Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:14766

Full TextANO CXVtII NIM lIDO 1 A1.


I ri ? U I.~ Wl.t'i A 9 ,~ ~*'~
J A 'K) Lb V 'Al
A ALA NA LLAAAAALAA ALAALAAAA AAAIAAAIAAA 01010 OVA~ LEA


IA HAIANA, Mli.ROL 27 I). JUIO 1i4 1) L49 AANO'i PAN'IAIl ON St.RIO. I OR ... ALIflK.0. fjI.,A Y NI AfA.I,"LIA I'll A AAp,AAA A ..... fL)L. 'A ( FNIAVO5


.PI lbM.


, I i *


I ILos tributos creados par a -- ,. de Fomento produce cada ano
de 9 a 14 mndlones y pueden tomarse para atilsfaeor lI future denida.

A~ .AI


' t .


i *w IS. IS .


' .'. 'I l s
S jue tratan
t de lograr s itdnimi16n


'.. l e l ,' 1

.... t odas ALAA
IIacIOAUne Iiljrr. SL~rL
r)LpittrA to pot ,',r i


E e~ila ili~rpar-
,i t !irrno babin m o ;v- iad j
S PARA 1, (0 i C lPFAN.ES
A. .AAA~~AAAA A IA A arAL L AL


f1lA ruAil AfAAA irAA l In
AA ALIA AIA AA In- A AIAb lf


A AA de A


7 1 I AA

A -A7A .AA A;' A.' .


'. : f .,-D r . ;.i. . . ,


A- ? : ',f ' ..: . .:..'.., " : "

: ;- 'J, : I:U,
.,~~ ,- r . :
_2 'J : :,.',,.-- '. . ..t :,. ;b ,, : '.
..,,....,~~~~~~~~~~ ... .. ,:,: : -.,.

m :'"," . -., .. .,


.I ; ,,. ,, ( .
a.
V Z r - ,m

,.


AL,."


Hamta deopus de esa capmtura no se orga, -. . .. .
.* ,~ ." : ,-- "} -_ -., .,.' .i ,-..,-se arm a

-,' Servicio de A
A lAAe cLen-ts Afar

fr. c. i .i:
17." " a : .- " : . ...
l.- : . . . -i, : ;% ', ',' _: .' : - ,. ..


__. ha La
*en la A .
1 948. Estiman que ha sido un factor
S" determinant el aumenzo de tlos suministros


A A AA'


..L. . ontra l VA YORK, j
LAL3LAAAAAAA AA con onad t on i A aLA. ALA 'WALLAA LA
'- A -,:AAAAAe A q A


SA IN 11*


* t ,., i ; .
VA~ .ii'. ,

i41 1
.,1 ,


: i i : '


', l !I ". .

I '.b'


10 'ad '


T.. : 1 r. ,


'"_ d"" ":Y 2 .''


' [" r , i t


I


.;,


Il ,0 1n11 hi I MI INA' MII (i I I iii 11 I F II P, ll


1 , ,, i i ... ..


. . ..l...i ,. .. ..


I . , .. I ," ,,
j, I I I .


.4 .. ....-


C CMBQ
1.150 Kl.

I LAN_ _F

ROLANDO TO0 MES5 P ABHF9
Jp I 'l'% II 'rL


-, . 1.. ....L.. .r.
'"' ' I''' 1 lil l,,,, ,, ii l],alulha . .


%SL CCr1IJA fr.r.N MA[,F"A
RESTAURAkT Y COCKTAIL LOUNGE


.r ,I,;. '. ' T r .


I *. Inaualiraran en
___c ptiembrc V-) el

par~~~que(;it a
.. .. ..... .. j
," ' I , I,, ,. . Xr i r. . ,
, .,,l , I.. I,, n, I m"

NUEVAS5 SALIDAS PARA I* -
I i,'-H.. .. ", H-, l. H,.,','-, 444"

2 L O .. 4 1, ,LL, t- 1-


: o 45 rd.. .. i 'i. u -A'ILZIERIHDa
."" rr I II


.pC 12 L e; S. Ps;; r C ,11"1 I _T EXT C T
li
,1 j 4f II r 1

I ~ ~ ~ ~ ~ I VE E O LA lrl -T E'M...T ... .' .. llrl : ....m l ..

a,,.E l~l M A 'L., i7.-1- .-

pr ,jI ". I1 l-7 'r"


mA L
I__ V ., 1 :I1'1I11.. .. l II11 :I: 'I '.1 :'::1


V.,

44 .,. ,. I .


Tiri;k T-n,


, Lt) t X1.II


I,, I I 'dI III I' 1',
1is. r It I nI n lo t I "
. I ,,,/ .i ,,ll.l. I
,1 I"I I. ,.l m ,,


, +. R 1


oil 111iiil1tiiiti1
I'rtip rexistl'j 1.II
I VA
I;,,;;;';;;;. _S S .


IIANCO4 4GIiIAT%

*1PIEAHONP% EMi tlf |44 T.in1
FN 4.ftIRdlin
.'h h I ,h ,, ., I.? > * N I B ; '. r ,' 'r. - *. h . h r .


AIU1J IAR I H AB J 1 ,P ,lANA


. ... .... .,
. . . i l-. . , "i ,
'; .. .... .. ... .....* ... _A (U IA R t G IA 11A N A 7;!* *: '. ,;;:: '^ : i .....* *", : \' *"

A t C"X'II
lAS ( II :gi'i_rr
I-
I r,:,; i a ;,liar II5111 irs, ; -
- n-- II _
d. ti o ... . ... .


i-. // / LidI ~ s-'g '


S c,.
I.,,/r.r/,l.s/ ...r rrs/,rrr
.I E -.r
.L' -.1 C"
/;* .cArI f r
..uTliEIPE: ,o',F'L'.i'ri y ,(;r

i...[i-i 111 tl' $ i, -/ll I ,' 1 ,


uRl.i\rI Ih I M.ARIII l\ M ll Il "l .' IHI lit 1 II I rs PAJJ.rlA IPF.5_
dh'rivisv' I ruiauianuuiuns ld 4:',(ia iB'19l)I;61"i; 14'4/u"/I I,' //rfIr.i ;fl/ .da a lcS
:11 4j q gi l .1'I'Ill go
it f fn 111i'm.I h 1 I . i h, .irr. . ,. to m ,,,,I. ... ..... I ,,., .. Sp .r

J A14-'1 14 bb. 1. is1 p -1 Iii I. I. ill.
,, *; '. h1,, I I, I, 'I,' r, i I"
u, .. r, r,-, ** :r, .... I ,, ,' , ,,I "' !' , , ,- 1 1 >"> i
,I , ; .. . : ; ... . .. . ... , n ^ r iT"' , r' I

.. .. ,, ,.,,.',, -, ,; ,
: :,,: '.. !' iu i ., pv "{'i .' '/ '4Y >


L I- iALM ETE DI:SERADA PARA

'.. .. _- p t 1 -_ _- ... .. .'


-. -. -RIC ULTRA-
.- T:..........s.o o
s:. Mizo";:,,,b do 00-
r.. ... $149.00.--U:= .. .-='"-_
-J


S


" ,, L 4 Ir-,' ,, v .


i' : dl


A. _2 i f '


I ..v. 'l .r r i-,r& ld l Aif, -o 7. T-',n r rt- .r r-ItI
r ,J ', s q u L" 'r J-,'
R:; k ':: ';, Ld ,:. F?'

i re R e-r Fu -A.,.Jl A J,
r 7 r, ARn CJ .:i I F- C ii
F- : ~ ,,. r--.'. r e ,


f._ I j, I -o .
I i e n, no |,apgin liribuio:
-r1rr 1.ot ru -', .~.. 'kz .
Mr*-- "':, 7J%-t Ir, g. ,,, ..
i 1 .1. .1. 1 ~l r '. ,- l P i ,,r1t Ff ,T .1

al, --j 1I ...


/ '
.: : 7 -. ,-"r -2/

,. .. '., '. .
//it; :: -;-:-.,-'..:,._:,-.,,5.}':...-
,:'PT R ..,. /


71 I, ~I1 P

,1,;,


.5>..


c ,\ -T r P.\ Z r ,C'"
pr,, ; i p, ,u..

7 .' .


1' \r: r i' ,
... o i ,.1 i


". I mPAGINA CUATRO l ,Pil. i I I M\ RII\ MII P.1 f 'I I )ll I 1 I''I

DLIARIO DE LA MARlINA 1 I I1AA HAFBAiA ViilA
ii....... l ",A "' : 'AA .",, '.l........ 'EI'II J I' ? ,,.' jsfrUi A !, FI t .....a )ana ". "/ .
r,,,: ".j','+,, a m .m ,el Jet . .. .it de ....... Iti tes >r 1p,+. l .... r+ .... 1 + / '
U ~ I I I i .*
. ............ i c i' f ,

~ ~z~' Por Joni MIll1r ChIaA'A y Calve,

P.. R '" I f- t. 9 .. N E il 'A A A 'A ' "n''u A I, "'I i

' ,,',',' ,' . . ,; i ,, "I ' a 1 '"
--


Tf~~I EIAl.A LL -~ t yI 01
'A.'t Aitt*t-''II ^ ''' ___ A I' l Al {' ;i7._-*'

.EDITORIAL . ,"I '" ; ,'
r r i A e L i ': a 0' I t l -
h. .. ... ...il .+gan +< ..-,.-1

.. .. .. ....... .

A1Pfl... i .. ... ,i f ,4 ii,. ' ~ l' 4 ~
Y,+ "l, I,~~bp. ouir carnal.[+ It pi O i
I, ,, .... [, ,:, ++,+++...... .+ .+,. c, .... ..... ,... .... i ... .... d ....


,+, o Ar-, 1', +


."Id d'l RllA ,.' la I~' Idh.-'
ill, 'A ~au- P, A- d di ... 1, IaI
fi~m r 4 m'+u++m+ 4,, ,e+ h'li "lrne I a p,. 'I mh Pa ,u, I a pi+, !
laiu r,{o. P) aat-rl. .... deab r, 1. Ani'" W IcT, y,
.I ,, ta ., a


no A ,, uA .,-do I,' dAAI -. ,oll onI aas p6
b b JaAIIarrIA A ll an
Adirtuco di,1 Nafi,, b. an+taulu, gua ban~o ki, ter~inons de esos T[,nT.:
doI, ono-ltr ay, d--o a) Caa,i~di 3 a 1.+ r*pWbcai sionria~lm A Irts-
61....e~rEa+ adrcund.+la dirbud~ualet 'o-d-adnaI ss isn } stueirn-
Torl I[ rieri+ Ale "is+ rinu,"bdaon iirmirios e++ro+.coa.. Iars ), prI sos d'uarda(1. IuraAt A bAjiA ocas 1 I 'namig. quA laA'h'1
t-no-eA al ll at al- b AIA ,i I I i In,
bAkao ii- j- AAAI,,,o... lId lo,11 el-gmo ag uA rl'

prepa-ai"os -dcres oluitlc- +ilto, ef,,tricis i- risen da 4 Ru-.,
o um Tnia y In i,ititnai preparAcion pain )a guerls justifican con
ell-m u, not da .e...... deI Pire-de-t notieamerica. 1. ne-
-eAidad I, AuA+ wdo i Tundo hb, t ma~ilicA pars 1A A IA a doP iA
paz, di, }a c iazon -~de-tal y d, 1.s 1,,dicione uaitilin.s de ......
IA' puAblls IbiA-
Ahora bie-, se ro+i ocu~rt prtpaufar: ?.,il Is 1 61,
6o Et do dw Lidosha' de r~quernmealo papa i,, l'isten-l rolltar
&e queoxa me~ debian ... incudlI e- un pograrns un~ificad. adap-
tabl, ea w admmral-t,- a 1.oerc& di, 1. politics eterfior lootdil
,,nd., Par. an omencna ca a-uda fundamentnl y Wilk.a oue prestaron
est.s Amnhicas do habl. "nspficlia y portuguesa, In In paicalsurae
el rent, TIC 1. producc.6r +u.h. veers l,- e hs, dicho que 'in I,.stspc
t ......s snispar. as, proilsne+ 66'las deI alarimln.o sC hub-en~
pi-dido .a RuIr~a. I-ra f-tcl,+ I, -~ fi+en, 8, in producc~ni iuero- I.,
oul,}oe Je loe-ladI dte.-fia y -IeIe, d, Cuba< rilartros trnico ~s, de
firo. !a ...ra I tu ,a et,
smt~t~c< }a, fbras+ b qunr a t e} bat co, a caren ft,, aele
zrancs y ,...- paiabl los aimnTia s, I., habrian d, ga...
1, gu-ra sg6n -6nb 1 Isot+las del Dep.rtialnto d,
EtiA 6- q- Ind., I., Ameria ap-4Io ,I ... n io
rom calst.a n tell |. 6 frente: e- d d, batead., I desgradad-reit- eI-
,.,a 'ar d, nal-v Is n}g ac6 uindala, s ,sparitosa go ... A. e"Ia`
per. dr aodo Ip. rincpal il hart d, roolvdi- 1.s fueates de todu,-T~n
pays voicar todol Ins rrcuisoa de ruestias titrraii, nutstrai, indusrals. y el
aimento pot-hem d, nusric annas In ia horse teru, c, pars mcirtelle
action e. e itim Irso ar 'cral y eIn dk~po,'llo6 dr pInewaf I! mismo Tervicia
,inal de la, -a, sle guerra, ud~s
Para esta funelln primordil II, que ie recuiere ]a -oopra ..iSo darl-
dwd:, yll c++l I.,l Ell-le, Unidos Mi+s q.. mailli, 1. ayndil k. de
cons sir In If forrento y desarro~io de )a,, econclaias as produccuic, at
-ad. pais, e"itand !a, cri, cane Poled-n producir bondscnmcvns
con reecsnsp~h., Hay qua luchar tambtla contra it entrmngo,
int.... d, la quinita, couumna, ccomurni~a Y 1. .e,or dirensa colura e}
ion.m la, Till proporcialis .-a roner mu scgulii. u+ raba o
nomrmlYY c.0hroado, In !a perturbaci6p d.- hutlgau, y 'o'nto 1eadal a
diesanta aAr An,, iI pr A "iin r-.rAl rrnli-iins
-,dA'i -,II Il.. A ;.4l In

Aun+ta cunrr.
LA451 sael- . PlA AIA'AI .AIAIAAA
IT 19,1o AbIAAAia'I Airii, rladA siA Aorlle pAAAI 4 l~l.

ale ead AAAAAAA ,, Al dI 1I Ad
fena ld A dlar it, I, GA, AA 11- 1 fnioAu.Arole tiA 1 Ao Piolie -
IA"4AtAIII I Al 6'A Al A IAdAIA AA

par, 1 Is 1., 'l

1 ~ ~ T Is rai"dd I ap had
a,1 1 Al llieds4 AP

la m~ermlsm : ,Or ,re Fa T'e+ a''++ p r--O tO -+',:.' s,
pl cr+ y r ridi n a 4rm, v in, o-d nort
AII-~ Il JAAIiAAAdAA V e en-sa fn
jqI al-o4 a!pA. M I, rA,-e-.A
'" A' ,-IA reA 4-tado ljl4 "A qA 'Allc Ill IAm A'dAAIIA


/*AA l~A *A'~IAdA [


A.. A

,r )A A A **
K ,r


'/ '


w ". '' ';**
I_
41 ,


IA 4 ,j l Al F A


,f. ,'11,',s ,111 I,r


' 1,/


I


A..All.........IAls ea1a-d' pA
A. Ia. Aal. I A ar, lia ;iAIeA rAi
PAit. Ael Aa IAi Al o tsA blecA Para 1 1 ,A
'.1s A Ia 1oAeA tAAIAoAr 1 y
Imrst o*,~raiao ea hdal deCs, I ainhi+ g
'?em s ~ ce ll) Ic I- lld ara~a io a is, iolta japorea


, A I, A u A a 11,1 '-4-P1.r "e tIl p le Poll' AlA A 1 1e A 'Aa At r PVTl dlol A Me1pP-611 rS. FeA A
IPaI Ial 11011 dep l'(Afljc- Aa ll livaa aA coIIus~ II IA
.... .. r41 11 -1 CAIl ll nlI anl A Per. I I nuiA
a; 'I"d cO t m e ee '< aa en tLera lng'at. y barbe-A.
Al' ',A A' pAI A"1A- A ',d uAll a d p1111114 IIA 111n1r 1IIAIA I '
la A A A er IDAR A a r-1 1 I Al h lA d1 61. yAl o T 'A d. e, A n
,I~~~~tI n/a l j eoc iourp-InB 5'In at TIC- de IIIrm ITo Ier. i
SI' p prop'a dc Adl gobd prnls lrientales.
.. -- Dd 54 S }Francisco aJ ier
Sa e, 4 AQ' A so leva ar,. C Ar y pre.l.. AIA AAAA.AA,,lAA a b Aia A l AAdo-

A' Ai't_ r. s IIep as sA I A AAe d F_ eo 1 ii- yAI 1 Il n l,
A o I IIAIIA AIIIAYs 11 ya I~ AA' A Al
Coirf-eie ne- ramn d0 is I-o, I u y --r, t-mpl., , una< te.
lr, tr, l Li- el idid 16i &."t" l. 11n ..... ..- de loII MA ", is. AA Ai p4 r. fise' tIA poblaI AA
.. A l, -0'a ralld ddA d1 'aAA A r I.AAA IA I. l}l alalA Fa11'1

Cy a e n,tdrdeendaujen' 11a/+ +ueJarli~al liHdeYra I ( o cuirl,"
'.A... . A ,,, .. 'A ,AA A Mll" A'-
11".1 A A' A'A ++ 'AA. eI .114. +o ......dII 2.... I +.A!4 ...A..A.A...... ........... ........ ...... It IA.............III ooA..l'

d'o I WeA. A LA' 19 cal, "San, A A A aeiape
A A -A ..A .. A . A A A


IA 11 1 n I .- A '.-I Ipe duclendo clue no'to arrestaran,

, . p,, ijr ._


a I Ili 11o. En IA, I'
Lianaecho, sefe ceu i. i-
irate da intereeder ,
nifioles, partUguears, y ealmanoles,
r- iI 11 -o, ang1 a I- lAl-
lrs: Tendril; Cruces -
. '.1m d caul relic'
t.b1.r1 InaA 11t1o1e111 de 1aunno
jeAuItas que I n 11maA,11 part1 -
tabam ya Preo!. De )aa 2:6 cruces,
f. Os APAAAAcanA -1 11
,y 3: ,, Para je-q., , ,,f td ell.
iasms prian llA 114 or-, fIrA CA
41iAAIroI n moPiiA AA s Ar de so,1
Plernalil Tral 4juataos, cedleron) y
abo dind d. 1.+ra h aria iu
|del Culean, Mido ollielle ir~vo-
A. -lm deit.ndo . ed*' ;

di-et tU-Imno .+ Ali. laftanmsiatu,


91 Hospital Civil d1 P,,.IA- .r' A.,

PIARAO 'E LA MA 11NA A
411ribn Al dia 12 d.A lAtlul l .1igalA representative Truth. Pro p11-
an hater p41 Pinar del Rio, at m sitei plne toda sI voluAd yII bief ani-
se. a .1 srvoeno de filna bienam eausno
IMueha obras A on nA e rt1a4rAa 1 en a provincia olvida1 doe oads lli
gotbiormos, Porn a mi Intenxder uPn, de, hW men ulrgntes Ins Ia aipertura dot
Hospital Civil "RaA.imundi Menacel".
Mat Nn aninters Particular mffe got' .1 h.Csr ral *tt^4,, V>O~ recor-

ritarin de 11111 111pbb, quA diA u. i J- 1A 1 ,0a- 111 .I I .A
:Arniiigbiikco Hlspital, y va. l .1 Ado del minno, sale Eni Vtca dfti-
albla; 1. de ,a. tWdo*i, 1. fmo q.. le+intaii fitax+ asixt .. IA y I-De uatd altentamentr
I lA4leal11 11111
M11111 MAATAIIAI LZAP

Pull, ,A6of MATlI l m1rt1111 IZ.. y A fI -IrdinnA4 1 omII AIIAm
d-no, tra ,,Wi di irnom .1 ucvo. iniont- d. I~urdl oto +-
lossa Ri(nt- corrn.,


,, A . '. . I , .! -' '" :


For . ..... '


a . ., r, .* *


I


QdoAl IA 'r IA ,[in ,IA.o,, l+. -a-
~~,I IA A.A 0A"11,isoo .# b
A+ ,++++ ,++e++ +.+., ++ A'A'A A'A A+ pAeAAA AA, +, Ji .) i lq ':'' L I A ,' A"" l

Al+o~mt" AAAAAAAAAIAAA ',, ,. ,
e',

6,,+oA AAa pons. aodIoAA A Avl R
W' ',` +.+.... orel-' & u,+ atc w
ni a,,a 'll: eon ina,A~ M- AI1 I AA 1 p
Tim A lu ,, if A v Al 'Id. l'aA IIIA A AAldAIIAAAAAAp A o TiItAAo'
-'u,~~AA it Isa lArfle a'C AllA4AIA I IAA
dial++ ill 1 n ., ~ .,,, ai ,.,+++ id, ~ r 'l ,+++ -+. + 11-ertor ba sid+a- I.t to.,+ .a 1.d + l+,+ #
+re ~ a'a<+ t,,,+r; I dei n~u ic 'd..n.. "1 t,, '1 + r


F1j'"I pIIAAA IA poAAI -AIIAAAl AAAIAAIA
Ad A',,:,++. ... 0 ,, +. .. + +a +: ....AA AA. A'A...A. A AA"A-., -. AA.' AAAA ,A IA 'A ....... A d A+ AAA..........A AAAAIIAIAI +lAA AAA,~~no Aali AA-AA IAAAA I AAAA .A
Ailnl deAA A~ Is", oA A',A-A.1 IA A A1A'AA11
1, I ,t -++ y t Isla.+ a I' a i.ii" Ii, I e ...r+,m is nal+, It
vet~e tnt ,p hc ;~e, ~e tlm L*i n srd t, .+ i ne s do call. s inum fi.. oi, nte ]m al Kci rd It Comi u I} vb h ar d im o nalauts- r d~ l

an A...a.. . A'.. A n d,, IA A 4A P41
A A A A IAA P:l AA 8A sAAAA A Ao d 'A,
A Aa A A 'Aa, A .AeAA A'Aar A, A A- AAAAAAAA A-raAAd A 'a AA mA AI.AA to haAA ,, .A
A q'.AAAA- AAA d A A A A A A sA Ara w, ,-", AA;A' A- '
,o A.,A tA A A Aay Ij A A A baA A A A dI A.lrA AA --hA
A A.A All AA, A. r r IAA Ia AAA A A b aA. AtAAAo r "IA. AT Al-espAu r Aa A AI A AAente Catalina I A mereAe to, buiareaA qu I imagine a
+frdo rpg l a e' .-'611 d ala iiiie- e tur-es ,,r dl r- ntrgado, Mus~solini "I 1u 11ne e~raddnaxsa iaaqt i ~ avd d ,nd utr
-ptl +eOh d,!++o d, la -I~rca del 'ab' I+c mzr eAu~+tx e adeoni dt todas less eat611e" qualoa a Lenin y "'comprermden"
"EI A~,. illAA IIAA 4Ame Il,-II, I pdlI A lIA
"i6rs e a -nayntd nade on- a Stalin, no podirs.n ontiruor sit
-,,a A IA 1e A,'AA AAAAAA IA I AAAAA iAAA All rA-. AAe pIIAAIA AeIAAAA Nine Aacu IAt I- IAs A AS IIA 11111a A ,AIIAA 1 lledeg de pcolil
'A 1 AAA clu~ (A l ,- n .aAA p~ina II Al al o, IIAA
________ .____ ________ To AAAIAA1A. AAII IAAAIAI ra sl e Al a Paricle CAo-A AlA. Pin XII quA IAIIA rl~ fIll'
.. ia ajC Cualquer de 'u hA '
D ESD = K K A A... AA.A.. A.A. IA... A... A A ..... .... .......
AAAIAo a A.AtaI Tl l. -l' ', I A. a A '
-- E S Du ,is" Cnnrs.d n ,sua lollaras dil rean n ei, ,-.-l
.' ] .., IPascal brohes, tarando, Islas do r,.r
A.. ,-A A -. AcA f. .. .. '.-ucea.IT
ElAato mnexicano Au N.... AA .. AI.. ... SAIIoAlA A .........I A A. IA y A sits h. AA.i I
Ar, A lA A AAA A A S Ie AAAA e Aa I A
on qtie rparaao pot u, eoldacl- a terrn nqeel epeet: n r .1.. '
: a ae unal etramn'.r hsoc e -rbile, 1. "aarnro an cilasbu ,,p-66n d
it narr -n 1re,~t~l onarci
I u'vaar urd 'hkpcin p- IAr y l lalA AclASeio A IIa eAA A A'.I
AacAIAAI p. AA AA a A A A ' d IIInAe p A '.' .ni' A I
C ON d i, e C 't -s ,a crOe a~ ar rp Tco !a;: h m I atud'lw iamble-i o's"' c lb.- ie la- A lu
S," FI d de .... +."r 11 + ... ds-'e...... a d .da, Diaflrazldoa n .... luaJd.... de o y+ Ieibe+...e,+,i a _P ...1 .... Pa is nto tambe6m do. ..," ". ,+. .
ga o !(' cano. +e ha+ ce'ee~aaopetti rusl~ricoa dt pri-,e ll mPf '~u,+rma qedg n d-

-,n.ignm rdui 1 ar Ieu d III~ e uwr, ioto 7+ p, 1 ,- e t qouo inn eiastcptr~+ 2Pu.
elle epie Ide,, aaua C, rrprii`1,o- 11Z L, rdnitmlirne- dcoder de aias, afadstra im farms. eir qe yane as dele [alias teibha hnlcluet per
SI;l- a I A A e ,- AIt reA A Al a .A A cAI I A u.e oA A i R AN A A.. . A I I A A A aA u e r a m . P a p a d o o d en a a ha ra 1 0 T a n a n H u n gr i
a xd -ilt~. d lao+ ,l+ "ls,6 d, dar a ,+ .. .. IT+a+ g... +.. ...t. ..
st 1 oaair d f devlla n> ,o h Is sim ple lo ac t iera de I las eaual uen moti aragdua, iuin
'-i l Sa nto "Ai' a dA dA ctplAAt AAAAAA ,daA A'IaAi di-A A''na.;,"1f.Aa'
'ee e !.I ' A + AAA 1.1 e AAr A Ia AI Ae AI A A"A A 'A'ep aic n 101114 1. AI bIAAIA A- A' 111 1y in eni a PAP A banA I I eAI IA 1o sIAII Il c, mu,


E n nuesrdra rrra u e o d u b z ydrra t lo-e I s e a 3
IIA lAt' AAIAA. daAlAAAAAAA ( AA- 41411 conAI d cAaAA 2A .AA6A- A tAba AItI eAnA lAAAi ItAy.IoaAA pudl Il l ag aAsA l hll l~d PpaL a w .n d e S r, F e pe d + s( itr~ acsa t s ooea r a e r a o o p e a e c ~ m e ~ [ . . . . rna tdr a s a as estr bten u m econ eq inu tral d o l ju eg d ,, dN h o r d e ai t ., -
c o",d o 1 p pe ala e ola is da zz qi el, It tr. reache Ie taliaa ellines -Ib eo.. .1r Co a i. "
el ~teco q e l~ s x"' e, it s et e pac s n, a. ,-.,n do duastrad o rprea en eW ivorgIII.& Iqul, r. y. g, " ,
'a n s more ri Ea pa a gritl As .ea
'~n enter ... .n"" L e m nt i e l m n re n V, fio Ie t Mrd b pu n ece c, de oe nt reg b n ste sn it a coa atabo a i n Ka dequ e ~
tne deela ha ii Can. p e d ,r e .r~ n r !a ai9 7esl fu arlia C( I t 'o e o de u a m m e t t os u p r en c bla, d e tre a a, tl to p at l -, ." -
L a a I A e a t F e A A A A A A A '' Al 1 4 1 A AIA AI TIA y ,, AI AA'.a n, A AAAt II-". -- : A ,, ,om d al r I I-,TA a :A
A "A 'A ..... IA' 41141.. .. 1 I r ,,IIIr i.A" ',' A.+" IAA + .. ." .... l. .. ... ..JA.... .
'A A A d. ca r II ,A Allp, A Al a IAI IAI Qi' n-len u r -A .' A,: ,:A-t IA ,-,l _. ,- A lAAiieAt Ill AInen IIt arut lA 1.. 141
I l p Al. uI-aA A 'IAAAalilaA AAIoIAiIgun. AA'AI lllnl Adl


iud j'.entd +>dgahbere de l- ""ll d ,o tarr rno, eno aba ~ ts ma ya in doaame Pnt ., doe de~ ior Inma n em a tr- eriiale sm voraogre~saci Sal dequ
A ,- Aa }sdve o s3 lsne AIAIA1AAAIAAIIpIIr hPA. IAo


-gEs ga -r e m bargo dI au l e se cua to Yl ul re ro p a cls deo lo ura- Ti rl deim e l t e r p a a e a y s ~ td d e o a a "c t l e ~ o d z u e d + a
,I q' I.A.. quAlro t A. I i- I t, A l o A e A j j a A A A A A A AarraIA AI I t- fIAr polalle oA sea. 1 1. 1 11 11111 11111 41


ar E ~ t e e u ,d e a [ d c s e 1 ~ m l 1. comaac o~ do b ut. -ca n o senor, f peon ef*t mt p r ei an t ae irm as go. ulehn Is u na r oaf d el s ,
IIIII~~ ~ ~ ~ ,- .. c, -01I s n yt

gaw, sp fa l ,d -p ecb e s e. e C -cin., Ca _, d,-. Iliueon ;as deprc i.1c e y qua orlu lo rimobo t.-+Opa 1 q
I- R- .u a a -a Perm ts + sa orpay a- to moe to do, or s Para oneserarines a et pu~ ovr Ci gn, no vay Tnt de
d. .AdlA ,AA M de 4 1 '. Y. ais IAA .p..A ;. e ta m- d e c adlth tl # h a iian po n u Para IAquaA lo 1en1t
a A l 14e1d a AIAI da'a 1111AsAraA caAIAba nei a r -al Par IveIA pro- maA I I I i d i do


}a vr :, : ~ ld I " '. ae !.,a y' I, giannro wdeaStali A e virs al d "I/ d ala amt t ,.' '- alt.d .e e th.
...... ..... Tes so oulotoo d. ..a popula .-s -a- ;} :,= --r ._ ;, ,,,
LI .-i IIAI.IIIIIAI 1 1asIo A E l A q-Ad1 eaA inIA yA ,AAi a api- An '-1I1ts AIAIAAAalAAA IIIPaIIIAiAAIaIAII '
SF 19- 0 aeril~cla r1 7a S,,- fA'IAArl AA dririAA4AA Ar 114 los coi acetdis n IA' twur
Al a A' ee 'al .-g IA lA ', qAAAA I .- ntg ane" 44 a1 AIAAAA is4AA.AIAII 41 '~

IA 4111111 ii" .. b114111111 P1111 A par.11, PA pI. ..a runnuc, biAA .IAIAIAA 1AII 6, 1114 IIlIPI AlA. t

IA oI-Al A' AAAA'I A.A...II . ....' ........... A .... .A... ... A L." L',1 I [,A-i"'I ''A
Tr. I, 1 -, A.
jA III? ui 11 11 c I IAtA IA lArnI 1111A11111 1 a IAIIA ll IlAAIAAI41IIIIAIA IPAAIIArl l 1I 1d
-4. AI A 'IIA AAA 'I AAIAts II I IAIA A AIIIAa AlIl.l 111111 I' A~pl~lA~A AIIA 4114
A ~ ~ ~ ~ Al~- Ej-,,Fp 1, IIA1A.AI 4114 Algofl (111 l.A pAI.IIA 411111 'LI- C,1arta' al 11AAI1III~IIAAAI1
A l, fit 'A :A4 ..AAIIAA A A AII
11 IA' A l ie- I' A A ..........IA A IIA AlAAIIII 1111 l~A IA 4


A IT C X I I r___ iAI -i c I M .R.-'i
Bifl-'Biifl^ ^
^^ ^',,pl ll'i,',jj~^ ,,
d .
, ,
H ,',:,' ,


S, AI ... ..,,
i i 1 i~ i ^ i ', ,,, k I [.',I . "u '


I-


K) ilL


Cr6nieca Habanera


,r, l i ill 11 11 r 1 f I.,il ,

t i., g' , ,
.. . ,,, ,,, ',, ,,, , ,A.. . .. .
i Iir F i I cr/etc c eiisct, c, ecr ecc... .. . ,
c,..... l ots, 'Ine.. cctl


I'


.11


J.iu
I b ors P h-H

,- ,.,, .c , . .... ..t .n mc c ,, ,n ,st, ,, ,
enet,,, nnt.cc, e ........ c~ n.. ,ect en. -cc.. .se
(cc s I...... t Psseciics.' Fucctcccr/ to cir l


ft

...~' te.e I


CaT
;, .' --- "- r';. ".A-" 1
-_ ..: .^', ? ....'.~ ~,J

17F-e-F, ,
01 1, "#t


U -

Al "
i..c


V esd, B,,s


K 'cc in.
leceeencce-,cjct ej 2ctcetsn

Anvrais u7cae


-e igt &c


Trees Rebajas en

la Secci6n dle Corses".,, -'" -
In,


3..t


dt ken y ice cocy
eee net', con el ies/n ae mareqcc-
sett c.it n c ,s bi. ne
iill,'' ',",
y ne'.groT, Jel 32 ai 40,
Rcb, ned's "-%... !.... ",.


Reb"idos a-
SOSTENEDOR te satin y enceje con
pun/e. En colore nude y blanco.
Del 32 al 38.
Rebajado a 4.50
FAJAS de 16 pulgadas, elhceas, eon
el frente de coti brocacdo. Zipper
ai ce tado y ballenicas par marecar
el teIle. Del 26 .1 32,
Rebajadas a -___ .'
Cwrfih Prim" Pi"
- AVISO IMPORTANT&
Ys llcg6 ]a esperiis colecci6n ide Fajas
y Panties ie goma Playtex. AcudA a
ciegci uanto antes.


I..


Realce su Belleza con
el Nuevo i : -:

Con tin tensr de cost
puede eut eci dqucrr asora les noe-
,m. Baest de Maquillaje Silk Tone
ihquidac o Film e da0e. jA He.
'ena Rubinstein, amrbas en seic tol
nealdes y a baLe de fismentos ds
sed miceropulverizadons en ricas cre-
mas y kinot aeeies.
Y con la misma Rebaia, s novii-
mo Polvos Silkt Sceen,. ustrasno y
socho tlonos, incluyen-
do el novisimo Rose MauHe.
Bsce y Polvoi cornlinadoe darAn
eursr ns belieze
nueva que Mcdme. Rubnstein deno.
mina .: Loek y que tiene today
ia kinura, cuavidsd y delicdacape_
rineci de Ia Seda,
Silk Tone, teb, a 2.25
Silk Film, eeb. a 2.03
Pslmes Silk Screen, rnb, a J. ., w3

ie/cce .iln.lt -,e d. to." 6
5c .cc .e:. "c'. __.ce l.: (cc;,Acet


.tn ey/el ycAguila, m-nl


kMU3DIMSTE Ael a
91 MO, A/,d Rc LA CAIOSl .Actie. UA
Aea /0/W SVMASV S5p dUs V*ss M ST.
M&ft 0 iC.W d, Ce< F/5M5IA TWSSAMS C-&.c1 &
p.et SAi- 9TTIA tL & cKXMTCs. SIVAS. AML.
UT S/KN, Cceree. LA VIl PAMFS. ccsg1.. 6W Ce
LA AFET, ci LA MASS, 1e,. C/e CATL TATS,
As..se 4, Ps.js IA UTA 55 /tAsA c.. T
/AW WeI t0$ Wd HLSS Ilel 4ts$I,
LA VST/A, GeV de Av/sila MUMA L M Cmas
sAye tA CASSA.M Cswfse E/is DL TKIAF Ct0ael
F&.i-e CATS 5555M55 Vcetnec LAs 'rn.m STA. d OtH
HARMSTILVA, Ccie.t /t/e.e A IA E . Wtne
Ot MIAIK Ctcccs/ s, Otnic, LA -- A A, tns
Min FE TTKATl a.ec /5(8lM SAFE tSmi,
MIV/tOWA, -te c CeA. 1AF ItM ti.een,/seet


1 'c,rr eg, 1 ft


ccc itttt


de


.'el Patronato Escolar de Vsradero
c.. ...eve ce~ebea-c er Dichcc erbencdac cccccccc, s


, .IN_," ,., "


,.rn1',.E., ;Ircp.2
2_- r- 5:


2:00 A.M.
2:15 A.M.
6:45 A M.
10:30 A. (M.
1:15 P. M.
2:30 P.M.
8:00 P. M.
H/et Groe


CUB77
.' .~ ~ ~id .'' /
% l#rj / .. i l ,r \,,15\ St l ,

j 'rjliho liilcr~n orhnal


I Il I I th lIi I I f l ipIr I I, I11 1 I,
It-IF./.lF h. F 1 P./ d, IFF F
a ~ ~ 1 4 ,.,
I[ f i rt ,r fi ... 1", .... .." O f.
i' I, ,r ,1
,. ,, II..H 1 ,'~~. ,t .. .. .,,... . I. a'a aaa ,.,,,,


E P D

E L SE :, .
CEF:ERHiT 4> di'A --


r .


F r.
E k .: E i) C, ',


Pedro ; rliandiasa Erezum
H A f A I L r C I D C
. l ta ...a l. 5,.,d A a- a ii jOaa, a F a.a.. Pra .a Ii a


no ilao ,.a A)ahrmma a d. Aa tlaadla:a" Ema la,. .- A3 n lqoad Ma" Ifa.... -r,
qama A.ncQeLI L=ado ,'l.d3 do Arrlun13a ',a;, ..'a.' FaA.. P Fra,.t:a Lir,"a..


V si I .1111 i r


I 14414 I 44 I


4 Iaia'Iaaa al I i ii.,.ia at.. a,
-~ I Ig4t,4.ja la.M Ii.ai.. a I aa.aaa4ai. I


Fr,. 4444


[A


I ~,


4,44,


EL. C A P M E L 0

21;
r-. p I,
E L S F A~ Q c
0-A
L. P I'
EL SEi n i


Padr. dI mutatmo Ger,.,.
HA r A LI rc CI po
H- 50AL -lE F iO

'Dpaa t ia Sa,,'~a ,a a..., ,,oF4rtDirar


,1,it rvvIn

I ', aeif 'lil 'Oti t.1iIisi( ihl" re'duliE('1'4D
ri' t'l piltt 1t' tU n tiI' cit E;'irflD~(

I I, 'h fIat aa aa 1.,1 t Ft' ,,,,ll,,4i1., n I. aI a I aaall tI a
S I ,lilt" /,. ti l I- ,,,,1,,1-. li.,e" r' Il'e-*i#l- '-lr I ru lt iint


1 3


impi esto al ... iI

WO fle GJjJj~t5 I r .4
4 . , ,. ', f ,


j Iaa rl.
, -a ;. ,
,, a ' , .'
4 .l l 4 ll4l ,a] r ai"____ .... ..... _i.... 'L' I.I" '. '"r'.''i' La.". I,. a.t..o i ...de a
.'.ia ,r a ,a:a ,, Iid i -ih :a
puedia. Imair
. . A,'I C .l \ i 'l,13; 'l . .... .. ..'!' .. .. . . : ... .

kc.it rFrlpa
1: F, IF

4 4. 0 44
c, .. . ,. W... t .4IF: I e IF

b,. -4 .. P ,4 Lll -p-.....
.' 4.... ,, 4 1 .1'.'a.a.a. : I .." ',. r... ." u
ALVAFFLA CIA
:.,., ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -Aa~ .,4_,,.,._:,,,&--.iu-rer,- pri . ,71 ';:;.,,"z...


t "


z- Funeraria "LA NACIONAL"
U-3.-S - t ; i l. I .t il..U'
I N F At N q Y p E 1. ji IL F E.r At r-1 U i', : 1


T


w


'lot ff1 14


.. i


h 1 1',,,l I, I ",lM W(IN I M 'lI[ i l '1 | |1 ii i rII l l i,


I'N, I .\ltl. I I


i -(0

AtO CVIIl


Il,\rli li I MARl, i


ry..i.i'A '.IP F


f riiic'a I Ii,;mer;i


8.. ui,,i,


" "; .4 ,
"" A A''" ... ,
tw it//'f s: ,,


'/-f 0'l 1~. d .. . ,
w ._ ,.o'/4 , I .7-42-, ,, C 2. ...
b,'.i.4. Iygfniit 24128. 1de.. r e el .. 24,32. pd -'''"
-,,_, 2 .40 d De iv 2 02.9o

... --, : :? : . .. 2,2 'i..c ,."-' ,, C .. L f iIl

I "-, ' i- -'4rU- -i.wq.K
.- . ...* 8


,, :. i .;-. ., % ..'-; .Fr ^ ;.-.

J *\ V
,/.. -aC. ,,i'. .
:" *". B -_ t .' \


t02.105. Ef OPAl bintO, 1w, 100-t34, E SEDA FRIA8 ltl. 102-131 .&OPAL bI)o
UZV4 ,e0 I 0mrlwalco de padn Co. bofe.,. 1 dt f 8w"a B1e. 8
el8ie, De112 ci 18. .20 lbr4o Alrdc.,i ,s0,.. ;o- tlao por etcaj, Dsl
4el. Dt10 o I i l,1A9

WM14ACIONE$ DE VERAO s 1U8CA TANTO POP TAN POCO 0 PRCIO$ J.AMAS 1 ..l, 1,:.< A .. 4- -A
/ -. j ^ _, .- ;., *, *;


, b.i-, v i --L.I- J En ORGANDl . 0 .0.8I0
b,,, -,d Cow6lnidocido,:, -.,.
mw0. 6-419. 6' I9 r".. ..: 1/'
D0. 2 .2 B 3.00


,, J. ,_ 6 ... ..... .. .
2'.".


12l 18
0.79


101-.126, E, SEDA F81RA cl, me.

S20, 1,70


I :. El. I.L'- ,IlF.L" ', ,,:, Er. j[iL '. Li : 5 .- 3k EC.- S ,;..

4,,, u," C. .. .'n r8 ,2i '"t'


d, ,G
jV,#., :. 4, ':. .
3 :, .I.4., ,,


102104. Er OPAL, C 'v.,1tm,

Del 12 al 8. 1 .20


l73 1' LL.N", 1IE : 12 1E-1F4H:N .' I I'1N 12 1. W-O -PA Pi % E.
.. .. .. ... . 8,, 1. .. n
'4..4. J !9H.U4 ^3
C. ': 4' 146I '. .. ,


j 1

i
1.-


' "
t ,,


Mu l l lil |1 w i I iH'i m l i, I'


j .' I, i II' .


J


,".- .. r< .' o. ._ .


7: ", A ,; Uf ': .' ,. ,Z ,.l s r:. 'E" ,: i ;PAGINA riit lrien ($ o& "'
I EliFirN VESTIDI 1', ,

M: A ',\-' w \ ,I IS 1, H A

MUY GRUESAS '
{:t, telas iDESDE :iVYNGA A 'iF.usi f -'-, Ift 51 '','U i .LI ,
Mrclr anc:i. de ;'"'ril.^ii'. :,1 pficin: Utl il;',. 0


' ", I'. I ', ',' I I'


Cr6niea I8I;diimncl
I.. .......lll, .1,1 1 ....... r. I I'll.


ill p 1 1 1 1 1 1i r1


A ".. .*i. "
Y '. Pi -, :- "l"


*1 : IrtJ.


I" a.. ., I ...r ,


. I" io;


I.n h, ul, Dlp PinonMedtre


."
,,,,,,^.'i ', ,,;t ;,; ]

y molestia tomando CARDUl /


.r. .. .,
, ... .. r F . . p,'- tP . ,,:- -

[;:, q .- .. ,j ]J__'j_n ;j


SUS(Ym i: I'


' .. ';z .'.. z.-"'" -' '
/, ...


*4 ''I,j..


................ .. t.-, ,..':.... o..
r, ,: '
J.
a c~ o r., I dK :, I -_- ,do l o d ,. c ., -
c,'li ", r C-. j, rlLqf. ,., r l a .,j
,,* -0I 0,
, ,r; l,,r


V II


iI~ ''~~


I


,fir. ( All


I., .


! I . .


, r .. ? . ,, ,' ,. ,. I I


i ; i


I

A ,' C _XII M__ 1l.-RIll u* I.\ 'I.I ll'M .


:n ci CREYON I tiP I. d,!
GERALDINE CRAUM

I,-
'O,-o~ Fn.,,,. y .,L., PA N,,. h irj

(F.FN r .pa rP t r R %1 ,1 p .
N1 ) GERALDINE C.AUX
I ,.,..'i 'i -- I

m- o fm l 'I LVn I Ii F ME PALE mini Inn h A. i I.
Prn I lin I 110i'. .. 11 i1 ih'11 '. |IIA. I. F'..
it n, ron h 'fIt mlr)' ip, ; v iirl alf r.i .i r
Ile ioprud,.biI de GERALDINE C El lJ
Suisc base v anlinciese en el DIAR10 DIL A NLI\ ARf.1;Y.
[ m r r ON p ...tarrot


k


... en mltitples ventaijas excldusivas!


,,.,' 1 -l,;.. c I, ,+ m C- .- a,1 3,o,, ii , f *


I

'Vp


KII.Q ,desde $Ib.00 mensuales, sin eClh3@t

GENERAL ELECTRIC
C U BANA.S.A.


(-r-- ( ;r hi ic ;i I l a I eai Mir , c r i ,,,
, ', .' ,;l' .: , ,,,, '! '"". .",, ''' ,"!"-~ Crm1a1.1m r
InIAP IIII IIl uL! It
ISI'flf'1 Al
K(i: E W ....... :>^i *:'..*'** '/:.: '
1 ,


,, r B i ,1 h 1 F ^ / J
n ,fflf d, I r,- j c, Mm 1.r I. i


.- ',r -,,,,. r! -" ''^ .^ i ,. c''' ,.-' *' ,. t*"-," '* *,*
- ... . .. .. . . . . ... : r ,1 , h r . I r li ; I . ., *
... ... i ^ ,,,, ",: ;" 1 ; *" '' t, n ,,:',.r,.
' 'L= I,e =.r L+,' I9

PERISA I Qr
' 'fc .\ .... ." r' .... + ,..,^"^ ]'^'B,
'r.r. ._- j'r j' .. ,, ,i ... .. .. .. . m fl T * iJ iJ
WerutonindflM'I... .. .F 0 V] . ,


* I-I I '1

II',,,,"


I,
II u,' 1


,.,KU]


. ......... + ': : 'i .- .
0, '
LL
D' :lj
-.SAM .....Y ... ;zAM H 1 IEL
.4 J ; '
k :,"
? .,/:4--
+- i'|S t.",'+ :Z -UE


i
,i r,
= ,
r


YI'I..toIN.. r1i t

(:'*'."hr.i el eim i.au ,, ., ..i hNn .li i /i,, !,s 1 1'. u i ;i.,
,'I c ll ,' p "eiii le iuh 'll.i Ii m im (' |, | i,';,i


Lai co. i mi i 6 M, I, MlIiii ., il II a gl d i I N

-i Iii'iiiiiiiii (I 1 '-ii111 1 Xii S icrilsar S a Ii ,.


-A 'i -'/.TID

At. gf,01irs M f ehfiuiiu 4i I.. _ll (
C4l'.l W.EU.iE ,.i..if*In ri. f h fIi qCipe.
'fl<, ;.siln ;< < r./,./. misi.ii.ff 6-,,(iI.


j<


ci:


II i l l 1 l
CIC 5C ,
h .,I,, .C, ...I, ,i ,' .ih ,,' td


F IC 1 ll ii
II I r

- I
,. C C C C


I i, ,i, Ii IIi... "


I...... .. ... ..
'EMN ,MIE, HEBUAN EZ VM UL AAI. 7 ;, ,, ,:,
1 ' ,; e' I* ; ". '. r' I i i '" *' ; ... r'm / */ .:ly: I *1 I I* *V:I: .'1 I.1.
*" *' l' ,:, -. -' ... . '; ' [, ; ,f -iE yER N E V~^ u E ',' ,.:' "7', ',' .",', "EE -O O :, ..... .. . .*,'" .. .
i ,: -: r ,* ,-,-u.., , . i j i- T i* L 1 ... i,,, I .... .. F .. . ,"
rt
;- I : ; '. .\ ;' : .' ... .. .. ... .... .. .. ... .... ... . .. .... ... ... 7ii F -^;: : i ;'

. ; ' ' r ' '\', , '. '.. ? . *. ". ; ,';,' " ,' .' .' 1 ,U 1 . y ft BJ. ,r n ,.E+ , . .. . , . ,
, ,i'' ., .', H A, ,-, i r' -
, .E .. .
j L CC AC

M-eel A C .LLECIDC
,. ,1.: I d rC UT .. .1 L, R A. I H ,E


AICUr A lt CATT DE7aCO S
rI P I 1 ,.
~ ~~ ~~~ ~~~~~ A r ,. 1 L+ E!}:.' C, ,'; 7,.I::-- r _.. 0'')

:'I:II"I I' I:11I'' 1"+1= I I:1" 1 .i ;I ..; ;+ :- .. .. +-I:1 i I : :: -I.Ii+- I I:11:; : ," r il L r


V L S F di 0
JOA .1Ui :-LAZAR VALDES
H A F A. L C r. c


I =M Vi t'.- CP.'riAC u. A.. I CCja, My. Ie.iw. C ..Ce Gtrw, y AC. or" EIa, S Cm,-r .Im
I MeCCA bInla, A,-,,3u;iny A,.iCA SrCi. e y3aa u inneve MniLid C aaCi ll CCIC 3o.1o E l
Aquino c r;edi.CCCCDl e, Lulu reriniiC[ [>,ei 5mD.MoflM, Rm.C


.C.,7,*-'I D.ln6odii,: I.:, "


Tn.C D.,- .CJrec
Z -7-,',


t
E. P D

ED.9.,. "'i DE L.: .[EA Y EFiL, ,DO
KA TAILECID .

., C I l l. .. .. t. ,C C , .'... C .r ,
r. ,
C C J., C.C .C C.1 C.a C'; C lll~o C~lr' CCCC l CC.,CCrC CPl CCC.CCCC CCC.CC CC,


U


..- B....... 1


.j. ii':"k''i t, , .:


,J?


:Funeraria LA NA CIONALC :.,, C A BALLET P,
U S2; .ianta y Benjumedca. p u 'AR c 2 0 o r ur AL E cC MA fA L 1l"-L L


4


7'


r


I :n ,

I.. I. . I' .C , r

. . . . . . . . ... *.C... ...


'"I"C"C


IIhCC C..C C I.? 'hC, I ,, .I1' .Iel r w I- C- CI
I ;" ., I ].CiC hC'iC j i ''n .
o, ,.. . i Ifj ; .,, |. r. ~I trC |
pr letSj I XAeC.
I PCCC IFC-l.4" -nJ.
I'., C,., i.I, I r r
... ....... . ,' . -


ICCCi TCIII IC dr ,1 MI l ad. .,
:n I sr r dei II i; "
\ ,, C... .. ... I,,, ,.- ,, ." :' : .

, I. ,q..... e I.. lA.. .
' ... I : v '::,i "o 'l


r. e iel, .. ... .

-. L. .

rto I d, A xbiran de La- Hahana
C, .," I.., ,II. ,CC in.C R C. .. .. .
*,,.'",,. ,,,C;,: *', ',"", C~ .... C.' ", ';.. ,',.i "
.. : : ,. ; i'. '. .C C "-, n C, .C.... .. ,, ...'
,"'on deo Ahourroi anco LadeHabana
,lh .. I..' j.I h Arel -|i ,,dr c eI, h *'", r12 +. .," ,"

11 CI7 GF.ZCC p *.'CCCIC.III ADI'ilF LT A
u'-,i ... r, r.. r r .+ ;., .: p . . . .f; '
T'+' l++'." ,.'r " l ++ =V :e -,r + ,


I', I+', ; +l' I e D tt -Ici. % r,& r-id *~. + ,


..... -.- ._ ... c .,,,-,, +, ..,-. . ... .. ,'-

"%':,:,:L:',~~~~~ ~~~~~~ r; '. ; 1: ;";:,;7'..,..

AM rw _I'I
Ilt,,l,ihl ,,l,,


IDS liiiles ifl ulgtrif's
ailden Willna o .vrii.s


E.. .... ,,,, ..' .
.lISlRIB/,SE V AhUNCIESE El


I' [ li/f
'1,


a0.8
9089


I I .,h,I.h,I. Ir,/ m .' '
,' .,', ,. ,'" '" '," : '; r ,,,"" ... ... . ,, ,-T I i , ,


I k L I M AM, ) 11E LA ',,, 1r' ',", .' ,,; ',' ,' ." - ..
S," . ,, L' L'. Il I I. r .... I
.>-? .7 -^ ,. ;., ** ,,r-,, ... ,* .. ,: ,.,,i.,:
' .... . . .. . ... ... .... .* . ..:. .I;, H"

,, ,,, ,'','
. .. .. . ., . .. .. .. .... ,7.'.,'


h.Rihl 1]1 I % MARINA


4,,.
/


(riin '.i Ii;iL inrr;i


/


(.

'Lou


II t+ '


" _i t' -

iiiL fl .i r ,
i L
iL J ., Z.:-.


Ioa r.',. cf:I.'o'iIo .de .1 'nat' -' or,.,:r'i, C-.
da ,. Vin 't,; del d -.I. :I


'.. N t A t. I . t ;._


L05 Polvo! Id OM' ern J.
s5ir1 iiCOn rrmtdcics irrditiducl.;: prti (bd, mIuo

Aquz fos pivgos 3;:' prcpfofln
.-n presencioc dc u..fia.. c guCio dl
utred... para tiitl- Vil!jyi fl I",i't I
?A clusjvcnireni.- :.uyo.

,. .. .. . . .., ., .


E,,l-- el , ,r L
I, [;f L EPLETA. I E TE AMnlt .. ,,r'. .
i HPO-CO .Zi33 CU acab kT 'l'.' 1,1
" ' ; . '+ 9 : I" ] ,- , , : . .

P. I ..
L 1. V II f I j .1 1 L II I k-


Ultra,
-^^ikr:. ^* "

4 11 'l. ._
.'/ "i) 1]')-, y.9 9


I :. -'l J 42.1 rA,, , h
'I
V on *i j Vt '*l nanti lon,., 4 ltniAi4J

I r, r, I


,,-r ii,> .i 4,"h i i d 0 pit, .,iv


II ill .. IiI:


\l


/*
/'

/


.' i, .

I

I : ', ,

,, ; .. "
' ,", \

/


Wjl'].~ .~.

'ii~h1

ii .2


m w'I..'I, ,,( i f li,,, ,. ,


li iiii i l.1 dig, 111~ '11'llll~l i 1;1* 1 L l r1111,d r 1 1 1 1f 1 1 111 4 1


. i ..' . ' ,

. . "


I, ,'I .,,:::,,' +

.......


VI'l rqI ian iie u p / :" l
fi- Vr uii< I iIF -ifi 41 EiiD I '/E e


I ,Id .,h,- ,I. ,,..


Ni^
I -l h, il i


K :''' ..
43 : / :::


I i f I, I i
I ,lh. I'l. I l.


I L 10 [,i, I l l it


IRENE HERNtANDEZ VDA DBE LARAL

PIC.


... . F11 1- . f , : "I .
F,, 1 + l ,' 1r -l R -R-FIF L -, . Fg ,I


'* *! r P 0:

',i E L T F-,' G
H. rA L tE I D 0


i .


-,.,


' i I U N R fA, H 0 H ri


,. .: ; : ..:{ f M ir TI
.*: ,- / *,?,

. ', r : ^ 1" - 'f ; 18"
,J v j Irt .
' t
:&'. ,


AiI


E P D
L I [ -.--, P

JOACUIN S.ALAZA. VALDES
H A F 1 L E F r ,."


S


V,-,.-:o -F An q[Z ,ar.:i:j A.3lM3 S l..4 -i. I.-i... M d i y : aJ m l,
Aq-;Q Islaidr Anrli: j, Asw.iaSII:Z Iml^re Morciif Cwfohez y Saia. H
Fi, qLu a. oTe-d ^ i~cze D....ion. .. ,, Alw :v&


L'HION DE FAAXJCAIrTTS DE IT

-'t

EL P rIO

H A.c IF I1

HA F I, t I. T D 0


+
i P D.
E L S F ii 0 H
ED KRD_ DEI LA L [E
HA FiAl LCE CI

I + +


rI
'Ir
. .-'n


, I, I
I .1,1 ''-1 Il


F-~illi I-I.


Fiineraria LA NA 'CIONAL Cf 'A BIAlLs
1 .1FU 1 .3l;. y
"' i52 'n,'., n. -i,,n Lr '" U 22 c d o FL--F---I-- 0
t1"a Infoia '; Benjurneda. _, _U r t H r I f H o _.


I'A.\ l..N \ Pill i Id lh Inii 1 ,i \ I, M IN .\ lO0 1 i111 '1 '1 i [1 I 11 'i A1rrl [ '.'I


!. j . .


:; I(, I~r,, ,im ,~~. ,'~~~~~~~ I..' ,q.. .. ,.,


. .I. '. i nri -. '', , '
,',, i w r ,
t 'I . I I O, '.I. ... ... I fI ,.. I. .. ... ..... .. 's ',F"6B33 ', ',... ,', ... *e. 'E -"'
I': ",i .. i., F t . ..i ......i) 111 ...-It .. .
i' r ri r ,i ,,.l, t i, r II ,' .q n , T 'l i ,'i ,rn~r l ,H O I '.\ ,' ^: : *:,;".. . . '* ' ": ', " I : "'*
,I4 I. t* ,. I, | s ,1l ..I.. i.. I ,,, ,, n,, ... r, I . 1 ," I' i I ., '
tC t .. .... r, , , , ... . . . .- , g. l .


I-. fl. 9W r'.

1.u F-8833
7 F-8855S Control~ Asturlano de La Habzro;
JIL1,47. OLNE'l.4l OKPIN'ARLIC ADn~hrTA77V'A
DII.@IF.P)rNnif T1P471T1! DL 4114FT~~u. t1 hi -,,,a

7 ~ :Ljda de Ahorros yBanco Gallugo, S. ,1.
COUVOCATOJIIA A IUTI7A GENERAL

i' DTL'/:,]D&
'. ',, .. . .. . C'. . M n 1 . "' : ,. .
-1 1'' a : dL f-P, r lo. It: :: : ':, :; :
ER Y~-8D -
r 1, 1 U B G5.. 5 1 l :.1 1 .' .1 .. .::1 r p' .',1 .


..


I',,,,, -L fl ('i\i n 'i i ''{i ''' II' 'i l st s H f i' n m i lm I aI .rIii yr r: -, ?* ; r Ir. Nir- -r i l i

de 1[a rpj"Odn *:q 4r1' "d i Jrl.o ?,
diittiS(r1 Sii Iitit tvitr Fri rirCr.'i'M i Bti i o.;aj ir P r-I ,'-ire ltattiwur.. Io'
intrevao j n ittta dle C roi t, r tlri rorl i v rme tallnita fie ta cti utl i" IN- .. .u... I . I, I ,
ir F un ttt i vc roiatari I niver lo iti ha lbitnera F i t',, I 1 o I 1 1 1 t l
-i j "- il 'o ' .
Fftaj 0 N A 1,E 9 FaST dDaaAaT eaalaiLcha 'E"''a
PpF.r., F r. Fi !ata Si tat 1 1
Paor Jos. IL L ao ldoi t Por Koberto L .l0r. '".' ". . ,, 'ai r .. ,
--,' ' : '"" ".",:" .. . ' -. .r-'n r integros a,
y .. .. T d C in 'o ..sld d. r(, la i *, I 1
, . '; ''* . .a ,,t , ,, , . . -.
1. 0 , .-.. . ;- ,; ,.- -, ' ' ' ,',"i ,-B L ... .3 ''.ii -'? '. ._* .-J M .' :'. *^ '. '.. .,-,, .. '.. -'''', ". ^ : ,." *- ;,, ,, .. .p ie b r
S '. . . : .,". .. "-'da . l. '.ni n a

ninirtatn d" .
~iar 'nri ntgo
nprvdsariarnaailan
1- .r ... oe" ""b -
nt d e S.h, b,,-' e A"rj "ineia event-t dee hen
1. 'l ". I, EF NS
-eclak or 'd, '"flin
,, ~ ~ ~ ~ a ,,. .. .... .

r, 'l de. ob o n, ....
I 1 jan o m , 1 . .. . . , ' Ip,, l r .. .I, ,r ,, , ., ,. ,


7- GOB ,. .. .. UA,,lr ,.
_.'i-.~~~ _- .,. Wl de .,- ., lw c -, -. .
,-d ,-n i h. -', ,' , .... e


I-,ai,,a., erll II" a
,nidratn nt FI. I. i..I.
l, ain ;U --


I,,
-rd Jat


r


\Fn r\\II


M I. r -


. .. . H.,v ;
, : ., ' i. i .


i...,I.. tari i0 .in ,i ,


liii~~ r4 rr~ o a~
-- - -c ,J -i "' .
,:!1"" 1 U ^" '. 7 . .

i ._ A- +& +LA ; -- , .


// ./A... frel |

C..... .. =? ., -.


f] 1.... pr. p-n.:.. ..


..... ,


-" :.i H, lr i:\i, IaI I
S ,- i ,1 .i...

-] *i. -i' 2 K'

.. -. _- ')1 i SI DL .


a ,a- i ,,a ,'a ., A_. r. lna. ,' e~r.
S. r,,. ,.J Ta .r . o An-' d. I t d t "it ,t .-. an


J l a.-i .rn-.rc-irt,- >n itrtit' L a


i .r,d ,,u del -W, P- ; ,, n-
+-:+ +: ++= 6.Son + 'i ; 1

MUNICIPIO
'] ... o Ar d. d el nnao ia ,
Perito para tasar ion g.
id a ." e u -'n....... ,, ,n
n.,, ...,.. l W. a.. '_"

- '~ ,;, derititrei
l?. F '-,' n, ,ln ,>s fie] Stiewarti

Reclama dos mesen tie ,', '._ '. ,-. ', ,i i
ataheres de- n as o r- -
i 'd,, -.; , e "^ni
l to e ,a-.-, -f 2
'n'n n iar .t.i a -i o aa.- !,- .. nun
F. 4, n- -. d'nna. .


Pre enLm re-ne', -oa. ,rn i i r :Ji 'i 'i
el aumento de I i,,n i I 11 1`e1


;A" A", r->
;% + no-" a7.aa. '. -; ,- nn
:btr Pr t, P rr _:Jr ,.:l Im r in .... __ ___,- .


t..-...-L' :' al engrandecimiento de i., ,5 c _, .d? a iA ,'j '.:j:..

on a r-_-.O r i7LJ a aAii r:".
1 "2 ;' L; [ 'J-' r '7, L':


I IA Pl Il IF I 1 ,N I r. \ M II I, 11 ', I I I i II i, Ti I 'I I


p r I ( I.',' 1 r F- F


-iF p ,1gii;b (je h ~ fie ~ yi -pl
rarai r i t t rtlr-ir 40 Ilia
* il ., i li ,'l. ,/f C 'nh', i', *, i I + r- i


-Y,7 ".i;; I:577


* -I .1- -ii--.
,,.,i*-


0 A,,,; Y


.",' I .I II


: -: ol: I; 11Fliii ll1
/f r; ', i+' 1 illll!lf *|III[ll --- '

El ENSUERODEMIVIDA
-.',,1AriTI,'V:, AU.GRE IMPA rhIA

"i C L'ti,1 BFEi0 DA 6 F 7I10- OrtOva,
LA MAAVILLOS ACANtAN ... "
IMMA SUMAK con r..o iNAS. MARQUEZ
itiOUTA NIVN .E RIVADAD
.E. allt- r di*^RAJYO CINEF.HOVT~|
L ,, nq .A ( z,, _
.. .....,_. .... )*,'__. ... L L%%,-----

E+Y: M~omm. tm mhiem't+ v 1
e} hombre de h gju "I,


* I. i St "'
oe114 !{M'i(oq0 enl


P1;' A,,rf cf. -1 jL, L.- N i C1 II i I To
Y'/1C l '+ l i" tD . .C W. .r

fAS AUJftSINil R NEGRAS

Chcurito C-ronadot ,, Adiiono RimOoldi '
i Ii. ... ..


t:_ lla t d '.r I
!_I, r e ..r R .,n
- r!,.r "rv ,, hi,' h 1

..


,.r -. i ai

', I II ll \ I I I 1 i. > 1.. ,.. \ i.lI '

~ ~ ~ ,, ,' M ~ H 'liiy~,

.. Iu^ ^
r ... , ,I
V0 1t


'I


ENCANTO HOY J.'


AN CONFA iEbt
't 'EN SU MARIDO '
Do,, I [, ;, r hBe N .:E /,, ' ,
BOLA DE N.VL
R uLULTTO A anBF to ..- J


WARNER y FAUSTO HOY
p,:.,OLETTE t naRIE T-E TE THREE QUIEEmi
CELI t .ALA
DE ELOEET t EMILtiTZ 511tf DEL RItO

I WARNER-'MAMANA I


,.,kh ;i-D .....r tuG,-- '. i
i-. -~i~ 72-. iD .... i-v .. . ..-
..


: . m, '. "t G m ,- .
+ d.` -. -


I0


r. i IU 1 D \ co-E
?'J O "r .=* ,._ ,. ..... t
!Z..a0EEf
IMARTI- SABADO 3 rJ.'C1iITOC 1-I.iA EH -LI.ISr C'if tIb.Mb'.i, ,: ..;,,: : : ,.:-+:- .: .. @ i
iii
..^ .. ".'. ':... .. .. -... .. ;: ' .. i ^ ^ fl .

N OTRM. E2 1. (' .S l fCc rACI.AlHICA A
H E M O 5 V IS CA... '., ;.' lA. ,- ;V.L-... 'E i
S'I'EM. PR?,. ." . ,.':./ RE!" ,.. \ :
0/-/ S ~~~i::: : ;'~.-::":+r I-
k TRA%+[. +L ..h$ Hfi C '+l'zf:;.,'u'A2
HEMO5 V $+O .M 5 DI UP';'. .P rY V L.E.
SIEMPP.!.It/ TOO*PF.E..


MARANA US


NL A CARGP 5 0

ERLROLD,/


', i 4 r a


'"':". DUPLEX"
,,, .. .... .. .
RIO DE IAPftf WI.. .. ,.' ", +.' ,. ,;. ,* ,., ,.

', r '. '.. '". ." 1:;', : :"..' '7: ', ,.

EL M10A(NIFI(:O, (,t1PltIii gr.0
. . .. .. ,, ,,/ ,, :,.' .. . . .


S. ICHARD


II' f Mr. .'-
5wa
H j y


,IIi t i / ~ P i~ .I. F
H6 An iq.'w Ia !LO Al

La ULTIMI lk,".
NOCHE X
Ram6n ARMENGOD ........ ..
Pa..i QUINTANA iL$SEE 3
IImax/t~f /nonnr i

$ la radic. n ftal


;ICI7R__. T IFTA .Ii
I i *


i.72 ba, ,1. 1 ..I..
Py i.. ....
.. ...... .. .. .. v. L r. E1A

O I ,-= a-,a ,L L 1 -I..' r-ac n nI ,- .r 1 '.
'-tRA S, ,D F-.A h., i i -. IN
ACPAY~~ GC'T I-1, -1., ? . ..rF -,_ : .w TEE .. -, =,'


......... ..k d, ud, 11 1- A 3;

VENE:flt QUE- dIt -
f' I. i T, T ',."
19; 1. 1 .I':.'.'L -, , z I w, 1,- t- 1 .'. r I .1 1: '- "
IF- 1 T'. r C' r, k w ilrI;
)O EP EEN A IO E 0-;, SUE40 AIRES..... ........ ... ....-+,: ,-, . "
O.=C+,F [.;1._i r l-le j t,-+t.l .mrj FI~ L . V't.
I dre'F'
Lim- .- ,., 1+, i., = t + ,r ,,
m+ l, j,,r. .- ,r .1 -m v: + P 1' + L
COMl ERp' + ---& ... .. .. .. ..jr,

,1T ,,+U E It, .. de t, I," i r. IIIl +
h,, ,E M O V E; .;: ,: % y-+ ''t ] '.!; ,;
A0 : ":. +-'. + j'..-,;_ =.,.

El ,e


I.,,..,


PROXIMO ESTr

EL 1E.11I',1D011 IMPL111.111L...11


[1[ .I.li, II I M 'd tTr,', M II Ih ,ll II II I1,, [.I P +lq


i+ ++Ca


i


A 5') CX\'T1 _

lAblnhii i ihufiih
.111llh tp'ua d illjf


II I , I I
li NeHtor .ii,.
+lit r- l,.,I .,s 4. a I I
.I.Q I

I,,N
M. A A I.,,, I


...:'.'Cu -,,.;. .*;",J1 ","[XI


A-41


'I ; It__________
JLAJ;..1 "J 1 '*1^; 1 .
*< "1 ll U 11 11\111 I !. I| .'i( I ''-- -I -' I I j. j I ;i
\ 1 1 F" II \ h R,...... ? . ..... . .
[ ,',. . \l' t. ', . ,,, , I '1 "" "1 'i ll ",n !


I~~~~~~~. E T Ro Il~ U; ---- -- -- ----- *. -
I, I *i K'-" l ". '____ __,___ _" .I

iIr .,,-4,~tlIkoL MRN 174 _________
''* *" '.""''1 'H *i .1 !*. f 1, i ". -- *-- -- "


\' .. f ,[r. ..I . . . ., I.
I, H I..I ,-i. M ; .&.... F N I
*, :* '* "* + .. .IT i ~ U I .* : '( "* :' :'"*- 1i 'L
I L 1 1 L I'
SI r F "I 1 i1 T-
M: U! o, "-- r L, I
..... / .. .1 -''-1." .+ I. K ,- -, 1...: ;,, ^


_. ,

I.-,.. L A o ,, N '" i *- 0 I |
u. ... ..L C . 1" PI I'.' I 1 .. ..
^ 'J^ .';^ i,1' irl( s^" ''.~~~~ ~ R _LIr '.** '.^ :" L-1 ,'L'_ ,'..'
, "' i I^ l-;^ "?1 '.'.. i 1. 1 / il *>I i i . .

-4. ......


,- l .iirliii 'zi.ll I'l i 01.1 ,' '-, I t.II A inI h'i

.. ..k ,,,,,'.. , .... .: ... . .. ,,, ,.I*V .A A .. ,
I. -I f 1'1;4,1Ius

I timon Rntb ]-

.... 1'


I ~

I..


-' 'ij
i I .._ _

- 3/ A


II i; 'J4 4-"


CIA t -...... L j CEL A.

CIA. EMBOTELLADORA CAWY DEL OSTE, 5, A .


_-
'./ tr t e., .. ru, :r ,/ ,', ,,4,., , ,, ,, ( I


.. 1,


- .. ".. \ n iii(5l 'j I # i 'i f uh 4' iFINU 1,, ih; in Ai in tIIvrI
Mu Ali 1 I i".,''4is 4!111F111i': ip 4if,4Eliul.;Q .. ... ... .. 1


/ .. ..,.. I ,'; 1 "; ;

, ,. .......

. .... .. .


i


i'


1lI\ll 1 |it Il I[ I \ M AN NA 1,111I V ill h11 jlll 1 Tl 14 1'I

I' 1.If% % I'll I I I"


I61AI, 10 I)E I.% M,\IAINA


IsI)v i' el rVIC11 iIfly I ms I5E~ilws llS I)EI'if eli -
I.......
I 'Si 11 nii,,' 1' 1 n i h is h, wr .:,," ,", ,' ',",:" ..": . ', ', .' '

S,,m+., I .,. 'm .",' "" i r. ,. If. ,I- lOm,,. ' '
Ill, ,.,rl/ ltq l++' ,|'l lff /II i# |f l## th -1 r~, r d .lfl"I" + , ,, ,, i I,, i ii


l.Ih',si..i 'ildi,,i,;dil 'o ,lo9'm,,pr
titiiin ,'. /:.: i",;,/

,;,..;>.., I JII.... l. I: #,, .. I f.h ,r'.',# .,1 IH l I[:ll '


PIC 1IL,() CRIOLL,r" '-I I|+ 1
. ..... .YM ~ f


I I I 1, .


9JI1111 f9 il. 99I9.19 .t 49


il!,' etc. A .. i, r:l,.i,,

' r I I


13.75
13.95
14.95
4.50
8.50
9.50


^..L -^'.:; del H oEJr.
Varas de cretona de crash . .
Varas de cretona de guarandol
Sobrecamas de chenille .
>elantales plasticos con peto.
Delantales con peto, en colors
Segundo Piso.


i'


S*. ,


, . .' ,
r,


r,


r, j ,
J


72
75
53
150
153
40

13
8
200
160
193
156
125
816
228
200
59


Acces@riOs.
Cinturones de piel de becerro .
Cinturones de pie calada .
Cinturones de piel de guante
Panfuelos de seda . ..
Pafiuelos de ray6n . . .
Paraguas en colores y estam-
pados . . . .
Moteras francess ... .' "
Moteras de metal dorado .
Carteras de piel y charol . .
Carteras de piel y carol . .
Carteras de piel y carol .
Carteras de piel y chafol .
Carteras en finos estilos ...
Brassieres de poplin j_.,+
Fajas tastex ..... s
Refajos Bra ... .t.n..s.+
Vestidos de casa .


10.95

6.95
9.50


nond
1. eD
i R IPl i-"' U


^r^" r
I* I


A,,, ulos do,, ,

Cocinillas Elctrlcas Samson
Cocinillas E16ctricas Capitol
Planchas Samson . . . .
Bandejas de metal ......
Relojes Eletctricos "Sessions" ,
i.- P.. con maleta
Quinto Piao


').7,
p.;r
:-..-}
265
...l;'2:2. ".' -

795
?.,0.65=1.'93


28.8S
".j5

:",..

7.5

1.9S


CORTES Y RETAZOS.


Gran cantidad de cortes y retazos
de exquisitas telas de moda.
Estampada, en colores y en Uanco
y nesro,


RET A.. i&sde 95o~.

* '..: de 4 varas, lxa fl15


11.1 1( 2-7 JOl" I'lI


i1 ,.. i l.fiii, ll9 .,1,1. .9 .,,


.4. MM,


GRAN -ES OFERTA


Vestidos de ray6n . . y .
-n J9:1 o '.r .. ...

Vestidos de rayon . . .
E;1, I9 .. -. a _.r,. . . ...
Blusas de ray6n . ......
Fjl ..' de ray6n . ......
Blusas de rayon .........
Blusas de seda pura . .
Biusas de rayon . . . .
Says de rayon ......
Sayuelas de jersey . . .
Sayuelas de multiilamento .
Refajos de multifilamento .

Camnisat de noche ...
Pijamas de algod6n . . .
Batas de casa . . . . .
Batas de casa . . . .

Trajes de baio de Sra. . .
Trajes de bafio de Sra, .. .
Vestidos de sol . . . .
ju .,* bolero y pescador . .
Juegos bolero y saya . . .
Pulovers a listas . . . .
Pedal pushers . . . .
Zapatillas de playa . . .
V'-_: ,J,. ,1 h *h,-.. I 'r . .
Veotidos estampados . .
Vestidos de ray6n . .
Vestidos estampados .^. .


9.65
10 95
!Ci5

4.45
6.38
7.95
9.95
11.95
13.95
4.95
2.15
7.95
5.95
6.95
2.85
2.85
10.95
16.95
6.90
10+95
9.95
6.95
695
0.95
4.95
2.95
24.85
24.85
28.85
31,50


Piense hoy los articulos que
va a necesitar el domingo.

P ara ,p I1. ,u: asislan el pr6xim o
domino 31 a las Tem.--f- reoat-,; Ae
Varalero, uno Ae h's 6,-ltanie
eventoo deportivos de ]a temnporada,
EL ENCANTO tiene a su disposici6n
]as maas bellas y ricas coleccionep.

Con ]a ventaja adicional de que CalMad
por Calidad. Riang" eairulo le CUeMa mAS
en EL ENCANTO
-. .m... __ ,..s m
DIAR D II A ,MAII I NA


a p rpre rnNa
4, 1 .K. ,;i iif I a
1444*1 llo~JL.44


AlealIA Z7aino viqit AND CXVI 1 II lr MI II i 27 D .- I ,I Di 1949 .... ;.,".. r ." PAG1NA I tiSHIE
por Azai ". "
r,. ..... r : 4 ('l" 'i9t',' i Ij i I's 's'qI [' li I ls clill en St,, : ," .., ,, y i .i'...... 1. .. i"'' '' '.

I".,*.;or I ',i'r.. , ; . % i iio h i d i . . .
d. IIh id4'ho tit. Q'rl' III it# ,j f a c el o P fil atIlur u lt., f.- I ., '54 Ii... '

I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ un Ir F-i P'.lt ,1.1 It r Itt 'tl r I rttll .Irrr,i",:.- l^ ". ; t" .. u! ,..E0 f T .... ,. ... ..-n rl .....A- .. .. .... ,,' .../ '.. t, ... .. a, o u r L 'a < ,,, E .* .... , . ... . ..... ,-
Ci A ZCAZPR
'-, i-', l - ,,' , '.,A .\ I ', ' .... ' ,. ,. .. , . ' '


..'*,1 .', ,4 4 l'. ', FF . *4 . I '1 l... . . ,j ,. 4. -
'. r .. ... ... .. . !! tc, I t r ,1 R" M ^ s IH '- ," ^ ,' ', \ '... ,* ''. I' ,';'* .' .,' i. ," ,','' , ",' ; ',' ,' ,,"1 1 '."; " *:
deocribc, pr im, eono ej m- K-W _I,.'.EDADES -f- r' I '
iI ...... ,- :. : . .. ... | ./ ;.. ;.-, ... ,'.v;.J ; ;* '-: .:". ,' ^ ....." -', '.- '. *, ^


*~~~~~~ " * * . .. : '," : ' .'; .. '. *. *' .. .' -' ., '. ,*i 1 ; '. ; " :< 3 a ' f '. ' i '" "' *; * ^^ .
ri I-. .,, ,
Ile 1,)~~tnd r(FA
vle Hponi il T li lA. I rAn[1 A Sr cI. 'I. , , r F ,' -' In j, '


:'" ; ^ *.' ".', ' ''. ., l *1 { .- . ---. .. I-. -'"'' '. . -, .. .. . ...; ^ c- . ^ A T i l I E T r ~ i E i ~ a
1444 ', I i "i, Lr I -I' 4'' '' ,', .. ,, 'h 'I "" ''' I I.I.'rlB,,.
W .' : I ,, .. ,, .. .. .. d .nt e .. ...,
y 4, '. ' ,.F ', F". : ....F.',"', !'
*444*1 .-.44dt *F14cdj-I IV', IImiipb ell la
4444 4',',. ......... de I I ....
.. . .... . -,,, -i t a-- a de . . . Pre S; '' "r ', '. ,r. . .

Leyerido car., creo unot ottai el l _# ,n ,- ,- ". ,. :- -, . . ,
'.4' c'~ *1 FF* *1' 4F 1* FI.* 4i ..., . . . ..,,F
.4 *1 F FI,, .F
44*e 144o*41*4 Fe . ,'.-.
hisra le hea recomendado tin c6mi- " .
eo a c plp ia-e k~ilas Chl P .a '- "- ;. .- ." "' .
4U* 1i4 4d* lt* 'n I1 Com*AF4 Idel ''- '
Aiafin 4ndic44q
vie4**44ei*1F4*44*erF*'in4***4
un anto frjvolo, Pero veamoT in-,- '.',.....

c-,''' odoI> no c on- ,- ,..: -, . _
*4*4"It ,,-i r4' un4t'o, 7 1'44 4 F"~~F ........ ....


I L jaoi Fet. on ~ in4 "I4 F"- ~ "'4
y.;, rxd'V~ . ., _,h r jb= ,I c

,.. I - . r r i i- i .. 0 .. 4 T-
*, d, 44do lot ',,venie4m sF ." ..'". -,_% .. . x .'FC D !ZL' .: i! '4 w W F ,1 ,
F . m i e ....F" F '' '4', .;" ::" 'i" ii,- ,,:-F1 :F F,, *,
'; ,: '"-- 4" 4o 4 '- -'".-, "' '6 -. ... .. .. ... F F 4 . ..
4ot F umtd F e ] o ve4n ~ ,s FFi. 4.. ;. F. %- ,... . .. ..


I 4,,i, ,1 . ...FF 4',. F 4" ..,F. 7 -.


I1 *14 444*44*1 44 44414444
1;' ., r-.,h 't ;', .. r cia e>e C~ad- il 611t.: priner ,

s S p ieriiirla2, divre~iao de rsdrt
14., '4 4,., 4F;.." ", F,; ,,F '. 4440 4 4. 44~ua mfi e' *

lo d 1. 4 i. y 4 4 4, ,- d otto Ia
"."it, '4 F "F,4'4F' 4 ,-' C.'* .'.' *1. .' 4,
'4 F 4, D :: .. ...... .... 444144 4 4 4 44
a,. .' F , h 'O. F Ff
, 31. F ,- r r

j p 1i. [ 1 GIlj A.r1, ( ,
...i. bre 2, u -do a
LAWI, R',..,: i, II. LO.. -. ..... .
A1 BONA~ C.
010141? III ?IADAVA 4r2.
c - -- ':' -- -"'' ,: M AY


,-- G 7, C- ~, D 2-0V, V
, 41 4


.1 1 all 1I
, , .4444,444 4,F, '. ',., p ,i
."d P. .: I o o'dm


,44. 4. 1,, 4 ,4 ...*
INFO0444AC444'4CULTUR.AL'
i - ,
,, , ., .- .-,i j, ..
. tai . ...1 j: r ,


SF4.4 4i i',.t ., -L.. i i .' U..41 4 n
%i Ni Q A' F U .' |O.MACIO ECONOMIC
F .. _1* 4 4 l -' 1 '*." 1 '. ,0T' I c-._o: |crl l*- * 14*; L I l..* *I
)LF.2L:~n~c F~ U'* F: FH--- __ 41444
,, .' ...' ._ . ... ,' '_. _. . .. .- 1 44444 4-*71.- C .. 47 1 7'..LA, -.' .- -
'.'4-44444-144i '. .F 444 444
:rT __,,Z~ "wUn nilevo,m U: ra~rifiro con
i^ii :.' r b' -,' q:.'.. i -' T.' : i \,',rt'. -*' I ^ > *. .... -C ~ -n ....~O c 7. .. ... F4ir.o. 'i .*''' 4'F',' .' 44

i :! l :, ..--,1 . . . . . ..... F &: ; 4' 4'" ~ 4..... ..... 4,......
Ina .,'. p ,- ....... ,
LAUSI.'ISI*'h4-".^ L 4 NIq~q i)t~b DA14-,J i 1F*

1 .- .. 4'"B c -, ,,. ,,,- ..7. .1.
7 -\ r nl .',, : ,'h ,-A4 i,'. --
F: )( LI ::V""ABAN "
...~ .. ... -,I......'. !.' i1''.."1-- .**/ CC'^IPAP~I Ii ..... OitI>.l-rCC6 Iu-.;- '^.^ .*.'.''"" ".....
,ILO/ 4 E 11 -L Jk L' r1L[ L4. ThAj
L, ,, 11 1 ..... ,,,- o
I l. -,- 1 c- I I c 1 *it ca- C,7 cu a o cr -iiculo: o .c Ic : "';' "'" ' ..* ..
1,, .:.-:.1n l- :, Ira 1i 1_. oi- .ri CCu D L I .a c' iai..Ci'.J c i -,
W tobicezrici ochtuck d.: 422 -r.c21Ci UnJr ki'.oH

Icv I ndid lm zi. I, : pri nciiacI .-o. c L : ,o C 1r
'. ,obc -tr Un izabajo 6rilI :, h .iic.:zpcioc,c -'l,.. i .,. . .... f-,,.,
7fl'4'd4 'i'..iii'ii oh OBF Pro dcl MouIrn'lo ni, 1'.FS o rcI'ciA:u iJ4i*4
r q uo C. ..... .. 01 .1 r* I' .. '. .
:' '|!; "-ii 'iodicio s n' '! ...... .. ". .........1 .......... ...
f. --',i 1)( -,d.ol,, CU1,3 ;0,, .,-LA3 ;L,'I(CO- cJiCiL.a Ii n. r L. ] i -"*, [i
LA 011 C, 4*c2! 4 J F 'i c' I ,' -
pL I'D 1Ii EOL i tLIn i p.r0 ,4i0c:4r '. AGl i.' '. '..' F.'.,., ,. ,,
_________________ f- ~ ~ i)] LZ i r o c ; i II "______ ____ i; ^ .' *;' ** ; ~


PersprT4 tiva.t


Por Arturo Affi-tntoI r-11U6 ^-
l ... in 'rri",d(i (ic4., v I.ln 1r Newu York anI n ii ,s ai rr I 'II: I g ct-E-Et t d", ,.'
of ii"' 'o Eli' I'i''t

Arisa I ahLi Vrji~iiniira';

I viilfi ,tii ifiv11 .ii 1 '. I. I ptiiull vivl
\ I t, i 1110.1i i F,11 11
If,,#i \ l i .. ,..h


tot %1 to1 l I o%I lo r,\ %l 1t ilt 1 ,'I, o 1 ttI lit I'0 111


lI! I' '-, 0 It


M o. l.. ,


'ho .. .mdoo tio o l ,,,,o f o .to do In Roo to olt. oto
N no otooooopotoooothototodoootltottodot
I S. o .6 do t,, .d, ,,., to ,
MY1< plauibvle pnoq~o Una . Ejo~i too to do
000, Its o o ooooodo ,t., do J,-ooooy Ien ., t d ,
jn;o.. o ,o.. t d ,,6 o 1 't .,d
d ,o ,,r ,,,ro u .; ',, ul no d. .. ..Fmplo y Itsl ontroverstiso vohmo sirioaodv eani. hockult A u, 00 t, ,,
odoo hhon 000000 .0dtPresidentto tooo de hi w nl dotooAoAm
laoo'Uooto oo oori 0r I I, .I., o I de o I a.o tov o d, ypkoa--to
phoito.i. n a t ooitovt, rooo od o lon dov i-o r iyo
doooooloo ovd+ o 0t, ol prooo NAo o do),ooo 00 ,o I nn i b oonoo ntt
6 y 't ) Id~ ll :|. '. Ir~ a n d I r ,,, -.1fic -o~ t a


boo0 ton I "t -- 1o,oo hd 'I do
b~ni, Jue~tows 1. r~In 's, l--!a ,i I .Ite oJlhi yt' /


doIodo vio, oooom~ oooe 1,i 61, di.r., m h- 6 ,dw<,, -ld,> ,I, -1 d' v
hoodao 'l p ort o h -odd 1ot1';,o 1oodoot ow.oooooolo r
mu'hl+m
AhorA lim si 1- wd ,1-- otcabl", +- I. +, -Ud;~n++ ""
de I a jr-dl+ij, 6 v I", a( "nnmn+ ~ol~li+++, rat + e s + +..
.lot. in Cuba, la, "'++ ,tboaa it, p-td-n mscnr+ a m11,111,
q Ah .noonto ht, o oooe' do -o"oo hti oo lo,
0qo tlo mantoogd n iIoo ll o lo'ooo, o'-, oInthent, d,
In, toducen.+ ~o amm""n" ;- 'Olotl:,aciin d,:| . .
di oob, on Ia getooooooidpd dc lo -to,p, tompetir y ,oo
i" I;,, -, s0 tr1 du<0 ir,0 ro res2riccim de ]a produccitm y o eso
.. I. qlo "o poeo e e' el o bo idi"' ei form. mas 7 '0.o n ,
o disirmutod, pero. paoto dot Iii, -lc--to dVe-, q r
to I exterio euna nu Ptos prd- t.s, I A- ob 66o N% ,+ld, o6:-
.e.r 6 fondos no ,arlo poars dot tdtooi. d o un. etooomt i
-n marh o 00 dpnte, No 1, its olo ao l 0 i0 0 gohierro. oh+
tenor rols grcsos p oo ml;,w o A d deroo. pe n-et.o ooo pei.odo '.
,o q- la, y I, t n 'l- d, ag, o n el
no pdrmito m T o (, --4. oo -n o o q., 0dop
txp esa-se, e" pmin'll d, i, pjteb~l~ r-ppo i dlua~ po, ol Pie+.i-
dente+ o- dr tim na mpnrancia ftmd--, 0.e < \ l ,vy our perder dr li- -i
ia IO .0 doorn, onoopcbd~ ho 11ob,odobooooo

lohotodp n ba o, -tn .d.
,< lu-6n d, -r+ mvl pa po.e, nguit o p ortad "
p o o. p o o p.do oo o o oor lo' o po o ~ o


pu o ,0o,,0 b } <0d ton o o io... ooo P or .. ,o .

dad con la vtenlr, do ~ p<:neir+a~ae mtrctdot exweiort, a .l'+a
oo. poduoo,-d -oo...ooo pr to podu "o1 .opoo .d
do primer ode. "- Is"
vo enonoqodr ,oo mpooo v o .0ehl d looooo


1.1/mIe aorld~ t,, ,1, -d e 'i 1.um+et 1di, ir ns nc
poooo....pooho- ,o-o toodo Pofo..o

pomop I ts, l" I pieh p !o n odo p
su -tll vooo 20-in op -1-t- 000 ld


h-c MAI, llgl~d7I L. nt -m~n orto+ ,.e V-1clrada e-,-6mia ded -o tc, i c ++ e ,-~ 61)-!,re 5o~lP "'::e
-1 a.o et, (I'l 1e e--no.:e Cuba+ no 's 'x-p-mnal ol nnmgl
senhdo. L.a hitspola -on-rma de Iodo, I.,r paise regisur. lucoe cg ,,e
rnly s-re-at-s Ademo,+ ,t, siu cl .uban o, muy nisimlr, |
do cast todos looi pueblos del mundo to )a actualida~d, La expriencia+
&e as+ nacvnmes It. acuulado, p., tamo, -stilnza s oblo ]a matteriall
no s6. oon -u.o a la des ooioi6n y I ilsooo is do 1. situasi6n to Ii
misma, sino thmbin rcsrect a la mantra d 0 trat0r d hacrit f. edto
Ib I L 1 1 L


II l '.l O \ \/,1 '.ifl i t 0 ... I n.
toooo. 0000li10100 pl o t oot oI.r v 0r0, 000.0... PI... ol...t~.~+Iov ........ 00 .0 i oo*

0 0000 ... . I BioloB do Now .0 i 1. Ol oo o .. .-. . ... 0 .i.. Ii ..... ,. . fr'o h < ,M v ......... ..v *'. 11
0(" "It law'.
...... 0.,. " , tIIt Mi&1 t( 'I, '1,

.II ... .. 0 ...
,' ....... 0 0 ,,' 0100 I o'ioooloAo 0 h0..


,I ,

. .. . , 1 1 0 "t, ,S,


.0 I'! 1100 S14 0 10 0 <0 00 .


, 2 tt I 1


_oncienci

ALGO M3AS SOBRI


a

E


V ,, .. "",

MANTEC.A
0 ro L 00 RE Y
-0 t2, Mc GO+A TE AI +m+
2, '+'">e


It. -1 10 0 .00 ."..
<.h.- 0.
Its '.!-GRANOS .LU :S+ta o~s
MMC thYR ML A -, o L
1 CHIC.AGO ;


u ' ': ; ...^
A 0'

100z-'


0001 1010 Moo Moo. . 1. .s. .
itil, , ,, ,, 'IF ,,,

2. . 0,20 1.0


o o l 41 0-N 500 NoO 1 A_01 NTo20 N I tM-O
Iinlom~o 4:-K,--+Io .;Z. ma, flnJo hoy, per.o .1 f,,6n +J
W ,". .. eti raro'n

--v. i 0 ,- tooal
Is 0jil


1<000r00 000ri~ .
tApotr d yo oo
di ,,. ,, ,.. .


0 0 .:: 0. '" ... ''

000 4 ._ ..-. 0'0 -


4 :,1 39YALORES

0; -J.., 0.1 . .0 o
., : ; -.,, "o.o. ,:,: 1< ;0 0 ;.


Lort 0., propwos meai,s, pu... o q-e Imm, sen pfta .o Ia arrtD"
results zsuramat~ e d .i o i p, oo 'mo etooo do buoor s.oldA por
Una accl6n extelint,
too .,,,, 2 p 1- -oo ho 0,00
b ona o, o. y ,1 .o5, -1n 0. ni, y Fentr.l-w,
h,ouhb,ooo too+' ;, wd ,ooo 0-010000 c ..dr 0 ,+,. d,+::+

Io de I rr -4t,, e\ 1,~ ,trv I .-i ,- oe.e ~ :+ d, :n ,I,, ++

,lirin d, ob-s plihhra l, 5+ 4o nt a, ,- : e ,-adi, a r .


efas dl- -sssiu mi


HAVANA I
IIAVAISR JLIiLLUI 2:,UTI


Por +Miguel PenFobad Fraga .. ,; , ;
.:xpr A 0- 'l'oo a E 'not. deo so r e porqto o ve odespla- L
I0. So, Vol. do o v oooovot'o -on


i 0 0- 0 0 0 0 0 0,- 3000N 01- 000 010.0-,, s0 o000. --,0
to 0 A1o f ye1 o0 ae ... PoIol-ss doooo. ..
00. 09 .. .... o ... is


00,02 0 .o. o P 0 y no pc A,. r:.r, o o en pod-ro I00 oo s o en o 0
.-2.,par 'g-sc~ea qu, pie-sr >" cy e y .., h.; ,a a : c e t ga o + -r P.a 1. pasla -po-- ,

ooo1 i Ell otro pa-rfo, de< es-it., spun- I po~d-- talblrca v --- wnlzrt,o I mistro tsac~e un prodto enu-".r., .
i"E0 ta oaque ~o cubano compete 0, oeoartament [ ott e : d yr: t* 'or Vl- q '
00onit, P o 18 loo. a 0 00 001 0' 0 it- O o 010 a 0al Z p 0 0 ''
0l I t ii1iI 0000m poot oooo d~oooooo s 000e0es 0 doo n dob 01000 001 ei >a+l[ca pan rn~ lo boo dOaooo. o p,,.ooo ,o"t, 00
0 t *00000.~l 00 ovo 000, 21 01000000< -- oo ,,p, 1<000noo ol, do o0000I
v.+, : ~t alo sea e ln p, o ar ari-toilt, .pa -. a partid. !Ie h' pas y do 6a esreprssimtan, montanf L"u-'ss
--:eg+l, elits, edlponr p:r p-c+;d-r de reo-rte, los III,- &

.... .0 o, 0000o, .. ..... . .... ... ........o oo o o, y a . . i

0 0 olpl00000t 0 oe 1. hod o 00000000 0o i ,op q- : o.ootooo III ooto .,
o p., fall do I-blio online 1. mo < nd ds, 0 ad uod aoo de hiaon o nooo000000odooooooooo 0,a.R
. .. .. n a le re.- r :nt al "p atr o'a, no a bro.... . .. ...... ... . .. ... o D : o ., C e H
0oo ooot0pt o01e0esyooo1< .oo .rn- Ooopl eooooybo01o o0010100000000 000 + um a'+ ,'j .. '',r +=,.. ,i, .

. to o oopd o Vii do do opoi sdo op. So oojao o o00 0v ue0 Vol.,<1.oo1on 0...... ....... 0 .N o.... ooooo o .. ...oo O.; o Otb' o 0 0 0 ,0,0 . ': 0,, ,- ,:",.";',20 : -
.. ..t -po rics claueo monfrria prduiesi fib,

0 ,.r' -0 e 0 0. nl0000100'o0101<00o o , ,- , .3 .o.
t, 1o pldo 0010000 N0oo 000 ~ q- o I r 0. 0 0, eet 0001 0 00 0000000 tobooo
00. 00 000100. 000001< .. 0e 0000000 -, ,,Ceoh d ot 0. '
p . ", : 0. s n do .0 p 00000000101. 0"00I ,' 0 0s1 P i ea, 0 .0ts de a0i0'end moda0. oe O n Peso '' 0000 .-0
a!0 mej, p tarr -..1ta obtnoo 0 j 0i 0 dil o d. q t o tdo otoot 00f0. 0 to jells d ordud por de o oo
. ..... to o do 00 d 0 0 00 n 0.00otoshylat. ....... .. ....... ......I. ... no, o oA! 00 to0,o .. 00 Jo oolo, do 1<00

0 t...................... .... ........ o -... ... ... -.... ++0.0..... ..... .. .... Cooootoooo 00 do:, 0 2 --
00000 oobtodoOo, it"o oooohoid p, el ,ho.I ,- ,fr. -0 _11a ,,. I,0
0 -it are -00 010 10 0,, p,- 001 boo e da 0' 1oo .0 r y d .a .is pe tinl ., ,o d I
0, ilb
'- pq A I<- r+ ba re ;urts v n ade millilsro "I" di"' I al f0p-et

00 0 01 Q2- .... od.ooso...00,did. 0 1 0 F.... h ooov
.1-,- 000. 0 00 0 .bor. 00000001p-t, a .. .. 0., 00t0
r~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ i:- i ~+ Hse l ua y pis + es. ti '. ,,e e-okm, ',, f', i, ., ,-

0'h oo, do A o 0-
.....~m- -1 --. Ill q.o d..e I.oo 310.O s,6b .. .. .... y . ... '. .

., .0 .doon- on e l rieo0 0 1 ie!. 1. 0 ns0 I
E-0 0 ....o.. oood ,:, toM ..,, b-s ,, r., .... .
hbon 00000 oto boo o 0u o oooo bo 0 to0
oo 1,, ,," .lt.. , " :,, 0. PAPE) SCt1Tl.AR Iu oil po0 L 0


.. ... ~00, ... 0000 r "...." ,, 0 sr Tot Ov iv
0 00 3000 000010 n o l p 00,0010 0mH+ 00+ 00,+ Do10 t O./' + 00 0~ 0, .' 00'", ,," '" 510011T O -. A' lo 0.00 T0 rPArA cr0 'lF
0 ooOO~~~oo+i ooooo 000. 0000000. 000i~l~, 0.I .ho-ol otn 1<< 0 dompa Ooo tm oo. i ... 't00 llfho Cto P01 0100
0 m rtat o.0010 00 00 00 e0r0 e 000 do .-, 0 '. oa o 0001. 1<00i m hboo 00 ...,.,0 .
'0 .I -' . .. .... 0' r ... . ... . 020100 ti,'o. T01rt'h00,00 01I[b'I.0. tP ooII t! 00l0f102~lrCi0lob
0 n-oooloto y qo o oio I., d .o o 0 .,, .- ".",". ". f.tolittR T 1,l moreEiOPtC l
0001000000 bo ooto l 00 0d- o, .- 00 oqotb o od tbu y..go o. 0W,1.
0. . ..ooo,-oodoooo.oooo y E toooooode opo oton oo r o.o 0 0 .,, .*oo.. 01 ,.- ,,1
., cv~e~e ,1 t, ~ep~~eit l~l ~tb,+ a mrcein vist l lllr tom i 1 ,1,,, ... ... 'I"" S" 41 -A -- -." P--R-FIA 7 __.I-NET '


"LA TABlACALER tA"CON\'VOCiATO RIA


,", ]. f t'A..I


,in !


i


1r 1 itba-


'f Vir fi I"11 I '1 i I. I,\,M:l r \. l| I %1 l'h [F I 'J %V It,' M ll,' ,II

C'n 2; via jeros/,t.,/i r sa'srhtnT I :'d,:J ,dI5: *' ,'?V? i's i p ,sId, Vn.1

(e' CImI'4;t el U,.;4-4'i del i! ,'m- jilJ4' I Nlip I im llII'i2 4D 1.1' I, 9,nn, ,

Ace .tado i d to oafa 1 , ,,, ,, ,. ,, ,f 4444 44,l4 l 4444 '4i4 444 'I4 J4 I II II'" d'id" 4444 ,
8 p ...O.l .... 44,444 .044044 ou ,n t 44. 44 '. '," ' 4444,44I44.'44144444444444 4 R+ 0440444


(111c 4 vo lwio 1 ,,"i 1 :, I', ', - : .. I : ', : ':
PiU RTO .' .. ' '. ,'
ILL i
Por F. Per 4 .
1444.. . 2. ,, 4', ,,, . . v '' y '


434 'I," 1:," ,"' E4,4! '44'"


7 '. ', ', . ",,^ '. '' "' '- *:. .- y ? r..... ' -i
.. .. j,' .. ILL ,
Iz L
' '*r .^ ; ', ', f "'"' ,'-i |' 'i ', i *C i / ^ .

,', ,' ". ,":, j _,",,," ,' -, c- ... T ^- r ,i -a , ,,' s /f I. ,"'
, ,- r1 -" . ,>*- r' ,'' '- .' I, ''il. *h a r' p .
,, ; I ,, 4 ,,,
. ,,,,... ,,444 ,44.40.4..; -','" : -, ,r ^ i ' t' '' R 'ur 'a a | iM B oM ,^ s 3 f
", 144.. .. 0 .+' 2" 444400
.4 40.- .' ,.''. .. .. '. '' ..' /'l / ' '+ .. o '
' *' .,' '" r, '.,4 ;'. ..' I '" '^ t n B El' ; i ll ?r 1', s '., e l .<

,'r,.,, .j . "u 1, i* t ~ ,O A ** '+ ,, ,
L "I-. .....;r.' r.-',-, :" -. 'l> B k 4 a

pr ll I i l I i ,4 .
, !,'i. .-: ':,,'+ ,-.i ., -.. ,, M r~er l u u ^ :-;S.... .
l~ p rr, \ *i'j {{. *B-" ..~i ,.T^- -^ S '
. *....... L'..'/ ", 1 ; c''t. 1 .+ 'oh I^+ "a~ "-T I i B + ,

- 1 i T^ "ii l.r i 3-1 l 'i 7i^^ l ca44. S
FO~L

~ ~ ~ ~ ~ ,i,, .,,r,,na n'i.-: ,,,.' /* C'M ^ : H. L: ,, i.J-+
''. "..';i '? .*. '7 ','' : .' / i'-': + 11 B if c {:ai i p c 'm t 'u
.. 1 ~,.1- ,' .. .' 444.t :., ,- : ,i . ,i 4 04? a a- ..
.'F .I ..r. -
4 4....4" 4 4'i' U.4 '. '. .. "444 4444 "-44 "3 L 4 l j -
,- -,- b': '" '" ,4 ' ': -4

AL 1, -7 U

I~ tah 1_ r 42
I .Wu l., A ... .e -,ija T. 'cm044. r .

44444444 '.16-4. La
4,, p, .. ,1 ,444' 4,-,,:, 444 -- -.-- ,oa o '74 ,.2 ,04 t1 .fL W a ... .
I I j -ii.t till- 4 'P4....Z, . 2 -"
'. .4"... . P q, r n-,
pa~~~~~ho.~~~ f.Ia.t,---.,c '

~ ~ ~ Il L ....A,.. ..d' 'ft =moo 61. "-" "... r U 7 IL v ",, r,? '. ", r 0 Z o .r,,- P /0c/:; "L o


Le .. i L 'I.,


.i .: ... .... ....
ILL ,L .. .
,. I~ri a de, , Aro
te y _h ,-, t.- ~
.' el',. sai' t do,*
,. .. .. .. emnno- PM o


44 ,, 2 0 4444 0
... a 00 0 ,
,o a ,, 4. .. ..444. ,' 1-40 4 0" ,4

-unt es t re con Ut3,r -

4004244 4; 40[ 00004444 24'
400 ,4' ',. .44 4; ,. .
00 ,,00 004 ....00400 ,04' 44 ,01


,' 14 2l l lIt I l I", ;'


\?44 4 lI 1\ .r M ,i i

t%4o M,~rta 44440i tlt 4Bt444l)]4


s 4


0 r 04400204420 , 4400000
iI i
4-, . 1 .
LA ,AE


P9 ^++,


,, ),, i' A


SMatrnlhtidA y h BIltezat

ULADD Y 1,1, AP'ARAtTO CAmRDIMiv~CUT,;'4444A00 024 02 2 4


Dra. Maria Julia de Lara
MEDICO-CIRU.JINO
CLI N I CA P R IVA DA
PARTOS Y CIRUGIA PLASTIC
r eg0.; 0 E., V. .

Regina Sucilair


-:: eel- r, ., I I
pen44 24d P'1400444 La bOOO1oo de, It 44224 40 ed 444444 4400.0'! 044 h 024


0204. 0 044004 0244 0044244 boo


del :,.4:4
y la ..

'no
* 4404'-i_.l4:44444 4.14444444444
-.+ i .-a ; +- ---, -_
-I , o _. 44 LI 2_.
1 -. n5, s+ n--a b". +i:+,:,-: .

-'*' --'A ,7 "-+.jb '[ + J~ .-- tj .

L.-. C .5 -- l Z-

LIA a. loS
,.'M. l ,. r '-i- :. .

L.AaTE ^& Mr S A- v.-- 1;
.'s^'- d iT-_-- -i ?7^, Ea .-

mmo444 10,,2402 tmoc.' 42-,.0

r c4 M :.
za m tjazk e04 L-044444404


4.i ,34 4-'P 9340,-,') C-0 4 :'

7 L;209t lt ". -W-4, j
i 4 r 1 '4X7w U. -.


Menu del Dia
.. I: +_ :
0441- dTo 02 40044444 4
7 ," .:'dT .. ... . i .' "" . : ; 2 '

Receta de CorinaI I44 LE L
,I 4,4,.444

.myarat C B h' 'l jU "- ', ,'fi L .,,"l
....ar 4)LP< 'I tito ..i... .44


El Future ilo ro Hijod
,~l , .. .. .. 1.. +E1O F ur 0 m 4o444i4o4
.,4 4,0 .;4024420 044 04 2440- 000,


' La Aynda Femenina

-j
!ll~ W RLEAN


noL rc442lo Lt4no y 4a4 Hu-4 BLU=,4
4 ';,.' ",,' , .,"'. ', 4'.' ,' .. '
"IIII- ;:-: 3-.: ,""^ : "' o....'..


--- ..;..... .....S. f .
4 I 0 2 2
4200444040 0244402.20


C


, .. I

Madatuo 3amahr a


Ntotas d1 ]a Mo4doa


[I


,+PAGINA VEINTFS __ SPORT S 1IAR1ll' l A MAR1 A M INA MiERCOris 27 1E tfJH110 IF ISP ) P O TS AiO CXVIt


CONRA)D MARRERO IANZARA ESTA NO E CONTRA EL MIAMI S UN' SOX


El DM ARIO en os deporees

o-LO, ( mli.r pIlhiiici' 1 1 Io d' porle s
-El bIl. tibll viue~tro CA hatetante espafiol
4..Acahal o... Ic 1 1 o t j. hbtce 1 1)apelillo"...

P,)r ELADI( SECADES


I b4.134
d1 1. 4 14 -41 Ch jar

II~ 1 ( 11 1 -1.1
.It I eh aeaams~, emm
ttniS d AI% J'~''7 F' h ... %%7:
7 ,i tand %rr,% ;' T2 ,.;,+ ,F' %. .
nc ftir :' ,+ o pt q ciatb
Pill- hfc ~ ,;l++< aate p *
... ::.ii dt, ;,: + ,, ,. ;:: ;, ;


411r c3 f1eo-1.11 -3d, -n114 teat41t41 1
pl.no de1.en4lai4 'tI 1d.1i t 4.g1m,, lua llr a-
:d11 b1eo4441 11 o4 o11 a i e" l4id d d,1 lit 1-
11u4et11b41 p1 n m.1 d., 11 y1 d no4n
s matarte, el, I, ataria a ella en ese pr--.~s
141 111111441. d I,,-r b I 14 1, 1 111
'01.1411 41314 I 141-1, 4- 1 4143141
13 34n144, 1 114I .13410114 plat,
P.dia 14i1r 4 I" 14,- d1 eI d
l1114 Ibt 1414'14 d ., .,, I I "


o.s n dt, rv.< s :,, ) a ., um it e
'11;, Poll I i.


144411114a 114 I ,rII 01141.141414414 1~c. 4.1, '). I'+u ,.., al


d 1 Qua jIadtd que de c
E.
:b1n4 14anee k.
144 4', 141r1 o 1 o ta o


1: 413 114 ". ,, '. d i
,,,:. '1 : 1t4 '<1.14<141


14'LI '.4 ,


Bonham derrotO6 N LAS GRADES UIGAS v YVallejo

a lo0S (;y119 .;147 141114 ,1, en el esIelar


T4'',x 14. 14e t


P, :.'>u, t- 7 -,3 47. f1- inning e;r d i. 114 C ielnea.v M.b "
Pei P A,41. 4 4.,


CI .." .. .. hit 1e Chapman en el

Teni (h ta,-n ENRIQL H 109 inning JNL )a vioria1411111 otr,,A".,,.e all.


141 t11 1il 1'. 11411 1 l 1 1 40 A
Ttrnn Cuba la -orie R "triif 0siloki K-rn~a.d e,

n~ ~ ~ ~ ~~Ae d, .... nl 6 r t ta


CIUDAD141 1-11 414.. '111414 1._4 II L 1 111 114i111314 Fr cia
t .. ,m b L .. i +ii- d No F YU U S ...... .. ...


141414~ e~l 4r- i< if" 11 i ", 1.14 en 11411viaje de111 Kcren nedy
M. ~ ~ ye ei; 1xi- wxda; I" q e ier et r
io in e d e
uo n uve o y ) res asd


1th1e111do1 1 d- e141.14141111 P< s d-. e1 111ru4 111141141d
'41111 d1141.1411t~odeCib ix~~ 11ueen 1414a411414111d1l11e141a141.ONDR1,1114a11 2.I1United111441 --
tdrdeC:t m 1p to -stn ner eal m sentido, entronarinento part niche corobate.


oeis 1gr uelrr6 4ns (10 1 Fire
+,S. io on surgrr. Irente ii Los miaS ores de Atlanta


[.1411rr11o14 dddi c etale l h g ti,4l atl4li14i t,11h earal14,,1411l11d I 411rs +1 5s 14141 114 (14111'

Marrn ro contla Vi-nin 'pa 111r14111 1l lt411l111 t1 all 1h11.414111. 41' Atlant 'ol ck,
Par aPETERn Par aIMANIii ii AN

An f~ic t t rnt- d k e n
1114 olle8l~lda l ) G l an III 1h41 ''.14 re,4 1111 ...41no11lmr *f *b* all 11 g11.1141 I'.n.&t. 11,11441.1 II'

114 14111a 1111 lm. r t W a l~ 1t 1 1s 41141 1.'4r,,a 4' l I 1 1. I 14.* 11
11d141411r111to, 141 Arblc alln'rtr "1l 144a1nn11'l' 1r.4l:'la a 1411111111a 1,ar 1111 141B, 1<1 414r #


14e14,141a 1u1411111 14.t 1 a 1 u4 ,14141 11l1' d- I,>4 111111'1'1-1.' 1.44 fII". 4 I' i6n111'114 1414141* 11141111 1] 1 .,eiti, letI'IIfl t ~
{) a{ 14' 1,11 itrt1. 1' 144114 1, /

.1 ~ ~ i Ili 1' iif 1111114144114 I14,111,


1114411 N74114 1141'ic en r na e 141.7111441.41, el141 11111111411 Luis11 Galvan441 01 14.,1 14
do,- 741111411111 44 ;,, elnt l',l 11414111414111411,1114 I
ta c), 7f>4 ar dt>. Pn I-jurt derrota,-, a! :,+ it lit Gaisbar An al r en ll'lel- I c
;d 2r+')tai lu ~p ri-n0 rxi iiiibado el el Pateacio de l: i R ,ic ,, t- i.. mj t .n/ :,, ->. .... )., -rtrd aI+ d o
E,,m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Aialr- 1rtari h,_ y+,+,+ hariitu tran-n +,,++i N w piom l, Ia t+ I+.I ,++ ,, ,irl El .....+ +++a. ..,.,..++
:) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ... ... ..~d., .....))d.,tl .. .. .. ... +,r,
17 11 111.411414 -11111111 d,1" lo, (11141, I4141143a1.l.141.1 (1414Gar1411I

i ~ ~ ll141114 1414,14.M4.1144141441n; 1- 4
intet tin" llai, *-h 'l)llt rp+ DESSTI DE .+ C Detoi onn: etandi ,qv n- o z i/ t,
.... .+:a+ + ,:,,, ,IeW {I y a44 14 .,41 q Ea 14 h 1441114144, 14. 14,1 II' 1414,1aS+ 1 1; 4 + 1141111.''".-4
realiz~a l, ame L is Ga ivani e1- 11414114 do to 141 141 gl:itn -,f+ eiti ....br dqo S:, eeroelv51-


141 A1 idoet .11114. d ll 141414 14 1.141411el 1411a v-,4 &1
z'i)ld -,dta",t "W le "It 26 (Unt- "X.-y.ggutrKida,, bite del W rhrn

banan Al,,Ioro el mie1 o ttt alo Pelea del@ prxnol slb) a dr "t ,+t{)ed i ena Pr -{rd h. 'Wi ho. R ijel t ao. C... 11. homedr+ *t
ot. 4i11r ,ei- II, corn '414 11 4 a1 1 1 or- c141 111r,,o a11411414 r 4ro1r114 .14 nac per ndn cine hi 1
-g-I ah !a bre de q,, ii n ' 'a 14r ypon 1e r1 1 1 1 144 14 lr. t 0214 0 14 4 1 0 14 1 111
: '' de1. 1 p11 1 4 4 11 1r, 111.1 1- y 44114141114a ri If.14141141i 14rl rIll'
-oia '4 ,114o eir' or.' 1 1. 41" 4411 414 111414 de u l 14 ( 4), p11 4a4 19) 4
I c ,' .;-: 14 1 ,4. ,1414114 1 14 14 11141 41" 1m 41ri, f 4lga t i I 1.mp 41 41 144('; 14114141 141141141.11 141111411
............. ......... .... Ia- f-Aio pie -eo c e en m e a- 14. ...... .. = 16 n i eirt .. .. .. ............ .. ............ F ....
h px 1 uni ,1 -tde 41 ad. .. a -,1 e i
411,I, r 'dt m 1n' 1 ,,1' 1 1 .11 ot 141 14114- 1.. 4111 ,1,,y 4i1
,o d er y in ) .... 1F 6t1a A tr e p o


'1 1 4.7 1 144' 11 1 et 141144141 1 t '11 b EL CAN LA tN R '11
,.:: ... #% .h :+ ,,e ,do~ i,,.. . ,pasa o i zo BOSTO iizl, 2f, fAdPa cT-
1414 11 '11141.<1114a1 14114 14141411 14141 ac4il4nl, 14 114 11- 4 111n1 14n1. 441.
,,n +h e 1 '114'ept< tn~o ie~r o 41h.r1traningp4b11o4 Nra.4p14 d V~e A N o fnIes.E'Ia 41111la11.44411111111141
-. ..op i e A W I 4h1 i ii 1 4 8e.. eAPt--


14~ ~ ~~ 14 41 1 011114 14 1 14414 1 I hl 11 S41 111 Ch1411141
.;'ll--e ,. r e .4 111 4 I1'llba i0d41 e14 1411 a. 414r d 4 4 4 4,1 4dor141d.
o41- -1414, 1 Ill 3.r11141n~ .. 11seu-m,41111e4r1141414 ::os ayl 1 41 4 ,e d, 11o t 1.1n111u11rW 11114on,4141114h41411111r1
11t. ....5,. t... a.. m:: 1431414144 1-4a114'..: 1441e1.141411G1.11:114 11t 011a 1414-1v1114111141414a4a4e..1413141411L141"1 lalaa1 vendie 14141on 1no4a114

:. :v :: } a~z a~~rp r i ) na e lu.a" A S eet. 1- d:i odnm it ,xta'arr prr ii- ii dla d ei e 1rP. o ds

g44l 11414111111 1n 111414.1444111111111441 1 -1 1-,'
7114 11,411111 141414141114141114 1411411411 q- s
....411. 1414'4313 1411411 41411 21 0' ,4 111'Ize o
1144, In.. 4134114114. 14,1171111
1111111 Red 1 x2 i
(.411'111 de41411 1111 111 14141.'. '4 1 ' 3
'14,41 1 14 114 1,4114, 3' I 1 1411 44 14141431 41
r-114~111l44 do 144 141 9 114 1141414 0
1rp r 1 s 4 114"'lo 3114 b ,.1 4bez1 e' ata1ue 44 411014
14 14a 14,. .. ., ,dz. he e -c, 1414uan. 41 140 '1'1 -- Iar 11 "1 1oo~ 1' e1 e 1.' I e 1414144 141 4111e'411114.'1I14141 4 44111 41
1' .Ia a 141po o;,p' 4111n I'tln" 1-,: 11.adr 141vmpFAaraEu 1 11111 ~e 144o~ 314 1o 411d3e1ru 14~

de 1 o e1 tga G a6 40" "y1 G1 141 'y 14h I 14t o ir . 11 2 6 I4 9
1414.1.114~ 1 24 141.141, 0 4
(11,141AM '3 1f 14114 41141.4, 1 1 01

A' 14 1 (1 A., F. '1441 14 1im

1411141114441114 12 1. 4 1. 4
11414411 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Go I44411111 l4ab1 I1 t 7. 14 11 1111 114111


Iole 1 1~4 311144 11 1431.1,141

Y cai ci (2cn n l 8 1 2 11311 Wll 4014 1.11,1411 5 1114'1411
i 0l cr a Rean aihe 17. 1441 41 4 E, Id 141.o 1441r4 1T1 4 011,1 hil1e D.-, yMail


14 4I 1 Q 114441111111 G-d'111111141413414-, S
Iitnor.n -mra ,g 4eed 1`re 01 hem' utelihem cvnhaevlr ge semr n baade~aMnh

44 'a' 41 it it411 41144 C14ig 14414'.1 114e 8.14 11 '1 r
4~e, ; a )a es~r; e14 e14 C4 inci. nna a 4 1 31414-11 1 111. -111 14t MDne
4.... 41..... 1.. .... ..... 0 . . . . . p . tnon .... 4114 1 k4e n1 1 ,3
de ::-*-+ Jo.. Arit ,! IHban penII ingnl Mui Ocasi O tnboi Iquue ,rRepa s r
er erad d toc Cr lo. ... [ + d *, ,:r+< d, po~ o a c e e
to11 -1.11111114 o.:. Pit- 111411e' 1 B-e eo d.1 110pe 114r,1 a 1n 1"1e1ho c on rr .303
- .:.ro :, .. ...o 'ar. v i '. .. . . t.. .. .. .. oll .G-- A sehi,'e rJe aon T etio n. T"'hfr a m o d ca eo o cdr ft e ::ca
li n. r ave-,c o n. . .... des : 6 + p _: T w t i Biseel! Y B ob Billet ,.+ ....tro c" ilnl erilm Basdcaezm sY o Robhars Jeon ta tvp ad neeim o td h l .a !r

.....11 ..41-4. ti'r dadca 1111411 141141411 -.o-r 1r.4t441.1 1 14 1 44 14t4alee 1. 1pn

1141111.1414' 1111.1411 14H1all 143, 1n 141411 14Ii 1l1'11111~ej- 141411 Paw4- 1141,11
1411 De111 14 11114111111 14r (114 1-111141414114 14,11411 14'h,4. s1111i141 1 1411ee r m r14.re414 dlI ten., el
01,14, 4 P ti .. .. 1. C 1 pr1d,4114.t- 31i 44 ,li 4. L1..- 414d 14114111141114e T4 14. 413 4 --
M .~a d I`1 -~ a lie~ 3Me ed.l+r p n a o . :: v p = . a d e a,"3a. : 3
:realldud Cerca r11 1 dieo i rt:sp rc c ne re- rs b Nb.0 7


A '


golt + Ca p":,: ah
:b; pe'de-", Y-.i:7,
b~.!d peiite dei- ... I


...... CNN


..'.La calidad en ci-gar
2.
Af

A\LM, rN\'fl S P 0 R T K _____ [ Alti frt IA MAhRINA M[Pi Ett .U F Il[, [1.1 DI jI'l pE rl p r",,i,', *,'. 'all'la-. _

JOHNN1 :iHiITZ I' Z OPINO LA I CiIIIHAlDA AX LO.SI tM Kn t fl1 lt,.FL b- ]O{.YN


I'M;j r1 _' I , ig .r Ar rah I j l 4 1 1 I M j l l.


I I, I i Ik.J.. i ...

r i I
N r I l... I., l ,,,, I -,'ra-a [,.... I L- ' ,,, 1, : ., i f. , ", ,1 i,,-
..:*.".,7,T,.L,~~~~~ ~~~~~ ... .-'... .,. I i .. ., ,;i l'+J
,-,,..,r. tat--- g',aaa+aa ,---t.,. W, ,- a', L . I NP5t4 ?'. 4 1 J 1
a 4 : .a.'-
- ,
;. ., . ,. ..'.....i.. ... .- x-, I- Pe < A V T~ .M + ; +


5'. atd. gi
In 1Aann F'naft tit'h-.-
IA~i I+ -,,'! .-'i~n4&.a t-Ut rca ei Uto -'-a

de skeet en el u s V-K.
. I", J,." I, nap'.att' '-. ,. i- .. . . at , .. ,

PortPETF.RD


1",, I W K' '4
7 Kaa.aaa'a.a


19 .41
"'' ~ ~ ~ 32-co ,e . . ii.-- ; n adr .-+. -.." ,-, 41 ,an" aa-a.aa't- .. . .J. a
'--ala n an <.ga balance'
_______ ____ {, c. olo ,naep,4ate enncontrard
0n til.ta -a,'., 'ay -A', : u..,.'',,,: ,, i,- a u '. g 7 '. a- + a a. a' r I O a .. .~i g ,F '


La.. ... -.. 'a':i '
Fa-atat..-
; ~ ~ ~ ~ F I.. .. .
--- cro4o es re." .
...... ..r- sed e c n r r

TJ_ r+ :1.1 -1 - -v I- r 1 -L -E

,:F ,"g:l 1, .'. ,_ . . ,

.. .. ..~~~~~~~ +? +* .... P :-A I
C ,, -- -- i s .-'r -,
.... .. . I ...- , l '


,': "i i .iii a t e 'I r s

,,1 I ,,,- a, ant lema + .
' all a', ,, 'a '.1 antia-aitat
a 1 I,,IaT-aa F ;,


; .7 -lie Ia
A* i ,,, '^


,, V


,',- -r a a--IN


a-a'. ; a. ,.,/ <; /. -;+

a a- a ar a

a+ -I- a-++++ ats++< a-aa .. aa+ 'a- a
a 4>3r h3 -'..+


a aaaaW fl
a+ ar+.* ,1 a 'i


-a ,
.i .y
[ ".J


i, In
_ i __ a.
Sii*

ada de ao rr
sble do la d
sn coda cigc
_ a ,- as'.


i a L a Ha -n a aod a e a n a a
a ,a l '. atl aRabainson a '
e a--! a aaapt a aa'.a'.t d'.l'laiaa
S. a ''.. '. a y b,.

brAe (u' ^ Met 1 MTIVIJ U
,I h-aiaa '. T tal t d a ai-Ia
a '; /-H'..';- <. a a.. a t'. r, a ta si a a--i. -i a. ,a


a it Asaalttal a'-a ao, a, a-n t


-. at '.ala '.t ia'.l a a-t a t:%


'naaslaa I a-allan, a. a' t a-ta1 0
-- - --ant . .a 4 8 -
-- -; 'i .- '.--'- M-i '.ta -m o S M n it a
a -a t'.la' ,it'l aa i ,a-4 3 -2 0
na -dt 1.~~ anlt n -. a A i a-
a-la te dAbto. n mea -annat j 10
" '.. a y a ca nt'a a t-


stadt'. '.n '*' ' .' I" 1htr 1

r r / i i .- f" . .. . r ll f
a satniaa attn J. S" hW
a'.isa'.tataha-a ,-- e m
I obins one. l'x+mV> ++

yt.t,

0. AL F.
-nu .,'' ru aa ants +

Ia st +ce a rv+ d a n- ,
,- _____ Ml n sa a
403CC boo ca dorotabac, -
salacacana nt.ata'iadasd sateoa a
m~tge odo a qut a ao au~ 'PeI aaa s'.a-at'que ao -ogr a
aia' .tertaaaae J.M'.attta
?WUBE tMrA ,- ."- a-, ;4 0 1 0 h3tat 1i
a, ,,I a - -.
1, 4 0-, 2 0', ,+,
I~~ ~ 0 _. ," ,,,.0, . -
3 0,",< .'i: : 1 3 0
2@ .. 50,, Vr r'. IL 0. IL;' +-
". 4 a:. : ,: 0: _..
1 .. 3 0,- ,
I ~ ~ ~~~ ~~ __ +. 0. -- ,'.: ., = .
"jo ho, do,- ,'ac 3 0., .' a -- a.
)~A Out:- en 11i. ... : g
A- tO ow 0 tee op \r.m \ r rwrir[f',-
.'. .... r


I +. 1,,I '. 1 ',l, ,.., I.',1^ 1 -,1^ 1 d 1' ;r, .. .. .
I ., ,, .. .. . .
I,," ' . . .d 1 - i "h- s d "l M ' W '' -
t, ..B.. dr-... *A. d y p.
d1Gebonern. n mdor d,
iti. D. .. i A, d, Ae,,. 6,j, ..
'p.,,rD ...y. .. . ..... .. I.e... ....
,r, i l6 a ,1 ,. ... A. -,I g, Ic

Deccecgwr
22c ceIcl dr~lcc, 17o)Re,8
edcei, ec 'g a
I, i. .. c, .. .i ,c ,r r ,,, ,ic ....c i,,

... i ,, , p i h ,,,I,,I

q- i ,4 'A I ., 1 411 1 .. .-
jw.. d i , 1, UP & i-u i i i
i, j. e, i~ A .. , m1
.... .r~cc~ .e., .. ...


hI'A.Hl,' Iof I A ,', % % MptfR(iil I 1'1, ji l h 'i I'll"-


% III MINI

` 'A,, F', I, Al
I.. M ." 1, nn ~


I,1.I I"'i i'mirih, I I linivlns c.' vi uIri IhIffho.N 1i r,,si,-er In miti c'bnon
h/El Ium ,lI/o I/' 'lih 1l. .4' E+ v e'i f iiil'i pi v lfh ,n/ r fIifliEfr I irn..


I i : :,A II Is I' N
I l- .',oT


II" A
I1 A" 11,pI
M, ''.
lF/ i rrI A li C Ar I a j


,, ,, ....'. I C' b |


II


'I


, .'2 ',:L ,


2.I,:' :2 ...... ...


Cardenas
Por Fco. Gonzile Bacallh,


i ..

Coli-no
.I, Irll M .1 ll


1 ( L-,; ,


,1, 1i
, ,.......... J ,
| IJRA'I IIAS.. RPA1lj lI i ; [f L [. m A G lo -, Ie
,, _'1-

'. --
'.rjr'tirc, |o:
~Faimica Gimn~ Piendre


FA RM A CIA Y D RO GUERIA --

S : "TAQUECHEL
.. " ,F TURNED LOS VIIERNI',


\" WES SHSS
051 Th011077071


O. ., R=

A'- R FARMACI A
I" e wrno hoy


:,n .,,t. Ar U


.' "" . ' ". ,[, T. ,: i -Ti !^ F ,BL r.+,t li,
'~~ ~ *' * i | '. .' -- .*. , *" *' ^ ." "' V-S,
L .
...'' I',r .' ; '', " ," f .4 t ', F-,. '"'
' ,; ** :" :-,':a B '. ' '. :
. . ' , ;* * .
.. .. .. L,.. I
I,, 'F" I~ r r., ,


A.' 4 bi 7. -,

ill' A rIC SYA
te .. ..i i n'nrn,.'ua+;
i-.' i 1h d ii, .='.l r ... nw'o Tif i
,- ' ,, ...... t ", ,.FARMACIA'
'.; ' ..'.* "..... .. *, ,, . ; ' ." ". ,,! : ,.B.Z 7 ,4 ; H-. r I
... ~~~l 44- .i 44

. ..~~~~ L 1 '11+ Lr'
L. IF r. I:, '- .A


-U 1..4.


%I tt, ,,--i, ol'. ,
-I,..' h T 1, IL iiE ,'ra u IA 1 -4 _, A I-,M T
-P_, ;. r o- di, T %1, 1, n ,-a_' Lu ,-, V -0L',I rP. lf,

. . . . C 1 ,I M

r o i ,- . - i _" A : . . .A

,,~~-22 ,1 0.,. v,.,.,


[Nir in i;-, il. ht i d I ,: i I ,1 i lh ;i

II'
-i ;i n,.23'. iniie vi rI I ian nni ri 41 r i '


I,.


I
P.
A
'J,0 M If.I nARIC'- DE I % MARIrA MNiff P., 11 L. 27 b, Hil IC DF I'' P- I.lV,,- '4R i'r-urFAF'
IU) hUY ,,'.iiIiI tlr Error ,IUCS.. 1i nl,. .... I N 1.1N ( I ( S 4: I. A s, I F I ( C o) HI.. I i. 1 I ) 1 lI I' A
.. , ,..-. ,,, ,I,. ,,,.. ,. -, --,, -- -- ,, ---,
I % I I I It I l1 I I 1,A I I ''IIII It u s 1 % s I I[41 11 101HC) ESIONlA I.IJ; I V 2r IA I v I'rl f i /I 1 I, ' f Ii 'I-1.' Y' P: r I T-A .' 2 -
I ..., .. '... I .. .. .. ...... : .. *.. ., ,"" ..1 I II.__ O!. _:_ I IIIA, .,-Y- -_I 7.-- I AS, ,I.. 4 ,P. I7- Ill :7_A -. A
.. :: ...I.. .', ...' '' 7 I '' -' -" ~ '' tt' 2 t'' I EN 1, .... -77,7 ,77 I7.7
.", .'" ,',", .: ; ... ...,' "',, "' -.-..... .. .. I ;/, ,",'", I,;", ", ''. ,1 1 .. ,)I 1,..- ..., ,.. M..2 N T : : ; " ... ; " I',: "- I I, 1-' I I.' . . .. ... I ..I. '.." I . ..I .
.... ,,,.. ,,,. ..... : .... ., , r,. .,: ,,;, ;,I,., :,: ...... ',;",'. ,-:' .1.-I, ,' -.3' : ,, :1,' .,.17 :: 7..'..: +' .. I':"".- ... . ",, .. .,."' 1,... :'"" : '......... ."" "".". ." .;, ,., ," .R EUROBRNT'" . +''......."" ....,' .. ......
I-. -. I : J.... .. '.. .. ..: .. .I-. .. I.r... .... .. 'I ;. ".. .....-...r ..... .. ... ...... "" ,: ''' " ;'r ''. -. : .. I... ...I . -" VI E D .. .... r . ,,.. .. .
-I.; . ; . ... I r 1.. . ;I. I :' ., ..." ". `; l;.:, ,= , , ,, ,. 1 ,; I- "" ,, ;- "- .: . . . .. 'I.. I' . . . ." '
":. .'.!:. -. . .... .. . . . ... 1 : r , . I .. ... _f .: -1 ., ,1 ,. 1.... .. . -, I ,:. -U.B E Y P R N A . ... . .. ....." . ..,-. r .. .. . .. . . .I..'.I, ,1,,, ,, ., ,.,,. ". .. "I ' I. .I.. ...,., .I I, .. .". .. .-.. .. . . ,.. .
.. I' -' ;, ', ,. . I, ' *: I.. .. : .I ....'. ,' : ,, 1'-, -I -I -"' .. I r .....r I 1 .. . ..,."I" ,: 1 r ' .. .A ..i .. . ... I 3 . 'EC I E N. M E I" ... r. . ... ... .... .. T|"r l '.' I1 ,1 , %
, pmii .- i, ". ;. ..........-.1 . : .. _.... I~ .. ..... .,. .1I. ',.: .... r ,_ I .. : ..,.. .1
1 . ., ,'-. .. .: .. . '.-. ,-" I 5.. I ''. -.`0` ""::' ":'F.-" ".-'%: r" : .. ... .. ..... S A N I O A $ 1 0 0 ; "M SO$ 0
.rIs -':-:,, ". 'r : :: 7.:1. .. ."I I .'I', '.. DR. EDUARDO BRUNETl 7- -7.-.... -.:'.:.t:-- I . ., .
.... .7, ,: 7',," .7 ,.: . .. .. . . .. .7 .. . . .. .. .." ::... .. ,,j,', .,., . 7,AiO 71, r7
R '.-11 li .. .O. fi r . I ; r .....I. "I.. T, " .1 ... I I ,. . '- I. ]-.1 .,:: ,' ,. : 1 ... . _:,'; .. .: ...'... ,.r, ", r". r .'l.': ... 1 F -, .. ,-p .. ... :' .. .. AN V DE N W , I: V E A D ESI4,0 ' ',, ,:,, ,l J % .
, " ..-I I Ir "J"". ;' '. "" .. -- --. ...'',, i -- ' ", ,
lr-,;.1 ..77.1-,.I.6 7 I I.I) 7Ij IX~l f -tlI, -,,,-... .< ,, ,, ,i ,.REr,.ARACIONES''' I "r . ... r . ,
'. .. .I r, '. I_, -_- ' ", .r. -II. 7N71 i7I' I M I 7" : .. ..
1 0:, l I. ... C., .l 0-r' -- d- --hp~p .r "
;;' :, .. .. r I -, I 1 -.. .. I I'. ". I -,., ': '..l. ,':" i L r" 1 1 : 'I :,, 11:'.. :1-' .. ` :, ,.'"'. ". 1'.-. U U -~ I O U I. . . I . ,, r ' ' "
vi o . r. I.-.. : .. -. j. .. o .i I, & T .. ,,p I k j.rrr,, .. . - -.. . 'I I ,r,,,,,r ,,,I.

.I . .. .. I.... . I. .. 1 1 r ;. . . i [ ;I . . :. J ,.. i r . ?.'. -1.1... . ,I I .'1' I . . . . . r '" . I ," ..... l- - a ; -V ) .
C.. ...... ... .. .. ,,

-- "i i .' .. .. ', r. .1.. ." ,- - ; . . I '- '. I . .
", ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~,' '., :,, 1 r,,,r, .j' ": ,,.II-, r--`...,II. .- .-! -Ivr-l .,,,il, ,, " ..., I -'" ......I. r.-",
... . AI. .. ' .... ... '. 7 .o,,,.,, ,,. 7

. .. . .... : . 1. 1. ` I" I I- , . -. . . .... I . . -, ,,, ,' .:': P [ D .- _" .- ,, . j . I I ,
44. ... I I . ,- ,"':. "IO -.. , ; :,. -' ,, A $ 1 4 ,

I ,, 7 7,
I. I -' I -, :7 7; 7 t5 .7 I- I I ;"


0 I : , j ,,,r. `,. . 1 Ir 7 .[ , ,. 1., I I ..= ., 1 . , .1 I r I : ` : .. ... : T _." -[.y E r \" "" I ....r . . :' I I'% L i I I,
I,,;. r ,- ', ;I ... I ; ; ", ",. I. ,' 1. ,::.,.,; '-- r , .r.: ,, r _, +:,,. _, : " .,.,; .,.. ,.-.. .-',. ." . .. I. ..., " .. .... . . . 1 5'. I', r, 3. ,1.. I l '-~
I... 11 , r I r .:, . ,' . M,- r zni" %,..s .. nnn _ENTA : .... ,r.... ..... .. .. ...... ...
.-I - I .... -. ', .. ... A .I- $11,00 0 . . .. .
I 1 La..' -7.' I* , ,Y I IA I% f


,: jII'.0._r ,.' 1_ .r l J : :J.-pl ' I . i ._ . . "''.. . ...... .. ... r ..... % :. .. '.. I... . : . . '..ia o I 'a -11 I 1. .._ -+. - _, .." .. . .. .. ..1 0i P A" INI ,l .... . % Ill ... .. .
j r" ... F I ... '- : . I -" r ", + I .- - '.' ','1' 0r I' . ' "' ' '. '- 4 1 1 I- %, It,', - "I' f -11 ,.'' 0"
-. L -, I r, I ,- -, i r . 1 .- .. . .. .. . .. : [- .. . I ; . . r' 1 1 ., -I. .I. 1.`. .- -
. .... ~ ~ ~ ... ,. . I . ... -, ... ... .. .... .... .,. I N .....n. .... . .ld~ e e n n e : -... .I... .. . .... .-o, .
I t7*-&'4. .. : t : .. A $$8 I 1 I i .. 500 I I. IR E .TA. 8 1 0 0. .A. l A ." A .i I T I


-: -I -' -I' -"' -'' L. .. ... '= I .- [ri I" '''I ; i,-, '=, L .1. I . ,:', I .:.:' -o ". -, = r it ;. ..' .4 R'U M . . ? ". "' .. ... ', ;,,'. : .. ; ." ,- I .i "I I I ". '-1, I :" .,: ' .
............ I 1 I . .,7. k ,.: -".:.. ," I I 7",L7..-7 --," I, I :" .111.111. 1 r
I. ~~~ ~ ~ ~ .1711 A, PEDRO." I PI"" -: --'- '. I- r 1: .:, I I II% I7tRI1111 Ii- -. "A ....N. '1'"'.. "SP M I A M,.. .A R .. 0. .. ..0. .. . I .. $3 ,
..... .. .... .. . .. I .I. . .r .11 . -. . . .. ....: . .. .. ...`: ..r ,, S A I O A 1 .. - ' . ,, l S.i l n

A 7 'I ' I I ,, .I I I 1.SIIII I. I I - II I 'I. i c .. .1I ' .7 .. Ii ,- I I II..7 I ~ .... I. ~ :1 I - ,. ". ,- .
D:1.: :II,' ": I . ... !2: . I .. r ." 7. ... 71 17,,,r, A,,
7' .7 ,- '$ 2 0 .l I f -7 I -u I I. I :. .' '.
... ....,:% r r ...r . I. ... .. ... ... ... ..- ." ' .I. .Ir ;.. ~ . .. .I. . . ., ,.. I r . 'A'. ''. M A -" .. I 1 1 11 r . '
; I-', P.=.,.7 11 , If.r.,''7.7 *I *- l 7 'S,7- 1" . A 9 I I A 7II-'TN 'II
,7,7 7: -:d. .. ..........,. ..... 7 .. ... 7 .. M ENrO.A I -..;!..:-,;,:: . . ,II i,
11 11l. r, ,o I r:, :, ,.: .. Jr, 'I ",I' Ii I. a.. .1 I r, -- .I - I -; .. I.--r I [ S $ 4 0 00e 1 .e --.a/e :, .
,-. .. :, ; '. , . .7 7 r7 r; .rr ,Or .7 I ;- 17)O SI
... .. _.. . I. ..- I -1 V: Erl lll=i N.. . . T, A S: "I .. .-' ,.~l -' .':'; .''= r .. .. ( I p 11 11+ .S'] H I T M. O P E
hI .. ....... .. . .. . 'y' .. ... ..... . ..... .. . ... ... I..... I ., -'- I C" . r, _:- :, I, . ..
fJ ;.. := : ' " '' '- I : ' L.. .. "I -" . .. :. " .. . I = r "I .. ... L.' i .I. ..". .I.. . , , :.. I I I I. 11( A.. I 1, I,,
, 1 I .- . % I I 1 .. , ... .I' ... E A -O 1 . . I I I .
7, , ,, I 7 I , 7 I, . 5 ,,5 .. '. I" -- 000 RE T $594 ... :'- -
,.,. .I77 7.... .:.. ,-I 'r IS IL A I ,L E E A.l ._: ,,, ,;rv in,


.' P A R. A .... . I , r,. . =, ... ' .. I .T IN D A I . . .
;. nI ?1j .:'. "' '. "" ,: v ..... I II -I1:. :.Y ..:I ... -;+r/. I : ,+ + : I 1,': ': ,;- :'. I; I:' 1' .T.:. : r;.'..' :' -" .. .. ..... .... ....
I- I I -. .i- .tr r/ 1. Ft/. I ,
I I r, I 777 ," R n dn I y F n d'",i,"% . .. erd i ,i ii i, .

I ,, ,, :, .I,- I . .,, .. ., r I r._ ;. 1, '. C ,- ., R r. ,
._ I A 7Ainlr $ = -! '.. ,
P. nr I .. . .r.- r '... .... : l . 'A. VE..D. A.LIE.TA'... ,, .. .1. 'I (I.' - -. . .T,..t-. .

-` r.77T I,77 I J .... 7oI -, ,.I .,- ; , r.. ,1Ii P v .+ I I 9 s r r I ..I $ 1 l .. ... . '' A -' ,
I;.7.I,- ,, I ... 1. r, 7 1 7. .7" I. 1 7 I 777 ... R I.II ... '1 .' I A A I'.A. O

-" r I ... '' "L,,i rl 1. .... iI- . i f % 11 i.,% r I. 7 I' 'l I ....
'7.~~~~~~~~~ R'A'700 REN7 $111,.00777.7M NDZ: CA ;'~ 7I ,r, r,, .... -,, 1 ..- .. ,[ "' ill .I,-.. I.-, ..r.......... 'I -I.... I;,,,,+. ":, ... .. I ...... ---- .......... '- .:"_.-',.'. '._.. .;. 7, .. _r...


o ,...". III ... . '-,.,;, :'. I I ..I,," ,E', I .., .1, I "."" ,PAC-S Yo S..A E', .. 1-'. %
r . , '.-, : I ,[ I ,, .$, I 1 w e I."r '. , ; .P I.rI I I - - ,, .- . ." ,l. l.. . . :. -' : % %-11 .,it N, ,. -,- '.I . .... -
'x j., II, "I Ia .e I-. , I,: r 11 ,,L ga rL ,,,
b .` .. .+ :,r ..... ..r +, ,, 1.+ I. ., + m e ,,=,+ + ./,, + + " *'..": '+ ... I' "". r I. .~nl r ri~ n .r ', .+ ," I I. ", ": ,'r', I': .,; .r -+ .. r : I.
,j ,- .. -, .1 1 .1 .1 . ,1+ +,, I I '=" l l + q, _J r .. '. :I I ,I ,, #+ : :' "1 ; I' l .:
i. .I.a ri-- ,It hI., I. -I.. tI P L~ 1 -: r 1. I 1 1 .I __ _ I I/ -I ,l .[ S~ l .. .r -'I ~ l ..
A .. I .... .'.. 777 A 7 7. '7 >, 777777. 1 ,II,1 I

. I .... .. .. .... ... .. ... ............. I .,ID : L ; '.. I
- ,,1. I, I,. ,Jl r l I' I r: I ,'? 5, .l 1 , ,I l.e .i r. ,,],r _,1 ., '- dI rrl L-',I l I ' .+ o r~ I iir ii Irrr..- ,' '. Ile I' Il a ~ I. .. L YDE E V 1" /

.,7, 7', ,', II . '.' x.r: '' .. A-,' , -q'm-' ,,l I'.I.- I
" 7 77 7I..., .' I "7 7 '7 ' _I" . I:7 I I .1, .. I I* I 1 l 1rS.I1IiI| I111|di. I llVS ISSrrr' ~ I 777711A7j 7 11
..1 r .. ... i I I I I i .. . . . ... I "I . . . . . : . ... .. . . .. I . . . a r I -.. . .. .' , ' ; ' -n 7 r -. . 7 r U e ^
7 ., 7 _,:r ,,; 7 .. .7I. :. ,: .r - E ' -,. 7,-7-7 .' A ils A lli---ILR I A ''I IA';' .,. r, fU S [- .I I AM ,S.R
.' l ::.77.'r ... '. ', 7. 7. I .I 7 f7 7 . 7.77 "... .II 7f,7,77I. ;' .' '7 7 ..S VAHA-1.. =


b I.. I .. ... I .. ... ..... ...1.71 ; ..1' I.,.. .A -4 . .. .. . .A 4 I ,
I1 I Nil IP AT I) II` -
..iI. IoI I ~ pIICC '1 AM A.. ;.. .,,,' ".' I' -. --n r--
en .t e-ad I if ic ', , 1 -7 *.. -77.

',.e7 .77 c777 .-.P. MIRAMAR 4,
"I77'7 7777 ,77771r- ..I7.7r ... illE IRS-. I 'it)IR 1% H55 ,% IS.fII I Ill I 77.71 I 7 7
115. ,7 7 7 ,. 7 I. 'L.7 _.* I .77 7~ 7 .7 7 7 77 7 7 7 .T t _~~ ,> ] TOA_ ... I2351._ II0':. :-' .
I 7. .~ 7 77 I. A I I,7 . 77 - I . . .I 1 % IrcIj F
77'.~' .7.[ -.7'1 '.777 -1,,, -77 7.177. ,7 7 rL*7 7 77 4 - 7 , 7 .. .
-1 -, I .777.77. I.777 '.>7 7771 7 7777. L.' I I_, AEDADI" 5777 R--E 5 7 1 .r77-.,1... II .U 0 5 1. .I1
.g,.... I .1 . - ." -- ` I 1 ' -1 .. - ;-. : IH I I I7 .' . 777.

.77777~~ .1. .77..., I.. I -204.,
'.~~~~~~~77 ,,, It AFIEIL C. Msndoza'. -,II r1 I ;'- -- ,., m I -V ; ...I.-.I i
l rr'"..." 11"r I I .777: .7 I X.I- I RH Al.- R77.--71 -1..; -III
-. 77 "! 7 j 7 7.- 1 777 D4l. II'll'h-- I i .. I1[ I[ I[ I N -I A MARI FRINA I : NA it IIi 4*F I N II 'll'i


i I ) S


rI.G\IN\ Ninl-I i '111
A N' I N

V I r 1 A ,' .
Ir.I 'il %vi "


A $47.00 M2. I ..... 1 ... ..
i~l~llIIFI 'F 11\ F i
*. i.ii II H I t HI1 l iI'

VEDADO $30 METRO ........

11,.., rr, nl. 2 11111
PARCELA 23, ESQUINA' .


5a. AVENIDA $9 V? ...... '.
I ,1 I .1 .1 ,, I t ,
..... i, ',', ,. .' i' .....,. .. ih. I ,'


) I. ." i ', I r IF . .
.. . , h ,i,,, iIr ii" i 0.,n "., ...


I IIF.'
I I .. ....LEYT!-VIDAL

r 'F.Fi I F', I *,1.2.

Ni


N1
( i" \m i I x ,11n.~F F
,: ^ ,Los %,iiiIc'
s I. A F F
desde $2.50 lai vara
IF'. 4, ,r t2'FF2', 'FF1
.- .....y

,fGI.A ,'. B N ,, T _
r- j. % u . .TNF.F i,.r',', '- l '" '0"
FF1 FI.F 1 'FC A L I IF L'' F
'ill I F.,I V


I 5 .'.'H I' L I. 12 I Ii

- 1 P,, R Q 171, ,


Li


E !. -~
.__ .- ,__=-s
I.I.,,.-'.-8il. '.8'! 'E.
FF21. I. F j.... .
'r.. FF ,. 'E l ...... I


lif. rFF1 J i PlI I 'F
(FILF'. 1,~. SUSCR
_EL


BORATORIO CLINIC


: A I) (0 S


I) I'.


v I' r I' A 2
I INI A% RISl1 I% A'.
FINCA $1,400


," ." Autos DUESO i
S" ~Inl'anin v E-L-11t
%mt P l'%tI-Ft.FF L -HF F Li_ T IH \'l F
t It . I F -1
F i ,.ul i T ''

I' i Ai AFF .I F i 1'L I I
.. .I F IF.'','''~
, F Ill M I H' I Il -' I
PV m' ucF-F III I I
ViEF WII E If : .1 3 ) i
,,.. H .. ,,..l iPI^ii! Ih~ '. l l '~|. l*i i,

S' R' LER i nk',mr l'4'11
F. *. ,. 1 % n '*no
'._,T\ I %.. "1 \ I FOR I r.F 9Ill

[ [I iff i % -it ., "11
'. .' . ', 101I
nF 'ml P FI-F" . I"FFm
Fl.I~I ,, E r FFII 91"
i F Al F T I IIrl I- '[ Fr F' OH.11
*: -' ,- '..,B ,K r -. .,ft = ct ,
F , priTr-- .I .I *
BASE Y ANUNCIESE EN d


hari national
19-7
7,. 3 1 ,1 IS. : 1 :.


L I i
S.dan 9j.1?42 .Fr F
i 939Cura Convertible 19,11
91 5rj H,


1937
*r' F'-"F 6OHP $12S

AYESTARAN 349
nrro 2D L'E MIA'rCO '
CERFIAAL AGLIRFIE
7.1.1. -'. U t61'


, FACH-IL.aDES I

ROOQU-ALBEBTIIII
HLr-IBOCLDT d. IwBMIa P i


SOrlando
Rodriguez
ncrI su AL'TO DE ISro
B U I C K 1948
CHEVROLET 1948
OLDSMOBILE 1947
CADILLAC 194E;
L 1N CO L N 1911
OLDSMOBILE 1'10O
B U I C K 1939
CHEVROLET 1938
AMPULLAS FACIIDADES
DE PAGO.
TuIt.F'4IO0 5L' ALTO MI
PARE PAGO.
Orlando
Rodriguez
TNFTANTA Y P
.,' ,' l'


jn'r.rn p'.iewr

>3: fl1UDo


+ _,i
J, T; ), F.101
GUIM

DE AYESTABAN
Ayesiaran No. 349
enir 20. de Mayn y
Gn .ieal Arjnirie.
TELEFONO: U I8615


I 1 I. '1' I 10 A


j


'/ i: Il Uir,:
1. AItFMOVFII .. FF 1 iI W
I BCA NO EFF III~ IK
I,]I % I I I.1 Wll.


V N rJ A :' V I'. rj T A S V K: 1TA V A J E ',A
'. I '.r4-1.FLIMIF I 'a AFfOM FYom II's V ACtlS 'x] AIirLIoMF'F s t AK '. Y !AI.II-,' I v.F t IFA '

%IlIN 1 Ill
i .. '* ., i "
................HK ^ ../... .....^ ': : *"' l:: : r"'^ : ": A i +--e clgU U


I'.. *.'1 .F N k i S 2 CHOFER
.. .FlF: N ... l I F.ll.. I Jj. J[, l * '
i n I Fi lj l 1It I II i . .. .. 1 .
,, ... ,,N, .. ..I..I. . I H N v.M C[1Fjl

:...i -.... ....... ........................ ALQUIL R
u. n '% ', I '.ll rM1,l A . ... ". .' " *.*. .'*, <* i K 1 I
.: """~ ~ ~ . .- .;,i| R u ...... ......


I t I\%I~I''F F F JOiSE M. ELIAS
;" i ' *: .' : __-1 ,,,+ ',' .,', +' ; i t '"1 .

''- .. .... 'o r ~ ~ is .... -- ; ^ ;,^ ,

F...... ,I .. V F N ., r. Aprenda a Manejar ll

I,4 I F 1 i I n ;- I'. I ,
I' .' ,, r ...i %' ",",/ ,^ ,' .' ', .. "" f f fq


,, ,,-,,,; ,- "":: "..... P intura

w 1 1. 1. : 11 111 Chapistera,

.2 L^ A L GUIELO UD. Talabarteria

P, 'FN. ri .....
*. PLYMOUT 1940 ,.A" ,,n ,.1

FORD 19/-1
-I.. PAG.O\I J
I, '. ... .
-.,-,-.,._., --7'- ,i- -7 ,. .. . __ _ ^ *....... . .P^P B f l f *I_ '_ Tos_: +_ DI:NER.OL];.__ _L* r___ W JI c--" : _",.'*.*/ ..'_-
I . R.. 6 J1.. I .-l P rl

%I; u f^It L I %6 A U T 0 S Y 1 :,;. : _


IABLANCA i
MOTOR COMP., S. A. DE AVE"TARAN Ip [ /f
PrOldPaF D RA.4S __.__
^o :A'.ncRMILM d.i1 FU- OPQRLTUNIDA DES 1 ,; -,
CHRYSLER, FRGOJ, 1 J v mLa. e h I:
PLYMOUTH R9 .91 C ARROS DE UStI 'af i r, I
F. *.. 1pj'c'Li A r' r',"c's" :,.:r,-. ,F,.' , P U r . '
'F, vo 'F~aF''F FWD'l
l ti'rIrlhn. 0 D- 5 .1 2I F 'i. _- r' q,"tf

I`F' u I b ill ? r,;
S.......... A...E L .I F. ,I ,E
1-T 1 I ,., ' 0(' 3 1 I 411F.' IF T P, i'! I ii if '

'I A S H
,;';:',', .. P A il E L I'" ',.o ..",*' ,},+w m:'.'nmb

I1 -,,o, .n7 nn irm'd, 1, ? 5 '4 -b
* ., .... .. i .... ... I i r c r .'. :
, .*:... I E .l ( 'J' 5"-"'" .,'; + J..n ,r,^ r .lc
FFF l' I'%H nF'" $1 I_"- 'I''j
A Ill L %1N.49FF
,n.,...,r t F I ll., -F i i I Q 1 ,i A F VH .. C I'F lF

I ,[if .. . I firi .I I'i 7: 60 c H E v I r E ifii
fA Ri' CA 'r '/ 4 Bt i i , *-*, C .,
T e le ti n on: X -3 26 1 I P A I'l E L 1


UltimaHora
VEA LOS MEJORES
CARROTS DE US0
PONTIAC 1946
PLYMOUTH 19-!6
DODCE 1946
CHl'lfSLER 19-48.47
PLYMOUTH 1939-41
DOOGE 194B
OLDSMOBILE 19447

CHEVROLET 194B
F., ",',F T
STUDEBAKER 1917
: HAS'S IS
FARGO 194B
'/.':LTEO

CARBALL'D

II F ki T A 10 r4

Ci0. Imnporlidnri dh
I .uio yF CarIFioi!e. S.A
V',F7TITIF5
(11HR' 1 R.
P[) I I; f TI']
,F t 71 fi A'
ALL' "' F t 59

HERCULES
1 AIWEL I DFF GCA'OLLNA
I Il =INI Io

IF EVA'0 rMCTLAT

ALMAGRO MOTOR
COMPANY
I l'. P1 VI %#-I A, "-)
.. .. .


(' I. A .S I I,' !


, I h il I r I.
1:1 ir | 11l
1 .1 I'F l F I III


ii it FI F l F I ,
[ i ,,, 11,i i


FF\1111 l FIF II IF. l ll1
I'll ( ,F F F I
I %m itll I N. II II, 1.1


I)11
1111W 1$ 1iA hi
i)~:IIiA

'l)l l]bS ,l; ,FFt I2 2, 1I ;J
0,EP m m. I

La A.iliflano
Cia. ComarcLal do
Cr6dito, E. A.
!. 7 0 V.-ImdF'
I T 7 7 i 1


In ExistencnaE'lTIF Li0R.',?
S""" MOLFrOV

%FF2C.F'FOSi&nn;
M N112F %01FF


+. .... IL


PEI .lOFDn-,A
.Fori'.FFI
FL. 10 V-,.,,A.
FF. F1C QLPH.H
.....I IQFF'IiFF;.....I
FL'nUc DORis
t- F 1 9. 'FF1 L n F 43

FI.NSECriCIDAS3
FL'GICIDAS PFA12
FEG C.DOBAS


F I fCIT.II'

.. .n
TF IT F(F

TE J[DI-
F1.11.1(1

Ir I1.P 'I
11FF 12F I"

"PEFFF.IZTION STOVE C'
n'DIFLFA .ANTI.CORRO.I.
%A (WROlIG"T BIRON)
"BYEBS"

ZALDO Y MARTINEZ,
S. A.
'F".,,..'. Yl 21 1I.F-mlFF
Al|,.l. 7h1.
.A 772'.l 4 (J1,Fl %I L%*.
I ~ e. fru-& l


*


I


[


m '. -- ,


r 1 1. ii


.. .. c ; il


. ..... gag .i",,


, L"t, C "1t .14 I-


AW|t/< V[I_
AI I I' II A
. _A
'I/ lIt'[ AU
* MA F fJllINAP IA.'


MPijiArji;
r.warPrFI. I I A .
rli,: I IS T
1.*r ',i.-tt r 1, Tpril I


tM I~~P.,'P ;f fiA .i


rn[MPPAM'/. :" A.


F.OPI l~lU'~, r.S Ir'
j+ ll,+I +

0TARIn rE IA MARINA NWtr ,iI F 2;17 hi Il II ID I r [ I .,4'


A N IJN (C I 0 S (C 1, A S 1 F I (C A_ 1) s


I) IV


I.v ,.. v "F I, i firn _

I' I. I1 I .IM X~I1 II ( A


VENTAS V E N TA S, V E N T A S
$4 MAULIAARIA% NIVIRAS Y REFRI1ILRADORLS *I DE AJIMALLS
.. .........

HtA F 1171.1 It.71%IA
S7. :."' .".';oovY.-..7.... ................
:,; .'" .', : :' "''".. "', "," ;,'' ' k ; i HI ^ ;I'. ll.l> l i N'T : .'' '.",",;' ,',,' ". ... .. .

,, ,;. :ef,I er,4-, Fir,: l~l.
*IN. n r;., ,r ,Lm ,' '. ,, .......... l rd:.'te "1 1,. 7. -,. MATERIALE5 DE (CONST.
,1;.', ,...,- b-l.r',l r Ell 1j Y IFECTIOS SANITARIOS
7 ,''. 7 7-., h. F' 170 -.1 7 ,''7. 777,77~ ~t [1.777,-_ 77,7 ,r '"
4 MUEBIES T PRENDAS 71 ,.,_
Sin D.ar En.rada.. ...... "..
II !Iln ji,1', 0 1 o '.';'" F,-' I R CE'UGERAtORES
........-' HOTPOINT 0res.T
,".';.'"; .'..7" .. ". :,*; ..... -. tO BOIO '. '
PIOfDLIOS 1940
TOR soloc
'-'"_ ......s " ' 1 90 ' ('otr tisti.s,
nnn~l "-,'1 n1n" '?:. " r I I I I.. n, ,". . I'nu m'I -d


........ ....... ...('^^ Calenladores
I ," r,.ll i tlin dl l7
F\4,'1VIN*ARI+(C, P A Qt-r
,' r. %-F I %& (r1 t mn .ID~

;..,:.'.. ,,."CASA GARCIA"
441. .1l11, 1 JF11LI PER FGRI% '/
TEA F I I Fe7ll7 CALYNTADC75ES
Ep, I B LL 117 iQ I7 A A AL,7I 'E" AG'TA
I 491L A[ L 'Lot UEL(IA
+gr.ll] l r-h ..+ ^.prr. +'r,'' ~ TEAmS MAL, .A I + M" "*' :
I I r,,I I :Il,. I "1 72 T, r -; E .][ .[
.".".". ... SIN ENTRADA '-:"'
.... .'.... .. ALGUNA
r. .... u .r Solo por Tiempo .:';' 2v J. ".
'__ ___*_ :'.. r' *Limilado r- ----
... ,, ; .. ", ,' RE.tGE-A DO RES
g g GENERAL :. .

,, ............. ;, i E L E C T R IC : . : :
M Li E B 1. E S COLON ILES I PERSONAL ESPECI[ALLA.
Jueoi de r77i7n complete. A D DEM A 3 pTItzAS D REPUESTO
inasCii.(" dins. E7. o1J'a I 1. "-l -,.* DE TODAS CLASES

....... .i oi" ...... ..:,.... :. *:..i. : Los M ejores Prerios


A.. 7777.7 7..... C. FALCON Y CIA
PHoFCHI. f rsr .R :,% (:i, saf Electra ci .. ,..
OPORTIL ;,In )1 SAN O t0 IS P on"7r C, ONSI'LADO N. 31M
AwlItd a T',d L ' 7- .

.. -TILES DE 0FICINA C,&
________77.,:'*77E"," F,:' :. _;'._:


Lrq R, n :, -w. i ", 1
NHVERAS T REFRICERADORES
ENFlRIADOK BOTELT. %5

NiFRIGER ADO REt
GENERAL
ELECTRIC
SIN ENTRADA
A PAGAR EN DOS AAOS
OFETrA LIMJT ,
TI.RALIVt El 4,BADn 3 D EL
Ademl Aimk' 777l.r-
porIL d- ,hi p
G R ATIS
tin rudk idtrtirrada sB ap>JlI
d- i 7,. pdg.. .. *73
M.del. d. &I I a 1 l F

TA RIBIEN r r 7-r 77.1
ad 1-i17e b .:"1Irdld d. -
afaer l* rIfrl zdB' r ntre l .
-..7u0 dr BlA,'U7
FRIGIDAIRE,
KELVINATOR
y NORGE
oalmi dude I lbia, u pin chl.
'"All rI Wirliffa die.
ia
VF5RK77031 7'mom. I-.e.
i.. qA, I. din 7rio i
Ciare Mil do Gnrotfla
ACENCXA AtnOELZAt
CASA GONZALEZ
HI RADI "I' 47i 9. 7u7
1 ,'\ Zll. mnr OXEIUH.I r |
If n frrr


CALCLOLAR FRInEs
SS UBROS E [1IPMSS5 RADIOS T APA.IATOS
DM MA.MALE5S
F tNPILICUCDI S~llo?


Avicuitores
VENTILAS ORES I
pide.'. L,. .71 .d7an'a ,
777 77 ,C~narF~o E0?4410 .5-h
N0 INSTRUMEJ4TOS MUIJ~CA
7d.7 U77. 7.77 7777'

Av~cutor I


GA INGAS

HUMBOLDT
*


BIDETS
AI-MCANOS
DESAGUE 1 3911
AUTOMATIC CO "
DESAGUT. 3Oi
DE TAPONP


AZULEJOS
.'. 4'.
ILANCOB T COLORED
53500

MiLA
0


cik.':"? I Farrefura Humboldt,

r(`1AIIlA7 | HUVMOLDT 1i. @%q. a P.
7.7777777777 J VEDADO U 2101
L11 ii IC 111 .1 IF


I

hi


V 1: N T A S ii IrJ1 'Io0 IIi,' I't:c'A I. 1 J1 ; : i rl', ; 1; /A I f I 1. :
-t F. [I A r 10 -.... .. -.-.. .. .- I .. .. .
MATRRIALF-4 DR I (7% 7,7 17717101. Il'. '40 II Ill '-I'. 1177.1 l'.7'PA .7 >lA. 7MI 'l P .R
7 FIF5X77.15 IANITARIS.107,, 7.. ,.. . ,' ... .
I. I d il 1-1 11 1

....... .. ... .... I'rLRL~zS GIEI~EHA1."

TUBERIA ... ... r
....... ... ...... ~III, (' ia I p a ra,. ,, .,,-..
GARVANIZADA ;:.. ':':'. I m n'. i *.
I 7 '', ,, ,II'I"I":i .
7, tl+I ', "' I ....
A"l.Ii l' 1 .'r177 lt,'7 ,,|r. r7 .,. ,. .0 i


,.Cono.e ti-Ipd Di nmo
vn Impo de lnvrindlnra
a hasp do iraqjuina;


I 1I A! 1 1. f. It L 7
A AP PTAM I.Tri',

I If. ,I .1.7.ll "IN

I . ...


S.... ..... ,T........ Telf. M -7620 uI ln a.ilir.,: para la I : i..
w dn individual t. 10l . 1.
17 1 77 1 '7 7, 7i n7., : i I ..... I ..1*1" .

.*, *,. '.* B~ N c r f j '. .' 1 .1 *i. ....... . .;.. .., .. .''. ..* ,' . *
Z DOBJFTM05 VARInS I-I'
7 '7 1 7r,~1 F......'iI1iFF7P1T..l- I H":. ..

. ''L- ^ r 1 . m * '' p i* . i; p1.. 1r i. .i r p".. i l ,/rJ^ r,-'. i r, A i~rl, r ~ ,i tr , U n


FiIat~r ,l I~ ,rJ .1. 1r DINE R ..l...... 2... .. T I ., 7 rn... VEDADO|. . .
niI,, jI,.l- h *I - I~ llllllllllllll I. .. .. ., I F ,,l' , .' . .


u I g' |;R77 Ba c 'P U I-:ER
DEL. ALt.O. MENVDOZA t .. "
LA OBTDnRA U05510O Pk..L 0I Aj77577 9 HjIt'|3
. . .. . I
1 v P ,''& i S, f 7. i n i.. ,l .7. r''.'..',."''r.'. ,...01 Pl NICANOR DEL CAMPO
rnI> JiS J f_____r _.rJ -1H .n ' r'.' ** ,.;.'* ,' n ., ..n >,, I, il U L .. . .. .t157747777'77AI In7%7 1 111 1 .7 11 G1 1
r 1E l r." u' i la 'lll7 .7 Bi i . r ', . ,' .1. ,47t. ''tr r'r | .P7.7.. .
o3.oGN jNECESITA DINERO G %U A M 0 CLUB ______ U_________
1 .00 Ti riii V 77l
1"...., 1'"-"_ '_ P; 'EN'__. r *r *r [ *I ,, PE T HOUSE
..r.lw ,d.. .. .......~ ~... . ... ..I ...... -... ... .lr .. r ,; ,, r^ ; .... v n tI)O
M ,T nO J es 'r i -O ] 'J[J o g ^ ^--"lc ** I '+' ", .' ;'-* ,'.i I' ".. "' e 3 ," *'^ '"'..'." "
A1 4%0 777'7
MO R A 0O. A .a n .1 . : . "" .. " t
COMPANY. S. A. , - ... ",, pr. ja :..a
SA N7 (A 105 ...... ... hi L .. ... .... .- . F1 . .

I' II. M 1457 NEGOCIOS I
.... E....... ..... ... .. .. .... .... .. E.............d ..7 ,0 1 NOIA SUFRA CALOR
I,_'l 7 ) I ISO__ CA5A DE H 'UESPEDES "k,'.i., .'7 '7. '. ; ,,. ..' ,rin.. ies. -
7. '7, ,7.' 7FA d, 7 r c. n' 77 c
__o.,_ _.-_ _ ..._... . '. .7 ".r,*7 i.-.1l.':.. '.' C ." "7 :


Ca SR. COMERCIANTE, ' "' ' p11 "; -T
d INDUSTRIAL, ____ '_"__ re___ __
-EST4TE i MNC PORTADORO .... *.:'i..
... .. . . ..IF ", | Ir '
-NOMA F_ 7 1.I
.BAUTOCRAT "- _-- '," ,, "'1 -I
A T R '-I .-r .......... ...... ........ ....... DEPAE TAMENTOS
d .sde $ 2 1.0 0 A L1 1u 7, I.. "' _: _- .. ......... .. FB,_,.
F'ioR SPART'I ETO. TrIPfno M-9276. '-I-a
7% p,, 1^E [E'JT) 777J7~ MANSION DORA HAAETAOONES
S s A s rC '/i ""-_'_ _'_J .... m m 7 7,7 I 7p 7 ______ m "t]
PREC7A'j EN' ES'.t U'. -oe NiiI iteld 4 & I 4t11ILFX7I'C
.'""ooo'T flo7, ,DINERO SCOR JOYAS 7 .-I ..... .. "1 ;
(0.7 .. ,o ,LE ,TRI S , .. .n ,r"".....? I .
EN% UQUI' 4104(Ij T l
. ... 6 "' : *-".... ........ 7" ...... 7.. . .\ 'U'ARI
ASPURU Y CIA., ________
S.lH P' A.... ...T . 1 C" AS D 2' Se A i.,, quilan II,"I ,, ,
S..I .I s ,-, ... ,'" "'rN o A. S "' -
,,.. rc o^ f f f .. ... .. ,~Utl **' ,' p^ o?.. .1 o, ,,; ,F- .. . .. . i,:,. t t~. ; '.. r, Lrc..fa ,M r ,~
LYA. nas 7CR[ ............... ",.,.. I '.E.EA.i

11777777 C,, AS77 PAE LA SDA D A M A S l I v

,' '.1.. 147 PELUQU68_____A T__-, _l 11 RT
tiwtif ?" .'; HI *L-,^i *.t~ipR O~s ^nii K ..', *" ..-." i *', .;]"J*" ,.,' ,. g -,, '''"' '-;,.,.,,.;
S' COMR.l NT ,^ .... ............ rJ+ I3 ...


7,411 .,nrr' CSl7. T 27 772 AFARTA.EIT;; , ; 1 l .. ..i." .417 t ,,
,f.pESTA TEHbii '.r~t {^^ iM PORTADOR: "..''; .*''**" ,.,^'" ', ; ,R,:,,',,' .... i.. .....> ,. ... ....^
,, ' ' ILI' ,,", .. 7 .'. 'I
.71' Aao~o', I0'8 MA4AJI5TAS EPt5P1'' 0 77721517775.
.,1 Parte a' P J...1. . b. I- U I. A
do 7%F7%ierii 8V" 417771 ______'___________________ AUH5EE _____ ***.'*".;;.:",
I. 4 INTEEES GENERAL
____________ Mr.70 7 ~ (77 T71ME 7al Apartamentos
PD IR -IP OTECA T -7 l 1,0n F... a ,', I L" i 4 1l%. 710 1A ', 14. 77,-,:.... a i
SOLI"T'DES *7, ...... (A'SION 'nrA .1 r....I7717 in A,7"1- .....
TOMO 817.11M ALS ', ,;SO RS II'ERE ,II I
pT7~7Ud~d Haba"eTr oeus &,.,A70 Mr,'' I ~ o.. SE AIQUILAN ___
LlrF171d '7.; 77.7-"7, 77. 17' 7,'.Z II 77 -,"7'7,7 '':'' ... ..... I',' ; 2." .. ': ,,': ;""L
(l D, 28 .l u a .............. ..


SOLICITO I
` ,-7 I! T ; '.'. ,' I L. TO
K.,,,.c ,, IFI + .. . ........ .. ....... ..... .
CL ATE, TO I 1MS 15CCWONE PA R A A A ... , ". .. ., .. .......... :", ,,'- :''- ':,:':
Iadr n2| tj i,
CLIF.T 01 T Il.rT 21717

do2 p71 37,7 Ctu l 1 5.1 in.f SUISCRIDAE A- UNIL ILSE .'. .
00.0.-7714-. :BI77-03C EL eIDIARIOD E LA MARINA-I17 ''.


ANDO M3T,11


"A qI i,P I I I, d . I~P I"r."- i.
41 l rl 117.7 7la i. all7 r.
7 7 "R i A 'A | 1 1 7 7 1 7 '.n e r rF I r rr.
S'777A 7 % II7./7.IA rirrir
+ % "I I| MF%+ IINI.t FlIn ii t rll) % IFIlI%


11


! (ociol


p rrIN I \ 1F l I'N'1F T 11IF III I 'll 1l 'lRF ' i I-il hl r 'I, I

X ,\ I F, ( I (U S I \ S I I, I ( \ I) 0 1 |> I, I !! I I M \ II 0r Ia \ rI(lalrr[rlA l:'
I illl [IIP I ri q '( NK


A I, 0 I1 I _I 1 A F .' I I I II I ':
A4 HAII I I 'Nq I.I NN .NNHA


.* '' II\ I I. I I. : .i: : )1.1 ( i [A L ' ii I l (: 1. N
1 F I'l Mi i '. iFiFinF i Ii'. IF I L'.1 '. 1- i i .iIi LIII.INI iK ',
9 -.I-:' :' -i. U r i I 'IF
AM' FN1.'.A '


I rll II h ill. r Fl


,hrin r-/9


r f 1, .i A I A P ,'F.AI/AAr'jrlOLF
, MIFIII I F Ii;i,', ,i MIII Ill'. P pII N A'.

' ,' , ,1 P ._ .. . .
li ,11, I I iI l 1F 1 IIIIIIIA TI 'I; --N


* .*'. 'iNi Flh l'l~ 1,1'111 F SIS RADIO ROTO
V A,.. p.." "" .. 1,. ,I


4


:.' :::"'!:.I it: %I I--,i Krri I FIT

i" .L,..,..+ ~ ~~EMPLEOS .. ' ' .. ....
,, I ..
^.*:*,;.**:.'.'.* *,', Guard. m urbles AR AFFI -- ,Pi.ENSIF-F L < JUS I "1 "*i ** *** ,,1' .' ." -** ;:. .|
II. .... .- -." .." ; =F "", 'F! p I li:' I. = IFF F 'F 1 F', . ..l ill. i1..FFFF.I. :

1--".- " .HOY MIERCOLES '20 MANIJNryumFI NNA' T A e ri ,
F. \ I i % H ... .. .. . .F,, .. .. F. ,, , -
..... '"F S'tI IIAN BURD-EMPLEO F.1 FiF
F ~ ~ ~ 1 3 1 FF
i 'BUFF ',FFF... .R.0 .. ..MP. F .. ... '' ..'.'. .... ... .. . .... ....
'*F' '*' - O LIC Hl A N b lu L ., ' *, ,' ."' 1 ',. : '. ":* ";

I U -. V F r. 1,11 ,h ,t'. .... .. ... .1 ..h | I l l I '' r "
.., . Solicit apartaniento ...... ... F F F I N ,
a__ _, I FtFpFr,,,
.,, **.: ^[V ^ .; ,: ................. .. o' ..........*." i ^ J ... .CELR E IO, 1,1: ; '' ': .* "m ': .
r.^ .,. -r -, ... '. .,.. ' ' I--' 11 ....... c iu d .. . * *i "*, ", .. ... *, . .. ..- : 1: "


.cm ,. Iil F i 1 I FrF I A It % 1 1 .. .


. . I BU R ",M LE&, i , . F FF F I .. -
:..: + '7*T *. -* y 7 ^ -* T 7 * . . .: T | .. u . :D R E P ".U *L L *. L I. -' '- . . . : : i "* L: D E:K ~ r r ~ T -w ~
..l ... . ....IRNF4N ii,, it i1 . ,'~ .
I'NI F..'N...'I F,,NIF,,IFI,,, .... . ... .,. .. ..

"- LO. .. .."E " :*-T :7 ^ "' "T7 + -.... . ..*. ." '. .' : : .^_ ^ ..7...r. .. ..... .. ....;:" ;' "*-' ' '... ,-, ... .... :0. ... . . ''" " _.. _. ':- ", ** - ' * I*".. "* : ~ "^ " * ' (PII.' .ll+ ... u .... :n ~ .. .. . '. ^ .
.i..i, ,i.I..... h.,I IN ... 1. .' . . '^. '. C S DE tiiiti N I R n' Au 'ACFN
.F.. N.'I N FF. A l l ..F ,, ,, , ,,. ,.
7. . .. ..

117 50L1 0 _. . .. ,1- '-r-'-'- ' -. ', "
.. --- --- I . . .. I0U L O F- ,IRF(L I1--1EN II -- ... ..... ... ..

IF l. I A F I F' F 1. .. .... . ...- ...F ' I .| .T E..M N... .. " "C


ED r : '":- -' c*" "-'r .... i 7
I '... OFi' N 12 7' F1 I_____ ___9FF.B DO i NO AR D5 *- * F.._itr__ .,_aAni_._ ' '.__>'/ ;; -"_
.../ :-.: : :,/"^n; r L UH ^ - ^ *-.- ^ ^ *: ^ ^ ^ ..-UE.:",.. : ..-'** : ...... ,^ ': l p i- ^ ^
-----,-- -- ',, '' .- -"l l '- . '"- . ' ." .lF T P .l f M D A n r | i n ? "D T .. .. .. :"** ;.'.* .' ," .. ::" '* . ..' T; .. .. .
ncN' .. . ... .~ .,- I^ TURO-IEMPL O & __" .... 2655 .C M -
I lb. 'FIA 1. nxH I If-' SIT)l MAFENTRI VNRIAIRM
P RF A C l M U F F l Nc

F. + ,., '.,, ,- -' A ,' t. . .. . .. G FL .IN I IA :F"NF'F' L F'"J': B - .\. ... .. ....'
-.,:,AOA A : *., ." ': .. ... ,. ,^^ ^ ;^: ,:; ,^ u . . .. ..*: *:^ ,.:^ S
...... I N:. R. R T I E ',, ,
. i... . .. ... . . . ... . .. .. . .. . .. .. .. . .. ... .- ":; .. .. ... .... ". .. ..,; "- U I t tlU~ : . ; , t LI R i E MP EO.. .... .. .. ... 5tM E ;, : + ,,. .+1 3.1.. i s
III, F- : I F. F IF. . '' ', :' ,.' ,, ., ,I I L I a l.. r. .. I.. 11. .. VF


^ ;: 'J "". .. -" : '+: ": "" ... .." ,.' OCIS ^ ^ , ". o.-..7'*,_ -' "..;.": ,- ***-* ,. ;*, -. ; ,IC O PRO P." "? ; .,*; ,--
____________ --____ F- |. i I F'. T '[*"N Conpr mos vB E nden0 o VAR 5 N in
U GCADS I NCTANFD-i I"" ' ''.- "-- " . 1i A 1195 . ..C.O... PR A
.. .. . . . .... IF F--,.IJ-IRL--I% PNL;NDP-,"i. . ..
LOCALES__ Ni,. N.L'.,.-.IF, ,- .. . . . ... . FL I'RL N... D.N.A. ,., ,,, .. ,,,.-,.: ..:,? .,.
'': "" I '-.. -. C."...... A"JbU.. VitIU "'t"_"_"__-"_ .... T. F


N . .....:.' .' -^.~ . .,:-" 1: ., ,: : '-, . : : ,i :' :.: :I-"^KER.A^DLO+ ^'"i.,':. ". ':
'' 12L N..L 70R1;1N1l.,'%
1. .,.. % i. ... .' .. -.-. I . M h. O I.A. I. . ...A - : T;C '-2655:C R O + *,P. ".'.,.'
o.., .... N M RAA......R . -. -_ t;- ,_.".._ ._ ... .... ..... .... O _ P R S -,' ;, :' y, 1, .-
131_ . IFIRTRl; VNN It PN1.
PA, L ACIG'|" [%[ ALDAMA I . .... "' .. |-| L L I:{+I[ 'I . . ... , .. .. ---- --.: ... . ."" .. . : I__,_. ...- "_" -"
S N _I li . .( . ...1,l % I, ,, F N F -. % 1 1 I Ol C i C IN E : 0 C l, 'A
F .... .. ...D f o R .. .. ....In .. II,-L,(....J
P R -3 ,... I II___ __ - -- __". . ... . : e~ .. ..._" _''." L_ F_ "1... II FER N A N D EZ:I 11 i '1
N2 DR. LUI LEMUE :N V.- U10 INM
Tel.. M'.'1.. .M''51, Tz.r .Id,' I ...IL V,. ,. ., i .1 ,
'...._ .. "" '- : P O ESION S ............F .F Iom amos endemosNTRIFAFIENTOS RN MI '"' .'

...~F ''~. . .I ...... .I . ...P .. ..O 'PI.N,. .N I ,-', ,,7: ,, ,
.. .. .. ... ,. r I O N F' NOF, ,IJ0I'--I," l' '.I. I *.. F'.F r. '. .I ,\ : .. . ." :

OFICINAS ___ ___
S E -... FB, F' F. .. . .
.. .. .. . . .. : "" .i . : :.. " -' : : :" . .. . $ 1 ,2 0 0
IF :___ :: A-7795 C0MPRAMOS


A.l ,+, . . I .. .EL.- .F.V--C-N& ,--,, ,-.... .+ ,-,, ,. [A N ...... *FF.F.-, FFF.. ,.,F .._ ,.....'.. .. ,- .. /.- ,
I N [ .N N I' I I I N .. . . . ..I Fi L E PF F F ,A FD T I F . F" ... ' -' .


..2:,'".: :..::'" +. "'''',- ". . ...... .. .. ......... 'F,.IFFF.F .. Fj
IL + : i mi ks Yj AD0 A $ ,80

. .. ... ...F. ": . ; :. .B FRHA D
F,..AIK FS I.IP
F.... ....i..r `E ; I... .. F F P F i i Pill'

'' FI.FF_,I' .. F
P' M p Ar L A,. ",. I AF, F I IS.. .. . . . .... F,,, FF11 ...F...'",Ait11LOMRO E II PE.I N :. F l. ti

-IT N .NI. '"F"N': : '. ... .F I ..." . ..."""F .. 1 0. J %1 % 1 '
,e~ o o' 7 T -,I-,,,~'.'F ,,I , ,7 -. . .., .F F F .IF F F F;, ....~ ,I
I) ... I F.,,,I,.II.. ..F' ', '., 0110
T14 A'E '. : O ___ ,.r.r,,.-. .. .,,,4 . "' 2 )J T $ V RO5 . .a .,_ _
.7-, .., --- - -, ,,.-- -- . .. ...:,,:.. . .,.,.; r,:, ,,, , -. P . ... .. C T, ,R,, -- --,1, .,, , .I, ,-,
:+ '; : -- : : :: "" 1'- . . ll Io [rEPA5 C~ NE OS ," I' 1 ; 1 1 4 :PI I :P I I '' ,' .. . ...
I 1 p I ."a r "! .. ._ :L, 1pII'Ii"' .+ :: : 1r.:1I,:.1 : 1 _:... L I"i JI a: _1. .. .
o -' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R LUI, BEMUE B -: :.. \%t I "; r' I - ...' + l P; IO .+ FERNANDEZ ''T
91 ELMO YVIB, "' : -.- )R 2 BR rg T \PI S ERI. PR5 r" S&E4IO% IT. .... 0.. .... 2
.. . -- '- L i. % I 0 S F X 0 1 .. U- I I F . .. .
t ,. r '. ,t t .. .. . .I1 .. . . .. ... . .. . .... .. .. .. . .. .. ' ' .. ... .. .. ...... " " ? :'"I"N "
1. '- : I,- ; ...- '. . . . '- ... '1 ) .. . h ...b ..... t .. + /. r" : ... . ..


i11 iI0 .. .P... . ..q qii l~~rl II R AG rllml r I~r h I ij"- llvl I7,' '"
114 A.iA TES VE C| DPll l \ ,' . ,. , i ,u + ,,, ',lr k' l e l S lll ,. . .. S VA. . ...
Fe~ o o I C 12 I ,, A, _. .,_, S. .. .. . .. . .. .-MI,.R.,, ,01, ." ... :... '.. .. ""IF. . ...: :". "..,: "..:
.. . .... -. .. .. .. :, .. ,, .; : + :' : ,' ." I ,,. c .. ..:,. . .:,+' .. .. .... ....": ,.",, .I.. .... . ....ER,,AS ,C:. C I. ..""R-OS


i. _.I_ .' Tie! r I A %T i .i , i i, , i i if'iit) i',*', p '. i., 'pIF r1 Ti 'r
'EI T A S V N T A S V T. N T A S _V T A i. rj I A :; v I: r II I I/, ,iT A'
IR C N N II ES ; 411' 4`11 (N AW, C inA ARIII 1.1 I',I1AIlF.Ii~l' I P41I, .1 i~1 J~,11,rE ,I.,I, jiri I l.i i!. plj.ririf lIP'l y I'. S F 1:
IR ___-_ N I AF _, IN ,. r- vi -, :'_ I -J --- -_
........... ............. I, ,. .
.... ..... .. _. A .. l, ._'." : ,- ,, ." ". . .. I. .. I .._ ,.-,,. I. .. .1 P. /I ..l; ,. 1 I l~ l ,I i ..f I~ .. '. -.(J rlI ~ ,,I / ,r .l r . ,. "'
"I.. -'I.., ,... ', .... ,'... '.. -: ',..v ,: .. ", ." " '; :.;."'.I", :'- : "` "'., : ': 1" '"I " ', ' :''-''I;; ,,.. .,r :,, ., ., ,,7 .... .. ...,,, . . ,.,. .. . . . . ...-. ... . . '" :.... : '
.. .. ,:: .,: : ..: ;' I -- ;' -, :r ... ," ::. ' . .,,'' ..; 1.' ,' :,. 1 I I- '.1..7.:" -. I I. . . I ..' ". +.. J .; l -., 'I '" "1 I -_ I I: "- ,. - . , ..
1 .1' 11 ., -. ..! --. 1 I : ': ' :" -' ,: -'-. 1'.'.: .r i:'. :"_ '.I'. ."' o . . . ... ,. ," .. . , .:. . ..' .. . .. . .. . . .r .
.. .. ,,- 1,. ... .. .. 'J -' .... . . . .. ... .. ...
11 .: I .' ,- ... -1 :-" I o.. :: I :'1117 :,. .!,: : `l. '.* -7 - ... 1 l.. % .I. ;.1....Ill" .. :i : : I [. .. ": %I 1.1 !x I ,llI .. -. -.. .. .. . : : . ... ... .. . : .
.. I 1j 1 . t .- .. . ., 1. 1_r_ I.. .. .. ... .. -q ... .- 9. 1I : I 7 I . ... -.'." I .,,,, ' "I .. I . .. ' '
..... ":, ....... I ... -: .............. .J"--- ... -P-' I ..... ; , '" ', 'Z". .. :-............... .... .. ,,, ..,..;-...
'.E.ti I. ,(.N 3I, ..... _" _-_-_ _" I_ '- 1* .. : .'/ ..... .. .. .. .. . o. .. ., ... .. .. I A

..... .. .. .. A N ....... % .... . .. .. L_' _. ; I "I III III ,,' : ,, "" '".1:. : .. .......... ... .. C M P O A U J
+," : r, -" ,-, I ,'-,- r, % .i i I .rr, 1+~ ,. "r, I., , ..I-....,..-.. -- __ -.. I. I' ',. ...... .. __ "- WAr,...,...,.....p........ .. I- .....I .
c '. r rr. -' i ,-' ,, ". . . .. . . 1. . ...-- ; ". I, ... I . ...... r R ,I,17; I " I . ,": : I .- .. ..". .. .. .... . . II I.. .. ...." .. I I I . .. .i i . 1R [.... ." " i ", .. I T ,, ,. I I . l I .l l .
RI,: 1 ., ... .. : ,,, NT .1 ii, .I .
.,' :, .... U l- '11,' i "' . r ..... .. ... I-. ,,. .+... I f ,- I .. . .. .. .. .... .. ..' .. .
% .: ,..., .. .I. .. .. :i .. . ,' . . 14': l. .-. .. .. . ,I..-.: "' ..1 ., T', !.. ... -... I .. I -I.. .. I : . . E... ... ... . .. . .. A M t T G-U [
'.. ". ... ." I ", ... ...... '_ "-_ "- -- I ..... -T ;' -. -.--.--. --,, I .+ , .,F.'., I ....., I ,,,
-.. . . I. .. I i. .. t 1 I . I 0 L i 'V I 1 1 I I ,: . 11 I II II I f . 1. -1 . .1 , . I I I i I I . .. i. : I .. l i'. .. 7


. .. .. ... .1 .. .. - I. . . ... -
NFIulN E l ili IiiI I" __, _ __ l I i ..... ....... .. l M.,JCA-J HI. ,.


I '..IIII ,.1. J .. -m i,,,,, 'l'
'11 '- ... 1 .. .. I .. .. ". I: c_ .. .. ... -;. i ,,, ,,."' .+ ;.': .: .1 ;, -.z -,: : '. LA 11 ,., RE T" ,. .. . . ... .. '., .,,, ",, ,,, I-,,,,I.... . .... ,.... ..
.... 1hn .h' I.- .- ... -- -" ,, .. . 1 .1 . .1 I . .. '' ., "1, ' -
Q-j ..l:, ,o u .lo .-I 0. ,1.. -...... .. .. .. ...... .. + -. -. .. ; lE D i. ,.._, .I.. . . : ..- . I . .. . ... . ... ..... .. .. .. .. .
1-,, ,, r nI F u ... t.... .. t, I0 .13 *,u r-1 I.,. .- ,. .- .. . I .. "- . .... i . .. { I I \
I," ." I. .. .. ; I.. - - .. .. " t. ,- -, .' ; ," ... : : , ':. : 1 .... . . . .. .... ', I I I.. . I. .. . ..l
H, I" i7- II Elll T! SRI I - .
,I .Haba n. L acret ac .. ..va i.. $1 .5..0. .... .. .

1.W I r, 161 1 ,irL ._ . T -.. .. L A 'f .. T I .. .. .


L ""r. V DSLI ,, b ... -, ,I .,, _. _ ..r ,
--, -, I. %,- '1 F A ..." "1 ....- - 1 I. .. .. I .... . %i .. . . . . .I . ... .', . . . . . ,
,.'" ..' '" '. . .. ..I- I I ; _ - - I . :' : . .. . ..... ... s' is .. . -, 7., , ,I.. .. .. .... ,AMP ALM A1 , ....... V ACIA. SANLAZAR-- S OL A R -
;" [. '. L. . .. . 11,I ,- ,: ;:.i _F ";_F 1- %: FA r .L, 1. ,I tU. I..I..', - r: ; ., : -,-, . .. . .. .. : ', .

I'l. s .": I', ...... I ,, .... R.. : AUTOOBERTOS ERNAHDEZ .. .,
. .. . ___ "
,: . Vidado pa, a fabicar .. A...... Iit...... ., -. : : TRACTOR DIESEL.
, Pt,. '-.- I .l.. .. e I' I -1 . .. :, I : -,TI- .' ....T "e .. -" I ITIR-N ATIO S, .L' N I',-
l v.. F, l.. Q .. ... . N. . I I . I I "L 1 .....
S_ -- 'k I .. 'D.G I TRAS.EL .. .. .. ..
Ef ,- c r, U % I ,- Ic - .ilL .. N, ,O l, ._ l- [ F L , , " . ..' ','0 I .T1S 0 N'i.
. I I :... I + . M ya M irai"ar, vacra ... 17 T I ...... , ... .. r.,--- ,--,_ F.. ..... oi-1_ :_-" A B A $3:.5"7"+.I.I,950' 1..
, .r .- -<. p ",=, .:. I , .,: :,." .... I- 1 +', o . .... .. .... .... .. .: :+ 1 .. i. " : - .'" :", "" .1..' .... .... .: ::' T. AC O DIESEL
SI r i : . ; _ _ .. . "
.1. '. '-AI I -ui i i n r *, . . -,,


.... .R. L ,, I NT SUAREar, [c %.. . .._. .I.,_I... , . i .I .I .. ... ... .....
. 1.. ... .. .. .. .. .. -" ... . ... . ... .....M EAUOZA .95
_ ,-u r 1 A I l .I A -r+ + 1 7,, 7 ; _.,- ,- . ,,.,r-l I A ; I r 1.. . . I'.+ . 1 - : I I 7 .l i 1 : 1" 1 I I .. .. . T ~ I. .II : l% l :i I I 1 I+ i i ' .1 .: I L .: .I : ." . . .. "i I "l '; ,1 1 l i , +:.. . .

I E a ..... .II . .. .. . .... I I I . .. . I
. ,.,:1 ; ,":l .. : "1 71 - L -; "" "'. .'' -AO I U I O E ---- 1.7 : .--" .'.- . '. _ _ .r . . .-.:- '- ."11' +" : I I I' I".. .. . . q a ~ d


.E 1,Tl ..e i . .. ..___9_________ . I 1IIii.% 11


_. . I I ...I : '. '.- N N. i Ie. .- , e , ,, '.. -_ i .
: '. 'I ri.- P l bI ';' . I.. . .. E P.. V. . .. ...A.S A ''''1' i' 'l" I I
,- r. 1 . w l R 1, S t I A ,. .l.. . . 1 .1 .. . I 1 I , . .i J l . . .~ F .; '. I ,j 'I' I AI I I~i ~ I~ ", 5 . .1 I .. . . . . ' '
. , '. .," ;' ? ," .1 ".1 ; 1 IL I.. . I . K L \ ; I 1 I TAI L [I O ,, 1 I l IL A I . . . ... '_I _


.:- I .U II I. Im I , .. I lO! iN E " I- I "' .
I B T R N. .A.D Z. 7 r M -- .J. .. L1 i ' ." P I I it I D E II A "0 . , tJ '.
I nI E lril l ',',%1 111 ,'" i N R 11 I I I I... I0 +-I... -- I,,, ".. : .1,., :.. ... . . .
I 11" f. '. C. I _", " .....'I.A. .... J " .... ; . .. : A" 1 I T .. E %I I i j ,lo' . ,
.. .. , ... -o i ., .. . .. . ,, I l - I Id I I 4 . . : .
IIA B '- - ''i I '' Pt R E L ,O . . . .... o ; '' I l .. ... 11' .?: .. .... . . ...... ., -'I:,. .': '. ' -..- . '. +:. +P
S... _. ;.:... .. ... . r ; ', H a a n ....... . ...... .... % , ... --, .- ".. P. I PI- .- L, .,- i- l-', rl,, . m "... .. '_ _ '" ".. ... .. ...' ] "- . ';. .. + '
v." + ,'. ', '+... ': l'-- ,_ .'.. ..; l.'..r. I.. -_: I. ... .+ .. . ..=t ..:' '; '+ '" '",l' ."T P T I[R I% C IO + ": J ; -,' ,I+" .. . J, : ; -
! ,. __,. ._ .ENDO BOTICAS .I-. ., REPARAR, BARNIZAR

I .e. ... . . . .. R I . ."..'IRL) s1n'm I ER T IE.. i.. I .. C O 1 IA "I.'LSIINUS i flILE


-i ... ..lP .R .. .'" L .,-.- .. sio. 1 CE. R T I O1`'
.. .. . ...R.. .. 5 U I" .- ... e E ., .... ...... .... .. .
.. .': .1 . . -. .. I I".): .. -'. '- .. .. ....., o- .. -TI. 1 ,,e -t r- : ... 1_ .. ", ,I,+< . ... .. .. .1 1.. .. I I <, ..1 I .... I, 1 1 I. ; .... S... S R, . .... I - T- , ,3 ,,,_ -,,", . ,.,-
. .. , ". .. .. . a -, t -. z 1 . . I ; -" .: L - o" . .1 .. ',," ." I- ,' '.' . . "- -I -. .;. I, -um- l l -I 1 .: _' . .. ", I> I IZ -7 " .-.. , ..., __ _ __ -.,-_- I .... ...1
.. .. `_q A_(K. _.-- : +_ -.E... LLA I - I-:ZA M O S
f lP I PAR CO''G+ ... ...r ...... -i .'0 ,. w. i I' T 0- Z L I ] l~' j. -': + ;-. .+ . .... .. 1.. ... .. . .... a V N O P . n FUNI "A 'IS R I)ST I 'kS ,l~ l-. 2L .; iFl '1" I" .l"1. .~l .'1 :: r:''1:' ,.' : o . ". I : I. -.': ;
I f I .- !`-,.C t ..." : r; I .' rr .. ... . . . ... .., I' ., l.... .. /' ....- I .. ..- .. .. Jllr ,, ~ I -, -. ,- . r.. .... .~i .- ,.Jip .l . ... I .I- . I I I .... _I, I. . .+ :ii Ij 1
.. ,-C) T ...E .. I I I 1. .- ,- .L,, I- I5,.,. r. .
:.~~~ ~~~~ ..e. .r 1 -,ne'..l -. .

...". 15, 'I .S"F,.1. :. ::,-." , ," .,',I .... PR -.,. E ,,-...-I ,- .I ;W". I 1. .- .... .__ ,_ _J- E .. LML ..'I Bovedas y Panteon .. ... : .....
Ir,, ;_ .. .. ... I, '.. '_ _ _ _ _ _ __4 -_ ,_ .. ; ,-- ,,. . - ,: I .. I -' ,1 I .. . .... i Il, 1'h I,'. -. ) I A- I I -_ Ti T.- -
.A li.T :..i. H. .___ P511/ ..FR l. : L.I. -I .I '. NI.lE E TI..


..1 I It A iI- ," -I H -'-'r. l- L .-A ,'r.. ,u, M PENNINO"' F- ., .
r. .i ,"r-~ ..-- .. ... --, I..... m I .. .. "'+. 7 "., i + i ... . ,r-~ l.+'- r I, + q r ... 'E ",,, P,,. A e Tq I ( . l p [ 1 "r1'A- "- - ''Ir. L F A l,111 Hr l ,L~ ,. -= :- i" "" T r r, '. '... '.j r.. . ... . ,..i= '. .......... l [i ...... . ..i''I=...L l~'l, i'i' e=a l'P ''%'
... .. A..... . '-,1 .. .. . --- ... ... '. .... .... I... . ... J I -. . .. ... . .. .... ...... . . .; I ... . . ..[ E A P LA..
', T~ ? + ? i.'. l :' -."~ ":: ;: '! : ':': : !' i e1'' "i: J~+~ ) 1, i .4 ,- ;...- --i,, --..... ..... ... .. .. ..'... .. ... .. .. ..[ . .." .... .. .... ., rI.. .... .. . .. . .

Dl-__--- __, .I, ~..,.,.ltr, ,-,,, ",- ,: -": '. ........ .l'r:i,"' I .,. ,. .... ', I' - .'.. .. ....... -.... {. I.ir. I
.., I....... lr- .... -I: ,I I -i., .,.: -o ... r . .. .. .M UEBLES .A PL I iDS
1. I .1 . - -NT-- SL -t mI -.icl ',l, I _. L .1 : ,. .r. _, .I l
C ,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~I I lI .- .. -.:.. ..-.. I.. ...I. ,.,j...1r.. ,., 1' % , JII, 'i ; I -~ 1l I.I I I 1 ,1 .1-%I k .1: M I I I ) I .' I' 1 .1 1, 1 1 -1 i P -, I rl_
v_ i ', _v i, r i' :, . I'A '. V i: N /, :T A/ i. I I' A P I; r / i/ I I / ',f I[TIl :1..1t;I.Il3 i :j1_I . HA 1L.''_
r, ,ll~i i 1 II r m i'l i i.... .1. M I, I l Nlil HIiiI l i II l l. i'[ 1 1 I N L' ,' KAllIl-', I Ar RA tils 111111 1I1 V iAII. Ill Ifil rI .'.Pn I A. IIIll ld I ia rI- II ImA/'i ,lA'l. ... hi i l 1 I l 1 'FP 1 .
.l : l, , , ; "* l ,* ** w m i Tiw r .... .. .. '':l l ,\l ... .. *. . l l' II .l ^ , , ,
S .I .' ... .. .. . . ... ,. I I FI I .' ,, , ..

. ... ...i r' '' 'II , I ; 'I R N F h "
Fill IN TKMirA UAI. Pit r SI %l LA II I
_* .. .. .. ......... . .. ..BURDS DE ACERO ..; '. ..:i . . ... .... I.. .. ..
RELOJES DESDE $3.00 1 '.:. ..... . .. , .**' . ...LLf.. I. .. '. ..

1.. MALE.AS.AVION I PA ..F. k iT; A I
1 . .. . . .: ,. .. . .. . . ... *.:+ .' .. ..',. . *;i i n n p f pL i l u nr+; ; r | i' . .. ..i i *

CAJA CONTAOURA I. s I I^ I [:I C-U 1 ; , I i
'.. 1 if' 1 f I A I Z A I i I'| fl| I \


'MUEBLERIA P A :. .P 1. A T.. .S1 A A
IAF M......Miuinasiq do Psanidr
.- 1 n M \ ,il l i I' "," l' '' I II I "'"" *, ' . .' ': r 1,, pF, I 'Pl f f f R '1.i ... li.,. .... I n l ri l l ij. ] *)1.

S'SALUD 5. M.. ' "I A I f A I
.n .n ." * *" ** M q i a e i s c l ir .. ... .... ... ....... ....: C J G A l. -+ + 7.- ,-" '*i ,i .. .. .. .... , ;111., VAi LilAi
MUEBLES DEBOFIMA '
l :^,, : ,; I* : Li 1 'ASOMBROSO "
*. OTEL PIAZA


,-
.. .. . . .. : . . . h l \ 11' | ,; ; . .- I ", i ', . I L p, .-. .....^ " ;. *ll -' r F + ,I, , O TIi ,L ~ i' | _" ; h i ,. ;1


^ "^ *;~*-;'* 1 *' ";1 __- EOLLIIOS IJE IAHPA ^ :: ^ ; ,',;i;.."-;, ; -^ ^ ;*.;p '^ -
.. .. .. C A SA ... .. .i .. .. .
01, 0-~a~ It r L f m.ILI it.-EI AI I F(.Lf O-.A~t)
"MU.Bly..fll Plh.IL .... ..... '.......... ...... '... .... .. ": '
L %NIPAI ( I%._R I ALN I. I I

<.7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 10 Ic L. T... ..,... .'ITULJ C .Hm*fOTCHA ____
Aul. F~f ____
A .A A T LS A ILT., , A , ' ' .. ... . 'I P.T I T.
I J:
i.".. L. '.... s A i.... .... i....... i h .. .... -, ..... r... .. ,' ,,' ',, L j LijUSELO DIA NONE! -lIE BIARRITZ _" *,; !; ^ S; ; i" !*[*' m ~ m SE ALQUILA JUNTO
Il- .... I ,1 1 ',, l, ,', ,.l R-) %1 I 'l '_ ,'l., 31 `- W ; *
11 AP.1I A (iRWIJ I,5 AL HOJEL NACIONAL
', L... I. AI f .L I b
P, f.,,JT ~ R o
w -5P . T xLi a I E I I .. m..... ..

I'S L CE0 CUBA
. .. L I NC 1 LR tF"! `
ii~~l~~t1I IrN -VIP PARTVASIENEL' AIIJDERNI)
....:.- ,* ..... i "- _- -_,.:: ... ..... v' ;. .... ,_^ ':* .' t^'" ^ ^ Sn O 'Uf -

S-... :-, 7 ., ... .. ... ,. ', ... .
''.__ _____ __ '.,, ,',, ,' . ', "' A I ".1 F .' _SFSr-_,',L '" .*I II'' IT., '.,. '" Al Ri

.61L mIF All A. II I '1 LOWIS F &AP.ATOS i ~ i it k
... ***.; .. ..-. --:. r' 1 1^ .1; ^ ^ ~ m m ^ 6^_- ^ ^ * ^ r
",,~s- ,^ ^ ... '. .. .: ....o ,.,- *; ^ ** '+ .I ,'r ; ll -^ ..\r .: :,, ,; i II,,II ,O E ,'x',, l,;^ *R ;

EL ECTRICOS iL HOT..El. .LI. COLO IAL
F" :"::I ___"L. ........... A" .......... ... .... Re d"
,N E R G'AL ,, U i . ?fl' fl ,..[, ,i '.. . ..... ....... .. . i .. ,i.. .. .. '. ..... CA' AS DL .lli. SPEDE. . .. .
. ... ... .. .A \, ,,A ,,,,iL-L,. .... .-. . DEMI P, D O "_-_ _;- -_ r -so* ... ... ........
AirI~~~ ~ ~ Ll LAP.~II LLKl' ___________

*'.'1**'* ..-..-.-.'** *.""1 / '** PARA LAS DAMAS ES U INE 3*7'ttnr -^ _. _^ .','' *'"""," ,
-- VENDO N1VtKA i-* 1- **- IT AlE- : P-dR Lirs- KIAFI ituMANSION ELSA" :* 1.1,
MIRE ESTO '. VE. LO n .". .. .1., ,.

'ABR D nR MALEIAS AVION .1 7 "- "..

'.. ,. : l ; -, ..l .. '. l.,, .. . ] ... ..., . .. . NT l AL LIiAN d l. ...7 'd
IL. 1) CASA__DEHILESPED
EII 141 rm.L1_1.iuL

.:'L":1 1 I UTtI~S L.-PLF11 .1i-4 ii- 7i-I Iw I I, I E.LOS

All% l I ^' M LIEBI ES DE OFICINA' I -: ^Jjl % BE i ACU *' : ,;ii L :' ; ~ CU SILLO :' 1 : ; ; '
S' .. . .. . .. I . .I.
' ,* " '":, ;" ., "' . - 'kmK t ,n ."" ,,' ,,J1 ,,T,,:,' ", .L -..+ iT^ i ^ ,J' 'E E ,EN R A .' . _ . ; . . .; --, ,-, -T ., , ; ,-
PI~~~_ _ 1MA SIO LU I!QUl% L.FO
. . .. . ,. l I A R 1 A , i . , I I ,A.R ,
MIRE __E E.. .. ENE,,A,
p, "J i ; -- P i " r:
..........~~ ,,c ,,,,C.AL GA,. L. III.. N F: J, .. . .. - 1 . . .. .
r -r r ., i I F. .j rr-.,t 1.
... .... fIr P J C I . . .
"IIE VE "FCN -n r, F T .-,E DVCO :.T...: ,


... ......I.I, -,. . ..,
1).... .." .. : ,N'. f:. [,A ,- "" I" R.: '.G E.N. .. "I~
J.EL "l;v p ... r,-.. .' : r + . + ] l L' ;W LQ I4 Ji T
Te 1'" . .. - l, .+:. .rr .
"ii ..h J ,, .,J L ,, <',,: "" --, ,t : +t' P,1 I'_+.R (.',II 'x ;IL'T"


iKr. rx l n IAIRIr, ri 1',, MARINA MIF, I" (I 1. 11 III 1 I I(- Mi 1',4,1 r.,.cI,,, '.1 li-rai rI.T
AL Q RU t F1 F I A 1. C. U I1., R .; VS A I. Q F1 I _L F. H _E I SAl. Q I 1. _. R n .; 7_ I I U I .. .1 __ 1. ,,F ,it ) I I r f.r IrI D. r I_ I1. 1. f T ,_I ,, f ,_ f j i f. r j. ?I
R2 ArARIAAMINTII MAli IIAMACARhAAFS "A lhABRlACIGNIA Al AlAMAKAon MARIAMAA' IrrAfl I(,. A91 I AIAIMA11 I 1`111101% I1A I I11IW I 111P1.f Il I 4241, 1I I A VANI l,. I RAV ISm;.Fr
.. ,..,,. .....u., I.,......._..,..11.... .... ............................... ..... .I..". .", ..! ; ;;:- ::, ... 0 o .::. : r :" :! .-. ` -"-..' -7 i.." .: .' -" "" " r" :. . . . ....: -, ,"0. '% ,'",, ': : .-. :. . .. .. i % .. .. . . . . . .. . . .' : . . . .': " .'" . '
- ... .. '" .." .: ",' ,' I: '. ".. % ," ', '.." ," : : T ..- , ... ; '.... . ,: : .. . . [, r . ... .. .
: : . . .: / .. . o . . .. r , : .. ., : 1 .:.; '...'. .... ,,.. : . .; _1 . . ".. I ,", ', ,. ,: .? "'. _" ."." '." '- .' ." . .. . ...
,I i~ s B.rn ..A .... ,:" ... ,:r : -' ":".1 . ... '- . .. '. .. I : .. ----.,,,,: ... . . .. . ". "/ .. ; . ,I .. ...'", o : .. :, .... ... . ".-:.' .. .- : ,, , .. ,
I. . .. .. . ... ... ... .. I :--- -,- -,,.,-,,.-.-.-i '- ': ' '' . _.. %'" : :" "'. l ...'. .' [ ^ .. .. r" I-.... ... .... r ..r . ... . I .- .-

.... ..I I1 . .. . .. ...... .... .... . ,,.- . . 1. "'.I .` ... ...I..,.. . ". .. . . ', ,' .-. ..:- r I Ir... .
r _' ." .' -'1 _"..'. '-.'. . ..' 7 r .' - 1 1'.r.. .. .':- !..'' %"' .-. "_:. '.. .:' .":.-"1.111 ........ .. ... .. '..... "_ . . .I. : : .'.- ".; :'.'.;. .". ," ,.: .: ,. ;. . I ~ I I . .... ... ... .

.. .. ', . .. ... .... I ... . .... , .I *... .,r . 1 -' -: I.. .. I . "' -..
.I-_ .,.A_ ,, ., 7 1 A , .., I
........ ... ....... I'l . .. .... .. .. . . .. .- .. --:i --:' -. ."; -!' r.. : '' -" '11 1, 'T ": ,. ::": 1. , ._1 I -"-"ll r .. .." . ". . .' .".. .' : :... --. . .. : ..
115111 1 - 1 1. 'l .. . .. ... .. .! ,." !. 1. 11... . 1 .... ,, I .. 1. ... . I . . .. ... . .. . . ... . . ... .... " ' ... . .. .. .. ..
i-; i-,-], I I .. .. .... .. .. . ..... . ... .... .. . .. . ......... ...
"' '- : '. ,,%.. .-.- I,, ,-- . --- ,.--.-% -. .. .:.. I,,I. .... ... .... r . .. "... ..... .....I... ', -'.. '.. .. '... .:.1.. .. :, ..... :. %.: .II ". I...... II. .. ... .I .. . ,. ..

.. I : .. ,,' -, : . ,. . " ' o ; -_,' ..:. " .
"A r , '" W ... . ...... ... '".. .' ... .. ..,[.. . . ... .. ..I
;,... r. " r .- ... _. ; : --- ._ % ... I I l.r" .'.' ...L-I I ""1 :" . ...-I '-... :'. I ' .. .7 ". "' .- i t 0 I e *; r(: ; v .; .. .. . .... .

1. ' . 1 .-. ,- ... : ', . .. ... .... 1 ,A C .- .. . ... . .. . I.
. ,_ 1 .. -, I .-: ,I., ....' ..- '. .:.. "I .. . t- .. -I I- I.. . .. A J I.. I _.... '.,- ,. . -. ',p' : .... . .. : . .. .. .. -, ; ..
: ,. . :. ". - ,,; 1 ', ..... -- . . .7-, -w.-. .- : I, I =_-.- .. . ;- '-'. f ::.,. ;.-:i f I. ... I, I. .. .;, :: , i :,," : ,:. ._ :.. : ...
.,.i- .., '.-A.-, ,, - ,_ ,: ., -. 7"- .. :". ..',.1, r -. :.. :I ., -"r.. I;... . . ... A p ..
..- ... ,; i. ,..,- : .... ... ...1 R A M .S j ,u,. ; !; [" "A tA -EP TO:.i _`,%- - .- ,,, -; _. "I'." ".1 '" ,'1 .,',1 "%F .- . p.. . .
. , ': I "'" :. . . . ;, ; .. '- L .' ," ... : I .. .- "' ,: .' , .. ; ;;- :--;.-. -; ,-.- [ .... .. ---. I .' ,,- .- .. ". :% ",
. Ir. ,, , .. .. ,, ,,, . I, . . . ... .. ,-, .. .. .. . . -, I
I . . . . .__' .. ,.. [ .. ,I . V. .E'R, .' I I .. . ..
.. - : :.;, _1 " .'. "I. I ,I "A "
,'s.. ... . I.;... ,;, ... ... " ." ;. ," . . ..;, ". .-. -- -_r~ -, _. ,'-- .. .. . . ... ... .. . .. . .. : r II... '1-1
. . ." ,7_7 ', .I ` -. ` - "i I" I "" '11 I- It .. . I' I. . T.- -., I ... ".. - r . -.. ,I ...".II .1 I. ,, -, ,, . . I .'. . A NT .'V F .
' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :.- r" I', ".... ". - o .. .; i_ .'... 1 : .- ;! ,'. ".: . f" '." '.-.,._. ,,o 'I......... ... .. .. .. .. .... ... I-"-,"::"" ": '- '
... ~~~~a -....... .... .. .' . ..I ': ..I..1.1.. ... ........ .... .... .. ..... .... I, : .: ,' -! : ;,,; ". ... .... I... ..

.. .. .. ... .. I .. It .i__ __i_ __I . . : . .. .. .. .. .. . o's .
Z '. 1 -.-.' .. .- ... A ;" .. .l ... ... . 6 _... .. .... ... I.." ... ... . .... .....H- . .

... P t .h.. ... .... : .
-'' ' ' ' . . .. : .; ; ' i : ; : _,. : I I.. . . I" I. I 1 I 1 I 1 " 'l'I I 1 . I . - .

- Z _,-. _." .", ' r -,' .. .. R I I .J .I : I . . ._ ` : --- : -- - , -, " .. .'- _.._ r. -_ -..1", I I'-, : .:-
.. j8r` ... .. i .. .. ,. T, .. . .' ..v. .,i7 ,- .. :I r L-1. .. .. .. ... I, ; ..i.A' . .. ''., A. .
rI : : : '. I. '. .... ... ; -E .... A -ED, - .I . .... A .. ..
.., ,' , '", . ... .. .. -( o"k;, .' , IM '_:/I ". ,o'.DA .K "., -,,,', "-.... -- ." -'aI .I ..' .'' -- I . 'I . . .. . . I :""" I I: -" '! :, '"


ALTL lED SD ___,,_-..,____._
1 .. ,, ,"-, '.. . .. ....:! ..- r,."... : ,,. -. ...... .. T '... .. .-.
-:i 7 1. i 1 u l"i .. i i ]. l ii i-i r -l .. ,,_, .i... T,,,, ..I A L] B: I D .91r, r H O F ,F .11 .1 ... . I I..., . ] ': '] I ] .- .1 i i. :il . . . ] . .. ] . .. I .i tl .",r,. . . .. .l ,. . , , --. .
It .r o n1, . . . 1. .. .. -,, r= .r,. ., % .?L .., .. .l .. . .S .. I, ,, . ,:- -. -7 'I '
r. .,. : ;. ._. .- r". .'. .L [ L :. "" I ..O ,, -. L .,it r ..r !. I','] 'I I`,- ,I .

. z. .. '.. . .... I- , -, , .. .. I .f,1, . ...I.. .. .. .. .-,- , I.--.. . . . . . . . ... . . .. ,
.. ... .:4 _ ,, "- .
D r, .. - ,_ I ... . _.- -, I., '. ": .. .' ....I5 .
.I I . I- I ,. ., r . ., ,, i... -, I I ,I , , -_ e .. , i t |. I l~ z B ~ 1 1 [r I I .l .. i li I .


ID P _1-_r ",,"'. -I. '.. '.. . , .. ., ._ I.1TC.PA..A
E R S I ... ..f .. . . ..". r .. : ., ... .. '. ... "' I. ." I . ., ', . . -' .' ; ,. ." .. . . .'. . ...


..---I - . ". I- I, 'I r ,'- .....I I I ;'.
:':,: ';', ; ,0 "-,:':" ... .- .. I:'; ---'' ; . .- .. ,,,, -,', ,. .. . ,. .r,,,,, .,o ,:,, .',.... ; ,-., :' .: *" .' :.-' ":.' '": -'. .. .. -'"' .'*::- .." .' '.. . i...; .... DEPA_ -A '" __ "AIW T __ _. II ."' -"',,."'., -i II. O .. .T ..,;T" ." , .I ..0. .. .-" "-'"-_ I l O. T. A .,--1 .. ,,-r
A. ._____ -_ - ... ... -- . ".N r.. - .. ..
I ,, ,: , ,it- ,11 ]=. .. :.. I ,. % .. .. 1 % ,,.- 1,, S' ,W U__ CA,.F%, u ,- '- '.... ;-' ; 1 ,',-'. .. ,....,B ,N . 1 ,.,, ,- ,, I ....,, r . .. . .. T- ,- -T ,. ; % -,

r r Aa r . II ' . ... ... ', I . . ... .. ... .- A- r ... :'-.- I .. ... I . I . r
-. .. o .. .. .. .. ,. .. ,_ .' ,. . .. ....-- ,, -. I. .: ,I I" ', ,_ ... .. .. .. :. -,,' , . . . . '. .. . .II. ... . .,, -.. ,-
r,.rA.A-I, .. I I. Ad..AI. A [ .i ". ...:. .. ., = I 0- - IA .N l - - i - - = I I -r .1.O
-. ... . .. I ' A.,.; .. .. . 1. . R' '.18,'I . - . I "
84 ,'':n' `" : '!T HAB-ITA.C7ONP. ,' A", , "" . .. r , ,:-, .-.' .,,


.7 :. ...! ,::: '' 'r.' ,, :. ,: ,. '., ,, .%'. .- . o'_._ .-,- _- .. I,.' ,. ._" '. . ",.". I c L ^ .L O ". ". .. .. .. . I .. .. .. . ,. -. .- ..... . ... -. .. ,.


.. A T i... .... I. ... . U.r. .... . ... E. I -. iI
A. .1A A. -- 1: .: .~AA IAA ..A .A IA .AAA... IAA..


_________ I' IAAIE'A 1 -071 R, .. .. .. ..1
I... IM PO R TA N T .-. ': ..I r. .- ,"" I, I 1 . . ..I III 27 1 : III )


,\'rl. (ff.'(/f:; 1nn- hI .ii'lrl,'
ill- IIIi h11I1 9 5,t 9 [ i ,l i i I 1 fill II' I'rI
A i, I*11 INrpipu .. .I cI t, /
d c itt ,. I t tI ', ",l'" I ",t t I

... ... .in r - I. l a N ,
'; , 10, : .


MIAKIO DE LA MARINA


'S i ls's ,ln idi ;,. Is ] js u i, ii, i,,h h li'i i ii ,n u ',, ., Elr ,il l . t '""*r"'I' .. . i ,n"'" tt t..... ... ... .....
j pH r n. r sihnlr r d su uulm ril ;.'. Yi '.: tA,:i. ,
1 f |ri i l ,, l i .. I 111 51. il. 1 I.. . ... . .i, i
(.f. ; .... ..... ,,,, (.1..114 11. ,, ,,,. ...... I', .t ..1',,' '",T ," ' 1 ,' ""


, i, I iirim I t i if .i
I-, .. .. , ,- .. ..-,, ,, ,, ;,',

I,.,'


*N ; I O I u I;LU CO1R a z n r c4 4ia r j


" enscaclonol Lurso ae

INGLES PRAMION'i
S1-i I S C 0 5

^RCOU\1CTOB.
Rt C(ON. UN 'EI ti(Tl l.l


dI' ^^


3. li9
31,, -1
: .9


C'


"EL* I ES DE LOS ESTADOS UNIDOS"
Dc, 31'mr, d, Jito. irromp.ble y ur. tibro de
leoo cooT.prc'..trar.o omedtiute el cual. jobenci
V licic, N ;gr, api rd.cri l idiome inglr, rA' r
damonoe... ficitmente. Doespus de obtettr Is
colecci66n. Ud. podri adquirir libreos de texto o
d!scos,. adicionsls.
UiNA ADQUISICION UTIL PARA TODA LA FAMILIAL
DR VENTA IN TODAS LAS AGENCIAS RCA VICTOR
ttttibttc,t5ico pomo Cxb.t
HILMARA Y LASTRA, S. en C.
MtrtOo 405 y 407 Tlt M5.650 M.5659


A: MAWITRAKU.
jYtSjjkAN J 1,4 111 111110Lmimi


GRAN VENTA ANNUAL

LO MEJOR A POCO COSTO
Y MAS QUE NUNCA EN AGOSTO

O /15' I)U P1,/I Y,
(lUEIt-i/ ,%f(/'CJO,5.. /


f,-, I , r p .' i p rIf ,., r ,T r,. ,, I. I l. .., .. h ,


IDRAJE5 D4 BARo PARA SE40ORA
Fn wt. l.,ur dodl 3.49
En I,r, d.,do 3.49
TRAiJES DE BHAO PARA NMiRAS
En ,i -I.lt., doidr 2.49
6OLSAS DR PLAYA
Gran iquotdecldn dade 1.25 y 1.35
ZAPATILLAS DR PLAYA
PARA IBORA pV'
De D 9ama, obj.Snds do 1.99 a 1.69 -- ,.. . *
CH A CU ETA S D i P LA YA '( '," ': O ',
EBn E no. combirtdom, d ds. 1.7S / 5, r ". .
-I. 3 .


F


I I I ({: -. i.I.. , v.%V I)


II
A'. /7,99.Il l, !d Ii. sli