Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:14651

Full Text

I .., . __ - / .?sl 'J*_."
.1 A nterese genersl]s y- pernionentes de In "" ",I_.
41" ln ,El peri6dieo mill Ilntiiguo do habla .... I 7,,,', ",`.` "', 7 `,,-,< .......Ilo
tellana. D IA 10 D' A MR IN rw .- .I,1, ,
Unico periodic en. rAmirica co ....pie- I :1 "n rII a+ oai riAI
1, I ......U onl Intinfrno un soacord octo".--PEPIN flwg I "- I I I
NOCVI.-NMRO6. ,lvm.r.p., u .N.5~'o 'ca. T ItEUtER. LA HABANA, SABADO. 12 DE MARZO DE t949.- SANTOS GREGORIO El. NIAGNO. BERNARDO Y MAXIMILIANO. is' r,,, .... L ',PR IO 5C-'IAO
SOBI CXVIrL NU E O6. -ict-ailo 11 LOQUB CUMANO 03 L,'I9N&A . I",..i r|
.. -o- -
__APROBRADO Et TEXTO -Sigu~len' tirantes- Desataraij nina 'ES UNA. A,1ENAZA A LA

I.FINAL DEL PACTO DEL l,,st rlaclOlles. o~a de sabotalljc R El BLOQ EO Rt"SO

___NORTE EL TLNTC de uba- yR-usia, h ls rojos iptalos EN BERLIN.-ROYAiLL

- Eltxto se ltiblicar~i el viernes.-ILa firnila del )-UIAOH Neh cmiatie modo; Em piezain ,lesde hoN ei I .4 StI'RA !ERICA'4 I Es mi)%, ,lifivil foenlendrge coin Ritiia, pitilt Aft,
--convenio se, lle-vari a cabo en Ia priniera iienana HENR1 -TRA-{'lj wlgno a acIu all a% la, inlas it 1al, 0.4 '11 p.4.P SVRKY Irata fie puia niaciiin opie varece de e-wirl-,,]m -
de abrill, en Wiishingtonf.-Ligeras modifiesaeioilnes I.Canicilleria en esie pais, campafia Ide Nitdih,l ;ca~ I ttl mEea1. IioERpaa* Kii,
CONSIDERADO UN HISTORICO DOCUMENTrO Preshti iiportantes AC.I.A.RAN Ell BANDO I 'l't11,7l',11C-II 1.'l'R_ I -lr..rirtR .4 t~r' htichmrt6 INIl) ES FAC:II, Vi'It:I.N %R 1,0) Q1E P'+kS ARA
E -stadl ssecios nl sd sJ~iI) 11dl n tw odUnidos, Caniada v el Occidente 41e Europa -- [~o thtrollt fie cE.++ FI_ _I a-I l__Ciheio-fe --_ Se'retar,:i) del Ej,:,',iltl ,1i- E.] '. ellogia _
.---iieia----itit~ --- ra .nid al to I,aos dia morios Iti E.al-i Und si l -I,','?(ir(. v
q,,-in~ar, ,, i~ un a Afiam 'sin i-- eee entes, giterra ., i .lv I llln am rc edicanii impe,,dir 41,,ie Ia oanib f-- l.icto." dice/ I. ,.,,p,+,.aii. (lilt- hal,, en, k,,,r.i. Will,,..
Garantizada Ia avilda-A] Egitado qje torn 'agredido I atenci~in a erle problema,' pImel; ,piedar hidlfeiisal Ponldera Ia ]altar de" )as mniltimies- militareml
,- .. NUV\',\ YIRK m,iA, 11 .IN.
,.-,, /'~I R3 d. }, rl- l l+ # ti D l r. r,:,h ..era 1.1171110A er n IT ...'e. I~oI ..... I,t .. -, ra-lq ,-.l I.. to I i, ,,- -1 .1. *1 a " ,-l,,A o oI ,\AII le II _IIW; I G O rrr-, 11 P `p M n a F p r q l a relo o.I..pe. 1 1 ., I I ? ..,. k'I F rin t I A,: N r,,A, P d .I `'\, I N ; o) ,a w 1 \ ,, d ,
(.l. r +ei Ph ChI, DchI ", lI (1. li Ra.,nlas.ien .Pert. t m ul,' fLlor.Da- I, .I"I 1l;.1,l I I..,.. I. I- ."...-I,.,. I., J..I.. I .. . -- 1, I .. I, 13 'le .... M fA-, de ln(
...........~~" 11 I[ ~ er.1 ... ..... ,f . . ".. .. . . .. .. .. .1 !_,,, ",' I ,, -` u ...,`'',' ... .. 4 . I. ' I: I . .. I' i. . .... .o ..~l a 11 1 1 I 11 ,- '' f ," t .. . .A ...1. ,, t4. rf. .
.. ... ..... I .. .. .... , . . " ," :. .'I "1,,1',, .I,, RTf(lY,
r.'. l,' --. ,l,l+ l I m, l lfl.nf;-rr ],:- Ir l~ll~ v,o Ol -1 elt l C. 1 .n e n ori m e 4 m i .., .- . 'l 1.., v I. I-.I rA -l . he t- ,'+I
I ](fi e I I II, . I C .-I . I W. .. .I l e ( ,( -A I ; + ,- i 0 h, l ,....,,I
... e--1 troll,. qu ........ IIIt pivsi ale r o I.. -........ I. I' .... I, I....... I .. ."A .. . ..... ""...... 1 1 .. I ......'e"e
r,.ru~ll;+k ,rj IR l b,+ IP+ rlal -. r, 1 II l. t .. I~ rl.1~ ..l h 1, I.p .l ,i . 1a ..IP I[ ..ll -1, ocp I \ ~ r , 11 1 ,!: '' ( ,, l I ri ri
..I f'+1.the+,..-. It. (,ll. n1# 'Iii S rPqmpi,-foil[ntPII .. .... .. i-nan e~ll In X+ + eil $.- a 1""' lllk-I, I :I +I to.ll .... ... wnl.iI- "', Ali aHn
ne F:.. l~~llFit .r ..I ... I.+ .-.: I I-- El ..... + lh ra ,.. r, .-:- i1. A;i "~o +l [i -,l +, -e I.+ I1+ I1' ,ti. Io~ It+o ,l I,, (-, I ,7 .x e h, t h, +I o r r Ir
Fe h" I 1 ,rodu I ron il l lg,' P eaa l,r brof dP I.:1 .r .. . ac d l~ 'o ....".p .. .. e e p, .1' '[ I ,.. ... .. ".-..- ,\ e l e I. ...... . I ,,,',, 1 sn h,. ~ ~ ......... |11 h,,ae .e ..... ': .. ,;: ....... d_ r ....... dI,
ii__ ,, qu1 .1.c.'- 3n tio w - _ r.tm, .-1 .1 f11. ,l fa llt ,.(.:. - I .LI. 11 'ea., I`n",l I 1111 ,e ,, I[ lado-,m tn .. I-1,tw t.- _qtr elper ona mi
fie E.4a, tri n, A. vr. ruvsi d Ij -Ea lrle ayudo lnmed,&lrAta c.men len- _d ptd p -r e l oh rlielO PI vua. -e l I | r | .. J q., p elG I... -1. ; .v va Illt., itI R Pil I, Ia I;1:I,11 I Id,;AA "e,,'r d, I 0-111- i rItrla-ri rfae lo
me le iroi aclue don I lgerts r ambpi ct< r e I lai? Mn RR a R la 11 t. i Y se I R \,al lt at I a p o I M -1,1,11 1111o eI l 1939 cotnet r l o ti IA% a 1 )Iv I ., ,1- ,heI O TtRh ~ t f 1 J o ,r deI,,IPI( de~ i.p(' n P
At no lrs del textn, el emb~rlmo r de otra.-.- te Ir arlonies te dronll que- el.l- Id, elltO (Le Ia l iesedurec A Ace y ct"'de Ht I 1, L, It~d ',e | 1111.. r o q- rad ll. p, i Koo" II fo". m b I S l ic.ir e- n t' all At ro grh~e it
Ie t Ze traad seatad dado el laie n dt dpd dI At ban. ~ vel Nor ocit '- 'mi ... Ia_ ul.,' .. ... -dr hirio ,,I ,eiadao- Ho a Iot~ ,I I~ e 1,1 ...[l lt ( *. i~ t 1lm [i ~ t 1 [, :l+.\, ,r, p~ lp ,~ l+; [
13 1, qg vARI harzo 11vrcu s dij- Al eIa vleni ay do .~mdltl e .ie ,-,, D. m (lr r q t. lil gei le r ne ,, .. r...h~ ".. + lil -na-m r- con eln Pr-i
bh91e da_ Td c P. A ber n :s tDr o Ao r v h "e e a rtand conjr n aniu taente o n iila pr- p. n n r__ | .. ... o t .... .... p,-.....tsa d~twcom t .... m ,s- ..... a il p, icr i I.... P. 0.0 ...., .' "I.11 R I .. p ..... I 'l ., i,~~l:u ,,n,+' ,-',+ ..... ', I'll... "Il ..I...- A .....asIa
o l m -u Ia .u st R n .- a...+ I. I c .r+c 'Ae tt+t In a I IXU[Jl I~| ~ 'I (lO 1 - .l .I, I' ....w ellI'Y ?'t ,~l -0l ,0.. .+I $ "[l" t
a '~ ~ ~in apos d Ison s bas 1ltenaza de11tlr~o no qqAl . .c o .s .. u r a tx~ -I .i.. ., .i ,o r lilt. ln l o l It ... P .- I ... In I .. Pit ri I ,' s l lr ... (11 ."IP d, p..llp i r, .h rm ,
ftcm In fch de leabr ts I a P uil d i ce:o el s . ..ls at + erie Ia al le I ~ t !_oh di e h s tla] rada O PP \ do F de clm c at copl i+ i- l1 a I ." ,l t,,, de 'm t ,tI o \ } I., - ,11,,v.. \cIIA ;- l( I Pt,"c r ,, tolr~lcl A to-
Hema nal acltrP do1 re l ea|' os Aspec o' 1onB rip I A | A n A e n d el N orte. mas ar d qu e a 1 + t epo h un'a q int de~ u ni C b e. I IN, I ... ..is ... no ... lel1 l cl `P+ ,"+ P'+Itp iI mll i + i fl eaI nd I .,[ mmrA II I P la Il e, I ... ,- el4.P i,lot1 t-,i e P riefen t mi ll
d~~~~~m~l IA$1 s lur p c idn al Henr i florau -MC 2 oH la" @ TlIluR \ ,, 0110,'l P.|nll l 4all r I "I, |~ II7 P 1111011011 II A Al otll a (P O l,- IlP.l- ,, ie .. ,s w s l o el R
upne m el --S re s t ri te+ al| I tt~ C | I O nt" Psl dide tie ye n i cl e b e+ Alid l (II, q. ..t ... ..irt l id As ill ,II, ,le: -I ll .I" [ -e ;I A ` .... A III~ pl P ,If
.. ..re de te a. ,pr m s Te r kcm nt. e PIA P( -zo s ti lJ e n o PARIS, M z .... (. API. - El ge is rm na a dle:1 Mo c a t r+ a vlad iso e- ti toAr '1(11" eR' (. ,iTER Ret |t iplle" lle, 1_ @ IIl I, :,.,,,- IA' "+a Bell- ln, R tM I1, +(,. ;pi + ,|+ rm 4n l
. .. I ar NLil'tc l| +'n+xA N' dijo .11 lis It Ii i.I{ I~ el~a[l~ ellp 4olrlr To t. ta 'It I d
Ara na r ip" Rbrl, ell" Wilshi gtrn L+ D @1" ie io es ba o m nIti de es t, a'de eL O a ae!,R~ e a ta ce| e~l tll II so p Piad tob e doa de Is he .. I I. f".I ,l (,t Irr-' __ -lo[ I' -1, I. 11 1.' I 'l ....... P I ,P# A', I". l
0e mi ta de Dijo Te l 70 t~is Stid. re u li a ha i Ia de ,'ib P" el .111CII V.' Wx~ 1 ll ~r spm | IA IVIJVI t r P I :1i i"iil VI"' n r, s alfc ,LII I {t d+ e P
eo1 F sl o Uneds m as la d yote E u op O c i e t l a ~ into italoo p ot all.n n u m erot dd It Ana| ,,,I, f i f l ,, I, 1 l .. i. I i".ze nd la le t t l or i P[la el- t.. -l I .So 1, I I; ,I I ,- I P a ltl ,r m l o de I- F
n~t~xn, o rt n co e a te ue s t rib e P 'act sR _f Per oa, at'r', 110 a da -s mena r dicos 44 dp e, p ui ,,,, deu, _1 I. .I ce. ,; e l ellv "ci 'll AT -1, d+, +, +,sd c. de lit.I ,, n .. I' ,] e,It A V I.,' ... . '-d a ," 'R i, )"I( a,, i m 'en,cl el pt i -, I ll.. ...|.. III, ,, ,,,, ,1 1 ,2 1--',t
ci er stros rne Reai o nra Extr l rod d e + r Pse I al e i n s elid .nenco I r e I ,It a i~ el O Ites t |s a P
pitsesn qupn a l a eptrdn o l parate min I art ll Ir e non6 cn d le C. ntR Z de ,i a hlto l 'ca r n e ,d a a [i.,,,e P e h, te h t<, ,,|d '''e" ,t,, t.n xet, a R C ,e' a i o a li viiii ,eatin-t ..... ,'Atn v A, 16 .. .. o'< Im 'llo" ..... e t 1,1e t.. .|: tl ill ,tl, 1 tt' ..........:- 1 t Ind -. Ie .. I~e ,,,I Ild ~ n
t-lnn~ ~ cua steh n a p o e td a|a O AW acorc a io n lots _+ale I t ianc ia n l os III c at eo Isl e "ct l t) F\'xit" el a t delI~t+ (-)1 1ZH( to Ia f d ita rlk-I "I I't} lln Ml~li sl l) (Ple i el- ah lto ,I por I i ',l l|-iila, e a rF.tl, It 't II, Ieup pa d l.. trip' ',n .. I ;l~,, "" al Ia nlitt~me.,1 Pl el llo me .'
snE[ lalos;tl' U dP Rm it o IIIIII ,E eotu Ilabln t ap rosi tL i a e le d ne R oe et3 e P a~ del Parcto\ die'sads ha' n, .... P s.i\ell el, Norhe clem, Afric ewail1h dele Lit\ Hab ti, re th hle sittt pos I% to e n g i m tdtl I~l de viitslt v nin par.. I' -llrl~[l -t 'rl I 1:`e. "1!1.n1*
luanen, yonI .\ ..b. rv. F.ho c, el:.--i- J ur. t D nahm +ief t e'iso f aell + trpi .... s s- de. q; e l I n s a io 1942-43F|..... .... ye u co i .,' H+, & .. ..e r ,i, cm"'+tr"po i n l. llew, In coil , t i' o cl( com etl ill ... d d ........ -, .... I- ..... I I.. ..... e I," ..... .. I'm Cori ell III-., ;. ..... .. ...... .. .. .+.. q'
in'l, o" A w t, Ao in r i io (I It F. ,I, -~ n ,i i i' iIr I ,-a \ -, ,,+ v ,'ld ll td 11LCI I- nO F .
Pier m| ia ni rtro d e T lla, r. l rid cI o mbr o s h zo x pc n l e ,er a l s a e ne e u l ls t +ll . . | ] I;. \ n I n l . des in lueid Ins ];u1r1i1ts G aulle co m nd nt enIt jefeh,1, ti .... N o Ila\ re l fi a ,, +1.,,,+,,a v Alt,,il~ Ii "I. pen ll If "' ""' 19;19" I l S .. .. hI ... . .. A A1,,
r+ape In ic~~tn a o a enu cl eli Rom "Il Mu "clc trma cie In deen t Iura de iFelnfia el ell rxite n~'l pa l i "I a rl-Il vt-[,- "II I 'IVe tA ilh l tli I ... I w I- ei r co i
Porti rn hal G pro nb ilan'd a rtcrt Ao. p.. e d~roil Cn adue a o nteit do. p' I a.. . hit:i c ..... ..... -.-a d "" '.e ,, ,' ... Mnm,'t A+,i ;,, ; ,e w ; .. .. .. .ic' Al .I -11 -/ ,;I,, ,+.I ,7-.-'. de N ,if tse l, .. l" me .... .. pe o I- .... ",l . ...... me e u d r
inr de Itllnlilot en Iae pro rcan aian ;,t bie e l rechu li. hr b e nw d P 11- !'e 11R111 has deede "' el ,,,,e.0,A a l& ... r AI n m
ic~~lps~~r, -TT.W A he meh a I rio 11. ,Un ILd ) -- hn ca, Ilals z dos ca -oe;lih' en _fa '..cc .I c. .. .. y ( ,,e 1 .' 1 a I u'.. /., i I .lI' In.. "-It vI'.,r A nf" .'' r o l I N ol m ..n ir e | ld' . ... )... n m
E +l~a. t no~itl ,,,,,- latde colll.tor O'kniz,.l Cd 'll1 If~ l Illm I"p d, h,(I. [AM ,I 'rel" etsewe's tenidinh efnel A enl eeo um I-d~ t~a h mLd~a ei a edd .c!n .,.'..,re'el9 i ut oe'!, tttnane~ans P.st, ;
Se~ l, r !f inform extt-d t+ .. q .raofil~m erve,. u .... -. l ellf4 a. ...f ... elL ,.a 'll p+ d s e .. plrsancia (" -, d,,, .. ..(II ... I' p ,I, ,-M ...... .. I. ll-11f ,P O lit "I+`- L "' < .] e.+.... fp'nenl,-I' i -It" o" ...... p_', h q," ..... to -- Ie p ,,b l,, +It- t; ta, ,t,, eFie-p|l t o.. Plied?
\* ...., . (. l ti % I v l , . 1. 1 1 .,X1 I a l l r C 4 p 1
El m nsr o d,, e Rela ione x ero Gn.^n-- ,Uob li MIILUL del ..... . _el Pre s.'U -- n, is d erimt~et os e d e lt 3 da a e lt Prer ]oo. y Ba di de pt-,r\, do la do h,,. e,,,v in- |t~ -t la c I Iea ,'~ I "I .. fll,~re I .r.... %t lle P. rI~e ,t; --' '-A --i ........ e-ab, toda IAm d,,I"t~
n"iuslse d ... con erencto lc coilen!c Fue te ml|- n 1,ster ale; d -cn,- ciie En ha ba pal a de1 oh- ... r ip- oR!l"a senit ca ,+pow v l cald, o I ,,1, ollc d'.. 1 ti n ad (A I c.... (" .... I If.[d" pIt ...:1 "I l l, ll~'1111d11 m, d11 d i si ... a, I ... II-t cml vl m, p"'Ib|t,I+t ve"I 1d.. .. e14117VIl ..... "dvi" rt y c ....
l~~c~~tarloe de E tl -'-''-.- ieraladll aerb d cl-" ul po' -" t'i-c* len e In euernalv' de t5 ,Ie de H aba[l n a, vot l oa Ca J llt c|1|lla o vtl1|- Ii i "Ir'M~p an 11 Pweli del 4111- m|u oe| 1 I ~ ler IU} lu..+illllia. oi siti' tr m' t el( p),, d
cRotnrio de s tad.' r o vr-' De- alt-"- Ach I + ,-e- 940,' ?G... io onreazo de h tI dtle s t l ,,,,lido a Ia P ltra qi|osIa. .n a P] l 0o "r iio rlIm e 1 l Cta, 11' s e ml ,- ... dea ,,uie,Arlrt ) .. . A" .......... Bell,,,a wlU.wmh, itIl p airte 1d11 i +nn n riadn

fmericnairla in ar maneo ttn viie rn pal b d sel D i zo qt e prb aliiel eti ers tRm Ins h t alema|"B ttanoc Pero .%" t "edad""i,, | 11KI ,,HA It A Ital i e ~ont seP m~,rud t.s ip I- ol[ r al a i t ,,il It-\l]I pill rtl l. I (It -= ... ,'l1 1 :19+l eh' o h,, el i I,.
I o b c t r o a i n d A I p i t lt vi?, I o e ntrl n e .-sdea At" +- le At 'lci ec.. ..... . )let till tit't 4letil['ooii111 ,+ l i/ )s r tRilvi nI ord)1 50 d,,, [)e lv t J .... ..... l. ..... lt-1611 Coll 1 ..N we iI h .P ,,,,,. .. f. act,. er I onP
Lo Inom ta sc mo D m +a ol I- ... ,.,o,,!.t_. a st~raitu an l, |t } ........ O~t.... .. d' ... i cmre + fl ] ...... oe l 't Il d el ; e'''< + ,:;,, ~ ~~n '" ....i de Bolll a ] +'IRntd m cille + ell o la ,od-' .... r oa ,iid .... (-a........ t' (k .....e v Ie,
1, "I .. .... .. (-it ... .. [a. ...... o eia i i B I Il nd e C ...... lte Ii I a R
-o el 21 de rn -l 1111,4"1 del Atoin i- ... ,I I,,e e q Ia y d e ~II+ ri llp it miS -Oo AgP vg Ip~ vI in e lo h ~ s d o UIn lr
__afs on le ils t.Ni .lsei -- v u lme .L on do t n s D s y rseh l. ell a f11i.e i de++{+ tovl ,oi ai I. o e e ,c I a IA. alit nli co fe e ['. llt ent \ a c l. Ife ] Pt 'v u tr {
qua ere nst~a si d oe, ri mtifC d dernto edo -s e I a Jg Ar ontuegopo l - "" ,7, -`,' 'eps le ran i|n i ,sr '-,lan a -n di hi .K -! 1 hol i .qID e u ag 11, ,NS I_ I" X rempr e c~ en Itnco arli dr0 ;1. ...,toas ,;,,, ])r nliur go,, ,... "a ,,. t, m"
E nc rot U i t m r o o BE R l if 4 ue i a ac I 1, U III m il r i l o s d I a v a e n u e ,;, t ri n y u e l p a n, l1it e.. e w s l s I u| itt o o lo I q lm tI~l pote 11 1 1t r i Y' su r n t i e o u r e n l - A bl,, ,l ,,,' 1 ril -i.. . n . P n . .
It R.. d ie R d eor, ....... c P l L... RILeb .arar p s del ..... .. weph oe til de ..i So Itio m clx uli . . re lfca i ......dr]a P-0 -- . . .. I ,0. tos1R~v ls fi Vi",",el yee plro Ins re o pi n..,,;s ole,, ...4 41"'t VIV ... ... ,,I: ,...
.s att ao c ,no o|eeaad opn ha gue, dice lol un. e -i1 +1 1 1 41 'rl [) t n I A, l id p. Pi I o }':.1 h~,mo rll,60 11em ,m trla c I I I 1' 1,4" 'm 41r -Allt - s E fa l vor ni,,,,, nii "' IA% t.
m ixul e u co f re c a c n t uel is At iI eli clt I.nn cute blern Iofr Ili til I ae Atlll Oenlil s a l r ( -ae oae 11
m ed~~~~~od|~~ ... IT Ia .... ripr|'. 65 pies dontr gn pa elm ... 'i . .. . . vo|1rno- ......i flo, en el P .. ...... ..... l .. l ... .. . .. .... .... N.. ... lt.... 1 ..." ,.III rs I. .,I [' '
Renl onos- d Etin u da d e e inat a rcsn do\~e rl[~ xt raoitlo cidel heehl L A 11I co 0111. Gu I uito oJ l+ |I o edc6 d t+M ti< Lb n e irl de ....n Inirr
tit+ env Iclti ell Ins ca ts La El tod cat% PI R d ( t A 'I Mil se picdni viie r, ,-.,x [.",i ~lli ep-ibIr,. Adu
er e eindi6q e lit "aeml, s ab o n ener q iIyul s Fn u d itomrial, fiurum do e UCs r e. l l zo eseI vitrll tl riacll d n o+F i+1'ulia apivbl At' Stiloo l,,, r "A' 1' preo I)6 +( Il [ l ll.d + amb lle +e lo lit lfslablt'li.l~ d l Azla r c Ol'm +,ophel d,wit i u ptiec l 'e al
tmitico; e crp orl e em sle ado s | o reu lo- k,, el Meriddct| Acitl idsdo a-~~~-~ a etxi (.+rth- 5-,[+3 ltl i [re w n wnc m tI nn tt lhe l T hoa/ Ila (,Ile'ar ne dell H11,l|Rd yril Chi I'll v,, cl e 'aiit r v l n
Al'e ca ltsde A tnn a R anerd a lots re. d m ninlosr de l Fglaterri i D t rtr dania&la de. Ia fo t le a o ,dnos r obletr de a | l tll Pa .II11 d .it. ,a, t la go de ielde It cop 81011A elde hIl lehrl- r il Rd r% rt dM o.rPir.1) Ile r h I 0 ',(Is pa l1s.+'lt, A)O $,nlps Rio cl rtios mntcer rl bl n lllVP I' --ia lntlee nslrnnie nprnta
Daeriaa ? m e 7. a ell at" n aln n o El roa (oed l it norueg e -els t omar, l n m Inmo. n- airm lan." o ias no s e 20i o})rlc ad ]) Lo iciivlen. iu". e 1 ,, ,I h, Ill :' o ,-Ir s le\am or te In rta x Comi- si c. ta se p~n de Re.r de dadta
-- ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~~~~~~~ "; v l,( .. .. ...t Irec'ebido ,aac o mirio(lnl~i+ de~ra Ia, paguttdi, Al~ ~lt It 1e .no c r~ R+ (( e i (t|i n d +l
l~a n,: ea~ssm [am 1d s lL~g.e~ P l~o n es a d~ e lrt en ld yivo fiaulgi d I9li No d" Mi;' ...mllt De ,I "" x' ,i t o %, P" i. r I"iTt,, I. c lerl o v nP'rf i l aft+I
Z;;,o:;.;Z~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "gla corn" Dintimirc Itl" 'o dlmm p`'. eband nitaI 'I C mel""' 0,Lt-~dI del (,, .... I.-'plll , ncoi3E~rit.rl iiasaoaI N... lr d rpo~
pnr~~~~~~ ~~ clnnenre rein+ [t se aloem" del sos of'erta ru.ins ptnra une qact De nlitpri Re naee"alil tit "(le.t diela elantdo 437. a reta[M Pore +1111 dar Al] (IP[])((' ,t'",A -dO- VI, ~n I o"'1,, t11,"11A 11+ .l
n-d tva+ con t ilfO ld ('irt ultt rad CRF] I~ell, r~e41lentI1pOl o:dl e ne tnI m se, de o.i Se "lull a I F, ci de.. ,, Sm. ,lie ,tm ic inhl opllil Hoobl selot\r P.P4ed n, de)a R ,,s )l~t'e latnlarler1,n~ rnmlpl A IA.. .... ... r, P ..... .. .
plq, ii\'at 9 .10rPes due liepaita .rwtiRIn l 111114e ., Iorxl o .-ie'l l p lnl I I rsn a n n e I ~ ~ se ei- wla I otraiilta e 'lr
r1sl oesta ro m lv rarudo LOsD cES. trz 13 ilbadeso '.'b,: _, le 'r- ;,3 ': 0, I( res Ii Car' i s levi I t+ dI ",,,. ....... opo'|".o en en.r .... Il,,.,,.- --, ......... __ irl iinol roilnl ... Idl

..... .. dilrin he D is lhine n ]a c Rin e s P alrl rtc'a br"'al,'e Ill',f tIltl G e tio, n cu b ana VM flia, flrr, ... .Ia.i,
Traaro n de si /tid rcon ye l a p~cri ero. con de[ Pa lr, entII Pra o r cnt. ... .. .. ...Node eAt n .otlsorla air co Ile dsti padrlp A dpte nt drih de I- f Peph,+, + 1 | ... ., r im~t~ den Ia Ren publ nica. q. e d, I ei s i Pr olh es rna grAi m
de la pr 'n ia dePnrdlR o.L tab n d atns ,z.... .,,e I t so C ... 6 .1 o r ita.r a i pfonens e la tiiaer;vantlpin eS aranre e l a/c ar e(s o |,;,.I+' .. ,,,, Me,. dr+ ..~ovnav-I..... .. o ,ir el+''n e ... ( hvr r+ .. liat o'elaom Ba n loa t
-- tra )isiouila re rsecins co vetncii 1114cile heox op r. -1,som-rcem dlIsltt C b n
Pup a tro m n d e] ofiIAlI DE L g t tt e l c n sPo es ad r'e n m c . e Ezi z .s~ o e c ;n" ,I t.? l, e |A d r d, e Mtn s z en l eh ,os, e I n'lTi," p sgdr h.r m ie bin +,+]i[, +r .. .. ... 11,,lo V tar, (el'ot if I en it In
ti ,r1 n c nnes ditdr ; dem peadcls~, lo ti- nn d e te dell a M eos .ci i ca etu ~ l(- 6 l + e .{o e lrn A rl i n irladr (f ',nwri+la el ,'III,, I.li, ro n. ;L [ t rance,+;d n + M~r11 ( 'Jl~l ole / ]P ""+I it+ rl ..... f t-A tia ar vntein ya tinen l Co- .I ,da ,,I, I+ .+n o Ior It
re+cs. Y Onl1no e |'ld I rona m a 'n r a u < t 'on E l m nsr o, de lEten ll eri~or +. e 11llr l 71 dral~e mai. A n [) hdo{a qbj et dos i ++'an ill v lu #4 ,hI ,(bF PI[ piP|,,,I ti lI IY'I. ,I~ d A MO (11 ++ e s P { .[ 1,l~4 -~tl -a oefing Fa ,in,,a ('01,.,, rt, n ieJ ci/rn p ro-
InlPalo an de n c.an-l pnd er\' orane iza-jn m ll~a Id $ Is p oh e a 1t + \ n+l; e n o h5 Id Jl] I m. s+,'m +,* .+ e +, ...rs rd,1,+ 0 P, .., r + tav Rasm s+s1 hR Ilegad it ," I+tlt ) ponrn r.Pir Air plre t|rni al,, qr am. Prlt, i m ..... lik. .... l a riin Tt(ll, P ro-+t
clon radial que 1prsd eP girfi tl+Pot r v o a r bt %la deldo en blisca de inf4o. hi-e5 ,n . ..io in ut.iaii de Y ) a c id lt il ,iir, o fa nlr,, +,, o'+ l. In de ll l vo a.tL4 b ) a se de i m i ir, ti ,rnp t~ e +nn me i de+ ha.
rrl erle. ,ils'ob pra 1;,1l e v l el PRd odes de Ixo+actM a o eLM i Ii is 1 ,17 v ) .T e r d'. nrn.Il oend oscrlimIA P'- rn eo d ig rdi pti le -I d iede iss u o era-cim ii lcll~ct rnrtxl
co i,7 el ac7to A la, doce del nouei de su axea on, o o ubia; iI e2 i r IIc Buen l+.l""r ~l. Ps 11'A "' 1 "I c l glt dc it I jvnmn' lorts IA I d i dn iti- IcLrnI otrAI' (P ostr tl-0Ip l PX J A P cf "I me el pti, r p fP i. rle 1 l rrd za \
dia. Y In e| | t I al \ s e l a th d n qtras tritid ru egi 11rer a 1z u na Fsad~e tnii uIl ns. ( o j { "OI P r cb dn rlr ia no al iiii7.I;i ifti' ,,,IP,( I + r ii de pa ti }o w~si n pi ql) miil I I ,4 P: 'ry n t PI# tei )I mi r ip n ft I ..... fil de It e r nla er' "m a-
!Litd I '~ll r d a Pat i n I+ De, l ) h re e ne dos o |lj r lrl i i s,II "a ,, I ; + ,,I, I, A+ + , ;; f,[+I +P J i il f [g } [[ le el e P
.. .", l rn d / I . d .. . .. P ,, ... .tiltrn dnc. r .1r~ ,.<'a min .. . dI ,, .. "' . . p + It . .. + r.ill Icu tn Ips, l l ] t .. . -I ",,tt' 'j . ......-- - -- __ -' ... .. ... ..__.. .
_r tn e l dn +. 1 le M n e ? P -l elI r ld n n -~e rS ll o -- [t osl ion dp re Insr [nll .. '- r : I- . 'L .. .! a [ - b- -+ -a~ _. Ih .h' 4 ___ -_e -a e __ -_ I ,- .I I, A" la il"Irii~ A, llr I.~t e I' ,, . ,, ,r, I __ __ -~ ___ _n
ra \n Irdal e l-,- l~~x a }~ C O + O la D x t +o e1 +t) p o le- ln ort es d o r n e n rrafn "I iS i:, )" l*itn :,r -'-,d P i oj ho II I ra, 1- ( 1II) il d l l, 1c4 ,, ..t +, ,+ a I e + ')4,1)a~ l |
dpadr elR ui dnrtnr(C nnjdsin Art|Ir p,|.'a Ine.n nlfh'laci" tie IreH enu il m dan olt'i ' '
P res a rili dv d ... ....... lo s cen tra les comeT,,, shllp .... ...... psc. ...... nraba dc. I 0 ............ i so i in en le.. d o .... I ................ ..... ro : . ..... .,. ........ I .. ............ V ..... ..... .... ...... ",,"",d ++t ,,,, ... M a tipes l
[ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ tbia .... obr que,' (odi .. .. a .. .... I. .... ex ir.... Iigin. ....a..., d. . . . r. .. J..... . ( ... ........ X t''' .. . (*" mp fie ........ .. ... .... .... ..
+ A ( i af -Jl n ,et it +q } .-( i ,, # J l111 ,i+ ,4 i. ,tl ] .i i~l t, t.. i ,I aJ (I I, I A 1. A .; .... i. h- m, la G en-e le
| P + r a e t~ 'e i [ R l t i | t 11 t |1 r ( lb h t F l d o l | t i |n l v a tl i e u w c P4le t e "I I OILJ l s t r { ( i iq I .- .. .t [ It P i t l ] I h I + II a e I. l, # l t 'l t I 'l e o r a
llet mt'l llL4 m or I*l i~~ delm Ahom bre~ne deE deiar n Io o 1111 Irlfl1 l e|el llod I'la llalli'+llhl rhmi rtte+.l~~l, iL~i ia l att m d '1 +t. a ,t +t a + ,a v + ~ P tlu'+ t 1:* 11 + ., . , H +',, l z +;t + P+ a e td
A mt i~ elP+t~ 'ltlx++l a +s h' e ~ l 1 1+t. e + ~ ~p~ i t+ c l+ i. Q n t e +f o e l.m + e~ e v t e" H '' + t",t' l e m' n ]a 11rfI'JJII ir' t #, }P + +f i I r X a r t e... "a y n 4I +' ~ e r i c e ql-I m

Tratr ol ot; i d i+ e rr a z ticaristros o\ n~l n e il" (|eslq |idente (JI'I i P iio o lo r e l-, I. A AI ,,, nt or I ,a II I, If ,,lt- No rt(P i n la\trso a pa a mat 1 i +i ;o iss Id rt ,t de V U f ell el4 dei~ 1-'+ r.{ I ,-I ., l d rllt -,r) 4 ,i+ nn I' i+ fi, t Pi str ns. rt ( i nd rle dr-i-nP ir i P iJl+le ,duc ts tpl |+ lalai m
It .1 'lI 7 a F. r r la l < In t "I 'l .r .... ( Ii f p r .. "I Pil t la +t +P ( P, J + m
4[ de ], :lafonl [pi-tv ncl d or n f P inae h e t e .r a + I e +, h + PS + ll n ,+'l~ [ t[ { ,it n P tr +t' ; i" rh lt p l +l[i T P + + . I I l:+ l' |) .... .. P +ir de R io, Li H a an V ," 11.. h + d b ~ d .
+ea co dV 'I I', I, Ie li der
du, n~a nm m,) t 'A, prlf ld i a ec no ic "I A pI El as)v t del, met ,, l -... "" Redo 1 rdi 1 eC' Ir Iao ... ... I. it delit ... .+ I. l'. -hb ,r. -u+ I ... I lil pp- TI~ If 'll :i p, d + II(, ,, : r' .. ,I f l llI I ,. ., +,,L, I, -+ p,,(I, it id lp> a n r r-imn
.W ARINle ...t el 'I lr I h ," no . .. . .. mo |s e |tci col I 1 s l.eoo r e ., i Poctal ... .. Sa erdote" \,, + "Manual di AiPt ... ............. 1+1 / ,, ( ...... ,,, A .. :";"",;tr"l-l R t,1 K|:A .. .. ` ti r,,d,(,, ;. i" el l ta ,le ... l ........ I/ +l -P| m iitivio -') k ,, .. at l o conP ra.. .I+
CA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r I' At c' C -r- 1 I v ,4+ 'I i..I..)-h',,,I p1 l Il, c I- ,I- ,- .. l ,I I -,I i, I l p i rt a lld t .ra ~ A,- I -I or-w t,, '" ( It r rI ndI, t )C~n
rltt r "1n ('r I Ittil l gd d o t~'+~, X 1 e pI mi 'r t l t Ims r l 'lF~ lJ i ++. lI l r~ x a, ,;. +/* .][ r-n I'i /I + .(r th [ ,A ;- -,!t It + "F ,1+ i P1 ' N l a. IP lrle 10 f [ 3
q, e a m + cx .ala +e '+ I d ente h cl.| en IrA lr R epu ti~ ol tudar~ c AItr t l to "I0tt.|,nit". 1. VnI". I q Il{I ++t p *. A+tl(I+t (e I'{<+: n d s ftr ll+'le)11P lomPl++ t+ ", i 'iy O e (o p, v (,++' ++ ",lOl|t +)e]3~ o


'W It-,a n'~o rlndrirAnl Ila el p,c.rtrt ..... 1 a .... I a +I + o ..... ..t~.llO 1-1P+) t De~p d l .nlr v | tllI~r l) n tl'h + f++'I31+ y l'. t~~n '__ __ I .le a tl(L'' lala#1a I I", ,I X A" 2hItirmoet A a 11 r-.a Ae l | tilt, i 1 1t+ dea ii to, tPl- |ioe + pia /m pn+A It In )a (d. .Io ..t"i',. 14vi. oti il ,,,D+
de IA Pnira.t lj ir r n ... t... hit ,Y,, P,., Ill U(EX J vo It gm;ia 1-1I .. .. .... Rettig-e ., <
t~r J~ a~rne Ie h l'' rl'edt "F. fa4. I t leara'.,+m i I*qte ln pl+.rn, t P ae +,. P~en En 11e a d~la|+,,~i~n o~tcla ?+, R~BI) od ;" '",':::'I ~ ~ ~ d..~d~oJt~ ir I.. repo 1 ... '' '"' ". ; "'+ t r, ATE NAS G. eo M -i r tr r iO 11 ....,-,A P e I db ... ,' "II, .+ '4 |'' 27 ,,...d Noa .......,n, p191-A 1...1npor (1 Poelraerlr+ ...... ...;+. ".,,v-, I,,:| .. ,lh" ,'ue, dl Nfa~ r" .. "F ,r.aAz.1 M+I +n.n .... 1n}+MiARIf IsO i A MADIINA -ADARA t1 nlW MAR7O- F IQ4Q


RADIO


SPor ALBERTO IRO
El marn aeonteejmlentao radial de 3 45 xiomnara FPeronde. en "Una Mall
ho;" I1 anlversarlo Ae la fundaclon "Y'.th
del ,Ci.culto CMQ ,. Martoh Muii n "Una hora d.
ton jt~ granionsa--mueczi. dcl armern aoorra on l Entcalvarlo de
que partieiparan mrs de mill comrne- 4i40 Atl e niwrlr rid., Carlo, Badi.-
.... ales. zcle tara hoy el Circilito CMQ. im Cabrera eno "El precis del pecado"
el drcimo. sexto anmversario de si 5 0o iMelodlai Ariltlano .
-- fundacion y el-primero de la inau- s.15 ta Discoirtea RCA Victor.
curacion de sus studios en Radio- 1 :0 Prongram, deA M. dA Edoucaltn.
Centre. 5.41 4 Anoliaci6n de Colonoa do Cuba.
Sr. l 00 NoIlcIero CMQ.'
El ciogantesco paso dec advance que .l I1 entret i' d6 osy.
li rdadn esta poderosa organizacion li.2. K; reporter Essn.
radial en los ultimos aios, impulsa- 6 30 Carcel d, nluierer.
da por el dinamismo y la clara vi- 6.45 Mlasterio on la Historio del Mneilo
si6n de los negocios que tiene su 7 00 Leonardn Mnncad.a, Ernestclo Glln-
presidente y director general senior do Y curdrn Cruarlloo.
"Is ELlsozs.llibt_.dn Ce_ ac. oomeU-a=
G--ator ftes.re, ,-ectnwtdo-oe T Martha Cnsabs yA.OassTe en 'Cozen.
hermanos Abel y Lu-s A.'ou.io y de Epianes".
per el fundador de es4 empresa. 7:5t.-'La no-i etp alie' Rodrt-
nuestro querido compariero en la luen y A G Rubito n "Egnsen"
--prerna, seftnor Angel Carnb. -.justifi- A050 Pnrograms extraordinary do Cru-
ca plenamente el entusiasmo sin li.- el
mites que se advierte en cuantos di- R-2 "'El deehai d! nsers'
__ recta o-indirectamente manlienen at- 0 T Notilert CMQ.-
recta :50 Cnbnlaatn let table 0,0.
guna vincUlacian con la CMQ. "3 ft no.jlI -
Ademas del,,gran almuerzo n- I.00 Lea -Xy' CaonJlun!o Vnco.
rnemorativo, que tendri efeeto en el 10. 29 La Notilcia en acclin.
SCasino Deportivo de Miramar, a ]as :n 2"% t11 anciones,
doce del dia. el Circuito CMQ I Wo Blable aneirrarln.
brindarI 151 Nonce-,re Depornivo
brndard programs especialzs y onniy I 30 ometriitro do Actiualldd.
atractivos hoy sdbado-_nafiana, do- 11i 5 srenota Crinlil.

El Circuito CMQ nos riuega recor- 'i1t'-CAinNA AIl., 0 RIlOcIcLO.
demos a las personas inviltadas aM ott- 0bdros"Aor' daetlso.
alnmuterzao de hboy, qUe ls lnvitacin- '.sx Notlcierc
nes son personales y deben ser pre- a o0 "'Un program a] rev'".
sentadas en lb .puerto del Casino ot5 "Feleitdadoo', par R f-eol.
Prporito para tener acceso al mis- alo "'lietiemns, itjro".
1r,,. 9 00 Trio line, Torre. Monterrey.
olro ruegno eS que on deico tIe to 0El ierZost ereinls",
Y tro rueo ,que no 10 3 "M jSerse indefensan no'.la.
asistir, pues la CMQ consider un it to.. nsol> uajilro'.
honor nla presencia de todos y coda 11.0. Tietra dtntro
lino de los invitados a ese actor. 12 en L t tre"v iliotlobo.
A" l,12 "1 Nntiier, isterna-to-
Esta noche a Is 9par RIaC Cadena I2 .s "L.o q-b r diner no *renmpra".
AMil, "El Totrneo del Saber" animado or12:47 A.ottrt eeo-
par- Luins Aroagdn -il00l -Jttn y a, iordo".
Coined toidos ions sAbados a ls 9 de L4 'I". e de its rill'.
1.45 'Coatse p tesa,'.
Ia noehe, l Cadena Atitl briidarit : a "T4 Lntonet. eytn eiroon"
hsy uno de ios prograrytos dliectoi 2M C'ttntortniio' de A. Torras.
del auditorio: "ELT-rl del Saber". 2.60 Notiere.
- t=e pc t m s i ris. Cur,-o" ~ r~dt no, ,
del radio tiacinnal slempre ne apre- S2i,:,ucedle, n C.bAi .
-l -Ige y. oh11 ac no-cemn lausntcil .-."


de algn, y alga se recuerna tamnbten
con las interesanles y amenas pre-
guntas que lots oyntcs remiten, y
ote "ho mesa"o -cosi siemnpre-- se
encarga de responder. El invlitadn doe
hny es el dilstinguido intelectual y
diplnmaticn Dr. Josd A: FernAndez doe
Castro, quien compartiri con cl "en-
cclopddico'" Juan Luis Martin y el
"polfractico" Pablo Medina la l a-


oybnte qu-e han enviodo ci numero
d ous telidfonon pars quo ies sea
hecha "la pregunta telef6nica" ten-
dran derecho ---a reciben la linna-
da y responden correctamente -a los
t5~iojfn5 lga a _psicn
__$2 0.? e ho valea- 'pregunti a ".
Mnmentos de grata amenldad, entre-
tenrtmientn cultural, humorismo y
dinern conthnte y eonante a coUs
oyentes.
-Crunnelli prenenta etoa noehe un
prograipa extraordinarlo en CMQ
oumrndose a lea testejoo
conmemoralvoa

Los dirlgentea de radio de Cruse-
tleas y Compadla. entire los que Il-
guran tantos valores indiscutlibles,
que conquistan a diarao resonances
triunfos, presentando programs de
diverse modalldades que absorbcn
el Intert de nla radioaudiencin na-
cional, ban querldo sumarse a Ins
feslteJos bonmemorativon del CIrculito
CMQ, combinando panra esta 'noche, a
los 8, una audlcid6n plena de atrac-
tlIvos.
Mazda Iturrloi, interesante, culta
y laborlosa colaboradora dc Cruse-
a, no d6 no d notlcla. Se traoa-
no0 dojo- de una expoelcldn de Ins
intlmldades de nuestrou programs,
-conln todo-nu pecuIllarliAdes ,. Ansl
cl pdbllco escucharA a Ernmesto Go-
lind., el TItlin de la Llanura; 'Ma-
rina Rodrlguez, la formidable Inter-
prete de Linn de Martlgny, en la
novel "Engalto"; Mercy Lara, Ma-
nolln Alvarez, Enrlque Alzugaray.
Enriquo Ifilgo, y at deatacado escrl-
tnr f lix B. Calgnet. Todoq harAn y
dirin aligo, en una charila amena,
slmpAllca, comn aporte al aittolo
nconteclmlento que celebra la CMQ
FI programs se enmpletari con la
Actuacitn dAe la Sonora Matancera. y
no faltaran algunas gratas sorpre-

La hiotoria de Raquel Dorange hoy
en "Lo quo paam en el mundo", a
Is 8:20 p. ms. por RiC
Eit Europa no se han olvidado de
Raguel Dorange, la mujer que Nue en
nit poca nla amazona mas popular
del eicjo mundo. Raquel Dorange
aun vive. Y su.asomnbrosw" historic.
la historic de sus triunfos y sts glo-
rnas nerd recordoda csta nnchc en
el subyugante caftulo de "Ln quir
pasa en el mundo',lo cas 8 v 20 por
10 Cadetia Azul. Parficuiarmente
emncionara a los oyentes en esa his-
toria, la terrible decepcin que Ra-
quel sufri6 cuando volvi6 a los bra-
zos del untco hombre a quien habla
amadno en su vida. El relate dc hoy
sera altamentc impresionante en "Lo
que pasa en el mundo",
Deade ta It1 de la norhe. hallables
anivenrario en CMQ


4 : 1.1.Entrel alma sy Isearn.".
4 41 Trio Hno. Torre.l y Mnnterre,
.00 Aeria CrereC Grerrrtm nwst
ii "La cnolito dot n di.o chlnoe'.
1 311 "Cniote MC-tte".
S 100 Triocle OrienOilaoi n N.oen

y!. :ptlerxonnd ntcn
to esat-Politics al ds.
I o5 Jion A IMo S yOtglia Gill.n.
on Lolt5lqn Ben. ot la palieduf.tl
7132 "El eal ruer", novels.
7.32 NoUctel .c,

1.0 n."Yo an cr..oa tloni- nhmbr"
ro00 |t TTone del Saber. Aenmads..
sus Aragon.
9.I3O 'Uqllts y Perise".
10:0) Cnnjtlnto Gpohria Matancer.
1t isNnti ero lilernaclionil
10 30 "pu.candob at prlncipt d ptintmo
Cuhana,
tIl.0 'Grtep Tropela'".
12[.1w) Ntnetero
12 15 Tr* Orienlal
iMll aes.nIIn d not- e .
UNION MADEO. 0I1 KILOCICLOI
000 1 ulnormacion Nacionsoi nternaelo
it it La 5)00 luoiltn 0VnI
10.3q L.&patahna humortstca. VeraaraC
canLolA errlo; La Cal.brarm
11 n1c & ,pD aer Iicno Abelli
I D l0 nittlln Cotenniea deo DrJose. n
Chelata; L. pln.braide!Aonireio)V
La "noteici h4 aricea.
t1 30 La cpatb Aodel vtaJero; La palabrr.
ti. todoa v La natrvtslta lleaa.
12.on Coeamitr. A. ctouidod del Dr
Pablo r. Lavin, [AL plabras obroro
12-tO p. sm. La painbr.d A. zrr pa, eat
V'rrsarn
I niComeintarli. y Editorial.
1:.30 L'5aet. a no .td t-,hd or R00i
A.. l onts La iohrz', uinnelarCan.
dela an LA patabr. hIn ortatc.
Notca
50" & a ealabt uel gerne rund r
4 m0i Coarronrtcina del Dr Antonio trarln
ta; ,iailsbr rtistic.
30 La palabta del viailer; t aIPAIn,
mna c.iapanabrpdao iia.
iA iT, In bo&oas r lO~
insh 'rraitun. mroslhdta, ,
A Ini La opalbit pltiMica.
9 -In C tmnelnsten o amisatudid.
t0 00 La& pnlbra ddoIn lnPtenasextritner.
ONDA MUS0CAIL O0 CMq
1 0 mKILOCICLn.
A PO MI.h1c. vO,t ,dt
DO a0 r. espI-ans ta
o 30- tO .1de d1 i. Omeirtas
it 30 Vco'a. rn-aitnlas dA imortont r
it 311Cantieo deor..er'
1t I0 Mt. EstcIoiod a Chapintr
I i Sol6),A tnnasr6'attit:
2 t1t E1 onararna meloidica.
.t,00 Seo i elo n I sn la lards
4 501 ,41-alen eisr o.
5:Ono ,,tez a- nusc.1e
6,43S Ieveeemnes d. Ovart=
:0 45M orienob de ter1"
110 Orquota.e.,.i(n,,.ron
DO Co.nciet infaSnionle,
10.On ('.rantdom l rtm nl~l
un 3o Nsu-ere .ctecta c dn os. re, acts.
i r1 1- 11." t ne y 11. nI-t.st
tI 4As.ecniaei. edisd, ,e

Envenenado
Caluiahneste, I IIingcr i ii pocr de
III Ibrillante, snifrio grave ittoxtra-
ctsoci olttisenor Jcrge Luii Gonzlez
Fernaindez, veciote ole Reghlia olnu-
is enl Guaitabarna


Modern equipo


Puede que tenha Ud. en su case un arsenal p
de estomacales que no le airvieron de nada.
Si ese es el caso., e olvydelos !. V ent erese.
de que contra los rebeldes padecimientos.dely iv ["I[(lJ4 1


hi adc"laftI vu m


ulcer a gistrica o duodenal, [ -inestino -

ailo hay un-remedlo verdaderamente
eficaz, prodigiosamenle eficaz: BismAgen

Para bien de Ud., acuda a
IIMAI;IEN

S 7iFSM R IS UNKO. NO ACIM! miTACI WS.. NIM I*GALAS I
Dolor do Egtdmago, Digetionos lonta, o doloroaas, Em.
pEacho gqistrico, Vdmiton do liquido o den ongre, Acide.,
Eruacton grioo, Ardentia, Gase, Dilatacidnn, Mal& res-
piracinn, Mo al into, Epasmos, Cdlicos, Fermentacio-
noo intstinalesl, Diarrea o eatrefilmlento, Dolor do
eBontr y eapalda, Inapotencia, Desnutricion; 6proeon-
to *u onfennodad alguno do aetos uintomas?.
. .. Ensaye con un frasco del
notable pater te Bimmdgenr ..

bendeciri la hora en que decidi6 tomarloMere el i timo 250
-r el _ltio 1250 mil pesos


custodio de los

restos de Maceo

Li rinden p6stumos honors
nn el Ayuntamiento de Stgo.
de las Vegas. El sepclio
SANTIAGO DE ILAS VEGAS. mar-
711 1 i-En la madrugada de hoy fa-
llecod en la fiesa "Cacahual" el vie-
in veter-ano Leandro Pdrez Gonzalez,
uliIrmo superviviente de lots guarda-
dares de oIs restons del luoarteniente
Antonio Mcaco y su ayudaente Panchii-
in GC6mez Ttro, sendo trasladado su
cradaver al AyunLamiento de esta
cludad, Aodo e se hallB expuesa o en
capiila ardiente se le rendirhi Ions ho-
nores niltrones correspor.dienite. Los
veterans locales y representacines
sotciales rindeRn guardotas de honor 0a
vteranno eardo. Tod n Ia poblaclon
decsloa a uI te l e l cadiver.
Manuel CPerra,
corresponlald '
Trseladode al d enbl de 1 eJealeclI
cadaver del veero.no Leandre. res
SANTIAGO DE LAS VEGAS. mar.
zol II.-Eu Isa airde de hoy id tras-
ladado a p pueblo de BeJucal, donde
recbi6h crustiana sepultura en el ce-
nienteriolde aqnul pueblo Letndro
Pirez Gonzalez, ultimo superviviente
del qo co su padre y hescmaencios,
guarldarooI0os reole de Antonio Ma-
ceotYdeo- auyiidante. Franciseo Gd-
mez Toro. eotin lines CacahuAl. Aalle.
cido ainache canit informed en tele-
gRaams asiaterIor ele nu reoidencla en
dacha fines.
Numeroaaopuiblio acompamiA el ea-
tIlover. prestdudo par el alcalde mu-
muicpal, Benjamin Rodrlguez, el pre-
snilente del Ayuntamiento Jose Ave-
t-off. oI presldente ole ha Delegac16n
tie Veteranuos, Domingo Fernmndez. el
presudente de si HioAs de lot Velera-
nos,, Juato Rodriguez. el president
del Conseco Nnacnnal yorepreseolaclo-
ties socsales y politicos.
Manuel Perera,
rorrespontal.Rusia interfere


los asuntos de


otras naciones


I
secr
nest

do
die


El desbotdamiento de alegria men a lilt
CNIQ ronti .u .. "porn .I node, a las t1 e "r a i c o a I ,
11. e-n un program bailable en ml re e imen
iue bomarin piarte sarlas populari- "I
5lnn orquestas y conjuntos. Vrefe- a r -. r ] o "
rimdels del gran pubhiefl:' "Pinar (lei["|, [ Rto M'ih
RHe-Cadeo-a Alul trasmnltiri mala .-.. ... ,d
na, d.orni a. ellIConolenrloAdi Is EsIla edo acuerdo in o nictoras lta
Oeqnests. Filarmiiieco,
C pc.. o. quoe se unroducin en aqurli e
to apereemctont~encacnde qne c li'ma
hare cala ii to ln fdolidad do sus Centro per ordo-n superior _1
Iritsoiniiies. L .Cindeno-i Azul brin-
dora rn alnuian desdeI ns hicre menuos, sI o ii I hut dl bn'uiomiim(anu
cuaRo dei ln elua nnat cl otclerto c. tidoc tor (it hu ,ibie .oist-
tie In Gquimnta Filatr iSndilca dto- 1 st, liver In Cent'i ts ii r I'otgrniuoscrotu
Habanar i ps ,islis 1 'n renutiAo d r iid i t rim lusor r1mmuui .% e, vo l-
el Tealntm Auiultlnritii nt Pblo TiietlinaTtu it:Iuiisa om itcs i tir Ili- Hu e ocr en-
eaitin se lip otp e" i cul stu o"m nit autd,* Ili etitro Teli' teruhn de Pu-
Ind-rininirmrintins ssnbro- oesa ttAu 'i- u cid el i S ibm, l a uru do con Itbs ra-
Clef hi e stendli sntteciolu es r nh s' Ir e lilae seo- 1a
uvdinnittIlit' luh ultit clt, ellta it li dih tl tti o l i
m. t hu u0 muittn nen deln il-
Drapieria inl est .e; ectacni.cld 'Irim's Mnltait Tonut
no, e al dal, a do- ,ac sl i l l m iua"or di'I ,aIft slim, o nistur Pe-
Blanmo. I ('miolna realtlano i-itoI la1,1 "..ets iuttuilm l h- Aee l
poi -le C lui ,Mu' Tlaril. mos.-
m, , It'IN'Trr el ef le 'm
li nr io re mt, xpeosm til.u ,II .. i.. a...bt e. ell
.. I, pit Ia A q k:C 'If,":o
del 1t,1mlimt l:mdoii 't Ili I o ,h,.nnI. .i o.i.ru 'ti o tun
I'lnt o fl 1\ I l d C mr ( it, a atm .*iT l 'v r I ,frnl r, dv"1 pt a uI ll a l f [ull- 1
lab minim 1 "l: asld 11"' I- ti I-t "i 'regIi" ii
n .mu in t- '.: lAr Itn aI'll mtl i ~ i I l-il
s n t a i 2 'i I ~ i cFnrlonariot rallfleadit
OAR" G.tl 'til t (hi Iuis l e slo- t o 'a...: 1 Iu1' llim l lm ic''l a Iu t i p il l ,muit rl 1
(Ii-co- tie lies ,, t' Tiin al Stiltemi, nemi m t aoltiliil III aiiulalr l eIi Itbiiut t elil~tMig in u mrtluth T
tial'a oph t, t II h e a 'it d i O
i ueii lt lfu.'llQ 940 Ki mil oiilr A L tuumsmu1 utcl I euutrm o l lmito
N I AI i to,
I n in it f
tb-u-ut ti ,.tt lull ,itt i-ms' vol ,stIl lmilimbtl iii~lrnhtu hr itu t atg 0 -
10 11r 04 '.'mai teeiit tnie m irhirc lJoe
1 1 1A M V II tl 01. C 0I4 0 K I I ,O C I (I ( A li ri u u i t m let::m ::o iudls
"ttti nt t i :,,im, c "
A , oI Fl l m:,' lImbhP g.' -ll
".1% Nc!'. hut, ...I ic l Mn Im l m deti:
,1 iom.,,,.Ic,. l,,).,.., ,. lou ere ldt isttmm
o 40 Ii,iuii l. mci htill-I rn-u ,' I n o- A~ ct.
o tot I e'o-uitul~.i, .t moo I. mo ,uoi,,da i 'm-s t utlu SItt illoithiu *luel~ltilittlihum [ in
oto 5 I h- sairli ai -mi

IltS Oi-' a uul Ill::; Tui~luhi Om h
If ,t t,,,col.o ....1 t ],--,Oe o .' lo te uiole(to-tii leele
i Iu t #. I .o v6 Inns,, \, iiv it \, i t ui t et' t
llt El e~ clim. ,o o. ] oc-t l~ tl i u'l: duuuuhi::e Oo'spet -

iI 5 Angtl* I I* ', i} li "miiit ibi .)1, .,im ,,20

S c i,, l,, T a ,,,, i tm ,'
50-o Vi oslinoctt ,d ,,el 0, ,e10 silo mliii .1 hr n
,0 5 ,~o ,.t d, .... .... .. . ... .. ...'I' in
ala Citoloal council te~~~~~~~~t em at~M .ii li tttirol- e0a' lsI ci. lrt.m',lis d-s F
%00' l
310 0. O i.O uin l sim~


para el nuevo

Bonco Nacional

Los situo6 Hacienda con tal
obIeto. Instalaran en local
propio a la C. Organizadora
Dijo a los penriodistas, ayer el e-
eor Ruben Garcia Diaz. director ge-
neral .de Cantabilidad del Mintsterio
de Hacienda, que habia cursado lan
orden de adelanto para siluar la su-
ma de $250.000.00, con cargo a rentas
public. par a el Banco Nacional de
Cuba. esto es. a disposlci6n de -u Co-
mii6tn Organizadora. integrada, come
ie sabe. por los doclores Felipe Pa-
nos, titular del referido Banco. que Ia
preside, "Grcgorto del Real Alonso. ec-
certarin, Mr. A. Burns, representan.
do a la banca eextranjera. Joaquin
Martlnez Scenz que ostenta la repre.
seitaicn de o Ina nacionale Jos A.
Guerra, que en jele del Fondo de Ea-S
labilizaiuhi Monetaria.
La coinlsin,i qute ha estsdo labe-
randi, muy lntensamente. per cier-
Io. do-ode sit creacidn, es int local
del sexlo piso del Miniiterlo. inapro-
piado, dende luego, ha arrendado uno
en el edileilo Aldama, Reina y Amis.
hod. paca mistnalr en l situs oflcinas,
quc lo estarAn ude un tsmemntol a arc
Sailaeehoa I sveterana
Tos geperales Ernesto Asbe. y
Generoso Cantpos Marquetti. vdlta-
ron al minltro snefor Prio Socottrs.
oatentando Ia mererentaci6dn do los
veterantios de 1 gKerra de Indepen-
dencia, y al retirarse, desapuia de ce-
lebcar con aquI[ grata entrevlsta,
mantifestnaon a los reporters que ha-
bian agradecido al tminstro, en nom-
bre de osus compafieros de armas, la
miagnifio actuacln del oblerno del
doctor Carlos Prio Socarras y, en par-
ticulr la Idel repetldo rector de I1>
fitinanias nacionales, en Ilevar a felltz
fnrnalizaci n el emprsItlo de 2.5 mit-
llones de pesos con que se llquldari.
hasta done sea possible, lAs penilo-
nes aolasadias a loIha libertadores.
Celebra reunlbneos la Icomlili6n
Se reitntienI lo mariana de Ayer,
a las nueve, eni el despacho del sub-
secretinic doctor Jorge Ruiz CerdA,
In zoitsien quo- eentiendedo In in.
basra del expresado emprestlto, que
Al preside
Se estudiaron ampliamente los rone
diciones y ofertas hechas por el uni
co postr. The Trusth Comptany of
Cuba. stt slme se conociera el resul-
tado. s6lo, que ihy In repetida ro-
mhsu6n volverim a reunirse par-oese
I rat Am en to.


.ONDRES. mnrzo II. tINS )-El
retario del Exterieor britAinlco. Er- rop6sitos politircos y amhbicione de
st Bevin. ,cus. esta noche a Ru- tSitnsn
de intererir en los asuntos de Bevin declared q\ie el plan de ali-
as naciones por medio del pati- xihIo Marshall eo-st promoviendo Liun
conmunisita y le pidi6 que suspen- gran restableclimrento en Francia e
soa tol eetuacion. Italta, ho red'tcido al hombre en Ale-
'Yo no envto imtaarioao a Riusl a smania. mientcas en contrast, Rusus
'Par Inches". diJo en medio de mau- 'propicLa una es-erca civil en Grecrn"
dos y gritos di lose comunilstas i- y aodin oautmosidnodes contra el pacto
miros en 1ti A'scurso prontinciado Ae defense del Atlantico
si1 district electoral de East Wool- Declar6 que se ha dicho que hav
ih. castro millions de hombresarma-
"Yo no hago peticiones at moul- dos en nost paisen influenciados per
entn sindlcal ruso. Inglalterra no Rutsa, y agrego: 'Mi actitud ha sido.
dod tin oli paso en ese s enti- Iy esa es la del GCobiernou. que no crea-
entonces I.per quL en Francis remosinna orgnloaci6n parn lia agre-
ait a ytodosa ns palose que luchan 0r6. snue tque rearemcmeits una organi-
so aofalnot per ponerse nuevamen- cantun porn ro-suieir a la Agres6ne tn
ent pie biene que verse su eeono- no.s. deqtie cutoquLierm se convierta
o clnstantemente interrumpida par en aretor".


i
1


Sollcliud del Coleglo de Corredore:
de Aduanas
Ha dirigido sulicilud al Minisitro dei
Hacienda el Cole-io de Corr-dores dc
Aduanas de La Habana para que se
dicte la disposiclon que aclareI la aplh
calones.
Son lAS qto- se ronlrnen u lAs qus
se produce ei las5aduanas a las pro
duotos agricolas en estaildunatura
procedentes de passes q son signala
ties del rCnierdo general sobre Aran
celes yevonuermro itterto- en l Garc
ta Ofl'iclal de 30 de diicimebre de 1947
'Alcanzan esns exenlnrtoea Ilns mis
mos products pro denties die Ilos pat
tee con locilal Cubsa teuoga ci ne
side al tralto de atriI nan f avoreci
do en relcutn a Ilos icronprosios di
renicer international, derliades d
I01 4onvetos.
Liqnidan a loesreiradoxa hllitareo
El seAo or Garcia Dl a. direct or ge
neral de Contabtlidaoind slstu0 lin
de $220.000.00. Para abonar el pi sid
eo-ran los reltrados d1el F irn-to :
Ia alunt deo Ierra. qpedandn penl
dlentno solo pues. eiotl oes de fiebren
ultil io.
IllA de $42 000,000.00
Hasn el i8 del atulal innrzoI lns In
reso pur rrensupltiesto ordiiaro iecrai
e $319993,207 44, que con I del ex
traocrdinlnrto, per $288,79068 hatce
t otn otal de $42610998 12, Piot rental
p6blireas del asado 1i 4 se han re
craudado $1 927 16552. y pont I il,ey d
Fdento Nareitunl $1 "0D2 y 91


Agri cultura
Senltelans de "ondoerablen
A sollrilud deo arlrulLors de a zoe
no de GuaitAnaon. el subsecretare
tenico de Agriculturla ha dispuesti
que se envien a eaon region Jotes d
semnlllas de maderables parn trab ho
de repobleCon lorestsl,
Aclarcl6n sabre studios tope-
grAlfleo en Isla de Pinos
Con motivo de liformacIones error
netos puhcieadasa en ciros colegas o
bre trabalos tque realzan uerza
unorteamerieanas en Isla deo pilos ,
director de Montes, Minas p Ague
del Ministterio de A'grcultura, age
niero Antonio CaIvache. arlard qu
se trsta de loS labored que ilevan e
osn tsla los miembros de Ia Comisio
Tdcnica Cubanoamerlcana ue toie-
a su cargo la confeccion el map
go-eddslco tie Cuba, sobhn 1o cual he
moa ofrecido dlversas linformaclon
en el DIARIO DE LA MARINA.
Lo. que s estot hacuendos agregd
v ingenaero Calvache. represenna u
enorme bene ficio pars Cuba, como
es lIn iisalacitn de unico ELtarCIo
Shoran para la triangulatton geode
sin por procedmilentoss electrosii
sobre todo el terriltori de esa is
y "uo reyos proximos queo erver
i, emnnos, par- el eInlace geogrAtico c
bnuestro pals a otroas del contineus
-especlalmente del Area del Carlb


E. P. D.
LA SEORASarah Ilorens y Balmana Wda. de Fernandez
HA FALLECIDO
pD e unM de rei r I l ea nts S acameniaa yI& lendle Pa p
K :rih Al Io,,w peoorro pa rl er- J. istildAlo p e cci t ] A nniolei al sla o fn e vrr ct (W. m
h A lt r ng. J lor y 'bi o *oscI e o isno inb re tin v onenH( Ins leemls (*nh lrrA y A in.

(in RoAila de.% m p l ne l zativerl bornic el C ernh V ol de i.rrnl favo y F Ktiln r irah
1 12 d( e o r Rl d d 040
0aa, Adol 0,Seeian I'liar. JOod R09ello e J111i"A rq~eindea lioreos; ecio(ao
iAGr isruto' d MNereedra Ruboh l, eon oilRodrigues; Pua tasEcho e veArn plrs
veia K n*.Joge yMar sroIo* y pecdodes; Adofifno lIsabel yC Ils aal ero yFen .
dez0 anta ,erAndes Robio; Oil&Garcia rultdoFeeabadec Jo%#e Bectasvft rl.Fer ane
E RdriCus; Cur fylagella Trnndo s oda Ihano YolandaCGa eo E'olido yFeri ndet D.Fn
R ise laue; d e Cdro Ricro ydn Ayoe. a 04
.IS time ss no envlien flore Se radecen misx.Veda CABALLEROOEL
Vedado FUNERAL HOME y F-'8855


PAITNA nR '' "


dr
ite
bc


,. Mene'64 "-alu Y..' y L .... ,d -1-ana-San Petesburg o Tam-
Pollcia Msatel 6 4 r 'e ,, -4prorrotgas quedan suJeta.
__e___c____ Campanrlo vSCondcea 1-7:. a .r.-cucion dl Presidentrdu e lan
Ae hirii grave a voscare un o GervasE PAr y ai. 11 "' '1 "
altomdvil Escobar y L agusp U u'Ia
.rodICr Indio 17 esq a Corrales 07-
FnIne Cuasa enocoro deR ful Cerro sqaeo i 0 A-7,755
ai~hiia c liuco donlut ocodi e lBiscoam iiv Poetic M 246-1595 t
aset ica de gr ave s c rA es ru- e- Sascn "'i r8 u s I rTs Gob ern rovinc ia
nltladans por el cuerpo, Sultan. a Ur Ia i NeCa tuno ta,-is-i crmirIc:a. q El"" l 'b D2 E l brlad- Ji Bal i Pr ov icall
Ine ticRodriguez vecinado Boroel NSuarezpuno 1 I' t -.
n'ser .... lous T ienn Chsple, laosqsie Osre 11A-'9091 El gobersadur Batiste. ho dirtadon
En n.... r 2 .... .... . .. rt s e d .-i d c s'~ p ta n c co ^ ); ' ( "" ^ '
sufri 5 en loadeta tc RanCcho Bccros Ca mpan 2 llo 215701N t il resnluclon eoncedlendo un plazo
sur6 njzdnd anh Bvro e 72 noras para ue toad las erfo
y' Line del Ferrncarril al vofcarsoe DESDE PAR IE VAREAIA IASTA 2 s ns paa qe tdaons a p o-
bomhcros ~ ~ ~ ~ AE. R0AMENOCALE ------
S a om vil en quei i obb cornm pa- A-E. MIN OCAI td p eali camreO de a entee h l
El at om llarlo M v e Tj era P1N. No 4 i ,'ir San ,f r I '- ,. ic r7. a os h iti a 75 in
Ssajer la ro e l conducia Ruo l iNoda'- Misnx n B Gome z903 'r..- d r orpo do N ganen de

dEiccn r l ch oeryP Ccarr en a rIIlne-0 O 10 .1d nC| s e u" ,, ,rl hechn deCrescencn Me- o
s ao e p c Iyou A 2 Bedo Ac o r t"Ino- S la an 5 ,11 ,, l r I rm de Marianao.
lilnfact, nne--6\ t -I', ,. u.ud a 6l carnt de hoenordnqit


Elicr lt s se pne no dhu l per~f d erd it Av. Moa um 5^" I 5.i~y tin I il'1 rI. iso-rh do-.|~ Cla reno rle srie Me

toiiurce Flo bltcierI ilme ic 10 raue Oquc.1 odoy i toni' "'''T'I*^'t it 1 *i.iVdl hTnrm nss do M arunn
Isbitia 1101 erq ecqu ircd -1a :,.t -- tievi ia.
ProIn pilado inaondlo l os pitaly y- 'i Ii ".. '' ,", o C" a
Es 11tssleno ibt Ac despedicco de San Fra .orisca26 2 r. 0 ,
p,,eIpemli I i.l.i ...oi y2 p25. Vedado. MAXIma"Guito mez11 4 M-271
ticitiritilie pittpot-lercodl'0ryo- DESDE AVE. IiIENOCAI. IIASTA _______
rbpimerrsit-fA e ltinguldo por no El. RIO ALMETNDAREC itrZv~o hiios 5aix
boMaberns r "" I
El propltaroin Manuel Tejera PA N. No 455 r e San 3 Araro U.0I85 Vr e S oaa" os Ch rbg 7 r.
rez, oderlaro qe eile ihecshohabi st l Cdn cAyeitardn fii i s b ia o aoil isoga 7. 421a2o
'aoisl i v quei oo daiton causadotneran Infinta y San R lifael "I- lim Rm ath Nio 2125 4
ue srcain lrIppo'tanenh. Qtlnrla en D re D v " i. ,nla S57 .
Lineal120e6n nerh8y20 "F. 40'4-I I,uci TiMiranda Echevarrt 5 atiin
Muri6 en el h mlal 12 No 470. r 1 rs 2" blanca. Hosp. Las Aniias
ET c hopitalCnlxtn F cad e 5N 13 s-61 inn
T re 1 Nn o.-. eMa" "c-n:,do ,Aitno n Argudist L6pez, 39 alAs.
Eu~~~~~ ~~~ "lIisplt C1ss.5mro lid ioNi. 101 esci1%H YPti22 s" iii riit iase
Sc ericuir ba hiluldo flie(Or aver 23 e q n I lanco Prist~l Habana.
el zapanero Reiaredn Arrechaga in- F. ce rul n a -, 9 _",, iuoi Z disur, Ramos. one
pi 1 da. to-04 uduun o ed edadti ov orisne .. 01st -"s "'
lie 'et tidcn li 'ii u da tie Salt Miguesl JE. Sr I)E MONTE Andrea, a ntiago Rodriguez. 1
h SANTOS SU'AREZ E 0 i ;,,a nriu.
elt olSt, iii: Pedo'i".... .,1.I Pennver 487.
eal uns ismleidesdeuna an v t "'t- Tom~s Valdds, 10 ia-
,rcno an men .o -aoera r ed- n iiii -ii i 5 I ,11 )rr a 1 i,' srsu i C n itencflrencia.
otea ltod vC a..sa.ov P :tt I ,i cs rt iiv.. c r .. e .
Enelbo!Ola ]fatl h~rsoa)eIl 0 e )c~h. eK X a In', A ] Irene .Cordoxrs Pedroso, 24 Ph~,
Ell enlhospilibtal Infostill itgo-nes er 1l de ctiri::iim v -Ain cssila I---m ngcsria
,(m o-tsisinluiostaeb iccM o-lioriDarnt tn siiia e B rinitir/tisiilettricb Trep.Em7rgenci
Gonsalet Flanco. d 10 afins doiedad. 10 de O mctluble 67 X .Vidal Trifianes. 75" af-5
vecno dsti Vai lo-mero 605. el que 10 deo ltri liip, oC u "
ostrnli Rraves ]oslanesl ricaerso desdcr Arnmo tl 0 Al do tro ii.. tm lO ridrigucz, 4 moses. bla'-
In Zsit A tie Ia aC a ornou entree ranit .[
-Ir ns v Marina, cuando empenaba J Deogndosti "FIll: Priidoiud ic Gi tbalega Mansrsido. 5,
tin papaioie ("E "R 04a -s, bhnco 10 de Oct.110
Ato-llada Coiada ( d 'C- IiiRari o Gonzalez, .55 arins.o s tt l-
A -- ,leiSumuIludonlidLariinar 11 Iloot C Garrci
rd ar a d 12[Caizauitta io('.,rv l? l" .s" te a l Pefia 44 afiot rmes-
tafi ie IA f ira Factor.ufrlro Agii a Duk"e Nr I i"4i. l t G arb
les onr% grav es a1rrn.i Cca- mGaimr a Mttuel M noyTnrresia 0oO .
Minon. fcente a sai dam r nivli El ehoferrl v tMa'] one orrs.
Mtig el Vrela Caotes i de It ave 20El ,[ Clo i o,602P" 1v"44-, lanc ". ln,"CGarcia.
Miane V. decla rop ne tic.. o 2ab0 Mt ii 521 10,1 Anto"nio Cas n Fernaonde. 85 ;,A-
sidu casual i c L "ANG "ItA TON' inl o loisp C G. a -ia4
Conreprinou No s.572 s alto Ramon LIarena Lasag .14
.F& o1, oio1, a .Caa j060 a os ilons It dcO ctt 702
M n Ferta Perez. deo 44 fioq. se- Luco y MunC '82 hsvera Gct6me odrigue, 55 n
it eirc rstj a ,al.M "nnt 'CI eritl d tii 19454 bliunia Bo-ales 93~
ciode r RaaJe La Hays Il, Martanao J .s oefi rp tvan-6 20 % 19 93 ."",. .
anid d ot'eido por ac.uari o Tuan Llizo D loerts 723, eq 1 lS'- ara li.orens Valmao8fia 7 io7
S'anse do-I propbt domiei o-n de pio-IConcteh 1 i I ." -' Sta Emilia 325.
mayocartier de mlobistce Provincial ILuyan6- 2 1 51 - a --o T.a, Cird-Prs '01 a.te. ne-
.. .,-- -: r,'. let t.er, r' S.,o -orn.


Sr~t14, A tW a l J U Urv nt'vir.-,eO ,LAI ,o4. L..UL.MnLU .,E, 1-7...


RESUME
EdlIrldn del viernes. 11 de marzo
de 1949
Ju.ticla. Decreto concedipendo dis-
pnsa" a Juana M. E. Pcrer.
Dlreccldn General de los Registros
y del Notarlado. Convoca a atplran-
tes a Notaria en el Cobre.
Hacienda. DecretLo autorizando cre-
dlto par $5,153.00 pars el Instituto
Cartogriflco NacionaL
DJre.16no General de A'duanas. Re-
soluclonrt n.meros 22.068 a 22.079.
Protestiz establecldas par Swift and
Co. y otros.
Comerclo. Resolucidon sobre Regla-
menlo Interior parxa el Colegio de
Corredores de Comerrcia y Notario-
Comerciales de La Habana. Resolu-
ctin Ilistas numeres 518 a 5271. 1i-
lando precio a-distlntas eapeclalida-
des farmarcuticas.
Trabajo. Decreto sabre renuncia de
Aurelio Fno. Nombra a A._Pino. Re-
soluci6on aulorizando a Cla. de Re-
loje- Rolex de Cuba.s_-S.A. ___
Direccidn General del Trabajo.
Expedlente de Fernin Lopez-
Educacidn. Decreto pasando en co-
mlsi6n a Graciela Milands.
SaJubridad v Asistencia Social. De-
creta saobre asrenso de Manuel Rie-
fio. Termlnados los servicilos de A. Al-
varez. Nombrando a I. Loreizo PS-
ren. Nombrando a Ernesto Font. Le-
siva la reposicidn de Miguel RlRscp
Lesvia la reposlicl6n de Agustin Ro-
driguez. Lesiva lir reposicion de Ra-
man Gdmez. Lesiva la reposiclon oi
Juan Croa. Lesiva Ia reposiclin de
Francisco Arrondo. Leslva Ia repooi-
cl6n de A'suncli6n Moa.
Comunlcaciones. Resolucli6n sobre
retro de Isabel L. Mustelier.
Comlsl6n Nacional de Transportes
Modlfica Reglamento dc TrAnsito de
Sarrlnasn or C,jr.'a C-rniih Geri hu
mero 01 A' '5rac lin .core Reegi-
mento del TrAfireo dc Cargo.
SDeltensa Naclonal. Decretos prorro-
gando llcencila de F. Rul.. Recono-
clendo derechIo a Lidia Martlinez. Re.
lrode M._ Cas&Lor Reiryv Pe-Irc
A. Linares. Retlro Je Jr ie Ic A LU.
riot. Retiro ide N. S. PrerZ.
Tribunil Superior de la Juriudlc-
ci6n d OuCGerra. Sentenclas n0me-
roa 322. 124, 17 v 63.
Tribonnl Siupremo: Sabre llcenclia:
a funcionanrios. Renuncia .del doctor
Carlo dtI la GAndara. Convocando
parn cargo ie Jue aMunicipal de Sa-
gua la Grende.
Coleglo 'de Abogarlos de La Hoba-
-na-. Relaciron de bolaj.
Coleglo de Abogados de Santiagi
de Cuta. Alto de L. Ibarra.
Crthacionrs, etc.


Hacienda


hnr r--r oncnnnnn ncid EograA-


I I


f-


---- --------------


t


-1


_" ,- o CXVI

N N RTGestionan que
iN INFORMATJ-ol0-

~ C- -rib a -se prepare un

No pro 6 reclamacno L Jlc o slebrad en Ia is fUlU e1Sag a '
Audlencla
E Juez de Primers Inatancila dl
Norte, doctor Re'mcs. Secretarta do- Sc ceebraron en Ia. Salds de IS
Butamante, declared sin ugar I de Criminal de a AudiencI los juclos La poba n d S. a Grande
mana interpuesta pr Amalia Nica- orale$ siguientes: corrc inminente peigro con
0AI Muftoz Vareia contra The Liver- Prozesos contra Modesto Sublntjr 1.prox'modad de Ian Iluvuax
pool L ndon Globe. Montalvo poarobo pidiendo el iscal proxIm d de l lluv
La seflora Muiioz Varela reclama- ocho aios de tPrisiony contr a Pe
ba su derecho a una pension por ac- drGonzailez Cuesta. por trafico de Uo o oirida ecomine de ro rend-
cidento deli trabajo a vlrtud de que dregas. Interesando el iscal sets afno tatlvos del Comnito Pro MeJorlo Acd
cn 29 de Juni de 0148 el obrer qMa- ycuatro mes doe prtsi6nd multa Sagus la Grand- visitA al ingenlero
nel MaS de Jurinaso de 1948 el obra pero Ms- de $50000. y delendiendo los doctori sefor Manuel Febles Valds,. pars ex-
Stanuel Mas PersInait Company y opra layo Enrique Recto y Armando Rabell ponerle ia convenieneta de que .soar
de un tractor sufriendo lesson es y Y contra Jorge Loredo Vizcun. por aglutlnados todos losn crditos aaigna-
dmurendo posterlormendte, menazas: Manuel Valdos Garcia, le Io i dirrt -L- ataiad. para obras. a
Emunenlo potclorment-. T tones; SeSbastian Ldpez Linares. tra it dc dque Ia cantldad total e apll4
El Jouez, anallzando la pr proba peqeI- ico de drogas' y Francisco Linares quo Inmcdlatamrentc t ia reparacinr.
mclo-l rdicar da poar probado que la inares tenencia de instrumcntos deo- del dlque existente en el rio Sa2ua.
muerte ocurri6 no a vlrtud de a I e o- dicados especialmente al robo. retli- dado el mmlnentpe ,ligro quc reprr-
siones que .e prdthujo con la calda. rando en todos elloI la acusaci6n el of para la poblaeion tan proto
olonpimpemente conniatlo-ron en una fadinsc a cioIaasacl. lsoenta para Ia pablaciin tan pronot
que smplemente constleron en Una fiscal siendo absuieltos los acusados. comlence la temporada de lluvias.
fracture, sino a virtud de un padecl- y defendiendo los doctors AndreF L comisin reprezentativa del Co-
miento.de cancer que veni a suflriendo. Corsino Diaz. Guillermo Ptrez Arte- mitol pP Mejoras de Saguta Ila Gran-
che. Armando Rabell Andres Valdes- de, etaba Integrada por el senador
ondenda a Pge 53.S040 pi. mo respectivamente. y Ministro de Comerclo. Jos R. An-
_7 Juit ltao-zdc _Ainnendare_.N doctor G(bo -ha elans dA,- onotituoinoalid d reu of reprerentante Mario obai,
S- uee'..Len-.ed -Itel-c^OO -ef"r- .-dLx:L..I
Cowley, Secretarca de Glmdnez, dic- boy Fcnbd e abal. Amado Fse r
td sentencla declarando con lugar- la Is Fernindez Yarzabal, Amado FernAn-
demanda Interpueota por Ernesto Sa- Para la maiana de hoy rstan ftia- dez Perez, delegado del Club Rotari,
rri y Hernandez contra Mirta R das ante el Tribunal Supremo en Pie- Raul (arcia Igleslas, director del
Fontanat, aunque no en la cantidad no las visas do estas demandas dc In.-situto. el ingenicro Lus Ratodeat
reclamada d-e $630.16, sino en Ia su- ,nconstitucionalidad: Ohlva. del comIte Ad .Los Milo. Eduar-
-ma de $530.13. Compaftia Azucarera Veritentes- do C. Moreloi. doe In Federacion
Li sitora SR. Fontanat es propleta- Camagoiev de Cuba. contra senteIncs Obrera. y Jstn'liano Valdos, secre-
r-a doe Un larmaeia en Guantinamo, de la Atudienrcla camaucvana en re o arlo del commit .
habiendo comprado al actor distintos curse contencloso-administraivoo corn La commission a 0 su alid di desl -
productos quimlnco y farmaceuticos batiendo resolution del alcalde do pacho del domintro lue entrevistadca
que no pago. Florida. sabre valor en rcnta del con par periodistai, declarando a ila prcn-
e ral Estrella. siendo letrado de la d sa quoc sus estlones so liarn. Vito ro-
e Turno do ayer man sante el doctor Fernando Miacti ronadas par el exito, por oquo que-
Saturnino Ritbf Valerizuoa- impui- rHali expresa" ii oagmadecimilento Al
Exhiorton: Do- Remedios, en mayor nando senteniccta Ad Ia Sala cgunda Mtnistro. l suosecretario,ne tnniero
e uantia, ar Pedro Perez contra deI lo Clvil d Ia Audioclnca lilacbanera Antonio Tella v a] director general
Wing Hung Lung. al Sur; do Cilen-en n recurso interesando que osc rcvo de n.rnirerin, seftor Carlos, Jarro.
S. fucgos, Santiago Matamoros contra oue la resolution tActita del Pioder El MInLstro declard que cuando en
e Maria Villamont. al Este: de SanrLa o I .... rn expeditente sobre sept- el primier Conisrjo de Mtnlstro plan-
*Clara. ll e desahuclo, par Aurora ri. Ir. 'I, .1... drirn-r drigclindo al led el cone u del dlqtie deo Sagua I
SRuiz Pegudo contra Pedro Perez. t., .it,-1 t1'-tl,-.e J Smith -S Or-ad. iue ligerido tra-ladarlo al
dte Almendares. Asociacitin d cGuardajuritdos, Sore- Congreso para quo con Ia .Ley d-e
- Declaratorla de herederon: De Te- nos y Similares d 11provitcia dc La Damnificados del clins se Inblive-
- rea de Ia Caldad Vald&s, aIl Ceon-- ltabaia contra decrrt presidencial ) ra el c ridlto eresario, pero en vsi-
tro. rlesolucitn del Mimisteri tde Trabals to cd queo Ia Ley e' cuestion no hli
C De.sliiu, a TFedti AIerl-an e e Axedncne ell lc ic l NcidNrlado c d ltdo tralads, en uno de loas 01tlm
S A ctra Mgiiel A cle Castro Pa- OrgaliTacionrI DObreras. ostrntandola ConseJosn dt Ministros y ante la gra.
lomnilno, al Norteri Jo Maria Fer- direcctin professionals de Ins demoan- t'cdad del problems, suglri6 el Ing
uiAndez Amador, contra del Ia IdaR nes el doc tor Carlos Pi mz Feble.s QIe se tmniaran sesenta mil
Be1llesi a] Este. Audiolt verbal sobre imptigna- peans de las sobrantes doe Rioe
Mayor cutlLis par- psos: Ca.t Tra- roo Ad honurinios por excesivo c Puerto.% para que lnmedlatament, n
s dityg Company of Cuba. contra An- mdeb ldos en ontrinversia sbre ties procedlera n Rla reparacin del dltque,
r tonio Planas, o al Sur. alijo. tendo letrado del reclamanle cosa tqlt I aprob6.
M Meo cu iaito o r pesos: J oseC1 doctor Carlios HI. Toscano en ir- Igualmente inform6t 1 MInlIstro,
o Meor cuacontrla, PA posnos ot-t g-enando Agustin Gomez viuda Ade que habia dlado lasi instruccioinee per-
- Galdo Pontfn centre Antonio Cora- Cartayai a n que dhrige el doctor tinentes para que se de comlenai a
lez de Castro. al Oeste; Mercantll Junn Antonio trnaindez Corujo. la.s cltada.s obras de reparscl6n del
- Balcells. S. A., contra Jose Fernmn- Y d_ lzquier- dique en Ia prolcima wmana.
les Garco. ai Centro. te .l .-;,.- ier- Glqu n praxma cman
0do, ct enp. ,. c.:eraf.. s fal, dlad
titimos asunton l presentadod Julio Mortn, pbr estafa: Marcosl o- Grave situaieldn eeaionmiatic
drigi 7z. per es tafa nmb i yn. v Ait(- de Trinidad
Menor cuantla: Gi6mez y Compa-Oto Estriviz. po" estafi, igcatlmentie La dcsrmLn que represent a ITn
iao de Seolicas 572, en sta cl ad, IenA sindo ieradaos dl recorens Io idortores fuerza. vivas d Trinidad. que-
almar en do tejidos, conlra Santiago Ezequiel Rodriguez Beonvides Pedro hall en esta capital cumllmentan-
Rtodrigue sales. pratoeta r Ao del es- Ar- ore BsmFrancisco Valdes I urltado do un auerdo deA Imn n lsmtsa se on
obrcnueo RLa les r oearo e n c rs ,vJulio C Moreno Coll, respectila- t-evstd con eJ mlntrto a iebl-es Val-
tarblcamiento G La New York,, merit, dps an de intldo deque inmedlaa-
SManzanillo, y qulen actualmente vIonl m-nsR do-, a u dIns c nio el llad-
v-e rn Santiago de Cuba, en cobro Ade meno dic In graveilduacin econT-
c $715.70, imlporte c dos letras do- DJesaparJloino mica quoe aLraviesa Trinidad, a.sil co-
re cabin l ipresentati'as del Imponce.me pun :mponerie deA a necesidad
Ac tobt dertfaslo que c or a lIc hre- A Ia n P t r:ic adinc elt ieicer ies rgueine d o- iuer s-conrtidueo I Icone-
mltio al donemandado. iHrnnoide7lervaintes. vecrinas do S'Lrurc Intdo-Invitalerairetera AcnTn--
Dresahucrios: EstetsantGontlee oAl ragEs ino Oero 151, que I huo cR R n Sancti Spirtlust.
e cAntaria contra Joseta Basteiro Go- fee icritizd A tiot ti i did Al oi arlos dcsinlloa cioe
S a. do-salo ide qt m e de"- ATe cii Edar t A u r d deA i M1 d espoei del M intro. eapreS ato
`1 nez. pare que dsl~ fanmr e aen eso asa desle elLi-
72. Nuevo adquirenteOr mireige si it ei s pa s t actual parade-. lis periodistas dml sector su regr clo
A- Armandio Garcia SuArez centre n por'lo qite lec le poeda hibr per nt tIa.nanlfestaiones que les ihs-
SArcadiso Garcia. Rutina Benite Te- octrrtdo agluna desgrari., c:era cl ciintero Manuel Fieble-s Val-
so Ma ortiniez y Rosallia Alr-ores.or d es. rn el |tirdo itde que inomediloat-
7 T i te qu a e sai tna 77 m onte scron com enzadasd s I os obrhm.
Ino Ne 7ri dednlode. 4.- y -de la In carreieras de Trinidad tSantsil
,- A, N e'o ndrnte. Ftc. R M A C IA Splritil para iso cunl haisla dado tans
M antlta: Mercedes Rendcon. D a O G I E R I A D E i instrucclones pertlnclntez.
d- doe ta 47, eto el Cerro, estable-" __ -"Io i Diclia mromsiin .la presidlan cT se-
c Ji Inro declarta.vo de mayor rcuan- JS Ni' UT r i iadorCapestany, pcelalcalde de TUi-
e tla sobre fillacion contra los here- E I/iA CopCoS dSntera JCru delt Tr-
deros.sucesrores y causahlatlenmei o DE TURNO LOS [lUNES 'does. c oirnlegndIiioirlo oio--
l~ela tie del CRuaneb R OBISPO........... JIidores.,comerciant vnds ustcaiale. obe]-
o herencl c 1i iynt del causanto-, Re 0lr -A ran p deoegados do- los Intitucono-n
ti-berio Juno Diaz. a fi dr quc se doa- LTELEFS. A-tIZ9. A-2C20. A H S v h t cvclturiles
in, late que In de mandanttt, q Jte nrdcl sn
el 17 t1ie erro de 1903, e s hJa n tu- ran
y ral doelitlina Relndon y de e berto ra y)orteR
I-. Junco Diea, v eeleralo do- i In dpen "
Ao dencin quoe fit, y labra.ior, quien i-Acuerdo,'deI sa Comoiain
falleclo el 72A de en-r de 1949. y A quo- oA D omin Nactional d Transpor-
rcoto heretncla, puede Ilevar el ape- $ s Aro hcllud e a
llAtido Juntco, 'eribir Ian porcloni here-- L- --M. Ofea seolr Ao irctnic t de exlh roetabo-
n dtarlan correpondlenOte. ettc. ec. 07in47 o0a4 atlCa nAp .2 'irciirA enfnii aI iris enparo esthr-
X Jubilacldn: Fernando Alberto Bu- .,,, cer till S slVICrIOn de transported moit-.
n trago Peres pide traspso deo I ju- etti. pdbhIrc Otbttlenuado. doe carga. con
asbllaeitin civil que comn enfermera del ls elrbarc,icitoes "Al'cla" y "Salvo-
I- Hospital c d Deioentes obtuvo su di M-A d.ot, entre el embarcadero ide c nta
. unta esposn, Donaoila Torres Soto. 2EG 1 M- nar ia, puerto pmricpal de oManzaom-
DeIlnratorios: Elena Estber Boris ll. po:irIos de Santa Cruz del Sur y
GonzAlez, Is de su l erma.na Abigail Jul darort vt los eCniiarcaderos de esas ju-o
Bori Gonzoilez t seflorita), que fWlle- PADRE i rrdones aduanales.
tic el 14 de Cchco prdxtm e padado. A C 1 A tS
Emilia Fe....nd& Rodriguez, Ma- F A R M A C I A'S] 'lis .,,..dos
sion, la ode s esposo, Maximitlano Ju- OMtroal acrelrdos do n Conisi6nidigr-
lin i Lpen Adams, que fallecieo el 7 pollen 1 y sguente:
0a tdo qe proms un tosa] d I D 18 ... Denegatir Ia licencla interesada per
a- dMariaerOlimpiar Gallego A dresco aI De turn hay el senior Bartolome Sintes para una
0e de si padre, Jo. c Gallego Rolo, at- r tis de camiones, de se rvicio pu-
Ic ilecido el 26 de noviembre d-e 1926.8 A B A D O Dbco, entire Hoilguin y Barlay, debi-
0 licMa or iuaitioa Jose FcninAoey En- ESan BA A CA G Dy d i a. que e no hay caminos que permi-
o,1 Mayor (antre a Jo call F mernndo DESDEBAHIA A A oASEO DE tali sostener todo el afdo Ia regula-
vein, come padre camn petrin pateotadMAT
de Jasme Alfredo y Jorsoe Juan Fer- MARTI ridad del servicuo.
nindez Quintana, Re 17 y 19 afios, Bernaza 54 esqc Obispo NI-2142 Conceder licencia al senior Nhtor
o- respecrirVAtoente, y delo seflor Jose Merced esq. a Picota M0-9047 Gort para un servicro de 6mnibus,
0- ascuel FPrnfndez Quimntanao-ontraAcosta 273. esq Compostela Ao-9330 de, alquiler, entree Ia ciuda deo Pi-
s Elnltri oeRodriguez M trera. ona Sfin de Ignacio 402. esq. Muralla M-5358 nar del Rio y Ia fibrica de consort
,le que rernimgre a onsr misters i Ipose San Ignaco-54 M-3630 %as "La Conchita", para transporter
as 5161 Ade Inarte del esn l del solar DESDE PASEG-DE AIT A lea Itrabajadores de dicha industno.
vs -~ n de part del]a res atololr DESDEPADREO DRE MART A Denegar Ia icencia tnteresada pur
.. numero uno tic ia manzann caterer PA E A L el senior Carlos Corris paruna i rui
Sc del reparto Concha, con una exteni- Paseo de Marti y ihtudes M-418,83 dA omoibus eitre Bahia Honda y PI
e n sil Ia parte desposelfoa de dos me- Industrlia c/e Ncptuo . M 4277 central del mismo nombre, power no
on lres de frente a Ia calle Fomento po& Ave. de Itaila 513 ..... k-1991 resultar de necesidad y beneficio p0-
no 22 metros cincuenta centimetros de Crespo 62 .... M-430blo
pT fonido,t qnelioc...us total de 45 civ- Aguila 180l ....... M-4184 Attori..r a ]a empresa Aov.iano
e- tens cuadrados. El terreno en lltilgto Industrit 122 M-2212 "Q- para que pueda ioiciar dentrn
es estii en el reporto Concha. ientret- las Agutia 1012 o-sq a Vies A0-7977 deA seIs mesIts los siguientes servicios.
crlles Fonento, Velasco, Enna y 'n- Sao Nirlas y Troedrro A-66,96 que te fueron autolrizados hare algon
el senada, frcnte a Is calle Foomento. Esperanzasy S Nicolas -? nea Habana-Veracruz, If-
Ste San JTose y Ircaltad n ,, ", : lilboa
1,-.....,'- ita-WAoshsingon-New York y


-PAGINA TRES


rJ)loin rar i A MARDIMAA qADAIn ") nI IMIADP7I u. 1949


ANU AV01| 1 -rIMMU UL L m IINl.-..--ItIL)U, \I UL/ III\LU Ur'.I, L' L'O y .


En la Esc. de La Cabafia ser ia' sesi6n pr6xinia
del cursillo d -e Blan-co ------
Matana se ceclebrara nira sesl6n nueve de la manana, en un transpqr-
del Cursillo idr OrIenitncin del Mi- te military brindadn gcntilmente ior
nsterio que vicnre brindando -el Ins- el coronel Elias Orta.
pector jefe del Ditstnto .No. I de La Se adiestrara a los maestros en nla
Habana, doctor Andr-s Blanco. ogatiztacio6n de museos y laminmarios
Sera a [is nueve y medin de la escolares.
mariana, en la Escueia Modelo de La El doctor Calhxto Suarez bosdue-
Cabafia. iaei en Ia sesi6n de mafiana un plan
Los maestros podrin trasladarse de excursion, que se realizara con-
desde el Muclle de Caballeria, a las forme al ntmismo.


VUELE A
CHICAGO
en 5 hora 20 nMinutes
Via PAA y CUBANA DE AVIACION
huta MIIAMI.
CONSTELLATIONS
NUEVOTIPO
deade MIAMI. -
I P asvtones mis moderns, lajosoI y repld"c en lA
i nservlco de pd jera .
TARIFAS REDUCOMAS
Ida $92.00 Ida y Vuelta $179.20
MaS impuestos
Fare.rtservarloneo otinformacltn. llame a
e tl. M-El31 y A-71241. o la alenaclai de paj.-
/ / BA


Veinte comparsas

noiheporainmb


Hacen declaraciones los comisioni
el incident de las caretas.
se repitan tales cosas
Los comisionadcos del Carnaval, en
una declaraci6n ronjutnta hicieron
ayer a la prensa las siguientes decla-
raciones: e
"La Comisi6n Ejecutiva del Carna-
val de La Habana hare saber al pu.t
blico quia no ge1e la menor imterven-
ci6n enlao.tveta de las sillas colocrn-
das en aceras y parques. pero que.i
encontrandose reguladoa el preio de
lar mi-mar por Bando deI la Alcaldia
lue fija el piecj, _niaxim Ae treinta
centavos, ruega cncarqidamente ae
las autoridades policiacas que persi-
gan a todo el que quiera cobrar ma-
yor cantldad.
Asimismo quiere hacer constar qua
las Glorietas A y B construidas par
esta Comisi6n para que tant o Los tu-
ristas coma los nacionales ptedan
disfrutar confortablemente de las fies-
tas carnavalescas, han sido entrega-
traci6n a la Corporacitn Naeional dcl
Turismo. la que se limlta a veriicar
la recaudacion y a entregar su 1im-
porte a esta Comision, cuyo imported
se destina para cubri-r los gastos o na-
ginados par la construction de Ilas
propias glorietas.
Las molestias que en e l princr des-
file se originaron a los enpectndr,'h r
obedecieron no a quoc se \et 0e a-t...-
yor nulmero de entraotnsn st,, ;-Ou'
por el fondo de las gloricetas se in-
troduerontnumerosas personas. 0a0,
cone que, Instosisasons eron o alc-
ladas de acuerdo con el espaclo cYne
normalmente oieipan los espectaio-
res. Sin embargo. para mayor coms-
didiad de los concurretes ha sldo re-
ducido el numero de entradas.
Los parlcos y entradas de stand se
pueden ad iutiriir en las oficinas' de la
Corporacidon Nncionat del T-uris-mio
en Praido y CArcel."
Por uns miascaras de Stalin
Mas adelante, en relacio6n con el in-
cidente-diplmatico_ s ntirgido s nre Cu-
ba y la Uni6n Soviltica par elterho
insignificante de que algunos concu-
rrentes al carnival del domingo pa-
sado lucieran a manern de mascara
para asustar a ingenuos, feroces ca-
retas de Stalin. Ia Comisi6n enuti6
In sobrha declaraci6n sigulietite:
"El Bando del Carnaval prohilbe en
un t de sus apartados a encsos lo
burla a los Jefes de Estado de praises
amigos. Tan pronto el sefior ancalde
municipal dict6 dicho Bando iue re-
mltiado a la Policia que es na encar-
tgadt-de-su- cumnplimiento-" __..
Por otra parte. ninguno de los se-
flaroresomisnnados del Carnaval re-
cordaba haber visto a ntadie, durante
el paseo, con mascaras del sefnor Sta-
lin.- ....
ComparsasI por ambos lados del Prado
A partir de hoy, sabado, las com-
parsas desfilaran par ambos laidob
del Paseo del Prado para disolverse
miAs tarde en la Plaza de la Frater-
nidad.
Veintt eonjunttos participaran en el
desfile de hoy deteniendose par es-
pacir deticco tminutos para realizar
evoltciones frente a Ia glorieta deli
alcalde sefor Nicolas Castellanos Ri-
vero. situada en Prndo y TettirnteI
Rev, done se hallrns tambi6n CI Ju-
rado, Este 61tima hait quedado ite-
grado per los sefiores Conrado Mas-
sagueri. doctor Carlos Robrica, Gus-
tavo Paraptr, Lisandro Otero Mans-
deu,. Ana Marinni, Enrique Bryon y
Gllberto Vald6s.
Los premios a repartir sernian de
quinicntos, trescientos y doscient-
pesos pnra cada nna de las tres c,.
leg orias establecidas este afido: tipi-
Cas. artisticas y especiales.
El comisilonado del Carnaval en-
cargado en especial de h ) tocante a
las comparsas, senior Carlos MNI. de
CUspctes, hit informado quite e afi
las compar.,s superaran en iuiheo a
Ia" delt aitonnte ror. Como ditittos con-


;-desfilan esta


ts sadosdePrado

odos del Carnaval p6r
Precauciones p-sra que no


Relaci6n de los

choferes citados

porGobernacion

Se trata de aspirants que.-,"


L Casa Quintana


GAULANO 358 '
SAN MIGUEL 255


SEl Jurado de las compass tienen que examiner para quo m .- I
cretos ofrece. por ejemplo. 1i3 ... les den la Cartera Dactilat 'r -
guienltes: El Alacri n.-comparsa iAre-
miada en 1948. present 18 parejan ) Cumpiitentandto itnstruccilonei del
leste alo 34, el nunero de comnparsa tilnstrot de Gobernacisn oandeoir
que diesfil 6duratIe t termporada an- Rubn t d Les o. el subscretarcni doc-
terior fuo de 16 y en este 20: muchas Qor Aicfd o G onreo. ha rogndo _
comparsa p.re.nt.ar. dos o lres f ia- s ,n c dlIar.n td capital, a ir-p
rolas y ahora ninguna lieva metos. dt is de ous .epe. l.ant tsocite l rcita- (
cuatro. Jo departament c Is i Aot ..r at)Ot tic- (l 7 4 u SI"V ,lo 1(J l
El dtent ie hoy, sabado., comeno, earla parns inrlir R norar.io-arIts ,. A .
zar d a las nueve et tpuntolo I que d ltsints departamntosor i l di Ni l-.
era du e e l 1* yr Albare -1a. Lem --Vea nuestras. olecciones de plats steh'g Y ',',o plteado: cb,e,to -eg luegosdo e LA Y At',
-de d oicom patr o oen el t
eritara queaedoeannaneio y "la en- o e i.....
cedero c o en o aaedeote lu a nto a r o A e I f n ob d had o la, uego deFuentes, bandelas, parrstca dela o', [purost e At t Pe OSespe ales
iea 5 comenarc sen a deafiar a las t o- A c fiton. ts -t t crt d o a. atbt-r
cc ie Ia odebe cenielacimieno co^o tic ic.nobc i o-' tueti Ac Vuoe bodis esmcrdibtt. iae ccAt.. t tc^sepcse
este especticulo. el m vist soso qui- : u serin citdas dilarinie dante d me de ma, uao Model pertz de pata teg
ze de los carnavales, paro qte collcttrranat a examinarseer .
:.a CaC tcr a Dactilar. a os qu- se I", Estuche de 119 pteo ,$1i 200 00
t'l-tart tonbido tin telegrania, paror
Honda pena ha causado el i qutnoietlein-a -legtr dcspue., que
.e 8oc n 'a rltacion, ya qua In,
fallecinjiento del doctor .u.e"i., acurrr ncti nu.nPlaI LaCasoojan IA....
c ss p(,d rbn t olo s n in tiret-litt.
Gabriel M31.Civero 0 ciallo c : .- pout-b Ia e. c,,t.i .
n ndc., R la Policia ]a recogida Jc
Ayer telit tie r en ist ciii- !os receibeis pro%- isoniales. Agiir. i:.tin AcrnA tm a d i a MN11 ic IA rcecaudaclon
tati ei 6 doctor GabrielM Ri co Ft a t.. Lao iert ..c.ttis. qu . lstio c iat a., tE -st oI.,i,,l,'t ia. ,itttlN, a 1 1 II- i
iddlo troncorel tic u tto i atlgul co famila tidc parco er er xinituloas el din 14 tc Alett i i i,' I toItit I A.. i'r b tlL t i lA ,a
In Viborn, de la cual el f cli dTi titare.t so 'nt1. Auretl!no Ale'rco hote- t1ic!ml ,il"'.Ii ot' it te ., tittic. l'ita a h'trr i.- In t'ttit it .. i-- c. de "rflitacta
fu i uno de los fundadt,,rc, al r-:i ', i;AJ' cla Anit Soleri A lodnio hotAlt a lul ttt Cuu 1 t. ttAi titi: 1. LaI- N m i t t -- a 3... l tl ,, i%,1 i ts i n uuaI
ti qtle atintodavia c-folu l, cr,tar, I Girait. An tti AtHuoitt I,(IoAr.'if;i _i .......i
C ,.1 Ni tueva, esconocida por "Re- A turrlli, Altntelita utonicco An elon idro tl-itt' Atic l tli, aP l-aiie il.ct Actl .1 '', i imrcttt ..Ve-
Ri. Rvero". IArvch ~ tavoeli Arroyo. Alejandro ,llii~o o I nl' ela A ma \'(&i~ tk l. 1 M1 .1,1. a i l t Andum~,it. Hi t, Il, ,gatzs San An-
Arctis.Ac t titi ( t Otititt A ta Itto inia, l ti tto Atl auati tt t imi lit ltuIit h Att o. Idr i.., tVend- "M.-t, cut San
Fu c el extinto homnbre de t randesit I Abranliiiti Yttset. Arge dit o A ruion i r- oSit Atub'. 1 tutu.a", t-, Al t*,'tl, hi ctt i, I tlu l tlll t ( anus. a dc t .1.. San
rotetutia ibioitr ti t lc e o Alotoso golitili. line A'tittin m. J .i"l'ltiJO.O -it; itll Atttui tt~ lt I"ii;t u.tci.ili I iu uti
tiit va y actividades, hiabi6ndose n ab lIl ,Je R u l e in cjn~.H w 1d .1III Q~ l
destacado otableom e ntet print ero eit Atd a A c' tret. Fe rctit dez A lberto Al- At 'it trlw li. ju an .A \trer it erir rli it td Alt to p tr e.. Riolando Ait r .' i t t. it
ci' aco y cn la otinai aera ig z,tAdelnd Alvarez caet Iot Ailots Al tr All' ow..A ,tl t.. A i ii ... .t Al tilt ili llRolbiit Ano ,',Wi: It,,ttcl w:,
iabandonor para dedicarserpor c.. ,,.u ri, Cc.c.e... Ah'arec Tori. Cur- ti"o.... ",,t ltti :\L01 tJ .... lit ... itit .... A. "i..i-mi.. tr li ... 4NUNCI.S ....S.S. R. .AS.
asusonegocio. I Alcarer, Herrera. Ce.lc,,,'lit- t AoiR"1t ALAA r iti o Ni cet iti ,t t il \ Tl I 1E A M ARINA
Coltl estas lineaseaiiamosuot alec- AienIctled OtH iomitt Celestitno Atr lR. lIt! .t Al t 11 t ii' Amti, O.uu, ,_____... .. .
tu1so abrazo de pdsamentRtientr o
querido comptinero en el pertodin-
nmo, HoracartRoqueta, bhi politico
del doctor Rivers, snt cosa al aenadov
Ocravilo It'ero Partagds, a su her.
maino Cesar tambiito representnintey
sobrions ambos del extinto, asi comu
a sus demos familiares entire los cria-
ion sc-rtctteta -el--MJo politico dte s.ites
irs Ehses G iottoan. el doctor Rau]
Ri\ero
El arato de su sepelio tendri afec.
to en la isnfiana de hoy, a na insue.
cc. -nalitindo c el cia idac~ibre t Icni
Cailztda Diez de Octubre 1369, done
par.-Itndo tic rcertttn ohmsbr dea latii
por mas de cuarenta afios ha vt\'tdo
el lustre amigo desaparecido.

Por falta de canii6n no
recoge n-a bastira en el
pueblo de Vereda Nueva


Hit vi'siado nuestra Redacci6n una
colnsion d'e crinos de Veieda NUe-
va, quienes nos manifestAront encon-
trarse en esta capital realizando ges-
tinnes cerca del Honorable Mhiinistro
de Salubridad a (in de que se resta-
blezca el servicio de recogida de ba-
surni qte recituentra partlizado par
career de arrest n tdestinado a ese
snerio deti un ilo para soie arrastre
Agregaron ntestros vno si tattes tqle
rlis etiti n dtsnpestos a facilitnr cl
citado munIi piiendoi1t al iuistrlo ique
par el departicintro a su cargo oe
sombre el personal qtte ha de aten-
derlo y qu tior el department de
Snlubridldn. s or falIrh cnrro parn
diiho service to.
Componlfailit riotilsutn rieferida io,
seutorlMattiei Rodriguez por el colttd
ejecui oi del P R C.; Jualt Rodrl-
iuiz por lII soeiedadt 'JoOd Marlti'
i -..13 .- eIcz por cI sindlctio det
- I-..it,,-it,,-I,.-. Adolfo Arteagn pir
pl itto t "tpra-liejoraitentotlocal".
Cattididtu Briltl tar Iii Aliociaciin dc
Pttdreo, Vetitoonos y Ml tros; Isidro
Suar; itc iit Ctiamita di iceConierclo
liical, lot contlretles Aracelis Herrnn-
dez N, Rntutt IPlnareres ci sector Pa-
Iun"Perezy el seitor Isaits Garcia,
a dcaide te harm,


Doe venta en:

I n %klfn rt'ffn CORSETERIAS GUANIMAR
dyncdn Con Vntu%%mo0 ORTOPEDIA CARRASCO, S. A.
r prnipl ,dei ... .. Galiano 159 Neptuno 562
cr t <:IIARM A. q" Q
S>.....,. e. )o. La Filosofia
j,)/' .. ^......(or n .c.on t. y -" Neptuno y San Nicolis
lcdo re, ids et e -
o," nine. nA%'% Dl k II OX.. I~ #.)-bsrI m. pl~i. ,IA.. .lqul ti. I A .4
-- t-=ll v~aidks d .'=t:.it..ml fas ... .9. a t4 .r ... *


ai


MEJOR SlRTIDA V QUE MAS BARATO VENDE0


c


ul-


viclDIARIO DE ILA MARINA.-SARADO 12 DE MAR7Z0 DE 1949


-DIARIO lDE LA MARINA G L 0 S A S- INTERNACIONALES IPo Ro
SFUNDADO EN 182 A G
DI desde IS 1.1,: Dona Nicolib Rivero Y MuILML _
Suekdo Miot 1919 hLta Marzo 31, 1944: Dr Jost L Rver y Alonsoa Por JORGE MANACH
Fditado uo DIARIO DE L.A MARINeA, Sociedad Anbnima; eonstituida
en Ia cludad de La Habana el 28 de enero de 1857
d., Corres.. A LARACIONES DE BERNARD
Domlclso gociat Paseo de Mar1 NO 551 A a do Conm, 1D1
--__ EFSIDENTAzEMgA ERNARD-SHXW e -C r S e h \c a


Hu~ l e r n i fi-d e z d o FK l v e cr o I_
VICEPRESIDENTES DE LA EMPRESA:
ir. Jorge Barrose y Par y Ellsee GuzmAn


DInIECTOR: ADMINISTRADOI:
Joet Ignsleo Rivere y Hernindes Oscar River y "' Bernindes

PRECIOUS DE SUSCRIPCION
Etmrnjari RExtranjero
Territoerle "A" "B"
naclonal eonvenl no conven'lo
Me@ 1................"........... $ 1 so


Trmn etro .................... 4 35
Semestr ...... ............ 8 10
Aao .. ........... 6N 0
Afo dominical ................
TELEFON05


5 8 75 6 t
. 10 40 12 70-
.19 60 00
S 80 10


Oeils"Diretelln -A- - -a- w 0
Drec1ci6n Dlrecdn n... A-478ltr7e6
-J-efe de Redec16n ...... M. -5600 & ,
Jefe do InformnaciO .... A-8427 AnmInlatrdor ......... ".738
CrorJca Habanera ........ A-7575 Taliere M-503
Sport ............... 'M-5602 TSut QueJa .......... M-5034
otorabado ............. M-3775 .Arn. Comeresac .. ..... -... M2798
Redacci6nr ............. M-5601 A. Clalftiredo ......... M-3902


EDITORIAL


Buenas noticias del Ministerio de

Obrds Piblicas

LA paralizaci6n de las obras pi- una gran cosa q-r le de al modo
blicas nacionales y las pocas un minister esencialmente tic-
--esperanza de- que pudieran rea- nio y tIcenico por mandate cons--
nudrarse con loa ingresuiordinarioe titucional. sencillamente llegue 'a
del Estado, puso una nota dramd- serlo.
tica en Is economic cuana des- Pero a -resonancia v el bencs.
Spuis del 10 dr- cube. e deco,. co de semntejn geslo toosnueal
dende que el nuevo-Gobierno ao- lde tan plausible ejemplaridad, co-
bi6 al poder. bra singular imporlancia per la
Las 'coasa fucron gragvandose, oporlunidad con que responded al
._a dea lo o omed a cnm_.e a en' -rlarnor-general -pnl. Iac-ia oe
sombrecer mullilud de hogareo de desemplmo pa iniradla. U11 de lIs
nuestros obreros, no 0 olamente loe cos m no d.nite amor-
j *l j. _______ ecos mai nolorios dr-e ete-r|lamor-
Slqudll-que-grecr z i o recogimnos en nuestra edictin
bajaban en tales obras sino lo s. .
de no pocos sectores induatrialea de yser. Uno entre tanton.
Las fuerzas vivaa de Trinidad
proveedores de efectos pera esas tuvieron que movilizarse y ve r
construcciones. nulrl t*o'" "
conalruccianes, a La Habana en demand oe que
Repetidas vece, el DIARIO co- la trabajoa se reanucdaran. Srcc
ment6 editorialmente a anguslio- ocercaron a] Presente a ls
sa realidad y las sombrias perspec- Mimnrron le ObPresidnla y [o-
tivas-de peores dias ii nn .P ,nm a- Mn- __ros de O_:___ a_ Pbla. tLa
ban medidas aliviadoras mientras bacaJ Agrolrnya Sanidad. La
lot presupuestos se nivelaban t r naeoi6n coordina ol de olods salrs-
-recobrab.a a Igan. suere le norma- d In lusacii-en Trinidad y en--
lidlad que permiliese mantener Un las otras regions. c
minimo de ocupaci6n. tEl doe Obrs" Pblicas con no-
Na place -recogr hoy las odi-- tale acierlo .expresi en esl cdis-_
fanas manifestaciones del Minis- curso rolario que alu deber no es
tro de Obras Piblicas hechas en quejarse sino hallar soluciones. Al
el almuerzo rotario de esta seina- eleclo explica la distribuci6n se-
na. Vienen transidas de sinceri- gura dle los $200,000 pesos men-
dad. de llana franqueza y. sobre s1an c c amo os inmediatla: la
todo,. brindla al pais aquel alivso presentacitn de un plan general
inmediato de anlta urgencia. de obras piblicas hecha por el Al
No ofrece milagro alguno el in- primer magistrado, financiable coa
geniero Febles, y ya estao es nue- recursos inteIiores, importados o
va conoirmaci6n dle su neriedad y en Ia formal economical que mejor
aenlido comin. Sencillamente,. lue- proceda (no dependle de I? para
go dle explicar c6mo ha sido im- llevsr a cabo lI conslruccilon de
possible oblelner la consignacion dle Iln necesarias carreleras, lots acue-
cinco millonea de pesos mensuales ductal, alcantarillados, pavimen-
que hace falti par& continuar ai- taeciones, ecitera.
mulhineamenle laa' obras ue el Alga sta e r o4 anttS.ele im-
anterior gobierno dejo6 pcnaiente. I portante. EIli-,dbre la marcha el
ae atiene &1 million y pico que lIAs financiamiento dle caminos venl-
circunstancias le conceden pare nales en proporcion considerable,
malntenee un minimo de Irabajo graclanS a a solucidn aportlada pnr
permanence en laIs sei provincias, el lropin Presidente de la Repoi-
a raz6n dle unos $200,000 paras bica. Primero. el diferencial cale-
cada una. talero. unos $800,000. Adenos,
Pero emc mininmo puede dar Jr fnndose de quince soteons de Ia Lo-
of, segiinaclard, much nmis que teria N a c i o n a I calculados enl
dle costumbre si, como l1 se pro- $1.800,00 lambisin piometidos par
pone, ea invertido integramente en el Dr. Prio. Y otro $1.800,000
costlear Is obras y si obliene para solicilado poer el minstro Febles
ello la cooperacidn civic de cadA poar qul e I iduya en lob presin-
provincia en cuanlo a Ias prcla- puestos nacionales com ctnnhtltu-
ciones. Muy sagazmencte hizo ob: ci6n del Ministerio de 0. P.
aervar a au auditotio, -que a la QuedAia., pues. asegurado un
vez lo era toda la radioaudiencia minimo de ocupacion que pucdr
de Cuba-, que el no aspire a ase- ser incremenlado con esluerzos
gurarse ninglin cargo elective des- anmcjanles que hagao los demas
de su Minislerio ni abriga ambi- Minslerios. tnoda ve que el dee-
ci6n polilita alguna. Reiteroi que empleo es un grave problema na-
alli sslo emti como ingeniero y intnal que a odeos amwnaza y a
arquilecto colaborador en el plan todeos mncumbe slohlucionar ronlun-
de fomento del president Prio. Es lamenle.LA CORTESIA
Por AZORIN


EN Valladohld-a principios del
suglo XVI-vive un hotbre sen-
cellob mod esto: vivsan otttos
Tmuehos de tal condileon, ahora solo
nos interesa Iste VecinlopsuvO rs soul
caballero clar queo Ins dos haboeas
de tropezarse frecuentcmente y
cuando se tropiezan, el hounbre troos'
destosse quita la gorr;e eorrespon-
de quitandoseia tambibn el caba-
llero. iNo habl onuAs que gorrois qlu-
tonesInss nsombrerost tn rean genie-
rales .Natural es la eortre.ou del
hlombre Od agoyla p otttoarnCnl ciel
- honimbreeneiubrndon; perotclaru
0sI0 que algioni set setrla? coors
ogilen. plnuisibhO slue el caballcrio
sr adeLantase eooneI destttaosc
Picnsa to m itoUto Oirahlmele el
cmtdadaln n o11111 l(e. i,noSc rcahl/all
ilso .00aenosI, 000lletht .aOna,.oeiC
ell eI el cprttiiileris. tut -n uilogo-
reilota so s at alislts ilo, eligir nots-
drscllihiil pimwnl,, N otl I-,, t
lnietn oi otSu im mt hpll iiahoW'5' t is boa
visetna vlrdnta r, Cl bdmin o Isi-
nmtldi Odcideh iosie tol s (it- V d 'Ila-
donlid, tos qloreou i oi vonor %% tutu st
se-ts iio, ole iout sitotoh atou s.li, tos. Sr
usvia d i I, ii -tdPo o ls h Asst r hs o
an hsRToeo, la \wnla ( ua i,ii,,
Toledo i lit-e sloo lao solt i i.stu 'I sio
tin d-ttsEl sol lobl sIlloleo'1os it-sue
el IIrato -,Iwal im ,,e mplivicn liver
drsror etbabs o-mmtInO sut rloos elei
caballcro.0l e d V0I5tl,.lid No' e
ini1rer drcil, tmillo oa km h,, Oil r
s %I-,-,.,.1 I' I ,,,- ow, I h
ni nom rlrcs truest es sni it-- .
dlvoe io tic sl ha tosin tIbI obl so rItI0
doin F l, tC Illt11...... \V%1 I I
0 o1so Fiats,, 1 o' h ih. osi 1;,io o,
doss 1the toltonis tui cndo ntsoi+i e '- l
Oli- a t ol onllted it tonl- rooo is rle
.hole, 00 0sin i lie r h si-h le
Isl uoroot to r l ol e ali iiN-o h Ia b

ido o h a ni ll e ti .. iltts ilt,
11,11411 eoll A ca'A lle I5tit, NO -
irluol paintuato ostbth airan ol e'. slo 'tonl
Nut se Io l si nnus i 'u a n o t, il t otIrl
00,0t1 uiasptott1 Motoutloo iei. .I coo-
(l00e cantstlho;udioen 't ieslstin ieo
IdIsta lalu "llirIIegol o"lan ou t'O b 005l0l n
so Io ha plaultradsn lmlnAO Sr rlostAo
me, i potlosilhle hour 1 oOrs \ lt lsoI lt, 1
bla diIndo y parinososlos AtIN


callind poece.r rsput e",na exami-
nando Ins doloinlas tforitio la ie- a-
I pbacion 3 de deOrpedoda que sto nn-
pleouto elln\aron lpaoses y etilre di-
nelsas geotes Coovmete. debeIlue-
. no,,, nbcl escudero Od Valladolid
toss se puede usoal la fIomula qooeIlI
e.srcuid orou ir-itba -'Si poor ttiNs e
sos petaedoe.-escribe-diiese 00mm00 0I
ui- etl la Cnore 'aloCin nmanteilga"
t "IIos so.. gitilrde' le lasitmnrian
l I, bootsill a Ic IV dal V nll a gi bta i
II o correct,' m loes, e s b-e are li

1.11 000 c viitcsua t ott o N, l e e
cortes ct cl Itilgh XX I(..t.II rel
el sighs NVI N6 se besa sotIntn-
no en tol Sts bX \tlcapinoeeeItolis -
ots ssdosa tleclellin lb 0'. eals-
i$n t htn h sti,1llj lld- pot
boo. hn l,,iioo No, sf~ols e tta t
pi"'dtim dw l ss sislih is, tcasdsoe-
elbI 0000,alln 1...tI li" l i \ 'o rt 0m
ip otpla idt ... w m, %I ,,, I l1i\ ha -Ite-
s illi e teel l Iotiuiis ns00 l niont
IDentio de %I' ll' ll, -l hl"on exts-
tell S 1 4nlwdattkdndtlc S m, cl-radas
b..Is n o unl t. 00 la0lslo ll00
eoie oe l iem t oetl, os t i- n t-,
into soon disu tt'm el Ntio toieoulnne
,-cl, r v, Ijj dV%. ,1 r i Ll e ...llbn b -
son ,, ot n (1 tn l ,oonI .,, h ai e-t ii si
itb... iteneol e i nsIJ.oi" o tooi sot1n ote-
N cti a ct, I io l boois eo s ou'toil bt;,ie\ i m a
so- In i lla ii tls sionsti .,os OItleutsit t
,tel .. ., t'iilivua tdl h pna'a


00000 0050 0 itni e oltib c I .. . ..V'o'eO i iii-

]1+itJilli'lli~f Il bltll~ tl,, l li.5
i.1 iV I ti t .i .. dcI' ".A cm le "
h l rj wAlIt he l u-eit tout 01t ooiii'Ii too
10rltel, oseoh e grl 's -e ,oiii iota
del I r\ ellc cle I Atoal, l


jivitwl mol m-eltil eall IA "l
1,11 sits ol. tt'n ,% Ib Isre' c l li r I.. "I0
,,. Falro l 0..ele bilsot ti'aIe tio t Ito ottA


O r~rb oeb J, r, os' II toc, ,II
tools, 's--coo butrapieuiitorcli .0ltotos
I ida s t l ticd eo bo Ci got.tl~
os "shOda t rich bitt sinsat s ou ast
-t~il otsdad eb" oltoesaa n lrlw itsloto hosIn
ololuoi-ooto teoottesalussr buNio uPloa o ii
sostlloos Io ,tnol osonuoucolab an-
o~Issoe ta cood boos istlaisiss -lt! booAs

tise'l a lo (ihslooso tia l Nint .0?h LOuri


--


B ERNARD SHAW se ha decla-
rado comunlstao' y, probable-
mente, los camar
palses, que desprecian profunda-

lectual. pe o
guitar de' te-
nerlo a su ser-
viclo, e c h arbn
las camsRpasi a
lvuelo- Conven-
do a, sin em-
bargo, que a]
m I s m o LelCrn po
queeleb ran a
ea- proesion de
fe, hicieran ml-
crfoofOrlas oprenslones y reprensli-
nlec or que va acompatloda; es rde-
c, del eros denuesto suyon contfra
ls consigasl y tActim as del partil-
do comunmistrio e as palts. -
Para explocarse Ip plrimero, no
res Rbsolutamente necesarlo ape-
aiLr a los noventa y Ires ahos que
ya agobian al gran comedi6grafcoo,
no recorder esea ercicl o 1OO o-
-frsiovi-r pc adoa oo-mbis a00n:
del esplritu de coiLradlccsi6n--
que hsa sdo siemipre el oiotodo de
sto humorlismo y de si autopropa-
ganda. A lo sumo. esuos hAbitos y
clenulos o exrspllcan n iAs que el
acento doctrinal extreme con que a
sI inmsmo or claiodica.. A un huomo-
Crilsta cas cntenarlo, etrno navoe-
Rante contra Inlo errenter e1 dea
oplion lito inglesa, ben se le pueden
perdclnsoc ro saltos otosrtalesT...
rde ioeras palabras. Hace tielnpo
qOur iP o.iP Co to5OlC i tooe DOttootliltnr,
Por s S3o esta nl pho trabajon
creer qlo Berncrld ShIaw sea co-
munls[a de verias eo el fondo. no
pude negaclr que ioslhnnpre tol no-
-elalsta;o -latique Oe IP tol- s or-
cuispectos. Desde nuoo itemprcaoo,
ets ens. Erl edo, oi feonqiolo no-
oil Pfecto, percenecin a aquella Bo-
-ed ad--ibioTia-dendr qtTF5 n--
gipo de jovenes escrtbres Ionids,
MI alI por el 83 o el 84, para -econs-
truir Ila soclecliad conftorme a las
posibiildades moralle-ns is allas'.
Lo de ofabiano. era uoa aluslon
0al c6sul ronlo Quintus rFlo nabiuso
Mlioaolm o, a qulen llnmaron Oi eo-
Is hIa overa. 0, habida cuenta rde
s apacilble d usposiclon. v tanmbio,
_L(..Lalauor. aoi -s c1ao nla; O,,,t-
poer ius tu cticas caRUtelosa ell it
Ruerra conLtra Anlbai. Tambllo ins
- ablanoi a -ean -partdasrios de no
pdcipltars, lie iiuriodar tucho el
pensnolento atels de lanzarse a la
acci6n.o-.Lit eso se lfuero quedain-
do, en til simple ocialsla rnnlte-
-rario-y ce salon: auiioqe no dejr-
rai der ejercer clerta hllhencla
onI sus escritos sobre el aoborls-
non que hloy est ell o lo poler.
Desde aquella epoca. no rs dr-
maslado esandalo.o ct tInglnterria
sr nelaltMta, allies ha vesolitn
blen Ya a comelenos del siglo, Sir
William Hlarcourt confesir.aba: To-
dos soiso soieplltas hoy dp h. Ia
Odeiocracia eaminaba dO por si. a
irudo ld "Ui propia l ogica inter-
i c o-1iii a iii a conoepeKiono toa Iu
del trabajo y delO rloqueza. Luln
XIII habla ya dado laos pautias, vir-
ItRlmrente. dle un sociallsnlto rrls-
tano. No r habla renod noiado,
clertmente. a Ina idena de Ra svalItdez
de lia propledad prlvada, pero ol
se abrla paso Ia dle suo tdsiplina
io blenr del eoluininter#sie y la
del domllio ptlblcodlie Inss fueites
bslcas de rlqueiieza Por esta vin
sr aspiaba raclonalmente i RaaiAll-
rar In .'ites;i de lirbertad yN lin-
ticla social, El faiscismo y el co-
niulits00n0 svronti a perturbar esta
naturlor evo hlcnio y a arRar los
Ailiinos ellr .ornoo a ra.F En si tire-
Tneotda responoSabilidad hilstorica.
Loss hiolelctilesias lils'avaintza-
idossleltpre suibrayaron aquel l e-
sioeliirtuui Ell la propia tilglaIa-
rri. Itacia 0 eeons siglos qmeo Tontols
More hIaa ialanzdo la pcinoera nl0o-
ltl eCoUnista que ola historita rregis-
lora.,e dli desps le aqlloa poCO
equoi.oca--der Plaion. Soe coievil a
aredltar asil eos querel l a queo
los esplelttio ideallstas tivoieoo h-
cia ins formas de juslicea nuisttol u-
tarias. generalizadoras o proloUo-
don. Pies hlot' inuctho quea lnen-
talldad filosoflca y estetens repoog-
na en el bspectAculndl d e's'lse
quien pueda' propo lde Ins snisle-
dades radiealonoirte inniildulilstan.
PeCro Ia tragedia de tales esptri-
tus es que ellos mismos surleu
ser irreinedliablemente indliidualts-
las por temperamento. de modo que
oveto ell una constante tension in-
tlina entire el ntendlr tenyo p Ia
conoclencia. ques .e leo \aoo por tin
lado tras ess ideRales absolutos ie
srocialidad. y Ia personal sensiblli-
cad quo sc les rebels. tno moenos
leitimauntailen.,contra tocli discl-
phnoaexcesona quo itenraR u dentsruor
IRn jerarqucias 0intresccas asu-
sie la personallidad Ia bliertad'-
eno tin c0aste0 ne0aniclo %o o(i~lkL .oDe
uhl queo esons homnesbft n it iunas
Conas oolIns palabras 3, con los
peoisanicliltt. V a nluelntldo s. tCT-
tragn.,H elhiosn Oe repugieanela. all-
te los hoechos
Tonoblon Andr Gode se dccarcir
1tie aios rio ttael .O d SnMike Ia NI'l-
sia oSdiLtiCa.\ le bRIasit oUola soople
isitsa rpodsR a aquel taralso para
velve rerce-bleudo IR l dsencit'nlad
denostacoon que touos recordaoosn
qN. q tao Irettceniendso ilnatelnitas le
araileot lde ,Mo, \ soloecucs.
Mieutrlas Pfiasso Jaice protesion
verbal do lie soonoli no. sOu lls RlsIa Pe
condena ois lmthiuenoiio sUontipon de
sIte ColMo tii binduo podrldo del
snjetirtvinoo tiro ols,, mpor didnste se
olu il eiutioiri .Iosta qiouo oMo so
It, galot blot aR I.R1sle lluoianibulist.0
erse aglun tlla nniletldO R aqote-
Ilb ol ln011AIIIls dineiplilna., qtle 10
tt iniiint ordoeota Ia ClaSeli to ointoIra
5, oe 10telatln'a qoor ta' oboe hater,.
Inn o lasides tniooloigla 000 orionsha
i'll,, .soonientat Volhtr It a morna ale-
0000 tga iiiiii reli boo coo qli loors
00000tin i Stos~ltbiko'lh' la rcmprlotieto-
ol e MStit, pot loo Is roencoosa siln-
Ilotlsa qoocIe 0, oolrAooecs d OrDcol-
dlt atOr hoiti apolaotldidol
000O 0,010leo, do a lsertiard Slows
porl oooiaioit e i sotie itra lrle too p o[[-
ro i1eL~n cnlolt tsr o Or oil torn-
it.,, iingrinlo sunoorleigtdnd Sii perso-
oooooatot Oeoalorcada eonc leo cotr or-
dinitaaleinta eiso'0#etln ICn mInbisic-
o't'a ro. "y Nhaw 0 nol elie toletar
coon vcuise po1st .isio7o derlarteiot-
,o,-s 1at inrlutxisa+ conissolina 0000

rioolncoo rtld a.-, el lltolotsoi ci olore
evarns( \\e lrliscta-~ Seces-
otetco:sel ooSt'orool pri~pl
0010 stt~a Ni oo no tsctm te


PAGINA CUATRO


L


que. al dictado del Kremrlin, prr-
tende embarazar a au pueblo la
-4eIe-eei6n---n-noc me ner
meramentA 'soelaliata> ya no sig-
nillca nada extraordlnario y 01-
sonante en Inglaterra, Shaw ae de-.
clara nada menoa que comunlsta;
pero a.l mlsmo tempo, au Indivi-
dualLsmo irreductlble y su buen
sentldo Inglis se pronuncian con-
tra precisamente aquel ginero de
tictlcas, die actituden y de modos
de pensamlento que han hecho
del soclalismo. esa caricature
monstruosa que es el comunlamo so-
vietico.
A Cos. ti en ou -poco ma- de-
signlflcacldn que la Ialmplemente
eploddica de unao palabraa tona-
da. .Geastculacioies aparte, en
hombres de tanta intellgencliai co-
mo Shew eias eaclsiones no algnr-
fican ni hlpocresla mni burda con-
tradiccilon. Apuntan a la necesidad
en que los homibres de esplritu es-
tin-y con ellos sla onciencla mks
ilumninada del mun e-- encon-c
trar una sintesis entire su Indlvl-
dualisinmo y su soclalismo, entire l
profundizacion de la llbertad y la
protundlzaclon de la Juatlcia. Y eso
no queda del lado ruso.

P. G.-Mi querido Arniando Ma-
ribona: Ya lo duje, pellllos a ila
mar. Un abrazo,.-J. M.DESPUES DEL


LASS grades manifestacrones lo-
teraras y artisticas que en Es-
pafia y los distintos palses hispa-
r~reti ,Tte, n- il(t Irurmi.. con
nmonvo del itrerr ecentenario cer-
vanitiln no sone consot)mucias del
-osisioot-est+llor-ttts--bciththrrrexprn-
si6n de actos conmenmorativos tras
los cuales viene otra vcz la sombra
a oscurecer y hater olooldar, po"
otro$ e,, aries, el recuerdo del per-
sonaje eelebrndo.
Con Cercvantes y su centenaro
tires veces secular, no puede ocu-
erir ese fenomeno porque es figu-
ra siempre viva y perenne como la
de ,o. ,inor.r alc i C [,,,.ia o. 0 ,
ClIC-1eo.lo,6 1l05 .u .oStpO.. r nianou,
tan espahsles comm universales, que
vetors pasear y antteor en-la vida
de lodos los tempos, de todos los
pueblos y de todas las razas: Don
Quijote y Sanclio Cersanteso is'e


Temias Ed

Por RAMIRI

INSPIRATION Y
EN LA ENi

L
FUERON nits palabras de mnil r-
au r boanteorior erll eC hlogar
esocactones de un mys lejano nayer.
lloo In reconozco y lo escribo
i ^S, no sitLi. T^
Coll snlcera pe-

ga a media o a
una docena Colo-
pleta el numero r I r
de directors y
directoraa do es-
ctela.s publican
dc toda la na-
clon qulPo COI7O
e'. exceptuados
algnnos de los
vleJos conlipafte-
ros que atin laboraol ell la en'efianl-
,A, o dJisn/puilos mnlos de la Escuela
Normnil de Mnestros de l.a Ilaibana
Sfie In EscueIa rde PeRgagogia de In
tUniversidad. en nlos aios eo que fur
rofcsor de uOn ay ntra ionstdtucin,
No ose e escapa qre dse ml deos-
rontidel0en ton a uial del umerosi-
somn profeesti-ado-promario. Obese
et printer termino a que pertenez-
co a 00ni genernotton proxmina a que-
dar extinguida. ell marcha otreS
dos; n po, a ini que perteoecen tos
hirens, otta a a q1ue correspondent
mis selelns, algonso yai de 13 athos.
,,Contribuyebtamoioeo a ese descono-
imoriento, el habe resildido cerca de
echo slos en Washington. de 1935
a 1943, y el haberole deicado. a
partir del 30 de Junio de 1930, fe-
cha en que cesi" en el ejercicro del
profesorado. y me acogi a l tjubi-
laci6n cumpoidos trernta auios de
servjcios consecutivos, a. Oeas ac-
tioudades. Pero, d.do que mu oteres
per la enserirnza ha permanecildo
siermpre el mismo, es evidence que
oiras causes controbuyen tamboen
R que no puiedai clar,si lnlentara
haeerlo. 000 inuniro algo elevado de
actualeo do rectoras ylN-rectores de
eseutglas prontarios publcas Commoel
q5se liegui a conocer eelotra epoca.
No dudo que en el Magisterto ac-
tual scan taln nuniernsos.,cooic een el
de Ins tees prinponeeist hros del si-
glo, los dlirectores de escuelas pri-
ooaros--muieres u hombics--y Ins
ooaesioros der al.lie d oSopoerioneca-
pslcdad dltsno'Oionoo ex'elenca de
pleparuocon protesonoal ylevdat
nob es euahlidades de esplirinio
conoooenr cuaIqutiera nilro epona del
tlasado Per nme parecner ettdeole
0ti 0 so c desit'valn los uh l oletc
1at000 luat'rose iiloti'C e 0 i0000 ede
0000a ptooe 0 0, ao, 00 so,ooa t'nsiaoo-
leniclolermtvresada 'el It proble-
eliooable-aoi s d ed iooowlAis, co-
n1o s el ut~ltt dc ee estas llleas
lie oiIecili l, i ,11 1o.a. seCA s oo I
lore el htcho de e sa fall de desla-
qitel de d it',orest Nlde esolelhsacu
ores il lntlos aflin.) s ice lleg dlotA
Cle eh eso llhl.io l oo a i eloelcedolia.
aoor, lOot O, leereioelnidaoe a la
0p00lA0'n oel d te In0,1o61n publh'a


coo eolti Its,, v .ticcceo ~eea
sii,, too' el t s ololsot'~ l hoo' o e m p
Cii 00,0 cn'll 000 oooo lotlalo odiO otr~lla

oltoirtaogoori ooiiioto11 htadado(etoi
ii 'a o e o oat'tto liooeI~i e .en0ilel 00000
ootoeool ii ohio .00,0 olle 00 50et'e oill
rotolnc olt .oheo',tl\ ioool isl as o alsenc
ie desOtoo c ," n m~ll e l
O~atelto,, 0000,-0t00 esot'no~ se fl0a000

r .0000e0,0~a 0"1 l ntotlooi' l io lia e
P~alas tne0tiooso\'poontoo. dOterroso-
000.,| tuotool oioooonlmenole poe ppo -
toot loot000 lir,"a, 00 In o rin seO r li
-los hoc tlnoo, els Olae dooer Itotno
It. haegoliotd a STe" lclequiosite 000
limtire,oih~e lie iooda t'outpaclon rot
Cubao tn OosOmarco elcons ldlcaonoo,
all0or Or otlto sso00cra rnot use
di ros. In r'ahdlad Or Ia labor ci quc


ANO cxvn


i Por GUSTAVO E. URRUTIA


PASTOR ARGUDIN: HONRA Y PROVECHO
< _INACIONALES


Lpi
dg


da


-Y j por que th crees que le hay dolido tanto a lot comunis-
tea Io de la careta de Stalin?
-Nada, viejo, porque con ha Verdad no se juega... !


CENTENARLO CERVANTINO(VIDA EJEMPLAR T SIEROICA )o de s-emie asos de estludlios, es-
DE MIGUEL DE CERVANTES.. tUgacioneo, comproboetones, eotejos
meticulosos, contsultas ent -trrhbivO
Eo ana eronlca IaedlI. de registros, biblhotecas, etc. A ese
ENRIQlUE DIAZ-RETG primer 'olhimen seguirah otros sic.
te, iodos ellos profusameote ilts-
ensl 51nllsmo pe'elhernoent e y a tea- traces cro mas de dsu g'atia--
ves de sus heroes, de suerte que en- doo p relecenria a mas de mit do-
ire centenaro y cectenario ae Ie cumentos inedstos jaloas dados a
recuerda, se Ie eetudia, no se Ie luz hasta ahora,
drja n totmosemintoranqnolno prcrr- Sm trata poerooonsoguuoien lie scuit
ticos, bi6gratos, ersoditos, cervansts- lhbro que puede aeirmarse que ago-
tas de todo el mundo. ta el tema y que el mundo de los
Aso. en ins aituoales mementos crrvantistao p remvan tdbilosceonso-
aparrreen Espaofia el primer onlo- rerarca dm maixims valor oomedioa-
men de la mas densa. eopoesa, mn- tamente deapuds del mismo QulJo-
numental obra sore Cervantes, -e. Eacurioso notar queen Ilos 111=-
Vlda ejemplar y heroeca de Ml~gel rues momentos la prensa de Ate-
lie Cer'antes bSaavedra que aeaba mania se ocupa de Cervantes y que
de saair a luz. Su autor. el erudisi- un gran diario de la so oeciden-
so investigator Luis Astrana Ma- tal "Welt am Sonntag", publuca en
rin. vierte en ese monumento hie- i folleton una de las mas interesantes
rano en echo volumenes,. el traba- biogranias no'eladas, la de Bruno
Frank. Cervantes aventurero y poe-
a t I. Como digo at.tes. las loestas
1V OS"----'--1 .....tc.nmem.rami del O ercer re.tc-
I U ca lYcO

narto censantiono n0 corren la cor-
tins Oen ohslbsiroea elims. suhoo que
0 GUERRA drean brlland b.conel mosmo ful-
-nrtel ecueirdobdestoa dc oas pro-

MECANIZACION cupales g...s. lht.e.a..n"as del bist..
doIN^ ^II y si dud la prnmera per la
3EINANZA r..eacion d suis persona.js de valor
uooooersal.
sn booa shra smtaimdntal bde As-l
irnoto Istarin, roropenamas ar enoter
rI edoucodor oireahraeolsueseontd la ins Cerr'antes lob cutal cra. fisieaxgenelal Adelns lap ceotrai~alment Ta t on osr.eaardcd
georcatico A eoo as Ia rro a loa ^, ,,morahneite ,, y se Oesharen eroc o-
ser ha re enlire ln mntuiosd E oba aa v au cdo-as des-liv e~nc~ldr (..a~lbrta p r re t baua C^ noo no erbsan bo
coon que e reogla In act cisdad pro- es norn ea ooela. reIalod Segun.
(Vroa dMcad Tsdirtor de la esha do c'on 1 .s, in s
besenlbe ali boreie onooo ln. u buografia. cra bhomtre notdrelso
Tregooedr lnd.o que ios dlrrctores qUe iu au horo sombrn a natue pe
Dc MttuEl n esid CbarVAnos per I Pno amb-co y prublIo ne mcogr.oao
exlgeneia, be toipoenesraoettroce Teosia donotsuora. er n agrabido y
bur s 0rd rno y l.cansi.lstu de lie- c 0 r0 h osiotdad e cetopln.r raeso
1ne md dm velote liberias. EI obe- rote sultnod o quel dstaruye inotat de
ooseoesenriiol d cctathbretaoeparce losrcargn quorsersanshulho:.el
secqioleSisiioestcdteorosudrle Ine- de ser iOCeirscrupia los irso'milnd-
t lrecc n de io ys-= e rular ions e n- 10tonet ide litodio 'Es ero n -a -
nolneo Ne ei e Orler Vita qun o tose ion a ll +st u s h or algoinaa t 'ece.
extejaLncoia ntde la nqulac o har' dl- uedo atcanpardoen stg ien tasdecoin
ricsO i~rsriosli-. ebebascrvssoot~ir orlinirasonpudealinesooose o eooagao

rectors dodteltotion0 sen cull tieereel lallarodya, Perosy he podeoin ie-
rionrOrdeo suucrslooithdad, sot ensp1- teeminaor qour cnn frecuiescn tno
rAlueioonolasi\sooyu mcepmendosl ir otnoserobia Cervante Ilos gasios.y
enionI do i-conesa,. qole piso eda, uenoilba qoeo irs la tiarienda Ia
Vihtmiiar subs aueoictadey odires qua Ic debin dOstrn. yoon id a li
de ervanes olnsa aveidrna ionrae a-manaelcnda" ls ecambno esr yuga-
d rlier prnplo Sa utl escl ar eIsn. tiar d r an y banla AotIrna sospeelos qure
constanot c nlosse coo Ins asoolas osboro' t- [le el be~gs qutoen pussn cso ret,-
s ived s Ia labor be ais s soutri osoM of e a m ob o rIs t lel Q ou blo c y at it
guoibsindsolo acnuotseJihb dh,t n sdeals breroi-ediorc Roobres, lobrero os ei Su,
dioteo noan'eres lncestenios potearIs l Maestioad que tentsciarsa be buer
proper oniciatis'a el de sploegue lie eso Ina uoal telato sIeros at trsno-
sus rualodades pcersonaa, Or prs- ns que sr uoanba y
pmornlls deloarblinRi eenodase Rastt oosdolstln esosn be Cestasnt
prrnoeootnrbol roidbl etfroorbaonen.

oab en tis foonorones Or los diocrento- enus tooIInastre bo gromn era n -or-
lisde ins series prlm po. osheetio, estoatura regular, barba
sa IUn t o tos s- cerralia. Astoanse d le lis buensos ol-
in sguoalnelooeecsotoopnlehonaots' OrsInr bo
lidad der lsa accon personan- ndeoSUSenostnjnres, pero
dependienste, al not-cl Oeb rasresros- esomendo y beboendo sintoesrmo.
Muniverale. ,si e ped ni ro
maln. que lie herbs impnones tan BibEliftln u ebr rnuentl, eAs-ere
dosposici onrs sofictales Esa ugomla- mua az dchrooseletodeli. ospo-
a onanai-in.uOrloeosster cadorsr,
eoon onlderutoalmnentealemaestra de brr tods en Se'silia en Ins subas-
srenae a grtomenuie al marsir Oer las lie hobrls, odquiniendo los sons
ton qud a se ene L Ia mti p ro-de l os rarns 5' menon I mpresos. Leia son
Ies o r al l cn m k o n s re c l t or p o lie s t nro t b o r f a r o b e n o e siasn: so, bibhotocesa rd Esquistat
acurses deestud eos de las psruelasi a cnd y pu t de fgrletisosbe siuioo beIanetourls sisonde secrnoneroa Ia rosa en slur
peimrcias pobhcrs, en ha onspec- \oi\'0 Orbs0o ser numerosa y trier-
irit escole. Ins rues. dseOr etosuldos Eso n us gunsto emenles preeo-
hiobbsecial de r as l rtre paro acot. monaba c rgos qutsoeire Dr sus ares-
st un Insjn o eInspe toru4 e IRS di-n l e r'p cea-pioo el cis


uts closiusoo Or-ossicuroaserunsaCR- tuocns en Nadpnles sneo E s biro eto
ridelO aracier general Regoulaan 157. ul qule pusper nombrecPo
en granders incas la ennsefian.a y tiltrr 00 o ohrPs
dcjabanenll amphaVhb.er noitd-a(sa nontrd o .bastante r orreIcnienteensoni
iecortentsmp eIes en Npiors Peers en Is arch-
vigrosuper adnperdelPdirecor de p l pohtod
ha esruela, pars onltrcpretnr ios p odldotr que connr riel e ncut norst n
oplisnrl os son too onspiracifn deeb mdrlor autvdntito que be peemo-
lrosru rsLe sderil tl% ili3irsi aactials oer i esPrci d esurirnent rer s Isu uca hesi
a i ya I et d e icac ion. amrp i v o montot iem deraIn Hae nda e ee r
la0 ri nvrsi5 eC traII mordl o orramentoe qtle flie r de Cery antres, laeI
r pops o ma sivos". muc inesoa dor y bO l ie uson1 as a svnura omocosa del
hasta re retalle, el Insoo la preso fo fileelustr p dolre
eaossltoIta ,labechr detobnopspirsts, nont lo d emil ,h obe r ioso.
Or onleciat ivas' el ma esro, auto eu o- elIRscv e l te rho iosb aeo gIoen.e
unsrroeniclldes e c abo tin an hnoe s p olrnan ,ose roooss d.I
In ronirarooo Eso tosda aoioao Odt otis- so nt sonn ag
un tan dtnac1a. nnts ersperir n in-
too grenIns rtlssbo donst ieode iads daslamn sosande ia Iglresia ynasuI
s IRgnoturcs t.n lie desuarsei eg l.ta-
eoIa r b.11ait ittitto ocl000 'osso inlpoies lie c err oO A iatsrc deososon On os vi I
tibanteo' motosoa cOlOcOe rsonl ino oil s.dlos Ouner solaton Mousmce s-o
tl 00ato" rsOnsat s"etldel as. ero c- er i ob y d e+ aon sin es .n

rol eos, Insde rto e tooel oe a h te a yd ll Otr eIsinh er 'enItnciro.
cadispoicconesOt esnneeessarolto aeiri,- u o sev ente n" nonliopmose
r r a s In o testro a t- lIaen totde r d ermo e met eCsep caso-
suit Insliuntsssn 5rliad a se Ob e t ao el nSevlla n I~ nsoh grads

exte nntribe so nLairn i tl mn ternmes Olctde
lo cs hrc t i errl reins e r t so n rsn L l et or o dici lo o pspoco .in l
cur deInslioort, resit n eisa techoa aeb denrosa d
simncbolerraoalis, too en Iauit Slon e rdo neelovsot ncose abIrnsecencia.
auii soo be csi,,,otoot-tono o a ittlnU- svos blie a s ernis Cexros ri eleo I
cnuesol ooolaLoosdper\iisootoe lihosedl sinlebsooelteSotu rano innemretoreso. OlenpOrsican e ensoss'leoeosao OLa sloerod seol OJ mobs peporl Or-
eeoa tub o Itolearn dIs sohbltoa onos t rlis a o.tnt u ito a simsr nt depespieaose
horeorioglode e iooort.aonub oooohosnoo debt Inedo oi'nsmocsit. tnootsusaeaa

ritsosde c i oeosenl.o epi us-i nlen ealtn s hti de lliii naesprnobions eniooreln
elic tincsde ines Ins ensfabr oshbsr.n h e1575.H sqoe tuesopardn soonPte
Oresrnusl oo -o iii in r Fal e rlol l L- ontord ogon -cnpit.e otes ie n tibpe -
Ic~bn ds e behl Imp liafib er t c oa map- dilt lC la ]1 mis p pl de-Ir loop ern s. lo rp ire d director 0e' rnet'ol i' ole esPer llacbd Io n es elhmo
Ialrscooos peso c eFiialnearaooslh- nilooooo qaintalrioea\onictanoe ns
Oti o r d e[ii-ottlo, bilto ocoleoarnlle don gesdre pecnr-p arel ps-iqol ssledA ha-
inasctlosr pcon Ottosd bla I'nspect el- reonn adu d ea'oa p tieo qu le e n -tona
edns teodes o sIt vo ol eso dep leo r brli cr oes c omb o hasntel tIsi c n ia In -
L los cers de st ursist [a- pcaEson r soeoatoa prolnda centros b c nsat ea
tabIn lonvesI-oot pordiaslg a metorao P rld r it' mec os deaa r vdantellaus, enatto booC 1 tre n. l ieS cnOS us Or Ins- raedo n Or napoen uradpla brtda el
sont' elo e t' ll. cilto Rt s upei es1ynroiIa. prtacpadrrsnerhhrydrbor, i
ds tot lea l. de spermaor edo M la nrin eronls ra n
drte rcrtlmaestro.eleaesuosengurlaueiprnu amelortparqeliginose

Srelas emitsdsntlndea nlaoriaeast mar doronralacmoen ml nuesdraoa -
Insptonirori dFt lm aes tros, de l isp ih. tein anzatrienalc a. ol rsper b c rto Rtoa-
Too r aclad,,it de rcadnet nde -r z de tspreln v brtd d
iisgnl ur ,.'ltin d s nrnlas eiso yeueacada spens oarLd e e Inab r g eshacera sits
doso \el el Inspctor respect a Intllicuales a euai, s m r
t rump;,, c rixill deber ta e, par to., rutlna, msruH e Ain n p ars in es ie

runton l Is d poernt,lnnaoficlalj~j ees, ia o so, el ortame n iu ltide iarro


O cc-tares antiguos del DIA i
LO o ara que el cubano ba
,,inor Pror Arso d zo ba antano S
sos notables exposlriones en laso 13
alas palacia es dc
do codta Aanato
dan prubas d be d e
5u fecuindo talls-PC
o que nos bri- cc
daba en breves gi.
vsta.o a La Ha- %
bana rom beea- r
so de n ries1t o FP
Acountasleoto en III
Europa Los lec- C
ores ma re ien- M
es taibien le U
onocen Entre sotras compa recen-
cIa S l de hace ponos dios. sur e-
rat die Abraham Lincoln que aca-
ba de adblorir celebridad Nuestro q
rotogi abado tlo cop6 dc Ia grand re- C
vista norteamerlcaoa -"Coliher's"
lob hb derscubierto ai obra y des-. or
cbiro at a uI pot"s nce ise po
de lectole p pialta elottio mundo
Rnslodo sll srinoihdcad arlistica
Notcos too rdial cnoltpa,itoe A]- n
(led, T Qc llcd de lol ai8( de-lPqueto Collieros nobi,,le o oonspr.Tul
cana Cartelr: ', a Iq e cT.omple- Mu
tar el bcesubristlen riao a)a de
pclfecciosar aokirlia clebolind lde
P asto r A o g oliot o cle 0 0 "'m onico n' d
dleseonocido Eielinumero del mar- e
nes 13 Qtnlra pubhoca usna tradut'-
con liteal dc dl articulazo que ina
Collier's" iceonsagr a ct a conte- a

poo-v Or tip' s olo iu in dose
noes de olai espa itde a dosr
yfrutar el ornullo de cvr erantiad
pro \olts csitanas il grinlo de Ul
p stnm denutaeinturla, oiupe
Yo qtlclr-ia (uIe ,,dol i o i ti lba-
nos leycsen en Canrtele.s ,ice rIo'
gio dele adirb o n del lnitl,b C abuc-

Elados- UiRHdos pain la oe t-iona4m i-
ts trn dejIen lide ccn oslnr e re-
rain cuando lis lotte L ln a iabna
QLsct la yo quecone nserran aieoll
eLr cozons est., esenciao qoe ae'abc-
La. Comosuillaraloclartictlo de "Co-
11rz's'. Aunque el puadrio esta
colgade ene Clokub Ateat lde La
Habana desde 1936, menos de me-
dila docrna de aericanos to ha
'isto. En La Habana. Mr. Court-
hey(el reldactor )N sao que esuodrl-
fiar sets dias para encontrarlo al
fin. Le hizo una tremenca impre-
Iion y dice que de todos Ions "Lin-
coins'0 quen e ha s-Istl en sus an-
dares per todo el mundo nlnguno
ha conmovidoa4i coraoon tan viva-
menle Como elie Pastor Argsdin."


El entusiasrnic de bMlt Courtney
Ito Ilbena a nompronaeter su respon-
sahilldad crltica note el orgullo pa-
trocntoen del pubhuco de los Estadlos
Unidlos. Rotuindamcnte afn'ma esto
qtne es tlna abislrasievitation a iO
polemica "De todos Ios "Lincolnns"
quo hene isno. olingino me conmovi6
sano hondanoeote comu este ignorado
unsung, no cantaiol, retrato de La
Habana NI siquaera Ia teehada en-
tatua del Memorial de Washlngton.
L.a bellez y geonla lidad de ella esiti
fansorecida par Ina iagnificencia del
emplazamnoento El Lincoln Od Ar-
gudin s6lo tiene parole de uta pared
srtal alumbrada."
Poees, muy pmecis 'eces se pone
a debate Ia hrivlidad emotrlia en-
ire uotatophntura y una escultura de
ma teratan dramnatic Pocas veces
lo publienci6o id tantoso presti-
gins comr0 i n"Colhcti s' espolea Od
lal nsodonn l internts naotstCou bd in
goan pueblo hacs a usa atraccion
Culituel, I jeta, favorecoendo nues-
tro presLugio naoonal p Ia corrien-
te de turosmo hbcia Cuba de ma-
nera tan franca y positive. Es una
fibra delicada del palriotianmo del
pueblo de lon Estados Unidos ln
que Collier's hace oibrar. Titnla
el articiln "The Fare Everyone
Knows" tLa Cara qne Todo el Mun-
do Conocel public el retrato ha-
batern ldel Emancipador en colors
y el de Argudin en blanpo y negro.
Y, to que es mAs grande, elige ese
Lincoln re Argudlin porn honrar Is
memorial del insenso cisudadano en-
el 140' aniversario dle su natalicio
Per afiadidura ese numero de "Co-
llier's Febrero 12. 19491 contiene
una interesantisima resefia de Ia
famihia del president Truman y
tun hermoso retratoi e In sefiora de
Trumant comer para qu? esa edb-
ro6n Cue ranta ia gloria de Argudin
tenga un motive mds para ser ate-
Torada.

per si solo un arsenal que permit
juzgar der a magnltud de la obra
y de Ia secoe de datos c enforma-
Clones. titalmente desconocldos
hanta bnov mtuchos dle ellos, Cue en
ella se isrrinconsognssndo, fruto de
bLna labor dO benedrctino, prosegui-
doa durante Contro lustros.
Comn el mundo cervantista v cer-
o ant6filn es considerable, exten-
dilndose a Iobils Ions pales del glo-
be. parent CUlu rmente en America*.
esa "Vida elemplar y herola lde
Migufel de Cerasantes Saavedra"
ofrece uin terds unversal y cons.
loturAo e lcossplcentero necesaro,
per ser eshldio apoorador de Ia ma-
terua, del hlbrorinmortal.
IDe nuilara1o ldrcci6n General
en Enropa. con sede en Paris.a
cargo de Carlos Deambrons-Mar.
tins,.
CProslslindad lnierara tseRurada
Prnhrbbda la 0cproducron0

11 %innoresod be Ia 1ersonalidad. y
Ia Irilipendenciobde penosamilnto y
dc oTlerlo osiin eoI s c]1on hay der
mocraeia so, libertad postbles El
actual ministro de Educacr6nd doc-
tor Aureluaos SAnchez Arango hs
dndos pa Olgunotibasosps hamla a tu-
presi6n de IncentrahzAcirn exc.
soiva ro hr alilnionslra tisr lags no.
ins lcrs's lenes porqut e1st lid. 5n
mrnooo tornocn o tuto \acibacion II.-
tinoa, bocto Ia hoberacusso esporotual
lie boos unascries. Ol er csnnio eon
eo sootl dir robn s, iitIspl~Orneou
y ar ptosoo el etotsnso ronnu Solida
prcpcaraissu prntfesinsoi n se Ie silo-
ltoouyc par Iercirones gRraboda en
dosenn fonnogrotiCeso nrtramoltdas
pec loo tpsrnin lie radios rio eada
rPscuorlotqiirttngao oilreals nlhO
las le rinocs mndlentOcotrssotolias
tlende boo entaetlonsrcdia-cruisets Oen
'Motostroseso prb'Oonrada at "efrris y
Slso t1e ulse liexiarugeros prectinro
pseca poor carto, lie ooO sos poe er
ol e usoroons Ter'alnn manitestands
qole soo abrig,o Ia osen~or dtoba ce-
pccto lie Ia burns I ri.e buien deseo
y Ia noblesa lie Ins compofieras p
cnnpafieros quer bayou podido en'-
laboracrotl las ceqetlonnes n que me
hc referods No no so across pre"on-
nalt Io que we inqutein, sinus ei st-
irma centcalzaador v rmatrlctoo-o quc
ha s'enidn imperando en Ios ultiwna


He aqui. pues. como el ar' -
ano sigue compitiendo, con r
o tabaco en lo de dar presti.g
patrla S61o que el Arte r..-,
n cultivo much mas arduo C',
0 1 critic dle Collier'a e, ., ,
e Lincoln y dice que empe.-. .
or los del suyo ninguno i- -I
onmovido como el pintado por s.r.
idin. 'esta alrayendo las resop-,.
,s miradas hacia nuestra pair ., '
os paises son nada menos o p
rancla. Inglaterra. Rusia, Ac *i
a. Suiza. Italia, Suecia, Nortir,
hccoslovaqua. Argentina.. Cr.o,.;
.ongolia interior, Japon, Es5,a-,


Pero. hay un simpatico sCrP,
ue revelar aqui: C6mo desrur ,6
ollier's el retrato que acaba It
iscrobir al Club Atenas entree .n
.licarroos-aarlistic.adel mundo" '
de que manera y er. qu r. "n
uestro Alfredo T. Quilez, el ...
rico director dc "Carteles". .,,'
ropiciando esta reivindicacior I,
odestlislno pontor cubano y
eglimo triunfto de Cuba'
HaI-emflos. no00 cuantos, c5r
iiectoi de la revista "Collier's*
l ignoraldo unsungl) retrano c" s
Club Arenas. La emoci6n tilente
saber sudo adlin masentrafiado
a del propio Courtney puesto
shor, dlespuec ied tanto tic::l.,
desde New York. preliro es i
paria eoaltccer Cl homenajc d, ,:
Coiosul sta a RI memnora drc1
coln en el anliersarioClque acu,,..
celebtarse Envo6 exprehitnr'r
u0lie desus redaclores mas eo ....
los, Mr W B. Courtney. pil,, ',
itern csa obra en tin "club de Irn
nsi" de Li Habana Esite "cloi r
tco lls" al cabeoresuli rte rcr l
itetnas. goatars I- rensCuer
Qjileiz en hallair el cuadro 5
Cooui "nyestaba en sus man-
coliendadts.por el director dr
llher's". Ml Thomas H 1 ,. -
-chairnman" de Ia directioa de co
gigantesca ernpresa edioora.,
mamente ligado a Quilez por aIs..-
dle asnsstad y negonios
El propio director de "Calle'r.-'
en seginda-v iait6 personalmen'e -i
Argudin y le, tom6 los datos -
graficos comoeun buen reporle,
Fue el prtmiero en percalarse dr .
grand oportunidad de sacar a la
el lalento de un l intor cubar,
de cobrar nuevos prestlglos -'i"-
rales para Cuba.
Hay que ler en ese alamoTn u,re-
ro del 13 de los corrientes In q :f
eolitorlahsente dice "Cartelps'" r
su secci6n "La Actualidad": "El
caso del pontor Argudin" A oteF
ITO patriolismo. a nuestro orlotoo
naceonal incumbe 4anto cornl a
propia clarinada de "Colhel'se '-
ticipcmos aquit algo de esa le00ur
Dice Alfredo T. Quilcz:
ro 11aoqui del Ioter apt nrP-
...I., Otoirtlpre pnrer id a-
c-oh -t obr..c aito-lIamintosnihn l
mento-del arblente nerearIo 0 -1
daderI artistin. hs ej o qoe s. t i.ro-
de Cubs. oen sierris qe. ece,.xtraerio
lodn, hoIt, ahdo. no obalante, ePneco--
an tal otto Coo urt,. Y buena prurba ds
g1 a es q ie 'rdleaodio en uariainene er
Ire noisotroi. glue aiendo Inorado Y
tropexando caonenormes dilhcultlde- no+
ra msubistir. no .6rosmoa artist., iot
simtuitmente. cows Itndividuo.
"Podrjlanon ineaitir liobre retn io 6tt
par. n. Io1hacemls tante poc resin 1t
aranlactiaooolloeren pantoc Argudinc,
-srno o orcderponers&aldes.-obr't
I ergnela or le repn'ibenl a at, o -Po
rs parolee -se a, c ortctns. rd, a't,
qsoo cuede Sen repe...ds esons s p-re
as itereson en enlo inO que l enn
oanerode hacerlo. Arltiot sco pletin r
nocedor prnfundodeu atrie. versadoens
dmantaa ramai del miatno. P tor Avsa-
din pitede Ser desieSrnad para dears'"-
lr tin viarjon profesoral en aiaunatse Is,
Itntluciones oficitler donde *05 s-csonTo
pudieran aet ode includable Ipro yh-
miento bentiecio. No as trita de Ou
lniproviiacl6o s mbn.aslo, e lhll enle.
del acto deOr lticta que represents pre-
mlar--n premio puade monitderare-t-na
reverte r obre el pl que la nacer A!


Me trev a" ovcr un"
Eso reso es mo esencial. lo pror-
ticrlo humano y patri6tio: evo!ar
lque los extras atraidos mental
mente ha cia Cuba, futures visitar-
tet en potne ia nos hallen con s,,'
Argulin abaotido espirotual p ec-
ndomicmente, copso fulminados pe-
un castigo absurdo.
Se me ourre que la snaci6n debe-
impedir una nueva postergarifn a,
tistica, un nuevo sonrojo culture
Me atrevos a convocar a cuanll
compartoan a opinit de Quolenz
sientan deseos de cooperar-en e-
homenaje cuyo objetavo primero
primordioal sea que eml arte pur
el arte apecado que Argudin don.-
na entren al Sevicio de laIensefian-
za.
Francamense,P erla lamentabi"
un homenaje sencillamente simb"
lico que a las 24 horans dease dr
ntle.o al artists en garras be Is
miseria y el desaliento. Argudinorc
lb enlero y tiene mucho que pre-
ducir todavia. Pero neceslta mer
dins econsmicos re aubsisIencra Pa-
ra que le osista In serenidad rers-
dora
Creo que pudleramos formar
eomnte national integrado por
onas alas ropresentaeionesa ofilialet.
pubhucas y privadlas parnarespondor
debidamente alaIs circUrstaneias e?-
porituales y eeon6mieas del arcon-
tecimicnto,
Si el lector lo permit, en Ianpi,
xlma ocasatfo serconcretara esta
idea Laoesencia queda consignasinl
en buses de usna cnluosna nanoglia
dc sode. it Ia a~luro Orb hosor qote
dresde fueta se ona hareARPEGIOS


I pan whis abinluta
r isoe l terra.
esso lie qur kayo pueblos
qooe esoten enri er
Inrtectr us snfundi
- Or los der a bolios.
us u blotf! betltanoabs
del Captiohous fo
Esn be qur hap hamlirisn
os n disiate
y Is de que no kay "msoney
uno disparate.
Tods es !ataa p embouste
so buren am morn;
miore s erdand que ro todf
pUra reentuers
FnoIS


I


J
A O cx'~ii -L.I% 1 7W L.. ... -... ....... ...... .... .. .. .L.. ..


DIARIO DF iA MNARINA--SARADO 12 DE MAR70 DF 1040


. VEALA FUNCIONAR
C.... of d aI asahe oe cM6
aonvenonts para siled i Iiofr.


e e,on.s,.nio de ,0 ItNDIA cn .l
salen dc Mireide, en Gtieono.
-bul$n1buldotic poio Cubo .Ca -- .aeee la Igleie d. Monmerate.
^/JiD^ ^. ., '


-EN SU Q U IN C E EL NUEVO IINISTRO BrrTA% O
VI A birddo del vnapnr Reina del Pa-

a-'--a cKIlolui
: "-,, -- -, .'..' ,,...'i .-.''C"... ''....a.. rlliad ei
.-iFx. Mla l.' ..-,. 0 .,'i'..... Roema Pe
'.a. l.,, I.. eate... er p iiadd tn


Sye1rnei ,la. ,- d e .. sad'io Ner inab _e_
FI' E. a. 'l,. o i y. '.n. 1 eyo, RI' Ad da -
It.. i 1."tA I UaI'. r- -..,-. iO-p ord. Iao-
1 r t 1 a 1. 1 r -I EIr rl :-. . ;ell e~l cu et-a l mir Ie er..-. .l|- v.1. 1 i r,. 1 d10. habe.ndo
if r.,.-..oj r.. ,,ra ,Roma, Pp.
Cav, Berlin a..' Mui,- Pv I pri7.dd#n
cal$1dhldiie FiCl...l., Ile Negoilos; en

- -- ---------- ---'. Pn '-ii. mdo ."las.- mardies del Ga-
le'irrr, l-.',do C,,nwerelo y ant ec,-, e a a r F..,,p l c .e i Lberacion
'10F tA cll if. t. ..el la ,. le r t., e r r ai le
PiI.' it-RA il NIIRA 1r
p.tiilic idr lbn nIc a',"11.", aSi alin d m o Mel lrr

ull.n. d ..... yi'... 0-i do p..r.em.n
P l ilme .,,,'r l.1 oni a ls. Reciene-

.i a e cm,,.i ..,a,,.a e Ian ironEdo Ing-
clals, I Ner. coAl aad I 'p h'r oen Pl ie-
,d d y i a pl p iie, deL ,p r ,m.o me d pl po-
Kilt,,.. ad,.. 4, E iraordinnrin
din d ., rid .,I% a g Pilllp nalos dan -
S 'I i ,rade aitid i ndi al' re-
aia.... plIe dedo I,-... p'... eq del Go-

.... ... IRI.MERA Pik IRA
Iln-rgt, ei. %,norai ip lann
dfl a ] ............. ... I ....... ed P i-,
calr.doa V i.-Aa edi n-. de pl n emea
ell e eJ kinc, aci Ia' idmb''ia ,an"
MRc,.. pd ,...n.mlgo, a Iansi trs do lad I
tarde. serhucolneadan naprimeraus e
idrado a su nueva capllapar udii Eml-
nenmia el orded.al Manuel Arteagn,
a rzobtspo de laa Habana. siendio ra
drin eieliardo In gentlrsa ma damp a
Sylvia Hernandez S iudnr dcl Par in.
Ean rs0a uor'a el rpiui ado do d In '
snonperaiaon deo a numernsa farnliha
Pilariea. pues cdesdle los peqluefios del
SKindergarten,.clue trnbajnn afanlosa
SmenteSaonstruTvendo obuetos mmnula
ces parp su kinid econenrIndtaSmboaS dhaa-
ta Ins respetan bes mn embrosn In qu aft-
reitqd o.do que no dcn repesn a sus act,
vidades y enads ual. laborandapennla
formas2Lue Puert, o.ntribu~ve con su
-Daisda &e graela Y ibelle ss eehae by amarribo a lasqulinee n*% nos anhsl e a~renaa enr haeer vna .tbleaptlatea
enedrit eFri ncis" Lac edo qy i Jeutle -.x ca l r rn t orn blle do tDana o J Ia d r. p doeh, Iad ice dil i ca l l
efcor Emilr o La redo y de in Aspu d el d. rne e slodGonprlen.almnc do ebnil
Can tal motlvo le hacemos Ilegar an cordial aludo. re iptzdrs
Por este mediol, Ins maTt ae$ del Co-
EL HOM,*ENAJE AL PAPA WIO X11 legio Nuiestra Sefiora del Pilar. lnvi
Como es sabido, mariana, domin- estandartes e insignias, eoincurran R an aaqepriie otrg
go, se eelebrarfi el gran homen e los aetos silguientes: j n en Is tarde de mahians ;si~tl ndn
&Le 1 Lig de' Damns de In Acci~en A las ocho y media doeI la maanalII prineipin de su Idea: captlla pars
at61ica (ublana rmide a S S. Pio Des(Lle, Santa Misa y To Deum en el el cnleglo
X11, al cumphire divz nfios de su Stadium de La Habana
exnltaci6n al Trotn Pan~tifiCill. A Ins nueve de Isa mafiana Velada A tmmonin nos comunican quo Is
Seri utma manifestawi6ti de nmor, Artistica-Religuosa en e l lcal social lombola para rreaudar rondons psra
uni6n y obedtiencla qetdsIs a d aA unit.F tel 48 l nnstrucei6n de dirha rapilla, ten-
t6lieos" de Cuba trIutn al Santo Seri un extraordmarto y grait ho- dkeet n lsde t t
Padre.Rante In M"As lta Jerarqui menaje al representante de Dior.enla[et Is drA ef r ox Isint;e. die abrsy dec
Eclep*iAstica y el Nuncio Apost6heo, tir'ra. it de prxm msdea il


Excmo, Mons Antonin Tnffil.
L.. Liga de Damas Invita a todos
lot mlembrom de Itl arsolaciaones ca-
tl6rcau pera que con nue benderas,


Memorandum Social
BODAS;
Raquel Mol6en y Jost lAntonio
lianduley, at lna 7 p m. en la
Igleslat doe la Mrred
-Iahbel Mayor y Samuel Pc-
drnso. a lan s p m. en l I11ge-
eta do Monserrate.
-Conchlta [1lrp y Jn cOtero,.
Slan* '7 p m., en lta parroqula
del Vedndo.
ALMUKEZOt
In l Anlearldn de Rpopr-
tai,. a IaS 1 30 p m. del Club
do MtJeres Proieilonaleo.
000tTA.11111i
-In ,*I Autom6vll y Aro
Club. a Ilat p mn on hnnnr
del mlnlittrac I* -Knc la Emiadalie dc Chile, a
la pi r.. ofreidn por,#Il am-
hlJadnoi Eniilin Eil'erd1 Bello.
FrlITANit
-Kn *I Viy.ulda Tennls. a le.
31 p m dt ranr'v>l pars
a laS '101 o nu I'ilo if eriraM-
Val
-Falo tiC I'", NAtlllI d Ma.
lsan n, a la ,t dtI z } t a r.
A A r eX" ,111
IAN'TOiA
-.l.i.-'. lionnarnda a nan-
Cl,


Cr6nica Habanera

-COMPROMISO AMOROSO..


Ifn IimpAtieo compromlso amoroso quedrdi frniaillzdo hoy, .l de I
bell&naamoit. ceeli 'd.S ra ie .onilo r ido el de&


chlto Aivres y Fecrnindex.
En hora. de la tarde srri formiulada It prilcian par In padres diel
noviln. Itos-poi-s Franeleo Alvaren y Adeillaida Fernindeo. ante ito pa-
dres de I novia., ei doctor HIetor Madariaga. cl notable galeno y pu
genlil "cpoesit Ofsl. lominlngo.
Nuestra enhorabuena a I& simpAtlea pareJa.
EL ALMUERZOI IR N AVER
FPar'a 1.-e"qlar i a"- nelectn grii- l.,"'I.id1a a ls geniles r'a f ailioies
p ) sits ai*4 a tl'i 'es. o re 'teri 'i 'tllMO)M 1 a l ad-i. llan .


del "nlaniae'" dei Vedidi.e eciidl l d-,iteldel "LU'nionlClub"'.dnctor An
dni -)aia C.r aL'Ii i ,,' ,C . .. i,, it7, de Rery
fints leld ernil stil I. d," F i a-' I.. S,,a d le In Au
y sules p nsa, In exit ,r, i,. ..I i,,I ... . 0 I, 1 i i. .... ,.1- t'hr"A ndres
ce 1 artia o n ?o f a i1t t.-O w ... N I r, ... Melba [Dia7.
En ......i.din o, de' a d ,...a p ..... Fl, daEl ial,', .li, ,asal n*,d,,v, se
lh 'jada on' l me in. r E.,1 -.1 -.r1.. .. .
%e alorlnatia eii io tin sit allI. 1.
de flores' r d prima\era obra de In sI .s em al Ma. R iomeroiiit, Virl-
""Casa Trias", el afailadl ,adi drn i ( ''I rihlta'Valdiv'ia(deif- iiSnt To.
n 'A i el m -i tveneralI'Enrlilr" Iloy'
In eRile 12 enitre 21 23, en el no .aidI' 'a.tdl, y el poeta Andi'es
dad,,


Cuatro lindos tonos

de novedad en Medias

con tal6n de fantasiaAhora a 2.95 el par


En la calidald mas fina de nylon,
tejido de 51 agujas y 15 denier,
henmoA rerihido de nuevo einta Median
que tiene un vistoso riete piaralelo
al contorno ide'l refuer,lo, I ,|ue
lei d lielegantisimo nasperto. Aihora
en coatro n\ov'imae tonalidalldea
veraniegas y a mie hajo precio.
iAdquier alngunoc pare

Depto, di M#didal planta Ij'a

"n rafael y igunila, m-$ 1


RBIUTFET S'PPER' -
Abrieron anocheiiu aiinda residencia ies y srim'' ra Maria Ter, 'a
.tel Rspa, .in. M,'arnar p, rra aiferI r-i-"dan'e Franricrn I.- n.
'- ,se? ,,-,' Miii '. , T, alWl Andrel,'i -,dr.ii a i .il,..li' -- I '1' '


MAQUINAS


SIEfiE1L
1 UEVAS "de paqu e" con ia-
edad dc pand y al cantade.


FIll.-. .",.i........ ..I..... IIcepo maq1a, I de unooen on-
Fi... l".....I...n i.. ri... .. . V nd ra...aa...enrin. pars Las
,rl 'ir n. P r. 1' .,. .' " i' ".'. "' niama. Compra y venta de
P-41 r *i... C... a -.. --.. -'"" h liurblr _lamiljate.
........... ......... ....... .. LA SUCURSAL
M A ,,1M> ,%II '. | o C A N D IDO BA RRO S
... i ,.. i ,r,,,,, ,. r ,, ..".. d.. 1 ...1 1, rr nir n- A ngeles y M alola.
rlm lr, .', r 'rI ... ..... i ...... TeleIl : A.6646 A-8477.
Ct Cr,,, .:",i t .. ,1, 4., &, 16 ll, '- .-, .. .. . -,. -.
ai-'.. i i, M r ,u ,, i. .. P OL '', t O b .
l Mi'if a Al'd."I
'.-5 "ICt I.' r.- ..',,, I .. " ' ,
,," k %, di, de Ins grandes buques
no,, I -I'11.',,1a',,i I I li I iH 1>. I.' iON ,:. iaFla .', i


,,. I ,,I , I l l , .' i l ,i r..i -a l n's ('l a ii p o edad
I r. .I. ,1. e .. ..... .,, .... J ... , '-'~ an trd.' q~r '' r...,,, de .., trr a ,, oe ado de

M i' i'aaiiadndpa

.a101 Pal', P- it 4id, i''lpA 'al'a lUid osn
- "' 'it.'" ,'-a.--~ic' aid-di'' ---- 1 "'' ir na. x' 't as
___ m"_____ ....._____ m,'llmm__ _____r. i" ,- ,, i i .iwa ..t ,i ,ii i e n .1: delc a lajr s pa.
I I HIl% % II I '1 1 %1IMl 0) H l,+:p,, Ale 11- mas deta-
lh. we'e.h, nte" del -apor
"'r t.1-1 h A u. r .i V ,, drel Pac&f d ldia a ,Cr(,,: '[t -- ',m pajl Lld crn
I. ... ... .., :' ,,, ', ?, '. ,, ;:* :" ;".... .. ......V ,,3,H g- wil : dV Teatro
C.,I 1i. .1.1 V C,1..... L i,.,. i ',,,, 6.p ,d,.p-..ri n de fa.
}',.if'.." [, 1 -. pr~r ....pnh'srF nid-r. r it dr P ,-;o- tt, t. ., ri'l'- r lmfnrm p
P.. n ,. .1. z., .. I t ...I 1 I- 1 ,' l it N 1-\ j( I;,,.lI,
-,, I r,.,~r .it .,,rl,, 1 r, I ,!I let t1.11:,1, (lla \,it Nellt, 1(onfl nultrli n Ix par Dlna SIFT EI


F i.If .,g,.. pma, .
0,.r, ,,,0 o,,.,.. ,r ,,,,
20..10'


" ii,,!,, J, eclicc,,i,,a
-cqaefa do a'cnlcaboaoo,
tqum,#,da on vre loseuro,
,.*dacada


-L tecerro -anteri. nrOAca.
cencledro, pnilia 0 irmeaisa,
ratilontrao dorldio
23i.50


cn .ItllI. y roc ,lic d r.do
2 ..JO


-'I


II


#" I


~aaca.N


wall


Nuevas, preciosas para Regalo...


Elegantisimas-para lucir usted


l'elic.aid.a y final camo linda.* joyas son eata eleganles
cl^altrs 13,)I)sa de suave y luatrosa ,picl quc-aIrecelmnaaen
.iv rFii..l,iI i1d ,aiiral)le. molcdlo y atlractiv s colors.
I' ir i 1,1 ln iiiii Clloconatiluyren .l go preciio o. Y con lOs
nii'evo \' r-dtia er Priiiimavera fiirmain le icon|unto
trlra "t. 1 il(-,n (nlisim ()q cerre ,. c6modos interiores...
caCdldo perfecto. AcnIaa verla cii anto antea!

Depto. do Bh/iai. Plantsa Ba/a

pan rafael y Aguila, m-5991


LA LAVADORA AUTOMATIC BENDIX
toma el agua, remoja, lava, enjuaga tres
veces, exprime, s* limpia y desconecta...


Nuevas Bolsas de

Rafia y de Junquillo


Una importance colecci6n dc
nuevos models en esos materials
scabs de liegar. En color natural
y tambihn en rojo, verde, prusia
y rarmelita. Pars comp'lemento de
sus. Vestidos da sport, son lo
mil nuevo e indicado.

sIde 2.95 a 6.95

D" dte D B.lsX pfae e.k
Bn rafSl y wiphi, 040t9


'F-e - . --- i -11, -U -L -,, jQxvm-xAn--4 i


I I


PAGtNA CI NCO


ARO M.IT


ASO CXVII


DIARIO DE MARINA.-SAADO 1 D MAR 949
DIARI0 DE iLA MARINA---SARADO. 12 1W MAR7_O DE if949'


PAGINA SEIS'


E ls Continentes
'Far JOS d kARIA CAPOd1

Unas frases del Presideynte


- de Francia ,


t cent-Auriol aciba de pronun-
irantes y reveladoras. Entre otras
rosas declaroi que lis "'puertas para
-- incorporarse al Pacto del Atlinticr
se hallan abiertas a todos los puc-
bloh sin distinction Afiadidas a las
que su'brayd en el sentido de quae
el debatido problema haqbra de ser
resuelto en bien de la paz, llega-
mbs a la conclusion de un desco
personal, pero a la vez, de tina po-
sici6n mental dictada por la posi-
cs6n de Francia -comun, por otro
lado,.a.muchos passes de Europa. Y
esa posici6n, en fin de cuentas, no
os otra que la -deducida de- una si-
-etuacl6n precaria -pareja -guel-
mente a la de ottos pueblos eu-
repgos.
El-Pacto del Atlintico parsee ser
un instrument encaminado a ga-
rantizarIa paz y. sobre 'tode, a can-
tener -al comunismo, por lo nenos
en sus limited actuales, evitando
a un mismo tiempo el estancamien-
.in dc la vida. ceuropea debiJd ia
falta de cooperaci6n rusa y. sobre
Iodo. al hecho de 'nn podtrse con-
ceritar la paz con Austria ni con.
."certar un Convenio- para-la solu-
cidn del problema alemin y otros
aspects que determinan este esta-
do de guerra sin gnerra y el con-
.SReoernie deopaz nin anr,mol. de p.z
Pelo, sit del Pacro del AtLianco
q-ae se proyeca y la union eur,',r.e
oe la q-ce es hijo el grupo. forrrao
por el Bepelux. se va directamente
S-Is guerra, ei evident que Fran-
r-a hahean oyr-ons pcal,,c h e leia,
j. n [3 ,' -i-lia sz i, a. fl; a rnr;ni, --
pasr hacker ifrente a esa dramiTalc:a
enntingencia.
- C-nndlclanef-de
vida en Francis.
De un reclente examen efectuado
mnn ella cre Ins dulre1t secre el pre


,pepueslo [rance, cr,n%.enoe desLa
car algunos datos elocuentes. Fran.
cia destina actualmente mas de una
teretera parte de &un ingresos al
pago de penslones de guerra. Las
obligaclones contraidas. en ]a ulfl-
mia contlenda mundipl, sumadas a
las anterlores, ele ran edta cifra a
- proporclonea alarmantea --tanto
que desequillbran el presupuestn
--haata- tlmites4nconaebibles-No-pro---
duciendo por falta de maquinarla,
una nuna-constderable-de artlculos,
se ve obllgada a importarlos del
exterior, destlnando sumas consider.
rabies. que necesiiiaba para In re-
econstruccl6n de sus cludade de-
ia'stadi" durante- Is Invasion, atF -
abasteclmiento de su pueblo. Por
otro lado, este no es mai que el
eaquema elemental de una situncin -
que ha ldo prolongAndose, debido a
las circunstancias por que atraviesa
el mundo.
En otro orden de conslderaciones,
rc6mo sum'arn e a una conflagra-
ci6on si contar con una Industria
Spotente, capaz de cubrir las nece-
ldades mis perentorins7 Las gue-
.rras maon iernmpre crnra, Ins que a e
produzcan en el future )o scrAn
mis. Y tanto Francia como Italia,
tendrlah queo abdicar de su concli-
ci6n de potenclas de primer orden
pars convertlrbe en agrupaclones
depentidentes, dentro del plan gene-
ral trazado, al parecer, por los os-
tades mayors. Y eoto es lo que
coloca Ia cuestl6n en franca pugna
con la realidad menial del frances
mediao.
Claro esti que el prealdente Au-
rinl no alude concretamente a estas
cuestliones; pero es evidence que,
al reacclonar de la formsn que nlo
hare tIlene en ruentn Is renlidad
trancasa
Italia y MI
Paito.
A ultima hora se secalia qur It..
11, seri Incorporarlan i. Is Alla&iza
derl Ailintic Septrntrional La no-
tite no deja de are curnass
Itala Juega un papel de ron.,i-
riderair-n en el Medilerraneo Ca '..,,.
o hare dians se habl6 de ur Paio *
paralelo al del AtlAntico. pero deil
Mediterrineo, nos parecib logica la
inclusl6in de Italia, ast como ,ce
Espafa no puede dear de ieorse
-- -- n cuenta por su double cond.clr-n
de nmedlterrinea y atlintca
El puesto de Italia, concrelamen.-
teo, se halls en el Medlterrineo Con
Espaha.. Turquia y Grectia lformsn
una pieza notable en el silntema. del
lMediterritneo. Su Intervenclin es
inevitable, porque esta aietrminada
par nla geografia. Y aun pa ia a
concertacido de cualquier salema
de zonas de influencia, scgun ia
coneepci6n anterior a la prien-r v
serundak guerra mundial, no .rilec
prescindirse de Italia.
En cuanto al Atllntiro. y exami.
nando sla cuestl6dn en su conjunto
mis amplio, habri quo enslstlr en
que el arreglo de la cucstlen aic-
mans eo indispensable, tanto por
It posici6n especial que, respecto
de oila. se sttIuan os francres.. co-
mo pars oontar con una fuclte cmr-
siderable de produccidn qur ervi-
tar& laI dependencia lotal dr F...
raps.


Interrogado por


edjuez el espia


ruso Gubitchey

NT.KVA YORK. imar-, II 'Al'.
Valentln Oubllchev. Iongeemi,. raci
arcuIsado do cp plnnlJe1. rrlnas, Nir, r
testar la pM'uaitcaS Iir If jtlirlel
hechas al notlt crrselr cl pierce
mitionto pir len it l...,,.l ldntal En

M41111 Nim ICTp ili' 1*.....iintrUl di
pl r Otr ubit '. % I... III i...,.....
tci Jsq mtsn at nolse.. I ,..,,,.
1l U yn1 0 l nln". il, i i|.e' .1.1
sitn Croeinor. oelen lr,,.h. a i i , .1
S n iento ec J@ itlrls ,t h ..,
En 1 rio rift ...,, .... ci. ace cl
hitchev d iclaril l, r I
D ri r ilJu r d1rtlii'ir< >.I, f ,: 1:1 '
na s in emn ar e l 1.. *e, .... ..lt
kind lc nt atIr ctrel,., ,. ,- I
to. M ti r 1 euaalod .].. *r li , i
I, .ri @1 aerasnet '"ee* ,,
1. Id do quo va a ,, ''1l ,
de'l ir'rwll e ilpali e *, ', *l' .".
do "en Ins prceidlnr. .-!. ,,.
r.noolnir cnirpletn,. ,.r , *..,
en"Cirutrl enrstcls i'- ,
dno
ICI Jurs, l idlllnd ac,,,
clrss de' et1jsladn d,
eohts5 Pt Q i oeau'.
sfcl PrBuahmolko s ... .
111ne~anee r Inastir". ...

inssltodi qtte de.igrar
.el.. PW Ua, *1 I '
i ub I-. p- m i -
-lde; Ca l' s. hI.,
aftia sa.lain. tvwaso de~
Melude 7 1tan u .0od .,5 a
olvidir 0 to


I


LIQUIDAMOS-OMNIBUS-

- TOTALMEHTE-RECONSTRUIDO-S--

AI m..relmre,,ooe.ecar...n,,co.I'.T cl~,e. .o,ermeemeo,,-J, .icc.
.-, scse 45 poaz, ec~s Oheaes n.In n,Ie n'Lleeende- o lde ..l.l
los carrots qu teniamos en serviclo; quedAndonos obors
power liquldar nolamente unOs cuaasela. Marks do p23 ,26
pasajerns lotalkmente reconstruidos lOS cuales olrecemoa
a precio Increblerentlc halos.
Fstos cart aS paeden Aer lnspeCLeonados on Miamil
done esain iodela en operaci6n:
Tamb|idn olrecemos pieaas de repuesto Mlace. ncevas.
al 50;o dce su precto.
--- Pars irni tnformen rt[1itras a"


THE INTERCONTINENT CORP. OFCUBA
Malec6n 301 Telefono M-3585 Habana
T. M mi transit ompan y


Segin el diario del Gral. Halder;,

Hitler penso6mantener a Rusiaalejada d4errahfflo~majeis posiblt


lnterps de usia Celebra hoy el Vaticano
h rC s d lus i decl ( imo aniversario de

en la actitud d la coronaci6n del Papa
en la acId de CIUDAD VATICANO. mar.. o 1.
,L'mtcd).-Sc ultimaron esta noche
1 ^ m-.-- S-= -J .... - -t--r-Vaticarro -r-'rrversidades-Tpor-"
i -na cu iir ca "i....tilas los preparativos pama n.lebrar
a1 - ima e 1 -I* Ml ,n-nee".1,.1 e] dl.cimo aniv.rsario CLe la
mc.ronac16n de .Su Santidad el Papa
Pio MI.
En relaci6n con el Pacto del En-todas las igles-.as catelicas del
Mediterraneo. c u'.suponn c"-. e : ;-an, r, To rn en, ho-
_tknn ..r ,, -,..Ponhrf;cr L-, ires -rani-
ha de scr de fndole defensive deo universldades caiolicas de oma
----ccnmemorarin el aniversario con
LONDRES, marzo 11I. iAP. --Rceia rcuniones cullurales, discurasos y pro-
ha i-nquidu qu ineres tiene Ttr- grain dn music sacra.
qula en el proyectrdo pacto defensi- El Papa astlirA a una rhisa pon-
vo regional del Mediterraneo, iefor- tficia-en la famosa Caplla .Sixtina,
mA hoy la Embajada britinica en An- esculpida pqr Miguel Angel. El car-
kara, a la Cancilleria de Londres. -donal Benedetto Aloisi. de Massella.
El ministro ae rstado turco, Nec- diri la misa, a la cual asistirAn todos
meddin Sadek, conference con su co- lor cardeniles actualmente en Ro-
lega ingles, Ernest Bevin, sobre e) ma, arzobispos. orelados yv dignata-
plan y sun posibilidades, y posterior- r:os de la Corte Papal. an; 'omo todo
mente con el canller de Franciari E ci Cuerpo Diplomatico. -
Ror9 Schuman -tel dre -
s an saennaris-, urante tas pa- cl Sumo Pontificee impnrtri rsau ben-
dadot monc. did, uapost6lica y el mismo recibiri
En circulos diplomiticos se revels entonces las'felicetacionbs do lot car-
hoy el informed de la Embajada de dcnajesa Durante todo el dia star,
Inlaterra en Ankara. sobre la actS- recibienrdo mensajes de felicitacl6on
|ud de la Tn16n Sovititiea. En aqu-' .de Is jefes de Estados.
Uos se declare que debe esperarse
aue el Gobierno de Moscu exprese su
esaprobaci6n de que Turqu a harti- Noruega di6 una respuesta semejan-
cipe en el Pacto Mediterraneo, siim- te a Rusia cuando el Gobierno de Os-
Sre v cuandn rite ctmiencc r lop. i-L-a.,. t "rne pa osrta
forma. Se ticne entendido en los cen- de M osc para- un pacto de no agre-
tros londinenses en contact con Was- si6n. Se duda de que la Union Sovie-
hington. que la respuesta otomana a tica haga el mismo ofrecimiento j
Moscu' sera que el proyectado con- Turquia, despuds de haber sfd, re-
venio -scra de-indole-defensivo, con chazado abiertamente en 1946,-edan-
el unico obJeto de asegurar la paz y do el Gobierno.de Ankara rehus6 to-
la seguridad en esa region. En modo mar parte en un nuevo acuerdo pa-
alguno, ag -"ara. ha de estar dirigi- ra la defensa de los Dardanelos. sus-
d,: contra la URSS litihcfido pircialnTermi .,,I de Mon-
Se recuer,'], al misnin luerpri), e i re.


NUEVA YORK, marzo 11. (EPS1-
En el diario personal ce guerra lie-
vaoe. par -cl coroner Ceraelt Franz
Halder. que scabs de dare a aIs pu.
blicidad. se revol Io que lot cere-
bros mlltareo do Alemania penaaban
ry prectaban en 1939, mtentru Hit-
ler.protestaba al mundo de los "abu-
sos" cometidos contra Is mnatnori ale-
mana en Danzig y pedia a gritos la
devolucidn del 'corredor" polaco al
Reich.
Halder ful jeie de Estado Mayor
del ejercito alemAn deosde el prime-I
ro de septlembre de 1938 ihasta el
veinticuatro--de-eptinmbre de te47
en qge lfu destltutdo par Hitler.
Llevo6 uin diario, hasta ahor 'inedi-
to, ,de aconteclmnientos diplomniticos
y A-i-itares. conferencians. reuniones
del Estado Mayor, diserlaciones"Tin-
formes y movltmientos del ejercito.
El "diario cubre el periodo corn
prendldo entire el catorce de agos-
to de 1939 pocc, an(t4 fe-_nar-l-|
primer disparo que lanzd6 a 'sla hu-
manidad al v6rtice de la guerra mis
devastadora que n ha r!nocido, has-
Ita el din en que fue dcspedido por
el "Fuehrer".
El diario de Hardel revels que pa--
co antes de que Alemanea atceara a
Polonia el primer de -rteieobre de
1939, Hitler ejercia preien sobr e Ru.
sia e Italia para obtener de ellai
compromisos empeciflicos en el ca4o
de que aIn Gran BretatIt y Francia
salleran en sauxillo de Polonia
Dice que los contacts entire Ale-
,,a vROsia(ueronoms se, he lon fre.
,,ionarioas pese s que Inr rusOso mira
nan nnnabenress aios .,I desniemora
miento de Polonla y prse a que no
se-aenlan-oblgado.,--n nngun-a -nc-
tlido, hacia las potneeias oceidenta-
lea. -
Las nolas de Halder lambien re-
vela.n e u4 en el m ,.r dn r
1930 Alemania pensabi: que Rusi
no tentsa intenciones de sacarle a sla
Gran Bretafia las "castahas del rue-.
go", aunque ,se quivoc6 al caloular
que Rusia no participarise en la gue-
rra. Alemania tenla la Ilmpresibn de
que Stalin temia tanto msa in derro-
ta comeaaurea vlctorm en e raoc-
thito
El din 22 de agosto de ese miamo
a _o.-Halde-expresababrTv3pth dr
,"Ue R,csea jamu s conctere en Isrj-
-:uri' d e r a Is guera al iado de
Ila Gran' Bretafia y de Francis. im-
presion totalmente equtivocada -copo
nla demostrarnn nlos acnntecimtentas
p,-sier,,c es Canlico la -.,tlleuOii n de
Maxin Litvlnoffl como mlinistro de
Relaciones Exteriores coma el (in de
ia era interveneionista en Rusts


YO F(/AM RESAI/AL5 I C(/NO PORQ&E...


$0# ,SO AS SABR0S$/.


Yo puedo escoger libre-

mente entre Lodas las mar-

cas, y fumo REGALIAS EL

La JL j CUIO porque la experien-

cia me ha demostrado que

S"; LJ,- son los cigarros ntds sabro.

sos que hay.


Sstos son los datos: /Q


Una invcstigaci6on llcvada a cabo en
toda-la Repuiblica ha comprobado, con
exactitud matcmatica, que mds detallis. i
tas prefiere)) REGALIAS EL CUIO que
las otras 3 marcas principales juntas.

91'oraleja:

Los dcetallistas--quc tincnn a su libre dis- 8
posici6n todas las marcas -- preficgen
fumar REGALIAS EL CU&O, porquc
cllos han comprobado que son mais sa-
brosos, mnssaromiticos,.ms satisfactorios.


Si todos los fumadores conocieran el deleitf qur brindin los
REGALIAS EL CUNO odos' fumarian REGALIAS EL CURO.
IREGALIAS IEL CIO D

a'.. ___ ^I


rT m-w-mi, de Francia m Irm 1


Una purga de los


comunistas en


ChecosloVaquia

Planean una revoluci6n, a
ese fin. Quieren librarse
de sus enemigos politicos
LONDRES. Marzo 1 1.,APe- hI.
Radio bretanica trasmltca ahy uni ni-
forme en elecual se dicequceoinrrco-
munistas Cbe CONsIoVneS 7 ienen tnl
plan "para eitlllrar ecicrevoluce6n"
ComotIR s excusRfeerin de lhbrarse de
;u, eneiloigos politicos
El sere icao de informaci6n de los
ahecos hlbres deeo anach recu etns
"angrcenta pierga ocurriri cruy prern-
In bajo la guisa deo upremir eLneI-
rtantmieretop. y que ceoxiste unis hoda
dol'si6n erelcO eINscnmunistas checeno
ite se oadeederon del poder hac teie-
"l.a brecha qlco o\iste Clnleellos
ina lene reparaecon posabl..eb dice el
CrerveC de .nfornse1auelneieco
"A] inismo tcerep,, queo de-ereede eo
ltandnrtAd de I\al labfal toilebeo-
lad v el 1ecteoerable ajlles deIA lo s-
cia pelblec ;' ael-vadc a o lanort a
"Vlceltcan l ; i r caeldo iIce grole
desconilieloti, alo ha ccrado ctlIa eP-
e6sdeln d e Ceortanten Ieeceer alar.
ic a p IO i ons lece illlte las"
El proianca do Ia rderILn b Uroad-
caSetce 'aConmpano etln\'o diricedoeP
(hnoi'o.beeeaqleio p feel' preparedn per
Brtlce Loc.khart. ex diploi ico In-
clo.
Dice' qulo it re\le.lta ,qn sleha
cienneadoe "aecUa contralrevolucrun
arsa dosretnr ci almis del pans" v ita-
de qeetles bleneldo e esna ltrnllauce-
nes de flenteu s do Checonlovaeeqaeen
Ins cucales to pLeCde creer a celgas
El enemovnrenloe l I do Checnstnvnc-
u a ichbrar c neIene ste centeorn
ea rapeicl aceuc,,a que se eo t on
I "n d inedld iII filee do aoie ru a
ins "parsanecles dmon'ratco.e'" paroa
qtie o c'alean e*I c la sire'mpai t1n \'o-
craredeclltirS itireI l plan CUomunlsta
inlelta haver ju In 'I"re' niencii'i" pa-
cocaeliave oa real al objaetl de don-
nnaseacrar a Ins erecgosa. pern de
lrnporcilone lfacelmonie epnolroaibles
inr la pohleA y Ins tropa s.
El eapectzculo".o plancaba para
jecutarin a principins "de a Prima-
vera, posiblemenie coalridiendo acn
is firms del Paclo del Atlintico. Un
represeniante there libra dijo que es
possible que 5e tso ta de uso paso dado
pbr Runes pars apoderarse delo- con-
tob absoluloe det ntierra ennmouna
respueslaI s iraladn de defense del
Narie del Atlinteco. -


I


I


, I I I 1 117 ..


visiones bien equepadasyv en una
aviation quce es la segunda de Eu-
ropa.
DinOoarrea deseara quo Escandi-
narsi no se decidiera n poer Wash-
ington ni per Moscu. Pero se hilla
dinpuesta a aceptar, y en tal cen-
tedo se manifesto ante sus convesc-
ras.catlas procedentes de ins Es-
tados Unidos. Tal aceptacridn de ar-
meno. cc.n equivaldriua emperonR
i:na rupture de la neutraiidad' Por
ralo sin duda no podo recaer acurr-
do alguno en Oslo. Indica si nem
bargo el adoe del que caeria Dina-
marcanSlesobreviniese ia guerra.
Noruoga sese ala vezesohecroa-
da por el Occidente p por el Krem.
lin, Entre cun matremoono de oe.-
ventencias y una xoloaci6n, prefee-
re naturalmente. In premero Tul
es el santedrdo deeSti respuesa a la
,pola "'victlt a
tae eiaborac.ie Ad ] |)ic!e, del
Atlantlc.apaeece p(,r tortieIan.
........ dlficil e, rabs..... Tieeno
que ser algo nac que una Un16n
Oondeceal armada Debe, pro .0ra
terr a ,epcab. Od


Sin embargo, la impoaibilidad de
resolver las diferencilas que surgie-
ron detris de bastidores con Rusia
y con Italia. oblgd el aplazamilento
de la ruptura de hosttlidades con Po-
lonlas------
Mussolici insistia en mantener Ila
paz iaonos atis mis, ya qu e Italia
estaba lgotada como naci6n, sin ma-
terias primas, deficiencas de arma-
prentos y ausencia de fortificaciones
costeras. Las notas de HaidtE tam-
bisn revelan que Joarhim Von Rib
bentrop intorm6 al canciLler italia-
no, Galeazzo Ciano, que Alemania no
necenitaria de Italia y 4uo inte le
contest que eao solo odria decirlo
el luturo.
Sin embargo, continuaron hacrnn-
dose planes parsa I dentrucci6n del
potenclal military human polaco pe.-
se a la confusion de la actitud rusa
hacia el pact acon Alemanias y Ila
tibieza y poco entusia-mo eon que
-ttalia-miraba-urrauosirb'alHid lTOt-
Rusil
En la partida del 26 Ide agosto de
1939, Halder habla de Ia defrauda-
ci6n de Hitler hacia Mussolini. Hal-
der dice que Hitler escribi6 al Duce
ique Italia debits entrar >-n la guerra,
ya que Alemanis tenia as impresidr
de que la Gran Bretafi' y Francis
saldrian en ayuda de Polonia en el
caso de nsr sticada. Halder dice que
en su opinl6n. Italia 'fno estnba er
condielones de library una guerra
ofensiva
Halder itambhen recehd qtce Hitler
experiment,e h,:.nde -dewn.entoob se
la decision de h M,,solini de que Ia-
1-a Peo ca,.,e,,la herme en sic deter-
minacl6n de que no toedia partici.
par -en el 'ohnflictlo, minli pron-es
par parte de Alemanis 0e entregCrle
grandes cantidades de moterats pri
mas y materials de o uerra
E-L din 2B de =goa.o ne 1039--ft
der describe l nentrevisa en Ia catl
cilleria del Reich a la cual concu
rrieron Hiuler. HImmoer. Heydrc'h
Wolff, Goebbels y Borrmann Aqu
se decide Cresolver Ic c"uesieioc
oriental" de unsa frmsi e otra y qcc
Ias demands minimas debia sereI
devoluci6n de Danzig y el aji.l
por sla disputla del "cureedor Y
estas dcemandas no eran natisfeches
orec-urr a la guerra -'ornT dPbluiia
ablaler dCL qe H,.I ,
q cl mie -iia v.-. i ..c p,-eeo i r
que se hable de capitulacion Per
Halder hacq el comentano que esa
palabras las dio len Hitler aeohia
do de 0 c.z caru a-ha v q',",',,l ..,, c
"se mantiene en todo romenm to r0
deado de sus consejeros de Ilos cas
cos de acero"


pare, conipietarze con tin aeuer- i ,
do reglnccal del Slidoeste eu-cuopg,4 T T Ce 0e-iancendo gestclorns. do-
Es dec.r con ten paeto Medotard'erca- e:a do ba~iodore.e patI lograr qee
ieo. Y Ila de dercansar en una flect-reicr. tcecdeda Ia prohibicido Ar x-
.a rest y natual y nc." plenclal dePoeee re. ..c esar oicact 'rreaana =neAdo
ions Fstadosl inldos.d S i a la pi esen- i0ncc ecen Checcbos i llia
te potencla do los Soviets nr RSe o eFe,(. careos del Departamecot de
pueden oponcrr mas que fsauroa Coeecccio aderen qte Tite tiene agen-
acueclAces y futurasaeorgenizeeoercs les oen e-la erudad iratando especial-
meliteires, todo ,,riio sigficaria hbee lIneote de que soan lerantadas bat
poemso eesa Ec ecesario actuacr eon restriecences refereoPes a Ins maqtll-
1eavonr" raprdezd ;, sobre elementos narias pnra p tinduetrea petrolora hn-
tangibles y rutenlco Esperemos clonal 110 tiene ordenada 0en0 ]s
qua lta manefeata.eones verbalhstas Eslados li cdos.
do Ins hombres de Moieunoconn- l.anoaogrande de todaas lag6r-
sgon eoeiascariar a Ins ojole do ios doceor-do Tietlo ao d; ramilleraiesdo
dcilcenlo oeerClde ialeseIn i yreda d-decarce er oqulpos perfnrdaonre Y
ra y dimo recalhdad dr reies cecpos pnrn la cinustrea pf-
t.1era
('11FECOKI.OVAQIcIA IMPORTA
it T.g: v EXPORTA s()aAbe FEuropa no or prencupa
IPIcefunccle areo, deeo I a Adminls-
IPAL;A(AP[,A)--[.asmpofac rc eee do Criou een Eeeuopen aqOu
tie do rw d r eo aiv i o do %ell (,,,, -- oe
eeo48d oegnio ArcemeaececeA r 7,971e e rcaporreepoceder l he-.
1r411 o .s. c ale An queo ee pez:oecasoeuropeoo
parcel i-el,i, 1I .901 ell lade e, . c i.. ,,o eucl, em.. cen I in ...pose-bn. . ode-
1942 i', ctIvine ere sdAn roe c cadle ieesee re- de m llonesdo ed6-
Pretaolleeeccct inieeeeeraaedo ielaeIdeia.lures Elleto.,r s 'drs'odo As
p ce'oocecdoIa.laVieer,, ieee ccieee,, cco.,eIr ae,, e cE-adosi 'nsdo poisn
1 ntid cip., enotes La i Ipor la e vac 11 1- p.,,a viidar R suF palsel
Caitl~dide~s nle. Ares ,i, cnep eeeo. /r ioe c as ece
neeo do ea Innec- ~baacteeuleccma epoa
in r ee c- ae.o c Ceasqe
aen a 1210 Irlecladas en Ins p cc meorn ,,en deionrAlr,,can pr qn-
s e tm c er Ph d o D48d rco m par ada .e o nn d . ...rce.. ... .Ia99 ... ...... de Ins
R34 toe da e on Indo la- .7 El oesnot pueb oirn o peos lenoen0 Ia idea As
,dnrdo y Bilgeca ueron los abasie- que Ins Estadnr encldno estind on
cedaros mom arandos. Las cepa es cna xndoac pr yiam
asde .... as gradee. Ls ex rt .... viando" esos d0]ares par;k ayudar, e
rem do bnlsat depute en enero-juneo orlns mesmos p Yen a Europa.
de 1948 totalezaron 365 toneladas corm- Dicen qee "s Ins norteamericanos
peradaq con 202 toneladas en 1947 ceo ornbrni, eranderias ypmaqec!i
los de arpillera fueron 2.971 con- nearies esa capes ace runmbo a Europa.
Ira 4 DO1 cogeolcadas ol a~o anterior hibr-A usa depres.tc oen lIns Estados
Las beisae paco patasas, cereals cv'Unidos En creca,enla dices Ics
cement e fadrcean ahora de papel scuropeos, se,mos In-,,crnsv cn defe-
reservondose pi veelo e pars uss e- nin ero ci cw ans les estaunrs amyudan
dustrualem esenciales. do a ellos"-


o 2


Rusia teme que Noruegft se vaya

a converter en bases de-Ia aviacibn

de E- U. antes de instalarse ellos

SPer elcoroenel J. MOREL viets apresaron en 'Dantzig. preo-
[-rA lnvitacibn de Stalin a Tru- "ua o tecmnios de la marn-
upana a os tcl
L'man no conmovi6 rain que a na americana. Dotados de tubes
1o que de antemano estaban per- "Schnorkel". pueden ,sumerglrse a
%uadldos de que s61b la U.R.S.S. y 200 metro de prolundidad y man-
suo hombres de goblerno son ca- tener una velocidad de 20 rn.udos.
Paces de salvar a la humanidad. EtAin, adema., en condiciones de
Los rusols po-een peones que-eim permanecer aijOa.:. 110t d.,'-a. e
permiten jugar la pa-rtida sobre durante trees semanas. Los intormOes
dos tablerbs a la vet: el de la paz, que poseen los. Estados Mayores
a base de Ia propaganda y de las occidentales sobre los sumnergibles
erases prometedoras, y el de aIs sovleticos sefialan que su numero
guerra o la agresi6n. acon hechos co- asciende a unos trescientos Insta-
mo son la situaci6n en China, el lados en los fiordos de Noruega. sus
mantenimiento de gobiernos mine- torpedos-cohetes amenazarinan lodas
ritarios, y por Io tanto dictatoria- Iam rula. del AtlintUeo.
li.en I aksen sal11tfkes, y-_as- -Los Soviets, pums; 4emen que No--
huelgas y Ilos sabotajes que las.- ruegna trastorme en base de 'la
quintas columnas organizan en el aviaci6n americana antes .de que
-mundo occidental. La double actltud ellob puedan instalarse en sus cot-
de Stalin en las ultimas semanas tas. Radio MoscCL anuncid hace cua-
ilustra perfectamente sobre l tAic- iro semanas que el Gobierno sovied-
ticas sovietica, que se prolongari tie "no toleraria que los cafiones
hasta que la potencia military de la c cidentales amenarasen los territo
UBR.S.S. icuatro millones de hom- rLos de la U R.S.S. desde la pen!n-
bres, 5f,000 aviones y 60,000 carros suba Escandmavi ...- .
d-e asaalon pueda tusiiul.- moejor di-
cho, completar la obra de la revo- Tales stm los aspeclao mililareo
lucl6n. de las huelgas y de lins de la cueslinn La pugna centre el
golpes'de Estado tipo checoslovaco. Orienie y el Occidente. por razo-
En una mlsma semana Mosco nes geogrdfcas y minlilares. harea
S nos ha mostrado recientemente su de Noruega uno de lo s diversos
double juego. A travis de una in.- lteatros de operacones si el Goblet-
terviut yde ula telegransa posterior, na de Oslo no adopts medidas pre-
sin riesgo alguno paraoelipresti- cautorlas. Stalin eeo.-tir6 en el ceau
gin ni para los Intereson de Inn oseeonso da o doors. Tora
U.R.S.S.. Stalin endla su noanoa el moeurmullo dlplom tlro qa eee l
president TrUlnian. De tal modo mundo-eedoce per "netoclaciones
se presentabacconeilel mnesnxieo san- Pla sIafirma del parts del Atlaoete-
.t6n de da paz onte se ichenteia co- co'. se entree ya el din en qoe
r swulistasmundial y-ante eoa a donde eimpeoceeo a debhatlrse Ins problemas
e cripto cnmunsls., COmpueesla poe -specifler.metle aserellses El ac.
lhberaleis ingenus o despechados. tor nordico de Europa ea, pra ela
Pe r e.spirites anarquistas. descono- az n pars la aguer,'a, Lan cenc al
cedore.de-.a verdadera-realidad en -LanIo el. del Medio Oriente. .ae
Ila U.R.S.S. y en Ins palnes conrqusc- R S S. queo piensa en 1 guerr a
o lados por esa., y. pqr los ocialis- enteais habla do paz. adopo uea
Iosn de pseudokzqc:_rda, soeorpre o reled gueriera pars defender In
dcspuestosi at suicidio'o a a Iaratcon qua ecreeC qu son srts inleresens e
r especto de nus correligionarios ee 0 t0p pcee n o i .i
ml equieicbrados. Simultane ente El fiwasn deo la Conferencea do
loscu enviabe a a sieeenbajador en O ,ir seguido, de ica respu-soila -
a Osao orden de enlregar u ecues. ierg;a a la neotla soa etuea. pone dc
tieneealcieespertlnente aiSroi.ange,eo eeanflesto dos cnrcnnstaee casc(eue
n ministro de Negoctos Extranle-os dseberan tener en cue eta ion csci-
e de Noruega. on lesin al a rdactar el pruato del
d Atlintic ov quo nb dejarfid de pro-
e La vigitancia sode lOica en el nse s i e rscc-
e aor escandinavso e expaica facel- ,vocar npevuas oentsreie-
51 mente. La U.R.SS. posee leia lens- 'aep"ru. ale, deng IaUdfi-dseraSo -
da. Y eTa iomn e-i oruoga, Spc Oerg, lagoo slas. len rass su fueroas sC
S. d -hSoietstecan luertsin.n llen equelibradas., debe esperac
ltalacrones miietaraes e adunrstrales. fue a o e s e d
Elcaso de alianza de Noruega con I aCn b loque homogrneo escandia
asn potencias dcl Occ ednte. el pais enei, procilea nlragla eec1
a s ns deuri cc i ble bae a ta politics y, or lo In c it e, cal n "en
e- ns titu ra assir n po sih e base dieae salra 5 n o trar erbita. Segunda no-o
n e ero l-, S rS 'ir n ous e ie, 'lba, l ,--rl;li oe posrblo neu tralizear globalmen.
n-fctorieas doioie a mustria pesoa u-s e Esan5v I-SuciNn -.
oa. Y aunque el Gobierno deOsloc a EDnsadeocad aA-Somientmas reos

adoplar~g pela Dqumeco miesirascr siras^ ^ ^
haba recebido con admirable sangreen yto nnapoians e Earn-
iris eol ceteston ao de Moseu. uan- sectors mus i nportantesc de Euro-
to de amenaza iene el hecho no pa Y demundo no se coloquen en
denoparece per ello. La reacce6n so. unabposcri6n de neutralidad
vi acia dipct to ra l Boru eg vi\' ;. u A bos colceptos resultant c entra -
evieica roepecto a NorueInoa q ieeree dctor ios en aparienc eaNo io son
deat qnee, en tarto queo lotsoccder- sin embargo. La neutralidad de loi
les seo habian liiseilado a hablar de I o de l c
Luni6n del Occde te. de pdriarnl- ai o n baarndelabiloc no
tnderdolpecdeeci.odops eonlceos scanunca etectiv n mientras sus Go.
n aourpce ypi d l sears eoeplos a 0 bernos no deisponen de medina pa-
que al Kremlicn e opare ian na son ra defenderlos.-Lo qcue bacen es va
manos antntInesombresneg Moa i sqe- eilrr y guardar el equilibrio haste
tcud aueoarIon hoelbrns do Meel- equae. per fuerza, tilelen que decidir-
ue Porn a parlir del iacredo eenose. Y bales decisions Ias determm
quec ace pain enole se denpaon acea on todo asno.Ln piotnria es-c
adoptar ceedidas que garanticer,a dnent do na do las porte oen PUege
de mantra eticsz su independencia,detdeLcae ipresnpua
de mnorsehiar a lnopeoolteo ra \isctniris military. Es doe.ir qoc
Ins Soviets abandonan el naipe ena-po00' voooria 0010 aocdniado se
Rahoo d Inproagana ) mies- se rinden ante Ia e\'idencia de su
galloso do Is propaganda y muelo- debilidad.
tran seu serdodera lfz: Ia de unes de
plomania dictatorial y agres\,a;5. .Qu vanR a hacer los passes es
La notsIal Goblerno de Oslo su- ceadinavoas? .Cuil va a ser la acts
pleo. m enuestroee luicio. nacnteci- hid de cada uno de ellos en funcOl
m e soto mA i etrascencivntal que Ins del pacto dei Al.lceteco De Ia res
proclamas de paz del dinriscal Sta- uesta a estas interrogantes depend
en., que no hubleran sidd graves de el quao dcho pacts reulte o nc
sio en Is medida que el presiden- Instrumento proetleamecte eflcaz
le Tr'umaian Ins hublera cancedido S610 Sueca parece poer ahora in-
credlso Porque Escandinavia, si e leada oaIa ncICtraledad. Sabe no
cost;,rla tinonflioto centre Resin y el obstante quc a 1n mis cqua podre
Oesie ha de convertrser l n o 0 b- aspiror si estella Ia contlagraeno
se de operaciones de Ins submari- seros 0 anoverse ocupada por NR
nos soelticos o in base acres ivan- sia. La expercencsa de Ia guerre
7ada de Ia aviaei6n anglosajona, anterior animasue esperanza, Es to
Los ultimos madeLos de submari- davis poonto psto prnclamar cc t
sicos ruses, perfeccionnados sobre lot t ctitud on 000no ,,,.reat.le EcG Ge
do Icn tiqles lrmanes qu Ins So- bLetrno de Copenhague Ia fund;
"en ultimo trance, en sus ve-nreiI d


"r -- Ih nI .. . . ........ .. .. .i rin { ,I T~fl .. .. ..... : . .. ... . .. "" '= : 'L . . . . - - 12 L -


Frenite a frente


tropas hebreas
Separadas solamente por una
dislancia dc dos mills ,r
]a frontera de Transjordaee a
CAIRO Eclptoi-rn.n-Cel. 'fAP
In crcui deed Cairo que pueda .
ar biene nformados, tlenenno,.r
de qu- las leopas de Israel e li,
.rrs esto I rente a frente. separ,'
or milla v media o dos de ca,:
aceebon a;;dls de Is frontera do o
estidea p Tran-Jordania, Y pM la ,
Iel gotlo de Aqaba Al mismo ltr, ,
,e creek que Iosa sraelitas no r lca
_zvn=MIU.jj -*orie 'I jlturrlo_!c rA
enbreb .... . I- ransporda ,
-.n el Mar Rojo. Y quo eo todo r .
eo s! perocltera queetar atropaso lu
io eeeupcn Los de.aIacanientos de
Legon Arabe se han retirado a l:
)a tillones. con unos 1.500 hnmr *
oen dol hlate de o ee pas. drep.


.e hfbor sacticdo uan acao or.-
eeoc columleas esraelits 'suea maccc .
yeill pei csr0 dcl deosertos do No.
nc leosuliemas ormaceas. Sc oat.
.iip-155.tU Tar- de.-sd'Oo cec
aalSloneG. aon unos I 50 hn-i ,-
Ic (.eteeeeo acsoepaaiados poe -,
anques peluenno. Se tlien e n e tlo
uc la no hay gionl arlon arabr
-1 Ncgne\
EllcJs c lculos clnfoiblantes se
do obletecr lee siguienleas detalles
Dos coiu nars d d ci eo l't-tO h(.tl,1
eein otedo acetlecdoe por cI No.,
tde el 25 de lobrerae Unita .. n
l.o....rreltc pit-al.la a 1a 8 ir ..... .
S csta cap r Ltal a
) ai erl'a-. del dee, ter o lF.1 i e
u~nz saInond Arpbachdc t- C,.
'It ....e.a q,' leirhg l'ci l baap.rcilca.car ,
t ,ea yrambeesecoilla segunsda, cct
le t dci dcv-celo, c ee1e1,A p le n- le I
t, a dicc eT. illac dec Ia terra 1-
i tire[)(,hid,, a (cee aol deilacwe'r
c .. e. a las fort' A,
hrea de a irgece oren Aqahae -
treenl O l e n,,,i "l r ae l pe r d nl l a 1 '
I n ui ugar a 30 M hla l~s Al rarrs

ieerac-crcle- cc. eci ladee dci Nr,-
de la [eanecra.c Jucle( ol gri fo r
Nqaia Esiwae freete" a Wade I cld,
clla N- linedla ae e der eieele1S dcl l '-
e1 inasl pro, Lnee del i)e lelec-tree delrl -
.N0 bretaeml-,eeecel, ea de Aqaba
Elc onlinge1ete ,,e1. qeue se en-
u cntra -e n ,nst ,.e. puerto do-
ebeba1coce6 ade dd acurecdoaron uca 00
a- O~au~sea mul de lnceere rasv Toaneerdac a
Ee Aqaba etai tamlebleoesta('io,1es -
drn Ireeneh rhcadrioro d Ians Nor'-
ies Unidas.eiuno noleeanecreaan pYd-e
'ra rpm-ses.


Vishinsky est[1Vo

is Jpunto de irse
ndel P Comunista


s Par Steffan Andrews

. WASIHINGTON febrero. IEPS) -
L- a mLnsterlo.ea oeneermedad del vice-
R. cmnstro de Rtlaciones Exteriores so-
In ceitiro Andrei Vishinskb e ojeb)eta
de la mayor ateci6 coo nrPOrte do
I- los funcionarias del Sr'VVoTa do In'
_ tehgencia de los Estados Unidon en
e asta Capital.
O La ulltna orez que se supn de- Vi-
au shnsky se delo que habia saldn doe
en sanatorio de Karlsbad, en Che-


eoslnvaquln, despuad.1 de curarse as
lo que sr cdescribi6 corno "saran que-
brantnmiento nervioso ..
Io qcue no todo el murondo sabe e
qble Wee eashn ngtonitela. onfidencim.
leor meodect doe ses agents de lnle-
lgencria do que Vilhlnsky no se en-
eontlaba del todo been un raesoanses
do qureoonelaroa ia prmemera notiea.
'Pero desert que el o ialestaroest ma
blen moral que fisco
Dicese que Vishinsky tione des-
a nen 0a 0 lcon qtros dirlgentes ph-
elentcos .oiticos ocultos por la c s or-
fina de hierro. Una vez se dijo que
Vislhinsky habia amenanrado -delan-
te de varios amigos- qon desertar
la causa so'vltica en' la primer
oportunicdad
El president Truman. por ntra
parole. ha sido ineormado de que hay
per lo menoi dos facrnones en dis-
cordia dentr'o del "Politbur6".
Los allegados a la mansi6in ejecu-
tlva,norteoamericgna creen quo esteo
ji'nmcr -procedente do Berlin,- fL'i
]a base de oan drielarRmoceoS que hi-
7,e1 Truman sobre aptagonismo entire
lIs liderds rLISeS
El eelfnime qcu c!ten Trumana 0,
quae una do lai facrioneo del gruon
dicrigenc del Kremli es pacide.a-
ria do iipear la "gerrrra 00 frin".
hasta doende sea ocresar,o y posabo.
La ot e fee eon partledara de dar
tor .ternmada la ucrra sie. acancro
y (eiceltar cn aeuerdo acon -1 "'s'P
'Steir t 00eC las notacas que ha,'
poieo obioenr los agents de lnteli-
,s, -h. plursto de parole doe
:;e hlmoe arupa S aexphcaol, en
'c'] ueCtwllcia ;c n los obshrvado-
1-. I,, icdo qoee ha echo cl-
taireI arc. T'ceeeaan.
Tile quiere tomerliarconn lot
Etadoc lnald.n


n

n-
[I-
no
"m
on

ra

di-
ANO CXVII )


punW Guoar Mestre v Alicia Mar
on ,un aninado cocktail party


_______ *EN El. I-'I:f CLUi .ia l t.rta r rbtrn muy sIilcel,,, -e -d (tl Chelo .La Rue. compuesto.por
a ..... b t- i l; a:,ttablpt rn trb, sa.ir.m s ][] L. .Para hov sabadros. e i.. confecc u r s ,;d.....i a .a.tlt.- ..as e s,- l .t. .... .. ..a. ."'On .-.por el conar. rr t rl tr,r te un a o con ecuti.o en el
rado otn program magrnilco de Oce- c,,hdrcurrra etl t anrt ( I reia--rant "El Patio de Mexico.
H a b a ii e r a e... de cab. ..o.. err t ....i.a.. dt c I .gr .an,, ...se \ t'a aOalmlda,
S n 1 a 1 dreras el A, w or I., -e,.>i i ... .. ),r v. e u .... ..r. a | Y no "alt.- ran lot concursoe dea 1
ttarnam b-alt' la s tm si \1u /th i. tro.-t.. .L..' I a rt (irsahpr- a .rt - A-r''/ I l a rV,r-:' ". .-,I. ... -.. i-
pi a. .en ,... ,.. ..;'I':, .. ..' .. .. ufi'" "-i'ports
tin obsequiaron a sus-, Stl n ..stai es av r-Tar a -_ _ctrr tearran de r, .... . . . .., _... .........-
nsargrttfic Utoot tot ta -a rr- r -a--C1r, -- -t-a: -a errarr-Oa 6
A .n v [ - I ,-4-e' -.1 l-.-.--'.'.,- A-rs-Iladi' v il 1


, tl ao eura ls hart orire troattatrdat soarrrd rrraarr ,hta at
tot- r ..., .. ...... -r a a tt t--t.ta.... dee..a


ai(nntlnfla In ]a patina 'diEVEt


yoal

Sterminarlo,


MALTA


HIMTUEY- -

--a~rrpon-e7-SAnADOS DEL. BAMBU
Nuestra socitdad yase ha acostum-
brado a paIsar las nroches de los sa-
bados en el nainbri Club, el belhlsl.
ma y alegre restaurant garden de
Rancho Bot- er o did. -mtto-
de la capital.
Na soo por ar nasb st -ra
nob ptr ci bun sor icao qctrl brinda
y por la exquisite de la comida, se
ha consangrado-e Bambfi Club, done
esta noche tocari a orquesta Ensue-
--r-,o--que-dirigoC GullermTmia Foyo. -
Ahundnran los parties conocidos.
que rescfaremonsMOJUD::

a enm el lnco
e cf-uafffo "

a alracclo-
Si Su obletivo es uniS
plirsa ancantadoras
on6t1ss un triunlo
lioum con lis media
ds nylon MOJUD,
tin fins, tian saves,
quo carlclian
Is plp ...


_iUnaafoAL _deLcockltall-partv-dr aye rten-l-que apareoen lo i esposoa Fanjul y eficora I.Illlanm Gimexri Mena, Chea Pedroar de Garrta. Tereslta Rionda der Alvare y el Ingenlrro
Sergio I. (lark.
'Un cockla il party, animnadi.iint Marhado y Beba Silva, doctor Fran- Mi tal (ii lnirtrez Jr, y Neona Eid
eafrreci " ;eioo uspe"t-p,_.iA'ci Lcchaso y Mary-Caballei:o.-MI- mann. ..-- ---_ ...
m., en sut elegant resticrncia dt M. irucl Amezaga y Hortensia Bolivar, El consrjero der la Embajada Amr
ramar, el querido anmigo Goar Mcslrr, Candldo Bolivar y Rebeca Taquechel, ricana, Laster Mallorv y setiora d
Director gerente de ]a C M. Q. y su aictirry Hannaberv y Mercedes Dora Mallory; cl agregadot imiltar atixiha
esposa, tan bella Alia ri lo-M I, t .i-T idrs"I = _-c-cntR---adauriatn-rsl Edlactn
-os e"osos Mestre-Marltin ue qti ttllls-on. doctor Joauatin Vfials y R Case v sefinora de Casey.
bien relacion ados se hallan v tan qut. Mt'cel Taqutchel. NicolAs Bravo ya Mri. y Mrs. Eugene Gligson, Mr :
rdos son en el seno dr ,t , 1 t lt G,,,,n ,nyy Abel Mcsire y Aid, Mrs Bill Robinson,. M r. y Mrs. Ha
credad, curmplireno tarr- i .. ,t . t.t PTtritson, Mr y Mrs. Jack Frerrnch
patica ficslta a un grupO ........ 1. ,! -,.a 'A.rbo Y RRosa r Arn ednnr- Mr. vy Mrs.' Bucke lH dges. Mr. .
amigos. .1. ,. ih nul dansa. Mrs. Tames Hlledaes. Mr. v Mrs. Ra
S It:I,. idr.-IF a 1 r Mat"cetino Garcia Beltran y Chea rmoa Conroy, Mr. y Mrs. Woltle
E t, .,' '....... a Pedr.so, tan enean tadora r. A ensber g r M Ms. M ichel i-a
it.. ,, t r s n .i.-r-----.. t I Gas oar Vizos o y Ttta Lage. Atfonso ard, Mr y Mrs. Ed ward ,andreda h
tocrt.,1 .Of t.tt,. ,," ti s Fantt Iy Ltl rham G ymez Mena, FerM- Mr. v Mrs. tlarrv IlJoiairsoei rli
S etr el cobmedt rse st docu ttt c \"mi nGoicoachea y Ara Maria Sdt- Mrs.'Tont Carios tratwaar. Mr.
quisito buffet. a Fr e-J Nna-- mrr '
a te abd.T.Tr..- I. ..-, ..., Menoeal y Alinaa Johnson, doctor Cerrando est parlte de. a a
me decoradca .'I orL a. %F, .rna Cnt: a ieamndez y HS-l FRa. o i., ,tr - -t, r, ..-i. tiotlrr
Iagrcse _r, tatd-..d .. .t F. rl a CL, r-c-la ata r AiCr, trid. t.. ,tar t_.-,- c-r'a a
del Prado, au.,,--0at- Ur-,,,. ',t, . r t Ehr ,ra ,je Rau-ar.,, rtui,,A 4 C.,,,,r V-,,t ,r A,.,-,a t Cancao.
claveles rojos iltportados da o itt ttec- ttbrr, Carlos Carrillo y Mercedes dcl U rn gripo de damas fornado pna
toprimoroso.- Va ll, Arturo Chabau y Lilita Monar- Olga Thomson, Hlaeen Thomson ei

cnripunmrs, nnsynnsTti -tancee lCu ePnpin-m v la sn r de Joanr Un- s
E Intinr a coneutrrenca t ct aremoz, ato. doctor Justo Carrillo y Made- Conill. larton Stearc Jo
primerament ta oIns rmalrtaonars: hln Menocal. Jos6 Manuel Alvarrz y a ,, i-r-at-t,a-, ci, Torres Ge
Doctor Jorga IaiT, -, a -,-I .r1 1ai-.Tr -r,',a.'a-Ri.--da Gustavo Halley yv r .r I--., l,- ra, a y. Betariz Hta-
os. Joe A. Cart t- d ,,l',rs. .I,, T- ..... l ari ase, doct or Fra dcisct nather.
ra Montalvo, d.-I." I- ,-, J.c -l - Mata Garel a Mell a. dolor I sfinres Vrtr Cox. J. Nplso,
tre y Aida Cordoves. tose A,xi- tGrtstavo Busslamante y Helen Rums- Ricardo Mira, tngs wroa Scrgio Ciarr
IA y Natalia Suarez, doctor .stimoe. Y este cros,.

POll LOS CLUBES DE DIAS
Hay saibado. segun- ber n arartnl- tIlbra lun desfale de cumparsaso cona .ta de dias er sta fechati -quel
crado, estara de fiesta el prestaittllaso premsra para las mtsmas y el rtagain desearsrntrlry rfel- taoent e l aot-coe te
Vedado Tennis Club, d tonde a ptrtir de obsequits valososcosarecuoerdt resoante darrta Nena Mnryird y Vnollton
doe las tres de Intarde habrfi un bale dL a iversarict del club rat, esposa del seftr Miguel Morra
infantil do carnaval para t lors nfios. Es ina escriptible ei estitbullo qut tan releb rir da er n usrro srssalaer s po
Il bae s socios. reor para olo esta nocheo, ar cliv ableonz nuy.,, r
T.--da clase de alicientes rodearims traeiiva bettezo.
reta fiesta paraIn aque se hanr Is- Otra fiesta magnifica sor clebrarti Muy congratulada se oerb con tl
crpt, era umerososa-ntiosa y onifra, Centia aesta noche en el Club de Profestnra- motivo ltIa sefra de Morera por sus
los alue so distribuirfin regatts, ser- les, lat simpatica sociedad. taur prerIst- a cIh1a3 araistndes.
pentrras, confettis, etc. do el doctor Ricardo AdAn Silta.r"
Habrii aparatos de diversi6n,run. t Tratase de la anuncrada fiesta de
merienda Iy la actuacidn de MNIandra- ctartnaval. ANIVERSARIOS NUPCIALES
k-e e1 Mago.Dest-do las diez de Ia nrche biarataIns
____elMago.cu itro de Ia m adru gada rei 'Iarra e -El doctor Ricardo Sarabasa Jr
halle a los acordes de Isa or-"Ir esrr art bella esposa Arasodita Garca
En Ins salones del Clubt Nhulacn dal Hernanos Le Batard y dot cosrnta Vlcz. arriban en esta fecha a st
Marionna se celebrarA cstila racre Cubakin. Bodas de Cristal, quince aris de ve-r
otra hermosa fiesta cor In cual sr itla dreotlva del Club de Profe- turosa vitda conyugal.
inlclarAn los festejos del drelmot or- stnnales eonquistar, una dixto mdis, -CCumplen tambi6n dovee daes e
cer aniversario de su fundoeodn que coorItofiesta de esta noche rasardls --Bodas de Seda--- el doch
Iran tenodo que ser antilcipados po t Yit a proprslto de esta sortedad, dl- Miguel Belaunde y su rtnteresanrse or
coincidlrlaIfeelha. que es en Abrrl, rensot que se ruega insertb-r a los prosa Neonr Montavo.
o,' Ir, S-mano Santa. nafis tue asistilrn a Its fiesta inrfarn-
El barre relnarA esta rocher. d coot tat del domango pr6ximo. parn qto -Un matritmoal mu ..y at-.....ie
I-, dez con Ins rrrqat-staas lvrrnan.rs putedrnnpartieipar delon regalrs, y11 esta soctedad.,eltacirera ,,- Or
C-a.ro- DiplomAitco 'y roar bca ra fi- lre el sorteo se hard par el ntnderu mez CoCtlo y su bella esposa Al-lin
tar-ssC asablant rc a y AuttcO .. d . .s.cripcitnr. tirt rtrs. cum plenas diez afios ..da drchrl


DEL GRAN CASINO NATIONAL


Celtlirr esta noche SU sabado de ga-
ta 0t Gr aCasino Narronat.
Coii e'e motive, nueslrun primrr
cart,,- de recreo p turlsmo, se o era
reTsplndeclcnte de ao anracr trr, colnta-
t.:, .--.r Ia principles fnmilias de aIn
-r..:,a cad habanera, que alhi tarrnrarr
.tJS .irle paradisfrutar ode todcs tos
Mrp.a:ert' rl,ote se brndan y gdlar de
r Prl nr, ente exclusivorae dstin.
gur-.-
.1 1,s nueve p media den ranoctei
3strm usat puertas, y a oesa hra n -
nierzur.a mservirse Ila deacosa co-
Tar-o-olies de eesa hora. hasta las
,ar;.. ir-I Ia madrugada, rernara el
rtre anrmadamente, a los acordos do
la rr,:,rttca or'questa que dirage el
profCv.,r Julio Gutierrez y de to or-
questa de tns "Anacaonas", tamblfi
muy aplaudida.
Muy interesante el show.
Soepc.s..tar It macu.till ata extra
naranza musical qtue tIrea per tatu-
to Follies de Femrnes" creada y di


riglda por el genial productor Sergio
Orta, que lra recib,,1, lns mejorc5 elo-
gras de la crili.a y del pubico.
En In interpretaci6n de esta revis-
ta, que tiene como fondo musical aI
orquestaci6n del "Vals de ans Flores
de Bebo Vald6s, se destacaran nota-
blemente to conoceda cantante Esther
Bura, fas notables inttrpretes de
nuestros ritmos Marina y Sandra:Tao-
ny Chiroldy, Salvador Levy. Mitlnos-
ka. Elvirita Ldpez,. las Trinildad Dnn-
cers. log Tropical Boys, las Orta Gla-
moutr OGris y las Broadway Cover
Girls.
La presentaei6n del show, serb a
las once de to noche y a Ia una y
media de la madrugada.
-Las famllias que deseen reservar
mesas, tanto para la comtda, como
para cefrescar, pueden llamar al te-
Ifono BO-9625, a Sacero, el caba-
tleroso maitre.
Resefiaremos la concurrencia de
esta noche, con to preferencia que
mereee.


ar
vy
h,
r
y
er
a-


h.
ra
>1


I"
nr
la
n.
n-tal


conlyulgales --Bodis ide L~ata,
-Envsranos tiasrhir en erre dia
unaa espectal tfeltactta n tl querdn
naigar Jul tie at denaStt yP Perez Pr-
quern y a Rt bell esposa .'rtCtlhla
ltariz, quienes cy l e e nar a on toda
t -e--S... doce afaidos de caaidos --Bo-
,.,. ,re dSda.
-Asimrslmo saludamos ay a dos
j6venes aritnos alos. qtoe cuuplen
rinco arias de vlda matrimonial o -Bo-
das de Madera--: el Inreterr Ga-
briel Batista y Elena Matas y el tanm-
bT6nmgecrero Luis Radelat y Clanrisa
SGonzilez.
-El senior Manuel Otero Cartelras.
conocido eno ts actividades literarias
como Don Brraulio de Gondomar. v
su encantadora esposa Alicia Roadrf-
guez Alvarez. festeJan el segundo ant-
versinrio de casados -Bodas de Algu-
d6n.
-YV poa urtimo saluamos an los J6-
venes eaposos Alberto Miguel Rutz
Temprano y Daisy Abela Arostegur.
qulenes cumplen un alto.
Para todos, nuestra felicitarudn


Sedas y crepes estampados


Para la pro6xima temporada de verano hemos

recibido las m's preciosas colecciones de so-

das puras y crepes estampados, ukltimas crea-

ciones europeas y americanas, a las que dan

justificada fama los mas famosos diseaddores.


Son tejidos que por su belleza y suavidad

darn a sus vestidos de veranda todd la ele-

gancia y atractivo que pueda concebirrsu

imaginaci6n.REINA AGUILA ESTRELLA


Crep6 en ballos niredios
lonos, con obras original.
Irs de gran rjefrto. 199
S.Lai Ira 1


(.'r-'Jr A(i a lt'r islttnpl]do, gren
.iittido de' oa its gratn(/h 149
y chirCas. l.a rnran0


Cruepa' Sher con estamrnpados
menudos saobre fondos 59
osturos. La rara


Crrpt' Italiano, con (In- (ntpc 100 Deniers, aon
dfrnoi rsltamados rn oobrus niodorniitUs Solr'
aflir-s tonalidudes. fond o s do eari-ados
ars219 l lo r 49
La mra 2'9 I. .


IL f
Lrepi: de scda, en una
grarn colecciin de primo-
rosos disefzos sobre fon-
dos claros. 89
La tara 289


Para la temporada de Verano tenemos a la venta

los nuevos models de patrons, 'o


'a
sa *'.:


S" PAGINA SIETE


L 1- -.1- .1


--t


en sn residenmia del leparn m.I "wT


\ .


S. DIARIO DE LA MARINA.--SABADO. 12 DE MARZO DE 1949


DIARIO DE LA MARINA.-SABADO, 12 DE MARZO DE 1949 ANO'CXVII


NO1 /, Escenario"
yyui Sxdiyhw ____\


yPan tal a


.IJI^AMERICA: nOTORO


O~flo eiz Yp\'ROONEY-e iAtVN
u r h r I...... . .........

Ps^3LIm2.4^^ Miii j uARILYN MAW i . S
T-3D5 9 r- l3. O.. 1. 'l'* Jnlnd '
,_. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l.t. I ^ P ^ .iT<.iofr>* ]i rciila .*.,hn r~oidwxn Miuyrr,
G f H'- 30-9 s^- a -: al ^l -N_^A u. rP i.-ArTI --^-, ,-7 "-'-imu'.l ... C^.i.d. d.m.'l- --
G BARRIOS ',,. ,, IN,,W.O
DEBUT PRESENTACION d.1 E..,I ,,. .I. 'No I ,'b
BALLET MEXICANO DE
CHELO LA RUE t .. ...GIN
OCt H0ShIILLAGkLSNOISOSOST L ,0, b-A ILVESK AI ... ........ ... I--1. :' ...... 'CUU pmi~ .. ............
'- IFtSJL PtiiP-.ES ^ -L735 .'.,'',' / '-.',
CANAPEL U PATIOIP I .l TEr:II v .. ,.,-.. ." ",, 4,, nA. '
LEA WALLACE,- I,.- .
Mmons. Ke.Simcaisena
iBCDAAIORT COSMOPOUTA Ir. -
AIRIGE m SUAaCs 'r.i-" F"'' l'" 'I n ',,
LUd ROIMDIA DE "". A' LIC1.5A0. 11 0, f 0

RADIO CINE 1HOY&%aL`;10 I 1161WIUR mCiudad Ab-ert."
CIUDAD ABIERTA R.... A


La poiicula*a...aea \
,u....nN.., .'; W^
q.. en... 55,' \
Y.r... .. i1. ;? \
.nantuv* 18 \ 0^ \
on** so ^-^^


EN PRIMAVERA
oranian ,F ra-n-scu-rrT6 min t -de
H- fi., .L Latarnien o
ha sido complete: se la coI v
en comedia musical.
Tal como aparece en la pantalla,
Di'it.. en primavera" carece de
,,n ,.r&urnewo ordenado y regular.
Cada una de sus secuencian cons-
tIltuye un cuadro apart, que air-
v, pars haver rpir ponnr ila fre-
cuente nota sentimental o bieWn-anm--
ba.s'cosas a un tiempo. Se inician
con la franca presentaci6n de los
personajes que Intervlenen en el,
"film"'. Mr. Miller, director del pe-
'i.id,to de la localidad y "pater fa-
mills de la feliz tribu. Mrs. Miller,
ioenmre acaparada por los queha-
rirep dornmsticos, junto a Lily, va-
iliunll, r en la exn, DIeZn ea
tFlnaliaa en is pixina DIZZt


F.rnon43O mu

FILM -

SMAROLEA
____ I


PADRES QUE CULTIVEN EL AMOR Y NO EL
* ODIO EN LOS CORAZONES DE SU HIJOS... ,
k UNA PELICULA QUE ENSERA..
k APASIONA... CONMUEVE ..-


icosS


-HOY-

ASTRAL


'LOS XEY
CORINE Y 8AJO Bail..
Acomp. Conjunto Musical
60 Mayoa 30 nifao Tertul


-- --I"TRAS CADA -ESPEJO....
-"IECUERD-OE-UNA MUJER

J. ARTHUR-RANK present a ^
NRI PORTmg N a


LUNES DOS ESTRENOi EN CUBA
UN B"IUCE CABOT y WILLIAN ELLIT

-__LA -LEGION-AUDAZ
ORAMA.ACCION UNA PELICULA SENSACIONAL
AlADEMAS OTRO GRAN ESTRENO
1 l JEL GRAN
C \ I CLARIVIDENTE
con JANET MARTIN


HOY niP E SAN RAFAEL
H-.A.O07 .. -FE-. A-. YAMISTADp Ii
FUNCION CONTINUE Dt5DI LAS 3., r. M.
S. AIRS ACONDICIONADO PIlrECTO
FERIA DE SEVILLA
go Bigstrands y Aevilla viiiolssee nJroro Islas Per. .,tebrir i
iradi. aal *,rIai i. tagea olr. U el.r. I ro . plendor. .imd .
.. d. beitse 7 p s. 7 tes le .
EL INITITUTO DO ROCXLANOI. -a I. I ,atr .
Up .Jmpl. de4 fie e. a ei n e .o a .*1. a.
els e, llutlyraf p telall. .(C nflavn4 Film..
A1ED t INoL T .U S I ET N AMIGO N. Fi li I
IA rIMAVERA DR TOMA1E. Delern.ll.ni..-tio o en To.I,
lorry I.ta s le"'..S
itNOTIC IDE T AI ND TA I INTI e IST l s e.ro PA-
RAMOUNT. POX V BRITANICO.
ACTUAUDAD NACIONAL E Td. (To t- is ndtli..y
$leasIt" dlitlata l, REXt
Adea -Ma 1 64 9. SM p. a. I N IaN SEOAAIAMA fi K ( A1
TONS&'pare S'. .i io. A .- y .1. Isea e .a.a.
INTRADAT "0 1M CNTAVOl

MUiREQUITOS

con: EL PATO TRIBILINL
POPEYE LULU -EL
S ATONE .s ic.
EESUPE RA.. .,c


AIRED ACONDICIONADO
Teatro

MIRAMAR
I. ARTHUR RANK PRESENT
STEWARTG RANGER en
iMARAN8L

JAME[S l PROHIBIDAi

MIiART


,I ?OR IR omn
IDA Poil ONIVEISALININTONATIONAL _____


DL.COSA y OMANTICA I
I.......... po..uooo. 0 In l rif S T A FJJM rlIAR1ONI
S UPER PRODUCTION O1fjJ
J~A~ AL.EXANDERKOalA

'"SENOR ITAtI 0l, loha o c,.. Mo m'.r '


DI V Ri DECIMO CONCILRTO POPULAR
:- Lunes do GALA 9:30 P. m.
SOLiSTA NICOLE HENRIO(
Hoy--- GRETE LUYANO ^ / -IMINENTE PIANISTA FRANCESA
Hoy NEGRETE LUYANO ,./] <;K,, A ;B L
CtOr/NfJtNrct F/MS/4r, as.ie a HAENDEL.- Waters Music
; 1/f/A/ l(iDA icsua del Agua) 1,A
LISZT:- Concierie en Mi Bemol

Soliata, NICOLE HENRIOT i w V'/ "/,
Concierto Popular BERLIOZ: Sinfonia Fastastlca
L..,.t .. . . S2.o Inform
prn.., .s 180 San M K
2,.., ,i00 AUDITORIUM '
Salads Nht n 00m' K O0
Sdo. S~lcan nan~ 0,80
Pm,1,C*..1.." .6, .o00 EQUIPADO con alr* ACONDICIONADO Ep eCI
SI i.__ ._ *P ...o . 1tO.00 r CAM

S. i//zI'FSNr Q/iElvY. imD/f 10//A VIS/o 0...PbIE
conesd AGUSTIN LANAG- ONZALO CURIEL OFI"C..AL/ d0 50r9.7
TOLENTINO MANUEL ESPENON y TATA NACHO C04 4 a v u9" i U i a ., ,,L,


QUiIO"BIA

EXPLO1N.A

pICAIREtCA
"' sEDUCTORA.COMPARlIACINEMATOGRArICA CUBANA 8 A
Y SAN MIGUEL PRLSENTAN A
JUA&N CARLOS1


HOY THltlIt li
H Y Y.... LAS -CHIQUILLAS- MAS
z) ata,/4wf3Sp LINDAS V ESCULTURALES DEL MUNDO
8- 76-76VaH- E

HOM"RIA "La SERPIENTE
HOUMA de CASCABEL"
PARA M'N ", 0,*". B ......A O OIRIG A APO
PARA -ENO CoREPC S CARLOS SCHLIEPMER


Lq


s ...... M NEGRETE
* c "LUNES Y LUYANO


;gfI r4Wao


qs y Vents
IGUEL 4 0to
ALros .
LEALTAD
MPANARIO


fSP ZD..
y/FzNg.


HMYNA CINEMA LOS ANGELES "y
SJUAO DNLC A -O 61 C NTI LACRET Y LUIS ISTEVEi Z TELF. l-aoy7
_________,_ PARAMOUNT p-.M.,

Iuo Qru erte fJrd-ici-n LUNETA 60
S 3fV177A^RiAGMtt BALCONY 40

fIA .C oNC ,itR c., I IN | CKIi5? D .m S$ANGRE Y PLATA"
i l0cos tyc P Il| I* r'm. JL- ,coi~n. '


Cartpiera

ACTUAI.IDAD.ES La cicatriz. El no-
a1. de Marlia y asuntos cortoc
ALAMEDA' Cuando sonrie el amor,
Una tnoche de horror y asnlntos
corto
AL.KAZAR- Sangre y plata,-Enferme-
ro y detective, episodio y asun-
los muon'o
,\RENAI.: Sanrrc y platia. Enferme-
ra v' detelilvr, epis. y asuntnt
Vortes.
ASTOR: I.a rc'atriz, Asi.nado a1 p*-
ligr 'yasuntoetcortos.
A\STRAL' Galcnil de erpejos. La inl-
1e le blanca v a'untos cortop.
BEl.ASC'OAIN. En uin Isla cantigo,
roci profatiso y asuntos ror-
CAMTPOAMOR.N Exlasit. y otra po-
li a.y asaullos cortos.
.'INECITO Revl-ists ron, r tne episn-
dio. dotometnlo etC. etc.
CL'ATRO 'AMINOS: Nocturne d*
anim, El seXno fUrle y a. cortoa.
A las 13; Califoronia y Los Incon-
qcl. tables
DIttI.EX Vartedad. sales. miltica-
I es, cartones, revrstas, notniie-
it(Is, etc etc
HNC'ANTO Sefiotuta v Divorciada.
L asUntoa cortes y gran show en
In esretla
iFA'STO- Tormentos de duda, asun-
t o r corlas y' gran show por i]
SClia Pous-Sauuabria.
-' AVORITO- Sangre y plainta. Roman-
i ce en alta mar, episodic y asun-
i 'tas cortes
FlNIAY: La cicatriz,. Camino del
-ciehOy asuntos cortos. A las 12.
SLos Inconqtuistables y La ven-
goian,. del monstruo.
F'LORENCIA-" Quererte es perdici6n.
Perhot al pelhgro. eptsn ryasunto.0
GRAN CINF Dtts pairs de melltoos
i y El valle del odio
(GRAN TEATRO i Marianao' Las ma--
GPI. SU tt jttrV erl muydo, VIisa el
'IlTTI[ 1,111105 OScartos.
ilOl-l.YWOOD:. La i-..CI,,,a y Ft
dtai.ianle del l.r,,..,
tINFNTA Cuando sonrie el amor.
j FlrnIegtni. del doctor Yauntno
IJRA El poro d Ia fotiltuna y La
'Sin( del tleror
LL'YANO OJos del mundo. Gran
1-1tel) 1asuntos corton
i Finallza en la pigina. DIEZ)
^Mo~oro~o-.

NEPTUNO
MNPE"~o 507
TLftONO SSM-151
i AI ABADOy
Nov DOMIM
PCUNCION s
S CONT/UAct ;

i at4/MA*! W
iI0 IMNIM0 &I
u /t i
eori
,a az, l


H ov 0Ex ISAN RAFAEL
.loy REX Y RWEA
ISCION A 015ni LAS It OIL DIA
AIRS ACONOICIONADO PEtFECTO
CABALLOS ARABES Y FOCAS
ro. i.. ieu .. d.sqaillibrl. er.ll ('baita. Ar.5anla-
a. a .. s h't''bklo maal l.an lc ha. i d lldad a iiral nae n
salt.i ama.breaas. Map7 ttniar..ania
OIL IAVO I*AI.VAJK. L. B.lnl-.l .** ide liir p a larllo
rreaea p Ascalea emaple.5.s. la sn b Si tlt d4pnchn a R Ino
MIRIENDA PEI.HIRO A, nh ltldm ra toa e t n rltl. olu)mhi.
LA I(LTIMA INrOalM 1ila|t|- WARNIER METKO, t'fIEaRSAI.. ACTUALIIAD lS
PAMOLA l*bar).
VOTlCIA NACtONALKa. ITdls-I i..itlau mtnIlata. a -
aiaala dkilala aI DU" LKXt.
dia HAl. ll NOp ..M i. I MI RF tlTIOI l iTa a.Iml dltllnlta at l.UrLIX.
ENTILADAta 8 rI M

;.,,t :On,0LDWYN VAYI


amlmi .wim


rl


PAGINA OCHO


APO CXV1 6 1ARIO DE LA MARINA-SABADO. 12 DE MARZO DE 1949 ________ ____ PAGINA. NUEVE
La ~LOS KE(ITALES DE CARMINA BENGURIA RETIREO EN EL COLEGIO DEL APOSTOLADO -'- ------------ .
C.1 Las'recitaciones de poesias que ha- *iEs el amor que papa': Gustav Para io s ias 1, 16. 17. 18 y 19 del to la directive del Apostolado de Ij, i /
,r cI a e r h a ra P ..... bride ofreuer en el Lyem La.wit A B 0. .r.rne . anunc. a el CnoeB, del Ora..on ,a CongrR.icibn de Hijas de f
Sr n ic a Tennis Club. la exqulsita artista del Blanca Flor iCancidn Romantcu, Apostolado. en 21 y Paseru. Vcdado iI Maria y la Asociacion de Antiguas IV J
'-iI a a e a"r foe ne yem~ as dlo e.iaretiiree ctta paruat ci Crtsgi senot Alrmacid elPan aCo r c lartoid iasndo qu-
.. .... ... verso Carmina Beng-aria. tendrni lu. Bartolome J. Gallardo t-tiro espiritual para scenoris y scno. Alumna del Plantlc, aarando qc
-"gar los dia dleciniete V diecir*ue-e ritas baio la diroIn deccion del notable -c ,dmicnitc rnac s -para atmornota a .-i' --rre Corplclt a. -. d e ,- attio TUfridas,
E*pr6ximos -y no et prim* ero'de.ellos CONTEMPORANEOS orador sagrado R. P. Mlaurlio Pina- eel colegTo.i
et E Le quince como a pnrinpio Se pu>a Saeta: Antonio Machado cio. sacerdote tesuita.o Por Ios tleiionos F-4\60 y B-582 c Pas0no. Ch'enie. Fese Incruyiaois --
o pr caerer d.cha artists unit gJ. .i_ aa ma itrtlt, ,- R .,M.ii.-,,t r., r,.i.e.i. .... .t ". t. n t-, :tt-.i .
Re a* norrenale que de Ur.muro .. .. .. ... ... .
oche a a emor d Anr Maria jAmor grat i bra RonrJ npl i OhRA Bt)lDA HOY \
B.Arer3 N evia del Campo. Ranlirt .1--, 1.' i 1 I j*r I" i pl- .n .b- Tn r-- ai-,. \ --..-- ...
ti e at-l a .,i e prograira oe la prmPr oa RaiT, ic.-,is-,.i .,, ,.le iii '.- Jimt.t, i......-.., I...,l .., .... .. i' .-
F. ....... ". J ....... o el .s die s......... .. %e E-a Mirica
-,s,' ie de ,,, c elJ ,e d Esloy ;r.l, ,e ri e e .1. .... -,- t r...i l k-i`.-,,. .".,,l d.,Ii Ote' ,. ,i b a n a .. .. s I
----T a n uc e %ati her -.-ns~c Sr..axit. -e.i. nr. I ~ ~ ~ dl F-W a d "EVeA'
.., , .,~a ce r n, 0, 1 .. .. -, - ... .
a Joe Jal. Garcia Lorc:a R1,._ ',, I .,-I '' ' ." 2
ri. Pec.ITnIIIt '$ .U .
-*- EL ROMANCERO 'T LA POESIA POEnIA POP LALR c, ,. ,I t, i i I Fi ... l I i I SIa .0 -.
POPULAR CONTEM PORANEA a , ,.,.-a,, t" I , __ .... . ....... ...... .
....mance C rosa r... Anont.. .o riL ld codA!tpocoana Ldut S*c. rTi :;4 i7 -dc I1 i\ I air \.\ c\. .- T I. i I I I 0 Im I C
Romance de la misa deo Ama, Epo naL aol him Enri 0 -1- -t r to IJ -. I de i. 1 L-. i li -, -1. 1. Ii' la 05000,
Anonito..iSag.I.VI .. XVII, E M o I I .i nc icri -li.- I 1- ,-a eii I i -- i L- a i-dria d elb uev
do m~tgra Dittgerc~a do Carnona Feic.,c.5. 11' a --et 1. 0- ..l.. .0.-2B-a.II f-FI .t11 t lt-i I 't, w el r lsa i e,T -r- itii0,
SHerr, panr Maraca Luisy de GGn 0 7979
pqensa.a Lope de Vega. Ma ue lMacha, -tic,, I- n ,r la M--1 -: o-w-nct de es- ,, ,'.
R aa inior Calderon de Ia Brca. Sig: o to Sa '- \ t d l .r Ei .. a.t e 'ii-c. At0 j. e 11.
Siglo XVIIp XIX Lpz Alarcon ..e Or -do O-, r- .. r, im -. a.r 50 s %Lirpe/ porrc~ -a ,,,er de ".rhrin ,.-. su cctr dp ....aio _i(('. I )\W ,, \--\ L* it= .. vl '' /* .. \, ^ \ <^ ... I" r --- -'i 'I
_-_-_._IMi' quea L ... e aOrientl Jose Zorrilla La Giraida J Anilon Cat .. i..... .i I P. AR u -n-riuina In Ia Patsn- O CEi
,_ : i-_ -7 .[ ....... B I- .


F EIAfill- -

1y ~ h ~i-gh bls" l At- M IUd. querra ) -_- I o I I I, . -El mina d \i"nes do an "ae" ." t a a-d UNIVERS-DAD -J
laA

Paull Bialrdi y Enanga, eon e ,ehor E aequie lo ahll a doa M Cher- p .- 'Ga.o-ec-ea. I -*--' -'- 1 r L -'^ *' I


.1 i s slga ni e h eomnor is sNos, pu oitdc rbe er i eriltr n. rieilc a ci ods.^^ -1- Q ~ B | H 7 i n ''* i./ ^ J .' ......'*^,.
Padre Jand R~amon Rodriguez N'itei.c serlfirdrndo~eoicii iinaaiinuIalo
Caelaplaeidaa tosenoans la orrnlca cl retralt do Is encan tadera fiancee. c- _ _
ELa Legaxib r de Haiti abri otls-n E doctor Antonio .iarntr Ssichef o | ,-I
.. ue. .se n lutt may lucid. S .o .an. lt doctor Satoador Monte >' -'" "": \ ;> .. ... ":" .' I ....
Ofreciad a du par et eutniotro do noehora Sarah Isaigud, et doctor Agus.
aepoa,. Excmo. Sr. Maurtoit Zap t Gutitart senorra letna Tore.
hirain ar n e 'rn a de Z.cpt-ir i ndit E drl su n iArto dc Co.1. nicacto-
too qu r....i.r.n..tt toe brittanie necr. dilnc to r G ittorntto Rubiet' ra u
ctedad. Mr. y Mrs. Beni Meycr "- - -- -" ... .. .. ...
FuI de rietc a micro dc tai echo. El ex spcretot in do Justicia. dortot at t t l
Leo distitntos saor-es do to hermosa Migiic Argot Cdspedcs snoinra Mla- -
rn pidoe nia se eian decoados I f one e ri Ltapaere, Enrqoe J anmteto y so- Q .UNV


moos ,rii ag,f onGfln 6ontr aj nuea Is helli, saea cicalcdc .u uno f l ornni Dcdr12DE VILLANUEVAiad) lITSI J' -.
pariantas y torca. a Rd romo Ia lterr- eono Crtiora do Cantrin.o --
za quoe aoparacia at cat qic ton tar- tan scoritan Maria Martin.p So- 1 3 [,5 --, '
d opines, e Itunt nd o m r adt iinmit rah r C r atC. Gut I ati ormin Rodiguoc yLn o ac id e 1b to ai i Coreis dc E dop A todi A erturo MEr- 2
pmesa quo cubria us i lm mnielc Un soo d id p roi ceto de tiL dn rtar t elr tae G r L d)
flores de prim \veri. liii dinpa ni cia t- r -air docir hia riovador M as i var
te bulet. rILco p \ espldididvo sinadr ranch o hig to r dotor ds i.
e ns pas Ec m b r, i a ulad ii ao ilna-- tinLtCr Wanit ecr t dona -3rn ... rot
ia, s bri 'pndaron cdclionsdssi "coktatn" Ea smceta Pablo At oarc do Ca-as.

Entre Ia conitcurrcecio aonlions oi tin do Crsprdes y Jrsd Maniuot Vat-


Il mhisr de T^ Edlcln dnt'artr Conmo los seioe lephh'r hda aacnacolan.1 aaytn~ly aIvrso ii vnav. M ~ B -^
arac io. i i r n dono Cr ii
AI 'eiat o Stnchr AraIo, qe acra Inn tloiernes a los in itados Mr. Char-y0

*id d Mrs. 1 B: ll Meyer. --- -----____ "" "
et dnvitadii d e bnaioir. Els Noisy, primer decretarci do Ia Lc- n
El ox smbajador d e CIii -i Meet- g uidi: Mr. Antonio Poret "atitabo ,
cn. doctor se eahi Guolt y cra iora civil do lat ee, iclbn; p Mi le. ,larquo .
Paqutoa P eiab, hIe Martin, agregada tombi-n ,.
BEND0)1 C I ON a,
Recibinoy r grao til un i 'tarcisn dot so- Dicha reremoniaa ae Ce cua'i a tar
ferLisandro Pcreo, Pr onicite d rIces do to tardo ci marten quince otL-
patia do Soegurs. pFore lel tnnouigurn- cen la
I b er y b endrid 6nsde si edtire silo Manuel Cardenal Arteaga ys Beoin- 0
on Morrii 158.ir. N, ,
MIcA G, REQI-rIEM -" Xrn- 2M
haia, c celebati0 T Co n ie I ici so ,a dc Soc ii Ta o piadso ,u ia ht i ha ido dipuCs- 1.) E F
A Elancime i namst de iEd tic em en do tor Conlr s ei ore h Za. la n el aDed ciano.e s p eaelfrain de hna delr ncfiii P ed or i s y ito do nln r ial ro, s an de o0-aen de od Le-
El~~. e' em.Onn pot, Cuba nit Mex,- gnc6n Mr noi atce. 1 1.1 0 AGU
_ _ _ _ _ -- _- oun ien00 ua
R E a D I C I ON 61F-LRMO IC LELA-,
UN/., as-~iF\F I'- A F geA N E K aa .. ho ..- n se- Uica denirn me a a lot.

scuc ht" Prz pot da brea do ]a an ,ee elUA mon quince lf-
Nai deof nso.~ns d.0519Lrn bad,

F oLAR orteA DE LA En be Hdbano Biltmore htI oud 71 silo Maue prrdioa Ag y Sn ll ol[

reniosnalts -u proporionanro tin. prorion .... reNCOnN .- h n.. 21) n:r.l rin .clCO MUntCtolO N ES
Hel mar-do a Iton~ Inchuo ae Ih ploy. hin-do yciildeL
porin lse brinasar dcl mar iglbi rtrdda San- Iut loto antio hitni-,id lrs tl --diariamcntr atirndrn .sua asunlos on IahbiiH,-i,', Du-clu- 'p 75 Ia\aa Oiudi 511 cii-etad,, ri train COMUNdiCAC tiONE
G.ENERAL MtOTORS Prostigiosas mostetuc.o.....omo Ia U.n.....idud dci pilo ..t. 3 ..t.. Lo~s islc.s dcl II ......a BIh..... tdtuorc,
as~Jt~ aViiil.n ...v a toiglosia do Santo Tomals. y el ctlici t... i 60de at() ...... tronuio port ci ....ti cliii iuiu .. .. diI'l~~~l;d@" lilUO[e
FraInNcIA EIcA g.do poe ..... ineriorublm cond1W .i ne.t etat lont t...... do 10 pic to r.. o nra... Iel ..1 r %.
sstrCramgtt ceidncal Aloana ale losio Pejre r2 75diio I.cor vacan hut AV( ,,-ooi di' 1,161cit
( H ovaa a 8r r nchI) club y hibct.de cansa de apar'tamenlos, esta-b-ci,- ,7.475 Plazon merniialrs 75 311. snortuadotib to- [ ii
mionlOll comorcalcal 0 indunirias Actua mnl hay plleitrs e 6m'e l ..
*ento conslrucci6n I o dc anos mit E r ri H na B mr ir iu rdeal pato -ll ao t
El H-labna B\Ctmore ... I ,,r deal p o tin 0 i. 001 -" H (


A rrov6s de Irt s.c -orid .o a no o do q d l i _'cTAM.NT/J
n e . i,-T, .,,,, R!5,DENCIAL -
A.,.,".ALBERTO G. MENDOZA .- -Z II,' III,


,--,'--,-'-' "OIG AMARGU!IA 205 TELEFONO M-9,t4 ..i94o-.i. .' "'
rr


L pUB6 dAO.: INs dl AMN
CUBA CATOUCT A RINDED HOMNAJ A~ dlO XI, MAAADMNGO


aj
0, .~ -- -5-
- - i ii -.a D : I \ AN0 V cfD
PACINA DIF7 DIARIO DBE A MARINA.-SARADO. A2 DE MARZO DE 1949 .


C t *I M I 0
C_(a~t !i ci s m o


S......T.....o.... ....... C A R T E.L D E L -D I A-
FASTUOSIDAD Y xU .i0l i C EL A *ARNERI
Es AS


-----------imriHs ---- | Jtae^ 9 E -M ^^ ^ -^ ^ J ^ Me~-y "V1
a iNIF- .i, -_ ACTUALIDADES F-LO0R EN C IA P ALA'CE I oEwn"
-1 ""ffl 10 tRICIII-S : I i Morerr sto No. 262. Talkf. M-4495. 1on Lizaro Ni. 1014. Tel. U-3533. 3.l1 coaa i No. 159. To7 t. U-1661. 041MOU
,1. 1.,I on- Rvista~nticl ~ fna ede a g 3s 315: Revist.. nol trl o ~a Dondo ]as 3100 RevwlitI. nocir01? -Al
a a n a cl~~~~~~~~~~~oine. LA CICATRXO c co o ooo libli 9o aSpra.p~t cra -cr~.10S -A$At
Las reliquias de San Jose de Calasanz rdy J ........ EL NOVIO DE RERTE ES PROy MiON-on oOa c Li vA.-
d MANIA con Jeannette Md -Donid y .landi Ann Todd Yp *.E HO AL PE.M r DEL TREBOL con Pedro LopAer Lag r
lraanc ia lsoi s d arno s I ,I e n o rtO o l Yr uo n I tyo r dmo I 0 LJo L u n e tai m aLyore s 5 aetaa LoG Roo re W5 ith e rs B lcoGy 0 c hir yiR IIw T, V a rgn o Is u n ta m a o rte s 4 0
ZARAGOZA, m arzo 4, A N oeVla lr c;6 lea ,, n a d lon les e -Ncue ioa l de OTrtO N o, .0 tu i L_ R1
eania paola nos im idi6 el .la- ensenanza. asociaCiones religiosas, .- r 5 Ls I y N T
e fle : lurrs y: ..y -it ,'l .......... '.ooS -TRIANON ALAMEDA ----z- I Z-A--N
b........ el Field-Dayecelebrado pr ..... publieo heterogineoq .... dic) ...... Ii l- -G A. N... TIiono,, M......
s Esolapios de Cuba en el Sta-de vitorear n instance ]a artistic HOY ALAMEDA INFANTA St. Caalia ItArraa. T_ Rel a Santa Isabel (-ariana Dere las 3-30 REta. ootiterL a -
brer- l eng .i ila y oebrad a py Pa 8s0 publico heterog---o cuo noPECIRL (el tebD 3.1.~~~~~~! .a.U~aife~nanmyr*^ 611ie cot UNatia AMO TolitEn 30932 onal DOS:X AVnL^ ^^ -EN CarsonT y ------ ---
dium Universitarlo para conmemorar carroza que conducia, a paso lento. Mn A lam 4.30 y 8.30: Revisits o R ........T10100-Ion Jack CAN R O e
.. el terice entonari la era n de d las santas reliquias, aeguidas del a- . . T"4 METROPOLITAN-0 n y Bocn d r Vn TIv oE R" 'n
-el_____________ ____ re-Ialiqttei.. s ..u. a .. e .al.-. .A . 11E-ZRARORR"O dc"o I E aci0n40 e00 tren1 -e Cuba C ASba MA VIDMA- VIDA ADAS cnA BetteDay's0
-San .-osd deCa lasanze g tlori-o un- -aldc-del-gobernador, del Arzobispo r .. .. .. do Claoell y y 2trno\ de CUANDO lOANITAS con Esther Fernandez y PrDcto1 de eostumbre I
clador d IS escuela calasancia Pero do de odag las autorid^ados dv- In.,a pro- A I SONRIE EL AMOR e l technolorl Antonio BOdd- y ENCADENADA 0con0-0
I co Bell Grablo. Danl Darley y J~une Armanodo Cargo y Maria T. Sqel R oINA LOECEMAL
Ia providencia quiso d...s, on c01m- vincia. Y poniendo atn mayor 0..0- [ Havoc. o u... LU...a .....0... 60 ..0...0. Lt a .. .. ..yor .s 5 ..s. Balcony 0 s
pe.,sachdn traida en bandeja de pla 66in, las notas del Himno Nacional. Nifos, 30 ,t- -- N0fi0 20 cts Ruin Ryo. T7 6fona M-2272.
D Dscde ls 33" Revsa, not-elero na-
Ia. 0 Un g U. ma.or el Tamar par- ine r.u..pidas a tramos pdor los him- I IA O p ALAMEDA P Ia .....1 T Lis I T.I
to en unia de las grande pro cion.s. nos e .alasancios-: T.Ae P- N ... A L_ PL EsheA F- Doddez .. ..... ... ..ad_ SHOW FAUbTO -_
que vienon hacidndose por Espafi e.- METROPOLITAN--- INFANTA K... A. 30, -. L 1 A86 1 N (. A -Ie. r-G29I CSrlos L. 0100d LA M NTE SO YA.S ToCUS..
tos-dias, en ocasi6n de Ia visit a I la Almas puras, cant ad con carifio - 30 RCviCa o .l cl.. d.s. tiu. A-I-s 17 4 00y. 3 0 : V I.Va E- -O ANH GR00 %etll .5'0010d0 ABo I1
eat. I Ded iosul dlot o a i Par a00: Roolsea. potlclero o A 1 A 0 V L 3A RANCI0 GRl ANDE L en oaoes co ron P ITS SANABRiA oi
dPeninsula A lag Reliquias (...z6ny al que es Padredel Huerfano n00 . ... .. oaal. op dlo 10 do Superman. SAN-.. . . Jar ...... A .30. 30 0- ..........40N EL MEDICO CHINO!
, n JuneAlays o. AO lam 5.30 yV 9.3A0O R 'Jor^ N4ree u t lnyoR0 C YS t A r
l- oengua) del gran santo de Peralta de, al qe .. angel y heraldo de Paz. .I GRE Y PLATA con Errol FlyoyAnn . .. .. otio ....y oUnUal y S No 4A0 NI SPC ELALM GMD OCIA
Ia Sal. Una satisfacoidn a10n mayor. Estrofas quo ca taro. tambid n lao.U U N A M O R ....- .. ,.. ....odn oe ENtric A y R D0IECTI- y E r HepN urn 000 Spr orTr R A C IMII N T C
cuando me fad possible acercarme al cadetes de Artilleel a que escoltaban . Luneta mayors 60. Nios 40. Tertu- 40 NiOS y Balcony, 25 4t -is SHOW WARNER l L. 0 00
e ml n 10 14 y 15. ,Ve..d -o LUX ,.i121. 1

I-A- --15e*^^ :Re:vi5;tr:, notcie. KO SALAR
de, me come, ex alumni esolaph ac 4enumno s -ca- _ A MI5rSdKO AILARINA
decon EL oAo DElas SNnlo.o A R E II A L N A ENIGMA DEL... DODCTO o T00 ,, T l, i.- SALES
L-oi-Huabana-hla-grai-cari*jdad-rd-dis- l-.a oe--lop ?iaa-00e0 -a-Sanare y Fuego An... dy ,,a. ...T- T.,,a. U-370 cT.... i .N.. LA TAB A DEL CA lAlAOERNA DEL CA. A .non,., Juno Maa .., ,
cioulos ca!rsancir,s de foda Espaia caintado el To Dum, los reliquias roue- .A,,. do Cdlumla y -Tel l rid Is 3.30: T001L oAlelro 0T MIND Con Id- L$uooo 0 l'1o %oV0.0,d ANIMA FlYN I
quo ostao sonmanas ostin ofreclodorn olods0 00mo 00 00 nooa. oool 0 doO"pr-roo Deo dc Toso C3.30y yrestanotoo eo doC aS- MINO lo roto p vt'lle r ANIoon : I~tanda 0,o0 00 0
-- Funrods y una noo nld ot-reciUendo n eloadaol en un mesa en el pres- A lao 400 y 8 15: Raevsta. ootlpeoro clonal, EL ENIGMA DEL DOCTOR Luncta ma1ores 0 ) Lis n0 0 IOnd N 4O0. - S E
I a!Funddor nal uestat sliguar d! ;nacional, e nsodko 10 dle SupermanI. ,.,n Tom Conway y estreno dle CUAN- por Ili noc'h, .NtA, o Ealeo 20l CIS
d aood.... y de rratitu g biterio del Altar Mayor tSituado de- SANGRE V PLATA co, Errol Flyn D O SONRIF EL AMOR (en t000n01o- E XLKAZAR HO0
qurde iol l a Zde ratitu sdhn d Ira. del aliar donde est Ia Virizen. IN ROMANT0ICO Anna -loerida ... ENFERMlFR A Y DE- S. I. Bettol y G Trable,. June lao c, . AI
p le m al Zade rao a dyerrla Sal lan -,e li lA yrga co -sdo ', n TECTIVE 0co0 Lde Patroick y Rgis To- Da* Dalro v J Oakle L Ouneta mao- R WARNER PRESENTA A
-Una 4t fev Prreclo de 111 50 Iius ia -Ihdsa 6.30 y 60 a a lo o dA p Ter. SanRafael y A ois- d.-T* MI


Ii I. pecladi octi.Uror a idndens qu llLO ]8c.lta crsube tul. .10o .^e:T Tel.co M-24 1^ .^^~^ io^~'e "^.^ ^o^e~ ncT ^ ^ J A O L T
m. mdr s...... Un trio 11t100.0 quo fondol Para vor do c.r.. lo ei- TEC- N- CO s .. 0 I d Desde I. 12 ............... ERRO L F1 0NN
agudizaba aon mis el viento d lun- qulo s y entrogar a .. r. dote aque- be- y Td co .... ......01.. ERROL FLYNN11..
.4 lrg.1, ido a In quconrida c qe la jr.s obbetos menodallts inue s 0 tamp a -. en c COdMo PloIRES pll.o. .... A: S... TO U ElY A cN0 00o"I ANN DEMIAN
ctludad deolo a Ia rentrio'-i,; elect 5ar-oss que me qui pasar Junto ROBERT MARGUERITE 1 23 No. 121. Vedado. Tollf-. -i LU Y A N 0 do pehgrno.l Vc, lt'104 III A SHERIDAN
11 .lac.. hizor de rectos haca el Il reliearpo. La larga tit, quo iba td l q . ..t.de.. . .. A .t 43 y.. o l i,. Cr. d I.i- -T T.111 L-a rga il qu..... hi -, -111 .oR
tibio retuglo del hotel, sin sospechar dede el Altar 4vayor hasta o el par. -H P A national. ASIG O AL PELIGRs Dlde la. 40301 Revista notlalero no- nal. Ade-R h, 1, 1 I. e 6 30a pr-ogra S NGoEo
slq,,lero que In cludad dondPes ,o asien- 001 tr, p dfl'aoaooie .*1 _, too .. ...cnien baymobd y LA CICAT'IZ 0 .. ...... 1 rero elO l CuaG do OJOS DEL de0 010000001 0'ool o 40 % :10 ..


- que.ooc~ad~al~rn~in ^estu% euilriilc.!AZ i C _eend _"0 P-' -o im^ V^^ ^S ^ J -.c,.,.I,.. -T.u3. M ^ ^ ^DE CIV
in el Pilsr estabs emsa hrors ell %is. ,, -o a T-u P ~ n co JonBnnt Paul Ilionrood. 0.00 IND cod Els Agire Tto Junc.
pi ru. 00 vl u11 n gras -csotiec.mlen- 1110011.gra Mt~? Ia sic?. d0 Iqt sI-h ILFVUU.,, L!.nn. nrs5 i ,NiR 0 X Y'
to: cl regreso a Zaragoza despus-de cias Naogentlleza, del Dean, a qulen I _", _. _ern_ 20et_ IS 0. y00T o IraI La Sierra. AD-MAS


cr00 slo rs. de cap itll e erl a usl e n d oAra- l r i mas a ntl delay Deaoln, a qIlo ^ Sol Iorlrndio- 40000.i m 150Hao an p raadpcn .Kolt n. Ar n. 0 ,.,.,loe..a olclrL ay r 0, nla.d v 0 no l ADEM ASo 1 d l U ER A
- .. iglos, de una lu e de Ar -o prsna s r ecomo iuast oilum- AL A PARKE[R AKIM an.io Alum A S T R A L Tn N, .Oooo B-415.
en: San Jos do Calasa ,el de Capon no doe los e solaplos de Cuba, de paso Iit I ,[n.ln,.5 ,r f... e. .y Jo. ".1. U-5. L U X, A.b l (,,,ot 4 ,n 00 0 0 30 .,,,n ,r 0 "', ..... S ,.-' ENFERM ERA Y'--
-- 1610- oventurero-r que-abandon6 las r Zr Rag onin, una h olran o af su San J1. ----. .t 1 l0f.A.OO D --l o. IMoa oOF1. D ETECTIVE--
..t.rete mn -il as-ll d elR bagorzon Pa- condujo pot r a sacriska al nitar, aho- eional. estreno de GALERIA Dr' t1Tmor. -" -\.%I I .... t ...... I....... -.


agrestes "'1"'' r" unatna (am a. ,ln I Eprsoclho quIes u u(rsuri eIladymoi ie-^ l Nl`iiE1.-------------N -- -. ,-i,-co| n-pp-
ra seguir los dlctados de la Pruvi- rrindono s-ttas horns de espera. PE.JOS con Eric Po hnlan v Adao.a A la9 4730 'b 30 Revlsta. noT lob toTo Balu N l. A IIER ,ANA I1'FA Epiod 10 d t SUPERMAN I ..
dencia que In destlinaba a ml i6n I R mey (nlapt paro lienres) Y A IA n do 3 c al on a
loltrlorrea. Yaanlo01 Relcorl. .1 o liror N (~ ~ l A Ronooo 010 aplOparan0000-tO -LA rornotonAal NGRE olANotoEPoE0000ocon Ped0r000,,:on000S0ell00 Alt Lunela ola__________541
_Ylltraterrena. Ya ante el Rel licah rlo, al no llevar NV 0.- T Laar n Mi ANGELIToniO NEGROS 1 No.o, 30 - A R0- 30
Fue a Ila mai .an sigula i orn. vet ronmigo on et. iiiante ninguna de -a c l6a5 I Ji tll. L i- G o-oil ool oo o 30 Inf ante. R1t M .. t .. yA N A L i O Y
0011 100.00000 60 hoo.1a ANCISCO 1 mli I IiLnvAmyoe 0 i WARNER PRESENTAA
tod la cudad e ngalsda con don- Ila, medallas que se veondlan a Ia en, 4 L _,t _ar __0hs __a __0 Iy 1t Een tn L et a 3 cS
to de danderan naCionalos, las aa- traa, enl proplo Dean me lpidi msn poEL BARi BERO DE SEVILLA) UN GOLPE DE SUERTE despe. ...toos oN,. b.lon 0 ...oln... ..N. oaln, to.. I o 0. SAN FRANCISCO W. .7 crSm y
nidas e ubertas de fla ires, cuado i- lentens, pasndolos por el Relicario. I, helo, N lly n r roo a npocooo n pATI C o a'5 l. ,00 ERROL r FLYNN
e -lmoeclPC-Ie I ..vfi~ bella Nelly cor.ad,, I scpan ... ..."d y Ft;laudidolc par too, o BELASCO AIN M A J E S-T I C ............. I ... .. ... .....C.
dgamos y supi eos -dl recibirrlento Us ... a mn ......lal-io q1 ....... fooorila para-pelilculos de opera por poblr ... y olmando el "Barbero" oc.r. I"OB d .. .. ANNIR A
quo ta ciudad, en nombre de todo desde tan lejos, no puede irse 0i1 pooseer ad rnias ddo una blen timbrada blzo n01s que conn hrma ratr al privilegito .l ascoain I P falvoo r. T e.. U.5200. Co50ulado.No. 210. T.I6f. M-447 7. t tooto. n '.0 4 N SH ER ID A N
Arag6n, Jbia a rn dir mometoa d -I l ar alguna prenrlnda tocada por iAs y mej.or ltiVadlto .a 0 10 f0 gura y, d .oz Par P ... los dos p1-imero..'El D.... n4:0 0...0... 11...... ........... ay .. e T. .
deSat. relu uas",tme dlio, y actto seguido, tin parecido 0ien por ciento ootg- Barbero doe Sevilla" eonstity6 "10 clonal SOCIOS PROFANOS Con DsdeI 'ONlo O tsta. nolt'loo ha- 10100000000SELL I.a -a
pos at Santo de o Peralla do I Sa l de i utao m in AAnoold y E G Robinson y EN UNA oonooo AB ROTT C CO *' STELLO IS-
U a rcepc la tr Se ndo e rezo, vol imol io y dr afddra ser una ac- golpe do suelrte" por 1a 00000It ra- pSLA CDNTIG O ten seholor -o n T A OSD FANTASMAS toon Ahbo to c0 Noln, o Ro hono 0 l0
mos presto ciado con aaterql. tonrlrd od oena I..nlaisti l iro do d...mioo.. al d Ars gondo ni. .sa da I .. cu. do.M..ol. ... .u. ........... T.Iso. Peras tl---- S vt o y6 PL A TAR G
..p bhieon quo oo los' 10...t.n(.. L 1 ..a .....0 0 "1 T, ..... .........0 ...r. ono L-o.o..... A ino... I50 '-.. .
cuanto a magnify eencla y brillo: a Todo habla psado en unos minu- "El Barbero de Sevlla" entr6 p ar conoeian. Y como el lente, con 0sus 203 0 a I-n1- Rnob o t40 is NNEos 20 Ct ireotula .
todoa lo largo de Ia via quae conduce ta, como en L in suefito. Minutlos qUe, la puerta grande en el reeinto doe lo prinmeros pianos implacables muestra 11a1or'" 1- '0 N0 0 do16 10 i s MAonto y Anion Rec5o. Tel.7 M-4714. 4ADEMAS
dede In coarretera de entrada a Ia poe a. sO rapldez, ivivin por si n.- tistas favori tos do lao pbicos del tnodo lo q0 100o ortista 0iene do arti- C A M P O A M E lood Nlo v Eo 0... ,...0A0....0 ENaERmE yRA Y
ciudad hast el Pilar, estaba tormado pro Os nuetra memor.. coma ot el mundo, .mpo.ando por el nortcm.- a. d..bri6 Io que hacian y odvir- I 1 0 M A N Z A R E S Y'l. S ANrE ..4... TO. E LOS0.....
Sel EJrcto en -trajo do gala. rmnden- reloj do Ia oldalos hubier a dtnido ricono. A partir d eslo San Jo Tel A- 7 54. nA-. ,LADRONFS Itn teehcMlorl con John0 DETECTIVE I
d:o- c aptne generala qulen por el i dan o Ia pu p son mor Una pptro goodes ciooolools-dc 6perro Noily Co- Dndo lam 3.30 tozslO Ins 0,30 Tooo Carlos III a Isnsas. Talli. U-3354. Ilall. Patricoo Oolrtreoootl general a quoen ptr el imCin de I emoci6no pledr.pensaroe en fis arr tna TIng ai drand s dot Tajte. do poaraloede cla 3oo 11000 h aoT-rna.. o-anbotro {aI 1a00r0 25 s-laM o do ysor 3 0 pter. Eo


sin ensa enad en CIrai que se, deia- trld e'- Itc^ ^ S v \\l^ a o Tav' o.^ If po ada d 330: Revi-ta, onotclero ha- r"'10 tad v" n""he Re.u, notiler ta mavre 2,5 l U r.U C enitrs eadpi3 o l sodio, 10dcSPR AN
e capltan do-e una milrcl a de Cristo Mlatans lo tas relquas eguitranlo EL rcC-,rCe v prdU Cl,, llt a o :--.i .,-e-ons, Ia version cineom logra fica clonal, EXTASIS con Hdd y La r y" national, CONFESION Can lugo del norhe o N 2 0ld 0 d 0 1 .x...
1l.5iPai- l Paralso. amplla Y tlips Itlncrarlo por LSpaafia antes de rogrle. que Ia al-,rh tdo 0ri de.,:t,, -O ,o belihl n Wa obra de. oReonin, tu D OS T1 paraA Fanrs .. Lu.et. ia ,,-. LA- SECTAto D00Looe Lua r ii Atlt Vat- --
poatabar ,eola lsiVrgn a los are na Ramn. d o sde Plverfin 0 01 10- ci opci central do to oibra y p)|0 cou tr lio oan r d m Tootalo .n 1 o0 ,0a or l uneo0Key y Lta t CAR EN 1ono Lo- A 0 A
bre superior --segtlin los dlarios- a gar del colegio de San Pantale6n, In -. t l d art'it00 s perdr N _____________u _a o o SANtLTO S SARE Za el
treinta Mil almas. Ali seo dieron la cas-madr de la s Escuelas Pilas. I a 25 botil .1o Santosc Sure bonebosrpoTe0 s. o y tIaono v.ddgo.
.u sene det laa hubuese la c suna tama. gloria y provecho quc pesD Ao 0s1 fresRcura. agilidad y movietien- C I A las 5 00 o IP,5 SRevo sta. noc4000. ro
sus gro~ni A5 Iorlo a, hu5ot coo yI\--.!
.. .. .l.oo itt a l 00 co-, ..s..o 1 o.. g. olo ., oo to ouat R..- Sns i.. Cansalado. 7 . A-7. ... .o.loo.oa. ZORINA IA... o ...........
tad alaor sin aquella oporlul .g -e t d me M r I T DITA 0 P con Rafael Baldn .. L.d oo r
EN MARIA AUXILIADORA FESTIVAL DE LOS PASIONISTAS dad es Italo Tajo, el bjo croo.te .i0.1 .Nloll doooo.ron 000 00n vcrdaderuo mas- Dodoes Ia 10y1 A6ro C Lon" ei ELn GOO
Mafiana domingo darn Comlenzo Ya estdn ultimados los detalles del c1ue hare un Don Basilit poo as" ve- tro. "E Barbero de Sevilla". va a dial, Paruton do 0110 onall,, Vislbalo. -- Doogossa p Z1" -r -4nolo 0 Cio LA DI1ha DEL OIu00-
en esta iglesla, tan vlsitada par Ion "Gran Festival Pro Torres do lI Igle. 00. cisto 010nte y quo oon ignuui l00- onhohDroE. por fo. el0 el com quclet n MLu d htocd d ooodo s ocpldo So e o le .tn V lo h00y LUX laoa Aoglos ngros,
lll ,lisRri.nicP asumo In d igoidood y St rodo looroodoo toaoridlot yo E o 000 010 cui1 tolool n V--alo o-s so t os o urtos.
O " nda. nCa rtlm y Vrogram Cg- "'N"'.n. I DUSEAO DUPUYTREN DE A sangrv Inn y asuntos carto.s
tfeles devotos le Maria Auxiliadora sla Pasionit de a Vibor". Este ten- el empaque d goo.n sefnor r.querido DPE, ..oda Ito obro compiota.e I Oodrtn. nu aIST B A N D_, MAJESTIC. La .cart .l Abbott y.
__ y de San-Juan Bosco, loa cultos orga- drod lugar en ta plazoleta de Ia mlsma. por otras obras o artists de su cuer- -andas especd ales p I las 10 do Ia noche 00 deartones Prcios 1e c o, bre000 ho l IA RtI. Aldeo m1mr-lloso d nolo
nlzados en honor de 1a Virgen de FA- Buenaventtlra y Vista Alegre ot dias d ol a. El tenor, Tngllavini ya era muy Ilos pr6xlmos mi0rcoles 16 y jueves 17.. ,.an rba 12 de Il dche en el vestibu0o S de MIas NO. R1l81.- a. Cot l ha- asuolltos c0ort osa
___B7y del o- I lonio mes dl Iay a, -c 00 MAT 'IS0. rpisodo*n 0T 0d-- SupeFrImN. LAA NANZANARES: La seCta del trdbol,
Loa dlvernos actors rellglosos qua se recautdacl6n que se obtenga serA des- 1 .lascoaln No. Ilql7. T.141. M-3679. SECTA DEL TREBOL Crn Pedro Il- Confeslsodn v lSUnlOS corona .
ban preparado con dlcha finalidad tinada a aI termlnncl6n de lag obta Dede lon 4 30: ROC t DE ....O co nie.l X 0 l ra r IL NGA, DE... C o A. CoAR ro a rubiooro.
conatituyen I Semana Mariana que do dlcha Iglesla, de las que ha gldc 5 b Dsd la 4 1 o o- M A X I M a- s Y I n oo AlRtoRL C la ;I Lsro
flnallzarA el dla 20 del actual m es de adm liable propulsor e1 herma.no Am or o n .VctoJ tOlt y El a. ......... y ..... .llf. UN..T.... N lNos N' T ertu ha "O ,t sA XIO: NoctD...... de .. Lo dig-
m^arzo, brosio. Ie 1A L a I I C -CFUERTE Mor bpy Corte$ls LIuneta ?n Ell ta4da y 1. 00h0,Re. -oo t l- o'orad0 y c, onto Rs crtos. o
glo 00yor 30 lla a 030 40 os o, to, nop,nal. LA DEVORADORA cn TMARTI-' Veslbulo. El Museo Du-
Marln... a. Iashn n.... y media dlv e IS La )unta ge neral.. I xtlo qT ... ...I, / puos Balcony 10 ios. A Ib 13 o "o o]a M .a Ftiox N NOCTURNO DE A1OR T R0IA O A ylreO dot Paris
inrnasrlc r eida mae d trt o n r n a no ee n cl7 'q Zfl fA'9 1 cloche CALIFORNIA v' LOS INCON ,,m nVltolo J oto-o. Mh-osxlao aynrs Lna-nt---- "--A T Lad n na y Tarno ue-
U SL3O' n a 3 t t 030 LI recibon i* SoiosD 'L Ps-- T A.La dC boos de Teotro Cu-
IIIas or ecbd Imagen do trntadoa interosontea anuntaxrfrn 001000 ,VASTAI0LES
It Vargen dl F eAnm .. IS puerta tes a tan Magno tfstival, tondrdr lugar t.20aAV 01 Loo........ Loolp 30 ... .alcoo a 30 Ia In Tslkinas 0-R........ -0r .... ET 1O0A I ... d ii 0e e.
pr ilc ipal de Ia lglesla par Ia Archl- el pr6xlmo m lrcoles, dla 1.. on uno ,s. V 0 d p Blo 30 cis D e lam 430 1ro1 lor o rto o h0 aorE Coonod o nore vi
I A D V1r n en n a ,, 0 o --ont-. rariod-d oooloore Car l loNI 00000 0 0 AE l 00i01 do y onroo e
on rad ad nca sa l u b a d c lann b Auxin i l o roi OactorIE v nID deK O II cort 10
-gpar eldJIeJtoo localesiadj dn a cleJha 5gJe. .... ....fl rsb 0/ do CUANDO .0.1.
Grupo Maria Mazarello y p or la sa La presaldlr el R. P. AntonIlo d c r U P EL E XMt tRO T L OR i oln te\orno olr ot 1 t\ t luilnlos cortf os.
GraA G J Ane T. En Dall "',ErE MEXICO: AngNlAtIO A negroAs, otra maO
nlilas doe Ia Catloquces entonindoso Jes s Agonitzaite C, P., Superiar do a asn Ra sal p An.tsad. Tel A-0507. Call. 12, (Ampliacl6 n do A mrbdassi.' O alk. e n v 0t 00 Da Da o. 0 noaI ot clon r .ar .-
par tdo, los aslatentea eL hlmno de Ia Comunidad Pastonlsta, act nando dD d lo 30 IFor do Set Tnl'..on -1715. N000 y 400 Lonh l ooro 00 niic foto, Notlo art. y Carto-
espe 40 Stvtul maasotooo Color.,
aS Santialma Vlrgen del Rosario de aecretaria Ia wedcorita Esther Trntle. lespontdi rahlo uaroo .'elI a 010 s 40 0 003) Rrvsta. notietoro MODE, El gain negro Y Espadla
.. maria. Ya etA orgonizohndo, aol .. omits ,,e y .t.. . ..la. ....a.o.t 1 00 oh Ion 403. RI. o sE .. a.. ..O.. U N I V E R S A L y rl',,vn v NotW ..... -y Epa-
Una vez colocada Iat imagen de Ia d los kloscos y atracctones, tos que p Toloauoeooonn Ilto-oh s ',00 C ottro.( t RuOls ell I stereo dM mount v Royal News.
.ltmos do tiier as de 1. Paranount 'ANDO SO IE EL 01 too eh- Egdo Na. 511. -- To oa H e-1105. Eno o p Espaa
Vlrgen de FAtima en su altar el que- han ul in- Fno, BrIna.o eo N, A thdald na1o-o 00colorl. 00- Betty Grable. Dan Daoley. Doode los 330 R.- to ncotoro ha on 000 00n000
rldo R. I capellohn Isldro Hernindez, tegradon on In stguiente form, .un. "K dc a .. o. o o 00 1 01 Ito ,l 000 NOa os y Mr 01.., 30.. ... y os DORa oSoS . .. 100 ..u.o.. SUr-
JIc Ial yQ f ntrosI- .LunetaI ,ayr, Mffal 30' dl deog aHe'l l ...E NAIAA I acoyms avenituras dle Juan
pronunelarki una phitlca dando Ia quo a diarlo Irvin aumentando los In.- l A4,a de .artoe S ntr.daI,,v'.30 ,ts- 6 Ceavos Narry y 30' NO DORAD S Con E l.% t I, NAIOAD. deM Lr as Camny.sno
bionvebtlda a Ist Sagradia lonagen on tegrab~ndols mim. cleito oss uroPoos IOE ~.P~OO d Maoo 0000, Carmen y osun to.
nombre de todos lo feligres guldas da.t.. y damostt do.. ncotra I N C A N T 1O0 A010 mot Daos 0 ....... NEGRETE" C O nd r
contlnuacl6n tendrd l&gnr un edad, espectolmonto do Ia vibo o e VA date vAATeras y asuntos cortor.
m~s rea a -A q uO s r _aA 1 N/,pronao/ -a 1! T.I4f. M-6055. Poado y Sa Raal 7.140. M44646 ary vr sor ots
m isa rezada en c a que se reharu n et r Ao)// S YII S RO [ Depl In g 330:oR . ti... it, ., V A N I D A D E S NEPTUN : itellas hu....s, Col-
S a n to R o s a r io ln to r c al. l n d .s e o n c a I, G r a n R eo sta u r a n t" .' ( lo c a l d o e lo o.R , 6o a . e. d o S E R OR IT A \y I D oD d e ta s 3 3 0 o b s ta o i tic e ro a C ta a d . . T I. . . n t o s r e d e n to re s e p is od io o a r -
do Mlsterlo Ia jaculatoria ,oevelada tintig captllal.- Directoras Joaqul- CAL plUAS, .A 44tUII Y VORCIADA 0000, le ,,,o.-... reI. bColl Merle ionab estren. le LAS AVENTURAS 000040100 y nocle Roisltons yaocriom .
ISR ; N l TR PI hw h w & 40c ka~ r ,Oberon y [.a r.eI- C-11% le r E ni Ia es- DE JUJAN DE NlAiRENA con Briber- Eo n c nl tan sd io y no ch Sue rmsa, n .tte OLIMPIC : Venus era Mnujer, El es-
p o0 Ia Santlsima Vtrgen a los nes na R yes; Ju anita, Petra,.Julio p Nc cena unygran Show. Luneta mayorey to oey tLdlota Villar o CARMEN con LA GS JOJAS DO bit Man-ro pia epidodl s LMeVo s coSupurm.El
vtdentes y terminando con el hi z do Gor a seorlta Josei- 1 I.00. mpei Argentina. Lu ncta mayaores 60 40 L C ANGELITOS NEGROS con R- PALACE: La sec .ta del trebol. Lo
In milagrosa Vlrgen de Fittma. na ,op ; senora Concha G6mez y ofins 40. Tertuha 25 centavos ta tC-ontaoor. Pedro Infante v F.o.Ilt. hiJos del otro y asuntos cortos.
lJe a0 mc.0r U GulU Luonea mnayorcs 30 cts. Ntho., PLAZA: Dos aventureros, Vidas ro-
El hor.... lO e l ....ation parifacingo Jesu a ....z. I ._' F A U S T 0 N5 Cis T E ....... Balon 15 ), 20.... badlas 3' .....to ct... os
bno diag do dlicha aemania es ol at- 2.- nbota". Morcedes P. do Pk1o P A A H o '~' NEGRETE OrsodoIso3Pbo~o0OollO000
- 1o dtil d he..a oe q NodeTnm oN. -d G e op9o- Prado T Col6n. Tel~fono M-7l00. PRINCIPAL" tCerro) El donero y la
__,-, ... ", Nodeli,, N. dle Gorosti,.a. Leopol- :od -a -_0 a-,,, ...tr... .. do y Trc... erc. .. T.elkf VM75DA91. mujer v H .... an de palgi.....
Todo los dias, a la, ocho do ia dlna de Ja C. de Gorostizo; Carlowta Ional est 30 Cuba TORMENTOS -Drd-e Tas t notmt no- "B" E D A D 0 PRINCIPAL! s Marnlaon Cartooooo
oariana, so dirAt una mlsa, Ia cual se- Piquero, Gloria F. do Cobrero Macias GRAN PROGRANinA DOBL E I DE DYoDA con Ray OlRlEand y Floren- 30, e rotde OJO brDO- r HU- D d as 4 30 peVidta. no -114.na marcdas y G co rostrovi d0 e mu-
Por Ia tardo. a lns olson, Expoal- orrha, Laudeltna Fernndodz doe Casto. a CompMorl .Eol --artaoc io go uoslsor DOFoEoaOIOO T E~JO4P 0000 opNdc UrEEhol -od c
rA dodloada a lo Vtrgen do F'tima. Carmen. V. do Etoos. Moarla do Cap.a-A .aVE T RE O I. Cornp En P..s....a.... Lorodn0110 0000ERDT lra EADDLDSIOtoRIALsooa, Al................... ..t .............0.. t.
tn del a tarde, saa nc, R pos-arrio La u n Feir n yores 510. NMlos y Tertulia 60 0en- VERAS eon Antonio Aadou Luneta ma- techiolor), con M. Thompso ONCEo Rancho Grandes 30 asuntos c0r-
cion del Santtsamo, Estac dSn, ROSario, llanos, alcaldesa de La Hlabana, Lon taros1 ores 60 centavos. Nifios 40. V S FOLLIES DO ZIEGFELD ten Cos
Prdce~ eev. grupo dle si~fioritas: Clara Veiga Ae ..I I0 4 - techInicolorl, con Fred Astaire. Lucille RN CME T :L aen e
El domnfigpo, lunes y miori0oles pre. Ferndndez, Josefina Esnard, C aromo JAC'K CARSON F A V 0 B I T 0 N E P T U N 0 ,lprofrnia b oo. Rcamooo.- El 0000001 .dl .doctor,d
dlicari el R. P. S .erino Farina Barba de Lancis. FID A A VB A 0., ... a Ins.. T. t. U I .. .. ... No. 5i C .INE t . a. ctn o ,
S.D.B., acerna de Ia Santisima Virgen 3.rKiosdo "Bacardi". Sefioritas. 0Enrca nd y nhe: Telst0. nord650r NptunoNo. E507. -C TElNf M-151sTXN Re vstabs ortos nd
do F tima. C....C r o G6mez y Luisita G6. i. national, eposodlo 9 de Superman. D... .. lao 10 a . Revistas, pis 9 docomonal.. s. t a j etc. 0 .oetc.
El juevon, viernes y sbado ten- C SANGRE L GPLATA con Errol Flyn y de Superman. epIs. 15 de La Isla del Concapoiln No. 211. Talif. X-4087. RITZ: La mancornadora y El nau-
dr lugire Trlduo Solemne, pred- 4.--Kiosco, Leohn Asado". Seoio- _ BETTE DAVIS Ann Sheridan y ROMANCE EN AL- Terzob c00co cartons en colors, una A 10s 445 y5 0 15. Revista. notlctlo fragol del Hesperus
cando en el mlsmo, a las-cinco do 1a rota1 Caridad Ramlorz y Carmen Ley- TA MAR con Jack Carson N' Jam cooedta b los oestes HUELLAS SE- national, eppodido 3 de Superonao. Io.- ROXY: Las m afianitaS, La herman
tDt .Palg..e Luneta ma yrs 50 ct0 N noS RIsRANASLn COLNOILLOS REDENTO- lamenteL 0Pi lands); NICK CARTER EN
tdc .AglGos o 0 Toolskli 25 cIs REs Lba 001 ooavores 0 C0s. NiSos EL TROPICO on WaltrO Pidgeon00 ompura, epeoodo y asunolos oor-
2:0r), eon Rsthe WPh A 0ont00 STA01 CT0N G.N- E US Ad C tsy-1
E l d o m i n g o d ia 2 0 a l a g s i e t e y 5 -- K i o s k o d o P e r r o s C a h e ro es to l a b a d a d e to r i t a s E s th r T rto t o y 'la se o t o r i ta L eo F , 0s ro t lo n o o t r os St..o ... 0 M os20l. Tis C A A I A G o d oA I Ao.- .
--media--de--ia--mahana, tendrd lugar Sefioritas Marta y Lourdes Portolla. 23-Parta do rigl Ia bol A. In r .dlt- ,_Est--h--e-rL _IMPIC h pt 0000 l o-Aoo, "0n 0 STA. 40TA INrA : Hombres de oopr-0
000 misa de-conounidn. .ooa .otr No-1C61.11rot Vooldo- C Nffhon y Balcony 20_ rS. SAN tNRANCI SCO, Notbres doe pra-
unamia -on-n. 6.- Kioseo "Tamoales Seroriltss -"Par tiro al blanco". Lu, M,-, lespues dot dot doer y solo. poo- Zasia Gsrsaalo. Tsl4t. 5-01. d y
la s nueve de Ia m aoiana se Franchi A lfaro, an4gas C arno en r -no G horo O ht Aco 1`a oln eo rooles el e se001 0 0 ele bre ly las 3O -6649. 0otI MPoIh sa. tH as del dLvorAiC T y aounto
oofedtC .o 1i0s EL a de DespeV1 dAd Y Leal. ct...... LA CBCATRcPl i- T.l. -, W A.R N E R ......
I2on5uara 010110 lIsa doSDantoida VrJen "L" s. Vdad. T f. F-N G0. VN Tt F e
d grariotn I Ia Sonilsim a V. ren 7.-Kiosco de "Chocolate" Seficri- ce 0l6n Morell de boloragoso bre el eoooitt organizador y o0110 Reid 0 Jo sa rln ,Stuart Erw inLota Dn A IA_ 45 3u 30 E01 nottororo L 00 -n-. on ,
dot Rosario FAima. LAS Campano y Ofehla Valdes 26-Kosb o do Ins "flores". Seoio- ar cione yores 30 host las 60 y 40 derp s. national, EL ESPIA INVISIBLE con D d lao 330 Rob00. ntc00000n00 SANTOS SUARdZe Zoos Ia muter
La concurrencFiO a los m en eionados -a O l eon v 20 0 L. A l s 12 deo lo to - .ot1 l all v VENUS ERA NIUJER con elonal. estreno en Cuba do TORMEN-
eultos sera. sin duda alguna, som e. 80-K ios co Espodol. Lu l bo yt r .... ... che LOS INCONQu ISTABLES I, LA Robert W Valker y A 'a Gardner Lune- TOS DE DUDA con RaI Mloland I m aldlta, La. notijer del otro y
rcsisi oa, Io. nindose una vez m" 4, bide y Ju ha Santurto VENGANZA 13 EL MONST nUO Lune- in ii aio res 50 ",s N tlos y Tertuta Florence Mard u En aa yeou a tdp l S gran aou tos cortos
re oho v e C I Ner v o r d e l T)0to lic is m o h a 9 -K t ... ... d e F r u ta s R iv a s F nI ta n E N E 1 E X T R1 3 0 I. . I3 s . ..n 2 0 c o .I.0 0 t I . . L u n 0 01 0... 0 0 0 $. $ 1 00I S A L O N R E G IO E l p r in c ip e d o lo s
banet },rIndrones, Tierra y Sangre y asunp
baneOrACIN poUrA 1 .10e ooor IoaN 1ASarEE~01 los cro
A )ORACION NOOIRNA 10 --Kiosco die -lie htdns Se 'ita IllA- STRAND: La secta del tr~bol. Mi-
En earnaci6n Oliva 0 var0as seflnur- TOKIO. n1 arzo iINS, ---l bonrat .' I tu 0c 0 toou los nortenm 0rl00s TOli )osesi6ii d n uevO I 00105 de arrobal, epis. y asurtoto
El sreioor l4rbeih a, president ,y el tils. "Juego de Cboo eblJos" 1 tar0 0 Ulb c d r o dc San Fro n nc sco .Javier, ,n0- h,,an el 'i bjb vii el }ijoso vapor de TRIA NO N : C ts nd o n tie el am or,
srfior Nicolas Sonoe .. ...tarrt del rn. Olga Incr. y seor Aigurl Ue ... .... ....i, deV sigl, XV, .... -2:1.50 10... ada. "Pre.tlent Wtiaon" soagador de 0 N oiolicas ..1 ........ ,coeordo ye nooori... t1
C,,nsejo Drieeti'o do Ia Adoracl6n 12--"Carrerp de cabnllos" SIfior o elO No oil ao u6n do sde oilma atV .In- q c h,0ra int a csala especial Coldeoo W Ion Na-nlt y N n a a ,-:,' N 1,a intbjer manda y -Gat i rfa
IN, l,:tneots lorolmlooaa olottis, bnllroo1so lo ud oore l 2A tuh, batytbooU dotpont fions dinr doo Ntu-
E li A oI oca le de inyo sAbado 12 al 13 "tara o0 ros 0 p et u h, .,_ o -,., r chal O C dde i ,o (tdo lo Ills .es1t. N0 T i nb 0 1t 000 0 csper 0 1T00e loi austia- Elo el despacho del s eforo o i- st .. (oonbo 0t acl f ela p0t ins )(l t) __... bes d I pasadbo, rp1sodio y tsun-
d 1 0000 O 1 : o l Q uo noo T u r no c n Ia ba r tIrteto S o M aoor g ar ta d o ... 1 01. 1 0 oni sn oo n c r o e I'0l ....... I. I ~ I I ..... agno 0i000 v a0p 0 r nl l e onto l a q u0 ie O b r a s P u bo l e n s s c o 00e r0 poot
liteso l a o hol Coora1o136 n d Mlarsa, Cerro 14 -14 P ra norgnoolz r lo t hob"ll... si tol c.It" l ot Japoob. sera Trol I b oI I .1-og o 000 Ie 000 ros o soooo bo o oootio I el vin- lito Jun 0 do pose lonooooo blb noieo 'o Iolg a- el Till Sid0, 0in0 roso dde ella. 00o0 rifien Se reconcihoo i e00 segoioda VAN IDADES A ngel hlns negros. Ias
,Tuoloooaooo A~lo a Capos-stnooid Carmeo, P erroo, nlt 00toun ei rlnooh o --....--lob Oil dor del Milnosorioo El Sendor MN istro 1000 lblnbtl\ domanotdo ooooooontc do o pnedI 00000
tdol 00Sriem V la ll t aaot 1no l at. gugleota A(uiv dkihi Aroo.s do b opostooy, (.00r0- El brazo dc0rechn de San Fo'ancisco Ia Baroa tO bIn or-oo de ieoooo For 0000 oll0 poorcoloose n oic ese cargo 0I seno brrta g e cohit IalooclIns Rtisrd 0005 y e xade e ntlo i e toa n VICTORIA- E Uns isle ontg
do Soon'to t lo0000000. Soo A o 300 0000 I o 10 00Ito I too- 0 Oon r 001A lEon, uafac o oonoio
Illc t'r 00 Ia edod do los roboldiso p 1010 do rehbtlnod Nick Carter en el trdpbco, epis.
Mdiagt (itoboo totoooo nroo I ns Intel,sd .r (;IIlloo Hra-I (`,lt -,J ooaoo I ..IIb r I ool boooool tolrlo .- fglotoo it o n Ooooloogorol e noldo unoobroves ooo10005 de0,5, ra oo ll i pa sodivide e ro nll n contoosoo l. oscaa o s 0000 o nae oooooooooot tod d edooobos-g yEAS Notes-os Folrtn s d ~
Segumh, ~~~~~e I-uro .ce naricrsati 5n ra ie --ar tct".nlrl}ech Tomnmy es el Becnjamin. cncargado Ivan lit lie(Itfla citildnd donde teans- V DADO' Nivevos Follies de Zlegf-
0' tl d a ooroch po la. Iten- 10t0- -0 do .c.lo Ca 1-.a ol. _altot -_ .. -I -. -
to dl tootsooo l l~a Ilotoaoa nrlolrallooooo Mo lr ll~oo Iboo lO d l d lsooolnohsroo 0000 100 tool t l~bOl c o .4 000100sc 001 dogsnl .l 0- too ort10 0 alOenle0llb o Is l lo o t.-nnd 0i pclordio u }aodxh a ler. curreto dsoord h loo ac1-losn onoo "'no rtoo ue- ofctld. 000005 ldst oels
tl de t,- s0o lL'I~ |al~oa Sl ,r qaenl, ,,doorln. el enol p000r00 0 oe000par 0101\ .01l do to, Liga 00001a 0l 00000do, Oltos \llso tI lao Ilaotdarse l0:0ra alIt, ooun- VERDUN" I~e taberoa det combo
', lootll Iloot otioota O1 oil~ll bodobo los ocr- III--0000000 sehIelo" Sra ConsoooIo oto ob e''nos Iner000 doooobonalo Ie olo b io Itos iooooa rbobs oleltlootO~st o'lrlol Ito elI I itl)oooreeolcoorotoet rI dlo Ie- itrntljeo x loablnltto~ bor, que 000 Oll'gen 50.tite 1 tbotl5eehlU~ 00u0 ioexo~leoo o- WANR-t~O ots~mnygadsod~i
00001 'tloOto bo'ooLoooooohOo lioAd,, 1n o ooo ooo, .oot'ot1tcrdeoarlnot0 doe01d40I.0yole 1546. 0 t100000 l go dorrle-ool uodooo uso fa- o dadootoii o dooolor "o nooeoctl eno eoph-- t'or0sn100000tt :1000 Ihbtk hy Noto
tonlisiY,} -K oeod C kl D lv M ~bl bttx.ailt'dOldO.u bo l no0tra"- do lot1 ('on~l isolo ahOd0.00 001. t'aooooo .1000 ooi
Il Olooa .0oo ootoo ( 1 } o Iotooroooooll oooooh~ t 010 tt :otlIltlto h sgoooo51 0 oool sc ,od oo otnoo DIoolo 100000ooooo mnoootir qor o p roest a lo v ers~ ein-

,l,-sooa nolrolro,. Ol, gae ooo notnl'olb 20--"-Solraltlo -ol o Ie pa boobod o blo lob. 0-" h .......... ', o ic 0004L Iboo o Itotlll 0 t10:0 n o polo 01001 ao 0.0. ololloolo hhre 00 Iu c bla }a c ntnuc510ndolor l odololotnlooftst s 00e grd aln,oheno o olao do-} seldot do-~ .ant:, qleo 00010 b p raos oto- do .Oloo eb OO o
ouo rob boor, .o.ooooootoolp rtcc; dr lnrolo-oroloooto1o dcapndOo )oo- rroo 0000000000:00 / do l N oream trtoos ptollW Iosqooooo o
dipa sl~hl o oo tie ett o ..... -sllt I ol'C o11a Ia itaolnpa tnlu ] oulutobrbnt'"l boos .lu Oloo I.rtlo ;1' 00000 totlnlbbsoIi~tlt tO n ooooooooooooootslo S n lo tll ob Soobootl e Cotltor, Sn o, in v lorb J oo S n e na p e'oreae o p me t) e \llbea h m vlP t no rs ctnc llts"o xee t
Nt IIadr r b ib. te '" tt~-o 32't -0.-" l~lrtaot e eloo ls 0 80 0lota oolo|a I0os t0000000:ttoL ot :. In. l loS t sll' talltaot 1001"0Il ,i ootos t lo poroooora d c'"h t l ror llrtan- de rr debe lroos l'oltodllotra lo :000000 bostosoloS Inlooslholb hbo An oovenobobo dn de- oootobxotaoldOpf 0000,000 otdeolton Potl Toooooo. Oltsoo do paaroe.Ir ro pats.raI bllb .ra do lo$soooos p/o"os dodIt- tolmo t ooooe lo"r otonlogdonrlsll 0d00
del Al. da~l, e la t~rlC~t')n Se~ores.|l~ql% ;111 rhn, Pabh t~oln~ltl, por}tl Inc~o~l tolrolrr-lb.111 110010000le t bivdocoIncs 00c r Ingt sist0e00nluol atoobllis roo nllad-os p 0 Nomtot aNh ItaoadlsdElosooo dell000000-ra doodntrooouaontotte daooruora oelO dela t n-
do ltse 00 rt, r I~fllI conldln l eots r.O a 'boo da VF.t-opi ~ d 01004 ttblDla lt Rrl o ot. dootIoobo -,]aalv Ir Ia bl ooo'a reaiot lgeoro Aoo l rla y "tU.."q e 1tP(sc o m lcz hahsd hl ~ uq er
d -ha tl la a l iuhm de I-.|a' rlnz~' o ___ E ) tt Itt"(h eq 2O0 noh -, ls p r ro s til ltnto to a os npedo Irooral ndlbe 4 dep l UO~ O to lo 00000 ] l e oo, cn n ~loroo tt t .0 potn oorrcad e oo t'~~qnsCATOLICO: CONTRIBUTE AL HOMENAJE N ACIONAL A S. SANTIDAD EL D)OM~INGO 13,a-. ,,,-

r -


I _i, i' Ecq e
bsere pars horbros
desnudos, levans eli busto
suivamntne p ero con finrmeza. y puede dependerse siempre del slosti
que proporciona ... orqcjue las vanlUais-dcl frene-esCtan- colocadisa
-u ptrinci............7
sse-de-un-Aprinciplo espal. qur es ce,:lus,sidad de Maiden Form.
En satin blanco o negro con inserciones de marquisciee de Nylon-
escote ba y con espalda cod, elisica--ig
Lis (Alia pirat 1 p.,r Miden Fonm ambiM lsn ,For -
diustas .5 iaibldsd r si na l,, n i lus ts
s slh ilunrad1., en en In tos, iIt.l hitni 0 miul paid
*!Hayn in Massen Form pra cada li;po, .f .i.urne"


PLAZA BEAUTY, SALON
OFRECE ESPECIAL OFERTA
Prrman nlir-l fril aa 1000 i l lr ( A1 eie `l 0I |I.,r .i4st,
el me. de trs n
: S R T A IRMA
I teelal~ilsl en Irtalanlrnlss de (utit I'edlaUrf.
--- TEL-EFONO-M-7033-HOTEL PLAZA-- ---
por 7Zuluela 261.

.-__ _____________ I1AIl.F. INFAN'T11. EN .El, CASINO-
ESPAti0l.
PILD O RA S M nd:iogn"i'sdI., sde Ia
'L e mit,,,la not vsem l itu' in
R--- NTAL s'Aeta'-dl"idoll dltC,5 .ia iiia nls de,
VMl.a ilab:an.. VI tIr udiliOnial Wia de in-
1060 DISARMOUADO, fsaitui dv dile fri.
RlCON lTitulO(, Eist gran enmus, itsino rire los
N II M! OSIA 0D suci0,s y siu s y iiJ, pi r isil.,r a e ,>ia
prilmeia fiesta iei' aiti al de l ss
S Pili, ~i* ~ presligtosa sot'ledad
t(I I hind .55... li tabra snrnerosnii als('iiseni pArn
b.- iangrey infantrl, ruias de 'aluinsos J
Wkis Ur.1 WI. ."ll... guetes y muchos rc aln.s
,4 la. b. s..W i- -h,.t sn. ly o ii~a c RGi q re-
- 5 W .2h,.,, side el doetnr .'Angel Grii:alez ina r-
zansiisan nasia ?iegia O'g nde alirac-
tI\ os.
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN Amienizara la nritrsia rid clis Di-
E.1L DIARIO DE I.A MARIPA pSinmalinis dde Plegn


SABANAS DE WARANDOL


"AZU-CENA"1

Las campeonals do todos loi tempos. Econ6mlcal y du
raderals. Warandol AZUCENA, siempre el primero. Prud-
bela. Exilja la Marca Rqlstrada "AZUCENA" *n la orilla.
Do venta en las melore tiotendas y almacenes.

WARANDOL Y SABANAS "AZUCENA"


UIAKIU Ut LA MAKIN.A.-AbAUU, IL Ut MAKLU-Ut IV14V


QUE HARE HOY DE COMER..?
Nuestro Servlclo do Comldas a Domlclllo 1 ofrece:
* [Equil.oi Y V rdadoS menfs, cuidadosamente eta.


borados con artculos de primerislma culnaa Y
'i,enhsamente bdilncealdos, que pueden
seleccionase diariamente.
4 0--ooadernos ehgi,'nisol envsCes termos, que con
lervn e l calor natural por ma$ de 6 horas. -'-_ i
r -Entrega inmed,ai a itn ,ipdos y Iujosoi camiones
de reparto, afendsdoi por emplea/cos ,rentto y
e %per-menfa o.(O.
Raqus ( 'l C has.iedo, ROtItA rii ilez, I i h'SIiis ?i*, '31 011 li I tlcili r r ..i'n h l A Usted serhorra trabaj ... preocupacion s y...
ha Ramoss ll. ) R slc11(h I'dll 1-.' I S A ('atl Slliis S1 tar 4 vii' a N glI. 1 Nla' i I 4ia ,, -- ..

'rilorilh'. [ine de .pludlla de hI N id'si .is% ,shir el,: ,5sIa'sn.i l I'hle'ic t1hii li sd-. n, lu I.E CUESTA M ENO S!
de s'siteia ii sr stilee. on una sie- li I ia v eI.ida lii s owg. d ,dI n IgIa e 2 lii.,i5.sii., I.agmim"I-i
I 1da iwqte i e s le 'eci' loii Is ali gai Iis, t eIt'll n i Is t, lllis si ,ll l s No iie i alI lhes
Pil PIiue ee cVCdad, T esdO "r si. Clxli lub *\ ,llei i dei' s s.7uussCiis iaI e- ilvluel isinuiedi N.,It .isi
Alniadoy al giresiul[ tian c a4- de, "'...lit Il lul l sl S le ui. l i i 1\ lut1s,- il IS t 1 ,41.
dial agape., .. i, , I, .-,-hL f,-iI ,I ,,'
___ -, -. '..t.'1IQ~ "- \.
...." Ii i,. si, .T. .- .I de 'l.... ...i l,,,. . -l 's ,'.,i
Ra mos, li n ie s i i i ll L b l. ,td i ', I 'di ItIde Ps sis-i).' In OIs g I- it, a sts i-' les
I . b. .. .. . Im .. .:b, I'Iihls!ji l h .. l ( I... b... ti l, 1- ... i ,
co) PI e ,abn Iler~io oJeulIt .h-g Nl Lle Mu 4 116, tenl-.I.i P -,iat belia NjI c\\,I
Ila' \ P aez. p;,I~t el 1 \ 0, ~o.1 Ual it fl-,+.1 de l,'Vc-an;,""' FlmnaSian4le\o Avl.. ,A. IA R T
d i ,,el~t v. a l, fI~ v Jll'htied 'a de Y "tle bI, "p- i ll -~ I lll o il*i A I t|'(A a N tj~Tl,tT4. l (7

u;Liie ,Il i fd.i"de' S ai m iITO.I MallltilVms ls t.l 's1 5
I'la, dvilmill -. V 11O '' Nl 11 1.'EA % 0S -I ITNI A eTR K----PT s cirf osmi' ~. ORA iDE Is i h s' illslad d e a I isil. l.A SOA lte GOVANTSIi
i( illeis' deS Il aenI ... i ...i. -.... I i mii l% ile t, ers j-eiasseis ostma da is dn lc R lin- s
Vita ni. .ai eems, .. (' 'i- fie d '('ntIii f, ilt s-s. V es i. .' s itll, 5' i'sii \ii'i .e .... l .. ....... ........ re m f e o li si mb. I S an I d la y Pi n-
delini i l.a- isis-,i-, di. .- i..,ties ,ra1t- .ii l ,-I.lls..it. i e ns, i d dilSlst1d!l i e l ianI sorde IIi l e l ibds siidp p san a tenplrada de des-
bir-i t do-emS It'snuine I ,,e vinn'sdn Iia torBel 51 \itliii .815 cul)it Atcayer Ins uita v gen-
iesden-ass Jr, -.ne .....'dudi. 4 I onlisla l os hw % hu '' sit .i ......... 'g'"Stl. Il aii s amsCnnsuelo Morilin e l o vd' ass n-
u'ii lll Lirg eumple hoy i onee iahns brlllailie sI s smut ( i s i mld t'Vllili. mlsi e |1. si'dll i'S r Se irn l di e s ltsiinu sI siI 'i "ndi' 1 ei stie )' r lii l.i a, ;oh noche i iia In d
de cdaid. i musltsisarI el ,'ls mido 2 1 del eC -se o \' v tI e l ls eile iei us(elmvu tt i lileintai'- e ri m Itm it, 0 l s It I tii lg ll i i, IN q tie @ ehaf i 'lrillliS j nt o GiS (suita e u i a l eA I dese
C.11 isP Iti os-m i n Ic tun I mes I-II~nr el seiellIsituu V 520"7. naiFi aik els. sit uvr ll, deIicost's uti lnes ne'us s /-sit I d- h n c..fh aindn / l ntllnfis en Is pilli~nA T Iv(,EI
m a I Il i- li_ _-oss a i ssn' im Isus- l i ."",-i,.s.


I..a Ie clitaclon A la mnllisinia Ctis-

EN "MU I'IGOltA"
Tuntis liii,, abuds, comnif.,
daoniios.,se itue1 uit"isui el
beltitsinio reiia.' tiiut a m-isipeiti iie. liii
lnnseduaioesstt de Sanisin, islii'
Vegas.
comidas 'sra ei helsru.'suc i..
mseior de iula .-.i,.-, i,
"parties" 1,,i as. .i.i.n .. li. ..- I
fruhllaia ell a~llb"RS OPONLttildli .i- ,hl
asile. atisenis ciandS ,l el .... ,,,,1
"Tropiearn". dil aeshim ".,I ,
molls.
Fiell aiic'gedor bH, voloIm,il yN, lfe -
cE i" i srenderls die 'Muls oba",tm.
bieii se darasi cuss stauesl'ras [iinlitas
Pines ineosnes. lnues' lR si.
nos 1-5l361 y i08i. xct 70. del
r.i it.


su cahelo?


No permit quo tonos opocos ni rayoyas bloncas
eto quite esiplendor y lozonia.
ROUX es yo para ola mujier olgo indispensable pora
dorle aol cabello un colorido m6s atroactivo. Tombh~n el
Shampoo Tinto de Aceite ROUX Imparte o a su cabello
sedouidod, brilloantez y una ogrodobl*e dporienioa do naturolidad.
ROUX, positivomente, dor6 a su cabell 6 el colo y lo
fragancia quo su buen gusto reclaman

Los problems de su cabelo,
conluitelos a su peluquero.


II SSha @ Tifd I dl AcAilI
A ')l A(COPO CIciVdlA ll
o* erioi *cOAOciCOat auimauaei


jitc'ib &-I PUDRI 5IRA T PUINTI3
o. 0 'il Co. ic< 4184 Polk A **". Nes York Copiponoro No, 206. Htbono Telt A.4142


reumi' w, .l~h, aisa di iivait
de .i91 l e sic6e P d.li lss i-e u I lm s
10. ~,u x l lan l hIca i
b111. f i '. sI-V 1.1 M -u-s
dc 1, is, I i Jn. I i-is
i 1, .' 'lalti
",,,t, c;........ m l Il, hora .,,',11,
u %l ~trll l. t-, ow Ill ., vunltlo di,-
Ila mitiii isiti jd;
,,. ,i,-, ltm ev 1 e itis' iisues
h- .. .. ,1 ; V'ri ltl sil s i ele hnw
I u'n I s i i is i oi e r te heileli n
itl,, t, .ms-s ds' essilsi
.I......b r s i ll. 1 i n ic Il l i o. n.

iii l l ,sWs i. i i mis' Li ii- I\ lll mii -
comol~lil o, mpim~~es oli'tcip ete, de la
C', e is l ii lflio ls
ie ni bl i,[I im iiis i id idoi i l
)recloU. MEnh hlid Oe (' I .h1,Rm.eror-
... .... o I' 't/ l v' l. Ill l
C... Mi P L E Ai Nl 0 S ili


( irlrt coIn t 'A s hfrlla ,u ,UI
I rrnaiin dli I, il -FA 1 1,.
-i tan l Jrs. c '-4. i- a,. s |let
i.lall'rl
%unque la men,,-I t .a ~ -.e
1.11 n., rr, llbra hdJl,, s.-phigrA
lil cin' t in al .Int.hlhai i.i eiiil'a
,,.a Id I


Enfriadores Electricos de Agua

ordeie,
con UIIDAD SELLADA


S" y GARANTIA DE 5 AlOS!Cordley & Hayes Ilevan m6s de medit siglo fa-
br cando enfriadores de agua, y sus enfriado-
'es siempre han sido los primeros del mercado
norteamericano.
Dut ante la pasada guerra, miles de enfriaIdores
electricos CORDLEY fueron usados en los bu-
ques de guerra de los Nadlones Unidas, y
fue'on seleccionodos, precisamente, por su per.
"f recto funcionamiento en ,tod o momento'- en
ma a o en tierfa y bajo eualquier temperotura
fr,a a templada.

N todEas las experiencias tenidos' duronte ese
tempo, se incorporaron a las adquiridas ante-
'us ,omente fabricando enfriadores dleo aguo.

Pot eso podeinos tifirmar que, CORDLEY &
HA.YES, al lanzar su nuevo enfriador el/ctrico
de agua, con UNIDAD SELLADA y GARANTIA
5 DE 5 AN4OS, est6 ofreciendo Io m6s modern y
/o m6s complete en enf'iadores e/dctricos doe
( agua.

Y los enfriadores el6ctricos de agua CORDLEY
|. b resultan m6s econ6micos su consumo el6ctrico
S | es much menor quL el cost del hielo y son
f much m6s hlgilnicos!

............. En today tienda, teatro, taller, industrla, clinica


escuela u hospital,'un
ogua CORDLEY, rinde
rn6s que cuolquier otro!
Y teneola garantia de
su UNIDAD SELLADA'


f-21-49
*


.-i......


enfriodor elictrico de
melor servicio y dura


CORDLEY & HAYES en


B T Vea los enfrladores el6ctricos do agua CORDLEY
en cualquier agencla PHILCO.
Disiribvidore Exclusives para Cubai

pCia. Cubana Radio Philco,S.A.
o San Rafael 111 Habana Tolif. M-8341


SPACINA ONCE


TO I Tenfas razoi...
,4BIARRltITZ


= i me, ha r~,su'ltoel -

S problema doi la romida!
Esa satisfaccl6n la experimentan todos
.J nuestros distinguldos clients alt disfru-
tar do nuestro exclusivo o inmeiorable
servlclo.

HAGA USTED LO MISMO!
D. eso modo. atndri todo lus tiompo libri, e.iandoss Ia dsr.m oi "lunal.


I


rTADIR Vr r I A UMADTIA tA"untptn s7r "'nin rr 1AnU Ii


. & A ,.iii |. -ii.tv.- ti C-n


servatorios y Profesores do Musica.
juntamente con el Consejo de.Gobier.
no de Ia Confederaci6n de Cnoerv-.
_.toins y de Pr.-fesi-r.ales-dE-los -Muo-o
ca, adc-plo cl acuErao fldc roAr al mi.
nis sr- de Educcri,,r, que Fe le. rmij
y se se repreeniacion en l.s bu:,mi
stone, rcaaas. En el Miriiiorto Fn-
bre eorSenonra d3FN I Aru t .i %I i -
(l~ s C luralei r-ei. ,-,n',,; e n l
naaed culaui-fl re irrnois a; In
-Mus-Ce al Caligin Nbcicrail de Pr..
'feslonsles de Ia MNltoeca a ia Federa.
cion 0e Educdoreo MiuNlicales v a
la C.'--,nrfecteration Naio, oil ae C-.n
.er1atoari0, y oe Protne.-,r,, i1e de Il
Moui,, quo replorson ria -a' oe no.
sentc > cncn por cenon del profec,.
raooo-Ge Cuna-enr,-ea-espeloalidad Y la
-tsr a i O a-d ets- ins--- cocora ars-ohnrrrn a
SiijIr. r. aariErm n e fft jci in-
cw.rp--,:r os 5 reoari,ci s rr el o h 1.
ricle .: do Ed,,ac,.n a-u e.-.ms tn
cLncuefita y tires colegios municipa-
lte. cr, l .d, hiciFrin co'ar it
dl cr,snl ,r.rci,-an qihr. co.r,irieru que
e05 i 11 l bsluneroln
Oir,-, .acueolno fuer,'.r,
SQue se rectiique la organizaci6n'
de-las comislones, sdand representa-
ci6n al Ministenrio, a nla Acadetia Na-
counal de Artes y Leiras. al Colegio
de Protfesilonales de la Musica. a In
Federacidn de Educadores Musicales
y lat Confederaci6n de Conserva-
otons y Protfeslonales de la Misica.
urona riositt,cior-es con derech,'. n
rapap.idid Irgal pnra inicr%0'rr en
to lricioinado- con In MuaircA en-n.ies-
tro pals, segun dice.
Qe ise modifinule, ]as uasc' diel
CC,-,cutso de Ia CanciAn Cubots. en -
innlacrrndn una iaa catiegora pLesSLOMBRIE? 'I
En aio. y .dlot |
1 VERIFIIO FAHNESTOCK--
I L OR, M 1 20 ,AO. MN\ O A


Vl


No. es important, prot lo quea si ncs interest
y debe interesaarle a today naci6n organizada eas
,a-dopde va., Proptciar y velar celosamenie por
ou bieneatar fisico y moral co---tituye sin duda
o__1 pepo de toda madre responoable quo
ha do enti el orgullo de incogporar sus hilos a
a sociedad ue lo albarga como hombres tiles
y fuertes y n como rdmoras de la civilizaci6n y
detoraiscon vicious, laras y miserias tistiol6-
gict qua la itilizan precozmente como ciu-
dqdano.
La FUNDACION MARFAN se ocupa con 6xi.
to de la part fisica de esta gran obra social,
__ cultivando y proservando la salud de sus mills-
res- de asociado. mediante una labor de Pueri-
cultura practice y cientifica ejercitada por medi-
coo especializados que luchan ifrecuontemente
con laI incomprensi6n de muchas mentes defi-
cientemennte educadas para comprender us ele-
vadoa fines.
Conflenos Vd. tambi6n el cuidado de su hijo,
cualquiera quo sea su eotado iaico, en la sagu-
ridad de quo la FUNDACION MARFAN Ie aten-
dera impecablemente hasta la edad de 12 aflos
otrecidndole una garantia clinic de salud per-
musente.
La PRIMERA INSTITUCION--
privada en el
mundo quo tiene en sus

Sutos SERVICIO
uLTELEFONICO
MOVIL.-

Las visits a do-
micilios las com-
plimontamos, aIlo
sumo; una hors
despubs do su Ih-
mad&.
Solicit@ informoc wtn
compronliso alguno Aii iiiI


AAL.0FA rCA L N IO ENTTI 11 y13,TEL1gS r.3738 4611 8687 VVDADO


La Conf. de Profesionales de la


Misica pide una representaci6n

Sp conmidera preterida, con otras instituciones de educadores
musicales. Recaba rectificaciones en las comisiones y que se
I modifiquen las bases del Concurso de la Canci6n. Los acuerdos


Sons composltores; no son profesilna-
t les y espontAneos, sino sifiplemente
artlstas.
Qie se rectifiqije Ia composicinn
-is rhado-, initenhndo las r&pre-
-har'naonep 00e la Direccidn de Cul-
'r la Acarqemia Nacional de Ar[s
y Leura, s el Conservaioo Munci.-
rIl pero nn a.1l las dle la Sociedad
Pr.-, Arie Musical Ptaironito Pro
MN,,-ca Sunforic cuYas drectin as no
v.l;-n crnitiridsfs-declrara-por pro.
feo'unale- y artslao, sino por afcrio-
nirnos
Qiue para ha comil6nd de Depurn.
.c-r, de htuls activtdade- docenres
de Ibs ccniermstorios inslltuios y
,cainemraS incorporados se lenga en
c0Lr--ta-0i-ejoc-rator-iopffe!oril-tla
cairjacil'dad tdcrica recnnocilda v la nca
pacrade legal. pues se require auto.
rldad moral baada en esos prince.
ps. --
QUi se rectifque la comisi6n crea-
,no pr.r I.s Superintendencia General
die Escuelas parai la reform delay Ien-
ed-an,,'i musical, pues estima que res-
ponde a crit.eromprsonalee, -y-el-
aCncionero Escolar que se contecio-
na. con programs y curses de estc-
dios que caprichosamente elabora un
professor.
Que se entreguen los certiticados
del cursillo official de Mc'sica, cola-
bornado en septlembre do 1948.
Quie igualmente .se entreguen los
1IIlInS y certifhicados-perdierie.t-
Que-o 0 0eeneop- copeodracion y se
les brinde la audlencia que thienen
sI,,,oda

INALGURACION DEI. LHI'RTO
MODEIO
Fia sidn' "sealado detlnitivamente
cl prt,-mo marteo 28. como fecha pa
ii n Inuiiuraci6n del Huert0 Mode-
li q.e en los jardlnes de la Cerve-
rera--Latolar.,-he-ha -fomentadr-pnr
,inirrlaiva del Gobernador sefinr Pan-
chin, Bailsla.
Es prnpt-sito de lot funcionarioag del
leferldo departamento, circular Invl-
taclones a todos Ins sectors ofictales,
ne~rrfnlA. eht cnefninglleR el


Musica y

M sicos


Charlea Munch eon i Fllarm6onlca


s diversas
saigo el doctor Ovi-
rujano denUsta 'del
Rijan de Galicia y sla
epdrteres, va a cum-
del present mes 15
do; quince aftio de
que tanto se ha des-
que goza de amplios
ompafleros que con


L. OrXo atfilaarmnnica de.,a-
Habana actuary de nuevo pra el
publico y para los socios del Pa-
tronato Pro-Mstila Sinf6nica, ma-
fiana, domingo, y el lunes en horas
de la maiana y de la noche, segun
costumbre.
jislos conciertnrs se electuarAn en
el "Auditorium":-.
'a i esilabircio,r el nhr,- o,,
maestro Charles Muich, dirigiri laI
or-,uesta en un programs de gran-
de- alicienteo en el lque-flgura en
priiierasidicon WatrB M,,r,c
de Hsaehdel li Sirforil F;,irll.i-
isa de Berlios pars I& orquesi., a:-
tuando corno ,iibat en elI CoiriLcrin
plra plimru do Franz L zl is du--
tingulda artist a Nicole Henriot,
-qilei-acitaba-de-regresar-ddeCaniada-
en donde triuntf6 como solista con
la Orquesta Sinmf6nica de Boston.
Nqevo dxiton que se anotara el
Patrnato Pro Muisica Sinf6imca.
in el Conservitorlo Onternanlonal
--Fn et saltn de "ctos de este Con-
servatolor que dirnge con tanta
so-,mpelors a MNriaJonessup 0 ICs-
Iru, se el.ie rd e rl la I5 i r 0le ie hoe
wi., ,'-.ierenci -o -,,e tfor,, p ie
del CIlia Pro C-ilii Ade nIi-t
qlefe oevlenr eofreeren cioer, n,-Co
ptanvel 1mWCoA
La rnrfcre r.oo,,t ase h.,., %Il no1 1
clia encom endud 0 a IIl,-ilinly da
_prnfOfaocbLnon .a t Maran-_Ie--
por t n ch r.rLa Mflichllda- s e n I 1as
nprns piainin tas Sera Iliat0ii.e 00,
el pinnr, nr-.olisa A doe eGn nnioez
Elena Obreoan toIo peqiief, a C,-n.
ch olernano del ras a urli
iOthon Garcia Cisenesa
Ohent Garoir, Ca uicn 0e 4np, drrl
prehit-, 1Ir1 rd,-, dor bic i6 I-,n
Gaoora CourlSo rg-nsoron 1,n be,-
I1 esf d e i ci rel no.ri- arl,- O ,..
p.er.al,,r c ogr a de grailn rer,-rpa-
l-run Alel c sndr, o 1G,0a lOl.1
pe .itdon GOuaro P u ,s rr oOi
doIe ie n-,ica ,-, li fApear de .o
mJ. r,'.1- ,11 al~n$ ene c,m l lah(n
e, ireo ) ers u,.sasTc. u Er, el
Cnn-erat -ri-i Raniol ne Carinogudeo
ho iet,--id, c ,sand., y O h-n a il Oes
ado-n.-, e,,conltrandose en el 0q Ilo
aio de ptoiano.
Con motivo del troslado de la re-
sidonc ia e sus padres a to ciudad
doe Suolaprofesores y alumnois del
Conseratorlo organizaron in gian
concerto de despedida al disciptllo
y compalero, que aeverific6 el 5
del actual el los sanlonrs del Con-
servotorio con gran brolllntez, par-
-tielpando en o1 tin buen nuniero de
alumnos del maestro Ra tols.
Oth6n Gartcia Caohen es cero-6 el
coocerto Intoerpretando un grupo
de composiciones que o prueban st
adelanto tal eomn Minueto oi de
Beethovep0 "Tema y varilacones"
de Mozart, uin rtudein dec Cramer,
Preludlo de Chopin. Eatudin de He-
ller, termnanido con don Estucdos
de Ravlna.
Non cluenlarAque el peoiuefio pull-
nlsta fu1 muy apltudido prcolebra-
dop y que tambin recibueronnou-
chos apolausicos lodos los aluniiiads que
cson dl partuciparon en este con-
cierto.
rimlnsro.
"Don Pasquale'
Proslguen con gran enlluslasmo
Ilos ensayos de "Don Psquaie"o I
simptic a 6mpera de Gaotano Doni-
zetti quo serA montada fpor a
Agiruparl6ndoo Arte Ltrilo Opera-
tico hbajo la direccu6n de dotinonr
Nena Coll.t ctuando de mzastro
concertador y director de escena el
maestro Domunisl.
Esta 6pera sera tlovada a escena
en el Teatro Vald6s Rodriguez el
pr6ximo viernes 18:
N. B.


Ell al quilerde

las sillas del

Prado a rebate

Ayer se iniciaron per to Teonreria
Mtuicpal Ins ptgos dop d rialltianlo-
nes per conc0pto do antigiledind RI
personal que cuonola ton diiez o ms
Sfios de ser-n'cios prestiados a In Ad-
mtnistrlnrit
El core dorcaja arrnoj6 I stnira tde
$1 20 ,32053
Vnrltmlento de an pltao voluntarlo
Aver cnerio elo plzo do dtic dias
hAbiles concedidos opr decrelo do In
Alealdt 0 1,nr ns contribuyontes 0pAr
pugnr 0o0 desciient los reorbos de
Ilnldstrinyoyinercio, snibarriendons.
jtilgos p.r.i..tidos y flote y ro.oeoa-
cl~n.
A partur do hoy y dutrnacle ethile
etton rbilts ditchoos recihos serAn an-
brundos segium 5 sitvolor focint
Dilapoeta por el 0 npremo Il rkepeol-
olns de un onomodanoe
Por senlencia del Tribunal Soupre-
mo hdos siitidodspitlest IlrepIt6on 0
sit rrngi ole- ciroinnlanlc dItel Cucprpo
do l"nmberan del Munirtipio del"4efnor
ttonatintht S NSlis
Moedn do Juliat Alvareoe prensloada
a (Is(mara Mounoi psi
A tl noeirelnta do l tCamarn tilu-
nirtinl ha sido prletenitdn na nio-
etn del seAotr Julio AlvArev. secre-
tarto del Ay.u1lailnron, eloil cny1 oar-
to disionsiltls so solicits del Vonsie-
tor1o0011 00e prt)el clal irdidida% sl-
gul-rntics., de onodno qie teninnr 5igen-
cla el aisn priosuri qle el vi-,l-ario
d(sitl9so1oilorndas eounCrAuc Y p o'-
isnes, por el ulrae-to qjur rero'r0 n
las onmiinallss erl sils desftne-s y Is
pase-os 4rocs ruonsal, on sauad ai Oll,
El. troducto de .slo is ltumo, di
rcuerNdo Coll 10 In opsciocldcor, deberi
ner ioi.oertido otiUSINi anenleP e-n aI
adqIitslie6n de uinidades do i setreplo-
nilln 000on destnuo A hIs orhitlapule
do Enmergounca. Mtoteronidad C rnMan
ill
PsiarmonclSn de-ter-A ser, ric1ulda 0e
In orden del din d-p to. sosuosn 5r o
dinmrlat-pr6xosloas il-qu detbacsrale
brar nA Camara Muntcipal n oespeo


Se establecen severas sanciones Noticim
Nuestm buen a
*j ** i / 1 id Miranda, i.
Censtro Gallego, I
en el Decreto contra los'ruidos phxiar n
.plir el dia 19 d
-a ia s de grfluad
profegldn, en I&
Prohibe esa disposicion el funcionamiento de altoparlantes fijos o tacado Yen ls.,a
circulantes y regular las vidtrolas automiticas. Los autom6viles y afectos,.
tr--no "--'- t r har-n-m erueon-eoEl grupo de c
rin g lcar-con-modecacitn-losn-dmbres-y-aociars l-B-nu proy
.uejas, denuncias y sugerencias re- en lat misin de somdos que el ne- lea results Inolvi
cibl das en iel Minilsterio de Goberna- cesario para ter ofdo dentro'del local tao se estA con
cld6n rocedente de today la Rep-bll- o edificio. sin qle, en ningun caso, grama.
ca sobre lon rdidoa nolestos aonne.- puedan producirse molestias at ve- Al felicitar al
cesarions de today s'clases han llegado cindario. que pueda segul
a consliuir, pcir su generalidad y Art. Tercero: Queda prohibido el durante muchos
perslistencia un problema deo orden funcionamiento de aqui pos sonoros -
piblco que -I Minlsterio de Gober- circula'hites, oun cuando hayan obte- pI sdn
naci6n. tutelando los interests de la nido la utorizaci6n correspondence. president
cludadania. dentro del marco de sue en tono volume en la emisid6n de oe, soer Mansel
atrlbuciones v de acuerdo con el C6- sonidos que puedan ocasinnar moles- dez, y su esposa,
digo de Defensa Social en su articu- tias a] vencitdario, y ademAis. mien- zAilez, con su hi
to 572 qu e seiala sanciones a los con- tras se eneudntren estaclonados pot ban de embarcar
tra2enmored del regimen y la seguri- cualquier motive. fin de Ppasar uI
dad de las poblaciones A loa que con El funcionamiertn de equipos sono-, Pfia,
gnritos. ruidos o instrumentosa turbo- ro tan. tot fij s como circulantes, no Les acompana.
ren Ia tranquilidad de los que traba- se permarA cn dias de duelo national Fernindez, espos
jen o reposen o tu.ieren animals o de recrgimiento. toe del Comite Ce
mnolesics-al-ee4ndaritori-se-ha-visto-a -A-Art.-CcaifrosLtp-ropaganda polli- flor-Emilllo Garc
[a reecsidad de adoptar lano medtdar -ca se regira por las disposiciones le- Los deseamos
aconsejables, mrdiante el siguiente gales dictadas-a dicho efecto0 sin per- te fell.
Decrelo Presidencial d*T-qug ofrece- juielo del cumplimiento de to dis-
remoa a continuacid6n la parte reao- pu.sto en el present decreto. s
tutivo:Lsshoia
Rtiva: E S E L V 0 Art. Quinto: Las bocinas, fotlutlos ga freir entre
Dictar el sigutente "ReIlamento claxons doonvee losrnv asotoriza canddatas a *R
sabre prohibicion y limniacin de rul- Odo os limbo" de t n tran-iY-lrtI part el festival
-dos-moestos-o-innecesarios"_- timb ere I---', o.. t.n sbici..c- p ctal e, todol
Art. Prim ero: Para la instalaci6n y -1lo- e.dran ." O' -'5 ci'ina P r Tropical dispute
funcionamniento de inatrumentos o l.os "". il dan i -unca pia TCurroa .Enrlque.
aparatos mecaniccs para producer so- n cer t .o.m adiis. -,d ,i "ei iir Alfredo Vivo
idoas mediante la naercin n de m- Sl6o podrin nacer usa do e si a a A d
nedas, tales coma victrolas u ortof6- campana p"ion Is qu conduzao La SeciUn do
nicas, y de vehiculos de cualquier ato silutoridadis aufulotnarion ci- dado que una cn
clase, equipydos con altoparlantesq o viles ra ii. 0or, a. 1,5 O.r.niale. rai fiesta ionU
v Inaorn vosvch,-,ievo i,, oep-jriirr-nr-- roa seo.- s qll,
bocinas o de qulpos fijos, sera nece- r e extinch',r. noicend,. d iron- tilegranite del C
hario obtn er_"peviamente autortza-n ie i e lie s ree
dtn Minstiioi-de-oGobersrianon- ce e tue,. ismnds 00 0 ie lirie s su lrenl
ciEn del Minisegotado Orden Ponco pubic - A i, iibar, ia ofi,,tlie na an Martin
dtel ini erci d Goernron Pe Wi- npnri.,ia,- cliando se encuentren -
dicarel los cxpodeientcs oes- prestando servicess urgeites debien- La C.Uomiidn d
dinca oirn s tol inslaltacl"n r aund do hacer sonar a intervnlos adecua- Rganda v el Com
dientch para la insialki:16n v funclodo siui sirenasu rampans 0 p0ns, pa- Sociedad de Be
namienl. dc diOns Inslrumenoas o ro a tari acidentes dcdel trioistto. t o et
aparatos y -qulpos sonorous crculan- rA Sei e se aurar i rs de Galicia,
,yq'iV un a n At S exto: ?No se utoizrli
tes o files, y prevla las t nvestigacio- prtr to Noisi autriar te presides-el
nes quo So rstimen pertlnentes,0 sepermitn da Isinstacocincc o rl .nunel o- retiobrsy cI& .ot
elevart., alt mnt-tro de Gobernael orient prodei istrucident o aparato runeron en el
prrponaendo In o ue uzguen proat-pas producr s- ghridoOr amayor
pdopaienidol o quo jaogenp cirn do vehiculos equitadosi con alto- prinlr Ia mayor
d...... parlntes o ocinriis senoon de hasen- bores rlaionaid
Caso de autorizarse lI In-valasciin y pinile. asllos, c 'inicsso cuiegiTo. coi : .O rida1d qtle 0 S
futincionamiento de los mismno. to re- frog c-itirrlesp o a eslablecimrenton abrilT can tlos
suelto por el minlstro de Goberna- similaros, donde sea factor defermi- Troplcal.
ci6n se comunicari Inmediatamente nante parn Ia craci6n o repose de Las entradas
al alcalde municipal correspondiente, enfermos o por exigencies de studios. tAn siendo envli
a los efectos de que el instrumento entendi-ndose po znna. a lons efectos mediactnn. di eis
pteda-obtener-ti-triercia RYpaariso aeT-pr-sntenfe decreto, un perimetro much los lotsue
derechos o arbitrios municfpales en de cien metro a In redonda del lu- resan par obteni
vigor. gar ofectado. que se alcarnce
Art. Segundo: Quadasprohibido el Art. S i s personas natu economic.
tiinelnnasiento do diehos anstrumon- Aoles ojuridicas propietarirs u opera-
ton a aparatos y equlpos sonuroa n ofI- on as odirc sponpi ran inoea- -
bos o eirculantes. dentro d-eo Ia horn doras de risn umenio o apart o ya El preoldente
comprendidas desde nlas doce d- I in. stalados y de v ehiculos equipados no, seftor Josed
none' hanta nn niieve doe to mia- con alloparliantles o bocinas que se nos da clienta d
noc hasta s nueve de maa- encuentren rirculando. tendiran que loa Secclon Pem
No obsn v provin Inon d comunicarlo al Negociado de Orden ganda, en su ca)
NOtobstanted y previo informe del P cobrin dt .Miniterin de Gobernia- rca do s Inrrie
Negoc ado de Publio del Mnbico e mi-
-nimtr-d-Gobenrrlctdn ilquedaalunrtol--im,- doenl do p la 1 0 .- 3'6 "l. mmnC-1 I nel C
nado pars permitir e1 funronamlento a contar de oIa vgencia 0el presence Tropical, de tos
dspuds do a s dr e d noch, decreto. informando el lugar dondc bre.
tos clubs, sociedades, centros do di- se encuentren inoiludos, propietario Y elo'ia a Mo
verslones y on general, en cualquier -del local n establecrimlento mnra s Angenia Ferni
oder doeidensgeneal, an veclin- nsimero del model y serne del aPa- Parrondo, Maro
I.zr dor-,de no-se-maleste,_& I^ 'yS ~ d1?; ^ o
d ur. .....srata o instrument. y nurnero de aI
chaps del 'vehicul nniarca y propie- Sr Macli
DuranteI las horas autorizadan pars tnro del mismo. y en ntodo casrofe-
el funcionamitento de estos instru- cha de la licencila otauorizaci6n smu- La Junta Direc
mentos, aparaons y equipos sonoroslo giipa corrospon denie o Ion efecto3 Buleira y su C
fijos nocirculantesn ai coma en cuan dnsbcinc apodienteian d Min- ienlent s
to a los radios, a tloparlantes y bser- tereo doe Gocroncion l piters qu t I
nas instailadcs en esthableeimiento co lprn e enaris ,lm tu lesrln cal 1u nlmv
morlots nindisliats yon asa At prosool or sii soiciiiitd teser In10 colic 14 nifim.i
mercialteso dndustrlales y en casas expedida pr el jefe del Negoc-adoo In Lawton. conI
nparticularesq de ivienda, y en g b ea de Orden Pubico. uno autorzacilon de los asociados
neral en cuaiquier lugar pdblico, pri- prov ,Isional vidid par 60 di~s y den- Maria. PlaZa,$
cvdo n porques, deberdn hacer in irn ddchs o por no di os y Ir de ariro e, I
imprmires ngiorcone a cotuinon d ot l terlo misc Re diriord Ppar bordero, 5110.W1V
Imprimirleaioroner do lmeel Ministerno de Cobernoacdn I n re- FAbrcoa La Tr
Ssoluct6in proeedente L l 2.0
Eles adras recaudlaciones i-Art. Octvav: Do Ins inftrac .. LanlA 2l.00.e
Eloc ds ec a qu p corfeii lsa cn y R ometan tie d a lcurnln a In- MnO Ie Arel
obtttieron las aduanas Igado o-e rnpetentes. a 'los ec, .s- 00 ONtge p
+--ps ypr fieda n dlpderlO en el inciseo der, c ..o, 100. 10z
enlos ftinoios 4 af slq Segundote articlrun 572 del Cut'a Firidor
Srde Defoensa Social y sin por,.-- dir I(0' 0 i, Ermlt
to anterior, el ministry deGoberna- raI Martlner. I
A parir rie 147, se han establecido c6n quedt exopresoamecnt autuorizadu lezo, .00; Man
recoardsn altos en la recudaclonea parts cuspender, propuersta del No- Rlosi. 5.00: Mani
aduanlles de In Rep$bli 1 per todas toobado de Orden Pubico, las 01u1- Alonso. 500: J
conceptss: debido no .dn a i ns lier- rlzarciones os cedoids per no melons Jun Torres, 5
te impor.nciones. sine principalmen- de 30 dias en e rcasn de reinciden- 5.00: Ramoni Pr
te at troslodo dot e niign01 Impuesto cmt. podrA roitrarlas definitivamente,i ea. 2.00; Antonii
del 2.75. a Ins dunas, umentando td s6vez queo is aulormiones ca n- lores Rodlriguezc
su escala hnsta 9. 4 ocedidas no crean diarechos. 200,; Jorin dCa
Los recau..dictne de lo ti. n3s Art. NouenL s s iirinistrnos de Go- Lois. 2n00. Esi
cho n os, potn oade r onreptols seglin bernaclin y Defense qued0n encar- RaRusn elr1, 2
romptoloiones qa adas en dots onfi- gdos del o umpnmienton de no dis- 210; 0Santosl t
-ttes 8a" dpi C _oarsd persela toevist puesto en el presence decreio, en ila N Crespo. 100:
"Cuba Eronomic a y Financiers", Ipare qua n ca idn une conclerne y,. el Angel Paredes,
que inos faeilit esta informici6n, es primernoautonizado para resolver ins 20o.
n saber duados que se presentens y para dictaro
qe nos facifltia esta Informarci6n son as r esaolucin ne s concordantes pu a ra p
.e.sn.: a. m orj .plicu.cidn A C T
Adia Recaudaolones Art. Ddlmio Quedan doerogadas lit-
1941 - $ 31 946.136 das an disposicliones reglmaiertarias
1942 30.717,514 Yresoluciones que sR e opongan lo UN PIA EN
1943 32.975.724 diepuesto en el presence decreto, que so toSlvol orgai
1944- .. .. ... -.-. 30.430.573 coinenzara a rerir a Ins tires dias de Castellano el d
1945- 41 957,802 publicdo oen lo s rcet Oficial o o do jardines de Lua
1946 .-.. .... .. 45 ..8.,790 epopiblica. HIJAS DE G
1947 ..... 770203 Entals a extrasjeros un falls or al de asoc iTdoin
1948 88.381.638 Inspector. p.m. en el Centr
La proporc16n que ha correspondi- Numerosos euXtranjeros se presen- cretario. doctor
do at puerto de Ia tHabanaen 1948 ha taron en el Min stereo de Goberna- CASINO ESt
ido 88 del totilal. representiando el ci6n con motivac de haber sido t- BANA: Bile i
12% irestante o ingresado pr todos dos p ara que Jnbnaran los cuntas Qua doiningo en su
los n oas puertoin de lo Repiticar. a deudabn l al ReJiastro de Extranle- Animas. Invita
ios que hI haian todav ia contado coin rspr concept de sus ca rnets qu- Conmislo6n de o
;erv'lobs muritimos directos rome 0en Aondose al director de ese Departa- Gunzfilez
Ins anI de loa pre-guerra menlo senior Charles Gonzmlez ya quo MATINEE IF
a penar de haber abonado sus adeu- rA el Centron G
dos se les cilaba pars, vol\er a pa- su Palaclo de
gar. AGRUPACIO
Al reuerir el sehnr director del Re- LSEGA" Alu
DESPIERTEU HA DBILIS...G e os .... .... In.....distinguidoI
SpresIjnaci6n del recibo de haber pa- Alvarez Gorcia
gado, iido comprobar qeu eran fal- driguez, BIldor
ioos y ye por i tanto lto que se ha- Naveiro y Moo
Siasa scoit i- a stiseari oent. # bin heco co n era tlin estarpfa. Los tn maIuna de
aaas tiodonoa a laonitos recibos estatian firmados por un Is de Zulueitilay CwOM.a WHsdnci lis "ado/-1 "n1as' nil twrtvilis """ r'' *^''"ALYIUFR
ma~aasitfide~"lasrai mravlla+ .1. Gonzfilez" que seorhace paisara per
Delhilgdodebetuirdlniarpenteaproxt. inspector dol eg stro db E.xr e-njc- AI.i UlEZo,
madamnonte un hItro de jugo bilir hacia ro sin haberlo sudo 1nunc1 ,p. p Itotofreaidn ie doo
ton intestine. Sc ste jugoa bti arno fluye l que el director sorOo nnnAlez. rog6 ardp s oino
cuhoomenle orn osahe qpeaUd.snolcl a ton periodistoas hicieran saber a Arbdeo Fr n
digs-riohin to eamidb sta Ud. tormeda dos ton extranJeros, par media de sus elements que
d grin n Isn nidi y n i. coase fernlente respectivaso publiciiclnnes. que cda oreditada ndu
e'n los intestines. Entonce 'sobifeviene \'ez qo us inspetmRe se leo preseo- VetPcquoz. baru
esa sensaci6n de lenura, seguida por el teto exianIosn-c rr irespondienteo ide- CENTRO GA
estre~tmiento. Se seante Ud. deprimudo, iifcact6n v procedao a leer el nraim- Seccln de San
desaimado, y todo lre cae mal. bre,ys l uereo J Gonzlez", busca. de Orden el m
lHacen foals bs uens ePdoritasCa- rmAn un poliuit ,ordennndo st 4dete- de oPrado Snl
tee para el Higedo pars ahcer que e cis. 0PertIos 10creta0
litmo de jigonbiar un ua ibomeni e El minisiro de Gobernooldn 1 ena- IrA dez Alboey
u d. nore d e dpy hbrda ene y dor Rubn de Leon, al tenCor cNno- lin
que 'd. se eritben dc verdad. CoarA cimienl de este problema. ordi' FONDO DE
pre tin paquete hoy mnsmo. TelT a al doireclor delRtoslro. doctor Char- SION DE LC
egun l Arinstruc>lono2 Son etfec ialslso Gonzhlz. po iuaruiin tn coiunita- DEL CENTRO
para hacer quo in bils fluy tirerente. c6na Jalefe do IA Polleti Secreta pa-Ina Cinisilin A
Pid P HidontasnCARTERparoael ltdo. r quo par miemrois de ese rurpiio pi o l epolacnid
Tsmaflotkoindmico-- se proceda a loR ltnvesulaciolroes puri 17C1 n el secret
lograrI 1 cantura de lonl hobil rsta- \rribazoar,
tuOMNaeGots deflef fdor. TOA DA- 11
--onposo' 51 alco. do tlden Pide- aarasnoas TONMARIN' tiu
________________________ ,_ tod Lots. onatural do Espofoa, de 41
anos do edird y voolro de a fineo
crrnduosqiicseiiaprobadspol nor n- "Corat~a"o cn Ytereoo, Giiarilna- "
oilits raznel de quo cod s nonse toms me. onvlo itelgrams1 nltnd M
en cuicola to votuniod partlucultar de Gbobrnoo An intormanoqee ap
rods seor ooncsuJot[ si momnente do nliotie onte-rior to6 ltd y o-~
dslottriitr ent re irs soltiotonnts las ce- pond 000ni ou anco p B"IralMn
Irosen qiiese pormutrlrdapartic-sts- no. Jilso Meadona y 4tr ndrdo
trs o oo~ lsuslls eo rouuslidin. Es- desnonrc1db tile tr10 o de4 ehlr
I no iiltumns barr dothlde 'or coltuton a- in, in tile 110 toonrigiueroou p00 nil tie--
d~s eniriiihiis risen en Moloness y on de-tensn Agoerco quo luuvo sne-es-
dotss ciiidsde-e det Ilrulcorn do to'Re- dod do abordndoonil nrrnchn isn too-
fithlllta pe or teruIsiuicericcinunl l se-- halo. qule eli alut~r doe sin ocr'esoudo
00n-ot tdr l duuporrltte 011 to ttsibaii cii Orrehti Padrnnt dule-do do la flors
Eilira oo'bsunile-. ci troe- de- alqit- quo no Iluiero teanrle- irs trabaton
ler ido Ias musirias tllsdo eiro elsrundn qiie roahzaaennistu lca por In tcbale
de-t senior shehtuei en doe treinto cen-r lilt emoo garionllan yora su ida y
ln\ins so tanre-ole o le-nets

ASOCIAClON MEDICO QUIRURGICA
IEL SAG RADO CORAZON, S. A.
CITATION
P11r ardde dot Sr Pramdenrte de 10t ASOCcACcON MEDICO QUlt-
RIISGICA "EL SAGIIADO CORAZON, S. A ", so cltn pai esir me,
-duo a raone los A cconnintas de- In minmo, poos Is Junto Ordinaria
do Acctiols too tdiu se oelebrapd en ei domuotluo social. Colte 25_ nu-
mood 0.54, Barrio del Vedade, las 0 do is snotse del dis 15 .dot
rrrnto most pson onniocor do los particuloros qnueseoretiera
a i e-Artioulio 23 de Ios'Eistliils Snelales y det c-sotquoueo 01r Mochan
"! quu-oo presence, en el oct o' diodlha Junta.- '
S Se hare eansetoo. quo pior scm osta Juanto do Segundo Cons'ora-
oinrl. .e ocetebrard ron cuatquiler nsmero de Aoclonsitan q'uo asia-
t5n a s lmisma
1 La Hobana, Muarns It d. .10409___
DOOII~NGO 43. [OK LA SeLANA.
Se-crealnoi


; oc ar a esi e qlaal-
dable. De dichos ac-
iteccilonando el pro-
aom"lgo0 le desamos
r cosechando exltil
ahos mos.

del Circulo 8Salen-
l Rodrlguez Fernsn-
, sefiora Clara Gon-
ija Cella Fe YAirez.
r hoy, sdbado, con el
a temporada en Es-
0a0 la sefiora Josefa
sa del vicepresiden-
cntral Asturiano, 0e-
cIa Meniendez.-
un viaje plenamen-

Marta Quirms y 01-
otras, tfiguran como
eina de las Marzaso
del domingo 20 del
hog jardlnes de La
sta por la saocledad
Z., qu e preside el se-
anco.
Propaganda ha acor-.
mrroza alegorica a dl-
rra a los paseo car-
e en ella liguren la.
.omit de Damans, que
e a Ia seftora Josetl-

de RecUrsos y Props-
itte de Dama.s dc la
ieoficencIa de Natu-
, que respectlvaimen-
aenor Enrlque Vlla-
rita Marina Pals, ne
local social pars im-
ractlvidad a las la-
as con la Fie.sta de
anunctanar o Th17-de
los -Jardlnes de La

parra la mlsma e-
idas a los socios por
s reca udadores, -y.-oion
diarlamente se" Inte-
erlts, en su deseo de
double dxito: social y

del Circulno PFravia-
C. R6drTiguez RozAn,
e to bien que actuan
enina y la d e Propa-
irActer de organlzado-
-nda v baile del dn-
ornunite--en ei aisnn
Sardines de ese nom-
rio Teresa Bermudez
indez. GraclellR B
a del Campo, Joa
a Llamas.

cliva de Juventud d(
Comarcaa acord6o re-
cancelaclon de la hi-
'aLta la propledad dt
ero 261, en el Roepnr-
la vallosa cooperacidor
ssigientes:
$500.00: Balbina Lorni.
Maimel Mendez. 50.00
Optical. 25.00: FAbrlci
Joso Fernhndez, 20.00
Z, 2).00: Jo s Osorio
sRtut, 20.00: Josd Avi-
Rivro, 1000; Faulsti,
10.00; Josi R. PFrel
0a Lopez, 10.00: Ma
00.00; Josefa OonzA
1uel Dirz, 5.00; Josa
ul LUpez, 5.00; Jdsu
osefda Rodrigiuc, 5.00
.00: Frnncisca Oterc
riet., 3,00: Jesus Oar
io Idelfonso, 2.00: Do
. 2.00: Adela Fctjoc
eballedo. 2.00; Josd A
arlsto VA7,quez. 2.00
200; Elvira Vk que
ernAtndPz, 100; VIcto
innieil Lxpnsito, 1.00
2 00, Ramon Nooya


O N M E D A T'IS *o T. ..en elO.ouente, en el sentido e
O S 1 S IN M E 1A 1que si los jurlstas, tan apegados a las
interpretacione;s rigurosas, a una her-
CASTILLA: Grandn- niso en el Cento Gaile ..i C C, a el meneutica rigida, favorecen tLasn re-
nuido por el Cooenntoi-nspnouelo ,scnr Emito l ararda formas de nuestro derecho susitantl-
donngo en todos oIns NATURALES DEL AYUNTA- 'o,. ello debe server ode pn0ta a Ios
na Ticl MIENTO DE PnENTES DE GAR- dulrigenies de las colectivitades, de
ro ir.. MIENTO GE, PUE.NTE^ DE* GAi- 01,0 tipn Pnrque, en sums, tan condt-
;ALICIA: Junta gene- CIA RODRIGUZ7 Junta do direct,- ronesP que dPleron montiv a t rlea-
s el domingo a las 2 nva l hlunes n el Centro Gallegon Ci- cion d estas colectividadeIs en el 01-
ro Gallego. Cita el se- ta -l secretanro, senor Jose M. Pi- gi XIX. son bien distintas a las que
Josn Abella Teijeiro. cs. utoratInporan.
PASOL DE LA HA- BENEFICENCIA ASTURIANA: hra Imea
r.fantil de disfraz el Contlnouacion do la junta general ex- Es. pups. indispensable gue los dl-
upalacete de Prado p yranrdinarla el martn s en su edificlo rlgentes de las beaeficencias se per-
el president de la de Corrales 64 Cita el secretario, seo- cater, de esta realidad incuestionable.
a Casas seftor Angel torr Manuel Diaz Suirez. v acometan. con las condiciones que
NFANTIL: La of ce- ASOCIACION DE VIAJANTES su -economla y otras caracteristicas
>'lego el domi0 DEL COMERCIO DE LA REPUBLI- impongan. las necEsaras moditicacio-
Prado y San se.'" CA: Junta de directiva el martes en nes a estatutos. __________
)N ARTISTICA GA- su edtficio de Malec6n 217. Cita el se-
.... de desped ida a cro0ri0n efior tu ...Manuel Bauz -
s seris don Manuel-PARTIDO POPULAR ASTURIA- Acto para hoy
vR sefiora Aurnra Ro- O: Junlta nrdinaria y extraordina- ----I ---I
meroa reto, CasSmoro ria de directiva el martes entloosa- CENTRO ASTURIANO: Nuevo
mr lanes de La casa de Catia Ad- garan bide carnva en u paacis
nuel Snutb. el domin- verte el secreta-i, sehor Jos6 Ma-
tarde en sus salonaes ria Fernadez, q-u on nma de Zuloueta y San Rafael. amenizado
Gloria. FCoritena r he D sor aSeombrucsin par Havana Swing, Arrafdo, Sonora
ohC entode Dumas. InSei-mlms0t't pQlaodeipnoua
-HOMENAJE: Sera Propaganda o has Comisiones de Ha- eatancera y Quinteto Hispanocuba-
lingn aIna una de litcienda y Beniecencia. na n
nres Bernab6 Iglesiasy MONTERROSO Y ANTAS DE CENTRO DE DEPENDIENTES:
o Gonzoez. por los DLLA: Reunmsn conjunta del Co- Gran bale de carnival en eu pla-
let secuodaneno Ia mitde D Rmas y la Sedclc6n de Pro- cio de Prado y T'ocadero. amenlza-
Istria de Villanueva y -pagonda pel marles n el Centro Ga- do por Belisalio L6pez, CosmopoUta,
risda de Luyan6. llego. Cita el spfior Emilio Penabad Cheon Beln Pulg, J6veneo del Cayo,
L,LEGO .Junta de tn CLUB COVADONGA: Gran baile Gloria Matancera y Quinteto Tomi
diad el lunes y de Ia de carnan1cal el artes en su local
icrcols n ensu palacio de C rro 1.653. amen.izado por Be- CAMARA DE CtOMERCIANTES
n Jos Citan Ins res- lisarino L6pez y .dvenes del Cayo. E INDUSTRIALES DE MARIANAO:
nrso,. sefinres Luis For- UNION GOZONIEGA: Junta ge- Brillante bailey de carnival en cm
Alberto Meneses Mar- neral do olecciones el martes en el salones de MAximo G6mez noimeira
Cenlro Asiuriano. Cit el secreta- 29, amenizado por las mejores orqueo-
RETIRO Y PREVI- rio. sefinrnod rtando et In Torro. Ias de ha capital.
uS TRABAJADORES CLUB BELMONTINO: Junta de
GAIEGO: Junta de directive el inartels en el Centro As-
dministralivo -1 lunes turiano Cita el secretarlo. senior Luis CRI E Y AUNi
dh Prpdo p San Josi Mpnondoz SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN
rin. doctor Joaquitn LIGA SANTABAII.,ESA: Junta de
d rectii elnidrnlesoel Cenort ri EL aDIARIO DE LA MARINA*
AIANTA | -YPUER- G olle,171AC secrerroo.osefnorEu-' _ _
tANAM A de dAN'rtAn el Au. ernin GnnrA1,"

1ANA MAAA.


CENTRO -CASTELLANO


Present


'UN DIA EN CASTILLA"

en todos los Jardines de La Tropical.

La fiesta cumbre del aio Las melores orquestams.

Proclamaci6n de Ia Srta. Castilla 1949.

Innumerables atracciones.De9 A.M. a 7 P.M.


PAGINA DOCE


_____, .. .AI crm '
Sociedades Espaioias


SPer CANDID POSADA

EN LOS CENTROS


UA IU /L.OL LA MAKlldL ,INA--M ALL) r12UtMlL [.U U I V41al')


gan in p mon -men- aeun pel


Hoy sabado, se efectuar ]a mais in-
teresante fiesta "carnavalesca de La
Habana en el palacio de la Asocia-
td6n de Dependientes. Prado y Tro-
cadero. para la cual han sildo Olee-
cionados los mejures conjuntos musi-
cales de la capital. Lucirmn nuevos
y costosos decorados sus amplios y
ventilados salones -incluyendo el Oel
gimnasio. y de la que partiparin In-
numerables comparsaa, compuestas
por sehorltas y alegres j6venes de
nueslra sociedad que 0 e 0 disputan
los valiosos preotios que seran dis-
tribuldoa entire las mejores.
Para que los asistentes puedan re-
crearse la vista con el paso de la
comparsas que todos los sdbados del-
filan- por el-Paseo del- Prad las
puertas del Centro serin abiertas a
las nueve de la noche, y no se ce-
rrarbAn hasta ls cuatro d la mania-
na, hora en que tocard a su fin esa
fiesta en honor del Rey Mmo.
Para amenlzar este grandioso bal-
le han sido escogidas as principals
orquestas: Cosmopolita. Bellsarin L6-
pez, Cheo Belen Puig.d J6vens del
Capo. Gloria Matancera y Quinte-
to Tome. que estrenaran nuevas ple-
san que han umido a su select re-
pertoruo.
Por todos estous detalles estamos
seguros det *Ue desde horas tempra-
nas se agotaran nuevamente las en-
tradas en la taquillat. Se advlerte
que no ha -ido variado el- precio de
la eontrada pars los.-caballeros, pues
igue costaudo-cr, peso.
ASTURIIANO"
En la noche de hoy. sabado. se
elebrara el teocren p ypenulttmo ba,-
le de carnival de la series que otre-
ch el Centro Asturiano, estando de-
dicado h'elnism tlos soclos, para
los cuales es finliitilto.
Podoihi,, mu osuc luito, -aslstir s rtmis-
mnr los caballeros no asociados que
habitualmente trecuenlan las fieslas
ballables del Cenoro Asturiano, si pa-


-as dam que no o e-
rain presentar lnvitacd6n.
Actuarin en Ptl ball Iso popular ,
res orquesta s Havana Swing, Arca-
no y sus Maravillu, Sonora Matan-
cera y Quinteto Hislpano-Cubano. Las
ms linda mujeres estrAn preasen-
tes esta noche en el hermoso pale.
cio -del Centro Asturiiano para di-
frutar de eate gian balle, que pro-
mete ser otro rotund xfto para
la SecciJ6n de Recreo y Adorno, cuyo
esfuerzo organizador se ve compean-
sado por consectivos triunloL.
CASTELLANO
Los jardlnes de L^ Tropical va-
ran invadlos nmafana con motivo de
'n -Dia en Cautllalo. in duds ha
iesLa miAjs rumbosa de 0odo0 tOl
tiempos. He aqut el m mno prqgra-
ma a desarrollar.
9:00 a. m, Salida del Contro OCate-
llano de la cbadgata conan candi-
datas representando Lao 16 provin-
ciai de Castll, &
10:00 a. m. EnttrEa triurnfal en loo
jardines de La Troplcel- de los co-- _-
ros, rondallaa, coimparsas, danzan-
tes., etc., etc.
11:00 a. m. Log notlcilaros caplita-
linos emplezan a filmar la pellculs
del festival.
12100 m. Esparcimiento general pa-
ra el almuerzo en todo los meren-
deros.
2:00 p m Contlinuaclon de Ila par-
te bailable por todt la orqueuALlL
3:00 p. m. Cantos y balles r egilona-
les.
4:00 p. min. Kmocionante presents.-
ci0n y destflle de candldatas,
5:00 p. m. El jurado dar. paor ter-
miiada la votaclon y anunclark el
escruinio de votos de lsu candlda-
tas.
6:00 p. m. Sensaclonal proclama-
c0on dd Seftorlta Castlla 149.
Orquestan: Antonio Maril-Romeu a --
Bellsario topez, iermanos Castro,
Cheo Belen Puig, Jdvenes del Cayo,
Quinteto Tomer.


Exigen los nuevos-tiempos la-mAxima

cohesion de nuestras in stituciones
Copnsiuperoica rlcoarl suioai enfo- elos elauxilto p6stlumo. Es ahoratla
el querddo compifiero doctor MI- Asturlana la qie acomete estas refor-
gual Solduo V~fias Ia aotiualidad de mas ul reglafuento.
1 Beneicinciia Asturana en la si- En ese artlculo del doctor Garcia
gulente former: Ports. al 1qe antes nos referiamos, es-
Enl tos obuctiu doe lns nsoiodadstud la con enfqsue magistraol el adnm-
En el abuz de,., las s.ccdad.es rnado amigno compafiero, etl naci-
. ,-lu.nr- lIBcfl,,c,-, r,.'%!LuX:.1a1a s' ,,enr.,'1oo,us;OCleCl-sdado sins
e A r..r.l.- e, ,,s n ta ,m. er ra i,:, n
esperada yconlentada reform alat ar-nceos en aole sin quer au i-
glamento social. Sabemois que se has ones dospainls quon quliconh-
movido en Ia primera junta crItero avlan.
opuestos, muohos do elias inspirado. Es un eshidio magnifico, acompa-
en el sentido de ino variarull a estructu- iado de datos saobre la labor extra-
ra do la sociedad fuoodainenalmrtnte ordunaria. en orden at socorro, que
dedtcada a Ia beneficeucia. Isa beneftcencias han realizado par
No estamos de gocuerdo con esta te- SLiS romnpoblanos en desgracta. Pero
sis, y'ello non nuevc a un ceuoents oesn h cierto que ahora lIs circunstan-
rio sore la necesidad de que nues- class son bliendiversas y son numero-
tras colectividades de este tipo. de s os ton sociados que en determina-
proyeccln ltai magnifica y que con dos crcunstancias requieren el auxi.
Ian certerno ainalisis acaba de entocanr lio de l colectivldao .
en unanrevlstn capitaina el doctor
Cesar Garcia Pons. 'arien e- to po- Ahora misiro las Beneficencia An-
sible sus postuladns reglatienilaruos daluza, de caudal social reducido. pero
porquelI niIda modern ho imi..es on plan do positiveuavance, quiere
to lot'as necesidades v' otro enfoqe coronrn las trascendentales reforms
deoestas cuesti nes.'va tans colecliv- con una soartaciun delos entatutos, In-
dadesno pueden ii-rn abroqieladas co'oorando el euxihoi social, el p6stu-
en barreras reglaomentarnas d esoyen- mn, etc, estando en la tarea una 'co-
do s voz de sus socios. Lo que en mlion a iniciatlva del celooso tesorero
definiitiva se discute es si oIs socins don Emilio M. de Murga.
colizaioles de estIas erlades tend an Y o loI relamentlosn lo-
sinpleenit o a done-oto o pairloon lcs. today obra legisIativa en sum-s, es
socialidereco li riporat nle, desde ui buiena cmr sus tiempo. Recordamos en

lolo, roqli, 1bonitra do prasolldienro. leb seulido--agreRa--nuestros estu-
a do s os de Derecho. Tenemosa, pr em-
(i plidr' t dunisfua en 0111 ea. cuand opa
xultdron001diounriottar elcoidaniotoa plo, el derogado C6dIgo Penal apa
StuIran condiciones precarins,' tie 'a not de 187/0, buena patra aquenla 61po-
ayuida de sus coasoe-lados. Hisin she- ond
rn. eo lia t llayoruia deo sl ssoi ucied -des. a, r orque no respoandla a lao mo-
el mleuibro de ella cotizan alost efetooi dnerinas ape-encius del Derecho Penal
doe sooorernsit011 colnpotlatoir ln dos- ydel criteria de la defense de la so-
di ao-s orreri n11 0s 0si olon dlies- icednd y jdel p00010 elincoiente. Ento
Icons dicho4,011 lindrnul disfrutlir dr notlin' 6 sutsustituct6n por el C6digo
otrlns entllajs Eli Oslo sntdcin o Be- de Defensia Sncual Cue hoy nosorrle,
ieotiolicioa Gallenot0 ha iuchiIo min OlOrn tanln pudiralmos decir del C6AI-
r~liioo-Alltireglaoicnlnoslislancialure- o Civil yvMerontlil. en cuya reform,
tno r 1110lvendr, entire sus benef,- iara adaptarlo alas modernans nece-


soaau.nes. ean traoajano rcaspecuvas
comlsiones.. Panamas. esto comao eram-


cinn-- Pir


.t


i
ASO CXV II DIARIO DE LA MARINA-SABADO, 12 DE MARZO DE 1949


Cr r n i c a


HabaneraD


--EN LA EDAD 'FE-L!-


La de I., i ind.. ... c. i,,r o l-.. *i 151 I l..-. Ilidriguez Alonso.
Amei a Sa,pcorr. t .- 1 ,-,, I[ ., Poii &-, jrl PozO. doctor Pe-
el doctor Ar.,l.,tr Lip, if 1,, I lr.-. L Far,rf'..-.: doctorr Francisco R
que se verifLi'r,. ( I ,,-', "1. 'jel T,, rai E r, i', R ne Aragon. Carlos
corrier e l I.- -. c-T -r', d. i-. H rrs'--Jr, .r leiTeRele; y Raul de la
nricle eci-h 0-i de'Sr ... jp.r.-\iroc.t.. los sefieres doc-
Letran i ii .. ,i %r,,- Giierra. coroner
Para s r, ,- L. I I,-'i. i ,lc la Torre., coroner
donfiaduei o.vr.... f]p.. ;. '1 0iL' r.' i S," "I L. ... ...s cor6 inel Pab o
.... ...de -' ..t ....i... t "P 'C- P c" .', Consuegra.
las de Mh i" '""'fc'. .I.... ,- ,, l ....i L ... del CasUillo. co
ljardie dc ] ;e, "cil P. . i r,, n ... ...i i e,,, l r,ci.-, de Villiers y Os-
"Tarane"c .C ,r i '".. I ,- a.~l h
,tar hen ,se -,r la, el.. .1 Sa1i .11, [ .
queadej rClii aro e ,. ci F, la rod., .,,,I tirmaroin el acta.
que comt "'rripi',i,-i I s. ila-m,, ,,, ,teri ovia: l setiores
nupciale! .r.,Ih I ,. ,, a a ri,,cl, dr.i lo -r Erri I.. C.,rias, Mario6. S tde-
Sacppedr-o HI., ,i,,-. a ,i.. i, i rsa .dc1Q Rabel. Fran-
Padrino I lI ,),. ,, .,Caca.,' cI.. C t--1Vdl,'rl e % Luis R. Vidaurre-
-des.grdoer .. ---- - - e r-'r -.l -,rac.`'-AO--senorer-Ayr
Serar, ir. I p.-. ...re de -rip ', L'-pez I,7lL,,erdo. Rafael Perey-
El. la c..il. ..r ,,.,., ,, ,( a M -o,ticcu J ...c Luls L6pez Casti.
la Vera oe Li.,c. -;iii. eP-p. I1,- a;,.clr M,'r.dcswi .Gdmez Prez y
are de Ila r.i. i ; ..cii..r i,.e iio ie irri 7i .cA rtnsi, Cal.a,,,
pedro Cr,, I Rref'"arrcns p cia tbr-dA


EN LA ARBOLEDA
Alegremrente transcurrc la tempo- da.son las de clos-sibados y domingos.
rada en "La Arboleda", el lindisi-lt Pr to lant estsa noche se vera col-
restaurant del Hotel Na t. lun,- i|ad0 de parties "La Arboleda" don-
etaurant del Hotel Naoal. nues. s sr c'ira uIt rico menu durante
Iro primer restaurant por su ambien.- la comida qua amenizari la orques-
neelcganre yr x t'si.i lt:rl de los hermanos Castro. r
Sus noches..i..oncurridias.isin du. Tena pare lacronera.
BODA DE SIMPATIAS
,-Una, ceremlinia fipci1 [ d odiaredi Pie n:r r'e de-AM- e 1h iees-


Une meucs grauaUmm sera Ia de
hay, em que cumple quince aftma,
par s &at racada Jeune title Car-
mila LUp1m Sirgo, hija del seAtor
Luli LUpea Lein, Jefe de Produe-
r-cbee as mu Shei n me imillBB"'Yade
u Capee Graclella Sirge Trau-
ment. tan tnteresante.
Con tal motive teudri uea leu-
ta. desde Im nueve y media de Ia
noche, ee el Community Heuse. a
la que aalstirin loe j6venes de etl-
queta y las sefiorltas de traje large.

SABADOS DE Tr'OPICANA"
-Cnrir'sa~arrinacidn port~loncez pci-
vativas de las fiestas de "Tropicana",
celebrari esta noche su acostumbrada
comida bailable el arlstocrAtico tea-
tro-restaurant del reparto Buenavis-
ta- y_-unp de-susahcientes-mavores
mcrd el show". -
Los Chavales de Espafia. con su
ru'ica exquosita is a N.risai,, it'
I,-iice del monmierioa
Con esa orqueeta Ger.t Caino'
ciel Pasdpoga de Madi ic. aliernr,
en los bailable' l.i llpicra >e Ar.
manor,Oc Rc,mee Jr Ernct orerier
.e Cl tir,-6i rtir ec p-rensliCO a In
medianoche y .los a.m. se complete
con Rita Montaner. Delia y Tarriba.
Felo Bergaza. Estela y Rolando con
las mulatas de Chocolate, y Emma.
__ en _unprograma. ameno.- el mnas iva.
riado y bello que se presents en nues-
tra capital.
Las reservaciones de mess soi
ieriepdidas por el maitre Enrc ern ei
B-4544.
Resefi tremo la fiesta de esta no.-
che en "Troplcana".
TRASLADP
Ias distinguidas seiforitas Magda
y Lena Cuervo Rublo, hermana del
eminente medico doctor Gustavo
Cirervo Rubin, se han trasladado parn
-- I edificlo de-apartamentos de 8 y
19 done se ofrecen a sus mistaldes.
Sepase aI.

NATALICIO 0


Y boy como ayer, un aniversario n.as en la vic a die una instituci6n dedica.da 'a

servir un pueblo, a trav6a de la palalra qtue orients y deflinde Otis interest; ide

]a trauma siempre interesantc ie sme t espcctActilos cdramsticos; y tie todo cuanito
Uigpnifique arte, cnsecianza y progreso.

En homsenaje al Pueblo cie Cuba que nos hia ctlocado en la primeriusina y .mas

,estacada posici6n clie la radiocil'ifi'o6n ,a'io.ial, traomitircmoo diranitc eatog

dos dia una *erie cle Proorai.as .-seilares, en testiminonio die nuestro m.10 pro-

ftunclo agradecimiento, y c(,so ratificaci('mn a nutestro firm prop6sitlto die conti-

nuar calla dia-la-orandlo en pro del ncjoran iienito tie la idumtria ridio[f6nica


UN SERVICIO PUBUCO A LAS OiDENES DE LA COMUNIDAD


9-F


S PAGINA TRECE


9-


F-L


rp


.1


EN.LA 1GLESIA DEL CANO RESTABLECIDA TAMET@r .ICONSEJOS PRAe'CICOS
Con procesi6n de In im gen del! So eq!i entra complotamente resta- I a m"1s"--... W-. f .-
Nazareno p r las callas d r pr le-io o l cc celebrd layer el iarte c els. 1ftd-ii l D___ ____ ------ -- ------ I VA < uoji - a i Pci0 i-seial roi den Zuor
_n ab fista e )gioa en l d igle si, c r ii M n n *'lue.... ,,,, nci ih lat,,a, mdie i "i i- l ia-l', e mo pia-
C a n o. e rmiw i t Io v de B ( Iin o o n w iiei h.il. % lI r d o r fi e l a b ,t e ti a do ,o c m a d e a I U -
LA Ilmisma asisti eon egories de! Pi c lco dc !a Amer"ve dc i es- SI;". ^|d I br a dr ,c urte iefecto n -s
alel s 1 e l' i.S Ii lr 'Iic It I -ll-oi-tuviereli moy SU-
ve ,le l d e.. dira o |rena d d er e Colb. 'od Co ., ,rmj"brina.Can
con la obr4 mo' de nEetal, os. .o o .. d 4 m O un, f,_la inciada en q ue-
_____11__UB_1)__EMt______R__ESgo, 91 e R f hsi llay clice trccducaluna
triunfador. .- .. .est. I metel I e hp-
r -s tuer .. ....binadlas por lI .. .. .. aba, ;l .... ....... ..a ... r la . .et ar '''dr,,e 71 u' I I :P e... ... ..... s de. hue-
ttifices de "El Clave t* uwi-e4 C, lub dtie M1uicit- l' f-ioli esNii -1-ir.1-""re. n r, ese diria re-
eis psen d Iesand et ,rii i,, t, Lc i b a. el, bi O C I, -"'" :.ia uciedad. Pasan-
damn abusoutroen e djrli ~ n1 J U ~ llA t% -..-$u s [ ] (,,.,n.comoiado en aleco-
em ot ,.s o toien el l ii -. d S t Al" inei ...m aI I11isitic ;,11aT)Lla. da buen resul-
wow de !n' a l .' ,tt"O d q- .J 1 11111 't ,d,, l A.y ha ace on gran
LOS pROfESIONALES pDE % s-I -11--ie
Los dectlres Ovidie lioira oda pylii' I-i aliillie 'a-INAdedi a 'r pei- nino delax

Alarez osla Cu z est anoga m nPn IcircasteIulIandoin Fel m ta el eiei io d as pop ilo, if.le /il ip dne, on-n
do el rodres-. qimpit t -i a ai e lsta- recil esI-ei. d e I't iii, pii mi-i tin ponstde
tato el bade dia decrrriairs'e co tcii ira I ii~iia Ii bai ri.de.tin mno-ti ell-i 1 a doctora Jeriiiry Rodrigucez.Pre- ieei~dro ehp dcs
live dle celebrar las Bodes de Crist-iiiI t idiirnlimm itoN eiiiia i'0Iic~iltn li'lal id~iila del Club.- erportdri el pro- (tontilsa rnI-A impgisa QUINTE). I n iiI,,aii rirlcilade niagre.
con Id profesi u dental, los prerisi-
cnaes dentisJas de soni~sm c-rse
Sabemos ire estin cirrulenda Io
detalles de Ie simpdtlcafitesta-que-A- ASADELO --- ..MEICNO
lendra lugar duiate oste cdia v Leni-e
_rfosacZooo~ctmteoro que -dispoeis de
visitar en horas-de la maifina el pan-27
'te6n de los dentlstas en el Cemertle-
rio de Coltn. asistirin a itn cocktailYO
que se les ofrere en Ia Barra Bacardier
En proximas notas daremos deta-
lies de este aeto. -_"_ __-


7DAPtIA AT(orMc


fIARIOA D I A MARINA -. -SARAfO \ 12 D MARZ0 DE 1949


' -ANO CXVII


P,, i tic a Iiiforman a Prio .. ..
1 t lc a i ^ .*,,, ^^^^^^^


Se produce protests
por la inactividad de
nuestra Alta Camars
For Francisco Ichaso
Critic de I Seccl6n de Redaccid6n
polltca. -
-A I a protests. liberal oor sla faita
de quorum en las sesiones se-
natoriales ha seguido Ia dem6cra-
ta, suscripta por Antonio. Martinez
Fraga. Esta protest tiene' todo el
character de un requerimiento pA-
-..blico- a la alianza gubernamental-
Spars que impule la legislature. Se
trata de un compromise de honor
contraido per todos los partidos re-
presentados en el Congreso, en vir-
.__ u ddtLcua"laminoria dii 31susVo-_
--los a la -ley creadora del'Bine-
Nacional, con Ia promesa de que la
nosyaria otorgae ios suyos a la Loy
Organic de los Presupuestos. a la
del Tribunal de Cuentas y a ]a de
Contabilidad del Estado, la Provin-
cia y el Municlpio..
No son, como se ve, ]eyes de tipo
politico las que-liberales y dem6d-
craeias reclaman Por eco estima-
rnmos un error desviar la alenci':n
congressional de esos impertantes
proyectos para ver de concentrarla
en la reform del articulo 102 de la
Constituci6n, que no tiene ambien-
te y que esta dando lugar a mani-
festaciones de inconformidad sur-
gidas de lasbabses_ de todas _las
agrupaclones political, asi como de
-numerosos-nscleos no sectarlzados,
pero de una militancia civlea muy
constante y vivaz. -
La Ley Orginic de los Presu-
puestos tiende a dar un carAclter
ticnico a las finanzas del Estado.
En Cubae Ie hemoes concedido siem-
pre muy poca importancia a las
ruestiones hacendisticas. En lo que
--a-ella'-respectav--Inorn ar-h" sido-
que cada Gobierno se despache a
su gusto, bien no hacienda presu-
puestos o torpedeando su aproba-
--odn-por-lar-canmaTfasslen ajustns-
dolos no al interds de la nacidn,
sino a los interests personales o po-
lilticos de los dirigentes de tumo,
No aeoss nosotros partidarios de
que, en material econdmica, se II-
ositen de un modo excesivo los mo-
vimientss del Gobleino; pero si nos
parece indispensable que se traced
pautse de caracter general para que
los ingroSas y cgreen la hO-iAcln
se calculen y distribuyan de una
manera ciot'lics, atendlendo a lee
servicios que deben prestarse, a la
obra de fomento que debe empren-
deroe y a todas les demasd necesuda-
des de la Repablica. En ningon reh-
-eln -debe improvisarse, -peron-me-
-snos on el financiero. -
El Tribunal de Cuenla tieone un
especo tecnico y una resonancia
moral. Su misi6n es, por una par-
te, cohibir le arbitrariedad y el
desbarajuste en los pagos; y, por
atra parte, vigilar y comprobar Ia
conduct de loe Ouncionarios que
Intervienen en el manejo de los
fondos pdblicos. Si el Tribunal de
Cuertas estuviese ya en funclones
sm Ie hublese ahorrado a Is Repu-
bli0c e0e escdndalo en que se hall
ahors envuelta por lns dilicits de


la pasada Administra'cidn. No cree-
mos nosotros que ese organism
sea una panacea pars todos los ma-
Tex dre la Ocgliga.50i.. y 1I --anfii
dad; pero si estimamos que ha de
ser un contdri, mn freno para la in-
verecunaia aaminlstratlva. Los sis-
temas actuales de fiscalilacl6n son
tan ineficaces,- que-constituyen de-
hecno urna inviltacld6n al peculado.
El Trnbunrl de Cuentas no va a
con ertr en honrados a los que no
lo son, pero va a ponerie trabas y
sanciones a la delshonestldad, de
suerte que el funcionario tradielo-
nalmenie %enal deje de serio si no-
por slriud, al menos par temor. Hay
ocurre que el hurto de caudales pt-
blicos es difcil de" probar ante los
tribunales, bien par la falta de ci-
vismo de los que podrian atesti-
= lu,_bieoi-puL-Jjcn mafdu8 O--
dan los malversadores para no de-
jai huella de su delito. La opinion
pblicas sabe de sobra--qldnes ban
Srobado y los sefiala pibliscamente
con el dedo; pero no existed la san-
ci6n moral ni la Interdiecifdn social.
Los depredadores del erario se si-
guen paseando centre las personas
decentes y hasta gozan de much
influenc,.i y-hasta de cierto presti-
go sui gdneris". Y es que en esto
nos atenemos a aquel apotegma se
gun el cual "el robo es un delito,
pero el.prbducto del robo es sagra-
do". Cuando funclone el Tribunal
de Cuentas, si es que legal a fun-
clonar honorablemente, se pasari a
los--t ribunalnes- de-Justlia-el- tanto
de culpa por las Irregularidades que
se descubran en el manejo de los
condos pdblicos y los jueces no
podrAn excusarse de procesar por
falls do pruobas. *
L- Ley de Contabilidad del Esta-
do, la Provincia y el Municlpio ea,
en cierto modo, complementaria de-
las anteriores, por cuanto aspira a
poner un poco de orden en las ope-
racones ecoomdcac de las tires en-
tidades en que se jerArqplza poll-
ticamente la naci6n. En material de
contabilidad. Io mhimn pi'hl|r qu-
privada., se ha avanzado pucho.
Nosotros hemos progresado en la
de los negocios particulares; pero
estamos un pocoe a la zaga en Is
que se refiere a los negoclos pA-
blicos. Hay que dotar al Estado, Ia
Provincia y el MunicIpio de un sis-
tema de contabilidad clentoiico, a
tono con ios iempos. Esto es lo
que se persigue a travel de ia pro-
-peaicift de-ley--retertdw.-----
El president Prio ha demostra-
do ampliamente eu deseo de que 1l
Congreo colabore con Al en todas
aquellas cuestliones que requieren
Ia intervenci6n legislative, Pero no
basta con la buena voluntad del Je-
~Ii0 del taao, manifestada a era-
vns de doclaraciones piblicas, men-
sajes y recomendaciones amietosas.
Es necesorio que los lideres con-
greslonalea asuman sus obligacio-
nes para con Ia snacl6n. Bajo Ia pre-
sidencia del doctor Grau, Senado y
CAmara oudieron escudarse en mu-
chas y muy buenas razones para no
actuar. Hoy, con un president que
desea y pide vehementemente la
colabaraciin de las Cimarar,. Is ato-
nin y el biainiinmo parlamenta-
rios no mrenen excuse de ninguna
cinse


lrolbtes cadidates a representantem ,11
Ortodoaos Manticnese en rebeldia
Lom ortodozo habaneros ya estan el alcalde Orizondo del
oonfeccionando Ia candidaturs pa-
ra repreaentinte quo se proponen M inicipio esporituano
rarpresentarcn veta qus ecomco e -- ,
1s;;.ntar con Yista a Jos cosicin. de Tras breves dies on La Habana. en
ire lm quo fi...u i gcotiones polUtico, regres6 a Sancti
ntireou quo ^tiuren en dicho Spiritus el alcalde do dicho turmino
ticket. so encuentr: el doctor Ma- doctor Rafael Orizondo, que aspir
nuel r. Gres, ex candidate a eons- i representante por el Partido A'u-
dor; Maria Terosa Frcyre, tambn tdntlco on Ias pr[ximas elecclonos.
axt cendidsta senatorial; y Orlando
Castro, Luis 0. Rodriguox. Leonardo Antes de p Ortioadu feudo po-
Fernindez Stnchez, Joge Chelala litico, el doctor OrlzandodBClar6 ue
Aguilera, Juan Manucl MArquel y eon I>ciertas las noticim otrecldan
otros. respocto a detorminados camblos de
se'nginc an como poalbies can- impreiones con oIpraidento del Be-
didatos de W ortodoxoa a Is alcal- nedo y jelo de P C en L o Villas,
dim a loo doctoree Manuel BlUM 0 doctor Miguel Suirez FornAnden.
Carlos MArques Sterling, do decidir- Dijo c\ doct* Orizondo que no ha-
o cte ditimo a inoorporarse al PPC. bie habhado con. el doctor Suresi
_'-"A Ma -- Fernandez ni con el reprosentante
CONTRA LA No REORRANIZA- Josoin Vilae que mantiene Is misma
CION DE LO PARTIDOS pontura politics contra Is jofatura de
a DE 8 T M. SOArez en is princla, que adop-
reunlin colebreda por dirign- td con motive de Ia ditmas oiocino-
do ias organizaclonen Juvontud non on quo Sin oxaltado a a Proesl-
Prilsta Revolucionaria, Juventud Ro- dencla deo I Replblia el doctor Car-
publilcan. Juventud Liberal y Se- los Prio Socnrras: y que en Is ac-
dcon JuvenUI del PPC. en Maloleiie. CIalladd oolonsinar el niaorz r'on"-
tardo de Marte. se acord6 un llema- rna Ilied" a lo>se ci mB'or moos-
aslento a lodas len organizaclonen tecimloeni del PRC ei i"ermina y
juveniles pare que se pronuncien en a cn pers1on1a anpircid6 s reprosen-
contra de la nodllicacidn de Ia Cons- iante ens 1950.
titucln. pare euprimlr Ia reorganl-
ncon de lon partidon politicos cada democracia. y que suprimirla signili-
dou afito. ra cl ciorre de puertas a Ians orga-
Estiman dichon dirigentes que Is nizaciones juveniles quo luchan en los
reorganileci6n de lon partidou eo distintos partidos politilcos nacionm-
fundamento esenclal de In verdadera los.


La VIda es como un tablero de al*drez: constan-
temente exlg clarlvldencia, concentraci6n.
tdeas y declslonee riapdas para resolver Intrln-
Cados probleira ... Lleve Ud. vigor y luoldex a
oU cerebro con Fitlns, f6eforo vegital.solmllablo
ouyoo mapnifoos retueltadoo han sido mllonoe
d44 vece oomprobedo. por I** utorklde o clen-
tiftc de lode .1 0 undo. Fritln no orea biblto.
,fm ftl Absy iNi )ri: p o e fc i/-r ,uhlitulo


Leerin el lunos en la Camara 7ff
el dictamen sobre el proyecto.
Una gesticin por la Judicatura
La Comisi6n Mixta Bicameral, de-. '/k til
signada para dictaminar sobre el ro-
yecto de.1 n que crea el Tribun de
Garantnas Constitucnonales y Socia- 1//f
les, estuvo anoche en Palacio-cum-
pliendo acuerdos- de la Comisi6n-
e inform6 al Jefe del Estado sobre,
el resultado de sus trabajos en la re-
dacc1dn final del proyecto y conocer
el- criteria del Ejecutivo en relacin
con Ia material al obiethode coordi-
nar los punts de vista de este con- -
los del Poder Legisleativo.-
Dijeron loircoenisionados a los pe-
riodistas quen hoy sAbado elevinsan
copies del dictamen ermitido por
olfos, tanto al Senado como a la CA-
mara paar au debate y aprobac16n.
El proyecto determine la forma-
cl6n del Tribunal y de una Sala,
siendo ecta ultima la Ilamade a co-
nocer -de los recursos de inconstitu-
clonalidad y los asuntos sociales. Pa- I
ra el funcionamiento de la Sala de- l 0dARR
berh n crearse nueve plazas de ma- I 40S
gistrados. 4I4UEVOS
Segun versions la Comisi6n estA
realizando gestiones encaminadas a C
obtener el aumento de haberes a los
mageltrados del Tribunal Supremo DE
de Justicia, p en general de todos
los magistrados y abogados de oficio.
Terminada la entrevista el presi-
dente de la CAmara doctor Rodon di-
lo a los perlodistas que hablan cam-
iado Impresiones con el Jefe del Es-
tado sobre la Inlegracl6n de Ia SSal.
de Garantias Consilsuclonales y So-
ciales ye que os trao a de uore ln.- r
titucilssnueva en lnestro ordena- 6[ A. 4
miento pridica y quo cxssliondo Am-
verslde deolnianesenelscnn-
li"Conlr tanteea-
tatscuostionos do is icy, Asta qul- El.' -
so conocor el erio Aol Presidente
a! respca. SEA


__ LOSUNICOS VUELOS DIARIES


/ DIRECTOR A NEW YORKI: WE // WASHINGTON
C AVIO tHtES'its


.46' TAMPA
CARtGA -I AM

Y MIAMI.


Y A OTRAS 26 CIUDADES
,//ii


c4korre tiempo y dinero... Cpecilique .National


RVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA
PERSONAL ESPECIALIZADO "f/M,/


Di hy s ieis o de l esuca lo, al liscmi-- ---- -


El iAuiesonta-ar naqac cam ari
:lraclonaos en que dice: satisrean ra a Gnlicras peblicarAn nn alma-
El uiela dl :Tribunal -doUrges llaa1 ~ ii~an~d~ dd nec~mrtv
c 1 de ma a las ocho Ac lam r a Nn orin l diector do n
conclusions unklnimes a tenor del EOISITRNCOAE.S
toa que eomose00esuunt DL 1P


syncsoipl taroa A dehesra lr Ac e ts hoe otnAteuoo
iFundlSgnenmotnl E NoT sOnLA ----L IN dErnoncn An-A1 por camprecr soleleInu La Sale SegsEda do lo Civil dict6 sontencia acord o n ills u darilh

mEl pauobo no dobe Aesainlemarso l Ia t"si de qu ciunes sunseps a5e 00510 naSnao6a no merAis
on Ocisos rumoron cobados a codar no pecincautarse de C-utod ih qubcon pubcrd dnlstdnidos pon tols b Hro-
pdoeacutooih bainpinmcinn aisrnna-

coerca quo so he suspendido ci ju-- M- de A1904. AVENID RDo, L _del 1
:No contra ml. pue n l ccc con el -- Na Ac.lasS,, no luoar is Sale Se-ieopte pon ia Audlcncia 110. do Pnr dm1 I.
ErdoClits~--0 dlcornm


10cr do cvilOa qc el pub lic os acuda 4550a do io CIIIe dm lo Andlonci Ia oeutahb oI sues Ins Coinstltucl i, '1 Losn quo no imntcron n 0 eclhirlo a
El-l Tribunal Ae Urgenola 1 Ala doml habanera alIa emamnd gontngloo- Muricipin es atonomo v qne cors- elts do com. don snlclnar B


lucigic, dmmniar aof o. 0e tab lo cdAs po ba psndcnpoemlalaneote aiOslernodMa- pmoamersC u r d. e -
A pro1 cd o lIa opsosursdod pals Conpedia Nagmonal do Agueduotta nIcI"isi .suminisisae todon lou sornlclos
roi mier odass p oada uns do las do Cola. S. A., Onjo Is dlreccidn pro- pd cz.s. y quo paera gnoplIr cAnon es con
ocuscinee quo he normulado en mis losiaonal Aol doctor Santiogo Gu~ld- obllgiocldm pliede ci Ayuiai se n No nec I rate tlirmi IliimiR
charleafs dominldaleo. r de cls conmtu auurds del cordr disltos procdlnlos se- lea a es d Ayuntamento do Sangn de Ian Ve- n el Arlicalo 128 do ia Idc OrgAnIm- L Hors NaC iofal Liberal
bn g ao. ss do dclclcye 21 da 1942. y ose ca Munlcipal y quc cotre co os pone -______ d
A Ipiratt a rpemosor nta t1 pines- o 1 p dcmisos cose ccnta ci1 la com-

d Arle m ia, Ca Aa- gasniomno declared inullo c irmn iestetci i nn a cositreho de acacado c In Li Ho rN onsi Liba qo so
s En Guasa cr a nte los t b cia- nLontalo do calncesi l o dc acncdnco quo Aispom c is L oe, p quic esta on i rin lr.sr1 n lina t s Insdonisag
ole, Barn Cclatstdal. Pinar dol Rio pane s.rlir agus e Is citada -illI Aticeu io 129 oedellaon rcqulalVoe s qi par b. CMQ. no s* ra diI l manian
simon termlnos Ad as reglen, 00se p coi tonldl eam ie e-citu No. 99 do den carrilnue. ndisata qis rai rio.muI afrocer one omisons
coonattuldo reciontamente camiin 1 do nonicisbre do 11110 su em rs! ota- laite alguana do c.smnw nsqulltoo. o ci prognonmanenP' clsims,. nr..nn
pars defender y calorlor be aspaira- rio de sanobo do ionc VCBts Rsafdel acIrino oxcedler do 30 a os, so Isn El lurmo de omoena, narrespan-
clAn a represnootanto odl actual al- Encaseims, V cin ucom io Ispcis doin- currnlna on pona do inlided par lo dir-mole al minlon Rsmdn Zoydia tn
ceude del SMRrbcd, setnor Martin F r- puns quo cI Acoeduclo coil bdAs sunel ruei. is Sale Innalinendo e5n 000 (1- dna berlto ci damleno siguloo. dia
ocndtr Pacheco, eedsIn e conoiiiiL- prr..1e.ie uim..,o i -s ld o p Impledd inn- nluslosesnw bre uoe el u onststo no W el ien te.
ga. rdiak pel isoCio.llm(]d 1 ofecia el al- puede considorarso Imie-atlcotns diem

alOTriTb n lA de UVENTUI) Oe TO- l a Audlencian l rrusols'r cute pleldo nuetnicnedo mosb Aolan yitcdads o y anrs- a
PROXE8A PLA REDUCC"I'ON montcnlomiso-sdmiinbtslritls. coii Ia pa- nado eni Ia Les. Ac Ia matorla-. MIETO
R LAS, ACETRAS DR Ileliris Aol snagnlsredo Limls Emirlquc A olintd Ar o~sta dcclerecldim el Tni- D ft IGETIO
INFANKITA Curmno Rublo. sceptadst par Isp is- bneli, en oel igulentoe Con Muidoosindo | ti 111
la polsln den l Tribunal conmstliued uposu0 I decias umine Ia Loy Orget milce de los
Ac jnen do Ia Scohidi .aoonnil prlesildel doctor Santelbanosu y ils Municiplis establee ci procNdsmion- f&.BiW ia
OArldx dombooe de ael Ar ModiosI siglutredos RoongueC Nameco y Sd- to queAc de seguirso en atds cs-so.
pdo se a peormulA cola particular iel pars obtonen is deloIs.I Lin de null- | ^r t^VvW r
San Ldzaro, Cayo Hooso y Prlincipe dabs Daszfiele Enniiiacn, declare ca- dad v Abce anI.. S
so ha ntvualds on'esontnio ncmi ci 500 asda del"rmi cal3bo 19ar In demandca M 1 articula doscientos aeon a | Al .e .s asna
contmas eseenoluid Aovel Msstrnlo lie Acrmlida ori B Cuminbs 5.A., son ~ ei tahlece q~r uss cdo rc~sml A o e s| ao.."sssnla.Caompr
25 de 143, dl losdCmo lane r ieossae al dnteru Aol Musi- |on o o se al.o 5nd
do Obras Publicas por Ia cool no or- morisuecucinri a l aoos ion sci rdoo oe l cisioaf 7o contralto d municipal. o al- | a aosrn iaso on n a A. qoaso
deoa Sa reducoidP do las amplissnio Ayuntamteisto doe Santiogo do las Ve- a
aceras do I a callo do i si anta o A rs s can doziclge nIbro id 11142 p do enema od Tr d eialrarlo A rennsmelntao de1 l i RteCa o ea a
con deid eooc0 les N 99 f debT cue eir poTina duenImdel I do 8 ^ e J
cona~tudo rcietemeto ~mits 5do 14,dnovin is n e190frmi a Islononua pinazguo do ino ds.sumqxiic*o i pnrogaa seils
Co dfnsderan I aon ecis In a s inmioc 1a fis emeiSantig de InsuVe gitsR afael tonmcimo edo err;er roe dafas ehedIII- E un e mhncrepn

lidn Aol trAnsio. v sin embargo, per- InterpoCteclVn sobre Ino costoatos Ia Aemasn contencloso- sdminiltoa- ______________dotorRamo _______ten
indideseal znsade segurMdad tine pa- La seolmica dictu da lpan dirha S ala tin-a lali stands Is re llAson asie Is .. t .
ma loo peatonen ronssiioyeo actuol- outaibiece 005 dlstincion muy clara Audimnois Ac IR pruolmicia corronapn- CsesitA Amnigas Ac Panchin Satist
menlo las aceras Acdbe l nencioda p myp precilsa enta1rmnamudiono.e hve el contract no Writ
callo. Tamblen recuordanquomosas ncztom crl nulo l vcl inulah al. 0 05- y e ono do ios Cinuidramndod si- -c--
eacrepooslnmeboeanchansaegera cos-hc l1s forullddcs del Municlpin 05 guoimlcS 00 dine en esa .sneniiii quO. RenimnleinonlO qoedd coonitluid
litupen pans boo vecinos p principal- csaus An canttost ue m mansl l cntmm Inorproando CAon precptas. ci TEf- eqn ei barrio do Chdvec. en esta ca
Pnl pars LAJ iojven un logano a tudar el lnd Ade la o c uestbnael SopIems do Juamiai eOn so sc- p lab. un romilo Amigos de Panch
Dsarolmo n p pa nes suplE ho- despus de dcni rar slin lganr las qex- ten ds 47 de 15 de octubr Ac 1925 B olsl o". quo vicc a loriar parm
e urchos oni is do pas n ye cp riane d TrincomspeteInmia do paros- deciae que el ariltulo 208 v' nilado. do ion ornannmoo nolalemalrs del D:
ano s de I& ci e i did- defola Ido giolsa n Is del an- oanace el derens 0o Ac las Apunb- reoi C irol qoe preside Nicc
S den est barrisde Mna pr. prst a pos r od i AyN ntoyl t do mienls a deciBrar 1 5i oo e anido los las Do.o Cajidm.
cSapl.z H Santiago do ion Vyan. mumboAr aman- mean penjudirlire.'. oun prapios amco- Dicho organismo esta prdsidid
sAda hai el luics. don v contracts municipsieo. os-orlos- Pun ei snooid Emlimyno idron Lo
Proelasecltn psre ajvn lde Ae L Audlencia dolaro al ostodoAs. do clarmntcnl.ol procedimlento a ss eminSenneuonoal bsto oi cnmeo
Hanen Illso oats cupcCion Ac Ia InmxiolslunnI p nca uir; y en Ia nunnyro 55 do 22 Ac ladsl y o Laude ammian Carme
----- Oba nc eo-e euinildad de Ion non SrotIn. lo sitdellt- ore l de 11130 dciolI ro c f ins o Tm- Groin a cl-o cti
En oh n ceo Auise lrs bmc Hlme- 10 acanor coil Is idsaniag dormer GIl- bunal 500 on Ion nalnrs As- ponnisons Comaal A igidon s los o nil,
111110 se Lolobrd Unsa asoslirs oars tidnron do- Cbis.: mesmpnrslru qu0 no nonslitas'oi con I.;u. nonl cibr cr li. Maulo 00000
eIs ^ de Is.camdI pn shoalantaoAvi-q iodell-no sailr anentohs amotoR- Ma, roCahrst. Manuel Fuoni

nida F or al. quo ds us ci Pier- racol4do2 qo Ir eiiuno r de los s'Iam- aMoinrplon qucr o is ornoro Aim-
Cat* d honar a Jorfc Homteiann 5~~~~~~~de1943, dsendo nl rnzo rit In comprrra curo ecia rl rro l-l o "' ." ^n,8 ----ido p osdrai EmoseI -la a r s adaq.s ni coo presi deo fnaca dic l iacudo La las rbuiaslu es ii o..ci- A do t s n
nr Is se eiaesni lillunominpbcla Acl'0 1 1924.--Id onlsrd Indlust pial y ion A I m J. bmeai.za o, ren idenciac drlon fIam
ls-no d gredA bsoi de In nga o do aigicla As- bpsr uis- ,ame non pudol t er mno diin-- o n la a N iuu_ M .n B o sll; v
t16 n del h sio rigo E per-mna sinp rtlose ns- 1% o ic As-hemnlsdr i Fa L ae rd oE mcuerol io A-rsraninis- h. loris Alas. el Prmer Ci
adica Inona dei sEs_ ol Al do by dao i- ui- lo o imd spemn. n mos.s iot liii (IsA Jo- c lapanis qu has droso iooo do lonoor- So brn cinf i. ..iro en I..del
S dos hoeallo al crilnpnoactu Jorge1t01no nillon00111 oi ilon diiu l o r li-m is a de lop Mi rinciip o 0 e0 lo n-li orcuidroi. Elmimde clur Mel t
m lun im smacn, nolac din d IncirinpA5 ma ud lneo cnnmsrii niruiof do pnil'lr y nu o : iotrnto di mleidinlllvo doc o s0enlur r i
poi lla dcl ,inn i dca 'El n iinii puiersiis 'ose 0iic Il |urllo o l do is nL fl ors-so-den o ionsitderao sss a. El As- l .boaq i Blurboila
sda Inna 51 cndrl nde l ugairomslos n m si imm. rIns inb Ac II s e d c lMnii doi orn b. oll seiioei.on ci n i ldo <]rminoi I r cr. Biloltn tli ia i 0 scon e h iic<
boin ps do os nrooniaoi yo d prncipal-os s-clnario. ios' a e'..'a n in- an'pIiinidois0 le r'cl ptos, el Ti-en Corrio d iechcave.e ooda car -
ennt. prom los jirenesn pug a"*de a i"r r ir tofl rido deO In l e ptl<, bunal S oe o dle s- icrienl ell -010 iiiom A FeuA igos rdo I-nt
doIa eIeoh G r l zna l d e oig Is An ilciiio iooriurly ..,ui.', I .l d nonl ni necsicuoft erilec de osn. dbrs a- Oi, 010-r esidei ,ii id
ditali o sa OIo mc pue ios cP r e liA'ur in olnra.- ibnde omi mo 0 hos Ia dr ilelsndinnii do n. li Diu arte ,i e. n b iidaes. rime, Li
SaentiagCIPo rdo Iibns R os part(! o o hcra rk'pr jubiminshon. S1E10 Aelimis-iio iooba n b- ibahd oraismodi e s-slon sdi
Fm clrsnci6 ir al em ed a ulni eli-Ial sud d Ia ramAe codnte of n oc dim iontuo avo a eceasghn iods
Manzaniy p'>ll~cl'llor esta. cu sdelIn. 0 0 ion eol elml a mills- Moiiir;lpelnIn' 5 2 do ros hiu rio i o nos T lina a nna y C m
? *"1'e-atro l^ L ln-ris Pr. "solro ne in I. Conmslclerd1 se d doI iiiii i bri chdo 19 3 iaiiic an corel ncis 1 : Tr G ia a .Cub n n
EliofI.ce A ttitco do MRIZ- to asmsliiis onIis-dsiriels dl or ctorpsini buri alq eel 00 -i 0 s;c.no s-u- dlodprii s Am-illeadsa,'iecoio ia
E nsleis o ummorn ms-ikila i a niiend o.1.,i110 l p-oi-h-c- m boon n oti csnstitAs-r uilpor dc a l ul,' res idan de lc( los enoers
dao dlto;noh deans dorb MarobCon-A ni e r, 151on. a imoncis o ilo im a]o l iii 0 267-od] p sibmrO, 1110 C 51te
ofs lerab do e Mocr undibe l del Pr rzlmmno.em bgio Ienoisonimoh lseseci s vIesnu110 isindo quoso- hsquoib-ciurodo Ai-sn
Iao person&d c o mnoarori n sisoruule- lidad absrmoltta s-ioociil a usmisdh Ell- di- i lnsintsde oLaHabanao~il0 sit sentnli -i EhInu.0do 1Batistaenro Maln zacnoiilor
todn.I o 1.10Ia i moba i"'ouin o Hol er' ias- 5105115. h as il quis i lAsinodoI10 olairmoiro 258011 daos Is-c, icniiio ido 10 io r an. mmc ima d cb
illmlil'' oi io1110 Oi a Ins-.ci IEih I nli-do sCi in sOMig i l. do10 1 1a11 lb ii 1'i4an- ei~rillln arcldoemu l mii oiiOs A Ill-I El i- n cii ill ems..'. tAm dos. n h o -md
110 olros oi lii 101 lu ils mimfo-queno 0011 den ro lgIs lleCiebISi elUsolo t ais.oi to ol rolaniil~n nsosdim .iii r stsiiic0101oul. l sh. M eIn dO( Sei ii onsAc 1110
ho, Ae ol nor lla cJorgint o rsoin stiiuiil- ms ites i 01 1 iii puoue d bo n obsnlun i o mieraiiinnom si seinoun cl onmni kis iiO y1c I..... li co i as- r of Prlim erdas C00 -
limo Ac ~n UIscmniumd io h ib s n foinsolo ims'hm iim ion OltvIsloiteg00aII- odomisilo pau r Rlc i Abmutoilesd ti-mle0 ..,.o sn-Pinosoro S oind Ca
linsehlodin Ade 1,. sAn iiba o 12. loi n. lillhspnosabinlil 10i s I v levi isu t~le-zo it arsq mio, e misusnhro de o r51 i- i-o pos isedidi, iucnini I -iu do T -i
aIns o5ip. Cin endriga tn c- mdci. sim ifionmiimnri. Lmuidd ~nenobsos Iii onleJmons Abs.nniuliimn2i8iy in9odrini-g ile iii eg mui'issss itnio
f6 do hoor a]c ole TII- Jrg n)lhlion ose-conic li hauls rmmi0.. obi-mrismip ap h Mund isici oslpri. nt en-n -uil 1r. iidel Ca Eriho itn ceFuol 101 endo .
Hots an ed fr ( I P~ iulRaoIs r aln'scririvenlur e isi (uilra.5 550 e monlcede1100 dicino Aiin l oCMs 0loii o .n-mo o-zlau v i nc Rubn mlsl ai. 9110 s-cs eP
Variatien dl rlisasecot -El M noIee mln-.-itivuo prI1l1( lorlbitivos 'o In L i o I~iei-~h~do~s dnsa ioyn-i timonde ; itas o di blin O, or gliliv
ailsao qe en rA ugr il 05fl- i em nt~o domIs-li e nci n do dses ol etcs- Y eintrno on ila s' oiim odel asnioiso iim lu o V.B C~vntprla Kirp oi m seritad
'itri~~l o C rreg O, doncil ngos6 A iJoes. adolIn- sre'ss sqdoeReporer- e ro sil E u r sscnr '-. I dcnin In s'. bum n-s-nmilliMri ds XVI e. dociguepomm ton
de In linbana ~~ ,cons~adigIn tmosi11501110110150011eiC...- uCiosigicainnoidomnd5A aon profe- I i'ledr;vc.Li
dcl "lisx eed .u urefiiiiu do nittnomu 11op10m. mo bimisnrn so do loosa-inuo tinmicolo Indouiriadirar inedo 00 tbiiai-,oa. do.s inIlknrd
___________ 101110 loirn-Oi 101 lc mc" as-AmetoitI Inno,101 o pie bio ncitI-sndo l clcs-s 11110 no m o m noo iisrsiO en
do s 5a dmo sim"x na is Von d Rritci mica 0o s o "'miolRin'ao'% efctmo 1. e oher: lronosei dmihs 51 a.of derc octA n ism Iis-Oo in ioidnm lo o Cu is p
Aloe. p panicsico lii~il Aol DIA eo Iioo lll0nlcmn dO i r. obiolo 5005150. s-ia isdnn o s ig74 d e : onhs 21 do 011000i ssI c r000 aim Ci- ane m en u ron iC
RIDInn pid licor lisirmiquo bsoo rclu mpe La ssn drssiasia esatnecqpe1 oe mibima. of-obneio cutoin iiaer r000 o cdColn -slallir~
F.tinaecooinno Iwqruiabos o inmiusn Isce I Em airs do lnos Cslir ymlonsidos 50 oins ihirminmn iadmstrtivodc~oncs-io r y- yntouo a~pRO 1dliIde i
gloi eqt~l T to I dool Inomi o ur~ict No r-m rc iiitr oni utrc.d llamavco itllo vn ,ol%
qmmidoclaa. nlnecdo 111111 hinsoia. enl bogmvo (Nonss lelpo nos rm lico. c i Cuba.1 S Ao-qu o s 05 a Ia quino 00 oius oho Coms lmir mona
Its Avnsgdea dosMniimgo do 0a'b p in puos folniiium sir Coegre io Purl sir o rio l A n trada vas O lon. p Ildmo l v mcine .0' ibm Teiro rCnmdii d o In trod lineinia oni
cm-mitalls-oisdl 'Init I a Aol Arqmis -niaaIi-" Am .sullr 1 g1o: sbin on d L ts a s piek 1o ianll edb admbado il ne ientia (- 1 uo-bmoo elong Buono, Air es. l oital. a 0
Dmes o cr 10as sm~ oil otat rIl.auiii a r lli-he l durrb ol In 10 inboronolsmn- 01.11t0- Danteof iionma slites osern, IIIcria do sit- nvido 101 q orea O i omn bos o lbnA.
ticalt do ) npo rria m ldlqmo Illliain oAg In c trmo afrlimmiloda. Icn baticnbulin-toid pnilzin do p ercussrdzl i OOmlinto ,pArIis drels.nnsr imero ySeguno COon -
cs ,o Acb paso cialn Ar- dlnsim on l At~rmsl "ifsMOni V nulldroty l dob euldoaIdoneloutib' no 1-500ladel arie o 9is es v ionrl doo 100
In clitlfkoilEiic nintrss 10 se ent, uo ic o A uilarieno crv Un6n I'a ameicnu maue nanapaIll rN0I~l16n \ lI de pr desitic
s e l cns itohla ud lie trIcarued porfu sto~s n a lcalil o W uentlonado d qe i, cinicla tritc eo i

TIeancen a uv onr u "PrI %tno eiwrca .alon oncr rist r ym eon o- tr to admnrtr d mntdvo d ae n i falIcoipin do ima degilcl
der In e Taiea ntsr d la m Volt Nor-In"sI meloltoba s ckr, i fir t senitabde r: c nesut sraci o pt,a S la.dcoES itv n eon. t rit- onc n o
Are -l ve M a estic lr o ios e [ a da t l .e n l D c n o i l e im ic l.S e el e ntOb e ele a no wau d r 7 o q u e .s chny a 3 1 a )ad pes i
Ra 0, no id ol a d er polcaovUnvr'-) iee l'ttitr eeeo ule falle n ll rontcmlral do ont Io li g en urt Elr Olo n of c riti 'ongr aes nrrcan er qu
irmind l fuc~ n deri le "Tr a'dtriol Exprr- ae Eli oton(o opue osiqde la nd ndo nrr o h iscico I'r dema nd&ve, tencinch s io- a a id"TlllnO d tle oa dab tade ees
Iene itla '. en La uiern'an|r esenu adas par l ed i I .n o oRoll'ro [ tllOmm rl~lnb e d t n l etitnvpcl~ or dice i. b,o.lnee sida' de rI~tAirs. ha i-es
onties inbr s e u til arti osfcr Ins a r-ut nso dlc ~o f, vre 'siou h et i c l dad a Co-o mpa, ante e aotnrion l dcuke dua n e tasur-ib e lFunad( nla sres ( oblc'eOSde ndi.e
F o d etetoz n are m r .ri n h m ot~ e a tn Ir g io a q c tosl d e A rci tl ed e .t s slr, v of C u -ba e F S. A q 'u e s I -he n ol n \' : ri ,, ... . .. t Intc ra mefiea nd o d o es
tlIra in de ciaU l der MS dad d e sio.a doct-e aeo srRefilloJ por el o dq itie n e -, l t- adop nl~ oseor nsi Aun tamln u htrun os ,..- .. e nl In neroy e und o Corqu
Ivan, batillo a do lrffet' 6n A 7 p.ill pre~r t] ,iC~l'avcn d lC oei o Pn d ~ r I i , l dura- d e 'oO vaOle s af elos Yroed nl] l)- 3 e 11i |nreina o ncr ianols trde T urfsm
cvt mxt~vo el "Da dil Ar lut relo do C n ldoc qtlble nq dotLa Hit-o &c pe n te, uedcio aeAyt tta nlaentocurs-t- a lng~ a ua crictuqer fcreen, a p
Die h adhiere stri r n a a h iq. a na d|o c a eon im u n telnd e asko dc larat- Uinx nt er esne n toradr u-d itrsron stf.nt o
M '-~n Ioil l qu har djrli t- e al~l~eS telcada "1.tsContanlidda l one lu- in do seuon rdw ren(' de tlo ydes pr ~o- l a re s moltu 6 X e l r imertoles

Acor e"uys. arlct' t l r a igo del se or Ar-,Seonv ni mio elnAo, o tectn u. n, lia n dero 74 d ioe fch 1 n ro qmer ae e s la sean vq~ u ladse p omulo


i


iSer, irradiado del P.D. En\el Senado
.i rUUkUIAI Ur Uill r 1asndeia


Su

n
u
to]
tl
el
na
c,

c

c
t[
ye


cse
1l
Ch


.5, .---


]i
d

1,

F.
F
rr
.i
NN

dIa


us acts son contrarios als den ncias
interns de los partidos que
lo ilevaron' a dicha posici6n __a Ji OS'
*Re ien te.niente-e-ej ecut o-nacio -- -___- --. ..--
al del' Partldo Dehldcrata design i C r lvr 3i la
na comlsd6n, presldlda par el doc- Dicho Cuerpo resoavvra la
or Miguel A. "de Leon, pare que acusaci6n tiene fundamnento y
ivestigara sla acusaci6n' hecha, par
SPartido Liberal contra el goter- Si se integra el Gran Juzaco
nador de Las Villas, sector Ofencio
Rodrlguez, par conducts que loa de- (Par Anrmande SuAret Lmba,
nunclantes estiman inconsecuente y d, La .Rl4 11i6e lel DIAw5O nD LA
ontra log convenios electorales he- MAIHA.)
hon para respaldar su candidature. i d Senado e re
El Informed de la comlsid6n, que sus- Es is rosiedencia de Sonado 1e 1.
riben los seflore Miguel de Leon ciberon en is l tarda do ay otros 1ta
' Antonio Martinez l'raga, conclu- d enunciuds formadan pra tre magis tan-
e recomendando al comit eJeci1 o ciudadn s contal tree nagistra
tion dois asambies nacionsidel Far-ados del Tribunal Supremno de Justi-
ivo deacrasamblea national dielponer cia a quienes se ac usa de haber in-
ida Inms rata que se orva disponder currido en diversos delitos al dictar
a instrucidn del correspondent un f lio e relaci6n con el aumenio
expediente de irradiacidn contra el a as tarifas de electricidad.
tllliado Orencto Rodriguez Jlmdnez.
El informed contiene los siguientes Los denuncias de-referencla fueron
cargos: remitidas al Senado por el presi-
Que las i nvestlgaclones reallzadas dente en funciones del Supremo, doc.
ior esta comisldn, demuestran que el tor Gregorio del Llano, ya que, se-
efior Orencio Rodriguez, Jimenez, gn el criterio sustentado por el imas
desputs de tamer posesi6nlel cargo alto Tribunal. solo al sitado cuerpo
de gobernador, pare el quo t.1dejece coldgislador compete conocer do
to par los votos de los PartlOdDe- acusaciones contra magistrados de
mncrata y Liberal, no solamento ha dicho organism judicial, de acuer-
dejado do cumplimentar el conveoni do con el articulo 208 de la Conslilu-
oiticb con el Piartido Liberal que cion.
xundament6 su postulacidn y election Posteriormente. el sefor Eduardn
dejando de hacker honor a la palabra Chibas. acompafiado del professor
empefiada. sino qwe, adem.s, utlih- Fraicisco Carone, entreg6 personal-
zando sla ndmlna de cargo burocrA- mente al president del Seonado una
licos a su disposlcldn, ha Intentado denuncia aniloga a las antes mencio-
e Intent obliger par media de ame- nadas.
nazas y promesas, a afilltados del Par- Se ha dispuesto que todas las do-
tido Liberal a abandoner esta colrec- nuncias se iucluyan en el orden del
tilvdad y sumarse a la que, seglin es dia del proximo lunes. para quo el
pdblico y notorlo, aspire a organi- Senado determine si dcbe o no cono-
zar el propio gobernador Rodriguez. cese de las mismas en Is actual le-
obedeclendo las Instrucciones del se- gislatura extraordinaria. En caso
nador lulgenclo Batista-. alirmativo, el Senado deberi seguir
aQue las Investigaclones y compro- el procedimiento establecido en el
baciones Ilevadcas a cabo par esta co- articulo 208 de I Constituci6n.
mlsi6n, demuestran, ademAs, que el Segun dicho precepto, recibida una
anliliao drnimocatla y Sobcernador d denuar, crel Senado nombrarai una
Las Villa.' seosr Orerlo Rodriigue. c,-rnsmmorn que Ia estudie y elevec el
Jimeilez ignorahd. % ilolando Ini .,.-i'im.T.e cc.rrespondiente. Si por el
acuerdos adoptados por el comite eje- voto de las dos terceras padres do
rcutlvo de la Asamblea Narcional del sus components, la Alta CAmara
Partldo Dem6dcrata y menospreclando ronsldera fundada la denuncia, t0
]a disclplina de esta agrupacin con- abriri el Juicio correspondiente anoe
tinda realizando todo gdnero do ges- un tribunal de 15 miembros, ---1
s..eson __ EflelfrZ.s t li andols Gran Jurado- de los cuales seis e-
recurfbs burocrAticos con que cuen- rin magistrados di nupremo; tree.
tia, en favor de Is constitucirn del representatives a Ia Cmara; tree,
partido politico nuevo menclonado en eb9gados; Ytoes. professor do De-
e1 apartido anterIor-. recho do eIsUeisernudad, dosignados
cEsto cmis16nrstma que oa con- todos por el Senado.
ducta observada spr el ailiado de- Segisn datos acopiados per el Jeoe
mccrata y goberriador de Las Villas, de Despacho del Senado, Sr. Arturo
nelnor Orenclo Rodriguez Jimtnez, in- Casado y G. Quir6s. dicho Cuerpo
'ringe los mans lementales principiios ha conocido dol dos caos de denun-
do. Atic. litIcs, pane en entredicho claM contra magistrados del Oupre-
Is seriedad y el boon nombro del ins. Enl el primero resoivi6 quo so
-partidle, quebrants-lis discipline del aelgl.I.O iO .....
mismo y oblige a 6ste a adoptar Ians hecho imiutado habie orurridsantoe
medidas legales y moaes& a su al d I vignci I Constltucid de
chance, capaces de repudlar y- sancin- 1940. Enu el segundo caso. acord6 de-
nar procedimientos como los del go- clarar quo la ecusacids carecle de
bernador Rodriguiez-. undamonis.
Aeuerdos de Ia SecoMn Jaoentl
IOTRAS NOTICIAS DE LAS Aeutntieedo Cen agtiey
Ea, ofreeieronmg~e, e ro
ACTIVIDADES POLITICAS clainnoei pasado domingo par& aecre-
_____ ltaro general national do Ia Seccidn
La organizacidn "Vanguardia So- Juvenil Autentica. al aefior Antonio
cial Autintica" integrada por socios Santiago.
del Centro Gallego de ia Habana. En ls Junta oelebredea m ecord6:
ha hecho unas declaraciones 1n tor- reorganizar el comity ejecutivo pro-
no a cuestiones political od aectu- vinclal de Camagiley de is Seoclio
4ldad on ellas secun1da Ia actum- Jusenil Autkntica; apoyar Ia obra del
66 el gobierno del Presldcnte actual Goblerno; mantener Ia unidad
Prio SocarrAs. dl Partdo; y apy a nor n-
Firman estoa inanifeslaciones An- d P ] t ecoetariedo -entrel.

de d
tonio-G6mes m Blanco, Antolin Saave- go parel 68cretiria o genel.
dra GonzAlez y Daniel Mosqumcrn So design& -oooetaoio nroe nicica
president y dlecndos pars hablii nsofor Julio -pex -Moracas.
00 sobedo eyaonguordcia Social
Aulenticr", origlinada on una cam. Conts-rloe a Is no reoorognlisaeoh 4.
paohspro exencion de impuestos a 0 lapartidoe
Io centros rglonales con sanato-ieo
rio. KS reun16n celebrada por e4ecilos
E Municipal Indepndlente, con oficl-
SegusIiin fornies desde Las Villas ian en Vista Hermose nfinBero 42D,
del periodistna y animdor politico en ei Gerro, se acordd, entire otres
Goal Sgasnumroe, los republicans de cosas, lo igulente:
Villacla reclIRma n una nueva elec- Mnleslar contra quU qu
Sclimn do so airaido el doctor Juan inlsaecot. uloqa
ArtIcesuLiipcal. Ineommm n l am^ qcuo signlficlue conrinutlmo ao podronga de
Ironinul c a iscomi fnformidd lend d n lo poderes. comno lo es I no reorganize-
berales reopen o n la arbor ai~n delcl r dsed los peotidosi politloon; y ex-
_gohocrsodor coaiicioniiina DOrcio Rl o- honoar a Inas arlidlos y aI pueblo enc
driguez. general para liuchar contra todo des-
osrindoez s derechos garantizados en
C. Leal v Jose V. Monlelongo. dle- ra Contlitucl6n.
montos politicos do GulirR de Mele-
na. ofrecieron el ultimo dorningo un del Ayuntamiento habanero en lE
almuerzo al seor Evelio Rodnguz p rdximas elecciones, del destacado
Ortepa, Ic0e 4e Publicidad del Fala- ider del PRC, Juan Clemente Re-
cio residenicial. yes, con fuerzas electorales de im-
--sportancia en distinto ectores haba-
Es el barrio de Coco Solo, Ma- peros.
rianao, se eectuci6 un acto en honor
del alcalde Francisco Gonzalez Oruie. Es Sagua Is Grande se constitu-
en reconocimiento pr las calls . cmil propugnador d
construldas en dicha barriada I ii -,,-vlll -rni para reprop efntaltoe
Elemelos politicos barrisdel - Cnr.rad.l Garmendie 8c-

pros-tum, a flason del solior Alborto I-


Elemctos olitcos e lo bar ieens O.^ edr". aj r presnante Rtele delt-
arinejefe d Personal del Go- Pastor Castillo Pone preside urit1
bierno Provincial, a qoueln quieren comit autntico constiltuido hace po-
Ilevar como candidate a represen- cos dias en Rancho Veloz pro Eduar-
tant le en 950 s do Lpezs Deousta, r epresentanoste
a 1950
Los amigos del senator Armrando E Sagua li Grande aspire a Ia
Codlna. oilasambica que celebraron. alcaldiad por el Partido Aut"ntito
o proclamaron la candidalura para al- Rodolfo Garay Hernindzc. admlni-
Scalda d e Manzanillo del conceljal Jo trador de a nAduana d le Isabela de
n s6 Marlinez Espelozin, por el Par- Sagua.
e Lido Autentico.
la- Catorce. do los quince concejales
SoSe encuentra en La Habana cl so- del Ayuntamiernto de Guira doe Me-
no r Pedro A. Figueredo Berot, u i enls. aspirant a esa alcaldia municipal
0 des nvuelve sus activiorldades puolt B o 1950.
51cas nesOrionte y orupa un ailso car- ____
--go on Ia adsnsinisraci16n do Corroos' Variol muliaros' do pisnilias de ad-
e r Tclgrafos do Jamaica. en Guan- hciond al Partido del Pueblo Cbo
a- inamo iortodoxo s erAn entrgadas al jefe
is nEltinricno A dGobernaciol, due- do esa orgoniz acio. Eduardo Chibas.
iosnu Ruhcii do Le~n. arabs do desig- es un adto pdhllco quo orgasms len
m- tporneoupar el cargo do Dem1.1- Juventsud Ortodoxe.s
rI dou a cacel provincalse do ('in-en.
0 ai clsoctor Frola ndCalozads Mun-o. s Jos r A. Nudesz Carballh. asplrn-
ioen'e politico ma onarlealnro. quo es uo a Iaulcald eu do Camnaguey, ha
li- dolle d aaooisarrlemia 0mun10icpul cue Ito a Incer deciaracionses.eta vnor
S1- dco RC n odicho lerminom para mostra r su satisfaccl6n por cil
de l p- resultadodo su s cambios de impre-
El duilrOscaDcr M. Alvairado. cc- 51 ones cosi n olic.'r-.c ,ir~ ado
., r .0',r s .Mr -i-cT IMroiTSiprn dco n barrios doe00 m oowiicip.s Doce
ii ie.. i p..i..snf aprovechar cl Nuiez Caenrballo que esas entrevistad
i- fin do se rmana parn recorrcr va- e an servido com testimoni de
e- :ios terminos do la rogiPn. on ea- a ronfirmaids arenspldo qu.e, desde
i- padsn iilitica y M G iievistaz 0ad ilueVoca Ion primtros mooiltdos doNiasoadoont
postulonisa conlrorsional en 15 d candidatur a alcalnid ha eslado reci-
T hay bidt condo en
ios l dabor ndid.- lI porn csoncoal Parildo Municipal "Con r odoe 1 y

;onnreso Inieramericaiio u-n La il'ahas. nhU'aals I dlroccido do
i .- Moouri Marlin Morales. president
uiriSmno del Dirortonio*Centoal "Amigos de
miaillU Viconlo Ojods -. a.pilrantlo erie nitl-
~^ -------- ino a Iu alcaldia dc coin capital. on

his olomonlos dr sini~n o*"l'r"^ l^' i alms. muno fan-or soir so*'Pr'Inm/UVo nmnnn l*iayendo


i-ij. l aics.! V' irom"icn i qso isi Tr .Mniia dic0110m Lons ion ha-n
s. series Ra~n dt astro alomin ililinos oel rapnam iontoo. d mos
in y pMi~ullo pso galzRaliligz V1ocal 511 rdts beio Ntrlet
01d ustaCrorn.- irsiIidnd Nacona del 10 Frocmoin Pci canldturamdlci doal
loda Innso lerCl n-is-o detcad polos iona S"Arminta Cpara u- yu'So poraio
ia liabmonr n onoo, un ins elecone de 19iN riii


AnCXV T -


MiADRIO DF A UADIMA __CARADAI 1? rc MAt70 nc 1040 -9


PAGINA QUINCE


tlpicas-regionsles y locates-a qoe


contancid 'On'itola niicanrnltl-Mintriltn-a.
cclrescanto. aromatn go.sin too prin-
cipios exc tannovs del te o del rafi--
debemon declararnos sisnotechos de
haber sido lirecorsorns desim consu-
mo y aphicarnos a dintilgar sus ex-
celencias entire natiu.tas y vegeta-
rjanos, y tanihmbiu centre los que no.to
son.
Y serial original y de buen gusto-
s eon otra oCnsdin ht inon dado ca-
ic esta iniciattva de un querido


Ctmlpa/llero--que, at nlargeo de )as
vicjos "Cascarillas" coruifiesas de las
ctcaes dAc to Fr-it F1Plnndo i~r
cnlires de__laL.Ft'ana_ iFlorida .v- Bor.
bu-n, ocidc. en lunar cdntrico una
"Cascarlla bien", dunde se expen-
,diera en eleigantes tazas y con todo
el conlort de uin bar modern, la
agradable bebida, solar o con leche


gion not prodigan. Acaso no tanto con ron o con churros. segun las
porque el consume de cascarilla sea nprelerenrins der cada runt ;Qn6 her-
qvni mia. crecido que en nIro'. li.i mnn Tinnr irnir-rT y ,ine rrago ar
am:es como porque en nuestro puer. humor de los "cscarilleciros"!
to desembarca y de aqut se distrl- i. Los buenoi citais .y cl gremlio de
buye al rexto de Ia region e cacao afeiteiis pdcrianu hacer murbo p or
de distintas calidades, procedente de reivindi'ari v exaltaiir c.isciarilln.
Amnrica desde el Soconusco al Ber- Unos, pidinindolni piora su diara con-
bice y Aesde el Guayaquil al Suri- suanincin rn ]ugar del cart y los
nam. En La Corufa como en Betaon- 0tr0 pirparindola 'cnn amnre" y
7os, en Ferrol como en Santiago y sirviendola con dclicadeza.
en el resto de Galicia, la casncailla
tiene una gran aceptacidn, Y i a Y parn que la rac rinll a se nt-.
esto afindimos to gran bogs que ha siera de moda eniii tre genieI ns-
alca izado en Irlanda, done el con- tliiilida y aletitzara pleno auge, s6to
$umo del "te del cacao", que as[ le to faltarla o a una costa. cobcarla tin
tnman, e connuiderable en ei camr-poquiln cnra

LAS CERVEZAS DE MUNICH

;.Cerveza?' Vino La cerveza al toe- gen: enion es r. el mnin. into de apro.
mans e, sin dispputa, una de las me. evecharse
lnres del mnundo, acso la mejor. El Si en Alelmania sr trata de beer
vino alemin --el vino blanco, se on- --to qIe se llama iebri haiy que be-
hend.e-, tan sl n en un par de po- bher vino ;.:Vmn dl Rmin? Del Rm o
blaclones del Eiffel y en Assmanns- de sitis afuentes: El Mosela, el Main.
hauaen detl Rin se cosecha en Ale- el Nal.e, el Ahr IDonde beer un
mania un vino into agradable, pue. buen vino dcl Rin. o del Mosela. o
de realstir sin ceder el paso. la corn-. del Main. este ultimno guardado en
parasdn de los mejores vinons del esas botellas ventrudas que son va
mundo por st son rcuni monal entacironis' -
PorqUe @so f"; para .1 vasto mundolta pregunla es tacit de contestar: ell


N .P#/O 8 c

Nepan1. 11,. antes S. entre Prado y Coniulado. Tel. M-5848.
_________________-- __ _- _______ O~iniPubllldad: PLANA. A-4081
la cerveza aleman ea rerveza de todas parltes Todos os biuenons rcs-
Munich y el vino, alemrn es vino tauranitcr alrmnines disnoncn de una
del Rin .bodega bieon provista y de uina lsta de
En Munich se fabric cerveza y de vinos vnrnadnsirna. Pciro como oren
axcelenta calidad. Pero no today a I torso en estas listas oon inu parC de
buena crveza de Alemaania es fa. centenares de nomnibrc. Y que al Iec.
bricado en Munich. aun cuando ca i tor extrajIero Ir pirciren todos Lgin.
tods. las grandes marcas de cerve- leo' Vanmos a revelareli lector t in
Ba sean de Bavlern. En Munich, ssecreto que hata ahinra hemos teol-
L.owenrbrau In onlbrai. la Spaten do celosnmentoi Ruanrdadn los vinoa
braui, I .ranzika nerbrau I e tono m a caros acoitun r b .g.enr. ani .SVINO RIOJA ONENA

DE BODMGAS BILBAINAS, S. A. BILBAO (HARO)
KL RIoJA .X.tTIMO qUI MAS S KVENUS EN CUrA
I. iiMFOTADO J.no r r nI.5.ARITAT CIA.

I~.a Is de Ia CIn orte, t do is Pala 't a er l i.os mniiIo's Qulen sme on.
o ,a d As i n, ,c s. ..isA " )I.. qi 0dai .in u r in ie eI ., .nodr:ae ; saatt.05 "ii d o
davi s ntraso hay inue betier% t crr'rozas nenn i .t i ti;llnt d c lint t i i a" atin odr lu
obscurstilgers. sptinnnie soervtda A y pitidtauna INoict,,atti neForster iJsul.
excilent telnlieraclnira. de o lii in tos to gcarn diii tItie.l'g 'ir' enbeermns.
rocln utibldos (Ito la bideia P.its r o ',cl i t nn.ct w .ha del o t ) 1921. port el
Vci&a de M11111 ctn (trecida por otis.' pronto do 114 nninrcos. indrAidecorgnun
los ': m ~lal h''SI 'l" ( r'.space > de "r At. ]; b dl'lo llu deeIlls nel ores vinlnoi
in1s. monas bIs"n ins n- uin. nna tlcq trll ai e r
tier arras do a 't> I lirn'ti el cods" nd A h' n-ann ia iAtonints es tam biti n el
I ..in Inadlo, tfiu .rn tie d iA N oi "r 'li tlo ti ti c 'ier 't in o Tn i ckenb e erau s
I1 vlront n doPA ens olrf uoinlaIin t h c' dl 'do s 1n 117it..mitn annio "sotn"
Ii rtndodi c#% Inn into r no nior-m on Ivr ni t It)ll 5 ham inst v I a twin Itla F 'sn ta-
nuii do a ci i r yil tin icit n r edldoalAqsleaitni 1nn toniminnin itononnpreo el
0n Isa oe doe i lie nt In T ront s ] n "itoainm lmot i ns proclni relo ti \al ne te
pnl rt a ri s i i i i 1 lo a tie a a p n a ,I it a eii i I a l o d( l i v i l oq d e A l et m a n it a s o e x p l t -
oAcreaitc bliintrlh ittrnicw -si n ninsi unt'Inn nfittil -y arsiroganin quo re-
id --iC, antL Ii elt n nitonnore es pro- ,u "tar l nintit tie In iid. pilodont -ie
toitc sb riscrvois doNnda A I on-n isoruit bit'e 50 vi~nes R 0ocit05re-,
noes. tinle cosist01teci Iotisliorteplio1n atti'oiiit nle nticons.
hortmesintte, o clialtgln(era dIeas ha SI se trqln ido svint, do Frsnronta
(rondos oreeveass tlenisna. Is TIn jrl toat1 Mann. IAN linooar do Ins
rhor Y Is lchrenob i d r N iturenl r s a inArtAisles .lttl u i-' tlAi) y ilirger-
Ortiiostvbars 'deA onausitsiiienleo 0 Siitaiv tNonItarsnttia do casiiad 00'
Irolt dle 'do DorttnIi A toI) r ni t l o w n 1 it puii'a Elt vnou do Ftranc'-
moll5* do oetersn f e irrro,i IsN afibrt, inns c de gisio oriitit aluliam o entire
05 do dilc iltall ; onrcdnina miimAstoirn ii nsaole l motto.o
sicatidtios. Altcr5-a. 'loom- quo Illmproltiwnaiilte dinlqIns. ti-snombron
Ato Erel" a ol ilela.to ne t- iise opt -lirinininner. tinbol
'5003. ssa nit pllo.ann line s s III, rN irA:~ -ni~ tilbmryPm
dale t nonnonnetIIN ins del c oos
oilnoplaaaosoils~ iinki e o 05 l'oin sgi .oing PA pnlms ible,
it-cAsissanints. Coions P0 it pAnsdoali pin Ito mt~nlo, eincnl-oiir Isnonche


r 0 1 an.sastocrc.ncaoa~ma.mr tOi


es ;aiugues uno de los puertos mAs valientes. Via el lector Iaes ad i-
importantes de la costa de cuantos ca relerente ol pasado afil y que
viven de la pesca del marisco. Del no o ue ifacilitada por el P6sito de
puerto de Banugues se surten los es- Pescadores:
tablecimientos de GiiT,. Avilis, Can- Langosta.-12,000 ilos 80,000 pese-
dis y Luancra aun cuando tengan tas. -
que pagar los products a preclio su- Andarica.-1,000 docenas 4,000 pe-
prior a como se pagan los traildos setas.
de Galicia- . Calarmares.-12,000 docenas 15,000
.Son de Bafugues! --dicen los ca- pesetas. ,
mareros al servir una radcl6n de per- Percebes.-20,000 ilos 25,000 pesetas.


buens vb ul h
bres de buena vtluntad, se ha pa.
decide un injI5sto olvido con rela-
cion a I caicarilla, cdscara o epis-
permo del cacao, cuya infusi6n ha
sido y sigue 'siendo desayuno eco-.
ndmico, aromatico y nutritive de
muchas gentea de Galicia.
Se nos objetara que la cascarilla,
derivado del-cacao, no -es. natural
mente. un product gallego Chrr,


RL AN PA..


m


I Paneclllos para bocaitos, Cakes, Dulces y Pastles fsnas.
S Cal 12., Sit enIre 21 y 23. Telflone F.77/A. Vedado.
r Publicidad; Plana A_-4981.


de Bafiugues una colossal base na-
ual -comona ropuoicrmnt tcnicos in-
signes- oni .quira se avino a cons-
truir un puerto de refugio. Que con-
dinenons si tan tunic poca etlo, Ma g-
nifuica, insuperable esta ensenada de
Lltunveres, que duermen defendida
dicaoe s s to um titotnepoaelor. Madpi
-Iras-los AormIflb Les ntcntacilro-s^-d
Cabn, supcrior i muchni puernim de
i eiautronu!n'itaCn. nD-1Io t iLtunidad.
por snt c5-1 I, ..nn-f,,. .u t h ai d -.
que en ella no toquei la mann del
hombre. y en aruIIlluos se vuelquen
a centeniares lnos mtillones
Ahora parece que se va a la cons-
lrucci6n de acgunas bras: un mu-
ro,. una rnmpa, un varadero. Una nu,-
Iv ensenada inote este mute y el
que pose la Sociedad "Duro-Felguc-
ra" parsacarear elnmineral de he-
ro y uin lugar dentiro del mismo
mar para refuigiarI an embarcacnones.
bien entendido que estas ban de
seo- de reduiudas -dimensiones.-
Son 74 las embarcaciones exosten-
tes en Bafiuigues actualmente, de
ellas, 14 de motor, las demAs de ve-
la y remo. Cda uLira es trupulada por
dos o trees homore ique conim no pite-
dell vlvl 0in-,i po .. srnlimvamen-
te -dlada na imnposibilitdad de usar
embarcacioners apropindaus para dc-
dicnuse a captular oOhas especleis de
pescoad- culto In la tierra y ntraba-
onnn ell Ins exptotacinnnmcs tiiliras de
LIhnneres. Sm rentbnnrgo. c"-consIde-
rable In caontdad do inmarico que


Han fundado in Posito que preside el
pirroco del putrlo y qtic. a pesar
de radicar en :in pueblo que nive en
tan pobres condti'-iones, va andquiricn-
do reeve e Impoitancia insospechi-
da. Digalo si no esa atrona castao do
modern constmrcinon dcnomajda,
"Lasa del Pscaidor" v en la ciial
rn sro con tn-nil mn-,rdiaiannto
-I. nnne10 P.-- A oa.ITss
irnuiii c nte 'oi. .' i ,ht-.i..llt i
en ella los actunles ervicios. Digalo
Ia Escuela de Oniniicid6n Maritima.
magncitilia initur"' an orada par. ci
Pdsito, con una matritcula de 50 alum-
nos. que g listen dnarmameonte a sus
class. DigaloiI Sccc16n de Socorros.
Multnos, a )a qme percenecen todos
Ions socios, recibiPndo los servicios sa.
nitarios par unont utuiduCcuota.
No son0 seos solamu elt cu Jos ser-
vicios estabtlecidos on et P6sito. Hay
otros comno Ia oicina doecolocaci6no
obrera, bibltoteca iregoinds pocr el
Patrooato de Misonens Pedag6gicas.l,
cooperatita, leconsumo, etc., etc., es-
tando en vias de consitluci6n un
P6sito Infantil. qu, pnr el esmero
q,,e o esta-I onrridn f ,r nrganlitn
clOn, es de espeinr Itegu' a scr una
obra acabado ca i favor de los hni-
fias pra quo l denanon que t eios
scan pescadores -st6n enpacitados pa.
ra regir unit P6slto y reatr untintAs obrh
social que etante ; ecnado dcaenrso en
PI dna-


I


IRoa oCiinra y is prctica dodein me-
diclna en el pasadu medlnosagloe han
mostradn oqu falta de base hay oil
las oplinlones de c ertos nlividut s
respect a Que In care en daiuait
La carnoe eo sui onuduclndointograt
rtino mlaOsguns qu o-
nocan la ciuenca iddra. La tcaiec
rtecia-is -....- gemr.n', in.o pain-ni...
,,n,-i -mi ,nc nc-ie, kl d. hrr un ,n,
cla. pern In munmon onUcurrurA Con Cuai-
quter otro atmoento infectniado.
l.a carne ino cuns saltia pres16n san-
guinea, eindureclentlo de las arte-
rcs.enf ernmedadcs dteo lot rifones o
got No connocems I n causa de eltas
enferuiedades. Los mnOddcos proinlben
n carrie solamente euaundiodIs rifIe-
nes estai tain ioverumen(e duinmnos
que no'pueden enliitnar los desperdi
ri6s dori\,ados de In carsedLosAc6-
dicts prohlben In carnerienecses de
Igot. porque en eta condtcii otel
cuerpo 0e incapaz de similar ccrr-
ita proteins. La carrne pumede ner
prohlbida porque una persona es
alirgica o sensativs a clertas carnos
pero 6seas son Ias 'mnieas nircunstan--
cussm ons Iutales'cI macno spo prnil-
be. El tipo stedi de i Ipersonna so-
ludable puede conierccarne Aduiia-
mente sin tecter ningun iefeeto da-
tion,

SOPA DE PERDIZ
A unao prdizI bien dortda 0 le
saran Ins 1uoeso y 0e pisa been. So
pins tombinn medlo kilo de rastblan s
cocldsa y' todo se pone en itn caldo
bIen subatncoso yN naazonaoo. Sr lir-
ve con podaeltos de pan frito


(N RESTAURANT
FLOTANTE
CARIIoETRA SANTA FbE
RIO JAIMANITAS
Adminlitrador: rEDRO TUNON
VISiTENOS
poi TIERRA
iPronta Inauguraci6n!
dc Ia Haelonds RIOMAR. slou.-
da en I os arreo ers deo Gunaao,
Racnnranao. Kllimelro 1i.
FINCA PRoPIA
coo il ratrsat rt mis. dorlceas
do tods Is Isis.


COSAS CURIOSAS
No es rarn nie a an.Pa resltie ide- a tin ntinio y no II cInonenzAr a Ro-
masiodo salad Pna inubsanarti nin cerla.
hay mnis que echarle unas rodajas 0
de papas cruidas, dnranle un latoi, i.a costnnlire dr rtihar ingu s un
los que secsaran nltes det sri'irlat polio in-utia's se esta dirando hare
despuks que ay'ant absorbldo el ex- qnue plerda oibor y aroma.
ceso de osal. La cicia Chanttlly se hre nmnJor
0 agrog-ititnind ientras se Ii prepare,
Pars quie al bair tlaras de hue- una cucharnda dr agnua. y legon re-
nnus a puntn nteve estas levanten mAs lindooitfur tncmeinnte.
pronto y adqutroani rayor volumen.
,4,sK -o-ut enrrr cm i ,ontnl, Uta PN pin~R~


OT T/^M TTH'X'T/T A TTW T T" T"/"^T/^X. tdebe reham e en el1 ecpfi t Ul^.ina. un N ULj LUlMUIKL5
S U C U L E N C IA D E L A R E G IO N .... ..... .. .. .......... ... ......hacpl'en* I' ; 1 .^ u 'tp~ br"r......
SU LLENC1I.DE LA REGIO1N puolgada de sal. Sb .a hacer ]a salna El nmetodo acostumbrado por lon
holandla se notsa que espesa demosa- Irglieo porn trio fornmronaraI I pam-
Ls tAlA 8ldo. puede r.med arse en seguida con In que haclan u so exquInto
ION E. SAechAndole unas gotas de agua tlibia, pan. e el quo sigue: dlsolvhan en 36
batidndola do nue-n, hibras de agua calil-tte cuntro o o en s
Esta region, pope. tetesa porque per ejemplo, las galhnoiceas de Bresseo lihbius do nfi bblamca y prnu y, a .too
no onnpprende inas qugs.os-depalrta tenidsas per setsor Ade Isn ores crias Ia buVnos cocinroa sabe que domail- 14 gradns dot el trm6metrnlo PoFaren-
mentosr el del Loire y -l dAc i.da- Ac Francis. do Iarcarne envuelta on un popeI ad- ho bafi o antdos Astros y pmecho do le-
no, merece set estudiada bajo el pun- En la region se produrr muy burn quierc mal olor y mal oabor. Si ]a viadura I.uego, en28 280 ibris de ha-
to Ae cunst gastronomuco, y puede ser ganado para sus muatadcru" i.Ls cer- carne fuera dura, pars ahbandarla rHun puesta tn I. n masadera. harlan'
colocada en primcra ia. por la su- dos, criados eon numero muy gran- no hace falts mis (Iue agregar uln cn l me-tro un agujiro, dndce rcha-
culenta comida que en ella se habce. de, lenen tina rarne de calldad muy chorrito de vinagre en el agua. lan ipo a poco n a disoluclrn do sal
Y. Lyon, puede considerarse como la Isapreciada con la cual. en Lynn. se e. a nua salnda, In levadura,. e banu
capital de sla gastronomia francesa. hacen charcuterlas muy varadas. a Si a los buhuelos soe los echa un inrocrpornidn la hinhrina i(que deieria
AIin siendo mrs industrial que agri- verdaderas especialidades, que gosan poquiso de vinagre, absorbern mr- iestair per(fltamonnmte pasada pi la-
cultor, el lions no es un deshereda- de una reputaci6on sund ial nos grass o sceite y quedaran mas mnIzI hitNa reduclrla today a unanma
do bajo el punto de vista gastrono- Lai caza-enn ii monltinps lambiLn vislosos. ia. ha rutal llnmaban "quartr-r pongr'
mice nti ac npouccicn de suban- tiene renoa omonbre.in S curtain ncobniutstecnto lTueRi tIncu-
cas altomentcias de cailad que sc Los pe ecabundmn rutha em snsti Una cos mqte muctas dluefiasn c Ibrian cnn borina oscr a Iilabarl
ball, cnayobunudana cll esomt charimon oe Lore, hl Saoone. ol I odunmu, cana ignorant gs qut results mas ta- biou Il amatuagmdera rOu urnimms hre I
En i h all all d 1 Y. n los estanques dndc lo criall brosa I carne asada cuando eSaa n, hasta usarla jrcs oa.
fertlchiad. partiuimilarmonte I deioos de Fo-s do O p i
rez p Ade Roanoiais don qe existent m ly buenos.
gr cdes huerctas p ..nan. dc rieg .. C ar oci ar h mbie t s. .... lx.. .. .....
oechandose, en abundncm a ,cpat. a tas plates, que tanto gun. tano los habl-
roily sabrosa.cebollas escogioas, co- tantes de esta ricgiohi. os golosos del COSM OPOLITA
m ason l de Roannel. ue, com me pais beben l del umumu icmso dso BeIu-
gsoe entn' apaa deb la onolrsorgls, C I Comeo Ci e ti so lIox h. rdl dee vecRna ,lBIEnTA-URANT D I nION OOdtltNOvT
din, us trs F n a" s ab acme es rorgolA y lox de "CoteslDulhorl n ,e" ff a
elroin el f ...o... "gr A...dobIe ESPECIALIDADES CULINARIAS IMAS COMODIDAD! ;MEJOR SERVICIO! ,a,,,
L yo.nonas*., .cs.c dio del Mundo ... A tI ncabe de todotula Lii.. pecallda- Goc de d a6 delicias glastlron6icas en il
r dede cestas region. bay tn.p..nermol
F .ro.... allim ..... mtilv mini .a ,rn.. sachichumlms do N nc ups j"e UN RESTAURANT SUPERIOR!
wnlffiuon dc tu D AAumtuics tlnb-cx Ia Oa re-mln _#xuniT U-
produu.....on dA fruta 00m tambid .ninny annbiien.. onv ... ubtar tocl.%i .... puto0M-4501
.mn....ta.c... oa.lo.... .. cto-n nins ona- tlmo p,0m quo drs 1e,. igi ..N... M-4601
r...um ic ime Amn tunis l ... ....isaladaR p,'m aran ell Lynn,.pia.. t I ...t hno I Y GE N 10 S
de In Iis nb BalD gozam.tii n dro m n r, hch m ajumstmentecel- remain b r
ultat'6nI rnilty tuLstufcada. an tComo Lonn ms rarsacterlstunnsst, sn cum
s casliaux. muv dtlh'rs, que me co- rhet No bleu; ilutio); lax "(11uenelles
serban en i tooldersco de los Atpes do brohet a nlapyonnanse" ucrnliue-
Desputdo. do las coreognoe IlmhtrIcfes tam ce lucnl;; el "gratino de qneuoD de.
qgi o.onos..en hacta L.yon, q.ue. escrvltss" incolasi do ..c..n..n.otIn.,
un-noa cidad dn iAe so sAbe comer blehi-n "ntelos Ade potisusns mit Is our~e .EN ACEITE. P.ER..Ipallies Dueen CULBA
v giadetdotenor unta recIunsexcelente, d IneaSaone"nh i -arIheras de pesddoo(I., s ____ lolatnina1PllLe Ierdiz,%r ut Cu ...,
recibenmuy ricos compatibles, como de ris); lIN"omenlette Ia layonna -e" -. n nudmu, enurnn Al,,rilante sdoIriudrm& i por siu- mum-
Itortillaa:el "bundu. ammporp memos doe en tn] l cuninih.piclo fIt l'"imni Inr 'c as i'nm...m largesyas pmy itts c on I.. r .
S resettet' morcilimoe n do mznas cr"l n n ca
S IE N P RlE F R E S C J S e teoeln-r., do b e" ,Iot aJer I c en am soma it,, ya clerutaIna ho a rc n lax aur a',
c u slo se tso c a s. . ..I1 1 7 o . , ,e tt is chte t o(m crcil Intiis P o o sc ilta e el vab co n tolls d o s I iy pe rd h~li po r is- que L w ital-lo I
r s de a tosb HAs U E co n cu-il tfi c aes ): c nrv e leo s hiu n i r if eo ra l etl e miu ns ce sgula m m m bn dl o nbc i aliu jmn t o no-m iu- rd o in s n. m........
S AriES IUElVOR p nbc' Ihe truasw heroldnse', Is "mi- godnot nun mama, v tieopusd Ae biei%00 mum+ eins- Aultllas.
dA N Tn A IRIT VL A Y .V Q tIX 1 1 b|fa de d dA e A c po r ic a oe. O s a sob. c t n r ,I t po rdti 50 st o n ta nt us imu erm a
P~l AZA 1 *'K "APOR Ildo' ia, 's"nd o ilum ies nc PChar huut" en oe isond o in, rsho oo ernminbues, rAmit m th 0 tunra, do irntlitn hVr
Ira oGa losa)i Ii/son jichsoA o lo"Jam a s mussAno' nuevoon hens lavuido b ems moluu1ota. mmnm ann gquol camn
I das -dI4aL lsIJam6n con mnuccosn. oa ] "mu(isslnul( itm Se vieri e el neil ti c porn 5 tilt IIe.0 n1 ilum hOin p myme e crii mm run hUhf-a
Marlc es" oascbicthu in i "imIucrd nrecogrt6hunloon t oe u v sa n td e 1i1 i- partcsI Amidln mitu ligeror. V comma
demni-deuml"t gallinD ro auah n rne5 aba. y oy min s miiqu-cromblar ol at- LtolmellO lntsa earuhe y tan pcia I)(]-
dinluto)t p Ia t' lr6 1 pmI ularde ptm g dill6n do nv en dndo, queda Iltut nun. Ir d'U l-d eliaA nes mily baJt
E chdc de I m nre Fuite oio t 'umini Ardan 7 trdo Du errmene oln lI tlerrca, on mnuy m i ari -
ai 1911 di tin s erl fame eatdsds): Isa"poulmird A Is cncrrmr"
in de ( im S le e 'Ili qu .. .. ournuem- haIpaulardo on vspea el 'poul s ros d o oalen o n hmmlebisR. boo h'tiivui, 'ellIN innerrs 1y1lo0 econit' nen riit'-
pra ex eme ntamoesam adti/,esttno pttot oh 'isoctr" do noai pud do bou .e ccba nis ,,unm Oln ia sttes boernmtnmt
p~ecran a extarya cexv~m nea z c ,lne .,ln ,l"Iaci d eln de alcohol, q e quedsr~n on In t arlei rt Ilno~rnfAqenfg
"racadms Anirial enioi s aA o ntt ...n..ssir" 4cobbos do I onosa 1 In do' mrriba" tie qsad n cIbote l ion tp- tier o ave
bot o In% mo Adc 1015,slo naimixs "cadaons ani grotun' trardn)o Ac soibs cre isnolls.. ilIA wct
1naimmn dsrd ets r~bnno imr -i nhinu001 spnln tonI "sIti -
pmo unenav u itmc lo tn o hsebtnAd ots igoi.legs sire si n plcomi. doet ra bm oma i bud .11 si
mo exe to dotre los x i-noad ellbe loxen lremesek unu oa d enastoes" O hadto oa] ie Yfio ca Ina perr ni-mondn e r sat nh.,I-
Paa r incoe orster rtaremos" Icm@ "buxtnes Iy nn at nservatodo to.,e evautrm ]/aohr erre adrldo:,sae eLh uyrnco-
uno todhd ueitan mmnods Ae c en mar. lmo s -bel nets de flours d'acar'si rit El osbot de i srnclo hey vt rins pro i o-te-nuti doh1 0 ae hia yln t i ons
-no In bitelba, shraen to preferencIa mtm do n bores de mAcelia lss branchh edno lent sc ,. gcmnounto a pitmt r tttt lo
dohno cair Ac losc pae i i t nsaarb I c m rlo.
des lrsonend do0 gluentre hppo Ide -s--pone iaoelo 'maefm coma tsitrrdo IUnoide itaos 'meorest consicooit- uebirsmenn pedcoslam, iti niusm rspa-
I oe ren an o iboyrqu- c ibtaro lpen e l-I.c1 iamrteoUl esrourche '"nrpaAteiadotsshle r d e .och. e eP h r ,paraoqueIn Nian.m v apa r-m
omen p Ilehfranimmichleh elrr-caoI) Jere clenrnao or 'r+
.tmet. papl ibs \d es. pa- r i d- o u sdzi.n b6n ovgeta ] molid.o, en [ I proporc mi 6 aret dn r mlox. nmnua /do. too otio ba-
so1 ot s unIts io In%,us s.pe. Els queoo m5 sareputoi a .6do de 100 gramo Adel 'sutimo. par 3 MA Os huntan ibais. quo conmoodendo
a eo m no e os doe gla" alda dr- at Ma a "M t dog- del pro m ero a Is Ices dAso so hmta ta ratios l15 arece qut no In pue-
scompahada do is patAbimfira lbeitato tsdisteoi
6.o vsnos del Mosets son perfli..- .. 00. irsocta11 apsreo u boeipoadoem y n nor..
A dos rotimu anhesn y lgeramenho es- SUSCRIIASE Y ANUNCIES ENits aci Secmiguetoiam uat los macb csn oo
pu m 4oars S bobdm do p or or et i al tlendon l ael ete hurviendo sobre vl- Para pelsar mono ron otros -antmsn
mod inos odsmbrosdopeomendsrte EL daIARIO Fy DEA MARINA na" p qulitand, to spumnia iq ... on nsner n omoinn desakndose no name-
P Berncastler p 7eltinger .. .... .. .. .... .or'm.cno i s.


y


1/15AMERICA LOPEZ AROVIIA
J: Ism li iiii rompilo lo mInt i ui d (oil- .ini -undniud e do m ii nns ml doctor An-
-- nmiitlti iinloci dningq uItotmnst i G onZAIrn 1,(upcn p Ial orfira
ins d Ito tardc. e, n In Jianai Alvairez Homero viuds de
momm~a Ht SIcIlium Aguj!tnyttI. t'.p o m6-w inn lia-i.
Ami-vimnut nuilirn Arcculn o tv 01 0-el.. I irmln ~sCnamsiert.mca.
Fermtnm,mu tor.C us nollY Alvarez luenit l oh in m imo neuittopartean Icksseafuoco.
nuttmnp He en di- cauli mo o n-dPumu lim t Iuit Vumaura Mactin. Coliso Bit-
anr 11 n. caru"g el archian He ro m bass, ioiu ndo Coatero Lozano elte
tproin-cr"n u ccnntotiitaIsise horuluns Eva Oorto
1 llt dn nPadrse .I ns il..it ms di Lorenzo v CecIheta A. Oliva Segue.
lai rnn i dlr)tfui toin Inn tsi inuimdi, tumucoa. Potrldoidisc
nE LA CiR'I SLANCA DE LA PAZ.
rn 14,tttirdiuhi-d I ucvsI-ot risecmnlc- 'unlco. lknimeto m 'nSanta Tomliny
-- in ptrmurlw tit nIs mu.. TuuldIm ltoD ammmilait V ldrvadon ctoh is l nuct tr n-
d. d la I .Cruz Blna tit'- i In nP a nzuicra t. Arar omiin Gio bcrga Jore
A-csintcuuu fmnt to n cm~ cull tnt thur u n' Pccmufnmdcay M -InsTeresaitMartinez
d, Inn similt :efuimnj l itue u In it-u- Apuncmni. I intutVunyor y Marla Tone-
1:i"ion (it Cisir hoi rd t mIn t nr i Mtln pi- ri. iM rnlo Montafn p y her-
Iu I. et otAroca ]e In'tituinnr t- minitm F, c cv,.- umias. nisco GuldrCre
-ub .de l panaima. Bna itreen a p r y a va p r c, n
mu mml-ih tcunprmuun u t a rosm a dn o l nulmlau vor Nsa FigurneRao Bfael
d e. a a'g en tarehl\'ode r-l a o l en otrnL zn ae

mliiimmmi Mmclis Dtint opHenit' t itmumi FutisIi llle uhnnTereanMos bran, Manuet

rulm Indn ta]HeIn nid ie rta D om n a tue dy dodiocsapul-khl' Orestrtn Moradlns yNFen Rokier
Iy aA Ii' I a lA Im E 1 denA P detm nt .in
d~i,,i Dubar y ed 6] Jleefu uit Itiloere. ('al~r l ubat rte o anto ToAmelas y

-.inai in tm lasCrum e lnakie nunIund ,Ia M ufi uctdio. M lAnat 'l Gn ertozl uae Acre
anouu MariaTe M emo.Ten ra Mntim ic orn F iti-nundet Cymlar Esthere Garcia
unIon nuni osmt pmrnn1oviu.)a Aue-i Ap o ma Vay r do M iAndreos
unminudA Ahbet ro G itmo.nrdtitlne mianI Io M 1amul VlV alo Ae Paontarioyithe-li
I e si ,., Ic t Ira Acptlts.tnn p. Csir nFas truFnril Ant rrdl-
iaba tru iedit aouimpnt'tniim tint-stabet Pmigutcod'n Es-
un-n oiociitin~oanhotoimm]iseoraC.mtP-1 ara BoloticHeSchumnci,
a i aII de so Su limTo n cus on r Mitccni JuananJt' .-
Ito, senltna n.p. osia.... del 'pur l..M. N ri a E.ri utoa, td l P nte.
inuaimn iritamblDuhiay disp VJdobe \b'Pua v Cerens Mn o SiSu
i Uii mu ittdag dic buflflt.aui t Ac;r e Suntis, Anopaco y SuoroncsuPrez
Ia iranFi P Aci nuidon do Canriot to do t' uh.
Jttmdtne clkos rbotIsMedalla fdo Inn Pa-,7 .ommtia ta niGobo is Ca alotsNorma
to oh libt do a deInDlgida soniuu a Mns-eLots LVudesmaMnd. Joluta De-
fluhacry. onmediad Ac.. .a..I o d....o. sroo ElenaVidal. Olo a Poven .iud
Cuba y de PanamA. ttaL o., .in ate ionzBrha dA l Cucaha,
Intiarnoams rlgunos nombrea Ade Ilortha r y Silvia Ferr, r.Marga-
'ncurrm a: rita orcer Aitibel F dgucro Betty-
Doctor Alberto Gardunoy Nun-neta iehrayd e fiVall madePa Pie, a.
p oeactrise Bangutta dFondao Ac. ...h Lo,- dePOSADA.


PUNUs %-VI UIAKI Ul t ~lJ L A AI.B l INAl~L~.--"-x 5AUUnbd .-I L. Ut "L.KLr LU.. I 7ARTE DE LA COCINA V PLACERES DE LA GASTRONOMIA cranica. a.banerra
" *------. --- Por A. GUMBAU --- i-c-a-- a-b-a-ne -J
Por A.GUMBAUEn Monsoerrate- unicrop sus e ltlols -la seftorita
ELOGIO DE LA CASCARILLA BANUGUES, LA TIERRA DEL ALIMENTACION Y CHARACTER .ida Mouniez y easenior Guillerso J. Grenieori
SEn larevial6n do valor y. exa.1-po,' hay ya indicios napra ns.Neeh, N A R IS- M AS SO T I -TA. Durrn Guier o- el.i ..p5 i 1 por -ci---de,


que aigun nono0 motlivo debe haber
para esta preferencia que Ia ca.a
.".a-aq-" y ala-oues'oir aca a
cascarilla.
Brindamos l ltein a nls buceado-
res de las eeslcias raciales. Pero por
nuestra cuenta Adiremos que, por de
pronto, lons celtas nhan-dado una
prueba de agudcza y burn sentido
al adoptar la cascarilla e incluirlS en
su dieta, mientras, que otras genes
ia dc'idefnab.in i-.iw c deipcrdi.:iv del
c .Ca.. tn r..u -lw,, r tat ri, untnh ad
ree-ona..rmomla -in s0 garnaoiaoaY. V
que- ramos nosotros. los celtas-ga.
Il(,.: i ,irln.r ir:.--nu erene esiti.
ai3ffr--a E cc-r. t. cif ., I,. a sreoita il
modern ciencia bromatol6gica dA
un-modo--nue-no--doya- sugar iau-
dAs.
iNo es solo que -4os studios de
HUiger hayan determinado la exis.
4enc-ia-dle-eensiderabe -rporci6n de-
teobromina, mahnleca y rojo de cn-
cab en la cascarilla y que BeU ha.
ya encontrido algfin otro alcaloide
queo iln.onmon c guard es tl al.
meroara -ue en el epispermo. Es qud
aern-.a: e t-i.. -,,ie .icne a dar a
Is ca arslla, tirri,. c -.rnsrcr de alL
noi nO de .horro. la reciente inLven-
Cion o descubrimiento de las vita-
minas ha hecho subir muy justl-
mente el aprecio de este product,
porque es en l, en6 en l eopispermo
o cubierta, done en mayor catti-
dad so encuentran esas fuentes o
manantiales de vida. Y' del mismo
modon _qu.e_ya_..sabnos. qu -el- pan es
tanto mas nutritivo cuanto meno
5E h.;ia neparado cl triEo dei la pe-
nr-ltnl-,, ,d,- ..ini l lmt.lIn
'Oatl t, n, t. ilitnl-ri m-l-,i, o.l-- s.+t.-nssosa
ninie m jfl t j 1,'niii .- I .
'ITtri.. .ii -- .....- oi-. i i n-na.
rill ddoesdeflad. Pero estoc que boy
es nseverndo por ivestigadores y
hombris da ciciia dto .i concianmo.atn-s ccomiii-cOnis scinIo
oi. r ini-- r,in ll In '....r rl..l-. lio =a
I. I ...tI i.-.ii, a e I- ,l rl l -.. le
14," I In a, l 1 .i iii1 'i
ePh~l" hl L -r .' r ,l'wde,,
del a rbo nIlcaon N desde que co.
meni.6 a extenditseo'por Espana prii
monei y ymis tarde poot elresto de
Europa,I a bebida de dinoses con qne
Moetezonna portia optlogo dtgest6nco
a sts comtdas.
Conocidas oyproclniadas lai alias


esti... Come quc no vino a Espa-
fa blasi 150, recubrlendo cual ro-
Jliza vtldura las semillas del apea-
cahualt, traidas a la tierra, segun la
vieja leyenda., por Quazalcoult,
ouardlin del paraiso- donde vivian
lo primerol hijos del Sol, 'pars ofre-
cer a ]on miseros mortals un man-
jar digno de los doses. Pero si la


-camcarHIu nos a--.l a a l2~ld
taci6n en estas iterras ha sido tIn
extenna y stable que bien merece
-con -m ns-raz6n -que rnuchos 'pern
sonajea--la ciudadania honoraria.
De antiguo nos viene a los co-
ruefise el dictado de "cascarillei-
ros" que de otros pueblos de-la re-


PANJDERIA y DULCERIA
VIVERES FINOS
F.I sbado 19, San Josi, recuerde que en "LA CEIBA", puede
adqulrlr los ('Cakes, ai como pan par& hacker bocadllo.
Monte 30, entire Amisllad y Alrulla Telfonoa M-2871
OI ,bhltdsdt PLANA A 4sno


I


sayos que el protesor doctor F.hnf "o iilda blo hacen durant4 csois tias.
tba nd5 br-i~ nis uera de oda dud. que el pa-
en la clinica. de Konigsberg. llegO- a sale del estado ihido al otiro en que
hacer una important obsery"actbn
Tom6 per espacp de algunos dia -
cierta cantidad de amoniaco para ex-
perimeotat Ias cariaclonescenlasn
grc producidas a- consecuencia de
aquel a substancla, la que provoca-
ba cierth oxidaci6n de caraficter qui-
Tnico en todo el cuerpo. Pero en cl
tran n= so de los ensayos Hot! cay6 | I
en uno depresi6n espirltual comple- 0a
tamente inusitada en il. y en una
lasitud a la que no estaba acostumn. A
brado. F
La. ulteriares observaciones de li
misms indole, efectuadas sore elias
personas. solo corroboraronB us .s -- o "
pechas de que el eatado de nimo
depend de to oscllaci6n en la can-r, re O-s
tidad -delt 1 reserves alcalinas-con-
tenidas en el cuerpo. Muiy impresio-
nante result el cheho observado en
una persona sometida a una diet
"oscilante", es decir, a la que se si'
ministraba durante tres dias subs-
tancias "icldas", seguidas. en -otros
tres diaf, de substancias "alCRlinas" 1 d .
El alimento acido nada tenias que
ver con el sabor experimentado en
la boca al ingerirlo, sino que con es-
le nombre se sefiolaron los alioen-
tos que durante el mroetabolisno, des.I
prendian y ponian en libertad c- R ,O
dos. o, caso contrario, bases. Las pri- mVIOV^ I Wft o
moraca se -rforzaban por e-0 l 0unii -- D-GSTA.T H T
nistro de amoniaco y in seguntnd R Re3T a.AN T
close de alimentos por el bicari .
nato de sodlo. Se ohservb, pues. q,,
durante los dial "aicidos" predo...|
,.0 -.. en la persona novestigada ,,,a
deprestdo de nio.i-o I lA
11 rca da inortivccin toil, el Ia..
y a eir todo de color negrn.
..uns pubntcinri... quo el d. r Ab rto Diaj NoLhe
Ior Hofflt hizo e l"n In nilt enier ti 'e
q,,e ~ ~ ~ ~ ~ ~ m in~ q ,. ttIi ~ .. IIr, 1 l Id,,'... ,.;h, lg 4. e ., l. ; 11 .
it] ectdo de Anilno depreaslvo curi.. ..... V i.. 1 .. .b .." .' 1,' I .-. .
do. debidos aciertans intregularn dan.. i h '.: ." q, i........'.i
en su orgainisno, se nots i en Piet s i,,. .." ,1 ,, 1, elnOri .I,,, h.ic
grand ncldeo xDel Sisinino modo el- cde'''. nA. .....I- I
lads de i no de o s unitilenest ,,0 1 ---, '' I .."'*'1' 1i
ranle los pernodos n etins rate ht do din dc ti del ttdiltci c droribliiiiii'i
depender exctiisiVaiieite de do tell.c- de ortt iltleVO estlaWtiiIni ql Ili 0e e
denkit halcla la seldex o ~~P- -t~O ll+tT
a iiiilO Q tiueo .ohobser'senesofr tilntii do tiofi iiiinetlo.c y el iiirri'ci
oSiadn nflioltcco Se ha podido ciiini. ldo ientinralenoton oli ci nnlnnio
-- --c onn t s t in, tin h atoiii. tnnnnntnnrn
riestando dZc h.i.ii. q inv ivcvlei de
COMA CARNE! llinotid


cebes-. Y no nacen mis recomen- Centollo.-12,000 pleas, 18,000 pe-
daci6n, porque los buenos catadores setas.
ya saben Apue ndod marisco que set Total: 122.000 jDeetas-..
crTa en 'las estriVacbo-nnes del Cabot Ciento veintid6s mil pesetas, mis
de Pefias.esa de exqulsita calidad y unas 3,750 de congrio y otras 8.000
ecelconte sanor. iComo que esta ique consign eli secretarib del P6-
siempre bafiado en blanca espuma sito en la ca till de varies resultan-
qe -e renueva en ,onstantes rema-/do un total de .33750 reselas
Ito,. r. En el nbsOer d," cios pci,-,done
No ha qiuersido el Estado gastarse de BaAiugues ha de ponerse su grian
unas pesetas c para hner del puerto oepiritu de solidacidad y cooperaci6n.


DIA 19 SAN JIOSE RECUERDE

Panadria I Viv ,.,.. .n
yDulcnria. "EL J 11AL Genoal.

do' ARMESTO ARIAS


F-%Prlz Ltd.
"" .".,In w4all--


-4


sl


On


I


r


ell


VII


I


I[on no'as dempudi Ac iesItermonla.
IOS Inadomid, anut et melali inay'or Siun rm, ninny Vbelo. era tie te-
de Ill Intisuil di lii nnt nuMo iilOt.- tI 'Ion II'l,
lebtartnnm tat ceremoiulan uitial Inn l.i nI. lnra nCon-cpcln6ni Cu inntuda
clda y crguannlm deGiinuier. madre del nnvin y el pa-
FPra ut noina Nehidun lcindr, lcmmnt die tic l inioiua snelr bJod tMender
oiiieola. fturronl ]On padrumns en tan-
tnot Menindielan tl(m I unithiuu..itot "un nns t itstulncarioin pot el. Antonio
tall g1i -inntItllidtil nun suier-a lit nhl el- oh'- 'u.nhuda, MN utiui Soli.unm, Alfredo
6c.'th oicsuicoraiz6i n lcl curcto tio'rlt ttontumuiitte ddclad n it cera. Patrioo
;tiutlleriio J tlJriicr y CuzI ". ,' -u nitiiciinui.Ra oltii ValinOUtta. Ramnutl
prii-ncuindao lit crreontolnuulilon n ii pm i inpot-n y), por telt. Enrique Godoyu d
oi+-'iic-'d S-o iccn ~ 1so-" ....... lut'l'tun Sualrtcz Eladlo Vaziunnez Porr;
Ataviadau coni otganciat sr tpincsn iit y uli'erniit Ptnal Pongr.tIugpmt
1 eintoi inca Is ian ceeniteyin tlintmn o t'uvD nulhinte l tcirlnoln calnto lano-
avunraba con una tr-icm timutilutito dp o Iri inguole ol e iiPai Angici'us
ei-t-aje i Am lglater'a, sontnnitca portim Ae C'ar FiImnucky ,i el Avet Manra do -
untuit a de dcarse. Frat17 Srhubert.
I)E .L (CRUZ ROJA
El subandnIt Ienmt de unbul primmumo Cln intlods 10s drtallt-i que rndo rom n
Il Cruti [ijniJ eeehobt'mc "ia ttmduot titr o "! Inn i i icLIt u i liquem scrA osu dud5
nn'-st unitUnianus nen toda ln ittu-inn.nAunanuniotiido xNnt+i r-'i
SIna. Lai iUZBola. quin araba d iecun-
nimit do Dunast do emot, trim'- Inn cinttIntuatits de nmotnu.uda en
i untntinc un n. que plresi dela IP 'uhan. i t. t a l a giii rosn d d de lodos
....... rn,, .... ,, v .. ..y, be,,.. .....w... .. -l'":,ite ul dia 1 ;.In cue ,a,?, i d.. ;
int \iTaont. ajnot'hrt'a.- i--ittc nI cmiensla% lcnmnctano. on
tuu u 'rrero n e Pi t do Punt Sonartn i... i, intnde qun istat contnibu-n "
born ocvnmonil en In ntrgnrilintimi i)indoni a unna. gran Obta.

CEREMONIA NUPCIAL LPACINA DIECISEIS


DIARIO DE LA MARINA


MARZO 12 DE 1949


-5edispensa un earifioso recibimiento al nuevo-Ministro brithnico a su arribo
a La Habana; es la prim era vez que represent a su naci6n en nuestro Continente


"A c> |y eii gusto en s
,F
uteniilios de -cocina-Wear IF

Cuai; toj uddod Piso. ERpresamIi
tck4%rna en IUmfIflQSOS alui
prodrigios de-ediciencia v bu

rndrca -WV'ear Ever- dur,
V.
relieremy oc.Vl~


A hberd dei vapor Rein dil Pariti. e introdur .toe de .baljadrror dater Pedro Rodriguez Capote.
*siproe nonmin ds de friend danu"a Mi nutres Pi nip .eniao donor. ....a. m td dritinieo. E nar-. or--
ier Adriarn IHolmes. a n licoeda i Fpuerto dr La Habana.Ttmbirn eanourriron a rrsibir a dirhck vlajororI. Ios ockores K P Cameron. erargads ds NPciorlc y
W. Easts, ore-rlire de In legaciti di Cnad '-Fat-. BUENDiA
EAcdn pahi tic rio *Risit.rI dr\ P, i.IN ie a ox dcl P s es chr he "ci et i y .s---i suti-s P so. qpii pm e a
hbiicros die iiionmcroa n,,csirna% lei, i< Aei uns lo 1-1 i S*iuleiEir Lameiiie no saer hebler ei eape
tnrnep npnrt.u.aem lc'r c1g.. d.-r 1 FS I. pimcia vet qi e en i e.i It'. pet "e" .y a eotudisr lpr e lera te
purre tc ie ao h ein a herds dl iri c ir ,l a.1 in era p ,ie.' i i erni.. Is riiics. d i ie.dec 01i. pur. dei
%dsp .8R.er di ui.t.-., .e l. mini, isn dei H i .ciolti, c ro o daicnil Cu ,a
&IIn de t ic Mij .id Hiu I oi mI iiteci d que 11 El Mi" .lor de e ..lerr o r dipuse '
en Cure. Exocceii.t mn serr .aitioi v.y",.r q"e see.s a i. "Pal% r -e -ernuarrr, ar par dirlatre !a
.' .. .. ,n"ombilcici cie ra.atr.itilatt -cla r-in .ico oe ic giciise l c ia<. ac i s. ,. '.iJeo r t e l -r ci oade drer enenldr cn uca,_i_ nr r. a f dentlpo en-' ceil-e iet so. i diie rlo e1o
iLcm P nrrro vIn iri1,efirR 7 NL u- vsa
hprl. o alr r ru rrn a rtr .e...
Adri an S llan c lhd r uet d a tba


-" n elr eri rn in i. scuiip trrip t n dul He rla riip Pa:., l
cric i -rd e-la r, ne peirci.e.ic d C g. 1. I pr im d c r d I el n e
Rev ide I aIteicici 4" 11 h"i1-o" c'l
mjurti t,cmec hi resiadni del isiclic ph PCADIL~LO CR1OLLOJ
parrin anmbnr dn ar P la udirn eF. in. SA T N W a F> Pr, ndrifbniiip a>npilft.
ineducior te Embaisre del dr- ie C d rdr-r \RoOi A AL SSARTEN o ot rr rl cp.Aitln
c lirriS caha ra dncinr Prarm Rrnri, aohr P r iina d dl u4-. -,p% -I

n. Jricir el iiro Berac-t falta. rmtftorefir amucha plat. %1., pr Iva Jam ir p'r -
gec re e 1 C i u r latii o er a t rA8 In;o alo aria tmr tear as r oas m r r" r'
0, rcera.de 2 ci|| g 'cha Ber uc en Lcautlmdae-
do Pso.'en, a Eqrtaipl de Ics A san A o"Iala r l ternla a-d or r.e ra y ic. iri. o .i [.iii r.'7 "rnC ci *' rc es .i n av
niotr efier liein a ,a e", N. oB IC r, od A rn a rr eh 2.1o5lc ne hri pr
en-nombre lieLtiicartncdinsrs,,ti;-- leO0.sibu.
inr te torure men d depe rI"enco Y- ite a ve die Clue en e pertn co 'adr n
fltes. doctor L % 1 fu, ters Fern s e r l vderiad (nom a ;, ln' e fqscndrr. sc
ficpor"ei n del ColC l fr el A hoB -do ric dLn H T cr, i (~er o rmtlnla| d |unH. pr-iti Fff .* "'
irH Pnn>. Qi Mde-;lae 1 rqnr iie nP a e [ el tla rn lDcisr i
Almanin rtoem a. ocilre J I-rr.e'. a redlt" el ii -ia l eii 1r.ris sur | rae nn r .eiL
-tehlnr T Br I-Tlrh N g r nld rr prirncr. j.._ h ne d, aa hcnr c. t lis ae Ic l lr.'..
Secre ric Encrou t i det NelR oc i... 1i tio rTEri la oa r p I
a Anr R." Pl nu~ev a r primer, %c,l elh
Eeo E crgot, n tic Nc..i. t ,,o,, .....i.. 'lll d ciiuro ...l. P D O C IOL Lie ' 1 ,
rcrpocsa, incrpnir. l n oe ri-ir ,ie crr"rsrrire'e ',s li i.


rin d tcl drLe lart cone l leel si)r' eI-. iis esrai Lor acl t,
Irnn d b nord R ar P ldrn Nl 1 M ISS Poore- a- iar I is,.e te- P al *


altos t e l dcaii iota d octi qi oioele sor-en gri tic o ji- r - I -i

U|rndcor de Cumbaerlado ilr cj. (If h rx o S t 1^0, \fer Rgt lO l'fR nf a fl< 'SS S, R ~ rF,, ,,Iq AR E en r"l E"*' Ir 'r1r,',
EYE -det-r e aci -tA rt tiE Ca non.i-iitipi s' isio p
dlleroi ui p rliar,. lf dolrilodrl te. .a'ica as 108 m o iiiseire, on i oi5l, .


aue M r Captedn *lo s, delho llad ct ra, i -~ d dys:lGell ,,*i *-I't~rl Ir |ltr*j 'g l,~.
A gasajar i b y Peradirniiroce r-- rcniii tiePn.ei.


lie liecedelilfsenmspes
De easp ernl v q t'ae de |i Alna n r Q..j h Ieln ea d ~aoii a 1 r, ens Pnilri,'. r nm ,t nrncr
-alts -re -IrsejirHlrr, khn v a dl-3lu dL ILI,. m c dlue cor, erar sui,m cin. eg idep-e 1

on en~nombre del dIActo DEr AIA d1 ..... tu.A 1-rtNoc. -1u A ngeice io ,ireic.
dor d In entined epenenrl ,"r, Insl coe dires que e n o ter~ jeln e sl gn,'

sln aiio9de C8 Jurnaio- de lon s- D O e n', ofn '*"


No timoe ticls, lstoer$ FElctX MaL TEA_ DO
Tambidne nIs gaeFrn losci de r19e46. irir 'A, CA iiii- lioo e lds, l irittlu"
Seereter~o I~carlzndo de e~op,',nids. icet, si uerninca tirecpre. ." .. ,. .,.;
q Irie qucc cnleg ri diplomalopreai
aiodegla l o n Ab gads banrn ,,, seed I tr onic E CAS .. .. I c________ Cepi en ira jea uiii, dlatir enaiipti
I ens ndior, a P some- 192 Si Yiia c i side rd nii h lroi qvc e A AT. -u,,
fidicn i Chnergie, tie bsads h",e LuTNer .ee ne i nia ns u e p ,chgii-".

.. ahirsern -d-a Lo per lia r1, d eqr l ien;o; e,,Puree Driot drn hr#dcrna iu nsib ii,,d ",.' ,' ,' ',,, '. '-
orpld aJo gadods n i urc alilsnt qede cienetdo a. efl
.pic In c t 923 I q e 1i m 8 i p.- ',tic gie r ue. .oei-- j. p n..r. i to
relens Eo tict Piamen ta cR oodi p rrteride eia' me a d'n ael "Insda qu-nrgrndpoa nA
7cmu~ dc l e Il eroin r. No ioi perl 'i .Q,,s LAURAll ERInsiEDn d st n id -Paa iare'lrn" i".n, cocci . le .. ct.. ra..ict...........ea .....ca...c.

Bandt'-MiosictpeIti yoez art paiehrade Nephino e'ii li i i
A p ectr d e car o hecor e d P...c- I,, alit y.. la l red- ... ..Per-mastic ~ ~ ~ ~ ~ Cimr tie Castro ur c m'iyo i' qu es 2 fi r ii,, 55
ader M rs Cbarrsa qa e noo draeo eusgcur
depsi olpari cetde dci deer Le C rpCI aormluan one Uni Jahontd e sl e4,
s o s 14 a ra'oci 'oo ticra i.s i"- ....
C~~~bI, ,AS t.A RIN e e t In m em l recl e c n e %a a op j ven des t n lo6l mei le.

icos "com Ica egrtiodo eno.h a c omnzad n a
delap o It ent eg ald p ns cir E %
Sqi rieb utend muylAeR s, e gray n ren rso CAFuaR crua 'd
AtisN deile de Platr conNI InT A O prls" hrip.io aind aA- .7 iig aaaa.sr fNm n
T ramb dln ]oH imno N coIns de r I948 Para .. .. tarene bier,"rn ... cmi, ls
n n'SW Innt --Mis L iAURA FRED,- (i~st .ngid'
]os que'enu itrea r- in dlux a q n r v..1 1oe4L. e,, L.P.t a-d Neptunei-_Pr.
ae] tu doe li de Abogadoto hab4an r- r. a.. leip n Ies-l r reramerifradela.I
Cnmpre de traroe Ier, qIe es'teg Lrops ai ,5,,
dilom asnh, po ele nfee e na e10 rdo-lo el vendeareis bart d e lAo TA "aon sdeIIi 45
M Miorde Carolelo l de l Abo ados dcur-rlofrm lnoun rgn :,,
soe demne 1948 y j quinltc e eusm len
arts coo d rlld e Placl~lon poesn.a binnd eur s etj""


tDxpu&,- ]a entregs- del premio
Rail Lpez CastLillo al doctor Gonza-
Jo G. Pumnarlegia Alvarez. quc lo ob-
tuvo por nu brillante trrbajo sobre *
Ia retorma de las Constltuclon de Cui-
bi: p&sindose a uIs (dicursos de Ins
doctors Antonio Slva Fecrrcr. nom-
bre dc lo graduadoa dc 1948 y Juar.
Manuel Menocal Barrrons por lai( dir
1923, cerrando cl acto el Himno Urni-
versitarlo.
Los graduados dic 1923 .'liman cr-
tc. de cien, encabizaicdo Icrrelntins
qit nos ha ofreceldo ei Colegio lis
nombre, dc los doctors Rirrdo M I
Adin 8ilva. Raniro Arces ConzAlre
Jlai M. Abeila Nava.rro, Rauil
Amaro Vallejo Pa.ieal J Argailn
Martlnez, Malnurl Avila OcnriAliez.
Leonardo Ania.va Murllo. Joe dri Jr-
.qL Aolvar Calilas y el cindo Minl-
cal. Barrcro.s; v los dc 1948 p.ain ich
clhr, tgiguriiado en dicha ILsta, Pi
los prilicroes igarra I.o doctoral nb-h
qrlei EleIa Monttero Alvarado., Bhl-
S Morales Plio, Milta CI-orgli Le
Roy- OKl(Tt. DaO.sis-tnmlit *T. u Fiux_
Rosa n spieronzc, Sbat IIlImas, Ca"-
delirl nRodrIliuez lrinAlltdil, Trlhti.i
RaReel nIIoc1liri Prdrfer v doctorr'-
Manitl .s-cobedo (I nrrldo. Oilhnde>
Itlliga tielil irl. Jhilli, Antioio no-
Mnaftahl Pirre?,. l.l. l'drr. Rtni, l n-
drts Corsinoi Diha y ei -ieIprt'ii SillI
ryritr. --
MAl rnsu denitrea i Jentro % Ili
Notilird In 4% ui 1 In'' iu i0- ii' 7
Mintosi r is Antriwnc i
dictcdo I p( iiui i (o1
dil ic. g dint o oi l ,iiui>llll .1 -Ii'Ml .
laqillirdo, ql'r aI |kiciei i c
NaVa1.ei'l Villhihm.'ltn (lt ici'IC in rc
Jinanci Vita F ciiriiilC, 'ti I I t'ni ir,
ain etl, a em c iR nii ii lrl ice ilo
mode n y rile, is 'iiiii ll 't,' io o',', ll.
ado enl Al~i% ('Hw wt v, % ro \ 1 I i-. w
(orm ic | lar rel ii (W htl \Jil i C,'l, I-I'I I
i rdo dfl(eni, Nmilultiel iAiio' i l
Vila drefflidinmin ,q Ill l"4.-nn. r`0,1-..
Vri l etndo. ii In i ie 'ci sii'iit -C',,) .
eablllda ld p r 10 'iLn recellinda o lir el
DOemsir6 rli dcto' V ii, .,i a mw
plie prerclu 1a qtil Iliull il 11,Ct ',
t ct l y de.n'1i e '.i .l 'hiii'l ,A O
ouitir a ai 'ssi '.iciir \'pu c. ,-C-, I hc

,dims do 1oiPIitiW.
frlei Vit la n" LI T%- ` *'
lorelablitisroili. S ',. i lri ld li-i
en h bc die a ,liilu N." to..l, ,
sn euii.l s jul% iiii"'ii 'i '1
NCOta Z I n WA VI I' Rl' ****i11
3oi ass tieliell 's *''sin r'""s. *
.I c ,. ^i ]';3 s. '.,t lIt


le sugerii c6mno lucir mias bella.


Desde el hunes li'asta rl sibahdo
stars a sil 6rdenes en
EL ENCANTO la distinguida
Hespecialista de belleza

M its Laura Fried, de los
S\ Saloncs (dI (Griiiaiite Moniril

S ,\ ..L. I.i sugriri c6mio dar
4 k I'n Ni 4 )r ri l l z i v . ^-t T j '<' rostro ... c la coni mar


mslaileSa u)e' eejlerico

'a11~l Na \\\n# ) eNanilo
(" A ... s j .......imo c6ui,, odiar rl
I l iiii dJr Ii ti ru dt pi lrss e beillrz. t Ainquel
e mn\'i>'ir el 'Men or indiio &I- arliflcialidld.


SOLICITE HOY MISMO SU INVITACION.

Da 9' a '12 y dr 3 a 6 p. m.
Pioducto dt Balleta, Planta Baja. '.


" '- -; ', " ,"
mi. o. .

mlagro '-
.- .' ..*


u cUciaU,


e los incomparable
Ever q-tw-le e-speran en nues-
ente creados para la cocina
mninios, son verdaderos
ten gusto. Como su marca

ran toda la vida y le cuestan
os boy mismo.


COLADOR ec-p,-al part i
f I rla;. I rotj -,,eInA frlfIlirit
v I ,Ita l a r ni-a Fu,r Ia noilaa%
a" I I, .. M .....iI.-,A I. in I ..... ,I, a.

''i
S, i ,- tai. i 2.15I i' *, t ..i.. .. I a i1 =.i l.n..' huh C': -i
..r
S1.35

lob,, '* ~ '" .


U rin E ' 4 "


f?^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -.. .*' *_ .


*


-- aj


I


*.
:-4


I


-7-I7


Perspective

hispanicaCANISTA

__'r-Arturo ALFONSO R0SELLO
H ACE much tiempo-casi un mrhes
-____ -aogi en esta column a car-
nt finer Orsl.edno R. Suirez,-
an joven con mucfia avidez ameri-
canista-que me la envi6 desde La
Corunia, pididndome un initercam-
-bia epistolar-para-,aciaro su-curio-
sidad de hombre sensible respect
a oIns sucesos culturalet, hist6ricos,
politicos y de today Indole, que ocu-
rrenn e esta orilla -del Aflkntico.
Si Ia carla no hubiese terido pro-
-cedenciayo -habria descubierto de
todos modos, su regionalidad coru-
nesa. So6o un gallego de La Coru-
=fia es capaza estas alturas de Devar
&I papel-des ptendido de las pre-
ocupaciotes de una Era at6miica-
la lna, la p aci a. la e oninita-di-
Svagaclon que en esa caradej s-
tampada el amigo Suirez, y en Ia
que reina para contentamiento y
orgullo rnio, un Jnterds y una afi-
ci6n por los fen6msenos de esta
--pa'rte del smfundo hispnico, que,--
y esto lo declare con gran dolor-2
se echan de menos en aquellos hom-
bres mis representativos-y respon-
sables del mundo cultural y official
espafiol de estos y de los anterlores
tempos.
Pe;o La Corufia es as(. En su Am-
bito ideal las Impaciencias s6rdi-
das y las solicitaciones mezquinas
quedan relegadas a un segundo
-piano-Y el- iiajero. Linque-Aa3ade
prsai, advtierte pronto que aquella
multitud que se pasea seilorlialmen-
te por laIs calls, que se grupa con
,n s entido de piacldez.y pernia-
nencia, enlornni de lasmesas -de-
los cafis desbordcadas por las "ruas"
angostas y por nlos amplios canto-
nes. esla compueaLta de oPra siin-
lancita orgAnitca Y eparilui qre
_Iiene poco es comun con La del resa-
Sin de los-espnoles.- Pori-eso un.-
que ahora el gallego no emlgra, con
ese Impetu aventurero de hace va-
rioe lustros, La Corufia todavia da
estbh ,emlgrantes del espiritu, como
- Eduardo-R-Sukre,- ue-en-su-.casa-
de Castjifielras de Abajo. niimero 21,
terdero-iesos pisos terceros, empi-
nadois, sin ascensor, done hasta
instalan las oficinas publicas y cu-
yas esdaleras hube, de trepar mas
de una vez, jadeante, con algun ofi-
cio en la manot!-se permit el no-
ble ocio de dialogar con un perio-
dista de Cuba, mientras exhale su
rekodeo dei intellectual moroso y


friolento confesando que le escribe
desde Is cama.
Debo, antes de seguir adelante, -
doe excuses a mi simpaitico corres-
ponsal: la primer por I deplora-
ble tradscripci6n dp u epistolsa que
se impriml6 con ialtoi y erratas
que Ila tornan cast ininteliglble; y
Sla segunda. por el involuntario
aplazamiento a que-estos comenla-
.ring se vieron -sometidos. Pero no
sabe bien. ml admirado corufds.
-usted vive en iciudad de nobles
sonsiegons y de sablos abaritismos,-
Io que es la vida de un escritor par
estas latitude; de America.. An-
damos todos et un zarandeado tra-
gin que'nos lleva cotadianamente a
las activldades mAls arduas y com-

--ples.a-,-El dehber del of icio me im-
pone, par ejemplo, coda semana,
Ins cuatro articulos del DIARIO.
en las dos secciones a que me ano-
mo: "Prisma" y "Perspccttva hispi-
lica". En dos revistas, "Vanidades"
y "Carteles", Ia firms y el seud6-
ntmo e mezelan y a veccs eoinil-
den. exigfendo pareJa energia. Y,
(Inalmente, trees veces por semana,
dtiscurro, desde los micrtfonos do
una poderosa esiacidn de Radio en
tnrno a Ios asuntOlt de actualidad,
cnn animo critics y a menudo po-
Idmlco. Este quehiacer le parecerA
at amigo Surirez, entre las stAbanas
y mantas acogedoras de iu lecho
en La Corutfia, una abominable dila-
pidaci6n de energlas. Pues lodavia
es poco. Afin andamos los escrito-
res y periodlstas de esta perla insu-
lar en trajines colaterales nn me-
nos engorrosos. Ya-habra leido us-
ted quea Jorge Maainch anda presi-
diendo una "Asociacidn de Aingos
de la Republica" cuya area es na-
da menos que defenderla de stus in-
numerablet enemigos, cast todos
disfrazados de patroiatas, de politi-
cos y de hombres de Estado. Gran
parte de los de nuestro oficio an-
damos haciendo otra cans en enti-
dades e instilucrones que no son
lucrativas. Yo presido los Leones.
Ios Leones, querido amigo cnruf6s,
pertenecemos a una organization
internacional que se preocpnpa rn
Pi bien pahtltcn, at'adtia a Iwn r.c.
gos. haore una several frscalizacion
dli ins a yiertnn y de Ins desacier-
Ins gubernattvos. y- moviliz vo-
luntariamente a ta cludadania-ron
sbstrsacitn de Ins credNs seila-
ros-para que dsta se incorpore at
una occand, a ura colaborael6a de
lipo privado, que ayuide y en mu-
chos casos supla la taresa oltcial.
Los leones, cnmo ins ontartts.
educan At pueblo, para que este
no Io espere todo de Is gracia gu-
hernativa. para que este se interest
on At mejoramietato de la vada no-
munal que es el mejor rondo de que
contribuyamos todos a que no ce
I fruatre la empresa national. Un
huen Gobierno nn es sino el pro-
dtietn de una buena crudadatna. Y
no podrA Jamad exigirsen a aquil
-un resultado mans rrcundo que el
qua Re derive de Ia clara cnncien-
rta que trenga una soctedad de sus
deberes de servicio
En nu an. migo Suarez qtie estla
activldad margona" on adilconal a
qite me entrego, me roha lempol y
nportunidad pars otendecr Ins me.
nesteres de mi oficin N' paensto
optsr entire que ml farna olonistil a
Re trcduza ear tA creraciiu rto.aCttlo
deo un Ilogtar Iptidustrial parn Ion
Clegns.-en el qtle Ostoll hallftn act-
pactadn y maedanl decoronos di 'idda,
-n atettder rcor regulartdad mnt
secclone en la I hoja linprrs.a, he
sacri ltrcadn. letp r taln ite'r, las ill-
tinas, qu e Vei I lrit el fnrrnr nirtl
inparllAteA.
ClIatdto s rlqstel 1r ht len, lnii-
Kn StiArrt dr ams atrgttideces del
trtpIcn. y le Inrntoiena qilt pitt r a qstr
lltetnto tlnr a ,Ida errltlirenlr, itl-
Ire ianctatne t t a att ltll-
plodecrs hrntaos. strlrasre in act-
oblin con tina IIoItM,' A(lpi al'dn-
nw. I o t~'Mer "Orrc ttig t. r i ret
nest do jattl ldoden ell rtips acltae
di retgien tieinorhn tI4tr ltegAl tro.
nrltn. -n1 gttr lll, p alt % t OIee
Iora~roes~tia or rtticonrmt .


- 5kcc50P


DIARIO DE LAMARINA


A, O CXVII y _CA1o_ LA^ PO sS (LA HABANA. SABADO. 12 DE MARZO DE 1949 ,,LA,.P. V5'U ,..
Cp COXiA .-5Lr a~~ll .


Punto. de Escalt: Funchal
Madeirj), LIsbii iPortugal)
Gibraltar, CannevFWraiveal
y C6nova (Ialia).


-Tries lCllesr Primer Cabiln ere.
Pridstnn nlalh.I id, I a Ialbans
Abrll 6 Mayo 22
Julio 7 AgQsto 22
sTrnebtnse ecepto cargo
Paa nfr o r --e, st.
(VEASE la Cr6nica de SOCIE-
DADES ESPAROLAS en a pi-
gina DOCE)


fabrican mas

casasInaratas

El Gobicrno trata de letvar
da cabo shu program en dicha
material de un modo acelerado
Poer BOB ALLAN
Corresponmi de l e United Prela
-MADRID, marzo n-11 tUnited,.-
ATIbon-nfdoo ae--~iTTrcne-res1Sne-cWi
de un aproxlnadc._id 435.548 casas.
el Gohierno de Espata. est lIlevan-
do 1 Cabo un extenso progrima de
construcciones. -
El Rumento de lans construcriones
por part del Gobierno tambien tie-
he como objetivo facilitar empleo a
Ins millares de obreros dejados Inac-
tvos por Inas restrlcclones ippuestao.
al consume de electricidad tue tan
proflundamente aectaron aIns Indlus-
trias, comio consecuencli de la gra-
ve sequi a. Tmbien contribuy6 a las
cesantias de obreros la parelisis de
Is industrial de construcclones ocasio-
nada por Ins altos precious de Ins ma-
terlales y la s. falta de crtditos.
El picrJo nntra esa carJo la itrr-
1161. oel Sirr.cato Nacionai Oe Al-
bergues, y alsp.:.nc la I erslon 'of
1,500.000,000 d e pesetas ens la cons-
truccl6n de 42,622- camas de alquileres
baJas en el future rercano
El h.. pn-faio el IMiUsltulo inaIIiAU
r, 9 365 I El, la primerp ib11[LA
rte 1949 OLrai 1 .if6 cara u qrodaran
tem ilin acn. e g .ui a,,jnci,) el t Iz i-I
tp l,'* .o, alquilprpe n lss ft ri b ia e is I
22 pesetas al me tUlloS dois dolares'
al-can ibio-oleial 3-y-varlos-cientos
de pesetas,
Parta cIllttar las construcclones
par culares de casas de bajo cost.
el Goblerno olreceri credltos de 50
t- AgI tr1rs por e=pnten ara Ig cons-
Struccion de unldades que seran al-
quiladas por menos de 200 pesetas
mensuales. Estos emprestitos podrin
ser concedldos para cubrir hasta el
70 por cienbo del valor de las casas.
Entre los planes que se tienen, hay
3,000 unicdades de alquiler minimo pa-
ra MAlaga, 1,000 casas para Zaragoza
y 993 t'sas para lns famllias de los
I~nierms en Asturlas.


Presidira Enrique V. Corominas


aCon--feren-ciade las Coloias


Lieg6 ayer a La Habana. El Presidente de la Organizaci6on
de Estados 'Americanos es una deI las figuras jovenes mas
brillantes de la nueva gcneraci6n argentina. Biografia
FEnrique V Curominas, ilegado tintervenri61n del dorlnor Juan Atilio
ayer a nuestra capital, a quietr en BrantUghtOa en la proaancaa de Braenos
su condIci6on de precsldente de la Or- Aires.
ganizacl6n de Estados Americanos ile Triunfante el peronismo'en lans elec-
tocark presidir Ilas reuniones del Co- clones del 24 de tebrero de 1946. in-
mitd de Territnorios Dependlientes a corporbsc a la diptlomcta, siendoCo-_
Inaugurarse prdximamente en est a romrinas uno de los mas lcicas co-
Ciidnd. r nri.at de a -s figurS jf.t iines lab.,rrnd.-.res del actual canciller or-
mas trllaut le. t eiretii l -airs.,R R" d t.-..
neraclonesn argir ato E.% hriaurte hh- A ine%' die 1946 fl desllnado a in-
bil, dinoamico, entr&lco. con una men- tegrar la Delcgaci6n argentint a la
le Agil para la raplda comprension ONU. En 1947 lruie designado vicecpre-
de nlos prnblentas internacionales. sidentc de In misma Del egaci6n y a ia
Fuc periodista brillante, colabornn- se rccuerda lans intervencinnes del
do en numneroson diarns y revistas embajadnr Corominas eOn el ComitiL
en cuyas columnas se dletendiau Ins dce Derechos Socalesi deI la ONU don-
sais p'uros principios deI la denocra- dce hizo oir los anhelos del Gobierno
6a argentina. argentlno por una ms juStria aten--
La Revolucl6n iargentina encontrc clion de las cainses trabiajadoras. Al
st esplritu madurn nara t]a acrn e einbaJador Enrique V. Coromonas le
Interpretaaado qui el movaraiento de cupO el alto honor, nor expresa de-
1943 concretaba sus vicjos anhelos de signacitn del doctor Osvaldo Arahna,
sejoramientn social y reinquitlsta presidetterentonrers di te Asarnblea
polilica y econ6micai de su pals. se General de la ONU. hablar en nonm-
prest6-a servirla cnn firmc.ciTJuntd bre de latinoannertica en la reunion
y desinteresinado alan. (Inl di Asmirblea. Junto a las =as
Muy pronin sc destarc por la den- alias persnnalldades de lan political
sidad de su Iteligcencaa y su conncr- mundili
miento de los probletias quc habinn A l promediar el ano 1948. el Go.
letado al paos a tin Iatentable s- hbiernn argentao desngna a Coroni-
toncamnientotn ea sitnarchat ralna sus tas su ern bapnhrador ante la Organaza-
claros destinros car6nt di lon steados Americanota. or-
Desde el Instiltuto Nicionalr de Pre- Ranlsino que In elhgc piesidente de sut
vlsi6n Social. organtsino creadn p"- Conseno. cargo qu tactuahtentet des-
rt reivindicar nlos drechos de las oI- emrpna
vidadas masas proletartcs argentinas. oal es.an abreves hntasaI tobrillan-
cumpli6 una encomiablie obra. te figura de esle joven diplomuitico
Ocup6 hlugo elevad ns ea caniOnea n


CABILLAS. CORRUGADAS
1 '/' - 3/ -7 y de I"
de 30 35 y 40 pies do largo.

TUBERIA GALVANIZADA
1/2 3/4 y l"

JOSE FERNANDEZ E HIJOS. S. L.
Almacin do Maderasn.
Avda. do Arroyo y Criutina Habana.
r- -Telifonos M-7692 7220.

Bravo de Mesnn. Public Relatlons.Federal Commerce & Navigation Co. Ltd.

SERVICIO CANADA NEW YORK HABANA

St. John New York Habana
Star ot Suez .... Marzo r Mnrzo Maitzo 12
Federal Trader .. Mc.rzo in Abr:l 6 Abnril 12

Montreal

Star of Suez .... Abrnil 2 Abnril 30 Mayo 7

Para inlormos.

TOUS V ASTORqUI, S.A.

Agentes Generaeo.
Edlicio Lonia. 209 Lo a abana Te]6lono A 6K60 '


tisi itnlyei, talc imeesa dHtrIIusl I
tansle. ra~e an ate Ira rcnso orambiin-
Jna Ea scenagun tlelm alt attn a- ainasi
n menne eec#apticos-el mal tdi oA
democrarCIa. 'Ott mna Ia aplelnrs A
Creon alnlltpiiM, ntal4mio U ar i l
dt unt putblo,f de raun aa. tie mrU
A slavih atnicoqta t drt Eltrop Ih,e
trasplanaladn pat o(Itittsei adAptarat,
pars natqe i faindlera in ran mtedi
ingonanerei Ditas, sitre nn seaequt-
to. dlAd it Ctin pr altatinrt


a Ingsa nboneces Ins1 time eisamo
aqiti pAgAnioa nutaistcn erhAtatiftt
en anguisaia tmarnr I demedro fsil-
cao Srmnoa un pueblo de hatruaot
Senialesn raeriendo tionnortntre nan
tesimno -qu tino tins perteneci Pe.
ro he rtivagad ncon exesoi a ape-
naa si angre JusIlricar I& denorsien
mita respntinta que mne propaalms ine
fieise rtptditi.aplolrce epostillatis
sr iArca Iliairn Stinrez.cvndrAn en
seguittnda. cInprnmein


* I L


fama JVflhsO
iai CONSTANTINO
)a e 151de Ionge
III ^^B.,.,r 14n f


. :I :." "

lip/,^


. CABILLAS CORRUGADAS
i", 2 )", y I por 30 a 40 pies d* largo.

A PRECIOUS FI]ADOS POR EL MINISTERIO DE COMERCIO.-

Chapas de Hierro Negro y f-alvanizadc

Maderera Antonio Perez
3S A/Os mrPiMiOA AL. iMso Me CW;UM Oi"~m -
rARiCA 10o. HABANA TELrI: X.40l X-314 1


Resumeninformativo de la prensa

espahfiola


EI)ITORIAIlES
S. h el Rel raiDt Anittni, XIII (tie
a ictinmta di tie na ti, tinc nhstortla
Clue no le aoripondittdel a t.l iPneso
a Que anon bosit ta psi dlda tine anc
Monarqulnat ignlnia na aipede vol-
nier. Los prinpitio, del in tIc I itjul
%VYelen a setIn base y pitdittnarmntr
de- todaCOnst macraii pohltica qar
pielenda salar parc el fitltmro In
existencia de itndo In traditional
-entre elio a ii Itliatutrlon nlon1ln
ca-- plcscarrdrrndo de lotas aclnrs
qre In pusleaon mi'a- el Iaranalro pr-
hagro. FtaiCO nes el quatc inor ccin
prende y encanna eslna rrmltdtid his-
torice innegahlte ,'A I.

Togliatti, igual tuar Thnrit. Iha
habladoa I rn ta tdei aMl,'u a Ira,
huelgan iqta ahara sure Ithlia oo-
mo la ncatlpaltl desaiiiratZarin[aI dCi
Ins ctmunisra,, contati t el EJe:clI
trances. sefialan la armpolt mancra La&
ha de darsele a IaI pnsirala pilalra-
inente adoptnadc yan Iormits dma, p ia-
tidos maconnutrlasa ina lerttecVrIli
Europa OccidentalLa In crliacIa-I,
cmada par Rusat eraeblantlinma- as-
inanase" ma-epehigron ide bta la
parece. De tnd a Inaraa a ima tri-
In podrta sAhr indemne dir ilma -
d1ise aicnn=n Qiin)nhrj-c i al I,'tIt, n
palS tinierarpen-mnatdentaleprs tan
de aekif-ron sin muhln rpreet,,. I* V Pt 1

Lax drclararlonri, He (4).wie~l~l
deinues'ran que t la nuine irO-alet
tal no esta a la alura de su rat,-
poansab'hdadn y rnas halCr paier-c
el exponeaip tic mane dtSar--c lante-
te impolencra frenie a las t ,:rc-
dao manifestacrnnon tie Ma rica-n
Thoret.. t1o' pint en rm --pie tif- ae -
halando inquasistvriamefitc a aqeia
lios pueblos tlte,i ramn Esnrr.cv
Portugal. harl elnmannaraa aica,, ,, -
mente de sus lerritt aelt ortitga Ii-
Olun stica y sr oltmrntan a "'- iattit ai- r
en exrroilin attainitivncmitkii .ini a
el pornico de a1aa etnlrega drJ m a
. Rustica'I inmnsao llempo rnP-i
tolern en el Sul de Francna ta .rib-
sIiatncI t de u t cuar ctl gratri; e ,-
munista Oil aqLie salela titter at -
nero, niAterlal v hnin~bles ailaa
oetuc1na6n de Iach 0itriti hracs tine
Cie laigo ann es x le airael anail.ra)n an
Rcertadn poro bn rarrftiIntc-ac ai I
mt~ni itn I"L a mhitt tdrlinei .
Ilnfor~nvel6n General
El sabctanit, de to ('rnnarinrtr-,
Ins Pitronenetiennargoidn de exaurvioi
el sprovechammenaoN yiitai dse )n
pasto ce dan loetthtid% a l I cr, me
rizanslahispena- frarncetsas, -e ha rI i
dtn n Parnplona
VrtbnpsotIetntoas d clartntsC- 1
rreen en el Railni O(i'a)ripr et F.,
lada., Dor Ange adeb IA Mitts c Air
nys. pace n inmtsAirn Plirrprrt.Irar
rla de Prannera tannin AbrtehCrie
Aguilar y p.6inr-ettlt.bn, y i),n M,
gadel EpetJit \ Pedlnson, a Sitlgi
dt, y Don Fetritrindo de Ktbbrye y
Chinlchilla, x F nlJ/Ulfn PIe111p,,t"
rioCarx ide Tennr a di (atnr stir at,-
tmbtJAda ticmb,,rt a --dr(larae e
milu aei6rlde fl e,,'hle t) miin ,lre,
Pluntpotacrta c, dtie curida n11-
Raminti Marim te Pnaetin y t,,


leormaislon (Cultural
taut J ,otaa tal-nin Plietnlt p arioniu -
eln Una c/ tititiettrdt acerca ide Ia
erataifie r]horttre eriuaopeo, el ca
ilue suhray, '' cook., cio.,iade estV te-
iooiraoi rreldinrru cnilrad eatpeilIn-
Iampri v aIinat-cinllalridieron es
ir a tR c elt astrrtide Aaantola Ex-
leinres, el ciintdetile tc loa Real
AracAdemit Esnanirtla, l del Aiento
ae 1adildiit it nlsprannint a liritdaes
El doclort-a ]Iancoi SolerI hn.asdo
objelo tde ienccai aiira detpedida,
erl Ia U eicianid tie IMantlatI. du
Tatlle l a 'ril at te ri'ndlrl ahorarellnaje
nspatiL tosani attnoods dte ta ciada
Llmtaaiatari a-a.ticgaollat at Hule
tarct'l eslapt tii llt t censtat e ipa t Ian
rstiitnlalltes liid learinos Tan1b1lti tat
se llula Qu ianti. tral t eitilr- a ta
i(rr Blannco Stri d tie ite i alvesmdao
titir-rirll tiltitlIo pin In ersposa del
C,k k Iolt.
El hireci c ti Ia BabliorteRa Na-
canalrcb siera-N de l.andir i, ha jeci-
bido errIn aExpotci6r dte Pinluras
B'tac titast de lon signs XVIII y
XIX, instalada err la tStcedad de
AmuRns dbl Arlei. o ins represen-
lantes de at preIn sac n tudleia Ma-
nifeslo In al arnl'rn queI l hahla
ploductdSair a V1s511 A EspaafiAy ln-
gin ]a grand ritlqtlre a t antrisir qto i n-
tipr-rann his Muaeos ispanenlbs.
El prnfvear tecrman Wnld, diter--
tnr rilt InstitdIn tie Elstadistica de
in U tramrsdad de tlpsala (Stiecao,
,r an itr'a era Madrid donde dara
tint tde cnnfcrcnaras snb'e
prI n cin ito tincos py siln nphica-
craes-c, y sori ectinnilctrsm.


T i-c-r.e-IIlra i-l

|| gra ndludos

d (e I it Valli(Ios


Se reunen en el Retiro yv lli
juegan, charlan y se dastlarn;
no tienen mcedo& al nmal tiepc
MADRID. Marzo II. tUnited).-- Eta
coehecilos de Ires ruidas o ira nIn-
c.blos oauden daarramenei llevados
tnr lamalhares at parque de El Rearts
-n buen -umera detic nacn-dot de an-
dats las edades y de iAnbo serxts
dandose sta el la plapcoleta del Airic
de Carlos 111. bajo Ins Arboles de
clesnudas hojas, pats establecer tiara
animada IernuihA y solazarse del t o-
crlmiento de su onmovtlidad
Hasta hare poco tielnpo se htallban
dnsgregodos gocando sohitaaiaal del
,ol de loa dias prp claverates ell tns
dastinios lugares del pariue.
Pneona poco fueroniestableccindt
rontacto y se agruapron, lanzando Ia
ie dea ricertart dUrib ntcn local pioi
po. bibhioteca y ejecutatr los ticgtas
arntada., tales coano las carelac. i tin-
rainn y el p nedrcz Aceplada tar dca
de IA ctreatcion del clutt qtetdo dei i-n
nado president el de maa iad. tint
senior de exqtiina bondad v g- -,,-a
raio ii s ab -iea cnn c w. ..
c doriaua sobrelle\' N ne....
to la d leclla t -qle tericn tilas satr.-
naSallna naernac rrncubrlreodo sit,
Prertnas con uia eegaaie nanta de
an Tima )pultc"o v a alndo de mota
dt inpeaable
No plospera pi entil ogtIs uallo,
t'ontertlillos la Pl'raalrr lanaorl'l Ia (I'
tectltnr.e ellnlotiles ce'radtod p-ert'
-"lenttr cosglreal'tit04a 1 srie IlHni edesa-
hairdo Ins rtintc de It itaret'II)C tY sill
etindo a Ins tdias aernat
Na-son lemaos 1s- ait, '- ci
tadecitlnentnos ganion de nramerlarr IA,
eiallasr co ratenas igettiosn anvan iec
totarnos, con\ suierenchi que [es pvi-
n rla olvtdar isetaus s iar-paa e ta-unis
hoatntanairti a rsaratnar u o olatAlceraintere


atnat. Utto tia rca trat rrtta-t


\'lvir. Utn tit, Ios Ic'a. res fanlOws
suticiss del rilb ta constituyb el dlih
trateun parejita qtie rto cnn
eplogt In badsacoriginrl de un corrntla
flPndar atl por It ,copaliktoerde inaa
rdei. tIay tirriue o it n ncon
,U entrtsntoa dhesivi l ai cltb
Eli ]ats horns de ieesptisctiloio t a
111la larirT crrdenllr1 praarru alstn tilt-
tear Ians crchecilrs qure lararrtnrrar
tilutrida ral iavara despr dtalrdrase fi a
rreando -rit, partrlaint tl a
C 'laertes tit club de Ins tvalldos q e
tierre pnr aide tlafrndosldad dci li-
tar martatlreFin dal' etit .


C0operacion del


catolicismo y. el


protestantismo

Para garanizar Is ibiertad
relagiosa. Propuesto en una
reunion en Clevi-and, E. U
('CLEVELAND, maro 1to tt tilledt
-Utta ts qemrrtir 6;t Iti lornlelac tar
perapitrni nautnrrtd1n dItel t Proteslantstlnta
ctlr Isagesro (tothItc, a 0Win l n rlr par,
gaotlnrrt Is tain terod ',,r,1a a Ins
dereqhis rinurnrrres-i-, e It.
i40 )it r i e arlll ns Pr ol rrtin le r 1
let) a I otrfera"rCa del ltrsjo Fe.
delLat de lglisla,
k~a pl'oposici ln d~i c. mos |I)Hqti.
ha Ilegado eltn anenlonn d rlaeIilo,
11irllt -saanleN ly 1.5 ealohllv- r"Inmolkll
pot idie do tt hIra d in. a llotierrtign.r
res Cen allta tris lhos gl' listr le Ilegt
ci nnA ,i im dirlptidns.i e-p cil'camnwrle +
tanll.arlaI hIt)eruirltd rlelrg +a y his
e llc os }hui/alll s
"]nISIRInIO S (111Prine0 ttrait LIla at,'
iapldanlenpile 111hl1lnda Stea en prhIbta
rilirt Ins Ildndcel' tin- (Itallseloi MuLr-
dint de Ilesos py PI Velwano- paia
q n sle IscItle itn it lll clart cttiltndl-
intenk tdeWIme i ue e ittenv p,,r thrie
hid tit aigrnsa para tirdo' Pit todln k
tie V braipt 4oda Is tin lr' rst tie ait.
baetln. ot rtic "I a Itei tern tas ne r,-
par tas uaralic pttede ilaltarrtrttse el
pleimr aepetoa a ena titel itad
I.n plnpnart-lrtl.at-eit n dcr daCABILLAS C
do 1,` % l/i- k

TUBERIA NEGRA
AIAMBRRE D. IAg, AL.
TEiIsDO PARA GAl.
CON M5;LTEN

Fca. Nacional de Imph
PLAMENCIA V KENJUMEDA


Itlnfrrmailon Ercon6mdie
El Iititulo Nainnal dti Pre-i- A V
s,0n tuec ceicbrn sUS .41 annos.i ha Par lode Is rolaciensde co
rtparltitdan en lm148 ceica dr.c t.t nr- PETROLEUM COMPANY. S.
i]rlles dte peaerla coast 5 rufoinme
dltm't,'its-vyit'as,-'l 0tOt porrcads hora GONZALEZ Y HNOS., TALLI
.tt erj.. ira ir.g, arl.ts m rirnltanacra que y Lut g lreTo, Luyani e oI spar
esos rifras, tirnren ba.s dc las vidas No. 101S5, Habana.
-ant atlas. ban e atc usan la siegeam
deti.is nttadresrtiecviiron nacerecon
\ n a n ta n INits l. ]a tt aIIslacclor tde
...nl;t.... v n sdnc.Aol. pro., Canada Habana
t'-g~d'.S 1w,,de I-,saridentes renrn-
dtiirs Ins dc redtiiria6n de InvAli-
i,,1 Y, rn re ..,. ,t drte anltas avu-. Veracruz

trait da EmlrrmclrbPaId ci sul ,irin dIeIra t.1 tit r l eloicit iia und fmanc air- RR (F,(1, ?lf
h t in t l islt dr ini ma I n d 1
|i jlnonvsiyv rthoil-rn tr l s C ongr t,. r n
I n1: 1 1ft. ,16 t/1 ielea l d o n ra- I IM el n g-
t,tin a a6m 'l~oden I an allonees d
. arta. carte aia, ittli into a dIn-
t Ira b n r I gttlldo pia 'nici mr
trai .. . irI intlro, lirdea EpLS ae I at- U Liln
1i rIe.l oir.isll .. n lendt a fuillaa KRAGEFHOI ,M M rTLF
1ia t" i ntr lon oa iaita de Ic Na- .o ERIK IiANCK il .r
ratioe radtrias at tonarcoo Itatte MONTREAL TIIREE R/iV1
an a( irnt alel tP {atr itria mlre sle rcilaIaS- llA
it, 'Ir I -hrs 'ltant a adaicham (.ortaItKe RA(iItIO. IM: Abrel Z8 M
a, te/ l a) / l ... hi, ('16oi hsn sldo I
ha.,,. ., ttttnia.tE2.... FEDERI(
w n airita tittlioittr. Iran i.t
I',rttmg,I l rtw,!in. aSuiza, Turcuitat AG IlAR No. 367 -- TII 5i ON
Saltl-i del Nansa ha actodado erinl-
tmttt(,,, inx, racirt v p ar t in-a
t'ii)0niiullrhrirtdcpesieast eTrnirar ftenan, al 7 par t metn'l rnlao rtialtdtl ,
nrn en nadti demsetd elmAlc .1inal Etrpommie*ennmatnn iria dielt a9rim
7 pov ta100ll vsa t arne a t]e g ccia t.n lienin ,oitr rorta ltroarn l a bie ar.
t d..Irciam ot man tdimvicndado,-a n ennn arira.xad paerrc de l -54


o A 'Meridiano -


Scco higpanico


SL-ci'fro y estilo de Ia bi-
bliogro ia marroqui.

PAGINA DIECISIETE I Por ANGEL DOTOR
Sa t Real Aiademia HisPPAno
Amierleana


--- -StuOLO Df IIMIIZA

JABN AGULL&
PINTAAVE RDE


Ad

Ml MAS SUAVE ISPUMOSO.
91 quo MAS RIND[, LIMPIAy
M1JOR OLOR DIJAP -4

ROPA i. LOZA


---anCorin Ldatr, iraci6n. xIn
iargt,f te tos Te ultimon lustros,
os herons vetldoatupando de ]a
pcrtr'a:idd la obta de don To-
was (Gdrca Figueras. uno de Ins
x alorcs =as positri.os y destacadon
di I ratelertuahidad inpaniola en
,Apect ntancardinal del progress
drl pars cmaro ex nuestra action
pohtma v ci~ltural en Marrueicns.
A media rcle iurcon nparecliedn
ri hbros hitsons resaltar el valor
mutmseco que oorecian como pro-
darctnes" ieler.antes denotadoram
de sinrulares doles subjetivas y Ia
opotwnirdad die s pubhicact6n en
ria cporra en qJe se reafrrman
pri ipis corlUsltanctales al ser y
cI pa-ado att ts Y cucidone Ito--
1,,1edldo el Pleflro Nacionai di
1.aeta slrsFranciscoFranco 1940,
poe i na.taa rala esntimn atitulado
no ra(tnmos en se.
nalar0n11-a Rlte ,R a rcronaba
toida utai dtlatada deditacian que
eriga a nag-a.rta en cli mas nlus-
Ire 'ri.vtl-ia e.panol de nueastros
dna Posteti orrencr. tnievt t I(-
l ic. an, r Santa Cruz
(i Ma: Peqruea t 'Elrecrthn pa-
It, io de Aige tr, ;ti d r a-
H re r r iral rnrr d,,t 1- I l -
(ic tI al tr.rnwept'atr'on
'n trtes dRitane \iarlrn airaa
puioir. tGaicia Figutrra.i eertclai
pal'bthidad de forrenttar s i conn-
tLitrentr del alma nrrt l eaq nt, in
\rrtudi de venrrr ercrendord altn
rat g r de Secietarta General de- la
Alta C.romlarm die Espstfla en Ma-
tereos, ha ,dqMid,-rr asrrmrard-
da ptrlaiiotactor err el radenir tcrc-
lArrenlePri iaala trerced IatIntlft-
Aot gn digte DIeado di Educacirn
v Crrliutr u ridesde hace ait m
tr-,pn n, ,p .-.n-. onsectieno a ..
le ti posterioretn eisr luractcn po-
a. cay d rarttrrtaivrtca del Protee-
torado. lAbiar hoy err dis de em-
presas esparialRies tmarroqules eP
clrar ei nnrbre de Garcia Frgue-


ras, adahid de ese n dabll -
prrg'resr\er otmultiples ordenes por
i FHpaAs t il I ,omentdao coit aropi-
trd de miras. rd nrollrrento d pca.o-
sihilidades y entusrastaa dedaca-

idaonl qu a ra e ei at e dmuy de lamen-
GARANTIA, RAPI wioEnZmarfaai net'. llePnoAabe drelba
lacr it, se ian fesiara hae iemen-Mart cr nIn rcrri a br it npecra .r-
ee1 patid an e itas fect ld iita des opa -
itn tarn -ainpatt ionstittimie tan eg-
o nar itt I edtcart a y SvanopaHayito i arpet de l A ara tiuc-
tl al dpr Es pafia dl errol12admRP-Y ~ ~ ~ ~ t aAVNZD atrt ha in'^n Ga 1 ccr"a O'^rctacta
arslurcos qIlOe pnorTit especin lSIR-

C raarV G Ncao rira ear csli n rd a dern t ex-<0g rilttttandrr. 0 rae c"riaes ot gracs itaeven-
I lo ePte capita de Ia mi smto le-
el qitle se pone brill~antementle d@
I rniRantifcs l Ia dedt maca y d orenpaI e-
lanc irejes tplares del hoprd ble de
A, ai _a Ir as, dei poullaro--en del Eamplo
lrar-a y hrracay e tire travi tart pots.
S- Santiago de Cubay crn_,|cIttyeitc te entido de IadTraber-

Iroqul sl i rlbr ocr~ re lama trrl-s
hav en Gra. pccia F surt-
No rI eferlim nA e Ia bi (citogratia ma-
noitl.ml iira-fi r cterns aripa-


ieianor ciradoi ete l propA i Protlen -
ttd.aradoct vene t r nl egrarse co,.

MA N A eto ro vahlioso del ctulnos Ire-
2 TeMi. noc1 A- 7n lenpe r lerarli y editorial l dt on


f:H -IK K --IL'I nah 'l rajr.riro tan ai calmf deihreno-
tan a rticrlen ecra espa cnla. A Ia vista Aene-

-it10 7 7 tt i s t r ilt l lt t rlos pr b hca do s ba Jo d cl
t na I adaaciA.de Delera aci6n de pEduar-


a r P g I iimo y Cullura d que revelato n pala-
d U Arin"nmenleaIa dimpolrrtacia de tcl
ci portaci tn, dett ini da, indudan ble-


to; A ta73 a T ca aAtnh< -nenle_] itiincre ernIariseraon rea-


Sr-,,, -,,aar,,, al Ito Y MiSc d.
as I tr1 A drAliNA-
arn etcilP ot-t IS Anu -
r u r o r tdad de q enr-a Ins hallesraito,
ORR AD S. Pot runn e Ins ,oluolene repir-
selntan ell si (ronno cnntrihuclln al

CAMBIOSDVALLE pdart dI ar .........rn"aftrIay.4


dirirtir. trite in ] tins tpran tia= ns
de '1.1 M-crlrets ahett ca -pn rectenle-
OftI ee IO qxietwindie: r Ie a feig ado en [at; Fiesta
GARANTIA,O APIDEZ. del ltbt o lhspanr o-Arabe celebra-
darriiTetIcan- ro-n alt asnte me.
1+cis _ondg iciola! IaS annr ite attntes de c tod. u.nta hasuponga
cnt-ribiar atrr ur o e tdIfu nlon
lait hab t it dead naa n iltmo anfl-
________________ 1"__ d:,iz
MANZANA DE GOMEZ 343 ,Ide os b'as debidas al pra-
TS li /ono A-0678n p t) toiicatFtl uerasrqur dea ue s-
icnstlaas it n ejemplar rmar ol.a r6mn
qabe Conllutar las doles itnheren-
les a sA.C .'iitirtd l a reaiti ra v edci a.-
litn Mi u'Ae S. en de Alise nJ .e i s sn r ttnl dad Indivi tualc de ; urtisardel
Ifis ca. os de'l {'at{id lal Joseph "*Mln ero d enao y de politico,
d4c enly Is T AuLLgA T LV'3 de Ins iintnt se- dar i6de M aetAtr
,Ins Iprotemlatill e LX illalla. I(is eel kit h rrirr O nl ry teanta a pl at
ld e l e g oc le h sli cst m s itiseuIcst tra'd in hue b a s hs -
ilte Ia n- -sio n l CI(n eA aprnbada n 'a t |ventIdtoLas l rtuladas "Ra-
.madn dcre Paz" v "Mitcelaine pde
earm ilos r atitCanOs aurct qe dii i -
., finles e,, Inten('iOnly resulla-.A
dSag Cu posriltyi etyrnaltecedores, re-
U q ......nar ...irr rhn ticn e espri cra nqr ..r
dar miiliadi a t irAia. empenrt con-
ti dI/ ydt 7Iye '"en a l pfiaIde apra tera. ."Rmn -
...-ALVA~NI ADA daii de tPati 'i puede s min tizara-
it, t caiten motitle s. fla n t de dpom ihn
AMIRRY. ul r;O UNTIIIA9, pncilln nhjefiv' %, pnr mnmentnq
,INFRO !' GANADO. hrtt'A 1. ApIns arnad r de crtn tiben-
ra a l a n delax Irllervenrin.
Nos UR rarie eatMtersecn, acponemenls Ag ic01a S ra...r.....tic ,.rldtetto .. Sirior
pdii e IaIore v qIn e d anto ha con-
trii itdd',-arr rear 1 fra crin clhad dP
a-2h1,ab p ueblos el espafinl y. el
am trnt icar. raJo el sia nn de unt
'nncw t-,a d. r(, nun es m r-ses el0
-'eaIn da e rdi earsin va sefialad-
I E N)O A an ferrn n r rrh t nr1 a, rat io o I ae s t oi to u l -
titca rtieaPtasbe nanrIa l ta ertcon
o I U IT N (aracte pu.mapoone tensInble
A., do JAIRAHUIECA, dirija a (IPII d Ioti (t i dridln tie dterrmInan-
Eft DE MAIDERA$, an Agramonta +e nttle" y -amh lie [ el undo.
rtle lsTO LL S TF VA', lx sr md; Miscrilnea de call#-
ddra% Ian AS"TEAdratdat emlit legradatpnr
e ra sarie de dnr SsE Y trabajn s hEs-
,,-(, v liaeraims aeerra de le-
tapn itanoe si n ttti m prestatcrtnla0 LA nqAueR pn-

-Santiago do CubaIatio .... iAI,, ,e ...... ... ... .
bal diOnlnLn el-|driln v ncecrto her-
Kingston Maldd en lit malrria, prndueto de
irrrto de C'alg4 Ingelnlta apImiid pars Iot reenins-
Irut'crim,n ritics del pasadn nicdlan-
teIII tesil~mnin'fidedigrn,,del-dro-
-umrnio I,oK otrns cuatro librom
'of, "Un oflVrI centre morris", por
Angel Do'nenech Lalruenle. tenjen-
te rotonel de IntiantertA. Secretario
del Goblerno.del Afilcxl Occiden-
U Vt~s/ a "tal EmpmArA,4a.colecr,6n de intere-
ok V1141PIW'anmle iahaJt)s Acrer(a de Ia labor
""'llda lI l-sa '. n'on zad(oradesa rrol litdj enl dich-
as .1 Adll+ h. i-( 2 l1et I Itm1 I., "h'n~t llleibh es sno'la Ps
2 8 M (.- 31 Ahrill rn")rraiJ\'aq". or Raflael de nda,
mR Q I'E E". r IO :,IE e l ir e iun gilema lde refrr-
L/FAX- T D LH USF e 'ImiH~ cnsoc'taies Antllr-tdo-
wi., 4, A, 9 y 11 rempfemti\'tientr. (i e el4al'e 1s+I[flalln'.
ii'l...de arab ...... oqui en IA

C A U S ,7 innIa es pahola de Mairrueco;". lhbri-
r~~~ 11! ~ ,I d tihildad %uma para el estudin
/) A7390 v A-1111241 -2-" HAI .110;'on erfe ln d ]Prle
noitfido v 'Sonelns". por el notable
P-1la I. Aj l t Sa fiZ e G.;Anlfr
S, a C r i \ %a l ,-.,n ganadios cr,, ,, d, I
he- ....l,,e l ...........prnd ....... 5USCRIBASE Y ANUNCIESE r
-e r,.... ,,npo, ....... er.......I a: .I AM R10 DELA MARINA*,


ASISTA AL HOM!ENAJE AL PAPA EL DOMINGO 13.-1mCC1Qi CzTQII jA


i 1-14--


on


)i


qt,M U N


BOLSADE LAHABANA
Por Mliguel Penabad Fraga. C oL.._ zAc. 6 Bn0f- a ,
Cotizoci6n Oficiol
ZPOR QU- NO-SE-ACOMETE EL PLAN DE RIEGOS? ^IARZO i DE 1949
1 0 -Comp. Vend


La Ley 31 que autoriz6 cl pros-
tame con el Export & Import Bank.
determine que se invirtieran, esos
dineros y oIns sobrante' de los ;,r,-
'puestos credos para garanlizar el-
prostamo, en fomento de la Agri-
cultura, Industrias, Mineria, Gana-
deria y para saneamiento "de po-
blaciones, construccidn- de carrete-
ras, etc.. creandose al efecto la Co-
mision Nacional de-Fomento, para-
realizar tales obras.
---El-gobierno de-Batista, suscrlbid
12 pagards par valor de $4.915,000,
con los bancos representantes del
E. & I.. de $39f,000. Per los. im-
puestos creados per la Ley 31, el
.-goblerno de Batista recaudd la
cantioo de20.007 039-y-s61o`'eje-
cute obras per valor de $4.706,980.84.
ntre Ino recaudado y recibiob del
E. & I.. dicho gobierno manipul6
$25,535,007.39, de-cuya cantidad, li-
quiad6 al banco e hizo obras par un
-toat de $9.230,980.84.- quedando un-
saldo por ese concept de_$16.304,026
Scon 55 ccntavon, que se dilapidaron.
pues al hacerle entrega de poderex
al doctor Grau SanrMartin, no ha-
bia un centavp en el Tesoro de la
Repuiblica.
Las obras rcalizadas a mejor di-
cho, los pagos verificados por el
goblerno de Batislt. fueron to! ,;-
gulcntea: pO.L ebitdilos de renadl,.
$22,185.69; pot part de Ia ereccion
de se tsragorllcos $9095,111.28: por
cLbras de saneamiento en Guantana-
mo 42.685 78: por obraa de ranea-
mlento en Santiago- de Cuba-
3.188,14778, en carrelera auxnillia-
res $641,800,00; en camlnos vecl-
rnales $12,063: en cquipos y maqul-
nasat $681,62602, y en rstuildios y
otros gastos $47,038.73.
---En-1-lo-equtpog-fluran-268;475.38-
adqutrldos de maqulnaria agricola,
una parte de la cual, se le vendld
a partlcularea, relntegrAndose a la
Comisi6n de Fomento, au valor en
-vento-quo -uaron-`2183,OW374-ai-
tidad .que hay que detcontar a los
Invertido per el menclonado go-
biemo.
Para la agriculture, Batista in-
vlrti6 en total $1.067,734.92. El rest
de to disponible que rebasaba de
18 millones de pesos, nadle sabe
en qu6 se gastaron, en un momen-
to. en que, incrementar la agrlcul-
turao htbhra ldo 1a solucl6n al vro-
blema de abastecimientos del pals.
Se vio1, pues, el esplritu de la
Ley.
El Goblerno del doctor Grau San

-.orUn-reelbti-dl-E li-I,, doi.. et a-
sumas hasia completer $12.775,000
y de Ia misma, si6lo se amortizaron
$1.275,750.
Desde el- mes de enero de 1945-
a novlembre de 1948. se reiudaron
per Impuestos de la Ley 31 en to-
tal, $32.960,282.64. que unildoa at
oaldo acreedor del E. & I., repre-
aentaron un gran total de ingresos,
de $44.459,532.84. de cuya cifra.
Rast6 el goblerno del doctor Grau
San Martin $30.725,742.20 y deqpil-
farr6 en pages ajenos $24.733,560.25.,
porque el Toesoro estaba exhaiurtn al
entregarle la Presidenela de la Re-
publica al doctor Prio Socnrrsa.
Lais Inverslones reallzadat par el
Ooblerno de Grau San Martin, fue-
ron taa aigulenten: Pagos hechos
per relaracionex de Ia Carretera
Central $.394,251.41: obran do sas
neamient6 de Santiago de Cuba,
$4.880,150.850; obras de saneamlen-
to de GuanLtnamn. $2,715,882.21; c<-
tudlos de rkego, $91,511.74; tcrmnina-
cl6n de lot frigorificos $528.819.44:
a cuenta do earreteraa auixillares,
$1t.740,472.03; a cuenla de caminos
veclnales $1.437,093.04; estudlos pre-
llmlnares dlversos, $188,338.01.
Para la Agricultura, se gastaron,
terminando lons frlgorllcos y en es-
tudios de rlego en total $6828,331.18.
Do 52 obras de carreteras y de
caminos Inlcladas per Grau, se ter-
eminaron 22, quedindose paralizadas
30 obras, entree ellas, la do Pinar
del Rio a Guane; Pinar del Rio a
la Coloia; Bahia Honda a San Vi-
cente: Gulines a Palos; Alquizar a
Guanlmar; Gilira a Cajlo; Habana
a Bataband, per Managua; Bauta
a Baracoa: Aguacate a Caraballo;
Santa Clara a Sagua; Santa Clara
a Caibarltn; Sagua a Rancho Ve-
loz; Sanctl-SpiritLs al Jibaro; Sanc-
ti-Spirltua a Trinidad; .H1olguiln a
Baracoa, etc., etc.
Ambos goblernos despilfarraron
en asuntos ajcnoi a lo-que consti.
tuia el fin primordial del prkstamo
del E. & I., y de la creacidn do
Impuestos de is Icy 31, nada me-
nok que, $41.037,588.80. Ni siquie'ra
se realizaron l1s obras de regadlo
que habla estudlado la Comislun
Nacional de Rlego y tal comisiones
de ticnicos creadasn per el secreta-
rio de Agrlcultura. Ingenlero Jose
Garcia Montes, en que figuraron
loe Ingenieros: Malberty, Cabrera
Amizaga, Manuel Vera, etc.
Los proyectos y pianos satudia-
dos, antes de que'ia guerra enca-
reciera lons materiales y Is mnon
de obra, fucron los silgulentes:
En rio "Buey", para regar 4,6887
hectarcnas en verano y 1.168 en in-
vierno, obraa per valor de $3559,203,
con un promedio par hectArea re.
gads de $119.00. Rio "Yarn", para
regar en verano 4,028 ihectArcas y
1007 en invlerno, con un costa tno.
tl, 'do tl obra de $678,132. En rio
"Bayatno", para regard en verano.
2,884 hrectreas y 871 en Inviernn,
con un cose total do $858,000. .En
rio "Mdxino" pora rogar en vyra-
no, 3,013 hrctArras y .537 on Invier-
not, coit n rosoin pars a obra, do
P,30,733. It rio "Coaunan", pore" re-
ger 2,013 t!rtereas ell veratno y 537
ei llnviernoe. con tilt rosen de too
obras, de 9484,614, Sistema de ca-
nalroes y drnjaret do to clI6naga do
*'Mortrn", equilpaitdn o cotipuer-
y rogar orn vIrlno, 1i..42 lioctArs
y 388 on iniviorne. tiemeunpuesbotas
en 9366,747 Olhria idel rIn "7.a",
sara roger on oenoion 3,12,3 htirri-
coos y 1,734 cii tinierno, coin uo
coiet tloil dt prnyorto do $1 912.07
'n, rlio "Artmao" spar rogar o,,noy.
ronos 2.017 irctikroea p 710 oy, I.n-
niolno. con no iiir, ito el oras ito
$4B2,11B7. n rio "'CTnnion', para rar
Oar en veraln I,1 tiectbreas y 7:16
l Iinvlernc r o, n ilt rosin para to
chro do 9646,7'.4 En rio "1l..ns Polo-
rems", para roarsc~n vironon 1 74:
.h9:rtrdas y 33 on t oInvloeno i a in1
renti do no, ra do 9J5 4 34 En ito
'COuIagrtt ne,r pa1 r ear." 1810
"*Ca guawtea'. 2ic '*gmrI l'lt
hb rnuw entverano y 336 li liiltot
ao, toe un rtoin do n>irae di
| "'Ik !In vtn "Sagia 1a Grain
d" pars regar an vrat-no 4.021
py 1,007 an Invtlrnr, "nirs
pato dter do $714,800. En "Rio lion
4s* peas gega -s ?faOt, 1.3


trigo, leche condensada. tasajo y
otros production que podrian estar-
-se-Pr-ducou ndo-e0n-el-patisr-pra--
marglnar la production azucarera
y qu e no siguiera nslendo, regula-
dora de nuestra economla?

Y~kAStVO 44S-7

FINANCIERS

(Per el hlle director de Luts Mendoza
y Ceampafli).

LA INFLACION: La proposicldn
if Ifv dila admlnifrnplrAn p- ,,.I
trarrestar la intlacldn tropez6o con un
"barrage" de critical s cuando se pro-
yccto en una Informacidn congresio-
ral sobre leglslaci6n para subsidio a
slos minas, El subsecretarlo del Inte-
orior-Davidson dijo-al Coftff'de-'la
Camara sobre terrenos piblicos que
la administraclin se opone al estla-
blectimlento de prirnas sobre Ins pre-
clos para aumentar la produccitn de
metltea escasoas, En au lugar. arguy6,
el Congress debiera ayudar a los mi-
neros respaldando la medlda ccon6-
mica de estabilizacit6n propuesta per
el Prcsildente Truman.
BAJA EL VOLUME: El volume
de Ins negocios ba6ld a 113.5 en la
semana que termlnd el 5 de marzo de
113.7 que era la semana precedent.
El nlvel del ano pasado era de 118.3.
BAJAN LAS VENTAS: Las ven-
'a. en todo el pals delilendas dep,..
timcntlals rn la somaon- pa-tndi rue.
ron 9 per elento en volume de pesos
trenos que en Igumitl perfodo del anio
nntado. iegun Informe de la Reserva
Federal.
CERRARAN DOS MINAS: Pitts-
burgh Coal Co. cerrart doo minais
ezte mres a caina de In poca demand
do carbon.
LOS PASAJEROS: American Pre-
sident Line anuncls que ha habldo
uinsa bajla considerable en el movi-
nitento de pasajeros transpacifico.
PRECIO DEL PETROLEO: Soith
Pcnn Oil ha reductdo aus precaos de
compra y a iartir de esta fecha pa-
garA centre 25 y 32 centavos menos
ror barrel de petrleo crtudo tipo
r tonsylvania.
BAJA LA PRODUCTION: La pro-
iducrcidn de canmlsas ha bajado tin 30
por ciento en relactdn con el ivel
dal ano pasado, segun li Asoclicildn
de Manufactureros de Camisas y Pi-


ALGODON
CIERRE DE AYER EN L.A BOLSA
DE ALGODON DE NEW YORK
Cierre

Marno .......... .. 32.h4
Mayo .. ..... .. .. 32.10
'Julio .......... 30.99
Octubre .. .. ... .. 28 18
Diriembre . 27.97


....-. -Comp. Vend.
$ pnr $ por
Accionexas accidon actin
$1,00000
Nueva FAtbrica de Hie- -
lo ... 2301 -
$.bO00.00
Nueva Fabrica de Hielo
(Rpenefiiarlasi 5 .110


Banco Territorial 10 -
Banco Territorial, (Prefe-
Banco Teriltorial, (Bene-
ficiariasl t*I -
Bonico Territorial de Cu-
ba, P. . . . . 15' 15%
Cuba R R . .. 29 -
Havana Electric Utillties
Co., P 60% 88I4 72
Havana Electric Utilities
--Co.. P-35, . I 13i
tHavana Electric Railway
Co., (P) '1 2
Havana Electcic Railway
Co., Cl . . ) 1
Jarcia -Uilcas ..7.. ... -
Naviera Unicas ... 40'1 -
Tcl6fono, 1Pu . 103 i 10.5
Telofono, lC .. .. 70 -
Primera Papelera Cuba-
nna- -
Cuba Industrial y Co-
nsercial -
Bannvo Continental Ame-
ricano ..... .. -
North American Sugar
Company


Jefe de Cuadrilla

Experimentado

quoe able espofiol. Inqenle-
ro da costos. InDeniero de
Producciln y Sequrldad. Pa-
ra Chile, Sur Amdrica. Elo-
vacton 9,200 pies.n -
FOLEY BROTHERS, Inc.
PlacuantvUle, New York.


VASITOS

TIPO PLEGABLE DE

S a $1.90
en todinc

MiOLINA Y
Muralla 313.


PAGIN0A DIECIOCHO


Euch. Bullet --- -- 31,
Erie R. R. - - - 13
El. Pew. Lig. - - 22%,
Elec. Boat- - - - 141
F
Fairchild E----- 4'
Fox Film C ------19
Follansbee --- - 21
Farnsworth----- 104
Fajardo6ug ---- 19'
Foster Whee ----241,
G
Gen Bronze - - -
Guant. Sugar--- 5
Gen. Eieo----- 38%
G. Brewingu-s ----'
Gen. Motors - - - 59
Gillette - -- .-- - 301,
Gen. Out Adv. - - 131,
Gen. Ry. Sign ---- 19
Goodrich R - - 03',
Goodyear - -- 43
Graham Page - - 3,
Granmoby Cons. -- .. it
Great North - - -
Gen. Pnb. Ut. -. U. 13,
(;reyhouna c' . i
H
Hotwe Sound . .41
MayrsMnnuf .' -- -. 7.
Houston Ou-H . . 321%
Uludiion Mot .... 11lii
HUpp Mot. -- -- -- 2

III Central ---- -- 26
lil. Paper . 500
lit. u Co. I .. C12
lilt. Cement . .. 65
IntL Nickel - ..-.. - 21,
International T aad T 9 1\,
Int'l. ForelRgn . . . ,
Inland Ste. -- - 391.
J
Jones L.ug - -- ... 291,
K
Kaiser Fiaz -- .
Keonneect 4705
Kobacker S----- 0
L
Libby ------ 1r
Lewa', Inc -
Laclede Gas- t
Lous' Nas - - 36,
Lockheed Air ' -- 19'1
Lehigh Coal -- --- -
M
Mis. Kansas - -- 43i
M K T Pfd. 21.1
Murphy G. C. ---- 404
Martin Gle - - 9- .
Maracn Oil - - 7-- -


*
G R A N 0S
GRANTS

CIERRE DE AVER EN LA B
DE CHICAGO
T r I g a
Trigs
M alo .. .. .. .. .. .. ..
Julio
SeptieCrnbre .....
mss R
Mayo ... . .
Julio
Scpt iembre .
A v e n a
Mayo .. .
Julun
Scitlembre


IOLSA


213'I
190%

130
1301,
124
66%,
60 ,
58%
68 al
rso',,


CAMBIOS
ClIERRE I.DE AYER EN BANCOS DE
ESTA CAPITAL


New York, cuble
New York. Vista .
Lonidres. cable . .
Lonidres Vista . .
Madrid. cable . . .
Madrid. Vista . . .
Italian cable . .
Italia sta .Vi
Hotng Kong. uib .-
Toronto, u able
Tonio, Viistan . .
Suicza, vista . .
Su loI. ceble ,
xitico., cable .. ..
Mexico, vista . .
Argentina. cable ....
Beu gua, cable
.dlgicarV ista .


- 1-to P
- 1-10 P
4 08 91
S4.03'i
- 9.3,18
8,,
0020
00.18
23 45
4% D
6'.,%
. 25.30
234.
14.90
. 14.55
, 21.05
21.00
2.32
S2.30


OVER THE COUNTER
NUEVA YORK. Marzo I1.-(Por
el hilo director de Lula M enoza y
CompMial :
Comp. Vend.
Cuba So., IPreft.i 50 55
Cuba Co., iComs) . I' 1%
Expreco Amrco .. 0.05 009
Suasquelianna HIls . 4 53%
Atlantic City ... 168 186%
United Gas Elec. . 18% 19
Amrenrican Gas Elec 42 4% 432/
Electric Bond Share 123 -
Ilhllinois Power 29', -
(Flalis0 e- Ia IMelim 19)


-Ivalor cno crudos. seguut report el departlamento de Agricultura en
Wishington, fuu Como sigue.
Per refinerias -- 9,30
fabricas zucar de remnlacha .... .. .. .... .. 28,740
inpnioortdores Consimo Drecto .. ......... 12,751
ingemos LnLus na y Florida..n ... 1.340


. .. .. .. .. .. .. 136,136


Compare con 108.871 loneladas en par toinos Ilos tiempos en la vida de
igual semana el anfio pasadu. El tolal ete cnntrato fueron establecidos at
enern priero a marzo 5o asciende a efectuarse bdicionales compras cau-
I 160,n447 toncladas compared con ielosas por cuenta de'aoperadores cu-
839,682 en ugual perinodo cl ado pa- bans. A Inos altos, operadores loca-
% sado. le, suoninistraron contratos e0 volu-
COM.NTARIO men stuficlente para establecer un
tipe tremporro, pero la fortaleza qur
NEW YORK marzo 11 ,Reclbdo In rnforzaba previno mis de un punto
or el hidotde Merrill Lurihl--E d rrceso. Volumen tde 8.500 tone-
osercado otra vez nn noir6 el rentahle, h~das.
cimlenlo del prneclo spot dc 420 Y
mintuvn en plmno el nie I recupl. Se report oli venta a un operator
rntivo eslablecido el dii 10. Las mCom. n 2 mitoneladasdt tFilipmias para
p nsn se derivaron dte las miss nam.barque marzo-abril a 575. Tambitn
E untes operadoraicu nenhaIMPli Co cin-iA IoF.ci eudos estabinn disponibles a 57.5
y I-as ventas contain aron conrenii ira tino-de una manera mAs restringida.
das, eno Juo tinto pur reni'uoei6ntie it F] interest tde comprn contin ia a 570
ut, o raeseorno poer vents protect r 'niri Inposimunit Se ha atribuldo sit-
rs peor cnsenta de eamboi io "switch" ,ur-,.-., considerable a las ultimaN
[on ,nequ icomprarlin uii o surni..-n. ,,.,, o la entregas q refits queo
Straron, nyopuLa counen ptraci n d rliustran un exceso de 3220 mal tonei,-
,nmpras on mde a s-ruentas on jul nk des sobre igual peroido el aigolpa-
ma resultaoo eno ua amphaciti de uiudn Eu vista dtie la ituaoit en el
In prmn de mieo na OR punts. Sep-E5te la mayor parlte ie neste aumento
temnbre que ha estlad abandonahiro sei a credit a bterritorio del Golfn
comnnonseueneola hr deisrmnuidolde Fuentes Iteulec ticnen rumorestd
12 a 14 puntos deseuerrtos pur deihajo j Itersm t te compra en Cuba de Ia
de julio. El mercado continue fiiny v cuinta anmer cans a 484 y parm ia cue-
sensitive o tamW 6rdenes Volumesn te to mundial a 418 v se atribuye gran
3.500 toineladas. airenrcit a reporles que en febrero
El tonpy ruinbo del mecrrado Ame. }291 ninmento 00 ingenlOs habian Al-
I'csnocnloinued nirndo ste uiu Oia-u cinoads n-un 12 pnr cn0to de rendi-
turaleza antictpada yvo rens altot }mfento p sOto 8 el 13 por ciento. '

(Finaliza enI s Pigto t19)
OPORTUNIDAD
Ofrezco a cualqier persona o entidad nrtannzedadoPqnueR
tat fin se organiotee ]osmeduos para adquiruri en condiciones ven-
tajosisimas, Importante stock de Drogueria y Laboratoruon ,
I Vatlosa oportunidad para un grupo die duehoi de Fanmacias,
bien de I. Habana o de lInterior te be Replbca.bu
Deaeo tratas solamente con personasrealmente interesadas,
parns ampliar detalles escrtba at apartado 3035, Habana, al sefaor
Vendedor de Drogueria.


'I


CONCIENCIA AGRICOLA


Olin% v ivAcinneA


1.


hectireas y 336 en Invierno, con ........ J_ ____ "__ "_'____
Uin presupuesto para las obras de Republica de Cubai iDeu-
$415,000. da Interior) ll1 -
El premoupuecio lotlal- dle l. Repunlicn de Cuba, 0 .P.
p -.r ..ec tnn .tpara regard 31.805 hmc a- 1030-194", . . 169 ----
reas en verano y 9,797 en invierno, Republica de Cuba, 1937-
1977 . ., .1051 107
era de $7,038,114 cudndoo se hicie- Repilblica -de Cuba 1941- "
ron los cilculos, para regar 850 1955 -. . .. 102 106
caballerias de cultlvos en Oriente; Centro Asturiano, 1`925-
-400 en CamagUey; 500 e Las Vi- 196 . .' 27 -
lhas y 820 caballeria' en Pinar del Banco Territorial, Serie
Rio, durante el vernao que iacen- B.. (No-Moratoriadaa.si _
un total de 2,370 cabIIerlas,--que 1944-196 . -- -
se habrian agregado alas que re- Banco Territorial, Serie
gistr6cel Censo Agricola Nacional, Ban. 1944-1T ..rritril rl -
en las 4,458.7 -caballerfas de 8,434 C., 1No mnorstoriadalnu -
-t-fin -s,-de-li3-B9,98 -fineat e -enpa--1944-747 . .
dronadas en toda la Republica. Gas, 1904-1954 . . 10 8 106
4 ,Cual scria hoy la situaci6n- eco- Havana Electric, tConso-
nomica de Cuba, si es 941,037,586 lidados), 1905-1952 .. 8 -
con 80 centavos'que se'despilfarra- Havana Electric Deben- 3
ron de impuestos creados por la ley Mercado Ab-.to y Con-
31, -se hubiesen destinado a obras aumo la Hip, 1919-
de riego. maquinaria agricola, re- 1948 .. -
ficcitn dc producciones de arroz_, Papelera, Serie B 1922-
mani, rijol. Itrigo cebollas, ajos, 1944 . . -
adquisici6n de sementales para Telfeonos, tDebentures),
mestizar ganado Ccb por medio Serie A, 1945-1965 . 99 -
de ta Inseminacldn artificial; pla- Teltfonos, tDebentures),
nes de repoblacitn forestal; de .in- Serie B, 1948-1973. 93 103
\esnigiclorncs Industriales y mine- Unidos, 1906, (Irrediml-
r' bles 8- -
Ci9 Aezuea e_ Cdspeuo
--Et- panor n,-econtsl--de- C-Ciaa, t-des, 1924-1939 -
serla otro bastante diterente del North American Sugar
que tenemos en-la actualidnd en Co., 1923-1943 -
que vivimon en plena guerra de Central Santa Catalina, .
nerv;os, por 1L otecio deLoazucar. de 193f-1940- --. .
-"C~l t. amsre raVienn~a,
iCuiaiion mltlones de pesos, he- (Deb), 1935-19668 -
mens enviado al extranjefS, por con- ____
eento degrasa. a moco. ts i,.n de


-r


IF


L


~ASO CXVII
DIARIO DE LA MARINA.-SABADO. 12 DE MARZO DE 1949 ._ \----D 0 F I N A N C I E 'R101 LOS MERCADOS

Cia. Ingenioa Azucareroi (Preferentes . . 13 Manati Sugar -- -- _6 n-.
Matanzas . ... . 5 -- Compania Cubana Elec- Montgomery - 5 Par Francisco Bemhenco
Central Santa Catalina tricilad, iPreft) ... 55 Mary R. H.) - 31' I
Aceites Vegetales "El Co- Cuban Telephone Corn- Murray Corp. ---- 12% A
ci.ero" (De Capital, ,- pany Preferidas, 103 104 rp- AZUCAR TABACO
Aceites Vegetaltes "El Co- Cuban Telephone Corn- -lm 5 ..._d r .
rinero". "om . r j- -deNational Gypsum . 15%lt04 in
Central Rome ll.. 7-- Navlrt-dr-Cu U, N ah-K ---- nt dlm de crudos tes de asigeieuolosat
Cla. Cubana de Fibras y cas) 4.1 -K..'iv 40- 1Aoorihrod--a-:c c-pol- -er co los do cr, igam- -Ragotae i a 1m01c.
Jarcia - tnt Telephone and To- N-ationjal Bisic.--- - 3 i~'Ade~ts.ai.~ o a lssb
U nitd FritCmpny $6 leaphoCe andT. 8,i Nal it. 7% brqo n m oro-bril .1aJproe no puesesoRe on agtao A 0 0aim
UnieaFruit Company . D eap orb. d T- Nat'lDst.7% rdererhos aados. noticia a provincia p .area. a except
Ci Oped ratoa domSpa-y Vcen. Nos- amair le, 11-0- bid28% o eh do Lute Me edoza de una cantitad que retiene un tene
Cia Operadora de Sta- le S g 10 11 Nat'l P. Light--.-. ret 0 C or d or en un almacn de esa capital
Concretera Ncnal ( Pro- Manatf i Sugar Co. otdgaao H. ---. 10 y Ca Una firm exportadora. que memr..
Seridasl........ uantbnarmo Sugar Com .- Nith.AAm. Co.' --- -17-% El precisee "spot'Ppara el..ontrabe olnnarouandc
nco.P c pony Gnt0ComuSugar Co N. A. Avia- -- 30% mundial se mantuvo ayer a 4.20. lObrm ha oad o inl qutnienbos de na.
P n AlBanco .P opu r .ug. C o rn -- o P el-- - - a i ey con trato am e d ur n 1 eo mln-cogidas I e .
Camp. nVen t, a S. o Nnoe a 3..20 CIF. ...rasd enSpLa Villas. de. ...gd a e.
S pa $r Cuban Atlantic- 1Prerer;f lerr op ellS~ ~ e La Villas. a
1Cop Ver d. party . .. . -- --% En tos futuros de o t cuota mundial c Otra firm eXporladomra R HJns d,
$ pe Cbac Aa n t Ol-merrado,esuno uy quieo hasta Diego Mvntero, compr a Garcia
P" 100 An a&n cin t . 88 Onibi C -- -- 7% el cierre en que un operator corn- Vd cen paas, de a mioma cas
Cuban Atlantic Otis Eli.. ----30% pro unos cuantos lobes de mayo e Torrs Goner termano compra,
Central Violeta Sugar Cuba Company, iPree- P hizo subir ios precios u punto en cgron en o alacenes d J
Company . 17 -peid.s-aciu .... ......ti...... Cm- en TorreGeniicSaox comprare
'-ompafa Azucarcra Ceo Cuba Company, Comu- Patino Min --- --- 12' ielacl6n con el cierre anterior. Cam- Diaz y Compaa. doscientos tres ter.
Comptia Aucarer Ci C Pan Aeien Ay Penn. Power------ 8% bios de mayo para Julio con 4 punta or os de manchados, proeedentes de is.
pedR .on, i Pres n aesL r'icaP ra an. Am. Airw .-- - te pri ma .repre entar onha e mayor r do e as at


Azuc. Verteo ntes, Ca- pt u a a t 7 3, ^ - - *arte de, ^ vo, ia s beha elao aado -p
CmpaiaCuCompabzraAya- P a ramount-i --- --a por lumen toope dcione qu
magiey ce Cba c~rj411i 10 inhwndl Procen'dtb, a 70 totes, Al-ceire to pool.- Catloto d-1poc p CoMP-atla-hsieioo..
Cia. Azue. Vecrtientes, Ca i 0 E r . 4s 10 Panandle I'c --6- ,,- k d. mean ueto a 4.2729 conltra otra compra inplortante al tfinaizar
magtey de Cuba l. 10 Expr eo A re o Intccra-- --Packard M L - - 9 4 a ,i e l e anterior, Julio a 4:2 3 24 In la semana. Se ata de una cantdadI
Corpaila A.ucar Vi ricano PeSnt --- ----- contra 4.23; septembre a io4 10 sin de capaduras que ban empnezado are.
Ccanto I Litogrifira (Pro 9. .18- 191 eno N It - 3
C un a E- L itogrifica (C o m a)o19 P n a" o yn b y or o n a 3.42 contra 3.44 bic r de m ano s de R othschild-S a.
Ian Cabana' de Aia gis'rs 8 Pacific Tin - - contract pendintes asc-enden a muels-Duignan. Ayor re cibietron
cin 4 10 ComPafaia Acueductos t Pu ert Rico - - 30 2.50 otes 9 cargaron 168 pacas., Seguirn en

Expreso Aire Inteame CubaZ Z ...y ., Pres 0.,1 -- -I FO M DE -A B R 6%nc Segure nolcm e n1^ In
don --- 1 m 4,or 18 Cub -= i. Po.: S.oCar,--~- -8% 3g.00 tae.e~'ab prioumae semano pu ona miayo dequ.
r tc a p no - A m - %C-n-o35R n oaao r a 5 .7 5 5 bs la bu e n a c a n t td a d q u e h a e n t r a d o e n e s a o p e.

Exros Aub ree -IntocrChym- ____ Pu1. bnrt Witn So -.- -21 La yet de cni rudos d Puinicina rnutaudad quo hiaenradlo en lo0 ego.
Di sinllino * Comp. Vend. Philc C e.- - ninoperator a 5.75, manton udna ds- r cudn .
N a y u D i o .i .i n g ,Co m p a P u r -e O i l - - 2 9 % t r i b u c it6 n d r e f i n e h a b i d a e n tn p a r a ei- n .
Na uytspy dest Al n . s nsada sem na c y Ia continuaci6n de to Los -com pr odores de otros fab rican.
Ca Liegrtic-- rocarce nUos uelga en Puerto Rico fuerono ion Las de cgarrialos-nos escriben des.
Hbans, iPref F ni 19Radio Corp. ----- -- 12% factors etimulantes en el mercado de Consolacun del Sur-estin tratan.
Cia., Liogrif a e La Radio K ith - --7- d e future deacnto n americana. do de comptiroometer dnesde shorn i

CAa Liogafe F. Coa Rai -Ke-13i t hA .- - % ^ ^ ^ ^ pp ^g ^ ^ ^ ^ ^
Habana (Coms) 21 3 BOLSA DE- NEW YORK Rexall Drug-- 4% Las ventas ascendieron a 170 loes y vgas que se hanl logrado ente anl
C.ua A u doO - - p V doe las posici6n de marzo quedo en to nona denominada de Semi-Vuel.
Cuba A 7 8co VABZO 11 DE 194 Robe, t l Gai - - a 5.32 sin camblo ; mayo a 5.35 contrao tan o sea dsde Artemisb astan Con.
-Conucoev a .N cin Mnal C - R .Motor - - 9A,, 5.34/35 el din anterior; juoi a 5.33-34 solacin. Ello indica que la realidad
iunes . _c A Revere-Coop- --- 1--- 13% -cr, car-bi.- sepltembre 5.32,33 col- en Ias N vegas es tal cual so ha in.
ang Crush doeCuba Aiml sChat. 2------ Rep. Aviat. - - 7. Ir. 533 ncnr,,u5o 5.33 sun cabio; or tmado antertormente: ue rnCo
Allana eld'h d Cai a -- A7lli s Ch TeRep i lt-- --P- -- dicln m re .2t i,, combu y maro. scha. e mu coreta en loscentros
--Ad 177h Ad uRec se s 1n 8 de 1950 4.4 ntr 4.94,95. oroductores ese ene, consecuencla
C u b a- R TA la sk a h i 7- -- :: -- .r I zu A Z C A E S R E I A O S a d c ci ne, ^ ^^
C I-r,- 2 Cend Alaska - - ". do 1950 404-cINFORMEDELAMBORN '6gica de Insequla quo pestiee de%-
Cua r r.i er a Ali Red tAE tor- L ,'. lUnited r ----- 22 iFOreD AoBr--- 22 N O A N e t c le fines de noviembre. Indica oa
___ Am. Exptor-t L--:- - ,' -1 .PeruLamborn--t -- nrig kl dic i Am.o1do reci- rrhidd yla nposibilidad de queo ex-
C dulan Pruo-er- Papebo- Am. Radiator - 1- 5' arim Webs ,- -. -- 5- b- aetIn Lamborn, Riggs & Co o ye r ca snn I as cl os e pro p ias para Is ma.
aCubansa .. ... Amer. Chys-171 Sarkt Wilth -- - 4 trte, i infora ,u t nufactura de cigarrilIos en los pro-
Unbdos .....1 2 Amer.i - - - 9 Stand S. Sp ---- % AZUCARES CRUDOS: Hty nt ,',..r mses do moantenerse el con-
SOut2 Amn. Can. -- - 32. Soc. Vacuum - - 1 Itroiorecidos un cargoramento deo ( '-,', domestico en lis p aoporclones
C; R ''r m ca 6 A m "Car. -o - - 1n i c -, t - - 5 A (,nn o u f ^ ~ ~ p - E O K m r o 1 ( & c
A m P ow.' PiCr. 2B- - 41 In So .th V...ac uu m.- 43% t oncladas de Cuba paran uhbarque a uue actualm e uole.
. ... Am. F. Pow, -- 7-- Simmois-Co-.,-- -.. 5 ines de m arzo o aprincipusn de bri l Los fimas que estin exportando
C u 2-- c ia- aal n precio de 5.25 CIF; 1,5000 sacosn ide clasc bias npara Eurlop --h ..doi
Co tizdcid n C ua fecho Am. F.C Pw 7% P. 4 Su y -- - Ptuerto Rico, detspaucho en marzo 30, cmpetir con Ins fabricoante de ria
A, T, F. Cor19. - -Ca mi13, ISouth Am. G.- - 3 al precio de 5.75 CIF 3' 2,000 tonela- rrillos, como se ha vistoen n los lift.

M i-""^ r- k'~~~~~~ -r -, -ari i 42 Sta N. J* s p - - - 469'A, mneepcam m n l cincmana o 501e ga i
MARZO DE 149 Am. Locamid - - - S l - - - oetFlipinas, pra legar a Ins maisn no seman aso peialmente en la,
Amer. Lod .- --- 16 Sunray Oil- -104 Es dos Unidos el 22 dde abril.a man is- conipracos de botes. capaduorags y ma.
Comp. Vend. Am, P, Light.- - 8- Sylvania El.- - - 22 o prein Len reftn ado res moolcaro n n.ha -que-tmbiton--enttn -emb -
CBo an O i e Am. P. L 5; P. - 76 Stan. Gas PC-r. C- I--. 24 nted so cnpra--al 0 preciopo n d prdn g tdos Uidos,


Repnblic Sdga Cuba, 17. 1 ^ 88? "'Stan 01)- --- 210 n h rsta .95 cotunla mhrc,. u ^ m elmercado eAnelo, ,1-
A m e r e n Su g aro h -- - - 33 ., t E e 2 4 '' t r at Pren c a -5n oT P err n o a n doi-: ..pa i mra 1 .1 0 2 U n ico vi m 0
5, So- Am. P. -. % P.-- -.80 1ian - I, no hallaron vendedores c ese preo
RpbcindeCuba, 1977, Amer. Suga---- - - Stuan e ---- 1% cO.
S.. i- 100 Amer. T. ai TW.--. 147 Studebaker M---- .cn Mado Mundia: Sopy hoebien ALGODON
RepiFbllca de Cuba, 1955, Amer. Woolen 3--- n T imndedoresen Londre~ at preuno md
H vn a Elc rla i c R a 54y 0 A Eca usticZ _ 51 T tude r n f aloe e n Lo ndr s al.p eip o del c r a on on lz d e u p nt .' t c
4C. ono 103 Am. Encaustic5 Thom Starrett --- 2% .20 FOB, pero el Mmesterio de All- NEW YORK. marzo 11. (iT&MrcK.
fcrida) *. 1.1 1 Cu~~~~~~~~~Amr. W **A" -~Z 0 '"- Texa Co" oodlmiaopcoclfcre cabtap iuets 5ltsm
Havana Electric Railway Amcr.A r MrSmel. - a 5 Texas C2% nieniC2 itos siuidesint eresado. i Por el h ilo director de Luis Mendoza
CO., i ont s 1 Amer.D Macc - - 3 3 Technicolor- I,, Spots Nsew York hoy: 520 CIF, & Cia.-La f lotjedad et n otro mer-
2navana Electric Railway cAmor Dinst.- - 311 Tennes Cor.-16- s undial 4.20 FOB. cidos de produnctos influy6t paraosa
Cuba, R. R 192' 15 31o - - --bntr, . 2 3 Anacondanali quidcn e n n ueto 1e
Cub.- ,.IR.i. Pf- - - 236 A ao C U AZUCARES REFINADOS: La de-00 00pliqudrt Aon aro 19e 2medo.
Cubap UB0. 73igar --An. Rot.- -~- 3 2, iCdN ho h mejorado notablemente en h1ciendo que lot! precion baJaran, p-
Cuba R. R Certificados Allied Stor - 2, United Cigar42 l Sun p lgmapa -dt-C- -hj-!-demoada en pro-3


Cuba n R. cti R 'iltc 196 6 o r our ad Co. --r- Ui on-Cuba R ailrn 5- -. 292. el Su CON Inaiuis RArtF- del Gen S4-f-bj-f6 d m rd y v p
Cuba tR .R..1u.. Union--O. Cn---..---. --7-20%nt-Iio-Oetm, en 1t01n que Clnelcontinuah- ,oorclones moderadas. A toe preclos
eCuba r. r. 1946, % 0 Acmour and Co. --- Und A---- 12% gra en el resto de los Estados Un- mnios el mrcado habia bajado en-
cuba Certiltados Achison85 United Corp. - 3 do. La liquidacin de los contratos Ir, 9 16 punts. Los precious de rcie-


---------------- 32 A tlan. t~ Coast- 38,1 Unit F r ,uit - 2' 4 C er nc n;53 3 3 .3 4 5 3 53 .6 N 4 4 9
de DeR itR o 32 Allan. Coan30 Untt. Frut5 n r drrados el 3 de enero esti ya ap rre son de 5 a 10 puntos ms baoLJCII ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ U 'I aft -^ -o Moo-- - -a 25o y -- 55 54 43 -
Ctuba it U. 1848, 711 89 -- Aireon FG - t U et-craft_- -23 ximandose o su fill N Ions nuevos pe- 'NEW YORK. maro ]I. (T4McKt.
Cuiba R R. Cubticados Atla4s C's, p .... .... 2 U. S.Ind.bbr ...--....- - o-I .:-.. aunque todavia siguen siendo (Por el hilo director de Luis Mendozn
do Dep.stin 32 -- Atlas R es -- -4 U.S. Ind. AP r ,----- ,e proporciones relativahtente pm C O-La vent en ls mercados
Norte. de Cuba, 142, 5Unit. Cor. pr.-- 45 u eians, estn numentando gradual. dl Su ayer s maroh 17,183 b alas
d n -- -- "17'. S. Pipe- - 401 imente, especialmente en In reiis o comoparadas cal 15,011 en igual dia
Nore de CuiDba iCertfi- Baldwin Loin.- - 0 U. S Steel 73R or mental del pas En o esta region no dr in podo. El precio promedin
cedoes di Depstl.ni 3a2 RoBil. aned Ohio- -'- % V Shay az0cares de segu nda mann ob- del ialgodn mmdanoun es 32.66-baja
Ohllgacionos d c Untios 8 Bait. aod 0. Pdts.:-- -- rnle n s mu e s cr en de 2 p untos.
Cubans Telephone Corn- Bendix Avi---- 34% Vanadium Corp- .. 2
p U na n i e u sny (D b ) A to B o in A 3 4 .1, ir n ib le sO nprt r s o y : 11 11 R s P e r e n O p . 2 7 p 2 2 4 .0 3 1.
puany IeblonA 100 Boeing Aip - - - 3 Vert Cnam ---- 10 e Centro-Oeste se reportan reventa P l mmento esrm n m-
Cubany T(Dephi, eCnm-Bert Steelar - 494i ell cntldood sustancial de aziienresi e do irregular y de pbco volumen.
Cuan Tl -oBeth S el - hi- le -- de remolacha al preco ide 765 de '__ _,0 _0 _0

^ iam nt ol. _ I a rnFer Brora r s - -91 10 29
pny e EehS e a1mo ithit ot 1 a d e motto at preco deo 705
Maati Sugar C ... Butter .Brs ar Bos - I7 10 hasta 7.95 segUn t niarce o. a abrir hoy el mercado eran toe t-
UBrdg. Brass \Vest U -ion----14% AZUCARES FUTUROS: El C.:..' :,.. murzo 22. mayo 1,452, Julit
Butte Copper -Wes- -E-ec.
Vend.BilerCo pers -- -esoot.Rie.-- - -- 24% trato Americanun tmosbrt oone f,,i- I I:, -,plemobre 1.102, noviembre 10,
Coopr. Vend. Buersou-hMs -1 Woolworth- - 45a demenats muysostenido hop, coi, u- uturuo 1100 73. tol 4,135 totes.
$ pce $ pa Bpers A H 21-W. Overland---- 54iuumodoruudovD-opiut do u (b950)El3Co totat41dos.
aeeibn aecldn 51 luen moderado. Dcspul~s de abl"ir El Contrato Muda, esu e
______ je_ -c W--.-uest.hI Sug. -- .-. r-, con un pinto de nlza saore. et nuance utia pertur u Indecisa, ostn rhne- .
N,,ea Fet., a i ,to le.- C-ncT -GE----d crrmhirl',r', ,,Io Puilitn mto ts ent l li ala innul de lu sesiitn, atunque el in-
toh220 ds C o-- - - ougsS70V,-nyo y ap p jull o oJ ro male ro aRnce no lers pnrnreci neonceotrado en mayop p
lo P ,%h do t 2 Cion. Gao El.- ,'2t'nungs Shtel7 pudo ser mantenido, finalizando vr- Junlio euxctusivau eote, ion cuales cC-
F sC.voan. dla lo 4e- Caihids Cz. 3--tualmente a to s itol niuo tipos del ie- .iraron con alza de un punt. 'Entre
F C. Cosolidaos IPre- Can. PWci"----- 120d BONOS DE CUBA rne ayer. Rut general, atunque et I' operaciones de hop figures Ins
Ieridael . 15 16 Cunrt. W "A"- - otono del miecadto pude callficatrse de at biitrajes siguientes: 15 lobes mayo
CubaRaic l road, Gas - - --IeE Y RKsoustenido, no se obscrvit gran mlrite s coiJuultio a 4 puntoo tde prima paro
rbaRaiElcuric Rel e- "'Corng Glans. ---NEW YORK. -arzo 11 AP) -- oi de parole de los compradores il de iuii,: tn lotc septlemtre con manzo
SubRCn pumba Gas.- - 32 Cotnanones otni-erre: port de loo .vendedoret Enite his de 19050 n 6 a puntos. Los contratos en
IHavana Electric Rala',y Chte Soc.a.h- 4A ihk Abre CerrC i operaciones de hoy figure ,,.. .. i.'. u al brir el mereodo hny oes
2Prederidast -- Ches. and Ohli- - -720-- d posic46n de ntayo a ,'l'.,L-r, iguiele may o y3, in
(Csana Electric Roltooy Suba I. B p.- - -27 Ciuh Nont R', 5W, pt
r mun de Matan zas- Ccts Puu. 1942 400 icon un puntOli de pntroin paro mayon n epttihmo 4 25. n arzo Julio 1 203, to-
(Comunes % Curtis Pubh.- - - 6.1, 4 8, 9 Io cltao u saaten \1o 255]ls
Jaenia do Matuoas Uni- Curtis Wrigth9-- -- Cuubo Hurl By.. 5 05W. t oio mum 4a5uui en rigor50102, toe
vona l70t -- Chrysler5-- - 1-42. B RCT 31i,32 is CONTRATO Np2 5
Havana Electric Utilities C. Violeta- - - 9- Cuba Railnoad 5%-, 1032. 78 3 0
HPreerias 17 C. W o U -12 Cuba Railroad, 5%, 1952, 1950
H avana_ ___etr ____tilities Com m and Souot -% RCT 27 20 M arzo s ayo Jullo SepL N ov. Die. M arso
C..n... ~et i~u Cabs Railroad. 7%%,n
Continental Steel 2742 19,
Continental Can -. .- -. C b R irod 3,5 RCT 32 % 34- -
CoustEdisone l - 2 Repblica de CubT340, Cierre anternmr: 5.32-N 5 34 35 5,33 34 533 5_33-N 5.29-N 494/95 .
Cootinnetal Oti- - -- 1977 4 4444 444 Aperturau oy: 535 534 5.34 --
a AG A Can nnet,1oil - - - H5ts9hlo 4io4 53543444
Cont. M otors - - 17 sManati bg 4 1 1 057 87 -0 8 i, MA s alote hoyp 9 536 535 5 34 4
Cbm.-Sul.,1- - A-N-T-E1C27,Cierre hoy: 532-N 3N 5 5333 34 732 33 53-N 3.29-H 4.94-N
RMEA ALD DCam'l, Sole.- ', Toos. v'endidas. 0- 1,55.0 4.750 2720) -
PRIMERA CALIDAD Cons. R. R p. - -1 MA CIEP5RE DR AYEB EN LA BOLSA
Cruc. Stee]----- 2,2 D DE CHICAGO CONTRATO N- 4
IMillCuban At. Sug.--- ln16
ar. CanadeseDy - 12'i REntrega inmediata ........ 11.62
Cericades.-C-lanese Cnn.----1 Marzoo---- 12.27 lays Jolio Septbra. Maria
Cerro de Pas.-- - - 18 Mayo -.. .- 27... 12.32
COMPAIA-D --Cie ...nterior .'---4328 423 410-N 3.4
Del. Hudson- - -234%0 P R OM D 1 5Apertura hoy:p .- 427 4 22 4.00 3.41
Del.andLack- -7A Mls altoAhoy:-..... 420a 4l24 4o0 3.41
Tol6/ono A-~lll Dou. Airc. 5- NUEVA YORK, Marzd It. iPon Man halo hop:-- 426 472 400 0 3.41
Dist. C --orp - -1"e. el hilo director de Luis Mendoza y Cuerreo ho-y: . 4 29 424 4.10-N 2.42-N
DeLt Michign--- -7, Compahii):
Dupont- -- 1941, [ndiustriales . 176.52 Alza 00 Tons. vend ida:.. ......... 1,500 '1,800 100 100
Dlinamint Mot.- - -ION Ferrocarriles 49.17 1 2
_old RcEasr.PAirL ----b-I c l inone s . 6371 0 j,5n1M1uISTRIBUC loN SEMiNAL. PrN LOS E'V tr-1la eglt=dad ein ai
cat.Ai .- - o Arcineuus 6371 609P1 sminanaoiuiud cruino cI i dn 5 de n o., on torel,,i. us c oe m 2 .n0 bs

An r'vrn \


PAGINA DIECINUEVE *


Estan tomao auge las ventas de Los Mercados
S"1 I \ 1 I 1" I(Connuaci6n de la pAinr 111
casas en la ariada de Luyano vALORES
Paga n c-- .n la Bolsa de La Habana so coti-
agaron catorce mil pesoi por dos casas en la calle de I'I ayer ex dividends las acciones
-S e h e I e h i , leridas y eom unes de la C urban
Pedro rernas. e oan echo mas traspasos de terrenos phoneoe Company.
on.I A .5. lhJ I .-- A I _o d ldiHih to,


Soyu puda por bonos de la Repubhca y par
ias acciones de varias empresas cu-
..... a t or j" -- TM e e --- banas-que-eorecen-msxma-gantla.
-. fron vendidas do. ce de mam-i En el reparto Ensatiche del Ve- Los vendedores no cedieron papel de
steria utuadas en calle Pedro dado, los seniores Vicente Coyado esas emisiones a los precious que hu-
as iarcadas c los nimeros Coyado y sefiora Maria Gonz lez Ca- bieron de ofrecerles los compradores.
35 2. breras. vendieron a Ia sefira Ase En la bora final, o sea despues de
Am propie des construldas de Travieso Penichet la parcel de to- verificada sla ltima cotizaci6n, exis-
o custan de una su- rreno nimero veinte del meacions- tia impresidn mas favorable que al
ya esit inn faorbl .... al
peirfcil atroclentos metro cua- do reparto. mediodia, pues Ia noticia sobre a su-
drados. Cuenta ese solar con una medida oasta de los bonos para el pago a toS,
Con vents, el promedlo del superficial de trescientos cincuenta y vetqranos, comentada con detebi-
precio el metro cuadrado con di cinco metros noventa y seis decfme- mtiento despues de las cuatro de la
chasco trucciqnes, e -d-treinta y tros cuadrados. iarde. hubu de iraducirte e1 faciur de
-- inco sos.encsa-zona urbana de la La-compradora del referido lterre ilerito en el miercara. tans,-, los bo-
barria de Luyan6. no abon6- por el'r mismo a suma de nos de Ia Reputlica c:,n,o las en.-
Los es inmuebles fueron adquiri- ocho mil novecientos diez pesos. 10ones e lnas empresj- shlidis, nin
do p los efiores Segundo y Prilmo Rneports La Florat Ide ser objeto de sla confianza que me-
r dez, del sefor Lu. Jimnez lo La Florest recent, no lo por su position sino
GPm 0 El eor Rosendo Abras y San Lambidn por la inteligencia y hones-
STlml-vendIl-senor-Rieard -Go a con que son adm-i q l.tra as.
El eior Francisco Prez Socorro Alee Vega., d arceld teno Se vendieron ayer en New York,
-vend 6 al tenor Sorafin Porira y segregada de a fi nes El Ingles si- de las empress que desarrollansus
Saut el edifio do dos departa ulada en el reparto La Floresta. actividades en Cuba; las sigutentes
Sose-edfcod d- earae- S pago por e, mericionaao terre- cantidades de acioe:5 peferi,-
los, s tubdo en in calle de Tamarindo nSc pagd roaedncinado lrro- candidates do ac,'ones: 5Cf prefere-
ume os 122 y 124,-en cibarrio do Ia aidad de dons nil qulnlentos das de los Ferrocaribes Cponlidados,
Santos Sure.- e b i setenta pesos cincuenta y dos cen- a 15 3/8 y a 15 3Z4; 200 inicr .&deto
----Mediel paro de a mil pesos taros. .. Vertientes-Camagiey. a 10 77B^ 20
lavos. orons-Camagboy. a 10 7/E 20
por Ia aiscin de dicha popie- Posee ,iel rterreno en cuestLion una preferidas de la Cuba Railroad a 27
dad. la cua osee una extension sU- cphito de cuatrocientoas treinta y 1/4 y a 27 3 4.
nperficlaLde tre entos-diecisiete me- cco metros cuadrados. Ademsas de ese reports. de Luis
tros cuadrados c. enta decmetros. En el reparta Chaple Losas y Compaiia, se recibieron otras
Ensanche deo dado En la cantidad de novecientos pe- informaciones por los hilos director
La Campania Inver onista Conil sos adquiri6 el senor Angel GrandallI privados de Merrilt-Lynch, Luis Men.
S. A .. end a los sefiores Angeles Blanco, del seoor Severino Fresnillo doza y Compafiia y Mendoza y de la
Fernandez y Angel Garcia. el solar Fernandez, una parcel de terreno, Torre. .
27 de ]a inanzana 51 "A", del repar- rest de los solares uno y ocho' de I a Las impresiones escrilas por el re-
to Lnsanche del Vedaso. manzana 20 del reparto Chaple, en dactor financiero del "New York
Los compradores pacaron por el la Vibora. Sun", que se publicarian anoche, laos
rtefordo terreno. Is suma de dos mril El comprador recibi6 dicha pro- recibieron Luis Mendoza y Compa-
ns cienioi -iremia v-do-pesos-le- -piedadibrede_9rsavamenla Is Cuial fila. Dicen coio sigue: "
tenta y seis centavos. cuenta con una superficie de aoscien- Con veitlas doe 1-o d -un nll-n
Mide dicho solar una superflcle de tos slete metros cuadrados con \ein- de acciones. por prunera veo la bol.
doscientos ochenta metros trelnta y Le decimetros, sa de valores ha inntipulado tal can-
Sit decimetros cuadrados, resultando En Arroyo Narapnjo tidad d ngnecio desde sietel de
eI relt elmtocd od eorero y nitoiinleoseetgnra
Sprecia del metro cuadrado de La Compafnia Territorial Nacional, "br -'e o d Ot general
RIcterdo con dicha venta, a razdn de S. A., vendid a lo sefiora Cindldi ntAs alto. Las .,,-.o- hrt,,,.,
diez pesos y medio. Tarrio Pino, Is parcel de terreno si- subieron mas qt o i. it ,a ,..*..
En-la Calada de Buenos Aires tunada en Is Calzada Real, en Arroyo an muchos mese.., It -i ,uir,...f
En sla cantidad de dos rmil ocho- Naranjo. eran Ins mas ftertes en variasstsem-
cientos pesos y con una medlda su- Por la adqulslclidn de dicho solar "as. El volumeni de venita tuVo laI
perficial de dosclentos cuatro metro se abon6 sla suma de cuntroclentos ayuda del grand volumen de vents ent
ochenta-decimetros cuadrados. fu&- cincuenta-pesos.- acciones doe Connmnwealt and Sou-
vendida a parcels de teorreno situ o s- thPe 0rn- unos pocos valores de bao-a
dat en Is Cozada de Buenos Aires Po s er d in cons precio. Las cciones se vendieron casI
en el barrio del Cerro. superficial de doscientos ochenta y a mejor precio en Is ultinia hora
Actuaron on dieha oeracin de metro esenta y cuatro de sesion.ii Bajo prestain dsde hace
atlrsn y Oia metros cuadrados. Igimn toiepei t1tn -l P r-iclz; -narmu
nor Manuel Cotelo Pailos y con el En la lines Pey hacica el Irente lza do 3 photos
carAiter de comprador, el senior Je- La socledad "Finca Poey. S A. o cosa asi. Santa Fe gato 2 puntos
sus Prieto y de sla Cruz. vendid a la seotora Felicia Salgado -n unas pocas operaciones. Alzas de
En Arroyo Apolo Araujo, una parcel de terreno se- tracciones grades a un punt u, ront
En sla calle Luz en el barrio de fialada con el numeiicro J3 del lote 41 registradas por olros ferrocarriles.
Airoyo Apoal, guo vendida In casa sin de sla flnca Poey. ,"Los prtncipales valores industrtn-
numero. de mamposteria y azotea, Tiene el terreno arriba menciona- les registraront comno promedio grant-
que tiene una superficie de seiscien- do. una media superficial de dos- does fracciones. General Eleciric uubio
tos sesenta ocho metros cuadrados. cientos veintlcinco metros cuadrados tias det un Iunto debido al balance
AdquirI6 dicha propledad el sefor y el comprador pago por el mismo de ingresos. Los petroleos estuvseron
Angel Maria Coallzo del senior To- Is cantidad de trescientos setenta y entre las valores quo mtajor artoa-
ma i D .. .......ifi a sn loan, n..o..n. ad i..e. doee trtehItd
Otil ftit-tarts crti dotreotto It-


Exposition de los Detallistas al r


enor6 M ist eGoCirerc io

Como ampliacin a la noticia que ria un nuevo triunfo de used y delbi
damos en otra part. de Ia vista a] Gobierno el retornar rapidamente al
se/otr ministro de Comercio por una estado permainente de comcrcio sin
comision de las Federacidn Nacional regulaciones, aunque bajo la vigilan-
de Detallistas, reproducimos a con- cia y tutela natural que tiene que
tinmuaci6n la exposiciin que tu4 en- ejercer el Minlsteruo a su cargo end
tregada al doctor Josi R. Andreu; ovitacidn de cualcquier extralimita-
exposici6n que estf sredactada en los cion que pueda ocurrsr.
terminos sigulentes' "Cumpihendn el eo pt '-etdt acu ,'do
"El "XVII Consgre.o Naitnnal do del X'. II C,It.res.-. N.,,t-i.I.t 0e L)e-
D elalhis ta ha di r i ce l brast en Ila Ilt-itis ei_, ,,m. .. In-set ,C it sit _i ._
S ti-siad cee Ci i"g orfl oe -or-d,' ea. : rorn, ,e T -RI T i,.um-.l.i a .tut i.c eji.ei, ,s
memento interesar del Gobierno de sin electo todas las disposicrites quei
la Repiblica, por su digno conduct, se refieren a precios o que establecenI
el retorno a la libertad comercial de- controls, .y pars nosotros es sumtia-
jando sin efecto In ls medidas vigentes mente satisfnctorion declarar que tal I
en cuanto a regulaclones de precious petloin podcmos formularia en el
y exlstenclas de costroles. memento present gracuis precisn-r-
"La actual normalzacl6n del 'mer- iente at Goblernn actual que. cotn su
ca.o. iio e rcono e"mosp certada politien, hit producirdn] ia s-
C.amsmoo.Como. aierto del Gobi erno abil zcion" del mrecodi toperPl-
que reside el doctor Carlos Prso So-,ite, con I cm t raastit. poin- it,
carr s estando ei MinIlterlo de Co teresar oIn ibertnd quo demandlnOst0t1t
mrel a earo constltu eIs que serfi magnifico colofiit dr laIt
namueiacarokaoo oldeodaooohan mtaos
el funameno u IyIa con t bAs ydel o delusteres de-mroic dtln ,mIt.,
acuerdo adoptado en nuestra Assam- a ldeoInt.res.. enerat. isde -nis.",
bleak Nacional, porque en un mecca- --
do normal con abasteclmiento sufl-
lente, desaporecen nso rtoneos que
obllgan al establecimiento de dispo-
siclone .controlnadoras, lJustificadas Diar0 de la Marina
inicamente on los casos emergentes,
comao en l guerra y en el pecldod Sciedad An6nim
de postguerra, enb lts que carecla- A ni a
mom de abasto suficiente en articu-
los esenciales.
"E hecho evidence de que esti a
operando ya, con desarrollo natural CONVOCATORI A
ei princpino general de la oferta
y la demand, y no siendo necesarias De orden del sefo/r Preci-
Sadopei6n de medidas en defense dente. cito por esle medio u los
de los Intereses populares constitui- tenores accionistas de "DIA-S
RIO DE LA MARINA. Sncie-
AUMENTO EN 194 LA PRODUC- dad An6nima" parsa la sss6n
SATON MUNDIAL IE CAUCIO ordinaria de Isa Junta Generali
NATURAL INTETICO de Accionlstas que de acuerdo
WASHINGTON, marzo. (SIEU). con"lo determinado en los Esta-
La produccdi mundial de caucah'o tutos Sociales deberi celehrar-
natural y sintilico en 1948 fuk de 0e en el domicilio de la Cum-
2.800.,000 toneladas mitricas, segun pa/ta. situado en Paoseo de Mar-
el Departamento de Comercio de tl No. 551t,. en esta ciudad. lt
lo)s Estados Unidos. Estas cifra de dis 14 del corriente mes de
producci6n represents un aumento marzo, a las cince de la tar.
sobre s l record de 1.843.000 tonels- de, con la fnalidad prevenida
dos mittricas establecido en 1947. El e A. 24 do ins Estauhoh
consume mundial total en 1948 se0 Socta t.
calculd en 1.925,.220 toncladas me- wa.
tricas y en 1947 fu de 1 .763,000 to- Pedro Hlernindes I.ovlo,
neladas metricas. Secretary
El department de Comercio
calcula que las existencuias mundua- La Habana, marzo 7 de 1949.
Ils de caucho natural di.-sponlbles
para usos industrials a fines de
1948 eran de 777.000 toneladas me-
ti-tcas, Ins que representaban un asi- _an
menlo i sobre el a/ti anterior de
5.080 toneladas mdtricas. Las exl.- >
tencias totaled de caucheo .tniticto LTIENE GOTERAS
en 31 de diciembre de 19I48 eran de
27.000 tonelads .mttrir.s. ao sea, SU TECHO? d
49.000 tnnelhdan mis Ott In 1947
Use NUROOF,00 un compuesto a
GRANOS pruebo do ogua para today clao-
se do *chot, con DIEZ ANOS do
CIHICAGO, nm irzo 11 ,CJC. i Por GARANTIA.
el hilo dircto de LiiUs MItendza a &
Cia t-.os mercadot de gross se e- L6mme dn tolicitondo, sin compro.
curntra n extrermadiment i nerviosol misto, *I cost del trabojo quo
a causioa de oInr cositunte incertdum- to n s, incluyndo la coloca-
bro roepectoa loi pasost 0ue5 Oe darin
psra hacker sublr el nert-acsatn otteon- {i6n del compuosto pao rmi 00-
1i, del ahluvltn die sumtin-tros que pot-I operorlos.
i l ontt01hl e tampobv 5 que71 all te uo te-
rc it-se este aio. Iri turrnes de Wisiln- usbutdo osetui.avo p's Cubo
in ion qctir stetloer\a slot 1100ni- sint ROn liit0 Citpoti'
tPpretnelrne nrs|1(ucel a 0, Io e q\| ~- d"TeAce ei opn
sr en dhr eolierlor aI prrltlrtii i par- i C levi ond, Oh,o, fE UU
riihrh'r e a hilt o tto ost1e atl i t-si a
,i s ..i.. t.tt n.... l ....itrva..o REOINO TELLECHEA
Por rAtin le 1 ne medltli 1d'e "1 Conchio 356, Hobon -. TlS X-1il1
Iv ort r let hoshuts tserrodu tirootet\Ilt"
11r,01 ato a 'tific ltt do flimt'ia1 lmrts 1 _1V
osttOln qrnnsto sbrAttIteic r tIintoBANCO HERRERO
0 V 1 9 D 0
OV'gDO

Capilif 30.000,000 do Pe"isa
Cuwton corrimntO Y CaI d* Ad orro. con abono
do tInternet
St U It AL 18i t"
Arriandi. A stAirS. emblbb S5-tvo0. s.Be"Cqswa Na4 Mr-
do L (a s ama da O as is, C0 1" Smt r C (9u dI lls r O r ad s a f..t aeste -I0
Pr o i. I'* i 'aro t. t lta- M(to Mota"o Na o. m N avi,..
Palo .nS. loe Alrlaa, l rl do I4i.*. PralsdoIona. Poe
do I ,r.oe LvlbAddo RtbSd5S0ltU %', %&AM. Brsdo LAigr4
aid +?I. o ioE


Itot. El ocr stibsli.
Los -seores Mendoza y de in To-
rr nos dicrott en la horn feln so-
ire Ia artuaciodn del mercadon bursa-
.Il de New York, la imprcsiotn si-
guientte'
--El-deia-fup de firmez.a, acontutan-
dose masa hiicia el icrre y la activi-
dad fuo conssderablemente mayor. a
tal extremo que ent s6lo las tries pri-
moeras horas sec oper6o en utn mayor
numero de occlones que antler en to-
do el dia. Esperabamos esta alza en
aproximadnla nte estos issimentos y
Ia lo habiamosoanuaciado asi. de mo-
to que no requertrui csmentriosn sac-
ciosnles. Enero, si debemnos anali-
zar la actuacon dentro del movil-
miento 3s la mancra eol que los pro-
ndi... tH ,iq-is-i-it isti"-. larf.
hr t .I_- .lr .--....:- 1.u .-is c-trt .-
--LI,',1,,, ii.oe 11i, Ia ... s. e i5ad, i,.h
sidecriar corn serial deltlitva de qqic
imbos proriedios ll a sn de rompenlr
actia arribu tales linenI. fSin o embar-
go. ayer cerrnrontt isy proxinostit
las. dia mod quo, de hlicrosc sinu-
cho nsts prosinunciada el alza au-
itlnotr oonsiderablenienltto I Ia lal-
dad, tnbri esperarlr ue lo ect9 q'i- ec-
le ci'rop n i cima nrib. tMftentraus,.
nite prudent loetrl sisupoder slueo isar
otra paus antes de lograr htan is terlot,IsEihtnsctstlo. lostinvst iiste tts qioIs,
y posib, lmente, ime sl es que hit
de continsior ict alzn., sufra primere
iuna correction quteo dAa p a oser unit
rcacitn lsecunidnrii delttro de una
tedent1a9 prmaria de alza".
COSMENTARIO DE [)DOW NES
Pore l him.t dlecto Lit Meln-it-
It-itoehi sC iectbio ayor htitle tilt no-
siontarto de Doew Joe,,iii ltctado cit
los silguientes terntO is:
Ott letargir l sesiot del meorrSado
l dina 0. produjoi solaente 630.000
atcuOtses cont hs trCs prcmnedios soegs.s-
trando ca mbios sin importanca En
ealidad 2i28 valores de los 921 que
apareciron en crl tauipe no sufliern
cAmbioa come l tampocu cimbiaron Ia
mrtad deo las 10 em istiones s t a ctivas
"La falta de interest, es quozas
otracteri-tktCa sobrealhente del mer-
cada Los tecoscos que screen hay ie-
camino 15n progress primnaveral, se-
fialan que ste comenzarsc a mostrtr
-ignos de vida despues do Ia fecha k-
mite para los imptos. de marzo 15.
Sin embargo, el pagio deo imptos. sti
irit no es gral probletsn ya tto
muchs que realizaaron rtditas pat-
renjustes de Impts. ent ts dos Uitl-
mom mess de 1948 no hart lin ctlido
murcli'de estos rondos ihbrcis.
"Entre antl, oIs tinversionistas es-
ian muly anstosos respect a lo quse
tel presented ato posiblemente guard
a ]as orporacois n p ar di toaar en
onslderaci6n los esp7 len ios repor-
tes de 1948 que est0 n llegando. AI
menos, el mertado no Ins t-sta relse-
iandus No obstsnt,. Inst balaces go-
neralest det oui pasadi, ettan siendo
estudiadtos ias dethtcmldawonte de Io
sLIuHl, tanto retpect-s ita soituact6o
hiqutda ctmo a -aus nventnrios
At'Aarentementes a partici6n de Id s
oi-siones no est ntrayendo tanta
atenlion comasso I brlron en Mta/s do
aenos incerticlumbor en las ganan-
clas Est-Pes ipr-oableentitc porqoue
li coect-vtiad esta sbkerr'ando lat
tlianmcias Y" divideltdos piensa q(ei lis
purt-ictotiesbahoia puriheitn no pro-
onSlo~l`t L illrtI 1 l~rn +t-t to1(o4 tlpos Iti
dl% idredus comln frerentrnitemnte hanl
ildicadoi rnlselt asado" b

LOS EX I)IVIDIEINI)(OS
El dta 14 de MMitten sorrwctit-lizados
ox dtlvr-dostd ottr Il New York Sltck
+xchAnnltr
Newbery0 3 J21 C, 1050
Pressed Steel C.r Prit.... 0561
Rehiaice Mig Coi PsI... 07
Squsoare1 [ Co. .... 0 25
Sterling DruIot Ic . . 087
51 S0 Taving Card -. 050
Victor Clto tti-emcal Witls 040
.Americlan Cristal Sutari 030
Ameritcal Crital Sugat PtI. I 12
Arnold Constable Curp. 012
Clinton Indistries ft- e a ir .. 020
General Ilnstrumen .... 0 15
Mesta Machiee h(it . 002
[Nat,,,nhl Gpull'ion Coi 025
Va-Carohni htCemical Cilt IP I0
Wo lt Penn Flectric Co. 027
) F L.A IPRENSA UNIDA .
PIr Flnoere C Waier Itedactor
Finantrirt i deo Li United PrSos,
NSIEVA YOR/K. MartoSta it I United.
Una ,narrada aIza en lax, acromrs fe
'o tltll ta Irtl ae ott Ians" o t1zi les S
as vlo lremen in t igsnt'i act- ra
tamlton1n e r~citit mlentraaI.,
act-voindd (uCn inderads.
Wall Street interpretIis oscthvIda.-
dos de loles rtPradoret ito hay--nomo
riaccit-cti comrnp htentretto thesita" a
ls. reent d iaida de i,prec, an-
quein apree0able rant-iiad de osfir.
moesot.vnritoluets ssoire sas. corpsra-
.0ones que san estado aporeclendo en
es#%too iitli dss patiOloImente ha
oan tlnldo aiguna. Influencia slcista
I.a actlividd de hoy rasi duplird Is
do- ayer y pat las 2 de ha tarde at
habsan vendiddo 750 nil aCCiOnS coin


L


rIADItM I I A MADIMA .SARArO 1? DW MAD70 114 QAQ '


MIV t-AVII VIAKIU Vt LA IZ Ut MAMLL) UL.1'14'11,


Mundo Financiero Pide ,ifnedidis 1

do a igsa15 ~que fatcilitefl
ACCIONES AZUCARERAS
ASOCIACIONe I-xCA1)orI(t(cWi I Por ,.raucisci'o 'ereEz Barhosa.
LONJA DE CUBA!A CIERRE DE LAYER EN I.A BOLSAI rla ."
t.. i I)DE NEW- YORK : -. . 'Arriharoo j~er a L~a Habana, r~I Iiii importaclones
COTIZACIO PARK ENA -AL : an v, [ratanode ervstarren Ios E U do n otpajir on osdatbarons I .Ati o t&.I- se ton

P050AyOOTZCOETADO - is-ab saT aT triesruncarisC PeW),3 1.36 kitit-lieu ,otoo ciitt en
4r'4t (o p X n t.. . d-- i i..!r b ,. Istin'-t 1 .. t .-itte d
Y: AL.AZ DAs ESITRIE ALMA- At. Sug Ref Ptits t123 121, if- H a" r' ik. ., ll.osrrd
G .11k, .. ... ,Cntrol Aguirr ..A. s. . . 16 I, 16 slos produreos i --rt_ __+A , 1
00' = 5q/:l AaOCtADOI iGreat Wost Sugar 1. -. 17. Il,a XXXV (onies'irini .Niotinl de 4 sdit gai -itto- i'esiondo
Hollyw oodtSugatr III-'rs18ott-....,Int ottri clei: m ien.a: f .. ..I* .... ....... .. o r . h
MIARZO 11 DE 1949 Punta Alegreo Sug rs 8 1 t itt tthit s Esjisiti.. Sits t ...- [ I(. I, t-/it Cri, ai i ,) -a
lo~~~~~!is atilp cts el -dr N ,il....rI F, ivt {lgn !' it : r( fe {,, FJ:ITD v para
ils Los dena s valu ret t satcar "ros 10 Trhi e Co ncil-tn i isnt I.Jt i I. 11ttt F sIII t i. C -!,,ri it dlie as. le-
Atonjolt taimbores de .400 l, lst ot tranto elr lettotroei ht., rnttti tn rh'M tto Itnl t Iaitott .: tk, I ;itt 5 i, tr (eir -I itit 1ti-. 1"iA .r in s tas
: 0 [e-,,Ielao Bofs, drI N,,w Y "ka~iclrot" clo 11oduccior. desticando silt in 1.te o n ~.-l i ( ], 1- ": d {]''TA v!lr;
quintal. . .. 5 DOo. Sehpac_ d, oNl tAlvesr.oitiiti .....ttnct .. .. r ls tdiistlttte st ... . i" i d ts Ate
Soya s n tat Sde 37 lbs. qq 3h, t it i i t n ti h l i t o d --it: t-. .-
S oy e n ta m b o re s .. 301 0 0 ? ir 0 nrti t l. t t oa rC r ]tetr it' bti eo d is ii t ,ntit ,,i(tot l ll, R a rr o i q uc C, espe ran5
at- r ~ ~ ~ mitcitrt-tIt latuliirtiiitt1~Iiiiiitihiobiern toLuilestt -1sos.custtitt. tt..i.. L U .C..t0 ttoteradlto
Alas -.A F0E Va C 'tiagresi d te hIts l l. itidis L.md,\ quo ticudia it ,,I-. tI. .titotttoo;i lents barcr i.
btah traa. cnel, 25 kilos A.,i. 050:I r
sItalhnoos, 30 grane 2 tos CIERRE DE AVER EN t I' sA: aL outiteiroe"at sintii rn el, i str i., .1.- C-tib tic tot-ala a lto. Otit105
Gh D ECAFE GE NEW. ,YOR K intnoiae Iexterior ,-doinpo attiith
Chaits 3005,mntactloi5s5 -- 21-~ ti-i- aCoph
Chile 30 m. ncuernas .. n .. 12 ... ittmedios mejores "v fatilikilades ptras t t tirt o n-Suza
Chl.4 ma cuermnn91 t I ai 9 va" oriria l4 C
Cht 40 ma uerns 0 5 ;o s | tlterea ills c(}nlrcl-_ 1.u que hA de a it-' lit -n .. ..c :.- P +a
Ch 'lo a o T4 T 00 ('ierre ]i onatel ofrora enS FnSan iraciso's itidt oi s ii t-tsto.titot Bo.nI10'


--. + ,2no 12 lo t-ta - 700 Iit ,,,,, it, d r stao t trtto,- n t Ii-l .ri n de Parifso- iE u ri (n.it, '+ ,- i ,ito .tt ., -I-- :'(,--
.. .. . .. [., c... ;?. t,,,,, ...."... n',l v ., 7 ". :" '.V .. .."::1'.VJ,
S orueg so po r. cari t-ny atP dogeatt o. .las. . .-2450 n ot SiS a Fiti,,iston. Pilt' - -, -..- tii titri P iit-" .....i rS .... vt do a C.nipaila.
PJuulio2303 xtt.. y sisgiore elot o n. I.... I,, t t'-" i t" it . .. ,' "it.- It t.t -',) -,r .'!:'a
Largo. a Fortuna.do 1175 1.75 S a so s t a ds. p t) tde aotilva, ront, e-pi.t t t-c"a "1" It- 0 \.Iti.....iIAt-I tt-s MorieAmn-
L srras. Ro-oR .,.i Seonet. dettis t.tll atttIstLat = .rtiss I..... tii ......O blit iti O ttt it 1ito so te It -ic (. ,,_ t't- Itt- n -ts,
- 1g o 2 .73 3 (1r0o 20W.u ,.1 ., ,, , .o e nr,,,, i a 1 -1 IC\ Vi m n l P 1 IV V ," III. [, o ." VI l e iit t\ i ck, d} -?,i 1 !a, i e rr
tins. do oa0a 1 i ..75 ..2n . I" .... l dott ri it-i'e CC- ii. i ih.. .di. .i ..i . is\..lt Nt .'
Tipos Valn ctia- deror 1 00a ... 125 0 deP e sio. t det, op 'etti.ti-I. ,ditrtisl t:Fh1- t .I.. h Ieltia d "trat-trio,,-t., t- t.,ta.v i-
Oefsoo perintora.e sit aion c\- ,e -.1 v.It" I "0;
8 t (17 5)5 lsttsla~S 5s dammsr ttohara t liistr.ottl ot i iiititistiii-t -t.ro-vilI 'i.A i, 1I. ii i; toRLivado prntter&, qq na . 5 I nsd e t lt l os d4\'p rn 5et l i a r. R f m allpr e io t k, I mp f ia + P w ;" 'll, C : ,t i } ~ ll e,
Cortenh e uga5.,sara 325 t o.. .e. 10146li I6 t4d11 :ti1r t i t t .A:.c: .
edalso reistes re ii Cel irad r tn v de ieiuor qtCiit,....i ....i.it h.t..... t,.ki. t "n , . ,, _
Narugoa.s upe, ior. oa ..37.00 ii t'iietlitide190' h d lt mil "i.. '' o - --rde -A t r -te
Noueoga. 5ae ttt, cnosontes voA ttiques l sC st igad(s 1", t11111ier1,u ei('o-lh I V 'n t -neta fl l I tiot.. 5t !, ec "a r o .5 teit -_oho a ti".O-do.2!-- -C -t i i ii.. ,; ; itcs -ie-i- t -de- I rrS -e-'--~ O.?m, tttts is-}, -i .. .I=, ,.t I ... .I
13 tlts I'l Vt Ia ia lt h t lI t ( t a d
asad 's tin ats e d do list-c bt, s tain u sc i t t t it i s, pt' t,-.. .- i'a ii ti i ' f it i ii i 11 i'' -, i t- a tt'!

Po -li nde ,s uperi or'ton tirtt dii(to t elI hi stc tMitt[ t inhtdt i. i" i .. .. tl..
A etla saos. eaeoissqsq aiii 12 350 diott.a 04doe thu stiebs t 1 rI t [itr i~ t itt h it t~eItitt itittt 5 ni I I ",1i. hri..t t n aitis .,l apo i att lt
e q-- Los det5 fi sth sih r tist tnc do l lct70.It i od sii i t ush ,1... ... = il t \'-d ,
f r C e |IIoa 3 doe tti T 'blt S\ 0-tiltist i rusts. i titi I i .. . (i ':k t --I
Sotidl_ ait. se d ._is. p inTettttt r tt-a-o do his -i- Lit-ilit-o i. a-it. i--tI I- - -- li il-111s I' ''

Ao io..ors I rna m rin ttl i ft, .. . I ..I.,. .... ..iI I'. I I,,I- ,
Negros ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L de!Pa tlIO-qq onmasbamenlaciu set-cunlalli. ",,ba, (" c t ( 1, :--I 1-ii,, \ i l.m l t\' -t o th qul ,e I

1250 n 1a300~---- e-jitel do sttctsano-00thttrbs -isot Pste' -rosn-t.tt rdatos.*'heot,"""" i''' ]nto s a l.tc~t .... -,l. -a.200t t'.1.4t a t-r e a
OBacost. V t-toarl~ qi~t~l\. qq... 100 Se ddo ht ttil sn s tossi is eai,, i tit-totitt ti v sititutilt itt ti{l t -isd)|,d' dtrt l t i.a lthe Itt ri-i .- ] tthl1 .totit Uil- i tl situ tn lt,,o nun
Chana .PdoSuaeto. i h 50 atttpaorait s e p i otist Ott hit it i do lt-i r ,I In t hr o, v i i i ttt it' d t , p ll i-n h tr sta t de'Ie tisla ibis t
Calnosiat. io1,s Sin l ,Vat./ So
ititdo.h nuevos q351a 280dtltssi5ttt sde tiav stien ltst.f I c P otsot l I t-t iru In. Iit't fll i,-1Il', c1-1. 11,I\f,' it ittsas1a;' otlto i R ia ,.t .
MCormeos. Oa tso, iiuin o 2 0 1,si li_ 11 o As h i ci o i neit(, iio, i1. i. ri Ii de titb -imis it t ti..i i t- it t iuiu r t ,%,I !, aiW ta1 t-/t
Oaob.asos Pisraoil trsitslosisell ite iit- ottl ttih.-1 t 1o o lt- tr is t 1iiii t- ("Elts o- tP,ittoiiiiniitor tutu i titoI ItIl -I. 4 ,itt t"I~-. u iit;it1,cit-t airtiitoitGokrkericadkas. csa tis s, S- t tot. o ,t 946. sot r P .e asa0 t-Iv lot,im Ii.iiit- .t i d Ii i. i t-,i ...ti 1i... 1,ab lnit ir i ;i ottt. rt tt p e e
Airier* ca. ..na...ls...J,,,,Australianer BrowNn.ona fit D ml l d n t .0 l"I t { un ell "+ r d, t 'I I lar "t o con nrk r U l nrk a
1\sis ., is o.it~i tttit ttidel tt riuo e .7',o tutu I'Ieos sditt ao"llIl t,, .ti-tiCHI,,,.l:.sol t i~h t oiuit--tti tctt ilt ii111101t1 ut-a' itttic i-

u ..s.s.i.4 i d e a vty'." t, a ". t a. .. e.t-i 'ttt a ," isi ..i... ,f u,, mittI,, i.. t' e it. i t ....t. 4 .
Ga Ti-an os pate- plquit. is Pae- -uOO iiitti t e-Iti s o titSit-ci i.... tistet ittihd I ititotit .. i, a os I ois sr-
to seat n do"m00 hiboo s d o stoted us n o qi ald i fto di- (outmoit .d i ..i ii-.. tititi.t-ti.ti,-IIItt .Ptiiit Ii tilt I tiittn CoITititit it- )
i Togo sgon ,ainti, sin o Atattit-t"t 'ii, dt C i. i 0 r,,, ,h lu ev tiittnl e pt idd ts l ou si ittn 1 lLtilts. \iii dti'ottitit hIA It, ,, tan. it" tisisu C+ it -i
I00 tihoas do ts cs .' P Ic i iih tii .- {o 1.
-quintilah1Oas.5q -, i cii itmi1 ,- ii e- itu ri-itt-u 0 .--- t-i te Co -- (1) iS iiiiiti il'e III vil Ilkt tutu vIi l- Idi iit-,-i- I 1p ld ie t iti
15 IOr e ;. i i ip


ht s t e a '.tit- b l\ tI ... ,. t,,, -- t:--6I

Plo-a qqi.......isi.... t,-- - tiio i it.-i t . .. tutu ,o t i ditt .....i-t i tu it. ii ....... tWad tititit -[ . ..i ti-ti {'
1., 00 ies f - t. to vil- dei it t it d .t lo .I. ..-i 1i ..... .. ... .
GeJ21 hu- --a-mN k' ........I ... tii it hI' zohit li-i\tiJit'lsahit t -, tttiri -
Iatstick t3ia[ to Al as tilduty isd -ite ti. v t .---i t' ( t- 0 i ...tt.. t, it.til't-o W .ti s- EI "[itcsho s oi ta ltit C
Per la rgo.%, Chile.qq 1. 50por,, el eTibunal- si-itt -)-it, ,avre n r ttiti llav oA 'ltt\It1 .i ,,fiI, 1 it ...- t Aj e Cut I 'tisttiBatt-i
N e g o s d el. P a ts, q . 7 t .... t\r ic ir a s 'ca i c q e s n ot, l .iu b n i f riil.. .I... . .. n v.. .lign I' [,{m ... 1- ,.1 s i a ai ,m I } [ 4 1 { It } l '*v ;11 ,}a n ,l t v c pt s in sa r il o r.
Ia U 2 M A, q13. GO 65 e l, I e ds \ e 1 1 .. p r i d sI ii i ]ii Is[ lt/ i n-; l ~ *t 1. L % l =l l .6' ,I') 0 I ll +, I n"1 I L ukI . i, N la c t o d u e ndR o u n "le r-t|l

BA- h t t .,i e ( I-, oo tiiiitiiiiitt, I- i LAS cOMP NSAIVI ES /tlE t.- it t-' s i ntl -i iiit-'I tICIn, .ilo b itt .1 6 1auontt-ie-
P-r-s.-. t a {tad e Si t-W-n 'ABiva_.. .. .RINC. H. I I, o i i itl ,. i - --t' he4-VNtitull i di: isum i
13{"a L ,....... ,, .. ... z,p.. .l ...... r rIn 'l till ......... .. l .. .. ... . ........ "let h ir r l \ la ;IN 4 1 atr q a no.... Nr ,- Or l .... ll

3- aI. -.- - - - - - - - - - ---huo So.airaq ks s hI I W to i its hiss .mt i tse "c t., t sit /tt-I-
G ro t s. n e u cc.i t e ... 1, 1v el ,c r n C tl "\'pvlt \ 684. 5,6!9 .
allot .-.a ito idn -ld.I +c ,,, h ,.. P l o IO t 47 tt soIltittt.sti do r ita lda bi.
tea Si i .titt. t o- t "i O . ...t i- ............. . i ti t Itiio i ti % i hI xa ti-ot tc his pi ls s t. tir-,'t-t- tntto lit-[ Ito it A W 4 II tha4
to l ut titititti. is. thits .i i situ iio ol tisi.i.. ....- [ t.u.. . ... . ... {N v },sIn its $41 itii 117i-17 tod" loIVic.tt I r ites i lr 11rtia. ti I otii ht1 1I I II rt:I li t lave s
. l.. i. ll D I .ehI..Ii ,i ...Anto nit ...o iti. it.1 .. it.... ..t ....itlde it."sidviIns "-I ,mnao sCia e . tI. tI tfi-i l t..itttl bus i 00. ick te-l
Dad" r-. ... slits lull t a.e-tii. t-luttsrtuii i l"iso. it' t its-lIst stio s tu tl ets ih o t- enttiuiio sl o-
t0 i abr ,2,77 ,i, d. . .t0tar.i,.,ltie ,,a d,, Il__tai i. i.iV1111,1si._tt. . .. .A 1," 11-1--JV l-ii 0,,i Ilri t- t v--I )t -
D a. Pa t s, atti.c. sa.is sts. sc sro at this IViHFMritIiiiiti-us It[itsttln.e.t itithtitisi, titi0 ttO
Tjataisa daetfiSOM 0n dr 1ee l l({ I n ldr l +l re olla ind hi-po7 ltttt-kt- e ilt s
Ottoin do'lit.o.ta Itid $hit ra$4IIhll i' -17 tahchillol' i -( d
P ater ta, I liarne i si s 8 ue ls u ei ) I aI o i
Pale ZAC INiES DAD S-iOR.It/.. "iV nltllnt Cll' itv r tls s t is t rotosh 'eG Cs-as ltd -

CA.iitii IePtsssibotiliall ds ilt 72 blitItI liariliit.Oto ir
P i" Pa,, q .. . . 47+0 (" 1 + at de' I. In "Lti. l\ue ir siri'itetl 't{l+ de N ot 1, lI't vC, k 1 78f, otIla (ha.

iD Lat, Click ... .A ib sit iii ,tttoiii t ot. Ciositiei Viii: iii si alit tiilet-ev-ittleitstetatta 'I II.o.
EX tER IOR .... ...itt-... ..... ........ ..tic lt I lttaehtti MonNt n I ti li .1 Miii.-lit.is i le t titi s naA its-l cni tto sl l /te La
oilshtt Comalutittn f bivio i' RA id litbeiti t ittI tiii .lI tt 1 oht 431 n i (- rat-la 7
De 31'3, 2.1 50 v In la I, e, t sio ttanl in s-,ll, O tis Itoiht 3ll k l lt 'trk' rIn,- CWt7Orlseans
.T IA AIO A A S Dil ...I..1Vnerll its Pj 1 N % tai iiivA lan 11 Bell rl iui*I:1ititot-0 siriiOd ti lcatls A.0

coa~o..,Lkr, 0 Vt4.74, 'ito i- j~ertu stt iso uis tlia Masiti-
PAIS nio ll"ill 3. ft at S ii lt-ct.l|, I e\dlt-got deoh, lult- I({..., t-,']le -t- Ar senalIo
T _1 1 ( i11,10,lill e toe I-sl..it oo.lt Ltd M Nalt.S D { '1ya lsJ% l c ll.g,, to1" crti ldo 1348-
oc no -i.d t1l.ato.. 1 eHirtIdTlisi t [uki lo[ it lo lla do Iso4ci-oto ,al e s sosol lovn *
B{I'I ~ ~ ~ ~ ~ ~ .. ,hit ... .. I fh ,. q .. 433 "OI (h 'I, Itt' .11elll radl eada' {I lnvl r i X' ,IleH rl. dadn 11111a e ",IO
To als d f . lt iN fl I III.0 r l r Illd r n Ik s lill it Em l ,'a reargad E',ml v fl l ftll ist el ct"o b


tienopalusiVn 'iat-ialat00 'l~ JO H N S O N li.. tlt 1, tehatoo dcl Piotsit- L
tlo 1 Ciliat pio 5l tot( [),d- 1. 3 4 9,.I9tit-it t- tiitt1 ,pitmsi o.i aivi \ao),u ll',% l ito o cl i osuat o
A1 0 Cultt'Inno - - 0le".......... its: If lt.I' AT i..l.suw-..ittle % ta l ts y it t ..s o Ii It .0 .. ......iWest.i ... to a .lm. ....

Arms Cooino tatsi .. 00ti, ^l~ tII. .is....... ... ttti .. i.i.t- '::''. Tll" ', Otiti it-tl hu it o+, w siout-
Sale I..... VN Slt(IIlAoi di m n jilrm u i aih Ir it .i q uo |I C~ h e tP te tltha c n l~ o lfr.,+Iln /ve i a
P , ...... . . .ItIO h ...c 11,' ,ciri tit( itIlo tDu tt(l dii t ,li iI a%,,tie ,t ala a i. n a -
pukk r I ,,it Clow .. ,. s [... h ,r .. 1,orn o flil I i.,,,,l, tnkaj ki: 7 re l viill tra jo 667.

Sj. At l o o tS0 -l itnlit 0 ii ii (tell ,.ti it l 5e ItildO i i 80 ai ti t i, i trit ge e I or'gifl
CO' Zd ONnSaDA AS .Pe1 50 to deofill Habas I inoh ai itsIlsl q uvtigistao c ist`oIt.tmitl.n- iit-l liet-
LS ferta s) lON .STAS- itLri o n,, hlt, o-r, nl-esn,',n ,iV tII,'itt-i ,'it is I,'erdel t rAtrs enal tl
COMEn- C-nntCitkOiT el E" q C Ali-ls baroI lisrt-irH iiism lIi i-, u tstti.t.-ms tot.,v atIt. D t-hoti Li-
,: d V. trt tl. l-liel A. Fvenwi', -zde ot ,, fte CL'{ja O ( ,jl: n l ue veinckL
B A SIos 11eXTa RIOR t. Ilt-ti tOIII oll hiI elt S .ktt iniliv i l (siit s Msof I I tivtie-r
nu, tanque 0,fJOGO t -iii.-. is. do iii 0:n11 o t s ptthl- Jr Istin ralIN sl t I tisn
.lit.-. n.... -.. ..........- P R E I N....amitG.. oi.ittl-i fl.0 (i..... o
Cntoeid.IPaTAlV.3NnA .ic. Dails o ro'ti t" i0 it-1' l -lla( il, ti. sP a o b a-ofe AtI-
COTra S L T E ~ O J i ie l t t-dl St it|l avel [tprl ta Itiio Cer 5a Po 5t i Mtt- ta
Ort etdc111 raj a N. a t IN ,E i,0r cns1 ioannt i, ii eolistidi ,r i, tW,. Atti, tI e s it-tsre deGa ass sri-a-i 400 IllOtt I I" { Ite e li -it re 05nlo {,1 .-n tititi.,, itrxs-ri. tor: its Ett t-
Puat-CIsA Is itn Dostks- wion,.h,.sta 150 piesI - 5el50 RI [II ttttt . i t- -~ ~ It~t-0ltili.
aotn a d o Tat10, MAR ..t.ADo S HP Na3 HP- BA ,e ...... pit ito, itidis ili d i-'I (it-deIntpeeI Vitt Ida1
bL on eir~S\a a( do 011VAV R N erS ,;ti ll(111,IT II ld ouI de Vti ras 29 96
]tin- it o N ES -S o iii.a llt-al n Isis lltli.. it (o n ll% k l, de tJ lla z Do. rit,{u-
tiaria do TlaoiLttaintin,\ao1hr1i1 ios ..Ex .m MreaItti ( tt-n eto't-
Oi i Ots de aoSOn Otar Dito Le L OR,,Morainis iirn -t e-a-ittor ATl p irc.J Ce iiltteiilli at,
i i St oo i titeisa C.... ti so ittrittn- Ra cl lrt. i its I tiet nto h t iir to4J6. r tih o t r71d
ArrozAJ Li-taenotea doo a it sit-.... .... 01in GiA1 ni dp ad k st ls
i-so hlos irt ita a air. -- lit~ y niiaeJit- Son t idtd i t-'r r ',doc t -i-r titturl i 14.1 r an s-isr
B MP PIaCa O Nor A+ BAlr SE DE Erlo a l "Cernoe l t (I I, V l11 1 (ui] t/ ia it'Jr t a cl a Ad,eo in
COSOFLEE SCUR, P E S I N nIar|, cu es atduslspij a jthi'n -os h, Prelirrid.otpor Isnaril n c, r] do to Mi-
rota.: sia i-tao 4 F. fl-anro eme turINa'I. te I. tI--rill, it embart., P lJre55 dte
Si (filo s ento erIso ittm ertoc n y7 5
O Nos r 1i D Ei-is T.S -O U AIees nue o briti ios st ero i r niti i i a". i tia 1- t- s1 Stl n
h-Iti ots e ,is-ae ritpc e } to- ,a1 onit, St I ,,- Misiii a l'eItt- .t-ss t o ntio) OR tloy


C ,jaosi sesaCi e s Costo lo-ito. Purito etc E tn
hiss ast ora d I lo oCaros c tt-t Cie. I it, In. it. i rm-iie,, 1, hL, lI.., pr s, 1on irt-el,, rt -

at~ mitmosts .. .. .V.on isi t it- n i-i v a ;etts x ..Cle tj1. i t-ti tot i -I s n lo-Ce-y
Ar' Euaor lagoA Q A Mi CI lls t dw, i- ~dI n alnd o, h/tt Itt11 'Mi;t- ie
SUSCrox hilono AN N ISE Ey Ft iM tinalidariv.el- -imo,-,CMigue lM aria-tt, tit. t ilttoEl.cio DINOr` Duerir 2 0LAllsonx10s (l irit i :gll na11 iii sit- cit-it-/ o giV Vki
MCnoA RIsNE mnosu o p e rac20n ;,All. hUPSd 8 nt-'s edn e. iti itt i to Idoctor Mii ,-
au-adaroatsi 440(410 s i 1o ttis I ar P, I u. iii.. -- tutu I taiiii si-,s z epr ei\idu t-
Ch- carblnos n p lartd .s 4 0 1 S. 11 ic n- a fin Tr, +,em l n ue v lnj h\i tH+x &I l :i ] rvi lo con (if- ,' ("mb r' M.i,;ti+oalq a a, nr t.1-

i-, sitrou ,- A Vti-iSuti-:n--hosts-]0paciesCutmii0ltaIlniti


syoc dur asio oK l oistait I n 8 Ii1 gisi. i i t.- s lios'.. oi-il I t- C lt i stt-- iitii statit sl t-'Cti
ctt h.S Trtisijas ha. disci- 9D et lt lst-isHP. 3 H P. "" .".. lid hit-use" 'N i.''" it.001 .,,I:tI, atu on,0 ma ,t1G:iomaisda0 Iabquoonitmasensuu ooeLa i~n I ptc Iit t-iss llaos m el s d.rirlavia P ot- 1,ii.. IottdCct, r -
Inrin ta d roTtyuropDuot-emm i- 'IPARA t--t IIIiI lilt, ssII-t tu It-- lat-i
nU A A P s i e s 1rO N; e, l I n in i l l it- n 1 h ie itr iit u%

lait-silos si Truttmto t, o be a sI teDodot. .3 tot l uit s i nA. our ,' t- 1,5 I ]i-- it ni~nt-i ,gre titit-ltitit 1so
vierno 13 is.l n e i- a il

tpartanto s e TnioAg ooullr s d o r
ve ,o e r ,17 t 'i ,( i, ', V P it lt Bor-
lorl do i:t -tgo dfi o t asid o t-t In- ,i Ti. it slit Vi t-v ii I fl. ..I. I,,fii -Ii it-itt t< is 'ii l
enbA15t0Fs cNsTd.c..-.it lhoh ol ..... t. ... i. m.....lii.. ....1st- too A l-i' I... .......". ..
ofar itt-sospr mioor.s-tnea tfil ,1 l stint( ( ,iv e i it I N antoi


tat-st-sn tt baa is to a olstsr~oI.lii sit ht-oil ti .In mis ,, tit5110tlto Or Otto toie{ St-l.itn
lIrAnjrs s bsdt a ort o fdF ie o r lipa Citit Iolb tt
rt sro ta d o p sit s p s. bti Ist t it I. t it , ivti- iii his.,L,,sitigtti ,lri.1 Na t t on
I NM Fo111,A.T.A.N....... 111 14VALAS H0,


I iie lll ar i a Camneit~ 0-tot- r;i-s-ti ,iii' t{i tusal.ll o Llt (ess ooi r is Hrot s ta en
SCho ua t6o n .7001 ac-ae yJ0d Ilocin iirad ety..sno deo. ot---.lm Lti~l & l tislr t t eEt


_La Feria del Muisculo


Por ELADIO SECADES

.__+ --4\o de'al Hhbaua ..... _-: ......
-Es un ebtribillo ,adonal.
--li triunto de il li muleres.


AN JUAN, m-arzo.-Lo primer que observo al regresar a Puerto
Rico es que Los aficionados al deported no han podido curarse "de
t-=iooL., Haban, Basta ex-presarIon asF-TLo-de-La-Habana! Mis amigos
de la isla cuando se refieren a la derrota de su equipo en la Serie
International del Caribe, no necesitan decir mais. Alu-
1V den el pasaje triste con ]a honda amsrgura con que
4 se menciona un dolor national. En -todas parties me
-ht-cen LaTmimsma pregunta. -. .
S- --Qus Ie pareci6 a used '"lo de La Habana"?
Cada afecto que renuevo a traves de un abrazo,
I d cada luIgar que %isic-. en todo contact con el am-
So enlc que a lutiza de serme grato empieza lucirme
cosa _ropia; e la chispa que enciende ]a interroga-
cinn con persislctncia de esalibillo. "Lo de La Habana"
SAntes de ayer el compaiero Pedro VAzquezjme invite
a una interviu.desde los micr6fof-os de la WAPA y
_antes de aferrarme como un nautrago de la palabra al pequpiio apa-
-rato que-no sd-por qu6 extrafo complejcLme pone eLAnimo pequefio
y me Ata un nudo a la garganta, quise consultarle al buen locutor
aotre que Is-picas ibamos a divagar. para no confiar en la diosa inspi-
racion que en trances semejanltes suele desampararme. El aludido me
nir6 con un poco de asombro. iDe qud -podiamos tratar que no fuera
"dc lo de La Habana"? Despuis estuve con el maestro Buck Canel en
su plants y en seguida de la pre'sentacidn a guisa de rito y 'de las
lisonjas que-en estce pedacito del mundo son trutos de la hospitalidad,
surgi6 en el espacio radial que llega a todos los rincones del pals la
-in.iwria-inipiescndiblei-la-ep,'lemia-que-no-dera--dormir-en-santa-par-
a In-' borinqucnhos. Y Canel propuso
-Podrianios hablar *
-, De quc?
-De lo de sLa Habana...
Y hablamos. A nada puedo negarme en lugar donde nada se me
nis'g a tmu. Peso en realidad. de "loi de La Habana" ya habia opinodo
-_ ur cr l palco de la prensa del Parque SIxio Eacobar, en el restoran
de Jolirins Zaiduendr. en lerLtuias cralleLjeta,. de lo de La Habana'
eie l0b~d FornoufTado en el ahotl et rrso-a del assensor, Ia pobre cams-
rera de gorro y plumero que reza al cielo por viajeros que madruguen
mAs que yo. Puerto Rico entero no se explica, no puede explicarse
quit les pasi6 a los peloteros delClub Mayaguez,.


-- ei eAe rIe wTison -a-deculau unu-- as ujsn-fenoien. ---
-Aqui vino a firmarlo el president de los Indios -recuerda otro.
-Y los pitchers -argumenta un tercero--I-gicamente debieron
hacer mAs de lo que hicieron...
Y el resume queda-cargo del fanAtico deI l graderia que toda-
via no ha podido quitarse el luto del alma y viviri y morir-coh el
tragic recuerdo de "Io de La Habana".
-Bendito, caray. ,


DESPUES de "lo de La Habana" el puertorriquefio asegura que
no quiere que le hablen de pelota. Pero 6l no habla de otra
cosa. La temporada local y el eampeonato del Canibe han quedado
--atrs y e1t bai-seal siise en-eltapteea-ic La atualida d Pa la lcam-I
paia pr6xitna? Proyectos. Conviccidn de que hay que cambiar algu-
nos sistemas de organizacidn. Certidumbre de que debe hacerse algo
Spara evitar que se repita 'lo de La Habana". iSiempre "lo de La
Habana"... Cuando un dolor deportivo legala tan adentro, es prueba
enaltrcedora de que la sensibilidad popular esti entregada de cuerpo
y alma a la causa del mssculo y que las competencias en los campos
de juegos tienen un respaldo romintico y hasta patri6tico. Puerto
Rico ha llorado au derrota en La Habana. Me imagine que el regreso
del Mayaguez haya aido un epectAculo de pena colectiva. Los dtas
transcurridos han avivado la herida en vez de cicatrizarla. Y ai uated
as 5ubano y Ilega a cualquier comercio de San Juan, altiem o ue el


dependiente le pregunte lo que desea, pasard de la cortesia que merece
al client a la contraternidad sobre el gran problema del bale ball.
-Mire used que corbatas mai lindas. Son las iltimas que hemos
recibido..
Y despliega los colorines rabiosos sobre Pl mostrador,
Y en seguida:
-.Uated no es de Puerto Rico, verdad?
-No. Soy de La Habana .
Las corbatas con sius pintas rabiosia han enirado en crisis sde rce-
so. AII quedan en- desorden y olvidadas- ..
--Con que used es de La Habana ...
Un silencio de drama. Un gesto de angustia. Un resuello largo. Y:
-Compadre, que paliza nos dieron ..
S--El deporte es ast, tiene esas sorpresaa .
-De acuerdo. El deported es asi Pero nosotros enviamos a Cuba
utin gran team y no sabemos, no heros podido saber todavia oIn que
le paso ..
Crean que mientras Puerto Rico no gone una Serie del Caribe,
tendri una pesadilla metida en las entranas y tendris una gran deuda
in laldar.
* *

IM IENTRAS tay\to, la aci6on boriqueia asiste a la presentacidn de
VA los conjuntos femeninos de Cuba y Estados Unidos. Las mucha-
chas que preside mi gran amigo Le6n y que entrenan y dirigen Ban-
croft y Rawlings, divierten cada noche a los espectadores que asisten
al Sixto Escobar. Asombra el progress del bonito espectaculo. Desde
que yo vi a las seioritas peloteras en La Habana, ae han perfeccionado
de modo extraotdinario. En coordinacion, en ticnica, en todo. Ha
sido un'triunfo de la paciencia, ha sido obra del entrenamiento. Cen-
tenares de equipos masculinos no juegan el base ball de laboratorio
que prqctican estas mujeres que.estin haciendo temporada aqui. Pero
el tema, que titne much de ensenanza, es amplio, se presta a consl-
doerariones utilisimas. Por eso lo reserve para la column de mafiana.


0, - I ASO -CVn
PAGINAEN .V- -EINTE _SPORTS DIARIO DE LA MARINA.-SABADO, 12 DE MARZO DE 1949 SPORTS A. A vEMPATADA LA SERIES DE BASKET BALL JUNIOR FEMENINO
# \ "" ] .__ -- - - - -


Havana Cubans -


va a ^anaguey1

Iniciarnrrde ese modo su training
con vista a las series contra los
Atleticos y el Chattanooga

En preparaci6n para las dos im-
portantes series que tienen sefiala-
das para los tltimos dias del pre-
sente mes de marzo y principuas de
abril. los Havana Cubans, cor. Oscar
Rodriguez al frente, saieron anocne
rumbo a Camaguiiey, a fin dce cele-
brar en la ciudad pr6cer tres mal-
ches de exhibucOr i-con uno de los
me]orears-corluittr de -lc-loca-hdad--
Oscar Rodriguez lled6 consigo a
sus mejores hombres, esperanzado en
brindar un buen espectdculo a Irs
tanisticos comagieyanos. Aunque sum
planco ofticiales no fueron anuncia-
cos. se.aree que Limdnar Mar inez
ab-ir la series, mientras Jooe Cen-
din y Daniel Parra se repartee el
irabajo en los dos matches del do.
mngo --
Tambien se naolo de probar el
brazo de Julio Moreno en unu dca
los desafios; pero, nada pudo cg1-.
dirse ya que el propio Julio sera
quien determine, en el field, sl esta
list para trabajar o no.
Joe Cambria y Oscar Rodriguez
tienen interns en dar al Jiqui toda
close e oporinuna-ides, a In de-tue-
el joven pitcher pueda demostrar
que asin puede ocupar un turn re-
gular en el pitching staff del equipo.
liace dos anos, Morenp fuo uno de
los ganadores mAs Consistentes del
equipo cubano; pero. el afo pasado
tuvo problems en el brazo y no
pudo rendir el mismo eatuetit de lo
co.mpana anlernor sunque sisemprn
resulaO un asle'a de muicha ulsidas
h la nnovenn
Tisp de fiallar en dos inleniona|
dinuante la campana de Invierno.
Primero con el. Marianao y despuos
con el Cienfuegos. el Jiqut se retlr6
y descans6, sometiindose el brazo a
distiotos tratamientos. Ahora Oscar


rnoariguez quiee elt cl Umlu n i -i
do de esos experiments; pero,. ayer
mismo declare que no tiene ninguna
intencidn de apurarlo.
Los Havana Cubans estaran fuera
de la ciudad alrededor de 10 dias,
pero, siempre rietornaran a tiempo
para enilyar unos cuantos dias en
ios terreno s del Nuevo Stadium. a
fin de eatar llstos para la gran series
de treo juegos que tienen sefialada
con los Atltiacos de iFladelfia. En


ri
ab


Lar
ise
luc
At
el
nc
oui
ye
dc
"c
Sre

to


dtr

a
dis
rl

to
td101
C

de
El


ct
li


ril
P<
nc


Cl
de

bl,

Cu
rL,


cil
cal
be


Sigue triunfando el simpdtico '

Water Follies de Noel Sherman P

Otro triiinto rohtndo, esplndido. do Ite sirven de fondo A esos mag- ril
oe apunit6 anoche el Water Follies nlficos cantnites que son Jacques y do
de 1949 con siu segunda presentacitn Janice Berrie impresionan por to lu- n
en -i Graen Stadium de La Habana. Joao de au presentacl6n y por to P
La revista nutsical del agua y el ritmico de su deaenvolvmienito. Sin cs
escsenaro ha bntido, en llis dos pri- embargo, triunfan mis rotundamonen- P
moers tfunctones ante el piblico de te cuando acomnpaflan a ese prodi- i
l.n Habiana. lodo s ins records de con-t l de mutlre que es Cecil Lewln. -
currents toKsIa noche tendresnos aii haiarinaestelar que une slon estilo
terrrn airtiuactoo v i sabado donin- iropto una figura como hacia mu-
go Ido, foiclrnnes tUn matinee a tBS chislano tiempo no se paseaba por un
sets de In tnard-e y el 'prograima nocs- cenaiirio ciubano. Las "aguabelleri-
tuillu orltin" r Itshta" demuesitran a todo ser uinas es-
paa itruntir tIn ptonint-nie, part trellas en lA nalacils6n y el ballet en
reoiir i-osiis tlesp de peronlas i-o. ooe tillimo nimero con Cecil ILewin
das Ints no]-hei in i\ \ espectAirulo, tie- v ell el tondo qua hacen a BArbara
nnti attit ,a osar,-sies cosns prinrordia- helmore toa impitica baiiarrin acro.
les- caliicl idel event v capaerdad :Atlc n e deapoJan de asi luJoion
tir puhlvo. Slbre- ri Wrter Follies, atavlos ita el eacenarilo pars quedat
de 9v y Si (astIosIa I rese-nianrloil ii Us cefldoai malllos y lanIzarse a
tin s o0yeu olas %title riopas. mistent-ag it piscina Son Scrses iuoratcentes.
la gran cavitilarl itdlei parqin del 1i1 movilmientos en I atgta pones
Lerro h n t ITitso ltI tiitt-sd Pro .n nosi de sensacl6n ess rl oA-
n iatorc r its s-s-inis 5Inl shaltos. aoiientsIt ticiondo Olnma ontein nta de
qusc Satitta qilis it li tins-tioche mes- sndaso st eseeniflearictin dei ballet
est p rsp -dIi.o isis i sotcreod d & uactrislco.
plirisc I.ao citrnldas, haoi sta aosel de In
MuIssics. at cuts tn il Ast-ta asrua- tarde. eutin R isVetoei l V& ta cCsa
cioin dc Ins m Iils t, nilr lhis tui. T- arini en O'Rell y e ire Villeisga y
ois ilaaso t i rt til isiss. 2 ;11 i lerna7a,. at precin de nn pes) cil-
nvositistlits-se Stpr iss s-tsiitns essieista s I p.% tarcssrcioa ssinsaradaapy
Ir sinos a It)Iis, t. s1in1s tde sIste shiw ui l peso i lto s prefrenclas st in ni me-
sl rn ,, 1 es-rtitia sils iip n latoo gr"adamAetsn marcodalsll#
isie iso i et .-Ir Iss i 111 11s-tiot uu r) q tscrnia sn.voas. I
ia tt-s st tss 5it-tsstI "ad nw ,Itss asts IA R
ro ia s-t si t o s-tr e nip tlltt to Id do 1)S JIiI
okra LIt a s- t i s- tia i it s iia \tr ttej
At.I ...........r n P, Ilamejorado bailanlle
labthro, ~ eler ttr alt lnbliuct ollion~l. ,
1ns11 ys rsis...ii.ii........ii...t x po el "Diatinantre Negto"
"Iontndoin a as)ear is i'isr.s iesbr- Ia ______
Zlabia Peter Fick rn IA,, etlrlhs Ili,L --.. ..{ A v r .t U l|
tab1t1,".A Its-k Ns- CsititA A'RACSACAS, Vsn.s r Ino I t. Milt-
-stiss)a nfiss rii ttthsic N,- )siisqs is -e "
SOr r aya aisss l sitn i-tel l)uss s is i iseist ls-it -. nEit rer eesasol UcDia -
t -e ncii>ientrcs s-i l itlsr-i..mmii o ir nila osisi w rtaro a en Ancntra hslantAst
asia etslrndel a r f as-itssc it isollis-si iselt tioi ot -rsd iease
ol, t "nis tit tle '!'se iuid tdas -ti s l ts-ors- Isr-dtqu utsl' fn
rola. e ,pa i tlA slir, i.' hti ,,-i aj, sI teraoa deciso durn.o. A.u mlniA
Snsros Mislssa san imsai,,ii 1- ,ri. ier iir-rids rl s domnilio patisilo. y poalbli-
rttion y Awlitsaa r)c>a ,4I....In 5 o isu,, ise r aparca eli oer6xImo 21 (de
Iami h lcrtanama lIt -l... -,- s- iiu aj
rrabilo Y asi psmsarl -l, i1 ti- s-i
Slnala ti n y iu at isi s-isrn i, Ctlctilan notilu .a e nf tu IV elrsco
y ala In do In ,sV l. ti s .A' rn -ti rinsou n el elnUd cio que o1 cm-
soda sun. as ftleia
LA.a*irh>Iqull' .dt'e lto s ior.,, 1 is a l resiar veneolno alA S trat.sU
gdo. iapiiealas er s-is \i rNil'te P0tr ue'r n Arimtlllta. Lorento ar-
Ta cOSO i tH 5ili t l iS i < tIsrC r is i v Atilv-risO PeNr pr -a :Abora r
t1nr, lta il aqallisii '5 iiila~s~, sosIar m list Jo rcsaoll el D~manlt N4 -
At I oa p # y 0 at celltaellnsis, t', lii


et misno lineup con que hde do
rir ]a temporada.
Los Atltticos, desde luego, se pre-
ntardn aqui con todos sus ases, in-
uyendo-JasestrellUL-del cuerpo de
ntadores que ayudaron aVlW tlb r
char por.el pennant de la Liga
imerlcaicna hoastla el altimo moment
afto pasado.
Al terminarse esta series, los cuba-
os recibiren la visits de los "Look-
its" del Chattanooga, que constitu-
en la representacidn de los Sena-
ores en la Asociaci6n del Sur. Los
hoo-choos" vendrin tambidin por
es encuentros.
-_Te-i-n is


Por LUIS MORENO

-Esta tarde comienua loa tor-
neot juveniles y de Teteranos.
Est ta trde das- comien o dos JUs-
ai oonvocada.s poer Ia rederacibn
matour Cubans de Lawn Tennis. Se
rata de I Just papra Juveniles de
nboa sexoa y el de veterans.
LaS dog conUendsa que hoy se poll-
rAn en march tendrin par eocena-
o loo courts del Chubhneloeco, done
o vetersnos harin irrupcl6n paI'
Wjar inauguroda ,au juIu anual- A
a trees de Ia tarde, Josenide, cl ,r-
-rano glorioso tendrd por adversa-
o al doctor Panchin Borges. que
oslblemente saiga a este camnponia-
, como positive tfvorito, mlentrsa
uPe Medrano sae medirA a Antonio
otlla, el tenntsta Ingenlero, que oP-
a ilegar a filnales pars toiarile laI
ledlda a Panchin.
Mientras tanto, en los courts dIel
upairL a tas trees de la tarde se
sugar el primer round del nmaasciui-
oa, en singles. El domlngo v a la.s
res de lat trade so jUgax ut s-el
ubaneleco Io aemitltnalies de singles
e veterans y en el Cupanair se ju-
arin el primer round de doubles. y
sgundo round de singles mias-cu:-
is, ast eomo el inico match de do-
les temenlncas de Juveniles.
Cuando estas lines tes-n et cir-
ulacion el team de tennis del Cupa-
air, acompafado de este comenipa-
usta. estark de vlije hicila la oelia.
udad aespriltuana, done los muchia-
hos del team de la aviacidn, enca-
ezados por el veterono Pino Herrc-
a, medlrin sus uerzimsu contra Ins
ntusiastls tennlstaa del presttgioso
'avabo Tennis Club. El team del
upanatir, como ya se sabe. stA com-
uesto por Everildo Jerez, que a su
se el delegado de tennis de dicho
ub Orlando BaJos. Rauli Cand,. Gus-
avo Acevedo y Pitl Est -,vz. Esta s-
e entire estas t dos entuianstaa soic-
ides es el inlcio de una larga csade-
a de contiendaa del raquet entae
restigiosaa socicdadea vIaciaresuas,
,magmieyanas y orientales. ya que es
ropIaIto de lot dirigentea de las mis-
nas propender a] acercamiento dre-


Esta formidable Instantinea capta dedede un Aingulo eaprlchoaso el cruce doe ds golpes efecilv- duraute
una plea celebrada en New York. Se trata de un combat entire los amateur Gil Davis, a Ia laitlerda 1
Edwin Bishop, quientes dlculleron el derecho- a pasar a los semliinales del campeonate Guantes de Ore del
REate de los Eatadoo Unldos. Davi veni d por decsn dcs ln d Io- Jueees a Btshop trash an emotlva eumbate.


Danny Gardella

estad disgustado

MT VERNON, N York. marzo 11
(United). Dannmy Gardella, el hom-
bre qoe licil6 ,a guerra contra el ba-
se- ball-y-fa-s-lduula de reserva,-estA
contrariildo con Max Lamnier y Fred
Martin, acusaindolos de quoe protcs-
taron uniindose a si dcmanda, des-
puws-qu'e 61 va l habia hecho.
El ex outfeldcr de los New York


o I. ..... .....oy ... .~n~ oc ... ..iS


iKgantes, cuya nemanda ae Wuuoi
sera Ilevada a luicio dentro de poco,
manifesto quo. "vo estimo que ellas
(Lanier y Martin) han demandado
mas de lo cirriente y justificable".
"He aqui varias de las razones por
las cuales estoy contra ellos". L
"Pritnera de odas. Martin y La-
nier y la nmayoria de los otros que
saltaron, er-n players ya contratados.
Yo nunca firm contrato".
"Segunda, todtss- ellos recibleron
W,0OOo.00-do a-tag- Mext`ca,-tcsaoo
que mines, recibi"y
"Tercera. Ins cr-cunstancias me hl-
cleron saltar. Ninguno de ellos fulic
forzado a saltar".
El pequefio ex outfielder de 28 aflos
ue -dejd -loas Glantes -e-lt4,-pa-
ra saltar a la ii.ga Mexicalla, qie
esti trabatjando en tin hospital local
con ti1 sueldo ds $3600 a la semana,
anadi"t
"Ahora esos tlipos estiman que yo
tengo chance de ganar mi demand
y se han unido al carro mion.t
"Estoy todivia sorprendido de ssa-
ber pie eltos han presentado una de-
manda. Pensar que ellos mismos me
diJeron horrorss. cuando los anuncid
que iba a pres-ntar mit demanda.
El mes paiado, al tiempo que la
Cor(te Federal de Apelaciones regla-
mernt6i -lie ] I-rmianda dec Gaidella
cue rtialnit .,--.. tecnai.^a a pot u000
irtlc IPnl, q.Jh ,e-r Ile,aal juicio,
Danny acus6 du,-amente al base ball
organizado. Ahora estai al lado del ba-
se ball contra Lanier y Martin.
Gardella onfatlz6d que su caso era
rcompletamente separado y distinto alt
de los dos ex pitchers de ions Cardc-
nales del St. Louie
"No creo ,nte su demands pueda
lesionar la nla. Segun mei han dicho,
san ctstpleitme-s ditferentes" /
Sin embargo, Gardella est con-
tiudo en Ins cniianes u oportunidades
de lons jugaidoress u.sprindidos al igual
que Oki
"Marqsue i iin min palabras", dijo
Danuy. "Ttsdo s-eremos reinstaindosa
de tiuevo Pero pas-Ino que paseo, uno
me metesre-s n nit-iun asunta ajeno.
Yo tengo ma s probenmas y elp-s Ins
is-ts- que coda uno Ins arregle cos-o
puvd~t-

Noa s( celebrarii 'l hout
dei (;avilhin en La Blabaal

NEW YORK. marzo it tUnited)i
Angel Lopez. apoderado de Kid Oa-
vilAn que -no haiy posibit.dades de
ique se-celebre en uLa Habana lit pp-
iea cnitre GcvliAin c-on Ra. Robinson
posr eL casipconato mundlai
SLa raztn es mmus sencstthtt duo
Ldpez. ,En La Habana :u ins nhVuil-
csintii plato para una tplea de esta

Afadi 6 que todavia no se ha de-
cldido en qui ciudad de los Pastadios
Unido, s- efectuarA dicrlo tlncuentro.
M'MUCHA PRACTICE
TAMPA, Fla. Mqrzo 11 iUniteds--
l.os Rojos de Cincinnati dedicaron eli
dia de hoy a practica de batep y de
intield. como preludio al juego de
exhibrci6n der nafia Oitcostra tos Me-
dsas Rojas de Boston, en Sarasota.

portivo y, Pspecialmente. mnjorar el
tnis-cemn s-us -udsdes- -si, s-an-ioanocti
Spirlitus, Santa Clara. Camaguey,
Sanuttiago de Cuba, stc.. siompre hnn
demostrado sut meJor e i pio o psro-
piclar today case de lides deportivas.
Esperamcns que cstaa series -intr
clIubei d La Hnbana v ds l intprlor
de I tlai-.sia rva de ttrme Ja70 y que
se arrgiuetn pars beneflcio de lodnos
ons tennistns de InI-a. Is ati. dlis es-n
monors- todos tendrAn oportunidnd
por iGuii.,


DESDE LOS CAMPOS

DE ENTRENAMIENTO

PITCHERS DESIGNADOS
PASADENA. Calf., Marzo 11. sUnl-
tc).-- El manager JAck .Onsloc-
nombin-esta, noche a los lanzadores
Allan Gettel, Howte Judson y Walt
Pierce, para 6cupar el box en el
jiego inicial de exhibici6n de ins Me-
dias Blancas de Chicago contra los


lnm eita r-oe- *a n--i~lls--qtle--leoo a^-,
luigar el ho,
BRILLANTE ASHBURN
CLEARWATER. Fla.. Marzo 11.
(United)-- Richie Ashburn, rapido
jardinero dc Ins Atlcticos de Filadel-
fia, actuo britllanteasente-on s pr-i-
mersa aparcuuon roul s-i unforme des-
ide que s fracture la unuheca la tem-
porada pasada.
Durante el juego entre los dos
equipos de nlos Atlticos, Ashburn
sanoio ruatrn Inrngclhlpo _siu dotes
y un triple
El manager Eddie Sawyer selec-
ciond a Russ Meyer y Aundy Seainick
coon batcria nicial eon el juego de
mafnana rontra los Tigres de Detroit.
MUCHOS VETERANS
PHOZNIX,-Arizona Marzo I I (Un I-
tedi.- La formacidt de los Gigantes
para el juego inicial de exhibici6n
mafiana contra los Indios de Cleve-
land en Tucson. serait predominaite-
mente de veterans. con excepcidn de
los nuevos y j6venes Bill Jennings y
Bob Hotfmano, seleccionados por el
manager Leo Durocher para enfren-
tarse a ios cquivalentes de t ls Induls
Lou Boundreau v Joe Gordon.
LANZARA COLEMAN
WEST PALM BEACH. Fin .. Mar-
zo 11it (United)- Joe Coleman. Lou
Brissie y Chnrleys Htams. fucron hoy
-i st,:,,',tsi,-, ,- ,If --... I-' am-
rc oe lI:-. A ielc-tis. l- Flacelfia.-en.
el box. consra lto Sen Idotes de
Washington, el cl desafio inicial de
exhibictnn que se efectuars mafralina.
GANARON L.OS REGULARS
ILAKELAND. Fits., Misrzo 11. 'Un-
tedo.- Los Reguslares de ios Tuigres
die Detroit derrotaron hoy a lo I Yan-
ningans c-oc po-r tres.
Las carries paiiadorass fueron im-
puilsadnais por el receptor Bob Swift
con un doblete
Ted Gray. Marvy Grisom y Dizzy
Trout. ocupuran el noi utr It muito-
ni. cada suo tres e-tsidas. pars) d-
fender ls s colors d sIns Tigres d-
Detroit e sel desaiso de exhiblcifn
contra Ins Phillies de Ftladelfsi, els
Cleairwater
Ansledad por chequeos
CL.EAR WATK. FtItnridna, nar7o 11
(Ulitedi. -- F 1camponp de soirosa-
nlento de Indt Phillies del Filadeista
eslit "cuberto" des- Is s nousto de an-
siedad. misitrsit -, Csperan Ins rcsul-
taflos d loIs rsnequeos que han sido
sonluCtidos Rlrhis is shiburn y Russ Me-
yer, a oonaecus-s-ni de IRs leslnes
que sufrierona es dias pasados
Ashbuirn. tue lus consldersdo co-
mo uno de -os us-ejores novatos tie
1948, fu1d golpe.iio pnr una bola so-
bre si sun ojoercso-. sendo envsado R
un hospital para ponerlo bajo obser-
vacldni
Meyer recibid usn dead ball en su
muec-a. p aunqueo todivia no le has-
hecho placas de Rayos X. se estima
quoe hay fracture.
Sets eq tpos
VERO BEACH, Filorida, marto 11
(United). A rusan de In grand can-
tidad de nuevns u)tnadores en ei mam-
po dr entrenacsm rnso-t e Ins Dodgers-
se i in aumnatsdn a seis Ions equipos
en eque estnhba dividido ei squad del
Brooklyn.
Unoti de Ins n-esos ouipos Sem-d
dirigido por Johnny Jorgensen y el
otro por Greg Mutls-eavy
Honored para Wright
SARASOTA. Florida, marzo t 11. -
(Unitedi. El novato Tomn Wright
siguq acaparnilo lins honors en aI
prctitRas at bate es n ie entrenamiento
de Ins Medias Rojas del Boston. Por
segundn vez s onsecutiva bot6 una ibo-
la por sobse lan distne s--sercas 'del
right field. cosa qiu todavia no ha
oodido hacer nunguuL bateador del
_Boston.
Otro outfielder novato. T O'Brien.
reporti6 yqh a club estando ahora
completed eI -quid del Boston.
En observacldn
PHOENIX. Arizona, marzo It -
(Unitedi. Butscando un buen pit-
chsr rrievo. toLo Durociers. manages
dp Ins Gigantes del New York. decla.
quo e ssta observando suidadnsa-
monte It tlab.r sd toosnovatos San
Webb y Geotige Spencer
Webb luvo inU record dc 18-15 con
el Jersey City. nuientras q uoe Spe ll-
ser. qnu luns) aos si Knoxs-ilte. gasil
11 y pers-il- i


BASKETBALL SCORE
Santiago
Fig. Foi. Fr
MlI-thr C ilhtri.s. F, "5 0
Julia Rnfflo, F 0 0 4
Olga Diaz. C 1 2 :
Luisa Sat7 G i 1 3
Volanda Miltrhaell G 1 3 3
GtosIa Inguaio. F 0 (0 I
Tolnl- 12 I 1i
'lvemratldad


Margarita Gusco,
ilaydsle- Vla.s.F
M FrernAnddz. C.
ulvia Soler G
Man. J Prez,. G
Elvira Dagucrre, F.


Fit. Faog. Fre
F. 1 3 2
I 1 4
.. 4 0 3
.. 3 2 2
.. 0 1 2
0 0 0


Total- 9 7 13
TIrsdas Ilbric
N S : 6 y U H : "IS-
Santiago primer half 2x9 y' se-
gundo half 8xcl Total. 30
Universidad. primer half 3x5 y 0e-
gundo half, x9. Total 2A.
Rferee: J. Llagostera s. Umpire- LI-
to Santana Anotador. Paco Muftoz.
Cronomelrsta Joaquin Valdia 0
Jugado en el floor de- Cubaneleco.


Doble juego de

pelota colegial

Para esta tarde esti ftjado el car.
tel de l beisbol colegial en lox te-
rrenos de Belei. apctonat a La campa.
i- de in vierno e -de -F.derln -A t l-
tlea Intercolegial. que tanto interim
despierta en la masa. La aerie de in-
novaclones que pre.sOnt6 el Padre
Barbelto el primer dia cue se jullg6
en sus terrenos, contlnuan, segun


suitas. La prensa que cubre el es-
pectaiculo tendri un local aproplado
bien pronto, segun palabras de Jo-
hnny Jean. en conversaciones losteni-
das eon compafineros de labores. At
igual que el Serreno estari en mejo-
res condlciones esta tarde, para reci-
bir a de La Salle. Baldor, y Herma-
nos Maristas, equipos visltantes en el
dia de hoy.
El cartel abarca un juego inlcial
-a-base--de--oso-ssltina -de-"Susngo"
Carreras y el Colegio Baldor. estoo
ulttmos esperanzados en lograr su pri-
mer dxito del campeonato. Sobre los
azules puede decirse. que es el team
de mayor insplraci6n actualmente.
La novena dospuds de un comienzo
flojo, a salido ultimamente a comer-
se la bola. Pon r to cual de La Salle
es un 16gico favorite para imponerse
esta tarde en los terrenas de Bel6n,
tan pronto el umpire--Ecay, dd la
orden play ball.
El team local reaparecers ante sus
alumnus a segunda..hora, con el ani-
mo natural que da jugar con plubli-
co familiar. Jugando el Beltn iren-
ie a Ins Hersnanos Maristas, esa no-
vena que anima el Hermano PedroC
que debe aalir del slump bien pronto.
Los vlborefios cuentan con bonito
hustorial ei el beisbol colegial, y
brindarfin at Belen un formidable
asidaflo at rflna1d~a lg-ard0 ---
"Manin" GusmAn.

Se corono campeon de

peso plumna, A. Hunter
NUEVA YORK Marzo 11. (Uni-
tedi.- Albert Hlunter se proclam6
cropedn peso plumsa con oL victoria
dc esta noche score el puertorrique-
ino Juan Curet. en el Torneo Guantes
de Oro. La decision, emperor, fud
chiflada por unas 18,000 personas pre-
genies.. .
Curet conect6id los golipes mas etec-
tivos, y filte el agresor durante loa
ties rounds que ds6- to pelea for-
zando to tuchr en todo momento.
t.a pr6xmna polea se anunioi poe
los altavoces. y se dijo que los jueces
serian cambiados, y el public apro-
vech6 la oportunidad para dar una
soberana pitada a nlos juices salien-
tes
Roland Randall. de Washington, se
proclam6 campe6nt de peso medio de-
rrotando a Frank Patterson, de Nue-
\'a York.
Bobby Barnes, de Buffalo, gan6 el
carmpeonato ligero.
Eltot Powets, dc Washington, obtu-
vo el campeonato seom completo.
Washington conquist6 tries campeo.-
natns: mosca. medio y semicompleta.
Nueva York gan6i dos: welter y
pluma.
West Virginia gan6 el campeonato
bantam.
Buffalo ei campeohato ligero.
Pittsburgh gan6 el campeonato de
peso complete.
SEn I0S combates de consolaci6n.
Nueva York gan6 lons cdmpeonato
mosea y completo- Trenton el-weltel'
y el ligero Lowehl. Mass., el pIluma.
Buffalo el semi rcompleto, y Puerto
SRico el bantam y el medio.


Jugando horrores el Nautico de

El equipo de Nene Aleman con ]a victoria logra empatar la erie.
Distinguidas Wichy Saiz y Cayin Ibarra en la anotacitna, por
el team de L. Morales )as atletas Silvia Solar y Margot Conde r

Por KMANIN* GUZMAN

Todo to que se puedadecir de la cuarto y ultimno foul de Haydf VMS
ctluacLin del Club Niutico de Santia- sustituyandola Elvira Dasuarre, 7
go de Cuba par& empatar la series aty piu despua ali rta la g tua y
juior femenina. a costa de la Uni- muy poco decpuits acia La et'. -
ersionad de La Habana, result paido diante Margarita Guasco defoltoa, sUdo
para lot lectures no concurrentes al de la persona de Cayin lbarra-4vi-
io del Cubaneleco anoche. El con- toando un goal de lu etudiante 25
aurio de ,"Neins" Alem-in prob iU par ados e.oa moment @I
case realizando primores en el te-opar
renao Para Uiegar ata extension de Nautico asegura el juego, primero an
a seroie inter zonal, laos marinas foul de la Soler que acertsa Yolanda
les retieron sus golas a las "caribitas" Mitchell en--l primeroa .. tirar wI
a base de combinaci6n. p muchas e
er on de- distancia prud-encial. El segundo y no colarlo logra remaar.
equapo-de Livia Mora esjugd mejor lo "Nene" Diaz- en un verdadero mo--
que nIras veces, con lo que el trFinnq lote. Hubo despus mins anOotaciln
del Nautico result por consiguiente puara.bo bandos para deja r tl .cor
mas hermoso. El peso de la-anatactl6ny
poar Santiago recay6 en Cayin barra. finalmente 30 par 25, pero el espaclo
Oiga Diaz, "Wichy", Saiz y Yolanda escasea y en verdad, desde wse mo-
Mitcrniell, per o eria injusto olvidarse mento el Niutico de Santiago, tentia
de Julia Raio que fu d eje de lasju-el ueo ae u arte in que la
gad" del team. Situada hAbiimente el .uego ya Scou parte. m snquo. I
por et coach en la tave de tas tiradas Unmversidad pudlera evitar el empate
fibres, la Raffo supo repartir todo el de la asserie.
juegb entire sus companeras. Las es-
tudtantes Silvia Soler y Margarita :
Fernandez Conde son -las mayors elIr f il l
anotadoras poar la Univertsidad de L. I U 1 U l
Habana. y en un piano iun poco me.
nor. Margarita Gasco. que luchro l r a ck
indecible por la victoria. Crack Caribe
At empatarse la sere final del ju-
nior. en un acuerdo de ultima hora --
con el preaidente Camejo, se acord6 Enhas de a .de d apes e
ceebarelprxio oino n o-inEnhras de la tarue de syer se
celebrar el prxdmo donsngo en ho- muicid en el Stadium Caribe Ia tem-
ras de la noche, el encueniro que a porada de track categoria junior in-
la postre resultari decisive para 1os terfacultades. resultando brillante en
equlpois. fod- lto pspe-los el espectAculo que a
El hielo anoche le toci ri.Tii..erlio ..e o'freci-' a i, enorme concurrencia
a Margarita F. Conde en pase certe- que se acomodd en los stands para
ro de afuera de Silvia Soler. Un por presenciarlo
distant de la o lave irao Luusta Saiz Los mis distinuidos fueron G
para logarr el empaie. Y antes que tHurrutinir u s- sirlnfi a s.nm
esssuur iOson ca otptut ~tast sat lroy loc n poe


de Sulvia Soler por via de la Saiz.
SimuttAneamente con el time-out
muere el primer quarter. At comen-
zar el segundo tas orientates ganan
ventala. por foul de Maria J Perez
que cuela "Nene" Diaz; Cayin Iba-
r.a en goal de combinaciin; un foul
de Hayde Vila etfeculado foelizmen-
le por la center Diaz. y por ultimo
un goal de la Saz sahiendo de dri-
bling por un costado, lo que u.d mAis


dad pidiera clemencia. ya que el sco-I
re se Ie puso desiavorable 8 por 3.1
At salir del descanso ahora el que
pide lime es el Naiutico para arre-
glar sus cosas. Pero las "caribitas"
en un soplo se le acercan por foul co-
]ado de la Vila en Infraccidn de
"W;chy" Saiz, y una de sus tantas
entradas guapas de Silvia Soler, que
hizo cristalizar ei goal... Cayin Iba-
rra tira con feticidad de largo me-
traje Y cuando se produce una
p enalidad de Siltvia Soler que cuela
Yolanda Mitchell, recurre de nuevo el I
alto mando caribe a la tregua, a muy
poco de finalizar el tiempo del half
quedando sodlo por ver la canasta dce
ribling de Margarita F. Conde. que
hizo paralizar el reloj inmediatamen-
te. Score It por 8. Saliendo del half
se constitute Yolanda Mitchell para
extender-la-v entaja.paja eLNtiutico.
de Santiago. Ello sucedio por una
linda canasta de pivot, y por via de
una infracci6n cometida por Marga-
rita Gasco, casti en el desespero. Ad-
versa ta pizarra par a las estuiantes-
14 por 8, viene el alza para elias
cuando la Soler acierta un foul de
Cayin Ibarra, y mAis tarde la propla
rubia encesta dc lejos con prontitud.
Margarita Gasco la imita de la nmisma
distancia, y entonces es "Nens" Ale-
man el que iza bandera blanca
14 por 13 Un foul de Haydo e Vila
le da chance para colarlo a "Wichy"
Saiz. y despues de largo rato logra
la Upiversidad empatar el Juego a
quince puntos, cuando tirando por
arriba de la cabeza Margarita F
Conde, togsa cubrirse de gloria. Unas
canasta de to Snuz separa a tns colo-
res, pero otra de la Soler vuesve as
abrazarlo, dindose por ultima cosa
al morir el tercer quarter una canas-
ta valiente dei la Saiz de nuvo,. que
le hace tomar la punta al Nautico
en ese tercer peldano.
En estos minuutos finales es s usn-
do el Nautico juega su mejor basquet-
bol para lograr la victoria En tuga-
das de combinaci6n las Santlague-
ras se impusieron a las habaneras Un
tindo pase de la Saiz lo converted en
canasta la Mitchell. Despuds de un
jump ball en aro de la Universidad.
recoge la bola Haydde Vila para ano-
tar manuamente- El score cast lo em-
pareja In Universidad (21 por 201.
cuando le da la infracciin de "Nene"
Diaz que acierta Margarita Gasco,
pero la alegria le durd poco a las "Ca-
ribltas", ya que entre la Saiz y Ila
Rafto en combinaciin le meten Is pri-
Imera la canasta. Mirgarita Gasco
anota el foul cometido por Yolanda
lMitchell. pero acto seguido se da una
jugada de triple pase del Nautico.
en la rual debajo del arn se encarga
de anotar Cayin Ibarra Se da _-


Andres y Basurco gunaron trasla

trdgica despuesde varias vtuehltas

-------- Los pobres catedraticos sufreron
AC ODrt I A I- IGrA DE anoche otra paliza. Despus de dos
AC.JDU LA L I U A tI vueltas relativamente pequenas, aun-
S. ......... ..... .. Iu dafiinas, tuvieron que soportar
I ^M^I-I ID ll-AP I-N "na ultimj1derena no ,pt pars car-
AMATEURS JUG R E N Idisco que dej6 in respiacin a la
I r Tf1 l1 T IPllI aoncurrencia que lien Is nave
EL STADIUM TROPICAL Andra" y Baaurco. que en la segun-
................. da decent tuvieron con desventaja
de cuatro tantos, y que posterior-
Ayes-por is tarde ,edaron utima mene escalaron el mando de to na-
Ayerpoe la s arde e n--i situsa. .. "sin
doss todasI dqletotIcs relacionados ye sidndoOse dos cartones arr( a s
s poder retener el margen iniciaron
"ol el pNr6xmod campeonato de n La c-- una asrintada sensacionaL en to ses-

co d paresid resolver todas las diii-
na Naclonal de Amateurs, en Inre-I. "
'n~ cerd o los delegados, de!la final pars ir a .26 partendo de In.
.. .. n lloa d Uni~n Aftli- tgualada en el mosaico 20 La ta.
tica. Tat coma oticspitramos. el en- cad&sparecs 6 resolve tods eas dtfi-
tics. Ta/ como ante c l6a1 eq p ."cultades preliminares, y los experts
tryslt So e s ai nz s ^ euip ., oltaron a vuelo lts campanas, dan-
ciaudo ei Deportiso Monoas,,y at do todo cuanto humanamente que-
rlib Artemisa ratlficaron osu decli s a1 n pedi l a oabaol" Cmo -
de participar en el event. La inscrip- mo a i. _oaa mat casi todo
cs-6n de eoaa os cquipo. y la ic- tempo, y Ugarte ae desinflid en ea
cns det los crrenos, f ueron as no- tima decena, el partldo parecia ii-
ils mks Importantes de la junta qe quidado pero no lo estaba
so prolongi hasta hornsdI do a nace ,r Sin d eoor due gar 1 no Istan-
LoS delegados acordaron dapues ade Ate nd nt y v asus'rconq, -qu.c espues
largas controversies. celnbrar sus jue- etuvicron 2A por 21, no pudierotn ve-
cos noctucrna en el stadium Tropical. toe que crisoalizara e empiate en el
donde tambien e ofrecerin progra- mosaico .2 Ram os y u gate. es-
mans dilurno lost sbados y domingoas. peciqlmente Ciltimo, deotlegaron
El parque troplcalino y el stad lum una ofensilva arrolladora y blitz-
Untiverstlario serin los unicos que se krie Ile Ilev6 a un punio del empate
uillicen en In capital, ya que tfue des-a 27 Una pelotal de Basurco quo
echaida la Idea de orecer programs hbri6 en la lateral y solid a piqui.
en el stadium Galbalobo de Regla. vete sin possible contestaci6n ev it6 el
Con la admis1i6n del Matanza pY del abrazo a 27. pero en 28 se consume
Arnmisoa la Liga diopondri de dos a Itragedia at enviar el propio Ba-
icc fcno^i muis en locotldodeo del In- surco una 0 Motsa a attI. snbre un re
isrior de to Isla. pero el paroue de boto dificil que so 'achic6 Ramos
tos yumurinos no podr, ser u tlizado y Ugarte tueron lo. primnoa. on pa-
hasta la segunda decent deop.uas de sar a 20. por metraoazo de U'garte
iniciadsI la usta. ya que est asiendo Ramos pifi6 un derechazo cruzado
reparado.o Ramoa pldi6 tun derechazo s-ruzado
Para integral el cuerpo de umpi- de Basurco y iras el recoso de ritual,
res fueron designados Amsad Maes- ganaron os aazutes par pifia de Ra-
ir. Julio Vidal, Kiko Magrtft. Josd mos con la derecha en el centro de
LUpez. Enrique Bayon y Jenaro Do- L] cancha.
mIngucez. Fud ratitlcada admernks I Antes de que la Itragedia alcanza-
Godamith 97, repreaentada por ea po- re characters violentos, los dadores
pular. Lazarito Garcia del Lucky So- habtian ronfrontado problems al em-
ven, como-Ja bola oficial del campleo- peiarse an seguir el curso de las
nato. Para el program inaugural al apuesta .travis del trono enreja.
acord6 invitar aI doctor Clemente In- do de Reotituto Ramos v Ugarte
clin pars quO lance la primers bola domi'aron todXa la primer decent y
v al Sr Mari6 Garcia para que fea- parte de I a egunda, pero rodando
Iae el izamiento do Ia bandera del cuatro peldaino connecutivos, Andror
club Hers-'ey, campetn del pasado y Basurso negociaron ec primer em-
torn-. Pate important a quince Despuds


petencia salt largo y alto con prome-
dios de 18.612 en el primero v 5 4
en el segundo event. Otro de oIns
mis distintuidos fui Julio Bordas
que alcanz6 el triunfo en martillo y
lanzamiento de bala.
Los resultados completos de lost
events efectuados son los siguien-
tes:
Salto largo: G. Hourrutinier, Medi-
cina. 186.1 2. C. Masod, Der"lC-o. T
Diego, Derecho.


F--MaRiut~o-- J-uTRoBordas. Agronomtn,
11610 y 14. Manuel Rocha. Derechn.
Reitd Ruiz, Derecho.
Jabalioa- Rene Ruiz. Derecho.
142 .1 y 12. Gerardo Hourrutnier,
Medicine. M. R ocha. Derecho.
200 metros plans: Humberto Gu- .
tierrez. 25 flat Pompilio Portuondo,
Ingenieria. Asdruval RoldAn. Dere-
cho.
Disco Julio Bordis. Agronomia.
119.11. Carlos Masd, Derecho. Jimmy '
Adams, Medicina.
Salto alto: Gerardo Hourrutinier.
Medicina. 54.
400 metros plans: Lizaro Rodri-
guez. Medicina. 529 Pompillo Por-
tuondo, Ingenieria Gutidrrez, Dere-
Cho
1.500 metros: Fdo. Hurtado, Dere-
cho, 5.13.6.
Lanzamiento de bali: Julio Bor-
das._ Agronomria,._3u.I caro!_n M ,____
Derecho. M. Rochaa. DAerecicho.
100 metros pianos: Asdruval Rol-
dAn Derecho 12.3. M. Fontanal., In-
genieria. M. Fcrndndezi. Ciencias Co-
mercitales.
800 melros plans: Lazaro Rodrt-
guez, 2.14.1 10. Pablo Orozco. Ders-
chno, Enrique Cano, Medicina.
SRelcvo: Derecho, team primer lu-
gar. 49 1.


Niueve copas en


Sla XVI regata

Mas de nueve copas sd discutiran
en Isa dcineua sexta regata anual de
St. Petershburg-Habana, event nation
que tendra efecto el ssbado 19 del
presence ruesy en el cual figurarin
sin total de vcintisitce yates dos de
los cuales representaran a Cuba en
tan importanteprueba. El Cicltn del
Habana Yacht Club v el Bellatrix del
Miramar Yacht Club, propiedad del
Comodoro Manolo Rasco seran los ya-
ntes cubanos que lucharan frente a los
imAs destacados nautas de los Estados
Umndos.
El eresidente des la Republic a doc-
tor Carlos Prio SocarrAs ha donado
una valiosa Copa que se -le entregari
al propietarso del yate que primer
Ilegue a la meta. Ademais del premiq
Presidencial. los yatistas contendien-
tes optara npor las Copas del Gober-
oador de isFlorida, Comodoro del
St. Petersburg e Yacht Club Federa-
ci6 Niutlica de Cuba. St. Petersburg
Yacht Club. Alcalde Castellanos, Ha-
bana Yacht Club. Corporaciin Nacio-
nal del Turnsmon Miramar Yacht
Club. Bacardi y otrars ms que se da-
rain a connocer oporlunamente.
Rafael Posso ider del deported nAu-
--ico en Cuba y uns de las tiguirad
mas destacadas del moment nos ma-
nifest6 ayer clue la inauguraci6n del
Club NiuticoiLnternacional de La Ha- -
bans se efectuark dentro de muy po-
co tempo. per o que no obstante ealo.
el domingo 20 de manera extraoficial.
serain habilitados el Bar y Restaurant
a fin de que los yatistas visitantts
tengan un lugar donde pasar el rato
tan pronto pisen tierra cubana.


FRONTON JAI ALAI
Progrramna official pars la funclSn de
eata noche, a la 8:30
PRIMER PARTIDO, a 30 tantos.-,
Urmarte y Arriola, blancos. contra
Pita y Aldecoa, azules. A sacar
ambos del cuadro B y medio.
PRIMERA QUINIELA. a 6 tantos.-
Muguerza. SalsamendL. Careaga.
Guara I, Ibariucea, Pist6n.
SEGUNDO PARTIDO, a 30 tantos.-
Pust6n y Muguerza blancos, cons-
tra Careaga y Guara I. azules. A
sacar ambos del cuadro 8 y me-
.dia.
SEGUNDA QUINIELA. a 6 tantos.-
AldazAtboal, Salazar. Marcue. Ga-
briel It. Garcia y Mendive.


VWase mas SPORTS

en la pdgina veintidds


ilos .azutles estuvieron 20 por tb, des-
apa.reciendo tambien esa diferencia
para dar paso al empate en 20 De
uahi arraticaron Andrdos y Basurso pa-
sra ir a 26 por 20 en una falsa impr- .
16tint de ganadores famtles-
SDc los cuatro, el mejor con much
Sui Andrcs, que re-aho usa plausible
labor todo-el tempo. El crioltlo re-
aparec16 fuerte y en temrminos gene-
srales hizo un bonito partido
A primer horse. tambidnen vuelta
redonda. Irgoyen y Marcue les gtana-
rsn por seis tantos a Garcia y
Arriola.
Esta noche jugarin Pistdn y Mut-
guerza contra Careaga y Guara
o ace tres dfias Iharucea ocup6 el
lugsr que hovy ocupara Careaga, y
ganaron Aficil ?wton y 'Muguerna.


______ /


.-r,


-11


I


7"


TF


a


-L


;- I


A-WT.- iiii-miso


L


.1-


I-hIADTn I I A MADIINA AQADO'n 13 1I2 FMAR7nIN I IQ9Q


SPORTS PAGINAVEIfIUNO


KUMAYA, SHOT ONE, GADOLA Y PAYSANNE EN GRAN JUST DE VELOCIDAD


To icos Futbotisticos; 1


Por PETER, -

-Deopois de veinte mino: Fortuna contra Hispano.
-Lo que paso en an juego cilebre de estoe teams.
-Celebridades que irisa l baqutte de veteraunos.
L -prtxnimo prorrama del Cam- cuadr6-del Tortuna. q,.e lenla a ca.
pecarnila Amareur en su faMe elimi. li todas fus primera filaur.s Coins
naiorni es el que nsigue: en, natural, aqiiel jueo. i decidi.i El
-A a una y media Epafta y rofen y In gerie deba r,'r dr:c,'.i
Un'. ersidad lado el Irihnfo de Ins malec.,-nsah,.|
-A Ins itres Juieniud Social de o de lo% giolrco que era c-:.ro en-
Ceiba v Deporiiso Centro CGallego. ,.nges se _esc decii a is CaLpE.one-'
S_--'la -a-t"o--y-Al l .t Fa-. or.f-on -a ae ,-lr % Titrra Tan foli pale-
H 'paro In iY n el p -.ln que aliAnur, f.-ri...s.-
Un p ircra [ia que o Is tre e Y a po r aclelariad,-.. ecr,ar,-.n ifr 1
Fe na In lrr, a que el once de Ins irc.fec v flebielqn a'ies eoe TIe pc-
olAinquIreros no cuenie con m .jr,. Carrelero seun n.s rlij(ro., i. lie. -- -
res )ugad.,res. porque de lener el r,o de bab Pooqun Fe le c .-i pr.
SForilur mejor conjunlr. qlue en Il 4o.r aon en que deniro de mur.. -- -, '-
aCt'Lalihdad Iene. p,,.erarnmoa lanarn therr, Ina liearia a I.t.a ., par3
la camponn; A[ aire ion mnlie'o de qCu Jr.,re Fornes le ninra in r,-.
ee'e r,,'rgue' erre tigres y 05So Y re, once '- -i
lo! cua e or n s %en nuerlrni alici. Pern el Hipain I.- hlri;- alel
ri-.- riArce n-,s de -.e;nre ansi Hispano. hacielPcn dI.,-I1r i ,.. '
An '..., I q.....e.r... de Hrcpa o. rag y sac..do fr1 ..,.r.a. c flagl C.
Y F,.rinr,h er1n clao',.- za i-enceri n Cn r uEl enlaIrir., An-. "
do Cc~inn 35o i ne Sn LaAr"r 114 -e lIesaroi el r.,fen C ...' P-

C'ue lt'"~r|n .e erdrel abar, I0 atn~' l~F< .l''"1 e enehl0 d'.me 'oia de' Itr,,'^' Ir%,',,d'., **=" (" pt,, ~lsSu r o
A c. Or, el Rni lnele Ic l lispor Un cie -elend.-o ina e i-la 'le .1,%'-r---- -
nlmAfera, conn I. cie has a rlra rn r t ou e l bari en I.' : ,.
el r,-e b.iI cmn Irll %e erfrersri ia. Eile nirCrenn d ale M ., ,
ba,,a Alonnrial nOn un match de la C-Ocion Fe ple-r- la
-- inlpuLt,.Lir.,a.- dad C rc.i- Oti oi,c-oj. l -
Ti .le- 3 O :-.s c ntir, In ii ilal is del es palumn ,ia h,,- eh, hI-. Ii. ,,,,.-
b.ilnmn',ic Y ardo ole aleprre c Ic mrnas r Y, in ..i',i ,.. ne ae naallr hicea ('s0aoae'9e. el m
Si', .de,, dr, sCarh hacla -,.. el roll
o`&nd.,a PC. m ate q,,ellc fe.rnoeini con a nil ,ti,-1-4-i AI7-[ il primer taino de Impresiones. De
qHt; e~ o..d1.rr ,,',:. rh tend~in. ('atrpitos, L~uis S'uirer. Tony
ine lelr,-,n -npre 0na Il,141, de ene-ha de In efe g6tlca, Clue d es-
Ian la,, i ..c de Ins psada, el le entoncesn. es que "'Trabur co', ] ___________vle-_
encunrn1 dae Fortuna e Hispano qu e ne per:diendo pelo.
c---c brindar'li el- amlingn-en el- Cam- Vamons a ver P, ei ... ellt ,
po Armada, er'ii-ra par In menn. ahor, son. de tibia '-.n. i ..-d rur "-sIa "" I ,- "slttds,.p
para reimemorar escenas del pa'ndo. tesa. Vei ca v A n. ..o. n io
Clam I l e ahora no san a la ll-
h In do. C oi. OS as, .... ae _. ... cali ....... d-.......... ..CAP
Clrcristian cias. Poarqe rl ent .ran Cl Pa ...erigunr I .ai.i. ,ad die afns Ab.1.) en< (,T ]-
trni de nos nagrplmalullos cueni que hay eli esle grupilo d vetera- n
man un upos de atrietaan ue foe- nos qile amos a nonlbralr: Jesus

In .o lo .ni. prie" rel-ytrnos Clu e vae os rcr l2 pBl~cn
man la roen del inr uitn Cl0 lns a- Herna el "Ledli-Padre". canno le YI Ioven dltliterno Vellla nIle' Ill-
quinegros no tienen runs clue unos; a.....-m-rT-jt-~-(0rv 111(0Tx

Ca- esia r alo 0stn ASllca Ae atleta que Ierin6 n dens dias ell el hiieclsnes forlndsnbles, npnrecerrd en
aleni e ork n buscaido Hospano' lo5d Logo, el g'an defen- el lpartldin tole'r di esta tarde el
"teamo rk. La ile quliee de r. a le lanto di qad harera lAs Habinn dlndr. .I. .ell. el. ..n il .-
qnnepeP mno. en l p cIen ana. m enaopetadas in..de ae aq I el iii rt e c ..iii
e ale eas e le." n i a mon.h qie' Guillermo rePez, el inks larogso ie inlos his Ilaertildo has, el preseil-
drl elrt ulno. t l' srid oe es porteros: A1rmaiido Careas. V,0l' e t. El palrid6 ell ot i6 I senk a 1 n
el Fortuin, ntrinnerado. conlrarino el man fine: Mr. 'Iill d ilY Alal contra All
Clarn qtie podia darseor tl feiie- A C b y Mrt. eha" d" s d se Yl Vei a 'lo no In ra ll
no. Quien1o did. La pelota es re- 'as leiimos orullos deli""yA n. Is r ri Is I
donda s, el falbol a veces, es ara Miguiel ae e Sn. n l "iz-itarra qua cti Ip estdp ju ;,doA|l, tiol deilik
ca-lta de sorp asu tan se hel o Ise..nr dm nn e :*vgar it In con lusion de aliv
cakia ~eITIAC. alnt se hiza sneoir, Adeolis. t(lloii ir I
n imporiti queie equipo del For- f on' 4 C . i iii s t ng,' Vitt estA iaiirado h,0,' 0 75r-
.. 4 1,,e Gulidrrez. ids qlle no hole micilo lienipo in
dle ahora, son como ari uellos tquie ha- Tadsi estas son aliunas de Ins i- ha 3 igco las prici pales fliurns Ce I
bbao pen Inpciam ccnear I adndse ^ n'^ P's,;;;";n,
obian cuandnT e am lran rIn ea rns a se aiiri a bailele ae ls etiadrrs o d egie lnl In Bomibnrolitr
oar In gran hazolia qile en rIn a reeroan delC Centlerro elt ('1 en ale relisesooon.
ocaslalo realiarolln aqu e osic In labern de i C enlrs Aslcuirinol lis iirloriA a q io reninsdo le grrid
o vels se, ude p

reron lna larde al campdr n e"A- oe er.., s o...c epueden pao c ia I leelioa. qds iin Inl a i rl
-menaloeca Park"'.--s---sid-ell:.qrdbtpsoreli
Enloores anihps -teams oenlahas e
|urs filar con innsdores buenots. Ade El ambiejile ale Ion prn1esioonlts -
tralsd en oquellosn iemnps hLul a se ha anitmado. dente a pinulr d rietrram sipscrnipctotlies
eqluipieres qde ne dee a all inaar Se 1 rhabja feir ellaisele -
par al defender a sa Cli Habia no ii e' I'Csrpec.,,er. I..'" e I_ dle (illa itlisJta viclist
amor cltritaable -a lit bandern. hanla ci 'I"'1 lie 'I, Il P"`- a
cuando chsrpnlii Fortunia e I-Iiopa- Los miirbacisc I sara pirolai. di (I) Nl11011 dili'lo eeIilIia
no. mnc. Eiriortes babia' qa pli~er ten qiue ale ios adeloontaios es el Ci insriliml eImii rIn juslas
tnaa Ill earne COn el asaor. Pnr- reiso di' Ians nelos. Y eonjurilneidot I" sit ciiistoi'lvenI ii ") 1... V lie 11 (;11
c alu e 5. ari lis qaMIlns ni Oran jue- t Icron Ins liaakllos ale proina c eisi I lld's g1128'1111 'I'II' ilsd
gnor rekudicni' ies eilpars ale In l-egliAnleolnulii .1 ll,- s' AIlokoirnii -n llo.i i,n p lerieiiii,i al
No obslanle. min1 larde. 3, ti0 re- cerior, p ein fin ale ltrdns lov l' edr How111 A[(i dces, do rsoli.
esedam, op r quit tonia. duipuiluodo- noresc relarunnados eon tin -i~ A t l'-~ l e"Odicid l d e rle'
se eicro e. "Con-u. Blanlca".i-,i alu! a qiit Csia loisil,, a A' -i ,' i r.'1'* g- e'iO li iii elitotf
seguanetamoe se eoncila per Jiim- del- Ado- poiurs n., -a'. 1 ri-1 W. CIE 1I, .1-.' -41 .s l
alinear n-ks qie Ft sus jignalores re- Grander Icild,w., ''-ic.,t 0I '''I'' ni ciio
clstilo. Y e ci nut d~1~0Oae Ins l~tiris rim a desalojarla IdeIl-.''. ''I I'"''
mAn hien paerria esnenlar al bib0 del Ire ellos el fleporlr Centlro GuIlle- A Ins nlieve dt, Ia Imlallln diel d'-
Rn quc se proponeiic 01pnnere ton 11111go 13 deke iii es'sor tioldos Ins do'
Oliestrn ambierrle rolon en lns nlue- leg-illic ill VI I'll tgo, IFiai-l'll\ ell-
NO LE TOCAROIN LA SIOTA Intel alias ale alas Fiigeno Goianlez %(si s onlols boll sido, co'idalNs'r (Il
ST PETERSBURG. Fla Miaro 11. p do local Gaircia Tenieuiro. q~ulile, i-e c lrolr del pail1 1r I ii' I Ii uilil
(Unileall.- El ~nnAudor rcdlula Ge- cisloiles conrioan con Iliqldol. t ale llei'ii'r, el-iieiinlloo sVr' I- del dbi'o
toed Stanley' rio qrlrilitli quie Ic cacoa- In tall ale Chorce Agustllin Tonisl.I hilt tokilii niriplit'l111011 it "ii e-10
ran Ia bolia del esiadra en el bueen Carhorcin, IslLend. Series Ira- : rfls'iiii dolil'i~ alIns de~l(ia -
en tnue oblilo In a ictorta eloco par bunco. Roruilo, Ciibas, Cliieri y ese les vui el IiliIici pin ale Mlarli~aii En
cualro, entirezvando at Ins reglilates Fran Turqulito que empezd ell ii Int'or Ire Ills flirilias riue 'reibllivii Ifs
ale Ins Caedonen alese San Lain contra leria y lermind. ale exire mo izcrisler' VtitWedainrs fie coN`A 311"1"` aldo 0li
Ioc reelulas ala p nra b uiee sina entreeu ltaolithi- i111 boy% do~ %0111105 110111111dim I-r el
Lacatreta del lrkinoiu fuel annioda Until r y inn ler-go en el fuloll~sillrl iilriilde nitise v po nust ll'lrolpltllpi Ar
p lyJonne, empluido par sin eluhoir eamon In qii reallazura Pediri- in Piioe Rulni' Cololnlle. volislli dol
rdIrtlo dcreepror Inc Gatog ioa_ teFFerrer.en ellbcela. ale prensal del arcilnllll


SCiarolito Spi-ritua)-eno -el-dra-el -

Sie res T uiia -pnriieba-muV -difil---


. .__ na.. -., ,_ -
tnagetr Oacar Rodriguez reunol a Ion' muchirhoat de loe lln'vana ('uhban que a
De ixquierdcaladereha Apareeen man Varena ('ur mellc... Daniel Parc, el n
py Zardon, Julio Moreno. Quleeluinpyel enirensdor 7.ari.a. De pie a I&de
cuarto de lon ('uhan, en el Neur Stadium.

'contra Al i4 y UNIVERSIDAD CONTRA


prinvipll de hoy

\lenoa abolllto l n fl collso oinIp re-
ent e Fpe MlIIlla. Indreimos u1111
I ircer turn', qu> lanbit n lice entli-
I pndo ell el imlpreto.,. Se tra ta di
in plelito a bnse de Montes y Orta
contr A'gullisiga y Azpentla... Crlo-
lin lliran espaDioles. Es lste u1n
iartido Lie acombirsndo qile luWe pa-
reitn en c lpalel ty seguroRnentelres-
polidelrA ell Is sairih ls al ecula pre-
'in riaulteildoa iteresanle ale prln-
CIPlO 1 fill.
a El el o St r H .iivCsr'IS rir' -.u :I'-l


dr, Iturrino v HuRIus vPriileron por
elinco lsanta s In prrsp0ja1 Irteiradai
ppnr Constante Ali, el.la. L os aien-
lifleos ditron ppelta rns onolds PId tli-
pa. ppro en Ins lillales fueronr doal-
mtincos. Fri el tI del rierre l, alil Anl-
]al nil-ii.af. ( i-i pllencli a VI-
blur ,_-.I. ,iv' iio pnud~iron pnostr
del Ilonoalco 26. E um rluano n aIpri-
| mero. march dp anIle. gsanndolesl
Nlnnoilii y Arilbal ioimr a Frank 3'
Blltndin dposr itte taltno.s.
Vllar urimll In pr.rnra q1uinia v
Iell In segundiaa rs lmpulls i HugurF
Progrtma ofileal part esta tarde.
PRIMIER PA'AT1X). a 25 aillRIts Vl-
llnar ColC. hb'ai0n.5 millontr Frni i
N uBlleldiaad nzslles A srcnr 1 '('
litrmeroms del rllndomi 12 Nvr tinlm
S ins seguioirnls drl 13
FPRINIERA QCLI-IELA. a 6 tanl..r.
S Villnr. FrnoIk. Crn7, BilPdla.
Oiriindin y' Joseilo
SFOUNDO PARTIDO. n 30 snun"s:
Vrllia v .oltollnio, bhillmiruss.% ntrl
Ali v Ahmniddo. zules A sacnr In.
p'l iuiros del clinadro 1 py rtipdto
\ Ios segilidos del 13
SUOlINDA' QL'INIEIA. a, 8 AUilos
VPrtin Aintoni, M0niles. Agllilln-
gn, Ortlr 'y Al7uiti.
TERCMR PA'rI)DO. a 30 tlallc*.
AtOlflPs y OrGim. fniiem.i rmoliltma
Agui inbiys A7prl tinu nemlles A
sn1nr anns dr-el cIrdra 13

CIFAN A OFICIALES

L.a D Glc'rlhwii ieral de r.
.o 1r'n o a mi udin an I I -
on plualilpsali Iolates de .,'1II
ins in I-feues PP atalltdore ..
kheller p s tai n e.lllilt-=.... ...
drail hi, itr mliii 2n1 del in h",,1,.
no a oll Or deliia u elall e is,
pgileti) d' ll'lilv ,uilries1 bleplir-
El Tribunldl,- mb isl esl lim lin-
tegi adii 1p11 Ills nislil l 01,,'l Caa'ni,s
Emilio ArrechaAtui'a
Todas los sicitidt,'i- iait'hnacm'-
mies d hbeeitk sre ,(,hgIIos al [...-
qeilr Edulard,, de]s .as. m.-
y Mar. Vedad,,
Se rllesg a ins -iolslr a'-- -l
Se stirvan nv, r ; lf .
tngraflias de cornet para entregrlesi
coarni ade ecta Dirtreuon de Depor-
tes


HERSHEY-Y TELEFONOS-

FRENTE A REGLA. HOY


--,--- 'I
FSa talrdp v cntnenrclaldo, a los
aa e l ld1111111tn. se Ilgalk ell el Sta-
diumn al IRn Uliverslalnd el prli-
rnt eriwioenio dl elprnoram e al
I'ashroll nrlaur Rinnn0i do pd r
II FecfIs ('in01011 Fsiltluitil Ui. er-
stta bia, qle ieol a tuacarg ade Ins


y' HerresIe. qiiensrcontnuadm rn
%i ts f olil blon i ren im nterial, les
br1ridiom Rcla I; fanili-ar del lie-
pore I110 lnntable derinisiralon,
pRr0 delar on.inrila ade nsl rla-
se v al onsmino Ilcrtepo deinissrar
qim. san octio s 0l1Aplran1,.5-olale-
Inr iniaieur di lpresentle alO
En el stincidn rhoquei dcl Cal-
l i saldrln al ltrreno bins tanIs
dcl RcFgl p "'I'i-lionl's. equilvir
qllsienpre hail pelcado dai'ur-
nientP pnr PI triu,,fo ,ms lntsA-
is quercont,etilii Ist loInrde al-
eStar dpe taioileaIUlivrias loale1n-
dorl nporalIlluldad ere scr ePi plc-
rit labor a CmlRmao de Ilks nuns
fliPrl. ella ulbllsn qUic CSe eRlO
r1l1l'A u em lli el lneulre lo ale In
Ulm ii Atii tleic

ih icial fesliijos eista
noche ell en l C hlb
Nintico de Marianao
Ru ill itt I TinS pronniieltI rtsuillar
bndis Ins fIst-rIsi qult. I p rceleimilr
4 ll t-pee aklos ade flindad t. umiule Clti-
plurerell el nies ade hbrll rpainls aN
e fesleri an unmicidaineotc polilt mmoi
cidlr con li bmSetm i Saul ia. lPeildronl
u'Ie(-u pitmi nl s mill liou c drllillo ns icl
Ch'lul Natlwl.o de n oMuuliii
FAiiinoche se imimiuirmllm -sn feslt-
till el bulblt extraildilllli rtii lle
mIn.l-a a ls di e la Ianohp
I.. 11,1, pm ,, pm, to-' Inso i nla eide

di- lao,1..,: y imumur ermuo iul ai~ amine anu
,, ... .i t d i s...... ..I ........ C asle 0o y


1011~~~~~~~~ duhm ls iill. ulr hllnli
. .... ,, '-,, ..v, ,. , .1.... in t i ,i c it
Ils: I11nd ainr Ples1nclars. reldsen
bar olxi pumnerosal eonirpa isi rie el|In
litrAn 1hirind,, I"HIM ~ ta~sY eI
,)I tro tl )ti erialtlaR aIs llsla l lte,,c-
(li ne rpi, e llps til
refly~ieraditir ultin'oMmodelo, rrlojes.
tadis. aCe a
Lans conpnr'sa, a-hi n vsH e'l-
- csl i el bobuiardle dnde s,
..... i, el Jtirado enrargada, de otorgar
I(,s preT111ris
T ,-,a lner, v ter rains del t ,,r,
.,,,-, ser-A.n b letn de una I 1 ,
'ea v original de enrara6rl e.. r..,-
dIenr han traaadS .- r,
Ins urhistas Mabhad, e [Ileiac,


~frp e wIa tnnjvprtirin Pe l neso


I.L ,-ampeon naci,-.ri de I. -I.- 'c mpdiin-". .1-i' % da. oe r-d adver-
I ,atr ma% di ,li de -isnl.o. ha renl.d-, en u toIiap-, ero Lri-
,Ie 4 llanie revtita de" paleu',-nal Fredem.,, k ,ra ,plirrim ta
H ., :,-,. ,, ,. -. ,. ,, 1- , I ,,nt-s por
~P.- rd =i tr, i:., J'.-. r ,, q t~u adfos
e"n ..I...... ." ', ra o r
-":. r ,, ... .. 1 ,,,- ," .1 .V. -1- ni, hir n a-,.'ol,..i
, ,r . .1 r,- Cr 001,r baen e A
p 1 :, ,':' ..' "f..... .. .. .. .. . A m lit o

I r 1 ,r I. ,, I I". I 1. R ', J K~d
,bI...napli ac fe la li .liin ,1 .li. i ...' e-.-.,, .. I- i ,,-. I W-n5 .rno,
son, nia, , '.odi-,,,.1... Ils.c ,,,ie.,151, . . ...cma Isel ,lr.i', i ntr '
teb c a dcelaoe ale is, ,si I e,i' al r i, -1. ItlPar~c
It;,, . 'Ieu I Is r ...s di II II, .l q "t r in lt~
trm
'. W a, .1-. K!,r de.d r
F.'i i. filllIr.1 ,,,II I h. ne 1 ,, Ir i
,I.- 7q,..,r

,a...'., aa ,, ,ti i ,., t ,,,. n,, .. e. 1. 1 ) r C
I ,,' bia IiI 1 I 1 1 I111 Ii' ci i u . ..lt 11 l il sl iili ... .i.alii. i coI n-a'' O
...... .. .. d. e m"-,, ,,


..i l. i i.. . ..ii i 1,,i ,,i o 1 1 1 ... . . y .
se hallan ens 1a r plCal pill ef'eluAr'' I- 1[ i I ..I ,l N ol,. I ,, I al uhel
CiitI0111 ~ ii i,,i lr n lem-li' c\iii nti dl rriillne loll raI- ut len ba cpt% alenmm o; lo-
r r e c ht e, l d i ne l o d, I u l d a d nr e mi d e a l a P i i i i y o c ,ve 1 Cr a1 1 1 di I i -, d11" n rv o o. d e a aa el


d ,,t ii d rl i o I l Ctl el a oll e "nde 11 e ,la Alleto .Pl,-b
1,17e118Ar.ei b. luuloeic 1 q le minie "a ei' ,ra d1 I ii p


9 11 1 v fllallI A I I I I v I Ila ues aI bro i i di-' la Inbo n s dr q ell r ,-
I'l ie ill o l til u m II le m .. p f a ir v~alne p~ l~l v fv ion de s 'ltai m a I ll i i f k
Wilt s i r-n -n-5 ec m-p j,' Klal h l h balreN p ir lle l a os r tiel ll(np taRd rl h -
Ml ltla (ollnll I1 le np~t dI." bel a o , jdIn 4111pa colP landes N" l I'S l n n osl l aH r n elf 6 m d
1 1 A a -' T
seIllo h de 19 do( 1, lga 1" e w| lN" i l' on... 1"1 lwo1 c Niiv ,ls 1.1 1 %."I" e l Ba ket
oil P c.l;i allalli pJ I,'all "Id s s 1"' de erl ew eso Avet r el n ian I n U I e v ,s hrs p dem f i .
1\r la del d rld p rle dPi'dlo d-c'.1 1A p 'lli., M t e'el ile Im g dc f ( , m dd a a em
1&1'.1n, I o, I ,H i- i pr i' Onshx ,mi r 1 intda al feclo i fintird
de, ........ rope y ....- .1 ...m o' , ..a r-n....... ...... .. -"e:P ...... (IIf ". o Z
la ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ fn1 [v'tl~ ;o~a d.Dple a R l r It I, p hmlO f lh~na ;, l
,, .. e 'Z .... ,,,l e, .. ,,.I ,,,' a rl',, i .." ,. l ,e ,:mid... ,e,d ..... al a M n i,, pdo


us ). In ,11 l b-au-u, - 1 )iie, In ,, lll bp I "In Nre urn e itl
Mu Friicai e ainAii mo l iti td e liit'I-all ",r s faeullad lsie" Jta.
I, ou," M.iamii ..Breachdyl skiipl esi.. ....ili ,,iu itu orallri rcer.u....i ranea l n... i.... Sill .. y ...... d arle

1111, 'la din sli d o 1 d, ,I csl n t i i ua- '" u i f de, c ohit ,, F ,,- -. -.. ,no I de p o rteo del "tab li n -
.... ,.... ...... ,,,, ... .., ........... cud,', nnuiuelid o '. a : :;, :.,l' ... a h
s eio ne li a ', d i le dnel qlo' ImI,.,i-iii" I a lettinitkin t i a erla de.in 1Sll ,,iuanrpIe d ta lolls la ferbA
Jli Cieh 5I-C- 1-AO,, 15 con adtIIA- [til lit sup[rvI, lHit' dr Ina iii t ,lllar dripae cste Campeo-
fit asailiI -o" sju saitiuL1 l '-lTrniucneKid Toniten El cc -cririe 11,11- .ce 1 tal
at- llI, di4 cii Seruraiia Panouiou-1 us1 e1li 11110fiiuu'o erlill A a O ratail, iuiIuulellid ~ lrl~lioi
calla ~ ~ ~ ~ ~~'i cesla Ilesuiidomin icia m-pr lduili aviirqi e ni
F.,si. ,. ,'i... s ,onadia .l osll i n t l er, vk I ell-
511 1 l(i I iisen lelInpllec I- ....... "l lslcl e IVsjbs P ele bauk ol)ilislas
male,. i-b ,ui-Orcen Irel... IIniclsI....ermIIfr tnlrll0rnrilpei t r
lu-n sbeino a PedIlavn l At ~\ i- e Ci.li Inc MA.n Ie po Ill,] l tWill elnncl qulea seiri r.,in-na
Ma l C" .11 I lt 1,101. ll.s- ...-.",. n ri e in v, ale uMll rqepoe I a I i l al ....i l -i..
veintllr ia ~ eIlII.,wrl;l. ( gu 111 n a 111 0I li i-n eioI-,, talk'lelli'sie'hll i-giiou al reIa ioooeb
illitvl -hagnl lau\astlt w t conbVl ilii6,eAs,- li-il,' j~~r% Itip eglari Itnlisbel in1
i el \ 'ae mt rui,u, i Ila A,,l b. li,, l' d' t. tdints l t, pal d illS 11 hal" l
cl, I (I.' T vn n llsld i ullti 1 1 ll mann Tlee reu I ',11 pi ; llael(r n qui'c tp liprovd rall I,

l sa A -s- n~a -n-AI, 01. l"uiie I~k iO0111 dte~jolaen liie lu n I len reI' lod1e1-ri1
dclaiii '. t .n-. ,e serne r depotili as
bh,'i squiC po0 gsliumen'aleS I a 1 ,., i t I Ill r los cnicripuloruecs 00 11 bc nluuen-
'A- It i TA ....it a l ,p ie di ale.. u la i. .. ...V.I ...... ,ll ("11111 T CIub ih ruli, ale R -e
Ia iii lias e liaruulamn~ tlI a ltnG rio 113A % IA ie )OlICII)D (insu Nia it-u'o ito Slob bstll insmom IinresiAds-
to c tiues pmmruiluilellb i it ii liluins ('1111 Fu r~I'lm l i a i(n urtisackuu -etl'l L -

Iluu l a uicouriudim pi 1 0 hm de tn f iama donrlii Ro a las itus ale Iag Ila A him raemil e Anrlu ai Cmubi Sann
d- u1, up e pm ii eui misg 0 I n d Gi D ec m ll lal e erielu 10rA rer 11ad el 11am ale Ia-Camhls ,llisuna,. Vedado Alet
is shingles. Cluirrdedt Iutid a brute O lell it'outs parle Ic Es iluCllaTl C -l a li-reu nion del Re- SparI Clb
Ihnuir-g n-m el i mre riel Mumu d cSil lira lii i ia i ci m le in s n arC11161111 v ume II e tn-11111-c letomislan. Haira-
rn " i0 tn hl canpronal (let Rin titit Comila Chib s. ifvnlerm CamsM ,l"A las'. Hobna
I a .,, c -mi el i uliI... m limim .Idt ie i ,..1 lluc de mA A eoi n a d1e lSepo ]A gi C ni- so So el lua n v slam V, Cic a "A
Iel-i ksi'll e lx ie ngeruulylu Fn o 5 Iu I Ill e d'li 'uerrdneur leupeain m t ie Ins CAlis. I iluli ldrmuu.,l1. lrieei' de II.
18l e aelmue Iln I, D Isfut, lm i' etii b nl I de. h n D "etIeA'mnra boade se n 1-'21it en n, w i .1tin v arl nela iPinear deil
6-1 .O i uen I ...,rini fi ae l se i Ib It I rle niru o 'l t l a irili ale i m le Iit,.C' Al in 1 1i, Cl) iii All lum en iri hn ,
{lt, l .e tl i Itlu lta iN l r slO e l cJ e rerw aritslOs W as2iy d2 mi t s Mo 11 C ia 'i d H oli. e rJ Dru e mil t
fin le, erdrh r:von ihchaid {" n rm,,dd li n nrl n n .nn el Palavin fi e' Ins Ie'- chantillat: C ili Atlioll Sn orhia,
.l.... ri ..ii da...ia .. ,,oid. ,6ild Nelrip l O 11 m IOl ie a1 riente,
60x Y .It loll di bles, (.;arrd., y\'Sand N. hah, A jih .o, ro~a lie I111j:11 a -(1, (I'. ll ,[ ,po'l Ik n La in r i .
meliA,,fl(-i rlt 111 el I c i etIllr r lifl 4 ar 1111a Ia, I ft mI u onmesn dealt er leil,(ItwlenI ,, li utih i alde- Sanllagn id
o A l~ lli s ly l AJe f i hlal. 0 1 O i ,qi me qi l ..e-re a Ini, ri e 11 0 P ..
all I a e ia i ui m iin r, I- Inc llnlliia i ililele5A ituir i Ion _In._ _aee, P i t'll ...__In,
CiiAsIs. I eli I .'o e. e. IIn litin llOIl. a ilt ,ARA i'o. .p,,
.aA~n %11 d 'I-Ilis tI- .10Y1 dentcin t e Insurinesmci
fia i.el u'nilli y yIol ......... ilaiim llluliliur nIlls A a
mini, 02 ', ,.t.i ,.lede ...o..i.l ItllC111 ,, 1 .ASRill..A .lit, M lin1o ....I
ElIIcreell yrveleranoc C'l l secli'tllll 11 In mii,- se rsjia eli li, Wa'lkIirnoiiis u~lm.lprimurat
iue esanlimctluneiimiimitnliuy isluisiittlivii biulleuulnmifiupa~aido 3591
mimi tattle cni ditl i tsI~- P-s (]W, 90 I-Pane O lCA~o ll mmmii m -mIe I rq l umipioO Hiriiiiiigluon-. daleii Anln-
i m ,1 Its ad Vei ti yi I .-ii V i I ..i .............- ill I el 0n1 i nlhll I..... ...... i- N lStir Ilgloara mnnna oen
Ili c tulmdm(lls r uli l ,I ( 'tli bll e h l i u c ioh a ll l I 'ei ud I i i c a I ui l -... -i nl u m dmit p I n s Mi dl a l H n -
Al, ..... la. ......e.lii Va lll... ..l..lll.rIllaut ....................-....,"IV,,".'orul"%I pnoi d
A his 3 Ide In a ide: .1og,".t~On vK -11911a11 H t. s 114 B o el. Perez. M ... .. ,. I. ,.. 11I ll, collr I f n os i
RfluRes vr Isltinua Vs "t'clia Eli el Iliv dl,,',r launguie lhIT'Iliall.
('11p'VnlairS'ie illluul IsKllh Ii' ln lIna,. A' ilA alle a e7 cPiP e cP-1..... f -m.llado c crcltOts ISlM uric' CMe
uei,,s I( l et le il l F tld l ll s a ns h c- e,,l iulme, i le .. i. ,, r II .. l p Ii y W llard Nixoai, M fler-in
1res 1 Vs osimi 1, Pii 1 111)(1 Anrinil filnc1i-piisdenile dliop loRln briadti par .1 managerr.oe Me
Agni. c Vs. imiroidi Valdcl Lafloln Ite''s l,.roneiadnr l pmoo i a Ameriran Cal mthv pato oa l par el niO tlculo cen-
V'. Mrshe vla'asa Vs A ,llidAiY' Kellner (Chilh ade Nen' oIY mcI 11nl on Mel Parnell
-,el Tortum Iinoii Al n In tres.l lm..
fmero lnnsc i del Juvreol etlltre
,',I- P10 Vs Ad01r0A1A Vieji v Mar-
I S E L E C C C 0 N E S


i malmn lavnrlln DE SAIVvrOR


.dIAi JoLvn lMInjaUXv aoz c san, IonR n.11ILOUA ldAe I A"T "Ao,
17' 0 ~PRIKaIERA CACRFERA..sRECLAMARLIE
laIn Furl en.. -Para Fjemplar.. alde3 Aftona Min.-Premlo: $300

de la devastada division de equinos dehandicap 100 Judgment...J, .. 211.tJbUDG1IrMENT: Gr Pros ndaretsn
hi~oi ,udgm ......... b..ll0 Pitale tohrI r o era M tAiompad[a.
(]av and tLight ... ........ 12 IuPe] contrsim a derrotar.
(_._n__Ro_,in.1r._._.. ....._"102_ Vi hplin er s p posnhilhdad
dcraffnn one e12 l eroilmlara fhun en lese grupo.
Cuando tcoos esperaban rnntar con plItora de veterans para )a, tjus ta delt mitin antial, ISP "oamoin ,.crreriAn"Pa,,.liuu, IN', miisson. MA Oebau.
iniciu ]a desbandada de Ins milmos. La muerte del grand MAY 11 1 11h un a n icimorial SEGUND1 N1, AIhIaCRA -RECI,AMABI.E
S % 3 4 Forlone.-Pora F.Je riplaee ale d Aflon y Mi-ix.Premilo.---
que sufri6 nuestra hipica en que oslentaba ei h jo de Bow io Me la corona. 'o"PICAL: IRepitiae ndn u hUltim o
. .. . .... at ..... .. .. 15 Purdeip lregnr a iemnpo 6ste,
_sha_.__01_ _,__,,1_, .._._._...._._....._ _"5_,_ pbrjPi te l rnnn r eis por dee tro.
eCo, hdtoallh ,a, Pnlie aris eor o esd poreIn d icisivn al d pdoe r thle e] ,ami, n trnsor' 'liuahiO do. i ...,..,10110 (h-rla an luun .b'msbtrn-nhncupa
cinel nnneniircur-sddsu'ne muel pealiauuiri uelan- n toh.1utc'~emoeno
metesn pupes del m gitnlfrn rkjCoil l idrl lo r al Ian,- lic unslOOOisacre p- r sm erm 'l, spauncl. r IC asel, '',, orrerkon l ee's buoy. h. r,l ine a Iratel nd u[gh Dollar, Darnls
-. mM. VI 1,. e p.... rii a su'.i .... n o.er i,,.jv :N
ejempl dre s rip r rr, I l 'di .a uneptr Ii aie r) '.F .-i i-,, de i lurk ,'r ,'1 I rlr,,p ub. ,r A rlum, oHaic (uo le I T.J bum balch 4omb Sulghul.
comp tteer-unienelI ruil, (-g C. kaih -uc ,I.a u-aeel. l meIrno,leirnipl"t,,k N A
Handicapu de 1 ,s l .ucrd i r do qIlldando "- I II.1.. .d tl e TERCERA ARILILRA.-NO E(LAMARIE
lan~ca ne i~n o r) t Pl C' ', -.ii nr.I n N Ol / 1 jN frli n tr le n rr'
(aod ir;pri' d a a i,.le ...iaoreSetrr vtiv "" e l .r 0 ciea l ic I lime hum idmouell. cii I 5 n .14 Cc4Furlsne -Pnra iEJmplafen ale dI Ai3uA p My s Premlolo 55000
pcr tIi alp oari p S I pMura it'"'. .u ho ae han .ue1I i l de um ieuu elahr e'uutauq- idu PreR .I . (.-- TONY .4'' ei be (Gana I .-y
rnrefrs o da in ulun -imugo. n u l I".. I 0 nloah"o i e a l upbll, hi- harmonihn s nla het ,d (111-40 dir,, lil (', TO 1N 07 b nror rIlmo rnu ino ahor.
ale b r c Ins c eV luimudi'11111 N cell a uIn eeiurulim bill hil eslheil'ei/ Pi t d ( c i NhI OhIA PI h ici Jru - 107 elu-i ti us1licirit
rlur- 3n tur r i-ull', sI 1111 I ... ha l ula r Iitfn-11, ni uauubm-I a a l 'iciS I a hiik '1 f 1 .. ( u1 li ,i r r lfleii re iii alte
ha e fai I a .V i

loIt Iur ose .re titl e shI .alii I. -,rl m> h II . inl ..... (']Ar .TA. I ,..RA .-III. .CAMA REIF .
i forma Ila ft i t. milaPi wl" e ,t ii lon- I I1 riit blu..sb i V :a l
('no ill. 1i hll-h,5 raeurl C u eit. .Mulf d M ciand I N,a II 01 e 1 e, ;,tic P c e i cinri% lneeci-Pa s a Fiaplare% do 4u 4Ac-r p tn r-Ficemln $300
I'l 11 'ilhll aheln c cml Idorm. hikbeli bumcuitiuihoII) l iii t o Ii I I nlfleitOu t... e'rIrnuea ie el ilinie ulcAGRiI A : F u.; nde Colurac
. .... c'l. s cs1, id en lIn ilrRule a.. mii ug.....i.ma l .elm ci ...C.ir .. lit1 ,l ...i..gn 14 ae .ula.. i l' Agn.-. . 11) Pr...1 ..iviniN.ueiu. ima... o.
hm m rmiind I,,,Ils'elc ,-,l '
ta e ltr(lC, C }r m~ll~ decumadruai(*lmiuhhuu l ommq.ic ,mu(il-n p lum el riullal d mile h 71H In ....ilolo- IllS T'o iar l ii f ~te es lurlohnec.
"'a V" 1l1 1aNul1i M l t rlet c shs 10 V 1,l cc PeI ec ias R i'h hii ale le f alilhi n 1 d11 e l 01 llraueiditu2n i ll lu"giuh lF- -1 d elayi rkmnf grlupn
od o isr c tiol ubti I' ii l 1 e Iuil o n ic el simi a alie irnil Ihen euRu
hleeiihah'hiucornh,, cclIIIileiumina' b1 'alianlnc mimi eiei.....1,eiii.. ..on" ,5 111,-alq-mi Mooliii,,leiri-
ntllde. Ny oit oer srma.luu"aieeIbm-t iii f0lae Ins ny t pri
ro ch ia Io cipteenheli ('e6auho c9 hum lii ntkes el uacau uoih. a lu llia,,rh h, ubhorlul hl hl, Pi uinomNlo rati .j ,lIINTA ('ARInIRA --REl' inAMARIO Mo ai Gl
a ) rll/ishielpems C'ruliabinr s' a( mmi cib(t~,adl Isl pmrnc mintosmm cl n-n-,,u i'ahiu ll h1,.en "mi hil l(I ai rchhnrl,,,,au Il-lc Catriln --itar Ci lc:, plcrcc de lAbacs y Mkc.-lremlo:s, 0
haTUuSl."u"""p '"' de e,1alo a de MA |'-nne F. I aelnrldad
ruic C ll f nl t 00 Cia e edral ~lalopier ale Ia rt en-ha d he 104S p~eio inraai'brule the nPlot
l hilrlelo lie reciu ld,, h adu elo eb ills -In Ss preh nqiiella imtarde Is. ,he K sa --... ...... ..... 1132 bDee lcg r ken Ia dslsan cla
cI) iNA ST'e hul mu[li u I v f mmmiin oe, iT m dn picI cccr mi eel clluc Ii tinn Iie I t reb nrin i l 1A1inxrycMiac
ju, 1gi iinlrd n wrin-duiu e191 roiiii ralepn ol, i uini t ie I K I'M A bALV..lIso on 0V0uluuuuu i iiesee'lcnre
i O N m% cltrn i piihi ire lli-ulla dcc Ala n "., r n l~vtiprh qtlstid I pr ln .. 12 D lrIearbe sdsa ca
c o g u m mM erel inmi u u o i c u u d i m d r y r ldc 1 1 1 1 i di5 I t la ieu i ti I min p r e e l i m i l l o lrS tu le l i n t ( I ) -I'mQ-u i uruV s 1 5 0 h u l i ihe n o e un e ren b n a
Sc ret,,v h I 1 muu h ri admu. m to ir.e Thuis En hlandl a rledi u herind m nimu plutm dr, u llrehlup im I lVll iuIn In 0nSii mu.,( di' citnu. .illltful hh-uexrelen1e c11rrera.
.sn labn q (c e ta dc tio init m Lin ke r (a heeilln d rs el allelsu- feci-i lt ha d ell l Nic u e, el it, u airul 'a l r deu1,4 hl il o lArwIorC' In- dc Alo Mui n A c-prue es buena 4
Co I I I t dhnchn dintie uue p(luielhalul (nll aI- I.r mu mpro'd'ideslic1*.a Inuch Tariil-i orfrai SI ,\tr ,,tik Wnve
n-leia1" pamo eimV.a mm'a alicia momla hn -V d eh r na u eln A ph 1 97tit l lu a, ptlc, lei ....S'TI'A (A JEII A -NT Fe AMAo e .l'
custl ()slet l ti.ll II A I '"h ',)ra\I k hhralp par/lel' rPe'orrido de Ito India dP ar eJ : 'ftrI ra npt ell (Ple fJej S iFulolIHhnetx- Parr, F, Jemplarrs de.4 Ahoal y Mi.l.--Premlo: 5400
en el nile a Ion vianrfldal.% Ila dP ,I v eaorl ,O digilinv fl q e pomlell{rlnentV II.ale a, It opera de (Ir mi lri" t a ,il 1rva OtN:n u Y |l
ptinersmuts vrelnu. dd, a u rIce x Fam ou- d pehcne ho in tdoelr pesdra u iu o errhdet,'117so leu hIt.' i-ice hull ui lo t p
mina rui ru ur i ii tie lkin-im ipiehnr I'll'. uoIsviI'In oi va';ca - - h AC enluu forms excelenl.
e Fudonrsl a parlIme le i -aim d lI t- ram lai ( a i ie l l NV i i
PA ,t fro ll n n e to nxu pac ieo ex-I.d1tnc ho berm 'pietll ,. u Qur endut correr es pegroso.
ti .t e enoeta c ...n.Ib o Sb ....ndo .r I .....rdoel ic r ei s...n ......m.ln- 50'0lsal"a ' AIIRER .. onRP.' . ... u"
r o e .I-. r atic rea in.....a is ..... i roil pat Ru II ...t.... iiM(III"mI Ir 1.. . I" 0 1 . Ec. lce-F r Jec .la ee ral e M a- remlg o po.
0tdottn pInr -riul i ndoin- o il a d Lcnl neC ar a in ia c sc-a.atI" ol-pr tt l IS, ic n-taae u ie 1 t0 o I -1 .11 Pud iWar( I c-cedg LlcPso
iAirn dfiasrl uirnrrerAs n In en na,. ..cr n ,-nhall?,pore i ert irAnrn'.inidern-sisouse rs l tI- m d nock y a
.C chubs mumaimi v g1lit Peee e PabaturPpulknrmimap1 51 i t- o pnrd a F I s Posi o Fouoir u F"e1 ump- - 1 ue ad Jincition dourBoy
r (n .O .nsldce- cecehoicaimrr n mtAduard ceec h ,iund ir ('a ueruId Tdn -bIna dImd ale1 P rc n-5c tis Cl -MEPTI.sIA-MaARRERA.--RE(nIAMAaLE

IAuuace ('m aal p eduiml r'um le pi mc p srio bleru n-pe ss hnh .mepmuo VO o cial, belaieeua11 ,euuuaoa ane
(tr Ic eb ArrI' al-i'm 1'. en ".tehip MNdlec Icholec c cue pC'cl rcainp nimlnac unul13-4cliate- ii 2e2n1Oriental huarlim 5T 3iibmuueoneocss u\'ariulueu a rLiui diues. fo nyM m- rm o $6 .
din erlaemle ronu ae p I p iescr ig 11 flurmrda Cnfre una liba el suvexu p de errPI m e m'1rn Cidau ar be191 o i TIANS ONG Puede RIAgar
pars -p c a iaal u rn n treun s delavr o fente u eln Muir ri A t- .suni losn he cecur p 0 r em' tin O MFr iliaps t Og . .i -a. E em c d slarle ca no es mu) y grande.
pes e I i de t arucm n il hr e PtFrez Pelmeih o Pera/ racmerIu o a FsnrnandpasFer na Fine Story .. . olln iEstneenpeladversari aabetCr
o~l lee~ro En tts moceade er tei~d Ca dez en~rimna-del hl)n de Prinre, s Isa (o rtarln .. .. .. .. 99 Mr)nrandn algo. pudiera ser.
A1 senle I a be n y red'o rdoC abe fre por m in pos trellh que rompna Innnehem. tntle lipn parairtnravrpie urHun m e a SerennaA ]n2 Un raldidato a Iseaorpresa.
cglla ach.acha r dm egtaI rluhiamat le dreanJen ena u nl p l mac cC e stnotmnam-bipl n %deat e er- 23 2-5 v teIn dC fih Tale ay Op n-rnrr-r-Nn:1A'i N cc hgnrh eedl aesc
di a n- ered Mate lf0mausal p nrer pn-r. q be iab e nle pacad Inboruoee 110r Route a, dleapi Cbehana o P- eo u Naa d ch - ( 112 'a arAda e a
cen d0 te emprstade Imb civobe el pe n trunfarp anualmette,' PIe n eae Me rann annndlo o c n ph re o sr Coen e h . .. .. ''n e poo as v .a
large.elde......... "ha..... qu Ilandirap ... ieqi ........ pe... u.....for...... nI...g .....p .....dp Cru Win..... 0 Yar.. ....... A r, jemp( ar/sdo- r4t Ahony ilsa............50
Jti n IN forma de(',mtrn amm entre, II#' ina ver que lam disitanriaasme a~mtrn." %ellas porna mpedir q ,e 'tclyx a gR HA : Le P, ..
fil el vatadin dnmingn IaN vnticiA ,lpl~abn a In mills y mk smele inscri- lnpar delanhe-ronn len PIGe~to d,[[!aY Voy .I.. .. .. I.n! Nn es ntng~un tchn hete aqui.
lamuerte de Mavilo s ryih park pn- him unicampnir Par a `c~htarle tn RAirr Handit'ap. anbrAndnip pen1.9111 a ] rin ........... S.O le agrada que le regateen.
ne'r tin err~n An d IWhOn o re r p. -!nmpAhern &I grxn Cahecila eandn Inm xm.'r~ntpi v .nganncon pus Coronets .. .. 105 .SetrA. factor por stu velocidaa.
uhn ale rad nAmane r de c sdlnhep Tonls epi ha vrradn v adohnra s- 'enqrla e-en Ia recta de Ian nnuse-Kin.& Feama 1 1.5 L a .dm astrnua no le asusta.
pur sangs por uitimu 0o Isinevitable nmos eosmos Cabeclla compile en ios'tia'.l "Tanblennmorrersn Dbunuantu Lad, Boy Soldier.


ASn O 'vxT


I D n D T c


r u,3 ,,I, n ____LA_-* -. o U u I i o i.eit.!l-u 'Ijr. i tvlr> n ,-ii ""m- Lr't ,, I LU i rViAi'XL. -.U 1-, -17, .. .


t-h


.7t-


- t . -.- . I


i ., --, .. .


I ,


I


!FSCGINA VEINrrDos


DIARIO DE LA MARINA.-SABADO. 12 DE MARZO70 DE 1940


AS .,r e

M ATANCER .AS RevelaBo Carpenter porque se ES NEW Ye, SELON Au iOs Cla

....... -- cesanteo al piloto Ben Chapman CASOS Y COSAS ECONOM1CA L I A
UNA GRIPPE SALVADORA chez viuda de Fernandez fallecida eIn a 1 -
Mae de dicz ding con alies fiebres. *tnama recie~itemente. .. -------- f f *Ti
tas columnas o IARo ,Chapman tuvo dificultades ton los jugadores per su mode P; STEVE ES N ID ER i 4 0 PROFESIONALES
RINA, victims de to que. ahora lla- Fernandez Sanchez. el que con i de actuar, ya que imponia demasiadas a tnir A hf le .... Ad I 4 t
mAi m a ." I P nil 4;n ', I -i..:. t in tha ao -us amistadol oard 02 - I
a unque tao plod ..... ti as 0 ,F, 5de Eddie Sawyer. ComentarioE NEW YORK ma.a 2 l nitedI-a __________i__"_______..... __-. a
caunQ tue a oeI',., I .". . ' Estado de California nuevam ente _- _ -- -_ _
do dl antatto -11,1 '-I d t -,!t. d n-l lide.-ea a Ios demis Eatados en mill *U A COIN C N R
enlgrande...d^l . .. 1. I ... .ca.avalesca ofre. Por LEO H. PETERSEN, d -UNITED PRESS- a los CENTRO ".
28 o ioe pot o n diotomprooa a el Monoas JE pTPSNuIdU TD RESugadores en los rosters oficialeso de -
en daa lcoo i ,n d ues eri cc. Albrto cr a e quoa e irn a dalca oe M _tanda 10 a 16 equipos de las Grandes Ligasn. ANTIRR-1UMATICO
aeaba -nolt ai Ai lberto m en ns C se aab r ealicadn del 11or ... Ca .... .. .. En total. 73 californianos, tendrio n SSAN LAZARO 615.
-ids- _i o -Aoborto --" 8 u man le di iunsi pelo- que e r del este para t C l ieR2par Uno n q Co n d n qiuid na, par.s a tro ArmburB Y 1 pital

Ilacido.- eTi ...ox ^'101.1. cui.. 0 I l.:I.r do b oai J en. e qu-, e s oa orn.o, -P luor a det hpmn e n q eadl de l du o :,b cund ileas,? -so ftt I T n oo'? de. 10 FladellabienrpraaalstmM v^ S g~ y W *V h I
dComo ilt atdo l 1a de mes-, r ,i.e Liant1I que Amenizari Ia insuperable (United) Las rezones por his cua- Ia, y le expho a los Jugadores qu puesto los equlpos d e la Mao vt j
a ;I)arnI -llIn t 2 02 I ii do Rafael Somavilla. lo, Ios Phillies del Filadelfia dejaron paras no ser molestados en el come- r. Doa,"ca d -ls h.-e-pra Medto pool de-te
- tr acostumL~i' rr~cda'il C ar.r, C I o. ,f de -asee Somvil luera R Bell Chapman, enl ese dia del ido:, cunoleas o anceI ecn cepciln de log Phillies del / /. por Medicois Especlah e o
ch a y .,. d c-1 m u... [ol -,c n- I. P esny l v ai a le 62 gi isT raia m t o m od o d I Pr
cha y habic to--. r d p- ti, -. a,-,- r dstlind o premi o a loI ncfios rea n p daycuondo 00 rambiaron hideran el favor do irmarle la bo r enBbelaia0' hc u tun.I T lln o5 a
.-O~0S -o diemo aa -elna favo deLIeInbl
de-regro nl,,. 52 I 0 2 tO d .2. pres'ntet mejor v0. ados., varies managers, se die Polaiconocer aS portor0, petici6n que a New 62r 3Ily.or olinos *.
lreaba el rri gri:,p,,pC Il- d -.-a cs a la d dematinee. I Nunca se habiao explicatdo el or Los players accedieron a firmarle' n 1 Lo n pni eits c I 2
i unis ,, ,,' j- hora, anrlj-. -i ud lo Phillies "cesantearon" a en Is bola al portero. Pero este trabaja- no ua an poblaldn, coo 32.- _
'j a-a cua,, "'Cr, U, hapm ef di en que Leo Duro- ba en. el turno de Ia medianoche, y I-li, lmbidn reporter a los campos A=_ ug._______._..
pandeV tt1t a -ss oa. 12 Ur,"budaJ d2.- g,,idet siropa2stio.'i-y ja a binrp t algCmo \V E N T A Sd
t. er00 6o d m2 do l- :1. ( 0 0.20 badu en ,1.r, 2her 00ej EboetLS Etelot para mover- solo fi:maron la bola aquellos jugs- de training, y nlnein o d los si-,
-e~.-^ ^,? -i nno crnus ,-badu c.,espncnl el i^'o"10 ai,,w ei que lr, ajeon tard aldot el A] D~8^e'.Tuo~ M W v ^-
s '=.'u "' 1. '" pcr .. . en ,, ... o .. .. d, .t) di d ,,n nte ando gfulentes Estadoas: Mable, Vermnont, WASAS
de Cardenst o,. a c004rib,2 l toI 1, I,,, oaint.y,,.,n d el L do dc s .Palor Go.., .... ,oel..z dandoa es que Ilegaro tbode si hotel. Ai uonles Etdos taine, Veosno *8 CASA ."
oMel Ot a irecci de los G- dia ig ente, en dlcha bola s6lo apa- D1aware, No y South Da0ot
horrip l l)ante tI t a- rto er .0 .b Ot, p a site m'da 00 a 1,er Brr Shodo pasoad ee en re oe ,Dia n los no bres do 10 ugadore l o g Nevada, y Mt ontan a.
el ~aje- una or.. det:r-ue- mi puc.i., ceta n.-cr.," ",.m, Ynge der hoD od e ..s a 3 .r a ~-,I, ha m n~ 6-n 6 P ennsylvania ev pad a -y ontan sola.- -- Ay-r, -orl -otnla on CRA-
----@.TabB Lrnt--F-s-J r Al -l Pdd-p -ie I el ta M -:n.- totr pl00 ---e--_-'.---.- o--t- conor ee' sales. __ toquein de queti I c a-
roenca Pue 101 prolcllp,, 420001 Su nuod uo dh s o dud 402- hober1 vlr. oo 'el oque do qu. l d oa E(, n idenBr-,o -i 32 A l.* 2p4040a4tl...6 Al_ 0 OA A t-"^ e
y ael te s e l- irr t,. bIe Ia S so movmidt cocb. J' 1o do" d e aa medi -nolhe. I jugadores a eqoipna de is Lies Ne- ,282 $1neps. 7oMo %,2 RoosIa. 24 l-S -cntdtc aan d uer clfn *- .. ...... --= .... ........ M j i ~d "db "a "satd de dor Etado; u dos Crap l ifor niaci ie a l a..de 32ei ,'e .. ..i.nn. n......... ..r.,o..........
elasta u eternant iato b r del rc uort, a d Isn d b ni t a cabo Jinica y exclusivamente por el Segundo, Chapman hizo trabaJar cional, Pero California seo va elante L 1"
tulo esta onotaol o o "Un tt~ripgrPeorLlVatdr 0 c lono... es . ] ud: .lao tootedsdos d on~d La. Haba-ol lo..-en duoflo do los Phit!ie no. lo do..en.el primer dla do ............to Amo .........~ '- 7"2 50 215 ....... 1700..... "Ot......... -2,2 ]2-02
uo estsIa otea y uS h r.or ictario Bob Carpente:. M-entras much a los Jugadores FI aioa pass- do Pennyi.snra en players a I. Liga Casp a- "- .221 MI NILA < t W 5 iT I A
aoru do 50ab :oltrlale mo rl nio. Ini tonts ot e das d a I pel Mio d e l o Phpeliaq no tonia d en el p m d MIniena n. o nera eat.l Pew%.@ ........ . . . . . . .P.. .l... . -'. I, I.. e ..,r1.
poq ue do ..enlia u m ro r, -s o n0.as C .rdens. rnincid. naile on el mundo ded.-,rtivo to, hubo Luna laret aInea deJ-ugado.. En-In-d P.,Ilas delS P, t lburh h.brA .r .$ 13 5 ,,,. '' .." - 4-
-tlizado -lIp-ae-u d l d ? r h ,o. t, av ernto a-csoaua de-elsln4 rra--aon lo ii oel doct or del 13 c.lse Ini,noI stra pc.2,ulnenee "erla I0kdo u. e Tlen... . -. l... 'l
non co l o r. r ioso rt I m-- -- 2 et1 e lub. 641u eqlP o. qte ban pIara c r _ilrSl- 0Yrnk irnfh rcttl s de Is Crc,;oo Clie- _o_-nso1.. tH-t -s.it .
Itt el e vehin clt e no leg a r N Mar z. Adelaida Scutdel Slar, Ro- Podrd ser verdad, com dj Chap- aumpollias que se le levantaronp0r el velarr irendra 8. ietdr, hoier de ia It. i.112. H- -- t
dir so ruta ,hasta c i oti, L o ..s C aCab... RPitg y Carlos Scuderi Sa- mp t, que .. gun s d- los players J. e.c. ivo training del primer da. El- Liga Ameri .ns, y ahl definlti m CA4a0 t '0 '
La aue cn r ,el doctor Le ec. nr a or, W. tenes loraron cuando se d16 lo no- te afio, on elprtlmer dia de entrena- te s estA Is influencia do Bill Veeck. W uAturl n s ot ,nnlt J,din Po'llr-. ,Pal
Hdaza, eafero -a s cna p dra nrtte i Se Itbcia. Pero hudleron muchos mks que miento obajo las 6rdenes de Eddie Los Cubs del Chicago y lns Tigres 3om 4on, 34o2 boo. f, C1o. 2dy I| I,

ou vooi into imco rlas nxeicn l:n110 delr 110r aa -aa peyos leMra aaail.MraGn lBRSo.qem~6e ei o; do i ubans 1 A-- -- oer'-' ^.^? c^dn cb. C-1
---rse dein. ro- ucprae era-ii Co. a e} l,"*oy a1"0 c-treisa.mnci- a i. Joh -8 7 0 4 . nSlva Si mbroals ydr pau n o S-doe elW shnto:erit advn Ro. II&.n CocpnI. nor,, >
metI un Dt Ctr o de --Ia el .r.. ro....dlJa. c alegraron. Sawyer, olamenle hubieron dos fe. del Detroit tienen mat jugadores de n coy pato. ftn y clndo.rm y b., %.
ma m mo d o ttR v 22la -Ito l. . t L0 ecc, dc La ta"v*j do Clig cri..icb n si.nndos, yn es. lJvem.nte. I Js E ,tados en qoe od'oldn su.s 0 iudsa- GUTIERREZ MAR9-AN Y CIA. "- -a c 1--l,,,d o . 2
Pec-mlie 3. ic.n[A' l_ .-.. Co l .4ril d. ,ttrOlJta Fcle Gonzilez y n l raones ar s cls- a e ca rpet- monte a Is veterans y In tc ea oe -s Ln M G liono' 206 Hab ano Slors l uas drl Bot ne R ho h ,00
,go6 rVere. c bre ios y Tres Estado quec s dlee a. I, ,cd. F-5420 -SI tt,42
dencl-s q 020. ,cr -o h ., iaJ el in- .e M ... l0 r.-e- A bairezl- Ccelebrac on- ater or nez"sa n- !n e chapman: ro s 010 er l o r. o. en el cushna olo osayreS dlt icdrgan con res t n total deS r -_,.4-, 13 ,.
menso peosar asun dea' 1; l ,a d` ca0l ,nn;,rad r-lpa- en la Capllt .Primero: Chaoman e uidii6 a in de i i', I A itn,. dce stl, p nclopales ., inchlyendo 2 los panthers Hal New- -o-- -o G kNG. O N C' rno s ed
en mu l nitl a acabonto cr rri,-.2erthi ntl A--I-. 0c Ar.., nos del Paso do porter d el hotel done e lstaban hos. pitchers, p7r haber tenido LIla mala housor y Art Houttenan, que Mc ig n tt *con qJO hs Ga-L o 5 pobs. -12A50.C a .3'blled, Ntqu t-r2t0 .0li rntodo '"nt. 2 ainoo 050504 tan del-ai'uGumnGNeTOane e-e u et oecaiio aeeq-Gori Aabm ewJreycnl--- S NT SS Ar166
e0 eabea er -d hom lo otr,a d O1rrl. cl, 1. nie mI oales select conctrso nedanos durA nte-el enitrenamiento 0t actuaci6n en n j luego, cast Io puso d nescublertos ell lo plap eres de De- M; ea. ,.t o.1
V i itt dea u ldsm oAn No rre. N, ln oc,-,I ato pagda, sd quo sI e gustaria tenetr l borde de li oa s p laIrmas o tL 'II o. 70cr.o2 4008 Co once 0ugdorI01_ "
r Ist es lon-nbre de st..... Y.. No p.-d ...i......e..os hoy Oar ma i al,.td ,o c lo. Issod ott.no. sit. 1 e to do por la...c. tit Loo C l 00 B Ilo L I I 0 5 ..... r.d.. 0 2- 02 2 2to .'I- ..... .......... t -41121
rantan ottnrmc tog melarr. do fllinobo. A5-522BT'. 1-)58
onCm u do na es tannrl l lorint ata d esaclo *t ,,y 1 A Fl p,,rero na luralmenoe t- -. --,e,,d.i-e. e lu en. ta e quo o e. Cna -, L M;i ktitd .. co e l., i I IAO,. c.
de bonded -onlrla it- n1r d,,,, d., y c J C1mp, 9t.l % r o ,t IN A. -NUARES, CASA C.ON
rifl d .... to .....I, ... ... ___ .t,, FCI 22 rri 2u.-to I. ,11.. .. peq e ,',c -'., yt ...0 A........ i..... ........ ;.1. -
d tI.., de Il t to o lS.. 4 .22c,20 ,2,l -, Nc,-,-t, t DE CROMO-NICKEL t1, dos. 200 22,- .
?De carc-er Pern pert, lim'mS E l 2a0),0 to.0u Ste) .i
-Is l a .. .. i ... S L .1Y. lo .1.as b ar O .S a It. Oe 0 til l F.. I o h I. o t. I - .. | 1 it
dla t e. p ti l a hM ltdez a 'oat l u0 lbir', o"cutet t w., lode a. d.. tl d, eta a{oras d.e12 F Bob L' .t... Bo .h |.a...... ..l... o ... ... ......OsbP l l
y e m s exatldn d el o lm s iel cuin- 1 1 1 ,t-oe .. 0 2ass I a cn.cti, tIel-I,. [lI e,, V.lt t d. d ROt:onb, C o ra, Eln0. h-,.. o,,,oodo, 00,,2, | Oa 0-0i2
Plidor de sus '-brc s obligoc ones Oe ri de aepnr iamto a E Cuais to: Uno doe suos outfielder es Mr coslov rqb de toer -. ,,, .. b ,,o2.d . '. ..... IO 4i.
-Sn cqnstatnte afttn -do s upeoscid.l6 1. EJ taba ton astlsiado deter pnultadtf 412e Los otiror playors nacitdos on tlerros ~ ~ s ea ~ co~ ~t~Ia sacs22
mantenlanlo esclavn do Is -clm*brosa. d pempr tratb doe pone a ds co e- exttfhan on los Mayores pn los st- toP. 000 m tl -52-4-i ll
9, oo h [a dir .. ., ~ .rye. T A T I -....l. ; 'o r,;,r'-L ,;-- 'A:' .bit.-
an biblioteos ysus esludios Ineoti- ultmmeni 4 M t do r n t: cuadol t eiro a1 cor, hahoets ir oee apopc 101anl Nior c oI~o. V- bArf

-tel ma n Altoaltac un y u ydsc nsm-na .. -ie" Na. a' a . Cuandq Cat-peste r so e-tterd do to- Heath del Boston Broven: Bobby 0202 ". dc0io,2,I. toots ,antt" g00o". '-dl gra.-tlb-rts loto ,culptib cansd^-lo dao emn et elos deole sleco sac'. ns~icnlvtari to a monO IO s~ lnnreo hao lbos e. AtnoO l cta6es 11 las 200 2. 012125. S400 pI!
jo y co yas de nsus anoa segula mas Jn a | O fp o d1as Peregrinacion do est no, ompri'ndid 0u0 Sen no eIa Tho npson, outelder do los New I* C.eteo.s d. calloga 5. o$. 243 y P
que eon ero, con releonlo u lto, .el hombrl o a n tdicad pera qdir or su York Gdie nles doe Esclici ; el pit- I" 't" sg- 0o. s- W
en e-s oaent do -abdurla, llspra Pa r ROGELI0 FRANClI- DE ALFARI okipc Al t ud, qou e I a decisi n do chot-r Me. .L.o Piet l tia dotr Chicago 'I* BA F C.e.._ 1 -1-3282-411-1
Catm T o esclaqu de lovbanae y_ Ctroe deag S de so a, ae Iu s quoa 10Whit e In s n ai oren M so n to% 0, sNA llt. 005 5.St r
h ,do t. ydaryc d o edner ao s, u dencd o dot- out: R ooios del Cco b ---Kigr Ln- le o"an P,0aorn I ,arln San, hai, o s. Vrtsolal o
smbqeg ada Doe Ic impi diera y o tr1 a o e ncf untr paies eoblas re ta e saclu rioa Raut Modp r n Ce l M iterio s ey d ie s if t a d e c o. tsi o deos onoldi on Ao l ar d. l ptgoo Idio e a- del Clovetand, osot- isodtn. 1,5.. R-r. d ro n rre.. bs
..d.a to la pas-a Ienr... roe- clanodo, declared ader a los periods -Lee, Mtriom CaJarad ile Mara Gon- todo e1 Big ownu -n T vo ds c iTerraa- .... do, r ...... yoa,0 . ..ins lon eemien tsu ueron a exper.. . Show, quon101t-td Mde ,osi dos, coanos s o ts. 3. c r0o' l .on, -rn.. Ofe 1
c la m d el m maestro, nque p ar s i dl e o -. la e l aolot ar A lbe r ta T rentz m in i -W a c 1z: onn Fra n k M a .t in e z, S i bota S on em b argo los luga d o res a p lan- en to o S en adAous del W dth in g ton : J L vi n g R a moo m0 $10 .0 e rCo en tsp rl 70. In fo r l e, 5 t
an us Dtos. gro de balurran el grave prode. Snc Vivian Aonn p Sabndr qu dioon t l not ne to de la Hetenida dol RBmon Braoin' GBoob. p Couillermo a m,.t -. no-, 4-
En uno de .o s vlajes perdld sa vI- mkas .ue cro ab a 3 os 1 eolnos del se- cml t oth, Flor onc.e Lesy,. Jeon Mcller. Sawyer al no 02 0.der de-oh e w Ca r ia y d41 1 V ,,e .IR441. 1
00,- 1 -= ... 0.: .J [Sirl1t.. ae psrtu Q uerejeta Ia existencis do vsi, Jaame, Elena, Elba, Eduar awpo s un hombri' que lleoo Robe-Otson q05 nac i6 en Conadh. lit- Alt.urns del Botque $18,000
b ea ar dl..a.o hr .tna Iel cosas d arvas de mosquitos. qe cons -Do Venezu' a' Foel hom.r Gn' ,It -ara C lospt- s IYorkld O p layers ond ea r c0 ep ores en ados co29 las.4- I

e.mana los ela"it n a d au p f I ,ueE t de saiu Inpl lel o .- No1 i dur quheeo de lo ton ri esl cd M ino mi ddlei d el i N2ago SI r n. 12 o tre.Ispa
b E .. .do lo s us d-sol ada a a l a A o i tna d o Glrr-u p el goar, RrOaf a e un s. E JNrs to PA I C r p t. fr u6 ,' se lo nu a dp o ec i 1B e4r eS a l a1 n M ro rlo o I so doN A Lig 4N P E 1-
I id" ra de b car.. radc a wye r a la ; e l Infielder Robr to "Beto" P t.a.... y r t et c .. u oso..
.. ..... .. ........... ..... .o"to.... ..... ..... ..
PIn, m l suoridlsein amila do In as S Conflrmando 0cu 1an e1 DIARolu wiat, Robert y Raytnonde MolHen- pero todo es puro ormulismo. dale Texas ron 34: Miohigan con 2A l pota.- ja b do. as, 5. ot s Peiartop. .
anDsbdne s n lftd n nun-" DE LA, MARINA d[Jo banc mds eet h n ale In a rtStl Art i an Lo finico no q r el ci lub Oh do con 18: Mnss dlchulse vls nd0 00in y Itn. l 5. 7.50o 0 Pe
&sr nle lv es c n n tle rd en rlacn con Heliodoro T, Garcia,. elrhs Chat-. cis ue Jooguen a las carda, "To dc, Oklshoma y Washintyon con 14,; par. I1_ ... ,
e.lep ^ c s, l. riso yes. dle sert clones ofrlals del sglen iro RJohn y rdro yrie Antonia de Ugalde Soctego p e no pod- e ugara lasr artase In- 12 oadoi unon.o Lni -qI o .. a .... eI 1n.l of M 0n 4
bo. pa ode 4 0 .1ra s DOls en to au e. ha..ciddo eo d odtnranub. G ms GVqo0ande Hr no. e l qu o S ene Co 0 so Georna que m no Ns y Jelneyt con l v ic d Gc aia. H_ -4naSN S SUnnRE. kr6 2
dos eno 5ne ro5 n eb pr nr d lato I director de Ih ltenieoia Sonitsris d Brol ASm rotdo Brolt, NJtcleaDn nei cll uyndo atl adminstrador genera -P Ls lsta, sl e a hora ut plitrn hea- Sin do en ,l o ,as s a2 0 tt t f l
,,e *P... v .... a i t^ Nacon r o nuAs-em ooanlano A m d Wilmedr i l ela dy EEl a Entranwo l pre s dne. n ,i adonse el8e el chi a po n a pobla m-n i l u y c o 5ra di. 4 B 5r lie0 0 10-
qus inn, lr o on up .aho.e Naol nals. h psoa del os tsuo 1 e lo r y in s c co al ecra eo oro se o que m s I t ....... ..a.. e 2* RE o d ENC >2u210oo "t
anstl- .,s t rc_ a A 0 u-o d e q. s 11 condienes e o susanitoarias d referdo| y Amelin Heorea. h n de lnmion l.teI do Cart o en irentr e ta Los EtIdos rocos as d o is Nueva In- Cmpi, d. Sl dn ud -
deroo ha tenis s In vida Os honda reOarto has me~lorado notahheI~rnlnt Do Ciudad Aruba: Anissla Maria blen el adinlnistrad or general de tost claterr y' Ion Entados delot 0mb, quo. [as tocret ttM D Rdroluea.
mo rta, p s eon Iadr co ,ealla a) db.l ja Gdegsro r baoose Noss.eo Guiqllorl, Maria G, Marr io. Lois Phleo peas lo,,ulomeo 2c o sno do taonen N _,_______ ___ ______,________,_____ ..muy .040.00 p....n n...- :iO
quo notuvo abs afnes ptabs ae2 la anatos p-ocuadto o el stAn- Ignalent oo, Moet oarcond An t ionio Co r taoueodo esti're Peno ckli. non; Tedas qon 24:rec igan l os Moo23:r 2st ~ 4250 t arq a en -asia inilodd l4o d a amlentc' no'olem-d e-tu do ra l hauvis borrr Frank Bailey y Honry Ed- La dlforenoa ent el eoplritu de Cialqiornis tiene antas posar. pablo- Ssllldades I 1f int. 00 qII lndt t t l, 0 2 slo $2102
... delu Len ef~~.orii qluen^oaryuvr_ n' e"' a dispo =ici ne rgel=ato-a ;-i con El w rd'MesrroL -otrOea i or I.ns iu rdoleie etaa te po1 d c na el equip quye l a yN rt epCresentac n ----- ., a Ir I[ I [L ..... Sq{t' ........ ^nrdn y Fa p ,n>, [.,
quo den d u ds-r a smmn o p ide-- es seres chs r..s. genclas ..... .... "1 / --Dc Suramdrica. via Camatdev Ia ode 194 es com co p a el da ne el cimn 'pr no poblacidn, t_ I | | /.,.2 SMa 0a a o,Iiet on ,10404 ... ,-
Pis mi n queridisima am, a de In .17 n !1, Jean Bapin stlge, lA J. Bla n L e I a. I = a I
01 si m s e l o r Segno JemA un M A RI N A ijo o h a g as re M p T hom pson L u ll F M orales Dn- 0 ta o ohen dijC u u s. di r'ec1vo del' Entre tos n ul s-o s tie Ia s oeada Ca- 2. ...4.. ... sn-1.
eal aenom er rsnan o post t meo so. en doanc e arela c p ero c tan e lwarld Tos GRcl n arEnis Ca.. eo nd qu e ttRl p rCa d crr n id repesn aNor o C ara 0 aO hs n rto4 .....0, o 2 42 I t 1 ...
e100. sdunles, de" Msranao tambidn engn-| Pegrs Angel Hereso t. Y o P s ... bst to.tso on Sots-pet DiMagelo, Tod Wiia m iy Bobby c- ;
D edamo is seontido Matanzas Ia sahan esos lagunatos cnnvirtidndone ar.. gcaitnd Y is situo de los m ajores assigns de Doe'rs Bob Lemon, Jse Goatdona S ni e t I volley Pa1 /
omu rte dl door Alb ert. Ji odnoas en depsitos doada maleras orgdenics. do A .tonroa esanco rr, San Chiag pmatnno oa Elliot', [i Rgneya Eddie JoSt.O S R 1h-66 2Td 'll
Pls deflgo cretario de Ia ooeledad Citlbanas do
pelio- ol elo .u tne, li mver g.an. dn por el ngonlero Rdeat han.Obsetrcla Ginecoioga. a nonmrc M.
dosou -elnis-n-s descrl ptble-i doel dadto tdrlno a oese getor oobolsaia otll, IAlfdco miinrot Ncor Nltea a todiucna a NEGODI/O gAAUUen el YnUUU|ta Pra pnt ba Sn l .I -5l..
qu hemn s presanoadn d mamen- A hrilondo po0 s r0 p e0 es M o y hasa mo ci aa EdP rsq o l esi A tdee u a: e e lc yo i s p..l.GOCK e el o .u. del- 1 .r 1.. $600
to porque ra, .eron o r prn o ion dagunal oa par osce pr. vmca -e Cur hop .b a: A nono Marien ,a el se gnI LE lo y l epm nrp Ie nse qu .. 6rt .p arlno //
motl paa evitare om ella d r e rfaest nfcclsi eso G lare, Ma rina G. ta porado. Lusa ile s yah l' inu" to 6 lih Ueso..ieenmu ee pbl n-_Cau Tortes. men suorien n iadas to- desagio pr vil atr pe euanamlenno No aen el doo dai eiv n Ib ma saa Ie pblat p- de L U IO A EI A u DE A Rn MDEnir dc tr tat.e. pi5 ntos. oi,-


na.S rr^ ,, heoeujc*mxproli* u.cvsenter mo o sio scon el drc.g< rpccnroapCu:y6iC ot lsqeobegn lsgud uarenroncseecentaiv d on* l.* < .iimio p nrn.(
?.ds la s pereg rinacid n, pars I levar as aguas, bsI lanto se te ml nen Ivsn C e ,ton lrn Baie 3, dn E I t U { i.. d,5 ee p.n -. -f.P. $9,00h0.
las mil otrndas 4u Ie fooran dedl obra, del aloatntaorinado dl Mardinan ,s d. r dc racio n qu$ I en JU ., I II. so i g/Lrr c o gosn ,t,,MLU sE 1,002 bis ee-,.,ss 2-. rs ,s-4
cad&I al Joen oal ot, mr aba u leva s cabn el Mniatro do Ohramtln SI doerd e aosrcaoo nhtisla eIa rtombat 0 de2 lo Un..n 0,ie dn y c yaNotr Carto l in ti$ e
-dolorld, eon l i, rimas on c t pend R del o. b quo con tnaron losa 1 deesa dtne reposacoma Ho el la restodel dt tctna Itre r die c ...e rlt, I. -
Clue ade, l Ovenes por las rr c as. ,,Pero an d icsalcid. .o e ,r en umk. D. Io el 1C we 16 46U.
el m g nor Ia pena p por i sn atl It- mes d e svlando l egas reddu ales hayoo i a o d. p _r El F CotMo r s D A d Intio, do de 4cte i laero r i itd de la ha.e g log u t.r i tlc 2.12 de,I, t C1-5nt b-1, a 1 .1 1
l~ s, n oo elpas foda Maal iann e taml ph ro e et promo r annveroarta de sUy Uilt/eIi Atldttca do Amn|bleuro do Cs- Ia 147 librasI
n 2 o hel I o snd c I s nm targ not del alc anarillado] dMc etab I4S0c e calo opa porer 5- so tlo 1 en lie.- .. O'R IL Y .o.4 tp Y o ed,,, tpr oerI do cp.bo, TedmWii. msi,.B1ab
ddlil nu a|t dm rnabn al sablo doe-La l~abuanas.[eeo .bqessrbcovc o se .- eo sn mdan ter Ul l.I IO (frotit@ ( Ctsaia, DO~y taIut~tl ,Idad 0 1.g2.101 i~e'o -t1l1
aiit. l Doptdsde octor u sa of-c oda nt do dt Iona db ocripios p- w eoigt) osia Rin yEdde0s L a l neo e ii .e d 3 cepio nt
mdieo. as dil gno cbsl erla o e hio e -i l dreto s de d ed Bolnrate l flra sobreItma d du tn Car. ol o a ols Joenl dni lpo L lc aLI. 6) Peo .d.. a 1.h rs. .. ...n seM.fopoltn l-lo o-)-
jempllr-emo clot es mud del gran. lt p orn encle p Rotesor edni a ao r r. n in/ d d i. un dtc.r elI do- Pr n C hnes to o cn I de 040 1. 6 t so enor A-ll n av al 774t | 1 r4l UAU
dtos is d ..el ...'"^"= "" hte srmnsd itt a sdl e eerie aols do e r c stov CntU os r v R qtb e no i o t-NIob ort ottlo aueomcnlI rlunhra A7 $31,00 r $e C2o
Pso 'eos, presence a do closeias iaiac-a a&qecno p ,r t rap Jlax scr ... t td e Is a al mr n i stro d lSubrdad dno c Sesldn ltentifica di'ta de nutro. do acueido coo lal weigini hacta 191 tIrs o. a

nrc Pulo n, 1, lo eb-mans de ito -ltv. duos-|o t drm o Sadod~ r! d o Ia R p orii-uI fttnctte on I B~rats A llct 2,22 di' "* hanos 5.-P*t15"'-ncsd e ron dco199ploso hot- PovPoig eblhlta onrlre e t-(a, sl, aea c m d
g.. pbans_ o. ... t op^ nds uhe. d.. tt el doctor Julio Perora, El prxt-smo cries, a las n1lese do sigottene bases_' __ 8 Peso coleto_ hea'yH eh HABA A 4 rA SAS
^ w ,-; ,.,roo., ..... ,,o ^ a. Io, .... .. o ............... H.A -- CA SAS
bra, Torres. I,. .ie.tt. rpt .a In,.s do. deo Bol via lse se encuentra en La diosplte Calixic Garria r delbo r o Or A Lot o UNIb O Ai L Etdads nAods dLo- 1E91 lSeran Habale par_ Liear-_2_plant-_Ps.
I isbn ai r do trbnsto pars lo Esiado seslgn ardutahste .. ntct. Is Bade -ncr Isa 0toUnio ..n Ail tirort doe .S dnpbm Brn qluegihios pra plorl
]as;^^?^^^a mep Bra s s repetidat este ao1ta ]fi 2AniiiD-E tUAlSt-
cods a jvn oulalymachb ?efl aCboe Min^S i strode Oran1 18^ r ^ S ^ ^1 ; ,-l- I~, ^S ^ol'b-S .... e --',,, :
eoon Is o con eI tari p nloginc i o -t 0 li45 y rponoitin o cl o inc rd C aan, qron dnel 1u I y to- ticpa u o n Ia r e gc ri oolenl cor ri Ll'f cad 2'.
erp lade td an 1e tst y p sr-oncll -- 0 Und, livad d ad r Cuon dosus Frnurcis. ott Ia tloe. ma i, porte en el CaInd p oonato solis o esqo d oe l roel ntrh c o w igh t has- codr0coc 2.,i d02 o. ......o 22 2 ICt"ld tbir o.u -
comp. t.er. l- o- m dac s Ci I docor m rei lra l e lo teroesol vva-ll ardtn 0l 0ce l a piam ro los a cores l( U ,ir i .t.lt i dan pnr m e ir. d ren- i ds en los casos nlpu entes:"l, r1eds Nv 100 -1 .1
rin.rUl 1iamnlua tr d mundo A .,,. d prn" esor quc 1o.l e 'c'".'i. e. ....l"i b ...t........ c an) de..... cn di:o q"c Riii. _$n1,50 -.0,n rey. 11-an | ,oz.0
Parts, ronuehos quorri vi ..oran 0 [monte por nuestra orgnniacidn san' tChalbn Rodricuet SalRias. traboc 20 c.m-oit aoi il fIrmndopar el se- habet partctpado e tn caua 4uieo c50- 0 M tab "ar 10 ,a A-774 A-77a4
.Be l (n .y J .... . ii. tes tsna minlstro do tcur id dc "xI -, co ...........on d ..... d c o a w e h. 1. 1 'que I p da1 del club.
-neis-Pf loS -l ronro-- d-- >i aria rolgando cl M ltro dlicarn asido, ingreso p Bi c ar.do PorIlln s Bt loti ri- del Clsub. diriaida a s .crea- ,peonat junior o seleore HI sue 4u' ja bule qro ren t e (ando oolcl n IOE
.j-, cnri .i h~.u"~ fuo ri ,cu rr '~i a~~~ "i, i.ri cI...~ ,j rT rn' n r, -p- i TI. ^ ^ et n .ga ner-m nc dcdd .o 'o E iot! n $500pr(ra. y qu .olo.. .
bten,.Atan os s liias en p ea,.di cir e ctordenes oporlu.nas arI rem itir a s ohez eo do InS lUnion >r.Atld t nr. L y d Am dadon primer segndo mgsr d 191A-n Dr lll s y on ,o p ris c 021 o .rTRS c-
e, sus ntlu o fts tplbr 's, loa h paen e ol' vas. q* "ue t se e uenti [ e .- la ho 'spita I" Ga' rcia-. clen a is*-.. r i o I'n Un i o n et l edic i .uar d imle: S t ac-i n, p cgara pe a- DRt psroi R. a,-, ........ ,el,, w en latc7 ,,ra. pr. -
,osita t -,4= 4u. .. ...... a rca r- Ioe abaa Qi $cl oe $ r enai tonpar a l o n/ Estdo sei n tr oacodtla io-. l ~ ,nn|a n8Inaria einiia aS ce i'i a elup Is a e n repo r se aco ... ,",ir=za, ,, ve, e l. ns,u yumhrngn ri arn i atia pre-.I
nsobn era Albor;,,.t. 'd uscaoa 025' is omah. do sui tr. d nado nves la denunta er- do "2b.. rodicud o e di cuatq uier Cbniinstiueion d ug re m parc-l ]t-u- -ell 'im-
..o .. anti os i b- ino se 2nc or
eraIns del tollc s csay Juovnta deGma2se soiiss eolnd,00 E illr.dco t20 it0 c rt e eLa M etropoilla nas to, oa'bebtp 0 00a reprsentcld ~,ss,.d 2ssoo, tOil dlO, 2-, 0,21 Er 210,V-
..... hrno. Ias e Ed dea o lada onotr. clondo sus tol dostta Penser do deb a vivo-ai quru re nttr .1 goost-l log F o Normu parsa"-oe ee iANG s-5ail os et

ben pren ooa- s de C. ..~ I.. hi.. n p.....b...-lica .t .. dcodo~ so iwatv iso lo detnooc Iy l~nnor n. tt qt I og en p al =nreprsntar Cth- a e n u cotmp e-aos ro alIttnt doL bac
.palbol ~ ~ ~ ~ Co eteorstua dpardsaa ~ E nic e stno L ai Kopgainmc, sent-ocs napstoo R todigue Snalonas, trajo C liond I on n 001 e1000 co rmpe dorc dohrn el se- o A nbernparcpad to esl uay e etm tasr n- et,6I~,,,,, 100 go dobI vlo, balclbaoG ,$,0

r cs y que s honaban eon esot pro t,- do Sah, bridsd ha itniena d s 00 s tr0--do Izag r.. i'. o brero .. i' a d 0 02 ar ,,,srop.oosoeo Ia ti n Atydlio Rti El atloea qu bay a repr..en.lado uyer pot I a...rde por ol Campeonao ...o b0. 11 r hg a.. 0... 0.. 200 o .rlaPlt.. .I-
lei sonr, log sso r uo r n pens, fduloo'l-6dne prua pr i a u doez 5mteari del Clubo. aiaa ser t ao elqupimer yoob Seg lolor a Fo enn Prvicald n I Jur gol _.,~a ,-osdooa --. g.,n 2ts h,-t-- O~I-o
m s Antiguan-- ........ ........ log a -| ..... a l jen e de to. Sandad Mn itar.|el lef t loo ls de Victor ia de tan itt- e ba r..ioa. a cualqui el o o Un i para delos e.sl ,_, .,`f_ b part,, 'n"
%,-.000 dosi s d e lacn triota osa ins con cuales ne niegon a entrogar TeroL ra: Las 8oh 1c.uder do inrrp- americana en ahdad de Freshn man Deportlaos Nacionaleo Estudisntloal F5141, 13H-i5414 hl d, ,
Inen etnca In r onepbl ra end s tvet u n eturc o Sgno:Lsntelsqu ntge decalulristtcinooenesr"A anil-- Fc
o e.usiqut. ai -e rs ,ni oto s ..l. pars 4420 poceda a Ia nmuntzacinnoscorons por 00 habersore ra tdo I i pn debebs veslr acompalo das doe o Varsity, a cubes extran C eros en empatro en tercor bughr del HabmpeO o-h 0....0 mo04d pnt, o tee:
t.n.. Elruo s ex te ro rz scin o cot- d o bo toerza resR ado d c t oM ia cal intt reqy silos" at Certifie cam p onalos aciona es de m ism o n ato con olprnpio Instituto mien- .n .. a , t .... eol loos
dolesnta, hubiera podid t lioir ca. Toianbit/n ol dorhetor deo Saeubrid od Urge ...., uesal nto ca-ritn do 2100 i club no......enl. L ai s Eras quo et p o ntrtato de la Vibora pa-t r ls2.l is 5. 012022 Pnrn c0l. arttndo, lit-.
ala, .. ...s d l" d nd nyor a los dnctoros Boti, |I g talent el i' ml inol t-o doctor Ole debidomonte tnipto en is Unittn Octavo' Pa-a el Camoeonato so soba sostgudo .u.arallgoo rlo at" Con-eloo '" b Id- ik0-4-14
tP osque si Jlmenota hcuhieria moor. Porit-ondo do Casnro PArez MaIon poa noa. ordthado se loefdo Porsona" At/tica de Amateurs de Cuba: hde ronredoran los srgotontes premiod: Vedado en ol iltim Juego del pro-E r P S
In en su camo. vtctima de ctsalqutrr Besto. para quar intensifo quen la va- Bitenes y Cuentas. seoor Evorisin Vt- Certifiacl6n de que el Club se e0- a) Medalla de oro para tos atietas grams do nyer. l EN 21,000 PESOS
d oencia, Ia da I d e perdoerbo se I1u- 0cunc0ritn antitifica entire los vecitor Ceslne soltcione el problem ma surgido cuentra n unt aS dia on el pgo de sIts cuo-I e obtenga ton primer lugar en ca- Al termint rse in segunda semanan Os endep 9 aparltaento.,. rentl :In 0-
hiera Ido lnotlendno en Sus concien- de Ia villp de GuAnabacca. on el hosp tal civil de Sancti Spin- tas: c-' Nombram ientti del d o oead n A vision" b) Medn la de plata pa- del Campeonato Feenino el fica sos: tn .o.ar a] frente, do 25 0 2.r, ,Ir.
lug p ,c ,. n, .i.b...n 20 0 -42 d..si.. ......di....p-.d. C mpen-
clits, Pero verto sa{{r buct/l v sann. I Homen~e a lox periodisW l .h ek ks enfermn, segn ,st direc que repoesentara ai Club: y dl Cuota[ ra no que obtengan el segundo lugar ct tro nose enicuuelt-ra invicto codn 1 lode. d- 40t1 4 o .I S et2r0 n f. Intrinn. e
ara ioz unit s.... hors arntblrs y am esnd e a la poe sia li rut-o .. ...r..or sVia s n sX diI do lo, oielas, p d. bro1t4e porae l 0 00002 0 -/10 0
I i h ar bes Y t d Snd resnr e t dodlor Valo .... tn c, e A ,e ......pc,6n do lop a'letas. y d bronco paraolos p .ocupan el tro s.cloris. non las discipulas deto, 0 e a a p m 0 non..
riser n a f e s o.eti-nn dr Sanidad,- del "Frente W--qutdaros sin sirmenlot., por--aiberse Cuarta: tLos solicitudes do inscrip- tercer lugar on csda division. Ina doctor Arrondo del Instituto de ..d 5 a ...... H-ett-o-
tidies Socha el 25 do iebroro el. dico Nacional'. rindierobn ayer Lin negado do s to oministraldores de carne ci6ns doeberin star en p older del Se- Novena: Los atletas participants Marianao. c11tne0-s en trete$ sahidas tie- |it220 4010 .
c 'rrado an -'io St.'robs, sin aliento yhomenaje de sompatia v gratitud a r leche a 01 COnti allinr f1iirdolos, rretari doe I Uniotn Atleica ,de Amr.e deberAn aoonar Un Peso. M.O. $I-0.01 nen el mismo nomero de victoritrans S yr v-./ l
.... via 4 n qira of con3L.0. diAa de titrc.hsalnon elsaoeIs eu fors de Cu ba Filles del dia 20 de come cuota de inSCrl eton, pagadera Hoy por la tarde comenZando t dr. ebsolg or',aI hr elaicipin rsenP tse fcu ar e elal, S E V N A I'
s'ara su doliorit- msdro, do bestri po I .part tras do afecto brindadas dos pendiejmteo. nior.. do 1949. a I hura d Is ....r lpci6nt. tros.en puno 50 efectusrh en el eor
enlot Utma vec. is algo que no st/I n 0 Saa moment. asi coomo por elt Entermt p n, aI hn s ta Qui tit: D do el cardcter Pre Olim- D nicma: Sera requisito ctt presc tm l e rr eno d el Instituto do In Vibor a on| pto dttr doso pronstrrC ntn d e 2nr22 r2
h ueroics ,0 n20 cqto to nt -itrn. que los han Iteotodo doodeo El Ji's- local dopico de It ....petencta. el sehor Co- dible para powder participar on rib triple jueoo do! Campeeoato Manou- 0 ,e2 m ol do .o ,. 00nSt. .....
heonica IeinesuelnPpt-ozaoPoerli- misjionlocaloraservoadi'e darecho do Cam peottoto is presontaci~n do 210 11.le do Volley bali. entire Jos 'iglen- 2.o]. oafs. rotroodoo. 3 plsrIox, bhso, pantry
J-oo als dao.a lie rlto e anSe iob In42 d ca insaiui6n queiHabana. doctor Manuel Pr P l m o o errrn.m nts on e n o lyb n eoon .aeoreld, t
mlnndaDtes s del Destine. (lto in co tlsiderlt ruero v u, 00 iltl ode dc no i t o ti do-- invitt a Rlot chlbes no afiliados para certificado mddi co sacred dtativo oe toe centros Il Vibora vs. Polntt nis.a,y patio con teir0 l nformal, en In lis -I
"- pu asord dk ,Y.', din elsk% l,, e- c,, ,F.1 oriIn 1-1orhirm, 13u.tta rnnte, "ell n'u cin lormuladan por \,aros ,ertnois parkicipar ell el C~awipeoao, es em-_ que eX kkkle.t me .ey leul k el, ltertec-k,2) F- Scuela N"ormal ms. Instituteod nlsem. r= arlo "Falalo., Tfevr~ 2%.
ta.le t in -l s s tio l ao e us a a llse a area urs y tan concthcio eso itsca 0 para pracatcar La Hrabana v 3l n st tut o Instt de Grit 1-1-323 440
tabletrmnodls c- cin sio in a ,f 0 carltct-r d do presldotte deo "Fron. do Ia Calzada do in Viborar que aftr- o qpre otis lirin. soi ra
hi' pcomanochto 40 ramn ,.ri .lrp N a i .onl". ini-id el acme man Ir.n. ila p ar In n tlkii Ins ... p tro........n legl sm etll coma. . )e1 depore deo ucha itbre;. 110 contra e tI.latlu.o del Vedad o. SE deDE Ved, Uo. A,
..rippe. t ....s.l.. do tur..t- pron...to....ttdo elccs...tt.. dt........ el Jer do ta.....s O tI.a. vict.ma do ..va d,.. U 0. se.....Co.....nado 50" o I .a.de do ...e .. vist6 at .....SE .... .............
rio6mnb.uo do.lSs ctnr e p tretotot tde el qu hit ill ...r..... nt.. de Its ac.i. t nferm. dod ...t01i21os v yIa clue por Srxla: Ft 'anmpe1 n,01o. .tbsp ictado reunirA oonjuntoomente cotn, o dele- sodente do In Coinpaola Aroendata- Estrada Palma y Juan Delga-
to _. ode delt et.lloo cia dcl deOrot --. do vda d rcarro\ladas. del color pres- no bflarse tine el cabellto ru0 ,erlo tclknittt POr 10 Asocidot, c .. Cubnsgad oa en et ltcast de In Ut 6, A"6'- ria deo Stadiu. "La Tropical"', doctors Oar
Y R pesar dlr tempo transctl"r dt / do *at "t r i t o d rlF c- do porsilon de Luteha mi'embro de Iu 1 A.W.F tica edo Amateurs do Cuba et dia 20 Aixalto el delegado provincial de do, regia Cas, con ja2din, por-
Ie ...b a ... ta o .. ... .... .. Es.,r .... ...- d.. ............ I z o 1 4 A ) s 6 p m ara
At- itblai grlmas todalt O ot P 20 eoorr. t00200o n ircular a to, Carmalosalo IPr o0 t- a por Is reglas oiciniles do de tarzo do 19404 a leo 6 p.m Base bal' arn-contrarnr en el sta- sala. paseta, comedor, 5
.. I s n . a is, ....... .. .... ... . .... ...... . .... ... n cr r , fa l
01g. v se re,stt, is pltunta Ante In el o-nistro do. Sltl h- ,d-,,'dortoc Al Do a c..ordo C12 las dt sposicllttc "tt oederctdt6nt establbct endose las conocer do bus solicitude., de itscrtp ditto tronoicillto y celebrar e5 el t
crololsma rotldtd, file h s It. herSt, P.tel0a Nigentes, tiotlen 0loe tene t ItCar scittt o ditrststtos. eft pirhettbdas y demfs pornicultr lisags- 2 17 inter"oa"adc t ar. .
crbir estie oao tit-rac, 11,1at C I22 plt El doctor IrLctttrdc 0 i, na to s tibto Ia. sortedadea antnh s '. a tfly oegtt hosta p/des relacAonadas Ion e 1 02000 rc n 410 sorb el Osrlen din '22 do e, patIo Y traspasoo. Invormes
_ orel a co rrO i-m? n cton qu4e ra.0 .et...ar. d lt I 02 1 liotttiic .... e u tl, pit....t de ftrmaciao tite|a', Xaa 114t ibras .. t .. ,49 marzo a lax ocho de In noche, algi,.[Estrada 13alma 415
nud i v~loai I. D I tops ott -114 i~ gltr o 4bantuIr weight) has- La tlabotta. 20 di' febrcon do 194 mrcog otrl lor tllt do In Elmnoch., nit Isrd am 1
,streo dcll, anrillas btilho ass tdonientavaa d412de dse Prntgne el omhre del Parn --ootoia l d a Bab no"
bit ti111 n".t11 1'" 2t-I1ti at, fi) ,.,o pr,,n,,ia v de ins ,ne.,,n r eq,/tutico qte )A d rie respo1 ab -- d1l0l' .. ...... d .L0ha de 1. Unl ansarovincial de ra Habana. Hs-5387-48-1-
'L.;'" ,,ur~e0 I? n VI,,rmo tt p.irran ob~or Pit un fu ', t r ,xino .sit fu r" o anilento I a -, l l.r,.a (feather .... /''';'riga-h-A atur Co th Con el stadium "La Trop/lAhl yar
dart .... ... ... '-e kle ol el q .. .... do,_-,., ....................l decidid .... ..A efe... el do.... .. t_,redc1R im 81 Irs _A r~fdo Amrcur r .. .... .... .. . ........ .... sor ... .. In .. ........ qu me. hall r 0 0
killo crrnn ai~e ..o .... I _, ,e r tlltth, I t tir do t1tlt t b asd di d o n so i 1pe.t-lr general do Far t,'l tnn n n ecua Is 44 oe.
1 i t to dt! l r.d I d l .c/Il'a 0 41-0 -1 2c ig.. Rosa Ee e.p rI ue t
20 .Sot 2 1.4222 22 ~ 2, tr l ~tbtirn rc11 Atl olc o dtn. d ata ob roeteg ___________.,_dt- dia Onr .todsa, rome ors 'los.44-
drill on ...... Ctt,t| c.,i ..12.. ,0 ...... Ot, ... tic totl ,,lr o,,,2 ....211. 22t,,a 1 .rito...,tdonaol ou i w r l q e ....a epa d o...trml- ........trris di'.I. Eloinittacibo ROS.
021 02P ttttltdo 1O 02 tt-ttl i 2e II t[rt1 l u tr/d s Ii tttboa ttr e l~eetn si tll-rttt tn rt. "C112 tii nct de 222 irilnrr 2522' r d '020 l /c1 1 g os pr to e toa o tinr-Lm'o'elro aoypto lll
tro so n tl2221212tL ,b lllt, h2tttlt r2222IS 2.-I p-0t/d tI2r t ic r llO{ os toctloatts2ier t om d l~e lcttibtlte r 422 tlldICpor e.~tIIhJ5Jer-.fl- 1 IPI LI Sj. S A .0 Isltopar psodorc m baran iueSot-mail-l5s 0010, t-O. M .c~a.tool. s5 -
ditto lot l,tttt.,,o qi, t 51r Itt, iou oor I ito sl.ttt~ra 01 note Osl sorot \ no (ot ci let' t di'ann s '' 2 pris o s ema o o lor"-----.o sb. oe .Ic An'-d 0

ne 2. el' tnl sttts 12-root A it 2htd "2115 I iat t'l ttt ro p~a r ltnv c o le-llions dc moe las bit ttqts l et aa 3'0 1 021 ........ .. E aI I i Irentro 5nc~po 20 n 0200 lamiass.I 11
rPa to (..,:I. a llt ba ll .t11122 t..tt.......s00 01 107......t ctO2il _02112222o l. I. t.I e -unrdt ls .lesd a d I, di'
0cc Is1211,2 txltrIt$i Pi I\A120(24. ttntto I/tt M[dosoo Cub Stt- cl.d220 nlattlg201ri'lre etqti'mn eoPtn t-o- -erviels
002'2il t" Ills bit' ,~tta di' Aliotit I tt.. Iutdt~t t Nocltrt, sl t.... ts,' ditod o ida tmacotutd," del l tIaIo t -e 't'e'tit b' 1A~e N'l\"h7y, Fon trreca, mtno srdlraa p e t la n ernndsufio n eleo c r a' .Prbrc"chd '2st~ 05 __ __ ott 4h
n io~ oi, Jttt tt *,12 ~rsat isarctcsI r tdt lt otto ratt slb Selwoh ioessssc ti o nmtsr F ois ohnooiineo0 0.,5on.eol sooreO 2
..2122.s,, e. tlefea ,a itt 221,trade clads. It2, u t01a lo tlst, b dq ir atlas b aond' rcpteota ddt-nnc r anotO *n~ Boie r e aon e ttclldo de So Doeon pn te rt- a .osdeonlo s b- tost 2.1oict .254 404 T.lt
......2 Ot 2 "toit ,,tia Itil. 2211| ...... ,tt,a tc.... ie e ....tt l,. ltc ,e t o frlO]tlt, 22 do Sit"t ItO 212.. 21rt .... 1,,'02ama iie ttregttnhtls-p respmtotam. porsds posads, quo el Brooktlyn seoI5 5 g n 5 IK K I
Malnola JARqUIi. Itt, .iill| tla~ tots, tse too' Itotnraba el sadte del iet'eocto 20120 li'1i20mrt-10100 0122, quo st.i'r hires-i del b~os on sont |doeitin de- di, tan prolto coma pudn. rottdlclones pars reslott r o2rs tempo- C{]asa, al ojal~1 $6,600
ill.... Itto, t ,'hor &.Ati t'lt~tcb S lt ttltcritwr 1es lit h unt r,-,tt'dttto r21t5h22 (te|lt s I', t ndida~tits pa'ri repoti rcot- "Esat i'n prtrtecas enndirlnnes" Pr n Ed ie Sltay inliee quo .asts .s d.. l "'- s "

h.ntertlol 522 --n. i:l. osl 0tll12leri' 2., ettrlt|ar e t ton,'-tttltd, 1122 $1211 11222 t StO' talo 2 2 t d er|nr l tt~o del cia0a reum ne2et.cn.no de eta on et_ reaaopaatee nr b e
ssdl. Cools tl~=dtst-oo . .......... ...Iifo~ ,,ot~ ,etlsi' tn10021122 2icttct aors-512l\2d slhtii' I nnna t~t tart~ =o Ot ,, .,,l,,,i ... POd S hIthnsd~ q e R~er h tno or prbblenaos | s 1 klI III
1ind,a a~lrl' Itlnlt ls l l221 ,ii' 1111. .e~. et l., r02122 llet1022,2 \ltrto n1h1 11 re .ll trtiotl n lalrltlt- a ton as t c~ l.a en laI "St 120 \e2 ud o.ne or tt e le tw onaer dino ortel Rueis-eLe S b Sa t|l l eng dat d dina Uji, p. C as ,J Ml lg..I .
4 laboc on lntt ,or t~let \tt, 022 II e0- to, porbonilsstns Id ttI ts eitmlro 0t1000- ttI t~t 102 1 s tnto t'trlp On I pntst 231 11 e ScItIst, q |r o _est. Ineesoia o Iit el |n tnto|ra 110 ped n e t po e s 4420 g irn baa latorlic en1. dan s Inhir Eddt t I.~ ci.ap'stre ns e-r 'en ~ lto ernI er|m tu3 o lo P o.soyn{ u~eld "'llt -l q lpo "et u dced il5 erad ad,

.5db. c ha n |Hh '~ a 10t t.21,tt-- 222 at(. llat, s I. rl3eItol 2dttra. oslor rotts 2-a 1t 22 c los~ cttqtetOas 02,112- 200 h o lsre d cads pe sird. coomom "J t md psomosl edb Sivt-lrpr qn e jacn o ol lo dant s-n leas pos io A-oats. t.dt,, n25,tssto-1
a dcl,4dnn ttntt ,13 io Ills 200 i, soot, ter hv y |,on02o 01,alt na ai sO.rt, q0a 201 rIa del de l trnO,,tutc,2 td/l ,''e, i tIm'cll ,,i.ntaio oss-osle rsm O Jtein. 0020 aol co a hen e ln pro. ni's- c len os taei"st no hubie arlodo dir
isa a oa~t't rs 01 a t'i* b.. .c Ii'It1220loit/t I 122 02 020 tO 1120toQit-o2oottois deptsitnt o reboie rldn ot leandtso lo 0 00r52 olod 0utaao le- cindo qu.nl o cthor siost0
Sn pcssbn .d niorltn 0 slh,.tt,,ia ,i -. eteee" to et'miCo0 I nob dtclo-tdn It-al| a qas si' lonro Orcerrocta ea 400e pot 2- 1212 msbcdn "' c p o rvmea par reporh o ronu re~n s- pr do". so aodno hbdas.qea odne s2 olupob. e iirali
Ssacsasoltt ..2 .e .11 | 1 It et| 212.I t ,5.002.rt,51ilia .2 olr t.2t,'le.i' tao-li,-0 S 0.h 22, r st O a ~If on 02r 2,0 so, p mc' Os d=.ich olue .... r. pa rs.d... , 'lan at n ve r d ot club aaeBile a oa
-Il r~ ~ll,, ,,,e .. | j 4ira t1,,l4." ',... .. ,,I, 2l dl' 00ll'n lhre I de~rechota y..urd .. Ia p- ..a .. ro osai en.s.......do.andr.....o.il 0 br "o
|1 U's-Is 1, tamrins elI 1ml m,'t,ab ,. Sit-or tI e0t11 0.2e12 t|ss s e c.-,.,. Is faoo-.s,s I'-'a t -,t-| s 12c,0,h r,tiutoa Pa 'iIse 5t co,,t uibnid del .etr y eltqsetaobtens- inutho. 5uegsal o lIgual que otros j or holler 400u cuondo estaba en los
U manle. ... I tb ,ll.......... ..... 52a r I .sttl... ... ... .. rte is 111....... ~....1..... 22 ... ..r.l....... ai.... d i'.. |, .72,02 Pea.-tr, l on,= ,-, iss eott la r milyga duro..... st condla q eo .. o.y od do ~l ur noo lmneno mnde o soel Earenp-al o-. 0.1 vtm 10
s l tp. 1, I I, Rose. C1t ,I ,'-*2 ,l lla, ,,is .a.1221a'rel5 i tl I,,e, I 'rt2is .,55', It- ''S a ,5,2 e5. 0,'. 10,-tni,-, sea cI ,'.[, Ol ', l It l 05 ,5 si ,r,-n.Soulhworth nado". t usles sera e llsjov pitcher Johnny
bornn sh raJ fttet-. s s re, l"..ttrnal,I,.2 ,ItO 7.,e5 a,', ,t, is l I! ...o'2 ...soo 0. P, i- ,01, "dot- Joff HlestO en la2-grsn interro- ientoe decidldo can Bob Elliot| ett 073000 pot- birmar. p 412ue /t s r1 o t~u
L'--" -? ods ka5=- -- { it ms ,, nt'.--'a.t I! hi. .5 a 2 0 .1.1 Is ,IIa t ,,, 5 t f.al s ,I oa, os ",, .1r0,,,s Os la -, s- ',r tee'a e} t a.i~ acs rlobltmd o 1r4-2nbere..ata en rsl0eegrsAl'n' 7 Rark San d el ca p lovy on pata 0cm porodo pon 'gs c


BUREAU DE LA

PROPIEDAD
B-1572, F-3995.
cU14-13.l 1 0)251M 41%01
A-9576.
Bufelrc DR. CAPESTANY
Edifctn ,1,id. rocot ,utrrtt. t!oosc-
to I'loeitdnos Lrsto nir01200r1 .
'el' dops2-Osmoolon Rob~nt.Sl.q2
an~s11512 l rtrtoes
A-9576. Sr. Freyrn.
11-5.10-41-13
YENDO, BLANCO 6
Cn VIM.700, rsa de do, plant.a ia2
drprldinto,ttn, vt,e tSan L.AaotI-
MIta cdtn. a2c t. 2 002rla c on, 2e1ta i
d. p9 nt n 1 ri ,tr r t- ...
l r. n0 c ia, .r I2'En 11


V'n'11o 2 e0lif. titto Wn Pan-
thisot (;6mino. y E. Vill.-n-
oaoe vr lde psrersl.e i" -I C. n
lefotao M-2607.
Rel, i Trn S32 ricin d rlanl..
Ad.ero2 a 51 2 Dual i .r horA120.

UH-H-53307-4s8-3'2
PLAYA die TARARA
RESIDENCIA ANUEBLADARSINA as.a cssdrs de 1 7tnos P\ odia
Prendo 2 edifiio en Pa3,000.00.
rhito (;6mez y E. Vilhlen-

AI, BER TO RECon 4
ragaA carla uno, rami al (on.
do Laboratorio Squtibb. Te- |
Tiff.. M-30607., F6271.
}'Rentan $320 c..un..I...
S eros a cualquier horn.I
I:UH-H-3374-48-]3
PLAYA de' TARARAIRES1DENDO RECIA AMUEBLADCHALET
I sA u- -dr deos .-Pd tontI ,'" "'
A-lebnad. Cos, u es diTe ro n Os.
pos ota{ al. lm. a omedor, garat e, ccl-o
] a. barfon auxilhai'. 4 habJlucrtonp,2
hafl- y l-nahabita-6n con baio


rcban, p b yt l p n. A~lc, load
l /n d.... 2-td, ..... .... Is et

Preco236,0W00.00.lrge si-nsa. Olgo ofornas.
B.6763.
S ALBERTO"RECIO I
TUH-HM6 -6i21-.-

VED ADOO REIO CALETEclifioso sdc ap-aranas-nsad.
Rents 5875t. 580,000.0O.
C[Mira .ar d r du2dr oSant dlu rlnSan
Anoanio Cpha ,tlas Trc a
SJcon t taIti nlD, -rni ro ,ere ,.


ALBEBTO REdtO
Tocina y pu.ll. m an-3 F.ar rd6 ne2a7 n
b C. .-Ind6'_, F -6 2 1d epA. o r to -l
Edifiton.ds o.de partoamento y "

Cala O r~ra e 'l. regn [O 1i-
rom uelo de ers mn era na.e e z Indih-
recta. tpartamentos ent os -ats|
de u~ nadop an t Uai e | I
ret nlern e

Tiff vnt. M-3060oF-6271. "

UH'-'4-5 432411


I ~ -- - 2 -~40-l... .~210 01, 0


.AAO CXV11


sificados 'de

HORA


VENTAS
8 CA SAS -
N ALTIURA AD LA LISA. ADMI70 ir .
Sermed r l l, os, ,ndo Casa P.r n I
r fto, C-m.Comedor .b0O y p' .-
Tereot 0o. I tnforms- pa.iar
lie 6. Buensvist-, ru i 9. ManIt
1N20, 7N 15.am. ISA CASA LRA.N,Ij
portal. iSl, uorto, b liho. arocn. .,
T 'ito". T odo l tqu Tdado Alt ir-u,
". Bv y c .lle D -1f ond o. rmu-,
2a2nr0 d, ,f onfnr. o rsun2ej IS3 1 ..
n. duel to H-5439-4,
VE0 DCASA $2.141 PORTAL. S1
dog cuartos r1medor 3 u99 frutS. -,wi
.otrm. Alao par terminal,. Dolor.sin
*r Tr.nklyn y San Juan Repant, -M-'..
A rroyo Apolo. Enrique.
MIRAMAR: 565,000
n )a 52 Avenldla.-Magnlfies y YI-a
esodenols 1,400 Vs, 520 M0 0 abr2 t .-
., ~ ~,f, aavestfbulo, hitnI n ,
oreadorpctr p yoo
* a- -.:.S,3gatsJe,2At~to-v.."
4 salo.-,,2bas .l1 4,.
Wis. (102WI2 ,esesparste%. Luz ndrrr,,
t_, .8 decoracion. Vearl. Teloor,
B-1572. F-3995.

AMPI ALIMENDARES,
$47,000 -
Restdencit frtente'al parque. monnlltt:.
.o....put d6eJardine rente y todIo ,
rededor Iobestibulo,relbidor, ha. sa.
de.ch. o.0mneddorpantry y 0 ov0.. -
;,.,. 1 4 3- servl~os. garaJe. Alto.,
tbul,. 4 4, 2 b ,0 taoertAw as, Closet -
,es jInotrmes: B-1372, F-3995.

.VIBORA: 537,000
Hr,,1Cr,,A .2c 274t., i. 'Aye. de Aco.ta
L, --. l ---.It o.*plants Contto tdo 2--
NW Jardine* todo alredetdr,,
portal ttrrado crtitales, teLhfonos, six.,
romednr, 1hAl. 4/4, unncn aon re arnn-
pAntry, 05cna, ttomedor delsavuno. I4
terv'ipo, garaje51. Vts. B-1571. T-399.5

. \ED& DO $ MLOO ---
F.,.4,e ombra, side, 15txd12 6tme-
. ria aotigu., 10A4, demt s corri-dit
ts p2ropia pars reedittcar o hacer rho-
gio edti Iteo Se ntrelIa desoupada. Ver-
la c Inform": .B-1572. 5-5500.

VED ADO: PARCELAS
Ln. L ctadra de Infants, mtlde:9 x 2o2
ero en tin lugar donde otodsl. Is%
oetsa P n- '=o $ .427 mtoro. D Italle,; I'-
lHonot B -1572. V 7-3995.
ARi Yf'/Ii


8 I 050444 I A t0a81 t.l ZALN'iA1 I)898 85 48' 8'4AD880 I8 1 %L i"010i


"'IL ,LVIIaUVIIUU UL A. 1.t IVSU.11V.--L-D- l VI.J, Ih L iP E MAKLO UID IE ,.94 '....... ............

A N U N .C I 0 S C L A S I F I C A D O S D E U L T M A H 0R A
........


48 CASAS
SE VENDE 8'NA C6SA CON 4 APAXTA-
08804. 80a. 8. 0488. 8 nt. 0 2 v 14. Be
Parto Almendare. Trato -on e1 duefi en
0a i ,'dn0. ''1t 1-5085-48-14
__LA (8001 8000. A5808 VENDO DOS CA-
00 08.808r0,r4r 0 se. madras 8, Cot'e;j de
Chlo.- .8'-h. 8estan desoup8das .'
03 ooe.Edas plr Ia nue6 a loo de A8qu-
t1re., .44.000 c8da un. nMramar" y-Tres RP-
,w'. R-parto "Alt8uras de BelM". Inoor.
man "n la bologa. H-5215-48-13
S CASAS Y SOLARES
Por ta li7ad 8de su valor en todos to5
epaftos: .Santos SuArez y Mendtoza, ca.
Ile 'Sta. Catalina. frente Colegto Lour-
des. a 10 y -13 pes0s Vara:--En-LawtnnT
Ave. Dolores. a 910.50 vara. En Maria-
na8. Ave. Menooal y Sta. Roms, a $10 Va-
r Otro a S7 -ara Col-gio 80l8r. '84.8.
--- -J-c r. i'--C00 t5 .--- d0cr.8-s re4 .iaral_
deode 7 a ui m' pei.; M.91] De j
2. "
-- __ 0'H .83.18. 13 I 8. 1.

CASA EN VEDADO
--- VC-LAC

Calle A N" 105. Mide 7x38
o[-etroso-Informa-en-na -nis- -
ma. De 12 a 6 p. rn.

UH-H-417-48-24
-- ,-- r .. .. |
OPORTUNIDAD
-S'e vende, Sta. Irene 168.
S -.IATOB-S -UAREZ -
er i- s a rme.+- denca 3 i.a,,, .. ..


--oot 00--8---088HH2 0808,8,8
C8aseada un0 con -,a .
S3/4, cocil, balo, pr. dl 8i0.f,0
o aroJe y jdln. ,ara vra, 80m,8.--- lo Ol..- A L Cl m n- .tni-^ -DA: .t...?_L
1 88re0 MnLA MGARI.NA,41,o~mOO,,.
.... i mero 04
-80008 454-20

.i


-ountr1y2


Club
VENDO RESIDENCIA
No admit intermediario.
Por carta a R. M.
"" IARSO-
DE LA MARINA

SUH-Hi-4758-481-13_Nave Vedado0
Pari uso omenrcmla ghraje
o industrial, 11 x 20 rn.2 en
lerreno pr6ximo paradero
tranvias, aeceso directo a
calle pavimentada, agua,
eletricidad, gas, construida
en terreno de 380 m.2 cer-
cado. Aceptamos proposi-
clones de compra de coln-
-lado o ron facilidadcs. En-
trega 60 dina.

Infornmes:

DEL VALLE y' NAVA
Tehfono It'.3817.

U11I.-2639-48-12

RESIDENCIA EN LA CALLE
S 23, A'EDADO

Se vende en $62,0{)0.00
[,Jardln. portal, salon rerrada de080ra.
8da, anptoo hemsn1-roo080 cuatro ha-
", bitaclones. dos banrns de lujo. co-
medor artesonado, pantry, despen-
08. co08na v terraza a8 fnndlo GA.
-rje -y un--partainento camplelo.
Goon terreno. 0nfor0na su duefo
F-SOM.

UH- H.323-48-12INFANTA .


EdIfitlo 2 plants. 4 0as8. 8ntr0 S.
Rafael y S. Jose. 13,475 frente 5"r
23950 ondo. Total, 40425 metr8s tc8-
rreno, Fabrirae16n. 5361 metro
$68,000
VEDADO
MagntIfia constrncehl0 rrtidenc00a
mono0litle eitar6n. brisin. 6h 3 ha-
fins c~olores, g~raJe, pantry, t-cin.,
a~osmdernos, pti- la. re.
etdr, terrazas. OW.'r mtrns menos
8. V3500. pegada o6nibus.8 tran.
Ila.s. E Nanga. Se entrera 1.aria
13 N' 1006, entre 10 y 12.

U81-H-4781-4B-13


URGENT


Vendttvdificlo ApartA480 tlll. 3
pl5nt8'. Carh Ill. Somhra .en4A
antiUga: 808.8

Cam m~n.111llea, I-rall+Ih
bitllalconns por 4 .1, bllo. r ifdr.
roclna llo. varia ".W>1 I'llr 0rn0r ilhlln4tnl 8 )000


'*+
Mmonli~ll tia J rdln lth t lalal A IM nA
9.Ioootll.l .84898,. 9o0ll0ed888 ..... 8In,
A00. p 08 ,4. %h-t, 8,808088,
-1ll IIr.aI ar t er. lr A eIO e'
mle .o Is, 1,d 0. $I 8 38080
Mnltn0Ih8t. 088 8.0 8.87V,, 8888ll,
h.8e 8Apia, ol ooi t 880,0888h 180
888ii o.Sio880 i ll88 l 888n8.8 80818~..

NO .I N'Tgl E89808.38Al8D


0


!ERNANDEZ
B0-92R2. c", 7 .a 10 y de 2 2 j4
t;H :
t.84 8 8t.238+ 88l l


VE N T AS
48~ ~ CASAS
SE VENDEN DOS CASAS UNA QUE RE.-
ta11 5. en Milagro. Portal, n1.. .

man. ,Buenaventura 57 entrr,-'v..
Franc o, ric d iz a_5ri. 38*.~-4a -.14
3$52.508 EN MARIANAO MARTI 088
. e8n80Peos,-Torctila, rast de man,.
1pas8eria, con portal, gala-. o oeb, 44,I -
I cina. bo. patio y aPatlo. Gonzalez
SPorta., Tetfono 1-5333, Cerro N9 1816.
___ H-Mi74-4a-21
!ft VENtE LA E MODERNA RESIDENCIA.
S en el nejor lugar de Luvao6, calle. Pe-
forms 405, sol,. salta. 314. )uJo so balo In-
ter01.adolcocona azulejada y lavadermo.
-Ruta.1, 9,23-y :4 -N- ,,ic.-.ea,--
118 H J-,7.t ,48.I
SE VENDE EDIFICIO RECIE CONSTRSIT
dQ-. chii- poi" .-', :a-.. fe,.le, >
"aia.,-aT rom rr- -8, 7-21 -t-.
eL'duefio. Voorge a -. -aor. Cale E
1 p R E rto Santa Fesa,0 ~Mrianao.
11,.44-85 14

rreno ra br ,, 93.300. Entreao 'a-
r~if, reparto -t1, s. Intorm-n: Gervo -
si-OY00ttol7000070Tdt00
t1-05309#8-.4


Tomas. rnal $I0500, 811.500. Inlorman:
SantoaTomas letra B Sr. Chao
H-5437-48-14
VENDO 2 CASITAS MAIMPOSTERIA. PI-
aso nmosalcos. teehn1tjas y loaders: 8.r-
din frente.i, saa. ctnedor,1. 1 uartos, baio.
co.t6a, 6pati. La, 2 igulLtt-i, $3.500. Doeioo;
BI0-050. lt-5463-48-14
VEND14 2 CHALETS MADERA. DOLE
orro, arb' es trutol, i etrda. glar c.
pottalo lrededo, i A ,1.r,,. .rc.,.-
11-W4 411a-14
a-10 51.80 1.0 .,
CERRO)

11-.343-48-14
--OpoR-T.LNI8$A8l0.--ae 88I0AlARPO V'E.
8880 y Sani Francisco,. Vlbora, p portat 9,
saleta, 3 thabilalmne, et,. Vorse: 81adn.y
domlnlog. d Q I* 13 y dr 4 1 .6 Denov ding.
de 4 6. Infor0nan: F-3750.
11-347.9-4B-14
SE VEND08 SANTOS SAIE.,MODERN
-tdardn,. portal, salt, reelblldor, 44. baAn
0lor0,0 1terrza. co8ina do g., y gilraie.
tratpatlo. S.nche8. 1-7566. H-5127-48-13
VEL'ADO, VENDO UNA CASITA COM-
pues t, portal, sl,I, -edor,, d-s carlos.
ba~i.nteraldo 00s0t8t.'tooI 00Pat0o,0y
ina terrno pars fabrlcar. todo $12.,000.
Calle 15 N"' 1364 Vcd.dn ent- 24 y 26.
__ H-5i264-48-14
BE VI-NDE 0 1ASA, 1.1BRE 84E GRAVAMEN
larda, portal, salt. 2 ato118880ne, h.a-
to y errvuicio de.crr.dos.- Se aiepta alert.
raonable."' Ave 10 e3qo,0, 6 Repsart.
Butenavita. Rula 268. H-5290-48.-13
VENDO KOILVY, MAGNIMIA RESIDEN-
0i8 dos plants. Bajos. Jardin. portal-. 1
1h8g. sla, toilet, 1conedorr r8cia8, 0uarto
dO'e.- ollo .-08 baoftu 3Same los ilmaqutna,
dos euartos cr0adosbncatonlo. bAltos. terra-
za, spleta, cuatr. habitaclone, bash. En -
trga hi'mrdlata. B-1847. 11-516S3-41-13
SE VENDE. VEDADO. JARDIN, PORTAl,
'alt", omedor,0 4-4, b188808 1.4 8.8ado00I s-
raje y patll.. Sant,-h 1-7566. 11-5126.i8-13
EN X DIEZMERO SE VENDEN 1 'ASIT S.
2. 20 088ars terren0 -,, p 8rutales.8880 .
0air n880v0 nladea,-.sal., rua088010 80i-8
do8 roelna. 1tpu. harata, -8 c tfacilitlades.
dos ctadrlo Ruin 8. BSarri .San0 i 8gel
8107. 2 .A 5 H-St11-4.-14
VENDO DOS CASAS 4 011 SALA 5A-
let". 514, en la alle Pel1idl-'r y otra en
Angeles I65. de 3 plantAs, cast nioderna,
I It 47niol410 19


ANIMALS Y GALIANO
08,0n 8,0 cat ph1nta80, anll8ua,. tto.35
Coalt pla8ntsa) a, stloi y 5 1)5 0habitavlones,
2 4, azolea. Alto, dtsoeuar8o1, 0 .$25.,0O
0P881de renlar $30M.18r8808on880 Carlet.
Manz,ant Come. 349 A-0835
22 ll-5138-4W.16
COMPARE SU CASA CON EL
ALQUILER DE LA MISMA
Sea propietario de una c6mo-
da casa por nucstro m6dico
plan de construccitones. Con
una pcquefa cantitdad de con-
tado V el alquilcr que Ud. paga
liquid su casa. Informes: Rep.
La Asunci6on. Concha v Luvano
(El Castillito) H-5098-48-14
VENDO CHALET
VIBORA, S40.000
E"'okt~ frBile mnodern" eolln-rutcion
J8rd8, portal. 18an0 8m .. med8 0 44 d8
4 3 4. 1 ,A8 88i 8c8atO detri ad008on0
sb.o. eooolnP, p.ntr,. l: ga1r80 88ns 1 0rr
at freno'ey'.11 t ,r 8 8n,1 1 888,0 88 8Ind0 -
r0ect0t.. San t a.lSnO N- .51esqu-0 n
H-1217748-13


GERARDO MAURIZ
Metropolitana 538 M-7586

MIRAMAR $32.000
Ca-- .8der"n08 0p8e00800 a8", 0oed8or,
2 tah2tll8s.. I hoo. 3terrarar. 208.-
1 . 0 Ar 8880 ia. $0ta13tede5008pad.
1. 1a0 8.1ll1dt0, 0088 1oero-oao 0MAU01Z
M- N8. etropohtln- 539.

Vedado, Radiocentro $40,000
Prxliomo Radloentroa. 'deo $.10Plants
independientes, s6tano pars autos monoll-
V808. 0ol00trueeI~n ~o81, 4 h1lalo81 nes I
b685n0 910000 y0800008881 00088088080010.-
0a. til-Ldiide, 118a1 rdlo"o,8p.do Mau-

Vedado, ChaletS $qt7in00 37.000Allt0n8 t 534.
LINDA CASA $7/,500
oln e~trenCalet-q-por tbtal.larme ot.
l 9-Jlrel .ne bamtOlpeo traldhrr
Se00.80110. 0088.-88 N8.8808,0 8.

8lan t^8 ,888810 11o 850 8, ht.rt 818108 t,.pt r
08lh,88 .1iG, 80r8N 64 7386 3.0r.p0088,8 M8 a
2Pllas. lndepen~doente., $20.001)
1,0r0 N8841'r0, de 8'880,8o' 08808 8lnlo Ine


5L AVIDNICA $13,500
Sin0o88 0444 8 08anl. -I. h, 8or0l. 48.
It, tbll-i bo 3 -t-'pnl, w lot-rllP
p.-,ll. r-l.. oh8pl1t. 4448W 8.n
...4, 6 n0 80 11 "" ("'808 03

4 CASAS $33.500
1188.844. ,,s888 ,,804 ..,',...8n,88 80,880ll
2185, 5 80t-4 8t4a 0 3 8ietS. 8880. 8000
888o,0,~lpleo o, 088 r,.1.880 80814888808
88884 48 4't~o,8,0 6t88,,,88 ,5l-.308
VEDADO, EM IFICIO $65,000

4.4,4,oo 08ro 3 084014.. 808,t8 40841 8008,008
04r,, 4.,088 88.080 11 408008881.,, 88500 oro,,

ViDAI)O IEi Tf 5-$1) $38,509

rl.8r0180848 8088881 $13008 88 5l ,8oo8
Pori a ,~l I rll] i, ol. ll i h ll.;rl~lI, vlr8. l6 3808 M.3 .4 .8 0,8l888l80 534
2 CASAS $-17.000
880. 8a.8 .888888r81,88 '88800 8 pl 80t880. 8088


,,\hI8end818re0, renita 5224 $23,000

8i 8l,8lL-,8 ltt 8108488,8l04 84 1 883 488 11880r


8" VENTAS

48 CASAS

Nlg -o. 8Lla0e A-00 08.80. 1 -
14--s441-48-14
MIIR\%MAR
So v.nd* luoso palace, 4 cra Rt.lo|. In
superable con1truccd6n, pioos mirmol.
&carerOaibra, 3,578 v0r40: 81iraza. dos
50rta*. d in corrado crystal,. 0ve4t830lo.
6n., livingl-room, comodor, cocina, pan-
try, d.p.s&. tollutln,. clos0ts. Altos: a-.
16n, dinco grandes curloI, hlrmosoo clo-
i8t. 8tre8 lu50o. bafios, gara* tres mik-
quol8l,fre 88. c0rtol crindos, -- c4n8rvi-
do. Prc0o $1oo.ooo. Intorman: B-2221.
Do I a I
180tH-H.4770-40-13

OMOA Y CASTILLO
A dos cuadras8 Meroi o-tUnwo- -o--
do e.qouinn 330 Daras, con bodega.I
d.80 gr.de .oacceso0a 0 casa en I8
188,80 oaoe, 8-00808044 Ooun solo ore-
4t8b. sin80 8i8s8 Boo, 0 7recio. In-'0
81partamento 3. ', ie Pot y Je-
f88.orma due"B.."Infa.'ta 8? 459. 881.3 3,3OD.7REN'TA-$320-
1. Sierra. dos plants t ndcl7end' o -o.
les decoradas todo Info. dl' 2 y 3
cuartos N 5 papa8rtanentos de .soala,
-450-nietros a.i-. ,,'-,, ,w, primers.
Inform 8an, di .,, 14.. e ,, 'Calle 1 8$5,000, oendo Picotut 114
Ssn. 22ot. Deoto 888 40.ar 6.
1- -4 6 .4B-13
Sala,.o ned.,0 0 h9
oEn. ,,,. 0 E l |
B-Ht035l y~.l 11'26 5 .,, Ga.,,aFon,.|
88800, 9.21.8 )1 1- 58. 4 B -"11
8 p. In.


_____________ Ul 11251KB1
VENDO

PLINAY S'ERCA 0I
A er ombra. as; r i. ,>l.
080088te.81300m0e086,s0. 8808.8
nno 0n2B3. eD e a 0a3.

U 8.0.47607-4B8-13

EN $9,000)
"'___,____ H -5it' 1 n called de
l.hn HLY, .a60.0 N6, 88, A
ra a0t8s8. .ut-raelll 7 a nIoi de ad4-
tadero. 0eerc del Melrradn. -con 450
8etros de super088ie. 8 norn8e8 ell
PMoatadero 7.

.. . H-5481 ,48-13

SE VENDE 0 SE ALQUILk
Begin -sa pal. A fnishsacurodada
yde gust. Santa Uaitalina 554.
Abrerta 9 12 y 2 a 6 Inforraln:
B-8035 y F-5265 Dr Garcia-Fint.

11 5 II 5-186-48 -13

SE VENDE
88,18,8.p...... 8 .. .. 8h, ,, 888d .
800818888 8oo ,8 do 18888i8,Pre-
,,8609.l'h ., 1 8,88,, IH'' .,~ r'' o ',,.


yl iinnpI i i" i h, y iiiiCii L). r in12
trnno $. Y0X 10 npornte itlr it,s [-
c., A.301 B ras de 11 ) r-
(Ilia a 12 y ImetiaUl 1 1;ir 251-4 9-13
VENI)O
PLAYA S.+(NTIA FE
2'ara on jall. rlLp W -a ,th o

1>n ldo, Iall d, V ACli alll l,, ,

enlanta 7 60ia
810',I,..v p ..... olep 23 ....
(CALLE 3ra, 0111.h
Plara infornl.eo: Sr. laodo.

U-P. O6852. 'boo 110 80108. 800004. 03088. 08
L -.1 -4617-4J-13

VIBORA, VACIA
1 1 og u e r u e l fit q0 e 0 5A 0 ,Ila b od a
,ret'lo- east Jardie-. garage, por-
tta sl, ala, 3/4, hahn prrc-~o, came-
8r. 0000a, a.1 hcuarto3 do ervicto
(-r0.d88," 01 8ad 180P08rqu0 Cordov0.
PrecAo $14,o000Inform0es: San Mt-
guel 169, Vibora.43000 5311 88U008 -11-5241-488-13
KOHLY, VACIA

A Pe.'Central 7,Cittina iadra
(lei puiente de 233
--chalet-1de1lula8a0.bado dr pintar,
rtaroillf luonn~ltira_,_- -r de
hrnncr, puertas de esp1jn. ,nurh81
detalles Boaluts._Salt. portal. come-
doe bartoe, errza a.cocina, des-
1. P.a
I n II
aria de triadc, asIfr j e pra dos
m~clutnas. cuarto 3y hahn .de chafer.
avderos, etc Blbhrtcra en pi-o
AngtorJed, Alto recilh nrpantry.
tr 8ab8ta8ined-4ba n- n
lores11grand-04os t erra7^
43.000 I Is IInformes n In misai,
de 10 a im. t'6 in

Uff.II.s40-411I13

PLAYA COJIBAR
C]ASA
Tenlgo 1 11c8e0 0 venr int,8 ia4080-
tamen,0081te. F 8-39t2. St8lo88 a.
T.,oO,,0t.oo.,88.80 o Ip88
1711 If 52117 48-14

VEND


888 808188. 808.8188 ,8n 8.88000

y ,AnlgE I.uyIantE). "o.

ll .1h,. 2n14. Tndolllel l14n8II11115200348-13


V EN T A S
48 CASAS
OPORTI1PIDAD VEND+. MI CASA nMO-
t8,08,8o8080e,,, ,ut, r3 ooo...'o "+.......l
$6.3081. -P0088. Y.l.. 24. ba188 Inl8calodo.
008880 48068. 2,1830. C080breNO 4.
1 -5410-48-13
E%,04,, 0.48 8.8088, 5o888. 00088010080
i-..--a rd- .,tl.aPartamento
8ondo,, ,el0, 0008fresqu0sima, entrada in.
dep.dlenti0e. ContJere 2 patios, 8 ruttles.
tod8s co08odid0de". Entrego8 Oci.. Medida
98, x 29. Reoaio $0.5WO. Siipre aiua. A.
409. Lux, Bellavltts. r0parto San Migtul.,
Vlbora. H-5343-48-13
HABANA Y REPARTOS
Vendemos grande y peqoueflos lotes de
terreno: 300.00 metros en $130.000. Ayes-
taron. 10,000 metros. Via Blanca, 2,300
varas,8 8 $108 v0ra. En Arroyo Naran00 .
al lado de I f88a delo Presidente
Prio ,8endo 100.000 nietros y lotes de
13.000 metros en $45.0-". ) ,M.-,W. 8
renosy solares paroI &Iiad de su a a.
lor. M-9189. De 9 a-12,
I 8_UH-13-H-4334-48-13
VEDADO. MIRAMAR, KOHLY
7." mejor res0den0 t deo.Kottly, pr6x5 mo
Cor,e Arenal, 35.O0. O 7Mlraar0dos pi8.m-
Isls. 54. P-In '''e d,,d. v i r65.ki ."
m agr,.to .. ,'A o t..l. .he4 2 8 6 80 J .
lar 20l p, 5o a '_. .ai ;.tar.a,.-,' A e
80en,88..ot ',- "l.l'hol. 8888883,1,1,e~.8
oso,'y terrenos de to5oaa,,o en00
dos "Ia s oalles de I.A labana y Repar-
tos. Oblspo 355 altos. M-9189. De 9 a 12
L18H-13-H-4326-48-131

PIAYA SANTA FE
Vend. umlmda c asa mwnpostcrfa y
te8as00,8na8cuadramar. 801 .ard8n, poo-
ta o s 8a38080ed8r. "808t8t00o8, t,88to
lntercalxdo, a~ua eahente, hben.
coc8na, 2 u-8lart3 0 is88 I 8 ndepend0en-
tes. e Ctall bm, glae ngran. 4l-
e. % r, 8
885 Vol1. ile 1 08ll8e 82 V 14
1- 3
8 It 8 4,8 d80 88


NAVEHABANA
IDc008050d 880s 88do 880080 y cas8
anexa, calle Desagie 265, esquilna
--A-huL 0co, 1niden Ambas propiteda-
des 9018 8n8r80,8 p0388-o-a
118. BelsIastoa, Calood.zada ttt,
propla 0para garajes, agencies, iA-
bri8as. lndustrlas, Is case es can-
fortable pare0 duefo tn 0oadministra.
dor. LlavIen t la ca8a Pintor 7n-
oeoba. Vendo p0r0prelO' deil terre-
no. ormt, $00.,00 Og. oferta ra-

'M8n8h8 iba3o -M.nd8trla. Habdn. .

1.3173.

DIIRECE 117.

-H_______________1H.149I -46-4813
4i SOLARES
VENDO LOTE TERRENO. SAN JOSE,
Gu04 l8, (1 088 5, 8 $1 5081 1..8 Ta,,,nb,
Irlrs de 10 x 53 \-r- nfni-c. E 'lekto
iderrer. Teltnoo,: M-59131. Hr 00.4.b0.able,
H-i5379-4.-14
A1LO.0MENDAE. VENI0O,'ARCELA0li8 10
20 --.lro 0 $3.Lo' 8 0880 te080.0, so t -
\'LC.l:e R y18 Info.r-.an -n 1. br,. e,,
"nrtrucl6n. Sr. Gil n CAIl, 0 N" 312 08r.
Ire F0,', 80n 0 03 18, Alnnd -lo 'I T lOf8nn,
B-3253 6H-54,50-49-1
08E VEN88E TEUREN0). REPARTO AI.TU_ j
l, ll8 tlo Xt' .10\. 10 (11 0 de\, IA l,,c 2448
doe n8do, 8i70rinnn:7 1.'.3517.
11 5469 49 13

Sol.,ar e )lo AiM.. 88,- 8 1, 8 A$40O
v1.', redldnr11. Ahnlol, dare,,. a nph,. $17. 00
..e I een cis. "1.1. 1; i~r-l lDI. $2j1,~q1
d",. y -dt ia,,,.. o8l8, $ 83,D 0e0
8 ltovlol ,n ,8 Ielanl ,A-0135 2,4
1 1 -49-13 $
, 8lt8 8 VEN ,R6. d AI8 ID 00m08 0l0rDL
1NJ8ran88 l8g00o 4o lel8. n. ll 14e0 y 0 8A
all 1d.. px 30l 812. 8 $16r t'2. 0A .,o c hc-
pLr Irtnd-d Urg-nleD-."..A",dAer"AJ


A oooaod. 1800008 d 0,l o A 8180088 818~n
t8zarra -4742. Adln o8 8 rn l a r0t0 la I
11ii 54fil1.4 l- 13
N 9Ell8 4RIAR08lOAIANA N0EVA, 04'
vende ,""r 0 12xir I A.. gnvira o h lgal In
fnrrnann 1-40,4 J-1 5102-_40-16i


MAGNIFICO SOLAR
CReparl.o lraro. 3 Avenda elo 1tre 24o 4 8,88. 8358 8qun 00088 8808888 188~. m
Parcelas y Solares

HABANAi
eo0p151, .ntra. 8ntanly Humboldt, quo-
da 8. 1lt0me p arrelita de 7 x20 metro0s
4.ls6on 0 -Matin.a. st. sequin. .r i nn.
t8 ltot Pro lo0 par6 o pattarnent-.xiii-
bC6In do 3a8t0nlr v8., e t0 c 820 me8ro0
MIRAMAR: '
Fr.nto al P.rqu. do 8. 50pllme Aolnl8.
lote alto sabre la At'eratt.8 i narao 51a
hlricando, In colindarit- + Pecto. $318""
Vtro.
C8l80 I6. l&"to sombre, pr6xbmo a Tprce-
ra. solar c0pl0eta, 82358 x 5 100i o s0can
1.21 var0 s. Precio: $11 va a
Ca.1 44, pr.x3mo0. Toroer'. 838 0-r00-
do, 4388r eomplet 0Pre-0 513050 r,
Calls 4. ac0ra lsombre, 080rca 8d 34p8lm4
Ave0n0d. Solar co0lplet8 4A $13.25 v0r3
PPrdximo aIs Avenida0 T0r8.r,. p.rc.llt
30on s8u00cere0 1.08deI 10 x .6880800 rle
c8: 1$8,700.
ALTURAS DE MIRIAMARi
x Pooe,"P...4.8. As... S... .., M4n.
do-8. par808 0080040 48.88a. .I Ai..
$15,'o 8 8
Lot. d* 100 worse on Ien 1. h A, -
IIdold Rlarrin G Nit,;ndwa, ] -t.iliAd,
Precito. $18 v.ra,
BILTMOREt
Oportiendnoco." 5Pa ,u proo. iW.84..
..... 88 F 0.. 5 n ,, ,s,t., t ,t1
V l'toi. cort pozn tle f1a ',,,In eorn, hlr*'
r oplO pore cuts h(3 fh11u1 ta. 'Llh. 1. 1:
03 x 200 88 0etn, e 811.7"580 .r- Av-8d1 8le
Is 801. 888e0tr0 8887i)an88 y48. y navtio t
rrecio: $2 1& varn
AYESTARANi
Con 11-f. .t 1. C:lsad., lot. do t,$0o I.-
ro.. I 0*re 8 5 r e. 8 .

115 vlr.
EMoIl8, poO.S.lul8 T848lp. pu~ioa.,1 88d
8I8 79 0948.0 o-n e34788 858.8 'r,
,8n. 1838veto
AIMEINI)ARESi
Callt 814. 80804 .ombr8 Amn8but8IN p8 8
r ont, .otrr ,, Mi 10 I78 x 4.575.
-8an 45758I s,-8 8I'l0,l8, 170 0888
CalM88 P imde..10 o pAo6p, l" 4Ip8r8-
me~nt~a.l 'iM ld Ol' !T a r. P.'r I;, I
Call. H, p Vr6.io Consul.do, nleol n
I8 oitt.tir e I- 8,8W--. 4e15 Is 223.
r48 P'reco $ 13,480
Ca.8 84. 8nit. r y 0G .
c~rlmlo.lo, de o I % l" p 12 I 43 Vi.
8'r.olo 858v.r8
AMiPT_3 AUIMENDARF. i
C.ll. 088c.0,mnlbu8.4 pa..8i t1 a .' 4.8
sotrod., totdno o,4 0d. tId 01 2 40. 8
Aoo. T r. ...a 088.. .0..I. 88 I
IA ...... d. r- ol'.l 81 ..11-
P0rrel0d8 d24 x 80, r, 1111
Oul0.l8 Aw.nld,. .coorpsombre. p.vads sI
I88nv0a8 de .Playstpa-d0 to 89 o x 30 1.
r as. Pret i. $4.500 "


MENDOZA Y CIA.
O11o1s11 305. TIf.M-6921.
r 8841.47-8


VENTAS


49 SOLARES

aI runii ruma


I LIW .'l'iI iI


-Itl


AiLPm usMENDOZA


OFRECE HOY
0


HABANA-BILTMORE
Entrietaffiente residencial.
C-era -dcl Merici Academ-y.
Lotes noTy altos y a corta distancia
de este magnifiocolegio qtUe abriA

30 | 3r '9 'n
Siiperfirie: 1,768.80 V.2.
A 2.75 la var. 1
311 Ir 59 1,irn0..
Ssupertkiei: 1,768.80 81,2.
A $2.75 In vara3.
Total: $4,864.20.
$2,432.10 de co6ilado y 36 plazas men-
suales de $73.99,. qut lc incluyen capi-
tal e ilitereses.
5 ',, descuento por. 8 8go8 de con.
lado.

QI:1Ni'A AVENIDA
E8-8ttuina CaR alle 5B.
0gnilf tca ),' 0 8nll1 08877es 81u0ta ell III
a88680 de lit st8 8bra de la 1Avenida c8i8
mils rut[ira de1.a Habanta.
SRutiis 32 N 79 al (rente
-- 49-l2-pOr--70.7,.4 -nw_. ..
Superfirie: 3,475 V.2.
A $12.50 la vara.
$13,137.50.
-. . -.... .

QIINTA AVENIDA
Enltre 50 y 52.
Acerio de lo sombr..
19.64 por 70.74 aram.
Superfticip 1,390 V.2.
A $12 V.2.
$1(,680.

MIRAMAR
Calle 24, entire 1 y 3, cas i esquina1
a 10
30.60 p1r 53.06 ,aran.
_Superfirih: 1T,623.60V.2.
A S 9 7.2.
..14,612.63.


PROL( ONGACION
D)E SEI'TIMA AVENIDA
Magnifico reparto en conslrucco~n
Fri la prolongei6n de In 01ejor Ave-
nida residential. nRutls 32 y 79 frente
al Reparto
Soltarts con8 (rcn e la S _ptinil
Avenida.
23.60 0por 41.60 8arm.
Superfihi.: 1,168.10.
A $7.50 V.2.
$8.70L.75.
Puedt pag3.r $2,0.10 18 dronladn ,,3'
el 8est8,, Len 3 0110ensatinl1ddes de
$179t87 que Incluyen capital entle-
refes.
5 88 dtcu8tt o8 p.r pnr 081-'on-
tado.
*
REPARTO()
ALTI'IIRAS DE l.A PI4AYA
A do$ cuadras del trnnvia y de Ios
rutas 30. 32 y 70.
Zona muy fabrieada, pr6ximn o bo-
ticas, restaurantes, groceries, cines,.
etcetera.
MagnileCas ordidas.
23.58 por 35.37 vara.
Superficie: 834.36 V.2.
A $8.50 V.2.
$7,092.06.
0
VED)AI)O
PARCELAS
Accra de sooobra.
Calle 10. entree I1 y 3'
10 por 30 nietro.
Superfieie 3001M.2.
A $25 M.2.
$7,5M).
0
PARQUE RESIDENTIAL
ALTURAS DEL VEDADO
Con frente a In Ave de Kohly. de
double vian88ntr muy alto 88n preri,,a
vista al malr y ai la cindad, lUe no le
pu,-den quit"I
RuPlo 28. 27 y 79
23.58 por 35.96 0iripi.
Sulerfici: 848.1(1 V.2.
A 112 V.2.
10,177.20.
0
IIEPARTO AYESTARAN
I.ote de 1.042 virn aon frente a
Panchlto G(e' 8ntre Gral SuArrz y
P'droi I'orrz.
A u8a utdra 8d1 Ayextaran
,"Magn Ilican medldaA,
35.37 por 29.47 v.ram.
A $15 V.2.
S15.6-14.25.
Tamn16n 4 8e pu8,e ve8nder 10 o3 60o-
lares de
11.79 por 29. 7 Vo.
Superfilr I 347.65 1.2.
A 15,214.713.

IREAI'EAI r1-3, SEVII,.ANO
C'alle Gertrudis esquinia a Inglbs
F r|lltna de fragile
20.64 por 3 15.38 Mirm.
Shiperfhleri. 730.61 t'.2.
A 58. V.2.
55,8,4.81 .


ALTURAS DE


BELEN
FRNTEI A DOBLE LINE
)DE TRANVIAS Y A UNA
ClADRI)IA -)DE IA CALZAIDA
DE COLUM1IA I

Se eal<|n plrrelhnn do(l
nu11an8ni 5 pareholi doe 25
nutronm de fondo frentll, qne 8m elee. h8for
141111 4l40,10 a. ill. a I i. 81.
Tl.1hfono M.8568. Y por la
tar41, tlehfono< F-3269.

1111-11.-5172-49. 14


ENSANCHE DE LA

HABANA

Ayetare1rn, 3 Oo 1I,- ..f 1 r- ~;
'T' mln rlln l (t, .... ... i I., 1
S104 MMetros ".e' $"i..,
inform*$: A-2ll3.
'itin, y Stinrhex.
Edlif. Larrea. Drpto. 326.
Aguiar y Empedrado.

U88-I-H-53530-4 1.3


PARCELA EN EL 0

VEDADO
16 x 25 Mt..
Ul 8 pafreela d 0esqU0na do 88IT,0
t de 8 rente por 25 d8 fa .,t '
h n Wri88Crl In10n 0 03 e .25
l'rerio 8 75 metro ru4tlridol
Inf,,rmev"
M-3060, F-627I.AHORA


Sin Entrada
I'ARCELAS DIE TERI1ENO
IIEIPARTO NIUEVO
A dihz nllnutlo lel Cnaplollo.
MENSUALII)AIDES

Desde $5.00
AGUA aitnndunlr, liz.
A 'VENII)AS BARRIOI)
)1111ERO
T'I.fono. ('Ciilro gfu1 guu;.
MArTEIIALES
DEC (;ONSTRU(;CCION
A PI.AZOS
Paran 8yuiarloa8 til rln rliir


rfilldo,
It45NIFIACIONESA|
Informant
,B O G 11. SIt. 1.4)IEZ M-1306.
I ___--- -- ___ __
,1 Ui1-11433349-12


IlllJII/ so5 F1NCAS RUST1CAS
IENDOZA .' 8 ,827 -,7A
0V1N1DO 08NT80'O0A RICRiDENCIA CAM-
lilin~l l i afl Ipe;t". enrnag llfc tintvadel Willy. tit-
AMA8RGURA 205.. 8." V804 1rarlt al. l 8 lh88 .dt u .,I 68
M49494. I1.dr840 .8 1 0l.... 0A.a8n8j.gblo- Eli.,
l- a I-4 -1 o d.d8. l t8 7.. 8 A d 8 6 8ll.l ol d 08V
1 I-H 7272-4$- 2 3a.1 1,8,tar ..8 93-08o. 8 88. 00o, o 8


S0S A
GENARO SANCHEZ 62,


San Nieolhi y San Ilafarl.

Cafe TORRES


entm la. y 2a., Vibora o ffI111- 7 5

10-UH-H-5034-30-13 -

51 ESTABLECIM1ENTOS GANGA
GRAN BAR, $10,000 NG
-n ,inot Wp ivvlm ll I,- " --. t
. en d "l8,18 0 8 0 n ^ 0 .8 0 .0 1 .... ..... .. .... .. .I, 1 _,O .ilii8n 'r. i n i 4it h la ,,
dndt, ( G o, Mont. y 8 Jsla.'i T, alllll, llt local ton ini la.
8688804 p88 t 54 11. 0,888 1481- .13
80^.- n 880848 F0 158 o9 pup85 1141ci inil>, rt'ibe 28
i .I% y 8,'i.S0 lllr 0 i n, iId ly88l l,'i, h,, <"14t cN. I'lallo 5rllllr41e, ilenlrada
.pllidel, Id ll N o el 0l i l ... e\eI~
dl 88a888 .T40 48 N 8.1.0 ii 0 8 1 1844' 11 "811.110.5 1 l484 -51
d. Ju.ln n l.posrmid. i iuplll 1 tp r 4 h1 ntlo. r t di
88 V ,NI89K CA'MION 1DR IRSr F.04'O 8'8ON8 re to.p :, 1 $0,7 O.
i8 N 80,88 O 8' V8888t8i li p88n o 888,der Is l
IS.l',,, l, .h, $8. 80 h,88088888 dl 0 a
8 It .. I O.,' t , ,. ......At- I 8 0 C O *E | 1 1 0 9 2 8 2 .

h lN r 22, l. XIn n l> l, Z AI h | ,li rI
tleile A23, .,d n'o W qIt ll l Pn~l
8,8...... v 0 ,,88, v I., 8888. ., .....'180888... 53 AUTOMOVILES Y ACCES.

,,'ii .lr i l i. --;, -' "' 1 .'Ii n l "t"I ( ; t A U 'An l o D E o o N s -
alrda d re hno n Cn 1 ll+ u n hll ) le U
la i t, p l l, ciiiai 111. 1l" al t.ei'l -" l '" adI
0d84, dlt4,10,%1.4-lw84488 ~ lo a am- 40818388080 18
............p -. o. ,'7 ," ..... ....i, ~ ".d...

1. VV4 n1)E F. I'NA ARNItKIR.IA FN Kl VI'dlsT.\
\a 8 il88 h1 or8 (30l c0 on J o nle 114 5 8t0T, H'h 8. ,8,8i0,8.8d8pl 8r 8, 8'e o8I-dura.
... hun t, \ m .i ,,1 1a. .... a p I-i ,or -1

,,,,l,8,8,,o8C 8888l,88080818 5458,8888 on r i0,/ "o''v1'' 1N *"i .,8,,,8lo io
,1 1 y .MIAICAv. C Vll'ASA INbl l-----.7.lOI-
nml.toid- terorol., iu p,, ip l Iil Vii r I., 0E1N M!1'{711!I
ta, glll dll no i .e-tllv N, 10 T'. -l'', V.h, ,4, 2 al 6. (A.Jale D hl

%'ENDO111________ 11-5IA 81-51-0UI194, (MO 8 NEV VRLO Or
VE IOn .~qu l1{D lAbin Preparad. --,t'AN IN t_ 1.a()' p a m yd 7 A123
80848l"8845." 308443 400013 40888

.LEoS E ,08,8 8t,, 0,,' 8 1330." 53." 84.10i
11 ..-I, DEr,j.-l. Ai.-,l. 'o1o t"_,.. t
l Pldr. 1Sn 1094- 5093c -11.1 S,' PONTIAC DEL 48
( 1 hellbl t) Ir 'sno, por embar-
VENDO GARAJE 8 8 8, 4 8,8,...8.... 8Z8803 0 8y0t.Nl8881 do
8-,, 8004804me 0 re en Illh.n r8 8Ti80t'8.6p0. 0rM_ pr 8 e 0 en .
._ 11b g soln ,d- viiint.- 1'a.e ~ l-I. 177 l AS-401fi_ 11-549 -53-1.1
o,,8,.1..... It...... s 08,,e8 1.... 08, 8. (3 A N G 4 3A
88,8l588888 olron 8o.olo 8eg, 88888.8Infn 088888 888ro 888nl 8,8h8l 888088888008 l ol'otu Chevrooet,
ii.i 8 .i lh, 84.,i, I ,~ I 80,5 ,, 8,8,0r 00 e la reo r l00 ,8 nn
r .e t .; ..di.-eaza ca~ue
Vi-.NDO ) ;sQ. EN F"" 08 al'"' a
I ..... ~ rrld pireparada parn tlv% .plullt_ 357 11-1492-53-13
1,,, 8 008 048.l 5808 l II 7 8402I5A3t8AI0VEND.'IEVRO-

884 4p88o1808 '..80 372838088,88 S...... 08 804 48118,84900
tln, patnnt leo 20 p- dLlito
:en, It jI~ cl~ lIand de do..4 ttp ,ela. g,, g rn
i48~ iicv~n rel a 80008 1880t1,4 (){4 800l,,lo do 2 8008 ,,8t8ltt',r l ,8,88,,. 4880888,
88 788gr804 h8s8r 008 0880+ 00r 80,,, ,,88" l" ,l8,88,8 .88888088i8hlde So p88so.8

sM 1100 1 00 081 8A49 U-11178 510 1
Vil, I- 01MEJ 44 AR Ifll5 I .. 1 _1:121-13-11
....t" .....LA l -nrAOLU
8.8. ]ntlroo N.. ] 3ntllt No+ 38 0 .OR ALGO
88l01008088.4,it 88 0~l~ll 0'.. il e in P
,8,r4, .8..' 80870 C,,,le

CAM ION 8.......... . .. .. .........
,,., ,,, It 488 88 ,8,8..8.8 ,. ,8 l',8i~.88.o 88884803080.0
,rl prnd. Gdraff Stndlu, A,, ..\ ,,r+ 7 ,,v h ~hm t,
It H ,,E l h, lo A-9497 I a + . . .. . .
8.8044 81 . .. ..4, ... 8. 0K.
+_ ; ., .,, 0, ,,, 8 ,8. 8 i 8 11,8 18 .00
GlRAN Ol. ORTUNI0)A8N .
00'88,-88 0 1008.88,II ,408.5384
V9-,, 188004. 08I8 08,80,di... ..
vi ,,?J ,laO ,, r: . ... 1 ll l l pe N 1 2 e iJ i i n . ....ldl ..t ....t.i E I+ t T H I 0 P

hA- 1 r1 .1.. ,8'i 8hl- 8888110 88.-
8808,888 noo4 80.88. nh8.8 laet1q 8801880888888 1.0031- 3
1. 142 1 4 ,, I'41 \ i DIF 1-A (II E 1. H7)DE p,a

B .I49 ,4.1 88 ,i,, ,,, I'M .1828 8.l 8- 88000h P, o
241l b.1"InIA, VE II ili.I'i $0 1 eIII MA~jI~ I~I 2( A eI o.DI
t "llJ i V l, i ll.)' i IAil ,{ ] _r_]
I,,~~~~~~~~~ lnll"MA nr,, ',l+l' ........,
80,,,. l. 88 ,8.8 ,, lo8 2+, 804 ,88, 888 ,.iv ,,,88,,,.8 38888.-, 1888 888 CO 80,.
0-8 1 1 87,0- 086. 888-3/enta- 0I8i8 ri8)8 08., ','" 8 8..... 03 ..... ...... ...0 88888888 r,,


o -1 ( 1 6 8 P84. 188 88l80 I 01l1 k FlNa
8]lll~ 0n888 o l l'e ,,i 7 8--0 8100.88,04 3-1.


SE VENDEAN .G"A
.l,,h 42 4 ,,., 88.8083888080
04t 80. 8888.3 8r1, 8 40.ii ,llh ,0 Mil. 8,, t. lrL %,, 0. .88 888,8,8 8hh 8l 88 "8.t771 13.8
In.r, Jau V lvld 88R~.0888 .I'
,,, ~ ~ ~ 1 ,6... +,,.t, A N G; A "
$2,809 M1A(NIFICO NEGOCIO 88 8888.. 00.... 80.a.. .8..... .pit-
Barra de refrescos, conb 1,t.1.- 8 8. 8.el 8l80 0.erra 00.8,<. t88i ".488
rapo, caft-, confitu8as, gratlza-
dos,r t'arros. tabacos, htcal am-8 -OLI NMOBH EI- 19-1
pho modvrlo 01n vivienda ane- UR';"ENTE VENTA
xa01 aiqutler $30 coil contrato, 88, 8 ,,8,8, 0, 8 .8 0.8-
buenr punto guaguas tranvias k,,808,,, 08r8888888,8t8t0,888 U88-
puert Concepct6o i 54 entree D 088588 V.3o,, t 8, 6118 .n v-
htctas y Buenaventura, Vibra
Silvio.F D-531-51-911 ,, '88 8,8,,3. 0 818,881,.0,-
. . . ~ ~~~~h", .ltd,, III~ Vendo, l) ~ t rt~ro
LEA Y ANUNCIESE EN Elv1 ,-A- a 9.88, 0 80 12 11 An8p88-
MIAR10 DE LA'0 "AAI 1NA ,339003.1-14


L


-r


VENTAS VENT. AS VENT AS
4. SOLARES -- FINCAS RUSTICAS 51 ESTABLECIMIENTOS
81 AO 8Ar 8108 bOL.ARrES 4 i600810 4A8"1-0 L 8 N V..0.68 -o .....0 980 BODEGA CANTINA, S1,H)00
8838888rsirserou~a n 'to 080,eo8.0 45', 841188808884 8 08,88088. 86'.0 oTo 080 8800 e.,o'8
0e 4 ntre 5 3 .- ----e-- - I ,- .- -. --"- -' a
... ..... 8= rer. o "86 .3 f0408 00 l ,1 l8 f _____ 4" 1 I N. ,. 8. 88,, 88. 88 888q,, 00.. 8-,88
que y 880nt8 881t. $18088 88p0 [,8888 P771T8 .8 0l ",, 1+,l ti
!+ ~~~~~7r"lr %AI)I N + 2 ..............""=+
880y~o. 0 1,8.2040 )1.."920 4vi0.PFQL.1ENO BAR. $299000
SOLARES BARATOS FINCA $1950 \T.,'84.8.8.
r0pirto,o. oto.ryproxioe, tro 0010-8,8cnI8,$ 958 80,., I 808P .r, 080811
p~ll w. ,! I" le~t',on ,y i~ bn.lvh o ,n 20lt atlltllLalla rht : Ilat- '." If-5484-7,1-!
'I let, Verdatvrrtap gangxs. I)r nee"idad letoin," el, ,I l., tlgiI % ph . . . ... .
.... t rr v ir m ir sr s a r,+, a g v: | V I D R I E R A C I G A R R O S $ 1 ,8 0 0
8808880, 808n8o0 et 0 -0988,88 de60 83 88811888.4 l~ oCo ,, 10,th 0882 818. 888, oGX 8. 88 8'e ,T. ,'a $1., 8 8; 3(lars 6 ,r08
_801-30 o- _-. 0 ...1. 8 h 58 Sa l. 8 3 J 88 88.
28022"A,018880. 18118,01-500

ESTPENDOTE FINCA 25 CENTAVOS 0 04
A n8 8tr8 da d eC.8.8 frente n 8 18 1 8 ,rb0,dg -Ir ' '' 08880888 0 0..4 -
.8.0 P....8 1.0.00 18 2.. 18.23 In2to 0a. 1 1, 8080- er.\ r : |0808 8. .8 88 5480, 1-83
toi rl lf: H0n.A-949 3V I e 1 Cl*s ba l t8 8 8l88b.n V \lM,,,0 K ,( l-10
881 HEl 1( -... I444-40-14- -4 12 ,l'.'.'"< II.888e188 e. 8 8 88 8' 0,8806.08 0 ,r8 00.1 gN____________________________________ ''______ 14 0 0,8008 838488400 10 8., 08808 886 oI,880
VENDPO EN LA -VIBORA 8 --,0-0WW, M-6886 A5-9. 0 :,5.t3 0 Do h8D.81 1,, to, .r.
3if o m Lir ' r,'eIll-, -hl ) P-edr-.Jo-
V e n d o p a r c e l a d e te r r e n o e n . 0AD. 8" ,1,, (7 40 1, -
Ave. de LIt,-riad er,8tre O'Fa. I
888, Hee\t d UI*..r,"' 1 4I.'IFII II I-'IlII lIIT
f 'r al Hered ia t de I d .M t Dt 1'-40 2H I a
Irent .,00 Tr[,. ",, 'ti ll o I 8d.' ,, . 0, n,-.8 I .1,
i.rmie-.. iej881 1,' 2. 8. -.. . . -

C s, t l 1 8l l r ) 1 -5 01 o9 9 4 1 1 4 ,1- . O.0o F v. . i .

I'[LA1 F .4 'rA AIIA_ '_".______"'_"_'__".
1-1ESIDN.A, M18RA A 808 .. .... ......
$6(h l ..".;;, ,' ;s ,,l re ,,;'., ,

N8en1o solar de 750%ara, FINCAS DE RECRE) (AI III I LI,
erea1 gle s ia y Via B ln 8 80a, 8rrente o 80Sem8n8r87 0Bi,,, 0.t 0 tl8 ( 1 .8 I)|48. O1. lD 2 n
8elec. c8ub, 808888880 810ar~l 088T,08, .088808 'P 9E lOA n LAS8 R0,9.
ell ,n I .00 .in.o. Armn 'le- ,.lre. I d 1, O .....p El. D1'ERO
r* "a , n A lBl \,.dllle d eli" t 1artd e.
fono84 F-6372. s1eire. rel026 gr.c 0 o 8 ,. 888 .8
9 88008 0700060 8 088rt el ad,'h e -' AL -9 198.

UI| 11- 41148 0.49-;g13I at- 8 1 ilr I Kll `l 8 h lit8" pT8'
t 0 8 8 8 s'8r,' 04t 7' If(, ., '0ll. ile I 0-

1.e d Gelquiia de +A~vrnhdaT,, +%'ElP rnl )f ercon tile, C' "
ceer 3 Calle 44, c'on 36 60 % 31 NoI
N. B''A1%hh\1 0ar'lwi. t88 300x. Edillf. Bacardi 309, M anuel.
h tA e lo t' y Civlbdeot. 'roh,-f.11-731I.
........ ,, ... ,., ......... T,.,,. ,,I ,, m rn r.l "

9-42.863808188 88 ~ 88 0 7 T orres-
Sti l Ni,88,hi8 y Sti ll Ra..el.

QUINTA-DE RECREO VENUU
Late de' 30.344 %,Arm$ coni hernmo I1.
y a pl l. ..va propl7 p N & Es CIlOS AL AL ANCiE
-. .......... ... ........... .......... I0A S91 rrOi)AS LAS FORITINASI
eAc ,ol,-.rrt iai A,, o ,e- No) IMI'ORTA El. i)INERO
....Ba,wa,dilla, Jain.... is- y lF "F' (;\
88 I-0 8 B888811. 1 It,88188NC
'nl e 00ese l 8 hat IST AL8 MA CE FE
mterlnes, ec InfolneS.en lo cor-retera do M cttm,3t1cf.+ i

NewE8 4 E,' eroe til. C' I de I y '2 cc bnller i o.,,, .. .
Eli.Bo r e" l l,, ~t,8l0 88840

Edif. Barardf 309. O ra 2coiallerius, KII. t2 ah', vcg....hah ar n
Q.1O tt o 1 1 c a l lo r io K. i 88.5ahr e, nle n t n U hld e rln a .... 8 10t 0 0.r e
Teif. NI-731 1 1.d r 8080lo8, L.8888 y181
Todasso o trew n ci lilor m re ~litt", teng ol," pill" bA-
Tod s o ntoq tl 1 l~l/ll ri. ,q`s, Ill r. o mlhln emtnilo ,stiible-
tl"'Ilil~ to ptor propledaid l a I a in-
... ...... .. ... U --+4O.4913 .. ]O E!C I{ F~l __ ,e .'s,,, do -A ueltir, Ne~guctus xvzwr-
08 -C 0a 11d- 1I 0I os d talle 8 0


[PAGINA VEINTICUIATRO DIARIO DE LA MARINA.--SABADO. 12 DE MARZO DE 1949


AN U N C I O S' C L S F CLAS F C A D O S D E U L T I M-A


ASO CXVO


B AOR -A


V F.MN Tl i A S VTTF a MT A R V VPMTAC vrMTAS


S3 AUTOMOVULES Y ACCIF.S.
CHEVROLET. FLEXTLINE DEL 48, 8.00a
Ks. candnado, como nuevo0 radio y eguro
it ....... r,,,I .l. l "- u i ".an I I


CHEVROLET 19IJ LUJO R750... RADIO,
.goma y nylon. Santiago 458 -entre Zan-
ja y Saild, Ra.aI. Medina. H-542-53.-13

A la primer oferta razona-
ble vendo camiones Dim-
Smond y Dodge y Ford. Va-.
los en Zaldo N9 5. Informed:
telefono F.6322. De 8 a. di.
a 2 p. m.
1UHH-149177-53-12


OLDSMOBILE 1948
4 puertaa ,lf'o Hydramatic, estA co-
|mo nueva. 'Trato dtrecto Con par-I
Ilcular. Vease inea y A, Vedado.
'Storage) todo el dia. Preguntar por
S.Manolo.- --
UH-H-4854-53-13

ROQfU-ALBERTINI
HUMBOLDT, do Infanto a P,


APROVECHE NUESTRA
LIQUIDACION
DE CARROS DE USO

CHEVROLET . . 1948
BUICK Super . . 1947
BUICK Super . . 1946
PLYMOUTH . . 1946
SEDANET Old-. -.. -194r6-
STUDEBAKER ... 1942
CHAMPION 2 p. .. 1940
Cup4 DODGE ._ . 1940


FACILIDADFS DE PAGO
0

ROQUM-ALBERTINI
HUMBOLDT, do Infanta a P
UH-C-435-53-13l


Agencia Aulom6viles
Sdel Vedado, S. A.

23 y I
.........MOTORESIDE .
INTERCAMBIO
60, 85 y 100 H.P.
MOTORS
HERCULES DIESEL
de 80 H. P.
Reconstruidoas y Garantiza-
dos para una-nueva y larger
vida.
NO JUEGUE "ALBUR"
Diferenclales da double luerza.
Aceplamoas intercambio por
diferencial sencillos.

H.5423.53.12


LOS MEJORES


AUTOS, A


Bajos Precios
CHRYSLER
Convertible 1948
$600.00 en extroas.


444


BUICK 1948
Muy bien cuidado.


CHEVROLET 1948
CONVERTIBLE
15,000 Klms. caminados
muchos extras.


CHEVROLET 1948
15,000 KIm. Radio.


CHEVROLET 1948
Radio; 21,000 Kim.
caminados.


53 AUTOMOVILES-Y-ACCES.
CHEVROLET 8o 88 .M ENTRADA,. It
'et._.5 de t44.90.
I muy oara'to.' Chevrolet 1939. Ford 9396.
La. reunite por ap l. H-5335-5-H
LGANGA 0 1LDSMOBILE 8EDANETE 19471
con-radio y otr 9extras.. v4alo antes de
Aicidlr-.lannina--1B -et ;or
illi98-5 99-S5-3. 1

FORD SEDAN 1941 A
Con motor nuevo, 4 gomas I
nuevas. Acabado de pintar.
Verlo es comprarlo. Se yen.-
de ,arato. U-4644. .
SH-4423 53.12


URGEVENTA
Chrysler Windsor 1946,
Scuatro puerias,_todo perfec-- -
to estado, $1,800. B-4492.
~ UH.HX65.53-13

SE VENDE
Jeep 1948 casi nuevo,
$1,450
R e .Ur pra comprar usa 93 -, I
u9n5 050508 :Agencia Nas.o9.W
e Infant.
_ -- .. .. UH-H-4e .o-8.93.I

OLDSMOBILE 1917 l
riPo 98
1, Ul .+,h5 9 h' grandd. plo.f..
no i, 'f 9..no d
iu C HeII 23 _NILjlm an,^
..... ..... -jI .. .' .. ..'


Ulf9.-H 5475.- 13
;.NECESITA PINTAR, RE-
PARARi-PONERHLE-GOHAS-
nuevas. .entodurao, et.. a 9u
aulom6wll o eaun6?
Ud. ellge ilbremente l tiller y no,-
otro, Je prestamos so tiporte pars
ser parande do use a &cut moses.
Le darh mojor servilcio y aumenta-
rl- su valor.
A UI0AR 411.
DPo.p9. 4. H-,,5,9 a., o99t90..
UH-H-3a10-364-53-17
EtIUS ESI LESI
Oldsmobile 1947. Dodge 1942, $100.0
Chevrilet 1948, $,375. Nash 1947,
$1.575. Cufa Buick convertible 1938.
S$600. Cull1a uipO Bu0ick 1939., $80. La
-ialltUH.A94 Wq~ll-P|ymout T 493 m.0-,B
P'aCkard 1937, i30. BOSOR frcillda-


Paradero V lbora.

_____________ Ul-H-084 .1i-M-n


JEEPS
Aomplclamente "nev3;t^-
de repueslo.

$1,750.00

GARAJE SANTA FE
PLAYA DE SANTA FE'
IIABANA

UBI-11-4650.5..13

BTUDEBAKER 1941
... .. 4 puerta .

CHEVROLET 1939
4 puertas.
5 0

CCHEVROLET 1937
4 puertas.
CHEVRO-- T 1942
PISICORRE
-n
B U I CSK 1946
9555 radm.s
F OR D 1930...
to'- r r0 gm
OLDSMOBILE 1942
U14-45-5-13-FORD 1940
4 puertas.
'--

Auto Electric


Co.
23 y 10 VEDADO
E-9922 FO-1890
UII-C-433-53-13


VIA BLANCA
MOTOR COMP.. S. A.


S3 AUTOMOVILMS Y ACCRFS.
.NA... PE *.. DEL o 9.9.oe I
____ ____________!I____I D I I
IvLYMOUTA 19491. PINTURA, GOMAS RA-
di. btuca chivo5 etc. 1,000 pftos.* Mey- o i
lde. Telkfono 1-7490. Cerro. Primell8. 9
VENDO CAMION PARA LECHERO. CH -
vrolet del 48. Equip 9do par& sallr tr.-
bajando con chaps y circulacl1 n de tran.- 0
A-3270. H406-53-18 -

OLDSMOBILE 1947
TIpo 9. Carro grande de lujo, pro- .
plo pare amllla de gusto. Poco use,
30.99 a 099003000uatro0mess dR1 d Ies
0pcall. extras. 'Se vende a la prime- '
ra o9ert9, pore'mbarca r. Avs. 3$
0* 43, eontre4 y, Mlramar. __
'UH-H-343M3-132

VENDO BUICK SUPER
1947
_ pOr comprar Buick nuevo.
Darfa buenas facilidades.
FLORES N' 560-
SANTOS SUAREZ
UH-H4948.53.13---JEEP 1949
COMPLETE

S$1,800.00

EL AIRE LIBRE
INFANT 710
Telifono .U-5554.

___U H-H-4 8-o3S-l;

NO DEJE DE VERLO
Regain preci0so Cadillac modelo
61. 1941. con radio, 9 om0.899nuev09,
mecon~la perecs engeerl ag
ni9io, de todo. L- doy primera
9ferta razonable. Verlo. Mestre. Te-
90/on9 F-4210.

1UH-H-15247-53-13

BUENOS PRECIOUS EN:
Cadillac ......... 40
Cadlllac Sedan tle ..... .. 48
uChevrolet .
Cufla-Go. .. 48
Oldsmoblle Conv .......... 48
Lincoln ................ 4
Pontiac .. .. .. .. .. .. .. 47
De Solo .. ... 47
Buic 41
Cura Conv. Cadillac". c ".2. 4
Buick Conov .38
Otros carra~s de distintos Violo. Fa-
cilldades de page.
"AL941A"
Trocadero 10 casl *eq. GaUano.
C-431-53-12


PLYMOUTH im,9407
1 puertas, radio, 4 goais nutv.as
Bugno do 9odo. Calzada l 801equ1na
a 2, Vedado. Preguntar par Juan.

UH-.H.4774-M3-12


AUTOS y CAMIONES

COMO NUEVOS


CAMIONES
GENERAL MOTOR

10 Ruedas CHEVROLET

Curio MACK Tra"tor.
--*--
Camni6n STUDEBAKER 1946

WHITE de eslaca.

CHEVROLET. 12 ton.
de rosa.


AUTOMOBILES
CHRYSLER 1-8- 47- 46
6 y B cilindros.

DODGE 1942 1937
--o--
PONTIAC 1936
-0-
PLYMOUTH 1939
2 puertas.
-------
CIA.. IMPORTADORA DE
AUTOS Y CAMIONES, S.A.
ts No. U


I


-I _Agentos:
LINCOLN 1946 Praildntsi D. RAMOS PLYMOUTH. CHRYSLER,
Radio, perfect estado. AGENTE AUTORIZADO dol FAROO
S______ ;IIRYSIER, FARGO, P'I.Y- - __-- \
SMOUTHi CARBALLO Y TOLD
BUICK 19-16 COMPLETAMENTE NUEVOS
., puertos n..Ien.. i. ....r,.5 INFANTA 104,
tnm.d88t8 9 VAPOR..
la eda&. -enktrq 15 y VAPOI. -
8. ag*__Aceplamos aU carre come_ prts
do pagea
I'O N T IA C y 8.d a ti" fao ttlld U -adC -.s.
0 U11-C-97-535-53
PISICORRE 42 CARROS DE USO:
Radio, (lIN1101l.El.
-- :".3MIT',1" Oportunidad
--- *cun cvomirct, U uUI L1lld
d8. 47. 4 988988.
(C IRYS1,1 R 193:9 ('1nl16 Sr I rnci" ..... o .dcit q .... s ,a l....
Perfecto coiodo general 0. 41, ladado atextraVero notionn de, -
o I'(111 do parr veolt, Pit lo+ Oh1A,nobilo
~ A 4l ,11 4 lal. del 4t, dmp oado de p qIlel en9
(tu- I'Pl.'M()W. TlIIl. 30. .9tlt o io. s o ea con ,,lo 7 m.-
TA m s arro s rnc..409il89, 9n 88 Or e s 92 559l k909n1 %er9 ., 95o'
TodI sto5 c'rnr, an N, Idlo 78 ds 4 pu .rta, color '9 rd..
1IOC l1 dad "ll,.do pagO s d.9 47, 4 p199..l. ,, lity 9o l9.99o, ln et'nomico de'.on-
Acopto1il%: % .i cOrrO 9e n '0tl) asumSo c 9m5o el carro mks chico Co-.
rnn-5iilO 8d9 o 7 IM M.3W,,. nl 9 110 de radio, 13,4P0.
DOI .)(., ".la*-patt-or ad Mi ac.p l.r .108
9 *A1 4. Cuonlkm d* Lu ...ttoa. 5 Una verdad0 ra 4ang8a por er
--E .. 9llST l| .tKlAi:R, 1i1s alto qa. 0i. h. 1t1 issa.do 8e
EL S h .mpl... 4.1 47.. .. ,is.mar La lab .... 8.099 .do
J o, ," Ln -- 11 a. n> a I p m n "
.. E VI BA NA AgnBLc4Na Figlair tim al
25 NQ 1L7 elsqtina MOTOR COM.. S. A. Ageno2 1r2, dareoneo di G|nia-
' 25 N 17 requin FABRICA Y VIA BLANCA Do 212, entre C onc'od|la y
lospilal. Tlttono i X-3261 irttles.
984439.-392 -| UH. -t $-I 9-430.0 92


53 AUTOMOVILES Y ACCES.


Como nuevo. verlo en Hospital y Coar-
'a III al cootAdo del Hospital de 8 r.er-
[enc9.a.m __,gp.H-3473- 54-5-13
FORD MODEL -A 1931, 54J8 UNICO
preclo. Se Ie scabs hacer repraalon ge-o
neral. 17 N9 8M entree 11 y 14. Almen-
dares. I 6H-W-53-139
SE VENnE OLD8MOBILE DEL 48, 5 CI-
llndros 4 puerta9 y radio, prctlicamenteA
nuevo0, 1.420. Inl Telf. B-5237.
H-5309-3-14
FOR EMBARCAR V0NDO I MERCURY 48
completamente nuevo, Vista hace 9 e, no
Lrato 9an revendedors, no mo39ten9. Sub.- I
rez 267 alto e quinao Xp9ran9. Jorge No-
Val.. . H-52 -3-13

BUIGK-CONVERTIBLE 47
Roadmaster. color negro, 5 gomsa
nuevas band8 blanca, radio, sire
frio y caliente, crIataleso asientos0y
fuelle autom9itico, forrado a9lentoa
botaflex. Cost6 3.100. Doy $2.100 o
camblo 9car9o pequefo. Galiano 210,
bajos.
H-5478-53-12


Aprenda a manelar
Rpido-y eguro en utom~vile de
DOBLE CONTROL. (Slatina paten-
tado). --UNICA Eseuela 9ut1r0i9d
por la Comlsi6n Nacional de Trans-
portoS. Serledad y garantla abao-
luta.
No s8 deJ 0con9und8r pepr anunclos
Ablerta hasta la dleo d e la noch9.
Havana Automobile School
MORRO 60
U1 -.49H.C 4 l-1.0-14


---GA-NGA
BUICK SUPER 1948
Color negro, gomas blan-
cas, radio Motorola de itu.
hoa, >uachivos, vestidura
Nylon, priaolicamente nue.-
vo. Precio: $2,700. Garaje
Fast Delivery.
AYESTARAN N' 403.
Tel46fono F-9113.


POR EMBARCAR
Vendo "Ford" Custom 1949. 9uatro
puertas, bands blgncg, marr.n, e0- i
-m-T- ,U0vo. Verlo: Calle 2 NQ 609,
centre 23 y 27, Vedado. De 3 a 6
p. m, U-7727.

U1-91-4H-495-53-13


GARCIA Y HNOS.
GALIANO N' 161,
entire Animas y Virtudes.
Telefono A-8368.
.ACCESORIOS
PARA AUTOMOBILES
COMPRESORES DE AIRE
"KELLOGS"
BOTAS DE GOMA
PARA AGUA
Plumnaro do lane.,gamtuas.
INGLESAS Y FRANCESAS
CORCIHO EN PLANCHAS
EN VARIOS GRUESOS
Corttnaa YVneclanaa para cristal
Pfel.i amnaillV o tnglos. p 9ar9
110plaa.


H-5425-53-92

LIQUID 3 AUTOMOBILES
a plazos. Si9 intents' Buick 36. $300.
Ulnuloln del 39. ,170. Plymouth 38,
valin9 1 de reparto. S00.
NO SON CACHARRO0
SITIOS 74. A3-4451.

UH-H-5492-53-13


VEA GANGAS

EN AUTOMOBILES
GANGA, SEDAN 1949
Sedlan 4 Ipiertas., 1 valor
nurvo es de $2,986. Se ven-
de en $2,100 menoo del
cotplo.

CAMIO'N 10 RULEDAS

Fargo 1938 funcionando a
tolda prueba, con carroceria
y goinas buenas, nom esta
eptorlmndo y se vende en
$1,500. AproverIhe la opor-
tunidad.
CAMION REFRESCOS

SCasi n9evo, con carroceria
ide acero ti repdrio de ri-
frceos, se vcnde a precio
de gang para liqulidar 8in9
demidn del nisi9o. Se vende
Intitbin rnrroeeria oola.
CAMION REPARTO

Nuvo, 911 precio do llstta es
$2.730 v or v.,.,,le eon 2,2(0)


I1


At '.r-- Y .... -... .. .... ... .. ..
peaom. Solo N iendeno lOe

<;
Niscs 8o, ode 145 calballoa, ca-
roc-rin voleo tdeI 9 metro,
gm, tl 0I 10(0)x20 d4C i4
capia. Vale 89.000. S vcen-
d n .'$5,000. l"Tabilien
olrot, dos erp. ehaias F-7 dle
159 y F-8 de 195 con pre-
rhlo apoinbrotoe, mir l ara-
to 9lu9 nadic. -
CAVAIJAL, S. A
Agenda FORD, Marlinao.

UH-C.402-53.13


AUTOMOVILES T ACCESS.
'lARP .CLIPPE K 81'8 E1 IXCI-
98dua,95.. A 890u95919,9 809999. P00959
a.' Verlo de 1 p. m. adelanit: 40 y Al-
r. Report 9P990t.no, -erro;. Harro.
H-,5170-9.-17.
VENDE COEVaOLET CONVERTIBLE
le 47. Ver10 en el curate Royal. Gone.-
Lee 354, Santos SuArez. Telf" 1-7233
H1-5150- -14 I
V Ot` I NA MOTOCICLETA MAR.
-"Panera" 2',/, poco u0e. Intormer: D,
eIte, 17 y 189, partamento 14. Vedado.
H 5130-53-14
IOEOAKER 1947. CHAMPION 5Z19
lindro.8 dos puerts8, radio y extr9;9
o en 09clo9 99 12, casl aquoina a Obs-
de 9 s 11 y de 2 a 5. H-5124-53-12
IKARD CHICO, 425.M0, 9 OOMA8
.uev9, v29i8dur, 9a1u009.0oetras. P8ui8
o,.- s.9-ha 9- p. 9,.,-Mont-Rb.-8l97.
ono. H-M14-553-14
RTICULAR. 0VENU PLYMOUTH OR
uxe, 9141. 0u9tro puerta,. radio Motoro-
01motor 8 eba y bue.no d9.n90c8nca.
imo precio 9 $1,000. San LAzaro 971 eI.
juendo y Soledad., bal Tetfono 1U-5203
H-5440-53-14
V9NDE BUIC k CONVERTIBLE EN
rtagntiflas condiciones de funcionamien-|
nTlene 5 somas nuevw bands blanca;|
orman en e, B-0293. H-329-53-14
DOMOBILE 994S MODELO CUATRO
uerta., a9ul 8l.500 9100k0lmetros reco-
don. $2.200. Intorms r-3005.
H-5200-53-14
1 1VENDE 6LURM19LR DEL 48, POCO
50. Infornom : Sr. Martlnez: A-3407. Ho-
: a 12',. 11-125-53-13.
VKNDE CADILLAC DEL 7. ,CON-VER.
lb0, e. 9 ,aIVo. ,L0 o sA .lndod5pra. In 19.
navall. Informe.n: Sr. Martlnez: A-3407.
Bra: 8'A.-A .929. H-5255-53-13
MOUTH, DK LUXR. 9194. CAMINADOS
4.000 kbt9ostros., motor, 9arro8 er9a1%9 r.
clo. vestidura cuero. Somas nuev98 M,.
.d8 au d89. P09.r2.lo: $1.325. San Pran-
9 317. altos. Vlbora: X-20s2, de 8 a 1
de H-5284-53-13
1VEND MOTOCICLETA INDIAN 74
Irr,8ant del todo y a 9toda p0eb9. con
eCar;-nEurvV171.-T0Ut--^AmW^.-
H-52443.-14
AMION PANEL CERRADO
International 1947, completa-
ente equipado,-gomas-700x16
ula para latas, chapa, seguro
corriente, disponible rodaje
ansporte. $1,500, oferta espe-
al. "Ber-ta-di" Refugio 262.

AMION REO 1947, DOBLI
fuerza, reducci6n, chasis lar
l, precio AgenciaS K400-ofer-
especiad $2,000, caseta fAbri
a, cama. Gomas 900x20. "Ber
-di" Refugio 262 entire Indus
ia-Crespo.

AMION INTERNATIONAL
chasis largo, bacalao, propic
ro cana, cama amplia. Damo
oda facilidad..Si Ud. tiene itra
ajo fijo lo entregamos sin en
ada inicial. Refugio 262.

MNIBUS FORD 1946. CA
rroceria metailica, solament
ueda uno; damos toda facili
ad pago. "Ber-ta-di" Refugi
M2 entire Industria-Crespo. Te
fono A-3188, 2 a 5 p. m.
H-5326-53-1


"MANEJE UD.MISMO"
(DRIVE YOURSELF)
,-.DeaUd fql lstr tlsin e aut" na
olegane 9curAs.Para pa8o9.9, 9p9r
un dI0ia98 9*U" 50= p90 88589?
S. .o 9hrnd540s59 pr9to9s 00m9d9.
median te clerta plarantia o referen-
etas.
Un "Chrysler" Sedan ntuevo
de 1948.
Una Sedanette "Cadillar"
(radio) 1941.
Uln Ford SedAn 1940, 100
H.P.
Un Buick 7 11aiajeros 1936.
Para "ualqulr informacSdn, 9diriaaa
SR. AYAIA. QITEVEDO.
AISACAN o CASTROVERDE
Calls 22 N? lis9 r-99i 20-1190.

UH-C-438-539
54 MAQUINARIAS
E VENDEN MAQ'INAS DE COSER. t'
doe pr5par.r de c0Aon 159-22. con sui5 r
0or 9n 9-l03: desa e 9do8 agu8 99112
145; una. 19-37. Fi9 uras 176. Telo M-719.
li-.243-54-l


MOTORS
DE

PETROLEC

EN EXISTENCIA:
Motoree "CHRYSLER" de
6 cilindros, 61 H.P., efecti.
Tso, completos, ,'on clulch,
radiador, arranque elictri
co, baterias. base. tanque,
sllenctadorco, capot, etc.
Motoraes "WITTE", de 12
H.P., B 720 R.P.M., hori-
eontal de 4 tieinpos.
Motores "PALMEH", d.
9.10 ll.P., a 1,000 R.P.M.
vertical, a 4 tienmpos.
Bombs de poso profundi
"PEERLESS", de 600 G. P
M. 100 pies de columns ds
6" cabezal de engranaje.
\ de 1,000 G.P.M., 12 pi1
dIs columns de 8" malwza
de engransje.
Alambre de moloro de0nudiol
Nos. 4, 6 y 8.
Alambre da eobre, forrs
de goma N" 8.

ZALDO Y-MARTINEi
S. A.
MERCADERES N* 24
Tels. A-9360, A-7754.
C-41 -5


C-424-54-11
58 MUEBLES T PRENDAS
Y. VENDEN TODOS LOS M90 HBLF5 1Dr
_lna .xai menon d I i-tt-d e,,i
,or. Call. 6, 1190. Buen. Vista. ill1 a-
H4-515M-56-14
SE VEND1 MUY BARATO UTN JUEGO
dec9:art85o 0h9mbre.0 Par. verlo 0 95nor-
, 0 n90 0 Edlfrl9n Caose As:exo, i 955951-
en3o '062, 9a0le Pas.o en5r9 23 y 25. Ve-
dado. De 9 a 2 dt la 1.tarde. H-5040-5-13
SE VENDE UN J9KGO DE COMEDOR,
0tlo9 0moderno00 uy bueno y fuerte9,y
9Un Jueg99 d, de0l0re C-altada 409. 5,9alto, -
tre F y G. Veddo De o9 9 1 y de 3 9 6
H-5081-56-14
MUEBLE9 DI OFICINA VENDO DE rER-
sons5. pe:r9ona Son totalmene9 de caoba.
T1po exactamente iguaa a Ios despacho. de
)as ottvnas 5princ1ipal- de Radio Centro.
tn1r9mr en B-3217. H-5103-56-14
8E VENDEN-.I5 ILLONRS SALETA, I ME-
as v -enilreroj, J'vg toreador Renari-
eni99to. 4 .sIla 9oedor. 1 re5ri0erador
Westinghous 7 9Ipis, del 48 Trfom. de 7
Sn 2 .m,' Telf.ono U-81532. H-5104-56-14
VENDO LINDISIMO 9.IING ROOM E1-
W. oIndies+ talld. ra mno, liltima C tIA
.161 l. apid99e. D D ,908sco verde, nuevo.
Su .cotn $4ao 9 I $225 E.scobasr 257. cas9
Nepltuno. .H1-515W56-13
VEND51 0PRtlOSO JUOO LIVINGROOM
E9,199 ls.naltt0,, :5D5a9955 do rlm.er 6
P9.99. 009 099.0ieslaua.. 99oilodeo gloga
170. Val $3m. Escobr 257. carl Neptluno
95 1-5163-54-13
OPORTI'NIDA5 '099 11E.ARCA 51)R'
i.1jrlternente %vcndn Juego comedor Itlo
Ilttl. Rerrnaltent. rnrsmodern. a
q.19ado9. bl, o0i5. 5589,969 I.059 1v8l.d
tap ap eh. P----, -h. bolilfast.f.-
rradj; is .-xl, ardor lapes' pe09o, com-
10 900 d9,9r8. 99999t03 Opreclo 400 p089
V.r.. oOr2lle'2 NQ 435entre 3.0y930 Ave. Mi-
r93r 4955 911-5309-56-14

A PLAZOS
MUY COMOD01
REFRIGERADORES
RADIOS
GABINETES DE COCINA
LAVADORAS
MAQUINAS DE COSER
LAMPARAS
COLCHONES DE MUELLES
NEVERAS
COCINAS DE GAS
SOFAS-CAMAS
MIAQUINAS DE ESCRIBIR
VENTILADORES
LIVING-ROOM
jogon de 99.,99 .o....odor5 muobles
den .io, 0allone00 portal, JulegoAsde
tpantry.
CAO Y VARELA
N.ptuno U7.
4H-3424-S-M12


NEVER |
PARA KIOSCO
Tres puerta, de porcelana, t".sih
7Tln Se ds en $75 Un verdadern re-
galn T9rme Monte 91

UH-H-5448-NR- 4
57 UTILES DE OFICINA ,
SE VKNDE 89'RO DE CAOBA DOS TO-
rrs r e msa socn slits Y e-it-
m0055:99 esc1r.b 055 875.00' Verlo 5OfCl1
258 de 5 a 11 y 3 a 5.. 9H-5238-57-14
59 RADIOS Y APARATOS
ELECTRICOS
; RADIOS., GANGAS. FIJESEV!I ATE.-
rlI.. anl h.,..,: $7.60. Rad:o- btalrI cort.
I 4A 0 M .R" W0 .00 a 5o r r9 e n t e9 0 9 t r 0 c a .0 0 .
tubo9 Regal $24 00 P99n9,ha utomhtl-
.as: $.00. Cocinns porcelana 2 hortMtlla2
a.5o. Radio. Silvrtone, 5 tlubos, U5o.
$12.0.0 V9ano5 emcrlbanos. El Control.'MLn-
Io 0. ..abr.i Tol.ono-A-aRO. Da.os
995 SSSd.3. o1- ,9ago. 1n16rmeseS
C-432-50-.0
61 DE ANIMALS

CONEJOS GIGANTES
rlemlsh Grim llebre y negro. Gigan-
90 Espa555 biannc, p9955Isan at 10
9:5r99. Quedn p0ca9 Pare190a0n


Finca AMPARUCHA
KIl6rtrIo .3,. rarrelera Rincon a
San Antonio de Lo IBa5in sVerLo.
0Abado tardqfy dnmilngo todo el dia
.n I a f'n ca. iarrbiin puedle verlos
on Is Expposlci(6n de Avicultur en
9a F0r19 de Rancho Bnyero9s0 I

LIUH-1-4677-B1-13


.......Y AHORA!
U999490eva98 l:s.ado 950d.eor s
famo0o38 990355 parpa ds0ve
"TEXO"
"PURINA"
S"PERFEX"
I. del grit '0toneny0 9195n9cha
de ost6n "Pilot". Solcltela a sus
dtLtrlbuldor '
Corrigan & Rodlriguez.
DRAGONES 487 M-8059,

.1 UH-C-426-61-13


Agua Caliente

Calentadores de gas de *er.-
pentii de cobre y paila de
15 galonea.


$35.00

Ferretera HUMBOLDT,S.A.
Humboldt 151, equina a P.
-U.2501.


UH-C-437-MC-13CEMENT I

60.000 bal. s de ceento -Portland.


901 9 90390o Io 9141.a love, t taxIa ],rd
Pa ge o tod o V t inmda. Bl--
LAS TRES PIEZAS EN

8102.50.
Cn-pd y Ldpes.
& Importinf cn,JlW~ 4ndSi.

ANew Mnor al N y 5.


U-4450.
UH-H-4493-MC-12
;;GANGA,!.l
InodDrn tanque bajo, tax& borde
integr~l de codo
Iav~Abo 107R 14x 15. 2 Ilavel, intep'al,
Bldet 1 1181-i, de,.gUa automti"co

LsUSCRIBASE Y NUNCIESE EN
EL D102.50.RIO DE LA MARINA
CnP6 v L 4pez.
Avr. Menocal N' '251.
1U4456.

______ U -Ii-433n-MC-13

SUSMRBAE Y XNUNCIESE EN
IEL D1AR10 DE LA MARINAip


V riL~,kl L-Jk Ji]D


j
-93


NA
wQ
14

)l

4-11


V J-1 *L1 I ri 114 1 Z% J 0 1 Jv 11 1 Z% sa vJ ,ri III JLt Jl J- J'-


VENTAS VENTAS VENTAS
54 MAPUANAA DE A
^: ,Dog^ .;............. o, ,,........
M&Q deCA ca paosre, llns ..utlea. Morte
MAQUIIOARIA V99899* B9 t R cE'RO.COA. 008 9'El97115 A5P~ ~ ULUS-7iMO..
08998--0f' n ameri2can. Clool 994 0en0re .,uerta, rodlo 0 1.. do 5-a. 95 98r pi- .-@4
Triloop La Rosa. Cer6o. 1-0193. 8d9 9br.9t5niy y oros919 r Ll Par M-S15$ 1 7
H-5237-54-14 H-521-58-13
VUNDO COMP0OX09 DR AIRE, NUEVO. K0IO0 JUEGO CUAaTO CAOaA. P L T O
1( H, F. 150 llbra i pr.e l6n..I tanque O 0 cuerpo. in trnr, hcho encro. ml- |.
galon99 y 0 ue do de p999.8 par. piOIr tad 0 9 pfl el n o: radio portable pl P810 05291A p
con Su plarr.. dan bara.o1. Taller "Ca- .a-elerico. disco. Inglt., Salud 480., 8t- i o t aw nh d -
p8or'. Horn0 72 (en1re Principe y 2, . ao.s.n-ntl oN. C OLD N Ne o 9-
1U-784. H-5 52s-4-1s.4H-5393-52 -14 COral r o. 099 tume 9 r.
i or. d o lr90 19990. m rn -
I PoR IEBARCAR E VEND BAKATOI p idllro8 baja mortaldad yp bajI.l.
VENDEMOS CEPILLO g odu.rt modern0 1 radio R. 8R. 0c0.. 090 o 8o 9d.888 o 9ad.
8.ctor1bCRne9t.9d9botell n 1.ado. dejando
.8 c "A paado. Obiapo 398 99. 1 Jt entrad ls 9 H- prH a.9gran 8 m 19tJ dI 9a 0 nj 3ro qu o
Va.dems cepillo "A me.r ica.n" bansDeprt n 1.5290.8-1 98 08
30"x30"x', con motor. Tameblen 11-. -_ _______ ___ 80.oocrtOIcsat da uLO -
quidamo9 today nue0tras exi8ten- VND0O MAqUINA ,INGER MODIKRNA RUM CLEAN".
cu. de torno9 taladros., etc. fuadli- en $150 Tambln col9h6n muelle Sm-
cl6n InduatritL-. A. Jamaica. pro o .mona Tropical cast nuevo an $50.00., or p--
vincIa Habana. Ineormne: tels oneo toe9r ql5e emb8arer, ln5or0 eV. rtUVil _ 2W
"M-1d . .. lo.- 10.M -- -561--14 C s D A
U 8.90_,7LVJ9NGO9OO I6M O 9904400 90. TAPI. CsaDA
.. .. edor en Eran_ _cn__5,_86._9900009a89 darnasco, laqusado. Artlstl- -39 31.
....0 80 .... 599- .... u5-- s,9Rdi, San Laro 869. T;. U.3831.
Vendo pilanta Polar Diesel o- v.rde chartre. Y m 0 95esachinsa n on .. d
35 ca neira dorado y eapJo, lode comptlda- do lo1
de 35 caballos de fuerza, m"Te ruevo. 23 m ni7 oq. 3 Vado. D bT00d5
con mnotores y dinamos en H M-5220-N- alimentod "LARRO"
perfect estado. Verlo en|UNA cANOA900I M1 A
socntsr, rondo un J o d 'yrto n -
Zaldo N' 5. Informed: tele- ..go d Ite vLng n b .8do. 0en $ 9.oo. -OUHC4l7-s1-1
fono F.63 2. DC 8 am. a 2 in oba i.,0a..Vo.n 29 N8 . 2 .et_ R --
fono F-632._D9IT "19. Vodado, a099559 ierhos dold.
p,. M. 53 40'' H --13
UH-H491854-12 PO NER
SE VENIDE
V`ND'FEEDS
8,ENDO bonilo juego de uarto de
Compregor Ingersoll alid. 4 pisto- caoba, nuevo, compufelto <1 .l 1n alimento ditgintao para
nes, con su equlpo comnpletos., .n piezas. A N' 113, centre 8 engordar polio@.
p9rfecta condlclone. Verlo n Zal- 0 L Sir er. sog l ran molegir,
do N9 5, 2nformes: Tel. 3-33.De U L, ira 1 @us polos pudieran eleg|,
S a., o-n.D 2 P. on. escogerian el Broller moli.-
8 080 2. a m. U11-H-5242-56-13 do gruoo, con preferencia
9-H1-9499-8.54.5 a los alimentos de final mo-
OPORTUNIDAD linacidn. El Broiler cans-
3 tl r Ps.. 8 0 1. diense PlONEER-Ilene esta
P00.999909 -55995., nd o sogold o ..vnaayaes
JORBE DE ZALDO .... den._j.E y, dn ....t
JOGEDEZLD --dor--y-ousirto-de--owao, -.6o1r no- -+-vestals y, adem"J s
-Hunblol-rS2. U...3839. v.rlo do 3 a diar.am.nteo .n K Es mds agradable al paladar
HABANA N 9 101, entre 11 y 1. VedAdo del ave.
~ ~ ~ ~ .I nijicazu o~drb
Motores marine. fijos, de ..... ml-t-9-4 amentoen br d
--g-"oina e per1eo .TODO NUEVO canmeO. ,
RED WING y ACADIA PONGA PRECIO Tienre nenos posihilidades
Motore- marlnos porthtiles C 1 de d eterioro.
Comedor noderno, propto A Pic. Y sed ol yeo a
SCOTT-ATWATER Apar.ador vltrna., 9s.ls2, 1 bulca.. Y siendo d Ia mejnr ell-
9forr9d botla9lex do. colored ua dad. es mrds barato que
Motores de enfriamiento cotao 16M5, doy 0430, lving-room 6 ningiin otro.
per aire. Marinos y fijos. pl" 8d99n8asc, d. $9 v0ra.9color
claro I u el- cas---tntrlbidoreT--
p Iday .75. 99... $ 901R95...-
rp. e..asMC HIGNer p.o 4Aasg .r.a..ti. Lj MARIPOSA DE REINA
rope I asCI MHIGANl Doy *350, es .ao 48. Replas mchinos
Acceorio para pared traldas do Chicago Bui- Reina N'" 2.6.Jlabana.-
Accesoroso msrinos en _.^. ^c -l -- ...
tacas, 9i9las cordel, otras5c9-M.08. 1
general.. n.re 3*. 5 t Aves. Miramar. Solirite po r correo folletos
......... .... ._ y precious de 1o0 super-
UH-H-5288-54-13 'H-5477-56-12 aliments
o NEVERAS Y -REFRICERADORES P I 0 N E E R
)s A preeio onvencional VIENDO 9.N GRAND REFRIGERADOOR I
I- pe de u9 J .. c todn ..9 .. 9 0 ... p. ..H-.141.61.13
71_ vendo maqulnas nuevas para tojer quote. -u valor e $50. ho) .o doy on
telas9 e basic. res, con notables $335. tri 09nelo Escobar 257. cas Nepttuno9
me09ras, comple9tlas y con T res994 9-08 93 MATERIALES DE CONST.
Sy o t I VINDE 'N kimIraGEtEInol MARCA
de 9aranUa. M9tadero 87. Hotpoln9 de u.o A l .a.999989 1A0 V EFECTOS SANITARIOS
oe BE 08000 TINS RORIOIRA9900 LED.
~ 55 or 4 9500 70 A
B ALUUIDAMOS
10 3 -y -5 1tamr S N, I- LIQUR
B 0 M B A REFRIGERADORES
15 DE ...... va ........... .......... .. O8
pie, 855 5si craRo d d 9f~brua. Tr~tfiliOs

ALIMENTACION MAN04, r 051 ........ 9..470-..... COCINAS DE GAS
0mb.r9 s 5E5980N9d.l95 ". .s do 7 plE.t 3 hornillas, horno y coniltol
DE Krivinator. ln lIAmpara e dr *sa i e hl de temperolura.
fri.. uaI~e. l 'a r- de o mdori- d e d 3 ran-
dlelabro.9 9 i. n relo) 8e49trlcod pared. In- ldeal porna apartamento.
farina TulDn 553 altos. ent, Qu'lnt.
CALDERAS Ay.r...... .. ...... ..........
QANCLA: VENDO nREFAISIoADO UV:A-S Pecio de liquidaci6n
neral Electric, dce 7 p ,d d0 9 luo. 5nod5r9
N T.i 910. G..IO: 2 p9 9-o9 5.550. 11 No. 399. 2
4.S,rSie ra t..rta30. 1- 5389-NH-13
D MIN REFRIGERATOR GENERAL FERRETERA
Eficiants. Econ6mica. Electric, 2 puertas, propio pa- HUMBOLDT, S. A.
ra casa de huespedes o estable-
FACILIDADES DE PAGO cimiento. Verlo, en Prado ni- HUMBOLDT 151, Esq. a P.
mero 108. H-5299-NR-14
0 9 jH1-8C-439-MC-.1
SE VENIE
MORA-RA CO., S. A. .nF..rige.dor 0 rilir con ..o.. DE ACERO ASFALTADAS
SANeNICOLAS 105. LIn, perfect estado, 0ode por
SA5 anaurge vesta t125 1 Ave. Centr .al
HABANA -- 7 bajo., eq New York. Reparto OSCAR CAMP
Diatribuidors. U-H-4747NR-2 E. Barnet 607. Telf. U-2287.
UH-H-4747-N ____________UH_-_-4-MC-_4
ANO CXVII ,.- 11DIARIO DE LA MARINA.--SABADO. 12 Dl MARIO DE 1949 ".PAGINA- EINIJCINCO


A N U N C O1 0 S C L A S 1 F I C A D O S D E U L T I-M A H 0O R A


- VENTAS, '

Y EFECTOS SANITARIOS
E xVIND0 LOTE 46 INODOiR00, UNIVEK-.
. 1._ g&. il~oAS ace-r r.- ImAp e~mslw.
in 64ano. 00 7, 7nlaua Ir.rorm* s --Teif
7.86 30 0 H.'B, .MC.13
APROVECHE


-INODOROS


--..desde

$5O- .00).


....FER.ETE

HUMBOLDT, S. A.I
HUMBOLDT 151, est. a P.
U-2501

LtIl-C-434-MC-13

62 OBJETOS VARIOUS


POSTURAS DE-EUCAUKPUS

taciones de 0ucallptus 7ueden d r7-
_- Aols mAg de7rerftaleV.lrto a-03SA-
iolcltando Infor8t07s pue7 se 70t6
prcparando el camterlol par7 Is p 7-
xlm* temporada, pero pa ra ont1-
dode< importnt 7 con7vicn 7 tratar-
Io0 con flempo.
Arboles maderables. Fratia-
les. Ornamentales.
--- ic oria, A.
Aptado 285. Santoa Clara.

________Utf-c-ma-ea-n8


COCINAS

PARA

Gas Embotellado

Gas de Tuberia


EN TODOS LOS TIPOS
_.Y TAMAAROS
--4---

Precios Formidables


Donde qulera quo Ud. vivo.
pued, cocLnar_ con GASI!


Nuestro Dpto, "DEL-GAS"
]o suminlstrar& iu equlpo
lnstalaci6n.TODA ONDA

SAN RAFAEL 103
Telifonos: M-7926 y M-7927
HABANA

. ............... .............. H C-422.26 3.Calentadores


de AguaGAS

Para usarse con gas

de la ciudad y de

balones.

Calentadores solos y

tips "Standard"

..compleltos con

calderas.


GANGA

Desde


$'160


en adelante.,GENERALELECTRIC


CUBANA,


S.A.

Edif. La Metropolitana

O'Rellly y Aguacate.

72)8H81.077-<-1


DINERO HIPOTECA AL Q U I-LE R E'S A L LErES


________________________________ I ---..~ 1
2698'0001671000 6JAOtflt *1* flOFUTAS
67008*7000 1 00*00. -


T


Lanchas de velocidad Runa.
bouts y cruceroo Chris-Craft,
'nuevns do udso, paro entrega-ln-
me8ll7at. 77e ltne mks complete de
embarcaelones de todos tlpoo y 7a.
mabns.
Agencia Chris-Craft.
Alnlogro Motor Comptony.
Infanta 908.

UI7{-11-441.-YE-13YATESY CRUCEROS

-OWENS-1949--
moeelo o ibir ... v ceor5dos
de unn y df mol .:8re7 32. 33
S42 p.es.


OFERTA ESPECIAL
Durante el present mes se en-
tregan on Cuba 0 precious de
fabric y con faciliadcs de pago..
-Pongas orden7 nmediatanenfe.-
Exhibicidn en Aeromarlna, Rio
Almendares y-- Galle 0-. -Casa-
Vassallo. La casa de los Depor-
tes. Obispo y Bernaza.
Telofono. M-1228 y M-1215.
L'UJOSO RUNABOUT
de 1512* pie7, con molor de 81
H.P. y todas loi 7del7n7l moder-
nos. Velocidnd de mki de 30 m p.h.
Preclo do lqu7dAcl6n. F*6clldades
de par0. V0luo en
AGENCIA CIIRIS-CRAFT
INFANT 908.

Ull-.H-4412-YE-13

DINERO HIPOTECA

63 SOLICtfUDES

INVIERTA

.- No Especule-
Ganando buen Inteer ofrew
co tn venta excelentes hipo-
lteen recientemento consti-
tuidas ante Notario de reco-
nocida honorabilidad. Lu a
Sgarantizan caa en Ia Hi-
bana, Vedado y Reparto Mi-
ramar y son por divenra
cantidades, decade $2,000 has-
ta $25,000 cada una. Mil ide
doscientos inversionisltas ban
adquirido de esto s6 lido y
rroductivos eriditos duranle
6iltimo -afio. Me permi-
tiria iuministrarle informes
complete? A su ilamada co-
rretpondo dando Ioi datoi
que pida; no molesto.
ROBERTO VIEITES
Bonoc Hipotecas.
Tell. M-7620.

64 OFERTAS
$11,000 POR 2 AROS AL 12%
C d.0 77. 2 3 pl .nt.. e77777 l o7 c. )
77r7nd 7 60777..o... 777pl 7*t 7 H. *a7p7r
7007t0776 i 7rld- tr. 077. d. 670.7.7 *7 707
cove cz, srir ~ey t-nrtipr-n~nto I


AD e 144%" o
n ,o 401 M-1 070., 7 77 310 -4.71
,07.7l7 477 08.075. 77.2687 84 7


DINERO
Damo0 dlnero rdpldamente
sobre cas* onLm La Ilalns v
5u6 reparlos. Tnnmbiln para
fahlisar, Il razonahble lpo
do Inter s bancarlo.
Operacl6n clars y s-ncllla.
Acsud pervsnalmente.
Agrade edr'.mo u villa.
Banco HIpotecario
MENDOZA
PALACIO ALDAMA
Plza do lI Friternldad.
SToWilono A-2010.
Aulocod 075. ,77 70N.4..p ,,

SOSCRIlASE Y ANUNGESE ENl
EL 0DtARIO DE LA MARINAS


I,


UH-11-H-4013-M4-31

PARA lA- DAMASK

68 MASAJISTAS
MIAAJEl CIENTiriCO9, MEDICINALnS,
por expert&Sfrancesp. Rehlbilitacinn cir-
'u7c770 8 0,h.e 71a 7. 1 E 7 PA e 7lnlnaL7nA dolores
p.r "Chiropr. Qt 't." 877770 gri 0r777i0.
0600.n770* pi7770 6 e6 7. M..... 0adi KlK- .
0-go. a. 7 0 2 p. M. .H5398-68-13

170 INTEREST PARLA LAS DAMAS


IANTON7 DI MANILA GRANDK LEGITI-
mo, tr.).e ittan -e-pil1O.aplJanm utkan-
tic. chino, y lrale Mldlidleh. i.i,11; t.11. 14
y 11 ina ufiecs Irindl1rimacars blactltl, &1e.
man.n N 7rro 51 1 r pLW pH-1717-70-l4
SE VENUEI TiAJE l>E NOVIA NU'IE-VO
no y daml de hnlm con -lbrerol. TeeiL-
ono FI-7"I. Horl Ilborables.
h 1i04 7A 1A
%FTlloinoFIO% ri 0 I1 fOIIll i I OII,
.1 7 77 7771 16.i 1 0.I76 .. r a. e b rl

GANOA! TRAJ 7 NOVIA. RAO DUIKIH-8.
se. tiara fina, -antes y eia coto. Tetf
U-11507, 11 -5278-70-14


"La Elegante"
NEPTUNO Y AGUILA .

LIQUIDACION
DE SEDAS
fr0ncesas est7ampads., de -
$5.00 y $6.00, 0 $2 90

LIQUIDACION
DE BLUSAS
de 7nult7llaniento. 0fna-
ennie I dornitdas rOi pl1-
caje entred6a vnlen-
cieneNi 5 AG
ULIQUIDACION
DE BLUSAS
de nnwit sui tzo adornadam
con entred6s bordadn y
alforcta $4 9
ULIQUIDACION
DE BLUSAS
de Bengahinn e.lanipardn.
dio lu'to $3 71 95
ULIQUIDACION
DE SLACKS
de gabardina, gris plalino.
negro, carmclita, aquH,
framboyIan $4 96
AJUSTADOIES

"MAIDEN FORM"
"Allegro", desde ....... $2 2-5
"'Intirno", desde ......... 2-2.5
"Interlude", desde ....... 2.25
"Adagio". desde ........ 1.75
"Allo-Ette". desd0 ...... 2 25.
"Dec-La-.Tay *, desde ..... 2.25

Acabomos do recibir todas
las lalas on los amodelos do
alustadores "Maiden Form"


"La Elegante"
NEPTUNO Y AGUILA- -

C-436-70-12

ENSENRANZAS
75 PROFESORAS PROFESORES
A~tNDA UD. IL INGLLS CORULCTA-
mernnte e- mens t lempo con profesor in.
97.7 7Lm0870.7-N7.e77 York,Mes alo. 0o78-
mlca- domnnilO Tlmbl6 a prep-ira.6
7777v77, .correpden7l0 comer0P l7
T.r. lo7o X -.2 110 X 54.
68.639-7i7-l4

76 COLEGI0S


.ESCU LAS
INTERNACIQNALES
International C resporidcnce
Schools de Scrarton. (I.C.3.)
Las mayors. mns aina uas y fa-
7os7as escuclas por Cirrespon-
dencia del nmundo. Ma.0ana d
Go6mez 201, Ado. 1. IHabana.
1H-5371-78-1P

INTEREST GENERAL
SE I)ESEA SABER
El pnrachro de Arinndor Due.
sal, para Asunto rgecnte fat.mi
7lir, qle ermbarco en7 Lisbeia er
6ctubrc para l.a Habana. lnfor.
rnes: Zanja 517 Apto. 2 Sr. Ma.
nuel RPoson. C-425-IG-14


ORIENTACION GRATIS
Ad',ml. dt hib*,r 7red.* i> 6fimi-.
7s CALVlriN, l7nic7 *n i mu7ndo
qoHq liqud* Ij ca0p*. I 0e0brre7 y7 .
Is cidi del plo. 07 06tf67 C.ndldoa
Psajdi uents can fbinots ultra-
mooderno dm0d* br7nda orl*ntacl7nI
glratltis a"aI quo sutro afeecio-
n"7 rapllar-eo lP Ui0 d. v0l0tirlen
Inda)m 1 dLaell ]brahl en *I .Edi-
lirfll del Tatre Amor7i. .D0p. 3.
fll4. M La Hab*an.

UI-C-0-11G-1


i AS EAS.E.DHAUESPEDES I


o. v ,.o .,VA~ o i 18.4..


SR A.LQ1IL.A APARTAMINTO G6IANDE,
2 pomiono son0.7 0IrVlO 77prlv7do,7 vl7t
calle y tin il~n pars, taller, no oticinus,
A007il7 453, 7ltos Cuervo y I o.hr7 l. 7EAQUI. LO Po NoT. 12M75NO. 1V 4 y Vc.
dido: %ati-cornedur. cu-rto bsilo -omple-
to, c.n. 777y 07Int7d77 r d,7707 7g07,7 do 7et,
7I0 ca3li7. 7750.00. Lia,. 0.e77 ,rni6cl6.
11-72707 7 7L7-7I7 7
SIK ALQUIlLA, K LOS AL.TOM DO: LA
calm. calle 21 No. 13M. entire 24 y 38. Ve.
dido. uin* Ipartamento compites~o de sils.
-o-drir, do. hbittacton-eitba6oit.ntelivls-
do. hall y -cints. I~rl:r.6530.
H-52f7-832-11


If! Aralt. AD~ltqu l-m de1110 t-l~l- I
n000(1' nl. 1. illO n No 0 Q es1qui C. V.-
dido*, apartmmentos ,7677-70 r d777
hlbit.lones, bl;O, hbltcl. 5. srvcl
077677. re0 o-. 7 77 70777*s77. 77 700de 7 r0708
to7 Jy-, CON7 nt7d77 E,0 1*77* 0blind..n-*
E. ailer. Alqui7 lere de $110 1 987. In-
an 1. Ii ii11 H-53 1-11-211
26 NQ 215, VEDADO
,. '.r 70 ,-t e 7767777 7. .r t,.ba .O7in-
777. 00r ,. 7.7 77*',. 7*007d7777, 7177776 6*
80~~~~~-drl 7,. 77.0 0.0r77770.7777 ..070
-ei,.-7 777747770.. 0 *7n8 7.77710rl7do7

VEDADO
Apartsm-t7o imnueblad., K No. 775 77*
477780 I 0. 70777ln0. rin.a r 0por0. 4 il
7 7edor, 2 ct.aro7 b06o colores,7 hall. 0 nc.
no gas patio, serviclo- crindnS, room blaln
c -.ll.li. r7 lll. 6 r7 7 l eri 71 7 077,
er 07I 7 7I. ". radio. leA oI n1 07. 7 7tir
P- ., "tn7t.7 'ndo 0 70I7l77a.. I 77ll:
$38.87. InLorm7 ..an 7. @ ltos, de 0 7No. 20I

REBAJADOS CON EL 10%-1
L7J7770l 7. 7 y fortb*lT. Vista. I. lca0ll
7porlls6, o, Sn ednr, I7 7 t 7 aronc11 losets
bibpatilo. Ca.. Ilraie. viltul ihndolll
diffel30 de M Ay" ^lnld Inl, 15
). 7nr7 0A3'.Wanrt Y y lnchl7 67in7
rtAyes0r5 tlO 7is7n l -1-4 l. del V.nlA.
H-53 "`4-13-1
8. LQ6I776.0 N APALUITAEN0,. CO0
7r770o7nl 1n,1,,o, 0e 0,87n 007008.l
7Cu7 1 rime il, n r. TlnneHi
y Murallsa }-5413-02-_ 13
VEDADO, APARTAMENTO
ESTILO AMERICANO
xlterlor, comp-eallo yd o'lvngnledorrl
w nn. habit- h 77l767i 0 Ilet-Ic.Pm777t7,70p7
", 7in77. 7..000,ot77,.. F 770reaqlm. Ho. 777
r Much. N la pS. 45. 73, ntr,27 *71. ln7
lpll'jn njl 4-. 1 pcdr
H-1-5436- -13
VIO6^. MY 06ALQUI8LA APARTAMENTC
7d. J7o. 007*7777co7e7777 2 4. -bao 77710J0
7or7Ina777 A007 77a 77 pl 1 7.0 7tubr7 7 14587 76 q0
no Lazuervalk, Intnrmei Gelathert M
11 -3432-93-1:
0D7ADO. AMU77 LAI070, ( ON TEL.6FO
no. 7Ap 7r**neno7 bal7o08 nuh, 777f777
077.7779lo 7. 7x7l777vu 27ivnr777 7 --7770,707
b111-1 no el d, Id lpletllocon,
p77e7,77er77 0 7777770 n o 79 Voo 0.77777777
e o iilln estable.
ALQ0ILAKON APARTAMINTO. 67GU7
7i1 pt0p 77n 77, Ir0ent 7S an l ,z1 ; 7
C.-med "r. b.P. oollcc-.. igi.. b.
1,6n ren 0e 7 patio.7In7 or7e7:7 -17771.000. 0D
N-5399-112-13
A7PA0TAME1N4.7TO AiN*71BLA O6. 7777 0
1ri-ooedor. *c"irn, 0bin..ol,77n7y 77781
enr ompielamen; equ'padr, lht e
ver7 7el 7. o7). 7 7 8I7"7N. 07 r 0 70 7o o 239,
7re It y 13, 0r tl7menl77 7: r-7.7730
H -5314-113 15
AI.QUILO APAITAXIENTO. MODERN
S777007comedor,077. 7r7 io.7* 7e7, $45iK
A0 n 7 7 ,7Pruner, entire 13 y 14. Ar7p777777
A7l7 77d7r7 ,,i.1 rH 511 -73614-72 713
St AL7QU9(7. A7AE'7AR 677KNTO, Co0
pu70lm S 6ale, 777ed7 portal, 7d o
70artoy7 tre cuart7 0MUV 77e0c7. .7J".
D.] gado y San Marianno: $60O n"yz SRO (
Ver0e, do 4 .5 H-0380-09 715
Fig ALQUIl.A"ArARTAMKNTO. ALTOIII
-lc.7-omedor. 1A4. 0co7n7, 0 7, i77orr,
115, Son 0* 7Ben7gn7, $40 70
H .5349. A. 15

MIRAMAR
rlqtlan iparimmentos fre-, Y vri
m .do, 7dos7717 urto0,7i017.7 cor7 doe.7C6 7r8
d7777. 7770. d0*777 -, 0*7 7 f77777."77707
770 777707786 dco t7rra*70,. o77n 70 0.0 007
I0 CClls 44 .7Writ7I-7Y30 0v0n7d7. I I-
077187787Vp077770 1107 -.2r-
APARTAtKXNTO A6)716U RlADO1I M41
no), 7 7 7i7 707tt7l7o7 del V.d7ld
7i7006070 77.77 tet.7on.rad io7ld 7r7dm.r
54, Onsets. pai7. 778770r7 *rraz0 Pr
07U70t7r p6r77nrar9do* Lll y it. Vad.d7


SE ALQI7ILA
*7707707,78 00.0800777767 7777.n.i

pa*7. in7onto777 ,777. 0 7in blt lna 7. I-
t 77al .7c07 776a777.7777 067bi I..
i t. 7m 07i777ltl777 7*i 77b7n,. 07n
Siv7207*7670077c777lrO M,7lone7. 777*
L "a audllnte, a I. Tu I|P" ,Sno
70.77.d 088..0-77r,.1 7Paso su00e.
rior 7776 Tel.. -24647i M.8803

plod. 0.7. 77 7 111.431V3I A2 I7 7 01 786770ernn 7797nforl7hlemen9e,1t7 .
.,i con ioYfr Il re no s Sl a. connl e ctor.p
4rlomb, cuainir eln-Inacon lonn y b
no 8, 77777777786. 70*777 y 0...7. d'

... .... o, o,, l os. ,, t ai o fon
o. M y b778t. 770. T7.r-31u0EDIFICID NUEVO
Santa Catalina lirrP6Ila.
Santo Surme -
ApsirtaUn-H-e7y "&As000 l0*.77777.
I 7777*7770 7707779do 606. 0687 7770
strum o077e777. ha~ll,677097700 y too-
g7400 7777o 79I7& 77777).. 7 oollgle* 0a7in%-
titu7700a0I9cu77* 9P0

6 77 7356.94.941-26-6


.1.


_A LQ-J ILERES A L Q U I L E R E S ALQUILER ES


VENDO COCIYA ELECTRIC* MARC. '6ES-
tae0 &Igo deterlorada. oente 0p060. 80a*
pinpon-p con paletas, qu78. pesos. JuelO7
p~dmm~on rxquel -A, m,;qulneg P.
; 'VI aiie 3e 7 .7 1 0 67 e-tre 30 y
A0ea7d70, 0877*r,07r. B-5600.
H-S310-62- 4
SE VRND TO8TADERO DO CAFE. PO-
cc uso. 40 7lbris cada 1750 7 nutos,7i9 r-
79 regis0rad. .muy70 0on.m70o con v7e7n-
d alqu4ler $40. A7guna ex7stencia, 7e da
0bar0o. P0a0lt San I'liguelt1I07, 2 a 5, H .
bans. H-5112-62-14
SE V1NDE KSCALERA CARACOL, NUK.
v de 20 psoes. In7or* 06078onle ,764 Ba*
Orient esqu0n7-T77070 H 5.63-92714
TELLIFONO CEDO I'NO 1OMNFIRIAL LLI
Orent%. eu107067 T Co31 67 Doi-721,


^'CINECAMARAS
'7lktri70l*, pelf7cu7l7 I7 I m. nmaazihe S
pi le nt,. tetl7 lt8o F.3.5 i65.0 y 9 .90.00.
&000777,r 07P.. 77p r- n.77 7*0 Co'n-
pan*0 l;77 I.. 0 2073 457,0*0*...
n, p o H-5-404-2-13
YATES Y EMBARCACIONES
BARCOS P.T., 85 PIES
Vendo dos barcos P.To de 85 pies de
eslor7, 27 pies do m.ngn* en 7prfect8e0 -
8ado dobl 7forro77 de I 7. 7-.4, 'j dn.
la rllC % ll.70 7008. 6T7. 77... i 07nl0
7,777 D60 164. 0r, 17e Al'. 70 07r..77,
dlir, hi ')) \l[ i

RJLNDRO2 pi-es-e2lor0vei ne
Ci el, i-i 3111 pi.relel
l el d e i{1 Ii I p 'llI",or
res a Ciauldl i. I., j i rMPRh i.,A?
ftlen 3 -) ,7q- ede I- lim~b. 1

UlI-II-4357-YE-14


PRESTAMOS EN HORAS
E. po.".o 0771.67. 7 .hra rod roobdore
corninoauto. m.uebls., olc. G. Pupo.
Monte y S. .Jolqutn, Tex.-Br, I. 3 p. in.
H-5487-64-13

COMERQANTES'
Dinaro desd57 a00 en adet7nte, r-
pidg, comfldenclalmentte, facillddes,
tliempo qu dse.e Letrao mercan-
ciis, autos partlculare. industrtas.
cafs, restaurants. farmacis 30
*ol. ex 778777* 0n 77Inverone7 Jo-
0 M CirTrf Miruinm do Gomn
34l Tlefo.o A-_083
.7098UH-22-H-Ma7-78-4*-

HIPOTECAS.__
.Delde el 4 0/0., egOn 0uantia n77-
raci6n, ,situaci6n y construcci6n de
inmtuebie ofrectdo en garantia. Ic.
ter6s sobre ialdo.-Tiempo -el ue
necesite. Consltteno0 PiAt6n y Sin-
chez. A-3223. EdU. Larre. Dpto.
326. (Aiul.r y Empedrado).

UH-C-394-64-12


COMERCIANTES
qo o oare i. or.aralos de:
mgs documents rnercanIlle9 OPe-
ce porvf7 cc.0 T"a. ,hl.e 2deI r .n-
c,- ,-rnei y in 5 lle n n- O.
-nL,:antes e ii~u ttltltllll
len e Ope'ac..- .i.' . '.ap,7a
CtILLER.MO NoVELI. S
Corrcilor..
CIBA N 64. DPTO. 1414.
"elf. M-9198. Aptdo. 2 301.
De 2 a 5 de Ia trde.


.-7 -A.-


al
I.
I+1


. .. a .. I


CASA OF lU7liPIDlXI ",h ISCOCIA0L".
00 0i7ul7n0 h*b0tei.n.., bllc0n7 .1.
lie. .l7ar 0 07co. a ua a todas hor7s. Pre-
7to. -eonoo.75 07Morihdadbsoltit ..,7u B-
7i.007n I079-E. Srta. Maru,. Hhbn.0".
H-1-5491-80-16
NUIVA CASA ODE0 UrIDI. 6 0S-f.L-
c0 a] pdblico de e7ta diltlnguida barri-
da, montada con lodo confort y comodida-
d770 n700l'0l, ohend 0&us pri7c7pale0 70-
r7eteri0t07l77 do hallr7e7 0n lug7r70tntrte77
a s61o 1 cuadra de tr7vla7 i y de 6mnibus.
stendo mr haibtactones atnplhas, nod-
y'vent70 ld7 .0,8excelente y exqubsbt 0om7da
a car7o d0 expe0-to7 7atro cooinero, 0ien-
do Is mism abundant, 7v*ri7d6 y b7enc on-
dimentd7 .7propl,. periieron*de- g 0usto
r--idn. oltiunca Imat a' up-m"*sirta-i* mo-
l7idad. P recio tc-on micoi. Sltuad9 : C.-
ile K 113. e.quina a 11., Segundo pLso.
Vedad,. 7I-33I. H73827i-80-14

82 APARTAMENTOS

ALT0 CON BALC0 ON D; UNA T Y00
hbibt.-7.n y do.,06 07.r.* do 1 .7-77
bra. 03a y 7$41. Ave B7rra7l7. u7,U
cucdrapardero Columbla-. proxi7mo Bel7n
Inon.il, M-3757. H-51 .-2--14
5E ALQUILA ArARTAMENTO ACABA-
do de cono tprll., Sala. 7corn7d7e7I7 2 779'
7. ba7. 717770urt v-a 77.7777do, .win. 7777
Cu. Callb D" l"NO 409 entr7 17 y 1t. Ve-
d7d7. 170or7es,0 0prta77e707 No 14.
.... .. ... H.. H-319l-92-11
06 A9167ULA 'APART7AME7NTO SALAD.
7con0e77or, ru7rto 7r7nd7. c7iln., baho
ca*lent857r. Intort- on7 770 oibotn% Colle 7
7 L 7. Sbe. 0.-5187-82-14
11 LQl1 II 1 APARTAMENTO CALLE H.
-72 077.0 6n70777 7y Co.nildo. 777R7p0t7
P777707177r -W7 -.0 7770787, 0777ed770, 04b7777
,-Inel.. ypimlo. jprfler. nulitrunlonmo $s
T77l,.on, B-331. H-303 8-714
!SE ALQUII.AN MODIKRNOA APARTA-
- ado.Itl He ,lno Ny do, hlnl a Avtall
0077704700, 77i*, 07770p~c~o. 777.'11770 0057hl
.70077*7,1 7070770077 007 .2 74 h.-1 .,,',
X0d7. .T,.bpnN 50 982 7n787.7777ni 077y7767*7.l
LII070 H 01* 77 }1-5203-82-14


!" FDERTAS


L4_[


TCRI Aair l Or S' uoi


IL


82 APARTAMENTOS 82 APARTAMENTOS 85 NAVES -LOCALES 8
SA D0 A? CAR.0U67766 .o 0 877 67 '76. NPART^TME77 TO00D7 7798 6777" 7I70 .0,6 *E 679 M I). RIn
co. s r t, hero irti tl d 1.n..... I c Ion or iL" I I* r C P orM N ll
7l77e78 7qw l.at *' lle 33, V0do70. 7 ,,irl n e 0 . r 7. ho.7 7 dTr7-' -7t77 -
o.-5213-9, -1 9 7 15 ,, 14 ,-., 7 1... 7...2 oill. .. .. -- .. II." 1-l 84O HAA1C1 NE "' iiio|, il.li(M'
ApAr7A6 T NT o0A67 0 0 0. A.Q9L,.A '% APARTA0MENTO7 FST7 7. ..II7IO .777)77I L.07,7
A inB. loset. I b y K rife~lli ].r l %'e Pf in o ~ U IO bla nhflA~.A .
c 7 b. ""07.7P.. 77 777 d 0 A. 1 0. 2 I0I7y0I70 -1A7 0 ln, 77770 77-.1 0 y C i
A77o.08ah 'sy 1. 0,,oIV,.,o. U .17 All cAb7 'r70at7 ;'- 7..W ti,2 1, .
,do. orM l B 577 7 7 -.7 1 -W 28 85 7 ,%
-5:Wl-_8-2 4 014S 6. AIQ .0IIA I N %PAkTAMF t 771O0(Om-
'. ...... d .... p ....... jo ,io,. 2 h :...t ; -A[... 4 .. .. . . ... .
p~f. ,ire m.770007 077777.77.1 2 70, W01 7 A IA70 79777 777.01 j07776,977
.). i ll :}l407 70.7*. 70 760n.0'le;:-; l o 1b 4 T7.. *......77.. ... 0977...07.... ..
.ALLE 2 N 13N121 CI*,,7 r ',-7 N807 A l. d W ,7 7 3n3I.Io...I. 'A 7 M i ..... I..... .. ... ......... ,
.n~r, ,, I it.:):!t A 2 |4 | | | | | | | | |HI~S, le N p,"! 26 1
.7 equnaa 1* 2. 0 7part 7n --eto "7.77.. 7 I 5.163-:. 14 _
primer p7so. sal5-comed7ordos labi-I C '6 (l- 07CA -L6'L7 A -.-NAL ALQ0L0 L 0766
tac7 ones.7con77 o 7 et. ban 7,c7 7p7 edo 77777t07777 77 u ,co .e 7l077047 e ,eb, 1d 7k ALI ILA 77.. I S02 77.' 7 7
d07 h77r7a7do. 7n7o7i*7y 777l77 0 I77. Id 70. 77"700 7u-0*7777 ffhor o C." o' 7l op, ai0 77700 777 .7 4, 2o ,,, 4I l 717r

7 E 17nes. A R '.r. 7" 387. M-917 0 .... "..A lr |n I I7opar., Ii.. 7,-
L r% I 83 D PART ENTOS ,- .. ,,-E ,,.a ^ ,.,icm

v -Jda i, c ` dd dln tin 9 77l n r C7,r ,, ,, o. d .7 l7 .n
z o[ L, li............. ............ 777 77777 ......... ARRENDl A M OS'l
7777 .... 30777 7 ,,, .7n;, inl,.;77,707 ; ......do < 7 ",0 0 '<' 77770 "'7'7', 8 "<'7'7e71 ,7'7 I
7007770 077672777770 7777770077. 0777 07, 77670077577. 7 ,7." ,,,o. i 077 7. 0"777
7.779-077,7777,777 7y*0770070. b*Oo..Vr:- 0 ... 6 i0.7,70 7,7 77607tt'Ol-n.rtyfd el(itel
C'opM.any of Cuba. A3Irrani 2 l'av(1n
d .or,,, 00707u777777777077 Te Toot __d__l____it___ _I,_o_ h ., de 7,ob.
Ad0.7-.7777 ,J2 7777*17 pue* 777oe 77 ta d~477cln 7.7l 7.7 .7.7
n7077 1 7. .l,.777361.7 00100It7777
UH H-C-39892-1 3 &707l 7 i7 d.700 hhla0T7 771773 v ,.,. 7O7p7, l i;--:o C.M A A 1 1 'l., c,n,," I'. m^'rio s"^ ^ rSE AL(HJ"e-Ap~ll, I
S.7.7 A 7lli 70 7 7lorn 77 ll n 77- l ob"IT d o" -,,- l i ,, I 1
I, t r m r ue g s Pr r acl.,. o .jo n.. ,. .o .. . .. .. ..-kej;" M"l. A r no

......0.. I ,,t .... U- I o h. ......70. _. i,""07,,' 77 ,.,,' 7 7 7 o 777,' 7 7 77,, ,.7 ..... | r77.7I | l
I ilui! e, ri~i i l~o i li ii, I / i J 'I r l |(. Cn ir u"e n i r i 'rI
AereA SE o A LInlAul70777 7 I So I r.77 lit, I, ARh ne D' MO ,

Su re Apo_____ _ rt2jf':"4:" Interriiri oon 1,0Pf ro
.i.- cprlm fior u o fna ha itt 4. ]a o, ,cro om .A '. 9. 1",TA ID <6
n- lesor ft y pconna 40_V rnnr - bcS r fldn 'ti N SI i v tlr X II o Ilru ol 0t lll d e7'.. 07777.. 0 67... -591... .. 7 I/ ....... ..... v R7t,0.......IN .
__' _? ~ t bll "PiO e$III

i' r .. de ntbr R11 i ....i o i~l e. D /, .... ... ..*..*" I-.'...'" '.. -"'.... -.. .. n M an lf M -i tr l -

b"re onr i -,'n l,;^. edo~ur, I4,hil(, i'o I!T, n,;; N, ,i.^ ^ p__,,__r_ iH.526B.8..1
'n seb dI' Pen l ;-- nllN o1 lacio A dIo.
pe l p* *r* re nt s (i tC 4n ., 7" r d h& %IA |>l| Ir A (i l ipllrl1- n__-___| -,: .......... .... .............. ar il... E ND O Z oA y rnlld dp
7 0n.legs to DE0977 NV 777n .q l n lr
X dao at hPneclor,3 lili-actl 1r 2 he
o 777 v7 .v l ii.h l -. l-I n.' 77 707797-777..... . Dept o dnl inii. 777N.i e to.IIN

A-yml- rlB _'ll o l i ^ _ *'. _ _ I I l rtII, .. I 1o 2 2 l. i o
SE700..0l A LOSlL 83 .170 / 470. 0 05 ...... 7..7..7....d.77. .,,l ,.../ ..l0,7.777771 7
ol& 1 i..u .V71l 84;AAT1,Nme S p Kl 7 7 i , |, i7 d do.
los en R o,iiio 7067770W. 06766777.767 ...77777.......Ctl corn dlf. Tc rce i l I Ito_ H BA A ____
.,An. pa r.. -. r.. C1. 1n o, o...... o o0 ,,1, l,777 7 7.


APAT2 AMEN TO DE LUJ7 ) ,a, p .... y70 .7.7........ B ......... ., ......
7777707 7dl.-7 M- 22227n'7or. 740077 n7 7 7 7 7 7 077 7.7 7 7 77 0,t7,-A-to..* -777777 d e 707. 7 0edor7 e .on 77. 7 II.to 4121-S.. 7',-13 C)7A--
penv, Al -&lnl, it ici t l elY e ol N V lllucn
.t0i7o777 i y70770 N777777i70 077l 7 d ehobld uIl nlh.l l7rl7r ir lllhl M
__ ra__ _____ do en________ e_ Once.__n_______n 7,,, '7nmdl :7 d.7 ,*L 0 T 7. i,..y M.. l lu J o y *ll d
e d S la Inormor7, M 1 vnI40777l 1 .$ -6 tlo. Ideo0 3( NIo (o9,2 l
E A'cos. Lohodo 17 ,0l 07770Pot .. 'lo 7770077NU*L 7 -0 0. I.-
el eH-lp ra r .il e te I A )-I I -n 1 o wfld o lnllca 111ltsil o, n Itlo l il

h0J,,7 e~ 7'77 I0 *67. 77777777777777 Illl~ll .Pr lio Ilr o 11l
877177 777 d07In 70I o7II7I707774 7047, 7070779.79767 VEIS EDIFI., .1 ___________t_______l^_t_,_lii___reaur ___oal _n__,
i- sl'ni I |tlln prtP e- L 1n-, -.lIal. J.l. if, ---hM EN O ZAiy G a.
89 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -s 77f7-700777 70100070o 7 6966A 77 .104, 77670a o No


917ris 777 7077llllinl t'r2 778, b elo m077. bl b,,,, 7l~oiM 70777 t, 177777 7777.0*77777770777. |l{(llll e e
7777770 70.77 788tdl 7 F.l tr8 ne7 os7 7 d7i777 7do.Cle 0,710.7, 7777770,7,70 7777
t dt77707077770 lc 77777777, e ln l d 07,77.7.0.......... .. ..7.2.7 7077 tt7, .77,770 777 )1

I sl~~rl 'sl~~l~rAI MILO ArPy HARI r % ...... ... .... ...... ......
1, rno. nlloua $,me, ooot.clit o l. 1 il *l'l. not it777p73 0 5 ..751 -6 92 1 r


111 ....n.= ....6 ,p P ,,"I C 75A111 .1 .1 114-8l .12
modern. 077717. l 77l,^ I t It 51. .7 ( 78 1iA4 1I:A PANARIO 21S A....... oia,l 77,777777 .... A' l* 0777777 ,SEAL I~L
to P o r t e n l e o. t o l h bl e ia o eL' 111 1 i l l l i n l o l l e F l a e l r l I 1 1 l u l l i h c o l r l I
N Iocin y con r2lclosets rlist.co In- blo l, I t~l~ l 41hitOll I reln.n~nr O l
pi or l i 'Con ratenar7d7 7777777.7770lI 77. 707 777. '05O777777*7Aa"V rl ileiirt 1li.dl, el ~ l li
co dtg y tr c los t. I -nform- l-3 [1 o In,tn .di tiliilll ~l l ~ l1-19 ilI
.0 ..7.2 0 778707707. 7706 ,I _?;AII_ _A_-
Mlrmar Prcl.... bij l. n..k, I........................ OSiAD ITE
l llt'onI INA III hl l hA I , 111A-L
77. 7Ju 7t a I.75'77ADE. T17 280. l7777 ....0770787 6 ..6.I 7 7o 77- ...--- 7e,,,p,

S ......... 7770.. 7......... .. ..7.7.....7....7 7


Se irl il lruil lO e a arl linto c m lero snlMo oQ U L
to0770al. 07. 07.7407670 770 606007777 06717101 1 50f07 ei sroio t.

170I d os.y d o 00.00777.07cn 7en 70i 7.1 0 e l-o7,, 7. h. 7l ,,, ,, ......1

a' Ur& Cioso on CI-siteO 0777710-71l 77067I7T 7ON 0607.7i 770. 666' 0 ani tll y 20 60 0 nl6 sI-
;7 *o. 0777770, .70770877- t0l7*7 n.f74 7n 7 14 .
778 a 7d 7770. 70 777 ol 770 j777707 ,,, b 7 ,77,7,, 777777 super07 97770 7707 V ioo. I0 00 ALQuI LA. 7 ,7 7 d...... J"77 6. 7677 ... 077777 6 7.70.7.I
*- 0807780. 0 o-3422 p 4, .aO, 0709- 7600000. 007I, 00700 6777 77 6.a|T ) 66770
e, i "lenlld r Snormlqn en apItinn :l 0 o illi. lh"d. y InUI, l-ll
It Itndi07770 77 lno.407077 -11. I ..I 7 ON I7. 7 0. 777 0007707777, 77770777


N-........... .....ol a..... .... ... .... ..C G G
................................... 1Alm acenes
M u d s el -'" 11-43 1-R4 i4
.3 4n 5.6U20938 7777 SA VAIIIII06AA 1112


SEALULA ,^ 98,o 50706A760 700~i~ 0.
so.Ut^mdr. (3 1 izol"a 'I t ipnl~;.) tnbe '. A e ,, M x 0 .
t AMPANARIO 215 8106e0-t6s6476-A -EI p AlQIJILA N
7 oe7n7 77rallM-871 ,,o 7tOn loln Cl 6Flhls vn 76le]a h'llt0 l 77 1
7* 77780....o...o.p. 007. 77... de, ..... Is, .I 7778 77 OF7 7 *

formes*..*77 7.. 077,.,.
N IL 7 0 7I7,7 7.N O1, .l-,,, 7 77 7 77777 74
4770 i2l781710 777768o~.,to 1 .1.077. --
1 76 00,9"7o0,0 till700*60.6, 6It,*14
111-11-411133 -92l-1i31 % h. ri r"!.... 114-13i [I '%~ ll I~l i
Miranmar. PreclusiosE ajos. 5A, iI. ,,
11 A-8379.11 no, l l,-r l nn 1 31". 1 Otol 41 Firlrd 'lp r il(lt t n h
junto a Ia5 Aro e.i $ 280l. TSEe-0 786Sa, AUH-Ipr; pa ts 4931jx a -1 31,djot.. lr 1 .$ e ll~f1114-01-5-1
pars ]3,90,7 E.,.o o H A..6 7 H T O B ,7 ,, PROPOSICIDNES
7077 0777776. PU 77.5310, 7760lo. ""'70. 07770 777077.777.07
0o l7 ph777 7 7h.. tCrllo 7 rn 17 7 0 ,1NQ i7. lo cal41 ci l l In is I-66 n-1 1ir
6r-11r-41271-d3-7 017.98661,77 t ILO Thl nI7i8n 77770 r I, III0. Inalonte v 25, ron Iun Sli,


,1~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~jn leCiliiIr l ~ll r~- n.-- apti-o.-. -I,, .q- 11-b -)-c llmii hhll~ li. ~UI
13 UIL e ... J.,F 113 .),. ~quvd ou-girTl. ntrs ii v p11 d 1 1 A t locl
ST i-523 r. L77 7 7 i 7 4011-714- 1 6 3 0 6 ,, n 06 I 1660 I1
977*7*7777777 077700784. 570.777 77014 principal1 con 1,2004.) n scto,
r 7- 7 bo 7 mo) 2A. S877,00- Sr, 0 7777 AlI I0, N27A 777 Pa 7lacilo 2A lda6 a


r.-do. or I1f-11-11en I 1oma 10 N h hlll ,n i Ai~e ld 1h lhe i
707777 777778777,7777,00 777777" .. ............... .. .. .. . ,,7,.. p....... 6 ,,7777ei . .. .i ..
77, 077 10 173. 0 7, 77 5l - -670. ,17.,754 77711,7 I 4 t .7 ,,77 60in0 9- 69 r o.le .4 ofin o n
10 7777777708706 T670.0 0M-60417. 0-1926. .6006067076777 '7 % '6 070 ... 60 ..


foliil evi ern I IIM, l -li I. Info roi s tI.N mron l n ia e
.1:L o p L a ti1q uiN O-., 3 9 'la o A 4 11
4. tANE7I7E4A 7A7A7A7il0l7777r 7 7"" 777. l... 1f' ,' ,Il 0.4h-d77r r,77r69-


p~taetiito e dii~ ie illll, Seiln, M)i. it,. 11r2.,11 ,.
0, Hn 447,6-00-Ie o onilo ,d 7 7777 7 7, n
SEpral, n080777777001oNOdru27777I777ATII I-0,7..1 ", n n m ace CA IGA
m odern& Inr7 orm- ,:T-r87 2 Ia7071 000 07 7777 708701077 '<', A on .1. m o, j n- 106 .
.,.,g .....r .... I,.070797 *,07 ,7L 7 7-12 .1 d IC FA r
7*-o~7o777oJ77,07'0,70p774

L I ]-12-II51187A4 077 0n l'r ttWi 71 e t_ Nmo .
7K77077707000 7l ra n 7 N 6760770 30070.I 07Ail.Palo
d'.rdbr.hor ilo,7.. .. 7 7 86AFCNA -

,to 17,o y C, rVEDADO o .Io7 7 7 u7r777( r7l1 .07770t r, 7.n o,,ei. e 777770 77777


relall T inonl ror.MI,. slett, reo
to .I4o 7nt 7,r7777do, boln 06798o7 ro7 I660I06r.76 7 7, o 7.0770 117. 08.0024
Do 7706u 70.707d 7,me 770777, 937 9. do 7neanln p7ro If,.. R 14 ,d37777, n e lo.7ie 7i077, O 077 77
7l entaor* uto2 ,l7Sale, 7 o0707 8077 ist-177770,71 6,707.7777770 I I 717ul7 7767 lrMoL 77r7 .7 Inf7 677T101 n-veo nl670 M 122


erm.. ciie gran e, V s .hit.re- IId -- 1cle cilojeu..d14 [r-X I-I fi N 31IIfl1
77n877 .27.. 0.77.. HF' 7 77. 7 7,P77

fiuarldorde eriao dof con -- l II .0-4 12 148514 li
l777.4758 65.7.7077.d7I..o. 0To777A70 78 0 77. VodePARA 37180 77UGAR


1, Al A q t ,'llo $ Il yrt V lle--

1,t, enlre C~rl III y Lull- .'ro 3iym 15, cu 'drl d a e as bjlyts a
____el_________l___ _o,__p_ _p_ o 71pu1 76orl- 777 777 r. 1. e.7 o 77007 07l$,
6 13, 90 16 ESQ. A 6 ;HABITACIONES, VIBORA I 07 h7ro7 "I7 C 7 .b. 7...jo, La 670777,7 77
'to II m lon tl Ni, on o ilin-i 1I., .9uo. ie- | b f o o peol. M te r i gl -1ad :1
7.07.7700 dosa uinlndo 6,707 .77077077*707,N77177372nu7777770..777I777R7 7,767170,7NF. OolO,.,,oo176.77
-n0.7.07.50 %for-".670 77707700 r i0877 o0077' -k I''..- d, .....77...0 ~~' ew7 7707. 77 7077070870 607 707
iiLU .h 777771677 7.77.0,,. ,77 0 77707.6 787,7it Tolif 8777
0.0.07. o-7lo ,-44 71 705 0 7f 77o777080

SI ALQUI-A1
. UH.H-1737-82-130Mb". 7,, /.Palac
.- 1 7.777, 77. H-4.7.1""
I.NSAN(.lI- DE70LA IHABAN'A 3 70.70 ~ 070 7077.7 ,707111. 1cjlr o Ierno, servici6, on g ir


- -- -------- I


-tl


7 HABANA


11P IETO AllI:KT A." SY A I-QUILA


n ~ "' Plinw I.~nlA-<
v.,- ,,., 2 G n r,, 11r.1 82 e


H-5342-7-140.7i H-5.-41.*7-13

l'na aLO dI .. _h-b.laAJone.T ulRA. -
1 77.ed 7 d .a 7 0r 6 d i o p m,5 7 d eo r-
7ta Cbb C-71-17,17.,r-8

777 7670*e 7 7 000U6partame.. L 706I.
/0 0.7la ,,777* 7 .77r .i07*.o 77777777777 77


ie ,o. rennandlnl Telefnno M-48S3
UH-H-4235-87-1


VEI)ADO
SE ALf ILA
77077,' ,', h de 5 roh'laf7 gla.
,.7, 7i7 7 i h o -77pl0a7. 77709do
.. -. y 077 .7773 70777 34n-,do
77 ,,r, 777777777 0* n7377 r,4707777


Uli-7{.42a5.87.72

18 VEDADO.
VEI)ADO
17 77707 .7777- .7777707077707. 0


CASA NUEVA
I. ... 1 18 N 1.1... 7 ) 9 PIc.l .01 .
8a,, 17:ll7 077 o~, 7 8 Phd.lnt iltl.
_80. 0-77007-8-14

EDIFICIO NUEVO
C -oquln. Primt.. V-dado. a
cl7uttan varies crll cis cc *on A
.au0dlnItc dl e Ynoc.h, do cIC, rto
rialei. tal. I comedbr. do. bWeo.
closetss, cocln 7 calentador dc gu.
t.vidrnt Pirden "r a umulor
hors Infor-l n TeU M-S374.
UH-H -40H-15 -

It MARIANAO. REPARTOS ---
70 AI.QtIILA CARA AMUBLADA UTY
b ."I ..I.. 7 sill, 0o7n711 o7 co.lc.n,
b*u e1t 7, i111b0o tod1o 1nodrrn c. frlldalr y
,.dmO pot eol~tcarm'rne a lternporada. Ca-
lI, 9 NO 7,r C.1.d. 7d. ColumbciaY
e c,- e 13,1o. cInforman A-722L
H-510O--I 13
77 7.8> I66 1. r* KTA I`77 .. 0AI7.A, CO-
n7,177 7 777.7rt7. boll, inLc77 lid7 belimc
d7 1-t.ll 1. 12. r. C lIc l7 c a 62 pntr,.
v M7 h Ali 0< A17, l 7ar7R Te: l 7 B-26017
%INiti A 11 7.A 7HALOT 670 L.A 670771 68
19 VI vi 7 RlcVt .Alm.nd7ll D2'
17107707 777 den l 0 .JardIn7. portl., 2 .s-
. oMll~ 7,__i. 1 pa7nr I7 .r. o n7L7 4
1t,= .l ad m aet n. un callir.d-
7ll 0 j7 I 7d ro. rIc nI-1101 -
70777n1 '7 1:124 % 767 7.a a0 icse p770d0
- 7.01 ...7 4477077 -700. 000-HH -0077-77

7IRAO77m6k 7 70770PARSE : N111, 11"1. 117
0b.7 ,. m d 7770n77.r nlr 716
14 Al d1.,1AlT, -Is, lola. 3 hb ite.Al.
77777, bah oo. 7-77n,0777. co77.- 0.07770771 cri-
7777 9807771 L,,77077Vld*I M-2033.
H-3312-9o-.1
Nit f NOR tLiI hAMiPOt ALQUILA
'7 1711N7 6 7 h 0 776" 7b9l8..d0
.7 ,, ,dI' i7ia* 77n0 oe7 7-77n,7* 0b07 7.
0777l777 77, hahl7. 0l7 eai, 7r777.to d& 0b.0
7 i0777li7t.e.cl I" G G n.. 70 71 7770777- -.iii _ : e ...... ...i" .-^ .'-.- -... .... .. ....
mE rtyIII-N
7 77 Tr7 h n yr-7 glO o *llo 171*10-14*
91bAfLQUiL CARA Fosri o u otl
K l~q~l.q ClLA EDtltlONIIEVOI
I. hall' 'lldntio chaIngb.A.o I,;.
l7l7'777do0 rl, A,1n7 l rnr0 77 7r8 A lr-7
4 Ap It- Al n Ahld. on rel, B- 67B.07
uh,.~I f 513-54 13
MIRAMAR, 8A tDELQIL.AN Y. 0J7ORA0 (A

M I110 I. hrw- ( Ii-nI, tB "-d. l11
11o77. 7770 7 c,Cori "r 7777 0r-. h-77707771777 77707*0*17*77 6802C,
Io InllrIoo ger,a'r .,;, ha.411H -il
lu i Par r 1. rl n lr.n 7r B- 7 + 7 7 y 7L
\ ''-11-50 2-00 -11
N 9RAM*AI: 776 Ai.66i.AN APARTAI-
n77n 7ii po I. a n looln 1-r.*
d h707777*7 7 777. .: ,d.,*7 hallo -
p" "" "l H-:i 41B2No.-
9-A /eDIIO .- to h l-iR, ,lll 4,,1u,d Ch,bI f W n.SIN i 4,4EN
771 777l7 nl 00 87 07in 7* Cell 0* 7.4
11 3 461-90-13


70 nl 777*I7 717767 8 7777*17*717 Cniibad
^6I.QI 6.7 I AITA PORTA '.. B A IA-C
lll lill, --n vpromin., -plrtn i Q -.
7777 l70, 607777 I tif l,,7 70- h, 71 No 413.
7701770., ^lnphi-I7P1l Alo-dalm 11 80.3n

7767 707 7777 1 480-10.0-11
AMPIItlkION lIt..AI.MENIBA1S:TAXK At,
r 7l7lIll- '6 rll alol veoldl
2. NO II lIq-llna r7 7I i777777
Ht.,347-001-14!
AI6170T 7 It 0III RKL7N; 70 ALQCILA 17
iii7707oh7rv 6177777, 17ndel7nd770nte, 008
:l.n ,I -.. dln.d: pe nrl hen ten -l comn
rd,, ~77,77,7, 4 97,7777. 77c7 .7767 07.
,'Ocllm. dext.'1jO, c.irtto y' lerviclo criadox,
l IvId~Il .77 *.7lr g/a .7 r.nde7 gi.rie: 0Y7n
,Ie l .. l O i lqull. In plant. hill,to
I.7 1cl.27.......... 7777i,10702A.

dor.lll, 3i<.-l'. Y Io ., ltr.n 1 er-
*ll 7 70n770 e77tr.7 C.l7H doe Col7M3 l-

SE ALQUIILAN

IEn liI, shlob y 5 5 ts CA-
77b97d700*7 d477ostr80 conluo, port*,
2/l. 074. orndor, 7o7ln., ho88o
nrnmplel., in serv. o defladop, fe-
i777 r7 7tr7nva 7en87 iapuerta C-, -
i, 10.7 nileAV. 0 7H) y 2, A'plli7 -
0707 de A0mendares7 Tell B-6470.


91 J. DEL MONTE Y VIBORA
%l.QI I,0LOIIOMA 4 IIAPI, ( ,ARA Ing JAiX-
d, tr.I ,l t- -l i- tl ID~'nne to- a
deI-6 f. -7,do7 7777d7r,777 7f7.pl w
70. 1i 777 071*77.7l7ente 3 a 7. _-5157

IS'TRAI)A PALMA 602

.r, i~rn P pil + ,art... bah. reonpl.-
t i[ lIti, I -:l, 0 *lidor tarraza,obaho@
7 .. ,, 77777777'I" 7or777 0, $807 on,. -
1 5 2 11776 ,7776 2I.* ,7 d.- 2a


l.77,77 07700*787 0
i, ,,,11-5413-i0i-12


7' i2 SANTOS SUAREZl ,MENDOZA
7-O79 770987070REGALIA VID0 67ASiTA
3 0'"'~ii Y ".6". pagl, c edor30 o P a.- I-


0777177 7777rT7 7*077r70 70-7. 0 r, 1. VIor..
d, 77q,.77.777 7 0 i7700 .77 pi7*.... Ing-7
77777 17 77 III, 07p777 77.
itH 258-21.-1-4
I777710 SAN0h 1lTO 707A 27777. ME N O6Za
,140177 7 ,11. J 0 l07777a7 077p Su. 00.7l
7*~ 77.* 3o777 A t,17.- 74x4,
I 7. f 1".711"..-
Iq 'i Fl1: i Sn I I jo lllo Al~i-dn t. El
A70 Sim 7 U77I Jos. i7i7. 3 r 4, b7007
007 77ei~d, hill70 h777LIn*.oo 777dor 0o.1.

it 54: 11-2-14

SIN ESTRENAR
Alq l.In I. plant&78. a de S7 nt7 'Ca-
,lilne NO (15.*entre Pirrags Vy Pnev.
J771,to &I cine A80 li ed*. Cnilsto de
IIaralp living cerrado por ventanam
77,7cri.tal. sal., comqdnr, p7ntry.7co-
7uaro7 7d7 cr9.da. d*,7b8 7707707.no
in#777 770II ... c alt- p t, 00 e rps,.


-1711t de Slt~l ga ibn C-
dant LuzIndlectlIn~t PodeyaV
d o nre oloj d 0d7n l77 7onf.rt7de7I7 8-
'777770 7nfror7an en I plint b70. goc*i

a ~. ,3_UA
ie~ ~ ~ ~~~p AnQ1ACSA.O iL-,OII
dnor., 71.00 u to, e- Para7.70 7ba Inerl-y


l ubdo to d "il ecr0i ltalb nfnrln Tea
Y 09ch adc777797 o &I* p19870 09]a o033 LTYANO -
OP 06A.98766.0 (07. CON SALA.C0963
7787. Rodriguez7 0 3. s mit'ls7*7* 7 bO, 770777
bXo 7707934, 0 076 -*I 312707777 3-1Tl4

94 LAWTON BATISTA
AUqUILO COMODA Y IARATA 3606-
dcn .!.ci, 7 din. portal*. "Is. 0Wets. 77o90
dnr. 34. bean, cini, 6terra,701 nfor*itcre.9
7c7PorvenLr 772 won777 75230-4-11lI.iAUIll l88- IA mlamivSA _._ARAIA)'1 / UIr MA/I liDE1 I9-9.q


-ANUJNCIOS CLASIFICADOS


DE, ULTIMA HORAALQUILERES SE. SOLICIT A N


8 ALQUILERES VARIOUS
ALQlIIIO SOLAR. IN P85ARIO WTnF
P,8.. er.,14 27 H .1 ..r. 0. ,

849.08 FE LQUILA CASA MODERN,
J.rdlo, 0p9rt10, 8*08. dot9 habltac4one.01
a. bapo.y coina-comedor. Rutas 4 y 38. mu-
cha agua lempre. 7f y CJzasda. Reparto
Parcelacldn Moderns.a
-------- --C -43( il IU


SE _S 0 L I CILT,-AN

-K-- =SOL TO-DDE-ALQUILFRES.
DESiO TOMA0 IEN ALQULILE, 8FINQUI-
ta de r11-eo cerca de 1.2 Haban0 2para,
au nonez llarrne a -]

SOLICIT ALQUlLAlR IALON D" O.0
eiedad o nve,. pueblo "ra- Haban. 824
C9ne.2 vtk9es pot n sere.i- Fl0,:rlr,.1,
.atos complete 8 a La Rola 459. Cerro. AJi-
eta Rivers. H-4583-9.15I

S DOY REGALIA

por aparlamenlto Iabana
tieja o eerea de ella, en prir
mer piso, exterior. A-8379.

ITH-H-4M87-99-13
100 PERSONAS DE IGNORE DO ]
PARADERO
IE RIIEGA FAMILIARKS, AMItrAD..
d. Silvia. Mora, Pea. mla M-h-.4997. 4 a
a. .st9nl9 Intervan. Oscar, H-9,0S-1000-0

*1E RJUKGA _AMILIARKS. AMINTAI)ES
4de Alilnal,. quia trab8J4b2 e-12 200e 3-
1l1ramar. llr88 M-4897, 4 a 5, a8unto ilte-
0.01a. OCcar. H-5a65-100-I1


101 PERDIDAS
C HIIA EXTRAVIADO UN 1 IRRO RAZA


8018 In 1ntre1 lon2a eIsn1 alle 12 2N9 g04 en-
tro 12 3 y15. AImandnrea, 8 IlaHaar &1 Tel.
fno 1B-5M08. H-5151-I01-13
PERDIDAI 8tH NA 1PE8DIDO UN PERRO
lanudo.4 do minchia blancal y negral,
qu1e reponds p4r-al nombre de "Tiglri".
So gratllcrIA a is peraons que Io devuel-
va au dueft, LUnea No. 452, eiquinL F.
TelienoI: r-.1710 y r-4313.
2H-5263-101-14


IF


imvruIIIiniI
lolLno de harina con tr98 us cl$ na-
.. d ...... a de= co. ns .........


de pescadn portuguesas, una fAbrtpa
de vinos y liores 1epa1ioles y1 18no
ptanp4 980 Ocln rva~sade foltan Cie.
Californill solicltan tres vendedores
para La labana. Matanzns y Pinar
ael Ro, ira o velder a oln Impor-
tadort'a, n8ecnarln renerenclasy te-
ner 1mpl8os conocimientos del gir4
de vIveres. EL 2 $ua gran oportun9-
dad para aIsCl ue esten blend 1 4 nec-
tado,8 Escrpban con detalles a::


SANTOS ISMERTA


I


PROFESIONALES

I ABOGADOS Y NOTARIOS
SBUFETE REGO
Pa8polrtm- CludadnnOan, J1ublTlAcnnes., Pan-
01o1tw1.DIvorc 0,095atrtmon9 s, 01Herencias0
ePurso: .,sunt0 1 Civiles. Mercantile, Fis.1
'A n, ,,!, 6 181d11911C170198
01 m, !al1 1, .,11 n800 8 000198 091100 dC
les Adi Asrel1 ie P-ns obod


1ex1alea, 8no, wrino8 y nervlapoodear.01,
0ex9s., ,unote1ta. 0I00idez, lobla. neuras-
tealA, indIieren-pa, 11sterl0idad. delgadez
SG0i00e01 n1001.Ila b Mledo, olno0exuallsino9
Intantiliq o genn 810Y obe11dad. Enfne--


d, iie d; la pinel y 00 0 a09 or~tnaoia 111
serlien sex0a. Conotlla diaris00 a 80001y
3 a 7 V .t1ar; 12. 03 entire 9 v 11, Veda-
d. F.01288 C-843-3-19 m 9
DR. AHELARIIOI LABRAIDOR. ESPE9 IA-
0d02d1 SefP.rI 80,88.111.08r y Stlll.
"',8,90, Iiflonno. Pulnon, E0883m1g8 1b
hltestlnusI[nyt'rcnnesConsultas, grtis: 68
a 11 P0as" 12 a ., AngeleO. 7. Reln0 y V.-
trell. 1 A-0801 E-8178-3-21 m
DR. CABRERA


C 0 M P RAS

9 CASAS
COMPRlO CASA, VEDADO, 8z 0A PARA
L 11-3abana 1 que t8 nga 404. garaJe, hasla
M25,.000. OtrI. .n eil barrno San Leoabioldo,
hat'a 25.,000. No Intermed0 os. B nfo8rmaa
ru-ni....-1a u--


UII* ... ........... [ ':. .::-::;: ;: ; ;;


el't lh ata truquel~n r, l- a, t 93 .+
S-rallln 511 11-46332--1-13

17 MUEBLES PRENDAS

B2-5303-MAQUINAS- COSER
muebles finos y corrientes,
pianos, refrigeradores, objetos
arte, mAquina escribir, mue-
bles oficina, cajas 'caudales,
cristaleria, vajilla, equipajes.
Casa y apartamento. Toda hora
B-5303. Linares.
H-3476-17-6 ab.


gm_ ____n_._ae_ u__.__ .._ DIARIO DE tA MARSaN n Miguel-4Zrf2.M-185.H. 4
dI o0-.' ad- y ...................... Couramls 12n
Tvda lia buenal care d famall. d. La UH-H-5332-5331l-117-4 Radolerpl., dinterni. ltra-voleta. D I mos endem oS TA
H bons y -a Reiri cncn U.ltd --d-_ iaa. lrliamnfiir. C-119-32-ab flrl S
nbana y c1l Rta8 c .....i. ut.s 9- .R-2 Einpeinarnos Jovas Antiguas repA
.l. a OtUl.: K, 1 l, VIddo. H-M148-102-.13 ' r L lN LDR. MESA RAMOS v ,nidrrn.as Ob .,ld, epla.ti. d arte, de11,1
103 CRMADAS CRIADOS TI -Ci A S K.DOS .g y ,p T,.lo"I,, -- .. -i. t lod0 la- oj.e ....n. Comado ..... 10
_ _aPrn, rpon o n,, i. Per-c to .. I, h- bat-s, citre TLoideroa y Colon TelO.-
UOLICITO ms VIKNTA PARA COCINAR OnRYcm E CRIADA DE MIANO. CIARTOS tMJal. Animas v Lagunia Teh l. .0, .0__ -l 4 Abrll L -
y implar, dormlr en Is colteaeti6n, &a- a cnnedr. Igual manieJn que par horials Co ultas de 5 a 7 p., m. Sabadi :t a 1 1031
.. idlot domIng,.: *ualdo $29. Calla C en 0 A47 ... 1-40701113 H. :1.' 1 .2-3 .1 COMl'RO JOYAS. MODER. -"a.
tr, y 10. diflon V.rde. .H-5.10-103-1 EA.OLA I COLOCAiRiSi-c IIA- DR. ANTONIO PITA ol-a a antigUs, con a brillan- -'
CIADA MANES BLANCA QU KPA d do meno n coculnr y Ilmpltari no t,- Me, PaamOS 'iesN, PretIS de ar
CR8101 IIIANOa BLANCA 8988 E V dK a EM 8 DR.01111910 9101
U oblahllgldn y qua tena reiferencila de 1tels, poco sueldo, ben train. U-68 Enlferniedades Nerviosas teS Pa os bien, aretes de
tar ca... qua ha nrvido. Call. 4 nidmero 22 I-9I-.11 -1 4 y end,,ora, dulr-lor l,,,, ,u Meodli,. brillantes, solitarios, sortijs, TA
U.393-113--13 Sr o11RCE( IIN VALET PARA CAM -l. p1 tanil. vagitl llp ta'n- lu- sadores, pulsos, rclojes, mo- ,nan
Sr. I, devc o de colned-r. ,e 2 5 ars rt+les, estud., crosc w ae{- un
*IS aOL1CITA CRUADA DI MANO. ME- 0-70 3 l-0. 1 1.. o.... .. ,po....n... "- .r.. ealonlo I,1,. nledlas 010o y joyas valor. A-4074
dlnsodd pOa rsT ImpADA aB MlANca me. M r- ttl. igot-7,)lsit- ia ono IdI
dIana sald. paa i0mplar y planOhar me- FRECE SE.OORA I-ARA UUARTOS r, drP C 'sltal01 2" La Moderna SLIUoarez 16. a.1,
--notitinci~~~~~~~~~~~s. ~ pam otieta mt.Sld:- Iu,- 11 oo) p. m. A-92!12. S. Laiar. 6i7 +--
__d- nia, pa ns .al na il. Stldal a loaa ,, ,--0 .. e,8819 di on p- 1. .C-22-3- AhrI C-352-17-8 Abril.
a_.--c* .r.. n.a s ...paa~a. lua olda 2218 T 0 a ,.e... 2, ...~.. La,,-; 40 08..... 11-.11-05'2sr'' D ROA. EN E M D B- L A T S G RAN E
aY aOL8CITA 8_88 A A DR. ROSAL. ENFERMEDA- BRILLANTESiWAN'DW 'I
.,OUCITA UNA MUCHAC11A QUK DES.8A 'OLOCARKEI UNA JOVEN. PAIRA 1Y,.qroo,. lo> clnp-ne. .Lart- -an
S formal y honrada par limplar per criad1 t de man.i Dormnir 0 Ietwr M-b N 0. des de loS nervios, glAndulas, d ,tll anilco o Aner9ld n y enru-
ho8,a. Cal.. Ara5o 7 48, 3uy3and. lH-5201l-11-14 corazon, pulmoncs, tuberculo- ble .,, Paganos blin Carballal y Her-
H8-078-10I2.1 08anos, Suni Rafaual fl U-.744
O11IITO CRIADA, CON IZraKNCIA1 1ail AmrlA ((lI'O(AR 0UNA JOVNC. 8I sis niedicina interna. Electrbte- C-459-1'-14 ,0
y duerms ~lan Iscoacac1n. Seldao $20.00 halolian. Dueane ona n oiapCa,
y dnlfrma- na, Call. a 2o 8s, etre: 3 ooiti TOrlnno: F-2154. rapia. Coihsultas diaroas: 4 a 7
yIy aani.da., allarto Mlam ,nr. d e y 12-3 '5-n L." 1 p. m,., Lealtad 160, bajos entire -7793 '
a. M. .H-M73-103-I3 a I.1ii6: OFRECT:Ec (RIAI)A I'ARA ('AIl- Animas y Virtudes. A-4;-2 -7 a ,
OLI.C1T0, IiaV8INTA. MRDIANA RDAD, So.a em1,nmdor. Tnraiin.econ expert ecl0 i1lt as claes. Peg,, LowI
con eaon ianl a, par. 0I.... y ir.pla. 116- cu l ldanr ,os "-n reitrln,',cla. U-,-nno. F-7909. C-5f64-3-17 mz llo o"; l, T.,,h n c ,h ........ -I ,. -
ra: da L a 4; dominoo, da 11 a 3. Buen a-- 5-- Inal oir t- 0n0-derna.. Mdnt .a 3S.17. A l7l05
.. .ldo.. ald. .1, qul.. a Mernd. ..Vi..NTI SPA OI. .OFR..C.K. MrIV. .n ALFNRI R0 MUXl A ,el .
it H.533-10-.14 prnc allo 9il lodo Hrvi ino -fe. IILLJ u UAU
......a. .n.- ................,,.. DR. ANDAD... A.9311 COMPRO
00.. 911119110118 I~n l0 a 80. tllapoe 11-4 5 u
St .OLICITA MATRIMONIO, 8IN N1108, lD-,7.4.l0. VIAS URINARIAS M495
-nearsado Satrn come chca. Day habit.1-41l111a-S R N R A -9 1 : C M R
e11a. 8 1a 11 .. l ,.Vince. 11n COC)INEI COCIN.R. TRASTORNOS SEXUOAL FS Piniosif Ptrclianas y Marfiles
I. na l O'rnl .Il v,r li CO NERAS COCaNROS i114Pi-n19018118 44 Ia 1211111. O3pdP11gn 112 _i
Haelnlr Bude-11 it& I "-Qunt Cnrviad-nga" Pita O, Idi resto p reuehles firm. 4
H, -l101-I UN M T O CINERO fir pI h--lpnala lnpodld aile, I I, -or
OOUCLITO 03IADA PARA COCINAIr Y I i8 .rAc rte a0 8 8Cn 81 ( .aeh i ;.,, P illbrtl ol, 0-nIpt ,o--'ollei. ao, 8..^ -I 1'nle'.1 ril"it 'tl)'tns a A.
4,,,1Ue2T0 ,ini-ltn1na rsP,919P809,t ha1L1 11ht2t0i 9 'o1penal ,\-1311 In
limplar mna trlim nln aoio, tr1g0 re8. ren- pristit' nla.to_ Is. a c n.-9262. I--l l-1 4 Camp al o 2 21"9 dIqin 1.l dn 4 7 o. C A-311 'A. ,
ala., Annarinra 318 29 plao. H-5414-11-9-14 C.,l9a-eiln 251 .88110,,. Cnoo ,ill
OU-1I111: 11F'ILEC-11 K MAAINIFICA 'O8 INI. C-O 7-3 20l-n_ _
S IOUCI|TA CRIADA DR MANO CON ro, huena. saies, rorin oalo a erolnl COMPRO: A-7111: MIUEBLES. NC
bun, rt....ncal. duernmia colocaclon. v |la, Doierme diro fle..rs. reern Dr. JOSE ALFONSO CnRO A-714l MUJBLS F
tuldo 30 pesos. Tell, B-2t3l2 U- __________ H-524-lq-4 rlOgS CUal'to, Saa, comedor
Lit .031 u~bceal"11a to Is CHaldnngal. Oct, JL e o u ro aac re o .,
iIM IKA 1 'ilLOV 1ARS UNA SENOR i0 DE to Nai, it,.1 941 .9 v ai ld ,,. C . .iat., do ,r d r ..
em 31118 591111181 aLP riion n ia I N 300 nda'l' Ti-Il .l30 radios, pianos, refrigeradores, 1r10
104 COCINERAS COCINEROS ... P21o ,p.ar.m..e-i ..;iivi......; o. 5 Ni 313 Ve110. 1 Tel, F-8 oa
_uldar n1111, ATn gula 474. Apt. 121. Monte1120 d. 10 a 12 Tell 1.2301 buras, libreros, archives, ma- ,t=10r
COCINIaA CONOiCe 1U OBLIA ONC H-5011 0t+4 ---49-8-3n-Mrn qun s ese, escrbir, casas -
dijerma eolocaei6n, indispensable reteren- l m s csr srbr aa
A.., Sunlda $0.00, lo-248. 9 120 MANEJADORA5 t F r cornpl et'si a on1vies. 0pera-
... .. -10. -i0 UDr. L. Cueiar Ul RI co n rpida y reservada. A-7140 8
NOLICITO BUENHA COCINC8A. 81A V OREC80 JOE8 .NAC0 lDA) Dr. SIT. II.
O aC.TO BaNa COC lNRA, HIA td'a g, elanO e"pl.rP erts .o ..i no, "-i r;ii. MEDICO OCULISTA -432-17-1 e n ,7
formagl, do- m edian aidd..- Ir.Td Indi ira. A- 1 lrnn- rs Ins- 1,r1-117o -leLn e e-10, nr
tr a iln 2 N o lal to_ _. a n tre A ll. d o s y 1115 457s,, n.s-51.0 4 C o.0 9-l.- 9 4 y 3 d 8 p m Ria 3 58, 91 1 a ,
ial,, 11 'r'a 2.281111,*9118er A~a].. H-5i 457.10-114 C011..it,190,1 .1a 9 y 6p. to .nHea 15S9 M -265h 5: COM PRO -
Amdnlaa. Aliuraa M80ramar, 10 a 12, aol.-I1,o 11711 .11.I2A1I
Treats. H-9-104-13 AE OFRErC 91RA. 48 A-.0% RLANCA. MlA-. Tel_(on_ __t-77_6 __ '10_'3"2"Abr 0,0eble- "La RePente"a P888 oW.1 9t11
ni-Ja Lit me9,ea 2 nado,. 1iens renerencla. PUILLL Lt ,' It AI*nLadirlor so ,nlushieras. P811 osset.
80LICITO COCINIKKA COLOR, MEDIANA Prelliere rrparto. Inlorma 3 Call. 4 13 > 15 1 Daid ar a Taale La Rgornlc". 08 01u1 blori 911ue vendn
adad. oCLnar, implar, 3 personas 2 0 u1 No 363 bajo, 1 1011od0, Alenrod-es. Sn dldlas P00 layer1loses anpellglnlnte 011 29- 111, 1la11 QI ,ll a el pilaoIln S.0hld 11 Co
tr1 ba1an luaa. Were Dormr nolrid. Sueld, $39. 140. I1-5218-120-14 1to\apuna a "L ml lnncPonet, Aua- i -a, pl8 qo96.1-0.6I Achrll I 11d
-4 7-. 1n0organ X-28g. I546.14-10 -.. . rticaria. ,II eri- Ilher g li, lill n go San . . . Iet
O... oT0 MiCACHA BLA cA'c 124 LAVANDERAS-LAVANDEROS Mligel 4h2 0U-.U:7 PI-4045 E-1084-014 -a COMPRAMOS M U E B L E S tela
nor un1 person $20. Lugrefto 151. b4-. M -
lto .Depto. 11 Interior I Ens.nche Hlab an.. E ORTCE gRA. .RPANOLA PARA l.A- G. 'ENFERMEROS GRADUADOS adornoes porcelanas, ]arrones,
de 21 a 4 p. m. Sra. de PIrez. %'or rlOa en .su c-i. Coalzda 10. 5 entr P Vajolla c stalera, plata, ora, b,
H -5235-10D4--11 12 Y 14. Pregulntar par Nitillde INlajta$A D M CLI.E F R E i lla11 .11t le ia plata, o, o,bir bit,
28.99--12- 2 475-124.-14 ro 0 0mlen potO l ,.a ci, ue sil erNic lo89 C brillantes, juegos caf, cubier- dr,
S" A L OLAR yOF. OecEO. 4 dal. n a ,cm T e.o, U-ll032 ltos, candelabros, lamparas cris- ra,
III I, MIIIIII -1-o de ledlion. 1ded P-r love.ro pars Terribl~ne. LlianA 457. de 9 a 12 ra. .ra
SOLICITO ESPANOL1A11 5n. .... C... ... ..0.C.......0 mum. tal, pianos, maiquinas coser, es- r
o blarnes oon reerencla i clara pars co- b. 7 DENTISTAS
..... ,li r?^rl''y T-i^ ~if -a. t' -N Jim LA T ANVTyriTEA uoN SttN^s REFERE,4- dS-" E .,DENTISTAS __ E ,., ;. F.lc; C..Sal'*'
entr 1 9 Y 21 V4 8do. M-3434-104-13 r1,- daries oP1 l3alOlt des"a tarPIoP18r po p E,
na 11 1 o I -l, 0%. R, Jelor -401 HERNANUIEZ CALZADILLA. CON. Verez, Bernaza v Teniente Rev Il.,
1-5149 124- 14 ordl 12 1 -I.-17 EC ltrzeclonl *ln dai." 81 r
SE SOLICITA --- 9 ga s. l.. ". P.. i i... .. .-Pla2. p.lo, A-8232. C-820-17-24 mz ;,0,
n 8 a '~a a p 8 125 CHOFERES d1 a faltl d ddiaenls. q.id.ndo .l... ------------. Ino- Re,
|una sftora d a medians tod., par. i. . .. y t. Y 1e.e i ,. .hao. d. bo.. a Cotprainos Joyas Antig as. ,
coclnar y limplar. Solamente trei snN ornCV CIOFKR PARTIttLAn, MW re-- ..- Modernist, con Brillantes. t a
d1aa 1 .mf na, en ui. fines Pwp- | pel-. ....,.a.... pln, .... saber DR WALTERIO B. ORTIZ z ,,fro. v.-.. ,, ald., ins... ... pllo -.... ,
a ea 4.0.0a54-l. TO13a quei- 9 is c1111 T "1 1 9017142314 i --, ---- 1. i., i, r, dent., a .- inlh l l, B r-hape ] ]lal s 0bjewslt Ou a1.
cinar. Inform ea: Bela scomaln 853. Ha- St. Il t 14 1 818 DE 16 ANOS d I0 u,,.R I,..,- ,e .,,',. ....a.- 1" 2.y s andala ,, f ubl ertn1 y 91oat 0 -o1r
hon .. / 9 8... .. 111111 ...... ......... I1 ..0 03 0 Ia 011 .. .... ............. A.... ....... .. 778 111100. 00011 ..... .. ..... ........ 11'.... ,.,a9.
c1+ e lce~ari tItloel- I lleti No 1~ C.into itr l, Cu C .1n125rdila ooo. C,,rt-oloH o-t s-r., 1" i er I... or, PI f t I, or9o9

.. .-I48-..-- 0n n1. J r 11819 ll "1811818.lr 8. t-.18 8'ce a-e loal 00an8 C-464-17-8 1 ml
105 MANEJADORAS .,,;.a. 011 ............ 1 d,,11141 TO .'i- 7 VETERINARIES ______________________
11000. ,s 100 11 0 aa,,,,110 ,n,i. 127 oAPERAROS AP ENDICES [I.I,,l erl.,8 mttitio O OVal
21. ... 0.04. 4 .O p..... Ii O^a~l, l. s, o r.,10 oovo 0 .....a 4,,", o ',PIANOS 1.1 OBJETOS d %o .RTa 3
il 1i00r, 05.04 18. 8,1Te 1 .1 011 8 a.) It. 0n l-0le lilol, Y 11l I iera1+s, -574lrto ,'rt
ii. 10 ............ hoonaIl' d o. I... .. '1.... .li-l 00110 ...... "lludo1 ...... 111110111a r10181111 l ..... 0',0i0 '
....... 0 ........ .... .. ............. QUIROPE.2ISTAS a1N ST .. . ......... ...... .. .. .. ,
0088 'll 0882 p.ollla aa lapl o Y o. f .1,1.1,,

.u i.li, ,,,ro, .. y,, ... r.i. .1.1. r i'n,, i.t I.* i i r "* -" '. ;'',''1''^ ^ " -' * ,-", rnd o n ili c.p n 2-iil .... I:'t
a-",., V rid i ,.i .. ... 1 '"0 o 123 OF IT NISTVAAS. I'id W -\.41 e, R8. Aii I qAT3A:30I'
c.$20 _._. _r __m _,_., .,, __ _,,,_t.,a Noon"1;1 --r 55t: COmeII'RO PIWANOS: $1
8 1 it "61- '1. WIe''.t' t ,)VOVN, n tt PAR aol v ow,- ala PIANOS y OBTl. Pdu saer- a 0T-|i3
n 0811 i 0ll 0. n N .o 11+ i 00l,. l ,.,11.1", 0,.l..1 0,", ,10,,, ,, i,Iomp,, .... 1. . ... \lrr0icr 00n0n0. f10 t0ir0B ( !"i
200022 .. . A.A. .i .ION. 8.VAR. % ...... .. ... .,........ 9,110,...... ..... N0 800' "nl P310 ...,.lbJ'et d. art,, preoIda8.,2 M

114 all,.,. alo 0y 11pENDEDOR l';;. ,".,:1 "r0040 /,0;:8 0M"' 1 8.,," I' ;I. 9'n1"';; ; ;;'.'i" ,N p,",lo ;'A,,,, ,,,11 ;:,'01194 i-s cion s dfa 1111.0 P110 rcn1i00 t1
11 -l7l 0 119 08 8 9.00 4l o, l oal 88 'IH0818 l, 0111,0Tnirbr..
..... .. /90; .l t,,,e W.. d,'O ... rmoe ,b s i to,- -
do 40lUI'C f- I. ro a I boot "(. Itm AI 127 14 QU IRO RISTAia'a9,L28029 "N, A ....... ,, ,131-29 OFERTAS VtRIAS '.1111 l l, PARI)O MATH 130 1lse teri 1o qu 'enaN S ti
.1., 0 ,, i r i r t t ., .. .- ..... "' Iur. nus III--e s tels _.. <

..... .. ... :,. 9 Il FE . .. .IN.LE. lN,'81 1,'1'" '.8 -i M-l ,,11.o C-4n6C -1 '-. p ; M-.~,^ r ..... .. ... ,, t. ... ... U," .. .. .---- - - ...... U U tlydll gawt G- n iJ ma fls n.. .... ... ...l t ^
I 11 --- 11 0, 1 A00 YV ,,11, ,i OnV III,, 0W 0,1,.1e1 P Op I.0)%FN8 A 1 11 19% o li -:1:- -01 r "m-as o s- y cor ar -
me.S OF C N S A __ ,'l ,,, 0..:1 -MI '.1 6- B Ill Net, "t..... ,i,,0 ... ...ts .()T I e
gt-,I ITI V N~g O I" 112 0 0ll"l0 l: 1 1 + 0 1 00.8,.. 1 a10 0 "I"'. 0 . ... os, 0dr0
I t ,tI . p. ..m ., .,1 . 0. 0a0 I I O .0 Io o o ',, ....l I to .. .. . I .. e8l r r

(] -- pOM*A t 1T.1q11 r ^l ', 12.11 ioo ;", o,,i ,,;'.;',' rin 1|Pnj 8aai 8o a 10000as It,,,.,0.0 .. l a 1 00 00
UV.A. r8.... : ; 8 ,*. ... 1 I"I'.J :1180 -8 8. bo..., eu ib'' l Cl Lo- Mabrl .
0__131____________________________ LlrapPARDO coos


I9 8iI n tlilllo L ................
000, ., la 11 1.1 3, aodp. ](I ... .. .p 1.. .
170011 p,, l .o 0,ll 01 4P i 10, f lO io e p 08.19.85.)1....r a l .W N s0 n1(it, 0 ler Nr 80 /l 00

118 'w''l 181i0821 I21 I "100. In 8 I l .~ To I-ltr I .010 1, 0..0 cl .. 1-30 3: C O M P R O Ii ~ ) .
11r2,02 e a.mit*aNo No 1, 1. St on e 0 00 0 ASAS '0. 100 "0000 1o C 17- 14 Ii-.I.,. ; +. ,+ ..... ".-'. ll.l..... . /..lnI.. ro .o ,ol0.,.ou O,,,81o' pl. o ttrl~ l" tstlra v -. Jrl.A
8o, 1il a, oo I 11a (0802 Ia 40.0.......... o'o, a 01 ,d Milt. NOT A0 IE. 'j, A011 a 2 N -pren C, a I P 8 P Aosr ar-
114 OFIE N1TTS lVttlEi-T!, PE E lbje\ 18."2 l52 .l l I os vIi tA rit vend cble n. N e-
288~~~ ~ 1l :110"24 K*1111 A2 1417,00211 088..(1,.0 48 12.11880. ,6 .- . ..o .. . ..-...I ,,. ..e r.,1''... 1"'" ...." 1......- .... .ni bl i -a "t .n v ao o c -
-1IT, VIIIIII0 I,1., %1..... mil ,A.[. ............ ...... re~ a+ al -]1.


i-,... ..., Y .11 tilP80. $. ,,0,d" 820. ... . S, IX.,; Z2......... Juli , l t r 12o l, I II, i ceara l is
(04 M8 PI2.C2 GrnA S rl ,CI
8 8.41.1411 AI OC AD S W-AR O Till Im roc "V %11 Vi ~lh I erIOS, 11 .%81101 ,
._____________ 1.- R14O 1 CSA11SI~. 1,: p0P30hlt J O lolIIflaS V 010178, 700--
SIMt 1Par .,I C I IS TA II8I RIT I 8EF1 MItlN.- I N II 112 AS1-6 fin-o. Y bvg 1073, VP31 11. ners-

se,1fiom .8. ena ..a Poar. 1.,82,1.. t.1. Not,,,8 ,.11.1P
op. -WU 41. 18 ji.9 .22112a, ..I,.. ~ l 1 011 31 14 3645: 018C. 0. 001 P 0 111. r dol C a Rol A- NOS aa
as 22. A9.8.4 11. 49,14 1119 17081 .00 ola 21 1811 .010001 7 Iolo on
cr - y 08 10 1 "I 0.8 1 11j a0,111 2 7 2 b o


1 r-r-nuAunr-7 v uponmm 1


F


L A -w


- I


!S1 OFICINISTAS

lt -. _cf a J -' r.' .I' : lll ,Lx ,r.
,'-1 ,'- 9 -,,119 e,' 1 .8. 11,1812 $888 .",n8,'

0e Inglits OLea blene ae anuni y90 snal0.
eel901. -0 no9 es sopplado parp Ud. pa rfa.
vor no mole9te por curiosldad. Telf. A-3853
11r1s 8e ofic-na unicmente. Para e811pc-
zar modlestas preter.'sones. '

SOU11901 SECRhlAniA MECANOCUA-
afa javen qtle sepa Inglis, pare oilsiha.
c6nsultorio mdico. Sueldo Inital 7.00O
[ancmiuahete--9- 12 dia' bora-
0bles. Intorma; Sr.,Hernnndez. Calla H N1
356 en. 23 y 25 Vedado.
--- .- a - _ y *H 2I7 11i

1127 SOLICITUDES VARIAS
41 6OLICIT I. FP.REC9o9 R 0 11 oT8

4F 01.1, IT.A I-% PFuqQUERO 0 PFLET^
quera, Peluquerfa Juanita. San L-"zaro
117. 10 1 -5438 -117-13
SOLIClTO. UC MATRIMONIO PARA
11000aTfV484n4p-ra a n 12ra de La 8a8an4
que s 9pan 1rabaJa1, 0ordef4ar. crias y sie00-
br, l0arnar: B-4033. H-5072117-14

SE SOLICITAN

iliez miirlicaai para i|ir,,.
jpaganda a ilomicillo, buena
comision. Informed: Manzo-
Sna 41c G.inez 217, uilmhdi,.
ale 3 a 5 p. m. I
A11 1 1 i :


MUY |

-ill rnT""IiTr I


J da 11 2.3 000. C,,ntru - .. ...... ......... .... .. .. .......
208 1 8000000 01,0 000 .. " . . .. 0 ".%1 ', Ic 9"So cept82 part e en 0h1pot-a.
8...... do0 0 ..... 1 ...... .. .... ... ,. ..... 50-de1,9 .....p...50m. de
IV ... ........ .... P 1' .1 A 1 .. ..... ......... ,- o, 1...... .... .... 1do.. Rent. ain cons
11.811881 1,0 4(ILD I li JDE PAG 99N 11V 588 1 108000. V081. Alegre 000, a9Ipa Law
ANGA. EDIFICIO MODER ....1 11 901 00,0 00, 8.0., hl. 2 h 100 1Aton 11rm. l 0ri 001911norm8n8 11n 0Im.-
\NGA. D1F1C10 MODER- "l. ,'po,,, -In. ..0h. -1.. 3 h ,eO .o. X-2443 )t-814
-1 VInmlnlt n,, n t -e C n dor "Aceoc 9. ..1" 11-306-l 4& -14
no, 2 plantas, mide 13xt,. fn ,,,,' ,.,.,, N, 0.,00'.1- ....'320.4..-.
ico d os 509 l Its. _l R n ta l. j 00 .81,. -;, \ o ' .8 0 ,-1. l $2 ., fl6
310. 1 c'a.S.I 3 apartamInentos: ____ __ 11-4830-40-1:1 4 Edilil1 nuevo. Asombrosa oporlunldad
. p., .,,b ...... I olants, ....a notVdor
3.,000. Admilo part pago, te- tS 08 0 RENTA $102.50 4.1s. 28002l lndo 0el di. Planta. 8j. y
7no) bien sotLado. Marrero, S.pol,, |l.n.. l.. pr. d,, p. arir.o. o 0l00l.. 11e01un010 0p-,l dlo'pPi..b1l .La 9 M, 1a82,''ca
2216. M-7774 111-4645-48-1" 0" 3 P'." :..,, "" ... ... 1 pPleC N r .... 4 A..n. 1 3 A4.-1.n. A..." -
-.... ... 00: 00: ,,1800.0.; "1 8 10 11 019 ,008 loon ,H-2076-48-12
ARATAS ALTURAS BELEN 4,.pr.Onll,l I-. [f l 001,, 0.C ,l All o "gA 3,M. 9SE C. VEN1IEN 2 (ASAI. R8PA8lTO lBUR
7,750 Moderno v.ci.., 1 Iplan- 0.08' 0 .... 0 14 .0... A '. A n ,a01 .+Lr L 8 an 2 e4.5oI n1forman:.. La
N, 1-47,211-411.. .2 a 80, 2 No 594 .h ltlpa 0. No 0. ., Ha.
,"UlCede re-lntlr $60. Otra 2, k1 I. l,8 ll ('.1.NTF. 811F.1, baIn 0 1.. n f.r 'ArcadIo Acevedo.
antas independo i ltes, garaojo.e otl'p"l..... "" ....... l O pi.n... .. ...H-.4320-4. -12..
p Pede 7 Ilt C I $ 1(10, 9011 0007 .1 .... ,o.,,n,, o 8 000P .' . " e.4,3o-4,-13


Le. pt- l rentr $160 $2000 VFm ~ f'i n' "r 'ad -"'alf 538.00.In a ". SK (END;a UNAcl CANA 4Na Ga] ADO. o
M P I CI N A L h-l. a O rP0 a ll P l N p 821, 0 Ptr al SoPa 01,5 d eno 11a, de. 11 9. p4 o 99n 8 at
ar 1eroo. 1 3 N 10i..A lAtuoas Be, .In:.' II,'','l,,'8'10002 vc.n'8 11t10100 .'.. .. ......... ..1... 8 ...... .. -17 ,
mi. B-.2266,1 1 -777-oIopoll. ad 10 i ayeqoi
,,. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~M. p, ~t, 4 ~ ,...,,n a "t"":t ; '; o ;'Tnd ,,.500. TOM ;......... a
-11 -4644-49-13 a ,, 11-45 T ..........4-43...

11801. r 1in ".8 8 1 A1 1 S 10'. 0,ot 1 . ALMENDAKEn. o010 llll N0,010, 0P

081,p-"^)'^.hllalb.20,ltt'O. 10300020o p.,,, o.E Vo~on A l'NCbS ENo.ppoo o E oo I.'*l""on2tdrr1e 3|4*I a'u9no1r9leT1o41dr
nd 8PIM3Y 1B l -44107-48-1 4 2 ,h 'r001 1 r par. lI u0dr8 d 1. CIa00 d. Vl.bor a, sn dos. pa-
.._._._I ha Iro, D1A10.1.1 1 l, J DE LA A rtInA.a trna e I n .t..no llddrms.o en- 1 .l
RESIDENCIA. MIRAMAR-% .... .... ll .. .tl l ... ao .I patl,, i l.i.i.a.. 11d 3 a p. m. v9R2Ryo na..e.. 2659
lobe II I A -,-,[u v111.0j-A3)a r P9 g 11 018 J .rdj,0n hlJo.10, Teltnov : A-0778 y A-0392, RI
ESQL0 rNA. VAC IA l 0,0n, I ........a 0.... 00,, 98 ,,' o pM, on.. , o H ....1-4532-45-83
n112. al -01181 10,1,00~,00, lrn1r 0118 0.0r ,0,S0 0 9 Slea le l r 8 0- --A8V )r.A R"Q8I8NA "RA[LIE
88,091118,8 0100 0001108 .049 18 II.I.. a 07 0 1000 0180801 00 120009 09182, ll A, P119810-d 1,IF.hahn
Pop,.... $40033 l d. J i ] . . 1198 4.1109. ,Covina g 88. iP-al y
Ri An I r". r.81 1189K 1- SNI'I. fIk A nRF1IDKNCIA g2 r 8...80, oL. li NI 284, Vibora. prx09lm
00,r,0.1. 9 82 4" ,118 d. 8 51 .910 113 lo 11 r .00.1 Op 100.1011,0,Sl -lr 0111pi 1- 9.9 99111Ent112 acla 8H-4406-48-1
K O -L 0C,1 d'- d,,1. ... .Lisa,0 n . .. . 0.. .. It. . .
I... ... ., C 1,-. . ...... ......... ........ 0.. 0,'8 ...i d io p i- 0.... ,d a .... ..... Pa la. ......
.. 01 e 0 0 081108I ........ ...ao o b v. 01 10911- ide.orlt.l.. ... d .d... I n dosh is.

k 0.9400300a 0 loe 0 00800 ioOo, 1 T 0 4 P1.N,., 08,00100.. 0.. 11 11111h00, o h- p To, n 1e11... o ........... p ... ...
.. ESIDEN 1".IA,1PL ANTAI~ 101-1Vn0588.,9Vr.1-do.=I"d i ro 5 e l .NQ1 3 4 TAp"t-2810
1P.0 1014 1r00o C 0831, ] 1412, 11168. "j_ H-4no0 r 19110111901..0LaPv_ _-4 11.88-450-48-I2
91000n 100Pp-d. Par11 0-18 ,o I tb 20,. 10111IM9- S0 V1EN D81KEN 0.1981881401 0
1180 0.0 11118000 11111001 89 o~ap11. 90. 909OOOpa.0919 C. a'a. P918111,1, 2,4.,4
adO,1fa lp Proi-poo$38W,00, 118f19a9 19 on tOaA ...0I.,, 19olar1a]01ad.,18t
LNIPLIACION ALMIENDARES .Srlar01 .~.N O ~l fiil~. oPgIl-sl
RESIDENCIA, I PLANTA I0l G-0... S SnO TSoofnaa InO6Oon9$0.433 1~~o01180 880. T1I1.8.
S,.,,,aCboo,, Cooipofp Ce- 825 Te .O-54 2. -48874-4fl.
IllIpnlV 0,,. 2 19,000 .0 848-80
g- oo olal , d,,io 2 tafAo, .Olo0r1 MPLIACION ALKENDARCS. AVK. 81 N
.00n0 k'2 terr0181128 1nds0 2101r 1n4r0 13, 0Lnd0s2 .1bg modern..1 herm 8 0por9
Iln P -, LA l orbh" P, 808,0. JYobo C [lA S ANUNCIESE EN EL 01 tat .. 88C8edor3 14., h21o Intercalada
cld. 8-84,01. 98 169, 11-61 0et .nao, aI8r8Je.8. 1 orm" n)a8 n 0 aisin8. 72
Ce-4010.--12 DIARO 07DE LA' MARINA ,vldddeaIp'laa, H-4342-411-1


I


02r800y1 15. DepaPr-tan1t 12. M-3261 da
3 5 p.m. H--309--7 Abrli

2 PROCURADORES

PEREZ DE ALDERETE
PROCURADOR 8
AdnIlntstrIc16n de benes1i, uhdadanlas.
paliortes.,1aper1ura de stahlabecimlento,.
u, r a 1eC1,',,'r 8 2 . 7 9 1 0,,r.es0 let.
0,-, 0fa,-,r4 .. 10 8 aol -.8
E-1623+2-27 marzo


3 DRES. EN MEDICINE

V-AS-'RINABAS,-Z-AN-JA-54
entire Galiano y Rayo: A-3347
r, -C i .'r. 1+ .'e r I - l


Exle ur s Ci.v .,ament s f r d desp, ,r, na .l
I e. y808.91 & 2Itas 4.2 T.losi e.2 :,. PIso"r,

DR. 0. RIVER PARTAGAS
9107381t11011s I tuberculosis, pleurits. bron-
qu1tis01 e0n8sma pulmonarp.8-ma bronquaal,c
corlal1 r 0rilt0, 0 urticarial Ex asl.stente delpI
'Servallo" del pr1fesor Says 01arc1lonal
y de los hospltales dr Paris. New York y
09s091. 0113, d A1109 1 0 sanntor11s18 "as
901 1 e l 880'310-, .-l Ar,8 1.',r,, o, 00 lu.
C, l141R.d LaI aa,,,,. P0., I1dLe0raft
de Lmnnes, taboratorlon rnbuliae2ones,
Pen leill/n-Estreptonticlna. pruebas a~im-st
r.0 n1,% ortapneuimolnrrax. Consults:
.. 1 t ,-e d 2 4 p. .,
r i ,.,ue 17 K' ii: % --. osde-
1n901 d4a0 .re1.in AV,0- lA111 p fO11 S:
F--2532. PU3307. U.3110 y .0.9708 i'Pam nna
,'henten de Pinr del Rio, lto0. irolesde
10 a 12 in H-1310-3-3 abril


DR. LUIS BERMUDEZ
CLINIC SEXOLOGO. F-5288.


in. .a'A


riPA(WA V L119 I 3.211.2


04-


-114-


112 ArRNMAM-CRLIOCIMIGNEA-41


. 1 7 T4 Li rr n ev


AmO CXVL!


VENTAS VEITAS
48 CASAS 4, C--ASAS -
MIRAMAR C1ON ACUDADI I CrAL.LE MAGNIFICA INVERSION
2 entr-e Crculr Str1e8t y Boueva1rd Lo if4 1 do 0 planta,. luI r ent co. 8r-
p08 aS...ano. Veando C,. a in atrna, pa 1...0...9 0 ao. 80 0p29 8a 4 Indu*-
t11c0n modern. pco1 de g-rnaf 'in "t- ti. garage y dos ca 4 s, en oa altos.
laclon de a1ua .e 4 obre, baf9,. 4 n color e,r ,,n de ol.Te " -uea 8enta .
et-B mao r8ol-Grl n-t bl0n1rdi r1-en 1 .4dTeI 11.14-2
b41o crpados. Plant. b2882 ale: 8ne, 091- 8080982 4loco0 1 H.lf 1-48l8


rtlKiAIU TL I VIUAL
Corhpramos y vendemos pa-
ra clientes: Casas, solares, fin-
cas, hipotecas. Actividad, hon-
radez y reserve. Informes nues-
tros en todos los Bancos de es-
ta ciudad. Oficina: Aguiar 556
An-112, M-1506.
R-E-7427-9--1-m.
10 SOLARBS


_-SE-COMPRA
Ca' 88, 8slar8enArryo1Naranjo. que est0
81,8,I9 r-er Caizada Bejucal. de.de el Al-
:,, 6Al ,,,-.-.,o a la-calle lu- Informest Ju-
o0 L14rle, Compostela 156. Telf. M-6181.
H-1976-10.-13

12 ESTABLECIMIENTOS
De Inter6s para Ferreteros
&%.0toy interesado comprar ferreteria. aso-
clame7 para abrirlau orefn 10ar1gerenc1.
negacid eximente aportando hasta-cincuen-
la nil pcso9 capital y trabajo. Atnplla1
1:eferen9as. Edod 40 afts. Conlpetenelp
r" lacio.... T lf l 74dS40. Ai;,l. "r Si.


14 AUTOMOVILES ACCESS.
SF. COMPRA MOTOR CADILLAC 1911.
Font9eob2. Aienpl-a Dodae.
H-459l-14-13
SOI.CI1TO VENIDEI(OR. IE ('ONOCE-
d101o r 08rln s,. qllnallas+ tp.rfunierlas.
DPb. trnr m...a loneao. Escrlb0r: Publlcl-
d1d 04001o, Neptune 458.
IS M H-4QN 3-14ARA
-15 .. .MAQUINARIAS
COMPKO pRENSA DO fATADA UK PRE-


-v


4


17
COMI
doa,
d. c

A-735


Co
mar.
nedo
letas
rical
Suai
rrale
18_

COMIC
praeiie
ponlln


19
COMPI
d-s.
Negoc
no 567
Zl I

(
Par
Tamoo
V(
tes:
mue
ven
:ios
reall
maoTclf24

Cao
d.0


' O M P H A-S V -N i:A -
MUEBLES PRENDAS. -48 CASAS .
0R. 0 J1.G086 DE CUA1TO, COME- ACABADAS DE CONSTRUIR. 912I8 CTRE-
8, e"ap0rate.p1, urssP lbreo, 82120t880 ar. dos aluitas modern81., monol9t8cam
0cina, 188740112 o98 r. na0rlbr, chif- alre libre, una delicla. S0la.8cu8r0., co8in9 .
', s2llone0 p, tal o lo. que8 ba908 4 1.os, Iazul4ado 0coor.9 88ua callent88 y
7. Pago mita. Padron. 01fra. Ca le 8 y en esq. PammJe Sta. Cruo.
K-2=3-17451Preco .t9.500; Inform2, 0 duef2o: gar-aj
08418 8 1 uca a 0. 891192..BuenaV8i1ta.
174. COviPRO MAQUINAS ..... ........
ser -"Singer", escribir y sj5- EN $10,500
. Jooas con brillantes-y mo- Revllitgedo 15 m ponterl-.. a.otea y
ais oro, radios Philips, ma- ,tl, '. ,r, -^. Tr. d 0-2333. n-442-48-12u
s cuero. Bales bodega ame- OPORTUNIDAD
rinos. Atenci6on inmediata. Ca.a d1-do. planta9. acabada de cqn9trulr,
rez 16 entire Monte y Co- 1fabricacp n de prlmera 'calle I, entre 18
y S1ptiri. .Avenld., Al-endares. l/r |
.es. C-351-17-8 Abril. x-5. 1 . I H-487a-.-13
UTILES DE OFINA MIRAMAR 44 ENTDI f VENDO
uTILES DE OF1C1NAS 9nuev. resldencla, modern a todo lu0o,
plsoa ,gran1toi tntalacion0 agua de cobray
PRO MAQUINA E8CRIBIR PARA plntuta aceltle. Plant baja: Jardlness, por-.
ndelnil Qu1 ero tr2to con particular. tat, ve8 t 0bulo0 livingroom can. p ra81ndoepuer.
0 .r. "Underwoo o 0a"Remington".Itas aldrtera al Jardlan pr1vado 1 comedor.
pro. ademsn9 1rt1tl0. Vay a verla a, b48o vlzlta., coclna, deapensa, patio.8 ervi-
m9 ello. Llamar A-4930. a toda horan. vio, ,111rto y bafto criadop y gara e. Plant
-- -r-84sW81-12 aOls-: !Tn,. g8r8nef-c1i0P tu1 d40 0,11f8o-to-
cador. Ls alls Ilene quince cl-tea con as-
11 aveta y entrepahol de cedro. Preclo W3,W08
LIBROS E IMP1RESOS ,c. ..acldadea -Se entregu desiUpada
P---LRRO0,8811--- 02IDformes A-4813 F-4218. H-4500-48-16
11O LIBROE EN TODAS CANTIDA-
biblloteca derec4o,. medlclna, arte v 8EPARTU AYESTARAN, COMPIEi ABE-
:an 0enteral Pa_020 1or 4qu.. ndie21 :urando lnversl n Y rental en el ce12 ro8
1cos r4p0dos Voy a domiellio. Neptu de La Hibana. Edificio nuevo. ciltar6dn. To-
7, Tcl0fonc U-324 1 E-848-1lI9-18 m. do 10, cong. ta 1de c.s- 2 cu.rto complete
y 1arane Y 3splop. 2 ruts.aa 8Ua9Ua2. gas8y
[INSTRUMENTOS DE MUSICA itelIbno. $20.08. Renila 3,360 a9nuale.
_________________ _Ptuiede o".or-lilpeap1l1ieca 9nter&1 razonable. No
OMPRAMOS PIANOS nermed0arlo. Dueo L'-173.07.
COTVIPRAMOS PIANOS H-46488--013
.amos buen precio Rap0do1 nego110
0adn0 841tim0o08 8u paIno para 0I pom. GRAN OPORTUNIDAD
a8e8.1 880ccp111, Ual111pauniversG
.. ............c Pta Ut.q a URGE VENTA
c 5 H.ae I.,4 cal equla,,=o ,+ r, ;Se vend-n 4 va~as Iguiale's, I hace esitclu-
C-61--2-2 r1z1 a. 413,0poMeria y P 8jas. portal sal 1,8cuar-
c edr, baioy91 1 40 5"coctna. p 4sos de mo-
~de cexnento. Una cundra tran-
30: COMPRO PIANOSap, p0dras 06nibus. Inforres Sr. Gar-
erticales, 1.4 cola o Spinete- ia dec 2 5 p. in. i-1943 $10.000.
Objetos arte, linmpara,, 1.H241M0-8'150
ebles y adornos finos. No .MAGIUo. lnrEDa1,4l.dA4 $01. 3 50ant1s.
da sin conocer huiestros pre- o11d ,.2 f.Pbricacin. par apure $75,000.
,,a_ o1- 1plantas $16.500. C-rbalal..r 2857.
. Obtenga mAs dinero, lla- .. .-47a8-8I3
ido "La Predilecta'. SAN NICOLAS. PEOADO A SAN RAFAEL.
C-199-21-4 Ab. ,.'-''.',I="* y oo .3iplany s. ,
$2,{00; ad nriqlue ni l.3p nt ,m -
P.O I'N PI]8ANO. EN 1' IAL.UIE.R drrn, si. .l1o r ios., $2.$00. Crballal:
1tdo qu 1 s en8u1n1irj rot., v0r19 n oI 1-85-.- H-44 -48-13
ra, Poo n-ej-or, Negoci0n al Intante ;,fIJE1 EL9KLEGANTE CASA ESQI1NA,
X0-2It 14.16-1-12 lne'a3, 24 01 9It., garage., 80i1ese solaoen.
l-- i $6.000. Ieslt 86.(00 0colos quierma. Calls
C A M B O S 1 ............ A..v.da Opl... Ampi..1.n A0.
C A M B I 0 S me mndales. Verlis i a 7. B-4929.
_______ CASAS_ GANGA; EN $1I.N. VENDOR -NA CASA
.lle IfenOre 01. y 2a, reparto Mlarlno-
nibio Apartamento, Vedado e1, Los P11no. in9orma80 n ,9 bodega.
01dos 11arto0,. renl ( $50.00, 0p9 1tro 11[4999-048-13
res ..... tp100 clnl00011098, 8re1rbl..-... SANT
proa olel:o Tereslan. TeAOonos. SANTOS SUAREZ
17, F-8212. C _C-401-24-17 Pr1cosa ca-.. pr6xima MNayla Rodriguez
cltaron01 1n olitic. 0Ilos ,ba0t.,, 0todo di
RET8TARACION ESC ...Tp...2 W O. 0.900.... 00.8.... g E..Je y 34
REPARACIO0ES $0. I Jolhnon.. ,$1950. Otr., peque.A
------_ 34, 8$,o900: 1-3855.

___E__ES___P__EP PARA DIVIDIR HERENCIA
P1CERIA y DECORAC1ON w 0101ga,.07y 209. 10 d 1 09t br.1 1451
LPICRIAy DCORC eO culn., 5tilagr-, M 9 muchh, .A,. S
1hgc, n ,orttn .lunclas0511 coJiY e. Se le interest l0000e al s0111r Crz: 1-385t
an1 Ion1 br1s. apinlr n gn ra y -7180. 1-11-497 6-48-12
nr Inen I ine o. Txahalos gar.aNtli-do.,s 6
=.-n .-.. a-ba--fi.-,-r q ANTA -CATALINA -
11uno. Telfna M-2 .-11.28 8270-42-4-Ab
C.ELO ..E J0EUS BARNZA1MO1. ES SANTOS SUAREZ
0lla81,01 blaqtea.wn a 0refor 9nar 808 oInds Eli 1 0 0.. herlnnsa 0venP da,1 vendor gra0
"nueblea. cipeealcldad1Piano%.9nev1 -,Intina de 2 plantar co tllue1a die 6 ragsas
Itnego Cum 00ro, Comed0r0 pl P nnerba ge 18l .. n.....np.n palm rents, es una gri8
00 F0n01 1-,j9nes. grantzoads Cin n "" ... .-. I $2395 en $2,11.001-- rt0 s
rlo 961 A-38.='5 E.7189-42-188 ,. .\-468 1 l.onlarillo 453. 10-H-4615-48-12

PICERIA Y DECORACION 'L'81,0 110,. 100,111 9? AL A8AN. 805."0
0ll1o .- 1 143a 4 ogaTlaJ. Ahnoenldare
- 0ultl0 1men9le partwul0ta-re Or.nflor 01018 .9001100, 14 terl'en. 01:22.30, 10r2
0os, modern11a11o 0 y creams i-rblet 9300011 ,tra $3.900. otr2 $6.80 9B-2046
e1tl0 93ue1 8 de-e Puntugalidad. serle- 91-5658. H-47bl-48-12
n ,oaXnnb1 M1 0o9a 199 0..-E -N
Pa 2 Jane9988 E 1 t',0 l VASA$3.0lI, TERRENO I.
E-1892-41-1 cI$ $.1lla *11,S00, a4 ga.-j. eotia $12.ODO0; Mr
$- 00 $2OO 0,004 011,0 0 0-0 0$15.000; .1,101,s L anln t ar n-. nc iada pWr 4imlhla e I,
_______l____,__ ,< lrn__________;________ 100-0 E HIJOS dula, .... ..ibrbg8 de. .p...o.da.
!4660-48 1.1
a- de garantl In 5 s00i9o de no on, 01- 4
I dItpolbpcl9n Sanl RRafael3 59 enlr ILA- AN TRARHA, SE V.EN1IE RESII1E
11h1.0l 11 o51 red0 d Tel no M U-1424 I.la CI A 0 ebl. d.' Jrdn. 2 terrl as, 4 uPl.I
s9 neble, In, encaorgt b b. a rnza0o 1 0.N N all. h. 11.b ( 1 ,1-0001 dnspena.. 811a)0
'I'm0n01 0 m 0npIlo TsTap 0i-erl 0 en genti0l 2 n orrnt0 8 T,oTl. M-31186. 0Ga8,ia,
C-.044.42.19 ,,1 11-4011-48-13

MODERNIZE MUEBLES r.I YANI. i 0 'ADnA ALZA.1DA E 8.
all e 8 R DO1111, 001 0,lp hpl, ch1 Ta.1 J. ,s 0 ;1 0 l.. nl o.to"1 > l. p .4 'do.111 s, 0
o V fbric... N .. ,bl ,r', 0.p11 d, t10 ,a01ll. 4"4 1 I.. ....dlI c ,1 1O.4O tadl. L,
,p, (:e p-,rla, (-a Ciniz Chavez. Mtira. l-jr. $150(lb LJtrn., .4, dnlAs -o-dicd.
N0 7 c p., D a 11 Aln. pi c, de A1n1 l n-de, 0 7,(1tll ,' ,l'- 11a a 0,1 -lh I 0l01 1, D.055,
e, T Pl0fon.0 1 ,-1012. H 38761.42.9 4Ar0 t.-11-4974-4A-120
$2.9(1'0 i, '1.. V 1 A I) O. 9S.'.0 JARDI I
RADIOS 80008. .0. 1 ,, 00.1000. orendoe. l
,0', (090J001 mrdeIlb A 4 ,npndar, -. PrclIol
9 18 0 01, l. b-le-a,$18 04.300 0. 9048012
SU rA i R T0 ........................-29"7 t1-4796-48-:
SU RADIO ROTO I 3 REGALe
SPAGUE REPARACIONESI $28,000
k guoreq ane eradio S0.5a0 Sbo 1-, t 1",a deldnci Ita c Isn plants. cc
01. oo- nec ol9 i ,-I. 0..8 0 ,ll -i 1.0 ,1 n poode .r l on,1 0ol Jardinc
..Co"perativ. tFr~lt R.I. ,..c , , gt j, portal, elm bidoln -1
a, 11PAg 0la0ate 475 entre I'd,:'ba. n- .0. 1' ., d 1 ba0. co edor a] 0 fnd., pal
Calla A-8386. C-202-44-4 a9 0. 1 1 ,a 1 4 vc ri.sdol, terrazas. De.-o
CA10109 T S.\ 9-241401 13-H-4787-40-
V FN TA S e011R8Oll) O.lh. '.VASA PORTAL. SAL,
88..p.24. p boonon, oooho Ifrutale
CASAS.. ,a.a ,.ra.. R part,, Did
CASAS N(nL'b ,t' KIll Ctrn 1. ("alre'ter a Sta. M,
VFND`.- VASAt1P"__ TAKgAI AN-olT. TlI..,ooallo A I -0-46107-48-1
m .1 9. 8-C.' IL1-RP8.M TI...11219
rle001 1; L34a9a Lg1,98s. 6190124 03. POR .L8AMAR(1'+88E, 1E8DO MIRAMA
op. .nl-1, 562.P8r, 1H-49:15-4 -41 3210nies d0as 58 AAonoda in AVeani
72 entre0 9 y 0 .11. ,0,11-d 90l.a P,99omedc
HABANA ;4. te..1a,.. ba9o. co3ina y gar1Je. Acab
da fabricajr. Carlo Playa y Ruta 30 p,
$22,500, RENTA $21Q n' 11r11Ce10..for.,...19.. .
llolo 9n0 '11 P0 11reP.lo0 8, 2 Plant-1,8 con 0-4849-40-
w~as. Tar, \hiftn \ends 2 pjanta, indepen+ EVN),A.ABD E-NTU
.1 te roobdPo -,140 09 008$11 5o000 Pr-11. ES108. ACABADA iE CONST9UL
0e,11rn, 25 1 0,0Od, p 8 09.5110PP 0708.111 Tpo.H03. 1-89191.109on.d.
01 0 800 3 bo b,,oo111.0030 0 11y00-t, 1, Agooo Oola y
sio,19.1 I....i........S. onn.. 1 0 ISPo0ooo 3 PLANTOAobuy118011
91 II,0" '1001 8 I F0 1 1 10 -" $50. 00 0088la $ enO e sto105.111 de1
011111 Tp o 08,1109. ....p 1008. ,Come-I ,,\-L1mp22iC, a 4 H-4621-48-1
r, 001a. a 'itor00 54, 94 rban 0 lei1i-.
o+Int. % deP do .119. 8802 I l-080r1 .
us8911 -8080 911011.0 Y8i-08o OBISPO 3 PLANTAS
I8% 8081809I8 011118, AI I 188.,1O1t E $8900011 Rents $1700 009,0111889de
9, 1.1 1. 1. a 038~,a 389101 81 100.t 011er;0 40 :
Vo . ..g no Ilene de ' ..o.a 1 Cop

co 1 1. b,;n 10 ,801,00I-, P20, I.-I 0- .9 1.-0p3

IR91119811'8'.. .8 .... ... .. ,1,1... ..... ..
1 4 1. al 0 0 1 1 1 1 p 1 8 00 01 . 0 1


SRENTA $490, PRECIO $30,00
Comprend0do de 4 0C1m .1ns a Angeles. .5
-_ apar'amento9 grande. Reconocer pequefa
hlptec. InPorman A-8423.
.13-H-3263-48-17

CASA DE ESQUINA
220 Buenavasta. vaclI.,,aonolltlc, $68600, 214
S y demar ncomodidadesd V1ame: 6a. Avenida
.-2 No. 3. entre 5N .5 uen, 0 vsta: A-1660. Ma-
- onuel Haonindez n13-H-3924-48-12
ITo-
bo- ME9VNDE N9C 5 i0,918 [NA CA8A0,
;p- p o r t a l, 8 2 1 2 rI -ib id r,.1 d os.4 81 0 u 4 2 1 1 ,
NQ corned- r,0Coclna, conT u2 pallos latapain.
i, i,---,r16n moderns. y un departs.
O,11.19i1 9 91uart11,1. comedor 31b .h.111
8 01.8 ,8 Inonsntrucc1bn 8en8, mmposteria


t


Ti


blerta. bane liuxlllsr. colns y garale. Plan-
ta aIt: Tres 8,rtOl880dom bAf0o. terraza.
A018los 884o 280, en toda Is 81 Informant
A-4813. 8 -449"-48-16
VENDO CHALET MONOLIT1CO, CITA-
r6n. Almendare4 80q. frailty. 939 v83. te-
rreno. 400 m. labrilcacldon: 4. 3 bafio9, b-
bllotlcaa escelra1 m1rmol. graJ. dos na-
qull8s., cuarto criladow. BMIa.
SH-4273-48-12

8Er VENUE, ENT.01DA. MIRAMAR, .1N-
o d y 09odo chalet, tr0 habltaciones y
demal c1modlddle. moderno, indepen-
dient, 425 metros. M antregaa en 8uld
840,100. Infornim B-1t8-81.
H2-4485-04-12
BE VENIEN LAX CAAS CALL0 184 NU-
mere 304, 00 y 301 entree 11 y 31. Ve-
ado.4.IJorm"npnt. oJ Ldipti Villalta. R' 2

REPARTO ALMENDARES
Vendso call9 val9 .rnno8l0t8c: jardln,
portal, .l, 314. cuarp o cr.ado y rvic.o.
an1je, $22.008. Otra: Jardln. porl. mail.
0!4. garage. cuarto arriba atraJ.e. patlo,
$10,500. Mi aetale.I: Avenld ,1a. No. 3., en-
tre 5 y 8. Buenavlata: B-1660. Manuel Her-
nAndel. 13-H-3917-4-k3
S VACIA
Vendopes sa onolitca Cerro. .1la. 2:4,
bado anteraada, 9141comedor. ocln9. Pat1o
$4,500. Terreno 7 x 431 v. 4.50 v9ra. In0or-
01an Cerro 2013. Tell. 1-7753.
H-39073-4-14
Casa 2 Apartamentos
Monollticoi. rentan $115.00. 512.000. Otro1
detalles: Avenida e 8. No. 3, entra i y .
Manuel Herninde9 : B-1660.
13-H-3922-48-13
CALLE 13 ENT E 89 Y 57 AVE. AMFLIA-
plon Almendar.... .. 91nd1 moderns1ch.-
li-I pars 18190002sp902t918con4lod lan)w 811,1-
dldades, .s duelAo 0W.- d 2 1-3 P. 9n
Pr11ci0o $14.0. H-3970-4-l8

Ampliacion Almendares
Vend80 callp de.ocopad.! 0J1.n 09portal, .8-
Ill. 34, 8ar110, e0l2r6n1 1,500. O8tr8 0 13'.5800.
O110t2os01, detalles: Avenilda .6. 8.3
elnti-' -6t l-B-l0M-Manuel-Hernonder -
13-H-3923-4"-13
CASA DE APARTAMENTOS
Monolltalo. rentando $911.00, una cu2-
dr, via ia o9muncae16n. $7,00. Otru01, .ren

No. 3, entire 5 y 6, Buenvl8vit: B-1680. Ma-
nue l Hern2ndez 0-13-H-3919-48-12
Buenavista, Vendo Casa Vacia
Monolltlca. 214, con otri acomodldade..
8 .500. li. 1detal9el: Avenilda 6. No. 3. en-
re 5 y 6. BuenIavllta: B-180. Manuel Her-
SnAndea. 13-H-30-4-I13
S Vendo Caia Monolitica
Portal. -1... 304, com1edor1 cocina, 1I2-
cis, acera de sohbrpa Su 1rerea0: 12 x M1
varas. Ex unm oportunid~d. Mks detal1e1:
Aven.dS m.. 5N9 3. 8ntre 5 y 6.1 uen.v09-
I taw B-1560. Manuel Hernandez.
1 13-H-3221-48-13
5. EN $7,000 RENTANDO 12%
.Regai+. -jaaiO.ll0g _s$.3 monoalltl 211
m2. recatn fabrlicd, coh ofticlna. cuarto pa-
-. cereno y 'ervicios. Eli solar esquina 12
.30 s. 81fent111. 11ceada pavientada, 1Pre
o parade para fabrlcarle enclma 5 'apar-
tamento1,1Ilene escalera heeha. Puede de.
1 Jarse part htpoltca. Duefo B-812.
H-396t-48-12
1VEND0 LUJ08A RE81DENC1A ACABIA
11 d d frbrlcar y desocupada; 0)rdln. por
. lal, sal0. 3 cuarto;, 2 ab.cs,omonedor co-
Ia.r..rrm a y Pello Gener.l Montalvo en-
are D9v E, 1Rep1rto SantapFels 410Marl4n0o0
SoInermrs. Bariea y Santana. BO-9238.
-4353-48-08
S PARA RENTA
En lo meJor de In Slerra, vendo 13 c0
- 80 .1ras dc frente por 47.50 de ,ondc
L 8.800 1492 091011911 9*B913.
, f 0 4 H-4487-48-1

VENDO CASA VACIA
B "1e0aV0l2 1' portal, sale. aia, erto, coen
b"- -,a",0, n -tertn980 1 p~ao. oslco98 0le1hc
r0 n1der2, $2,800. Oltra, $1,000. Olr, de ml
l 0deT. ren 4s5 pesos, $3.300. M.s detellel
Avenida 112 No. entre 5 y 69 Bupenvll
B-1180. Mnu.1l H1rn1nd11.
I. 13-H-311-48-13

S OPORTUNIDAD
- 11,ndo aad 0e 8pa1rtamentos,8tonnl0t
_,8. renlolldo $249 00, $17,500. 01tro.. tenu
$200 00o. $17.000 ED o) 01ni-o preco. Ml
det-lle 1 Avenlda S.. No. ,31entre 5 y 1
S. 8uena2la.:B 8-1660. Manuel HernAndez.
4. 13-H-3826-48-13
,3 ESQUINA CON COMERCIO
- y aIsm 0p9ra1 0 vir. P-ren 45 pesos. Ti
rreno00 rde 12 x 28. todo $88,00. M1s deto
00es Aenda-b 8. No. 3. etre1P Y 6, 81,u
n1v1088 B-1860. Manuel Hern0inde2 .
on 13-H-3925-48 13
I,' A PROPIETARIOS. VENDO CASA NUB
n- con2s0true16n: 4]4. 500 melros lerren
u- Ira0 aa rafabrlar. due11a'18 vne,0 a 5. Pre
12 (-to rponable. CaCzada Arroyo Ail0, e0 a
S8ra0klyn0. H-3177-48-1
EN MANTILLA. RUTA 4. LADO DEL L
"p ,cD. .'1sa 001o-n0litlesa.abada de 1abr1
par, portal hal8,. cmedor, hll, cuartoco,
,3 ,n v ba1o 0u0, mnplpo h gare Pc1cisterns
1-8. .moLto 600- __ .H-3018-48-13
d. PLAYA MARBELLA
or 2 CASAS, POR $11,500
:1 jardin. Prt0l0.0 ..0, 2;4, 4baf9, ociln.,c.
da casa. Solar: 17x42, 0 no que da par4 a 2
12 bricar 4 vapsas 1,1. 1 120orm1n los do12 lng0
ren A y Tercera. Play, Cuba. Cana Ton
A 4 2 5 O N13 .2 8 T E-4 8 -1 7
n UNA CUADRA MONTE


q


W, YeAthule, "!a,


ESTRADA PALMA Y HEREDIA, ALTOX.
d4loupado0: m la-comedor1. 5!4. 10o0lo b1-
ha. p-i1n. gaao 42092. po1er090. M42.8re1
spa...a.'l-oa 1u9en112 09.1 122.00M. Lla-
ve Ri8el2 Tortes: 1-3670.
Vt aa o H -473-4g t
VEDADO. ENTXGO VACIA. BUENA PA-
ra reaonatlrujrOn, 400tros terrene, cere
vi08 comus cacln $11.000 y r098n98er8 .-
quefiaomurpaorla. Otra, dog pLanta02 0 nde2p1n-
dl4nte ealle 23, monolltIca, 1.07,00 y pe-
quf. 4hipote0 : A-2021. H 7
38-4778-48-1$

I1G0IA E89QUINA. DO8 PLANTA8, CITA-
r6n monolltca, pers9an8s, 01calera may.
tool, vacl Sal8 .al.li. 4 cP1l20, hall,
b4f8o.,eratise 8e.7892. Preciosrazonable,
01812 E2J49 y Sola. Dueflo: U-4171.
H4-4291-49-12
IN VENTA CASA P N.. 81i ENT 16 1
S1,. Almendare1 monolltca, 4 11blt6-
Inm Voris a .tod hdr... -310-3-48-1;

SANTOS SUAREZ -
Sg vende ca-a 304. 8la, comedor. pantry,
hal, 989na.0 a 0t9. 1g0r8. 1o9 0uarto .rri-
a. ba.4o-Vnterc.alado. bho cri.ados. Car-
men N1O. 553, entr8 MAyla 8 Rodr4gue0z
Golcurla. Iiormsi an Is m10ma. No Inter-
med0arlo9., H-144-48-01
SKE VENDE RN 8.8018 CASA LUZ CABA-
0lero 200. can "I0n c,111ed1r1. 34,4 eola
y bafio. y gran trapatio, bueno p1ra a-
brpepr. Mide el terrlnn o 0x411ma0ims. In-
(oam ; M-106S.
H-2161-48-12
;LO BACEMOS PROPIETAKIOI0 aI L8
Internea no pggar alquller, esrilbanon
pidiendo informed do c6mo hacerse su -
.2 prop89, 0p1r un1 pn -Ul 0uota men-
ual. J. Ru18. Apartad0 21 U. H8bana.
H-81-48-31.

PLAYA TARARA
C2a. do. plants, completa1 ei- a 9m-
Olada InforpeP: F-P7901. s2bpdo y dor1mn-
a., nn playa. Sr, Martlin.
H-2347-48-15


rl


IL


III


Ts


.11


--"- I/111+ i, Or'l lllT rltlfltlteH t .--..lllr dl.ar-. tll2 kl, tld z it1 ...... -clnl t-i y


-AV


'.'d


mKVUE M- CAML'A KE01UES 0iU_ EN
Via.dhrol. 0do planta2 d 11 rampoateria.
plants b9j8 ompu0tad Ie811002 aprtento:
Coda unoIlona main comedor, 2 habitaelo-
nes servileo Intercalado y cocina y I :apr-
ta110nto alto cc"1 "I0 ia, 1co18edor. 3 currt,
cocina y -terra y arrvlcio.-Con il Rpar-----
to Bellam"a. lnlaonaan *n Ceppdn. 26.
Cardenas r-8731-38-22 10.
;OPORTUNIDAD! CON $2,000
de entrada y $40 mensuales,
valor total $6,800 sin interns,
vendemos, preciosa, co6moda y
solida casa monolitica fabrica-
da "Reparto Paraiso". iAprove-
she ahora, no se lamente des---
6uds! Losada e Hijo, ,"Los Co-
rredores de Confianza", Indus-
tria 462. 10-H-2538-48-20
iLA -GANGA DEL SIGLO
$19.000. Vendemos casa al',
rente y 5 apartamentos fondo,
fabricacio6n solid, monolitica,
Vibora, cerca tranvias. Renta
mas del 10%. Dejamos hipote-
:a $11,000 al 6'%. "Los Corredo-
res de ConfianU", Losada e Hi-
Ia. Industria 462.
10-H-2536-48-20.
;GANGA! VENDEMOS $11,000
rent $115 -mfensuales, casa -
[rente y apartamentos fondo,
monolitico, so6lido, modern.
Marianao frente Hospital Mili-
.ar ilnvierta su dinero sabia-
mentel Otra oportunidad mhs
ofr_1cida por "Los Corredores
ie Confianza" .Losada e Hijo.
iVisitenos! Industria 462.
10-H-2534-48-20.
MONISIMA CASITA
De onadap., pl-nde-e, 'ala en ZancJ-
jeal 112,. Cer. 1,roa 0Lul,. CaO.I d. de1
9 109-r 0 6 1 1791 0 ..i g 9Lombill dd0 12112
01.1 od 1. 7 o 19 p. 9.
11-23.50-48-14
.4E VENDE CA14A MONOIAT ICa, COM-
pUe0 ta de 0Jrdn. port.].8 l, 1101o1d1r.
,8cui C~rtpa b.6.o. 11011 Patio. Calle 14.
entre C y D, Repao 0B1ti0ta. Tranvoa.
Lt0wton y Rut2 23. ,nforme9,11 11 02 mlm.
H-2873-48-13
Nu VIVA EN CASA AJENA I'UDIENDO
tenerIa propia Con $15.00 o $20 00 men-
iu leeh8cemo9 ppropletsrin 111U8,1na.
Qu0te188I ogl del 1110alcIOOen, Para Onfor.
11: J. Ruil. Apartado 25582, Habana.
H-982-4-31.
SE VENDE MODERN RESIDENCIA EN
el 1n.e 0lg(r81 do 1a 11Vbor. Port.]al.Ia,
.8mod 14 3.4 b.1ho ,nterclad1, oCplnl 1y
.1 lon., 0Jardn3 lateral080,90, y 8a9g0
olonpre, da 11y nope. Inforloman X-3803.
L0 Este 262. VIbora. 5Rut 24. No Inter-
n9 Ior..- H-25. 0-4.-154

s REGALE
A 0a0 10rrra person q 3ue0 1eg0' e. DTna
8-1.2 0r1cen 0con-truirlas.0 abr0cac,1 n pri-
91,0. 119n08o0 822C $23.0M. Caille 3 entr1
H.302.48o0
0 y 50 Ave. Marsanao. Tell. B-7553.
H 3129-4a-11
S89,.84 NtEP.-. MONOLITICA, VACIA,
8,8pue1I088 0pt0.l. ala. 3 4, h10,., ba inIn-
teroalado, come9o9, coc, P 8, amplo0 patio,
S0tuada en caI 0 880Cast 8e8q ina a 12. Law-
ton. Tr atvi 89en la.e 0qu092 Omn ibu s p01
4 el fren1e. Un afMo e pconstruld.In, iform"
1Compa4.a Antill.ina C. A. S. A. Tel9fono-
SM-M8, o .efior19 AI0rrdo Lpez. en calle 12
"namero 210 Ia naedia cuadra) Lly, ap n
H -2846-48-20
s tonde una .9s2 de dos plant0s,on 119
Sbaj1os. el rl2oturnnt "El Ariet0" Sah Ml-
"- 8uel No 82. Para inmormen .0o8 Vega.
Teltlono U-1474. 0 13-H-1198-48-17
Y En San Julio 105, Marianao
A8unom paos do 1.iAvenida Me1oCal,.-
v 9end4 una9. ., PCoipuestd o. jardln, p0r-
1. t1l. ma20. 01C80m11 24. hall.0p0 lo,0, c1In.
6. y cuarlo d4. 4bio, patio y lavadero, Traln
d111reelo.Ii 0n med1I1ac0or. Informn1 o n Is

H-1333-48-17 -
I- S VENDE 8 NA CAA9. EN LO MEJOR
r, d 0. LHabana. med0 pcu0dr, Palpcio Tr.-
Y bajad0ore. M2rqu21 Gonz9l0z ,961. Precio:
S1.500 p.ol. Verla, d 3 a 5. T X-3477.
" Arangurn. H-2388-48-lI
SK V9ND8 UNA CA7A MODERNA 8R808
N0 20., portl. Jardln. mla comedor, pa-
- .lll,. .C-noi 1 2 h h bi1t oe8, 920,h O Intaon..
04 Ido y Ial Para CMer9o. 1Rut89 24 en 1n
SOuerto. H-3445-49-17
i8 VEND8 UNA CA0ITA Ot REC800,
-en .0 La,.Iro ni. 800 del C9mpo Armada,
Call. Corl., aJprdlnP ortal.,0 sa-comedor,
- 34. ba90o coipi-toa gr11e Con rej8. y
I, Cer2l aPeerlaes todo alredednr y Arbole,
- prutala1. 31).So Pa dan ftlold.dac d4 pat.
lo.,--9 . Tall.M-28 y 11en 8 1. lcom,
tVir.80 dI 11 a. m. a 8 M. m.1
28_______ -3203-48-1

S$39,000, RENTA $530
25 MP. par1arnentosIndependlenteay t trr-.
no pa rfabrlparEn Coo 0n1 19 Cntrlo 8d.
Marianao. Trranvla P YomnlbusO a UnaCut-
C dra. P-3342. H-340-682-17
1SRGALO.; CERRO. MONOLITICA, C1TA-
y ,rn6,ireptn fa8r0c0da. do9 Planta... ,rc
8 rae1o. 11121112, VI.-Bl0npc. P0rque Pi-
2 11t80r2 nti$9 80 Con0 09 eal.in I... 85,b) 7
$- $3.4;000 248o2 41,11 2nul0 reglo p6]ila- a. '
", pitimlial- bn y seguro do, is on l.Co_
0t.do ]o n8al, 01 0lto- deiocuppdon, 8I- due-
" ln C&lle So] ;321 M-A2n5 1-3205-48-13
9VENDO UNA 110091INA. R8 NTA 191.074",
0o1 e 008100 011,-Y.. 880981 ,S2819
12 pudn ethor 2 p8scs ns s, lutoar altoa,9
A reco. Su dueo: EsquParo'sa Tel0 B-3347
H-4850-4-413
o 88PAT0 P 1MAYA MIAMARo 89,884 CA-
u "l 3bao4.1 d 9onstral,. Con 4 h4abl9t.ao-
13 n ':: 1 3 omi, .J,,le D4 1A e, C rime,
- d11.. adero,., I0I"1 800.d08 ..on ..,r on
a foma 0de 0ec9r. en12 10tod02s s 11hab0iat. .
r- no& RioI-mleb. uno hahttainon, 'con hao
n. oComploto. dem "Ch- I c1--t Y erra,iom
i- mlo-la. entto T2 y 74. Tell 8130i12
i H-W-4t324- 024I C1s. .3 .OA E I3 .OA E 1_ II ST B CI M I~ 9 51 IS A L CI I N O ___II I____.,_ II 1 I
+
I .. I
RA.O CXXD ILA A DIARIO DE LA. MARIANA SO\BADO. AL2 DE N1 4RZO DE 1'949 ..... I"I .A. I PAGINA AINRIEA E
-~~~~~~~~~~~~_ -_ __ _ ,__ __ _ __ _
1- .s v E T A S sV Er N T A
.. -V EN TA S V ENT-A S oV E N T,A S V F N!"', I-Q. t m'a., ,.,VENT'S ,V NTA S -.S--- - -.- -, -,___

oradzco nos PL^ANTAS l7171, ^ 1., 7771 7o71. V ^ u. TAN BUENA COM1O 63AVSA. III"F1NS4lOSt ,0 NEIrp 1V VALE -II\IMtCI\ 017117 I SL 7. ." \'ENDE I N 101DE I1NI 7. EN -AG. Sr. 1.7 39. EN7iA S Vf7ND BI4RS DODGE 1914 NI 7V V()1HE VENI 7K ALMOO LFMAN MARCA
T ,o,41 .'7l rL.l ,? 0 ,1o7 ; 1 . E S Q U I N A D E T E J 74 7d c u 7d ra d e l P a rq u e .CL 0 nItr7 lI, lie e n d e A ISS d e C 'iq7t er7, 7 .o5 ,It 189 7 -:11-13 1. In o1"7 7.t .44'., .7" ,7 H .1 9 14 1Pa .,. 1,t % ,' 7 r .a .r7 In
-eleto .ll 7 r 4 7t 1 A- $5.00 EL M ETRO n e o b d I77'41"".4 -A7 41", 744 ... ...7-51 +7 Tl f L -7 7 3.. .1,,- 1 07. A7-5117-74
--:14 o- 8-14 1-e. 1.d 7, 8. 33, 44. $bl ; b 4.. -A $5.00 E Lo M gas1 ...'. . . T-t.'.' HE '_EN tL UN SA LO N D r ... -.-K. CON 1 I .- H 4-" S
PRC ..... A M .. ... .. 1..3.49 .."...... 3e GONIALEZ- S.. ... .. .... .... ........ I........... ..... ......._.... -- -- .....1471 1 I- .. ..
.44111 771,17 17b~ AlP~t7lC1IAb7yS.1117 I~,l ,,,,,,,, II,, 1-41 `IIINU I -l "77 i.. __1 17777777 -.7-7,
b Id.. Vento U7... 17.. .. ton do, (retire. ...... A. 131. 7n7I-e Ld,. QuI7 A-ll. d.' ..... X1 4 1..... ...."In..... ...... f.l- ,Lt7plo ,,Q, ....1.7.1. 1 ... ... .. ..., L-; ..... ," r ,
e alta ai ooegr~ y ularito en, en aPaldlno. Calla Albear y Seto. nfor- rriterA3. Treinlta metro de trente NI- i No[ $ itatLu r"/ 3a o' n" '' '
InO. o 2"Parrtgra Ile anch BeM ;; A M IR NoNZ LE d u rno cuenlt. tls l t:'- ","I,.$ 55. L -I nil 1-71!,' .' Ala 2.3 It, ..... ... .......- _-- ,- .1bu e r;,I. at, -M I,tor. Oie;l-Ja b"e'.
141i717 de 7717mo 70ona calentadIor IaS r7 Cl 7der7n, A-8812ron- 777- 1 77. h 'os d.e7re 1 7A T7I a7 aN 1 1 a "m.
-p a tio ,. V e -7- ? 2 N 7 t 1 1 ( 7 . C a m b io p ar C a f e B a r G ry 7 7 7 7 7 d7.O7A _ A l' T ,7' I L A' 1,0 1 4 1 7oto , I '
1. cde 4 P. on. .. tnio reti to513,a. 0i0..00. A 1-. T 11A I I N II I n. d 1 I IP.7 I
.- .... 717170 ra71ie $e3 -.- I .. .. a .... OPOR'1UNIDAD UNICA .... p-fo I , JP 10 ,.. 18 ....tnr .... .
pltacidn de Almend.rei .A.--m zniabi 9, Play. do Mariana.. con roit disociall. -,t I eea. r. ,,it e __, 6, rr ,'d"t .... I'O._, ad I4 "i __ Sh- a- ktscn q,~ __+t. l l A ,.n,.. 1' ,I,,I,',%":, Pt ,tA r ,r"h m t, e5v ; toa a ,tn 1d -
P17.17 A7 .17 dA- dt _.74.7.7.r .. .71 ....7 d177l1I. ,7171'7 A7. ,1 0, d. ,,I7 711 77.0 .170.7.. ,,4,, rC "IIi.RNAVAL,. d,,, ,.O,
-7?41dA17l77l 117147 1-171. K D'l 'I 'e"'1741771,77 or ..-I.7.7 -n7 n,7 ,,,1.. -.- -17 14,0l.7 __ - ____ i01d1-I
I l !en t i ure nt a A -nif t d'c transit. I'f- Bi -11 R .. 410 te"tt "] t|alttru o h '~ = .at at e te p 'aa a ,let~ i', 1,-.td to,ni -1h,1 th .... r k8 I1, I. t42 2 ",. (, -;tl" A- o ".l h" DM re det
ra omprendid, enblre.7 l AventidC de.] 7 l o7 c1ones. G--. ,. V 41 .7p 3te ar d 1n 1l -1 terr0 1 IA i nl I -1 1, .. I" .... . J".
SE yE D d.ll 21684 "Oom' etnd 'toan 'I" ", -EO~ n__ __SAR N .AL
50VN ECASA CUMBILE ft! E,. 713 y 14, d I s7.. t ' M71010dld N1111117 A7i-d ..... ,,,1 771741770 hl.7-h.7.7 A I77 11,7 ~ ~ 1 10 .17. 0-7.4
Seg~undo ,A PlIa2cln Batista. coart~do -a .)mjle C,. Daot senB tl eco e l. oaemom __ Rae oeo SStaei Intet ora b e,I ... I V in'r Ipro 1 S. + I "' 'l"ln I... I4),- r, Nn .A. _: ,,; l t. . ... .... I I I'1I1 I.. N' ,4 ". 11,0,RA: H A-764 1
iunto Chin Portal, _sAla. I'Mmedor, 171 d 1 BEI A ESTARAN. _CALLS p rSol -si0. 0er l 1. V'b777 77. 7777777771 neg.7777. 11,7117 7711 71 177 It 5042 .1-11e d i7. Ant
77art"11 hall. Kali. 1.ocina, base d7.pao 7mp to C. pat7t7to 7r Telol 0 1.2347 0 .r.- a [.1 1 e as, 0 11R1 x o B71oYe O St pr I de1 cutn mdep1n d oent. Precio 7 70.000 P7r. I I C t 944-1 13 __ -__ -, ___ .14- 7 .....:7L 0 .... A--1 0 7 6421 .
o___ Q 317 u t h7a 77. I7 A. 7717, esI(A71'1- 1 r..1 6S Statn n-IIIA1 ertiblll Chevrolet 1948 ; 1 i..
clul intl'l t It.'.il t/ it .-u Edfii -B cadi "ee -++ I I e t ilI l .I IS ( l% t R l tl! ( IM'I .ir 4 i. ,,' aa h tr Id tl
S it 2.1 esquinim, dos U'nea, Or,- .,. I., pre- 3'81l-49.0' ._,f.._._e -nom l -09 Prgltr Ae v A ad ie pr lIhl q oYna inependito e.. Peeet\o Coon- 48",/_ 'I c - f-, yItloia
dC 'e3.5D .' Di..orars in2 I.or~i ot IA ,noms F.06 rguta Acpt ,- ,-o ra lic r e1iv .-in M? .3 ,N F C PO T N D DrzoI- - - 7
SEND 01 PDKS'ELANAS EUKOPEASI 1St. LI,, H 74777.47-1.7 1771777 0R.m4107 7710tll caOS.7 H. Man 0700od bar7 I77I .IA a.111. .11.- % " ,,"
V'NDO KEIN PRETEN NES CASA MAMJ. Palisandro pe.at, e ardrol. re1rifles, C Ador- 77.7 r, c '2`h,.
po~~ 34' toSh.G Ag,- Oier '- O ,ra plr ot .. ,,'tr PLAYAl" CUBAlr -P [ t t P RT ND D'. TO SO('it ,,i dc~huts dh, Is, 4 p. II m -_. .. -_ I T-" -1 ,1 riz
71777077. 31 -4 7' o 7li All 7.. 1. .t I I ., -0-.- ,- -)1 1.1N,-070717,1I. A l- !3-,,1-2 7.87 7 I 7 0 4717 I7 I M .. I O 4I 7- .- .
0AEno0r e 7 2 7 7..010 1T1i e1 SO LAR ES A PLA ZOS ...1. i,.. 7 o1 7 71 .1. 174 r... 7774777777 7 1 v,7 I 7,- r -, CII 111 1 C A7IPIOX
I c r w eA r r.,c Il'.' ae 2I A4 9 62 10 r.O., I C. .tt 4, IL - .-! [ b- r l At d I~,] e ,.r ... .. .-," 1 r,t I Tl 4 C & P
-TInO n 9L enl ^r~a-l-hc. 531. enlre Cancr.t. 14 Y 15 %ead 'e _..'a .1 'Pi An'& l~~eC #.i rd N" v.!,. hee-. .,pr Enrg .c t,_lt iulPt~ re+ ..... CLll.a C.nl rcial r ord 1946t Nx, 437 1lah F. Habsnm tA a', r- ii,-do I un mid., Sit r.trolto
clen1 071Data- '.'to:.a H-1 '. 48-71 12 H X 7A7I l 2, 711.41-- I A i- 7, c 7177l 17 A I 71 Ply C ... 77171 C..ao i tt 77-11 5-- -"1,,77 77 A O .17150 "" 1 I i-; I -01 -I17-77_7 I 107 07,,% ,, 0 IA-, 777~~r,1,, 77 71, ,, 17 1 -7 7777.7, 7.77.177s Inf17777'7 esit7.17 Pat-
S'" is...A.-d .... ... --. et..... 71.. ......7. 1'7471 47.7.. .. ..... 571 7 L, -, H-34.544.-11-_.
17d7777771 cc., ed1 40 7777 922_ __ _7,I, 7777 7 .. r I. ....-
717177en .le. Cn~nus.41d. dely7 17177su 7 A 707e:. 717_7 1o41411 T7117171n 7 17.437 $.32'- ~.017.I ,le e* 7 de~7 047 177 .4 ar7 41 77 14.1 117 ? do 77r In- 07777 "F po G 07, 77170 47177 io de7777 se7 +0. +2S E 1" 17" \{ |" \ t __'_I__t_.E I + 7777 V7 1.17 74,7 74777 .... 717-7-7" 7-~ 0.d 370717..e

tSolar y .Casita, per $700.00 1 enral 71I7I od ........7 Co VO 11rgo.,abO .7-17108EL7. 471 2717e7,07 77777 -47-7-t . 7. 7. ... 71 ...... .. .. 77777 ,7~, 777.7. 0770771- N77
It- 34aL cr c -ootndd 30 la -e te Iba-54K-apab-feento 4..=.5-81=,- ......
Cali ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~1 II8 -real { 4nt.77 "a~ ", TIP. G, y~r, .. i, O tci n do .,,,,a A- d a..42 ,--- 900 r!A 2. .3 Ilt 6 D A FtNFA V XIUIA _
dot y c lortnai Vozo dna lot~b Ae, xAp At i- AI~ t p Ar la qk not ddod 17. $32nd-- SL ., -,; o S ir E S e d .. I.41' 1 1
a tL L d e l R I N S C a iNib -U D t H 2 B 8 3 A2 0 m tr * '-0 1 _-a* r . . ,I o o a S F V\E-|O F In t - , . ..... ~ X. f, V I At C O % S It R n 4n l... o. n r~n z : t I- .. V t-i t . I. - ,v I T t1 0.' l i n es.= 13 1 ra l -
11717 7777, 7771 7 7 .. I7 b. I ... 1 . H.471-i -1 x.,re. -in I I_ n - ,7 1 C17 I0 c, Si, ,,,,, 7 1 7s777"h. ar7t
-- a r e r -l- o a o t oden r a l. 2 0 m etrg s o t go lr nta prg o 5. ++ aa ~ e 4 0 c o A ar d e r o s ti n s it. oe. t Ie Nt ( I) F. M m e S .IIO t e , "e 1 . : . G ,

77n8117 de 1.71 577l777la, 177770771 repart 714171117d. 07 dueio en7 el ,17. H-32977.49.12 BA AT LT R S B L N 7.777n7es 4 0. .1.line01dares. 177,70 071. .. 7 or.7777 n477447771777 7 .7 at 7,7,7 ,. 7 77o,1" '" 7I;44 ,a:* ,do , +,, 2 0e.7t77 2 ("770-
S~~~~~~ ..... .,.. ,", 1_1 ........ .......... .. .. .. .-,+,..L: I,, ,/T

71 701 707077 llhooa, dor $70 :607177.,...do17. Q_ _. ___._ .__ _....... ... ---a = ---I',.757 ..... .. -1 .. .11.. - 1,I to.
",711117 711.37 10174..... 1e,.n t,,n 7771....7. +rRE-KO ATIA 711- 707. 07 17 Esquina fraile, Caizada Co- 70 ;7.7177.1777. 1. 1770 77.1, '-,- ,- 01 08"1 O MO i.-:I'l)I',A, 1,917. .. ....... .7. 117," 7 474. 77t4, 17.
177uI71, d o de 7. Infnrme 4 r0.71 S lnlHo7te a.s-. es. n. 0 17ras e 24 c lumbid v' Triffin ide 16154 pa7ge77 do 7, f,77,. S-, 17,,A-42 H -3 1,'t[d, ,, I 1r1..N U1 .1. I 5 4 "'177 .. I7 I. 777A'77
Nationaldedo 171h7,7D170 ,1. 47m4,l' eO 17o ~ t 771707471, 177 ~l..-710 77724.77 ' 1 o' "'. 171' 'j () P 1 777 ,7 ... "( +ldl "t 7 177777778777474 770777 tl~i'' +;l
do 8 a, 717 4 p, 71. lead17 771771 TeleI.-..'. 7.07r,7,, ..1,1, T_ ncble t2770 1 717 er'rd4 t-t- .t-- 07. ol'17,T177, CIIO I.,,',7111.7.,I7Lt77'0, c CCI'C 77 77 ,'7F777.,71 7'7 d7771 15777771. 877 (;777, 7' -.,,
gr lH .ot ni a 5 l sdq i-b 4Rt .. P rt r. a. 4. A.5-8 4_IB --- I _ T lan~ h ie I a e ~ a rntoq e I. eiG~ra Ill x 22 6r1Mo I[ __o- C'69e.lne- r 1. ,, 24 I -1-" I'91 'I ,I ,- ,. --1 T* ,a l e I0 0P A. ~ar~ .t ._ .{ 0 1-4+


desee. can a. C)ro calle 24 S"11,11 d -_ 1.4 174 -27 70718 -350picr, soTrlde- B R ENSLaKS. -n-ro; t l7s i1 ""rc I o7 7..r 7.77 I777177177 L.,.1 1. -11 I 77114?.
SKE VENUE ('AlA MAMSPO1T0SIA 1EN EL, S LAR 16.90 x 33.37 ,ba(110 12v aio (7777 N!:T., ~:.^Io." !' '1u7,7Termina de OmnItbuI ('A3110NI'____ 777 7 ,7, 7._ 71,. :7,77. 741o7. 1714. 740'
07771.. ca7 6n e mad ... 7 ... Oc t13, t.1o e7 17170 "ra .ll5- O.,I2 1 1 m s.. 5 17 T.-. C.N 5177 .e 4 _ .. .. ,... .... . .. I N CED II PITO I 7... -' '.7 1"0,:, ,_., 17.I7', 0".49,0
71n11mt7, 17a. 7eelbl777r. 3 7774to ba7l 7 \ar,7 7 dol r 17e77ent7r, 70714l ,te Marrero. B-'2266, M -I7774. 0717 ,'e70177d. 7sa 11771717477r1., C.777 017t1, e $3,5,00. El ('377771777 7'lS 10 7, 4-l 1,7'717' n ... 4'10,..t',77,,4,' 7'7 7.71.71 70.77
-.. ...... d1 ........ PEK-na7771 y7 7 po 7..71. 1-. d. o- I7. L. 7 1, "' I 4' I -I... 1 e 47A777 s.. ... 1,147 7..
ch It]t r I i .'J- red .l ," int
IABANA .SOLAR FRENTE CALParE 8 .e1,71 07177.. ,7777 7707, 7. ,_-_ ,-,' 7777,, -1' 1-
r,77 ,n~l' 7.. Par sin~ e ald. 7 7 7 5d 1 .7 D E -$1 0 ..: A 0 1, __-- -__ A 1 1 7 1 -l-IS01 .. ,. nA 1' ,I 1 ,


. ..... ..... $ 7 11 $7.70 174r. x0 4 00. '0. pr770 dp777. 7 4197 V.' GAN A --I.-----. 7--.s .'7.41 D07 _'1
r71777 77.00 $75,1717. Otr..o7 7 ii,... 871. 77170n 3 de 1777771n 11 x1 416 75771,1.$4,770, 41.1t60 -l47,91 oigt'ntl orgrdrd .. IIi 17 17771. 417 77,01771177. 10IIll|tIIl SI' l l 7117t \ I__________n______________
077 ,t.. A e lq 777. 5717777 .... ... .... o ,'- tnt .. ..... 777 ,17 .. .... I.,7 4 P7i V- -,7
................I ,7... ...07 .o 7 ..7.... 72... .....7 17o ...14177-8oII.\ TO .$ \; .. ll .. 77-ll.377....... ...... ... "5 ............ 77717....... .. 7. .777771 7.. 7777 77..... ........ 7.,,7 7,7 1 ,7 7 .... ....... "'17 'R 17.4 rd.-FR' "-1
_' I t 05 R l foo d E l' 'H i d u t) enn m l n l or 3.. ... X .-,,n e. R ; n r t. O ,, d ,I Ih O , -I i ..9 % 1 1 ` 1, I t !... . ,, I A i, 3P to ~4717.4417745 ri S e ecolr.1 do 7 177 I at41 29174 9e.12N Cn o 7717.' 77777 ,7 o ,7i7n.. 7 77. ,7 7.777, It 17, ,7,,717.7.. I7111 "I I 1: 2 -.,, 27 Ch7 A nn4,i5,
...... 17 4 0773117. 817, 7777mn R. 7 7 INT--O,- .. .. . ,' ... ...4717 1 __ ,.. .. .., .. " "T'7-
111dad7777, 74177 IN 4. :77,1,7-al ____- -su n fr il, a C- 7 ."i -0. __..1 if__ ________ ____- _ I-- I--- - --- "" -! ,f' d" nf
Sde dAn T4 S So. R Z ^lo a 0417777771.l4.177 ,.... 51371 TA 7 .I t. 4t 7 tto' ,t. -,I "78011 Wi....ll',.... . N7 ,.7 4,7ll h i7 1 -,ud ". "l
"i 1717711 401707717 del refrescos ... 0.71.1., ,, ,,g, M-" \i II g .Ii iln*4 ,1111 '"'InIc d, -'7111117 Il,. ("g 1'.7 7 7 .,I -1 3tl.,177, 71144777. 71. 71771. 07717 re17d71n7l77 '.5.7170 74711.,1.77. 7117.1. 1NUtI 'i'RKI^77, 1f771777,77 t7ut77,. 7al.h1 $100,. ;h, 777 7.77 i.,17717 ptbl71711 1777n777L77n777770 ^I' r se 1,ll m l~ 1
710rr7n7, $23.017. So 7-777.. 177t1. S1le,47 7.7.87177,7 4 177n77n17717 dol Caplo,1 hl. 0777, 1757717777. 55717 v 7 n 1 tal0,n7 7 171.7,. 2 dt77po.77 l 4417n771711 777077 7177 117iole774t rues5 17777717577 NI 0 417 l.i aJd& ittl~,e,7777Ab ca 77 77777.'1 o- y 71177 111111 I 1017 1.50.17 1n
- --,--,-,l~ -o a e hn 0 4% 44,z -1 .0 1\'nb e M N.lro 1, e n,3 : 1 q u5. Oe l~'o ilt','t~ d a l 're 1`1 t,
'. .I .. l 717t7-417.17 I- 1 I l -lto 19 I ',, ,1',, *_ . __.. .
41deep71S15, vblnl Nuero l R D3,, M rt -. 04 ..b,. 41. 1 4 a else- to- -,,-.7' do- k. .. .7 77. A 7.77 .-7TI
NE If brcrVENDE+N CASor A, IMA MPOC S T RAS|al N E(' L^Aeat + Ip 100, Gorld ac a Tee o o X .371.3 4+ .1 E D A I S P R E A +" v, QINt 'A l. H-3 II L -$5.' -1 : h+ ,4 co b.o a .~ Comptren, h G rane~ Sta" -.z - --. 'f |I - - ---, _ _ "1 k .. .... I .... .. I" . D S OH N,, ht+ (2 \3h11i, HA -11 3 l,,nlll A 2,
l dlCerro. CalisP nlrada NOt 131 call 'n 7A A. t- d a..ba p'onQiv a is m sII e m n l de O nb sC M O E _ '\, 24 1,,.:,'.1..i,3 e
In a t a VONUI7.d 37 0 7457 71 74'7 17 41 A n lO,,j %1 7 77 7, St.171 1 O 17 1 V E NDO V AR A ITRIAS C OPA RCL A '__ _ _ _ _ _ 77-e 71 7 7 7 7 1 7 07 7 1. 7 777'.l 47 7 7 41 1 d 71 ..
In 7 1 l : 1 77 7 7 7 7 A11 7 2d4o77 1 I -41.cl 1 I ..1 7 4. 4 7. ,7Ma r e r. B 2 2 66170 1 -7 71 5 7 4. 0 7 7 47 ,d71 .n o s.,1 Q 9I N t7 7. 7 .17e C l n. %.7 7 777. I e 777. I777 7 c aml 77 77 0 ", 7 71 1 .14 I O' ,- ,, -w I n C S I O C E D I.-k1 ,d -1 ,1 7 77 7 7 7.7 41777187ic am
-____.___t__Pln__irney__h c__ ,_d7 I1 7 4- It, .. a.n -. .. .... ( 1 le "aI0No SN 1'I- N AC A H -1,-6 -, let, 1941, 177n r77, o t
,+ :: ~ ~~ -3 -1,1 ,-, p+ ,, ........ ..... .. 'n~~ --... ........ . ....... . .... .
171r~n.1110077741 7717 It 17 a.--il.-- --- 1 71. '777. 7474177 0777777 LI 1,10 -- 74 I 77477770747710s 1111f, e ,, t l V 77--, 1 h., 77O777f A 17, 01 .7.'24_T- - ,js,__ ___ _1,H 313 t29-42

.A qu t ct V isIt a~c "Lo- "o- "s- _- -\.7 . ...ei -A St. .. ..c a t) Ve- "I E E '"
-d~eo Hl~ A BAN I' -S LA FRl 0 oteaeHj, en T Indutri 46 8 -to.. ENTE~l "Ill E t 8sen.-- . ....... i tl:0 !i I[ -' 97, de IRt a* rp III "- 'l TlIa W IZ AR TAN+L DE t CR DE C
__nd -S i -~ I e__ __ - __ t- a `10 prn. pi M. li V ,I IA 94 I I .1 'I ,tl 'I( t n
O Iell 5. dep rt me lo od7: -10 l. 10-n--253 -4a0 _V nd A~d rd 33 ,l-rA, $2. $2jeo. a I.GtA rt,N~A St. 16Eo R. LA AC"S D I I A I 11 151 ,5 -1 t I Lo a o d 1 4 ,- )I I S .0 l 1 1 Il. ~- I o
,al A 5 1 h ahsla $100 c n rlu Cr CLleio26. 6 ,,no)- I .L' d
11 ''pd AlE---R -- --- t---e Ctifiad v0 Niic r R, Inr Stc 12 0, I
c" Al0 la ., 2 8.ooo -,e -,in-ez. 3- 39 9 4 -1 t - 'n $2;50.0. All,l-- $ i \. ... ., ........ Ii "., II, ,; .. . . . . . . ,,,I .... A, .. .. .... _ '
.It 'c"t-l.l of daD ue elsnn . . ... 111[1Iv,D- l \dfhthld e .. .-.....71017070771117117711 2 1717 a17747717770 17174.GoG 1 -V N E1 1 S T 77.07,1 47Pas77,de077n., 7Te7 1.70e.7-1 Fr77 077,e o e J .t 7.7nrol07071 .1170 ______._._h_ I%___I t1 IItt i f t t 71771777 77771 74l.77 t XtNIt BII' 'N ll~l 10 77 7+ 7.N I177777 E 17CItI 4734UE.747
1.d. V-l. 740771.77 A, prS1en5Nn-. cual d;ad 7 ,.17., I .17-1.. 1.7 I,71. 577 77170 ,,, I 7 7 1,7., 7. 11 ', No "7.117ra1ns 17h 'I
VENDI4q~;-Aj2 R O V EIII O. O A el,'%C I DAM 1,EAD L. N- d n 13 It 3 .00 ; ,0 plea P -.du ito... I Johre denA enx,.l, ad'I b tmo Ino'~a Itxt Id tt de "I'11 tto ,I11, l.`I1I tI' "l, "I" i 0t o "' .. . I 1r i
b t, da f ', aho- 7 .......7.. "177 7, 1 1 / '" ,, , ., 7 t,7.,.. I, 71.
V--Ae .. e . do ib ., c ln ute C.OA~ 'D .D 2 .... u.... .... A .i.... -- .'j'' .- / A .. .. ... ...... .... ... : ..... ."rr,.. ...u ..d. ..l 0 e rq- tacdeVidet ao'LouCa-maginas ,, 77,71t c .7...... 1 7. 17.... .7. 77 e 5 BOVEDAS 7Y 7 77777NE 77UI(77K ,7..,I I, I7 I 7717 R no 3 r 22. ...... [ t. 7 7777 717 414 17 47.'70
$A,0 0 R E NX TT A, $39a._ .77 7 7 1 d- -of 41 ~ 7 L.1d ., FI C A R U TI A 17 II -,. C1 h.7 -I I77 7 7 7.7 7 7 _ _ 1 1. 411:16.5:1-1:

SANTOS74 7 7 SUAR .Z P i -eH ij, e 4.\1 750 462. E CALLE 8 __ 1 .8 I I, 8 I O I A 7 I A 1 .,..1n I1II,7-11IIIII. ., ": _1., :, 17 717 4 7 n1 0r As7111
Ir_ ___. ___________ -111 ___ _t__ 1 A_ _,,77AYE __R____ -O + e -I-- . .
tr.lIy a. r ando es for,,- A 1.7ed7 r, 7 71- Il? Pl i t r I . .. ". . A .r 0, 7 1 1 P t, 70 t 7 4 t1 -2,77 I( 1 7 7 1- .. .7'I7I7. 707.1.77 7 4 I7Il-. 7 IT777 T-. I I -1.717.cm lt, rn p to rt~ au "d lo, 7471071170..47..11.71..777 '717 71717.1J1onIo110... 0011171 l 717 77 7177 7711711 17 ,, ,,.le.0,.,.l.. ..1 .. '71 571 0,.7 '" olt'7 11770
hie8:s Par7 7 to 7o7.en p.r7ic r, Sol %l q07 It N I2 A t Al 641 I .1. I,
In.,S 77 7 7. 1 77 1 I;.7..07.0
I .... .. s o I'.I 4 'O l d.rS 7 0.kE I" R 7 4 7 74RI1.fa 7 4 1.t l 0 4 7 77fe 7 7 1 4 7 n ao l $ 12 0 0 74 17 jN E G O C I O I., O P O R TU- ni I D~l. 1 A 7. S 0777 714 17 1. 7 7 7 47N 0 7 7 7 1 0 77 7 771 ). 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 I77 1 1 1 1 7 7 1 1 1 7 5', I ."77 77 07 71 0 1 7 7 7.3 ,
naenla A~. C7.0OO. d da pUt ES S bI. 7.70 I till- 47doe7 ______ r_ 01,,O. Poll
777 7 16-H-4951-411-12 it "74.I7 071, 701' taIde on el Imag0n- s. 7 .rc- 7077777777 7 7 1 n. 2B VE A YMSANTO ES IIU 1 7 'o 1'A -19,t-7 ----- rI A. \, ,ir .1. 10 7 1-3& 7-4 3
quo~n Nie na1me ...'7,o,77771 077 471,77 ".7 ",74 -8
By 7477.7N, 1104 A A. 7771011174 106. GLv A RRc e D O D s.i a e t Teesidirt 47I 'o - 7170 7 1 A 77 71-r, .- __..O I.. ,. __ .77 7 7 7.~ _____177?' 1,77704717
001071. 7178777470... 27070717 4, 0e777 .... 7- 1... 13302 INVERSIONES Ft-3302 to Pa4 ai7so" ;Decidalse hoy! Lu- 110 70 17,^4...............7 41 ++ 407177 71. 77 717077, ... ..... 1071777 ..... I, .... 117 P,71,,..... .... ,t ....77 ..... 7707 77717t+n+, 77.717o 7,747.
fab.110171 portal, "I4n, 147-7 hall, 2. 7717777 '7 5so417.1,.71.AN '117. - 1,1,.7771 ,7 b.),,17 .1,1-1"77 777,777,7 S.I 47777177 I41 777.llI D O -ALS T~, Is d-F.,822,....l..I,,.- ....... .r'77n 21)67. TU __._ .
....0 t1 Iroc 17 P i 79. '74 7 t Chic.. -F vA L C t 13 2 c d 4
cr0-H -75nn0-50-?0 =A.1 ,,,. .-. -V.NE O I', .... -. 1 "on eo. '"" 1 11-175-M..1 ''t ', """( "' .. .. .... 'I, .. I "."' ... Ca h ii .l ..66
lie~~~~ San al i istis I~i -Olil No)l k~ AT). i't.. .... NDI SI it' IS ..... N A'~ 1. 9 1-1Idt*IlO t I-Ii nle
+1,,ad. del +l oin ta d patro Stan p rlai Sa0n L40n. td..e 1. 2ntr "i e F.y Ft- 13454d1
asia 2o0.d6 0 a3'4.e m tr byio U-7746. yA. li.- ni.d de'Sol l,04S0nc ..2m A1,31 T.n.. Sion. MITO PERDIOl ELi PARAI--,,c I 1 ' e ~ (O C E LA


eria-77.Idn l.-e.,711n5AI7li741:-11rdln, r- A dre don FCIII? ba on3711017, 5417, M 1301 ARD PAeAC O 11 774 7 7 7 1 71 +.. 7 .. '7,.1. 62, .it .7 '7 7 I7. %7 I73 -1, ..1r72
071 7 le, -1751 7 o 4n 7110707 con u14,0 S4O. Ineck *717 usted TO- BAR, 72 '' 1 1.1d I 01 IAl7 'I t t y n ilI -I-%7 ',I ... 412. TJ IlI cIAGAR-3- A
-EA D -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ft it. p id o 1 .i I r 0. I' .~7 .... .1 4 7 is77 .' 7 7 7, o ..-' I1 ..,77 l 4 ,1 .7 0 17 7, 7 i 0 S t.'71001, 0170. 01771 71777 00.77717 71o17771. ...,.,...A v o . .- -. .. .... .... P1 7. Ne'e 1.a I, ....... . .. .. ..I1 V 2d In 77 I, 1_4.0.777171
17r771177 l, 7 .77 I. 7.11 9, 24, h715.1, Ide' V R LELAS pre 0so FInquita recreo en un 7. 7.7.1o7571, hl e. 77.nc7ll., en 4717 .. .S. J-n $71... |4-3,,I-5,. .1ithr .t A17nt 5n, M. It7d7
r 71 y 0.S 77r1117, 171d1S 71.. 11t. 417., Jo. 0.1qu7771 pr04x117 0. y 13 732.171x27,m1, ve-dadero Par~o a $ 0 m n tdd etsdaralol17174777117 17l1 $370 d747 ,h7,7 777 47 77777' 7777lein b edal desd11,0 1 $27007174 14, li17i.7.1 rel Atl 071 7b1n 4 1.717. 1,ie ,1 777107 7h1 77,7177777. 111fnoA47 71 2.
-.0 . . . . . . . . . . . . ...470707 -7 1. -717ll ___ _710 -1 -041 7 I47I-477IIn2. 5 0n1 733,01. 70710411 10742.75071, 7 5+n 7E7.177 707. 77 S(..7,dr. A77?0l7 7 ,.I 73 r-... h71f.o I I7,e.7 777077 70177 107 71-17111 I-57417[7 71717114-77
1.7n. i713- 7.d4.13 ,o 1 $7.45 07177, e trn e 71su 1 46201. 7471.37 sales sin entrada. "Reparto Tb 4571, 41.7 I.. t ...S '1I, tp o 4 'e e r NI 4 t, t1,.1 T, RS % 7 -,. 5770 71.7 I I- ....
717. 41741.7117 71217 7. . . 77 251,77.7 177707077741 4117707 7:77 M-10 72.11 ll11,777771.74.770 can, 177,7,7,7 ...,.o7 I_____N'I'" "t '- 'i I,~n-'l
.... 113771171 0t70 12 7 14. 147377 547 tra1 Paraiso". Urbanizaci6n comple- t77t,, 01170 .. .. 7...,7,71, ......... ...471. 1777777, 4n.7071,, 77o,,,pa ,,,t.1 ,'... 7 , ...s +,Va,,7 77, 7.77...717777,7771....... 7,1717.92.7enr771 C3.0AS.,330N 5717471 401p771117 d 1t171u711717, U 77771177171 0el01+771, ', % e e 1 74.7-17 t74 .
49 SOLARES 41 .70.417771, .2513171.7 711707. 011717171 ta. L.osada to.M ..") t 74.11,77 n77 13,7,,ne,. 71,l,,ll., 0,lt~e..Io N. .7277,1717771 .7953. ,al 7l771n ',.' 27 ,71. ]174,7147172 +! 7? l 7,ro, (ho tn1 i7,,hl,-t1171711 407 tl7. .I l'0I,77.1717777 A77dnbO, L077474 7hto 17er7dh
10- ,71 rt.2301. 70-H-7731-70-20. I0 777777 d7 7 177 777 On 4 44-
SE'10I 17? 07177777AR 1 A1771171 E3*)1* 1-11-1 tINEA NT0. 6. 7771170 177te4 offI, ('11.52_1 1 1.17 ,i -, 17(7711 7 V 4" M 7 ...7. I.... (7h77'h77 Sin 1,7 77I..11. M 777 lta ..... 17S 17 07:7,71717,.7:71717,"7741.7.74171
cEll Iyne t I Irm r E02 UNA hlP %ItRCEhLt' % 11J~h1 46.l. 18, [)N NO 3.' ,nicel 5~l y 6,Bi-,-1.I A It .Il' -lhl 1. [I N Irk ',, ""'.ltNr./ IK C LZD1,,,,,
........ ................ ....... M AM A R 7 7 __ I7S,: I I,.77741 . ...... .. ..... -...... 0,,,o1ov, 7 I,7777777,7,c s- 14 N.1,51.. 1.. -... .
do17171175 Al777er A1.179 1l4715 17 01ri 71 n -7tl y70 5. 1l ,'i7 .r0177, In-,O.M 'l7l %. I, '. "7 ..._..A__ _7- 1_ _F_7A;_ ._ 7747.77 ;I7 771 ` AIIll.. `t .. lE;`lo. no -_IA_._I__ I_______, _
.. 10,000. R7 20 71 11 ,- 14, 71 4 '..1 5 __ 23.5-3953.00 (1123 4. i e 17770 712 i. t.rI . ....,.n 0 17 1 .J., 1 1 L_,1 ..'' 1; 71.0. :. I .- I"t'l-'1' M mI .' IU. 77.lM.
14 -40 -Ynlc 1- ,1~- a. ,,. t c n" If I Slief lnhajAtlt FllEeT R ICna N t!-4 .0- -5

GRAft" N SUBAST -iin 25 24na. 1 aa d r, 371. Tel, 34 fio 1118 45U 4m 75t Qi~ sd U- U I N,~s I T A_ S D E-; -ER O 77417I777 7.77n7177 I07 "I_ 70''1 IS 17 017 1, 501 05
d .d .. .. ; ........... ..rtile.,-lai- inOel 1. rn cn H-63 -5T13 .. I. ............1..."..,...I.--..1.........",.... r" ................... cr -- --r 56, nfnt- I ) IMOItTI,,GAUA D O R E S em

0770-11 I" king11 Sil Aroy '"Ioas fonc jA 'Rso- (' 7.77 70711 dc 177 lPR U IE A 7077 JEEPScl.A g. lo d i ln it~t Iflivi in f.lfla I_ 7-.7 _.01 -~ -,.,714070 7o.7,4 I1 4777 I77 7777 777 _2 ,707
117..P 1r7771710777 7778111P r 171-11-41 7 0- 47771 11.77..11. 74ll..lli
. ...^.... L. .. ,,.".." ....: I 3.58Cerro 0 Md ( 1, 23 .5 v.)AsL da o .... natAr F-11 ....... _jo M l Ne IE Vendo pt, reip 'ILr T io I 'II A bDL d ,..I1-05 .11 'l~lln t .....hba. i i ...... % ..... ..... %Ih -T......1 M.I onidr ie'nfe o
__P ll lt naa- Av .~, -: .,. A .. ... ... ',,,e C.. I, ... I~EE %ts t p.,PR N A ll r.PAR ELA "MNRA M AR, Iv.nA. todo 10$ Iotes, g 0.1 iI117111 7477707117' 710 It In, bit 741S 77 I7 4t 74__rt 71 ...... ... .......... -,- ,8 EBL S et..
V At a C IAa-2 %r %.r 7, Wo nI r.,,d7A' ,4 ,7,7, ', 7I't .170A. I r. I7Ih.7 _.17_.0` 57 17r, I47, I 7 I 4
C erro .~vn M o ren a xin 1la m A,- diniua 16, ier A. A -lrl) 11-4 7 12D A S S A S ..1 o i.d i lo t .;'.- -1,I' -1r A.: N I N A c t-. I( 'I. T 1.c- a r O,,% 16 ."-I24esde e. oe tfc de mosede sde 2o .50 mar as ade ,. c U 1 N T 52 iiV.777 Y PANT71.7 BUICK S P 19,1, N 15;177 7 ......77, ii, %,7;-7-71 TAI,4ERES 1A[,VA717 77. 71.
I, ta-7 _________ Plant_. . . . "I .II' ca7.774777.17r,77172
As ell974 S r ln CA .. ko 11741711171717177171. 110711 71'7s71717lI,. -Il l IS ___- 53 21_ ..,7..7...7,47771477701441.777L 727lin.17

Or A AR PARCELA __MR M I AS que. .fnum, ccionente facentdae IR.G:OIO, .F.. .... 77771 .A(,', I. s, ....... ,,,, I . '7177 I I ..._ _. .71007e70r7t 7401 ld 7777 013.771 77 77170d 747,77, roI77.11 ,7 German717.7 1717 07 -71.17-5301111-,1137 74' I 77,77 7.71, teiTclipu rACEtE 1alert0100 d01o
I... ... .............1. ato rent., Fo Ao es aguaO D R3' bluz Par't .'L A o ... ... p--1 ". ndS0. ^trO. '. ......' ", ,n .,.".. s b ,. .. e ... .... ..... --In. ",-I- -a'- Tmd- -46 -119- ,P EN
lcrc ,m c o r tls e i hrl i,, hI~l .A 'a I ,It- d ~ at wd i ,, -- I .;. li:, ; q ... %d, "..' ". .. eltl I 'li;' .Il ".. .,v,. i
te it Ian H-.49481 ea- rsedR L M l -a UNAJ en (AN I .-% I .. '. 1",11 .1 Ilkr ," d, ,= ,o, >' ," ... n,, .. ...... ~,,,,,,' r ... +7 :fi;7-- -.: \rH,OJ .o .I]" m :.1" '2 CAl' .
-~c u ___ "me+ .... -, ',T IN| ,,. "0 dem os I,~d -,0 vara a.e- .l peuno p<, Itnq ,.. A ,-rle n. IN

07 v d A 007771 Ah 177: 10<27- ALTU RA, M-RA. A R d e. Anlointado Dyi R tamos, ... 170 1, 4.0777 .- uI A K t1, It, McrI l, h1AI 7 1) P.e R,7 "I 'I 77.7U- 53 I-7t4t+ 4 SAt D ESD,,E-wm $rrno,, In3.0 0
t'o777 o7731777 . 771 341434, Call. 7 .171 3 ax7m. 7 ,7 i C 4all 7M.34 BE n.o ana D t.322. .,-8i75. ....... i 4. -_ 07I1775577 ll1I717. LI [.0-77-0 777-1--77177,7 .
-11 .. ..11777f 7 540- 077 170- 7327-711 -77144..-77.775.7...5.. .. 41 7 ...l .! .z ,. 8,2p .7. ..'- 7 .. "-..I.. 77717 7. u u- "
...... s ....... + s.... ... -.. t S eu ..r~ .. 14 k An LT _= -AS -- I A_ A_., viR. A .n ............... .... ........ .. ......- - ...............
A,3 ... .. .. co poral, hal... l.. .. .. o. ,'r'. es. `r s: I.a R a mos ... ....o~ r AL % ,? I mi.. .. It' ... . .. .... o .t.I S ". . 1 I I ':: "e'l "e n A ,'.".. T,'a It 1 -.II Ih .. 1 A H O l, 'fpl Iiil
01 ~ ~ ~ o ;I.. Ls37 .,u 3,.3 ,nfom m ...... LAI. ...d. 1 .. .. .., 427 4-50-1 2 11% I ... .. ... : ..,, : ,L ,+. , .. .. ... ., E ---
.... . portal, S ad.e~s 00. iai ,= Ia 4 rn" ""r

Con Chucho Ferrocarril y 177 0171 717.37r. |1d V. 6-VIVA ENTRE CASAS Me- APROVECHF GANGA 777171. h1777, 7.7r7d7, 71.777177 N71... l 7n1. 14 1 1.. 1 ,77 510 I ... (LO,1111. II... h 4 41. St. ......1cl' 7717. o, n771. e l genera,1 .o
qu:10Mes a g si : dn e'A tedna ri O, FI -3302. o ee te en~ee clildinemen ne der, ao enPat. ]+ T-111. 52-31 In I9. t dt'," -'s... I""...t-pe I... o _!P'a cr cio C 42 T J139 .75- Abl,

l .. 3j4. , 771,- .. el"gantes y vecinos 1... 14,.t0 -,- .s.. . ,7e17.777L, i,.t C I 4377 I,747 ill7 7777 I7 i4.... ...... o- ,I 17 7171 7 c4i 17 y 2. 11-.,,41
r |. . ...15 .. 7 1 7130, t7 7.... 59 AV ,PL MIRAMAR deseablesa "Reparto ParaIso". 7. Santa...................... ...... .... 7;... ...... ....... "0,721. (......... .... ..... I- I," .. ,--O 7U77177 177" 70
A4117777 $at, t Sr4 aA, t 7 ,. ompre su fquita recreo 730un0717,7.7.... .. I 17877070717770 t -,, 17 I731 7. :I tbe1 77,71 1,, ei 1...41 7 77177. 7- 07 c
577r1771t .....7C1' 71707+..774,40.t7....77o 17777 771777773o777I77,IS-7.po-7a-l, ___1 ___'M_-_-I'- ''- A NI (.. A
71o 70sn, lo 17010 do 7 777 0v 01inl ..75 71, 74 7717.2777x1. 71742y3 1 i72.4412. 17071741 entrada do interest, pagando $20 %I O I 11R T, pagando N 2r0 A. "'717,7717,17 0., P710-,77 EL5 MAlN LlN. z.. 7110 MUE LE A PL niDS
note A n 62,VE TARAN $ 775177 $3399017. Contras 1 0 Compadere IlrlqUota 170 7177 I '"P
ni.077071770.01 $21.101 Cotrs 7477111715115 3.0.0m17710otI.h~t ..017171104174"I, ..A I o do t 707 Nilq lo pl0711Vt1 177701 .7.7 oil[,,.717 'A. Ili7777 7.7i,.,I,. 2: ) _74 -_e
Sig 3711, IA6 1n ha e.14.\t3r7m.. 144m, r mensuales. Urbanlzaci6 n com derb. b1a.12 5971,7 1 7 ent.rl7 ,a 7re t77 170E 1777714I CIlV O ,ET C1 ,1 ).S no mnin. 4 A 6fie IA m t uo 1) ,% ,, 7117,S'i s VENDER 77 71l. .511 %71371 no 7 no7lld0de n71 CON 77l7e7 71O
ri 0 47,114 ,71 12$ -r O nx -W eCng oh,,Trn l grllleot sentde h 42p rm otVor del 41t 1. ,I,~r P ~ /,nl r po t. ,rlrs l~ n tllt, d l p. 'h s il i] n u~ l d u o eo n f n

__ OT AR. I-4442-4-104 MIRAMAR, PARCELAS p0 eta. Losada e Hijo. M-8 221. i't.n 41a 1707 1717117077 17, 7. 7002177770_7 7 0. 7'777,I .. .. 7 .... ....... NI.....' R7 d... ........ 0N7 074... .1712 W.537 7074 1. c., 042717171717".,o rl n. 71,4d 1 e 5ia74. nr0711
$25m.~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Te")57" ,. ie al ie.1.. 4 I. 777, 40 .I 71 ,I7 757177140 d a 4y41.7 7177.777107A. III .-,I 71- I A ~,) -Pi-S.a
Ca.l I. It. 77272772177 77 .. 541OO0 Fr- 0- 10-H-2532-50-20. 7, N.7, .. 1704 1 4 ...7^7707,017 V o 77 .. 77... . .... A.... 1-7-" ..... 77ns 51,71 5t7 52 1.1 I, Iru .... 1787717
T A ,o L, S........ ...... ..... .. Buro de Agrim ensure V UILpCKT CON oll- ---.Ol 1 Si I..... Or'. A .. ........... ............. ... 7..... .. ........ ..... . I 0

Sta. M aria del M ar ... ... ... ...__... ..._... ....... ...... .. .. ....__ .. .. . ..... ,,~ 7 AL NE M O RUE....DAS ............. ........ i ..... ..
dondo1 S3 717177 Y lEll, REPA]3 TO 7 'VEnIDA 77 7.7115""ro 11 44re7, 7777.1. o J7 1 0.r 0,,, a 4 7, c77 7dr, s7lone1( co r-

IN 171711711EI.1 Av17 d7 r7e' en2. t 74 17 3 7. 7 1 274 -1 -,''In.71.$1 0, 1714 N-1ed1 0 e7.0 01 .. .. '. C7 .7,, .4 1 i, III, ... y M n. .
774..... ....... ..... ..... .. .. ... .. .... ........7714nt,1 717171.177..... 7..1,,,17777 ... i7t1,7117....77.... 11.....7.,.?..od7..1s7177- $1 cs .. ra pa as
1 iM 11 llln- 11 1ill, ( rtlct ld l. r y. .. T ol' Ve A931 M."',, Si n 11t~ . .. ... .. 1 12 ... 21 43 P 6'


LU ._ 1 ;;1 4RES1D ENTRO) 41 77771 'rkin.: 4 d7 .. de741.3 7 7711 ,7 7 17429.S-12 11 .7 I7 t.17E,71 I't7.L Y". 7 1.7 _. _ _ 17,077,,771, 71,,,Tr1u C
00 77107r7It IS A 177117747417%71W 171 E, IF% Ili do 47174 7-.7111. 7417.- t__ ___ ____ ____ ___ ____ ____ 77.0n7b 7. I P.14..7. 774474771_ 771171111111 1.47 17'0101171.771.7,17I 4...Ill.'ffl 17.;-,-..,.,0037 b l,-, %
A,,~~~~~~,, otsnr Ino,,t ...p; no -'ltIS I I. L. IS ,]., I.ile ltr M a 0 O .tt- '.) 1-1' llb 1
n_-.3,,017E___5-7_, M -o I ...... 1 777.77 I- it717. 70. 7 777771 07777777 7. . ...777 (N 77-1,:,;,_ 7 I'.'77777777 ., 'I..
17.67.4-1 ..73 -770 ,IFIIO 1777,77101 77 7I 4Tn 0 I7 I. ,,.177:%.7 AM RI'A O E S63C13 01-7.771 Y 777 7 7371rENDASoclosen17, 17en ro03 1 147 1n7 77nt717n 0sr1u3 11.1010n 1771 m11,11i7.7-.0, 0 r. d7 17r1me7t0,,r n777,77,. ., ., 7 .071 7 71 a Ia.. ro71,"1 Bacara-
________ 417770177 7,777 7,477
Ita~o ISrOar A~u~ Mta~ .Pa r1 4tl41 3A .16 Otlr" In 112. 4x11. Qlel Ul Imt NrT A S D F |EC, ti"IS4n1"'~ 13l iklel Is V,,-I '-1. 11 A d-.tUJ. ,1,_ I:~u na .Be-I_ -1
d 3al p i1II 44i5-1 ,;Ohln~ ,,P~l "11t h*,, ti,, T A LLEtE, A LV R E 41- '1,11 N 11ii DE 11145l1trr 3A. 30. I2. 27 17311 710747 70 5 erali. 10____. A. i,.in__0 ..... J_ _ .512 AN1oq2 ,,- A q in ___ - __ - __ ---- l- 13 TJ} I'rn U-70AS No 11 0
So, -aci L; ao tC.lo, ty. VI F t rr SI NAI.2 A-.P A AF1-1 s.- +'N, rs)el a..- r. ~- lt lru t1't,,.,,4 I.. i.r. I+, I c'l'e _1taae +.
Tit,.7. one..,7 L111771 -001 Ar0r 771 717 7 41777. 7177 1hloyo? Arena8s 7, finca 70377777770XT %'E7. V 1 ,177-7E0OD 171 4.. . . . ...1-3A1 d~rarn hIo Be.

tit-&$.4-11\tr.QerJt. al Senrit Caridad. A++ a ETnrre ci n"r dc on c .arrelte fretnpler. ,|(') i"" ntah~ ---OO JE P 1949?, $1 On d
4 1.- 0 1 A rl_ n c t, & o a A 515 . . ... .. i I F'l A.e1 In 1t~l, 4641 53-1 I *toll. + p.,& errp d t fle t b la do l.e N, D le h~ u+, ult 3 e ~ p .

"-. 7. -IP Ici. ... .... g,,e ..... 0e, <... I.......77 -, ... Ft. d- t 'o. W "It.Ri)_1_)4___
1771 1 4 71l7l7 nI 77n7IM,1 itOK SO, ,Oll, ,1A,17 "77 1 7 in ". 1' I( 1. j,, 77474 .7 F..7O j 77,,00 4 1 0 7- 4 _ _o PAuel_ .
01LPX ,, I. 073~ 42 I 30 y 3- , ...... ... ... I.,, N.,.I,,I ,11.I, -.1 I,. I" $4 70 P4 ,x , ^ o '93 3i7.,.1. 1170o 17717. t7 .$0.c777 u1.17771 o 0u. $ 07c.n.017 71 Ts," 1.77, l7. VE REUIOSA IUINC 'A --F 7117174077K,,17 7171 7. 77777074 7.177 17717 775717.77 71
het o in d 1 -7901 1-4323-4. -13 "Idtr 5. 10 I $ Tm b n t 47 v. $ .& 1 r-cl ` it- g + s ch al. m o e r o .. ..ran -cl I' t GAJ ..tr+ I' I .1 I .. Gia l, 2 1O... r' .A nlr m~h tc B 243 .


leo 711,7r1.. 717 170, 701174 41147717na* 71177dr71, 771077rEo17rIOnv417777,747r177,
iiAVEN.77 27 48 71 A .1. t V, 7117 7 hay 7eri7 s 4 0sal -co nedor,7 "' "' 777 1, Ii V-%-R- 11 -l--,,177I.11,1III. 0717 17-.- -7.77 __ .777774.. y 5- 771-- '7- ... 7n AI I., a. 007177777
A -.... o ........ I.... ....... ....-... ....,- -.. ........,_,.. , .1, ..,.I [.&. ............. .:. .~.V....ILI.I...l.. ... .. .L,,. .L.I..,.. ... .. ... ...........A....A..i..It.. ....S.......... M U E B L E8IA P A T
...... .. .. .. ... ... .. ..... ... .. .. .. ... . ........ .. ... . .- ...... A u o m v i e .. ." .. ..i .
M I A A .... ... ..... -, -o, factine tlt~ 35,r -10 1-'-- -rtv~ .$tO A r, p In "C1 II,'.1+{1, o e ,co |!,, (,.. ... .i 1.u rI e . .. .. ,o ': ...n. ..iI. i I I%-.IF" t-or T, 1Y+IHI 511M4ram r.4 ca7I,.e, ,n I47'77 S- .i,77 t3 '7r7n +1,7. A7d7.0.77, J 7/|7r7o de 'r1a-17w.1 v,1,7 A,1111 ,7nyd7r1 477 t4 X1 M1,J17I1- ,0r.c
On +1. , '.41 5"-.*+ IOS Banc fo 2aa A Davade32 s. A ob-8 7 pll"rni Inter 11~ eh to re -fact.. at, _c1 't"o ",ad ...E ('1 1+)12 .43* I ''l+p rellel n2st, CA;B+ SUu ...... EL tJ do D DIs~. $3n.00t
u id ; 23 0 1- 0........... $ 6 ,,I; ,, AM P ,. ,OA L ,ME N,,D A R E .324 ,- 4, .... .. .. ... i, IV.. .. 3., 1 ,, ,, + ....I,,,.m Vt Mi. ", T ., ,. ..,.... ,,, ., ., ,, ,.e
1: Ott. 17.70.5____ ,95 717, 77 717..7 10-E-07328-5770-19 ''1 17071011 17.- -771 4771711 1A.10. id".7N1.1r ."- V 41"71. 774717177 71117711 Ill,7A107777l ini17777 7.717vurn7il- T.-, .,777777. ..bl7*7 77 004~ins


C ARE LADO $,0 MTr PARCEL9 S DE DE $1V-5AsD o- VIVA 7p1r 7 71, 070sO 19477'.7 y, $2,70a. I. ,a,, O,,, ..... _1 ,3, ,,. 777777777 horns,1a 1lO4,nl yt, Si.C7e-711
NICAN0 O R 1 CA 20.5 777 7 7 .163 7 7 777-7 j- 71 In717117 717177 7 IS17d77
_ 11i,. In r I q~le p717.717 II 717 1170 .7.74177,7,7d, 7 I 17 71 Ia. I I 7P. tor ,t r 7 -. V.. Him, ,,.,, .7 32 conI(T77 5717 Ou1 last-
e.,,._ ,, le F7,7 .... ... .. ..... ... .. P_ t G7..... t ""` NQ An"' IS .... AU B E B A R T O 15
pert 717171 r, 7112147 Ct 20 NT..4 73111. A UINAR
IS+o S.Ji- "R ep art P aro. F, 8810,3.1 22 M ,
5777 1.60 tt", "cokg 37 m 51Fqu 177710AYA MIRAMAR de.77es 777711777 it, I- ~ 7770. 7sO 7Ilo _77


__. 5..7 .. 17 1 (73001 ... .7.3758 r. 71 777770.0. VENDOd 3nA N -;O I. A-V CnL. . ,,,,n SO, 4.1,i ",I, 17.
--YESTA R N 20A-Ntt.A1-3ciPARC 21-UlA Oteasetei .. ............... .. si.I.........IA,41 a12 tibe O fl. re,, 43 x.+j' ...... t,,,0+, _`moov -P, ,ve-rn- docE oG NtoA-,MJE LE
7. 7 7~ 717. 01-. 184 75. 7.9m 1744.22. I $5.72.7433 41. T onga ~ l ..-a -_ mo e norlera ~ 7117r774 7 DO77177 7., 77.7.1 77 77 777 .777770,7.77747 2711.9,, ,,,.i ,i srIa de o,,.,d-, 1. ,o.,,, n.,rad .. .. . i s ..... ........ . -n IId...... I. ilb NIn' n 194 h ,, A .Ir,on ,,,o 'P y rowt I -D41 n.Sc i.....+ + ... ,,=. . U o em -


ll 5 A VE'N(D $a0 A MP .t$- F E r E se' 4.v.o. ,t pro t s DO ,alh-ot e doC, A OR NO11 R V JI e PA N A 71 llODs VI ___ FT t7, `17.. ,11 7 .,7, I17I ad ,-'1 -11 D7I U I n I --,- Pot4 3773710777704 7177171.70,7tl 7117,7177 177,7, 17it plv~ 07117 .17117 ,.11 1. l 70,l07174 177107 $ 1 5747171 + "'pr ~rmlOH 2 -. I l~tjistS bad s entr co-n 50,0777? ,,',oi. I.. 1',71,, ..Ir. 77i .......772 27471h A 7017In11rr7 10Vt7714nc 313, t477777.t1......7'077, 0,.hda0i7.s.p.g7 7ecAuto m ile
0.e4l .5. 7ll, { 01...13 52 7.717 140 7057 5'.l 74771d7ld Fl, .71-71. apriott? g aert0t, 2t727705do Cl r IB' 7777, 0 7o 2 177011 771 1770017771tldllel 470.1 071 74 .. 7. 11 ...83 l1t ..r'r;: ~ K'I,).IA I 177.t2 7~.h. 7101,.l7417 i .p~oe e+
7.1..rI n7Tl7,,,n. N-.l..77t. 1..'l-7O-4 s l) 191 -'77,.77 tl'O t{ tE /E~O+O 'C 4-8
IS 71 ]47 1 7 7 -4"77 7417710.. O ,I71d1 n I7o0.17i -i G7 N1 417711. IW l, -" !s
7'.Call 77s.,17 (13.l~ l7 5xI. o77 7074. $AC9L A 000D 1 Pr xi I'a 707o dIN-r 20277 7 1 707171 1 -7 4 17 17, 0 41.1 4A W Aft471 F II H VR L T D SI O [I. __1_ __7_ _ .4 7 -1107 _.7. LONTAD V7 I (IN I'A.7.7,~h SITS! crr.7. F777777 I'.717 17 8 s.. C-217j4 177 0 7 -51. 30711 7 1 dl LIo
- l~ I3 S47.7 571747 .on-5 (.ad., 17737f At-7 A1 0, R1s4. fit,7 517 1..71 'I 10t 1 11.a 1141)7117 I2.0 107 .1 %7.77 RIO~ .. 71I.7 77777 ItI' I___ 1.__A__I_.__To____rx_ _15
dond Irl2301Burd de o rmenu a "i .o I.- 1Xd0cW ,.1 -.Un A-n 1I(nI- 191211-,.. ,I .1. .. 5 J&,,~.,!td.y..l..,ot
7714 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d a777 7110774ir 3 171017.1177 i841 74.,171 7171. I,71, 1. ,,,77l~7 7,,714 414.7 17' Ill '111 sI -I ".117 '' s... _____ ___ ,2 41331- ar
Sta n 7771a de M a 7 "H bn 21.le ,A- 40.90701om 3II 7-4.1'3 nI I-71 I I 7 7 "' 777. 7'. 75 ,,_ A12r flIf I
I:147 1; 17177 A1102 I'll54 ?77155 117?I I Ii 1.7.7. ',1 ,'',! 777777' '7!'l -7 Il~j 7, d 77Al 7...., 6 1941o... I .AQ.NA IA
tA. ESo StAR-. PlAN. $12 c- MArC i. A -1 -la 22. is01711 41.30' ,. Cal VEN3 1RA 6E0I in7,o
71 'PO 7.77177s.a17~c1c 1,771770. Personal17 .. .11. W l n ~i- l E ll slol'. o f 1- l ... I $ 0, 1 '
_____________f____100_Aeniarme.__-3_In____.3__.._____1142,9_ lj7715 11___________-__I-_________________6nibs y camnne
715,017411-1 7711417. .11177771 st, S` n A A,,l '.a7", !,, ".
An773A 514 .". 771 '027, C. I,~1177 110,77 1 ,411 711717. 47 In- 7 ol 710 t 1 a"77.10l 7777 nq. 17"71- 717.0.1l 770 1-,7 1-477 7 14, 111 'P-11 1"fI 1. 1 71- 7711 Nex rr177 p r ris I 7-077771,771 ,.1777
0.77. R Ij DA 67.17I 5 W4 s. j TW IS It. . I '7,77777 A.7.7 .... 777e 010771 11' ILLS. RAS REF[1911.IA


I iA N I *G AN Ave. Almendare. (La Cop.) ........................................... ...... .. ?.;. 22 ; .'.LES, RADIS, REFR,-
1-c d~l r.te.'r G OlD, P~ho,n 13 if-.JrI.MOUTIL 41I O I, I t)J I P1 F:Vr.AAi .= .^ $8 A"0 m. .. .p, T 1 T A ^ 4 "s M IL, AD O E
IGA N-I lS.It. 20 84 51t K-- A R R E N 'D M IE N T O S h4, 11.1 6 7 7 1 W 70 ,;1^4" 1-7 -n 7h7 en4a 7'0r, -d 711,7O 711t141 I. 17777 7 7 7 7 III ',. 1 7 14707I eradores, neveras. A precio
6$ANGA! | N A L Ae5r! I T.4.1 --b,, Ln- n e il. etr pd S .n r '-, ",, ,,
ItITORAI, DE REGLA r7 . .1. ...>.. r A, .. A-2ARR- NDAMIENTOS- VAR.0S ..... i ... ..... "l,",o .... 10 744011 - BU 'ICK ")17 i ,;117,, ,II.I .7l -., f7 17C7hdades inereibles Amue-
ee~~~~~~~~~~~~~~~~~~c rw con antins I retrigeradonies gran- ... . i + I .IL ..i i. ll. ii, ,. l, + l .i
BAHIA. A.1 A 11D 1). A a. $-.1 -ph. lon > nlhl c VNDO 0 CAM.. P.. ..ARNO 11, |1 $3. Golrurfs 3;4. ...c.sa toman.o sus,
A S AAA QUEREJETA.ALT. PLAYA . ... ....... | . ... . .. . .blcs d "so casa ...... -I
L7,,, I A M A S B E L L A E S77171 C7 1n. .1A777 y7.7 1 171 4 C 10 7 1 41ll X -2 3 0 6 -3 1. M. -, . .. . .o d o u s a co m o f o nd.
A 7717 l.A MAS BELLA ESQUINA 1n17 c2.nu4v.. N.ir., 7 A471. 5 5*147 .4 74-7 ..1 T1i7no N 7707 7,, 747 71074.7 ,H 175(17,41t Ifit OrOUTID717 A17. LIQUI .. -
7.1~ ........ 0... 0v_ r. 7.5. o.o. 77.., 0....n ,,~ t.. 1 7. --3"11.1 t , DF O O 9 t G.ITA ....OLI.A.. 7177 1701777. 7 1. e Gervasio y Belascoain.
E0 77t 1 .. 7'l' ..... ..>......... . ......... . . ..1.. LEA Y AMUN._CIESE :A T A UaCIE E IN 7 0L. 7 7.... o '.f 4...... + ...... Cvl 11 7- 1 10 707. f1 7l11, 7 .7t 700d,7. 1 1 I'-7. 7. 1, lt .4 entr e e v so y B lsll 77 7
ci".L44. $,w\'.e r-" pQ.JQrlDJ.djj~ L 01 e n Zlrlji M~. *nlre F-pads, 3v 5-~ l+td e 011 +, an o~n Oq n, sd$%,I.. y, Od frbo. in ortlata nt ltnia l
701 O $H~dl 3+, 777J1t C 05711174? 1.477. 71071714. 55,15 700l 1011 p14 71? 7t1. 077117 1.7-11 5 011077 .177 07 7757 71 1770 0-1771-7717$.740 07,.07r 1740117 70-770,-17714071 177-147. 7477710 7-.47.777 '-2 2'
17,jl m. 4 4,8.|,l 7..'t 7. 541708 .1-2.14.4 4-1ral DALX4IO DI LA MARINA R-7. N-31141-1- r,. H-026. .. c152--7-7 M l I
;!;L 7^91 "11. C."-46-1 3 . 3
"x* -' ** .' i +" / ^


-!.- I -.' -- - '. I - -- -. I -- - 1. - -- I - -- .1 1 'Mdmdl


- 3 *


PAGINA \EIlNTIOCHbL __ DIARIO DE LA MARINA -SABADO.,12 DE MARZO DE 1949 "mt____- Aso cxvi
--. __ _ _ .
VENTAS VENTAS V ENTAS VENTAS V ENTAS DINERO HIPOTECA ENSE RANZAS, ALOUMEnS-
-56 MUEBLES I PRENDAS S6 MUEBLES f PRENDAS 57 UTILES DE OFICINA 60 INSTRUMENTS Mt.A- 62 -OBETOS-VAIOS 64 OFEIAS~75 PROFESSOR PROFESORES --- CASAS DE HUESPEDES -,
I161.1 JIEGO C,.AR tO F. 1 MO vtrn,.F^ ANTtGUOg r MO. i'. m nr | 10 TKOMPgTA"ELMKa" iAxcrsA. BATRA 1. 0 s r. O I D.EBPKFAPAIA li. PRESTO riNBFlO %OBRE MtI M I)E{ TWI NIV ERS1DAD T M.IIOlniJ l CFI
to 10'. ent^d.. Urgente." . 7 ... dr u '" o .. ub. MAQUINAS DE ESCRIB1R. Yih; 7 ;rT";' {; H -W ^ ... i '~' *'- .ss-2 ^-= "" ...... . -y'ri r n .... ...,,N .hJ... ,. e.. ...... ..... .. a .....it i^' Tp.t* ..^^ ^ y*R 7' ..^ ^ n J .. ,L^ LhJ ;;... ", ,n l. ---
j.. r Sunar EspeneteA. erticalesQlKcola CAPAS DE PACA 8- Err DINrRO FORCE MUERn.-5. DE. .e.
.Nu E. JUEG T,",. .n: .-.1-." "' -14 II .lasod MejRlo Lours .'*- $ I* Santa ITALIA duo a. a .,lont oons SrzI-
..Isdo R-~imet at40 aiO Nni .a 9"; Liberty $130,- {A~t O G cas .u a y class .. Al- il l a P 1 I p -1n 1.y A i a, 'ap r: -SF.. c ortlc r r

B~eunmsaS v Anii$rthim" Dp~o.lan {ntell"r "ntrNo. 4 Lal Indosrninuevnt ~z~y *cmdl -hCminad d tr in alor.y Lnev.Lu tiep o.ndn Itqltrd. Sr Rnn. .... d, ll I c... 21-.bj.. Neplu-n o, -e, .. S.n M, pI emos, se Ias oilece iLa Re- ,U ltima novedada Venga a verball=,n, ....s ....o... v n cfto...Gvh~a "', rdl. 1> "- de.s compramos y Vendemos .Jo-" *"M~n"n Or-ntl". *.Mari..... Tel R0-974975 orobl .... Ca r o.d^p 3*59 mntrepi^ H r-!
rabies 11! _C=taLt=1 -araa ='nglel .7 Sn -h]H-1, -4 MANSIO Dro rpo EL SArt

- yd m r^ -..--.,. -. ,".a Suarez 18 y 20 entre nuestro gran surtido y conse- --- d -n '. 'k.. -7me yas A, Id .Isp d obetos de "__ Cstlln Tel22.fon'o. r-I.7
,au. I~ e e 2Dba o 'e M,,' 1.. -.n N9 4 ll a d s l n
to _________r.... 1 .... M erRIr ry cii Tnr Monte y Corrales, -uira m o ncaalidad por menos rr "I .p..... ............... d ao r, Antes de compare o ven. 76 ---- r mn __OLEG__O_ i dtR
H-871-5 -32-1 DIt7io par& din. V - 2dlpeoR 2 Ier VlSiA.enos. -*ba Favorita", I6 -CSO- D. ?"*i Y W ,"o-. I ---
m c L A r LAI L JA ,,EL FEN IX M A Q U IN A S CO SER SIN G ER resp 'aldan "La Predilecta", San CA N ^ R > P U H .CO ..Ai a 6 M 3 1. ,oe i .... .. aOO I A ... ....... .. ..,^ ."
GAI LT ORN G~a AU tA :ON A romas 166. .-3 5 6Coleg Cattle CO OM NA'u NQ ..... enil; :| po ifld ."- U A Y C S R I N S.EC LI A J tt.3Ad -

s i g - Ne tuno'901 y "oad ovii'o entral: los mejobr es Rafael 80s esuuina na, Oauendo. r, B N O 1 c E AG-. D- -;.. . .".', jRm en.R..
dasraaser" dgradubo poc enrd vo^-,^ ^" P un ^e'rll;o aod^o. ^ 6 .^ ^. "L Ca AL 5%7 DAMOS RAPIDAMEN-., e r.^ ,.^.d- xg .... ,* p^.: _-___-____' "!^
c. .. o o. c a i. .l <-t -. Sn h p ] .. .. t L.. 1, UE 0 br;a.11 f0 rtt IN- r ,,O Cfre. "'- .ee c a -u . .. .. . .. . .o.zv ,1 d IU .. . t,' r -~ ~ ei a t .. .. . .... . .. . ... i. y . A.. Pr l .. .... .....'... .

granges1 faCli da 1es. .cepta- r. ;dGroomodpz ,n _e_ v- - La 'gea u M ^ ^ ^ -o -Dr _uo_ n- - i Voquena [caUnt Wl pna rnd o pnI roo ombres o n
"- "^ ^ rm hn ,mn Pfnf ...... elias*". Compr*- ......* "*e"""rez- 18 y 20. entire Monte y Co- La^ 1106 entre nat in,. n , ran JA.,'r^ OF Ct'.^ gF IIII,,, ldades Tamb cn damns eft fabr. l..t,. G ..... yO Be.I.... t, tr I=. et. ^"."'.... |....,^.. te.:a Sem
--. iitnos -y se e.o .... ra. Da-^ __,,_.____ c-n.......... {rraies. :i,-, o F OB RRI P, O ..."o ra o e .o ItFIS"H.... ,,::"", '."-'-.'. -' .*'".......... ,1 cta .... -Hab ... '..edad", -v i.,-, . -_ .. ...... -- .. 1:---' ,;^ '^,," ;= =. ^ l'. P .pt f^*-'" ...
q. .S........... ". .* P " ra Marianao y repartos. Com- 77 ACADEM1AS -- __pirot cd
colas. x--C -14 -56-3ab par .... y pi... o retrigeraoiiM y ...o Vo Ant,i 531. entre C.. clcn __ pramos casas y so-ares. Martc-i 6nl i chlmPI. ,1fb RESIDENCIAL TURIS -,
.. .. u U-0n.ir a e5 ctr co Neptu 4NR.T brl] tamano, carta y. legal, caNas. v .1r^ V.bor.. H-.194-0-I. ..r q.1,. Psan MAQ-15.A M,-. Iez- v Prieto O'Reiln y t09, AIt' IMd VllMAN ITo].noA-3. Monr e 11 nIre '.
---li . .. ^ P--- b de-archixos, armari- v tarjete- ,. v,- ..... ...... ...........m. d .t,* .en. ,n1z. 1-345, ,,H se la 'c RM UM-JL.IIIlv ll llllH -I a e y s.,,, G,, c.,,.-r Ypd-. .cu.d.
__. -. -t & Pr r ,tie -,tT .,..r .. ,. A. ; -t 1" -6 -0 8 y%1 .. . q n t r'R n u e tr g r a s u rtd y c e ,a b le, ye ,at .d ., B a ra 51 B 0 T ~rl/ n o ter ns, *|Qu o c o,, .... I __ __ r -ien'e "r^t ,drno. S de acero, en lodos tam -aS .s ,e.d. -},,,. objetos de,' I H- |'i, .14 d d D.--- procimi a d o S
"~~ I. r I9, ,I.. d I u ,on V e und- de a l. l 7 or l T0xeeenl F-47M ull r or ,,-- mr ejoid -Sof6-CaTma, .e ..o,.... ; .-.- ^^ 1 .. 6..^3^ peco. L Regencia-, Sud 44) eL'e*" ,ce~i,B,:r, ) sAn ',,..c,.,r:. Be"* '*r.- ...do u .m B A U UEII" rE-. 3 M c onerl~o rT.a^mp~e . c retrl r";"- o.. "0''p'' 1"' 1'? 1
uitii y comodo, hasta un nimo A U NA S RI 1 rez 18 y,"20, entire Monte y-Co- VENDO PIAN A. -N-E p .rrr '""e" ...hr ren"" ..." FI* ........ obt.po .307. depara.ntno 7. bJ.. ... c......... Red~pet6 ..........i. Te- nr- inrtlnial illf lrtr"
puee onerro sin a S ARD M. .. rralesy --r nejon cannd tead por dens vA-4341 Con.l dl^ns B-.E-, H--40. 1 deAn
^ ^ S ^^ ^ ^ S LMU BLE MUEBLES` -ECIA 11BA I EP PIIO -AA 1 -^ ^ dipqroL 25 afio de?^ ^"rdito'nos; tnenrolk Snftnitamo vende,^ ilo**"'n or".'ocl" ": 6 1"E
movilloacentral, loayore.re Rafaela803, e-R52n.6a -21endo. ld-rn.,!o... eddndionlaio.rCallenranlmedia\llli ll empro. lar1aloll
d s ca ed n o p c n r d .,aid y Plt ,n, ]. I--II .cn a!oitai eir Pn- nl~d SIR4 Tonsto -lnd tem, 'o- hntroahlllC -2rich cos Sar ye)--.e-n f-ra. --e- C,! -.-.. Polo .... ..I ,b .- cau A.L:.. 5_- bur'. Sne as despacho y me- 1. M-Pn- H 1ADP^
y g .r.ande fq d. a s.-,o ept a .. md ,,. Z.. "g ci roo m ,t -., interior ae va R bi oual- "La rurencia"r Selns narlNO 1E 1.'A GAOL, heO NE V del e ttbubv,ni. ,1,,r. Acn, No,el,r. n.i netrn, FAI II p4 fllrltl,.1l;!.' 41^ 1 =, :o ,btaca p r fi a s y girt ors, dadti es ";,. Escrib pdl" av" ra in orme ..l"ir-: rin' lOCr'IOS10 g S. -4n.1rl31- >. ,t"; aa ," ,,n,, ,... -L ..c::l,.. F______nces. 71 ,,,, t ranul*, ea ^t '^a;. s","^ eIn -n
hnr,. nll.,-e l n IS. tll____r__ *'*' "*I.e ,l, lrteP "",I, tt.n .r loT. lllel" d jno I* c.~r'2'= ''' s rall ra >; "T' s atehte npara m in lna~ i yIv.n vllu H r',ft --3li'. i ni ~ .< m i p r oi ~ ~ ai ,_ ^ '.'rl Cnt-po2HIS0 4M.
..... r ...... -n ................. Hospir t cal 6.1 ,, en ar& ales on San .......... .a l y, ....... ,'i c. 67 .'0,.-- C,-.1,' Inc ,',.,OIn ,,d" ,,- r, ..C n...RI A A..
^rn"rL w lahlpq oar *no -f i*~ sueltas...U Camr.mx sK.tismib rH e z~~ 18 y 20, entire Monte- y, Co- a7 ----- 11 A nt InMantay Sit i y offia in ind que~i ofre~m A Nrptlno trionls uhamres5011 Cr
poti. lr\M rm H iol, vrn I T -Rht `n -un jiri n "-r -rrarl rt -~" -------IL-I ,------ J -RA EII D r cuc in PF t RiA -- -- -------lambpn an s (tO-- --- e G-Nt u.-4l,7 yi, MRot ...... o i ait-hD, .F.,,. .- lc-' .-In- So '.d...* *
C.311-5 -7.. l 8 I .. r.. o. , r ll t. ----- C -.A- - .Al 'S Q t rit i p e. I `. %L o- ,,, l,. l,. p -.. l .
iie o v se -convencer -.a. n Da isi-i _OA -F -r O , __,_%F '" P1-')O R MR. FlAuNtr h TF, %oIi.... rpolio -nl-P-- jnn a m",, cocin a ciode -H ba a %L l 'AlU o ,u'Ib, ,.- T,,i>_._ t_>, c- ic, --,>, -, ^. - -- & o. -nr &A 1. vcA30 .-
!rrib, ,au 53 R y 'Pat I"O-_, I'ar EIian Iao (' y E "earo.1CoIr:n' 7 CAE,uIAls D OPOt .. r, rcCo-o .... ... con Un entre eno nt Coraes. v u,,, "are,= pa"r1' p .p ,R- .pM,..acion Pa de iuesdie d45. ,, .- GL_ o 7,90"lrt caetoa 13,,;, ,urn .n r Ouiiree prorad ttinno: olro. ,nchnpado. "'" P 1" 0 y "rlin-e yII apEI^,(7Asat.J iadolRnNro Ia onI' re ta ra tes^hleeS Ta|,-,,],,,. n cin i Inr" .y Bi~o>rc1,e on,,,." drCores IAuIE HArl sietrntrl A i-
-- M s y dfy s "La ENP AC TNOVIL..A ,rncOLEoNT-r Uf Ria[.O ea -'IIr oo Sa n.%LKTA-; ,531, Hnltoncpnio -re ba s y id"Ma
8.;nD t~ltl TO ti : OTqcnn y G 114l0. el> )"" J**'' ".-""*i,".G C -"1"T R~- - E,, ( -,, 1- ,9 t n. lv, < a ntonr. de lRnch oy~o, Mo cnte "" B- 40V IdilenO!t na h ^ os~ 16 nl'a '~i .lld'OSl~ ep t OS. SdoP a n~l -a ------------ Ft:..n(s7 d1.1 Ml("Ig r^lreotga~af(m Cltolalcm'' ,eoltaMcn
,,n n crrtar yi~ leg1a,, car,,i lI ,Dalo .Vir'ldo --r~e HA3194-60-14 RE I E C -3LTU -8--M
c-....5 407 Ibi ".- ""8*Z-N "_ ....... 'No 18i., Los PI, en MO. n, ..... v Prietal O'Reiner and. Equ,,Ien Ba.les Tm rranra 911 enF.e A N D. | . rid ........ ---o-"--------P ..-'
---a D jr~n^ -^O -*g ^^ n .^ ^ de-r chivon -axmrings v tait - ---- ----K*3"sin Compn y eItaincpn. tinstanc 31 ele~a- .4 dco cl F~ ACADEMIA PITMAN na eB,,d - h-kpA.G ,L nNdc. btltd
Ir'eBLESAPLAZOS-TONS. A yODIiK 111I .-A -- r. ".,Dte -n H-.0-t| IET A S E., A0 I E L AS 78MAc A-69.... I-3456.,., ..
EtIlGOO "xc sIMOsy, EN 0 n'ICy-U E!-- dS A --,".i rcO a.At- mod e sca parite, maleuas N9ra 210. .- i 010 F h an te Gom enz 214 a 21A DE OMDA
...... P .......r........ ...... a ul ,-g. ............ .. de pi el o, eona y la; maleap- .1 ....... .-e ... .. o... ... .... Co17d . ... 22 .....

Rerio.dre rados nst hbredrn, 0l^ ehtforrohOr e60,000, EN~ z i^ do ^ ^ ^.eean ,,n gld "^d F~.m e eal ford eto- l ^ fla cara Jm slo,i se]n os, et, a |, \en E-- 13."* |-7" **17^; t '* OID'Sbn tl- *N A N BUE H. .->
.. ., __, %, ,M_ H-362-5-13 I at ,_Rwnn. AIAsl, _ _001 01NER A-L0146 DECDE 1.so P. ne~aOlc-- DAujDr.fi.('O IANZAy -- ].R. \iIDA5-0DO-
fitio y- c Amodo, h st mun be nino --- 'on --4" .*M 18 ,. 2^ y00, ;^ enr M ne -Co %-4 P6- %-Il It Ama NOs M ltAsi.~ y ,R malet> Hra bam na.Vo ad bie tific M-91931. 71ol.^ ^ ^ 1__________________l- An
He-I1rambios n |aisitzno-o Dae.: y M AlR l DE EMPER -A, i ra- tr il: can fWUEVOd tAiA mar 1NCURAR ,' NE Fre l loa m at o e s 5d r, Zayass.8 522-61r21 NIT, N"evani Cr-larah Trln- a.r,,-h' 82 ,, 't ,,,NOS
__ acoi ,I roP34n Se^ do^1, hast or:?. Mia B-T,-B-2 t'.oA Casa~ del Pe.- ^ D^, ,,^ S ~ ^ 1109 y-5703 13.RE GE EAI Ldy,.I RESIDENCIA; TL
D = o o o . l. Par. O-4Vn0-. -la DIOY A S DW12ECA- I.%9N S G no Rh ORD C -hg ,aN I nS T e y briie 0 4 r y d
lag~~~~~a .rcr lla dee madeear -xe m,, able)- titl amen2 totl-2, aras y.-tral r-,,Pn,,o81--]0dr- 1-47.
- enu.r oerx In. .t.;s. ;o a s E Y ex L ete a Extirpacion de in t i' a de Imps la.... p ..l.s.. t. .. ns..... ....

d in s el i ,non coc e]ai c M--I N- bur t. e s y despzeo nys moe-tl plants. $550 Of"H.nc"nm ".s i Sa -1 -. 7 .. .orgioe I.-.n 16 F'.,-1 La Sl er." a R- 271. "'". t., Ca-
c~~~~modas,~~~~in ero deej s lad o a ______c ^ ^ p o r ni d s '" -' -^ Repu liaG^n, gua'l- >""' .u. __.. -- N. 3, -lu n oen a n a -W n -d -a AC D M A P B ON te s b A SU Co qf,ito A b...nr
pices, Arrnl N-459-i0-2 R e ia Sumar sr y 20r, isen |ena R'os E"184" "%5 I? anonp .d Rancho Boyero liren-r*5 trial M achinery and cp """ T r' 41a Caa d 0, A-11 ,r2 -_ 324 toT oM ,-. l r";, ra,, Preci .
,, o he- nt Dr rci nx 0d Or- mi-trnC .,, -~laS Lqnad i er i l ugar, n 1 (olgunn con(r f cil- I.,** I A> co'ld.'l Io ,,C- Inn. Rar,*,cl Ing T 'q X P it- i s r~o or Ser 1a
Is -e.ton a R 1E .. lr', ",,, ,r, o ., de s persona o rend y tun-n
'. r ,On___ -*_O'B. - 1 o-f "EA. Dqjr,. F,, l, ,I- ', " 'St. DaMAR
M d.- ..,,,.- .. .. .. ... ... . NST ASAelti pS E m q i a H sp t l6 2 n r VaND O .. e........... ..--,. I' .... ..... . .AIm l Otgni ln nd-lil ,P- r

UEBLES APLAOS .O NS- ltg n 1 ''a. OW: -ay 11... roma"oA'l A DOnRAO. ...O1. FrS. Plml- f .-- 7n .F CONS ERV2TORIO
t.,u,.o. on mae- a iinas "Lann Re _eds .all~ 67~ pnnV hie\'o! ,A


"" 'Z '"'a'-5 fih Ab ;-.'"-:-"" 1. .`,'e""f y ,i or. ,,'i' m - i |j|ri b I rieC nc ia". S Ar p-rn .' ."" B ;" z.p^ l ds.-',.,,,o n v r. iim r Ki i. i Caiz 'o.1 ; .ill NI q " > ; ',',';,-, Ah|>DN Cln ap A L IAn NtOs a l
C A A DADM 17 afe 91 .,. A--- ^ ^ ~ &.t -t UL,ng. %,to.A '*r.- Jo ^. ^ C- 2-6- A l "'it, ,.a "". ^ atipi 1"*^ ;^ ^ .A"^ ,mi ^ O~ ~r VT Z ) bnsaq _npln Io ,,d ..A
.r.. 31nn -,rAedad ", n "r a d0nr, ^ I R.,.f to r. ,IOCN % ta< dor, d n o 45.rto n

LAOUEA P-1 56 1UB E G. ,i., ^ o AONB. o'," 8 meta l. ne A orhiv es i de ,eta ,.,IU ,,,.:, d.^" ;e; _"'i P A^ *" In ;,.1-"0 M Casa*.v n" ^ ^ *r ".^""*.^-'*n v srii

E tlos xcusi vos y~ eIlegantes.j ertrnn .ac (t-p rli.n ..... te -A SA-i --N .. .. to o a a .S Iolr. niltvo du .e d. -w ro.do-- Vlaleom s-. M ro s,-fkeA enl on ... EIIIac6 TC"Pa ____________ 1 vetn 70rr. p ~o _,lci,, M1,, (lr :|,>r:'v .. S, ,'.ll"bInC. . ..... <'.-I-11-1. '1.-i ., ,e GonZ.
nJ"i*B.'''l.laui '- rr??'^r|l"o d colrlne~d""~d ..| to l'lnng | 1.; v pn- L U DA MOra00 0 EN-els ..... d .. e. e an ...'0^^^ 'iio e'," ....'." ^^ ^" 'imperme ble;, forradasseda to-' de' v la ara, T'A us^! Nlos sn s t ,,',, V0' ... .... ..... t, "',', .''i -- -- .'"-.... I*'"' I.... -2T29 y" U-3 1 Ve'o de -,
Refriger dores Pit ofdios West- Of de arctv e tnde ,Im.. .. ... ..- 'El ------ar" eobo EAra, Rm Np. H 3 1
inghouse. Adm it Mim -n. mueb es oIn T _ltono i -MJ - 3 r d e rno r -2-oos. M.etas Sr. mvENti Tr t m e t PIANO garantN :.ih -7 C .... .a-. -. -- cantT .on r l
B~inr rP~ft --- ^ ---- = -------- " -- --" Dale lteno l. me al steite, oqtnal" de e Al- C'}1"O r O RDNE lA KCSO lf V IAr'p'^ o^^ l'M"a t| i^Il,'ll^l^'","^",*^ c7 _____ O EE ____I S l.llO'. ~mmnev,
allGO -E -UA r eT 3 C ; ,, .-In; -..... A .2 l ,SR 1 I, N A.'If* ,-
For id bl r8.00 h. ", iA, .,,A ...... r ........... 1'^,* C ALENTADO, .. 'I. .de onero l y pie. Ba-bies bop eart d.S. fa a aA n 6, I.artoln., H-44;-:g-*-. 8T AProTAMtNTOS
ro, Neptun 709 y,*o d1 entre ,e- -,.ln. olr, ,,I- pro- d, ,lo. t h, .u- II y ,n-II,
' ,,S,. ...r ..........,,. .1... . ..d. -- 1le .. .. Y. AF l "-........... 'iente en.. Ter).-CP nts1 "I.M ACENI1S2TAAS Hn
Cle-o VE Mod -, S '. . ..-..... .... .. H 2o, Nor, : ....-in.............. "o ,3'. 70r NLOERN S E ARA A S N DA S :" u, ."n"" T um ,- IoS ....aR. no.,'r


H-||M a-NR-|e CaInai _______l"" C*. _________ -7l ...... lr o y, .. ... d8.p... .. i s a a.... ,,, ll ...., mopr C-120-62-2 abrlo ,P."-"'. |,---- --- --- --- -- ...ol.l H,..,v, ,u ht~.,o | Hmo R~ ? i ' n. a .o
li %IN40 N, M an Nque ENpaO PO O RK. _C4M -t _b101 M.eC 454 A rr+ o .C e d- K a-nMs ,7 __ F T I rt Forad* S -. ro.U ; N__________DE-CO*I-A
to de u. tone, Implai t au"erp 25 no a ,h;. I-- I aro nn-ide IID e lo a yo efnai ; cocin7. M ari"' Ia Do p t .ar... In*o-1:.. rHa-s 'O E A-T--
G ldnInIrt ..'..o ,axish, .......r ... ... t cn v h el trido Von st| cas -Crn r el l v. re"". ,'ren"", "b el 'n .,hd. nSo sre. unl; d ln- :
H-04S -:- ,Ni0-l-1 Iizada. ,ao&- vemblos dede~ cara pCer y~an e hcurdaeones. "Laul 1ege cia" Su,,A- onn,5 y, Ocluebac N.et Ni-00 amlke,-,n .. rn a H b n


................ T.............. M A UIN AS S R BI V S PR M A A ... ............... ... .
---doS^ ^T^^_R^^IA-,r, OP ....S %Jr. E ..... n.o"oIrA i DES DES -.0-- etc UOTEL adeTnto del r s t-a^ 'H ^ nr A^ 'v^ A"'v ^*n"' de. e"J ho ,Ir.' |i o e.^ s crlto'A^ .-.". |n^ *- B... OT C .co T. .. A.. .... L-8914. d-7 -M -4 el'Dpe-; r.1 d/^ ,rp",:," ^ pr 'n ^ T -' F -, C l da Ve o F 83"S^ ^
potlfinn, T riann.a coonuyeal vnset """" ' e9__f___trtg,,d .... C- .i ooTV ,e- c.f?-fi- SUMAR- 61 DACU A ANIrAL, ti.d%,d. ~~~
b ..........LrK~b KAUUKL -'he|| ... .... d. Por~tilesy de esa nu va ini-!I,=,.,.,.,:: I I .... ..... M lE-An"'9,...... .....U.1111-, .. .p, ........................ ,..........
c-modas, `2ej s cuad o i t a-I erns cll 6 Nn -A, Mira 3,VO AlturasAR NEWen aa m a "Fd a .odz v n e
]eYA, DEddeo primores DEr tur 31It-R2 ain l e o sr i as Jre y riga,',,.,n bl.,,,,,.,,ei, Inubnir gas "V lan ,e,,-ue tsp., Fmll 1 '-- Es .. ,,,,, !'- pr e c,. 1-3921., T 1,.. -1-2291-3
Mua ls d DEfn o gPR usto. D $En .0 PRCIS -.1 NUV ;ditno m dlsrniaa KAK~m.Vnee rnaBrnal.-- E traindfniiv elo ,,i ... o i,., ,..........._
onne,~~~~~~~D -o Fa,. Irlordii ePas, A 8o i__ '1 ,,e .11,,,,.,".,R.1,, 1-., n.1enq l- -'to ,t -h, Il 'l S Plist l os y mn ,os del costoz. SAn rn- &Yoneco 1 .ohl-carn.. 1 tuf.. g RAE TOS eANeV AR1 0S ,,1deg ^ 1-144-1-1 .....tuciones. ,,|. os y.. cr, ., etc. "rat" .... ^00 .
vehee'"L P e i 'lec ta" S a r. "GI SON 1949ri 'o egq.,oca Paa T,, Rey.u \.-99,, Call, 9 |',,o 50 ..... 74. ... u.....
Ptooi~~~~redlla 1:,5Mrrt.l Beryhl, si.K ,d eio R a alrs "Laqtt, VonNDle VAECOAR;t) VN IIIR NO-:LA II.%KNTN nIll1d d rhnd, ooe If.3H, ro7-6 hab- -- L R25t---7 -AR ..... DEMOLICIONES ;, M. A'" 1net. p11 I I hmn 25 ,..... b. ...s a... ____. i's ....... I.. .. LLdo 16 ...... 6xir,'. ......' F-4.187 .....1 dyI
Rafae 803 esq ina Oqu ndo.men.,te. Se~u ... ... ,.n..u 've-%' maert.e, d ... t ....Ib .. pr, Ve~rl ('O'l ~t O 4 IORNLG.ooiest a,.r ,E-45,29..... ....2 -l'a .@.I.c,-a,,, -,......... Rancho B. T EyF NTRE 12 Y L]NE
^. ~ ~ ~ ~ ~ UBE OE":,",',^":^;^^^" OFICINA ......... ..............'^^^^^"^1^^? ^;E^ '^2 ^ ^^ OELRTS ^^^^^^S?
C-195-56-4 Aebri **li" Sunrnz 18 y 20, en a Coca" ab.t^','*'",'J ..' In. .... inery ad i ntle Maurice 4, ent I.OS A1-MLE^ art- aolvf, %I 2124 .


^ ?'? :^ 1: 'S;1,W 7AT" v'onl"'rG. ^^^-1-P Pool^ treON A OR ^ Monte, y.;^ .: Corals.-12-6-
81VNETNJUO RCMD S S il .1,.,n -U O Co anyR y 41^j^ Vedado.i Telf.'^ F-6572.^'^ '-,,jr,!i CASAS ','-t DE Iusi -. 17),
most ... i" U b IR;,7n`"T13 d........ ...... ..- . 57 2 ab ....:*;A [."IS ; ..... .......__.. . .. b.. .
,,,e i, I h'; r' ) r^,^r'',,1r---,( 1-1c74
LAQUEAR* SUSA CUB E --. e A S.Arhap S E metalO -I" M AEic B.. Eat. AV O .....S -etr n-.1Di 'in A5!g en.. ... Iiaa' Ncs .. 08.. .e{.. ..I.... -ti ... ... r ...
tru do cone Stagerra fnrtats. berlnn Pdeoba 409.lt] N-81-5-1 Aomclotd galia qndutta pnnenIn huevo nlna zu-tftxt,(oe 01 C 'lt l'n V s r i i
as .~~~~~1 .oio s rs~ .z~ e .. D__ e .n , t ,
"_ K K FK T 17 A-11-4 tw -N-L - -e ASten cd 0 - z -piro -L N aci nal d eRd, -p fr Ad-M aple as- lig eas bot~tnn rie baIIA-Ilr11O 11. 1t) D' aN I \ E VE -H T E
M IREdn ESTOl ..... s; Una. ...... .. ,.o.,,,. ,. . . .. .- )-, ,. . .. . -,!, ~ 9 1 .1 .
RRreer drreiighereadpis.oresl 9 C s ys u n R a io W est. Ev. 11eira n a IM Ezr, Reomn an Ne eo 354 di PI 9, C 4 9 62"6 2 Ilpl h.(m I~ 2410 '.4 % 0 { e *.b 9 e oo
Tratamient enntfi colores. Teji 2 5. I-r 43o .... .ecl ilg ale ao [ [. . .. . i ed t `%. M, :*la i"', T I 05 g e ~ A2 e~ ,a
I i~i n H -. N 4y1 tatltcA miil dtop ,ca-t 1. h ad r ', :`d,, eh o. ` o .-45N-R2{a
lae'.m Il 1411% EN n res, ad cu 'r y~ = pi l, a.ie boeg,, a,r z, do. . ... Z--.N as3L Ba.n Nl~tD) INSF 1-1-4400-4.9971I-14D8
NEVE A Y'lw~' R FI GE AD RE 11--,e~n d, p.is. ) |n rw d r 4 Falln o, d- ,~~ Nf- ii, ,: ..-. 3.- ,,ha1~. 7n eor
_r ...... .. .. .. ....... .... .... .... . .. ... jO E eB I, "orZ
..... us~ ..00 Radio 5.0.,,t.- ...... .... .r -de ..... r.en'1-65t85. Sngrrean dmens'cy 'estcn p .. Eacric s.meedunidc-aca

Chao", Nep2n 709 yoln 710,o en r r. .re desp1,n bt apr ho .e Gtradns Lnorse Cn 11 474561-1 40 ,dara e t 2 5.lffn -
tels ccina $5.0 .Pe za s s e-SSK VE rn111 rl [IN 'l REFR nKR dOrgt SEV1 ,a.i tterns.3 rn7 7uliaep but at nos L doen u rz1,U 50.C6-03 N E ES G N R L 4..tQ L LATNET M E
-7 ach pi.n er proe~ Por li es so de 1* t.rd. f".il~ a ta bu . .. con e e u t ul r m m m mnto |0 eVENDO 12RLL PONYd AM AP TRAD 1 ,t,-,n..',,I" ,,,,,,' H -173te b 2-10
C-9056 \b i ea~ yielr uunlco IIe- n 44let, nM -N R -3059 ra Nat~gL~ na.btdrsWrn.etat. pi tnrn dOo ,in rh- .aa . . i ro-. a r Ten-Cents: A- 4074.. ... I _- - -_ .. ,rd 5", _anea a-i~n
... .. .. . &_ .. .o -- - -_- '. e, m y a f.denal r.' e lI nno'., ... ....,_ .o".n" ,1'. " ', M.... ` .' D ,
--I I 113 1 -, .1 -u n .u rt reu o.r ofieon rens Plitt rAo Il n tod .- edip $I5 C -1 0 2 ab i ,, n .. .. .- ,,, .d r e
ho airuna inn setse frtern yla ti juP no.l teilc .d Inero 111.1 -sRT 1n1DADl tl.I nVEND,, Pie.. d. "ELO
Urgen~~ '-l .6 n,,,,,d co Ilir r, .rs r.,~sr ne rerl% -paiy comlyt grar.an- hlroraloe tndewnn Nnt Rr'l n e- atoaseecrca snee a P-4H-98-E-3|s n AA%'M|I"TEY NRIIO CON r p'G In -I7 Pi eF0 d rnehfR ,-... ,t -,, -O clh'llT Ex I ~ l4OO ) I'" { 3' 11 th Nr t1 A1 I, I I 1, %, I ,S ). .
_0 ,BJE~T n FARTE, _1! ," _-,,OUe 1SCet -11 .. ti. n as ee, t. c. [ti ad lno de no so rne de,. 1`aia .... e -.,
-q ; i i, de tirl`.u . .I -1- par -lI Col l ~r ,, __ -. __,-]1- or n e I I doan (l errps -ill ,c a p-- .' 1p ,P, ,RO No 3 nr %Q VAa A. SANTA

NA,,,': .,,, tAPA A CR S A,1:' rl~ iric \Trhi n,',,", ti hilo A ,e. "VEt1 ,( I a .' Sl'ar-os ]a In(ADA| mS """. ""k s e. ,,,,,, a r e,,n l T n, |^,,,,,,I-', ,',,,,s t ,,ut Ne Yo k S a, Ga r- h ric nas iTe ng a pico at d iR I~ So atI -l ,% |,R i l(r tano nt I' T M -
....rin~. Cou ea a 1,e eOM'R(eIi Y, Empe Por t ,.t ,,le .o y de mesa Ep16 doRnh e n clli -," c B 72, Padr OFERTAS 'id musia e in e a ,lo --,, -I---. Sol` -
..............~~~~~~~~~~~~~~~~ ........ y R,,,k-,; ...... NQ 3.... ,lu n B..lm ............. . "F lrin Ryd y ,ia ... . Lo,,d. .. ..tes'ar 0 '.. .... .. ... ... .r. .. ..' .... ......... .... ...{ | = l
nt a a c s p e lq d a so 10 do O IA i n s e i u l s o dr s M n o r, I I D'l of T- ,- d I q care-
Fels.i Ved deo prmo e par ur 4- -8206_ _21 t K,, Natio al (}R^e o a..ru ,ll en- E .. - Im rnn''' I 17 ,,In,',,1' Il
En........- ..... ........... A. ,,$1 UT LV F.OFONA K.. . h..,. ... \ nd d ... L .. da,,,~ ,-eW ,, ol I... ....... .... .ln .... ..... ., i ... . . ... ...... 'R, To "n B-6169
casa d., e, .,. nad gust,,, I''o ,'On't I d s ]I ts r a 4 le P I1.1', ),}1 |i .P.IR .1oM "Ia l" 'll,., C19 .11 Nl 32311.p ,e a .- 11 -2-17

.p.n, %'L \ won In.,1 nuo a. ,.d... idtld. S l 3 41 00., C-1 -57-I P 1-AbrMil,. .i,,RO DEMOL,4 ION td ~ n tr lllO 'l % 148, r E -IA-1-7....r~ ,I 1,'O ~ .n u,,, dol~e .n t. 1.r ,, 'n.e I .., I S", p l on Ie 1.
I~~~- 9 & A b, I"II & i L JL % / U ~ n \ I n 1, e S n l t or t i, 'l3$n '"; NI do 1 i' dI ~ h. l o a $. 1" c 1..- ln a 1-23 ,F f l to~ .n ,,,le ,:" '"N, '1"." Ti - '
. ... .... .... ;nl "L Vi RI..- 0 do ,, h l... h e r e rn, i & ga an l B rer e. Za at y"" -- B ailens Car c 1v1 E lisah et A--q u--o apa tarn n o a tl
1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 fl.. .o .I IIq .* -454-NC.' NI tel ,to,' gas ,,I ". 11 on $10 I ,-,' _ _ ___ ___, ,. mda s, 1',. ""- lel *i 21. s, -

'] ~ ~ ~ ~ ~ a N~ll l l Ph t s 'b r s~ ar c... 0 ... .. ..... ... 165 ... I.. . .I s-.. %.n; .|.. ... .o R .. h d rtt..- ,. s........... sni 1* 1O T D R D E A O ..... ... n p o co.. tnd con r,R
I ] I N I 1 { .- C- 4 R 2 E n. v a,, ", ..... .o s d e .. . . .. V t . . I . .. .. ,I/, o IO ... . .." . . .. II . .. . . . s. .
aEP A -iR A R N IZ A R ,. .;..-....-.t. .,.c....... o -.- ... . . ... .1RARC n .-AVA- D ta., 11115. R .~ .. .. ..1350-,r ,,il, C . .-,, ba
rw, .14m,0 -"q .'- I .. i. ii .l. RAS, . ... .. ,,,, MIU,,o go r. r- ,- -Gall .- N,,,. .8 .. -, ,bo -- ,,I ,, s r ..co.
It1 .... ''",,,. a, ,I r, oei- m eta'l . ,,., .,,,. de m e a ,R C O ,A O ME. "''N E A I I ... .e. ......... d -c lm I n s d a .r Imil {tit "i ... 1. I. ... (,n no,. .. C- -,n . .. .,
I I O I A mii -,- m di s y t .. -l d (o, I ..... rrainrl.. ] g {..,.. o It,; f T,, ..i r.% TIDM c s .., \ r V IDO. TiR... .. ,' .... pIV A .. ... I RA O U[111r9l. 1 (;-. q AI I T { . . . .. .I 1 '
no do panzr Inqueni, rivro rep .,, % Y | ,on unn rned Id .de u. 3 y 1, V% paa trn etas i CalaW de call- "IIF ,I,' Il d./ *nrl '] t.m Irn R ,I* -, __. __ -. 1c.'\12 2 N, U-2 91 W alos de*.e:= le,.. 1 ," ." a" r, . nI-O
or Jnu{ t .bo n ea se'a"da "io' - nor"' aIP" [. I',d.o 1 Ilen ,'I% -, on da ,le y d .e a r ,.i l. %en .. to o mh m l-e.., o i ~ ~.-.i--i a .l i nno"-., d i ~i l . i ^,' 34-.11- 921 '-h,". r, n= i ,, .. ,-a .,-, -, ,r ...... ., l", ...... S, In 01- Ill .....L I L E S 9 a. -n.... H -3 6 -82.1


.. ... . 3 1 .. . . b S r- -. N r 1 P 1 e T , .. '
- 1 '- -V *1 .. r a i i e ,. ,, r r* i ,,'r i 1 i .. -, .e, .. . -*, .,' . e i ,

' o ; '. .1 o"' .'. *
MI,~~~II III IIllUH 13. 1
II 1I

DIARIO DF IA MARINA-SARAD.O 12 DF MAR70 DF 194q


- PAGINA VEiNTINJEVE


ALQ-UILERES ALQUILERES

g APARTAMENTOS 82 APARTAMENTOS

ALQ'IILA9I MO4I2I9O A'4ITA&MENTO 81 4I.QUI;3. 9N MOMODO :N9IVO
4, ebo ldol ._Si 34 om444 or4 40 OfA. -e4m4 _2i44 r40 i2 o. _O34nl34e4st de4. 4l-c0m0 -
Simmons., cuarto. 4rn closet, precl4o b-X do4r, un c.Iarto, bao 3nterc4l.do. 24u0 4fr,
i%. o04,444t4terr4a Scermdadcon cor44..L tro- y c3l.ente, coc4n43de gas, $30.0044Gloria
44 pl4e4, 4s4p46nd4da coc44 na42stilo 2 me4ic4 no, 703, 240qu4n344 Ftgrs. Inf2. mn en ..12 par-
4I, r4rI0 er 0or2, r.dio, telkfono. rop2 t ca- l.mento No. lto. .Tel(. A-6872. Toyos.


"Santd". 0. 64 440entr 245 y 27, Ved.do.
Apartamento D-7.-Ve 2 7 p. m.. ol-
44a4r2ad tea.qu I23, Pr4p2T r4e2l3n
r4u4doe. MUy fresco H-4334-08-12
BE ALQUIMLA UN APARTA"MENTO4444, 4
pietameene amueblado Y equtpado de to-
d4. Con ]uz 4 4 2u444444.e en 60 p4-
a..O: otto 2A4 pequho, 44.40.O, i.n ni3ho.,
cl2s4 I No. 58, Vedado.
.'H-l .I2-82.l1
CEDO MEDL42.3F RFG.ALI9. SPI.,ESDI-
do 2pa4t0me24l4 d44 poles434,2e 24.22 46r. .
1. exl44, piso marmot0 med4 4 cu49ra de i4
Compafita de Electricidad. Alquiler SM.
Informw Mateo Berna4ar. Merced NO 208
-4 --I -S, -- -- "-33-2-3-13.
--St ALQUIILA RN LH All. -' LAI1 Fb.
440i __l is' 44l4le 86 a044,4 aour_. 1 ri.-
442034 C44.2444.2034 42a 24i2 I'4 332r4.d4 42ho
ervicio. Ruta 01 en la esqulna, yerla de
ta-r2 44.m. d4 3- .6iOP. rn. -42 4.


SE ALQUWAN
Apa4.tamento0 acabados de 44abr4c4r, con
.al., 4omedor, do. habltacione. baft.o. d
color y cocl4a de Pas muy buena. Calle 5
centre 12 y 14, Almendare.. Informes Sra.
4 2e Gu4tieir C' It. M h. 3a-
(Frente a IB. Ursutinasl. B-3790.-

BE ALQUILA APTO. AMUEBLADO, VE-
dado, 034. sal2-comedor, cocina, ba4o. 2
4o44,43. refr.gerad4r. todo modern. ca4r.-
to piso, elevador. Informan 0-43850.
H-4002-82-12
VEDADO. SE ALQUILA APARTAMENTO
blend s4tu02do y fresco muy b44en 4032e-
blado y equipadn de todo. tlien telefono.
radio Y refr4ger4dor, prop4o Par4 pertiona
Oure desees %bi bicn Se entreia in at.
4u4ld4 In2o2man 2r-7 I y B3.-7.
a4-242.3-21-4
r...CIO0 iDIPIio 11.4 E1.T4ENA4. .4.

Humbldoln NO 7. ,ii asl, s.nl Marine.
M2li0irleo Pe"h"OU4 M 34M2 v Am2i.22. A.-
0en.4 Ultra moderns E.5001--.0 3 Mz
N TWO TXN. APARTAM4 NT0B AMUE-
b4.d4. Calle N ntmero 210, 3n4 cu-.
--d..d a d..I r...t.: v Hotel N.-i..--U.i .n


.242n4r2 0h.2arro 24part42men4o444t 4t44en.
to qiuJpad4 con .Lvivonl Roo0n, habltacl6n.
clo4m.0 bafo y ocina. Lo meJ or de LA Ha-
bana. .E-1779-21-13 mzo.
ALQUILO DKrARTAMENTO) -EN 0DI'I.
4n modern, o bado de, terming co4mo-
no y calentader do sax, proplo reatrieR.


confortablee, >2 1 di4 y noche. 400 o.,
s2O.OO y. s5.0oo, rrnco4 420. entre Clavel
y Santi Mr. M. H-3384-823-14


ALQUILO, MIRAMAR
Apartamentos acabados fa-
bricar. Sala, com-edor, 314 gran-
des, 2 terrazas, 2 bamos inter-


42 ALQU22.AN, EN EItFIClO NUEV.
c ..s . oIn. o., 24. b4ba4f 4c4n
y cu drti erI'd., T..l,4n h3'y 2p4rtamon-
0. -CZ U0 C ...O 77,--[ 29 y a3, Vedido.
_H-4862-92-15
MODERNO EDIrICIO CALLE 0 4N1 N1512
sqt4n44 23. 20, Vodo. dolquU.o ,o par-
4 4mento doI4 4. CU2 rm,. 4lse4 2, li4vngroom,
m "33144 aH.4942-4.0i

EDIFICIO "TOYO". 10 DE OC-
tubre 402 (Altos de Panade-
'ria "Tovo") Se alquilan mag-
niicos Dptos Sala-comedor, 2
habitanionees^_cocina gas._con.ca-
lentador y bafio. $65.00 y $60.00.
T rAIZ4..~ -


--. -- 20014434433 Mo.-M
ALqUILbL PRECIOSO APARTAMENTO.
Portal, living--o0, ooiinedor. do. 4b.b-
taciones Tel4cono. Refrilerador. Radio,
etc. Inform -B-5378. D43-4t2-12
ALQLULOP--A A AMENTO "-AMUERLADO
primer piso Calle ULnc., Veddo. Sala.
rit.rtn-trrrT,--cocinab-hao-y-eclidox^-I
Colcbon Simmon. .Re0rierador v tel4ono.
Alquller 120 petl. Preferlble e4lranjeros.
Inforfe% F-25-71. H-4379-87-12
89 ALQUILA UN APARTAMENTO COM.
puesto2al4, 40o44dor. 2 habit4ion4i, co-
clot. btfo., cuarto y 42ervlcio de crt0do4 y
444-442. 044o00o2 .JTnltrr -3-Y-Uno. -Ve.
dao. H-42t2-82-12
iSE AI.QOUILA RN LA CALLE "L" N T114.
en el Vedado. ti nde4art4men4o con vi4ta
A 14 calls, compue44o-de 4m d-coredoe. dot
habi4a42ones, ba4 Y y eocene. 4uarto y se.-
i.ti:. de eradoa. B-4434 y u-1632. La 1i-
I. 4. "L" N0 54. -11- 4-1l-.4
GALLA-NO CA I-ESKQUINA A SAN JOS0
4ed44 .2ap4t4mento4con.I4 0 2.4 04e44 vis-
42 4.42 c2lls. $27 alq4ler44. 4Du0fio0 0d 4n-
trat4 Vame0 en RBvo 01. Dcpt44 Ii de 1 *
4. ManiRo. 44Er4ip. -114347-82-1!
St: C(EDE UN APARTAMENTO S0 COM.
or.n "olos '. muebles que ve componen
de. ',rt ycrnm..e I frIaidalre. AMuv


Ua-rato nor em"'b -va. Par.e tnfr.es Aram-I
buru N4 284. 4lor. lborable. H-4339-2.-12
CALLE 26 NQ 458, VEDADO
En4re 21 y 29. En $70 2e 2Iqu4ia 2part4 -
inento e xterio.r, fre.Qtisim die sla,. come-
d4r. d- 44art4, 44bahn. cona. 4cu44'toy 4
serv4 4i de crlados. 4o0man4442 l.do.


CEDO APAKTAMENTO D 2CINCO PiT-:
as4 conwin 442 4.4o de C 4arto. Alquiler 27.
Ortega. B34 Mont244arlo. Infante.y 440tr-
Il4. De 5 a 2 p. m. U-680., H-4314-82-2

MODERN APARTAMENTO
sala, comedor, tres habitacio-
nes, bafio complete, cocina y ca-
lentador gas. Agua siempre $75.
in fO4,0,,.r5 81 4 = ,, 3nI' nr;1 1


dos, garaje, jardin. Cale 42 nu- sa. Encargado azotea. Verlo to- 1
mero 6, e|. 10 y 3f. Telefono das horas. H-4516-82-12
1B.3200 H-2170-2-19
----- ..-. ----- 83 -'PE PA]mMENTPS--- ]
KOHLY 0 -EPARRTMENT
A I euedr2 Pu4ente 23, herninoo pla4 B3 ALQUILA DEPAaTAMENTO, IEN LA 4
nuevo. A cuatom granites, can closet y d 42 cille Est4 v 0. No, 033. eomPuesto de 2042-
oil cornodtdades gm- 9-al ralberole Mrs. cor,doe c.,arto i3Alr Y cocinll. Altus -sbun- p
i.t. Lbe Ca2ad4 cc Cot,in',obi 04ante 4r.to4r44 n en In m4sm4 y en4 Monte
S2, 'I. .ionduls Alldom 5 2 S4gic. 7 r0 No 0. 4 esq, 2 r2 a 4 I44 le, 3 2
J"l Museums y tr invla por fronte. H4-008-3-12
H-3307-.2-1
IDIFICIO 0MODERNO. AL.QUILO APAR- 84 HABITACIONES
4ament4 4al4. 4om4d4,. do, habt4.4.nes.,
barno. coclna y dera. comodidades. Sant9. RE ALQU1LA VXNTILADA HABITACION
Petronlin y Btten Retlro. pr6ximo a is Es- a matril-'rl, q. r 'ibbalr o s,.,i h T.n
cuela Normal do K4ndergarten. Informed bres il'. -N.4 44c4 r. r. r'.4424 n.4 414j .
.--.. t-n 4 -m-l4m: On..... .2-3-a- tA_ H.4IM,4,413
MR ALqUILAN APARTA4MENTOS. RI- SE ALQItLA UNA HABITACION AMPLIA
ci4t 22br0c4do4 Y con vist4 o1 mar, "0 v44t3l2da. Ga0llan 409 entire San J-6
0 entr 44 a_2y V25 Vedad, de I y 3 hab4- y San Ra0 e l.34o H-354-84-142
aclonres. con 0 al. cmedor., hall. b4no com-. ALQUILO 4 4ABITACION I4: $14.44, 9l4.4 ,
plelo., cocin de 422 y balc6n 1. cle. 814o0 3Y 022.O0. Relall4 : $30.0. por una4 .
W42i0olman er. 1. miT T4444n 4 endo Jue44 o rusrti.4 140.00. co- ..
21 122 7. i43 rn4. reo., ZraIIOII 65 y Pehftn, Cerro.

FRESCOS APARTAMENTOS 4r44 2 a A4. tit. H.-008-84-13 si
3a44os 40O 93-37 40 onsai 444424444. 2 S ALQUILA UNA H88AITACION A MA.
4ba4tcl4ons 442443 55o-5t7 2244204, 4o4- 444444044o sin niflo, S44440 No. 518 tse42 4-
42. c40r4o y 20rv44l44 42 cr4ad4 s. do plos H-08481-84-12
44"-3491-3-42 44 ALQUII.A UNA HABITACION AMUE.
N'E. DADO. 94 ALQI'IL.A AMDbiBLA dO. 4ld.con comld ,. en ris de 4m2 lle,
24444244 244444.44244 t0: 444.&. 4im4 a. in matr2m44 nno sin hlJo4, a do. h4 44bre4
moIper,," ..^'ine"..... err^a la Sa, b cn ';:.^1" ^
4dor. do4 h4bi.ci J .. c4i444 de gao m. a 04ns4e4orl4 4, 2n Arngurrn 640, 24part2-


- ire -l - rro.,U vT -n or n44 2242t44,2 refr444r4a dor4. eltono, 424a men4R o 6. 2I dos l 7u 4 dra d o l4bor.4orlo4
qulpIdlA $150.4O 042424442 0 4444357. Squibb 444, 2n Ayc. irn.
S11-4445"3..-12 H-47o0.14-12
p114A42. ARTAMN8NTO SIN 244 yBK A I HA B 1TTACI0 22 ALQU2LA 42104N. 2204.1
er. 3 cudr3- Rad-Center %am come re ma4n a omar4 anno %mi n4os. u
do, 214, I ta entlad nex Ia Lellad 345 ,do
dIr 3i4.H ser\'lcln-- --rnt 1rA1d11. 11 '1- I~ 4 '
~44444 4 4444 It.44 -4*.. 400444, 11-494 13444
plont. bills 11-434-l-82-10 S2 AL14Q1ILA UNA BAR1TAC(ON4 A 220M.-
'A.rQUtLAN FRESCO4 APARTAREN br4 o.n Sbln R04 l 74 .ll. ."2ndo Pi4 A
f4o i,4corecto.4o dos4C3u-r4Hnentre Oquenodo yo Marqu4s y nz4ez. .
0 y coc4n4 Vlle Once entre 2a. y3aA I H-490-14-13
pVldci6n Ariendrs.*. Inform4. BMendoa y 2B ALQUILA M ABITAC10ON, AMPLIA,
ComplYpe. Ob444po 305: M-10.1 04 2n04 Wit. cn l4d2 a2l4ten24442 caba-
41-4434-24-13 lero. yeferencll, 2434 24rmpr4e4 precut. b,:
14A44 24c24a4. Corr.... 42,,'244 4 ol00244l
IAN "RA2A0 I. %it4 Al4TO % 242FD4A 244 It,-. 1 ,4. r4.i4f.3W22 -2
cu4 dr4 4. G.liano. me 2 l24u4la. en $40.00,
sin apartment interior,4 mueblado. Se SE ALQUILA A EITACIOAN AMUEDLA-
oxi n 4 r 4t4erencio. 10-7 4.,- o c on b n 4 4all 4 4l42ad No. 213.
.39S-12-1 to., entre Con0 ordia y Virttdes.
M1 ALQUILA LINDO APARTAMENTO. I H-4964-94-13
--444 ml-e4triLo del VRla4.4 terr4ao, .iAa. HAIATACION CON MUMBLES PARA
4om0444r, do4 cu4r4o4, 0lo2e2l4, b44o 444o 4 hombres sol44 o matr0monio sin n4o o4.
rto, 0o4l4 jam. 4entador, -r6lo cri. Hbr .o a 10.9 entre h 2c .-n y Curtl.
do Fouy fres o, 14 2n44re 14 y 16 No 4lit. ]1-46 2-4 -13
Vd.4. B-.44: 44444. 44444444 2098. ALQUOLO HAD ITACION COO LAVAMA-
Pued. yetis. Lls 'es, en el segundo peso 1nos1 tretrioR~to Folo. Mayo N? 293 entree
H H-4434-12-13 Rein4 4 Estrella. H-4020-44-.42
040O APARTA&MRNTO AMUERLAD40 '-A BITACONAMPLIA. VENTILADA. EN
pmroo o 04 4.44 400 02n lu 4er 04t44. .zot. azaea. con 4rr4.za 4om 4d exce44ente, M4 -.
nonm.nn en 1. Oe_ 0222 42... Dopie-" Cu- .34n4 o 44 4042na. C.2 4 b4 er Fro-
h.t Y 444m 4dr0d44. C-350-2-14 ral4dad. San Miguel 422. 4segundo pilo. n-
4VIDADO 3 No. 15 -I0PARTAME TO i 1'0, .rnia 4ln. A0-497-14-
eronortable Y fres. ca orer hT l ru, lrV r- H47-41
l2menlo amubl4do4 fitno ed24 ll4. magnt4i- $21.00 ALQUILO IIABrTACO..N PROXIMA
lu40 r. hali-comedor. 24. b4490 Inter Merc12 4do Uni4o. Otr., 42rr4 Inf0n42 Otr4.
lade., e4ciln, si, 2r4je2, Gro0 ry en4 b- un C 4erro.' P4.atm. 4In4orme. 4Glor4 No
Joe. Pronto. t4o2444n. Verm' 10-7 504. Was. eonsul4or4 4 m4dico. Tel44 ono.
H-.4590-93-12 A-9142. Exljo re2erenc4as.
14-5039-84-121
AMUEBLADO FAMILLA. ALOUILA 44A44ITAC2ON AMU-I
Alqtutio oon 4lndo y muy 44es44222444 443.4, 4ombre 2ain N04h444 422. 244344.
4nen4t4 24 luJo 294ment 4 equip4d4on e440m2 do- b
b4 4m4 42242424. 42444434. re2ter2a- do 444a. a44rtamento 3. entre Ag2ula y0.-i
44r. radio, v4i4ll4 r4p4, 244. C4224u24to de 34.04. 402. te4o-o1
t4 rr2 o.4 sat&. rec2 l 4d or. 2 40. r442 b4.Oo H- 3 424-b4 -3
4n42rc4l2do4. rnm4do,244rt. y bafl L de ALQUILO MARIITAClON AMUELADA.
2242d4. "4 20 44)o4 pt4t4 de3 V.d4d2 Cal- --e44 .2 b44.4. )4g0. traniquilo, 2442 III.
Fail. 44 1 444 4.424 4x A. 444444 444i 44444204p44403442 42244444
na 14enreple yA.Pr. 114T8lv tco y ellente. Pr~cio razonalble, preferhibe ham-
4404444. I-4 0t- .-1 br. solo. Hay t4li.4 n. Oq4e4d4 4442 42t4.,.
VEDADO, APARTAMENTO 24r2 Zinnia. y S Id 4t 501644.-1.
ESTILO AMERICANO RE AA.Q4tLA42ONAUA22tA 104A
42terlr, c4mp4 424to de living. r4442d4r444 A LQUILAo ht!Z.N2Ue AB4I4ntrAd(2IO N
tit.. 44n h44424cl6n. 43n42t-.s2 4PAr2te. Pr4- de4 04ndi4nt4 Aven4da de In, P2.e4$dentes
ee4re b0.4o, 444ins 4 s. 4r42244424t4. 442- No .10. Ve4 4d.d H-4aeR-84-13
Muceh. 24i44., S4l,. 433. 2n4r2 24.42 4t.4am4r.
ex2lu024v4men2i. 4m4rtam4n2n 44 CONCORDIA 424. ALTOS. ENTIE JSE-
t-49"+-12-1 il n4432- 4h4bilac43 4 n; 4 tr2 A. 20equ42 42, par.
59 ALQVILA I-N APARTAME__ TO WN in. p-r...a "I 44. 4nm4 d2.
$30 44n al22.. 44lrt4 4 3e44n. list%.. Ave. H-4970-44-13
rld! 5 131119 ,ntre 11"t. ,+ i'~i eP
y. A 442 I40ve .n J. 4i4de24 444n44342 A-Poll ALQ.I'IIO DOS RARITA4CIONE.2 JI'NTAS.
1 1-4114-511-11 earn bafi. Ind* endfenue. -n -at I feeal.
444202.4 44 44l.4 n 4442422444404. 244 4222 u4 424.
ArART.MKNTO MO0DItENO WN MIl RA Iall OFic +lg Ftre coaJ. y Re4ns
sr .4 cu"d.444 d42 p424l4412. cu-4... 4-
444.2 C 44242n Ur.ult4a, 44l4. 4o4n 2444, I4-4
444222. 1 hll4424444n4,. 403. cl41.4 3 04l4.4. 2I44 4ITA(2ION ALQUILO. 2O2I07A 00i
244n., 4 44F44 2 d. 44r0. 4 tub22744 b., 224444h4444. 442 u 4 iU4 C4... 40.2 944r24
$trcart. inerladn n Viholin l,aaella 1,11 icmpu, lln. 010 V'rls harm filme 13-.1 Snme-
tu tru ct, lefso -In r. cu.l butnd..- $6.l Sl rioner Pun, U~qultrd. No or.-
is.44234.4.44444"quirt 44Of 42244 4.t3 b.-.14. 0 4442
____________j-11____ K4 ,%N4A 4"42 2444 IIA2lUOAIN 4
AiO- T~ol 4!O.t4orltAnIt1 ,rAnTA.I Lur-n me Rlquila habits,~ rne h
A I' So~t al.. volMe,~ 1 re a 1,t h.- 'u. c r quietr. harm, .'rllt I + o
b e. ones 'dorn uti., r.,,1 b--thst, e H 461-414 tl
2o V1 4.4442., 4 4,i .0-, .,4,,, 3 h4444-42 4 4 2 I Y-- .
-evnvlo dI. rrladh". t .11, der~ giy 1,01A t~A. AR U~4 Lm
gar. 0444 4.I2n 44, 4 21" 444 Is V,, p44 4244 rl44n4 4 4 24, rn
Visit, 1- 04 3 d 11 -4423-04- 17

22444443 742 ?4,42 424444.,44,. 2,i 28 A4,42.0I8A 4 4NA HA4 ITAC4044 Lh
IFrri r -. y. 4Ir4r4l22r4h
MI24A41" F,1"23 t244440.4l 11 H2-4793.24-114I
44.42 M 4i'ATA ATA VIC A44QU24.4 32.4A-
924S40 4 IF 4n a ...rIs.4 2244 bl
A.r.. 4. 3 In, M 44 il 44 224444 Toll. 7.4044. to d.4 .4.
11-404441 42 an 1,44024-64,42
4 4 4 2 I4 i I 42 .944424 44 N4 IR-TA- C N
t 4 2 44 r 4 4 4 I !r',I2 sn 4421ll k n A 2a l I4 42
V.tnFS1 +.u~ F-,.. .ld I ..... Cal N rllt"W t 341, e 1,40.11. tttll
'Al Ant+. 3 +."ir 0 1 to SIi 1qer 9e1 ~3l+
i2 ', : 42. pOal '1- 3a.rm RAN 2AV 44.6" 2442-4 2204.I

.,-,. r, ... .4.. I 444. 2 4.40424ON
.;. ,,4 .... -o. %.A. -1-, -.. -.. W441.
4 442' ,,i al .3 % 4 22422 4 I22,24 424q424 42, ra74 IN MR.
191-4 as4 0.44. 444424 24. 444 442l i
... ,'4111 %' t; l. ,. 4,1I .i .... ~ ee_, -Y 1 6toase. AS-Nl .
eass on eplas. njlo~ij V Fotortble ."Ir-X-li
%*.-%*.t ., w.s b.r,, I~~ d l... W,
A. 0. f.neisu"'I Co-t'+ t 0 *41., A4 1 24441.044 4A.TOS, 4 IR. AD4 4 4 L44 GAN4

A-4 4 4442444424424 ,Id4-a..4 qull. s.trls4 fr444a4 h44.
44 0 2 M 4.411441 w4 I- I


ALQUILERES

84 HABITACONES
91 ALQOTILA AI4X.TACION ANIXA AL
bao. 0 4bund3nt 24l, tel4fono. Hombre
solo. Se eolti r4e0renc44s2 M-onte-711. 29
pipn. 4H-371i-4-12
8K A L4IUI3AN HABITAC0ONES IN LA
2,ote22p24l44420on04o44-n l424b2 y


H-364.-44-12

I2CA H 4OTEL rlyIDIENTE. FAMIUA
-honorable *&iull& habltjl6n a hombre
soloi Relerencla& ly-telttono. G. 136. *I-
-4to44244. H-2pH4-4-1I
LOMA Dg CHAPLR, (CHALET). SK AL-
qwls"n 3 he-moas lhablitacone" "obeoIb
inpet d ai ant mmtr~monlo
.o o as. PreIo $40.00. Al.frdo Za-
,&a 23. tq. San Carlos, Vibors.
-H-tO-3M-841
FAMIUA R SPITABLX ALQUILA HA.
bttaci6n con to TOni o do penrou. Lin.a 1 4. Ray te-
iefon H--171-84-18 i
ALQULO AMPLIJA HABITACION CON
2bvo 4gu_ soryieiz2 2 n 4I mism4 : 4 -
trict4 mor4l4ld4 ; o0i4nflb-mei- tramvInluer-4
ta. 10 Octubre SW4. .I-1l. H-423-24- 2


-o4 0urto;-dt -uerpo- 4 >ml0 4 4m0nt0
n4vo; trato dire.o, pr4eunt4 r por Ricer-
do, Petlveor 32, esqulna Campanaro'. Te-
l4ano M-S103. H-42C- 4-112
8E ALQUILA MAIrTA010N -PAIA UN
-hombr4 4 ol. 4- de moralidad. S4 ixl-
g2en ,40t2rencl4 A4ni4ma 4I3004-Mliy0n m--
"u e. No toque en 444 ba4 .
I- --- -H-4t0.4-2---
ALQUILO NABITACION, CON FALCON,
San Lo uro 55, primer pilo. 4u4rta d44 -
rech4 No 4m2ester4 2tr4 puera4, 4Pre4o:
$30.0. 0n4or.an4: despu4l de l4i 24i .de 4>
larde. H-403-84-12
CASA 0D R UESPS DIX, SiO ALQU4ILA;
,hah.t 2lone2 amueblada4, con bah.o pr-
vrdo. A pr42lo4 6d4co4i. ein 110.
H-1l43-4-3-Abr.
1ALQUILO
Vlbor., hbbltacltn ampltli0 m y tre0.
$23.00, Altarriba N9 1 alto4, media cuadra2
10 d4 Octib0-r24, 4imin2.4on2i44 2l3.4.4on42
bale4 n privado0 l0 x y radio 4 3.00. Bten
mblente. Informsn 1-0732.
H-4493-84-12
ON SAN LA4IAO C2RCA09 0 LA 4:8.
-. el'sddad. me elquili a mlnlhirm habilloon
a e4f4nru o caballero solo., de 4rlc4ta m4-
rlldd... AS um bund.nt. y telfono.. Infor-.


ALQUILO CUA3TO INDEPRNDINT4.
con uu hnalo hombre solo a matrtnio-
nio; 28 y 13. 2Informea: FO-80.,
H-42T-84-1N

ILUJOSA HABITACION
--mu~l~lLd~oxltt -n,,- -1 hilton tad-!


asitenci propia p42onu dlsllngulda. S.-
tifactolas referenciu. Excelentes comildu.
Ague callente todu horse. T4eli4fono. Pre-
lo m6dlco. Calls 15 N9 4O, bjo4 4entrt
y-10. Vededo. H-4296-.4-12
VIDADO DARO9 4EM 4NT404 It T 11.
A444444 244442442 .4 44024442, 444d24440.
444plis, ventil.dow, .gune bundante. Ver-
Ion de42 2 4 y 02 I. D04in40de4 l4 12.
H-2543-84-1
VESDfADO. ALOuaILr yAB ACTION AN-
02 0.49o. 221.ri y Fallonto. Tod. 4.- I


15, 2o. pAo4. H-278'-p-l
RESIDENCIA PARA rAMILJAS PRADO
1352. entr Neptuno y Virtudl,. altos S. -
6n Cris24l. Se 4lqu4l 4un> habitcl6n 0pro.
pt>-prsona--*ola,-*imuebtad .--Prec4oT-co--
n6mlco. 0H-4341-4-12
IE ALU4UILA UNA HAITAC0ON COM-
pletamente amuebiada, par& ons o dos
pensonm., San Rafael 1,113. segund4 plao.
ira. Hernindez. H-421-4-15-
2E ALQUILA RABITACION GRANDE 2N
calls familil more] a matrimonio o per-
sona. 4myor42. hay tel40on,. Condea24
primer plon. H-4472-44-12
44 ALQUILA AMPLIA T VZNTILADA
h4bltaci4n 41112 0dra Monte y Pr4do.
Ta4,4blen o4r. 4n24l0l6n Slud 454.4 Primer
P4so 2,l44 244M4nr44que. M4i xinfa4orne
A- R--2L14 42 ...._ _H-,4444-44-42
CASA FAMILIA. ALQU1lLA HABITAC1720N
con baflo, balc6n a 4 calle; otras. b4ho
intercalado, un cocns nrande do emrbd6n.
p4r4 24rn d4em4ti4n4, otr 4come. 4940' 442M
r-4623. H-.303-54-12
IN CASA DE MORALIDAD, ALQ9UILO
%ins habitaeilbn a metrimohio u hombres
iols. 4conl od2 2242ienci44 no, Co0co0-
dia 75. entre Aramburu y Hnoplital.
H-4429-54.-5
1"AMII.2A DIL 3 40ARTO ALMENDAKIS,
alqulls amplll y vontllads habltaclhn,
anex2422 ib4o. 4 con todo serv4l3o. a msI-
tr4mo44o o 4ehor2lta.. Abundant*st 2I40 0ri
y callente. E4tr4cta nmoralld4d. T4l4tono:
B-O71. H-4395-44-13
]N 1114.041 PA3A 4O 90I43SOLO EXCLU-
2ivamente, 4lqu4la4no4 bonita y 4-42ca h0-
bltmcl6n, .n 2cae faml.. lSompr" 2i4u4
y luI. Moralldad ibsolul. C4mbl24mo4 r-
feren4ia4 P2r4ve4rna 01114. 442ltos. Animas44
y Leguni. H-400-94-10
V2DADO 3 24A, NT 1) 1 I 19. ALQUI-
1. uns hablttcelun ..plit. come, tu.r
Age2 d 440y424che. Teh24ono. 4 xtjo re4eren.
cis0 .-o303-.4-214-M2 r
CANA FAMIUI. ALQUILA RARITACION.
24mpli2 y fresco con 0odo 24e224clo, a horn-
r2 o 2 44tri44n44.444 S.Be l 4l4en re4420042.
17 No., .50. l. D 0y V4d2do.
C-1004-24-1l mTLa-e


I5 NAVES LOCALES
CEDO NAVE. I 41 41 M2T20. LIIOAR
44nt44244, b04o444qu4ler. Regalia. 0ntorms,.
Cuba 09. Tel4f4on.0 A-4 --.

LOCAL NUEVO. A lMS. IE ALQUILA Di-
poetic me'canclas, comrncrin: C, entire A
y I Sle42. Vial4 B-0631. H-4278-35-12
AN C4DE UN LOCAL CHICO T 2E V4N-
4on 44244244424242. Inmred 2 ne .4.... 4.....
pxrl46n de r.di. Verlow do I a 4 p. m.
San Ltkzro N9 67. H-4715-ll

8E ALQUILA. LOCAL CONEICIAL. MI-
21"n 0Indo. Informo- P.e.clo d. l..
Corb40x.. Gali3n. y Batud, 4


ALQUILO ESQUINA
Par&. 4ta2lectm4ento4 itu.de 0 AnA, PPar-
ven4r v T,r Vilsbmr. 024fo0man en Ins
al34. Rj4uno. H-414-45-13
H4E4MO1O IALON. EXTEEUOR, PriO3o
peel oriel no. gabinete dental, consulto-
rio. Ml6n bellezx. peluquerl., folografl4,
San Izoan4o 344. 2204uln2 Pau.a,4 a1, 3
3 2. Alquti2r m6df44.
R-__ H- I53-&-13

84 OFICNAS
2 ALQUILA UN SALON PARA O4IC4 -
42 Prd4 440. 24e44ndo p4lo.t Tel.fooo,
"lo.2.. ..30. JL.mmr M-1231. 4H-594.84-1-2
02 ALQUILA2 UN4 ALONE PAA OFICNA
4o4 42nt424 y. 44p24r4 .. 4244. .2T40440.
,,..:.d orea ;I," l J. *ntrica do Ma-'
.o.n. i n4t ,34ome, Ap.4rt444 1T T.-
44n4 44-4172 40-4404-O9-42
43 ALQUILA 44NA RA.4A DR UN4 i1-
iundo plm an pr oticina con tel4fono a
Bern042. entr4 Obtlp.l y I.02mp444r,4. l.-
444rm3n Tldt4o40 A5-OS4 14mp02-4341i4-142
A 2I04IA CI4AD4 A 2o rRADO, 3 N E.-
4 444 440 hleos..e 2.. quu.-a 1. propi.
o 4, con4l.torlo.4 omialon4i44 ai H a0y


7 HABSANA .l1
L.Qt1, LO CAIAI. ACANAV)AI IAIM1-
42,. 24444. n44. 4244444.I9s04r4, roe-
4 Wr2l4 d r4 4. 4. c2n mo.tld4ldd. Pre-
2 .' 0 978 M 2 17.o 00 T. i-0I0 y
A-4111 H-4-40012-1-.23
.9 AI.QUILA IN (i>.W *AN t.AZARO
1.00. pl.o fro. con ",%.,.dfM rurtt, 14be-
04n 44424444204. 4344rnd44 fno, 2.4vielo
d. 4I4Ans44 244a42la y n4l4.4 Informs.
nel11dn an ll'iloll Tell I -3011M .
C->37 1-al
SE ALQUILA
I r242 0n 4m24l *r 4dfiel.o d 4. 2C.-
>1. 9n4444l4 4, l I-6I. coal e04 n0 2 a In.-
4o42440 24440p34.-1."t 40,roo 44,44I4h..
blilselu'=l nal ad. la- y bablhlk els
d", bn ael~ p r informa, e. &
t11'4206k-417--4 Abrtl

Gu.irrdsmuetl>- WARNER
N- m4lvn44d 4 mu-kl-, drp..wM|ls<
05..g., ebIM Warnr",.-. P., 641o
4424o. 4-t4r0 44. 0,42 *n r. por I .02u1-
dexb Wre"A-4.71I. Vi*lten..
H07t96-17 2
24-204ALArI-2TAL 4 214, 9146 3 42DON

plant-l. propt- h4.hukped* *flrtllanlAse.
d0mo 4 W 24 42 1 l. ,. Hb4nHa. Mert.-
nla. r tp.rloN. fvea. Cod. -rime comm.
4rn402 44M H-44-3-18 11
Al4q4;ILO 44CANA *OIX4IINA. A4A4 4
44n 4.4l4r24. 2i44ll444 "t.4. Mr.M4".: 2.4
4i4042244. t v4 h42bfl442.2 22 tn4 42i. .a-
_4_+ h4, 4el2rl22. 42, t. 4k2t2r
0.. 0." sc-a... a -Og11"-|-


YL


32y 79. H-3183-90-12
AL.QUILO c PCIOSA CAR8A. g4PA4TO
Meree3dl4.. s: r4c4. de Pstll. Arun. To-
rreno. Dos hablaclone., b.aho inters4l4do
43444344a. 4VeS r4. 4Nar4njo o en Nep-
40n44 240. r-. -t atmi-bf34244F3 T----
}[-3277-PO-13
EDIFICIO RESIDENTIAL DE
lujo en Alturas de Miramar,
Ave. America, esquina a Ave.
Aliados, dos cuadras de 23. Se
alquilan altos, acabados de fa-
bricar de 3 a 4 cuartos, 2 baftos,
2 terrazas, vista al rio, living-
room, comedor, cocina, porch
de criadoS, cuarto y entrada in-
dependiente de servicio. Gara-
je, elevador. Pueden verse a to-
das horas. Precio: $225. Infor-
man B-3588. H-3234-90-12.
ALQUILO CANA INTERIOR INI43 ErN-
clents, eompuesta do sale, cornidoe, 3
4uartos con b40a2 compl.in. Call44B4.350.
spire ruent44 y Laminu. Almend2res. $45
Inlorm4 de 3 en .delante. C-349-0-154
BAJO48 INDErNDUENTS. IALA-C.OMr-
dor, cu4 rto, ba44 o. 4c44.n4. 2ague2 4l4ente,
fm. 44o44..: Av.nid. If. 3 3. 4nt4 0 Y 7
y lrnvl3.. 14-435740-14
AIQUIILO MIRAMAR, AVE. H10 NTRK


gTRxNE rRgCIOHA T COMODA (V%%
el. iy- de0oLral. 1 4 .No 420,4.210
y 1 J, Nicanor del Campo. Informeo, en
44n T 34ve 2, 101 440. 42 y 4. T4]2. -1 1
ia mil1 *I d-6012. H-45R 4.0-13

5E ALQ I'LAN 1 APTOS. RNIPLATA MI-
4ra4mr, uno 4 n4 Ave. entre 732y4. a-
ton ;otro an ealls Rente entire 80 Y 83, be-
4, compuesto44. de portal, sale. 1 C4AbTho
4ntr l. do. clue 4dr, co4na, cuarto de
criedos y Retinrj. Alquiler $85 eriu. Infor-
man:2 n Ave, 10.4 .. 7 y 48. 0Tel 4. 4-9180
.y A-3 -314 H-4374-R-13
MALUANAO: ALQUILO ALTON TAQUINA
Almendares YS an Manuel,4427, tenJu-
Redo Munletp. l Sale. -let. 4 do4 p r oa,
bat.44 4. 42. re preunt9r B-rb- oriaI
m Man .es. 2 n -433-V0-431QIL MAGPEL MONT YAS P1ORTAL
R4IADEA4IA0 DAL4$2L HALTO44 3224449444
sale,4omed.or. 32 h4blia,0e, 442baho..-
4lna. Pcuartcrdo 4.y3llWrel. Aven 1ida1 t
entire 1 yy13, 4A2. 4442440d4 Al3ndr4.44.
2L. 4l0ve 4 l ed. H-493-90-113
aL AILQt24LAN4022L20ND4DA208 044S4DN-
rrarl 4n 0447. 3r 4 2.4Con..rt 0..o -n
61. Tresyu y ,*to o nrInformer2annIa.
m3m.:0C aldo I ,C .Cumboa 44494 1 030


43 44..ll, 44044044240 24444443r 444
H-42.23-90-15

69 ALQUILA UNA CARA. 2 CUARTO,
Ils, rom4dr 2pa. 4004, luteoitl. y freo..
y40 o4.03. y 3lte 4. aBuenvli2a, Marionan
T.el. B-3347 4-4514-90-13
99 ALQ4JH.CAA 044.30344 2: 2arORTI..
sale, 2 2 .curtos 0ba. eompl4to4, 4iU4 4m-
4le4. 4 comedor al fndo,. patlo y bal 4de
4442d44. 4V.r4. 4d42p440 d 4. 4] a 4. .,A-
m40ndar22 444 1A, 2302 e4nlr 49 y98
M-3415- 00 7


4o2tl, comedr4,4 4, croih6 i4,noo.
"u4rto. 4e4viclo criado. ri444444)res42 ;4r-
M .4illl. 24t. Radio- 14 N9 47. 444 I 1
S, 4dom4n4 10 3. l H-472-..0-13
ALQUILO 74K CA CASlA: I ALA, COME-
dor. 42Sr44 iia oll 214. 4.rraz. .ver244 5a
7 -l4e 42 2ed444444 4Av4. 42 InAmp4.4h4n6 Al
2nena4e4 $2044. 92r4r2e4l.4 B-49249 V#.
Is. 11-48o0 9 0 12

91 J. DEL MONTE Y VIBORA
RIDRNCIA 2A42A,44 8A.2.. 4 C4ARTO4 I
44hm2t2om4d4444r, t42 4erv4c44., ar24.
J2rd4 n. 4Pol4. .C n.reJ. 4V2i3 N104 49 Te-
Ifnn. X0-16l91 de1, 4 a 6 11+41173-Vi-15i
AIQ,4LO 44A2A4: 4JA43D4N. rO7TA04. 0-
.e, c4m4d.r, d444v204. 44tr.4424-4333n. 4b-
ho Y serviclo erriados, patio Y irx-pafll,
42r4rr.ll No 443.244. Jua0n Delgadov2Gl-
0r2I444r4 No 043. 34424 044. 34,0 4 4e43-
0 0ri44ll4, .Sent..u,4r...
"4401 01 15

92_SANTOS SUAREZ- MENDOZA
III A ILA ~AIN A1TO. SUIIAREZ XII
res44..4442024-4444d. 43 In44
loll~e+ X+Il de1 46.12m 0d 2 11

94 -, LAWTON m BATISTA
AlQ'IO 'NA-"t'APRA AVFNIPA POE+
.nlr0 y 7434. 4r..2 -I er4,, 924 .,:,r.
Deland.I 2 ,Infori 1n0 2nI .4 '2 444r. 4. 41
,lo,. 94 4242r.I" d.4 I. 4 44..4,44.,,.,
02444.2, 22442 .4244t3442 44fI 0+ *4 43

$60.00 ALqU1L A BAJOS, CA-
lie Tejar 206,, centre P44rvenir
y Octave: portal, sala, omedor,
dos cuartos amphos, bdfio co4in-
pleto y demas comodidades
Abundantisima ague, fria y ca-
liente. Veala,.de'9 a 12. Unlcai
condiciones: 03es adelantado y
lisdor comerciante. ,I .
1-f 4964-94-1,5

96 LOS PINOS NARANJI1'O
9 .04DK .N 0 14A1MEJOR4D4I. D. 2.r30-
in.,. I,1.j_ inon dw c~alltsa adora y "it.
.~r- MRet.-,r oJl IeA.n,, fori',n eo
.342 24 M-442M. 4 I 22422 p
4424420.4.20.4,2 4444 42-,4444.0 4.34


SOL1CITO 41VI4NTA BLDIANCA 44 ANONI
.o' AsLeel~ y yud., poqueiAOl qtte-
4er4 4 4rfa fam4.il34Drmtr42 4o4nrl442. 4u43
444.ld 42 4224434. 04,4 4444tos4entre4
Chlple y Lul. Estl.e. 4V0bora
1 1-4447-1(3-13
80LICITO Mt1'HAtHA FORMAL., L.tM-
4r2, 32r rop44 d. ounoni4 Sep-44 Ir4-
0424 434ump4tr;i4 no4,4. 40 444442t4, 46-
%lz 1i. o., lquerd, 24 entre MonI vtl Fo. t
4r. d 1. I d H-4435-103-12
ME SOI.K IT A t'HAIRVHNTA BPARA
co1 i3n r.y B iO pl4. ort. -4ll 1. 4Ex2Jn-
Ldispe nsable saber rorinar Y traer retrret,-
pi.s Dmr. Cl n i24.4 15 4N4711 4J 4 e ntr
P.-2,4o 4. Vt.dd.. H-4413-103-12
2SOIC1iTA N E 4MCt0'IA8A, RLAN(AT
p4444har y yudar 4c4442. 0a42 quedar402
13 _ns presencia y referenclas, $20.00. Mar-
S 318 10-71442. H-4501-103-13
N|IFCl TO MUCRHA4JA BLANCA CON
buenaa referenciam par.l Impiar spartn.
n-entn y cnrln~r tnuly 1senCHllo 6 pel-n5
Sir Ido I nd.Priedve.n4en4re43 0 ",.V -.I
pNm.44. Call.1 4 NO 3.24qul4a N Alpr
to4ane4to9 Vedadn H-4335-103-12
ME SOLICITA UNA CRIA4A PARA 4ATEN
d44 4t4 matr40monlocall4 4. 24 A4,4n4d
Central, pmrtamento 131 PIs la rlmnel 1.
H-4531-103-1
no.4O4I *O3.1 444 COON 444E3I4A4 .
04 4udu A3nu`2 4 4I col4o4a4Cl2-n S4.ldo3
1232 YI t 44n40rm .4 4 l- 4No4. 97, entri
12 434 24fn43d.ldo. "m44i4 4M44n4r30 4.4. 1 o 9 -4,52 4 -11-.3412


NI*CN I f OLICITA UN VCCIIKAQUII
N OL1'rCINTO e tLCRCB.t'T UtrI|ANOlA.
p3 rs ', -e- II-4 1-04-13
i411r,, -1 1f Vir M I % q3. L


42. M0ld. D 82v3yt142for4n444 LnforreN
23 No24. 42O44nt44244 20 44P.

ML SOLICITA SIRVIONTA PARA LIM-


44244444224.442242 44240-4044 .104-.
p, er y cole inr. Sttueldo 33 pesom Nece~l-
real referentia Calla On.- N 10.5 V nir.
12 Y. 44 4Ve4.do. H-4OB4-103-13

104. COCINERAS COCINEROS
59 IOLICITA COClN4RA4 0EPO4TERA,
dormIr dentro.$ s.alrotor. Central a

S.u4. Para4 tr.i0a. p.r I 4Aso4.42
H-2539-104- 19
OLICKITO IIVIENTA,. BLANCA. PARA I
oen4r4 4 4lmpl4r4-, 1244i4 fail4 4c0444-
frenia. 4Inf44n04: call* 40No. 452 224qu0
44a T.reer, Vedado. Buen oneI2do.

At 2O.22CITA 4UN4A COCINKRA. VI422TA
Al4r4. 175 enh.e Arms.. y L".wto., "V4b3.
H-43 4-104-1 2
MIL OICETA 4INA4 COCINIRA 4Q4
quiers ir uma tomporlado Son Miguel de.
,o. Rah.no 420 t4424re2er42 ci0a44. M.43m4n
T4fo4n. r-42283-2. 4-4043-104-13
SOLICITO MUCRACHAE 14.PANOLA. 0
del 8p4l4 par*4 ocnr y 434implar peq422o
2.rt44ent42 0 4Drmlr- Jo4CJ,6.n. 4,4nref-
r4 n el4 a. 82, 4 4 30 y un if orm4s4 4In0 ormn4 : va-
Us 24. 20e4quine 2 ., 4eparto4L.4 Serr:
H 3342 01-4855_104-13
22 20.24"ICITAU NA4C4O44IN4RA. CON 84-
fe.no~, p ... ...n1- y limpl.r Dor-
4444 24 3o404cl4206n. 44424d4: $3400. 42
:4. 0 No 12 444a4t04 249444qa 4, 3..Vddo.
4-49_44 -4 1-2
AV 40O4.24874A UNA CO(4IN4RA, 3ON4 1.
f..ren.c4as, prs 44A44 .3ld del R2, 44
A4ln4d. 42 Am4r34. 4 v A4en4d4r4. 04ormlr
f-,.r. Tel (nno 13- ,, 3
H I A4-104-12|
p. (otti or.pi -i,,-.~rnnlo solo+ Dor-
,,,I, co4nc3th37442 I...Anr l l 24o4 $24 4342.044
4.441. 23 No 712 22q944n4 4C, Vd.dn.
It. 486_1 04-131

0444.l02-4TO U4 A COCIN0A44 12 4I1DI02-
aredldpad OI n eil n Refermijo..
v itr n4 71"4 l2 4 l3n442 ha-44 0 NO 3. 24r4
In 3 V0d4d. 44f4324-104-12
MR AOII(CITA 2UN MUCIIAHO i 74P4A
4ln"rIh. 9$11 y b".4n2 44244 .o 4444433nd..
.-.....2. 4Call 4 404N 43134 2n2r43 3 y 44 1 V,-
62444 146.444 3104 J14

105 MANEJADOEAS -
IIK NECKNItTA CNA ?MANKJAnORA.
Ps A"" ,, a d~A WAl. dt,7 5 asd
44.4 De.0.b. ser /orm 444444 y t4242.4do-

NOlIl('TO) MANKJADORA NJNfO 3% AN()
40 4440 444,N4ptun43 414. tr-d12-1
q1,.li 2 dl 24, plo 31 427,44 410 12
tL.|f'TO MAN[JAI)OKA, pr~rrxNIn,x
"l_34, 2221,111,4.i 4244444424242
1" 927 U.1; +11 1 d ris~, 7N N- 3 n
.422nc n44. 2,n4,4, 2 4,.43, 49 40242444,9 i
41. y4 7-444433344 8.4233 44._240,443,4


ree 17 H J 1,1, ASfa I- 0 Ave, A n
t,It-hri d, Ahnendit.,.. ",nen u lt*
H.-_042-02134 4 34
m~IOII{rAoEr rvKM)NA MKl)IANA EI) ql)

D ms a.Db, dor, r-o nAo..Trelni. Y
rimc."oo. T~.1"4lf-n.W-31174
442 4 4 H4402242 03-12
4-44,4 42242. 422444324 .P4R44 .I-44
244424 -nnn 4-
4421.24240 4 924 9 2.4 7444bf 4t 14I{o.
.IsTl Zfhno St .'7
if 30115 101 12

433A4 4 4Id2 s1oe. 4rn4 .mfm 4442433220
Indispensabhle b-ons Wr" "'1, 5s 'Id.l
1330, )%An PboM 532, (2er44


SUSCRID& Y ANUNCIE& EN
EL 2DIARIO DE LA MARINA"


PARA or'ICINA D9 ASOGADO 49 NK-

eV 37 .n2 o 4 4t4n44 l n4cn3,l C'ot S04et-
411,4 Do 44.3 Oe1ue ". I o 4 44 44, 4r4443 44I 3

116 SOCIOS

SOLICITO SOCIO
TIgno >im bar prer-to par fnnda o
r ttl 2nte. Colt024 $133.4400 1n1-IB0 -, p-1
Apt nod1ri T ]le-der.ton- -tia in.0inrt
par,, q;,,, a t~ttr Con~tral kt rito
y Iin- dro. y ltllltln rvl Se~ii Hllllh nr rl'r 1172
y11-144 3-117o-13

It.O(CITO '0. 4).2 2 CON 4DIEZ4)V4IN
t lo4.4t4 IP o.,Par.s4 22Ptar 44nt. 20.
.ble4 ld3I4 o 3' 4l4 | 4el2 4,4rh4 4044n44424444
DIrjrle Arrendador.ospoito -n prpf--
1701. n l4l4. b lls2 1 -433. r _I 101. .

117 SOLICITUDES VARIAS

1At1 MACUTftA 4O4I.A 82ITA 4R2iNCIA
e i laborjiloro nfar r ia, liale l nglla )
,pt.m +,no BTrta (I )l, i upia para |la ratorin ex.
trait4 r T. 0 I2 2444 944arou., Intents1, 9
A pt. 47 0.T4 4.Ifigg 0-945.-117-12 4044t

CGANE $6.00 DIAICR OS!
Por envrimtrarnom ellnpllalitdo nttmtro Do.
44l04 2344t444d43 il4a3.24434 cl43 4 34p32t44 ...
42 2l3402 244 c d. 20 A. 4 2444, 3 A In,
trtlrilt6. y buen- r~lre ,, r'r
4o4rt4lni.,d34342 424331 lpre.. d . ... 1
Ird. ltn o ere r im 'Iirljm i ,

4-444434 4 -3444 4) 4 2 4212 1-
Ier plan do 42 a 4 9 de 42 3A3426432 2x44h341
4 n4t3r43I4 43 r I4 l. ;..2442 432 r 4 o 44.
ln 4 031 4 117 13


3 .- r. e 43324 424 .. ..... 4

P6r2 40 ,423 106. 2d. 3.n -47n.12 p.
4r 40 r 3 -, 1-45n-t 117 17
5011.(11lT( REPIRESENTA(CION411 % F I1I
M,,l~tr plt- hnrl. di, L. [[.ban.. m-,,
4nl4244n03 44l434444 442r ..4r4.In434,tr0. 43
tee,*11111- y -lom~tur6,1 upti. Ho Rb6IF 31 2
1-.44063-117A32
IIOUCI'TO D0I11 EKt)HAH O0 MENORl'rAN
44,44 9n20 9l p l44g4 d, 44 lh,1l400244
,,-,I 4 d4d4 2344 444444 nto24 2S43l4d4 4I3
1.2,.0 d4.4r4io Lo. 4billeo 0235, C rolin
H -4620,117+ If
NUCKStTO COMPANIKA I-ARA PACTT-
6is arIiir# -Y Tequill/rlf o prof.+,-
2 m Ir4_44 o.,Do 0. 4ia4.422 n ao44 2 '2 4 4i.4f..
4 e43243 2. 4L24m4 r0-4127d 4. 2 9 P.01
43p -1 1-483711- 7-13
SOLICITO 1V2N4TADOR%03 41I00 7PA-
re Important In de e-pecl1idld..ad .-
tr nr.0 24,244b34 d.3.43.,o4 e0r4 -ten, 4
,-on refer-rtI5W "Vi.Itetor". C~l.-Ifled.,
d4. DIAR.10-5 LA.MARINAHa.,bana


OE 0F.RECEN4

118 CRIADAS CIADOS
0141ra99*. CUAaTO Y2 4O4T4A4Ki, l4-
"fin"4 4tn.. 02 r43444n3l3do.4 Ttene 4e24
renc4233422 44d2 0eo2nrld2 44nfor4.n F-914.1

,42 44A4OLA PARA 40A4Tn..4 E 4EC3OKER,
bit...4 .4.03e4eras.,b""4n.pre34ne4
A-063 1 4It 14 1111l-13
Oremcritr x rRtMn IFVINTE eL.AN-
co.1 pr a Oln Idio r II fin, c no o edor
.0?A4441 0V 441 42.44

DFRiEA PARA t'RIAI)0 DK MANO 0oI-IN
44d44 40r2n44teen42 44, 4 333
T 404.3e4412731142332. H4432 .47n 43-J:3

,BE Otr E(CE UNA JOVEN F+IEV ('AMPOi
4p-332 421, ,4Aon.d4-.1, -'ll.4,.-
1.'. tlnsC aria. Alrtq,y"Ap h
It 4703-11A 13
IRK DKAKgA COLOCAR IN4 JO%-N VI'AA
Itm~plitrp, r hr It...... Ie ..h. 1 ".. ,.
4 .344..Is,14 4-442 3 44 35-1IN. 13
III or)XFRY( JOVEN rORMlAI. PARA IAM-
Ill I~dl) le-}e s ee 'r Pro
4 0 41A444 4i .04.4Tef .Af 4443562.4 I rl4-r4d4
4 24.4,4 4 t, 2I9,40 4 a82 ., 3
(EIA: O B4L.AN(0O.4 INO n4424NA 2-
324 4233 4 sM. d o,44 4l4l4o..4 in.. 4n424.
2,3,3 424 2,34443,3. .34 COMO,. 44 442 33,,O,4


S22449444 .dr9..0npo 29460m.2442940.
H4... 4.... 4 4424.4 4 0In A] 441-47732-I3-13
24334 24, 3444 4.4 S O4343 4234 3444, 02M4O 4P A,
4 I In, In d 4 4f'434 44.44444.4lq32-ll42
x 113 32 40 7414 i n44-213
nI1rVlA (C(1I,OVAEP4IC" INA "1141.--HACIA
nPi (. elsh ll- -d Ip d n. o r,
Ilna "'P. 3 444 33-4:

1-n-. 3'I. 444.il( 44$441 M-f.130
If9 47:1 1111 ]3
IE I;1i,,rI ( tARA 11.1|1l1O 1t. MAc
21434(0.64d44,4,lr'' er 4T" 4'414re l3.
4422 43434.24 6 2I .3 4 2Te 2 4123.42442444p9423..4222 4-,4442 A.___ 034.4
44242.412. 42~A8444 '1-4 4097 844 4.4
3. 44F2 2-, 3AD2A PARAI 43224.Tt44344A-
r.4 4484,3 A 4347 M 4.4
It "2-41111 -13
r f er, le n .n d o r o y rnpes'.
Relf erlf. r+$ l .... ..... ro -in~ls, A-1176.1
9 414 4944 -4 18.13
44I040V.40444 4 0 3.ARTOR 444 {'()TUNA K44
p20 n4 0.0d4pri r 44384, et y 4244n-


42 4444t+ 4,04244rst+n t4 20 3lta. 4- to240
to '3 ", 22222o 24r 3402024 -n44
.A 0- 4-401,413-116.1
.r. tnr) bt-n- r~eeersp- rt-dai d e
i~ruirls.dormlr o/ptrad6n. /nfory"a ,7-11.106
i H-4897-1111-11

p. N. nn h sbit-elan Is .-rl par. il
|hlj., I to- slilnlpretenstm* 1.]4
| '+. H- A0l -ll13 ,


oocs. |z l, 1... :, -- In'me I:' c.- NFSA -Ol.OCAtl.NlI'N; ClIOKIrE ART -
3,ne3r,4,4i'tr 4-I37, c4r 2.3eanir despite s 1 p m. T M-4110.
1-44 372 443 12 2H-9014-125-13

O-4t43 ,3444 I OVEN4A-"D l" 4 A I.I3 4343: 3 A } -N 32284r 44A( 4TICA.4 ,
p '- la i a ~n uoo 1 {.tankt,.o pt-1 ,I.t 1-1 -0 ... ...... )tr"I .oI I copo.


119 COCINERAS COCINEROS 4.44=25-+13
ME ('01,0(AA('OC NFRA RKPOSTER IE 'ir.t UP c|'E t(I Ot.VR 5rARTICUt,1AR CON
.1. . i .n'+3 i~~.11- T, M 5172.
4 o4t04..0424 .404294 08,"'4144444444.8 144 .' .4....4:. 4.4.......... 4 .4 .....4 2.

rOFE' nE CO('INERO IEIOfi- I-ARA 4tDOAERCIO 0 INDUSlTRtA 11111
44 _3 r_4 P"4 344 4424ohl ,4.... Io ,, pll, 44nd44-31r r.-r1- 1 el-
n ( hoflIIdr9 n M o+ n. ,iolo C.Ilt i,,tn,; Le.lw-
110-12o" ',191.-t2J, I,. '1ab n Tel no IU-7671.
It4343154119-12004 H-4253-125-13
0*lotl.', tlllgo cAttlllqitlr htn crIm pno y ts'8 V, OFR EV'E 11-4JOVEN 1R1LAN(ICO tARA
rrh'.e. cn fro'trnItoner, prelphltY ito
no 4. lu4tulne2 Atnbr o.244 A-4327.4 34I"h,.4To lt o 4FI70124r4' 4 .2a.3
44434544042 29H-4704-129-13
330. 4)F,4,,40,4434,4044, A 4:7, .OF 4A. 4'O4O4A43 44-00('4i4R 4R4 4 A C.'O4
4.t2 2"'.r.44 1 II40I, entle4442044.,4 ,, 224. 44 .4442i44 d.24344l244 T22 ne 44.44f'n4ia ...
__ra ____tn __ 11-4:177-11111_-1 D0424O 4 4o 400o4r2. 2M-234 42.24n
01,1A.11 444 240 4OO 4 (INKRA, 4-CON F J 21.45 -9-1
.. .. ....A,-36...... 011 12 JARDINERO3

H- ARDIN[12 XRO JArONEKS D9tigA COLO'
RE (OLO(CA EXPANOLAIPARA (CO('NAR earlepar#l jnrdln, oI lrnes, 1sob@ blen %u
14054 4.42 Jim
4 3434343444443424444 43,4r 84-9474 44443943, 444442 0442en22 2.424r44444 Tel4o-
40477-4 42-l 44 43 1.nn o H1-33401-126-12

a........... .....,. y 128 AGENTES.- VENDEDORES
11.1 +,I Id] trn or n--
1 ,, i4.11.43 7 110-1 N w3 D 4R3 44.(4z JOVr.3N.4MAYOR4 DR4 ZDAD0
c m -5- 3- 4 244:4AN(44.A .3I4-M3 4AN A :,r.op1,n 0444y 44 2 16 4
,n IL _e, te ed, t lr,,Ia do vivere. de LA
ek. +l la {}'al+ )len~ "' ll{,, "IP., ""e "'ror a -Ilidn y e..1l16n
I4,,294NJ2 4I4241 11 411954119-17 ...... 4.3. o 4.4n4A 03n 44243403 344, 24 t
111, , .-1 .- 1.1"- 1 A ,-A,- ,,,, .. .. A dr3.244432 4t. 4o .344 42 p.ar
1 l-lnelw No, 9. .11". n-3410tAII-t3 -

1 ttIt 442 42 94-1212944 OFICINISTAS
H~DI.aIIA C-1.0 UNll lA ZnPAnOLbe+A OrFCF 1. OVIN DR 1i0 ASOR. CON
..... 3434 1114 .34 ,t'-a nrlon,44hue 34 RE3I_, 43 r t4 dc of4tlnne,4 3 r3 du.420 do d4
,, II41 0 20 1111 12 S,.1 I" le+ ltmt~ T-nedo, it. Li.
t'. Ief, olf. 4 o~a~ m + t. Tel6tono
- ,.; T -, -- 4 o3.. .4.t3en I', C 4 40
4.,. 400a d4, ,4,,44, 444thul444, 43h I4.2o40-12ti-14
roe r ionlax. T.,r,-r11F PAI7 w r i i f4
,1. 4 3 4 110.. . t. lI I I T
r4444, "4040rI` -- ,4Actunitnenle Xemple2-
"rT,',',' % A OIdN,,;i n ..... ....... .0" I, .. ....... ...... , ,)I ..........Ja r
I~ d. dod U- "I'". -t.. Active, tral};nJa Ior.Prod. 511. Iren-
44-4243-1[44-2 42 434C4. 93342 3 y 9i 24no 4 e344 l3l409.
4 4 4 4t4( t 4 44 : I O('IN4A M 4.11'3.IMPIA,] 42
.. o, 0,- ..... . III 44440x -43l4, M 4 42ANOGRAA40 2OVEN,4 CON2 ONOCI-
al.e.1." to i traI,-bj.Jod n }+P.- sprelen-
,,., ,. II437 I19-12 .1tones. .11.0. .-e pleq. Dnformes tlfcono
NI. OlyRE( I.r 4 ,,40 .4o4t' .4H-34.4-19-12.
2443244.4 2.2 344324 O-7731, Z('OME PARA TRARAJO GENE
0 407d48of4c44a44on 44c2r0dobWen Inglsme-
O(4I4412.40.34ER2(3II4 2gr3 4,3.ntab ,llad, Li 4a4r Rodrig.2ez
O 4Nl3r4 2 22442 44.42 -rCHNO4, .4eA434 a4 4-24359 H_-3192-129-12
,onnrto nd 1. Telf "M-4tn4 -EOFUFCV J0VKW DETrNYr7ERIOR CON
4 2 4 4342 1- 40- 4 044p0r42nri2 0d4 o L, 2443n44 CYOm-N
FO EEt.H N (CO( I VK. REP()II-t 2ej",' 37.rtesn ,p~r me r
01-P. I,4323442 4-I.4F441,7(2T-3--a .7-r-.
43-44044- 2 19-111
UF~A OLt RNEJO'EN[KANOA f~vNIS ANO)N FOLI{CtTA JIMrLEO
2444443A j 0 44 44443 40.94244 1072o
IL .0i l c- A T l L 3 24r4p42era eh_0 q 4firl 243033424 62 n h ruIqter I 2mp4 eo2
p.."44, ito-,0l y cu4npl4d4 4 r4 T4ne44,42 ii2 ,. 44-,,-2n A 344..
r-f-o3rf..4 34no ,4 9044 J IM0 s on 442 4-,4.8-4410-42
I T4l3 B-11411444240-4392-1144-14XI4ElMENTAnO TAQV'IGRAFO D4 4 IN-
44 O44t424E 4 4041ON4RO4 2I4IOT42RO. gl34 4.4.034, 44oJ 3 440440r4h4j42443 0. d
H,,n.4.o4Ins42le,4l4.r22..-2s a e-3 324d2, V0443444, 23333.444A 4nc 2,3340n2442Gnb442.
4 r40 4I t405.51 44434440- 1 .' 144320-12-14.
M A I TttO ( O(CINE R(+IP 111'k1TERO PA,-Vi-PARA THiI~~'I ( -4El.i ('ARTAR, CO+
{ieIro Alr -,In. n internmrinnal. eeon6+ me n a W ". _, okno..'.,..'it ito It.
rn3, I I',, 4, A 3444 e rr2 r00 ., 434 me 33r,... R 'd4 4 44A-39117 H-4334-12 4-12
4l 4-4472 1-4748434 P-134.44 % 4 4 -4F424 *444IT4 34441402 20
4 I2O'44444444llI 1 04 24O4INEROC 4ON RE44434' 344443r.23C443444 n3 a 81n2e 4. 4de In-
PII+ 'Pfo l~iplr +~xrT g-8 1j 4", ,+n rf'e tt TriP.too 1 72115
94 1:41,4:,i4 420-129-12
I A I4 v A 14 i 33 4't2 2'A JOV PARA 444.' 3,.R 2ci-
...2 .2.. .. 0- ..,.T
o jj............ 4M4o ..... ,4d ...-..... 1..... .In-
H-46D4-I L 1 lan ,J ] + t 4 tF *4oo -t29-1

,. ~h .rsTe-

H -44o).+1 IS 13
024444. 4 131 OFERTAS VARIAS

o Ii -e -4r/N 'OERIECE UNA jf)VEN PARA Ct'IDAR
A 4 429444403 4 -3 -.n,4Sbr.., 0 4r-03ht-,32 4.o4 h44.44,4tr..
1 11 -494101 bjo {lns b" ."~As releren c I.Jo T,11clfort:


4.1J 414,. 44 .4I4.ad,. It"" b4pl44.43d.r.2t4 4. .."' .r.34 3te,4.
4 4942 -11 4134 tr P- 1-1 634t4.44A3 n nt.nl 4F-7122
2I FA44 4 09.04A4 I44 4 7A402. 4,0- -44- 1-Fi
P.3r,oI 4 'I ,IndSo n 623442.P- -I4onr4 44 0942O' 4F(' 4MEN24 JE4It049444 42 0 AO.
4 334334432 02 4344 p l4l3 4 ,3 d. .... 3 2, 3 b,34 I II 3 .3lI T4 t . N I4 344 9
Ila fn, rn o. 442303 43344222 44 04 444e 94 T44H-42-:-131-13
ldfoon 1 27111'Wood AN( DI11 qt tI t'c ,VINATS-
;#} v l(',rrl,, Vlll i i5l 17, 11 ;I nro .
9448444 40-.44444224, 944444444444444 .3,4.... 3 2444443 ,, 42437 131-14
rnl~l,,r t n sNrw \'ork Arnhlamx I' Antit,'r41 -FO ; len rftl VNll EL
ne 2 ls.43,,,34 4434 re.. ... Aend 44.,32'7 4or 2f4n4,44 .404444 444444 249.
9l r l+ 1 p rs ~ i .I~ptl+ tl-4293-131-12

4 2t 1 4,o .4 PARA34 ,,,,,.4 344444432 4,,,4,, e 3 rt .42
r, ,,ar i,, l~ r,. ,,,,, ,, +, 61 1 'It, el n, 1 e on i po r-
r43h3 h 44 ,24t. 422e4443444342 44.33,4 44? 4l4-' 33, (2,33.0 .424i 44l '.3r3,3bi ,4ar 4 r Merl.


...... .. ',4,21.17342,,3........-i44.4i,424.9 43,h7tm-rl .
T+E5 +)) 'tt~ (+H +'I I- I{ ] +') : [J(j)V+E.N ORMAL DEP N
0 ,9 e, 4422242 ,t,+, ,+ 344424480. 4444244044 .4 4..,',' d3. 4-,,,,. .., r 4,, 02 2404323434440c
2 3,24,443, .3 4..'.434.434,4.34.43-330412 .6. d. 3344,4.

4444.44, .- ,e 444444432333442 4 333:343, ,. ', n ...3.4,4 3 o,4 rl{,6D 14(153-431-16


,h3e44 4 4r 42424,t :0_. ,re .....,., h 33 ,-4 43:444,02 324444t442 E4o '-M-4231.
b4334332 42343 4.4224 F" 2n44. 44 4611" i1 In 3 11.4971-131-12
4. nn20 04444r4442, 2. n4442 ,4243444h4444-,44 -. par2 '.44 42ea 4d44944444 om-
h4434. 4 nd 43 ,42 .. 4obar, 4.,,,I ." 444.4 .3,424 2 t,4.4 444f4o44 4A-240A2.
17 4I444 44 4333 3.0 t:3 H-494 4-1.1-13
2i 4P"F- 44 0 444 4424 4 44.034 40324 M44 42Sn 3 24142 4 l4 (4OCAN 2JtNT3 S
4o33302, 4l3ra 444o3444 4.3S-1131"4 "('3 4 .3` ,3613 14 on, 2442 oe o referenct04 .2
,ca p rey bu,,.#. If ..ren~la- F-5).5A I _11773 H-4920O-131-13
it 4017 114 13 SE 3 2 (OLOdR UN MAT`44 2ONIO
(OC4INK 2A R4 4 OTKRA EXP4'ANOIA AE p. r. I I. .. 4 4 r244 ludad,an1.2 3 yn iJeoym
ofreIn. fionillas pars In. dla.% dv fiesta. on pinche de eaLno. la.Jhorm so co&.,S
42444 d tod b' ri 4,, .do4,4 ,f,,n re ,4.. i0434430 .n' n sbeIII:4 .tar 924444 0 3y0 u
I o.e .1 l di. C orle e n liI rdl t n r efrenc'las Hablt~cJ~n 302 Hotel
I di 4 d34 4 4l .e t o0 -428043 443 M u43 4,de rno Tell. M -23 20.
2I47402-342.33 3-4474-431-]4 ,


9 ~


ARO CXVII


-F


11 i ..... i


A L-Q U I L E

87 HABANA
91 ALQUILAN A 8TOI,
hxb~ltacon-l, eoctnl bafln
pequn'fiandultria- p" NMI
,n 44m4mi224. 44ste 0.72.
CASAS AMUEB1
A & B DARDEN:
Tenammocsmesu pal~rtamnot
do-, en Vdad., 7 .epart4.
a verloj we nuestro automr,
4444uno4 ara4 0ted. Ge4eral
nas: Malecin 101 l-R4

rEOXIMA ALOUILANSI
Iov nto easa arnueblada tm1
le. l3 4No 810, entre y 4.c
2 lU.Was I hbltaclones. 2 4a
pantry. cocina. Do$ h4b4lc.2
dientes .ervlu"br....... ..
a 3. 7-581.
SI ALQUILA COMODO PI!
tnrior, do I1 case cIlla 2
entree 47 y 29. Vedado.4 La 11
.a. d4 8 9 12 y d4 2 4 a.0.nf4

.- SE ALQUIL
44el4n34444 4320'pm 2o. icoe
iacione n +- 011 6"oeL bano i
c44a.4042 e.. d 444riad 04 .
C44. ntr 1 y3, 32 Vd4do.
B-6440 I___
EN 70 PES(
AlqullTo 14o llo- rec4n ta
call]. 27" N4 1.451 entre 2
Sola. c4med.or4. 2439e4rt, b
eomins serv. dLie rindos. Int

VEDADO. J3 N.. 401,. 1SQU
S .Idt-1de. iicti~qa iherr
rl I mcio1n io.-biad a mat
privado, entradi lndependlie
tenec Mag Mifeica omlda, esri
c4o. Reterencims.4
ALQU1LO PLANTA BAJ3A 3
Ira 2 4 Ved4d port.l. ..
40 04co4 9e74r, servic4o cr.a4
S-A fmrll',75. Vert. d. 2 4

CALZADA N? GU ENTRIE ,


8 CERRO PAL

p, ni. 44Lnfrm OIR il, 4 10,1
4:444-, 4. 4M-42045

89 CERRO PALA

VDADO: ALQ UILO CAAk L
d7n, Oa. comed, Cliol. hi
ton P-on y -r .t"- -

90 MARUMNO REP

HEg ALQUTILA. MIRAMAR.,
44: Tportal, .-1., eomdor. p
42r4j4. 4:4, 2 bat40, $1940
110-703o.

7t Av4n0d:. Amplisc4on d
omtef~l de.ii4, omedor,2
p444o4429 .on .I y o r. 4 ,,
d-20204444-4. 4432244


:RES ALQUILE'.RES SE 'SOLIIC-ITAN SE OFRECEN SE OFREG.EN

98 ALQUILERES VARIOUS 106 PROFESORES '+ 118 CRIADAS CRIADOS 119 COCINERAS COCINEROS

CON CICO 4A.U4LO P20 24CIOSAN CABAPAI PLATA 00I.2CITO PKO9 K3O19 A COMPITINTE 1. J<0495 482IA44 I00ol4aZ,7 s4409 40o422c4244NA4 444'4N4A 20C4C43A4. 3
.-4ote4, b oa- M-bella,Guane bo. frente4'. I 2mar on- part 23nil4o2 S10 4haol d.*da CId.-l rn I"t r.. W- 4 3 ,3l'44 4s,11.3 -~pte,-34 ptra to- 43r --color,33 l4, en.
fil i&--Irdorm f ftr bler... ... I.. .rr.,ge,.doi... ...a ...... %-do X 60 Op~lt~oife .. na o d. . de ,I p-,, w.....,e r,, raba ..J ........ef-.... lss B .....ueldo, nM
cs43 ..- 4 n4124244. 404 4 .PT4 4 3fin4do0 24 i 1.. 4.- 2r3;,3I4d,04 4 42r44444ea64T3444 44rb 40 44.32 43 0 pe 73434 3,4od 54 0W4 No 2 de ', T -3 204363. 0,
reI_3730_117+12es $15 Y W 7 i4i2 lem r, i$33 Realer~mc.o-'em Telf .-at III t Rele,encias. "cal l s aY ron-d. ll T fr nno ro- i go H-4416m-i12-1ll
547444 -20.2424.4-49.245-42441413
ta. *.~--I.-. -~- 17- MANEJADORAS


s 44lc o _________________l-______ ------------- 110 3334434.34n.K ar"-r' ^ __ *_ __ - -------
--DAS 244n2 4. 40me 4a4r442 2442,44. 24 4. 4324424342 44y-43 4044244.42442440447434 21
442442422 41.13.44l-244 0243324, 404.Tel.04-1415KY4.3R34 So., 4.242 4224 PAR4.32 Lim04 4 I 9. .. . . ..34. .U T R-7E. H 4 9 L A V A N D E R A S A V A N D E R S 0 I N S T I T U T R I C E S
2411741-232-0-0fr C A B A R A S 0I34 0ESEAN 0.O 1 )AN 30s M34 34449434044, 4 O 4R42I4'E 4 .IN .A IN0I.44A. F .NA, tARA
2R2ONA 4 q tuil. ell2 Plays Hern iG an SOLICITO LAVAND KRA. AT4 'D1 PrQ I' l,.pua l..rnpl2 r 4 I 4 .4 4 a tl *I m ed.,< 34 i t.,4t i 7r per 1 4 t2rdc, B-19".
t a,. n ll er osa ._u nl-I l i plezm. pars rsrenrlonfe, Daloil r Ieno, ,, se r~reI+a err(H 11 2
filnta t1o Ca- ob nl nIr", ueblid.. y qu,-|fu 111%.to. retc-rnoles" 425DO. call* 24" Nno rnI~ eu- F ],, {47-t]; .
3 ado. P0,2.4 424342Ads p jio4"4 de"3 o n ft R odeo 4:....... 2.. ...... 1l.. sr.4. 0.4343 4334442343TUE444,IDTA
0no., orndor d 2. 4434,332o 302rrtno 444on c' e.4232.2 P4r. 1,4 444.. 02446.' 0BE24 <)<4 444 4.4 A4()4 4 123 COSTURERA5 MODISTAS
0242 Inde4 en- p"- o $no 925300. Ftn de ia02 n4 0 0: 4,0.0. "-' "4110-*-- b__n_-._._. ,-' ,-i ,, __- ,_l_.-a_ 1a 3 la_ _l_
4444 Ve4rl 2d.43 4I.ll. 1.a, squn F.p 4. 4,24 H 404434024 In-0 on d,-t b 642, ,, ,60.444 e4,r,,-,. I. 4942OF4 44. 4, (-%I IA(4 A. I .ANCA. 44A-
H-4159-93-43 40r44 3"en [ Habana. de lunes3.24-4en2e4." 112 JARDINEROS I'f444 74 4 4F4 4 i;-12 4 ra, l: r 4 .,,24r,2 24odis24 00 ,sormal'
40, DAJO .. 40.. 44ono ,-43 24 4.. 44.4.2... 40.31.044..b- -..r .. ... .. . 2 2.. 3.. 4. .. 3
B l" 40 2. dos4442 4 ,4.44JIB3 C. 4 02 4 214 'll4 34 439443 929 I 'D2 N I 19 22 1 1142 211A "122 H-4341-123-12
4 2n4 I mero 44 .-32 4.. 4 2to4. q0 2I2 02p2 i4 2 4r t o.4a4 n =, p02 e 44 n 44 ) 44424332 3 "4t ] 4 0 .43 43, 2,4 -34443 ,3 __ __ 1 -- _
fve en: leaf 6|iet o 01,(Ciuag tey Buen le,.,I Xl do or.pce... e3 dr,,,." s r ll, III. AL-TA COSTI ILA. COUTA,
H-2=43-13 SE -S 0 It . 4... I I A N 4, 6- 43d E. .2dit.2M4 rO4 o3 t 30 44443r 34.c5390.4, 4 -r 11,,-1C.,-,,0 4444443.4-34422424o4 lo4 .
A de4.Ie.. .0.. ..... t. %..13 4 *,.\4 4 34 4 _24 -
S--, b 99 M SOLICITUD DE ALQUILERES 114 AGENTES VENDEDORES .... d3 ....... .-.... 4,.43T.7 __7_2_ ,,. 2Tnn" '4'04
444rc4ado4, 4o- OFRIZCO RIZGAL}A-44 iA ALQI*ILFR qr4 444r424"0r4 i A 4l I (l 0IO R M JO4N4 PAR4 02 . i r.
l42d4.424. 44044 bio. do> 0.. 4. 34.e c. r, 2., S.i,..o VENDEDOR A- COMISION.. -..d. ie --...'.. .... ... n -.7. 4 ... ..... 43..... 434...... 4434 d.. tr. -
P'r4 lnfo4 :S u rezo. 44440 4r4344id444,St. Hernandez.i S. 4.0eo4lt4'3,42dedo32 q-, 344t4e3244 3mr 44el4 4. Tr r-3 5994 I 4 l 44.4r-.448 12 40r e,: 4440 h.rdil32 44 64. -
H-93334-402 X-3M7. Hor4. i.bor0bl24, 1-3871-9-01 |, 44. W.4 4q- l4r.34 It 4to4p4t 4 r t-- -- ---- .-- 4n .344l Jo 30 2' H.444-123-4
IDS r 80O11('rA CANA 0 APARTAMENT()Il ns te il'cori l, -dr- ani'h101 rell, 1.1 o d f { 4E! -- F
o mp eo, rin W ..3:.rurt e, rude. o.-a r .o nab, Kn ar,,4 ,,A1,i
a 4r d d. 4-. 0. 424-44- 444449etn 4234.44442444 iy, 4,l ,,t. r ..... 4"-,,,2,, IaI 124 LAVANDERAS.LAVANDEROS

sr nreri d o n sIn s e r L m r o pe tMe c ocmI I e -T- I-- S .. .. ; f . .. .. .. .. .... _d.__ .
H-40140--1dl S0 ane^'adnr "1 ^^,*.0d""r ; eh.'c';;x EtOLItCITAN VENlElORES+ I'ARAI.A 1^ HIP;N t'nlADO, hiR ) n'.rA. H.AN \t I)t P .,OFERES _______
r A-41. Para Ho.bres: A-0411 34.324 '4.I'"-'I' n; 4 '034",443 4,4443.4 43 444 ,.444f,, 26!^ 43 43- 3 '.4. .':0' "447-a S.lto ni, p r h u~lqlp e r~m puto.e flbn8,I-. y t <".Ot,;.tt'TANA^ ,^ ^,ENT JnV ^UtL~|on' + a rt;ln, t+ san mh tl'rn tJ^ ,^ -^^ i-TTTni drAn>-3 M-t-.-- -


M.r v oned< M i- in e @t"' is i eun \rn l'r ie Des* '" ^ .l.4'h" tsrf" '^ ^ ^ P^ 'ate .STT H T .- .... -- n r" o *"*""' sin.7.l l5- meAt..
404-d, 3 CR2AD.S .n CRA 4m''2.tne J e 2, n(.'-"" "-''t ,t 944I 42044.444 2. 9 4n_4
od-434a440044. ---N o -1ra141" .l43nni 4.I,, (.4a.4o 44444444444244 4427 .9.24- .3. 0 Nl.I 4l 11 0 4211--
34" 044. .81. 2 4 244 4 -43 42', -4024'' 4- 2~ 32 '' 3424il 4tt 22k de 4 3 1 .. e .. 4a 4...4o.. 434,r' 44 .. .. d 3 .3 4. 3 .4-4... 4.3 4.... 4 44r: i 4r34482 25t
433424224.- ;4 d3432 2 Y.3n4 2443 3443432 .4, -P 4rSIt 4044212-4 314r9 .'34 4 0 424347 424-33

4443n44-44 I43 "00.44 33 A .3I444 A :424A-. 4 ...............1- ......4t3242'4.--33 ----- -- H-3Ma-H-
.. Z ... .... ............ ....... .... .. o ....li .1 3E .... .. ........ ...........M.......I A J .....I.. .. l S.A...... ..M. ......... .H... ..
ATN995I N p,. c(-r 41 c........ et ,rcnc ,. ce, -1- ....... > ..... ate"t. le. ,,Xd,- -.r u,,hS-.I-,(1,,-

CALLI~~~~.+~n' A .4 1 N. [fIrdo a_____ -0 H 5 -0 rn e esr l xJlir 1 .d 1 p r r uli l r n .~ ^ \r. .1' ,r', edrl u choS ler C o.' et^ i cl
M-447 I2-8- r1 Col e 4o v ni retio 100d o 30 h- 1 -3l.b3'llraan ly 1bg.N t0nK l 1XO .1. ..... 13-E-|I It all'It''% I I"as ... net's Is -1 calls AuaOhis
4 2.. N- 4444310 ,.3 4R3 3A OF-411STA IR.-4O 42344A. n-3- --... y 43242. ... 4,, ,,. 44 ....344446 OM~0 4 20 9:. 1C HOER E.
ttE OII~~lTA I'N& RIgNA TAN I.N1IN it -4 9 *1 -31 -0 3 Hq
4 .. 24. I42. u,4333 444 4.24-3342,rd 4344.3.2.3454 hotel"43434. ,3 344 '..- 4445.4.42244404444lie24

AAR O -tlpars Padr s I ombr e nA b 334, 20.44T A .TE, A E-4P.,".E4. 4 .1!:-2. -E r '34-43, 4232 .44.ARA.Fi4-
fr ei ei G a 0 nre 2 4- y 3 opr 'lt 443447444444re 44 04, t, d 42n a.44hd4d44 l 944.44an l40404 2' 44II 4.3 444442(4342E 44 4 0442O4202PA-


daty o I n,'- Cn"914-11,11.1,ttel'e:rtaydSo., N'rlo'1 i d, 5 I raddd,,pI I ...... .e0.rA, eIn
,0, tfrmqun: tI- 1NI --AN t }-t.2 I 3 il l Ia I 4tln l" 42,ett 11 3 ,I 12 ';.5-44 10-2!-t
bt4 4444 443444 4eer2 r 3 e443,.446, 44.44 ... 44l. 43.23444440 44 es tedix.c m.0n4 In 4404040 ,tiros.3. 43 .,0. 43444,34p. 4-.-- 3 l,\ 44ttr \s}enp sue4-4do -Sl
340443443 L.A MATANCERA":A-7740 40.4242.V444A 0-422L4,.4AL.o~jo~, ~ --' ~ 4 44 2273


s v -o n ra u sr. f~o u lerd pa3 t. H- a b9 a0 y-"3'r l A 6 I, Lban A. It R4I t-L S IO( 'l t.'ll ut) T E R tliE O O RE
eL4Ai-dend0res I-.001 0444443234333241424222323 T1J4,3 4434343 2 -454t,444 2 42-3- -

' rrp4.4 r h, S ol 40 n t rt2 v e4 tdo3v4t I3tr 11),r23,9 n 1 .1" 44 49 4! 44 3 44:344-11A4122_a____ _l _rt_ tn_ T- --

1503. R T 1 0 CRIADAS -.CRIADOS 4 f64424229I 3h,u 43l433u,\3 bull". rim. deldeia d.Re -2-"0-2' 0 33332 3 l043 -'43334 4 t--- 4 .- 4 43444243 443433332 4-40-24-O34
SW SOL ______C _____ ____ 432444 KN24344oI32.--4244r. j.34,2 01047 Y4 -34 342 11. 93444, 00444444. 4-32M4
PARTOS 40P0.2425444 44444 con4444444 r893324403444 ENT_____________SE_-- __K_____- 44.3025A 440.42
44444 ,I. 0 No 44,06,nc 1y1, ~..A, p.. 4242 .444 2.444rt-4424.....33..4At, 424 46,4,,4d~.I~ .,4,IN.3,432 ,,I-.,4444 4 I 4444394 44042024203044-
CALLS 4 No.. V.4.4.. H-404"05-103-142 I '434 4 .4494 24443 4.4 4 3 4 33 342232423.44. 34 . A3o.. e ~.4,44344432 433n24442.n
00. 4414444244 02A RIA A D. __________1____ it________- 44 43u 342 4,444,4, 4 4344.434 41 .0. ,..11.444"2',4
443434444244,4-8..44204u44, .1 TO444334, 344444444234412,,32134
H-2009012 q...,A .-r n s ne. ess.NO ICT443414440MC RX AIt442 33.3,44 4R2W o .4333PATIUL R
04,4 4is4442 44 I.4333,2 2- Info-


2.3 34. 4 .44,-2464,22A4do 2 4. 0,0~rn.. 44.4. -44 2.4. ST.,,=2let444-44448 404.44 444__3. 3444 4 4To2 0-44 -4-
44444 094244 1 4844449242- 23342,443233344442 VAN". I24, 4 t-3404 !2.42444444-4,14 2241 449


L ....................................


-t-


-F,


W


- fl


LV


de R dic Centro Y Hotel Nacional min I


Ifi


o, 4c" "- -- .1 - .... i-


.tt


-i-


-r3.1


-r


-r


Ir


caladus. cocina ras. ettarto erin 1 "' --ore ,P,, -qwn a -rince- m boal; 4.0.1


MARZO12 D 1949 DIARI0 DE LA MARINA EJEMPLAR: 5 CENTAVOS
MAZ E1949 -.A


Conmf moranf el martin Ia
Serin revisados cuidadosamentei Entregaran mafiana los re os Protesta de los Mangosmtde
1 ~~- I G pre.. ^id BBH T- j ^ A^K lT ^t in nu Baragili con various actog
los precios de-todas las medicinas A Eela exposicion de R. Boyeros Bar con ,riosaem.
_en.Con motive de conmemorarsea].
"" proximo martes dia I5 a protests
*Elono; de Baragufi, tendrA lug'ar ante La
hin ._ao.,,ahav C rJales en el rlt

professional, commercial e industrial. dice el MNinisio de se entregarln os premos a los triuntadoresa ico de su nbr un ao de recordacin
Comercio. Piden 'e superman los conlitroles en lot 'iveres SU PE caballo arabe le fui regalado al Presidente Dr: Carlos Prio al Ti in d roneenel cual pro.
nunca im s nla alebras destlna -
des ersrudiade:1e Gobierno, re- "
Ca on mot -o ode -ac'U or -no cam. .rt qu, --enir -.r l de -re org i.r y di rle Con el programs confeccionado pa.- nea de razas porcni s. el mayor ui no' em igrados revolucionarinp y
e rculado a r, edi' a cir, r I, 'e -r .i d O i oear ,o ns egr e ca osra hoy. ea noche finali ran p rctcl- muladOr de irofeos fut el a e! or Eu- dirigen tes de diversas asociaciones
ero d oadnar o lcor,-, .1, e Cc.enp e e ne aos camente lat labores en Ia Exposlcihn genio Rodriguez Cartas. que _gand adheridas a -este homenaje.
Comerclo. dooGcr Jose R Ar orEi. ', Cst n-o inlai. quc, Olene a su car. Naclonal Ganadera de 1949 que con el de las raes Poland Chine; HaP- El program que doclartaa los p. i' cdl5Lsaq del d.ep~r- F_, Ia !is cubzaJorie e: enidades M A R T Ietraordinario exIIo ha vendn ofre- hire y Chester White; FranniscoitkM to es como sigue:
taento queOlee n roela.' ,. Im ,a Fr comdo iat nr b-,rsatet L c lose durane Eptoda ea emaoa pnor mez gan6 el trofeb en a raea o Du- g a
--b ma irinao nia eende-ios--prpecit-.len-a. dI. Mi ia terio de Agricultura en el roc Jorse, hembra; y en el macho, 2 p. m. Montar guardia ante @I inn-
ade meiie ie e nls -p.c,- ,.A i c [ra r c,d.r,1,',h alarao&ho y In- aoryque oe e Exposltcires de Rancho S. Uhlin., numento a1 general Maceo., voters.
da-uoo El camped n o vin, in gan un aol- n. em grades., descendienten de h.
tren dentrotde is norm;n de' ,.. RHC-Ca.derna Az, iIel ld df MaFn domngo a lii nnsueero de ,onto uncIacanteo- E hortadoeao exploradoiea nacionalet y"
or A RAndeu.; oMaha=.n domlngo a lejenueve de ma lde Constantino Junco- Ia camped ....ac16n Na-io-al de Carteros.
proteaipnal. commercial e .cid..... ,n.,r...i.. ddocor'o R Andrea.. .. r 13 nohe. ndr luar la entrega de na un animal de Salvador 'Alvarez; ^A i'"cbanderalde la patrta a lo.
agre!gandoioue si revisara cudd.:.-a Or.' Nucsira Drflacit.n rB premos. a los triunfaoren. o utando el campen caprino le corresponIi6 a a besa o mamtia e
mente lopracis y delmO it.c...e..e... lL......Oi d.ol.o. PiP.det y p aiopi- ......Ad ca \6 mpirnd' Aso ciaion n Nactolordes deloscaiesamres
t a0 ia i. atodo- --ue horerenoni aacargo'el e p timo dne ejempar Xe Ia A i riles mam
ts de tnondorprdutodtque 'n. n-, ,n. r..periipecva u, i e.trnocas- doe ... dei nor Presdonte de la Ropubiray del nal do capricultoren y uaa n O ca lompeal ptaeo de l xp orador oNa
tr_______________________ ____ 1_ rAi\inirod eAnditacie ora ifl I citoreosan yrtn-s-1io a e mando del comandanie
Ire en l m ercado y no se a, :t C C e a v apeira a d rdVd l i ) ni tr d o.e glom utlcelltAoeorL .. -A r.a
lasa Fccd .... a r,-;r u .\ T p a -- e a r r,% e -i:- l qe P tzaa Lopez.- Durante to ore la, tri.E meI r me stio de caprino to i e ro it o'se. a l. .
*E x p re sd ,A de m h s e L d o c .cna-, d e u d Jc l.dA ,ini L [ e tf tm o a lec lot _, . . . .- \el p u b Alc o p o d rO t lisa r ia E btl n o, II an d ulsn e em p la r d e l seo r A. M d n- i pp a ros d e v o la d o reln .
que hanr cumplir las di;vc,c, on_ e.rerarca! E -bozara segur, nemro,' tl oreme- la. insta lacon-e iniao I- Adez o. o ula pa.x- A m de.43 raza .de sft-
orgonteno *cro dexi len Ia 1 0 do- --d--, roomer. I?50 Yt ^oronemento, f ipstaloci do de isEx y0, Jes. -.St p. l e a tictoot dlanct s mit- -
vigentes, 1 qupexilen da I ca liucodm rrd,-,corncer, Ion ,pla arcIAeanro hoiU. en Iola que se eahiben lo Ayer'termmnaror las coripetencoa Ie into otar en Malecn esqu-
recTofical de've il aoeta al orbico r ,,r Ia na ctin Vata ev tar que Ia .1, a, env. s. do toda esp c..a.....d fat. cit, opA d arenereradoe coat. .dad pro-... a .. ,menae tant eel m onu
acu tia la lcno en Ia t I re d e rtoIdasl coet canalalos de pure raz ejem- tizas, en xro ucci6rs de leche Yr pro- 5.0 pi. i. Homefla anteo Mimn o
ronsltimo. cipomlhle m edin do. c -~rga t e ar, naj I~ prre,, p^or a Presitente dl OX- l l Crn outento del general niortin Macon
-:onnsTgnad eris cool de-creto239oc- c( 4Ialr -1 M N pi toeaecarcinroa Road.t Lao dueeia n go- ss, d gr a d traiaes, pnr tat norgaficaclofes al
.-cons~~d~~eneldec- eic-o3e-d ... sotoa' ......... as e indu.....al Lam- Sul az de ganado 'heridlas a dicho actor yhonoe .... ,-
re ffltimo, come media di c:,n. i"" t en permancceran aoiertas at p&- Per Ia trade se efectuaron las su-
Io unr caciludcl dprc ainto dee ro. btn Om oae a noor C on Pri- So. 1r tacs p las Fuercas Armadas de Ia
dot ptd ltrioi;to ,,I,-I enn o net. ml- p0- Pnr....
par garant6 deq Di corn tintd -i Co. plne ld-a do eemplaes inscriptot, at- Repdiica
ucto enn lltOnd el terriotori a 1 nalOxl o mera do e las, a 0 min, hermoso ltuando de martltlero el sen cr Carlos
par& garantia de corlor aldontoni-, rp,:,. jemplares de iabtid culeura nacionAl. Zayas. Jr., que pregonaba Inscuali- flatJio Ana sor G
un TdArig., lr que p ocho media de Ia t oche dade de los animates ofrq ido t hocr Julo A do to sefiora Gor
tut oathhacer! uscompras e-. eC hy ca r a Ia-ee e e e h% cinie iclbaoel sri ultrmoaenta y los ancestros ucpguraban Agui-ra de" Pascual per el preci d
so doe incumplimiento. r.rmculiar Ia aDI.pisgama do compotenria hlpicas, en ins pedragees. Mo as OpraCin- 0.; el potro de 9 meses, criilo
eorreospiondiealte la Duntirecdl n do, I yqe do i cabat lo re ceterr eia uoimo y enta lo ins- acatros. Un rguc abanpi c o.to da Paso pe r cin pi Hereidra
I- cnpectinGdose ioe eoonts coo un con- ooOslt semresa- eqolno Disec, caba- de it*--, rr.1 ,d.i r Fun eoa
niaterlo de Comercio parA rciarci ", curso de alics ptar 4 anraa, a i-y l ti criolto do 5 aies de a prop edad cni $21"., .t
Sprocedimieno crres pond ..cr. r i. i evo cond i- d, -- ,s .... o .or Il
'Ira atsinfracinre- IU I o~ e e~.s~i~ otnair t 'd o emfo ririqot d a~ inhrDqcHreapo
t"_tna enmisicn dra oe inlr cc. treit.ntic compotencia lore de altos, quirI el doctor Rolando Morales ero inloente ganadienro oe Venueo, to-
Una comti si 6n deu ag Fedaciic, an c.en la que toniara . parte nuestros me- $ I,900; Ia yegua criolta de peso de 50 mo otros friadores de ta Florida. Co-
a.isdlsilnis isogcanintedoprre.i' do A lot.se netes uyamazonaa nairecicndo- moes dor dode a qiridao por $e de-l ombia.oPansamd, ett. eston teceando
ini seasn'tra- ctna nmpitencTla pira no n- i ud R oS ers $1,200 deot q1ueaelnes d oesaliotons emeitales
-"as es"de rr qne !icIo d o d p Pol
a Re',opabic eIa. proseln A rer Ml; o .reunir Coni5vclno io nditintosp aders. on' ro Soaun o-i.para liev arlos a su pals: entire lam
CF. L ........ Corrwi ti.. 11 Eecivulio. Eshima dlepal ltimin., tendril lugar Ia entrega de opa de los Guasimales do Ia ra-i ofertas do .ompra. figure Ia del grand
t6 l mulsito do ComI rt i doctor I cd a I f tr-bfeo Alcalde icolp.sCat Cebu, adyttqueido or e seior Jesicatumpen Cb, dectarado e1 fleor
at f llL r */lsr dr^^ CoV l rmerl.toet Aci Nimco dl proram mi cabalclsd urapr utvraculie on eCmge~
Jos I. Andreu, para gestlonar, cur i. hays convocadoparTodos prfieren lanaazona o jinetoe que mayor niu- Azqueta pr $1,500; a parenjda o meltalia nimal do razao do care de t oe-
pliendo acuerdo del reciente Ci.i. m- ._.. ___ _.- nero de ountos haya obtenido en la do meetizos Jersey oaqurido pocoN o Hunct Spiritus Y Ia
d d I I IMi U I H ^ t f jc ado po o ~ ee el MlnB nc uale i mes tiz ~os Jer ey ad ucin p msiclol-"a na 'e nIs r esclm ad d alu n>
eso de DeallasD cc lebrado ne C i- Co el Prosidente de Ie Repb1 e-i S U idistintas iompetencias de salts. a dloalde1949 propladel
-magiy, I I upreili d ltodos- Insnot ca on teiteu ierote las primeas ho -egas n alal a be at che Vega p00 Lu sa do 500; c coopai ianadecr El Palmar, par
ennirotes y regllacinnes do pro rcto co do eia madriiada el secretario SUPERFINO "MART I" Presldente equino do raza Palomino "Doblen" do aoltal nu ropictarl pide o


_,--;-- --- 'A ~Wef/~f iI* -llA-- ---']" === O-N hllil en\ '-c a l se* o 'rJde~ de t lf ~1AI F ''"''*fdn u
t~i~z o IFprro-td -.i- ndr0aaENNIA A -Dur--nt""l~atsat lhiptcn nicecido 3, aim ao-scndad-adqucirilo o lto inr o5.0
Juego d a ofera y In d manda. fifio, y oel senr'Euseb\o Mujn I, lidet en homenaj1 at se'or Pretidnte do l
El minIsItro deo Coe. io le ditn de a Comlsion Ob rea del PRC, y -l 0qIa Repiblica,o ..l.n tugar Ia entreRgabic
qu estudiari Ia petiel6n para deter- trialaoi ....bre el vlejo proyecto ti t.. p- .. do ouoan magnitao caba i a t
minar t eso possible acceder a ella elroniuficar, er sa' trisma organizacl6nid, or Prsidene do l a Rep atbIia, o-r u a
*enycy numnitro sea tuficic la- 's~ic~ire de Holwodprn I^^^^elesa^Y1"Caa" GsaoSoonn fd-r-l~rn at c i lnnir~ ndadd qos c pa cra unteas b
cu nto- lo s producio queo o oesca -a -los i rabajattrs. . en s equio de nutstro estimadoa icomnifpap -
seen y cuyo sum'nistro sea sufrcien- Terminadan"a entrevisla el senior fiero Edebrio P.rcz Rublo._direo_
-te-p8r--toodor-Is--ernanda-tra-ni orxd-.Ctttzftn ,j .1ty ,- in oi b iroRi--- iontnca
reoluen demln 'alstro de nCo teaol L. n o.o cit Ia^et o nonenrrN IeLoiS" l e ust t ia de M i D eniDV es d a u r -e--e
cvdtonrdo Co. taio adosA pr el Presntl- Caribe", at doctor Carios Prio So.-- v rcr
merelo, doctor ,cost R. Andreu, to. dente a lne ronfereania, enll T. ye carries, que de ese mode se con ler-
m6 posesl6n de I Direci6n de Co. sle planted Il netesidad de queoa o t e n ei nuevo propietaro de "o Call-
mercio en comnsij6n, el doctor Sixto dirigentes obreros hicleran el mayor fa", uno de los mens hericosos ejem-
Aqno quien usttuyer al doctor esfuerzo osible parsa iunidad dii lares exhibidos en la Exposlci6n. La planta, que se instalaria en Placetas, costaria sore
Juan oiguez Arngp, qu ha pa- proletaria. blea del Consejo Nacional do a CTCrencia, a to que dste repoidid que greso de todos los trabaJadores y docor Pr Socas, qu es tam i

n riue Aiag uohi p y n la mcijor Pro Sonnc onri qun es tm- ^B \Bh i B
nado en comlsidn a otrr departamen- Afiadi6 el Secretarind ci a CTC clueparin hy, scbado. Yo, par ml part, no le era possible saiislater lI de- tengan en el mismo representaci6nd En un gran aficionado al sport equi- dos milloney y medio de pesos. Se necesitarfan diez mi
to, El doctor Aqtilno continuarm des. habia estado enfermo durante algu-|me maestro eontrorio a aI asamblea manda, legitima totlon ios obreros. no al expresar en agradenimienlo <caballeros. dando trabajo a mis do cien mil labradores
empetando, a Ia veo, Ia Direcoihn de nos dins, y que mlentras se entconIanque considero Regal. No alsistirda Cotiho afiadid No me ImCrtiORo qu Dijo el secretary do Ia CTC que senior Perez Rubio, le ofret6 cum-
a Inspecein General. traba recluido, nadioe leoonsultd res-CllRa Y a8l Iane puesto on conoci-i alreunidnn se vurifique, ya que se.- hoy so pondri en contact con los plir cabalmente sus deseoson, e h el sen-
Entre tom propdltos que ileva ol peeot a Ia convocntoria heeha per rhloionto del Jete del Eslado. oh lie gah. Continuare huchando or lideres a fin de olue so pcncede a Is Ldo de p, r at tod aastenci Qto rcia Inoraritv y Presidente do Ia Repoublica lo noe-
nilu i .- A pare acord ao rJ senor resdente solicit0 o Mu-Ia unidad y convna re al Ecuti vocotr del Congreso dentro d-e aesjempar. A o Debasa. po ecientetsaas iores re-. set Yt YJ
slea do director do Comoerio, oe on' Is cr'ohrotuin.do ho anunciada asaor lal In suopensicn de Ia junta do refo- doe Ia CTC parn que orgonine on Cnn-. 48 heoroo aa fuerzas vivan do Piatast en ha pro- Ruin. roprosentativos do taemprota
se~edrco eCmri,)tSIraieucnoIcnoaaEstampas hipics "d lsFrcaarr ce es UnidolsI pro-C'uba,
Gino de lot nujieros mit vustosos vincio de Las Villas, estuvieron elld los Fcrrotarritos sidos 0 a
ntereosartes el program i consoti- Palacio con Ia intenciin de ver al tse- uienes trataron con el doctor Carlos
..... pas hipleas"-quo-igualsentoi-.pre-- A los percodistas dijeron los sefio- efurreta dicha empress y sabre eo
tuy6 Ia presentacidn de Ins "Estam- Afi or rs d n e el B pll- r o rc "a situacon pr e -Atia n
peuado con grandes aplausos por in cot e-prosadosquno -i tf-n- e ric-n -pageo-,por-partoe-deh-stadod-san
enormo concurronnia quo anistip al Itoveinticinco rail obreros cubanos, adeudo que existe de dos millones y
--adto en h quoe dAIting uid os j7ven agrcolas e industriales, podrian ob- medio de pesos".
0 Ih yells sE>ioita. vistioendo cbn es toener trabajo en issa nMeva iT0iuntria oTerminada Ia entrevista lad referi-
o- ran dropidad re-st lte dci Stadao coinaedJera Ia dos sefio.re nada information los
prenontamon a Igianio Agransonte; e exencirn aratnctqi aiiaaasio niquin- noreportcs sobre tS visits at soef
las e rcod a p'oeahontas- ha belia carnagfe-aritie pIac itede Escocia..para es- de Estado, himitindose oh sefiar Mial
Prbellsarts Lola do Ii Cru; una mtipca tatg e e atlaser ...a iit do. a deir "q ..r. habla despedido del
YanamLotade iApCruz;onap oct; sae bteniedos o 6Is malva y ha ro- doctor Carlos Prio. son motivo do su
g mextr .... ;Napoi n Bonaparte;u lo,.no... als talsUnco"
conoeen et sonido. eseo en cowboy de Oklahoma; don Quojote y sob, aptos pa oh. ot..ate. de ..ues- pr6i ..... a los"EstadosUnldos.
00Isuninsprable Sancho Panza; Ia trots auacares. Pro Escuela del Hogar do Callaijey
Heina Vuctnri~ia do inglat....... s c- Poe su part el Weior I.orarity, que Un rpo de profcsoras y alumnan "
.... .....p... ...... .o.do...o..... ..v en iV citero, daelfeth "ue ha iris- do ea Escuiela dot Hogan do ii ciodad I
in del nucnittro d Aiit n tact i tc d do i~n ant coolants aire- do Camatuoy intentaorn Iierors
rea de novion vihencanos; Eugendl Y ddonlory mcdio deip- sefinor Prosidente de Ia Repoblitca, pa-
do MontJo; oo islet enanilos E e 0s5 y et'capital stncito per idsverso- rL de odl ohlicitar un sorteo exiraordi-
.................. ............ Hanna--Nieves sMteI e ] uacd .J e --- epaaoiea y -que nario det i lo otn raiacionnaLpara.'at.....
E==antdor rel= d l Fe y erultmo ~s eys C- m~r auneerorse br rIan as uno ,ue o p lare tel enet donatrfra-
------ na do Arco empufiando el Pend&d Inttdthamente que I Industria co- hc,-at ut nuovo i lantel 0e on terre-
Y -mc nnzro~irka icunclonr Sor e abriian Itsao 00 100parll ftocnadrm
.itasrs w e.lroldhI do Is n Fe; y ornultnio yo xReyes Csb- ae nseas mpar los tubaonsdoequ erin la choaente el seioor Joaquin Boves.
cia at 1. ooo tro hilton donFernrando y DotsIsabel.msbldo qtisleran inverttirsuc dinero" Informaron a los perindislas lax
so 'mneliscia h"ilohas' Las eompetenelies hilpicat Y,ielat6 que "se necesitarlan diez alumn,, profesoras qte "la Escueha
td"El primer, normero del program rols caballersas de tierrta par cultivar actual clelHog-ir de Camagiley ma tan
/ud utc acto de salos de ofatasia planta s yqe ell dicho culilvo se estrechs e unc6moda, quo en Ia mix-
"" ejecutado par los cadetle de ens83 6- ocupa r non nt o0 d' nitn m i ha na no coben Ias trescientast atumnait
gua, y en el que e lcSpitnnchezic bradorIes y sobre vointicinco l 0m00u ettlclcan em dicho plantel; y quo
otquera sakta ha s obtdot ulos for. obreros" elr odIfcio seslAeil o tair mal estad n
mados por sells cadetes con sus mot. Snobr los ooerrotrrieto nue retmerir so cay6 el teeho
citcletas y un ol ostlicun o; y cuatro Seo strntro lrnSta t tro a ric n el st'io do la cotin "
jeeps con s torslcupantes, situaldos err Nombranse Ians profesoras cque poen-
distlntos lugares de Is pista. siat hacker tal sohCtud las aseforltas
AooruAcud.. t 6oy ...entras ..o p ro,- Csr e ,til-,o rid.. L,,a Barr... 'oYCia-
parabao los obtialosparm las comn-s e n ra Flores. y hIs alumnus, hass seooritas
eteneias de saltos, uelo dacltor Jos6 de Gr ved soa lydde Rodriguez. Cartlst Concep-
a Tornrente, on "Baja" present un cion, Georgina Guerra y Site Gar-
num....de equitacctn de alto .... a 0 1 e
to 0 en radio[ cuela. odE ,1 selnsdar Codins ubit-rat
Un .ve.preparada Inpista,.sel ie-an e Els o.n..dor oriental Arm ndo Cod.-
%,a aesabo in competencia de seniors oIa Subirot esiuvo Fyernc 0Palacio
onl ho quo compilenon Rafael Poar- 1 oil 01obijolsdo enlrevist anne coo eh
tela montado 0e "Suboney". Puchuia senor Poresidite de oa RIepfiblica.
Hernandez one "Quince", Enrique Del-L A los perioddstas manintest6 que
]* to l | w oo d'" e s iun n uc o y em o c no ~an to nid l o em odn o nm e m ,ad o, err "B ab y R ala eh S an tos Jr. tra ta r ia co n el d octo r C a rlos P rio
M wo1 'menezen"Marquesa"; Chela Gutid ,sobre cuestiones polhticap aelaciona-
........... .. .poe s prnanldad esmolosaneas poe mu tolidad, "-rrez enn "Bije"; Sancramento d i Mari- m n dasron Ia region orlenlal.- pero de
""na Ien "Onux". Josti L. Meneses en Varies marines de'E. Unidos oanera preference, sobre Ia necesi-
Proyiyacodo egdnols Ianespacific*cioeles do Hollywood pa-a "Chatlln"; Gustavo Somoanoen '13a. realizaron actors impropios endadt de qu.se rrcrementen tas obras
yard", Rafael Portela eon '"GrMid en toda ha nrtn-vcia.
imparirleGmagnetsmo tt Deani", Leonor Arango en "Bolivar". a Iestatua de Marti. Detenidos Establece nuevo record
Con strir doe por lo ts t6 aiei os de I a RCA pare incorpora rle un L.or e Caiejas e n "Fig urcn". yd Jose ____o d I
.Men.....on "Truo'eno'. Poco doupoot do hap once do ia de vuelo tin avi6m DC-6
.fancOnnmiento 14promo. Resultarot triunfadores, enprimaer noche-soeregistri6 una grave alterade u- --
Luigar, Enrique Delgado 00l aby nidneriotrden on el Partlue C ent r 1
[ci astrooa y las est-ellas de Hoy-wood co~nocen el sonildo RCA. -a de. 's uaardensegundonhogangChelaeGuhdrrec ohnprotootar rcins de persona n ti e Miati v La Habana -i
roen "Bije"; nl tercer lugar Bafael la actitud do un gropo do marinno in iavr6n DC-6 'do Ins que hacin
tabo n todos Ins ties bela nsa m igic. i ue ncia .., y Portela enl"Grand Dreb "n":y 0e0 cuar- pertenecientcs n los dotaclones tdelvuclos diarlos entire Mi mi y La isHa-
sc ellos precisamente to$ quo aelaman "El Hollywood" cantomO.ino lugar Rafael Santos Jimnez, oil portaaviones y los lires barreminas de hana. pertenecienle a ha National Air-
io eto ooism"Marqqoauaeasa Msiywo" om.
"Marqoess".rlois Esttados Unidos de America, so ur- lnn e abloriv dma' pasadnosunonue-
m'Un astro entre los ai d El anto siguilen le, dedilcadr por Ins los aenpuerto, quienes bajo los e1ec- an record de vn-locdad. Salv isa dits-
caao mtes do Managu I al ljefedel di Or- ;ot di lat bebidon oalcoholicas quo tanciri a una vsloncdad de 3 .55 inlllat
0 Vea p admire "It Hollywood" hoy mismo en Ia erilda citon fe un hello y pengroso "tin0me- abian ln irido. treparntnia Ia estatua nor htrR en 44 nouirts y 41 segun-
rn ee e que se saltaron nbstinculos del A pstol de nunstra Indopendenrar dots.
tie s p roveedor..humanOn. .oa Morti, y vertficaron em ella ac- Fir recrnd torle' o establecidn an-
Hugnui6 a cmntnituorci acinuIoC1petcn- lo'01 enR-laorlos moun traIamoral. Iottntrrri'mlo porer ior-os do Ia musma
Contemple con aemocihn el prectoso estito de estsa better, de cialibre para saltosndeo obsticulosrte" osara iaiaerltore Ins dos ciudac, mii'
xon : ; deiitse con io tonidad impeabie. Tela do Ia ..:-- --..... ..... ...... ..- on I que partcliparon Josn L. Mene- Las personas que acudieron al-lu- 'fitr do 46 dmmduitis
'liam di nutes mmdci o n onmaice. Fonpcioabl. esio d o Is en l"Troeno'; Rafaei Hantos Ji- gar deltetho airocidas pot oh oscair-_________________
*11a d suvesmatcesdoora mat. unconsmietomdoco coo "Manqueso"; telenuonlcSo- cista 1100 ormaboan los mai riton nor- leIM.Caramds y at Embajacism do
'4a.:e.. o "Cifuentes'; Enrique Delgado leamericanr s, enfurecidas por cl acto Ios Estados Unidos en Cuba.
maot'p' edo-QnditogspyCoots;t5 game n aiosioton "Baby"; Rafael Porteha en "Si- cometido pero stops, comenzarona Entr los cintrios de personas qUe
4 bodass easiasthadas; 7 tubesha. inayendo el oenifscdor', mney". teniente Gonzalez Leomo err anzar ontra loo misrssra 'gncan- acudicron-i odicha unidad policiaca.
."S picidn"; Rafael Santos Jimc dnez tidad do botrllas y olrcis objitos. Olencontraban Ilnsestudiantes Justn
nalida de 4d 4 tnaos. He aquoieel rdio qcueusted hanhelado peseer- on "Pijea"' tenrente Balboa en '"Ho- Ungu=-, A.- ;C;,-,,I -,F. ,,3rioiinn tebdeIl a F. E. U.. y
$oam nt l K V cl r ic e a"'Garganta tie Or0. .'..".I. "". .......v r e ine S s l F re tamblen. i-,...... I r; I:,,d- J v I. '.i' ':,'v Suarez. director de In
r".endente San Pedro en Macedonia; autores ded alentado .F EU HABA". quienes
S"i.amente IaR ..-CA Victor .i.e..Ia"Gustavo-arSomoannoe 'F""Bayard"i a.e n e1.. ore sa Ins siguientes
in.fac Portela en "Grand Drean'; te- de hacer-nmcrosos O-,.- ,.. . ,. a htg-
.nlenle Gonzuilcz Lemnus en "Fraga- tanto parA amedrentia.- ,I.-.e ',,. enrergitor-eontei de
Ia"; Mirio Arasn n en "Bolivar"; Jor-i ados rutronos, clue sc v,- sr a ,- -t. ,,, i ]izado power miembros
ge Callejas'en "Fugurin". capldtn Pa- jarse conducir. como para cviar quo cthc ]a aMarilt do Guerra norteameri-
tjardo en "Habana: y tenlente Son ssenl el nua0e0o0o0 publico I ,c.... on iH estatua del Ap6stol Marli
7 Srtin'rn' o .teit nen naraSbte vIns F. aE V,' urtonlmo qoda cih efoe-
t Enoestaicom petenc quedaron err ,rara qururatsebon, pot"a castigarlot nor udo Ia ningterdad y el doeeodod de
pr.. imer lun10am el ctuenlene Soss, et n nafofnsa comeluida. tic nemttcrain tno puedo permitir Ia
.-J '} 55 ICilocuents on.. sgourdo logan, En 'i. Baj ...... toiu...a proloota puthr-/ .'....iu ncir arctosdeestoaunatrle-
ncun Detoarto on_ "Bhy e nstr u ~-v-la-nrrrramn;z ci'-mrroia-m- nirT---ms-n-ioo-nr-oo--o-ion--do- boehornoso---
P'tgaio' pl rondon~ lganonze gomu mornlo ai diree pueblo lograra tori- PY tic ilscuid"
en "ragta" y uaro lgar Jogeaeguor ru proplsito. Ia policci twn- "Aeti ci donlior darios Prio is len
Coleotas or- "Fgurin" I-dujo a iris doirnidino prirueramenle a atohridudet niimneontes 5' onte oh
Temrno arias has dos cotnpertrnusu l Sctrmrrt dei Turso rin, 5a 0i arrio Embaiactor cir los Esladios'Unridot en
hlpuot.ci e ocornstrn de AOrunultuna. u Ia Torccra Estalorlni 'lor~ds, ca-i otro-iisir polo. tormnuamton 00 nombro
ci'ror unphrn iotn Liren dedo pit o l manndo do ha misia. Pedrto [eo Ido eioliidtonudlrdo y del pueblo
I~~micr ~fndoo hian preenoni souenrade- Degao. l ioniernbe Aiimndonr Vol. riO Cuba. nusootra man eneccira y pi-
t'i'lol no a boa inirubros dot team dcl oios, redaciarotot las nhctuaciaote do In Iorilica proo ela. orpetando qse In
It'- I Lens'.nsaase ccci -a.mcss-rOdts.d iecopd ss oroaIs radebon do to erue- ticotrio disritrid0 non ta non ohis ,l lrislni so hagoetes-tde .aparaue-
Is do MnnsRuga, s a los Jioretes yo amea- ircrrido, Guunddie ouentorron. eoa l joib, l' a s ean dhtins ofci a tenr'sd a qubc -
nputiebe RCA. tan ocroi p ta e.le-ots dirt o~mc m rato iri ,.Iei,s quOm itons do ios dbotintos pucaderon, por di' la nliria Naonlorell-Jeoetr p'soMrt"
E~ ~ n ~ ~aoa .e~d p :r'cn u isaa'ebr-d~ C. '~ado eno ha Exposleidn Narunna
Promlam en Asrieufitra ,. s'''
,'ii Aii 0amor, uendse eerio 400. e rdo preinn (C ",7
i~nan heit rois Ia Ganadorse. -
O lndols prhiceupalea boo aigutionico'/
l~a '.u/J Itno nerarton Zirdmn goinoron oh tro- (1.
ieo del Mejer Gailo do ha Exposi-
an meoro Ga/lins coo una Brahora Ohla- ,I cisod'oi
ra is meJor poltonmcm Ottoln u jm e lo uol e @B
al~ do ha miems runs; gad el tro ii
durmln polt cn ejmior de~ ela to r"-iPy."u obmnd eilgn e.
~~onth Rock blsman.
De y n a e g nd s CA V C O El meaor pshun jot-err n, go aoe ,, Hyn lnovredd dod
en i~'ridocor Galbertn Coalnnga, o cao.yuo oiooyorapro _
Le~~~~~~~~~ohorn bba'near; dilomelor phLso, oolse r e ~oe
.dir la propledad dei seoior Joandior snddaI miam con
~doctor Juait Amnt; ci premio do 1a
CABA B A.L..5IPA} Al 1011T i)R I A 74 EL.EiTRi~At;,L0LM+IORT, A 1~ M. ,DIAT. C M"TNENDEZ OY"CIA. incyer; pteni in gan meor avscuiona
O'Use4Ily 400 -'id M SfmS ii tIc dea Oihro 1966 Tei, X.II Asslosid 416. Md er. 24 do Pohisro 0 -TiI XO-i 2n4.Rogha Mini l2.Teh. X0"1616-Ganuaobscoa Jiorsdo. apoteni del m edor Mavo nud ioo.ott,oi i ie[ Vrrtdi .oslo a


IIITEIIIIIORES: NIMAUAl I' LA$TA. 1. ,m C. M ALLA 465 y 417 TEL. M-56&1 y M-6651 or' Sati Urquiza. I ....
.....Yr Campeones perdnasr en vnea, Kniti -t I llU o ta i i t tIIi t H tiful it ll srs5 sn1A s iilil sifth
Entire Isn propearemins e rampeo "p

--Li. qu4 hablas con itu novio cubndo
estAn a solas?
--Do las cosas de ambos.
--Por ei*mplo?
--Mira, hermenita, ino seas curiosal
ivmos a dormir!


)RBE FILMS..SA.


i~r *

:1111


4-~4


La ho* w mbd... B 6pe


jQu4 grw pecado ha cofwtdo 6 ncantao-a Maru?


.~ jl
41jj


K a'~d ~ temhlan


LA


fA


7


srkel


~7 .-'~


b IW lkv... LTODOS LOS MODOLOS
ILUSTRAODOS PERTE-
N&EfN A NUESTRA
6XTGNSA COLECCION
DF CUBIEATOS Dc
PLATA STERLING PRP-
SENTADOS EN FINS
ISTUCi-lGS. DESOD 37
HASTA 155 PIGZAS
TAMVIEN N PIZZAS
SUILTAS


* a ** a -.. '4'>t


.4'


C 7141


En el teatro "Casablanca" de la ciudad de Cemangey so
antrffron los premios correspondientes a las Candidate que
ocuparon los primeros lugares en aquella provincia, n los a s&-
crutlnlos de febrero. La feotos captan distlntos momentoxs de Ila
i"'4'', H lucidaa c*remonla, cuando las Deleadax del concurso que en-
vlarA 6 mUchachas cubanas a Hollywood, entregaban loa vallo-
sos objetos a las ganadoras
Las candldatas, por orden de votacld6n, son: Rosarlo Rodrl-
guiez Vedo, Rebeca Valladares, Poll Duarte y Mirtha P. Vdzquet


J L Las CandIdatas
teatro "Casablanca
u blico alll present.


IhWe
asilstieron acompafadasi de sug padrinos aJ
de Camag-iey, slendo aclamnadas por el pu-


Una select concurrencla. empresarios. representacdones de la pren-
sa y otras actividades, etc., asistleron a sla brillantlsima Inauguracin
del Tetro '"Los Angeles", que eati en Santos SuAre, o sa en una be-
rriada progresita y nmuy poblada que lo necesitaba con urgendia. Sus
mil selmclentas localidades fueron ocupadas por el publico, que luego
se himo lenguas del contort, Ia perfect perspectilva y otros detalilei de
Ia nueva sala. cuye covtitruccl6n debe enorgullecer a los empresarlos
Oscar de Fretxas y Gervasio Toca. quienes han dotado de un teatro
modernlixmo a los vecinos de tan inmportante zona habanera.


LAi palabras de aperture ueron pronunciads par el senior Federico de Tbrres, professor de Is Es-
cuela Profesional de Perlodismo "Manuel Mirquez Sterling" Luea ae exhibi6. en "premiere". Ia pelf-
cuts Columbia, gentilmente cedida por esa compaftla "Sacrifilcio de mujer". insgpirada en Ia 6pera "Travia-
ro". y hubo utn magnifico actor de variedad y concierto par la notable cancloners Esther Borja, el pianis-
ta y compositor Orlando de la Rosa y I& Orquesta Ensuero. Tres aspectos del acontecimiento recoge flue-
ira Lnlornauw iTgrfitcs. que Amp oalrers el prnxima skbado,


ANTICIPO DE UNA GRAN PRODUCTION

Si FFuene O'Neill trajo a los r genial trgedina Ilev.da
liempos modeinos Is gioriostra-" ,
gedia de Fsquilo "La Orestlada-, a l C n con todos sus ho$ ores
hajo el Witulo de "Mourning Be-
ct mes Electra" el talento de Dud-
ley Nichols ilev, ,ist a i lapanta-
li coma gulonists. productor y dl-
rc tor a todo honor, a todo de-
i che Mientras Rosalind Russell.
Kirk Diougilass Nancy Coleman, Ih-
,'heel Redgra've Ratmond Massey.
Katina Paxinou y Leo Genn, entire
itrox se aen'argehan de -ompletar
ung interpreitci~n de primer or-
lie!'
den
Los ,'uatro irvistaq en Wrmer t~r-
rifo mei ionadoi ifguran en eata
s.ecena de F".Iirx*rs uns gran cre
ciln de RKO Radio pr'xlma a es-
Irenarse en I liHabana en loo tee
titis Trianin Plaia Alameda
M ,.trtilttltan c Ihifnta


Un gran tecrtro tiene Mliramar


El Reparto Miramar, en constant progreso" en incesante aU-
pwracldn, levantando, uno tras otro, estableclmienlos de Udoa
los giros, necesitaba un teatro. Es mAS, Is falta de un teatro
resultaba Inexplicable en una eona citadina de tanta Impor-
tancia y de tantas posibilidades Hasta que aurgit la emprexat
capaz de llenar ese vacto Y ya Miramar tiene su leatro el Tea-
tro Miramar.
Su inauguraci6n. gran accntecimiento social, pxpres6 el J4i-
bilo de un conglomerado que sabe apreciar y sabe agradecer PDe
ahl que tan excelenles perspectlvas ae ahran a la magnlfla ssala,
modernamente equlpada y perfectamente comfortable
El alcalde municipal de Marlanao, senior GonrtAlez Ortie, au-
plci6 lan primers funcltn. a beneficlo de la Aaoclacli'n de Pro-
iletarlos y Vecinos del Reparto Playa de Miramar Colin-
dantes.
El comitA1 palrocinador ofTevc nomhres d' indiscutiblr auto-
ridad y representacl6n.
Muchas fellcitaciones ha recibldo la "Miramar Thealre Cor
poiallon". que opera el nuevo loral. sobre cuya aperture ofrece-
r-mosi niulrlda Infornmacirn grAflca en el prixlmo numero.

PIARIO DE LA MARINA
K

* a'


JUEVES
'ROXIMC
j U E V E S
* H 0X I m c


O -M MUSIC EN EL COR
El rdaje de "Mi Cointerpretada en
El rodaje dp Ml co ^^^^
raz6n te gula" [legal- I
a 1 'nal. y del re STEINW A
fado que arrojaba dan
buena mue.stra las acti-
tude, de jubllo en Mer- El piano de los inmo
Ie Oberon, el pilanhsi
Rublnstein y el dire"
for Ormandy


Las grandes composiciones musicales adquieren su maxima
sublimidad cuando se interpretan en instruments de calidad
exclusive. Por esto el gran maestro Rubinstein selecciono el
Steinway para ofrecernos con su estilo unico los maravillosos
pasajes musicales de esa gran pelicula, toda espiritualidad,
quo se present con el nombre de 'Mi coraz6n te guia".
La Universal Music &CommercialCo., puede llamarse con
iusticia, la casa de los pianos, puesto que reune con character
Antes de besarla nla de exclusividad Io que pudieramos llamar la aristocracia deo
miraba. pra cerdlorar- do estos exquisitos instruments. Chickering, Gaveau,
se de que era ella
iy no la otra' Winter y Bentley. ademas el inimitable Steinway
-0 Visite nuestra exposicion y comprendera nuestro orgullo al
ofrocerle lo mas perfect, bello y elegant.


DIARIO DE LA MARINA


)


El farose planista
Arturo Rubinstein, un
predilecto del pdblico
babanero.


ImORAZON

N


En las notas del piano flotaban
los pensamnientos de ambos ... Ella:
"'Me quiere corn a su music-a..
Por eso debo dear que regrese a
quien se la inspirtS" El "Cathy es
Ila mujer que quiero. pero cuando
la beso se me parece a Mary"
(Ella, es Merle, Oberon El. Dana


;ICA EN EL CORAZON.....

interpretada en .', *. "i

STEINWAY "XwV

El piano de los inmortales


-ren su maxima
Pntos de calidad
in selecciono el
los marawilloso$
a spirituallyl cla,
:on tv guia
Je Iamarse con
ine con caracter
a anstocraca cde
Lenng, Gaveau,
inway o
lost-ro orgullo al


..,.


El moment de laI dramatic de-
clsldn ha lle|ado. y blen lo demue.-.
tra I actitud de Merle Oberon y
Dana Andrews En ctros thrmlnos,
Ethel Barrymore y tloagy Car-
michaeL


DIAIO 1)F I.A MARINA


4.i~
0--


El c~lebre Eugen Or
mnandy, tan a az&jado
Dos grande del ar- P"r el Pidblco habane
te, dos figures excelp- ro.
donales del mundo sin-
smic aportan a "MI
coraz6n tt gula" (Night
Song) no solamente
cum categorlas* elevadl-
inas, sino Ia gran eje- AM
cuci6n, nla incompara- "
ble ejecucid6n de que
hacen objeto el conder-
to de Leith Stevens,
con Ia Orquesta Filar-
m6Rlca Slnf6alca de
New York. Al piano, .
Arturo Rubtatel. En
eI -podium". K pa m
Ormandy.


8*rV
t 1


%J ,^ '^1 ~ ,t maC 7,AtV(4-.
1er gr.Wcool


Ae d^ e w


7^*


La riplda permanencia en nuestra ca-
pital de Gall Rusell y Guy Madison com-
prendI6 una visit a "Trench Doll".
Aqul vemos a loa doe famoaos ar-
tistas de la pantalla en el acreditado
ewtablecimiento, atendldos por los her-
manos Ha