. Deocupada. Martin Sa"I .-I, _-a -.1 I,~ -'-, I-., -l. 1 11711,42 11 A 1,11 ,)!r .; 1,
..... lo-leil a, el""'I. ,,, Ill_ DR. ANTONIO PITA ( '9, --- Q ,b- A, I'l"10
I y Prieto, ,309 A-6,51, ,I. ,I, 2 wio,- ,- ...... ,=*efi ai 11 11
SOLICITO z 11,11 R ,,,,o,'. P.,l ,- , 11 W iON, SSW l
IV~ -, li-.1 Y-42eiti, 1 Enfermedade., Ver,,io,.v, -, -I' ,I C VLO .. 1- 1 X.m 'I'll, "PlIl-, L ---
_I'll- .- .-.Ii.,j at- ,,-,,-_ '' .... I. ', -- I.,-.",- -i,,._ 1-34,6. 12-E-: 414-48-10 ,, ,,, 1 7 t 1,i%,"2", 'I
7- ,,,, ,, ,I, ,, --' -1 t, " -i. ,, ,,,, __ I 1. lit.- 1,,-, -11' 130,1' ", ;,a, I"" -"! -l'
11 ,a ,nd-11 "" ,,, ,.,_._,,,,,_, 1, ,,, .; -- I .I. 1, .- -II, .... .. :, I I ,,, I~ I- ,;,-!,_,I, ,, ,,, ,,-I]d.M pl-'. -'- -,, ,
.I., b.M.- ,I_ I?3 COSTURERAS-MODISTAS "-"'T '-' -' ,,',',',_'-"i" --- I tl;, 174 Sa'. ,,, --- -.- l-ai.- .I u
-- "',t,' "o. -17 .k.., __ ano, III( C.nlPO --.S tVA- -111 -W,1. IIIII- ,,Ialn -,, a ...... ,,,, W ., ,, -_,
I I'll I '1111- C.,_, 11 ,- -.
W.,ol ".1t IT i ...... __,i_ ""'ll- '' "2. -; Ni_ .. 'l,". o--- .It X-M,
19 0&-110- 1.1li-I 11,,on, "eill., R-A 111-1 111 !_, 1 el ,I,,,, -6785 COMPRO MIVEHLIESJ -7--fS ,," I I,,, ,-, "', _11-- -,,,,,,!,, Z ,l, i ,." ,,Ix,_Ill S LICITUDES VARI S __ ,_-,,%; ,i ... ........ 32'.10 vt -iill ....... 11 ," ... ... miquina I", 1L.- .., 11z 11 .,,I ,Izll, '1-1 1,1, I ",-,, -,,1I'-, ill Ali,
-I. Mllfla I_. s coser y escribir,144 RADIOS I "' ""' HABANA, $36,OM
I" fi li I -i-.1 .1 1-I I'll .-T., --- 1. ,- nt, ,,I. --, ,.,,__ Lk E -al ,,, 1.4 "ia maletas, ba6jos, vajillas, obje-1 1-1, 11 -- P I I, I" ,"16- A-Iii
--li -LAVANDEROS 11 1* I -- "" 11I ,U, ", --,A. Acm, -'--V Y ltao V' DR, ALFREDO COMAS tos porcelain, cuadros, plata, 8-3
1,,.,,MEP41)7,ftv. --(,Al,],f '- I _.11, 11 1111,11_ "I", ,Z,,',',',,. ,,I ,,""i ',',%,"n ,'%_.1, .I: -,,,,, ,,,
_,, 11, %""'-," :, _a ,X 1124 LAVANDERAS Ginecologi.. PA"'0q, Cirugia- archives y todid III que quierall SU RADIO ROTO I ...... --., It",-, ol, "i't-: I i; l,,
-- .1-P,., d, d .V A TNGUSH SPFARING S.N- elle-A C"It''A"' -'- -I"l' i" ill llo),-M : plant, ji'dep, "Clientf"t, Rntal --
L t :1 al, Wall, Vhola 11- U-1.1 vender. Rapidez: A-6785, La NO PAGUE REPARACIONES 9140, S16,04W Ruc'na "TI't" eq, Ill-All I -'lo-l .11.111-it", SANTOS SUAREZ, $21,ffoo
!,ooi- -- -1 ,I., ,j-j, i,11dd Ob,,,,. I--zI. lld Ci-- C- 5 A ,, 1 -1., Mw -,-'.I. 1,,
% % __ -Iii'll, T111. Ae-.51 "' ", '_ __ -l" ', 70, ,,l,., _A, -', ,."'. C-I.
I, II-N.ed "n- d'."a" 3 I S_ xi- Favorita". 'JoI, liala it'. plaInta", i ,!,--I, l't "";,-I, l,,,,,,,, ,,, 11 ,.*,,,,. ,I,,,,,,- ,
MAGNIFICA I TOO.I. MMU, ll 1111- -11. I- la- I- -,I." -., i'l, W """', "'..
D aliti .S C'--&17'31 agosto 1 -.1.1 1 P'l, ... i,1_1 lI-,,l1.I"'-11 s y 1,,cal corttlrcic, 1,rfIta Sgo d' '. VC -111,, --, ,.,.I
125 CHOFERES 0 1 1- ,.I, 17, I.. Tl,-.t. R,,,, m,_ I 111,1, Aia 1- 1.1t., I..Xl.l Ill- ,.,I, ,
0PORTUNIOAD U-2510: C MPRO .I', 0_1-li 5q,000, -Mallit- v Pri,,r, (YRei- nI I -- -.11", I 11 -11111 L11 1 1,11* wio" Sl-,- .-l,
SE ornfley I'll., coor"tA. Ily 309 A-6951 1 :i4,,it, ,.,a ---, -. ",,,I. wc,,I I1---, li-P.M. A-I.I. a.II.I T.W. ISO-I'M z.-Io-, Dr. E. Cuellar del Ric OBjET0S ARTE, PORCELANAS, 147 OBJETOS VARIOS --111 I
,,,-, "'"", x ,*d,,,d -Al. Broli ntarfiles, muebleE fi- I P-E :;:Afi-48-10 ,I. I,,Vx), AVESTARAN, 319,(W
la'-,
h-b,,. ,,, .,,, ,=n, .11 $I .- C. wi6i ,. 1. CVLISTA ivall. nos dc 2 j ,I TNf, _j-566- Aill-A.Al. I 11,11TI, -i-A, I;~ -1-11., -,_- it, ,.,,ef"
-t. $1 ,.ii.. I., VL9.j-t,,S -- ._a,_lPlknV. III ---. y '.':I. -,. ,'!, ,',!' ?i ,, C.1-1- estilo. Limparas crystal RLFORMF SU COLCHON! S 22, t, "11
I v"""w'. 1 F ... -- "' "":'1L'I1' '111. %'1111.,.4'. I 11 I ".I., Il,
dd -i $...I IU dI Sm ,,__ j v -, l- 1,4, 11 I% ; ,. ,I- -,,jI"
r -q.ill 'LlIle- i T 1W I A".'i' "'t"I'- -- -11111111i"11 11 i" ,: ,,, I "
I
;1-11- etl-i- 1, -- c-n- Trian6o. eocuveras, vajillas, cu- _" I ell
,,I a. .li
o= I I I i . 11 I .., 11 1-- I ,--1111111. "I'll - T 11- ,W, .. .... f, n e_..- 'all .-I. i1. B."a pr-'- 14-41W r4M!25 12 lill,- -77 1 1-,;?,,l,, _, biertos, articullis Plata, joyas, Sfl' ",z ',, I t,,_, ', f' -I, df.z' ,",,I,' o' le,11", -,, 1, I, 121e ,,,, fb--1,, rail, !
III ... II,,, la, y -_,"= d, at bli- I-1,01. G I-i 1-Ii-, PAII.-I A IA -Q11111 .. 1XIA.,
& -P .1 111-', ... --k V.. CROFER BLANCO. SIN RETINSIONII IDR. ROSA4 ENFERIAEDA. Pi- t0do ad(Ir" fino Ob- UqWd. lIall-I.I. d. 'A 6-1.: -16"', 1-- ---,-,- 1--., WI- I, ti .... t'- ,,,
....... 'I'-0 . ch.fo --li I S-, I des de los ni glAndulas, tellga lna dinern Ilimando a d'r 1; I -11.11-11" ,,, -,"I't", _: HABANA, $19,00
S M, trilb,),,d- ,, MA AMRSIck"Il- 2 PLANTAS, S13,00to 1,, --Ilol. I"l- Ill"'0i, oll. Mt- -., I,-, ,- _,j"
E"31 La prodilecta", C-101-17-2.Sep, 'Z'.%"?w"S""' ka. Z*.* V__ ",,, "'. 12 111-- "'sfili, .."I,, C'.. ..", III ,- -jl, ,,, r", IW ----- I - .. C.L.. T-- Icioj 6n. pulmonets, tuberculo _. 1, 1 1;; :,, :,,,1,11lV,.,,,Ii""',1", "-,,r'- -1.1 I -III, .1,11.", V_,., ISI I I I
11 1-l""", "k,_- --i,, is, in W_", _"" I_, "
'J"VAL 4 1. I ,,_ ", -' -dicirea irterna, Ejectro- ,, ,",_...
I, 1 : ).1 ,111,I 1.-, ", b-- '1 f,-_T.613" 3 'IIZ IA.Tol 111
1_1_1_ _,9;'4t4*1t_ ll_111" 7 "I'll, rl"'I'll" N ""All" I-- hl ,I_ I.,_. NI- i. wu
I I", I crapia. Consults diarms: 4 a A-9311: CO 1 o".. "", lo .,. ",
I NI-111"', 2 VIAN AS $1 040 ""l- ,,,
'n6_ -. -11, "'I'lill, --I-,-" w" -l 1,70_i t I I ', "i, _,tl 7 p rn, Lealtad 160, bajos, en. pi."o,, Porcletarms y V EN T A S _T -,""", E"'! I ,,,I., SANTOS SUARVZ, $IS,00
UH _,m ii I .,,.,,, I., ,,I', 20 ,o- d, -- ,, ,re Animas y Virtudles. A-4 ,42 V- "I', ,-,- -C ___ __ I );.11111" 111 ,- , "". Il ,-'l INMA-A I 1111-11 11. 1, ". ..". S-j,.- I 11 I ': " 'a,
I -l-', 1 .It. -1%.i' ,, ',i ,': ,I' ::',,' 48 _, 1 1, Il. I,". il-111 I I Ioll
1 6 ( E N 11, ,,,, ,,,, ,- T. ,l-, ,L' .' ,, ,7 -Ou ), C-579-3-15 1 ', 'i" I ,, .- ". _,", , '='. ,.fii. ,-,I',
l':L I" 119, 111-1 I 1 I "", ",", ",_, ","'. '_'--,i,, _.,_ _I1, I_- "'.", ", ..... ,_I., "" __ __ I 0i
11 .,I, 1 ', 1.11.11111 ...... )-'. -', ACIA, LUYAN , I -110I j,"". "',"I",-- ,I, a"'a" 'Il. r"V,"". ... ,
o, 5l DENTISTAS ",',,'1 1:1d T,-j;-800 J",", ,,, --, I k'
A-DOS T -,P -, I, I -I 1,I111 I i ,, "I" ,,,,,, i '_e V.,l., la- I ,
18--Cii;ams -aM ----- --F, 6v, -17w. --- -,-- I'll ",.,I-, ,.,,I., I .111., -'. ,j I -1111-- !'-' "."I" ,-'ei ill"IlIl. '11, LI ,,, rz I __ 1111"I ,,,,,, I, 71 $1, )OO HABANA, $19,W
WSI M2,61"I.A ell, BRILLANTES GRANDI'S ,' --, Pil- 'i"' ",I-,- REP,
Ii 0 A""" 1, I "-.- I .111 1111111vl "7171111t -1111,11
'.!L1'1-1A$ TI 1I- _,____,_,_l_ %.',-"'7, -,,,i It-' -,-- 1,-, 11,11, All- -I- ."', .."l, p.-, --- M111, 3 ,-- ,
-4l"': ,,-, ,,_,., ,2- 1 --- ", "" D '. I.. 111- .11. 1-1111-,, 1-_, it, J.. I4, _"a'.,,i.ll"'.1., ,,,,I ... I, , -IN -j, SOrj-";,-, "I" -,rzw. ., ,I ,-,,Ni*-l, A., 1, 'i' ,"",,i".,
"j_ 1-1- i'r .'- ?, "" 1, 'ala--, I", ,,, 1 ... 11 -1 .1-i. 1- ,I 1. 1.11,, .-'- ,,, 'll""I !,.", 1.1 .','.,,:, l"'I ,-, I
,,I 1. -,I"!, '-., 4.1 11 all. 11- -'Al- ni-- -, 1 , l';--. I,~, -'-., '-1 -"""I, I, M.",_("'., -; 'I- , ; iI, 1 mi, .,-. -,-- -".. ",."I 5-il", sillom S'l.- 't
,J'l L'l*;- 1504$4 _'I'd ;,,,, ,,, .r III- Tiod- I W. Ii.. 11-j- ,l, I -- ;a- .f. f 1,14, U41AA 1,1,, I.I.-A .0 4. ", 4 I -',%',. '_-' "',' ,.' 'J,, Ia ,,,- ; __ v 4214 L6I ie:mle,1251W (7-m-i-1, ",", C-4110-Mlll A91 I I V 1--n Blip". ITdI--ee lt ,lxx-lhl U I "'a" :.
I
I I .ARO CXV11 I MARIO DE LA MAR16. --MIEWOLB, 10 DE A(;(JYrO DE 1941) PAGINA VVINFIWTV
11 -- -- I I ", " ,- ___,__,__,___VENTS VENTA S VENTS V E N T A A, S V f] I'll 11, A 11 ti, I i T -A S
_____ _. __ V E N T A S V j I f 1 _,__ ___,___,___________ 11I,,;il Il i 914P NDAK
43-- -,""W AS 4 C AS ki ill, SOLARE"s N(rA.5 KIMWAII 'Il", 'EITAIII.A.4,1MONTC)", I M11014111Y1111.1 k _, I" i M'tt" 'I -AIM)MOVIL", 7 Afl 1 ,, t, I ,
-,- 11 I ___ --I- __ __ .... .. .... W I I I I -_- 1 __ I __ -1 1 ','--', I .. --- '. -11 1, I I I 11*1 Ill" 11 11 IA ,- I 1: : I 7 i q, "', I : :,!
",'I. "I I A.a. I I", 11 "I-,,* -A., "In"A"l. "'t I's f, VENMVI, ,ATYNCION. CA1 V I I I(W, " I ", ,_ ", -.1- "I
V.0"i L',t c"a ."', !, Il ^-I'a"'!". I I I 1 11 1 11 '11' I" ', ,,,
1. 11. 1- t, 1-11, 1 1 I I11.111.1 ,, 1, ,, ,, 'A lti'l i,. %!' 4i i l"t."'., l ,- U.o. 1- :,,,,,,, 11
"'n, ,,w i-'- - ,- - , ... ..... ...... .. , '' .,:1111 I.- tt ,..I itil, 1. I, 01- "I ..... li"''. 1- 1. *;"% I, "-'.,:;":1 ,,,,.,. I -' "I 1- It'll , :Jj .. ... it"j, , ". ", ; al..'l- 1- 1 111 71
*11 I- 4 1 1 %1 1, ",' 1 '7 11 ', I tt,,.11 I III IttlesIli(A. I I'll "I I I I I 1 11 ... I.- I-- Ili- "' 1. I-'- 1,11". 17', l : I" I I I ;
'.1 - A~~ jIlw P" 1. it It "I _1 I 11-1111, I I I I , 1, I I 1 I ,
", r- ; I I I Il.l.a."', I-, ..... _. --- 1. 11-1111 I, __ ____ 11 I I 11.11-tl I, ,All, ,,, I I I I Itt, "" I ,
,,, I-, t,';,,'. ,':"-. '.% ;% , , , " W, ..I.. -- ,, ,.l l.. , T'Il 1, I -. yvial. -.&I, ".1. eft. I,---"- 11
:= I-, "I' -I-, ll ._ ': n-, Y"-, 1-111-Illt A-11 ---. ,,, ,,All.X._ -lo ,, -1 VIDIUVRA CIGARROS,$1,540 !" "" "' .... ... 1, l ll' I'll
,,, I;S,-"- tt-l, , 0. I, 1. _'WA - -- it . I d l 41 -, "Ill- - I'll- .1 I-', 11 I I I 'i,
Kl , I~ "I 1 1 ,' 11 ": ,,, .Il I _VO1.WKi!0" 1iiIQt_INl Atlr P-It" L 4111 LI'I X "' "' 0,1, $I.- ,,, I~~ 4. 1-0 T.- I' , .. I 11
II 'L .. I~ Itt"t" "", 1, ";'ll, & I "",
II 'ta 1111-1"N".. al"I, It, --- 'N' -01 t to , !, !,1A9IJIl4AN1f I -- 1:1 ,
'n "'A. "" "', ".w ,,I 11 '3- i ,-. .-______ -!Lla! ',".-,t',-,.-, , --tt, ,lid. J.W. ,.I (I-,. .1 ii-, Ill." I ,1- ,I- lit", Ml .
illWIA ,,, I., ,." __ __-, ,.. I --_ I'll., ____-_____ , ":
.Il V-oE 1 at -1.1ZI ______,__=, !, -1 I
_! ,-,. ,_--., -,, i, I-.- 4- =-.-n %,. 7'_, ,, ,,,Y ,_ ; 1! : *1 ( 1107VVIONA fj, ( i :, .,-' ", ,,
-111. t0III, I* Cltti- Y W1, TIl- OrPATO PAMANPILLk. MAVIRNAOl 11 Pill VlAnl_ 7 -". "I 11I.1"i IlIl INIn-1, 0. VIII, f;,01,, ,'.,I, 1111 -_ I
_tta _. I's, t, _,11., ... ""'l, ,_ 'C',. "i", ,,,Sa,, Ill"' At~ M_ I 1 ,
4'. 0. I -1-1. T1111-ItIl 1. .11 "',,l -- ."', -- "So, l"I'- WISIARW 'RAA NA IollltlA" P1 VIW lu,,lo", I,11 -,,Ia, 10 t,11 I I I --4 I 11
-,,I 4.1, N, ,l -I- It M., "t", ,; ,. d. I. It. 5 t, ", %- -SloCAl 11 C"ALtMISIA13, ISN All' I ,-- --,---- -- -- I"", ," I I 1-1 11 1, I ", 'I", 1 U.1-11 WV ,-,Wi ApWi, cl,,=. 1, ... -11
All, r .... '. ",l', 11"1-1=11=1_ .11= 4 11-1 ,. "' Its, -11. II, V" ftut.111 PFQUEf40 BAR, $2,500 1 1 11 I--1, 1. ", ,,,, I I 11.11,111:11 :
1 1 x A" .- ; tl 0;- G.l tt. ", ""'It, 1I.- 0 i I 11 , -11. 4,, .a tMw, ztt"'A.&T. I~ '... 'I'at.d., .D. I, Ill, "It, l, I, 11 I
_Nll ", I's -1-.1's _;=Z 4;_ I- $I,- aI, --. lt -111 I'll, I'll, I Ill- -, .',' ;'_ I
JIM DEL ..N r..r--. I nII0iAn- 1 r."IQ -, 74'.1-l", ,It- I" ""' ... z I I'll I I 1 ":
,:W.. -stVL I,~ 't,' n ", ZhZS.0.11, !,'Vll;047r. Ia- ,.V, ,--, 1, ,-l,, -'-'t. ,- ft"ll., I,,I1,ll,'l"l:, ,,', ;
OL At AVZINDA Xtitl)thl, IN RE O' I "' I I ,-1 .11 I I , z,
It, .... .... I ", ,,, t,
'I. ,. A1,1- hI1 I tl -, 10 ...
,,d. y W., i,,,
UI, I _-fl ,, _. I.. tl- 1c,,W. SvI .M.-to I a.. J.Itt,, R.VII t,'- M,1M, , ,,, I I ,,, 7 ,'_ ,t ',' ,t I I, , '. 11 I 4
R ,=- ,_______t______ I'll -11-11 Ill, :, ,,_ I, ", 1 -PLAYA DE MIRAMA L-, .' 11-111-1
orttol ;a ", att"I"', M I w '11- l I4M !'T11#II- R0,M1, .1 -CI, Ill CAPALLISALAIS CYACA Ill- --_f 7 Itl 11 : l ,
S. I ltonolli I.W1.1 1.1 W, %S- I R jjjNf lil""I'll" t'l "! 'll" :1,11 I 11"11111;, "" It, "' , ":7 ;, i 4, ,,,,,,,, ':
E ISSOWll i(i BAR, V ,500 T, ;1, , I It". "I
'% "N" '.M--- '"' ."'a"C'" 1.1t -11.1 _. a-,-" It'i "" I", I',- -I1.1", 1. ""o 111- -- r;_ -, I'll '' In, ,,-I ,,, I 1 .,
.% VUKUX I CANA RX SAN XARIAIO _,""', "" %,, I'll ,:11 l, -'-bN- -l- & I- -W. ,,'Adln k.I.A 'Sot AL.llN0,I,*tI vxw.. 0,1 .""'. I 1,lllll' 11 t-1, .1 1- I'f-'- lc --- I __1_1 t, ,' ,,, ", , 7- I l-, I lt
,.W 'a I ,I.,,, 1;. ;=' -- I I: I I'll - "I'll I It
,A lInI. -1 $1, -II,, T-6 1. o, A- _,Itt'. ", I ,
cclltt. 4. I- .ul..". .,-. .-IM 6 7. 'd '1111" -
,. QtdtIo, .11 Id., -pa. AS A- V. A 't- ,_ 1 I I' 11, 1-1, I Al-- t-El" Il 11
lDta*1'i"1N,1Id1l 11 I,'- R- U,,4 L f. I, W. l, .4Jljo m m), 1,
ow ol it .1 11
d. .. 1.1, V, .a itV ., II "tal ,,,,,,,,, 11 10., 's", ,,; Ill I ","', 1, -, ",", 0"'. I ,It ",
ill, Ill*,,. cfia- a, .I- y I ..... II -.- L"III, 04"It 11 -, ,,,, -11", "It'! -, - ,". " ,1:1l
tzw. M -_ -III. 't -,- ___ -, __ __ , I 11 I
T_" -__ T-"., 0 W, S. ti-ta K.., 111T. ALSOOIS T; -',,. ,jjj ,',-:-j oll FAURWA 11FLAIMS VV I ,1 -,, I-Il- 1, ,I, -11. I" 1, 11, I'__ I, X FLO DIA Y HOCHfl
C-A iON&FerAvAt ,AL- -- __ -I 1 ,G_1,0., 5.flI, S;-- 11 ln,_ 'ENDO 'INC ,.l , Is ... I- ll, .l,--,, f t.-'I, ,.- -- -_ _-_ ,It -2___ ,-- __ I'll tl 1 , "" ,. I" II .1 ."'. 9111t.117 oS.1 VIntll, I '*:",: ......... y "" -, ,' :, V? ,,,cjn f, Clt,- (Ap-1I,,),
r I Vi'.st:,., a.
S, ,D,, I C',-.. A.rIDt & ou r --t-, 1. 11 ,, n. 01, f',,
,, T-- RENTA $100, VIBQRA -7*01 1 "t-wl., Qj., V t. l.,_ ,% ,- .Il ,,,,,,,,, I ,
,L,.l_. Nf-_.. J-M _n1- II,, 11 -- 4, t ....... '!_ 111-I,,Fl ,l U 11,i I, --', ,tI "',t- .",I,,, I 1 ,,I -;, I,, ,,,, ,,,, 1,* 1 ... 1: .1_1i , ,- ',I'll ,,, t; I 1" "'I'l, IT" riirii,
1, h01-1-- 1-11.H., b.. rt-_,,,,- ,t, """,_ ."Zi. 11 I~, "I'll 11 ", It- "", ", 1, I 1- I 111. l 11
III 1g.1,10" -117 "It", Edificio, do Allartamentolt GRAN OPORTVNIVAD TN-1 Fz r4"y, Rj Alll-, I 11-1-1, 11 11"-tut, ,,11, ,- "., ", ,,, I'll, i "'tt", f--,!,,I,, lin l .- ',
, ., ttr ,; n "'l,"t, jf- .51"Il,, vl"- 4 N,- V. -I*r 1, pn:-S.,Alt.,TIaJ
,,- t'; Ott z --i" kEPARTO PARAXSW U I It Itt ,,_ ,,, ,,,,,, -, V11"i i") VIX17TIM 0 -1 :
,
I~, r- ., I 1.111-1 .1 11-1, 1, 1, ,11II-1 II 1. _i,:, C ... It a ll ,,ti,01 ,, Il, I I I __ o. 11, 11.1- 1.111 ",- : I f I ...... :,,_' ,, 'I'll, :1 .'t" I
.1,I antot". "al l"71,11 11 inn- "I" = ft Rn,,,1- !uM c I~, W,,I h, ,, I, ell, r cado ell sitio eirl6ildirto y clif- I DvRllolt-'-', t I 11 11" I -,-. ", ''
tl P"It"I'l,=21" 1- -,,, ----- - -- 1,
ht TWI, L& A I F 'II Ir 11" I I I, 11 1111 l- ---- ", "'." , .. .... 11 1
1. I.- I~ V W 1,-Itd- T,11 V-6119, all ca IQES 0- AS.v, I It,, "I ,I I'll". "'i It f,,- 11
r-= SIl _. ... linguldo de Ill CarTctPIA Carl- ,l,_ j,,f__t, _,ll"'1'1" 1 """t, __ __ ,,, ,__ 1:11" -1.11,, 11, --- I" 11 '-- I .,
I '. -- I "" '- l, -, I *
.___ __ __7 49 lfNtut 39LA. Is
it%-. I I A-1 CnS .9.1UA ell U$ ITO ". I., -,- -J.,- -it. rr.- lital, entre San Francisco de ,i,- __ ____,, K-' l 11 11 -11ilt 11-Il 'I 1111-1 I lill 11 I ,,- "' *: .*": ,
DELICIAS, PROX POC I RI tl,. -t."I"tn"I ___- tl_ .1,1 -11 1.11, It~ 11 ", 1 11 ".",
"'I'=.Ill"'I"'I"Ita, , *,,,, ,;- ,.T !. -_ ;- c.Ioa1.vj",., ,,t-,,,_,j,;;,-,1 'I Paula y Cotgrro. CoMpfe YlTI- ;; I'V1111 L.A CAVICULI Y ILIN'i 1 11, 11, ,,,;,,,. ,", T,1NQ1 ;.S PE ,11JA0 '- I I I
,I cs"", I ,, ,',V, it, I -111. M, 0 11 l"', I, P- ". , "i"I., 'l ,, I .1,
=; Dct,-., 1% ... -, 1,, t1n o"1110- ,_______ !!!La_, 'Jult, Itecren palt.nd. $20 IIINI- "t, """"', ',';, rllt ,tIl I ,I, tl I I I ,. ,:.
I -I, ______,___,___1 11 I --1-1 I- I ''
-1.414-1 "_ , ,l:,_______,_,__ _11111 1. I~- 11 I 1-11,11-1 1. "
r WI, ....... M",gr- -,-- "911 -- 4TIENE HORA7 REGALA. lluales. Uclsada 0H I 011DIS11011filt: Oty
-- C- % I I-VE VS C-S tal ALlluUu Ell ,,, , l" I-, 111-11 I", . ,
R_ 4,1,, W n '_ IIII'M R., ijm M-8221, 1 .
; A --- WAW:Q 1- -- -- mos prectrtsl, rcloj de Taro 18k, _-__ I 1-1- 117 1-11111- -' ",I .",-, ,,, r-11" --- ---- ,,, 1. ,,,,,, ., : , I., ,
-1 "Itt" 0-. K1. -, "I'
I. 111, a tada sefiora oseltiorita quo nor ;GANGA' COIVIPRF AHORA ,"" !4 __ .11 -I ." ll-% 11 I ll ...... "" ___ ,,,,,,, 1,1-1 ,,,,, ""I --1.1 I", I 1- .
""'. """'. ::, 6roL I'M SANTOS SUAREZ "" l-w-, I I'll l 11-1 I I , ,
I,,l,,, _', ",
,,, """ """"' r-m-- .ll --t, "" ,. ,
....... ,_n., t-1 I 'I'll,, 111i"', I "', ---- 'll.-al'I. -i- __: favilito el nombre de person. rjuquita a $1 2a vAra Fill ell- I I l'-I I !1;!II'1
,I'- :. "'. I, V v.- F il" ,
11 ,I', - _n.). -11 interclada ell compror st'lltr ell - __- ___ -, , ", "l,", _.
iI,,;"'- 1 1-tt- ,., :, .,
1-11 w I17 f llt.;_111 1_11 t"11111111"', " _, __,.l I ptgAlIal" Vn li ""I, w, Wit ,RiI itlri: -, I, ..."',
; , 'It, lil "- "" "I'l V, l- ,-", , ,,,, 1 'l '1_l' ',,, ,' 1, I I l I
IT~~ ,",-I ", ., a Slanta locolluller. Dtgth!t ", I t 11" 9"ll I~ 1,1 1 11 "I'll I 1,
= ",I,"" I,_- ,,, J, "',"'I'l ",It." ,, 11, a 111sravillctsa "PIlly, RULA "R'par' ,,.";, ,,*,!,',% ,*" i" [,IN( OLN 013, I e, $J(l()JUI __,
__ c-1- 11 "Itt" I,,,,,- II.-I T "'" I "Revia-to San- I', pprjsn, ,mplipr Avitnudn", % f ; .,11. I "I I I I 11lf'11::: .: _. : "
-M, ,,X It,,: ,u MAH't del Mor 1, ,I.- -- ,ti I,
i. "It".. t, -l- Ill, ,,I,, I I- I'll, ..... t ... .
, o ,,, ,,I ,
; i-- Iilow V-cv l iV-,JlIt1A4Ar;w TIR ----,- - ta Torolrt", "ReMdencirtl Ahuelk- call( I I " --- .
1,1111111 "I - 10-1. All"Id. 0 'I aqfnlt.dAf, Altueill't') V ,,,, ,", "- ,,,,,,,, ""'' 11VI, 4111iflallA i4l 11 I ..
"'I"I, I A-,11-1,ttl 1, Al,---, - _____ ,__ -1 11 11 I-,, I'' ,I:: ,_ "_ t : "" I
,jcttjjd, I ,i f (I 1- Ittl I if ALI 11-1 ,,,, 11 I ,
'l,"'ll'I' ,w I. __ ...... l. I_~ I ". HABANA, ESQUINA dllre's'% "Reporto P-rair ...... "A I ,, llin 0 illj* I, 1- -, I-,--,11 I~- t-l" ,,, I
I'll-ill. lllt 111)"1111 ""n"', W rits lie ]a Villor,", "Rc,;Hen kj_;I 21 -,, ,',',"' ',^,,' ,,, """" -'11":1 I I 1111. ,, ;, t '11-,44 ,, 10,1W I? 1, 1; I 1, 7,
I I~), ,,, 11, ,,'!" _,_ ". _Z ', 2 pis'. a vivientins, 2 colnerwos. 11, '461tlf 1-11.1- ;t __ 1, I .
"",'I" "", T, ell I Violet, 11 W pllrto Nll- I I 11,11-111 Ill",_- tl ,141, Aj1'1;;,%1'1,'Ij _!__ ',',,' l* ,,',',. ",; """, ,,, -, - ,,,,,, 11-1 .... .....
I I ... .. 11_ !'' 11, "I., .... ... ' .""I", 1 1" I I
I ...... t It-la, -111, Rnf--d- $240: $Z5,00 lCol", Virjtv a I or, k:lrrcj,)t,(,l i('.AN(,A* VENOUNIOS FIN, I" ,.". 'It',", 11, ,, ll ,,,
art) sm -it t" I ,',. ""', I I 11 I I I I I
K 1.1,11 ttt, l"It'l,"I, DI,,-_t", I 'I- :; i;-.i -It-l-l w"-,iii i i,-, ; ;k"": J ,,l,,
';ETUXAS SAN JFI- -'-- '- "'I. l -"' I = lie C(Infintila", Lo lada e lllj, z caS R(XI vo a 51,25 V ",.I-., 11111- 1111 1'-'-', 'i' ",. ,I l,,-,,, ,:"- , ,,, 1, 111t '1111-- -, I" I "
() ,-t- - ,- "",- I I 11 '"', I I I 11 ..... .... ... ,
TAN 110SC ," t'sd", '. l", ,,, ,,, "' t-, tll t ,
.......... I 0 ,,,,,,,,). ,, ,;_- ,111" Indutri. 46 i iiitr, ,l, pagrmdl $20 t,, ; ,,, ,,,, ",, l",_,,- "", ., ; *1'1 l'1^'1It'1-',T- '11tlI IIll ., "I I~ __ '_ I 11 "I "I'll
I, I,'_ I ... ... I~ It rll,, A-ltlla ,,, r I- ". 11 I 11 I -,
Santos Sutir -1- 'I '. -'s"I't rncnsual(, El m t; Plopante ,] '- I,, ,-,';. -z, S._,,-,_ t-, "Itil"t-il-IIIII, 1-i"'." ,,, """ _',, _', "I':":,.",7 7, I
"ez"t-, "'ll A '! "I" "". '"I"') LAPASiIDAS-(;-FN't 'RACTO-11,,,I Repirt,,q R tyltjcuj ,Jtv,,j_ ""I 11" 1-I", 1111 ", t"
C; I : -., l- -- ------ --- __11_ _- 1-11- --j c "I i- 1:11' 11.1 ", , 111 11'1,11Z "I'li"I".l 010 0 POR JOYAS
r'. .11.1111--l"- 1--s"Il 1.11, '' ,
Fol ,:" ,
lt I,,r, I,.11. a lNI,,,1-, 0", I,'t N tR VI I C 8 A, .1tCA ne" tuvieron f2l Wdad, PAr4jJn6al Pariii %,", L,,olia I, ilijo .?,, ..A .S_ .A", ww, ,, --,, I ,, ,
,, Fmft Ec. tllt i, ,, -, "ttf,"., 11 ... .... ,", t ,,-,,.,, -,, 4" ,,, I,,
Is 11-1 ,,.j,.",' -,t 1--- ,,, "t obte"'r 'I'A'
lIl I- -. -11-1111,t ,, grand"', utiliIi'l(I's laiM-tI22t. F-2522-50-Ml It'l i", Oil ",.-t, VIIII,, ,,,,,,, ,,, ,,,,,,I, I,*,, l.t 11"It I I c,,:- ", t - n, -tl I MiIjuln- ILI, "b6a.
I *
"""'I, .......... I I '. .", IIIIIIII- I I
t- ,l, "s"Ill, coromn-writtl lie frrron ;1
,I. .1 Intl, d, 1, ,.,. I, i, d,- n, % -', P, ;,l, I., ""K-- ,,,
"I 11 I , ,l 11--, d. , " U-lt ,,, --w;-, i-,Z i;T -iwi:-, ,W7.ct clc l-, ""'t 'I-4, "'! __ !: ,,,1,-,,-_ "I'll I *I'll,),, I,, I,~ Jni- VO-1. $1 Ut, It(t,,-, GL"#. , u A ),I I ,r. 111 11! % -, l"", ." ,_,,::,, ': I ,", +I
11 Ill""."", 'll ",Irl, l,,,,,, ,,*,, q neraciltul actual ,e le prc,,l,,t,, I ,,,,_ ,,1 I, S. -t ,.I.. 1. I ....... ,I I, ;,,. l, I', 1 11-1.,I, I- I -l .", I I I -1 I I ,tjo 1111m DE f+ "il I v R 0
1-1, ,I., I _- r I --- -11-1-1 ---- -1-11 "I I ,I "I'll, I I ....... !'I', I", ", ;G21 NGAI ll. I 1, ..-I'll, ., I'll.. -ctltltltlr Ittllll II-1 Cilnll,- etANTAV Dt6EoSXoeM1oS V*QV;NA osa rnisma oportunided ell )al ,,, 1%1.1. ,1,, 'I.1-l'.. llllc, T to ", 'i 4 1-l'"ll."Itt"Ill "I 111. 1 ,, ,,,,,,, 1,,- --, l, Al-d- i 1-1, - 11 -- "I ,-,- 1. .,
I l,'j,"I", ,,, e" I I.,- ,- 1,,, .- It I I tl l'- I, lIt7,,- I ",I 11 -,"l "I ,I,
'It- AI 111, Al- P.- Ql- Il. 41 W II 0 -, Q-Wltpl, f4adt '' I fa Maria del mar", "- 11"'ll,". ?,11 11-tI 111i'll 1. I"", 11 ", t, 'I,, .,t ll!- I, 11"- '".
It.,- y"'J"' '"" _-"" -t" s"' 7l."'. -- ". Z'""a'"' "'"i Playa S, n ""-i '_1 All-It,", ,,, -- -- - -------------- - 11 -- --11- . .. ..... __, 1-111- Ill ,11.- "I 1,
=-J. I jGf; l ""i ,
'' n"',*=A Wtll tN;, 11 M ,)1t- I'll -lll, 1-1.1 W1111 -111l, ,-,
, l 1, ',II'41 ; ,., t1_ 1. I I I'll,
tww- ,,, 11.11 ll, .,T."Tl 11;11 ", g compre su olar, ante-s que si-t 1-1..-Ift --I., - .:, ,!, ,,;-_- t, -- st; vf: Nl)E UN Wa ow. I-- -1, 1 1- I I I t, Il 1,
F,1 2w_C ltl QUINTAS DF RECREO.' EN ban n 'Tos C,,trednres de Con- --Iqv- 9SCaM O." at -,It, 1-1 ,, 2. ._- 1- ... Q Jjn 4 lIurrtIly, 11terl" I W15, ,,, 111 I ,
1-1 fianza", Losada o -_- 1,s T- tl I I., ,Olt NIVNSIJALV ,', J(Jllf fj ,
finca "ResurroccilIal", Arro Hi 2o5,2lltl-M I .... - l- Co-ina Ri t", Conrhl, y P4,1- -- -- --- ---- :T ri-p"'t, III1,1111n, ,
El 4_4,;l I.Llll '.. I,,~ 11P.- _d- VII. ,I, "IcL I I &I'LON "' lit, "" ",
yo Arenas, I A. ,,,- "I'l d. -t ne", E-322, Q 11,
tacridemos a plazog, M.,J V- C.)I. all, A, _UX lut, !HAVE DE varlas casas cunstruidas cada Iol D-324I-MIl AS,,,,I. l ,T,,,t,,,i, ,,,,,l- r,,tl ,J, .tt- L,,,- __ CARTEPILLAR 0 4 pt, ,- ,;I),,, -,at, ,I-ltn, "tvb.
OX"'ll "". .- 0"-' : Una en un lote do 2,W a 2 600 1 -- 1-1-, 1- lt,- ,- 4*. 'It I "-,It. l4,l,,I-,l ,rl. "'1111"11.11 ) I 110c".a." ", ,-'- .1114- C--i ? -+ v;,ri,, , .nl,,,, A,,tlptar(l,,t: mu
"..N-1 .,,-I t1-1 M "lli, 111, tt N -1I,, ... .... n-S1,, r- $1-11 17, "' -I"", F-l", 'r-t- ,, '' ,;
-t- , ,,,j, I .,,',, D'e'"'Ao- Igloos.
I- C11111 Tll,,,,, I I a ot ,_ + ,, ltl, N-", "ItIl, "',
WI, 1, -_ ... __ ____1_1-_ --I',--- ,,;, '-" varo,. Tambilin lotes con l u, 'L'-._ '-p- I,,7 -" ,713 '=,' L" Its -I., -W,, :,I, rJ10 Lt-. llille%, ?!dl',l":,;
In_ IDI I_ l", -1-o"'I' I,'-- C- P010 U-90 ENID'%" M-Pu- ,I l 1, t, r 32"I "I Il INIPVPISOHI,11 1; 1:"I" ,", calI;ln tod"t, ntd,,-1ta,
P. t's. ,,l- "" t"a"I", N" cha -z' ""rx,_._,l l""'Ll"";l I _If.,.-d.. "' , Islao DolL, I, .1, I 1j. -".- ,-,"t", ,,,,,,,,, ,,,,-,- ,W ,, Itlcla",ctl Flor:it'la, colch')nel:
11*1 IAW sIllX11, .. d',s1tII,, lrI, -- ml 1-1 E-II-IS-to agua y luz el6ctrica. Informed "I' 1 FI..C-A 4DWI. AlERI)-'.1tIAi I, _:" ,,, I .".I"Ll". VZ ,, ,,, %' +, t, ., ll rAIESD KQVL &OLATISS Set ... ,,, a. I,-', 1,, I, ll_;, 'j' """, I, ,,- , l
li, d, I'l-Al 1 1- 'Milli
R_- on ]a misma finca y Oscar Diaz aI"mt -V,_ """' "'."". " -' nllal" l "'S 't 1 11 rrl*ricitn ,n. C 31zatia
.QN.Lt "I I., 1A11UeD-E'. P. ,, al',I PI-1- 5 -_I- ; W-1 9.- ..OXuno _U ES(IVINa. alt. III.. tl ""'I"itt* I i -- r-3t 111111
"'. W., I, 'if,3i!u; lll Monte 29, Fs
.-, -, ,_ __,al TTt,,; Z"', 'I aiI Is ,4 Il,- I -11- --It -- IW. AIV-1 W- Ar-I- 2 -- !I- squina tg
Sl- I, ptitt VM F2,Illt"i Ra.mos, Banco Canada. Depto. vsd.d,, A-, I -.V=; ", V ", w A__,- I-, ,IIItIf- NI"R, R-,,tl.,, ..cdn In-t't P.l' p6rez".
MZW.n I~ C,--', JI, I,,, -_ i. itt- S5 RICICLETAS ja,,. "Casa
"n" 4 '. I TI,,I, d1l,'I" F-ll, _, I;11
4 ,,. ou- 1] ryl, ,, C rilll 322, AgUiar y Obraput. A-8875, Cl, S" t" rt AMORTIGUADORES
,, u .,. ., ,- MICA .. -1-0 &N 1,00-1 3 I_ w ,l ---dlt Tlf 111- I ."
"* I .xr., NO-711I, I2_r_,lLIlM.;
R-0 -._: I., ,11, I., ,,s "Itt- 10-D-7939-48-26 Agt, r ti t .--S- m.'eb It
4' e"'n.4". J ; V111l, 1,141011t. 14 115 ,, -,-,- -, ,U 'a C -og
III. 1 d, I 11 1 2 I,, _, 2 4I, ,-4- 0-1" ,n 'Ollso.g, ants. CANC3,
- ,- -_ 1___-_--g, C' , Dol I ;:r s- ,'I".; n -- ,II-, r, ,, 1
G- A 9, VENDI lee. ,A 4 ,,_- I, ...... 16,, r, C.ltln 0 V, -, t 1-11 W',lt 7-11- lt l.l -;l.1 I ,,,,, , I N, I., -NA"' 4", _j -'-. III, ,I" I I.r.. 11t T,:, 'I' t" I~ "I'let- U-lM -bX1j"1oDSiQA rUK SURTIVA Y J-- ill T,,jN- 4" I -_ -- -_ ,-,. ;, 1A, -L "I"a's C" ED?" It 1-II'llt fn V-d- IM 6. !., ,1., d, 1-1,- ."
-4, dd t 11- d, 54 % h, lI _, M 'r, t,',Vt =t _--- ,- _G 7l 11 r_'. IE'14- 11 I 11 Slatill. ?1,L $Z.Ml, 1,1- 10 d. ._t,,IeI,, G-,n, _1,1_ T ... ,k_ .IV .VENA V (7-3 1-1A. ,11 MI. -.1-, ,.,I _,,,,. a-- JI_,l_-U
nl c, j_, -a- ".I I, "I"n-1- Iittll- S-LlIl, U ,,,IIt I~ ....... Ill, "- "'
d,- I -M-1I IlIt,11 11 11-tlbd. Ie, 1,, ,,,irft Wpj y, ltl, y J-- ")
Awniu t MWS R,4r1gunz q= Lfl- ,,l E7ltw_AS_2A E 717 As".. FINCA RECREO otaw ,. 10 MI
--11.-A ,_i--g.o.q,- P_ HaS.- can,,n,, 1--112 A,
__ _=41 ,, 6ta 1. V- T,1127. At .... 2 Is , I UBJETOS BE ARTE ,
I 0 ..Qm r,,A. . _-Ift-, " -1 _,t ,tllll I 1Or IENDE EN GUANkMCOA, M4 te, -dia It, dI ,)ZI,'= V9ND0 NOTINSIA CANTINISRA IN ._ t
t.I(,l,. -,,, t -IIi. C"'Zi. 'I l E- ..,dn- !, ... ....'a., -"l-, = :Io d*SRa0,1!WOvk- 311,000, blan sur. 91,, Ca LCIA IIAMITWMA, DILL 14 AL "LA ZILIA
.d. A-~ ll-., Il., It- ,- I _I,-.--, st-n l 1, I. _tt I. "; .t C 4, 1
'- I. l.
sl, t,"r,,. l ,,t,-, ;'- e, I, 1. e. __i
, d1-111 1-1. T-;i 11 !r%,== -d. ,,.,, .,.,t,,,c,' ", ,,,,, ,,,,,,,, IS I.I.- ,, ,, "= _,,.,l4T -,,n ,'.','t, "Its"" ata -i SO NUERLES T FRENW
=t_l,, ,Tt -'-- ,,,, ,,,I,, ,, t-,'t, 1 "". It ll ls, ",L. Is" "'. I
a. ,,,t .1 ,dlfto 0300. val. $*A NIMInSWIII re
114'r, 9.. --t,,, r_ _11 14 .. I 1.1-11. n-l- -.. P'.1. Sll, in-. t4 l4ast, It. Is Z 1-6p., _.". (:-- -;t'_ Gran surtido de 1 rnpara,
,nIiAj E-Ml-i C-" _Il AZ.L 'V I ruk 1_r =." n .... !.'." 7' ,i ....... IDMI 14'1?% DIUM FRIA "TINA" ll candelzlbrn l de crystal y tin
S, $28,000 i'"C'NOR DEL 0", I t'-ANCH oVU MAYA
N-A.11 _1 ". ._ ,'. MI.N. 1-1.1. I I T'It' wi
VLDADO. ENTREGO ALTOS V.K.tt. .!S, .-it, ,,,, ,,,-gSssSu,, IIIIW. .1.1NA _1 -1, 11-1- Stl- 1---'-?' 14 Cffr = ,_ Ornce, objett:c, d plata lagiti- ,
CnI, It ,I, a., 1:111, I I d,,l ,,Ill"l- 4 CASA lt-, l'-- ,I, ,, ,"_-- 2 l,- ,t), II, ", MCI.. wo"l, E. '-d. __ n- :ISE TNDE UN Ct),Kjo j__ -- .,.. l"'.X
ltitl, 23, 6 ,,Il 1 l, I, 1, -,, 17,,_]1111-ll11=SC_. .11 It _h,, 1. 41- ma, tl(,rcelaras, cristales, b-,,nh14- I'lltl- 11! ,, 1 , ll I-~ I In- C-. -- lt.fMbS Y. 1, Balvl- M I-.! violet ccrrdo del 6. npo 11 """, -tw- ,iIn- 'kt
,-- n'llt, 11-.-,i 1, ,tt ,,, L T-' ,.-, 14- --- RkI, 17-Ict"a : I c-a-11-11 P" It0-1111"M d. "' 11 b AS~ ces y abanicos antiguol; propiag
01al,"i1-11, -, 1' IN* -, I. -- 1, -- -- ,, -_.ll __ (lq-l I, I"'- Standird, Versa, on Misil!n 257. --I
,,- ""., 1., . ,,,,,!,'i ", "', ,,,,, HABANA, RENTA $300 1 ,,,,, ,,_
P-f,; 33:.w Int- .: ca""", c,"_ !al-*_'l_.- -;- ,-. 52 BOVEDAS Y PANTEONES Precio: Tintorr-la Ultra, Tlc,. LItIr Atilt, US lwUuZx!stgxc ull. para regalc5 distinguidon, Aguitt
_- A-ftK r-37-. Ctu lnt. 6 AI,1 d-dt, I, .hf- S. I-N, SIR It, AOLAR -, s ,,, ,,Ilin,,, -1. ,W.. A-tI, ,l,,d- 0110 A,9774 1. ; jInsIm, 1,, ... I,,, ,,61"d., .-, 14 209, A 900. C-10, -5 -Mep.
r---,, _,. -,,, ,,, '! *. -, It, C- 21L To- 1,,b,1-J- ,I -,I- I-,* _,t _s I E-187-53.1 1- I"I"I., J- d. on, II,,t
, ,,,,; =,_, ', C.- "W" 'CASA -- oS.-IVX17,tl
I.- -- I- L u-,I-Il Al 1 11 ,) Autos Daeso, InfantSt v Estgella --d, d, LIci .bjnIsI .0.. V,,Id. 1,- ll, nsl'j- A 14 ,allt= -",
IM I R __t,, ",, "jI1,lz,, = It! 1, i II ,, tr -I, 2 Bovedas y h oteo V , 'i
MAR cl", 1n-r;"_- I, 1-1, A "-E- .E1IRv -- Ll MD- S 'w. :- -I, I- "Is", .1 tlitl- L
("I"11-1: I-,,
st, Mlll. E ,,, _-.,i-.,_1= = 1.;:t,,.- --- '-J2,, ,,, "I, '. -A ---_ -,- -- -,_ III C,,,lt,,,! Ntat, I. S-1 ARA NTERRAF. "w I-III t.. ilv. s,,S; st,,-O, .--2 A-- ,V" I-lnstl- --1 Ill, ft'll. - r-13-, 0- tll, _1llI ,
l' 3 '4 t'd" '= Z,;t_, 4. .-M- IIII ,W."... )I, W&- Ill- 7 1 H. PlIl CR aLn
l, a N 1 HORROROU GANU LIsTOS P "' ET "I' MI, 1 1 I-'. ,-'I- Nluebleria. SANTA AMELIA '- "" G I'
1=a_ : 0. I, l- I, ,-, dl'n. 4I, Y, T M; c I,,,11- r ; ,
I ll.s,,"..1, ", IDt,,,, Vn-C,* la,, HINn = 11t, EWA14_T.X. I Su'lol,
It~ -1 l., -- -tT_ jI,,,,l,,,. ,a- r_- t- dl, n1_ Msts rlp.4. -, III IA CABALL,. MARMOLES. PEN U ..bilt, 1 l ,,-,Il I I, I S 0 it Salud 1101, Alartrique, S. Nirow I EI .1 ad K 0 XIn- _1.111- It. 1- t,,,J lll ,, ,, ,_11"I., -.Illi. .,! ,- !Zli DE T) -1 -1 1 4 ""
it'--l"'. Il!-. M-", clv: -,_ W,11". ,,, N. ,.V lw j-'r, __ "a P" T "I'
-= rl lt"L I 8 1- t IN, N1, A- iloltlA- K"I W. -11. ZI., It'-1 a- t,,llt-I -nnt-, C'- .- i WAR'IC, RIA ENTREGO VACIA
f""-".,.Il-"t11l;w7,ald5,,I,, 4ug 1-14" ,lt, E- pl. 1, In-itl,' lot- -, -'st"ll-LANv, Inton" r U, Tenemos una gran colecci6n ...... IA7: ,-1 W-ali-1 IM, -y "610 Itd,,I It% nut, C.tlaL vl ., "-Sl I l.
C4,,, C, I I ," '7 ". A Veldli ,P IlIlITIt". It. l,- _d, I,~ "it= 'iZ"e, 2_,, ,I,, 'enC1.1, FtNNi,,,t,1- D-j,_,,, ,,, at-, , -- I~ 4- -4- I = en los mejores lugares del Cc- '_t'.' 4"" Fl
Z, l d" ,1 i ', -," 7i W DIC :N." ,- "i., = 12, 1 _1-1., j.- M, N".l,,d,,I. .1 -I., I,- ls,11 P- "INW,
FlIl'tIc, -1" j '*; -- 0 L.Iadq, to,'a ,LV77 c-M-WIP
6 S w r"" z"' D""' '"Y' '; t- enteric, do Col6n, a6lidament" 1,, y d- r-, ltttl ,C -, -,.L ,lll.. -- _-, .-"i l=. ll- cnn, li, ti v I Lo- A REPARAR, BARNIZAR
'U, .VEEAy 2 b- III~~ ,I, 1,XbI-I-. I l,,,A. ntu-D, 2 bsr,,tI "".. -, -d- 4- 1 '- con3trufdos y a pretelos sin com. NENNDO clu'VI, 19T, r $110,00 JUEGO CUARTO MO- 0 LAQuEAR SUS MVEBLES
e-,I,, I, P.-T,, ttc ,-'-_ tt &VI ,,,, ...... Ool el t t ,, ,, sIl -, -." 1- = 0 t PROP10 PARA INDUSTRIAS -I- - --- -- I$- 1U- te V, I s l1arnt.do at 0 fl,,,' ,"'in'l derrin, 3 cuerpos juego cao- U_ -L. C.. 111WI, a,_
rI, ,, ,. ., It 1 4 .1nno I. .. .
nX lu ,, T',,", dt,-_ .I. its ,l,,. S,., cla. en 0 AU-.nt,, e). It Ill .K 42 .A-, In~' a- 7
S, Wll- U 3 SE YENDE: RESIDENCIA DE I't- Z y-, t I, dF 11 'o Tf, r 1 d t "W
ln), 31 ,t IV z 11,!"V ,,, Infl nta 1056 -- 1, 1-' ba, firilsimo, acabado, $225.00; t 0-0, E-Il d.'
C 5 ,-IS _, T I!.,
m A '. "i'le t"' a. I- E "'
-... ,a,, F-Iss'-p
I C-792-52-21 AgIt, E,- U 001 ,-N,, 4:1 In5"', y Wltlla- VDVW.
esquina, una plants, Avenida "" I .1 I E,,= juego comedor, $130. S"la fi
LOSADA E entura, a dos IV ,I .1 W 917m, ltsatl-ss-t a.,,
al V-1- L-1 NtD, --., 41M 0 ninmu, caoba, nuevecitos, C"edores de Hljo "Lo"' CO Dolores 3, Buenav 6 Ilb1 LltuEd-dl il.C E; R I ,,L, F-3111U,41 ... No~ PC CoNclurro, ) _- I
Ccrifianzi" fabri. cuadras de la Calzada Jesita dei -- - I- d- ;- I,1-- SE vENI)E, joo, VAR,%S 1-,,V"4" "" ps': "D"' W ILLAC 194 ada Jeslis del Mome 29, altos 'u"'D -m- g"o-o """'t I O"
n C. "lat .1 ,,,,Ll d,, I. I~ ,, M I .,at., sIi C.O. izlill. ,inA_ ..i,, -V- d, ID a O!" 11,3121 "Ya- III, ,,Id, I Esquina Tejas, .
-- rnas finca frente carretera 'P t 1 "m S Su IS A j, t, c stltl, LE",I I" 4 I" ,,tml, ,,,ld- onl
Ca casils ell 50 dias, structural ltont, scera brisa, compuesta: ," ,N= jQ1-1 III~ 1 .=
C I al, C 1, I. R'l- "i t- 1, I It 1-l-, -,lll bl-- ,l,;_-, I'S,) k , -, = AM, r
,ala, hall central, nz- ,,I;tlf,, 111-0
con retc), terh() loontolitiou, A, ort 5 ha- I sn'ti Jose de las L I'r D.- ,3 closets, cuarto y some M-rti, % rttl-ln V", a me- BOVEDA Y PANTEONES = o,,,- ',' lnC-" __1 cl,do, W C171111- _11 1 "" In
par $6,600 en Ill Playa San- I., c ... i, ot, MI "--- -l ,,,,,,) ,o,.,e,,"b,,),n-olujoso interca- -0: -SrMA, ICMA SOUTIZA, dia hora de Li Habana (32K), U- ,,I,. -II, ... o ). Ill. &m,- ,-- _llia,, Ilal"'el,- ""
ta I er am lateral, .Wul- oe,-, "al'o, 10'" ,,, tiLrra de primers, llana, agua d,, ',,111;; 1,1,1- T-ltd-d- dlz -- I i. '".- .1 -1111, 9" --,, LIZAMOS .. I,
Maria del Alalt. Otra, 2 4 a ocira, cuarto y s -lric,. criado. '-'r f" ,'t_--. '_-" t,'t'. ISS'l-n." 11-M ""'I""" Ttl 1. -W-d.
,a S K I"I!,
$4,250, V los plinos en nu ,+=,,.-T"tl abundarlte, luz el6ctrica. ; %,,)_.N-l
vraje, cuarto chofer y lavade- 51-1= I L del pueblo, propia para indus. 53 AUTOMOVILES Y ACCfS. LINCOLN COSMOPOLITAN, :,, 7= MUEBLES A *PU ZO
li"'Z I 1,,. I~= -w Utras dficanaq. IN'Tuohas c f I -1- t,' I,~. radio, gomas banda blan, = .. ,,l-" &I Ibricadis v labn, indose. "'a' a- ro. Renta $150. Frecio *Zlwtl, REPARTO KOHLy $Ig.l;ll,33 trin, fibrica, colegio, sanatoria, vcNoo nooot Crur . I S' 12 AS' tnf"-Ale
triR 40. 'tLe espe Indus-11niorma: Dr. FernAndcz F-6,350 ,-- --I. -l. --_ -. 11- 0 repaztta a 5D cts, vara. Infor- sa"t. t-n-o-m' pintura labficll Procito agen- j 7 f,,,,o,, U-;; V-d- -!Id- y3 _.. t"MINI ccu "" """ MWr VnI,, tM ,I ,V.. 27 11, v, rarnog! E-3151-4&-10, ," 0:1. lux 11.114M r ma: F-6350. Fernandez, exclusi- Z, ,'i cia, $5,9N. Lc ofrecemos por NUEBLES A PLAZOS. Co I IINA C.. 1W.-tnIt", uv. V%
523 1 Mitsd Pfecio, Oporturadad se-, truidas con madras fl.oas, -- c iIIln, y rtsIll E1,2, -4fT-21, -1 tl-- T- C WLI40 vamente de 2 a 4 VENDO PACKA "' 10 On- Estilos exclusivos y delegates,
91" Ok IlONTADO. CASA - RD . ,IlE
l,. __ n., .1. z t, Rodr' ez y Fernindez "i7A52-;0-m ll,- ,,,, ,,t.! W,.,o _,,. q_ 1. mami, graje, Refu mmo roaxwAXILE f9iFFCV"IS, I'- In VII-ItA C.CNTXT CLUB, TSVIM10 Refriger res y ftadicct WestU, Is -.. M,,t- .. bw 1 7 ,_ DIII"_ 1, ...-- Ca.. T-, h tre Industria y Cres ado .1 -b., o., MNC. _PnSA d.
,I It'llL .""Ll.11"m ", 2 -%_.. 51 W 91-ta. _,,,I 7 68 ,ughouse, I~ -- -N A I -84 P.
rZ, LACRET 457.1-4556 ; -.t., It -so, ". I ,,l'- _53_10 Adraitivlos muebles ,lat, wD
jl %j UU13411wllo E-2 G-1 all -t- ,c; ,.; So
1* D-343ILCI, LsiT MTOS '29,I miSANTOS SUAREZ: $19,500 -d Pl- MM" V"-- Z AlilROVSCUt GANDA, VZWSI r4litis" OVWX Isis, su;t., Kul en cambio. ;Viaitenosl "Diaz y g-T. W-21
,Ilo. Sell- -- 1, No DUN CULD4. elvalcomax .-Cuts DEL I, EN
-- A, .-.-. 1, VIjIiaI1 P,- 'ZS-1. 1. D- .1 )I.-- N" d -i- M ,,,
'1-- __aU-, _* I-A- ml- l ,, ;__., ,U: IrIl ;= I,._IL,. I= -,I-- ,-t-- I~ I,~. Chan", Nepturr, 709 y 710 entre MAQUINAS VE COSER "SIN.
BEN11 0 HERNANDEZ t,,qWIlI, P- E-110141-11, I,." stolp rs, tt, l,'. .- Mascoain y-Lucena,
ESTRELLA M ft' "z,ol,,% ,,'=;lt-, -[- W", VENED ---. 6. .ocl- Ad.mIw Er, -bltl, l,,,, ,,. *,, ,,,,,,,, v ,A ,ls Mlct,, ger", con su estuche, nuevas,
4IT,"""""' VEDADO PARCELAS lng-1- -d. -. ,ftkt, Wl Jaltl _I 4 ,_",U C-50-56-13 A9t, de paquete, Envia.mos a] trite__ M4468 rte;;! III,~ I.0m. PARA FABRICAR ei- D-N, I~ la,, --Atl. P VXNDO AUWX U, OTHAVLOW, COK VOI&D, I PLElITAs. AVO 0.
I'SA v Im ". rior do Itt Isla- Villegas 30, ea, a ', ,,_'T S,
,,alct 6,,I_ It ,,g,. ,,.d. ,,_,.,
HABANA, $12,59o sATOs SUAREZ: $8.50 ,','.11 11 -I,'- "I'll -.. 1,,f-.: L- 141", 'INtaIl., latl.. btIlU bINn., S- J ,, ,
C- zl _- IIji,, Nzaul- E'to's'.15 I S. 2 jl l:,X, 'd 7 ,'.1. U.7", T,,W-: RELK S DESDE $3.00 tre, Temente Rey y Amargura.
P" .11, 71C It "IsAta 1; w 'Itlowk "I, 11 IS, ns LIN OiFi -CU.
"' a , Q__ A NUa, r'n" I- FAILRA, 1, It VtWbt IN lesaLo tar A-99U. C-G4.5t;_2 Sep.
lldl Dz Sr. %.'J.' ,_ S' ') ,I ,t'Sa = U .= ,,J,' l '. I' Ill alt, IR Iot, za."Ex, D M Sutt, x.7o,", 1)" ., It., s, III, I,,,, 1 P, b. 4 IS
.1t,,, 4p- d. _.- NI M, A.' CN'Il T,"."-. -- W r..It-,-= I,
o -k % -t,,1_; .Itt- i -sl- I.= ,RsnSr I r,,_-di_1 -o-l,, I .- ,, .
I.W-1 C 2&3 _N ,,,,,, ,,P_" _" "'b""' VAU toldR, V-J- d. 4 0 I, .. St - _1- ,A ., ,UQ It
d-, .a, b,,,,,, tt ,_, L-t C57, T-E.W -Ago 'ANS d L, w I n, ".It'" VN lol.0 .z L.__ U* ,,," o_ .:at. -L, -- _;,N.w IwItlI,,Itr
SAN MOVES, Of ZOS PAR tu- .1 6S. U.-J, .1 mi. t,, V in."'l., I~ ,,W _1 = ... -.W.I.. 1w, III y !w" "ZT OX. ""O i.""'""'" $4 H*y t n- r "'S".1 ; 'I Ii.p.r1:2 IsI1t"N- SANTOS SUAREZ: $10,00 -- -b- d. ,,,Isll. sIll- W- M-Tul ,,,C4 -V .W.' M. C"t""""D '4S.- "-. d 71,I S V. At,, old TNW- U,10&
-.1". ,,,a d-t-t. 4 I,, CJL, I,, 'N_ 5., sw, t,,W4.4, CODI'MoN.1 ACF.- M t,,,,,,, Ift 1 11 8= MI,,11 -14.HABANA, $5,5fto V__ .l.4".. W ;:I t "" EM 's-11 c- ao, 1. ', 4. A.P;
7",la. -I '.=J ,,,l=: 4= = I't.= J ,. 'L 0 mdl,,, ,, !1"a "
., t!'S 4=, a'Didw.. 8'. Rlid'i",st, a.. IsIta, VENVIO CHEIVROLET P it I, -.. IDI 7 F.Is'a.
lIlllitIl- unll;t, 7 ;:;lr...,._. ." "a la tIllft. It-ft r 31,0- W, lIsj- Sy VXXot VNA X"NS, ROD GA IN Olt i S-l""I C',,,.. It .1 I r"W'Wil
I.. .=""S ,,,, o -,= MUEBLERIA PRATS'
,-- -=,, 1. ,,,;; et- .. ,ut 1. iliSlt,, rV ja R, 4 Q*Iaa. Y.. ,Ill.l- A3.01., UC, OLVOlso. -, I't -. M -,A" __ 4, -In, ,, ..
Ni-am ,,,as IS, MXO SOL,,Ut 09 SU VAkAS CVAIIRA - "" 'at"t 7 t"_ - It, E-W-SO-53-11 M-N. ...d,, 7 Va.- V...
SANTOS SUAREZ d., C.a* 12 -11. 3 I 11. All-" t"W .1. .4. ft-D' M D429-SI-10 Att bil,, IM. Ita,11.. .- Inq-44- b"s C-I G."""' I .-, AU NCION MUMBLU
CIIINTINA IN SX, 01-2 I, a. -Il- -.y I.d.. ."" .." SE V171'FLIZ powdhc IRS, rl."L" oa-,
VX0A CO '=' M OW RENTA $441 N- 4'a c"""I"' en- It .- 1-700, "- """' IIX_ A sts-, .Wlao, Ill.;
HABANA, $19,000 w -D. d. 41%,n,,.16. ON d, 43I $ N,, I D" ,",,,, ,.o,,a_ S6-' = ,-k ,,, 64." -, S.a ll iD,. Zdl:I Y .ot 1CMd1lilnWO. C- Ap- .W Aftlpta&fWcWldw It, rI Il 1-1- Ill'i- ,z .W
I't,4.t r-Iln-wil --.6- T.de- U-IS;; it r_= I .. "t, -T II.- PI-I., C- m."NaIos ,,W. A.
,a Ls ulb-It. d "ta.-, "_" All l-Dtl. 2 y 7"In".,
..- ,,, l, ,-, 0 $"If )
Ltll= I Mt ".1- It" I I I" l",* U."'t n Il" A Al 1 61. h.T I dt.
,,, s2, -_"I- Ca"ORR ,In- Dovn,,I-. r=r= "
C t1tU,;Ja.PI,,,In E,,_,, : 40 A"UT1 1polMid, _RE_ T .0 ,a, It
,,Ij,-, Urn -- Its-, Ln't" ,,, .1k, Ill, _".. pa-, 3 -- V_ .1 CA I AFTU&NICA co- NI,
rl .IOI M si-Sam, t_ I.O,-'isw -It, PW, Gatrii. M-0110 d. IM EISUD,,lS,,tU u ,,.dt, .. _;Il. SE VENDE ,--,.,I M. .- C Imwta ASS.
'I", d, "I"', _ScI_ I Litk"
t",,!I*Z,,I= ",S17 J, IT. 4 CN.tEII, lu. I.I. __ _-4; l_1 MIRE ESTO 011- I M- l"Id "
== y F L-i 01. "M 3 11sa-al-11
s A TARAN, iGAN(W "-""" ; ",I .6; "Ol IF"-U ,, --."" -11 I ., asDLE, eo'. .E.,,A.11zIo A09 1SIENSUAL-S. CVNAS
ANTOS SUAREZ, $32,0N a" a-- et, --). d.., RIIng-, G-- por SOLO $10.00 AIENSUAL nuevas, carnas Ij baranda,,
,, ss III 10 dt atb.- 2 pj ,- WE ISMID; PAN.DMIA CIDXPLZT ;-, V.11" Sl- Cc- 1. TW '411C CaI, I It- 113. -. X4 Xl
End. E-3,tRI6 3.10 vNDd,,,,
I_ _%tj 2 .1 _." I .1 e, SANTOS SUAREZ: $I&ON $13.00 VARA ttil JUEGOS DE CUARTO, 3C, nuevos estilos ca juttgos cuatr
-1- T, ... W -- 'Nn I __ -i,,Il *, == ,ull= ZW s_ Il
,,,,,,, a ,,,a r"-.. I." 0- _Tv, 11 ,,, z 51-W
t ,tll, III I. -I,,- -, '-" Ts"o, TN "Jil -.5, ..Eitr, "L -Fomidable comedor, P.00, to$ de nifins, VGO menstuales.
'In, Mx, -1" aV JI,, 2 L.'- Sell, -, -- It *I#- T-1, .U pon- M t,- o.dicl- -"I.,.
R-ID, .-Id,,l. 111 ": U-04ISE 0 ,, =- Lft,_ R.- IS. "Dirt, mi, 4.,, o-N_ ..., ;C "M sala, $8.00; radio, 5 00 cstan,vt ,_ Ic, 01 M-IM 1. VzNlus UNA no ..4 --.: -N-a D, M4311,
_= Wl I It'"'.4. 1. M_ D119- N, I 1-1-1 Colchonet; mue leti, amertcanoct,
,'* RADIABORES: $38 cc$ cocina, $5.00. Plez,15 sueltAs 00imensualest. caUA DULCE, $16,M SANTOS SUAREZ: 315,W 1-1 _- C d- ll'i't.'a."U.,
I 'i .l I ...... I .1 ft,-, c".. V41_4 Jardtn, moal. "it 34, 1 I'le". iGAN OAJ .I x-St'll FORT) U-8: $50 Buick, Chevrolet, Oldsmobi- Volt nuestro surtido, Precille flor,;ej41 V.
__. ,2.l-dll- I J Z -ldll, -i- -it., 2 ,..d,. OR I st VIND9 OR A 09 ,st-pl. Ini-1.1 It Zn.,., '1. ,.,,,h ... I L alas p gables. Oabinote3 creiMw, I S.,C.. _4 CONtICTO VMS -- -lN le, Pontiac, Plymouth, Hudson, facilidarivs, Muebleria "El NI(i
R- -X-.I.Etl ,M-l- t'.., ,. I-CM, t.. "V ... lk ... nl, Sall joil(itlin W, entre Moil, 1- *1 De Soto, Dodge! del 1935 at 48; delo", San Rafael 409,',NIlurt""'d- En c. 0 9 94M t R's"n- -VoIldi, I$ 34 -Dta. S32-. on,,, ,It_ y ,,,oal_ d. .7,sw Io 1.44"% X.3lII_"_II1 Moa, "Caga
S- ,f- L."It U71 _'Itall, as it camc S It".00. 0'- 13 -. Sl.).U T- 1- 1- te
I P
', M.", = ma.- EILWK -, "S-L Ford, $45.0 der 1928 que y Campartario. 1 _T.,I" 1,N.
CERRO, 4,500 SANTOS SUAREZ: $10.W -. I,-01- $l,50 "Il o-, ,M SO MNDZ "A QUNCALL", "MAO all ,I-, V.- 6 0 ., *11 'N'0107 C-996-56-26 llgom,, j i,, -,
': -ruit,, -,,I,, d, .,,lq,,, _'MI'lo, "'", LIO atIt X 6. .. 1.l- c- 4 W, ll*, -, 33, Ata-. Mi 3 5 i'. at 48. C&rruones, $47,00, Chevro ll,,rru, AL "TRNNI"OL ow
-11, M-- =* = t; .7 = ,1V J11- I, I W- Al-_- I "V, PQ. I, ll,;,I,, I I,- -.,- ,,, 3 t"t'll, -Ildt, 1, Is. ,'I.", ,,,, '11.I.
i. I, "' "O' let, Ford, Docigo. En preeita es=,Y ,.'. 'l ,lZlIo -,,,s,1*= I,'rZ: ,-,,4 ---, W11- 51",anSo- I-- !3olt- slar- 11 in I .= = tog Na"SWAD "IsNUO ULDEKOW special. Internaciong.l. Fargo, 1;zrl'al M 1-1 L 111 1. .W
IlWI rIl. I -.d,. C--IIl at, L-*t C57, l4l: .-. It ,S a. ULM, .tstl, 0 Ill, Vt -_ MUEBLES BARATOS ,,, ---_, ,I t ....... ---LI
IS = 9 A oDN It,- IN =XItL _-. 7' ll-,.,, PEnI,,I., -I MRS. ft1W. 071.11o, 2W 14 1*", N" 0
.. "'a" y "' -- i T ,llv ,
I5-ft uI,1t. .-_, Ell Diamond y Tractores. Pearo I
Ill- SANTOS SUAREZ,- $9,00 l:-Z-351 16 .- $" "' f r I- tA- go 0 3 I ., .,. A-fd- ftl 1. L11- Contadcl y plazzos 06ract(los, __ n Wo, ,,,, A4
V.u, -1 mw = 1-114-1 t., T0.40 Y,-,5, 'a Lsurugueiro, Ldirt y Subirana, orto __
BUENAV -6- La, ; Habana, TeWono U-6706. ba y enchatiadoa, cuarto, 0WETQ3 ARTF, IIORI; ULNAS,
TA, $5,90 %. = = ,=T CWNTOS DE SOLARIKS Z-322E.31- 1 Su*$. "I O.WN 06
,-Tla d. w ,r,#= t= T I *Ilqs1,- I _.- TvItlia medor, lubhotoca&,. galas, 11- LAMPARAS CRISTAL FINO
: lt.",W. Y r." O I-OK I-t _U SR V.d";I. .9" Xo Anll* SO VX"It UK I'VISTO T XODIOA rolk 4, U, IS 6 i 0, -- C-212-53 16. 'D
-w =4, X-. = T ""'T.1 0, ISS ,.VW. A.*.kk PLSatS, hit. Its, 0M.10 ov d" C-0.dt. M LOW ti;=4. ,;:=,so .= = y g"'I'" IUD= rejIlla finay tapi- Trianon, Caculyera, ctc Cc,
r-11 ll utr- 1 Z-325-64-11 _ W..M.4". .I dw. s-1 CXtVUOLXT W-1 P.milutai Weltllg COMpra- repairs, (IspejoS, ClladlfS, tApl=r= n low. lt,,,a. Xraul. et,,
1. d"a, D", Rat" a. _,.,_ zados; piezas
1 Q1100.U. X-hiall Ns- 1 L. 54s, n r WII,,, _L, $,_jtSjl, ,,N -I LAR E'
N- 49 so co, AL,,I ]URP"'M C Cal",41 VENM .1. I=1F11W 171. 4 III- w= W- )11 Mes y carlbramos Itus mueble3. cc5, broncos, maliilt, ,t it talv
I.". S.RtI, S.&M 1- EARAJE T "w"'t" 4, -,"I.., pi. TOO_ tD41 St,'I'll". E .hal""Ic- 6.-. ,. tlsan'j,
HABANA, $9,00 60, A '. -Y" Y, Sir- ltllp UtIN" = LZ* C 3 53.11 r 5. I'M F6rdx- Neptuno 901 V So- Verdaderas prirl,, ,ni I*ra ca,& AL 0"Xtlt t%
ca. ,,.jSlk ._ L. H ,I, PI, o, UL .1-.. _W_.., I
.11. I, DIV. 11 b- rl 1. 0a. F...tlj., olt.wy lu U-14M ,_ 4MVENOX VAOX _*D(I. OIL COMa 0 6M611ILE 19,111 lcrlad V-2$165 ,., l tin refinDdo F It,,- :" ,t,,,,
'L, "W--, X. 07 t"N_ L,, y M .W d.d P.. .Cn.zlt, ft
oie,. R u z_3D,-_4s- 1E ft-. _U -dal. htf- ; 01N.-ti, A,-a Ma, J-_d L"
I't L- d. .1-a'n- My f"1116= "', ?- 11-11 ,a VPI, ..... I].. Uu.r ,, P.111"It., 1-d. I-~ .11, -Ill"ll" C-lM7-5C,2,1 ;Ig"sto ,I" "Vcci6n rcot"", l"
: ",,,i -, "" lkqkt A4W Ae-t,, It, 11 1, -tict,
:1v 3 5 I. .. ...A T45,10 X 43
0 -I.. Il. LLtk,,4- I W-X,43 1 O' 'Illy ... I,
ii -vinaxrixievo OR : --,- -q,-;,,-'lI.'--. '-- 1-l"'Ir'. -- I --. .. "I'M ------ li:tt "ex, iI- ,,,,,, a U1011M klcl ",
I.Ile'm- In vtIAAA I.O. LIII IIII. RE VRNDZ LIMA WNTORrOA 'CONTSt* Ia I, ll At11,111VAAC.Lcl. U. at ,, .. -.111 Itl, < 11,, 1. X.00 ED o A R-4. 14.t, .I ""S V"I* i T lc j." ,
C.I.,itili d. V- $I WICal m4ml 4 ISM SU114 ,-,.4.. .",lti lli "I I SUN~ -t1it,,14 DIu t, VIRPAVARA GANDA L NI U V-7W,,, Ld. ,,1 1- I.,I "" _,' l"", 11 0' Jw"w, "I'D Predli, tl'*, "lt lI,,HABANA, $4,700 Z-34434atU .- St., d. M.r* gt IM, .d- .1,14- vn"",l,, U_ tm. A- J_ flf. N t4t, .l. .n- 11 91 I,. Cvl. -LI, ,It I., I~ ,..", I', "I l 011" 111'1, .,
C-' a SOL Z-- 0 *" -,,,L!, ,sj,, At R-- -_ rol N0, ctrjulua ;t (1111,,- ,
-IS -14 ti-.*CUA t- --iW4- 'E'Im, ___ ____,__ -,---,
I'll, INIsi _'. RO, so an 242101m,14 It~ ,_!, _!
-:111 Rn'l- Wi_ enw, LAR ""'L ",-'k- st IS~ on; -e- ,., "", III, I 3 .'tt .rp
SAN LAZA tIMMA Q13NUALLA FOR NO 11 00M """" r""' _-i W"ll, I, "'IfIlIll,
'k'. L, -l ,ul" I" n,,, a,' -d" "". lftplos r.lI,,l. a So VEDADO. HI." 090 SOLAR 1. .R,,o,,, 11 11 "I'llto MfIl, I,- VIt"'Vo D'o)-_ -4111,.- It ,-I,., I,~ -1- -, Illl sl--- 'Itl I~ ..... I -, - _____r_1'. .- ., b,',,al, IT11.4lctI,. ,,,, X",-, ,,, ,_,, "n. A-Ml 0 SInIIt. I0,ICUK, Nfal-14att M VfljvIoU Arilmlal ,,, I Z.,, L I~ Cototalulfl l-lss" ",-,", S",= Is 1 11-1;= 'i,,--, -"I" '-1" M.9 cnI.W." I- PIT~ P- III- 7_ a. lu", T", ,"J X,,,,,-, ......... 1, ."I'S'., -'I.I.1'.. C-,,,,,, ",I,- ;i, , "N "It.. --
C2_KXI l_2f4"14Pj 2a. -E-D, A- ,-,. W t-l,514-51-11 .I-, Z_ 301 ,n "s-t'lt, I 'Itc, ". A I -, -Il ,
r.-2w-w-io : "I" "' ,"'w"' v""'ItZI 1 441,44,' j"" I r, ,., P,-.- 'I,". r-' ,ll
,
I
I,
I
I I I
I I
0 1


I .
I
RACING VIANIMMO DIAN10 N, I A MARINA. MICRCOLF 10 Of% A60SM III' 1949
k ,--"- _______ __,_____ ___ ---,--------, __1
i V E N T A S V E N T A S V V V T A S V E Nil* A S PARA TJV r)AMAS INTERNS (WNFRAL A 1. 0 11 I T, F. R F S A It Q U I I. F R E S
-_ -,-- ------ ---__--T-f,,, I -I,;- I 7 -4pf r'VR -t') r- A-11 i- - --- CAIWS DR W1F5?F()t.,'i fix _W -Mi4"OLFti I 11 OFILF', Ot. OFICINA MAMRIALI-3 Ill,' COWST, 67 0AJF.F,'),'l VAR100 LA', 11AWAS IMPORTADOR fit: IWTAZOS A4 APAR rAWNTOS
--- "' 1111- __1 -_ '',,--- 11 _____,_____ _, -, vi,"'. ., I -, __ -,-- --- __
I Y ffF.(*T0,S SANITARIOS '. :' 1. "' % _1- '.
VgNo. ,-;., I I '" ,,, , ,, ", HUFN NEGOCIO :., 1. i 'A- ,,, I -11,11 .11 I., 1,11, 11, -,ut., "'. 1-1 I Ta!"
I "I '' : It"t
----"-' -- 1. 1. .;1*11. ..", '. ..'", --' : ., "'. ""I.
11 11 I ll',A11:1 i"I" I ,, ":11 , ,, I, ,, ,- ,,, ","11.1"', ",,,,, 1. rl-t 1. ,,- ',% li- 1 11, l1l7"1u.*11
"I""'r's", I I IMUEBLES 01 OFICINA VISMS DE (TRAMICA! DES, 1, VELLOS ,,, I.. 1, , .. ,. "
1. "t ,-1111 1 I 11 ,l", 111,1111, l1l. Ii u."', is ,I'. -,, "..'-- ,
Calls ,,, 11"I'l "," ", ,,, ,,, ''I di, h, ('Jimtd, los ro'n.m(inm, ,,, ,,,, , I "" .", ". "ll,-1" o". ., a 1", I, l_ oa-',
On~ ,,, ,, I 1, 11 -, ; C"',1 ,.llltl,11111 l'I'l"ll dl ,, --t, -, lul-,a E "riptMit raratl- -, __ ___,__-_--: r 1 l", ,,,,,I,,, ,, rwt;i! Aluhivl, ; it,, '"l"'(" ll 'lk, "A"Jol, I)II .. ....... ...... .. onu -,,_li_ tii IWAA tizada, Qs vellos de cartl pler I I I I 11 11- 11-1 lti-ul --- 11 Al,'Il il AK ;; .Tlltlllultllsi -"a""'%, ,-- 'A..
lr -. ;I. la"Iuluil, l.- rigs, etc. ultirilo:i AdclAnt s do ,;- -t" - i - , ,- '.I ,, 1 Its I """' -, -, (-t.- R E S ,,,,,,u
Vis'i, --. ll- I I -- "I ... I hie, I l,! 1, ,,, RsAen L, ; a g d- 'I,' "I""", ,, ,, I ,,,,,,, j I. 0 U I L L -'
tati.. ill""." "ll-, , ,-", i i, [ ": tocl Ai,, !:,;i,,:; t; .... l, , ;,i.)d(,:i Vvlbvll-, t, ,,u 1 a_ ", I 1-1 1-111, I -I--- I -1 ___ __ __ ___ ____ -_ _- -l .", All %-. ,.It, li,,; :, ,, ,-*V,.',i,,,,
P, ;,i",_ ,, '11 " 1 l, It 1, t, llU, l tk vt,,i, Cal", czm- "'' r t,. #,lu"jo Instituto New Ywk. Sra. (iAr- it ___ r, -; 14 ,i
1)"11W, v pantiv: 1"'tzill, Itl C- '-pit_ Iu i,,t-l-'-Iia- fA-NZ. emit B-67 d5, 1,
.,_ I -1 i lall " ,,'v ll hlvo todiOs tama- '10, I I !: I*1,111 '' 11, ulla "n"', ",
.,it ."1111"1111 t li' I'l,", l'r. 1, 11 I ildre varela N A t It, '" _- w
......... Mel ... j,", :,u durabilidad v bli- -'- '', " -,t ,l,,t uuu", Alturas Be "MANSION ELSA -,- ,1,:, .l, l"-., a .. ..... i. ll.;-- "I-,
"ikilOtO -60 Ckliul(), B17-511 510S, Mlrue6grafls flilta V )L PO I ",,"Ilii -16n, Marianao. .:
-1-1. 11 T l *;;-'. :_,,,',; ','_' I ,,, I, "I 'll't,
,,. a. -1;,mizu',.i Va i ,Ili)" Tit- "I "," "" : F-MIlln't, C-61,17-70-17 Alt HOTEL TROTCHA ,,,. _I.i.._ l ,
$!'it vllll l, ill) ...... :" "I -- Stencil. Vents a plazos en ai. I ,;.,, l, n,,".
Suox $1 d- ,111., u.. It, I.d. lipin 203. _111_ ___ 1_1 --"- --' "' ' - '. I I~ -11
wwu --, sis ,ud_ pian _,Z' ', a.,, quilen Se exigen references. ('()NTADORAS NATIONAL ,at .... y 2, Vedodol F-2393, IN~ ;1 ,,, ", I ----I I ___ -1 I I I ; ",.S,, ,_jja .-1 it IA'11 I 'I'
--. r 'L Nacional", ANODORO BIWT: Ill, ,NI'A ,','t'd '," l' ":':,,., ",1,4",, T--- E N S E N A N Z A S Fe,,,is j.ljjt4o,1a ,adg- I, :l- : '
_;u, a Manuel Naseiro 5 w-iu i'l , - 111-1 11 l". I ",-t., It,, ,, il. lt,11 111 -1
"I 1-1 I lliud, f-d, -'I", ", : , ,
,'-', -- 'I. -- ... i- -- -- - , __- --- j (to jardille" flerlsi6tt cotri- -, - ,,,,I. ,- I" ,, Ill, ,
roda Tit" -,-I --- ___ v Cia, Villegas 359, casi esqui. I rato "'nitdri ,, ,- ll. ", --h, ,--', PROFES&AS PROFESORES 'ar rl'utriroonk, $110 3aft" ". ""' -1. I ,.":, .1 I~. -11 'I'll .", l-, r V,

a. tutu,,, ,,, ,,,,, -l"'t ,,, -991 ble siivilill, 2 0111111)111,10do ,,i- l ,- 11.1111t __ pleta I I I.. I 1 I 7 : -, -liit'lkilla
dil" '. tt, ,I ...... .... ,: na a Tie, Rey. A fl usil slonti.111. TIl.A%1.1 1.4111: privado. F, I hAd acum(! l , ... tlji.att -,- ,,,
I '.., I'll ? ,. I, I I 11
is ,,,,,, -u d-a ill1lis I I I C-0-57.2 SeD """ imilia 2 t "I , I- I
Ill --,"I", Ill, ol.11- tut li pace, ,y ,1,,,lll,,. Teiicm- ,,,,,- ( UINC2,ijljl;R0s 1.1-Iula .-- au. -.".11' -.
"', ,, ,- T.,au, filliflij inter,.afado precl(,5 cot" 11 C AS AS F. 1,04MA- ,,,:,,, .. .... %,""", ."', j,, -!, ", .h- 1".
;_- cl", 1 N. lei% b.j., ". 71 I'll ill Vllffli;i. BTANOAK0- I""', pladtd N, it, ((Ido' IntTic!'es 1; ,,,, '! ""I, 11, 1 -11"Il Ill ill- cl ,,', Ii.,-11, __))- ___ I,~ Wt, ,I
"- .- ,,.I. cj."'I"': ,,,' ,,, ,,',""',',,, '^, ,' I ,, I ,ii', '-,11
V1- """ S610 S35, t, ,, ,I,, I .4 ,t r,,j .... idli-P., Er.rnf"odo -,v, 11.1-- ,- Ill". 11-11 I'll,. j- -l
lI "."'.u. it, ou'.1, still miscrich "',-'_Ie' ,:,, ,,,, "'
1, 1 I I'a';, _111ill"ll, ; ,,, 11 ,1Ii',-,,,'.,':i I ,__ 1-111, -1
V.141. -1 E 1204 -I cc du, ro wnipixdo ma, 11w o- c"'It"' -t' '_ "'li, ,, lii- 111,,k- __ 1 -2"', L1_ vio. Alrgrf l Ill" ("[I Jilt 1prdrill 'j,"ll". 1, r ; .......... I I
u 'O..R410 CUART. lil ---11 All- IN.LK., *nl,1-, A (1',i I iIW_7iAi,- ,,- i -11 "'ll, I 1, - ". -t sp: A1,14(jIt"N f!"i ,,t;lAKTA. .... --------- -- _,_-_-,_-,__- , -11r, I I ,, 7 1.1
h- r , I)i.,t1J,10d";'I,,q: Scllt- -is "ll, t, .1 l ll ," fl ,,, IT wi Vl'i ;,
,it, I, I '. , -0 a -, -,ii, ,,,,.I,. ii-Ill"ll" I l1.tt- -- il'it'ji,
'7-' , ;, ,"",u id, I talio s ,,,,l,,, ,, ljj, Iil;,jjj ,,(j,,j 1- t
.111, uIll,, 91"111' 1-ublu -1 LA CASA DE BI LL A R 't C"", --- ",,,I, !'I I'll '11. 1-1 'I ( ) 4',%DA
I 111111ill I I I i,
.. i , I ""t," P'll,,1 ill, Iii1t, ,,If,, ll-ll, --". 110-tlil :1.111 G %I ft V11 "It, "",",, ,, ,jc ,'i,-,,,-J,,r, i 4,
it prox et C I ..... '. ." "i.,"",", "', I '. l. ',"I 1:.1 1. I 11. . .. .1, :" ,,, I 'I"
I LAS MAQUINAS DE mi" ,, :" ,; -l 'I' "'t". "."'I". lt .. ....... j ], il, "I I,"" r I "" .'- 11 I ,,,. ":.. Ilif", ll,
to. 'm-r- -;i --- W;_,; n -, T I I I 11, 11 "i I_, __ "_ I ,,l, ,11 ,a'. r 1,11.1 -1 - "',"
ai I"" F qltl , '' I 111. Ray" :il) i. J1'-:1:,1",_P 2_1 I
,l, ""I --, I 1-It Z Es, bir, sumar, y color Sinl: r, VENVE)his JUEGOS DE Hill- --- ----- -- '!- %mil i i a* V 1I r ,.,- I' -, _% .:i,- ,'
_ ,,,,, I I .. I 11 I 11 -, I
.,. -, I I I , fvIwlima5 escribir *tu ar nae- 611 !lLl-I -lffljl1f't-, C"JI I,,,- ,, ,,, ,-: --- "I ... --, J- ,,, ",--,"', -:,,. I' ", I I 1. I LUB)SOS Af'AftTA,"FNj().S
,"-- l;,,,, r, ,:,,, ,, i I 111r, -111- li, 1st.d,,1- t".-l, l","."'t, 'Ir" -- ", ,, - I '.
,ld_'_, I , ,Jv_, usada.. cor t ,, l 7,1r,1,11)lJ I ll"i I, ;111"'111111 A I ll,,,,,, -. I ? 1,-,", F,- -, ", 1, , : ,A,,, ,4:,, -- : ....... J:,NTFtA0A MIRAMAR
N, ,,)J, 1 1 1(,f I, AI 11,,- ; i ", -_.;",, I I Is
__, I'll~ __ -,-",- ,__-' "; ;
-irv60- Ill VfNG 1 ,,,, 'r- 'C''J'1z"I", "' ""I'' dlt: ,t "l"I" ,; ::";"".,!""",, ','," I 11 t t. -J.,J,
I," ,1 Of !'' 1 ,-,.-';" F_ ""
i, l, tt", i'll, I itill", MATEWNTI('AS il
,: ll,; ", 18 ,, 11J,7,1.1,, I -HOTEL CNIAL l %--- '' t,.,,"-, llt , --- --1'-;, "" l I I .... I .... j,- J ]: ,l I'll', I" F a"Illn I, ,, I 11 I - .;,,,,,,,.,,, ."," ,,*,,",I" r,, ,,'.',',':,,
l __: ;"I :l-_,,,, : ,,-, I ---- 'l.". "',"'. ", I ... .........
-- -- ----- - -- I I ,- "' '', -' -111i". -T- 1.111-1 '.
11 , 1, ,,, "J., (1, ,t i', ....... .. It, "' En 'I Control do Ila cl"44II. ,I.. ; ,,,., 111111-11. 1. I I "I"
", , 1 -'L-l""' .11111 .. ---i". ,,,,
I~ -l', -, -- 11, "I 1 1 wN (11 I' Ns (Wf ft_'A,', ,(,;I ftl l ;, -" oll"ll!'71i 1. 11"It'Ll1l,'. it, Miguel y Gsiliaw R"Iflonciol "". t-- ,.", - "' -4
_-- I, "It'r" I 1' ', "'i As I 1' I -, ,;!;, ,, '_ ," *,, ,:,
, 'w', ill- ',,-W' -W 11 %Nll,, 1 , ,. : "
Ill I '(1, I I -- CAPAS BE AGUA V.,ul" I 11 I .11., ". , ,_.l,, 1'4'11- l
", i j I~ I '': ', t1-1 111.11. A , I .. I "I".
0 , T- i piw ,, '' I li,,,t '. 1',, ,i ,,, ,w u, C", ... ,--,, "'i .,
", .. .... I I I il h, ", """ -il I I 1; ,Wo I -: .1. ,_'_-_1"N_ ____ l 1, I .
I I I h : I I fll- li"I", llt li ", 1. PA V 71 I:,
I I I I 1, 'L 11- 1 .
""-,"Civ, ,,,- ,,, 1, I ''lln",, 1, V, 1 11 111 I "i "I'll .... ..... ,, ;, I- W"l,"If- 1'- '!, trit'li., il"', -00" 11.1111'"', %,.--, 1 ". , , i. I 1 1-1111 142 APARTAMFNfW,' "'"i"." t -- I 1. I
Ill~ ,,,, I'll, ,'', 1, 11 L I 'I., 111- 11- lill." "" '! A ..., .... .. -111111 I "Ill .. i, I I 11.1 11.1 "I".. ". I .
a ', I"" "", j"t, 1, ., t .,.. .1 ...... -,,,, ,-- ..I, !-- 11'", 1, 1"'1-1 - I I I I all.11's 11-1 i 7. ,f Av -,
Mil.""I", ,,,,,,, ,, -,' 1 l ii -" 1 1 N L 11 \ fXZ DIA, fit 'i AL ", ,,, -, "I'll'.. I',' I I 1- I !, _- __ -' --- , ....... *
"I ,, I ,, ("A I'll NI'I s Itm fit, -- , 'dd'; l"I""', l I l "Ill I'll l- t ,!, 11 tl i""'i'..., il't : .,
it VIA" I i I 11 I 1 I !TW 11 1' I I t I d" l", ,:, ,, .... "_% ,""', ""'I", - .1.1 .1
iWIIIAk I "l, I ""' W, , I-, HOTEL BIARRITZ ,, l,,P i ""' "f, ""\it 1 --- 1,
" ") ,, 1 I 'i ''J'' "i I,,[', ,tl 'l"I l, ". "'li, -- i 'u. --' "ll", ". an I-, ": I :". ,I 11"I'll", , r: i I I 11 I __ _. _,__ ", 1, --AIT"Ill"" ""
i" ill" - ll I i r I r [i i 1 ,, 1 ." ,I l, li :- ll 'l t,. ,lit, L l 1,,,11 1 Ill ,,,v ll'hlll I ,1 1111- 111117il.'"."'l, prod. 50 fr- .1 ('litill"II" " I l I I lit"I is, i.
YATFS T EMBAR ', '11 l* '-jr, "', %",lll I'll, 1.11111,1l,, 1-1 I 11. I I "I" I 11 1, i, "r- :,"Ill, ."
".1 11.,_1',1,, ,,- ,; ':' ,: ;, ,, i-1, 1 ,o "i", ,,, ,i C', ,, ,,_ i I", ,i, -r 1 il, ,,, T" ,,i lt", ,J, I- '__- CACR NFS v 11111111i" , _. ""I I
r ::, 11 ,'I .11 - __ I I I llI,,t', ', il", "Ill" I I'll', I I. I l "llt, ,. , I , i_ .
I 1-1 .1 I I ,,.,,, 'I ---- '', "', -'t',1 V-, Ill -, I'l ,, p, 1 i ,ih,,1jl,:, '', M ,dll -,Q, ".., 1-1 ,
r, , ,, l ,(,111 *(fS )j ,I, \ Ill (,(f_,i 41, " I A ~ .11 i ", , I'll t",
,\l, ''i"'i", nl, i-lll 1, ,I r_ , 1, , .- I,- -, "'- ,, I I
l I'll "I l.."'ll"'.. Ill,
_,ji ,llo ll, ,,,, I'll," , I'll %,!" ': _:1 rA-N _( -f_-_T_ 'l .
.st".1", l, t;ft(;i4: ;6k 'fit I ,, A, l -' %' :"' :i I 11 ,l! .l- Jl r"- Il"' ,, l, ,
'I'll" ,,, : l i- -11 1, t"m mi'l ,,W i I I It'i'J'al, -;,,ut:, l,,,, 1, ,,- , ,,, -, its, I I I a, I ,,.,
t.l ".1k I ,. I I "'7-v"', 1 -1,lIl. 'i, i I 11, ,l- -- I,
i "' "' "Il-, 11 ---- -11 if I I I "',-- ---"
'I, , 1, : ",:o "l "m ,,; ,, , rn !, i '. T ,p ir -")A ,,, ..... ... ..... \J*)A9T A ,M ftN j(j1, ji, j ,,, ,, ll,""I'll,
I i ,: -i i, l-i",-",il ,-Ni)-ii4i, I ---- -- ,,,, 11,il, 1,1
11 Ati,""l," ,"", --- 1 .... .... ___ I
I I, j j ,.,,,,,,,,, r ,, ,,",,_ _ 111, ill I "" "I I ,l (.",r I" - '
Ill ", , , , , l".11" ."i"'It',l I - -.. 11 11 11- - I, _____ I I'll 1"'!, aL l- 'It 11"I'll'U, 11- 11111 I'll, I ls VII Alklm l,. iqvi, : :L"' :, '.' "I
Ill.",, 1 -11111- ., Cas __ San li .... N9 121 9 I it ". 'l'LL"', L N 1.* Iii y i -jwnll it ( 'ildll- (010WI IDAD 1101C I, a 11 ,--) ,;- "t-, l, ) :,lld. I,, Iiitr"r,"r. ',&, "'-', ; ", ,:, "
1 1, ''J,,'11'1," A ... r- -1 1 --- it I ll'i I I, 11
.1l,,1.1,!,,_l,'-,I ,,.,l,,, 1 ,__, Ili 'i"", ___ t -- ............ ____ _,_ __ ITNIVERSIDA0 "' ll
_-l, III ,I, 2 'I, , I l, 'r ll--'j-' '71 L'%l."tu."' "' 1 1---,, ll-- "j, 'mwj,,;, hatlitil6wi 4.4 1"
-- UROS CAOT$A, VOMTS "I % "j' "J;ItL, I'A,,l ,i) I, "fl I "I 2-1111111 I" """'l. "" it ill "", ...... inult,", ("'lli, ,)it Alu- -- .il", --._1__Z PROF. SAVO l,:-_ __ ':, -'-- ,,"LlIll"' I~~
B I--,--- I N .... ... ,-"-- ......
wr 111.1 11 -Al I z I , , _'!:%! 11 Al-- 11 11 1-11111, -11 I l ', 1_,f,,: ,., )u, ,nj,.'_ f,"__ ",j: __ -OO o I 1-1 1-1 11 .- ll y sencilid,, lilwer- ,01, r i ,1,,, jlt_ ,,jj ;,, l ', 'I'll I l4l -,-I lu",W u", ', 1-11. Ill 11 11 I ","l-, ,,,, 0- ,"t" 'l,", l"', I I'll I -11 11 "I'll (/ E I i w, I I --- "'l, "'',I -i:,,--'Put, ,tuuu, , "', "n I ratortas nja$, lrtllt l ,-1 I ,, rntnes! ;Li ,,_ lo-)Iog! l,',:',' ,"," ' "' ""i JAPORTANT)', ,NJUMA -11, -1 I I,,-----, -1- I 1 I1;i' ", ", A '- 1, I "I", ,
u; I 111,11, I'll 11 ", i'"It"" "'a I'l 1.-- I I C I ", '_-1 1,11 --P111.111 I'll, 1.11, IS 90, 11i ,It maquina y sillit palet" par a Iles- i, 6 ,, pl-,'as, cloble ,il u- I, -,ta , '_- X"'ll.a l, ,
",11 ,I-min. "Lit Regencia", Suarez, ,ridcLa. Campk6ols miis baratos I'll L",, ,, ', 1 l, r ", I~~ l"-,-,,f-I,,- ,l ,,,,,' """,, !,,,,,,,",,,*,',,,',,""","",, I 1, .1 11. sl' ,! lll.l -1-11111111 1. 1. .1 I - I
I I I Lt. 1 "I'll tit, I - Ill 1111-111 .1 I ,11,11-1. 4"a"."."',s -.
-".,(loito CA-o coto'.'i --, f -11 I -11,7 / I ,,, r.,,,,' ,I ;' ",", .1-1.1i"It" _'_ ... "". '. -. ,,, -,-,"_;.* "It'. 1, 12 ,,"I", 'I'll
1Z 18 It 20 71): Saintaries VasallD". TuLi- ---.- - - - -, -- __________________ a I "I"".,
,,,I 1111 I 1- 1, ', ... !,
--ad, ,,hu- 'u,"', r .1. 'r" ,, ,. ,l. I "I I .1 .,_; ,"l rA 't",
i S ", I'll, I I I'll., 1. :t,4 1i I;
11 it-'. siu,- --, --, BAULES BODEGA V CAMA- I Cerro, 1.1330, --- d"llil- I ,,,,, I'll-, 1,,--1, ", "" I ,1 I "" 'L, I" 1 piii n 903, cast esquina a Ca -4, ''L il I., "" Izada ) 1 Ni F R 0 HTPOTECA ,"-_, a'n ,,ll- ".',','A ',T, ,,,'4,.',,',,, lI HOTEL MANHATTAN 'tT'n lu'',, *c "---l"-'-"I "',-,, "
I ."Y' --"," '- il- l' il'- ll .... otoI- "ltl itu"':
r-w, 2.4. cluut- l, !L,_ ,4 Is rote, maletas avl6n, de piel; r"" 53 5OIACITUDES_____ ' t" t" T "' "- "I -, , It",
I_ V,_Vl 1 111,- 1- r. ", I
-A _1.4_YVCG-_R_._ E" R-_'Z -1. t.Jl, ,l Wi Iona %t fibra; maletmes y, carte- ;BELLISINIAS P 11, ,.%.01.'lll,11 1 1 1 _11l, "I'll ", _, I'll 11 ....... 'I'l- ."l, _UERTAS VE ...joiTo -_ PARA --- ,.,,, W-, """"" 74, I I,7i; "" Pill~ -W -1 "I"' 1, 1, ,,s", % :11; ..... i""', "':", *_":',,,,
On ill.161. .." risiall, nilitild ,:"i'I", ---11' 1% ,, .1u 1:1...1111, I , ,l'. t. I I'll I'll 1-1;-". u
bafio tuun. 4 .... Ila nul, u, .1u, Ll.u- I,~ ",4-, Q,--ti.d ,,, Y- ",
,a",.s d...- n ..; 11, .. -11. ,,, ras. Ila Regencia". Suarez, 18 duchal Modernice su li, tl -Ij "I 1 11111- I.iI. u,,y 1 ,.,- T., ___,, -.l", ul ,l11-1. "I .... "A, "t
_V1.1 ES- Nwill"it -I-, is"put, 1 tu,- y 20, cast esq. a Corral -,as _s. A "x _' --- 'l,"lt-1 t 11 d, 11 _', "l', It"1-0i S "111'lt, __ __!2I! !! __ lk.,!. ,-,r,,, 1- 1 A I'll
lld' E es. instalan t_344Qk_1% "' 1.11.11, MIRAMAR r-11 1.
-imll. S., do una linda puterta de .11,l1I Pual.,Z t --Il u 1-11l"t
VE-1 i r- c-61 $1.1 B"t ducha "Keystone" bellamente NM931TQ $1,000. TXNGO INVEUTI i7lase, ..kiti t. lud,,Wu, ll 1 uvl 'I, .ifi,11, 1,1 ---- "" --- 'I'lli 11'n-Linoo _1FriTK;iii1-: iATol7
tu.., -h.W., -A -- 59 RADIOS Y APARATOS -romada inoxidable para ana- .". l- 11 I It Xdlll l. ell"ll, Ill- 11 IN!-1111, W.", Il"I., ltt ilill.00 PREMAID CO' aXDOR ART R-21tt-11. .., -tl Ill t -11 1 ill", ya ,-i-1.11i."Wi4i Is -- do $1Iw l s"" &- 1" --- -- IiASOMBROSO11 'i" "I" z "' "" -) -_ "ll"
I.d., ulusPas it uOun, R.Y It- d . -.-;, -I'- 1.11- ."',
leras y cuartos de ducha, Visi silos, m- tivSa- """ 7 ""'_S' ; i ,,,,_ -ad $133. N. s, ,, I.; 6 COLEGIOS
llall 1blit. ESC011 2 7, tudita UECTRICOS '"A"u- it' T's . ...... 4:41y ,__ __ ,.", ,
N-.- C..-,&., I ... n1i. ii-san. y ,lax. J.jd,, l,-& KOILY -- 1,-1- 1:-1 13*15-226 $4.00 MENSUALES, SIN std. Distribuidores: Sard- $1, U."Jas "'Ild, r-rl._,i3_1 I Colegia MARLA COROMINAS HOTEL PLAZA ,i,_- ... 1-1d! di ,qlit i'll'j. r-1l-_l i
ill. laRtraillLAR -N.. ...I EN, tarlos Vasadlo". Tulipin 203, i0_LIMQ TIENTA T CINC6 Nit, PX- BUEN INTERNADO , '. ""' '" ,.,,,,,, ,,,,, SE ALQUIL-1
ani _! trade, radios# Phihips, Eme- :7 N bloat.. aa,". adin, I'lu"lilut It ConjoEtablett habitactiones can ""I" -- - I __, 'I"I'_ _11 1 ., "'l. ll , ,r,
It 'Llsj 1-.. itililill. 9 nl;.-, 'it orommic, a Is Calzada del Cerro. H.b.. u-,ul16A de l,111,- tiPt'n". anseuints, ant.111Il.'r C.- it".1, 1.1.11 !111-- P 1.s, 1 E, 1l. _' ,
-, "I., -unI- IV will, ttl- son 1949. Various models, nue- 1 *1330. ,., n ni Ralualtalidadil. lu3i- dasia, IS W11-tu" telffono, bario privado, agua -4--l- Ll:%: nZ
"'I'll I as ,u,,i. 1. -., I.I.Ilad ft., ____ ",". $10.0, r,-- ,4to _C__ ,,,, I ,,, ,-- 11l'11, TI lll ](, 11 1 l,%1_111111
t. ,,I'll.. "Ut's-"i vos, desde $15.00 y radios va- i -. is ."""".- "' '_ 0= 7' orl_ V Iad.' = =-"N9=- Ma y ca",rite a tsdaS haraS. I-SII(l 11t.iAlul'it. ,I, I ,u "
___ "d y Build' N""', Tall 1 -;', -U. a, ul , I 1,, ,, l,
FRE- -_ c L _",,, --"I xi"-- a b-' Precios inen-idales, para una 1. ",:-_r'112 L" ,,il: "'.
*EWO JVIGO COMEDO. 9ITo,0 j. Has marcas. Calzada Jesd is del :GANGA! VENDEMOS
E-33" -zu' c___? SIP, ..A 11t- -11I
t"16a nut VO XCA BE 70-N IS 2 .1 an, I "l ,4, -------- Z". suits 'I... d" -" Monte 29, Esquina Tejas, "Casa N plums" at T l 'A :, il 0 --, I i id", T"f,_P, dk hills I.11. at Sul .1. A ul jd gaderies, de acero esmaltado, It "b" -a c1 - persona, $50, y para dos perso E_ .,- 12 9
241'..., -.,1.-, Pi6rez"i color blanco cisne, c.ot a acid. I" nu, $75 Pre, ios par dia paris
ad, I'~ lelu"m, intaliluad"ilos, 77 AcAUXIAS APARTA)WINTOtI I'll,"- at La
E", ","s C-79-I'll s'- vidia, $6,00, I'll, E'us- ,uld. s.w., Ns 41a, p r1amentos 'Maca
1:N19", con su vit i una persona. $2.50 y par& dos ,- l,
Iat VERDE VN JUEGO DE CVARTO .1_-1I Callao.. ,u- L tl-- 1
3 W inlin diu.. 7 pi'st, c... RADIOS "PHILIPS7' 1949 Otros de hierro esmaltado des- -_ personas, $3.50, Nepturat y Zu- 11"16-' .N 1 1- ", --, I~, I CALLE 12 No, 512
_dl. SIN DAR ENTRADA de SUM. La mejor a bajo COB- 64 OFERTAS EN 6 MESES itieta, Habana C-422-79-10 Agt. Z,'-J' "'llrl' '"' l tu --'t "it- Il l Vl- ----
7 PEOVOVHR POR RNBARCA r""= Alan.~ Illitul, I , 1,1, I it, F ,VsV- lot i- 1- --- I % 1 -1- 'at, ,,ila"_'-,,,_ ,I!, "',
ft.. I.N: u.,,,insl, 0,.g, ", = lanuld,1.11: : .: to en! "Sanitarios Vasallis", Tu- I --"---- _IlIalu lu., --W. assat, -a.. s- .-I I -, ., ,,-,, ,, ,,.,, "."', ,.,.,. ,,
slaut., '.. 203' Ea g- u 'I- ""O"""""_o". - HOTEL "HOMA" I~~ a ---,
daln= uII.,,.u4aI.,.ii I 9T-all.d... c- G--.. lipan Tel6fono I-1330. IVI_ Damos Diner* ,: I- "Ill, All"at a -, ,d ,_ .. ,- Horin.- .'srial I..,- Ill", I .1 "'T, ?, ,4_.
,-" .1 C v-d"B"'. 1,11ill. 211,12-i't
N... Nit "a' in 'I T In "l a"'-" """' s2lud 3 P"r siterosll -Le esperamos! Iasbu, -.4d.A_ .1 .64k;.O, I IIIIII, 11 a,
104 11 .11-I'll. I W- Illill, pit'. U.'"s -.- At _- ...-l. as IS la Ils - c-,-- -- 22 "* _,"', lul.".. 1, _. "". a ,,a", I. L lIIF'llll' 'll I -- 1- I i .
L, _s11-Ii-st V.Plu. tlala i"_to 'Is, a 4II.Al - OrEBACIO, 214E.11-11 'Ea, ',-ad- A.- I,* lId.,f, '1V,,_,!, a",", ill A Q.11111 -1 TA. Ivt 00 Tooo. .19 NUED-ES.'sCITAD VENGA HOY MISMO COCINAS DE GAS DE 4 HOR, -11HIA I est- = ,;.uid. Nil- zl,,,J- -ld. El li , _11- -,id.: !.a,. --. u.0., 6 Pla-. o.- -ING, rS O ii 'Ill", ,-- j -1--,"l1tl ..L
-I. lt- .--- ,l ...... id., ... .... I.I., 1-11"'. ir-- i3,w. cl--.. __ I t:
I. _nlutlu E villas Juegos de pantry de 4 BANX0 HIP= IDARIO MENDOZA LL .1. .w.11 -W111 I 1 111 1,,,11117 ,I 't_, I~ I!,il-i I 1-1. W. ,"W1 I -1I .,I'.. d","r.".. ,l .,I.. b.-i- 6. b1litas Wail. -i- ,
l.r u- ALACIO ALDAMA Arnistad 510, -l. Isk, -1 --. . -ill" ;--, l ',-_ I "_"t" ,-- "i" Ill.~
.,it. f- J.'s. d- ,- I 1, n. .I".. R".d a. G.'sn'- 5illas y su mesa, de metal S100. P r, '. --- 1, ", _'ll"
entre Rem* I Montt-, Froate If cu- lutsuill'. t- hill. diii- n.- .0044, ."l_ il -- a-:. ar c ,-it. 4nada Ii :r"J'a. .1ti, u: It ,,-- -- ",d"',.1 ', -,;, tti-- --, D 72 IL2-15
'i.9,- lulusud,,z i6trid.i's. I _d-F1j.-d.w8,..S9udyjP. iw ,
-. V11"'u'. .61" -lut.d._ PsWall . .... c-246-60- F.,q- Wilf:rosol A. ,,I- ....... i, Calentadores de gas complains. C2010 is i-IS 7GISG, XW it. lillit, ,,, -sta Hotel Los Ange, ---- ---. ... P.tuirli, No 62, kajos. San Lilaro y = uas, URGEBM V13mm RADIO voz DE $35. Bebederos de agua de to- 465-la- 1- I'- I --.- ,,,A ,' 1.1, A ,I.dTA. . ,' ",
L-M, "it;Z lyk 1 _= -" !.- a'' -T'.',4 O."kV d.'s"'l "'u's it' S" Pull~ 1- 1EZANIIA 11'.
-I Oro, -h. bollibill., t--das. lon- "' as T- C', ll, so ""t"N" -- suii,; '
dos los tiles. Visit nuestra ex- a.,dooll BaSBany, NO~ Al,-- u, Clilllu Id" ." ." "t" "
III: ) MEGO DE CUARTO MODER- jj j:W'16;l4.Z $4T." pot"'I'lSO""' DINERO liallans, -.) ad... ,i- 42 Ce
O", 'r 11, Asunas -I,- posici6n. Tubitin 203 "Sanita- -Ilull -1 ltfl-- 1l, 11 Apill--d,-, N ),
., 1".. .-;,nS. ..b.. 04 ... it. 7 Ill, It Martin- .t._'-,,,1 it- -0 'lksolkli, ;-l ,GoruJul, .i. -- '__ ". -.. = "I Ilt 11-1 U, _Ilt, Y'nil--i"
Rl Call. I4'x-.,,% I-,. al _,; _,745 S III, ", I 'I'I"t- -" '_ ,I
11."D 7%. ll.wt. Batista, C-247-4941 ricis Vasallo", 1-1330. Soore joyas en totals cantida. I 94710. l,""""', it. .M- -11, ,III ,,, it ,11l,,,- iS ALQUII A rN APAITAMN-70 I J A
.1 iiOTEL 1T1lR-tTA DEL SOV. "',,, L", lit, .)-, t,,dti. t,-. .,
I r-noltwIl, GAN.. RADIO rn=r$ sal -.- des, compramos y venderaos jo- ACADEMIA PADRON ts. A-z a,,.,,;2ut:, I y I
lustd., 'a, __W. 1$,l, 1114ou, "JI11-1 id, uq
VA;GIA VENDE LUJONO JISSPACHO . i ---,. Eli~ u- iul ;AFETTES& CONFORTAPLE. yes y toda clawde objetos de Bernaza 246, esquina a Mu- M-171 t-W-11 1, n l--ua. X =-I l
Rsol c,_ I I, y Ji..J...d.. Z uU aut. ,,,V_, si "%,. 7B to I""' "'I"" 'sit" mente! Instate en sit bafto u st"'g," ralla Frente a PjaZisleta UrSU- AL4VILO LVIO4G A F A A T A R E N T 0 IFARTAMXNTO 9A-COXT0Ox. 4 BA.
U. _= lii2d..m-.-.,.-:!-.B;F-, 11 valor. Antes da, compare o vent mu, "'
nad. ft.la-, -- Site. 1,10not Vals. C 11 bonito gabinete co 11 -.1 G""' -'i d', "-"',I= ti..' HAganos una vtt;ita. Hat ,=_Wuli, LVWl1, lldd- ""
is c"PeJO Y der, visitenes. '7,a Favonta .... lull I "!, 'i, ,__ mu d, iw_ 4 ,,l,,
x,,,aa,,,,S. -.I. I- -1_ _1' I~ ,., -l- 1 -"il':
'. = i u, uAj111d..L C.1,, s, 4N, pj- V,,dsd
C-nou. 40, DAasl G-,W I, -I_ iol-- kt moderns I- lddDs ,, IluI, IS Is- au,-,;, T--' 11.1 "I I'll.- fl-sutl, 1 =-Il
60 [NSTRUMENTOS MJJSICA apliquis bellamente cromados Auimar 166. M-331& .I, ,_11,"a A- bitac ones exterlores r'- ,tl,_s1lI
NOIZXA BARWITURICOR PARA VERIDO PlAwo DE AcHaor"ADA --zo y per fuera. Guard C-rl- AS.,. issis ,I M_, Aid '"-" '11"a zon comfort, Agufa calicnte y -is W.d Eu .u W.W., rotIrtal, t'ld.du Inalul -Idta ,to -6modarnente navaja, take, ce- DINCRO OESDE littoll A ltria. ?rLcios econ6trictis M-0530 ,'Apartamentot Antateblado_ 11 1 1 11 ll, -- s ALQUILA
dil ., Iwfl-, l.b,, _" Ill '111 1'1111;. ,,,- -- "',71.1,soA.W.W." dli.111A P41- ,ad., galid,,a --- fi.t.l. flialia.tit 'Xilaw, CON III, C-Q.71t s_ "i ",utit-16it. list. ,II.. ., _, t1_1101 --- 1.u at.
,Ss ii.r. nl- .., Call. C N.. W -l 2 1 Ill. V,,d ... Dille, vaso, etc. Conspire sieronre I"" """', ESTUDIkNTES "", Z I'dal., -. il a, ,
aI.'da:1ISs T.n.T. h'1_d.d- P__. It ,637-w =1,117 R ,,,iZ == C_11 1,pl-, au HOTEL TRES HERMANOS I i" l. ". ,,tiffuu. L n, V,4,1. -1""' """"' "' -- -111 '.111 Ill:
n,-,. 14 mis berate en! "Sanitarios Va- ""' :1 lli.1. tn. .-. b..Od.Is. s cu -bieu .uIt-a. 7 luu-,u., A411 .,- AWI-11 R- ,., I P 11" 1 ','t 7"" -" "r,
is. A_ _, sallo", Tulip6in 203. 1-1330,
'.Jssllld.j -16.11.1-, s,"s '! PIANOS DE CALIDAD N.ards. '.:, d 17 t' b "tll' "" 41 l' 'M __ "Ildo" nil "' "a- --- 'c,' pt-, 7 i.I_.-I
I Z-7.-as-11 ,,s1R""4" 4 bit .mueoudos. ana kishm 1,,d,, -1 lPIATA IaNTO 39 ALCIMN IN Itt0dlla
v.7G, ir_ ai- -1"t!- --S1,t, 'It a. dra,11 *IM hisall. $2 TiOnloun, ,,,t: '.1 ', ,oasi.Wlll so -1;, -.,tt..
,,it. Tm' cm ""'I" & N" &; %j9B 5u"16- Spinettes, verticals, X cola ,,t SE ,u LI LA WrA RT I -NI 2li T 0 9 A LA, C 0 .
"SANITARIOS VASALLO", LNECESITA DINERO? =_- llaili, -,--,I,. '.11"',- lil; -- .O"... '" imall,"i.,u, .A_, ill, ,.I.. -Id.l. I~. lui, ,-2- I --- iirl Til,,. 'T- il
y cldn- ubles en chimenea. ...I 1. d ,,-1,,S _. h.A.. -j, C11111. 1 I~, ---, -- Call, ." .
su casa preferida le ofrece S. 1. f-Oi.un- ,tikisous.. .b,. 1. a I- 1111111- 1.11;1110,11 i1_1C. ast alow Esillakle"I'lit. I -11 11 If vad- Li',J-d ", 1", 11 1' ,- --- ", 1
;Ultima novedad! Venga ,er %u,,aiIj.tu-aJsI. Is~ it, ,ldub. fill-i .-.3 ...... allliuil- colinnylK I'll-" fti.'S.d,, I~. ,a
DINER0 todos los tipes detuberia: hie- ,_I. L1,un. .1 A,9771, _A0_TE1- 7'_1DEAr ROOM" af '_
ailbrut ol an sodas ,aultiddes, nueatro, gran surtido 3, conse- --3---12 _'
comprasaw joras. muehi,,, III- guiri major calidad por _Pros riat, barrel, coore y galvanizada E_1831 84_lo .1 W. ALTOI
T To'- !N llll.- W,UNIVERSIDAD 1, al C.i>llili, --- ilIIX Silti iiAV-t XS, -317.1A.I., A.
pizzas. Tambi6n le ofre. fAVIIATAKOB DINIR 1"t," "I" --
dinero, 25 ahos de cr6dito nos cor' ss ca ..&O CON OAAANIA h.bliallian dispoisibla Itul y, !I t. Cuflu -aOnant. ,u,_ ,- 4,, _u _,- ,,,"LA PERLA" bills de todas ]as me- dd'.,.). %"' 1. Has an .data.,.. Professors de Ingles _. uut.ununt. -W- P'-1,,a -k,,,, -i,, ""..4, I, l.l. --d- li,-- T""', ii' -- 1, ,,,,,a .,
came or S, na,, uill,, t,, Nl,-.L -0"a, = -alid. it. aaad.dl WISK I .1 ,_ --111 .." -_.1t- __- -.-, ---1
re dan, "La Predilecta". Sa O.I.d. pi- B-11I 8 uina a Oquendo 1 trr , J gll, T-- -ll. P h- So U Z_3a4-"-7 I~ -utu "i"I"', -,111. 1-1 U.
Aw- 4w .A Still. (;all- P seal as, Precios especially Via" '.=41017CO'll". r112 ud2= to = Vl At ,u Ill~ --- 1,ot- e- --,AL '1.L0td-Iu AllaNT15, APAISTA. 'atae 03, esq I evrnpru6belo. Tull '. ollid., llolllllt, ni't, ftl.
C_'IW60-2 Sep. tenos y !-ji- ALL 5% DAMOS RAPIDAMEN. School. gorasad, ,u li'dIssastisid ,_', I _, ,_..
UH-C19-56- 203,I.1330. EI-3112-MC. aff CASAS DR HUESPEDES Apartamentos sin Estrenar JI.Al. 1.1111t, ii, 1-1. A!,~ -..
I N P' fa,-1411.1 . t'i'_ ft Intl. 1--uill!- I 2 hllbltsidl .-- i_"., i ,,uit.
SM YINOO BIAC .TICO PIANO CUEIl, III grades y pequeAas can. Zt' .- -- "'- -_ "III, A 1, ---_'_'. l ."Z. l"I"" I'NEVERAS T REFRIGERADORES d-.-,,su1 -. da -ldet, us, tidades, Tairibilin darnas en ip- did, d' '. Vu""d u ,Y .Iit.iftu "' CA"A 12UESPRDFA ALQUILA JBAXJTA tutdo MMPIeu I~, ,i- y s!-..
I ..., V ,,1. I- tu, ... 11-1 .- 52 OBJETOS VA Rw -11 I. hisoll. 010- -. b- SuPlAdI. itilunio- tull's, I"' .ul"lult- --- --l"t -,, ZW _12_10
SV SND R912102RAPOR flENKftAt Esdo "" "'s ."QuIn. 11u,"'.. bricaci6n Habana, Vedado, Vi_ '410",-u, -10,, ?- sub W= ,Il IS, -1 Lhuucs 1-1, -,-, 1-,- _-
I" rla l-n .Us, -,il, : Ml,,- 06- O'nailly 215 sit. Tee~ ll.)-, 1,i.t ,, .i"'s Aal% S- -Q-s. ATRAMI.
sail, LaSI. -1 It~ ,,,__,, i,J bora, Marianato y repartos ," ,li
11;,"L 11. lli Nv in In.jullfuut. VZXDXMO% A PRECTo Al'WACTWO JOB ,NNI. ,2 -uun'1,%-7. l1-1 5-111., Kagul,
-11c'.. I ,61. tuill A ll PJANITO ZiiiWl VRIQVITO c(E a .. d. .1".1-l"i 1 lidl!_ .ulk'suds'. Comprannos casas y solares I --'-" A, i; MEBI.Ill _nAWTACIONA 11-1 I 111 "11 1.111_1-14,, T.W.NR-12 -".. traud.,i ,-.,. -u !>-- ,, ... sunn"i ,ullli ,,, 1l-j.J-4,,t. Tl, -11. -SaMinal I ,,ibaftal- Wo. luillul"I" ,, ,di Vllild.. A5.5711.
-1- it. Ill Hupilid 612 inil. V.11. it. -.b. Ui;-11 I ""'l-1- I-'--,- 1:1, Martinez y Prieto, O'Reilly 309 MATEINLATICAS QUINTA AVENIDA ,' "" ,' : ', t u-"," X_,N I:_tI .1l
y a.. .h. Elt A-204I Xt'lisn-RI-II Is 'ids. It"Sid'. L"l. I ftil,- E .......
SENSACIONAL I -- -lil., ,W- 1. III unsulast- T.14li- V-08311
Coop Sit. ellsetak. "S-d- Snead r sui- ti VEND" Toros 1.08 INSIX., GEL A-6951, 1-3456- F l litnatuniss 0. 7r E.411W $ 1l,"Al .4 .P litqV110 A .ITAIIPIIO lITBRIOZ
"'t pa'. h- tulatlit, ,, ft.l.u, I , _"'Z,,,, ,, ,! u,..,. I... ll".111 ,.!'I-t, Vai I ,
IS, ftsat, I.M. ,i, dl- P-d. lot D-2198-b4-11 Agt. II, ""'t, _, _., _, _,,,, ..4, .", ,_ _.
... AF. AFINADORES '. 1- ,. .Lis_ Linsass Qatialto 404 ift. cafi La IsI ,= I-- 111--u. n-tlinu.ni, 1,. -. .-I.,l 1 11-- N1 lI. 1,,I.r$m..'O. da, f4b-, Ah.- lau, 2.320-62.11 """n"', itu".., I
Into 1.00 1- ,.., ___ ___. 1R..TO tolasso 201,29 SIDE Rld". y La"nal -1. h tntail ... .. 'Il'. -jp a... ml .1 Io P,_l,, Ial ., a-l, n Ifl.,
so.iGas its rerig-16n conttual do- AIM So PIANO POR "' .. .... G .: ^,- Y, C-1l Its "'n. I au ,a, ig W'- l! %, r-', t_3 ,"__1o
AS .LUTA BE VRNoE XQVIP6 COIAMT0, Go PG- jAnd.las an ui 0.d.1 (Insia'SM S, "- d'A% l-'_- h. = asall"ll.
wulsti- Pift foll.tos trail a Interstate jArtintis Y sallultd.d. -..I W., t6'.J., T,,d. 'us- s G-f .. 112 d-i I- It Auldn's" d"n"" I- !"U=
A"11 ., Cal I-, 00 mr.ad-, N. 9- aftl -"I- I = r .-,. I _I ol lll It 1.11.11 A(inglaTI, MAI 111. as Pas. auslisnaukl u -ja- 37Ti, IXAD., IAENTIS 11011EL NACIO.
nW=, ., b.j., It I I 7 _= ,,'f' L ,on- _k*;. Y, c-No-ails R- 1. .I- aualulsd. Eal... ,-utu 3,IjC Anolind.. suit 1_6, J ah- Ttf-- M-11N Cl- to. W= -ass .Shuuuu,1S,, __,s __,,,,, _, R_,M ..I, 1.1'. .."u'l-11, us -11 IY.,k, s".-' u-W MS d-1. ss Us _go ,ue Val" ,uulisl O_ Snal --l..I- r) ,tdw. Ilf. U1142.10 U- ,,a ,
.... N.. York. D,.S-. 61 Zuju Y!.'d.y .. at 30 d. d-Olsolist, ";_..i9 M .I- .= 10 is I-i"i"'i". 1, It .I.. X- te- -_ .ia_ 4a
..... :._taA,:s,.w al _._- viNE.. .N ..DOW. WE a....,. -I'lliuall. _-_- ESQ. C_ VEDADO 1 "W"' '-"a. "_ ""
AIRE ACONDICIONADO -* "d-S" G- EnAT_= - --,,,I, E. 11 N M PASEO 101, ALTOS,,ESQ. A 51 Akin d, ,tld u. Ill )--i
o- -ians. T.W.- Al-tinl. Its- ,. Ditstlaulaires an WE. plas- .t. Alq.a. h...., Ublliaal.. illi,0- ___l
AINE SO PIANO, .-.PA. cteNIS, KUT In- _- 0'..., Ifts --.- . Ila dos apartments Beat
so liquids un low ft initial mawag Ge- A balautt variutla l 1.3mrs-13.11 anplit.l."", -Insad. "Ith-.1, I' "-&- "T"" u bados de construir, amplios y 'I"" .RE. l1t.. -V .. _A
tri. is TPholnu U y 31 W-11. ft --..: = W. sajo, U-. l-1l.I ii.
_,S) to. S .- .1 T.11, I IM, ., ,% .dll tun"ttu" It- =1. ,,III ';* zEiios ...... k'f' "'i"d" 'fill
i". 'l- 1.fartla.. . _., Jul~ -- -ii FOTOGRAFOS dustalislas, sabs. -.1sis. Lai~ ACADEMIA PITMAN I~~ 7. 1,did- confortables. Sala, corned r, dos Ml ""'i I --, I'-"-: Tini A-4143. ,_NR til 61 E. -B ..Put. da Still- ,-. %.,Vv;; CPO V_ IIUkCJ6N C ,,-su A-tm M-$161. 0 ,,Pa No
1: at edwir. M-AuS it* G"nial 114 71" T 1"- 11 ALQUUA VNA 0A los. Gorddlez. Its ._ _Ix
DE ANMALES dull 3 III ds on "Ifal,"' -"; 4. 84.14. Sit ; I _I -,-I. Oic' cuartos, etc. Wa
0 XXV9109RADON, WSETINGROV. t Oil~ Wittily. "Isluis" sliouslut 4 wl Rsl m-Im o""". 1: 14= 4 la ,iu l,=Av1 _P&_i_ --u- unt, M-2329, U-2391. E-25111!,-92-16. 11 A13111LI VN A1127AIIIINT1 Fill
CG" G P"aft da __' 1 -171 A111 -11al.), Cl- 1 a, 111antia, 9 Pirs. da, 111,,; BE PTLAN PE9105 A DONUCTIu) TO.' y latill asUP0 do d. -'-' 11 Asila T 1119dull.-So .P.W I
iltudi 11, p,,1 1. ."ad. U O'C'MME."Ol- 'q"V M- "' 1, I~ r r- .XQUU A AETAX.." I~ ,-.- 1, ..I.. --- l-sn,
ntadimo., li.nallus. P"l lunti-ansu- .. -u "I Wall. -Iin .1 ... i. -s, in, -01 1 1- Aital. i.lot' bugl"., lu,,i, ... xr.i. ., , Idiatna, -- is ". "=ta'", "'l,"ut"'. ca ott _: .1 ols
. u, To- 91. ,---a -Ill- I O- vis: ....4a'sul.. E240 ,ulaUl $M; .,a. -.- I~ -W- 91111PItas _01,11i MSduOs,,, ,S.tuU Catld- 115, tallina, 11at VACTLITA 09 DM" WERE AU ._15 2-11 -- vialls6o .-Ill. it- ,llbl'- Ill, -l. ,, _u, ,u W,.,-,z,
diad. "'s Littions I C- ___ oiluida, us'. ,,-1. T, .Ill, -- IS n V, id-Uul. d, 1. -I, d, "a H. f.di., S- 1.4las. Z MEEAj jj a-less, d--- an lut.,dua oliall. -, Arlilill--, T H -- _',
I E_1lX0tNR,,1o OWII, SuIa, M 500 D 7&35-61 10 IS -1,,_ an ,I ,uqs, jd.-. it. S ulbilld.d. Ad. uiltl-f6u I Stals, alitI., ..;IIIIIII'll't _', ,Iaol.V sa is j I I f vTt_ In"Ll. I oss"It.d. 1k I I 1 b
BE Zla UN ls- ... GOT, VO-0 ... TV.11- .T.. rV.-O: 11 6_30 .. an o'..iO,, I -al: _Wl. Ill'. s- Ill~ .l-. ."',,, _,. 11 MIANSITO -idil-,Alt
11 y MEDICOS 2, -.I- Ban Ij."t 12 -- 11 y ll, Nl-- ,111 Cinnit., Ai- PesidepcW Avance .".Iutlt-tll an M -on .1"', -l- -.1 1. 1-111.1
it cal US a 2L r, 15!4-6141 V.odn wasis saud-u,, latstro, -o- uundal,, lull," 'it. j,,j, ,t,,_ os,,_,_t,_, ,. 7a I 1". VI'luld's volmi jt_ 1 3, r_:a'a ll 1 .,_Snll-lll ,111dilutual II.I1.11 .11. 19-, WIM. A-1. ABOGADOS - P-1- -if- ,_-,,, it, a Ni, .1, 'u"; ; _._ y It, Ill.d1- 111-1-1
.I.. 0, IsliSdi,_ into. ... "Itaus. W11-11"'. Ill~ ,11- 11 11,1 1. lIt--d" 'I"', -vuulu A- a r ullut., _-,,, idl--, A.-lsWS
'a I 1, I I.u, ." I 11 "t" t.l J,
-1512 Is. I I U.-.4. 1ldl,,,,i,, tial. t,
_N BE V1-S la .I'.. 1ACA ,d.u S- = I od., --- btft pts- -ld. slil, l _Q1 11-IT-Ai 19TARAN '. .,), YNIrl,"ll"" 11 ""
Riol- Is a -V" PARA ,,As DAMAS lt. at
I, A jo ,du di lll;., ,u, ,,,,,, -, I_, da = 41.12I.I 1,11d. 1. ,,q -,dt, I x
PRI-RA.0. 09; f.Al "' Illltltld stil- I 11-1111 1,11-11, li- in - caaa to W, 10i -.I.. w. v. -. Sao. ,--, -I- Inii.- I, ,,
it -Nrve a. R '. "Mu" N-dW, K06uuIr. I.T:1 lib, us Its I l IIItua RIS diss. -_ 1-111., d.1 in. 'Q I-,-l, I~~ ,1, ..srt, __ __ __ ____ 1, S&.. In Istaw. ,ultlul.. s, It "". I 11 --- TECRETAPIADO I su" 'i's ..... .. "' ll ",
c"I'al. 11.1 ...... " TU,;i!_,I'jS
N= sA. .I.* 11-11-3 slin-w-It 4,l Va. W. saas. _-k-atts'Nalil 70 PARA LAS DAMAS ,c.,.alG-,,,1- ula ,., .tti;,". ii, C. _. Il % -:', ,11, ALQUILA UN tVXf k'\. U, at ,- o- Il it, ,ji,,Cj ]; i ju A ,, mcnto en S n Jl,, 111 J, ,It,
____ __ VACXS -DFLEC11C_ rSiBx-E- Nvtvu# DOE PRO ------ --j F- -T-j
I - 1. Ona ,11 ...,, SAIAS. 11LUS.R. Sauss, 911FAso. At at. ,,.Z c-,,,,I,- cel" ."", ,_ll_ a_ "' .1 NZA SIX 11'To., I I Ill, I
E, _udltu Ill, ... I, __a . ll'lait. as bnoll. I I I_. 1-1 "I'll" '- --- i", "la, c,,mcdr, I -t, bd lll V 1'11
$7 IMLES DE OFICINA sinuot... ,nd"T. _.P_ _n III. "'. as, ", RAW .11119. 12, matlk, !. 'Iru,_!, ; ..... I n ,,I 11-111 W lll --Il, I "' 'i 7"
,_ all "I", ': dis, O'.. P'- T ,"",! ,;a., 'I" sab.wloo. Z= I 1, *4 u. ul
III, H.Istal.. P't'i.: sl_ 1,00 ,.d. %.", 'Id llitin. I:- ,!,'.'I. O'n, t;0= 4 110 jauu..oss- r- ,--,,,,, lumold. ,- _- - "'ll", !"I Ill 1.1tat. Nluuu- N.lim, e__ .... .. u 1, "'t"'. F."r. , Ill (I ( , Itli'll"':'S I?11 id, tTll.!
. clun"u'. ,l, -d, I; 1- ... ,,-, iu c-a7as-IR "i, pt.,aSd.lad- I.- i. za,,-- Q-,ubt,, ul, 'll."', -__ ,"',,,,,,,,.,_ ,r_,-," ", 1-1i"I"ll "',I, oficin't proptc ...... t, Cn l
kuQuinas de escribir -- E-214,11113 W "" """d I a"" t Slal AS "I'V 1-I n il j 15 ,-:iI44-82-1 I
1.A,1NI;7W0 SiJklat LA., ll -u d,, .., A 7. I~ ll",iZ- &, ,
I. Not TEX. MALETAS AVIDN --ifftnz _GmERAf- MANSION LUZ ----- _, 6ol -- ,,i Li PAWf
DE SUMAR Y CALCULAR, G.. sanv. iiulau. rid"lau, ds ___ I -.4u 'ME (),S
.-, In -- D Na Ita, Wlal d, 6 1.40PUMIPS NNOCITWAL., "1,, -i1,1,6. ,,,d-1. )"'ll-ie 11, ,,,,", j,,t ... dsd, F"j,, si,,ilo. Ill. s,, ... .... 1,, ,,,,, -,"ll, ,11 1,
Portittiles y de mcim, nuevas S to di, lftiadu,. 31W.6148 Maletas ligeras, futertes, Iona VELLOS 'Ill.. ", 1-1", -, I'll, II. ,J- u ,agua, ru. -tillsidt," u-1 ".1 Nl- -'Slut, Is, 1- I .111. -l'.1 u,.
dia uso, garantizadas. Re., rmeable, forradas sedat to- Extirpaci6n radical de ve!Ios 11.11" C-i
,; g'. 11 "_1 I 0-11 1. Ill sil-u., u-'_ _,T.1l,_=9 .1, X-r0-st-10 1- ll : W-1- 1. ll
,a 61,11 L.9,?t CRANIA COMIUTOI, 110 -d
clones e igualas. Contal it. ,.I..S.u. D-u. 'us"ll, IS ,
.-idild I,- doig tarrianos. Maletas y mdeti- de ]a cara, inuslos, Ill etc. Ins i 1- 18' 1-1 A-,. ,," 1 1 sV,,,Zf'. L i o C X 7-11 ii-MAMAX, Psi "I 9 111, 'I .1 "Au -"4"' "'""', "', d_ 11-11
"Nalti..9nal", reconstruidas, dist is"T IT" 1-74137 """"'. r-w- .- I'jj ne5, cuero y piel. Baffles be&- Tratam ento scientific garanti- &-W ;,IlOd. W., --I. I I"',- , Vul. 1. 1.11., 1-1- ""All'. dust
tintol models; garantizadim BE vivaiR I VACAS. I NOVILLA; 3 ga y e"CaParat"S Medum"'S' "La ZadO. 9;ta. Zityas Bazin, N, NO 1 TELAS DE VERANO MANSION TOLEDO I t.-, l2 .1 ,,,, -u .... .. "_4 wil
wit as rolls; 3 -.1ual -u Moderna", Suarez 16 cerea Ten 408. Apartarnento 205. TeWon LifIgidaci6n temporadR. ,,1,1,* 11 Ill 11 -11-lIll", "is ,suld". 11, ". 1f4 1,- _'-",-,I."-i,, .1
vent a p os y en clu er. ,. 6 ts cuuul., .a". fill I '.11-t. 1, T'llit."; 11- oill 11,-, 0. lu Apurtamento Anumblad.
Saz i ..it. -- I al.W ls. -.- I ...... e 'Yldembarg, ere- I-- --, u,, Ill, sit. -1t, ."'I 11 -1 11 a--- I"I'al 4,,. 1-luti, I
I l,, Cents, A-4074. C-170-62.ZiSep. L14509i 0 Seda fria clipper a ... -,%d ___ _s___l,, ,,,
ext references. "La Na- ... K mi,.-,. Resist, 1--61-11, C-IW70-2 Slept I I '31, cordk, P- all ., "i"'.".. '_ __w__ZI,1111'11=
cl I illegas 3,59 cast esqui- MAnRIAM DE CONST. I I ,stampidics, paruelid, d, c ,bt- RFSIDENCIAL GALIANO -a, --- ...... -rist a ,i. Rey, -991D. I Y EFECTOS SANITARIOS MALETAS A VELLOS I w anti dibujos prmwso sati, ,"it"7- lat ,i P", Ila., -,Ill- Hermoso Aparta o I ,
,IhlklZ,,,% 11,11-, W I.". -- -_ l,,ad- -I
C-102.57.2 Sep.,
VIA. AHORRE DINERO VEND* ,,, -..,l1ld, fb- ,lull., A 1,,,d,,,, 1. elm Id 11ii,11.1i'- r-- ll"'l'. -,llli.. u ll d.l B.
,, sa Extirpation definitivis de los ses bro"dos, sobreoamast !,,,, ,,. 1,1.!,1i*, .,s.= "', lil=, I !__ ,_PPART !IxT0S -I osasill It 11111- il"Ill, $10" 11"d I ,,"
'l .l., .. cellos, de la cara, musl s, pier- bray, q us a.. --4 1-11,
.=u111]1!N1 'I'll" "l- .- P ... i., 'Ituall- Onol un.k I., N- Its, tel.i btirdada wb, """""' """" I I'll, i: 11 ll illll. 1 ltdil-4 lN ll-so, _"' Sit
-fu_ ,,, sucilh -ittilat i- nuunual. -lui. = V, t",,""I"". hl.,J& = 'O , ____ .1 ,,u I'll~ C_"'
". D_-," '* ,iombra de palma, Guingham i__; ;,; __ I~ 1. l1tall.1.1 Alll-- lIll nS-, -, A 11 Ili i, ..;, H. W_ _. sav..."fi, : l) ,4. 1- 1# nals, etc. Tratamientos garanti --4v. 43"cu t, TURIS I ,7
b- , ., .. 1*1, iTA- zados. 16 aficis 6xitos. SeAnra sedR, Solicite mulistras cor, Pl' T111l-1 -Ill, ililill;!, ll"-'. lds ,,,, as ,, S,, ,_., I i
-2 ..,a;*..- IN ; ,l,- K I", _,.-,., 1-4.1A- i1I .0VEMINS,
-, __ _-_ $AVL" DURAXIL ULSOL St." 322 '. ",..""",""I, -- .1. -. .a --ul. ,--- -i- ad-11 W _q- .- -, __ _Ef VVVIIEN C.49ILLA8 N us Muralla
VING, I 11 Kil- 11 1,01' 8 uJaVidiliTAS, 't., .11lill ..-- III~ lk ), l,", Alslxander, Tericera 405, entre cifts. Almacen -, ", sl la"I'll"11-1 - I I, c-l- I." ;,-'s lufttll,
T %!t ,.J., i, , ,rit; b.). t.h., pulgIld .. .... a out d I.Su,,,11-1 1 ,..i. Y i'll', a, ,j Ill- 1.1,111i -11.11 .. Atekllt.h Ar4isTANENTO
.. ," 'I s 111t, co" ,t"li,, 111- P ... li,- 410 -- ads" ,
7'ls *2 y 4 Vedado. Telf,,F-6572. 324. Feldman Rydz y Cn, Ila- il 1-F I V.!,
::T. I -i"d- ,ul ,, -1,1u 1. 1.1i. .. .add' li -, luallial Tilt, I~ ,
N, Ill 1,u. $- -lan-, ,,.d,,a "'..._ wa Ill 1.11,
1. "' nx A (Q. .0-1", "Iunt. 1- ,I_ _k44 LtP LL-Z3, I, I C-71-70-2 sp bana C 1274G- 9 p, ,',u.,.", "_u', ,"1, u I- I'll r_1i0_- r-,Iulisdd tli
x_"_, 1,la af_... III~ D 1 14 at I I I
I I
I r
I I I 1 4 I


I
ANO M DIARIO DE LA MARINA. NIIFWMY, 10 OF AGOSTO fk L940 P (tfNA V JqjfJ'N(lf--Yt
___ -- -,- L__ -- ----- ''I'll, 11 --,------ -1-1-------- ----A LQ U ILERES A LQ U ILERES A LQ U ILERES A LQ U ILERES I'T -SOUCITAN ,J:, -AJ(:!Tpi,,'1 :1 1,) l i, (', T: 14 I :,') P 0 F R T, G E N
lia- -"" 0-9,,P-A-ltTAA"M,,W,03- , K4 'HA81'TA-C-10N'UA "' M VII 82 UNT43 IUARKZ MFN6()/A 104 COCINVRAS COCIN"OS Ill qjjikIIJUF,-, V11VIA, I I I!, C(OXIIERAI COCINE901 I 174 LAVANrly,
I -, -- - --"-- -- ---- -, , -- - .. ,-' -,' --------- ----73 y ,1 11.1,.,- ....... ,. -A-- (,AAA AM1IF1 11,A1)A% "',A1,91"" """'t- "."d.,',' --^." :' :,11 1"1.1'1,111"I, IAA. .1.111 -,, I. I A-I I A I ,
,,,, ,,, ill- .
h.l. ,, ",.I , '-'i 11 I'll "I- -':P' ""T' ;7 "' A "
wiricto II 'ji, ,,,, --,- ", -,,' I 'V: A & It DARDEN: M-1243 E ,V.,- ','. I- l'j I .. ... f" -- C,
"': I I 7 A " : , t ...... .. I I
-- ---11----!-.. li. ,, SE SOUGff AN 1"""l- I,1, ,, I I 1 , I. I ", 1"..
It, -.I. 11-1. v.1.1,I Iltf-- ,4, 1. "11-1- A1.11--l- I I..., .1-1d.A.. - '.." -.,.,'1.-, 1 11, ,-, ,, "I"I'11.1111 ,*i I I-- -- I 1. It., It it
T-,., II I~ d. ,,, ,."',- I ,
6. ",'I. It r I", *4 'I : ,.,, I,, I ft.- I- 1. 11.1-- ,,, t- --, 'I'l. ,.A- I'.,- ",."". "."'. III ",". ,"I" ,, "t- , ,
-"#., I- "". "', MANE)ATIORAS ,, -- --1-11. .11 I "I". 1 '. I -1. I I I I- I I ;, I ;I ".4. ". I r, ... .11, !M-----11- --- -\
-d-. I- --- -- 11-Il I ",
-,,I I .1.1,,:11.1 t,,1:11. ,,I ,It .- I. "I' . ........ ....................... . ................ "" ,,,,,, ,,,,4,,.,,,,I "'.1. .j.""t,
11 As Do: ,,- II; ,ii 11-I-'-A T0JI-..-111 IIIIIIIIA --- E1 I, it, 4" ': I, !, t I I I, : """ I -1 I I . .. I
I ", -, -1. ".t. ,l. I".1,11old'I "tt ...... I 'E;- I -, "t, I "'t- '-- I I
-1. ;,M ...I. --,.,V"I,:!l '2"S MAUR -.I- "', ... I, -. ,,, -,-, ,,,,,, ", """'. ,, IZT* ', I! ,
1114. It .,. "t 'A.,*""..,,I," 1,; "", -, "Ij". mllllil, ""'I". 111, ll, ., ll, ,, l.*" ,, "* ,, ,'I t"'p--i"', I.- ,,,I .. .. I -,1I 11 tll i 14 I I t I 11 1 I
.-II-1. I"t r-- II-otin- It .! :=,-: A,,,,;-(, 'I"'!, riih I'I-l.I.I,. : 0 ,,- -, !"', t ......... ut""'.. --1
, ., ,4-,;N'4- 1.11-1 .11 I. I-I" 11 ,;- 11., -l",,', B""I".11 11-11-1,
A4 11 ,li"".1d", 'i" ". ,,, I, efto P. p V3
1 III. -t -,"A-R7-, -Nvik. -i,-v--- I'll", II I'll -1-1 A lr ...... I., -I-- IT.I.- r 111111- Ill"', ,---- ,, 711---- ---F
HABJITACION -,- -11,1- 1. I : ... ; '%- 1, 11"I"I'll : ----
t;P-As,,) CAIIA rXMLIA H"hl, XLQjjjEA PR, III'-.. "I"' i I b"I""
.AN .4 I-- "'It, I-1111. -11, ,o, 04 LAWTON iATISTA 4't'liiufT iiIit.o A .A-1-111-. ""' . I t ""' I ,I 1 ..,. ,,, V.-I", ,,, t "'
P "I"" ';I -..%, ,,I, "I 111, I,- 1.1- -- ,I ;Ill1-1" ;,, 11, ,--. "". 1":,", , ," -sil ""I"',
I., .i,,t "It'. -"I'l hltlu;, Ittdl, b0tl 1111-1,1, POW IN, 11: ,,1- ;:1.111 ,-' V,','.',,,,,, ", 1. I'l." "'It-", 1.11 , , -,- ---- --" --- L- ,;it, , --- I 11 l, I 11 7", ". I.- I " -" -1, 1
A. h.BiI- ,, .1 -oEl", I,. A.), I,.v1E .itI.. Tolel-, Ed, 1:,,I , III "I. "A.". ", .A4, r- I I iI I '. - :, ,., 'I'l.", 1 I- I.IA,,III- Aitiil. M36il. ljl('I, p1l, ..... p jr-rom E-. Aj 11 AIQIIIIA. LAIT.N, VAqh III, ", ,;- I, .... i. ,,,I, ,, I 1111- - ---I, III-, .-A B. 1. A%- t,;,. , ,,,,- ,,, -j,". 't Ii". -1. ,,,-- ",,,T ,.", ,' I:= ".I., ", ,,, -i -, I;I ,, ."I"'.",
.b.,d.,l, -1- --,- IF., r utl9_64-11 11-- -11 ," "' "' 1:1,d- 1111. . A ..... .. a. W--, It 1,-, IIII 0,111 1-t- 1. '', I --- ltlt ,.
I, SY ALQUILA PLANTA BAJA ,$-,,1111 11i,- ,Ilz. -;- M .4"'! ', ,", 11.1 11-.111 I ... ..... i"-, TO, .-I 11- ,
U,1A, --... ,,f-- ", I '-- ", ", A ;1; ': "I"It"', "I 1111- I -11 I I , I
tt,". z-!,tBI-u-,r "P...Q. ft.&DA I., in to I 'I. A,- 114.4 ""', ", '- I I
U11 T-IIA Nl-" I I I :I'- I m-i.izi ,.- "wl ";itA ";--, "". '. 1, 11-11, I I t, ""K. , I ,,,
,,-I,." -.'- .I .. .... '. -, --i, It'd "" P,,, , , 'I"", t., -- --"--,-------- -1 -I ... Ei it I.- I- t, ", I'.., "", ,,,,, ,,,
w, 111" 7= 0"-l ,- I, --,,, I It II-II(ITA KAN., -....,-iIl WF -- ,,,.,. ,-- I, I I ,I ,,, I I ; i "'.' 1, I': '.)
$I Aqti IlNA APIMIA PlAb- k ol"'I'l 1- ..- "t'd-tIt. ", ,oft, I-- ,I ,i- il I I .,I - ,I 1, "
'I ". I' to 3 s 4. D11.111- ,El .,I "It", -. -, 7 -',
4t, d- I,11- -1. --l". A- Pl- A I I I -. """ --". '. ........ t- -, ,.,ri ,, 1, !4"i .... ........ III ("'," ", --- cw t":'t;, "'i , , I I 1--"'i, G.,.- '. "' "' 05 CALABAZAR ', i !,',, '"I" ".", -11,- ". I 1 11-1,
'P, too, I, ,I .-", ,- III-It APOLO It ""' X-rt-l "-171' ,, ,AA,,f,- 7, , "'-;, ,-': l I , I
Ix C.'. I- "t, It-- -d ,
-I, r-31-11,".11 .-.I',- ",
Is ALQEELAN Aldr)IIIII T IX.ACAi 1FE0AD0 -- ---- X NARANJO -'- I I- : 11 I, 11 -1111,
A DNA ,:-- N-r-A" '*"",I-" -6-11. '.1" -4, -10111CFX- ; t-.T Etiv, t -7 ;t% i li',, l, ; Pwo '' ,I, 111111o --, xJPEEIV 1,11 i
At-11. 1,IJ, .."III, 1,11- --- ", --, I. "I"", XPI;1-11 .1 f 1, 1, - 1 "I I~ I .1 I'll 1.1-1 1, " -1 ..... ..
-,,. -- :, ,-,, l,'z" 4 -i!."Il"', y PE AIIII'itl' I'l- 1r, IIAIILA CAIIVEA AAEAZ1 NEIII 1-111 lltn:t., ,A'. -'j., I 11 iI , ,,, ; ;, 11 1,71
,,f. hl .11,11. ".. buIttotIft ilrt ,' '. ,I,- lI. 'I111,111 -'l, ""i', -, It". -1 ."It",",, 11.1. I I'll 7; i,;. I~, 11
., -- A. I. : I ",,i". ,, , ,,,, "I -, I, -- ,-- R-1 st, c.1 ... 1. r,-4, ", -1,011", -i- '- I .I 411141 -, 1,,;,,A--, --l--- I, 1-1111, i I I "
riti. I= .", -- ,..d, , ., .. I I,- i-l-l-, ,It ..". -i-, 1-d- c.11. It ", It, .. ...... -- iI, I., "' Ir 1 1 I I F- III '. I ,,,,,,I II -- I I .
FI-34td, r,- l I, 1.1, Vflf-tti-lf "-" S"'i 'rr "I-" 'I ,,!I 11 ... 11 11, 1. I WI7,-- ,,, I-- , t ,, I P11 ,'I 11, "I 1-i'll, -11. I 111"I"
I -- T114- No-l" ,1ti' ;.1.' ' -1- ---- I 11 .1-1 I I, 'I't"i-, 11 11" I I I ,,, 1. -1. I I ;,11 .. -1
,;,. -Aji-.- EA.- v"Tri ADD I- S%4 TtUILA-1 'A HAT6,-A-1 o Utm r-17-1 11 08 4 .1k" I A 1117' ", ,.
AILQUILERES VARIOS I'iN-i- VAIIIA-- - ----"! It, "t" "'. ., "'t", ,:: I t ItItr", "I I,!, t ".1- I 1
,--- -,,,.,, P- ,, "'It'., I'll 1. -!I,, Ali .1 Ill ---- ,"",-1, ,- ., .. ^ I I I I
EDIA y .." 1,1111, C111, K ,11 111. A,',", ,, "". 11 DI'St' ALQIIII As I Q A F PAR ,'; ; t -, I "';'I"", ".", SP 0 HEC EN iII,""', ---- -11, .."11", "',""',- -'ell- I'll-, It A I ,
g "- r.".,,ti 90 MARIANAO REPARTos '!% -., ,, I t It It I, -',
T" .. I-, x,3L-*A- I l r -11I., I.I. III~., I. -, 11 I I I I '- -, -
-1AlION 11A.A, FrCutt Cinib RDNY, 10% TFIhAjM "i"" 1-1., 1-1111-1. il 1 ... I' 11 Ii, 11 i ,:! :-,;; ,,,, I I I t, ,
A14111to A.8 ...*.I 0 MATRI.E. IIF Alo"I'A II-I -- -- -- lig CRIADA 5" 41A 65 I 1- I'll,
APIt, '1I,,iIE.1I-11I, f-- ..... I b._ I_~ ..... I", ." "" h" 11.4T, ".Ino MOIA, AZWIT i-A. 108 -- "I I ", Ill I 'XIII A-1 1i 11 I I ,I "
"It IIIIII "111, Nf-. It". l',f- -1, -Is ,- -11 '1'111." All % 1,11,, 14, "I,, A P, .... 1r, .-- PROFMORES
zin,", I ,,I I-,, 111io -IWI," I A11P IDt-1111 ,I 1-11- "P.- .,,,, , I ;,;- ,,, ,, ..". --.- 't
"t, EF, 1,, iW"t, ,I I ,,,,, 11"I"rI. Bi -- , ,I
"i-, 11",, "', T',,, "'If-, .,-,1-1' ."'. I 1, 111", 1,1111 I I--- 11"1:, 1-111- ""I "", "if"- "I'd"' E -1 11"'. IIEVE-A DIKAIIIAE1 Ill- II-1 I~~ ---- 1-- ,I -, 11 '. I .. I I I - ,- I I'll 1. -- --- .,,,,
!" t ...... f ". ", , !
r4l-u I ,I-.-" f ,B-- :: ,-,I"; ',It7,,- "'Zi.- I, -c- ---- ,-,,, - ,-, I , , It .. 1.
"' Itt", "' """"' """""' ""'
I ...... 11-111- 1 --- I -- - ti" I i II BI
ANVIAA ", EIAMB, Art AIQUIll UNA ": :,,, .11 11 I I I
jo.1,11-filo --l. 1-1,1, -, ft" -,-MWI iil -:TIA -vi-AL-T-1 RA-1-1,- I-Iwi-A-11F t ,I-- -j -- '-.-'-d,, 1. -A ... .. ttll-l ,,,1 1"" --1"",* ...... I -,,,,, ] ,"- 111- i I .., I A NAVU LOCALES Q11 : -cj t; I ", ", "-, ',
r-1 -s -I I A.11" d., t'itt,, cj- 1, "" I, ",t.l, -, I 1,0 .... ,., x-d.. 1.11 i ,"I - - : I.' "
-i o-', ,,W-, -Q-1--lA -"-,-N P AA PKIII X-3i".114 lit I 1, I I ,. 1_ I 'r "---, -1
^IIQv- IT QUVAIA I- E. E- 1.1- "'-', ,t'AoI,,j- A -III-I'l "l, --1. 1-11. "f,,, "I""It" t",-I ". , I I I
1, I I- "", I 5lt,11 ', ,, ; 1 I I i I'll
-1 ... ., "IIT A #'-I, III-, 1-11 elit"111 ,
,. ,,, -,"',. I"d ', , txm-,;, Ili t ,, I,, ,,, ,, , , ,, '' , ,I ", "
,A, od"'. II ,I 1111"-:'.1 ,,, ,."",:,- %,I" i1f, .) ". I, ftllfl I ."I, 109 COSTURERAS MODISTAS rm-ti,
"' """ A-, 1,11 I Tl A 'k-N111-lit-IiJi4_11111 I, 'tit! ""I" ,. r I
., ". IIAI i l 7 41,A _--_- ------- f "', ,I -:1i:1i."-, ". "", I 11", . ---, -- "", ,
III i- ..,I,,, 11111-11 A E'll, 1111-il 11 11",- 'Ii", I I
,I, .I l,-JJ,, "I't .", 1It-!'-' "A IA. IXIIU 11 -IIIIII-Ali -I'MAC.A. - 'I" I4, 7 - I , I 11 -11 ''I I .1 I I "
r 11tP r- 1,1,,,- ---I, -,, '--,,,', "" '-'-'-- '-, -, '. I ; """'
i'It AIIIEtE,,tiN-r,;t t I ,It, ,,,,,I,,, 'I- ,!".11"I"I ,.'. III, ,, 11- 1-11 11. -11l.-,-! I-, B "titt" --- 'I'll I", --- , -- ---- ,,, ,,,,,, ", '-- I -- .1.
-4, irIvt i,;riet.-iv- ,,, ,,,,,- ... ... ------ ---- -,,I-- 11 11 I- I- 11111- '-d", ;,, 1 "It"I'll 11 It"', I"-t t,,-, ;;*,r,:, ""t, I ", It" I ...... -:,11-11,
._,",',,,' ,1 "":*,' l,-,"' ", ", d'_ ,' *.""' l, Luj-tr- Urol 'in E.,Itrenar 1- 1 11 l, F-lit 1.11, ', I 1-1-1- ... w1l, -- -,-- ,"I. "",I, I,'- ... "i. "I"'.",% *,t"- , :- , .1- It. i:: , "':,"'I ,- ""
"I I -'s, i --- -- 1- - -, It ""' "
= I '11, B, ", -- i -- - -------,-, -11 -- I~- I "I l"IEl't'vit m0w,multitil- " "" ,I", 11, 11- 1-1 I -" 11 -..... .. 1 ,, "I" : ,!,, 'Lt I I'I'Itl: 111 1711, ,;,, ,- ,,, - I, ,,,, ,, '7 i" A i I I I ,; - it 11.1
... 1, I "","" ,,,,,,,,,,,, ":t
A. i-4-,T,.- T -w-liw;-kiA-( -.w,- I ,,,,, .d"""', .", "","'I.A., il'- .1 -, I""I'ti, ""' 'I ^111 11,14111,11 1 1 IIIII ,, , --, ,,, -- ", , I
", , ", ".."'. '--" I I ", , I. "I". "'.".". '. -w",, ", ", -",!: . :,. ,,It, III I - A", ''.1'.-I "' ,,, ,,, I 1- ,It I,
1- 1111 .i. -111- 1 .. ..... 11.1-1
111.11, I'll, I I- ",", t, "I ,- 1,,, -,, I'; '- ,i,,;,,,,1,,,, ,!;, ,,tl, ,I ,I'. I'- -l"", -,i- ,*' I t.':: 11. ,", I ,."' I I. I ........ 1. ,,, I'd, III,- 1 ,I 1, ,", ,!'," ; .. ...... -1 .- ,,,,,,,,,,,, ...... ,, l- ',' ll t-' 'I .11, 1, 1 "I 111- 11
1. 1, 1 1111,,1111;t'11 11 11:.l 11, ,,, 1111,11,1- El 1.1 , ?, --Ilt. I ....... 4tt ". I I I, ... -' ":""4'-j --!':-' --
I'l,"', 1,11 I"Ill I'll "I'll 11 I'll, ,,, I, ,1, 01 '- - ----, '' 1, ". 11,, ,, I: 'I" --111t, ,,,--, ": ,,-I, 11 I ----,-,- --- t"Ilit I !, 1 ,,, 1, 1, ,,, ,, -, -,-- -. I'll, ;--;% ,
11 t" - I ,,, :, ,! ,-.
i, ii, ;-, -ii' ', ;; ,-", I it-1, I F--Illlil -,,' ". """. I i I I
J AIDIE-lot- ,-, ... ..... I ',",',, VIt"- I I I 0 LAVAND RAS-LAVANDFROS -!',",," ",,' I "I A -1;-11 t-It I'll
.... ..... I- ,Ili .... I, -- ""! iIt ,,Ici ", "", ", , S I ,I ,-t-;,, ,,-,, ;, "',
h" 1 --l", It,, "',ti, ",t ,,,, ",-,i ,,,,, "-"",i ",*"", ,,, ,:,,,,,r,,,,,,,,, *, ( ,, I- ---I,--i1-- , ____ ": -,; ,," I '- ,, I """" 11,111 "I'li"'', I
E.- ,,, ,,,,, .... I ,,- I, 11 I I11111, il .......... I i 1. ,,,,, ,. 11%,1111-11111 ,I,,i,, ',',: ,. ,,1. ,,,, ;, -: "I )J CITAN jl(I !I'1,1: 'IIA,-l A IIIA 'BFI ,,, ,,, _It 11 I "I I11- 11, -'- "I" 1- I ,I I -- I,~ .-I tt 11%,1111-11, "I I I 1-1 '!",". - .... - ---, , -, I-,
I~ I IL11.1"'11IL' --- 11 i- u-, I I 1 4 ,,, I
I'll 11 "' , "' il IIA -11 ,"ll-', "'t, .", '- ""I'll ill, I, l ,, ,. ,; ';'I, :-., "", I "t- I t"', "' ,
""A -------- -.- I I 'I ft, ALQM Ens %It", I ", ,I -1-111- I- ". 4 1 It -',.,,
i. ,7, -;--.-i--;-, i- ,-, -,-, --- -E-Q-, I IC10 HESIDLNCIAL 1) F soucyrut) ..... "", ,,I;, I ,- ,", I
It. 11"I", 1-b- -, I- LOCALES i'lliii'- ---- -- --- A,, I 1, I- "i", -, I~ 11"Itt, '"! ""'I" --1.1 1 1, ..
".4,t. Ill., lujo oil Amplitc,,,n Alt It -- 114 AGEWTES VENDEDORE5 ,'I,, -1 ,,, ,,,,, ,,,,I ..... l" '' ,,.,,""I - ,- t , I
4tt.,,,-It, III ",'III "Ill','."" 11-1 ", "'I",", ... ........ .. 11 ,,,I
.,,,, I ,c I 1.11;1 1. "I"', I, ll-, d, "."." .1 r"', --t-, t-11 1 I
-, o. 2 11, I
.,. 3o.ll, N^ I 'It I', i',,, I .1',111,11A. i".)", -q. el I 1, :, I -:
Id 11 VAI, ,,, dc Minimal I A-, A,-wrwa, "' --- II'11Ii..1lIIoQ t A 1 11 1;11 I ""."I "" I 1 ,.,,I -- , ", ,. ,-. "''
"I, 'I., I..", .11 r-- 11 ,'I, I I I ,,, J1VFRL,14C0S AIEVEN-LIP "I, It, i ,,I, 'I 'J""', I... '. I
I I'll- I.Ill- 1-1 111-1 1-1- 11,-1 Pq n A, c. Ah,,,!,,s, una -dd tit I ,,,, -1 .111111 It- .. .... .... '11-11 I I 11 11 11 ... I" "" ,,, ,,,,,,,, 1.,: 1.1 -" -1.,
..
V, "- 1. .I --:-- ,,,, ------- "I ---'7;" ,,,,, "
-;iA-..%8K girial u It 5. i-,VI,- ". " .,"-"",,"', ,,, y-EA.I-., .AT.ttDl t- It, ,11'1111. t'7 ":, I,;,I- ., : -,- ,:,..,I "" -- I It ,I 11.111". -- --- "t ... ,t ...... I ,I,, '-"
It, .3 Do clititin kiiwl-, cujr I I, ,,I, I, .. .....
I'li, "It. .ml.ol&; -IJI, 'Ilo-11., -1 I ,,,, t.,- -, it, ,,, , I "I ti "", I I I I
,;, r ,,w Iti s -I" It", "t-1 I ", --
I., -1. It., i-- A- I-, Z'.71 1-7 --IIYIIIII Ill :- IIIAll t,, de cri'd"r, 2 t -a-,, ].,-,;t: I M., IrI,ttI I'll 11 I-iI 1, 11, 11 I .1-1 11, 11- .11
I- ,_ %%li-,, ,,,, ,, .,-.1-, I I .1 ,I,-" 6" D'A"t I, , ,,, ",;I; "I' I I I 1, 11 ,.1. i-1 ,
Il".0"' Axt "t I(' 1 I', )"". -- ,%d', room, cnrrledor, ooinn, p-irIh I-ililuloo"IF", -- -- ', it, It ,"I ' 1-66il'I'tt I o I I I I A I It It A -, 1111.111 1 ":' : :, 'i
Vt 1. 11, ," ", "",'I -, "", I., .
,,,,'If,, 1- 111,
I, -I "; "; uwair ""::"".%,, ,, , I 11, .
'11-0 IAIIE G N? It, o ,,,, I II --- d- ,-,,I,- - d,1 ,,Id,,. cntrld ldF,,t,,,-1-Il-- 11, IA I I vr ,;iFuwwg ".4 .io-va-ii..", tit I q. .I, It -,
171 "I -111-A -111 11
f'o- -II"I A,-, r,",- 111. ". 11 1, A I-,- ..", I '111, 11 I I" I, 11 1,11111 ., -, ....... P11"I'll I ...... "
'i -1111-111" .- ol 1.1"',,"I", Iii--, --to'."', i--- 11 T"', , ,I", .,, ,,,, .""',d" ,,,, ""': ,"', 1"'., ,,, T-* R0,1-C-1-1. PI. 11 ;I ,,, ,I,." r f '11- I , I ,, ,
bit., I "I 1.1-1. 11 1.1" "'== diente de semiciog $225, Do trej 1t I'11'1wII T 111'1'1 ,, -d, I 111- I lit, .--. n.", c-lA'A-"4- j wi w;i ,-,- --jo I- I .11. ,I,'., "I .
-1-t. ,- no. l it ,--,I,, -i-d, .111 11- ,,,,, """" z,:;;;, It I, ., ,EillAi 'I I-" I c"It"scitt, I "" ,, 'i- --.. III, ': ,
ei cuartos $200. Hit garret y til -I. ,,,, I, Eo-_ j' jE7 11, % -1 ,,, ,,, I.,
-- rell! 11 Astir'. - -, '11, I 1. ,d -,,, ,,I,;. I"I'l."'t, ' ."lI', d, 1111t ,,,, "d--t- 1, ,I'. I I 1 2
vE.A... ,A". Bit -T.E .1 I --. B .1"?, 'IfEEKN vad,,r. PuedI verse a todas "" P, or, -1 -1 "Et"I't 7 --I,., ". ". "', :" ,td. ,11,, -- '1- 1- j-,
It '11,, "t'It."ltt'; ..fj, e-'- -1 r CII e -- 10l, -,"ll", 11 ,A lo- do .111.1 - --- -- 'I, .--- ---" - -- I Id1A lir'll I ,rp I it V 'l 1,; Rlt (,! ", ,
., ", ... I ... ..... -i _. - --11111 Al-d-1-1 loI I as n I encarqado, Inform I -- --- I CHA U1,
Ph, PE"EDAS I,- -,"."", -E, """.""It .1.11 VIA --- t -,:i i ,
-____- -Itlii A. ,',' ',' "';t ', .,"'.'--".-' "' B-3588, E- 094-90,4 Se"p' I "' -111, 1.1, 1.11" "i'll"" 'll l, ,I I'l-I., P., -L11. ,1, -t- ".1, i,.;. 1141, .,,,I, "s, > -.l." I~" 1--^"'- ,? ., p, :
ALQ '11,A-A VAIIIIACION Al"ItIA, ,-, ,-, = *1- E-- 'I. t., .I,- III - ,I, ,, I 1, s"11111,11 Z, t,, ,,, I colitit; r I;pntutii'), i ,
d. -It-," -1 ,!.,A 11, -1 U.-'. ....F. A4. :-Al, PYn.VTA D-Btl LA lB- 'I- "'I't'- I-It" ,,, 1-111, "I'll
.,,_ 'I ", b ,- --- 'r- A wI -- ---- --- :-,-,!-L d'I, r fcrecji, ,,olaraentt,
t ) ,.I III "I .1, ',-- "it, -, .."'.. I ..... I. : "" -- - Ei.Q, c.I I N, 2!Ii "It'. j I, To: ,""I""I 4ol, Ill tv 1, 1-17111= 11$Ird. --I- -,-,. ,,,, ,- zz, 1, *11 I I I* A A. ,4 -1, ttiI1t1I-r1,, -'-,
k- I 11 11 -)., Z- I Ittl- ; k I II tl I,, --- -1 cll- -V- F!'g."i, I r--'. I, IF --i" -1 ", ....... 11, -I in l ,1-7751 9 a 12, 21/z a 6,
%'-, r 111-Cil it"Itow An= c.1h ., N. I.f- I, ,I t I, c w tu 15 i I,
r,", 1.141- (Ism 211 m Utl PAti, A v. -,", --. F- I --tittil .111"MEA 1.11" It ',%,', i,,-, -, I-,- E-3045t-125-10, ','
A.413tO 11. NATHFAC-1 I'- ,1.1.. "Bods-S,." Alpdl.,, A- ...... E-3tiolt'lln.11 .. .i--I.; lo,,1.4 -I., "- r 1,1,o!1I1)- ; -- c1l. 11 1 1 Distzibuidoriet E.trlusiv" .Iotti- -117-o-it -- I I
11 -- 'AA- s"I'. 1 12 v E ,A.. 102 AGENCM COLOUCIONES P ... pit-,- -II-1-1 Ptt
sm, c.11, Z W M I.. pltt, r. i Q, k" "' 'l 111": LQVILkM()5 FREUIG30 CRALET -- --Mi. ;;.: 5K OTRKCZ PAXIA rAtuLEA$ SMVIENi- ,,., .AczrI,,,A B-ftoLA rAUA ,f,,,,Q I
T, ,II .. to I i, '- It ,:1126 JARDI"ROS
!, .!z-,- ] -- 3 ti,-n N- j- I',- 11.11. -) 1. 1-10,,, "i III- It- II- RoItn -id,, ,,
AN .Z .- .."VAII.- Vs .1 ,--- t ,.If, I,-- A, .-II. Al-11- Al- 1- 1. I-- A I I, ... 1'.."Irld-s" IS o..", ,, 'rooW& Is. h I 1A B.ttit EH- It, ;;;Zl is I- ,.I,. o 7 At-il. BI,-td. I,,j "LA ,HAT.ANCEA"i A-7740 dTlIZA., ir .,,1411==11 -t. y 1= 11 it- l"ll "" r I- ldt ,A ,
'I'lo .1,1.j1I;,," ,,,, ; ,,,. 7--, ,,,.-,,,,. 11-AL ir" Lo 2-II.- 1 It,", 111j, nuAnott -Iti-b -bI, -AI, 4.1 =1% N. ..1Eo!I'.= .M - Is ;k &A"o-vit It A. b.S.A ..... I'k..." co-- Ili 34, --. -.- ..... ... -, Ad. s.,t-, .io ",.,-.o, pi't. ain- -. io- ttnu- zm,, vw.d I.: z" IDEA., .dtliol.. ,f.if, BI s"IB -" Aod, ,
".1" %t,,11,1- ,, ,,-,-=: 17 Ba-1, "'t- ' Ii- o "'I Ell--li w. I ---- ....... .. z I I ,
I 1-1'11211 1,1=: ---..-. I- k". EIIAJt,,I,. '-w ovakcs -- t,.b-",'Tft "It"I' 7 ""n"' -- --Ii, .
I-..-. .1 I.-I. It. ItittsiN, A "P-t S "'C"I'l D.-L"... a, A.7--d. No kists, N-Io-, -..A- b" 127 OPERAR103 AFRENDIg
as" .11- --. ly, -- ,;, ,;,= c g' ,s, ; _3 -,
,.304144' 'l AE,- 1 ,, ,,'I. "It A'AfAI4 I r..3ml.ll ll
y_=-11 I.- 1 1",%A,= c"I"111" ,, d- Ed.- sot Tz1:,,, l .Int-bre TIM M-nZ./StO.I.116. It, -AA.u4_Es tool.41., o.A b- ,.I,-i.A r.Mlil 92 4XIERAICIN EN 1*INM 'At -;
'- 30110- 1 Ittlit V ,,,,, Al ...Ac. "tc.NIG. T.It"an* Ir
Lbil.,Vt, I-. -to.- ti.ittlit- SE CEDE ,.ll- ,.I,- I.E.., It, -tI Etolu ,- -l- 1- --i- 1-1- I
AN .AA"--N2 "I"'"."'. A F". -- .1',t- ool. U.,1880 REN9 U-1390 aistribulderes Udwivos jAroNza I.. 511,17101" a A I1141-1 fAM. PlIkIlEt, MI L-ld,
"ho, f I ,ii,-, j.idt., -.1, -L. t"- do -, -, !zvwt, "Il, w.riBM'. y orsics ': "PIt"'u. """ re--,,*g"'I-ttI, --k.bl. I -- -.1 .. to .il, "t-It 1, -=, p ... ;III y = =%d -y ". wistoi-, I. ...14w- -l. 111-11
,,., !,,,-,, Ikoanno I % ,:;,
707. t. 1-1.1. I odri.. d. ri- ..l, l of- I t,"'ti.,- -. I's-It Y4747,
.- -fi, -d-, ti-,i.1,1,* "11- '-- -- Is -" X. i III. dtlitolt I --:11111
.. I -1-1- 41 .It, Iott --r- =, ; 'iltl 4- Risst., IM11toot do III DZI19A COLOVAR US 12S AGETM VENDEDORUS I,
SK ALEREE11 .4-11-111 .1 --., .,,,B ...... Z,,,,, -Ir- "I --- y ., it "'i I... ,- i,:I.e .... 1.lzu $1 ,I 11 '1111" 11 rEXI, E,'t- ,". ", -;o t1i'tt"'. I I'lit., AlIVI tt. I j-', - -' ,. = ostlo" Sn. j,.pNu V A JOY", Do = 11A co"7"so tox "iltnill
-,,- I s.. ,lin!!' =---, ,,, "ch- 11. z-. --4 It I.C.I., It, 'Arl"I An. "It
"E, s-; ,,,,, -- 1.11, R -1. it 1. P-- I ,- II .. j., Ti- -1,,. dootift Its, ..jjr. INAl-, It. -ox", t,
RADE17II7108 APUILTA -- UEEN I E';' 1' N. ___ so It rnlto its-- lit, ..
TIN, -,, lot,- A-4ut 1-1- I -)-to -, I,
TA ,AT. Wt Et I- 0 I-A 111-1- 11 "t -1111- --- -- -, 1-7-il3-. tnituromdort - I '-'-'I' It --; -1;:,"'ti. ""I""""' A T,3217-11 I, I, I ,, %;'I r ,
"o, 7 to 11, B,.!J; -" : -- "I'll gi... 1, I tpo,,'.11'. ,,,, w ,,.,,,, -kri ', ,,I, ,,!, -" ftsf.ill T"I "I 11 111= ""'."', --- ttrIVr-m- Ilt!:,!Ett!% 11 111. --, Nw-, "I -I Z, 't", M-aln .r.'%" n '1-'1d" --: Plld-ft.- IARA CAI~ .. ,Rvv III coclx coN "I 1
-- 11 -- I-I ,,,- T 1, p--l,, si- A -- Art "'.."", ", -It- "I", ---- -,
Nq -- I, I II411- 1- 11- I Iii, IA. AL- J I', --,l1---'-1i- r-!. 11 a I- rl .11. l-1 n I,"' 4- I_ ,hl, IiAN 0I ra D LEII, 2, A. --60 Ill Ilfis. MIN, At Bilroi ,Ftdcbooh tF IN, ...". I- - M .."
I-rliAI-"-lI I, I --,- ZE) II, I -, I, 11 I, tdtIltl ...... Lt- ,, or-1, d- t -- I I CAII "Lit T*u, 11-1. kill-16,t III .,AAA,.- 'do. .. 11-1 i "-,Dme txvtft 6. .1 .miup:
A, I,, -, _trr',_t-,rI .. III. 1. V rlix.. -Al, -, "',,, ,
III, vAl,' -11 111, Ili "A.- I, ,%- I 1.301 w-lr, Ota.% F-.kw. .. M, "o-, x x-Ii-fli-il slt.o doli P- ., I, I 11. i. I.., noo; =,. -- ,,At AILOVILAN AKPLtAIE AAFEET .. 9 1 No : --,--it, c.il "t--.1-1 11 o It It A Zaol !L-- I 12"W'"wItt -1C;-1A11nA- IN- a .. coxilinw, vtszA 11.1 11 w- irztf. E f1.d-t,,d pod", viuIll- w. "122-m-11
-tri.- ,.I.. "', i t'11-11 1-iiia-t- -d, 0 rtl,-Fso,: PCIRTAL, SAXIA, ;.ANXI = = 1 -11-- .d., 11 IM,
I" 4111 -I-, "If., h-I- I. 1w .1 146. MI Is"'. wor .1 dE, sltlld I'
rA-. La"'t IA w w x 103 CEADAS CRLUM F-354)Ajj .Ij -- t
E-Idf, Al-it. d- -sPo --., --- 11 411. -. -I- Qt,. I-4, Ar-l- 61. WK Ttl4r.- r.snt,
A. IA. At-a .4 1 raQ1,111 A --II-1-1-U--lt -N, ,-.E",:l4 ,- -,- tir"",-'- :,- -'. N. t- -- -u, sL G I-BAEB-111.11 .-A -II-EtAttlit I.- r.iA t" OFICMWAS
,I Ill X- -I u y i-, A---. ---dkP.' '" 99 s0f-I(FrA III WVIIBM;11 1 FAA. : c= I'A"E.g.. 1. G-4. - -!'- I NN, do .U." 2--
,.,. I = I'l- po .I,.., I 14 3:110 1 .1 ost Tio., tlI. -, -"t, c sil,114-u It, As OFREFS ol MUCRACHA it ON -o- tl.171? KILTEACRA J0VfE TtQUIr.A1-E,, .1 I..... .. .0PA .. ilt- .... ,11,u, a. ir-noot .-III!,offo- Ter. .---,* to -- E gt III $4,1 IIIII-I BE AEQIJLA CALLL III A 14 1 "7MII' I", -T,,d!--BI- "-- at I,'d., IBEA V---112111
A F.WTUNIOA. 'A" "NukDO-ItIE Alq- ,.I.-II., Ea.- F-Im. ,4; I'Ag,.f. It, PsiaAAI II"".
'EjIsIt, Ri 0,'r- "I
irX,,,, ,,-jt to - it. r, -,- -- '.*," '*I"- I , '. =- D, = ,tZ-Ad -1,11. z"t
till ,,io,- ,,,,j. I,, d.-Il'. 2.3itill-11.11 .VINA CEICN URA. 1105 1, .A ,
"' 'it-- "I Itli-, -'re, %-NtIitl M,17
, ." -"- : nPIVIC24i 172= 1, PAZA "= -Itl ;: -Ilo -;j
51 UILA UNA SAmAri'lori rAAA III"= r-Av ,-i , -,EI,'. -i, '.11t, 1-1. -11 Flnr-tti ll o" VII I ,ii,- t4tEftkf) -- ,x
"_,. _iot "-,. P --l't- -1iA-, s 't", ,I,, -,, -I- LA As -sE. 16 M PA- I.AA-"JI. b.j. Nip 1 .blIt,,- o --, I I~~ I- ""FE, ""'Ets, ",tFic" III'.4w-sliAl 86 1 ";:4 -.--, IsIt"I'A', --j.1- ti,,!- -"
OFM AS I t- ,17 B,4ii4- r :ItiL "- d, 2 III~ .,,_. to -jj, trtT o,-t Eltigt- CIAL 'sol"soontluldidl. lirts- ISEPTA". xafn- R,,g'T ,, ,,,,,, jr- liotil o ,,"- ..,.,-,I. nuitA V" "A a 3 bo*. 7 Bottootft- zAirED, m. y 1A.'A. (d. A."Il. BE Dk#XA CIOLOCAA UNA itol, ;9 ot,,;, M-Wl, A-'AM. LAI-A ArIlE.
19 V SA .t TAIDEEFE AL4 A B, E- et-5t,114 I.-,- I r-r!"IdIr-ITIt aA*G&A rA: I z xzn- [-111 .
l.tl,_ BIIEI I tlPt N, 4w. A", P, T.11 -lit. do Trttst. I .1
A -El 4- $it AQ 9-NEPI 0.ccll -11 ;
ittoo.j,, R-01-4. oo. w loy -T = 11t 18 ,,ANA QIRWMt 001240A. Et IFA ,. -j-1 11-1. .. 1. 'Not R'.
ArAiv- ANEIE"DAIN AL.- Azza, 7,-, -;; Ito, I.,- ",
twf.l., t I-,,,IlI -Rilu 7 -Ill .., trli, A- 5 N, tons, A y Is, W l. z aI lI-rIQ-. It NProi., ,e- ,*f_ 0Q.TALEVI (EPSIUS AUX K.INCUOS,
-. (1414.). notorpo'lit, iu.) t1l ,,, ,,Ioc g
oit, ,.It oBot -11'r .01-ECET f'.EADA 3dil p-1, I ll-i.B. -1,11. firl-,
ot% Ito; AIt,,--. uI idd vs. I'll 1-din, Must, spult .j.dit's. A- I I"t- iti A.
E-M44,1t .., A-,DZs - d. l.-I,,- B.B. At PA- 717D- QUD HA REWNDMOIRES a-uiEU, n toluE ,inu.& Y.W- A, loo.i.,
I Eitt. 1. -- i" Q1t. "... ,,.1 Z. 111-11 ,..,,.,, ..,. .k- E-Etu, to-- liz,"
AXQUItTo RAWMACIoNEA CtlN Pulit: r- -- ,tl- -- E. Enso, I u= ,i. -11- -- -d'" utAl Ati"D.9 N.-'- F-- fA4UE-(!AN0QRAFA CON BXFZSO
k-3544-10.111 Full. N1 31% '- P'l"4 _AWA a I,_ t,
OFICINAS &MVERULDAS r lw-lttl l, = i-l -1 --d- totKIIIIIII. I CONARTMIX CRIAOA
bit. """d. sn. .= I,.I ,, ir."AA, All:! ,,,6, d- ,1- 11- I 1-3- I, ,,','. ",* -,. y, ,, ,,,', 'I- Y -- ,ttto, It, x,,,s4,, ,
'U'. 4. 4
x1i .9 I,- .114.4, - "lot
-III w, I- d" -- A111- I E--- -1. .I.-I.It'. L,.. s!lmmir,
wt,. SI .q'itiv, -iiii ,,-P $z ,t- "I. 111I.-A oI 2" IF ,,[-l 1FA _R11IFF IfIVE'i J'Airt ""Ed' -1-o' E ... I"' 4 xt. I'E;,rl i"I'.
I- -. ..1--i.. -1 IN.- A a -11. ooillbli, u ,- lr or-d" doo'.4- u'rol-114-n Aw .It r-";
Z.-8-111A 1.110-9-tt. -I't III~, 'I I- ",, 4 1, L.A. .... -h-l" PElB, S-- = CI-Aixr. Is .I- to,., 6. I. It,.. ,,,A ,.,._,. X] its -N,, to t., IN, -----L"!--, ,. ""' ', .E t".."I"', -1 d-it' I- - 11 11111TAll 115"9.05- M Ell IN- It OFSXU& UNA 39TXN rARA VAIIADA '-ij ';,--l UDVINII&A., UON ". a, ,--t, ONIBII, .I.-Pot - alt- iIII E- I MAI i*A-4vw-AA wricANo""vA,
-Cxt 7 t- li' I I", I, ,.a It ,tt "I. U.- -- I", 1. AoIrlsijls BroiI DI- I
f.,. Ett..ift,.In : It 1-- -- -d-id"I, L. D"". I "' I -- """'I "I'As' -" h-' "I"I -- ;i- -."7 r- =fIiA ",:, -o,,,Af. tol- T.w-.
+: ;;t; r-l-il-, .. .... It
-His h = ,,-Ql w ;Z Itis -QEELA DEE INA oN -,= R
", ,,, 1. st,,Illn, de la TPE-a. Allitiller T 1157840-10 ',' '.,,' 'j, H.- TI41 -118-11 F.-I -3 Wji,0,10
lit NMI, -- W f=t Arin. A ,, M.. -"S z4m XM23
f I III- vil".1. --- T' 11' 'I $,,Al- Alt1l: IS 1. milt- 1. Art A 'aculicirro captDA cow c;- ciAs x- E.E.S
III, -- --- I. ,'I III ",t-. h.- rtlottra& r w DEASA COUWASIZ AEUCHAUHA PARA *""I'A --"A "A -1 liAQVEGAAj?0 -L-L"."1..., co.
U-Vll, N.-N- dI ,,f-I, '.."N.11 III. Caut. =IN' A. .b1ttGPP. ADA- YMORD'ut A ..v- ANEY ...,slid- .. Dow.. A, -, -- It.
B---Il .3 AJAfItM1 I.F.. I-A a PRIOR. IN rx"Als. 57 Por"It, I, I .1,looid- R-!, AT I. -,,,,,,,, do .-it. f.r,-o,, u..., You. m-6131, Z ,, B l. 1-1, 7 I!- --t-"., 11 ,,f .... to- D,
). .1 rIj- ,- I-d,, ,.- ', 7-- Toil, AIME
E. Fir.no n.g-tt7- CIA AN, "'I" 2-f-I'll
... r 7, .A ,,- ..... I. rftIm. ,,,-- ., ,I -jo,, ,to,, ,,,t A-W" d' "i"I 1 1 - s X.Iroi A-U044,
^jjV= ,, I 1. -. .1,,Alt, d, I. I- A i"111 11.11- 1, c'o',1. f r-s.-t-, i", -d., I., i-Ilis do pi ... ded His, &331 I. I I!
., to's,' -,"... ,,-, yoi It- ]tiII- 5toI(,,- = j, .z... coluolcAsur DNA micciAcu. AS .E.-I, .. Eit"S. PA.. IrXE-T. TAQ-6- 5, aF-rarA.
-, R.-I, A01,1CM OVIBIBUt KEDIANA ZDA; -11443 III.- "'. U.'Eu. - 4. 1, At- 1. 1-i- ,I .",-I, .- ATE"-'
vi .. III- -4 ..... sit, B I,- i 'Ao,', ot,-'3l,, I -.", o-AA4 1 z-it -;,Ir f- I I 1-t- BIl, H-Iul 1. 11- I", "'. ..;,III.E,,l .. .... I'm. n.11"l;-I 1, -- ,--- I, .1-1 )E ll ..I- Erl.ftl -. --, !-r. 'It N1 "L T11sr- A- S, E.- nPlAunst- Ukro, In V.Asi o1m.. Lt.- Tlitt- T- II--i'll I II, I; lit, - ,,,, ,,or ... I- If- "
1-71,". AJquilo. Ain, EstrenrEr F, M .. ,,,, I'll, ,DII Arlirii. A- I-
r-w- "i itil"ll ;i V-oA4i Or.148,11t .AGNt.CA CIE .,Q",.A oP.-A IA- V- 1 dol c--. IP-Olinto 11- outsold, AN d. It I 4 t,,I,-pI.., 'Ito".. oro.TvNui- I-A. I l --to.", X-3222,11843
x-1- I4-11 '111-t-, ,; "' '-' wl- I" L Il, '." ,,f" ..b.l-d. ,,,od- "-. Ift! -i, --It Ifo-i*,, h- For,,,n-lo, I," ir-mlizit
,, ", E.;" mrt.], ItIlt --- 't a. tod, TN(;u rAxA
-- r, ,"", z-iEEIT,-l6I-II -,I, E, -Iii. 4, RE GIEREVII $QYZN lin, I
V It ,,, -,.". --, -1- i,- .. tPI.A. A. ..- Ition. .now-E., 1,, .M, B'Ifiv. d-li, w".
1sES(7--A -= ,- A-11EAL I ii.,, T ot-,, :,,, -,j c- ,"xADA (,,'"I'"Jol ZI "'I'll"Id"' It- A 1. T-t IlIc- .- -11119 J*IiM ..CANO.0
tit". I .1,- o -t--i, ', : --- it- ', "'.. Ii ",it-.- 17! IIII-in't 4,ix tsqW.. s P't'.. 1401. 10119-All-11 E. rilli 1-1 -- do -- lidilI,
"Itt- A"" 'it""L 1-11,11 ,,,,I A.. E- -ll ., rI,,,--- IPI: -1., ,,,, -III, 'EI* I y IlIt.doiI -- d. ofl,,-
.-,,, V ... IfA.t A,,,itt III, -_ -- r-,w W-!I I, -, I. ,,, lo. r0,11.11. "It'. lil U-1-Ill-11 QFRWUZ CIRTATID G CAKARE". TENl t)FRE:CUSF: COCINERO FCE 91"
p- 11. ---.. 87 H"AM I It 11 -&I c.11. III B-It' to, j- ,k *.. U. ceNott". voN, xx Ir-I pf"It, .u.. lill,1. 1111.1 11,T "-l lill t "I"1141-., 'll"I
'Irl- pogtefo y Pastelero, bl co, 'Ii A il Ar u, 'ItIT 11 ":t It -. bie. ,,,11.1, I.t., ,,, ,-Vi I- V-tt-, TtL 114W, .1-b- E, ilio -. 4.nd.- A- rdli - III 11 ALI-. C IA I t4 I lt,,- d, MIi.,.,, I ,.,t,1- 11-4 I Ie- i. I-- It -, wolln, -- A- 14"It-utu cubAno; buitria g;iton buen su %J- to it I I 1 B. I jj
its Atrium. TIN Itoloft IIAN LAZA%0 ,- ,,_,. ,j ,-d I,~ ,i- r54
I 1 tol- .it A 1.blt-I', -m-:11-11 "Ai I c- IV,, III ot,'I.I '- wurN I III* do, refterencia; liam
CAJA VAK114A vkvloo it 1 2: z it "'. y -.j, -'. .I,., tot-- .) 'r-il c 'Wi4 P"*' st iig f ...... o F-62N9 I-A .- A. .E.I.-E, rIX EFZZD I x .1"114 .""I. :t I- -it-II,, t". b1II 1. 1-r- i,,,,-!- IIJ """A I I Id-l" jutlo- i.
-',l', A, '-d-, III= -- 111.1t- II, ", ....... ,, I~ 5-1-A, 51, tAA, or v- -, PA. - -... .... .... .... Bodioga. F,3089.1 1 9.1 I ,;:,jo,,!;t,7,.;- --t j'- tb ;,_Is'. -I P-.il,,1,,li III I., 8z 4QwGETA UK vz"zoo r ,,A,, ,-- 'AII, it. TA
NIT111", 111id".."14,= I- 1" -- ll 'Z I, .A.9 'o-', or .... plj-- Its Ch,[t,,,P U-ni ItAllt-11 As 11- t- I --, ,111-; I I, Tel, B.;riL It #lAi M, ,A I"e. oM..A b E.,I,, -1g, T11,tf- Nt-31U. LI-r 1. It .
b "02-11 ,7 1*1-7-11 T- -.7. d. It. '1 ., 'o Its zt B,,tJI,,.. 'Elle- X-31114, C- 01o,"EFEI 4NI -NXIA11- ,j-4 f-tft ,I-IXIAEI-I A FAVII-t- Al*-O Ilki, Parte Alta do Stionailitt, F- w 'I "A = l, ,.-,,, .' 11,1 .111 11
Ii.t"". At'i"n"e- Q. .o.1,4i"'oe #41 '. M it No .I- R.'.- E,,- d X-!m-] !l RId-E-A -B I,- 15-IIIE, nil,'..- ,I .",to U. .! ,- - A --Ac A ^ 'T!= AuMT11 sm Tooof L 05 t-- A.Axir "U 11 11 ---- I-~
wl'. 1-1- ., II.- -w- -- v." N- Ixt il
."It. blt,,I" "". I, d,,1 ""ll- tBtfl. IrNPEnt1sE,, 1, iliz tz ,-,, .- ,i 4 tdlo, It., I ; -I- I. ,.,- N-- M ,I REM ao- PA., E All U'l- C- 'Z= -"""-- %-'- ,', ,',',^ W -E- AIIII.- Eu AN Fiv
Wir. .."llik ; -I ,.-..I,; ." 4. 1- "3-"I' It- d. I- -- It.
L: I t 4 -, KB .. r.,j. k7 -, ,,,fi ,, ...... Y il IlE,= I --fl-f. I -DII. Al-I r" A"'L n' 'f" L .l, -4w, Y-Ilaot . -11,t 4- I"I, I., 1. ii"'.. luill-Ijo. If.,-. itiIillmli. m. l"to ool. 'Jid" i,,Io- pit, 'tWilf'o, tiltrar,'IIE vansi, WIM. .1-ro, T.Niwo, F-Im -P.A.1, t."., t,,,mllIrr,,ilI,
tt V F-A :IZI ,","i, roitt"., ,,,Ao
-B, -B Dlii x . t "Itl- ., Art'. 17, ,I.
is-im-u-u At AI.Q11HA F.EE. "AD, A. jrjukj %- -- rl -I-l E'Billi ,I,- -I-.,E NtZQKL 1-- u-, ,,1E. Iw;- ci oldt- It,1-- N-,,Ell,
E 11,utltii 53 okkzcf; coCINIINO rAHA UASA JE- It'll
m. -. I- I,* All" I'S"JEc"AdEt' riv ., A Z
,,li c., PAIJ, CO As N A--i- A A: dIhIluritittot cititto.
AcION FI.RiIiVA MO.It" sotO 8 EE--.---. j A,, ),-: SE AL44UELA AMIJEBLAW Prt -f! V. In, I"B'41. -bl#,, I., 131 OFERTAS VAMAS
A, -I ,t I., "E. P-trtrl. o-. "E",
an't- .f, I I, It T,-.d- w .j- I,-w I 1-t-, -,"A etoiltl, b.-i, ,I. I. eii-FE, .:, II
s- N, 11), Tow- A Z I II. w -w. Hot,,oj,,I ]PIdt- ,h.. ,I, it ,t6 __ poIlt.w- tI ,.4-',I- u.E. I . into a -7- chalet, dos-plintas: salii -1- 1- ,N,, Vt-.. I-M.,
-co- 1-11- Iiiiiii- EI, 11- X.- T- T.II6., 0 d do rtl1EEoI,, Df- 4o"I. -LI -- ,I'. --- rit2olAdn'll medor, tres cuarto;, garage, co- It AXNI, N? W, ...o Acr ;.zol lv ll t-Er'E'llolli it ovasr. x cuno- xNENxoA,
, n
= y bo- -Da I It- I.Alo,,w- --i"I'd ."It"P"it .IAwo
AS AEQUJILA V ALQUILO CASAS Iciria gut frigidaire, -111-1 I dlI, 11 1,41II-ti'll It. .-A 1701,DCAN 91
: X"Fir-ON Uil ,l -- 7 -- I- 6. EFISC- -'K-.- --'--EkAl E -1- B.- Xous-;,I 7.0141
w, .w-., v Ell- As, At- I. ,PN,""t I -,. ,t,;DIIr = .1. -11--l", AN, E4161,13141
t. -u. j. COCM ROS ,,, Ir,,-.
ed.u. -w,,', s. ,,.bj-E--s, bEw -w tela rnkibea. en $125,00, Callit 104 COM RAS 9WOPTAM sI -is, d. A A L U.- c loyM. InItANCIP. xN IIII.
I Ncf-jllijli .Titd. I -11". Ifti. rIE.- III, Itt- I -,- ,I,= w1=" I,
As tJ j- .1 I-I9 T,11, A-11, jF-iI 72 numero 80,*Miramar- Telf, cokTA lvAvFUiA ku w.A)dAA M"- ,2'Z,'= dt A" .=w I-~ = = i E,357I-Imll 1 "'e". 1-11,A, :t 1111lest, Tt'At-, EIVIA UNA RAAPIAUEON CPIN I B-7453, E-33a3-9(i-14 ,; ,,-- -Ito,,, - I r-EN't-lil"ll v-fI Is, Rou-I., Io 'l-t, D-1II t=- N, AI2, 1 - "ot -I. .,,D - -I- c,' -4,9
Iz,, .,tw,, tu; j,!-;..;i 1Z ,-,,I;- "' V = !*= ,-B 120 MAW ADO
it I IE 5 pit,_ CrEo,. 11 Flofcio ZEROVA rel
AMl
k-u"I-10 Gritard irruit "WARNFR" ---- -- I-661 T'Illf- 15.3m. K 31 I ,I, "d, vNEAE, AGO-A,,EI_.. .A- I- iiItr- -. I,'I., w ZIMB1131-11
IF Z .I bd- 4._.",_ 1% 1111t.%A- -11.1 1-s- 4
.. co. c*- .,, = I- t-, i l -.d. ., titsul-II It&- so -" ,G-d- oj- w -, -, 1-": 1, 5omEAw vtEUD,.- rQ*-. .V.- 11: A us"t'll '^ -- TZ 'w'-- u-, it, -.-,c- -., ".A rxic. v
lltil= I- A, ,,III, 1- ll I 1.11, III, Jlid, ,III- vild-1, -- I I.., -Eudea. r- ,I WIf- A Ml, "'B"- OPFIRCI lo UNA Ar""ADOAA Dit Fri-
w'. (. ., ,* $ Rg'l I- "! ,A, -.4i', 1-011 I- ,I)"ofIE IIII-it ,I-, oldt!,,, ,- d,
KINA, fort- lo .1.14. W,."x _l,
rel"ItErsis, Aitt III' oz w, wit. -od"' 34 C E 1 """ "I" o""' """" MAII t6", Ttffi" I t M 15 fi= $t,"A Mks, A yI,,l,_lu
I'= .1d. ', ', I ... J -t- ""It'. I I lj r.f,,,; ,,,,l- Ili, 4. 1--d, Xldt. At: It, At to$ IIAN A I. ia'!! 21
xl st A -1% A..T7i It." 11 A.loto t"Ito,, rwot' II- i-ir "' I,
.., .. ., E,,,,,_ ,I ,-,* 11 11 BF .-EvE At our.Y., cow zvMAEs A. to MATMAII0110 OELAtt(t- tit.
P "u- ll "I" ."". ,, -us, I r = .. I-- .N. .A-; -- AN , -", f o,,'t
- Rii --.. IAW. ,,,iPbd. It"'N"'iA, --- --j. ". III "" I U .- , "
A ARM 1= 11u '. w "P,
",, F-11-v Is TIItft;,,, AIM. I h,,,w Jr."". ,- 'I'll'i lon. A Xow Eill 4ii, -1, 1".
I,, I"*ld"lt -, % %I" cIt A. .'zoi... -"" D I CVA- o !T" ,"*?r" '-'!'I,--'- r-A FAP- I-I E.milliz-11 It, d-111 r'.11n, lt,-- ,1= tm. IJIItA d-&U- I
", !nn A, lrdrir ..Lt. -,tIE- I, ."tw, w .. -ji, It, .1-1. I,,A .vo,, -b.1.1 A .11'. Ao ., ", E- III.' 17. "I-4 o-A ",
",--, "i-11 ALQUILO $95.00 1-1,11, -'..- .el-, 1,1-- 4. h-A.,'"', - ,,,, E,,Ilirtt.l lq E k I'll II 'A" c45. r x- 'I
5. ,J(,Qvn.A IsAwtvAculN, I. FE, w. .1-1 E-I-1- c-t Ft'. .I--." --Ii 1 9 ,!ll!t 'I T ,,,=, %': I"l-,"T" -,- bdIo- I.I.I.;= = 11, 3% OrAE(lt 10 EE1 FARA HANtIAN I -506-111,11
--- --1, w; -". 1'.t ,-I- 2WIt'll.-I III, ,,,I.. T111 A5-1 P jlIoEN ptiL C,;t7j.. P--,,, p,,-,
vi m, .- T- to,,ulo- ll, It A I I 11, -- Ill. A, 1 B- t- E-INAAA A..".., RES B.- .'I,- -"i '."-. ,,-
K rmtf.n SE ALQUILA .j" w4i'll.", .- ", B!,-- -Iii. 1, y AmV. riBl", HID, A-7 i- C A 16 i A- -- - -', 1- ,E,,ljjI$ r, T--' P', r D',s-, I MI A ........ I. it
-- 1-1 ,I-, -11 .,-,I. B.""., I .."diq. ll-.1, 'Isidi, -IIIi- -- I (7.lf.' T, III ,.f.-i.. Q,. oN.
BF.*"A Q ATAPI QEIE TEEANA, I ,I. -j., -- '- I", 1 x1l3wil"111 bd-- -- "'I. _A 11,11 "'It"" ""It" $ I tit do Is
IF 1111 1 t .;, ,. I
_,, r. Et _B": ndiE ..,,:., 4, Zt Z ,,,I, It. "i-ii, ,I, I It I III I'A, ;
Ill* No 1% -t,. 1. I, 14 LA vl,x- 1fiI, r,, ."O'. A" I -.1-t-, o -r- 11. Is- ".,A,,, E13"As Ill-)I
,,i -.11AIIltiII r -= A, -i",, 11-o-, ---: '.d', -,-I-- I D AN. .A$ P. 1,10,41.41 .. .(nA : ,,-,- .... ... --- ,- I-, 't"'. T -,-(,. n"IN, .EE. I-Elfas, "Id".
",',I- ." = : '.'= I,'4,7"i' ,- ,.-- A MVVFO )Dtk ,,t LANCA, Z. il E-3w,11oll) ""' T'im.
;, c Pto -TI I- ". _- Iiv-il litia, rdt DtdIr, -.,I14. -- -,.E,-t.. btf 1- Ai=, ,I, w- I-- Z I. E n ,IoLlo NII G Itl;l"., "I':- Int- -111 I 1-1 11 NPI, 'E
-, A.-Ill. -4" 4-jIft. I'".1t. F-119 -01--1, 7--iti, toil i ii- 1-QzII1F,1%1 "W 01-111 Ulr Ai, f-11-111-1i
3u, -- -It. I A-l- .- ". I -- -, -1. .. '.."', -.- -.1, Irlitt" EdIVE, -- 1-,A-
It s, c--t- 41 I-- --w. -- -- ,Iladtli ... I, so .-);,i-. un.t.
"'At"', 1.11, I 1, 1 1. I ",, r-,, ,., y 6 j- I--,,i: I' ill-.Dtd ., 6 - "j.d.- 'Il-it,". - A ,, -,,,, or J. DEL MOM T VIRORA X,' ,,.-. --d I $I', IIIII-1 At -kiECA EBAnK-OnArARA -Erl. .
r1lu UNA 1= 11A ''- ------ ,-- I ."i"11, ii-I b-Ii 1.1.11, di. I, ,I'At ott t. ItAI. !!I I Ea oll. 'Itwi-11
A& AtAuruA #1.-, C 501,A AL ,, I -"
I = UMO Yn!i rAltXAQA 211 FNTRE lt--.. "W-li-il
J. io.trl,, AZ2Io -A"A ItNA I ----- -.= 6-tt -UANt-bD9A ". I.I 11- mll T-1.
Itt- H.- Itt, m.- I '11,If. All".. ol- .11, IIIIIIIIII-O .1 -4. CM....1. cAt A cal"I'll,
N, '" to -- ", ..", 16- 1 1-d. I-lit.l., Do,.j, I~ .. 40tAc".. PIUMACNAE I- ,B., ,, ,,,,,,, ,.- ,A ,--- 11. -'. 411- ,E, ,,, -Z 'Vifto= !1P.--'x= It I-=1-I3I-,I
trto B.A. l, - "'s- , ". -'-w 4- t- -., -jI.- ll,", cr"I" do I# c"wi't cil tIli, 'i"', - it, ';, Z-, "', E-- ,,f ... -1., s-Is, '. .- RIA11%w1i. it BEE lottw T.011 A4.4mu, "', ,-I- ,,, ,I ,.' 41' %- ,.E-,-! 'A" s,"Et. tij,,, -wi"'. pl."'Itt". sit. -', ".I "'I NroP,,,,,., ,mjl III,-3 t "'IIIANA sDIE.
T-3314,4wil ltot --o"', --. "'tIotIllo I 11", EP o. -sm. z-AAor I-r. s.I.- w-, zdtir.. IN .1 .y-,t-- .I t, E., u-low -, ,,, I; I ..",--I,,
,rT1 I I . ,I d. 1. I-It.- -!: l-tol"I -1. ..Illi, '.. "-.
-- EAIAAE- romsu"Itle. -14 7 I. at' v- ,,- l;I .. .. ... J, n lca I ri, ,- ",
AIL A-141t Y-,i ,.iit' rduy FA&SCA y SAL x-3,:A-i)4-I3 1, InVltil, V b(nift1f, MUCAACDA Ott I -1., w Ill 1-1. Imslk *"-x"Rw .---- EQ n.-Nuirn.&A," wzA, ; A, 8 1 21-11* Pritit 11-fill-, -Wfitittlil (itto F-M, tAolt.j -ml-01-tl
B,= == b!"4100, l1q,11, b- 'R I I 14til,, bf-w-, vi-, .1qItto ttI- its, It --t-s. ItIvEN PASA 1ENc.k 0 It"A" .", lof.,- i ". It
...",, ,= ft.,*-. it-It 1111 d-to At 1. -46 .,Ts,
"ALQUMEA I= x 1,100 rx A -d..4. -,-. D= -I- y A 1 ,to .. r-w1a. 11S OFICMWAS -- ll- .-- t- T.. -- ,A,.oMr, :.Tx, --c".- ,UE.A, Uwio' .." .- o- w A- ,Ltt,& ,.=., = -= totolIiolrot IA- tvi, Nt 414. TPIL 1.10117, sait A bloosil, I.III-1- ot d ,I'- .
vlwIrtai A %'Auo"At A- ,Tolt ullm I- t"t 'u'rut4hur Vurwo, I'j- T-"4",, MrItATANTS1 #04CnIQ UNA IxFnIx r- ftf-ll I- It- I,,I, It- 'r- BEE'llit,
., ,!IA,, ,LZl UAPI11,,s 25 ,7"4444-11, z- r il "= v 1, L- .,,., 4-- ,. --I& -Di I T -o-,1 I I I 11 1. -I; I- 123 COSTURERM MODWAS "I. rm-131-11 I
A- A oodriloA X1,E, It 9..u.! litiltAt AL4 UN. RAMACION, MUT SS MCMER 11 11, ftN,,II- nI4, P- d.fk a ll DlAr pnr It- It" tItErr-t (;LAII D1 ti- A I- XVII, F V;UQ Ell- ,
uuA M ao "'I.- I ", "'."I.-, "t 4, 'Njo, 11 6023 HoniATA, v; InEaut ToDA fl. or, .1 cw rolt, diEw:t. dl,-1,
h,,Bb. MI., ipsidti.4v, At, SAW01 ti- ,IE, v_1 Tl- A- I- 1. Is ."I PriAll..
-I.- ,.r--o,- Alt. 3- j. w- to. 9z 5bAKEZ I MENDOZA Z "I.
'it- t4ft"t-11 x En a 1 A-- I ,, 7 o,,-rNtIt I fl-I It w L.4w 111 -D,. Ali- I, ,
!!- "itt .,t 7 w.- N-wi, A

A= AIAvK4 ICA- ,it I", I. v. -'Id.d, -q.- I-. "LUAW 3KEESTASU, IASI %PAAA- Ilit OPE"N IOV*. 1B.A R--A """ ."'n" .t-, z-1,07"Al-il
.4. vo,,irsoliollt -i.. At, 2 hArIl. --l 11 r*ttIotIw1o D; aw'u. m iItA nlvat,, pi'llm 4I 'I't,.l. It-. I" IIA" -- P-140-1 k9iI,6i,--Lk. (,ON TonlE amk.-., i;;-,
ALqUUAtA PERUNINA WAWTACWN A ; -IaBax. wN ortittot llil-]. -.. N, A.".. RA-E! 6. I .'s v III- lit, 1. 1. --- -- ---, ,,Ir, z z,., ... vA 'o.-ft- ..1-L,7 11...$., 4. t4 It,
.= 110 ,,tuAos ,.,.= AlAvelto exAT, &uB, lont" "Elt.w F."ill Ill -11. -%= -J, it PA.- .x t0f ".I. No its, jtt, 1. 1. I No u.m. I--,
'T"'tol". 11- E-1116" T babb ult-1. oA,*=4n "" ,', A 4dto, P._t.E. I-JoIll- I, T- Zeh-t U.". ,.I N't 1, = ; A '1- 11.1 11-j. I.- -- -, L
.i.ill, -dabl blittloo! lt 11111-111 11 1.1 It 1. "01,11. 1,11. ",.I,, It",,-1 t-u!"t-M-11
-1--it"', I'll.f.-I. 'It, .",, Ito, t.i- I. I,11. $1 NO us. 4.
L"- v- I,,, o,,,Et- I 1--, '.. ai tt I I '- -u lr-wl,111,11 iwi:t-,
a'. E,;dP,. I- I -.. 11I.IIIIII. I'll -11- P, 'A., nwiEN CASA DE LUJO im, v,,u.AA 7_11[1 11 a V r-m*A.1IB its 30003 110 CO(INN". COCItIER(IS li,, I hs-dt,, --., li-- ittlitto rutinnint, voVE. th III A & Pro, 12
AiQW. .- IAl-ili. Bt .1i.inill"CEI. AA rA*A PAST; IZ4 LAVANDFlIORROS **-,,*I,*-1 ... ti 't- I'.1.N,, .A -- I
-'E. "I., -1 "'. ,-- ll-,tII I oowurv .0,"Isl "" I-1-11 PA. Iso 111.1 "At- I,- ... -. to ."- mI I .
,d- .".. III", - -."E.I. -w, P',, I ,,, 'o ",l"'. ,, I-.. ,,,I, Ill, --- ,,,I,,. -. ,'----i ,- 1,1B I jt "Ittl I II, I tt Itt'111 Ill .IIAI,-% UJA 11
ri. T-IIIII, -tI...D,,lo. 6, h,,- SUSCRIBASt Y A "", I -1 ... i " %-" 'BII "!, ---NUNCIESE EN ,,-,I. -, o-, -s-. ,-d-, It- I 4'= 11" iIt in, ,,ol". I'll I., ...... Il'- T.If. V,144 ,,I, ,,,A ,;,-,,.I I, ",,,,, I, ,,,,,,, ,I ", ,tI ... il A 1
I, -1 I ,-,- " I., v, , .1 I -x, I'll, 11. do I,
to, .- -- RINII =" I"- ut. w I It"I'm, 'Il "B-1-111 ",.I'. p"", o It X X_ ,, I I
JE- .. I'l-i" ..".-Ila W111- N-4. tw ,--41" l"fo-'. F Nn i A a wd, 2,14771, To-,
v" N "j"' -- I' EL siM R10 DE 1A bm E .1. ll 111- if lt,,, 11. 11 14-4.1wIl It-ta"m.
I I
.
I
l .
I I I


AGOSTO 14) DE 1949 DIARN W ',4 LA I W ) VIEMPLAR: 5 UNTAVOS
.... ........ ........ ..

6% rodead 4 MardSvp f hoincrinje que me rindib it ps q to ex I
fmuuhwn to on lo tfnivei 'ad de btff;
MI (Anti cumaubg

mil ComaSeg6n Q narlonulkL wmkma=i 2WNW W
0,cunro,, 1v mod,

-HF, R

j
M E D I D A 5
1 4, hTu A WCUM M. &- 'r, show,WtjC Mr
ASA=.: S
R
1: Z A'

Gwya6m PWM WIM 0 7; ALA cm dutim
=36

gig a a:

El Radvi/on6grW
QU6; del Y
W o uh d Intl
066nyc por c

cen digno
6 M" own ula,


r-' de W, .V

to
A G l: N, A 5 CARAT --TICAS;
1W I, OTT
Me" wbw RCA de np. MONds On Eman- P "I.I
( Jne de bandits -n ond? cimbio iutornitico de diiu consmucclon -va 'i tr6ptco.7:
C 711
ir


R

..............

N,


C


W I Jt


qi l A
jvYAS DE LAS POt ADA-' Al.
--AqUf po&4 oWA-iola, I dog do Ig- robed" etpcCMCWIM- v Ago Kb..
y IL
'MRTZ.-rMn I& poblact6n do Pelfleo ill entams hu g -tre laz rulnu de zus Mondas co-S. op a u. atacv on la "ret.r.
do Conine. L.' atmea4 as ous pe entnka Y, acago, hsJW el cadill de urs n a victi- (AF Wirephow o., rewntar a t1roo, IQ$ new ws do I* mA- rlenV _e que 4.
q.1n. d.1 ptentd.. 01 gmn bttlant. --r- b.- a eoj roopolvd
quiso" con ads broguettae --ti clo-do -u a -1 "muert. d L
trtirts y dos millions do N. Photo,
a q.ee


MAA=OWAIL Dr TVOL'= 001'MANDO LOS MUCMI",'
do wubridad Vj, 1, -d!4n4'oo I)WrVTXcI .19m do
'10 ",-1. po:A'
C
I tt
_'te 1-hi hoft In _Aa'lt


-1 'b 1, It,, y
Minim J"
flu milank, "Yo 'n It" ", -n- I 1"I" dva lah. E. hija del emr. E., .16. de d"', -1 '1 .......
Cjrnart' 1, 1. pt-in"je d' c o ofici movu" y #u derna (l)"J I'-- V'-'M 4V- I., t V
nor A- rd. calft- mllenk' Jolta AMU Le enVto U" MlUdO. 1- f"l-l".


tj4

poll:7
Jun. HatnA.del C h r' pt ce-bd..'. dal E. f.W
gra 10. nifm 1 grupa de amigultos, quo eats rernealft 11 gr", M.V1 "'M6. M 0 116n zea'a hija d'
1 6n y 1).)'. Me

j

gured, 'j- '- .ro I,, "t.di- de
C.I.ve
S flnl. 6 1 L-rd- 1- rronl l_ 7 1
L- w E' hl del W) A-I.0
-p.I. N.uld.d SSo"ij t tFI sAbz4o WtArn. W- Z I% V
1. b6d de 1 11 dA .b-lt. 1 r l e U-110
En In I de I., Felin del praa .'y R Iftlittljl- Chndq t' -11 1 at F.111t, Alfl.dl
lj r Er In role V.
Qe -nt ,Y.lntes mn dln. el e-hor R-el,
RR. PP, -nIstae M.-let v In w5.- Dell. del lIrml. & C-UL, es d.nnae 0 h.mar, -il -1t: LA aeration anAmits 01_ B"Z,6
morranna A'-- 1-' Calnb. hlJa do Ins -poun, EoWj Bu,-1ebr6 .1 din 6 In b
obra
do de In WIs seftorit. 4t Sin. Miguel o ga" y conclelta Cabo, q
Intern on. el J.," ernw e. ..m Inch., P., I, no ne "'l,
L.10 I- qu. f
.p.re
o". on In role
Oble-d. to
del Rvd Padr Ant rl. A Ioa lted.. I
t- bell. -a.rlt. 01 go G, de IlD Ir" q ",bra boy su onomik2tl pp! drIn- zeflor Francloto
..y h.led. Miguel Y Alicia
el an
Mir de,
It Din. pasadom colebraroli sun Bodu de Sod% doee
Ah tie ennodam, el querldo, Ornpallero leranelmo G, DI. y u sontill tspm Frd*sIt.d. Arrullem. En in Into Aparwe to gellom do G ... hi- Dioe eamPalila do su. entantled"as hijas Xiorn., y


Su baho Is, ha refresCtd.
por el morlitnto, pcm ...
no puede protegerb conm el olor xila, do rn s wde


tertar Im porus ni rolener
14 --pir;i66.. CrwIt Aphca on S610 30 y 0 ema ftfine,
segundus y an ccibn eficat d rd" Ll.
'U" '- l lar
d., t.d. et cim y lW W" to. etre,
ao "" """ -'xAtu.w -12 ANTES CIS VESTIRSS.. tM UNo
Iffita 16 Pic
Protege su encente


No dahs I& ropa
"fte. of

ELIMINA EL y
t*.'t
OLOR DEL SUDOR I On k '!
Q'e jjy ji, a las cl.co y media
d M terde, on ol Auln -aline do In Un I It- Lul, y le--4n
P'.dm. do PRISTOL MYERS C., .1-rWd
It ti, Ine e"C",
de It.1 d-t.' I d.
,And y Nor. F.th.1 ..it),L CO,'


Vtit
W co: w; ,,,, ,

; -t3bx ve q, I I fa el,

diloota m Ball- "n"

maw dragon W n m a Mtn awAvt= a -j y qw loo

U-t- V .tlr, consolt.tas a wo veramlego do lot Dal"A p'ledan ofr. vr W telag Inw Mww ,Avrbums d w materfale. ointAllpr an 4do." 4.1
--'s; ded. 1.2 .4. nust, 611daz topm: Ol arv6n V dot 7'r6ple, Oue4m abor. 1-1 tlu que artes umban; per., i de Ord. WA tog -m.9 IIA

....... . . . . .

vos ammium


matsAr- Pan
Of",f;Wm i
MbOWI',


t"uWI 7
To.44, A4 I30BRINOS DENAZABA,
D1 I M A


A

T I I I 1,0A-Una d,
It madvid as *I.
't", P-illlf, 0, 4"Itata y d. A- el.,

I Mahatma, G..dhl 0, 1- y 'f'z I
kto-i. do .11.1- del U I V It X SU art"I dopacho dol H-rh"-d.rd.
-1 0 pre 1. rod.h. -Wdl.ntea ansf..- d,
.ffraflczr. IT.- f.- IA
mratuitarne.to, Por m i t 0


ill' LLG RASGO DI: t7 AM r-', m.go tif f at W" -pl.4 "a, e
Ua.d. n gm; an por In, y 1,, T tblaul Id-. e"a "t CAM p1de.d. -flk wa 10. niflo. d.l Fruad.r, q-iellibl., af-t.s d. Un 1. b- 6flas soriedd y tntzas.- .1 p-d. t. do .. ..fua- I- paf :,,1 -4 L
d. C.,W], q.I.. c wit It f0W on *I aecr~ o ge-al da To Cruz RoJA, colonel Ewllo Figarol.; el rapitAn Clap*
dante del Frogidente; mronv -or Rodolfo e. KrWIwex --- Qua wit attuando activa- te el de etor L.", lw mptt.,e.a Maehera. parsort Pl. I, .-at- el.- dlre-d,i4

In
j j
It'll
44


j4
c
3OPRANO CATALANA.-Morgsaita PT9
j,,, rart6 muy buen A.xito la zlerTuell, "L.,br.- F--d.- U- d, -eat- tl-tr- P11

-d. 1, Per 1. Ill.,
ell
A

+


"G,
.1"'t 9, Arl.., rni-br. do pn. fir- do Ftd- lJ.f4- -r-ttd. r -- ch F-td.tion, e.PU-d.d- de Cuba, en el ssadn del ICY-A, is f.- d, bwnal d)-rsos derl-d P-Ide el
a In izquivr4a, Wtado, do) d"ar krift Q= &W PleV I 4U-.
q
-A AT

LOVIO 7 PIRKRA.-M prW=4 dia If) ealebrar& all ftwta onomkalca to wfitirite 04. 1,zW. Pit.,.. hilt del d-tor Ja 1-1. y d. 1. wfim Emeltm Pill.- y Dg.ds do Lovi.. F.liddmdw!
Uri F OTENTADO QUE VIAJ EN EL SVV
EL SUBSECRETARICI DE C0NjL NjCACjQNES A ESTA- EL UNICO MATADOR ERTTANICO TOMA AL TORO POR WS 1-824DIXENSE-El Ernir de B dde, g..d. 1.
NIDOS.-En -Ift fill.l "'tJ6 had& I., Etsd.. ERN S-Vin-t Chiurliall Hitchl=k, de 21 afin5 I bUD do lul Ju- Izzlitlerdo, p trrmdo de Nigeria, let Un diarle en
It via e6rea, el gubterraLario de ComunicarciOneR yer. 6rit&ri y tirflcO 03W jpqW. a quion 1. hen Mcl 3 dcs tntito viaja por el "tube" londinente acampalimiclo do
C.,I.r mariltany 't' 'P--, an in f0to auorripahad. orejas y un robo, fu6 aaelado h, nbmt do In plall de Gibraltier POT a. he- ... mi.. sleh, Q- 11-2 a. IAS marlos Una
1--do, ,i.n d16 a de pedirlo, &.-. f.t.grah- y ... .1. tttrl m Ftll do
zu fenomenal tatem. Aqul to verntv dond, un Pota de pa ho, Amb6 al bich. Una mparlor mV--t0a (1, N, Pb.t.) vista e It oapitll]i britAnIca y ]a QUIervIn 00nooar
(Oftd* (Ale VVlrePhOt*) In

vi,T

4'


L

da, ger..Io
F'-- o dl
lot4 o
-71. Pando do Menendez, I 4-- Yr-lar. M-6ru r.
F gue roapoollvat oepom, Lyd.- de
Ne". a. lIl