Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Full Text1 AIlA)(~fP A U D NAI

~ UIL nI'J JJII I,~t I~i1J~~I1 I

AN XV< NJEO ,I1 HBN, IJIE .,J : W114.SATSLU IO ELX RBN. ASTN.MAI VILTL pTCO ENAO

SI~ ~ NO SE Al, A IU PA 'El111 :rn r1ti er, deiad"l "LN IA


ATA ARL S GtIN AC N Iij el Iri nt Pi n Ii ,o ,u lu o, ,d ,i RO:O EN CIN

sicfucoos rnlitoc qoc ,, i -fsondo 1l v I ono0, d jooi" Ad ns / I I I n s -on UO t( 1:. ,oss

cooameozono nbiscnsooinidovoros arine nt D I A I D Ei L A M A R Vd no Ivn' -ecs Ic -g io~
MO -J AcR:A D S A N ,E G--JD e p i a l sC n r o N6 R IR


Uiuondo -n e-,ghncn intlitri frocoso"'l" ,,,,""' n so
agcid oltc re1ie,i,,. nol-1 poMd I-nspedie1 -l dust '-n eq-;,-" 1i W.- Ill I. d&'l ISscO A5'55


I'll ASSASA iAAA, 5,A IA HABANA, AS,'N I, ps.' ss) A4 A(AASN /":,I
ASANAAAAS CXAA1 ,N1 ~ (AAA ISSAAA AIAA Msl ___ i .AS S S S S S A A A . r e .~l . -S-, - - - . - - - . - - ,- - -- ---- - - - - .
5A(A5SSSSSSI AA IIAA((((S ISS ISASA S IS AI A AAAAA 'SSSS (S / 'Iss
'A S sSSSASSA s SAA A SSSA S AAISAAA'SASS 095 tteooo tr AAS~ ~
SS1ASAAAAA'ASSSSSS.A SSS (SS' (AAAAAA(S AA A i'5515 A s
AA'S A AN,AAA t',"AASSI MEA'AAASUAAAAS( AA (ASIA-,w1" ASSS,'SSil scls dcASA A 'A ,AAAS,

sS,~ I I :h A I S.AS ASAASAA((A 551 A(ASS5SSS AAA'A(SASS 5A 5SAA, IA SS. 1I55A('AS A,"sA '(ASS A'SAS ASAA SSS S,5
SSAAAA(AAAAAA' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "AASAIS,,SSSAASA.(,SSSA(AAAASA AsS( 'I A''
ASAAAAASSAA -SASAAA'AA A ltoAAAAAS 'dSA A'0_(SSASS(SASSS'SAAASAASAASSISSSS
"T!A-A5AAs SAASA AAAAAIA I A'SA iA AA V ASE A R SA O L V E s, IIAA. As In As a AAA '' ,sA AAAA AA 'SA (' 5'AS AA'AAAA
AS" AAS,55,SA ,AS AAAAAI AS, AASS(SASISSSIA A AI
IsASA sISA,,AS AASASSSS (AA I (AS fSASA (AIA SS ',SAAASS sAsASA(SA ,( A('IA ,AAAA' A SAIAS SSI(SASSAISA'AA IAA
AS ASSSS AAAA' SSAAASSA L, A s-ASIAIAA SS5SAS A A- AsAA((AA(AfA',A S AA "" SS 1SA A A( S, S -AA AA SS' )SSA(AA IASAASAA AS' A
In SSSSA S nSAAA % SSSASSSAA AASSSA'SA ( AsAIAAS SI liSAsIA5A "sASs' Ai SA SS.A AAASSSAAI SAS'I
A A CSA 5 A'AS In SA A(AA SSSAAA A R S )- ~ j ASS PASSSAS,55AS, ASri SIAS(SS( <7at 1rfl,(rc~l 'l'1llr, ', 555 A ,,, ) 9 ,1 11
Av~t~tailicAl Sn! (IAalilo -,4il Seikld'pt, Av t((:1 "I SASSAASAS IS 'ASSSSS AS
AAAAAASASAASAASAS ,; -I A"" -b ,AASSAIAAAAAIIAAS. (AAASAASIAAASI SA '< S 'A AAA A, SSA(A ,SSA'SAA
. TasA 5]aAIAA rA(A' a deASSASAAASA ,AIS a greSSS(SSSS sAPSSS ]SaSSAAI Say S,r AAASAAiria S.(A.1 1 1 I i~~- ,~~ 'AA ~ ii AS A'S -li S AAA'I",A h SA", S
SASSS5ISSSIAS5ASAAASSIAASSASI5AASSAASSSASAASSAASAAA SSssASI S I' SASSSAIASSA(,AAAIS
de II f5SAI('ASA i5SSAi Ar SS.S(5SAAAIIA el Sni S, ava cA oi doSS'SSASAAS ja i A- A'SA(uiSiSAS N, II 4 As II I IAS" "I"AS lS'r lri & 5,I.I,, ,o ,i0,,i~ SAASAAI'IASSAS5,SSSS AA SSAS'I'I'SASASSAS' AAISASASSSsA l A5,SSS5IS A'A, A SAIASAS ASASSII'A15
A5 sOaIA5ASS,5 a zaSAISSAASSno ASASAASIAAIA hubiesn AS'Inhiio sA(SAS'SASAnp aji sAA ', I liAA 'At I'' A "t,'' SSA fl m-,I, -A55A5 AAAAAASIASSAASSAI,-I g 'IS' S ASS , I S~IS SSSS~AIA~SSA AlSS((A'A SAA~ASA l" (~l SAAAASAASAASAA SA A A'' 'SA'' IS55,,SAASASSSAASISSAASA 55(5
ASA-AASSSSISA, ISA 9 -SAA'A,,SSSSASAASSA -AAASSSASASSSSAS'AA5A
MS M ASISA AI(A ACNssOSSAS I IS A s AAI SAIs AA~s 5 ASAASs ~ UNAsA(ssISS EN R CJ D A- n A AS VI WS,ASA A1AS SAS. AASAAS1
5ASA5SASAS5(AA5AS ASAS (SIA5ASISS~IA55AISSAAS5SS5SAS5555AIS55AAAS(5SS A. 55 SAS SSSSSA(AAAI'S, AS (sSS 15 sSI
SSASI -ASAASS--,SAAS,,a AAS5A5A'SAAlSoASsA~AASns~A~~IA~As sIAI "' ISI S0 ,( 14 SSA(ASS ASSS ASAA "y ,5SASASA AASS Sl
51515515 ISSsSASn AIASSS A'ilnc to ala o SS a cAAASSsaA enAS sSIS AS A SA 1"tASAS AsASAk, SASA'55 SSSSSASAAI AAIASA
AS I IA IS-s As nl n am SA S SIIAS nn Ir ,5AA)IA A IA ,1 ( ASO A I SI -" ( ,A A Al AA"I((SSA ,, I .S 1 l l ,~ J
SSSSAS,1~~~~ SIA5,AIIA SSA AIAISSS' 5 nA _SSASS snAA',S(AAIAASSS SA A ( ISASISASI SSAAI 5SSS
Sa gAIis v n p oIA iA( iSaAS IA i er noISS~ pireA(AAdAse S SA~ SAs~ 5 in pe i I AA'ust aS s AAS A- AAA'SA IIIA ISASSS It """1( SSA PIIS ASS II
I ]AIS tentiii IliAAA rS5S, "SAAAAAS aS ]aSOISISISAS ASASI IA' SSSAA IS (55( 4SASAS SAS "5,A S AS I 1
SIEA A 'IA A ISISSPS I 'l l S,,SSS ASAPI5A SA A .I5 S ".PSSA(ASASA VSI I551 As p,gS (AA 1'S,(sSSI A1 AA I sS ASI SAS
I s IA A S I",' S ASS- sI tS '',, ,,1 "I I A 55 11 I I A S S S sI 0 A~ 'm S A AAS(,,AlisASSS AS S DA I .S 's, SA SA ,A' S IA sA 'w 6s IS AIA 55 S,A ;, ISASV 55SS Is V ISSSIAA S N ,5 p- 555 AASAS, e Spr s t -5 l o w .S smA nSA SAS SASSA'SSA Al -A ,SnSASA S
,,,,s,,, As ,, ,s,~ S5AASSSS ,l SI SASA. ,SIAS "AS i- s,- nSi-- IA 1 ASjA ASI AsSAsAA tISAS SI 'PIA 11s(II AS55515 Is IS 0A,(I AS
SAS i h ,l A SI ASSASSI, s AAAizs I, ii I\SSA, AsAI, -IAAA ,"A iSt~ .ASS 5 S As S4 WA Al- AS .5S IASS AA I I A S SI l
SO IASSSIAS",S,5 AsI 115,1 SiSSA 05(51', '"S' t ~SsiA As~ .AASA SsAAA5 OA m ss S s I,'s Is m la l~ lil ASAA ISsS 1S AS A AAA AIA~ AsISA
I l llA ~ sS~PsAIA hAS S l-S I 1 I~rm51 I5 As IsS0 5 ItIS s' sm-,,- 51 5' i5S,5AAS 11 SSS'A ASIAS I A 'S 1 SASA
r' II ~S , '' SS1'11 11" r:i rT"vfbi S; bala "Wit Irsloklo Is~ SA S'SI AS S5AA S(151l. I SAASSnn
As, ASASAS ISS sSIsA S 1AAASAit''b 5 -U 55 ( SSS, .AI sSS.550S' SASASSSs S S' AAS5S AA SAI AAS,5 SIISSA
JsS,555111"AA M A A S~ A,,, A-ssis 5111 ,SA I"sAS, ~A As, 15A ,1", "I',1 "n I,, ss. j~I 1' 1511 AS IA, nIA S SA IA~ IIS A II~
I$, 1 ;15 AA sS A- ASASS' As I -, IAl Ann 'IA ist SO sASIIS S. A,,A' es.ASA5TSWS SaS'I n S SS S ~SASIAAAOS IS
IAAAAAAASAAAAiIt IS ~SS SSSAAA5sSS~IS S~lsI AlSISS L si I11 iIA AAZAILAS AlS slI L5A JI51. :' .7 m IAIS 'ASAA'AAS5ISSSASA ,AAS 'ASlASAr SS siSSIsAA A A 5EIA5. .A;- S,1! 1 ,, A I500, '1 S,1p s' I'i I 55 A K I I' ItASS b 5 l"n Ass IS 's A A S SS'
El ~ ~ ~ ~ 1 SISAIAAAEIAAAAAbS PSA I ,55 s ,55 IsS iASA, ASAS.SA As 5AS55 S AV T sI SIAIA S AsS'"'S_ nSSSAA nA~o 551~AI
SAAISIISAAIISISSASSI5ASASAAIASISSSA ,lAAA s'ni SA-ACAA' iiAtSA I I I .n- SASS I ASI ,a ~ t t 11~ ISAASS ~ AS ssssss I Ass I053 AS -n I I Iel I 1S Aioisbss I ASAAAAISS ASA'lASSAI SIIASSAS IASA AS SI SASAS, IAi ""'~' As E. -~l "IsAII~nA~ 5ISSA~IISIIA S 'll I
(nnbss~~~~~~~~~~~~~~~~~ As iaps Sm SI' 55 5)155 1AS (ISSiSm AS AAIS A ASS A iAA1A SA 1-J- ,-,AITI I lss 5 As IS A.O E U0JZ, 5SASAS s Is As ,,ASA'A SA 1011115(.(ls(ISS~
AISSAAS -SAIAI ,,SS pAS5SAI'A I~ss SIAO vII5AASI e~l i'ss
Ak ls Is 1- ,r,1 z %*,,, ,I '"W 1 , - AS I A Poe.ra.d 11si ASS, (' sal 1 1 SO S sS
I .n1 51 I I. 55110 .1 '' SI S 5A k ,I ,1," t

As'. zAs~I Ioms a, c I Is A AS AS'' S I;1
purde. i I'l rS!11AA s o ,55 ,ISsA no', 'Is -,ASS I',"',S Al ,- AASI IS A I ~ S sI s l 15 1- P A AS. SA S-~ AA SIs5 I ,- I l-t s do'SUnit npra~s555Sh,,, ot.S5A~. Af. AIA SSSA SA"Sei- ~n ISSISAt, ASS I,''~irj '] l' I 5 11 l A -55 AA ,p50A 5 SlI I l SI I I ," '
A'ASASSi AA6 ~ AASSSAASI5SA ctind ln reilnttOsS ria1I ii tr.lz,,,, ,1 I Sn, sASSASA"' sAS All o, I "S "l- IR 00 infoI 1 OSIAAASASS~lAX5IsASSSAASA~I I5ISASSSS5SI In "AA s ,,," 51 :ASASSis1
siA'SAI-S,- l-, aAiSod ,IAnS5 SA'lIIAiS 1,I I -1, 1 'I ', plm as sO ,A 'IA ISPA t:s,,s,', l.
Sr,. -ASSO In SASSz, SSAIAS r~ 1 /1II -j ' A 1,1 II s I L l l

AssAt" IotI 05! I ", "'ASIIAIAS SSl" As I'
ta lh ifa l ato n-dlist o r A ihsn rt Id. hI -*1 Ie'.d)q 1. -.t I1. 1,S5S55 AS IA AS,- er- 'I ,' i ai ",L Io ii I'l
.SIA IA.l lA S. 'll S,~ I ,,,-. s,5~ nIASS, ISSAS IISI, Sn' ."U 1 I ,lAS' 1 1 11
do ~sASlns 1, HAi-da CA UUi raAA iiASi, Is5ASA If ''''' de q I SA,1SASSSASAsSsS VIA oIA AS5 1i AIASII ,AAIAAT I'A p 5~AAAA'SSAA5
P551 ASIlia~a AISIAA S I 5555'pA aAIASAI 'S( SK'S'ASS S' I 55- Asl sIA A SS 1 lnI ASS '
AIIISIISSSASLI'NA',r_ A5SASSA ol I.AASSSIASASAASSSA5 A,~~ Is AS I 5 rtlA 11 A H IS AI It' ASi, '
all o e rpu p ar AASISAI)tI A l OISI sa nm AS AlS ASs foAScums yA o 'n ,1111 AS(5 S AS A AS AsA' ASSSSAA A'AA5'5'5 S. SA ,1 S(A ASA;AAS Si SS SAl,AA 5 Ars~ ld ASA 11 anS 11 f-SAS, SSSAA p a S' 1 Al aAAA(A1 d A1, i- SS.-A soliS,A5S Sp Sra n a ISS "5,5A SSAAs sS AS, s q SA, ssS.s l 's SA
OAS.1SSAS SAAASASASISAS'A555 SlAA sASA A IA S A M S SSSA IA5SAAA5AAAASS(A.S5SASISSSSSAIAImIIA(AAA
IS& S. 5 I 55555 5I5 SS4SAS IlS.'(S ,AS ''S~ AS 'I !AS ,jAAAS AS 5I A

'ASS- ,I'ss, Alzi IIAS I' Is' /A
gris l a n dA5A o nd -! iiz50 o ,~j Wo "[J (, IA A A As, 1515 '.ISA A A AS Cf,' S, AtASA s S As (15 50 5, -!pAAA~ A-A lAI -'S~ "SlS "'S 11 S 1SIA A' "Ill IAS I,'~ l5 ss S1',S~s~ 'sSA

IS~~~~~~~~~~~~~~ hSom As -~ ,VS AS uttule en t S .SS,! t0-1,A5 'lAS 1 AA '5' A '555AlsSS5155 555' A IAnANsA SSlS lSslsIsl AAAS'IA"IAl I s'sVSSS ,' me aar"
APa A55555.ASaSAS i, ASAA5II515,A's 1- 1.1 Ai-L AS.5S5155sSA"'SA"IAA'SS.A'AA'55S"IA s IASAAI. AASAI -l.'SAS A55,1('I'55 51 I5ASS
g6 AIIsIAolilowtA '--i onII, o. A, (SSSAS AS A, ::!- ,5S55 -W., ASAA"'S S' 'A pS55SAS- ASAA'DA5A51 AsAIASIr AlASAASA'."AdsSASSIssIS ASlpn IAAS55A 5 115 SASsAs Il lA

d,, r,-'I' I I ,,A5IA _551 'Ito AS)- s1 S tI I 1f" o "," ,-!-I!, ii:,.
IAS. rAAd ss SAS S, C uban A'IASA. *'" SAAIs s'A5,ASS'lSlss s -S ASSIsS,' IASIS'5I SbP I A"nS',Sp A SSIAAS sASnAsSA5'
onsA'I .s 555 ,SII .5 1A1ASA As Al SI IA m oi t o ii!' a,","
A'SAIIAIS, A qS5., P.115(1,o ,.-1'1 I ,,,I AIIA .IASAA S ISA'SS .S~l iSA' IISASIS itsAS 5I(A.55S l" I~sAA~S A YA A A I (11, -t ,
AIs Igas el51155 SAAAAS SA.- ,sA IsAS5 '5(5 .Ss~SS AS P'ss A 5SSAS, A"'.A AIA Q- G-' ims(Irsl' AAA 0A55555 CIAI As "SA Ast" 11505 S,5,AASAA 55iSA (5SlS'lA 55 "'T' 55 IS.co sna~lASS A I Itd d I ed S PAS ASSIssS SISS 'A -SAPAA IISS SArero m1, l -- -S AsA~t tn55 S5AAS lop A',Wn dn AM(A-AA E IAll, SA i, SAS aA q- D s1 onis o is hucgo
15,1,15 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L ,,t, .ss pssAs >,y SASAS' Itsr "'lsai~ en -~t AASIAI'55'S 5;lt I' I se st'o Is s" SA'AS'AA S'S, .A S tl 's(sss'is., ISSSS ISIASSASSAA0(5SISOASA5AA ,A5
SIAsrAI pASAAIS, sA so s t n 'sr esor s''~ As: ,s'' bell, Do, InAIS A" ':, rs' AS As l SSI I aSA. AASS I S 'An AsASlSS A ps tssS l~ da (Snnn AS Isyod Is, I-~s AI-SAS' 1 15 SsIeerOI sir 10Og l1' AASAIIASIAIS EI ASA AA.notSAAAA .1 IAASAsSA l 5SSAI5As-S s5SASA A' nsl 15.__A~~sSSI~sAIAISS, SSSI iiiSA~ VA 'AAAA'- SIsIA5A5'(SA'I I" llSAAA5ASS V.5A1A ,~S~n ISS S 'S A AASA5,5S511A 'S," A~5'n AS

I S I S rd d AA.i,- r',A.S IA S.t-I AS ,- p tA5A A o caAsn-.hr1. A ,, u 1 'I S 551 S'5
,.a Iditon dos ., p.,ol" .1 It de4" d slj ,-,,,,I i ( Cf 1. osl S'l7akt- eA grASS, uric I,! "- IA 55S5A AI,S A '
anlo'annAd S''It',A ASASI 1 A"SSn ,A,,', n(,tt'fa7 n. Iee t.(Iii I Pilii,
ans Uao t sic sentoiaS,S ,A, A ASp A l, sASSoe AS, 15,55 -55.C H S A SA. ~ ~A S7 A',I, r A7 ,A' II -A1s 5',.SAS ,,I'SAS,"d ~i l~td i ASS, do pdutrobrcrose fcrre ,,I et
Al t 5,AAA ASASS -o Mild-AA E-A'555 A s' ,r p -~iet~~~~s~'A _t sr's"'t ,lA ASleas otoo In, Ingll-err .S'S
J.WS, AaAIS S5IAAia dI~ A sss IAASl AS ro'IAAu el Alorbl SSI5SA ,555' 1.r~ E,
?~,Ael dI, stlo onSAS Phsss I geIrcl~~s SSSS5AAilnt tol '51'r ,Sss A "''jS ~l- 1 i 0- 1
sIS~~~sAAAS~ lA '- ,,A5SS As A -, ISSSS'SSIO cs5S555so 'A"S 55 '' AI IS
AlA ~ ~ ~ ~ ~ ~ S,51151,AA su ~ 'DI inAAASO ds' ,n, -nesn -S "S,- ASl S AS5IA155I55 lP '
NA~~~~ SASA- IAA 55 55t CA51 Iss SAA ASS. dI ansII l-A
6,rc155sV"o, u 1ti~no I-IS ,'soA ,IA SI-l- s~sss AIA M o IAt sASS Q AAlSSSAASA .C-6S's x5 I 5I ASSIA ,5A5 ,5 0 '5' ,L-- I5. s-lA ".S1Ss55 do "'A',
ElsllssIA~7ssls-s 'm- 'IsS-IAASA-gAAsASS'A'~sAIA5AlSAASAISA'SdsS 'IAASA' 'S 'A'A SASS s'l'S s'A'ASs'
D5 A ISt5SE. dA -: sI -,S'S~AsAA5SISAASVSAASAAAAIAAA dedeA5ASAASs'SAAA5 A ,s A'S- 5A I 1 ,5 'SSSASSSASAAAI Ida'A5L'SASS
= nocbuso saoic ,, 1mactin ,,, Ps 5A AA I SISA sp -~m .*lS5'ls" n "As AA'1A ,S.s.I' SIA S 5sssSsASA S IASS SASI'S 'A
SA SI '51A5A5A'A l sllc lll S S s SI 5 S.

it_ 5 ISIS I
AI ial tio olASAAS. S.S ,, LSA, -iiSSSAA.SAS I -(1ssss 5SAAASA ssf As ESIA MAY1 -~ Is,'(S AS. ', AS Al- Sl(-I-SAIIS,.
o .1 AASp, AA A SSSi '5S Sb 'AAS A.A -P 5 1 AlS'SA iASI SA'S S s A alt ASA- Is~ r_55 '5' IA - 1 I I 1 ( p ,-Tt c

A1gr a ry d5AASI.fiii AS55AS5SASSSS Isss t,- AS A'AA is il SIS (sS,S5'' Ass, 1I AS 1'A Vsss x ,pa ,,il"! A a A'sSo IsIA"A V''ASS i'S A 555Iw I
I1AlAssA5ASSsA5S1'S5ASAA-Ai-ASSSASS IAAS IA I -I 1 I I ::,SSSSA IAASS7AS m RRAA5"1.- I 1 ,
-. .' Asbss I'SAS S's ISSl .151 A S, "'A A AS ,f IA"""
l '~lSs .i dm otAs Si n s 6-- olA. 5' AAAISAASA5 A SA,- -11,S~As A LSAS -b .SsA5lISArAsSII.AASA-Ss.Ss .A
1_5 P.5155 -AsA As SA. As 75575 I55 AS -1S55 A" -'-- (S55 AS ,IIS A',. ' ,II r h
's~ IAsSl AsS a5A sAsISI-SA-~ SsjssuAS'S~A S iS,ss s.S6ssS - 1555 AA:s~ss ISSAssASS IS A I S! ; : i -De Ai elASI 5SelS,5 "'IA I El -Icm n sesion eni IA I5,ASSAS IASAS ASS. IASS "IsS'IAA IS .S A,55S ISI A'5'l i qu oI- t~ps olina
As As -~ di-sA-- SAIIS ,-sskr,,s A ss -S~AIS ssssslsns In I~IAn I ISA S Al A" 551, As,1S AII -A S . -5 "
SA~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ AsI~SS ASIlI A 'sSIAA i Ccois ocscs'Ss OAIAA-AAsES'I SSASAsngnss 555555 ISIlsI A SoiSAiS .IzI1 LI c~~~ ASAS nAb5I A sA sIsAAs 11.51 551 1555 SSS'S 5
it5A~sS~lnoA l PaSSts Ass p,, 6 sS SASS,, Jl l A'10 l AS. ISIAS s f s A I s s SSA 'A A's L"SIAS ISASA SisAt 5555's 55 15' I'(AlA iJ ,I .l~ i
Alm 1PPS555 SAS SIi,- IsPsSAAS-s As .s I55.A5 5AA5- ASS .r155 555 AAS, 5A1555 ISSSSA'S -S iA s IA5 SI AS!, ill I "
55ISS SAIA AAsIs tiSA ,AS -AA A5S A ,!S A' --,, All ll A55A51 'i 5555 5,1' Is ,~s AI~ ISAS ASA1 A'S',,,,II 11 W IG O ,; 8 A )- K&UA p~~aU~~
SseeA SAA SA SsssASsAhA S .sSAAAS -SS l-s -sA sAASA''S, A''AS I-,AS A k'Ss I555 ror b,.,Ii1d ildl s.E 1
5A5.5ASAAAA: ,,~sS t555 55A'A A SA A A i'SA S, S, .r i AS.5555555A5A.AA a 1-'Ii,,,,5SA. r-S 1, L, I s'ASSS- ',', -Us nn e
I t o d l A l n i S ISf u t,5 a n t S5S ,ASSSA A llA t i 1 A 5 5 S IF, 5 5 A 'S A eA'A '5 ,-,S A s s- - i - I n "'.sb E o - t l U I t n E i l
A'5S5~~~ ASl' -SSA I -~l dSAS A' -F 15 I,, Ise, Asves qus ,A A sAs AncSlAass51 srlSA S 5A
A,Sa S5' PA s s' sss ssA S, a nA A A "A'.1 IL ,- SASSt ,slV'ss sA.IS-Itii.1 "i il-lSA'la iss ~ ndI'' Illld Ral -sPlp lsg 1111
-, I, ,,1 ; l '

PAGI, DM1ARIO N' 1A MARINAA. Vf~I 'Rl,, )Q9 14 JI(OI 10, I19Ar -(Xk


La,1,1M Phitc Reo aniz la_ i Equ11pos de;1 a ~ jI "I" plazo parsa

EL aP rIr P J pr;fn Dj PI Muiia I I~ C~j aI Iudi joad Ilrl aifd: afiliaci Lww ;1' 1A16 t el i ;1 ,r z I
Io*A Ad~~h. t.lI eAA~~ A*AA I)A4A I, dIAA i (. Ili. I 11 AI ,,.,I~ 'ja r1 0
,,,,A A A A ~ ,, ~~,~~ A P l A ~ I p I 4~~~~ ,ll;,I .A. .AA 1 AAA I'll',A IIII AA AA 11 14 l I7 AIAAII' AA t 1
AAA~AAA AA A~A hA 'A ~ A A IAAAA tlI,, ;, IAAA ,,l ,,,IAI -A "'AI"', -, IA~ Mf.' A A
IA A' A IA A P I A I A A A "P o ll c v W A A A IA A A A A AAAi I d o e s f v* T " I i l ,jit '" '," .
1,~A ~I~A ~ AAAAAAA~h AA'AlAA VI! IA I Al" .AAA IIlA A A'. .A IA l.A" ,A -l AA
a k A~Ad d A AA G .OAlAf Ei ,, 1 ',,J, A A A A AIII, ',1,IA aA l'l C i a rl Al e l', 3 1.AAI l A ~

I _ _ __ _ _ IA AI AII'A AA0 "I.~l~ (IIllllA AA.ili I~ Ii 1 !1-- .11 l I"
'I~~~~~~~~~~~ '1 I . l, I, < tAOAAllIAIIIAA A AAOA A AA A A III 1111101011 01000 I.A1 AA O0 AlI~ A
AAAAAAA AlA~ ~~~~ ~~~~~ lA ,. lh lI,' AJ- ,,lkI, -.110Allo .~lll1 Aol AAAAAOI,,,, ,, "n", IAAAAA I 10 "I OAAI ,,,, 0 4 1 1 1 .1110 -- IIIIAI- AI4IAA t IAAA

-1, %AAAAA AAIAAAAA OIIIA IA ''I"1 IIAIA 1 AIIII -lo~ I Il:" "f, f ll IIi ,1f rilIt,, ~ !,,, l P,1 II "::, AII:I~ 0.1.01 I
Et P.;IA!AI. I0 AOAO AA __ 1" ^Zh nltll 1115" '"AA IAA "'AAI ,111"'
o A l ,.,,o I A A F A l, lo ill O A l l' A IIIIl I A A A A1. i 1 1 I A O I I AAri l 1 1 1 -l ~ 0 1 A l I l, l ;II A II l o 0 ,1 1 1 A l I I A A i' O A A A ~ 0 A A A A I l l 0 I
IiAikIIIi ,- IA A IIAIA 441 IA ,, O I I I A 'M 11l I I, lI ",AI 11101011 IA 11 11 I 1010, AA1AI1 l 01 ,
"A l AAA OA AIAAIA A 101 111 loi'o Il ll~ II ,0,01 lO 'I I 'l I A ,;,]I0ll-IIOlO I
-AAA 4111.AAIIIIA1II1A1A1IAAIA0 1 l 01 I IAI1 1 IlOAAA l al* AiAAAAA A 01 : , "
los1 ho ilIAIA IAA IA IIA1A1IIAI IAA111 141OIAII llIIIAI.1l1,11A11 A 01.11Al0 A AII III4
61 eIi I 1it li w [0 1 )0 I ,l i IAA .A1 0I .1 A 11 11 IOoAAI I 01111I10 AlA
0 lASAOIA 1 IAA A -A~l 111 qlo 11, lol IAAI 11 II l!"', IIIII 11 1 I AAIOIIAA, AA1 -IlAA IIIA AAAOO 400 .111 O d ~
AAAI11&AIAAAA., AIAA ''ll, 'AA IAAIAA -IA IAlIII 10, IlIIAIAA -01 IA IAAA II, it, AAAI1 IIAI AAAI AA AAA Al I lAAI o IIA II.1PIIIIIA oIIll' 11I10 IIAAI OII 111 IlOIAI10-',11 A 101 A IA "I

o lo, 111101 .- It I I 111111 111 11111 - 'IFIll", fill0~ ,AII 0000111 1 tt l111l1 I ,11 It" A 00011011A "I'',1 1101_ 01 10 1 "01111 1A0011101
I' piiAA 100 -.AOI IOI A 1 I l Ao ,I,, I I II , ,41111 101111 I ,' i ,, I " ," ,, ,1
'I I ,,, 1111 11 01011 1110 i"%!, 11110 ,0111110 'A 1111 fl~~llo I O -I f ,,, 01, I IIII 00 11 0 ,, ~l04111 11011 111 I 11101 Al 1111 11 1I0 AA1111 l
I,1111110111111 1111111110101 141A1 ,1111" I '-l--lloolldkl~ ,II l 11111A01011 I --iIIIl OAAAI"it " i' IIIAIIIII1 A0A"lII IAIA 1O 0110 Ill Ill 011111 Al

AIA A1Al AAA1oIo1 0A111111lll lllo lio1lI l 01 1 11 'I'lIIIl., IIIlIIA ,,01101 Al 11 I 1 11401111111101 AillllllIldo ,A0ll1 0l1101011l1ll1 AIOIIAOIA1104AIIIIAI1 (0001111 1-I 1 ,1AAAAAA IA"I il- AI,,, llAIIIAII"" I'oooo~loy lol I II 11 0001, IAlA',, ':l
~~~~I *11-11111 11 I 111 t
IJAAAIAA 4A AIAI IOIAIA I,110l0 IAO1AIAI1AAI I11111010 0110110111 111A111101110I1A111 ~lIAIIOIOA0111"I'll"III11110101lA1 OIIIAIIIIO I II IA1IA1II0
1 11I11 ll-o" ,11Olhll0I, ll1 OO II011 101.10I AAIII I A I10 AIIII OI A AO i --iA A1I, I1 ,Al00 1111tI111011
----A 11AAA Ill-,I AIII AItl' IAOIIO ,10111 01 10 1040Iri Ao 1111 0111 11 0I .10111111110., 11110 Al 0111111 ,llll, 11 1101110

O10011 tAA ,,11 ,4 4 ,,A1,,, I IIIO I 011 1,11101 0 0 111 I1 A A 010 I100 I101111 id11 AIbIll'Al ;l I I I",I. 1 01 ll l AI 1-, 110 ItA A11'AA A ,110111111111100111 00, 01
11AAAIA~ ~~~~ 111A11 ,1AA1IA A b I A AI, l 1 111 d 11 1 ,1 1t111II 10 0 III OI A 1 10 1 10 O I IO I I 11 0 A",A 101 11111 l lA I I 11111 o I 00 0 11 11 11 11 1 11 ( % ,A A S P 4 0 1 00 d o i I -0 1 1 4 0 1 ,I ,4 1 1 1 1 ,1 1 0 I0 0 1 1 1 0 0 1 4 ,l -I ,, I I 0 11 1 I l I i ~ ll l l 0 I0 l I ,A A IA I1 1 1 1 1 ,, A, 0Al 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 I, l 1 01 1 11 11 1 1 1 1 1 1 A'l 0 1" ,1 1 011 10401011, , -IA 0111101 IO IIIIIIA, 1111 110 ,11 0 11 0 1 1 0 01 1 0 1 11 1 1 1 0 111110 10 10 "II ,A Il l~l 4o 11 1 11 11, loll''. i t,' , : ,
"III00IAIA1IA AIIIAAAAI oohII~I Illl I I 0,1, ''I1IiO It110000 IAIIAIIIOIA"l:AA .A. l1, I ,loool, llollolllll 0,011 I11 0111 II' II11, ~IIIIAII ,Ir IA01
,,t-,A~~11Aql~AIO -,-1I I 000100 1101 IOAIAIOIIO" 01",1 ,,,11 --, Al 1111 010 Al 0I1 10101 11.11Aw4,,11 0,11 ,-dil1l0100 Al lIll tf[011 _",ii t' 11 11 1110001II IAA.001A010I10011A I 11o10UIoIA I1 I I1101101 -, _1 10111011 Ill o I'o~ -I AIIAOIIIIIIIIIIOO. AI IO 1II .1111 -l l~lI .1111 I :1-0 10011 0011 I0A1AI I !, ,I, "AA", II A , dIAi011l,001111-1o110ll0,1lI I'll1101 Oll1001l1l11 Ill,10 0101 0110tX~ ,1111 10 1111101110 II 11 100 I 1l~l~ll 111111A0 ,lAO ,-0A 00101,,,"i ," ,,' ,,i t
l Al~I1 0011100110 II0ATAA0 AIIII01 IA 'l,10 0 ,0l~l lll:1I1 11 ,l olol O1l ,l 00110 ,110 ,10 ,, 1lh~ t ,ii'I 11 11 A 1 0111 II0II~IAII
'I',IA0 ,, t", ilAO RAAlhIIAI111i4 IA ,110 AIOIIAIA .11 . xi 00I11001 IAO.A 00001 ,, 11111111 110 01010110 '""t Ill AAAIAAAIA' ,0110ll -11 "I"',IIIAI1 Il Ao .11111 111111A lI~ 1 lAM00I"lI
q~~ol~~lllI~~l11Illd~~~'d4A OlAIiIo1110000I141lA 111 111111l11 lll 0011011 101111 11l010111.1111 l,IAll, I 'llo1o Il1loo IAIIOI '! 01010l~0 110 10,1 , IAt ,ooAA'l:II!,- 1001 IA Al' d" J-11 "Ill 0000,11110I l- "l- Il,,,l"" 01111110111011t I I1 ,,, 111'1-1po r10111.0laonzl ,11,Aol 100 411 AIIA 1 Al .1''1 ,At,1t1111I, 1
,ky 00,wl4A 0 I, I Olld 110 I -IIA 11 I~0 11 101101011 0 1 1,5 11 II ,- IW li 1 -a q I I ,, . 1 -,,111 11 "IAI ',-A01IA,
,,,,001A 001 -1IIAAAI .1.111. l11111100101100
I I~l -,- ,0011 01 I, 0 I1 It0:" 10" 011101101011011 1 AAA 01 11 I0 I IAl PAI *:011
I 1101001, 0001.1 A'" ,I 1 Il11111 00 0010 I IIII 1 1,fl,,,I ti IoI Il Ill, 000 1, 01 Ilo l 001 IA OA II iAA 0 1 1 011i, I", I Al -- 11 0 I1141 A

I1J1AAA IA loii I04 1 001 do 1111001 Io'I I I0 1.1,; IIIII ,1 1II, ,1110 nm ra 1010I40001111,01110 AlI 11 11 11 I 11 11111II, I
IIld 40 0110 lAOOI,1 l0 IIA0O ,1 II ,1A0111 ,o L,0011 ,1 00 ,1 0 0" III 40 _______,I , I,

f I 111100l I, I tl, ,I, 1,1 '0I I I 'l I I 11 I O m u e rt ,1100 04 ,I,", ,,I II"Il l,. 1 I -' ,,, I,, ,"l," ,,' 110 AIA~, 11,I1010I IAIIA 0 1I11 I -I1 1A A OI1.AI I~o ,b 010 do lll I "I IIOIA,011 ,11 I ," ,Il - ,, ~ 1 1 1I0 1 111110 110 I00 I 1, I 010001 AAI AA 1. .111
A11 l 11 00- AIAIIAOA A AIA O O A "lA ,1000111 1.01411 oIo 0010 11 1 'II 00 1 I 01 010:,1 1 1 1 011 01 1 1 101011. 10 01111,1 11111 1011 1111 1110 I",p e r1') l -,!II1 IIl 'I"I,,, 1 1 I l~ 101 0101 00 I11I1A1110111A I 1
Coo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 A. ,11010 "OAOAOO 01000011101 01101010 ,0 I0~0 A 11 1 11110 001111 A10111114 AAAAI l 00 10101l, 110 ":
g, 01 ~ i 0AA00 l-A1-AA i10 11101 4 i I oo l llo ;-ol oo i "I I0111 I I-II I00ll0A0I011I , ,I I l i" '", i .' :,tI ,,A Ijd~ 1 , I ,,1A1110 ,00 I 1 11011 , A. 10:1100141 1 Ao 1 101010I1 ,,,AloI~.o4AA FAIo1 lA:ooO ,o :IA~o 111 11 1 0110 ",1111 1001 11 00 11111 01101 4. 01011 ,000 IA 10 Al .11 "

111. l lh1 1 oilA Al 1101 I- I 011 11111l 1141 10 11101 I A ,I II 11111 10I I'llAAOA 1110 'l, 11 I 10 111 111 0, 11 ,IIA 1.11 01001AA01 1
f-110, ; ,,I" 110 -11 1A 1 1 10 A I0110 ,IlI I 1 I II I i, I 101 011 0111 A0AAIl .1000 I10 1 ,0 I1 A I 10 11 i AlA ",1 A 11 1AA
I It .1 ,,I,,,, ;,,,,11-10 1100 1111 11l 1 1-1 l ,I,-l I0-1011101010All IlA OIIA I I1I 1111 I11
Ptl IArip" :"001000 01010000 00 ,,AOA IIIA"oA0 'II I11100101 10111111101
,:AA1 I zA A IA_11 I I ItPA1111tAAAOI _IA ,Q1,A, '01 III I I "; :I 11 I ,11, 1 il,,, , I- ,,, IIl I,, 't, I- 00 :: .

ti00110 ;101i1A ,11 1I0111 ,IA 1011IdI"Io 11011 1 1 11 I11111 10 00011" : "lll Al11101 __ '1 IA 011 Al 101 00 0101I ,1I
,- :___ __ __ -10 ,0 l01000Il1l1. AI7I III ,I "oAI,""il -I Di, 011111 I1 ,i- 1,1,0010 1-AO I IA l A- I~ I0 1 1 40 1 1 1 1 11 00 A I S I1 1 ,AII 00 I I i ll I1 1 I001,10I.1I11I I t Il l,,I, I
0 1I II 11 II .I ,0I101 OIA O Io~1 01111110. OIIOA 101101 1" f' l I111 ,'" l!
I; 100 A 110 I IAIA 1;,1110 011 00-- 01 1 Aol f101 11111111'111 1 I1-10 111.11 0 00 1 I A11 1110110000'4I01I11011"I110I11f,, I III i' I 00 11 ,, D IA 00101 I0I I1AII f I D", 1 1 IA 1 1,I,, t l - '
do IA I'l, 11110 Fill ,!tl I-I 110 I011 1010 0111 Al 0101 ol1l00A Illo wri1 ,________III___%_;___I, "I l ,I
01010 10 T"l1A l 01J 0000100 ,l110 1I0" 01 Al ,1011 -IOO1I I, -0 ''11 10 11 1 00 0,OlA I I 00 1 0 ,011 0111 ,01110401111 CAS I- I Ii I t I IA A VILIESASIII, ,r I, IIi ,"
0001 I I I11 11010 I11 I~ IA 0 1,0 0011011111, 'I II1 I ,,,
1111, 10 001 -o 11 00 1 01 0 111 1011 1011II 1 lt11 l ooo II 11 111 1 O
Al 111 l 11 11 0 .1 01 0 A l' ,II ,I 01 I, I 00" 00 0 ,,, ',i
11 11101100 00 -10 000110 0111 101 I I 01 11 0011
%10011 11 l0110't ~ __ 1 , ,i,"j .

Ya ot d titrstof o-of] Al-U 0ohat fil001111 011'1I i I;,1-11 11101110 .11 I 111 ;, ,,,111101'il"1011pi IAA O, J11
I00llI 0 ,I "" 110111 pt !: III,_lII I', IIA ,~
LI II 00- 100 10 In :111 ,0IA1 AIST 15' r-.lINi ;iE, t

1111110 :11 I 11101 111010010 AIIAII I-It (1101 ""It I -i t I
h- H I I Ic- I1 fott COr .I 110 1101a l 01 : 11 0 I 000010 I'll -, "I 01111 I I AI lIL0 11 1 1 i01 I r ;,II iI i ,,
0"11 1 aiju iI:" ,~ -- rfgi. aidd3ff~a U I I 1:11 1111 1011111 111. -.0111 .1101 01 110lA 1 1 111 I 1-A'11 i-oA,,,
11 I' I 1-111.1 A 'e c nm m r ';

1, 'l l 0IItp4&0hl 0110000000
1- D- Iti AI Q,, l",m AqI 10 - AlA 011-01 ;1 00I1 r,,10101.10011l0 -L AA0110 1 % ,IIItI" u1 Ant UNT ""-,,Im" "'',, l
Ph ~ ~ ~ ~ ~ ~ II Il I~ .i lA10 1441. 1010 0I' AlAlA,l_ tI I 11111 0l 1011 0 IAI,01 111111 000 001 -! 010 0 A.0
1101111101 I100I001 -rilI, I I 1 00 :1 0000 11 0 1 A,
',01 1100 111 01 1100,, 1011110010110011t i I P. a I 0 01 01 10,10 011 0 z-1 0 1 1 1 1 t1 l. 011.1 00 0 1 0
,II- 1 Ii ,,1 I01,11110 I l C th,. e -; )IU ;_ _3,, t~ ", II
45.0 I. Il I1011 i 00101 00101d1A111,A0 ,1111I0111010111111101)


I ,,, 11 I VE T L.fE de10 11111 1100 diA11.t11111 nor', 1.111, 10101A1 ,, I A0Ii. -i I tII
F- f;,f;-101011 -. M 0A11110001111101 .011 1.01 i I~ .P I~ ,, ,- I 11 _,
0.11 AA 01111110 010r~ 0.111t ", ,! I I l tl
"I' l'. A ~o-~l 01000 -0011000111A 6 ,,'.,- ,, 101I I,01
121t lOS V.-I- ~ l l vlsrt d k R p 1,l l~ A 6 0 00, I, I 1 I I : 011110111I I D eh ri, 110,1e i t ifi If01 11 lA~A A O e."O O 00 l .r010 1 l llI 110,a L," l I: II,
"" "ClO Pa ," ,I-1 Ii A AA1 01 0-0t110 I Pi 01e0l Ilfnero --. 1100rte A OI IA. 0111100010"10 I.I
d io -Iii 10 00 11 I -I fie OifrlA, I I IIIIL -' 01111 001 Ila145 I, lf373od --- F,- -"1.-lI, 00 11 . .d. 'I"
-11110 Al All "0100 _, ,o~l 1~ . lI I1.01 . II,. I. 71 l, -, t
~AOAI1I 11-Al 0011 I0 1.11 00ad aa 11r 1i 1I,11101 1 ,0110111
II I I I A I 111,.D~nnu, arn yII S1. 111, C-a I-o1 A 01111 loo IO AVNII tl NAIIIO 010 1.1
en ERA E EiRI UKo lea LU-ilte rl, I I 1 PUo EU .I aU E. -100 I. 01110 11 1100 ,11lo11 110
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1111 l -.01001 1001 l 1:r I- fd -1,ii h,, .rgo:6- ,, 00r100 1 i 2" I I :ti 1 I,
111." 1 11ay s el II -10 II Io~ I1 1 1 4 0 0 1 B A I ,R 0 1 0 A A 1 0 lireI AI !-- 11 1 -0 ,. -11 0
EtII~~~~da~ La, TatopoIn Mart tilr. 102 glttld Pam. a
.ta Pna Rio, j.nlag ,1 Cub.lr ON SoI~ISA mhs ill -o l~ "' lo inimo saconalelI J i7 rec'I. _,
I. ,, i 0- Ill I AG IA 456 HA !BANA ," ,, ,- :i !I-i
1""-0 ) I,1 o'ifc~tpre rt. , i,, 1 T t io ga lj

AM CXVIIDf1ARIO DI IA MARINA 1I RN) 2 70 JlHl 10 9)) VAGINA 11


La mio a ha. na aU fl0n1 '"No

A ) : ; V EO R CON G ra o on., a on n
d, Il

er 01110, Si se plerll yu n -8) o

YorkAy en otels,~ 14 ntleo oc vo5 a40
1.1.d el )111) )p84M0)pr &lft -.1 1 All)
relite, ,. taaj procedente de HondurasIt
nuerrcentrn5, Its evetrr once eln rrs as inla de colo contrrta LaiHS t orta t e ost is s la e e a e
Afaclder pdrt1 mero Lo. extrccines e sajI ois sanes "A etodii .0l EL .DIRI DEL M RN

Cope abotdLpr CUA AFEL
.E n enp. el ms 1an0ernoMercado,0can


MANTEQUILL SIN SAL NR IBR $0 Al5;
A eLA yet "OTERO". I a 2 5Us
Acei.te su eior "Oie- e, pmo do1ld. 3
ACETE PUIO DEql MAY NRHE" Leta0 4Mboo3
AhTEy "Eiz.,COCINE, latA %LIRS 28 CR
Filetesvde aamres enAF sZ t4to "Alonso_ fin It __._ IEL iBA


G ala "ebe j giut d b 24 81111111II)11 ))11 1111 1) )ISTRIAV410011)1 GUTIERREZ1 8)A)1A14 Y CIA. (8A1IAN 0 LI4APARIADC U18 'I ) 671 11 1
TomteCasu "reie y"D l nt m .11)W41 5i 08 8 1 187 )1,1184111
MANEC DE PRMEA PUAtbr .01 Cocktailj~ c do frutes" "Del1 Mot" at o A
Fredas "reine Hodvlfonaato 5Kelloqqs Sor Flakeso paquoteu . 01
Arres-n I'txe" libr 01
GAREANZOS~~d "SULTNEB" doprmealb O2
Chbhmos ~ ~ ~ ~ I peods dopimr lba HARIN ~ ~ ~ ~ ~ i ",OL MEA",pq 6 82 sc
Incea de peasAmor erbst t- If a 01 ons r S~lt r
1 ) d 1)1o co E e I 1o do t, 7 .-W 02

Jugo8do11)))))) "Morgan"ndlatuevVs onse.a.io.al.1
PW irt. p.ot xtr ln La M q ia, lat I. i.


EleelS LAe CV EGAgD ndo adtrne
,~11 41 I4,44 41 ,;d Ii- ,


re monte cA Eg ci" I'oso *, "T n m or qu411111 111111111 se 11 sep. 11112)1 l)11)11)111111)14)141)1111)1 11811111111)1l14111 1 M.IyFraoi sada sperlos gand es . 0
Pa 11ei4ibnico 0aldor f,1 rollo 4)1. 8. l. .14. .4 0 . 111 111 I) 1

"i, e r", 24 111rarlo, at 1o1 I.1. . P.__ _____ __15_____ ___CARNEk DE RES IJPI dA PRECI OFICIALdoJ aii
L a asi londs reneo: omsd b. 07 ofD ReOIO TLnm at Ill .aeaor e
& S rlS )MM 4im14.411)1114I p o1' a' n I k
"E I~ o t t a o 4 p e a . . 1 Ca i E R RE-i t d e s P o ob r e r i e el c m a n m w o ddi p6"e FRECOS Iaa aig oto 1 rae deles p ar e 7 he tIS CUSCO 30%l mI ecpsddo ooe 85 b l a a m r c n an h rlna lc har a me D 1.ted d e, y hew, s l lt b8oede).4a e11)11e loa n111114)1 I usqu111111.lin s161111OD E l~ Joao1), 11y 111114 11 11 1 1 114 1 lo bl
pmor a t1 u1141)18t I 1I
Ald t'P ia mo ,r A0888 08 ,, ,8r~i-oirsi11 lib8d toa 1484 111.,41 8A se1 0olittle- Ids)) o1, 4141) 41 1111) 11111 11)y111 111.11C
d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4111 4 1 1 11 11)1)11444 p111 4111, E 1di Sel 11's 1, 1 7td 1 ', orI11 N o til

4 1 8 8otor,1 lod, . d o1 1111 .11
LAREANID SERVICIO DAS DMILIMO82A 1 "~1i1 TST1411111UNFAPOR Uj )111 14111411WE N11ASUSSRIAE AUCISL
SEr AentisdsitvI d ci Amb o odurraos alrc ldo t onReellM-1 88os 8811110 8ute "It88 l80, 0


do, ble= "a818188 148818 0-W 18, f. .cjidl 2.48"iC "
MA, ICD I P.r;j .t. d8-.18
048880) so 888l~f -h)88. N.ra 2t,. mm4 despimrsnlnw Io roa rsd ed
1). .1 8ltres 8)188, 8- [I. C- 0,2

ain 81111888 11. . . 887retsb -d dl rrlt. .

ASSOE~l -EX 880%. 11. 8.8

(0 53A21E0511' ANES".8 P-N,.l m. 020. .t, .,-- 11


Ma T, DdtTi 8181188 "ingo 88".d deo 1. 8811. .,, 01
A t slsAsoRal "A C". a',) G uh- E Sg 0.t.0 el11)11 se418) Oc.86,,tprt oQel. PTri. dt,
CA NE A R SC S 14 RI AS E Yf GARANAE

p888088~F~ 8. 8188dor118881 88) """".',. 0.e SA 1. R088 8 a 1 -d4)111)8) 81 E8141 ((11 711 0 DE IA81114141 ALS04IA8 DO. MA.


prfeL dIe CA AD PESOEX00!

PReiiO Se c G E i 4O81 P
-ATQIL S01 O8SAL $SUOA012M 0 0 11ACRaPCIDOERVICI LAA V2IS O 2 38 E P ORIJE4IB PARAE (ENM

Fiee aan e nsitrt,"lno, Iot 154LB RO o


PAGINA CLWI RO f_____ ________ t_____ WAN A MARINA.1 VIERNE[S. 29i 71 hUD ")I )49) ___ ____ A"10 (XVIi

N ANN 11 1f It IANA E1 [I S
II'INlAIII Al 1 u AlAlIANAIMAAIA.
!)A I A It IN 0. 1N FN 111 A M 1, It I N A 1'P, '-,,AN IIII
NAAM NAA NANI NM QA MAIA A A-' lN A IN NA INN _____NA, N., t~i1-l MA A NA _II NA NI AIAN NA11 CA i B I NI A i' AA A ;1 11 I IlANAA1 "- ,it i- 11
AlIAINI ,I 1.1 M.MMNAiA ,NNNNNAN, I" ____ AN zor' I___ ouno )r ub m u
A 'IA'.;A iAA' All O IA NIANNAM --___ --A JNNA.I.IANAIAN
NANAAAANA MINAMAI IAN 9 MAAAAAAIAN.FIASNNA I__A. I A1A'A1NN A',' 'AI ,IIAAAAAA1N'N A -11 '"" ~" "A -AA pAN AN IAAAI' 'IA IA IAAAAA IJINA' .
DI "A&MNNNAB Q iN NI II NIN IIIANINil IA EA NII ,A NAN AlA: I--p E'.AN AA INIIAIAAAN ANANN
ENNANA N A. ANNA I NI A, NA Aj~t A IA IAAINANINI.q NN140aNANAAAAI-A N-NN AN-p (A jl NA NA 'llIN N-N -N IAAN WA AI l N
ill""AAN AIINN N NNAI1IAAIIANIANAA NAIl UANNANIN AN NAI:NA MAI NA_ A_ --NANAANA A-AN I
PN 1CIO .W 011' SUSICI IN CO AII AN. _l IIA1ANIIAAIAAIA I= NAIIAAANA INNNANNAA I IA
EAANNAINNA~Po WAAjN Ii A, A I, A 16t- INNA NAA. l NNNAN 'iNAN ANNA N iINIAN AAIII
NAN )l AIII AlN AAtAAAAIlA AININAAA AN VAANNN ,,llAN A AAINNWNA All' ( ,,,j-,
I ; IN1 N AN 'l o l I +IA- - l _A1 ,N -,-A A I N A I M A I ,A N NA""

D. A .z. ',IIt uqi ;tl 1 -,,--' ,,,," ,I ANAN N -ANN NNN Al I A IANA I I IIIA "N
NAIimad.s 93tANNIr 5111 INANINA IA AIN '' II .N "I II AIII A' I .IA A ANAIN

Trusts NA Al. AlA .A.NI. _I 5 S 67 .e.I "I ",I 1 iI 1 I I A1A N N A AllA iAN ." ".A ,pIAIMN 'l
N.I'li ANNA IAN 1IlII IIIIIN ININ N IA A. AN IA IA NINA
IIINNN A IN III I NI N AN lANAI
.II.NI-NI N. II I n h i l" I ,*,. _l' h t V AI A AA'_ I r,/ ,! I A A AlA NA II I 'II I NA NA NA fN A N "ANINNAN''N
'IN N- INI NI NA IINc t ,a I I1, : NI I 1

PlAIN- I MIIIn acnaiIIn po ,ro NI11 AN "I 1 i 11'1111 I INA Al, AAI.I AN NI NAA iAA -!:,NNANNIAN"
4)4d IIr i A ZA AACNI AlAN1trde N.N.N 'ANN, AIANAI IA4 ANIININ -_II ,1 I ,, ,I.,


Ima a cl, -1 1 I ~ ,I ,: AN, ," 5 ' ~ I" '' I A NAT I N I
ACd. t I.I .l ANA NAn M-NA I.nIIIIe N I.1 ,,I I 1, :, I j ." l A I NA t'Al A ,W IA
I Al IJ~ IAAI
Al' D AlAIN.A AND I IIA 1, 1 ANI ''IN N ,, AN N I_______________ I I. -,NNAI' l'ANNIA'"N.__;_ _ " N ,_ _NI- NI I .lN IA N N IN,
:IIIN NIAdN.NIIlIIN I.AIIIIANI.IA NAANII I N A Al, BtA IN-' --A~ -!, "INAAA ', 'NN I
.AA NI NN N ll~ it"' l 'I 'A I I lA ,I I 'A NI i" IN C 11 I IN I II N N N A A N
All AAINI 'N tA- 1.1 ANNA I' At "" .' .N.IAIAil I'll",I N "I 11 IN A AA I 'llN
LNIA a iA i iiz ci INl rt~giyn'. N .'IIIIA i'ANN" t ,,: I -Ill I NIA II TANN A'''NN

NA I I"AN N:" /1t ::-: NA AN, CI "' AIANN NA ANIIAN MNAAII Al', ", ;
NIAIAA 111 AN A ,NINAI Al ,NANA N, AlAN N AN INN-INAI NA E'I "'N N ,' AN i'N 1' NINAN Al ' _, ,_ I
IN, t L~iA N -:i i, IIAIII IA N IIN N I .:1 ,lA AIi A ANN NAi ()A AN A NA Al NIN "IA I I''l PNNA IA ANNNIA AN NA INNAII NA4 NAI ~ I
L NiAA LAI I lN AI I IN I I II AAN NA ANN Al *11 IA
NlA11:11 ', I ,1 I I E I 1 1 I I I I NA N N IN AIA A pNIIA I I I A AN Al NIAN N IA NA NNN ,NA ,N NA IAI A I NIN NlNAN 'A NN N N N N A A N .
INANAN 'j m-,-,NNA AN NI IN 11N I AINA N A LI ''I AIIN I A ,
f) 1-I'I.IN1I'I I1 I N, p NINAN -INNAI NAANNAlNANNAI IANIIINAINAINN I AININAN w,,-AANAAA ; iitNiAAAANAN.NANNNANI
N INNN LNAIINIAnAIiNNA 11 1." NAAANAI"IAAIAIAN"INNAItI INElN ANINA NINAlA AlAN AAINNAN IA. NI ANN' At NANNNAANN Al
INN A.AAANNIAIIIIANN NA tII AAAAA ,NANI AN Al INN NAN AANNNN ,NI NA AN NA I
'MNI NAN'inTs IN NAAMAAAINNi 'A'AAAA Al NIINN \AAAAAA IAINNIN.A1NNINNAINNANAAIINI i
ANN'NN'IIANNANNN .NANAAMNINNNI ANMNNNNAN'N NAAA1NNIAAANAN ANNNANNI1NINAA
l~I'NNNINAAN ANIIIN IN'''A ANI NNNAINAAAINANANNNAINANAIANNNMNIIAIN lINANA1NAAANIAN1lfNAAANAA.MANANAINN
IAN IAIA A'IN AI'NA A NIIA N IINA I ,l l AAI AA NN'IN N N NIlANNNINl IAAIAAAANIAI I IIII1ANIIINAN- ANIAMYIANAAANAA
UN~~ NINN N'NAA ANNIINAINN 'NIIpINN M NA INN A ANN'NNINAAIAAAANANNANININNAAN .INNlAANNANNAINN NAANNNANNA."NA
AN AANNNI NANI.AAIAN~lNLANNIII.AN AAN.AAANN NAN~lN NN AANNINANINNNANI AINA'NA"AAAA NA NNAIIIIININAANNNNNNNIAINNIA ANNAANINNNANAINNNNNNA' A~lANA',INNNNA~NNNNANANN NINI MNAANANIA'IIAA NNANAIAAAII NA NIAAAAAlANNA AII"
LAINAN.AANNIANAAIAIINNNI~~~~~~~~~~DgAe",N IAANNIANNAAANA AN NNI I.NA A A IN NAI'NI' ANNNNIAAANAAIN N'AAINNAA A' .NIA' ATIAAANAINNAI.IANANI
IINM,,," a I ANN ,, tN NINAAANNIININN-NN iANNANA AIAIN AAN NA e'1 , I,,
Nin NNNAANNI AAANNANANAINAAI.NAN 'Al ANlAAIN. lAN AIAINN -ANN ,NNNNN
-fiNNNiaiANNNA"i,!nAN AN NANI -INNANAANAiMNN iNAA rN AN AI IAANNNANAN! NN NNNI NMAMiAA~N~IIINNNININNNA~A IANANINNAANNNAINJAINANA AININAI N. IN MNNANNIAANN1NA~~ AIIAAANAMAANAN IINI NAIAN _I NANIAAAANANINNNN NAN1 AN, )INIAAANINPANA NNNNIA'A'A IANN
MA Iton A lAN j I II l.A "IN AN, C,,, A NiA" IN NANAA IAl IN N N I I 1ias,1if((tNI j ,NINN IfiNANAAI ANroliu :AI~NN.NNdNNNINNA1NA"AANNA~ NANAA- ,,,, "AIlININANNIINIIAINNAIININAN.NNNA AINNAIAMNN A N A'II NANI AITNAINNIAANNNANNININNNINNN ANNAAAAIAIAA~AAANNNACNNN.(NIN
,.,,.I IINA A kNAl AAIll cb", n1 IA ''rI NAII'A ANN NA ANNINA NI I111 .A.A. Al N,_I ,AA 'A AN INNIA AN iIAAAM, iI IANA iNNNNN,I,, ,iNNAA.NINIANNNA
INNNAAI'N NNANIN NNNNN eN I,, NANNN Ai- IAAIIIIAIINI .IANApM NINA'NN N :N I ANIN NIAN-A AIANNNN''I AA
IAAAiAAWNA ulA nNN IinA ie NllNlIN IAN IANANININI I ANAI'AANPI.II NNIANNAANANAN NAA AIANNANNANNINNNAN NNNINALANN INANN IANANI- ,NINNMNA-A-NA(
;NAI AINNt NNANAA.1NNIN'AN 'N1ANAANIAI NIl IAINANIAI ,AIAIN AN NNNI-6I.A, AAIANAN N3INNNNNII,,INIANANAAII IAAIA1AN NIA NA IANINAINNAIAIANNINNNINAA NIAINNANANAIANIAINANNN-NA I'NNAIINA dNNINAINANA A1o~~ dIAAA!NI NANANN, I N IN NIA AIA ilN IAANAAINNA AN N IIN NNAPAAN 'IAN'lNlAAAAANN.GAN NA AA IyNI"IAAAANANAN"- III~~~~~~~~~ ~~~~ .IINNANNDNNIN Ill NA NNAAAINNAAI 'N NAAN AN I IAANI INNNANNAANANAA1NAINiNNAIAAAIAIIAAANAANNAANNNANN. NINAMNNN.NNANNNIN
C-n INa"AAANd ,ib, "-ts olNlN1 "d NINA'NN ANN~lANI ANAAAANNA AAIINA IIN NA A. ANAINNNN.AAAA IAIAAANNANA ,iAANNiAIA-NNN,
AIAA N N IAN INNN N I A pllNN N bNINll N zI_ I. n u - ,!.I1 t,1 ,,-,, 1 l e,
"uNAN.IAN ANINNI IANNAINAININN N N 'N IAIANlAN 1 1. IANNANANNANI AANNANNINAANNNNANNNIAANNIAINANINNNAINNANNAN ANAAA3 I NNAAAIAIANNA IAN Ai NN AA A A A NA I A-IN N AN IN II NA N .NN.NA .AI5NeAIAN" , e 5 (, I IN A N N A IA I N N A N AA AA A N' AN IN INIAMANIN I N A II N A ANN IN N NA i IN
AINI'AIAIIIAINNNNINNAINNNAINNIANNAN.NAANI 'N I AN I N1 "' -WNN pritn, --prNA N iNic a A4 A INA AN- INANA NINA' N ANN IA AIAAINNANNANNAN NAAAAA.AAIA
L d- ii~~~~~~~iiNNAINNIAA ,oNNNAANAINN'ANNN1-, UnitINN,, IAAIANANNNINNNIAINNAAI INIANE-t IiA", S!AINANA-hIANNII-IN o CNN di ,ll, lneAt1.WlNIAIINtNINAI11,;ANN"INI.A.A.AI,,-1, AAA A
I.,A AN. NAINA1, I AMAI-NA .ANN plA ANAANA ti.; NAANIANNNAA I A N AN AI I NANNINIANN" INAA ANN, NANA A i$INANAA,
AE IIN INANNNANA IA NNI NAN NIA Alia AN 'AIANNIANisAdiAAA enAAN IAANAInNNNNNINNA.IAIIIA.NNANANAAANN ANAINNNNAINiNNIA
'NNlInANAIAA'AIA n 11.A.IANNNNNN NA'~tnn IIMA A IA A'~tF NNIAN NA IN IA NAA. AlAada NAo NAINNANIA NA NANANAIN .El on ,, 1, NINNNIIANANA INI NA_ D,,NNAN itN NANNI N 'i
NIP ANNNNNNNINNNNAANI IIi-f,1 qi io a NN'ANNanN.L.oi.ieiAnon-', IIIi, ,qia ANN ""Io AAN1 ANNNNNNANIAAIIIAAAAinNNAAAAIIAIANNNIAN, ,31l- AANINAANNNIN I NANAIINAANA "A13IIANINANIAAIAAA A_-AIAAI N'li AN A II I ANN I Al AlA A I AN 'l NA I
AIAANNAAN NI ANNIAN MAINNINNNI NAIANAN INANA -AN INs. deirncm ti nsritpbinyq-pr, i t'', IAN I NAN I NNN 'N
6 -NA Mt P, IAa lAIN NINA. AlA .AN IAANAA'I'Al I I A I NA MAA A[:AI NAN4 lN, NI, -aA AIAA Al AlA AN. lAIN A INNAA AN I. A INIANN. lA l
IAN.i I INIIN ANIN NA IAN"I 1:iN 11 AINNANNI, NA e-NNANNI NANyer As ANNAA A'A un~ AA aNNN AAANAAANNNNNAANAAAA WiAne NANA A- I IA 1 ; ,NAA Al IA ,A NNIANI. I, ,AIA
INA d NAIAII ANNANA. NA AININAt AA1 ANN ', IA AN ,aANA "ANNA SIEAaN. ANNIIoNA 1 "Eatn 1c.NNA,. cdcs Pz.o. unIchIi YNevNNIIA ptillNA,, f _E nAN .ANNAAAAAA i .1_," 1, !AAlitNNNNAIINNAI8-N1NNIIA A.I INAIAII4AAT-(ANNA

.A, IINNIN AI NAANNol~ 1-"l~ AIn I ''NId 1,- 1 IIAI NN.II A.Nal~ EP_.r,!~u ItA AN a.9 INIA NN IAA .AI 1ANNAN 'A dp NNNI'AA inNNNNIAA ,NNNi ,,,iNAA- ANNNINNNNNNIIN
Ao 1.11 N' A. I AI A E, I N "d ,,N IINA A I a IlN C 1iA INAA ANNNI NA NN, NIN NA A-NA NI p11111 atl,' AA lANAI- ,,E NA :A b&s ANN NINNII.Ail INoNA NIitf sinNIA NIr Mu IN. A. 'A' A AN' ANN .l'A N NI NAP RNI n ., n I ANN IAN NANAIIIiAIA A NANNN IA N .N
Do -1e.N I L INIANIN INEA tNi-N AIA N N 'INNz d irco , a, ,o "A u I AI N A 'A l I lLAN,, .ii CoInA.L AIINA NII N.16 NANNIN AEENN I AN.- I
,~~N AINNA I ANN AN A. NA "' 1
dANINNINNI NN,1 N5N;b,9A-ni AN1NN1 AEm iniNNANNAojeIn 1 to ANINANIA ANI. o. c. 6;; Iri. o ul.e~,"d ed ,t A.l AN.IA AIANIN. "'N 1r liooe t d e AIINA I t ANNA AN pIANINNANN
NA IN' llA IAA A. I'"PIIINAAAN. NN NANANA NIIIIAII. AN.lAN AANANNAA
As1 1 N".NNne .APeNA Ar ,A IANANNIIAIdI AANNNNN,'ql o r .1 o~ l ; o "dr ,,
IN'NNINN.NAAIANINNN~ flN ,I NANNNNNNNAAN I .A' IANNNN NA Pis al 0 11A.)~NAANINNAAAANNA N AIANNANNNANN.AA IANl
N En pANIA demo NAN NAN ANIAI E, AANA NIi ANIII .ii q uli o! I r N! I IN .1 I NN A _____________________________ NNA NI" NArIN A IA oo A N A AN 4 NANN A t N -NIN lion p NNANN"
-ANNNAN LAAIININN NANAI.AIA ,EANNA : AlA 'AN AA'ANNN NN ~ er INNAIMe IAIAIIANAAAAAA IN'n
A'-t All ANNIA'th 'Nr A6IN FANri E-gNANIA DOANd- onNN ,'NIINNANNIN IANA AAIAAIIN NAa NAINN Ii'nct aof pl" "I
N. ,NANNAAAN ,N -.III N ANb IN AN NAN'AI ANNl y.~NN' N.AAAAN 'p N1.L -.,E i NIN LA Ado.~AIINAI ANN.r bldd o I].op~.o.
pIANANINI.INNANon ANN'w.PaY .Y nE NIA;N~lNAA AA IA -IA NNII ,I NA ANNAIN N.I'N R.NA'ltdo i o n A N __sA N NIAAN N NIN IININAN AAAN IA N NN
IANNANA NNIANNNAIIAINAINNNAI AN N ANII ANo IA 'I' ANN ,I 11. Al N I AN AAI AAAI NlN IAAIN'I 1NI I AAN NA ANIAN INN IAt -ANN Alln NIA'I NAA NAA


NANm-lo ANNAN ANNAAANNA N N A INN NIIN IA 3 NNA I N INN NA NAAI'* -,"'I",N NA .c AllANMlo raecI AIN1NIA ANutto AA AANARAACNNIAIA NIIN I AAANAIIAAI"NNN
.N 'A IAN AA I ,AININ NAIN NNNA ANi bNAN NAliio ANN. AN AN AN SNaA AlA It.NNAII

T em asde Eml). NAP it, PIN NAN IAIANNNIANAINAANIca- ,'y Ims e de -NNlN.slANNNAbAIAAI'E.nA ,. ,,I; _N .

At N IIA NIno NAg., NANINIt. N E'iA NAo NANI. ANN AIA .b~lA,, "'~'"' !I AINNI
4C B "AAe!ANNPI'' I A N'NA I IA A. NNNNAIANAI deAN Al AlAN. Pruebos AN doANIA NA A i nA. MANIri; ir
NA INN INA 'N Al tit A -o AN, ANNs NA-E AANA ANn MANN. NI MAN ANNA AANA pNAI
flL"'peoA oIAnIANAANANANA -m, Am NNNNNIIA.AAIAAANINA NANA NAN doN AN I "INAANNANNAINAA Al NNIANNNINAAAAIA AYA PNNANANNNAAINNNAI C-NIA IA N1NAAAIA MA ANA A i bitlYe soh i IA-NANAi N A .N.''h' NINAlad "AAAAAANNA lAI ANNA NANAANIINAAINIA LNNI inANNICANI"deAN NANN
AbIN NNAIA AN" NIAtI %,,l, 'A NINA ANA,' N IA CE I .NA i N se~a r'ooPT .cm NAAINNI. A'AN-).b NAN N NNAANANA'N NA do NNiAANI-AN~ANAA NNNNI,, ANANAAa NA NAta, IANAde
."NANAAIN'A.N ~ A '.'' N' NIANAAl A AP' N I A l NN NIAANAAI AI~A ANN NA". ~lIAAAN NNAINNNNNNNANNNNN
NNNNNNANA ' 'A ANN '"'ANANIANNANA AAAININAPAN'NANAAN'AN AAN NNANANAAI'IINNNNN' NNAAANNIAANNNAl~AN~lIANANAANN AINP.AINN.AINI
As AAt AIAIAIINAAAIA qAAIAIA'NNN 1A .~NNbNNNANN NAINNAIANNAIAAANNAINNAAAAI
do$25INI INIIA AN'NNN NANANA, ANN~t ,III iiA NA Nu, ANlo IANNNIA All r tvo. od .B~h, Abet ot rleic A m m PIi
NA INMANAN1NII NANANA A -_-NAAN AAAA snAANNANN t 2, A qln -po de rAAIANNNNANAIN AAACIAII1AANNAN AANnlt NANNIN Al NNlN ViNa
NAI NINN IA I A N: NI NN lN N IA N IIN II AAlAN NA NgAANINiN' ANNiM NAA AN NANA.AAr9NANNNAA NAN
production ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N aIN pN.NIoAAANA NANiieto 'i~ldia, Nle ANIN'INAIA.AIN NAN Com-' tAAIAAN AANe .1mjt.PbIIEI*NNNAAN.'NANNNNNAl%,i d,, Ii ,,o niniolnooNAl h1e d o fcinoI, t e al i NErINNla 1 ui ts tp. ATPa
AN NANA A 11' Al' NAi AAIN N A AN A AIA .NN lAA t ic LINNNNAIMN AINNAI NNA NAN IA"L ANNNAAA" N"INlNIAII NA NNNNAAI
II lAANANNN.A IAIAA'NAINIIAA .NANNAAII NIIAANNNN NAN.LAANNNPANi
I ~ ~ ~ ~ d No ANNA NINIANANNAscp. ~bde RAI Ain INN chauffeurNNI Ie .INIn AlA NA ANis Aae NN"'N A'AANAAINAI.P NAANIINAAANA NN Ny Al, NIAA A NNA
IadciNI AN INd.EA-'N -6,d ,B cddyde .i NA Al AIN ANm-~ INA ItN'AA"N I, r t o",ia ,, -rop: r d lA N AN NEA I A ,n, y NN1NINA.AAAAIA ANt maAor PMavine tNiIA ri ',so Nte l 1. NNNINAIAANNA A. l (N A ,,AA ,N rAN.
N A Ni A- A N NE N N Ab i NAu d I N N t IN I Nn A Na AA ,NN A N A No N N N N N A A N A N A Nt A"A NA 'I N N A N N A N 1 A A A d eN A AlA 11 1 A N N N N A N A A N I 1 A N A ar A A N I tr P A Ia h A N A N N A. I P N N,- :


AN INN AN A A A Ni" A N NAld ANNA, NINA Nsl eN INI AN dNININA AN A A .- AN IN N I NA IN I I
NIANNA AII .a ANdnt~ In ANN, AlA NAti INN ANNINN Icnoi 'n WriIIIA NANN NIA Ih uN N ,M INAifredeJ ilc
A'INNI 'NI N llt IAIINNIANAAAANN A~~INIIN i"NINA INA AANNAN A
AN ANA" 'I NI Alt NAIANN NAgid q'N INN' IININNN AN INN- lANAI N-.uct.NNAINNNNNIAAY 2- Ali I A1.NANINAel NA-aNI I riNINbi .IINhatNIIA AN
NANANANNIANj NAAAAINAINA NA ,INAAIN NIA ANAN IN ;NINAII:AIII NNN AANAAIA' IA NAI IANANANILNNA aNido,- ,1t i
AIINA Neiilo~ad nt NIAIANII, lANAIiear y I NCAio 1)11 ,- IN, INtem. Al A N A. licn -AN AIA INN NA NAANN NIN'I'II NA AlAA 'N lI" A
PARNNA' JA__AAC NN Na IN NA NI NI I; NI AN I'NNNNI IN"IIINNINo. NINAANNM,,-INEeAA El q- AN ,list.NNNANA~NNINlATININA'N ANNIA"i.y eadm.q ,e
PANAAIANNIN IIAI IAI ANI u"NA' lANAI Ndors NAANNI1NNANAN Irncs dNN AN'uNAA lira. NAIANAIN N NI NAA A IAA NN IAlAA l$ Nit NAAAN.
,rsnaNAI ,oAAAci Al aiANNI Auao al A'IIAAN dAN NNIIININ N ANN A" ANANNA IA IANif NA S" L A VE dt MIA'nn
lNNIA NI NANAN ANNNNNN NA INA A IN Ib~it NNAANNNAiA INNAA.NNANAAANNANANNIINNAINNANNAN AINNANIAI Al alNNN NNAMANol 1il EJpiili I nl. i fes dode _N N~II,NN IINIIAAI A.I"' iol ANA i lrPRINNANA ANN pe icaprt. Ivj cildsnlbrp-.tloc arcob r e pb~u ~ra p,, 0a loiA ue N a dqI~AA'.-- NAilo A' IPANNIIAIII. IAA l IA torin-a IAt. NINANIA -AI.IN A! pAINAN AN AN-NIN IAAN IIANA NA AiAN AINA I A
n .AN AN.I N. - NN I IN IA AN I NA AN l A AN N NA NIN NI AN f, tI NINA NA NA N I AANN INNoeo NINA INN. $AN"it io d o r ea s -l t 1 s qu h, i mN o p eg n a AaAI NAIA AN A r s NA IaA ANN" AN o m oral, LAoI N Nzi llt M A.
NINA ~ ~ ~ ~ ~ lAN NIANN NANAAANININ A ANA i NANIANNII NIAINP-N biA-.,NN AANA1NNINIA pAAN AIAN N NNI AANA A NSINIAI NAAdiANAbNNbAeAIINNNN MAN. ANAANIIANA !AA ,,NAN.
3'' d AA"CAN' NAN' NAANNAoAraNAmortaNNAtNAANNNNNA 8 NNAAAA NA, I AA N NNAA IA AA.NIAANMNAA NN'~SNANAAAANA AINNANGNNNA NNONANM eiNAII- IN INNins NI AN
N ~ ~ ~ ~ ~ 'E MAI E~NIAA NA IA ti,' Nn11 AANIA AA lNI IN 1ANNNNNI .Io ANPAN~idi ,NNINNAN NA"A Correa-NAPINNNNNNIINANIINNNAAI NANINIAN
in-l'sgA otn) MN MI~ n CAINI ld~ INA. AIM P.' ANi Andit Il NA l N N INoNI INIIANA AINNAIN A cA -IN AAINEour All DNA i rector se ANu d c i. NNa .I d I an INt LIANN N NAIiiAI~A NINAN" lNINI IA MAA RI
Ill Alta ANNANI INNIANNA oN ANNA 'A~gdae QA-NANANI NA, NINA' ANNEpe IE A-NAANNMNA NAN NANN NA NAN N toNAIA AN AINANA ANNt ANN AANANAIA IitNsA NaNAINNIMAA NNANAAA Ins
NIq; 't I NIN II INNlNiNAAAA Al A IAANAN NINN AI nNNN AltoANNIAnAAMN aAn nrauyvclehaAANiAAANNNNliNANANN.IINi AAA;ININN1 A AANANAI.,rsonin, lalo
INNN ANd, % n n e n .p oet n~ icr a d I iia ala il nn c i ie q ,6 1b c Jd) ,h c a o a m d e y e uid
N ~ eatrn' GN N an ,IN'A"NAN.NANAANNNY'nlo I- liv 1 i)tII .PsIIINNAIN IN IANA II.AAiINNINNNA' .NA.NNMANNNNIAIN E~~AA N lIN MNINNN INN -NINII NIANANA iaNAN t oe se .e.mdl C MANANIN o. iNANN IINNNNINI ,IAANAA.NtoNI AI .dAI INN ENN PNNAN,ANA A N{INANAINNN dANNICIA tie e"""'' .III1ANNIAANNIINANIN
doA~ pAilINNI NAltr n .el ,qitnD E ii t, IN NIA" NN"NANIA NAN 1 IIA A AAN ANNA NA NA AI'NI NAAIAI INNANNNA ANIAt i ,tta ~lbt NA NI AN AdenIId v ANI ipi CNAeNA Ao p ~NN NAiIA AN
A.ANNA ANAAN IA ANN N N Al' NN A lNNN N A N NN I AI NI NA NA N A A N N N. I NN AIl A A IN N IAA NINNANAA INNNN
PK a In 1 hoAar INN.A -t, d ,Goi rod IN N I N ' INNA padre AANANNA NA IllA .N4N. PE EZRUIOIA I llot ANAAIAA. M.QNA rll 'AN N AN 1 A ,gnuocroeli n
Q no lAANA tdLi- a ,,E 1W-- -E,--1 I 1 1 -t. NIi. -r iA ANNA,. Aa NANlatfi Fafrlc IAN~pN N dNAAN NANoatre NANIANr NInN ANANIcaANAN
llerltlwAir. n-j' t~. ldlo Etm ,Prt~'zs oo-" -_ 'NIINIA ~ IN N Aleian diPANA an ,N A'-fll octa a. l~taeot
INIn AN'r, AisEiteNIIIA4 I' A1-AN NAI AN NI: 11111 AitA NNNNNIA.NIAIPNNNNN ing m NAin, INNA niaIn AANAIAIAIIiNIA
A ,',NAN Nl gitANAc e lva bil'r
N & ,nSAAN iN INN INN 'IN IAINNI AI Allt~ i 'Tl 'u 1 id d _ll d i INNsl'INIAA"EAIANNA. e n NC o lo m bNN i la "I lNA I AA A. dN N NA NNAsa. i NA NAA NNAANNMAAANNANNIA., .e ,. ,p n sidr o !ro 6 i eE oE -N. A1,, rlult eta d nI.
N I' NA I .ieaia .Z no i
ARC) CXVII 19JAN10 DE' LA MARINA. ~ .VPI12F 1,BJI4 41PGN 11
C ronca r nf ar


S acO LAOS
GERAL NECRU

Operado

Social, ,6 P- ut

Acto
21- 1. 21,222
da~~~n no Imdjn
E m er-,d, 1.rywpo ad a m el d- 1 Ar
Tell~"~ed Cetr laad 39
CIA. LECHERA DEICUBA,1S. A2 prov1chelos2b12n N 'll' '1r1 lo 222 11e
GRALDINE CRALI 1 2121112l111,
egrn so do tpcofre a
id roarado a prco excepF-tionaernenfeK
pade Trss end 2a&c1 r de


Finos crape on dibulo Reaeseruvs ega
W pmi~ p as 15ALIN CRAVE
212121.1.1.2.211.12.22,1.

na edic de15', d 5-7,on color s yla Consuma~~*, aimr ass,*2 Pperrzz/m od ered nat ral co o rofo a verd eio coVef l e y u e
,,, .ntr .2. X 4 .9 s


/Apovkelo bin! ueo y evetuos de


Ofegro Clesto Facesh de laza y de eveto frn diti~itd~cintl tdisls xstn Is a pecio Si9 maradf a prage, a 1.iname


SUSCRIBASEATENAT ESOA DE!1:.S VAELRADERO1AB.RI,

PELEY~ RIoRs
Eh Y(2 leaders SA. MAGO 1AS.os y1u. Ate r a 59 gr19
Em La Habanar Tedfo 34576.b~aoy rnpaecia U11 2 12611A PA p2
212212n 221112122211 1221122qua111e222211222222 21,1122o

124mt#2 1" 'S~n 2211 22,111222 21 hI o,6 w111, 2, .21,2 r1,22 a-,1 pb11. U, L221112ell 211 a. 11. 112111121 212,121, 2 h' 11212222.
Mtar1l- 1121112222121, 1121112 2221n2 11,212.111 2221o22221,0ko o m om walp~ o rnlao-tit a
22.212221112con '211,112, 2ne 1c' 2' 112 a2.5


o~~S RALPINE-.A CRAUXn do1&11111l2 2211r 12n 2' 1ou~ 11 cue',,,1 a1 doe1 22112 22111221NOS 11,122211 2221,2,1one 21211111es 11' hormosm211222
COMPLEAMENT AMUEBLADAS Do212".efs omloo prdlno nn~

211122 6 6 221 2
111E EL S dos,12 en (2222221o co'11,.,a11'0,1Y1Gates,.122d
a, 212,ime 1.1 12l22102111 Iaut Ho'

[ J E- HER ED CUBAyo S.A A.GO LA2 1111,1 1 21.1211112s112
21,12222221211 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E Lo121 1a= 111p211 212221221 1 2 22122, n N e o rlcue

_________________________2 c/ mreds ro ecpcoemet


PAGINA SF15 M_____FARTO) Ill fA MARINA Vf1,,N ij~ ft !rf) fW 4 9 A Cv
Altfli-r dAi4 J ""tiilS 11~ jAtl ('lf1f 1LtI, i Il o j d >i IIr n r


A>'IAp~ IAAAA 'AA tA'AAAA 1:AA .4'I A
AlA'Soail o'nAIA AP'AAAI" API't
dIAAA &I A'IAAA, AAAAA Al' AlA AAAIAAAAA o. haliA Akit A'%AP / AA IAPA
toA.M -n I 551
Ills~ pAl A "rod"AI AlA AM/A A ARPA .ix',A2
AAAAAA/A AA'A'AAI p ,,l' A' ,'AAA'A Altdt Alu IV A'AAP A AA
oLAu AAAPAAAA &i AALo di, A lo, pAIM IA AA A ApP> '1111 w
DAAHAA-AAAAAA~'IA>AdAAAAIAA AM A AIl AA P- IA Ala f.A"IMPAA
A AAlA APIFAAA AAAAAAA.h~l, NI'Apj blt 'AAA 'AIA Ap APIAlA 'IAA AAq

A A I AAAAAAA

Il I A' 'Ito' IA


'Nll P At, PAAAAAAAAA AAIlAIA A AAP
WA~l A


All PAIA AAAAAA

l AIA AA AAAAAAAAAAA AAA'A AA AA AAAA A. A A AAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAA
Ao tiAlAlA JA tA I


AA QIA Arais D xli ~ dc
AilA AlAAA'il AAIAAAA A AAAAAAAAIAAA AAA
11A11A AAIAI AAAA AAAAAi AAAAAAAAAIA A
At tAIAAA blls AAA' sIW PAAA'I Al Al) AIAI AAA A AAA' A'A AA AAAAAlAAA l AAAAP
kLAu AAA AlAiro AAAAAAA! litA A AAI
L.AAAAlA Alped AlAp- AIAA'AAIA t, A'IAAAAI1P deA'A tAA P A~'AIAA A
AAAAAAAIAAA Al 'AA ""A AAAAAA AAA1.1IAAAAAAAI
Antl A'AAIAAA OCAIA'AIA PAAAA AAA.'IAAAAAAAAAAAAAA
AAAAdAAAAA AAAAbAA,,AAAAAAAA A AAAAAAAA APA AIAAAIAAAA
AAAAAAAAAI ol Ai A I- lA AAA AAAA AAA P AAA AAAAAAtA
6ti i A AA AAAAA AA lAA1 AAAAA l" A A AAA A oA PAAAA
Au A.AAAiA AA AAIAA A I AAIAIAA
A '"'' 'A A. A A .A.A. AA 111 AA A A lA A
Al P IIAAAH A A lAAAAAAu'AA'' AIAAAA AAAAPAAAI
II~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ A'AAAAlAlAAA AAA'A AlAAPAA iAAAAA
:1AA Allor"1-1 'A A11 'lAP/I oAA~AblltAA pIqlA AAIAA'' CA~ a111 rAAI Il o !111'Ce-a tr ,s
A' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 A A. A~ A> AlI A-AnPA AAAA AAAAAAAAPAA'iAAAAAAAAAAA'.'. AA I .AAA l AA' A' AAA AA "PP IAIAAI
AAAAAAAAAPIIAAAA'AAAAAA .IAA A'AA'AAA A'AAAAA'A'AA AAAA AA' AA"'AAAAAA 'A'A 'AIAAIAA PAAl 1' A' p A.AAAAAAAAAAAAAAP I AAAA'AAA'AAAAAAAAAAA AAAAA
A-d t A; tAAAA.AAA'A.AAAAAA AAAA'A.AA-AA-aAA.AAA lA 'AAA.AA'A AAAAAIAA'PAAAAAA'AAI'AAAAI
toA de AAAPAAA AyA do PAto APlot-AA 'A'AA"AAAA'A A1 A"A>IA MAA AI AA AAAA'AA '''11 A AA A.AIIAAA AA AA~ A ~ IAA A 1111 AAIPA

atA. 1-ll1 P1 16 ''' A 111 AAAA lApIAAAA l j I API pAA"IEAAP II A Aot PPCh n
AAAAi'iAA'AI'pppo1>pprl4ApAAI al oi
-La 'AAAAAcii dA> Pemil' OccAiAdAental.A AAAAA A AAA51A
'IA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ eii AeA .IAI AP AAPA A A'AAPlPA AP lAA'IAlAAAPI A AA
O~~f'tNFN'II'~~~~N on _nS 10111n __ S1 At AAPAA A ied.A AIA AAIAI
AAl AIl- Alg 'NP!,-- ION AAAe'AA 'Al l In'iA AA~tri'A'IA Agii-. AaL, ,iaAAAAAA IA I deIA ,
I 111 111 mll)FR 11)11j,,, A ill1 AA'IAk eAlo AlA b AA lacea A PAI A Pi~llia APPAAIA~iAA AlAIA AA'AAAAl ito Ati oil AAI "'iPi .dw a 'AAIs I",' -'1'' iAg ilaly A o .IIIII A tI l A ,
P AAA IA"> Pil 'IA A rAPAA APis.ii AI epAAAII
IP A ra o d, dA p18I22AI1' AAPAAIA
dAl loAAPA AAAAA AerAr- IPMIAA pPAtoA. lPzb it AA-iPAAA Aollo
AoTl Aoiu A'>'A 'AA'A>A AAAAA oAPI A0 AAA1 el ~b.JII.tsbi l
dAAIAAA'AIPIAA AAAIAAA'AAAA to"'"A A IAIIAIt 'A>> loPAIAP FtAIBI dAA5AIAA A AA IAAIAAIAPAAAAAIAAIIAAAA
P. lM AA A AIA A.AAAn.PAI A P t,' A l a lPAAAPAAAA AtAA 11 AAIA l
Aloo tl'- A/AlAl All r-llAAA AA' A IN'AA
AAA Anho P no -h A .ll~iA moamI&Cra1 udt
AIAIIIA'APA-10 Al AA A AI ll VA'A A il Ae IAMAAI AA
'ILPA'A ANU T I S11A AIAAAAPIAA k"' plA ItAAlAA
Pp~~plp'. pP A'Al>'A"A 'I~I IA AAAIAItA 'l P A AAA,,,IA.A A~b doIAPI diPAI /Il>AA I a re IA A.A II A AIPIII A p ">'l pA ll on P PAAl A
IA P11>1Al A'AAlAA IAAAAIAAAIAAA'AAI PAl IPIIAI AIAAI I A'II P1IA eiPp APPAI
F1 lp >A'PPAlAA 'AAA'APIAA ParAA'1A1 au AoAl-AAAAAAAIAP PP lP
A P A P A P A A A~~~~~~~~~~~~~~~~~l pi g s t a i rsP A iAtPA I A A l l ~ AA M A A i A I A I P A A A A A A A A l P P A A
r' 'A~i .11 ltia oldA 1. IAA>~r la A'' me~lIIA
o,, N I TIA I A ,1 "geli P AAK rrlA A'o~iP l. YIA A At IA A l
0__ IAlIA 'AAAAA dA 'A Aniir .Al~I &pA~r AlP' WtAAPIAAAPPI>AIAA
Al~ ~ ~ ~~~~~~~~~~0 Al AAArAeIAIAIO AIIAA IIAA iiAiraAAAAAlAPIAA A
AAi Ale '''dII 1 A "AA AA l AAIIIAAIAApAAIIAI'AllA IlAlPl 1AI~A
-wt013, -."Id e ,
I- P re, dII A.z III Ap5AIAA 1,aA IA d AAA A IAt~n l id t IAA IA I~AAA iA AA 11
O ut, 2q A A AAIIAA A ,ntlAd AAAIAAPAI' It Ac AAAPIA A
P~~~~~~~~~~ll~~~~~~on A I AIAAs ~ AAIAAAAIAIAAAIAIAAAIIIIAA hi-rc,6 ll Il 5111 AA A I yl lII1'A a11 A -1 A l AA t l A 10 1 1
A P AA' A APA AIAI l Il .'.I I AAPAEl
A95 Ii9 A~ ol, A'l .IAIIA Is >AoyA 1
Ao, Pot1 A PAAA P AA A A I 51> A'Ar'AI.A PA IA~~~Pt 'At At uII All. Aoi AAAAA A'A'i ~ A IPA
A '''' l~b A I '111 ppIAAIIAA1AAIII el AistelAA'PAl-'APP AlR l AIPA AIPI
Ba A1111A' PPAIpA PIA 'AA I 11 "A ~lP >1A AlIAIAA>'A" 'ApIIIIA dA A AIAPA AAA I Allp l I A'lPAIIA IP A
'Al' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .A 'A' 4 F~AAAPAAPIIP~AAPAI. AI ~>A AI' lA~iA
P ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ abll PA/lAP A PA "it A'5AAI'IAAI'APIP I >ll ''A A'A'lP PA.AP'AIAAA'A>.' PIA.'> 'P P.AlAIA AA1I -1AAAPAA' AA PIIAA l ~lIAAP AAIPA tIo, ii,00111 Ma ,7' AAl P P~lA Al IIA IA' A>A A' .11 AAP' PA A p 'p~ 'A PI 'AAAIAPAAIIA PAA IAMAAIAIIAIn4AMbAIAAAAIIAIIaAA,
'A ~ ~ ~ ~ ~ do _________________ G-____________________________ AAAIAAAgAAAPAPIIA A 51 M YA Altl AillA A'A p p A A 'A A) PAIAIAIAIAAIIII' t> 6 1 a- rdIAA dIIAA ( AIPAAIIA A _AA 11111

31o e1 1Ax.1 YIAA I Ad el10 -PI'Ps AlA APIi AoAIIA ,u r!IIA
I'IPol 9' d 16 APAAAIMPA l AM l Ell b'sn APPe 11 d MIAIAI'y


tI_1 A vr lilA.P hitA ii-II-0 till 11' Y'," 1 1 eAP il L
~~~~ae'e> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ z '" 078 AlAYPM'M" "Il evAP ziadaA el___ _ A'1A11AA1A1 AlAAIIIPA'AIIAPIIA PAIAA
''IAT Toirl PA0.15AAAAAA' l 111 AAA'IAAIIAPpAplP/AA PPAAA lAAA
sll i:. A,,.A 'A'7 A
o8 Ile r. A> Au- de ttAld5d
Allu IotI~e All All prAPAi, IAOIAPAA Ae148e ll o4;i Q P1.065

P OS0.281 APAA A AA >'lAlA PlPAIAAPM l' iII deAlPA Po l APnI. 111A pAA'(p I'l
P.111' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ APA A' 11ApegPPAI" lprAA AIIA A"AIA IAAAIPA Molo !ld. PAl PILAAI P oo r61111FO-1 71-5 12 1, 19224 1110 Slh IA
load lP> l, do1 Alll ppPA'A de, itofl- _-t"_98
AIPAAI I1 Ail orei IA "I Al 1>1ilo PA' I",AIPA A


A e slro o tof boy I- S11.A500AlAAAA-00 II lAAIAIAAAIAAPPPI 111 APIAA I p '


S~~~bodo~~ hoss lasrtT 7otr p1n0 Domng hasf las 12 lIPI PA 11112 a,'A 'A 'A PI A P j All
BaIak A 0,44 sAtll Il AA1 AI IAIAA IAIAP '' A A '' 'l'toI/l P 'lA11A AiAP'AA 11.111IP A
V~~~I C~~l 0.1AAAA AAe~rt.A Pi "111>1 PAI IA[IAAI Al l __1 i d y-1,
I Al C --l' PAP It IA genoo PA haAPI, 11 IAtao PIMAPIA~l PAIPP AAPAAA, Ai 1 q eANO CXVII DIARIO DE [-A MARINA. IRE.2 ~ UI F99PA(;INA LI
O Const flnt 0alrtho . .

90001 1 bA.o I I d 1 40

h- O0004o0 d 90. F- O T,
F- 1000 4 r00
M.- F00
00.0,0.,Oh-h oh 0 ooooA4

Las fesivt oto de ift4
-~ 04,040 000000, I OhF 9.0.%
-1 dad oo ood
oodoooo~oho~4

1 dil bly do 90,0 10o

vi- oO Mood oe ddog men", Pol'A :, Moo.,- dad oo do qu, 1-.1 040bY

N --9 y0 bell0,000
lafh, 1' Oh1hd do, h- W 11 MoOnook do oo.r 1-h-) Oooooo o~h a d00 ,

-0,A, TF -do ftrAM -dV SE~ooFo LAh y tbo0., 4 opoO0MAo 90Vhoiooo h. Foo oboN A Cooooo0 0po4 0 94.0 0900 00 odo0- 20 94
hF M .O FOO000000dO oodpooo~~oo M-9'oooo'o hO.400000 OFhPh0 h0000F8o04 MFFOOFOOO
A M, tia "i F 00FOO0'ay oFO oooiotoo,.o90 0S ooo ooopFohrOMIFOI0FhlOI0 000<0F'.F061F,000t.9


900i 0 !A 0o Cok d o 2. Ma oo ,i oo. i h-4,.o Co31s mar dood 00F g o do ."0, o


MO oo, 0Moo,-', A. e uan, ete reio


04,09, COOO0OO. do O.Z" -h


04,900, M Iit el, 1 eo rtni.L


Pel 0. 1od 910 0.0010 3782 .0 i 2,3o85h9 3-7
ObpoR del do r Crlo, d h-, 00,0 COPFO -d- Ad MY Oo GOp ddOoo, Part.F dod ]00 0a. Wioo,.od .o,,, Fod, Ml-or,.


ratFxidod -40000 10

9004 0490d A. 000 0i 11- oi


OoCal do ard 000. itaM, te H lton y090d Martha Vilge0 de PerkiFitzy n0 0. a .,do


d.o ~hi ooo- a
Marth a09 00K09dF 09


roiao R dodg Ce,,090 i de Al-009 I 00 0 04M 9 00A 00 ~o000d 002,0.h~ 04 f,00 0,9 OFp de0 ,

dry yoo, M ll-lm Oo ,m 00 Mo,Od o h- o. .,00009900i 0p. 0ill00 F0,,00F000,C,0-y0 do


0-gde FFFlie Noidodooe MaroAdoo .] hoven
FF9 I Ap 11OF9,4949.0 .FF9F0 90 M -F 9009 t. i,4OO~
0.09409. Oo0Oi4990 9'l usanaoamno u uc
Mata0,90004 nS

del 00 dotril- i,099 0 Ono9ool ooo ,oo0o00009 00090000F90 09,90909090 f ~ Z )C~on oo~od 00,F0 O00 4 ,Odo00 do
Martha .,r. d,,F, 04 oMFe900 9o n. 900F 0000oF n00oooF0000 90 9000 0000 1 oooo~ oo~co odd 1 odo od 0~,on~n
d" oG 90900 o o,090 o9oo 0p090on00o40 ,0F OFFO,90 9 00F 0 F o, 4 ,oJo O 0.o o ooo00000,
09F 0000 ro. 0i9nFn0009 oo
.la 00 odonooo~.A109 ~ 089oOO 00 ooooooofdo.A 0000 000 00 0,90 o,00F00.O 00 0 00,,,40.o~. 9. bo~.o0,00
gi 000.- 000999 0000990 0009 9009n09000F 4 oM-, n009F i FFF 99900 o 0m~o- n 40 ~ o0 0.00 ,O~- 0


de I
PAGINA 0() ____________ A)J MARI %filNJA A) U) jI 0~ HE V41AOCXETI1ET I ; "aT
kiI tA< d

1,1 de II ila u~


A~AA ~ OAAAAA JAAA MDL~~ lAO


iv, 'T, AA t h


All 4 ~A

AL/Ato doAAAA adM
A'rlo AU/A- 0"A AttA

ingo doo~butt/
Toll.AA 12 l 20,AA M4.95ltt(tr U ~ Ifn~ i
1AAADAAAAA 12A A1,/AA 20., 3.95,A IAA Altno. o ow l Rdo do~d oAAAAAA ADA -A Ai

IDI0l 4.95 At"t A 0 49 .ADMAA b

lo ~ ~ ~ ~ ~ ,9 pry tOdl, NO9 MANCHAAAAAAAUA AAAD MA. AAMMDD


"a Part Jna________ _tNeptunte 410, etro S. Nttotdo y Motttique

7dA DE LA MARANA
Suscribase y anuniciese en el 1LRL E AMAIA 1


k I~v:ch.IL1 YAA~A 0AAdo Ai 2-d .0ddo .,


ADA ~ ~ ~ ~ 1-ld LE0H DEA MAGNESIA'AAA A AA~tA0A


AAOA O1z,
'ADApar bAlabAiAA OA~ ~ W EA, NFII FFIANT o.
iN ~ ~ OA LAAA AAAAAAAA CA. hq .P,
.AA.
-SWAA MADAAA a rtaAOAfnJog
tir~t. _t -6.1- r
to-do .1AogidtA" do "MTAAA
Dcat docttto Mo Pria,/ coA A

C, A AAAAADD O al Dd, A

n Poo DAA Atonio C aoA A A
0T io i .Aar.AAAAA C b a yO Botd AD, AAI AAAAA

Ao ao.dw P, atongoodjootto~~G,, Vu loiitt Ct djtAo Eol Pa.-0d lt(t dodot ~ ~ ~ ~ ~ ~ _. tod-rt Alpooototo deAAotoEmCCNEnOduopt
on~~~~V~i ottt Notottont Ritolpo yt dt iuploo !.tioo
0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a quF0tittn utnot ioood fbiain to V IA
I~~~~~bgbooo~~~~~~aia docttort 'A'u 0ootdoA.onttltAltdll t~
m~~~~~~~~~~o~Lp pow Caal. ADt. D11tO 0A loood oitotet.fclt AAAA A~ A I
Jo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d digoti. Ftoo qoltottoo oddtoot AA AAP, ao, AAA ,, Al

Adi 9- ni t .
AWO (XVh M)ARIO 01. IA MARINA. _______S /.l 1nic Ilh0er M_____ AWi)~kANt

I Aiii Jeab A iifIAA l h dif fAA IA.AA I', 1,1
AA ANA A CA C A

$ A~~L% (UmpIe lo 17. .AAAA ',A

P0000 10S REIBAJADGE CA CCtCAAAAA

POLVOS GRAI ""a bet A, GA.AA M AAAAAAAAAA


A Martha SiraA.A L-no, Marla. "eA.AA .CKAAA.
a rtha A AAAA.AAA AA YC ,
M0A. C A M. MA I CdAA.AA A A0020600 AdA riuy A lle do DwiA6 y,, A. A -CA gr
Iusta AII VENT AIEIATIDAI r i .'AA. CA .

AIt 08JI I poly"M, Ao moota, A0
ciA tiomp qu so~d hip d' mC ACM' MAAMr IAIA
ACAM00 re'ACA.As MAC IAAAMA' AAAAAA. MAIb I.,AA 1.etlAA.AAA.AACA. 'A.C d' Jd'R1- -- "A.
AA.AA ~ ~ ~ ~ al MAAAAAA'II CA CA.1
~A.CAYAA.A.CCA.CMA.AMA.ACCAAAAAA. AA.A.AA.A.'A.A.AAw~d Ar,,,A CA.AC C A
A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; 'A.'.' (AIll.A.AC, AAAA' AC .J'A .
JIAAACA (IIA'AA IA.'.AAAA.A AlAt AAdA'C01 A. A0A.CAI.C A.A AMA AAAAA
AACACACC IAA ~ A. AAAA

7/ L C A C. M''A A .A.' AIAAAA I AAACA(AAAIAA C AICAV& .i~ m
jMONTE Y0 CA

OOAAIAACAA'A. -~ C.AA.A.A.AAA~AA.A. C t"T!AC A" OA 3C0
-'a, AA.AAA.CAC Cde AAA-A.A'A.ABe,,CAA. e A~cAMAAAA.CA
A.- C 1 A eA l A.C dCACC

A CACCC.
M.AAAMCA. 'A" AIAAA- AA-' Y AC.
SNR A. Y CA'A.AAA AA.AE'A CA. $
A.~.AAAAAAC~lICCA, BC


A.A.AA.CCC.M ,A MA.AAA.A
$ AA.CA. AA ~~C- m.~.A,, AA CAREK ADO CA ICIAeh -h
iCAA .A.A .AA A, a-.A.AA ACCA- A A.ACA, A CAAA: ACA CACA.A.A.AAA.CCCA.AA.AA.ACCe CAAAAACC A. .A C.H T r F. .-.CAM. AA C A C.A

C'rjrCjjIAA WitrIIMAC PCIa lirll CAC'' I

VETAESPECIA.La

de VOSIDOS y CARTERAS C

EMPlEZA HO Y

UII in111 011tisi Ogrupcdo Vesidas de gra II idad.

desde. A 4.75
Otro grupo, a. 6.50 o
Otro magsA a. 7.75
y uno final, a. 590 A". C C.CAC .

A. Car de p11] piel. charol y ofros materieles de mode. ,
deside-A 1.00 &ar, Ade 16 a-.A'A"CCCA." 02

VE ALA EXVIRI0O DE ESTOS ARTICULO&EX A. Esoll o 'AMAAYA. AA'IC.A.r-1
A UESTAS VIDRIERAS EXTERIORES CA~.2AC.C. A" AA'A AC A

GALIANO 25 .AI I$ .C,'C ACAA .'.
fAA All~~d A.Ate y 1 oc~s A.AlyAI.A.AAA.C 3 1


Al j~~~~~%A~~~AMA.l a l ~ AfI 11 1.
I eCA ACAA0AMAA.A.A .lCI CAII
LaCA IIA CC S .ri .lj A.'CA. qA.IA ealmiaeA a Ia. C rAth &aA A Ia"' IfI : -hl i ClAM wI. C.AA -ItlMCC CAA AlA iC,.f(FA


Page
Missing or
Unavailable


A90 CXVII DIARIO WL I.A MARINA ____ _________(rnc lbnr ~s 9L ()D ~ AiArt~

MA TIC U0
BELLE A.- K''

t~CREMA (CER MECCOOZrAA-l pCC C C CCCC C
-yC~ C~CCCCCC
CCC ~ ~ ~ ~ fft C'CCC f- C C CC

___________________________Rratrrz (.urrr pm n d


ELACONTECIMIENTO 00CC IA L /UE C AS LIWLL LP1t )~~~lC
WESTINGHOUSE 'MRAO 1 M OE
M ea HC176 C
DE 7 N VITAL HTS"

N.ATLAAPTNSNA 0I
por Cto CRETONAS A. .

___ ___ ___ __ __P A N,___ _L TOLIN PCASTC A I

CCCIARCC Il L 2
CRs. C1 anC "
CC ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C dCC CCCCC CCCCCCCC -CC
*~~~~~oa BlaCncCC CC CCCCCCCCCC~~zu yC )C t


LAoi iC TEIC ICCC/CCC CC'G.CCC LC'CC


G-bln~~~~tT as coicresoicliads

$0A C'C'CCC' JC"A


ICCN CCD CCCC' FrCCj CCCClor
LAC C'PUCCICA tnr~ '2C" 42"

KCC C. Cu d' C CCCCC.C-CC CCk -i 1' i .
Un~oo~ticuo Sati jadodefle
CCCC CCCC C C ________________________________________C C C 'C C CC'CCCCCCCAMERAC CIACCCCC'
C (CC' PC C~CC C C DC e~oN YTO GELDA- NoE er CC!CCCC ol oos cli o Cola~~~~~~o fIo ando4com'oPC s~ CCC
deCCC~ 'CC'je yCCC CCc iCCCCnT0CC C0C IP C C CCCC- CC mu ~~~~ ~o ChOC I~NICC~ CICC C CCCCCC CC'C C C ~lNCCCCC P

4 ZZ leCn A r tcl C C CC-/)C C( )'C

era~c b a 4C C CCCCCCCA CC C C
reciirCdNNOAC C V ngt VIAISI R~yO V 7CCCC A
$395 ~ ~ ~ ~ ~ S"t o le yCCIC l0O
RCCCCC~& CCCC'CCe~em~le M-i
$50 AEMENINOS C iU -hf
_________ ~ ~ ~ ~ ~ A -rl CC11C, CCCCCCCCCCCCCC'd. C P R

CCC, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ if~ec MHOCY CCNCCACCL OR C/D CCLCCCCECC CCCC ELCCCC DICCC -C GALACN a SAN MIUE go eno de AliGNED)
AMERCCAN CCC'CCa de CCCC CCCCC ERUASPDD .A T111
mueCtrC CCCCCacs 'aC C
C ~ ~~~~ ~~~~~ 0C N ZCC ACCCCLDAC~I _____________________________________de Cn.a celta a7 65


PACITNA ,'' D DA I LA MARIPNA. VIVPNVES 2," DW 11:LI0 DR 949 ,) A":,) CXVII
Ticue el P ', tdcnic Itrio grondes Los %v e I o-II1r atis po 0Sr In deoI ~i po o Bumb a M'-c Vendig iihetes sic Loteria qiie
pros evvil11ctj 41,;P~rq ei urbn rsinde iribto sjorerse sicd In vossu iarreadi iinte veto esil ciruhlo por '4,,- i-j in; Pohenia
4o4I1 abee, eel ,Ii, en)ti va 4iolf hw~ ea airhiir laai a!ere n lu at a n< rahnSh i


11 i1 ,1 -i ,iidli 41 iii I I- ;,i l 1iIIiV i1, i ," ',
414" 1 '-' ,I ,-11 P T hn 1,,i; 1111 c4 41' 111- 144 4 i" 11",4 inl~ 4ihi 11144 1114 4 1.1 1141 1 1' 11 11111 I I
,41111411'1lil4il1l1iA li14 I111 1114 I1111 ii 44111 141 11 '1 i 10 I 14111 i 1111 I 11 !,"'
_11_1_ 11111 II '141 1141 4, ,11 Il,,11" ,I 11111 4911 111 111 1,11 491 i1-11 ---1 --1114 --------- 11 I I 91 1 1 I 4;41I4,
,111 I 1111 ,,-l 4111 ,1. K Il 4 I14, l1 ", 1411 -11 1411 i111 --,111111 -11111
Lo111I ,, -.1 11d ,,,Il l; C -., ir, I I11111 "11 11;1 11 1 -1 1 111111 ., ,111 I ,-I", I 1 111 1 I .11.1,
4,iolllt.l11 14 11I1 44 14 I111 IIir 414,11 41i~d "", "I1111 ,1 !~,l 411 41111 ''1 111 t1 :4 1 19 1 ,411 .-rl Y,14 91144411 i- ,,I 1 1111111,t" ,,, ,I ,' t :,,,,% "

I 1 I fll I 11 11911,1 1i'l I1 ,, 1' r
el f 1 l 1, I 2 ,, e r at Intri n Il t 11 I I ,, ,, I 1 1 1 4 1 1 1 4 , ,1 1 ' , 1 1 , , " I ,I II 1 1 I I I
Lr 1,, ,, 1 ,, b" -W ,, -! 1 Iil11, I I I ", I1 141 11. 41 ',O -4 IIl 111 11 141'rl' I',., 41: 414 1 - 4 9 1 o ",1 4 i 1
""1 I 11 I4 ''14 91 11 ,4111 4 11i 141 i -l ,"'lIIiIIII- I I I.,'' I1
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 11 ha111, I.l4 1 I111I1.II11111II,111I11-111l4 11111114 i ,, i I i I 1 I I " 'i , II _,:
I i11 .11 1 4 1 1 1 1 9 4 4l Ii~ lil 11 z It I1 I14,,1 ,, '' 7 l 1,1 ,, 1 4411 14, 411111 1 % 1 1, 111 41 11191II 9I/ 11 1 444111 41 411 4
-1111111 II I1 11 4 I41 1 1 4 1 1 1,n411941" I II I l
144191,1 I'14'4 4l I14 I1141 II I I I, , I II It,' 1 il "t 1 r 41141 1 I 14.4 _11I1I., .,,
4. I1,94 il ',Ic e111'- 1 1 II'I -_ ,I,, ,, 1 r
an"1 1l 1 1 11~ 1 1I 1 4 ,I 41 14 Ii "11 1 4 4 1 11 19 11 14 1 111 I' l Illl I I ll I ,1 I . I11 4 i "
I 1 1 1 11111II I i ,, 1 4 1 .1 1 I 11 4 1 1 1 1, 1_ 9 1I
I I 4_1 ,1 4 1 l 4t 94- :4 4 4 1 4"1 1 : l I I I I1 11
1.1 a 1 1, 1 1, ,I, i 1 111414 411t , -,"',, , ,, :' 11III ,."
,1 1 1 1 1 I1r 1I1I141I I I r , 1 i1, " 1i1 11 I, I1 IlI 14111 411 Ii 491.
I 1 1.1114 111 I ,1 Iv~ il I 1 I I 1 I I 1 4 ,, 14141t I' ll .1 11 1 .1 411111414 ,; p r t i I I I r I . 1I I 4111 1 .44
;1 I144 44141 :" ,, ), t_.l;,'- "I IV 141 111 11 4.9 11- II
41 1411,4 11111 I' I9111 ii 11 4 111I4 91141111 4 11 4141,',1,, l 1111 l 4. 4411 1 I,4114144114911.1 41111.1 911
1,111II4I9I111.r1,1441 I1191 9 111111111.1 4, ,4, ,4 11 14 11 14 111 1 141
,1. 1 : 1 11, , ,, ,, 1 1 1 ,4 11 1 4411 41It"1,1I1I111I41o,1114: 11 4491,
11414I,,," ,,l I ;t 1 r11 ,144.i l."11, I I I 11 9 I 4441 "I___,__________,__-___________I__, ____41q II 14 I4 1 111141l. ,p 4,",4 11,114 11. dal !, 41.11 II ,I I
,1, I1p114 414 I__ _ _ _ _ _ _ _ _ 11 -11,11 1149 1149111i, ," 41.14111 41. 4 ,1,': ~11 -9, P11l4l 4 119j 411141441.1,_,, 'r i ,i" "I; ,I ,,i 1 I -I -I ,'e I,- 44. 11 14 I I 11 11 4 44 411' 14 I141 411I 141 114 1111111111,, 1 11[ 4t1411.11911- 11j I ,, I-111144.41 , 1, I1
44414 41 19114411 41I4141.11I141. 1 111 11111141411111 I lq, 411 II ,,,111 L E 1 1 -I I I I I r11 ,1 4. ,411111,41 49 n 4 l4 1 l ,911 1 11111.1 I I I 9.l114
114111 91 41 4I. 111119 1 I I I "- 'l . ,, ,- 11' 1 "''11 114 .1 11 1,1 I4'11 4 .144 I I : t, III I I I II I"
I? 1 1 I1411 I 41 II ,1 .1 111111114 1111111411.,', I , ,t " "" I 1 ,- 1 I 1 1
-1a 41 4 41I1111-I1 ,- ",,,,- ei, 1 ,I 114 D el i a IA d o G A R A N T I ,I ;I'l IA S
,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 4, ,114141 ,l 411e9I,.-I 1. I l, Ab1,ll t" ,"
I111 1 I14144 DNS IT 1IDNAL : ,! ,
1,11111a11 911411 ia I4 I I 1,11. 411i 41 '11 y SO IA1
111 I 1 / ,94 41 411111111114 111111 4 1 1 1 .1- 11 dc 1 ,: s
141 1n ,- ,; It' ,1 ," IIII 1
I 4I I1 1I l1," II I 4, 4 1 4114 4, 1 .4 111 II* "I 411I,91141II4"411411 1:,I I
&.I l; 111 1 I 49 I141III111,I 494,i,_ ''l; 4r',' 491',I I I 11,, IIIt ,,.1 ,
e a 1 4 1 4 1 1 41G !1 1 l 1 ; ,' 1 4 1 1 1 4 .1 1 1 1 1 ,4 1 I I1 1 9 1 1 4 4 4 f - I I 4 4 9 I : , , *
P 1111,1 911.1 'I91 11 4 I I , , ' 1 '" I 1111 1111 I I IV 9141 I
a1.it,1111141414114144491414941I49t 1914111 ,1I141.111; 11 ,
r.Ipi1lh ~ltg:41111 " 41 r 1 I I411 41 4111111 "I I .I ,i I t 2 ,1]SQ~N -11 419 1111.44 1111 111 11 1 t 41
I4"Il1119, 1l411fl r 141 "II "I 191111 19 -4111 1 4 I41114111414,119 119
reso141 ,,lll 4,11144 1111M1 I Il ,,1 O A 41, l19104 LEGIIS'IILACIO'lNI1,i
N I I I 1 F , 1 I 1 1 l 11 I' l I I 911 111 r4 14 .1 1 4 1 4 1 1 -1 1 1 1 1 4 1 I II . 1 : 1 I I i 1 , I : j . , t r
a- h,, d. 1 4 41 41 1, 1 ", W d" ,,-,I I I 1r I l '111 I. n I1t 1 l- 11 1441.it I 11 4 ,41I I 11 1111 t 4 1 1i 4 A 1 19 14. . i ', co h 9r , , 1 i1 4 I '", I '5 ,, -1 I 4 14" 1 .1. , 1 -, i 11 I I 11 1,4 14 t A 4 11 11 2" 141, ,, 4 'ld -i ,i - 141, 111 14 1 1 4,4 1 1 ii 1 t11 ,1 I I4 144 41 1I 41 ,411 11,l19i
I 111_14 11 I941 41 44,11111- I 11 1 ,,, l t 11 I11t41
'1111i11111I1I1111111.11t, 4114 '1 11114 111 11111 4,,41 t, Al .1r. . . . .A.,
p~taF~,:kS .035Cq e, ~at I" 114 ,111 111 1141 41 941 4 14 11i41114411. 114 ,14 149 1111111 1. 41
Ioi t 149 f la ,w ,_ _ _ _ _ _ 4941 44 414111 r4 I11 iI1, ; ,n49i- 9 I411111,,, !it", ,,I
t a ,,a iIII II t, 111114411 -.1 41111 41.1 1191, 111.1 4, 4141 11111 Il 114 1i1111 1 4 91411 il1 91111911 . 4
''i1111111111'yI I I.Ii : 1 i ,
1- y 7000 LOS"" uS ES '4 11i- I I111 4111 44 1.14,111 .11 11 911 41 4 :4 r111.1144t1 4I 4111114 4 ,I ", ,: :,"' ,llt ,, I.I
1.14ll, 1o 41"' en1111,14 1411 4- i 41 41111 4, 111 --1111 914111 -L Ao" r1111111 -, P1t91111 40 t, I 1 CdI,4,a I
A, II 11111111 I' LE I P I E SOL I .11 11114 41111 14111 91111l 1 i I I9,1. I I 44i11 r 11 4I I 111i1 9,111, 911i41 'T11,14111. .v04(
111911111 II 11.11 I .~ 011 AGEAL a ,"', 11-1411 41 4 1,11 11. 41411 I 114441 411 4111 4, / Fa Atn11. . . . 0.1.4
POROUS.ara~fldda 'A. EqlIlll1l1ll4441141l<41.t1.11t,1111.IlII401111411.11. . . . . 0.40I ,
a,~. in n i i res 1o, ~l, "", ,- 1I I o$t I 44 z I 114It I I41 11I 411 4Iy,1 .-1 9li1ln4 n1 "I I. I I II I0
riaotdiid aid av14111, ; I1 I II II1I 1,11I1
W 1SUUE1E~inU a .\if1rhia lal -1141 114111111 I 11 441 I419114 -141r11I'll1''1,, I-t II . 1le
t, 14 111114 11114441- ,-- ,"vat hl 1 4111indl5 1,,, I141111 I1111 1,141111)11444141111111971111110 .Ttl1 4.40 -, x

41414 -,4 11111 911 11 "'f, A41 l4 1141 1 -411g-4i t.14 aT411 l6.t11I 0.0
11,114 Ill II 11141 C"itit, 4 419 4- _,6l114 al. 401114,1, a .r 0.40ols lo
1idl,,,d -.Clk, ,, i~-. rit1II 1 file 41 1 1-.- 9011114 11111- 1111 11 1he ld, L 114441a,1in1I I 1114i11.1111141141a11, ., 40
'_ -' q I, -11,te 1 114 41 doo 1r441114, ix o t la 44141, 1111r14 11114 111 "e 4" C 1,1 111,
li, Zr'41141111s" cdid 41 9.141 .44 14411 11, de A a i 1111111 ," 41114 a 1
It441,sY om 11 ',",,n etr, 1. 4111.s 6t 4 441111914 1411 11 E~ll.lA .~ntoa 1a kt
6Miur o-d ast 72 -41,l1.11014411 44 I'11111 41 4 4 I4 44 741111 Col 410.114,rtI ,5;,ero cniti~i Jj

II 4 = :l n.pa., r, "

LJos pro fe~sioninhs Y hi deflns :r Nop of reve joeligro ci-ino el Jiernuowi fi pu 1fc~ 4 9 def I- w2 !n;v, dit rI,

d~ h ;~rrco ,ldmnixro~o1 ritinsilop por V1 I~,"f t.4ueio g~~ I uui d ad
(Fr FanDt In CoIL v (tlklltl tri drsvDrdo 1 1r-i,* o lento por Itt rdfi (wwi"h graxi labor en pro dci
did5iii prfeellvnt Ile 116peola eubtOrNo" oeis ULtn A(Hljoqitirtto cnltural


PRpat 0F = O A L L LTUDIANTILE 1 (CF) dCULTcl de
Par Jose &F L Goliaiel* For Rloberto L. Goidarko__ ~ ~ qI~ aarlials PrAraJaa

80bn I- PI5 i~11s dir 30, 15si 155 KrUI, ,qune lmio dir in 55 egsiS~nte r rit p, itsis fe 0ccaie 5 555555555rna enl (a uierlil H sto n V~ iassi "e SS alto motorict 11. .11 Ing is cU bi1r 5 s S
ir doto sults sir tal lcni Sie55 iiS5ss i~sSssi~r ~ 555 s~a osn I&5 ~ i5 i F.55SSl ssdes siisssal de nuetra en etussyla4s-,,r. ss.fso1 Ad SOe S S FS'gi 55 nisri. Sirnt de5-d 55.5 Ad'Si~enssso ste 555 55 5'5 ,55 5 iOsssSs
s~~i~ O issstw n ss sss 6,5555la505555 e r5ih",haidI 'U-5 r~' *

S nrsssi 5555, 5 5 F iSS5 55555555riposirSsissin5 5 5 S 055 n55i ~sii~S5isis ssssssisinis isi .s .~5s'~ Sssnss ss 55 snds 'sldsiiss. Siis ii 55555555 55i-i enSSS SssUU 5n55s0S iiCissis,,- de sI-i~ 'e~ os 555555 sir I 5i1 siiii~ s 505555o Publ5ico,5555 500 SI sros hue. sS, ('sIs prs~sssStas55e lgii5s asisisisssisii''' t 55 isii sSn'ils, qu555Si5 i~r 5 par i 555si5 tod n sei,e h., elsbsSs Srnie Fssnosssssso- co siss iiiaisia sr isi M45 "Wrs SHUS555 i5snSIsSr55sSss ss~ro Sn SS~Si r anS55555~n 4's1s' o ssr's 5 Sn iiiis i SS55S.iiS 5i' ~ is'ns
Tsisaaslnnsds rr P, i_0in a iir c .ni.ss.
si 1iil s iUssbnss 555S n" le 'sina isss inssS insi-5ssesss sirs5 i dl5 ScsiiS SO so ,'i~ "'~s s 55 Ss'' S
aSW slas 5sn p5 555UeUteisoli16usisi.iIsisEsin uI'sIAsin'lisavSill fliS Ili Hiilis
de 5S~SSS de si5S~~5s 1 'ul. 1 sn ss1sn0, 155is5r5~i5s is ss s5 S~ s 5Ss~iss~s'S" ~inii ss'i i isni' 5
,nc55 r~i5ni 0s5S55555is ss~~sirSsii~i~sss ns ~r SaSS~i ft insg H sn d is Joss sir~sirssrssi
5555is5tsSss ios r-c" Ii sSssoiiii i .'Inlss fliisa i i~~~~is is i a iiss 5 551 i siiii~s~ins~iiiiniss iis' Sisis ~iiS'
s s losssns is SS d n Ismsssiss.s ssiss's'Siiri i sis ns 5S5'55 s sliS 5sS55,555 ~5'siS Sn
preiin -utt,~S~ss~ Sr -T-is~s Is S cssisn.Jisi 0n5 nlii555s i ui ssr sSnsns i iisiis isSrt.s Si Snisi 5555'iinisu is ~s ~ sS i tin~sssrssr tar.i issik. it 5' Mmern55 SiSiSsisississni ss
Srsut elsrrsis Sn5'isss.snSiTsssisis 5555.5' nS, nissssssis 555
Sr'~~ss's55sre ,5Ii5 do55 elsssss 'sssl si. a _________~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 55SniSni'sTrti5. snns'SSsn, r(sss_ _ _ _
Sinso ~ ~ ~ 1 sis1-5~ n us sii s !is sssinsl s5S sS Isssasr ire in~ lo"'i, nS55SFCIFS 9AFIFsEL N 5 55'05S~a' 5 s lad ini, s'~iisii~ssi~si-iissn~niis'~sS~iiis~isssis Sins 0--S' Jiisi1si ss is ss u 55
de ri41 ns1 sssi- .ns .s S "sssi "Uisssii 50 rsisis1. I L 1 A 10 D A MA~ F~ -i~ s S s-s 55 i 55 55
-5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ Y C~l,, y5iis~r iss Nissi Ss' si Sn
sir~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~cDA1 DE55sni LAS 5 sis i 55555 sinRss-i555srrNriAus 555s555smine.iS 55 sn ns~sisi~s nVSSSSs Sisi~ SrisSsiisisi
5i505555n55s55'ssl nliississnsisnsrssii-ils 5isn~saissis
9-tiio icsiin Sisissin~rsi issiisssissnsi siuis rsiii iSiiSn~s sis a55i5550n55Sia psit 0. A'n~s~lSis si.s Sotr Ts-nsinsisSr n5snsl5Ssssu" ir' Gi1isss CIL~s Ssinlnl nlsni iii-isis-tN
sissis cu55555 5i55isii'15 liaisS fr M. ~ si d, S1sin
SSS5S Sss sis in 555555 nsi'siisn Si 155S55 in iS~ss srs'ssist S~i5555i55555 siissis Sssi n' i rs 5555si. OSs 5Ss 55 n Be- dcl 7isiiars~ 555 cc 'iis 55SStsso sSi Sss55islS sa 55, sscir s risi C-,5 S5srsS lie rss pad", isi 6.~~ s enrs~~indu 5 55~i itsisSr ,fS5Sno Sr~n0n- NSiiii 5o 5 e Uss n iss ist555

5siS 5S5S sSii 55'snss i ssi P f ion iiui isco c
eS~Sse s in he.,~~sinr sir daiSSS ie5srS'iii~isrsi 5 ori s sissi y5005Oi 4's5ss~sS s sS rSs niss
5555500'~ ~~ .ssii iasis f i r-is cisis sin I5 kluCr ifsa y 5 5sr
A SS5 .l.5S- Men S ~~i5is is sss~rsCs s~ii5
1., USi .-5'i 11setisbnies1.isesseinssssossi
SinisiS 50 Sinjis so55s555 dtiiii.5S~~S 5555s i 5ss iSS~llc Y5 Iso uc- I55555sn5 s
qu55 tesns- sishsc rsiss d",su qu n.5 po0 s~~an 0.1~ninse ~~sn '
o 1 rOinniaAis~ssSSi~iia 5i55si i Si ~ 'so ov isct i5i555 Tn-iS
Si~sinii~aiyisi is'Sii I ,i 'si~ssip y-i s ~'in sj e! Nulosas n aisss ii bss les
5in55 'riisSs 0a it 55Si5 5
Ini5 ft", dii F5et-s,()t


p ssisa isirssS Sr -ir -.i 5r555555555Sicca555n55555i55 ys~ Ssssssssisnsei 55s5i rrrcjiiinoinssosuil stiSS 5tad 5t Is Sircl~ 55d5, 5 EN MIAMI dsars',s 'I sin

5A.-usIi pss bsisiis. 3-LS

05 5 s si r- ssi, 555
Srnc. :s Ciiss s-o 5
gssS' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e Jutsrr SissSSi5 ,5CsS lrSssSn'itIa -:~r inusis 555, S5. C1,11de a nLriauii
55555iansca5 o r si, r el rcid5 psirs5 6,4 s5 hohl srss S5555Si5 Js i ni- 5 v,5555555 d 51555555i555 55505 W055,.Ss~sis'5e !a 5 -j rCbaasU -p te, .e s' sir' rmu
S- s i5 _s.i Sr yr sdls~sss '-Siass -r riss d~ssniSrsiisi is siis5 55 5oails a-is
siinii ss~ss s's~s~sis isanis MegOin
0555555505ai5555555555s us' SD FFgsNSA Pair' Is 1oi'55 Ssin '.Sss
5'sssa.is 5,555 ors'5r5555 om sio de Trssits 5 55inii Ui~555 v 5 SrpU~u A lne "a ifc'I" ;! irs 555c i55"b 05in5555.
ofis 0 e Sirinigaa' ASac deiis 5 r55-SS r 55 5srsssilo s r 5- in S iii ns sssriS5o5 55
msris 05 lssal iri Ad sin 'denn5 Cssoss )B PRy N Il
TSi n 1c is. ns~rSrro 55 S S si o
s~i55S iniaal d5 1e555 ri SS'r f5't .S'S r .S s5 S5s
555rSuil iinass555sasa 1. Csirs PIs ~iss 0~~~~~~~~~~~~~~~ 55i55n5Sc55 5oSrto~ 5555sssS'5'i~sSsi ~-'e l rpit o p ii
i~~sin~sprsisi~~is~iss55s-s'r 555S5in55555555'555555
SisraS ~ ~ ~ ~ ~ d Fsrb. 55, --e~i srsrrs ss S sSss'
sir pra55 r5 SsssO, S r s'ssssrrs ss
u's ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a sZs isaeb. 355r5iios0 sss~nss-s~,r
0 55SSSSMS5S 55 55 pgssau~u 555555 fsic~sdadr' a Ei~ 55SS 0. 55. 555N-10 irsf S els iC nsss isissii iS5 n ssiss Si
Sr Cot Css itsss4 - ,ssii-n

rd~asrs 55Si55 m 'os-~ 5' 5olso de Ti5i'rs5't Ibros rso
Paca s in Ch i5~sisssssss "ItsS~inssinn iinsminS5. _cir ,I 555 dis Uin55S0a, 14 cclo 5in, e ~ ~ i I. d55 55 CsS s' 0 V~ss5 s rcisnira 05omo a55Siii55 din 50s sniei55.si --daSe, La55 5 sI' 55555i

pead ,osss ussscriibeeinP pps


zations i -Si 0555 5 SSSrsss-nn i i

de1 nssi i a uns --o silasr Snir. acm 55si onii psliixterul ss tsii, P E reason de reglsisien
isd vicus. iid in I5 pssdi .S Ssd i rSA S A TG E A SP P A O IPPS AA
as $s Oss'es Own etuS. Is de tlaisu y It osinro 511550 P eiroiso 115 55 55
n555 55 k rissisir ei-Si'O N RVSR LSPEOSGIIAN Ain 5555 Its55~r55555555 90Stnxi fn5iinii let tiini Crihi facilidadeta Sa A.l afb
PsshssinsAs sifsori.s Gpsinsbi
an. Soc SsiS 55Sin p'is esriv s 5 sirico" dc-55 h-- p- ItL FlitliimiiiS" nUiplS is 555'-si~s'srnnrSsrrbiisrsr, SS SC IT E 1rE AUN NO qA OLT 1 00
ssionls debir5s ss55 s-s1.555u'55-u sso sSrsssCAA-LO U IBIP N P eD 'P P luirsl sios 5~
~~n vsr it,~5555Ss ~5S sus5sSiS~Sssr 55

151515 d srs sissius sis ru- is' Ir mrsrrrirn ANTIGUEDAD PSe TODOSr eTE E A O OP (NF
puSi5rS1550in5555 pmle ssi rurol
.ur ycr055 auiu~uui In S 1s Sr I55555 55s5is555sas' s5 arri )I A_ _Vs~telfse c ubsrssuirs siSSt s I TUNIDAS's~ feNmes'PS~r5?

ds r 555555s55 de s~ Srsoin r 5Ginusrp5C dil i ao-e i s
a oooieisse aen
hin'tI ~ 01 "I Ns- aersa .Enisissa o es pecs slvpa atetp

ony sp bse 'I C airsio s F. Isrsrss FemS sas
taftoe n ., bo b de sS stsi 555 5J5555rl5 55 1SSSre Lae u ale e r ,al
de c~b. Ili -t-it555ri5i0ul 1,ea .s .S tiers-C PTAIe IMiDA O U LQ IR

55555 oinsuiss. ri Cs-11 SS 4 a isr ins casii ac~iS S.S 55555 I. SEAsi SU A TGU D D P R DsS A A
n 5sir SsSc. y issr sir sss cl Ssiss, y rinrdeis ds s qu55 i ss e- 9 E R V S R ,E O T O S G I A N A
Sm ~ ~ ~ ~ ~ R Sriinisdins P-,hUr sBsss'iisss Siiii

F~~fh,,~ gaqitf'AlIAA IA 10111_____ I)IWI()111- A cMINA VIUIU t1: [)I- ji f) !d I ),Vi 1fr(f CXVII
TEMPORQA w ~ MA~l) ANANA NCAMP IA A, AIN~ O~flE TA0$ CV~l

o" :ivIOR x25 AROS de LABOR CULTURAL 45
A'MA"A'ARAA A,, AA I. AAAALA PROXIMA TEPORADA "'me D DIA
jlE SU N BE _,,I Ai~ ZR -nfein I SE INAUGURARA EN OCTUIRE 23 I

0111dW BELEA, ACCION A'AA "AA ,IA~A'AA ~ ~ 1 0 15) 'AAA A
eanU MR A' 4-Aayinf .
"U' GRA PO I 'A 1 ARI d ,A AAAA. A ,AA'AAIA )1U ))A A',A 1l PiL
SCADI BRENDA C4REWS MO4OY IA"" aIA,,ALAIA"AA, ,,
inAAAAAAA' AAA,,~t A AA'AAAAAAIA C.,AA 'AA AA
llAMA ISUMAR ca n Ro HNIMM MARQUEZ AA'iIAAI< n AAA, Ar U n,s.K ""AAA'A A"' "' 1

,, LUNESI pA'AA 'AV FR A IA"AA'- 0
f~ DbtA AAAA A11A N1;,x AfiaAilACaI i.flAL


fAONT OR G MSIA cOICP- CIS -10. AAI)Q Ii- II

InnA AII 9 I 0ll 117

LASf Jolt I t Il t.1 I I I %V t! AIIf 0

I Cheste '9 AA L'


atm I .1 ~ ''a',

A,'R Ai Al Affm n I A (Aa". A~ ( AAI AAIIAAAAAA AA
AAinSA (Aal A-A(AAAA( A L. '1AAAAAAA10 A

Ll;XA AO AAA, tAA.AAlAIAIAVA 'A"'
A Ad, ____________________________ AAA. .A ANA IAAA'AAAIAA AZ (AiA,

ENRRC RWOD ~ A LES A 1- -od. In'''-OY ASNO
A y S Sn, r L.(IAA bUAEZ
((A \ ItA,5 A'IAAA lUlA A-I IA I IA' "'A
)VICTO M~RE W AYNE AORRI -AITL455 eSNOS E
BRODERIC CRWFR MAR VI01S 0aD d 1 r.R X B. A.J SPAE
I. A'ia MAAUC SURZ SAAA'AA


AA IR Cttt~ AAIAIAIA TRIO HAtNAI11L -i e d,1
AAAA YA',, ( AWRAD
tRitC SAe alate It0 a5______________________REX

(ltD AR t BatAZ A. SRQR((l CwwIe, -L- inP1- -41A~~ A(AAAA IN Aoil .ATAlt
A'IRATA All I Do OrA3GM '
'CA aA AA'S~A

MZXIEMARA LO.tRS A, tIEeta A
del.-~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ %AAAIAAAI' L.1 On191~1.11-1 1.CM.-a
Ail A i tt E IC ITICRIVIERAO ',- CAA4Cl 4-a oNE 11IM -TO

NIOA i a g~tM E E1 LSA AO FIE TAM BROA VA ft I

NAA4AAA(AAAIELA mCsSSALE AAR$


-.lY T O S C IO pmCAC',I ~ IAR p~ I V N U A E R E T

R A ,-CL RC ji CAL ArIA_,I
MeleOB BO La receOLVRR ALAO REI LA AN. AA4A AZ ACD AI IRAIAL l'AARI'ARAL AAA AIII M oe
CIT CARSEL CrooAneR A N

~~r I~- 2-m ,Saa AlA cl dAelaBAVI TIBDO E v

IUNTUR YOI Bu~eI y I 'AA~SN C E

ru-t' AJAE\, I& por01 LEA e BetENtAAe
uPTCIA C' Iec ~ li"i ai im o 1NANO CCVII 1MAR10 DE ,i M4AINA VI[PxRNLS. N0 IE UIn HE 94;T) __________PAIArImponten hoy en CMQ i# Meduhlla P'RO0G ItAM A PAtI II I s o eaiIfauu ~ kht

HQoo altl; Mtrit, a C. Woodedlcr '41F '' ~IC"'( "H'I iatwgitr in 0,an n'I("Mlohnawk" le Rnalv In CCC, C -A e C B OC C10 faillilt l c~a I; c
vida a 22 pamnafrrc CMI)Qt~n I 4 m in local nodail ii
~ ~ ~ ~~~~ 1 AIC 1 ~Z~~nee' CClniniiC
RADIO~ ~~~~~~~ i Iiin eleinoen in~ene ,CCC~~C MU eiit.illi]
It 1) 1i ienCA liecCno CC oS ILBCA iiiei liii~~i
Pee Alberta ~ ~ ~ al (lie RaltiC' -ti, -l K CC 1CCV ne~i e enBele ~ CiI ~
geli nre un1lct ide-l Cml iC 9.44 C'BCC lk., itiCCI ClueVo =Niii'ii CiC1n
IC.~~~~ ~~ Ce. ~r ii. lnele mlIiCC ots. etieCC i~inB I~CIClCii i CiI ei
EA~~i~iini nohr aC iieeiil 11,~i~il incliie'Cmdbullnlt4di i,
I CII "Ohio ni nen Rid eCCCCtiC, *lel co~ as~ CI,'CC lio ied. mcC.iil "tA-CAC Ci ~C~~n ~CC
CIAiC',Ce n noBI~iICC Ol C R O BCC COCniCCi~~e, n yn n. CCAC."iin,. ICi. eie ieCU.A i "ii L Iii'in IeeiiC nn AiiBC C C .nn efli la ioCiic ninide '11CCIe~iCI rC C CB I ,CCBIaC
Ciil.lolilniWnne ~ oci.dCt-io CCCCCBCei iCi 'C leelle.lc IiiClC.i CICeCIiIJU O D

Sti i llC Croina arder.C "'C'CCCi~iCniCBtnoenenn~ 'u"i aCiiA 'i Miii ll ie A .iineeiB deC ie. eeyi,~i~' "I iieiiineein ie'i ll'C nin CCC BCI.ei Iauaa iCWeinei'ii iiiiiii oiiiC-i lCld nrii reI BC riiu ost. UNION RAD)IO CCCB al Tleie h~iii AAO i iIi


hriCi CCCCi CCCte, y______ III-inii~~ii ACirl

CiBCC Pe," 1, Ieiie.5CC Alli ~ d nCal tde C; IQ CTCC
,ni ;; endt niCTn c I' uIilC C~C~ ~ C ei. CC C CC CCiC, CB iiiiCCCC CC' ~iin Ceii~ ii i~ii CC 1CACLIACC, CCeI iAiiii"oeeeI' AtCOCCi Otie nieeidiiiCi eC'~uieC"ii~i
M iIn itC CC i~CiI i CC CICCCt C C EC satC CCeioe, CiC C ieCCCC in Clioi cetr~iCCCCe CCI nn Aieieni ii linili
1tew~C 0 CIC C'CICC $% Ceieeil i u~ BCC~n CCe',CCCCCCiieCiCCYCBA IICluC Ciiii

DiA. Oi
Den tO-dCI, Roe 'ieKl, Aff~UBLIBDADC.O IRI S I i IlAk cii
CC;, C CCilt CCCCS '1 1 e~e CCC, CCC~d. B.2 7;t;2 t.: 'Z /ii

C. CCliI, CC. ItC~ zaiir) ii~d )a Cii Ci''C ilii' C

MCCCCC~~~~~ ,I~i u ieC LA MV- A
CICCl' ,Arik ie Ct Cebit. ICCCr.- t ."iunnee,,d C II 'I R N C MLN~OC
CC~iCOCCCICIC~iCICC~ii~iC~iCC 1i CAC .C CC e'i. iesiaeineCiC
d0C tCiCCCCieleC a C I iuieeee Ciien.C he CnueICi l e .CCiC. C'C '.
pCCC~~iC "i CiiC~ii~ei~CC-I i'CnACCBC iC~euinlilii -iiiCii'C C C B ---- ----'" -------iCCCC sC CC~iCCCCsici cI iiCCCCCCCICIACSCL CCAIi i oai iCdoC i CCAC.iiieCCCii citn .ht.C n
t.Ide. .CICCCr CCiiiitiiilcurciriNl4 CCiCCA u Cii~iCi.A 'i CC ", CN I i6Gairfo CnCICI CCCCCCCCC CCIC ClAi e C~C A C AR G C C lio'CCCCCi ~ CiCCiI~ I -nCdC Ciitl njc


1. 9 CmC ITe CAP C fla C~ia C/I.,iCI i' e iii C C ,I
in C ii"iid i CCCCn C' iCCtC Ivn I- i yCC


Il C or C i C Ce CMC C CC -C n C CC
e ~e,er ,I AR N L -'R LT
rs .C r e tm r t aoe ai--i o tl.-TJf 11 tC C. AttfC en. las IC CIICC C' nCieCiii'to s.i IC'1, 3,weineMCCC" "nC I t I i- ee-C C ,CInCa'to" t
eniuliule'r- DE~i~ CCLA ~ AC eA'CC A"eCoi VCC IC" lloC. CCiiCiii it

ItAC denh la t iiiii. C Cel -d CC I d ie C EAST p n Js. W, CmC ee, I~,
'Iiu~., Avle Cot SIZ, ICe !C7 F-1.CI Chi in.CCCe'
iiicCASCCCC~iCRAsTO~R ;RIXOLI1"1:
CiCICAC~Zi I C. IIf IC 10-;. IC~ c~e CiCC CCCii
[Intilin' 'a. "e'"Viit "'ini mi cCiirn i MRC onCC
Cc C .nC iCC CR NA C21 _111'rC C u~C~4JI
CC iC CI p nc e t o C eiu CIC A_ id gii L UXC R IA L TOii .Cu .
inol anio il B'''I-,maat

C' C CAPme CB41C
C-I .innt dcR" t Coe lo Ai6RA I- uCCI ITCu P- FCB Bv~ L, I CC Ceior IiCC Cet 'CCi AiCC L Cec ~C CACCCiI~ C ie i id i


ieete ien CCCC CC Eli, een f C~CC. AS ORn ~e .5 SN FE N I


In~~~en.r In II II CC iIC C C--C C CcCC
CiCCIICC,-1 AidCIC Ccl Citnmi Ae 2, ieO' eme n 'ill
Ce" vi, CiTn, RAII-I IT"_______________rkaCCB C14"'.i~CiCii EACAI 4 OI I ~

II indiieiaICl'iiei viC iCet CiliiC Plel,'",T I
a,kyCAIV. &dleetet e deiudu -tACiC~i re L C R'CO 0 XA enC~
g~eaeg. C YC
OI~ieI nigrfc In n C inCic idC d it "A ,CnCi"C~ P.Ce .en La C
CCCC w --C Ceo Hit A,.cCI I CU TO cAli __ _ __ ruin a nior OroBC, i Antnio itCCC ICIIC ~te.ee IC ~
Cenic l an CCCC. CC CC I,en~i nIII--.C CCi~C Cii ,i ineu C I~~CCI iC CO.dl,_ A 4 I CN -CLA CCIt C ii Ie CCeCCIa. d ml, Ac o hen' I C CAClCCID nnen-uniCC mhiC
C rCC le AC ViiCe Ee~iii Niie IuciC I CCID i 'A iC~ i
tifesilt CCCCC Ile DUPLE %_ __ _ S 5TRA N D CC" UAAII

,aCpopuliar', j Cie cu Ael BnAi1iCC A IA A CICCICIC AMBL o Dr CilnMCCI Fell 'CII "f cni I T ir ~Cu'nCeC CCC Cit ie CCOe CCCCC, ircto delCC C ti euublCd e TCC iei CCCdCe nimC CC ''in C C ~il


CCCCCCrICICA cC. NeBCIe lw "R CC CC CCC 1I11 1 a.,In A


g. d. Cub IC 'nI- -Ai nenee C CC 1C
en' d~'ree OCUATR CC C A IO Co-el euiC CeIt, 'i"di-o CC ACCAeCI Ae
Bi,CCoI~~CCCCCCCCCC CA," 3 isnr-1 n CBam IMAC CCCCAd Cemn-. C, I Ar


%21.t~e Ce Ctio eeit. Coil'ei etan-', '-I' "C VCCCm.CSCCC SvCCCC rcCC I cilm Lii CGeCC~tiCi-e ~ C CBICC iC tA!c e ntdeACCC e CC ae~ e
cCCCCCCICB.COCCr Ca~l CC t CC NE12oRT E un~'C ~CACCSC BCCCCn cCCCCCCeCACCACC aCt L'IC4 r, e~ CCC il' CrCICPIe-CCCCCN NCImAILninICIdC C VC cC I CC 'IC ~acC nI iKillCC.iCCCCiI TeCCCeCirio lCC d, d.aenB co iCoo iC Ct -C Ci.uICI 10CCCC' Cd.e ,CC CBCiP- CC C iiC. ene noludbleliICAC ec'ITC e Cl


mT .CC C e iC .-CC C CC CCLoeC01 C
ofCt-C CBQe ." n in iC I -Cit EllCCC C~i Cu 1.,. CCCC 16 CCCCC CCCC~ Cur ,umi C CC CCCT ICLO
na"Jain pciniv_, hnnbr_ d,,_in CiC m CC'A CCuCCCi CC i n ICreICCC Ce 'Cutl A CC~ I. COCC- CCCCBCCCCIIIIiCI Par C~ B-lme ime.nnue iC
Ct-Cf U.'~e .n C IC In nni Ce'
sCidC e 10 g .C1 C Irn tIn- CCiCnlE~ta so 1CCCC 11, C'r. r l~ -"ACC BR

Cciybor IC CLCiCC. ICCC r C -iOC
Mu o opIeCCCCCCaC o Cob iii .i CT on C .C 41 1-nioLCC l0CCCIC~C toC. CC CI "CCCIA
FLORENCIAt eh,,C1D.CeCCCcaCvcCC jAae, ,stnen n C N AI-Con

delielnen CCCC.C. Luneteel, CCCIICyCCCSC nCCCCC ltlt st t PALAC VIeTOAS
I~~~~~~~~~~e ~ ~ ae CCCBCeC I~gC n' 8CeeCn WClCClCC AIC~C
CSuit ~ r neleeCeel deCC CiCCCC C-C l Si~C 0CC C UA InJA NERA ro Cdi Atn CiC
7CCCCW loisess capeeriCICCoICC Cetn C e CCCICet.CCu n CC BA CCCC. C.CICC C seeaC 'IsJo ib~nvie a pa e n CCCtt IoliCCCCC CCCe yCC CCC.C -CC-eCCIC = q nnV~n GR AUTET HO ICou CCCCCC Can-l CCCC CitI CCCimlc CAll CCC eIns entaetBa Clya de~i Acapulcol I


CCCrtCC IC Bcsturn einoe y Ile ee.o 1,dCLA CAnRGACC DE LSWcoo CCCCT
e~~eCC.F- Flyr yC Ginn.CiCCCAi SCIC iCC nC-rC ITe CCC lnABI'A DECCe DONCCC CCA A'tInC ,id~n
CCCCCCCCCCCC.n~ ~ B. C-.iCirC p.i, CBCCCii. CCCti eTT onC a" "C""n, 'T'CCC C~m CVA Co-.) c- a~l_ C'CC -ace nsiovdbe aln ostpo ae
ise~i~ ICC'CCC"uVCC C CCCClre CCC ee.CII 'CI CICCCnCA ~ l lnn. CCCCCC C ,1C CLCA CCZZ -'CCCBCC CCCCCCectsA1C nt .CCe li.cCoCC'Ce, in T-o ,C~ 1~ CC C,. CCCSetu~ C CCCCCC ~i.lid dad I e'gica eC. ACI C IuC CCC ninen III CC~ce~t~~ CiiA o --ItI CCC ACC l Ininiy
It ~ ~ ~ d IAS eSTCuniuCtCn Aee. l iuoie ITuo~ Cu _____________________________________________do~~~ C.-r w t
I
PAGINA DIFOSVIS M ARIO DE LA MARINA I jljl,14); -) I)F lt),t,
I -- ._,_,______ __,___ ''., '' -_ , '' ", , ___ _-__ -_ -I---,- --Los professors ItuJo rontrid i1ricrtimclorlill his 1 ,a S. Amiga,, de Tollorml O'go fa s1I repelmia 11
l 11 I I- "I'll", "I'll", I'll I I "I'll, "I'll", I I 11 11 I'll, I
I l I
lI
.
se collsiderall "I" y tIN sliw it;ticris descillpiollpt I i e IoN 101-ofilenifis 414 lr fmqilf)
l
kiilerl pe'lliri'l ,/,,/ U'l I El ""ItIN, pil (; Inovid(I d,,1,of-",;-11,d4(,rw? La Reptiblica I I I 4 I
macz=, ,.,-;
I
ahora W rilados 'I'"'ll"Ite. C"X//.(t "Ifir'I linotoles.-If"Irlson de potio tit ieliI y C1 C1111)1.6 fitol foq ss, iorvq .Sillta-roa, Cl Y 0 Fi-icfd 4twitti 6di I ,
Ira, ._',e '-'eliel I I l, "," " i I 111 I ,, I, ,I,- l ; ill, 11 r1l, "I ,_ , lo i i;i ,il_', ) ( ) 4
it. Alf- , I'll ,,, 1, 1 ,, __ I
"I 1. A.0.11111. ,,, ,1,, ,,, ,,, (7
Confian Pin que',ae- halle I I I'll 1 ,11 1,111, ,I" !-'- tl- Opina sol I I ,,,, 'r1l!1 "I -- Wlv 1!l i,,_k, -I-l!-,, ,1 J, C-t-, 1,", - ,
"'I" "' "I I,, "'ll" v 'i"'I't., 'rll ,,,,, I w e In forrila , ,I tl;i!t;, 11, I- I I i "', I i . ,, f ,, ,,, ,I , I / - ) lr
11111111 solluci6n definitive tes hornI lic 6 Ill 1,lI, lij-,", I'll, 11 !C-011" li, -'ll"lo" d- en que debrit haurrit, 'l 6 ll , 11"', "' 1) I -1
" t ", 1, !,,,,, Ai,!I- ;,i ,I,, fa P, bar, ,li i, ',,
Writ & 1. Qg-Ir-i6n lid- o" ,,'Xi," i ,!, iii, Il"'JI, f ; I I I
"' I C', ,I i ,, ,,, : r ,3 't, , ,I,,,b- tIbI, ,I, d,"'(k, I 1- 1- I'll", 1- -- 'll", - ,, , "i"', W ,- ,
I & !I dr AlIlltul 11, 1. It,- 1, ,,. 'i,""", ,, '11", I i : ,,_ 11
plule"', to at a ,,, III h I f:""-', !-', 1- ,il, ,,, ---, t-, lf"""I", I,' (1, , I,
'ot'lum. .d;edi'drl aiuo ,,ge.eu, ,.,l3;1,I Jelm. P1111111t1111 1l, I / ,
burlad s act n. ". I sl do I" fl-g's b1l li1,T"l1,1"_, I", I"" ll", 11, fl-- il"I'll"", pllb%, 'I(.-, "'llil ,,,,, ,I ""li, 'it ell ,,- ,!,11 ,i "C"Ilr" ,, ""","l,', ',,--I ,, ;Yll I:l., It, 'j, --d" ", I, I -11 l, ,/
11 I ""ll, -lhe'li ,1, i-;-,,,, l l,,I-t, "l-ilt"", t'_, i, I M J __ _- I
.n. i 6 or ,louler. nindos. on rec-it, ,-m6,l, I. fi,- ,-"), p":'C", lit WIaI, T, "-Il'- ;,,,,,
Car= 4 no ." run I, ,
do de 'e-red.r ut i or, ;ttli'111117 I 1i!I, lJl11 1 tt )! I" ,I ,,q- ill, ,, all" -, I pi"Y"V, 6, "l, I, I -:,;i i,1-,-lr itln ; 11 I
Milo sinficlen- rho hace, tw-ert,,, ,rio, -- del I c, t , i I i I ;, "I I, il, '%; 1, 10 I 11
Para ,Ive u bubicle on "I, , l, I "(,i, ,(, .0Z, 1'ri, '11": ,---ip,, ,ti ,, I 'j- 1, h, ,,t- ,Il'il ,,,, , I I;, I ; I
it quo di.to b ,,, "!"t; : I I I I I 'it 1 -, r" -, i i I D olpa vi4f : l , , I
I'll"IT". 1- rd do "'of L "I'lil"', 'I't"li- '!!- Ir,., ,,i- f I A,': I,',, t, ,; 11 'I'll", '. ", I 1, ,"i I 1 "I t'll(", 10- onela "'orts " ,,!,, ,,, "" ",-": ,, i ,, ,, ,',,, ,!""" 'I' ,I "" 1
Ill"I ,:i ,I-fl, 1,1'1.1 ,r, e- ,: j . h, 11; I, : I '11, ,,, I l ', I l, 1, , I ii e, , i I I )
,'a i'llu I )a, 'a, l l ,. ,, ,,,-.- ,te." ,,,,',;t ,
'll.q. P, , Y li, ,,, u,"I'll, i'i"'I""i" ; !"g", "Il tllil ,) 11 11 I 11-11 !qa-- 1, EL ENCANTO Inv rle pido cordialmiltite,
In't il ", di 1" ,,' ,; ,, ,,,,,,,,, i d, ,,,,I t, I " I:, i I I 1. ; . P ;
do I it 'ean" I "' I'' "',-i, , ,ll Ift -1,11 -ltiI, ."
1 ,,, ,i n,,,'.1',f11 'I """", "', ,,, . ,,,,, l ."!"I""', 'i" "i-l"l , I l',
!,,,, ". cs I , , , li, I'll, il ,-,,,, "i"";! "'I , 1, _:_ ""';'! : ',* 11 P -11- i"'t, I 1; 11 I i It i "', I L,, i-i'llild ,11 AnIt,-, ,I, I, I'll a , I w, 1 ,, I dii, II biwito, aI liquidando a prpcios
". ."Io.o llli_17 'I ' , il 1 I I I'll I -11" di, 1', ,I[M 11 - I 1:5, '' ""I", ,
PZ do ""' of, !, i ,,,I lz "'! i ,, "" ,, ::Ii, i ,11 1 I ,,, , ,,,,,,,, 1,
P'l i I" Il_ "b" , ,'',.1- ""Inti l, l, ;'W "", ', I_ , l ,, i I, ,, I ,,'I 11 'I'll" 11:1, f, i"'- ,
,,i I , i ", ,I
it"I d, julln I I 11 Vll ,,,, I "
_1 t-litival I I'll I I I ":. 1, "I'll "I'll, i, -b", f"'i , i , Iritroortlilililmolte h0jos tlitu'JU01 ortictilo
':'- -r: t- l"', ,l"', 11 I I ", '' ,,,,, ,I, l 1 I i ; , ,, "', I I,"
I'll I, p" 'I"'. ,,,,,I, z-- i,; ,, I ,: I 1, 1' tIl ,,,,', l,,i ! ,iit,, "':,Il lc- ,, 1111 1 , .", " I
iI e-, Ill, I , ,: It , l, t ll" i ,,I- it i,- I, ,,, ,, ", "', i,-' .""' , , , , I I ,I, [, !, ; " ,,,
113pl, ,,,, ,,, ,i ') 11 , ',,il 11 I I 1 I 11 I", 'i, ', I' "'I I I, qw, ?w forenom '(400o" rolnpleto, orl 'Mlotz,
1: 11 - ,,, ,q it, l, ': I I ,I I I i I!, r, I, ,,, - -- I .1
JIIhtc ,,, 'i I ,I, I' ', ,;Il:- ,:, li,,- d l zil',)" ,, ,: ,,,, :,,: : "i I 1:11 1 I 1. : I 1 ": I 1- I,1, , W , , I, i ,, I ''I '' I I 11 W 3i"'I"
t-11 1. : I) I 'I , i* I 11 "I I1111111,11111 ,1111 11 "'." ii ,!,il, , ", i"l- --- , ,: I i ( -, p, -!Tv " , I I I I I, 1, I I I-, 1, "", cnlI talf(II. i,4C, Por Ii0fit, lItII 11 jll
iili I I, i i :' !" I l:, I , Ilt, i I 0 - t, I ,' ,I I 't, ,;, "" i, i I i", i, ,f " ",-- i, .! " " "'i , ,
, 1111II1,1611 I I "I 1111r- l I I "'," 11 ; .,I [I-:, , Ilk"ll l,- l,,;,,!, I "plirttlill ,:, ,,I o;t !fl,: Im rii"t-w rd't,
Is I , , d l ll-- i, , ', ,!, I Wi ti ,;,
, I , , ". , : ., l,,,,I" ,, I- ,,, -, f,,,,: l, l, . ,j, "IT, 11 ;,, ,I 1 ,,,, I Il I T I" I -',I, I ",- I, I I I i,. ,,, I il ", I ,11,- -- 11 1 'I'll
1 '11- A i 'I'd"'j, , 1 1 ,,, ,, d, ,,: Il,, ,- I 1, I I 111 ;,I ,,i I 11 I'll 'i ,- I" , , ,11, l, 'e, ,,,,I :, 1": l, ,, ', , , , "t" ". 1li- ,),, ":- Il' l"I'l, 'I",", , z !,j i f ,, Ill, ill l, Ili ,, ll I III "', , 'i ", 1, oH ;)nrr,0 li1 M l i ,, f I I : ,,Il I :"",, lI,, '," ,"'i i, 1 ,", d, ,,, ,, dl , 71 :', , ", , 1 Ilk 'I"', - ", t, li; ,,i I 1, .
, I - 'l- .I:ot, :III , , 1, !'I ;- I e- 11 11 ; 11i r I 1)(11)"14 )l 11 10
ll I! I i, 11 , , , IIJI 11 z llll, ;- ,,i,, It, , ,,, 'r z ,:,I', t''I'it,: '. , ,l. "I", 11 "J" -I 1 ,, f 1- 1- I- I ,
'I, '!': I , , , I i ', ,ll i I 1 (41 ll ,I, I- il 1 t11I,,- I't" : . lz', t,,ll I ""ll,"I",
I, ,! ,l,, ,I" ii" ,,,,I , , I', 11 11, ii ,,- ,,,, ''', i,,,,, I, ,,, I, I r- t , :",I
t i, _- ,Ilt ,,, l ,,, ,, ,"', ",
Aui I"it'll"', ,t- ,- , ,,,, ",
: 1 1, ,I i'', 11 I ,, I i 1, llt'jil," ,,, ,,,,,,, i ,,, , -,,i,3 '. t ', f !, lo" It" I" ,,, f,,,,,,,, ;, ,;, "i" ", :", l, ,,', ,, ", ', I, :, "', l I ', "j" 1, I~ "N 'r,")
I, t", ,, I "', I le I I 'I- ,:, "l;, ';;li ,, ,* *,,, l " I ,, I ,I., ll, l 'I A'!T- lI !,, 'l,11, I I I I 1.
,T ,, % ,, ,,Ii ,, ,, ,,,, ":: i I ,,, I i ;, ll I ,,,, I, ": l 'i I ,l 't, I I- i, I
,IlIi li, I ro 6, [, ll",' , 1 1 'li; I;, I, l, I, 1, j" l" , , I 1 , "
,,, "" i ", ", Cp, I ,
'. ,,,, ,,, if , 1 Illi,, i, I'd, 'ill" I I 1- 1, ,,,,, I, ", - ", I I P"Jul ; : I
I , "I"'lli I Il"'t", ,I, ,,l, ,I, -, l"'I'l ,I ," I : l i. , I, I i 1, 'I
, ." ,, ',',',') l I I I 11 I , il, !" , I 11 " ", I, , , I, l, '',
I. I li, "l, ,, i I 1 11 , -0 I "I' f I!,- I,- ,,' , 'I, , !, I 1, ( 11 1 i, , t ,,, I I
i I I I , ; fIt,),- l- ,I, I" t'w 'i't ,, ,,, !,, ,,,,,,, ,' I , I 1 ,, , ,,, i , ,, ,;I,,',', il ',- ,
1 Z: ,,, I, , I I", "" I i , ,Il- i ;1*, ,,; , I l t, Ill, I I I I I , I , t I I .111, I~ I ii I 1, t I I '. I N I 1, ,:, 'z.i .,!j ,i, ,, !"
,,, -,- i ", ", i" I , ld l 1,- ,,t ,, I . I "I I l , ( , I 11 'll" ,, , .1 If, r I I I I I I I, ,.,,i":, ,, I I I I !", 1 i ,, , , 1,
: ,,, ,,, ,,,, ", ,: ll, ,, t, fl I I ,,, ., t Ill, I I I I , I ,,, . II I I I I'll : I I I I I I , '',!,I, t I 1 1 1 'I ,," ".
P I ,, , 11 , ," . t I it, l I !',, ,1 ""'l- 1- , l i'r, '."""' 1, I I I Ill 0 ,,, 1
, I t t lz l, ,I, 1,0 11 I , , , I,
't, "t, h, 'i'll"It" I" ,I, I I I i I , "', I f ,'it, j,"pl" ", Ii i+ ,! ", , -1 P,
Ill, I I , ,,, ,, 1, ,,I " 1, , I 1, I l I I I , I I "'I , 1 1, i "I'll, ,I , ,I- I,, :1, ,, I I I ., I I I ;,Jii ,l I "') fi,
ill" , , ,I , , : ,,, ,,, : : :_ % : l, : ,:, !-ii-
11 ;,,i 3 " , I'll 111 11'Imil- ,1, I, ,dh 1, t ,I t ,l I I I ", 1 I , 1 , I , I 11 1 11 1, , l"" 'I I l Ci 1, 111 I I I , I -,- 1 i 1, ,,, I :" p I""'f- j" 1, , I'; ", " f " 5,
1 ""' I: 1 ,, : I I I I I ":: , i , , z, I I I , " ,
I, I I I dc ,:' ,l 1111' ,' I", "'! 'I" I,, of . , i "" I I I ,,, # , ", ," , I i , I I l, :, I I I I I I I I I I I I I I I I i () f)"M
d'I ina l le I' I I , ", I 'Il 1 i ';," ,, :I, 'i i, 0, I l I., 01 ii ,I ;', ; ", ,, I 1: I ll, ,, t i ,i ,, ,l i I f" r'! ) I
id I I I ll, I I'- I t ": 'lt" I , , I 1 ,,, I, 1 " I I ri I M i ,,, "i ij t
,.ad,, l , , I ,I 1 11 ',!", l- , , 1 I I 1111111 I I 1 I , I I: , l1l,
'" I T
In, ,' I : ', ,, b i- , , , ,,, I l I I I I I 1, I,: I I I" I, ,, i I l I I ,
Is., tit il, 'i I ', i" lt :, : i'ld" , ; I. i nlt, " :, : 1 1 I : I I ,,,,, ill
r lid,, 11 Ill, I I 1, .1 ,; ., h, "" i, ,: , , : ,, '' ". I II l,,, , , . . . .
II, l, 1, I I. k , i, 11 ", ; , 'l. ,,,, I I 1 1, 11 ': ,, r ", ': "', ,;, I " I , I I I I , , I I I I 'fir, ti"M I
14. III & "a - : , , ,i i, d i I'- 1, 11 t X 11 1111111,; I I , 11) I fill, , I , ", 1, I ,,:' , : , ': , I 1 I", "I, ": , ,,,, 11 f- i ,, ,,,,,, 1 I 2 I I., t, % , ', , I I I if, f i, ,h ; If, t,", jl,,,,,, 1
Is quo ii! -rl, ,1,, I, J, 1, E', I, , l ',' t' ,' j l,",1'11 1 1 11,,11 I" I , I I ,I I I I I ,I I I ,,, 11, : '' I 1, r 1,; , I l i ;' ,f" , I '' J' , ) , . . . . . . I 4i I. ,,
1'. - I" 1 ," I ", -, , i ", ;I 11 i, 0 1'. ,,, I , ,I W V I t I i I I ': 'I I I , I lr ,Ie ',I 1, 1 11 1 111 I I, , i I ll, I I I l, I'll 11 .11 , ,z, 1,
luatl - tion". Y I., - on- a D111- ( I'llill (11 11" It- -, I 111 I : I I I I ,k i ,, , I i , I ,, I ,,, I , I 11 I : I f i, ld- i i i tii, 111, . . . . . . . 1, 1,1, I, ':
I I'll -, 1-l"'." ,,, ""I'l", ,,,,,,, III d I -1 , I, ,
"C "A'e're ,., ,,It ell. I ,, I I ,i ,I , ;l ,I I ,I, ., ll i 'i;'Ill"_ , , "I 'A ll 'i ,'I 11 1 I I I I I I ,!,-I I I I I !ii ( rl, "'d '- Pild,, dl-, -l,;,, 'I ", fl" t ,
mo " l "'!" "!:" "il, I 1:11,11,11, i, ,, ,, I I ,[, t,,Il rf Z , , P, 1i 11 Iltl '11 rl, I i, i I I I I I 11 ll 1 I'll, 1, "I i-,
itolutrilin d0 m iliis do ,, ,!,,t ,l ,,,-Cl 1 1 , I i I I ; , 1 1- I ,
,", [ 't,- 1171lid,% , Is,,i, "I" f" I!, ,,,,,l !, ,,,, ". ,, 1 'll, ", I, I I i 11 I ," j- ", -4 ,; 11 ,,, i"I'', :"- I, III., f ',,I,,', -,t,- ,j,.l,+ ,, ", i t , I f,
W1.11 .an it., 0A a s rude ,I ,,, ,- ,,, , ,, %, : I', j, .-" ,, l- I 0,1 :,, "I'lle,
t , , I"ifr,, l*,-1 '11
,ilr ,! I i I I t , PrI ;,, ,,, , i l, f 1 0, I I 1, I "I il: ,, i l , ,, ,!, ,,- !,,, ,,, - 1 ll, ,],, ,,:,n . . . . . . . . . I . 1,1i : .
'iul,,., ,I o ,,,, t, i)' t'"" t "' Ii Zd. , In ,f IiI i-n, I I" i ' I A l' I I 11, ,It I ,!, 1, ,,,, ", ,,,, !', 1 , I, , ";,-, !,
I .,, "',"'lk, -, I '101--, r,.,I, ,- _, ,, C I i " ,, ,, f II
I i a, hii ". I, 1 , ,Io itc- I I I "I'l I il I I I i", l, I- 'jl, Pl!l d, ,Ilfzt . . . I 7r, lj,:):j
""n nda in ater sido dirclarium cesiI 11 ,
I it" l' lc l hl ti dr !"', i'tl "' 'I I a metal ,,, 'I 1. liguent. 0 I I P"W-rt P-ru- n I I a fl, ,l ill, ,- I, ) I ,,,I'll ,III it, f I lli,. ilil, 61 5 I i ', f"', III, Fmi;,!, . . .
7 d .a "o- or. or .uoz, :'', , ", ;,: 'I ;, - , i -, -pie Alil ,(, l, I'll,", '-d-al 1, da' il Uel dlpa = to, Illd i AI I I'll P., "I plom '. .rlim , ,,,, il i, j I ,i 1 11 ki 11 I li "i" iiii I 11 'l, l . 2 25 I).qj
bj,, ser , ,,dr b,),, -Ir. .to,. Emilin V Is "o. It'deira h see, 11oll" A dlobal; obr Is. P- il ,.Pit, eatilwolew, 'i FL- ii, "'I ",", Airl, ', PlAort. did.
M A N C60119 I ,o -f G are,. Come, Albert. Nalin, A ;7 ,,,,, ittsirriont. do Tliessillm rl,,,,-. 1 II
P-REAGIO AC90AL f .- a-Iti. 0, ronfirreffiev! ,,on *as culen- k, 11 el Iil "il-I ,,!i, f, 'i - -
a ,M ,, I : I, It 01-Irfil, oil. 1- Jar, -.do Rodigl C .azet,;Z, I be., I I ,: , r A, I ,,I A .1I rack, t"u do 1:
it" Bc crublel.res dol oftel. ask, "11-11 I area, "; 9.11I so- "ilp'l 41 : A ""' ': d n. it in I
al and fiala ties ,dull 1 I I
i"I = .na Von ing-b-bun' qu on ti, "bill, "o,' i, I, r', , ,
as
Adernia do PiI Dirret., turent-on In ,,I r-ill, de Saint ad q;lio krin IiI rlu ., a, ,n.i;,.-,,.-,. I ,,,- ,
,liblice I sl t a Groudoria, Rann; .L.ys n ill Q., ,I p tsl.m. a- -i-do PoI Irup-L, ., n unity tru-tsizi- -- 'I t;,, I I I I ,,,, , i,
is quo ,,, I ,, I )
eum .1 doot., C.rI.,i PH. it',, U-id ',d,, Q', ,,'.".YbJfr R C'I a npc 01I fuut 1. julialn- I ,
as It, "t":Z I, Armando Ivol, Girmer, fund
Par. Manzanillo "',I on t n mile, intmoo y due WuIelva : amen, l do 14 "1 1, I
.yer Agurns rumst-, ne, der rlii?-J7, estiq- y e lll, re- Manuel VANuer D az y ditz ml I n'll its un nuill do .h- rule re, 0 0 1 ;i 1111, ,, ,# 11, I I : I I
1 6,1,
p .a.a.dII --l lultill-ilal. go-adl per el doctor -ut I-eclli Dcturh ruestoo .si ual !low C"Is" 'a, I ,07, -,: il ,-= ,,a,; 1 1. .I, prosIdet, .11" 11 1 I - 1 1 ,


("Han so spet. I OPERA' ,a t ,cleris so _, I a ii,,I ,tleIlldl rrr ,db 'oru
!, Tla ll I ,- I- Ilacealdad do im- 1 Jose Bortal pro ei I I
o I ll - 11,5," I-- re nuca, a 'Jorg
tr.ycruc flint. t ly
lii-,,!, ,I it, ,ceiz1,:!,, p r Ne h- t.-49 pesesilial f pedr ,I f-eilulaiment. do ill-do
de municacloll I 11 I I
1i ler.91,11PI.a.l.pals con line. wn to I wtorls a)
It a o ,ab o it"riti'i 'or ;"' b"id"d to CuI i, go El doctor Aquiles Azoily, jet, I,- colig'I'logri Antolini 10-2 I
.ar"o.rainu l'o, .i,. ,11 ciilrlll 34111 I., 1.1-tilne ,t) ;i-: I r. -esilies. do !a Ixy 0,gi-lia. dol Fodor Ejecil- 'rie", imillos I
an sil. le-turt I
rilpIreltilt" "m I do Sjilbndild do ai -' Z-ill Ii Role las obras p0blicaal allin rea- t4vo de liquellas company are , : : i,
P-t ut--luriat, C.Ten icad. .1 Minititr, '. dir, a! ,I doewi, Jesus Coll, ha U 0 T S. Artum Garcia: el coman antel 'do told a ProodlI drrc-, -ratia.g 1,!- I doors it!,, lia diedles. at relutell'o Joan u Emearn d ( ortes 4P 4 Yam f I'l'
rour. que on dithol volm ,It, lit bid. dos sollares certilicidw dirsIde, l1r.d. Por subast. Y ,on 1. deal at pago ounta, mdlrd.no t,. ,16n, I canna Firelt
d- ,fe.16n de 14 ,,Qtlrl ,,u,;- Los, itimits Elpidio C. Hernando. toMdsds lostala, sligi do
,og lartim Ics -ticul.a. do lol -_1 It, lI i 1. T.Y; Y 1. Clul", a I ]a Sectimn del an '
no in pidr&d r on acbm siI "" U', = 'i'll"6 Guru- Cul Moil num- JI I el producto tnt.1 I PTO, do an, allm j to, Julm BriniuderTinel I--- - ,, _. _L
LA or a li", cl to mdolto isurifflar ol.se 2z. y quo I_.
Iul, A, do II "I'mado e' u-1-l"" ll' s pear del tierni t-o- ruie. III deditne fU no,- Y soml. "' .; .: 'I
AllunibIl. Go- I 6, 1 ,, W Z'=, '(')-r"PJmz," "6 Got
,;-jrne, Individuas no n atudido a a(luolln cins lumlicels panA quo w deltina, re- yiectado emprtstito. Pero III el schor JItim GoEntre loa minister, 5's r -it lil, E fl a 0 e pin Th M a -i ,
qua tiltion M.- it Urudas on Pair, clita A it or oficilas par. isilel", ll duclen 0 Ins gait. us adarlinstra condliclones preildis que estima, iaui vicepresidentif del Constjo NaJo r"olimiarrent. .",ad. on to q cift a un limilte nurture, y qua an distismisiole-s satistarer parl quo a, I- ucruill par. 1. 11T.Vercirin, do Aeu
on" let line, Pireaftlente, r -a. ,'a. no at Invention y vanciarclernu InII reshiArse d I- dentes; I &I HurnbeI Canals, .1p No aas
on. ran rutu. .d,,etl.- III Islas Its ,h-(,,,. do Ill. los stril Cilar LW ,vigilancia ciloperen ean
_s ,lo'n L of Barics Narlonall. el denture y logre honesta, CoMtruCl- Agregauli, de, Priul an Is LegAilon F
I. IlIns del It 5 itsues die Its 'uriullissI slillia quit him Quinte" Y do Gibierno ii
iiii. ., ,d= 11 I C Tuldi, .plicatl6in,
.11 r touiI lis, i .baumto cal loss- 1,10 Peru: I $the osear $1grarroll, el
I F1 )rto local do Sillilbrid.d de L. 'e u, ","ll"', "I'll, .unial de.uentisr y deterimiladea r 110 ""Im Squitz & o al1,tlaba a. ,,,,,,, FeI ptj.c,, ,cri, 11"Id", .a In"locto, ozel, r.lizold.ii _ir buse-loin -hic- del Para Ioluir Lins Anetillo Plutisdo. el sector li crli 6 ri. Do L M -9 7 "I . . 1.05 11tim
(Pi-onle terrains I co-ain b 6 al 'a, At expristairse aid, 1. sxi; .d do I. Habana, Jul'. 28 do IIII49. IL- I Cases, el doetor Enrique ,,,
do CINZANO y CINZANITO, ,or 1. 'uija 't 1 .ofI j-- ^ E S-I,,I.d do AmI do 1. Ropfibitla. l ,4 Pout
on l "P, It del Cillegi. -- ,III Arrilies do 1. Republics one. mr- usiri y 3. sch.r. Doing. Is.,, qn, su ,,,,, Almag-, prosidento d. u- lu- el as In lrallaule"'I Dric PI'd.d Mass, W Verstlllltl de muselins. o algiod6n. De .
.,un,,t, rne ,I. I pa; ut.ri, Y Ill ly
mu .a ree, Luii Rodriguez, Print, Intimm"m afio3 . 2,75 1.50
In rub., a ,mcnimar. on.t.- ,ri- ,)-, I -1- San M.-o'. prew IDS dictating de Is cionclencia Proildente P.K.ll Ide Subcoul de Prelenoldir do A,- I a 3
I ii, muclonall. No ile cipmc 'err.d-imtor
1'. ", I.' "I'a 'tend. 1-d.! Nl,,.tri .,ladires do $,,it. CI Dr. Reach. Pols. l-id-t-, y el Woor ALI Sayan do
'Edb,. Cartel Smil oundga do it, ,i,, 1-11ruir, I 1: Wlqbi el rambra- iY I Vidal- '80 1'l-1Ud;tfm de algod[I De 3 a T ahoo 2,95 1.95
d I d or wincipi. 1. con-r-ion ,.,I P_ I _- rlli,,
e 1-n-um. r-rlr N- tn- rotor par. .__ '70 i,',,,tM,3 jovencit", do ghbo.
Y 'II ., prequielauis at es -.! ,, n I- 11
),,fkl do -lillu ad cm, caralcmad i I
,.1,,,,,,u1 ,0,%P, Inue- relon bles do q- 11 gham .
Ci'.'l iia 'atI I 111,, Nall do 1. DIoo,16. 'I Taillfis. 10 a Iss 16 916 W
I 1. ll I "' , L '9' - pr
at .rigorl. It motiiI 'elleurdie, ,P '_ilil, 'in- ol'l P'- aislabold.d. i DO CvePI do crep6 corrugado a Untold.
I '. I sit .is milip'lao .1 "". i I
(Toda pe"ona Wit quit" Aill let .cfior liberill Allosaft I El dircr,", do S.I.1il ducti-iri De I a 6 Rhos . 125 1.25
dettiri, ,, :-Teremos olgusto de clarle a romi. ,Luis in formed, ill Mi-I 60 Shorts de gablardina. De 3 a 6 aflois 2.95 1,95
,I u ,act n I in, DI if .I .'loa ak m'.t,-,.b" .
it LA in. r, II sib i I I mito'coos -tic t ,gn, harm ,
.red -1.66o ren .1 III rain ,_. I clat, ,/It Ili on dralme on ,I putI do i I k .
no a"calle de Galtan. il, ----I
do S. Rillixel I bn- ut"I ,ifstintes ,,hjdjo, i, It III lo C.b.1, I ,
Tre m0tores I retro' Bejucaj, grolue ad Loren
E. LA NTLAGROSA ,in p- d- -Do -to, log n. do Jo. 5 40 7
Vale des, 0 do, Y Pico I. no I r libluldo- ell I.In j- Is chudsa, El h.mo q u .1. el ,a 11 I 110 1301s. do pallaledI baponovabliali,
Per 1. combustion u' d ) N Ev im -D saw.
i ,, r, ,,,,:ddu id ,. ,. ti ,1,. an ,,to He,,a!. list,
,,ror ,uc res.1ts inny r- del director del Hospital do utilon eas. .1 PIII gas .it, C.and. ol C i k
', Cull .- "" .ouiiuoy ,unnilid.rd. rill, ji.ems,
at bay. quedit I i liabins, mcui, isgtA trabajando en bill-as C orits no ciricilurt ) 11tallaijaidiss do 2.25 a 1,W
,,,, ,-, 'do FI -I a
'oubul d I ; N ,
No -mpleldl, lit 6%,, -dioi s y el to r- -D. 1. "oelil de"L.'- w-
e-dii. 1. gaze. I ; k ,
e"'I"Pe sea -0- rias Cubsins sollon-dr, It .P ";
tu"Vern los, orljliua" !!1entratille mlilible" do tal Maine On loll pieclilmoides 'ennudii, P"i iiiI 'I / 100 webeefica, con armuft de Iderra y babloaft
vuqu-, Quo ,I te'llnuiet'. iultuis or do ol
Ill. do '. F.-Ir6lific. ;
.a ii- ,in mlit., -ta I; d I do Ionoi,
1. lallapolin luen c 3m
uil -n pp', I Sirdicat. do Marine,. v F. ,
LA Ililol,. ,6 "'l,"", 1-11 "' Pree"'"'o'" el nille on el pneros I La Habana, t-scribleu
., Y', Pordo ."go, "' i c-pa" uord. .d.p.dor el .: I (al I Rebapdois dis 14.50 a, M O.
rue no'en W-1-o I -Il itillIi o! rinab" d.cit-I dol .
Continue dirierld. a do I urno ref-irre 1. e-1 1 i i
4 ,51 PI. ll-- a "bo 1 lble, $a quema mat Y Przduce, burno 66m do page extraordmarto plj el 1 1 "I _,6 I -_ I
_C.pmblas ,ig unts r-ries; Sc,,,iri ,d, I,,Dap.rIsmoujl, do li., ;
oll -j, P",n ,let It- 1 urlinrr, I ,
,
I i, iiitib e no allowed. to re to sentuiride or II C, I ,%,
,n mira-,", o a I- vil'e" P i 80 Bolan do plays a listas y cuadros
sit. no roul-mot. 1, ,,11.1 'I'll quo 1.1di.1sle. 11nionle is to unka r-me a Im buquel! .1I I / escooessig &M 1,135
ot ul Ill-ser go- a a. al-rilb. los Puerto$ ,--l'.1ol,
(T, rit to to 4I _la i, ,.lo. trou.1 e re-bulitild '.6 col. -Earrito dt l.,. ruinelplil do W15
,,, ,= I 90 Sailvisvidas de goods, 2.95
I., ,111 I rill-l' -n his oulloo- do retlillea tilde Close do AI ,iielr.-I tolle-u, /
I de mozolas, much., do ellas do rorterl de II dlitus. -de
ii Sevilla, po, 1. n 'de qnniter ma ? .dismiss manzas semus ,,p6,! Dorotklu ,I ii-le YBARRA -- ,.iid.d riny Inert Gray puede 1 60 Pe.finelos de cabesm. .I., 1.50 If
Its ese lit mI ,., I prl .o, himm can. ,fto do pcd,, to u JI 1. 85 Carteritas do nylon 1.95 ).,- '
ninu on no eii ids us at ul Eall dos Ins problemas que control

_\ ?)4
que do lunarat I (, 'A ': ,,,
,exbauj sI bit. r jorevenir Y borrar estas
,.ar, d.dc 1. torordes. I.clialf.dra 11. lintice p. 90 Carteron do Chatrol Y paja 2.25 1. ,
Pol q- ro .y. C I ritin g- I so gorlor. bay -Esern. dol direct, dol I
rust cI 4 I'llal 1'. flmb'.i, tible Id
lio tor ,_ ill
., huellas que atentan on to as M, ,,nli ad,! Fjn.IW diporilI q.e a pinth ,, I
out -I "' ntlc.o tIll 1q.o Iii, raccuito mus rule dt tart. P .are. I- C."t-or I
irsh.d.ii, folidd- It ,(C.Ifull I 11, nouto dwho., rin. I- do pi -66. do 9,11obditd- j"" D'MY esI 'iI el u= P"PI P"rell Biene $'Y ,' ','.,-.',' "i'. wi'l Contra su belleza Ese"Platis do rxI Do) 8 Al 10%.
el :Eag. nal ,o"tl'i! ,I ,I Wort do tilto. a., -C ealmearoo do! dilern, I I Rebaljoidos do 0.75 a 0.40. .
ex oc , 1 1 juntas I orn,"I
No .1 I'll pl,&, !,',a' estado, tape de blvluw en ial rializ L" Anuras 'I'lulf- do oil
an, is, s'stit, i de be,.,. an too .1trededil I
M. hrluiku, C-1, lotil ,lil'tilas I ,in list is' se Wloh r-t- brol p., -u- ,,, jt- Tl,4- olu., dfet. sliol'si Caloothles do salitod4m. Nah a prulds.
receptor" -Iin,- landarilente ludosanableS a in I
tic mu> .d.r.m. ll ri' I E-E-it. do 1. sin.r. Aunuti. lit B orre estas 3 huellas de la edad M ajift do 0X5 a 0,30. .
an M-an ri .a
Ila .,a I I La
.1 .on, I' o 1w;ir= Idi tell es o earm I. all g-= Wide, reelismand. hatI It: I k
f Rcluerdoi con p;rjaijoelmorrej
it imdrind. .11im. ife"t- Puerto quads, Weil iter- le Is Icy calwifivies y issmirpined, a vatsis.
ml,. rl. '' rare. ei deblin. i comoin, druno do on dul. dol error 'Iran o I e).m. i Reba*os do, OS5 a 0M.
_ -11,11, 11 11 ,I .Quip. do mys". _Rrours. dol saI J.6 Go.,. I
on-it, rl.,sur. do 1. -,. 13,1-- Pineal dilatarlos im im nal-liz arrigas alrededor de sus ojq,, . piel
."Ads Tumla i-In do lotiolee. In node no ul
-71 ", '"; 'I ,l, 27
r r -rill In II ill"Adol's obt,.m. o on .at oils. N.rab
dI de lo "'a"', 1 III debojo do lot b.l No es, Is edad, sirm A de luidn, el nii-sal
'i fd,,, vial-I., 'it bomb. ,I uY'oemn riezi. Ite vaildleas .6. I
rit PARTA A9 ufI ,iull,,uld., on I-I e,,ltiun, ell emides.
__ a I., del inon, mu1,,',1.id,1, jl,1j1 de slabs vegliocis delIellrazonaditres. Un tuidadr, regular con lail E-, A Deporkamente
I, ou del umbini .1
rl: AI III, ,robI ayrr. I.' z exquiaitas y tficacloirrias preparaciones dt Dl,,rothy Gray prevendra' I
La Sociedad . l ig :1"","","t "i ',ii'o 'fortes son runi'be"T"Ll"'I d
I Y ri*dR"I i"I "'I J I I lit Il i tales sintomag v 103 hari desaparticer Iii ya _" ban pre. entado. Para elln W ias
,do to I Eanulo, ,I innust- doctor Rloj 1. .
ruireir
,i,.-bI I 7' "" ,,,
(Coestlete-lon de Is picinal 15t . rok- inedix, Ills ,Co,,j., han ,.bar imple, e3timule y lubrique all pie]. 318 Pantalortes do so] de poplin. Do 1
Re lini-il lu de, medics que amn no hall sill re 1; L95 115
--[do lan.j. ilubsrmalor. a 6 ahos .
troad-, posee, 6ud., ,un-mueo- o P.oat-s, q.c 1. -1. sm reg'as.
Writers to 1. I ole I- it
kl b Al-did. par
11 a 1 e rof L LIMPIE . p.ra cufts, sew troll Limpiadora para Cutts Seto 535 Pantalones do so] do gabardino. Do
om li la que e com lurnbler so qhu,,: pt-,
iI 4 -"I .1-clar'. C"
LM ,td A "n" I -Ido"'. prod"zial juare I a 6 Rhos _ 3.50 Z=
do ?no per1coumunt. y no tin-ts, do Ag.-te, Y T,
ATg-'l le MuiI ru.,,:, reellail 1. rinebustift rasa Vil do Guantanamo, parts ends, gris"ja . Circle, Umpiadom pass Cubs Gral
rg.para su pl tluipoad, 1949- ot'n au
I5 .-o ,ut,;- ,lo a an Ir'-'11.1con de cout, V't oraladrla Rio, do ZulurI It. 200 Camins do polo. De 4 a 16 afts 2 95 1.0
to. un -rible eu I para call nallaral Salon Cold Cream
no., ,,,Iib 'llp"I'la el ". o lars It- I., .,,,,a on 1II;"ect. onnit'llo.e. ine' P"'I 96 Caution de spoft convertibles. De
Son rum-ini., I., itall ,IeW6, do, do Santa Cruz dot S.r- lose Tnus I . eattia oremas Imspuderrial do Dotiol Gmy, quitan ;I
el, 1. olunit, ",ollpl-, ', unplezoindiblit rognis, y Pedro Vila, de 4 'a is Grande; 4 a 10 afics I I"." 2196 1.215
; ,,r ,.qulna, ,, ,%C bc I iliporcion haeta que, Is combus. S.-ol. Pill de Rmidad; FlI polvit, is. impurearse, I maquillaie, y olinservan ba
a revachando Is opolLutil0ad III or a,. perfect.:,,). coal a let run. I Solaro, do B.Yrime; 114 Pijantax do poplin, Do 4 a 10 allos 4.0 2.50
to, "I modi-to Ica lotinil les 'it ,:in:.l V ,io-rio, de C.-III ',O1. n Cha: pitl limpia y suave, "itando loal puntos negros
'ial ,,gosto it. Y Maria Torres, do 110 Pantiallitnes do gaill" nal. Ile 4 a
ltrack, du title c I'll, ii, Pill, 1111, 111l, lolocal on lis boulbas do II do R- 10- porus dilatallos.
so,. $1 , 1, idwiti"i". plileu sprecis= te pala est I GurintAnamm, eslOm idendo Fionridoll a 10 allost 3.50 L'-3
in' P, f, 'il
e. tim ."'ll e,,t, g- a ratanuento luitirrabiro, por habol
,in cli s 61 u ld. c", -Sufltl, ls,16. Pala ,I brum f4I warment. ado mordidlis por animates lospecil 2. ESTNULF, _laar. I seco, 6 .ottaull loci4n Flor de Azahar
'! it not To "r. dieh. I-ill. ,on ,ne d, Paid- do rildrofinul, 260 Pantalones borabaches do spun. Do I
L_ "' -'I" ii P- fn-,, Iado,, '."
Po 11.1 f I ; arll.do lp intelad Des ess- do p.1jazzlelia,
"r I., c" rri_ ,-', wt3,i Ri't'. it "I I I or 'I plot ,I. I parat tulis &mxw - Lociiin Cutam% 4 a I 4afics , . V5 .93
leeZI, i , plir., i, _rhil llo 11 sl uI solloll XI di, I ,it Wort Intosill ,,, ,l Ao-eii,!, A_ "on "t 5 I, I miss lociares reftll y catimulan sit picl, 62 Shorts do III De 6 a 18 afifin S.95 1.95
,e,. I dad -]"IlluIc. lo _.- r, to I do Quo Pa o"n do pl, ormelit'. ."t-oi I I
red. 1. cl, P ,,I T-,bw;,j,,I.l' tod. il.;-I .ob, a no er-re, Lilridl. An."ide, de-1,jerid. of color y 14 filruiI a 1" trjul-i -1 Mail rise
li F _34 a ds .ft
plied, Ile-l' I- o. in a obsor, m'8Y*0 T -ld, I efflo de II e
SERTik, Iaii,, I r= o" "" ,epli t. nos .Al
.1 ,'ION* ,O -dw I C "Blis ,
I TSCHI __ I .a ree - I Semli.g. do lbl ,Z R N 3. LUBRIQUE. pairs cutis well o nomal. Nfixtura Fspr I

E' '6' um ula el triansino ,It Tschw I Palo culis grarodo ,!,am ,iio clguiilj', la,,,i. In ". on Tiolunk.= VIII.-Ft -a- rdi 'ecruicandef reparto Caymari, on I . Crema, para bas Te)i
6 ,e
l., rcj. on ot A.!. .it- .'its rimisom to It obra de Tacheriki- Hasta, I raise cremai lubrificadoras do "Ia C7-, .V,
;.er r
v. ,
r 0 -glrl, I estos dI ru- "i m m
Universidial do L. Hill-, A las, 6 Y. L- li-ren-ia Inst6ries. Et proble- .aaft so an dl J, !Lepu Dorothy Gmy nal I embI Is libel. - __ ------EI clu "a re:
w on do 1. tludo, I on "'t 111,11*1 .bI .I- on In ce Ii. d
a U .to 1. r.di emunia Isola." Is "'adire, a, prible" ti-I ; I: lil ,,-, , do' 17= n1I histeristim. Rt. doe .Io.,,Ut* con tualir. do- j 'l ,
I Hatterid. i t I,
I. I III del Cill .2 XR-1ZI m.4htrimonliz. Im- Destafeet" tal b4irodas do ll _- I Afansdades an afras
b un tudio ultinni de Is cidia. XIL-Nad da, vo. Mack, -Complete an Where con
is a .,,,,.r XIII.-L. fieb orstiora. XIV-El I ,.,. -Man,1436 Como despedija
8 I in I ': 1, *1. e. 7 ""I 1" Irrid.d. istrurolime. del maquillaie Dorothy Cray,
that . in 11-ta serilld. ,-lot, L. smo NV_ ICT I ,
blins, r to 0**. La ceft oil 111ni': ',on of doctor Roberto 'IV, 1, IF 9
aa r, ,, I" a ""Ine"' XVI'_F , do Don JULDO.
5 sentider Intmn do Is sinforoa Platede Itda tionfelcri A Fla, jele del nuavo f5ervicir, do Don- 7;1"7, I
I. I i 1,-*El jwidualW net, XVIL Tallitark.-II onto 1. ra "'I't""I". o" abutros y quill"
mlo tH, I, Cie .1 III I Eulor- tIeftca actual, wsrl ,eall-I 1. doemseetrunum do
I lob I. b,5_d.l, dt 1. Teso-lit N.- Nuleal dreeitois do rro,;ucioa P-1- .dqui it, Ios F"VI i .- Dorothy orgy,,
0 'o I' "l-le"' on 'ad. o"t' -to "" -b.'.Iu- I. so; as
Iti-E I at' In lul at R.- tonerno luoll, PrItIneelend. IA Es on Idtood ,on let Ministerin do
at. oil. ., _11KI r o de losi-els d, V11- do 1, Ullveri;dad, V=ej dzu par. fla-la, d. As Iran- is ilow ituslae" P-iotl ses till-l", --11.111 410 C-,,,-.,?".y Y sadli,60I, Y C. JU LIO : eI m es de EL K A NTO
'. Ilsidjoi-a; ,u,.Al,. -I IaDj-,uui It, ulttus d. pl.liss de curwa.lita Y 1.,ir.s
Cinco". I I
I W.-PI ciden lbarl I Imilm1d, 1. Fidew, n Eitudwfll I .ie,. secos, que bacian rhDrair as, valI "usistrass Apseciao an /as p,;ric*1a e;udadM 11 1
TachalkavSky. VjLX1 W, d. e,1, I.Warm y documentor, a, Il.imardadra, I 11
I
I
I 4 I 'k I !La prensa 7hT1,,E r r i, !IEft ITA I

.A IJBI IA- I
[ -~tN IAI, If l
.A.' .ig .a el Ayu Im I b grad Fd/l,"r.n1,nellftne oh tr te "

,I I I enuiso ae th ra p% r d/s lldr h I o i nzwn i '
Fq ~ i ap Cr iin o I a I~ ~ ~ (A I , ,ti te I a" f is/ tas Dun I'u un i : ji t J, ioMr Ihda
---1111 -,4 -11 141111 ITF~ A 4 """ l N l11414 41 ,,, ;41,1,,' 41 114 I,, 4A V111,,, f~ "1 1141 ,1111 1 ,4I1/
.!, -,! ,,- , ~ ~ ~ 41 V f.,I ", 11 44 11 4, (111 ,1 1 'lI Il o t. r
, "11 41 1 , II N N , 4 P A, I, I I P N 1 1M ,,4 4 j 0 1 1 ,I , 11 1 p4 1 1 4, 11 14 1 11 M 4 11 ,,I t I11 II 11 14 1 4.

","- '" : ,,, 11114'" 41 14111 - - - 1 1 1N 4 4 I, .1 11.11111 .11 14 1 .1144.44 , , ,f ~ v


NI ,,, 4s r,, 4, 41,111t1, 1,1,1,'' 1,11 411 11111 I, III 1411 II .1111 II? 1111111,, 4, 11111 1

,, I S 4, l- 4, 1l,1l1,l# 0 ,14iv lgo A111 gI j, a4444- ,c rg -- 1' h t 414 o, IIIl, 1 1:
11 lilllll 4141 ,1, 41 11 1 114114 '41, I 1414F, 11411 1, 41 41 4,: 44114 144 14441 no (I'll, ,, I' ,,1,,141I"", ,1 t,1 i,11111111,1:4.111 11114114 4111h,1114ll",4141,41,1,11, Id 111t~ l ,'411,1. 11111411.11,11111141.111,11111', 111114,111,111
", iI le .1; 41 ,11411.1 141 1 4 1.110 1 '' :i

azucarIt~rl, T;I<"I ' ''" o n u s4. m1 --,1 4,144'---- D A R 111o4 .l 1,111, 11111
1 1111141114041 do I4111 1144-14 Y 414 1141 U,41,k'" ; I, "
111114111 4,1,4 d 11111411 C b informada de~ Cel r con41 1 g1114 on1,41,1n 41414 1rdctoao I 11 1441 -I 114111 41 11 ,,l4 I' ,14 per 41111111d, ma,14 1 n, lurno 1114- 111.141111 41411 I 4I1, I I14l I I I ,"f
11114,,411,mr-f P11111111144,6 l. (TLERA A DE441411ORSPNALSE L SL) 4111111 1111 44 141 111141111111 11111111,1 11111 ", 1141,11 ,41 I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 11 !,41, 4,144,,iwr( 411I 11;: p1,1,,1111141 t 'i,,

4111144, at a,,lI4,6,4,, ya ec e e 1. .'1114v1111 d el1,i 'I"I-, 1,111, -111,1 41, I114 14 414411 41 11, 11 'j I rM I 11- -. 11 1 1 1 ,l ,411 ,11414' '


n I I on Ill 11 ou oj d111 41e~ 1 41a1 P a11111 ,1 4141141111~ 1c 1114411 4 !1 fav o ill, 1f111o rclI (4 (40001444- 1,, I I 1 ,, 1 I' lI I
"411,, 11114,4, On avl' 41,14,1144,41444 t 111,11 11111114 I I, -- 1, I I- ,,,,'- ,
I,1 II 1Ill 14111 -11,1 $!114 "I'11 1 f, It : -111-11 ,
A1 &~ -,,,,111 41iw 1411-111 j,411 o'5 11141111 I~4 14 4 14 1 1 1 1 1 41111,14 1 4,1 41111,- I, I- I t ,, t 1 I
1 4 4 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 '~ .1 4 1 1 1 1 1 4 4 1 ( 4 " I '14l t I 1 i t t I I 1 j " " 1 1 1
= 0 onatenig. sw rpt. NI sal1.114 441d~,1411d ovbd or141 1,41 14111114 1 u,1141 11 ',) ,111 1 '1j1 ,' j
4111111111111111I11, 441,1, 4141141 4111, ."'It",1 141r1111144114111111 11 11141 _III______I_______do ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 a"I 1,4141, II 11 Et 1 a y 11 1, 4111 ,1 I 1411 11 4 -- ,1 -s t A, :,' ,- "., 11 ,.

11, 41,11 ,,41 14, 11111 44 II, 4ll"i41,i 4, :I Pt11' 1j1 H;, 41 11111, :, B I ba I IBar I I,, I 1
d o ro41 1 1 4 1 1 4 1 1 l4 1 4 11i 1 1 1 1'co al I4 4 4 1 1 1 t I" 1,,,;1 111A-I Ml f, ,,,,,1 1, ',1 I, 1,4, 1,, 4 1 r "' 4 1 I I 1 1 1 I
11114141, 1411 41,144,1 11411,4 ,141111"11411,111, ";"",,-,- II ''I,' f, 111 14 y"". "I'l 0 :1 ,- a m a -n r,,,,1 fILI'I I .F l
pote1cias 4 , 111411rat,- 1,4141111, 14IOdo 14,1,4 4eid1 ,114 1,1 11.11,, .A,, ,, 1111111111 4 ,4 4411 I C M ICO -11400 ,O 4, '1. 111111411
.1,, 114 111 4 11 I 144 1111,111,1 1,11r.1 q,41 41,,- 101110 1114 14- , Fi, I-tk ,Atf 1, ,I,. ,I CA AR.E I ,, ,I, I44 14t 1111 I ,,"I "I '", 1 1, 11' ,141 4, ',k M~lI'"11, 41$ 11 eja t 4, 111 p4111,, ,]-, ,,,,' ,4 "tl 11111111 .41 14 1 11111 :'I ,
1,11.,,,,,TT 0, 111 4111 ,4,1 'I'll "11114111,~1 ;ll "'l ". 41 41111 4, 41 4111
,111.1 ecat.nttn.da,,. 1:, T ,t 144 ,1,", 1114 I,- ,-de 1",I. Ia I 1 t I I04 0 I~~ II I- 17 L471 -LA :AAN I 41 1,1111111 11 4 ban ,1l 4 i '11444111141BC, (4 4 1' 4 1 ,111 I1 1 01 , 41 411, 111. 14411114~ j 1 41 il,144141 p, 1 c, 1,1- I I11 1144-11,. 41. "I I I I, 41
1 11 ,I11 4 4 1 1, I f 1 1 -0I 1 4 1 1 A4 T4A M41 1 ; 4 1 I, l '1, 1 4 1 "11 I11 4 4 1 t1 1 II I I _I__ _ _ _ _tt__ _ _,__ _ _ _ _ _l__ _ _
III 14 1 41141, ,l ,-14 41, 14 p, :" 111 141 ,1, 1, 1I I4 4,l I ,11411lt 1111I "14 4,1 1,4,,41I I 41 1 S i: U i* 4,111111.1-414, 111111414111 441, ',- -1'
INF1111 4411,, 41 14114, 4, r ,, 1l 1, 1 111.111111 11, 1114 4, 1,,11, 14i1. 1141,,, ", .! lIII'l 0II;,f "111'11 11 111 "11, III,", J ''1 ,' : :,,",, "
1,1, 1411111 4~ -! LIIII 1 11 1,11 4111, 4,111 01,, I t440 11401 ,f1 L4,~444
., 14 , ,, 11p4 4411III- ,L "I 44 1104 1 ,I" 444) 1 I I 1 4 1 1 1, 1 l111p14111141, q,"', 1 0114111,4114 d141.11!11,,414111,111, 41,14 .

1,1,1 ,1 1141, 41, 11 11 1I dl, "4,111114 1 1111 *11 41t 41 4114141141 11 -I 4 11 414 I ,,1,14 14 ,11 "I11 4' ,1
,,,,~~~C N )408-4 %,,,!,I . ,1, 1-"J ,, 1 4, L5A4 0141114111 "I Ii1,111:1: 1 111 ,,1 14,I 111114

~~~~~~~ ~~1 11 II '' 14 ,1t III-,l ,,
I i 1, I I ~A NON & GARC IIII"I''- I,,1t ,,,d It "Il 1,t I A DIM":, LTDA ,!ptd tt- 1 I n pA 1111.,,, II ,
I I ll I: , "i ,l, CI' : I 11.1, 31 IR W4 CCL. I13 1 A ,,'t. ,""41,i t ,, 1. t 04*1,4I1.I 4 1 I, (V '- I 1 , -,
~ ~ ~~ ,t,48 404, I 41 ,e~ p41111," I" ,-" 11L

RAMNA MtIFl(l 0I~ NIA100 N I A MARINA VIf RNf". 2 1W" t11 J lI 1')V 9490 CXII


Leopoldo) Ua .;I q., Ii S1 N 4Jl TA 1; 114gliterra padece Am vaso grave de sovialismo, die 1 N,, York Sim mc~t opo4Qm ao

elfioFiAN(IFIAks r!- i

tie B. ConlivloUI 00333 hiorl-24-01 comrtm Poiool dii Ba ~ 0 11 loijoi442i ju'ii 4 33l323
00 4 0014 0433011 En In31U olo od Vanet rod. Iryt I,r .7E*O .'~ p o o 3 04 B2133333
31334~~~~~ ~~~ ;d-r dfy pfno Io E2EON ;I 13 0443
Ho.,______ 34.33 4434433031413
t;3.42 01
de00 043 nptar ,-304 3 o3o23000 BOOA 133, 433 ~ o131
I- eol4B8313 003 it-i4llA3 1P133
34.,3 Y033 IStr tia n01.5cmpl
A4b3,0 -l142d en 103 14343 433334 330 4 0044
No23 en31 Roi,1 pre 3>3430 3 ,1 333 1
1o 323It 3. prime, 3 lrie 3r "I 3 af-_______________ 3


De i 132,3031-e4
4444300341303303033403~ ~ ~~~ 79,130 3,44B343333 Al A 331 1


____OS TH4 COUNTER~o 34103 0o io '! IfEl
l~iocr "M liI cien3d,33333 Ill Ill p-dr3.

ore33 (4 me, e mr
133,3333063. try14433 %.Y. 8 ii 13, "pri t2NM
433ONOI3 MAS DE3 "~3 333:3 I,-) "i SI3 OOI
13133 to,3- 33333333 m- -e e.-- A 4 n3 total Sir
333331313133 333-i~~IIA3334333 4l3'3o441B04 034
0333303i III. 4303334 fie330 I~' 3 C=R '30 33333 l334 LA O
:, 3trll 1 ,5 1~l oip 3333 B4034144144 0 'o40 .434
01030 3403214 lit 143033 ---630 .1 li333 ti033
Com44404 Otan ave 33,,- eel.>'f44 1o 0 334
133 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ Cnxoe 43333133 en133 340M~ via 0 433 oA "''r 3 3 4 30,~ 2 3od 4
una 4334tail junta1B, 34434 4 433333~4 ~333BN d 1343
411~~~~~~~~~~JH 'ao4 0 2 32 30 3133o 003 ~44
33333s Do00 Avo3o y3Pon Americ1n33or111Airways1- 142 il. 3421-3 3.03lv t4 VE,04 22 -- -1 :4.

0, 11,1 I'd t! de 1.Fit" C 224 5224 334,-N 2-3

Al AN Eir, irUEVO TiPO 1E 1,*,2 1-lt NR-1,- t
vil.1 fe'l 1.4
Ida3 3'.,i- ;, 230l or, 0 '1 111 t03 3 10 3 3 7 fl l A o- ,0444 441113004 otl Ad oa y Pa"AueL o W rd ww"13 2 00 2BI 21N"'2to 10494140t4 r,321linR't m ,41


,lo., 1 A 2 4 040t. too0 404.4 Adlti II SI3!,ttd il.S ,, l' ll x Para3331 roev c is e rm cit cbc olutIIR EIs" itE P A L A Llnom 1. r30 40 43l de elt. h. be~ t. 3.133 br.I.333,3311 113333
33134334332 oilK044 -o mi tc de .o r .B JIM31 OR.3 (013 o1y44el,,-h3-IS
f30 03lA3303l10 Ie0 00001 cg 00.0as Aeco oPsijs laeaX87 -74 oit e0ilh. 1bd
31133- 14 h 0lBl *4 iiil.tm d,'o- O 1~2 3340033333
33~~~~~~~~ Ojniismel del. 131231 0 V V GT l l 0 3
7,7 0 13-Diel'un1t3 en 11tr04-N a 02-03 rl0x-N
334033132044~~~103~331,1021331433333Li ilil,0 4 0 1N3 33r43342 30


1.431111 1 0 13o' 3 0 40- Poaj o 0e In 1434i0,l3413r00 H.12 01an I
A 1- aro d, 8371tr 724 de3 ei40o3 33 o43140, 2 B

------30 3313.423 33- 330- -1- 11W31 2033 10440 134203 0e04 Immi 003444,Tercero y Cuwrto Ganactor del Concurso 03 333443332 1- 322 3,404400d044 4

Omnibus "Ea Randhueleja" y ]a Revisto c ,~B3 3143003 310044 d3l0040004 ~ 001 43444

TranPspo e y Servicios Thiblics .__ .-.-.-. --.-._.
-~~~~l, MECDEE 2&) 333403344333 ALSEMACAO
00344 ~ ~ ~ ~ a 031,4 4o' 001 03uz 130 SO .41 4040400 40440440
040433,3,334000 040 44 _____ ~ 3, 4 33333,3 44 ~3040>434000341 ,440344404 40401.

34403u40'344434,103303 Pot-404 in41 Stre03 LO ENI AESARLA IONADS,

400Wlt 440pub"00.4 lb 1%&4604"0S44 er 333r1 3(4 1, 10A ER C N
m 1,0. or~a6 oo.4 OrAoApOOdo Y0 do d
-"a Olho (A Koo 401401104 SO04401 ftr*1k*44400 44004040403004030, yes.,40444444 ~ ~ ~ .=IWS 030404044 '.*0,045 0444.0y -040.00. rs 40 n0. WA3 Is 2333330 1 1- 0 ,3.422 13403304 - I44, 4 -o I3 -2344 I 0I 44I i0412
OAO4ono0o040.0.0 aoo.4o f. P-20300U.0~o00 #- 234444 GouOft 323 Oda0134 13 300_ 4ID DE dELAO 34Do 0 AOB
30.03 *M*w60m4tl1o0IO:Ft 10-II~ 4t0 "t i i-Y-O
us 040444 "ISMo0 a abt"lvc I 343114 3ao 0 L04004 3440A3302 A30oToo, I do numoboy32 o nsult 4o nl
RA", B20303d0A W." SO33304 3412.,8 .4tom eu
IS oOo0440 114,04 03 Twa an_____IA A.1,7, 5 0 G-i ,fucoajsdlgoirod aRott ,s o
01 I oo44 r do 41104 4 A444, ., si ovar 40., 34434414 3Al34 -,- 1~m. ha3 303>133,402o q3uo 3333334 mo a43 3c 43 34034
44 00440 44400404 SO 440040 909 ,44 RANRUXX Y004 4 d 44 00&U. 4044434, 534-4 -344 1, N.0 -e '-1. re33304431331ni 3 de3 44, lsoprcoes 33444004444 4 4 0Kw333 y 404400444 TiA0in000 SO0 .1 334331330 43 - 3133120 0 .44 ?,q- 2 157fo0 ot 3 3333334gusto4on 344333041 24 clue03444 TAM a40440444040440 SO404o0 444444400 =(,4w %I- I MzP 3WIh ipet u s tTAN NE RE
44004044404 I4 --c-q -'----- ao40,~4 ~ 33W 13-344 0,1,2 U3302,--- 30~,2 4 32,41 3233 3 Lo3 334434 a 2 0311 de 10p 433044441


0=12,prp 4A0.o nuA 0,0d 44*9.4i4 "4 '-34.40ososo

I oon.* o.0 o. k4 04, 1A ~ = = X44.0 A. 1w rw1 MU -" *0 r4 ft d& 0-1204 400n 6,, in su p nso 40402 ta 0 e 040
aA dd4. O-So 4 Sit 3e .003444044,0 30004Goo 3,10o242know p~ deets n dreb.o anfeo km dipcnbl de exprl44~ an2430 Ja 044,040 dor~ trans-403

A CXVII DIARIO TL LA MARINA VWNNF5, [) I9 DF J11 V, ___PAIAEU


LMega el di pri ci S lwrdn flna Inperil comnp6 I aff hi 1iii ), vpAM9QO1

roidaioc evmacmn Cuba 000A~Iw c J9OV OIL OVI


1 F1I Ih n AA I n rnkiwrtn l, I,,PJAA lj IPA :PPCAP
vaAl~p ft"(AArA I1IIII pole"1~ An I lA 1I 1'ItI n do A, dAAAAIItP A II~IIl
1111, qIA A Prol AII ti,
Pllnltopll p.tAL sinIIP ritninI A 'lotA Pi AistIA 11411 1e (ivllo rc~IlIA~IP~AAPA "N" T-aIP il-4 lI IIAII APer F.~ A F I BAtimilI AlP 1II l n Il PIAAl ttA P

Relarrdd A t 1 III IPPI11AA 'litI1 P11 01 111 hl CotltlA. of Cuba Yl Ado 1111 IlI-III L IAHobo dll 1 .l ll it I L i nespll r idplIti cmiaI inialuA IItA 1111 It 1 orils YJ ,

".4116~~11 dod s, 4 ara1

toYhbed ieacnena(u a Illur lqu- llIsoplIIIILLIu 1111 I d1111 LAtIASIII flrllplllLI arsill I .l.I
AAtamuanI AiA III1 JIIIL CA1IILI1 Ales PAl oIIIl tllA PALL.ol 1. Illq ~ et rl .I l-s .Bss
.al h. dialueit I. IrtIALIIL. 111111 111111411 IL 711 de1111 agst IHPM II* mu.y le, m tucoe
se~twd t sarie m I n" U a .0t rsluto pdll IlPII0AA MIpp. so
t111 dol LAA~~tL l~bA 1A01 All ol ll 111110 II, ollord llll -~l IllIylal evlIll Vl" 't
III1atriL NeI l a saI(1t1 IlePIl P i ll 1 V IM ltifec ,ndnIA 1 p bI rl C lALy IIAAl otnA A~ tAuol C" I111 A ba11 Ia tl104 L. 1111 111 d ieha I 1 tos de e l ei pabl A1111 U d111 AIIo 1111 r 1 _'t i,
-111I1 di. .Ao1tII do AIOIIIII Al. yA ttsl1Il Io Ajrl ull hoAAA1 tVt. pd p11 11I111 PIIniln~~l1 IIl11111 l l
l d.ll ~l t i itsA111111 (1111 u1111 all 111 Ill 11 4 p
,o6It. lea. A u Il of'r 1P2 It iltlpA toTrn y1rfd,30
an1ttIpt~ hayL Altg All rail A11 '1l Puert 111les DeRi SoII Itv1i II


IA ~ i rulnIPI1b t i II f do AtA~. A iI11 AAAAAI14A We., &I.~ m1111 1 pIIA 111Al11dl.o l1 Al All linlill M o 1 1111 !,i ,1y 411 1 III I A AII A I _________Al~~~~~~ DI~AP .Ill oz11 ,yI~ tA1A 4l1l ,11
IP1IIL oAlllA2tLItIIIL l.IIltlp at~lt Il. Ks, AI-l,.r1I Al i n AL 1071 ~A 1 1AAP-lilA1 I11IA11111 I d1 Car.11 pPll l1,ty 1 0 11 l11 11 A 1L11 11 A 411
On,11 rIIo Me11ll111 D1e1 11;11 AIIPAP11II IIP.AI 11 1Ilpo II A-ll DE M X IM

IiIP lL1All 11111111I ln yAA~ l AlA 41 Apl lIL PLI411.A l 11111 111Al11 IAI.iiOo I ~lnlll~llt mlll AIIILIy13yA0 11L 1y 1
1414 lAA(A, AlIA II ILPIIILA IAIIILI l 11114 P11 PIAIAJ
I. l.I A I A 11 P11 I1P l A l Il. l 1111A10A A IIL 1
il1 MPAIP~. A1IAI01l11A11 AAMI11111 tt~lllIPIAIl 4.1IOIILId,/ iIn 1,I1lII1IAIAIItA"IA re,~ll.1APIIIO LIPA IA~ILIII
111 11 1141, do go,~ lp1 II IA l l111l 1A I IIIAl1 ALII.I ~.111
no 11 AII I Il 111t AlIIAA 11PA410 AlnAPAI lln 11 pIP AlIllAt 011 IiI~IoII 1111141 ACtA 1A iPAn ln ll 111 IAPA
ll.PtpIA. 11, itInLAl1 lIP I~ pl, Il t AA,1 A 010

1.~1P~l I AAI it a 1 1111 AIA
mep 11111 AA 1 Iti 1. mni Ing Al bAL 14. IO11 1II1011 11
P e 11IIlA tIllIda A Y MI~P1I I As t .I o 14104.1 AL t41 1111I1.4t0u 111P11m1. 11. al. Ia o' 1IlIAl 11111I11A111 dPL.iLbPA~A0t011P111
141 af0 s IIIA11AA stto ~I IlILI y lI litllA Ill 1111ArAl11
A l ~ o A11la1 4ir1111. IL 1111 'plI~ l1t1 llla.A Al-"'t 1111AlIlIA", ~ l4111V i t 1 1 1 1 1 i 0 1 1 1 1 1 4 t A l A A i A I I Cd re A 1 1 l l, I A A t t ,lA rm I l -l~ -lP I I I 1 1 A I AII A plead C a llar I latll 01111 del A1 111111111 AAr, 41 1, in-1111 PrIInp PoA" l arIlio111AAA1 1IA IAC ~ ll~aiiAidA IL 1. 111 LAy l Ae L 27 .IAL Ill orIrA In 1-U.n
1111011AIP1 iIAII Asia 111 I'AII :114. A: IAII I"'41p1l VII1III-CIAII
L.A1D11 all Ale 120an I e- ltsd 114Il1P l. AO1lp1 l111-AdAAIIA l 111140 toy . uC PP od IIAA1AI1 1 due11 A ol Al l 4111 P1111a 1.11 III u 2 .1AllllP., do -nip del ll mmAlr l 172 IL1 llIlt In aIInaIA Preform 1 AIIIP~ 1 11 1 11 ~ lll 1111u tlavi 1.11 Al- IIIierd el 111104 YPA~A AL ILd- ItIrIla i-II lne a elAI nt III ~ ~ trt W111l111 4e~l IA4 11111
.a lll11 ile 111 to, 111 Quo aspoL AtLA All-d. AdA AllI I II
w l1licI ro 3"% A (11114111 a %Fn~ Alkse ILIILI Du i ll Ilalltn a en10e01 olnoar 011111 1 AArniri. tl duA 101 411411 o 12110 ns11 rCo ,,
In A II~IP~l Al~t~ll~ll.Il~lt- A 1 .~ Apn 5,1 Itl1IAI 1000 lsn~1 tret. b, A f I p Ned141 141 1.1~ P ~al y I tlarrtes 11. 111AM jiro P~. 1 ,or a acl -II~ Al nI1IAt AAIlld 11 dete Al -t ratA. tslIPIot its Alolinf a inustial11

ACM lAreIGll AlA. deAd~lAd a tt~1IP
e.t oel Habana Am Oeln ut,, dexOrosen a Lxea.H~aa apeeia(41d PAIICl1 l~itC~l~iCti~tl;pr EIR
aN deaoal de 141180 li-Ala, "i~la mayr roait.PI -1t1Il 111 1A A

dad intehorpo I' eartrl do 1.tmatli ttP~ldlla~ aICe lr11141.hu~ AdltA o11 lIAIA

PIIIAI urdOlutal pudi *o TORN
Prgt.t dipe al p11.0 ., CAA4C AC E I11 t-lll pl I
I ~ ~~~~ *le _n OI.1,1 ZJi n
startII IAII IAIIII 131

1*1(14 3III571 d11 tllerldl.1 3ti0l *o lq- = sCo= mii1d' KOuld d
ents r I ale bl ore I n isa, re a en fina n a eraSeotaid. ipo n tt to Ic-aew Ad P eretae T iea u,-an eate yo Muori- l lia. a.,~ ~ ~ qu a lu eatiu to el tonAlgAln ,pI66 tobnja ntv ar-~ue6 ;iPACANA VEITr S P O'R T S IIROD AMRN< VIEE1 29D 1)Lf T11 1949 p P 1! T S S XV11AGRAM ONTEt VFN(IO-1 )j fF, )11 t~AGN OE t CN( ON
11114 I en los depories 4,v~io 4'>(r ii iagI n4ia

Yh2022 1 22>2I4S2r>22 la Universidad "4Su irdp t

"-1,1 Prnieno es2 ti2n regaII2 parn naillic21222.2 2>21 2 7,x~4 2 14>2> 1'pr1 122>42>2
>>] -1 a22241212i sopejrsticii6n del mt-r'6fono. P~ d r- d122 d12 2 >4 2I >422 2>w 4 22>2222 12
Por 17 IADIO SECADES 1211222212 3>, 2,2 14>4 2221wIwl> ww
24,22,2222put 24,2222 I ETR

E~~~~~~~~~~~!, p- I2 2aida ,~ one 2>22222n42>>222 falls 224,4>2222.22222422 t, 4 >~A A'D
'EL2 2224 o2 ?1,',22>22222222> 222222224222,22422222>222elp6 (i r~pars ds e
d, 1R, 'o;'>rpf2ro2 u- 2calu2I. .2,.2Intel2242222
Florida.2 4.2 2 22 22 2 2> 2 4222 2>2222d2 Ma,2224 1"'!2 ~422
a>w'2>, It,22>22 2222222>2 y 22ll ll.242>224 42222 22224224ur 2,4 present Is
22il e 2, lno 2w.,' Pero> .4w 24 2 4w h to in' 7, id V,-, V22 1d
j4>4e o, 4222222222 4222242>2224242 24222 2222>2>2>> m22~l y
I 222>> 2'22 22 2>> p 2222. 22>22'22 t>2' 222 22r2 24 2 2 2 2 2 2222 2 2 2>22
2222224~o ,2 2 2> 2 2, '> > i> 2 2 22 w 4 > 2 4 > 4 2 2 22 2 2 h ole 2 2 2 27,~w 4 P o t o"' /7 / ,I, > 2 2 '222>2''>~ W oe> > h -. 2t2wt,2>& 22>>4 record 2wn> b 42>2 de,> 2.,2 24a .t2 I2 t! .t2 I222 Lid",>22>42
Cornado 22>24 222222 d2 1.2 in2 a I 2 2 2>,2 22 2' 222 > 2222 22Iur,' >
2222 >222 2>>22222 >22>2>4> 222k4>422 22222>22c cpyeron> 4w2'2>.>42'2.2 4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u orw>,2' 222>2>22 22e Pr '> y22224222222 to >,2roi 22>> 2III 2>
22iro de, 22>, 2 2 >22> 2 E'2 222 2222222 2222 2 >2 24,>4222, 22 4 2 2 2 2 ~ > >>42222222
d. 4v2,n',22222>,22 222>22 >22ei 22 22222 2222 2,2cu is >2>>2222>222>24 2>22t4,222
2.4422,>2 it222222>2>2.22 22y>242 > 2422 222 2 ,
'2 2 > 2 2 22 2 2 2 4 2 2> 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 -2 > 2 2>e 2w
222 It22 4 4 2 422> 4 2222 222>222 2 2 >72>>>4222
Lill 22>' >>22 R4222 222222>22 n-' In 22222
22242>> 2 2>>22>22222,22 ,22 '42242222-2>>>
In, E t l"i-doili >42fil
22'i v222>, > t >> 422, I.,222>>2 ,2222 >2 !i ,2>2r 2
42d 4224 21 2242,If222'.22> 2>222'>22222 22222 22> 2 22>a>n2 4>42>>1>2>2 224222 2 212
22>~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~_i Tt I",>2 2 2 2 2 222'"2 22>22>224222 24'2> y '>2' 2222 2422422 > 2422 222222 22 2 22>4222222>>


t. 2> 4> t> 2 2222,2 W li >4>'-,li- 4
t '2>>>4>2>2'2222>42 td224222 2>>2 202222 2>>1 2' A,222,,2f
2>22222222>2>22 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 22>t>> J>22t2> 222 2>,2>, 2.22 .2222 22 2V14'22,2>222 >2>>' 24222
2>.2 2>222 >>2> >2>222''222>>. >22. 2222 2 2 >42 4
>2222222222 2mee I>2>2 22 >'t>'
'Ill, -.I 2''2n > 22>2> >222>22> rt2>, 2 22 24 2,2> >>>22 2> >>2222 2
2 > 2> '>> > 22>222> 2 2> '>2 2>22 2 42 222 >2>'>2>2>>2>~" ~ 22 22 2>t2> >
22 22>2 >oni 2>22>2 >2 22 I> 2 4 2> 2 2 21;1 11 i "i" I
>2222>2> > >>22 2222>>2 2 arm2412 222>2.2,!o 42n2>t
hill2>>2 I~>> 2>'pl der>2 t>2>22, l'>2> 2>2>22222 T222.' t",'22222242>>222 2 24
>o2 I~~2>2 2 p"u 2>2>2>22222 >2> do~ I'll I2l7tt t22 22ra2 t
a>>22222 I222> 22ed 2>2>2r- 2>24>2 >22 ('y f--42>2>~222 '2f 't t 22 > 2
>2t4 2>, 2>22> III 2 22i2242 2>>2 2>2 222R2 2I' >> 2>2 > 2>227222222222222,22> >'22> 22di,'2 > 2 2
>22>222d .p,' >> 2 >2 >422>2 2 24>2>222>22222222 2,222222222222222 22 t 22>4 22 22222>>222222222 42 2222

>22222> >>2>> 22222>'2>'>' '>22>2 2422,2222 2 2>242>>>2242222> 22 22222 222 2,22222~2~22242222224222222 ~ "422222>22,222 >>22>>> 2 22222
222an"' 42>22 2> I 2> -ld e22>22 2,222 2>2> -i_ 2>22 t'>> I>>2222222422422I22242222A222 22,2242,>2224222. 2222222 222>I2222222222>4 222
2222>2>2>22os e>>it "22i>222 t .'22 22,22. 42222222224222222222222222222222222222222 2224>>2>22222>222242>22222
'2 42 2> d2224222>2, a>22>2>2>4 22222 2~p~ -2t-4222 2 !a 222222-4.>2.2>2.2.> .>.22
22> 222222 222242 2224 2lon. 422222 21.2 list2> 2>2 22>22>>>
24>22>>22 22 ,222 222" 22>222 f22 2>4 222222>242222> 2 222222 > 24222 Spa. >kn >,.''. 22222222222222>>2 2>A
2222222 '> ~ ~ ~ ~ >22 n2222>22222222222224 '22>22' 222>2>2222 >1,a,22222 el22>2222 2222 21 2>2 222 22222
22222 22>224 it- n,,g.2242> >222222>22 t > a> 22 2>2>22 1124 Y.12241 .,,
2' 2>22>2> '2>2222,>42224222'> > 2422222 2222. >222222 22 22 22 2222222222> > 222222222 22e224>22>4 2> 22 >22 22 422
>I>, n4it2 4 2 2d22 22o>>2222222> >2222 22 22 > > >4t22 2or .ineinnati> averL uir >22,125222.22 2 2222>2222i222 2 2,
2>2 ~ ~ mns >2 >> 2222242222222222>' ng2el22>>222> 22>222 ,24222>2 24222222 'y22z2>2 ,2262>
22 22222424 4,'led y22 >22222e2> 2242.2 2>2 4222'o 222 > 42 22 22
22>442222 >244 2>2222 la,,22,222224 (,2>2Io2 2u 2a "ta 1io 1ai i 2>222e2>24222>2>222>222222242222>2 2222222222
2 ~~~ 222222 ht222222 2222. 24242 o i r f nto t le lul- 7 'I 224222222 222 22 >2 >2 2>2>22 22222 2
22222222222222>2a2> 222>22222_62 .'2'2> B2> il22>2>2>2>22222>2 2>,2222222 222>422 22
>2, n>22> >22z2 2>22 2222,22> I2 2>2>2 2222. bit. Ic.22>244, I l1 _Lea0 Ws nEo
22,~~~z >2 2>2>2 2 2>' 222 I222442 2 >> 2242>222222 2 2222 22 >222>22 >2222 >222222242
>22222 22a 22>222 2 >4222 22 b22 >2j ro ;ek
2et 22>>>' hit2> at central 22,~.> 2> W,>2242>2>>22rsne 1"ro. o', ntrd"ente~~rild o
2-,22 22>2 nmlo >', 24221 42>22'> 2I 2-jev d>2> '22s%. 1. 2222>2222 >4224222 2 22242
de224 2 >22>2 a,2222 ce -,2 e. irm
puv ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2>2 "in>> En2 >2s >222rmeia >2>2 22en unitin>22 222>>2 2224 24r 222n22 .l22nosga lrooaIp -r o Rj-dlCr- E r,,He o
42~tn le d 2>> >lr h~ s2 > v n2>>22222>2 222 2>>>22-22 2 >>>2
22>2>2>222>2>2>tt 222 2>22222>22 2>2-d 2>2>2I>22z2>542rest
2d -4 22n~ 22>22, 22 '>22> t2 t-,.2> 22>' n' I2 ,22222>2 22.2 st2b Do> 22s2 P2,2ai y22lI
vIns os siuienes ritali-on o! I. I sin.ti-iik. I, Isb.Is. ms-2Innv Sle, he s. >22vi de ookcl c42y =4I".1 2222r24
out~~'>22>' 24>2222> 392 e2>2 22 In22>> de2>22222>2sqeorei oresa oe oI ",sb e.-d t asg~i a et te uro ] et n;, Y o o
on un san~~~~~~~llrum El 0 ro n stv'ri'lo6 ab ve. a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2 outage di>2 a2 >22>2 of>22 29422222 2,2224222222222 eo ad tt- Inoals srettro len prutrnhi rp MVs T 1 r eclly ole nooeS4 fet ,74 o
'>a 22~ar a>2> Santad Cru 22>22>2 Iva do nor22>>222 y >r. 42>2222>222> 22>42 >~t. 2v ties22> 22
42~~~~~nao en2>2 >222>222 !-2>2 22 -- >s>t> '>2> d.>2 222>22222 .s 222 >2
co sa in>2> 22> ,Cn224 ot y]s auedssetis Isi2e Ou n .m nl222 f"2 .g liTeyflIdn
'2> 2222o2>2>222> >22>22 2>22o2,242>22222>222>s222D4222222222>2222 2"t2>2.22>22 M2 of>2>2222224>22 2>a>c2a
2>d >222n 22 2' voltura 22>22a 22e lo22 22nt at22 22rt d muirSgiaHrnneoi It ocoS h -,yB r" 4j9
24 n ~222 2 >
2 > igu >22.2' 2222 22>22 >2 1341 >22)2 22020> 2o '>22>22,,noeVil tl OX222 222 2 >r 22r Is' Via
>22>7 >22222221 222 >1 2022 >>222422222222>2222 a22 22224,22422222>222
2' ~ ~ ~ _id .2 ID.22>2> 24 44>' 2>4c22224 > 22>> 2 22'2> 22 2> 2 b42 222422 42 2222 avn 22>~ >cIt It2>2 22> Su ,12,22 224,24222
22>, 2>2222422222222 M2>9>2 '2> > 227 l pik- scle i 'aVc ehri' fieal oi2 22! an2 2422>222im yBlddolhI, I 22.222 go, 22222>> J,22
2>2 222242222222222>222222222224 2>c2 222 2.2>2 'a~bp 2>22242.>22> 2>2>>>244 22 21>>,2222224 2222212
2222 2 22222442> >2> 2222 >2> 2 >>4 >2242>2> 222 22222 22 22222 2 ,222222222>222. 2222 '2>221 "'4 222>2 W22222222>,22 2>22 a2 >>2222.s2> >e24222>222c2222222222>2 22 222 > a>24Pais>22222 > 222222222.>P2222 rlo22
do,, 2>222222 2 M 22>>22>> -b2222>222> 22 2>22222 4np~ 22222e' 220222 22>v~ln. 22-in 22222.222~ 2222266 22. 22>222242222>> 22.2 242222>222422 22>2.dll >2-2 h a,22_2
22 >2>>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .>>22D2222 24 nucint 2>222>2 2222222'2>2222>222224222> en22222222242222222 42>u. >2242n 4222 4W2222222 222222222 2>222>2
422 ,>>2>24222 222 222> >22 22222> 2222> 2222 Is>22 y22224 2,42 422 2 22 22 2 22 22.>> 2 >22 22>>222 2 222 42 22 2 2222 2242 22222 22 222 22222>2 2 22
dl-2>2222422222222222242 2224222222222>2222,22442224 2242 24222 D>2 222222 22>4 222222 >2224 >>'a 'u 22222224222242422222.22>2422 2222222>222>22222422222224I222>2
2.2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I Ill2 re>222.2 34, 222224 222cad 42222,222I2>22q>22222,ri>222>2o pols>22222722>2>2'242 4222>24222 .2222242 > 2222222222
4>2222n 422 222222 24222222222222222 n2>" die 22222-d22222.22224242>-2>4222'2>42>42242a2222222222222>>22 '>22222 2' 1-2''2>222421
2>222>2 ~ i 22222222 22>2222 I2 222222>22224222222222on2ied4224 i--,a- 2222222.1T42, '222222>242222222222222222222224242 >222.4222222 it2.2>>22
42>2>22424222222 r224 -222 1, 22222 22>4222>242224>222 df2~>,4 ]a2 o2 222il,22222>2242>2222222 2>>v>ot2222222.2 2>22224222,2>y,:4222>2 224p2> 22222 unda ~~ ~ ~ ~242 222222222ljrdn, ii su Ny-,qIs-- r~-tb I -' fIaWds -,.
222>k22 22224> 22 s,2> 2222222!22222 is 22 4222 2> 222222 Ulm22[ y2 4 >A4>2224' 2> 2 22>22 2 224 2422442 22>242222 22 >2 >4222224222222 22n2222
2222, ~ ~ C r> I22222>> 224222b. p I.y I .,,ai 242 22 4222> 222>2222,422222222224224 '>2b" 2> p222224>2222 2>.22III2 >222222
2>2222222~' 2222 >22224222222222 22222222>222 -.v22 e~Y> 2 hosts 22>e-.2222>22222T2 2222242222v2222 22222o222422Lul22 ls,224 22 >42-2> P-2.2 22
2222>2>22,24222222222222v 42,4 n-, 22--22-2 222222 22 '>s. Is-2 I2422' 2222222224>22 222222 R2 22222 Palt M&22 2>22 22>22>222
>2>22>221 --t> de2422422222 22222246224>22222222222222 2222222222 2 2*22 .2>2222222> >2222 2'24 22422242s22>422 22 2 2>2> 4' ,>42222
2>222 ~ ~ ~ o- 42 22>42, I2> 22 >2224.2222422 222222222 2 2222>4222 >222 222 42 2222242>22242 222 -22422 22>422222>2
2>2442>>>~ ~~~~~~~~~ 2>m i>2 2>2 sr22> 2>' >2t22 2>224 Y222 242. 2>2rr 22222 42242p22 2 > 2 2 2 22 4222222422> 2 2> ,22222>22>222>22222 2222222n2 2222 u2n 2222222222
>42 e l A222 22>2 u22> 222>222422 Ct22 2.22o2 222'> 2>2222424222 I.2> 2,22222 T
'222>2242 2 224' 2>242222242 24 22222>2 2222>222>2222 >2>22222222 22222 22222>24 222242222>422>2222>222242222222>2214>22 422>22'222n 2> 2222 P, '>22222>2 o 2 622.>>22242 22222>>2 22242>2>2222222 42 22> '>2 >22222222'>2 q-2 Iv2>222 d-2 > >222222222222.222222
>2 >,>>>'~~~~~~~~~~~~~~~ 'e1c2 >"I>22 4"I22224>222>2224222> 2222>2>>2 22222222 222>2 22222>2 >2222>4222222222

2isu' I 22>2>22222 -list.2222222 2 so,>22>2'2 44' 'ail >2ifc de 22222>222>224">'"'222242222222;2. 2La>22222222>
22 2> 2 22 >2 .del erar_____._uiatinpo etas G z -_ d on _22 >2 2>22 >222222>2 222~od 2t rl 222 el222 > '2> 2.22>2,>222222 22d4e42>2222. >222.> 22422>22 2' __________________222222222222222 22222222 >2 > 2 2222 >2422222 >22 c 24vi2>i222222222 24222222,>
222eh 2gr2222>2el I4s242 2> 42222i A ht2D>riht 22
___________ _________________________________ 22 >4222222 42222>224>2>24222 12 220222 41 2122 2222 2 22 22ru5>> 22Par2a.>2,>2>22'>2> p4

d421, 1422 'ope'
(222222>2 4.'.' 22>222 22e22>242lib-22de222a22_22C2n2i22P2 a22>22>2222>222622d2222222e2l2242222222 22.1>.
2222222220u >2o2 y',2~' cutr 22n, 24Tal4>2',44 2224222222>22222222 22222,22 2 22>22 2> 2 22222 2 222422 4222 22 2 22>
2>22322e -a->2222>2'4222 ox I,., D2 224222> 242, h 22I2 22>4 2242ba I2t42 42stec 4222> >I"2 I2> j, or,4 242>2222 2222 22 I-2 .
2222222 all2 422re I,2222 g.22 242222 2 22 .> 2I 222>2 2222 2222 222 222 22 22 22222
EN LS LGAS ENGES 'oe 2201222 he 2302222 DE~ FLRID 22222 222222 2' 22222 22 22 I ?21,2222>222 422.22 2>>2>222>>42 2>222222>22222222> >4>222224 222e2222 2 222
422.4222 22>2 2442 >422> oid d eltru b- d1 s" t ." ; aisdsutre
2>2222222>2222224"'22 22>2 > 2>2222222224 2>222222 2222222 222,2222>22222>42222222 22222,22 422 222. 22 i222222 222'>.
22222>2 8 all 222222 S1 42iev2222g 22 Ic 2 22222242 240,222 t2i142e2222
22~~~ 2> >E>l,42 2222222441212222 fi, ni24r222>4> 222222221 22co 2>22 So. >Car Marre2
222422>222242222222 222222242 222222 22224 222 >Lai2 cl 22222 Miamiw~k Bech I>2M220'> = .,2 22l 22222l 22222222 22s 222 222'te)
2 4 2 2 > 2 0 122 2 > 2 > 2 2 4 2~l i o .2 a2 > 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 R' 2 2 2 2 2 > 4 2 > 2 2 4 2 .' '> 2 2 2 2 2 2 >t i o '_ S A N 2,1.2213 2 22u 22 2 2 2 2 L2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 4 2 2 7 2 1 4 4 2 4 2 1 4 It
222242 A22 OF2 2EXA >22222 31>>22 22.2222>2 2222 222 2 22242222222 222222 222','-r- 22 22422 2222222222222
2>2,2 >22222222222 >>2 224>42 2>22222 224>22 ,2222 2242>>422222224>2422222 >2242>>2>22222>>2 222 L'> > 22>2>222- 2224222222>2222422222222>
222>222222>442 ~ ~ ~ ~ ~ ~ P Br.> It22 222>,>, 2ll 2222222 j22>2222224>22 222 2222;,2, por 22>2 d2>42> 2>"s' V222222222222222 2222
2'o2222222 2'ttol >>,''. 222 22 2u >2> "">.2 II I sid. d
2222 222222222242222>2 22 2 2>22>'2 ">222>22 222 22>22> > >2> 2 2 22>2>2>2A22ho 222222 22 >22>" 22 -It>o, 4 242n 22.el 2>I22,
2222>2>2> ~~~ ~CLBE >22>4>2 222 2 joav222 222>2224222 22222>222>22>22222> 44
22>2> 222 2 22 Anofz 22 A0 2>2> >202 222> 42, 2224.> 4 2222>2 >222.4>2222> 1222.'424022


AS2(222242222222222222222222
24.22,2 2 1 2222 22222 >'22212 22'0 4,221 2rV E2>2222 R' 2> 2)t 222 ,>'I 222222222 e222 2 2D,2>222 ,Ille2'p24 222 222 22d4
2222222>6i A2> >I- 22, >2222i 2u I V> '. 2 >2220, 2222 11 2' 2>22222 222222 22 > 2
>4. >>~leaPD el222 2> 2 2 2>2>22202 42222222242222242>422 4,d2l
>42>2,2222>'22>~~~~~t 4222 212 22>22 2, It2 e.2222 22>222t 22 '.> .'2i And--,22222222 2 2
2>2 22>2222 22 R-- Con 224.22' en 222 2oen 2>2-ltd > 24>22 2222 2222- 22222 2222 2 >
22222222 22222 Red2 >2222 2 224 22 2>2>>2 I2222 >4I 222224 22222 222 222222 2222224 22>222> a2
2>222222222>2 >22222222222>424422222222>22'2 2 2>222222> 222222>2 222222222 22222222222>222

>22 2222222 22 22>2'> >.'~t 224rbxj 3722r4 22 422212 222 221
22,2,2arn ST22 2222IO 222222 22>A. enro2 222> 2 24 422222222>2224"2_________ _2.
222>2 222 22222 >222 22>4' 42422 2~22 22422 22422> 2 >> >2 >2 22 2224222 22222 22ores22,222222222242422,o22t22224
a42 s,42 1 2222 7 >22 2,> t ten a i>222 222 22222 2 (2 > '1 2 2,22 2,2>" 242 22422o.1 22t 2222222 2I- 222222>2~i 2, 0 pm IHdlg oee c
2etd p r 22,2 Toa1c -.2l 18 n fi24do I.I 2t' 222 d,>222222>2 >-tl .222> 2 22 22 2 22 22 2 .22222222222b.
222>422,2>dv 222222222 i > 2 >42 >2>2'2> 2 224 222222 2422 4222 222
ju ego 222222222 -BO 2222>2222222 ,>4'! .111 1a>2hie 2lta22 e o.Lui yAI t"2>2>2> 2222.22. 22or 22' 2222,> 2.42,
K, der2> 22>2 >'>' 4. 22 us 2222 In>2 >222244222224222> 222 4222>222242 >22 224 2222
2222222222 222 2>222 2 2 >22 2222. cl.'22Cisco2>22>2.1 22222222422222222
2> k 2> -12222 Chi !,>, 22> >-is 42 >. _. Paa>,t22ollaelatt ~pl~ ,d, q
jD'222>'>2 422> .2> 2.2 22>I22>'>> >2tso l.i.Colrd s dsc1 .
on1.2>2urld CHICAGO22>22> 2 19-' 222222222>22>22> ji Par el2'2>>2 2>'t >2e
l>>>22242>> 22 22>22>>>> 'I>'> b1214 ,22424 222222222>2 :t&'22 'I asi~iaums oWsnc
> Ve>ro' > 2>2> '>2 '> ->24 2222i2222 22244222 222224 >22222.2 >22>222 A j It e .put
saw$ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2 2222 > a22 > Aa12 22.>. "'I 2o 2, 22 22l"Irmrs eutc c i.d .;ioc iylstrl ""E~-~~ go, li
tits,222422.22 2 >tc >o, 22bll y>2>222>222 C> 42>2>2,22>2222 >2222 u- 22222i1d11rs.o ,

Lilt >2. 2222> 222,22222>2 >2 22n 22222222 2 > .> >2 2 2 2 2
2>22>2>2 222222t op2> >d >2o2,2 222222222 If2 222 2422 _s2,,422.>> 222 222 Sir4222 2222222 22br>2 ub
_u22 2 222>2222 22>2 222222 22d. 22> 22; 22> >22, 2>242, >27 c,222222 "c """r Fenad
-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~os I22> 22 42122 ->22 2>>222222 42222 2224222> 2'242 22224
22J* W222 22222. 24222422>22244 >22222>222222>22 >22222242 ,222 '2 242>.222422 2 42222,2222.22282.222
a >>. >222 2 12222 2222>>>2>222122222 22>.> 24>22 2222 24>22
222 4222222.>, T2ER 22S22B222U2RG2b2422.222
2>>2'2>22>2224 2422222222222 \ V,',2H2 0 422
CONVOCATO11IA 14222 22.222 2222>22 '2.2.o2 4 2 2222 22224222242
JEC R A C II P IE C A N ER A IU A > > 42 2 2. 2 2>t 22'a r > 2 22 2> >2I.,2 > 2 > > 2 22 4 22 > C2 2 24 2 0 .
"PLYM itsH r lt e 2r22>2 a22222 >2 222 22 24 42 42 2fit22
de2U2212' 22 4H224>222 2 22222 24. 2222222>22.> r.' 4 222 2 2 2 2222822222242
82 ho~ S 225 >DID222 22222 a2 422222 242222 i02222l 2 2282>22
A2.2oMDelSM 2 4202022 4l 2>22122 22>,222> 22>42 2>422. 2 2 2
pi,-~242222 22>2222222 .1- 222222 -- --FJO Bll4 0
2 ~ ~ ~ ~ ~ d fn "2>222> 2,, RC e 7b>2 2 22222222 2>2 2222. 222 > 4'22>>22
2222 ~ ~ ~ ei 22>2od' 222 2I2222>>,>22 42>22222224 22>> 02>22.>' > 222 42 I;J
>22>222>22222 p2.,2>2222224 22ti 22 22- d 2>2>2 22la 2222 22 22>2 24242222 it 2>222422 24
z, 22>2>> W1 2 2 >2 22222 2222222 n> ,22 rati> 12,2>2 22 2.> >1> 14 >22.0>2 22222,>2
2rt'is >2 2222 2>2 2>ck p, 32>222>~ 02>,, >2 4>~22 222 cl22422, 22222224222
2222 30,p>22 22 22 1>2 222 222>222.2 >0 2222222222>2 (":t2
7~~~, 24 lqit 2222>>222 42 221;IaC vL 202222 >212 4>2 22222>2422 22222w224 22.2222s -22>42 -2422 -2> -22> ->,2. 2 222o 22 con o 2lft 2284221
42~~~~~~~~~~~~~~~~~lltw 2>2>22> 42>ue >2C- ro 2>2>2222 2>22., 22 '>> 4 2 222>2222>>4>2>. 222222
>22>222>>22>22>222>2>242222224222o 7222>2222222222>22>> 2a de 222222>2222232227224213 22 >24 222 222222222 22222 222>. 22>22 22 22222 2 IT M e,>> 22222 22>2 22220244 >2>>2
2222>2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ACBN d22222 22222222>o, 22222222,222 222 2>2 2222 22222222 > 222 2222>
24022A222 32222T4222 222ve 2.2>2>2,o2 I. 27220222 22 lo > C,24 >2 2 222H,22 D, 2r 22224 2i 22222e~t 22 it22 Tefl> 1 11 lt
222222 >22>222>22242 222422222>,224>2'> 2 2,2242>2 42224d.2
22> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ MT, b-2' 422>2>42.2 E> 66422222222 par. >d 222222222222 222,222, .2 2,222 22222i e-22,,2222 >ebs 2 2>os 122222>222222222
2>222 2 'hng~ 12>21> 422 42222 0> 3 w" 422222224224> 42 242222222222222 22 222222 2 22d lato 4222,2'
2,222car Eagan 222222 2 2222422222 22 R. 2 4222 8222ts' 22242 1.222, 42222 4222 2. 22RMl 42 I
do22 2242,42 2t 24222,224i y!22 >OO 242242 2 a422222>222 22 22 22 2442. do 322 22
22222 AI~ h5~ >I 2224. 1 2 12


EWUIEFEU IWEI NO;, i m tn Iu uuL:LI.Aft) WXill S PORtT S DMARK) DC ,LA MARINA AIRE12 CJLOD W P 0 1 T 5 AIAV3TIN


NO COMPITEEL (IFN'FU iAS) _5 ilI'1 NJMIF~t iIEVIAFI


(;iii6 eiwene4 Auaaoro enMia rann Rpd N A tu<

icu sein de guaiites de ayerfurejeoonnprInnn

ili gnnnos nnnntit, nir pno nioinin IifnO jean Waitaki qnic It mlmnii nn,n Re) Innmmn ninoncrlialo.
nronpnil nim noje vsi Cubanyvlni6on granlfrma. Debs Wm~nillnn1nd n renpn Ioan l r n i n orp
ncosula tin rini) pelignnmn tian ueqtro cmnp6n Lii Galnani nncim $nlnn (n
sitt unin-nnlnnnnondn yo, on, nm npidnl mniil "nnnX 11nn' 1o1I? 16I N
lnfnT-nIs G onnA xnfnin ti.ennnnnnmno Srnusir t
n piist.nn nin Innsr is 10 n liinm i nnin mmi n mi i
needpo I ,ng lingo, 0cinlinni1r lnnnollns. Pltinido cnnrnmiinmi d- lxiii n nnmnnii~n
G-nmnmnpm innnmnnitim nmnnnnmmnnm niiu nninm
In omuipt dnl odin d o linn l Ynni-n l In 'e etP in Amennmni c un Im*auid
In inim r6s nnmnmn nidi 'imn dinon n oinidin lmimmn nimnim-to~iin -In
IsaoeS Mtdoni uNw Ni riinnll n mAImdnnumn S.1 r.'ierda
niminim.innn pup di, mu n dinnimin nmnia naimlmenn
iIn n n-- nun-nm mm nominnr" 1- mm -ft riu d ii monnn )I
innnnlnnlnmiiini 6dinnmni i oeruia iilnnnnnnsnmniiiEmWr
onm I ,inun mm sInion 1.,111g nn'inimnnndliuinmimi
inuondn it n iun fi ,nnm id blnmu mTomnmn n. m
in- lill~ ii Indm ini i n- mnid- pod] xmm mi n
smindnn d, n I, 1d qin-n i n mm Quit In n

Hiln minim't~ rnnnnnugngmimC ANo Inini di, rlA m UIN ilini. In In lat non mum1 A~ p e
Ini nunt iniia mnui im10

L i i nn nniinmln or, ho i.,b in i o ltin Annih-n mo lioiul Coo qni inninn ina m m o
A, aep~rt -n in-u rndroni nnn ld oli-i
mml-oumPudmnimnmdn- nimnil iin imin-smmmm-numiinmninnmnlm mmimimunnnm mmm liilnlniumnoiiimnl 0 nh n (tITAN mm mnnm rmmRonnilnnoli n m i.i mnn ain mlammmmnmmn-nmmmtiplmnnrn-1 mitni [mmmminlnm aiimnni-lnn ii
inniiinmnnnmm irinnn nmmmimummi4mmummmimmauitimmlnnamm u min-mnldmaml i
in mummmm mm m mism mm mn mmimm mn um mm ii m mu in mn mm n minPm mn.mI.n Inin um im m o in nn in nd ii n
inn mimi o!ni nu a ni nu n0 0n nlinnl ni u m
minion-n iminolmilnimnl rain glt onnmniinn ino-n- ii id-n nnIn


in Tid; lnmnnnhumnnnmii n~. inn, l'n "buts do mm -i-ui-nni
1u (1e la onICo r4l,5m /o41 ninl
dn mm-'tau purn I ii _-i, ni adnt quit as ot
Ot id de o ta-h I Co moAnmnoolmd5110 m ing i i nPn m
nobt e .1W, 11 i, dn~oSri P--11-do n, 'el"rl"
paraa Cmernpstzuwnnm--mn ii n nnninbn
Sinin Ini in i mdi m iii iiimlna, md Cdnbnnu nntt ndniniin in ni d BEmduiunniun-id i di-~., iun tii. miii- Z1 tinninonnBai~- Sd,
umlidnni nniiddoni m uin innoCa AlndmimnmnminAdonnonnnnn mdili Gum ~ t in n mion soturi id iis d'n.U' io mm b' iii dir, nuedmrnettdn iii l e n ym iir npin n--k ni(ii
inn in i inipolinin numno~hdnno mminnmn -u iinnii Inl~mnn d0 nnhninnodninimlni dli un-Imudam .ion iMni n
miiiIPI. fido6 ni1 d nrll P" rt" A7 TRiS AIASD ESn -Tur" o& a'-n mmi- o nn an imn imd renn io nd.m iminAo ni
antnes Pnaiu uin I ii ,nnnndn lo 'i dib dillnninm imnunnim edels d oc
oli Cino, n-inAim m0 Slo m i n .0 Pcknd 9did iii om mld Pid" am tldi n
in n n in onini -,I. S le! Per. rrni___i__-____.iiinlidiilndhi
onun- -,- ,n [mnnt~i III Snitmimm imnnYp .
non.l tnmmnno m- Mminlino n. ini 7.50 Premieurn. in. 2.99 'tto ,Iii yn Hanni mdiniInlnd gu
i_ nn n ioinnnononin' n 'ranca d orr Cnrash do Lino .12.50 Havana Speornt 3.25 Fat1 ri u orta I': rinn os nmnVd-,to umni inuo Cidnlimnm l- on inn -a ni r 1-uim m a-mi A-lil mmninmi iout nonn deonn-nuiu .1 mhnnnno om lor Rivor-Tax 35 Am-aw Colo n 3.99 ~ o i n Im iliimmmiinno mia omtnnnn edo aism liin.nm
Coiomu im-in i n uinnmonCsrwiim d tgmmiiui dmnuposmmm.Lsido iuii
nfYCeWe otut PANTALONES CAMISAS DE SPORT ii esu---ii o00ni.imd oGdi -dnm
SANi 000S -,1 mi, 1Um .1 ad Grdn-nm higr ii, u r.
mlinn~-mniuiinod-i lioliidalionilm-n-i dumulmm d lim .n iglni o n n tena l t o lim ugua' nu TOKdl nmnme I-sCn ia nmlidndnnmi Idntnnnuxiiumiilmdm in otoimndiodnbii M duiomm
i~ro, l.io t An, d u ,Inum m 05 innruiin ia gningg mn 40i tiopl I umununu Goonr. Iioi n iil nn mi Y.un onmn-dt
-liti nmlmimm SunnfiiusLu
2hnliid C- d o ar n no. om fc m ini .m t299 Mango CroPoplin. 1.50 in in immion idi dlno! mliii nin- In a m u ni t mmii Mnynm. liliiim i dn mnmita, ,ni a im io
MM14'O i li e nni a Munolina 3.99 Mango torte, dibnian 1s 99. dltC1tmnnm 6idui r, Ifilim a m RihRa mm-n mnu m ol
I nnnonnioa 0~n d iinuarAi t umi ninI ianiin6nmnm mmmnimi- l
imnia -b Iidm I-n i i 16- o nIlg- .oi~.
G6iib n Gao a Mao ni i ~ 0 Mango largo, bloaa 2.25 oPaulnonnnnoudidn on t d no nnA ndi ln'i a -n ilIo- I Gnnm"su . .un 5.99 Menan aretadr 5.99 re iii oit o dinu asuinuu
n-ninnn 00dm In lil FuruoIro .dole59 ena morica 59
1 0 i nan Iiiii till isalsdiei1-nm- 6RJAYSOT -oinanonnmo IoSn jmnnnih 1L .m.m
mohiatidiminnmmimnilnn imnae Preporn i n --i n n 2.99 nunm,,immn~jcSImnm ni nunne I- .deix el I b, musm7 as Saim y w i p ie
3.99, 2.9 0 itciimngn. or'x e o tringiyo Ken i nok lii -O i i
A n ~ ~ In I u o td i l mn in i nn n op~ bm ft T u e elen y n. doum n m 2b n l
Pin-mom Ynm SHodTS & ,ine n-. no-i n.-. n mn m3 --r 3 in 1
1 ob,, InItGdl inbm mt- ti n n m
T 09 42" 1 ua o, lon Ppli 5.99 attala A' 1.4 Anl un-imio 0a l i
n-mn i~ IC. no DIl apm ru Mmmii n .C d:Pat
limiill iitp iisil nQnm- 75Q 3pl. . 39 Tu oln.99 1 iurenoa el s n~mi
Gkimi IC uli m n !K nn, Ep~ l0~ii i So 00 0 n i
Emiml lin Oxfmordo. .l .- .8.50 Truo t ~a . go 4.99 W FnILAEL 111 1 y -a n'T,3. Ppi ru a .5 0 Shotssolern.4 Ah n ef,, i lii mn lun!D' Il C' i itf 0'f'
I I Opa inggS .nnim I ist. i inni nflnd~4 0~ 0i mm Oi m i i iJ1i i n i i "Iu n i f 4$
Bra ant do n M7, mun m m OI~dnl -~~nm m
o l im iii mm-nnsdli

Doin nliii mi I Soma A LZo N~ iiim m m . 1 ~ u n -- i. o _0-12 Mo. ,rgo 24 I lf ,a n aaIs:'1,
Pi3ii an 11 an m ii rro - 1.4 .* .09 Bimmrll ti I,' n i imD mo aibom-i
linin Ih nm :1 ~~m umi Cl n t~ra~L~dmm nim iRnn m m~m m
C-'lunimn 1iiml~i~ bhml0- i- ib il b1 CH s lo- ou- mu- TI Mu
Wnlnn" iiin nim ini il t acar . .l~ .~ 0.6i5i Colore a dineiugm.n.n1m25mpliodmdi2

13iim nrmus Th if n im di-. lb~l nb I II binniidiy n m 0in -2- 0pg . 0hidum hO, ri-1m1 In o IIm I Ginlot5 io Ha an Peso Plu e.z 1 Aemn9 Mo i 0234 Dci mh 2bm mlna idu m1o 1anS 3 tin3! 3nmlu27m15odj gg .irZike in-C 3mna. Me-oha 2t 01 g Coim hnmdZ WO b-ni
Qmindndmma o mm P&ni m r,,r 0 2m 0.6 -au no . 1oin- iat oranUT .u hn. .iiii 2.49m I 2bsm -- Fi m eg tan
munhiol Rinuim Somtil~~~V mTIsnninmCtCrman Pleat .i i 1 aimiomdn 10A i m l m1 umun u min don
nor mnni anboddonC- 0 F, m mm m ArrIFz o .p 9 Mae.formor ecae .990 lfnmiidn ooh-m 3dibm i uin do pon
LoGd milinin NinmindiC Limo-Su'ly0 42 1
mmmliur im Wtatid 2,nmmi tnn m ml0 6n i in i. Ihn Mmnm 1 Gioi 111ag DrlSiwpl" T UP" dio salaee i pinm deni tn

mm TM. Cclones.nmi Lm isa 5 lamilili limmn -n nn
_ _ _ _ _ _ _ __t I 2 R o i C -0m h i T a m. d o n bi, min e nc u
Omun Gluerm atmiulm Bimimmnn annmm Mmmimo mm PIIFIFI V CLU meic .n.n.o.-.n. uihaiuPim
Cus opDul ly G nhr a ePu l .uui .iamud 0oui9 molia imin itun nuu ~io inmm~,S or 1 Rt y ilimngiu maueludm mpinmui.
1Q IIE LS P 55)Saitg g I sz n lnnua gin I i MUnLNA hNoLesA mliild 5.m Ci un mnsm nai m uil ian

ifr3 isn2107 EntrLauis n one uniemm niumogn


Au I I;nm Raoti' dnmmmuf on el 3m Imm SduliDRe
nop Ornh~m r. 1onn A:nmn- nu mim l gm n d in ii e dam mm cm a pds nim d
on2isna5 1,Sr ts i n .1 mom-nni dm13 5 D, pitt tde n irt
Is a iinon.o. Flmedx min .m .mn di In .i inr, nnigiummnmdoid I po
B ohr an mn2 mom Per -un,sa gu-d ggm di n 1 iMmilnii l n il p
a 00im me dmi di' ITO a '-n-i bem-mn numnumim u mm In proi 0ii OMu ua mtn g d00- noniedu l isommun -1
n o n m d J o n e C h uf ig h y s tc d o m o ,i Sn i t e r h m i n u n m a m i i i i m m m i u u m m i i m l M i m o i m n u
1 R-7. eri: Guiiir m4- i V.NT AJJn bai CENSURABLEn lumunU ril Pilm diuiise cimm m Onto nium
isJo ds did,,na in.tz mm iinm mimgn n. d umm i n im miilui i
Ti-im imidthul aedr inn Heroos dii miit i nit.dmati ni
Kim Trine PamBaha2,5 Tridifis 9.5miZl,o'tkernr Pu ialmab, mnnilmm Lumuhinmi. ai LO TMt R iun D EL mm sdoo .u I~a s svn n
o1, iain in,' bas Cm iimi m
-i1-AsiSndrRois.- Rionmiilniimhimomunmmnm ;I td ogmnuoni.muldoC'pui

dm1EB 4 PNV oncem Au Amanum tunmmdmimindoni Io -n famigognmiiLta
-h_-naddb, ,, ~a, S LES11- -1' 28 P0PATINA VFIWTInOS sroP1 N T IARO IA MAIA JRLS 9 tti;tp 0P7AR XI

Put HXT rlQ~y('Aii (ANT! vit wIN II I' I91 [NO AII MI I

El (:Iino Alm1 r it lta, seit inue.Ii-a particurlar opimle, 1 ipefi 4hoiaio 11 ra lgll1 l l


fuepr plich pmi lid actualmente en fu1w m en0W I 0. Park; ________ tu iSLt U etb n 14
. 110 ME' TOCA A Nit


00o tnAOOIOOOO)AO temproaOa tots diuo AOtt&d jelle, v onti mee ottevo a nlttetot O)AOOritttO Aonte con El I der. Ei diieta- t1oto o~n~
mnn l do III ,o nte fotogrita P., eno Chitoll Alontenz tratol dle noeteete ot olotno el dootogo, Otrnot comnteo r ot Ao~Ao otto Aoo oo ~ n on noooOonono 00 ~ 00nt


bteOO For tISALVATOM n000 $n~~0, 0


So__ enpeton do 019 Innaoo000000 o nno
000 totonoo 0 0 0 0 tnC1o 000
It' 00 oooo s000uotOo nlon 00000 000 ,00 ,,in 0000 ooo 0 o .0 000
oto.I I-~ 0 "ot oo e t 0 t00O 0tb on
Onid 000000 oonooooro 0000,00 1On 00000 to------00000),
c~o~oon 0oa otoornnn tonnoe~ ,00 Ant non 000 000oenotoOOOOO Ot
0000 0C%0 Atnoooondoot 00 tnooA n noo 0000 00n0 0
0000 tonod Otntt 000fi Bracho n n0 oonnn tO t 0 o n000,0 o~o bo 0 00
00000i. D100) 0A oto tqn no t oN0 0 teo 000 0,,ot
d, I-onoo tO 0 0An) nnno

070 000006 n 0 0.0 o OCon0000 bo.nentntto-ooo00 .ddoooAOoon00 o 00p00 oot,~~t 6
nnonno nono n 'o f 6o ong.-o 000ntotonOn bon0 tonooo 000ntoo oE.,OA Ooonoootoo no000 bn
otote An tnn"o 1e o1onoo 0000 In.on snnototnoo 00)0000 Hj-t'000 O tond
g-00000 atOnnoot tnnttnoootontt0oto oooooentooooonotooo tt.-Iotolno0, 000000
1100i I-. ett Pil0- 0007o'tooO 0000
ri I p.,.siou n., 00- to. 0r a000 -41no 00 t000 ,0
dnior In ittolico quo I't n1 ootot to ooton 00o0Oo1O;"o;P70n ooAttnoo0,00 ot o 0 n00 oto00 00 oot ononon o 0
ootooootn 0000 00 0 00, 000,0 oto~~oto 00 0,00, 00000 00,00040, 00 00ld00000~~~~~~D LAStnt~ otiR-)- boot-LRAA tAYoEnRnoo 0000 O 0t oo 0
dooo y
0000000000000) nnZoOn o ntononn o o

ontotoo000000 nowo eno oooo o no -0000000 nbnon O

too o~onoet 00,00 006000000 oo 0000 0 non,0,000 nn o
boot oyo~oAn tn Ot~ooo e 000000 0on 00,000000 ooooooonnoe 00 0000000000,00 00 b
flnw to, nntoton nnesto 000 0 ntno nno noo ootto~o oo ton tno oot 0000 0 0000 on nto 000
onn~no0000 nenoononooAno, 0 00000000ot0000 0 Con,00000 O~otottonoen 0 ooooonoonnoodo000o 000000 00000000 o-d.nono00000
noononoonooootootnooo tOO~oonoeo~onnoO 00000 oootonon 00000, 000000 00 A

nnnonotctnoonbnnfiooooo 0~ Adtentnonon~An~0000., '00o ~ on o t co oono o~n00 0000 nO 000000 nnoooOooooo000)00 no
Anononotonno~ 0o,,Ooon 0 Ooneo Ot ooon 0000 ot 00000000e Aoooo n~n 00000 00000000nnt~oonA,
onootoOonngtonon~nonon Olnootoooton 0000 on ~ nnotnnoo bo~ontoA~otot~oot0000.0tooobntotntttnon oooooonoonootnnooonono toonootonnnnootdod.O

ontn Aoonno 0 AAoonooAoc000 0000 0t ~O o o nnononooo 000000 00000000000
6" 0000
t~ oonoA~notno,00 000 1000000Oto~oooob ne to oooono0,00 otC0)00
00yOtt Aooon'o o~nOnO*outn0 0p000oofo25EUCD D A OFA EERDSAE
wow Atoooo 00000 000*
.0 000tntno J5 000000000
i4 no3ntooto enoooranoooo.oel 6

e00000000 00000000
no, -, n01 00000000 001
nO ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i- A 00 ocC 0000000 0000to000 00000 0nt 0
too d 000 0.
00 d0 0 00 o
too~~~S Vidan s ocialonnn


ontS noV r00 .F000 01,M


II 00000 pa000,qu


$3 1gr4(b ,io40jCAW1 >7iii6 era una ruin

000000 / \Xt000000 0MQOnnsnoooO-0 "~WTO~0~ 00 0 00 00 po00 00
$90 0 o00
A-c0) 0 00000 000

000000 1 -onA 00 0 Rot on C


S.yo otC1AV
?tto 0000 0000 y 0 on'. 0000000


OnoM c oooT ofToA T eOD n on noA 2500 Tnt: On o n ot d n o to n o n

A'o4o 00 lt000000 O LIK 003
o7t_ ntOrtnnt ono."00 o o no n
0000000 ooAntnnin Iootl Joeopo

I
APO CXV11 I MARIO Dr. LA MARlNA.-VTRNT'- I 1,1 JITV, ,1 ") D
-,--,-,----,- -"-'' f 4 1 fl "(,p,,l, Vw"HOO-11-;I-l Ill, 0;,h,-,'"El ernpon-%,aitti, s4irlilt dedictolo A forriento o1v I 11",iditona domwi6n 44 31wwo dv I it"No 1w, vw,_ ,,ipn plilvo /if w,;11104
--- ,------ I I n ,,,I, i, ,f h 1 filt- d, I I
-- -,-,- --- ___ -1-1 I,. 1-11 1-, I, I.,, rni'M-l . . . I I I I
11 11 d P .-,, Vrip i lit rofe/0 P ; I 4 4 P I I I I I I ) I ; I f 9' I i b N ill I iflliI 11,11, I 11"'I''t ,;flt g; a ,t;i vf ,11 1"W il"aclo'It
t', ,: ,,, 1 I, I , , i, '"' I "I''', ,,, "''', , I I -, I ,", I I P r l, of "I I I
l I I , I , i, ,,,, ,,,, , ,, 1, It" , ", '' '' 1: 11 I I I I I I : , I ,,, I
I , I , ,, I ,, ,,, I , I 11 I" I I I . ,, I , , , I , . ', ,t , I I f w ,ite I fim ?zf,;,t1,- 'I" l" ,,,I,, "ft 'it" ,,, I 11 11 I I I'll "I I "I t . . 7f 1" 1-- ,,,, I, 1"I . ;" I"d 1, as
1, tt ,,, I 1, I 1 11 11 ,,, , t I I I I 11 I I i I , , ,;
,, W ,I . I 1,11 , " I , , I , , ", , , I '. id i';, ,,it 'I ,,,,, /,- I i'art i"i", H 'IT"';tl R il I-, , , :, : ,t, ", , : , f- i"', ,I ,,f"I" ,/, ,,, ,, / ir I,, I, ill 1, t t,, r ,t
1 I I : '1 1: 1 ', : I 11 , , I 1 , 1, "
1' 1 1 t "I" 'k- I 'I"l" i"', ,,, 1 ,- 111, ,,, t :" 1, ,,l :'j, '"' f, I I , , I 1 ,, , I t I I I
I I I I I : il 'I' I ; I T' 111 I 11- 11 , '' I i, ,,,, I ,,,,,, 1, t, I I 1, I 1, 1 I 1 1 I I 1; 11 I 11 I" , 'I I''' 1, I I I I 11, :, I, , I I I I
I I I "t ,, I "I 11 11 t . . ," I t, I I - 1. ,'[ t, % "i, 1:t I 1 "I 1,11" I I 1111- 1 11 I I I I'll I I 11 I , , I I I I I I I I I I I ,
, 11 1', I, e I 't ,,,, ,t,,,,, "" I': 1, 11 11- 11", ,, , ", " I ,, , ,H t, ,,, ,, I I 11111-- l' I ,t , 11 I'll, : ': ''t"
N "t." "I" ,, I 11,11, 11 111111 I I 1- 11,111, 1, ,, , I 11 It I ,It I I'll 11.1 ''I ,,,,, I I 1 Z, I 1, It, i, I I I, I 1, ,, , , I I I ,, "I
:",, i- dl ", "," ,,, lt: 1 !, ,t ", ,
1 11 flll ", "'I I '!,' ,, ,,., il"t, ?"i, 1"', 1, ,,, 51 I rl, \i,; , I;." ,,, R . I It I ( , I I, 1 , j ; it , 1", ,
It's : fz t,, t I 1, "I I ", 11 I I, 111i"1111 .111, ",- ," ,- i,,, I t'i ,,, t I ", , t I I I I I , ,,,,,
"' . I % f I I I -11, ,,,, 1111 , I I I , I I I I I I I ,
i I I :, 1, Z I I 1 1, r It ,; ,', t i ,, ,,
d' 1 11'11- ,I,, t,,-, "o, t ,,,;,i,, , It I '," ""' , t I I 11 I I
d.Ir l"'(1,1.1 que go. it- '. ,.,',I,, -1 ",I., T or ,;m vel., f,,,,k t ,,, '. t , ,,,, ,,I t" it, I " "ti", 1, I I .1, I 111 11 1, 1; ,'I '1'1 t I I, 11 !;, ,, t I I I I I I I I I I I I I ,
"", ", Y It. crobarp., ,,, I! , o "I -tk, ', 1, ,, ," ; ,: d", 1, I , ,, d, (',,,Tt' 1 "" It I ,, , ,": , ,, , , I I I I I I I
I 1, 'i"rid.d, ". "i'lit.l"', i i, ,, ; I,, t"'t" ,,, W, ,,, "I I I I ,, I I ": :', "
"',M.d or x"iel"' "libloo T Z dh ,,,bit. st (irb I~ y. qn, I li ,, 11 ,, t F ", "', 11 ,t ,f I I , 1, f-, I , 't I ,,, I I It'. t I I I 1 1, I" I 11, : '_ , :
,III 4 an, station 'a I' a ,,,'t ,,go. d,,,,, ,an ,I, 1 ,, i ", I I I I I 11 I I I 11 'a ren lin'te nolcibias podm, i it i 41ir a xz, "'Ill P I il, lf,!!! ,, I, All I I ,' ,, i- .- ,-, ,i,! I- !. , ,,,, , ,,,,, t I i I 'i 11 1,
Ill, m W " alneiries". Ill Psb'. t ,, d" ,,,, I "t,.l 't . "t I I I 11 '-- ,1 I'll e! I , 1 it, , !, 1 I I I I I I e I Ili 'I'. 11
I _c,.l %iflool, V In,' clls hacienda q I.i! ,t 111111to ", t"', It, ." Ins- de 1- II, :.,I, I- Pill Y I,. s. dic"me Per l.s"i- n; Tl.w I'll I 11 , 1 .11 1, 1, I I "I'll'' I "", I 1-1 I'll, ;1 1-1, it,, il " , i It, I I I I I I I I I I I I I i I : I I I I IIns Y on todes at, lot ,I- he ,,do ,it. 1, f," Ueutei Inicect, t,', , ,11 "I 11 5 I d, ;- 1 ,,,, "I I I 11, 11 r", ; t ''h" I, "" '' 11 I" I I I I I I ',
rel.rio. Un G P6,ar -.11 o 't ", t , ,t I I I ,I ,, ,t- '' i, _' 1, I I I I "
'.biectill put,'d t.do litud tic torit ,3 , I ,t t 11 , ,;,,, I1,111," t , 1, '' "r, 11 11 "I'll 11 I I t , 1, I I I ,,,
U.M.4 g.b ,an ic it., In t I i 1. 11 t, : I I I I I"
XII16 odo ,I Frsijeotc ds ,_mt'1-.nt-" I acid, a .,I -1 f I , , ,, ,- I : : "I ; "I
list .Itc.t. Plelnd tie 1. be .r,,,,l,1, _- ,, i,, It, ', ? .,,,,,, , " 7 I : 1, 11 I I ,, 1, I I I I I I : I I
III Ic on P? 'I G oi- ,, ,,,, ""'I" 1 t, tl, ,", , ,,, ,t ,n'. t, Z , I I I , 1, , : , I I'll 11
It at P-ablp ,tic Cup., par. ,noc, To ,ibi, otm.c,.,LI doctor M. $-.It" 1,,, ,, t, _t ,,t, , ,,,,,, ,: I", ; i: :, "I, I .
I t I I I I I
i'.'Ja ,.", .V, Annric. de or, n luj, it I ofte0mi-tol incin"_ !"'t, It! It- t, "It "I I'll I I I I I I I ,
e. IT .a. lidtilimeto. I W nanst. .I" ,.__,1i-,!t, hi- I I I'll I I I ,, ,:
no gilmitira .tin J.ran-, E, cite I. ourb.". or In Inel 'III" , ,J,' '' "''' ", litt, 11 : I'll llr-- t I " 'I ", "'_', I I I , I
po'ble I Rellk If" A ,,it, k "i" ; ', -- , ,,_ A 01 t f-- . 1' tt I 10 f 11 If
Int 's I ., ill ony". dinudole ill tonit, c to at p- ,o,"lt111 "I 11 11 , ., ,, ", . . M llfl 1 a., t" ,,, t"i'' ", I 11 I I t 1. I I I I I , ,
I,, ilmlk. I,.,; a I ,,, a ,it ,le 'e'lpc!s Ter .1.1 I 1.11 I'll I I I I I 11 11 t11 z, I "I , , ", I- I I I I I I 11
docile at A- Me- do a "" tt t It, I; ,11 - [ I I I, , ", -1 ,
.]a "I do de, ,no in., intent. it, .L-.d',,iII. ,I linierdo q., Mil-', ,, i, '"' n ', I 'I 11 I 1 I .I, "'l, , ; --- 1 1, ", , ", t, , I I
f, "Incin' le "' t A 'In's de in rrel-16 hijo predflecto I qnc. con relrlit ,_ _, I 11 "I", I ""Ot 7" , , ,,, ,,,, , I ,, t ; I,, I I i, ", ,,', I f" i, I ,,, t, I I I I I 11 I I I , ,
,ritics, Ao 'Inel ,I I, 'mint, life orgull. mumm dolp'n I I, -, , "' I t ,,, 1-11, I I ; ,, I 1) i ,, i I I h" 4 ,,,, I I I I I I , 11 ,
or 1. liol-cio '. 'notim".1- 'n" d' 'non -,,I,, 11 11 I I I I ", I I I I I I
.1tatunn radio dell I H ""I . 11, I 1".1 ' " I, .' T, it t , I, ,it t,,, I ji- "i", --'1'---jr", "'
"el, -a 'k "Apt"tUr "tille i r 'I. In , "Irl I I I I I I I I I I
1 ellI q,,r,, a I_ ;, i; ,, I ,1 I 11 11 t . 'I, i- 11iI,1,- i,,
o'"'n x 'so ev"'In Y sit Pit ", t, _, 'i, ",
bi, " "Idi"" Ins I I I I I I I I I I I I I I I , I
in, r. I I ( III : I ,
an que an mrigim "c go- lll f 'i'"'Zit' ,%_', 7 I ,t, 1,11, I I- 11 ,
I' I'llo'll- del r I ,,, ,,, , 1 I I I I I .1 I I I I I I I I I I I I 11
,.A I ble ]a culnoIn yo ,, T : et-re. IIII Mi.int- "' ,t I-, - t I I~ , I I I 1, , I I I I ,
Qc To :1 ", : 1, T "I' l 1 1, ,- r' ,_ , , ,
4" hn" dati, at i" t, t I I r 1, 1, I,- ,, , 'I" '',t f" "r, 7 ;- , I , t , , , I , , : ,
a 7 ""','. I; nmi;allaid. t". P.1- d ,-I, -,.,I, 't "I',
i'l, qn, it I ,-,,,,, ,i- t 11 I I 1 I r, .1 I'll, I : , I t , , i, - I I I I I I I I
cc. 91.4itod, O ,',,', :'!tt "" o" 1 ,,, 1, i, I , .1 I I I I .
"o', ,,, "' ,,,, 11 I jn.
"'n",""," zolr'97 I,: : ,,_, -,' I , 11 I I Ir 11 " t , ,,I ", ,, -, 'I
11 il I I 11 I I ,''t , I i 't I 'I', it I 11, Tit A Ad.pTl;,.,t t z,, !_ j, ,,,,,, ,,,,I , _ I I 111 r I, 11 11 I I It, I, t, t , , ,. 1 : I : I I I
1-,!, is .11 11 ".1, ,, % I 1 1 I'll- "I'll, ,qi In calion, ,7 t", ,t I ,i "', 1, 1 ,, , I , I~ I I I I I I I I I I , ,; ,; , I ; I , , I I I I I I I I I I I I I
,,an , , I i" ,I "' , I 'j" t 11,111 11! I I "I", , I , I I I lt "I I I I I ,, It, I I I I I , , I I
1 ,f'- ,ta Y t ,I 1 , ',' , o-b I 1, , 1 t , 't i,;, I , 1, ,,, ,, , I " t , '
1. I I I I -: , , 'i"t, IiY> I 1 I I I I ,t, I I I I I I I ,I, , I I I I I I I
"" , :," ,,, [ ,," ,,,,,,, I "", t;- 'I, , "" 1a, TI" I I I, il I, ; : It'' I , I I I , " I ,"
1, t d " , 1 t i " t ," I" , ., : ., i I i ,, 1 ""'t ,t "', , Iir,, I" 11 t ', I ", I I I I I I
, , I I I
ti , :" , t :: ', I , ,Z 11- 1, 1, , " , ,, , , , , , : , I
11" " ,':' : I,", r ,, 1 '' ,I " : t , ," ,, 'r I " I , o h , I I , I
!" 1, l r ' I', ];,', ,, I Ii , 1 i i I, ,, 1 11 r" , i (i I I I I
I , 1, I I I I I I I 11, I 11 I I tt[ , I I 111, 1. 1; I I 11 1 , I 1, , I I 1 t .111, I 1; , ,
: I 11 I I I, i t I : I I I I
I" 1, t I 11 I , , 11 1" ,,,r" 11, ,, ,,, , ,, I, I ,, ,, ,,, ,,,,
11 111, , , t! i" ''; ': t , i, ttt,; I, I t 11 I I I t I v r" 11 I I : I I : ,: , I I I I I
I ', : , 1 ],, it ""'t'k, ,, : : ''t", ,, '! I, i f , 1 , ,,,, r, I t
11 - 1 1 f" 11 I 11 ,, , I I I Z I I I I I I I I
, 11 A, 111''t I I ,
11 I d I ,!, I 11 '', ', ,(" , 'I, I r , t , I I I I , I I I .1 I I i I I
I I k 'Z 1 i ,,, , ,,; , 1, , ,, , '' f ,, I 1, 1 I 'd , ,,,, ,, ,, I , I 1, I , : : I I I I I
""" !" '' 1 1 1 1 '! I I I I I I I Ir"' I , ,, I 11 1, I I I I I I I I I I
11 1 ,, "I"t"", I 11, ,,
,; . t I I I 1- 11 I I I I I i, I I ,, I I I ,
, - ,,, 1 1 : " ,t , 't
d 'I'l '! ll, 11 1i'- 'I", , t , : :, : , , ; t ", I ftrl : 1,,,r ,,, 1 , , ,, , I ,, ,, ,, , I , , , 1, I , I I I I It I t I I I , t , I I I I I
11 t , I ,11 ,,,, ,,, r" Z I I'll ; 1 1- It, 11''i, I I I I 11 11 " I I I I I , , r I I , , , , I I I I I I I
r ,1C , r " I Z , , I I ,, I 1 I 11 :, , , 1 I I I I t r I I I, I I , I I 1, ,, I ,, ,, t , , , I It I 1. I I I I I I I I I
t , - I I I I I 11
,I tnill, ","',, 1,11 i, "",r I I I It It ,I 11. I ,, , ,, ', : :'- 'f 1, , I I I I
i t 'c . fl, ,'it I 11,11I, '- I, I' t I 11 11 % I r I I I I I I ,i, I ,,
,, " i"!,_ , ", , , 1 ,- 4 r , , r I I'll I 11 I I .1 I I I n , I . I I I , I I I , I ,
-, t, 11 1 11 1 tl ,, , - ,,,
i D
I kit, ,, A ,,, i U i I . R , I I I
-,g, 'HeH ', I I I I l 11 -1 I I l 1:, ", : , ,
I d., ,,,,,. ,,, i ,,-,i,,, ,- ,,,,, "-. jn-'- Pri, ,- ---- ", 7,.,, ", '''', , f,
Rude on abr,,,,rfr 4 I- am" in ri rotation, At,,,, It-1 I , I I I 1, , I I I 11 I I , _.
1" 1 I ,, 1, ;, 'I ,r 1' 1', ,, I I I I 11 "I I' I i I 't I 1, 11 I I 11 11 "I I 11 ,s
it, bA 6 ","" .'t, ,I, :,, ,."', r, '' ', , 1, 11 I I I "I 1,
'%tl1, r.dP,1"l; ,,1,ti,,,i ,,icaa ,.r ,In. ". 1. 111-1- .1 rod- I Z I
I't- To 1, W 1, I tt", t tzl t , I r , ,, 't . , t t 'It : I", , t I :", I I I , -, ,r, tv" lo rvM '1Ii I Iillii,;
,nralunadis In, clecrimee se Iyuda at Si a nuestrog marft'l-, lox glia I ,, I ", , I z
,I. hai loolhidO 1-1 1-tor rmiY.lItx- eal ,cilr.om, it I t, 'i ", '' i, I I Acinandas 10's I "'I'll I.' ,,, It. I I
Iqu- I-ill t" i n, .il --tt 11 1 -, .1.-' ""'i, "'i,
rics del zmabl. ;.1: "'in. , ;,.,; ,,.a I'd",;e "', so lie I
onen' it "' :.'d"' ",-,11, ll ", ', -1 11 it I , " i, I. o v, 'O'lil, 'I"t,
Ner. p t.dirl 5-im"Plitill I I It"'t , t "'
": lI inatip itzi At ),,, debe ettIn. ,'. ", Y 1. r" 'i ,, ", t ",
,cx) homoratj" It I., locatch de In V- I' 1 ,,, ,,, ,, ,, 1 : , 1, I I I I "',- rid" ti"I l.1 I I 4ji'l I I 1, I 1 I
Fit ,, : t 't I 11 I len it, I. .Rdg.,Io ",
To jilf ,.m. it-te., P.d-me, 11, dgba Wig- Ica ,noint- Z , siderurg 'I ,,, 1 1 O t, I,, I t I I
I .1 I t 11 I ''I ;
aill"'In I, ecii, ildeliloic' In- Ill.- It. trillion do logrini Ill inerld I,- I t 1, r',' ,tt, 2", ,, t I coliti. P I n, , ,, d , I iII I m :I, ,I v I T il ";I je i I i It ;, , ,
a tal. pum. gajin, Tilting b, nomie. tie ., I I I t ", ,,ernia "a Let- t I ,-,
.br., q.e xisn'-,"I :uzueb I , :
h'i dni.mr q'i lit,,-Ili c-nomi- ', ", ", ,, , , , ,, .1 I ,
ta PI'll -1 mInot, inibi-do cxz res'llwitt incuil I 6 I'tu"t. re.li- - 1) fi I delegIldo el 1-64. Ploda"!:1. i, z I I I I I "I I "' , Hav &N, ,dl ,O, ,I "t ',; I : _". I I il
' 1, O ,. 'It ,,
; r ul a at istut q.c .,i,:a do Po' It In.ritn' Y Pot, I., in. a ic, at "' t Ell., N il, "it, t I I I I 11 1. %t 1: I I 11 I , I., ,,, 1,t I ,, 1, ,, ,,, ,' I I ,
bileim" he trAid. 'nounigq .1 all, I*' lkiii do 'Iji r ' , il I r, lrll: ".adlle 30 centavo, 5, .1 piis tic I- ,,,I&
,,! A III, itnisms dibein- mlestti i.d,- dll _MI, I : ': ", ,, ,' I I 1 .,.,,I, I , , , :I, ,I I I, it ", VI i 1, "t"i i I I 1, I I
'"r- ill ;Isllullid-d P "it ) I I 1. it , I ,,f ,,, I t : , , z : t,
die go tille IIIII ,end """ sc .-a I V. Intoble one in, , ,, ,
Int, o learns )a . r ,,),Apnj mnicra do hembri, ftiairn que -corloicose rTi. not I ii I INUEVA YOiR, jolin 28, 'All ,j,',',"" 'ol.l"' I "I I r I "I' I ,
d. it. ,tW eis, ,,is ,il,,I I,, ,_ d T I 1- ,,, 'III "' '' , I I I I I It" I 1 I , "' I ", I , ,,
It'. lill .11 c l p.dcl. cr.c6an,. ni-te ,,R6,. a t li , ; I El P',"o,", T,,ull, Ni ne -1 11 d, 1. v, I I I I I I i I I I I
"I'. or I- econi, P'llb)III, do).,;" it, -I ,- -d,6., d, .1, mi I I I ,, I I 1, ., , , I , I." I
ee ,I li I t ,r,,, "o" 's "'rn dII C, , () , I I I I I ,: ,, ; ,
rilnimlr.g TlVani __ Time, Y -pmf:!. sitntpr" 5' I 11 !, liI Is ,omw -I I 1, I "I '- I 11 I I 11 I 1 I : - "I .1 11
Pr7ni-te dl,, 3. R.Prhl-, 1 Medid- ro-c Ins e- ho .it, 1, -1 'I'l", r, ,I". ""r, , ; in'. dI,;g' ,"i,, P" 'i 1 ": : I I I I I --- -,
I In i& g.'s 1", 6- ,e fo I I 'it, r, -e I
it'. nine Won, lot, -bmr, ,nA, ,,, jt ma m, ,i Gnnie on Manza, I ; I .it tili. dIrli na IT~ ; ' 1 ,r I ' 'I', 1' I'.', "',
be R estriccik d '' ", '' -11- I I ,it I -,,
dog 'I, I e ; , 11
Tone In em, P"a In Cit. "'Irroo 'emplOn, 1. .b- 'cal- ino ill anien, I ; is tc. I 5 t 11 I 1, ; ,, .
a I I I
bran I I a ds -1 I libeutd BI mejoia. V "ainse ,11 In ri, l", 1 ,I 11 ;
le, to ,nA Nplo."Im d, fri, I I I I 1, ,,, '!
'i" ec I I : ilt!"' I ,r,
"a o Te"'a It I lt I djg _7 s lid --m-l' T rk into ata
17o a. ,I ro Y I"' _or. g tr.t.cd d I, or ,' rq- ," be d, here, I , "" t, r", 11 que
1. ,, ti I a elcii ri ,I coil-to ars-Orniels Ix an delach, do h l r "a, tic In I I A t" t 1, n -J
,c las c,,gr,6 1. I., , , "' ,air Y til"I's, del '
too. 1. hinan-ol, A ,Mr on igo.l. n I ,on ",I ot 1. .1 I ,_ -"",., ,, I,- r, I a
'led Prome o iut "- ", H-ne, I I,--, call We,
it tic .,,a .- c, I"i occh
on dice a I., r.lplol r do stmfirimIn. Los hijol il , ,;,,,,!'c,!ark. ot", r r ", r t' I'Z' I
o"'. I I peri6dicos en ", par ng-ge mst.6. no at
I- came, delta, 1, In, trustuit, sAr IT r'n "EI-y" No ,I orivae'e, P.i f p ,in de E gp c" o. Ir In nuitea sorerlig , c, I
,,, n., 'I
a., e. 1. li I "i"D OnAtudi, ", Oj
,.,-, an t 6 lit I m o Ali come a material Todarle r"s Tat o I o en P0. 1. 1 a
"on.- cxr. Ent ,.a ,on hije. do Ic. h.b,. .99cariaS ?1.,rc.rAIxa, Esto Predujo I~ violenta pot s I , t lt,--- Inat, I
tell prograrrij do .11.A hag. PIT- do 1. ontd.d Y I En IT po lado tie Veguitas, doode is per erne ,do alintrics reprogent;Z rep atin u mamen., En .,a ,jaa a. It. dr f-- It z- !,',I I low"clader I
acivieranx tax numnactilitmot que Igualas a ones. ;mdarilo! no-ari-virias ,,a eactientra innitaladat In r1lan. A. 'n. tax do Ill empialict q. hat .I A, Id que conicurr.11 11 lliill im c r Mo.
im"', ran 17atl ad las do 9-starse on in" an no round. .1 Q. plotter. a I.b.o I G ran Bretafia enarissio ,a 'r oo'n imtr Clendal
1. Aj I'I, rgide let hlintanne Are I.oc, se c. utisince, Pidic'. q. labor v :71 '.iba a] rsltc
wrA relux, c iae. cri- Ilamarse con razim civilizado. (Aplau. a ro unt alromeno campost- pain ,.a tie Mur !#a 5 rido gtiraj Las 'iticlet-, er Itttdog Ili ban 1.
a h.ca,,. ray no at hicieran 1. 'd ill '. o
dit. : d.d ,r ". ltr.'dt eet7a."' 'ltepdog
tiectti In P, 1, 'I A, "I trIlla I catolid 1, I
qua a. .ignifilizo, cut at ap'- am ""' Durante todo IT trayeric, amijeret Y constair an in. anclut F. "",- ,, ,- ,,, p ",.t",",Il, aullo I
nero no !Izuidamento ,I nefu-ni IT rmoig hom res, cam sinw,, r. a. ., alizilconce 7 "Joala" d a tVd A 1g czI,' paf cie,, el ,rarjo I)
n!"dilo- tls, FxPliell ollider obrero Que no gi, Crearin tin Contlejo de Ind. at dt': 211
11 in Is' I "I P111111611 !:g Ito A Agn-h- 1. media. .d.P_ e.1c!.cx1 y "'od:'t- c"ba, ,I retell. A lop'nion'tentes tic Ill a." c-,P
,11.1,11c del c no norma CWDAD VATICANA. i 28.
'b' cowl"no not, Jita del Eiad,, y ilcorri,, I-,- ; 6., T-rilne.ar.1,".11.
lorialse I." India par. Jolla, rld-t- Pcensotc, so I- rcnm6,, si- = 'g.r.- c,-,-,-v,,1--r ,-, 1 15t& at 25 & W (AP3 Urt diplomille. Ilitim,
A it. do cj a lot productina'--b on t'da pe rel Control para ]a Prensial Juan, 8lgund. Redriglars.
'a pi.pont, Jet, g.h I iotrzclnizl dij. hWta
Ill 1-Y-11 c alay., rltoapelId.d, .162-bi. cle tes. ;- ollhur to ItetJ .1 Muniftro at "stook cor l ,, ,i,,'-', L l, ,,;, in ,11,11,e 1hul,
; cludival. -I. I- el M o-i I., m.--ndi q- x-, Ttall.d. ('A_,.aY b'jf' gedcr.l. Q-"- I., 1; 1'111",.W Z.,,y bi,, I". !11
"ti-l- LON'DIFIRS, l1rui 2L (AP). IA to d ;o,,,,rcllec con, W, ,,, It 4;; niled = que crorIS
IP-Ple-tits, -- ll- no. orm. anaticel-a in no se e tlnjlailflc Is itrn. A I., -no d, 1. lisedt, ,I P , dln 1 i-j,,;mii,,sti , "I. no x Aprob. ast. roci il. or
I I 'J"c," sT)Txt .,'t!,-,1t. anni ,I ii, 00.W, ,, P, t m1billcm del presn- onto del I ,.,
It ittlzl- do .Ill tic .P.I.s I- iftlid pnpullij, 1. ,opre.c.1-nm Ill Pi. ,c"-. III~., i I I CA. (to 1. Conlin- b a, 6 ,"i 11 I el I ce
-, I, Ademil, dit ci,-,!- -1-tot. d, ga.,n no 'a aug"lo" do "'"' I-,Prc, ,bx lc. 'Iarrzig a cargo tie as depted- P
loon-I, de product, cromentionn- be,,. so Is onf-cori. lolrts-:J _od. i--di,,k-,otc , o, 117t', ,!, ,, ,,,,Is,1,r,,4,d,1,,,,,i*, .',,,.Ioin,- V,,licz
'rent 1 o I In _A
on 116 P,- .''t, )is, 'od. A no. g4 o ,I, gIon, C',I' ,,, nt A ,an,
I- otil de Gincba It I.g!6 P'll. c, i rl"Ir tItt"T." on 3o ,1,7 j fcasl- 1. o"ita"I". core Tin co'"ejo
,;,nc-,g in, i I.g., 'a. To.a tin P. il Nvinar. Print ,I ,v .in. 11 'A11,11", r .tl.,IIcot ,o" , It. p- Ill, ",intio"l 41,27 III. ig do do .to
It an emna do ._ do .1 1, ,oW Q , , i A -1 "' -*" "'.""l"m'- go" h -;_ l, I-, It 1 I
ill IT- v-dult. ol -,dalle- f- Will, El htmbna q.I df.oniiode _Ij. I., -o, qt ,, t I I, I Z : fn-i. It 1119-11 'oti,,I, "do Intact:., P". Dentineiall el flaiii9nitswo I-'i't! "' "" ,
j[, -Iiirl t[iffa]"r t,-. tin I "'! can
nionrittle riq. ill", -cjim pe- dcorh. Gio'b',i P,-il, qn, r'-finii5til.no '__ "Yr "' Illn;- me It, lomistil, ,titirri, No At Ilegli it core, A I =X. lt, le 7
I I f-I ,- am-ando beoefi- -aarr, in,6jalail do ,In debate ill E , 'rer" " &,, ,.I 'to P. So 1, ", I~
Marion el, utilidarlon lp.rit rma.s ,zl team, 'entill. exta tarde tie fitelai El I- no ;.r., I l jilego ell Pogolotti "-n , ,,I, ,
T r ", l- ,--i" ,,,
I 'a corit-lioned "
1-bl, ,- Los reladirl. ex Ili to, In no M.-ollit, It D,-,t., m,'5. c-,- M, "I El dlT -11-s it, 661 . l ,;,- rating, In Camara ""' In".! Y _ "p 'a P .
r I 1. In it Count, cc 11 ,rmz , -,- I IZI
,'at a mantrill.do lim norl," Aipiculwa del Mmcsunin. ;nx-irre e.ri III, -_ or 1 -,1-6n ,nitbe arceder 4, ]a, dert ,owlen, It Interim, 61, 1 al
,anfible& Acater Ine que vivc;7 'j_ ; Racoll. Atunio. prelt F I ", ri S '151titi, ll iri-ce, nitcle -ocie. dii -a. IT- 4, f!"""'i"'t" c I.-Ii,
in or, 'a A V .tl,
'I ',I 1, c sce piticirtpales recomenclacmef8 con 1,L'i "A"Atl
de I C lAp1.,n--r1,r-,,-1 t I "ang VA'df' "I a""" a 1npc'=,1' 'i Ac, ;l, leni "do"jarj"t.' dIr;j11'a ti'l 'i
nintm- C "r. o"do cr Td.,-A l eaviale I minister d,, Gobxr,.,. 3]-A bie. 1cfc.'n L.s c b',".crd'o61' mA"tp d ,1,Po1,b01c,'.ubWg .- r list to our volninwileftentit Irxa.o,- Talons deberm ,er dmeltaz para, -1. ca
,I ommstre tie pars hacer -an --tidn ill-ano de Pces'o deel-eno soff t, J.ot. ,i6diece eatable. clan, decter, Rubio de
uristim an nuestra Falria. FejT ha n gfri.cullit., rifid1:11IC"ll.o.,lan It ,,d Il ploblainim, 3- ,tIiz Mile t Leon ,ft -, ,.,I, Ixr-., dealgrad, at regime, -,, %
.dl .let dc re- I I t- in-b-a calignAds Per T ,az ii, , p, ot" 1- ",a' a- an 1. barrindat *a dor pol lh ani as A jam !. tj, It do i.,,,.,,.,i Ir -I. Los record -- In, g 6 'To or a It, a ; o Particulymente lot
todio .1 -.ad qu. .or an II cc solve, ,I P-bitno. del AFI., sentri -a- el 16 do a it, I llim -id., r ri n ubjelm cuirstionarl, ma.
obum .tonsiido q ,,v a ho a ew at britm an. ill o rest
titbrom at gr.c- do tit.l. que It to prometle; en BIT discurso a prtjjdejj III Incelga do MO librertw La Cbrouilm zeal, deAtorads ,I a practical '1iX = "1!."'.'I d""alludes an At simu Judi. ItIL SUS resputstal servir, base
au pr11upu= ,n.,.dgraI con to qua at slempro salaria A to Pda ce cunt so juramentan Ifiaractriente nu. 1-t6n Y 03 Polblift an ej1dPOd1Tr
It min ra all. 1. wita 111, Gpituarno, ,,,, = nl ,XM ud m Ing ,_. A 1. rau lilliari. La. 0, units
el. as to. dos jill. _.cA._ J6_cAl do In A 20 :,, Jjj
zrz ftl li hazer inin ,can at
in t- 1. cial Par W caugant
bliglid. o.U. "unnor L. bM At Preeldinitiv it. 1. Mutlid, as que, no ablign. solare 1. preras die Ivo&P & 11 mayor tie Is cat6licat Aetna ocinfiscauna, on
al tust 1, 'bit En I& tribute, Iciountada an at par. rin A in I Mnalheirta tornitim ut h Its quedstrAn
rignall = iint'yra 'a To sum, d,.,_ dog pArtax-, meat .1rox, Bit informal pulallizedo, 61 = sin que onto algal. Marrin football impugning A a I re
taxon, I at. Pop bot III ,A. go .I NMI. breivedild bc
jdodt -I, :1 C A M A CW Y, 2' A19 tie Yucclo, inivirtane an QU" Is Vi 'm garlto dando ve jua
9IM9 a nuestra mountain," a1.1.1z.;.C16M -" 1 &-c", quin ague qua tam Inconvenlentins par g-anaminstal A
azal %t I As he_ a alperado main "' pr': % P' ullerlor ding in bid., ubleildo art I'a to . tax
tic I V Cimner leagirik un ritil a sisterms A ntrol
In Camera mtr ., eats, cur = .at. do ,iia lermin. .1 a .?V. ,., In fella tie nummarlix. g3l"It"'In Yd aft"'
Z ilia"' lbfl gualedid y b, o do 1.8 ofiroclas cat6li.
,,I u e.rg.d-. imeabot do d wfwr Fresidente d- I-N - Iaxo part 1. hinlip, ,I ota-v ila-Zaa! a I ,VAK rden"
diche R P'rQd-.Mt a'P'i_.Ro p Asociaclem local tie lid
on, 1 I If
do ]a .= p
a quit. acomplifixic, nits Sin CM Cora. jag 64 co ;Ma. do Actual AT MI ? vaaxai MT. xd.,ut- BI vagotdii
c-itnta. 1. sainarldittl die It. coal- in Pe.-de it., 1. bi an En au ramor re acerit tieren echo dins IT- delen- ree. do gwrilazma's xlwadant f.,.p. . ,, .I. I. ra. 1. hillel seand Ins del T.mbilint to .1-1- vatic.- tio
j, I- rimint In"s-id. AT bf-r""t-l"' do Ad., Came Consecumcn, tie venai mg. ,1n,1,= ,hy aqVatu it
julor o da A, I- orgamitan red. .1log. El doctor Pete derge, q A ,,e.!
ra %!ill que IT Goblerno Pue- President c, frict, suclonall me, do la distention do In pz in ,-IgPd'c
I peren- turit t, put nontm y el It I del Soctirral arltogmni .I gropledades a notIvah y QuIa Poe todo to ,puesto-ciaiduye- flant, siblido 30, It plate paxit vi pA18.1= I.", -1.186.11.4.11 tl".allil.l.dil.- oil, Rie'lou. Murrs hle eirtittle, A. deel-tir date dlin glm par no del e unt, tie Tax rimin-a 1. inn, onis P.1. ltn, ,-in. del barrio ,iUld.- y do- q.c I. II'linst'l. del .'ern It. _Ili. unit clara ea do al it'lintes del .Ullt. q.a d,* i"it'li.ilani.s I Be -1-teri. del truanze act trluln- ticre. erearrotia
It ,,led* Won gina wit, "Inlia a )a trucerldericla del de -ids etrios ob- p,, poilicla ? A q,,,.Iilr, ,I -imlli, porto ottion- co- rullenn, :l, .,- blari4ti rittlilig.
I.= .?,, iiliv- do asespersdamento ,a .,.do .,
conc ra mi Irate Que, Vmlmdo on riecultion at L- .risi.t. de cla ,a qm, have unpl,- nial Fenner smititte del nor, filcailPrAillitaftlento A. extant. do iim.
6 que is tie poder at dia tie It Tratad. de meb., IT. bemfnfildo A cl-ne" -ill"I's ban MUM 01111tal 1-x heckler er.6rri." de Reconnumda un ponallia ill, goat
i", i-dic.6. .1 Pcgidg.tI atr L ,,c "I I ble 1. clo. dc ]as Pert-, ,A, jj JT. 150, 'I .he, Luis M.E,.;t,.,uc1 -Agicatidlin tic 'fomndszemj,-t er a,
o. ', "M Ire Iliali;P, Igm-LA IrId-Itn-greM&- to ,de 25 poricdilta,
i.corcer, coon. h.y, 1-tranlIcillni 1, ,,,,,.d .--,,T mbilos y .1 it clAa tie libilod.- Ins en q Iii id,,, ,,,-.,, ,.Y,,.r.,,.,,, ,,,,,,,-,-Y,- xo:dlti invi.'.
,omor a fT,,t molten puelil a inat gene ', in I do berdiclos con no - ""' 'atit's, I O"cet., gline'at del pence -1
Polo -do .1 iflamicm Y 1. mcia'-trile 6' %' on qua no annuentA 1. cludad tin, Ca. ritol ti-mb-so ime Ill at it n "s"die'. Xtr. Ili control po, par- a, Obr&, Publiela"'bolgin"a 4"' ,nden p-pe.w., I., jonall- i ,:,,
r Inibid. ,vorplit, I~ I ecto 1, I, bas Ill is ee """c"' 'Is'- I 'I
deb- I .66.d l oniiit I,., ,irl I,,- .i;I-T, in .j _,I _Ill.ocs it,, d.l-, an i- it rl;,.Ij.x dl oce ill I. tx cll .1 oo n Cc do e.pl, .cont it, ,u5 ,1xj&-ng, .o
-.l --- I d Pgr e, "j,4,; g dit'p.og do P.Rador In, 3 in, cip"
Resume, Afiucdip qu, IT Ayumarmoui it, Act ,it In . diclott., at ,iel- Si no se rearm a. t',, ,nda" l"'. srst-tic K.1-l'- C1--iF-H.
1. ,Pn j' i primer matuatra litirbIrt x4enzinon P,
ddel 41grarg, del Mlnl.t,. de M ididjdaed;.fp;;p1 lrlt rlloild, Ing I,,,-d ,,.,,A,.l , ,., iorn 5111 It, i.2.111ilem, gi; ,I, 'I
9.11.11cr ad 4-11.1 Inagnoca Cligrit, -ranni'lle tcen, honor ill _t_ I ill Silitic, A _,. I_ s I I It 1% It, --- - .1gion, Y ""'fIrn, ilIr,,1l ,_,,,,_ in ,
"AI, " .ulit tie I, p ""o, "!, -,- It,
114r, ,I s 1, PIT rpm It agape aq
Dijo I p-idamr, or 1. !'I 'anoo."artim j. -g pliioiTi 7 drPP1,6 I. 1, o I, ,
1, 9 sap .-ItAblese. 1.1-t icontimi-i4t, tie I ,'o q;a;,,,,,,b e,1,=,,.,, %" ,i pprzt: it' "" 'I' _-'nI "' I ""-" "^----'I I 'DIP", I cpmleo ri 1, o-In' t-1,', d, z_ in"'i"'. -,,. er. ""'Int Y. -, c I .It. do Aa, Ir .-J- con )a gencrit round Be re 11.
pueblo attel&n par. at gas,. I ,n7I.,_ atItt da.A, ext- _.
d7 ,F,- p,-,,c,,u li In ,I"_ ,in "'Ir-111."I.I. I in
aid,,,, o a p iijn.,x;mdlc,,., ;,tr ,,,1
al"Ift's "', con ii Allailtri, duolx , p r q on 1,
". Alm Be Pact no, Union Sooldtica, a la "' q, P I a A In "a il _; rrl arnm, labi. I %ind. boA IV colegio de professors de Ing1jS &" U' 'Id'Il',".' "r,(5' W'.'.% ii 9: do zonam Se infornta a Gran Bretaft v U;J
v illa"Ild, , I t o uli In, propim prows hags we son contellut Tierra' Ache. /
an At indent. I que, I'ln mi opini6n, novy
Puniblig, Idt.". -"n1'.t ,'., -"It neo.1- ra A $u merni ri, ne
"I 11 12 trun. per. Is .A 511%116 dlll-d* Tic at Manzanillo Ili. listudiada, ago carme tie bale,
V. 44.124n.1te to higga e It's',zal, or al q,,,,,a,1,Ai;rmAI1 Act Afiadi6 quo Inn arratimentont se surn.
ins.111"d fa impugna las pruebas convoeadm coErntinticit-, I, Canadfi sobre la bombaat6mica
la=tt u
discutir frainte, atcada earhm )>or gritAllente, laria, &to zol 1, h,_ clon, n trarin; a Its his
magar., ang r & ep
le, l'y a r ible 11, 11, I I n _____ -- .5 side tomadas ngmtmio.Y;.1,,x,,T
solool as .eld a que_ onallatit'!rP.1 anAlra
dii ,cz;dlia, ,par. .7 Ponta tie Europa, Rinds ""Int, Inen"
handle to Manceraille-ahadj&-tuan. en"Proadi" Las considera inCOnghtileiOnOllill Y Cree que no n d om A".
caale, a, ,,o ext. d.guT.Vn'WT 'ut.'s A a Was I i Tiene Norteamirica intercambigi con ambos paities,
ialha ,go conciall.debe, -1 or-golart. 4. W __j n;A -6.. As rsai ,1.' Y*,',,h',',',, ,Prc AIg""1.11', Ili&, dad Id- ,r,- .- -,.-. iP,- c
gir yydp % eo.Va cl o tic ral, colonels at Cloblernat c) Far T'deftent An md, as un criteria econ6mico delinido dentale, qued
terso In intguiridad du quuz "to puc ase III izi ismento tendrian qua ott ar I& M- clater comine .,a_ con Q ii;Wrainos no tener qUe uttarla lictis, dice Traiman
bla, V "'Inizistil tesurb It. do I-- I
.Icjxnulda tu. Ilm que con .11. As .riatai', at."A d '01' a,,ika A r.d 6 IA ge.M1.0node! ,.E1'rCIxgl1 Nl1io it. montente,, .iias que At .-andel.-tIrlar6s de ]as WASHINGTON N 11, 17NS,)- sm, a.:no rall. d xnfPa ,IT,.md Trail it. Pro I i a_. an c -1
E clocado Merriam, Umd. I a ,,,,. dg, r ,", A "" ,.,.c,.a do I.iil ,a
ration Y no .,;lui a To. t. it qn, car iicnomtnadc ,! Idli'b'.'.'." "'l'. "II'lot dr! guill 1 11forme estn ciendo ahore, ob. ;A BI perlidean, iia I"" "I torlizat, ral"Ie'd,
an a a men a .t to. mni nectite-, ,it, del., do "e.noter Immun6r, do iila. -o viilid.s X -6- J.w tic .-st.41. par lot p-Micot. 40 AT orrumento i do I I, On o '. c isli Q.r ,
cloa in, ,,all del e;a,,,.,ap.diz cmc 'er"ve, 1. inimp. 'do' Iguan, e,111- ': 1.9 F,,I.d., Um l"un"I'di2i c le ri-earnd
_t. q. a- ptrarit. -11- A -11- I,,,, La Dan.- j,,zqucj- mrci,,,.s7lucljico. it. I.- I's no, e- 'j'It"jin, d intol-do so .a d. q. 1. E.r.p. occideri -is tiendi, co, G- B olc1ci do W2hT.r'g,',n '"'
14.1ar obt. no. tz lizada, imstt r que I O,'1',v 1r '17 "iI. C."ad" Vr at G !son
A .,:.
s li liilt,'.- df esiidl -1ci V,"d', ,'t1!t'r A, d1e., dC 016onal or Is epu Tic I'll J.',ha A = connortadara, amea.ou1.,,,,I-d.-- bi. it, 1 *Orlnkpu tft- an Bretaftat
ran 'ii 'I R bi gC "a" ',.in "nadil" IF. 1 "'i
Usm I liable. I- wpcoa d ish. rcstcri. ,,. fjj.d. p., p ,at A. bion ,no mpili" nlivitinue'Z" 9
dc-.,I. .I &6n icphao H.bleade, nicabri, d. log -- ,II 66. ,on 1. u --tic ,ellger el c.-Jo ac.go in.-a P. do 1. boom. .omi-, .1 bile no sl,.og
il Itrate.l. sit-lon -A Tex ,ompl'onect.H. q .I. no no logrin I I'm a Il ,el e, IT- -ex prl'cj., cPi as dn'r' r,.'1g1,, ,.:
-4 P age. a.-- W."n".'rilint ".'ll"c"I carblocici. cn 11c.da .1 p-tenn-d. no itx ,,co. .C ,a pr v ucida. Op. ,,,,i, ,,,,LrIU ,,.dr,,41,.,.Ils,, =61Z, 11-z pro= .= ict'T 91 gldcmo",' liot, dcollf'li P'nb -d n s t In tire,
d t, Tax ezilhont. mAt6ariza y en,- siptur Portion allocille pref,- -A randoo datque eorneurrit. a Asia merna h.aw 1A fecha an Europa no Para faaunir Ta imew a IT, del, Sub, car, In U,
"I"It r'4-"="a. #1'.gall 1""(6b4% an de ,a III- an rllcdc -,.do, ,, ly". ,I, m I .tticn
'I. It nelleirR-6 C.bceAx birM. h-1.;1="i;1,1: q o ct cmit"i.,li, .,a .'III. di-puej I. roobca-azo 1. hubic-it ild. P.eblee ,io 1. 'etorn. -_iAt,, -eell-Inn"l "I"no% n
a jcgj, Is mon tine clilice, in, -t-gloo emono normititt-st, a Ial pra III, ii
I.be, ,in I ,,list one se at Imo1j. ilinpar a proina, MIA, DO, muniviss preteri del Ejftcim rejo, ,,Tr ono his, l*,,'s ,"t ,u
onto ,I Fla. "tA on larcrefin y vii a, 3z, ran ,,.,do lle-odo sa cnh
do A,,rictilta'. iwin'ta, irl'on"I'Minel ? Iromors. rrarm oneei ,I." til milml. d.blo go'l As 4ut tin- rmhada,, irguy .r -hy'or 1.
urunt do Ins 6 int er ifful Ixtim'" del I I, z ,iqni ext. in. m,.rImt-cA I o',,;,at beag plizinnIdtis .a I- ad modi "a I'lle I blen .icr itne 1.
land. "' Q Turn, dc'u'. in i'are c "a A tarn delte M, ]as sig.1-te, I nol: ibe tic 1. crime aecOle,2. te It nlo
!zi im tininta a Mazanr P li, elI-recor Iooij Per ,It. rarcinlitil ,,,,, tclomlmii 1111 1. 11.1 ;: ,In' I n ocnic, an ,,, ,,,,r a t, ,
I" mle di It y '! ,ne 4,
$to do fieliterince on ra p ',a into de on dl c p"IM"tutill I I ", It, tie Bletaria Ci er
Discat. do'll rantun on A! carpet At mar In met. I n ,It I. Italia mist. khoozi con a, .memo, expect It
Ifel." A. J'al, 1.1o; I! I 6.m;,, l-,uj,,,ia,1,!. .'q.aa .11,', a dj T o'Ora han been. ciranal, od""herho it, win dt, u elk Goinerno In tirearlit "leted l4citm nuscitado L'or !in ,te. _Ruejqtn;, at carigzage, ""it informade
"791'a"dies', r; AZIong, n 4 a politicos y arm6mi. Es igualcit
Al emptuir, ratudife.46 quo again etc_ Infor- con im criteria economic. delinid., illic el -neribrinim-oto, tie 1. tribu. pez 4 .A leycan 11 asn", do timing -ofacerei.t, A .-I't.,, Ill~ it, -1qfic, ca- 'to alm qua do.
.Itc d. P., an Itin se a can muY gazin- at re, no se preste at cnntr MIA A to In terful tariamente ,. cl ta dec]
si= ro qua valued en an paaxbla I to ill I it a I I. XKbia-hTgArd eT, Istatleartgroasded ella d-19- I. relit 1, -ga tomar at Goloono.
III df a lt.pu"Allaa Is at da7 -Into -1 Otraicit, de In doceniciat an plies quo su mayora tea an .rig"on ' -tic car ite han celclaradit to, W ,
L" rise a -9 ide actil 1747 tie extue .A. dQ ints,-eclatro, no ,mil.t-L -Va. I a no I. cralt cortim, do Memo, A mayor combine- an tmplim, ,,la ,it', IT,,,11 in la.ra l.o.lm .pl%,",,.","i.1111.1
,,,UM", s, ,glr, ula I 1. 6 u" ase a- I- I tro, n c"m tie lam"" ma"u'res Re "I mun; 1, g., AT
= ftl 14.14-vor reall.L'.'= 1', d- 14 ,l = 9 I. UIMIJA .21'. dor:.,.U,'ein re c_ c ret,: ccolir.
=let log gro, air ami nocido na, __ hectic, ix d a I, tleore. %que, tax golnernal Lart.
ra to .1 numleriv do prologue", Preston! didrd ,ad do hay. co tr hab, ce
a.- tandiria, ringing probabill .1 combine. r"ItSo idernm c rmnzziia de 13 diende, do ].a natesidaden gm-titieti, COMERCTO w,, 44 j eal. IfeetIi. WtIo." 'eli.'Wil. qu. L do djnlY- 4.1 ,;
Itil l". 114, ,111,17,11"lo-.S!Vll 6I In Intel to Ij ajA; qu t ""' a a-a deseem ser ton .1
leiTi'llto _"' ill Y que p"!&-to, toy.
do log littlloi do Hit., Ad Iran, tre, I que tn. tire ,11' ,he a. ce-I-e. sniterl.roilt 'IN- latirrill-eme, n o.= .-" a-P"i 114 mauzwiliiel. astIL r"a van tie Ioal Protill- gan F, ser Pu= m -0
an- !2 .- .fixtnid. y too -P ons- Was, intent. 4pid I aa 14I Pri .9,.qui, qt. re. ,foa j, 1,.
'nixtes de -11 ItrIabra del lorxdidm True SeM d2 g i,6
A it. j. P de
oci d I. necova Pill"letAg.ri.cititura y d.elGainicancib .onferene a inbre log Vale obeerelic, gin mo'bna b " a ll xzit,,X'T , I'll,
to a )a Ali lo., 2 I'lli ne"Idand. ,,,,I,, 'r '. )V t, a ,. cii tjjjtlt mto .I,", ,,-r
Ill I doctor Pri. tro-fitne, a. .1 pone, Iffsta. go ente, derl ',', hl -1 it s -ad. I I~
1'1 ._.I al r I P ro., lver e a-- io,, .-" qn, m, -il I, 1. Ili,
4 4 bea'a rRude 'W,16 I'. .rr-r. % late 1. III most" Plan para reguo 4m, 'I P'nslil
fte-d to on, inAtititto, seguror sociales. el 2 'I ini fits do hiet-oaldrod.res -,l ,n gi val
a r Ili do tfau f ftirmi Y an ,I on as
Tee tituerve deLMountmillo, y all 1, problenia del Linionet; munint to In. giollta del S-iti, cullir al terrible Ircurti tuto oe it"
In, me "I'm don .drim. .tridi-, .t p, Ite do tina'66o '! 1. ile I _, ,,,, ,,, ,,rI,,, ,,,,v
d. ., 4, c .1. A I ."'iti6ad ,Ill -t,, to,,lil i,111', r, I 11 li ,It#,
,A "' A ment Marabicit obleq 4cmMot, Log naltiarit Ca A R. Fn Luis
tI ras ,at. do In Mucat v a do taro, paing A unter Train, 7i In 1; -,,,I.y IR .,I. i'le.as h elsfftc.i fl.cqo tlile.1 A-Ad'olclic ,- ,_ Iy.,,m,, I I I 111ul I 'III, t'ATo I C P.Pl us Pi __T lj -,
>l FernIncleZ All, doctor G. Cuj, . it, g-to "c"Imclit que 'te Ili In, jnhere A Inteineole.- ,u11AdxetvrJ.JoAeIlaTaa, generates tn austatucim, it, I- d, Ollie., onnat 6 o -- , ,, ,, uo I:., uns t', "', , I
die I At Goblerse, enjiMatutant. .on q. ailocip'. Act h. liersort do in A1.6.66. 0. ,,,, ,I milmitill do A o" It'"., lefict me, "den"Part, iqce , ", t", , ''",
.1. at ai e little i.e. 49, to elfin achni at pvde,. r", 11' ', ,,"
in, b. IT ,I ual D jl. iiia wattir 1'. inarientm tie ealpl!M Asoli-adorea tie A catog agi T- vl!qW. Pli-., Ics roitiAb'rint del CcnitA,,Aj 'ievIvot-,", Solicitan lionorr, pei I : , Y I.I, A ad Die quit 'V I Iner, do plexe, s'. m- -rio' -A.- rintrescit A Tarot ,'Ii'bl' I I I ,,, I I-,-- : I , 1.1 I r hi "" troan note gl dcalita no ciarl-do "T bljJ, anmaltrim .1 AlmIncrill D omir' "ni it b)),o '-po. I i I ''
A no Act an need no.c .1 r Par' e
11 bre- "I or III Central do Man.- Torcer." ,'A so tacto trata de site, at doctor Attdlc litlelicel.; ','"",aiiin Modell. Ili Beriberlo il
do hi It do de 1. F-.- l.nocte, a. P-loa flumnalall,,, Glipe. Dol-tkno, A )a cle la RnljoIt (1,1 Ilmieipi, I ," "I' 'r ;' 1'r i
'I pro mcclxg 'l Y jc'R.= Avm rins- in "Inlrin "lot I, , --- -- I t, 11, "",, I 11
"A d, dzoa dex de RRGato_ a )at con. 'I 1 r I -;. I I I
A not j & 'tardepti-v'ar"le Manht"I'lo y NProatu Intan couregat al Presidenn, dole'ruradits can. ,an, so ofi-in., I. 'a In tn'te 11 I I pr.hl-A del -1-1 Union- III '!,nt,. ,,, 11
Ar me laterite, Fri. ds dog _nriationeg: Fn 1. p- Ill not I d E WrIcAle"T. croocl ', 1,
,a, A.-i-tin die It I cI curia del cambia de Impre. ,.,Iulit, c mtoy,:,"I", 11 te "A ,,, I IT, Ihli p, larta. V tAropeco debt f.1- -.- .olkItsb. .n. Z a, i it ,a xa"111 1.1ige "a pn','I" 'I' 'i,'I"d '.1' A sil u 11 "I'll"" "' -'- "
far el e I I. per. an rulameni 0, ric P .e I 1=1.1 I 11 It na emeg go HeF6 in r- emenitin de:dan, lot,, come 1. _,,_ r I I I .1 I'll, I (I I ""."I", TrojelItan jim, n1m,- Te
one men a. tandim .- a Sdia pral"., runnam, Al,.ndo C. I pb,, -- patties, Unier. I 'clijbi, ,, 1 flamoinsciern.m. ill, ditha iw ellir o = "'do telex ircritma., -.An ,idad, .
surid on. - .1 .alt._ q- quA #%tA aermtranda par el deorlm 2741 An all on. -rd.dAr. 4,cricalmunin usin, del Insfonit, Social tic Puts., M, I, clone 3- ,,, ,1 I ,,, -i He Isi
ucol. con .I. -at'i, Ann, ,del En- de ,,,, ,jf zlordoltigruulldra, at o lfldr- I_ Mosen de Ios ,)lln- 1,1n,
ill1crl, le ,,, i_ ,,, a I 1, ,,I , 1, m Al" pofil In t-11 GwIlItibm'(13
a! Tit train It viter call. y .1. di: me" cacti sam, dal protesoracdo. _T .'11 r_' ,, de ai, .-,'. dd.-: tr."" 1; I" ' 1" 11 'r cl
ars Ali capital 1. do 2W Municam nor.: paque no ,,,jti,,,dc T.d 1.1c, itigna m I. .m. ,,,.Ir,, 1211,.
II -, u ,a, I 'i " , I "
y W motrages privaijur" "calen ,;.t, I "Zi )-mi, ts, "' o", G_ ,I- F 'triapar - ,,,,
cl I d 4*1 ,,, is It. La We petteft a I 1-11 Agurta a tuat let. pruldiati. es "a I a dugntx A 1. q" 1, , .Pr.j,.Lj4.,;tc %d *'I'-,-
ir' tu 1- tiriti "'ad .11= A."wo g M -le'.11l.cl!,.n.c o.rr'.111, illdemn, olvi- scon-sista. i i .,i.,,. ,,-,.,.,i6 ,.' ,, .7 1. 1. "
r vi- ault sit As I. go earn or legal' 09 en .4-to ne'ratil Y .directed do, '1'11?Mtl1 ,11 Il oil ","',%l"' ',"'
rl6.),R a cutind, 1: U tn paidla at Colegic, Postage. Ta micens mci= d .2. ag -.a. Han cedido terren dd.jlligoo" tie I" allumacloil "', t7 IderP ,tar A, ," ,Itl, Io I- (; "
O -6ou fm ir V hily ,. g,%blM P. I. I p-Pup-ta, (grea.,j a, h a In I ,t, ,,et',,,-I 't- to ;
,W
a " Regla para unat fundicili ni 'I!ad'.'-,,' "',e,.'be.j .o."',y' 1. jc.,11u. vo do Itunin- a par i 'I"',,tio d" li- in,
b janbut-to Ic R1416 at PreaMen- tircv,
dmtri ir .,a. tell a ,b,,, ,,, i ,I ,A Tin r-, ,,,,,, ',,, t"', 4-laoy to de Is P ci6nt d, )a .a,. pr64tion, .to at 1,6, o U. o- I --- -------- _1-- ,- '1--t
quit do, Heaut nimill C.-penco. y del 11djddit ,11" I I*V7,01.1 EtclA, tie ,jiag.l, comuti. peemajetAp" 'It"':", "'I'-, ","'; Ill 11, I 'I"t" "l, l"'I""'. 'l,, It,
P" 1'.1 Itle Cootrat Reactor do Yarn. do, ,,, KI ,-,,i ,itizjat Into l'icanell no r', l ,', -7
41 --* dlli 111.ot 19'elyq= 1 iaomab riblica. Its reapertar" pruelgain: It., dV.1m = %c In. eauaihi "'I"r "'
T -411 a A .= Inn" it I, 'i" l"', ,:,,,I "I'll UI JI ti, J, I,,- O', '1;:,:,,t1,; 'I" 1, K !, If,
= a I = 11Z An an It .I 7= .Ect ,,do d. I IIgiIer a.dlAlA4o.,1,, I in- El,,oput pora- t ,',,' I I ll- ,, 1 11 "t"I" "'".
= M ln.,Mn lea de a 01:1" laneavat a "' I -* ni n! al It fracture ,A Wo dicho OvInt,,wric, cadicenda .1 v A 'I", ti-I Ill" ni3 "mmult" an I -,,, ,,,,, ", It, it ( I--,
A. gas gilto X lnihn'Vld, Mn '- -IQr W I itt"'(lu ) l t',, utie,., r ad"", 11 all 161 ,at Lillngs Ar.h. il-o-1. ,I i -1-hill, wl d, ,lt,,iv- "t, -.", hi"I"I""k,", i!: ,-,,", :, I"I" 11 11- ,, d'. I ,,,,, ; it, !,, ,
plorgla , i
911- -.-.,I Iliotfiim ask seciliv, ,a ,,11,ran a To Tonsteuctio. tion en poichas I, lnod tie "".I, fell !, ii W C 1111,l-l, ,i,", ,1 1,11WO,,, l v Im, It"Irl", 10 I W , ', _I i ''
fAvlauspsa. del scumuctov de, It -r.t- d,, A -9 I IN igilig; lit"'ln, t, t"'w',10 id", ", ""d" I '' It, I 1111 1,1_ , I, ,,, r I, 1, I "'J''
DIJ. el doctor Ruben de, L.A. q. M.,I). A T., I, ., 'i it d. 1. go 61 Tin letter I Ino I' .-" ,, -,t ,l ,r, I -,,; , " It 1Z ", "I 1. ': 1, d",;,
)A o. t"Iqm, no .ot ,""I It gOnn. I comisual, cle ,, P, -, tl ,,,,, , ", 1""O"', : , ", ,", 'It, ." I 1- ,,, 1, ,, ,ill I 1, I I I -11
,ltillal-; t A It 'I""I-1. .do Las Icit-ing iaa ,,cvjAj:S j,, I) "", __ - __ __ - 0,"Inn", ,,,I,, ,1, f,,,, ), ,,, i, ; ,' I ill t f , I ,, '', I I t I 11 1 I I I I i 11
, r Is Mt- Pill It, A Int, We. A a-16. prow. del .,,,rt ". '. " ,it'. I SUSUIBAR Y ANVKjr rij -- t-ttl-,1, ,,, , I , ,; It I -- "I 1, It I t I il I I I
I ll"I'l- rin'. .'-0_IM,, "'t-If I 1 11 .1 _'__ii Isi. puelil l doc.p,,.,V ,,,,,1,' ""',,n!f:,i",.;, ,t '111", 1 l'i't, 1. ,'"', 1" I'll -_PV:1INA VEINMh'ATI 1AM )DA100 1A LA MARINA< V11ERN: -. DF 11 JUIOV P I 1949 ASO (WIT


[nv oi aia LA CIL :MII( Dv Ao S En. lt 41pil tIpinareikao se' iVnar n gna e 1diheio pr.w ,"I


Uhidera de Ruamo Ca ita ata1 ,n,,N o F In .;p T hl1 t n9 I I#a

NAB_ ] I V 11 1 ili,, Il I)o ho i Il la I oi on~ d d', Ioo-n do 14 >l Nor-orn o r w


Io ooo I (loO 00 tdog
00,0 oo o o o o Io~oo t0 0. 00. -0,000 Oo 00000:
00 0 da de Ba aoooooo M.N 00*" W1 ". III Itv ,.


doI., I o' .--_0-Ioo-dIo.
ool1oo o I 4o.o"o, Ioodoooood 0
\000 ,, 000 0,- 0010 0000 N.lII- v a o it, II IP n w I ;, I ,, I ;
I00 00 0 I0 I0 iOo 00000000 0o; 0)000 ,.
0000, doDEo I ooI:oooooo mlWo
--itd II calolooooo odo 0 0 It 0 '0 '0 'L0RC)04010.
0000 .000 It0 I i
00,a000oIIiut. .I,,,- I I 11 (:,1 a 4 ;,, f i
0" Io~ do 00 0 0 0 00 0 ITooo~ oo o Io o o o 0o o,, ooo p t Ii Iookooo- 11o ,ii ,,o :, 'oooo o-oooo. ", 'z
1 1o o o o o o o o o oo1 Wo O O 0 0 0 0 0 0 0 I0 ,l0 00d I I ~ m N a a m e f ,- ,
t~- I I I mu gI" I, ,II!-,~i, l-6. i -7 ,- ,* ") I 1 ,1 ltii,,_ io f fl o, 1,,
,,,~~~~~~~~~~~~~~~00 0000000 1 ;,i~~ic. o~ A .I

00000- qo I IooOo~ 0,00,00,.I-" I I, , , ,, .

,ooot I)oo 00)00,0000)000000000)-00000000000 0-_010
Nooo! ol oo It0 ,, 0000000000 00II 0t. dil h000'oO 00 00 00000 , -1 11IlA ( ~ I'oO~oO I0 I'n 00 I0000 00I 0 Ao o R o tO 0004 Oo 0 Io 00 000^ II0 t,),,OIIooo,'I I. .oooIol. o ,, ;oor"" ,,o I0 Iolo I00000 0000 0000 I00000 ,OI o Ioooo I oOO 1oO
0000 0000000q-0000000P,, a o I,, : ",I ,I ~li Il' ,, '
Ili- 11 I r "',, I 1 1 11 I , ,'';,0 I.0 0 0 OoOOI,00I
1.o I ol ooooooo ,4 0W, ,,0 da,46 F Iooi-EoOOI I I 1 I I :, ,o o o :-O -_O Oo o --00'0o- I 1 ,ooo0, I00000000000 0 I0 0 >0 ,000,000,I
I Iio 0000I0-;00, ,,, 1 i
000 ,000 "do, olo 0,000 o1 I0000 00 00 0 I000 0', I,,t,
0000 . I / A;000000000000 tl~m od ,en~t tIade ,. I T 1 q ,
00~~~~ 000000000 0000000 I00000000000 I .-' 1;o -0ooi.oO oO,,O
00 I~oooolo 0000 000 00 Ooooo -0 00 "',OO o / 00 0000 00 0000000000000000000
00e 0,o0 'ii oO 00 0000000 ; Io oo o I0 0 0'do 0', 00 ,,e

"ooooI Ioooloooo 0 I00000~0000000 0000, k000.00000 .g. t ,0d'1 1 ''. I I J,J0O00~ ,,, 00I -;~000000'00 "oot Roootooooo ,,T r 1 -o
000000000000," , ., ,1 I I ,, 1I1,,, "Il, Aj' I 1 000l ", O, ,,,0 ,0 Oo 00,0,00 0000.:
00" ,0' ?' '00 I 1. 0 ,Oo o o ,- 00 00 0 0 I00 00 0000 00 00 0000 000 000 000
0 o0 0 'o0 .0. ,0'0 I0000,00000f0000000000I0011I ,
.If0I0 I,0'II, ooooo d0 I oooooo.ooloo oooooolo .oo'I, I 0 0 ooooooIoIoI000I0I000 0000I000%00000000,00.0k 00000 00000 00000000 0000
000 00 I0 0 ,0 0 I I0 00 0 I000.0.0,010000000, I I I "11 I I
I00 0 0 0 0 0 I'ooo 'o 000 00 0 0 I0 0 0 0 0 110,I0 IIi I I "I I 1 .I l 1 ,I I I I ,
To oooI Io 0000 d 1 I00000000000,,- ___ __ __ -_ I I I0000I0,I 000000 I0-00 000 000,00I00000000000000 0 0
a. Id'Io -looooolo o!o'Io , 1, do 'l 0 000 000000 000 I ,00 00 000 00900
.0M C0 0000 0T ,00 I000000000000 00 00000 000000000 Oo:o 000000000It000* I II '" I,
000000 ,0000 00 0000000- ,,
oood~ oodoooo ,000 000000) I0 c00 0 I0 0 0 00000000.0000000
0 000000000 000~~~, 00000,0 Iooo ooooo'0 -.0OooO~ Iooodo Iooo 00 0
0000 00.0 ,0 oodd' ,'ooo oO'oO 0! dio~t 0 it 0 "
oooooooooo d'oo JO N O I000 000000000000000000 a ",000,0 ,Ooooo
00)00 0 00)040 0 "0 ,o 00000,00 0 0
00 Oo'o0,00, o00ooooo 0000 0' 00 oo ooooo~ooo00000000000000 O' 0000 00
I 0 0 .,00 0 0 0 00000000 'Iooo oOoOOOIoO ,OOO!OO' 00000),0-0.0,00 ,0, ooI I Ioo I0'I'

I00000'I(1d ,lm if, -,"i -,- , 0 0.0. .o 'lo oo~ o o 0001 "-:'I""


flzUV& A UI j: I 000' 0000 i, 11I j I0000000 0, 00000 00 I00.o o !000000 0 0 ,000 00 000 0000000II "
Poo Aoood A I ooIoodo I"I 'jo Qoro do~ D. 'WINO tRO tES ,,o 00,;00-[0 00, ooo 0 000 0
00.00 I O I .0 I o I 00 00 I) 00 0000 0000 0000 00 00 04 00 Ioo O .00000 00000 00 0000000000"I I i', ",
I0 0x000 00000 -o 0000 000000000000 I r
-11-1_____________ 00 It 0l"' 0, 0Ii 0 -0 I I0000 100- I000 I00 i0000 I0ooo 0I00 000 , ,",
000000 0 l_______________ 00000000 000, oo,0o00 00000 00000
I000000,I ill 00 '0 0,00 00 0 I oo Ooooooooo'o 0000 : Ioo I'o 0000 0I00000 I000
0!, IU ~ o o o o I0 0'0 0 0 0 0 0 0 00o t 0u 0 0 0 0 I0 0 0 0 I0 IT O N I0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00L0 0 ,0I'I0,,00 I00 0 0,- , .1 1 ,1 I ,
000 000 O ooo I I0000 I0000) I 00 00 00 ,0 0000 0000000, 000000000
00T, I0 0 0 0 I00 I0)0 I00 Io 000000 0. Ca it Y1tooooooo 00000 00000000,,, :I I III%
OOOO'"'000.00. 0 0 0000 0 0Cnnnbooo'n dl 'rde oo ~ooo J00000 0 0 000 00.0000 000. 000, 00 O 0000 000
'!~~~oo Sooo fooo I000 '00 I00 Mo'o 0000000" 'rII I f: 1,I
I I I n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~00 0000 0000000 00. 000,0I0II t0. -,,,::- ,- ,I ,,, ,1 1 f?1j 11.I II0 I 0 000 0000 do 0000 0 o' 0 $ 00 0.oOo Ioooo I0 IooOo
-I00 1 I0000 000 I0 0,' 0' ooooo1 O Ooo' Io o1 Oo1o' I I oO I000 o ,oooooo 00000 0000 00 0. 00 ',
"" "!0 I I 0 I00I-10I,000I00000000000, I I I,, 0.000 v:1 -4- I 1 ,,oo'ooIf o'doo -1 00 00000 00- Oi oo-o, N o 0 1,, s: ,
.0,0 I0 I0000 00 00000000 'oooo 000 ooo"oo .\00I00I0000000
00000000000 0I I 0 00000 I0 0000000 0000 I0000000000000,I00000000000II I I I -, 010 ,1 11 11111 6 kl1-i I -,A- 1 - -it ;",I I, II" "

00, do'' 00 io'o 0 000000 I0 00I0 0I000 0 .I 1 1
00 0000 0000000 0,00' 00',. 00V ______I______ I 0b'000 o, d o 0000 0 0,0ro I00 Ooo:ooo 00000000
00 O f A M A T S 00 0 0 00 0 0 00 0 00000 00000
Do mon hI 000 000 ,00
000000 ;6, I I I I 000-0'0,06-0,0I I0I0I00


01,0, - o, o I .o, ,0'I : o" MOO00 00,.0,0-0000 ,,0P"0000000000000000 -o IoIO. ,00000 ,0I0.,00 00)I0' 00I0, I I I 1 000
00 ooo. Oooo'o 1 o IooooOoOo''~O .'0000 0.0 ) ,,,": 1 00I: e 00-00,0 I. I,
t00, I' 0 0 I0.000 0000 000.00 00 00 00 000,0.0001000 I0000 "00 0I0 0 0, 0 00 0I00.I00'll0I.I IoI0I0I 10000000 I 00IOIO-o Iooo IOIOI I0I I I.000.0 I I0I,
!,gl I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ o oo I 00 0 0 000 00 I0 0 000 000 00 0 0 0 0 .0 00 00 oo o oo r 00 'Oo Oo I I 1 T.1 l 1 I ~ 'l , I I I 1 1
I : I ~000000 0, ,, 'oo-o 0000000 Io0 0000000 000000000 I _____, ,I I I ,II I .

00010 1100 ,- 1 ,," 1, 1 1 00 00 0 Poo Ir,. 00 .0 IO o ,o 0 0, 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 OoOo 0, S"or 00o -0. I,',I 1II : II'
.____________ 0 0, , ,
0000000io,"', ,I , .P ,IIoOIO-I, 00, 00000 00 I0 -o.' I000 00 0. 0 00 0000000 M r, Oo 0
Roo~~~~ ~ I ooot 00,00 e4,00 00)0. 0 0 00 00 0,0 ooo_ 0000000 0
,'oo -ol ;o00000 'lM Iot Ia Gr nd :0 0 I0000000 0 000 0000 00 000 I00 0!
1, ~ ~ ~ ~ 00 ,III, ,,0 ;, I00 000000 000 00) h00 -4 0000 00 0 0000Im'- I ,, ,, ,:t , I I1 !," A
0,t', Y 0 I00)0000000000,,y -, Ior .0 o Oooo iolo :00 ,', I000 00 000 ,)0'0 00 I00I00I00,
0Il-j -j0 900000 I~' 00 I00000000I0400 1 I :!'", ,0000 .oooooo I ooot P 0.010.00 Fv 00000.0000000
I I,0000 00 00,oI',0Io0 I00I000000 I00000000I00000 0000I 000.00.00Io00I000000I0o0I
0,,, o.ooo-w So 000F,, d,000. 0 0.0.0 a0 -00 do I0,00 Ioo ooo ,0 oOO rO ,do 00 .0~0 00 00 0,0 0000 0 0000o
00i 000000r," 00 IooOgoo I Ooo.o 0001 0 0 0.0 Ioo~ 0., 00 0000000 ~l
L!,000li- j0000 000 00 I0 Io o o Io~ Ooo I~o~ Io 00)0 0000 0 1 o!IfII ", l - ,
-- 00.000 00Wc 0000 ChillOO P0' 0 IT000 Oo 00 -ooo I 00 I 0 I 0000.0 0o0000 I0 00 Ioo.O~~ -0000000 Oo 0040,00 I00 0 00 0
,T1, q.,~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0000, 1-0 d 00000 'I000 000000 00" 00II 1 , 1,",, 7:' I I 1 00000) , - "- t, "
00 ,, I0000 00000 I0 ,o0 0050 I0000 00 0 0 04 T0' o,'o o ooooo o ,~ 0o 0000 00 I0 ,' Ir 00'i, cl 1 I II - !I-, 000.00 'I,00 000000 To~ o 00,0 00
00 0 0 00 0 0 0 00 00 000 I0, "I0.0' 0 .0 OooO,~ 000 Iooo 0000 A0 , ,
II- 1~0.0 00d.,0' 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 .'o '. ooo oo LA H ABA N !M0000000000001tt I , "t l -I I I
Ioo o I0. 0 0 I 0 0 0 0 1 I 1 1 1 .
a ilk p m ," , I 11 - j 11 : I I I I I 1 11 I I I I I000 0 I 0 0,0 0,0- -0. o , ,Oo. I 000 -0I0 ,000 .4-0- 010 000
00000 00 '0 0 0000 ,t .;, Sr 0,000.00 0000000I000000Mr0.u0000)000000000 ?
Fit!, goo oo 00 ooo Oo 00 0000,' 0,000,000 0000000' 0,00.0""' _ , I 0 1RI) I I I i 000I r1- 1 I 00 000" 00 00000000 0-o I T. O ,,00r; oO1,--00e0
ooo o o o o 00II00000000o000,,00" 11 I I , "," , ,, :''' il, j i,- .
-10'0 di,.0 2oo'00 000o ,I -!o d,!i ,,oo 00000 000, m o c"l ." 1 --_, i_ ,000 000 00 I00000 I000II00I0000' 00 Oo *oo 000 ,o ,o00o ,, ,- -00.00 ,00 000 00 00cI doI- 1 0000 'I,001 00"I", 000
00 y" -c- 00 0.o 0gi-" 00. 000 "a,,0200000 00 Iooo oo000 do oo '.oo 000 o'o Iooo -1.0 00 0000 ,l', '- ;
do~~~R 00000 0t A 000 000 do .000 000 '. _o ,0000 00 00 -0000 00 1 00to00
O r 00 0 0 0 Ooro _o00 0 0 0 0 I0 0 000M rO0000 O 0000000000
I ~ ooo 400 000 00000000 0000oo ,0,00 -o -ord 0000000, 000i" EPo odlo (- oo to 00000 I000r';'0;u0 01 0.0.0 Oo I00 'O00J0tOOO 1 0.0000000,: P" .,, .4 h I
0000000 00040000 000000 00)fw 00000 0-g .ko000 000 eoO.Ooo~f D U N OS L N SI, I.1, I I l ,I I1 "Io1" O, 1IO, .


0 0 0 i A -' 0000 O f ,o o 0000000, I00000000000 I ,r Pid~ot ooo 000000000,- !I I l~;
0000000 I0. o~ o00 00 00' X
000000E o0000 '''", I ro", 000 0).000000 00000 00o0,,e,' "",oo 000 0 00 "oooo'o oootooo0 000
L A S V I L A I 0 0 0 0 0 0 00A G -o0 Oo ,oo~ 0,0 Coo 000 I0 000 00 00.0 0. 00-0 I~odo o 0 00 00 o o 0 0 0o o o o o O d-o O o o o 0 000oFRMACAoYOOOOORIAo I0 do oO I00 Ooo I00 0.0o -r IToo .0 ;000 IOo~ Oo. 0'O%000Y00 11 A L,"
000000~~~~~~~ I00 I000000000000o00o I 0, Ioooo 000 00 Oofoooo 0l i 0o' I. .000.0 Io0~o I~fi,00D. ooo00.o o00o00 oop""roo=1oTot oOO 0
000~~I 00 I 00 ,0000 0 I.0 0 00 II 01 oood 0. 0o OOO04 000 '0 0,0 0,) 0 0 0 0
00~~~~. ,ool ,ooooDot 0000 10000000000 Ooo0000o .o 0000
;0 0000 ",00d 0000, .O)000000 0000000000 000Sant Clar I.000 00000 Oooita Irooc 00 00 00 ,oo 0_0 ,,o ,r o 0, moO 00._) 0400 000000 _.d,,,0I
00000,,' ,' : - ", Tide000000'.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0-00 0 d00 0 -0d000F0, .0-0I0I I 0I IrI0I0I. ,,0 M de, 1.0 1,111.00000000
roO~~~gOOO)0~ 000A000 0 0 I0 ooooo 000000 0000000 ,,, 0000 Oroooo o ,0,00,, Oo oo' oooooooor, 00000 lm-00 III0 Gm0 '000 00. I0)0 0 -0 00 1I.00
00000;0 00040 I0 IO '.00 ,oo 000 Oo ,~0 Iooo 00000 o'OorooOOOOIIIoo.o 0000
ad.z000000a0000 .k11 'L 00,I00,0 '! 00, 0 0 ,00 000 000000 00 I00 000 00 00000 ,0 0000 0,000 0)00- 00 00
0 f0000000000 Io oo I 0 1 I't 1 lk- d .,I,
P0 r Armando00000 A, a0000o 000 000 ,)00000)0 IToo doi ,,:IT0 00 000 ,o~oo 00 0000 ""Co0000 0i 0 0 0000000000
000 00 000000 0 000 0000000 00 ooooodod


Page
Missing or
UnavailableVAlGINA VFNJES____________ A~ il !A MAPflNA V'12PN 1) 1 11 14 1() W 194")VJ
A NN (:~ 1L S F ( 1 O ), Ii TIM1A ItORA
V1:N TAS VN NT AS .; VI NTA V AAi V 1:N TA V tT N A VNAS
FA~TARLEC1M1EN4O Vt AIJTOMOV1INF,5 A SIN, UTM S CINSt AUONOINEYACS AUTOMOVI.SYA T, I %lII1!( 1l A(T, 'A I JI LOUES Y ACCFS. t;) PAIrAIA .0 "!'OES A U S t4FNPi(L45 S XEVNIOIOADCI

MARIA( A NWUWUUWio n NNNNN N.NNN NNNNN
NRP VNA TMOREN, NNtinct Auti 1947 NNN
S CHOFERNNN NNN NNNN :fgNNNNNN


41.1 V51) 0 Ora e ENTA GIGANTEA
iNc O i l I. iUM
I~~ ~ II S UI~ ORNN 1
I~ A-" tIN NI tNNNININNNNNN

AP RENDA N
I~ ~~~M 11A011I R~v.s N

N 1:PT UN0O I'Vt \I'll HI HitNN E, IN Il Ona I N EF N T A A I~ )NI 110
GA Ll AN) O, N t NIN N (I I11 I I t A CNNNNNN.NNNN NN A N
I J011AI N11 __tS,00__ Company S3 A.
________ I-0N-N NIN
iot~ ~ hapsili j NNNN PNN.NLLNNN2

NNN~~~~~~~ NO GO NNNO 41 A 1AAO
55 AUTOMOVILES Y ACR3S 94 AiO NNNNNN
________ ~ ~ mo~fic N"N'O Al N 9 ~ MCMONES DE IJSO NNNN
NN INN No. I iNNNyN r*NNNNA,
N 05) DF110 j1 N W1MTNNOONN NNINNN'NN ENTILADORES
Nll 300A 0 l4 MAQUINARIAS PUO LE -,d N.Y. i.NLN deNnoN cN IN NNNNNN(ON

01 941 UiN KUL DIESEL A1 167,N pIIO aj NoN. centre 1014.
NHVOI~ ioi Si.D 515 iT I y NONGE
RUE 1111DIESN NN DE NAOLNA R111 DR4 NONNONINNtiINN ANIMAUES
PONTIAC 1948 .NN i iN0N N H I L "'IN des"'.O.N NNNN NNN NNNNONNNONN rNNNN INNN
OIIINAND0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d OOiti.O I~E III lN N~o N NIiNNNO i"Ni~OINO NN N.NIN
ORLNDO RNNN NP it i i(910 iil NNINNNNNONNN NNNNNNNNNN.NN
_______________I____ NVEU NN ONOPNNO 000 NN. vitris -, -.J. CNNNNNNNNNNNN _______PONTIAC 1942 ItuI40 1N 1NNNNON NNONOONNNOONN-i
Noiire t unrn iso Giud
TDEAE 141 NIAprenda a Manejar hme t I IN IN ER N.NNNNON III, O MOO N NNCJ NNNN(N OONON. O NNNNO NNN
NTDBAE N94 La UfflN NOOllN NONNN( NNNNNNO N
~ NN 01 COMPANY NNCmecal y de C NAE vcloe
pr.N dwi HAAN Credito. S. A. NNNNNNNN NNN NNNNO INNN
NNNNNNNNNNNNNNNONNNN~~AVF 1101 MEN1101 9W lIO *IIN N NMarcN NNNNN

N__UAFR 194 I/ sit_____ LIUWMU NNNNIA NIN

___________ Hin, r. B1 XITNI 5 CICINETASCAADZ
N. NNNNNNNNNN I le DE TEC'itI IUBE a004 N EIO do OOlIENN 01
,.g. T. __'.,I,~ ., U nv dd e hcremo_-l._y_____So __________NAS RACION COME14111INL DE AEIAE OR ONST.
. sr D1185K10 I t8 191 TEJEU COilili 0.0 GANG.;NNNONONNOO 1. 11.900 9 SALA4 LA 115NI5CA05FETO SAIiTARIOS
CHEVROLET 9940. RADIOI IIlIIU I T-j~ INN:NNN NNNNNN I -NNI ,ONON(
CNNNNNhamNiNn 211,5 NNN -h _IONNN I .BiEi9 _,, 1ON I. O NNNNNNNNNONN
per, radio. Buick 1940 Super. 011cK s( oNIp", N.N 9t", ct NNNN"N.IINNN NNNOIN NNNB NNNNNNNO NNN*N
O5NNNAN 09,o, ORD .~~l 0 0 .i .9II INOLJUSSLNZ .
_______________I 1 NN IN. -N NNN N 2 NNINNIINNNNNININ t~itii NO I-qipo de N~NO ARDUITECTOSY
O51VAL~ID kDE1 por twN(1lr de, CABROS DE LISO IN NIINI NNNNN(___ _____N501Rr'fiO II.N i 1IOCA RRI PONTIAC 1946 NOIPA M) 4,iIO~ cNNIN) N N uu~~ruu
toNN "IlNlINN INN NON9 NN d.NIN bNN-, NNONN
Ii s Dii 0ii G E-L ERTINI PL MO T 1946, 111 NNN.N a'NN.N NNNN INN, 1- 1N ICON I' oi. 0 OO
NNN, ~~P IN DO A96 1 LANill LiSO NNNNNNNIN NNNNN
Humolditd NInfat aooi P. DODGE_194_________N___._lit,_IL___ IIll
ON N 'NNN 0000 NONOO INOO~fF ~ 'NIN IN 00 ,NCNNIOlI. ONN OIN N. S/oi ALVAREZ SE ALQUILS N CI0"0:i- CHRYISLR 1484 001MBR DN NNNNNNN, -- .NN.NNN I NNNNNNI01NN 'MS.IONONNiSY
ATO0 NUIEVNON I-,d ,d
P-CNNN 1lI NNNCNIONONNOO m05A N- Nt~ D5 N I ., ONO N x
T~iOooo N O~ rap(PgLr OGE 19394 ',N.NNNMBR DN NIN R NNI NNN
N A, mr SO NN INN Nl N019 TUBEIA 011 1000 ___________ BCIN NIIIN.N N1 e
_____________O AoSo 0NONNNNNONOf~ OLDSMOBILE 1947 2N'No ,I N 0ON~1
O O T ND D SCAMIONES iY( 01101 ANTt-4IORllOSi'INNO 11ZN'! I1NN- zNNNN1INN. NNNIN
EPRINIDDS CRSE PLAZOS CHEVROLET 1948 ~IN NNNN U 10 B L ES COLONIANAIN OINNNNIN
5,0 NN tio r 000N1N cONICIOINO
CARROS DE USO NICONNCONIO Ss~ooet INOIN NNNNU A IC
9411 ___ ___ ONN1NNNNNONNNNINNNNJ STUDEBAKER 1947 NO I0(1 INti. N. NhiNNN1NN 000 OI NOS NN NNONNN GAS EMBO, ADO, OLDSMOBILE. 1946 DENIPARTAMN1NN N E ANONI VILLASS 1201011t04 N--NI NN1INNNIN 4(N
90011 ~~~~~~~~~ ~~~~~ AUTON S CHASSIS Ii, 110.pNO.115 N ISSINNOCNNNII N NNN0ON NNN.a4 GAS BCTO
CHEVROLET.' 19041 -- 1000 SNON A fl10 ION NNNNON .NNNINNONONN. I
00, 10N S LM UTH 1947 i OTG N0(15 NNI NNN I NNN N N NNONONN(IN
01 94 0 10 PLY O UT FA RGO 194 T DO 1 0 P ARA (10 210 0N ONOOAI IN NNNNO NO ) 0
(NOD BA E N98INNT0INNIIOPAA OCI Ni~ NNNNIN'NN NNAO ONOfhIAALL SVs 111 1 11 1011 NI IN'1 Modelos 'oN 4014rd", do NNo
NNHNAMPIONNNNN, NN C--l NABA L AINN" I N MATIC08
CHEV OL2 .,14 CHEVROLET 1946 AL(IAoY/TNi N IINNN 1NINNO De' Ola I s N reilN N oNNoNN
TO LED .N N. .N .NNN ur0"r N 10
UICK 1947 OION IlluM IlIRG N fAlf'N.S 4777MSS N
.ASH 1947 1 PLIYMOTT 1931 TAMAIOS N 1N 12 15
CANDERIt' QNNNNI A-l rieto00A o0 n eloN I. 20-1-35 4.0-66 0
A1'4591,,. 1)42 -1- -N NIN.INNNNO N
0CIIa EIN .N . DE942S AR Cia. Importadora de "i't";B"E 191 DE iIElOlN NNNNOSNNNINoNN sOBEG ASfl 11I1P0R'45'1 94 OIE 0 IN(
000011i~l .D O42 ONO.00E(110 IINNINNNN 100S LIQI1IDACION
0MEV 00 LEO T 1941 1 00001 936 Autos y Camniones, S.A. ((51ILNIlN)105 TAD)S.DY p'ii o
DOD E '--' N. 1039 a- Ayestaran No. 349 AGENTES: I 1. 0-. FACNYCA
nlN. C1NNNNI? OOONO N NNZLO P05It Victor ,Rf. noS x 00
N NON FONNIII1NN1 ON, Ni* T- 0 te 20de Mayo ~ (I0I1NN 110 o pn
MdaiLIDoz 1 .I NNNN N01n 0 0 531 ComayONSULADO No, 304
General Aguirre,.ATNZ .A
ROQW t.ALBERTIN 111101t RINI 1i v V t I N (I 910012 R.91101 N* 21 1O~N ONNNNN 01 NN4N I HP
HIIP=0JDT, do Inlaolo a P HOSPITAL No. 32 *sq 23 TELEFONO: U-8615 CALLE 25 N, S9 NIw ONNN -772A A-93601 NNINNNNIN


Page
Missing or
Unavailable

PAMTA Vtrf%\tlflhlO f !AIlrl I : A MIARI*A V4 IM ' 20 1 11 M 1W'P, t4 A) ( XV11
_~ 1 ----- ---- AI)( 1) II _I I III~ I ISO AE OM EA VIT~ V I NTA -II "I ,,, ,--,

l~ 110% II% I "I 10 I I5 11 a1Aa -- ____ -- ,N
----aa' -F 6016(0 II_ ,N (0( ,'I "".,, 1,7I""r .:, m u_ ,I
Aaa~aa 1,() u I I 1 VI:1 ,0t TU I ' 1hR1: o F I C 1 E () F f (- Il ,, i t 1 til 'I aaaaaa, (aaaaa a l % r '" ," ,
9) S A I O S Ul R 011 00 27 1,a N617 V Caill (H ( aaaa , ,- _, _ _ - ,- - - ,,, , 1 , '" i"za' "a , I I I,-, I ,,U I I I
C aaIaIs-la0 a, A a, C ,K 0 J g C I I A R A W i 1: lA V i A , I,1 a 7 C I t 1aa'.aa, aaaaa I I . I 1% 1 1V I I ", ( fl1 I
41,11 il 11 I 11 I 1-"' I I 'I ,, !, I I ,, ,~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a I a, a -, a_ a a1 aa aaaaIIIIaaaa''laa Il,,, 1 1 I,, I,! ,I I .' ;, ,I I a1 ,
I'll__ _ __ _ __ _ 1-~~a I'llFR( II N O "a t ,- ,- I ,,, , 1111 , ,-,,
Il Ea, , I 1 541 - 1 1 'i 1 1 -1- I I 1 Jjaa .a . Ip aa a talaa 11 I Il I l I 1
I Iaa a a a a a a a a a I0 ,MIA N I ,,IA I 1OR A S, I _.__ _,_ _I__ _ _t__ _ _ a I I I II I I I 1 a- :
-1f COIE" COIEO It-O~a1SAa Iaaaaa tsa 1 I1 ,,
ZLO ,,, ,I , I 11" ,,II~ ,, I I 11 11- 1 '" , ,: , *, II ",I ,,_A I I AI I 11 I I 1
h.1-~~~~f a ,.I,"
I~~ t_ G A fA 1 I -I I ,,, I, ,II I" . ,, I I 'Z' '., n "I ,"
94I LA TO IIATIS ,- n T, I EI I NI I I ,"
I2 1' R R aI I A 1 71 1 I I aOI I ., a Ia, 1 1 I I I I 1 1
_ _ _ SI~k F O M0.P PIIA S, 1 ,'
9_ A AP- 'AAItA '0 'OTtEA 'a~OSA A 11 9: ,1 II1,:,, ', II"1 1l
__ _ _ _ _______DII___II _I__ I $2,800I

99~l AI IRO t-111,,,,,,, aaaaoa a1aaa PR F S O A E I I 0f I 0 lIS' 2710 Ia'.
__ __ __ __ __ _ _ __ 17 A : 1 I I 1, I I I I,
1 I I 1- I I I 1 I__ , _ __ __ ___ "II, .1' l I0-1 1 '" - 1 fa O1f 0 I~.f~a O a I ', a ,, AI I,1 0-(II 1 IA 000ff 1 t
- -,- -, 'I-TE V t ,I 1 1 fO JE11 1 I I" l I I" O I1" I IIf f IIS, "
d-_ __ ______,_____1_1_ \, 1 1 11 1 ;" I fff- 1 f I I O BR11, 1I -IT I I Ia a4 1,a" ,. I I 1 1 .
001)011 a" ,, -. I.' ''I'll I 'a I 'a QI707A 17 011711-E V A ODA a i_ 111 aIaa II Iaaaaaaoa :I fA I I'a7)5
a ,' a a a a a a a a a a a a a a a a a ,a a a laS t, I A R E' II '0
I'a "I l" aaa ''' a, f), "af f O IR O O Ia I' aa aI a I a
11 1 I 1 1 1 l ' ' , ' IaIi I: A I' -a a - ,a l a'- et aI Ia a a a' I 1 I1, I'l I I I a a a a a a a IT 0 I A1 ; a a a a a ., a a a a a a a a

-,___________ -1___________________ aS.1a ata -,-- 1111111 I'Sll-,TO 0071III 1 I 1 50( I a Iaaa~aaaaaaaa ICBD OF C EIR
PL S O I AC A S LI I A OS_ __ _ __~aaa a aIa'la a Ia a 0 1 E M S P1S aaaaa a aIaa'a I0A II AO 1I P G
10(0 I'r O O I Iaa oa aaa 1 1aa I2 1 ff0 faoojl \11 i 4a a_ OCASIO $14i 000 a09_ _ _FPF A D RD.S I_ _ _ _____ _ __.__ __ __ -,
A, aaiA ,1 -aaa aa 0. 11W -- Rat 51 111 5 OCASIo t 1 ,N O M 2 0 I ~ I IO
_f--------a--a I I -11 1 II IE A AC O E )"IVUUI91 ., 1 ,,",,m iPI1


____ _ DR II IE M U E '-_ _ _ __'IlI_ _ __-_ _ I _ "I I I I I I, I 1I I '' I. I I ., I

1. _ __ _ 0 aaa aaa -a __,__I_______II____I"_II_ ." 1 'l _ ,_ , ______I_- I
101 - I, 1 I l aIaa a IT ltl va s a 'aa I F X I OI X T I X 2- S 1, I 0 I Sla I I I 1 ,I IIOOIIN II,"
as a o a a ,74 __ _ a 1I I I 1 1 J t 1I l L W ,I I II I I I , ."
"I" N "'" " tt ,I ,' 1 1 I TLIIO I _ll aa l,aaaa a j aki' l 601 FO I I ASItad- to a_ -. Ia A 1'o)UL I VEAD $300 ,,A N Ga II I
'DRTQ l, 11,1t : 1 ROaN FFI FD a I I a '_ aaa A1 6 1 0a faa I"I I aaa1 Iaaaaa aIa a,,.
,,______"I______ alaada I 1 tt aI I I a'l a'Iaaaa aafa a l a1 a Aaa aaa ol a aaaaa a I a, ,aaa aaaa
a, 1aa a1 Ia t_ _ _ _ _ IaIa a aaIa aIa aa" 1 1 1a a ( 'a I' d I a t~ a a a a I t,1 1 a aw \, i l -0 C' O M R O s o s' a o L S I a Ioa a o ,. : al% a a aaaaaaaOaaaa-_ _ _ aaaloOaa aA~ oalaoSalaaaaaaAIoa
____- ___ It -o tI ha ", a )a Ia ma Otas aua a, I Iaaaa a aa aaaaaa'aaaa a a aaaaaa I Vf V
I__ _ _ p a" Ia s s', a : 1 I I ,a,% 1 l I I II tI, , 1 I I l I t I l
dI C- 1,, 1-5f aa A a a s -11 "" la A .S a a a aa aaa a a I a a a
', ,, I 11 I I I a, 0 1 a, 'I aa'a itaas at l 'a a a I I I 1aI1,t : , I I I
I adaaaasa 75 ,, .III" I Iaaaa aa
-" : '' 1 I1 3 O TI ER S DI T S I 1 I I aa aa I
- _ I ,F ,EIE NI a11aI- -aa _aa- - aaa ___ ,," a)t) ( I() a I' 0 0 F All I N l __F A R AC-, 1" I I S Ia IaiI I Ia,
a _ aa o al a a at a a ,~ ,a aa a a a' a a a, 'a% fa a $1 0 0 K0 00 R E N TA, ,1 000 -I ,,a -a ~ 2 t ,, SIU AII.0E1Z(i, I 1 7 M E LE

________________ -dtbsa ld'aa a' -"' Iaaa Ia Iaa I, ,aa aI I Iaa Iaa al' -aaoa -a a ,.II i(lffIy
afa a a, aa, a, a o a a a ap,, I, l I I , a a ' a a Raa 7 7 i o A'lla d 4 7, -fE O AI O _ _ _ _ P1 0 1 1 2 F, A N()T A S I I
a" a'a',~ 5 aa a aa f aa a o a aa a a I_ _ _ _ _ 5 AIP0-- ,70I- 1 1 Ia p al a Ias Il I a o a aa Io a ~ aa ), Iaa Ia Ia la ja al L a L as I ,, aa a___ __ ___ I_ I I oa1 e 1 DR AL J N R MUXO a -a Vaaa Plail - --"
______ _____ I aaI ?gsao blaa VeEN-TAS- --, --___---- II
'Oll _RSR A 10 aaa dfaa 704 a1 flaaa A a a Ia 01f ) II"TAFIr
1,,1,-- F ~ ~ ~ ______T__II_, _______- 1 15'1O S~ I N f 5 fl~ c C 21)0-176~ a ,m- 4- CATI-,FTS D .,,tSC .- -.,,aaao DC NS R T
11 .0 aaapa:140 F. -l 1,-aa 1 ; I jA ~Al a a aOF aala'. 'a a I S O LI A M O -- aIa- -a a t a a aa'a aa Iaaa a- l' -fa -al~,a Iama a Rap at SI -.0
__ I __ -Ia: tNaoff ---io ., ,I R.A B E A e__ _ _ _ C ,- _ ", _ ____, I
'W"~~ afl .!, -I 0 -a a a a .:,- I ,4
a aIaaaaIal a aa I a aaa',aaa aa I I a a a a,
PLAY T aR af ak~aaaa ,. Ia a -l a, aa ,l aaaa fa a I, I- ,, I, -- -- I P a o Po c s yar, _, ,"
bo~aaoa aaaaaa aaaa'I a' -aa a' a a. I aa aa a a Of a aa a al a al a aa a %,, LOO M' I 20011 3
I I IR G I~ r E X C U S V A E Na IaI I I' -l' Ia Il l, laa ,a fl" a al a a aa a a a a a l~
_ _ _ __-_;_IIDR ._ a aaaaB -'a 1, .100 114 a. a;,aaa
d-,~~~~~~ !,1 ,oaa aaao ,.,, aaaaa Ia!Iaaaa -III II"
,01 aa a l oaaa aa a aa la, aa aa Iaaa ( F 11 I I 1 1 ( 1 IC R J N I T l .aa ad aaaoa I i.i~ *, ANUNCIES EN ao'a a o aa,, aa
Io a- 0, IaI, J S .D I I , a a I aaa la I I it a1a a ---a-a
_ __fa .0 a r - .Lt- II- d, I :I -" aUa 101 Ia I-aa aa a -~aloaaaa~aa~, aaI.0 :, aaaaaaa- VEN O CAS,,Ia aol AaO O Naf
I I ala ELILK 1 AM IN aaaa a,1 0, 0 1011ll
I

e
A? O CNAM I 1 ffi, t
,_'_,______ --"- __)1,A R [,(,I,, I'll f lill lli ,_11 11"'A VH pIlli,, ,,,I 1, 'fit it, III 1101i I _V' 1, f T A 45' V 1] TIJ T ,A S V E N if' A I I iii :I V i I'll I /1. : V i" H 'I /I ; V ; N 't [,I I V 1: N T A 11;
I 1 --, -1 I- 1-11, ____ ", ____,_ __,; I",
: I _- I I ' "" "" I I I I 1-1111 f, ',,, fli CASAS 1 4 il) Sol AitfS i 11 1 ,111'1*11; I ( flill 1 [(Ill 1.1 I ;f0 Lf(JMll M oil'; VI Ali I W 116'11+ ', ',' At t I ', f 11;f flli ', 7 f'Ilf IIIAI% "I'li'i" t", Y U IP'Nbot 1 .
I I", "' ;- I ,I- "'ll ,I, - !,, 11,11, 11 t ''I I I 11 ; I 1 1 I "I" I 'll 11 I I I'll I i, I- 11111I ",
1111 1 "I'll"" I "!, ',!,',' ., 't","t ,. ,,- ,-,,I:,, ,I,,-i, ,I, "I "i"'I ''il I I I I 11 I - .
i, ll- ,- 1 I i, , "I 11-1 ''I I~ 11 4, 11 Il 1. I %,,,tt, (,w ,ij, It-, ,I ,if"idi, IA 'J IV I It 11,
1, 1' ,, 1, I I I I 11 I 11
tl,,,, ,i_ ,,,,,, !, ", '' '' ", 1i ,, 1, 'i, "i 1, 1 , 'i , , I 11 I'll , It' l il 111 1 1 I I 11 I I 1, 1, I "
"",""', , t- I " " _', 11 11- _:_, i i, ', '' I I 1, ,
"l . . 1, '' I I I I I : ,; " 1:: .,
I I I I I 1 IA I I I I I I 1111 l I , I I 1, , , ,,, , , "", I 1, I I I I
, I , I ""i 'I, I", I I I I I ,I I 11 11 i YA ft( I I T o, , ,,,, I - i", t, i I I I j, lt, 't ,,
. I I i 11 i 1,, ", ,,,,, "- i, I 11 ", I I I : I I I I 11
", ,. I I Ill i ,,,, -,,,.,, I i I , 1, i* , " ,
1 I I 11 1 , , , ii,,,, I ,,,,1 1,1 1i t I'll 1, I I I'll, I ,I l . ", I , ,,,,,,,,;, , I I I I , i I I I I I l 111 I I 11 t k I , ,
,, 1- 1111 ,I 11i, t, I 11 i 11 111- I 1 ill ,,,, ,,, I 1-111, I 11 I I I 1 ,11
: 11- 1 __ _____ - Il"Ii I jr,"', ", I I', '- ', 1,11. 1 I 1. I 11 , , 1 I, I I -' I "i" 'i ', 1,1i ,, ,,, t- o 'o 1, I I t T'vri 1 I i , ,,, I ,,, ,, I j,", ," ,,, , , , , I I I ; ,. 1,
, Ali, I 'i- ,- I-~ ,,, '"_"Ill ,,, ,, :,' "I"'I"l", -- I %i I I'. 1 1 ; I I t I A i fi, I I I ,
I : ,- ,,,,, ,, ", - 1., - I I I I ,,; ", I- I ", , , i" 1, i ,, Ii, ,,, "i", , 11 11 11 I I I ,, I I I I I I I I I 11 I I 1 ,
I '11',"*" ,: I 1, I W "'t, 11, 1, NJ, "'I li", I I", 11, 1111111. ", . , , " I I I
1. , I: ', I ,' ",: ,, ,,,, ',',"' ,, "",i ", "' , , - ", "" " 11 I . I
." I fillill "I I I'll, I z I 1' ,. I I- I I",
1', , , :, ', ,i , i I , t ', 1, ", cl, I'll, i. I 11 I -- 11- 1- 1 I,- I "I'll'' I ''I'll" 1, , , I I 1, i I I 1 1 'i .
------ :_ __ 3 1
i-, 1, -1 il, ,, W., A ,"Iti, I A x '. I ", I "Il"i-t-in l"o,"ialidad", l I I I I 11 I I I I I ) ",
r- L -IOU All 'It' I -W .Ni- fn;V Urge V nta, Por Embrcar 0.0 I.I,, 11 11 ,_', ,i ', !_- ___,___,___ ,,, I I I
LEt ------------ 1-1 71'1;lill --tv". I'll -1, 'A( I"', I ,,, ' I ;- I 11 -' ,I, I Il"I I I "I "I I'll I "I'll, I " A 1,
r,, % I* N- -, 'i'a- I Hil. 163, to .1 I , 1, I I I I I I ,,.
., le.d."_ E 136- .- .- ""'ttioll 1., -.,l,,P,1,s,, "'., so d I ,_ __ . r tf- ,,, I ". 1, I I I , I I I I : I", 11 '' , Z, ,,, I I I I
si I~ 1- I- ,I, lit'l. ill ,. Rt;t_, _jjj". ,1, IniPARTO AiIIkiNtlAI;1l - ;-,"', --', t"', -- I "I 11.11 I', V 11"', ,,, P1,, -- A. .1 11, s, , I I
D-6 49,11 USIOW 1 ";I i, i ; ,, I . 1", '11 I , 1-1 I I
.t.-. G.-I. y vinw- bd. ,-. ok, ,.It. 'I, r I I I ,11, T ,,, r 1),11-1 1;111 ', ",
I; I~ ~ 1:71 It "t I I". 111- 11, I I "I I ", z- I I I I I I I .1 ;, 1, 11. (W I)II. I I 'Iff)A I)
W-ORTUNIDAD dZ.'-'. DjA- -& A - '-"d *o"- 7'- ' t ", i I 'il ", fl, ,, 1,11 I I'll I I'! A, "I ", li 11 I-N00 f Ot'll, 'I I
IS To L ,l "' 1'1'1 -i 11' ,-, 1, I
I'm $4, -,-:.-- I I "I 1, , 11
SOLO ESTA SEMANA -.4. Is V-. Ei A.oin' ME I '4-- 111" I I i, :11 .11 I i It,, I-111 11_ ,:, :. i I c: . ,:'.
111= .A1111111;,de -I. I -pi-t. ds, 1- 1- i I I I I 11 11-111t 111, , I ,, I I I I I I ,
VIrt. .I. I ii I. ciorrsftl, 2 -II., biifld :", I A f-111 I it ", , ,i ". I, w. 6 -i P-I'lo, A $47.00 ff 1 IIR AIRIAPI, 131APH 6 ,
I., 8 I f:,. i!,i. ,',:' f1i : I 11 '' "' I
I-MVIMA= 1= '11 1 i1l; 1 1._, ,,-l ."-'.",-'A%.I' "- ,, lt.'A d- "I" I. 1, 10,0 i i- ,-- I , ','% 11; I 7, 1-1 I., . ", I I-- ti, Ili v ) I, 14"""i1i'l" I 1, I
A- 11. Its 120. T. I I : 1, I I , I
.-tisriI. III~ -i -ft ,,,,,j,, ,.,I, 1*4141, '11, , I ifI
,tti D"1044-44-ift. -ft, Nit Ilt, ,'I, --- I 11 "' i,
1, ,,, ': :,_ , _ '' i I "I I ,I' I'll I f ).I ''
"dI Itlitio- E-1 1:.;- :,, ,,- tl' %, I I "I"I'll ^1 fj 1,1:111111
I. hw. P-1. Ant,"ll, 1 , Ln Protectors do Casm y Edif. ;iW -, ll f, , III, ,' Zl, ,;, , i I I
- n II oNlns;r ,-1,, ,, C ,,,,,, 'P 1 1 I, i, ,,,,,,, ', ,,, ,, ", [ -, ii, - I I I I I I I I I I 1, ':
DslIU, O-or'. -.I'. utt.ii- F,- I, I, x t ri; i: i ii c I "I" ,,, "', """ , '. ,,,I
U--- Is, b1bi-l- ,,, i, I I~ 'I'll '111- I " I ,,
,,, I rll,, I I 11 I I I 1. I I I I I .
c-Im Br2n IV, A-s -, I ,,; :, I ," --,, il, 41,1, ,- I i, 1, 1l, 1 , ,,, I I 1,
IV, A- 9 - o it,, 1, I l I I I'-- I i ,:: I 11 I I I I I I I 11 ; , r ,
-7.7 A -n-, *: ,i_1,,,,-,.1 !,
-- vmw .,,A,,.- 1-1. -- -- I. .i. --1.1t, of ,, ',_,, , , ,- , ii -, A,, I I I I 1P, ,4- I. b, .- i 'I .ji __ , It , ,,, , I I ", t"NOK4 I- _I I Iitl- A-11 E , , ,;, n """", I," -tir -11 7-1 ,; 1, %, I ,If I ,,* I ,, f I "I I "",
I. It I ," ", I -, 1, I 1, , ", i, ,,, o,!- I " V : - 11
Idsil -Iiii Ili, 9- : s d. is tixdZ' "' I -1-1-1 l I
,I .1, I I -1 D N Di ', A i i, ,__-, __ I, I~
it,.I., ---- --------------- -11 i I ,,, 1 - " l ,I- IW Dd.I. I.L_- i,.-!7 : ,ANGA W .1- 'i-, -, ,it I,_ ji-1, 11, "'il ,", tt, 1 , , , " ., , , "I I i I" I I I 11
11 I i, HORRORus,'L 15 00 It V11 I", I .; , _- I A A I I Y A 1114 1) , I _" I 1, I I 1, l
Edni I i l R" 11 , , ,
--KI-CANOR i FFLC -Ofill, I, 'A" 1=1 '_,,' ,%'I"W "', 1. '13 1, "i., ""i" : ", I~ 1, ;, i z, i' 11 I , ,, I 11 !w ) 10", I
; 111- 1 11.11"." I I I I , " I I li,
11 I I'. ,,, -, ""a, Im , -1 t", '' I 1_1-_,6- --, -,, '-,iAW -, ,- ,,, 11,111 --, I'll 1'1 I I "I ,,, I ,
i ,, I I. It _ i", 1 1 "I'll", , i , , , 'I . I I I 1 , 1 11, I I 11, I 11
w 'n' I t - ,, -O, d fir -il, I 1.111, - I I I I 1z "I,, 11' 11 ,!- , , li li "', 1 l:, : ,,,, i, ,,; "i". , i"', 11, I I ,. 11 I , ,
!!,ti I I,"." , "'i, ,l I Iii il I, "' 11 --------- ----- _- -- 1-1111-1 I I I .1 11 I I I I 11 1, 1 11 l ",
111- l:'. , , ,, I I _ ", 11. I ,,, . , I : rl_, I%,", I I I "I I I .1 if, 1 ;, ';,'
l , :'! 'I "', , "' ,1 It' ",," "'' : "i 1 1W fM Vf_'t)AS' Y iiiiurlXw y, ; I I 1,
1, " I I' () 11 '1',N It I'; 7 $1 0.800 VACf 1% Pao"Is I""' t I 1 I lit, I, '- I 11 I I t 1'11 """ i ,I( I ;!If ft I;Z ,', i, , ,-"-,- -_,- ----__-, I I I 11 .
1
,;" 1:1 ", I I I l ", ,, , , -- I Mid, 11,79, 1 1_1 *') ,,, "';--- 1, 11, :, 1: I"Iltl ,1- -- I "' ', ,,, , , ', ,' "I", I l, ". 1 1.11 1 -1- 4 "" I - 4 I yl -, - i) R y 7 I
Ill i, " l I , I "I I i i I ,,, l- I'll, ,,, , 1, ,, -- ,- I I ,,, I : 1
I 11 ,'I " 11 I,', I "I 1. AI, ''I I I , I I I I. 'i" 'I'- , , I , I I I ,,, : ', : , I I I 1, t
, , .It, I I J- 1111 11 III- 11- 1, , 11''.- ,, I -1 ,,,,, -!: ; , I I 1 D I o A
I Ill 1 1 1, I'll I! , I, '' ,"I, I ill '': il, ;:: I 'l l i"11i I I I I I I I , ," : '', , I, I I 11 1. ,", , I 11 I I I I
1, I I I 11 I I I I ", I ": ,, i, I I I ': , I I 11 .,
'' ,- I I I- I 1. 11 I I I I ,
I', I ", 1. I INN'10" "I"N;tv? I 'No: )' I , It" I 11 I I I ,, ,. 1 ,,,, , "--' i : I ,, i\RCYT IT 'i", -,,:, 1 1 1 11 1,
I I I , , I Sl]*1 ,AU10N ,II, N L(;Iff 14) 11 I : i , ,,, ,,, I'll" I I :,_1 ,: ,
, , I I I 1, 11 I il I~
I, , , i I i , 1 ": ,,,, ,,, ,
1 ''I'll I 111.- , I I I I I , ,
I ll e, 1, :,"I : ,, '' t I : h vedas Y panteones . . """"', z """
] _, ,,' ,,,, ,,, '" ', I '' ,:i, '"' '- '- !I
I "i'll"', I ,,, ,,," ,I I I "', I I i- , , ,, ''. 1- 11 , I 11 ;': _i".", : i 14,,"Vw v'tft'l I, t 'rf fig 'kit I I 'll 1; ij tf i If 'A"
III~ 1, I I I I t", ", "'i-i, 9,Y),40 , I I 1, I
,, , I I I I I I I ''I I
I "I 11 i'll I : '' 1 1 ,- ;%),ii ,,- ," I I'll, 1- .11, ." ., ,.,;,, "" , : ,',;, "I.'', "iIII, I" ',It I fit f i ,f If 1, I
"' it , ", , I 11 ", ", 11 11: i 11 'fi,, I "I I 1, I - I I 11, I' I I 1 I ,-- 11-11i, "-- ,,'l M U M PENHJHW11 11,_ _:, ___ ,5'"', "'' 1 I., 11
I", i, , '- It W, I ,, 1, - ,, 1 - I , , " 1 illl 111 ,:[ ,l 1 i ll : I I I 1, I I I I I ii- I ,
1, ,,, - "" 111, I ,,,,, i'.1 ,%', 2 11.1 11,::1"1_ I !i,'- -.', il,, l id I , " I' ", i , i 1 11, I 1 i I I I", 1111-'i'"',
ttl'fll,, ',',I :1- 11 I'll, I 1- ,, , I I I 11 11 i 1, "I I i, ,, I 1, 1, I I I I :
"'' JJN., (l I' I, i,,- ,- ; ,, ii, 1 i, ,I ,t,
,- I I 11 ' I I I I I 11
S.- s' 111 ltl' i i' I 1 11, , - 1 , I N ,()(,It) ; _ ,' il 1 1 'I'll 1.11- 11- ", I I I l I I ,,,i:,, ,,,:,
,,M , '' ,, l,, I .1, ,,, i 11 1"11._ 1- 11! "t- I i,., " t- ,,, I'il I I I ", I I ,
J ,_ l '', I I 1. I I .,_ I I "''. ", '. ", 1
I ,,,, I I "', "
,i, i I I 11 I 2,1
] I lili I' A If WA!, f:l]NTA ', "' ,:i l I %1:1 I z -11 11. I "I PIAA I
Y NI '-f Ii 11; il, 1, '' I ;1 11- ,: , i, 1, i, I '-" 'I'llitit-II -,-, l :" ,,,,
., 1. , I "',", i :, ,--_, I tli 11' ', ,z I I V 0) I Ir 1i i -) S I f, -.1 '
1- - ,, .5, 11", ,,, I 11 ii I I- i : , [l '.il,,, li,',t 111- 11 ,- i, I 1, I I -11 I I ,,
11711- 11 ,I, I ,
I 11 1. I ,- s v '. -1 I I I "t 1, I , I I I I -
i, 1, "', ,i,,,,, l I 1, , -,-, I 7'0 ,,','i I z, I"', 11
AMP -XVIN 1 ,,,, ,_, I I ,I. , , I I I I 11 11 '' :,
)II \ tiA I I I - ., . I I I ,, - I', I 1 ,, '. ,
Ovit. I.di,- ,- 11121 I : 11"I'l i Il", III fob"-, ", ----- - -- I'll 11 -_ i- 11.1 i,. ::. I 11 11 "I 1. 11 I , I I ""
pi-L."EI-brit, - ,,tIi- 11 i I 'i , VM ORA: ,I,6:%i(i I I 11 11 11 i -i l I, I , i , , -, I', 11 I 1. "I'' I
,, Is -- bsIil, -- I; ' I I.Lli -is-s"'i ., '$ , ""i., i !; 'i "", 11 m)vfj), I "' if
d., b ,= I.I,. I 11 I I I '", I I'll -1
,. -.,N d' I. I I 8,15-4&-10- r_ ,- _%, iif-- ., "I ", 1 I -i 'S f()N(,ltET0 V A( I ltfl j %' '4W) I'l NINWril 11 I I I I ''. I I I I I I
?_1"t! fi r _", i RFGIO XDI ICIO I 1, I I 11 I ; 11 I I . I : I I o -, '__',--'- '- ,, ,", ", I I ,,, ,' , ", 1,
$5,8K V.-AC111 1 PARA PERSONAF I I I 1, Vh-d,-I ,, ,,,,,I l ',',HA I -:-, '' ,
SOLAR Pl i F I, VE I, A I ; ,- 7 I 11 '', 11 I 1 i:,, , I , ''
DE GUSTO 1 :."" I I I I 1, 111i'%',
I, T,,: .V " I I, , ,, i, , 1,d I I 0 N4, I'l." ,""I, 11 I 1. ", I 11,
ift" Is" -1. I I C.Il. -11-1: = d. I. .1 i , __s5 , .; ', I , --, I ,'
,! t fit, wt;'.)iIs,, ,1 I ., -I., Itt""IdIl I, ,,I -, ,= 1 1,- , -, " I '' .- f-m., ,1, ,-%- 7 , ,. "
A-il.- I 2, 1 . 11 I 11 Is- I1tIII.Isd,, I i 7 --, i. 11 ,, I 11 I , I I ''I ., ; 1, I I
-1- -o", 'I'i"', :, j, 'it. A-t- F-Ibi SI, ji,, ji_ ,T ,it
Rlt. 1 r.'r , 411- ,- ,Ili . ri. I, i 7 I "', li, I 11, , "', t ii 1,
I '- T I I -, : I I Ic I z ,
I,,!, -, ---, .I i 'IZI ,,,,,,, 1 1,,i iL. -1 I 1- - R.1- Its Ttlf, U-titiIii -l I ", "" I 11 "I I I ." I I i !,:
'ENW CA klfr-_ Vi ; I, ,!,., I_ , -- , I 11 I Ili i ", ,
,it _'. __ l, I C- ," 11
().-, I 11 o ,,, -!, ,--_ , I , I I, Il I 11 I I I ', , P l" I I I '- I., I 11,_ ,
,t til, .1-d- ,- "" I'. I.f-," I -1 f"It, 'I I I I '.1, C-111 4 Iiii. I, '- - i. , .1 I ) 1,10i I I, Ij if ,% I I I
ZiVm".,2 ,' ,:, I I r I : .-IvlfEiiV',;lI- Ist. 1, 1, I :, : : 11 _," c IA -- I ," i I I '11-
I .1 .1s., _- , .11, -,;I I 1, It" 1, ", A, I 11 i ., z I ,, I , I I I I I I i, "I
I. I !-. .$. I., ni I I;, -, , 1--t. ____ 11,111 11.1-111, 11- I 11. I-, I 1, A
n 1-11 -, I!, ., I, _v 1 ,--, I -1 ' I I
WNDO -Mt1Af- ,1-171_-i- .i-.,'-' 49 SOLARES 9 1, ,, ,- - 53 AUTOMOVILES Y ACM ,, -, - I I I 11 li" 11';11,-1'1 .I,',,, 11 I I "I'll I I'll, I
I ,.A ""ToRR.1',w N., -I 11 __ I I t I I ''
I I l --.1 1-Ii. I I-Il '' I I I I I I I ,, I 1, '' '
"'d-, ,I, ,,,,,, I I -c'-A 'E'A liI d,, ,I- I.bol '' i I' I I'll I , I I I
I ill. I-- i r ,,, SI QUIERE COMTA
r-, ,,Ii. Insd- --, -. tj,,ft,,,, ,_d lf I_ bl_. I. Al, .N.A.- I! ", , I I I I Ill "I ,l
,,. I p I I-sil-I -- tt". 1 I.-I'lim,, d" _ _____ ill, i-I -1 "I z -l I I i I I
CIL. T, .-I.,, I" I'- 1 712 M, FRENTE A L), I I M11 'i.1 1L.did"117 I.E.r ciIIII1 I g- -l'Id. .,I IvIt, It I I , ,,, i' ,Al Il D-nn-a U1'M-_i, It"ZIl Is, IIl, I"5m I 1% I", i11 ) I ,
D4&Rl4P4d CALZADA DE ZAPAIA, Z. Ii;iI-1 1-_- -4- it , I; III- ,I,,-- ,, "," 'I- I I
--- ---- d -11Ir I I ,i I'll, I'll I 11
TIED- 0.1ASA 'r1i It,,' A -1 ENTRE2 I rl -; -, 1- 'IT,, r.,il't, h ,- d w"i-," ",%', ",!I ", it" ---I, ,, i- I I 11 I l I l1lill I l-', I'll, L'I I- .,,.n.7,W, i-IsR, , I I 'i"Y'li,, mi", -I, 1.-T6,, All, 41 1, Ii, I-, ,, A 1, I I I 11 I I
I As, I. OR OCT.- I.- ,- -'E =%di. - d, I- I-I clo ." 1. w- -, -', I
D-71MI.- VEDADO -.!-,-;, , , .
SAN LAZAI,'", ', :_ R 11 --- u.,- .- .- .- CI.I.- .",A ll I I .t -1- P- -Il. Its.- --, j, 1- .",
-1 L. D", 1W Pit, -i-livil do 4, =, L. -6, it, 2 ', 6 P. ., __ __ -W- sl dJ alw_ So ,e.dU un late de terre- "" "D 'E iz ; .T.Dto No, I 1.,
'i --- d- ,.;,I4. -1.4. tat _--I- stlo.W At". ,.I,., w.". ct- D"-5-I, ObjetoG ARTE, it'ORCEIINA i I -;:=,_--, its P.q. I ?_1 11 I 'if. _u."
Esq. Cerea Belascoafn "" m E-.1A'o,,".- 1, --' P-2 MI, no par 30 to ratis Inetras de Its d. Iss -I- _., A. N, I", c-, Pit,. ,I, Is, I LAMPARAS URISTAL k" NO ,x - ,-,_,
= .l.1-11, -s 1-1 I I i, %, I I ;* ,7
l- X, ADPLI.CIO. A-- D!fl g -!_ 1948 rian6n, CocuYera, C'.r, c6-,"", 11 Ni
RFM A $325 EN I londo. tooformiss OR e must -ts- . 4 5 Y IIII. _' CHEVROLET
S391M 1 11 11 .TICt2Ai_ I I j -, 1i 11-
I ,0_1 11li- I I 5.)., 12.44 Saw "ti. 'I'Da. E, 'I. N_ jg- I."" 11 11 11080 PA 0
,- :7 1 v ri.- EII-1- __I. S-=I, I TDO, -U.I. T.d. '. It~ Ii ,,I- Dt Lu- rhdl,, ,fttid=, -- bI,_ modas, espejos, cuat ccis, tapi- ----_"
.-I - I.i- I,~ ;Mll ,,_ Ih. Is, 11____1_11_11i -- -1,,, - 1 I,- r.p.1d, -d.2f- ;.5=37 15.11 90- nit-, wti de Muo cis, V No., ei, -F, ,
A-MT, L-m4lill 4 3, d.- DIrti- i ,LS bronces, marfiles, ci-tale, '--A m
-RESIDEINCIAL ALMENDA. . OP"Tw xIt, 1, E. U,_ Vb.- In Y M_"I G-Ai- "Giiiit'is uts. it- 11 .1%, --, t .- A I ,,,I. ----I .i D-Twz i FISCOS LUA u.APISTI.u, DEL lit ALiIsq% Ve daderos primores pars ca- -- ,-- E- -, ,- I, it iMill, Vendemos Parcelas con in, I-Ioli Ibst. l, d',IIIi, --I-. D, lIb .ItCill. lit ' L, 11'
HORR GSA G ,,7 'S", 3 12 is ,
P-1. ._ddIs, ot. __. 3 I s Ile refinadc, gusto, Fn nues- ';,"' I_%n
N 2 '"' T 1q It't L I 1- !"ente a Is Avenida de Boyaros 11iU F1111w RUSTI IrAles,,i. ci C-1- %MD, '.1 I .1
,I.I 11 I c ,s tr Seccj i MIll_%
ILIBORATOR10 CLIN -f, 2:14444tr D-V-D-as- i a on Econ6mica, articu11 ir I I'. 7 to
I, ". 11 I 'O de entrada $30 mensuales, x . I 7,111;1111A JEEP 1947 1 s a frienos del costo, Apirv6- -Do 1-1111 __ -_
11 I i I t I I-i onortunidad esperada v and 11 ;jQA 1 S!'Vende Urgentemente I ,,, 1, I III-
,,z, 1; -1 I 1', l, ,t I I, 11 ,ill I'~ I 6 , *hese I "La Predilecta". San Ra- s_-L_1,,;, , ,,ill'
., '_ 15 CTS, 1,17 Ij- I 1, I. ." I;
-- 11-- helada Nr uned, Lotisda Ht 3 - 1- 111 I II-1-1 UI COMPRO AUTOS -1 111 i% "I" t:,_ --'_WU,
,
.3 I I I I u -.1-T, "V_ -.1,ldIi Ili 'sA, 11 , I l I I i, 03, e,;qtfin, Oquieud, _ __ __ _1L l"'-1- I,,, corredore" 1,1 -221 i "11,1 .,r, ., ', ,,,,, I .1 , '201 a s
""'i"", r "' sit ItiI - 1 ;i ,
-I 644 '-'-l' ,r "_ ","A' 7 -- M is c ,_ ""I.I. Co".,Is r. i I C-174-56.3 4.11
_____'(7AS-A_ _RiA !-:.' 'IrY ""' Z 5 -DI-6. -49 7 Agosto, , , ,- - - I _r _11 I I r -- '-4. FI,,d. It. Y 'E17. -- -,,-'i I I I- -1 ,
,,,,,_, ,"', r _, ;l Ili, r- fm PI'_-. I - _. . . r'. r I 1-11-1 I-~ ,- I !I"'i $I'- "" "I"' "" :II.RETEUA I "" , FTTO FORMITIABLE JUEGO D i ,I I
_Vj, 'Istilistit, ti" 'Mi, - "I "' "_ ; r I r 'r I w I I
j '= A r ; li t --. wilrr'p-t, d, ""
III_ I r I I : ", i I I I" f A ') I- ,,I,%iiV. INXI t I, 1, i "t, "I 7--i" A l ll., .I- Y -_ ri, z I 3 , ,,1 'Ile" -plill'. I~ ,I- T- r, I I 1. r r I Ir ji IL
I I 11 I I i,
'TI. I jr, -_, 11 I AYFSTARAN I ,, t' 1-1. -11,
it prillit. .1-1- 1-- ,,,,- ill- il I MI, 1,_ ;. Al~ Lfs BUIC141ft Lw 1- '51 I( 7 _711l
F"i" I, If, Ell . r -A, I I, C- ; I I i, L : 'r I I 10 3 '11if-II, iic.Eo ","RE, in % ,s4 --1112 I I.- -. d. Did- Its .1- ,-'-rI',- I__ s- findtii'r -1 __u_ _,___ _,,ttO_ .,,; 1- id, __ I "" 1,fitlzin_ .-_, _,I _,__ 1 _711TA,
,_,, ,, r I., I 1-d Is
i"- P.,4 jd.dl,,,I I,~ -I
--_- _., 1-t ;i --V 1, I tt- Co. roli I,- "i A'si -bA.OI_ "I i, MS VFNDEN IiII., ITI SI,. it Gs,.l'- t--. ,t. i, "" -, __ ,,,s,, _,,,,-s' Ij, -, d r'jls,,,_ .- ': t.- .". ,rr, I - ,,,,_-,,,._ ,-,, -11 I
GALIANO 1 H i I'- 1 -"' I,-,.,
!",5 I~- I-1-1 ,if 4, I' F A ,Irlj' 17- Cl cisat Ill,. A~ AI- -I, 7,_, d_ ass, AAs. _Mmo. M I l W--Rii-_ iiitI G "I -G i- U Il"r jUSELO DIA Y .10 ,,,, , 11
if.",. Ila P. -i','. = ; i ,, ,----- -_ o-uIll AE-1,ij- 'G-s"', D D- -S 0-- C--'_ Itli bi," : A major Stift-Camis (A isia), : : -- 2,1' l-'-" & ,
Its I~ ,il-l., -- I11- ,I Ill. 11A.t. u ,
It 'ICO: "2" I B V I C K L928, 4 PUERTAS, MIO, fiti) y ,6,Todol Un nifia
.". _" ). UL j, lr' BORES -I, T b Nt, .- ll -.- ,w,"w
8 =. Dif- lisd- d,, 1. c-. kL W E LLEGUE PK 1EHO! c-lit,_ ,.__ ., D417f, 49,xi PRECIO UN Vendo, Gran Bodega, 11 ., UA carlaurador Ford, gomas 700 puede convertirto sin ayuda. ,',' =; I- - "- oi $ T fts
I-Ilii vl-fl = fg MARAVILLOSA! EXCLA-MA- *',,,, its its - d. L ""'d, Eit). ,ito. 4, Ls Ho- TALi ALVAREZ x 16 ocho capas, vestidura piel, E--s. Its, .If. 1 .I,,Itsd. ,, .1-sn-it I" _. __ r$17,501). RENTA $160 r.,. 1, It 4, 7141! it. ,,,d. Otis. d. .-,jlsd-R== $400 contado. Cr6dito $200 y liij'i x., cuando concizea Is nueva = ,=,, = 1.lldId _'_. D%__I'n_= _$" M LI.- 4_& T-i- V-7EEE _14o."
oo I I 4- ""',I. I. f.i Al"ib. - It.- o's."""".""
Plays "Santa Maria del Mar", a.-.b- T- a- T It V "Mi'lo"iti "s"E"I"i P"""L "'- lelras $50 fric,.roal. _"- s. if. II, d. lill- IN, P.'W
'Ber-ta-di". .1 0. ". q.s .14,lins. Sit lI vwi
Edifizi. """'i- "w- '-d" I A j i" '+ RL oE,,in .1 id- l "Is 11pid. 1.111-1d. d, : d. 11 ., it ,.dilIs I h.- 1. ,.I. s d litM dii- At-- T-4EV, XTsEU.WES
OIL .- -, bo.: I-ii iRiitse do Miami Beach! Es su. _P-!- it. ,Is = Tstls,. c_%dPrI-., .d.dI .sUff- -ld-, I olli.,11 'i" ,!,li. ,3.n, Asi Refugio 262, i" -b-. .- .= a SAPEDANIZEITE ng.
Xiiiii.e,, iiwa- so-liid.d- III ,ii pertor y nuestria, pudiendo tras. o aNAD ""' ,l Bar lunlob- cafli S22,M e-I -Narts, swLt-cwt., L-,1iEv,. POP X= %C
ll- 'Id_.T"""r, -I -, -1.1-1. o til-ol - I- .
11. B it -- I D-1-1, ladarnos en autom6vfl, Axenall,- 11 I- --i Ii. L. - IlId. Elti -- ---ISE VENDE UN CAMION CHE .t.,:,,.,.,Z I _-, = ,
r i_ , W It"Idit. In d. ."I ,Iz d ly., -i v OLDSMOBILE 1947, 4 PUER- I"' I" I' -I'- do -t.d. ,1111-.w. -- -
,, ", ,F 1 r', o 1, ii-.1.1.1, Li'i"fo "it' D'E"d I s"t", li's"I". --, Sit- 14, U., I siili,
,,ir,,_, I 1 I 'i, - lftl,, l_"__' Z""'I.11 '."', 6. Tipof
CASAS EN VI N7, )- lfima color om, calles asfal-'!t rolet cerrado del 193
, 'I i tas, (adornos IME) .radio, ne- ll d-- 11--I _bl's d. '= I, '.I
.,- I -,%i. , I, w 1, -, I - Anii A-r., ,.,,,,,, iStandard, puede verse en Mi- -11
sP r- 1, L' 1. Ts_-, ,. 'I. I ,.,.,. G-JI, rAvI4 - ___,_"
) RItt- it-nd- ,] l-A, acera. agua Y electrid.' I~ r ", i' ---- ,r is ", _-jsj6. 2 7. Garaje, Para informes Iblineros, chasis lar-go, modelo ,.N.- 21-I Pis -rl A- '". T vi-F ,. -- ,-- --Tz ,
--vl -,,, --, :, ,"', iad. tkilare,, desde S2,50 v iren- I ., ,,, l,.- 'rf"' 'Dot C u-110-lisl "-- d. -.,-,Iw -,),i, I &, d,,
d- I cir,!;. ,, ,,, , I_ VEN RO Y CAMBIO'Ti 1 76, motor scis cilincirop. .31,600. ""
fill_ TIIl I , ., 1; z_ 1. 471 III 11 in oreria Wul-o co-O _e ,al mar a $10 vara, da It z,- its I, 1 t Ultra, Suarez 60. Te- " ,,, --. III~ -, I.
1-1, 11- -"'IT,. i, , i i- f L, VE --- ,_ --- "' L" Ford 1947, 4 puertas $1,500. Re- n""', I-I" d-1.11 -- It, _?. m Roii- 2 I uId ,, j 7 l le nivitim a vi-litfuia. -,I, 'rili", 6fono A-9774. D-4867-53-29, .,.IIII ,.Iltd", Ififillit., .,_ r I, w-ur jui.6 F- -r 11 1. I, C,
t6 ,I 1.w, I , I 'n. "- III 1, __ W. ,_To., Wit i) N, ,,-,, r ,
I,,1, Utir IIIIII T']F-Ii- IitsdS",%T. fugiot 262, "Ber-ta-dill
t. li. i,,.U. T-ii'll ,IIl,,,i- Ls-, "_ = 1- ','_jl
ILI '. _92-11, DI-63Q-19-7 Agt,. MULGOBA '_ r "I'd- P =')r
of ' "' I r j , i, _, EI- -,kr -16 Al-1. DESOTO D-8052-53-31 "Ir -1 I F-iiiii., 2W C.-di. I,
I~ .11.- Ar -2 1 _ 1 -, I- I, .,a. I .-O-i- 1 I- -id _- 4 '-- T d", I _,;_ --r .Pn em m G A . A z viti i. .vltl.11iI cl ,-T. C,,
I 11 !VISO IMPORTANTE: EIN EL g 1, ,,, I .1- I .11
1i lr-t, I k L. U --st. "'Itid- Col. z la ", LUD" T __ &VICX n r. lv. : -bs. I
I I I .t-lis, 1,, .t. I I I "I !, "I 6. is_- r : st I'llilts FAEVf ADANA '. E N
I. 1 Si Ai-i". Reuarto "Santa Tere,;a", uen. - -I- j,, 0, -,_ r'. U, -,. ,,, - -i'd- .I'-- I;. 1.1-I. 0, z- D-usi _,-.I -d; -- w.t. Q AUEBLES A PI-AZOS, CONS. Isdi,, --d- I-.,Z :t -,
I-O-1-I.- lit non, I con ma
dos Solares con 'ii 'ssl- 'i i- "' , I"' It' --o Ioti Is. CON $1 RAVIII, P-I's C- D-Ni_63- truides deras finas, '14 -I" l""""' :__-1, 'If
_E demo D-", I-31 X. III" ,sb.t., 41jn.00. Vn. 9-,m ott-l'. Ii.b.- ll
VENDO $11,300,04). ma entrada y pago mengual que a-wit, 11 - I --construida, cars al frente con uno solo 0 sease con diez peso I'tIND. A III CARTIF-U,".1 _1-5T 17 I : ,] .-I-I113, Vendo 1i o Buick-Super Fstilos exclusi y elegantes. .- _IEPAXAS gri.Tis I-,,I, ,': -r,. "i I P.&TIuCLAX -NDA ELICIA Rod oi I ____ Refrigeradores Y Radios West- a- Tor Ai ; ._Imf
_, 'a
'= _f -Ildhocis- it. .- W g.,ii -Od- 'ad
dos apartamentost al forido- Ren- de entr a y diez pesos mens ,,""" O- ;_ I .j-.I: 'A -, "" I -= ,= inghouse. Admitimos muebles s _wfp'.01. &._Nw_ Y J.ft 'i"
ta $100. Marianao. Telf, B-7553 1 ,I&., I .1 Do- _-', S I. r- . .I'd- $,,,, IS A ; .- .&I o,
sual Esta ofet-ta es por tiem- I U E 'I-,,'-' -, ZT', It- I'L .I- 8 U .P di ,,, 'T 1, N. jn p v = A.- sts.- "' en cambio. iVisitenos! "Diaz y "N" c- PrNAIL mU_ 21 L
i YxoK QuERTA w_--to Coll, I rl7bni.51 'S Z D-Ist.= -2-8166-11-a Chao", Neptuno 7D9 y 710 entre vxNoo u,,
D-7992-48-6 ag. po ratify lirmtd, Como props t1dA -'- '_ -wil I- vii Do juji I i -1 tililIt, ,
B[.,Ir.,,r ganda. Visited a "Los Corredors -- ttrb,, s t-- .-it, VACIA _I Its. -- -1-I.-M 54 HAgUi Belascoaln y Lucena. od' .I& ,o, I r _- -1 1,,U.-, ct- - l- -D. S.I. Ro'., I_ I~ I a P, If~ $It _tn,
.,I. Rldy bar.to. 10 ft n-OI. IW,
LOPEZ de Corifistrizif", Losada, e Hijo - ' ,rsii 1. tolisbeLbsni rottle"m rsMi ,_,,,,i C-506-56-13 Agt Z,- -, ., -, E357- -N F, I cit i. n I.I-V __."W 30%. u-swu D-- 'N T*U.Os CAEMETO RAFtOD ZU,10. IsIi ,,uX40, t It x
1,144 6 yi M4629 IWSMI. DI-6345-494 Allosto I'.- In" T'If, _, __ "'51 4.% TALIdtls, VLNG INGLE5 CON Stiff Tags sdss" it.;1-ft 4 PIssin. I So 1
I VA'st, - _t- A- I.I.! p EDE-- fl-iti --- W- _- - -"-r ", IIiss, .I- *- I Il.
;, I. I,5i3 R.i. Y ,,,
'SIDENCIAL ALMEI TDA- SE I DEN CINC* CAB., i L REEN JAI' Cl" AND ". U E Ift?' Ln' % CHAI.; 12 I- V.) bl- Swasibsoost, C, ts lm dI:-.
Sitios, 201,,e a Campanarito 'Itt 11ENDO TMITOR&RIA MoDERNA, M C _111.d. Y I., Ai,,
'S Y __., sj I, ttlisd st -,r 3-11
res". El distinguido Reparto - __ 't-- r ,III- . . ,i 0I. I. O.M44-Iii mo,1111 lug. SlIn llkol" 8 I
ds -_ -- I 9 tt, 1. I c- F._.D I _" I'M. R"m
de la Avenida Rancho Bct rest V-d. Nds's St. LliiIlx, 4 I,, -, - '-'I. f-D_.-'7't.Ej_1. .- --. IS. -_ .-ADD. lIE W .1 CIA 111 1.1-M. , I
$55,M CARLOS Ill e ,:- ,. 7 V j- "t-litill, v. Al" ',72M"'-Vi- 'IIAWD), 11-6. Witsi TM-11 I Viii TOD" SHE MVERLINI MIT41I -MI- lit, III. -ui lI -1
I, F d. _ids "" t-_ r D. NED.0,, Ili, I-P.LA It P 8lltI- li- I- I. E ,ds s. -.I I. -lis. d, r-,
b.1.1 -li Y 6 dn 1 cercarto que I.I.1- .
Edd- 4- 3 ""t- ;- 'o : Km. 6 MAs __ I_ __1,,0.,= IVII-, N.-I.- ,,, iii C1,i,- Itti ts-- I,- 'IdI. 11- it I. A.1L.".1ZIi C_- ,
,epa, _W. 01-4111, DE VENDE IDED 1", PDRA* NTLON, 9- Tstt- CI,, 0 dI, 0,,,ibft It$, if,- , MPIIiph hiii titd. t,- i -- ,, it to La Sierra, con catles asli ., b- - _= -I.- .1 r D T,62-51-21, .I.,I, Isl 6 "" b",Is, D.Uts.H.31 Wnl, fti, ,-s. I-Is- .- d. W.
W , I- =. I.- r I" r- SION It -,Xg.
-- .d.d- Its- b.s,. I. P-tt. If. H.b- -i ptitdi, fligid.iII, 1.01,,. 0',ill-s' VIE- tl llws# %t
.ias, ai luz el6citrica y teltifo- 1. _. -1, tZ DO Pti.- OX .oA .1 lit, LU. M-MIZ ft 0 ,i 12 .6- rij,,,_W j AM Vi RKRATID-A PARA TAPAR LA- is
N. __ m si -1-b- C-,,*,,.i. N. a, ;E DO ,
III. I4-1- 4. ILL- --- -1, -I .I'D , __ ,-z"_ Is$47.000 no director. Compre hoy mismo "'I -='-_- d e-1U. t' ,.I ", W- S- Lsliis, Ls--i dl- 1- E. 4io Y Ct,_ G 00 FORD rISICORS. I.I. VVATUO -117ti- -5 ,sle.I. -i -7,, l--,,1 --'
I 4- 219 D-316-SI-31 IIIJ.4- .- b,,,,- -,b- D -Wil A9t lits ". .r 1-1 I 1-r,
-I' . I I A ,, -Edifit-w d. 71 ,1.I 's Parcelas por. $17 erftrad y $17 x-*-- -" c 1-6- 1 Slift.0. bi.- A--. X "SIN ii .- M--_ -, -ii,
,= 'd 10.7' '- N,-,, - mensuales, sin intler6s. Lmda To"o""" m-"" 7 Noo I r LIMA A LO. MI. D-901-61 ' MAQUINAS DE COSE - ,i I
i III. I,., b.,,,ta, W- L,, 10, - 3D P.r. asim- w,61-. soits
It .= O- N- "-" d e Hijo, "Lcos Corredores de Con- ,= ,IV. Y S.I.Iftiol., DI' ,As ger", con su e-stuchict, nuevasI s"n jo
2"' .1 - T,:- D-704"t-so BUICK RINI, flu-it, RADIO Y VARi I L""I'l-iliti
SR VIININI -A PLDQU- a,-Is M., bi- -tdsftI.,Sfiariza": M-Z9221. Industrut *7. Gnn N O 30 cits. *A --. .I. d .GD,%, _.A.0 T%,: j= m l. ","Ibl* de paq ete. EnNiamos a] inte f-rtorxrA.,jz C,,,V_.__. .1.
4. b.5- .- 10 1b.I.D. Tot, A-4711. rior de Is Isla, Villegas 359 em It._, It,$?JSN. GANGA ,," I_".A ,DI-6346-49-7 Agt m.d.,do Ps. I sum, UY-6 it .i P: ED SSUZIs
9 -, 4 soon Y 4 bsjn, fistZs, -, 11nas. .: Waldad. ti Mt I. AdmM cinno ca -blo.
S, ,!n ., W-b" I.- it'Ll bltR. 41.1111., D-011"Eln Di Ug. tre Tenjente Rey y Amargura wu- -6iiUim, c.1 I 10 .It- d,, 1. "I.4, :. "I'di Ha- St. .: o-tiI, I- VQu_ Do _ ,
iiii lit.11t; drift, -l. tit, -b- MERJUALsEtt Stl AVIUNCOA & 0 CuRia. al, "I sdtsbti sdi IstruMb. d. .1,44". i- N -N
D'a, Jxj _,. RiMus. -i I-II-Its, - WAI., XjI6- = =,-M Es X-m is -I&XII D SIT "'I- A.9915 C-67-5f.31 IS"R V, "I
Q- T.w- a4u& 1>-,,r,,,wn A"MR, as -11t". U- ss. I. V.S.: I- ixr .1 DI*f 47ta, It -1. srs.S. N, uiI, _uD Z.W. -, r- _,_ ,
c-, .!,i,- M.- 10-D41 _W141- sow. ,_7014"t PtII .,AtDdfUs --- -_I, --.-- __ .T-.J.- Polls t!l=
an-w.w __.__ DodIsi .br. ft I,6. Y t'.1-1
$16,M .1 SE VEND. YNToo SOL" SOL CALLE IUMOD ALMMUSAxSE, I Is -, l-d. _,,i R-1--iIi C_ - ,I", .
.4 PF Wi A T_ 'OPORTUNIDAD UNICAl tsi,,, ds, III sdf "R.=
Us cis. U ft Is C _b- I-, b,-I -D. -_ds. 4 '_ to.", .I. 10 ni 11.b-, .7r# I- -- Wtiv, I1.11i b--: It,
r. -wo. 4,, -d. p,,r DIIs, ,to. $4,M, Oo, dj 1. ft-d -im Lb-. D _M ",ig ,-, It, It t"'ot, V. Y fir I- i :11
titsis. d, sals. t, bilbis __ Ed $11""i ILI. A"i I", IT = d. .1i -_- -PI. Ess. I- ,dtl, r,,"I I, 'I. --- j --d- ud. -1. 1Z __1 11 11 I P, I -.-,,I ,I -I I
13 ftww_ _, .r. S= Rfiz7g" sl. C-i ra.b. sao-._ C.___ _r _.
EDIFICIO ISQ. m w I I SUM ravirIsibic U.,fdol, 2 x-37EL I, IMI-m-in $3,00 AIRNSUALES SILLONIMS '1_,--- 1 ,
M M. ESQUINA vs.00 TME-i. .%, US-bric. Its- D-101 -1 I
_t., 71o"I41 .-.Iflk- Its- 1-19= _11 _== -11,= - U ; s",_,_. ,Rd- 'I 89 V u. COMPSE404 .9 I I ,I portal W.Vj mensual; ju,"ii It' i-A, t, i--I I : I ill 11 I .i
bVI. 3 isa I, CIE. "A' oa.i Its 1- t- it an VEN01 P1 -"" cuarto 3 Cuerpos maider. 1 I l
I- d. .s*- - I - Adl ,- do tlos 14 11 I 1; lit AIdIo ENVIMPTO U. A - XMINITO -Q 1. ON IN. PACUtIVADRIE tidditi dc f1l"'. 0 G sJ4 III Ciiii,
I_ ,I AI so., '. 3 I,~ _. _P, 4-40-" As E- ,-0-1. III 1. nw-. Q. it 4. O-III. III, Itlis, w = Tw M ;11 I ""'I'll I
RD_59-75 "' J6_'T== r S-1. '"" I" '13 ring eatilooq; jwll 1, I[;,, ', I I , 11 ;,
Z -'roo'. Ddsr ,dd, , - Y og- 'N_ I."t., tn-,, C . lt:V "" c I'- I
i7 0C Imirloi 02, bo- 764f- A-71,0, RE "NOX; IM-Elts. VEDEIEIIA CIO, V AU . A~ --r=.*- i0LI- si-Ef-i' 1 I i dor catoba fini itoo. seat i 1-,", "'j, .11 I I I
I U-0m. HUDIRU. izi-I -vdisds, -
W ,00i. M UINA 0 _'. -I-A4-. I 1'1%'i_.-"_'tOUi2.M Z X';%Z= GANGA A,-P: Rollo. IIIE), It, cambiamon mut-1-il- '' I vnd,-L ,, ,, I 11 % I
,I. Lst,- I ,I.- __ I __ - I.- I. . u_ - - r - --ob" -, _,II., V-ft Pi2- th IMI ,.it -, ,-ji I -.i. .1 ft"', .t ,NL. mos piezas nuf,!I ;'I I ,I;
- It I- -IIIN 'Iltit N- toUt- III. dI, 1. Ioll, I- y it- 6, is toi,, u A-2 ARRENDAMENT09 VARIOS -.I- . I 41. it'. , m,
,,it% _wv 4 14.0 '-. -ID,- fts'. Sn.30 _- cow, ",EN.tt UNA DOLERAoM 11111st.1.1 -I. --l-, -1- 4. .oili,., .I- ",
E I>: bi.ti, _, is SIW, ,.,.I_"
#1 It it it, ii, Est Ii I _, _,_," I, t 11,111"a 4"-f7 It, % 'Iij!' -' 1', I I
.4. Id, V,,6,,I., lIt.- Ri A-- y I.I. 31 .-J, S5 HICICIATAS l
I Stissits IIA J os, LRAN T rN H- P; 11 IIIIIiils- III, S el. b- "SE i quina Teii, ('-il
D_,DM 31 Its .VM.A - O!U % -, ,:- I
lri-ds b., m .-lli, hid.- H U. I D - _3331) It LHIVIDAII .I. 311CAVII-A. P;- ", 'It"i I I I I .j
$4,750. MAMANAO "Cl , ,: H IM P lli ,
Z """ ""' do o ILI- 51'" _' I )., c.1d. 6-Its- It.
R_ Pw I- d. _. iiu PI,_ ., P,_ Fs, - __z IM ." i I II;11 I I Iii - I ,,,.I 1 1 I I, t i"I"'i N1,,q,,i-,, I I l ,
,,,,, D 0 .,tmDs, '_f J_ .-I I I "i, i,- "'''111 L I'll,
IF _,, 2 I XV:t PARA INDOSTRIA ff F ,_,S: $38 -,"', Itt SEUME ',-- -'i","', ,- -- ","', "
Tip f= 6r1z1z1 -"" -1-" S _. s 11di- d'. I I~= '-d" T"llo I't 'w" t L"i,
1. T *t-. x1m V= = s Twasinds vissi PR 1, ,Ras dilistrko do Is T-P -0 H-ft Dini- ftia 131, wit'. LU- BUiCk, cheVroict, oidsmi - 0 i, -1 ,, Ir, I .
IM.4,i Qollo- T-olIft, St.t.s., 1. Vji I- 0 1 I", r ,
. I'l-D- CUU. Z& ov.1d.4 Dn FrUDI. wis SI OTABLIM M OS It at "' """" $ : I i I I, I 111:, 1 Llt ullitlI, 1). : 1 11' 1 ,
QUWTAS DE ARCREO. M ,.- l.b.ts.d. fAbout d. ,.fr. 0.7012-III-4 le, Pontiac, Plymouth, Hudson, -_ L;- I , -L'l, I I
I I I SlIf Vit"p. IM MEET,, SEE VISCID, at% FARMWAI AS VERDE Dioll CUADRAE Do .Sotta, Dodge, del 105 al 48; _- I I: I I _, ,_ _,;jArr,-___1;,1 11 ,i-, -111,11
1. fin. "P. ri", Arr. ;!, Issi -. bItMss - = c"""" "N"""' u-11" Mercury, Ford, $45.00 del IM ---. - I I I 1, J, ,. L I I I ,
yo Arenas, vendernots a plazos, z: 7 m. vMtURL Saft _= un-m"I'al 1 m" m a z 13 vitdido, RIZZI, in, D VIWLIII -111111111111 -111 I "I I, I- "r" 1. I I 11
."
varjas casits1construidiffs eadia UUM_ ff. Vt." Us". ; D-Sli BE VSNDU ON C.- A SINAL 9 48, Carritiones, $47,00. Chevro- I'll I t"' (Iliiil" I .1 ,_ I ,. ., i,,1-1 1 P I 1,11 %-i A I
FWd sft. AIUDA ll r,.= .1-1_1
1, W_"a DE CARPINTERIA Unit C-I-, No-Olt-, V-d- d- 41-w let Ford, Dodge,, Exto precita espo- I I \
un& en un lote de 2,500. a 2,600 TALLER 0117M .1 W'Duts", .1 .IN-. I I
-q-4-11', '-do, It UnUwU; dMis RN, ciall, Internatrional, Fargo, Dia. 56 PILIEBLES Y NIENDAS T-, ;' , I -' -, _MDs, vs.* ___ I ) I I
I am. SdEss dtiIo' -vaIl- VSNVo CAVIETIFEI. VRMUR DO I rTROA mond y Tractores. P-1m Ltinlif- --. -- --i- ,,.,,I,, I- I

vara& Tambloin lottes con mu- I. -IIII.D. - __ M-" 1-4* 1 . 11 I I:,,, ,,,,, I, I
Co. Vits U-1 lt- : dDol. I.b. vil. do. $12 Mto 4-1- I ,,,,,, 11 11 ,,,,,A I, ,,, I 11
cha arboleda con arretera. 1SOLARIS A ,
11 laz-III-M) .0. ".d. _.P.-SI-I DD,, T--, i"', i I I --!
tT"DUU,, Ay",,'s" 22_"' I i, iHE
IIMWi tims', x. L a I- l ""':- A '
,agua y luz elittrica. Informes i_'X.cm C.h.d. 1. O _: -_= Ca,,ia ela U, w :, V .1, I "; 3, 1 ",:, _-1,i- ,,A I
VASI EDIOALo co it ,,:,'" ;: ,,,,,, I -l II.
I, Lihnis y F-Nranoo, klo- ," "' i-- - I 'i
,, ,' IK 11
en Is Milano finical y Oscar Diaz i 5 V",, ,,,,,,, id flol I I
Ramos, Banco Canada. Depto, ,;Vt;: it" D"" = ; -. ,1, "" "tiIIili,*l," isi V -D.A 1_ __-_______ I _L)j'1 111 A I- '_ '. I I 1 t I ,,,,I _r, t"i, -, I - I
I
322, Aguiar y Obrapia, A-8875, w-M' ,,O- _,I-W., -s- t_,o.-.j A1314= dr'.,T! V,' ', 'i"W"'i - 41,Wi Y Itlost -O ;it I I I ,, I 11 I 11 I I "LA K-'4.' A"' I
foss". .0 r,- IIII.N. --'- I "" *
., - .Is, .14. 4'-. Isdit" SRI) s- 111, - ""' I -J - 11 "' ' 11 ';'-' ': "' 1:' ': ' i i r 1, , A-- I.,, -4 - -4., ".b. -, N.i. r_ l. a. uiiil, I I "I
10-D-793948-26 Azt, ;: Ildidt. Y* i1i 14it-i. IsE, r-E.- D. -, ;, 4 -Gi vid. a Et ,-, ,,, I ii,, i 11,1, L
D-101.0-1. nll rl Test .3t ; &IS
Ano-le __ D, 1, I -fi 11 lil-11 "I 4 1 "Is It, 1, l" : "': C-,;lw sil.t.
I
I
.I .
I
I I I


PAGINA _________ I'__ MAIn rb I A MARINA VIrFNJF', ,") 11111 fu i r 194;( A~fO ( 1


V6 fIIIII V N 9IVV T7 ,711 .F*i V ) INIT A W', I f"0 N~ I IO1; IO N : ()Il (1, I ,f jA f ',A A II, I i I A0 f.TA 0 ( CIf.I ItI ROR i ) j I9EE ,7 IEA P EI 10 O R A P 1 :


______,JRO BE,- ACERO I I 1 II 1 "'l,_____________._._._ --- II I ------IIA-RIRI__ Z"

7 7 011 7 I 'l "I1711 -1 EN B M ESE I ,f,"I '-, ,"", 1"'lI(1 ' ,,

7 77I 1,1, '4 7, 77 77 7 7,7777 7, -77 11 -( SA 777 77 A,1 1I I I zI II
_______I .- - .r 17 717 ''.7777 '. 7' '7 w_ UNV ERil;IDA 'UN711 I7"7I7.I-77I :I 11 ,
I7 0 I1. 1 I 4111 I 1I 'I ::L . I r I 0 n 0 :,"",",, I O
:1,,7, II III III ,I II I N \iI I, 741 ,. I II ,I 0 77 7 7 77 7, 7 7. 7 7777 I7 7 01 7 7 7 I VI I I A M AR1 ,I1 III,
MIR EST MUEBII III ES IE OFC N K I1 -"I , 77 I, , 7777 7777,7I,7 I I ,II ,II II,,1 ,Ir, ."I.7.7la '11 41 A1 1. ,7 I7 )1 1-77I IN IM D A lA ,,- 1 ,", I I. I ,1
i.71777 I BURI AECADE, "*" ,' " 11 l 6MIA P .O MA SO ELSA

(.I77 I 1,77I,7777i,,17 7nc jjni, I. .', ,7 I I7,77 7 ,77 II7_,-!,77
I70,. 1.10 : MMROO l1 \117-.I117 ElINERO _77~7'7~ I,- I 77-.777777777777777777777;.77777 ,, ,


I 77 1 IR 171 011 M L AS71,, IA717 7177777A 77' ,,, f, I0-711 '-017 I1A 4 ", 77 77 7 1. '777''7-77-1'7"777' I '. I
177 77777 1771 17 Kaxi.x ,-, EST DIA TE 71hA: Al -1-1111777I-7 I .,,, I
I11110 7 ---161111117 7717 I7 17 PAP LAS IA A 77 77 "'ll 77 ,- 777777 7777 -777 77 7 I-, r
I S I f171470017 -,'T -- -_ 110 11 71 -1 RA IO 7 5171470 I7 ,777 7777 7777777 ,;" :777 7 ,
I 777 a al (c ELEC pICO (7 7777 N,77717777777I1I7I7 I I, I I IQO ROS______ -7~ 777111t 77 77777SDA z'77 77 77'"7"" '" ',"," ,

CAPAS 1 I -, BE A"IA 110 MAIOA .7,7,-- --7 77 77777 ,' 7- I'~ -777- '


MIRE7(7777 7,7 _- 7 1111 INTERES'P517A LAS 11 5 AL HOTE NAI,, ''",,,';, I I- ION L ._ I r,117 7
777 ___ -- VE LO I CURS 1 -II I A,- I :1 I 1I
77-SO O17070M0,, ,) ,i E 1 107-B OF117-MO 00717-(17 S "I'll, 77 I", --,' 2' r 4r7,77 d, I7,7 7 I -'77 I7.7I7777II77I1 ,, ,, II I ,1,1


777C ;117 777 DE 7 4 -7dd T,(,W7n 07777 mils:_________ 7777,77 I77 I II I _,____;_I-____________ ,, ,
777477 1,( 777 77 C ,777.-11 7 -477 1 ',7 I I 1;77 1,77 777''-7, I7 ,I 77 71ARTA, ,O M00117I7 77I77,777I7,-7,,777777''7777 ',7 For id bl I, -, ;" I ,111. ,I- % 7-I7 7 ,, 777 7 7 7,7 7 7.7 777 I 7 I ~ I77. I71I.7, _71 77 7 771 I' I 7777, 11 1 " "' M A NS1 1, 1 I O D O R ; I7,,I -7751 -I I 1 .I I .
I 11 I I trch- stilitoS' ar 1>7 I 0I 17 11 1 7 ,/70, ,
.,Ala,7 WOO477777 777777 7777.( -7 o7777777 m,,,11 R1l" y Cloml~ !,~d , 77-7I7.
777 I a ,II 1 I II I 1 I 'I 1 I, 70A7L74 -_r 77 77 dec.7 -7 r7,77 -1 7 7 ,77,777 - ,,, , 'l 1I I.
7777777,T, I III ,, "I I I 1 IIII -7 --77I.,7-- ,, 770147,41 7777,77777777.777777
1 1~7777 I 7I'' -,- ,I 1Ii-, ,77777 77.777.7 II ,"' ,
I7 ,(T 1 ,IIIE ,11 OFCN -77)10 111,11 7,1 1717 CAPA BE -_ AGU i7~7, C1.,-7( A" -LU LE E !- :I,

71- 7 7I :7 7 7 '7 7 7' 77- ,7- l , . , ,- : , I I

-_7 __7 77 ,,_,, 7777 ,77 7777 77 7777 7 LU 7477, 4711: ', 1

7I 7' (777I7 7 .I.7I7-'- 77
-' 07( 77777 77777777 I 77II7-7777l "'l :-7 ,, ,
777, --177171111 7 77 7 : .77777 ,777 "I ? 7777 711 77(7 777 77,7 I,.7 7 7- 7A7111077 70,1 0 __ __ _ __ _I__ _ __ _ __
'. I Irl I Ir I__ _ __ _ II ~7~'" 7777,, ,7777,77, 7-,, 7,,, ,.,7,, 7.,7 I~7 77777 I7177 0I 1Rr77a l777777 I77. I777
I7777777777777 77 777,7 77 7777,777,77777II7I77-77I77I7I77777I77;77I 7 1 "


yd~~~v~~~, I77177(7( 77 '71 I.7,8 1 -7 I.00 I7 I I 1 7-140
'11.7(77771". 77777 I77 I_________ 11 -77 --, "'I",'' ""'7", MA'A 7-ARAM NTS 1747477417
:1~~~~~7 (777 I I7 I" I7 77 7(7777 I77077707 IS7'1 t t; 1":
7717 ,: 07(7 g7771777 11 IN11MN O 10.174 I77777 7177. I07 Ia 7, 17777 7 7747 I07.7 ,1,
V77177~~~~ 771_ _ _ ,_,__ -1r7 7 7 71 ---- YA E .ICA IO E ,, N1 S 11 A N" Z" A) S%1 '' 7 777 - - '"' 'A 7-4 , 07 7 it 17 44
7777.7(7 7'1777 -7 777 -,, I 71 IOEOA RFSOE I77, E1 err1 777 ,, A7, 777 7 FS17 71777, 17I .
7E E A Y1 Ry. (E P N ,, ,, P T A IA IF V-11 __ __ __ __ I I I I I I (r I'7. '77 7 t_ F7,74 I1 'I , ," ,z -00-25


V,77o, I 47707 I.77 I77 ELECTP,1CO I I7~'~ 77 "i' .77 77777 ,1.'777, '77 777-~(7 I77 777'777 7777 '77"7777 ',7 7'" 7 11 11 '"7 7, '-, I
A,' 177 77-777 -.r___777.7_____________,_,_I___-___________:______________-777 I 0777, I 11 ;I, .77477 ,7 4 I"'. I 711 1 ,',ot 'l ,7777I7-77C771 I ,77'7'77,7, 777 ,~le 174 , 1 PE T IO S IM E L D I I fIlII 11I I
I,, 7777,,7 7'7, C 77,,,7 ,,' ,, z7 ,,7 77 777 777' 77777 77 7 71 I 7 7,7 , 7, 7, 7 ; '7 I.7177 77 I777 I7717,77\7777I 19 "_ __ ,AS A ", !:- 1107 71, 174 0 Z a,, 40 '7.7 I, I~ 1,7 '7 7' I I I77'

,77 I I .I ,, I, I 777.7 ., I I I7' 7 7 7 7 7 7 ",77 ,7 ,, A L O W .
LA~~~~~" CASA. BE :_ ', -j, 7, : -77 -7777777777.77 '777. '7 ,7777,7c7777 7,'77.
R iiL r, 'IW -t' I 51l --1 I7 0 77 7 '7~c '777'7 7777 7- '7~ 77.77777_ I40 I77777 .7- 1 7,7 ,7,,7 ,,7,,7'7 .7 I I7 I I7777 7 :, ,7'777 .777.
1777717.7,Nl 77777 vc7 777.77 I7 7'' '77 __--________ t-__ -a_0__________LA________________1_"'__ ~ I .


I7.11628 I.-_ ,fJIII ___ 7 VE (7 B I, __ _ __ _ 7777 7777 ,, ,777I7I7777, 77.7 7, I, -~7 777 77 I7'7 ,7 7 77,
-, ''7777 "N777' \(. \ 116T N(l 0777m7 7( 747 p777 I 77.7"77," I 777 .77 I7 I I 7 7 IH IL ANAD ,7 '" ''', 1-"-'-' 774 -"7 "',7- "-77- '7'7"7 '"",
__ _ ___- I I(__I______,__________1-pcindeiitvad ll ,',, 1 7 777, I7 1 1 ,14 7'77'77 -,I 7-- 777777 5 ;,,, ,
1. I I777 7777I7. I-77 77777 "It 7- 777, 7 ,77 -~ I, 7 I 4U14 GA I 77 7 7,77777, I7~ 7" '- 11, I- ;;A1117A., 411
77.7-4,.O I_______________ I77' I'"' I"~" ;:, ___.____________7777 777 __2
7777.77,, -777 4777I( 7 777 ,.,,.7-_____________77-, lil h.1,471, j_,77 777777777"7,7'-777 If .'
t"I z 1' 7 6 77,7 7,7 .77 os Sen ra - -1IU11 "I7, 7 I'll "I -771 (7 ,7 1 -g117 770 1,7
1 7 7 7 1 f1 ( -_77 7I. H O T E L 11 lZ l A - -777,7,77- n
77. -77 7 I, ,')777 7 ,.77 7777777-7-- -1 ,, ,. -.7 A
,71I 7I" 777 777 777,77,7,7777, '7'7 7''777 7777,77
47r177,, 7174117I I l I C-18S6-70I-3 .7"7 Aqt 777777117' -q--' 7,7 777 N7.7 7777.777.'471 7CI7GNA7.~
4777.7777.77.777jit .7.7.77, 77777 .7777,, 7 7 77d17.7 ,7777 777 - _7 3 baq ets pullmans enn b 'DO7S774 7g7.7777777N77.~ 7 .7 77ti 70 '44707 X-7527 It, 77."
10, rI AL "% 450 1771-D M S I77777 7777 77777-7 ,-77717 I',~ 70 ", I"7 7' I-' 7- .4 77
__ __ _ T,777 -7777 __7 77-_77 '7S.
______A_______rI___ _ I I- 6 j,- R.777,7- _-- l l. 1,11.
~ ~ 77717 77 ____________I__ 7,''7-"7 1.77 77777 "',7,77 7 7777,7,77 777 777. 7,
77407777~11M VI NJ,7 Nil I 77. 77717774- .17 7117-7711 _; s 7'7,7,.7777, '''i"-' .' 7.1 1777,. C.2-.0 471 77 7777 .7 7777777,77 "7'7- 777 777.
7770777777,n m eb e con cl s VE L S DY11 0, N77. DORA n7 II77 7-,, _77777 .77 __ I;__
_ r .- 1 s rqu, I~ IM P O R A DO R E RE AZ j I i _. 't" $7 A p.777 m 77 tI 7770.77,7 1, ,,r "
10 -r20 ___ I .7777077770 id nprcra se xipc6 ofpeagin j 1r ,-, HOTE COL NIA (B y C) ,77777 V014 17117111211171- 11.1"4--_ I


"1, 777 7777 "I ~ r, I ', 7- Ulti dean o 77j~ d'':, r b o

ANO CXVkl DIAIII WL lA MlARINA 1WAIJINE, 20 II 1 1 9 DL to 4 III l__oII__ALQ __, ES AL ULE E ALQ IEB S ----,-" ALI II S "OILEE 'llCTA I OL E ) CE -EN


$4QV TT2 ,Q T .I,,R E A 7 J ,1,R Ir : 1, ESM t ,%h( AY 3TQL NR I ': i2 tOT RU A I OJE
) IA 1 0 (JICSL IV 000 R 1 000I00 J 0 I 0000( 000000 f:00 if ,I (IJ (:f 1 )F P I
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o o ~ n o _ _o o oo-f I' lj - o-,-" --, oooooood .o _ _ _,. 1 I1- I I 1 I 1 'l Il, Il I 1.1 -1


-1,1 oo- I0(0~0O 0(000000 "00 ,odo0 o ( -, -, IO I I00I
:" I ,000(00 "0 : : (. 0 1 0 I I 000, 00(00 0(00.1 I0000000 I( 0 0 0 0 I- oo-oo ,'' : ,,, ., I 0,."I0
t, LDADO ,, ~l ',, ,,," .: 00 ; EM0: ,,,,0 0 0 0 0 00 ,OE M tif VI SO ." ,,,, I 1,;. ,". ," I I 1 ., ,:
"0 00. ,0. . I 1, I I i 00l0 000I.(.0.0, IU,07 1CI I5 00 11 I0 00000I(I0z I0, ,00
0 000(00 0000 I0-0 (00 I0 it "Il. ",'I00 I -0 I I (000 0 tj, Ie
I0-I I0-00, ,0 I I 0( 0(I 01 (I 010I00I 00 I 00I I 0I0I.10A 00 I I 4( 0I "0I0I0, I I0I00I 0I.000(0I0, I 00 I'it 0l(f I 0 o 1 00000 1:0, 0000I I 0001 0"0II0I 0(
-0000.00-00~ ~~~~~~ ~~~~~ ~ 00 0 00 0 0000000000 00 0 f 00 4 0 00 o ,0 0 00o oo 0 00 00 00 00 0 0 00 0 7 0 00 00 _ _0 ,0,0
I000( 111000 0000 0 00: Ooo ,000 ;_000000000I r c t ,(IV ,4I I, 1 .,,I IIII" I000 0000000(0000000 (( 1. 00011 ,,,,, It ,, I~tI I 1 I I ,,, 00 0 ,0 Oo0000o o I0.0000 O(O O 00o ,, ,II IIoO00000 ,I 0 i f I,, 0((, ,, IAo; m r l ,%!
,_____________, ________ 0 ,,I t 1 ,1 1 I0( I 00II000-0.1" I(0 I , T , 0 00I I -I I(I I I"00I0I"0I40I I I, ".- I ,;4 :, ,,, :(e;, 0000000000i (, (0.(0, 001 ""."' .000, 4040. 0000 000 0400 ,0,00(. 1(
0000000400I00000000I0I01( ,0000 e0I0I I0000I0000000 00I I0I(I0I0I (00I0I0.000000I0. I00000I 0000000.,0I00000,0I0.00 I0I0I0r0I I I0. I00000I I I I ,000, , I ,00
I0, 0 ,0000 Io(0.00 I0000,0I0000,000000,00" :. Il IT,, ,,, :: , ,, I-. ,
i0 000,0i ; ( I0 ,,0 0000000000000000000000I0I00000I0, o I0ooIoI I 0- I0000004,00(0I00 I I I I I , ",", ,___l I t 0 l'ft 11 0000000,0, ,0,ooo 00000
,. T00 "", (-(- 00 ",(,0 o o o:1 1000, 0(0 , I I I 000I0II I 11 I 1 I I I0-I 000I I II0I0I I I -0,0.tI %(0 L:R ,I1fl.
1URMOSA hA I I .0000004k 0I0000 00(000 I0 I00 ooi00 00 0000 00 I(00(Oooo I 0 I ((0 I0000 000 7 10I0(I0II0II
; T 7 _W I i ,I A I',; _,W A .AVO I .11,I ~ .000 -000 I0I I000 0etO O II I I I.I I(I0II(I0I0 1100
00, n~n """'o ,0 o00, I0 .0 0- ,Z] ,0,, z00. 1 ,, o00 0"' 0i I,,,,I ,I,: ,I-I 00, ,,; ,I I,.0I I000000000 I00 I0 ,0 0(000
I 0000 .0 00000000,000"00-0000000000(000000 , ,FCI A AIJ BIOLA 0000,,II," ,. ,r ,II 1 t 1III1 ,,,," ,,I 1Re,. .,-, n t ,,I 0 000 I 0 00 00000 (0(000 (00 000000000(0 I(o~ 7 00 "I0 I0 0. 11 I00 -I00 --000000,, I Iy. II
0 0, I ,, 0" 00 I, 00 ,0 (000 00 000000 00 00, 00 I00 000 00( 00 00 0 I 00 00 ,00 0,0000 00 I0 , II I ( I0 0 ";0 I000 0 I(001 I , ." I. II
(0000et0 0"0000000, u 00 0 0 0l.L (000001 -0,000000e00000' i R00000000, _ _ _ _ _ _ __'t_ _ I, It, t I I21 I ICIIIIC E E ,
U00, 00. .0 to I0000 o. 00 (g7 Il",I-o." I e',1 (0, I00 0 0 0 IO I000 00 000000 00 ( !00 ( ( N N O U RE 0 N EI OJ 0 0 o 0 0
000000004 4(0 0 0 0 4 0 0 RRoo ooo."oo o (o10'11oo ((.00 00II tt n 400j (0"I~ t 00 00 00 0 00 (, 40 00t0 0 00 00 I00 .,- I, 1 ,, i, I , , ,I: : 1
,e'T I "', ,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~0 000'',"1,," "", I,. ,-,%,,, ,! ,0000 I0 0 0 i o 00-" 0000000 1- 0 l_, ____, 00 -'000 I I I .I , ,
.t, ll- b.- i1t-ol.N1.,d I 4, ,-, 4, 1 ,,11 .1 111-1, '_, 00I0000(0000000Y00 MO A I I000I00I 0"I, ,0 ;5 0, ,MANEI I I I'llI05, 0000 00,
00,00 0 A 4) 00 0000000 - -1 0tl 0. 00 000 000, 00 ; 0 I 0 0" 00" ,1 '' lolf
000 0000000040 iii, 0000i 00 00(0400000000, 0040t 000 000000Ii0( 11 (0000 CO00000 i0000000 -0 __-0 I 10. .0-I GI'lA--:, -, I0- ,0000 I0I 0000000 -0I0(00(.(.

000000. 00 .R. ooo 0 oo6 bioo000000 0000000000000w000(0 on as0000 0 It, 000 00-00 00 0 I o ,, t ,,,, I 00"I' l000000("0111I 1-; 0' -0 II00r II- 1. 0 0(00 0 iovO O0 0 5? -IB R 0 000 0 00-000
,,,,, ~ ~ 00o 00.0 00,00t 0 7 4 N (0 (001111 100000000000 l :I , , 1 ,- , ;,, I
_ .00w.0 -(OO00000 0 ,00000000(00000 I00000000 00000 0000 00 000 0.0 0000 57 IU 5 5A O 0 IE Io I 00000 ,0 I0 I00 I00 00 0 I(00 I000.,"
000000000(0000000-00 A R I I I i 11 1 ,' ,1 ,o 40 0 0 00 ( 0 ( 000 I(0 0 0 0 0 0( 0 0 0 0 0 7i C A S A B L A N C A, . ,, I, I., I ,"
00000003 ;AW wN O ;' o B0011-,1 0,e ,00 0, ", "00 00000 0 0. -0 0 I0 1 , 000;,, 1 1 ;Il


AS0(000 000. OOoo o,o,o H.0 I _ _ .(0000 0 0, I0 "I OP5I5 NOIS ,- 1 V, II I1 oX ,,
00000NoISBomt.m 0000- 000(00(00 (00 (00 OoO(oooooo *4 ALULEE $55-5504T i ,
,0000000 0000000 r - I'l-11 j ", ,: !, ,1, ,t 000 0 0 0 00 o I .OO 0000 ,I ,II 1t
(00T" 0(0000(000000( __ __ _ 0001000000 USS NO I'M0000 Oo 00titi,,_ ,I",,l,,;I
I 000000000 0_ 0(000000 00 000,00 00 I0 00 0,I ,I"0 Io00000000 00000.0I1 IIII,,,,, I "
Oo -ooioo Molo o 00000000000 0000400,.I ,,1 1 1 Il 111II-f '-. .
00000000000 00, R100 0000000000e (00- 00,' 7,I,. e, "- . _, "I- _,,".% II 0, 0 (0 I (0000 I000,
Ritnt-M-A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 00000 PA0(0 00000000000I0000000000000000 0 (0~tJw- I- l -I ,- 1- 'l, ,I I ,, II 1 00 0000 0000 0000000 "I000 00 (00 000000 00 -00000I ,I , I "'1
___ ,o__ to________________I____________T_1____I'lI___I_____________________, I 11 (0000 1 0 I I I 0 I I 11t0I000-01 00., 00000 0 I 1 II0
.0000 0I' 000000(0O0000!-000000I0000,,,, I ,,,0 I 'I 1-I0 1000000000.(00000(000(00 00 I ooo 00000_ I"'l Z
C', I OADIIIIIN Aan', F 1000000000000000000000000,, '
0000000000,000000l ~ 0 I0(0 000"0(00000000000000 00(40000000 R0000000 00000(0000I00 000000000
I, ,, QU,, LO ONC. I", ____.e,_ I ,I, I I : , I I , I II I _: T
11000 --,0000I 00000 000 (000000000000000 0 000 0 00000000000SIE00000R00A0 00000(_0(00'00(
0000000000000 !- """ .I"Il, -, 0(00000000000 0000000000000 000 ,, 040 00 400?,O- 0Io1.
000000 0AS0(000000000000000 O000000000o000000000o0 000(000(0,W0000000-0000 _____________(000 tj- -!_ " i ,,II, 11'' 1 00 "o 0000 I ,0 _ooo, -o ,0 0o00000 0(0000 ,o0000 I0-(00(I0000000.00, 1
A__ _ _ _ __ _ _ _ _ d000000000 000 00.o I00-0(,I0,000000,000000000I0.00I00 T ,"
01 00 00-0 0 0 0 01 "I I" 0 0 0 00( "' I000 11 ., I-II 1 .1 ", ,
__________________ t0000000(0000000000000000(000 0000000(4 00000000000 0 0,,, ,,, ,,1
0 0 I 0 Io0000,00000,000 0OoO14 A E TS 0,000000, (Oooooo000 00 ,0(0
00 000 00000 (0 0 0 0 00 0 0. 00 000000 00 I0 0000 00000000000, , I 0(00 ,(0 .,00 ,0000 0000 T0.0 00 400 ooo ,00 00 00 000 ,ooooo 0 , ,,,_________________0000. Oo oo ( o (00 (, 00 00 (00 ,0I(0(0I0
A- 10000000I000I0 _____________________________ -00000j, (0000, -.'000 00000, I 10 0 _________________________,_,____,__._._______________I_____ I "'. ,, I. I I
00 000 000 00 0 I000 0000000000 000000000000000- ", IIte 1 1 1 I I"
0000 (00(00 00000I "I00(0 oo" 0 ,0000 0000000,INA 000000000000 I0 000I Oo I" I ,. oOoO Oooooo oo, 00 00( 00 0 100000 IO 0 0000000 ." I (0I0I
I0 000000 ___________ 00 00 T00 0000 0000 ,,o ,_____ ,0 0 I000 I000 I0000(0 "I0 0I 127, IPR RO APRENOI.CE :, I
0(0(0 00I 000 (0000040(0 00,4(00000(000i 00000000000 I0100I I00-I.00-00000011 ___I_____I___IIIII"___II_,_II__.0I"I'l 00. 00' Ooo 0 0-0 0 0II I0IIl, 1 1 1"
000000 000I I0 II'l 1 10I ,, o ,, v "'.' ,00000000000000000000 1 II- 1 I I -1 1 Ioo~ 00 (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110000,,I, ,, ', , 000 I 00 I II I I I I______ 11I _I-It, 1,"I _I (0 00 00 00000 0I000 0 .0' -____________________________ I__________________________________00000 "__ 0 o ,,,o ooooo ______ ______ ,:" ,00 Oo0o 0 00oo 0 ) 0000(00000(00SA OS (0000l0(0000t00t(00 t' I II II ,, ,
00(0000~~~ ~ ~ ~ I o-ooO7 t-IoO (0 t00 0 0 0 0 0 0 00 I0( I0 0 00 0 ,000 I04o0 00 0 0 0 0 0 0 00 0-0000 00ll 00 (01- 00( 00000 00(
1, I ,I, I 11 _--_________________ -__________ I___________________________ I00 I(0,, 000 00 I I I __________________________________ ________________________________I0000 ,00000000 __ __ 00000000000000 0 I______II_________ 0I00000000 Ooo0Ooo Oo ,__________ 128 AGNE VENDEOORES0000000(0000000000(00000t0 Ioooo 00000000000 00 I00000000000000 -000 I(, 000000 00-00000 000000 00000 0 II0 ".00. o0000. 11-0000 It" I0 -00 00000000000000 . 0000000
,0I,' 000000 0 000,00 _100I I0010I I 0, I I0I0I00III,, "I'l I O I I0- IfJJI I I__I_,___II1II9, O ,J4A,:,"ICINEROS
-1 I00 000 0'. I0 00,0(000"000000000" ," "" , I I ___ I000000000000 SE AL -000000 ,0(00 I00000000((0 -_ ___I__ _I
I'l0I0(-I0,, t 1 Oo1' o,' 1 1 11 I' l,1 1 I l "0I 0
_ _- _'lI_ I I'l ,_ -: I 0.0000000 1 t 1 1, ,,- ,,',- ,, e, ; , 1* .00000000000000 0(0000000o 00o0(o0000C1((A N1000000000 000(000(00I000(00I(0000000(00(000-0 0I00000000I000 I00 I000 I0( -O0
I0I000 0000-00I0000 0000I0I0-010000000 I 000 00,.Itt 000'1 11 0 "I' l'00000- O IooIooIo I0000 .t00('I'l(000000000 ,o~ 00II0(0'l, ,0, ,, 04 0 I" (1-1 1 000 0.0.0.0 -00( 00000000 00' ((000(0000000( 000. 04 00;000 I000 0 I0000
Iooo~~ O0000oo o 000005000000000000000(000 00 __ __ __ __ ', 1 ______ 1111e ,1.1-11 1 ,. ,, I .
00000 i, III, II 0000000000000000100000 "I :: -00 IoI00I01 I,-0 I00000 , 00 00 0:00 0000 ,0000 00( ,0 ,00(000l(o t0oo ,(00(04 A-0000 400 I 04AI00001,, I I 1 I1I -I 1, ,II

0 0 '',o ,00000 000000000000I0I00o 000000040
0000000000000 000 0000 (000"Ill00(050II I ,,,00007 OO 000r40 0000000000 I000000 (I -0 (00000, , ,- 0000 T000400000 000 0.00000 (00000.0000.000 ,
0 It0 00(0 ,,,,,, 0001 00 ,, 000 1(0 0(00t 0 I006 00 I0o00 I0000 ,ooo 00 00 0 00 00, 00 00 0000 ,0 00o(00 1 ,,- 00 0000000 00 (00(0000000 0(00 0000 I0((000 0000 I00000 .0000000,( I00-0I,0I0I00I. 0 ,,,,,,, ,,,,, 000 000000'040000 o0,, (000 000 -( 0 0 5 0 0 0 0 000 _000 I0~o I0000 I000oO 00 -000000 00, ooo 0000 AT00000 1oo 00,00-000000(000 00I000000000 0-0I
h000000001 00 Iooo 1-1 I00 I ,0 Ooooo 0.0 -od -0000( 00 ,o(o,0 'I0(( 0000. .00000000 -0oo -0(-0-(0-0-0-00----0---(0 0I0000-0.(00I000 (.00(0I I(I00Io0o00I 00000l.,O oI 00- 0 00 00.0000 000Io I
,000000 000000000 I 'I 1111 1I 0 0 '" 0 0 ,000 00 ,~ 0(0000000000000000 --0000 "I000 I000 to ,(00(000I00(000 1
____-_____I____! ,"',_______ -t ___ 0 000000.0. 00 ,o~oooo 000000000(000(0000(00000000
000 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ooo ,o L I Hi00, 00 1. .0 00 (0 000 0I00 ___ __ _ __ _ __0(000000_000000000000000__0 0_00000000000 0000.000400 "I "I'lloo0oo "I000000oo (0II0tI00I0.00",%.0-,00, 1 1 I 1 I II I
0~~~~~~ 1 .oOo, I00 Iooooo 0. (00 (0 0000 0 I0o 000000 (0 I00 00.00(00 000 000 0 00000, 0 00. 00000 000.00 0000 0000e( 0 0. 0 0 00 0 0000 0 00 00000 00, 00000 0
N00 (0 (0II E00 000,000 It 3000000W I000 ,0,00 ,Oo1 I Oo 0 0 00 000000000 I00 (0,0 ooo (000 00. (0o00 0000 0(0 Vnhoh u 0o ,~~ .00 00 I000(,000000
_ _ _ _ _ 0 0o'o .Soo o1l R0 0 0 00 0 0 t, _ _ _ _ _ 0 0 0 ( 0 0 0 0 0 0 (
.Ill.,- .AT01 9 IN 00 00400004 II l 'l I l 000000 0000 00000 K 0 oooo I I 5m f~ "IdI IIE I I_ _ __ _ -oooo-o ___ 00000000I I 1 1 - 1 ,. 400000000(0 (4000 000 1 1 f 1
Fl. .11t'. - hl, C'AN~il ii -111 1 I'le i :*_ ,' t '' , "., t ,,, 1 11 11 1 ,, I I0(00I0. I40000 0000. 0I I, 00000, 0000-I00 " I t I 0
L, 400000000 0000000 -,& 0000 00 t000(00000 00 __ _ __ _ Aoeblado .', 000000000000 I00 0000 00000000000 00 ,0 00,0000I0(000, I000 0 0II0 I
00,_, .: -1 000000000000(000 I0000 I00 I000000 It, o~o -- 0. IE AD I0 0 00070040 60 -000,_-00 -000000II000II00000000 1 ,- 1 , 0000(0000000000,000(0000I

00000(0(00 y0000000000 0011.1 de Moao" In Ive Ae(IA000o-0(( I- I A-, ? ID-24255.9$,
1-0 -10(0000 .00VA-0 P,000000000_000, (0000 I.00.000 0I 000004 (000000000000000(0(00. 0 t 0,tI *,.; I:I0A ,0W 0000(0, 000000000000. 0(00,,0000I000-00I0 000, (0000001 .
00W000000,0I0(00I(I00(,00 0(00"00T0I 0(000(0 00000000000000000" 00I 11oo,0(00(000000000000000.0000000'I'll, I 111T1I 0d ""I',00I0I000 00(40"I00000000I .000000I(0000000(000000(000
000000 A UNA0oooo 00 0000 (0Oo 000 ,', 00000 (00000000. 000000 004I0 dI 22 Do (000000 conoo ,--1- R N A 0000000 000 0000000000 0000(
70,000000 (0 4 0 0 0 0 0 0 0 00 0000 (0(000000000 00000000 0I000 0000 0o 000000o I(ooOoo0 0 0000(0 0000000000000 0 0
((000,- 0 1- 1 o7, -0(0I .I ,,, 000 (000000 00 000 .-0000 00000 (000 :0000 000 004 to do (0(00 2 l0000,0000(0- Iooo 000 0000000000 '00 0000,00 ,00000000000(00 00 ,0(00, 000 0000 I00 I0 0510C OJIOVEN tl, (0(0 00(0000 000 co 000 00000000 00000 O00000000000o00 -;t,000000 (000 00000400 ,.,. $4000.5 ,, !e000000(0 0000000000 0000I000000 I0 .0(0. OO0000oo Coo 000000(00000(0 0000 00000000 ((0(000 (0on I00(0 Iooo Io 0000 (00I0 I0 ,, I
00000(0000 I.00000000000 000000(00 An00 -0( -000000000 .0000000,0000(IT0000(0!00000000000000.000 ,~OO 000000000 .000000. I000.000 0000000I0 0001': ,, I,1 I1
000000,,,-4, do T,, I0000,0(,0-0000(00I-0b0 I(00000 0000000000(.000000A0t .000000000000.00 do oood0 0010000 ooepo __ _ __ _ 000000000 r, '0.000--0.0.00000,0I00

00 0000 -0000 All,0000( 000. A-000 0.0, '! I II I 1 ,,
000 000,0000,00 0 00000(00000 hie 000 000 _40 004 E00 .00(00(0, ,00 I 0(00000(( _o _o 00 _o ogao _ooon _(o070000oo -B,-,- 000 ,,r z. 000000000 000000 ,0 000 000.0000000000000 000 000( 00 .(0000,00,0(00(I000(I0

""00000 "0 0"'. I00 00 00l 0~ 00. 00,00 'A000 oo00o on. -00 (o00 (o- 0000 0000000 IL I ~ 111-l:__ _ _ _l-'.T ,_ 00.00 000(00000000000000 GAN0000. _ _000( I00 I00 00,(0 I
00(0~~~~~~~~~~~~~ 0000000 000 0000000000 -000(00004 00 00000;0(0 0A00004 00At0 ,10".000000.000(000.0ooo 00(0 0 00(0 0 0 00000 0.0000 00000000 o O oo o00 00000(00,,0IT 00(00 _0000000 0000 00r "O~ o(o 00000(00 00(000 0(0000 00 (00 0000000, 000 0 0(,000000 0 0(0 00.0(100000000 000.0I000 0(0000 00000 0000000 00(00!0 00000(0 ~ ~ ~ ~ ~ .1l 000000000000 00400;.000 0040 (0.00(0(0 0tl Ooooo,r :000000000 000 000000000000 115- SOIS4.000000.oooooo (0000 00
0000(00 ~_ -oOoI 00.00000 00(0 00 0000000 000.0oooo DON 9,".D-1-330 (o00000000,000000000000000 -000(0010. Ao0000000,0000 0 (0000000 000400000000(0000000000(0(0 ( ,0
T-000000000I(00000000.;0 _00.00O0 ,0000 000004 it0oOO 0. ;0000 000' 00000. 4000000 0000 00000"". IAT
0000~~~~~ ~~~~ 000 000 0000 ~ o --000 s.0 00000000 00 00000,0--00(0- 00000-0 0000 00 00 00,00-0000000.,000000 I, 00 00 000 O o o 000 11 O tRA. V R A

0(0000 00 00000 00(00(0 00,d00 ooo. 0000, 00- 400 000000 0. 0000 I_00000(0ot-',Po ,,i e r ,4 4. .-
,-0.0 0.0000.0.00 --e- (0(0(0 00. 000000 0 (00o 400000 000 00,000 00000000000000000000000000 SO IIO M C AC O Q E(-00000 0 CA.000(0000 READ0 Ooo oo. Ooo." 000(00,0000,0 04
_____________ (00000 (00 --0, 00-00-(00000-00I'1 -1.,u .lm, "
(00000-1 0 000-1 00040 0000 000000 00, 00 0 0.(oooB0 .0 00000000000(0000I0000, (07 10 00( 7 .(00 050(0 0000000 000000 (0.V 000 0- Bu ,______7________0 I r0( .0 .0000 (0000 000.00 I(0 (-(0-1-00 Luyo6 Fod Olja do Gal '0oo 0" (00 Ooo0 00 -"00o00(0 0.!00. "(oooo0o ________A__,IS-._,,_I
00000000000000000000 00o.,ooo _0000000000--000000.( I0000000(0000000(0 00(o00000000o00 Io0oooo~ Oo000000(0O, 0000000000000(00 00.000(100000 AS.0(00 -13.0000000000(0000(00 -ooo CtIo Coa-03-9 0-00000 (00( -0000 0.000000 00.0 -"( 0040 Ut,, (000_ "I -(00I0000 -11
of T000(f 01 (0I 0 00000( 0t, 0 II. -f--- 00(000-,~od~0000 00 rro0 00 ,00000400000 I ____'_I_.d.___0000. 000o 000(00000 0 00(0(0(00000(00 o 00000o~o~oo 00 ,000. 0.0000 OOO~OO( 00000o (,00, 0 0000000 000000 0000000000-0000000 (0 00000 00(0000000 ((00000,o~ 0000000, 0_r(00 0
00000~~ 00 (0o.oo (000(0 000' 000000 00"'t I"- 0 11 SO II
00 ,00000000 ,0(oo00 00 00(00 000000(000000(0(0,0000 000 0 ooo ((0- 1 .CA. oA000 . A00 0 -0000 000 00 VIU 00 e-oo ((0(00 (0000(000 (0(00 0 -001 000- 0 0 (00(000000(0
0'itm ,,00000(00I o-000.0.0-00000 A.A. -iI' n o Al".0000(o0000000(000000 "~0000 (000- 4 0, 00000(0( (000(00000- 0
((0-00 00I000 I04 I000 (0000te n.000(000 -It-0(0( ,0000000000000000000(00000F 400000 (000(00 0 000(000000(00 000(0 00(0.000.00 0(000 000000 0(00. 0000000000, 0000 0 0000 000(000--000 00-oooo-(- -(00It000 00-0000000
0000000-0 1 000000000 00000000000(0 $ 000 SR" ACE TA2 I PROPOSI-CTO. J~ ito~ - I 1 00((-000000(0000000000 a0 ---0( 00( (0000,, 00.0. 0000000000000 00000000000 (oootood 00,0 0000000 00 0 (00 000000 000 00((0000,(0oo(000
'_Ot(0 L (0000(000 ,00 0000 ,,0; CA0SA005080000000 0000-' ( A00,(0 ,00000 00000 11 0 (0(000000 o0 0 -000000000" T 0(0000I000Cot000. 00(0 OooO- 000 (,O-1o~ 000. 000(000 ".'tli-o l
-,-) ~ ~~~~ IL0 -00 0 (0 _000 (0 00 00oo o0. 000-oo 0o 0 00Tr-0040-(0. ','t II . . it
00-(1__0 (0 0 ( (.000, A 1000 00 0000.T'T 00 00( 0 00(0 00- 00 f000 00000 ("I,0. 000000(0 000(0( I I N0000I
Sa- t -aolo 0 0 I- 0000000 0000 -000( 0000( 0,00 000000 ;-, -, -I -'de, 0I0 00000A 00.00 000(0 OPER00000000,0000000( ___ __ __ __ __
7V- E 0. A .-100( 00000 000(00 00 0 0 0 0 ( 00 6 0 0 0 ( 00 0 0 0 0 0 00000.0000000000 00(00"0000I00000000000000-0-00000.I00-000000000(0(000OO t(0.00 00000
000 00 00 00 00 000000000,0 P5(00140 ol 1004 ." It I-0 0 0 (. 0-( 0 000 _ _ _ ___ 00000000( 00 I O0 o00 000000 000 0000000 00 0Id ,A ,,, 000000000000,1 (00 00 000 00 000" A0 0 0(000 0 0 0 0 00 00 0
_ _ _ _ _ 0 0 0 4 (0, 3L 0 G i n ( 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 ". 0 0 0 4 00004(00., I t 1 000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 _0 0 0 00,0 010 0m -0 0 0 0 0 00.1 7
11,1111",00000 AOOOo "I 00 ,I00 I000(0400, VEDADOl ,1-1 ;-, -e.,-- ii ll00 0.00,t0-00(000000000000000000000000000000000.0000t(,000000
00000( 000000000I. 1ti .O I0000 is00 -oo 0000(00 00000,000 000 000(00 00 0000oooo. OoIo o(Oeo(o 0. 00000(00,11 000000 ,,1:-00000(0 00 100000(_T
000 00 Io -0(000 000-00 (0000 00, 000 doodid -,--0 000. m.0 _0 00(000' ,j-00 ((000,000 00(0000 I000.0(0 00 -0 --- -4 (ooo(00.00000. 000(0(00 000 0(00 0 (0
--0lw .1 .0;I, .0 r t0."L00'.00000- "00(000000,0000000000I0;l00000000000000000_000 T0I000f(ii0,;. I 0 -00000 0000(000(0000 B0.0000 ( III0
000 00 00, 00000. 0 0 0, 000.000(4,000000 le0000(0 0 0 0,(0A0, 000 00(000(00 (0o(00 0o 0 0 0 0 0 000000040
000000. 00805(0, ,,t,,A, ,, ~ I1 I,-, ,,M: I(006 00(0, 0000(00 (g00 (0000000( .(0000 .00003l2, C CRI LOA ~ I-1Z 00000(4000000000000(000(0000000000000 So .0-0.0*.I0It(-70
0000(00000 10000000 ooo Ag- 4- .jto 322 ,e~oo 00000000000 4-l.000 -0(0-0 -.'. II0(0000 I0(0 j--000 I0 "o. -00000(000((00 --- 0000 It,,0 I-__ 00,0 0(10-00 ,1 mI.-- .Cl.$ "II", i "D11
000000.00000000000(0'000.0(0 ,400000 0 I 0000,000000000000000ooI odo0(o'~.O 0000 0000 I000000000 00I000 000000o00000 (0, 000 0000000000000000 -0 0 000000 001.-00-0000
000(00000000000-0.00~~ ~ 0000000 0000000(00 do oio0Oa 00001 00,00--000 (000 00o -0000 --~ 0000 000(00000000 ---00 .r000000(00(000000000000 0ED
0000000000003, 0 0 I( O.50 Il 0000 %o0r00 ,e.,-. t o 0.4000. 0000000 D00 0,0 00(01000 000 000.000.0 00(00000 000 0000000 000-00(1 00(00(0000(000000(
00000000 "o o _A7.T'"i 0'0I n -r. n.;j_ bl ,'el" 1 .a.I. - 3'. 1. 000 (000
00 0 00 0 0 00 0 00 0 .000 ( j S C,00 0 0 0 0 A 0 0 -A R O C Al'A I50 E0 00 0I! v it 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 00 0 ( 0 0 0 0 0 0 0 0
(04 00 00 00 00 00(0 00 -oo LO A PArt .-t t0-0_00(
0000(000(000000(. I I -o'o-a 00000 00S E00 0 0000000(00(,000(ooo0I -00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ---od 5C o~ o o 00 0 ,0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 ,il- o iE I5f 5I 00 0o o (0000(0- 000(0000AN0(0o oi v xx U A
00,, '1:1,,;; I000o I_000( t0 I( 4 00 0 0 0(0 00 0 000 000( 00000000000( 00 0 0( (0 00 (0 00,0 0 00(0 0 00000 I0 M ,CAS00( .( 0 0(,0(0,j 00 00 0 0 0 00400 000 0 0 ( 00
00.00II(I0(000 I,,mt ,to 00000000000 .0~ 0000000~o00(~ 00000000 do __ __ __ _H0IT000-I M .'E. _fs ont0,(os, (00P00~0( I00( 00 Rf0.0000000 (---0n0-000.0t0- 400000000
It(0 00000000 0000e"'0 _00, __0 _0(000 000"00 ,00 000000000 I0000 (0-00000(00. NOIH PCMND CLRE %L- i- ,il cI
NEo l loi ln .T -WB- A AIOQI7ILA2I! it. n '-o -o 0 t l t 0 0-( 0 00000. 52 1 A
000000(00 (00000000000 00-00000000 NIACD 00000 0000000-00-- I1- o~ .l- .1 .,- o"'to 000- 0000--000000 I0 1000 1'00,000000000000000000 (000(00I004.00-'-i In.el- .1,,o.f'N .k- C "'7,"
0100(00e. -"n C "(000 -0oo CAS 00"(0 POR OQ 00:(00 0 -0( ,00 -0(0000I" (0? l~lA, .OIE .OAI N 1M
(00.00 ,-W ( t000-=0- %--0-- e- -,(-0.0l00 o Poooo ,- EN -o. OTR LU A I 00000000 00000 (0000(00 ---000 I000 Ae0 ---. I0 0 al0. o
(0D0-"0 IV700 OxFI TR NP N LOCAgLE IASA 0 D 0000000000 .5 COC.INE RaORSlm -. ,_ -" 0. -OIEIO 000l"I' ft"',000 0000(0000(0000 000.00 0000(000000000000 ,,___ _ _to_____________ 40000000 00LPTA F.0,r 1.-- ,~- I 00 00I~TA ((000E. 000 000000 TOWN00 0o0-0o000 00000000 00, 000_0 (0000000000
0WA Como000 0000000004 00(0 0 =0I oo 00 ( ,0 0 O,,Ooo0 00000 r000, 00000000000-00000(00(0 00 00 0 _____ -.0 [00000(000 0000S00
-0,0(00000,0(0(.00000(000000000000000 00 0 00 0 0 00 0 0(00 0 00 0(00 0 0 00 0( 00-I0 11-00000000000000(0000 0.00.00e.00000000'I,000000400SE0000000,00.0000_00CO 000(00000 I000000000(0 (00 R00(000 0000 0'(000o Noo0ooo0 E0LO(QI IRp- t 0- 0000 '000000000000.00000 00000 0,o, "A" 0000000000000l"IAot 00000 00S00.A.0000000 .X00000 0000004000 0DA 0000(00000(000000000000 0000000 0000t 0000000C 00.NES ,,0000 (000 00l. 0000000000 V"00000.00$10o00 00000 T00(000000 00000000 4(00000000000 00, Sala,0 (0n, hal 00 000(00000. D_000N0(0I.,0 000(0 0.1C 000000 0040000000 I.A, AS0(000000000(00.0000000000000(0000All. 0000 0.00000 0,00000000 of.0, I
00000000000000. x i .0000.00(0 on".00000to.000I~00000(OoVo.(00000 .0me.0(oI-00e0000 0(00,000000,0-000-0(0000.(not.00.00000.00-t,00. 0000000-10000o,0JUl19 2) lDE 1914) ) ARIO I)E IA MARINA xr~f


obreyroe que iittmlipleni #4 fg4IIUdc) "~ ~ X +.a favinor (I fzma, m a

Aaat""" tie Trnhffb'ataaaaa dt. 1!'P -uaeiz-aw'' 1o Lxroo tci.vp~ .
w", ttts
Hnre r ra'T tt ttt l'itstto ai t a Wattt a a t(&a ~ a aaaat l aaaataa n oa oaot onsa/ tP'iaoaIt t
aa~eataaa. Qa''aaa ata' aa~aa 'perttt
It taratai 'aaotrasd'I nadnt Pi > wa da -,aa a> "> tt tab> ata f'ataLt 'o ;-~i a t 1 'papa to t ot
1Aa aa a ta'tt -a aa a T" Ittt,'. It
ttaat a b 'a n atataL b'tai"a'aaat aaataa~baaaaaaa ~ ataib~ttaa '~at 'tkattttta"aa~adaataaaha
WYE
baaa' '' aaaaa ad ltaabtaa. a t'aataa ~n dt ia yttalbdaaaanata~'a~aataataaaabtaaaitb1atbataaiatItaaaaMOMataat' 4E PE IA
-na t P ii'a ta tt baa
taaatatat tt't~'ta a t>t~t~aaat' ia~a~t'ataa a tab aaaaattf'ataa atat'ka' ~ataaa itittaa ata t tttttttia lltaa t~aat tata ttf' aaaaa t aaaVa a ('~a~, tttt tt, tttt't at taa~aatt tt' abSt pt
d~'tditaatdt~tiatataaaaaaataias'aaaaaaaja,
bsat., aaa ta ab 'a 'aa~ aaatat~taata tiaaa 'at itaaat~a: ~tiiaiatttati~t'aaaa'a itaiaa tttiaaa baataaa'aaa tia'a aata' itataa ~ tat"" aat'aa'aaaa a aaa Iadaaa'a 'aiti ittbaatatataaiaa at'aasattaati aaaatatat'a4tttaa~ada' bt'aaaaaaai'ai' at"' a at

aA aC R N> E~ai S~a ~~ '~0 >>' ta~aaata ~ ~ aaaaaaia aaa~aaaaaa aaaaaaaaaa
a>,d Ib> a at it Aaat' aaaaa'a"
at" 'a 1 de atY bt. tatta ta it ""['(A r''aa'ba'aaiaa~aaal tt
a~~~~~~~~a~~~ Mt' 'o'a't'~t aa ttott l' 'tat'ata
taaaaaiiatttiaa'e d.aa~aaaa>aaaaaa a~aaaabalaalat'''t aFt 'a"t"'ta ,tt'~ a aiattat~-aaaaa ,~aa ~ ttt~tt~ttqo atttaiaaa~a'aartalalaaba
a 'l' tas'asaaaa aab a aaa aaattat
a 'aaa'' aatatat l ataattt ataaatIa0II>,ataadbttaaatttaa'naata'aab''bt aasl'rabaata"
aTaata""'a a1 IF t'aWaaataat aaTastaataaaia aaaattat IVaaiaatd V 1ata.a.
eaaraataaaa taa>' ('' t'bt tatabr7aaa aalaaa'ataa"~ataaaaaaaaa


'a"' a- taadaatla ta'-d o 'lTdh. foiad o er


J, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 'a aE. afataaa Ati--.dl i-1 ow R
al> a'aa !Iatas't' 'ao t1taat at, Matoa=-'a .a~ia
a>.qur6Voo U","tt liti' BRAN~ VENT ANUAL LOEOAOOOInO
a~~~~~~~s At vaittttpaatdatot; ~a
MA6, QUE, NUNC EN A01
a'~~~ a" 967,35 "' atttaa
at de t /AQU1 ES Oeaa
'ta, aaa "tatttbaat a'aaataa'a. atta'>
'tt~~~aa'~~''ata'adt ~ ~ ~ ,aa "daaataa~'aa ea'at a>Ada'tlltt
a> ~ ~ ~ ~ ,~ aJ~ ata'taaaah'a'""" ILt' at't
__ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~I d_ aa~'t b,~a'tta~t'a ~t"'/ EC IINT DLAIORO
attaaI FINat0I tt'ahtiaaa0aatataa" 'tb>
at' tatllf ta'a1'tdt tINtta a.Tatat te tsa a SsIs a t e

Caatal tadaa aa'ta o a'A ~ abata t aeta p syteU dsd ao
taUasaatttaa Y~' AN't'ES ENt~at EL tDA1 aDEt LA J'ta'a e"' rz 52'* 9
balaaaaaaabt tattlda tttaaa a~ataba'aa Ar 'adqn ac asaa am oa eaa
ttttait'alia~~ttsataatt~aCREPE 100a'aaa DaENIat'EaRM
It~~~p,,t~ t radat'a E! at ttta a'aa'aaaPa'aaasO

N~t t' 'tatUIE OC SO .,r d ~' elL ~aa r at at t
'ala,- FIId ,Aa~ a" a a tt''


Itaa da.dtta'te~ta>
at ~ Waa' e P-3-t Tit A F E7,

'a q- >~a da'~ Per."" At. my a CR PE 00 D IE

RCRMAN COLORR
I 'ad;O aIl'>d,"I lea.
edt'tnt- AitNT R
io l n f o7'-A' ali Bot nnt Vitato aaa


alaitatta ataat l tit 1a, at' Laat 'ac 2.
ad' attaata tta'atl~ a', '"aa1' daiSdt aaaAt SF~E T R
ata iaal aaaa Ma'' 'al p'5ta'ia a'ad ito, 't taee-.O s
a> ~.re.pi e i. ORGANZAS !,A V1ara thaea
at'h~d, 'it" rl II' Ia t'ttittt,4 9

al:a ltbt a -tiataaai a' a uma a> aa' aa
alidae ae tttbiatt aIaa t b r 'r SEDAS ESTAPA DALo a am
~-t paaats le'xxo ttatb Dtaa Itt P A PLN ESS L0vst 4
rtt t Iaal attaa'a taa'a atfba., .hta a. L.a' Aa

a' e la 'aa. 'at> s>> >atltatttnho o a e tt tata 8 alaadi at1Z1tttataa
de I taii:alttacaiaaaaaiaatattaat (itababdeat
U t, A. a'. Aatta'a yttaa alto~ii atelatt ta
6attta.aa at taati a.M p ata' 'A Mt 'tt.a~ 'a a ttt( ',a t la a'ai
d a e ai ale 01aaaa p_ ta Nta aaa laa at-'.
di'tttePe ttabaa t egaat d Ita ,?tt t't
J, d a- o
aatt B1qb. 0.aaahngr dCio Eriatata I.att ata> i tti be a 4 it, t'aatata a" wa mae a C RE


IN Aaat 'aaat'tlat ar 'ab A(aa al r=i A lbtta re)a 1


_______ a taittt.itaaa i 'asaaa 'a' aa at~e taataatl oet a tl
aa3416 liatat>.att-i-eattt91 1agt atatttl a'tattatt't Iada'dl

___________________ aa' tatta at-'A a ~ bat't.ta" 50tta Tataa-aaitr 4Altttaa a l
aatt'alt-,I!v a a~atattta attt,aat d
t,'aata, rtia' taaatd tt)a 1-1alt'.a M.
SUPPLEMENT DJARI0 EN IA ~ I fU I A )N AA(TUALLDAD NACIONAL
LA HAUNA, !9 DFJVLOD19


led.~i Sjfl, 1-E A. DEL

t-8 ''-Es d, AsIssI
on Ws insl& 8. C.ENTISEDAN ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ww L--l -' MOE --it"~ A IG AINA I- Os 1 ssd qsS g
00-El ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ACULA 01INTEs.4 .I4 ss sss iss 15ISit 555 555


ii Nbles8L555aESC3,- SIOG A C ONA DLCSA h ad siafifl II ASSALASA ASELSOe La ECISI
As E Clus. de L qlhss Ma 'ssl C IbA, a 5,14., t d0l age P0p1 Aii~ft 05. d "'ll, "rl

-ena5,5 do5555 43,5.00fa n,-r I


,ats~iA s ,55 as55 d ps~. 5 A ila5 t- dell,~ dii s55aS 3-1 t. 555triia ps61sSss 555, 5553555 1&5540. 1.55i55
5555 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o intoAssnas Marine Moral55 La55585 en555g del*55 cheque 55 *55. 55*5.t Ife 55.55 As I sn, here5 Norio* Dqolrf Mahi Oi Up
to altbr -96n~sa Ieni) des15 1-1, SrAI~ Pw0355*5t he M5**515. Rs*5**5 ,nxl s brsf db al ro55 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Obia doto Carl Srit S, 555550)5, doto Manuel A,~NESC-C55 eift 55ll54 *555550 4A00055s5l5aos do PaS cm54 StsjSstsls.AIIIr, 11,5 1585
dess~~ Varlr Y 5s p 5O st ilt5'Scto anuel s 055015 Sssssssmito e b Pb iotss at Ot, s dad5 caibo rll *5555545t150t15T 5155llD4 AIAIAAD S DINL A~ i nn
le autor del ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 54AoiosttSto delsi~sis 5555 dl5ae5 tda e II0o1 o rg etreoy ~ ncaitpr- D- &IUnga Un~lameti -d c


IIIARIO D)r IAM RN
GRAFCASDE LA C4no n ,A 1,g 1-. le .

urn ho) l do ne e enad o p-i-n a
Ile

4.o P Ixd ra red


,on~~~~ciat~~~~l~~d.,~ so ennt, Mj- ~~~~~~~~~~~ ~o Fij ad rd eCaru30 N---i i. Q el-l-i .


,juel ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ NEO Yuitr ATRACTIVO COLORES d eaoy Ia t~y~ira hrtMrtaCrinreyP- rorln,"y.'i
51- 0 -6 en 5 D me


Ej VENT EN LAGP I CI,
d,,-. 1 1.F- Itid doEd-lit dPI- d re uroen vje de neelo -W 'm lgn 0ZONICA HARANERAI


a~~r he n, oroo I ai-a

Ce 1br b o I o a 0 a r px r mi Fd a h the R-o, t 2 eaa y a a rkl aai e ta na de Sanb T etm yh gd a ~ Geynns -I


Poo- IIIu t-our

NYO aCyt

voeardied c~ait,
crtSDENIE
Ferr.An a Drigadel bla~t de Y o Rc e tuda, fua d Ia aptal\ut. Me fam yhre y- mw e

doct~r FA d -k 1,01 at h del "'sa Ob lapim r comu an6.mo tn m fg
f ct~ldlo n a v n MO y.s p M t 1 oZs o, Sauca ]Ut ll?. "
DIARI) DE LA MARINA

FO (JANDO LOS CAMPEONES DL MANANA.#lsqe nate. el Cub p"t elof esf r AdoI l,
44nd 444.414444t44,4d,FE1 NATALICIO'DE SIMOU.la oprrnatur
on -1 Mimot Ct u s flst n mot4 v de noen- d ri C-ran It teer n I t "'ll -r-la res Ry MorAn dire tor d 1:a1ofitr'a d, taeah H.l t l 0. l- t '-f ara Jo4d Varea < na l erl del P-ro generi I ario Pu'k a 'Ier orl tl r de
LA4 Gil4. ONTRA 4 LA 44 4EUR -,%

a tw o t exper a a ree an te proteso M art nez ab ha tr s se s omn r a p a a~ o tWpaW o- 1, mrvtcf do )a Ieuta al amCeh rneenL docto Auret BadI dil, 1r1o Tor& R. ante-,c


mucha~~~~~~m ranzfns cue e1.Ij1 l uP- ardge lo asee eblo- a

ne to ot reasp uricod.rr >, t
PRIMERA, COMUNIONj --Orilnd DeIlga !to uded ap rdead de b < d J dumn r dbeall nte W o del C legio pds~~p- vIin hi en a n del AngelI- o Ro
m perA IO :)F GinU C O E It er adn de li- ile prof-t d.es.oro


a da s. Carna Cai res mhin hirs quetm los empli quesdotrFee
Caf--~WV RFUR IN N.- C'o d, L. V.nion en.~ pa".s to e prealdente de *o
44rm 44a 44mu 44444 y4 44444 44444 ra u44 ns o o, in 4o trn
'4444M44,4.4,4444444444444. F.I4,444444
En st 0t6 spetodl la .~ 4rtuco 4444444 osrs.4 I&444 4 4444 444 se Ir en44 444444444444 44444 444444444 co mao v444a a xrrio- iP4.4444444 COM 4.I44404444d D81gad


CTJBANAS EN~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~ ME,44.- I4 44iad a~ Publ de Ins, 44ktoitserols lAcl~,d n-a a elbi n Gri iaad ae upinr ou


I44i. 4 vlmeln 4 Gar44 44444444t44e 4.

A]~~~~~~~~~4 4444444c444 mar,1.mao acri'
44t n4 4-s r. 44 444 o 444444 Is444 fom o
.~~~44 4444 -4'-444444 44~s el4 44wi444 4d4 4:44444444Ism 1,W, 11
4tr 444. q-4 4444444444 44 s444

4444444 44i 4444444 4,44 444 q-4-r-444t4 11444444 me :44,4ld 44 44 in4dV-4I 4t44 "hi"4444444 44444 444a) 4nin, I 4444444ol 4n 4sl 4 '44in '- AMA.

d.~4444444 -4:4 44. 4444':44.-4444 444444 do o e,6.IVe i