Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:14762

Full Text

A^ ... i DIA [1,f1) DE LA NMAIt P"


AIO CXVII.- NUMERO 172. 1.' ,' '.' "' ;' .... A HABANA. VIERNB. 22 DE l1S Ill DE. 1949.-1SANrOS TEO ILO. i.1 o.'. ..1 1 I ,', '." ; n. l'., I '.


PRXITOI ' i." ,,.


RATIFfCAgO i" TPAr. ATLANTICO" J l nr a r [r FI Pt :1 '. : i' ; i .A

EN LA AITA CAMA DE WASHINCTOK pdP Igo[ Lh]4t(J. 1A Aill l -i")l: vrm TiA.
IT 1 g,1 r' r r I.... .. 1 l
iP{.r.A ',MAYOR!A DE VOTCO.g1,it i i $:4' 4' i A "
E*r 414 ., q. 4 1 ni n T --,1, I I iPA r'' .
Entrr l.o rinrr m,.il.', qhn- .,r np i-'rnn an MI ,iplrIari',,m %.li, li .,lmi d1,- ,. 1,14 Mril mlo it [,m t h iflit, eg{tln el ex Pft,,- w ,, .,.I. nto, f>* riti W ca Pn


dr~nlt'ro-,v In,t el1 11~
l1,4hn In qip' f,! liti,
TLXTO i '[TC.R(IVI I


Frnlt n 1 4rh4m, -,44,4
7p1 4, r14r,41 ,43
fi r lll 11 tl l I 1
,, de'1. ,,, li,, 6.


,, ,, ', ,


II,.


4k4I.,4I ['nsh4 4 r.- 1 1.hr.444444n144 i.ir In i.i.., n ,Ii..i I Ih ,,.,, I" .....4I.-11 rii-'+ :lld W R Irt ~ r-eI li li r n w im I,+... .. t ....... .... .It.
44 TMN [Il 1-114111rr11 44,I.4I4 n1101 11 I 4 h,7 1 1 Iri ri.,,a, 111 I ml Il,, t i,, 4, i'4.hith.-', i

prithIrloo'4 444,4 qm aritnire
A -'..- "' .... ''"" ... PI,"::,1 rawl" :7 -,::":":..,.,:".:
I a. I i.,, 14.,,,h 411444 i .toh- r , ',,t ,, ,''" "' ", ''; ," '' ,


.... i 4 .' .... ......... .' ,v .. . ' ' ' '


I~ ~ ~ & P2 T..... .....


.14~44444~4'' 44,44444114.444 ~.l$*.44'


'rJ t XT


4 4 l,!4'l; 1,' i ',, ., r.' L 4,S; '. '' *

. 1 11 /' lr. |l .. .. I, | 'I' ' I" "'


'I4 I 11 4 4 4111444~4 4 4 4 I


V44 htard. qute 1 4:4Il:'d ) L 41)L dfl4,'V L1 .
-- ,: . .i

o, ur dr rr' m, ri p i .. -.. .. ,. r' ni .. ~ p tp li d .. ,rr
.)6/I 6)(.:j r.P2ji3.+'.r? (54 Pro,:h:h!~. : .?.- ;. ,, P L -. Pt'1:'h + '4.4-4.4,44:--'+ + -


. 71, 4.1$ ....44I,4l;a,,.4F,. .4441.44,1 ,4.4 4,4 u., 11--.,,4.,1- 44, .I,1 441./4 44 -,,-, 444-444, .4
.. ,44 t,.14 411 111 '14 ,-.; Jo J....14 1 4 -4,444... 4,.- 11 fl1 .-1 -'~' .+"v . .... ",.,-, 4~4 14
.'.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~'l ."o "-T" ... :.-. "'.- ;..'-,I -. ;. .. ,., ', -.. .
-" > : "=; --,, ': . .-:' :v .' ..,.,'7 : ",-", : "] -'; "-,:'",. . .." "t ,r ..2
.. . , .- .. ,;." .: .. .. : .-. ) : .... !. .; _- : : ., ; ; ." : .[: ; .'. ... . -. + : .. .
... -t . .' ,-. . . : L: i ,,' :-. '. -,f '; .'!" .. .. ' . --- '-
': : '.." ," " "." I ; '..' :. ._ .... -..
.... -- : . : '/ : ; .:' i .. ., -

I? : :, ,- .' .. :- ; : . "" ",Jr; : .- -' .. : '


T, ,,


.4.4414~* I ~ I


. -4 li
,... liee e. .. 4 .


I 1 j(stu ils eft a tartle do oyer, loll ;-I
causar eltt'f'
Estimanse 4i44r1 1 4.4.,!
a8 condition, d. F1 I
,4' 544 mllIt -t- dit e.4 t 11441 J11. 1 1
41j4 4 4 1 1 4 o14 4..
.41 .'''4. 41144 ++,>:, 14414111l11441.... 41)


do por lol coimia.
Los r~mlermlr d_ till

....


o'ar eimen aiousl dl, no haber -~ten-
'I do =r, mg VaexprWi r-cono
S mient haiela el litut-1 rciz- l::
Sp., o ll |dl,. p.,t hilberm.
,y lende-a o gnd.......~e
1-My ",- diro, eh


I Wabhinston

T4, .-


6, .11, 41 1.11.11_ 6 11o 141eo,14m p,,'' 41
eutd logi6 h nsrc~nde
1. ell I de qlle h. a d l- h4,
r~d, etliplible, l '"d
4elip .1 11t. 1. tili1ef 1 6 ( -- de4p4 4 d, del
S-ifti .41,1 p
4n pro't4 ron" en 04 -.bll, do Nil m 1t1. 64,
),y nrtera1 y del -il, "'r e pro-.
p i- 1ntr pein e,1 'p4 di, 1,.;
judl-. Lin-tnt-zm q-eno h,- Tabe x es }i,6
bier. heeho ta oml lia' cereal de Ciertasl tendencta- politi-
El VWtP-no, el N1;i A4- 1, Peron. d n.
c61 111 I,,, ile a re-b1 4
,hora Cai porece omo quii pro.1
.. . L hibili re-ono-lnie-w
[~ Pero iqu6 pod-lo i pe, de
uneotn...r-olcmnoe al, larido
"Y yPeri6dtilooll muni~mtal cuondo
un el l~nln ro di, Ettad. utni
..., A-..,
nom re e h A~om- on rut. de tillet intagmacl ette ,

,, ,n t
iOl Y f '1 d, a ~bn ~en;

lo oi l" I et


141111'6. 41''a sp. -~: 114 e'I


1t'14 -1 11 -r hp y qu,1 d-1 r 1
i"r>-s "leq i eyin'
d-t.......... Is l i:% .,,L +


ge4 1 4l,41e r4d-do Y I1 1 r

. . : .


, nc ept eicoin l Su.


.i' .q esta
amenazado

los comnistas
"raan de abrir e Paso
en direeci6n a Uant6n


4 1 d, '+., '.+ ',4++m+ + 6",
+~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~. ....... .................


,' ,..',.


I


uho 21 +A:" '

P,\.IJNA rt'sri. i,,h:.,i ,, I,,# J. ,, ., .1
L I ;i Ihl .


". 'Ft" h ., F .. *' ,, F., ,,, F.... .*1 -. us F-. *, ,. -. I , I I -I ,. 1 11 .'
.1 . .4... ,. .... .. -. .. .. . . .


qu FF,5 l- .. ..FI Al F ,, ,. a ad .. ... hO ,F F .F sF

I J
A] 1i n l, .i ,i i - 6 -. -,, n .,, i ,,,. ..lla ss.F. L , i.... .., .-. b.b,i-,a .a a, d..
at I, F .uafl . ...,a....F -, FsL A OF F u F .. ..a &m ,I...,Fie,F,-
a,-,, v .. .. .,. . Y u b ,...,r irp .m &- nacl. si .,e fe,
If . i i , , .


pa' f Ortodoxoc fie terminos
P Is natancerou respaldan
la actuacin tide Chibais
l~l;B11'nf!]-,I I 1 W"^


)E 1CARGA .'

A SUR AME NI J;'
,.U W P .. r1 : ,

S VKCES A tA SEANA '.

....., Fr4,uaa jI..

.. . .. .

Untfo .P~Caln
P o -u 4 s li/unen. pn, F


elU.Ileuiifira tsll,r-' *p.nl, .
R .ir . d r
el Dr. II'.ssisaC' 11.0L1F5FFIF

r [ -... . ... .
l~s jit."i~s. .. I I .
R ifna s t.l-a '. I ,-r',i 7

iju r Dr [ 'h l'* ^ ,n ^ n F l
us.. oulubls OaF.
v_ F :

Uri. .


EI. j l .'l h 11 I,\ MMIiriA \ ill I I l I'l .l s ,'F I I,,h ii (l lt .! liF I,,,u. i,, ,,,, , 5,,5,h ,,/. ,iF 'F'I ,,,,,m" h 11, i lh- '.s
'Il (I " '"1 I nn n .. . I , a I ,
. , .............,. .\ r,; ....; ;"....*!*'''''"* *,


PU,:ASO SNtf 'S *r


! .-.... %%U., h .iter
; Mc 4lliste'r


Al'.iil.ii s1.ic


HAEBAHA.


i .400Fid a ueaasaampi~aatones was ale 20 mn'tlottas do o~so.a qua
{ I' ,amodos a las FFFFFrslorFFFS realtzadas deude a! FFFFCiO ala heu-

r-> ramdal ttooramiaeto aaatndssiao ale Cuba ofractaoda so usslo

--LI ,P F tays.... cort t ssel hagrsrinoaumputusstdeoadett,esc rer-...


Ftorifee aldatricae akanuaao aseusaamett pare cubsrir los ittdIF-
p .eseblos gactas ea po~racide.

Pars relister nsueous inFVersFione Flue permitan meantener y urn'
pliar ci seraicia iectricO ...F.. pt... I""S, FFFFiFFF, ,1. CliFF, a F,.,!t'
scann jstiast y rauuonailoes jsuraue caoanimdar. pars esestros iraba-
juadore y pure ci inceroiontictu.

,A Dsatcee tora~dosd io i~ba,aFs.ole,dele .Ca I (opsa...udsduipdsblpueisman
I IlilDID I


I ~


l-,~~~~~ ,.t! d II i

-FF publF.. a F ais s.a61a- .W,
1. q- .e ,. ,
F'FF 00 aFtFa OaFe~ IF OF OF 0
IF pSta FFFFFF FIFF5FO F FopI'
FaOIFOp~uFIaduFSIIFF OFFF. FalFFrF
Fa F~ F Fe.


- tiaFr- il 0'" XctsArs Ia Connsioin del
i "Hur' I1. Frrr, Liberal"Particle Fr. l l s s
lose Villas '" ] :.. ".s la..,F. '"s. '' '-r .",',"
,. A oF',, .FF
.. ..na pr- l,.i W ;./,.
Lan .'ll t il li- (.., % ~ ,
Fn i.... 1, . .,' = ,, : "% ':


dus auF
tZ0Fr


"', '. = : /' U IAP 11C.'


o ... ,,= ; .o :,-

exl....
r . . , ,..
qU' . .. a ,1] '"'-TI.l


La Habana ? (IK i' .?

J^^-' ,U I.Ud.

.I- Cr:m C p o r e'lCCC iiC...

toof
... .. .. ............... 'CCp o .4.CCr,.
u- a In ,-
.n. C,- F, r',.a' "t" . t, ..Po"
turn. -bhoy I.I. .- de uno. N.-
d&a, Muftana e.-ia un mlemobr. le --?/ '- 3 ='-'2: :
ta ont-lar-, slgue produerdo d "a
CCCC :, ,CC ,' ., ,C,, CC CC' - ... C C-C' / /.. ..
C. y otrCCC C eguirC nI uC ta I!C I
wuuino ~ ario (a ...... i
todo espirnl i ;
to p= ponerle fin ta1 edena CI
" C C -. aniC Q., Ct C CeC-It,
b-CCCCCC.-p.CCC' C'C CC
usC CpCCCC


i 0. 1 I1 1 '1 I 1 .1 Jr. % '. II, 1 '1 Ji l l .,, iC I 1' '.

M de I
... ; .' C X ',ih, ,'',, '. ; { *:0. .. ..., v m .r
ci v | i U i". ,,. rC *C ,C '" : l


.r Ih prCCendhi qu(' futtra dadn', CCCCnC
S I' : CCOIICre 'hCiC n Ile TrabCCo CCJCntrL' C (CC tCCC Cr 'n


Mat iIcrpretacion sC TC C.C
C , I'.. ,1 ,,,,


PAGINA TRES

C (",,,',,,,, C/AIIANO 35
SAN MC RCt 251
/
.77


'M C1,1- "'W ,1
q.,


PI- 0OCC CuA 'C' --d.IIICC'CCCl
CC'> 'C'C CC CC CCC'-C


rn),Fobro de Wa bands, D.Mrr1* 1,
h'ay ruer- MCI,- n ,
1,, tAden. de ,engitn-a
H a Muorto Into p""e a ma, no, 0.,
Joeneas otro hog~r qued- 0e,Ftri-
doCCoCCICCSCCCrICd CtC'
CCCC',CCCCC CCC C


obre de
80) C (IC


Os


SeC cto CCeCerd'CCC CCCOS traba7oC raoz eC CCiprC'ito
que ge ctinceruird, pue.q no liny uthor- cri-diton


Asamblea geC-"- 1 -1 :.
Coleglo Na ...
TcnicoC .. ..


CCCCCCCIS 1A OCtICCCCA"' FIN" CCCCCCCCA


FYCM'( Y-l "[-qO" 'f`
t C C
'CC C. CCC' ,,,C S C CC C .S ICCC


(I a no
(Cf 0 1)8


CCTecib i C e *r 'usidentu a n grtl(C (i TUC o inah' a C C T do.
e'n PatCCC' ,.C C C C'JCCCCCohCCCCCCC :
ell- ... .'".C


fie

'. .CCC......... C'--
-inzr on i i .- .!1a ,"--
J-j ..:: / :;,; ; :- ? ;* .... ..... .....


_ e, "1 7 1. Z C .,
--,' C_-


,,' C --_ .'' :

C O C C C ,,_.-: ,7 -> -, ,- -.


C C C' '' ,,


'. .C J C L ...- , -,C ..


si'ue (iendo ei acontecimiento
commercial mai formidable del
mes te je

F d ',--

-y.. ..


C AYC J. '1 -C


L FC_90C F C,, .- 1
0.CC CCC T..
COC' r i C r,, ,C C L C ClIi.C Cr ,i. t C [C. .: I .-i .
,i C.-!"'C.C LCU C: C. C C C C
FCCCC.,C CC'.]r. Ci C-': '
ill't;! '. D- LI-. FU. .- :" *


(T:u -.l F L '. 'C ,L
I C ,C C', ,C


'C ' ,. ,; i -- ' C -7 7' C C
C ,,.'C._ ,'',',L'C.
C F' C d'CC 'C.FC. It:


-, .E D7" I F! C '
C C. j C- '.-D i: C' : r''C i i TC-C '. C.
CJCCCuC_ = .C-CCCI C .--'- CC, C o
.C h ', i [ ii C.
1 t , I lh '"1 '/uq
CJ .CC ICC. -C'C ,- : 'C C -'.C -. C: IC? :
C'l '" .... C- C
VT IT__ _


-C.. . .. . . .' .C
I] C~ ~ 21:7 /: C CI.IiI.Ii"F


' C ,-.:C*


CJC I /4/C.


CC


" d CLOO' CE


/ C CT1C4 JO


TNA' -BRCIUNFA POIQUCSRMVE REN A S'S '. '.!.J


!a ,, ... t,
F- rr

I

'. I' ? -

41 l [I. 1 41 1 4 1 "1 [,%' 'J I'-I 4'I4 l I'1 14 I1I 1) I ', I',)'4


IIAIII() jie I A M ARINA
F44,. 14 4444
,I l Fl I ll J I B I

.l44444444444,, 44 I 44,44 ... ... .. . 4. 44 .4. 4 44444444 4 440)
$a'tl iIsrrLeU. L- 11 I'l E- 1- r l lealai


PRECIOUS DE1 SUS9C RIPC4ON


4 .--,4,4. 4, 6 ., 1. 12 70
TELEPONOS4
C -. ....., 4 I
4 .. 4" ... 0. .
M, 4- 'l l 444114ll' 44 4 4 a l
4 14 ....444 44444444 ......4444444444441444 444 .4
AlitI I i al i a ha ll+dini llsd. o l

ll, d. M.14414444414414,r
Ionterbrog atIo iponeste anelte enla emphd
EL vASor odas-i-o dl P I, t deao 444441444 ll .l+,ie 4444 "
e II Pirmelplntaital de Ia ',puoi e rt-~m Ya n e nildnt desejaa pe, ,i!6as

de itrabiji y tabori d a. em pr dayl, til ml noil deI, + olr, l per,,t. pn i e lt~i a
414414"4ell 141 ell .44ilf4wiii4J 'pt4 It m6.wc 4 44 ..444. 444444i41-tn. yI .. I, I., ,, .. ...- u Ili frar ne ,
otI t 'ui,. i '0 o 'dipl t ,,te t e. rxtu,? Lhinhrid 16 d
e4 4444o441444 44 44 4 4iOi4i4i4 4. 4h14o 1I. h'..d,,, I 'a~ l 1.e ider ir {r thIdd Li 6c il~tit Il ht-
cl,,144014 a fa4441de i, 444144 lo, 4 e ts Ill, 4s opry"4 4 uetin


bicrse coo Ids irccursos noimane del [Etadlo? i A quitin perjudiua?
La4 s pr1 uede4 ter i4n0l4ta4 pe444 I- f'4r4444l44d44s p4ed4e4 4 11 i4
dc~rarl, futidamdentall P 9ara 6ue .pin,6d 1 1 444l 4 tome P 4 4id 4 i f4444
o oti d Tdptiir 8 .n 44w, 444 I 4a444 ps444 It .e4444 di,
la, Poll,~e re~puesta-
L' pidrtitniclad y -eesldad de ,IIe empr,,tto I, ...a Ictecilelli.
44 4444 ne1en4ad d44 Ill, obra4 4 proye4.44 44 d e 14 4aposibilidad d we'
lifrcotltd., pot el E,,tado con sutt propets recurrot, liberal en francti ditch,
n 4i6m 4 L., de(loto Carlo Pill,, Porr 44 pr414.4 r
cuadhosas 4 vertiones pr.ada, el fome4to de riquez14 s 4 gricol4 s 4 44d4441-
tralais y ia I-re~icmI [de tente permc~r, esd, t,.6.1., responder, u...
p144i4444 44444144444 44444t44 41114414 A I del 444nj4111 11
economic d4444444440 la 4onomia p4444 d, 1 p441 C4b4 I44 ha
cipeado at, -ngu.- trl-rac6 eolsr Ill p p bilizar su-,
comal e a u. v it".ra clei munird. er. III competei y cle p~~n
del Toss apto. Ell Cuba no hemos dedo pao tutio ri III chreccl6n:
hemo4 44 algas4ta4do 4 d 4api4da44 44444rm1, ga4anl4s4 d, 4et44p bi4i44


detc litr~ -i I. -lantilos d+ f-t y ctiu -eios erogic. on.- pnadientes die
Pago, Con t'l gravamen y :on Il -eajuqe de Io- Igresol, estlatace In
deciinad&+ co,+qante, lm ca eserrWe, c [ a.1 Gbenop
.p,16 a !a ac-lsIdad p h~aa;blll eIahgo y Neiw Y.,1, Pala
al~ ar 1 it.. tmrlol'as die aq~{p~i, y ,, Cuba. p"ra promo,~ l.
i er) epiroductiit de Ins oiewris de m ltm itone de peso, mactl, ote
!as b 6,,dis III I., banco: y+ propli6 ;;a Stilla Naooc-[ Pete, !.1 6 .....
icten--ns psdecae no han pix&d rciper el hli~o de i, descoe>
fianza III dtsiparin + II"
Erioce I P 'I
"'erstoni+tmo prtadd, !u} a -)ta a 1, f6-m 1. d 'i :soim et aIMMM,
para promover la prod.-c6n Y 1a riq-2.' cmtalotae y papa dlefende +,ria
Ia ia fii | ue r l. In mp-.~ industria C... ,re-co di, [.title prip, lo
levainta e1 capital necesario rardiate finan~cia micnro- Fic es toddo.
He ahi I) heh eo6mc.uefaade e de [as manot hmpi., I
y honrada, qcI [o jecuit-, Nadch, pucede, dcit .. tir nee--didde it-oe
tar Iaars.iua dc t+reat camin oc,talemll Pat. favoectr la exparn,6n
iig~icoala y abarawar It t{rif". de ]o.Iouco deI tcampo adg pude
objetar la .. std l de regad'e, I.~d~ s e~r ,: sa ded la
,,i61lida Mr IIIsuo)d ae a; perm--crmni I, !a tiieila
oldie p-ed, inpuigile to:, pl,,l- d, ldd,,l~riaai-i6a y !o, dt tusMo,
oreaodo !a Cuidad 1Tirki-pc y urollidl~a co- 1, Iaba)a pdr 'I t6-1 billo
k' 661i., P-r teah'ar i+'tdI hechr "ielorakmios 6nnI'o Ie I[e-
pristitc, ple\'l, local, lque:las a, n a di, ho-etiled pd, ol, I) e
Pak tell, litmendo i, .eant-m nle. N'!nguin prueba little mii eil-,l
cu- impular ia apidi- ii.cln d 1a },~s(m~m a a det Trzil-,
6, Cde.ta,, r 'I, C ,,dtblldiid de{ L ilide. Litu a +,orsg Ia B! a

econ6mi'd dsAldolf,emd "ettiite, rilet-16a pahitt.
Y I, diu[ma Tnis A cache--a T. ,rr a 'a imlilit. opos"' lerlia l ot d tio en'l i
recta i~r~i6rpouda q-e ,e 5boza,. Ye riuarto a lasi aritges
Pison es q-e e reparl-a -cIortz-an -an 1. genera-one-uu
pu.e, ell., hend a, : h-flils-e e f c la~a el plrogres y d, 1a ,q-eza
qu4 4e p44444ta 4rea4,
E. propo,6 o a eo I& Kuerr, D. quid III !a cu"I'tin ,lti ea-los
bomb- 4es, 4e4him d4 4444nda4 a4 P4d14 4444e4,- su44 444 44n44444 44


Temas de : 'L -


Reitertz Trttitirt ut/ra~ 4,rwiL' ,tilt r rifirs
grant doyrn v upgosq


urso~ la, V I., '-p!..:, %, -
doct,' a d .I rm i, p !-,
ab m ono !--!- O ,- ,(, ,puetblo irl 'o -,3:
de1 tado ,
iduie e srre.-il i -11da : .v ,
.. . de, Agseg . I
T r-al j i I I and:'a. 1 5C- P! I
,er h 1. corma de o~dc+
gill, o P"a s G be*, l 'a.I
cultu-re,, hag.
4444444444 cel


-. 4 44.e .


E :N TP I'I il, II' i, A S. .
E n I~i -A r nis it


tiiti ,1:.14 trtdhuitlor de stiii -.'itii f 0.
Port E, Fer*nandez Arro, di on i 1m g i r I n I her, *at+ )ed. r l ; fc ^ | I| i
.. .... > do .......... ... 1.... ra ... ... ha ... . .'i

............. .... l4,44.. ... 1 l l =l4
44s44 d 4 l4l4l4 I, Its
444 4 4 44441 4 4 ,.,
m., ee prIr lr i

eaditd ao. q .ui del -di il
4414444444444 Ile

rs-ew l n en ,cIIZ
44 14444c, a4444444414,,, I.I

444444404444444 .. .
Por litrim cdrt. n II

all 4444 I4 444I' 4 1' 4I 1--


444444444444g444441a l 44r~i 4 4 4 4.. ,
id44ea, ti44m04 e t 4 l4ti4 y 4 a t 4 4i4, 47q ,

a,4 44 4 r- 1 1,,-, IF
.... h a ttpraod rdo r,+ i t q* !A Fn l~e


4Q0e 444it e,
damu iq 1 r, it,


I 41. 1'' I ;, i 4 / 4 ii I 7.4 ,44 4 4.,4;,, i' .': 4 '"
I e 111A N I:.A

Pot 44i4444n laquier4 o


BPI", ,


A. ........ ".4 4 -
... ............ ... ... 1 .4 pf)111i441 y 144 11' 4iun
1 .44444444 444l
4 ..,4.+:m+ .{+.p) 1 4444444 ,444 4.. 44 4444+,++ 4'.4


til -w-lw, dia++ aa*J+ lit
de.ur,' III tiet" y.+,, habr "u escoge a Ills
4444444'++ 4++''+' 40444444II '[

)r ~ade.' e:1# c++~e K 'a
o 4p.i ' <'b
44444 '.......44444444 4


I4 A44 el G44 rd 4 ;2 y 4

d r! "a." 444d V',

214.4 --,,44 -,h y 4.,.
Iga .Tt p~sagl ri- :r dir- 1-e l-s !eao 11Ip "eta da e ua ,trcrp, d, e B l
,-, .4444444o4 Q-14 No- Ma- .1


c -4, n 7 1'- 4'44'
44. d4 t, ha d ear ca4 44, el b
+t+oo m uo f "X:de P"cr p ctd I esa i,+
det- L yo Tne de / - etc y ccar de t yro pa r guis
-ui -n -,u en ~ t tic rd.ye abo a
hi ,do 111_5ado %. raf. 4I 4 it z I u4.

1. 444a4e4'/!e44 04 d4 4.ilej
;-l de 4. 44 4 44
ratosocosla- da- us- : -pero lau e
Io$ 4 4a 4444,o eg D- .4 44 4 t44i4 444 4 l4
li. d -+i~ : s, -i cad Ila-+ dcelo rbe Itf


S 4 .4 ... o .1 .. ...............
4ld.4 g d4 1 44 4. _~4 44441 at 44 'I
nails 4444 44444444444
P4 141 4' de ii 444441444441444

e.,4 444 s,, 444444444II pe-m 44I I.44'44 4
L--.44 9,1 d,4 f4. ',a[ g4444
4,44 4 y ,,b4 44,a
4,444 ~ ~ -,a. 1.4 ulsl44 4'4 4 4 4 4


14,444 4 4 .4,4 44 44. 444",


...... 44.....4......44444.4...4............. 4-' 044444"
Ya li'ie& c", Isd esspicl
Se e e 4 In Y le In '
d, e wqe e ItraB ,~ s o I I- "- h
4444414.44I4.4 44 44. 444. ... 4 '..
.4 444444 4 444 4.44 414 4 4. 444r4 0 e m. smo; In
la..i.sois 44. .. l" a api-c 4 . Ise4 r te no4 haul. de w,
Pero especialmente a )a less mo- ...[' e I " r .+' 'en "'nre n : 'm nt'
de,4a y a at .,es, i 4 p- to., n reserrioritent.
} ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t t i] i inauo car. cars"
4 , ,, es44444"a fr4an 4oza14e,
-44444' '444 r4~ '4444441444'''''' 4r4n

4.. .. .44 .41 4444 4444i

i 4 I 4 .I4 .I, , 4444 a 4444444,
444444(' +r~eI~e "4 4 I .m{ .,o ;- o .s ep,- 444 4444,444

%lF, pal,alah la I, lmce:ic bieil pae~di, led,,r -lan{" Nt bata) '
-_I I'o ,e en doz [ a g- ta cne[n d .-aiq ci-aa qe d ug eorp
.- o n {) ue Lrran on s MOR m. 'Ia de.f d, li .uo B 'be ha
reticl, y no ltam Q., te -o.6 delb) ia I(,-,I-a ~ l~ ~{t ~
ei li~ 1-r 1'' 'ich -~d If ia p' -ae l"',Itir.+ :- t i elor esviir-ii-a+" 'r Uni l I. . i la iLM lt a 1.


S ): i I i M 1
0!1
14444'


Ill c-)
t I ( i

4 44 4+++p + 4 4
4 ,4,44441444441.,4 4y44444


Imact,.4 ha4t. tare P444 P4q4e


,,4 44 ,, 4


4, 4 1,4
i 4 4
44 4444444444444,4444
44444 44444.+ + bH + r~et~r)


44 R& 44 4 .+, '44 444. 44 ......4 4e44444444le 4444444 44 ....... .
Ilsia" I n n to Ima U eitg& m e+id ~ehd ~ .. I
{ rnae ". oro a caerg~o, o'l v I! km di )r cantiar ,u ap, slle
c'-it m roasc ep' l~s p.. I.Tim, i.+ Irai ty"-
ds.a p.ed clro es .,le td .. to lite 4o, 44444a4 4do4e '4, 4l .. 4 ..
a tEl pre~senie cubat r o t PT ml, car
m4 444 44 -U4 4 t d. it it 4i, Ql 4 inponl "4 '' i.
4'; i4 a.4 an [a or el e4 4444444. ra44 o mism4 de4,4
de. I,,'+ e-r It' erd lcteI'a+, .. zO, di, ..to I
're-]a a- iPortilu e, .oe cuetUi d- +breza.
do v :c. que "al vs n mre sa:!n emeroa,+ pr consuiltaree Prellaoraulei~te tin. Ieu ti6n It. Tanga estPiitiau-1.
le. it',,4cr444a h y de4alo. ne, y dc colt4etra4 Illa, prteI quit hart die slrir la 4 4t del valor Itu e con-
4444elg.- I 44 Cis4T-444, 444It4.4.4.4444444444444.-
nor aaa~sas nqe de Cuba entre dto+ no s poalble empobciue, hard. nia de.soripinzz- "ii"

.444as- 4. 4 44444
.44im 4444444... 44qe 4444 44 4 ap44 14i....' 44. .2: .. rlii
,engW, e-n ere.ndo ct n ,, I di Ie remo, I- ie,
ppc- tl quella .- qie e a m pd,-h." Con re eac~ e l~ re +
cmpI~~~r n.j. IT ,u I de....I e
liuic~ t -r ... 1o a :u rz ... yi -I oeao dn ptc I- It I cb e Mlo den x['1 ,et, -,I-
Den rm t p-r IeFo :1 efdtc-eeB Y Taneier, a ... ado it, los b-Imll y de 1. dulls, ? 1 1 i' '"'


itod o ba dos es lptaegror gie ey I-jo Jllusede
%'case s aa 6.ne y, d i lte p oaz. r~ . I + '"I'" I III I I 'd I' '. .
In4,44 4 -e ,- ... ., 4444. d, e04444 4 ,- se 44 44444444444

I'llce~t, para el" o ~ e ..y [. -' -":


-,ru i 6 ,a de
D:s de 1. cit ; ll
Est qrnte dre'a rie mudda deareu r,'i ir:iii1 _
444444 1 44444 44 4 4 o d4 44044 r414444 ,4 4 a o:.. .. %
4444 444 .. :+ ... ... ..... de! ....'4444' I j, +, 44";444 444 44144444444 41
1>ar:' "" ,bedta n sgal ,,..1.141,1,"441,4 .,I. : =' .

Li6flpozn d Pe4rct4 e 'o1e, 4444 444cb elgi- --I ,Jii : .-...= ,r,
d44 I444 d
pr -1; 15i iod

.tc ..... ac r otret ntiri.. f, lv xc s ~ r +" m d "a
1 i eza del Paspeo de Celo pr l a respanA. .o -. ,1. .
Di,, re ct or~z ifcu+d -. I I I I II .
F., sit.,Io enil hah~ 6t- Im~es -a dula, di -II -b" yI 911
11 W iledte er dics plies Polce hIr Ia m i rci :
: :2:::+~P be para querCuba cnopr~able r e sit I i I.. .-
44r on 4 44 44 4444 z
Itdi o F [[[' ,-'i" " I' eO adi eprtI s mci nam adostr pue es. -rd : -L Ie e e' : I ,C i .-
L aI. preg ia nrcr ue t + E t a lt ett ia, { i r I i Ii. I i i

1tr lit. li -Ilio~r
4,hdld 41 4444444- 4,444 404li 4444444 c t44I-414V44444 4 44
4144444 Till l. ...... .. . ." " 'I II44.441. I4 ,,4 ,,,4 4 4,' I ... 4. 4......id !a Ir ni. Nito Foin s a, 10" m l.,~tll ..J-le'* r. r- JIT...I I i
r tu e 4 4car r4 4a 4, s i n I4b

1icses par .iir --Poeu nosto ootrar d
..4 ........ ... , 4.. ," 4 ;?: i' 4 *44 4, 144 1'2.4', : ':I 4 ,144444 :.444 i 4404 44444444 411"1. .. . 4. 44 *44 -- 4 4- 4
444444444 1 .... 4iii 4 i- It ...,0
l4a414 4, 4 4 1 ',, i' d, . ..444 '4, Caller p.4 I4 4I
44.. .. ... + 44.. ....... ..4. iiii"4i fi 41444444 ': I" iII : 444444 .. 41 44 i p 4 4"? '+:' 4 ... 4 4444.. .


"tti, "inu,,- e>,ct.od
P eo o r q u I 1'I tell'" I
.: 44( 444444e 4 44I4... .I . 4eltae~+h 4;t 4do e- .e de d 4 .d maog',*~ 4 ,e d xrb+tnr
d 4 41e 4 44 ... ... .. cited
I4 y44 4ho Ila44 am-a~4r It-4 .4. ord. le- 4tell4in 44III4~ 44I
4" 44414444404 4444444 i .. 4444I j ii hIcity. Isonero yo It- P.O.niin. di*d
4.1404444444444444444{,Ol,+t 4IJI f J6 lr ae ..


d "} [ I dedefim~m o esr-i
Ii do lit 'l- ls 'o rittr e iltr em~rlt+
44 oqu nuato lPora qu. ? 4444.44444444444
4444 ..... r 4 444444404444444444444444. . ......
.Y n4 4 C.ra Acid. Is. italls, ,illsou
4.4.414444444 44 d4 it41.11rti. d1a0f2

AA'44 h404.. 4rar As..l 4 44 444

till,44 Taic is.ee..l. It ad
4444144444.l~d h.44 ..44 4, de ',e4iIIl demgg d, 4.lic 4 4i,
444444144 4444444 do4 44'c' 4liccr .44.4.

444 44444 ,.,, 4444444 4444444444e44,Will

44444444444444 'West'44444444444444 . e4 4.
dv 44444 de 444 444444
14444 44.4. 4ic 4 4 4


+ tm


,,+


c }


AW C, r.%11 MI n rI Fif i MIARIN\N

V IIi T"i y M C171 I hFS
Mliquinas 1NI 106 y YO- /,

I I. t,. . I.. ... .,, ,,
Agoinhs \IW'hbIt *D : !;,


F, i,
i "'6,.'" '


VIERNES 22, SAVA 23 v)' DOMINGO 24 d "
~l 'l' .....i .-in i i 7 -- .- -, .,
6 .1
bj -.U -- .-- - -- ,' :, ,: l" mjA: i ^M; .

-
Tri~fteno : r-S106 r FO1HII,
CtiU* 23 *Btre 12 y 14 Vedado, !
7-Ki'ri ", i'S":';" r'.; i,
VIEBNES 2:2, SABP DO 23 *V DCOMiCGO U4 tI'M f*


,,,,'IA> 2/ G DF.....N,-

I ' \ *,,l I
u -^ ^[^ [ .,:
y^^^GA~~i.H 'IE *H- ^";l ; M.VlL,,
SCT VC10 ESFE I'. tl:B,:~ii.. [ d-j-^].i ,, 0


F~~o~jn~i't o .d;w 'r" .d eI d,, LC 'o re, ; r .. .
I~C. r.AL A
A, ... I, ,-,,. : o, "' bl,
'- d" '". "" :-


...,: .. ... ._ _.--.. .
ii /, .... & A... P ih~ : .
Al AAAAA.A---l A I.AT:IA-

F, A 5.A.; ,d .'. A ; A... -., o . ., :
II ., '.r, 3A~ ..- A'_'C AA A A' ,
.2 A -r l A,; : Il ': A I ':


Cr6nica I aba n era
Par INTERINO


1.


:11

aBBHB~~~~~I ra Jl H~ 'w'* :

I.urilI, p',',rIt oif girly'" ere el I Irl,' t lu l,

A-.A Ill l......-,, de A IA /AAIA 1 C IkAAA. 'ar0 I AA d, AlmA y I I4 JA A t, A


Sboda Puen .-Andino

.__ r 4 "
mj

A '114 ircuto MiiaorV r n F
AW1. M.' ; I-,.. "
17 .' : ,'S Y i '" l
-,A:"A',-A.A"-AA'iA.:. "IAA


%I I'1,1 , 1,A .I : h'. I.,- .


A fe.'ithimd del dti


I.


A. , A

,, ,

} '


Nacimhienaos


{SM ^^^Iip .^dej:.
,. - -i -:

I A


Nuevas,.
con tal6n de fantasia
y.. .I;. ', de 20 den.

fcbjijrd- ahora, a

A'6o pAAAAA-A Ain AAA AA de 51 S
I 2d ei e -I .T.... A..
arantja Contra roturat punr,10
AintaAA Tlean de fantaa AiAn
yE'A.AIAAAqAAA;.A IAAAdeA20Aden.

In, A-o hA.AiA Del
rMAuerAA AVil/nad de A n eteA t
I A nue Ga a
Mediao cuanto antes!
Medbzsv Pisama h~jd


..AA'.AAd y Agi. AAAA$A)AA


I /.1A
[1, i.
_/
I, At 1W
l[ Ai <['fiid) de J


.... '.rde

gran .:A,.: para Ud.:

..... -- _. .-A


A


k" a5
--' T : .,:. ,i -',tja ss ::, *' ^ ^:
A .e AA_ N
28 144.
al a a9
En aA,,A tAiAAo rib. AMAOMA iAponado.
!I,,; A.- !-, AompAA I Tallh-
Ad 32 .1 46,
--b ainja a -:
Eri gh m~y fin* cotoreg vtgro 0
Carmelite. Tamaflo, dl 5 .111.
trehajdaa /.
11,'J ,--. i. A ( A ,
En AAra I*A, o tiA L A A. I ..n
7 t ,1 .. IJ -. 1 ..An


i' ;', ,, '-" / '" ; "


A.. .. .." A.... II,, TI J l .l
i (, !.i;: :* 1 ;. : l'' i ;:l "')' ,^^ ^
(', ,,, [ ; , f !!} *PA(.h'M SEIS1 tueCM l a,,a nir~.',i.*/Por ao'6 Ma1116 C'ape
T'T2 N [+.eeq row dae~a "a,4 gener aal o (ad, UN
no P-d+-, -e .ra lXp*n e t.mn o Io so.. Prn bay
h ., Ia , y I trada,
-Iae okidda" a a" kta ... .
,SODAqotl ad a qu, admdi a Segi acm. r-diable. al arg ,o dr ]a,
a,aaai, dal .:1q, r ",'nl 1 ii ~l 1 -
qu a a.4aa aa'ap aIpaba gmdPha ohre I.a ,
Ia~ca. p;a pr4,a ]o aa t~ a4t4ca4 Ia'N,4 aalIbre 'a Ia qo~-,an
idada, -: a l a ], a 't . a-o,
lawrak-ac. rmm I... 1" .a, L (mdo .. It'aar ', jbr un r e
r)) At qu rf A "Ie ,, sp a, a ...... r n qut ha taaado de,
6-,a, d. 1as ,,c~ .s'ep-Ce d, iuo. modifi-~d. -.
e; d,, De aD : per. ) P." 1.e mP-ba 'ad a d ha qu m, teaa r
au a a a a.c ..a aa. .. .aad~,aa,

a. la al'ha I ni. ula fora6D pV-06g)ch tan proa unda qui
lb"g' o"nar a_ a d ham.6.
Mr. 1"]'umam) o! nmg. dC Iodo melnoc-bo d} hombre, no imlp-ag

dI dlbea.loa d,wi da qa apa.'oadaa o ,r'ri. muaha da I
a nroldaa an 1 mitw, dI, 1,,aaa", llmo piadaa., a6aha de at, rmla-
,ad,, 168 t'P to 1ob, 1 10) t-a emoq- da ha I" "I ", 'o~ee Ioa e-
to. q-a 1-6,h t uoba DI11 1o 1,o~ e on-d oye o..
aI'4*t'ra ,~ 'a .e aa a,, '+,, ',,-, ,M ,u~ I' h,a,, IA .

a, , .-'"..I. .I. .apa
Do. .. .. .. .....:,6 ,ho 'n[:'


I bario I. 'a. la a a, a'o ,pt p tario pa, `da. pa,, -a I,
ownlp. Y hay aDD 'a.aaa P6laa --amr nta q-, Pa dar ll,,ha
'ePto begaI, wed-tn, I -al -emeante deIlo-, De o ,, Pu"Idln lon'at
da la y, n aon.... c;a. hubira" a r .t. 'n eid a
Io e mre o'k dur0o-, "aos ett:r.wie det Hlqem- Dn ctu nro p~er-1,I
1u11 de aa', m ,,n rta i6 da i ido a mma a P r
Hay ftn ] ,Do d, !a, 'gm.-a Dore.-a -,rcn ~ra mnad
q a yo aaaameDn 6m. pariuda.a---y ea qu- ga a -a au Na" I,!
11,, .. L... -1-6.......... be~ .... 1-, .. .... ... lor~ ... g-'
la gu .rra d, Stcaa,tn at. n hi pArx enfrW) r, con Io

Ina no na'DIaa a q-e us, CO darh de l o a a
fila repubicala, 1 parhd q, N,6* It Lin... n at Pod,,
-mndan tarmbitn jo qUt iuch~an par el mante~imie:nte dd w'prvilegi- dc "t
S impon ...1b": ,al dd1 PIK-
Iaaaaa ,ad. Ina~aa aa a, abloqo,-
. .. 'oa.... a o I tqaI ,,
I, Ia Itnwl qu- re cmna "g-,&, p ,an mo lo, tado del 't-
En, el S., n. -s -xraio pret-.6a aa, qu1 .1r- -sp-cticb .n I r
qa,, la ,6a da a ai a p an,-micntoa A diario pued' lear' e e n a p-.la
-.~ccAr"e de .a.o at-rzado Ilg6n q-ao~ b ato -- q-e
iaima .F do pa .u u pg4oa aa'a u. c -
I,, a e1-6, pr das que adora, D_ Y on 61 Dn 15-
Com, c ta' a de un eIOid. d, 4 on na oacl d,,, gr
,,dI, iduaL-.tn el propin Norn, es Izphen adiarm I.$ -o mieo.ur
da lastas pr'aa Y ,'atala'tdo d .aa, ,no p-'e' preaa,' ,

a'la'a' at aa.aIIa 4 .a 'idc
.Dadme una prens Ilbr, yo me n~a ,,hrpr d, )bat4 lo, 'ike ..
aromPido,, de --, a aaa ata L alta -ha, a ba SI rp -t.
iapylment. Y es ala~fto; I, ootmdworr, qav, 4- 1 d, la aII-
A, de pes.amiento. JA 10rens no haya ectAdo a altur,, if Pw~a neA e ,' :
"'on e'n 16 qt)+e cn'Ifne .1 m,,t~icuk, mx~cb


[r i Nl 1 'i 1. i '1, !.1 I. '. 1. 1r1 a 1.) 1 i, ii If I., I I


" A ria-. 'a aianili


I 1 ,a1 n. I 4. .
('a ,. a di ,',

Caoloa ibiaa..
.,. a,


(a r los I ivi a ,1 0 s adice

A-.;aaai'h y eadaiciaaai de Ia tRiah
-Un:7 aarlomidtdets atr laonla.
,,I:4 v decadencia df. IRA barting.


/..
\ ,,,


,..bg- Jr "Jf,,,,,5,


,,1,.4n I!

n), )D q- o ,
d, P;,.


09 -D, d,,


Italia


a^ f'ljHabla el (ardenid .,;, ......


edird Truman el a' a 'a, hi

Europa el; ; .. C ,.' .- :


1,man.daar' aoy dei Congreso unn. a 1 coraitaciain da ai .
a!,130.eee Oaee in.-Exam+ a ,,u ,, ..... ... ... ..


a''; a p, P

tl. r r 'ad"
": t{+*" t: .., .,. p' r :,zO , I .... 1


#~ ~ ~~~e a:e( ,,)efo


a r a -a .: Pa


.'' I-_ .aa/ _aa I


:7 .... .... ........... ..IM a4: !" Yo~d ., +
Z.to UI- a -C~r
ee hcd o d(C.P # s...
L"c.,sc, ,_ p,
aF+ 11+ e .1 +- ,;1L +.:a a.{ <>


C iver, bu-tta y xa ,, -,
,,a,1 1a !Ca o ae;s 4 ,


--2
^ ^.{_ .'_ "* -. _eaf47rtt44 ,U ~py17i j r'Lji^-^
. ,, .

aVUELE A
Ampia informdin paire ras. '?' .
Idaroe a auolquier part* do i
ola Isla y rervacld6n do osln an- d
ts par el Tel. M-2266 "A --m-a_. ......paa ..i.7 ) l tk
Mwne ^a* >*'! /i ;/ ^ IDA Y

Iia Ca. 7"SIT
c 7 1. 63VK -.1-t"'. W K

*RSCUO 6c FUMEtTA TWZRRA 1
oa Mualla TAll M-2266 Habana...


".'1a q,,a 'aaja, da 1
-,a' A -,, Aa,spo 'eraa aC a,' d It-,a, ,a 5 a
Ia I ad alaa s+eha ,Iam soa""ama
d.a~ CI _"cm2dato, sta',Iaqaaaa'alapaa4'..anti
,ai 4, a a a ,

d'a. pa'ia ha deaal.aaada reaa-a
a .Z'a W4aaeaa, dlIapaaataal t
tre - n .. ..

01bOlte.ales"" go ac .;
H alta hoy.v eu.lcu, r ani et
t,.,on de part. de 1. IgIe-a de q-~
e-~ba, Ilsta ahracer ia Paz era la


"z .

I, J, J+)-, Y-r<,a ;


- -nt4 d y aa


rndw. de

aa .a ;, 'a. a. a a a.da -
Ob .e eu tapo a 'r,-laa
. Vuet~ia flue, hecha 4 11 lad' y
;D *' ri I. o-.ea
-Ap.Ot61II-
El Vattoan. no IecibO6 ninz-~a


t..Id rsp emo, clu ,v le , r ,,, ,
aa, ,;4'" aadadlent aaI ,, a ,,.. ,, ,,,,,.,=,, ;,, ,, ,

te.- he- -wd- y. ..! i2 : . .

okreroa j6veneu que baja s. "'p- '.0 o
.mportara u 1, '

at.ai,,i .,,I.,',.,lao a ,
....4 li "' .. ... ....... ', ., ..."!" ,.:,..;. ,, I, a: a ',''.. ... :" .. a -"a .'. .' .. . ., .
a..... .... ....... ~.a "4 :, :' ., a, '/"
.aa........ .. . ..... .. r :. .. .I, . .',

Id, ue i~a .... ,- a ,'aa ,,, :. '~ '." a a a .


';,ttr if if iOn. 1-ig tug di.i jPi,4tidl eItr(

1 ,0 i :-A I ', P' I41I1'.: 117' 1,1rI '? d '.:

latr' ,.'taO anf a es ati-a ala'tdtntt' n di
Lorda A taaaa, te fata alsai',ad aa a a.aa,


-


'Ii' '.e.


III J


^ - : ; .Y ; - -. ,.; ..L:? . L -! .:-. ,LI. N -
" ,; .: ." "' ) ri ,' q "l ', ', -


' ' '- ; ** .'. '."* "" "'fh ~ t'U ,? :,01!';E ,p : ,, : ,,
.7
4 11 A b
,. '. M '.., r ,. -


Ir- c:. d a;. er pa'a u- de ;
;..,/://-;>...2>y -. 1, .o .
y -,a !


e+q. e..


De


r

.-.'-_____ DIARIO DE IA MARINA.


,

*i, ' .,"" ; I': ://
-': '-: I -' -- .... "!


PARALES CON REPUESTO

SABANITAS DE GOMA ACOLCHADA

Entor nuevos i r CON RE-
PUSTO, axcepcionair i ,. -
poea i Carp mali-ac
Monte inter-cambIbabt quo s;mplifaca lka-
ta tn punto nsonpechodo at manejo do
ru bebca la vez que ofrece mayor pro-


Paquetie con 48 repuentoa. $1.6v
Pantaloncit> con caja de regalo $0.90

f.ermi .v afd .ma .son .'m pe-m.,a- le, L aI.,
.* a., .-- *' a I,- .,- ... o .- .
nobrepana taodo I carooabdad a blgcar Centeoaren Co cel
dan rrrcroac6pican Co o're coarpraaado !an
karen tar blaoda rornoto rai m~ arc op,
rdermin p aderrrn Snor rpi-rrrmeablen, layca*
bles y secan rnpilamente.


a ,
EPRtSETHTS XCIUS1OS PARA CUet,
-ARMEND1A y CIA. Tel. A.-786-.- HABANASE COCINA CON MADERA

COS_ - .: _' : DE RES .


ARO CXVtt


,.1
-01 V.


V era Her) aarrdzca e do irrrandn
- lbk. a a a .a ara 'd W.,.
farb. a t d-t- 0 ,1,1a a ia ., a .- ,a ..
r'eraraarrnanda ... roand a
-ld i ..... 4t. aN. d, -r r pra 1.a

La-t d ( rc
C Ln boda Gnr :livlelfi i n-Buf- re'l ,h el ei


La bodla de marmaa
- r s, , ,, I .
:do'.' '


-ClAIIII.


a r'Y


Fiesta dte niiar


... .; .'


y doaor .NMagoa Sao.a


Cartiona ce eionadan en
' mateiri i'. y
,- .-.. q. ,-* : ' so-
boo foedon aszul, vorder, dsty
rose, or* y blantco, Rebajada
a 2.88

F niqueladas, inoxida-
bles. De 72 pulgadas.
Rebajadas a 3.81

de material a-:,
cc, irrompibles. Rosa, azul,
verde, peach y crystal.
r; a -.- o.o la docena.

SCestos pare rdpa. Colo'res
azul, verde, blanco, dusty
rose y oro, "a ':-. tama-
Fos. Rebajados a 6.75, 129.8
54.95. 86.95.


%* -


CUE SE HACE CON
< -* ... ',,,

F,.c,,II f6 C u ari a 'ajar,-rl^ '- '


a / .4y~it'(' ^^
.
>I :'YI"
- ? r2EB ---3*'0


i1, Caa-~,- 2 A.Ord .:r.:..
I 4 r a .
-.I .I T c ;-,
VT1/1T4/trWC~&~ /7i r't (Cat at-uaSN'.'II


j O', ili ;

a/ a," a-, ) 'j ,


r J I:lh l,llf8o ;
I. '- ar a, . rl (a r/e 4a


aa .rara/r


a, a 1.j i.r a

.U /'T .* '",,. a iv,'":ir
', ) -


4',
*.A'- ,, ,t 1 / '

/:j


1 i>M. "* I .., ~ ..l
i; i
-.' - ;< ,, ---


S ..... .I, del Iille Sf.'z

At .. ,1,, i t Wik t'iit yaiinw
a#io tI l~hl y,,, ,a 0 !aa l/r' 1rraa oa lI/ a/oa-fr toroa r P r /llr rar

fEt ygromnr M ibt d 'io, .
Ele Klrtm dhtt dtr tIny


4 _-. -
.. .: .... -"1.
! .IN [ ir it Ii I I If

LI f1l0u11 a/if rucminn 10 lu'4 nn \
,'. ff* I "I h /(, Ib ..l ill i da.%'hl,.


Fill F..'.
Ii ,,FIF\ F
I ___________


I ,'. hjIlI' I MWI ,H- \IFPNFS, 11 jIl l IF I A
\ ,.,., .'. ," .1.... .....i... ..I .........A..... I I A ll


? '. "- is I,, i ," I ll" fit, ,,, 1j( 1' 1
,'1hA? I .'e'if' E, *In (',,I hI 11h IA de
A LGI I. AI,;ri i Jc
'..,..-....:, -: .:-;-, p,,...,, C r- 1, I- //. .. ... ..


,- ',' _" -- .b "I I ', i|, . .. fir, ,1. v __ r- ,
2 IF) 11F I I


en Is major!I
aDRp.do
D Ei ...... I
: P-d.ct ..I, 1 .1 :. :', .1., : ."
- :o ,-S o,. i 1 ; :" '""***1**11:':,,,i':," ....1 : ,', '* ,' ." 1 '1 ': ',

fr Sonmei o .. I ... ' ". '. ' .' ".' ', ' '" . ,' -*" : "! 'DA I A ~ l+ LA. .,'' -,WRE,""NCE" .. . .. '', ,
D la F y ...Y,' '' ii. . . .


,j j 11 anzenaza, tlv jug, (.
,,., 2 7 .-t,.,


- , J;. ? r f, 1st forrsit r-


- ^'0 ".F C I A L.
I.., ,. 4 .. .. ./ -- F. *,, r F., .

........A


I,


Tte-cero y Cuarto G-cnaclor del Cbncurso
Omnibus u La Ranchuelera" y la Reviatr
Transport y Servicios Pblicc.


: -

ILE SF,

.. . 1 FF It I 1 11 [1 ,I, ,.
F"! : i Fi MFF'I,1 ,n.i.


HOUSTON
r--- FabulosoModernooHospitalario
HO.E t .%,rf.l %la L w, D
M A, -.,- I 1 : % .:


C1 11 c:, , : : . . -, ,-1 .


T [ ',1% ', s :, PF ~rl irl
UWUiErN AIR LINES


SF[SCRIBASE Y ANULNI f FN
IEL sIARI) DE LA MARINA-


A,--.. ,is .er
.- ;,: ; ,:;', r t

\M .llisterI


COLEGIO BE ABOGADOS DE LA HABANA
I Ie-, 1[,. 1 F... FT R, I ~ .r.


A] Jucrcdo

-I-I ; f=, mtail LA WAlUUaLL
S.F. 5 A psnfu B&6Jadj)nafljS BtW u 5 B
Il-I p.. l& - r qa -b. -
g=lu tM .1a I.. -win .me...m
p "lI&J ttla nl 0BtuA f"aPrfOwNaj1
LA r"-m. ampr q. .a -
ma Omaa L KAUZUEUSA -'Wftm- w"-
a" oUllk=ll ---mI tf.Iottit"
! ii li Bxi~e. faIrid. ineka.h
U.aflait A. i~infll5 p F. qaA
f. ehp, LA &aIDEfl aw
iw a l Biww m uncle, a mI B-CalWWnid Ib

an kwSK pna vja.. LA BUtARM
ISU~. pat"s OflflA iqBItt nP% um.
Ift I? ffIqi ^ .UM 7 L 1
JUU&AM MIUirE NUMlli
I r.sfLruY N a n .


Bswm. C6 Urns-i..
LAL&UWBA1A' BA,
Is-fl in.. flq.u t~rdra
lit- Mllm Lu Fnt&

ft rtlhMas iL pqulq ,a i q u rfs..rFF n N3.
mu? afsigcigt.fa Fkjr.1 las-S. F.
ma.6 fA f LA t mFiF. flA Pe" IN sall s
j- 1. P. L. Bwsn qw cirw Ba q. qe a
IsSft 1l dim Mi Ik. a qs. j.sA w
asuartima. am ti ..SU yl
. ll a d. S pr., Lan G
p~l iiir 5. l sfl~t~aaB ll a E... pA.t~
PLU. i-b lia :aMT Fw ;Eali loste-"m

gH. P"a Ia. I. a B lU stmi. ps. ia I.
bb. M It. a" -,I. mUla 7to

t .1th y1 I. usis aow Am a .,
ImI danp d-o aii w vueu"I Bhqa tgdal

p..a- -LA. InLI A" y. lr a w
I fIb lrq' a. il. qua Ufa d pM s.a
lawU y a a- &M .i-F- fpm
"No u to to u il LAt 1WnB.

1 ?auL mL fI. We as. Minta ML n.

sus.". e. mae.s;^1
P Pot we ai- t umu
P- I dlr~s Linam 1. d..M .1.


e Mar MW, p. in M-psmnmu. m PUJ
aw. sasa.e. a urn. q owa
rl uId a Im otaiB dLA U)R zBLF.


F. L .M. a B. B 6.
Asa-'k M. b pn r"p miiiw


VUE


Uo"L tla ubiln puede esultar, n triunf ador en essie
concuwo que celebrcuemo meraualmente.'SifG'el
ejemplo de elos ganadores. Envfeo an crto.


AbrJ rXVTI


'I,,,innal ciraatiti 11i ,i '< lr l 4niliu#1,

u i' a l a l '+, I r r F i c A,,, c s~~i, l I h u f t ih l ; r f I

,.,,,,,, .I ... ,I ,
,


-1 , ,,, : ,i: ",


I


1 I I I rr Lp HA,,lIA.

., C H V 0 A T 0 T ADE LA HABAi
S. V 0 T 0 P I A
]h I \ n, n l ,. r

' - ,


,. i


"' I


, I


I


r .

,,F .01 r",I 1.1 11 1 Ii I I I I (


.' I" I . . . . I, "', i

HOY iA

GRAN VENTA ESPECIAL
PRE BALANCE! enCORDON BLEU
Calzada do Colunibip y H4 Marianao.
l' , ,J l I la i ni T, ,p i ,
Vierni'. 22 NalLiado 73 v Domingo ''
1.0002 000 I. 1 i h 16 r
I, ROLES HEGROS DEL. PAIS ........ Lb. 141/ C.
ARIOLES COLORADOS CHILEHOSN... L. 16/ C. Envll-,
tiAS DEL R. ACO .... ....... 19 C. .
MAT'ECA DE P" IMERA ......... .... . '. . 'l. t .C,
ACEITE OLIVE .E.. Poo ,. ,- .oi b 37. C, ,
ACEITE MA ICO ...... I 221 Lb. -, R, -
HALtFIi, rFO Ir.' 'FitL I, ,l' 8
on cu, .io . .. .... .. L. 8 ,' .
Mn". oq" la do t M.oi 'W" ...Poo 1 Lb. 67 C. .
VIogre F-ranc "MENtER .o" .. Botll" 82 C.
ozobn Pioooodo Atn Huaot "HORMEL" e
3 1A SL 'IA.'ER "RATH'S" y "MBINS- Lb. $1.60
"- ?".; . t "HO' ME.'. ''."' '
"STAO lI I A' C711.' y TNS", 1 ,
SPAM HORm ............Lot 75 ,
Baco "ARMOUR" y "SWIFT", Poq. '.bi I. 45 C.
pFton Co lo '.' .'?''. Lo. No. Do 52 C. ,
iwo Calooto 'AKAZAR".. .Lta No. 2 30 C
Pta 1 [ItUD o. ,y F' - o. . ..., ,18 C,


' L C.IC'LL, . ....L... b0 3 ,
Jaola del Dtabto "LIBBY'S _.' Lata 23 C.

Molocotonoo "YOSEMITE" .o.ta No. I'i 36 C.

-i ,m c, J i !: ll.-. ':..-. -- ; P.bo "DEL -
M.1 ',- ........ Poro 45 C
C...Iotrtu .- dr' ; J*'l L'. -0" .. 2 Paqo tto 25 C.
.ujia :F". u,-: ,"PREMIER" y "CAW- 2 c
EELL S -................... Ltot 64 C
tlIb.b.I'u'h- C'_[Ci', r. ... Loat No. 1 23 c.
Peti Pole "LA MUSEQ ITA" Moyans. Lot= 10 C.
Petit Polo 19, ]i'R4-:EC i., rIT .:.T ,".- ;.3 12 C.
turI5 d, T.i..aiI, t11DY ...Lot 11% C.
oL_-.n a. C ID/JID: ) L'L i .', .
Pa chiuo:. 10 C.
rIbtow, CAUIDLE-'O 0D. 13 C:
Pamo 9=do ........d ............... 13
E'LACO FILTE tio CPI 1.zi- loan. 40 C.
BL'.CE EnLAC' cDDT.. o.=a. :: ,-.. 75 C.
ra,.'l -i0.iI:: PrLICiT.' ......... S olto 10 C.
L ZTC,' il O.-Itoo l ,oiil :r 'c,-: FR,-., 68 C.
VYTAVO3.. .COi-', F. a 51 C.
A pllono' 3 p.00 IloA,; UIE.rY Cl-iRE. 5 25
y CL A 2PP .r . . 5 C.
ION B.CAR,'I Co.. Oo ,.... $1.35
GCOTCHWI39":E TUrRTN-9 : [
go'.811 $2.50
Litqoaur. BOiQll .33.15
RAht.acoa COCA COLA y CAII.D.A liT'/.'
Calt i ara t .' .. 95 ..

Pedidos por nuestro -leiono B-5871

Servicio a Domicilio sin Costo ExtraCORDON BLEU
Calzada de Columbia y 14. Marianao.
(al [ado del Stadium Tropical)


* * A ii *1


bee '' [ e',i-.: i 'L. ,', .1 ,
tee tIa\' ....?; ;^ : ^::1 ] .J


'I

'0~~

/11 /


" ',


-1rnQLcT -el d.lf~f IB I^-

SE D SI4 !l I-ED.'M-
FOR ENCO p.'..
^. l.-, t, .-% -lE.. I > .0 i r t lt
p,ul..= ,i^ tri...r -rl ..: ,. -' -.A.; .;
,.^l l,,8. a.**. ; *'
p I li'.'I'lYl

NO'.. ; 1 Uur. z
jf ,. .- ,. .I . _ ^ y


/1
~50
'C


ltl l, l, I 1, I ,, ,

... ; : : ; ', ;' . ' '.. '. . . . .. .


.. h I I,, .'


I.', .I


2"


."".,t Rodriguez Lovin
. : - 1, 1, ', ,-, H ]1. q.,

'. I *', Acto hiternmericono


I,-
comite i i. r if~~
E j ' .
C'nI ES ,,. ., ,I.o, iME~ta t rl!1DA.E IIS
J ,
0.,b ,, ',:" Oi 0.i 0.. 108,00'!
,f ott ..... O.,: :.C ... '' .'o


'I 'I

I'..


iip1
I)
L


0 '.I0.,,I


UPA L

Cli'*!''C]. LrLCHERA BE [.Uf,U A. S. A.J I "/
07--


tP', ic'* JT ''^C~'' in fir'

gn i ,ji f f li:Q T'l__if _r, pi fi _l _
1,' . .... T ( l ;, r

Hronh oht gadi olodro, yo, tto
1i CLst . for ',, d ho'

cj, y l olo,g f l oo ronado 0. L-I tulh'

j, .... la.r1f .'. M o d- 0

d'. ... '. ...- '."... ... .-- -.- ._...^ I
. ir- ..... .. T.. t1;I


IF Arall 414. in


I'A(.lIA HI JTit,


Onn rvvn


I'1;mirl H. I \II',IjA


....
'" ( ' I


",,,,;,, ,1'/ '


I I


'S S/ .... ,,, ...f , 1 '
., j,' ',
'I ... . ..


'U' F ... I E E

SUJ'IIlKftSE 1' .P'XLI(.lE'I-PF E' l H_ *IARII- DE LA H1APA-.,
Y .. .... . . ErAJNw" r'frr

Diri 1. AcidNI (.iA1o u fi m1m1..
sin1'n,^! rasueiiim'gnp dIN* numnesm i-.u,,i.'iip |
I ihf 1 -f. 'I o II' If o11 no Nilm 1,1ih ',.

+if fill, I Ile T ic Ir, I I.
vocal de moralid ,.I

SECTION CATOLICA '
Por Juan Emilio Frigul' I


I
I. r[ ,

NhC. a


SeCoe


, i I,, 1 I I ', IN.\KNC \N EI I' I'I 1i, Il i ll I' I

I C :d.nmII1111i. iau I iiil;iiui'a


(I I I I. I N5


', 4 I i I .' :


,I,,. ,. -I N ,.,',, Cl [,
I 'I'Y .:: .-,; ,i~ j : '. "

-S' .r rd . .I : :/


:-,1. 'FN ii iil: II ,ii II, ,NIdil hlfld h'e'
1 ," t.rii i i N'i;! fll N 4,' .el 4 p ri,,we l i


I. I .1.

.11


El,,'..
N''''' ~'~~~'

i I I

I,


I., ,h I .1 I In .


N.... -.N .rIs CI, ,. N
,I


- t n.,

.I .D


A:. ,,mv. J-,

it / i'- .
,, o .B p ^ *.-'^"
; .., .c lr d.. a r


USl f-PIR E 'Y A'ALIHPJCIESE : ,n ' .. 5l1.1 i :
S E L D I ,, 1 .I1 [ ,[ L \ I .1.41[C C '.. f r J,, -" f l t 6a m.: :*l::-i^ <. ^ i^ T ~ 3 I ^ w ; _.; .': :. .... + ,; ; *. -* 7'=, ^ ',?
0

-. -. _ _ \ ** iiTnr T ~ i s i j ^ ^ .'. ._ ; '- ,^ '
I~f i 'll j i iii ; l ^I ;i '- "* " ';'; -' 1 *: .* '" "r' .'' : r ' ;, '' :- ".. :",


r: ^ ;I ,.si S i ? P s'R ,, ', ., ,,-,-,, ,, 1.. ;., 1 .,',/:^,%
--'1 t r1' .. L : ''----------------- i: ,,,, !" .. "' ,,;'- .. ,,,'; ... _rrn.oelos ,,jni",* ;; ,.LP O "" '". ^ "!11 1" "" .' " : :' ,:' ',':LT ;'^ ^ "
L ...? ,

iff

E .
~ ~ ~ ~ I. ..,,r.., i+.'r ......;.Irf. C'Ir, Abe.- ,. ,, .,! ... -

"3 1 ___________

.. M 7n, s n AU Pa
r I ,r n. . . .
SL ,.
71 FF I L 1,0:i,


H A A L I E: C ID
r1, Ir .r''', 3 1 .'~ ~ ,Ms ,,, e ', ".' '.. ... .. i-,,C ,,re ,,"_ I, .M" . . .
In li M mb'i y r- a? -', z I "l L rrl- -r-.n I ,,r ,


M M s'- ,--O It -s~ ; F t .t r r' E E- , .c


m 1


v-, gir. Ioni~


DI .1140Oi I !I ,1 '\ '. 0 1 H ill 111 1 I 'll ,1


Citllos Ja a iiuiu'.1' ',s tt-firiii i E l .sil,',rhirii ,, v l ildi, d hop v. oIs
c 1pnrnrl li'nl-i- Ipitsqinu'', Ii: 'oa l 0ib, .alas IllH'r'hi.aira l x, 1 d i .'iaia rlo I. I'' ti


,ilti4 Ii,...j,l,i,IIttt 1It,l, n i lit *i.l i o l ,,i~ .iht.. '..' It,,,, 44444,, 4,,t 44',. lter4444044t ,444, ,,,, I,,t'4

114 I r i I I a ,-I q i l 44 4 i4 I4 I .. .. . ,,,'4 ., ...... '4" ",44. '. 4 ..... ..
... . ..... 41.4. 444 44.4..... .... t....... ... 4

-4 4444' ,4 4 I4, 1,' 4;' '.'..
S I t I I .' I I I I II4. n L.. . ., 4
L, li, 1 .. . If. . AIC, ,
(4 4 A IL
1.,, t. 1 r l -
....
,., ... 1' 1.. .... .. .

E.......


44 11 1r 1t-. 1 I -- -
[1r. rttl.11 l.(t '.rn l-i prL 4 .4 ,I4 "t ]. int ,iiri.',',
' 144.lar tt.." .4.4 Vlll a r. 1.
----


E 'p'-- -. '."!/"45t"" .' "if' SIhl h,8 J.lilIt,1 G,,C SI/. inr


,5 b a d a y Bo m b /v P ",,' ,' .,:, '" ",, ',. t "' ..... .. ...
I ,, ." ,,I. ..

I,`~ ~~~~~ Ilip V C"fl, pa" raVIf 0fI i 0i 1, P# I q P #. ie

444
4^ *,',';" .,-', .... ^

n.. i. 71 i /
n ,. './ * .


r

Fi '7 ', 1
r* "; ". i
r ;
f1<'! .

FD77, Y ,.

V n "' D .
Eua'e DS Ah Prtus hay fEilH[S hasii is 11) P.M.
SABAD ha a las' '7 -J4 rI iu i' I t


_________n 1- Fir.4-u 1.4- 1


4",~l~ "1o WAIF1 VE1 4
. . . .. . . . ....1 M I,,h~ 1I- . ..J .lJ l~
,Qu, pokmos ..- N 1 't hiii ; -


..... Ai; w,.4f
P1t 404T 0 Fo d :;1 .'.Fo .C 40T44" .",


A r.. ... *l ..... ... ... .... ......' I.. . . . ,: a .L .


Pwar- I I'

44.~~~~ IL44. 4. 4.t

4u ..ie~ 4it ..4..' 4ll-:d l i.ii 13 D ii m il BI
kfl4eni e pr4.r.4.4, i ,I 4 4,tai F4. l^" V M "'_.

........ .... ... i m o I
fIIn II,,I Fr?*i rr ':. ru IIB ib .'r~ tl.-'^ij.n .*reje:ao 'e "'f&BaaL,. i,: u. SM] i hnr-'-_,;r rie, qlJu l t Ie per ratdi u u. irri _&J .i wat-raT. ei-nas -.

tl':u134144e41e I.94040 I
fercu n d anorai ll les IbU flj .ard.; c tn I Qr~z .eugrF. da *riwir a^er cadfll fi
0," 0.4... .. 44. 1 .. ~.. 4 '. 4 44 ... dco, oo ,e ,i e..nh,r, o 0-4re In ::{,t : E

on n00 eo sCn
,,Lo,-,.,o"eo,.-,.lot i woo = ., ... -
.... d. ... . .t -.e tnn t .r ... ..p. E .- ,m o da k.: -'.- ,t.-
conoouua Lno Meiat-
4..tt.t 4440 ...... 44 ...4' 410 .1 Zhtsto404n/ 00044 0 20 o.... ...... .
li~s^En- SBLBfffl
ditoo i rastrnb S00e n rnn
pl".... fLf 71- -;~~t -.,,] close ...d"e -. .:' -,:'' .


a.onv do el, rI ..,es on. d-1 o, 1 p d
L 0r.d4.." O., r44 4, ,, !. -o3
.... erC4 ell rorar s v .
i! n-, cocrceliJa N o ra a. I "d
,, . .......C i 7I.P.Widlmen


5, a ll, d..sl, ic .,t ,d,'' n , etn top.ncr l i d he S d W a

,_1 quo T", de a,1. d,. b r,,.ad, aJ Tmsu=-.um rcJ =- F
nzul IaJh de sW, S"-dl 0 mar,.dos~m t
d'r~ I~rrI tilPs mbWU':~ orLff r tmt, ikmnsdo E .M odob.


,,.d. ft owt .... 0- 4,r,,. ,r I. W
e, -e
4., ,,, j, -t .. d ,
...:P ,.. ., '
A : -, g 'iia't ,,,ro


/T;27 o lo q4e se pueda p4ir, o10 tienea 00d
itI rn ]:t. nterrc, )n Ht, ,n me v rr er '
.44400r 4"..'F., 4ri4ttr,inper 0ue In4 400',r.e
y uona grma Cmimras Coogeladora o ot que so
p4.ist C011o,011 gp.rJ-f n5;, I6 kilo-
gatmos (35 lb&.) de alimentros perecederos, o
b0,:0"- :44.4.r-.' L.- i.t 4,bt" Jc bEc!-
Oras caractristticas del model 1H Super
DeLu+e.
.er0g4 4.1:r 1,r, m444'.4.1 4 ,,44.44-44,:
DeLo e totoorttnatsl Harvester. Apsoon de

04.4t44.r.n.44'.n4.t~bl44.4-n'444-. p'-,4 4,
'4.,,,444 4,;1.4'J:; 4444,4t444 0r'. 404 =.'.


otroor Ir.'. Ithta 44l; do 16 00010-1.'4
(33 Ibo) ot nrn, psonnldeos on .
O Dot ygono con taps (mts do 2U Iftr do
Otapoi444 parn monortooso sjro, fronan
tat logeiwfc y fntuft'
o Comporltmoenoo deonpono pren eomoslibtes,
6, -440 .1. 4? 11-44d4;. 444 -.44.b I
Muchan ot0as ventajas encorotnti en el Re-
frge44d ,r t. p!r D1- u., L 4.4c; r 44 th",41 -4 ,r.
4,444r.4. ~ r 04 ,,r4. :,,4 ;: '.44l .''4.4 r74. rr4i..
'.I 4,',nopr.s,..or 44.q'-r..,., 44-.4444, ,4.,.,4, 4.
:m, :,m1 qe cmr ,r.


IT'- 4 # .. CL, I, I


1.4 ill IM -7 1( 1:. 1, 4t4... lrqrr L ii' L4.t5'J J .t ;;11 7
[iI I. r-..r n Interr, ovrlr~ Hrlr'z t, t !mlbptr rt
4]., ,4,.-.4.4.44. Ir.JJ4, 1 D-L.. F..
zc--,.Jh -t.m crp udlj &t ma-i,

rNr,, o q- I" r, b'r : l, h ,i d %- I ,','V .
r-., ,J- .1. ." -Il., ,pr. -r.t 4 I1 4T. 04.
I, 'r u ,J .,,,r- p -r -., Fr4,,'.


t O i otabu poisf _


I^Palo


It I I' r.


y~ ~< : :ii :: ii


I" i P rf i,;rfr


AWi CXVIIHOT 2 Ia.SEII'


LI tES PROXIMES ciOsos. sp

F' ~ f; Lill CCyI'A's
r.; ~ xh ,< .....V^


"{\. 1..->* ^ oP, . .' :;.; r "^"., [;., ,';,7 .'.,,
e g'^" 7 '?,',- - .:- .=, a :6':-?~L n.,e-, ,, - .
4,- j- -.


61 11 A14E0
fl.. ,.fil0 fIfi' ,, pSB/DIlft~^'

/ 4, n' f| 2flar.fnDOLPH SCOTT
-I :ulruerif (hom'jn

,\'* Is' ii 1 i ,
:J ".'.'(^ ''"^"G COil1' LCTPE"?Cnl.si. ..s ,,DID'
,2- "';" *' ,. ,
COMpIA D COMEDIS____.,
.A'' .', 5'5;O-- i
........E..E..,(----- .";Ji," *tr'. "----- S- O ". TO"----
| CE .I 5-'; ;;. 1' "'-^'-- ,',1 0 ;" ^ IZDE ELOPE5 ..... ,L LiT ,,.scIco. .
| C -5 5 '5 ";o 'I. s-), t: .... ..5 _j's ..
IENCA":NTO HOY I
r f ,tj ,, .,
J,.,~l~ -,RKOLE rTE V 2I-I'l THE,1THREIE PLIEE 5IS
DIE FL I$ E f Ci,LT. ,.I DEL RIO
J. Lok D[ C I I Or:,,_
I RNICANTO HOY '


Es'IsI, 'F Iylsi'l, I
S'nA ai o llal *lI.I
rl '' E s ee n a r r- o y a sn .i l a ,,I, 'll"."*


ROBERT TAYLORI
AVA GARDNER
CHARLES LAUGHTOI rm
VINCENT PRICE[
LA CONCERTISA
El E iNENTE GUIIAR1SOI. l ? W. i
'HInA iVEUi r VtVAN**"EI*
Lo g-s bsiloi- cmb***5555 .55115B BE WARD
050. 0o-f-I555. 0. iA&5 5 O A' 551


i eFbrtljAL C., oi:os, F
ASTR Po, l, i-ts, ,_ba y D -'~ a v C-obh.
'bs 1 ps A' -I
s Ip I.,R! 's op p.,
:7 he el F teo vinos- i nteps6

sPbs pti L 05
,iy yo. F:gl',,-_* dell 6 -doe

..p- '0n ssd p sl
Lobbs a- de.
"tLOS"i ' ,aa~r'


e . ..l d
,o:-, M,.
so~' ""sit- . {i'es d.r~n -t,~o

isSop s tssA I",'de


pronto
d[ X Ma~r l- a i- o .. .
1- --'Es postide que se lOletln
esceno, en Buenos Aire-

1,12 _:,e ~ -ocne .r
R, "> o .. c
', ~B- A! c, : lr(la o,(


I i, i n.=aaabaOIL_ s.... . . P.. .
so, .sg s s' ~ sO ois .s .
I ioIdsdosso
_vAR : ';
: El C, de 1 alco'oR r y V n..
PLAZA i ojo t-ene 1 n hrk '' i"7. na Dr-
,mrnao aj, Y ora a ntoW . u y -rJuleii.~ y 11;-,,os

sb'ot os.OT L eoSTA s i-
PRINCIPAL.: P-. q- etSALON REGIO 1-ombres nP.,-
hiLmbrZ L s -d. p s ds L entda y s otn As
510001. 1'- D-1V ~L dII: ,,d;~ f ioo y51 1-,v
RENACETO La d, 'a STA F yRe,-'i......rsss. osysssbassss, so s, ,oss o s in ] os hf
elc. ere ls' in La w' !m o
RITZ: t~L. -org- y Ho bre '" I' f _,Las 3 vi"tm!,, Ay -.I!
RIVMRU-A. Re, Cr-tm. y El : i I, Ir' _r" -*.. -:.. .

RIOU
pnrimave y untos -rt-s g= show en la esctna.


Iw c e -lliK .pA0P V j_,-.g;o .


I --[
I' 6
K, .,,,.


^ F I 11 .
^^B I h ,"10B^


DI"E' A5 f, 5 \ ISql Is I l li~


(J-I,, A. i
H --r, M F I r oo 1' Il '"l


,e\ a /iI\, 1 .
r(9 i' G;" : / ','. *


HOY PA ,T.", El. rrl.;lllr.r,

f ',t 4? I"/ .'I
-./'-,! :'-,t, '- U r"\ .v.I -


Il


LC1 ; . ..r__ .-_. _' .. .. ",r,-- L . .
f ,

.,.-m ]Z 5 7. ,

.. 7 : .._ -


REINA: SPsnuelserini"
'' .' a... 'K. r"Alto ', ,,. ,-.
' il isPo s oe f i. ,,

so .sh iioos Iss' o sos itotos 5l 05tt ,,
,:i ..... .. so.i. oss'sosii ,"s :; is .
P. ,Is. b m is si ',ot
,-I.,d y (alh-*l pi:ego- or- ptoede grAbatm 0 Aug I,. i
to excepcio,1.1, para hcer uor. p,. W. e5! ltt t.. -mb"I ,,
, or,., =o ip s .......md., ,
o toratacl o os p s lers o os I
s i sIdlo i s Hertzlo -ii 1n,.
'i o. de. ,,, ohS .. . r. c n r y 1. :-,- -

1 1 osksos-oodooo I'llss si T
de 1-0. i .sIs ,, br.s eot "" ,- .
Iv y tenipemine ntaLe m#,s ps opest .
I o SIOOOO a 11- ps ,-,I r- L 1
car iteqll, A mzomr oeral- V.

g- si ,, i s .. . ... 'o


,m o '1 ..
C a,. ~ t
tA N!

.)a ~ ~~y V-~ a,!'


B ,..., .da ,[ '


iN FiL
..... r__ E or '_ _
LU N E "1 1;,' -) N,, E', N',
. :r ., ,-L'_ li, OU' -'.n.X_


N EMEA MET URECM
H A TIRR ASUII


ltCU. COLsUI4I0 rirst uib
c" P' UT -- -HB~ B

dos -cniro
' '1 E OtI s'h tts-o" "
sss row e. 'ir s :5- =


idos concie os


F,-, r ..
..- .. r' .+ L I '. : H 4' rzi
d.,, j:. r : ,, / : ,z ,J I
d':7 .,.:.i:.Z d ?. ,<,,':" .. -::" _:

C.A' 1, T,'. .
,1 ,,7,- v : '
I4 A, ,, 0, RADIO -
I:.GARY GRANT;
T.,: 001 FONT1m


I T ,, .. ; -.... V.,,ao ,


A0 ( CXVII_
1"? ,i s'o1 ." f,'s i i.i' 1 Wi;' 'TEIl#I., '""1 ''
'isi 'i siils' 111 fl~Y9#' gJ
E ot N ..
j 'fa4


I'M C ,, I....PU L
CAUD9 SUi ^jyyj~^ ^gg
M1f^BnEAU l~ne- ROINSORUSL NI,:


I^^^^^OjosB^ak J

^EflElN
M., Z?!


r"


iu'- o'r'
IL *1".4,
0 "s'*" :"'i:a
:-, =. :., "'- i:jlI,, I,- 1, i 1 4 1.NHHI, I -.H% !,, IH 11 P I' I, I Hi H Hl I


I, ,' ,'. l i i r o 'H
Cl .,LVrl d C :' i .,; ',H l .(f <+.+ ,H +" H'HfH H 4 HH_ H"


, E. MRH eTH t I l L;, ,1 I, dI tli
arrPHgo ~l m vll pamr '. -
ev itar que IlatragarI I Radomior

.RADIO I -, "'H CH
Por Alb taGir loG Io y de ,ec.
: '., ". ' ' CM _Q
' ' ' C M Qr..

R A -'
Radio G;arcia Serra


T .,- -.,- re -aimprgaa rm
-I "HRHHH H H 'f r
PROGIRAMIAS PARA


FIR: CT.1-
.pr I ..,!r
,.-. ... .. .o... .

p,-7 L., r .... ..I I, oi+Q I,..
r. ,'.u '- l,, '.'


9,,1
I c v_., r .,.

;i-::: .1"- o"d -C;Lis, .2 ,''' -
....; <,,-7. .. .


hr. II H I


HH. H t Y IHy HHA. dAr
Hii, ,'H,. H" 7,'.t 'I .HH

re dn uI, Jut, -tld. el+
r,Ru i /i ltl w ll~ lid l,, tIlgar% 1 .

. ... ,. .ci. Fd i d V -... .. .
. ..HH ,..,.
, . ,.
tI'ene ITnA dU)Zlrat y U. Z ,-r,
Ptu Uabrliei igutrmt , r- .
ubray H con H m H mid ,I .

re. dt,=rtst, conue~wda, I,.-' I, -I ,' Sl
FRvb-t- Gliftd tithe -xnble -. r- .. r ,
biurt- lm Y u& 11o9 xcm I- ...t ~ %. r,-,-l.
H"H .' IU, A(TIIALIDAHIESHR

7 H B.A. t1;5, H H T.H r,,,10% H H-
vw; I v F I
>TUAL-t,-ES +(H III !H


ALAMEDAr
ALKAZARARENA!.
. .


ASTOR', i
A,). 0 ,


I N F A HN HI A
INFANT
, . -, .4o 4m


. ...A I ,A .. ;Hi ,~iT ~ "H HH: AK ,+ i j
l A I'. H I i 'i,, ,1',.,, ,' H HH ., .


ui((j+

HI. IHH HI H


tHrodHicloHH Tokal n


RN "ALL H
KE 1 ,


LOS ANGELES R EX H H H .i H
I. u x RIALTO


L:Y ANO 0


-MAJ .- ST .I
MAJ ESTI C


S R I V 0 I. I
I V, a. Y .


B1 "OXY.
H ,H HH;H


MAN ZANARES SAN FRANCISCO
MAXIM SANTOS SUAREZ
.B.-...A...
A ,.,-


METROPOLITAN


Hic. Ip h MoIdI


H ,. ~ H H HHHH ,.,HIH ,HHH HH
, ~ m .t, n I.H "HH H H H, A
? H


LA pnaacin de tas
HI I1 HHHH *H HIHIu gas
,., H .. ,,H H HJooo,,,+oJ . ..

.r. H H,. H? H% .. .
, , , ... d rjm +n a

SSALON REGIO
N-, I ,-- 9*1._ -,LM4U
A M .,, -t _.


H*, L T ' STRANON


11.;., T\. 1 N** A C* 10 NA IN A L i~. ..-T.1-( 1-2

'" 11 m, m ", R, i i" 11 -" y m +--% T.14f m--r ,' ,'. -T.144 ,C . . . d E d X
T..
F LO I NI I


H"w.- H I H, --H -H12' P i ..
S. la' H "T, *ala.. In, -. U .. -1., V I C T 0, H H1" J I E R 1
HI H H .H... HHHH NAC ON LHH- HAH H, H ,"
H H 'H H HH -' -HH -H.H H H


'.':. ?"L r,,.... OLIMPIC VEDADOTL RN ., L ,,-- r, :,R I E ?I H t, " .
...., .. .= ..... P,,A7A ... --w NIH
H.-IH. .,l,,. ,H... . .


!!X
*" ; '. {


-. '? /
fH *


'/, ,. HH,/ 'L H H;.,


,.,M irw -ij

H .' H ',HH ;, E .. -1
"! ] ( ... ^lltJ.,~


r -. '' 1s 7; "i 7'


A-ro

.. . r -- r i i I P I p ,II
AAiHH
''.*** ..... ......'-1.* ... JA- "iv"; <-'.?-,-,3^ 3


' ". 1 . , .. ,. ,: . .. .
... ..........d...e ,r-5.na.
IHI,,,,.:, E ',"+ IH,'" ."_"IT -"HI _.'--'

IiL-. IHH <<<<.- H r.il, r :- ...... I:.- HH


Ar' -XV11


/ Paro mi .... H'i


SNT A r I I -M A HT i
war~~~ft^ c .':.


C '.J ,-'" - "
,..- r
C V . .
cl : ,'- : ., .


, ;,,, cIl' I1 ?2 D9 1949


U'1 I t II II h.4mI po #I i '.; I t I F I c 1 It (Ae 1-1d a dr- o. l-ir

(it .. V I Me.,I Iia lf ap 0- 4 1 Iuu fp- p". 0

El into fendrii lhgor eo 4grim ilto ra.-A ifiurio el
toinistro de lid ration r. .4.Santchez 4 tango *I
] l tr+ +I+ +ll <+++ {;l+ )r. . S ++[ ll + J r++ ] g ) .. ..... ... I[ i ' ,l I ,'t ... .. 'I r',I


'i , d I s NiNN iiiiMii11(1 i-l
Mad V* N, M NIaNN
+ ;.,, ,, c u ?,+ o t

F.,-1 P. ...... ACCUL,;,u,, Br< z v,-, ,'i ,,i~ ,e c +l ii
.. . . d +.r P --.
r + +
+'+ + +z + ++ +' + ++... + ++'+++ + .... .. +r +++ + .. .. .

++]a +++, ++++ t +.+++.r+;+.+ t <+- +4ft


I i r .
>* ,,. < ; , f Jt .'i f ,) ; ^n t o- :

" r, ' ': ,f' -]+ lt ]H +, ?' '*? ,' J 'r+! ''^ .- "I ^ ^'"'+fHoy $835,483 pmra el Poolaio fie Jontiwa, .I,,
el Dr. R, Jailme.-Piden opoyn para oIs TribunMeii


udor de, t. vAp'I,
Iof 9.90"


AN.Ii.CNN dG(1- d Aod
1-. i mbi ,Nal M, N .
P. l b ... V,-or~<
Agr-M-.u Pib -lerO Lmr.
d P i i: (ii NN, ,
-r/al, Pre-~i F -ala 'i' asJ,1 " : .a .


cie1b ALr Mloria d ci iLrld N-I *. e .5

LieA fAirzisr vrmir die l o e i-lin dtrigtdo (d douc
Rinoi treiCo ro rra.-Tijfoidea Pii Sno-ogo de mi I
clod rmoCa~ url p


.Ga, +,


N N -i .N N.,- 'i<+ Ni;: /
v !.i i e ,
'".a I N N-N,.N dN N

d6, ,,h-d .-b~d '


IN-NV


S / i ,-*''.+ f

< ++'
( it ',(^'ri/N
/e
?..>
. 'I/-:!-7


-' "-i ,' ; tiene el r '.alo .. ., -

; -. -.r .l :r ; '- j,, .-.I"-.T*-G .
S,.: ....f ,, L *s -- ,:,. N-,j + .j,.i ,o

i -.. ..,_,, r,.N t I. EL E 'l C .ll'.JN .


i C
N ', :.j :.r2 ,&N 4-. n+'u
/ + aI ~~J


.r. '" ,s. 144 NUI

., n ic'.

I iiIL,


. r C i. N i .
". "d', .' .""e.( .- N i
Toi:. I .

~ ~ ~ I ,A. '.;, --J, c..v,


N u i i
N N ,i N N N '1. ,, ,-+ +,- L 2


J -N..i .n. / N


I'\I;IN t ( tr'ui!;i u


IIAIMI( liF LA MIINAIIN


t. ril 1i NI 9


do , _
R' ,iO
. . . S +. +
-ter- re-
.... Y /k o .... +.+:
P


E[ let, 1"'. dl_


r ..

La preisas


1 14tV 1$) l)1' A1 NI A PITFJ

Eahiai n'Ailaltol

irI ir I .."
I]i 2 D AR,! S){;S MAIIWb[,,el 11'a-l ilCk ..s.6 a--- (Il i 1Mmf -~~~i~q~sriipr I '.aa F1 .I l'Irt,
I DIt'O lAlI --r P. ~~~ Destrw I a lava aI-A a iino!an la 1I
.'." "'""" '" '.. '"'"""""* '"" | \,', '\I -,' *l .".,* '"^';' I ,; I,\lV, ',l^~ n i 'ld Iq l I',,'l .1'^


Ac.e. , ; ell ciadi.s i i L ,r (. "cl i pS' rr "
in (0dP spaniat
',.' fit: ','::d '.V ... .. II N[ ,, 1v 1'.
S 1 . i . , ,, .


. -6:. "," ,: "-' d .....w 4IT . . '" ," ,,li i T^ r :: : i' ,a l..:Il.


n t I. 2,.
pAa~g p-lah l Iaalaa
, a l.a. 3,ja-,.a I 11 ra, av-, D.,' o V,, r ,. '
,,,-**' '....- ... ... .. ....... . ,,';' / .': '*'. .'* ,'-'. *J ..^ ''*- i:. ':~. ,< ,_( : '- ; b , .. .. ., ... . . . ... .. ... ,. .. . -., ,
.. -... ; l Ex t I. ." . ... r ... .. I ,' , ,,-" 1 * * * . . *. i.- r-L ,' *. i ,' .., '
..... .... ., e r.., -. '-, ... ,., ,. ,. ]o 0 ,, ,, --. r a d a '' ' '''' ....__ ___ "_ "" :__" i; . .' '. ..
L" . . "' ' . u e ar, . 1 1 .. ,, a .. l i


de 1. ,-itni del.ai rGia'ra a1
eot ',g a. : '- :co. : .'a',",'. ':' ;" rre.glo L:aa " .:; 7'; .:";, % : ,.. ."'o",.' ' .

A. M Ni t o iIm r ,_d '. -d r.' a
'" ": '1 '"_ -, "- .. . ,, -. p ,. E 'n C O n P L : ..*i: " 'J L , i o ,

m A n on i B. lt ; ,- ): ," I... 'I' '.>. i E ,3'J ,I ', ',, .i ,', : ' ,_'* "'." ; ,'; '' - - .. . ' .
. ..r l ' " ' ' P a .a. ..a. a, ,Ga b-. . ra jr ,... .... , .
ta r ,,, , , 'a 'a, a 'i ,U'r .. IIf1.6 ',," .', ....,, .f .. . '

-,. ,,. , . "r '* *", 'o ,' , ,,. '''r' "' ''* '-. '- ? ' ..' ' PO ; rfCI '; D ,I~ t i. O ; .C a i

;., .*''" ... .. c .'.. '.'' 1 *', '.'..' .'. '* -,'.' .... .. '' ,'. ,'^ .. I 3E. C1 ,~ ~ t / I~ r DT i -.;... ., ", .
p d h oh d * ' '" ' - : .' t . .; ', ' " M O"T . . ; '
,-.,,Io ,- ,lo.l, ...,.,, ,ada, . . ... ._ a. i." ..


iaara,la,bja aabai,aali
zdaaaaa del aria dld Eatada a
El e .term der a ' 'a ... ,n de A . .
41 rabrrata

A ,oi 'slaap ' ,Ia-as A

; ", ; ", .', ",/i@,; ... :; ', ':, , ,,, .; ,'-, ,,', :*, '^ *1 I' ,r , , , .,'O A i, M i
,. 1' . ... i ,. .'.' ,i r -a i - z P- a i i.- .. .7 : : ,
... ..... . .. .. .d .l' . pre ,nt m- o
I ~ I LA il t .
?HL.L;",da. .c*"-,:^. ;* -;^ -?E s id cB~ ma; .i.j.g Y U ~ 'I~~ .'
.a..,'.. 'd F', '
NF M AC ..... i .. .. .A . . .. .
Las .T a a ,,', ,- ,'H, a. al irimestre '

ae a. :J '~
a'. r .. ,_ a,, a b .aa .. k i a T al . .l . ", i,. -... -, '': ir -l .: [ 1 H a. '.

; f '. ; ,"^ ,-- ': .-^ ; l..... . . ..J.^ lll ^^^^^^^^^^ .. . . . .. ..' ^ : '^ ^
"~ : ; .'I ::. L VA" : :2. .. .... .. ........ '*'. 2I''K i '
Ear AalaON ENEaa I,'a .. [ '' i '' a- .fC I .'"PILV -IriJ ] ', r-: a ,:, : _. : ,' :. '
'6 "- q-3" E~ : -, ,. I -I 1 -Om leta led- BelleA"a, Lal.' ',- -
'-a-pobd e en I. "..'i -i-, uji p 'r 2 'i. . 1 a --: '' ~ lln; .i ."'' :

I A ac. ..a R'4
.

A. a1 -!1- '2.a1L C HO 1'. aI .
. 1I6 Lc., Z'..i i
E. a


I ~ ~ ~ ~ ~ ~ oi Li" .ar.1.)~iturar rhrr
1. 1 1. e de, I r . ..c" a ' ib LI 3jj,' K D' "/4 7,Thti] 5ff
IPO enELerrIU DF ITUirs miro=d

.. . .. .. . . 1. r.-- - "' ... 5 A V', a ,, 5 11 C R .,6 a

55.1.6 -'i6 .G -,- 1 1. ., .. -, - ~ ./ 4 ?I i E P l

1,6a-, .. .. .. .!..-r L d. .mi 4 l.
", t I t u I N J' "'""-'' a ',,t"
Lia. ,(ill r ,.. e -
I01,


[.......r ........... Cuba,.r..2 (c qi_,a0 a P' n : ,br : :. a '., ir esr
-, , .:.. .o A : .. .. 1 -, i s aa a 'C l .


,f f i -51 r "
F. ,r~fVIJ T .B~ .i., ,,


... t I -A. H .- b A;,:A.- ,-,. F
-I. . ... ..... d, [ 'S : '. :,: ,;. [' , a ; .]! :! .. .
E-I E IO IIAPrn .i 1
.,di U---- I.. OTM D? r'~~~ '-"g= ? ', El.!co R .,< [' U
ML...... J...,.,. "=,o~ ""--_.' ..En rabl N -.J . i,' ,i ,
e l . . "... " 1'' d,
ue r'-" ,",' J III I 2 ; ' l !t L S~ "d" -C ;. ; ,,: . :
;:.; '? ;:,17. J 1';': I:..-; ,, P.. N,. ..... ... ;a l:: ,.i .',- i G ."a "x F" ,A ,.-" i, ',


A.socla'd.c.;:'' co"n;i MA,".. -..'' C.:. W M 1, Ilej .
., .-, ,,, ,, . ., .. r,- ,uba 5,2: (cu", rui, cz P fc -cb-,-""-",' -.):.E R~ ~ i ., .a 'i q l | -
,r F,[r', tr,,fdbac -, Ba ce on '. cias A"' 2921 -' ?. ""''" ."'; 1" "1Z ":.1 CU 1, r a: Himr. T-a ,
,mlw CC- .,,.. 923


'" i a.1 f F r :', t a
... .L A


..... ..... --. .. / ..
... -.. ; - , f. ,


.,' .. ,a/ ,
.."': ', l* '. ',


*-'.. L J' -- i

NO Eil'.-a L C L':t..F
,'-. Cl,"a : TA F'TE.31Ui.
a.![ '-, F V2 I E, ;'.C IC,

.z&Lifrf.uO "Peso uLUrrt'i"
CL'~w.L~'s &L "P9EO ,,i rmsl" '..'
Cris Ia ''P oElS naQ1
IN P1


Modaros teapiIlaoila y e \
.,. H:.,,-:, pol l.aincfid


pli -ds Ilia IjasfL s
sadoads io; ... .oo
dlrt de lo mtiw" tsilitlot ^
C 0 M P A I I A

b J L' .,'' 1w EiBl R3 -
p-,2 r U. a JU paa,: I L a,..
ip Cib (1a Eitai
A r V E F, A C 1 U Z.


0JQIDAMOS .LOSTs A,"

I .... ..I J ''0,. 2 :
'-,7,,, VL -'_' -),, r : ",' '_,2, 9 4."?
TRIANONm-- _rP ,\%m'4 ,hiillT 71 %,Pr0' i .4 ", \ M'4'7i ,IllN 4 111 i 1 i ii rI 'I.


.iIi I i ItriII ih'ln l(I', d1" vIlia'I dI IN,'w Irk sIL 1'die'rtn 71,1 ll
I Ilimi l ii \i IIf II I t I "vl" I \
I747''"17,I'l.lr 7 ,t7,7 "7 /4 '. '7 4 7. . .....,, i., '.li [ .. I , d. I i.,, .l.I. h. (k
.. .. ... .. ..44,4I.,l .477n 4.,, 77.4' .4, 447.7.,.4.4.4 e 44 4.I + .4.4,7.I4.,4 -m h. '1.7 r..7 '
.4,1I 71....... 7I......47,..4..1..,7'.4.,,44....4" .4...... ...4 4.4 7.4.... .. ... . .. ... 7l 'i
B. 1 k I 'N 1111K
N ,i . . .. --, ,, , , I , .
. .. ,-, , ; r : ", '-. '"' ;. i " . . i ':: :' "


prin r'..v:

p *I(TgiiIII V)lIrt iir'I Elq" (i E. timil Igriv'h l.E I
I EI" lI :' i ren'l.ii #' 5 .25- rt.1.


I , , . ,t. ,. oT ; ,",:.',',,;,'":; % T


'SLISCRIBASE Y ANUNLCESE EiNB
A. DIARIO DE LA MARINA, '


r' 4 '

- ,i's ,,f', i .,'i '
,I ,- 4r .. ...l .. .... ...'i E r i 7 :1141'

J. I l, i", i ,-, ,- ,,iE .. k ,I .:.


MIRE

MACIA

,L NORTE


r' ,. t'it47 16,P .' ; p' 7 0"t. 7, ., I,,('(77.


,, , , ,.,' -


,L7 .;< ... .o IP'c,


;'"-''. ,. i, ., .. ..,; .


,I, fP~ c .[ . . I .


,,B |-. .-. . .
, ", . .., ,*" ^ ,_^ ' *,"* *
^ ;' .- .. ^ ; ,,-- -- "-*
S . ; .4 ". . . .4

INU EVA! LIJADODRA ELECTRICA DE MAND

CC-107. Of~774.

Ji I~LUA DORA
.r74" \W"STERUNG CENTURY

I.74. 77m'.4 Iq 77'7m 4 r. j7.4..74 4...74 .


7o.7. .

STP . ..
; ., M r .;: I, d, : I,# + ._ F . .

07-777 Ml4, "J.4' "..47."7.4.4.


P recic. ,I,, cS... Ftc;IlrJ0c.: d, d pgo
r 7 F. -7.. .. 4', 4

4 r,i r,7 , ,-' ,- ; ,, ,

1_! .j 1i .,I ii 1 i 7 ... J, 1 5? 4. Ila
77,,.444,.4.7 .,- 4,,, .44rr ,,j 7 ",,',' 7,7,7, I,,7,, ,.4. .7.n4f4.4444
,4.'L,',, ,T 47' 17,:, C.d,Jd,,. ... J ...77ITI," 4 .4. ,-n4174 .


.7 i ,#,= I I, I P D I IE ', El :o t Cl2/.

P(7,.4774.47.4. 77. J A I
A ,I I "~*'.J. ,AI r c+I41 ,,. Fcc u_ e g... .. i,] ,


I .


5% (Ci H


_..,_


.'r . .. .7. r ,
I', ': ,' ",, ,,


S,, 47 7 P1'

..r'j' 7.4 .4.4 .4 -


I L-"d ., -cJo K',K ....2at7K?.......
.I....


.4.4,


.7- !7' 74741.' (A.' I7)I.4I7I7
7.7.7..417. b.7.7i 47747 P-h R. ,I ",1 ..id LiR .
.747 441774 7C'4I 7. ,., .. r . ... .'';,7 .... ... ".2.. '
d L


, .4 -I 7~ 7 :'.4 ,4. 4 . : .:4 ,.-4 . '.4 ..,.4 :' "', -%


i .1 ,... v jIi ..... i[ r. 7.17u .44l .-rJ, .4.4..4 ", 7. , 7.7. ,; ,1.7,! \ 7 ., ..74, 4~, .4 4. 47. ..4 ; ,.4 -..7 ,,-,,, -,..


47,7.nE.7.47 t,7.77177 .47 1.4..." 4.,"74. .'. "..4. ,, .4.47 '.-'7 .777777.4' '; ' .447.4'." .,'5 -'.4 '.4.
,....7..7. 777774,.747,7 4,;.,.. ..: .. .. ,,;' ., ,'.. .4.4.47 ".4 '...7 ',- ,",,".
n.4 H P-
T2 7 77,,.,4,7r7.17. ,, r di? 7.,
de~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .... 3[! 1.i ? I~~l'= I;I r 1:.1:', ,I II~jf''+ r iJi :'l ,; .
/-90r. 777,777777r744l 1 774477d.7 7,74 .,.. .n--, 7'- i ,' 477,,L .447747.4 .4777. l 'w 7 .rr
Al, ~ Sm.-.,
M 1 Ea ro ,. k lo ,r~ 54 Cir A LI-C-. I4.. ,Ej 41 DI,- I:.-u iJ Q= I- Q,:

R ,,, 1 ,1 e i r ,1r Idk ,1 12 1,

INT r'? T474.iCNp IN l or4 I.-
7-.71 ...' vioa,7Z.
der ....... 1 11,f p .. .. . .. Ur... .... .. ... .

-- o a lo v3 n d,-- .. . v. a,-, -. ,+. . '' In l u = + ..
4.4 4A ?77 I7.4 L77
L) Balificlarcs V bi~n 7777 7.7711,ld rA fi i f'X l_ _I [11%1"'I Iil l ,\ ,I'IH .', M.l ".;1l '. '.' | I Illl III I'1I 'J 'i

Rep"idan hIK iIP iIsiif.% (Is f 1''is In IiIANWf . LlIAiT T tr
-lll, ," jll" i" .i i h ,[, ; t, F '" PF I ITAHIO LN ro
fftt ill impinpur eli! (lrrtus 1}3f' *' "'" -A- ** -"* -i'.;*- ..;*-,; ;';.'- ;.--r .' -tn 'AR^
cu15 PAI -,AT.i -AOALE At EtC R
S~ ~,'I r,, ,,,, l.I, i. ... "C',.'. PAI, L T CAICIA A PARi
..if. F A It 11 ',,, I, ., 1, 1 T OV LLA I SA1

:,t T,-o .ie. I ..........e',' 'i,':,l,,, "-''" .. '\ n II n Sl le o. 1c" ; ]a*1
.H E-., b~ LAtr I ENCjI it Ei C I
E .lll P ~ l li IEfrlT ro -|-.iTr' "1 l-''-'. "l'i rlJ, I ,-iril,'l,^'J^ I 7 ......
tin ^ ^ ^^ la I ME
0., C 'I ,, .r,. ,. .

c,'.",~~~~~~~~ ~ ,i^ ^ ^^r' ^^ "" ii' ....' ... ,*' ,, ,-, 'r'-' ",',, :.'.-'. '." :, "'"" i: ~~: .^~ :
,. -,,, ,,, ~ ~ ~1. jr.., , ,,. .
.. . . .. ,: : .


IIf
P ',!'",- :- ," -: ,1(45 I.(E ^ ^ *t "~~. '-:. .

.... -. ... ..... .. . j... ..i. ,,' ,' ,. ..;5 rAirtd cittit' : ic.
L1 rI~ 'l'll.-.'
_~~ ~~~ .I. d', -,. ,, ,
L, H L F...
~~0"..A. ..', ...... 7 R
j, .. D -, I ,, 'E R..'' "
t ., : ,. ',. . . .
I. Al F.1 AA I' Akp
i-,,,,,TF.. -,.
;': ,.' ,;. :=_ .--+_ ':+.; _._-_'- _- = ... ........


L A .
j-.-),__ P [ie':.-. ,. r,
c el.. .. .. r11,-m -A T. '
't ,,,- rr ,_ C ... C ,, r ., ,. ,._ ,e . ,+ +, '
i~~ ~ v.. T1I [.-c .Lca ii' .... . ...

-C Tr fl D' B


In ~ ~ poq ?1 l
..... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r. -nL t. ............. .. -,1......... ... :.... .. ... ".Po t
...... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lico pa ...... an.po,,+. ta ++ .+++,,
o + -a d,,r, ... ... ..n . . .. .. .. .. ..,~r l ;rl ,., j [ i. ,+,, i F ,- -r l P I -- I I- l [D "d, b1 J t ._ + : ., ", "' ' ,v , p.


P, r ABiniI

pn Y cni-pr A t
niPL pAPinA r..l iiiIt


Al I,. ,
A tl t. i i l 1 1


im n i10' i^ ~~


BBE ...
ORE EJEMtARo!S

\e ii i ml i 113 jn v1 z J a j rd 'v -: c


Z s
H'; 2.-j uQ] :.a -

do 1G o aisa Moo:
do 't' ly '7Ianvr fltl) II


al s :,1 I,- ,
lt ., I,' r(+
? V t. 'AiarA y .. 3.-( A,


Lo- ,A .-?T l Ik.ittadla7 dc -.t,Illr.
/ pre;l.n, ;..rl ccm mp:,tc 13cllk: dc(
,n t- i -r, A.V rt .:'A cr.t l fll'c,,v tcl

A l .to ,,? :I n"., irr.proriC |,:- E. tan
,:,,,.d;pa, 1, F.:mw j Un~dad
Hn.-'t.; 'METER-MtIER", libr,-
o.d.a Ac.r Ib GEPIrERP.-L MOTORS,
IIlu, del C.nu.nO fIGIDA I-RE


3 Ac."ti .-C


41.l.CIDO:N i

GRAN(S ISUSCRIBASE V ANUNCIESE Ei EL 1DIARIO DE LA MARINA'


L~c -b
CA


ExHI iIOM B 1 % I E1 1AI

LI ICOA L COAMM IT I A AUAUI ;I 'IU-W~ A. A' i A
R 'D IZi T I.i '-C ILi CI"


I M_,.*U t i r i i fr_

:',| ,I I f -to wI`Vb, ,Y, I h' r.< 'I -it 2 7 96

'I i 4:If, itD nl r Il r rb h r, I'I ('I l (37 514
I /i, , i. ,,1,' J* ,,- '* "'. ," ,* ,' Ae l '" l,* [


,~ %r I, ,

,, '.f ,' . U ,

', 1 ,i ii' iii' '~i r
, ,L F A ,,. -F P
I 1 r 11,, ,
F. I PI : a
. ., -. .

T, , ,


ASOCIACION BE DETALLIUSTAS DE
VIVERES BE LA ilABAMA
ANUNCIO DE SUPASTA
R ',A 1 17- V _+, C, : [, I. '_ L d I. ,-, ,: .
--7, ,: 1'--,3J F I:, ; A.j, I ZF. J - -~ I-


r~~~- rmwn .1-lpl
F1 ( :-, L'-,, i E %,It L x; l ", [ : L + I [. E .I a ,
A.RNA ,N".DO r ODirE Mi:iA. ODI-"~

-: I+ .:',a I~ ,,:U.': 'I


~.4v A


mIUclc ,,. :


i L,. ; w- i i I


Ivr ,\ al il i i 11. iS P R T 5 111R WI IA MARINA.,\ irF iNI 4 1111 I I 1 IK 14''_ P O R T *gir) f "!1-

.JUVEN'FI11) AS'I'I IIIANA Y I)1I'INA VIN(:iII)N ANOCIAII FIN i:. IA AI,)MP'IE


:. -- ,..'. pI!E
L
rV r;" I ... .. r, : i' ,,E i , ,; . .. . ,.


I) ni I,
0 I,., ,I hl,
Il i,11'', Ii iiii

r II ill l E II I


r .'-I l l ",
. ..r :

r,


1-I n r<-m ^ LENI AS GRANDE LIGAS
(.'arden!ef r: 13 I. .
5i T -'-?! ] 'i I." I -I I-
'B.',5~~~~~~ ~~ ~ ~ Ir,,. 1 i I- i L] "l -I.,&
t, n l- p 'sx l i I ..d++ .I i ..I II iS'e .. , .- ,,' . *
dr E r P I r J "rI JII J I
L


I_,- _, ,...r,, iU,.- I l'
*I I

~' iv'


E. po-ibll qur V. audtu-
4.-.i.egue en call a .pan
I]1 ,,n t_-,r:-FI TYe . ,,..,
', ;. I". r+ ,;" ..'7 ,


conv1 l ; 1fla grail ;'14.111 s
d > do.- 11(M1 runs .juriawld al Pgis ntie I. por 0
,ll,. .l, l ,h l.l,'* h,, .,.,],. , .', ,,I, ,.. *: k ** I **" *I" I **" -* "
,,l ,r.,.* i. . i ,., ,) i,, ,r ,r .- ^ y r -'. ,r *" ,- ...... ,**' . . .. ... ," .... ... ..... "
d\u*,,, ho\ e run Vgt(,,., ""-l- 'w-m"-.'*lw77 1 "" "' ai I"'iine 1' jnir" I)'*"**"
. . . *. . .. .. ... r' . . .. i

nIhGr ,,,,- C 1 N A !.5,, ,1, | .:;IP" ' * ' '- '. ,l . -~r I, -; r, ,I. >" ,,, +I ,- n,,
H .U:..' r ,
n1 i . LA OI, | 1 f *.in, 5. ,. ., .. p. r ..' I ^, . t .., ,', ,l "
'F'r
I'' '''''


'j:I:-."; 1 1 '.L~lLIN H JK ,up reilo 1 1-h rf 1 -4 ,- 1" ;1'" eo en p !l, aa u l h i llg C:b ft p ri
V, n 4ArAM c .... .-I r .. . .. ... .. . r" .i ," .
';. ' .,.'.I '.., ,' .' 1 I ....... ', ', l...... o ,

I *f I
,,,,u,,'-re,,fu !, ,, .' ", .'. .. .
. . .. I , .. . ..... ... . :. ': ,,,.,,'," + .: ... .. .,,:. ,o, -. .. .. .. .'pi i I
. . I GA ; INTR MI ONAL. .:;", +i: ;. .. ,: :" .. .. : < : : '
. . .. . i .,'" ,':,' ": .. h "" "' "'" ug'," 'i'T% "^ ; i ie in l a i m lc r? ^1":;; 'j ;'". *';;;, " [
,,, ^ I M W -- H ., .. ,, , i r l ^ .lr ... .. .... .. . ,- L.. **. 'i .* ]- I -- .I il......:i. i 1.. ....... ..
. . .. ;.... F: IF' C. ti"'.,f'l"A ".Z


'" i.t.... .... ..
, :l" ... i 1.j ., ,,.'. '' ,, "_,_'r _i_", _'" __ 11 _,rlll ____._ _" ___D,,, fn In Ph li,
,; .'...,,.: I i."c ~ an ao I.,:.,' .. T 'e. :. *L~',r= "'. .. ...


In,, mwd FTI
ri 1'' p Y 26 11
"i I .. ...F............. .... I d, 1,U+ iiII demn i

S-.R'I-.".A:iJ'-"SEENr.... AO.F.HFA'-. F ti'i, i.'.,'',t*Fi 'llnl+p",' '" d lnD
....-L, e-i .,,lO,,,liE LA 'A ... '.... " "..l ... ', 1 F'~,, ,.ll
-: ': :+:':::;:::-: J~ .+ L +p .r,,J, + +i++ r+"':"..1"4+":2 :"':".:: +.+ +! +.'< . I~
i'. -/ :++ L; ,I '+r I- r +'- .r r -, ,- } t .,II I, ," . .. + ..] -" ' ,i ." '... '.. +" [P~,,l '. ,' ~ r ..... .'+ n r If
,, .. . .:. 2, ,' ', J ; .+r ,; -I : .. " ..+ . ... ... + .. .. :; [ '... .r r no r :P
--~~~~~~~~~~~~~~~ -,- _I. ,,-i ,- ,i --
,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ al,:, .. -, II, -,-u ,,, ,+ a.. .
; ,, :-. --,, ~ i --' ,

P i L. .. L f I i F. i r l j j - i ~ r ,
. .. ', ': -' T ', I r C"J'- E L I- T, a ,
ii iiI ..-L 7. e.n i ,:iC Z F . i r,
", .A "IT. +J, , : ,. r:,, +- r
'H ] . .. " i 'iU~ "_ ,. , + .] -; T,' (.. __-, er r,.++ :I- JE..'f
:-~~~~ ~~ U L..- -I, : .'. '-
-- ~ ~ ~ ~ I L Mi ,.. .. .. . ..L.; .,,; :., ,;"
E + +. + + , . o + .-. . + -- . '

C,,,.,, Pi ,.,r ,A c -11 ,roll11,. I E I -
.__ ,_-., .. ,:,-.. .. *:-.. ,." .--: F.:,, *-S :"+ + ,'+'+' ;',, ::,... ,;..:.+; +.;?.IT, ..... '" L


~ ~ ~ ~ ~ -1 7 '. . . .. . .: .. . . . . I'" i ': N-, r I. + ,
... ,L ,. I LIt ith rw 11- U P k""Ir Ii [ ', '' '" c' T .o ,
i ,, ; a I,'T C,- r I, nn ,,,a Ii
LIG", INIT E RNACIOPNAL .. ..', .-- .. '. .. o. . . .. ... .
,1 j. ,, l'... .Z
D E L F O I EA 'Pf" I "' I R', I.. + . 0 .' M aj .."- " :. . .. . , -.'. . .

: :,. ,. +. p r.- J, ;_ 4- T . . . ."' r , .

~~~~~~~~~rw"A,., '.+ T-I" i h.-- ? .[ 1,T ... .. ; -.I r I t~ -c ",.. 4 W. n+., d" C- D r.. 7 TI',a ,- lrr 5 .. :.',r.""". g""J'.,- rIr s i l ... ," II,,1 I r iI, .,rI
I i I SCLM" Y'' AN N IS EN+ KI+ ,' II ,'I .I Min ii,- F 7 :- p + + 11 D I, PZ i l _,drr T. -'] -.r.' IJ -v d, : L.3; + 1)~r

. 1 1- i i. j i" I x e- r d i : , I w rI Lt [ [l O W L r

. .. ~ ~ ~ ~ ~ r Fl .. -o-C ,.--, -M r,,, .. .. B i .... 1,,,, ,., ,-a.


La ca I i da d c i i cgarros se Rama... R F(J'A I'LAS IL c lu KN or)


L . . . .A O c\V 1 SPn R T 3t ____ Tm i r-l3rN f Id M\ri \ '. Pd .IP iri 1- T I ',r I '.0 I fl r '.1r1 l.i I I I, .I


HBATfi': t WII(DE ii IWI O1I:uI( ( II '( iEf1;AI


KA

E
I...~


hsA I lo ..s .. i ,',ird la Il'i.i en &' .i. .,'

(ie^' r**o ^r .i(1;' <* i ": ERP.'d 411 Vi *( .; { ;II-iln'

i i I1 Pho El Aduana babia aumido a dIilantera anotando cutr .. i
--i-[I zc 3f, 1,,r 0ct,,soptimo inning; pero ]a luvi0 lego6 mientras bat ,
log t hrl e v'dl ro ibe y el acto quoEd6 sin validez, trunfando Ios .... . I
Per JOHN GRIFFIN For EREE MOLINA


W Y ,P . ., b II I ',d ro- .,.,u~o, m tonp., I.. .


abr, , .,,,,,: ,,- .-,


., cr
c it 0 k F.

don


',. '*'*:.* : *- '0'on114' *f 'I0 q CI :


00)| H~ -' l bl lol 1110..'i' ". ;3',2 0,0 0 '31- I
o ii i' l .) ,gi3,(a3 .i1 0 on 00: 3 "' 21 ^ .- S.j~iI M' ')
0 1 f 0 3 0
A'^ .,' ,. +.' ,,,*: a; ,i ** ,, , ', '.
En *im f, *0 0 0:* 00, 00)0 40000l,1 e e' 0a) r

...'. ...q-w.(o a *Luba
-)n 7A0 0 0p10p:r, Not40


e ~ ~ ~ v" r-,",':..."

IMF,- V A YOM "


., .:.7,., .,' .*:?,,..*,.' ,, ,'. 'in e ar OnM ,.* '. ; .-- .' fftrn w

I. 'V1 q gan6 3 Sl mprr en I> 0 tt y (r di-
do Ia par)a vinendo e4e atrAt, hot Orr Venric6 rn ja etlar apror .nd
I-1 qu 0 Io los p0m0e)os 00 00 00 )tuv0 eron ToletawO y I Dut 0 0 Ot o O., 'O,
... ...... Por 6SALVATORD


Ird. kI l,-.
kp -- Ir, -t- 6-
Loo tndloo oelo Cteo


c h 0o A

4 1 2 6


.1. oo.010000..11o
- r flltr R, ~cerC :r.
r ene rw -j., re-od I.el el -; n el Ian,,
0 0000 ot o 0 0.-1ro al
_0 00 )Oo0 0 0 0 0 ) *


lill 'cram n s ut,' *. crxra

_dbrer u irdlarw ene rs e
+qr~ -br r
In00o0001lo)0 ; 110
-i h, ,n6-tr

00 0-, 0, 0 re; 11
'-0000lotto 0000000Ar 0..r 0
.. . ... ...00 0*' l:'


r.r .." , ": . /* *' '* n o i
_ j- ,, 0 ,00 2 1 00
,~ , .-' ; _"' -* _ . _ .
00.- ,. ... 0 0 0. . .-. :. 2.' :0 0 ,1-.

El magniffico serpentinero que s61o tieneo tresr roreseo aumento ]a 1
ventaa de nloa Yankees a cinco juegoo y meo o. .
empuJ6 dos carreras en el tercer acto. Explot6 1 0rl, ,0,,0.'


00100 10 O L) ooooo
Interoate program v C. F 0. E.
-: '' q '* *'* ':;, ,. .,-, ,


r.- ^ -, IA "' ,,-' .....12 ( iK
do- .e.e,. n 0 0 2 00
4 0 012 0 0
Oo.ooo. . ..o ~ lo 0000eos'e e

Gde due ie 4. 0~v 2' 1 . 0 -

0 0 0 1 1 00
."4 0 1 2 00
" 00. Ar.
2 10 0 0 23
"" V. C. IL 0. A, E.. -


"- i M4AM 0 1 0 0 00 !4 00 2 )0--I0
[; --a-; . . ... . 4 0 0 4 2 0
-" -, e ,, -. . . 4 o o 3 2 1
ir .: ,, .- ... .i- , 4 o o 3 2 1
. . " 2 1 1 2 1 0


3 0 P ", 2, ., 0 1 00


00 00 10 0100
m .- = :- 1- r 2 3 6, 27. 1 2
Z -. ....... ... ....... .......
ENi MAN. 06= O.".D-D:.."'Y.. 0010006."
k,, :-.. ':? : ,..::'-L "
.. ..... mat 41r %.'."..;:; '.
?:.. ......... L .::" U :*;/'':,' 'z


JIf. :;. r; : a.: :, ::::


,, t~~a,,, ,, ,, , ~ ~ I c..:'.:-% -,i "":... ..


'00 0~ 0000
awu'<~ 0~:~


0 Ao,

. ,

, ,


_, .
,'.;7 00'


Una exquisitao comblinocid6n poro el paoloadar
m6s sexigente., Etimulo y refresco.
La bebido fovorita de los Lores.
, : .. i< 1 a
.,. 0 1 1 C
00 0 0[ M.3927


I -T Z - : .
0.000.000..0.000
,. ..Iaelt'- do 0000 p., Mo H Telfonos y Marbella
U0.. ... P- 00)0110 a In Justa de Kayaks

C:',A2 PELEARA ..... lo 0 1 0000 0. .-.-2 00 :

No 0 HOY 7 LONG i ,:>CH --0 - -ol
NON~~~~ 001del 0 0
N EW V'ORKr ju w 21I SE! 'qt "

0 000 ho.._oo....000 .0..,..011) :

It 0 o 00, ....1100d
O 0; -, 0-,,. .. ... 010..,-. r -
0 i t01e0od -j-o b" n 01oo
O~~~~-i de Saf 3-oii L 3 fft t -1.~o$
*' "1 0.00 5" 0 0 0 oo')0' 0: ,oooo
. ... ..... .0 00. .0 0. 0 ..- : I 0. f 0
.
0. ..10 000000o0 0 0 0.00 . . . .0 0. ... ..
., ,-, .-. r ;7, i:' D,
0 ,, -,A YE.R00). ,,0.. . 0 0.. .

o- 0 000 00. . ..0 -. . 0. . .-


j:. .. f, : ..

T.; I: R : : :
r. ' ', /. .- ,
00000000 opl.. o a0 '- o toro,.
T- i o :o e ,- ,
F, : :


.. .. .,E AL ? R , A .

QV.,,, L ,, FL- STG PLO .. '-NIS Z .. ..
10000) 000 .. 0,0,",' .0 '


... 0 0. 0.0 0 . .


V-d Woooo~oolo~o dtord))ox moix o)~oo dollit & ,,00 ot hoo oooltb ..... ''
00010)0 11 )0.ooooo oO OoO) 41)d
.1. .do Ooo Y1100000 It- ol .ooo do 1'.. 00 00 1000000-v )0 d


Y... ,

..A ~r... ,.. .


r 0: A


Um, .' "


V fir AO


c.z .
- ,a .


61 VA .


s.-?


L '
D, arde elIP


. ; o


E ."J t,
['r C 'A r


; .,- .. ': : ._ ,,. ;7S f I I Ilfl I I : \ i -';, IF 'Il mrI' I q 1 If I l P 1','


IIo', or foot I. I',. l,
h -,


PFo Robroo SANTOS


do ho'u II, d '..0 Ml
,to, "A t ,o ril, u ,o,
r",-.1. ,.1
q ob]erno, 6encli formulando, con inn
casos, oomn 'o aralen en 00 mar ,
,d di Pa}',,
L., V01- 1-~ c al,,conlmitui,n xoe +
00c111dadf, d, mno1 al p0 6jio. 0 ,
I .a q - ,, ,., i

6, ,ue[ p,,a 14,~ nzcrea gaode y in -idi
1103.011300l, 0031-1 3- 633030.1d'l"
J_ fJ,05 1335 P13033 do A1 \fo 3 000100 d,
lo< llm I t, la & 1 311013at q1r 3110 n1e 0, 00


{ IIInm d 1n 131. Itl . .o|ooo ,o
0n 0003 t ,' 1113 M 13 v io, d
1, l1,,1a '3n fC .l }.o 1-11.,.k,1", -I 1 ao-~ 1 i It ... 130331o, fl3o 33131 I .
4OO 1, A1 0C1' 0l. r llot. e,
iI -+ San+ c.prn~i+ .+Hr .~r i.-nma6 pav a ( p.~ l } ,
I ,p' 'e la horn a f1 o de O Oc og odl o obD.f
LQ~l g.a lntr .!}t,.n tt po .,,,,JlA Maria Vhln C dr
boo 3d00303A303n003at0000003, lo


nod ndodo dia 1p0 0 l a0 tua1 1 luvo to e11f30 os ampo. yE,

i0r11. y rnros, M310 ,d ont p m0 0'uhachto0 .I0mo W de3 10 1nt 3
oud [11 ftu010, 00003011011a 130, 30r0113o3 00313 30001000, fos 13n


i I \ I lFll ih \ i ll '

en ;g 'i \ 'k.,s


I FA R M- !k C I., .
r 0.'tr o tr i 'O "LCTAQlUECII[V IF.
LI Tu10L HOY U ,E 'C

Eli 71j hC, .O
w;S


Il l lin/ 'z. 'lIIi ,";i111 140' 4h f l\ m itl' fit' 11n s i.. 14,4rq 1 ifti /i if,"le f! n il1. ,

g fiv'n' '1 I'l, f .Il Iv' 4l.' I /p: h4111i 'ill:., df" Il j i0l al I4 I Siin '<1#! Ilii
... l~l. ... .. ll .rl.l.... <. ... ,.ltii), i-itl ,,. % ,,,~'l ii ,". . ."..".


, ''- -l L !"-I I, I,, r.i .1 1 l! I+'..., , ; ,, Ii .r .... ... ,.,* --


.... ...... 1 ;r ,ri ... 'o '" I ,\ ': I.'t "' . I I


;- I. -, n i .!..,h

I6 O.j, _
I'' j, ', '. ." 000 040,,ill' ''

1.. ,1 r. . .


'II

0.000 I


I HABANA
ho *in'al


PI'r oo.r l 0 3,', rr 0'o, i.Ior .r .,, ,,, i ,i - -
prcl/nrof [i ir e. m : l :0 ,, r .L I',r , ,plr{ ,,,jl3.!
i [ELEGR.'As D[ iL NIEiTROS CORREPrN,4iLH ESN LA IL.,' i.L3,1"1VI 3 "3 h o.... .. .. D o.... -01'." ',... ...1..3 +
F A R M -,,I 1 .-, '.

vert 0n00 1,+, obre3oO' cu "r '.
,roo ub o alo De turno '


P61 .1 .. 1-. ". de ,. B A I
Siit

MNOM ENTW,.. ,. .


. .. 1

- . ..


I ,' 6

I


, L p I. C,1: 40
1t E ~


.Y, .4 .. 8.: -


-Il. :- .
," t- rr: .'. .92

CILr hr L Z 'f_
P0 1I I2;
. ...1 . . .

1 Alt


', ","7'g ,".. . Y"CIARDENAS
For Fm ...Poo,,o.-."ovoo......'
+',::- ...... -+ .. .. ..: :.++: :."-,?r: z

,, ., ... .; ,. ,, ., ,. .r ;T

Q.. '. . ' t i , '


i j..'


rr z ,c M~r,


p r' W. L'",' ,
Tooo
O o....o.d-

.c.4r-


AVi r-/.vri


a^-'. *..


P '. =T:, \ \ i r-.I r

A NO X VI r_ _%'i_ 11,-11" (1 'It I-% ,Ml! II .A `6,I1 H p;4 :, ..:'; 1-1 i ,Lt 11 t I I I 'lllu'' '.' 1, .,.'. I -_ ,,,__..
" N a (Md lu trif 'ru r n u 'o w d' iiph h o. l re .p otou id 10re ,sit ,hw.." 11, 4,1 ).l N,' I % \ 11. iqA,', ,- I 'I V +y- iF II, A I. M I')- 414,. i .1 I'll X IV )iM
.- ..... I,,,: ,... . .. ... . ..............I 1 -H.... ..., 1 11111. ,- ....,.I..." .I.. .. , ( i + .O l '

..-~ a ,1 I .:. .I ...1 ,,., .. I I I ..'. , .. .... ,, . -'. .i. l'. 'C M,1 1 d '
I .. .. .I 1 , .. ...... I ,'' , -" . , ', . ...... A ,,I I i r i'r
,, ,1 .. .. , , ,-, , l,-,. ,,, :,,., 1:, -r,. :.- .. ", ,9 ... .' 1 - I .r S [ } A L I D D. .
., '. I , : ',,:, I . .. : , 1. I, I l drI A" .. : r... ..It .,",I I .- .. ... .- ...._ .. .. I, ..',.. ." ,"' Y ',, ':', "". ::o: g I Ih iIV 11 ... '- J' II .. . 1 ; I _ _
. .: : ,- ,, ,r. ....- .. 'I ... ,, ... r" ,, I- I ,. I ,, , I ,, ,, I ... , r . l } , ' T r -
`.I.. ..,., . Il . . l . .... ..... . I. I.. ,",1 ,, 1 I ... -... -.. . I '. ... . .. ... _.a d L r U I o I . . .
I.- r ,I~ , I -`. ..' .: :. .. : -, 1 '. ,,, I, ,-I .. 1_ . .. .. -- N' ,,. lj ; -`~ ,, 4 I.r %
.. 1 .. : .. ., . . r. 1 I I .. . ... I.: _. .. ...... I, .. .. .. : ', '. : ; .... Ii .. .. I ' .' .. ' ",., '! r
. : ': .1 .. . . . :. .. ."" .- .i- : i . : ,_f ..... ; I... "r '; ." . r', " : C- C FN - ,, r -G ,". .. ' '
,-'', I :.. :-I, '- I "" "" I '. "l I.I... .. ...... : .... I ... 1I ..... 1;-' .r. r... .,; I ......" r. ...... .., : I 'I; .. ... I .... .. I . .
........... .. "*, '..".-, I: I, I'.' ''" I... "".... r .... 1:,.. ... '0 ..... .. : _..... .' I" I I,--- ....... .. . ..
Y. . r . .. ": " . . .I ... r .. '. , I.. ', I ..'.. .. 2 r ". . .. .' r.. .I . . .. .. .. ... r I n _ . . ..
,.'. -'" I .. . . I . ... I . . .. : .. ,'- ... -. .. ... I" '.: ." I .. r 1 : r.. I : I.. .F -- .I.": I ..' . .. .. . . ... '.
-, -r, ; I : ,, : ... ,. i i, I,,. i- .. .i Ii .1 .. / L' ', ,, .... ... i11 .... II :i ,i. i. ii
: .. : '' . .I _. :. .. :' : I' .. : "' : :' . .- ,! ", : I I . :. I . . / I '. .. .
:.. ,:'.1 . I v ... I ..j ." , ' ",r:.... I '. "I -'. : . .. ': 1 ;I,. . ..'r -v .. ., .', ,,' .+ 0- -G S ,T . : , ; '-_ J ,1 II
f ,,, . .. . ,. I . ,I I :.- . . .. . . . .. : '. ..1 . I I . . ... . m w M :. .. ... I
,',."...,.".,:, .,.. , ". '. ', r.. ... ,-.. r, .:.. .,- .. , .- ...- .- '..: ., ..... Iy .... I .... .. I -z. I .I ..
i .... II. ,. ,,,, . 5... :, .. . .. ,. .'. r :' r ". '. 1 '- : I. . ,r ,-.' :. -1- __ 1I '. ;', .-' ----- I : -. ... . . 'C ..
.. ', .. .. I .. " . . : e' . . I ; . ..i- I it. . . .
' .7 I.. r. .I. . 1 I. -,' .. ; :,r ..." y ,' ' ., '. al, -. ` ,, %.0 14 -_:: -11 ,-- r . ... . . .. .
r ,, l -. t I . I I r- r - ,, .r I ,1 i .- : .. I- I ... r I ...: 1 -A . . . " 1 1 1 I I I
,.:" ;: : : .": r,. .; : " ... -- - "..- -:. .r,,I' r I: I-; T A R --1A E. .. .. ", ,,' , '.: r ,"r ."
.iii -- lr ~ i 1 = . "= :ii .... I .. .. . I I i.. =I .= I ___ i i I
... ....... .. -, -.. .. ........... -.- I ,I I o1 .-. ... .. . .. ,, 1 ,' r' .
rl .--.. 14 ,- : .I. 1 ,I ,I ... .. -, _, . I I a, + N o g e e b i l . -- -... I '
:._',', .. . / -), ',r .. _' : .. .- . .. . 1. I ,. r r -. '.-. ., I r I I l, .' p- ,, l I. .. .. .
1 : r "' + : .r' :, ' : -1 : - .- : I -.- - I -. . : .: .I I".- . -- . .. - - -, . .
, .-r,, . . r. I' '" " ., " : '. I I: . 2 . I I . .I -" .'" .. . H drP~ -' V" ' "C. . " ' ''
! r .; A '. .. I . r .. . . I ... I . .- : -. I i ",-' ,". rr .. ', ', : I. I. ...1 ":" .. . I ` ,I, ', -, ', . .. I. .
-' : i: " : .. .. i: I. I ., l,, : :- .. : : .. i:::; ,: r, I: 1' r I: : i ,.. .. -: ; r,.-, '- -- -- --'' '-I ..11' : "

-I .- , I . I i A 1 .. . -..++ -, ll ,- g .' .. 1 ,, `- rI-,,,.,. .. .. : 1 7 . .- .- I I
.: _, :' :r ., I'+' ., j j I' ,, .. . I. . ( . ..

.~,'>, _..' .... .'. .,,-. ,. .I....... .. . ..1 r .,
f~ -I1 .- - I"I' ,- r -" ."/ , Ir.. ," '.' ::'. ". : - .' r -. . .... ' .---. : ,".t- l'r-'', M ~ L:-", .- ... I ... ... : I. . I, _. -,' "ol -- ,' ..,t' . ,r t :t, h
. .. ... .... ... . .... . .. . . .- '. ... . . ....r...r.. . -: I. . : .' _- :' 'r I , : , : : : . . L , : .. : .: p I: ; .0 :
r. ,..... ....... ,,- ., ,- '- 1? v.. .-.:., .I.,-v'-, F '.. .x l ', r- I -:" ,_-.r ,'-I'.. .' '-', .......t'o .. .::0,," .--;,-...-' ', ,,-. ,, :'."".,-', : .:
l , I ` = r.-, I = i =J -,.,,- ie -r 11: ', -_ r ; J, ,. - r'. I,L' r I _rl ---Pt~ I -&,, -- I r .'- ', .L I I [[I .
e ,''" ,,,:. I r Ii 1- .. r- ,, .... ,- :,... ...I..,.; r-',.. ..,..: -''.., : .I.E..,,. .: lt.t t.','...lP .I,,,II.I,--- ."1 'I-,'.-".1' ,-.,- r.,- _- I NUT .....i F ,,'.'I. "
-..... -.: --;.. ,. Ij .. -. ... .. r. I 1- r ." ;.'T ". I '~l "I ' ... .. ,;-51- ...... -_ .,...+.:..
.- ::..+ .,.: .0 '+ .+ .:..., .. . . -. -.r ., .I- .. .._ . I r.. .r. . -.' -. .. ,, .+. _, ... .. . I .. " . i O L C ,
I. ... . I..... . . .. % I ... . . . . r 1 ,, N i ii; 1 ... ip i I . II- i I .: I . . f _I ; I r .. . . . . . .
", + '.; '. + ,, .I : . '. /. '. : '. .. . 1 -- . : . ". ,+ . . "- . - : ', I I ', I I e 6 , , r . n . . . .
+ "',, .+ ", ,, ' + . .. . .I .. .. .. . , -. .. . . . ". o "I -' ..7' " ,= ..I I " -.;. , 6, ,r"- + ,; -iI ,". -:, .- ,r-- . ,' -. ..
l. .. I '.. .. .. . . . . .. . ", I .: . .. -, .,' :'.' ,' .............. .. ... .......III....
:: '."- I . ," I "I -" 1 ..- I .- . . I . ,. ; . .. I :" 1:'" L -. I I- II III .R f .' .I. .I . I
r'+ i ':',. I :. ', r' I.. .9 : I :. I I:' I. .' .... ..-. " .. .:. .l i. % I -_l rn l -::::: .r .i ,. i I % I" .
... .... .... .. .. .... .. _. I -. .,-..,. i If.. ". -,`I,. '+.. __ ". v."... ..'-_;.--__ ... -. ...... -"' I,.."'.' ,., I",o ,,.,,,,."" .'0
r . 1. I ... . _I r,, -. 1 ,r. -, .- I.. . .. ..
I. -., - '. I, , . ..I
,, :, I I,.. '::';:":'"" !" "' ? : ;. '. . '. . '" " '; -" I '- ." ". "- .+ E 1t 1
p . .'.- r ." ..' ...'-' .. .. ,; ", I r .,c :.. ." r:. " ... -' .. .. . . . . . . . ". --." : : .. . "
.... .. . . . I , . . . .
I .. . 1.I. .." "_" I..'.'.r".:._I............. . .. .' ..... --._' '--' :: '-r '--" ", I:-- I I " r,.......... ;I'D q ?[ r+[ : I ...... .. la. .pn
r, ..,.,, .-",,i' v.'. .',- -, I .: .. :,, I, ..- '- I '. 1 I. -a' '- I"" I IZ'U .~_;[ .l m~l L p~
" ,2 .. ,: L , ,.,- IF -. .. : : .: ... ; I -1 -; I- ,: _,- 1 . 0 L : . ...... I ; - I ..i ..; ; ;.. -.". . :.. r .' .' r ,. C o o ; .. ... ,o ,,
.I,! '- :;,- 17 1 : ::,, z: ., '. " I I .. .". I -: .. : .! .:' - :: ':;? : :' ".. ... .... .
I. ll I a l ..l~ m , r : ,,I ..- -hZ- -..-
.;, ", .... ... "'.' -" 1. .." . ..c.. 9... '- -. -+ +. ." ........ I: .. :", _ ..',.'. -- ___ -_" ..... ". '
_. . 1 . .... --, : .. . . :.. I . I I . .. . I .. . .._
". '. . . ., I . ,- /, ,.r.. ,.,n_ r. I~ Il n .
- u r.. .. ', .. .. ... I '+ -.. - . ... . ... .. .. ... I .. ... .. .. -i .. .. ,+ n-+ ,." .I "" I .. 'A r. " I r" . .. ... .. " L `_ "- t ,t
,.. r..,.. ... I... L -. m l-"- ,' -. I. --. .s -.1 ;. -, .'" -"' .' -" '- ', '-r ,' :. [.. ,:'-"o + -' -. _'1 _t.',' -- ., m ", ,., '. ". :. I :: l, I.. ,,h .. .. ,I .-.
F., 1 .I: j ; 1 1I.- l" I 1 . I . i . ... . I i. .- i J. l' l : I- : . -_ ': : p : I' .: '1 rII r .: I i; .: =, I .. I.. . I .......
t, e I. ..T I .. .. W ,,I .I i I, "I .11 |1 1 Ii .
7",;: ,,, .....r.-.. -1' I... I, I,, -,' .. .. :. '. I ,r- -I rr '., r "I. .'... ',,"- .....''."... .. '..' ": '',,','.- .... ".. .. .lil.-,Kli
-,r , , M , , .. r r ,-. . o i -, .r - -.. : - ,1, i I 1 1 .,
,, AI Ur I . I, ,, 1- c. .. -i ,' - i. I .2 .i - . I .[ r i t + 1 I ,, r + ; .. . .. :-[ l [ | r
ell. . . .. :, - 0 0 -' t . ... ' ." :' .- __,- I ... . , .- .-I . .. ,- . . 0 5 , ,,, , r ,. I ; . :, . , '. .. .
- , o ', . .-. .r+ , .. .. I ,-, ,, r , , .. . .... + : :- . -. i : . I ..1 ,:. : .. . -iJ .1 : .'; -; : ,, t : . .I 9 I. I I. t. .- -- x I '. -
,r' I, _" ,.,.', 1:.. F .+ ": o . .I I- .... . li .1.. ... ... -p .. ..- ', . '- ' ', ... 4' ..; '? : '' ; r' 'r" I' : :u I I : ; ]: IJ I ,_1 ,1 '=, I I ' I 9 .l I '

r, ,, ... :I,: ; I ... ; ... .... I J I, ., I" P, ', l i . ..r . ... , l .. . -- . .. . .. .. ." I, :- . . . I I I C I ..tt I[ P ..
" ,r ,,11 .1 ,;.7 ..; ..;' .. .:. r -. .: 2 : ;. ,o .,- ,. ,,. ,- , .. ,, ... '..Ip I ... . ,- . _. ,-,, 1" 1 . ;. . Il I.. . ... .. .. ... ... . I... I I ,, . ,. ,.:
II-, 1'I ... --' .1. r-1 ,,1 ,,''. ... I,-- j ',J -,. ... ,- -. ,' I--, ... I.... ,,,1 I, I.... i .11 I 'I ....I
', .* :. : : : ..2 .' ": L ,, F' ." : . , .: / .: 1.,' : : . ', ', ; ,, ., .:I.r. -,: . ,.., : : :,. . . ;,,- I:. . , .I. . ..". . . I = + _


P [rNA \[I P,11 fl_ i.I.F'ii I'F i M i'r.'s \ :r I[ ; Ti I I TI' i trs'i r ', Fin_
Si\ L .! I s (: II, A ,' I 1 ,S ) i, ; i, '1 i i .1 l r A

\' i.Nr -r \1 -' I A_ V 1: T A v i rj, r '11 "A I: I1 A S
IN "1 i. . ' %. A".' I, 1,.. "'.PL. F'.; I ABF. :Ici I f. :. '.: i".: I vS i AA P .1 Aii' i .i'.'iiA A 'I .. .r I"ff i A i. '.f l Aif ,f',"i i;- V A("
. . .. i ' ' ,. '. . ." ' ,,, _' ." -, i .. . . , .. i ,.' .' [ . l it I' i' "i J .~U

I il Al .
.. . it. I .U . N I DA I V I I 1' A 1
'" '" " " . .. ,, -I '' I" .. . . ,.' *"- i e 1 1 A I .
'" ".. ". , ';,1- |Haba -aparcela$22M.- ..... t ---i-" .... E -"* -- --, -"; ,.-'*-;,:,-;'. ---- ....'_ " "1" '" |,u ''; ..... '.. .. ,
.. . ..:. .i i 'FHF Ii-i---- 0. .... .. ,'..
III BE I ,H
-_-- - - '..i.S F" F ,' FF.. .- i : .'- ,, .-- . ",1l , ... ....,
F. I IF N Ir rf__i
s ;,, t . .,. ,* ... i_......''* I" ". ' " .- -___ "i .*. ' .. I *' .i.. ., N r'.1 .. ...... Itr----
; ." ", ' _._ .,. .. ... -.r .. . . ." -. .. . ..E.A..A


R.' <. l. .. '. , ..' .F ,, .. . f. ,. ,.* '1.; . .. .. . I . .I.. . ... i .. ,. .' J
F, i l if'. if,- ;i:
I...... iF Habana parcela $22 M', i.i... .. P . E .... .. FORDI. ..... '" ,.

_ ''' l '; *' i'"c'i, ...i c .s : . ', .. ... "'" * .' .. .. ~ ,,, ''' ..... ... .*" ' ...*' *; ,, ,. .,,,""" ^"
," ,F ' r -i, ,--- i ,a i I W I.. .A

- .. i. .- . '. *, . . .. .i. I" . .. ,,,, .,, .o, 1 , , .. .i..... ..i i, '
11. .A. ."---...... 'I I.. ... .... .. ... .I .. ,. i .. ..... -' -


. L . i i .. .'r '% I ". 'r L . .. '. ... ' " "' "' '
I. .IIh.l 1. v.i 1. ... r ', 1 'l t '


.^'" ^ '. ; | .' . . ** * \ : .'. . ..... i . .. . u -,l ull P lV ~l 7 .R iI-- -- .- m ar a il ,. I. ......."". -,8T C P ,
F" 1 1_O 07 % I a. I G j----- i',",,: e.' ,
Ill I. ri. .1 .. .. %I A LI. i I l 1 r '


._____ _____________. '''' LI -'.', I. ... I .. . .... .j .i...... )I I.A.,._ I.... ...A-

'- .^ "" "E D Z C IA ' "^' l -^. ^l "_' t :; .* ". ", ,,, ^ .,- . pr M T O
*.. . :* : " ." ; " ' . ....^ i :' " : ll ' '. . . .. . . . . . - . . .. . ,- . .. .. "..n j <'i . ..a ; . , '_ " .. .
-- - --- + -++':" ... .. IA .... .. .. |"]*,, i,,, '"S.1..>,.... ......--................ ^ -i--. -.. .. .. .. ..... ...1. -" -- -"... .. .-. -..... .... -..| ,."';,]'/, ..I'i rt J
.... .. ..." "--- f ,'. ." -- ---M .. . -. *. .-.-.- II--i -. -- .. . : I I ,. , n-1f

________________ PAR4L FYtA PFISTRcA I -iw m *i'lfi F O f .E I & A LA E i :-*,;*^ ',1- 1,,*" .
________P___ LID FINI L' It__ E__________ % L r. a r- I., I
......ii' ..... ,'"l , ,. .. .... nl Z . I.. i" 'I l
I2 wI. I I '
a______ I ________
i R. . L E. T D- 5 ......... .. .... ;'' ... '. .A..... .. '" .. .. . . .
*I\ H I i ". . F , i ill- z'" 2 'i ~ Ii . "
" Ji'", ... ,' I iF "-*I i 'I1.... F ' T ., 11- -,, 11 1 T I lXJT I r . I N IA1' ,,, I" F' i 'ii [iF- ', --,: ". -- i .. ";Ii S 1S_ ,iJ'i .i'- -,.. . *.. . . ... F1 YUI O
.".6 -S . .. q1 v -I' M .'-I ;.N ".'.Ef'-,I "SF' F, ..... i. i I... .. -. "- -' '" ".......... . .. ,4


y "- : " ,-" "n -::v.* *.-. .* ';. !--C --L---."-'" .. ^, : I ,[ .... 7- !:..: :. !":. .:-.. .~ '... V^ ,,BE
Fr : , ...... ,. " " f ,,,i ,if 1. i-. .,R. fi.' ." -f.f: f 'f "s ,,O "
t, ...9 [Jbf t.-.-"- --- -- ,t- ,:.-..,, -..P....V H. H 'i,,;,,,, 1] ~ ; .. .? -' : S',P.-,ft llf O..tfU/f: RnF. BLl... -_-_ *- ". ,".:_----
' L " : ... . ,'t .. . ; ,' r.* ,,: ; . .. ..... .*I .. , ,,t,,, -. H' -" .. .....P. | i '; *"I 4. *'f,
F iii"f" F I[ "' '" CIA. ____. . . ..__ -_ ._ -. __ ,_,__,,,


F.DO A I. LI.NDA IENCuI A~IO~?MR 11 I~FF "1'

PAR CE...Y.O A.E. S'"F ED-A,. .A.,S'Rf.* __ _ __ _ J, J 4 . n ,-,. A.' A1 ,VIT, .FlS. ,-'_'"CF F.
BE ,H, ,,,,,, ... .. .. 'I. 1114 1 1 ..E..1 11 ,.. ... t c .,A
i. i, .o.,.,,'_ _. ,,,..:*,_ *F. i O 1 'IL l')
N-!Pill].. ............ -%[BE!,
..~~~~~~~IM.,ri Ile ..... I,.TO SURE I "_ ""'. ... 1.. ,,, '.


mo.,.: \'" ", i F ; L I % I L N F-1-11 E FL;NDA I I FIT I I I 1 1 1 A 13 "" P
M E r I D Z ,, _-_F W-- E47I~~~~~~~~~~~~~~ -k_________ il lii fF1 il.i . 0rm fA iryF OF ,OR
TAN ..... .. %. h.ir2t ]AAE1hi 1f 'f' i 1 4Its OF CORI.'II.. ':i ... F ..,." i rF'.F F' l .' /, ,r - '.' n,- \ ',, D, ..i_, n, -_n 'f.i [ iF.f. .O
. .. . .., .. '- ..f,.8. "f ,F '-: i
'i. 1... '-' .. .... ...... '1 " .' .' . ." .' !" . . : .. : .. . n.. o. . .. ,;, .......^ ,, ,i o 1:. 1 -n_-,, ..... .G AN:" ,. GL ,', G . . '. . . -1 1L I. F V IA U L M .-I A;. .1.1.-:.B11 T F" I '
A :. a-'- m. ORD 1 D A IL'f"&lO.....1..,. l I -" ERl: a ft'lf.IOEII O
S,- ,' E 1. E,, D i .3 l .i.. S I A ,,. .rl .l .. U e . .
EuT AEF1s-EN-- 11 IEN 5 0 Y.'0 F -WIIFi FG f P I-D ERHON
"" ........I M E-IDOTA y CIA. ,,,-n c ... ... \ "-M OT R "' A....... A .f... ....1 f 1. i"T ^ F
TejailllllM-77] o..o 3. T,^.^ ^ ^,^ ^ !!! -SSS }. ..I p I I- %I"" _r.ALD
I i F [ l I" I i %.- ii II c1 %p n ix fH Is I I
I3 'HF \ ,R .1,1 F .. .' HR LE,,,i,,,. AILIEU

F"ill-- . . . . .- . . .. .. .... .'I.. H. . IiII U F A.IO . . .1.f. .. iF..". .I' . :. ...'." "
I;".^ ;;;^PI 2 H :f.1 1, FfI n-. C
:F -. -., .F.,I i i fiF % j li. I''eD O ,. .v .-. .- ,,,.. ....... s...... PLYM-- UT"H .. ... A ..... FF........ ...... .....
. ..F ;. T ': 'X ,F.-'r :-L[E 'Y- ,- -'Il "i "'i "if Ff1' .I: . . [l"" 'F "''O- .. -... I .,..fnrir ft., ', ,.51A4.M
F .. ..: :._I, I' S lilhD .I.NI" '. F 0 . .SN ..il. . ~ N~.
IEliii P iRi- 1.5 i 11 hiLirF -- ............ .. -I--- I ~ i : ..."a.a ..... .i 'l .... N./.F...
IF" F'.. ,i. f.'. If ~ r~ .'' F Li.,: ,rCF~Ft,.05 F- ,o RI,: Ff-',, ".'. I".. P+ l l,,
DO R AD' ME D Z Y CI ,'i f"IA t J iD Ex ,.-,F ......... ..,L .... :-,~ 'rIRNPIE


+Fiiif .. ..f ... PA R. 4.. .AlA ....... ...1C .i i.i... .. '.. . . .
,: ... . .. __ I C BFLE L160BR
""'Fill.'. 'I RE.....
.,. .. . _-,u c, D U ESO D. S k- 1 19.17 P.a + +i i~ i .,,,m r ,,
VQN 7I Nsq Hopia i%_INil_%Infan"F 11.,. ..... ,,.,, I ..... X.. .-...... .. ..... -.. _
FCIIL T ,u,' T
G A N GLo %L L 'I, :T rE TL BER .4 CIM-rlCOR.11o_1.
... 1 i. 1 11~]1 SU O L NIIFI14 -B1 E W R St*. O
n-HE IEI'IJ-T P')+, 11., ,e t,~~ -+
PLA AP'IR. 1) 1, ,,, 1J ...... IN CYM RU E'T ,19,16 P,+asi1.... D RAMOS 'Bt_ co t'ma
I FM TI1 1 ';7 Di)B111.i I OFIRUG[fA|Rl
Desocupada 4': li.. ..'ll~[f"m ,,r( .. AGE71TE AU' O 7-AD del@ D111.1 1, :1,,1 .'_RIIFI.IE"
~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~~ r"j.". ... | / ][Ip {m1+ lnn PIRA, W.LINE11O
:;,?',,.':,;:..:;; ;4J..- ;' .. .. .... .......CH R YSLER FA R GO .. -h r. .. ... 1,,1,, .........'-
ar . I ... e'. llf| .V. Ir ... Ppf 7' IT '" ,': ". 'l'[ I i, I
,.~~~~~~~P Y O T .. r.n . ~||,olisl tl.on

+, ,, M In -
trmr,,,++~ ~~~~ ~~~~ I.t: ,,'.i,.': I' I,,ll i) II lj I\ I- "'

D B A O7 I.FIR LER ,m l,, F'| TI CEt IE L IDR DE
MENDOZA Y CIA ... .....' '+'.! +' I _Rm .... I'ebol r%:,d. Ni, I:Z 1prEWd r a -+ t ... .... d!.r.s to+ nt
I [!t"% E ... ...... ....... rR(.(T ,,l LIPO~ m L A ....
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 1-.. ,, AR -n .I_: %, ..... It_. ,E,, :,,, ,, I,:,. .." ",, . MARTINEZ, S. A.
,' "!t...-"+i: .: ;' ":- i: ."25 N9. 17, esq. Hospital f lo, e. 1, I]|... . 1 ?; %,,I.Q.WT']
Al - I. I- 72 2 ,711-.2


IlIAll-i I'F 1 \ ,M.IINrA I\l l ,'. T1l III I' F I' llI


w' 1lA'ireurpr.5


A N U N I () S A S I I ) U L T F\ II ( P I A

VENTAS VENTAS V ENTA S VENT AS DINL'RO HIPOTECA A L Q U I I. F F lE > I. FT R .. I r)J,' Ii F
54 KAQUlii ____ h -0Y- ': "' ...

T . .. 1. 7 .
^ '": ":'"^ ^ ^ ^^ ^' ^ ^ fl ^ '^ ^.,,,;"\' "DH~ r ~n-., YA,,,,.. "" :'.' '* :::. "^ / "':",: ... 1 ". .... ...... ."A .quilamor s DEL., SA".- r'. ... ..:IN'RO S nr'u'"" "a r .o. ':. '.,.:. ::.
"'" .' ,, ,,. ',' I r... ... ,. ,,',rT ,, .>.: IALVOVrndemos I tnoRr+Or. ,; : p ARA LAS'DAMV S : '
Alp, I 1 1 I .... C O .M.A .L. .. d.. W ..-


I Tig, -. 1- p I l Frr I; Ir !IN
FRANC;TSrt OiESTRE' P' A i" ...I.. I") .....
,-;~ 'l, IN IN IF I"III""
VIA H.AhCA v TUSICIA111 | il', lrrpl. Info,rri.
I.nYiNO X &E61 | ns 1, i l r,,..i,.r. ILe
1'ie ir, ~ l..ee.. 7rI m, 51 213 '.
u..


BOMBA DE 1S1N ENTRADA!
Aliimentacidn InI FRii.II IrSMRI
"lI GENERAL ELECTRIC
CALDERA5 -ll'"r $13.50....1 Il'.,I ?HATROPICO


ij r'eLEAfrr; e
I 1r +" ri: ',i I, l l;
8. 11 _L.'il T I DO FL e ,

MOTOR 1 ONlDOR
""l*fl !- 1 ir -T]LU .Ri .


HECL: : L:IUNARES SAVIOR
HERCULE" ,.,I T`,J1
DIFA LS O rsece-,rl'm" 'ee n
DIISEtL I DF riLOLrNA'
COSTO AlilNfl0 R Fr R G c R A D 0 R 1! 6
*VLQ rtpeeeej'ee
T'lE ADESeeeSee N ERAL
ALMAGRO MOTOR ELECTRIC
COMPANY SINl ENTRADA
All%. DE NIMNOCA. qLI A PAGAR F-EI DOS AROS
AILBANA ot-iV I jLSii
5010 CIEDANI
u P" c 5.. 1^, T POCOs DPIASm+ NUEBLEJ i PQFNDP.LD.. ;;"''.'l ^,', '','" ,
Dl' :i l el lLETAS ...:i %i,:' i .. .

I IF DEL.-, I IL % I -i i I -
r r ''- -- ,- r-. ,L p C. F,, ,

r'r~r^ ^-T^^ F F R I G I D "A I B E
T~n,^ Is'. E L y NAT 0 RGE
'KElI, ATRi

!_MIL._11-) _:_ CASA GONZALEZ
I p IM ,1LI .i .r. fl" R .A'
7 I JI'1ILLSD0 DPICFlCA 1_
c ....; 57 I,,LES BE OFIA.a


SCAJA CGONTADORA
eel... e....e .,.e + ; ..
T "* 5 RADIOS I APARATOS
r r ,- e ,, .. ^ ., __, ELECTRICOS
.., 1' r. DE. O I 5A
M u:I *I fuA ci i dU IIIII:I 6 i : ; 1 1 1 '< "I ' I = 4 i I i lca *^ .at IN 'IVERAS EFRCADORS -A," rcNIT
^*'I ";' I'," I'::'I 'I '* 7; J'^ '' ; r; E \:ITDtr [EOORAPIE; .- C 66. %L-.
pro.. ", --r1 ee I- n- de
FABRICADOR 3 ....ee ..l : ,I,.
,mudeln l inrlllll. can simph-
', i......... ..... l e I orleeee. Informl'e : F4911.
.H.D-S377.59.2t


A I rl XllI


e-i m..um ,l al -DI 1M. 1'.+ ONZA
X!.. ...... $1 0, O1 ,, 3 il u' u f. '
p F. :,, ~ m ., ,- .- I ,. ' '
MORAORA AJ~UTDO" ,-, ,, 0 P, .A O .. Ar A
reer 1eA- COMPANY. S A. MAIDEN FORM' ,-,.-, '


WIAflRIALES DE uNST
-"'' '^ ,"^ ''.' "A n O A .. .. .. ,ic .. .. ;. *** i 1: : ,: ::"' "'""**** | :: *;

Y EFFECTS SANT ARlor =D [ ,1 [
TATE I [AV MDAPCNCIL[NT25
,CIA. ,FERRETERA.. . .......... . .. .
PIT.. .(... 1. .
_r _rR T ~ .' ,, * , ..... . .l 'll'l'l -l III r


I 1.
____ w-.f .f
D f n ,if T I -* ,'' ,-',,,"' ,' ,': ', ], "' '' '')'" * ; : *.. :; -
r U ~ j j :.; . ; . !." 1. ... l -, |' l;' j ... .. -",ri ,, -;+'n!- ; L! L L |
JR O D R IG E Z r I " " I.. I1 NI 2 I, I 'L 4.A01l
ADFA TI.lJ', "SC_ l . r . ,I ,. I .. = I I .. m -
Ieeee,..'.ee ree l: : '11 ,,,,,i','ie1-l,, LU ;,,,


D --,. ., . :-. ....N -- -- 1 ,, I M. l, I ,ll
1 T f e AJ. F' A A 1 , , ,,- k ii O %i m


s A ..f ..3 11-. 'i16

.......... ,-t ..J- E ..., -:..... -- -.......- --,Ir PALACC ALOAMA

A C ... C.i I i.L *' * ". -. * ' . , 1, L. I .f r,
4 1 V U V A r .... .. ... .... --- . . .. ... ...... <.:,,,, ..... ........ .. ... .. .. .. .. .... =' ; ':, ,1 +; ::
A,:op,.Ld os. c ', '. ., :,- ,,,., t N T FRE S C. T EA.A L i. . 1-P .A. '. ,., .. ..
PSDCHTO. A,,rl,,.r..- : '-' :".,., --. .--e-,1- : *,,-,i^.n :" '.'. ",'. v '. '__."." ._______ H______
_ _ _ _nt In ..tr ,.


s3 ': .--, E_': -' ... Es er ia p r ..... .-: ... H.... ... .. ..


Dn h Tci r ,, r :i --b,-- .eeih]er e' ie, e e. Ii .1 1" ; ' i: * *1 ; * ^ : -
AilD r' cesD.151A IDTM ; e Ie.,,1e .I VS t ip d I I .I i I r I .. .... .. .L ...... . ..",n m.bl"ta
1 __ H1DA"lI
A LrTM c.J^ ^^-'^ HA ^Sd'^^^ B nA^'^ '^v ]O '"^ PIEem*r~
j,-E ESACUF '- 1 *' el.'1. 'L' ,t:.- I S E R A 14 Z __ A-- Sa &_- N
,I ....l.. i.e. ... "* ...... Ee .... F 3 .... n m | 'I 1" 1",3 e. | '' . %T'1'EJS1 c^ " .^.-' ^I:^ ^ -
L { +PL[DAeeeetr, .',,,,'.ee eeeee, I,.f. l J U DO . .. ... [ l I .. .,' | e .' ..
L "" ' I--- leeSseee l .ee. . .. r I_ _om r ,. 10.a.yLI

. ...er 'um bl d g *** -'- ** *', *'**:' t a ,,.+-.;:,* J,, o ::84 flt Hocr g~ r,; v ....... ... i ;,* *.' ;":":"';'*;''.* :.. '. ,h;^'.-==. ~l.''*Kuc....
F L 1 % 0 p .I: .. .;
535) 00 -o .. _,o,_......
pt OIQ LIO AESTE
T. 31" eellti'. lee.
1~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~AAI lA CMSIOAeeee E4i' heeA.e~eLDAMA.ll

H U rM OLDI iil I ''' " '' I J L Q.) lI.[


VEDADO L./1 N EG O CIO S H'CIEhLS _- "el e:. ''^ '','7^ ,r, ,,e eln r, el. 5./el'
g e ~ ~ r H ugbETOS 'A M -' ": ..-.' .~' 'II I' -1 : ' : ".:: ^,:" "''- : ;'; *; ,* . Ll"i E,, Y I"F II !r 'RUR : : L I .. ... \ir' ... I ,;' ....' I ...." r-; ';' '.
O.'/KIDSI. M,'A' .. ,. I 111 D 11 -.. .d, -M' i 1' .-A .

J 15. ;^ '' S > u t L frl "-* .... n .. '"^ ^ "~uim m m M ^ ..... _;. ^ "I* ;: :*;*I [, ;' ,. n --.
V A OL. ,o ,1.~l .-4 .ff" -,. '_

.'U"^.^-i,'i' .^.'L IkNE G CT iO S ? -OEL I-- -> M-. T ": '11 *.. ** __ f i '" ** P ", ""r*, ::"",;4 '.i ";'
- .i ........ , "'" ~' lU ~ IK A L .... .... aI I ..III........ m ntiT' X l+im,'r ,II+ I .. ....- r'", I;. I;;' I ,
,il. :. ".....-.UT eel ,3.ll. .O .EL. e, l..\... ,, i .. y E..*E
SR. COMERCI ATE 1:6, e 1. ee G.ENRER-ALA"I'
DOS LAVADORIAS ) ee' ^r e.e;.- .. .. ....,E,,E L iee;eeeeete
DAS O HAi. P1 ;l
sp e II a.ar.
I0 AV + Rl............. ee.i... .. e'ee.. .. .....edll'tee I'I'rr +" _____I I

...T....ee.. ............. l"eeee eeeel.1............ -e-l. l l, e r. ee .l lIp' el
4'1 &1 ILA-rn .1STA3 5PAGIN.A C, l rII W- ITe',,_______,_ i' II I MI \lAN cI "11104('. Il 1l l 1 ilO .P. I' ----A

... ..._ -l, Si .P,1 IIN MAii 11II X II0 NAi rll IA. I.JII ,Nl iA r: Miim I|it '.. T i APA'. I 'P 1 T A
A -I 1 :,: 'i A u : r^T..'.... .' *** ..'" '1 ME 'I r',M 'A '.I '' '" "*'.. M ... "I.'. "I '."1 '1 '

90:. . '' i ,ir. er '"'l ,ll l .'I r^ '. .,' ... .. ai, l r l ii i r a.
A T, T, T I , I". '. I r -, r .:,1 I jM ] ii n . -, ,,, ., .... ... i |,, ,'l*, Il'' 'a ,'\ ._.. . .. . '-0 --rL,-- r, -- r,,, i, i .!:, 2 ;l l o c, r --.'.ea-eJ--'c,_ e r..... c i DEL ." R. i O '''_" 'I ... :,,''''':... -' i'. j .' .x'. ..."
^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S ; 1111 : ; " 7 C o t [ < ~ : C I f lll'* l" *'" I C I l l. cr rl' t c v rl e .r ~C A N j I 0 ; i ^ '
. .., .. 1. .'1' '1 . .. .
.'+ ; . 1' ... .. ...-DR I .. .. .ECUELLAR B EL RID .. .. .. . ..
I. '=-- I C H F I E U ) A N I Tj 0 3I\ T ) M l t i i . i r i ; ^ - ^ n t
,l,.r-~ I ,1 Il . l. DR AL J N DRO MU XO .. .. . ....l .. '.1 .TRN f .. .
I ~ ~~ mif-it~lTI ij(4 r .

. ...... . . ... 1e*l "'.. . . "r i r I- Il., 1, W W Ir I
'."- -_ -. I - I 1 I . ... i, ,- C, I i I r '
I F 1:1COIS TA 5 D ... .N R M X
".. J- I...~i ~ I . I ,, P/I T~i~r:Ir F Ii V, I ----
. . .... I' I ,. i. 1 1 NI ill ,,l, -


.. ..... ... 'DR. LUIS BERM UDEZ I .... .. .'p .I j j J" ... .. ; I.. .. ... . .
r ,i 'R... .... . .

A" ..... ..... .... ... I I
It
SOLICITO 'API,[ MIiS MUEBLES
I I I. eel cI. r P.Ic c T v,
,i.,r ,ic,,,', ,',ii ,, ,


8I J DEL MONTE Y \',lR.\
.. .. < ; ;... .. .. .... .... ... S E C

II' pl
, ,. .' r .... . '. .
;i .1 Il l' Ji lI i n :I I' 1 1
I 1) li-l.'-.l" I ..'1i ; __
P! SANTOS 3UACEZ lEN[OZ 'AP5 A POLO CAI CE,.l'tP
C .P.1%;ir


Pi ALQUILERES VRI -lU

PLAYA HABANA


M 11- H. .... 1..
.. f. i .. .r

SE SO LICIT1TT -11.
, .- ,FE S A-, L. I- _- F .I l .
rft'c PECEINCA r ipri
F CR ADIECAF
1 RIp T ... rN C .1.. I1.
.r L... r,,:; I..,+,r:r,,e'r'r


I________I__II-.....____ I., III ll I it I I

. .F R E C E. . . .. . I .n I* l t i ',L '; ', F F'I ',
Ii, cr .r,,o. , .. .. .
r,: VTenci PiE I i
i" ... .... .. ..... nm ernmedud es ist l" Il '
,lfc cac .'c ':ni '1c "e'a"s
"' *'305 OBJETOS-ARTE


- ,. If R T -- !... -"'. :'"1
Lr C~jiPR.,
'I{Jbn A, A,- P. r, r,. iI
iI)EECiOt]CT u i. rlc cc L I F NIR'llf[- I
-- -., ---,.. r). PROIPACANDA iu'i I sti

Isis, medcina irterna. I
Leatad 160
i . [ A I. i i i i _11.
S. - '' I i "1 i- I . ... .

. .. ' i' i. i, i. f " .. ...f "* t -- I I


i i 'i uIrii i =' G L R IIr c


i,.i' pc l _. PiS",i i IlE 1 '. 1 1 n C 4 1 L
.. *, . . .. . .. . ;, .


I ~ ri i' i P r 'I p [r AT A
Li', ' ' .


i':


I1re I'eF RTC-, ','; 1 er


II-1 COCINE'R-,- CCILrICNE'F


105 MANEUAICII114 AGiNTES VEM
ft f T -


PROFESI ON ALES
I E-' cr.Ae Os I -oi El ira.
n .w *' _i i L f Li .BLRi. 'LR./ 'It [ ll.


.. DOCT E EN MEr.ICI It
. Ni-. A.'i ;ill .. IT'--rIRES [ .I. 'i 'i'ir t r-l, T il_ l.
'U-CRIB. 'E I AN' ll [E f . ". .l'.. .l n-
* , EL ,DIAP.l o [1E LA M RI 4 ; .. ', ', A


l . i l-i.ll -- . i .,,

SU RADIO ROTO ,. ,
- ..".*, K I "lL1 li ,. ,i .. I'1 I I "1(- I


REEPAF;ACIONE '"e 'i,' 11KiM. c"L.1
S i OBJETuI i VARi IO ll I ....'i'l

__J Jl nE ', i' J l. lD Cc il \1le C ,\ ( I ,. i [jlft. N 1_. VIt- \PAR-


` I- i N IN[J|.", lI_ o CL. R -
F t ISi '' A,,~~~~~~~~ ~ '_ *.*'* ".-".' I l n -',, J- ... i' r. fill. r, '.r i
__C_ A 116,__%I 000- BUEN RETIRO


I T, ll n P'r I I'l 1i
c 1(,1i. ,,\ ,_1 I ,-11 i ci' t.... i ...-...

. .r11. ~~i I n '. . ,Ir... . ,
cA'.I~rr I~j r-Dl'aIw i
CI. I. F .
CAS'AS $2509 OOU

SABANA RENTA $300 I -t .L ..
U_ -L . .ici i i ihi .. . . . ..I. . . . "I.JI ... .'i, U i J n i ni


< .,,........... .,.,'-,.,, "-,., ,,, ,,-- ,fi '* ,, ;'" .'', ^ *,'- -

*.::/ "'" ^ **** --L 0 +; : : . i ;: ..: :... : ... ^ ^ VA'POR.....1 ;.^
I P 1 1i .G S -.' .- ^ 1.i".- i "..I ip:.. .. i "! R li i F i i ".. M......... .. "" "- '. ,I" P -.". '- '*.* ^ ,*,^-^- L--J g
i- -: .--_ i -VE :N. : E ID.:: PORVENIR
-- * I" + "I If. \ ,, '''l Ml'l MI t l "- *-- 1-- 't '. i r-\ .' . .. .. , ,'_ / .. _' ,'.,, -. c ': ', rr '-,'r '. '
____________ CAS BEL DOR _


r ., .IP k ....... ft -0311 : .
A EID1A PORVENIRi ; [ 1 .. iii ~ i .. ..,, 1om p1m o ve tem s IMIi v+rlr[i|^ ; rl. "; .:*. I I i' I i ... 9^ i,: % ;Ii i ;I
I'T i. c'.. rI "I Im. LL %
A-gall: COMPRO EJEIBANEZ

', "'," ,c.c.'.C ri,, .. .. ..
M.-27655:COMPRO " '

':i> [R -~ i ^ .l ^ i '" ,'^ '" '.;'* '. : ,, ,, ,,,' ,' '.. I' .,^'^ !., '. "' '" .... .. .....^ .^ . r,,, '"1 ^ ,,, ^.
r I _L r'"lri % I : 7 .V.I L F S PLAYA MARBELLA
... _I_- -_ .,, ... ' ", c

,RIANAO SE VEN ENI' c
ic .r r inr. ar e nm c
iiLE S P.. .. . ..c' i' r~' C / il 1 1 1 l ; 1 0, 1, 1",' 1.
%I,, II FITr I ,. Compramos vende, i,,- .. VI %it I f ,"ii',iL ; .
-. .C nk 1. 2
-~or Ii-. "I CiIPi' (TI 't,"N .I
A "la" I.,,


C-L -176 aj '.. =I in. .


11 I'. iO r-ncs i pr' -t Flis


,. ,. .7


ANI 17X% \if H.Mi__ _) bi LF MAF rIN % IFS//[: .' n ii ih I m Ii if,' I" I,. I 1:; I ; I,(rj
VENTAS VENTS VEN'rAS VENTS V 1: NN''A:; V I[. 11'T'A,:, V I 1'I A 'u1. r'I TA

F... . F-, ', F .", 5". II . . ; 1
I . ... .. . ... . .. '.. m1. IrLI V A I -'. % I :' ' A ; :% I. ... I. .. :','" : ; "- -. .: I . . . .. '.: ,. .'. ... " I" .' I '.. r ... .. I .-',,- I 1 I . 1
; ." . .... . .. .... I -.. ). -,, -, . '., ., .- .... ... ,-:. ... . .. . . .. .
I; : ,r r .. .. ... -. .. I ,,' ... .. . . -. ..... .... .. ... .. .I. . l: -, -.- ;.I.'.-. .. .. : : : .. I. .. ,, ... .... .
- .".. o : : ,.." . . . . . . . . . . .. i '. .' : : . . I. . . .. .' . . .. . . : ' . ', : .'' v -
..'"R . ; I .I . N ' 1.
. F -.' ; I I r ...
'. .T " , Z,, -,, .. ,. -a 7. "1 I .. .. ". I .. ." ... I E. ......o ... .. . .. .., ,. .. . .
- ..: .-" -" '. '".; ,- ,:' Y ;? ;" ' : .J .. .. -- -:-' ; ". .. .. .. .. .1 ... .. '.. .
v I 5 ... .. "" I ...1 . I .. . . .. .. : ... . . .. l .. .. .. .. .
.l. l ... .. .. ,. . . . .' I .'/ .- r F F

'.. .. . . . ./ W l i I . ..:..'... ,. .. ." .:- .. , . . I _' o ,, I
.' I l,,, ,, IF F .
I' "... ... .. . : "- ..II '- .I ._ - ,__. ..,._- ,,:_I " .. I F .I ... [N IU.Y

C ,.iici. N ".. a F-" S. -- ",r,, ..' .. I , .. . I
.. .... I ... .. Ii I, , N.4 ( I N l .I I I
I F .i \ F. :I' F { 'I| I . . 1 1 1 -: -. . - 1 i - - "- _; . ... . . ... . :,,


F- - I 1 . .. .. , .i .. . . I I I"i ." I II I F I I I r I . .. .. .
'i/ I, F I'" ,R I'., ,,,,. ,"
I .. .. ......... . . I I 1
. -.N ..II. .... .' ,M ., T ; ..,. .... - .....I,:r I . -- I I/h I I i ,, . . I .
_ ... .. . ._; ." ", .r.. .. . .. . ...;....... ...-......- 1.. .. ... __ '... .. .... ... .I.INJ -I ..I .. ..I I '.t lI'- -l I -.. . - . ... .. .... .. . . .. .. F///I I F. I FlL F / .
, ~ XP O ICrZT I ,. . r 'I 7- ii ,II I N 1`11.11 K / I rIilF il sr . r '
PAI R UE ZO0LOGICO PALSI, .4, ...... j -I :F r ... i .. ... . ....... .. .. ..... . .. . I .. .
I. ,,, .- ;- ... . . .. I , I. F / V I.. i i
. .. IFF I P, I,, .r ....'i'.. .. . I I I I c" F. . '.. . ...
i.!'.FF. . FF- FII..I'/i .FI E- I~ .uF' I .
F..? .. '7 ..-' I .- I : " L, 1 -T Pq', -.- .. '- I I I .. -.., ,, ri I ,r ,, ,,eIjI~ I . I . .. . 7 .. .. . ., .. . ..
-"~~ ~~~~ "I ', "1 ,. "l , 'e d P r m E t .- : ., ... ., ,l -T ,, ~ :, u ~ , .. J, I, ,, : . .. .. I, __ ., .
[,' +.','".,. ." :' 7 I, ... . .".: . .... 1",. :. ': ;. . "..., I" -:'' ;:, r .... + _r. ,- -, . .-, ,.: .. '- .--.. .. .. ; .... . . . ,
I.' "" r. -' ,- I". F I 11 I .; --" --' " . . ,- ' '. .. -" ":,- -, ,, : "r .,, ... ... . ... '.:' " ' '' : '' . .

...... ... .. ... .L . . ... .............
, -, C% ,- -_-:, - - -',.,1 ;r 7 -',. ;-.o -- j ," ....... .. -...% ._ I . -- ", ... -, ,-, r. .. . . . . .
.." : w. "I r : C" ... : -, .. ... .. 1- .... -- -I ,,: T I i .. . .. .. 1i -a --: -: ... . ... . ...... ---, , ", ,,, 1


..'PRTTI' L. A 1R,.-," ,, -... .. ...T. ", F ,. :. .F/i-,,- h.- : / F. CE. '"..' - -...
_,,,_'________ __ ...'__ __i_ O___;__,; ,: : -_ : !..... __ '___1: ,.,.' fIi,.r; y t.u : S// : F',F;
F..E; .' .'_. __r__,. I .- -I_.. : PIV"O E, "
X CE ," Ii~ L ODM U [T ; -\ .._ _" _-"_,_ ....I- I. ,' : ." R46 ., ,7- 6-', I . -- .'. . -.
... ". . 7 , / /'/F. /I N I L'.L. F. ,, .1r, F- I .- - . . ,F. ,.. ... ,, : I
FP... IF ifl IN 7 1 "," .. ':-' -'" L1,' i i NI "J" I .... . ..... r "I
-. F _F,. F F F F ':' :' F '. FTF v. -.1M Ru l
F 1I i IF .I I I 'rl. 11 ;'..+ F. '. . .. .. I.. ... .... .. ..." I . .. .... .. -: : .. . . . . r . ". .. .

. ...R.. ` r, L ul--l. ..' m i F.. z, I r -.. -. L .- ... .. .. I I... .. .. . F, .F F,,Ir. . . .. . r F 1.
,1 ,~ ~~ ,.. . i L= _. :, -',- -,,. .. ,, -,- ,: -- .r 1 +:: t 'I E L 5 [S I O t: r t t .. r.
,,- ~~ ..... .. --- -, .... P;. [ .F LR[ r .RQ -t--- -_2 r -' r :' -' . _.... I . -- ,- 't ,- ".' ...' .. ..' "glf. .. -1 I

2. .A..S... i ________'__ [._ L___ "_.+' -' '=-,' = ".+-- . : 'uI VI L A"r.. tS;= ,- .I" *FFF ... FFFE I ':. PL ',O -O S Iv'+-r,' F. -. .. ...'F' F '2 :P oF '-
L7-, I, /; "- '- ,-" ,'. r-" 1. / 1 1 % !, E $ M It ,. I ; i t. ." : r . .. I -t .
.. ..Ir rit.. i, [ r ] -, Z -'2 r- j. -~tf ',' 'I L I, -" . .. '--- -. . . .. ,, .. .. . I- r, 'It - k & . ' ; -t ; : '
L/D i F , .. . . = ;LI. r . ... . =.L .. . . ... - r ... . L ,, .I '" I ill' ,= I, .i i . .. [!0' ; : ". ..
".,. .. _. N 1 ." .: '. '. '': I. 0 '- "-./ i." : -' ' I` I 1 ... "' 1 "--, E I o .....;,..:'. . :. . G =' o ';'.1 -''. ',- :P' .O,,"" IA, /I 'S- 'I --A; -"," -" -,; -.-." ', F-. -, ", ,. ,
1, _L 5 J f : "' "C I -P -T' X F- . I P N ..
:! i.;.._. _. r... -. r -. I o. '- .. .. . .. .....--, I , : I N Ii .1 1 I1 I;[ f [ TO ; I m i 4i -. - p ; -' .- .. ""': *- '." :. ." .v . .'

: , I . . . : . -: 1 I I -. . I . L._" ,ft t i R \ M O . .".. .L .. .- . ; ,- . '. I -' .' ./ I . . . -, I I . 1 . . ... .. ... . + .. ,


'% ... __- ______ '.I1" ". .= F* F'F* F -NL-E"/-rsu." ..... t:-' S' F -- i" .. ni" '. .. ..nir .,r :
.,_ -1[ .. .,_r_._._IF I L ' ...r ,iFF'F .. - .., '.Ir....,..ISIFL--LS AP OP1_AZOt., u - ..... -, -:. -, __,,_ '__,a
L .T II T -'; r, "I .. ... I" .. 1' I ,r, I - .
F/ fl'/F. I/I7( F1 IRlEJIL / IiNI'FRVS'l __ _ __ _ _
__, c. - .+ . -..I. .. ... ... ".... .. o ..... ... i ... .. ... .. + .,,, + ... ._ .... RE 0 [ .E [) .3 {!1 . .. + .t
. . . I" I ,, r.. -r , I ,,p t .. . . L. ., .. .=' 1 : -l% '" .'D -" ; O N. C E- I .. .= .'' .7 r- t'-.. . .. ..- i E u r L J. % 1 rItR. IO P.,Ill . ,', ," '-. . .I. F i ..LN'. i.r// '/'' ._ iih f 'T''F ''-F' iF '." ".. .. .
-F:, 1L -,, FII I I ;-1-" . ,.''F'.. ..
. . '-' :, '. ... *1 I I .. .. . - : .. ." : ., . .. . '-; +. .- s ,, :, r,, ..... +- ,- . I .'. +,- ..... .. .. ... . ,-', = . .. .. = ,: : ,: ::r B o ... . .' ,.
P r ri .l I ',l L I a ': F F F .- ,I- I, r FI ,, .F IF..I- ,- /- I - ... '- .. . . . l. . .
. r -_,1 ,r: ; p r . .. .. . I !.+ .- ,., r. c-: -_- ;._ -.. .. . . .. v- -7 r -u ., . .. I~ ply..r j'. ,. t ... .. ._ , -, ., _I ... r., ,.P '' = ; ., t n n .- .,. -0 ,IFN t :~ l .?/\ C 7 7 '
_ I u1. ' ; r r - -.1. i/"II III FFF. FFFI F FF .IF

I .i/;,. .. . . iR N ...... '' . F ... -'/ .. .L.... ... ... i F .. ... t P A -. .
F............ IF I . F I I I F I I. . .... .F o F" F, F F F. l
t.I.;, I . I' .l ... r- .7,. ....'.. .. -..... .. 1, "- +<- + o.... .I, "I..'- "- I r. ." "".. I :I .' '' -rt.,- '.
"'-L" :.'' '. ." :', 'I', : ..- |.- :I, ". : '.. - +:. : '.- /; I: :".. 7. I..: I ' -.. .. .. 1".. ,: .. :. I.i 1..- .: .. .. .-,: +., r. . .... .-. r_ ..?-. I, .+ ..-
.- .: ...L ," . l % I % . . . . . - r . .. : . ,, . . I -- : .. : . .. ... I. ... ." ..... .. .. ... '. . . .. I', .: : F . .. . . .I P "
..e ., P i. I 11 I i.V M M Ix 1; ` M fJlI.. .. I '. li I .
F F F F FF F -' .1 F F FF F F
'.' .-.. . . V 1 F. F I I TF o: I F t F F 1 / V I .. I FrO PI"T I'N W . .. 'F F F . F F 'F F F F
V ,-1 .- - . -o | .. . ..:. . .. = ._ % .- .. .. ..... .. .... I .,.,m,-Nm, m.. .. ...... I .. .. .. U t R ..A T ." i t H 1 .. '" -r,. -;-... . +
S IR ..V tI- I1 v[hI.-..m I .LiN F .SIF F F F F F FI. .. .. ' FI .r F- .. .. F F : ci FAO IA.SA F F F I .... .F; F-F. F. .. I F-i., F F F F F '. . F. r .: F F F F ,,I F F F. F. "F F.. F F I 1,-
I "" lD I I ." .' ,. o .. .. .., -l-r + F.r T .r ', n I : I 1 ... -,o 11, I ,%l 11. I ... ._ __I___.,..


SI I, I Ir n .. i '" Li .. r .uz/-.. ' I "' L : I I ..
L- ..O .. .r '.__ .._ P_' "I \LL '. S.'. l '" I-' r -'" F .. .'--T""........ .... S. 1,'rs1
. . . '.. I . -t. -, . 7- ; ,, = ": " r " '"..- . z .. ",- ".-I. 3 L -ir u 0 -E M -T .. . .' ,' .. '. .,- . .r , '
... -.- .- ... .' .'' "---:''!''' ,-.. "t.ncimi, ICIII1% -. .,:. ",. -" : .,. ' I I I'U T (. INi '. I'l "T .' I7 My. I.' -. -r. I,,
- R tf H -;I 1N A %- -- ,. r: ' ': r. _, -' ; ,' ,i ", ': r: ..... '"' -1 L -r -, r, ,- -. :- 1.


e ,. I 7" I U / ... F ". . J ," '
F/.s Fl. F ." -F Fi, 'F F/7 "N ;F.' IC1274- 1.7-24-J..L .-

r -,:;r 4 I '''~ I ';' - ' -H O I -~r .P I E P. .. . . .. . I .[ D II ...'{. ~, ,, P .- ;" .+ .';" .' '.:, .j', ',,. I r": "'+. I.',1[, I,. m ., "It I .. .1 .. .
"- + .. -' .' -L I, ' 1 '' '.. 1 ', -. ,. .. ... --'. .+U I' ,5 I- -+. .- -' . ,, I --r ,I + l t;.1 M l it ..I I.'I ( Ie .trI, _. 1 11, sr., : ,~ I .a ," . . "-.' .r
-L' . -,- ; .. 3".II,. ,':, :J ... . .. . ~ \. ,Do I .. ,- -. , - ,, . ...... I ..... .. .... .+ ,: ..o ,., I.. -u g~ -L -U.... l.. ,..
.. . . . . . . . . ..... . .. --. I m F T B L C U c 1 1 ;... . .I t . .~ .r I.. ... . I .. ... .: : "I N E ., O

E 'D" . " I Z .- ',E.- T , F r . ', i l,. J l F r - .. . .. .. M D E O F-. ,,-
;. -. ". 1. I R .. /-- --e 'F-- BIL. F. .I1 \ ,,, J- . ,. F.. . . I ,' F F, /F. F 'I I . F . . . .. p ,l ,d

FA'-LN [ I ; r ..FF..1 II. I __ -l I .. z I 1 L -- .. 7 I . I 'F.. . . ..FF, IF'1, '' i r ... .F I../ ..- .I.. if .' ... .'. I .' t ,"/ .F.. I"I I' "- "R & I' ,..; I .. -- I -- . I I ".I..
".SIIN SI'a '. I -S.~rI ,2ii ...ir.p.....F F F 7 F F IFIFFFFF/P'FFFF'IF-'FF' F F. F' F ,, ,V
F'I7,. 1 - . -.' IC ~ 1 1 -_ _ _ _ -F F F'1/ F F F IFF I M I// FaFFl F 1F V F1/F.FF..F.. P j e - -
.. - : -: vF' T D N L ( 5 FLLF 71 E % E L~* IN L I 1F-. iil. -5 5 I ..t, .. : ... I.I LIi- - .- -,- F" F F, -
a/!, .", ,F,-l, ,M.T T-I -- - r.Ir. (F55 FFF ,FF /t. F
AIN~~~lO~ .ill ,~t F '
____- ____________I -_C,-_. I__ _ _ _ _ _ 'Pll ~i h I/- / r /LNF it __ _ __ _ ',- I.. '. .... .F.I ,i pr..l re F" h ppr
Sit- ,EtL r.nr oriVDL PREIDAO I i-'O OS C.4II I VLIII/I 'Ti ./IF/F.F/F'
j0F RY US, I lr, . - . - 1 I C.TS I A L ., L. I ./u- --w - ,- .. -/i F '. -. 'L 'I..
i'. .'..i F 5. P1 _ _ _ _ _ _ - . I L .. . r .. ..
rum.-I -.- ," -,,V.I. IF/F.', F SF/F ,- . .... F ...
F "V E ''' ""'IC' Is/I 'V IIIJ A L [' I -. r FFS.t. It' 'F A' 'r. .1
AZFAR1FION OA R 2~ NUEII...- N'-- ri~~ .i; Z-, '' -. I F"'/FF.L .'FF /F D..I >: : t F
1,__ _ _ _ 'I: [T i %. F- -. .,. -L- U. - !-r -v- -, I 1 .. .
%i. er FFF'F C .11FF' "FF FF iF.F. E, l d 7 4 1. ~ F - .I, .,':;''L . ." " ' "L : .PrM pIc re &~t e ~
1. .IF .I E ,P PIF TO ...%''UF S II" I'~ "I F.'... F. FF FFFFFF I.. F!~L I FF- -F-- --
'F..- F.- FF F h F..~ .;.-F -- '.F F...F ... I ,I - ./ iI 11I1 1. .F N ..'. E'.U b /.i. ''F' F/iF.-'..-
__ _ __ r i Ifl =u/R A NIS-NI P. IS t .AI. I l -// (51 F : .A I-m -r - -- .' i/ -..I......F I. 'P t
N '. VI i . /I N. E' $ 1 r . . . I .I -F I F ./F /i /' a. / F -II ,, .I ,d 4 1 A I I I II.. .. . .r ..
F F -F ~' F. F: .' `F NI S i / ... ..... F./. ''F -- F,-
'F'.' F .- F -. ,. F ''' ..'.:.''.: a .'I/ I- -F Fl : :/ F I -1 -2FF F.1 F' F -f-r -- -I.... FF /. .'- -,~ '. F. F
.0. F I. :i. ,F /F 1 .F / F ./1/ 1. ./:I .1 .-FgL. ., .r I..rr I.


!I hl'%G ,\ It fi',W] I I -- _ _ I -1.1Tfl-7 I 4 I A M A,"RINJA %I % Nif..; '" 1-1 1 1 Inn ,I I -1 I" V,' -Arp )- rXVII _
V E N I' A S V E N T A S V V 'I T A ; V 1: II T A AIAIA I IAMA:1 IrtrrF:JT ",1; r;I.?IIF:fAI. A 1r.)r J I .. 1: Ni : '." A 1. rQ I [, F: H F. 7S
__ - i "_ - l m_ l_ -A -V _ i .. .. ... . .
nnT.I IE D Tu hi I%[ nM A VS InLV Vil .. .....C P I1 ... PAP .... IA IT nf~ f I6 i r '. ", I, V II .II I i n91 nn i___.. ._n--- -_... n-_ ---I.. n ". . . .. .
I ~ . I "-. .. r, m ,, H I . . I ..... TII .+ ,,,,IW ... -" I 1'1., I ... 1. -. .. ".. . ... '. ,,. ..... ,... ... .. 1,, L :, ,) I .. :- ;. :'r;__ . .. ".... ., I.,: .. :,; .... 1 .1 , ..I ,. .. ...
,, II I' I , ,- , .. .r .. -lriT L . .. .. ... . .. . .... ..
". . . ... .. . . '" A. ..4 II" M T.' : ,- .... .. '..... . . . l ., I. I, :,I,, ". 1. V E U n n. r. r.-- -- .. r -r-. . I , .. ., -- I :.:,K l"". l'. r " "", . ...- . .. .. .. '
79 .,- 1 .. .,. AIT L. . ..
... ; '. ....,.. -. ... ,. ,., .. .. . ..I, . It....... ...1. .. .. ... .,. ... '. : '. ": .' .. ., ""-', ." '.. .' .". ." ..", ,
.., -. L ,," ,, ,, ..... .. 1,,, " "I.. .... . I l j... . '7 . .. . I I .. ... IC I n, ". .. ,' .. I, ", "
M F II N t l l,' I ll fii l l-| I I' .. " .' r -I~ "I, " 1" .. .. .. .. A L Q I"'J ''"'"': "" 1 .;' .' T. .. .:': ',, ., I- ..' ', I ':'-',-" .
..I. . . .... 1 i. .- - . .. . . .. ; 1 1. I. p. , - I p.' , . . .. ,1 . ..

Ill.. .,.' r '. I .. . .. .. ... PRL F-PA[RfIOrF"
.... .. -- h '1 1l. I ; n: I h ', I'" ,1: ,,s .,+l l I . .. . i.. .... I I I ". m. n_ i h" -l i. I l n.n. n. 1. - .. ',: .-


." "" ... .. "I 1.. .INE O -HPO TEC A. . ........ ... ... . .. .. .. . . .
~ 1 I ,- .; :, L .I .... :1,": ..' :,-,;;. .'. .. ". r, .. ,1 ..'; ; -I.E ,",:'i .' Y " " B " ,.' .... .
..1. I..... ... .. I.. s,I -,% ,' I'FO . :. --I ..' - -I 1 . ..". ., r _ m li -I ll, I IsI" 1 .... : .. -'.. .. .I
0.- .1 A C.IO I:I' 1 ... ,I . "' I : A E L-. IE AO ... .. ... .. I- + R 3 1 0 0 V.. . r t .r" It .- 1 - V. -r II I 'I I ,L I I 1 . -. --.. . .. I I . -- --,
,!A! I ..- 1 E ~ I. I .. ;.I.. ... .. ".. . .. I ., +<, o .. ,, .. .. . . . I ... . .. ... ..- 1 .- .... ... .. 'r-. ... . . .... . .I I 1. . ,. .... -
b I, -- p - C I .1 ,-". r __ ,. .. r . ' r. . ,-o -- ,_ 111. o . .. : L '" .. . . .
,I. ,- ............... __ __ ...... ..............v...i.......... ...... .. t /. L 1.I IA .. : 4 -,'. .,. I .. ... ...-
.. .. .. ~ ~ ~ I ,, ... .. . It .... B A R E %1 LR .. ".... '. . ",, I,.,..... i -" '.- :. .. ", ' .. -', "' - -- ' . ." . ' '" . ."' '..: '
.. .. i . . . . -.. . . :" .-, . .. . ... ,7 . . 1 1 -. ,. . .. ....: : .
r ... I-,-, rr r,,.,j ::,, .. -.. . .- -- -- -' ,: E' N -, EL Ni A+ N' Z A S .. . .. . .- -n ,,l r . ,l ~,,[ ., '" .. .
... ... n I ,i , I, , r -, ,,, I; r I .T I , . ... n ... ..S77 I. . .I
BU O DE AC R 1I SAIAR'. sIF I 7,7 71.,7; ... 1717


Illt[ ... ........ .....- I_ r... . _, ... . ...'-,r. ... ...... .... .. ... H OT EL CO LON IA L N I , i I ,..

L41.I I .' . 7, 7 . ..I_, .. ..-...:., ...rS.. .... .. ..........

LA CASA GE" ..,, ,. i --F. ,- `77 HOTREOLSM .. .N HA N . _.-.
-. ',1 %|i i \ , n I i ,, "'. -- ...1. ... . .. .. O.Yi . .
........ .. '...... ..............-~aj "' ' ..-I- -'--'.-: 1.'.` -...... .- ... r. ,,:, -",.. ,' '. I. 1 ,", -lL .:...'. ...- ,
-I ( I , j . .. I .1 r 1 n I.I . .. I r . .:. Ar O M O '- n .. S .. .
4 .. . ,... I . . 3 .,,, ... .. ,, I. I I171.071 . I .. .. , ,,
I .1 I ii -. '- i-, r, -'-I -, n" i nI h .. . -_ I. . .. ." I .. i . ... . .__ - .., . . ,.
''. ',,, ,, I"r .. --t n nn n %n ,. n -.. P i'rn. M i ''nn7. 7i1 I n = , n' .. .. .. 1 I -
'rr 1. ,. , n ,,, .L I .. .I .. .- 1 1. . ;. '", .. .1... ,- ,. . '. . .. . ,, ,, .
-..... .. .-D.. .. ...EIO -Ii I!'.. I ... 1. _.- .. .. Iu.,
z... j .... . . At PLA ..... ,7 ..

...., I ... ......1 ,I .. I :'1 1. i c .. .. I I ...

7 7,.. .. ...7" '
_, '9 -" r, 1: ` . r ". I I P I. 1 ,1,, .7.. .. . ,' 7 ",- ... -
-o:, ,, -,; M ..... I. it.. 1' .I I' '."' I... ". -",:i ,-~o ... o ,, '. '"" .. . .... .......,Ili t It If .I I I
iU D B E A C R I I r,, l-; 'I. :ll ( r .... I -... . . . i .11\CT R.SI r :, I r, E-0 ; -I A,1 % 'a . . . I ,. ?. .. ." ..7
7 7 !7.7 R i l t "1 a"", '.- -,_ __' __ I I , "
,1 ..1 <.. .?.. .._,_.. i. I-T .;. . .. .-. . .. .. . ..1. . ..TEL C O LO NIAR Z .
7. h". 1 .' I.... .. I .1. i r,. I,_ , . W I ,,, --, '.7': 7 : r,
,-N . ,- .T I . . r H I - T. T A I1 , r . .. '. I '.. . ..."
., I f 1 ,,,,,,-,,,.I. .... iii tI .n r . .. .. ... : -. .. r
r. .. 7- "n .,-. - ... .. I. .. .I 7L, I. -. -
.. I. .1 .. nr ,- - . "' 2 7 1 7 V I .. I . n . . " . .. . I J. 'I I ' ... . r . ,.E ,
77 1077 ,7 P .'l7 I .1 1,, 7 r . ". : .. i r . 7 -- . , -+ '" ,
1 A.i ,:A:'. . . I I I -:.7 11 --
7 , 'I .. . . ... r L I.. . h . 1 . . I . F " " .
.. 7... .l, I. .. I .,I~.PI ..L-. I 1 r."
.:+ '3 '-. L. I , .n i '. .JI~ . ........' .. ." , .. . I T L un '- . "_" .. . _' . V "_ __ "_ I , I . I' . . I" r. ." ,. ... . 1 . I ._ , : .I-. I ..
I-.. . . .... ".; I.. : : . .I . I ... . ,' : 5 1- r," . .- `. . .' . 'H T A H T A ... .. .. . .. ... --.. .. .. .. ; - I .. . I.. 1.... .
M AL -1 CRET O AS I 5 7 , 7 7 I 7. ., ,
B e . 1 %%,tI ,. ,, , ,,,, ,.1 I.. ..... . : :1 1- 1 1. .. -.. . . .... F., .-.' I .. . .. -. .I .' . .. . . I-'" I .. .. 1v '. I- . .- ""-

. _ . I ... "I.OT CAS -_ --I. ,- .. '7 I7.7. : N .N.L I -. '

. I . ..lIl. i1 .. ... .. .. ___.,,.._. .
. I L.. . . I I, , .' I, . IT ._ I : ,:, ,. -, -, F I (I .. . -..' N'R' L . I .
.-.- ..... . . ... .. I i 1 . . ,_.... . ," T .I ..... ... . I ___.1 .... ... .. -. .. . ... r .... .. 'I' i: ". "
sut~~m .. .1Ri .777 rL, r .~., 7.. 17.
0-- "r7 '- .. I n7 .. I . . . .. . .
S.-.. . ... ..' ...... 1 .1...... .. ". ". D DinJro .. .lT .MANSION. L L I .NIFIC" .P',.,IC
dM77.'I""'11 . -___.___"______" __________-_- I
.. .. .. I T L A .... ' . ' ., 7 .7 ... -
- I . .I .h . :_- It ,, ,... ,. ,. i--, , :,. ,. i. .. L : . .i. .
; .. . I. 1 ,. I, _l i , i.,m .,.., ,.,, ,.fi I... I .,..C.-. L.. "'. r. ..I'-- 1.-.. ..- ... .. ...


1... . .. ., h.AI. r .. f .r .. ..r. I. I.- IT 7 i" .-'_ ;1,177
--- ,:I ,,. : .I P1 7-. ..1 .._ _...
+" -' .. .. .. .. .I. c .. i . :S M R S U I '
I.. I + .... ...1 I .. I'. I I "' .'I I -I1. _.. . _ _. .. ._ . .-. "' " '. ".:. " ,'0 E =- ; '--..,


" .. ' "7' " " ' -"-7
I,' I ; :. :, ,, .. I,, '. :.. ,,,,,i ..Ic .1..I----- .1.1- ... . . .... -. -. ..... -.. .--


.' ... .; i 1 1 1 IRESIDENI P I! -LAV ....E. .. 77 .. . 1 . ..
1,0-7777, .... .. 11. D..EC. .10AL fF. ,- -,,,, ,,, ... ... IN E E GENERA i OTEL "PL
----i ., ,_ .. _1 .I \ .___ _[, ... .., I 6 ___ , 'rI .h I _-. .., I . . i "._ .1 .__..
1' .. 7 ', .. ' ' I ... .,
r c"._ _ _,,- T ...._._ I I_ ....... . 'i 'I, ." ,',' .: ... .. ,, .7 .' . I l .' : __ ... .. .. ,." .'.A D " .: ... .. .. .
. .. I, ', ,, = .. ,' -I O E C I I .. .' . . .. . ,' "" . 1 e ,If 1... .. . . 1. I.:... -: ... .
L. . . . . .. . 'I 'L.,'- r -, . . . .. .' -, .. . .. T.,.. .. .. 1 .o -,,, : : ., .. . 1. , , I . . . . i -. . .. . . .. .. .. . .. .. .."L L
F. C,,-,, ,- I 1.I .7. .. . ..L i ... .... ... .. L I 7, ,, I ,,, 9 .. 7 -
:' ," :: 11 _,,<<, ; I,, .. : I I.-.. I .... - : .... . :. ; ? "I I IO. t ELSA" I ...I = ,. + . -
. .. ... l- ....... ... I ..... R O A L I L .. - . .... .'- , : + : + : " n .' : ". 1. ,1 ,: I i '. .' ."- : '.


.I .. .. I1 .1 7 Ii 7, IA It II.
Iou s rch. nto, Ei k s,~ -j,'.- I iil i.- I-- 1 / 1 I IT 'l .. I . . -__ _ I . i I . . .... .' ... ,: I .1 i I . .
I- I. Iir. .. I . r I n-: . -, n . j :. .i ,' < I ~ i .: \. D --i I. ". .' _" 1" 1"-- -' _- 1" "__1 '11 I -, := ;' ".' f. .


7 7 7.7 IL 77777 7, .. -, ,,. .

" ..i 0 '.9 .. ",I " '. .. ... '. . I,,',, I ,-. A .. - I r
I.. + e t ,: ,r , I .. ,1' ,, I ,, :,- l I Jl ,, -, l ., J ,i ,, ': II .: ", ,. . ....... . r ,.. .' c - ,.' .- I '- I .;. -, ; : I .- ,__, ' l. ; I' .- "- l -,+ .

.. L .. .. I A UN I .... I ..'I EN I. I . '.. -. '. ..l L To :
I :,i -i, r .- ,H .+] ;. ,, . 1 ,, I' nI ; . I D AR -_ . IN AI
.. ... P ., '. 1, . +. .' , , , , ,: .. .. . .. ... lDA tS O L I. FA"TM 3: .... .. ........... ._ r ,_. .,, ,r.I T % 1 II i .I.. ...... % ,, Il "I<-: .. . --_ _ _
it. , -- -.r ... L' ,: ,, .-: -- h ,, -, L' ... -- -_ I-_ _- ,. . .. I- I -" .' ,, 1., ., ..i %G IF IC O $ I - .\ ; .p"a
7 ; : ,,, : ; ;, :; 1 , -:. ., ,,;: C A P A D E A G U -.. .. -'+ rL + .- S " ii; h I.. -- I :.. -,. ... -;i ;; -LT I .- "- '.,- : -I, I I' I ; L- I ;
,L I ,o,f I t,, 1, .: .r , , , u ,,. I i F Sr,% t c - . I. . 1 1 ., I ,. k l _ _- .n : ,- : .1 I
. . . ,. . I,-, I.. .. .. .. . .. .. p I r I- .. I .Ii . . (- i % r % P ,
11 . . F-.,.= ,--. .. . - F. L E .. ... . .r . .. .... I~- -# D.A . .. --I.. .- . . . .. I L I,-,, ,' -r , -,, --.
I . . . : ,", I, . . r - - - .' . . - .. , .., . I I, I. I,,, .. -, Ir .
r.- : .. .. ,I i. ", ; ' .V F-" "C D D E L I . ..- ';'I T RE....P L.f,0 D 4 1.+.5 . .. . . . .- . T.- ". ...-- 4' . L . ., .z. LIT
h -c "n I,' .. : n. l n '. _, A I [ II cl t , I ..... .` " ~ R t L ', 'M .P . .. .:,+ -. .. I--,, I , ., r,_nI,.I% ~~- I O 3 I .F - - - 1, .:r ,_'.r C : .".;=--
U ." -.'- '1' .. ... . .- M. s. I.. I I -, ; m .- -; .. '! . ., - I .... .- ..I-r I . . 1- I r l l -_ i _' . .. __ .. -- ...__ ,L;--;
,-~~ ~ ,, ;., . . ". .-, ,, ... -, ,,- : .. . -. -I ,. ,. .. .. . --to = JI+ ll] ' ' ,, -. .. . .. -,, ..- C .. -;.
- . ..,_. ..I .....:I4. .... ... ,- 1 :- , ... .. o .1 ", ,-- .. .. . .... .. ,.... a


% 1. 14........ ... . . % % .. . ,- < ... I .. T .. .. -. ._ ., -.I .. -. I 1 .E L-/ - S ( . .. . .. . ..I . -. ... ... . . . ; ... : ,,: _+. . : .: . I... .
r ..,- I J -[ I .t [ I i ,' O B 'I. ,I L I l F n. i I xi P- i l d i: . . . . .... . . _' .r n . "'r .... I?,; l J". '- r, i, -" i. ;'
F.r.A .. 1 , n : -+ -,e r.. r IF b'. ; I '' 'L r V ~ ,' I i- : :r E,, i .,I.- .. . . i l F il / I \ t l l '. ', < I .n' .'n l l v . I. 1. -.. ....... ..
',;',*'~ ~~~~~~~ "; ' o J 'r - -' -, -I.. ,- __;i, ,- .; ,,,, + '+, ."" + , ,
I -,." - .-- ,I . I ." > . . I ... '. i . . .. . I.. . ' " '. " ' . I r . .. ., .,, .. .,., .- I... :I ,I :I 1. . .. I .. ... '.I.- r -' ." r -,< :.. .. -,- ,.- ,- L "r7 : '"1. .1 I I
Ii l E t JM I ~ tr S -,, !1 .. . I J .1 + 1 L +, .n , , ,r 1, -l, -- ,n . .. . .' r ," r" "-- - '. .. '- . .. . . . .... .. . . ..-
so ".IO .. .. A R.O ", ,, -. ,' '" ---' .. +;i' . .... , .. ..,, . .. ': -_ v .! :- s ] -u2 s 1 + .'- I : 7 : . :.'. L l r ;. --- -_ ;, I"-. . -. I.: : :L: ..' ., I.. ..; .,. .
. r .j: ,",, .,.,, m n .'.,- ,.,..'..,.'--. .. . . . , ,,.'.[ L IA R IO )-.I., : ..N AI-," . ... 'r""., ", I ... ",;i 1" .. ... ... ... .... ,", ', .... .. .. .. ....... .,:" .,"!,,


I f 11 \ T- __ ____ 'I AR F F 1 A MARINA t IF Pr '' FIF1 I i IFI 1) I1.' r r F' i F
i A 1 Q L ii r R F S A I Q U I11. E' F E S A F. Q IJI 1. .; R F L Fill n r: ;; i E.; ;' I . r 'AfJ N .2 1. ( H l t. N( I rF IfF I I I T 1 I F I ; I F. IF
I I I _-- _ _ _ 1 - - -
Al II AIMlIACIOISN' iI IIARIAIIDIStf~lF Ad HiAIIANA 2 ,' MARIAIJ r i m Av iII. ti lII AIl IIAIt' III 'A -A ._ -..* '. 4
i I. _: .. .. ..I.. I I,. ,. -. .. . . . .......... ... .. . . . . . ..


,, .. . ;F: I . A I- IILI- R L ID A '. F .. . . i : ; . ; , .. . . .. .. .. .
I .... .. I .. . . . . . . ., ... .. .. I .. . ... .... ...
I. ...... . .. .. ..,. *" :', .1 .1.- 1 ... .. . : . .. r. .. 1 . .. .. .... '- .. ..- -- I - :I.. . iJ : .. .... . .- .
:, ; ,. .- . :.--,- .. T ,,, ,' .. .... .. . I ..8 -EA D . :': ' -' .-- -- ""- 1.' ... I'''7 '' .. .- E "" r.... . . . '' .. . .. 1" ... . rP I ,: '
- "- .. ' .r .. ;'r : ." -, -: .I .-- I -, - -1 1 ,I - .1 I _, ,.-,- .- - , -- ,- : .. I -_ I . ", ,. . .. ,
: ... '" .....I +1 '" I .. ..... I "1 .N PIE,, WZi'tx T 1141 is ...". I ," ',:", ... .' ,', __ ,... ". '. .... .
. _, .. .; ; ,; ,' : ';_ L T l ii. i . .2 :]:.. : -" ,i:u p: :" .'i.' ." I "! i} I. J I - 'r- "'.. Il .. .
1. ... "... .1 ... I . .1 .I 1 -. '-+ .- ... ', : : "...' _i ,.... . -: ;' '. .L .... -r ,., ..." ... . .. -..- : '- -. -. -... . ... .. . . ..
.. .. -..... .. ,....: .'I- ;., ,-, I..... .. ... . ,, . .. "_ ... ... :.., I.,.
I.. .- '"" I ..... .... I .. I--.. --.'.-.- ".. . I I III-1-I-Il I, \ l '. "' "'" .... .... I l i .


S . I. I .... ,, . . I ..
........ ,,, ,,,. ,. '.., ...- ..... .. ., ... .
:. - -. __ _ I I. I I- 1, I ,,, ', 4... . .. . , ,: > : :: 1,=:. . r.. . ,. . . . ...... ". . .. . .... .. . . . ,l... .
r ( ': :.! . .._j : j. .- i. .', : .. .. .I .. .... . ... .. . .. I .. -7 . .. .. 1 .1I 1 .Ji l
i . 1 .L I . . . . ...1 I 2 .' .. . ,I? V D _w . . ..l 1 1 . ... I .. . . .. ., ,
:::, .'",e.,", ''.:,". . r7_r_;__ --_- -, .1.-II ..... I. ? _`,...-.' v . ... .. ,,. .' .F ,,,, . .. i | : .. .. IhII A ... ..... .. ..... ' I ', 11.71 ','( F
'___ ` f k. ,-- I ., '. . .. . . .... I .

- 4 7 , I L ... i,', , I " . I I .I
! A q q It m a m = i ... .. ._r._. .. 1 ., I ....-. :, .. .. I I.' .. .
. ,' ~ 1 0 .- .. .- ,- .. q . . __ '.'. -. A ','NM 3 : 1 1 ', '. ;-.- I 1 '- I. . .. . I n
-i I - 1 I, . .;i . . .. : ., .r. . I :. . .. , I. . - -. __ _ - -_


S. ... I .
. ." F .. . F F I III'Il H~nd It (1r1'. r' '",'".''rFI,
. .-- .1. .- :.. ,. - -- _ . ". 7T T I- .- .7 .--' -"-2" .... ".... ....: . .. "" '- 1 I f 1,F, .. ,. . ,P IP t '
(_ _m F ~ [ I M + .. L LI\ 1 .." .2. I " "." '- -' ;" r d ,. I -~ .. ... T1 t '.. I,+ l ,+ .[ .4 ".... . . .. I .. I- ... -_ -_-.. --
i_, _- .- D N ." 1.'" '-. L . . r, ' -" ". :_ -:. -- : . .' :. .. I" - "I . . . ... .. ... 1 .. 1 r "J, ' ' ' ; . : . .. ,-' r _
.- .7 II - _- L4 I ... 1._. .... a L'.--. T:- .1 ,- I ....-I= I'L % ,.'"" ,-T-+-_..--,-,-.;-' . ... 'I -P l-qrb .'..I ++.

. . . .. .. . 1+ ... I. . r .. .- . 11 I ,. ,I .. ] ,' . a. . ... .. ;. > ? : v + . : ,
:,', .... -.." .' ... ___ -91-, 17 1--II, ,r v, -, ', -=. ---..--.: : -I r ... .. .. . . .. . . . . . .


.. .. ... ... -I I : o .. ':+<: .
- -- T : _ m t .' \ { `P [ \ - r I P II T .r ..-. e m ,. . . ,-. . , .. r '. . . . I
l . . .. ... _- ' -" " .' '- ... . .. I -F' ,,- ''o :-~ .."? v + , ., '.- : i : : i . . .. : .
:' ... : ,. ':.I '.. - I '. I- .I. I " .': +' . : : ,L t... .LJ .. .. ..... I: '. ,. ,. . ,.r,,r,
. . I.1.. . . . . .. ...- I -__-- , . . I r.. . r II. .' i'.. : : ,.' : r:" -"' - e - I
I. . . .. . -. I- I, 7 .. ; - .- r --,; ,_ .. I .. ,1, .. . ., ,-, 1. 1 . .. . , . . -- ,_-- r" - ,}- ....:~ { -o - ." 7 .: .'P -
"'" ,.I'r '. +,, ,_,T;,:. ... ,,= ..., '..., ",.,-'. .1.... 2' ...:'.-:S- '- --T-- -, '__- "_ ,-, ". .,'+ .-r,- .J:-I ....I.. 1" '' ,. '- .I
- __ ' , i _, __ I "I ... ,.... ..,. .,n.,;- r. .
.r L O C A L E i' S Al ..1. . h IitT t' --IRA 5 1 .. .f : I l . :. I.. P,1 4I 1 I I. 1 11 1
L r ',. r ., ,- a .. ... .. . ,,,IrIr'I u .. -. .._ ,, ,. -1 ". I I l I J4 r I r,,
'l'. -1 I s", j -,I" A P + '... ;" ..-- .. -- . .._.. I, . ,'FI. I.."S,''.tII-I I I I '
S. T.? -. ,, -; ., ; _.- I _, .,, .% ;. +, :, .. .. .. m L ; r ".' I . .' .. ." lI I C F .r -. .. -- .. .- o -.. : . . . :'.

I,I" I...... 1" .' I..... !-,--. .. r.... 1,,- I :_- '-: L "' ,'" "' .- '," ."" :" '.' '-'- .. '" '-1.-I. ,,---,-.,--T.,. -. :'',;:.
1 1.1 Pt .. [L PP. l~I . . .-
I L, -A
lA..:, m "W.'.: '..'._' . '.. '' -- ......... .. ..
. ,. . . . . -, :i -.. F ; I I. 1 I "- . ..!,., I __ + ., I "- ', -. -.+ + l ~ l: . r. -L 1 1. .' ., -.' r I,: . .+ = ,I .+ ", 1 t r .+


.. ... .....:` . I' -- .-.- _ -- - "_ ". -' I . . ... ". . .. I I- .. ... .. .. .. .- r . I r
I I ,.I- .. . . .. I. 1 .. . . I. ... ,. ;"" : 2 . . . ,. .. .. ,I.I,, ..-` -. ... v , ,.-. , -.; +, , : ;-., -. I:.. -. - ..,.._,' . _ . ' : " .. . .
,.. .. ,, I . .I.


. ..'''........... .. i .L .,.n . ,I ' I ' r ,- - _. .... ..... -.,__,__,- I ' I I ... ".' .o...'__,_ ,,% .
.- , ,nE C .. . .. . I .. .. V F .. I, S I . ., -
1.,i, !:- .; I'.. ;".. ." . r... I .-...-. --.. .. -;-.--- ... I .,'".- ;-"" -- ",I '- '" ". .... .... ... .": "., .'-'';o"':+

"".'T , I . '- A .. . . __ .1 .. I !, I I . .
_________________________________ r ,. I'' .. I I. I._
..% .. . .. .. . ..- . . .. . .'; , ',
... -L -. T I .''," ... . . I. .. ', I j .I :- .I .. 1. .. 11.F ,1-1' a. . .... .'

" c. .. I.. . ,. . : I. . :. -. I . -.. - ", __. . ,. I '. [ . .

' A '. ,..' l P f .r : , .. - r 1 -- 1 . . . . N It _',
.'-. . .. ..'_, .... I _..',,. I ..... .- .. '. -- -- -- _--. _'__':u__',",':' :_','" .-r. ,-.
... ..I. r ;. I .... - r _ _ _ _ _ _ _ __I_ " - I t, .. .. ., . . . I .
..'":'" '... I ". -'-. .... .- I I- ..:..I. -,.. . .. .. . . -- "- ... o'"... '- ".; -- .... -. . ... ....

"I 1 d . F ." _ ll % I F r I V C 'r r I I .. . . .. 1-- F .. .
'__ r- - I. .- "- . .. .. .-., ........ .. .. ..: : ..; 1 .. - .. I.1t T 2 :T I.,;I-".' 1 .'? '' .. . " -- .. .. .--, -. .... . .. _ _1 -2 .- .

., ",r': ." : -...'-::". .. . . -- ". .. .. r.+ ,c~ .' er a r r l .- . ' + T: ,-.A :ra' + Jt ,; + A II l I. P,- -- --, -" . . . "_ '. .. . _,
,,- '-... v.... .. . ... . .' -" _' -L, L -' + rr.. m .. : ] ,t1 -2+ P A T .. .. .- '- r ," ,i i .- L I? ,',I r I I ., I +., I. ". .. .' ,' . . .+. . ., i -
'r . . ,:' ,-" I ., .... . + .+ . .. L .. nI a 7 m .. r. .. r -. ,.., .,..- I. ~ ,, + ,: [ ': + q t L C '' ", + I T ; .. i % , , + It '. ,+ .
1. . : . -_. I. % ..- . .. . . . + 1.. .. ... .. "+ = r .- r. .... .I I ... : .... _.. I + -; ,+ .' : . .. . I .. *'.. + : ... ... '. -, -- ,I. +:

i F +_;_ r.".' -.: '., .,. -. , ,, . 'r .... .. t I .. . I I ... . 1..
SIT -t t n .N N ,i _ -,-1 .. i, L 1 I . .
F : 1. .1. 11 I I -- 1. - I .1111 -lit- InIl'I

1 ". -.. . . . ;;.. . . ... :' I .. ._ : / , , , . "- - ,--. .-. 1 . ". I '." .: I . ; , 1} , . .. r r. I, r : I .. .


o ; .. .. : ... . I I T ).l..... ., F
_Q_ '" I1 .I. I.tRN .y rursr..;an,,1i
.it''' I, I 'v,. - l ,,. r I -- I,- . .
E- I, ,"__ ___ ,.a.. -H
I 1 "I ," ,_ . r. _____ __ ____ __ . I -ii > i' I. . . ,""t, ., .. ir.a'In.. ....I
__ADI L CA I N Ia it 'a li. r ...1 . . .. IIL I ..-. -- .- I..
I'LO C A LE .. itia t -igr1t .di 'b . i ra ..'r'u ...
1 ,.g rridtncia .-l. T1, a .-.I 9 pI~~-S R E 1 .11 1', A ..-. . .I.. .
,,, gra -ai h m-a mm il..ii ox r n L. - ? ____. . .
dim1% 1 ga a iq nit i, i t it l a t N, : -, I . 1
ailo iaadt r..1.au..iL .' I P.l~ Al IF'1. ..'1lI'1t.

i.. I F F .l tI It~ A .,I,: .' .
F- "'f Ifl[ I1 I- - - . .. ?' T Er 1E
MAIO DE LA MARINA


Fruirff,, un ITJ' fuera chufer de Emilio Tro) unL ,n II l *.hqc' .:.'"1 o .1 p ,I 1u
isu podd6, enl CH

Desde 44 44u44om4i44i4 le d41pararon v4i44s4 rafag4 \0 L4 44 4 herida que recibi4 no eran necew ria4mente
d.. a trntrnl!dora, n el reparto Santo! Su4 re44 4 Siria V H 1 ;.I( 0, orlesi.-f scan inteU4mmte a Ioi lat4 l O reli


-4-4- 4 444r' 4 I 4 4 t


h, a etal obra "11-. ..
tarioia ein epig r,,..,
, ,..4. .41. '4 4.1'.
44440 44...444 ..,.,


4 4e4. 4 n ,n a q, 4 A 4m }, 4 .4
4444 ...........444 44
. ... .- a


h,. a d, te ~
4.,L,. h- dechsa
I 4ad.4a 4 .44444m4 horal 444 rr.a
44r44gad44 44 Poit 44o4,44aba pr4-
.... 44.- ..-.44.....444


Se '44 .'.'!, "' del .,.;


:44LU ,~.' 4 '~ 7 (1


Construyen un tanque 1Tri'tte tie ofrecer amparo a los inquilino
en la lomna La Giiinera | riren en csasn que4 tiene itue cliausur4r4
.. .. 4 ,45 ,) 0' 0, os 4, 4 4,;L


L- w. nt. d~en e l BU,6 t rda l-tltlA, I
Garr.. P-ow, r ille ..n l,.e
e,, ,, ga ta al"o
, . ,
-It4 444'4. .4 .. ,._4444.., 44.
emi 44 4 4 4ll44
,--.4 P '4

i i:,.: . .. : -,


dl 444.
'Q 4444n 444 4444 44 4 "


i t4 rIl P444144i" 44, 41.
1Vi4it el Presioa Ia
Is Cruz Raja al .r,4.


4 V 44T 4 o 44s.44 ____


T ,,'; :" [ '.-. :,:!. BANDlA$ 44L]'\fL[ ;,,!,,_ _'

... "I
D EL-. +r ......!:1

U~- %,._ '. :'''\ ^ ^ ^., -

I" ',' ";" ^ ':-: --:-

.,,,con ete 4 tnaconal radio de bteris QB60 d, I.

CA \[I CTOR
Dorado del sistema Tonal "Garganta '4I i :" que proporcio-
na una recepcid6n mis clara, con absolura pureza de tono.
ONDA CORTA Y LARGA
Por primera vez ensanche de bandas en un aparato
de baterias.
Complete, con sus baterias para 1,oo0 horas, por solo
7.."-C- VICTO
La marca uprema,,. ;insuperable!
DR VENTA IN TODA5 LAS AGENCIES RCA VICTOR
&,sln~bu'dorei ciu)'yoi p.ro Cuba
-L ..R. Y LASTRA, S. en C.
Muro.4 405 4 A07 Teal M-5650 y M.5659


AP! ,1 %3 11, 5 U. F I 4 V ) C


. / / / ." n
}' ; ;*,/ ;/;, -..I.


v 4 ,


,al,


-,[ I-J:, jri


[ i . '! ,T., ', I ..


Ta. agradabes v benn
sa4 para tOdOnn


444k


4ficiosas sorpre-


,; --7'4' --4 -4


444444 4#; +..


'"f I

estv an Pal..

S, i,
& ,

-t 60 d '7- +
444,4444r44 aS, i

44.'


L . 2 V... . :, w .

'! :' .': :';.':" ; :.; ..,, 5 ,- .


,' LTE'


,.a lt 41404444 :a
4 p44444144444 44444
[Un alimuerzo de Curti '
a periodistaA azteca-


. ~ ,aaraca.1 -;..
MI al

; . er-_ di,
".4. 4 '4j .,-'..4 4 C.


4 4 44,
44 4i en gener t 4,44444d


Arturo A. Roselt6:
Conle-t.r. arn prkbwt p-r -I-


.. .- %.:,


.,- ,.-.. ,aalili.. Me: g....ar--,


: I I. Va.,,
r-44,,,4 4 4 4.,.r4,', 4,,4 , 4 r
va ,- 5.. e -. r c d, I. ,,l ,. .
44 44,4,4444,. 444 444,4,4,4 ,4444i


Panr udie es un aacreto quae to
,,s .-c Ap ra I ha P .,11
d4. h4t4 q.44. ingre44, a.4 ella4 1.t
I4 4 d, at4nde4 4 n.e 44sid4de. del
pre-puesta, Ptro -eoru hay qua
.atlndlr, tarrbli, at pago de IDS re-
Piros y 44n4ioes4 cuy44 i444 444w
4aporaron, Canto 4 n ]a zona military
444 4l ,44 4 b,,4 qu4 444tra C4A4
pacidad tributaria, ya en Plenti Pr0-
ceode d/ae-6., n daPar. ntaqt


44444 444444, I4 44 .ba, 444 4on

al -ieg. de qua la ley atl~tag UU
4444te 4 irpu4ndad del d444 ,44
]osi Maria Capo:
Pfd i J.-:.. -L_.J. r.'. ; .',a
.1.1. W1'Lt- -rk -J r I%: I
44 444t -.. -. 4..- Ell
-I.:" 1-, ,- -., u r am
dad",. -, Cap' ,
dul'er -- .C-.. , A
Sen o eat om.y iinp-rtalitl
Puede decifse Qua ]n a s.t~od. D
I- --rt.-"t adnuWst"1dr 3'"'
ha W~ido un lienio de las itn"."-
y, menos, un eatadist.. A v aa UA
hombrea aud-- 11.r;,. IT
qua iro airve -r 1-
cue Ar i r r, '
t. pal. Cut- -. r.~,''v,,i.e v em ,, ar ,7.'-
4444 4 ,' 4r,, ,,4,,, h 4
,4 44444. 4,r ...-,-,r

544444 .44 4444 l444r44.440 4
44444 A4' 44... 4, 4, . .
,,-,, 44,,,-,, 4,,, ., 4. 4 44 h, n


Rnmiro Guerra:

^ -,' "; ., ** r td/ m,
..q- ', I , I -
1, ,


4)1

, A. : ,, ,,
,t r , ',

1/ . .ua det!
4. de 44 44 44, 444 ,

at, , ,


1 I jt "\ ,,444444 ...a.. ..
'1, ?/4,:' :
Ir li/ ;. r. : 4.,. ,,.
44' "44'4.'4, 44.4'b.. ..


j I i [ 1 "' 'I -. I ', t Iq,


I ,.^_


SUPLEMENTO DIARIO EN
ROTOGRABADO

NIURITOR, ICFP I RIVIR) lIFlINAnIrIZ


DIARIO DE LA MARINA E=
IA HAIANA. VI NERN ZZ DIE ll1a IINT'A 1144 /iiMw inTyHA ,'n, rm# An nvr ,ni'i r ,,


A "T U A I. I I) A D I N T F H N A f 0 N A L


F.'si~" ot-i iii- ittai* '* i Ornnt-ctfln wom 112111U." AI. lootoiliili d.rn
iU1 1B ielel eh I ni ft ee MG te&, nj fnitit
1._ A "-. Ciw Kt- i. OiwL y 1 d-t., W .ee.
IM~rrw~t r..,-iln rrrii" l dp-jl. do 1. OL& LA II..Jr wljoc f u bhm
Ii rl, qIr, l~rrt~llrriH . u rom.iin _I --Pr lrBM df Mul r m i y el ivior
.'' ^ r. IFr'-rn~r Jtl-.id Cub. in'B l. O A. crwn it Wj *n.
1l ..,.rf..l.. Ppo -+ ..I ...a


=+.--23 .....
EIONM ALUUERZO IL. .UB ROTARTO-L-T L i fm ccl.- |r ,-1 l-',r ,, r 1 11-
naM m lv ,, kt a e bupal -.1 dtle d 1 AI .1W l ll IF Ll Heb... rlr rl ri- rl n rq r
AleMvIL Nlol I i d nu c] Iu r "." i l"l 11fn~ildll. n I1 'ft- IS .-, lMrIi ,i -|H, r
brltl ruthrdo May. pjll.Mll.n do 1 l < VM oM s1\ Irtbm +j >.l iLA Sa,.l. .1. It l" .' i.
reLmr m iIiwrM i A In illt *1 litcll t Jo IWin ee. C uftb lrnl nb I l l-lMI. I -F I" T- r r,
d-te do- Club Rb Iue d. LA d,,abl. y .1 r L rimri. l u 'l Ad,,r .r 1,? 1 ..
.. ...... ... ... ..... .. .
,- Ac i Ae r c 1C1 .. ,


EL aR eAJ Ic -El n.. t mil. W %prmIib ot.- &K W.e~iel.e~ ~d p,.fl... F C Wriflleec dot D[eeetungel. ft Ucercnl..
Sr,..i .re tFe dc q.ue e mecI htler enl W let c Et l ,ica d, Jeci n 7,' rbrlled cI i- IF. b tlA lAR bhe el mie' Fee-I -Ai c I,
r. ...... d . d . .. d .. .. ... c, .Iln c.. ... W.. ... e. c...... L t . .. r Oi.p.l ,iW-
- - . - w d~.1 "~ .M" .In ,l t-.
eu1 El ,IEet lb w- l c lejp.. 1.., hI,1:1, r Jt I 1bl.,iccr ..OdF N "". t .
'C'.c lC~kbF '.~ ,.U .c-t~.l -116e. t.e.l 1-ol o 1 1
P.... ., .. ........ ....... .c Ie c .c .. l...... ....I 'l' '...... I- .... "d .',,Fb .. IC l .. ..... l c c.. 'l Il . ... m" ...... .... '.l... .. .. .. ',p,' ", 'F '.1" e r ., n r ,f
i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ W ,' --'" ,.. ,q'I-", ,- '., ,- -,' ,",, ,,,'


r , lr, r it lr r, rI r I1 .
V,, ,. 71 . ., , .


I., ", %;,,: ': ',, '., ,, ,, ; ,;.
I,. ,, r. .., . . r , . .
1 -4 , . , ,, , .

il.l.r DE LA MARINA


' V 01-


E.' t"-o Irl
oI 0 .,d '-

..--" ^ *.71]^ LI
. t.l" ,)~~k i ll'
."-" '- ...1. - - .. ", ..'


-- C I'^PM W W :


J -
MARL) IM LA MARINA
a


A.HdBdANERd


%.0.''"
- a.


IS ot"S


L.
*, .I r s. N
a- ""a,

U eft ku 14


iuk

Z* .l-IM refld.Bt- po
Cl.d Maid.-. o1 %am & C. Andwwii
f .11m Quea'L Con allk -
efiurrtr, E b~catu hIv.SUvt& LO


d. dd
Min T P
!!-inmw


l el oif 41 V4Ita4 Vgql
nwlfl pe &o nnfa 5.1. i
olse psM to Ia. 1:.11 -lran ^^


mor as. v14. i.
puMmt yu Fran


En 4 ,19UM do C&W4. n pOP5 af
1. t.4.4 do to "Sp1to Rna Orvtp ooo a] P
Rms14 st ,Ita spa. on 1s lrogo B a
ITVAlla Ofp. 9-rMJu Al-ant Do- W-= V
318610 % Im n. m Nm Onec 7 A90%
P' .^. ^n


C- 01 O 1 .,t
. 5. 1- |kI


...pd
>^= 1
:,. *-


Li I
do Le m
Pfafcm


.All-.4 j'p po l Imo .to. JoLw P.Mjar y cM.to. If
amst 0 tt J.." u m -.& J '" piw U j f' .S Loo
Sd wr mamael Vw4..jm p Ui4 o A.. lpnp
Chi6 F -1 N- O'wwgpDg* m 3, m .a. lp_<;a^%rt^en tqlps Abrdados
*'$ A. n I dJet. I -


^^L en. ^W/^J
nm" 6. -w,


Ga .4. IV
;" l is

o ,,, ._I .. -&


4 i


Faad ., 5 .l.o ,I Pp,.rpl H'l p. y1 O .


Batista, Orugndys: V Muselihp an proeta M boidrdos.
Colors: Blanco, Armena. Azul, Maiz, Tao roa, Ngro y afras
tatirldades de 61timo moda.
AmIobi ft TtjdM
Las teCs i&Ms r m atrled k f ggggj
Csfesta mane an Rtefland. q..j.&..r,,r..
B.T,... 246 cml MaJto
FIAhTu,


GRAFICAS


-~
p. Pa P.5.


ft>. ^


I M frdlou g Ail~t 011|> Rtei'rndo y 8r1ar ZNFTRLN f PF" IRBEN SA -, vrnte au mrifne .4m a 1, miltal dp lal EiItf U l- 1 ti ptift
" hl-l~lp' sBt.B. ,0.m rllfr C-1- e 6.1 G- -,rlerl i-- b.' i F-i'| ..lI rP n J, N -. .
".i ~rra inW r.u..ArI F tJ i f WI ntr Ap"Tpr:r d" ...l! d.tlkhl [AiLd Frtudr, d, I. 'AL-
Id Bl. .r.. E Ir.r. I u, Ir L H .1l.. Wx.I4 n. I BI- JnJi M.d r-.. s to 4 i U-Tl N1I ... WT.-,
La .tnIo "o N S. .n T,.m .. ) ,.l S A I. 1.1 I d F Sl .l i r I . L W4r 1 1 ld


U I' r f Af eO l kr r lrj 1 wri II rELM An cl1i, M1 V'W.
_ .=. ^ eatirrarl~,t [ 1ul ~r, r _i ,,,,, i


EXH1BR1C10 PftVADA A LAS Al'-.RIDkIsM V A LA Piloft-t-fi. hiP I. GWrNPAL MO-
.'RS INTZRAMrRRICA CORPORATIC-.N -I'nana" Br1'. .r--' w ibklr4. f,.i. 2l prim. a de
d1' lr If ibtl I t"r Q- hmlrt &! Fi-idin ,n pl-,n i I- behwift 1 dincril r^rti-&. dIflrtili
.,~ 4.t.Nmcck i.fl HE,..1. i e..id..,. prA' fr.II mi..g i -1 411 A EI= Bal.41 Q"r,1En
Ic- I l 1 F-s.il w' j411B lt w514,, .Z.- .Vm -1 ,-,.- .:-r Silrs., 45.. 1'.-d-t,i .-. -2.,,I4
1.1 44.4. II StT ,...! A~ LLS AAI'.,' r W Sla-s4 ,A Wg, V J


I Ti


,-Tr' r r.. .,.i,5 ., I. F C i.' iJ. 1.,r., ,.;
i r i- I i. r )l' rl,-,1 I 4 , ,


GRADUADAS DE LAS


DOMINICAS AMERICANA


IFAL, Lt rFO'OgAO OU tLOS RAOUADOS NIPU NO, 2X7 __