Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:14646

Full Text* P p i I 4rn --I" ....


. .. .. .. ikR% -ICIOI C .A -I1 GRAFICJ! _D OlI. t . . . . . .. r +. A I, .... E3 I,% ,E 1 .. . .. . . .. .. . W, C. k k I+ .-, 1. 1. ,~ 1.. .. . . . .. IF+: ,.. ;


" M j Cino diec.i..ee -hcm .I ...l... . log
AI Intereses generales y permanenles ae 'Ia-
SW'COON- El -perlodica mks antiguo do naula cas-
---leIloana
'- Uneco-a rlodico en -America._casuple-
I ~ ~ ~ net ci i en / ....... ...gr....do. _


ILI 5 -L


NO CREE-LONDRES-Q-IE---
E TL -YIE-T-- O-DFIOQUE_-


~~uPOLITICA EXTERIOR
Pater-on, embaialdor singles en Moscu. describe el rdle~o de
.... -ooolo _cQnao_un ascenso. Recuirldase. ademis. el caraclerJe-
. .o... nfa~eV~mt.D~lnl .-c-L wath-
_SERIA ONTO EL OPTINIISMO1".- BIDAULT
-..irnple ca'mbio de.tiguraso. declara -Marcel Plaishant.- DisiniL
=Ce ]'^nt e no+de=la=-Prn sal^ute ~xh a a:-la-f& mula=- eplfad-aJ-d__._L-
Rdio ,Mosc6 la nolicia Quizas Mololov adquiera mas podei
L.Or).I. r-.rr. '.17 AP -Lr. ma. Pmternso nr1 ...r,, po. TICIL, Q..1'
CIE., JU. j( lo, alniatc ,:,c-' ruc -..X tudian iR I po+11L.1jll ILhk) ..n 'llel'mO..
J. C .. cjrrj__.n--- 11sler,a I- del Los uh l hll. -h -'-l'- Il+:
---K r.'p.;'_.r. ,iucid~r~en C~anT" a_q1.1' Iurmanikk co'nSlIlIlNr IU: ;C7 ia 0 1..
----r n-,'--r I .IL') IU lto r,-r--n3 ltregu-a-en 1w^ cambio; ->- prrvin,,iu,, i''ll ;- I 1
Ira fI ua u: -? Ir I CawI Iodn' leniaiw~a- de clar a .,.,,1 1.1
z. {l:. ,il qiue !ea el irci L6 ,on d, 11.,,s lhlIrinc
- -i.'.-n+,. in.I. del Pohlouru para enf a EAInuJ F UluiJ-uh aLIu._ A JLj-.!hI,
im., ,." p,. ir, ., i i i.r el r.L dro co.e M I |-_ N ,, ,,, ,, .,,,,.-... ...
"l.'1.'.. "'in i.'f lts.do' ft ir m uru 1r..O el 11 ""* "*l.t L
f,,mn, e' n w i olLt de Relo.',- 2 -- N.. e,,,,th: eJ .rxno, I,,h ,. ,
uoi,if '.II. I IL l fUy' "*"e "' .- 1--Vl.l nI,+I, ha,,, ,.+. r .in.., .. i,,
I ir.., rc. ',rl ,- ell ii, ehr iu nin r q 4 len u iclfltnt', 1. 1 ... I i ." J.
r-, l,'.,e h. ,,Ii rm ri i n p1 p, 11n,i l l c O, I-. .
"," 'ii- ,',., dr.I ri.,d -e ,. :,ic,ei., il p.,r+ q! r ,,Ol.'' ,ln L*" .. q,,m M ,:^]..l '. ,i /_ ',
Pr, i]'.' T, f in 7 ,--t i' ..r- ,li' .rr 'l rinrr --r. r- '_ i
^ I, Oi l ,.r .r '.1.^ 1^_th lr. f,le 1..i l -------^l -I -----..i
-' ........;.,!1. .... ...... ' ......... Promov:do. ,u ,, Grom'y'o
1 Plllrr',, P..." CIL
o ft,. r I -l '" ,, l


-r


4


-. I ml .-l-. .l n~ln ierlrA 111 IO'llh.
r ,.. .
s~~~~~ ~~ c .i.:el. ll~ l i,+p f',l.
A c 1+. -' +e .,. .rk. e,, av. ai pnr. .
Fiinln Ir, Lu P ll, : .rrn sr rcall-,c, uon
1.,:1 7,....,:lI .... I., hll.r gi l tl I erl a3
I ,a1 L u.,, , I~r~ S,3.lell
{ rl-, I1 ... I- r.. 4.. h.. + le n rl


P U r f & t R[ITtK%


. ... IL \N-H.AB.i\A DOlNJ:.1 I U. 0 ib MAKRIUO DF1:. I''*G-.,i L% \ |. IVW;x.ANM1. 5iAiKIIAM UiLL-jAK 1 ^ LLH llT. ".. .... U.T........ V<'L[lII 111 1. .',l. M'+. ",,


La-Reina-deli-Crarnavl-s. MajestadMaria Teresq-Tinicia e eiie LS',XE UI. L\ A
I f+++;6'al)hl(, tDEL RI'-EM '()lI)E IM)LOTM)Y

Eslpafa Lull


L- ym -ra c + 1 1 1 f rI, i,,,, I e r, .111 t ,r I r ., i i i vI,,!. . ,r ,,

___ ar~~1tlivh. r'Iiri, .-I __T_. I. J TU .-5-1-G, D -N - V -VI-TrT. T11- V-\


C ..... .


................,.,

1. -111 i--l, Lt 1, 1. -... ... 1. , i . . .
o I. i IlliI, It li -4i i -i -i I -- 11 1 -i i id.. ..-I". .. ..
/ al I- . I... ... .... .. .... . . ... . ... .
-- 1 i1 "ri fa- 1 .. 1,1 llr ri l N"''a 4 I U .. . "1, Iv ~ IL .L ' I ''i ] I . .
Iqr t.,r t -- ............. Ta.....I..I..A ri.d..-.p.it......... .. ...
I A U U A D S C 0 - "-G UR -A-N !C.....io ..t..0................... .. ," ro..... ..',
-- J -.-. 0. 0. 1i 1 1 , ... . i-, ,_11 iL , ,, ,.I.. .
I iLN E Z A N 0 C H A .1i...I ... I, .. ... )Ir. I -, -- --,h __I l~t, { I '__ 4I __ i, t "' '. ".

~~~~~~~~~~t r i n ... I.. I ..... I . ......... G ,d r ii la n e SIt{; I II( .'t[ + . . . '. .

1- A q ,, R .. .. ( Il.I. .;1. ..t C
i f .. . . ..r . ..n-i t i i -(-r.,. A "4-- A r i d i-h .-nhi i. , . ..I %., I. .ht n., r. .I T, _T_ --.-_ --_. 1_,- _7 -"_`. r '
I r A L ,ai I r v -. I-, R i n an de b I le a de I i il iF" U I t o m e, no v i v ien . I .... ;.. ...
In A I i:T a Ide [ lnlc6 l t N' bi s obre j i a p ntasd it n falc.. i, .... ,, op-itlenone soli b re colontas11,, .....A` ......I++, .. ,....
Il-i, to i d I v t co e I ..'n'
V I V I IX I' i A I-]1 kT A T i I'\ ll '-'he'A lutnad r.., en 1.- ,. ..... ....... IP...... ... .. I. .L. -' c c s~ ~ l "'. . ."....' . ..... .
-- ] %. . ... .. "dia ch 'P- rr r.ra___m_,,_..,.. l to.... i ........ lvpd' ........ ... .. .. .... ... "..... "... .....-
-~ ~ ~~~~ k l'. I L i 1 ii .n~ l i fn n I ,. r.. ,h ...In , n l ......l t +I'l A l+
l,+h0 & I ~i~,r I l, I . r ade be l uenade o vstFU os M li d i i i -- [~a il d t T r i I'I .- I a la I . .d e la t a r -V I l T p t l | t e : ; ,, r I i .. + . . h d . . .. m c z h l c tc q e t : + t ~ a = . I T + ) +' : I '
.. .. ... .oh "e x ~Id drs 11sul rrs a rtt idde -n ois edr es 1 1 P1 1"de h ce l. title 1s Esl, I... ;L. Il t ) l pe ik l's pI ni plo ( s de ('t'I Ill; 's '+r '+ 't '' .


r- \ .. a Is c 'l~ n it; -de l a- f. 1, erolnIto \). bh. SVIIIC tIr],,--T.-- H-- orA ill.. ..III
.. ..... .., r 1,. t1it1 I" ll' d1 ilF de p o sin efettoI de 1946 E i 111 ik leStol; ,i' o, t.i . .
i,. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;L; sI iii" i. .. i ii[i ll x r.o P*,'le aecto y ;.I |In (P nii%,e.-timria n 1 ,o1He d 1 ori i(iwO IRIH1 I|[llV-o n I p \lt+r11 p eNl (|[I1rmnsy ito de. "v.Itl 11, -
i . .. .+ , ,, ,. ~ r, ,i. .. .. l ed d e c r 11 '. ~ e n e e 'e A s in b e + d e M )D A I'~ a l n r h < r -l K ~ n o '+ tJ It,,, '~ a n i .,, ,i.lie, .. . .,.. ... ... s. .

i . .... I i, ,I . . .. Iii, I' itn I 'm r o r .ii 1n.1" n m i ir m [ z III i,,-,art ,,,..1.....i ...........P r]'
..~~! d y tilt conjun... . C.... .. iip II, .I- ,Ii. h rklrllll I 111;3 aI v % AweI i mp r I nih t I,, ',.-ir P.T I !il I I.
i I i i on. o- .1 M r un. ICn A I.. q e i\ .
... ..... .. .. . ... " .. .. ... .... . .. .. .Ii . .. .. .. ... d . ..;al I..... .......... .. ... .
r id i : I I I I Fi.i.,ll. i'O er o ,L r (lw h l't~ + iv i P I f o i ral... 1 in VU1.U L t 1. P .i ] 1.++ I d I_ X I+ .f +' +II '- : I" . .
.. .. .. I ,I h .,L. ..t. r.--'y111 n~ 1l (10 10l.h.l,. .1 | "-1 1 Lr.-' [] i e e + n + ,F + le P + ~ l .r III lh l .+ .' ,. ( lm '+
eLPt-i aro. P i i t t l


i" ',h ',. '',: :i ," 'Y I ',.. ,' ",' .. .. .Por JO SE 1. RIV ER 0 O. . ... .... ."r
Piirc T a,,t idad le, a N uevo esfjei ................ ....1- ........


-- G-r ,T c t |l-tu-ef I- m+, ,1.! -de-Re-
I ,.ione% Exier,ntcs (t FV ancli! qen hnif ii
el- nlt er~im,. .portnIlim1i.de ltepacln
e.i,- imr ft, ~lnga d v ne Z
nj: ......."":? '; e.-I'Yal ,(t AYV


Habia permanecid ,, 'n cgund.)
plano deide quc tuc rcl,%ad,:, dc
_su_ punLoQ--aena-ALi, iast-, nnd_.s.


FU NID R 1 I ii "1,, ...' .. ll.".-I
-. -, NI, -C e ..... -... ., + i
r,'aeir.nec Uil cl i ,, e % r- i l'.
.L. 'dcI IO ice trlrf.l" do 6;'r-,e r l..' .r.; r
irrv,-.t(, de 1. U r,,,,,,.. -.- ,ct, .c ,.,
p, r.(1.- el tbur l,'o .lur .-it', -r i' ,1"i
rf 'lba el n ue-., 1 ,l '.,] ,. .
fd~d rab,a .P ll-i+~ l . .i'
n ,el/u ni- l. ,,.. i'1 lct ,, 11 ,


riii i ... c .M iif -,iii Iriu .llllal i- 11 ; uc;-
el IK1..1 11, W oo .3%o :. [I n I.
r, l or ti l i l pll.,rl
[ . IIIIIf ia c r. I ] r l ," In, .',ll~iljnrir ncr y a incritc
rl:l" r,-,n Of)11tt.r6 I-,J al hacl CLIC
I -.T l,10l11, h ,',a l .i.lall-l1do plfiefO.r~r.I i i. n fir.- m rl e u h nel P lhl.i'1': Vfle*
orlil ;:obrt-Toadf rl~ir nn- 1hav- 1" i-
% cs ,% Adcme:% de._ 3.LlgfdCC.'ClO __SCI',LL
I.'inrl qte en-1,. la; U nUMA Cel~allml :rm_
F-ndijpiH-lr, i-la noi. hhl de.,irlarnle !iil
f .'r f .-f.t .- lnrl E:.'i -L, n.lhl rinr po
I.Im_. rle r111ic nn tin-.- n, ll m os pain
fl,r J,.- p,~' rnnldjjl:h~lF y In%. Calml.
uIo~hl.-" i,i pi~eien conivii r pae/fna.
, IhIthAn dc gluerra y" 1no te pax
t'lel,-r Fi'vrmiI: i1111 Grnn Breva-
I' A'h'l,l-l,h- Al,,.h l" v .'h lalleg
rl l,. I i., la 1. 1 -11 ,,4 lll llr .
r%l,, .n mcl "i-F qir -e flebP Al),:,va.,%e
i. I.-.. elrm C;.- L,',, UP-.,,-, O1. 511, ll-%'..


F, Ile~ aO aeOC i p. :1 i i ....
h.e., U n I d., I;, p..n1, ,i ', .1
Comn delecr ri in,.., r., i ;N -,i,,.


cller. Unlr \., "*~ r.. i,'n(,,,- P .-.p i 1. r ,
Ile; riica ci.- NonM d Cor f". k..H
.I1 pn, e ,n la 1 , 1 -1 ,
-ta~ nigia,% ell LI C foncc ,,1p fi .nl 1, (iI
v H lello ad ,th. ,nz~r .i d '.h
ci,n.n E ci nuCll' llce i h .,p .. -

-ll-loclo qu~e Vt, r,,n-V-) I.h ... O,,rtil r,,
su1, prlllel i jn .-.f-ric l ;c.r_iln .'.A -rp-.r
el niif.+.o canul. hr c-iht.. p r wl~e~t
ll1cim eion ishri ci m [e 'l l %-adli, lo-e,,
,6r, 1de- le "RepL[bl,:R PrP,'pl,.1 ['0
MOEMrIadl ti1Norte de Corer,". v .... i
W~e que dan h'n-r ks u.'...n. ,
tedno del nolle
Grnm+,kn hwralr'n e,,,.'.., I,1,-..if
er, e.,e beln .A -i~jr A, 0111, 1 ,lL,.111 '.. I
v n-iiegundo phlanO e L -h'- +.
P-.dn rele.tmdo Ile l . .. i nt. I L..
(',.Idf, realmlreln h,.i.c. r
Nn E i fq +Iq]


MI_ (. 1 mi. 1..+ % L IC O. f4l 1gl el~aln L 0 11. aI I I l 1: .. .. .. ... . . . . .. ..1 . .. . 1 1.1, dm Ir' mIiI I 'I' ..i,'i ''.. . .. .. ... + . . ... .LI.. .. . Ii ._ .. + : O.. lI lla I le lO i e l la .' ,' oi + ,. i. ..
... ....... 4,Li ..... ......1028 .M -I L .. .L.. It. : . ..:...'w. ....'. . 7... .. . .l +...,,, ,,. . + ,.r .. .. r . . ...' ++ + + +
.......... "o...... n... .. Il ~ l l F l S ... ...... .."..... p l e ,l O n a dpou ,.,,. ..... lo ri ll alam ( v o vT....


[ "... ~. .ir." |II re.hc. ,in-c H. I ,, 'e 'u "ud digi [a FueIa Araa "ainls h,,,'ie t,,ll his I, g tratia V., 1,e de11il dI- I I. .Iri

.. .l a_ L n p lta 'a u a ] L' n .rq I . il, .. ... . .... I ... i.. if .. .. 4 .. Ir 1" A ,e1, .+ + ..

% K E F" PI I I I In I ....I....--.I... ... ... ., I el' b' I tn Idel Llllullln' (Ip011' Ic onP dee Lin pP \ne d pl oi 'i oil, ..
',!.I ... ...D~ ill' l it[ 1 ." f.., cim ii-d- u -- r n % -I, i..Lu i ,,, , -. ... .... .i.. . i W ,t, \ ( e d e I; ,,+ I r : I- illr Jl P 11 II y i l .. > I L..
N. K .... .. p ite -i nd de ic -el-l . +f : 1 r 1," f ,
1r Vi It. eW tel jr , J I I I I=r I 11vr n "r -
r' l+tar ns "tl d [ I ( "t o . .. . J I I i ,1 ,- i I p, [ ll ll , I .. i' zft'in ~ ll l3.. ) le'.1.u .,e. i' R 1I i..'.ii ......i ....1 l n 1 e1 I ......I, ....,i .... lc~ l l
bC 1Ahe q\ceo eTn. o e e i a ..... I- rm ... rr4 i i (.,z .... .1._ .' ... ocii l -Al Pd cc T_ 5
.tli aeusae l j_n l 1e t l ,_':4e r i1,I1 e .o Ie f .,I ",0" ,o I ...... l i l | -i f 1 1- f" + '
,.,,.,.,,oo~I re4, .... ... 11 -..i.. ,. ...... f"o+ ilml-a,/,o o .,, at c g~ a a
nOncriin er.I( -iunidniadt~ de. Bos vr~ I- dIigil ,%i ti i-- o esc ptls :, vihldsp e m ; e `PiI-
t+. .. .. ." e ,.. . . . . -. e.. a i o . "rp, g e L e I ... -I ; .. .. .... ] .. I . .. ..-_7 .,' 1 1 F l o rr ,e D D I.U ;- .. 1.. ... .. .... .. .V ,__ . .
artivi,,iIii, e lepto1:denafensio de .ordcen6 clirha stipn o de G+te ht:n 1- oe ., -, .1O I -tld el". 1 .. r.,'+ [ I I t el a kIl vs esnca cota co III org '' I +J- + .....
nn -?..... . ..... .. K". ... ti des endad .. 1. F' I I uiLLu f it c .... . ad . .a . .. .. .l. ..
,,ro _hn,,,rrr~- IV.... C...... ...oor... .... ... .. .. ...._+ na .m...o .. licnev-zol) ... .................
leI, ]:-3~ :+ I w I aI crn ie al o co''l'h E eea t ge ea l Tr gv Innlc aa i n ev I Ft+1, I no a 11, 1 to v r i i: J.iU ----- t +' S 3 I .
ereain~ e,u' denlaspeio de la O tU ; t,. lbl lo, (.'t. -d t Id -t. a if b- bI M01.. . ....... e in ... i,,... r," ,, ,.
]it a c .. . r s voii car I. .... d sO. n1i- or.G bth p e ab .. ... itln 'v de na in ld d u a t r- 11l. J- ... -- de" I .....+v !.... lS ...]I. ... ... ... 1-i.'11 .....~l A I I a. fi; ... . .. . -.. ..
-,e~~~r 1. art. rdeni]ll. dead -t -IUHII -,+ ... r,1 C.' it J- +,i ."1 Lt I Srgmd ".oehte1, elod l/
0Su 4 d f o]e e v !a
ir i.im-e .-m--, Ve h ur I-. co ]a, I+ $itrist ..,;I FI," v ela II'.. I+ i l l l + Il. Iilr [ ii t +n p 1 q LaJ .a r+ I+t 1 C F+++ g LIl C t oos tHq ,[K ,, ; :+': W n ~ ; ~ -
ii,.iN` -'.l l, pF d., d -- 15 LCI d de la O en N it C pi-d ~ om F! It.. o I.. l itis Il XJer(" 1 (.111---I + ,i .. . ... ..
C D l e Se S If 'r I J z I"ll' . tud so-L"i... ..Y.rk. T J~lbit1." ]t" .. s ae sus se rI 1"t1 ..... fl ... .... B ... .. .. ..... .. de I V..........El "e o ."v+


Ir ie i D L ... f lf -11 11 10 1r -1 -11 . I, ." ,.. i a11 ( M ie rllr pe .4 n -d n rt I t t u + i i |,; t , + '<
--e.I'3n hla+nnasnos hrnbre coir r o r...r.-.-"I da.It. PI ; :1 lV
--70i se+ l de O '' h iaie a lz l a Le rct f i.e," {C trom ida v en rr I ,- .. l,: H ,S M 'I+ ,,m al~q1+eb e e h z,~e M r;,-; , '.i.. n'' ,r+ d rv'r" wth I, ,, ,,d ;, ,..,.Il R~ I,-I.E A h ,n~M R Nh ',~.} P, + h, I eu .d, Ii ,,p,., i!1t,:i, , ,..." +

l i n~ i . . I ,. l ll e. "dL iuelI I i . I f . ottn ;W ol. lh,. a a l I+4,h h,. a fi r . I t'. ..' i .. ,. p

|m poritoneena I I... (.1,10111 Vlel'(11\ w1 Ig(i r rcl.,n 111. I.-..v. ,t ito ll P h ,i ,f,
E + .e .. e lr. R c ir t n d c. In .. .. . . ......l ..r r In . -.. I .. . .' i~ + : 1.. .. .1. .. ... e' +til I. p i l e. . .. . . ... ... ... 1.. .+ . . + . . . .
tio[)o+ Ie.* Ilda Iv.. IOI |I1 "!;l .....i im o i a Ill-. ,Ia l Iuc e (1 ,~t 1,: + I?, ..I.... .........t... .. ...:
.. .. . p:O . .' II + . l d ... 'e wi ... it . e llf ...... W .. V I ..... .. ,. in ., l F '' iI . ..',d I ;t ll ,i' { i l, .. ..7.1' w e I. . .. .... . . .. A( I 11 .... . .. .... .r } .. I

T ,I, = I ,"~ l; n I' I' ..i.~ hl ,
IV} ... ...... 'tile col-lv ... ...... I...t ... |1i...........
Lit'i so %,l~ I~l ete'~l I)*; I,1 4-a ...""I,, t [ ,,.{ .
P~tl o "it ,f h oo- d ri emu r h a I-+l. m .' re n v ilic;I ,I~ n i ii~o ,i % n I, to l i t H r o ko to o ( le r I '" 1 + .. .... ti c .... ...+ tt ,, 1 2 +} .... .. It I .. .. r . . .I- d ,, ,+ +h I t r.++ +
Imporlanci a i ti+ l t- o%~~l11 + a ]k lo%+I Iijrn A n r co un t,
'~~~~~~~~~I r1 ,..' 1, 1 1.i 1 .. , FJ/ I 0, ,. .hf, + ,, +.
dkA ...on A'~ri .. .. nc e d c"n ItVI I+ ''rJ, lit. mi n i a lie ...vn colil~t Ii~ ..... de I", ciot. Lio!, I,-. ........ w ompi'faall Vit, el o l .. V g
doc ev~u v Ieit Ro ,AI.a I loI .i..x il i WL 1 M m o. :.- go vi to


w i 1 ..1,Sl~l I. e m + I |(1,, : 1 fit lT o d il (" len M im i ..t ,d ( 1 {l l t r r l ~ 1' 11. C m i m Ifd l ... ,+116 1t a o j,-. o 1. 11 ,I e
c~t l lioe ocu rif ci id 651A R1 A. I ve (lif I'm fi mov ri :m Il uifo ++e oo t o .": llo d 1 I i I+ .1 PJd I. pa + '
o w ri u l', e i w i n oltt c m o i .lnec + i de '.Ili t ti el\ V fr. ee m porle m .l t C a + \ o p a s $ ei. ...ca p r + s + t + j I ....... ... .. 1,m 1 1 .,,1 ...... . _
.t fi -. E l .. .;; +: dl, fi of!
1" .1 v t s i . .. .o .-1 A ,
VW1.. kll w~o_ ell "I s~tto I toI ..... i , .... F~ m~j ---.-


-- "-J


c


.* '.


-DARIODE LA MARINA
"'7 periodlsmo e* en lo exlerno una proftei6n, en lo Inlerno un sacerdocio".-PEPIN RIVERO.


ANO CXVII.-NLIMERO 55.


AM CMI


DIARIO DE L4 MARINA -DOMINGO. 6 DE MARZO DE 1949


I-a I. 4


-VUELE FOR LA1IM A

7-- 7ZVX1EA
VENEZUELA

[II- U.o..n- '. 7cd . .1CM min 77.
2A, V. U


-h A-
A m--w-EAL--
--- t t rPAN-' ~- --- 14 LANDESA- --- -- ---
VCb DE AviAC,....
~0MPNflAvIA~o~ LA PP MESA AFPOI7NEA.


I s' i I ** E IPE IMUNDO 7 -
SiLE" SUILI*AiPa.. atim .alaaaev, d.'.josa a
K LIM
Puedo 251 ,iq Tincadero loi M.7694
y a oda. a., A geaca.i do Visaig treoaocidtim


N ida Cisil
(c.nfmrman una sentencia
- c l' 7- -Ih I'. --1r .1'', R I..
I- l .,r t( ii -o lf.O i'+ pelfi-
777 t. 7'a ir nla uI7,.177


RLesumen Informativol

I -1 ... .. Tr .... .. ... i 1


l'"ji -Ir--i ''l 'r 4'-I,- '' 2r.7i R i J l .i a nla- -.-'u edu. ihi I, ii l nr- ,l, ll/r, llhl ihld im 'rln w ^l J i i- ii"" I-'"" '* i"ln' ,ir1 rhrlri,,luI.
I' h" i, i 71..7 .- I.. i, 'ir l, T l, I 7 , ,' ,I,77. .I- "* ^ ^ 'f"1" 1---111 L- it r, c'nii^u ^iiji
.,,- l 7riI7.77-.ri l n'7[ -mT a',7 ,. ,. *, II ,I1 i [i,,-dc 7. -jll I.s... ,I., lr '.-
.- i :,p o~ i1.1 t I l li Ic-u 177I.7(r. e.. .,7i .h ,.,,i i,.FIri I...


7 7 7ii 7 77i7l .r .i n' llla ji i . ,- - -. '- ; --'Im7 7. -
... BA. t-,, B. R .i l l.. - (.. L A.r uI d -. -711,tI i...Irr r -t'. "l i'- "" N' I'" 'n.. l..Ite
r, n. alr, \I-IA .., : .i r. G .'.. i. : r. ,, Rn. ,l l f Ilae, I .-7, 7 - 7"-7 -.. ," .... .. ..1,,, ,- 7.
1_. u- m i+_ ,_1 .--- A r P1-te tniks trtn e -l t nlP r l t - d --1 O m -- P- a r .i A 1 i n~ ./ t, j -, .f clrl I df .
I 1I.IR%II Ill ,I 1"c 7I.. F'ed7.'. 1..77~l
1 --, h h cur I H u a. n- e na, l 1 Il ll .. I .. .... I.. pla 7

i, 777.h. l+,i,'la 7.77dn. r.h:,7,r;.,l 71r i.' .'.t 7.i ,:, .-- i ..
f i 7.. -" I .1 o' ii .,, r,, , Fh. VI .or.. 71',R.... am, b te.i
77,7-'.,- t.o4-N',". ---W-'-Rc77aldc'- 77t-lP 7r,:l-7 .'~ a"O ,,r 77.7777777'l 77l 077] 7 .77.' "l.77Zn' ier hl.
.1 7(h (7P 7 5.l, i I l actl' icc si' tsr: -,i-- . ..' .. FIt 777,,, .l.A., I. F,I i ul: lL (
,ArP B.,'r it ~i n r', 11 .lli Iii i, R,"in 7777- ct irc.J t, ii tl '77,, ." i. 7.,,,7, 77..i, 77 C,.,.InthI I
,',h79l7 lh57 l',h IIallr.1 II7I-. ia,, 77.1 7 R. .| 17. I I
7.777-7.,r c,,'(1 i. I.7'.. .9i1. Fis~t,.( 177 > i,1r 777 G ,7 1-I 7 il ''7 L71C.ir' l.7 7,7rih l''.'Ici '.ace
[ ,,7r7,,. A rM u,. RIL/ ,,-,r- r 7 7 7 7 ,,i x.,, i- u.7
777777(7 (777.7,7..7 777)7rr1t777777.7 ete ,r,.7se.
1' Z (nt P'7117t7I -%la 7-11T7"I.'IT.77.7. 7777- I'l 77.,77n,


-1, -Zniin-Pfrrn Ino" -a- F rj f- .-
in. t Pr'pm. ui. it v P!__ -
f7l ? a'7 1 7 17 7fnlrh.77 : J7
- ---Inlectcad--de-o0i7,7--- -
D, E aiILo Le7.pes. R.--Jl lo. al
wru i J .i Ir- #Je A,.Izdr(, P',nvao, Hrr-
a.& r,,-'ir_ t k1 Cfe iLri, -
nrilaraLori, de Illeedr.i
Ei'. i lev, L rl ,, M r -il ,orlta, r
.I ni Ol l 'il Al Cr e J.I llB.. .-Ir -.al
lijle jP r ."xblllo Hr nll. rCl lI,
iiI C fl rah-. c i c S Elc. edr.' l,
7I.., ..i1C.) 7wle 177.7Bc-.,.Irrhoi -


7-1 17'. Ant, iA. 171-77 A. .1t, 1777 tn7h7.7
I i 0 e 6-1.'.


t'l.7% IMi't ,. I liU .
- -- -pRl.-,l. .TAilIS-_ -... _


Go[REL .J S r6T..1...... u .....
-ln- n R E L O J-,-< l- ,-i I. lr- "-rlnB- --------
Ali-Hr. DIL UJQ t t. N
-- I iln" -'. -.r ,-I'TTT- 'i---'-- i.n---T" . .... -traiLa_ __ ,R -ftt--^'S.-t-,l oi.-fin---
" -- -r ,, <-,-- . . ; 1 .- --.- -*.*.t r uu- i x. .g-T-Q L L --. I sn r p a c Id a d
l4enclc ., fi ,,,.. ~ ., i, .7, i. rn --n e rtrr( r'.,-777c7777 ria" 7.-
-'.,-,.-,l ,-' .-r,-'T' f -7r-,.-, .-,- .\ll l -q.i ialq llIeLt- quantlllr .iL, A, JtuiIr Azrjula v Aiurr'r, in,
m c ra .1n 31 r ', , r- . I... . From p! f&tutu, e 717.i 1 ,e7 ,, 7.. h ei, nir" In inc ..pu,'7 madr p9711.
lrh.ie'7 .It .L 7,. Iu .i .lir.. t'r1 m Nec' lark FRIEE /.Oll rE .-lr ily, Lli'I. prr'%.nA rit '.l isl-
1., ........ 11 .... l r _R., ,,,A2 Hi~l i.r." ArrpiI, I A L77teP
1,77 o .... .. .. 77' ... ..... 77'7 51,; -- I'lith Ai ''lule -P,'.c~ l'.1777711 b1171e'13i .. .
,7r,,-7 r,.-., l. l.,. I, i.,]:J V.. .l, Sec ork ('lr ll l.7,-rl17l.innr Roorliiea Vi7rl prn-
7C7 IIl7 "_ h'.11 able BH.clhAli". I.,uIP.TI7 o In plel. h I iGii ilNi tII _-
-- -- l 'Hl iel-- ia# 'I Iirt I ra Lorla _de kl-e-Tef~r_,l
'.cuuA'l71 ;r.etT..
___I.__1,. .li,, __________-h prl__ r .1 ,'_'I; rF.LI &Ic. .' rt.r hi, I,ILLnTT cli'r"In Ir-7l... 7 .....7777 I.. i *..i. i ..rW.. I A.II, i ie Irw1 r
niii, ." n il, -nhl lr r a, ll enI"' .rhc d e I a IIAL.'I
. . . ......i .1 , n.h l .1 ,if L A.. . i L U,,.l.,. O i 7 I.. A'. 7 1 e n a r c u n t la m c p e '7 ,
[" 7 ".77 ,7r7 p.. ..[I 77*.'','-17-- 77l7"- t71"7;'- l'n- 7-'7li' 1'll'I Ja177 11777 H77.77l777n~l5, ..o h i.. u,
7I.I ,- 7, h .77 ,,.T. i l' -- ,ll.'.7i].-... '-T7' 7 -'i.. i--7 77 "7. ',i'[ 7 .'7.7.77-, 1.7 1..I 1... 0.,,c77a 54,7aJ,. e. r.l.' I.

Ill c e n h i_ -j7r e l d e I a I l a t a n a .d 0 1 'l1 .' 7If-l
a' ..,n r .lm- ... . I'' " ... I I1u
I'.+ ,. -,., .I.. ,7 ... r,.,,...r...* ,...1' .....1 .. .. ..... .'7. 7' 7 7 .... L.A I.L U X I;
7n.7, 7-77 ,_7 .77 .!,7 7. 77,' 7l17',, I .7 , ., l .~.....1,. I .... 7 +, ',," %,o,, ,,, .no ...-', P .,-,i- ,
--:-i --T--,-i 7,'---i77'-T(-i- '-- I- 90+++ ++".,,.' 0l : 'l]. ",-,-,',, I '.*... 2,,,. h .... .I 7], 7 .17re 7, 7,l7-7'r 17r ,7'.-T,. ,.r ,' ;.1
I .".. I ; ',h:, ;t 7"l f.*:. ."' i :".' n,',L ,. I, + .~... l 7-R7.elrr ll.ld ,,Ii 'h ,:l|;~ .77 I.I5I7, .917777i 1. 71
'-, 1 '-... ...-_, C 'ni,. P_._ _.- ,ri ... ..... 17 . 7 7. 7_ ,. _-.777 A .i. ... ,, ci... i. ',, ,I ..7...... .
1 P, l- DE,7,. ..-r ,ii -, C.c...h'.l .CId .
lelchala Ill, apl I ,1 I~ r ,, .ca..s I".,,i. or 1,. Hi,.l
17 e|I., l7n lt 7 ]7n, 77[ .. ..... 7,l ,ill .It' l L -1 -1 I 17 ii l


RU EL PROBLEM O cULiV 1 ^ BD
1- 7- .IP q.lC
r a Or Eke 23.7 1 cI-n.qt


1n potCrit7 'trfcl '.0lcl %t' detrol' dc lt%~
e... .* ^ a SO

S3. collC de ca d 7 1, d cb a o.
- --- .. ..... .. ............ ,c 7 l c r j c ont
-.____. _En' P--rcparacb t.l Au 3. I. cacilitanndo as!,


a-,l C .bj Cl orn boCr ),


l.l7~,17~.-'1 ~cilit LO a. Pre
*-I. %2,t,, us'TR,,
,.I, "-"*.t.o
d -lP\t5( ct1 tI Jr A.",m'


t e V .,. ns ...-


-TVACTORL- i lWEtflT(S 107177.OL A


' N 1 I | N ^
11 : 40 I IM,'AN


I.


1r.., ii ..-, r .t. c: t
Din I el "%into% a Pur'l,, Ilio
F- I --I F-- CJ, ,- - i.L Il ,. e ....
-7( -.T c-7._7v,

.... .. ..... . .
.. .......,,1Ih i, i
.1r1odJ-t- i r l," - -

[.,7 Ii h.l) 77. 77 .IIIii i1 ~.

HA,. i ra1 1 n ll.4,o0 a lA ',o. .iimll
[7 I ,-, 1 7'..
',, I 1' .,. ,,.,7 77 7.., ,: : ,. .I 7 ,
77iii ,i t 7 7. I.. ..'-, 7,i, 7 777 777)
.777 ilr7 77 77777177 777777n. 77r.,
.7 7I 7 77,.I. r | 1" I ,I ,,,
llll_ Aihl.nw,,1 ,i.,l.li ,,emu eb


I lrd .l. I i)un [in '777777i 7 77%. 1 .7,IE
F I I i, I ... 1, -)I.. .. I'" .I.I .. .. I, 1. I:
,"r,777777. -.7 . "I-.-" 1
1r. ).i- L I i.i .. ... .. I . 7 r
7.77 '077 .mm m . ".r m .m l. t
I it I el-,II,
7.77 i. .7777 79 77 7li i.l' 7 i _7 I 1 ;
[ii.,I7' ,7,I-,i iii i Ii
Ampll.tl7ion de In nalle'. h.Alimnn .10.
1. 7,,,.,7 ii77 ll .. .....-TJ;-.7i T- i T ih '
i7'. ,7. I . ....7 ,I ,.7.....I..I 7.. 1. ,,
... ..... . .. ... .. ... .7 ,-
,, -... . . , ,, 7 ,. .
I.7 5 (- -, 1 I i T ,,,.. --" LI, I,
"Ii-. .. .".i ..7........
. .. . .. 7. .9
I a ,, e atl'rl7. n' rl 7 ,i7 3 77I'-
.. . .. I .L111 1 l 1 lll r I i . 1 + i I
77 I I -mm I 'I 7J 7 I'I' I I mm7 I II77 7 II II 71 m J i 0r
., 7i ...." ,.,, 7 ,1 ...7 . .. 77. I',
S....... de7 7n. I,


.... 7, 7777 I 77... ... .77 i,,i77 ,,. I iii t .7 i ,i ,/ ,t

7 17 77 i i........... ii..h ,, I h "

Ile77777777177777717. e fu,
H I '.a l I77 7' i cl ,. ,hi 11,ln 1 l
.. . ,LI.... I ... . ..
enuJig hll e tal|


7 t l
re . ./ lh i, ,i . 1


IhIAtUrIi .7't .n dr Ia ,,,7dl W ferl7
i in..ldrr Agri. ol,7n 7 In, l. r .%

DEEKCIEN(1AS en ei
a.. 'I i I ii 7, ... i S i , 7 i i 7 7.r 1 1 ,A7. .. .N. t a'.. .


I !., I. .... ... .,,,ri- nf

f- ic i I n

La znni u-,al Ilr la -aplial
Fl .nl,,,t nterA -
F7 7,7: :,7 ,) .. 1 ,l777 Arrut ate ,',-
11-1-ion-,tr, -L7'" mi 1 1 Lir efior L'i.
,-,1,. rla R ,p ra, i.ol ia r la, zo-
717 1: .'1fI. n 77 deIa' nllacon.
777 ( ,77 hiii.', iJl,..1.11. utl.e el rcsulta-
'h. i1,- i ,7 1 1. 11 7 Onla liscRal de
,I ui ,twa (71 I-t (i 7 t e ,saaIla-
l,ralevii eell Ili ]-ovqlnc~a,
L, f1 doror Orliz7 Arrntit qu'e
[ lllh l i .1 7 7,1 1 1" i-77 ll] 7 ii fll7 -

7.7..O 77. L'" l 7.. ,1, 7,1 l.llarll7 p 77.77
,,111+1 +I '+lhl~ hl~rll 11; 1,O~ .
!-,'u h .i J __, _+, + J UI ,_L -
l1"lsm --lmea&..lno' c "I....nanu..c...e Ia, 7,
.'. paa(n,7 .
ha L1At7171777., PI7 77177 77' 7i1._
Lado dej.(.Ite(ItI~ritsd ssc


r (ctt'it a d 01'.,s. itl g ti|o.i d'" loe;- +
les flutnOl l9aid7s por pel cicilon
pasatnd.L dO.QflO.o.n_ quee.E 1-hayan1 'e--
17do 1os desperfirtos, io qtte pro-
e deficic1ica s adimnislrni.(van qlle
rndiiciien 77ellI 7 ic de las rcnn-
77171r7 Ir I.1ni c rpii i i re lia--7 -
uza1ri6n coninlwellnte tle eS esmxpo-
rif tlf-M olo'.41l-77 ilaprnt~lqni i
7 7,.l,, 7.-7,,i 7,7,77ul7l i..`1hlir7.I1Af
, I -." C. %-,1
i.i'.i' d(e arrentla7ninto divlerlSa
.a Se7CCInn deBin Ire .i-r7 ti,)0 d77
, .l II 77I I 7 I n .. 7. i I I'.
suba7stn t7 77 rrlndlmifntl dp Il
La La. 2,7la7,s, de 1i6 caballenraa.1
1 ell'r7. en7 777 7d(trl7to71 iCIi 7de Rn-
Para el 2 6i lde Ln 1Monteri. 17e
CIbali'erla en Manq. BSnraroa 2v
a el 2 de nIII.it n)Cx.no, I 77de7 Ins
14 v1
1a1 to, 77,.I.,ta,'7on77 "id m~ail.
-n) 77,, 77 .I ,-!.r17 ;, J.. 1
0 7r7777)a 7 77e ,77 777 7 1+ ''i i., 1 "11m
[ori l~a s b P i/t~'llh dv? |x~'ll
Hl..,,. I. ((7777, 777777d7do P
.. ...7h ..ii, 7,, l 7'LI 77 777Cie es1
.. 777 7 ,7,77


NTA'.. . . .


Tribunales
L.a SWC, ac G,.c.lernr Es.ecial dci
Trl>-, t.r'l WSlup el,. ba er,," e :tc rl.1
Wilrrt. l .e lre a end-z ,.
7 r- p 1777 Cr, 77.. Sn 9. 9 .L.ip


.,.jplerl-, 0, t Gehll.o 8, LaJ ibana
,1..1.j.r j.,7 M .,iuirre 7 i-.-l', par-
inj 1j -jr, dI ol!,,:G ibltl ,,1(,r C r.
1,. .' 1..- ri ,'+ l r ..,ir 1,.C : rn lrllLl.
.i..i j.,17il,,-7 a 'In U[' .U .j..'7nFrar,.,r-
,u S,lar., %e .r P.rn pled mur, l~l
9' e .:. ,a d I:- Ip'....... e n'le 1,.. caOnre..-

Mahnia romlennan la poelelonem
P rT; +-, .,- I- p-dos- d,
.7 arne entat I.n e 7 omllezIdo de7
inn ejercici,:m de op-wlcion .para eu.
her,r la mac7alrau,7ra 7acan7 e en la
A,.7d,encr, de Orente por el adcer.
,o cl anctor7 Juio C i ruera a pre-i
S7jd ,-drl.Ae Aude,_.cna. ocupanrdo ac.
lualmrnerle I lae eiva propla region
L.. Sl. OAe Gobierr.o Especaial del
TrtunjI Supremo ha .icordodo que
el-f-,te 7--e,7.7Ar..777.- r,--ae -dLa-aerA-
el .,ral ,5 Dre'. '.e7. 17r15l777 A(7olal it.-'
n.endl ioA oposilonreE qLe -r. .oce
, cii. ilnultM par "Ta pie"rarlo l uir,
re par., dearrollarlo POlienonmenLe
Iierz, la fectsa p..ra el ejerck. io I ".
r.lc,l e r.lIo
L aamante del maglIlrado dotoer
MelLu .
"para elp 9 &. 7d.7 nprox)rr.n ha
lijai.'.-di7 h. S5. 3 las. n.polejimnes n-.
re, -urir la rr,m:islraIur~ia.,!edejo
,dcai' r1 '7 7 A niud.irnci, hab,b r,.-ra el
doctor Norberto Mejias Rivero, fa-
llecidq hace pocon mese,. slendo die-
No cau.o la muerte ,cA e Angel
Azurmendl
C.noviemlndio-la-Sala Tercera de
I. i _rrln. I de la Audlencia con el
,'ci7.r au.aird., L. Figueroa. defen-
sor que Rogelio FernAndez Calvet,
chofer de un 7caml6n de hielo, no fue
culpable de la mnuerte de Angel
Azurmendl Gonzalez, en 25 de octu-
bre de, 1947. en ]a barriada del Ve-
dado. lo ;ibsolvi6. El fiscal habia in.
ter's'do seis anos de prison., reU-
randr, lo cargo,.
eenuncla del mlnlktro de Eduracloen

.A.,,.rrh i w 7. rle/ i-.i I,1.7, pre. 7erl77 .
atnl-ur,.cui a tl-l r rlU ~UFiD d- Lr ,er,-.
. -O S II G ii~ i J.~ .. . iII f-r'r. T.
9ia Fll'7acht reprenntanten-.) [ a Ia Ca.
nl 71it (77) al C 7a7 a(17 d de desacato.1 [ace


777.9 57707171 91777 77 dnc)nn Tapia. gre


F C onnii aconc F
deuanidr7 Ion delin -a ni.9 crieb radlo-
tie's heglhos por el d1c tor Ta'pia. lPor
medio cde la radio y la pre nsa eserita,
cointra su persona con hinotiv'o del re-
suLt~dn-dr-y ., n ~--~e en P
Ed7u7aeon v sobre In cual present
dnnunca arnlte el Jzgadndo de Instrun-
cion.
C o o In uillt a(' l I to l ieA
Rea,.nclruic ion del Centro Telegrafl
--- c--de-PinaT-del -Ri
.h.h 1.... n.I ,
nistro,1senior7 57 ioC0Marilsany, (' 7es-
ti. ll7.."nd7',7 lio en el Centro de
rli. ,-,,- .1. V.I nr de l Rio. una nerie
,7'1, 7," '.. ,,, t, adnd .a la recons-
truccids 777I77 7de todo. los equiposnv
aparaltosde dicho Centro al objeto de
nlodernnzarlo para que rlnda Ia ma-
lmia eficecncia Talni+bl~ln se supo que
nosibLeknente la proxam9 semana se-
raft 1 7stalad7as enl 7a 77 7da dependein-
-r-m 4"--irumas automaiticas que hn-
.-.. -, LI,, el cur(o r77pidt de todo
d7,pi7chn que se curse por las lines
117- -_'n7' r77177 dn dnnd, 7t(a7 a


SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN
EL uDIARIO DE LA MARINA)


,.IUIC ... usa.-' .'; --


I U IITI0 y 1 1- 1, v- 1
a M6s no Poder!
/7
/--17,,7i'.I7077l~l'uf 71tkl,.Jr.f5

C 5.777 5 L 77
,,' +t.~.njI j _J
\' F ,:o =, h, ^f---

-- .n.i -- -- -- ..- _- --y',-,rr .t ,> F "''Plata Escrlina y dc1 Oro
Sncihapado I alIt.0'c 2
)uila11s.1 "lombin de Oro

dc\ 0 y 14 QurlAacs
D,Pl. ,n. in, ula- i

*OSTli (NAIN-COIP.
Jt... Rr SE*** "<


N

77/
77.-I
7 / 7


,.^*" ^S ^ S" .. ryy : .... ,+.:. -:^j++ : ,.*:.. }t+ .+
,' \.- '+.- +qtl, l + '. ... "" I I C* ^ '^ '
n^ "i a:o.releite
. , .^ .. .* 1 ,%. ' '-*
4Att4077 4s '.77,, Cli',:: = '. + .. j r w, .,. ,+++i tr '1in
-7 'r REGALIAS ..'
It'lL CL'U[\N I
'77.'",lLIU O ,
: #' a .... ;. :" v--/ '- ,
I ii ^ il---i.. i i I ) i :III: / **'***^,,,- ... .t ,. .. .: ,...... - a
"^ ^ i" f x.:


JA*


IM -UEBLES c-i.d-os, neo-cldsicos y no-
vi ps os estnlos, _de lujoy.modBslo&,-en
cuarlos, comedores, living-rooms soalos y
piez s uenlols Precios rebaiados. al con-
oind. y n pinzos comodos. I _____

p J.:i. -1.-':- y prsupuie'os para !u7
::,. ..ean n5,0estroS aimpcenes y
apartcnmentos de exhibicion en u-CASA RUI$ANCHEZ
ANGELES Y'ESTRELLA TELEFONO:.M: 2024

DISTRTBUlDORLS DE LOS
Productos SIMMONS Radios R.C.A. VICTOR .
S y Refrigeradores LEONARD. "

r __ _ ____i


1 If] leropt 1 rumm I.. Y'i 1 -i44+ilnc I


i I


i ,


- -I I


I-


I


-- .


__ Iri t- !A-.rL'.c._r.- q


I


]


I

AO CX\_. -


DIAR10 DE LA MARINA.---DOMAINGO __ DE MARZO DE-I-4-


.... PAGINA TRES-


SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL (DMARIO DE LA MARINA.


t% _M 91 -_-. '('ON LO QUE UD.

PAGA DE ALQUILERc ,

rnitanOS45 dotjon do oreO"
N n A A A I
; .. -- o^' Sr.---- ', i A I

II p u etO o ^S D tH ; r
I T O |NIERSADO | ; 'I H
I jAO EDIATA .. 0'" Entire
I !ASCA A A0 PL

D sr --- C A P I-TA
... -. Seguro popular *


Insp ccio ara oin octtn 1ara eiihrir dos
S eccio a Inauguran esta nocihe en Rancho atnla8pe s "n .. soie C
CC
0oica s1aBlas doctor CiroEspinosatRodriuez.
0. PIabc( I s s Fetia Nac. Ganadera i a__
'oer ,dI tI. ,.o*dente do la Julnta do Educaciuji
patrcelarnientos MC l.. I. -. '':':; H I
_-_ Arttltraoon dl ado l Presidenie de la Republica. .. los Ili.. an. N' .. .. .... '
Hay-el-p-royect--do-conrrutf -- nishIro- del Gobierno. repreientaciones d-p-omiair-.- ; . !....o .,,.. ... ,
un puente que une el batro y autondades iles y militates. Ganadou de puara za l u .iu.. nitii m,,re.. ... ,,rir, ,C
--- l-u I.- 69 ii tic 1di" i ..l.I. k ,I
- -de-Bw Apare-ida -Luyar- A. in,-,iese de a I oc, e do it ir.tfin ne i.. k .e boilc.. 'rc oftrec lo C'..-n,. N.N .-6, - L
--ra naugurad. salemnenieic I c l oubllc a u,,iE oMiicA1 JO-lu' -d .1 ,,1421r.,.LIr' woo P i ohir oon de

C.-, el TEprere'r nre a Ian Card ra ra, l E pox ro a .i h Narlcirurl G .n.rd i C,.i.' Dr rod ,_,.n rr ad,., e I.. l ,.rloA DeL C 0 B. .lcad o o -aan Fai-s'i.()
Lc,,),- Per eV.i c,ar, cL rrl,'al Ml l Ac ,,a. 3ue bain 1o l,' ar wIt, ..1i N cI-Ir, r nic allrc-a+ u _- r en 1. i.. a, --!.
nibierlr, tle Ot, ra Publlcn; ura nu X1+l,'niseri de ,grieullur a lendra h. El ,1,rc,:hcr de Ia Garnaderla de (a rr, i,,r 9.r rasladoe etde iddsus- maestrm~ala ++ ...RiO R

iricla rEprer .r -,COn cl Ia And ociRac e i e e pc ..i.rcIi roionprq ojspc, .,-rTer,' l"--dingrrn.hro I .iror '.,uc, s f nrenD OR 1 ,, l '8.t. on n ...n Id a_ O ,
oe p _r_ n m_- -_ ,earo __eL, de ]ar ae n, Bovrerd co In as rc, ll u ,- Lr.-I ir i ,i.mc l o e la c ler, I' %r, ,,. ....rra interesador oi tra ln.
Bier. Apar'e'Cld, a ,saclor i qePre detor Pre' ndee ide la I ie ,i r;.irf-li rh rrw T ale el ,d. c, p rIi Ir dc, ps,. .s
.den lotd ser ios,... i ni tahn De gldo p'n Nl st'i.> del T Gamd ete al ,% l Elw i. a r, _, ejelrln'rre de ea ,do LU ide r[ 1. r. ur., l ,. I ...r,', on.
Ferorsos "ezniercirdse noo r.or ..cil q. \. no.r....... i .-tr........ ,,ir .cl ..______________________. -
n d aide, ie ,m iia e o rcil- a" e ,a
oar.n rrcci,.n on pol o re oe deortC' io a' tiR n el r prox.mo .1,1, --r-o~-0-a--cirmn- dip[rr-lalicas Y olDel ;.do in*i & I lendrollCie Iar Ip ijlwa del EjirIlt
unir ee sectoo.r co ucn Lui a 1 p,.r el pdIea r .d-c-ei- as ror i e ir i ldn dlo t J e del Ejdrdtol
arrepiu de sar,aa crihe h, r,,, ,l rro ra eOr n
Hci domlngo o. n nr n dot joe El rnrsiatro -de Agricuur' i.rle Caragueyo ,rrrrr o R.,i,- 1 ANTIAGO DE CUBA. arzo 4.- PROPIETARIOS
de r enri -do oio n0u, n rl eo 'r:l Perez pronunclara p ar p.i. -, ,er, e e ell iren es ,cial dco ,c o L n.., ,tr l i I wldi el j, .
de ir, eniera p de Callesr SenoroL e o LiO r l ao, ara lg r eslar, doo el re, l a ef,., ro[1 i ede l,-llo aelV. lr r a. G. -r.,,,+ -, ,,,
L, g rdo Z p co h n1 e r, n eo de= __o l --prcesid nt.drvmt r ',. t .__ji, __ Ij.ijj, Pte rez .D.,-1e- .,+a -L n,, ,,[ +, ,Lr r=-- ,EP-,t,-'
iAparecilda y el r.Le C .Ferand. parchC, ai P r ra,.ieh.n S ca qe a Otin, Sde P-,t1icOu % .1c ,r t rb. J tt r ,, ,.
aprec ar ar -i nocesdaoes de-olot.a.,"n Sea utdCamente.se ele tua rr .il,r deo' Ia -ln:.cn del M l,.trri. 10e Agri ,e. 0 ,li-,,..-. ,'M l ,
mol ftoe cn el que tomarait'parle rr..n ,ulur., oe litra -,:.-I l, a,. D.1,e0 'I dol Estado Mayor. En dicha is.
L. rep .-er ,ola cn rdue acom p aor n rn -ror de ao n azanas ,jineles. rn t ,erm laClas ,'ium t iennle, relaccnadao c-is i-a ,,,is s lita ra cvarios .pur estos dei
rcpre.oers.ltne La Z --. Pereoa tr t, ro del Team de SaIttrdel E'tjrcolc1 I-o cwill desd grnre.' rI.rirs en go I.e Ciardia Rural Garcia, correspon-.1
.]p ilnl o s hm ern-- c s i uii rndo Gd r i a Ncional que 0en ila l nocne, c-. e i -A- I
C13. Eduardo V01c40 Rlcardo Bornoeb'1-,.1 l.ta el pronimno dominco- 00
Masuel Ncia. J1; De l D gei d el Tie tndra.lgar la c,.l.iis. ra 0 I.,.1 a i .| ; -a\ v1l l U I H ,Ul eln r LI [I L r ,+
Carl,, l t .r i in. grodd pIde'arr In r na efe o an i r er it'r i "
iltirota ...,~t~a Gt~r~ ll-a m-- srpetoiaiiao-de _oquitaL.uaoo.c1Curis ___
Marg ... R,',d .a . ;it.... Go.ra. ri.r... nl. 0, on a pr,-po il i ... .----
lez. ctrai.. U i:- .1 Canr.oa F Ornan oqudo de Oi drar., are cl I.,
,deL. -,i El Gtr ia eTih,i Godr i ios % th lo. ciemsCi plarer 0s e ,, l o,, .1
r Ri F F.rn,.r ..i C-laid. Acs.; acuirn equinn ehC. queo'e (sOon,L.
le __~l ~ C]G. r-ia,. Ar.-,cth, R,'ct'riguez oil Ia E. pc.ichi~n,
Ana L.-.L.pr; t~r, -Nrreg-p ,--Slra-r Cmno--ret;lltado de ian ge'hr,,ne'
M. riel in acana atl e fectos pot el iiiu tro
El Club de Leones delot ('alm o orore. cr,.r Vrioir Perez Ia Ci',.ni,n,
remadathomeajleatminntro deO0 P NacirlnaideTransportrnyiroreccwr ,
,Lu51.k -odue' CDir cP terror.% A.a- dot TrhntIrn do to P--:ita Nocir'r,,,
n P-1 .. car, i ..i cunanii.-no5eudopi..ron limllot .iodcaa role e tdoe C
,nl C' L dL r,: Lr.,I'ri O l c.rir, , ', fin di ce cinlilrar c i t r nr r o I
bsrr fror iddelir. OiP.. do O ur ,,s P u lub hcin a4i c,-n ,, o r I r an i lo r l-dr
..., 1 ,,Ara aolr a ic. .Lis Li ...o de r.,c,in,'z
drpltrirhirellirl knin Lir.. l i F bles .T1i t l, D.1til' alh d eun n ioie rroi --, -a ~-
lall0'l 0. C1 0 0 a I:u h.nor t comnr. rizaran r 1acirr ero Ie L hl ola ,ill),rL
Aero delot b tI. 'e c,| ,l hnv el orn rOe ofrecen doversos n oiil,. o r a Ju
ircadn cairao d, e nlhh ii',-r ado O ra.n Dic-,) ell tin pirrue dc d.ererr.,rio ,
Publt.a-c I niwto nsertlricu a cet, e. l'.r-ar, tlitesio', enirt,l.tur Ik. Jl. Io,10 freceLa lpoca a e
0.l0o0 s oct rne' on ciinCUl,., lni C, ,ihcur',cs dO pie to.rtna -[,, ,r ,v .
Cumptlmaeni-do an Fnt-et eep- liIead0- -01--h' i cc-ci united a cr is-eios a ; .e r -
de Ohran Pd'blcas ". Im t'er, 'AC F de eq...t .r on V r ,.irh L
C.'-.r milolt,. dt ldc lhpoll 8P d a'irs rc e n t e I ag e inlerrieoren 1rifarlrrr n lii
edald ci d ul .,it ,Ir m, del dopar- lunr1--de-r- bttllo or- ilto
lunr rnl, der Onrin Pibl,,no do i1 tA i ,i',ir lemp., '0.i0 ra u,,r a
'.1'C ,or,-r, "T.,'t itcr, r~rs ca.- i ta ndhoitlba Ecpo'ilci,+sr ;'iO I..t .,n
,? ,Iet Cr fln. 1',r. ,i,,(II~~r
p7 r., M i E r--d1] -- i-LTaoI f;.rG -- iJ t. ;c"tcpo-- o rrrr- T~unr~nnne nre-oorr.-t-r -r ......__ -___
cumptimennt, oc. pse +%usa csii1po'irnu; ranrel-to, rIa cle nse exhlurrl inas ,n
reocLoendo de oc 010 Ln n ah~oo oo .,n mil[Ir de %lllvsi-rn i e plare ipro Itt. I t" ttl lil
noqi .) Ia Ooicii,,ro socirwioia l*
on IllIlk I


Es possible que a fin de semana

-cie re-]ahTxtilkerAriguana"

La unica oluci6n es la rebaja general de salafrs, ,fIl
Jo que dijeron en Palacio los hermanos Hedges. Hot a ,
el President Irataron cueottones economical. Poilicat
Lu' ooror .e.,r.r ,7 Burker Her' troulerivrno a bay ''.r.. l r.JlIt,
eo. jri .lt,-' n1t it tabrf l "I a de Ilh I':, -E.i l... l Phei 61 E_ ..] Uoha,
Arda ul ic ,a. i iI'.Ii ,,e en Pa -.i.c ,,' i -l ..r. ,l 1l. .- p-arj.,. el.
I;, no 3 s-,?enir- .iror.c 0.-c, tel 'er.r lun reg.1n a Of eO ,,....r h.L,I erhl Cu,.
President de la Republica. Inlor- do ins prouctlos no estan repidos por
mando a lons reporters que el cierre los precious topes, es del todo impn.
de- la rcfer'd.a. .br ,' i.,.r, fine dc sble ia,,iintar esos precios. Mais ai n
Jn semaro c n rir rl eor, una c.in c a %a --',.uoer_., intorm indo-- ,l ,, I-,
decidida, atin cuandnoexistia la fir crisis de la idiiustria ci il, ciii,.
mr promcesa del doctor' Carlos Prio. es consecuencia de los produclos ex.
a1e citudinr a rondo la crisis que ex-' tranjeros *('lue son vencdldos eln el
pcnimenta esa industrial. mercado local Ra un precio inferior
'El cerre --mnniestaron con fir- qtc el product naclonal. Por onitra
loc.n los sefiores Hedges-. es algo piarte. que nadi olvide que hastia el
ieviable. Y es ineviLtable porque prescnte doce fabricas textileras cu.
In empresa no poede opera con otdr bIanas han deando de laborur por csn
didai como lo ha venidq haciendo misma razo6n'.
hnilr el present. Cuando la pkoduc- Y sigcioron aclarando coQpoppos
clon es incosteableo el una flibrica los lihermanos Hed'ges a ps--r'porters
onto tIeno quo cerrror sun puotos irrc-"I,'t cnusa del enealra ieo tio del
misiblemente. tejidn nacionnl hay qtrbiuscario na-
For su part los reporters nterro.- da msts que en los altos salaries quo
garon a los seiores Hedges quF so- on Cuba se papan, en proporcidn a

flura apor Ins~s- la cunljdud caruc
Suc ellos leveia I problema, Ila lannda herira-hombre, quees mu
manifest ndo los empresaros que r"elt on 111rois hji quo eirtn o Estado
Urildos, que como so aeesla ina


..... L U '*...... ... . ";n -- .ne url n d .a ,l,..-i..~r, d]..rIE \ ^ i^
ri qlo ic -r undo oii s-ciorrdnnd.er'V
mundo".
"Por li notrt parce --aelrctrun lot
- siorer i Fedges-., ia cualdad l 'carac-
terlostia do Ios Minercados Elbnrli loe
Sdeospud do l terminadara I psin ngue.
rra. e^s l ca rompretencl, oParece 1 C
S(ntrxo eI iobrerns de lit t ricn "Ari
.,,l lb,-"" h,.v ,1- dlrle. ,i ,1,
P .-I .O n -I in,,,, A Ir .1, ,,
oL.r par 0', n,,i,,ni- -'i,,.,qoeni
1E LO QIIE 1, a '1.- u n ir,
h .- 1 c iI,. E lie e la r, l i.i r 1r
e i.J ift 171. .r, 0 10 .,it-. ,1 e pr.i ,. I .. c., te s u todae r fl c lae npro j.tlo a
A r, ... r..,ad.-. -.er. ir.... . '
... .,, ri . I,.1 f 0 ...1 "..ri.,-,-.. .
Al r lor o l rr.tr-, 1.1 t.o .de oaror y
T .00. i- o t a'L.1 bi-is

I 0l ir ... Noda lr d.e mfle-.I
Er.I nrilol..- ,,U-uiriro 01. :s '-r,.

Niodao el 'tror tipc. o hoc-I-',r
-- ..- l -" ;r ,lIa. nsr I, r.a ien do-..

,L1. bc I. .., -
I A AAI C AA^ I nabr cimnj embotradoce potentro
1I1 ir ,e l S :h'c t ,, de E ..l._: lo, de
Boon.. r,. r o o .', i. ,
ifr inr d e ,.,m re lrbir eul r ii-, .i..
-bli-"T a,1t o ,1,_ .r -r 'b,., I.


lldosnido Mlx rroonln El imubbmdt
-ri rI rr~ll, "I"Rpi lca dc rUJ r p ~r,-coLd l .r,
AIp ,N. D po l cul i<* crF a laii'i caja drl i, ,o
^... n tI Z,-,l~e l A,,ll I (r rn~o ai i e rl,,-i.I ...
oa -. Bcarea raprtrd par nu.,do,, ,ri,tl r ,,
-- n_,,d Dun oP- dna.urase ol et,:om rr.,.
o r n do iir o I r F nepuricr t P.
man uo el h-n.or ulo t o ha o, h,,,
a.. oec,,11.1 I, quo onrn, "riF'1 l,
,. r.odista n o..h to ondd..rr ore i
Ir. onido. i..d t c n"r. pm o'r i.iia


C A SAc- rcmir..roclM.-
,,., 15.-. i


I ~ 3 .,,, ....o.one jot, t:i Emiodht' rllhl'-
aobre el embajador en Meio


du lrfr'in. -i le'
-- r, Pal, ,,, r,'I, .hr N .,,
B:r~n, r- rlt,,iL, r 1, ..I., %. f.,,-,,
il llI ,. r el rw,,r -r r ,1,1o ,h e ip H r,
rpm Una coml.d7, ,n1eidC.,f.)1o...
taMos Unddos Mexicano s El sorior
S Brafia partiri para su destuno cdrntru
demddez ddas.
SPor su parole nos reporters dev Pa.-e
1lacio ofrecerin ai senior Braifn el
nr6xnmo doria nez.t in cocktail do
donor pJora detpedirlo, ya tornlonet.
mon qua el honor qumea se r hadhe-
pereodist ic, se-le pha rendido, dor ex
tensA6n. 0 caorn tod cla dprolebional
CA SA ,eriodi.,tica. "
"o VJeroln&Ira reon dented o
Separndamente se entrevixtaron
Lo 3 3 A C ,IN lger.orn....lJefeNdelo Etado, el pre-
g r dente' del Consejo de Mlnlstro' .
doclador Manuel Antonio de Varnna y
| 05 2 a ho 05el sehor Raonmn Nodal, de Def .....
Nadadlo eron depectalmente pcnri
a-n 6Gob~erno]a p[1hliciadld ambos, dirlgentes del
Emnpleadva do Heratoo y Finazzo
ro nOuo . din doitdatpro onlromr
?t.1. bros del Slndicato de Empledndode
Seguros' y Flanza, me etrovist eradyer
con el noJtor Orlando Puente, mi.
ese do nuitro nistro de Ia-Presidencla, ptp ra ge.
tionar la proposlci6n abSenadno do
[a Repsidehoe(tledUproYon to de irv
LANnEdor e|,. po.rn quo tnear- Haha.
dr. los tralbajadnrell de esals vompai
fi as. 1 .
A.L I Z A C 1 0 N Lost r .n r..n macha .r.reh.n. adaol
Chenulrd y Armando Hienriquez rfl
oapear.aro ardinaaio .. eron nue Ins trahaJadoresd nttnisi
Se ur ordi r Cmit, asineoeuadntorotoyFlnria riab
de In" ponts quaudad n no ttene.tna
caJa die retro, con in que ampararse
ANTE E TO AS n 1. '.ve I:.-
Un nuevo e6jiaul preneral
E L R EP U L IC A Los perindistas de Pplllelo ccdnocie-
0 F IC I A Sran que un disk doe Ra seana entran-
te, el jefe del Istado flrmar/ tun de7
A N D E G 0 r Z creto dea4gniand c6naut, general tde
Cuba en la cludad+ de N[1eFa Y'ork.
lCIOW403 04 4!l 42 a)sifior Delfin H. P[1po.
o-j~S 30 07 ,30b- 30 rlsefior Pupo.ew yn eubano q~ue
reside haee flempo an "Jov Estado-.


ti t'... ...I


crt- .i l r.
______ l~ -nc rsuiiir.


h. -.|i,,,. 1. ...".\
r I -1'm. I i\ rcJ'i f


n-3

ail i.7 \ ,, ,,l,,r ,l,0,
t ......:.7 .5t
L A, ,-,,, /,,I ,,,, .... H I ,,, I ... ..
5- I.I.,. u I 1:1.75 -

'(.,

=
kjt '
.. :I n
I'la ep ctfA -r,
"', N .rt -.... n N irol++- Gl'...li,, *')


]uintano AANO 35
1~ SAN MIGUEL 255
, PLATINO, IRILiANTES Y RUMIS _


I)E UNA SOLA CASA ALQUILADA
i r' el preYrno nIl es' aiere de I[n co-
i, h I 1 .' 1 I .'. elpa ReiF a
.- r r, -r ,trm-ar-
A.N IAGO F. PALACIOS,
j.ld lnte As N 1(|Pcquefi)s Propietarios '
TepJdllln '" J10 iallosl-


lie y Sport.


co i ti ico:, p recios


1 .1 .1111011r p Cl OU
%. ;i .I r IC A) d i d oi i
.-,1 h III I. L ._ 11 .i i t
.... s....rrr, r f ir, ,
..i.. 0t..... .,r5 .I, .,d gL


'. ,i I. .1 1. 1 .., |r.,,,
7.50


.0, a *


9


DIARIO DbE I.A MARINA --DOMIINGO 6 DE MAR7O DE I4q


SEXCURSIONES A
11L IU: 1_1U- 11P Alk"Un Sueno Ionverlido en Realidad"

Duraci6-n: 3_8dics. Precio: $L800.00... -

SALIDAS& IUNIO 13-y JULIO 13
-Vi_-iintdose NEW YORK~- MADRID TOLEDO AVILA -
EL ESCORAL SALAMANCA -BARCELONA-MONT--
-SERRAT ; SAN SEBASTIAN -- IRUN HENDAYA --- PARIS
LONDRES SHANNON. IRLANDA.
If .1r i m:. i f. 1., 1 ; Ih 1 -" .... i.0 .1 '
______, ,',,,_ .-_-olA--.+ ~--- -1mTTV2llTl'l"I0 .

INFORMES Y RESERVACIONES: _

SSUPER TOUR -TRAVEL SERVICE
SSAN RAFAEL Y PRADO iEsq. del Centro Galleqol.
-~~"le"oo '-t. e;n v . l... . _'


Vc "a-: C. on, -. V ar, -,. .',a-m.
Solicile nuestro-lolleio descriphovo .


NO 1% I-110- OR
Ir.ec poradanici.n .b.0 .ief .r _'h, I1.... ,I. .1. . I
4l lr i ..C,4( J Aul .rO.i...
d, '. UhitLIJL k. O. ur 10. 1 ,1 .-
nr1' -11r Ul I+. I~LA P Phh .1.1r13e ,h'" t ,.,, p ., ,,d J,, : ,'-
-p :,m .-mr, r- ra i ,1, t1- i I ,,- .', ,d I,',h ,. r I ,.- ',IP,, IF


DEL NOTE DE IRLANDA


&


Iin c .imbicntc rntis distinoui do,
cl Dril Blanco dc Linio ponc una
not0; dc i1mpcc:ohc c'ginci.a,
proporcionuiun o, +at.lc n0:i, hli o-
moodidod v frcscuir.t indispcns.i-
i41cs 'n dcl Tropico.
- I..................... .II.


fiibraIs d.' i.1in o prodo. l.i ii. n 1. tc-
jdlo mib Vfresco, 1is hlgi'liic'oi
V (ic inaNor rCsiIsttiloi,.ii 1l l ,.i-
do. iin cl 'rlno no haii) l.y ni.da
tli dilurablci, pr.i(tli o v diskin-
L ihlo ('111( (.'I )D ril 13 l.oi) dc
I i m ... . N _'irt, (,h. Ir'la .ii t.I


1'01'oSLIc acon IIdoP duIIc, C' I t or1 1 dA1_1 I n o i rIL L, . 2119, ..,- "
"... nl Ide Pro-G uiles dfh l d "
jj~ft'' ~ socucionde Produclofts dt Oino bladein l 09 ^


Habaniera

H a b a oLENr a
N D E LLLILPAAI


%AL1IM1LN 7S-O
C..rin'. ... ..:,.n ',, i..i ,. C o i c
1L5 iloc. C-n" -Ch .. ll i. r lt-.uN ,il,
11 il .. .. ......l.-U.. l. 0] ...... ... : .. .. r II c a I

,,,,ln,, .3... .L I... V,... E N' S A N J U A N

Bin. ~ii C-"'. 11''i- d Ui..a


i h U," -t ri r I
'E

rI I ,,..

, r.' rl0rl r ,l,,'rl,'. 'lt,. I ,, ,i'i I ,'' 1," ,, .... i
-- tir\Ir,,1 ,I- -n "I

.... I t ',. I" .


I.,.
',,;lr d ,,1 ri -Tl,i., i...lh. 'r,..hi. ,:,Iu '~ 'n i i --


I,,. 11- p..iiirvI; - ILI,-
-,-.4. r I C : i ,.,.., I..1.h'....._
a 1i ,i i a l, c L i . Id h. . .
,l,,.j li., I l 'r, h r'.:. ',:,J, u hC .
Ch'. _- .--0 0I, 'r .-ell,
b rile.. : 0t., -_ i. ,
I I ,',,",.'' .-' ', . '
11Ci~'OC... i.. 1. ,, ',,h,..,,,,,.,I I, I.
le,, |) e-l irll l i c r-, .. -I .i .....1
i a ] i f .... .. i i .i I ;r.[ .. .. l ,,.. +
t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I i,1 ,,l ,.. l.. ... I.
_ I. b- L ,- ,, .10': ,-,+ ,,

f i J 1 i. l~ll, l l l I

I ,, ,I ,1 , ,1 .. ..t I, .I, I, ,, ,h I ... I .. .... . 1 . ..
.. ..... ........ ....I.O.. .


I I


lid. Cmin. I -h ji; alll M"Je lul ;azdl .
.T.. a de c,-ar j [.o'rla.d-, ur. ra.
z CCJ I, t r,,.JIl I ,, (.
Dw -,i, l. I. errL-mrn..,; O E e~uh..'Uh
interesante programra mutrcalo ue es-
"tuvo a, cargo del Conjunto C i-tco.
J-,,, O [-. ','l, I EI prh r e ,,C-
.a.. Tn, '( IiCrl. LI '. :l.,i,
\ N.l. \. M .r -..'b h brlS

P. i- J
i.J,.ll f.,r..ro e ti Cl..r
P L)d J UPL, do.' MelJel-,.,-itl
IIIIi -l,.,pi nLf 1 ,E:11,c, V CTJ~

Lr-, ,,t -%.. f,+ erraval,-
I e,', k R_ , i. rr R ,,lr, lf', T.,, Pr,P;
Si-rl..j-_-v .--. .,-",u t .-F. mu lr .%F, J0r..BUOLLA J12
'.,1 .,

.pr. e. l," .l,"
'l' 0 l r,,lrl Vdad o -
IV o .r 'hk rl ljJ .u V I',


LUS B NE NrA NDES33TA

-A -1EEX*E AW EJ-AN-

15USCRIBASE -Y -NUNCIE tELe[RO 1AARii


--PAGINA-CUATRO


FI


ora Iii' iOVlinidCiiil


R[l U.%N DE S FOI'.li
B.-i, I.n pr:l id ri.'li -,l 0 10 -" l .f rI
Nilh I Araa, at C FclaLi. f ,l'IC-e.
1U1 6ll100.0r uH rfuijoln rl ln A''h,-
ci i h.'i ci Ie Ia P iIlua ae la.d 'iold.-
-l i ;ILCr( a l a LDiii.Liif i.t I.. ia.*
'1Cij.IC16?o Ario0 .-[0111.-C.j,ii.ia
L<,lra .. que olCbc fr .ra pl pr'r,.xin,<..
Lr:,-,,h 1 .0 IC i. LI-- l.n d I- '!.L: -,: .r.
r.. GzTil-OH Gat]- D deL' AAllredI
L .'Irai q.C bE 0' IForura el ,Cxn.
0 ,11, v I I 0 ,...0.bI ru V, l, I 1-h'.R u-
rno GLradO G-:-III'.'a e AIIF.. 11 rior,
Adi e "'i"Cf.'... I r,,b. h-11 lMai '00 1
.Iorr.i A, nd.,j ad Echiaurrl&. C.Lu
dailid. Caperrrii.a MaOzrra de Arr-
113' Nfini' NcnJar ae B iBl-,n. Ara-
Ci-1 CibCjla nr( lizi a.l d L i3 ianqiila
F'eri,onah a.- Ci''iio de Jhoillie, E. -
iw-trhi?.ti .felnciz d, Pt 'i Re ,n L...
P0 %iliLl 01 le l: -lilrrC D irIp MN8nrI
Lo liii' dr Al r1- dO Cnraz. PaqiiiLi
LAlIhl,. d' Lo\ ii.!. P Jl J,,%e ij
Pueril'-.- NOrin Ri.,- d p Mrlori., Am"-
lln D iii,:.iii, a 311,. II i. Ei ,c lli b Po-
lai d,'- B l .lan1ite- F'-'irirli', V1 ,I ', '
C.ioill '" BLi.o Rw,. Anerlc Cio-
holnl de Donmlnguez, Pia' 'Foradii
de Jnck:s6n. Nena Lamanis. Lydia FPr-
.ijZ'2jL.Jn.tao. -Jo.,14ii'; ,f--l'---- --
('117".iti u fi -14 LaPAgtnA CISCO)


I


, ,]^


-, LAS LAMPARAS -
ARTICULADAS
'i).oDUGILL "'
DE tPATENTEANG1ES--
__DISENADAS, POR--
TECNICOS PARA
PROPORCIONAR i.LAS
SIGUIENrTESENTAJAS4-_

NFCAB LU Z ;TANGULO

P~o~g~MMI

"OCONOMIGRAN VARIEbAuj
DE MODELS
ADAPTABLES A TODOS LOS USOS
EN ACABADOS DE-" BRONCE, CROMO, OXI-COBRE Y
ACERO ESMALTADO
-PARA BANCOS. OFICINAS. BUFETES, -GABINETES MEDI-
COS, DENTALES QUIROPEDISTAS, CLINICS, Etc.
INDUSTRIES. TALLERES, JOYEROS. DIBUJANTES,
ETC
VEALAS E DUIJ\Bi 'Y .IIM.lEZ SxcL15
INFORMESE- TROCADERO 306 HABANAT rEF 6573


I


I
A,.......Xf DRODEL A... .MN O D AZOD 94 AIN IC


,,,,LOS MEJORES MUEBLES AL ALCANCE DE TODOS!
. . . ...* - - .. . . .^ t *. .. .,


. . - --- ... . f "~ ^
1I


-JUEGOS DE CUARTO, de_ S_1U.N ....i
S.. COMEDOR,N S I.U- .
-SALA, ---

RADIOS, 1111111 '1" MANi
COLCHONES"SIMMONS"a phazOs srider
"'EF.IGERADORES "ELVINATOR"


MUEBLER1A


.L1 IDEAL
ANGELES 51 y 60 TELEFOUG A-9757
REY Y HERMANO


C r 6 ii i c a

PERLA MONTES


Hab h


L-IntreT-iollo y tf ltnarnrpaaar, msian a I ferha daf-'uniir-
jleafeoN hI Neiitorlnl Perin Mnte% % Mora una figurlla mu llnda die
nuenfrnn'Ba alnri. rifte-
I sarhnrlita Monlte a in qu r nltdamm> i. htj del %efor Melquladei
M lnnte I de au etpoma Prrin Morn.
IIF I)1Di


: .4d1 r 1'hr-pr .,1 II ... I .' A, I,.. rlIili plOr-P QII raPP'iIA P.
I .. "ri-,r Ninr rlI A 'l.fIPP I e* rrP4 Pr R (Rae Ct .i'f rI T r .1 lm' ln a
p:ki.Pa del an..', LuLl.: % h'AlId reI P .r e .. .. 1a-crPa
IF%. 1 4 F U "AIlP F MPAAl,


EL DOCTOR DAVID ORTA MENENDEZ ie. eE.Dcl...i. i, nI., l(llleli',.,Il( Br- ,. IJA 51,1,., ,, .. l i'. T.- T.iin .I1a R Infi eJpi n En dia5 p.-ado, ir~l'Oo .1 e~la c.,ni. dl cur .o de c.lpe;,l.l.l;, de erldOxl,-[,1-hi., ,1," la lnlF>.-CirllHfi ----- I mi.- TI -- A.-+',.I., @I.-(^ i I-^ .-I, ZL,' i% > III IL I'I L r M ---L -,. ^- T|,--
al prceienI de I0. E..lcr-. t n . nrlu co a glr ic .l q. e 4 -P :elerre, I: r . WIT nn' l lm 'i alc al ,P,' 7T I'
I dlistinguidn ) nnlble .lrujarn- en O lahnoma Cr> el p.; R,'rin meF de Our,.', Ia Verp.' p1A al I, e. 1,-, l. (P TA -, R Nr" I j nnr, 1 n. r, ir a m,, nP a ,npCPr"l',-
ilnec6 ilgn doci tr Dfj DIi O ri e M eren. len rern re l nahz r ir _rlpc rn p n je J I" Iei'.il m ,Or I.' IS 'blrl re ,.ir, dr, r, ,h.rr, ,,i n T i.'. trn." eal mnr plt l ,C IIX'Po
del quiln de-pves de Ilaber aSlils dd de ei'ud.3'!ld, i l 1anndo a .I,3 princlpa. Ir-. TUrcl-ln C41A .11 ,ll.1 la W i. ,rA C rinu_


I


LOS. M LRQi F4'i IlI (;ARt II I
F Mr...'- ii I~'L"S Mn ii n.1 l. f
PrIi ld l. ,lP .. P, 0,.,.1. PI P ,. ..ha c ad '. .
I. P.'.T'lPPlt,V.1 ',r,:r,,- I .M ..,,.-I ._._ .l" t I M .,-. ,
Cu G;iclud I 'p eh P, ~hrl. M ,u.I,' Li..n 1 I. ., ;, e d. h .. t..., IA-Np
R-I d F-plA r m pn -

N.. EG ME,,t.L'COLON
I. Id.l.. r An. l: l l.
fI, C. t 11 111 (' .I1., .,.,
FI' aln dP,' tP ,n I""I r 1".. A,
IlF' aPia ". h;.1 i. r .1 M ir .%% n'.i '
A- .d l i o rfer."0 -.tic -Mh .
r ,h ud. ra IIU,. II A '. I', N I a .. ,i
R,,.udr ,,n E.Ci 'd,r' .hp Prr.-, M .
AS,.,ai ,,P .,.1..,i l A
R .iu.n..
pie ,h iupli, i ,l~ 1" i! h


Tl)MA. D IFHI.l.S
.' 'rlfll) i er, cl h l l l. 'iIi .", PIll *, -,,
ilnnin TL.nA.' D Fahi ,I|P -,
InII 'll IIRIIO.A III ,Pi 11'.1i1% I~q hl
ckc(1, Lwir fainllkrl'A % 15Rini ,1,w ,
AI rei ri irio pOr %., .un .l .'i....
Il.,iiilen teIr.cmix qe n r"e.i i. '
naV ir 1I(1j. .. P1 El 1 01111 I P.,, -
tilillr nel direr c P TIiriRi ,111iiI
pliameaainde Inrornma, iII, 'Piij i-
cida dI t PaiA,.IC, Pn la PI Plyrl,. 4i
-, rpnpprpie.- R..rlapOr-


.^\ ^ a .: e ,, ]
Ca.. 19.00 A.er. S-. 27.50 : -
__ ..----- 23.75- Erjchap- -- -- --29.00
39.00 Cr-,. S k l. 35.00
AUTOMATICOS ORO 18 KILATES -. ..
luv, . n 125.00 Cyma . . 135.00
Acero . 44.00 Enchape . 45.00
CRONOGRAFOS
Ap-T 29.00.*-Enchape-39.00- Oro18k-l-89.00-
ATENDEMOS GUSTOSAMENTE PEDIDOS DEL INTERIOR


j Tgl
.. .. ..0 .. .
G U IGA k-1.


,Pub. SUAREZ.

ASMA: Dr. MiHBthraniT


Micnrll ni l on 1' p ,il s ln i I" l.
Ca'nllnnae n Ia plilnat raFIS,


_Las Telas m s Hermosas


y Finas, las mass originales y Nuevas...
* o.u


tienen un preeio m6dieo y a sa aleanee en Fin de Siglo


Aparte de nuestras Insuperables colecciones de Seclas Francesas y Amnericanas un prodigio de
.h]-Jellezay elegancia orecemos diversas otras colecciones de Estampados, en-tejidos sinteticos de admirable
finura y caida, con preciosos fondos y originales dibujos, marcadas a precious de
extrema modicidad. Son Telas Nuevas y hermosas, a] alcance de cualquier, moderado presupuesto.
-iVealas-antes de-elegirIlos-cortes-para sus Vestidos de Primavera y-Verano! "2 !--,.'


I..


i eil r lhp. rn mrtnud, tipo
n ,rhat,, vamk,+n en
mtl, In i' h ,rizonlalte 'olbre
(fIndl, muy lindo


I


color, co
LOW y jPA TRO;
Al h Cu<


CREPES n adorbjta Iondo'
OCircroi y elaroq con olAr
enlinale do, i"an eecto AMr
phlo .utialn Jodoni pljir

1.95 ,w

P.A '"-..N h.P r .
0 (Vo -


.en clegA.nti, im -
Mhancon, n ydro y d;, I
on dlibkujn dA C/ rom.
de moivom, menudo,.

2.95...

ha.,a N, 848. a 2.20


m 'I.I'I:-, en pre'c,o.,,lali h, d.
pPICe] y faro., con diumo,
cl, Ar n .A ia (orm.andon
conluntom de inauperablc
kuen gutnto

2.50 -.

PATRON, Ja 'dau, roopla, da
A It. Col-' aN. .47. "*2 20


CRfPLIS hn(inimn>,,.n (onL4'
61i,nc,p y nrr. c..., o, ,, -rm
mnvidl,.omed,.na, dt
ppAt,covvis".prn, V iosao Gran


3.95 ..

PA 7 \,% d. l' n. .. ,4042.
.110


3.50 .,e
PA TRIW d,-RV?7'TEkIC. N,.a OS)
s22. o / ^


Nuestra Secci6n de Patronecs tiene ya los nuevos models BUTTERICK- exc/usvos y VOGUE de Primavera.


-P.
'~t~/O.
Ban rafael y h~uila, m-5991


DLARIO DE LA MARINA.--DOMINGO. 6 DE MARZO DE 1949


AIO- Xvn1


MXRZO 19 "." SAN JOSE
a n e z a GRAN-VENTAESPECIAL DE RELOJES

... I-A I-FRO SUVENIA -- CORD--CYMA- -ETERNA -
P2.Xenerae a. CLracs ... l.,IL_ VULCAIN STUDIO
dc.nae reip.d.h, hin lieignarIn a Jp+rkr
ShPllA I ,a 1% ,I ,npl r"' erca llac-
rn, Pens PrLTnca pe Jol'. Cuu -A
%ar& ?il a lemporana&Il al oflh u.
larnIllPIep A .a,:rnI',iA lOln 19 I , ,
arenlllllma. madre' In a ora P.I,'
Ec lale -af hlerar a ailor. I
Por %trnpI. namaa., er _t
aI IA ca pitai ezolAnx
T'r soa i rs Ia onqiP i sciPP 1 4
,:,rk har, rare.a hr". I'. a h
l ilmnor IJoallr- T Ol[) L 11.
ida a pcauaN lerry Tnrrn -,
enlimadro en np, xtiOdledla,i
Sma roprl eIin _I "ern-,(. h, l.
ap r. porn 11n i p i.'NPI p
Y'.rk ciol el .-'bjht cd 'Llhlrw RII I
0311 appoMac. 7Cl .1.'P RaIl cIp-. AA
Mpinn qiL t ,im "r, lr.,:,.. de a p
rinllp.allon plel .1F Mellcal C rm er -Hv.
plnil N NeaVnrk Ibmi.r, %U
An htla Ailna Fl,ar e mci Ra
Ci, la is lur an (1 e n. 'V -'. k P A 1-
Rim Iilm w, air .'


I-


I


D


-r


I


PACINA CINCO


1


IN 1 4 F L( "A1,1 Ii-r m ..N .....


,an rafael y Aguila, +m-5991


.ti-* PAGINA SEIS


SI USTED QQUIERE UN BUEN RETRATO. V&A A

ME R AY 0
liEN SU NUEVO FL-.TUniOi -.
__ ___fiGALIANOAAlZ-enlre-SAN-RAAEELSAN-JOS-- "-
en MONSERRATE 413. front a lia Crux Roja.


D1 EMILIO YEHO BOU
CIiRUJANO PARTOB GIN-COIruGO
o Ofreoe i@a s er slclu a ai olleniela.
Comull*: Todol Io dims. excepLao li sbados.
ron1: de 4 a I p m. Tournoo especlalem. prevlo 0 uerda.


S Telifon:s F-MUS Iabasn.


IIOMI.NA..JE. A SL SAN'TIDAl
P.,rn el duillhinU ircce del corrlen-
i i mi,, 1I i 11, .I,,, m niennJe r.
Sb .1 ,.iirlil F'lIN XII ori, nDJiliVO
*i1 .illl, IC er0, os feolnl die; ..60%
a1 ',l.orr l Tronin Pmifi7 tlo
, 5C,,Oni, lbia,;lle_ sSit.'.In de-Aor.
i.iiiiin 1 de tnri. liue loi calolicos
IL 1i[ I rmuIl~hr iii al -Santo Padre
le11 I..i ,% l lljernlrqluih eclemhas-
tich clON, onol AJrosilis omon-
-. ir -Ani oirt-T'wHr---- ----.
| El piOciami include o laq 8 v 10
., iT, ttciile. sanla ml' sN Te Deiim
I., l e1ladIlurn de La Habann Cerrn.
I,' 9 rr, elada sr]lsilca rell.
I I, ,,' rel a srcil de la Anun.
olnolh, E Iolla N* 4
Par esie rreoio F _Inemia a trldos
I.., inicrrbrno de airiacitones calOII.
eil p.rA quc urin 1ss Oarderas es-
I~lnrlarle.- I nsignias lmr curriin a es-


-At


A 1O CXVII
D[ARIO DE LA MARINA-DOMINGO. 6 DE MARZO DE 1949 .
DK IIE~~mE------ DE LA -FIESTA G'JRo
S DEeREG.RESO&.... a lln n ---- ~ dLarLoa .RECUERDE QUE...
W V.Lat rcolder.aOI o Ntsi~itras Epecilildad exielKRIi
d.. es ...n.e. (1, i H ahanera o p re....oti... ....Fl'iS.Gu..oa o KI SOL btPER-ONDA. a
.........do.a o. ,os ~ ee ,s e.Uce r, .. -- "". ........ q.nca r.c. c r,o-o .....de ......
c.Or, caskdos Jcsk Luis Peo Alonso C I l l ,.l r0n r cl..n He03d
y Elera Perkins Mi-4jr, quienes dim- ]. nac l d 1 d dl
frularon de un largo'viaje de bodes t, .& ,n dl _o.
ULgr .California.Lel. to 'l quear
Se ban Instidald n .o. n cnfortable Q U I N C E A A 0 S 13 Funads.,.. C.,baa del nuf a
alartvmendao de Is calle 15 y 1 e n .L. is ,s p i........ ...."
er Vedads nattdo er, ors ,.Ji0a Lila r. POo
_-Bienvemd os -.. .. .._-_-_---
.... .El ,prilr oje c rre or,p d er. ,le Ie
CRUZ BLANCA DE LA PAZ fin Cie zerlr_-l 'JI' tl ,:Ual ,:,j
a] numert, 69.rl Ei~ urd..,qu'. '' e-g
El pr6xmo jueves, dia 10. lus cin- etn, fr do | err. nad dl dai I 1. a l
:o ae sla tarde tendra lugar el ponche anumr ro 11 el i er:er i jc C1 d'
dt-i'onor-que-la-preUgi.os a.soclaci6n ba':, Id -l r".'LO _ ___
iemenlr.o--cubsns--"Crus-BLan-cs do-- I E l ol.,ur ,:,jdri4p ..r d,' i al HuI, J0
Pat qjue preside Is dialinluldid A o L.o o -'.a 4u qn Pl.O'i'1h I'); t1-
ra BlsnquiLa Feom ndez de Castro do 1 0 r0 d 1, sr, ,d,: .' ', .U,:dCr, la: r f,,n .
lardines. o pcco a Fls x delg Vds d oei d -, r...... I. .r %1- 1.. r.. r. i que lo e sM iofreclend.
a rudi nea or en Is Republ ca de-Fin -s. -"d Fo r ,.d licl m,- :0 .. . m r I popnso- 2 .00I

.~j ,, t_ . -_ a Az lrle d- uran^ e~c n 4 ru E-Le meqcomo proagau 2.0
i d oc to rs M a r ia D u b crry d e V ills 0a T tf r o .&. :I. _l , a V l -,i : d a d e ..P rei V e r n o .
laz que se encuentril de temp~o~r-adlta-r O, zrLr UtUICJ-1. Je eu
D.bu o en.u-la n dl pore dc.nt Pelu-ueria ELSkaA1
nI -o b n i~icosntO. e so .EN Fl %I'EO COLEGIO DEL HEINA 355 en tre L eult d
seNlO--ma --I)nteresoanae.-dexlulva-b ,AGRADO CORAZON Ecoboar Tele o Mto -4
rrente parlsw- iociw-das- period..-
il o que d leseen asslutir. pues nom s. e ElE ours pasad cl lmo es. 1n7. -
ez opo d en Hvent La o a- carr ado se Illtsu a c u ,, oerl "o-n, :u.
en- -d_ da_ en L -eCoo r ---' . er ': dOR , BR iI1.OR SKY CON
rio Maria Teresa M orr n do Font In."* Country d l uD Pa r.Io r ,i N ..l' ,,,lV OR EI t 'rIL ,SR M O NICA L
erprelac unas iEefisim as canclones igl Cla almna do .u r, p'-". ....d
d l gogr ,n c o m po s ito r p arn m et o A lb e r J olna tel a l1do1 C bicb .n I l ,, r , a I e
S Gali many. s ueo la com ar-al "' rrerc .. El l o .don conrlert ls,
oii ,n o p u e s t a m b i d n a s is U r l a l a s m .o F u e ,n a ca e dA . ' ' I "' 1 l, : ipe e ti v a m e til e.
ta, ahl c,...imnnicai.do 11
por encontrarse 1n e os mementos 'n d IL, sll C, l'b I l 1 ml. n l
-0 e01to. moments en Is Habana ElOin-o's In- e ,r I n ..,rdublO de on-
mansiron Galilm ny ..sosdos. c-oidos p ire0 pO'i'1(i .rr*f our, do U b.
'i n s m u s i6 le s d o P o n a m b y o c u p 6 n o r, E le n a .\ 0a Cl o ... .o 5 1 .*, ,,- ,, , .. a n ta n t usd e da
pnr-mucho tiempo el cargo de dire. -- . le e s . t ... el .... d .. i... d po rtunds-d
1,r de ta Band de Is Policia do-d -d d o B: < dc .--laI C l o d c r i ,..cn do n grnde-
-onai Bon .bt Ca. n r j .-, 1,-no1 .a d r. p 'l p .r J. an Mo roel y -'
ria-Rll Olls. rre a rl n I 01~c^--IF n Brninwsky. do
U NA.-SAS a U E, ,,, ..,1,,d.n. Isrtistlics y re-
.r. .. -a I iaco pr mero se h
-En I& c p d Cl n eo yId, r e lI g ra. ,u." -e uel ,- ...... .rl,.dilettan tisim.
nap Ide Hab a enay ...... oe la slr \'.' ,,h. b .ll,-,n,, ......... ', l'.,, ^~" :I^ el segun-
c C la n doMa teirnidad de Is H a b e as . i .,. d ni, ry r, l r .. . ., a a y a a lg -
l I -' < .. . . . .I a o a E ll u c ,le *e ,In s c u a I d a -
I a Is dlez de oIs ma ne. sos una miys l ld n i, ,a : I uda -
o.n m.moni delsehorl Ma.nuel. Y no1, 1 i i..... ........t. io..i.... .da..d... ; .. .. a
MIlares Cosia. ho dlspueo O Is Sno ,I"s, ,. .,..l. ,n.... .o1.j .l' nr s
cl Idad Cor l d l Ia Habana. en el pi r.. l.I ,, . r l, ', ner
,er anniversaro de s t alleclm lento. ,. ,. ,' El p j o" r d
..__ppoatofesor.Glaiela Herninde- n I ,s r, L,', nrqta. doe
Gonzalo direo orao d -ISnolodad Coa,
--i in lim por m i C UBolN oeia &.pid mo .1. I ," i. i, j, Y k e r-eq -ere pun-
Eac ts Rm o es la enc nItd o rm R RElla nau R d c u eT u s i n h Ija do Is s od i _ I a M, ,- rIin. 1 o, la r .
I R ds p dr F' ll del V t d m Door M Ile n vluda de Rodriuez rri h n e d e Lr. ,. ., ,-, .'Fey.., ,/ .'.,i". .. .'... d...i.'.orra n ..
.a . on I mis s m q u e oe ro a r m o n lz a lot .p r sd o c q u i e a so p s .y os m o l os l o. i. n o o d ia l ,Co ro i, s .l 't h dI ..t. . "..... .
da par Ia Caorl do InHlabano. que salud o Miyares Ana Ltalg l d SoaR n n sohri'ed a-H'an til I a en is p. ina SIETE)
ejecutark el sigulente programs. En su residencla del Vedado turo un animado recibo I)aeoritas I liendo iniribin eno'sus n. memos A e- a .
1i. "Awe... .um co.rpus". do M s Rodrigues -hMilen . tanu gra o moiv-o. .do Anrrratel do Duruoy Elena c _ _ _
.ail 2,. Adoramuste Chriteo'. do deode laci a
Dubois. 3,. "Letanis pot el descanso ",Mr. Ladrillo". representado por el
. ..l..a ol sde-Sohsbock-4i.-Crux- TRALADOsimp aticonp fin Eduardo Azcaraleo V
Fledolio', -doeJuas IV do Pcu rtngol" -u AMartinez. die las gracis en o nombre D esec kA &oaJ
d h' n e nJuneeo l:d n a ndas" las nre- I,,Ia O,,apre
Scer conn o en pom a"s. de El seniorr Manuel Llopo idadtrial do I.n clle1 7 No.- 112 en re no .eu A doras_419- -- -- -

Bach v A, "Toi er osr An mo Lo.bo.nero o. eixoo -andrea As-- en-el- Vodado. -Doues le n func lo alral In t-culaos
Moa de- o Haydn-d o 0 nin Or.illrlddiompor nun i 0t011 Sepan o sus l mlslandes. 'oncu rrncla iuo obsequlada COnilut
t~ra RO nVIuA aselaiODERcon u
inagnitico builet. An m
"Dado el ntim ro extraordinary de
Iollic .,i., rr1: torl.,e, ,1 IIV a 3 ..MODERNA .
. - . -...,- r,', .. l ,-, i rrci d, I, .
i----- -- ........ d o ...LAVADORAS
DEL CAPITULO NUPCIAL ELECTICAS
En In iglonia do Nueslra Senur, de'
Monserrate se celebrara hoy, so-
bado, a ls siete1 do la noche. Ia buda
deo a eneaia adora sef'or1ta Ole'ha
Soldnvilla% y Gonzalez. hija de los
una salisposos Marnmo L. SoldevHlla Gonza-s mNOliOs
lez y Amparo Grilo. con-el caballero-
so j].oven Emiliano de Hoyos y Gutie- las imas efielentes y econtimilut,
I 0007..hijn do Ios onposcno Octavio de par& ci Isoudl de oraps literms
l-|n)s de Ia Torre y Maria Gutidrrez El iavad o ot qlozeo s-
eAIb, lamente de I1 15 mlnutl. Ell
nPara este simp~tic'o enlace hlucirA el' un& lavadora llviana -y de fiell '
ain no ternplnl do lai Calzada deoGa- funcionamlento; teniendo un& cs-
liano una allt5st1ca decoracion ford. pacldad pars 3 libroa do plit.
quo correrA port cuenta de ls flonris-
las siocnpre lrlslpirados do "El Fenix".
el decano do nuestr0 s a jrdines.
Tnmbi6n lIlesara Itnetiqutai do "El
Fenix" el radio doniann de lo It Via
y el do la racioisa nlia Malil lou Sol-
de'Illa Costa que. COrl 'TIOlon oer girl.
aiompaniara a Ofolia on su ca0inno0 al
............. U (MODDAD OMINZAaltar.
SU (OMOvIDAD (OMIENZ Serun padriinos Ia madre del nov0o,
seodora Gutllrirc do Hoyos y el padre'
.. ....... a ~ ..do- Ia-n onvsoeooS les,
DESDE QUE SACA EL PASAJE I,.o. to,
Por ella firrI 'n.lIs doctires
Francisco hhuiso. Jos& A S"aln Peodio.
JlorgeC 'rtava. Carlos Pifivero, ,)i-
rtll Ma rtn nbo .S I b'nZ hsldt' 0 oTes1
Nado tan sencillo coma viaiar por ardo Escobar,3 Pablo Vald, lPa
L ~ ~~gds; y'por el Io hltaraelci dedI
CUBANA DE AVIACION. Sus fre- astilh. el ,11111sir,, dr C
dnolor Jose R Audircu el 1 1tr1,
cuentes nlIlnerorlohs y el gran ndmerood Obras Publ.cas.... a-, Modelo XL-5 $55.00
,0 .I nuel Fobles Valdes; Cie,- d
de vuelosIdir.os..im pifican.ladso. ,,, r rP-,e
ruel s W. ,,,, ch1.. -,010 1 H
lida, piermili6ndole combinao sus
compromlso$ socioles, negoclos y' .,r -, ,.--,,.. ..,,.
..- ,.. ,:, ,-,actividades Y no gaSt tanto.......

I ahoroa es m s baro lo valor por ..r..... r
CUBANA .
.. ..rj
5I-


,,.,.~~~~~~'T r ,,' , ,, i r, -,-;


SALIDAS DIARIAS


.2:00 A.M.
2:15A.M.
7:00 A.M~
10:30 A.M.
1:15 P.M.
2:30 P.M.
8:00 P.M.


%2 9


sANTItARIO NA(.IONAI, LIE D ANI
ANTONIO DE PADUA
Grande es el 111teres clue estln des-
uoltando las obras- dl Santluarlo Na-
cional de San Antonio de Padua. que
.ie estln realizando en el reparto
Miramar. v mu% vahlosas Ins apor-
0acones0 moionetars que, de todas las
l']ases sociales, les estan ilegood 4
Io' Padres Franciscanos paro i.,
0n1naci6n de diehini obras
"LosPadresT r'.,,..-y e' j-,,
;c de se no'as que eoopera im. .1r,
ca'iviente a la rocaudacrid do ,.,,,..
agrradecen el interds y Ia geo.:,..
lad de todno y ruegnn una .....
conperaci6n parn ullmar las oL.,,
Estan .Ya a Ia ',lta las ns'pawI ,
1e una rifa autorizada que ho .r -
0er soguramente ]as sima atia r :.
dos. por el fin que se pers.,,"
nor Ins atractivos que despiel.f '.-,,
ires premnios: unMerury. 01 prlme-
iro; tin refrigerador Westinghouse. el
sound. y un radio el tercero
Puoeden adquirirsS, las papoelota, in
;o*d I.- ,. ,' 0r, .5 frar o. car '.-
la ,.,: ',a Ford do- MhAr
-i1. c 0c .'p ..I -,l.I,'.r ... .I ... I.
'a Electric de Cuba. Galano 4,0
donde se exh0ben el segunrdo y. ter
0r0 premios. Y cnIns comercio si.
0uentes; Le Palsis Royal, El Enric ";
to, dropartamento de ntinoT.,,:,., "L
1,uisita. Al Bon March6Ardor

Picazun

de laPIiel
Crnt els llUl.,@' pcialme nt.
mediciosdo R.siol In ]10pil Irr1 ,
todls yoso i m 1.pronisinsicldino
slio. doIsh puinzsnt pecman. de I.
eczema.,exsorhcn6n. o rpulldoain.
Plo i$i isn local.so spills, d
Ha producrdor mhionun oo0r.,o.
.1~r." hcodrir.ot,
ho~lrs Isle de om-noTJI~ O 50rr
0,055veo dole 50,50u=, q,.
ims Os. d sIr ,

bon R Eel.O,
YaaZR E S IN DOL


Model XL-8 $40.00


Modelo XL-9.-$45.00


Modelo. XL-3,,

Represcntantes exclusivom
SPara Cuba .


L. SOSA Y Co.
O1aipja N'. 415, esq.
a Aguaccate.'
Telf.: M-8675. Habana-

RECIJEPDE. SI ES ELEC.
TRICO LO TENEMOSPjOi~clPL'GA-


~~0


-I-


-I

DIARIO DE IA M.\RIN.\ DlI"MlNGO. 6 DE MARZO70 DE 1941


CUMPLEAROS
I. Por riri pmci Oo envialrnti huehir.,
W1.10Io a Ia lia y mur graciwa jeu-
....oIra" rllle Crl31lna Madrar y PMrraMin
Is mayor de -_.a *_ Irla o deI la gen
I tif dama OracielLa p-rrag- a- -
B i Bainet. que en Ia fechio de arini..
Urna enca landora fliurli Ea
nuet. promclon so /i.. lk, j, |arl
-Bln co -y- Ajur Ia.- mplrrr r-amble-r.
~O-mda cieocj~hadji~h 'cda- ad Lb
-reflorim.-BlaJBnco-es hua do us es-
madou epoo Jos. B .n, Jo Jull -
Alurla.
Por *tirinO. I linda hII.l San rtlIa
-Roupeau y Aspuru. iilr. ,:,ora dadel
doctor Enridrqe Rou~.au, de u be-Soion 8 K o i |io c Juiapno c o; urmor,-
r mafa9 0u r L erT-8ao rre--nci-or-
A todz ellldaden
ANIVERSARIOS .%LPCIAL[E,
_-El7docto0r Cal-uoa Nae aI e d. t-In
cad le trado. y- u genrlUL-lorna el s-,
Hilda Cu'iello. cum plen en ei.a e-
chL. con ioda fel.c Idao. se'. : r'r,,. d-
A *c-aaoo -Boda.s oa e lerro
-Ta-rbifn s-udam, en t di.
en quecelebranb sus Bodas-de AI-,o-
d0d ,nn.-oo ~atsO oe-casado._Si ef I",I
Enrlque S-nchez y Lorit Br MoiLC .
a ou Inferesante epoea Gloria Ro-
I. -Ariee do "a a s, or -nebTr n... .
Brillantes V j-Y a a% no Jenc espoc,-% Arin-n.r.-
Mralarez y BebIa VLIIegi. A',l,
S$295.00 rio Ritero e oida OraQ Ie q M. e'
oria-con 23 Brillant. s fe l .Jan el primer anriermilrio -Bo-
y seis Rubies $195.00 -0 oau or PapeJ
0 -Malana. I,,,. c.rr.ir... n., .. l-
--3.-Reloi con 22 Brilant -esi a c faId aom 1a nlrcriLer, n i rnn-
y Rubies1O $365.0-oo0 n on: .....
-4.-Sor.Lj6n 18 K. con 16 -Jack Cend-a- Cr- i-,a Caze
lelro. Ica alrnmplcltc e-pow rlmolr-
--brillianLes $195.00 ran nueve al&o --Booa.. de Barro
5.-Solitar;o de Plat;no "-A us Boda. de Lana 'Jere a ll-
$37"5.00oao..rrooarin el ......r Carla;a..Co.n..
Jayeria y ps ehlla esp.a iargotPnrdlar ,
r c~ l ocL~or Joaquin PrnrannIC, Iiro
4u e'5 cposs a eir errc t 61nncIt-A nr I
Lorcl de d.11 ll
SnjIJ" UL (' -Ploolmenie. Ion iner.. LrI..
1LuL' CRao Y limna GCarcia Jo.J
Joefilna Pelt. Jorge Canrdc lo.
D 51 nIta Gonorle --y Chrr -rierv--.-
AnRellta Pelrez. los q-ie LeVIrCoRoI..
-P..bl d~d.r a a m n o d -i.. .... primer .n. .er .ar.o -Bo ....n..- .,-
-A -u, Bod.d. Ao Cafn,,-..dier ,
.eis afnn l de felzl en ,lt Fe or., 1 r i..l".
I e ,eror Angel A Aguero ,u c.pc,,.
DrA. K ~ AII Ines Afaria Curva.
D r A -R O S A T I P, r.n o c ia, n.. . . . . i i
CIRUJANO DENTISTA Paroar. nre-rlro tein,,,.',
itII)IFIC1I) lrP KRADUIO CNi
GMLIVNO V NEPTUNO


Cronica Habanera

-- --N-A-T-.-LLCLOL_


-----elebr. 5,ao h i ou rleaas pr-la r--qair-nn-,prteauramm-a entlid.i
yi %nludo la Ilndislma r --nri-it ,r tenn- F ,h~rr.
qua [onto se d atara en inu~tfoelI. |,lnr pn. |-1111Ao hrelrA
t. hija del nerrn tIean de t I-r t UI.a % de r.rti-t.n a J ii it
F.1h harr.
F~lriedade.


FIESTAI INFANTIL DE CARNA% Al. -,Eoo ,..cZ
F- .. .e .. .. ......... a -l. i.. .. ... ,Piera M .... r.0..0.-.. ...0,. '..- .. :.l0 0. . 0 0.. .
I" I ,r 0r i C.tr..r
r-,-r I. . 1: I :0.n NIc.
J, IA, r lr ce.r, Il'r e. rnarcde,0 I .0..
1 ,.,l.' .I I I I-C ... r l. l N. r ,

.-... ....... i...... c ..I..... r-.. Ic L . i i ,.. I . :,; t.-..'-
Ai ... r... r-.. ... ....r nlr, H I T .
. kI.,li l '..Il R IInc l h. 001 0.'d0*00l000

T.__i IP
*flTW;i. ...fiTt~. -----. cIr, l-c.,': -1. cn-, d., i. i' r'-- -*---
r.t1 11 .L e R- 1 000 0 0


NENPTlDAe
07l. 11 ..- ...-.-

i _.I...l11 ,o B I re.II1..- h rr


.1.,.,ih n....iillll.... I.iii r'., .lill. loh.i o.ac...aii.ail.i,, Ji'1i'El
M 11' Il' F .I'l 1,
w .... ,, : '. . . ... "::....... ..Z r.T .- M r i r -.... 4... r ,. ... .* "
.. .. . . .. . ... . .'. ..... .. .....- If- ......:: : to -0 0
h ,-I- ... ....-, g -- ... .....I IN _. .
.... =. .= ....r.; .' . ... ..'.. ". a '-A.-YE IA


.... ... .. ... .. .... ... ..... .... .... ... .... ... -.: .,,. ..;,,,,, .
.. ...... I.--i El,-'[ -ro, n -' e I' r J-, 00',000..00.. 0.'..h'. .
'h lI n' l ''~ l' T'l l n f n l lng I l n Ih.... 1ln 1. lrl C .: .-....e
I I .......... Il i ...... .
M... I.. ovlllC,',,I IL,-,I1, '.'1 ,11 .,..- '. 1; ..... ..
j.'q.
LA CAAD O ETDSAEIAO
... ... ,,,T N 2 07...,. ................ .. ....... ,..... .8. .7 1.. : . .
...iMA A M N I,, I, IB...IM SMU M YIX L UO O O* MO O O 0o 11 1 0 NEN T DA YO .R ,,K


nauguracion de la Temporada


de Verano


-1949


-se\complace en presenfar

el gran espect6culo de la moda actual.


\, I i --Nunca fueron m4s bellas, graciosas y elegonles, las normas dictadas por la
< moda, para server y embellecer a la mujer, y nunca fueron mdi extensas y m6
voriada,. nuestras colecciones de vestidos de vestir y de col,, aif

~s aomo loas prendas de sport y ropa de play.
Desde manana, nuestros salones de venta serdn las mdis rica

: exhibici6n de novedades creadas para halagar y satisfacer

/ .el gusto exquisito de la mujer cubano.
-4 Pero. . Qui es novedad en la moda actual?.-e- 1- SILUETAS.-Son novedad Ioa siluelas "High Woist Line que ocorlan Ia bluia y alorgon el to-
-' lie, inipiradas en las modas del Segundo Imperio,-e introduc-cdas en Ia osiluela aoctual
T que- es, en sinleii,, una reafirmaci6n de las predominonles en el oodo oa5ooa.

SAYAS.-Son novedad las soyas m6s reducidai y ligeromenle mas cortau Las hay l;isas y
ajustadas, pero tambien otros Tienen amplitud y movimiento que suele esiar reco-
-^.. 1^'gido en cualquier de sus dngulos: delonte, atr6ds o a los lado' formado por dra-
T peados naturales o ocanaladaos.

ESCOTES.-Son novedad los escoles Plung;ng ', creados por Christian Dior que le eieenden
en forma de V, lan.verticoles que llegan hasta tres pulgadas de la cnlura. Toam-
btln son novedod los cuelola haco arribo Ilomados 'portro;t porquje sven de
marco al rostro femenino.

MATERIALES.-Son novedod los algodones, o tal entremo. que parece esle verono el elegido po-
ra glorificar esile material Ei lal lu preferencia, que hasto en los solones de la al-
Sto costura ocupa los pianos preferences Las sedas nolurales y los ra)onei c ubren
t 8of retlo de los materials destocados por la moda. --

/ : lTEJIDOS.-Sors novedad los shantungs, tanto en ray6n como en seda, para models deisport.
1 Para los de vestir, los SURAHS TISU-FAILU.E, FOULARDS y crepes, predominan en
I Htodas las colecciones.

I COLORtS.-Son novedad los colored iridescente, o tornasoles, en laos gamas de los lilas, grises,
- '" verdes, beige y amarillos. En los colors enters, el blanco, el rosado "Dusty Pink".
el maoz, acqua, natural y "Power Blue". Tambien los estampqdos en pasteles sobre
S fondo negro, navy, bronce, verde y gris, son novedad en models de vestir

ACCESORIOS.-Pora ropa de sport, lo- mrs nuevo y destocado, son las coarterps de paja, rafia,
corcho y yute, que en combinoci6n con los sapotos y cinturones del mismo material,
forman lo trilogia imprescindible como adorno, y que hard furor en la modo actual,

U'P(A TINDA MJOOR 0 *SAN RAFAEL Y AMISTAD

4-


ANO CXVII


PAGINA SIETE

DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO, 6 DE N1ARZO DE 1949


"0' & Escenari-o y Pantalla '30 J4IJMS mWS
J~ ilP Ii 'H _o- ---=^ CIJXII-
lo. -o.Reoluc16n de [a Cmcdd
i0-s E

,, _| +a 1' ^"-- .k __ MANANA LLEGARAN TODOS LOS COMPONENTS DEL- MBAh i l .
A -t*%S -- MARAVILLOSO- 2CWATER-.FOLLIES 1949)--- U fl G-H OBO
..0 f-V-l I...pr,.rl -,p.rai.. eIre. 20 p. rlr~ror r1r ..crrrsrr, C ei.F.
rr. ...I -..I . -. o w ie ria -. i. .c i.'. ,. .... S L a.. JAMAS SE Hn EFECTUADO MAYOR
r" c,.... pe% .,,-'uhequP iln ir inle.- fr,.-ir. c ,rimeradacra $ 50..r.. .
______. I atrI+ "_qltJa_.rrr.r.+. crrr 'rrz',ar,, ecr--c-adrrod'-- r icr :n-a reir.l~ er- eci.-'i-~
~P~ meric ~ ~ ridr ..:r K r; Arirrrrrrrr i.'I l r irea l-dAc jr; .1'r ierer~rar31i -- --REVOLUCIN
America pres *t-- "-= AN-5How_ m-e--J : m,:-. ,picif-- a_ ,- M ariana NEGRE
4^-^rGREGORIO BARO GJAN S1N^,.~9E*^0 T;; -;^ .^^^^.^ h --
-V," ,c "5 LEA W A LLA C E ....... .,, .. ....H......
Sire rir I.. CrrrEe rr rral.-.Jc. ar,_orr, o -el-rco reonetuarir -
AOCEONT S,.ML.lt ndae- ,ia lrr A r.i-io I-ime.. d,;dj, turra.. r i ISadr,'. r r at I que

iglTE WR V570 W618 ^^r|R |m R 10 S^d6'0; PT P;0 I.-,n,e L, i. l^^^a .3
-- NTA ;- .e ^' 'Ix-- lh2 -- +,tr. ',r i errie a, r "r['rir irp Id e re r rr' err pale qae-'. Arr'rc-
LA I h. ,,arelI:e,*TI'c__1 -W a e -', F ,lle'+

OR'" COSM dPOLITA -. 99"J UA E r-r. .....i _-p,_,lerr ."T p .r..a.rrrjra_ i J9 rer ,,n tar_, ci Waler# ..r..ree
l'M -nIa-Pe-r'aO 0.-VALClARC E Decorados LUIS MARQUEZ ...... i,-rdd.,.' ...... __ i...... I ir .....doim ....r.r........ l .-,
rrid.. .,,iii ~dr~rr rrr -lr.. h L- 11eAr' 4i r, w p. e larL.sirraC .,que iiiios
,a. a, e ler a"",,,,,, r: ri. h r.' nd ,iir c 5,uceiac la o de i h e oltc der .
AT. oer-e .ny V a. 1...... r r.r....,rr .. ......... . .r....r... ar i.rr ).
0L-yr r.rl rl,-, ,, ;U., I I'dl C.r a rr ,,r, Ia I h eiba ,r rI cl .rn ,he ar es I qe n e "
rNnIR i ri,,- : r rr,, i.., rr Lpere. nrrhr r.'en cI '., cI.,i rr Sr r. c
.1;... I rrlr rr. a_ c riI h


4


\i


C I Pr"DA-Ii A/i31EJR 3
SCIUDAD ABIERTA
i~~~~~~~ I-~^B^ E~i53!I-
La pellcula. GRAN SHOW 0 iO0
Squo e,, New _. +,oro ouo s
quYoen ew EL MAGNIFICD CONJUNTO ESPArO.L
mrnnuvo : _k .3 \ LOS XEY .
muses en el "o5\ CORINE Y %ARO Bailes
mismo tea- 5c Acomp. Conjunto Musical
tro! t \ y0 Mayores 30 nifloa Tertulia

MUJERES QUE PREOCUPAN A RAY MILLAN)D ........ y' .. .../.. .. m ,;t,,,d
ar c iinPria
ii" ir l :i ,t T, I \ PiR de iLlIE C A
.11 *i i r i r 1 "". ,. . ; '.|% l i ; ii ,' , t '~ i ,, + t. {. ,' t ii ~l. 1,1 .l ++ O 'l f el lr.
(Ir r irr ,*rii r ncr r* r i i ,i lr | i r- j. r ri. rrr i ti .ri in rr rii Ii it ri
rrr .in ,rr i r c ...i ,e i" i I . . I r .r ,n .r r ii , .
11t piejIt
m, i i l ", i i % n .. . l 1 L +I L 'r i r ir i. r r' T 1 r q i . i i I i '
tti. rc*l. 'I"tl at ." i r : la
in r errIlt l i i ei ir i irrir i '* r n i r -1 ,,, ii hq[,i i i i i r1 ~ l'"I -r< r'' '] e irr irtr
........ rrln+ nun11 1 r in-:' "l '+iri ii 'H'i i nt) t +q o I ii il rhir rn 1: r 'Iii t I I e "R" q
Itito U li, 4 iii i l t r m .' ., I .r i ia
!, r li I iroir l 0i 1 1ii, V 11,ii i i n,
r.. ari ,c...... MPOAM R UTIM DIA DEL BALLET ANrA MARIA EN CUBA
t 'ir 1 ri S r al 1 i i
Nit l Wll, \ 1 ,% 1(

ire,,, r,, laitrqtl i +il II + D +t, ,' i i ii..r. r rii ii ii.. i n, n r L r i. rr,',i rrirrir
I r.ii, .\il. ir irrrir ,tii inn en,. .
I'I n ,I ,I (1\o lim t l dvwtl'~t +, ,'I ++ I' 1,,' ,HL !' t -
rnllirri iemrl r tit rI, r hr)
Q~~~~~lf~... hI" tiIl, Pot.. I 't ii , '
c:lh v .h .....I 'm 1'0' ". de K, 1; .
en~la. ......ri ri rI'r'" h 'ir .. ir L t
ilmlr-, I ., ... .. ,', ".
mrry Iril11'%'1 r r~ ,i i r r
In l 4J I I i e 11, 1 I ,1, ". .. i ,


I


IARTES METROPOLITAN ... i


A DU u PLEX I.....
It I < 11 (' r-. Ir l i I I. m
lAre aI r hrlrr I. -
CABALLOS DE HIERRO
d~ ~ ~ ~ ~~~1 .... 1 rre~|.e,,.. ,I r-7 1 .... 1 "L |~.
and'n.. .11 it r1-.. rir. r S31.1+. % ri I
Itil-r.p~ eJ rr.. h e rrlrr irimr** l d r odnlrrr.. Re i.
r r-........ ,' .. % N ,, r, r Iw I I r' 1 n
I % I 1 %,1%( 1 a Itrr .r .r.. ..r rl-, I t %,If O NT.
ii~~~~~~~ .ac.a ii.% ,. It. IO.NIIA'D (AK


~HOYi


WUl EQUJTOS
EN COLOREb
cam EL PATO TRIBILIN
POPEYE LULU EL
SUPER RATOIJN .c
EItESPERANUS


M-2214
NOV RE


SAN RAFAEL
Y AMISTAD


Funcion contlnua desde las 12 del dia
Aire acondicionado peretto
EVSCENAS DE SUECIA
En teehnico1or
n r -, r . O.r ,.r.r, irrrir a ,, fir
r d L Mn-.. 4...t 4- .-1H .. 1%.N CON PANS L. .
rrralrr.rrr u l r llrr, r,,rdlr.ur.a a Ir .,.
rrverirdK. 0 L0-.A (RJANJA -rL rSCANO a irirad.
"orrrI rr La ims UrrnI. t"ahri ro l ls .'oFI LA
rr LTIM% eNFOIRMA tOINl( iRAFICA MUNDIN en tar .r-le
1'--cV", rN-sn-r. 'rirrirn-,e XNI11MUKAL. ACTI51ITiAD SA
L% 01(h (rhir NOTICIAr S SlOCI0N ALES. dca. nnIt-icr
nrrrrrrrr1r,,rrr.cin ik.el l ni.r r P.TrKE ,
raderi tl.rt. ie.rraIr e. sr n~umbraoda rrRO X.NIA DE
All :.i'Qt 11OS T -Tt tr n a nairl. rlnr1,lnIPLEX). "
NIRAIA: 40In 5 "t ENTAOS


hti IK A~b ILR W li' AI +

" .virOLA .. ir..
LOS BAPPRANCOS ,,-.. .
,,. ..1.., .*c.r .,s PAUL FLORES .... -
A A 003.-C -1r-.1 -


flat P8T/41,7- eg

Debutara con Cavall'ria
Rusticana enI Nucva York
una gran cnIaItilt,. 'iilaii
LA Cnln' Olia CrriAinhi ...i.....
Ila crrtrtcar oaiii dolii i, i
rruairiirirnraircr.. MAf! tlirr --r Il-" 'r
de Ciibn. c rIm ri ,on'Alr 'r ir
l a t-p.:Ii iii i a
22 ap i, dei- rn hrA ,i ,r

I i ii i
EL
NC
.... ,.n "


'RIESCO' Pmrc&A',ol-/IOY\

FA NPA IMTO
M I R OS L A V-A:
sG-, llIORJUUCB HILILA OUR-a.R l|UC
,,p TONG 0 L E L E 0I

AR 1 AP
LIII'AAE\W dt ?)


S^MEJOR PPCGPAAIA VOBLE citee iin \


Y. 1


U-


DIAR]O DE L& MARINA.--DOMINGO, 6 DE MARZO DE 1949


7--


moli


,.J


A'O C,\ II


L


\.,


AND 0WVI DIARIO DE LA MARINA -DOMINGO. 6 DL MIAR/O DE lcb' I'Aui ibr% r
.1

UNA-FUENTE DE JUVENTUD
L i .j F 3 3 ....... .. . ...3..i3 P 3 ''. --.
___ ___ __-i-____ __ __. ....... - ... U
C r i t -II c a it a i ti e Ir a .,G.......i... ." .

.... .. "- ,, .fl r,,,,,
-C J. I r.

-.%- Y -. GRAN FIESTA DECARNAVAL EN ELVEDADO TENNIS CLUB ""'...... .. L"....,i ," .- R; Z
...,3,'n,- < ... ,*,,.i.3 .C T a....... C .. -3.. ,, 3 ...-3.... .... _3- --...L---- ... ..,A '' .,''.' "I,
hil I '.L .3vI" ,' F_.pa, .. ... i
______ "-.--,-~e..3-3-"aT3.'i -3.333 '.1' .. ..... ',, .... .. 1lllll. ,l .. .. ...,,.... T'--.... .... '-- 333-33'l --'l --.-..... ....i. .
," .. . .. . -m 12"
.... 3. pa't..... 3 .......... .. r ....... 3 -..D.'.. \ n......*. ...'.'. ,- 3.'.. ~.. 3C.3.3t,3,. .3333"33 H~.'i .3.3.- -..--- ...... r1f Lo M e r ~ s E i c us v
v.. . . ,,.".d., L-.'-'- .'., '.. t en M uebles Iinos .!

i .i .. ,,i I .I.. F_' '''''3 r. ... o s ... .
Or ELIZAI!TH ARDEN -,. ,T3n',, ,1" -, .I 1-4..'I-
3 11I 1
3vn. IL *i- L
T. -_, ... -, I -M ,l l-.,_ ,, -
T 3,, .n..... ... ... ,.. ... *.... .. < ..... -3 R .'.3, ". <, 3... . . ..3i .. . .... .
a _________ ~ 3'.., ~ .....ir.,33, ,. o.-,,,,,, '..""4" 3'+ 33 3..... ,......

Ll .rf a .
3,3. 3 33. 3 3'FI j .j F p _ I ~ I ? r T L "i.; _".3,33.._ '-- .-- 33 3"- ? I r i c _ .
I !Il 1 ,iCi. -I C3 Li i PA C ,i... '' : ..A I . .quc- lmn erlo
Ua nl ence a pie A- I C, a, r.i ."h-i d C , .rl . .... I i


-deHor on lli CUE l~ l 1.u e3 eC'3 A It l.. ell h
ga l Y8 trotuI o 1;~ nrt la aie l i I- IL' ---33 3.333
-- ~ ~ 3 ,1 I I t I i [ i ~ i i i i I i 3 3 33,..iI i i i 3 ."I 1' i 3 3 . i , I i , I , . , , h . .'.. .
S Fl i I ,,! ,- l .. .... . I.. d c .

I.-. .'e m e n3,b-' a '3-.'., . ,- ,..3... . .. o . .. 3.. .. . . ..3 . . . . .. ..-.. 3
-i.:.I.. ,: .: : i. :.. :, ::: I] C v. r, I -'I- _


as.r .-lo l I-.
. ._________u___in ar u. t@ P O.[.tr .... 'h i'.,.,[ .i ...... 3,3 ,, K.""I,., C I I .. .... *I . ... "1,3..*.. D istr buidores."SIM M O N S
S i ,, d dr~ n en c o o le g r ..''''bs i a o )''' *".3. " . . . ; .. 3. .3.'.3 . . . _ _ . t1.. . .
-- .raer iio sa n os' ,:,;i 'fl.511:.i i[,,. ii 3i, i 33~. "'3' ,iiiill,, ....i . . . , .. . I_.. . L. . .. I. . .S n M g e 2 6
-o pI=--:-= -- n-d-- - rtd c ... ,,,1,', I.. I I .. .. ...... .hi.G oI .o. i.i. I, ,. i",

I3.-' l- TE EF N M18773t
.. I ... ..,' .' 3 i '. ...-.i i'.. --.,------,,-,--......-- ...


3. t l, l i I I ,I,I 3i, 3 3 3 3l ,b h ,"3 ,3 1" 1.'I ''3I. . . I , I . ] I I ,i \ ii,. I ,RL B R D B O GSE I
.. 1.3. 3I,3l3l33t. ..... ,t.'I .AIn itt ia t.Ii d 5 ,I)3 ,I , i ..a.6 ,dd
InI \'-.iI l I' rI ... I A n ap ........e3-', I' I ,hp. ,..,, .. t. .',5'".,... .... .
'.3 ,' 3 ''. r'i-'-"i-. 3... .. .3"3... . '... ... .. . . .. 3 ... ...., .... .. . . ... . . .iII33.3] . . . ... .
_3., h I ,,3. ,i .. . ''....,. t,. i .. . i',

,l,, C',.isi....33.33.,. .,. i; " .'..... I' 1 ,,, ,. ,1'.''
.. .3li3l,3 -3.-- 3' .. ... .. '3 .3__ll,3 33' i i i3 .. . 3 '3i,,3 '3.. 'h r , i333.. ...3I .3 I ..I... .3. . .,,3,.
... ... w,1 ,
T i i ..iii .iihl.l ....... ,,I' llh 1 '11..... I .... 1. ... TE EF N M..-88.. .3,
.. . I ,L l. .. ",- I. -. i 1 . t , . I : . . . . i

C .2.-i' 33J333 il33,i -i....3 ''3.-.".-----.,..... i.... .333.. .. .3--.- -..--+ -rH - *lT3p iiC3 3Fin
3I .' 3, ,3 3 3 33.3.. . .3 3,3." ",3 i', .3. 3 3.3 3,3 3' ,. .. .. . .A.. . . . . . . . . . .. . .. i3 . . . . .. . . .. . . .3
-- ll l,33 F c. 3 ...i ,, ,
, .. . . . .. . . . . .. . . . . 3 . . . . 3. . . . . 3 I 3 Ir 3 '
i, ., . .. . . . .. .. ''- .. . 3I33 3 3 i i' 3 3 3 i 3,i.]' c ..i 3 3 '
ot S ,. h 4I 33 333 33.. 33333, *I.33333,,333333 3
C ,, , 3 .- I I ,, I I I i
II.I iiu l a l ,i r i d, i5,a,,(Fu11-6 120(- 2.. .. .. 16"- -- -
iir a'ljrl lllilh.' E, ",,,i., Lil,, '1 ,1 ,,',, rN S ,r.ua lol ,,.Il it ii 2 .... rn 5 ... Cal INi Rio- N". '.II,,


.- e..ba.s. .. Io . S'N A C R ON ..... ...........
., Its 3 .. . . ,, 3 3 ,3 3 1 )33,,,. ... ...
3i i u ~ l l i. . L I ~ r ,L " I , I . .I . I 333I. . .. .33..3333iIt il' N ,. 3 3 .3 ,,3 I ii 1..
'. ,, C ,' I i oi,, , r, hit ',W k V W,.. d',, C I B G Il P L S T C
I~~ .. .. .... 'I ,,lgI J- b AIA 'A (;a iOnrul i vl yIo seri l lit+P t :( d (1 otr5it C in.es twIO N + -
,'.,, .., i ., I . .. . . , .. ... .. , J,. I ,',",','i r~ m 1'i, ~ u( .,1- 1"t ,N 1.... , h A NlA o' A 1A 1, Ill:, 1 I +C d + L i n v idim w0 ia- yie C o fi 3
)i,v L v it iIi s it Me in Orn--oim u r 1 v tl tfa d v A is
'rn e li,"/ Iv,:, ,,-111,,U Gi1-1, %,.,iJJ. v ,frv ',,i .,i,,, ",I,,,,.i Fv,..lll'.h .ilut I\ ...s.e-IbrlClic\.. ....... ..


it 1w U" r3 Wic3 3m.
.......~~T A .. i,,i
F ir, M ; I I W :1...... I ... m i 4 _t\+ B I 1 I sfO C r I it 1 it, u er N u w 1"n;,y E
,i11 11 J .. ., i, . i .. i ...I l u ,, i... "2111 ','h, ......11 +I i il 1 emlc ,.aqn c 'l~ l w hez :v~ ,;~,ll"As y Se or


I" 3ewrt _chl I Unaiil gri Inpa O-


it"33 il" 1 .,II,3:


-~i Unmflti 'ltor -- .
FG radn deose .lfy- . . .. ... ... ..... .. .... .... ....6f.......i3..,,3...... ....3.,
S h n"ge in 4 d.... l .... ...a0I-' ,,I.I'1- S' 1 I. .,i I. rLe -
, .. ... i E eo,.lnte i F. Adorns de 13,, e I ,cl tll


J- daa y Ica orbe g a qul
C '..., -vI. .d.p.. ap3.vel8 I i ,4Ens azpliamani

De ~ ~ 3 2368f0
Ile b ja s ..... ........ ... .....lia ..InIae...r.3I I..,ai,. ,AdI,3 a. .. l.IIA ,I h IIO1 LE1' ~ r
,_. . i, r .. ... 1 0, ,,. . , [ . ., . + i+ E I I F l .
i,, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 8 .,, .. ) ,, ,,, i..... ,['
,111 i,1 i~ iI .. .. [. lh ~ ii i i u ., i u .. ... .. . i i ... i~ ,, ,i' ill lll +ll ]ili~ hr"n +li
..... fri y, ,p~ a", 0.8 ,n I m.,, I.. .. d" el'-,-.-- '. o ,(l d.eh ib Tnm
.I. I i i ', ... h ,,, i. i i.. . .. .. i ... i . . i ,i i(I ) Ito n l l ]llr o ('r I +
S, .. .. .....h,,ha.. n.... .. u.. .' '. .V.. ,.'fre'n...ch .. cr, ... ") .....'"e....
i .. i l(.+ );l(,~i 14- )+l le~ t%


PLANTA BAJA. l -- Almactne Inal+, REI.A. 55 o BItLASCOAI.N 256 J ** . " .

** \* .. . -* ,. _* .. . . . . . .. .- ... . . . . _; .. .. X ._-. __:
Ii I333-


PAGINA DI'Z


DIARIO DF I A MARINA MING.. A OF M.AP7n 0F 1941


-pa A -~.f.-\ lera

N L.'. .ID A [Ei .. I

::^ > ^ ^ B ^ ^^ ^ J 3f .\[.1A tT^^^ _Lj .l.^ Cic ~. r: .. '..^ i I .i -- '---^B '^^ ^ ^
1. .nL. i. . ..... ,. -t- -.
A L L JI D r ,,, ,_ ,. ,

--- -V j7- 9 %DTu'j aw -- -_L _L ^ 1 ^
Ef i; .... ....I ........
L 1. -,. r I ., w,
%S ,,hIt. ll .:,.d. ,. .1 . | .u .
I 0i
STRi'AE .lO Fr
IEL ASCIO A Ii. I
n n,,- iR .A li.- ,, . ---I---
L.\30 ep.o fl,,di ..,m ,.. .; i,, :p l .J
f ,IriI uM /H .:l ..\ 'I ) i i _..,_ J't, : .,i lF ... i ., r i- .. i. tP U O S 7.i. n,.r .l ,',, ,, ,. J ,: ,,' (,,, If ^ S
ff^ ycan~ones! ^^^ ^ ^ ^ ^ ^ .,:....,. h, d.1-1 T,.ht,Mll .*---h.-- l UH
DANNY ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .u'' RVRGNI u*:,,o. -__ ....., ..... B.i,,e l..... .i ..i . ^ // /7Y ..1 ^p m J
J, i.dX .. D .. IL F-1 I I','i plEl
I m.4. 1, l 1 M t fI h, d,,,

I _ _. ^ 754 u lot 1< '.i<,-, l. V, ul '* "j, "f'- ',l..rI" '*"a lr, o h,-.,. o.:r.-,y cn-l ,.eP, (-O .11rOQ LO
.t.. ..C.' : .N C. ',
K "L.. I- 1. u I
........ .:r tt |i- .V CCD'7E/FA(4 lCANCIONES DE- ,. E C, L -::. ... .......
'&A MOAp,,en__ .. ...-_ ~ l I .B I,, h.. .,en ,,pod c I. ,.,,^3 ^^^ i .^ ^ R x ot
a qu/Z o p oMIGUEL LERDO i .....' ""...
/ OM, r.E DE TEJAD -fitI El ..... Li ri r.,, u.,c
-CO/MBArEl .N I LI
COrCOPo/,qS rATA.I.
/--A N Co M A C H O fill ............. .. [1 .. .. I,'


AMIDA$^^ YZ.,^^/ .^^ ^ r.'.. ,, ............ ,. ,
/fltcI fT., v i, ,h I
. l/. / coo t.; M ARIO l J L .. .. -
_____________' ,1 .I.*i ,,, .l,, -,ihi-" I .h. ,.,ii ,~
M--o575SW t FILMS ASTUC/4 *' TALAVERA .,' 'Y.. '-- A-ls--to ,..- '^7 ,^ ,-^ r n..~i Cic ria, .r.la N O aU?''1/'"''./'"O''' ,'1-".'._ _,'rt*,.' 1......' 5 ^ -..* \ TR .D........ o. do..iib s .,' ...... .........c" 'P si
presenia IR _/Ft//'I/RO .-el
.. ..H, .. ,, I,.

SReno o part de su direc- i a la3A ....... ........
cAR N (Ae P. (dle Cei' o V illaiinueva- '".,..,.. ...-. A
---1- -. .. . .... ... , .";.: ',.
En liA na general celebrada, Ie di6 a confer la labor M A
C a z.d a r ociacion, que lie ha pe. .pa ,- .,"",' -- ....... .. ....c
I ogr de mejorai, tales coma obas publicw. C anlad. tic u ,.,hd,...c. I.. I -T S pO e to"
cc ""''TF"....a/ i -IC"C I
-- --flT^ ^ ^ : -"-'^ - "--*r--fr~ ~-- r A c^ ^ T'^-n r -Li r ,:,,rE : l .M--\-R-^ ' IT S ,. M'-':-_ ( .- :,-.--- ,- --. *, I *; ---*""- "^^c o~ i --
,-,1li nfn r,,n11, I.'.i... del "","".*>> Co hm l ..o Na io d la h ;u,.i Fi ncroa el.a n. t lo a ..b I l..,-< Bi ~ ^ Rf1-\f.-* la ,, ,_iprt b, j-, -., --l --"---------
.. . . ........ ..........CII F.aiICCiC...... .........
I... ... ....... ... II' .... ,. I ... .. ...u.. i i i,' ... I. .. I L I e I- .. . .
..... i r ... ... .. ..... L I.... .. ... ... ...ll ...' I A C........ .. C ... .... ....II I.. .. ...
.1.1.1. 1rI........ ... .. ..... r ... ... I .- i e iiCCI.C......... C.... .... ...... -,..... ,'I L -7 '--
MARY IC' Jl-,,C;,, ., ,r..... . .,.,., ,,,, I. ...... ,.. ,'.,i ,,. : .. .........i .... I 0- ^, i C,,. ,. ... .. .. I a -:-^ ^ "
.. ir II m .,~ l 'lOff(. i L i [ll r ,rt: K 'D P I'I , ;.. _r
...... .... ... pt .. C. . '.. I. . ..u... ... .....- r, i 'i ;', .
Cl~~ ~ t j 11C J.Ir ,lCi:i.iC ,C, L Vrrntit
. . .. i 1... .. C" '. l h . C C I .. .. I. ..... .. i -, i ,, ; ', IC 1~ 01 CC- It ri L
(, l' iI i. Ple.'I pbt ..I C le ~ l.. I..tl t LelJ...I IC C CC",l,. IIC, I"l 5 al. : -I'[""
h l I r 1 1 1-C I e in ,.lri i .' ; in A l' i I 1 F...' II 1 iC l ., rI r, : c c
I. t rr'i erA"' c-i c rh r., -1ie h,.1- C I 'OL5 ',i ... ac.


e ... i. 0,,-,,i -,I 1- 0e l,, I W I L , : d, M ., C' 1 ,,,. ,t .. I I A, .
.i, t r,, L- (. d 19 ,, 'r c.. r CI I I h c,, c .'I r CII, l ,. ,,,, ,-
p a ra a i,, t.. i -, .i...I'., e -' M CI, r .cn Ac-I ls A ACIII .. .. I in ....... p., c'..... .. es',L" '' r ... .rI.... .',.. ...


c.. .. .... I .I n I!... c ri .o t I ..r .. Ao . .... Cf......CO... .D I, .. ... . CI
If, I.. L- n e a, fi le l I :r.l.Ie Ac i cI p.. I l v ,.,I-..r r, L i .n a I -, ,,-' h. .. ..I, ,," .l ,,, \ \
,lI ,o lh,.',,I ,liCCehCelaCn IC, I q,, t hliC.,.IC .I11,CC C b.~,i ., ...
Ad iiridll~ i esi ad rV -o.i ,! ,b~ i qw r, r... --c-Fil o CI, "CI R.: t
SAMUEL102 GOLDWTNI%( TELFON I- flC!_ PutIIlJCJUDl',IF. UNA
yn l D Z d W ..i ....rnin atqn i..," r m. I I. iA,-CIIC- t ..'r Nn,.njirti pI ...... i.n .......... .. ",,l. e o d periodicos
,hbr, a l,I~1 Pll jilr c p ..r. f ,en l le atl ,, cco r e h ',I ,'n. I,, L cif ,I I ,. cl ALh ,i ,

0.IIH i. er. c' n c I ,u -tr i OL ncen t ,e ,: ,i i phi- r.I i ,NAN,,. ROX CmL rf;IQ F- ,. ,. ......i.r'.-. r',.-,, I ,-" sigue r
F:n ,, [ rd-I,. ,,, r,,f.~ crl (1flleT tre -.rl, t ie,l.- tC r , ,,1, l.rn ',, 7. r l th T' "" I 'I "'
AlIb I.Ln dicCn r, CIInlir cIa. CCdel I. erm ,i le Ac E,', CI NI0Ii .,I[ .Nic. .r

Coo s .C N Ii i d %ehoil t rnd.. rn i 1.'8 in4-nl a Ac, i, I -tooir.'.'' 'I,, idstrisFh.1,' I.. i hi
0....- -- 41 . .. l" .. m ... m i '14 -:l
RAINIER A R T FO C .r Ac m tI e n A c i..,:h, ,1 -0 ... iI CCI II.-' .I % '.Nc."7
I,', I ,r -.C .. .1, A Its., Ann fen r CI, c mt I C, Acl I, tir.,c' dLcFNO b-Ii 'l .,,.... i, d... I dIi A' Clm 1

L,, ii~ .. i prcn pi, snob, anIes r e .. ..... ..... ....' 0 V ........t tfhT' "f~ .....Aci.. il .... .. .. d- dih in l,-
-P r(ala 1iss.3iis n o a, fii d,.,t fien .L ..... ci .. ..
la%"n .eIII m-11 c C a ti. i nd I ,-i ..A.. I.., C.' C C,, ,,,h
don C'ob inii ".shj -si., ,' m ,n .. .. ..11 O NT cUrros C .'A,'i.ENTO: U1teles 1oir ...... 1p-i
........... .. IAE IM Y I I. 1 .1 . .1u 6LtZI dm OIDW N er dd a ren ,,nn- ,r '" "cs,,.cs e ospoec e pL.I L s4 ~S a CATAna INA mlInrii e pa Al r ll'
'r_ _.. .. .. ....i..nitonoene.00.0-.........o Dr.%, 0opi ... .I a C...arlc. c ni C t ,o o .I ... TIAN N i ... c .... ...i.D

jDEopatiILIROntiAcol p esoos: c u a drOICCCO Acoto I na eall (_i' e I -Ita I e;t'iiitlco. "n. M~iIii -.NrD ,Z' ,E IN M .Vae. musca, er- i 7.' b'i
'ue e ern ,o 36 ,0 peso E7 ll. oeo e-.. r '-tI40d.Ahnsncnis tuct ..r ... Clp....... eprlsnoIp,Icd Al......... ''e rda ndoo clAO. '... .. .ae 'r I I ,aJY Zfl .A RO '~ 'nrt, C -rSee' t l I a estmrincrgeanerc Ac n
Ac mcoC ...... ~,o .... ~ h .. ..... t nuN',,... soce ..... N., To-I F.7 sup or eo.,.lyli A c t' A nc, ionen ltti rI -NSO d.110 es oI Il~ Ci.,so 7EEFN Mct 15" rrllt 11 %1 N I0 IC I I--]l~ CIP'CC e~ed
ie -' er1 1 O0C paIC rn,.o n N o i .. ii F b eiei a l ppiedd conl v epubirant F ds deo v ,a U ,_ ....... .., d.,_- 1 c I...... "-s....1 ih~Scam At. [.-I /./V.,

olo. -ere 2ieo o|rMly \ l Elte3chelos:' 0 PC n'l p esotCi Ac ItC |'"i' n o Cln liiiS teiiI'i.'I i'Illa IC Ciie fa'- q "q IZ 'n e pin s erodic Nten IOII l I~ l I- Is I l' i .iC li a ; Ins I lCOICls Acld
Co pfr oaaa de la rN K tik 1 emaenl 'Ie I~c1ii n d n n, nch- ot rt .. i d's pl .... eopn Ac ci'i ,.-.,-,in '.llilh 1C 111 2N WO~ .... . .. .. .....AC 'oI,.- n'.r'........ o '" ", ,,, ....hle Ris ,es -
.. oo o TENC L I CoB 4 nsaijit 4s denor Io o~,,t, II e indu s e r ias, itr INA IIE T :U tde n ,Ic

C .... Ci ---Y' r .si.. s hR,, icogio aC ,a, ,,cl.. In .. o. . lii. C'... r"!o--/ TLai ... .. tic m' lroEdl
V Its ,-% BILLIRAS-g r do" GOL WY sif r ,;,, ad ul pu i,, inrl/,,' ; : S e ehceI",,IC. fie .. .... as ,,si ,',c ta. 7 .,.' n \.: c. .. ... : .- .. ... ... -, .. .. ___ __--C-.ecrel ,.s --~-iif~'i

1 ... ...I .r i pa .1.1 I., ....... , i n de n p iri i A6 c
Ii.N R I h.R 1 .1 io.i'.'.' .c.,..en.In........'.' s oe t de el ....deI-ls n l..''nnn, e hoi I.,n INla dl tcx'.m ia-


Is''.,. P P ,,''.-II.....1.,','',,'I',,,C el se 5O liicel c Il.l-S A cTO .SUARE.. Ap. eh.. os nSil nl o del' s~ I ,cleCC ldlil d0 e dcC haI An t tr-
RC CrOCC ii.eo treo de e Lies try Z2 Za 'one Ac n t-n, e pncuer o did i nsia s etc .11 sya nn gi e aft
I'.TnN "FxraTo 1.'--! .. .. no ,1 c a 1. to.F else

i( sC'Oll "llr_ III''',C CI~ri''( i C 'l Cl'sI '.'." ," ,. .. I-'.. . T ,p~, ..C/l 'Z ,.I.'. .'.uClI;H L.. C'.estin rdis tandojI
.. t~'... F ..... ....'. -Ir''Ii la. "''''.'''. ''" '" '''" C ... L'.'Cii il .._-I .... "i cse," ...... Ge:i .Cni, noicciri.. iioars iI
:.,,. ~~ ~ ~ ~ oro ......, ,,i di .... .... ...a,,:h -,: o


____________ ______ _____ w. ,___________ LA VID Ao LO BAI Adel mor o s


Cc( 1gNA);Ih,;Aeo'4TAe sLLprola
eer :,il e | k:z6 de ad li to s e ra- i'{ cltes de pr e ncp i nst s d a U l e, l s'ct r( nhA ap tefiro t p r ria en B al m~io d ,Ie In c om e sv -'/ l td E T H Oert.- oa a o ep s d o sn`o t 7: l, 1, 4.'i t,,i epu c s ic letn pr oa


ba Co l para TE CHNCOLeuR~o 1, l a- 1.rsad dL adopted e Sc ia's.o Fell-z de .. ,T M N ELA hAMO DE a
1.948; 40, ....... Pesas de Ins ,t: L MUJE' SO AADA.. .... .. .... I.
mdlazn-,,z prm~rn.dero l 'ojl u e C rrtr. e o 191 de t e. ",,.l'erio nes Jose rt mar~m z y -Ii,.- f, Sateo rr ,r! '"- ,"1 ... ,S, ale o Liarr nda 2,06.
d H ReIeo S ev ,b ntti ,d, musric la de e el e do' loes ca e l ..... II J 'I I !" : rto e, I ... Ta -'a .e.- h n ,,at s ipn t m o m a citn m
N, una %nez ceeaa a lons mis s to-ola al er0,,r SA u rolo e Lo --ctitb es o l, m nu m~is po tl
( rll, ur(e slo ms M(' mi ,isss del "r~io con ;ularo clico ,o si ti s im, m (o za ," a ruet.- - .
l" a .. ) nnt, r, I 2.-Eetruc ".orln d .re cl e d e t'im [1 5 t, pl ,,os' se gund Las eensah embujcl N/, U.u,---,61-
-1-1-2- U l' I' mu r s i ui its al.. 1 ... ...I; i '101""3 rel arato dels(rtr c i h',, I ",z ,. . ,, I etn. 't-T. .. 'II\Eos n a m m rr':--, VI .nm e R vs
C, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~it n .tt ..i ,,R. .. \D ee'oEev ,,I For ...I''''F C r uP Gth,. ,- I ...... Peb M-e I.",, I~ ,4.lIZ1_l 'A'4 "Iumo a %,' i rithnola
!Ic ~ -, ath 1/ htci l I~, '1" dlt .1 I h t .. .
po' (e d P' F e M ana e t-' o de t la fae s(', a Iant a rpr es | teta. .trh a~lla a trsy s~l) 'os() lethJIhii a to, I 'm a zor nta.rse S la-
Msm 'nde mejor, ci oot
-sr a,,, fill ST A D , .. ' '" ' ' fi | .c r os. o a l s !N .q l tNtl l 1 "s,.L l.
La' fic lti de, ,le.,ia deia a, det pasin elI doctor Agn)%, Bamo i S ll. o,
-or.l~ i r- I ,1, T ]. iI. I f fl T R I Acom N ,l D o tri s ow di avn- a e rl a & ar. dti lcievrre | jl Jo6
Trrs~~_ L4o~ VIDA SEmit LOe BRINDABIADsgnrRID. rr. I
El Satad r LAr It- ,lz I -_a Lrid" M Uif$-D..


- -_ _-- -J--77 7 = 7 .j


LFANTASIA...
REALIDAD?


ASO C\VI1

FNCANTO HOY.


HOY CAMPOAMOR, J
Nl/IT/MO OMP
TEMPORADA POPULAR P
DEL GROaAN .''.,
BALL-FT .. . '-
ESPANJOt I
s o ,,4 C., NUEVO;


DANZAS ESPANiOLAS
'MATINEE ESTAMPAS REG3ONA.F; I,
"W'$ffO#M, 3P/COfjr IS
-_ f C J i s LOC.AIJ DDES
NOCHE 9:15 LUNETA NUM $15 --
~ M f o-IL"'"- --" -" "-010-fa PELICILA MAf COMt'-'TAOlN

COTU94 Iuflx Pa&AD(OS9
/?mim=la ZaFOSfMA- fia Ma rEft-Sd Cw sdoa'
Ql/i LED/Oi -J' Z A !-XIJQ1 Q// /IOADOPO ? AkERIE PORTmnn

S.con
BARBARA MULLEN
i y HUGH SINCLAIR


y lo0nuevo eslrella
EDannnLA MUJER MAS BELLA de
INGLATERRA
D, Ltr C y.versdI In tern't c,or, it '


-o C ^ ,


I'l-nn[INM -LAJIIIIINJU. 0 UE MAINLL) Ur-


DIARIf DF I A MARINA -[XIMINcn h D EMAR7D F D1)40


IF'
|__P.E LU U EBrEAJ-:-.---- C-0-S nE-U CO-0S -
COSMFTiros rF.I Qli FRI At
- M.Najee d cug pn c'n hin.,. T.l.emen.oro ^o.e ,a,__...... llos_
mlenln. para otlelgIic ar iminc, .d ,- lid W li e
-i
Llmr~neaa de li, ,.,eemr, e p('c,.C
Laimrn rie;r r e iii,,' r i. "ic. .. T
Trauqn cl'.i. de r -Pe m,. r,,,o c lr. c .1 :, r li
cara cerrpr InI pnrr. cot fit.r, Pen,' f'e .. 'if,' l l nt'.i Fra,,-
cacnen epeural Depil;., ,-, sEe Ti alrl-ni ,ii... panop n ui:,'


(a. L'. I7a. "l l Fr.QLlia. 1a.I-.l -_
"]eleer.no F1-4"3? 0edade


IIE1. CIRClI.O %11 ,TAR V ''. .. : .
IUn- OlnICl baille de mamarr:,cr.,r a !v s,.-.,lr.r iT, r i con;., .r ci
,rindara eel Cir l.u, M nllar N .eir- crd ,, I..h f,n. i, I,-,qu. .i I i.-
I l Abado 2 dc ad brll cr T .r Ii drd. Clupb ,r. l 'd .I -li.j-, l., .1rlhgdln Ter,.
e is Playa. de Marianao. drai a su. cargo "los bailables, que
Relna e iiao'rdrinar, er.lu-iainrr. rn ,njarc i. -.n -r,.n -. -9 rr .
odol nuestrus c culus sou.ialei para I.,'. l.':.ci,1.'- p.'.l h llpevar invi-
ala fiesta carnF .hlesHa ule e. rra Or.. pr,?. le.i.. rac. l del Comi-
odeeda dce slmpil;.o, lr CeIlini.I la- i| de la Ca-i Ir, iriLr,-rmTee reser-
es como deetiles de cmprpin..s ..eun -cil.,a pu;tden -alniilr.re paor el
-allosos premios. cnr.,curoE ae riilia- i elefor., BO-;;6;
es. show y mil orpreua.ns mai P FIa ficrsa del Circulo IMllltai seri
El decorado de las preclosas te-r,. 'i' .iicc.r

- DR.-DAVID-ORTA-WENEND --EZ-

Coma-ico a su distlnqulda clientele clue ha reanudado su
consult, al reqreso de sil vlaje.
Consulias: De Lunps a Viernes (previo tlurno),
S Virtudes 619.-- Tel6fono U 1566.


CR

FLORES


( OFERF%(.iA In EMONbE&OR I LAGU.%'NO F % 1 ak A'. i I tI It R I. .. ,. i-di,,.. leema de jalrilari:
1.. .. .. ...s,,4.e...onje;.r..
-- al _lurr. _LL um n .r er,:, n~ ......r..i slrrs nel.? ,- .,.-."r-n.. I,,... . ,.". i. 1...1..,- 1.1." ,.. I cn'I-rI ee.'lU l
a a n c r j a ...."e ..-. ,edr" .. ... l." .-... .. .. . co Li..L... .. I.- I .... LM. .L ...... "u -.. .. L i rr. r ... ..1I.
S o r,, irs i, C i c l i, ... If., L I,, l ..l u...1. d I .... I ... li l. ,1. (' inIlhlu' l n u pa lnaj TI RtCEI

Ak O S 0PARA ELLOSTAMBTIEN7CorrectasS .....Guayaberas y Pantalo"es de ULLTRA
...... ,/


0
.1.


nO ) II AlliI-
Fl marfr pclre, ljm, lri mplia sdleclsplee lafitlo, de edadIs r hells
a* reclada. c hinli Iirrelni i.armeneedl let M Irie ll hija dee Ine Ireparl-
Josa an onlotGarmendia lr goir Para ell
Na sndr. lesta Inr enenls. l-,enO pol adee e %Amene
- Felleiaddes -_- .- .. .


L, ma0 I L-. f inna eAi il a. I
-rtdls OrrrO."i-lh t r. I ..FIT'TcamtT1, ,I:rl, T- ,5rjiciie .
de Aiiemir. . ... I. e .,..
I ll A inE .I.d, d o le n
AiII nd '.',i5 e r J., FIi .11 ,., t- ,,Hi l A i. h t ,, .I ,,, ,.

deA rr., l r,, laL l ...., .,I 1 .. ..i .. i.-,, d fi., ,.' ----,,l.,.-,h-,- l,.,- t., x .. .L.n F n .., .in' l ,l , l. M ..r R s
j e. rar,.r5 1,. ... II. l . n
1" .1 r . n1 j e. i. L Velra .do... ia.., I lt I .. ..
c c Ir O N F .1.5 l .. I, .I ,..ill

m iay -r hnla i i , olh i n pr Ia0 n l.,ir.,i din rr l r
Do aLa r '-o .imc, r. L, .re.nl GAl. u riUnd iilin.L.,
\la M ADRID- '- ", h t '['*" IB ''. ,,,,, ,,, F, .*.'
r.0 i .. Mara I n.0i,, ., ,,,,,rluee t yior l Cid i A il-
Iliantas y c ores i eeiO1ra n il el lta inEnLas a oI li y ri iita dal IL '11 I'IrOS i
mayor asra elcue1lego )a desposa- per la llOu-l, Ills %iioi ,rvs doitI lr ur-
da atavudadciion legancilay rserll0lez1 nandoLtr '.0p 51zFr1ii dz, hFlorentmino

r ,n ._I .ii.n L s,.en ,a dLc-uquet Marto inezl Gad d r ila. Stitulilri ir-
ac g~l..rnel.h ,lo.r-1..h ... it, eti- tinez e Islay F. Rodrilzue7. )y por elSIMPATI(O ALMUERZO
Eli Ia resldeincia de sus padres,.doe- Asistiernin Ins siguinfin es setiiritiaN
tor.Hugo Ascanin y sofio5ra1Cuca Skn- Maria Enemalia Sar|itind Azcarate.
cheez. tall bella, tuvo un animado al- Margarita Edelmsini Lol. Becky Bo.
muerzo ayer, al mociodlo, con moil- livar. Marinol Vizoso. Lourdesir ecr-
vo dee haberscunnpliiio quince afiois, la nAndez Miyares. Nenita Vallejo. Pa-
llndiELma...eficirita- Tan...AicanOu v tricin dee IR Tor niit iiLourdes Zo-
S 1nceie. .- rrilla. Natalia d l.n e.


Sh ic ex o r**** ~ s % * *" '* T ort ente
Un grupo nunl4roso de amigas de Nenitiia y Lourisi i ireziNr y Fer-
Le 'ennntladora Trivalni asti6m esteni nidez XnqrdN. Vivialm Morllil rsr.
almueono, en i us cierrn i's ntFist- rade. Ann Mnrl fBono ne T hemi .nA2s-
tentes bellows n"siks. dando naunt io c1nl o de los Snitos. i, Dinia Asna-
do colorido y ds burn gusto al aln- Fun, Glorm v Anin l~ui.aJerez Asia-
bilnrll juvsnil que ilniperabi, iini, Olga CiCstleih. Otilin Y.in-s As-
Eli eel corned nr "e slirvi el n i --tu ir. gielles. Teeresini Sinchez. Carlnita
Ten clesolalndose la r-iesa con flores hNic, Maigarilo Sainchez. Di inalis
McNenniev Qinesoia ('LsitSoonlicZ.
Mary Lou Fi t Bouihosi, Mart Rosa
Snnt ple, Aleid d d I, SniSntosyF 1r-
sninloz de Velasinuilnmetin CiliLh-
ria -ny ,.11 ., Ciierli)t.r Carre'as y Fer-
REACIONES Eniuindoez de Vehlnro,T "hal.,(I is lSan-
ins, Noemi Rubniles. AurnriLa Boll-
D (EL CA lPO rolly Zaldli.otdo. ,i,.,,, 1,D z Mne05r1,
DEL CAM PO Cormilte Goizueta Martlnez. lDlcita
Menclioln. Annie Aixnli y Psertierr
Ma.1iruina y Cecilian ialbis. Clradys Fis-
s,-1 Ruseella Mnrtiriiz. Cory Asehi.
Felhthercita Delgado. Isabelltan iHerrera
Rojo. Aninn oFrni, Magrinlena, Sofii
Guanles. liourdes Vidal CGisela Perez
C L Nero C ,_.."_,, '. e.-,riz P iw -.
MADRID I ....... N.. .-.. ,
Lorenzon Miria m Fernandez EvSin i
la, Maria Infante Delgadn y Carv Al-
folnsin.
PI,ENA Y EMILIA
Las fornosas arttineansdeioa;ac nia
Elena LIans6 v Emilian ir-iz, sinr.
sen a cii distinguido cleleasin ho e-
tos mementos, en tu atr lneeedosLinia
y Bafios y en s- ti iSi lin d sexpirsicins-
nese d Radnocentro. ira scrip de
Prendees pasu Ir 2I"l. lj -m v-r-
J, ... c. _,. P

.iir
Tlie ,,a l,,, in ,. i 11.1,.rlni n,,, i c...

gos de cacomi doili seervillei.ta- -l
PoeIns lsiteliifonos Fl-4681o i F-6792
sneofrnreree Jn in olrfsi


I I


osmid..- ... .. prielk.... Pal.ls ..,.... i... 1.,


A PE I r CAN
ACADEMY
0 F


COMMERCE
Lina 110 VedAdo F.6933.
"-'i ..^ -


En una e-iscala

de Precios muy

Econ6micosGUAYABERA de.ooplhn
b/anco, .con tIdchones. De 6 a
16 ahos. 3.25


PANTALON de gdbderdna
cremd, be-ge arena. Der 6 a
17 ahno, 3.45


-J ZAPATOS de iport, h
pel carmelitl. Del 31'2
6, 10.95 7 12 "1 3, 9.


0~
'On


Marca Exclusiva de ULTRA


MOCAS/NES-de piet-
carmelita, con pald tejida.
Del 2' 'al 6, 70.95 _


ELEGANTES zapatois de
piel carmelila. Del 2' at
6, 10.95


- ,Loi mismos Articulos y Preciosen nuestra Sucursal de Neptuno


CATOLICO, : CONTRIBUTE AL HOMENAJE NATIONAL A S SANTIDAD EL DOMINq 13


ohm-


. PAGINA ONCE


in[kJ UL L.M -LAIIVIIIUV. il UL lllt%[AI.V UL


Li Ui


I


P.\.'N.4 1DO(E


DIARIO DE LA MARINA.-DONNGO. 6 DE MARZO DE 194)


HffabrAi una asamhlea national de


-. _Jos-profesioniales universitarios


La Co'nf'dcracd16n ha convocadn a los delegadot para enjuiciar
;_la canducra doe jc. tuncionanto._y del Gobierno en relaci4n
con laog problem. proletainaleF MA- de 35000 loos radua-oo

L'.. C.,,,fal, .',r0, N w ',-,aO l n Ta aI" ,, l-*- .fa. t,: -'a.'-- o-querer. .+-.,-,. 0.-r,:,r_
o o i ,I o 4Tat. 0,a.t a cr.A eot-o- a-,r-nDnr,-cepatIadal a- mo i fet o
taa-.... ~ t o~d. .1 1a000.e-, t a~p a-,0~ IA, ta .lat 0 Ote- -
d,',-.. no n ..o a ti,-,..1o tIaO O r ~l O ar,,' a
dea-_,_a rla o Ia Liebl m, .lio 1 alt, El o04fca.lt, 0'r 1A i ld ae re".
h-- r+1r .- +,r,-, -,,3 .'^ 1T^ ^ ""!- t, '}'- I-- "r -,.;r r -c**]:a':.Ef _-._^Lfar_,jdtrin r, _-'3
ra r,-r r, arIl o a.I a'ria [rr- ,o- la.t A t.'rna loa Ta on61 a c l a C,,nredFro o .
do "' ,n ...' ,,ya,' del C,,l:..er,' 'r l. a I 0 Oo!o'oan'ao t 000 10 dot-
n "Tric r, -Airr t ni-^'ir, iri -nelfl ic-t c.n lOa vrr-rl~lh -'rrufi i- --le
Brc ._xoa c.-,i ad,, de P', Coleo ,- NU,.oor t t ea
A O1a",." 00 0- r t a OnI-, a r l0.aA.0.r t a I ,-=r-l lad olhn cgao.o

Ho Po .- a t.lIniniO t I n. o laat, tau a. l ot' a dot 0-, -a.,rro He oI-
?e',u'ri ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Oat .0'h,,'. l^'ct'in^pt; 01. las 0010.0.n
.I!o [.,o dep i a| ,,l r ',l t tl
Oot'y pl~d c boltc doonml- onl-n-
Dec cemll? I lei i,,- -
-- Ie, m-,n d t -d'lr-fclonOA .aaC. Lt de eto a_ Le illadesamstrta.
ul. .etn h, -% KNnr ir dl.'@n R prro -r' P er e --.nc-r-elArele ]a opJninon 7.,
oao, a i .,1 l..lmnm fa ir dCld t ei I- Il,,-oao ;-lroo a-el Gl r ar.crn para rt ,
Cpr,nr ,l a ,ao N deI,' r ict PtTrnr ,- Cul ,r inn el deha. re IN -Nacie,-tn
na1le0 tci t0.trtI_ trp'n__- O- a-pr l .t. 1';- to- tl. clu r.-rpt a tl ira..t..a. Ia
e r eper en ,I ,. I , --eg 'i -,e .u ,- d r' -''* ,'' -r,-r1 -d" .. ..f "'i ufu
de I i l r laO P.iplirfdnlf.Im n e 7inr .|7~l VllTpg1)f er
d e -. L a.. .ot I "Toaci l tini -- r. .-. r, "tt 4 i 1- e 0 Ul 0 i10 n ci an.
"-Fl -l,i r.n PI C. jcrnI qn- e ntPS'lLL--r_-dn-a ....i-.......r.. -clate qrl r. .
Iot a d roicBI 4eotoaaa do g da] I 00 I 00400dr. In0a t%

un aereollar o pt dr a d ue oo.. il _1 itr'rwnnc. d0 IT.;a H 00 IArii oB e-'
010- au. i,,'_,n_ tl.-nor.ior O rt 0 ,,t j ,, at" .0.. 0.,, Le 0n 60 r o eooc t pa 1.. a
e n I Sl aja< "r( i re-l dc.ein;ri3 rcrn-. ce l

a 010 ,r oat ta j l o. ; "aarl oaITorr Prl el r 1-i, l
F-t'- C-- m-- o- oeatot r elam o do''T;; 4-I t o O a.attat.. -~ -te--n- do .
C.r.oo te.... Nta aan, do P rlroonnrA C' d n 100,DU
I- per ,i c-, ci c-c r rr'Fr'a'.l- .,c-- rF im -r
of 1rp r l r r B niu .. . I-r I rip ,nr er el iii'


rn... re e-l N-o c -n -_TdePo Prutt Dr-i sar-Oo Ie o- Arof rat
HI-tI do lo Collto N -1 0 Poe-Id oa r -It ,' Lar Corbr, oatttoo; Too.
+-i~ ,i( ]r,a CrjicL1n- Narir, ~ [.nsir Pre-id-ni Ce ,1 a Crlfederatlon Na.
1oa tteaaio o VAnor del Primer Cn- ctlI d Proofotaat aote ttinaaoo.
por(n N:ocI,'.rool de Pr.nslttaolet Unt-
%er-larwnt Dr Fduardo Paticlo. Phlna%--
H .%... ..a~eaoant PredroIen erfitl C,',Dro-oo Na-o rle l i
Him "d~iq p Id IRnP 11 Pelracln1.P ,],i r nn
ca. he, n.F rd Cntnote Ejeout ', 0 IN
enoto -. ca pa at! pi aldbal ir. ie Caa .1 Reciben las contribucio nes
penttlad ode hoo#r 1olcaNlo a In..pr
feSloottles e Cnmaue sp hn o,,pd.t ln
__en~i-~ri&R~_e_-n-n~rrhin % ai-homenaje-nacional a-Ia
enltaplin u, do i arlttado e dnfl rn 6 dP- r
o., mawi ..,,tlucionnaloe. v et, Sra. El01na L. Villaverde
leT tera dO IE s it %erof mao m,,rdi . .
---M; -G n ie-',. en f? -m -i --hi di'-In% . .. . .
penoleo hi encontrao o In mtinr eOr..- e Es la primera mujer que lahood
rrensm N, n eniri nirn, rj.I I "' .
olattera hial taoordo.or.. I, a noro toa' ,ta en el itnhisrio do Educaciill.
orlefili',l e lo n ] ltoc vaa.aiteotnnol ca- S
bna., clue n0 oialaerL ao cnnrl coot,' ,lo e .3C I OmDdSqul a una TC enclia
durane m -eo sts sollatludes de n.
dtencla. atr tt.. (0h. r 00.0 do tao.'1aa.0 eita,
Ante @I FAIonolotm c-oanda octlt Tua--lan I-a -daao~ -paittil ltla
pr.r Io Saples.on de oeroIloat, prr, Nt o.-i a aa r do- Pa.at OctR., l .. C ot.o.
pIonnalo' v de (ceoanlont In Iaalao h a t 101..r Cltoa ha, 0aM ti. llon ta
- -in-niloi -x-ac rhad hAn cot% aaidr. %aa 0n01r0 iaacl Oatea Feitot
,ina"i : I, L P [.i pll a rat t nr jr ..
peralen r____ Ina -ol 'S a In 1,e- 0-.1 dri. ron dlo tIoe- aton El-.-.
dal-Fs e 0.010007.' o-lFpq a~f Ma- r0a i'3toadV~lalloo ItdF
din- cOhs-,uerOtes p1ra dtr cu mt plldoa tl.a d or -t aoleoao Not ,ole. a no1 r
Ital t'bcoadn a Its demandao planlc.- Cn nerclh' dtP arslCeirlr do Fdu~ j.
rntoo e.osif dlopaac 'n 0 -coonlur t-;a. alt. 0 SI oc.axt 0e hobrr cuniptphd..
f.-rlott a crtn el Gnbiernn qule ,ern;O 5..a Ror, dc Ore. c0,0 el F.stialr.
to rla itla r It eoeaclo del Fiat n --wliniahr. 1 1' t, I". IrL IV1.- mt nfat 0 -00 do
tecr, l. 11+htracn t i thasia sutprmdo e,, -PrO t .oo a It A ,inianractrtr, potah.
mtganoo depenoodrclar -del Etatdr. .'o.. ct
grave pellgro pira el inter s s00 onl El r00 0 r. taO -t..o -a r I elto te Otl-
Debeaon s ardlenlemente cr-..,orar a,,e In 1, s .f,-.. L.,pez V, % Ia 0 ,6 I0
en lot olts ta saltdtdeq del Gonaerno i r00.0e,- talluJet 0 eroort A Ibot na ea.
e0 r, lo ttncl,,an doo o troIp al pb, p 01. I -I M,,,,l .1r. de Eoj,1aatttn el docao
ro. dCILAmo_, de .]oe alhunos Tonc,e.'r,. rCulldH Lana l6er0urs.aoo en ota' aob.
0rl00 oritS t11bl 0dG a ello. s0 en0u00n0 i -. ladorl do 1;, ITAJter potr el 110c, ,.
t00n en el mlsmn t ltro pues loio_ do Otlen'O fie roa nO derehnor taool.'. 1A
f rrc r sln luc.r.nra s zuoernamenotlol- hlanofi
ctean tn lo'Oaen In- condtciorneo pto E 1 Ortmentaje re.,lirao a... rcat rl.
quae sea el Horo Sr Preldenoe floarm- prO hr-ot %;t ._e ..? 0e nhO emlara -,na


A DIVERTIRSE

TOCAN .


ESTAMOS- EN-
-C-A R=N-A-V-A L-E-S----
Api e.ch a l r ta o r [D ,,. ',r,
P -r dr ,1n 1 F..,x T,-,I l,,," I ,-,r,
NEdod ..F......a I n at
--0 -elo---E--SOL-h +-Lt0.L- -"
NE-f N. 0. 1 r., 0. r.o ,,;lt 1.,0,I,
dl Ca n O,1r ano, 1" ada-an', .-

not Precoa t rln.dc.-.
ESTA ES SU OPORTUNIDAD
r,pl,rl UWWl rm plr. aPI,,,. .
bO al i, Lta I.-z I S.,0 .iIi a. L rl,..%
ConbK.. ieaS .ho nl..io%, l. .r h.
J, e I e '
REMITA s61o $2.00
ole rolano,,,,. r..o oe nd.o L ...i..
d r, CO M 'I P. I"" i, 1 .,... .,
ilt s alo F.a El aln COLIPI FT'I ,"
ellt a o ea .nure 00 n menoalOr a
*---at----a

Escuela de Baile

Prtof. RUBEN SAVON
VIRTUIFo iON IIARANA
24"9 l'-1990."o-A-'n Ti --,T e--pn,-da.p-p- or on- ta-tt I a
Fi aI.,.I t-ta t ,.; prfsti ,,i .? i
.b., C7,hd.,ttlna._Cadlo 01 I -to
Mn,,,ata't n a .tU'dL


Inaugura Sanidad departamento


para el controLde medicamentos

200 carrot pickers para la limpieza de calleis de La Habana.
SCudrenti d-esineclizaci6n comenzari en AbrI.- Enoefianza y dlvulgacirp

____- PorROGELIO FRANCHI DE ALFARO
-r 0r,, ,i-, r.," cl d:.,-,a r AlbPro r, "-aa ao 0 i,,, 0.lo ia -.1-,a pat dr-
01r, ,- rr-,, r,., r,, 1 A ,lubrjejac te- ihnnl- c -uilvi al rip ini rl,-,ir rlith.:s
Fat'.. IP-at. t lt e -Ioe,- 1una nt- aIr, Cu-I too 0l.1en 1e0 0rt sJ ols al-t
P.,-14dam-poraIp a or, orolo aodr, pr .rqi o I,, mua -Ir-fleo n r .-
rn? d,. n1;.- -- e -- ,-- Itt Fata, done --,de ca-at-, ., t. -. ,r d r
0eta Aba On-a ',o 150.0 l o--1 a- -- ----a-- aoo ntltltoa
o,,. A -.+, L,, ..1":cnde 1l T, .h
S ,l- I ;, a 0-' Icn b.a, ...an I, ..'1.. .ra0 01 Depr
,1,-r e, h r. I -, ra e aT -, ,. ,: r-A, c. ,-do In anter, ir
at' aL.ar,-,I ad. rJ -tr01 t at bat-a .,m rI ,l., er,a emeng t a .
nob ao Eat at ,'ILI c or latc ooer
no'f. 0,',.p1- o.boonnoPr, general
f, ; ,I t +r, i1,, a r, nr. 5 L1 n 1,- 3. .I


ri,- 00 tcoo- mt intintlr,-at I.,tottto a1-;,
FVta, oto otv, (:', el P t taro do e S ljO rol.

Il Ota,,laaartc r1,ia dt Coa.nloor 4
1!1.ir, oeoa,-,'oEe t oii Ir, t aTt:arN. exam -
o 1 I 0r1. oije7Imt do tio'ln a- 11icoh

',ola~l. hTao a --r, Ia In-pa- a-,,a Gcnr.
r.toIOl r .t F -arn, e a, LIIa-r.,' Ic, r. 1.
Ei At n-i oatoron
-flIt tla -,a-, .1:,a,,I, nab l~laL+,', I 0..-l
1.-I] Fi O I 0 ,a5 ,-, ,'-r 0 a oITl 0r,0 (no rp n-
.l a r, ,_t.- 'la., lnl a. u I rm [ Lan N
.r.r el .11..1. ", -, r,,, .nI' Mn ""'n,-
n,- L -,--n, 'I IaI, ,

,," -'a -, ..-
alI ,. ia~o.. a..l', ,o', .li, 0-i I
tr ll t n -- '.. a n I- '. l ..,-at.o anru
... r, rh fr.-,.lla [.,- r-r r.orr t-,
b(a14 p"a.1 "'
at ( 't I ,a, I a1 ,1I.,i,.
,a- po h .,ba a-,d. o t atLn l oo r .rr,. .

IlhoAien9l, Ito erroo pirkero en

-1r I IC
toote b
r'11,1, ,,, in m p,,t 6io / p d .7
Ia O I -,Tllt loaaa iPt IPtd do La H.-
ho aO toltarc .ac, o
a~rlI; l l -a. a-alao. a o alt d "


,blt. .t. ,,. ,ta d,-'01 i. aI. a-t ti 0Cl~
l b,, -. I a-a-h.. r l c-,-n', r,,r,
'lt ,, o,, ,, I.. l,,lfa. ,1a aO r, I P, ,n ,
al-l 1'+r, a., l B-;, a..-. a.'. dot It .111a1
h l i..~ l~l i, 1.1 ., i + 'i a-Ia b-n


ta, tol I t1. ,,Iau ta rvi.I. a ,1a0 .a ,fi , ,,, I,, ..,,- a' ,-,.: ,', I .Iant. do In.
tatn rrT0 lrl-l nm,,,m ob tn !t : ,nTl[ ia ,o,-Fl, ,r a 00 ro -


rlr,',er er,,Ar U",ld Mir, n h(n ,n;re. 11c' ... a
I: .0 Q rO I cIfs a. r t-a'm rn It. lt Ic 011n 1 0n tlndo Ct-odo
to"'ad" ouatoonto car roo loma
In- (,-.r, 'a. rp l.ob nr aIa, t a.
ConO Poro H oTort.; Es nAi,-Mat L. I I., a 1,'I Slant
000 'ibla rb atI tolon.a ,o aba- .+ ,Olda oaa lTeaa
el tool ., a're r. ,P' ,o t" ,, -a-n,,r -- n r, A 0,-,
i1psr trIs araaa Psat,- Stoo .'.r a-',t +, ia ,,'an ,, arT,' l l a-.'I toontI'at-3o

,A at Conor,nNalol Tn 311 o. I nt.1
,, E'- ,,, 00 1, 1 tre,-, dal 0e


M ILA MEJOR Y MAYOR SURTIDA
M IN IC CASA DE EFFECTS FOTOGRAFICOS


A N U N C I A la llegada a Cuba de la linea complete de las famosisimas cimarasK KODAK TOURIST


COMPACTAS LIV-WI ANA'S


La s-cdmai-as-KODAK Tourist por-su avanzado dise-
.-o, controls integrados, objetivos y obturadores
eptrafinos, y FU S''n-ao construccidn, responden ideal-
mente a los requerimientos del sector mds calificado
eutre los compradores de cdmaras de fuelle.

..*

-CARAGC-TERISTIGAS-PRINCI1'ALES

CALCULADOR DE EXPOSICIONES EN ESPASOL (caracter{stiCa exclusqIa
de eslts cdmaras), construido en el respaldo de to camera. Garantlza aI
-obtenioo6n de-negaqotivos correclaomei.lteC expuestos, o minismo en blanco y
Snegro que en c6]Ores naturales.


* Construcci6n muy buerte, bl-.c
apariencia y diseoo moderni-
simo.

* Visor 6ptico director de qran bri-


* Disprador de suave o ccion,
convenientmente colocado.MODE-LOS -


. DIFERENTES


/


TOURIST i 4.5


Ventnilla con cierre (Inutoml ti-
co en los modelots 145 y f6.3) quo
evita el volo aun en las peliculas
Incs r-pidnos,
Obturadores sincronizIdos pnia
FLASH
F.__ FL -A S H..
Dn 8 lotos de o213 x el en po-
licula 620. Tambtien puedien usrir
fpliculas Pn olorps notuiulies
(Kodoacolor o Ektachrome).

* .. .


TOURIST 4.5: equipadn lente. f 4 5 Annoltn do 05mm-n, lumilnizcido. Ohtu-
-radorKuridamatic Sincronizado, on veltociddes de_ 1 d I a I 200 do s -q.

SPrecio . . . . $ 85.00

TOURIST I 6.3: provysin do Int Ioni Anaslon I 6 3. Obtlurndor ionia-t'c Sin-
cronizado, con velocidacibs de 1,25 a 1/100 do seq.
; _' T1 -T F m


TOURIST I 88: con IOnno "Aiwtsto
con v,,liocilddiO ds e 1/25 a 1/100D


TOURIST lotil Kodno oq:uirtid (-i 1 ain ltIpnitti K,'lip- 1 1' 5 y oblurnd-r ?p.l-
ctill, 0icrontzado para Ulnsi.h
Precio . . . $ 35.00


Almanaque.Catdlogo MINICAM 1949


|i' r I til, Ia rr yl'l,'Ir -iI mI," lli tlm n onl In t l ou in llprcen a

B ls w ,,i i l I I, f t i- .]r l i r- , ,-IP ,i. ,
pio:[ l.< I d ,-. i .[ "i.' I !4 ilr -, h [ I I" ..0 ,1,11, ihi, r -


BOLAENTE SO50..


Solicitso l Suyo.


a-


S'--


TOURIST f6.3


La rempaia de desuinectlzxacln
.A P~l, u-C,r-. aiii en -,lr ,n me,e J
t7,, rI .... -, r, 0 nrr,,r, tsiro do,,,
ir OtFIa ot.. crtot.. --oto-r atrt. 0L.
Ha rir.. r,;.r-ile.-,tIe.;- 6 Nnrrp kno.
r01. a-'_,ode 01 t,.n .jdhi jdo, Ir,, pri-
,,ri ,'I._ e rl 1'.P_ r, T~i r, ral; dos clue r
.ltl'rinar n A. I.-a irarAj.-o. de d.oa',n tc.
a-,--- --;n a i, l, a d tcrec.r.n dtl-d- rclo.
Il,cLaFio. ataln La, -,
El er,-, aaaro, -,-a, 0.10 a,,
,, r -r. M n dor t.o- ITIT.-- el Ilet i--
Ja1 0--_ -h '0 a t eC'. 0 11
O iARI( oren -,r,.rI .-1,il - ;,+e
a tlaaaFlc r .a 00oalaaiad 00

A l efri.T r. I..; rro l .d.-;- ie -, ;.v
Ira ra... lt caa
C1 Ii i .o .o 'tooIat 'olu la
S ir-, n ,o ; nt.aI-ta, .i',n1'01 r1 l
rio Io no. dt i .' ,1,,r 1i(- 1.a F a tIL l.iota on n O toiilain'sntra.d
dto, Ottrz clt os on r. l oeInith 1
-fe t ..-F0 "la t .01 1.1

ela-aaad a ith a'- ae-Iaid a-acd. .a*- 1-1at.tl
CI a Cala otal o t t e l 01 I,-FII',
idlpnl Olpiea. To anito,,a ,,n, a am
A tl ta-ad,-,d tt i. ,-i,,,r. d,-I1,-,e r
oodt.nato.-k, .+..Lot--l.aanaa,"1 _. C1t.nol p0.ta-ol
9le en leta "ih..1.1-ia at, La s A aaIl.-
dit d1l e tloerilo dorle e d lgano a
1:i la qjas de10 vaeltodario an Ie
1 pila.-i. qo-e ronstiutyn l s-plaaons
-4- jc,... ar-itosmn dscas, etc.
Enefianooa p divultaci onsanitaoa
Cotn ,oaa lcn peiahnentae confea-
,ionatdas. defat! Oa II t. i.. -
l-I p rli-o. 0s0e naug.,w.- q do!,aa
go tun nuevo serticio especial do en-TaN I.. ... -- ~ -
oo-d,'Tttonola-aa aooMli} 0aniIras,1 do
tIlerdo cRann 01t 0rtonlAs hehaIs oCore
Ia mater a pon oe propio minastrn,
docnlor Otelza. cann el pronp6silo (al
,, e- --.-h--,I t, I ah oa Ot, n. It-
.'.u n I t.J., I,, aaa, aa, .'... d Ii Na-Ill,

SolEste trobajont rnlana-don oo'-
.o espcielizadno, y q yearn- a,, I-t,
'oldo eCe b Psenido i-deas c.a a,..
;es c10 el doctor I'ermosella- B a-,,.
oUlnphIaoido in1str0T00lina 00 ,1,_1.,a-
Alberto Ote., se in0c0 ho ..... S ,-.
iD Cruz del Norteconla atrlo,,n ,
a do todnas las clasen s va o. dc I
ocalidlad y autoridadesdo: ,,da,-,..,
0 enOetanT.a quoe se continuar6a ero-
arinmtricamenolote en todas las ciuda-
a-les. pueblos 0 rincones apartados d-
poblaclones, d lonas seis provnincias.
Poren exenclotn do deo-uents
El paoadoro de I laNaaniostoro de Obras
lblicas en t0 provinoia ie Las Via-
oas, ha reml tido a Salubrado Moia
del escrilo dtaiirdn a 61 por la Coen-
palla do Conotlolotannn P. Portna,
nolitando se le rxIm a do pagba con-
tribui6noi l Fonda do lotIns Neceta-
,lo nto dAistltnti cunltas pendlenteo
de colrn pot lpca entlda d.
Segon Il relac16ncl 0u acompatia
ol referido Tuncnonacno de Obras Pn-
Mlicas, el desouento0 que se pretend
nn mbonaroascielde a una cantidad
connstderable. porlo que es cas tsegu-
.o qu e el Ministerio de Salubridad
.leoaiegue In solicitd. ya que ess f01n-7.
does van a ongroar L naptnlo do In-.
1r60sedLCentO deOrien tac6n Ini-

Pssajeres vigiladot sanitarlAcmente
Por poroedr de passes d onde hay
elferdneddeS o Uar linart 1010 phI
soendo 'glados salttlkl'ialentelo Ins
t1lnelolte paOn jeros Illegadt a Cu-.
ba por oI na6rea:o"
Doe Panao n n los lenores Rolataan
Ctuna ro. Pitrci.a Fanliony. Donald
Katrschner. rnrd, .Brldon, OOrnan
Alfonso, Blinara Ern lar. Lana Dav'1.
Letricia Lev n y Dolores Fortuna y
Benitez.+
De BalbonIa. Ptata 1i. via Canaguey.
Joaquian Vaozque, Gustaa. oAl n Aia r.
Ama4n Lorenzod v SJoaqoin de Ar1ntno
De Aruba. Venezuela : Irving Ha-
roy Albert y Molczadsky Fajtoel.
ei"G unt eAla, Domingo de Guz-
man Roe B aUS y Helen y Willnard
GuckCr.
De Caracas, .Venezuela; Carlos Con-
ntreras. Clara Diaz y Barquel. Olga
MIC9arritoa Fernandez. LusO Castillon y
Ferniondoz, Ramiro Guerra y Deben,
1U~guioomnnfVtnld&s.Yuontoo Alborto Po-
orugia. Allisn, Rannah, SidneoX y Moar-
naretto Smith. Ion y LAisl Konai, Ja-
mes y Ruth Kemper y Josefa Maria
E1harte1
Valunaci6n onltifica e n today
la Isla
Un eThplio itLnforme ha recibido el
doctor Alberto Oteiza. mbo stro de
SalubiRoidad, en reliac6n coor In vacu-
noi6n antlo tifica on today an Repfabli-
oa realizada po0 In Comtsl6n do Ti-
foideo. de at IDreroa6n do Salubrodad
tqtue integran 0os dootores lasdro Agos-
ni y Manuel Martin Escudoro..
En este anforme estadanlaio que ha
nldo rchdldo al mitanioso y al dareo-
Ioo de- Salatldtdarc daancoorts Qa. 0 -
Espinosa. 00 s ace cooistar qna a-1
so0 S nnnmunozandas fueron p.
on ncoa on In Iforma silgueni aF-...
del Rio, 16.674: La lnabana. ,, a-. '
Lnas Vilhs. ID6.740; Clnnagaoy i aI,,
165; Ooiente. 53.950
Pot ermlnns nauacapaIlsnI ,,, a.
v[0unadlosd ontra Ill fiebre laba-Iot
In form snluiente: Provnclia .1, P.
oar del Rio, Arterntsa. 1.418 pt,
nasa; Caoblns. 371 Candeoul'a-I,, aI
Consotactn del Sult. 1.219; C a-a-al
016n del Nore, 2877 Guanai Sa'
Guano, 626. Los Pal~anaaao 1.03.' ..aa ,
1ua, 43.14: Mtariel, 0, P del Ri. a -,to,
San C- 'ist6bal, 3 00 1 0 ., ,t...,,, .
Martin 1,174; -.... I o .
Vafbles. 0n.
Prown!iat do La Iabanoa. Aguae-te
27731. Al auiZa r, 422,31 i 42.,t. 1I40J1,
BailnA t,1 ; Ho5tejucal I '1 t 1 1l .In,
dol Guaynbal. 1.427; Guanabacoaa
I 262; Gullies..3.806, (Guaian do alelo-a
2.058; Tat lHaaootn, 1i.908, 10sla do .
nos. 174; Jaaruo. 1,561: Lta S i..aI
I1824 Mooladru' bP84. Mnrlnoloani Ia
Mpola a del ,' .n 1,440. Nton"a -
426, Qoivtcaoo.5:318, ReRlo, 2,304: San
a-\Itoonia de Iont flaonr. lo ,132, Saaa Ao-
lonot do hias Vo-:n- San Soost de
Ias Lauo. 467. 1,,ai a PInroa del R _-I
Sl 5. 6, b 'a 'i, -,-,I,- 13062. San-
10A10 do lno Vogas. 012 -Spliat Craaa7
dol Nato 1, 3411
Provsadnol e Malt.waa, Aor~amno.n.
It, 1.5; Alanoaost 6211, a-rcosi dp Ca-
I1na11 1 420, Bohnod,6 aa 336. C abonsn
2 169, Carlot Rton .4t10. Cohlaat. 6.5u,
Guaran'caro. 45:1 Jaaaloot.Grande.l 429.
Jovollonns. 804. I,.s rabosnl 1,010
Slonpall~n, 0. TliaI'll,3, NTltniats. I 219
Iainaao nGone 1940, Pedro Betan-
ourt. I 1061, Per'l",, N98. Sato lSoe do
lot lsamos, 425, S nat Ana, 26. JSaano
GualberloC Gome., 497; Coals do Re-
yet. 1,404
Proay do naso V Wla.0 AbreuO 204

-10esa.AImorranad

Ri boo innlo.m0rr1000i 050 000010
totooo000 Ooooeoaelr~l o. iiiiO-i O all a
oaope totot+iCtaollrotl l .l 1owolo41 o-
100 0ii Coalnorod polrh.i010 eorntoot
idlo ootorloop Ul Ioooioii mlrr-
Ito 000 loeo4 l totlhsol idolordo.
ramom honoo Iroad. dsBlollato SI
G.h..iooocoao koumobsa, hsot aS


TOURIST I 8.8

SPARA DETALLES. ADICIONALES. DIRI]ASE AMINICAM


Neptuno 305 Telf. M-2466 Habana, Cuba
EL MAYOR SURTIDO DE CAMERAS. CINE Y
ACCESORIOS POTOGRAFICOS DE CUBA.


C4_RT-E


ACT1ALIDADES
Mon-r.o ,No. ill Tolof M-4415.
r 1ao- e 1. ', .,-a ,o l lrr |t' '
.1. ,r. .... -ARCO DE TRIL'NFO'
l.gr, a',to Btaj..n .,ralle, Hoel
"L _I'LT[r.A P1.;ERA ,--, a'.'n
o .-aq to.In... a Teoarlao 22 cne

A L A M E-D A
a1s Colooon y YPorrago. -- Tot l.134
ia 245 A ) A ,, .i, ,
: a. I.'.ar'" r. o n, re F I,'^ ea"mr
-Pnlhar, Te-r .. lr '.o- -DeLIRIO
DE GRe+;.Dk"'A .-r, le-rn,. r,,-Ir, "',r.
Dor ,'. o 'r a, lo lno a '.la ,-0 B A..
lo.'.,l ,.-elo nto O ,t.ro.a15t ;ia t -.B o-1


ALK.A-Z A R
Conulldo -No 302 Tol1r A i6I9
D,.- If,1h I, I Re'- ,,h,Li ei r,.a
r,:,-al e,',, .. j df o -.ap roman QUE
RERTE" E PERDICION r.n R,. 'I,.
larr -r,r, TTold r.lrr IEL CL'AL
NINGUTrO ron Brer.tla Jo'r o l.une
- t, a--,.-rt-600 v iaao i'0 -r-Tor.

A R E 1- A L
A". do Clooublt y6 I Tot 1 111
1 ..j at ITIn Hir ., A r
[,IF EERTr T PLRDICION con Rt\
*.jland .' Arn 'oad y PECHO Ala Pt-
aI,' I- A..- Withers. Luneta oo.-
'.-- if- LT-N. .,,. 30 ct' Pr .ferenrat

A S T OR
13 No I11. V.dodo T.I 1T01l0
F ,. A I I',., o I ,, 1, r C.t ,-I ,s ,,
l' '.A. ala,. a a,-,, .-p ,ra a +,,.

a-11 ,l ..... 0i ,a i. 4 so r.0r.R'o DF
I.A aVEINTUHAA A Ilan 430 v Bt Rr-
HR BA.IO LAS OLAS rcon Wallare
F FN. a F' 'NA I'LA r'ONTIGO .ai
35aaao N. 23iao H.


-A5.T.. -R A U... .
Inlolooio y San Jo ToaI.I. U-sl.
D ed la 1 30 n . , .. .. ...
var t Gronsr a.ti. a L-eNA
TIAHR on Lee .. Da-.a l .mi- .1.
ale Boiaop Luneta mayoroo 60doct
n.ta In 6 30 y 70 ots. despuos. NItol
B alcony 4n -t,

BELASCOAIN
BEl.acoain y Phalvr. Tel. U-S520il.
to. -lcita t0n Hatanlt.olaroo a O-
..,. LA HIJA DE LAS TINIEBLAS
con Ann Cnrawrad v MOMENTO SIN
RASTRO -nn A Lao. L-unot.rm. -
a,, ,, Tealaulla 2 o5 cts.

CAMPOA .I1 OR
Ind ,lio y San Joi4. Tel. A-T7054.
A 1o0 El ballet espanol de Ana
MNaria orsenta EL SOMBRERO DE
TRES PICOS. Libro ae G. Maritnez
Sierra. MSaica- do EaIla Bail-. de Ana
Ma.ria A Iat. 915: el ballet AMOR
BUtJO. de Falla

CINECITO
San Rataeo! Contulodo. Tel. A-7907.
D~esir In 1 t0 R 'vis.ta munduil (,te-
,,a popular d e l ,',. '. , ,'.
nacionn',e LAt. a ..I ,1 ,, -,.1,ja ,. ,
nod pnl, F I dn,, a,.- a., at.. a-. M3 a ,
y tay aqt o hafaroe Icarotnl Ademtis
praaona natxtorade cartons. Precios
de Insturnbre

CUATRO CAMINOS
Blaocoafln No. 1107. Tol6f. M-7IT.
aDeste In, In30- Re'sta. nohlntnao no-
rInal ZORINA LA MIUJER MALDI-
TA con olafael Baledon v Leonora
Amor y DIOS SE LO PAGUE con Ar-
an or de C6rdotv a Luneta mayor 30
hata las fl 30 N 40 donpuns Balcony 20
'ts A lao 12 Ae la noche' MALA MO-
_NEDA .v CAUTIVA DE+_MARiA ErCQS,.
Lnelao 30 to oBalcony 20 cts.

DUPLEX
Sin Rnioo y Aomilad. Tel. A-OS07.
Dsde la 1.1t 30 Claballoa de hllerr
itdouaamentntl; tanculonayon-uro0aRdoe-
pnortlao El reclnta Donald coartnd
on colonres: aultlinot Notlcaeroo de to
Pnramoattn Fox BrtlnniIna Artuanl-
dad Nacnalt Ademo habitat tm 6311
P0rORAlra extra de o roones Entrada
40 yN 30 r t

ENCANTO
Nopluino No. lt1. Tolif. M-S05S.
Dodc aIt 130 Revota. noaiciero nno
clonal. Ctreno de VIVIR EN PAZ con*
el gran actor Aldo Fabrlzl En Lo e.,
0enaL in gran show. Luneto mayors
$1 00 Nalno O0 ot,.

FAUSTO'
Desde Ia 1 30 Revotoa. nnaticaarn na-
clonal estreno de LA SOGA In tech-
v otroo En tI Tsce:, .-',,. o..". .
Ia Colpaia l Pono-toat., La,,ota
mayores $1 00 Nios y Tertulia cO to.

FAVORI-TO-.
Belaicoaln y Peoalvor. Tel. U-2I50
Desdei In 0l oRe\ista, nolacaro
nacinnal, ep'sod0o No 8 deo Supermant
QUERHERTE ES PERDICION con Ray
Mtlland y Ann Todd y YO VI1VO CON
LA MUtLRTE con Willaam Eythe. Lu-
ne0a 50 ct Nfios v Tertula 25 ,cts.

F I N L A Y. -
Zon. y Gerva.lto. Toal. U-I4I
It' ,- f'Revi'm1. o m T+'a
G .-.., CRAN BABE RUTH con
, niox. Claire Treoor y Ch.
a,,', 1 CHARRO A LA FUERZA
a ,, tgullar LunetIatmayort 0 30
iaat 630 y 40 ots. despuol.
0,,;,' A las 12 de.la t n te -
t .ii-\ MARCADA y BUMERANG
a .... 1 Balctono, 20 dco.

F LORE N CIA
Son La.ro No. 1014. Tel. U-3533.
1 ,130 Re6lsta. nntnaoero no-
.-a-,-, t .llo 8 de Superman, HOM-
,.r. PIESA con John atne v
. ... ,, a T' o 0ND F E : T N
.. .- ,,. , 5. a N,. T...
Tootualla 23 oto


IIEJ.4


-i A


GRAN TEATRO PALACE '
Rool oq Sai ,.ob.o M .t6izo Bo. No. 130. To^t. U-16'l.
Tolono B0.1010 D0-t. : I '- a 0 I "I'l lrI'l"
t. , a ,at a a EL L'OCO
la o fl h I,. h ert L .A l t' F L I RFi0 -" ',O d el I ,:,n a Zrj R6 .
a;^ ';'; at...aoa..1...4FOMLOOIT ^ .o Rbo
T..t.....-e L FITrCFTO tar rn-
O DIARriO EL LAI. LF-J,:. DT'L t ao o. l a t.," ,-,',. o L/,ar r t.
ff L .Al II % ,' J'I I kta 11 '1.I'r1 c'!C
Ia a ar,' ae ,- ,-, ,IAn" ,.,n -. a I ,Ia Ro.. a. 7"''T 't t oa~ao-
tILt '--t L. a o. FLo a T ;I 1 -
G ~ ,B,', ,- u F .rl 1 ii -.
I.LE:O'. D "... oNtri, L..a.t. 0. P L A Z A
,--,-, _",,, .- .,r-. : i________ p,,oo No. 210. Tltfono M-2822.
--I- -3.. .i.I.....- ta1... ....
G Ra i- q-,'t- r '.'to t D FLIR IO D E 'RA I -
ORF7A *- er,,- talt. ao foo t KA
17 jr Ba t l l E, Vt.deB TaI 0-, ll- 49 -' -,', ---.,r, r L ME.
hHr,," ,, ,], l 'tBRL:, E F. '. DUF F r.\ w- b~ rer,, '4-
I .i-if r ,, i - A.' r" L- I , -
-Dao. L Th I"L. % 0 3 t'oAn A-*1d '.L.d'o'ota-- ..L.t

,Ii F r.u A, ...+' dtooaoyMIOO
I..,....... .. .11 ... ... .... R E 1 14 A
e: .. '..,- -1,1, ,- 1 -,, a Ra .nfen M 2'

-:LolV14aFaC to-
,-r, ~ 0 .. U,. Ace CO -. t,-'-LA l.
-- -- -- -- -- CF m ,S con Amanda Ledesma, Linn
1 .of a I..."'s Eduardo Ca0 a "lI-y MILONGA
I IJ F -A 1 T A OE LA F E.. a,,, L L-.,. 6,'q,t I L,,t
Inlan a y Napluno Tlet U 13 00I, odo. IF-O-
,, ," .1, -7F7T.W'", ,; RENACiIIENTO--
'.: A ].-Pi-',:. ,--*..' T~ i1-,,, R,,-r.rl II r 15; {Vedadol ..- T Il Tt 6125.
lar,,- . I D ,1 I QLIa'n-tl OF a.- 1245;, Revista. epilt 4 de Slu-
LOAON! a 01' lIf'101n ,...alt a..r l Do' . a *" E` CRI-
,-' T. T "' PU'a',*.',DO CA-
-A -T. FA. vo a l-_
a..., a I. l t, ReOista.
S..11 de Superman. LA MORENA
I i Ar '11 -O PL ''1 -' 1 ,' 1, : L;5 .
L U N I Y ..O.. .... ... . -F.i.. LrTn--
DeatL L.U 1.1. ,I1 otc't n ... at .1 t t.o a- .......
Colziodo do Lopood Total.3X-02001). oa a-o't nlano20on
.....Cie... : T... .. Q.IE.E R E X C I N.E M A
,,,Ii*,t', . r N GLOBOao

A I conS .,la Glalolat lunrla ay o- San Railer p AmIll.d. ToI. M-2214
a t a .a. 2t0 NI vl1- Pl tco t 2l 'tatt I Dde lnt 12 del dla:. Escenas de-
Stueclat (nlaJes en eolore.l): GjO con.tO
T- w+ump,. .... ...A. 1"ah granja del des
L I UX .n.. c.ano.1-,, h Nqta lE lateostdeo
D oi oln .r Potoooollo p Mn dooo. I td l la tonare'ol. l'o. t onoer0al, Actuat-l
a ToIoo m~e os. en dnd oEpahola y Noticrosao iaroo nateoo.
A o113 43 a 60-5 t. AdonaoItAntaI noS 630 programs do
A la 1 15, 4 3i1 V f .10 HcV\'ta. nnf Ert,-La. n'Iada 40 y 30 rl .
...nal. BAILANDO EN LAS NUI t . .. .n T y 30 o
dE. c-on Andrt- s Soler y USTEDES
*1.00 RICOS o-TE ydulorr-,,dot .- -- X-Y--- -
Inf0.nle Lune 0a ma-ore0 30 rls Nio01 t
O haironv 20 oentavonS 13 ontre "A" y Ira., La Str.
--Toe-- T elonl o B-42J. -
0 aa 0, 0 R30 ReaIla. not
MIA ECT I C ac,,inal. epi.odo 4 de Superman. LAS
MAJ C'T -IETE LLAVES con Pillip Terry
boonola.do No. i00. T.16l M.-4477 estreno DE CONTRA l.A LEY D0
-Detde l 130 Reot-a tt.Ilolla, DIOS con Amanda Ledotma. Lint
Clonatl. LA HIJA DE TODOS '-o1 *M1r- Mtnlet. ,,E C-aado. I.uneta mayIore0
areot O'B6 cn R. Pres.ton v MOMF.N- 50 otC NIan 30 ct0 Balconym.nayoreo
TO SIN RASTRO con Alan Ladd v1 0 niaol n cl0ot
Donal RHod Lunelat nBHlconn i4n ctS
20.... -.....el. .-A-N-FRANCISCO-
--- '* ------ I --o--Fo!!n oranclono No. 203. T.o X .17 B@


-M A-N--A .-A-R-E S-
'Corlto :I 0 nlnlat Tol6fi U-33M54
an- tter.n ,oacnm oal n-
In. AI.GO FI.OTA SOBRE El[-AC I A
0on A .. d el'.0+d',, a ZORINA
I.A ta-. an 0 I ,1 i i. a '1 Rafael Ba.
ltdon Ltaatn r at0 r01 0 401oto i tta.t
la. Sont3m 0 a 3tt d.pes Tortulha 20


MARTA
'10 d Octuatro p Mtrim6n. (Viboroi
Tl.lonoo I-B144.t
A too 1245 tReoaotat1tlo acn
pleta LA MONEDA MALDITA l.unela
IS atore n 15 tt s o.;1 s o" Teoltuha In
ts A lot 5000, a-30oReHtattnaionot
rn qauonal, ESPINAS DE UNA FLOR
,'- Perd oatno d- JUAN
CLI .1-,a, -, Luoi Sa drnao Iuno rea-m
' "': .:I." Naw,0oo- Ttnbia 20 y_
2b 010

MARTI
Vollbulo. Drogonol r Zuluotl
,Ustled .no l .ha visto & n? No
deje que le cuenlen Valoo.no
inmo I MUSLO DUPUYTREN Di
PARIS. Alho naroavollooo noy dtao
Abierto dlaroamente de n0 de od ma-
oan a 12 de tA noche en el vestlbulo
del tItro MARTI

_*MAXIM .
Arepoorrpn Vr11 B 6n. T.oll. 00-moto.
E +natni'ine. ta d. .,v -noohe R+pv m
tC oiotlca 0, .lona 'lt.lon Rcor-
tot. EL GRAN BABE RUTH con
Willim Beonda'.o.'. Cloire Tievor y LA
NOVIA DEL MAR. Luneta 30 y 40 cts
Baolant 2n ott

METROPOLITAN
Callo 12. (Ampllacd6n do Almondarts)
Tolflono B-1715.
A to 1311 ReBo t,a l, notivn ern na(iooaL
eotreno DELIRIO 'DE GRANDEZA 0en
teo'hilcolorocon Daonv Kaye- Virgi-
nia May..om e cartonneson color"$ y
'0na rnmed a A -lo 430 y A 30 A
FUERZA DE HOMBRIA con Genrtge
O'Bren A lao 5 O y t30 e1treno DE-
LIRIO DE GRANDEZA Luneta H cts.
Nifinyo y Bolrnno 30 tis

NATIONAL
Prodo T San Rolnml Tol6l. M-4640.
Desde oa 130IRevntta. not010ero na-
cionao. oegunda semana. xito, estre-
n, O-OCaLi1OP- DE AMOR con Miros-
o' a l Ia'ai-r jlaneo a Tnooy o el I
RIO D. E PoIONES cnn Alfreoo Gn-
me, y Maria Teoo-a Squella. Luneta
mavnores 60 cts. Nfioo 40 cto. Tertulha
25 cts." .

NEGRETE
Prado Trocadatro. TollS. M-SIL
Deode to 1 00 BRevisla. noliclero na-
rional. estreno de JUAN GLOpO con
Luit Sandrnt v SOY CHARRO DE
'RANCHO GRANDE con Pedro Inrdlrte
Lunota mayor 60o cts Nifos 40 ott

N E-P-T.U N O
-N.plato No. 507. Tll6f. M-1S13.
D,,esd ]as Tf ~~it~rrr-Re-vl^t-_eplx-^
din R de Souprnan episodio 14 de La
Isla dolTo Terror. co ca-toneo on co-
loves. una0atnodla y boa toettes, VEN-
GANZA STPREMA v AL PIE DE LA
-IOrRCA Luneta matonres 40 4 ts NalNo.
20 ctt Balcont mayors 20 cis. y ni-
11n5 15 tts

OLIMPIC-
Llnto No. ,0.,od.O0. T.I. F-711.
D 13.10 a 730 v d '830 a 11 00 Re-
vla. no. national. NICK CARTER EN
EL TROPICO con WValliC Pidgeon
."I t11tk 1SLA CONTIGO ton ttchhl-
0.i --a t .. .... a
-ul ttt0 'aa, ttoOt-n


Auadan dc Pansajeros. 324; Caboiauan. Sancli-Spiritaus. 3.863: Santa Clara,
a ala ,.r,.,, at Cnlabnzar de 7417. Santa 011abe1 de las Lajao 283:
,,-7----i a ..... .a..i 1.353; Cien- Santo Domnlino. 46B; Trinidad, 568;
,,,.... a a, Clfaabaews. 746: Corrahl- YaRXujny 77. Zulaiaa. 469.
llt., ,rlact 517; Enorucnjaoda, Proooncoa de Camaguey. Caogo de
464. E.speranbza.2.tal:; Fomento. 9,961; Avila. 205. CamrniAuey 5893; Egmeralo
Pahniaaa 969. Pnlaets. 2 15B; Qulema- da. 453. Florida. I51; Gtaimaro. 1800;
do dt GilInls, 520 O, Ranchon Vcloz, natiboanio. 1lM, Mo.6n, 2.179: Nuevi-
169: Ratichurlo, 1,233. Rndas. 436; SI- tns, 567. Snta Crtaz del Sur. 1.951
ula la GranIe, 1 130 Veltoas. 86.6; Provinaca de Oriente. Antilla. 346;
.am rirroa del Valle, 620: San IFnr- Altno .a 'it Banes. 2.749: Bara.-
naodi (1vC nvinines, 205; Remedtol o p o t. Ump1.374: ra'cbhue-
1 12:1. Sn2 .nuanU dr lo-!"Yerns. 126;: lI.395. Cane 1,OW Cohre. 2.043. Gi-Nuevo Vigor y VitalidadPara Los Hombres
S itd. *lWnt poomoytor.nto nu0vo p odmolerbo lgorldoe
vl.o. t no puedo dloftortae am l0 7 elo1g o rdoor 0 1u rl no-jntoo oto
plonoM do Il vlde, hollarlos- olaTIno m eV#e, n. de bitg 1 otto.
ftllolidd v aolud oB un docubrlml No o.ldotn.o ydo y proboto pot molloi
I la do horbes y&horsocat evenoitalq o
.o U.ao .vtd. rtuara'll e I o-or T aLy d e i .io.t-o ": --. ot
001ii0 too a O.Hoo Vooo. ~on ll oo
1. wit:.jaHd d I* Ju'enld con rapl- enmiM-WTa- |- ,.b1iel vI.rkl. eomornllut
del. tm un oeontllo troLotnleoloo quao 0un0 prue00. w ot-ser i enor
00lr, on firor.o do tUblllj fto (llel v 7 meotil cIAueo'eperlmor, lenao io
iroTdblo 4 d e oonisrat deimCo d bri- I'Ur .iemp. T:.ne Mon tocI'0o r .c,0ellO q
0n, to esun mo eoordoo 7 po d- doe. I dil oInd in. ba Oiloo.lpiOr lo-rtt.
t-I'S -.olIDor 0000 600.00 t o tI ame d oa. booi t 0ntAro. .ogo,. o
titlAn- Tlne eferieltoObPirsdi- y vilmllld y Vhnrt2us U 3-'6 81 anl&
rel~lti, anyone aqludmi.d.- p i ror dir lnum. O-/ ffo 14 .,Lm r, -ion aio contratio im

o iantr n& nuon t v fuotu les rtr o n [ad0it.A u.O ted 1to proltoodo t to
t t d a 11at. Lno, L o.


lt oatenao H'ttia. La. tftla de ons
1onooo111-ae-joO tO-ZtN-Et-H6OSTRitEMOa-
NO y ,p.odrio 7 de La Iola del Te-
iaror o aor- n Al O ostt 0oo tO Ots
En ltandwV norh: Rpelaoto, LA MU-
JER Y EL Mt'NDO con Glten Ford y
VIVA EL AMOOR con June Allyson
M0a\oae5 40 cts. Niftos y- Balcony 20
centa'm -s -

SALON REGIO
Monll y Anl6n Roclo. T.I. M-4714.
Enintaaaoe. tatands y nothe: Revslta.
not nactonal carton. conedia. epts.
de El H de Hlierro. CARTAS A UNA
ADUOLTERA con John Carooll y LA
DILIGENCIA con John Wayne y Clal-
ore Trevor Lunelta manres 30 cts has-
tla las 030 t 40 doopuo. Ni0s 20 cto

SANTOS SUAREZ
$notoo Suiroi y a Bn Sa onlgno
Tol6lono I-4CI.
A la I1.1 i is l 30O. Revistl. not.
naClonal. Ar1GELnt0S NEGROS con
RIta Montaner, Emllia Gulu y Pedro
Infanto y LA CASA EMBRU JADA
con Fu iMan Chu. Luneta may o0re 40
Hto y Balcony 25 cts.

STRAND
Bin Milgul No. .30. Tol6f. U-17T1
Desdo l0I130. Revisits. nnticiero no-
clonal. plsodiao 7 de Superman. SUT-
0OS DORADOS con Rita Wayworth
y Larry Park. y NUBE DEL PASADO
con Michael Duany Luneta maypro
30 c00 Nino Tertoiua I0 0cu
-T-RTANI A-O-N
LI 0 n0ir A Pa.o "Ao. V*dod.
Tollofoo 0-240L.
A 1a 1 30 Revisla, res crtones, oe.
le SAI.TEADORES DE TREES. oepl
6i dc .Superman y VARIEDADES con
Leon Errl DeOdd laI 430 Rot\itl.
notllcwo%. 'ar"edad. cArt6n. estreno do
DEI.IRIO DE GRANDEZA len tlechnl-
coor ,, on Doony Kaye. 0 Vagto,
layat Luno 00 ott0Hi Balcony 50 ctd.
Nifni 40 cis

UNIVERSAL
Eoldo No. 011. Tilioono M-tIl
Desod lo 1 30 H Rvat 0nottoloro no-
clnnal. cpls 7 dp S1peTTorn. LA BUS--
QUEDA con I .andl y. EL NOVIO DE
.MANtA con eJanette Me Donnold Syo-
te Iturbe Luneta mo yore.% 40 oC. NJ-
6la t Tortulao 25 ott

VANIDADES
CaloadB do Gln..o 262.- T.o. X-1415.
Ala, n12 30 Rvastas.'eps 5 de Su-
0erman ep0 i q La I del Terror. oe-
tea SENDERO DE SAN ANTONfTO,
PUEBLO LIBRE y PIRATES AL GA-
-.(PE--l lnnux Y yalco-
n o 10 cts En tandaoonnoche Revis-
la. epasodio Superman. EL NOVIO
DE MIIAMA tIoen 0olorei 00conoJeanetto-
>to Donald y LA MANCORNADORA
-con Amanda del Llano LauneA 30 v 40
ctl Nino0 15 ct.t Balconno 20 cts

VEDADO
"B" *nlre 27 T 29. Vodado. 1--334.
Deode lo 130 ReBusta. not0c0er0 no-
.... .1:.a.-. i odepEL H deoHaerro,
to *.-' m.-lILLYWOOD con Red
^..11-.. frM,,:,- DE ORO con Mic-"
100R0one7 0 oBt NDonleo y ToLuneta
D1YO-' (, .16 Ct-*.NIA .......y a. lix20


VICT0 ORIA-
Cont.opot6o No. 301. TollS. X-407.
A lot 1245 Reoista. carton.ttacrime-
da.. ap0.1 don Superman. oeotes SIN
MIEDO y JUSTICIA A TIROS Mao-
torot 20"otl Nfiot Blony tO oto .
A las 4 45 v 8 5 Re'vlattas, AVES DE
RAPIRA con John Payne y ANGE-
LITOS NEGROS con Pedro Infante,
RBtt Moonlanert E GuA Luneto R m.
tooeo 40 ota Nab, o Rlonnoy 20 oto
WARNER
at," J 03. Vododo. To16l. Fr-N".
Dotde to 1 30 Revimta. ntticernao -
Conal. tetreno de LA SOaA len tech-
.I-o., tora. n Jameo Stenart, John
'lon LunoA 0mayore0 $1o00.


bart, 426: Guan(ltnamo. 1.472; Hto.
giun. 6.041; Jiguani. 1.938; Manzano-
Iln. 10.377, Mayari, 2.1j' Niluero.
3 859. Palma Sornano. 6fl -6 Puerto
Padre 1.233n Sagua de To.-arr..-. 3 153.
San Luis. 103: Santiago de Cuba
5.653: Victoia de los Tunas, 1.919 y
Yatleras. 219.
Adema se han remitido cantidl-
desde bactcuna antltifica en 1285.M0
dotis para hnopiales y asolos. depar-
atamenlo de HSgene Escniaor del Mi-
noaterio de Eduocat6o SEscuaso Ru-
roles y Misaonest Educativas. Marin
de Guerrao. Indostriat. dicos y ao.-
cincioneps.
Informed do aslstenlo otlni
IlDandl e eota do oir attlvtdades
real-zadas en tnbnos los hospatanes de
IA Repbithna duboante el meo de eneo
ro. ha dartaidbon informe a] doctor
Alberto Otelza. oet director de oAol-
roocla Sooa], doelor SatAtnmarin.
que arroja0000 ttnt Intes resultadto:
11.463 enfortons as;stldoso 1.082 npe-
]I ,,, i,, Fn ,< It ,I ,r h ',.L no-
tarint. pi I O V,6a fa1ing cto;
11 004 ... ',-a -
a- mc Iamlnno- n Pnllra
jr. Ihr : -,,.. ,1, er r a
Me 100001000 tt Poio1
0.0.. ...;r'.'.00,'J--,r ,u~z-j 0T

a-4a r a ot. i,. r 1- a t,, a dol
ara ,n ,-, ,., . ..._
a'. "4en-


Otto- j


. AOM CXII


rreclo . . . .. Oo.UU

tn 188. O',l.turodor Diomlcnicl- Sicr-aita-do

Predn o ... $ 50.00
Predio .. .. .. .. $ 50.00 /


I


d


I


I AdI


.... ....... 'ai ni L I i B-O DA E N A R R 0 Y 0


.71 I ,m. ii.. n .i I L,,C. inli liri
1 IL I ii..... I i ..... mO no'I. l o rI/,I,
Oj 1, I1m .. .h .. it,//
'l ./, ,j r l rZ iii~,ll l a C/)l-i
L L,., .......- S .n -<< La . r ,i ....-
ii~iiI, i i i n ri- e__iuii i iii

.... ,1 1 i Ii i. P i//~. ,ii r in ,mr ,

-.-Lie NIA.
I -1 01 1


2_


-T-
car dIj ..... I. ', --l
c -- ...

-o y -a-o -- eP r,, .

A.S.AD 21
:Oil. I }i 7i 1


.aJ(ai..


-a u Qaant a-aa.a


el


a i ,I Ii klu ,,ll '. II
.I ll .... ... ,I. i '.. .. ..


I %iI F I
I i I II I l' MIII %
I i i , I , I .. [. i ,il


(:1,h,:..l.: I t iC* d I- 1 I .... ..


.1 '.i. ''. ,.


PROP I-E-TA RIO S:.'. Sr.. FERNANDEZ. A
FI i. T r--- i L t 1 __1| r


ENTREGA RAPID A
Paquetes a Espafia
Po0 "
Expreso "ALAS CUBATNAS"
C A -RBA iLL, H I C I A
CARBALLO. HNO. S CIA.

i iillIi I I ,i/, i /. 1/ i
..1 ir


Iii.iii . I


- ir liii,


In it'.


I Ii-" .i. .. .


r:, s, p ,, : I I I I '


I ,,rHI,.,r /II. .i l .IM I I,
F \ I "i" ,- ,1i- %1 \ 041. iiir ,I r' a st

1.0( l II ll)n r' /\>i I 1 n R' KI%, l>r a .iiri l. i l .% %.
F \0'Il I 'ai "n I \'|hI.ai


_T-1-C-1 -0-N--D-E


M-A-N-0-


l-iirrininrair, furi prdida en milrlmnaii hiIlla a % ilm iraiirIi.
ajirr-iri ',IAnid-a ii..l.aLir laI pejie rIIa ll a r-1n _% l,- Ir. mt-.
I-Ire aI ,- .. lar l.opel. rui i lta .Iirn i 111a Iin I .n Iili,.i
L/..ia,ir ,oi.lnrderra (,MrAiriAlJmJ1, dra I%4-nrli' 'airii-n eajr II n .,r
re hieieron, la petition %us padres. nefior Jos (Caudurn y el'irora Fliza
ZanatIi Amatrimionlitaliano residente en Wxhlo.'
(omoiIn lhoda ha quedadi concertada pari &Ire% dea Abrill en ('In
iad dre N1e6xco. la na-nia partIlr hacna dalhha capital e icompaniri re u
padre ay dr|mas pequefio di sus hermain, iun~indoaeler rmi tardea au
padre i vu% herfmaisI nis Jovenen Rafael y I ullo Cotablile.
En/i iahunrna.


...... ^JUGO DE tOMATE
homogenizado y esterliiado I LI


-SL I 0/ /O EO M
4L. 169011 0 90-/ DIE TOMATE PUR0


Y atora en su nuevr elnvsat in-
Sdividual, aislido dennro del nmismo
p pot un+ d PCculd f, nijima demarte.
Ewv -S il, que Io conoerva con su naru.
ratl sabo" EIN POR CIEN TO
MATE PURO, prienervindolo ,ir
del sibor a la.t que acostbmbran
nerr 9lqunos jugos de frutrs ciri.
cas Etra nucd (etcnica de tnvir's
*. c ac "RITALIN" unco r, .u
Scidae, pot su calidad y precito Pi.
dClo cn toos/i ao tltableCmiiimpto
de ivi rr i b.rn iurridoi.


PDA NUESTROS DULCES EN CONSERVE ..
YIJUGOS DE FRUTAS*'jIjTjtjUN" p ^

PARA PEDIDOS Al POR MAYOR TELEFONO M 570O
COMPANIA CU&IINDU, S. A. "lequeira No. 307 CIRRO


El. FESTIVAL DE I .A SLL.E.0

a a itl'r do In unt &~ ~ l tI s, H('
', a (oi aii l n 1-, i D ,h,' 1. 1 ,
I.,,a Salle, -ei. ni r n/irr iiii Mi

i '1/Li i.i n/iii/ i
,in Li fiesr ta//un i rii i ;1,
-itipl) de d lll tl~ /ll& poli i Inihelhlanu 111imn1 ii ;i
tiad el d z M all"1'.ii' de, (li.l i iu
pnr nh~cit7 re hnt) a / l i i/inii i, lim li. 1-1 I-- r,Tir
d Li o iaSli Nit i idr.i /ih; ,i( i I
il.-F paral gt;l "Idvrl< I '. l, r I
Funci" l ll m o It, l d.,. ii.
/ini reff-r //, .- i/n. 4, i d' /.
pet I i p|alalo" 'pw qw-d"! ~r +HPI~P
, ii,, In /l.iii -i I.ii ii ,, ,,,' d
e ll In ilosi n y. {r] I- l itl iI~ TI ;l. ;
S i m con -laH...... i e ,, -..
i hiid.W /2 i I I I,, ip ,,i 'it Nin I,-,,-It,: ,- ,. .... ......... ,,'7 ,

t lP r n -ri ( ItI n I 1]]r
P-, H dl d c",I 4"'I + 'i ( ,.
un g lh i',, r(- !, ,. ,


a cw__ d a*__
____.....'_ __


- I -V -- -- II % e n i i t iu n e r r i i rn di i, i l tiea d i /h i d a r l ld i A q u e %e a u u m
S. . ' INi, ', '' ... I (. (: NA It GAS TdPeIA\'A iuiiira4i w n aucocin r Paro .. ..
.... i I V e I* V e la n u e vo r . .Ail.o i. .. a i ri ir i. . randu a u. iq u e d i r.as d i in
'.'ll...C. I01 .... II I l C C I N A DE G A S (COCINA Ih prpoiru. I .onia.i..,. LIliERTAD. ma)jr
,.''..',.""' '^_____ _______ __________ r/MO) .OM Al).4.yi-tt rr-n..LL/.O.N.~UM..A-^--^-^-
I ,.~n .1.1 1,.. ~'.7ni ,i J^ ^k^ ^ & ^^j
. .,,i.. .g f l f. ..1.A i..n.A p .ir..i.nir. dr ...r.IA.l ..... TAPPAN
I,. 1i.I i i.' i,,,'h,. .... r 1 P S ris irlillosia tu hli d ilde ) ",n'ilIi
.I......
] I I1 I ..........iI I'I. ... ... O 'a /. al TAPP'AN itenc ie rn h I r .Ilcir.ial 'PYROGLAS"
... i I.. r i.l,' ur Icpermriicn alcnmar diriAmenic ponlos de lche.,-


; ,: ^ l l(a ir^*^ ) '7 / A
II bilmcone%, cit.


.1 I i. ~GASA) .4~6q4,


ii A 1 ''ESPEGIALIDADES ELECTRICAL Y-DE GAS
C ConaulAdl 306, (al lado del cinCe AlkAzar) Telf. M-7106.
1, ,ll i I . . -I--
III0NIA//II'NEBRI r
.0i n iii/ li lti 11./ 1 I lit
......... ...: vi n..os_: li DR. FILOMENO RODRIGUEZ ACOSTA
.... .... I i ...., ii ME ICINA (iKNERAL
ni.-,, ii. I.',. .. c/i (a ilraraa V ,n~luracionaescaraililllicats.
rliii ii. . ... ... .. di.n ii taxu diarlari.
..... ..... .............. Iadooi Y I )[E P I L D D S ELE TRI A _D A
.1. .. I .. .. .i.... ii i on l.i d A, eirr 1 y V 5. o 307, Ve dal )o a Tielfono F-61903.
l* l I liV il, IllA)~ _______________
... ~ ~ ~ ~ ~ ,1j li ,Ii 1. ( I NL I;' AN I .,I'I i w


/, r-7Cada lunes ofrecemos un articulo prac-
tio, de nuestrol surtidos regularly, a n r
precio do COStOa

Este a tanto de nuestros anu c'os el


Manana Lunes I


il. lli 1 II ll E I $ 1.14i

(N

Med as Treadwell, todo nylon,
/ deniers en ocho toalrd. des de
qean novedadr ulpreclo regular de ,
esta a med as es de $1 65 el -pna o
Reba ida Solamente mafond lures, a
$1.1/4/

NEPTUNO SAN'-NICOLAS-S-N MIGUEL'


ANO C.VI______ ______

La^ejI U acai e0a0 U4J fl~a94t d^ Goaad~cno....'
24 'U.t^ra da1 6'Ct/~ Cotu ei
lrrnn cx*.!i


- 1 .i


p
_ 11


i


iii:::!


7


D r
- 6 _____________________ ______________________________________________ -


-- PACINA CArORCF.


DIARIO DE LA MARINA --rlMINr.n Cc 1W Mb07n nr tflAi '


. . .... .... .... ,. ,, ,,, ,t ,.,A,,. CX,...


%s "' "oJ I Irll"/" "i I I i~ Corl-d a Hi|aba-ada--
Pica.d.. Los.obreros azuarerosdetodos '-- EN EL1 PU T O PreentatGancedo las pruebasde h!oyna .aenm:emoria
S Po.Rl -- osjn genios pararn 30 minutes -va- ropiedad-de-vahoso terreno dl. M. ..tllar.s Cost
I hor opra dnmno Pgrez Barlo.a l- -oy dymmgo. una nsaen memo-
c'i. na,' n.. ', c i i n e ia de proot e ta popt la upein e i dI r ai P r n1.5J"10 La Coa de La Hab" a3aa "e '
to iicu-raaan.~I n ilmuertot cedido p ontci ntcecreto ires tien a Ian cc a colic it,: contignO o lam macgenes de~rio. leon roetico-d Oroumi!|ilec el geromec:
Sfa el peo do 200 br en aco de numeroe 1512 de 1948, para la por- cndars, refutando ue se rata de zona marttia e cise Oa oerntzG zaaoe dao r. -
4J l,j ei Or t~ Cr~cn Fin- taciact Or Ia m'q n d e ro peezaoa Aiii" daoe rout- d qmo.. i"n' Cin"e. a cedrde C o nal w alre.t dier
bni.. n nt c ":' 1 U it'li de azthoar Ocupan lam obrerom el Muncipiao de Maranao t ih, n ..... e ne no6 co lon Or$58val6or64de200 .d0ycon p e tarresard. Fall la Audencra favor de J eellor, .... ;e
I.. n;:I--. itirirtic i-.-' inr ire ner on p enner.. I c c m t ,.. ese aeto qau me se etara
am..... ..., ,-. .... .-....... ,,.... .. ;....... .Y n ii...... C ...... . 'tin... ...... ..e.tar .e ......... ..in IN ? 2 A _F[ ci "lci"n,-e n aea.o.e. te. Ia,, nce. hiC :o,_ de r c ...,_..-, ,,' .-:,. Fr ri'.,,,, C ,n. -4a l ...... sdeo pee nir~c o c ore..n... .. ... .rn ) .,iro i~a Or to Caca Or B..r-
_____ p, ... ...... a. d lr^ n,,,"^ .... i .... : * ,* *1f" I .,.eO ,r .,i,_N,. ^ Repu~lhc. Durnmnim c.,,._ daolu el alJ- __ Gu-i n Femane -d- -M i ir'-', a ,. rx ...... .... ','. /.,,, 1,1 .'r,1c ...r. -L 'n- (-a t -ro .-, -- b a,,n. "to,'ac alas n30 de la nmainana._uo -
--r- ia.-i aT ..:" ". "'i- _i. F '--- --.hicli,.dchr Rpanirca DateiTnie a' ,,o '0' e:2t --, *cF" ,e:.le e ,_',-e r nin0 I_, efn.eront,, r.l,'U,,,e edoctor,-lle ,ne .a..e.. c. c.-c a
^ll^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~r lcn,," la.:l-^n.nl :-^_ a crT'^r, a ,.e'"'to rn',, AI .... d ........ Il t;'~u. e /-.i1.1 .....e, \es ............. ...'r. ....... ','IA,: :,"-,,' ....................4 '!! udteria.eajs,- Reanc.nde alo Tiemmp0
.. .. 10/Jhn _ n el icri.-i._- '.L _.-h __-= __,J= 'r .L,,, .fl.,-, I ,. liat.a ) O _I' eJ r (,., N ,:r t', ot r .rr. ,, : u .. '' Z2 !, . 'lc = c-i-.a r l.,r .p tanr .. .Ir d E u r9.20 Or I mo o.
_____ _E_,-_., .d..a_u___t_ r,_.- --_ _ .._-___ -_--__,_[_-_.ut...raeac- I .- accI alcc,-.r r-T i' qOrnne aa zccnrer-,e -in -dlCa. a cl [ H lto el nc ad .Dch n, ,,cio-,.--m C ..-'5 -,cor eo u 'r lo 1 '. 'Onia. ens'f". i.'I. lcni. .'I. in .. 'I Ocin VitJsl SUido
no--Inotia ec-Occa.. 0.1 21 d Trolc-1c o ecea nn <'^ r Ni^cate Ce^ten 1010 tcc-.arcOn^ eel i'cerreno"; L. Alocce de merrant-"!-, l (u .-".;-O:l - ;'''"- Oicmco'.1' p quo H-c rLo tic 4n1'''' to Artdrsri.T c ba Ie p ASRoli. deC lo l miembros
---_ mo n Iir-e'i--,'.-n n, -Ie'.n' ..en.. l,,ij"I,,"' ,. ul.iei:,.:.... .-I-.---F:Ir;xiin:.. -:-I- tie-a[ll r A .NecTi po0 T L- ".,
-- ]'-I'''-- ...... :-,'" .....-- .. ... .. .... ':.. .. cn.... na'"'' a i ...... a".r m c--mad -- a-- ci... .......... ]. pL,-a... .d.I at ..i...O a ..... ccrc ao c 'i t ... .. .. ......n i ... Ca . .,.c -' [c"L-'.i-,-i'c--- c-; i, l,.Ocafia,.:uL ..clu.. aoJ J ft..i..r... one l~a An -.'.c.. ..a... .... Mai Ten...
.-.......i .... ........ .......... e.. r ..- ........ "cc-co.. _T... i Kcu acdc ..u.erd catqu a.. B.a er-lw.mo.ari Prf. .Oacla-nti-.r. I-i.c-c," -0 dotc-ce1n1 -. .-- 1- .......'" ... ...i.. ... .... 'o ,n.- ..r...e"-ic....... .. c Qauc'. .... . .. ...r( c., 11 .-I .-
nf l._Ii in' cr,-o'-__ '" -" -"-""> .-.d. .-n qb- e ]|-. *e sIi.: .l-6 pdr- To c-dule no --i-eai-.-,1[-
........ C ....... D~r.- --'-** --" ,[i. -* .... . j--I-c no...r.. .I ........ I. q-e Re. rs. eed on ri ros ...r an .o sear. . c o.se gala 60 40 e l ,. .rn ...... D. pant,. asi.. n.u.i.. ... .. ot.. i -.. -inr t-,:a, --- .ri ..... ..... .. ec ,I .... In.- I I ] ,...... 0I qa1 orrean hop ming. a I...
- --- ,^ '-^ A-, -c, ....t -..ir o. .c.t...t,_r ,,:.rc_,,.Le __ r, o.e. neca inr c_ S d Or re n e ileo c asiqati ",':e re- berla-- r c--n an ^elato Ao ,-,c,, -0 ,- 0. i ,1-o.. ,4 ,m.a n 'r 9 ; i ti, on 0' I a ... I,:l'r'^" *" .-.ta a' .L oi.. ,J; C-c.-.a,: ,. a.n"c-e.e.ocra q o1 cs t ean hy en soi loca la
Ic,,c i.- ull iii.I.,. ,,.i 0i,,1 tir,.-. dIupL i a.h-'i aaan ia;nc- a'creoaria o etatarirc.ifd!d rocanecc dror ted~ m ec'l' .u.d^ ae. cn" *-oon-s M .' **.n l" onnn i--ec .o -: -cu-. quInen | 'I.0.I5'.*i, .raorelnarY ol e~r rola 0 ~~^ F ccsO .etc-rrir-
'-' r t ; -I i a rca, c-n, rc -.doc-e ti I.. resolarihc 15db Oct precenre ado Los .di ? i .i e xoa ta e xrra ceatooren L-oncin I i.,cn-I'- ,5,- ",nrc- PSI a- .. '- I -- u ;e. ie n- e,-.crcr,, _'c roL- ar''-c aniu ace nl i
- .a,-iroIu.:r I-i ,:Fa ri,.cnin coa ceb *e t aoma-l lda 'Car -r ,to. uretr, Or las H mpna ua nri c r tor aa nac'''""l"' inc .n ecco ae o c p odemac E a d en ci Facoir-q. e d e, .. v ,I mE
e-re'.A.c"cnre ecurc'cc ,aI-.rdeerci'svOrrszantacoretartadcoerce Lensradairacerorrro-ocelEn Ntrataracao-nttsEde vtarirmcortan
d.o-I ,' _____..~,, Pc.I" .... no[ Tra ,] ,r-- zae crednm d lor too uerioc a tar erifnc enter Ic' nerro-nta i,flr C7# Eelo NrICd mbi -1[toocra r ti-dn. 1,- i ii .me '.0 c ,-n ii," q eorespond -- c ~ ar-ntod -e Imambieade.
-.-- aL-.ulbiii.,"r. u o, ..-a-.. .-a --I a- l ,r ,,* l' n ,.. er. t ci .-. n T, ti -drn ricereme.n...ar n r.s t d ..a.it .. O .r ese Gy ua ttn m a *-' .c r...r.....l.. .i''- O .O . -. a .i.a... -. .
-.rg rred r de cs ctns n'r.n Ir -, 0 U _P nc t.c Oda c 11. 11 -' Ii' It .e J eu o.tcn J,-.,--n a"., ,omoI. r u.1 co~,:5 dtd .. -
li 1..: ,,,'. _r l" .8lia. e,-cec-.....-. -.--.i.=d. r ea- p-..: ,n,,ie' e] a eB rc e lfc d. Fer...,,dt oie nla de nre t n-nhm.. .r, i-i ci ..r r ,,p .r. l, hr 1.'i ,: ,,i 'i d F ,,. L. ,,, l... ,n,, .dea.,a., ta A ,:
n...r,,,'' ,'^ \,' .--- l"' ^ ^ ^ ^ ? ^ -- le^ ^onulo 0'-a^t^r!r er,-pr,.-[l ,r -^u^el l. _-;J^,a a._ ^1..^:mcm ,_Tsv_ Fr : uT..i rrt, 1i,: 1:.r1..h d"^ Qu ^ *..d .., :JILrT, I ll ^ >lll l M M ES -----
r, -c,), n, -,:r ', ri:tl,:, [,,i.:_ ,, .,d,_. tetra ,t," e__e r --T~ombm -.--acauerdan--que--Oe-nto --n-.rc, er--er-rm t, nuerlo-eeo ,entarcn en-
ia eptIn ii .cnaO .cc onnpar .srrcni rumphrroent0 d Or loetadla 0 perrodtsmo, cedaor Josne n ra. en, Ft sopor Florida" -,, o,:,, T,, o 1. 311 .m .. r ,Ji rp,--n -,.-Oam o cm ne ', *R UIr~ d
-'1',1 ,-, n_ til--i, _rI ., i, .i. .. ',, do d icer n doe r i,, a'enotociorn 1 O pae r qar cn deo opro represnerAean e d0 c Ln lcepl .'eco dei lAcer 'hr ,,icI- i, '.l on oI.'. -,.,, I I, hi-in,.r, .-, I i n-l' J,, li ,,' I r. i ,, 0 ,'. h, .,
''- Itlllur i- i-inn ,--' -"uc.' p1';rh .p in I ,'qor aror- racud a con ptroc hnero qor nor.eao'. Puetic, ucedendoo ei dortor r e .a, nn."nc, I '-o ------------ 21 14
tie ., I '. r.I0 i rl1 i OJr -(t, eoi ''et..n., 1 ,,., ,p r i rneb.,a rr. dcc d-S.. Pr .t ,,olr cr ocror- I c S.-crr ,it r ro a- i. r- 'n 'i- e, r uc-,. *_, "T.rn ..E A.i n ii .

T', ., [G.I ^ccr -. I -,'r,1 rl ^ ra-^ -d ***-la die-le um h en.. o e Ir~infder ret^ *,_, __ Ii~rn ,-e.rS.ud~fe l.- h b. rn-ur-.,- p r r- .- Pe, r i..^lic^ Lc l ,' ,.., hT l ,, T.. , ,, ,., ,r,,,,.,,,: ,-', ,:, h* lI':" ** *" ***" *', ,,h ,D, ARIO DEr d L A M ARINA,) r0(am r i,
ii i-er'' c. c.r~I Or I.,rEeocamaicen,..,, ocrprecca,'.c .0 Iar"Jg'nr'aroIie.1'rbt"'nee"tr"en-n-i P'o'ilosacrll,-Ii'.,lr",ic 0 ila 0n. ot U--rim ar ma31m m,
--* Fl;LIPE-II ...I.. ih,' Co,,r.i, en- rim- I a- n ren i n a1iC lOn sal ocr on- hoc cig e ale r, rerica en Pororl, rc boo a4..ib',,, c. I du I --.rc -m-eIa InCr'.,poeececotemcd- Te-- ,
o--icitt.a .oc-t cslt.aicn1 Lonoa ai ,iroi1.'I .eirnpteco deo encarcong econ ,
-- .i)_.,-..,n~ rmq. e-ac Cr11.1 l-- I l, daio l -n-miL-tl bf[ ci l.,r l T ,) ho u bal r2 Jsicl-n rai r, a cola no \cda'- C r~ l~e t'runa l .n-cnd.r 'or R- -ala'l 6 tal;ici.l1'.i, .I' rn-n--.'. ,.i Ticiontj er dor-,c Octi41n del I, -a .-'' e qu or enra preentando soc-
L.- IFe -, n aein oA l u ,ttOr., ,.,.i-. .-.i n.'l ,1o.er.li .o Tr ureic. hn-er o hamcqd o r ,n tarac denut_. l C -ontrto e ,.c i.ra m.ed: r t, Ra e arr m r. ,r,- *I-e. r-i,.i,. i cuol -'I "', n l dr- c ^l [scado en io d.r evncic FA RM A CIA "-.


^ s^qalnrrsr Dm^S .1, -1.10c 'cli--lo Occinnoieasa mime Irigor Icn a o s on IEt
il't'ri. iiil uh- -',,. c.- or.I e d r eeoo.m1 ciu .r, on,- c Ia n eclrc .n gnral e el c ,I are-rl an-etend. r r 'Ida pa'rc L.. ii ... .iiI do l r-cecara. -qu- lIn.rp -n-o D- ";.I- .--l-e i d cc l la a. -


.....M nr,--ro,-r--- t --ri ----f-- -lr]n-ri-p[- nlo--,)l T -alTi ,r, -hc;- n--Gii r -- L --dJ 1 --,-- i--; Ji---l--,' Ad; Ant, -",'to^ La "-[...in n.., f_ ----_lr___, erw ^
..... ., ,,,t1 ,O,., cnoio nc ie o -,,',0-- .r h." Cll.Oi nimda ,I-lli.rlr l ,om .arin.-,edd ', d e lprorret~o a-- ,1, Ii ,,i ,:lr.,'ll,: del ', ,. ., i" irl.: Id ro ,a,1,- D TUW ^ O W i---- -I -l^"a car 'lenodo into c-dc Tr"rne'mnnrial ircrdssbronro. d. F 'cnc.mbcoc a lar ireso er del repro ii nln t..occo ;h ic. I--tnc- -e-L".oa* rnc lit. Pldessnaoesnldcn 1atal c not id ot a i rtc a^aj ali a a '". -^ dri a do. E ai1.t.< ^
(f rm c l e q ijo - ' no-'_ .' 'rn"" loei l.a p.,tnin irii.- ndc n at------ mi n id ci r s i.o- e a ~ tl at e r s c o e 61 Do sp c -.i.ur '0', '.1r ^ p r e c-0. r- r.']i. .oona..d e an.. i r.. ci ' s c r.^ end i 'L o in a a d p r a ts cc I D ~ T I VRNO LOS7* La E \ _ _
.r i-on LA tIllAiN. Icc r. o L-,1- ,1-ci "i~r ni-," --oc-rni' riencnhr- c-r_ roe Edgriccc. butr dc rorinh.randel-c n c r,-,.d, 0 r sO q lu nicrc a-a~lee ehae.-e d c-ruirrc nanrn-I c n i in I' i-, ',, i I'i l'=n=i --I' I-I ',0., "ir.-0,-.,. I^' S DO IFO V" AGU[A--- pecn-o-r 'Cmr n eligr cal t----- I .Io c'. trc-n Scoorir. i 1.Ca l m e-ni_ n^i'oerud~c a-Comcieu-d ocpit sa [m I-M I ntin nnii memos d o cin,, 'n i m rai m.>_ -i T- ino at 1 Oa cda ..-i.-i. [T|... o* ^ii.^- !_' c-i -0- not' .ii loiniulijeri im-oi ici.' nn' s I-' .. --i-v u-u .d c I'ime trL F AOl A52 5 -t --
triO mliii on rrin.b I mn u. r io.i.. c-n1i- n. iI ll l ,irc] eno ml scer hr.ltO dc ,''lilr. a quae :,o. rea,',l i Ure h .!, tr i er.rl o i ni ,I-.d. .ni- --,ni'..r- i rn ,mi 'm.1 i .,. [-,. l i u--.1 i i. .c ,. ci,,ii e l-i m-, 1' .1.' nr.-
En 1.16 IDEAL One Oturtin I, ,,,,hu,. i ir pac el Mucllnlrlcnu cel Tm abets sca oe nt 'lra/Je ir si n ,. t 'ant aurl c 'irrr at Cobh~ll. [','ltc -a.. l-i "il'' r.'iu, 'n.'I,1,1 '1 bl "h. 1 I-i. in h.o. -',, rim-',l ,I, ,,r I rll 1, ic,1- .11
no C 5liio I 01 himbol" i c.n e ir A s el tnlla ble.tn de i ut O ded a em pir.o;, i ns I cp,.,nlar1.,d. 'otrul la i n -..c n ,1'... .. i .- ,, 'ito-- .... I0 i... .i I 1 io-i.m.um .. i mo' ,,io b ,' -in I i o I n 1
r llT ( lerlnominerr.h 'larianar iii1,,, nt-O op:erndnr~or, tIe re~imoelrn Prorroga da J tin icc ihi. ..Biil,'3.,b.r 'ltllrna In.roI,,1. I'll'' ',t I,,,' J:l)t
14 Itrotenlsrl aslr . .... ..... ......'a~ icmnesih eae,,. odd can.. e pafnr l inc~ro ire gi,',. I,, nilc.......- do l ... o ,, cit ......n mmdra A.. itiod... ,, .... ..i Brt. ,-. I. ........ In ma ..... ,,u n-i.SUc-IA___ H N IS N M C -
1 a til, I A I. r~ IO 'i c-,l,,i."i......i,',lIe...rroin rimt 'ro,.m -, or ,oi .* tue d r r p re r A e l S n a m .,.; pr-"'l"o'", ctIr .n -,me M on-n .. r"Iu S C B Y A
tU IU qac-oeK C IA hrcol- bun, 0 -I- '.0 ,,D ^ :; ., "; ? ;-^ -^ nf -;' ; 1 ,:;; 1:11, ^ 1" ; ___ *" i ^ i m^ a ~ ^ T ^^^
.....o.. 'oi.......rec a.I..... t .... ' i'C ...... 'a bdu.-i... m ,' i metd... c... '. ...e r i m Ord.- .- enc.l ip n. o O~no. L n...... 1cc .... ..,.I,,|...H.. .. ........ .. TI-.., iii-i ''m, "i i E,=IA IO DE LAA IN W L E

....mc~ art. j,,dn~ r .......n"c............ pa-... E.U. excuye del gimen ued... euHubo- o ovnt" e ena

....L.ROA.Da.a...F.p...rm Or to Crpai d: aceircs''de aloodhin Dot-i o .......... mid-.. eric de el t lttO....nll
Cempr c.....pre alit .rerc i-... n.. t tri....n... per I ....... roe.t O .. a a Jn ULI_ ----__Q-
a Barh E~afat mom proxlon '.'ar lac elr OrNatancao .__________,J_______ -,- lee ouinr -Tolom n e'.i Od rC.,_____,______
a -'. Ti-re i nrrmnh c mn-,0I'rTar-f 1 nci,7 arombion sin oaxeluidoa ]a mooloquila, e acei r din Pe^ sc... .. s,., ,, ac cit ni, p,,is tridd dodspois n i'e
Omnr cua mo oil CIN7ANITO) . icliiDn .tj'o pce atq ydepercto'e cc -15 merr coddrm E IaTt(w
ci gnRrl cermnoath tltahn."r ,. noni,.1 t ,1 I l-et ee ur.un. tdnt Trono~ itbtt. min :',r .i to ,,.t ,:rc,,on,,
qo mc ieO CNA'i. '' n-- S d, ittt L. icr' core i.' al tobaco cubono. Fur disinibuida lo c~uot dci cacao one' ltLl.'i a 0 ll~,: I n [ ci,,li, 0,311d alros edi n aad praino
enserm cat er ehtoui .. ... .._', .,i..,r.r ire I. C'-.'ioraohr inc doo ~ uln IM r~nlr i- "_qwe Ir~ e(N (I -" 1 .! 1
-w, l TI.AO10c ri, c" tI" .I t I rad c d e dla Situ El meetero cie Aenstenumienta dcl ci n dec iia. ,Jr I, icc-.h-is ce C (aenoa ialrhabiiero I _.. .. -
re. .e..ge os- 0, nr 'soolin ,n, o.trt,,bl a acue Anarl Faloet Irotorrni cite in .ro 0, prdodra..n rirenc.,: en Iii dcit ,- .rc cOO. j ,--~ rl...cclit ad I ]u, 1 .0 P, e'n d c mea e--t--
rue... . I,,r n- d~rc'anrr-, Or c..,nron- Dimcune. de Comcrcnl o mI, ernacnnr.,ianIh.,nh,'tI. r.cn i,,OOu ., i ....an...e ,Oren
Cret= rc o g are" s PA T ool. .. C, I ,ri-c no.-llrl port .0-Ord W.,sb-ingir. rOa nexclado :e ec a Tnrr, ne- ooc.d.o.., u-" P Pi.'n-a',"'" "Lu'. ".. .. Vrc- - - onV d d
Sm pt ps om ten loom r me' 't.. pu l. .. '"" crol. nI acin-e Or irino. de mooncr ~nl t- mim:.,e Ia, C,.- on,i' i olerL) 1'.,. dci Bra,'. Ti".1,0" ",' ''.... I.1,rl ,, _-.'~eM rer o a
Too, A,', Amen qdccct/ c ..' ..... hlo ,re. cnrt.c... I I.. ,~ hi de ied,'_ or.. Oa ... r... .... aIr -- ... i .. .. ..cn ..r.i...a...on..... boo,,, in'.r :, ...... : :I.... ......t'' I" ".1 f ii .. I.... se .. A v r G m zE TU O
,-____________________ ie i,-n nerc pictnaodr noD l ne--n On'1, c ut;.'F none1( .ir.,,1,i,',i tori "" I" -. -rd"oi~on tu",1,, ..e. i, i ,, "i c-n ---n yoo oen oaAmpraorame DETU NOH-
= C:~~~~-=- -u i ~ GALGARlA ma Or com.. I a de g'...a-oi de maO-i1,- a,-,K-....... ,,-n, il1 lrin.i....... a''........ dnoana'i... ."-,. .. iii...ol'o-,'!1| '............ -. .. ..j n ioaeatieCOcos T 'eifnba F-, 0-6 .
lue-toel rrsc,r 'ieo 10. le,,oi s ,-ck el oc -" Jm -t'io err3 (',,n d ,m,: .lc i ,, Or-n coa: I.'I JI 11'1'' 'I'1 I l . .Ftl '' "'''' ,odmoa sor iro cun Go ooeo e nd y22 -ing40
r,,in,,,'cr,, In ,cpro.,et,,adeco.,-a ,:,-.-,r-.,. t ....-i, ,,,-. ila ceile Gres, cehoaloda con el no
z En lr ad~l Nervoscm y M nnlaln llena r ci olec ero t r~ein,, Ii a ci Pt...oIT,.._. i ,L...uomt ohu gulTb le nn"I." 31.,''.c [,itri.ter.J... |h'l-o IIi a. cl ctl~ enter ,I mmmc 75.O-, .
Ne ac Loner Ito.h~ t -i1.-- ..nlo l .rmi 0I .let I ,., .... l ,,.. .'.-ic -c- r,~..c/aI, m : .e ,in I'i.r oj a ... o .I i .....,- .,..~ .. ..- .... th -e natn o r e sar co o ncedad de


DULCE HOGAR SWEET HOME
Organlrarlan clintlrine ahiol.ulamcnr ludrpcndlenlr ran todos It-
dentllee .1. ritctoejtra ci drceaneo ticatantnlnii i cainreemic-ntn di.
Lam peeratta i La ulaltncls if tol paeicnten purd, crt dirildi m or iun midcMe
Srealclo d RIelllrlsu a rarea d Ia iliju btcnlmu
dea Macnt Incnaeelda
Nuevi nrranlirliunp pac panlentem dc medlans palrildad eesnona'rc.


Un medico dice como aliviar
DOLOROSAS ALMORRANAS

,o .. sc. ..none. : cif t trte d ., D e..i.... di. .


T.. i a'a..";; ic'r.c.;'".. ci ,tr nc-i fl'[.'c',--c .rc ..,'," tL;.-.,r i,.?i

*tlorranc onnr m oetrhis borad a gcn-' u- h cind uninrdicmneoe tics uln
In dLceoslninder Os ptd paicas u no d tii ado rana ha irciriadeonc.par ued


re ,coim ec motor dt" C.itric''.. i>',l.' ',. ti" lad-c.. ..l 'i;,' l... ",,inic
or tal,,' grdd On p ctro 'aid'1, Ii,,, h,,'' Ci ,,",i1 ,1 di ,'. c"'
tctrcar o rrfiln r .d-i I,-.-na dc orle. cu-n-.c' rulimor, dii lit hm, .:orl,

a ne d.ince n tc ninm t co in cl r,. ti e T..' ..H~ui.. .uj'..c.
0 n ateitrtics brindo t-1 i a pnn'. Todratnr medidas do pract
'Lantenic, n erlh lS de alm.'rt.,o doe sa, disc e. I. c .. n .,hi..c.,i c .
'ofulscrno dc oeo o. nilote rd ~no Brritonaenoo edoila cciis
-..ori pat.rde nei ..... enee- .... ni iea ......C...i.n.c..e.. "
,nel~dr ce porln-n C ropto 'oir.. stre- 0ac...- H1.ea..n., I --goe,-. ede p
'.o.r nliecd nar ,cc-. "1tem zu roc loo 'ca1tdnlU., c c ,.h rn, re.a: .
-.no l desA tFrnr.l 5.ef P i.r ticc .1c c nl .it Cei ,m ,n. ,,.rn ., Ici n
iamlctuirmp~lf in'~tcbre.. oslti coon11- tIutarca oiaearct,.aoImho.]hrc tr
.,'nliicrl-lrtle ,i roure dc mnlr, lrr-iinl, la .'L, CIur. In d lniuar'a
toa c la .,len.. rLm.ra c..,rs ie i-.ricer. .r.- ..n.c r,..:.al.'h as t e--C1.1 -.
L,,I rl^ n I I. drr'cp ,.. h ia h-L,' t'utoL-rae... c.i.-


t'.*ic cnRflt A din s.p.i.mrno.i. an lrao least Ruinc eci.nti A.i5quntl
*aiph *el 1ero eanIetirh., C: n. Na- ''C1.a rt.174 esuAr.I .d
s-ieal pen dc aroco.,,ac y Ditea:sa nn c1 qu oi'dales Cia.,,,h, I,

II e~U a l.J L aI', leCu b. cI-rL.dl[l ] pr i ij i C,. ind i h- ,li. l .i. .i lll i tI.:i
. en Cemercor la cm-I' de iim.de ims m .s miui do
La junta queneal Or ecopleadoc Oct eneble-,it- 31 7., Cqu.e luone
ithterindust dei Comrci ocr-edO nem- arriemidn permculonr el nie
O.ral lnenderoi eo ,, rein--i nae rcoiet cesam ec de Ia eslrnjecn pao
-me annha Prim Canrie a Admnirletrtice falsitiucro nuoctrnotacooado p
drl Mlnnnter~na~l mintit.It-i d.Icto'r Je- na~m~iorta
n S Andrea: at urrtcretnrir ,) dog-
i--c Ehodn do tnI T,,, ,e alo docior 'Reparlen esota de aoca
'.lnlatle A Fain-ri Pinn 're ci cocnitd El inuiutotn doctor Andreu
,,I d,,cin-,roone BS,.o.,tn,~ C--n-i. For- b5 ittui~ lut
,r ele~h, I:a.,,n Bar; atIe~ecu nonl qruinlole de caca ninpeeta
r. t',le ocr *o eh-rr ,,i EnrI-to el ertigirdn de eseeicin 0-
,a,coranceGanun,',,, hl,.ee utdl AbnderecumnsoheebadoctorPe elodre
i.pecrrn Agri.rur, D.'r,-..,-. C,.nzA l Diz h c~atcm ent e ordMtub
cccbee.Dichanenta in sseri-
Cc-ulna s sr.pnonr,-u.. l sf sigoirnte modn' Cobo Induot
rt redsFlehS, b ,. Coeireenol 1.071 couclalec; Par"
Protereion at tabser rebanso icon Ciroenolat Co. .034 00
Li -.IIiron-too re C--,inC m,'a doetnr Ia Ambeoeia Indostrial. 524
2.-,.c 6 A/i'ina--c ,,u:enui.umu,-, a Ial ten; Nebrnc. S. A., 335 goirrtalt
,i.,nd.toia ,',,e no liz5 I. C--n-r,.O'n No-I 0 Cia.- 174 corctoirc; Arrncado
,-oabe de irtapahairda p" Dcfensa del 120 qoinotalm; Cio. Empaced
Tabace Habano para evitae Ia felon- Dolmee, 3 qounlolee. El erep
ticrclin do e -ola,. e n-,,:, i.d.dos Or ,e-ei. 2 e.n. un,..-.. ..,-r,,,ic,,c,-re en
aaaccara tahatc e 4.n-e -'.otrt rer.-o ira colthas' [id,,n 1.ul ion .'i-ncan..nir,;lf.
,hrecodo esuna la ooulu pot tic teal to dentin Ucl termmco estootre
hsponn qucir hDire ,,mc on Ora Pro- ci deenete 317. qure icictrnto-
piedad Icdustriul. monfeeeminon p er- poelocicn para coheir ci d01
nita at eiladn necanismo. coo relic- nuoentmas coristneciac Or ecae
Ocupan pIeles Or procede
eiandestlna


signihica para uste:
Un rp'ido Equglo de Aula o f 9 Un Dpto. du Ps ted Acc0sor1oi
Renolque. dolado de un complulo stock.
Una moderns ifusceon do Servecao, Un cxcelente oerve eo de Repsa
slend, pi jor crlons erpertao. Cones. Engerae y Fregado.


-*


Todo eslo 5 su dcrposccion
A CUALQUIER HORA DEL DIA 0 DE LA NOCHE
in.cliryndo Domingo, y Dm, Fustivosb

S Ainbar Motors Corpora~lon
^^jli, vDinrcbnldon. Liclalnoapn'n C*h die -
.-. CADILLAC OLDSMOBILE CAMIONES GMC
1WIff, Cl). 23 Infant. La Habana
.... LA CASA QUE DA SIIvaClO


El director de Inspeccion G
de Comercio, doctor "Sxto a
inefoerm que inopectores a Ias
lues del teie dr Nepneciin del
deslinaje. sehor Lazaro de Be
neepeeen ge~an eontidad de pmc
prcenedeenca rieaodecruco o de
bando, poe vaeor d ecincuen
tc.,l' 9 1 .l .i h'.r, ,"' _1i-. .':.I-'," ,':l!,,I
P,, A1 Pt ,I-lo u i .e, ,'n..-l.r, ..-l,
..rtc.. ,,t ,,.im .. ...i 'i-i..-.-.... u
,ell ... Jh' Lc' ,,'iii.i" IncTrl,
gaenino o predceoeii
Nurna enuca ronticsd
dc te.i.r c 1
Er do-.i hru-c-e Ir,. c.'.'....i-


,del inca .p..cer ,.dchhrees,
P01e 00rt ,ia-unt 0"'1 .... ii ....irl
mico ..,,.., ,e .. o c.i..c- ... .. o ,......
dorlur pair-- rc~ N-n t'nt I

le' enro'llo r, tin,'.' ,1 i Itt r
cItl Alreooga i~i .,in~a ci i, .. -
dci m c ae i I4;~j ,l.ini ..-.,,
Orire. ,-.r rri h c,.... ccc l-i
le n ClI.,I tt' ,,..,I

Acido Orb(

Reumatisir

Rcnc~air,.m....utiu a %u~l
irlaJa a c-ncr, de cagrI
Ic' o~rst e iiegior ,t I-c.. r
eurecj i',r tr' e.. e ,'roe i |
plirac-est n VI in as-.cn I1 ranc
I Oncrrecr ni 0. riod, teinrl' 1
don.. l i israhl S~r oc c.td I.5.r
lla cfnirrlfl Iutumnlnr c I~
h.ocr.l F."i-e., ca c ~ --hyr.n .o


;:', ,-, ,, tI..... .1. ... ,. .,'. :," '" ,':.' :";:.:, ; '. ia.i' ...... : ,o 7.;., a,-ilia. ... -oniidad de i rn
..l.. i, .h ...'u .| ,.''|U .|' ,]'| [ii' r I ,u: ..' ,. supericic de ciento sc- --- 0 1N 0 45
f.ntradas s cilIla. dic baro ..1."l.... J, .1.. iI ,,,1, j.'.i.i..1. i.:...--lrn '. 0,h. mcl,-., cuarenta y ocho ali7b Las O 44 a
I-rt .^.;*^ *;^ ;,i*..u,^ ,tu,t, u... ':;.^;,r;,..l :1e""" "**. Id i)!~o* u B fl
re u,,n Ei '.cr ...r ,, -. .0.. d ..l r J,, -"1 c.. .. ",, ii O,1 .li. *II' *o. l .,. i ,.h '.. l -
otal dll l"'tl- .Tr'.. 'ar In-- tl .'.rrib lh lll ,i .. l --, .tl" ;l.l., ..lll l".la.lo Rep-rts lI Ruble" A.3,
.rc .oc ,iirl,, r. I i,.,.,,, ,p a ..l a ,, 0 En a bard rad o de A cerroyo AGpolo
r.' r *'.. hi.t.o 4 dOC i .' 1c ae r ,,. . .- , ,.,, i,, ,:I ........ liceosd Vilaser a Rieca v ogndu61dl .
o. s i ... .. c d ..I. c- li ... .. ... ..l ... ..... ... ...... Diego Pin G Ie s lrU io "Garc a p T i
o,, .5'iicr.b .' -e-h rin.i 0c i ...... s i I "."- t, I"'. Icl re1., o ps. .I enian i cic rii. de moneorota
tab. ,. I i La. MI n. T'N oiral- l. ol-s, ,. 'n ,,lirc , ,n, hi'cho r lar co l c"Lager .'IPs, .. h.,, u 17,.
tiic 'Dil..' 0 ew r cihnto pr'.)pdiad y .es .f \i i. ia i Dilo ri edfieiada err
-e~ll ors la m,.. T I4 l A do I C. ir,,i7 i. ... h c,,n3,, I.I.... P cr,,. c""' il .,- r ...,. CEiii. r aaro niRita.onp8-
cee a,eN r. [ ,, .h1 .,.ir'.ii l l. .maor ie pactdio El Robin.
tlr a ,i .y i ..c'. cI al .. r.i d e '. La ..,,. I. ,, ir.. .i. -.i n ]. ei c een c. i n ac cn sp erfi e2
S .'eh r ,.l, en C ,a i ,, or-. a .i... .i .. . .. "I. .. t ..... i' i |B n l . r, o a 1e- 1D5
Ic T -., '..i '- ..ii .. i'., i, ,,h M, -rtcesl.er
intales;Cni~chr dc Trrriin to Iu emncoe us "cfca edsinu icet at.VR PADRE9
redatn se Las i urto res e puerto aci,|a de l a mposha. 0a duct rios, S. A, e rha cenIidido a l o ra vo d e at or n* P .38'6
dc ud o s. u porto (lo i puia d-Elhda rideatloc" P aznos me t eadanmrs Rodrligoe Cairntoe rI ml Blr ae di Meooo Pob. A -na
de son l Pner t s ane Ie oa tlute hils Gtrc o El i ra al da d ciroc reptno ole- 16 d aros cuadrados. 16 de y nscnbnr e retiarln ha
nie cdc Por n itc ci iir 11 bico 10 Ci ii~sLeonendo. en el barrio del Ccrro DOIn
Id anto suc t ds Iaan Or643,85 d pelo abana e s Dlai ci n i- a1 enl.aoil a r 1enie a- El cippraid a g6 iir e l lltad c d Coln A D D A PA 5EO DI
la t r siguorin. deilr tatd e ayerers i Or 9, di lai ii ci do iar ii naio. tcrr en o a e la sicumia ae ern s
o Tatac" arca. Frelnaiciggei Wi ucco erls ales Co p n, dcl reparto pesos nvcila y eico centavos, y' C e MART ,1
Flinedd. La Macehirii Tropcical. l ,os sAiccndaiicin roenrta sdi orh conua n cpertifie mPonta 0 Te o 112
enapra- Victoria, Cobe. Se...rr.i a. er. rier t. ii i. d ...r.ocipodrad pao0 per deie, n... i....a p iee metros Vser LanNo7 o do
de tees Tacoma. Frond Anbeolor Tolooc thcha roapiedad Ia rcalidad de rinco dee^rcos c uodrados Ce ..peontel tot A5S


______ -- Eu^ ^ et reot Sat.ie" cc- :.RJ 6 o Cr-c|'~
ode r,0. 1 0 ic, a cr Eln lar.. .,,Lita.cadt de d nl c cii penos foe do por Paalitco. en ei Cerro. el sechor Obro .po 155ene A-8025Q
rel-l a. :. 'ir ,- ri ,'. idid a 'sar de panpcocri nreiqoe Aca Vaoi oe erndr6 el Sc' O-.elily N 364 -. -277
e .el A. O ao ci Certecnago inczn, do don pl. irnas. frerte a to hoe Jos Maria Qoi raren Re driguea Anirnaa p Zutoet a .... .. 700
apo del El vapor sui on Cerienago nor hi.. *talie 9 0 [nca Oil Tranrm cnrel ,,,,d i 'I. -'. , I ,i,,:,,,, ,l-.ii de ia Coha No.44 e,1.5 MJefM- X
tril Y bra Ilegado at porch de La taba. lcrro- clm i niarro -,,,1 ",-.*-,. i,... I ,..,I :, 16 de EO lpedr'do 217" esq, aOCe ba .4-32:
n Ame- no, cc areribada foraoca, por ona via Ticne esa nilioi ed~id rica i.- hai l i c 7,,._ In aJ. i i.. i,--. .,de re- DESDE PASEO DE MAR71IAPADRE
ctares; de agua, p qur per anciro ern IInuies- coocetfiahl in doscentusla cincceria P parlo. VAPRELA"
qointa- leo puerte ereea de un men, enl to _____OS '_____________ "],.n1", i,' 10, ,i ,,,. ...ia ,i.itlr>,, Ithgil.. ) I 5 yi 454 U 45
In; Solo eabaosne de repoarainn de coo a-e 1. I l L .'i ..1. 1 .. .... Oh. r l '' ',r | ;, Nice c 4h 6 u-lOs
o Cro., c bran a to mer boy poe to ma anrro ca corudoe 1,26 tocriadas i -h. ,.,', -.',,_'r,'7 ,-, i ,10 o ii 0.1.11,1 ,d-ir c', 0-,, "lniie,,:, 1,4 .. !-6i4- 5
eor dn Lao Impoetacionco 1 8 pasaieros v en liransilo i .... t_ I i I ri- i.-a,'' i i .ub .'nO.. ''Oiii giC., 0' 'Oi Loc.i3o Ne. 565 ". At "
irte or Lan inipeeoracene de meronec ia -liirudurir is. 50 escursio cla. Teereno en Inanta Seinae s Mooru.. ,65 M4-726 .
e tioadeo per ci pouert de Lo Hi El MagaanccUn pede teereo qec e-- .aBrl e No1310 .... .-5067
oon.-. ne c. ara 4 O ne i El irisa atc i eirpaol 7-I ,o ,i :,,,. ,' v echo ietros coodrodon, slto aloe e e r E ncb oc "4-5620
ot maoen1 1.64856 hilon. qou Ie u ecspcrado et dia 10 dr I,," ,.,. ,-, Ia caile A'c'cida Mecocai tIn- Connaoedo y Colon " 474
to mT n- otroonpoel-ados non--- bereos. c- c no viaor regular peceedetce iantai led vendido'en Ia coma de 546 \11 F Barceloa ..... .1-59
I . 1-3510
icit en El Talca icrto a esp ien. Conduce pasajeroe sos." oale n o s pnCe n 1-6C
tE- vapnr gles Talca, pertececien- earga general .. Ena propedad ton Ironpanodo a Ia- Apodaca y8 1e.o s lag . A-4782
-rca IaeCompoaiaaFurPorEr~illgu e 4 e rd 4b.e. No tic .B s M-A51e
ei aS ealoc e P c 4 er a HaB cdn pezpr onenocita Clara Heenan- Victug0 1.58 r S Ou ''''' 64-4735
In on Lo Haban Lv o an Lye Brosn Ice Martea aC-mo o.."""
O erlpool. nondocrendo cargo gecnoral 0000 "0_,ce:' cn rostmorco Oct proxl- -Vcs NcO 445 A-97
eerlEl Qotrigua 'c -- ,, ,, ,irperto de La Htabane En ci reparto Mendora DErEP REV EABAT
qiEtneior Leoroldo Feaccico de Sc- AVE. MBENOCAL
A uin- tE v a tor a io Q,;i ,ii.. u I ....i.a..a.niblan-ve Ia lv Beobditloa romeoapoderado de Ia 101e0aa 255 eml9 Ceneordia -. :-50-I
Itn-legarfi meaciaa pori laccafiani roe-i iliincn igrac l i o tie ... oloia Delgodo Coo- Cocecojaedav oro~de
%thoa..a. dente de Niew Octon ... ,.....i -. -----coin...... piccdn......ile So........ noelen. o e gdii a IR ...ebndce n Dw -caa PeudenC vHreio3 03
e cargo general p a --, .- ., e er op. ...... -r
contra-detc proin- -------cdii iiicrogcrIKpnov eic Rcnod.o In a Jod to '
amiltrtiinsitoeti apcornestraa A ertaapitoalcntriCmi e c[hIonaV .ierO'tlblnE1 duo l20Geo\allegar csai a~ar a in de tcieo poa maza c In4 nclorepco 5 Maed oa 56 .. ..2- 8e- .-ane 20-4065


:',;CailaCo~oVdadeDabp 6aqria Onir Ia O clieo 24ba doel epo As MSgS4o 20 Mo Bct 0-620
pon ii n ri- En ,aco ',,,, o ..,-, I, ,,,-it I,: ';,,', mit Carlos III c DO uendo . U fR
"" Pr0ocr,.- rr~ wN' 6 -El Agswlking ttld~elld L-' -,'-,'-.- ,.-- Poe''""e ,',,c ,y7 ca rrIt ea 8o ... . Yo8'
terreneo arriba ~ iiI mencronia- Sol Relael v Soledad:. U-6700
7is q'. .. I i ,,jo.dnold e m rl',, tr ,le'g:n.'e~r tl ccaci IC i,:, .... meeu i rcm cucrfrc a deadcun. Ia Losni c N o tr1,13 M4014

*^i~li 66g NIENOCAL__ HAT EL4? A"
icsor vas o r ,,ri .un ,a -, RI r LIeDAd -
0 '-a" ,r ,I 7 [ :,i,, [h,[, i,~ ,,I g I i '), i *i-, ,, r .... ch- ,,, i -, i- a'-,1,' ci, I- -i'Cid"'ai,\ .-.ta a -Nc 1 t.1 eon p-gg 00
-I 0 e l,..... I i ni-i. a, .n -r, i 04 a..I a 1
m" i -i-i i- iO.. . ,,,' ,,. 10\,..."\ ,,, ..o I b coO 12 c.. .4 7-6221

21 r C i -I e ,oo 1decoca .... 1-0274
rsqsdo ,WOtlB A. Ji-sLIs DIEL MONTE Y"
d.AN IOS SOARER
Pa, 1004 'U 4 e~urg a nDelc~ . 173
re,,. 'ci )l.ecoar~ao 10,106 . -,7466 --
in..i.i,- Ii 06 PtOlre c Ste. DEttlla 1-7576
,,.cir It rc Cot ...... No t210 ... 5-5067
tin-r -10 Or Do sO reI~f c Municloio -1- X-s717
,,i'-'*ri --to Caalinra ,,Lea Cabattemo 5-7474
0,1-c ..... R. I. P. Loor 8ncr .... ...
r,,te el J ~~Delgii,.5o, y Sa.Catdnaooa I-. O
It. loabcI firs 4 Bra. Aacalja 5-624
___ L S E '~C 0- ....ca28 .... .r eo Preetes,-.. ,
Pani d.JCrroa No' circa .. X-5166
Octavio Daubar Vingu t ...... Lacs f

iqFaliectdo 01 8 do Mcirzo do 1948 __-___, __4 'o T__r __118
.
i.i .a
ue ,,i" , i I .. 1' ~i ,: ei' 3" ala i-,


,, Cam la Coetio Vdn On Daubcar Macgarcia Elsira y Omianle Dauber Caoel. 5454 C. Kl OltMlnI


U' '
o~ci5ca- 'e~'~' c-cs. -- - - -c .'epjci.r. I -.


u-lOS


AKO!C0, IX


,I


A J -YVII. ." II I I'- I IN r I fA


*p radio H I L___ _Jm^___ d... IlCOQ

-- .od^' j.....Kera ____ ..--
4-a-er..d.... -L-- -

-- .... ...... ...


Este magnifico radio PHILCO,
modelo 500, de $42.50
completamente gratis- con
--cua Iquier-refrigerador-que_
us-ed corn pre ahora!


F- -OFRTA-SENSACiONAL... POR TIIMPOL[MITADO! -
I No pierdo tiempo... vaya hoy mismo a cuolquier _agendc.io- -PHILCO,- y--ahorre-
dinero con esta_pferta combinada de: Un Radio PHILCO GRATIS con coda
refrigerator PHILCO!
- 1-Y--los-refrigeracrdore-s-P-HI-L-C-O-tien-e-n--c-r-acteri-sticas exclusi-lvas y urTaS-.--GOve-ts-
l Refrigeradas... Mayor Congelodor... Cierre de Gatillo... Bondeia de Descon-
geloci6n separada... y 5 aronos de gorantia!
Y adem6s con cualquier refrigerator que usted compare, no inporta si paga al
I contado o a plazas, usted obtiene completamente gratis un radio PHILCO!
L BOB S -fl -^ mu - m^ ^ Cem Be ^a I W -^


$JM4~50',^
VALOR COMBINADO $41250 __

A IO fEI ef Radio y 41 Refrigerador
tnoKRf4 por solo $37000

SAproveche csta gran oportunidad... recuerde que espor tiempo
-/li-mihtudo._yp-ueidmlgBar tardeY!
-.^ .- :
Sacilidades / Distribuidores exclusive: .

Cia. Cubanac Radio Philco, S. A.-
Sd-n Rafael 111 Habana TelfA M-8348
781
ICO AGENCIES PHILCO EN TODA LA REPUBLICAN
7.7' cubiCOS --
$42 5D00..ra..
-A ^-e0 0Slradio


Linea Elictrica
Monte 502 eaq. o Indio
Telifdno M.7539
Muebleria "La Sara"
Neptlun 619
Telifono U5103


Exposici6n Central, S. A.' Muebleria "La Idea" Cuba-Sanita
Infanta 511 Reina 63 esq a Anqr'ic., O'Redilly 454
TellIono U.2665 Telefono M.1610 Tel6fono A 8914
Alkazar Elictric El Escorial La Cibeles Casa
Consulado No. 306 Belascooin 356* Aguia No. 513.entre General
Telefono 'A.3923 Telifono U.5456 Son Jose y Barceloni MaTionao


Institute de Cot"r.taciones, S. A.
10 de Octubre 516 518
Teo-1fono I 7100


Joycria "Fu
Amioird No.
Tel'6ono A5-E
Negrin
Lee y PRina
STel. B0 9048


dCia. Cubana Radio Philco, S.A
,on RaIfael II1' 10 de )rtubi-e 4
TelI M 8348 T I J!T/


st1" Casa Lopez
208 Belascooin 560
13682 TelIfono U.1541
"Radio Light"
10 de Octubre 1315
Parodero de la Viborc-
Telefono I 16037
33


Casa Lufer
Zanlo 207
Tel6fono M.9005
Santiago Tamargo
Caolle 23 y 16
Vedado
Telefono F 7830


I


I I I. III ItI III~ II : rf i S il 'l -- -- INin a


PACG1NA QOUNCE


'oin r" l


M AP I "( M IA" i NRI% -, l" '.I n iD I' r %I '%R\tl?/i ll. 14i, 19


-PA(;IN-A-DIE('ISEIrS DIARIO DE LA MARINA MARZO6 liE i49


Repentinanenite f.llccin El Sr. J. A..del Valle no
nuesiro corrcsponsuaLsn icalzo--on -$l-OO-como- -"'
-- Colisco. or. J. M.-<- ,j.are- rronamiaenle ie p |ihlic6
.Slr.-1, ,C lad. rr,+ n i,1. 1 + 1-FI ri ,, I II, F, tel i .c r CuLn r. G e


f iirrr ti ZA i f.01' f .-____________________
_____r i ',h Lii!llll, r*.t L h .i'.i. ti-i.,
id, ,, %. i.. L -b.. r .,n a e pr., dc.
.Are-+ cl.u -i .t -I, i ,,- -c-' Sh. ,..~r..:-+ A ino ail.l.ra rquc
c, v.m rjanehlL~l, .'-f d 611_ ,,. ,r ,- te I d r ,' ; SC"
n,' "l t./'a?'r^ 'l'n.-., I '' d . ', : 'err .n. i" Az ... .
I 'r, ,7n I de I ..I, I. % r? -l-' Ir n Ir I.l ..,I i h. T iI*d ,

.. ..__, e, rn,, ,iCF ie3 o n.IA


fr O '1 f l -1 I. ,tt
[ 1,:,. % m '. ,- r.-_! _. Eiu_, I- _
%. n .,, .1C ;, Ea .-.,r. .r.,v.. . ll e udacii-in
o ll ,' rin 1,r i~rr i-, .... ... .1-, 0.I,, -cr

c_ l.|, li. 1i1: o r F,.i,. i. C, -,'elrr,l r[ IS -w c ns dc l On rJd
i- . .. .. .d __A r- %


Son infinilas la, felicitarione que
reCibimo-po nr-iue-MAro-niiuevo-Sal6n-de---
Belleza. ;MNuchas gracia,! Todo es en il
nuevo. eeiganuc, nioderno,
confortable . L.a inualalciuii, cl intrii-
mental, la dislrihiicicin .-;. ...
Los ga-binice.- indi. idluAir- ai-Iiii
- c6modamCilntr a Id Clin'iiCg
cl aire arconiiUilialoi I hbrindd- ilidiiiio
conform. Y Dirgo,. 'I Dirrclur %.l Sdli'i0,
pone al serr iot ilr -.ii cliilutia
las cexccln'ia- .d. -i art,, I)s t Iratali ntilt'i
modcrnos in.i. ar,'illdoi. ......
-l;Us ted r ls a l i-d-, nr..iiii, %1 Vi-ii.i
al nucsn S hlim i, Ielle/a.
de EL ENC-INVI'I! I
Rrscr c i e iii turit |ir cr I'l' lii.i A-i.
aGihliincl 11 ii(di% idu11lr.-.
Aire Acomidncijui.lo.
En cl iMczzatinc.
por la ''tLU'iil I,' J'.I


Dilctor: DIEGO DIAZ


Nuestra Habana.


J-- -a Jn o'li r.ti tmi 'i t "rI. r -lia linuaNova is (10, El t iiritttt
E_ N Ii P i 'I I' dell1", qii r I t l't jr -
Aullouiir Quicvrlo, ()l.''+ li'ti: .
- )Jrn Nb) rrIt) itltrr euit) r mK M il.ili
41r, I. Onpr ti l'ilr (rm i,
ikle r.pidlit r pl i I llnlm n l. I
ta'nlabl ra- vii iii ino iaii Alrviniir
l k
SIls13' 0 h
I nIntf, li III? '\.W [i. Iin.
VSION? HADl i-n 9 0li) K.

Vidas Novelecas, |"ir I. Mnrl((iin.,
d. i f it v rllt 11 ti 'l i It i 3- i. it.
~i~r C. M. (,>., ,'it i100 KM
*


..... +


AS -ESPERADAS VACACIONES d PScua FlOr roiS y
LAS ESPERADAS VACACIONES de...... Flrd, a ro+id


brindan a EL ENCANTO el_-grato pretexto de-presentar-sus-prd. gios id

colecciones de Modas de Sport y Playa, destinadas a ggloriFicar


su elegancia en los- reparadores dfas de sol


que


k


PILQUIRIA
Mallanin*^^^
- tA -


S- .~....... . ..* rco.arm.in uara~azrlta 1:~


LA -HABANA.DO UUMINGOU.b -D-MI--R-U-l --7--) 49 -r,"ra4, -- .


OA- ,
C).
mr -olu


DESPEDIDA Al. ENLAR;AD)O DE NEGOCIOS
I)E ESPA|.\A EN tCUBA


- P,,nlul.cidar7 SUARf2


-. Se celebrairiLen Espaima _eieste_

afio 3 Coiigresos-I-ei-oa-m-ericanos

_,.on ello, la A-arriblea de Cooreirac6n: la A-amblea
Inhe'riberoanmcric.ina de [ducaciin y Reunion Hli-panameicana
de 1ltu:,xia Lre, organiza el lna iluto de Cuhiura Hjupariicl
11 nrrIti,.. |... Iili| .I Ii, 4 I---,ii.
l r ll ....it I, it iiiii iir - Tl l Ir ,.III, .- r.ii i-ci, K i 7 iI
-r. i. i T"-,'r 11PT, rti -,iie; ....... -- itti .lie i1
-I.L e- I, ,,,,' I ri, I i nl, ..i -' I it t,, .t ,, -T ii Irt,, ii li -
1 .lt, 'l ,l., i ,," 11 7,.r h -laud J Il' ,r
rt rclmt r r r t ,, 1 1i -i,, If lI L '
I i.amb.la de 4-maperailan EIi ,.hl,, S.-
Ec.inom Ica lIrreaam rricana I t Ii 11 I' .in I,, I i h Cl,
C.- ci in-a -le -iu,,u Iiin ii i, i.
C ,1,,ic l~i B --, rl r +, F', a f 1. 1".I 1,- hla _lr.A 7]d l f -doi'l .
.;.+ ,:t a ,.h r. I '1 ,: , ,. ,3-i-L -1 - -7 ,,- ]: ,1 I, 1,M
i',U,"i. l'. 1 ,na iL, i' ,I ,,, I ti. Ir..-q rinitlp il qu.e son sa
Li Ii'iiiit Ii ru I ill-"i i L r, ,, r i 'I N- el n liden pli'li I
i ....... 1., i ......'. al iii" .... .I f dihecci6n dr la politics,
t. ,,,, o.rI,,,.I h [.,I. .......... l.-. i C ',, ,.,,,ii, que in i general Sigrii'i In
I, , I, t -" i e d Ins gobiernos di' Ia
iI;4i di E ,-t C,-, i !-i .,%amlwiea InLeltrbern merilr.ana
n'iLLCi r Hi ii,, iir. de tEdur3ailn
t d,r, jt i'i-. I I r,' I n .'.11 , .h11 n I I I it l le i' M AI-
l nl ,t i ll, Iul hn iiH -- li, S it- i ---, ni -i r
rt ll I-, - I11 i i.. i- ii i iT,-,1
C,-,l _.t, L,,'l',, h- ',C- I-. situ On- r tinln, d a l et i, i ,,' l, ,1,',(liii-,
Fie ili I- i.'I.: %- i I "- r a I ii, C L-1 C'. CiA r. 4e ir--l -I I C,
prCr,-r,,l, I ,, "I,, 1 ,,-r,10 (1.i-. ir iS

ii i~ i[, ii r i n ni it- I t,-I II-ITI I-,
n .-i'r 1 .. .. in 4,, iii e- Jr.;
der,.rrAi ii ih'. i..' I . I . .. I -. ii, i .1.
h J cl h,. .,.. ,'I- ff..,lU. .


]' I I'.I -1' 1 1 .'h ii ,[.i .i]i r i ti t ,,I .]1"-
I ii Ii i ii i J ti i i iii i I

o, CABir .L S ...


Al summit -i r1 AI.Al
'" ,,,. ... G
I I. .... ......6d.
,,,-, I III
r" .-1--i K,,) i P,"
rI i p I t.. i. . . .


e a rai, I. I ...


i 1 1 if I r r -
ija
(,lr r.. .... I,, l ,, ,,jii 'LI I I A l AM RRF 1I11 P11 A%. ALI. ,
a,. r, or hrTd iFi ,,,A-i IE IDO I',ARA GALLI
1c,"d I -,. ,,, ,- I:IL W I. i I, "Il,.
.,, ......MOTORES "INTI
I|" i ...... ... .. -"l i .... .U D -6 de 33,
]i. ~ ~ ~ ~ ~ ~ I i)%,It .i ...i-...,41i i,
........ ......... .. ... Fca. Nacional e& mpev
I ...Il'f ', .j I ... ,,,....1.. ,I r.'. Pi.A L.%cF. .%Cl V BE JNJI.' EDA
E-,l-,,l M-.,- ..,, 1 P7.r. .,
Il + cat ratico de la Fac 'Lllt.d Ide I
C~~r,,,:, .I\ D E,,.. :'',.,., 1',
d .,,J' , r ,.: ".I 1 1 1
L i,.i. . i '1 n ~ ,
d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~7 a''" u,,hnlt''t IIr.., ..


OIGA CLARO
-CON-UN SONOTONE-
Mod. 900


I'n mndoln 0009 emprli in0 lenr
qull. 11i r l h.le0lle PTr r.eP -
red.eri. m )-Wi pln'rta
r clrldod

SONOTONE de CUBA
I e : Ms.o nrgantlertn 1 imuntdl|
d .dl 1idl ill ldl o .. d... ...
41 u ele d l urdIr M
Sill Bofsm a % lll, Ill 4. n_1 le
.!>Il.llll, D p :1 M Hell.,M.
11"itI iFit'n '"I*
11115 Illl0 q $lp1 OL
Pl ul. 1 Ilol.I l' Aesp .Z


adr d s r 3
I tarn I
rarile -' ri.%rn r-n Sarl.re., rlre
a- r -lf-l" -danmlcllo_-Ba aqiU
smpllai


ii ,. I.e. ,r .. I rw r, : h ,,. I -l.

If-, p ul f l 0 1 l. oit ,, l',,, I, II,? -

pitrlUaiisniiiic-Pecto: Ciudad IU-c,.
nilarini, COleeiOS lanorcne, Ihils ,.,
di SegRunida Enseaianza. Escii.cl- M...

d-. 1' Illtori

r.I E: I ll. imlJ i i' ,, ht ra tl0 1 ,.
it IT7 t r ll nl h ,,an rditcriro ir -
Trii B --l n 8, -- rr.I incli .- 1,1 iit irla
-i .li. i l. i,, ,i,,i... i lrei,,, cI. ,, E ai .
,i iiiiCii .nir ,--I LIiic L pr' c ra
v,,,, ... o ,. a ,hr .. FS Mejqmys
lispairlsta i'enCUeiitrani precisa-
nltenite-eniste-campoacreemos -que
ls dr-niosn hal da ser nopnasos y que
SuLS resultadins hart de ItltIlir grain-
eL nteenlnnia forniaci6n di io la nuev
mentalidad -aiiercana de viiculaci6n
eada vez niisieirecha al pasado, al
irresnitly I aitutunlr espahol qrie to-
dns deseniiositLasi Iienlionea teidrAni
ILigar eur Maudr id. Sen illa y la Rdbida.
'reii r, il ru.rtin dipie crirld las con-
,.,. ..',... ,i, .... C'-, -tgvt,__-&s dc_ Ediu
,., n % lor Ih .,i-- ,,,"
rsu rl,~~r
,, r pi. It I-. que,ia prep r'a.
L c .-n.1i 1,,hrii,-1- nrieCln que nIls


mata I-il r .-
rh ..... la ,,,b -c II. JpAll q ,h 1h~ l'

'ORRUGADAS
,,IRR. I,.0. Plrulr ,..I .
,%ERO V A rl.'O.
INTERNATIONAL"
13 a 39 HP.

menios Agricolas, S.A.
U 3369 Li -SOR0


0/ ,

~A6 UA 6,)l


TrIoleon F -1230
% edadn. Ilthiana
A L I II % II
ilda dldlrertimenip ddlo onalmrajoe
di' Harus
' aL d-apedi --d d SateIr.--..
,irrrtaya


NORTH STAR LINE

CASABLANCA TANGER ALGERIE
BARCELONA Y MARSELLA -

Con el vapor italiano"Citta Di Viareggli

que saldrd sobre el dia 13 de Marzo do
1949. aceptando carqa para los
puertos mencionados '


AGENTS:

A. J. MARTINEZ INC.
LONJA DEL COMERCIO Primer Piso
.TELEFONO M-2131


una gran. fabrica de peliculas

f, t '- M i ua ,Lui u.l. eiu i j.ir .n-' L I. tI .n rL rLL n ri trul l t' I"A' ,l'
ra' t r (1 ,"' 11. 1,, 1.... I, I , ,; 1 r ,I ,,' 1 ." |1 ','1 ,A. ,-,C r,,1 ,, 1.-j , ,
-A' ,,,, inihA,1 L l t ,,[,1,,1,u i,-t i 1,i .. ..
i, II [ 1,, ltaIto 1 .llini 0 r ,Nnl (n- I i'nji13 i tle I liidnl a lR i ar' Ul xs. Uls p pruebaw hw lin.', v i) a 'N mliv o .i lal l.t.
Ph. ii' , el aa (ir A atilJ s h o i, I',i.ifi, i.- n dir holetna de autobu .e.
J ,S"'. a os St IS IRCt a t~l~ -'..
SiIIna' mr, iinoL a mi a l arodui nii Ni. IvN i+IFF' lFar y, i Uilted --
plei ns (n a rivi de j "ni i nil iri "-ilc l c ie r 's a. 1 1111 ido la lIl cvl-lv -
0ii ...i-CIt. nI' 11del ann enl rasr '-
........: 'oils n ima, ICde limlelas de auto-
P.a r D it- i, r laii n. ico la o UBiA n el N AT(I1o enlre re-
PETA RO E o M AI . . A-' I A-'lA ,
T i ..1. .7 1 :, I. -- i l- i i n--i.-.. .
tic i or MI ., !
r,, c at I ,lr, h, F ,\,t, ,,,,' F -t l ,,, 't ,,
tn ,' i I,- r II .'i't Ii., ',, ll iap.. Itrf-a rme dr 1 I'lalin MS itanr de Iron
qiie V 0linsky, nu sucenIo. probable- Il-ON nmnr'o 5. Ullted I Ei
a tenle contiirnnar l I ltat) l i('CRa" lebiLat A in tliai!' dn ile Letln aprobnb il-
rdisa iniclada pora Stalin -llci u- rredito do Ileilon minllot de perseas
.otenns-va de parz -m- in u -, i ."-mn lt a. obrma, de
. Araparador de hainita fdctentda -l2 eii,. r, ii.. ,. 5thit div a di'd
LEON. hlrm 5,t Li vlldr- 1--Fn it o. In-hisirit.ni- lia lpicast dei Ia elidad


Para todo Io relacionado con Ia CUBAN INTERNATIONAL
PETROLEUM COMPANY, S. A., de JARAHUECA, dlrijase~a
GONZALEZ Y HNOS., TALLER DE MADERAS, en Agramente
v lutarefo;'- Lu"yano.a [lapartado de las TOALLAS "TELVA",
No. 1.15, Habana.


El Magnifico Trasatldntico de Lujo


"6EINA DEL PACIFICO"

--SALDRA EN-VIAJEESPECIAIL- ..
PARA

ESPARA, FRANCIA E INGLATERRA
EL DIA 31 DE AGOSTO

13 iit 1 -iit .n .. .... ......... hit-
L t.,- h,,i . '... n -- I. I nit. ni-i-T .1 'l -- nti =
L_2 L e -q ', - _- -' ---, --DUSSAQ COMPANY LTD. S.A.
Baios del Centro Galleqo Habana,
Teletono. A-.540 A-63"'.


NAVIERA AZNAR, SA.
qrilloan IIABANA VERAC"IRZ

B M "MONTE AMBOTO"
I.IcIsri D I.2 IlIa na mirr el1 I., de Marta y oyldr' sobre
PIl di 17 del minloiaem.r
qr-Ilrlo Medlterrinr, o lAh na

B M "MONTE ALBERTIA"
I.leirol, I mL Hihiano nla hr el 29 de Moron
*
PARA INFORMESi

TOUS & ASTORQUI, S. A.
S Agentes Generales -
Edificlo Lonja, 209 Habana Tel. A.6560


I -Ii -


Sobre la crisis (lel hombre (e

Europa ha1b ljo lalaa _al
Se rchric. er: ,C,,lni. r, ... I- u. i.'. le . TINTORERIA -
rr~rciu il e a ii p raL ai~v IDLl. (I ANTIA
Anrrii.ra uilidli'a d- ,pa ira u ,, i i-i. L- i a,-l,,, ".-. "La Estrella"
Ilr (i|]J. lre del ( l den^ r r] e rrrirn inariirnt. niatltl- -l I .1T.d'>iTid ftnlo- -d--
M. i[li" .. ,l,'N -.... ....,l , . ANINAS 562
5- Tr i ,i ii .... L. ,,, ... ',. ,,' i d.' .. .' ..' .. .. . Telefono: M -1111 -I
O li'. .e ;. W .' . I ,, T r ,, .. . ,.. . ,, , ,t r "I ill... ...
pr l --i-i I ...-.- - - iehi.. ,r (,`' d
Id ,II-i I.,iiiiitt I' - i d
d-- -5 a t* ,iit........ .. .i. ... OFERTA ESPECIAL --
!v-i."i .l'l i i i-,,, -v I 1 i i - --'
.i-n , i. -c i 1' a cualquier part -do Europa-

r,., ,, '" '' "" .. ," ,*l r,' ', ,, ra* + .
n i i.. i . .., i rn, $ 8.75 --
Im *"" tie d. $1 L100 -
.,- ', I ,....:r, ,,: ,,,,; I,: ,,,, ., ,, h, I O (hq ( ~ ) + ..,- I-Io, *Jul "
r a. ,ln... l -'-. ..... 1,. -1-, 1.- 4 p .... r t'-oni2tllt' -4 --T-iVn Y.'ir .r w "
-el..i,, A l ,, i ,, . ,, i, ,I i.. , '' I ] ,J, ,o s paq uele s sn
S. i. alL ,l
C iii.r I n.. r In-u-- t'i-ra :.i i.........idnlUT riiil.-t-,rp-rT- --i-^,,-)- .T o 1 r~nrlntnrr.ei rn,,-- .* P ""0 ,. .
S- l~ti'ii--e -I '~i gencia (G obe~

m I .ni~..ra eno

.- ... - -. .i... ESTREPTOMICINA..
-ti l iaS52.50gm. I
ii- 1,IVi. i 0i-. -U MTINTORERIA
l'l,1 , 1.-4. .1iIt L i .
......a . ..:il~.i~ ~ . ,'r c- i. ,, .. ..d ....tlaos ~ ,-J-- t'/ R
.. ... S, RDN..N.. . ..T.
~-I II
I I- t iii i-, .- i ..... hLA CASA MUXELLA tT
.. .. ..diii 1, 11... .%.I... 09. , p
Alndin a .Aiii .i ..i ii i-til iii. .T .
.... il--'Il-R IA .

rI'
REGARUS RUEDOSE DIIVIA.R


PRECIDOS UnICOS


Yusos SWANK
nuavos dseAo$

<7


-AL-


,': "" ,, .
(Lmh.nj, IIn ofO',laI
(igatela EIvan

J


(Coibat 100


SaLECCIO#NaL PE/fUM wt i-

L Bde u biu rado ec ii rie-jr ,


Moroccoto
con se,11o de oro i '^-. nlrJL
Bflle ~~ ic^ ^^-


SERVIMOS PEDIDOS AL INTERIOR


AlsA C F 1N-C7


*E 4 4 417

. '. ; . .. ^ - \


DIARIO DE LA MARINA


ANO CXVII


..9


-rtbiNA -Uihti-i A11t-


rrl w.- ( rl 1--17.,r -iw,+ ii ,r
UI t ;.qlaLa Feria .dlel M0cuio

Por ELADIO SECADES -
. ... ... ._-- L ec tura -d e d o m ia go .- -..
-Anne-i-rIe-li-i-di--d-J-oe-Lows.
S -Los trees grandes moments en su carrera.
------L A iit.ra'un a ,rl--joc LimlX- r-.--,---F,,1- ,1,- t -, "r'>t'm-nur
-_ rirri.nl r. -it f l," I r p..- am %-. l-.,-p,-, -,-r i, ; n nc _
u nombre en a .. ria c 1., irn..ripi- .i .- piu iih-.i-,.a v d J i i .-Ii..
n F'-iTlu'-ii.,nr.-. ,is d..d,-, .- ..i.i .t, qau p.- s_ _a i .

c c.; rlt.. t i. I,, L .-s ir h u., if. r ;' .

u .-II Ir iii.-.'.i., ll -i ,-. .. ,i;.,-,
,dr r ,'i- .. u% i, ,',,id i-- L, a inq Or ..-.Ti ,
h. i. :' I' : ..E.. 1- Ie, 1--,. l L u ; i ., riim -
'4 Lie wp utrl'.ur,-,1 I'l J:.: L l w ,'qu,'a. e t ,N
cr. i-.,l ,: ... r ji-L. n Irii -;.i li- ..3..i *'r-. _
Sou -oniagrr acion.._i I.; I.a .r. .-- i [ i r. I, 1 ndi..n f,. :n rl. per., r..
---habia lo c m rad, r trndaVia pcrini .-e l .: i _., pi cI,.i.--
El negurd,. rn.-- i.h..ni- .-.runi-i, rt ,r (P b,,g,. .' J,,(. LOaul-. nuay I
..din 19_ dejun;,' dcla ,) rpuis.r, tu. anil.a anCicc n_ smas i..- Mi- ,
Schr 1insig i, dpr,.i,-, qc ., 1 rn .- ., l'. p rd.. a\ --..li iu -i-. Tre-
- Vnicc o de qaL-- ii la .iin .- i - In,', lagI.| ._.Il 111,-d 5. r nI.
puh~ia, nc-geneI z.n at-ahr I.. .-i~ a .I-'s r i ipse.l
I. prim trr f ,.;< 17,r.s rlli lh n l.'i h."i I ihi. l 1i i .f l rI ,iu , ,-,
con Ikgr.-i. le Jdilt/ I, un,. Al.,r ;. | ,,7 | '- r,,~,, L-s f- r- l.i. n s iir I
or d-- -e cn-- c cl n i. i. ag..(.i ..[ .j.,_ i,_,_ i. 1<,-u r,--J -uti r .
sla aecI a n l ai ..., I I... i i l. i .p... r.-. l ,.t.,h ..' I 2']-.1- jut,,.
de 1937 en Chn... In. A qus :n .. ih- -.; r i. L .,li,,. ,,. ,, ,ii i ,i. -
TOunld, L U ..l Toc pii ar issi.i, ., -. .arr- Nr' n i' ] r,,I,.* ,lil .. 1i
qule ml it:' O;yak psid l., -sl,,o t .1uI i I--


E NN lrimcn.'jc id id lo qUL -.: H;IMIs.hii r.-- v'.iirri.ia p ,r.p I a '5
va-ri s en rsto Laulan;n., le hii, I, d. i-i.ih. inh- inltl. d"
CJOt l% r-_ n- i sni rrll-, :.aludhl- F sl-,r,. "i r ii '-, i.ir, h .s lhlid.. ,h 1
Yanks-r. Srndlarh it-I I -.... .r. ,,. ,- i I I.., I- i;.. -i,- I.;. n 5;.. ii,.i
-can,r.. ,-J a -- ---dsei--..r-a-rr-- .r-, r,--i-..--r .-.- n.
mayor qlu nc ha %e .,nI ; eg..r... I. I. I.,, .r .-, N.., Yrl-k p.,
sr. C'1 s aLa'su. ,. dfiep.,; I.s J Ih., His d..lh... k. qe -.1. r ; I., _., I.
rim Cpntaa~reaeuqnsts.Ai.ha. si- ~ aclaon.raa~~d
la pelrs, rpw .luu Itr d;.. P -1.', i- nral .1,' galr.dr_,0 .- el quL'. ,. qa ,.
ci ganaclur oL ..n Fr,.,,:, ;,. lu.-r, i l1.,, on. III.. r,..r d.- ,. -- I.
jU ces tisc, mte-s anlte! Aqacl in r,., Jis L...- J a-,e'l, t' I,
Unsep 3 icaILss. Toco pIA p.lirn-'..1 %(' h. I, luria ri.. [.i ir nil-rrsis'ill.,
Ndir habia podido hail.. (.nlorrr,s.; ns nnquear ni iquicra dcrrsin.r


Max Baer v el le aplh'o i a ne',lchij general. dle.puej dt. c.iLro ir.-i7J_,
fl os v to n s.ingri-nlo' Baci ie icatoa.n-i.no al corrn r'i?), c p P.iqL. lu
al cuadril.twln ronc enrcidn de queic ts n:iba--il-n(bs ,- corri s u f'i,,...,
B rr-rh- ]-info h6-ab iCle- insdi a-fffimrcm- -oalrt-nrsnnrrnu,-np--- o.-
Tncjor 'r burlit del punth dii tI li L irnl i (.i iit-tl,, -rn.i I., ii, isjh
anunciniin cNi inicio del cull to io uriil M.c B. r listn, I,. i,-i l.,-
buca uce-lia.-' dos Ties vcce- Iabhia. a- s er i l oue .1.... La.Lir -.'
tab, es toi. c,'n su s-i'sn.a i;r,.,,ihhi ',;U i1, ,s,- f--ri .
tXpls ,;h'-r, B aI3-r iionii n I.. P, I. .i-dil Sua i1r111 .1 S,
el Itrimr h tn-pars-]a-la Itinis -Luris -- Al-,- -, ,' .ianlhs lo ile- un-'iri-r';
Loua j Is %r. I t.r, I., t' s.', 1), ,% 1 -j i ,,, a .i i. ... 't i E I I. h nrI b1,' ii.sh, ,
dvscc ndaIr. ,.tla Ill. Isr rar, s-sl i t is; i,., ,, ill .n I., ., I n. I-...
Ii (715.1. c Ln Iis sus puante. i ,,i i Ii, iin n .hi.. Ij 'is.
.- i' n o,,' F.n tsos anndit on, i I , U-o,'- ih is ., ,, I -, -,,.
se ,und.iu r fi .i ,Ir En Ia e.4quii.. ',i I iii, .. .. m -i n Ca, l I.'iI.. iLi rli i. i..
p[t tiic '1n. Oc i uids 105is liil p is l'isi il' I Is.11i 'ip J1 1 in Ul.. k."-
burn. Julian- Blark y Lairy A In.s.l, HI l l.l 0-i -Jd.l Los acrcii" I.-
ii ,.iurl.cit-n, contra Ilo qLa .i_ ip -- i,. d-- 0i s-1i.' hs-i I..'
. . d .-...ilCI- -t T o-- and un ...a %
* *
J-' ".SPU1.nS (lI ca pre. ts M., I ii I tr" I --... l..i a ,., r. ii -h.i -
a) Sr Ic rolrula sipes p sili, i.a 1 i inesls .rl 1 it-s a tili.. pubs isl.al.
ne p raid 'a acsotsriin a-1s it's ' lsirring Cain i a isis-ti-.
:c q.-r i i. isiri a dr On tis in Fi i,,,.,i pe s 'ri .Qti ,i, tit, I l- -,, .
Srhiih ling ha dejaidn aiiia s is,,-n i,-jso. I'a r.rsip,.,,, Y.I i, an,
3-1 ;,'. tie rcdid. Vs, de Erge-n l. El .sr,,..,.r, .., .is.. s,,-ms... V am
p mit s I P i .J 4i t a d e r i r i g r h i .. I , ra udh I ,- 1 .- ., .t n 1- ,
CI I t.,,,,pinnitn inits iisa is, si, t [ s l',, ''., '.f .ns di ss i Ni ,
'Iitik L har, jugido I. pliil.i I. I ,ii p .,in Iuc I l isrin h, s-li.
a'i,t.. .iq rnn .iuq riu.at huiti.,ih,, n n-fsr.,u..rini ihi,..i..- 'is,
aIl. i-.oniihis En el tmot IS, i t ., I., a..%t -. t ie t. ,,s ,';i' h;hi
I. '. alisisi I sesit sin lr ss',r,.,- 's. i ,, ,Irt i... .-r, I.,, tis /.l % p s ,i- I .s.el '"
An.'.. ; ds i ls Si n igaur p. le.slrlr ... 'i, A s. I)- [' ., p "s II-1 ''
i.,ll.iiii A cia dos minulof y vvn'inrntllris..e 'isndli. dul i ,| ds-> i, h .
diccir .N.ihnm eling I, rlltiln-ros' I.r 1- itpaiitos a it frlcnte con ain,
iiiii.. ii.;l rm-. y Jne Lu It S etrnr'r- .it h', 11pa" quo tl trasplss y
it--- Is nn r -,, ar s oh,, i'ls ar nbiss onlsas, el
'u ; .,-.., ,,n .h l, ,11117,1 t1 s i ,, i 1, .0..L..ais'flhs L. UI l i sus a
ti.,,h s ,, cimls ts og -e 4 de-i.hll.,., i --is, -s ic"
as.- .nbi,, Jisirrinv Bradlrock. q1 ii- irnll u is S ,,s; I.,.' i.i,,i1.. qIUL
dte s'.. ,irirnirm renle It( t e l ris. iJ l -1 ,I if,,' -1I siit'i t-
rut-s. ;a I; ti-rimaa. para nerlvlvrS'hoa ling "p1in largo as.'_-
.-dc congratiulacin. Lia rat:'istilta f sel ciaida por ji -joactP VspoNsO
dir jo LoiisS, eon quiptn habia variInJIa nu rli's U i-1s ltirras anltt's di,
I, pelia con Max Raer. En cl ssiiWrtna dp Miax Schlipling se des-
a- i-re l o.- nor- nr, es-gr-n Icrs-l''nrT li irenrkr. di p,- i l,.i 1' M'- ir ine.----1r
edad, tsv lisg.iiin sieripre a l.,; iei'tados tit- l.as tolifhlsit's. qUliSO f('1-
O(ita ll gaRilidocr. Abriendose paiso entree cent-enarrs do iusi'oess, pull
i|ts gtrC-ni-i-.-issti'.. .al.,I-tn ria.als-I, -' i or,,io...'. .I, r l.se .s- '. .-h" .aIn o
grafos. Tom O'RoNurke sallio al uello dri SciInhirng. PIera ro puiO
pronunhci-r i >in;il sola paiIlnbra. Moino de tin atliaqu al corazon.
;^. ~ ~ -- .'^ ^


.. B DTAfO CA,.
PACIN.A'DIECIOCHO S P 0 R T S DIARIO DE LA MNIARINA.-DOMNGO. 6 DE MARZO DE 949 S P 0 R T \S 5 5C


OFRECEN $75,000 A WALCOTT PARA PELEAR CONNMAXIM


I


s-- u c OMO una sran


--contra e [rio -...---'--- i- eLui-aparcce como una gnu _

Doamenaza paraciaparci proiElnotos F-lreiJacobse e
Ha"bana Madrd.-Enn el i .,--r 7 -. _,a I,or.nmor..c deelm aionien Or on detillen

to n .iim aa'ies %p,%lAss niait, -olid Ln mtrnec. dO pairmallire nnpCfa n c
i-__ia, ,. ., _L,_ir na.pisatda 'ts. '- 'or _FRANK EDIGE, Jr., de I UNITED PRESS
r' irr-', hdi"r a 'l "` 'i. I11-I",EL %LII FI.:.,',rn o ', L-w am,R,aes deJa obe diier,,
f-Ir, d" ilalht. clT IU,,-,f ,r, n ae r let "io, .L r~.i ,',l c- J ., "L" J,,,,ri .ler ,,, M -,rXS.3.lpr,rldr-ie menteIl'"ri"'
ar ,.r,,ti rru ,:neart-Pint- -- ei,0. .. '..iert, ,le I, c F -r.,".'.:,m ., ea, sLa d.,A lidad do r.p,r,,:,i-.I
rpsa. nnnL .' eFr...rLics.COC ecrpar dc I Ila ,
r,' t nora E l n p ar i.d n princ i ,. C icrn a d .' ro a pars ,r.i- '.i..
,,'=,us %- :frr. :r~ e 1 Hg usa no' .- I, ..r e I ,tl, Cie ,'ighi. Eso es. A s NBA reconw,'e
-'- .': lo orAau-n:A ed..7r1,A anadorudel bout Charles-Waleow
riitiO Ulita iil. latrreades par Ajar- -g," ..as:,,,,I,.. ra ,,,:. ::,I u v adarn
II Se estlim a n Jacobs. Norksonas ......
Iua dC" g, aerr,, as socios ine Madison Square I -
1"(io r Iirri-4,i-) r.r irin. de todos modos; de manten~r
l u l nt I S ' i i i s o A b sa nd o E l, s.a. r d ,s r- c o n tr o l de la C o r o n a d e ml o s ip C s -
C. ,Is;Oi ... :pleto.5..que esIn poa.sida si...
e,,,,-,, itoH,eIauier C tlu e rueI ., t Ir,,d3 T,- ", In.-U o r ad,, i n |%aJsa art el bgXeo."
ia'LInf rul-_a ."l ,r ,Loani uyar.sup runeS '" naariu s.e' --
rsirsid)i.slcil s an que precuin 1 ,I s1, .h ...a '-ji, -c, : 6sr et unita ie n-s, C ,lur.
C, _,r" slt.-, an inIn presia e,, ,de alos socios dedue es Mules D, N-,
:rt_,- ll .. Ol aC JjrrO00llloi'ar. iv.uno.de.a ssppriie. .
-i,l llo i ra is pereir.r lo q-'u7 n cu o-,; ,',sp,'hi-,,,,-,-di Si-,-llaryr ahi-
I .- .- i i '-- lagh -la d r-i ensine del- ,JrI - -Icr. ,, r,,I Pr le,"prnpit nlaasri ariade l a s ium Ch-i.
i', sair ai Vii An ls .-,s ,: o .res ,ns i ,,n h-si .-. 5,,, ,.,s a..n -i,, .r 5- PIt..d' pr mL s rq-
i-s.ia, 55-fl i-s-rll-Ifh.r ,',-uda t l(o l n-aiOa '.1eisll .l~ d,. S ,rle 0 l~,,, ,..,,,. ,,, N,-.rs e ,s-a-
tIp..;-- -HsIA ~lag, driiirr deln
F-i' se teas o zic nlnson' eIRVA. -I, I n el s sc,d-, uSTor. ss I Q IsamSan.. ; i-ins'j
1 '. 1-1 -.11-H 1 f I- I A pu, L 4 de io tr e d- I . .,,, I,-- ,, -I t 1 %' rt .. Jr..Hekc" -
111a qprrol.- i r e l era t_ a -".. ... . ..,h -,a ... .' s -rl e, e-,-).acs -- id r El- crimpardie -
...... --'..m- ...- n 1..-1S"i r .. _.-7. ul2Jh L 1.... -.. '..... .... .. ... .....,r eIII dW ... prorncto 01e "
"1" U -" a '' b r, r, te arf- 'I,,, ,-r,, I, pl,.e. d n .. r -. ...... I, c., ,,,,, o j& H e r
Ira, .- s.. I II- Atsundr.- tan
,r. -1' irA,_iri qir pdcer easear el (nande Joe Loni. eampeon enIndin de pe1on enoprlto po para e ta itot nn o eli m. ad1J, ,1, .1 r llleI', -I iL Ii'ir.i I J Bos'/
Is1si si. f s" pcrdsio Hugsacs i or. de I NsatonaiI B-otIng Asoclation. openoin que In inotmameaecoirere launs I % trardina.-ara.-'i.... o suna or" cdqolerve l contr i de la Corona Il'
I si 'leen ie rser Tet n Ai- ero. ino) In 1 lene, con Is nOL de que Joe Louis le no asI esab de envier u artia ia 'I t ic reene,r anuncan- .,I,- I ioI clones i-' aos h cvywe siht,rabax de acer udr
iisi s. r pr idlhroi i r1`len IR igulisOa dn qd e q os retire del deporte ) deja el ttlon ivacanste. Joe Lousnobtuvl Ienlco a d la NBA p;era promoetear 1 'diuni tcofren Cia con Hardy Chicago e acrsro Louisi an-
tar [i.is,,ra a.i ih, A in peles de Eterd ('hrseiedi Jan core11-c1 en opelon nia opoona n ,oe l o raisa qempres in-i tary sdpianosdNew Ycor ouspsoatar.an sn.
& ~ -_ clh f ,1)(g ,(' o' lalhl'ue ll" cir ss pane1co D ,or^tor n=
51, I. a Aizias lnuAaiaa ine New odlac I via areca il 6 d6nde celebrara el bout Chat.
..lAMA FCA PARAl -,anaroi los herm nosM ruez doais. o.ie d. auerds.cas.le.-Wo.icoi
,IanarofInaiP ARA....s i .... ,2iii, Ce....... do- -1uanuo W r ..coma. Moris,. ,oda-
Fii N L AS LN i..ai;s -1 (II.fnenur -obe ide nlial eioilrse pcole ndda i-ia ll saIsben dinde se efectuara ci
snsr a ss I -U Lo qui prilmero concierne a Jacobs m o q rall,
ii- 'h;r r,,ltid T; l2- 1.qa --Vi .. ".n m auque se estima que sea ern
..... .i.-a A....ne kial.- (J'nos uelins tunestasenla seaiindadeceiaII........... 1' ...... i.... ,- ....q.,-.Can
ei- t... ....-.-
L ,iPs.'is ,an"laBlt a a6 4Ltsnrssll tame li~ I nasnis'lrssslolsa i i Boseao sl tratarei deh momenzado.a envlur oinvitacionef
sIrr.l P.t'ai, ,,, ,'r Abino--," o .i e ja co 'a .i if ,',. ",.., eis soan dl -.
.. a IIf. .05........ . ... ..... . I.-. .' :.. iA' a .. r.-s.i. .. -, a...... l i -,, .-.',,
-a--........ i-,, r... ....i 0 r.... ,i, ,De,puaca de inrr ,enlals haa.ia de 5 toanios.. n a primer. decene los Nugeri ze no rFaudidran ',,- "' '. ci 't.,-'..a ha' n .... qu. .5 p .-_-e- erS ,'i.y -
H-,6 s Spii,i..'a. snntrri Agelnistr 8sos iaairs.i FrdcidieqMclls
H, h a. r_ i.r a i i quaarur e nd anlar que Cedavaeie Guara aueran de u' iar,,raddesdeelatanto 10.a 16' pasando por sore e]die asnNo respaldado ena e sus decla-neanador del "cornbtfn eddie Mills
,,l ll r t"n hU, M ,b A acac nf eni- 13.. 'o %01%ieror el comisionndo Abe J v Bruce Woodcoc to enrrentara con-
In. , ,. I. ] e m p a lc a 1 3 [ ue g o n o }l er o n n i m p ,i n e' i e E s ta nn c h e : u n f o r m i d a b l e p r o g r a m a i r caed e A -s ,r a cid N s a i o n a d e- r. r L en S i a u ld p o te ] ca m p e o na -S
A .ts %Ion l htsic!. N. ii. t,',ritri, Bc y,-a o 'NBA;. en el sentido de quea mundial Y Bill Daly, manager de
A~l,)l Mote.,.Ve~la.^onao ) "" I; E A It'ong 'ea a;0 ganador dl Savold.d,,de]atr6quo reclamtaria .el l-
,ao'oirsan fl itill-s -IT-rd ,-Ti-. -tid ... tres ?r-- at ,,-,sIBO r 'nss.li-ir -,ie is ub ocanlhis ua.iisiiii ;iii uus in .ioi1n .s A~u "esi-Wnu g c it gosn o r de i Sa a'ni. du -ee-r ua ela ai c
T,,.ier pneiniin a % tnt-ins Ninnies Frows ,, J...i i.a. r,-aio.nlia, sa s.,. A ,i- ,i,.s.,,,l,, ,i, ,- lrrur H as- bridle! p 'Ugr-rte sn, argao" of e president Ed- si so b6xer derrota at garador del
A 'ira ,s i 0 I i ,,U,' a Oh)iris 5V ei0;1. I r.. I. ,- csiriirsi Ita' t.,- s r,. s u la r. ie- l,. qs r a ,,- ..i- .. Is iaciii tar n in E sta noc h e b o r o e rce u n es i .ar E,. ,- do I' n C O u s s A tleit ca co m b at e M itts W ood cock
1,,,' ,,,, i.'n : A :.-d sr 1,% prie ie- -I--,s,, '' f,, -. I.,. ,,u.ur, d -'s i.pr riI r-,,'iSl p,,, ss ', seOcn sirguru popular ; os- sir' Pita p' Basurco Idel Estado 'de Nei- York ha dir l Nada que isto se pone thorn im jorn
na-.-Li3_ls, -- tieh~dis iIf 12. eCLtl.L.thU-IuI.s de Jo seLcaCL .acrna a ae_ ul,__ ac .J. ,ortal, ,du is -oi as a t 11'11o felceiTerc s _Icso csm satariaqia an.o or
~Ti -so-1-iu nor-w saiseioOia aI r nc ior., ororsteuil,
-- .',h.is-... ..- i ,' ,.,0 d 0 q l a I.,e ,',, r r,.,l -,-, eaflla lees "an I -
0 'a I.- .. '. c-.,JJ r-i~i."-I. .d._d co-j'.. r.,Ji .e 'c i ....e . .
S l [ 0 I I N [ ... ... ............... :"4'.. ..... .,:, ,, . ... .
SI .A lMtnS OrLE 111 .,,h,,' ,-I ,-;p,.. ne oi. de li l I'- r,",n-, 1,,,' 9,,W
.o ,,0r. L ., ...hI ,- ,,. M ,.c.c,, r/a ., ,.,," ,, ,,I ..Pi ,,- r, ,-r '
RECONOCE LA PELEA -.. ... iir.... a I II..... ".. .... .....I. ......... -.......-- i ec
J,~ ~ ~ I e .LrtLA R .. . , .... .. ....... .........................I .. ..iFj 1 0 1 r

J O E -- I O U I S TDA R A I, t O f1, "o ; Z .i r l, . rc i,, 'ep a ru hl.l a . 5,. .1 -. , ,
,S,1]i.1,,soi...If r nops,,.l s'., i ~As Iaa rlh .; baa,,, ,', '.sas .on'i ,l ,
in.par .I.j....'i1eAi.-- .. .h I.i -..r. ,Is i
s ,-so's' Imllos ,a,', iin e ,Io.1 o ,,,,psS..rns lu,,t-ics...rdriais, e- t i to qa, s na,, 'e,,,,,,E-s
sa,,, si,,,sa l .... i thai -s I, 5i-, ,: Li,-n ,:n,,:inat r55 ...~ 55.3 ,a', ss... P i o.. ......s...-,
.f.I bu,,h i,, ar-,L, I,, .., ,IC,, LARGhArV Il'',, ,'r cDt, A' o ~ t ,' -J, ,,, l =,, (,
ro. ,,, l., i, i C.,, si-sac -' .1uih --.ir a ,, iy'iU.' si c ursa,. .,u e Isiser Ne~l d[n Sai 'ie ,a-si,- eri i ,,s" ass',,h ..
111-., UI .y.le,.a~t'r-ia anurnnsoa es5-EXe.. eEsa..-.. iis.- si. I
,,t,,I, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 10 c1h, lz,, e, ,l.,,a;, -Id,,,o Pr lednb i ,hG, tirh,n reaL,e ro ,. ,:Cc' ,,,-, r ii,,, ii,
l 1- ,1- i.,, d.l re ,I di hrILI ,:1 r,. b. el" ,la ,C l ncri ',% pTea ,1-.r ,, a. i , [
'stasiss,. ai,,h,,slor.,', ssstuiia. t i.ti,,-si; sinslili 5 iiisi sa, is-i--s,________________________________________________________________________________
s. i tus.h-u 1 Iss. ''t i- ur I tV as.hf '-i,', i'i', sa'i si 'ri-,,VI, tl lih's1ss,, sL,, iIss.a- ir, i', i sh'iiiiii-
A'iadiht, que t iNewe igaronai darse t Iucs de cien a cua- birbaro ic sus rivales CIA. NACIONAL DE ACUMULADORES, S. A. San Lmtwo 165...Habono.
rAsc i inad p.ad is.. a ca New rolita -Br st6on nn pan qua'pvia aes Eq nI inicial. Vallejo v-a MeondiveI ........
I prast0necEdEclf
JjC, i )6Ili ,,t '1pesdnt dM4IN'- de Ins herninnos paro que vneefr |h~: r'xm aacnc
,,, Ia C' .... e'i5n5 A ti Edca del Esia- t lrra el castilso d onaipes edificado
," i'4r'. is irala d ccondencs l'itr psr los catbdrtlscos El morters
a use es dencompisi iti nmomento a "
iIjue reconozea of bout coniiipeleaperdid doss oin nseutidss. Gutra
E,) el ti lu r tic conf l o ousna das poredes con is dere-
...I.l... i,, i,,.,,slarssdr i...... ns s-,is apr.oaecha,,do que lao d..s ePan-
r... raIit i cccitice dilciasesnbati- pa
cs-i- u si;dio In NBK lAsoclit baosiljnonabis Iaitieral y usity recaga-
ah1........ ....... Ia. ba....s. ...cd1.tta i6. pa.ando par SIEMPRE ESTA EN BUENA COMPANIA
,' 'h~.. an 'latdolaN['A (Aoe~- cls aelpea each.. rostrinu -aro
ii; .... N shopli is,h lir xe o |os hnad ,eiisa I~~i ,,;. a o
li"'11 slirs-sl assl.. i-ssc Moohoari'L~l 0n'~ 1 se ,r e ct a.,1.1.er de lo-iguanida
-.... 2551- sc-no.' ,tL, ti i h,', [is Ens cii bree-ptodazn is padres f"
is..... ,,,,,,,.,,, 't ', ,, dii lass I soir irpresl n s de gana-
d,-5h0 ii, ,,,i' si. f .ih ., ,. I, ns a, y Ions hersanosa lucieroni an m"
fire s Ah' ' stlealcoa rtnadis, que los gavs lanes sa m a
lierois sit ; demuors n iarrernqutxta
itirs l;ha ia ifrii Cii a-i ellos.; alls.ist de iii qnse i-wrsi irilanlet parecsa per.
in si VlicIiicla sasbre' Jo~e BFkih il -ld Casi,.N.ii s0. s a
d e is -iSu are ibrd,[enle o r e l p n- .ldo Cucar,,, elh, a ,,I a a i o.be
i lill1 tllr C d n n lp -daro(1 el eart,.h ji.-II II,llmefrallazo 0
,d. ni1,,..; e dicientible I
Sin vitiiiiiimi. NMondel]tiiiaisfeai si c u ri do M agaco .' i-i l. ,nm i is. a r..onr
in qabe tI pr que de Is declra- stad se carLes-a i -.r ,o1.', ru n ae r.
siontss de sr is directives d[ll 20th Coll das In de n ce S ,r I heS n' Ia
.lac vI..ansi hre,; C .soia ..a .. ices ... ,a-rar e
lIlIk`Isagi rs Isis Ci'rinsadoi in contsc rats; ir es it i- ,i caoa--
csrl1 s ia's ; sl ac russ box ustcan .i ___________._____________
e as ;irr;s.5ptri dosiu s afiris con la Ie e. .-ada, e
Sc t si a cunsicer tarsbniis. quae. la .- ....
Ii, icn es,rcndc basca iel Turtivca d N -
Ciunp, olie I...... ....... dFRONTONJAI MATAI
"isi' II ; I ri-art.1 l .l.. III 201h tei *
declare que so ,orga-
.. .. ... u nr o tra to con In'
. .. im t-- -oo . n gr a n o o. afl. p a bh ts a la m "Ce s t i l a r r o
on ;.. I. .. .. .. .....51. .. .....boa_ -- m;m .I ,- .


I 't'rposici(nl-i a Walcott
_pi)ara Iun )b)ou ('on Maxim
I'CINN.\ATI Siis; Be-cker. promio
losti Cssi-snsnlai. aoireoo aver nIcr-
.'. Too,,|l Walcoit $75.00 pira nquc .eI
tlf, 1-, ,a Joey Mimi ion. po nae-
nisacsoan -a indi-cateaora de los pe-
S.peassaos
Ben Becker declae6 qtp el y-.u
tlrinat Sam ihabianstseho lais ofer-
Ii. ,5 his. imallsners dcic di-isi ads' o
radii1 o.\s 00l r r-le as l' li do iso-,ni


I'HIMER Pl..\ R I ll', . .,,.,, --
--- h [ [r \r., -, i~ru -:,,
les.a Aui r,..-. s,
V los e ,, 1..-i -as'.,-
PRIMEiRA QiL'iNIFI. -6 a ,,,:. -
Pita: OlCs .al's ..i .. M .
sscIV; ra ,ll ,i a ',, .,;
SEG.;UNDO lV Ii f-si'r. i.' .-
Nnl a m t ,, i -t, Of,,-


_ I c t roorsi'na- i- rlas .d|ifl qu s 1ui-d.1 pri irl.splir un E Ml a cta .L Alrin . tImsisrhsn quta Ciess ...... ..
,,, kepa i i'lt1dmi antlrriormelntc r g FP
]Ia rieaepe;c laC-nri presi i P is-. Taliina dt and-ar l, ia nodadn. En I ;.'imad, v.iisii. boxcadr a d, p .m. So GUNDA Q. p .r..
J 9 'n I e eiri.ril i ln an pr p rc ins a i i 'i .i rnl i i ) pI.e e sit i iin n .ii ir iroe la sor c len n di la Nnara
i ais, 1hlv/ii ndn ns itriehrr ir radio Gabitel, Si-Sea a Si-',s r.t,-,
Hi tl-d ci en l Chi-ago p l r cl tituhsi l;l 1., Ni i s d' eli e ll* ntl Ctiir i la l ele.oial1 -- wea-. V li.. I altil

re fhory.- ..u~ s~i .,cP.isi i-i, illsKU ilil I n ,isiu .is's, ittiut n..lrii iii'' 1-a; .ini;.'- n t / T r M l r l / I r
de C sfuni ,rr i., iis- l ('1-;.lqal iia r ii rnsCliiiiils, Pt rnia s iii i i iJ i q ' p .irs a q -i


,,n .... l,",, ..... l,.. 1', e.oi,,, ,. ... ,.,,,,,, ... .,,,,i,. ,,. i,.n .i. i... .. i... ,,,,,',, ,, ,,,,,, _. __li l _S C '':;" _6 e :" ,t h' ^ eat i cA Do nE
trot ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ilecs sicrss eli isssihsi ui u isli u nnnti- islnliii.al nll
o P ,. 1, 1. .. I .1..... .e r. I ,,, ,1

So...'. .e.;.... "S, s, 1... ... . ,, s--u, .. .... ,i. ....-s l ,,,,, .i.s i.i d ... i .i iii'sn h ioii i iiii.i... AS BEN o ir l 1'.
I.. ici ineti ire:' i iiyi.i r's h o m 111 1 .. 5' i l l 1i h1iii Ii It .el-i inn ils siis.s i is
Isssisic Vell n a o -(i t I iff-
... sss i.. A ,n r~ .,i. ta'S L.sisi .i-isitii. (lei .iiosio Fi5imcl .I.
aetna-, -''si ti di; i-itr tissas ivsii ..si.. Is. In ni-i i I I I A
.ino- i . i I, .i.'. c i. . ..i '. ... .
o ei ii i i S I'. .. iH- N .. ..a U
B ob Ii 'S '-, ', i I- ... .... s i '0' -5L En. L-r
1"o u i ,, 1 1 -IL- 1 ~..~ -1r1 - I t n l ( i I I I, L =..; - -- ~ l l r- e r : - .


rd s d ar ....... .....ls... dr I ., . '...... ,I I ..I .. ,, e ES.ADO DE SA IU D
a .ii ens i I Ii is i .ii-- W s 1.. 1.- 11 ... 2. .1.'i 1ll
A b l n e i .l r, I .I- ` . '1 ',i:. I t .:-r :, Iu D E L A S B E N H O G A N
i n .. ... ... . I S. ... . .. .

el s-I.l -'A' 1 -.11
B o ab I.,I i -s. m-I-,I - I - I
(I ....... -.I. .,, ,. f. .
....1-1 ... ........... ....... ...'.. ........... ...... [ FTIf 11:( /IIpiasirc~issi~i~rsssi 5,'i' s S
,r is. r. ....s ..... .. ." s r s .t .... ..s . .. i' . .. .... ,,I' ....... .. ..... ..is .a
Ila ... ,I...- r, ... ....... .. ...., ,,.. .' ':v ,,', ;,, .. .. .. ....

.sll t. ,. .i..ieisr 5k ,. ii II '~' 'ii I I. .... .t Beil . ,
el VI I .h.r V,ssli' 5 i... isii'l'i- - '- s....h .,.i.s .h-.s,,hi'ii .s .h ,- I. spats. ry ,',, 'I II ...s- ,,.,, el,.a
I s . . . . . .. ...... ... ,e i a ,


I l i ta m ...i. E . .., ,i" i... ,. ,c,, ,,. ,
.. .. . .. ... .. . ... .. .' ,. ; ', ,' .. .... I : ,' . " 'i r -',' i.'"" .' ,

boss'. 01.. Cl........... %.t I r,,,. ,..- ..... .. ..... ....
n-rues.. ,ti...s..o.. . 's,'.,ei-'.1.'s'i, .... i,,, s,,hI tI,.'''..j
. ..t. .. . I .... r 1 , , ."ii s. . I. ,
Ill ~ l' I ,, i .. i I~ i l. . [, I, I, l~ j, .. ,, i .. . . .ll 11, i .. . e l . I It ..
t1 ", ] ~~ L.O


(tl. e (1 1 i u. i U lI1 a d.
CNompare "WCIb" en
sLavi,(iad, aroma '
calidad, con los ci-
garros ma' costosos.ASiau-c
f/tradabI(

.Dcic/as1


':q [ i:, :;'l i
( 1 i h' g' iH


- "II *' ; *5- -i iF 1 !..
Li5'i


c0


Cofn//)'r "C/lub" cnQ sntridac, aroma

; a lid(/d. con los Cia 'rror s ,i is Cos/osos.


'S


*


I

DIARIO DF I A MARINA -MiNcGN. Dr MNIAR70 DF 104,)


* SPORTS


PAGINA DIECINUEVE


TENDRA JOEDI MAGGIO- QUE SOMETERSE UNNIEO-EXAMEN MEDICO


_T- r biis I Seran estudiados problems de .'s- Tienen capacidad para noventa__
- o e^Fo-r-i l+:eo !~ ^^ - __ st i __ ^ ^ o o- - ni- .1 I i+ ._ 11


P- P-rPETER- ,-los-depores enf a egislatura .i M o-tga ea sp "l .

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~, M____ n gCcnnclsai. en -Alban%- di~rujlirin-alowuLa.m~ea.d- ia-VX. nlI -a nl -eien-.t


rroponen modificar el luera de juego -- ....--.-l-od"cir,.--r n"re l-- ',gr- de a la.. ,e.
I cbLre lo! deporle, Lnire ellos figura el de lais IviaI. di- yr.
Itl deponle del balampie issa-aLlama. w ~c :riaL L ~ o ii.ira c ~l~tcp taiao and ad'~
: ^ do uorlromp ..c.. *e'cirrr'-. '----- ,' ra,-del-paaucmipo .or anzado El caso de cardlla
u, d oi.are u, ., cl. J II.' .. . .. .. .
Se- Lrata -tie u.na--estocada- que-lan. Nuestru c,,rre 'puni' TI T.'i,-, I. --. "---" ......
-- P e _ r den EpAFn. cli:,,. G.,- ... d" ,1 "" Por STEVE SNIDER. de la PRENSA UNIDA
.Pa... C'_rQUl i_ cos no.. n ,la u- urV YOl, eI U,,;n ._ c .dr e -, a. ..'.- d ...'..... i.
h ~ AOY. -SiD lreneae aii.-'1""'ii "1 '.... ,.j.l.I-ii^ i '. .d..d. 1.l.:;.-*, 'irk ri be L-..:e,.ia..T CI"d^.T -i.' ... -
. .l . ar a l.C f', tI.: ii .ci i..- ae e .e. ,i-- -- : I .-- 3,
ru. i ed.nC~. e lii ". 1 . ''1 . .., L r.' r, -C L-ac pr.. l .~ca .'. in. .,F .. ,,i.
Sri,* .d ire.c anle eea... .i p i..
EM pu ede !eul- n ."-" I LI." 1-1 e I L I 11 I, l .. h L ci. Alban L. : ci e a ri l '.l. i ,.i hi i, i.

_fica .,. uepi.pa.,,.c.... *, , i. pI, ir'.lc .n .ii.. iida L..h. .~J-
m.r~., .i-- p.o i e re .rln 'ai. .. i ... .. i. ,-,r ria bre e.,: -, ile .a r.. ,.. ,.
Aer r .r,_,n ,i ,. . .i -, i ,, ili .r .le e'T. 1IC.1d5 ae ie 'epollr cI.. i.1. Ii,
nal B u .. iei'..i... .. . ..... ... '- r ..C q .. i....... . .. u Ip . . ... .I ci... .I ,, -i


I._RE IF-IE r..^S "'" le ?" e*^,*1'^ Ili 1. ,e r.- rr,^K^-,IL
r -d --rl^ p,


WM' puedew^ -^ ;^ ^ .frir El---" ;^ .Cg;-, I ._lb c N" Y
Sue pltirida r 'had, .:''.iC- io-a b~i..C'r. I 1 i 0 i. 1 i it.it I, din u neie I.. Ieia a.- L.;i--pi..-- Cegr*diVJ^cT vn- le'.r'----"-- I, "'*n; ^;*"i.I(:C''l 0"" del...,' p.1.1
c ona que iii i ,. lm,.i... I I r .:1 Li, C - ,.1r e ri,,cen era del -ici, ..-,,,d _
0 -he ^ ^ SaiC:E I.; T*-, :1,-1 l,..-.t :. p-i ;o ..;"-qccli. upf1 ------- o
-Keg I.eIlraar*ai.. N j i, I p i O CAMPOS-i,.
necion irr prrpicn, EFc, DE elTRENAMIENTO |
- - - - iameli piice !''.: 5u e 0~C~ q'If p .C'Lioif -i,flur-.Ciziccl .'-i i .,
a- -i io .--e irui -.-L ... .. -",' de -ru .. ...... i -. e . ..". i' t- T ....- i L . .n- .- f -_.. . . . . . . . .. . ... i... pC i.....- -i up I" ...... ...i .... ... C . ,11 .. .... .. i.... .'.l.. -. t ..... ...... "..... "
1 1 os l. h ri d Ce n. I l r ,. e. ,I ;, le ." .. -,ar- l h po n dr o .-c i1 Ian c
ro i 1." P,;i.O I..e ",^ : 'I A IT l: c r.a r a relniete la ,M-E ,^ i d lUil i,.10,"' ..ll lcI

Ires form u e -i .pu, lf enici ).I

-Ba Prc,'l. Opr.no :r ,zirra,, I iI 3i. ,,L r.nk *i ***I i 1
.. r n . m i to na i H le,^ ep~s ^ r ^ ^ .eri I, t .q,l l .: :l .'*' ><. il,.'. ,_ 1", 1 ,^-"^ 1^ .^'. qle e d.',~ ~ = lh" }.'
_;- f' d.e dque p idp ar.. I l_ i.. i.... j .i i ... .. C,_ r r, *...'1.' i.. c i'I II' e..'..-' a- 1 e 1. do. ec-,. . I, e4. n ...

E -_"_ __ ._ ._ . .... Id lpor iauada, --l i, -,l -, --r': -'ei.-- I. ".- ,' I.. ".e, -0_'e".1 c. e dn Di a eon.Ree I r ,
S-- __ mes__ a e , i ia' ,hi^a^i ..al' i ,. CI.in l. I. -a .
cn B' "1 .i,'l ,, I p l n I u. .e .l.. L c.1".l... 1 I 1 .i .,.i i ], l ,,
"idI _La. e : coin ad ". a el in 'I -hr,,, ,,'' l .n ,.. .,. .i c l .e ,, -I. .'',' ", i A.
As- a i r e.. . i ...... "i'i .I . ."..... .l ..o ,.i .,r, I.O ... .. e I ..1 .. I.. i i. iiu..... L.. '
uoliC,lad5, Cc Clcl.M i OIL P.0- Lo-: C-_______dI_.....
B h r i c R a C a n a. I s id e 0 C; e q J I. ri I ,I .1 ;' . 4 r , . . t u .lea d e r s i "
"- O --A . .pod~i- e 6~el---' -,l j ,b --,_, I,.._,,, Y -Ir, .-.:i 1-1-,.h 1,, 1 r,~ d., %, sin

--ro o i o 1a5n e a & .... ... ru.en le ,la o.n.o ni .. c l.- ,1.. I- i i Jl4mw l"-:(rll . ic .p ..d I- 'l... .. . "i'. .
Mi rta-a de 'P y P lo --- -- n o mi elrt.C cu i, j., i .a *' .. ioo.i. ,' I i.1" '.r .... ...i d... i lren I ... .. Id l C.iL." ..'i ii'"

El c~a nlii.i..llai ia ~al d Seilali. di oani lie c C Ia ,'.'.., _jl
d.. oi p o de c;a eneei'a .. ".,B. ... p, i-I .. .. I'' '''' i I i .. I' ''' ,i-i 'I 'll ...


piriidno de irneas reu,- r., i ... ...]I e ini d. .',, ' , I' ....."" .. 'I|e- d' ',, -. I' . II 'i' ..' i I'."... ". I '-I'' ''

Paes ra s c a igdn un c i iiide c! ,, l', .c d. ern ah l o... in;,l.,(. ,il.'',i.r ". k ** ^,.Cu l. r lL., *. r ,,
an ien ; qc leord ecr. rel a um l.' r ea 'r i e n r e u'." 'IlI p i. I | r a ..t ,.l lo I~,I. .. , .. i ir',.h I 'NI '
He ~ql as ca pecc de feesa C'ru 11 I... CCII.LI1s a r q Pin e e e I n ia . >n a r.e gr la Ca"an- i in si, en, i L. 'l .i p r d h r, ".. I... ... 11.. i' 'p1 I h'i'e' F iari. '
dosi, t I li.i y" c-ni on. H n n C r i lr,,. L, ,,a, ,a.r a.. ,, l i-L n d


El, a nca rPlinna v A nnandn i. Ciciro fni.. ~.r..ni .:.,i,,pn niI dm Ci~is iiI.li'., Re^difcM~^ chI'l'ii^ " c ial, un l~^' d es'l blaot"
.. ..'o =c ..Wp c o l1a Pc c z '' s )hlrfi i /r,'....... . l .... .... % '; ... 1 ....; ...... 'v'''i ',d' ",',,K' ,il ',e ;" p ''' ~ '!"^ cll'~'''nl^ T' ?l


sia Be rh Pricek aal .ne .Pen de ne dl've nd c... a.. a i. II .....- r '" c I a.. ....... .i y ..l...r. i c ia' AIID E N-- F 0arl da sn i An I
.. .. en e ,c i e d ,d ...lb l.. i ""' .i i ..i, Unl.e. l Iiid,..l' ib '

ycen!) ,,n der.dever0 tdenll .... d (.e~o -d c~L(u ^ e1O~" o *''l' ..;*;''','...'' ......... lc^'*on^ n :l~' ...... IeI"? 1: LO CAlir M'n*""'*n~P lL

I uean rio deo ia Pr o ue, ePol n A ,as e . l e ldlen Ian an igr ic a i i Ir ,,- lIii1,. i,,, ,.in i n d l i cl

-llii chin dciee 2xn6i7i 5 yC' 4 B eba G i' medas, Mng Ci 1111 cq p nbi r- Dl n u i a d li'.:e c C nii jrlia'i ( in e haiibi cal l-l 5i;. ' m
c a D eI ble on 6x2n i y ir, .P ra E V lern de lidate- t nias I i mdc ci n c iin I1 k
m-d'" i a I '..% d. .. tf, "d, IU'.. .. . . : II L-.1- I- "Di:-"i I).-i'
R b r de s M ai .. .e .. c a i a, i. . . fv ,.... I ',I.. .. . .. d a" A- N
IDn Ie m l s lr i r r ni. In e l r a 35 i. i o,,; .... I: "',' C ,- lo,.,i.i en..arm. sII '' I dI' "i r
--GeorI e Gacn.e Lai 62 y x defn d rn lie ,c ;'d. -.. --. ,'id .....- C' o ii i pi I
Par ca a de I I il da ci rIa me f o'" -,...1 1 1 I .. ..ii. .......i -' ~ ,,.: I '" ,",' . 1III v 'I"'I ii '1...1r1C'. .1.1 C'iii ..C .. --- .
eie ra s J (rel pan a e ar u iao a la c I.Nq' reIl, i.e h ii, i.'' i 'l' ',''' c 1 ii -Id''. [II, _ot.'niil dl c.i"L 'id
Ia ad a . .. .I j i .. ... D-a 6.1 . p" 'It en i .ii' 14 i p *ri II r.. ..... ', .. 1 1 y 1 I in ..... d y i i n .....li ... ,si ini q ci i
ac C^ eS S too~n~ co Ina' voeta escoc; DE DE LOS CAMPOSPm LeUlf IMnal O ENc p6x3,, d ...... mc i ....i... .i.l aiI.. 1 .. ... ...l.l .. r 'Cn .. ......i ,i ri ,r n ... p.'. I
.'2_ n e; .,*_, .... '. '" :- ^ ---.' ^ ^ "^ ^ ',,,-- 1_ n r h... ., .. 3 ) )O a r ,; m, .... M,.,-, .........-- BU B ^ 11 '. ,,u -...
d e elea m /leUi c ii ii Ie IIIIc ,.d I i d., i t I I Ci


dn dc he Pn ee y H aul C ne. "I'lpr. i nlT e p ei,1ci1 I- ,i ....d.",, ... ........r. f ii...-. 1 . .
l r do-- i a 1 i... ,' I ... ,i i i Pla...i C" ai' ii- ril l li i .....' if 1ia ....... -1 ..na ro I e elllnl OC Iil PI Ia mm, . .i I i. I I. -l, l I,,a e I Pri ,ac .-' l di-''"i, ,,,i.i' ..i.d.is lie ,i
Put o Ia...dI nIe. DE I. .
aeailPll i^ aS u .1B~c 5c Iaeiil. 'Ii I sla iiIp .1~i lal n lle i -e Jn~eioe O Ii M li,,,iurlaini>.
eln m B^icidenialslim^h
ELi i l 'I, a- i a.. II a. P s, -
TI e en n n S oras d11 Seul .~lll l l f,l I ,..' L.-,r.. C,"...4" I I ne / l,,.i ,,1 ti.. .-b61 n d' U I. . . . .... ...... .Ie u b.n.....
rs oL c ,,, se C . , ,. file, C,,,
tartdse nei n d e li nd.i j arr a el in. r u ci n -i.. i.cll .1. 1j l 1. I' lrla quc ''t lih ir pic. iid'ee-'Iin ii ic _di.I'rl
elr1ein ma c.. n. Guado e i dI n i c nO'I ; 1 J~ ].. c.. I hn .....i-cd Iiii a I1".,. kI ........ 1 '" ci'A. iac i --b t yaic- C Iic" ... ii" c Sa.. ... 'C ... 1 i" a..... .. i
lann lo e LUlIS per d eNal l a p ni. u CC ri -n.. u. 1 I .. 'i. lU .,i,.. ', c, ,li -,.I. rir 1 'i ,l.. 1lc Ic ilt.
Agede D k uer ti c :li. I 1.. I .1 I Ia d bat. par I I' '1 11' hIhe ,ll,,'


Wuc f vonls d. c hra e oeii'i. I udn el h .u ne ri. uc ,.-,ill ,, ,,, ,l i, ,.ljlll b,,,,. ,, ,, ,,,, ,,1 ,, r an, ii r,, lr, lc ci' i ll li.,,,lli-,
-Berterl' da P r pen Te u Ile .., i-I y,, ,, CI Sil p r b i Nonala pcomci1dar
pleian on ea rn e .'. e cada CaC T i C I ,,: .'p I n ... '" ... '"' a,,ed HOENIXhe ,,.,,,,, ,1, Ia 1,.r .,,-veh me le de venia --c n hci elen- rii nllc er,, O~ l',l,- hiii IC ,lln. ,," -" . LI- i.. i.,,1 ,,1' ta ,,,'iic, a,,el,_d .< l ed ,:- Li'a, .D ar ki. iilaaai,,,' d., i,',
c a P.. ..cle. Lin Roman. q, d-"- I c
,a rr, -l Pn G ,s ... Hun,(. sIneeI ,- ,r:: :em ": -'" - I ... "I I. . ..-r .... I,-t ... .. e,-l,,,,.: -
Miradhno& h Iran ener alnr. d esla anna central, I.n I. ..... I&e aa z Je Dli dea y e ball....' e.a Pleie ,aioni R li bn e ii ., Vie' ab .....ldaden l ',', de "afii' ii aacsi .... la a I n'l lpidii I C c" iuiii :1ntedaba mpc il}uit.dor i-a b ...'
Eon DcaVelen a nd ia ii pnnl d edunt pi rn dc a 0q I nlo, pL- r~l 0 ~ aniaii mla.kal- mcl i a iai
arcienloa Idle'u Elelie n e gryahnd;a La osby dd i'I ipina d iSrtc ICII. 1,i.i'lldi iap cuai'ii l. (aI oS n Cccua 0111
'c nlin de c tr n da de r ria n i' eel aitb cfis, i ee o )a. Ccn s l l s" la la- ilal de rn'Cae ,c den Cn .... yal eb a G ar-jT cnneicaizt d .. ..--. d td, a. orms.. I M ,, I graiba d.. .. ps ed ~ ol holilb'la pat, e inoc. .... S Isihi"es le .,i,-.....
Pare d er ne a ncpGer, ,PII s.e al..cr
F.q Ioen de Jele, -S 5S nta C I4 L. -I Il r, ,l, .,ur, Pic.,
nob rt qade laic M an e luie e den I c a cceintar e n U- a lle i. Ii ii .1,.e1c n i i cn ..... v,. Iail .1, P I ,,,e' 1. eaa-
dD. vces au 7 .. y" Cie la e e l1.... Le e--o i'terr -., Li .,f -' ... ,',, i .... I s pI P... cc.. .. ilen,, d .... 4E 1 a' B I-. A ... .I....
ae or i n e. denah .. e I uoi-na' -,. in- : : .. u I. .. .. ......... .... .'.C. a.. I..- ..i.-. n ....
a. P an ii. e It. net di r '.'. r ao t.e il .-. e.,',. ." I' 1 l' ...- 5 1 It. elisuni 0-paia... . 1 .e .1.2 I -I .....i:e, ':i.. 'l.,l
rn- ad r R Io gand a E r.e llaaPalar e ,.. G bi ..P Ir , 4 1.. c'iI-- nnperiiL. CI ,,Ir. l.,, -.,- .i ,
%al.er f 7eVli .ta e o Heor c Iu ls 'ng,, 'u n ceao rinle.,io.- h i .i rioter I 1 I "l l hl. Jl"..llI,'l].sip lci '. E ll i D u t iC" Lei I I {
urca n al nde7 y rmadu.y Oc e an e spi-,,, Talle r it-,%.n1 l. t al l I I I .,I I, .- C ,-.II ... G ulnr., im-,In. l ieir l l nt y 19411 il~a ene ln lio on el gr nce~en on E,,(.I r.eI'.h~ .ie .. .i-, i.,. IIi... I"' ,. . .h I,, 1..aI.'- 19 rab dan Ecnicl un-cta a o i -
den m1.o erid Trld.:, Jin e l ..Lrleu aIrn f..o eod rin su.1 ud a La''+|)'.1 ill'', B..aIRii'ii r.,i' t ea daretnn deee ho. nl o
d e rt Prce y Haul Care. rl Pera. Coni&rl e, in q p ne.ta eni I.-. ]a iet ar:.a en [a ...,-I BURBADENT. Ce l aila i, dieo-n
doi l Mir e nthema entae ; y co bn serv icis "s rar usn I so~na aen ronda ric~atua a n doI nlal'la ye n r nn iedias 't~ie F ni lder Ih ,:'
tuinlie nd s IGIa'n v n e a el fao b c .r l...id .[ ore las a ti u ra, li e c i a A el leg a i in ead a de]i t 1d1|ilia- t ade I ns Br av s del'Boston.a s 1961he h


m ctis.it boc Wbl c Pall r all. ]ca "Ponti "i
"'meI~llallr del Castil lo j- Pe a z. Gar- El t,. li '..IC detoc.igal f~eaorm as Ia i a iss tGrillo e' |}leata nori, c ello dU e falredo e"cluo l~ta nSIM so n[Rl'l
e~ nl e fer reen P i nou yll Gina;t" ,,t,le Piei yiib el} X'! 'u" n p -" Ilel I~ Iu prrunil Ca d ~l f. it~ enr A.". 1. i~llfr~
Ela Mo reno de J ic finao P h ,,rQi d,, I-e l ~I lll 11 d11as 1 nn Ll! 11lt' clI 'g]tn nzthLP l e id


chor ,I maa- Zarkc. T,. i. III
Roberto de lau.d-,e ., h. ,,,Rua r le., e,.d-.lotIII. irt. nd-l Si r Li, p d
d hnbIC e? I I a. y l ic Er, nr o s l'q e n .loslinpll-P w i i..h,i~ I.. I. % ,1 ,. '.ea-lb lsla -E a k O ,h\ H P a a e l,

.i LC iee. ban ekl.d. I. 5
yAGeorgerGo vin. y D icR ison a.- Jua l-ntplnci. ndef. p Ia ec-nt dc I a.; h-
Para ad, deh, ICu h, I.. ,r ., h ri, h,, ,,.',',....par,,I l I ld
p le'T e n l re f e l ugi~ a ri p o r m ou -t g r in j u e n tjeg u-T e r t 1--.j. I. c ti, l~le !(h~ l l. | (- 5 I II l 1 1 11 -l 11 '1 e b e a N o0,1 ai m lo p ro t he L ed o nr d n

43pure t, rob.. uh' el dempeura cluel. Js rin aiet, r. .1411,I' cute cl i. ,: ..i.. _4 i.i .h Iue e I [an mL d e IPIHOENII riznt. Carh, arn ai Ue dih
hemente erl o c dn e nl e g ra n c ona e- rl -error I-- ,l. .. ., l. d e ut ed. -- L nc herll o
te fente, nsradmo, uen el dj~ asu otr parte IIIde I. b,,,r- efctn final dtbo el .hd,


Io.' IlnnMdlenRaai dcl F-~ ''k.dcl
-- a do ha a lorde mencer al ciDr_ r de esa on carce trl n sel quda L. L ,,, o"I .... -I,. S, III~l cl,'r~ l, ttv el r9 ol Ilt 7 1 1 r

- nche M rs P xc y Rauli Cin e nciuic- parca. u ocnsla ntro equp habr na i-o- ,la prlig-IraLa dL P.., nI
do yet aic kiteentbynson se2ix4. s'e- jarludadsco d ge ofsd' sit eauado u r ml a da Lnuc~ asei m t- e ona rda il 10.s i lnnd e I rlke :,-r (Ih,
tupnot eVs l e"gapr n vne a IT gramtdrpn t dehn..rt A tane it tit me t~ros p tod n cls delle Ca rtuat Amgateur h Nbo- mienodre on ls pr~tiao te hlesa-1

e nol ioValdl L ont 6x2, y 3, ont ac .n Jn eo wen a pen(-I, m ayer rovtend oyv a c qur c h Inirad oi'l c ,
1i, IrLdo q ac s c ip, enae th e foraa g
ElCtoh riIo delI toilul ilel' he ." a Ni. iez

Cancio cniuncyraa.tIt.. Efl-6.Xiadci C.
ber~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~N haye cul-l--y.p.Ito r.g.nc.i. dud le t a rtna ucsi a it I o t reeord1-, .qla lemn t Io c el he,, PASADEN a C et fano u~-Im ., ,n ., '
han cieinulyil, en I ele~o i. m er.I. Sl~mln m r; J 1tD 4 I s ya ec 1310 81ic 9-e gIran ed -batal Scerve.lm ottilr i h',r,,
de con. a C-~iIclI ,In e` r lienzudo- e% h,,t..- I ,- 1~h ... .- ...... de ties pase bt"n denl r -e loa -d-eIs afii re ci .. f
Pardnifderrot6% % onzlo ri oear l 6xl y e t pIn Ltet III i,,,t ... -h" "'i .i, u a fu med ia stunic7 istresc m i ret ~ eo n u o uno ardo -E3-rsd~ Jact~ On~holo noez + E r vin a nn o Eerm
vlro e gj~i 6par cena l ain ed e zlo- L.-.,n hacr fa," tfii-r I.,'ri'~ ,- j f ri -a\ 11 1une' enl s ]( nea d1911 er'- WESTpo l Ae BEAit orend ,u ,e( .
nAglero r, y 1 Robinson al.uan.apfidatiL[,,U d no inn y ,incy 20 de Il 1it- d
Weis. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~U dl: I ,a -dt~l- f. itI rrr ,i g t I. h- ,,i . ..... .c I "' %I.. bra .............. ... stalledd
pieserin Rae t Cn leg a n po Enrt i que% ta cu en e a er i I i,_ t~i. .. = .fl C, .... I ( ,,,l ...ifv Gbe- estua p a Jl a- l Novando al om thdrll ,.,
= ,o rrm r ox ,'o ax l p tlc, B eblt dentes e e. deengest lonar) an a- riea...: 1. 1 i .-- .. , ...o el .'], fa os ;{acig I'l TPHOENIX, Arizoa Inppimi 5 .i i, I I, I
A menlan e 6d3 yelo dexB n Osca r ens ctjas quier C~~erro r. L os 4 1 nii. .M -` IDziorII~ n-uCe o (it, conv n c a i to d M nte rna aL eo Du 4. r ,ic...-r. ,.nng i-d
nt ,.a ,rente.aLuisoRamosJ ,, q ,ue .en dia .na arte. dersd, Ind b.,- r 1e: J.' i,-.b ,o ,I. I .II, ; o ..g',. u an errnc d ue rr

.o _r- .... .. .. BUncenralIIST. CTYRBArkCa ,,-,cl l. -
do -h a]bi -ma. na11,r 1, 1.er Zac T:. Iil tm &I


-fitor __ D ro -ns de Jit D i s, ,, .. ii...ii'li -u ,
Ic Newge t re h an k ,r,, ... II tI -, ,


cccii p~r.Pe|P 1er1 fie
ta eVisl~a6alpoeeo utsd d Caci# e ae5 metos, oelcetnap delCcmpenato mater, hai a etal.
l r o yIo rA rdicer n rd ..,
mi-tra 3cfe E c e er (Una- -N a u a q e l ro LCt e m s a rc r ar m l m ne e o a it ted). ne Buiald ....Nrt o c ate a s ua dyeIle 'I r.......T.. PETC--BNDUB:G,--., il~i~ial~
PIardo lit Iu e onzal ha a ra 1e pl..i--,,,
A u toXit e Ytn qihlarsanaFefri
c os qeapel di'li ha Yiniil'cs~n utnes
Ynerth yn nsor Ie tcoetirana Jtie I I
en, e liatke earride EIllrueyis i K Id r r,
cs a Hu h y DC", enny O leh i, 1 i
DSMae r v_ t urvralll en 1 -dl4 r
l ma Ct ci ' ,i, rutf elrcal ]
L rdeu o A i ii i r qa 'icier I ft nl.ipi's ider, ao.
-r BURBA K Caav lifor niaceu;rs ,
chlos Weehi t le d- Ken '1. It,,
han Lolltar, ha t'll. im reF~ l .1 i,"
Brown - h 0de .,l r St ..ui, p.--q.'.-, ,-, I
L os1 t,.1r Ie hal "b t ci...h ( 1- . I...i,


O I~~~~~United).- ',Toe DlM a[ erl ._ dlt.i
rfr Ins JMe d eu Roj a os P* dei 17
;Yb rk q tle hasta th|frae d~ 1d'd. q e
1n eld st pitci n sold tafltic l leJl
Mcathy son elo nvoterano Joe!tl I-,t I~

S. P EEl m a I'Rr('.. "inrz 5 1 .r
;rrio r Joe i'a gwt utl.,]. ..
Lo+~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~-i rNewcmborsAt-~cr'~nc cvlJ u o YorkP. haoke ahn(,a1 11 |lr.
Mo"|ler e |~ n narn ove ch qel ,ar ,' -
ilr~ lh~i 11nI P+..


contquist T manticnc .ti4c ho.i lo i. i'icntcs, . C rnic.cc
a Auto-Litc Pot ningtin dincro pt'ic cnmprrr in jcumi'-
lahdor mcjwo

REPRESNTANT EXCL SI

CASA DAU BAR S. A


Firmark WIIlIAMn
SARASOTA, Floi ida.. ... |.,
tUnildi Tcd Will .... ....t... 'l".
del Bnstnn Redi r,n i]t1 ar1i .IfilIh
hcEl lnicin rrhi lde ir di rll .i St
Science. )flip r- hd wv, ('e lil l t f,
d lc dnie d I 'IircIkclilr ilni cI"f. r .1...
ReclhiriC ('perr
PHOENIX. Arlzon ia/ :.', T .
ird) Walket Copmr -rctcil.,
S Monte Kennirdy. In (|i lnl e c( ina-
naer de los Gigartil-.I deIm New" York
Leno Durocher ronfia pira llu;ar il
equlpo en bueti lUigar dirantllle i Itern.
S pmorada p ,r6xlma. rePal I/;,rhrt m;,iian
Ihoy ls primeruas IarfiIcirai' I'.' itn
S "Julegn"
Cenper rrrikuc idrira h"' -.
ningls en un rne'ur-rw rt, :rtr4t;d
,-Kennedy act-ia ira la rni. ,,. .1 tuad
ne-ilnnings


ic, .' ,'.r-ill -' li 'd ,fn brirn dar-" cn
C-ll... J. IqOAO ,I,,dr i 14 dl.,,


I l .. t ", 1.- I' t' I .r. ..l la i.es J'i % -= i W- 1,


_i . ..i ,- i .., .1.-1 I L i r
h '___ _-I .. . .I.. . I .' ,,-r Cl..-.,i.-' 1'h 'C,
I i ... .. .I .InIit" U
fr,.ntlIirn i'll an
'i-i-s-- n, t,'c a -h i. r-ada, en sesenta
I .. as sfortunas. La
pVuVlle~gas.
i+, 11.1! i~ l i ., i ,, i. i ,, ,,iIi,.,, l 'rr.,.. i'i V Ble a',
,,. . .. d +~ ~- ,, i.-lu-,I n -

....I ....... ia ue las prim eras
. , r , .lnl a eno coMpleta. .

'I I I'" I .'" I,- i L' I tm I rllrvi~tra ('handler
,.' I lil l l'\itti _Sai i gha -
, ,. i . .. .,. +, i+... PTA Florida -martzo .5+
i ii ,E .. ... . l lilll;lIdop A B.
i"tt I el proximo
,. i1 celebrar
ii. I, i i. i, I I-It..t l l t pietiriosdel

-,,7-_icclc;nda-
I 5lis quv it ~rnenelconturol
Joe t Il Oseeaxc le imiriroen dc lI a nitir.15 C Inele e~irntr IT11.1 I ill, Fr- a'Il'I 5 I m''' ~ .5ii1 1lA hli ch ame azda rcolp. 0l(' II)O l I IIt '-, .. .. .... ..... .. ,I,, .....". I ......
Perdi _. su in c c.o el Canii-dleria,' ::--..'. d_-- _____mlllO_ (


-A --- ---
Ai ..r .nrril..r.. inal M ayor los' u iUs t" d ... I ...1- 1. ... I I' ', l l -''..
del MC. nory clue' estaban I i l i- Io |am I I ... i.. ... I.' .... .... .
eli(a dl r a seguida hor. litdv : ble Iub !. ItlI II ,..I .. ..I I .. ...... ..

r D M AN Ih.1. ..... .. .. ... .. I. .

7 ,
Phi. ~ ~ ~ ~ ~ ~ 10 LasPIa-j 11'' I.0 ll-- ~ e-
, ,,,,, ,,. -,.-

..','Iii "l I.. ....... ....
i.; ei,- .t,. l, .... .... ......lI r
....i., Piiii hns oh.ittt I. tI I sE.. .i M'n
i~i'l A Pill' IISal ]ie ...I k sCS1c VI'SI ll t IIIIIno il"
II i'lcciulil-ki~iiic 'I-' Buabispr.sIelad ,it Lt 11'
..L,,.I. ~~~~-'or hernnbu"wiatell'e',eAe- ano em- 1 _


a. t Ililtlstlt atoh l n II, Il -. ,,
.. all. ...~ li. .......... I .......C. .A11 1 AuyUvi


,.i '5C l iiicnl laio 1 litti'Cshll~t all ii Mli-ll i ii - .. -
p ci r icIcilt. t 1F1 a liso.lii1. ll ilr -

t-I left. Ca te, que' en do, (lilnl -
[,it escellihl se lau ul i tl il' i lUP"
iml' l a l itk l t ue d r S IM M ISolo (ll 0
prln 'ler J l aar. Per t aycir ll1rd ale1 i.I.. .I'llI i it
It s t la, l it. n l j j, v i . .d n s, . . . . ..t( : , Y P A N T A L O N
I Ilen e. C 1 ,, -, 's............ P
1d11 aaa41 L veln.i'l l ,1.11 tl.ll
p~ala'"We'r C. .. ..... I ....I '- i n_& P
EI I I.. .. ....--[-.. .-I ..
g. '1 aI .b I,., L...I. .o:lllill Iv. ,
(Ilo 4hll 1 1 ..... hit h an lal, ('li ,
l'l ot (-ita esl ';a l md 1) ilitv I is E t C
d Ier, aiAlJ i"O hmido l ue qIPAgustin Mii
Alh I lv e f( )Cl l l ox (dV nlie\'o.. .
lit estrella c,Cgml ldeJ6' ell olrm s~jl I "+
i + i P' . ........

% X S.( I I I IAS


C .,,-Up.-A -


r .'..n I -I.1 I'llz la 1))1 i I 11
I I II I A 1I
r, lli.. .iica. I I '; :1 I -
i li.'t'.hi i. I 11 1 II
. ..... ,-j ',V,", ,l', f
A. 1 1 II I i I |,
.1. II liov 7. 1) i s s % i 0
, ', iti, D' " 2a 1 '> 11 _
< 'iilh . -i. i i i i+ ii 'h i 'i
CANDLER (111111 F;
V'.0 51 4). A I

Ji 1lIv ed. i i i I i
F T ,i : ai :l p -
NI Fil il Ii l IlI I J Ii
M 1Ir liR tIn 11 4II 1I:t 0


Nl .aIIt* u. II iIi
A IIer Ih"1' 1 i'"l' i i i Is i 1 0
u l v 1 ,, a 0 :) 1 0 i


M ai s Iu 1 : a 5 IIII I I "I I
1) Rodii,.. ,i. r f

I\ ,.,y1i ,.
II /t mrh e7IIi ii i ILG illl'r .I1E 2 (0 1,1c11Ile L im

CA I. Colombia. sinaio, I 45.,IU
fjt oI nreda. ela 2 ')pcpai
F Cltl II "ni c' el sa'li'bruu c
NI J 1-e ndo ganad]} l[ H
, Mnl ,,ilcl pni hi dil,
I 15~~frI11'TiI rt ]u cjtii-cu 11) iI.
ca~t ll"' rf.4u ,1, t ;ii'rnrr l l I )II or cor- (0- )O
(;,,,', mirnic:iples ,hrcIvrnal4CA1. no niier u a, ro n ar'i'i S In.flr,
addelm arde yc c i jr. ei..-I ':'atI.,-
na~pd de Limna y el r~lem~ nI


- 6


ANO CXvlI


9 P 0 R T 5


C'


..... ... ... u v . .. ...... ... ... ... ..... .. ... ..... .. ..I;... .. .. .. .


I l l - .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . ...... ... . . . ..


r,.l..-''I. ikL,.s r .l.. inl,. ilh


I


,\DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO 6 Df MARZO DE 94O


PO R T'S AROCX\I
PO RT ... .. .. .. .


:COMPRITEN HOY1LOSASES-JUVENILESEN-ELCIUDADDELA-HABANASTAKES


EL Bin CHPelayOLuxoE.unaioialant
HAVANAAUTOMOILE___________ -tLsv-mi u.ure semiffnue rapn r t..0-i.nm-e atien ta. rlvn :


__ I ,~Ft jU~~j _I


I///I '--. I --


'APRENDA A MANEJAR
,1'0-t.rl0do|mod.ern -d.an.aHanar. aAulwomaot-n
sarl P r a'ear Ea r la NannaInl de Auraanovn .
1711l.c~acIod.,|eArvhlrur omn la poesarn ,lapmnt
__ a. eAl._ rr,al~tJlr,PIas~ i d. Tnn an anlel -
d.7 s I ... .._ -
Io Ui, a.i-. ur. SISTEMA PATN'TADE" da DOUBLE
CONTlOL.
CONmTROLEGURIDAD PERSONAL ABSOLUTE
31 llrE, lul ..@Ebace,:nim del (or, ,anol n. l
a. a. pur..sa,.
I' El ai~rmne ne hnan rrqsodel T~mn erde 0.11 all


i m *,, L t,-' ---- - -------
41i E t41Elen d a rip.a'd-Ir n cnro iacllim nei qgrall
lCrdo PFEBl=ONAIlL TOpmanaa'nassa-
. _____ _D0-mcelo raTcO- .- 61 C'ROOS dn NOCHE p.,.narrrena anau L de l do-
Hoard L Spaiz mninado ocupidol damantr loda I an hral dml dli
7Ai CAra m nrAcul I l-ialumno nil-n COMPLETA
Vr- --- ngo nri l n- oainao m-onia -MENTE GRATIS un eenplar del libro MANIE
di Air Aad.,ao d USTED cuyo alior a. do Ilrn pol s
d1 Ar Acond ,nonado Ab.or a Del dr loamlnado nl Cua.6. ALQUILAMOS
Fen hianla IaIlO d in aochlin mbmin A outamivll a nummom alumnMa


SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL oDIARIO DE LA MARINA),


otc.t. iui. tin w-*i tanauwo t~um a uiwa tu aromtn iiruLit<.' ma xww.'zanu


I hjri do Khsshbood quo idloas auponian quo no rosialiria mai do fnc( Inilturu m -rlairo com um on te6 alejndco-e a
-rrncia s moslr6 digna hi)n de Bo% to Me., vncicndc a un grupo dc r crnderacion en el siptimo iturno. L
Diviij6n Juvenil !e mdirA esta tarde en el Rico Caudad de La Habana S.iakoc a media milla. Un program


-Pria-c- .i"aalih-.' moos ria s a-
i00a'a -- n--a' a to-$ sl-un-aoda'-a-srali-
0a0a. 1 O ii|pooiromors pu.a pod 3Cn'A,
rra-nilo a-Knoanbood ei cuaAldet-
hfrieaiiaao -racnial acl .haras. Ae.
,10. por -I hacia falt algo mit
ric.ullaBa narcnTaio criero oe Cuoa
'ruin, in potral a ae la "'errr,aano-.
Pinr quo d(jo de galnar cn ocJho
T s,'-o-qrnr r-Tiim"',--ioll-o - lef-ur--
I,:,, cionquhLct brsilenme v ia tor la

' Luvi-anLecedelims lei hljo (i ScamO-
erii lai muy raiploa pero parona des--
L'Oldienle de SherRbmn no odlahi 0e1
ma remlciBaoraR de poco apreclo pa-
icI 0oirer much ramo -ior toao to
.ual tl hhct.- a,er su primer 3alda
,l i-mlieri--eando on ul o confra a
Hili Me. Kha'vam.- Kid Belveasla
ila snuianie DomnE.rca DDame ,lat-
baan 1O caLedrtlclCu manu)O JUIlficaOi
t1 col7actOln ae cuaro a uno n-0n-
drs ilmiltado en riumeros io apo''l-
Invi- quee .c i trevscro01 a laucarl


- RESUUL-TAIOO DE LAS-CARRERAS CELEBRADAS-AYER--'
MIS SLATIN AIn-1a QfUEEN -- .
F.A L '_ AV NAP
if DAY 11t-dly M I,5ir[, a r.[l~- i Al:'.1 '1.1 AJlI ,rla. 6 A &i 1 r rlI I &O UP A.e i
l .' naNT 'LePAR ncHA N.A i aIf.-Ina. iOk-A ir..--- .
m a,,E...i. --- mi a aaaaa .VIt0. .
l~i l"J tT a [ 45 1i rhnl l')ih I llmlI q J -'lill Ire. -- 0 in~ft.n --I i O-- op- O1llamI ara1
421;@;ih 1 "'11n eaai mas-iniam i e-ml 'n an- I a~ll ai si J r1 rl ml 1 A l-am-l a a
'.~na. ir'1 .ert-4-rra-- Rm nna a bal. 6aa
%1-n 7,'2,21 '2n-l.h r 1,n h J allanan a a

Iii lef l~a ., i, lie I [, Ii ii7I I -,
la l n.r.. . .1 I, ... ..-- .r .......... ,:__..a....
-a4 lknF.rN a
nm1 I i. i,1 "r ,. 1mr t a'.. e.i , 0 a da -V"1R .t- ,. ~~l


... .. .~G. F A.... :.,I;. ," -
haI-ra na p- air e _'a I. Ol. -,,, a ,. r an ala alnan.o a

-a r. n.. ',. a a I ;, i m ant,,. m a '. a' a- ', a


a-)-E- N A G- V,I h..,,du0k I ;$
a- '-.-a r.- n a , a .. a ""a u n a., -a - r c *. -
na* 'a-n-=i -1na a 1 i, = j' le ni' r at i s...' 1.0 -|I' I.,nrlal, i nr,r~I,Ii bm no Iiiniaar 55. 'nOIMll

OaeI r ''na Iml g {Ipg5.fI. nn.a ,ri .ainnmrma...I~r, rI..'a'e.p ea-r. iniI -.-


.l. 0 n-........ ....... ne,,a,- na

I. . ,a L. . 2r n da-.. .il',H..

5_, ...... -i ..... . .... T-- a- .. .... .. . .. ..n...... .
r . C. .. i .. r '. I
*-,*r t- ter.. i.,,. i. . lr'i.p. 4 n-a, --sri._ ..L --c'- on'"_. -| l l -
Iar.....'.n.-cm...-li aa.,a. ,i, . '-- 5- '-e 5.rT ,I .' a ,,
llilp n i ll. I .... ll I i3 r- C_ ;
d,-TS '..... .. naS... .... a ISasn
.e...o ,i 7 6 .. p .. a, A
Aarll. L za.a ci, a 1 a I-mar ,n'. CII r S i n a hn 'ii lat r a' naaaa- ar /im


mt nn I'no l'lt H nAnViANA..so
m..i a .a r1 il ate I V ', a .l -ii''aa.u.11 m. I;
r 41 Z llh I i- I,' 1 -F --" F 1"(- tll l -
al i4 i ia n a' PI" n .1 s i


nr~ra .Rl.rNan IlnO~ a' I aD O * laF.ul atn'|I"i.m
al I Wn~d r.I n a cFrn l I
It i- a ,,.- f:am97'7a aa -,,
I.I- na'r aa P..- e11aSimmn all. -ra

Il.f S 110- A IIIIdl lt n!i~lgo.I~l~(... a, ,M .r.a-, b n 9no M-11. I.... rytL ,"P '.
L.a."hB.all ZO )2 0 1.,0 rilno &nn .'a l Ulola L m iU,
a, QINs LL ao nUPa-,a.r.n roLL-pa t .An r. a, "
& 9Q-INELLAnPLIca-w tT-'n aLL-P4ftLaa N D161


4 l03 .iT '-A C. ,a a ,'"t I ,Id, tF IO V T 71'.,,'i.

",'. i-.ad 'n C l i.r' fa im c- a7 a r- oi l - .. a-
.. .t -. .I~ jL: -A I I i | l I Ii I 1 l FVR .... i4 1. I,
IIl~p l v llf IF ii 11 .|i I28 111118 l01i. i

_...n,,J a.r,|C ,1. I a871 l a t1 C Fornt a
..m~anla~nr am .,1',maHerto 1'
ran rf L L ii f1 6 4, 7 'ii 6'Ii m7' r I.-IC1 mnI6
-- O' -. :.' arc ... a .an La.,e bnl aaa.' -.... mi..,. ...... an. ,
.a.I l oir aa lln- CAt IL nafdn a.nAp-a C Or,,. ajar
lACt'l$ I0 10 IrL ilIN Plu W Jllll Il

-- E'cLAMO --
n In. MI| naaa LIN


--OVA(C CO.


. .,4c coLit pL icc en .-
m inu o.ir al public
-los nombres de las pres-
--'. tigiosas firmas comcrciales
... a las quc ha conccdido la dis-
-; tribucidn Cxclusiva de sus proc
tos en la Rcpdblica.
S . DISTRIBUIDORES GENERALS:

__ __ ___ -EUSEIO- BENITEZ PEREZ-
_ ...._ -O'Relll- SI4--Habana

Depdsltos: Habana Stgo. de Cuba


o -a. ,. 'SALVATO -


1 na# na -- ^ ; *_ por *SALVATOR' __ _ __


h ola i l bard"-', ja .jeliplare de 4 ano. Y is.-PREMIO ,ta

,I Ial Ro o-I -. 0,1 \ V 1 I).D ....'ijO
crews. ...ill.. -t,' -i~ 110'el i i I miii ......

a cre a Gay and Lihli; -h- iOtod ]a comlnparsa
ima inleres-Inte P Ticd c,le id. .i.' codrer yPan)ab.
Ta,!,bjPlie ,:- t el[A II> BllfR\-Rd r LPa a.
%HH it' R\-RrFCL %'kl.%LF" ....-


Pa-r T-SALVATOR,, ."1o *r' l 3i c Is ].s detc e ,ianb "-Ti" -. am--,- ,7.-ul,.T-^i;. -la oirinahisller- tAo- J 'a mBte.uan .......
.L ____ A I_____ a l. P lec3ia e .i. i .,iLU.,- "v ( m.,1Tll ILILRAI -iL R
-'la jnce -bonbe la orr ter c gnre ao as papi- pUc eS ci -.V nr ,i.j0. a I o 1 .(1 i a 'rC IO 1jn 'I r l- r 2.A sui"csi .rsi-llim dI. staai,.a ,C. .
.* . .. . . . ri. oiM Brqia hi 'I N ( mo e 'c. ,,,'- 'C ,. -- P al Rals;-I ac, n s . '" .c .. . "- i n usoto el ] S pd s ls n ilI c
.tub, ll Pr~k~l t /Fl~l QI" ', Id -B ell Imlnta.a ~es posili~lf1%."
Hail Me tenlia ol e hbaer aos n0ma nl- ge SBcr.ea Mbui.'- .a,- tIt, o. u aste rtIr.a r' ,-iIc ., *u .... . T, .,;, ( jorar basi"i
f11am deror trlelIone. ceontlra Calfre reri por lrr.- ,, ,riula "-. 's c,';Il i or-' e ,. ,1., i s H ia Jr
rrC 0etor ffrra p.,cln'rn ,rlurlre .1 i ,,,' l 3 .. 1,,,.I Kina- Ha Ina "
CabecIla. ion aIgfilraos mBa do Ra- 0o una iaulir i ih5, ,r ,ada .. rcc ,o ol i, i :, 2',o fnii i r e i-1
mor cllo CruM.lius. Khiayyam- e Kid c ilon oe ju h c. h i t c rio is r. Fir'j O L.C -
nabia perdldo por nariz apiatada El delalle ,e Jr c -, ...lC E.- ji.- I'A ill ,,,-| I h ot.ai^ -"-.-.---' r1\r CA lRRER f'.-RE i LANMABLE
cota, -aaeem O A-0 Fn .PRE=MIO-t
con5 m H Mrt )aBk- llI] a b nc- ma mai rLLctiteis n 1 o- n aleorp ,A i rsia. Taklig a' O.-luk'- -":." I I P.r=, lu. cin c -Par cjmpri'P 000 ; a0i 5 orIAli
m ai ginra Veo s Iro qn.a em do m i'o -l. la la cn. ppe'. i,,, ,'I;,mfle s I5 e .1 -I dIoI.lL ri. m r itau' J'5 a W r li ,-;l.l' \'l ILL( O EO ES E .L IND A )O a 'I
netlt-qde-ma -eipu,-alf --kicblll(A- i-Brrl.iC-ar-,or.-rBp-O-hCCp--.lu --,iie-Bt|.nl- Ei-'-. a- -hoa-d -oponruna- Belvesia- haoa 1ia lo oeb -nria n pel 'ah-lal p'aco-co-.-'ia--.lufa n 5 onjrj u qu ,.hi ala-o im-I -" irT --.l .. .1.. 1' I '.' ':-
conqutisiao-fama de esogum corredoi- cual no so Cu'rli-.ii eLI la -curris li batolus Sl iuo;i LIl t -
ra en el nlpodromo de Lincoln Down'a Tanmbici r. ai'nia RB; '\i's Sul a Bw.. Love i
gruopo reclaim oaies en 114.000 y parLI I '', ('ARRKERA.-NOI RE AII BLE .
aUlmIna incrlo Daim eor. Is carrern cc- e 5 y ruiartfurlo near's F '- HiAej IrRplrrpsF de 3 .a LLO yn -PRENI10. W
suitabla '^erne te-^ B I-e iC 1 rH**'^""t r Vi'rn"FLT 1 I rII lode' (\ a rL dui bata
cana ao si .po orom o de L a .A me n a s l e- ..- ,1 1. -1 ...
casi..n ,a ii l ,o) ..... AROa Da mntC Dam ; e|0., ], ir . ... .. FL. o e. Ours sa....
tam Quo.etla. .Ins.sedas .ot.a.con BIus,.C..1a. ... t......... ...
flord maer t 0Esmeslo doSe .' 1150 5 'iC Al 0"sor-ve"ilga osoBooJ.
recaparecH a en- OrlenrLL Paok--1ra0t0 ....r -,,i-, Bucrk.'- ligo et
,a,' a LI... D E I .. .. . .. ,,. ,,- Bloc ,,ku Bi

Habrae que luchacr i l ,i SHRI1 5 it (I5DADbI) IE LA iHABANA STAKES
-Era IrndL'Cutible con laveloctmad i, itlo eni (uba.--PRE3O S1.501)yLcuota,
r~= l=;or~aqem d Jorl 'ill1 ILRtOS.-CORRE 31LUCHO
p. cip ai cnle 00 Ia carI e ra 'qt1U.rO., ... ...
no-tendcria-nim aun--p co-ei-ev-onfour dp ----. . .... ...-_-,- -! ,,,J'
gacadom areado Asic- us delanilo ie qe -'..f, m
erjuadI mba tarabia aen mIIIhdlamn *Imnaj1 TI ii s'ulh iuMlasol
Ir N a1,1. 1. -.,'aa. m ee oa l_ h


mre.M -in comprtilr en ai&tio Hnli
Me KIhRBm)aljna, Ki eLaLiabai n
plejia Iorma
Dania.ti.,s Dinea lel ia primera en
raliks a ik .tanguarldia.- pero a C
proc,-' lin'Lllhiies iihit h PliaO t'5-
pltilnaoI.. l pa'-lehica de il ql-
CIl _potCro e ro o8e1llono fu loi c
carre.rt a Inllanoo erntioces un pi-
'ilato que ,egur loda.- J,, rei-gla it-
l'oa, Ia debl. pIcd.Jcir n deelirlI,-a
In-dearrlta-te--amrcna-rale ndo aLiep
ner Qcu cu. r.0.cria. ira ndose -c
dPsiusJ. sntai__ ,i au._ CLr I i.- t__ __
P;,lira n nc, he g,-a-ter .,f-i.11 A
go eP ticrija nas.t II(Ralj a Ia rt.c;n l
droade Db sz.,0- Dame se arctllo
pero aBul enrLonct.. los fque lroi P.-
ji5 d(.mie alitaa (cmo fleas a Ho i
Me p Khiiy.am-, Kin rr t.,L'<. 0.I
purilte ro. iltiffor, ,itf i[ lciai riui rl
potrillo arls nr. I, aI ria ;iqlil l i 1l-
jO:.lair- mite Ia iCtnsrllA rn1f5hdji


Muy-dlferenic a- .-
i itufeLoo e houHrd i arl aes-
,:[,,adit,,i 0e Krnio.-i.aua aqI w dis-
[IiidL/(,I I c, n !u leh:,jaa e.iLaba
pre-iLilit ,, a -I iTer cei loac,.n los
.3-a 01pefdamsr. -.e alur. mcmniento
h Ol'a:. PEihu -c flriG-lisa, pero Tran-
quill' AlI,,s senlla ra'lelando a Im5
aS ull rllJ 10i1 1i UsAa1.a) oppl Ipo (l
cteoo p nailanl,. I :.% cr. a-ombio Bg-
oll ,, posle d cinpeo na sepairarse de cjo perlecul-
dlores para triunfar no diremo s que
en plero ga ope, pero si l bast.ntf-
c6modo por dos tamarno, cubriendo
los clnco y medio furlonea en 1.07 que
es tempo mny acceptable paa iniI
caballo que se Ilene por par6n -v que
A, 0Oii1p1iaIR nresIe el dia primeiro de
agosto 0e 1948.
No h bIal pr lusiui. do deanles ca-
onalio e el, mend eq1llflO ie In, laid,-.
pero varlor corredores 11me dan pelen
ne Pdlenlairuu 0,1 e.i .ipUlmo 'uino,
oando aiqul una ormldablc dflemntra-
cl-:, in blonds Reverren0ia que co l
pocas ltra.r eclnimia i lleiadai por rl
Joven Alvarez persigui6 de eerca a
Trmsongi ha-sita que Ila abanderada
de I iriql-e 'Durand lev4l Ia baln-
dera de parlamento a la entrada de
la recta fi nal, adelnntAndoae entoln-
-,:' conr j, t oinhe ,oljif I I jll tll a, FI,,
lo Me fI"( cl a Ii .O L Ia 'lliahla 1Phl ai,
iii IV is -5 w re prlimer.a plai,1
"a eiIehr a a setacn I r ia,-d
M d1 Ih ii. i a-r SIX3)
Menu dominieal


Pia 1a laide di lid \ i efnc ios s1
lan fperado o:,nhC ljj 3e do lOa 1ul] -.
riic- DTr H vc i MIl Negro Hapr,.
'dala Siiime u a %l"'Ula C-jba
T .*lCp : Ls1 '.d ic-,e l] a I. ui-a i
i.n s1 OP IALro rurd uri i ,Rbaeiriri .Ciai-.
-,', .- F, D, Ht- i i.. l.r
B r i jr,,, r r ar. i,,n ,.' 51lcr,-
____ IETUI/iin_) kIsE.L tI.--'-

\IC-ii:ii PELEANLI-'a

t1i,-i ri. (o l 8 a talesn n ,at-so
..at J 0l'.,fs'. ', Jstk Jo.lhn ."n
S's~s-ti. a I t d 0.lf I' 1 .. a-
a5,rlls dcq-al.- cfr,h n m jorta,'. \
I t,, g r In ica O l ar lnr dle Hoat ,A
cp I, .'e P lput'm o. :-1. Al.
.' o, ni tIjr,,nrin ] i-- 'h1i, 0 Cqf i-
u rlr..-. F'-I, n-a uoi-aa e.it- 0 0oe0 bpi
-n c Asit ia Cb t,.5 So u ei O llroll-.
La eL i aillrrt..r imr.3 no,' l o i
aoresu.o al.5,utr ,la a i I 1 .,5 -r
5)L,1-C' iC t a 'l ,r1 'n in. m agonaa Or.
Fb-irn ic.I I-, sac,' a I o nel
I I ,'n 51 ,fk ,,,,,i( ifd,ari tr.l FrancisCo
.511f,'l- 0 E l ti v L tsr,'., BOI'nl25C G~al-
Aia fmr'1 CL it01. r---- Fs i-5i r ,. onpro,
1w- fai'C- 11 A il-. r A i - c,,l dadsr C
r l.TK oi, de .ar., n '3Ltdldo cj-
Ii 'rte lr,inc ;6"o a, 1n ,Sl hh r-


duc-


K


PEDRO COLOMER E HIJOS, S. A.
Dep6slto: F. Varona 52
Victoria do las Tunas


Completando el cartel se ofreceran
a los fanAllcos dos prelminoares a
cuatro asalitos a base de Carlos Frtas
renle a LAzaro Poiey y Rolando (Ma-
rai6ln) -Rodriguez contra Manuel
PeruilinO E .ia il ln t tiera. 4ui __ln
, cr'r,l as ,r io-recer Marreian a Per-
domino.
Los precois quie rregIlrAn son popu-
lare's partlendo de I la tse de cin-
ucnta rentavo.s Ina rada

toiniinuaara i iafianam cl
'Torneo de lnililtltos
I" institltoatx d La Hlbhia b ri i
bora derrolaron nl IInsltiti nrl a p
dad-o y a In Escliela No ,mai para
Macslros rcspcticvamelntr. ciu .11,
Jlicugos .sefalaldoa en el progllirma rur
-yer ploI la tlgarde- ac e tll.., r,, *
lnltlutol de Ia Vibora, corrcep.ce i .
Ir al Canipeoatna Proviln. iii I Ir I,
liabanIa ic Volley Ball Malcus ar
lo., I JoegOr Dporllvo i Na, ionhral
'stliidaliitlIcs
En el prinirr jurgo. entm el Ins-
tl11to dOr La -Hlabanna Vedado las
avLspas. dec .Johnny Palll gaararon
fAciliiente el pislier Ileldyp. "fro cl
Veddan IcacricanrOlle ri seuunto para
(oliaor mi'i IlilaJp d 1 9 or 8, qure
IIOitIailncite u ile bqradn por Dascal
v Dehlastr i,,I. rel'niiiiio el jiIe-go Ii
por 4 y a1 por 13.
El Rsegudo llCegoi ht R aidn 1IA-
iliienic ispori t(e sscl)ilos de -Niri-n
PernAliid / ql n110 t irlirOllu difiCil-
ladderde lnliilil gnieror contra i os
noainos d I la Rscutcla Normal pars
Para slmailaila lune dnla 7 esIAn -
ialadoi lOs sigulenrtes juleOs i el el
Instillilto de la Viborm, comenzando I
iel primer "Juego a las 5.0 drla tar-
e d. por el Campeonatlo Femenino:s
primer juiiego Isiltituto de In Viborm'
is Insltulo dis Gillro.s sgurindo
Illeoa Psliitcsniate %, F-siclIa ,NorisMI
piaa ?.lameIslr i -


TT


V


-1\1 \ i \IiUiKERA--RE'CLAMABLE
-, ,,,, r,, --I.,, ejcmlilares il 4 aos, y mas.-PRIEMIO 11S400
rI --S.. l -N rc s a t i tI i mi y cr a -p id o .
,, 117 C ,ltdI ls %elocidadO elnprhal~a
.h'.' '.i-, .' "' 1 11 .-l -a -ll isi oIt -I. s 1 1a
, I 5H LI, ,,1--U 1(i u1d clal a la sorpresa
I.*. .. .... "'" Ih c i ,olh1t : R az R ua, Bomb S gh1, rVar
Q,,- , ,, .. ,, , "iw,w, Cieunc (01 phan IN 'Kokosing.

[-1 I''ICA iAIREIIlA.-RLEC'LAMABLr
-r .au ,-i..r.n---l'.. .i 1.. iil.inrdr t-aa aoi-n- EIUi.-MUO-soa-0a-- -------
l 1it I.TON LO PREFIERO

i I 11, i 103 .Pltdlcl'a tomlT, a lltgrall punl a
l ... ... ... i I N l\ e!"Sting. \ Y m!nimi[l1
I . . .... ..... . . .


- LLII---


r E N EXISTINCIA POR MIDIDA
D l /,A 8/a PULGADAs-


DimeIros mayors par a e ntre ga
DENTRO DE- LOS -30 DIAS


M Ea Y N S5 -


li I %\ \ %'A K.IIA.--KC1 LA31ABL.1.
h l,rin--. --i-'J n rlamplares dr 3 oies i mis.-PRE.MlIO $700.
Slhs% RALl. PEIEDE COBRAR
DoI r ,102. . . -t r 1.. ,, d


ll',iv\'1v -PIIed0 I qtncdar cC] ca al final
-i-,-i. -i, i 1 -Ti -T i r. a iiCr1 i ralijm a


OVLNA t\ R RLRA.-ftLt LAMAABLE
SMilla s 60 sardis.-Para e lemplares det I aories y mis.-PREMIO M$800
ST.KING WAYS IlMUY CONSISTENTE
Taki at .- . 118-E8us un caballo de caldad
0. O e l, .... .. .... !12 -Es el advers'ario a balir aqul.
tJoe ....... llS-Bii l in monstadn s peligroaso.
-lsih, B.-lo loll -Sit sltima salids fur buensa.
Tro.ihiltc.,C IFli ElCoi-ia C, ai~eBenae,


VEA la Iinea comrpleta de Tractores "CASE" I

Y OTROS IMPLEMENTOS-AGRICOLAS.QUE REPRESENTAMOS, EN N U ES T R A I
EXHIBITION DE LA FERIA GANADERA-DE RANCHO BOYEROS." 4,
\1


PACINA VFTINTFE


S P ) R I S


ama -r


J JJ m -a ..... ,.. .............. i --.--


- POO--


I-


-t


-l


-i-I


-I


34


Li


- I-rH.IARI6 L'F I A MARINA --riDINO. 6. f r M\RIO DF 1q40 *


Los Coninentes Hoy marcaran los- -icios ls--- Exigira -U. a Rusia que le devuelva 28 fraga.las i\
-- Por JOSE MARIA CAPO__ [ .i.', h'J '** ', "; ... | I' ." .... . ... ....... .I .''
__ El "Poliibur6" nuevas orn eliitalo ',iesdilv iasr I, 11i ,-,, ,,,-. ,
~ S o ie lai l A n nl iu a ------b-- . -..'bi ." .. c'. i, ,m I ", ,;bm d ,. *" ,- r- r .-h- I r Iir -


PA.CINA VEINTIUNO


,II. """I'I"I0Anies de Lermiinr abril sabra

LE. L. si ctro einla deflacion

.., .,' i,,, -,tip l, il., r ,,,.r, ,I.- I .-. d o .- r u n -i F.hurnai


H_-E ,,,,, L 1=0 91,,-I_-
,tr,, e i ~l,:, ., r,, fu E-,, .-
r_-__________ z:Cu { 9.,1-,,, V41,4,,h,,p-


1,- M 1,1 --1 ,- i (,I.
S,1 H, : I r L, z n a ,r

L r. 4I,. L I r-.
L 4' : _L,- ,;
r-j-r ,- 1 ),, 0- C I I' I ZI ,-,-
r. lr, ,r, ,,c I .I:.r,:. ,:, L, ra -c,- ,1t n

Sif ,,iI II I.,LI" r1 -, ,I I "L

444 .1 .r-4-. 41 ,, ,4 II 4 .. ,I1 1,
f~l.n'l,', ,', H -. C. -f0 L I- l.- I' lnf I
C FI-I 11,. I L 41
t0 ,.4 z ,-,-, .; .4 .....,-, , .:,, ,, ,,
__ 4 .7 t p -r,1,,. ..,C .F L L 4.:.Ej ,..I.... ..... I. r.- r,4
c _1 1-,_,' f4,-,1 :4. A :,h' L, I.,, L. ,_4._


0.1, ,- -,. ,,., -,,-4,ip,, ,44 ,' ]4 -.-.
V. .. i ._ 1 4 1.. . 4 -1. ,1 --.

04,41,. ,.11,1, ''. I1 1 1nr l ,
- r..-.. ,I '. ,, 4.- ,, -. , 2 -
e I o I ..j Ell 7__. ,,

rj'1 pr,,' ''' o T1 mt 1. Ii11.1 i i~i

.Tp- I n... ..
re i-'. h, P I, ri ,-
... -t..- Ell- Z 1 ,-1 -- =p L, '.p E. P -. ,.',', ,i, h, ...... .h IP, I
c h'- iI~l lr i l ll" .l ....i I 1. 11'1 111
IF r ;-, I 1 t .. 1 i 1.: i .1 I .. N f. .
n IF-. I1[ ..l. ,,v l. A rlJ m .I lhl,.,


- 4. ] ,.. L 'II. ',.. ,, ,l~ I --L -T fH.,4 44'. l
de I I.s .' 4 [. : I,, 44, ,,' .I ,'

I -, 4,, rIi ,,,, r.I.4..4 (1 .
l,1 p. I 4, 1 -...
-, 'U p h -IP R 3' A h l :'l, 1 1, '
F'o.- I -1-,, ( Itr.. 'h I ,,,,IIII I I I f I..h l I
Lo I" .i,.i w ,, ... n .. ,,, -i ti i i i1.11 ,"-


14 U r ... 'L ,,h, ,If. .... LIII. M .
I, 4." Ir I 1,11 ,',1 i ,'l 11
4.1 1 .i i .4.4, 1 411 ,",1 i 4,lr ,ii C. I,,F1 I.... 4.11111 h '. ,

S r, I, nn l" ,. 1 ''
,. ,11, 4 .. r m . .. .I.


T I I', I -II L
4I,'I i ,h. 4 i1 I I '1 1 4


44 ,4i, 41 ,h li n '
i 4441,,i, ,1 4,4r,. hi, 1'" I. ... 1 i.,14. r, n I,'I C. '. I
i' 1 ., 1,1 i -,4 ii , i l r .1,
-44 i iJiii t1l,i4 ,.. h i ., 1_, ,-. "L ,1, lr I r I . ,.,. 11 1 1 , 1'A,' ,,
4.1.01. i, i.I 4.44'. .. .& i H i i

tI4['fl .I4
T- ~ l i i1 4 ,I I'I" Iir, n'I 'l 1 'r.4t r.: I4...

qr l.4r- d .e "
c .4f 1 IT,
4,. 4 ,.- 4.-. 4-, .11r 4 ,. I,, r, I, ,''pi p ;,1 hi r4l4i
I o l l l ,, i-D .I, . -


.t rJ e :pri r ,,'r ,'l.r ,: .... .. I, +.


-t-


1 FI, r1,1--ptT, rjnr ...ir .l

SIEMPRE

INVIRTIENDO EN- SOLARES
QUE AUMENTAN DE
VALOR (ADA DIA .
Los propietarlos d Lag mles
do parcelas vendida an log -
Repailot creadoa por
CARRASCO. putdan da, 14
do que coda peso invettido
on .lrarls ha m Lhiphcado
mu valor an buana plopor.
cl64 non p0o40 a Osa
Adquiats @jpaictla en log

AMPLIACION DE RIO VERDE
ArniJ. d Rilchn dl eum.
LA ftOSPERID4iD
LA NCEPCION Par& m s informed:
LAdCONC OaN .(.ARRAS 0/

I + '1+ /UnA, 327 [
4 ;,..., a..o Y.osst', .

C(ameadof plaio imelUodlet Y MUc0o1lol perm pftir.


, ....... .44............. cr ... I.


I,,,.. ,,
-- 4I.. .. ;


Nui n ,ul aD.'co a -remacr'ilct, 4,u--qu pr41- r,4..-L. ...I.. d. -.4,- I. I _h.P-. ,', ,1 ...... r, ...
.mC ,nM;a,,i -n.cL.- ,-,,, c .-,- --..~.- ...
O _,PB4,._ _, ,_,_. ,,44'" I.. ., .....I 1 4 1"44.4.1'';:-,-r

N- T,. i c:r. _I,.,- n r .,
f pr. c,,'Ih,, ',

1 ,'C. , C i r r'. "l I n..... ,4,,
44i 1.:.3 1

(*4 C.
. , 4,414.' r. ',--'-I..
- -1, 0,m, . . . ..rI.

T.r -.- r.-._ _i_.
cul i44'5'. II II o. E l1
I ,IV IICT.,
.[I . I, .. ,rH,. ,. .. ..
Of ....
.... Ir, I,.,
,, -,,,:,,T7 :-. ,1T7. f -. ,- 1 ,, ,I Ir-r,-r, +:n ', d i'i",i[ ,h" .. .. ..

,',, I., ..I, ,. ...,,, ,+, .. r_..... ... d f ,,l e C.L ; ... ,L .... _.. +... .- .. ..- -

L. I, 1, ,- t _. ,, , 1 0, .= ., 1 _,,,r1[- l,. C , ,I t.,.. h. p... l ,.
d, ,- ,n ,,I ,I n, ,, ,F ,, b.. . . , . ..... .

i,, .t,, i ,h I ,',, u,1 1 ,',,'1-. I11_: nw -r -I n- Ci L _


t. ki l I ,: .. ,1A ,,,It ,1,,
Ih '. ,h: ,.-. ,.t. . .. ...,., ,.,.
[ r -, If- , r, ,. , , ,


Itir6 c liutevo

4y(ncnio de lla


S - ,,, \ i.,-, r, ',

r :: ';do a I,,Vm '.:IP- mueoles,
.y ',., 44 v otr'9 eqUl-

. -4-4 r-- .0
,


, 4, .4 I 1, E, ,- hs
..... ,_-.. '_ _. ._ 1; ,. 1 c r ,r t
L 44,,,-,I ex,

414 a ,,,: a,, Jfl.do


I'4- Hide
+., +, ,, ',,,,'+n 1x: Irlo cn or-o
,oo .4,, 'H' 4 44410 en.
'. ', ... ,44 ,. 4. 4;144p 4-I., v]


Rep. de Boli ia ........4I 11.... -.i _4, .4 . ..LI,
,4.. ..444. .... ...' '.,,,
4.. .. .. .. . .14,.h.,,,4.'4,4

4. , 4 4 ... . ., .,4.-


"1.4.1.4.
IN I, ...... ... .. ...

.i i, . l .. I i ... . . I.. .. . I.. I .. -


- : -..__.'_,__f.j.., u er-- -
.. ........ . I ... . I h I
r ../... J .' t.... .. l i ". .-4. 'I1. p S.e R ia
n A Ih "r-
44 ,4 ,,4 t H ,', .. 4 4 I4.I4 ,, ... ., I 4 ,, I. ... ',IP A it,,.,,,.1_ I ,%,, ,%, '
,h, ,,, iil, ii di ,., I,. i ''II..,4 I1" 4 44
C,.

i,, .r, ,
44 14 .. .,h , . , , h /, t


r 1,. 1 I., l ,, ,, ,, ,, Fl.n t. ,,l4'. ,I i : ,ll . h ,. h )

-- ,,. i4,I ,' 111 I ... ... ,i i a,,.. t' i . h . zI .


~~1~ I -,


i W-w MI MROSLAVA
a7 PELICUILA MAf e FOM1f-ITAO4 /' 4' "VICTOR JUNCO HILDA SO UR
o I14 T 1rI[0 N 010 L E L E A2210

CON"4 D S TONtFO E L21
Amnc OkLEDtzL6 MOt, rErVld an .R jDO P 11 I P"|o1^"S
44QL444,P.j/fNEM4S D[ IC#O .OB S Pf uM /HJO ,llU/a ,,M,7,I ,jA
, [/:, fO/C Sfz.-/ ,rA', z ; I FM/ Ql/, O//6/OD1P/o s'. ? 41.4
"'MEJOR PPOAM4A .01 E c -ee1 u 7/,If.


Grietas En Los Pies

Desaparecen Pronto
El Dolor y la Comez6n ,
Cesan Inmediatao- ..---;'"
mente/, .-'

I p . ,
.4 ..44441' 4.. m ,.;,:",, ,.: .. ,' i Prueba Garantizada
14hi .y44... i.. .. .

I ,,i . .... ., . = la': ',,.,ta :.
tr,,~ ~ j- ,j, ,o ,,, ,,
Com bata la Causa "I' I,1;:,:, ..*!. ..1,,.'

te ~ ~ p y "^ I noxode un 1
41,, I wi eahl .ir.rt i N ,r mi i i ,r t. II .. ...a -, ,r e ... la l .e
4444 4.1144144,4,11 I n n ,44L' .lf Tt 4, 4 4 4n 1. '41 m111 't44(n 44I4lIr4
44.. 4 r1 , ,,' ,' ,o, ,r4a ntl N nke r 44 1e 14, .
K, "",' ,i,4 ro4S4 u 4 h 4 ,44i 4 41 e 44t- n ItIIC IL do I4

1,.Mitt ,, \ ,, r ',ir d
mtglc. 4,44td41 t 1414 d' L,. L'" Il'Para ,D1 .,s ar. sexI& de toaPiad
411h414'I14 III 4 H,ir uqml'',.,I,1 nn.. r,441 ,4 4 ,H+1,u ,,,i, 4 14o 4141
tin a14,114d144,'4,,, ""u N41 1" vq ;': T .. ,, ,,4i141 414,41,l_ .14.441t04 ro-e10
44,4,4, H,4,..,o,. ...H 444 44 144 m 44nnP0i
01444. 41f rw ~ mn4 111r.11 11$444 44 44111 4 tv aP W 141 &l
hon44.,.4u..1444,~l .d .,,,, .~cc ..l I P-ara-Desoa ,Ge~a$do Zn PipleR


, +, ...'..-; ,


-ANO CXVn


A I LJLL -1 111 -iINHA 'i -U'-' I ILIIU'-j. ki IJU. 11i NFNL%-' L'I-


-'4 -". ",'"" ,. ., L-" .. .. .., --

4 . 4,, .J .


p- tv MM -"9p,-4wvy"


61-


I I I I


i


.... -'m-,-
i
_, __ -

ANO CXVMM


DIARIO D I A MARINA -DOMINrG- A DN MAR70D r 194Q


DAtMNuA virnnng "s .


S 1 *Bloqe de

C a t o 1 iC m is o Partido Aut


-- Po ijUAN-MIUO-FRIGUiTS- 'T'' ao

-- HOME NAJEA DQS ESPIRTUANAS uni--c-- r'
Con moutvo de haberseo cncdieold s a efecto con todo el espleio,,- re l ,e,.i' FPie'ldei
a a0m ditlncu cm clan',: o l'> -0 .a qu cad I la imposici6n de lat Otti-e lecsolo toocr .1 It
= a cle.- SancoL-Spir-tlus lao.-oi ,c r- ct.rcaiinTict creado s.por el -Papa-Leoi. lt e'oor, o .I r'
cCr., de Pro Ecmtia e0 Pnntifice' por XIII a tas distinguida.s seoras Toe- utoire
--S--Sahdact-Papa-Pio XI-feleizoien- resaSuaoLezde _Garcla___.MacrOr_- t-il--oi
--00e rninarct. re preporarons d1veT..?ro ntnF'do"rn nncdoa"pnu"sumoo-o- lt7,-''u do.~0
000..nabtlrncre orgat..zaodo nor Ito labor er, pro dr [a tatebta en I 00lenfo *,,r Is
IaS Juliias Po.rrc.quiales de la gIle. nucsira catlOlica cludoad B aflos ntu- ifee, or.. wfi c
0au; Mayor dpI Foplrnt, Sator. NIr T rIn-os do poonel p con n lI ole ..n 1.dr, Por h ,'tnI
.Sra-de Is Caroad.-con eL-stclCLto. oaccifto .'1_ aquall oell. a rde er. ':,rn.,r --ontinuo
p rot ram ." S anc h, Sp lrlous y en doodcN u flus. '.:lu ,o o aro r,,;n' ca e
Vierros 2. dce lebrern A I00 0 trisrina. cL aefitr Obospo pronur, ar,'nroe edeO rGoueR
meoa doe to' noche 0n it Pro..t0.to c0o uno 00e esos disCursro que rrntrca ftrnas 00no 0a0 4,
---MP3or. t carinoic,.s bienvenod delc olvudamos resultando el magnifico, au'0,i c en oerdad
.... Escmo oaor Obionspo de Clenfuegios. apostolano defarrollado por Is, Am Sao't-iT-ahnF,-"c~pG
-- doco-r-EduaTdo-MartTrez-DalmIrr ra-n"- homena)edoas "hi)las deo -ra-de- .tn-.'Vsre-g -el"-corl
quer0do de Ios eiFnptuanoc.s..o Cdltia primeras -sIldas fundadas por Vela2. p-., Itor-
como Prelado de la Di6ce"si scha el quez en nuestra isa' ta' "Rornr, de 'A pe;-r de to
enroargado d pde mpoer ta- s'75oTos Cdet.-qu i-bfa--do1c-menoeso o d-rYS to.aado-un-la u-co
-__condecorarto)ncs .oo e tc.n se purdc pilo
.... Saoado 26, a la ocho de l.I ma,. Lai- ,ef,ora-Maria-Orslni d- Echo-- 00o0 de tod'c! lu-
no. miia-de con-rniioo en el tcltJuto merdio difo laIs o!sepreslvas itra- Ore'n,, qJe r-,c
-= ltnplo-dce Jia-JgJ.fsioa-MaYr.=- Cls- l0.0 ian -los.presenir-porJoa r1._ ri,.u Iro olvcior I-i
... .Dciode lat och-de-ese doa-conroti- rnen.ieo-recobodos-por clla-y po r sO SI.-nc-'-dc If, R
,aoosi, a 4oim,nctirarse put el 4(nor ompanora Se dia lector& adotnan a C-ri.-, Pi-.
Obtr,n e0 Santo Sacramepto o a ilss tnnurnicrables telearamas y men. V 1,0J' -eguldan
C onflrnc.couo I tcrm,nnbnd os'e a iaa, njes do adhest6n a docht homenaie Oer de to tender,
-cutrdo dce la-torde ----- --- entregandose a-ambass Feoras-tos 0a0- ri .I1 lc.triL R1tI
... Domngo-37-a-]las-7-y--mentran-o mon-de- iflores-recibido ---- -- 0. itFp- FocoTr, d--
toCnot. do cordial
]a III2 e.rna I er I In [glesia Soalhmtirl, Decpotc soe s rlO n er O x uttlt., l de c so ,c l,ti
te Nteol'ra Seoora de It Carldad .e Hfel prniurnclando unasa palabroas la tru, PRC y _jnia
-- lcToo-a-"fe to-'na Soalemw-rmnMl-.L-fu s. o.r' CecullaD.Meocjl, o_.ji_ .L J f L(os-aiio dos-
Clado poor el Excelenilsim,, nC.',or se; de. uaradooirntenlo In %c'orr., To,. Cod.n,O el Jefo
--Obispo y- en done se acercar00 ial atla SC.-,ez Gall linuu Mujal- sol
Bonqetoe EucarhtlCPe mao de 300 per- 0 las oclo de la noc'he se iiYtllilo rcd-Jor de la cor
sons y en dande el doctor Martettzoll, Lim ,n.,ennie p.h, It;. rc,,, o aracter exoitofrd
DalmaI proriunclto .nt bellft ptjoita doi en el salijn de tots AntII I.,o d" Prro reun00 r t
sobre la soatlldad del malrmonlo Alimrn.o,. dt La. Salle. orgalzadi a) doL l CTC ot .)b
crlilnai. comb.tliendo bierlirneoi.Tle eOl asuoiacuor, y par In Comuntind cduritioden ael i
el dlv,.rcln. ieci.rdaindn in dqciirqno de Hern.ant.i.- de Lui Salle oigbiolzaLiioan rnre
zecrente de nuesto Saloisimo Pdrec. El CUtL3Ilcsmo eaplclul'.fo Sic slit. -u Jc dlje al.tsio
prsuiunclado rcle la n',ichedunibtre te atlfecho por el hon,.cnaje ItibL.. re-r,, dc dclararIi,
conngregadia e IL Pla.a de Sai, I'e- a00n las isenorr, Teresa G.r, il.i loi 0, no impllcia
dtrr, Mobrla Orsltil de Echenicndia %.. ,,i.r lro rl diroge Cle
A IT a 4 de to d tbrde y en III o r.n-, ei It, l prrlvo l nct a "'v laren ha s o a, ', e,,t e por tl, situ el cu
p o', n]ones dot Cuoegio y Aslto Sat dos 0 noras not., de to ctudad de T :u,,ntes nt lego
--'---doaT"co-q'ro-ts-dltgnamenle-fr-- Clenlue goa-han rOiecdo-bida-eapr.ea Oi;tcra-del-ERC.-
.---. TrgT las-RR MM- Saes[anads-seC llet- da con cidrcr. o t let Jefe del Estat
por to unicdad Ei
co.n1 Iwdere que In
ASOCIACI1N EUCARISTICA FN L.A PARROQUIA DE Iel0a


POPIULARI
F..a asrcicaciOn., de In Capilla dit
Maria Reparadora,' eo Reina y Ger
oasio telebrara hoy doningo si tie-..
ta menisuil que comprende h[,s Rl.


MONdERRATE
El schar" Francsnco Garcia Caba.
ilero Cauico de las Uni6n 105 de ea-
lt parroqulha Ih donado una aingen
de NLiuera Sefors del Ranosar de FS-
Irma h -epla iglesla Paroaquloo dc


A-inn--ri-a 00. miss do-eomosottis-golotOonnoOtote-Ditlhro-tmaEon-OtoO"de-sOo


ncral t laI 9 a m mlsa eaniid., c.-.n
scrniusi pc.r el R P A Gonzalet a
t.io R i._ m. osi,'n de la Junia DiTcu
1u'a a la0 4 p m Juntia de asocadas
TamlOen se ptuede vssitar el San.
tkiontr dorante-o das- Ins-horo., deI
ila pnr etaor expucslo desde Ito c-0-
ir de la mnhana haNla la cin0o de
- la taderd
CUJRSILLO DE ORIENTACiO L
En nla Casa Central de Ins Hijjs uc
la Carldad se celebrart los dios 10.
II y 12 de rrairzo de 6 0 7 de lii .ir-
do --unr Curillin de -Orlenloioen -bt or
}lijn de Mnria de la Mllaro.i.. rn
general y como preparacin espeo,.1I
p.r lans que reolizan la visIB a do,
minttlin de pobres en ain partootois


bendecid.1 Folemnemente 0oy dutlin-
du. dia It de nmarzo anren dne Ja nosa
de 10
L.a ciltJa de la Virgen de Fa]lnio
donana por el lteour Francisco Goarood
hi-alri confecaiorada en Jos-talleres
:El Arit Criollano" de Olot. Barcelo-
na Y esl it ora de arte maos pcrocla
nablda de tan fanamosos talleres
Lanoon qtteehcontlruaconir. de ta
behdlo,,t ha e canoarse soerjker, s,.
ruglo del alma de Da Carmen
AgiauUr dc Garcl iq e p d cpn.
.a OarnllOttrTnia del goctrnsen d,.-,r'nle
dc-IL imagelt n._
Ir'ntionir.. a itdot los (t cgroeses R

PARRil r QIA E e A CA aIDAo
PARR)QI.IIA liE I.A4 CARIDA0I9


-- on-.apropla dedIchn..asQClaCln _.._ E--seflor pirraco de la igle-la rt.
El rurTlllo tcndra.una pare or Ih- Nueistr. Sehora de la Carldad. invilt
flrme. inlercarti bl do dc Ideas y t paus feligRree a quoe alislar, A t.n
dlitica. por panrle de lons dtstlntlos ctO- culIof te *qe celebrarian en dicrn pa
tros o asOclBclor es. una parte 00e rrr.,Iuin pi honor de I Vlitgen do Fi-
hle lnccion a turgo de Hi cls 1o in lnia ihl;,rol t Il lem iaiia qiie la 1n,.,.
Carload eopecitalladam bn eate liibla o v,., de 0-iu permnaneteil oa en ie 1le.
Jo apl como cltaea proeticnq de .iimn s,. purrl.ihlil.
interds y provecho para cuaiquler se- lie clul Ih RIt'l.1 Or i's nie0.Cl.0
sortta crlsilana pa sea en snt h0l0lr na00s cultos
parrnquhil u ell su pioptul hogar E d J niu a
.,,r%,tlo ilane inm ilen par o llb o ,n .r D,.n.,,it .t it.10 00 0,0 a, -i .,
.'." n'^ 'l'T anr1'!',",0^0^ ..'!^" Ir',";'e rcrlL,,micenl,, de. la I,'n.,,p.-n nP
t Llt ocel Santa List, de Mtl .1tt,, Itr, mtt VctIn., tlt ,tt a doe o i to m ,hfte-
inllartlonra hntr iresi aiglon c'on S.i, In S .. '1 Viien lt BtI Rooolo t F,.iti
V\I.llte do Paul dc eote mnoviieiilo 'i' ell I... i' illes 01e nuestrn parro-
p1,, 0qUi. oit el too otte Soottd y Belasc0ad ln,
-- C',it'T.oiiirr rr.iufla- pldjiA qi dr Dcsde ;ii n'oon Itevda procateors.-l.
Frc parllclpr.r del curst llo puede -.. tin ttl 0015.41 ;D Iglolb en ht.ttlol
tt pre critbrtdnl c B al -Untt n( Or ICA 00 In% ttl an rip Maria do Ia Cnorl.td
rwlcrarris dot Canua Naciona M prccedtll8 por ta -Arction CorOllct
la ro.pct..blo Madrc Visiindora, b ,1- a0.cl0 0l0nes co0le0000 caleoo e,-. v
cya direccelin Inmedlata queda el ieltes debtendo situarse estos uti-
cttrsi o. mos eO amtbas aceras a todo to largo
del recorrido. Atonlnizor este 00t0
MONSEIQR SILLIO MONTAIA la Banda del Coleglo de las Objatas
0ID a. m. Entrada-en la Igleaia. Sa-
A c0 p lltid pot t. '.Mh ate61 t.srla loo,. tn Vtoget, y n t. ,,h so,,l nne, can-
10- li._ 0dad l0 eStnititgn dde_ Cub_ n..... i.roie p-r itt,, el ptnc l.'. lao Misi
a,,ctr SilIt Monthan Praucero .....,- ,je .'tr.geloos A tas 9.1, p i. culto
rero secrtot de Su Sailldad I pa- solelnne.
S rroco de -In Iglesia de Stil Nit il10 de Todos los dias de to entonu: 7 a
-- Bartl. -en eata cmuaO, para "s0sr fa i. Misa 'ormotlizadoa de t.,
- los t-actos d la toma de poses dde t '"m" do pc do,
ItrArtutt d S d 0:10 p. lt. Santo Rosario 1,, ,,
ai-Ar|ludi6cesia de Santiago de-Cu-to do d;grvios al Corazon de Ma-
._ ba._p0 l '1 iei 0 0 .nr bispo anitc ,lo t d ii i,,' .,i. tl.i,-,,'ic.i. del San-
fator E-'iqle Perez Seranieo Mcioo no L_ ire '
10or MolIttio a eslari de ItiLet ein La o".10 i, .,.d 1 ..ibl t o.
I xe 00 cli ,to 5 L,0 d.0 ,t.bt o a 0"
libana el I.lteP Sl p1 h Soo,,rl adcl t i att ., 0'.torr el nelt' -
- tarde anistIr a Ia to.o de P,, oa
---o ta- ocre.is ne Camagueo no M1. sa'e n' tlpe.l tt ii .,'',..iu to
-.r.r-C ._r R j .e _l ob '. h a ',rn er, r,-,ls~t iv
Srr. C-rn ,, ,,e ad rece,- or F0 .l n.
r oisi. aa quacn t a 0n 0 to 00Olt Je Inr El ",00 ter'Ollli01o la
-- Un._Ieinz estanc-a ell hIl chl-plrIl .q 1sr rl~ 3 ;
r.i.ertal tdevehrot h monoo0n.ir 5t'tIrttIT An JE ; t. 0 .0 0 rl ,, e l ilnt 1..
o ta a Pradera, ,-1 r .1 c "O ..o .-. l ,as.a ll a ",o''i r c
Sa d.irnntle rd.3 el o dia se rario zr cnn-
CASA CULTURAL DE ('ATOLI(A ill, -n oilte rl rosotrio title" Jos Sa-
)!,X Idl d q *u N Ia _, c-


Te. mirno el sefio


..... ^~~~~CLRARCJION DEtUNION PUCIO- ie u lP.R rt .
dirigentes del NoLicias de las Oficinas ACLAPROR1S 'A D0 l'iden que el P. R. rate Un ti-R
nCOen Oe del prelnier M. A. Varona I c.-m,-I georacionai del Par. le la reorganizaclin !"
enfico'en uOrTe -. i .... ... .... ep
'|"- -" *" ----- lIdo Union Nactonal Prouresisla p:r -- 1
*--D Duranie loon e0 dis de ayer es.ouvo medjo de so creu prcidenrie Aotor.o Rue u o poena a Is Comoro am
cit..ec)ui endo y t aepachanoc, er. sus oil.t- da Porab tene nitere cr, .aclarar a 0 ci.o.r CesarLN ri o-I h.a0 a del Pa rt,- l
L0 U O5Uio a _---c.nas-doep *-A-Avelda dea d las-& esa lo s ./n oom tt" nte, silmpahzaaores ) ami- Ud. RepuUhjio0n.: en la pro0ici.a dt
aS C l ni el prnier i-in tro del Gobierno. 5ie On. que e0 ia ,ouritarTrOoliICa-ho Pno-dI-R-.:-.- rr eutuade U-Co. .
Sdnaur Varona Loredo ..- .n. 005 t aen d adhl6n-e4i- .tf -E-iee.ItA'-N lM h a -
las dicho Partodo centenarrao -de Enfrlq-e--JaS 'lo ibdi -J- Republia--para-preoenniar ugieries declaraciones
____________ Cu. el Primnter MinoaIro se reuno muy er breve =I tocum-Treno:citn-anlc--- Recoigund00ot ei'rlxoooa triLLdtn
orcte de I. Reoublh, I- -.,ntison Pro-i0stelos0 de Lonme- J' i i-,ur-u ptioi -Er O TTralOdIt' 7j iorc u r, ltl rorm T'-Comne-elf = -
en,,di.r E.eb.r, lu o umocaolon nel Cenienaro del Naci no Aem 0. iltorlaailon alt.0n ,lOr. 0d ,ottt on i Ao.Pablea Nacional noe .
U-, ulaeor Id El,, i L3A.errblea Nacona oe
al-.. ,ih-rt d S 1 -ir I n !'r d0 En roque JosI V rona in qu pr ,:,el-3e d a re alzar 00 e po pre i Pu ,iid,. R. oubioC roi hoh e redactado >
'dO Jo irno.n la de teg dOd por i Is doctoreis Jos Aguero dc0le Botll.. uOo,. ,r,I..it, n d(J la 0l0, conocera el 0
-Ferrer prolesor del nstlotuto de Ca Ag- Iga-Rottlo Prt "o ttt---- uNP m n toi.ol, r. orgar, en nu pdn xln a I
maguen. Lion Guerrern Ovalle direr dejar -i .i tlibor r, -.l..,1, to lot, t ia ol c,tnd porque el ParuIId'
S- 1.- doo-- 0mnrO -I-or0de0 i lEcueola de-Comoerct de sa y vr--reIl d. ,,I G--- I .o-to Os r c -%,e. e tpr.oitu- OJe_ n c ontra deot propom. -
IoT n eoi ,r ru-- nc oror-c-d ThToo --AatIF oner ffndode z pro- que toe u re --'A"'li_'-P-ret ,l-,, 0.a. --do pr DICasir"cna tefaorsa--ronul.-
Olc.'.r .t.ld0-,0;,.a l i d n e den tedotoAr prooa.r., doePoofeos o. La H u, ,ool --i,' nd l r 0 eldonse I
u ro t as, scas oI p.. r % V lentm PMayo presldente de lator, a],n.,a rora r, an elose III
par0c 0 c0 P[u r,0 aocliacon5 0e Alusr nos la It.Ecuela Vri e ne a La Ilabana Gilberto po m i.rrorci na Id o cl e dolel octr -i
6- de que ror.. s do Comereoo d eode Camague) Concepcion de Garcia duoS- pitltlo co n
nire Ians t uorzas qu El Parld. Repubol.cano no puea oe.
Ruben e Lo n m. m i n1tolade. ra 0 Premier cor, rurrdor e a m er no.
0rnac .0r,0., Huest0a0 a etta entrevsta en i8nisnrt .o e do Ea du Po r ol con ocs lOufao igo L Ha-oH, 0a 0en on p ao di m apor aob tae
d, lograoas i toda" ua ao1.n d cto r Sanchez Arsngo qu atno bans el dochr God Perlc, Coriopc r-r. o.padr dnar tar. p no.erl ba ro tor u incat o
d eo iomos i raata l. agradecl6 la litsotu de estos represen de Garcit. pore -ente otel Parodao I.% oa La periodic& reorganizs con deC
aI a _lS, Ie r I lc com ala n iciMn npars dependtsl a de Puerto Rico iss pa rlt Io 0 0 onal R0bc c al o,
-rn o- u n e- 3o go -re - 0q0-e nco m p ai o' 6 Pe I IrTMfn leTi-'Et orsr- oe -' oa a-a-o eeun__c exoter ',.ta d tloas p rActlcab dem ocrati -
uc.-ll a conc I rre r-ao fa j obl esteooT queen me tra capital-p-0ra attar-bc rsaor-,Imentel 0 dc u im r a-rt rldng -odo- ado-on- re1
morao dot g0an0 tilsoto y. edicador co o 000esl00 o er, la nodo. det dloeslaca-Ios doeedoe d, o to raoambgeasd poet- Dovordo
a ro loas endrbn logoor otn cnn- regldc. III dimdo ronaluciontoru oo on amigog uias tos.L o rt on l paso dembasipdo tad resUntv d
onre..onl'. a- ueo 13 de abril enltranle. Jaamoependenca dce Puerto Rico. doc. mprrioene qle no dlebe -0ar. ue nou doctor Arao
ongar Otasla 5 saltr. oboer oducatianal- ionrAracelho AZouo jett. de'Persona t )puodoe d.,r el repubioanismoo rit B;enot
pr 'oblerrabi qoe-on .. r bl e eu i n al- Boenes d&l M sisterlotl d Educartio/n caloo-n 0la l de ,
doirelporldislO de Lot prefer cia do e l M irlastro d Edo. Cenii. ,ao to m ay n .. o oo. i
i.oer.od a I.. PrO-d toiro. fue apr op 'chada par los r qu e le ra su tra m i l o fl de cr p rtc r pa ru i s l apn obaclon Do ud,, rO]L Ul,


,h h-,c ro pr, r el c--- (J ei n e'n'c ds pab e rm r ',,t 'et alo a e u"cr lrepcollic al ,loci-r pni,- r sent.alO de la Escuela de Co. 1 t,do ot.c ui V Iioreco ebe apenaor a ;E
c merci-, doe Cao.,azuey par, eimponer a Alcah e le i uCam agiiey el a. i c,, o proded.,n n, para esaort r e.,'tT
iolotr ue 001. l"n d-.,cior Sancheo Araeno ei grave a- o ,3 a exr,.dp au. y mocha e r o tnI e
Cl. qua ecs or ra- r, r tolema queo ronatan b c n.nrono6 ae alone en cuentla que no se iorit Aid
oen oe Leuno e ,to .p de to !ers iO. noclur a doe tlerce arIOna El seoc ,r J ,-e A Nuo cz C ort o, a .. rc. ,n0 a oazur. ien dibeo ptara ese I ,
o..ftrer-a-n---oren- expoestoso operdero elnt-eurns-por-no aexs ,nrlStoLde G.:o,'rrcns ) -.-. a- i, sa oern s la o r Lo. arpop.'l rneoad,., t
odron a cro stempre tener un poofesoc auoloar de ta alf ranen a t2 .tl b d Cum ai ev en purIo oi. o nt ap- rejIn ate ordd o a ,a e
,ol PRC de ues. natural o .v que el l0iular se et t 10 de0 ta pnOd m nreen- r o ba It...p i glots oioatt pa nrctt si l o mccn,
z, dc rtoonoonoio-do. oLuensro. orsde rmooPidicronopqu e oe ar o po :o "e"s c b ne epoua d c sralda i o i a ot[a eo. pter a t.n on
. %_ Ioea oo..l.. r. .c o Isnmedna. ur el Prto d,. ReP .dl -ul.....o Cubaoro to........o.o. pa .i..- par -,., ---
n ndcl L-oiod l on eeniluo IAuInI,5 ow Aenc .ma deo croerio de lco. b oltfod ro .' a
rt lici do "n, "r dut A, unohcOr t-aode c rre,, A ca uIa cl I ui ., re lee 1 c e er qe
attl n otruo .t.o...e. 0ee Loesoo A ae ov de e uiec- Iru doa en cri e.- tI "eoto.s e tech ot seme d an un o o e c,.ii.
toroso c.... i. t, n .. .... St.i to..... .......... plac. ro ha ato de do. Is a flo il (.lot c dA Qoe e ni eltC om ild E)". t o l
maro e h bra. crii Spirltus sefiores |-ISicin, Perez I 1
I C oIn .i EJout.:, G ,,vu..n Go rrnzlgez v o lt Pon d '0ue 000. -la une dl o pooloo N l t-n-al pre o lu s e l bpro F oprio u dl ,
11e01 0 .a .iO I p o tr.. a.. eM ...la eGonz a dlez-. ilto atganar. e ner. .. d tochaeno 00 q..e.o. un .. etplc. d. ta... medi.da. qn O q..,' iel Ldt .- ,1.C
a 5y0c 0 tul o'- ': srintor MIn i-too para 00 isiro da rrw mo oi dotcoti-nn de o.olOr 0100 atoto n otlo to opinil n p ubira del 00000 00 *
to Coongr es-o no .l oorl prn e r 5 i0, n do de Gopr,.ec onq arp b lo e nr ap te ue el o Prc ne pa o ae Icimon qu
eo y g are s, d a tu e c no L P.cl er r e de Ieanph eh an% rlre p ae. y e n e en aacir, i ,-- .n -- N r en r d rgn t c o P a
o_ fe vor de r dllO par la continue. --gregs Nunoez Cdirbnit- 0l000e00 quo leosor
S le ltnet do oiar" r cunt de tho o brut paraltzdas de la c obtendre n,)ior de delelobdoos Des- Palohtir pnarean uodh rbotn,
tr Prestdeooe Btlod. carretcra de Taguadaoo a-Ia Central do toolso d e--co ,' c eic& 0 00p mier ....__al._o ll..
a Wil oi h rtd gu nco00 0 Juves nalud Revoluelonarlo eAutiin tl ona Manu do 5Ae 05.0 1 edo .s Ft toot o no al Guillermo Roder Lr i pub
Colrfin por nuestontr. Lo Ilnerea Jonse Antonio Rodrlguez i"doneonnoonItoitOP ,ol.c on de erta o" i. s .'nforta desdo Pinar dot Rio st-ecot.a cI
uml5 1lnt enlr, 00 at Roiter Hrnnlnden Inldorn Artao At- cha otoatitl. a presidencia de Joso M. 0010o.on, qua
at )" rogtonietarlc tredo Rodriguez Lorenzo Herrnandez Ternstoa No.'e. Caruaottuexpreson- Itfor,-rc quedo ontituido un o- c Ala
e s I. Cod.oW tloa Gladvs Rodriguez y Rosa Gonn lez do qudoqa % norc 0era n 0 eeento dmo l, d mit e liberal pro Luis Alberto Ruonio- d.ao,- A.I
iac enbuselle"O ponrtaen 4"-aeua--Ia7J~uwennjadRevnuo 00u o .I-y7 lsiu-vien 00t~ttha stdoi. '00 ald onl oan i IP0-y- E. T nPzO ffresCrlt.' ,00I r 1 71 i i'0O
nO. Oeonsu 0esfu ers onarta Juvenil Autlntoca tratarn bhomboo ditptnd p"opoihi oeproet-'OmOI Tt de -,-lre t-P-elt- 0 Go.]ua- 10, -0 '
'boot, pert.eso ntcon el primer minister del Gobleto que man 0e tt0er000a e5n que el PRC ne JoYre t' ll Squot. anunco que con oue c
rabojerol act n toS do dno. coloro r Varona Laredo. sabre I& amantengaao n puar,.0y o 0e goner 0n 01tua0.0 cc0 n o. am o en favor do Etsoc
o dn dam lam tdla or,t p.tl' Plrez Corr.lIo segun nuestro co- o1o rambil
or MuJal manlfesor. Piartodo. Revo'tulonarnot Cubano lanpelecclonesn qorceareolnhn i rre-ponl-al a loo asd
01., .000 00~~ ddoctoro .tOet o L~


d ,lue el doci or Rue en dc a .edn'
Itis paro to 0 01 Os Buohseml dec .s
r i inrec-o ne irin a u tade declnritaI
otregando 1u0 el MLoial se encaroarsi
do dirt srd.. 0000 do lao oleolars-
..OtuCo00=i=i.. . O


ACTOR LIBERAL 101" EN
CABANAS
i.to -Laroe_ a tlasodso en e1 o.alcr,
doe alos del Ayunlanlleni de CutOa
nld- 4 e cele0raid un acio' del Paridlo
Libert Icn olstt entc to de tepresen.
Inctones do s d roi s rJornurm ,, de Pirnar

De La id-aIn.ia o onrirt 0l trepre-
sernlo1.,ei Jo.o oslo ., o -,.,el ,,spl.
r,,0",c r proeelthr, tt .0vClbl..tI do
r trc T olddo, elar1. 0e.. d. l, ot., p,.,
le job p[ot %t lan. o.rdtr,,r.. Jic. ,1M


Fellottclton de Anoorcha Oirera
\aclonal
L-, ,u Ienu'erad. ,lim-mcnicht
i.. I aoollto ri '"Anih.,J.o Obi 0
N.f, 0,,i.I w aord6 lelicitar al Prc-
noe,-tc PtuiL y alt Ifigniero Manuel
Fcblto nto loLro de Obrns Ptiblicas,
on t orito de obris' potblcassen
Id R, p, bhr,.
At r.i-m,. temip... AON e.h.ita al
t1111_ Oi1l. phr,, '' 0 :1100 t,_,',tIit5'lIt
Os... t, .oloJoo i_,ci tnt urO.,n Yc tonas
,gj It .1,,% K,-,hadr.ls dE hN. ,Ma1quc
1.1p, ;ec.si, .o 0 t-h,, I

1101 VISIT.AIA A 14TANZAS El.
.I'N %DO)R I INi[s.i

loy seo Ppers en Matatnzas al ex
p eide nh" B lkt- -1iien er., li re4,-
drnic',aLanc oi,e,' dueos en tc[, 1,
de t 3,.'0 Lon.t'.010 001 5 ctloooottttoi
10 Filo irot ,'co, o .oor tolarO h ,,eiF
,,.0.0,, etetolnt,',- prdtIloto nilt no.
ucr,, nrien1&cinnc-

Cooizinuia la catipaila a
favor de aspiraciones
ole EdlIio Rodriguez

i-no Th. -DtanzOviedno. HbtT-cnsniad
ro y Eduardo GaDnotteda. president
?,s ,erolor..,,.'esyo.i1v.tnecto, clot


,, ,", 1os comuican O qu tent Virtu-
n, 411 tuco oefecto la consttuctotn
deo co0tte gestor de diclita colotist-
dad. Ia cua Itlaborarh en este muit-
-do, C.-de La Habana, en favor .a to
,-it. de gobierno del doctor C ,lI,
P, ,. Socarraso y del enprandecimlen.
to del Partido RehOottclonario Cuba-
no tAut~ntlcol.
L 0e. e I Ik .I -t ,h -.If- .-. r ,I E..
C tL-if del crci' ,i,'-lv,vt, e l:,
D,-i.D,, u wled, ,qdPg ~,O"el
do--toO deo llot ,eu.u ,_', o el'e i o.C
t'. p,.,.da a ol G.,ooo ... .. t,, r -,
ttra proyeceion". sigutendod ls orien-
licianes deo sefoor Evelio Rodriguez
Orteln etortotl director de Ia Oficina


....... ... .I e..1 >... I r.. .... . .r r... i... .. L 'I r la .. .. .. ... ..*..
'lo nseo nr ao A reda n O., ,a p-.i'. ,,, -. """ " ot ...... ... .. .....
t, Coo or c dltiT a do Cattotica t rn O =,c le I'"-uc ad" de In '- w ,,. I., 3.n-,nt d ri l' ,',I
3,,1- luoeo a loo 0-10nco0 media d iL11 1 ell e Ol. lh-IoU dOe I nnotlts.< P,,0JOe -nolge'amn't td :lar 0.1 ,fleLe t
la laideo ari diItir or, ,n rere.l'Ic F, et.a '0,0nl.% la rt. 1,i-.loo-l d i nt.la'. .rsil hrti _..t t"',_,' -r,,
t -'r,, ha t ti lado El 61 Ti 'to- S r.- ,,m .io... i,,r r r,., ... . i ,- dJ, a l 1t n8 ,',,, 't 1 ."',"
dros Madreo do Das en Fitima" toi'cAlt oI s igil e ntes' 7 30 a 0m 0 Ca bot- iente. aocuerdos vr' L icBar .parl o
I ily S nIesotivo a0 hli tdo oret r Stit to Col-i o )s CS C'nV'c c Ir aS L ont lenpi lieoto do Into nidd del d PCr P
:to s tones do I a i stro ,osi t >i' it ti'10 Jt m .J'i entd F M .t tA respaldar plenomo ntel t sea orI
ri n do Ins Dmiks Isabel ......... 7,e .830 p. In. Jtventud Fe c''....edi.nti.... -i ..I..
,, nv d urrenit i9litia In 0 ', Colo'g.o do tots Oh Io 0 tO',. deo Ciob.be r 00CL %Jr-
as; ttt1030 a to. eciton doe nioi as d el n e dersenvolnteyndo d es deIn l ,r IR
S h o l Catec is o y F' ce.ts'o Parroqi l el i: 11:10 ,mogistratuta r d to l tnacitn .
islot l.o.l.nit e:0, ....iil 'o d< n t C ..c.. .El. lt. o i contml. q.er de .eI
,-l.....3_10 t,,Aitca.. -C. r 1ip1 p8d l Ch U [ f" .-"o ots to. n .c AD-c n or'
i lo .L o os F1l illo s h .Lit--'
lIO*- i- [ D1TicdT- i o i.r ls t I ,e h, 1a.d a 1. r, i .., e .-o ,cl ,1 ,- n l- -
ILE ,ATAK ,NEAG/,,, Seccio,,._dt ,',,r .......elt C ... Pet: ...F rJ tml%- Ror, uez.'14unn
ii, stobato Fernaniodez. t'edadl
MUchas son-las quoycob 1.0Edoti n u a I a r rotua d, o pI, l ntit P et, Frd Ic. cilso nHo ..e... d ehlndo rn So
a H IJ Dll- a *" d. Arz ,' bCoigl.o aWian al dctdp111 a *t rtdAd del Sagrdo C aoCrazoin dto Jo.'.to oso o Sit-lhto DloI
0 O /5'01 ....t. Ar hit or scttlo dot St S.
.'r l otrtn 31otut m "t t hi. Juventud NU.t- Robaja de oaueldodn antes que 0
i.il.ult 7 ,'0 IthIt n. sventnld Femorn-i eeIantlas ,-
PO Pocitli-sta tUs Doroisto- tuolo to 00 e Icotocr lcoitnrtattle rnvW er do lPRC
D, t.olc1 ent- .olapa I t [ i.,',o,+, o,'. I1 ro o in. CliPiil d tleOe I ,l otltls eit'orlo cl reaJud Itar rrdiolt oi
00 d.a sa datded lr t.,........... Co ..onoot er.e.o l per ci lo si pr oduclr Dradtla.io 'l M sdml ,.

WV.W" -W '^ ^ ^ .^ i | ,(|in I gpRneral qule scra a la ve. raicion, j'nr' .*1 qne ,,UInl'd r4. lre~cn-
datr 18 oai lntn s C Itdlot .. i.lt do 5 it1 I 01,. sdil C tv n ltilo i e ScI ttenc do a ld OtbiC ronf0 ,
SUSCR1BASE Y ANUN Ilh I I .... dot-or m. ,Nn dr Morlo y oel ood, d.e. lod, sbt n-e.. .. r ,ldi,
~ P~db an a botcan Ios lit to reo.o ocait tsltolle pteitdtto i ttolt os, ho dtotgido
-t 't. | 0p0rto de El S oir VIrF1 n. ) n 1 us qutI ait mento piollo|!rosa.r t, ie el dson o
EL ao D i Poin t LAoo M, Ftta S 'to ot ,ottrlo lotlito' ltaletoo. 00011o \Aud nonootProo So-
E IARI$ DE L AMLIA RIA A riqe I athl,,nUo to d I ,..on .. a ...... pe,- t ac entI...... n te.
/oaIoi s h ,,i g dl ,,t ,,l it a o l nttrtnl(it, o eitr lo d citr e n tuI l "c tooo ,
h- V ol ottUsIo ttoo:ho: .ISitcrat otet !ti to- ,,hcrlittkct po c It iti tititi liotit
Th~oaaot......... hit ..cli 10 1 1,r11 4 ;ittI,t'ttothterbtlr cltatl riiu~l r ctit t d~l ito
dI tot Cit-lot nItt F3 0001lotsin trttdmuc ceautMilosn Al1cenlitt
I110',bOor ot PC"onotoot 0 "00 INtogralt, n". t atoIonoo it ri a AInd.Inp
ti Rtttt iitrl11 110 titl0e10 sco t i ot1 s-Os, tittloletk~. 101100 It itlc 110oor o'ltc1.011
InclitC lttltittm Paeitotit colotivit d Io lit Ia, ittto tl co ito nde icold(,,aslo in A l
tcttt'ootdo inon procwsito gutt 010
SUSCRIBASt Y ANUNCIFOSE EN artmTriinI 1bClO.ade lOnfvoir
gnibco lO l III t rlcot deot d o ritst y Ia N Io n s lo s upt0iestt"it (O in nolotttn ti eittlidfli
pftvrotld~o In Stoton. Vlycon. In rtillct quo tnirnte 00 ttgritanosm c nto de-t-
EL .t~iARJP DE L.A MARINA, iCrA aometlattolltoi o trcotoalaoatto Itecltc ettil .0 %it O FlasoI t'll iallicit t.
In rn isc ao Du sa-


-PARTID0 D E MOCRATA ..


Comiti Ejecutivo de la Asamblea Nacional -....DECLARACIONES


E.ie C.:.iile Ejecutivo, reunido en .sesid6n ex-
i,,,,.rdll,,'la a dcpos de ser cabalmente bfor-
1,,. :,,O Fu Piesldente. doctor Miguel A!deo Leon
..Lr la om.hersaciones celebradas con el doctor
CG'iillitcitlto n Ait, .. Pujol, Vicepresidente-de ta Re-
tpl1bn. Picoidente delot Partido Republicano, at
*:.L jel. se tu,,loer.r la poslbilldad de una inteli-
..11. e, .trio,..t ia.a 1t unlflcaei6n de los Partidos
q- nn.t.:,t 0111g,_ii con el Mayor General Ful-
ig ., Bnit., %. Zaildlvar, ex Presldente de oa Re-
-puulic., ) Scnfdor por la-Provlnclu de Las Vllat,
at objetu oc c00 niderar la poslbilldad del ingreno
en el Partido Demdcrata del referido Mayor Ge-
neral y Senador Batista y de loo nucleos de opinion
que to siguen, acuerda declaraG:
PRIMERO: La unificael6n Demodcrata-republi-
-nai, inspirdat en el mejor servicto de Cuba y con-
cebida y ejecutada a travys db formulate suscepti-
blea de reconstruir a unildad hist6rlca del Partldo
Dcndecrat,. conatituye sentldo y profundo ahhelo
de tos lhombres y toujeres que Integran tI colec-
tlvldnd fundida por el Mayor General Mario G.
i,\cnocal y Deop.
SEGUNDO: Dicho anhelo-unlficador ha presl-
,.,i el rn. ,moeIto yla accl6n del Partido Demn-
, t.alizaci6n generosa ha enderezado
.11- ro,.. ai. y constantes esfuerzos desde el
-- nt ,rh= mnii., en que sufriera, algunos ainos atrA:.
i. ,-,:..,., -,,e diera origen al Partido Republ.-
callO
TERCERO: Este Comitd Ejecutivo ha examna-
do CLIdadosa, objetiva y serenamente, Y' a o tluz
de 'tIo superloren qonvnienciao nacionaleo y de tos
deberes indeclinables del Partido Demdcrata, las
S potibilldades unilticadoras sugeridas, y ademds. to-
----ato-torn-arteaIdeottneo-y-- "utfar" de r Uin--
terno y externu de ,mnbos ugrttpaciones. que nn oo
p .toe de n se r c ap c es de justtlf ca r y au to l tza r o de


CUARTO: El cuidadoso, objetivo y sereno exa-
mien realizado. mueve a este Colnite Ejeculivo,
tc...... d. felizmene co el cnteoilcritro de la jefa-
.,....."id republican. a aplazar para mejores
v pertinentes oportunidades, la considernciln de
Iato focrmuIlS_..f e., v,n;io,, a propicien y decite-
,einl tacomun,,Il,,l ,,ou,, '0

QL iNTO: Este Comilt EJecutivo se complace
r., T .rd ir un voto de gratitud y aplauso a su Pre-
.,l...,le el doctor Miguel A. de Leon. por las prue-
c. .1. 1 lcvocion y lealtad brindadas al Partido a
In largo de tns negociaciones ahora pospuestas y eno
expresar st recouocimtiento a los connotadoN ]i-
deres repubrhcanos v demdcratas oqueo ellas hlan
intervenido coit distinci6n.oentusiasmo'y aucrae -
SEXTO: Est Coinitd Ejecutivo, tInterprtando
"I..i..,-,Iii tla veluntad del Partido Denidcrata,--
,. olemplaba coil legitima satls(acci6n la posibili-
dad del ingresao en citl mismo dcl Mayor General
Fulgeniic Batista'v Zaldivar ex Presidente de la
Republican y Snidor por to Provincia de Las Vi-
Its- .-,1 lo Ci 0 I ,l" e 0 to O eo i 'e
l .'0nl ,i t n ,' e ihito n a tlttiot Gone, lt Y Se.
A,.., olos referido inucleos para quo hon'raran
1-.. ,.1, es doinhcrctas y uminiar a n aeloasus civi-
V". if .l ........iiiil -Cil nm 4 .hl ba t" elfmi a quoa )a.%
o, 1,, 1,00d-- ','ol oOl o "1 tl iO, ot ,m e tntn.r dt h r t...
-- 'it..', -e pmes-I pas-A-r-a oto-tnc'pa"oracOio a
la colectlvidad den16crnta,. o sean el cambio del
nombre y delt cmbnlc.mii, lntocables y gloriosos del
Partido Dem6crato, tI modiflcocldaoamnecesaria deo
Pro.Aroaina de Doctrlnns. -(orniulacl6n IdeolOgilco-
doctrinallIn mat;svlnz~ada y yagag. do cuantas rigont
ett Ctiba- y el oto,'gamtlento. de poilciones rectn-
rat On'los mandos do esto agrupnclidn. eran Inacep-
tables. mantcnla y ntanticii ,ibicrlas do par en
par las puertai del denocratlsmo pnra el' General
y Senador Batista y sus oonignms y para Ion hom-
bres Y nuinjeres que acaten y obedezcan lt doctri-
iasn y la disclpllin do estoe Partido.
S SEPTIMO; Las negoclacioncto tu lloLitAla.-
relteradas del General Batil.ta, ittOl.bl el Pre.l--
dentet doe en Conlito Ejecutlvo. han sndo terrnIna-
d cn.v irtludd de lasi declaraeltones en ese sentldo
hechas por el proplo General y Senador, publlca-
das col It prenla do 0e1 feoaha. d
OCTAVO: El Partido Deocrats, despud ode
ntuperwr' 'aleros-triente conwicldos diflctdladels y de,.
-econrttrtirnso prongranmaticar pohttoamente marred
it o1 0S tol 01oi acuirdon adopladlos par sit Astom-


blea Nacional el 29 de agosto del pasado afio, adron-
tel p0rvenir; e yv contmuaeAr osiendo fiela su tra-
dici6n de amor y de servicios a la Republca; ne
da sin descanso o la tarea d vertir en hechos rea-
les p fecundos las avanzadas modalidades de supre-
0 m00outers colectivo qu e en lo olitico, social y
econ6mico propugna siu Programa de Doctlrinas. y
numtiene y mantendrA, in debilidodes ni vacila-
ciones, la lInea de conduct inquebrantlable, vigi-
lante. fiscalizadora y critica. que comO insoslays
ble mandato5 le Impuslera el veredlcto de las ur-
nas el primoero de junior de 19 .8.
o NOVENO: Consecuesnte con esa recta decision,
este Co.tt+ Ej ......0 ritlfica el Prograoao Legts-
lalivo acordado por la Aanmblea Naclonal el 29
de agosto del afo ultimo, y ademdAs. serial ahora
al Comite Congresional del Partido Dem6crata, t1
stguientes direct'rces de su mmeodiata y medoot;
gesti6n parlamentalut 1:
11 Deetnsa y vouactisn 'de la proposicidn dr
Ley Organiota del Tribunal de Cuentots qu e cumpli-
menotando el aciuerdo de la Asamblea Naclonal. ho
sometido al Senndo et Comiet Parlamentario De-
muocrata en ta Alta Caomara, y de las proposiclo-
,e I. to1 .- e ot. '._,tcmceioo i' s or_ I,. C .o ,u c,,.,.
rrgsI.,d,..toi, dot I .'t17-1- 1 05 t.,,ri mluo ,o' r hil,,
clonales y Sociales, la Conlabilhcia del Essdo, l h
Piu: .-, i r|l P Iiir.. ,io 1'.0 Orianisun.o AutlAnn
-- t', i6 lt oo l. ,- oI, .... de h-,gre.t.' G ostio di-
Ia RNacdn, quo a teooor del compromiso pdblico y
soleontecointrado por el Gobierno con ons parti-
dos de oposicion representados en el Senodo,-ba-
se sine qua non de in aprobaci6n por dichos Par-
tidoo de la Le del Banco Nacionul de Cuba-de-
ben ser INAPLAZABLEMENTE APROBADOS
ANTES DEL PRIMER DE SEPTIEMBRE DEI,
COR1PLENTE AO. "
21 Condenacolnyu r' 1ctiazue 0 tla putohtuc si0a-
c ilegat, ststematlcaiente desarr~ltoada pot


etG birtOt0 n, o .,nt inio cuot,


y como urgentes remedios a todssoseo graves 000-
les, I d 4efensa y votac1on de las propostciones gle
le3yes presentladas por el Partido en el Senado de
la Republican y en la Cnamara de Representafites
3) Apoyar Ins fundamentlos y orientaciones del
Proyecto de Le'y esltableciendo la Caja General'-,
do Seguros Sonaleto y el Banco Nacional del Tra-
bajo. p~esentada par el Partido en to Cmlraa de
Representantes y que responded a una indudable
necesidad national y,,a t1 deseon poblicamente ma-
nifeistados por disttt!' i *.r- ,.r .:,.:.-.'1 olicita de
los demfs partldos alto-',...,...i.-meT,, concurso
saesa finalidad, par la, trascendencia que t Iene pa-
1s de1 i.'l ,,odel,'m' -i-ta-Rcpil e-,'t 0,"-d-,..ci.
erectisa seguridod y profundo be.'.'fc,, pard. li
classes trabajador's.
41i ot',stlgaiotltt decuaoda d 1a de l,.i, doe'e,. _
oueltt pao lit Poticla Naocionol 0 u. ooiff'ana C.,01,
Ira el gangsterismo terroris'a que ,.,rn o Io ptht-
cA cubtnt : rechazoy condtnacitl, do. 0dc ur-etc -
.. energica proteto contra Insometodos 0ruta-
jr. e intolcrables utltliados por ese instituto aRr-
niado.
51 CondrEarcit y recrhazorn de today operacric,,
.3 icnpCs eit0o exterior o interior. qua delRiguna
htlnO1rtt1 dii o. .ojndtt I Leo Aeo0. 5 pOc tC ,010enju'
gar-los-doficii p ,ro-cad- p.-..''' 1;.0
y Ins latrocinios del Gobierno que ptestdiera el doc-
tO'r Raondn Grau San Martin.

DECIMO: El Pirttdo Deomdralt: f0rmey 're-
soeito. y colocando bajo tI ndvocaocon del ptenso-
miento de Joset Marti, el sUno propto. odvierter a a
Nntcion repitlendo en esta horn susn francs inmor--
tales, quo "Ni ALARDES PUERILES. NI PROME-
SAS VANAS. NI ODIOS DE CLASSES, NI PUJOS
DE AUTORIDAD. NI CEGUERAS DE OPINION
N1 POLITICAL DE PUEBLO HA DE ESPERARSE
DE NOSOTROS SINO POLITICAL DE CIMIENTO
I DF ADRAZO POR DONDE [:L iGNO.RANTE
TEnRIBLF SF ELV'E. A LA .LUSFICIA POR L.A
CULTURAL Y EL CULTO SOBERBIO ACATE-LA
FRATERNIDAD DEL HOMBRE. Y DE.UN CABO
A OTHO DE LA ISLA. SABLES Y LIBROS JUN-
TOS. JUNTOS LOS DE LA SIERRA Y LOS DEL
PUERTO. SE DIGA POR SOBRE LOS RECELOS
DESARRAIGADOS PARA SIEMPRE l.A PALA-
BRA CREADGQr-,tALA'\ PAI.ABRA HIERMIANOS
1..i liabana, 5 dc m1ii.i c i 1 d 449


COMITE EJECUTIVO NATIONAL DEL PARTIDO DEMOCRAT


CUBA CATOLICA RINDE HOMENAJE A PIO0 XII EL


deslnteres.


Sigue e

.de-L-a-

SANTA
-En losn
vincial se
del Partid
vincia. con
mlembros.
vitacidn a
te seguir ]
presentant
ter y el gol
cio Rodroi
mars aln
ri el ex pr
delegados
do estoin
oueroN Je
U ay Eusolnl
t Clara,s
v Remncdi
qu0 se es
grave escu
Cpollica e
aechado,
Iiernos
mentarlos
paldan ea
Los mien
Provincial
de los de
cionail y
de los trI
Ia proof in


Garcia Mo
drigou ne,
teoo i, ir.-I
riuiente,
parle0 .1,
y factor'
nes del s
Firman
protincia
bros qoue
Dr. Jos
reoo. Feo
Infiesta. R

antiai.go
zo Martt


ibuto a la amistad feel


iuerzo ofrecido ayer a Azcuy


arero tributo a la amos- .b
el almuerzo ofrecido al 1I
celio Azcuvy. jefe de Perso- Or
ue del Ministerio de Edos
tn,'adopor -un grupo de v
de la Federeraci6n Es- ci
nO,.ersitaria tor It 1.!i cha
,i ,s y delo Fo1.- -. Rf-o .
'.-uUano Autantico. con mo-d
prdximo enlace con la sto-u
, Luz Andreu Magdalena. It
ara el pr6ximo 11 deomar- b
i, de 1.- l.rde. en la Capi-
i:. Ei.T.I,0 en el Vedado. h
;sa presidential tomaron s
.r. tl doct.:,r A.-.:r v riru:I.-
,., o dl trrr, d Cr's( P


1 Partiodo Somot ao.
dLAtro r ol.. i.....t ,,r i.
Loon.pu'r r .10',0 e
1010 I. .' '1., Ir,,, J ut %, .

represenotlt;c itt' dtstigutitda
isa capitltaon.
os fuers n losn comennotes.

dor delt Plaeilo do Cri-
abrae l r -- -I..u I !;to-
orgo dcl i-.. i L .,i,0 St-
d eslac6lons erltios del
ctlta AzcUy coa0 0 an0go
ie -i i. ;o i. ier; I-, ie.

le iad-..r a-1 -4 la A a b le" a LNa-J
000b.00 i.0000
Adons Raodriguez pronun0-I
1 0 unas palabras aludiendo,
udadianas desarrolladas por
Aracelio Azcuy. con gran
co-l PntusJnio y con ono-


I Parlido Dem6crata

i fllas JF. Batista

CLARA. IPor leltgrafo.)
salons del Gobierno Pro-
reuntod el comite ejecutivo
do Demdcrata en esta pro-
n asisten cia .Ic ,'to-it d '
So acord6doeocrar la io.
Batista y at no aceptar es-
la direcciSon'politica del re-
te doctor Jorge Garcia Mon-
obertador provincial Oren:
iguez en el sentido de so-
nuevo partido quc orienta-
resldente Batostat Entre los
quo suscrobheron el acuer-
los doltores Leopoldo Fi-
nss 1-1I. io" Lorenzo Mlro
ebir .0U.,-, .; presidents de
&S correosondientes de San-
SatnoDo m inn o, Caubarien
a0s, respect'iaomente. coot to
btilt 0cueo se producer un00
0tsn 01e 0sia organtzacion
en la proltncia.- Armando
corresponstia.
logrado tiolormes coniple
de quoenes sort Istqtie res-
ttos acuerdos.
onlbros del comitt oejectlivo
do LoL Vulans, la nosyora
legados a lo Agatblea Na-
emilid toteres de todrminos
e0nt1, y dos que exsclen en
,coa atordnr o
Sapraobnclon de ...,l,..
ados. respaldar la condutcla
stliones dcl jife provhincal
aintesy del goberonador Rc-
en eI senhodo de estomar
, i,t i-, i.,tereso s de litcn-
ei ,0n1re,,, del general Ba-
.... .. i c ulidad de dr .
para qLOI puedan forflr
las aainlbleas v demas nr-
deo poitetdo, las tondencoao
0s qu00 oseo las oorentacio-
senador Batista
it mocitn dot ejecuhivo
al. de los veunltdos men-
to ocrigen. o10 Sgouentes:
s J. larocutos, Urbano Mo-
ertin de Aru0as. Froncisco
Ouperto Guerca. Pedro Mt-

Aremaondo i-u ,oi oen-
0. Mahas ,:,, 0 i,'.,.L' Gar-


leza enel propnsito, sil como l ca--
ir de amistad brindado 'durante lai
nismas. r -
El joven Pedro Albi nouCampon, quo
s naturalmente estudiante de la Uni.
ersidad de L4 Habana. habit al-
onfustonismo existente en algun-.,
ai,. -ne,' .m r.:r ,2a_ y" de Ia super.i
eo,, 5a 0 o 'otolts'n.oralev erto er.
dlet.j' *ip r1,c,'r..' pals represenrl
na .lut-rn para lot problems dp
a An..:i 0. t- fusion a los pro
lemas de Puerto Rico, a toa simpatja
c0ue seote Azcuv ppr-dicka nacion "
l0ermana0y a Ia smipatia que. en con-
ecuenc ia. le unc al doctor Azcuy
> o c.i or Araceli- iA A
.. 11,.h ,1 ,1 a ll rA ,o,
el)-= ,- l,, o,, e ', a ue r,,.Z "I I.-
'to,. ..'..O ,-,o t e O a actuott dadeso -
z1er-r- ,,- o 'l 50 '.e0 re
o soun -t, out ,., e110l1'., ,-,-,o o n.
n1l101s 1 0.00p,,eilO s de d a., doersc,,,
etluona dr sut vida


AIniuerzo de L. Gustavo'
F.r,,iiillez a periodiotan.

MIu Itcidio results el atmuerzo
ol eccdo ayer en la Creche Finlay
-,, el .O,,.,.I.t ,dinini ol ,adcr de In
SqJ u e o o0I. to. e 11 pban, err.r I. -
11 >._.|I|. del ,a Pruner_ "of_ c..o tt1 pro._ ..
politicos y a s taque realizan Ia in-
formanioi en el Puertooe de La
Habana.o
El Ioca|lapareclaadornado coan ban-
deras cuban s y fotografas delot Pre-
sidente oPri Socarrns y del Apostol
Martiy del General Macao.
Al acto o astito l castltotalidad de
ios qu0 aiorian el precursor e)ecu-
Lit 1.i .1-1 delt "Priser Comit pro,-
,;-,I, 'r,,..Preso dente" que fud elt--
01.flo.fto0, sitdador. _RafaeL.
CoollO. fu 0una de las personas que
hi eron usao de Ia palabra eno rela-
ci6on con el honRenajoc.
iablto a nombre de los periodistas
i- compoanelo Regina Diaz Robainas;
Snombre o de lon cronistas porrntraos *.
el snoor Jose Bernal. Seguidamente
consumi6 turnon el compaero Eve-
lio Rodrlguez Ottego jefe de Publi-
celdd del Pal A io Presidoenciaol.
Crc I6 el actor el doctor Lois G. -for-
nandez, quien dito, enter otra cosasrn.
que asin cumplia tin antliguo propsito
su.yo de conparor oun rata con Ios
qu sleoitoie uhabia recibido de todon
gentilezas y afectos.

DELEGATION DE SARGENTOS
AI'TENTICOS EN GUA-
NABACOA

La Asoeiacit deo Sargentos Poll--
licos delT Partlido Revolucionario ACu-
bano lAtenOtacOl de, Guanabacoa
cqislltluyo el dia 28 del pasado 00e0
tnt dolegnttii 1 en el barnu Oeste.
de San uoncisco.
Result electo' president Francis-
co Dizt Azcue, 31 secretary Jose Ma-'
rsa Moioelo.
Esla asociaein celebrd anoche usq
.ainlartc'ttRealasinnunero, Ba-

"Aetinidad de' un aspirante a
represenotante pinarefio
Ar vostt6 el Mitnlsterlo de Obrocs
Publicas en gestiones de obras pFars;_
svailos terminal pinarefios, el Ider
del Partldo Autentico. Francisco Sut-
cez Diaz. qoputarmetoe conacido par
"Clomandante Billillo".
Suarez Diaz es un fuerte aspiran-
te a representante; cuenta no sola-
maente can tI ayuda de afiLiadoa al
PRC nino ron to de otroo nficteosn po---
liticas."habida cuenta de to labor que
sonpepre esta desaorrllando en beneD-
rio deoaprovitcia.

0t T uIFF la IRabaoa eAlcUVaOde
-lot en' L~a Habatoa otex atralde


cia Moniest Uvrenca i'odrlguez C ui, l_ a 01z rc lef'SiO, 100a10no0 ar-
Por los delegadors a la Asinblea 'cai. 1quen ha doclarado que en eoroos
National. de 'ls vente que la to r *m..-rrn.o -1 no tiene aspiraciton politi-
man. ta mayoraS 1 'gu nte. ,. ...
Dr Jarqc Garcia Montnes. Malias El lider Garcia es partidario de la
Abril. Jose .1 MMarctud6, Roypeliota P v0.s',." .0 tos portddos--y'-de-
queoru. Juan PlfPeiro. 'Rolando Ii, ,t,,, ., i,, coma nsempre eo su
hero Jorge Morpjon. Jose .-,.,,,, ..' '' camagueyano.
Moreno. Manuel Cortina, Ed.
Nufiez y Rolando Pardo. Radlomitln el lanes
Y los sgutientes xelntod os jefes de
torminos municipalest de tos tremltas El lunes, a ins ocho y media de ]a
y dos con que cuenta latprotinria, nocheo tend- efeclto un acto radial
Dr. Leopoldo Figueroar, S de 11San0a par 0..,- 1.1- Ir .,- on,.er%3rt
Clara: St. MIguel Bello. dt RHanchue- de 'la ,....,.....c ,r t ; r,;ra a' eo ~
oIn; Sr. Anltoiuo Martlinez Pu]ol. de Orodoxia'. oue dirine Juan M_ Mar=
0500 1" "t. i::. ...'oe r'1'g'i ': P',; ,on a to 'pao-
'I" I k 'Jr '"I O "-1 '. _r. , c. as
Lo -,te,; D ,,-;- J o t0 .o 't1 Q LA
-,a'.''.,. I. C I.,.. i F,........... LA POI.ITICA EN SANTIAGO
,,llh, ,1," R,:r,,o ,.'.. , ,r .. i. [ DE LAS VEGAS
"0,1,,-.... 1., L, . -. o iMa el Perer., corresponsal det
,1,I, do ...L ..... ", ,* d. i I'IA IDJO en Swiilao o de las Vegas. in-
''I .I ,,:no. de lit1u1ta, Dr Jose .1 fOi-orma d lolas, ct'1" dades que desarro-
l.ir tLc-; de Cabailtuan; Dr .iosic oL. l. an 1 o an',-.,_. ,1.t: Suo ttr "-Ore.-
I, -i, ,. i de Fo rlnrinto: Sr 1Jesu a qu ien .,to r, 1I-t',, ir .0 or-,- 'n i n "
k. tt D ,- ...... r Armando to o 2calde del t rm Coenalos acomi-
S oll f 00 Ct OtI," f .lll)I P r ,1, l a .oell d +i
plzar, de Pal o, ,,.- i
01.0 .1n.,, a tis,_., Hr.,o Fe orlln DF CARDENAS

c 1.0I 1 p . -0. .. 1,1 P arddr o r
Lao .iu 'oiinll, ( )rlh ht. r i Pui,,, ,' l... U, .. ,,,d.. e. n el. .-
o iO do Versalles, eon Crdenas. para,
soliddarilzi (,ol E ( j it ..A ',.cd./-cdtr a ] l omlinociftndel]nueo
de lgada la IAmunicipal, en Ia va-
L os our triom ari I &aCrm iIirim 'M u l i d Fo ln al.
cipal Orgatitamdora en La Habana ve.
PartIdo del Pueblo Cubano 10rtn
doxotsefioores Max u snick. Nlari,,FelhlStalain a Pr por una designactln
Dia7. OcctCruz I,:ri ..i. Aidoo .1
I Rod rooU( t,-,I.TII., i'o,,.. .. 0'L'. .... .. r, c r, 's del

,, ,,u ... i ....... '. );.... t.' oi .', o, e, .0 o et 0 0 00e
01, ,-1''. '" .0j ... ,... . lot r .i ,o.,e docior Ca.
COlt-a actittud usumida 1p1r ti ',, A,. tfethclti.ndolo per
sidente del PPC, EduarR do.R-.-, .hecha afavordel 0.
contra magistrt dos del Tribun..,.. rentanie par el PR(7
prem 0, en el tlecuriti ostu Plo'e 1 ,,,1 / ',1e is.h t, P, ezt en el corgo d-
Ira el auo ento de o I... ,! -f ,.0 lid, d l 0 E, ,ia PIhtL.-
Ctmpafia Cubansa 1i t- Fl,,.. t b1 r1 ...
T iom o s t '-dit, f.t O,-l 1 -,0 .. .. ., ...... dir ... .s "El aoluten
'00 dtiobto hI do Io'onl "--o c 00 1 w', ,rr nienietextraordi-
1e0000 d e qNU-nTlreooe 0'....''co n.; t na t designa-
venclis do t tde ,,ille ,,. ..f,1 dC 0d. : p.
lililrW1 1I t p i e de los orepr ,-
F'n a hz. no hI d rl :. l"T ...",l I n . li(, Pao ido .. to pr. .inci
d o q u r c -tia l e n e e100 ,11 1 'r iio n v 1 j -1 ', d e a d m i tis tra d o r d e
tos d a -rsrn i at f ,1 oe h. ,r,- ,, .odaanzas- ya- quo 5..
ocIIII ,d a 111'hl, a II 'I P 1,, do. responder a I'l
1 1a 0: at iI.i I i ',, .,,que npiran al ac-

P XMO DOMI GO,
.,_......M,.


-~ 'I. ~ 0' - 0- -t -
I:
"on o' .oO 0 .
0 ~AI


A IN V L i.1 ll W R JMM U ILFIIM -A.,sIV JLIIFLJ L 171


'll


CL2


1-1


- c ill I or --- -- -- i


41


.... . .. . . .. i


- - - - - -


I


I


I


I


0 00.']I

rlaDIt n I0 I A F_.IADIMN.\ rAols NMmr ;A rFL MA. 7i"'lD F 10I "


-PAGINA VINTTTSRES--


C.'U L.AVII I [IC- II LI Lr L.- A RI|/II'.1 1 lIRlllUNJ. 0 U r 1. lr .ll ULII.. I "_I,


-_ Seelogo de lacoerenciarde Adolfo N AiliUcios CLASIFICADOS (I TIMA HORA

Sociedades EspaiiolS Calverio acerca de la msica galleI S e c or( s .0 T
C ,,,er ie..... 1e ... ,brd.e LI 1,0 .....'... ,, ",.': P f 1 /, PRO1FESIONALES CA M.BI O S AV E N T A SM .. --
lable trudclo Aaulto Vc,,r% La l ucco : el aire % cl i.: .. '" I flN 4 l~ nI 4 /I- i -
Par CANDIDO POSADA c jr te 1 ci ,i . .. 1 .. .... Cl ..o.. ,E,, I ri 1 e .iO n aI l .
,ad ,d....te P,,r ,'l ... I.' -, crd a .. .'e. ,, 1l',e,. 2-. PROCUlRADORES .24 /CASAS '48, CASAS .
c~ r on~n ,, .a n '- ,:, I,- i, .,J N c I. , r , i d 'I C
EN LOS CENTROS .ie.' l P rr c. .NI ". Z r. -R- - .. ,, _-_ a_ n rAMBIO _PORC S BOLiTI iE. DIA ... CAS
de .1, ,p a ua lCh' I-,,a r I _,, IC4 ., .e ,:. ....l .o ... 1I, O (. i .DIA
iarrl (1? d-lr .j rzf[l ,'. ,-( Io. _i..(lA I a I dclpl0 I. /t. r.l 0 -y. IR-.
^^X^^o_^ I= --l rec1:: j ^ ^ ^ n^ ^_ ire Te.:^ T; 2^.1 -PEDRO-DFLA-CIJEST ~
--I ----- -----uYnnr irir esl l rf, ~ lL.:.e 7.%r., It %I II. I 11. 1 1 1 1 I -i .1 *.II


% i. a ser einlrugttco,); a li, .A>,c
-- G-ue- ULeperndleniess-del -C-. -,me rc io-
- Ic, -pal t05 que -la- iII cln acor.-
aIqi. ln r corl dS, irio a la elab.,ra-
--- 0' 00r5.t n de ir,leC!aulE Par euo"
CC1CCCmCCnl -C0~o C -enla ScccibrI
I Sanicad, que prcildc il'..Eenr
E.-, '.-e -3-intan.C13--el-- pr10idenmt
ic.. Cl n 'r P ia ol I 0e, Ii neji:.,
-CtcoO_-s-relndet- o"r errt o -eero Ce-,--n0-, lI e.-


_ i-rlrjii,, k af que eo cdo ln.l a" _jn r, ndi
mienl&. de 3 4,'if amp7ld e ij L r Pu r,,T:-
C,'.r. -pclhn rluc r c, C.P. el dIa paria.
rr,,MloI de pr es N I.rciur -. : Calc!
-- C ,:na. mAqu..- a! ,.d. ,. n-
I10 LsUtaoo LIr0,U ICoe dtecc.mp.,, er.
er. a si-9uiente fo.rma U,01r.' r c. .r,
la, 1i mpol tas. que ,.n. ,illn rend, '
m,er,Lc, de 3.5 a 45 a ,pallp ; ,por mi.,
,,.. oeflimelro, cuoicc,' ,air rr,.I
--rO C, -pa4ar-avarl7c-que --ta 14W I
l.lO,Ml;)6Uf1 die rori.m, LIII -.L, ..Y FO
-horao_-o9800..s.-luere, de l.,.c er, -
_ mrao. o.ra maq0-".a pal_ lerlol s
cerrar LIUom licamhicnic gu. fil.r, .
-Cc r--tir, promcdlo-d(.--3' ,- j -.
apl i 1ela 0 .r I r ul G Inc 1.1ar-, 1,a1. 11n
--d r I hb a lr e-Fhl e L-.- ot db .
_fr.ico._qucl rz.,bci, r Cl0 ,rd."IC
bhil ,aiia una pl i dic .' r. 0. -, iC
" a C on c l.1-- 'par', ,,.-
,nlo carantizar I'.- ,rchiaJc. ,
r,o. j. ,btener ITenchLffJ rul__- --. aJ
he. ranlldadles .. .
Ila reahiuc1Ao,-, u I C.,.:,,,.,.m
reCor ,del..IIalr.lh', OCiha A .,,- Ll,.,.
de Dcpcnilel.1es el d0.,i..r N l.1lln 4
aIn ilailC fli rBtc II Sll.l Cl ol.l -l I l;L. t
Fpir hCiIanCl Cl- :[ar reu1 ,'u 1 cl l.. e i ili-
re l;. P ce c ar.e l C5 11.1 f I rlr. 1 1,l 1
RJ E 0ar g ln C, an'.i al I.-ic-.Is, ,ah d
IF. tCldiiAn ld L. pi ,.r.Cl CI iCL I r
Rre 11301.. O 1% iwai


lnioLieias Flvcrsa-1
L,',4 cehr_.reE clocI r NI ,v.C.fi FI,.,Ic-
rr.; Rola, N AnCnC:.. Rci, Perrz.
PrCC.deole Y sOecrClArh- rrCp.'CI;ha-
CT1e0, Id o IA, B cCicC'l cn-a Ar.0al1,a.
Sec ,eun rr, lrn ip I in YT~no .r r, -- n -; c v ,

_zul ,Li 1r11_0 dO n rcc,.' -d..' de -
i-LClaao!'- apovn a ii- .e-IOr.rnC.-Frr..-


. I


.ol r .r:, e '.1 lI,: ,.,,'t,,i.-. 1 p e.b
ao 1 r II 0I.'.-Li .h 1, 1PI. l 0 1,-%nc. r,ni
rrf r I&: I ,,l.-.; III r;Lf,-. C r,.r,-. pre,
IC,. CA Cl. (1'1 lj0. rl r Il,,r ., cr.
r.Ir c o ne C(.,w innIr ,I-. Ir.r \ iiii L.Il fee
-I. [C l '.. I ,c I i .,. i. 1r.. ,.., l -
4; .I o r ,, .l., r ; .. l'n .f
0,.enlrI A 0, i lllh C 11 1,, i. 0 r..
Io cl rOcl-c p 0rr1 0.' ItI-.i. ,-0,,


lilliAl DI


._ l,,_ an p. evr.'n ar lac h I;.,C,. 1 c .'.IIC.0,COIt v a l,. ,c.1 ,d,
En dicha circular e hbar rc.ii.mcn n lno nfo i.inai doe "Htjas do Galici a".
dor la li aro re. ".d c l c r,.;, f ;, ," IC ,I l,,.,) a s. l la,, ,I.O., .a ,,ne
- -rr la -f", -i I . I,-" a ntade c-f
5,,r pC,.r Id ,,.co.l,, 51-00.1 ,. ,l a- l.r n if a li io.CiCii. ll., i .
ri1ecllC, rand 0 "c '% c c'..mp ,,- Iirc C .el-II-r Li'm FrnCindr1 M.
005 _n loe l ga 0ur' 0.1 0, . 01000. 0 .. l-_. -__ _.
T;,aF urea- ii. 1 h F..:- crqffi: r. -,5,,- b,-,. cranEccICrY ;i qj l,, l. r.r'
c a d a a o a ld .-, A s i p 1 1 "i Olhi c e f _,-,r -rC 1r l,1 0C c :. c lC e C h ,1 ,1 D -
r e c aO l n o e d i1e a d ,l ,t q u e c '., d, 1 5 I r a c o r r ci p dh ,c :.I
asrclado 011n1e a .. en1,pcl1,i cr.lec. r,
d 1 lIr ., ,i . l arn rlc I d lu Bel, 1" ,1 1 ,,. ,- ,ui,. lq -
Ur. crlnr ar. I -ir. I.,,; pn r -,- f-
de c n d LJ % al 'rel Cf (", 1'Atou ,r % I r Pnri Ih a ,q ctr *
",00 e COi r meg l.l. r, .-Ic il I" .1r. [ I l 1r,
erra rn i d c a p .' ,rC pero CC.r C I ...e 11a.r -i. .i .. r-
. ,- N.- I lram aro-r-, Cr, Ctl ,'l e I ,, r. Cr ,ni,.
Sr. os, esposos y padres do has mlsmas
E l rf d -N.l C d CI d r 1 ., A r r l r a I.-, 1jy,1 C i: e e n te s. al -
d I ,, r e p ,lo-.o t Ir_"'ICI C.C CIOr a on r I 1i.i .C. l *coiLC ,, en ds61.
10r a Sl deri lr cI lbrai it a lr-as ', p'.o ,,io dO Cr ,', ,1 1 ,D CUSdal.
tii v e r ,r d c If* taitu p a nl es dCe
hano ele Crnen"-iP A I-' (rrr,'.17,4 a, F do Baliciln y Propo-
ory ,r, ,1 1 e '"CiC ho -,, .,o ,-n-,.lo I c earl. y dl.r pa-
Germa~n Bo w lo -, \'a~fne rl,'.lon L",,'I L,nd,rld f ~l ir [,p l,i .-,nirrnlc ore.,.
hatmr relgrel'aco cI pr~rne iC E-b-,.,na ,I ., d. Dr...I,."r.(t,,6 J I,, roP rlrm.
r e5,1r por lm ra n a pdldicr 'el uhr1,o Prdr .., RB" tr,.fla mmr.
a a, ci cl I adr pal' ^rr,br, r- n p,- tar _I s,,_rrSOcial oil una proppr-
I51lom cr c, tivura del railildr. -- rC c ,,._ ,, l a In alca Onzadii on .,n,.1
ianoili Gall(ga PrCR csu . i.OC., m......
EI viepepresidente del Club Boel- r .-- d. l
F. o r. t r rn Mrnr b -rIn o l. L Tl1a lgir A c to s p a ra b o y
pi;. C1 I. iimbl er, pCrlencf e la
dl.rccti.a dcl Ccnir,. Av.r1n1 e U.. I_',ION PILORESA: BaoqlfCit dc
l; cone lIrd"n A 1".ler ia 0llll0rld PC r,-,fr,lcirCid' oil lo jardeinc ide
ci nrden cnmerc ',; I q,,;C I p0,'m. .1, ,., Ir1p,-lr durane e ualcoi s0
I.,, recr, rre I., ReO, ub e l.101r i.Ira d1,,1 I e honrIso titulo10 los
le propaganda. ,encr, r .,,f,-,l I... C.-.'lid... r,.-'
S 'e dl -C' rrs,' Is 6xiin s oin Eii ePu .. l, ...
_______-"I 110B TIN FI'F.NS F IN t i I)F -
Palira el 11 rio seplieoihC N, pi los BANA: Meoleidoi do despedidad a I.-
jtrl.illl del D. Sirua sel -aIla Ia so- 8 pose i. Blaoco v Coostaollo
r cd d N o -.. I. d c l C oo .cj o d il ae z 0 0 1 0 1 S.. .0. 1. I ,.1 ,I c S e-
C oh liofi '- C pe 1 0 n0 0 ci e l .1110 ,- I I do, r Prl., l, ,l U ral Cie
?l1141 Poel 7,.ol o I li~e 1s'C IIIJ %S0 DE- C.LICI:%1 T--s,.. deI p-.,
" c retarin el sefi nr ,ol" G pr eia Ia It sesi- n do la 1i 0 d d A s h -a d e D o.
IAen honordr I-,:, a .gad a In!, 0., do i.Iu ,100 Cl Ce
1obsequinda.
Para el dlia 25 del corriente. las AU sq
: AUTO MOTOR CLUB DE CUBA:
inueve de Ia manala. en Maria Ali- Matiode bailable onl so palace le
..iliadora San. Juan-Boscal. Teniente Linea y B. Vedado, amenizado poe
.eyy Cornpostela. se seialan hon- Belisarco L6pez y .16\"enes deo Ca-
ral por el alma del dnctor Alfredo vn
--Blanco Guerra, quien fud secretary, P R'TID' rFItGRFPSI';1'., AS-
-del Centro Gallego y president dI TIt" L'.- r--- o'. .-.Pt dl
__P. iedLTL_ O P. -.. iPl o -. .- C ....-..-. -'..- 7,
M ra-. s1cin di.[p..e i-, v,,." .-,--, l; ..l p I ,- ., ',', l .1," ..,' ,
sefiora Consolarlon Rooado riltO il- to BRey y Cristo. Invitan cl prliden-
Vla 2 Ins que fueon amigos del t v el s.ecrla0rl soeforoo Jose M


bcsaparecldi. -- Gayol y Cesar lOrcla.
Nn sin antes advertlir que cl ba;1- ActoS innedhiatos
- -rte anual en honor dO Ins asor1a-
_- cc rrc.ra c.., -ir .- ,rli.,rr, r ',C FAD ATtJRIANA DE BE-
el i-ecrciamr. dl irri .zd.ie Pi -'..-.. lEFiCF-NCIA .lunta de la Secclon
-sefor Amador Rodriguoz. dice rn re- de Socorros el lunes v asambica go-
ciente circular lo quC sgiL: neral extraordinaria el marites en su
Dsinzuld.-, a.r.id. .,, i ,J.1 cdif;ir.;- dc C.-.rr-.c. 4
L. Junia Di rcci., ., I-rn.:. 'I .,rur UNION DE B LEIR Jlur.], di
d.. de celebrar .r,. 17 i C. i do l dcc, aoi "c) r cO f .- r ,l.f G;,i .
I, jardirCcs de L.T ,-plIJ-I S,.e,., ,, C,t.. CI --CCLl.Ct -U .. 1, .1 ,, f.
7lr.'.pl~C l rl hi, 2; r in rt.:. AC r ".rj..ror. Bel.
r.a clel LA...i .4 rep..rlI-a e.,,IrC CLUB CCC. 5,.D'-,OG CGran bailey
r, ,,r,' r, 1, -, .,1.,,1 ,-1I-, p ,Cr-.l 1 m ,-,1 1. s5 s salons
Cn',pal,ada fir 1 h.ri0." v a I" ir C i..:-,da IC I 1.. I.l 1 .1
_pIIt,4Lo___odd .10 l.tr,,CA, ,i _.al~il.,_ ,-1,. p--.1 Bel --' ,- L,,.-e," .1,.{-,,,1 i
-pC,_ic9ocl ,cll0-1e'_-r 'lr-c -,. iL-_1- B'-.- --I.
r.- Ferr.anarc aro ernr,' ,.rr co I T B. \ r"1II .';T',L' ;L T ,L FI -
*ll ndi.Crcia El.-. ,,i. r i.clCrLirlr'. % TrI ,M nt'. I-mi. iCr -. S.c'n, 'lr
-U i, cnUc o pcl,, ', r ,,.. ,..1-, rr, ,l ,, ,n i B. nrlc- rr,. .. I -iri..


dl0 1 e -ale!o hi eIri 0Ine:, ,,e, iI .
1914 pnr l Car,!lCi 1r,,', v hrrr-. Fr.
0.0 V\',ndiri Al ,F CI -rlT, ,I i...r(1 I'. ,
pu llv, Ch C1. 'C ,, 1,',h.ll,, .. 1,,
d ct.,. .:--.. '( r,il. fC.,' ,-I-''
rC C,.nlin tl M3 C ,- irl I"' ic r,,"IC

Ac, l, -i, G.-ii.-.. .-a -. Ftr .. .I I 1 .
-^-A FC+ (l, .-->-rl^--B l,-,r, l-'lsd, -, -]ll,>-
r-- nA ,\ d..~j rL 'l.l,,I f ll,. '1,
r..c~.. ...%


-t


I.,",'rl..P:I-,,Cli, t I q ..rO-I I r.an 11, tol N I.,,. 111, ~I, 001 oIA IIE 1Ira. ) 3rii.
"De Maritiin Cadxdio FrSI t [lot*0111 se1t'.30111prr- .. . - I Ii itr --I,'1,,- I 111-
....... ...........I..Ij.i.li
iI.e7r,-, F I.ur,,a \'.1, ,-...l ,,r10.r. .1, r.,.lr.,'r ....nuesta, ayes razan ti.- -I. 11 itt 0 I0 -tt~lc ol. 1.- Ilo o~lt i .. .., .p.,; -;/, t.INIIE l :.) 3 a
d I l I C.-e-e--I- ....Ic .I .tl ,1 r. .. 1101
du r h , , ,, I,,I.1.. h ,h ,. ..I,. &" 1- I I . .. d, J1 _u.0 .....['.. .( d 4t'-'" t al 1 r i, uiid r, a l ii t b icn tra -


I,. n,,r, .. .I-J.,r .1". I i.11,(... ..t od.sod to I Il \t'lrll., drt-I I 11h01 C oo I l(-- I. olh7s a nceg3raCluli1gnili l il n.al
041, ouinerolltd ~ 001. d 0110 rooa I- -. UI --o, tom .,tt'IMl r111. IhHl- i-C lI ,1101 Ins I iiH['ll. 'l11uhil..
i,,' ,l.e ,, .- P .. 1,l.,I,,C ., liM s ~,, de-- tnl I- - -IJ 11 1 C tIC{ -nl irr|,Ila l .tI I t4- t It Nt, .14\ 1hl rIo..I ln!tith u 'thIIC'IIiis IlIrsh
LI J -I .-I, fh.... ,c... ..a l-...

[olro le.aE.,l r ',dl. ie opiet. o C tCiis la oI.Ik.. tillaracid,. tisa 1l.ioincoy


'Don J, lll ,'., RIn,,-t.-.., ,-T ,, ,`10 CIII 00 lo ,s ,.C .,o do....- ,i-l,,Ir ld t Pldcntc r i1o .IlA(,ienlli i. no1t1" ( lta- It..,hll~n" o IC, li1.1 ditn0 .JaE r O /DE r L A CUESTA~i
[a ela. or. da c oo.5er l1da 0l0'oo nCi- (10por lfMlnsterilo~ 0010 1111.& b a, ,,.. .. Ire ~s tI" ,-,d llih r{irlC l dc 1" 0 A Oluani A(ili, I oaranlbe. -
orie t i ,l",na,,,-,, I lnrlca e lal. IeCslinha el' CI CI I o l 1tot ie o 7 .0 l2it ,f or pa'
:: r....pa, n I,,.,.. ..'l,.. ....r........ ...'.. .... ......., 'a mh I l .....i .. .. l .. .. ... r .. r E D 0i E A U E T
1"2on. hl~lcod rLcr'o, o 1i., Ta'r11,1 l~ c'S ,,otes il d lI tyes de l 1CI- Ia plP Cn lla Cin lIltn tIr lhldh|lt na'IIi111 h ,y,'uIll ht 1 y11 1111 n 10lt 111. od l~lli, ,, ,, I 1)- nn|1A RA ,O E '
S 0o piz i o~l Ipill i ldo2 o-111011100 o C 0000I ttO.I ro nd111 dct~o-. -- -i --,!o dc i i IFtAvnm(I..rgv.II.( No iltCAS
,'q..'lo .-. dDo "i.,.,i b.. v o 0,tr 00 l.-In C p or q itltal s lands. avlol a i a t IRo1hil l Ca 's o itill .I," r(mylll cluh iIA
.os 1 1 1 e ll -'u rll 'i l l F Poo(i ..i0 Ati d1,0 hra M tilal re I'saleictn W tqt% a-O ElcJ a.8 9 ,
l ip-ir ao, rn Ie -- c 1-r d 1 ;id i, e sta r ac t ,dadIl Ic Ia.l.-i a r h s l CC10 I- i "st IiI I IEilulpCenlaiA'I'
'75 1 , l m l m t ln p ue . . I . . ..' . ...i d 'l' (i s t e eir i dn n l ti. ..c A t ( h u s q t d l oh'r ( m I r E I { lE l dI o A I j u) n or Ed iiSi v o o
s g n ice eii vr en- d, a 2B d .e n a fl. nd s o ,h d) dc ,... "-,, ,, t,


de Rascho i op in d 011 p1e.l0 a-,- - -I()EIE( "I.I....l. iti liki i- 1:illallI on )of
, n ie 0Ce l r.J l Id lI 'l 00 dl l I .: . .....,cn o .........l10-C i,,,id,', vl, I-'.t I.... . . i11. I .... ....... ...ti.. .... r -
--dell Co. Thr 'pv. k nick1C50 I iI ,'to I'I N vllrr 110 5 Ill I" 10.1i.l........-10 ...l IrtlciC, m io nificil I i., I ot o o V E N ai ol roTtA SIib ~ iia o i i~i' 1 IiI'


Del prito l n srl io NitenO l a1.1u1 haso- lo SIoie oS LIt h,.dc P',,r "',11 ,,,', CII 1, ,"1 a O al o otit ,,tr ,d,' ..t,', I ',--',.,,I1,,,,, .I,,,.l,,'iiiJ,,l,, a' ..-...i's.... "i';';" : '- hhhL. Iih. (.liihf
np orta. .c ione e tl das c f ora o el el q om .... . lu tr 1 { "1 I I lm olt.I le his, ,Il r01. 10,11 lnlorn InnyorT


ie.,;' Don Juliany M ueai lr (ib So io 0 1 2441 a lua lioed es d no I az itnttfa tr, u i aleo- 'inI iti glrir (oil 'ld,.-B L o i-....
I l., D e,,. D ll A Ias Xv ri cald d p co l s- cn o dod Sic m so iio (l i orlo E s,- I ,II, Iio iiv I 0.y-cA .Ind io- -U r1a il o e a.l1 -6 d C A S6S hi7 i l 2 i 1, a.
I.f, .cd o e l l t rc r tu n oin k t li il a I e. 1 uisl o c ,ilV1 , ; I (l v 'orn d lo ta M enp er o viin -


d CSI,,11 Gaiio io rno lj n ili. .u, 0 e n Pr, '.- ividaines ril I'"1A,,te,.- hAlesdc l,) ie haIlli h, i.,, ,,t ll10V rItIllli IlI-TlV
11 25. h-.C acic~d o dref tr0n i 1 1,ia. I 1T-I ... lo b m i lilto coe.In .1, il- t c o ld ecrI 'l. 11140 (1(1 :,P ri I, illP t110 11MV C Il W. irldn'In An Io1514h b,.C(itilomilsiillI. do Ilhr hll ii t'i-aulnn al"'I'a'r
4.0 hli tii onid 00 oitl- r yO ,,, ga. t, 1 I-128 Islir d lr co I i i -t ". Io I, I,. -I I oh'

,ig oanl ir6 ienlalOl 114s i lli-a 11,.11o 'h1204 tO iIt tDit tOOPIOI'll13WAS
pro. dC coil l i. .... Si'-it. h io~t I ll i1011C. Ilal II I"- - - i 11( 1.1 ifIn ilOl 44111 ( .xi 1, c 11111 ( (iCc l -- 475
'conP uiordo ,. . r pu m l I % sin ern.. .. t ual. ......Iri oG I n .... .... .. ,, ,,,,,(ielitI' ,,v ,,, ..... .,,,I ..... ,,., ... ... ,,ll, Ia 0111, (4r..... .,,.1. -i rC I r lii l _R' .y-- A LM h i5A R ES
S ha p er nahda 0 m y ,i10cen1 p013en I.- I --(- I 1., e a, d". Is , kill -ca -- .r. n...... ..... .. ... i I-C-I
hiSpa oala 111(111 X. [ .Ii. I I'a il I-li l co, I l l e '., i0Ii
,,al,,pero nal... .. .... p s'S, ,roo ~ !,:. ,,0. ,,74.`, 1 d. ; ".":'ad .. ..,el..... I," ",. ......... .... .... ...... lce l is frsij" v d fel,,, ^... ,. |. .. ,I. 1 C h ,
bDe] Iropl suia ghi C II don dea "CqUr.- ol n 11'1, torOoos(sa 0 011 s Io oiiodSi loirpi nlo u I-........fL""
do, Val ma, Ia puo d ric' ,a lv t 4 ha ld o P C 1 o l I C ( Ii' d ,i ,ii,i .l i ....... ......... .
4 h V ) p"'i Ill Ilcli1 Oll O SCJ .Iiii lll llii, r rIiiSo0Aen I O rh I 1 ll hr
Doir,,i,-, o 00 A ligh.. 0 1r .... a. del ole d 211 So I. o,, I.o N, I ....... S.. JtY' 1.. Moi,",,',' ,,",'" oIA ,, A I '.i a ....i! ..... ...if,,-
Ibdo Sa n tnphiaM paC'lid Juliuu li'r COaI 124 lrdo 10 01 t pa: I Oslis. 0 ieIli l 1 \Ic I I I li. i 1" Ihf-lr l( I
I a -,1 lipSd l 2I l 1n a .....Cite,(., iv 1 ci3055 1 01,lo,,- ilelos 1111 1{ 11l/,, l.... ,1 i ,Ilia '1 i fl M I-rla n- .h' r I ll"
SI Don10 Alf o nsi o X r~lo lia do Iy ail sotol ii i~ll -7 Solllra5 Se 1 ioilull A-. .1,.. I .
hlnl!.-.-C.i-,C...ll oi-c.I d i,-e It nlplau ..i ... I t.,, l C o '011 I -. -.. [..n .r F. .In \,, Mi rania 1 n a PER-E LA C E T
IOUIC 0, 14,, 11 de hm o pd n llg lar 01n SU ooa, l,,,1 h t,,,,- Is l - -rd 'r .a ,I .... ,i h (, Nod, -, -,,, ,,. Ii~i I W"I--, n I," ("" ,, .. . h llI v Ii~l l l lfe
\re t cp e l dee ,1"jo48Tet

cadin"G"3 .1ycsi '. a .......- - I o. ",I (1 .*152rI 1101015 OIOCIISI L I r I p i o- 10. Io r ) iltr o t .
con nol a11 acilado Are s dc osl ilo 1 4h110(lie 6pr d e ,. c ,, ... .....i'-it it....i ,i, .. l crro, id I l I 1ll'01,II 01 t t Ii I f,1br , ,l'ra .l

pOC ",Isoehchas "ri.. o n Cls -.P,,o _._______d__ ,,, ... ..,.,. ,, ,. ,, a t, | a~tcona I n n
ba. 3la(si I.- d-0 r-ilamllt del Marqu0,s a ,__ _I_...__ - ,,rl-nor---a Ii, I r 4l1Milk-i .-
'Plar. sa par. s musial hr ldo c pPrer l -- s oh 1 "d .c Amp A.......d.re. $16,, r laA,00o
DolltFdiad por Podroi o,.y 4c1nn uosna Pesa..r...a tl. '....C. 1 1, ( 0 ai i 11I h t ilol .i I M auo (le-'ty in -jar- Pro'$0.11} (i n l c. r im, ih-prll o1 ~~asodl.odel 7,Grarja ofDE a MlosaI do Iao' -d-i.1 --I .-.I 01 o C i ri*, ,I' iiia I relc,, 6,15itrae
-PpIrI ---chOI v 1iiooipr la tc nion de ra-l- 1 ,MI" 0e.I ni i dln' ( L oIt- fi, ll[1s 1 41 7 I nf7hipr l, a lavoIilaron ,ac .
0orin t ( r 1...1 rEllp intos rop d dl Po.. .....A r i... y U. hoaridoII .,
L Brola n T E FR.. l n l Illg sl a ,Ie al . ..os.o1 ,I I l rid.......tI l 1 .1 . ,A .... i-. . -' V...." r . . C ,nD. C
pre Iislnrdo re t ad ii. , ,o IdelC N iii. .i,, i ,,, V..-L, I I I hill ion Pitih li]lchnlhSwnlo,,

cLOI Pocc Vir I Ort Lif cl hit 0 l 5 ido l mullIiccy1.0 1'icol 7 InS r kliltI 'lh~01111II ~ I illll. N I Ililil. -o 7, 014 REN'IA $314,000 li 1411h ii,01 ICI
des enio e a e ,pol %rt oil un itde31 5N I lrid e "li t cI ilt s.gvlo (' 'III .ii 5,4nll 4 h i
epca s y and hre col 12r4' lhtivle n v 29 5 Bass ppki Ik /si.la' 1nde'b'or("norManul Ma cro l


,'si-..ly at do po el ... SI ... d G t vc tli ..... .r3Ii ',d0 .. p . .' iiis UO a
c'Na tIransri b 1asC I. ] i deC a.s .. 1.. ... 1.100-0, 011.1 l,,t1 .-1 ,, 1 1A.d.OlJ-,1 ,,,1 Mr-,F-r--PE R.--IA C oS y
..........et........I...r..
"Pot puIparle,4del efioriJuanrCa-d-419.
Done t peaPdre vai M n tl liti l u o ll' n, z J I 1 rCl o"na t o i ( . .r...11 111
N T & G D U B A n 4 I -h ,,-.,-.,,-. ,,. .. ..I1" .,...,,, ,, Is .....-- .,, ,-.. .-.. "
,,,...I_ I 'll. ..., -on 'aa 1 s co ,
A nagles lid 4 1 d ( v, .. ara i, b ot l a In:{ 1 n ... L .. ...... ... ...n --C -- tr2411n 411l j ]6 i ls -C ,
.o, que tra~cibine a su f lrinte alsde Ifsi nso r pe a o I r m ,, ,n -1 ha I n fl ,erri ,c i a 1 [] a t e , ,,, 'ple Ia1 X E Ild" r ltll)()" / -S/ l| E 'A :()t-
Lus Pir z lia n nca pa a el2 al fllc| d I l )ein e c P.( p t (} iIi (; fo (, ~ tI%~ttf"% Il 'vI' 1. " q'rl 1- 'l l } 'lT (' I( i l
Ca t, fi-i,- n. o.h ... ,-i ... m .. o. .. d. ..n . .ev . t. ..rm o, .. i .. .... c- !, ..... ..... ... .. .......It, ,,.s
.. ..n- ue-vots ,,, { so- lni iJ 11.1 a a'" " t\ i(r l. {rl.ii 11 u l l

Do eip-.r-. e.'..'.- Menendez iiolen It"zo(sonirronts afiliaoh InsIslgui,.,.,. ., Me-I ., po -,,
,:PIN.............................. on i,.is s...."M Who. .


}rk ernar't'n,'rt I- Va ,, r-...r .. r,"- r' "t,|ir F.", r .. .. .
Il-. rc.rlad.. p.,..r.l l. C dI rI '. 1, 1 .1 C - I(,N N O-,,N \lI DF' .N'. DF Sc tor de bfisqu( CdaS tiel
later 'c In pceo F.-.r cr..,r.. -'*1; ORFS DF C %I.? DO I ,,.... i. 1'
Is0110.lCiif rl l.-" Li^. C r- I, IC ^ 1 i, cni n C., Ip, CI LIIi I,0'. *,l IOIlIlllUI IO ('Sialoll
IIF.. .d"i .r L . .C, l "Fll 1 ie lfed-- - ". ConsulaIo espalJfiol
(00111 -"l"lCL l l il f h I, l1"0.'. 'di 1'..__ ,,1_1, ;',,
Faco, r ia .in^. ["r, "leg.. C ;, in %ccrCrLwarni .1..,- ju
" .r e MaIIC crrlernllI'i 'l l i nC IAr'C',' ..nt 1 A1, l h.i - r-,1,Mmn Rusin0lo brindan a I rein.
do esln lollpiCnldol o1db'" I; -ril'olo CI .UFI .ll UAIQUIS: n.1,111ta del C'n- cio le perisornas oCuby paraia oC il.
II.. d ,,,e "rl ,, 1- ill de. Da las y do III .SeociO de leresiC i a cooncer el (C onslado Genral
Ila,-ez Cs .a.r,.l,,, Propaganda el milrchle ni el Ceti- d o Espa ria, qlC radlca, el Acosta e
L.i Dire io xjs .Derd tl- C rid e l AIj_ A- |url0 n Cillalim n s gpCretl5- ni i iin clrir v el c ial agr adecerA en
-- 5-e lie 5.1. Cl 5.Z riC ,.le. ,, Fda.__l 1 %1 -.1,.z II in.,l l ra able rolnbornoidn
'___ ---.0.1 3's... C.,-Io I- .-1 I. I. es .dr STtnl DA .,i Jorg
y c c 3C' rileIp0 l 1 ,- BI ..FS 1)'FI. '"'(, oCFJO tE uIian Ceoveri0 Acost.. clul re diin. '!n
p r C rnctc.,tt,, -t rl po r l c N I0A OlIla de dlcIect ,va el tro La labsna; Sra Norma do l (.,,.
r. r,,-|cBoi' dt dia- dc M.ntr rhrll el t'- ...
e r.C f l 1 1 El Co -i l o a l l- eI Cool OI AsIlI rIico Cit el 0111, I'll Co dift '. o S, ,,ll, e 0 C,.
Fet r ,lllo in Sew .,1,--' d Pu' C .. .dm c" ii .. 6 o% lOr J1 4n FonI lria. bh Joaquin y N ,lw -rl l ]-.,41 For-
y is Ih"nii Dircil,', 1, p. N l., .. PI'RTIDO JUDICIAL DEL PA- ninddz. de C hcabrlos. L,66. hijins do
VII. In la l .IC 1 r. I rl It N hinta tie diretiva e I r0ti I anl ul y M urlo. Roi olin. GrinzAs lz
, 4' 111 ioln ,,r> lentro Gaillg. Cita l R, odrt lz. dci Cu iba. Man pa Josefa,.

oArM Mi7 S.nilp. Ini %S ^6^ ^ A."azcr|
n nle a ri r-rne -re n. or Ram6n 1 L.pez Maria Dolotie s Pedro GontAdlr Z
Chao, JnlI 1.ea1 R"Raoil, ieo ViIlaIBWI
11,ug. Win do Antoi.nls y T'.". i..
Antonio Lbfiares; Doradon. ir r'r.
sideote en L.a liabana: 1.t ls Mar-
SOCIEDAD ASTURIANA DE BENEFICENCIA leitn tigrao. F,110 Lper, (oif, IC-er
oelnon N odlOIICO lilier~la, Ie Creorn,
Santadcr. hiio de JuilT' 3 Lim it
C O O1ranic1 Manzalo. Uani., d1 El
CO N V0 C AT0 RIAI'riA-.,, Zalmloa, Angel MatoN Si -
.t I s fo r lre Ihi le Y oil 6 1 lnP U lm Ietit i dt`i In d IF- I r -ir ( .ii a dli x G i rin ad a, l e 6314
01,r %,, 5, l sn 4 Clet Itollanrnt l cito por cute 111d. 1 1 al1s0(Ir edlad, Crinn. MaIt, Man-
I d ,,i I o lp arn i a J on ta G en era l F x tPrl o rd in rill 0. r F rc in io r V io.o V allado id ,
IlloLar I. ....411C n11111 MalT.aGplAn ,tnsll.q e-
"1ll-K ,,. I egla icnt v In creacitin do In L~ey (it, 11vlro ls~{ 'J a'{ afn T m be
III tl r 11 c ii 1 e ole lar el, pr lMn ,in maril.. 1 NIo.na, de IJs rl cCr, Bidainlz. hlJn
.11IrPl et r..,r irnt, iO IA.%I I o ch v I r-da doC IntInoch0 n proln-a c kMalitiP y Carmen, A ntonio Mcs-
S'i. I Ai Iis I e n ol se rCcn l srit o im conoc al oria cl im illOII tros n \1ir5 fie (Cor rwai, hlj, de
., tI l a lesi Inted i l o E cF n rll l lila y C ~ rdlt,o lAo F sa n ri sc n v A n izeln B b rtn v o o a -
mitle, Now, v Giayosn. dto Pcpmyorde
Unla oc ,,,.,.ll 1 id a Ilk .11t1 y ,0e0 CI ciic oqul bl helll.- lig.O: Js.c I'roe; Rndriglolr, lie
P lI,'l ell a I. III mlli, cnr n rIi~dIC it 1 .1 lrt 's is, rnCoO Oreonii. fC l,I ,, lii Sibaltic Ca-
,1 y o dn o s o -oa l iriois nA hora, I'll, el ri in n loca ally 4 sI to. rinC yI E nriqueta tihet NMIre ,,o .
lob tIrlrivilacidlio vilda dte Jon. March Troltl: Rem r.
j tl-l n -I n e l A r l l C li I '11 d o11 0 9 ,, l ,,o , f ,d 4 -.1 d in s R A m lr e z B r a vo y til s h lj1 1 B a o -
1'0 os i.' l ies. I ld rechnroollo a a.1 sti a oia i..Ii!, t1, 01 0-I .. 0tia y Am parn P Crc,z Rnm lrez: itns
",I[ -IC lle ,In -,. tlrclbn dl 41 ,illtlmi m00s1 oencid,. Relgosa Candla. ie Ramrinw z. Aba-
din, L.ugo. de 0 bafios de-,dhd Joini-
1,A 11ibIth o., MAri n 6 do 1940 .ii ," _Bodriloliucz LApCz. de Roma-
MANUEL, DI)IAZ SCAR'Z win,7a~rillltT Oviedo, hiin 4pe G~u i
Socrelari, merso tdo y Maxlboinn Fran 00 s1 '
,, Sanchis Chal r dr Cactellori de 6lie
a10", C0CCO,101ci~t


t
"".... E. P. D.
EL S E 0 R


Pedro Gonz lez Ferregu
HA FALLECIDO
Dispucs rlo .i'.1 :r,.i:rro 'ropt }oy *' ,' '
4 p.m ,," \'Oi quop 10 s1 11fit. 1l: 1 VIliruI. :If(l' i ril ill
domr s lfc;!iiln l mi r -. i i: prir;I' onci:; I, ;u ,ir+,
no sirvin nf OiTrplF'i n I 0 r7 l ] l.lr rC),'-'7 il''vrr 'r-n"
Criplll'o rio i i [' i-ior ,' V'I ryi Floto:;", [ifnr f II',

ne tle rliil -ir,l 14r rj il'i,'
L., I '';,,. .: \,<. l.-:!' .... 'Ic 7!q '
Avela Paula viuda de Gonzalei Ferrequr; Andrea
ale' Ferregur; Lizardo. Carlo y RalmundoGor
Ferregur; Dr. Mlquel,. Gnzdlez Ferlequr; Jose
plo. y Francisco Paula; Dr. Abolardo Busch;.Leo
Sanchez. Raman Bello.
F U NE R ARIA
VEGA FLORES, S.

REINA, No. 306 TELEFONO A-6822..
a^___ eregur; izad, Carlosy Ralmudo Go


OT4Issa lipVI -- -D, I 0-l e,- 11I' 17 P, ,,I4 67
I i..." C I la d ars. ..-iC -....'l.. f... I:-,
ClI,Itl l,, niia r ...... '' PEDRiO D E LA CUESTA

a1101 1l11 I l- l I, VII)11, i,,I -1 W '0'11 I .


'.. . . ., ......... .. .. .. ... ..... s'
de l Flhr.t :r ..... I ",rlIt -.Is-I..I''1'.h

d~l, .. IGUAN AJAY
........-. I...

I ir .II10 0.1 00 n_ 1 0 ; l[,.. ....... $40,000
.. . . .....I : ;I .... .. ..... .. .... ... .. .. ....lle rinr. .li 1 1 te.. .00 r .
I ,. b, ,r',. Ii .W-,l M) I-Mil d1V, I -
;" Sm iliimi i ,,I 'o r1 0.5 JIral. i- l Ill'. Ik ifcIII III hi Illpil h. .
ji r,, ith t,'i ) 1.0 (ill i dIii'e'lo, (11)110il i ( ... 1 11 l n lin y vo rrd hI ,. Fila,5 2.
tIll n(,,ihi ill, I dt1,v lor i Wl 411, 2 hadi. I.,(, ,. ,, I A 1 ,hN Iros .r .lsijl. 1 i 20.-rD'llL ( ..n-
1 ( Ii rll, C -I:0t ;I'li tll h o, 'i m,U, .IL I I4 o T -(_V L N A IIJ,5 111td lf !E
2 Io,. f, I l ll- Ill iNervl-l ii 'it-l riadl o.h 21-l -. e
r 'Il-II1ll.; s o r llo nh r r il i ea 1 ..-
a.., -.Ii. 1,--w, 14 I1:'1 1
[,q ]I ,lIfl l{I,i- Icn I-I~ I~ ir ..o 1. II hI Ill, Oi'oI ,I4'I111(-) A.N A- IA I -Alhairh ,ti Flllc tlh, f ,l ,'s. Imn sh'- _


. . . . . . . . . .11. ..... . .... .h t, ...........f............ . ." .. ll -rYi ii,irl t2 l.iill-
G on-.. .. tl 4"r I I1 }" % i f ... title-olrtio n p t ft ag'l } (ll~i ("(ia i "iir

- ..10..I ..... .. -l 1r7. .. -....inniss.' cnn su-m. r
Anlo- hordliI I 10 011 1 IIis, guisll nros,.2.50 gatli.
| .t, I H ~ h H I ir a. d h 1.1 l 1 ... .. . ..... ...! l" ', -[ 'lr ll -",r ;,,a ll .. ll o

0ocldo I 10 lfi'iiIrI- ll o 14 Isi ol~o n thill hh 41h553 i ilil (II. II's
II,. .01,1 I -I t 1 4 I h-11 tII -,a "_I
IA I h ,l M Ilr I i'. .,,, i iirh i -I f ll% ile ,I Ii hth ijso. 2i iis l -.
I n i i. . .. ih j" la traI n 2 l hl o ,I vi i llrli In h -
1 In ,r, c-, li.orcilo.. aCir" I, I hr-Is 51.n 001031n Inr sIat
A na, lona leA ] f Ieh ll{Igu" . % 1%r lo l.1%. ashlll ni'r a. h)0 olallll-
p l I rTIII CU III,01101 t3i rtf 1 .- .... .. I -n ,nE R DU T

Ild 11 112419 I ;87.,1
i iF ii P oli ,..
A ..... k' 2L'. 1,,'1,-rI,',0 25 coi 'j I a.IPE R B [A
I ", 0 7 i hp I r 1-,1, ,, ,,,, ,a. -0
SeR lll df- IeraCC lO c)01M l ,tCr1 1o, h ,, ,1 401,. 1341l 2688-1'-86
AfoRtla J rmmln~er i,.,, ,4 ;;- .-a dlaralel


-- A mil-/Iv.


P'ara el 13 de traizu n ,tIZ-,--TLT,-
jardiner-de-la_,ier-.ece -L. I IcpLC L.
ac ser-aIlrCl tesii l ,I m aia ec Ca, r
lilla qlue Olr7lSjl,i03-iN-rrlasn-c
Rtcreo ) Adorno dcl Cer.r1 C.slc-
lc'da n iS- 5r. io ld .p., el j -'..Cr .in JG
Qu~ll{o -a]=z 't~l[T.crinundan-
niu,. de;cLu .,> de ,:iu( ..,: lcjrnut' (*I
I,,I.r. h us..' dl .1 0 c ,J'd. olr. e,1.o n
..c,.eni '-, merecider,.;.y l~'Tsr-lenl
,j-.1l-es I, lolformC,rdn ..& ru ,,,, fCro,.
1,1r0 ,do .r1,,o De frehth a ]a
CLl. j ra Cahlill. eprtJrll.. Ilcaravan,.
pre oc pI.-.r j ...arm id,1 11 Se.
,'t,:rl.a-.nini B lll 1'.A 9 ,que m3i de re--
',:,,'1,,;l :-d, qac, 1, ple Cae
I. ,,.. h]e' C lICb C.pl-
nf. 1_.c 1 _SuLF?,r -.' I ,,-,.,tro, ,ae
~ ~ ~ ~ ~ ~ a; ._ J l'_ [,:7 : r-, Iilt-r, r-1 a7
n,_r,r.... L I, F r,,,,,ei z .N--sil.la
,i,.i E. '. ., Lll.4. er' hl~C l.. (oJr, Je-
c.i,, r., Buro..,- c.1 NiMed.n.
15.',, I. rll n,`/ ,tO ]. 1'.r I-1, .12-1i 0
re: .CC, rt .i r.c .it., ,..- ,.. II,-
r le;l p ,1 l c, .- f r l, I, M li-
Ter.m.- --.-J. c-
U ,C.nG ,h ?r, bCF I I _ic
..,,, 11r C R ,,frec c A ,. i1,, Br1.
,: a ,b -:e CdI,,1 leg,.,l.d ,,e l/h
c, prc:,rio..-:- :6- ,-r o .;,, m MVatt
I., .1c I. ,,,lo e C L l c, r -, h .
1r,-,l e,-, S r., ..Tt- .,, Je
O.:r Ir. Cl,j( ClI TI; .,-I. '1. -icpe~o.l.
.....- ,. ac 11" 1 ,, HE .. .


'l~an- 1 PI 1`11u" .1f "I", | ,r r i~ .
cr,.- ,"a rjarla .',r Isr .hr ,:,.a -
L,, pi ic c.t2- ii, \ rv-,,,, rII.
R.'n ciJ Beh...'.L.,pr. i ihe. BE,
If~r, P .-: ,I.- .n e:m MC ", .. L
d,.,firt iMc -fc,,.


te10 ,er, le cr. el a c.,,,,. d, ,
POCI..m I 1.0.' ,.i m.... 0. 1.
I C0d, C-h , ,_1,-10.l Co, l l e-,.l ,e
100. -l lu0,-r 0r Ie,,t..1u h, '1.r,
nr eoe~l lc r l 3 1- 1 If 'hH., k I,_ Ie I

r,;n,,r,, Reil- perheinnls l orice or I:,
u ar ,n,,al JA 0, .. ,, d ', P."
I_ a,r,,, --e C q,, o q ,,C., AC. -.
S. r, il l l j Fr,'c dIC _odex_.'I 1ah-
Inu ,e a I,, r ,Ce l ;l ,.-
,colgr.,l,3 dorl J,5;e Sr,,. -,0,
il~a DCC C lI 1J.i- ; I.,- II ta,.-,
ic c.o.,nc ,efe,-e ,,. a, (alnto de U1.-
tre-&-a ,-e l crit-c iffi ,a -u
-|.-irl 1,ar-leC ie clu ,' (I
a l ta Ill o t:._ .e._ ._.- dC O.. I.. I-,.-
qatc rl ,- r.1A i[u elra,
.q,1 .dic:. 5.Cor .ic-, r. mufichra'
de irlo C .1r, 1:h i-i- de.p..- an.
det ro _Pn -..f' ,/Ldu .__o
Ioi, Ie. -r ,,, .. .,,,t.. .....
bor da I ,,hA% o.Ic. , ,t
o aa l t r l,-Cel l.- zan
fol'fi ,a d,% ., par r ,I,1 ,
Esanlin-de-1 .Ilr 1 --q -, ,
M I r0,1", I ,, . .I ..C... ..
1,C1 h. er Cl,-,r, s C.:Ir i. ,In,- m .
cedemle; of Fihioi ...m ,b,,
.en c I -CF'..-, h ,
o a. al ..,,r ..', 'u , r.. ... .1,.
EstwddoslGael, .
l C C angI s lie n 1,1 ,....
Tllr. 1 _,d( _I
i I ,' rIOr". r.1 ... 0,-I I.. IL

ca. .i Cl s 0 de amigoIh. ,,
i u i-,, l u ,, rl I i' I ,
c m ,: ,,,, o de l r~ir ,i.i ., ,. 1 .,
.-CLMPr, Q. .u.iD dP I~f'- . r- ',h,


'.01. I. -4 1 ~ 5 a \ . I J ,JH^L\I
.,dI--It-1- e- t_17.. ,, '".. o. '42E -A_ -_' -----.-- -_--------


,, ,r '-l (a t .. ... .. . "9' "- '- .S. a' l :' .. -- I '
: -g7 .. ... .. ...... .. .. . . 42 MUEBLES Y PRENDA, .D S H A B N A .-A-h ---
. .... r. .. .1 '. .... . ...... ,. .. C 0 M P R A S DI TN DK Tnl Ai '- c
;, 1 d _~--.i, .1 CI,',, -Ir -- -'t I. .......... I ... .. --- - -- -- rl / 140 I.%UL U P- D 0 DE LA C.' E-' A.'
kc ,. ,., .1,ASSrPI TO A IS O
_______i___^ 7 -, ^ ^ .:r ^_- _^ r _^ J -__ .'ol L __ Jii',U )

S.... r 1ri' i-1 1oh". 110 LAM PARASI
.;,r,. I,," .... i .... ,, ,,1,, .. .. ' '. a M'- '. i ''.l ar r'' '-____________"*;*-r1; __**. __ __-____ ___^_|UcNl AIM EN DARES __''.-)^''."'^
,r .... 1.: h' ..... ,.,r, ......... a. -:',' ..1 'I . .... ... ,;:,1 "," ; ':* : ; .. . "'. 'r~ o ;t~ i ... n ^. I ir lu l ,} U U. .i ;..l ,..- d,, Sa a.,, '"t*"* 3"". '** ** *'"-


4.... 1 t ..... ,, ,- -' ,- .. ..'-, 'i ....... ... .. ... ...... ..i.. ih~ii, r ir,-. 2 a a... s.. .

-',' ...., I ... . . _E d, uadr',,,. SU. A I N D Ar E J..


I ,, ,, Il r ";,,,l.l'. ,,I ,' , !_, L, ,, ,' I, ,, .. .... P t ' I .%11 11.,1i',,,-,,.Ih .' .." .. I.,fi iii il.
I:;;'* [ ,,''r\^ ;,: :':", ,:: *;; ;,.'",' X ': '"--.:; ? "".l ;:1 ,:,.^: ^ .. '. ";- .. ....." u ) N '__ '___'_^ Mu. ri_"_ '__ ... ..... ,, ........ r ;, D l :n ;fi I,<:*^ :: I A II:T:

:,*_,, ._B,, _ar,^. u.:,' .I .). .. .. ,t,_, ,..,, .... i'i,,,,' .' i.i ...' .. ... i .. i _(.i I' ". ,' ,'\R 'Z J. , r .-$9ia | n-2am e .r -4a-a 1/ U U I,. '^.M1" '' i0 Ii"" 1?I _,_ -
1, '.-, -i ,' T, -T T ,nTn n'ri - -..h--I. .
-- r'I. IF11 t .' :,;"..... . .! .... *,,,o,, o o R --T-U-lOS
' ^ ,',' ;1 1 ' ',: i ..l 1 .L. , i... . .. .. : .:

h'[ ...'i-.l-,l, ', I.,---L"1-0._.. ,,,,- I-C-r. ,,, [17 M U.. . P R E N D A--, Fi ,I.. MI_. L.I.,.,- .- ,, f,,i .. ... i, _ --r, --, 'l.,',u f_-_ .lrt._- i~l- -----___ *-!'.rr~-l ~ o ." ;~a ^B n l7 ->1 ) .H 2 9
,U.....1 ,U-.. .....l. 1 .... I ........ .... A L MARO-E S


I.l., ,I.OI.I..j ,lghl.I, hid I II I '11'''1'''1 $-e 1
,,FF--.I. I 11 '01 1, I l-,_I,1 l..11..17.s....
.I.Oc. . ....... IdC0I.I,001 1..l 1a, I o l.......R.

Fi ......eo e IMi o nl cr ( t' .... ft. de cMU..... ,,. ... .It\EN' I AS,17 L N_ _ES__
i.. i 1-. L 7, ..... ..... .... ___________ ih hali t-__ i_ _.__ _-
Pi i. .i,,l~ % fl- 1*1 {lit lll I bh 'ri{a. 'St. rl d i-s f p jr.l
. . .. ... ...... .. .. .. .. . .. . . . .. .. . .ll.; i
........ u'l al .. .. 1"4.. .. .. ... .. . .... .o .. ,. o.,,. .t. h a l, -_r _. _p u'lvi- -e.% _Im
-= l,7-L .. . ... i .....-. .,, I ..,0-: ,-,, fills. nhlmets A PIII:oT.
C i, -ter-m-ica n _I,-it--,
,d al_ r.. u~ l. u .. ,..: I n v r d d, .... U ( ]2 { io (It-(cr ado g tr Ij-e1.

11' ,1'.1:- c,-I -1 ..T',.i... I.~ ,, mie at mbro m s del~ a Academia. d e l~, 'nl lha (h{tl11 ~ lD4 AI OS19 111


-. 1-.,I ,[,I ......h" "... a'- F. ~lo1 pi v de a In Aca \lhdem ia du V ,[";1
.-wr I '11 II III I I 1, de....... i cll a, d a 1, I O l N s IIl T ~ ila ,c oc k la I. 10 4 A D. 11 h.IO S ~lll

r 1. .. ... t ~.... .i r ..... -. It, ,, f e lipin, o I m...do. . ..... I,'m la,_. 'l ,. N .A


t--l ..-V.


-1


:77-- MW


-F


D


-I-


.1 . . . . . .


-trim.- --. .- - - 1- -a-", 1 H-91 ; P-wril g


-I-


I


-- -I t -t, --


-PAINA-WE1NTICUATRO


A A NI U N C 1 0 S


,-VEN-TAS VENTAS '
48 CASAS 48 CASAS
- = -'0n-n10O"D.TCLI. V t'' N- "-'- NTOS SUARE7:-S20).0|il-


do n, Ah e r- -w cra i a -it2 .2 . .c ... , _, _, .' '
fl d "l '2c- ,02,.,.70,'oloao. 2 lta.0 0022022 2 ,-..
nida MNf rcal__Cjihi: [ i: D I: ...... G -..--l r -=-=M---- 653 esquuli,-Ar -bolSec.',,_,- 1 1 ..1. 1"
para .-,da indushla L2M2,2 LJIC,-, KO IL'A. %VFE A'IERIt..A -
- ."". VerR doFt-id lao- do--dlc'.'---oi. .2 r.l-2 22".'0, "-- +-;'.,ern.41 0 2der a rO.'--
4,~i0 r. o ... '2.. n,e.... e. '. 2... 2* _0,-.. 0i.2;_ a,2 r_2.. [,02 o.20. 4.0lll, 02III

nc- o. 1-2173 Dur rc',-o-11. o--ii0.'-, 2-2-n-- ..24--,-.-0 .-2,.
-1 -- 0_ 17 !?
r- .................d,,,1'$ ar
_- --- ,_ :lf .,. -:..L / ." . ......a ;* S~n .r,. .
_ H"6bi2'.42,'r II 02.. 2.2r Doo4:.-p 02 002i~ 24- 522222u r

S- -LORENZO MORFFI . -----4 ---I
29 N" 110. %'EDA)d0 -. .3 . 2
LL BANA. ;:12.t'2 ,, m.022 a ,,. 2.aI" 2r6.I dol
IAB..JNA. 042222222 II 0...... 244; P. ... 4222 222..... 2$


- I--- I 20 1 ,...l- S.2 ,r Ori. -'0.2 .... --.
02.',s .2 2.20002 ,,. ,J,,,,1 2., ,.4,-02,2 2... ,

""-H"ABAN'A7T"'5 Oi"t1 ----"""
Oo. 4[. 2 22 .2 i.f ,-- .. .__ _
.JDAO S:6.. ~
1'. h 02'l22,"2 22i.. 0 -ii 2 h .

3=-- lni -M rin 2 pi:m ^- i- --"I
. 22222.-0-,,- 22., ,-.,0... 0 ., .

I .,. ... -.,2.,,, 2,, 2, -. 3
... ,2. 122200 72 0 Mrl f. I -ij7VEDADO, $6842.,
122.1 ,,: 2 .01111 222"11 o.1r,. 4,
.. 0.0.02,2 22 222nl 4l2. . 20.. . .
-.. 0022002' 2rlr- .oz 40.l 4222-22220n02 i '.02..i h0.,,2, 02.

_.~~~~~1 .1_1e .,l ,,.-I- ,,,PA, ,.
0,22. 022 22224Y 20-,. 222002.2.


51.2 4m 8024J 2020 M1-2, 1212.
F EDADO. 1.8.2200
ri.,..i.r. lr, ..2 .40 222224''l l 'n 222... ii.i1.
22424.22.006,2F i .ii 2022.l0.' i ....04 rl22.... ,,"
2 22 2 2 2e ll 2 .'n 2 in2 14.2 .00 .. 0l
622. 222220.001 2. 00 .4212


20 VEDADO, $75.o00

022o 2, 2r 0 1 1 ,2i.A n rr.26 .r ; 12 2
202 02..... ,,,R0A S 9. 11.,0, "2


M2IIRArM A R. 919.110i1
------------- I. r. n ,'I.
.. .. 0222.2. 0222. 2,202.' 2I,22,22 l.0.0,--00 --


2.,U2 MA tt. F1.11 I.


CA.. W W I 111-3122 Kl J~u -
MIRAMAR. -S25.1111000
. 20222220 42l.,00220r, 202220020 n, . II 2

C a2 In o2l M o.066 2 2 2 2
MIRAMAR. S1.l0i00

an.p202., 2242 2,.r 2 L2&/2.n 2 2.I1 .2
1, 111'. l. l .
MIIRAMAR. $42. l8,00i
Ccr.n n OCna.. luir.. cs,' M .O.,l It r.,
-. h odo I cill, .42.a. 22.. 22 .
2222 22022 L..r,-.Sui00,22.2rl.2 _.
no Mn.Fh2 il.-20J

MIRAMAR. SI:1omn2
Chalel n lk ., ,.. a i,. l l .
r2 .0lr2.62 6l 020,1 2.2 2.'~r 22.02 l,,,. ,MIRAMAR. S55,.01il

Iao,,o 2o..2i.. 2,002,.o. 62oorlmf2 2,2rr42
0 c~rl |..if. rrlados. 3 tar.-e r- a
i0 chnerl, nulchn Jannrdl,'_ tl{nrfti. P i.ia.,l

AI.TURAS MIRAMAR, $38,000'
', (22iil 0.0.2.I 2'22102 Co2,II..IIo. l,. 2220..
Al ~ll~~l~l i rl..llni I DOI-I J c'ar.
.'20022220,.Ir2t0 40,202.20.- 622,2ar2,-22-
iiiii IOO~ n 02222002222220,;1 ,2,2p. 0'ulh
.&1.. 242 60 22222202200 0202
F 12.2322
KOIIL. 55,- 0022
A. ,22.l04 2.. f .t r22,2,e, ... i..le202 ,
27n 22.20h0,l, 2 22202.22 422202222 40rl'02a,2 12)2r.
In ,02222, 2 t.lloro :. 2.2h02020 4 22222222
240,020. 4,0r400; F1.2322
_KOIILY. MAI.,2
02222206,. h,2OhOtoo 4 0222222. 2 2. 2. .
-2o 022222.0 22.2, vi ,


C, 11;oo 222 2 2 12 20222046ir
_ ._r,_ ,2 .. ....

S UH H 2113 42-2AYESTARAN

BUENA INVERSION
. ... .. .10
lr ,a d 66? 67; e r.
r T T r 22-TIToTG P

RENTA: ?:t20
% ,__ ln 11 ;_! l_ ,izir_ h lrn._.
LNI1: i ll it MA I


MIRAMAR -
Jar.litln --l l %,,r 1^ lr p fir .l.,'T .. |
- ,io -nair-n -.yil.'nMTreClxi--bi.F_ ,--
I... aIE.I-.-i, .r L, e i gaipr Je. 2 ..


halllhl 4t" 111 q l ic al.lll,

22224 2'22220rhi 222mb04. 202p22
Conlalo $I 1.04).
$It.l:000) hipoteca.
ADIMITO OrL-TA
--74---2-; OfiT -.M)324-


I) I H i 24i H 2 0.4A 0

S -- -VENO --
.. ........ V... ..

T .0 .. ".1. .

022 1,,111..I.. 1 '220 7


Alturas de Miramar

2$1.1.22202200 2.,2
22 2... 2.2... .. .. 202 I.. ,u22

0 14 1130i. 41:.r.11F

RIC"RDO R.-,REI..AtNO
M -t7.+3.

UH1 -10.11.2.l17167.4-1.

KilllA.V, 2 %(1 %
Axte. 02.ilrul 7. i ulll riliihlrl
t1" 1 |l i rnle i" .'23
| 2,i2 l-.] \2. l .. . t4022l2.22',02,02 i
brnn, e, puerta.,4 0 2l espej00020, ,.
.2,..2.,21440 "a. 'aa orlO 42022.020
,2... 222 2oll2 02 2r202, 00020na,22,2
2.2r,'22 0r2,2 2 4 424lr 222, 004020: 2urt
220r,,. ,.22 .0,.,2l.2, 020420 42404 .200

i,2ovnnedlw Alto r tobit.r, p.ntr,.
ir In il lti..dos bat~os en c
i .,t0 It' Oo'[..' 'llo. ,tt.o tcl'ra402 .
2,2022,02W... In2,2r'22eo 02 22 n2200222.


11 211 22 224 A


VENTAS
48 CASAS
C.AN GAS..N-LCESITO0.YEN.,


,VEN T A S
48 CASAS 2


dCIO ;J ll2C'iO, mC,'Jtrn.S, 2 ,11 ... l l rr.i. r.. ll 4....
os. a L 41.if100 I..s o,-m pra tohl rc or.l 1"2- 2 ,'02 -22- 22 2 02200 00. 22.
00,22 a S441. (OO)~ 0, c2.2mpr4 10,.2ls. I"~ n~ 202.206 B2..5202 no< 0124 .4.4.4..


bUelld rebaja ddnulho[ p.l2e pa-
" o,', t1rrenlOs-e-mtan- -$920-bar:a-
T lo.-MarFrcT "-8-N" -lu AL-urd-
' B>e -T 26,- I[-l.l_ q591 .--&_2 ~ SANTOS S.IARE7 -
' .il,.% >.| %1.1_i.,_ _____rlt %16-1-
2.2;. i J2,2 ... , ; 24 ,u, 2 .4 2
- A ,.T,= ,-v, 7- ..c.I, b'-deg. bajos, v do 1 plant- s
lie Pa2 e.0,4u22ra a 0a Vla-Bian-

ali%-- mno.litrT.0 No interme-
dia'r.,s Directo l-3173 Maxi-
2 minc.L uree LL Mt-L-26-_4-11O.

HABANA, 4 CASAS

RENTA $320L.A-, .N, CASA% V s ,l.t i.p
C lifl, %lfiin l &'lllu .p IJl i l..- i'
n.r co- .. 02r.'2l 02.0. n, 2 M--. 0 2 ra.02'' ^^''' 2 2.2222 2220,4 .0. 2 "l 2 "20 B('4200 .-2 % 0 II 2 A. 2 ..%[, S"
1.- '.... 0-- 0. ...1
pl,e n -1 4, .!el- e $1 sI --D, r ,161 iG .1 ifil- Dm
-S.,- 1,7 rj .,,,.& ,, 5 ., ,, ,l,- I

... ...... ..0 2 A . ...-.. .. .. -, A
Ioo 2222220222N2 MooASV-,OI.,RE'.
2200, 42222 2002nI221 0002222.. ,-n.
n., .L..020. Jtr 0, 2210pn l.2 r~' O~
4l, 2.22A 2 ,.,,2222 ,4 ,.i .,.14.222 ,1 2,.-


022.2L'222 0 2 .422 .. 2 2,2l0l 22 5422,2,ll .,1.
f,-a 2 culdra, l -m A rHn a t t.,.
..................... -BA.- o,
11-Lh r ori. C T, uf." o r ,.-.c i a F ..
-1-~ 1rOn pAllan',a .imeaor TerraIza .on
ar,. c.hm,te rnretL 3 Jatd~nes gar 41.
.h2 on,2tl 2a, re4,2Je 22 1, rl
i-Uo 2 0222, do 22 U.02, Oor. h4i2o 20.
:,+- ai t ,l -,. ALTO Ir
lrlos I2 b.'r= ,o,,e nph
r,,n II_DIELOJ r., C4 g 4 n',+t-p -d
,r vl % *.n .bal~n L~~,r % r,.lt I.
,:1.' .j I ,l j~e ojen, IC.. n~dliecla "


"l00rr.. r 1UTTA- lT. i2n, rt .0. '

- l lll I i _1 Il ,i+m ,


LEYTE


[VIDAL


C'o,,-ullafh, 112.


M.2222.


ITi:lelh, Lt VEDAO. MIRAMAJA I(O.
LY ,.,o 2.22 ,022 l..2. 52,22,.,.-.., K n...
..., .. .2 222"..1' -- ''.'2 2 2


MIRAMAR: $112.001101
I _l-N ""rA 2 I ,40 '


T-0,d 2, (l(l.'2 l ! 2 2. I .,( o
.00 022022222022, 0 2,.422-,. 22., 4..02202220,,
.22 .., 420.22 2..0.- 2,.2,.... 2222. s-2.70022
T2rr n.-. ? 024 ,.. : ..~. 02,,,02
2', 2222

IRENT1A: (JOII. *,.M1154)
lldflll,,,di ,equia iudt l i~aba-
n2one.o n 0204202002a20,. 5 rasa, Falm-
222 t. ..2.oo .oo t,,o .J..... ....... 5'a,,

S20,2' l 0.2I'M02-1 2,02,2

.....22 2.r2 22. 04 0',2,2 ,,22 t.' ,'.,
.2-,.2 22 0,h1.222 dro ,2 2 ., .. .
... 2222, 020202 0222ii 2 22.. .


r


N\E-ADO: CAL.LE-B"
ENTIRE 29 Y 31
-.e-,r,] t,:trlCrn~eakarl~b n~ln
r 'f''r'derf l 2 010 2.4.lFtOn I
,.i gI a ilh r ale p,, i i i radp-n
2.l42 -0..2 hl.'ro llr2220202 52222002022
pol.11. .':,lr'-iro- ,de ctrido. A tJ
ab,1h,0i01e I citlerns R~ande o If
5. 00402 4 0ene 0el 2 6errenu
-. $.20 0002
PRE:IO :15.000.00


252206 42402232.0022an2bonolhi.
PO.. rimI .
Informant: FO-a876l_V-EDAD-0-
_-4:-<-41--P \-RA--R E-siDo.-
'114S F I ER%RIOINF.S
Lot ine-4 h rnl2ti, nui. alto.
conf inejore2 i nirdli2l. hl2ua-
'ion % t oininiih rionpi.
Pr-rela % I. :tl. Loile 23.4.3
x 40) 0 1o I2II1121l.
I'hll :12. entire 21 2 23. 12
2 .2- h ( V..2.
MIRAMAR
Sllh 21: 26x.15 il1627\.2.
% 22 \ 1.
F'.14088.
F. 1)281.
le 2 a 4.

LiHLIH-227248"6

1%hurns Santos Suirez.
2.2,., 202h,., 222r22 42o2r2al 2,.sl, re02-
eo. i bafin o tan" r 'aad,". priPne-
.a I... e aJ t n fondo, covina aveu-
ljad. %erv I 0crido 202, 0avader0o,
alotel -In ~l an ,nter- S Pe in-
er e ..c0t0052222 2 ......0001 ..22

2Ut2 -l--2a2-41-.
_INVETISIONISTA'I
;'ii'ti-an, casa de rstitlinia Calle San


S4N NUITEI
,' total.. 220.... 0, 2 540 2402Re 2
i220222232-e neao 38,22 02002_
6. t .ern o ,bn0 d202. b Pde-g


. --.. 222n2 \\ri2ni22252l2 2'22 1-. -2 .. 222 -
ALT. DEL BOSQUE, S12,5300 se 1.)141 )e e i .. ".. U.H-H-24M-48-6
2,. .' 2 :.. .22. 2 2 2... 0 22 (,, uih n i2lza2it 1358 RE4'2: (',.S.,. 10 (M -- --.
2 ;.. ". 2 ... .2 0 ,2,.... 12 2.2.r2 .. 2. 2 .l' t .+. 0 2 $ I I A
0 .2 O ,t u 0 u 0 0ns 'arkie 3 14:5.1)I 1-K. 0 0 0022,0,, 22 0 2,

--1-- l1IH-I-189248-6- '22lif =-- md F 100 2 EN $60,000.
N. TDEL-CAMPO, $18,500 1 ..1.2..er. lf,
1 i r...... .. .... ... %... R. .I,,,l.,,,, ., .itrn..ar. $08.000, RENTA : SwO :alle 1- ,La Sie...a .Edf6iio
l.1 r4 r T. R.A DEL BOSQ E 3 !. , ,. l a:,ic Tlocalex
1-12 -d..nA, '..li,, i p 20 ,0402....0.......2,,2, ; ...--.- --- -... -.... I..
FI-2322 0022 22. 02 20, 0 a2,tr iNar oni b u

!-- -- -- 2 ; ," r ,.,I1- d.l.r. in a d e.... I n.
I .... ... A] .. 3 ........... . |.|.... I ..... .l I_ Bi _. ,,_ .___ __ _. __.

l #+ ,t.. or.. 1 ..., ,, .-- dernt, edificD dc 3 plsnarl l -c i .ct v~
il ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ...1 1..., ,.i,:. mbiljo" I ,lde-litX22- Burna fthbicavtinn
.---_""" _' "** -_l- --- % l M-TAI \ |-"- 1Ut.I.l"N [r+ drtal^les+r nlc*. L\ .Vtl UH-H+nI313-4B7
N D L CA'MI'O', S-10,0(0 vn.di.r idtcincl tb.aic a po0r-u2 NM1.222 2
A....... -.... s..... I' ... i .. tri .tun .......t. p.r... a I.. i..no Ptn i).ii ... .. A i + I fl I
manU ^-rt,(u-lPm Tnn'l-hlo-a mmrrtrln *, ," I]1.11.. .1-r :. ^ "^ ,; -- +- 1 :;.)(I Ht:\T : | 1 MW' \ L M
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~1 i ..r I",i, ....... .. i',.011). RENIA: S$1.400!.VL U
.0,222 S ' "- 'lt ;.rii .. I, ... .. 2.-r ,,lr1 i 11I" t "ra' II % 5110 \l 1.
,'0220. 22220 ', 0:' ,222., 22,"
1- ". l ,,, ,.. i...., ,.,,.. h.l I lE .. . 3l,,R 2 22 ,2 02it, Na ['1,7 222
.. . '* " ': ... 000 .. 2 ...2010002' .2..2 2.22 202 2.i 4R A0 I.i-
AL.MEN.ARES, %17, ,w,--d,, ,.i-


A2'l.., 02 'l>;l;'"^'" l' d.T o, '.002,'|222220--- (222 02 222222 2 ---- = ^ ; ,0 .*R N A: (~T ; '',1,'' "''^ "
\^r' .. 2,'eo ,..d. I.'.AII -.1I .. l . n ,, ,. h.. I
0222 2 .- l at.--- NI),2,,11.1 .4), 2 222


(\ 1.AiE H H S nntl **. . .nl- " iK-li | Gt,\l," l''; h'^' ti I.A'ix r'', t .ht'.' .c ^'ni.'.'hi',?,.1',!,,.,,' e'' <.all'^'i'd-.,l1 a
AtIG14A 1. I il13t- h"
AI4MI'NI lo $1., 1 .. .I ........... d 3 2 -.... '........
O'o| 02,',22.+ 022222~llli .222 0l.2.22.0 2h22t2,,,'..-10.22202220
2022 2n1"22.t, ',2220 2..222,'l2"2l2l 2M. '."4..22222 ._,.,_________________________<'
Ilt
A122E2N1 I I S1851 01L M2222 2C.
222222222222222.2E0BU Di 62 VALORN1 32 2022 ;22.22. U11 -2022 40

212 dI ....... ;2 ...... '... ...1 I. < 1 ,' ,. E VA,'M 1 $11,514) Al 11. E DE ALME.NI)ARES
,,,2 2.2.* 2222. .2
2 ....... ,. .. 2'22. 2 .2 222 22Ave 22;i222.)1. 22:' 42>, iA GI AN I' N CAI.LE 12
"A' i..I I ,'. ... | N i. ( I, ,> A it l" .| n I ")'.]li?;'l r?;'i';;l l
AL3IEND)/AIES, S18.500 A ..020. 1 20 22 2222 2 2222222222202 ,0202. 222 A .2.,2002,,2, 22i2,,22' 22o2
420.00,0" 022,.. 222-2, .2 2222.,00,22 2i '0022 2220o ,0.,l dla cuth d l tin, M ta
| lila~t im : t I nl. I, Indo rld
........... .h ji i Mon'.0h,,ll h o, io' ,l t i[ Vd,I 7J:2 rulhlA I Ind o l.... lo flr ililt i
441.- i ,,,.l 41" All- 11 I 3 .,~.' -I~Illic pui~l N_\',rnt i 7 r" I'lI~l
22.02262.,22 2222 m-2220, I'll 332 222 6 Unis2222 20 5 r
34II'I23.M-22;1190,000,22222,222002421-k.70! 121
ANIP. Ill I' (lt%, e 4 (:0222022,2OO,22.02 1, 1 R 2N'I 22022,702$1 ,0121 ,n,,,2,2I, ",, d-,. 2 ,,,2 ,,,., 2,2,2, 00
I2pl2.ll2 2 2 2222022 l'ld..i,, R ,-:2 22011221.,0 0100''"22220-
i 4 I I.39' 12. 22222222' 12d. -n
MM lP- II- h'NDii, ;, 22, 02222


0.2222,2.22. 222,2202.%1 2211)'NV2 2 .1)18) A 2022020 2 N2 200Th. 0 4
Y CLU B. $111.111141 vt+ h~ P, ith ,'llru 1hi-. tll I l
I... M N 24 4 1w1Ill.% 4 1220111.20- t -0in En1.012, % tMAN

22,.".lor .' -.1212\' ,,,lott\1224 2 ,2 - 2
2222 P 1012.2,-"... o 2 II11.A. 22 1 02.... 2 2,R.'% 01 f % ACACIONES
.. .....2 ;;, 2,.2 ..2 .. ... .. .2.2 2 :IIN. 2oIN % )I<.A: 2 g,,O !,Pn trsstuoot 022220ome
(.'t1l2NT1It C1.,U'l. $ii22l. 2222 ,,,- 2.02222., 222 ,,, 4222022. 20,02,2,. 520220.
$42220222.' % I,2,2222 202222'..2,,'.'02 .o2,r 0rI ..2'a 22222202 20 '4, 2, 022422
l.22222~22l 22 22+ ..-.I a.i -. 0.2 20 2,i h0 ,2 2. 2 2Z0oo,,. .
.2.2.2222 22 22.2 '" 1 .I I I' 0,.212 22+ 02 2042 l '1 1 2q 1


DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO. 6 DE MAR70 DE 19.


AL MIRAMAR:$43,000
Magnlf a ',. r pn i ,Ip n olnr 'Al.
to.;: h xbtt"C Inor".' y 2 b: Is, 43. 00P Otr.
A-rnid. I" Cowl. 4 hbtcoo,2 ha-
502, $50,t00 Jo 4-2.2222 2 41
A-1480

ABSOLUTARESERVA
EN N-UESTROSO -EGOeIOS-
54 AVENIDA: $50,000
do 0, -l.2 r :. 3 o l2 do0 '0 -.02
habu ctonen v 4 ais, .nfi ",
C-.,'- 1 2 ba .'s. $41.000 J G6\n 5
3 087 y A-8460


EstiloModerno$45,000
Pr.2-244 0 22..l 0on tru22 lr 6n de primer-
b.2 otd0 'r r, deo upad..4
tarjones. 2 Vaho, l aijPe -vqulna, ,
d22 5t2. Ave Mir .. 1..2 do $300(4.6 '
Govantes, B-5873 } A-8460.

-M1RAMAR-$tO0,00
Pireloast risd- .- Odeffi ;cll ..,a
t i-, lo 0222 f 70 y ..A,2
$210,000 Se vende por l4qu2 dac0 or,22 0. l'.r,
6&. $100.000. J. Govn..Ite. B-S85 7 A .1.

Vedado Chalet$40,000
,Mtod--,2 3 0 0a,2ta.on 2 tr6,s. an
02r. I .'2ntR ', G.'o $10.0 0t 2 r *-


-MIRAMAR $25,000-
P.-e o.. ,rrr26-q,,2.20 "220000.2 co dr 02
hal,2.6. i .0022(222. 0 0.722.I t'moo,,.. 2hl
2rod -rit. .2 7%


GANGA $28,000
A 2i0022222lr2 02I A202220d2. 4 hobJ-
2220 W -.0". "2.l.2os 1 1,r0 28,20,00 20021
renl02 $240 2,;ga 24.000, Jor0ge0 Go, 0n2222
B-5117 > A-84M(>
.4 APTOS. RENTA $350
VEDADO, ESQUINA $50,000
Ma0 nifies2I2. Io o r. d, 4,, oolrt
100202 Ved.f., r.. tn 4222 0 0 porttA54.0
go-I.. Jr~l. G --o a tl- R-111"15, A ROFO.
VEDADO, PARA CLINIC
tlltat.2,'lOor, 7holo.02. .20l22.2222 2&oi., hoa.l
2,222.20,.0.. 0222i22.2.2222022022.0202202 222.20.


Country Cluh. Rcoideniaih
It2 Mus-l.mjosa: S175,0011.
Vimla.1 d. 515 ,,11 i. 1,o I c
22.2t, 24.4222 220 2,,in 2 .2--- 222, '2 222,, 20 te
2.00,2l 22r 2~lf '.122 .221"00t 0 4$ 2., + 2202e


Prilnerna .v elvida, con- NIi.cina
.14 hnb. In..... A, 2 q1 '- re~s
22,0 0,2--,0 0.. 2'.3,-2,1 2,


022022a2, 00000,,do de J0rdone 00n
mil inetros d"'lterr n.. a media cua-
_00 de! 2r4a V.a.. doe de loi2 6mtnibuor-
Baj .portal.e. 0 stlbul42 42. livin22
Navm, 220ed.r, pa2t2y, c0in0a, uon
.22pl2a .10r0r00a c 22c0 i2,uar0 0 s pai
vrtndo ',I tl u io Ide~peDj-

n A(l2 I20t I1. 11 2 e nr n
Irtll'.Antm ha lltes o d ir rto a
rIt., ba6 3,i irnta als ts P-pio
p r 'I d' ''rin ddo con aparien-

cm In f, riil+ n;,
Te1'fono -B--1241.

Nave edMOO


__,___ ni-H-25639-48-1
.P~aa 1180 cotuter?'al, garaj'C
22 industrial, 1 [tx 20 m.2 en
te2rrenfo pr'xio paradeIro
Iran va0s, ac0e04o director a
rail 1avir0entdaI. agua;
lehctricidad. 4gas,2 onstruida
rn tIerrenoi dc 3801 m.2-cer-
C44O..V4,'(piam00o 0 r0pos-

rai21 2 20ocn frili pales. En-
trrga 60 121as.
Infor lme 2:

DEL N ALLIEA NAY".-
Feli-foi0 F-3817.

12 iI1-1-26394&12


'222 2222 ,5o0.00. o 2020 0'o
Pizarrio .2ohipailia,
MANZANA DE GOMEto
365 y 366
TELEF$. A-3308 y A-9809

2rr2n0 osI l casa cl s0lar 2 bel
di222O qu. .220es0e2. 0 as bR'o
piei ,%~nua reseriv'i, Lla-


$34,000.00
'2lp2 20 022tr20 3r2 % 2ta0 Se
I'222 R0 022cia,2 jardiu, portal, sa-
lI romrdor 0roc2n2 24 criadot.
"2It.220 214 taf 2Ir,2l2l20 xl2lh.2
'14 hnl ,( WRI ptillj ptilrn seM-

QUEREJETA
$22,000.00
-,(i11. 7 enl~rc -7ma v n
"1'din pollai. saia. comerlor.
.2., ;0tl22ll2l22.22 na1. Ratao eO y
p.2 ll2. ,.2220 hall., ,34. 2 2batos
-LA SIERRA
$23,500.00
Cae 6, Un n 2plant.." jard2n,
portal.-g0r04e, 44. 2 bathos coo-
rrs. comedor. coc0n22 2 patio2con
l200d0ro Un 0partamento alto
deidepe dlerte con sh0a. 2,4, 2ba-
0l,' 0-w -lo- de clnfi y ,cr4ados.
48-6-2601 0-


44


DE. UL


0200 .,,odoOm 220 h~ 002222202002 000242
,.I.. -md., pal- cr 'c a P+n, r
do h n,'t- lI-b1. nn s_-: .-,c

SIERRA 20 $6,500
2.22o 2tvs 024au,2 doo2.rt.podo ..
4200222. 000222i, 2 2- 22000004 r- -
bOo 0,.2,02 id.22220d02200222202h2200 ,
m00000 ,- ,,.-22 0. .
BUEN RETIRE. $12.000

irb 0 P 2 .... 2 2 -.
oii

0- 2 $240. RENTA $26,500
r "h a . .. ..- -
22022' 222,102220200 02., .. .].

CURVA MONTALVO $33,000
112,2 -22 u (-'2220 14 0B A) -ndar2. 00,
o000pad4 ] 02IplnL2 .- 0' 22 -
0 ,22 0rt22 22.i 2 20.. ,ll 4lall 4
02222202. .2 (20022O+ 00020002 020202. 002202
i.a .,1 uroo2020 ,r202.2do. tl. 202r200.222224,.


AlImendares: $16,500
0+. ,0.0 .,2 20022 .2....22 .0, ..,2, 0, ...
0200 002l02. '. 2M-W.. F ... ...
2 ,2 200222400204000,,,'.,p++n.dr


Renta $200: $11,000
00 -ld20 020 2.2220 2.22 20. 2,22
0i- 22 2 2 2 02,2 4
pr2 hr,, hj o 2000 2200 _JT0. r .


QUEREJETA, $11,000. $8,O00H.
I plnt20 moder00 det. m,,pa d rd0 ln0,
n, 200022 ab- 0 A, 2 212 : 2202 ---,2,
satll~ ~ ~ : H 49r I ,


H-2852-4"-


PLAYA DE SANTA FEI ___ UH-H-27M-4B-9

.I-BORA
Vno0.000, ron (acilidlade2.

p l22 e uPrn, na rl0m0 er o-2 ;2
I.2, 0022220, E42202 i 2 I2022 \"0 D2 A D,,02 dose en-
042.2a 000202~n d0 a od2.. 2


12. H.con .22l 2.42 .

0'0.2200220 20000 lujoso chalet do2
022222 0220222, o 0, 22ale, 2,00000
0 020n02 ..'rn t.S l rene 16m i-

ANT08 IU ABEZ
2.dara 200 020222 02n s 0.2 co0s-
22 na200-0 wa0a2 d.4o 42l2 i 22000

l, gara je ? 1jrd 1,at rlu :du om n
o ttlo-gdv5.)cuprkM-7557. In-.


t .H.2565_400 0'
($120R121 -NIDAD
224 'n(lo. Stis. .rene- 168.
I&ANTOS0 SUAR2EZ
200222,004 0002004022 2 024024.Va-
0200, 04020024 0122sails,00000000
0o~n 4 ave 220 oo, b. ,o 0002. 000022


OH 9:155490 2'


.2 +I 00 2."22 .... .. . *"' 2 2*2 " ... . . ... . . .


C L A S 1 F 1 C A D O S


-j-


1-


-t


i , 2-Z 7 1 1 . -- . , K-


-1-.


36.2 "2,22 S40,22 2.2 260
'llr'l I | l;'l (f1T BOl 1 i uC iI Dimii i2 !
I2 >..2 2 P i2 2.402n 00mrl2.' III2

MEI '22-2r l 22TARON I2. 2i,,,_ 22O.llPE
) .E ..2 $2. n 091 ,rnrd- 1.2 A.& i'.


SEVENDELUJOSA
rpr.ihil0 n'ia en la I 'al PaSeo.
.en lI Vedado,-ppo fraile. Eon un ILrreno de
-2-.500-n fioro.i- una labrira.
ricn de 1.500 aproximada.
imente. Informed: lelffonom
M-704S-y X-1603.
No inlermediariog.
UlH-II-200148-9

I N REGALO i
Anip.-Almendares. $26,500.'
Ilnla $270. 2 ramas (renle.
6 ,plop. fondo. Informed:
B.-7366.

I22J 2t.2_ I.41 05 "I.2


VENTAS VENTAS
48 .. CAS-AS A.... CASAS
0. -o 1-- 1,20-10.-22 ...2. 0,.-o- ... 1%...... 1 =
222 2.... 22. -0 -2... .. .. 622 .. .2-.; .i2r..JaJ 2aL,02,2- 2 %i.
2242.c. I 2 2 "'rIc2o "" 147 0."2-

N I ,s- --- --- -- ! ..---- .... '. X t --
.. ... i ...... ...... .'.i "-4 \ A C I . ...A - I "
"~~- -- , -,d, HA pi, -;.. a"...,- Po ,.
oN I
0.F2.2 42 5.20 0 4.

R. CANO PADRON at24
BUFVTEDIITALDLIQLIE Informan: 1.3456,.
TFJADILLIO N" 114I
Tclls. M 19628. A-:6I93 \ B-145.3- __ 4__________ ;
. Nicanor del Cainpo. .Sl7.5iA --M 0-N-T E
Pr- ".' -02 0,0'0.rl 4I`
c-I .. ,,lt 1at t I'+ r." 1 .1 a 1 0. tc "-. I P A e
-- "i el- r1-. n ta t. -- 1 e.lV L.j I,
-- i 1 4 .. l l" I. U r r .;', P .I. lic.,
La Sierra, una Planlta 4^.. 91_lLo.. 0, nDro .or..
4,2o 22 .2-i. ..-.- .. ,.. "'...2 '.-22 _._.....UH .'{.I83:'42.a

02222.ir'22. "2iRE.II)ENCIA EL PAIS"
Nic.iior del (UCa impo. S19.02l24J 0 .e ., i2r0h2.,2 '...'.r ll e 1. ..


6022022222222222labn .. SI52202 0( 02202^.^;!" ,?^ ''''''
.',.,." .. 'A2".' .,..2. ii, 0 e.. 4 o v o1
--r----- 2 "lea 2 2",'2,1.222 r.(&72 .AD 111
i,-, -.. u EA 2,0 i0,a h.i 2 22o a ,
.. .... NE O10 S .,, : ,1 aae.5 a e., is
--- I-L sic,:.i "{. i al I,'er EN
En,.ancle de L.aHabana. S15 0 402202

2 h2 .,- 02.. .2 ,22 .. .. 2, 2-200'....,-,
r....... .. c O S I i.,- .. I .


JORGE GOVANTES .i.. 1-2" 19
RESERVA EN Lll,11.,H-311 20
NUESTROS NEGOCIOS

CI,'IT $1G,511,1 S U C A S A E N
MIRAMAR2GANGA, 20 dias $4,500.00
ed. II2. 1 . ... FAB3RI(AMIOS SU CASA
n0. rent0 $90.00. Ti20ro $5,12002h2 pot2c200 pu2 -
...... cii 2,0-2r4- CON FACtLIDADES
S.: .- : D O -.,,DE PA GO 2
1FIRAM.1i EESQ.- FRAII F. 0 .E2- 2.-.2.., 02, 022222 o-b pieza,
5604l) 241 MODERNA 2-2r- d" o concrete y le-
7.h 220ir .2i022.22222. Uo o sistema
-i 0 ,.i.-. r.r. -2 2--,,L, P,.r2222 oo.sala "-2"U2T1os-,
So2l .' -l i02 .1'' St2,2 ,r, r.' .''. ",no'-.'.' O Inte rc., p ome-
2l.. l 2 V ....c .-'0 i2 OO-..l y 'l oociio y servic0io
,i.'w :I, 11'rr A ,- .j : Pi .1 d, Tler..
C u ,i~ ,1'1. A F.)-.;,,flUb o, n im
l I 2III" 0. ..0i0". ..... Rep2. 0 .0 ...

MIRA AR$14,000 I Fe, a entrada
DESOt,' 2r2F2222000.4tar 2 p oare Sr.
RLSERA', ABSOLU2VA% F A R 1 9A S
E.N N U.'STRO S N -G O CIOSr3 "J'l"'2.,'..rL20. -r 10 od 3 202
022.02- r02ii r. Ag |.l...G,'a.ncr.r ;ro-in;>, .S ",,_io ,: .... .
S.- .. .Telelono: A-6625
: or, -0 A. I-2 -.. J-,. G ,,
B-'M;' A,04i-. 1t-2149- 1-


UN PALACIO, VEDADO VEND. VEDADOo
F .JillC I cmenc apartiameiitOS,
2 ;G ..... ... I, -". .d 3 n0 esp3 L ndida.
7 "EN a, C 2rI ba Se 9entreg desocu--
-.' n0 1 .1120- 2-, : 1222Sd 02e 0 2Calle 7 44 120G4
0 A4--- 10 y 12, Vedodo. Telfono


5a. AVE. $15,000 i
M.ORATORIAIAO AL 21,z% ,NICANOR DEL CAMPO
005.0 002 a 0on0 2do,12 02 20-.1 r, .
2,2a 2 m.00 2,.02 0,.0 2 ,.-o ... 2. LO MEJOR, CALLE 11l
6 S--,. s. t02e20 0eoc.o., 0R ..0 N 360 2 Y 4
ESmvPEL 1 M EN M1RAMAR U d-.. ....1.
6.2. 042nt20. 0 2-58752 2 V odo 0cas2 mo0tol0t02t2 tda
cl mu*611 preparlada "' ._1 ,,, j i-"I
ESPECIALIZAMO 122,,, 2 po,00,22.... ....... 4... ,
closet.,bafio 2,0te 2'calado colo 2"
222l0o02o2, 00022022 00s. patios hi-
0M222co y 2.a2dero,0pu2d0 ejar3 .500
EN MIRAMAR hipottca. 225 a0os, 6 1p2r 100. la

JORGE GOVANTES .... ,,, 8,,,0 ..
10 AVENIDA, CON PISCINA "}12024-40.
OPORTUNIDAD: $75,0!)|0
G....... ALTURAS DE BELEN
(.2P2CIn2, bar222 E M'. fr 2 02 R sehrnA LTU l E N
j21. 22r,0 l0 .22 ,-0 y0.-420
ESPECIALIZAMOS EN MIRAMAR 220,+ 0.000.2 032a4e02 do dos


-1-- "1, =34.o ..i,


-17


, 1-.


w- Z,;,i;, .M i . ... 11 Bid


ip


H


IL


-it


, u 1. L


I


......... .. ARO CXVIIT I M A H O ,R A


-VENTAS VENTAS
a CASAS 48 CASAS -
., ,.-.. -,0..s2-,T7 -.,1, -<- -- -- --TE -VIRA --E--- -- -
6 l i T* 1 2. 2 2_ 2 .. i. .,d. 4-.l r. 2I- O .,... ..22
1:, 510" IL k 2s 20-iF 2 1422 F 2,1 A -IPE0.-20
-,,-, ,' ', -,..,-' -,'"" *:/ ,'.,; S\RDISA .. .dd .- =
" ,.20..,. '......2......-'020-. 2 ,.0 -.,.. ..2..21 O .22 -2.2....
4 -x __ 3,_________..
.,,. 2..2.. 2.+ ... 2 "~222 22,2.. .. 2 022 2222.. 2 --
0, l i ", i" ',.1" ., 1. 2 0ii ii I. 0. 2 2 2.

-1.-'.T;
VEDADO RESIDENCIA A... A 4. M.
(Terre.o ('aloa52 1s) a,.l6o3 Met_ OSLIAREZ
.E ^, ','..-.,r.a-, ^ gra ,,- i nen- u ; -n.
0224 P .od4 2 .:- 4a. C111 ha0.1
Ha~~~a-n" .'w~.t ,ITl renrl La ion" r.

,r 020 ,' 0 r.. %RDIrVAS. 1-1216.
21 .,220 ,02 2202-#.2.2 lor ...... iL 022L'VEDADO $21,000 T -Mi.2' 4
(Se--mtr' 1)% "0'-P1 Si0 _- 42..... io, 42 0........0 2..20 2
.4020 Reor 222,22 0.2 2j O ""'222. 222 _2 I_15 .0I9d__ h-29111
22 0b22t0 i o220 b.iho 220000224ad00. ,0l Md.r, 4 00 con ga a0e4 y cuarl.0 o hau -.
0 i'22 Luarto yvwr'02'0 004er 202 2lo ol2 r' !four Barrio residencial. 0Ma1.0 I
t2l. 2al 2, 2 2habiac 0 2 2ban ri2n0c i n2icas vias rcomunicaci6n. Tr -.
2:;-22. .0 .l '.4 < Ir l-'>u.- 3 -y 2 .
', ,_20_ .... ,400 002_a 0.e0 4n p 2i 07rtd a A
.11-27-200 ,-7 somora. 2r02a. Calle2s40a0 tadA '
S Bodega pr6xima. Dejaria ha t. 1
24.000 hipot.ca. Ave. 011y C-I2 "
LUYANO, $21 00,000 01 1d o Ampliaci6n Alo endar22I 2
I I ~Duefio: Enrique"Ros. /
(EDIFICIO I)O' PLANTS' -5Z7

de m. Ill- 2P.111 223, 4F22-i ^. ,'t te I ^.--cn "_ hI* 't ;:.+ ..-._ --_nd en $62,000 .0
,a PI0 plrta. elnt", f W -, ,nd al un", i

.,A. Reparto MIRAMAR
a ,,,a fraile en SkptlMa A e
loq .Se. ventlen dos c asaA, am unA .1.
FIGURAS $15 000. ..... .... uato yitn...


|.20 ,bao c r clDr d(2 bl o 2 e14 291 lr.r ,


?.;+." "* '* *" -.e ,1'2 .,' -l' .--, C en o C Xii -i
'02, M0. 222 A-9 62
H 2 "2M-4 8-700i 0 20020 00
VIBORA-2 PLANTASENTo. R
(CSnlle Carmen, S13 ,000) Pir 8
a .. let Crn2 2l- ,,2x,. 0C2-2n2gnfc2 2casa de Apa2La0 enn 0 2
'lor i- -, ,.lal 2nri- IMllrltr~tl" P tnia do n ,,---- r' ," J^ -3] 7-+1 4 8r 7rr
ad.22220020 2 d. .A2 >,o.iA .1 o- p l ...asa rel S y120 ()00-a02 .


2..,AIO $16,000' 002.26400022
,,; lls h m~~n0c2 02, 0. 5,. 2222.42022 2, 4..., ', 022.2' Vo2.-


Anientw 12.rors Pod EN RE A) m ori\
M V420i V In. 2 ,.n 1arqu lecto -2AlcortaeH i
------ 2 -- .22 F en-TI a en Ia---
dci, 7 habtat-l.l,tas, .+1 i crados, I rado ar-

hDr. a p r. _l.l e-ni d o -Rn++ .
02ra. ar2 (20 ver,0 Esq.nd02. '222202 i.202"

2' 2.0242 --- 0Se-ende en$62,000.00
VIBORA (CHALET) Jordinportalsolo
(Cerca' Parque C6rdoal rodo -deicorada, omnplio I-
22222 202 ,2 G t. 0r202i2,0 Pirqlw VinO 0Om, cu0tro habito-
sA chale, t 2 0a20s222 ,0 j22. 2, 22d,2n2. r
baI. Wtbol,22 rne. 02 lt,, ...n. ----. o, lOnes dos balos de lubo,

Rataie pruartdo \ lP~lO .*."'r""do", " --lto ."S n a a i N.
p i n I l iN .11 -. Wl. entrraA e20qa a i rr-

SREPARTO MENDOZA op ortameto r Par onodp Ipe-
02000 ol ono. Gnorojmyu
(Santa Catalina. $35,000) .re.
2 ... 22 Cat0,i222 i .. Ia2 2 2 sU2 s duei iot F-8098.
i. R i T -1 lo1.a T.-I. I' a,, IW th Pla,.
ph- Ja ln i V,rta ". a 'a lb l.d4. r
0l2(, 02.nac -Ar w,,er.... 1.Ay .- 2 0 3017-.48-7
der '+ id .A PI a,,6. A. 9112 FNt-1an-
2,22,20 =3+.+. ALMFNDARES, $12,000

AMPLIACION $16,000 ,...,,2+o c.
wA A lfrerl P y' 5" lpartnril tnsl~t} nlpo
(CALLE 12, SE ENTREG A )) ,-2.e,2 n 0,, 1-,, l2 ,.2R0 uA tr02 2 .v ,-
It'Pile. entire guagua y tt'anv'las
22 ... 22'... 0 0,,- R'0lo22er $10.00 &0 22720 0 0Pa 2CU-
2 2 ,,2 ,,,2 .... .. 20., 4ro 22 AP 2A 2 0.ta 0-H2j.00 07.-22
bitactones baron intereslado to,,,,dt o
rrni eP.:rtp y -~tlo rldosr~ j, -;1 16
v_00. F22n2 d2 222 02220Vd, 2A-9112' 2, 0M- 22

FRENTE AL C. DE BELEN
Miramar 7a. Ave. Esq 02,,40..pad por$6,000
Bo"'th casA a Jrdi. portal, lgiraft..
(UNA PLANTA S34,.000) -11 2 ooedde .0s, I
00, 2 2 2 02A220.0-.-4.0 -00--20PA0. ,.o to.. 2
2(22.2 (.2u 02400 02222 0202 000o 20422220, te-
7 A enla 'llentact rr (leicm dv taz, p~zo12. 8t-n frutaJos, ye-
.52:It-, 00,00002. .a2. ..hl 1n 187.00 a 7 0/0 po0 4 2a0206l
5 ha ltaitm 3 ;,a~n t' mlL(.o. oh A AIroltIa eHl n+ B-5221.+
0~i .1 20, fiA-.120%02 273S,-48 7 H-1337-411A
220220 2-0M0ONTA0L0 02 23.0000

IB-598: INVERSIONES B.5988 $ 3 ,0

RFNTA. 5305.00

ALMENDARES $11,000 ... ..... Cn,2
S.-lbra.de- .upad.-1-. ]nOtran..I. upartarnenlos de hala-come-
nbt2,.,rnoderna.3,0n0 nI0 0 22 rd n. 2 or. 12n uarto, cocina y ba.
24 2220,200 2 -,4220020 2 O Cdad 020conbaleo'n V
w0t... 00 2d0p 42.222t 20. --pa2ifiog.- Santia+ Marta N-
00200, 0 020 2h 2 2 1 20392. ca0 i esquina a Subira-
ii 022. RO;200to El P022100. In.
NuIGCamar:$1._________
5e0forma, Garcia. F0-103.5.

DIARIf DF I.A MARINA .-D- MINf.(N6 6 fl M.AR7' DF Q14Q


PAGINA VEINTICINCO _


A.N U N C


S S C L A S


I F I C A DO S


D E


L! L TF


IMA flORA


VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS, _VENTAS VENTAS I V ENTAS i VENTAS ---
48 CASAS S _...CASAS- 4-- CAASS 4. --- --CASAS -- 48 CASAS I8 CASAS IS CASAS JI CASAS__
48-S S 3A- 1 --44. .f.. I -' -#. 4.h-L DL..LAA..DII
."., ( ,S^(. ^-- , SANTOS SUAREZ -- rID NCiA tN ,, l- o-- -. .$-- -. -- .. '=t -4le'.... ,-i---. -' ... -
4n.4, 44-..- i- o .ma-^-p.a" ,L 7^, -. d. - "--3. 4
I 4 4 O I 7 1I.--ULioIU'3.--. ______ r.: Ire~
-". ..... .............;;" ", . --" L= ..... ....i ".'^~ "i^ ........ C'' --C SA-S-DE-O(G-,SIO.-- j^ _i i*.. 11.i .."-' ,. _.y _.; ..""*_ ,* >w ",. --,,,,,,,,,v .. ... .. *"" ;,.^. ^_.__,
3 ', c.- . o. '. ESC.U C H O O FER T A S. PATN O t p. '4n' .p i 4 ; n,. 1 4 4' . ., o -. ..... ........ .. ,,,, .-. ,1 ,;'"'r0... "r4'0 '", ," -;., 40 4444---- -- . .. .. ... 4 I A44,0 ., "..r ~ "*-',- ..... .. . b-
. .. .. .. .t ao de-t lerreno-con 1.3 m etros __ ___"S* w lm ].i .."SI i ': ^ . .. . '" --*I,. .-, .. ... "' l_
2.....o '42h*b4",n- Cala -I 100.'' I.--EII~
LO I No ^ LAV.404 ('4LL1* ]l 3'-'x"14. con 1TRS'iasaS de-o do S.^NTA CAT LIlNA^ ^ t^^ - -- -." -4 - -,- -..,.-;- -I v f v i 44"7'~'' irw"' I
"-__ _ "- p a n S a n L a z da3ro 6 5 3 .55 5 7 -.-- -....-. "", -..P O i i 'U I I I), . I . .-. i, ..A. l 1 1. ", -
...... '4'*t b nr4c-,F.c. ..o..-.. entre G erv. so v lascoa w Ir. J 43, 4 4.', 4.i1 .--i. 4. 0' ,44., 44.11 -, ,.1l |i '. .i n 4 4 : '.6. ; ,i pn rt anuon I- I"l dU i -1
c0, "st "e .. F t i-wia" "oia" '" t -56" ew b.jo $.. .. . ". ......; JP.... .,-,J s-.: ...." I, Id I ._ ......_ -_ c-, -".
.or'onLi C., m-rc]., .. ... -e' I - .- -'- "-- r- --'" f C I1 I "
_ 14.. .. ._ ,7 ,, A-6045- a n _V-l-d -3 p' m Te f ... ... . ... ..' ^ir', ..,',. '',' .. ~ \, l .. .. ....- ..' .... a. H* /zL 9Ct I IU_-I.I__Q I T ..:. ;.*. o-' : ,' ... .. 400.ot. l,
- --FR A N C isC D $ 1 5 ,O O L o G D - -- ,C ,, -.AM P A N E R IA 1 $ ,' f f 1. : . 4 ; C a rm e n 4 v M a ya [ od*r4'ez 1e a tl q u i e r _.. _ ...... __:_ _o _. _
-'rf a" '-ide -- -^ ^ ^ ^ C. 48-1 -2,^^ ^ re\1fs" e. ile Ea lq u iler- 11r 5:"' ,[


. --*4o, .. ... r---.,-_ -D . ... 4I3IO. -rA 20-I ,"I ''L .= E ST L a I l l- L C o .4 --4.-"4 44 - -- -.U---- _. 4 2 444 --a-
4.. ...... ..... .. .... .... ....... .. ... . .. ... Pit. M.. . 1.__ C O R R A L LSII.. _- . .43, ....... ... .. -. *... . .Is 44. _.. ._ .. .- --


O^a O M ~ ^ -r"^e^.a^v ,'orH ^ ,;^e;'^o.^ 1 (,As(1,n;li ., *_,arl .,^1 ^ :;;,.; :r ,e.:;,; M.B80.* 1"7,',..4..
.R ,..-. 3 r, L 'S & ,.3 040034 C4204 r .CZS .E. . i ... 3 P A31' '' 1- 11 ii I -i4413 .. ... h .14 ,11 1 I ... .3 .4.... '.... .l "III 4'4', i ,. : ,.. -4,, . .. ,' .-,4-4, '. .. .. ... ,. .' I,.. II. .Ir . .-' "
1"77 R A-... W ..... . ... S "I "' I i .. .. I I s. .. 11 I .I JA I I M A N IT A S h ll
- - M -48, J. ,- 1 ,1 3 m e t r o ." ..." ." .. ."_c. ': -* *- -.1.. .--1-,-,, . . .. . . .. . .
..... .. -..n. .. ............... ... ... ...... M N U E'L r lrL ..... ... .. ....... ........ .. . .... ......... ........ ,_. .. . ...: I a.. 1 x
-calle 27 N 753 VedadoI F-541 KHOLY. $25,000 . ... PcCyI, "O......
..ana.... e $4.I0o .. ".-\4'4 ""'44 1--, ; --- --- : -. -.- 4--- .-1I, --.T. r. .t;-.E:,7- ---
DnLOMJBFLA WTI II UbA~LL.F I] y i Luy-0--S ono 14T,,=a sd- do-o --- -".. "ifL -P-.;L -".A. `` k -a $1100: 6 "Lo C re I ,;;;\..- ,.;; ,;;, . -:^ i, -^ >,,,- ,A np,.Ir,. rh ".MA SM 6 n.
-- - T.. -- 1 i0__C 2,4_ -- - - ,1] -- -4.- -4 -- 1 -:.' ...
V 0. 4 . ,on .A 3 1 O- .l p S a I p ie|. ., ,,,- .. .... ., 2 ..5... . R.- -' 1 1 . I 1 4 1 14.-'. .4 . - ... . C - 1
P e a .O-r P ll ,1 r rU l i tr pt, d o- T i o , .Ii"r . i i~ ir F -.. I, O , a- a I ., .. I . U N "' .- -
1ur yn Ir t *lo clne .. as 3 B cno ll]0 I r 0 .6 U r. . ,' .4. ..r 4 .11.. D.i l --......1-.,-0i\,1
3 .4 3 4 3 Je ---44 4 3 I s44 4 4, ) M. A Rh-,- i rr,-3 r. ,r, 1-",r I -ar l r l4 4 ,o n . ,
,W_ '.-"4 ._4.4. ,44.4. F7% Ml442 I0S.1430 :0* -C-1 1-:E1
S . a a a . ,4-3 . . 2 b a c 14 4. 4 . . 4. ,: c i-P I t KI./ I U IiliIsid, p.. 5 1 5 v .. s %. 4.... ... . It P, . . . .,e -T "s ,i- .... .. .. .... . .. . ,. , I te t4' ". .l4.. --
HABANA 53.00 RENTA $280 -rPRA-D-O 4.i- ...... 4 T*, 4 f ... 4 4-.... ,- 24..... 144 Vendo, Nept12 no,4 J Planhl t 4 .4... 44. ...... ...; , !...I,, ,i. , ','r, e, -Hz04-2*0 -4
-adw 4 *4-32 .4 4.ICm& .34 I. &O 23 o m s Fi u a - 4444s- c i. I- a ".' . a pir oi. oc 1 .' j I- jI s)ftI Ii IIII % I I. I I I4 4 4 4 4 2 4 IFtI- I..- -

01..... . .. 1 U.-- N O OO MS ---. .. :. .- .1I :.' o r. s.... - ... -I... ., i*.."-...... . i - O.... .... .. .... ,- 4 -, , I .. .........4 2 $ 4 .... .
h-b--43!I- 1 00 -e-nA-1240I p.l --h ,ra .S',' I,4,' r.,. . r..-.. - 4. l -.1 --- --- ------ -- t:-- ... -4,4 04 --
.... i3U/L ,,17.i, {T1; -" 12,, H-7844 48.' I F"' Ii's 'A' ,acee ..... 1. I. I~~ I'[ .Id IillI I


____' s c cLno D I D=30 m l~.ir l %- .e' G= 4 r" .e i', ni [, ,z rr. - .-. '" -- " t -l ..In e 11.. i. 11,. .. I K r r m .i! -c l l r i~l O a | | l m l ll I I -
4 4 4 4. ... $ ..-... 4.. . . ;- O r 4 I ._ . .. .. . ... . 4 4 4 3 4 4 4 4 4 448 .. .. .3,, '4 llI
"i"l A -6n0 4 5 H -2 7 4 8 -8 -il S X 1 .n l -4i l I% 3 = = I S II 1 (l l I % 1 1t l ,I I t o e n Lo m i I ` : ,: V a n I r t l a i n C 1 ' l % '


11 I L -. '...p", IT..I : r. 4 ; ,.1 ,; ... .".'.. I... :* :_- 4' ,. -;;nep. .! lCrl-l .'- :
24 d44 P3h121 1-114 . SAN L- 4iM.,R h ,"^ ^ ; AGU U R,-65 M...'' ..- -, .. ... .. .. . . ;;;*'; *, .,>4,,, h,',; ".e',, ,4: ,44,.,,. 4 ; 4,4.- 30.0
-P4444 -l1 ~ p 444.. I D.


j .HABANA $23,000. ENTA -200 LAi",. (daA (-RONN 2 P1 1,"-.---, % -.. . .................. ... .... .. 44 .' . .' -- - --P- "4 % -10. No IV- --
-JosE. CA443.4.4*. 444 34.44. 1.4.4.124 4' 444- C3, 44 4 Al k I A I 'I 44kk -n" y ; ,' , ' C r 1. .
- sq a' F .lr^NC S C^lr 0 0 ., CAB A N E$- ,' Ila ""_. -^..^' r .a,' 1- SL A, M .. ,1 Ilphat.i l L C ,_ ,., I - 4- ',4 ----
U' ALD49 SOLRS- -ir cl r -nc l -- - n i -9 Mn 000 7 ca r. a n > lt -' 7 1t,~r 1 1 -." DeDdliD f A l U .. I j ih. - h I jIO I I % l Ho s pitan M ile 2 r c i 'l." i ,"'M f 'I '" ~ ,, A, .l l A"e* al'uif l e r I*0 L iIII)rM7 8 5 h -L- iI- L L onIi(,-n,1d k,. 1 I k ln --
re t sar .z,, r* ranci n plan.a, o^ % n', dificir.,, .c'w., ",*,.*-- nire r i U -, i ( is s1 I -A- : I ,. *'** If'. *.n"r
IS ... ... 1d, ,.. ,.,P o ,.- 1 -.. 164.1a, ,,an.-,,T -ar .... r.' ., : . .., ...,' r,^., o, ..- ..... ,.tq t = \ n -e ,-.... : ,, ,,_, ,.., ..., -r !; 7.. ... it ... .. . ... ... "" " ........ .. .KcoTO K Hm 2 3X -.Z 444444444su,4t.e44.,44fono;4434 ,. 44. ,.{..=1 4 ...... 4 44, 4 4....I 4 .4.. .... .. .. rAem!n.... -14 la r 4.= b-it ,N (V'oa, 6e LI'a I1v s L O ]'e 'l --A 3 A I --*~ '4 b 14 .... 44444..L,,' ,, . . ... ' 1 i1- R $ P I rl r
.-,actT0-r3i -3S .1.t.fLr Il .**.o- -,r-."- *.. ... le 1 4
B R IL L N T 0 CAa.0 .. . .. ... ........ ...... . ...f3668 46 c.. i r I d e 0 t - e n .... I l o e G N ; I ,' A S !S 0 .. .. .. .. .. . .. .. .. X, ,i,,f i ,! .. -
Cas z "a,.e~ Pita -,, -rr I: : -e. noz. .il .lk,a IL ,,- I, ItF1 t' -el I, z. I, "! L1 I tk,:s,,k'. ,, ,A". 'S29. t .-J II.ll'lll I .ktJ ;' ,).!;" M t I "Pot
!4344--- 4413 44243 '4-.41.4l 14 1 (1 Al 4 2.44 34 4344444334434 r,44 id..rI |r A 11(1 .. 'I>. ... .... h "124 41 '4: ,'l..... -', 444444 \ ( ll .1444I ,4 CE4r4t4a
4i 4 cl.4 ln I.4 D.. rar44-.ent ..... ..... -a .. .... 1__. _," r... ..'",. -:2,,hl:._I. 4, ,lt"47,-,,fT L. ,-4,.4 'lo,- -. 4. .._ __ -rT l pOILY .a
4 "1I a ...4 44 4 3- ) 44... .
V.dn eisnt .. . .. .. rdn. ..z~l IIo .4 .. ". ... ;ai. F .. .- S 2 5 0 E A 1 f - 11.- 2 ; 1--1," . o.. .. i,--. -I .I m I '",',I I'r D R
,,ar r~ll 1" 24 fc sl e -r~l { epntla nr~ t feg ,ye , ;= I Q iU sj psJ _a _4 ,~lf ~ F , ,, ,l -,,, ,.- I,.. F .

ai b o r S i lo O.e O -%d J Elle -. b o roo o per o D au o n1. . 4 3 4. 7

II287 -4U eiln 311 444 WC34 44 - ,"... ...2. '' m- .N ,' "4. 4 .,' 4..4 4.-.,. .If 4A
ear.lfl ,- -Ir". AS1~~ i-I ill,' A-L -.A7-lllrll ja'lso, e loai rere ,nn "NtaF III SOP -I -d I .-r-T-3sTrTrF--A I ---Yq -]l'.l - -- -l -- I J ,HI'I -.-h--~ ---f -- .-lln
44--.o~ .1.4 154.4 III-4 414LF44444344C-11`-- I I

144,-40 V E D A D 4 .. 4 r4 ,r I.... ...4L M IION4 tl. 1. DjIs *p 1. ".. .4 c..... ... .. . . , .R 1 . ...

VcFrec.D A | O. 1^ "e t6,S00 ....... ,., M ll~ I_ 0-. ... . .. ........ . ...... . .. ,' : ... . :::'" ;, ,, .. .. 7 .,
61 ars5 65 0- e t P$NT M A 60IC 4U Hci.-..H .31. .4. .7 ""~J4444 34"" 4 ....... c .-4,.. .. 0, ..:.3 .. 1.'3. ..... ... 14 4.444 44444.'. L ...- .. .... .. .. 44 .44-4 ...,.-, ~ .
DRL<^ FI.AN TEO" C ASION y'" Luyano 14,CIPD VEDADO, $M1 7JUO334O 3 ~ ______.^ caSi1.00a 64 '1*-- -yR EVW B.04^ O- C: rd 44' '' ;'" ,', 'K~'.n'"ri: r..n,, ^ -J IU ~ ~ L L --
I_ .. ,, ---; I3, ga In -IO S I 24 A '.'.'.'---."I I% J* A R 206 e M -r o 8
0D o4 3 4. F 4- .2 0 2 4 3 4 4 4 4 3 3 E C 4 oro.s l' 1 4 .'4" 3. 444 ..." .... ")- :" *.44I I. I I- I I II I l l l ' '- I I ' .. '.t . n I .V- ---
I UL C IIrl ~ fII d~l pl O I lTe t= Q d -.-.1e, 30 A s .,, -o ell ,e &l ,-p i4 A -l..l `, k't. `"`l, 3 " ;-n. Is', !:', ,~f, .i r-I II ,-I.. 'I l . .i "' I .. .. .. ( L0H 2... m .p4.rt 3s ., 4. 134. I4 C h l l.. .. I34 4 ... . . D2,. 4SO,' % . .." ... .. .. ', .
T24~44 444 1434. 1410 03 P44,m4440__ nnu,..,o^_M__,_,, _______________ 4'' '"'^'a' ,,,LIJfl .M ^ usRunCFn,,T;A'^S.^ 1^0~ 0~~0- --- is. I . A .. ..'' I... I -, As ., ,a,, 1EDADO. $7,0000 VEDO, -, ",, -,,, 1e,, e ,u ,I do tnAtw. Is CAM
r- i- f . .. rl t. - .... . I .. ... .. . . [;.-.. c '- A U E D A D O L '. "..I. I .. ... 1 ," ... .... .... .. .. ...... ....... .!........ .... I .. ... . .... . ... ... .'.I. . ... . ...s
V... ..... $46,000 -- -o-c-,o 4 .4... 4.. .. 2I.. I 7 -. - I --- - 4 ,:.-. -. -E~ iu .- J -dl -tt ed r -ot l v- l ____ _-- --- -o -f -.1 -tjt -nlr -c -fr~ n !< -rI1 1 ' T- " " I). t 1^' .. CU ..y.I t.
,-i La TA _A N. 9UH0.h 3m e Iro S t., e 4 34 zd 4,4,hs dn44B. I 43b, 4 Tell co4444. Ah- -4 del c7 I.. 4.., h ., 44 44 l ", : s ,i ,.'"'4, tI44 L-4 4,40 404 4 HID ID e4-' 11.


SO ER I CHALE $24e.000D 2 a 4 p 20 09.r M.lH B N,r l $40ldl Ipl,00 Id RE T $30 AM LA I N DE A M N A E ..-,r,,.,r,,, I t Htl ll( r~l fi~it ']r]{ ,,,%" .. ' ,. .,,,,.h i ; ,. uiI ,,hid,. ,; h, \(,11 'II", l/,(|iii .nl *iII I ) !..ri rii ,,' ,- ,'-''; r. '
$65 0.1 13 o 0..... r- . A .-65 ETR .-4-.-- -,- -.- ...4,,4.4,,4,4., 4.4..e,, ., ... ,, ,F,4 .......... --1 '' .. I.
ei4le. &d$- e r l de upd. b c ._ p3r3 4n4.,,,3 H-"",0---R .24.341'-' "-- -- -s- 1; ( - 44'3, P .- -- I..o' -- 0Jo .v -A' . . . . ..... -
2444e3 344. 4 332 :3 4214. ,. 444 4I I, -:: If I4 -I- -:. I A .;--l-A41t^- -a


N u e -0 I 1a ... . .. ..oN.. . ,. 2 .r0 1 4 ,,,,O .. Qd . is I 1"..r.4 A0C4a.. .... .. . % c .. 30,l .N '...4 ...4A41.' 6 ,,:,, 1 O ., 44, -
[Urll,10nV101 Q` r.t.t F e,1.111 '",,,- Ia]" ")~ \ -- ,,- -, .'I -" i. I' -. :; '' i11 -. (- I A DE LITIC0.At


oner'32 !, b 320 I.. 34 IQ n Z32d49: -4R34c'... I,, I...3. .. ..., .... I 4.. - -- ---5,4 .4b44 I44444W4`44fil,,44-4

.....Ifr_ ;l'^. ".. .I]lls_ -1 o"F'l^ e _I h'M'l .';I'I 3.... -a I '- I""" I..", k NI Sli. '-I..lll "I, "-," ,I ; ,- [' "'o ' C esqna, co mer I
-N .DEo edCA-M PO P 35,(,00 -""l" -[V- .ljI-r> F Ill .r .7 9I..... ..... : LI ( t, -U -P- T... ... S.. 1.I r I.. I. 1. ,I .s..... > ..... ... i .,,,,,ro rin... 1 5000 7
4 .1 2 ..4 3..4.... .4... 330'4 I2 I G '* .- ., \A .. ... '.I.3lON E C n l4 .I A:lP..f.Ae I" a r t en4 f 44. -I r4 1)4 4I ,4 4 4 4 N4 *4 '" :," Ii4> ', '<4 ... . .... ... ." ,v 4 I',_._._, ',r
__;___ 5100RT .. .4.44 r044 4 4............. 44 :"t.",3 4 k.".. titer 3. 4.0 4..- -. .- o-ul Somedor,-3-hibita I, ,Os- "r-o A A-.,, itw 1,N.K ko a !- -7 k 1, I T .I-Ii E ,
Re.tiue 87 ..... e ... in, ,. ..... DE $ ..... ch-O..CIL. .1 .1........ .*.. :. ^" r,! -- -- -w- I,- ],-Ip. t.,,, M, (- .... . .. ;. \ ii .......1.
......... ......... .iT73 61......... .. ..... ,Ii.i t .....cI..I1,.t IF I I ". I' 1" 1 I ."' ,,,, I ~knI !; .- 4-U ... -rsI 0 edNput,3PaIIIN ,I....1 ioi ., I , I- it -',L 'I I ,I' I; ,- 11 - I', It' -1 ,' 9111FI 2 -
. .. .i'ls .. sI' 5o. ,, I m . .... . ... ,. Rie n i e dri g it .. . . . ;,I ,t . .. I . . :- .. ,,, ie t s u, d i e r ,aia I" ;. lk ,,. ri z !i a i. -----

$ DHABA ASO R E N T A $ 21 7 00 r 32 ,1 M4 4 3 o0 ~. . liI 1,1 S A NR AM ARo I'll, , 44 4 4 44 1. 44 44, (I." *"4 4 4 .44 4 41 ,' .' .. o N t.4r4l4'4T40. F. $- ( t .
_Uldklltye tiaz, iln R e i ed ifidi I ca a 3 h ti .la ,, , a . a I I lt. l sI I,a O e [' .. poen ", I1 l l.rI .`t Il I. I, ... -., ,, I, ,,,, ,; it,, ] IA1 .... r...r...-. .. "-- in r d
2.3l2. 20e4414 sono e003444414 P..e 4. 4o04400 I M p.r. at---444 -. 044 444-44 I. 4 .... 44. -N t cc M c- E T.
PIA.. ,- o i .I.t. 1 .32 0 4 ,34 2 . M o t V a PBO r a o, $ 205,0 0 0 4 .4' .. o41-.4.4. -f y r v i. I "- i c i 3. e r4444" ;Msa ,- "'. L A . .S --
i3t44ar. WON444.4 4 ,1 10.., I4 432, A I6, METR ,.4 ... p444n 4.. 1 4.444 --C,44. Bl 7-4443 r044444444-444544.
q. Bit"'t DIoupd porl .7 0 o VAD- ---i II 4' 50 .;[.C lt..".I.. A .1'............o old ...... L r..'' e.]r , ,~l (1"."'{' ! ...... 77 -%ll~ I*. .. .. %I LI.3 ...... d.41 Av.z~naSi r 1 e320 1 ...... .... ........ .. . D. . . . . .. I ..... ........ '. 111.1 444 444 4444I(%I4I4I4.. Ill4I4I4I. %44 4 4 44
M s,-, it l r;,h 1 l.5 1 4 1 o .dll I -, O -,- h a t I ,l , [ d .~ ". .-. Iaa ] -r--,r,.h e .,"a r 1 I., L.- I~ s I, e~ Iu n ,. -l, 1 1 ,, d.la ,,la ,d ,


33. u ~ u- r.,- z i444 ,1. -14413413-3 'I ...ln2 -no.4-pa dt m on n l 1T, '4 .p4 '4o 4 Ii"n'Im t" '.I4 1. ,, ji s h I ... ..... V; -.. 3 4 .4 04 .0, 03 43.
440443 fir 23.20 S AN43 244442 4344434412... 3044',004(4a 44& 4 4 _ _ A44444 4 44 --44 4 4444444 .4 I444444 1. I4444 4.. ." : "4"..4 '' I I ,J ~ 1 1. I 1 -iuaI I t , ____.I____,1"AI6 n -

H A B A N A M 0 3$2 00a L A C A S A C O.N 11 ..-- .AI, ANl t I., ,, I 2 0 ..' T ,,, ( P, 4. ,; I , I ,,, t44 I . ,,., 1 k! ,4, ,4 44 ,, I ,, -3I 1 ( I3. H 1

I rrl m ? -, a 2 h a lln' F lr..iif.. h l3*' "i & 1r ls e }' J. 1 -i c 1n ,1, 1 ,li h- ,,le ,,," 1 -. ,a t a I ~0 ,% i -, u l \ i~f>(, ,,,, ,,, I .. ~ k -
crer, i4. .2 2 ., 14'4 344 44, I .. l e d r % A lihIo ": 44,1 "..o"" -r 4 -M'R 4, -4 1.. 6 4 -' ,4,I4I
goREN TA III i- $32 43'4-04 4.2.3643, 43;r,4~ -T444 0. 34 I0 is I,..r, F . Ili .- 444 4444444rtm 4 'r-I4' '""4"''' . . . 4,4,4 4
_, -PA -, I ,* h , ,, l,"{ ,9 2 ,rm s p r p, pr tybikr ," l r f ,,,, ,x )' ~ l h z~ I) 1 , R EA R T KLf_ ,L OJ TH L, .. .
n,34._i. .9 r,1i 3 dt .54 1:::- r, ".. k :b~lr ,eraa 4h, ,Is baw-o r- -~l .*h m~a',s .let, -~d~ Iamil Ii ... -.dr.1 Ci1 I.1"4]. co--.- nfaIi,...L_-"'"''. ---]t -I .. -1 -'.I -E.N - I.AL---nt,-N---t IB CERCI, 11AI, ," ,:,"-", t,11 11 ,'. k'" I
4044440344 "I`I.Is -.3 4444434 32O44 2 S43448 r14443 4434 '-L -- Sab icion 444444144444.-Ilitl4.1,1'. '.l'kl-o--lt". I';t I,,

.. .. 2 a I c l par. - par A Lnant A E T 'e"ea-erar '~ln l n1 - - -- re 4F M I -T) r, e a 1 . . -.l r 1 I
....... 5 d S ..... ha e l $2171- V E10D 0 ..... .. ............ ..... --"'W1'i i X. C-'fCA'DX L T A O $ C.of T' A HA E-` . ....... ... ,,,: ,,, i,., is ,,,. ... -1- i .. 1..... ......1 ,ia......

u04lr442 't41 ,.4o u 43l0r 3l343.o 1*2"I "4m34413davli 42-33..3 IRICARDO- NI.et VERI;AII 4nn 041.414(, "aia fl' I 4L't 444444444*4" 4 {.. .. .....4444433444
Salblt It:4e0, C. b5I0o,1Io 04', Otr 34 "!orr44-I", -or, ( ) -W III. I. .. 4 ...011do 74 '4"'11 744 44 4 in Vib4ra, e t n a Fn" "IANGA 2 ... .. E I f, i" t i l : ll M/n l-7
X 87 te i o ,--d... 4. 41 : .r -R Ile - "E.OC."D 'A..'"o. `E N;.r, 1 V-'N ". It. ... . ',11,, I,,~ .". ....= .. .. k AL.,' ll06 1.. I


...333303003430044344 .43044.4344:,44,I. 4!&! 4..441C0.4.42423as.dl.434,24.4.24443, N MIUI .lai 444414 ... 444444 ..... 44.. 44. .... .

...... 40141 33244,4e 2 31.3 044430 4443""42.44 434444444 44 3...0 .. ..4 O E TO~444. . 444444 H44p4a RI.. .]"' ... .. 44......'..2444444............ . 44 44) 44,4 444444. 4'4.. 444....4- ... 44444. 40... 444 L4... 3144444'.
44I23o 430 0214..* 2 R L u ncia 1, e ui os, N e16o4 4444i44144c4 $110400 al or6u .. ... 4.. .- dI4 4 h .hI-0--. .....1 ... ,. ,, .. .. 4 ... . k .. . 4 , .. t 4 4 4 ..... .. C, II, I Ili I.. . 14,3 r0o 4111,, 444423
S 4r 4r 4 .4a R .-2 4 I "4, 4 I 1 . .44 4 .. .,4 4 .
mucnn~~~~~~~~~~~ pll -Ir. --I ,, -- ha--do $-,0 --- .- ---nfce 1, .- -rad G h no ed/ i tu o n,- =, i, ., $ { I o I I . -ii T- l .N 7. $o l iir -u - -.-


N ian. os ers. C a p0o $t.0erra $ 3 6 0 -i--I S-n he C s -"--- t ----. : --I. ald ssl- ..Alp .... t ...4.. -A .0"' S 12 .5 $ 510 4 4 4, -. I.4 4... .. I'.--4I 4400.. I 4 . .. .. .
V44431443r03 4443434 44. 3........ 444 4 4 4 4 '- - I I; , - P I n % I s I
Dim,elO ohly. 11 ,0 2 halet ,I rtitionr.Ln, too- .-323 Edfi4o7rra.Det r-1s -'/lecO C* A ed. I~. l It 10 .aodrl A A Lt.-A. IFl.tl~ ,-,, -[ .d A(( I ,;-s 10H2A 2 .1- ..1 ... .... .... I 0x i LA. $20X0 -
Nt L el~ll I-,R .... ...isJ.. :- .. AI ,,, ". l. -I. !. ,I ; ,- ,' I~ '{,-'' L r Ie I'lo "I;t l~n. 300
n o I I y~ I. hao r d:rd t m~i P rt l.. .4 D F cre ~ d mr ... 30t . .. Frl r~. i 3 2 u l r a a 5 0 0m e trod :... u l ll rI |Ia .- ... .. I,2 f~)I I tl .,t rl .. .pe $.. .OB59 7 O t o I t ,- I:i A M l l i z l 1 Z I ) ',1 1~ A l. l~)II 2 : ,xI~ . r{ i t, ( { 'hll,1-- - --l T 1 - - - Y -L L L W -( lX P .1 R IC E 4J: t 'f' l r


also 3n 4,4 la a.. n'.2 1.48-6 I...4Ill.51e4'.r..4...4.044,4,,_ 434, 13 3 __44__4_ _____ ---o--4444-I4.4444P44.44I4..410.3444' 44444.3,4r 344434...de 4442,.'e E.H 3... R'4.,e4.. 4 $434444 44 ll3 434444 Mer4 d424'4. 44 l-4 VEDADO ,.,,2.344 -2 444'(J) ];,, ... .. 4'. 4444',, 44h.44444 4t4, 4', .'",- S
32, 244 44. 3410 D U 444 llcl ..2 ,'2 243.n o ti c m lr4a ,-o c 1 % 3.tII .. A AE _ _ .1 110 3 4 I I4,444 4444 4.

LaSer 3,0.Rct 30 Oocpto O 7.N E A O 5115.000 autlr ~u ",' de~ "" 4. 44414 4.44. 4'44 444 ~ 4
44.ATA M I AM R444,0 44 044 44 -.33 32. H 4444 E 4344 44' ..... .43 14')l 42lt"'~r .34 '44 d4.4 4'. 441 443 44. ('4- 3204400 .... 4. RA : 454444 ..... ....... .. .. .. ..4 44 4424... ... .43 43414 $'34f .0.... __
034u.4.3333.44 'J 4443434333 p444 4444444443 pora4,1444 4444444para44r43'o 44443444443334444 la F-.578... 34.4 n4s44 om..d.d. 0- nu431,4 h te4.2144 $4001" L .4i t" 4 ~'~ It .N 42 .4" '4'444, -"','44~~44444 ]i, 444"444"444444 44(., 4,, 4444444444r~,,((,.zl lua 413 04,44 44.-441
4. 444....3t .....4o, .4.4444444440 044334144444 .. ..43*142,- DE ..4 L .43. 44444...., V, ,A- .1 ,.- 4 .... . f.... ........ '344444440.444 0 .... r,, ...."... ... T..
-- -ed t.rl 6--r ,. ..,,,rdr,-1te.r. .i fATTM I m- -A-; .on-Okt~nVrs -- I ,I,. .0 ,t ,,, .) ", I Iok o 1.)II, 6 , I i, 11 \, It nql C-21q -
~~~~~Ii. .. rI ,I[ ,II., 2 112 It., 4- ll\ -. 1111. ;,t:i,.qr :"Dtr h. I I , I/. n .n "IIA TLR I LT A X A11an32 DAIJ. $463, 5003-.. --. UH334444.4.....04....IAMon ... A4 euadr's 4e r ..d.. . ...4... -Ai.... Ie ,;:4 ... .,.. Par 4a li n .. . ..... ........ ...... . .. . .. .. ..... . .0 fl2o. Li. 4 3 4 2. 0.. .
.E00 20 i B C HA 0AA-A, $150,000 .3?0 4 . ... 443.44O44448 .1 sld 'iEt ............ 4444 3 4,4 ,44 44. .%-4131. ... f r h 44 1 ,..... .... ... .... . is 444.0324.0 ,. 03 0 4,4 4444444 034.4l 3.4r tr 'r 41. 4*o 4444 . ..42, ,44444044.43'444444444444. ...044443. 44_44444 4.444 44444_ -
-30 . lr.'4 74 4444 444444 '44444444 "44 '. '44 "'4 ''3 4 ~ 4 4444.. 00- I it, k EACA.L-'l.til c


"3(444 -44434. I.I D..i. O 1.,I,1,1,, .,1- -, T-,. 43 O 4 42441. .
PIy M rma 240 trtv v S,.0 P f~n y S~ c ez -3 Z sp .n 30114 4,1 .... -- ... - -,-, lil--t ..... en o Am.. .'--. ... .. .... ... .. ...
flclt~rllr- -,,-rIl I"' (,"er PC-,t[ Ii .... haf 1" ,- I liatri-g l 1" .111/ I I.. .. 4 J, I ' 11 A Pa r rd3.... .... . . .2.. V 4144I I L.T UII u 44 d----. I" S .... . ., I ,',,,424...4. 414,. 4... -o404,43. 444444 n444 43433 04
Ur~n ar dn Dponau Baiap cal" arnI 4 4) -O LO:- H A4B4AN44A,'- "2A- DUSTA .- ....... I. .... V1.ORA ,' ,A O ..AA I aN N I 'I n ,-- ... ... 1. "". -- R 206 M778
At u s ras r do. MAlt ofl I battles4r.4 4ib Dan "4b .0o- A44"u"'i44r4yE- M e rodo L 4.]FVert Cello, 43,e -A ii i IF;..lk R LS I('4r3N4 01. S I ,-111111 .1 -' I" '4\4,4"4.... .. '.o
rn, II -In 330o 'o.or, --raz D.1ll ci 6 - za I 'r- 14 : "ll,, a j'lt lp P. c- r .. I .. .-: -r .- I .. .... Ii. ..I, .d "I n l I - - .- If -I -|l~ 1. I I 1., ,1- IN A 1: 6 2 4

.. . I .MNo d o o u d j30;0003 44 4444. ,4" 4'7' 3'''"'"4 'e- ,, A I . I. .. . . .1.. . . 4,4' .4.4 14,4 44, 444 h, 4,- I. . 44I .r O.N PI 3c]N 4
.04 3 '42"T zPbj S 4B 4 pre -T 1,4Covell. Called. 2 4444 4 434 Teti :1.1 4 . .. 444 4.50- % 4 4 4 4 I4
434.4SI4G4344. patmei 3 32443 44lr F~lc 44444444 44I4404 RC NE PCIA P120(444 S1.(1 44P 44444~j I4 44 i.4~. , 4444 11I44444444..-- ",I -R4N T -44 In ,, d 6 l .... .. ..... 44. 4... ... -.. ..... 44 4 ... 442. 400I4414 .I.-

3 2 34 4,34 dir(p,hll. 044.B 344 Ci 2 iilsnl-'. H,.I'd,. d "' I I I!, . I --, .... \\ I N1DA, $ V
..... ............... 3 .' ,.....2. '444430 ....... .....D..ADO, 570,000.. rOHLRAM g-- I.. .. ...
ir ,IfANTE 44444443444434443 444 0 A O e A s ........... .. I .. 1I. .
4 4 )"I. 4344 40 4444 O "I C., 4444 -$r5MET O. 2rE, 4 e_-1__.______I'~_ i__n___ ._l____ ." ,_ _s -- R .O,'MA
44ga'04-r344 Isisd.H A" N 000 ,303.43U 4444 ft._I_0_,_, I e I In .r ... e .1 I $8: % M .
2.44o 44342, .cor A. - 44-444 444 4 444.444a B nco% IliN4234444(-,4ib444e4 I .44444443434 -3.4443 .44.4':

..... ..... ..ul R is .. ... F H i I ...... Il .. . ita s. ..
.. ... .. ...... ....... . idIcec. Deenoii'rrfi %.. .. o"''1111 "'I.. . In~ ':f ,;:,f 1,.) sl ...'ll . .... ....o .. . .
404,00442.0400032444.5344.43 San 44434440444444344444. 3440,4 444414RUL44AV L A "``Q IN -7B' D G 2,00 ,`4 k.,-, ",.k... .' 4.44. 1. .444.44 -1- ~0. iso00 4el.4437",.

2,, 44rn3. r440,., 4 0 r4 4 ot 3, A tkr-t don I tIA r4.." '-- 4 '4 Ib"4 4
3443i 44a. cr 44dm, M'i v' 444344. 44. 2433.ip 010im Ide Ay34Carta plaa 24444 4,44444,4444,4444,444 I4' La tn ral 14 Parotlva ho4eA ',o- I'4,4444444.44,44444 '4


F-5 en1 e.4h1e $ 350! --, -elad Rt oarta de%-~l. -,.o. H A BA N A $200 ,,., 00 .... t A.. e li VA DARES A'1 ....... ,r r. A" .... .. -- "'.... .. .. I .... ";,I" I ... ." ... I o .. ... .. .. , I. ... . I .. """ "' ." -) .. -- "
.1 2 d f, .n i, -,, .... ... ... ... M. .. ...i I IMA ~ O D. A M N ,. .. .. 1 ,. . .. .. ., I. . ...1 l I .... .... . .hI Il ..:. -l;h ,1 ,, h-, I -,, i, ,. -', ",.
l[,qtlh a r-llta --t~tle~cl,'* -'l~ar,, .m4- Sr 44.4I44, B.4 444 44 4, 4 1.,, 4. ,I4 4,... 441-4 -.,.," v. sW ol0UKett.e-
W34l q 1,34.l I ..I .. 4 4444 0 47.63 "d20... -8. .....I ,.rI .SOB.'.' C ALE,54,,'84 4.209 .4....JIABAAT K40.000 ,R NT $3lA000 .,M-L,-,,ION..D..ALMENDARES.... 4,4,4
f 35q 0, .nr ; .a .e. - F4) fia .Ia ,7 I ,7 ,
---- 11 3 ,4 ',' ,I. "~~r IL -p I a, ",,I,,, 9.. .1 1 I Ir ". 11 1 '' .. n 1 L I 5,i it othc It e r AR tzIrO T K
1144no de 44 444a44po 4 44fii 12 p n3s 0442414ia 4-7 1 44344443444444 4 2,4 4444444 .Ito 44 be,,. 'm do I4 J111 4411 nn (PP l.I

~. I .. ........ .. ...... ...... ."I I I I .. ,. ,, . 1
~~~~~~~~~~~~~I -o ll .-: ... ". 1, .-..a ,~. ,,... : a ,n..., t;'*, .. 1 ..IrlI1 ,- I~r i11 It' -1 I z ,- I . .....k-r % ...io.


MiRs4AR ,,' -, F)II O I" "NT I .5M d . ,' 44 44. 44
444 C, .',4 2 43 4444.44 44 4 4 44 4044444 ... y ,.,art4.40-4.4,4411*444t C "l %,' -341 444 4 444 444 34 4 .'. .. .Il "I' -' 43 4 1 14 11 "" I(4 1 1-44 4. .4 is4.4..4.. 4 4, 4400044,1Co-
A- P U L MLcAwIn kxcIne S~~- aim 50 I.E pe a I ARDI .I IL \ V E NI)E .,-7..7'1 ,:7 ', .. .. ... . .... .- -.. .' .....' I,,I. ... ... . . ,:, III .. ... . ro2 eqlSalet
M0 -14-111. 444'43444444444444444110 il -44544 4-'4I 44. --4'4 -- -4- --- -4- I 1.,1 - .- e .TR I .18
44344444lr -h b t~d r m t -Q : --( o r l r 433gnf o 4484 H A B A N A '435 .342,4 4333I "f r S l, A i( t il e
_______________________________ case,, S4 14,44 442d3 I43 1. '. 0O.4434 404. .k I4. .. am dsils as ;.,I24 '4444444t 444 44tvr s4 i,., 14
ALM EN A ES 3,00i '45504--5 Dr.C' ,hC,`444.I` 2 1 444 '3442e11 .443 -,-- ROBERTO SANCHEZ''" DE'SO""" D InI' I 4 -Xo pe se" "Il M(. I rs4'4AR, ( CONutSinA .

CTt 30 me RsArt r 11 6 id enciss, edifiriop, 4. Itv J-r 2 F44 n 04 .
I.. ,. ., .. .. la te a' ......l ,5,3 ... " .... me, ...... Ii~m C rC A it SIt I M,n, $) ,0 0 .. .. .. ..... ..... I n e tel M IOItra op r il u IlBO" .... ................ ..... .. .. .. ... I it I.. ]po ..I.. ll. 0]',,,.1' ;;- ,- .... "a 1 ...........4(X.... .. $5 .. .. .....
.. ., ,.-l !~ . I vr i o et, e .. . r o tova lsd. . b [ . . . . . . . ... -L I chl lo.. . pr-l ow": ; i Iu' ' O f ,O ' .. .I .1 -. .11 .1 1 .1;,165,''. .1 , : .. 154,00 ,-.,,,,,I.,. 214h b3,4, 4 I 4,,I4n. I ,44. . . . . . . . . . . . 1-. .II A 4N5IDA 5 E C -
Nlicanors..de. Campo $24;000; ..; Isa ..P'. de ..... firlo I .z a rdl :, ", Lo a II..- ... ... --" .. . Ok.....1I ~ .1 I I ,rm I6 I,,, | ,tot ,od iel N- I in- A A Y.O 4A
........ ,C r a ........ $2 0,0 Or.. slf-" P.... .... .. .. .. . ...n ..... (It... I "' .7. ...... k, 'I l W,1 .... 91'. I-. o,~ ', a rLA U Z U 'is... IIl,, ..iaC ) fill.............., I,' I .... ........ ..~ ti I 82. 00- 6. r1'.. ]..I... .*.; ,:' ;...........
$' p or st,11101 rr N A $2 rfroii.| y... ...... ... ..... ....p. cl d M"I"Po 2u PI m 1, ",,' e"I""' I" -' ,,, 1 r-'" " .. ., .. .... .. .... ... 5 'A ..
i l -' . . .."l . . . . . . . II . ... 1 1 1... 1., 4 8 -6 p a r ,tri a bl e .I/, C o mer-- I,0 i O A 9 "V s l n s . .. . ... 4 6 `.. . . . ,- '... 'za e C~t ,', "er v' o .. . As.( /\ L + [ l "") "ll 1 ) ,; ll I, I .. . k r~ l . I(, "i 1 ( '1'l';' ... ,I-t h .!.. . $- d i~ r h r ... . . .. .. ...


( p. ..... 2 44I4 4 h4430 0 'I i4t . __4 1r 0 44444432424444. '4' 4 3 I4 .. 24448444 4 4 I I IA T 10.04
... I ,,, 11 A, ,1 .! 1
-r'f.C a Ia. d 4 G 314434124 344 .4~ .144a4.4444333do0feel is 44,4444 8 .1; 3 flU IJLI .k." '. -, h uh:k., ieii
tllBrILIA TO11,ON 444.44 414 48.4 4414.441 44lsirii 'M IR A M ncAR -- l's :!'I vvo, I CA SA fls '. ___ r
444~~~to A plntr 44444443a LINEA, isUIA $4,0 A, '4 elk4844~,4 '4,4 444,44444 I"r4 444 2448 ,,1 Iv41 Ind04~0 MIRAMARi
AMPL. ~ ~ ~ ~ ~ V DA O $L115,000 Cen0t44e44l44,.44~ 4444'043 4 41 4 4 4 3d4 34 ,4 44. 1,443.4. 42444444 I d' I ,,, .,K 44 4,44 v444444 444 333. 04i.4
33344444444442il 3343o434 87,50044324( -__ 3a No 109,44 VEiiiO U'3iiE I ki k .o,-4444', d I '444,,44403440 (5438
La343444. 3 5,0004444. .Ren' 44324044443 s. v lnas.ms t lb%,.- Iio -- -- .1 234~ 7.X.4ris si 1 1 rxI N S'5 0 0 In t. I,-~~i.A (
(34A 3243-1,1 P.,4 16610s TI..,,.4.4 344 32 -~t 1-iPP MI AM R 555.000~tTT n-TII tj F-1-11 -1 ,,.,,4 11.1oi 041) iI)) '4444 423 4 Ind.4 34 -014 44343
AM niarston $235 ..0110 01 0 edf~I ccseca 2. be.., c. '434444 -(3 L.-454 I~ '.-jw44, 44r 444,.44c, I, rf.. i,- esd = ; ca I r.., I- ... ,,..A J J'- -- - .-C a... : t .. A yo* l..l4 a lO I/.,.. ...s..r I44 -...... ..... A Ma L A C D ALI i , . ad i r ,; .... .,,, .'. ' 4 .. -, :mrI 34t I(,3i 4 ALLY.,4 ',C IRR 'LA
0444es re1ttmnos Ole 144.11041.Y 34 14 MIRAMAR I 444434 4 L I'A EN A S .1'1 4 k""4 '4I4d, ,40 -.43 ,,44 .4434, %I8443I [. . ,:, -r I"


.. . ....,4 .. . . .. .." a slide. r in ..... ... . .. 4.. .. V p rt t -.as lab It It ...... ........... ........... I,, .. I ... I. , "1" I,-,] .- T .' ---
AoI.'. '. .I)A oD 513 . 3 5 43 444444 4 44144444-4Past, -S -4-44, ILI~. 4 4sF I7.. 14.. In. I H -254-4 -0.0... .......'.. 4- 3 4 6 4 I-iI,-l-C
Re48. $1.100,, so444. 444440004444 Is44 444404484I, Ade -- -' I~'
4--~ 43 t444 gist pa&U440ub re, I4.44..4 ,,444434444;,3" .40444244 $2 .50, 00 -1
0003r ,434 33444434454 a.440 AM LAC O I3 4411 Il'k,-, ,i pw Ie9x 5vs 1 0 dI
p444423 21044444 --43 'I.I -o I ....344 -0- -4444 .'.4.4344 -,4 I. (.(444 -,43440 ,,.., Is df(. Ie 4 rsi~t.Pl n ,inII,,, Lb Irm I,,- 4 444 .----. -1 44 -- 44 444403 444I4
52 ,5 0 "",T $27 444444444443 ;___ 4 ,k ,o 444444443 b(3 i, 004142 00-4(01,)"I I,".I- -.." ,'"
SR.- .." scrlr. Alrk IJE PPAD Cie, Bo RA le 0. r5750130 a, 44 :int~4 It 161 .444.4.I :: 4, 4 r aje, 10.4 2 -P0'1444 414 cro 'AlIF ]tit .0.... 11-P -4( T04"l 4444444(174444,
I44 't44 rodra de ',I '"1In I 'l II H L T I A A II 117
34443'loes 3443443444 ascf,tr aim4. 344414444 'lnl 111.4, 444I Pr-434 $44 0~44 344(4 444 ,44. A44( 444443~4'"I 444444' 4.4'44-'44]' 4... . . . 4,4 \- ,1O r . (1,U:,,-4-i 44!.:, J3o41 .44, "!Is,,IIAN
ba.'-. 3 444 .4,4448~o no ,, '4344 4 3 P' ekt~e triso43444444444444a34 474044,000 ~ 4 44444 ~ 3 0 4M h, 1~ 4444.R 444 4. 44 ''iM 0---- I(~ (1441-10(1 1(344444I II VC" J 4.r n 44: 44444444. 444444 Z E 44444
I- I I~4~ I..40.3- ..43 4.2 14 .44 24 4 'nIr a 1, 44 4 ,r 11 17 1-1'"3441.43I444440 I on L.'3',)u-'440-u 4or


-AN-ICXVII-


LJLPILNIILJ LJL- L-% U IJL !'LtnLW UL. I Y-T7

-- .P.GINA V.INISFI-' -
"'----P'GINA VHP Irr.sn?


A IN I N :


DIARIO D I A MARINA -3DOMINCGO 6 1D MAR7 DEF 104- "


I 0 S


C I A S I F I C A D 0 S


D'E


AS (WVII


U L T I-M.,A ,H ....O..,.R A


-- VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
4. 49 SOLARES ~ iOarES 1- 9 SOLARES 49 SOLARES
p. . oi %R \ .. .I. '-
004T1 S p. . o .. ooo o io--'' ..o ,- 0, 0, -r 007 00 400 7 C040007r,,0
________ "_'___,_",,__ ,_"_ __ r -.I: .1"r'7 *-f'0c r- I-F' . .. . __ .00, dao_._,! +_


,-,. ., . 0., -. .0............. _e-_d.._.-..,-- o
_4171.7. c0n 4710 7 .15 007. o00 00 00 ..0 .0 '.0 0 0 %orb 0 .000 S, q00o0b.4111
1$-0 000700 ,"'^ 7,,, 0Itnrr,- ... '..- 0___ 105. %\ DADO. S45.01) METRO
Sll" ~T,, ... ".. -"-II -NMEDIATO A 23-- -
... D J .. ..:.,,.:. ,00.,.,o:.:.-' I Y--- v"--- A RADIOCENTRO
A_ 405. V I Bi 0 A I T.,,, e0, 0 ,', or -Iy..

.. .. M ENDO ZA Y CIA I. 1R0 .. ......... .000...

Playa. Miram -1ar .''- 3 ."'. 01,.7. ; .7 77 M KOHLY9 A-$13-50
-A-ani cuadra SiFe71a -nn-n- r-L0 -. L: II-". r0, .he .H.'o. ee. 0 o"0 V o' 0r 0 .
lonio de Padua. %ea qu6 ll' 0 ,' 7, ,-. 00 $- 3.'. ---.- w,.ir,.a, 4.a Hip, F i-3il ,
-710 _IM_-__ 1111- 1_-_AI_--- -----c2i 0:7L,
La 7r 5. pLAZOS
5. AINIDA Y ,,. K.,'. .ole, '. a _D RE .A MIRAMKR .
FR ILE r" C E :Ir ; 2 x .. 67 Yar $"" Repano SAN GABRIEL Miaa. ,o .... ced
E ln sa anta 0 2it0 solar centre, 20X45 metro
. . . . . .. ... .do...1b.....o ..I 24._24040 .. S1. . 0000 .1LO oo l- .. Ire .. 100. Ad
_JPolm e.lO l l 700000 rr.-. i,, 7om7 : ... .._ 00 -, n .Ir, d,1.l
Precio: 24.053.68. % .. 00 .... 0 0..3 1- .1 ..oro H-. _" -.42.45
CONFRENTE 1-.Al-\ F t 1A A I N( 10N. l..u.iiii. --- olare, 4lo. 27._ ,ru. __ Gaina. BilFnore.-2.l Vara2
P07rcer 4 d. 0 10 3 ) 00 I noo, 4c., - Enlra E NT R E 32 /. t I.I.PL I\I I L' \1nI \I" E i 1 0 ef l li0 lu l e n ? l..U II. 1,1 ,.0 .... 3. .1 1 .e,-
19.63 x -18, con 913.20 Ira.. Iarrvh1,.47 o I'RE1IO. TOTAL: .962.1ll. CO)UNTR" CLUB A
$14.148.80. a.. In rnC.I 1 1 40 w 001 I. .0 0, 7, 0, 0. . 0 30 30 C N C A S2.50 12.
.o "o. 1.7 770 0
52. EINTRE 35' V 40 AE NI Hilirra. -1 0.'7. .. ... .... ... ... .. ....... 1 0.... ... .. :,. 0 .
22.75 x 49.13 .. 1on I.I17.7 .. 0';. 11:-f .. ....A.... d..... 0 .. ... f0 ......," ... F' (7111 a....... .5
rai. $13.112.69. .,S01 .,11-.. 0, ... .1. 4 J. CunalS l ir Sfi inr-2
N o pieroia rpla toportunida1147 i lI nri,',,,: *,,,n ah-, I"1r0 ,le. .--. ,'-," ....0 0 .: ,".'I"- ".`6 ,. .F 0 ,
I -ala. Ilame. ()l1,i, :l11">. ,,lf. IM-62I. c.A0, 4 .;dJ, 0 .0-. |1 ..... o ..
~~~I1.Tef ME.-A6921..C .70
....... ..... :E-ifi J $133 LC.. I~loeu a._SG..50_Vara2--
... ... 4. -E, o. ... ..-.- Ed i icio en $133,000 ........6.. 0

,, ""--""* PARCELACION 1..RENTA ANUAIL $15,720 Miramar 5a A0eni.
DALTEJRAS DEL DO Rfblodon fibr... do ade..o I00 Miranar 5a. Avenida
Code contalto sDolo L JY A7 r..... R 07 0 I04. 0 d lo .. .. d. D.7 | 1.
i UIo n. una cuadra A eni7oa :' I-3 h-lI .'-7 0'** lr C* t4* I. ..
- Tarn--alO --f lle 51 ara,1 L UI.U -- .- -..It., l-.'.' ,.Irr n l.
ir0da Prec4to- f.-3al 10- _- _ C.-. .i_,.__ _-_ .....027 Or. H -2-1.2___5.4_0__ ,1
mJ-_ 26f innlrnun 2.. I -l"1,' A[ _
-- U I .1121% 4, 4 I' UUL U D fio: M-4017. METROPOLITNA 28

Paa asopo influsiiirai MOENOMT OrOMNAn20

4 Pn -- -AGUASINEN-TRADA- i). n-13n
[ n 3J T) cartsE un ca n 1t l eT r 2+,
..... 0'0'or 0IESQUI NA. 24 \23n: $.12U;.-
d I crucro C 7 Cancri. L, "'7 R(:EL.AS IE T|RREN0 12l: S- 1 34: $32o i.
ilnc, M 6388 (I. nira |iarr arlici n con .1gll,. 1"n Se l 1-x34 I',, n .. : M, if.
Ln Reparlo niie~o i *..- i :i ~ .i,
o1 i launle. a iez inioloa rd l no ilo lio. :, 0, ,- ,a ili,-, 0,a0; d (a t, n
lUlnda.ul o l a l n il o E1 ,a,,_l -, ,,4. HC,'7j, 2,: h 2 n", '
.. .. .40.',rSH .D : 0.~0 O '' e,,0 ,,00.. S,o o,,.- 07.-,
..e.. ... S. r ,7 ,', 27 :g,77, $42.0
GA N G A 100 MESES ..... ... 0-.
.\l;t1 A .l.....Ifiie. I.,. YENTA E
SSolar 744 vara Para pagar in intreo-rni. C I ENID,.', TELEO4 VENTA DE SOLARES
A Cuoatro cuodros de Be Cu alro Iluta. dh, gB71a"a" -1I AMISTAD 454. TELF. A-4814
.on, en lo porte olto de BAR I OBRERO U .... .. C, ........
queno Visa. acera sombra tERIALE I)F I-- rD ......-. ___ __
__ tlie osfoaltoda terreno fr- (.- cnigln l-n-iil.- ...,-- TRri -O_ A TU .N I k ChO C, L'.. I( %%I I -.L C N 0LIE 11
wne Iono Avenidao 6 enhor C. .. .11 A i ,
(Cales Primero Sequnda PROXIM C PO'r '.i.. ri. o a conrI.... r ru-r
/ode 15 24 por 45 S0I va- OI O.riti ho FI IC ,'tO.. N %I -t 1 I %InIF I00I. t I*
IUn at oen el Barrio O)hrero. Si.. t
137s Precoo $4 50 varo aoraolcr,, rutn 8. 12. I0 II I11fo41rnlO11-: 17,00 11 0nn11 o ..n .NM n
_formon; B-S 2922 .. r. %LBERTO LOPL'E.Z .% 0.... ... I ...

H-2810-49.6 A PLAZOS R. ( 1(
1 r L.1[E R %LE 1 10 TrLIP, N (I( R li4c ,o n0.
MIRAMAR j DE ION.TRL f 101 ; IO H..11-2 77.. 4 .7 .. .... '. _
( ul> Resilenclal. ita un a ru -n p1arn oitid.are l rfln.lruir r-- W,,4..',.0
olra fle La Copa y Club tle Iapidn. 1JO
Profi RICARDO ionale. JORGE GOVANTES
i RICARDO B2.e1.1 1 .I~i'arcelac v Satlre% Cerra
31 A e. entire 4L2 111 -1-. 14.60 ....... ..........alk pas a


.\30.30 vis. Calle" -1-1 enlre-
31' Y Pelit Boidlevah.-1't.40l-
% 22.00 vs. Esqulna. 3' y
44. 22.00 x 17.10 |
STellfono F4-121.

Ul-H-2088-4-.6

-- VEDADO
---7.0O00 VARAS
Vendo cr-n 0 rrene a lit 0al. 23 prn-
pi s p ra grande in.er-lrrc, -e s-
(g74a 0717e 0re0a 7ombr0 San I.a
aPro. Mrnna y Jovellar. 2.,00 me-
Pr0 er 0to0 ra onab0 e, "IA' .FIA.

B-2212. Abel RodrigueL-;ES ULNA $20 2 2!]
Calle Dolore-
218 varas-

A una cuodra Aoe Pcor-
vienir, propio para fob'..:ar
2 Cases M-,ad al cc.r.lad.-.
reSto 4 o6os 'ol I' n-,n.


.Sr. CASTILLO:
Oficina en la "lnarcelarioin"
Cnlzdna I'atilron. Duo rioilrao pora-
dro I liA rulaH 8 12.


__OFICINA:
glinar' N 208. enitre .nper-
Irado 1 'ejndillo.

Iiil- 1-257 19 -7


PARA SU HOGAR

-0 SU HUERTO -
\o0 M|llnulto. drt l 113hanjn
I0 '%PA0t0 A I"hLA ,
P.PLICIION DERIO VERDE
0 t4 n0 00 r Ii

doonoos. LI 0 ,170 lIC. on


La cnroada inluinacional
5jal dc ,nlcrcs. -" I. d, Io -op
de la copijol
Sr. Insua. X-4453.
Hobono booss enre O0h.". C A L L S A G U A
po y 0 Rell, a lol1oo 0 Je la *
trnprenio n
H.2T22 6 ,,,) 11 ,, ,i '..,,- A"",
itro oont 00 30~ ,, 7.[ol oolt i. 4o Ilo 1,014o1.o1
% .1 |r l U

Y TES Y CRUCEROS ....f .... .. '

SOWENS 1949 *
711, ol[-, l ollrl,, 0 ,, ,, OI, \I O S IN loIII I'I3750 t,,
'*C3I *-I 1I40 I I< n i I F
': "" """ '" l" k"; *


OFERTA ESPECIAL .......
~oo..1ool~,0'oo0C oroo ,0
*oro v tcoiolll- a 0 r i0. ilifodc
In05 700 I ,0 (i II l llh 0 0il 70fii"rntlf Ma i intormos
hbhlt -lt'oil ro A.Illb.Il.lII III ,11
-8 arpmOr y t iiL 000 Io I .. .. Oft tpnnIC'.
.I l -' "1 .. AiCARRASCOi
ObIIipO y Iinoi770;0 0
0 ol 16fo no 2 M 12 11 v M 01% 0 0 1 i% 1 : I T, .' t

--U II11 t1 1 0 4v14I0 L i.'' 4...


ARELLANO 0


le ofrece hoy:
LA LISA

lna Perie le picrrelaao doi
30() 5arai cniadr.mlan. iquedla. ptei re mnr',"lo a iioii -.
000. U jo bo" aoo_ oejtllo i.b
6 1 oolo oIill E"t o le ciilroa
IoO. 0h t.h11 C IC.11|1 i(0 1 00. -I'l.

mIum, foo ole. l ioooaoar.A $2.75 vara


I.i ,mlilliriclri I~ II~l+llm o ari..
h/e: :1 ,'ndlraq i, r'! ,l 't o
*-1 401 1.14) I I I II.1f 1 I0
('OR 1/0N. c00 ,0,0,ittru,-
i'1i n0 m '-1rrr( of.' rl, (" II.-
/1 I I) 1. 1 1 ,1 I>.r
d .oln ; i,( ,b I. rnit 21.
22.. 13. I:I i ll 1 l1? l ie


RICARDO R.ARELLANO


Empedrado 256


KT-3753


HOTEL NACIONAL

F-- 0 ~ m 0a 17 % 3 2 a S 00 ,0 .N T


MIRAMAR
SolarcC con Piscina 1 :1 Aenida
,,-070 4'', 0 -,c-. -0,- '00000 0,, '...


78 A% IS \ 33- 7.800
Otra. :19 x 33. a S13.50i
0 ,.o it ,i' L_' .1 0 ,,l'l 0 l10'rA,
7 . 00.0 .'-r. 07- o o-
0., 7p :;''o 4.000,.. fo i O


I CALLE 3.a PASEO
E- r,- .,MENDOZA Y CIA.
41l'oio 30:5. erif. .1->921.
0I110 \LIMIM \I .11.,:
A 4000 m.lrc C ll 32 lonao al r0o 4400
,. PAM,.. .:
S1:11 -) 4,'00
rr.nl0 a I 1 '001 v000 0 13500 ira1


1!1.1) \S~l:
Call s 1 m i lcampIle l, 13 is 50 Sol
% ED %D4q).
C -; c'. p3 ...... 04 .......0
MIt\M.It:Milll\M N(%
Clll l y 7- A nld. I 111 V i lllU$ 60oo
Milt\M \R.
M111 I.It 'll o I

.\I.MI M1 \lHE' .
lro 6. | 55 20r fr00 1Pa,
\MNI I I 'It)I N I .
%\11 MFND\I0 :
r,.0 04.1 1-100400040 -. 1( 0 1007 ....1.47
\I.I |'III 51RE111:
lI'I.I lN DRt
Pi'0770170 10 0 30 5300 01400 Con Is

\h'oiirjiuo lo|i.zodlo I-nrcade.
>04

VENTAS
49 SOLARES
23 Y EL BOSQUE
-.o.o.. .a. M- 94 I.... 0 ... ..... ... ,,0
deftrr 'ri a,3-l. M 1 MI Edl'l+il Mtrlni,,"-
-111.11. _U 1_._ __ tl 2 H.71;. 49


1-9


SOLAR VEDADO
\ .-oI ij+i-do a der'i raile cmn
8 % 27. Mcilida ideal, 22 x
23. Precio: $40.00 el me.
tro. Do y facilidade, de
luago.
F'ARIAS. .
Eoinoldrado 302. A-6625.
H.-2850-49.6

Solar 810 vara
C R M EN
entree
STRAMPES Y FIGUEROA
7.17 x 45 319 V2
SOMBRA
Completo loa monzonoa
o ,.SICQ legre. Vale a $15
QrQ0 3e .ende a $10C00)
SR. PRADO


X-4453. |
Habona balos-ol lado de
Il Impreraoa entire Obispo
O'Rei, dc 12 a 2 p. m.

H-2823-49-6


SOLAR VEDADO I
I enlo en Ia calle 10, cami
esquina a 23...olar que ml-.
tie 14 % 35 Mits. ,le fondo.
Precio. a 335 peos elnictro.
FARISAS
ELmpelrado 302. A-6623.
---28M 9


VENDO

en Miramar
Doe solareo conipleloes en
Tercera Asenida. enlrr 20
v 30. uno en calle 28. cn-
Ire 3' 30 Asenida. Precio-
sin oonipelenr'a. ramnleiin
Slenlgo en lenla arias remi-
dencii a Iaprceo? nI.I alrae-
Ioino. eln liraniar Kohl%.
P. PIDERM \IN'.
Proco N' 46., ahllo.\
F-79'. \
\ clado. IL\BA.N \

1,11It.2110.5 19.7

E0|uina ,1800 \2EL COTORRO
A 30 Ms de lo C. Central
frente ol Poradero Ruto 7
a $1.50 vora
MITAD CONTA, RESTO
4 AP45OS DE 1% OINTERES


SR. PRADO


X-4453.


HA.BANA t. n I c 1re
C Reld" 00 01t sp.: J lod,:,
la In-.prenl|
II
, H.2.52.4..6
H '24-;4'.

P- pARCELA
ALTURA!. DE MIR.%M \R

n..to callr F 007i0 r 2 Me,.o
In/,',rn~e T ills
h 2H ll.9 t


VENTAS E 'EN.T'AS VVENTA ,S-.
4 SOLAR-- S s --Fi.CAS-RUSTICAS --ESABLECIENTOS I
A AR2 ^ DOOE SALE &S OF CURIOA F4NCA. 4OD3 114 CAaALLE CAFETERIA nE LUJO. JUNTO A rEATo
Eit lietDOD I& E. D tldOe inSOR I[ r-== Glen, r 1.0 .00In_
11 F% o U-0 11. C.. r $14,000. Alto bg nito. De Habana ; 00 20 pooo. --12.000 -0--
.... ...C ... .. ..,... ,.7o70 0 .0 0.o70..7 ,, ,7p P..... 0,0o470004.0 24470 o... .. 04 ;_m .. 0..... ..11
Yelerl--T i n r.- 1-r kIrtml~lomn ln-r-I--v.'ll$- Ma-l. ".lr.tulbi--B~radiiia-no-Alnfndare -l. M Inl~rlT .... .r H.-2901-51-1 l
.ig Cm-.Ip in derk ilej.. I. e,z I -l-'r. r.c- frewco berne traw poltnplo lrll e-. .
e, R.... s '3 3 ....... .. Jr-'l,f '. .1-5 b o,'' '._'_. VENDO BODEGA CANTINERA,
1 .0' .. 0 .70000 7S-.'oooo I S oo0.. .0t- 077 0^.*-00 100
2`j dl,,,,, 700 C- 11. .11"13 17 t
at H M^'2' 'a' ^*^^'^ f lie case--

...... ........... .. "; . G O Z A TU S D IA S-, ES M A S ''" 7...... 0.. .
SL R tlarde de ,o que Imagina (ORRAN
... .. E ,. 0o, ,.-.; i.- 0 ,, Placidrlam ente, residiri en su ...... .. .. e . ;r'0 l
n.-.'" 70 ;Ir. 0, 1.. 2--" .-% p.P-- finqula de rccre.) del "Repor- -'i "7.. ,' ' ', .' 02 2,,
.a; "G- L, r-B. .-01" H. ,"-.-4. to P a ,. 'eA-.oy! i C -.'" o, 1 1 1 -7
'-** G L*^" B-'1"' '*"** o Paaiso" ,Decidase hoy! Lo- .'"'-". ..... .... -* .-
PARCELA 12x25 Sda Hijo. M-8221. O PORTLSiDAD SE VENDE 'NA auEN


0.- 70" 0.7- ...'V' I -, 1fir'- M:IC--5.r H.. 2 -37) t r ,. 00720 Vododon Cr7e o 2.70 07.10
,-l~ltq .l']l I -HL-253l0-5 0 n a H23 5-1'


rreno- Vedado calle Lin.a riu,1d d in _.b V..u. ...> .
r.sq .a "0 3,. a II 8 -.] ,2,1-. -rll A l1, UU . ; " +2L2 1-- n .......

A rua tea to Fa ri arte at a os C, ib, ... ....... . ei ...... ... cm' .,., i.... t.. .. .I [.. .r',; ,.*R++ ," l'".'*;.""''.
rredores de Con -danza". l..,osada '"" o b'"'o"" oo"O ^"' 0o2"/I11-500-7 ciBarros. pr p.n 0Tri serm.
1,f --C B2-1..0o1-10

il~~~~Ag~t Sanho.Qa ennel 561.in 46 - -lto., ast.inc
SOLARES: COTr -20 FINCA-AN 25 CENTAVONS 0 E A.. .
O.,,K S4AN MARI.ANO. 14044 $0..e7 v, 00 I H 0 S O A
Patrlno .x1.17 .50 V. Mlaro O .O (SE ENTREGA) 3,o000o 4 -a2 od ,. 1.....-. ^.
10.27 %29.70, 200 X: rne Parque. 17x6. Carretea Sa Antonio' a Verd. Una q r 40.00. onVENDO VIRIE nnA TARAO.: 1 .. IN .
A$10.07 rF ulnw. H ada A "en da A ... o0. 0 er0 an n una p r, r Co o.-0 ten ea .._.cct..Ojd000A00A..000ed00__eres 0- ,,- .p -

CANCA-$.0,VENDEN ,e naDEOS--
l prrr n3ro bl, V-dad. calle LineaO ON 2
;qL- NIANOR DEL Ca S801MEO ... o r E-n' Ocopeo+aU r .. 60I G
aSUIN-FIA DE$1,500--8..,.rgl, $1,500.COLON212
cuadrado. Fabricar barato ,aho- ULibe. gra vam7 V a, Aguiarsu ". 7.l'An0 0.
ra es possible. ccnsulte co ufl g",-- 2n H7000o00.rr....004 OAIF$R041.1.1MR %R(.R.%p.%E7.07. 7 0 -4
Arquttecto Voosite a 'LuoCo ooo I.o-Eo -* 78TC 0C. l151170 E
rredores de Conf anzae Loosada H02131-3aL-1SInF0404.A .20 .,.
o Hiyo o_ n rindu-tric046~2 SA1ATO IO art ent5001000 .7 400 0.00

10-R-2333-19-2O4ARI 14A4440 $ S5,00 C EN $,0 ANO


oi.ae 5 cenlavoA, Atla cu4tro$11'uV. Al-
P000LOnloO 1 79X117.18.54.0 V. MOiuro. .. $10,5800 (SE ENTREGA) 0$.I07o l pjp, b01d7O440-!,l I-, 000
10.27x2970. $2700.ONTILLA .re.Parqu 10 a 'ul.0 S n,, I Antonio' 0 .Vr,eo.. 000-'I,0000ern040.00. o ncontrA a. lit 0 '-
o10 bi.00 V $4 $ ,wto n, 6 o37 nV ...$2 1ub.l00 11. 0. 0 0 0p r lo"a n Pedro. lier 0 c ian $5.000. 0,7e.l
4000V .070.0.77V, 106 V ornda pr0007700ym71010. 070b-d .b,esocup0170Ad4. Acafe a a s unP7702 d
I t470 284.0.S,- .1 Llrm, meta., plalario, 000442 7 00000 100- 2 a 4
NICANOR DEL CAMOPO -Jrolx aiicmlt'aufi
ESQUINA DE 23.58x23 58 94111lo. 10-200. 0,00044 ooorooldo 0y oIQ .1 q6,000 BODEGA
ed,701d0, 1do ~ -10 0004 oooOO.00010000 20.0.000.01coo -rd. bob 01000.M
00,00..0(.1.00,-173 p7010004 4a 0,0A 0 77 7..77 '0707. 0007014 labranz,oo 1000(0 ol raO Pailagas*, 117A070A00lan y Esieo, do
7. ': .. !0 1.47 1.. ....... ..o. o,..Fran so VIdol Apra. "r. y 33 -1 9 IS
P. Qui=ta.. e. H-lo F6--38-
C-2311-49.7 QLI NTAS IROPIAm PARA ORANJASC
lu,00010 0cle7t0,104. 00,70700010. 0ague. 1 513,000, CON S9,000 EN MANO
MIANTILLA "'n coo-,I11 v. 4r, ,.o'IOh..1. o-oo100.0it o. 000 00la 0crmn,0 mph.1 1A00 10A.00d..
0. -S. 0007 f7 ,-. 700 0 7.4 !.. 0mi.. H0 11100
40. 467.0.0 OR I002000(07 0tRGkTF.M1%[040 SEC

004. Nil-701e,74.04, o.000 0.0 ~~o .00oo~o0o-- ROBERTO- HERNANOE-Z-
Colub i..lo,$1.50,.$4. 7.0. olo soo Co- 0000 0100 0o 40 00 Sano 2 .
los (Il0000070 1.63. Ap r t27.,o 7 *91 r7,ol 7 .07007 Poola. 0Rut- 47.y3120 6 U-6119: INVERSIONES: U-6119


CERCAGRA __CASINO DE.LA
S PLAIN A
C---., ln [er, A eniail del G :,ln vo ,,r
...o ( 7.'. 00.r7.0fe,2 e "3o1 0.07 ..707:
.o .7oo007,7+., . . .. ,.C 0_00020 ,,0.
e ] r r e r 'el
1 2 i o ,a n e0n_. 10X,00
M. DIE J. .CE\ EDO
SA.7401.
._~uI H 221m4

SOLAR COIN PISCINAX-
Frenle al mar. Ira. Aleniola
Miranmr.
t-G_ -; -S10.50 VAR.A-
1) 15 0arai cuarirhda5, 70070 7707.7la
la p ILna-.*- :l ,l -7a,1c, na% in
13lld 0er 0 1 -a ..,.07 000 0en
fu nga-en-$1 +.ML5YaEa Incluycndo
]o invertido. -- I
JORGE (,4\ VN'ELS
CHACON 107
B-"5175 A.41O
Bass al b-liUla a n UlltFow-
000o0lol.

tUR-13-H-2769-49-7

PLAIN A MIRAMAR
Rr, l i pa,:cel0a0a.tna cuadra de
Qu Al-i \. 0 L].,a 0 la .000smbr,
11 1 x 31 28 4432 1 0 2 5.0060.
L 'E.A IDAI -
Conlulmdo 41. M-2122. --

H 3 .107,49

NICANOR DEL CAMPO
-P-lclL.j rll.12, ,2 0 i0 t bZ A x 41 1N
IF- PleLeIrrie 2 0rr 00raa Lin.-01
-bt, r .lacaers Se divisa el reat
hefde el I erreno Leyte- Vidal,.-Conn,
UlaUdo 412 M I22-2.*

______ - --- -H-2700-49-6


ARROTO ARENAS. PRECIOSA FINQUlITA
doooreefe con ocomoda y confortable
ovlnlo d deo 07 7 0 er7 l o," Iolto-
-10.0 o ..Se -e ~a.S A lJ10L. I ofT I r.- L to-o .
U-6445. 0D 3 a 6 p.
H-2895-5-7
10 CABALLERIAS. $16m). J. JUNTO PIUE.
bia Aff i 07te I t ,. surorior -Ifiv


UCO ELoop .00, L; 00I100IL01L., 000011.1- Ma0g00004 7000 papa o, 007l et 0100000 p]..
mes, Estadullo: X-3355. 2r. Magn0ftc 0 inver0l6n. Vala, B;nt3
C-179-49-8 ily 306. 1012. A-487. 1-30 .
-.79-49872. 5 7


En1vojimarse vende
- J--soll-r- sttado en 1. part`--mis. alta
de4 Rep0 rt0 1 7 lo Ca1. d0 y 0 lo .o r7.74.
Un-0 -00d0'0 nt-o do -00,00 a1-7reventor7o.
Midc 30 por700 vara.. a $4.00 ara4 Intor
resV Y-3183 H-2267-40.8

Country Club a $2:50
(FRENTE AL LAGO) GANGA
P7Fren .1 Lago. Poe147 metro de gran re-
oldcncla. lote de 4.100 metr7 o 5.6S6 6 'a-
r00. tolde 35 mero 70frente. gang. 0 $2750
v0ar7 Fer0A71e40ey v Vldal. A-.112 y'- LMfi_&
H-1743-49-7

MENDOZA A $9.00 V.
D'Stlwonlps 0e a Mllagro. olar que mil-
do 14.04 x 60 pr 0pto pal 00a7 0 apar7ta0nen-
to1 o Ie."de neg"' y 4de7ar inlcho Jard0n0 al
04ll YPV00703 0' Aoi r 51
A--W 2I Nl .I,'.6 1-1 744,4Q ,I

REPARTO MENDOZA
.(PARA RESIDENCIAS)
re1ela de 15 0 35 0n7 de 22 0 7 40 7
_q. l.. 40el 250 x 3 .1 ladn do 0 0071. re-
nuria Y tn. p .' Pat-rnctno..l d
CUMu-\mente Para residden-as.n odo
plant- 1 0 0 Fernandez y Vidal. A0l0ar 0 536.
M-150 14-1-:745-49.7
SE VENDE EN EL ('OTORRO IRErARTO
Loter0al. terreno de esquina, muy cer.
ca deoIn lafdbra de cer7e0 y a Una". 7-
dra careter0 Central, Informne.: X-3933.
Dueoo: Jean00 Rabi 608. centre Correa y
000 -lree.Jess-do.l=_onoolo
tH 2934.4P a


MANUEL PINOL
SLUYANO, GANGA
0 o m. rente la It.e. del ferry .. rr..
rio Luvano. 000 v2..a $3.00 v2. 0 ro0oo
7070 19000. U0700 40700 210,00000 P
par. -Wdi.rt. Urge venderlo Manuel Pi-
hot. Obrpla 204 A-4077.
MIRAMAR
-al- o.Te0700 -loo. 000...COde7...2.1000 4
Hll-r a la rall 34 Pid 0Infnr077 Ma.
nuel PI 0ol. Obrap7 a 204. A-4077.
LA SIERRA
0 0 1 4lx ,1 1 2 u, e .lr=

NICANOR DEL CAMPO
.1 3 -f .. [A I e.' -
F.r'. -'0514 Lg L' "-

REP.RTO BATISTA
.7 .. .......-7 o' .. 0.0. 0.0 100._; -
% .I D .elall- er1 a
1-- -..,,e P`,, -,, .,r, :6'4 Or ," )."

I.IrORAL DE REGLA
0 r0 -. 00.0 ,' 4.70 '. 0. 000." 4,0, 0
w. -I A 41; 4,.

FINCAS RUSTICAS
IrP b.'b ,1. 0.. 7, 0,.7 000100700.


1r01 011. 0 f 1 .. ,e r ,rr.. F e1,,


.-da.7.c.-P.. Pari iso a "21i men-
;Llii.c1. sir, l l1radj "Repartc
P.r.,-.. L'rbr.oicor'-..r. ample-
a L.a e-t Hip-. .071

GAIN ADIROS COLONOS
Di'L Os DL FINCAS:
100. H -2L.o 1--0.011
T i, , .e. ,', le.' f %- O. r rbp
.,. .. -. . ;, -a. j ,- .
-1T,- A T 1..r ~ l. Ia 7 ..a c .e
'. 11 .. ..1m1 2 1 + ,

CIA'.-.,,. e D C.i~o
.,
.41iip ; nnll l i ll ae -
H .. .. r aC+I DTC


VIVA ENTIRE CASAS MO.
dernas, el--egantes y vecinos
deseables. "Reparto Paraiso".
Compre su finquita 7ecre':. sin
entrada ni interest, pagando 520
mensuales. Urbanizaci6n corn-
pleta. Losade e Hijo. M-8221.
10-H-2532-50-20

ARROYO NARANJO
A $1.00 M.2. .0
Lolec do 100,000 'meros2, junin Ca-
rre00ra. propo70 ar0 parceOSr en
S40r 00n0peqtle0a0 finquitas. Toe-
ne a0(0a, luz ,y telefono.7Ferrer. Te-
'fonono F-594
10-H-3097-50-6
I'INC.% D RECREO $20.000
En Soroa. Candelarla. con las vis-
'0tam 7 0b0ellas de Cuba. Lujo.a re-10
sidenria mejor gusto. Rodeada de d
!,ardlnes y terrazxas, Arboles fruta-]
les. Carretera propia. Planta elcr-
tlila EK% una verdadera aflgi
p.ur;+.4al .... hiL~mno mA% ;...

10-1H-3096- 50-6


EN LA MEJOR CALLE

DE MULGOBA
Al lado de su faMoo5 restaurant
caMpesirre, e vende pr~closa fin-
a de 7.600 varas con bellos jard1-
nex y magnificos frutales parldo-
res,,%pra%,;nea otnes. ciruelas,
b0 0401700f70010 t 740
mangoss 0ulgoba, filipinos, Hayden-
chinos. enano0, Florida. naranjas,
toron j as,,za potem, guanabanas. etc
Gal7ineros. establo ordefao, cocht-
-queras-azu7eja7asr-garaje 2 m7qui-
0as. apartamento cr7ados dos0 habi-
taciones y baflo, sal 1 para matan-
za de coc7h .nos, con 0 og6n refrac-
tar10 y fregadero(47 aileooo r 7r0m.
0he, lavaderos0770000 l :.r,.,_l
a presion, uoo1. e'd
principal, portal, sala. comedor. co-
c.na, despensaR. bibliotea. 3 habits-
0iones, dos bafios co2ores ]ujosos. te-
rraza cubierta, magnificas rejas co-770 9.Olro 000(01700400
oniales. pisos artisticos. Luz y te-
Ifrr,. r-lerradn% r,-,:ira de Fa.
$21,00 pre.7to 4r6 o 1.3 Jio- v
SeOantia o (,J Hidlg o 00a
H.77H 214-3-W-5

FINQUIlTA 4.500 N2
CON CASA MODERN
$ 9 000
MITAD CONTADO
Resto 4 aoos 10

Santiao tdc las. %ega=
"Lon ( 'oco'"
Lo CQas-O de d ploi mnc.
If.Cu COn p:.-riQleS s0lo
corned.o'y baa: -.eder.'ut.i
dos h.biacconeo. *.:.'-c'na ,
CuOrOtC. e;r%..:o dE '_r.odo
+,_.-,n ] m" b do Io r,roc0 ',Cn1
de r.mocro 'Verdodero
gongoa A. ura ':uodra de 13
Carretero
SR. PRADO.
Habona entire Otbispc_ ,
D0 Rc'lt. b.3o ol lado de la
Imprento X-4453


San Miguel 456 (altos)
Vendo bar-ca-,terfa. 4V4dado. Ho7,lM14,
Casas1, h0.0de. ccra Capitoho. 204. O00a.
Vddod,. d Iu"", 154., Panadcrlas Hoto-
11tns. Farmac70. 0 0.Grry. Toll. 1U-6119.
REGIO CAME. RBA. RESTA! RANTF. CON
a2r" '01001- 0.0' 710'700l70r dC La Ha-
b7na0 nta 1n.su- l 070fb0l0s A oo ex-


traordilnai-in para ganar dincro Tell. U-91 19'
H-2857-51.7 0
0. E0_00 .L. 044 00 0 00000.

olquller, 070PI'o 01- l n0cr0.r No Inter-
0med0arlos Inf-r7.eS' r Pele0 Tel+
A-9847 d I1 a F a H 3:0 5 .
q E rNC1, F I % T % rIII 1.I0I in .
prueb0 P 0,- 0'. 0.. ,j 0 0b de-
ga. de R 9p rm
H-3134-31-.
EN000 5t07EGA ANTINESA N 0 0N".
,01'ed0 Alqu0l0, r $357070 Vond $3.00n.
bu000 n l000 ,0007 77p74t7 Al0en0d. re.7e. d.
b7rat7 07r07 700o n00R 0an 07.00u 1 0107.
2 1 H-2942-51-10
,EN DO rE.Q( 4an7A. POR N00 CPODER
a0end10 r! So. 04 d., b-a P00de 700e'
4010bi7n doni0ng01( d-,oo 7di2. 7 07Or-
tu00bre Non 725. r7 0utna A2 arroba Jesuo
dol M0onte 14-2919.31-P
VENDO CAFEF POR NO POWDER &TEN.
derloo Inmas0 1 ntr077 do C 114. 400. 0
I 7004400d, 4 C-1 1 nurn,7. 1000007770458.,
do,0 2 7p.0m. 0M0gel.

SE VENDE "STORAGE"
por eCmIarcar, 100 carro
actlualmecnle. Tnfornie: Sr.
Lepouireau. Goicuria 18.
S. Suourez.

UlH-1-H.2082-51.6
"MAGNIFICO NEGOCIO"
Se vende imodelrna fibrica
de equipajcs. I4ndustria de
primer orden al maiximo de-
produccid6n.-La mnarsca mS ..s
-acreditada entire lag de au
clase. Cliente. en toda la re-
.ptlliica. Viajante y emplea. -.
(los Ibuenos y expertos. No
fahlta uin solo detalle en
cuanto a organization. No
confronta ningufin proble-
.a.Nkala-lralbajar. $6,000. --
Su er i.t .l .lo al. le In.
formaa: Guillermo Nov'rlla.. -.
Cuba 64. Depto. 104. De 2
a 3 de ia ltarde.

U1-1 .1881-51.8 -

SE VENDE MODERN

FABRICADE MUEBLES
C"b. i D.r l. M. i0 Tner 7 0 0,

',an Nie6la % S e ,an Rif:;rl..
c a '.0...07ip 7 ,,', n la. 00.
d 0ra.a h000 0 'l00 70 ,' 00 ',7',l,':-.,

r, ,,.- o,'.:. r .-ii r
._tlbILER.IIO Oiel --.


I'


Manuel


Torres


cafe (Oornpra 'Ofelao ,le
F t al J),,I n=, ..


H-2819-50-6 ol.(1< 10 i1 %1.4 \, 1[
-__-- -___ DE AOD%, LIV,, Foili N%
ARRENDAMIENTOS No) IMPORT El\ .I)Kl,-,)
_I I. rt.F'%4,\
AA FINCAS RUSTICAS rI Ii :-l I E
URBANAS -_ .. . ...o. .
I. ,IO 14110 %QtlT% 0('O 3N RI7 04.1 t ',
..... 0 .. 0. (77070... I ,.,: .0"r' ,' ,'
r0.7 I(I.,7,, 0e,'70.o-'o l,00 ,0.030 ... F,.40..
770044-10
,'alrw 2,n.:r ,..r,-r.-: r .
II(, 010 (70 00 (\ Cl LI S -l,,0l" 3iir 0, ,i4ll
^0i 4... '... ...e 4070, $3 o..'. .. an Niols S 0an Rafa..
r.1 14-' H.2'100. I C afe aR l
51 ESTABLECIMIENTOS Cafe TORRES
.r D ILCE I I'n% %%p
i1.-.i .i00 l7 'l0 000,0.: N 007
OOO'-7o7 h .91 1


SANTA CATALINA Y HERE-
dla-,Vibora, soar-28 x 30 me-
tros-csqhina-sombr-a--magnifi-
,cb para edificio apartamentos.
cerca-cine "Alameda", 3 gran-


w4-


A ---


;-A-


--I-,


7


Mt1-


= -2


IANO'CXVi, DIARIO DE LA MARINA-DOMINGO. 6 DE MARZO DE 1949 "PAGINA VEINTSIETE

.N U N C 1 0 S C L A S I F 1 C A D 0 S D E U L T I M A H O R A


V J-NL-A- --_


I -ESTABLECIMIENTOS 53 AUTOMOVILES Y ACCS ATOMOVILES& Y ACCESS 53 AUTOMOViLES Y- ACCESS.
Eslaci6n de Gasolina. S11.50o1 CDILL C rLFFTIvOOD n 177 Mticno COC6 7 inn i ro % i in7 I0tnnq% TI i nf:%. I .."I .'I t O S M7 .1 70
"__ ... .. .,q.-- .


.... ... .............. ........ .. ,.,7 .77 r ." a."". J. 4 .... .. .7...
e~c q edt.,t,,h .Je.lt~, m r,, jl uk_.. +1 2._ .. F pq 'O- e i [. I tp'77... -I q l~l


Id -11 ., 1 1-7 "
Dos Barrilta. S1.20) y" $2.950
I ,CA e -l : P" E1..,,;.+- q e.-
7. 1r 07 077 a

GANCG.A BODLCGA, S3,5U

d. ..C.1... C E =--

h. oa&o.L.'.,70,o.
,NG 7. U' DO. -OK 0 -- 'O .RL--. "


ho .F DFt F 0ABRIC -. n7 10 0 .

070 ,.7, r.' 7 07 -217. 1-.al, -,, 0, ,

IOTEL EN MlriRAMl1AR

CAR-BALLO

*

3 .u u .. ai- .. 0- 1 i1 .ri 0
_CaL- i r, -d .e a -.,i -- ....r r l ,i B _30v r
n ,,I r.- Ol7777 77 .1p7' 0 '~"
BlT., NMR,\,Abr'i7... do-,.'~c..."' 1,,' 7 Cr.,,' o.
InI 7T+ 7 h C. .'W7n
3 orroxh. 377 O.,,, 7 .'. 7. 77. 3 u-


7'777l,- -7.7 +-_ a 77777 17:. 7~,_ .7 u,_ 77,.
h CbrI "- ,7ie IJj,'i . r.e lle. l. l 7 .
bl313- i 3M. uUIr dej.a-li- rr n-, .i-n-.i-
1 500 7 B .- rr-, 1 ;7 .,'7 ,77 1',.70 r, 0.
m7 tr -d'-0--G7,7,B,.Tb-.L7 ,.7--, .1- .7-

d r ir rA ,C ,I ,,1 ,I I IC.T
del P(cl7 c n7 7'7 7 l7l7 cil. : .I v
r1 7 c 1 ;.'I i' .. ,.,, .,-, e
d,7p.o707:,r.'. .7 ..'7 r,,.:7 ,,'.7.

) e t. cer rs
do) Pouer. .7i7P


CARBAI.I.O
Colafe "Independencio"
Reina y Beloscoain

_________________L-30"1,] 5 1 *f,

S E RE) I S
DETALLISTAS
91 ,0,7h, 7 ,n7.7',77 ..- 7 h7.7 77.7I7r .
ri. ,L.,,l_. l .,i ,,h r ... I ..,7 .. '. 77l77
LI,' I L1 7 E ,I
Rn1dr1 017 .ln n Am ll7,reu 7 777Bho ,dre li .,', f ,l ,,hr h hi ll .... irpar,,-, Lo ,:[ ', u,- .',, .. ,,ui,,i;
rtc br, LILL:. .,-,, 11.1 I ( I~l ttl+
L ..,i dc fol,/1,11.1 C2th Urllrl1go-
7'I Quip (1 1[1,- h7i.75 771-4 le71 .1107
e+ oo.P m77,'r.7. 71, 7', 7777"11-, 77;, ',
-darl(11 0lmriodaroe c-.7t c.
;., C1- r.,7,,,,t-. -1... i .7I. IT. 1 ,
tild.-I Flrfc;. I (m1) -0n
Blodegi n ,".' mplii no do- S1
7,end, 're 77, ,, .s 77,: ,, 7... : 7
t7r. Se'c. ,. ,

L.M.n-. V 77 c...r I____'j

Boode a en 0 'inrlrit' dit 7,7l' r,
,- ,.C IAJ- I~-

Bodrica on elmrndidr
7 ).- r,,, .- , -
O -I.ll ,, 0Ti i l.( I .:h ... "" 'n'" I .
d ,r P, cI. -, Si, II I II '.. ..I IQ 1'
fa707 777 0770 h7,70I "... 0.70,'11 .
Bodegl a en eMU% Ndad. .- .... -.
b d, c c :.',A d .' r-II C ,I ,,a .A
er iii1 lcr. hh r -,-. I-t; I0,
1111 7' P 771.7
Bodeooron mu'- ,7n 01n07 ,IL~j.
b,cr, 7.e l r .I ,
....... so.. ..... ...

:C1 I e il. P : ,
R ,'.d A 0I--7
C1 .r.bu r .1d -T _'
nod e sl~ a m lin l, L c. r,
III V .- .. 71 7 , 1par '.A .J T I 1 .... 1 i i L- ii,P u~ ,-L J I U
.... 777. ,7- .- .
Rod a ",, .. 7 7,7,E .l
,170~.777 .o,,i..7 ..Li... n, .70
Cana +1 67M...,, .. 'L iiilt
7.77.7, 07 ",. .7-, 7,7 7,,, 7. 77


q., netiri to 3 V,i 1 1," , "


C.'.77pA 77777777G 7 :A 7
b,77,7et ,.7,7 .t ,i. .L
para loimLaoo.o di Lodo 077077'L 00-]

"(047700 "('ato 11 EoloMdorno" 777n
Lziro707 y7 .)7n I+' r~nOi.o. Tolo-
(ono 77.677777

7.7
52 B OVWDAS 'V PANTONES.


or,
7070i .i7,7t,.,l f770 ii.7 iriI 77 .7 [ ,i7.7. n7
7080 077700 7ooi 3 0. n7 77077777 IT11 7777 It777

53 AUTOMOBILES V ACCF.S.

(v 1 N (; .1;
0777777,7,7n,7 "777,7777 h" 1,1. .t... ,h .
0777.0 7.7,.,.7. 77,, .l7 7, 77, 7,,, 7 .,,,

770, r,. 777777 0777. t1,77777777707 ll070 17477 77.7

,,777 ,77.07 ,7 "-. -,-0
77.0 77,' 7,777707l7r7' 7701 l 11,'++7 17 707
077,77.70 it 7 077 7,3

007070 77777777~ a 7 7,, 77a70I, 77. 077~h

7770770770,77., 7.
bo. 7077 77..0 0077777 ....7
07-77-- .07 --7 ,,7,7 -, ,, '..


.. .. ...' ....' ~-H 7,77 77
E N O [ r MUL I 11q LON NI
.77 7 70._t'a _. e7 ala7..
I IN r nT I N CAON) ININTAI


model 1941. con over drive.
125 H P en magnificas condi-
ciones Puede Lerse en el garaJe
Mercaderes, 26 cac,; esqulna a
O'Reillv, o liamar al M-9379.
__ "_ ---____ = H- iN-.:.J. -
STUDEBAKER 1947. 4 PUERTAS.
-Ch apion--y- Ciomomander-.-sl-c
lindro,m. nmu,- u'0nso0 c iaohlOia.
,esidtidul fabiCla. rad7u-$500-cnlia.
da. re; IfatlIdad 2'( 7no0ta.-Reli--
g10 23.


INTERNATIONAL CAMION, CHA.
7. 7laigo. bacalao. C.am7 a c.iirete.
ra. pern0707o IranSporCe al dia. mode.
1I 1946 P reca _.olt100 7 07c -e .
bric. ace77o a7Ber-ta-di7 Refugio
262 erUo Indualria y Crespo
OMNIBUS FORD 1946. CARROCE-
Tla aceio-mevl1hca. amel0c7.(na. 7e0-
nliddira piel labrca. 36 7sienio0. Iaa-
1illo amplho. 0inica e07ternc,;a 3.0))'7-
diponibl. vsiblc Rerugio 262.
oBer.i.-do Tclelono .Ai198
H-27u.05-53.9
-1. F UF ( U1,, CON% I.RTIBLE oLnD-


CA077LL7770 7 .0 70.7 MODL7.0 -l7in-
i7,. 60777. 4 700 (1dr-L',j11 tr0au0.7 0 .',

70 ~ ~ ~ -j_- .7s.'.'77.7 7.77
77 . .li2747A3..
P.A I 110 I %t L, ~.V~L' U r Dl US C o_


H 2S,4 %!.P
. 77.70, 000l p 7777ll ,r 7 7.70.. 47i.r ,0 i 7ll.- ,

7.. 77. 4.. 7 .. 7'7. fi.-07 7.7.
t t f -l k l IIO IIO ~ l.I- L. ll~


.I7k. 191 1 '.7 7irk. ) CO.N . R ,I
L,(077 7700 7.t,00(107ti (0o [ 1 7077
Bla...7io 7l.7.77.0 ,7477h',r.7 :2.7,7 ,7,7.70.lo'e


II_


7, I,, 7.. .. .
CONVERTIBL.F.

e, -9,0lll. C-le '.N I i. ., --

DODGiE SElN. $ 1.300
7a17 42 Flw,.a-,.e '.e-l 7d.7m h',,.' 4.7777 -
R ad~e r, g air. -e,- ac 21 2 iora.
On" o -ro" ..:, t. r er. f| S ""1
Tae .b,en aiqUlp o pro '. mo a *lallal,.
San- Ral77 el-,-a07 me.o r, p7,,7,er
en07 170 na ..'a7,7 '..7 D7


AUTOS y CAMIONES

COM -N.LLEVOS=


_CAMIONES-
GENERAL MOTOR
10 F 2_,-.o_ CHEVROLET

,7,7,.7 MACK T7.-i, .:.

-."-.'7Lohi STUDEBAKER 1946
o--'
WHITE .dj .-'....I
--0-e-
CHEVROLET. .. 70-L -
717 r i077
_--__---- __--

A-U-T-0-M 0-V-I-L-ES-
SCHRYSLERl4 7.--46

DODGE 1942- 1937
0 -__
-----PONTIAC 1936
-P -
PLYMOUTH 1939


.ri 11-. 'C'.. e, A rll 13 a l+_tL .
..'7.. -i.0-- ..-777.. '?7.-7"'.r =CIA. -IMPORTADORA _DE
BUICK SLIPER 194B. COLOR AUTOS Y CAMIONES, S.A.
-_r"c.ro.-gumas- blinc..'., I'al.i, __- .-.rad c,5 -
Motorola de 8 tubos. buscah- ___ __
.0os-', es dura-nylonr-pcacLICL A gentes.-
menle ruuevo. ,Garale Fast De- "PLMOUTr CIIRIOLFK
liverv. Av,'estaran Nr" 403 Teli . .FARGO
F-911b: 111.3,\-63.; ______
1EN, L1O I+PAIIIAIII.. A .11 .MI+.L I, A.,
7ind, q77 .... 7a7n La. 77b.7. ^ opn CARBALLO Y TOLEDO
che7 esum can0 7 $41000. calh 11 No. 29. 0,
par u, Batll77. Infor7ma: I1.-o. TIMINFANTA 104; '
__ H-.0o' -a3-7 .L11"% A .J~l~l U4;I
'AL UI'Ii.7 0 0 E0 707 7 'ARl. 1 .11700 7 t 0'S VAPiR -. -
Sel lp Pra r mo ..1"1 ; P-m'a ra r c ,on.
7l,0,0.,0 7 R .i. 7,4r 01e ,i ... '0 0,7 ... 7I
7 ."l,1 '" "n-. UH-C-97.53.72

PARA CARNAVALES 1RW. ( OC\O-
,,r077.',Ph7.7... l.I: .co I,, Buick :9
r,.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Buc 947.., ... ~ ,x. a hsaI Olu-. -. --con ex
ii1,1 ,~ ~~~ e1P i ,n tra d lI t 1 ln b~ + 9:1) -3
__________n___.,___9____________ 7:,'135 Todo0'loo 7l'vi'JS '
Vibor..


T IPO -- ..,r. ILi 4 .1;; n.,,.

S.'.." '.. .. .... D?.;.^ '..., '......;tc.^ T ^ ^ T,
4 "_ .7 .".. I


l+ t ll l ),. ,,,,, ,, ... ,,,,,,6 r ~ j ^ k /
I777 Al 7 '70 8(77 2J 7 71h
0. in a n .7 .07 07.7. .77j. 7F ..7..270.7.7 0 7I7 '.,77I,4 ...1'1


R I N D E N ( IIII.\R LE F. ri,.t.I. a Ii
7'O.rl7\(4 .7. C l . E . IqS 4

b. U KMTS ....0 r." ... .7.'
LOS l' TlIOM .O l


~~~~~o1) 1LLC1 .061 1)1
R I N D E N ('111A WIL F. Hir 1Q8

I1, 1) 1 -o.o 8 1d. 1 1118
P000 Fl %1'.(4 4 ... 9418
KM TS 1 11111% f 7bi Ir1 411


01


por galon de gaosolina.

Estan totolmente cons0
trutdoo de
A C. E H 4)
*
Con la go-oronti deIc a aofo-
mada ingeniecrio ingresa
*
T E N. E M'-O S
C-1A M 1.0.% .1ITO S
DE 'REPARTO.

DES D E
$1,5()0
an "adelante.
*
Vc olos y Adqui6ralos
en
SUPER 'l.llt'l('IO
DE AUTOS, S. A.
23 v 10
Vedodo: Telf. F-5518.
Reprro.0nt7770 n7nrclu.h0oi "
par& Cuba
do:
NUFFIELD EXPORTS
LIMITED. *
I'hricanti do nlot ulmo'v0leIb
c'a t~mlones mure :
MORRIS, W.OLSELEY,
M. G., RILEY.
lnd.,ilnr rll-. a

77C-l93-%>3-6


"t LM\N I" -1.1 . . 1 l ,
F Dm.%N,.ri 0l 11 III 1k
7 0u7700 r l.r... 1916
I O RI). I joln$ . .... I )1(
BI1 1K.k. 0i1|..r ...... I Ito
7r[I)LIIMMl.n ... 1912
I .ipr-J OrI~.t .... . 19 n
I.11 MOI I1 ....... 19141H

CON FACILIDADES
--- 0 -
ROQU.-ALBERTINI
HUMBOLDT,
do Intpnta a P.
Ull-.(.. M f l i.

;.NECEISITA PINTAH. liE.
PAIARA, PONERLE G03.AS0 O.UIAo < 70.. '
uplo. 0 IM 1171 Horm, olc.la.d
ai. II USi2 5. r;
$ 1* p u07 k 0 .o 0 0o
s 1 0.e0 0. o 77

C.bNVERTIB7L 3
FORD 1948
c :' radino hus,-6-chivo, la
0oi n 07in7j. Cri lale0 y
4'.li"oii m io


CGEICTA"' A
OLDSMOBILE
Bolaq-oaii 857


n ol,. rP [.o rn0 ?.. I=7,77 A"....' 7,..llr...d


lPor-ilifircnllallep finanrieir. -
" IM ,.'. -,,; ,u',a con f,.z r, -. ,a,-, a
7l7" 7.."'. ,,dn,- 777'7E707 d;--'7 .,

.., s a l, .I H 1,. 2?, l r*
~r ..,3 r, d rI n ,'l .I,.
N .77 M mg.. i 7.'- - *-n ]-nuex o;-; : t;- -


ARGO

INTERNATIONAL
19F-3n D i4' 191-9i F;i
r,[,3 3o h3ir3-- m ,-- i'11
1 M 7--- .I


OLDSMOBILE


C.-14". ',.111

1i11('K 4 (':oN I1iT1t
- re- c-onde -- -anpnr;-porn -
u. o. L'rg c___nla. Ofroiv..
--\ rlt '.1 II I N t(i.0. 0lr -

Ii I.I I. '.,lAU. __
Il.-',I(XK 2.l-


...MACK .....


ron carroc arcim niinoill'ni.
De peircleo v iasolina. Pe
--23;-1 24-3 ,<'puajoro---
*
MOTOR MART COIRP.
Miirina% '7 ipor.

U-2-282.
L'- L' -I l-3-AUTOS


DE


L' s 0

Difigeni-;a Ford 1949

DODUL -1946

LINCOLN 1947
4 purrian, radio.

FORD 1947.
7 UNVERTIBL., ralldin,

LINCOLN 1946
I777o01j%. radio


STUDEBAKER 1938

--STUDEBAKER 1936
4 p07700770'%

FORD 1946
4120u7r7CAMIONES
D % I.I 1 I 1i
MACK Jr. 1942

FARGO 1946
--- I'IK.h. LP ,"

CHEVROLET 19416
--180 Tlr Ir l, llrt bl 6 C

CHEVROLET 1945
ljl.O1i .r t rj hiran

WILLS 1942
REPAw 'ro

FORD 1936
Pr~rhrlu. .

FORD 1936
1134) Parahrlins

FORD 1934
Sladn do entre a, 4 roil.
-FAr7.InADEO DE PAGOS
ACl';PTAMCOU ('AnRO
N CA-MBIO1CONFITE1S
(AXTO NACIONA., SA.I.
INIFANTA y (CR(CERO
FF7RROC'ARRIJL.


S Tlifono: U-I55 II


~V k N ~1~~F77~ V-t-N-01 A S


1.1 .1I 3,1. .5 3 7


SCHRYSLER!

\WINDSOR
(I)E PI' Q i."I'E)
.h. 1 \17V 7. I .I .
i '7.7I .7n0u 77..!I.,tn Ni, 7...,07
DII. %LBEITII OIDAN. Jr.


,,,,,,,,, ,,,, ,,, t. ... I .. ..
U1H H 20l4 J ,.

Aprenda a manejat
C- .I ,.- ..r f-n u ln.1 lll d
77. .' ~77.I7'O"L,'7 0 7777.707 le"
i,0,.,' 'NIC" 0 177 .0ln i,ii .77iioi
I. 7 7 .,..0 0 77r.-,. 7 00 Tl.riAb77 ,7. h.770 lao 77e0 de h o rh
Ilin 777Automobile School
MORRO 60
rAPLYMOUNCTHO
PLYMOUTH|


do -Repairto, 193/.
4
SAGENCIA

0 L D S M0 740I L 3
OLDSMOBILE
Beloscoain 851

C-148-5.3-
Il.AMANTE FRAZIR 19,18


'77.' .1.,7.-.T "". .,'' ', I" .
I If. Mq.(>92.;I orIN 'iuirr De I nvr I 11


ip-, ,,U,,. !rz q ~ I R;.i .
..... I Ii .F T e:\,.. : |7 ,

,i -- ~r- iSG A N G A.BUICK SUPER 47
A -- ,,.. -. .


DODGF 1947
.7 .7 1 .7 .. .7 7 ,.i 1.7.77. 7.. 77....

77. ,, 7i777777 i7 7 ....i .77 .7,00.
Ver 7I 10 a ni a p n, 17 N7 ,'i3
entr yF. Vednrlo,,.
7 7.27ll9-1537-fl

AI.4LUILAMOS
1hrnve UIIlmr, mrmdIl Go~l,
J,+um|ed rinnn,,,, pen*" inti|l) trqi/ le
GAAJE OTI1
Compo000a 70 77, 0nlr7 ol 7y Lu.
M- 424.
tirl 11 2.',i1 ii }1

III 'ENA (07ASION.


Cu. C dilc 4


o0domoblle 4'
,. ..... dei .l '. ;'-
F',, + ." .. ." '.' 4


r.. d.,o 00, m .. .. G. no.


7'7..C-157.53-a -. .--157'7-7


CHRYSLER 1947
1 1,,,d-t,',1,:.'L i.TL'n "
- -- --i-..-trf.-v- ';'.M i, .- -..-. .
-- r, j4 ,, ;-
$2.250.00
HUDSON _____ _194
HUDSON 1947

--$1.350.00


11 tL U L l 1347
. $1,7, 5 t-orr n --" 1 ,:.,7

$1,500.00


CURIA CONVERTIBLE
DE SOTO 1947
Propia par7 los c7nmcvalo'.
$1,475.00


CADILLAC 1947
(60 SPECIAI.) c n rcidio.
$2.800.00

PICK-UP

CHEVROLET 1948
Com plolnmenrle IItIvo
de \i ton
$1.350.00

CAMION

CHEVROLET 1948
.... 0ee rifi rot 7-7'.07al pi7opi7


D 0 D G E 1946
FLUID DIVF,
o '( l.,dd. de'A, ilt77r.
$1,500.00

,HU.DSON 1946
r'on -dio.
$1.275.00


PACKARD -1940
c'on ionins n'i-,,rv
(I',odndo 170)
$700.00

J E E P 1942-47


CADILLAC 1941
I _-.--1 ..-. .- -
I. 7' J,. _- ,' 777. ,, '

$1,250.00
. . . .
CHRYSLER 1947
io- IIpo Wl/INDU
,-on rnr] ,+ .
$1,875.00


2 MERCURY 1947
Vo~ttl~drnor op 71701, n
$1.450.00
_____ ___ -4--___
D 0 D GE 1939
77 y117 S I7777 7 P I:!. I7 '
$Q50.00
- .. __ ____ _- . .

VEIGA AUTO CO.
MARINA 203
entree 25 y HUMBOLDT
Tel6fonos:
U-8566 y U-6371.

H-3142-.53-6


" 'an ..'c.7 ,.'. I r. I d ( OI- I
i -- lP i,,\ll\.. 1-3 -. Con


,7117,.7IjIIi'hli '7 IihI,.l.. 3 1 l ~ l Im
G I Y1, ,,,7777 .-U.1-11,1-20II M--
i I I I.% I t ll7I' E Ill bIIYI AS p
110-1milA-11 68 -


I *iMl'I .i lll'OK I )1 < 1 1> I M I
"Kl I1.1 01,S "
IP 1 \- IF1'1 (,( M \%
l\(11 AI .) 'l
% AI1'7 1.11%
P07r.,7lll d. I(i0l..q7M lU77 I.
IN1.1 1-\ '% I R.' NCE o'7s
7 11 iit0'1, IIN N oNI'II'7
N % 11110 1 i ll :; 10-S -l
Corlinal Venecloon. 0a70 p ooill
P007o7000mori1077o0 70gll 1pats
l7mpte7i0...


V'III.YS 19, JEEI'S


'-1 ..-1 a it 0. mel d.. l 7]7ll 7l EN
,\VENDI 7 7t 7 R]:7 INMIDIATAMMENT7
-. 7777 -.'1 '11(IIi%......7 7 ...... .. ...' ....777

G;. I .RANK
1377 W. riagir 7rfl.
MIAMI, I.FLORIDA
'T.lh<'f.no 2-1122(.
VIA BUNCA

MOTOR COMP., S. A.
Presldtnlt D RAMOS
0
AGENT AUTORIZADO do]

CHRYSLER,

PLYMOUTH,

FARGO-
C.OMPLETAMENTE NUEVOS
Eli ex~itenels para enlregili
Inmedlata.
7 Aceptamos oc urroCOME 0.7P00f
. .. do polo
y darno (aciLldadeo.
CARROS DE USO:
.;ilFVn0Lr'T c ah a tC-6l :il
o, I


IVLM0U1H n.] 4' c-1.p*t ,
-UNPYLER d~l 41
"1.%i.70oLLT r i J4
rom, i. 1. .. ..., p j..
C.t PLYMOUTH cpupi mirm.r l

roF .D 7 7. 1 .
IjO'Jo.l lol 4"c Culram d Lum
'17\ I '7700( \
1L'1ItI 4 ( () M P_' % .I.2
FABRIC Y VIA BLANGA
Tololono X 3261
JEEP 1949
Modelo CJ13A
Preclo do venta Habana
$1,850.00


Entrega Inynediata'


WITT. T. VY


DISTRIBUTORS,-

S-. A.
AN1.IAS 7 15. etre GEI11VAS10
1v I'7 l- IAR
TEL. U-2644

C-173.33-


"DEMIHG"

|I70r0 poz profunilo.

Coll


FACILIDADES


DE PAGO
DilarioUlildrB c
1MOIIA.OSA COMPANY,'
S. A.
S7n 7Nicola N' 105.
11ABIANA
C-219-54-6

ATENC ION
Propietarios de casas
I y edificios
Dc7li7 reocupense del sistema de
17777777770.77 707 _h %.-.7 4 ,r 7.77 77.
pl~ upip a (carl oid,,, ni n-(rldu 1, UTI
.r,7u7p777 dr' motor y bomba Y Cn-
77' .i- ... 7b,.77.f7. 7 7. 7de la
.. ,_ _,z .--! t' ,Jl rra P.ra

SANTIAGO SANABRIA
'l N11-.7 M t14il7 T y 1-1214.


!II\ 'Croit7j~.


I n.' "n t -- " il cl.
MI\ I. I 7 .- ID P '
i 7,7 .,77 . 0 _I ",h o' ,'0 ,") 17;0.

I It.", IQI 14III o-T
1'12 '-.-%'777 !1hu~ 90001.
I 11 I' 11,lllD n,C-17;.-54
GRADAS PICADORAS


ROME
P.AA TRACTORES-DE
2j, 35,.50 y 80 H. P.
*
ARADOS N 98 y 99
DAYV-IS de 5 discos.-
'7.
TRACTORES:
(Caterpillar e i
I- international
.


Garcia y Reyes;S.A.
Cubo 204 A-7141
Deposito: Km. 11, Coarre-"
tera Central, frente a 1
Diezmero.

H-3084-54-6'


-- -V-E-N-1T.-A S


I r I- ILT M ff 17 %I m w 1 7 rl IkT M


I*T


-il=


d ;F-A CA C- P 14 pr = i 197 I! -:. -" - - . - . -" i -W mtt= *E-AAPI-l


41 0 -11


I


I : :.; C:::::': ........ = .. ..... ..... . ii I A IN


. ....... i; G ;2 =E


I-WI


ITE-1


,


I

di


All


I


61


_- V-E N-T-A-S------ V-N-T-A--S- -V--N-T-A-S--- -VEN T A
S3 AUTOMOBILES .Y ACCESS. 53- AUTOMOBILES Y ACCESS 53 AUTOMOVILES Y 1Agcs 53 AUTOMOVILZS T ACCESS.
fOiImTlso .IIo IIn lI I. N' I.. 1,7 11. 1n. 1 7 %.1 IIN l ,.-.l% I L 1 7 0." 7I7I7tr, 7.77, RA.
7 s1L' L..7 .7 .7 ,,7 *, I , '!. r 1. t .
....I s I h rlN Iuo "" ... -,--. .. .... 7j -- --. .. .
0tj NI7.0 .. 7077 i 77 I, -I 7

"G AN GAS -- n -* U nltAn ... -- --. ,"." 54 MAQUINARIAS
- E- E- luIl -I..1
i].r...,ith- ; c;.....-..,, D Ea n PLYM OUTH 47 "' ...... . .
C. l ...-f L... .. D 1N1.-- -\+-R-4IA-l4--- - ----. I

MORRO 60) Vi~ Ii o I '' t",""'i '* ""'i''" ; 1
-.7 7 .o. 7 0-1 11..... . -

'SORR__ 0V --L AJ.i [ V,..; .. ". VEN 'oD() TRACTOR
"'.: ..... AUTO r;' :,.,... I INTERINATIONAL 1'
4TL'DEBkKER C11\'1MP0I ,, r rn ,: .' ,_r F.;,.,.,
91._^ Ofinio IN" 12. De a 11 c o .O M 11 1 I 'll \1 VH ,1 .. '4
de 2 a 53 r n m., 1 i ----
d 8.1O mAbierto HOY todo "ii I ,1101 I1,: -O111110 Iioi r l u(0Inor i arrow E F. Ij7IJN 7JprUa
1110 . .17 lifIl 7 '..i3 E I i I' - .'"' .,"" ..'." '..", ', .; M B 1_ cl.M L _' h e.r G ran2
0 7 )...... ud.. 1t)oor I a,.. .....I 4/ Il| -, .. . ... .' .17 l ,.7"r' LRI I] ... IF'.o "11io
,,V 7 .. I 7 7 7 7 .' D e"N " "'N .
t'II.I. 237'o ^ _______U 637 U 1 --_ _ _ 77771 7 77. '7orlo^ ,.,: *
-. In , "i ' ll U 6 3 7 1o o. i I -
p .. r 1 / 1 i r I II\ R o U 6 ... +. | ... .. ... .. ..... i 7 .17777..7 ..0 '717

.. ... $2,650.00 7 L ..1 2 6S. 'I m .._ . i 26h. 1.7
; I1--.12 7L 5 .5 3.,
.. r.r.r7 h ,- .-- --__ ...... .... .. r I %1111 NI 10
a" e i +. -, , '77, -.1o,.,,, .:-,,,+ .,,.7.. L ... ,, ,' l.7.' II, 1


[I


11 .

- PA'GINA VETOCHO


A N C I 0 (S L A S I F I C A D 0 S D E L L T M A


VN-T-A S VENTAS V E N T AS --N------ T-A S"
_54 uMAQUINARIAS 5 MAQIJNARIAS 5_6' MUEBLES V PRENDAS NEVERAS YREFRIGERADORES
SHOJALATEROS 1-.44.4 44R44 C1-14 1.%'ll R t .' i-.lP l iM1'1fi LIlI".RoM I. Tll % F.I I l I ,Jll 141.11 11i" 4,4 Tl,4 r
-- .,, 42 44 ...4 4-.4444.i . r ,. I4 I __ __ __ ,,_I ".. . ..... ) ."-4-44 7 4 4444".'.
U RIECE O ? HP AM Ir 9 %r4 j ,. e,
-... an n12 AA, c .... -. ," :' "".. "_9 44 7.4: 7 REERIGER.1 DOR KIOSCO
-- 54-1 '14-44-4T144l4RI4 .-4-44 .4-'..44. .-- ..., _______.__- _.. .. .,_
tail 340 444c.444.44 FNTF14 44441 444h 4444 URI !1 11 1 G J. IQL'IIO LOS IlUEBI FS '* 4*.4.
____________ _____. ..4 4' 4 ,', L ',. 4--
22.,. 1-,- I ,,6 r~
Co~c~r~ffsH .--. ,, --
V BOMBAS CENTRIFLGA 1 "I.'l l 1 4 1414944 1144', l 44 1 0, "'"'" TO A2T r-, 4 10F
r ^ |B_; : 2 :-; rg ; '^ '"' ......... '" "'+" ': ......^.....-'"'" ,0.,o ,,.,:., **' .* .... .....-""<'' '" *i '.\'... .. .
n1- T' m .'be l -r'-1% ; ....."'." .. f0\<,\ PRE(CIO 57 'UTILES DE OFICINA:
--- -_P_. F--- *1000 %..FV(. O 41 14 4441 ..
pam. I_ pa' hacer morleros. W in. la,4 .', .. ,I 44 HP ,- .,, i r r ,
cbs= -Di ar s Cnnore-p~ ru 1>r i 1 \ntnq '1osn. ^ ^ ^ -^'r' 144"^ 44444 "4ii4i40 > .1-i- Rnin4' F
.MOTOR .RT CORP. ... ,.'.,.;**....%4,l_ l "1*...- ___ i,__ :. .^__,_i_, ........
-Marina -Vapor ... ... ... ... -,, ,..,- '... ,

-C-Ir.., ,-. 44,,..,.- ,,.l O^ ., MUEBLES DE OFICINA
-TEn existen cia 4_.. ....... '__ .....
4 s-. 4. 1 C, t 1 ri . u' C 1. . 1.IjI. h i_, .1 S M ,,

ractores "MASSEY '*J A'I ~ PLAZOS^ *i' Y7"' 7,n b^._-.*.t.i... v~ccAs
%HARRIS" REFRIG.YC4, -NGELA. OR ,O--OS 1l -L d
MO DELO 41-K A 53lK c 11,,. .R ,' ., ClORP..L-RA U i t;E .. i
MA D EIOC y "- -A. . ,. 4_ -4A-. __EL, I..-. . -


IS- HARRS ".. '-a-4 ;rj 1nlFm u. ii
...^ OR21 "* r *- - ,* ^ 1" .c- NorLE -DE OFICINA
____________ MUEBLES UUUN
S- ''__ -"-DOR'r -1 4.41,- Iii : CO F ; 2' C.....M... Ri r I . e- mi,.j.- -- I110 AH- J v 0. 7.- 7 R
'EADOXAI *MASSEY HARRIS 1 s e nc .-iA .-CI.IO.... ..F. .lJELl.E S ,, M E LE ".7 b ". FI J4 T"1.
de 32 2 4 4 s 44 "tn e x %i'RA' dale...,rcI ,-. -e G, e aicer,,
d. I p. 6,, r flF SI'6(. inVRA ilrdIk Cl Cr11 csl 9UI17
COM IINADA DC APROZ -. ..)(:li S D A S m :qu, ,as p c : rcr ,b "IC u m ar. -,
-HMAI S_ 1ANRI _" .,I_ _r. MrfTO .LA* 'S C 0l. C'u AMJIS :lCl, ro J,. -i;ili
5- D E ,. 4*p 4 3-K de-K C.C.44 7U^ r %'. 1lFTRIC AD IRE
DE IIC AISIADORAl DE AR02 4. I -:'rLDORES ______ 32' % -.. ;
o "Z lOELSES,',U ?1/ 11. 1. 1 DI EN 1 s_ DL AN.-.1)
--- -X-Os-_ ll l~_IOS .'q -o .R..- ].....%14,,7-
.................... 444.d4H 4'.... 444 ... ....41i. ,r,.4,1.4,,-1 1........... ,4 M A U A
COMPESOSS 444 21.. ___ 44.44149.4" 444. .r.__ 44e._ 441 o .--- ...,'..- -- -- 2 O -, RI"I-1.. .V U I I
dMe I ,. [. I 2 1 2 H P CHUCHOS AUTOMATICOS p 4 M 4444E B INAS
IsTOLA 'IRUNNiER y TIL. 4. ..,np........ C.13.6 i l c f l I r I l
-- -TNlOI- pTlr plnll.- -- --1--BM BA S-IDE--TpiiiTOr CN THT] ------- --L -~ l I
PLANTAS aN O HRA ISE GLOBE 0,UGAS ELINT AND WALLING. NEVERAS Y REFRIGERADQRES U hil
--- I --lo--y- ao-m 4l- lrs-- ------ -p*4,44-i.-, -----------' 4-- ~' --- -- --
'%4 S r HA RS % F.% RS.('.r %]_.|_ ____I t.I -.f- i C.-q


4tr4c4t p vrn ;aioolim 'ERIE'
COPU.LAI 'A O'" pri4 a,l(,mtrn ..
les. c1mlones r...(.i.r.

-MOTORESELECTRICOS
DESDE 1/6 A 25 IH.P., 1MO.
NOFASICOS TRIFA.IC(40,

ZALDO Y MARTINEZ,

S. A.
Mercmderes N 2.1.
=- Telif.-A.7754, A.9360.
Halhana.
MAQUINARIAS
* Molores narinom. c irIrl
v de gainlina. "(.General
MIolor". "N "Chrysler". "' 0 n a n"
"Sheppard", .
*


* Traclores. leneno a.
.'Is "C.alterpllar" D.2.
i "'lnlernaliunal" T.D-.6.
-I--rado- d'-3, 4 -6-ilia.
4 coo nue% os.
* Plans elielrira Diesel
y de anolina. n ine'!s. le
-'iK.W hista I.Ofl-K.V.A.
Compreaores. Dinlinlum
lamafios y marras. Nue-

Corladores de cabillas.
0

MOTOR MART

CORP.COL.NOS
....-CO.\T'R VI Il A-
r1 elnlslIs.lll
LXISTLENIA


WINCHES


'CLt1 Y' tllllUl', IE"
V RIIfI qlllill v 'n i}Oll'
par 1.4 l1Anlrl< Iii fl' 1
4 A FN rh1 1 1 ll1r1,.

',CLDE IRON

WORKS, INC."
4111.1.14l5'411144 Il~ll
Hri ir mli 'I'IIIIIii in

ZALDO y MARTINEZ,

&A.
N11 Ill It, .%D *21
Telel,. %'.7751. \.'):l%.ll.
Ap":l+'l"71. HIili|nn.


GOULDS' y 'GARDNER
DENVER.
BOMBARD DC VAPOR CAMERON'

EOMBA5 WESTCO"
ait. If- G i'l IM ,.. m l . -...
ne I : H P
DIFERENCIAL ELECTRIC
* YALE DE 2 TONELADAS.
APISONADORAS ROMPEDORAS
re lf. a j ALADROS "WARSOP
,,njzie-e., ,,, o nlh. z. 'q ,
lore- ,ie Ra.,1r.mIn ,Ilh IIII.
-CORREAS -
I ne i,1.. 5 .,ra rle-iw 2 D.IU~a
h-1. I-- .' 9 11n,
ALAMBRE DE CORE.
Cieml.hd4 I 44 6 5
ALAMIFR DE COBRE

IIERRAMIIE'I'.V ELE.THI.
t..A3 I'ORTA I'II.LE.S "BLI..t h
& DECKER"


ZALO Y MARTINEZ,


............. ...
1 0 I .. 4 F. ,.-aa
Rlefnrleradores. GIBSON
VENDO DERIIIUMBL CASA
Kr.LVINATOR CIIIQIYITO
,'7..,
4444 i l- .,,l4 i ~~ ''i 'I',1,


'L ,+ I. ., b \ e a
Mai~luiiir ,Il rumor
4.114 444 4 .4444 44. 4,,5y,' ...... 1, 4
M ni,ali. ,In ah'.lar --
E~,'4r.44441444 .1 ri'144l.lr O l c
F.,-i- a.,.l, le 1..38" C
Er i,., d r .l. .l am-.' '.
"La Iacianai"
%rchko- ^Inictrt iCm
l b L 3

Or Il


Tr '-f 0I.uA
UI tPfl ,IANI
...............


V~ENTAS V ENTAS- -
59 RADIOS Y.APARATOS 61 DE ANIMAL.ES
ELECTRICOS F.I. s,_... .. ., ... 4.4 ._ '4...44..


n


r'2 41." ," ..h .., ... U. 2.l r 4i i,1 IL."

VENGA HOY MISMOi
44. 44l t '.. 1 .' 4,h ., .

Verdadera Oporlunidad

L. h I I H I. c *O Ill~ II[ %


M MI D HIi. -.l R 1 ,10 l i ..-r, %I-, h

iu. imi i i l Rl %n ,n % 01 OR .O.1TO
"d G .. ., . ,'.


SIN FONDO
RADIOS
-PHILIPS
mensuales.
RADIOS DESDE

-'1 8.00-
--AL CONTADO-


EXPOSICION


L ri| RIS--


~U7lIJINILII

Belascoain No. 1114
Casi esquina a Monte.
Telefono: A5-0502SIN FONDO

Hadios

"PHILIPS"
MODLLOS I918
Mr I LUr DITII, IOI

ESTA OFERTA
El IOLO A LOS PRIME1RO1
101 COMPIrHOR EC

D.,de $49.50
A plazon drelre $5.00
nipn 4nlrlem.


l'rkl',.lh Ai % r~ll w ,IM.1141 It eP .
r i.' 171 v... .. 44 ,-.44
H Cl CIBAI- i~ N1 Dl -- PnI I Ol.
,r..i r'-i-/-,r,-. x m i l -4 .
)I :pg.; R,
IIMI10 %L AKf I %OMIL'k BHltl TI
.- --,. 44 .R.. ..

GANE FACIL MAS ,DINFRO
CON POLLITOS DE CALIDAD
"PORT ORANGE
r, _u:. =-. F,_+L. F -i


-444 % I 4441" 114 .C'ICu" i 4% 1..t 4i 1744\^ ro%f \( ERCEH:FR P\%R I
P.,' . ... .... ... ,
T-OLLI TOS
I... .. .-.- 3.- I'-.. 7 .L ',
"I t. .: % I 1 ;I ":.. .


Casa Li ,,A /
San Lazaro 11, ,. 1FI. I .3831.
ih-hihu7 d.. ,h. Irr I
alinienhi. "I1 ,\RR -.> I


niii


VITALITY

.C ir.A r. .1.'l -1-F c1. 1111a1,- a r .i.-. .
ACABADOS DE RECIBIRII.lmKI4LItO-' Il1
ALREltTOI II. L (;l' I ri
i1il.p.o 110. A|)arlildo 2111I. lhin an.
PARAPOLLOS

DEENGORDE

i-- .1 -1 - :. .--, 3-, ^ . C ,I- -I.PURINA CHECKER

ETTS
_._ __ .
1 1: 1.'Er FlI "' ,7
Ii :." P, r,1, A
rj A :' t 1 '- 44 C _,M-7246 y M-6059
4 ..-


li.'


S.l A. U .n.:iI'%A1:IIs;; wI II. 'IF.NGA HO'6 If'..IO
S 'Il, . ... 141411 R- -' ... n'F, A H O rM | IM O
j j J Reriger mII'r 1101P. MA UIiNAS DE ESCRIBIR ...S .V
S ... .,..... N"2 1. i,,-l-l'... .... Rela r. ln 508. enlre 'n unl,
Tt'Iefo. A' ".75 1. .A.9.160. 445R...S d. I
Tc .775 A.9.h0. ..n.. d. ,.,,. I I{11 vJ. Perrgrmno. ri,. -1885.--
----alsa.^ 5544444,414 44x 4 1444 44.4.iiM44... 0 J r11 I4,1)14. ln l
I.I'. ,..l..o.r H14. C.I ..' MIn,. __ N 4 Ell>).4. k ll.,lt.M. "
.. .'... EXCEPCIONAL S.C-Il e reeibir lIe ItT ..... ... ...
55 BICICLETIAS1%] t OPORTUNIDADES ,,. ,, IDl...l ........10
494.4 4 *1444 4 M I 4 4 4 I 4lO4 4 444 444, LI-I", l r u M FJOR*'( PR :l )'I "' I
i444 I.. -, r ,.4 .1. i 442 '4 a E r i.,
I I 1... .. ., ... 4. ',, 4 M aq ,,,, e cr hir
,IF %91r I40 I 1 4l44I 7 I1o4n-, 9 Rl .. 4, \erIaUe \ ,11 'I(.' l. l f j < ENROLLAMOS
~ .- 4444,,4,,I th a-.' 4 -4m4440 grIanIdeR -ili-l
...... .. . ....1 f5,.- .. .. . 4414 r ... .......... -, nu I,', II' gr fT,' I.\ | ( r.S l rlll
""" ... .. .. .... '" '"":" lavh de palRt.. TR.V;;F'0Rt ,%IDORF,
............ .. : .... ... ..... ...2 '.. .... :ARTURO M ATA 'C " ".4
f=:n ~ ~ F C LI % F.t DL 1,1%4.4,%--. .,i.c.i. ,- rin americanot,i
I+ q^: i"\ LID.)6lIKE LIE I''64.44

r,..\ ...' ._-_-._______.__,__. 1.1_ _1 _"1 '_1 __ 1. -- __.Y,,_."_,,_ _,_.,. '........


F1110 II FII It II T I %1,. ,:" ," ^ %6_411~n er do 1 10,,,^ 1. 1:% <, U, 1; 66^ N M L 1. Me
....nntc ;<-. r, ,11,4- -.+. ,-|'rl lr 91 ..., --
j, Ft r, I4 4,.44,Ir e 544. ',, 1..
.... ... ... ',.'."- 7'. ..... 11, -,., .., ..... --------
-_ -- -- -- _ .. ........ in c ;l i ...... ...Imb i "rt ...... ..... .. .. .. t l ........... ..~f
5 6 M I U E B L E S P R E N ,DA S mP l_ c . I', I 1 1,.- I
F....I r... (I IN, .1 Tll.no ri .er'tl-lca,
I- . I 1%,.,"I IN II I Il t CI.IIIII. .1 I 4 44, lK 4I'4 2424 I444 l- IIIl
,, ., < I >. .. IU M A T M l .----------------- ---- >- -- --+. ---- "i l A 1 I. 1" 1 ? 1 \ %l rtl,_________-___________.-------------- ------ I__ _____ 7E4LECTI T ., -,1.....,A,. II\Cl I IM %\I I t L- --OR I I I I{- lI l 'I FTi c Rr : .; 3 *
1, ,1 t o1 .1- -- 1'.- t . . I


IN p I' '' I I P,' 5 ' 4-, 1 '. r ,4- n r.n'r |'. ,,Gen e ...El c.. r .. %.i. ... ,-,94 4,149
S. .. ......< < 1. .. ,,, .- .'-,,, INSIKUM[.,TOS i MUSI

'I* -.. h 11 1k I L N b I. ,\ P '.4 RIT---- .4,., .I ,.,,I ,,it I Ga,,t\
I. G ongo vcndo re-ri gera dor ' . .. .... .... ... .. "- .. ... .. ,,
r 1 ..c. .....- I.. U M'. 7 -'..' I F ....4 ,. ti R111 '.I'|, Io.i N I i ...... H A M :DE N M ALES"'-
- ,1 l 4444444. I1017l, |1 '4I "* n ,4'44 RA DI. -R 4 L444144 744 Te1l. M '4'I ,l, .i ,l
rev -- 'f I r ..4 . 1. ...1 4 0
I1., 4I.' I l i ll o.. ..., l____________A 86___________ P,. n
I I.. Il..l _I -2 7' -NI .1 3s8 IIBROSE IM'PRESOS I2lI r O
"I- N4' '- ." 44 "'1-' ,1 SE.6I.i UILLITOS
I .... 7444' 442714474' 's,. l ... ... 444 1,t,I ,, .E E..,
,I: IA i21(7'l. l7lIItm, 4'I'1 4r 4 1.1), m 4\r i i mert t
'I. 3,,n 441 l.94419 i444744 44444 44.4ha 7, t~ i lllr ll 6'r]_ 4444444 .7 .. . .
.(.4....4..........- 1 1 1 1 4 1Mer ed (h h .
,,. r ,, 7 ', "" ", Ij) I)e i. II. t 1It.'tit. 599 RADIOS Y V 41 ARATOS
_ELECTRICOS
I' 1 11 1 1. 1 I. %111 -- -- === -NI- ,________r___' .-. ... ,. .... I. .,
REFRIGERADOR -1.()1 II 1',,.. "
G general Electric .I.l..ifll14.'....
21- 4 '' l 7" " .1 4 444... " II I I I. I II I" Ii-,.- ,,i ,-.. ,',, | .. ..'

%'I44479 114IfF% DI. MIII Ilpt '.
..., -.. . I..1,1.c....
I. 6I' I I,.EII' ..' V' .. "-..".,'.. .. -,.- ,... Coopicraol o de Reporocoo.
7 ',44444'|. ..l 4... i, -, r' -c44 RADIO. ELECTRICAS
,.. .. .. C.b.44Ill444-T,1- 0R i1', T,,- P., -4 ,rrl .44 l &" I64,714'4 l.44
a c."411ii ,:, r r., it
2i4.'44 T.11, 4A T,4 A .8386 D...... M ,0os
L 1 C 4I M 45 23,.%R4A4CI I- W A II


--V-E-NT-A-N --NEVENTA S
S----DEfA-M-ALES --MATERIALESDE COST.
------r T EFECTOS SANITARIOS_


I .. .. 4 -


IT


_ .' .. . 11 -
i ..o --I cs, a. p, '- ,


Li , .. .. P-...
1,_. 2b ,,_ ,2 14'-,,1 '4,.44
4444 ....qJ 44'44; 7.4444. 54'4' r~l 21"S


' ., .....4,Md,,cn",44 Cnm"d'r" .
'.-4...,l. .,cradoras. Grit "Stone-
Ins. (14c.

"EL CRIADOR"
1.urrene t & Rodriguez, S. L.
A .l:ull,:,rM fld 1924. Dragon.. 467.
C 231-61-6
MATERIALS DE CONST.
Y EFECTOS SANITAR10SAgua Caliente
Calenladoece lie gas de eer-
ipenlin lie coIhre y paila de
15 galones.


$35.00

Ferretera HUMBOLDT,S.A.
Iiimloildt .151, esquina-a P.
U-2501.
CEMENTO


CABILLAS


IPRECIOS?

VEAME I I

iEL MEJOR!
TODAS MEDIDAS

CUALQUIER


CANTIDATD
Master Proiuctos Co.


.JESUS MARIA No. 17 CARLOS

I_ .._.... CALLAVA

_________ ~EMPEDRADO 302.
Il. ~ TELEFONOS:
III 14 11 N11 I llf .. ,. A 8064 A-9236

I .- ,4,.UH .1975,. -C.
'.',,.' .. .... .. .. l;G AN (;A '
E ,hBROL ER .7 I 'I)ORO T1',Ql'E BA.JO
INr'IAN RiVEr 4o0s f%/%, BORlDE INTEGRAL
NEW 4A7PsHI44 4 4 EDl. )DE COD)9


S EX LINK '.ROSS P: lII
HEMORAS

III.11 III Hll lit
%I-lIi:R II 1. LX .IA ITII
4llin o 4 111it. Ielf. M- I 3S9).
% ilr Il,,, 2114-4. H" I.ll El.


$F45.00.
Tn"vlhiin hlisallos v bidels
III(|"r l 2r4cio del mereado.
Capo y Lopez.
\',. .Menocal N" 531.

H641C-4450.6
_H-2641-Mr.6


SENORES ----

COMERCIANTES

E INBUSTRIALES
SPR E(CIOS ES PEf+IAL-ES EVh
Accilte de linaza puro.
- .- A m tbr dt~ lt'<-itia ;ta -


=reas.


Cabillas ie core
.y bronce.
Calillas die metal
"mtuntz'.
Called de acero.
Chiapa ie minetal amnarillo
en l[iniiias y rolls. i
.Chaimi dl e ohre en
hireSnias.
Grampus galwinizadas
pra c ereas. '.
Palas de ae'ro).
Teja4 die atli.iinio Standard,
de 6', 8'. 9' y 10" largo, en
0odo(h Io scalibrcs.
Tullos de re para
caldcras.
Tti'b, d1 dIronce rojo
para agua.
Solicile ne14s[ro precrios
al ]telfono X-1618.

FERRETERIA

GERMAN GOMEZ,
S. A.
_---l -clrrlpP %" 112
11 F lp \44 I ..

LiH-H-2039-.MC-6


C -11L,

Corruqadas W Llsas
de '*t ". 44 44". '4"4 7/'"
y "CEI-iENTO'
iGris Belqa)AZIJEJOS
De 4.' x 4' 4,
MONARCH. Blanco& y
en Colored,
De 6" x 6",
Blacos Ilahanos.
Blancos Belgas.
En Colored. Inqleses.
RICHARD y CAMPBELL


COMPARIA
IMPORTADORA

SOBRIN, S.A.


PEION Num. 61
(Cerro)

Teldfonos: 1-6416

l"CU-C.MC-144-9


44. 4


. .1, .


DIARIO DE LA MARINA.-DONIINGO. 6 DE MARZO DE 1949


11


LL.


-r


-.1 AD R S", .i... .l.ill<."..rrugadlag.. 8.60
ii u1,,,- .I.' reg.1
44nlao. lie id ii lj r .. ,
iiVA OU ERO S '!! t aaS
,-^ ^-2'-"':.-7'l^-:.I .":;,,+;: -H=AT IM pOK-r Dl t.ORA l

. .. .. ,i... '. .. .." . e ileria"- -3596). -
.. .a % .-,.". .,.',, '; .:" --lo i rci-.l/e .-a la-

:- --5HUMBOLDT6 S. A.

^1. ,, '' ,T I, . F
,'' m
4.. 4444...44 ...FERRETE4A

H ... . .',,, '- Cr-,T, I1',,,a"
i i I --1 .. 1: 1 1 i I rl", I,,


11


I


-1


I -R-"A i ==544--


:.IlJ


IIL


-F


ULI


1_


ASO cxNM

O RA


I

I'.YVII flTAI2Ii3 ThF I I \!~Il..99 C9N1INXfl t~. 1W NI.!.Rlfl flF '14) r--~.r.-s -\+TP-~EAE-


~11NC


-I O S C I. A S 1 F I C .- () -- D -E.


SE N -T A S- __
1RIAfES-DE CONST.
PECTOS SANITARIOS


__V E N T A SI V.E NT AS V E N T A S VENTAS I V F N T A
"MATERIALES-DE CONST. MATERI4LES IE COST. IATLRIALES DE CONSI. MATERIALS DE CONST i MATRI'ALES DE CON"il.
Y EFECTOS SANITARIOS-- -Y-'LFEE-TOS-SAl-T-A1RIOS__- Y EFECTOS SANITARIOS Y EFECTOS SANITARIOS Y EFECTOS S;ANITARIOS
I __ .m I ,


VT-E N T A S
TF F I I.ES I)E CI.'. *-
'9 Eu I l OS. >AMT XCii'


iic r D _tay C ia., hIiit i.Di a y-ll- ---j-orta -
_,_ if l o _.ai . .. ..... .. u--"0.. .. ---
it I a---- -- '-- -J ,,OL
.--.- .. f - C N CRISTINA No. 133 .JiI
CRISTINA No 433 IIST N 3 CRISTINA No. 433 RISTINA No 433 ___, ,, ,
_-N.A -No 433N 4 i C T.IAI CRISTINANo._4,33 "
T- ---- Te Tele-e'nos:. .......-..'..: i -
Telefonos: Telefonos: Telefonos: i fonosonos: Telefonos: A 4880 A 4232 A 4771 ':'
......- / 4. A4 880, AA--73" .....
-.. . .' .. .'488. ."A-4232,-A4 A4 A-4880, A-4232, A-4771 Q-n'c .. .... ......
0, A-4232 71- 488 .-A--4 23 -77 -880, A-42 771- A 4232, A-4771 A-4880, A-4232, A-4771 ......... ...........

.. 0.. .O piece m ercanc-,a s er, O tro ce m ercanca s en .. p l s, i nc ,.-1 p ara . .. -- _
._...... _...-- I-" ______ e_ -,slencia ...a...~., - .... ---- -


Sxislencia para
NTRaGA EN EL ACTO

JLEJOS
h, i, 9- -9-' -


RNISAS, _
TAJUNTAS

ENTOS PARA -
)DOROS

UARRAS DE
0 PURO

JMINIO PREPA-
)O AMERICANO-
FCrl -I4 i--


.MBRE
LVANIZADO:
)


iJVLDflL LLJILJI.J


UVIDbri IL rlJi.U-
IA GALLINERO
0
kMBRE DE PUAS
LVANIZADO
)'lb=. -
)lbo
,MBRE TEJIDO
o' cercai: Ce: 26 -
58".
ENA GRIS
ENA ROJA
fAS DE COBRE
lodas las medidas.
IRAS PARA
RTINAS'
4IQUETAS DE
ERO -
ra bcahio. Bclonc y en co-
Ps. -
kZOS DE DUCHA

1-ETS -
toda,, cln. F 9 .-
ANTES9
Ivanizodos.
-C I--AS--
rci .- i. i .] .i ,, ,
iSHINGS
hiefro i, 1 T -d
,da., las.o .. .- i
IEDERO S-_ -,..
:CTRICOS
r: ORDLEY. L ---
su cclfa9'. S300.00
RADERAS
:incas y er, 0'.cr Ec
; uegoz die c. r.?.
MBAS
,-re!oj. 0, 1. 2 '/" 2.
NICEROS- 7-=

iCINAS DE
'S
2, 3 j 41
LENTADORES
GAS
ectricos y do cirbor.-
..... -
JAS, TUERCAS.
SSHINGS,
TAS DE CABRA,
AMBRE y


^----- .---"-" ^".-- -- Ol .rge -..-r.jr-,a; .-n --_ ------- .... -I .,rec_ r-mfn-arT'Oi-,c en -- -- I L rl7G r--- -- TD-
ENTREGA EN EL ACTO e ..n9en,:. para ENTREGA EN EL AC'O existencia para
ENI- I -
C .C..ASPAR EN ENTr.ANACTO REGA EN ELACTO 1 TOR'NILLO-S
C O C IN A S PA RAM . '- L A-V-A-B-0 - .-- - .. : ..
LUZ BRILANTE EFECTOS -- PINTURA --- .
'Z "B 'U " ,-TUR i TUBERIA 11


PLASTIC -


CUBOS
GALVANIZADOS
1' 1 -
CARRETILLAS
y VAGONES
C~" Ilt:.= "' -- .=


CARRETILLAS
DE-ALUMINIO-.----
,. ', Jo3 i "I
,: ... 35.00.
L-C- I-N-A-S
ELECTRICAS i


-C-A-JAS -. -.
TELESCOPICAS
CONEXIONES
-DE-PLOMO -
CALDEROS
DE HIERRO

CAL HIDRATADA
COLORS
polve da to.it -ci.,,=....
C 0 R.N iS A--S
para azulejos blariccs..y R:
colores.
CONCRETERA
. o do )naro.9 .... ..... .. .
C A B ILL A
!--- e -- icieido-cia A-a i-i-i,-;, *
I". Piccios ohc'~r.-"
--9r'I )u9 99-'.90 ., 9-

SCABIL.A LISA
PARA .HERRERIA
' Precios oficiales.
CABILLA LISA
-ESTRUCTURAL
de: 30. 35 y 40 r- i e to
do.F 'EE grL~e.-c.' ;:---:._

CAJAS DE
-SEGURIDAD
Niurci YALE.
CEMENT GRIS
Be,9la y Anillic..no..iif9.t.:

CEMENTO BLANCO

CHAPAPOTE
pr-,
eP a /Ihcs de a t'"*

CHEQUESpara b d'.o: dbor:: ,+,- .
ne9'.9 1-DEPOSITO
der cristla pmaa o,";r-

DESTUPIDORES
DE GOMA
DUCHAS


DEPOSIT


E-L-E-EC-T--R 1 C.OS 0 S ." ,_ ,. S
-Ez.ILA1-O_- 0 -LADRILLOS DE PINT U R A -
i FABRICACION 9 T- B-E-R VA
a PITON E S
-ESTOPA '-LADRILLOS PIT NES --: 7 :
DE ACERO DE HUECO PLANC'HAS TUBERIA
ES -T-- O-A 0 I---
DE-T- AL ....n -- L-A-DRILLOS -- --- -
S.TOA -~ ;DE CFMENTO PAPEL DE TECHO TUBERIA DE
JLO1 ~1 TNTITo, .. r --P.. . .c .-_. E

ESTO.APlA .. ,LADRILLOS I .
EMBREADA DE- CRISTAL PUNTILLAS
-- :^ --- ----- ----- ----- -T ---- : - - T1 U B E R I-A -

FLORONES ] LADRILLOS' - -- :E"
"-. -. -- c, '.- i" ; PIEDR D A S >9!
F L O-R O r S LO0N A -' DESCUENTOS ESPECIAIl.zl
0.ON-.E PIEDRA PICADA PARA.ORDENES
________ ___lMPORiTAlN71LS.-___
S-L-O-N-AX .-. ...-.---- -- -- p_ __
IFRECDOS ..PASTA DE SOLDAR T.P.A
'P-RECIOes-ESPEC-iA-h-F5-EN-PA-T-AS-CROMA-A-SDA-5- T A-----
-FREGADIERoS _ r raT1Uo,.
... P I E Z A S TEJAS CRIOLLAS
W 1, * L 0 S A -S :., .,^ .,.. . - .. '
FILTROS ,- ,.... .. '' TEIASPLANAS
.... 0 LOSS PLATILLOS ', ,' ,
F L O T-AN T E TES '" : 1--:. .' . TEJAS PLANS
f i LOSAS PINCELES '., 9 DuOiUA
GABINETES . Y CIA".
PARABANO LOSS TEAS DE '
: .19


GLOBOS YcCIA"W.'-

.GAN-.CHOS LLAVES

---L....... .-[ LA V ES
GRAMP A S : '
S" l ... ," L.. A V E S
HERRAJES L L A VnE S
*"'' +' . .. .99, 'j 94 -
HORN ILLAS JUEGOS DE
.. ." ,. "'"BYPAS
H E R R*A f E S-: .. [; r. i'
CORBIN". "J"UEGOSDEEn Cantidades, MERUCOS
Hacemos Descuentos MANIGUET

H O.R N I L L A S MATAJUNT


:-_, "DOBTA


A 9 T T )Tn


MOTOR
REFRIC
FROM)

REFRIC

RUN Q
r) 9.T9.


IL uy>
OLA y
*


HOWARD-


.ERADORES
ATIC cio 16 i o, '.


ALUMIIN
TEJA;
GALVAN
TF.TAS D


-ERADORES I '
"GIBSON" T A Z A


UEMADOR
T *


H I I I I LA


(+ :~ ~ io-.i-,i .. .
9, 99i99ic, 9, q t 99 i9 l. I -
-... REGIS TR0o
LLAVES '-a ..
15 RE-JILLAS
LLAVES I '
.... --EG FS-i R-O S -


SIF'AS'"P" y
S I F A S "S"
A S ..-- ... : ,, r .," : .
-O
.... SOPLETES
A S | . ,,eo, .,, h,, r ...


C r TT T T A R


INODO'ROS

INODOROS

INODOROS


I N 0 D 0.9 B 0 S


JABONERAS


JUEGOS DE
SMOND", <.


JUEGOS" DE


. .. .. ,- !- N


BANO" I p
S"RICHI
y
P
BANqO


MASILLA

M 0 SA I C 0 S
S$68.00 -. -.
NIPLES


'E VERAS A

INTURAS


ORTACADENAS

ORTAPELES


TAPONES


T A N Q U'E


TANQUE


. .


T 0OAL-LER 0S


TERCIO GRIS


TERCIO
TORN


BERIA, ,0 .I.-I: ". OHLiL". PLANCHAS .::Iriiil I ril. Dorta y Cia. llO iil i. Dorta y Ca. Oil
"4 RTIANo. 433 CITN o 3
USTINA No. 433 CRISTINA No. 433 CRISTINA No. .433 CRISTINA o. 43 CRISTI

Telefonos: Tel6fonos: Tel6fonos: Telifonos: Te
880, A-4232, A-4771 A-4880, A-4232, A-4771 A-4880, A-4232, A-4771 A-4880, A-4232,A-4771 i A-4880, 1


C-21999"9C-6 I t- j:.99'." 9 I-2 C 69 1


ROJO
ILLOS


il 1


T E j A c.
TEJA

-TUBOSI

STEJIDO

i TAN N


qO
S
s
IZADAS
)E ASBESTC
DUnO
S

S

DE BRONCE

SOLDADO

TU E S


XTTDT. T 1 %PT ,
T TIRITMARI DTOO', _


U iJ ll ll.9..


UNIONS

UNIONS

UNAS BLANCAS

VALVULAS


VALVULAS

VA R I L L A S


VIGAS DE HiERRO

VAGONES


YESO0

ZAPATILLAS


Ii Dorta y Cia.


NA No. 433 CRISTINA No. 433

elefonos: Te!fonos:
A-4232, A-4771 A-4880, A-4232, A-4771
(C 2, :i 9 l 2 i I .C :


T' I.Sol91 ': "V I .\' \iXL-s In'1


. ,.--- .--r.' --E -- -


ll A,, l "
' l 7i ..i! J J i{'t iit llll LS
99 9-** *. 99-s fi9-


: i NN D I, ,, - -z n, ,
... --X .:^ : ...... : .... { -.' -, _ ....


<99... 9 + " ... "
_- ........- .- p r rp" r- -- -.... .... .1;- . ... .. .V :. [ . -

------^ LL| -- -r'-yw l


L I
_
9 .. i.

S 5 L. ^'.- 4.J- i $;- -; I -


---COCINAS DE GAS ... ...-.


HUMBOLDT,,S. A.
-.---- ---- .. .....
i. i-.H ll.D 'l' -1:>1 en!o I :.. ", .. .. l

k ITI IT."Il x %,)I. U
d.u -,I ,, ..,.. ,- c..
FERlRET RA ,', .'.. .. '' *'
IIUM}3OLDTS S A. ,,,,,...... 9..,,,,9-9,. (

'h. 9 . i. *' 2..._ ^ .^


____ Af 1) 1! \1.11M I;.\ ) ,i;.''' 1 J -^ ^
I' I ' tt h / . , ** : -
'~ s, \ 7 .- + { i t r S \ ,
9. 99.; tv i< lll t **" (**l; i -' ?\ ,. x l< ,t ;in ^* t -
'-'[ ^ ^ .^ .. I -".- 0 9 Y; IIF. .


919 i \i .r \ l.n 'Il .r i '\ ,9 9 h


,.| 9,,9 I911 i
........ ...... .,I;25 00 t

i. ALTAR: SE YENDE ( .... '9 .. '9999,9,"1i91
:i' \- i i. i u .. .s ... i..,- 9. . ..
9.. 2
09 9 llT 7l l'iTr l Ar.n ,T 3 l'T,' l


N0 : i OS[GEA VASE, 9,7,'.9 -:. 91

b G i 99 ' 99 A I, '
,,rv .\9-v L7 T ;; 4 7,

(AS

t ,,I --\\|H .... = _- ;"" '+
1.i ...... .. -', 9 9, 9

I N 1. V Y [VI -


.. ..) + --\ i ..... i .I ,I',r( ,, _E... .. |I RE E" "1- :1 1. "'",
- ['D -,E[ItrIp- i ...-'-- j-:" .. |i"+ K', ....... r m -- "rALEZI--
I.I I I )i, l:[:: iP '- ? CI\L I

(II', I \1 VI1 .[.... %i' I:J o I
' O' S l .. +h'-.,, m ]n ripII
. il r lir V ,^l. l ". ; . ', i .i ..... i ,, ...I.I re> '\ >C(H.\S %B IDA iB l ai |
~ ~ ~ ~ P ,11 Y111AltH : N: ... ... EN tL

/j "" ^ | 1 I ','[ l" j'lDELM
I "I I 'L A ;.:A!'; A lt. 9 0
19 ,9' +'+9 2.1. -9 62+,
--' '"0.L ,: u ,.iK .


I


BC


'I').,


CEMENTO.


C.'oi9l-4M C-I


--rv\'li


IAIMIi rFI I MA -'AP.In. _Dnni'rO. 6N { ri ,R70D nF I041


I


---4--


----


", 1 -


t


i .-. = + < [


JLU. kJ


I I L-)


kJ Li ^r u 1-1 .i
ANO CXVTI-


.- .DIARIO 1W I A-MARINA -DONMIINGO. (iNF MAR7O DE 194-.


---- ri yTKTMT INT AT6r.


-A--NU--. N-


1 0 -S C L A--S-


I F CA D O s


SL T


IMAHUItA


VENTAS


12 OBJETOS VARIOUS 62 OBJETOS VARIOUS


rokll NO P4DIR 7TL.%Dlli IlI MIl,
R-M- .0' G..-1. I- 4D F 7 -i-7N -7r i,


OrOR I 4 I74 7 1 1> I I11 1II' 'I


PAPEL EN(.OMADO .l.1
__p_ 4e "nt.:-':44 -o-mp C-7o--
- i epr et n -- R7 T riI P7 n. ,- m -i q u . ...
nas surnr ar v re-giti'Jl. r',i Rc-
ptesentamo: la n1u.,rh. n7.i-
irrporttnie Cutizd rr,.' h-,- pi' -
S--CE -m -a ,---b. i)-.6t l--A -i-a4e-
---d I e-SC(, [ I Lf=-- n-n dI I C I.-
iM dec I".l-rp ] j '


Tub isanif


0' ril.l !.% II 11___ ~S ._Z
%.89;4 1 4E1 % M-7505


I)WE ,h'E \.t:4DEM<01 i1.0
-M-L -J R-- .I-.M--- 4-\-.1)


'RIl:(1 ll


62 OBJETOS VARIOUS
.%I lOD II17N411 I 74C. 40 i
m ;- ..
74 7417477774444[7 O~.I


FLUSESTMALETAS-
_* ,\\ ION, DESDE $240 )tL %111O I M 111ll I11%DVII 1I +*fRO t %
,l,,, ~ ~ ~ ia -'5.z .[,,.._ 1


M-3221 In;Ju~t7777 4G2 ,R4-pe. ...-........ ..... -7-'. ...... ... r+'
- entanit s dc fi nii c cuban,-, '.'s I ,\ l -)ER -\ ^ 0-. . ..... -, P' al.. -1 ,-,: ,, 4 ,
....extrarierIas I .:J u .. .. IE .,.,,.-..... 3 --*-7 | 2r G
. .. .-I . . .. .. . . 0 ... . . . ,t o | . .


-Cocinas degas'Vulcan"

tipo comercial--
EN LXISTENCFA PARA
erlt i i lo i r' I a ia---c-i.-. 1--
gaF "Vulcarn". c;:tr.-.-ficrtc p'-
--ra fundai rectournriteS- h.-elcf
ini tiIucio7ne_-. M d.: l-.- n .. .,,.
Ih.-; a cscoger Visiter.-.. Indc,-
trial Machircer and EtuIlmpn7r]tl
--.Company In.' Acus-tIa 7.'11 Tc Ic-
fono M-2766 C-Iq--i,'-'2-2i
-- ART-I,.71 %.R \n4ri I NA rni IN mr
.. T.. ... .4 -.-


- .------VENDO-. ...
MOSTRADOR VI1)I{IERA
.-PIES DE-LARGO. NUE%()
TROCADERO N 351.

II.II-i>-I 52-62-


DIEZ MIL PI ES 1.1.MIA,
-C-rRAD -C!N(TW 'IWnT
OCUlJE-Y-CINCO-MIIL. JO-
CUMA AMARIlL\ Ai4't..
IRADA
Precio: $170 n4illUr. a
Inforiian :
U-7808 i XU-1913.

Ul-11.-236.-62-7


COCINAS
PARA

Gas Embotellado

Gas de Tuberia
EN TODOS LOS TIPOS
Y TAMAROS


Precios Formidables
-4--
Donde quiera quo Ud. viva
puade cocindr -con GASH

Nuestro- Dpto. "DEL-GAS"-
le suoninlsltrar u equ.po
a lnstalacl6n.TODAY ONDA
SAN RAFAEL 103
Telelonos: M-7926 y M.7927
HABANA
U. It .IX h2'. .


- CAPAS DE AGUA

Barragan Vencedor
lVentas solament &I otm ma~lnr)
JO A.. 474,r4ka1 ndo ,. 977 i h',7l,.
r0 2 42177, 7hl .r 777h77 7 1. 7: e
c, ira 1i r,1-11.
IPII>\L.\S IN TODI)A% 1. IV
TIEN IAS DIL L%
REPUBLICAN
-THlE MAN ''IAI)N(,
Apmrl4do 1 41 Ls HaIII'II


I 'O~l' IM< H\'n1>\,11.Mi:I;

- ... ... : -(O N _I
0LL.4. 1DL lItl. Il).N


BURPEE

A1U)11 4114MI
) I M ItI) S T I t1 I. L
CONSFIVAIA
4, AI'rAMIN 4-

( f l I l'll..
+ J Tnrinarioi (' , ,,
4 1.. 16 ,,
O I.AS 1 11 I1l", 1-
< CON DAO DE; MARIA.
I I;ol,"tdnlrp Iiiira
1)IJ)IA-'.S,
I .. ,iOI'A.S, "
/ j JA41,-4S

Mora-Oa Company, S. A.
Smn NIcolhi N' 14)5
)lllrlhlhIil.Irr r. 47r74141i7444,


_-NO.OS.--.- ---
SI'%PEI. iTPI7
_ \--^\ ILA R" l'RA :\ --R
EN'IlC(;.A INMEI)IAI \
-.- 47-1.<1 ) M-,-IA4-- ---
* <. J]\'. 1)1: -I,'. l-,.lillAI).-
* I.\\' \tIt?.
* \1%DEIIA I:rN POI.V.
* 4111tlL1.4\ M'1A4,I" X4.-
* LIIUSTALEIIIA I NA. -
* MAiQ171N.-4 I1>1.1:pn ( l~lvp -CiDREL-
I'.ll441 17.0 ----
. .. ~" I .% '\* {. - -


LLI-:tRIC.4.- .
liorimiil,.+ "TCINDEI LI+A".

LUaMa,, :31 lilira, 4i1 riil1n
'II 44il 44l 4 nlinil4441.


----\I-I VIrVT-F.-11H:l( -----
4------ --'-N-----


II.ASO' LN COLOR? IDL
L%% M41LJOIRES .111 tV'
DEL MICI:,4l)41

*.KOIII1.E".
*L L I{", +.tl.
*1JJ


LWDRIL.LOi
L[I CItI'I'AIL
Liia bella inn1ori7 n il III
I tr tlriir.ion innllodrrli.
Mair. tiaiilariiio.

1 IAI A A N I T A "

IJ.R%. II KI' I' 1 I\ I:'q "


l'r hIhil. lo. itrli-
doi. 1-1n 11 4nc r4in Iltr,-

'ili n lc r e s re c lO l i |lId a
1.4111n 1( n1lmahtrial nul4
Iahradiiern i arliii.'ot -
ra p4774imi ..! 4I' i444 11417 Lo-.i


i4UO 0 404O47 %147I0IO -IN Lo t&%1
S2.7..7,.-7.............,,.
7,777 ,7-7..7 a- I,7 1777 a.


7..... 7 7-, 7 .. 7 L77-
N |DHILIL \ LS4 P'It1VI
77,. 77h27. 7]:I ..l.h .N.77.. i.71197.

C -r7 Al, l. -PIEE'F14 E O 4R \IA PIIT 4IIE"7


9W ItIRRILI', 1101111.1.

-1.i niaor--4parlr4-awpflIIf-
--i i rIllr rnr nlen ,. ip7r-'la n--v.
-4'aind1 dle rui. \AproNe'Cl-_
,.ipo rlii4 ilail. LIll i,, 4 <.a-,,
.11111i I ,lefuno \.49113..
-- AI AI R'IAD U -2-11hi.--


DINERO HIPOTECA E N S E A N Z A S ALQUILERES ALQ.OIL"ERES ALQ.U ILERES
63 ~SOLIiCITuDiES -75 PROFESORAS PROFESORES si CASAS DE COMIDAS 82 APARTAMENTOS 8 M APARTAMENTOS
NECLSITO -PRiNIERA- HIPO- '" -r0- P7447.. .7A4 .4 %,.P 'l ,I%%. 0"% L AFII. [L, A1 7 NtF7O7 416.E ,4 NTRE 5 ,T 4L'-. '4 :-,. *IL NI"4SI4 flJ AP41" 4.M[% -
r a J iI ,A2. .... ... .1. l . 7 .. .. .. I '7ml i PreA'l 'nIh7I7 A, I.. 1c m r 47 7 '?G7
_ teca S36.001al',p ,,a ,o;e ,1 ,.,.. -,' .. -.... .. . Z..na....... ........ .... ,.. .". ..
I E.att El[7C..7 2 plai~taN 4 .. .. ,. .. ....., .. 7 .7 7 7.7 1.. l T ...... 77..I NAT,[ l A7' 7. 7 4.7'.. .. .. S77 7.. ~ 7....... ... 7{" 7... 7 "7 4... ........7 . 4. 7... . .
G... arit ia E i,:cic- '2, 7-. 4 4. N .2 .7 .
.82,-APA.RTAMENTO.Sl .e a& ,m m c: i n, ,.-1r ..+.,l .-. 2 7 77.,.- c +r.. 77 +.,-
.." "'- -a ~ r m r:rr+ -S r-rr no +, .-........ ..; ...... .. ........ ... ........ .. .. .. .. . .... .. .


. ..- .: !1- 11


YATES Y EMBARCACIONES p__ _--_
[..... .... 6 -7-7,.. ,77.. IN ER....
-1 -.11 ., 1UQ1 i. l !i'I, I;L -----.i 11 l-r-er.
'.:.... --.. ... ;.. i 77 .-". -4"". Da 1muo ilii ero rilipidannclc le
7. .,-. . ,,,, I lohre craa en La lablana yv
Fait riinarlos. Tailniii n ipara
G,\ ..dA 12iabricar. al rzonaia le lipo
'. ,,.,, r 7o7 .... ---- ...... P kill cirl-ertt ihancario.
'...." .11.1J" 7I'J d i'I 'p 4 r.ci ona claira t iil ln lla.
i. .. UM~ ~ u ..i..iun.;.]ii,,,,I, ..... r i ~ ) r on li r iH.
77"h- .nr',. .i~ ;':,"?',;t - --',"''i"i"='" .. ... 177'II4a_ le .. a ,,,.,te
A i -- -i i 77 7 r e r l o sill
._________ Banco Hipotecario
17777.... MENDOZA

DINERO HIPOTECA 1 It.C.10 ALDAM %.
I-h,,I ,h.111Cl It rahlrnillad.
63 SOLICII.UDES 'lelehnoA ,A-2010.
TOMO S3.t 0.00 Aml.l.d iD ..n..l R.ln. y Monm.
777 .,r 7 .- . 7-- 7 ,=i, 7. 17.-11'4'7 .77 7,

2:"';:';l"1' "P.' ";*';' T"'; ^ ..... COMILICIANTES
S4)1.I( 1(4 '774117444.-V -. 4:1 7.17-111 '
4 74 I n4.7 4'1''" S .-.-1.Im1n1 7 l74'7.t,. ., 7 7','7 77 .,', 77477 7, l aI .


,i,1 ..lhh, rr, l~2lt0 ,(n7 e l,.7l7, J,, le7


T i. II... r,:. 2., ,) cL l ,. ... i.r,
.... .......,. .. I- i~ i i ,i .i ,


,~~lr ,'i,' .11."" ",. I.,.....I;". ,..I, RIi 11111-11% i AP7 S2.,,m A f E 00 64, 1 .1


-m i~n.Hi~nmMO SbI1.1____ *"''''
- XO P lii 4. 440*, -'~*! ' 7 '
*ii I'- 11 1. 1 1 \ ', '., ' " I I ... * ; ... ;'
--II11 Il .l4f 4I % l 4
I I NL UI IO I L % L IM II' 'I' ', II I 'i ii ':

IN I'LI,4 I N V_LER T A
%No Especule
-. ZLLLJ4I,_ Ganlnllo Iluen inler.4 ofre.
_EN COLORES N BLAN(COS co0 e-n venta excelentsca hipo.
terms recinlemenle consti-
y 1uartoo 14 hl> fai> t44la ante Notario del reroC-
inarra nocida lionorabilitlad. Lhs
.NJ .SA I( garanlizan casas en 'Le Ha-_
bana, Vedlado y Reparto Mi.
6 >, (1f ramar y ion-por-diverlas
eantidades. de(dle $2,004) has-
--I111 IIAI-I)" ta $25,000 cadla una. Masl de
(doecienlos inversionislas han
adquiirido de l cto1 m61ido T
\1>1.1\ 4 '. Il-IH1 -3(1 S: produclivon cr dilo duIrante
.. . -iilliimosaiios Me permi-
M .*,i,' 7-Widriadn I.4- n iira a i nii. riirl-1nTform4
i-r'llh' 7 4hli4n.ii4t. cl7 mp- -c o op!4 ? A 4n llannada ro-
S ,,1, hl afi l ,o irrrmpon nil(> land o Ioo dalos
1.TH u e p id a; n o n lol co lo .
I IROBERITO VIEITES
I II t -P ,A(E 1... . .7. -- lipo a4.
Telf. M.7620.

Jl;lE;OS DElPA INR' IIY
OrtN. PAII.S IAA SO T )0 M )$3000

SOIUIE 6 CASrrAs
PL4E' 11 01N71 NETI(r) SI,
iLON 4 ES(C.IIAN<) iS Y SE'. iLJENA VISTIA
11A (,OM4i'l.AI.. 0i) En 14 hipoteco, sobre ises
coaltas que hoacen esquina
S on Buena Vista y que ren-
uuasuri.h a Con $70, con 150 m2. fo-
a bricadoo. Tomo $3000 al
; 8%' por 2 ahos.
EItI.N, .t SR. I A .%
(rnlre VillleRgn y Al4uaca'i+K).. A \-4I 5.'3
A-.lS y M-7505. O'Reilly 315,. por Ho6noa,
IIAIIAN4 al lado de Ioa imprenta.
., r.1 7772 7 'H.-2 21-63-


iI NER0|


, . . .., ... .. . .. .. ,
.. ......,,-.. . .

PAN AMERICA

Al-c, 504 n44.-IINTEREST GENERAL


ORIENTACION GRATIS

A- .1 ,1,t 1 l 1 1t, lla f 11 .

I . .,-.. % .
j 2 .I I l7 blll 17 1.
I'.Jrul .\
f;in i I.a ?'(.la i a

-. FT.. ,. ..;., ,


.Le :-e.. .','7,4 e7,7-,@r7 :e7 ,7 c.,47.0 V I 114)IO 4.4M'-4E IL
r.. P),:I ,:I T [. I A I s r i,: r P lreed, I1" O
c 4 .n77ar &,,7 c a en Ls Hjina o 7n IL\Il.. 4.
%..& ie.-i rio- O- 0e. lLd. l 7 7 7en el
ll.7rr,7po. 0t4 I i con7,er4gi. de 4 .us 4 4 f nilotca 2(6. l h1il ,na.
r21- *7I0 .7,0777 IA. "'7,ote ILA AC.011.01
rf, elA-umiren l r doi.v 1 tn.e eses 410
r-,s iwo721 7er,4lente7 74I 74774nt4 7,. ,IB -i
ojerlaa cmrcelu.p c A- i. cd i nven.-
-I No ia l .rm p-e.aoae OrrnP ._
bl ..l.......... 24 .n plin In77- A LQ U IL E R E S
tere(antedo prot:ccionA at( I & -


74747,777 77 77777777777 OAI 72^^ ^^
-74ro7edad y 7 .rilth -del771 0e or. 79 HOTELES
Consultenos-

PIRON Y SANCHIEZ Hotel REGINA
EPARAic LAIM.A.S- D opl4L44 0I4LA ,HIPOTECA N% 1 D5 ,'1: Teiiporada Verano-
,C- ,ini.4,c,, i a,. ,,4 ,, n .7 ., .. .... .


(ic n ali u i lyi r l ili I t,,,,o ,. ,i ** .... ,'' .. .. r ,,,, J .. ....
1. 41.... 7. n,,114h1l4 .7 ",J1n7,4l._ .
% IIIVITAMO5 VENGA %PEA 7YP,D71
OIPERA( 111N1, PRIECIOS
I1EI1 41%IIII)'. ICS

U-571183..1 17di villa. F-5711:3. -AlA DES


7 .7O 77 77i 7777477-7.77
-0 CASAS. DE HUESPEDESFOI 16EiE S A" ltAS DAMAS nAkA loA A rII
S-A DI S-T IN G A71 17 A ,-:'.. ED 4.A 7 7.7 2.7
proI r.i sd e .tior..on l torl -2i05-RO ,

*~ hlh 7 4, 17 7747do iTl Ft 7477 7)7. **i"" 7~ '- 77 ,
derivii___Al.....____ V )S-___________1.. _. __A 7 7.7."...


P EELOSAR10 DE A MAS 77 77 47. ... .... .2.... ..
Ne .... ilt 47 .777S i V-nL,7 11-2151.Nr
711TE E P P -30-1K-7-7S 7 k 50 'S .


S)1EA D77- 'F17S 774T I 7N 1.7I A.7777 L. A I -..... ..I7-,.,,, 44,,d 7r 7 Np A....
V E L O 1-*i pr . ........ ....oi o ; l- ll't I 04+ H,,I

hVC te Ll(Ja V1,1 aC.,1111 111S0 "O 11'--i t ; :- .' ltl e "
-ods, t1 777 = ....-xit S. Sef.loln I., 7 v7 n7. -1 7 d- 7 7 7.7 .
A 17led o Cres \2r, T' IT hr-c-rar405 /e7)tre 2C7l ...21 48. 77- . .. '
y 4, \ cja -1Tell-N7--65721..7777.\77"
C'12-252-710- 4ce l c a u s 4 7'b . ..2077"
na____t_____r__t______e __ts ______ 70tt-I 7 444.A I1E 77N,,,4AN M..N 747 llA
' -- ill F--, e(n(o .,-dnt-v 1. he 1n ~

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN- -" 7777 7.. 1,72 7.7n
4 4 ,- "7E 77 1, 77
5 EL "DIAR1JO DE LA MARINA"N,, H' .92977 1270


414.d
-,2


--------------.,.. r--.. 1. - D v


7 77 V -dad. lnf.r77 7
, -ar ,-- nl~len 14


11-30)2R-82-8
SA N FAl t .1:. 3+ALTOS. A MEDIA
If-7 ,C7,I7 ,',77', --250-82-8
SE Al.QIL. A A4PARTAMENTO. CoOM-
77t7o7tOd,7 7ala. 7,7medor7 cuart4 7 n, 7
n diA, o. I .362-B2-

he tl rl el. rt. A r tlTAIENTro.. A nrA
t7i7 .1 .. l7 ...SAI- 771b e. 4 1. squn7.-,
74r-e $38770 lInfo7 7 7777la 77en 7I7
H1-3062-82-7
777 AI.771 I,, 7 rI4TAMENT(4S. 'ACA-
ha 7.7777-,7777, 777777777477777777 7. 7-.77,7-

1.1l 1() 1' ,l 141,_O 11ARtTAMENTO,
I) ,Env,, lo, r oiI11, o d Go, htYt b.
.... . .......
I~t~i I' 1 \1 Rl 'q ~ ll. I' ric't'lril

777729779'77720
A 1TOlS'. NI VOS._.AA1A.2 7. ,, ,
", d ""' o-I ilt, l 'e. aI n 'All", otro p.r-.
7-.. 4 7la77.77 7rt ,077 777 7t72o 77$40 7v7$.45
F-777.777777 t47. V'10,
I tIls, horn, Un. ft-.arlpatd C.-
11-2975-.728
.. ..777 !7 %IL A-744 44 .4 107A0 7747A.-
7.7777.7, 7.777777777777777777777 772 7h..
i, I h77.77s, ip 7-7p rT T7)7.n
VdnadUn Lindo Apartanientota I l, 91i44 alto 41de l 'iIbona
k h hAl ulo para in', :,3 nto prap ers+l nap t-

77 r 7t. 4o' coipu sto d.a 77 am.o,.
g- 1ago.;7 77777772 7777Enriqu -Loy7-
7I70 4177777704, e9entre Po7 y U Lr7.

UH.7 +2105-77-7


EDIFICIO NUEVO ,, ...,.,-. -. T., ,i.
Santa Catalina y lcrclia -77,7 77777 ,. IV ,ll, a e.v.-
77 777 7 d 2 5 7 a 2 3 6r 6.0llu e 9 7i.cii a .2.
_7anlo. H-274-re B. 7-27A3-84-3 2

Aparl amentos y casas, sala-nom e- c tql 1stll-'. H,ni ltn n ( ON de
.uart. i p ar. 17.77 138. 2A]tn, entre V lA-
dor *2 cuatos. cotina gas, ba i o tude0 An a 1A PreIN1 ar por el Rencaro
, agu .cal'iente. ervcO 1 7cr74ados,4 2an-7 gadH-7262-B4-8-
v7as y gu7 guas par l a puerta. 7 co- NVEDAIO. I 1NU 4EtO 7477. ESQ. A 4,
.legioS alteded.r, 75074. ,grari7re7 7 _. a, 0774777 h 7bitc.-,,n 0 ue:7 -
A biad. p-, u-na.odo, pe~r--nn a~istenci. y
70-2797772-8 7 i7-27)-4-84-4 -
SE 7 AI QI I.A I NAl HN 7ITA'ION, MA-
L4-ILO ,.. ..I _ -- .7"7erd270 b4-
ALQUILI -29.,2-84-7
1tm ll ar mento muebla 'b I'll %1I ,, I I% 111 ,, a Inir t 101 ,
bunitas ,vistas. hying. coctitija, n-o, , .._ ,, t
7d777 .............. 772......7d7...... 741 7777777777. ... .. 7774 I477 747.7444477-474,7
d- u.777,l-i 7, 7777777., 7477.177277
tit7.. 7e7fr7 g7,.d 77777, 7-7C7_77747.77777 2-918-114
777 2.77- 275. iold 7d 77nfol7. E n.S 7. p,- 7744. .771.147 I 1,77 4 IT7 ()N7 7 I77 TODA
-j.... - 4 1eF,'rt7 7A- ( 4. .
,1 7 i$90 .. ...... li 7rn7 Infarn en
H 72m .87 A tQ 1-277-44-7
A.ML EBLADO, EDADO .k477'1AnI' J. 71.-"I'ONFO7TA.LE AL.
qul ~ ltt h -,I .1i ll.1biat. per.
7 on. 7777 67 770777.77. f,,r 'Prefer7 ble Ca-
En el mkr modern edifl7lo, con b7ll47 70s77 .. P t h "7277.7. o.2 7
ba7 do74 .7 d7 777,s0al, 7elevador O11%. Amb 7en 7777n 7 7,or Liame-
e97 l..,b b y., 7a r a Je A p a 7de7 ". 7 A 90 86R 7 1163- 84- 1-
romeftor una biabitatrlt+n, refrsge-
7 7do r 7I 7 7ll7 7 o o d be d s, .o 4t7 7C le S E A7 1,4 L A UN1 41 ( A RT7St 1 I' 7| C
2' 77q7 N ea .l en car 4ad Todo a7 7ab n,7i.. pat7 Lir7 7 a ho-bre, olo
es nlUev.o n sto ra-1- Illf-r1T1- Mnnr~q- e816, do
1 710 a H-1874='114 4
H-2975-R2-.4 A 4 7 7"IL 77E 7 7 7AT7 7IMO 1% 4777477ITA.
A-g n c~n d ,t~ i' ],, enll di.
VE AD ...... + .............. 7. 77777
77704 40 777 7,,7 1.0 g,7 7 77~ 777
%-F'DAIDT) ALI q IO114.0 It If ( IO101 ANE-
X a "- l",77 'u ra 77 VE A O ton-l' i "'.e ("11I"2 "","' 1.11 Se'q
plt+ )7-2719-84-17
Ed ihc7 o p7 x i7m o a te 7 n rs7 C 7-. 7SL A LQ1 I .A-- -% A--- --- 7 7 I I N E
l7e once No 5871 esqu6I7na C Cuatro7 2 t7.7 ... 277777 da7 0 _. r, 7-17a. par.
pl 77tas" 7catorce. 7partamen7to7 s con7 do- h.,,br. 1J. j 7el7f777 7.77c- mpre
sala-7 omedr9 dos habi77a7 7ones. ba- C...a d 777747d27 7nf7r7r T-ocader
707. 4Mt.72 -3033
0io inter ala7777o47774 7o77na, h ab niac i6nN7 7 '.. _? 0-A
Al74tl470 II AIT47777CI077 774477744 At OAs77
serv 777 7cr7ad. 7 7O ( .7de 7grano7. 2co- 7h 7SEN772 T ORA Sn O .77240
74ina y 7210ntadbr gas7, .freqo, cla- H72770--
7. a 24777777777 b 477.- 0 74.444ED. 7DO FAMI 4IA 4777ETA7 LE7 AL-
$1DO. $90 y 740 Inforln7-s7en 2 alla 7p747 P 7ab7t7.,77 777 ane-
la A ua fra al. bao r' a re-n~l
'777"" 'Q. Ag.. 4o777 . ... 70
Soiamente P,- 11" onrb oam
-- ~ ~~~re~fererltia, Ha, le no 2' m rn "3
H-2874-82.8 entire 23 .2S. H-2605-84-7


VENTAS VENTAS !


I


^ ... -


l-A LA N;, I/- l\ _l'l,. . . . .. . . ... . .. . . . --. . ..


-I


i 14 5 fl i i I f A! 11 It .4 f I fl R rl M I 1 1 I I X i Z. I ; 1. I- .7 .- I I P". 1 ,


'- ,' l 1 J .V !'.- ad YlTC = o d u U IF]it l,1 T_, '' p .. .. ". ....


-21


1-C


.. .."\_ ... .. = -L" .... 2 1


pJrimmra SitucidJ., Ca-lzacJa C-
ILImbia 9(- '. 910. ntre :J v Ace
Tru ,lin. Alitura,- 2eli7. "Due6u .
r ,rre-r,:, B-226o M.i-7 74

113.( -00 -
EN M \1(;NIFIC%\ IN\EIR.S10N
7-7 7r..,a.^..;m n I' l S Goo400

4,,+.. 777, .Air.er7.. P.77n,, ',77 t,.7TOMOO-5.0.0< -41 -0'-
41ED,\X)
Eilificin.3 |ilanla 7miluini._
\ \LOR : 1l.-4O .
-- 44RB4LL4. -
F'-2857.

10-11-2577-63-6
64 OFERTAS
%l11 1'K.i COU I T.t 1.T Jk P'AItIT LL L R

Rit .t I ,i,


DINERO 4%+ __
LN IIIPOTLC,,\


Ti- M~- \a n- -- Tr Ilr O I l ,.-<-.--I=7 M I K.L
, -. ... .. .. r .7 . rl7 r2 L
L.i 77m.7 ]I 7.7 l ,

.,,, -, .. .. 7+ .7,a,7 77 77 77 ..n +,.

474 i ,7-1 i 774fi 744 ...... . Cll n T444T'i..I


-W


7-.4 a7.... i 7. .... r c .-,7:.77.'r-uB.C-s >:lri7.7-i- p-r e77pc-rt4 prol-~-
OI a-2.7 1" I 4JI. L- L 7Uh ANC, pre-TI.
C-nt.,jrd7 7174Ti arn u r7c7-. Et-rptI.a"-
rL-u l r i--lT'-. a lu rr,-J71. c-fl .i-
77)rtafit: r7 n ladc-7 riNur7-tt.1
NilC. --a 17.7 cc T I Sr

.l. +t77.7i .J --. 1 .-
.....-iHAGASE BUEN


--G4-t-r. L--r- .' tMe- -H d --r it.:-, a

so' t a 11 -,1 .-m. en l s u ale,' Pre...
entanc _-_-tue anur, c,,. m;p_-li-:4
mrcl.- meJ alur riot en i mTr-
p.ort rlante c- :de r, t Le.-Si 7 t7 o
,- I I- rri -u.' -i d u j, 1, 1- d i i l' truntl 3 --r

.r dic i.:nti .t C i,.i -',c c .I a .n,
7A 767-7Ll ti~, I N. .4 r 717.e 77ual
\U-7jl.titi iiiic'H'Kp-n


77 ACAeE,' A JlAS


- SINGLES GRATIS
con profesor.F DII
- aacto. ericanom-,rI .
Ics, cart,.. [, D -,5" r,?-.:, 11a0l -
I ; i~ l l.. i ca l. i1:.i- rl ,],, FL ed ,-l
ii.-iin'ri'ul' .1, ~i lin, o,-,isml .,,
t,-, adicion.l Cl v '1 o, di-. e .3 a '.j.
Prli'3,J- Jtio'e-ifi{c' Esp('11.77 .. .AC rmA s ... .

I-INGLES -GRATIS---

Scon profesor

-- american0--


par 1up r e, . .,. 1. .


11


..... I


- 1 Ifl ... ..-. 11


- I . . .


-1 i


-d


_. .....


S2------APARTAMENTOS-- -- -"---------b [-~\j-O I *- olamenl.. bD..
---------A I'A RT A M EN T O D E L ,JO '- . .. .. .. p .. n a '
77.7,77N14470o, 1V 7774.7 (0o t00o4 -- EDIFILIO-REX ,-401-4,
_l-1 .4,7 P77ORTIL 17 7 47, I 44 _-.. ......
., '7'. J',.. 7 %:,7h.'7 7;7.7777; .... 7 ,, 777-- N 7- 77 ... ...7 7. +.++-,; ., ,,. --,- I; 1.; 1-.--,. 477C2. c ... .
-. Mi i s'T+l-"'JI''&41.1 CUl pB,'lJ 'l 1r0 kr- Y ll *1 '.1Y- I, $0 ,< ,i d______-i,-- 4
7r,1 ... 3t ., 4 :. C 4 d7.rlac .-2 ,-' ,f, .. 1,S72! e L-,i l p .. 0. _iN7 N ,a s ..44,...
___. _____________...___,__._' .1!t.laire .do ... . -A4 ,,.70. l .6 m .774 2 "[7 .140
r I -,N17-r, .i-- .1 -i 7.04 7R 7r4 ~ ~ 0 ~ flr al- o-j 0.r7--de
-:4mn.. 7.7..4 .77 29a r1777ma
p... ...........TH....."..............42 15 C, VEDADO
i [ ,\l-arT~~ ~~rne ; ueblado, Sala, ca-'o-'
,'" I 11.kI % -14100 I4 LQuILOa RIrO ,IRAM RI ,, 7.. .,rr.t b o. s 2 al,.
1 .i',.3"t pr- j Ar.., ILO R1T O MIRAMAR r o -rvetod rlda - ...
I-.- -----------,h1-,ri.'=,1"7 I .,, N d 4742'7-,c2 047747771AAM I0--'-.nl-.ne" eo
_' r i" _... ... t-,l.-L:ar, -- ra.Ap- 'o-. 1 --.- r -', +ac & ... riatn cuadra Coleggiol..a / .
-..,~ ~ ~ 7K. 6:-.n.r.r.. .- A N.r a ll 1'e r.ur~aVl do. -ul t. ,-re!alueg
......~~~~~~~~~~~ ...-.L..... .....1/ . J" 6.,etrble u3" r5'
ranri c tC-7 A-6105.

r .r a3 inl, i~ll .w q- .e ., edad
______________________ ________ -.77.7 H.H-i7 82 IF F N' 62, en7re 3, N7 37 b'dadoe p7
__-,I-,LrLE7To-Y .7.7-- 2SE L ULA -- -rrr.T V- U ..-M- -
... -ALQ. IILA --- I 1...... ... ... .-7..
"PLNT-HOL'SE" 7 f 5 o7,..1 ) .... ; ....I77'."7;"- "-'-'"s'i. 'W'",',-. '': |. .... -- ----, + ,,, + x , .. .:*,',," ".'.-r"'','+ .: + r \ EIA D '?^l a o. A J ;++,'."r ,'' l. ++++ + + ',*;
.i. ,.. ii 'i7 ...... r 7..., 7r, ...rl, .. ,7(47l 172l 7 27r7. 7 2 r .i77777 .
r-r J.al f V U Via7, l.1 2: in h77j .A. ,
7774 7-7c~~a e Ba.Lt:2 777, 7,777.2- ,I. 777C 7.
+ .+ ....,. +. ,.,+ .+ ._.,7c.77,,727 4,7..( .7, 77, 7 ,',o 2.I II 7 0I22..77
ir \lF --rt-'+ '--" m r lc-i o ': f', ti. .r..r tlI c. ,- r'o o o *,ar. I
le;-, ,i 'r. lr 1, ,c,1c1 ;-t-ll' K..I, c ., | I l 11, 1 I, oH H -r4 W. l
L .'Ia c--to, M r tal W
-- %it.r r..... 0 ....1.P. ...70.m i ,r arla. nl l.. i Ij p.. Nedado
.11 .. .. ...... c.. ........2 82.F 74.77,
H 2,-1 hW. .,3 .,artI5! .6r l. ,. T: ba c,j, ,',It,"___..__. ,7779.77-i7 77, LlU_0__0 ___ __ nipifCP^P -r t R.n__


."."% '-".. /.'*i.:.-.' ,i',:,,..' ^ ^ ^ _ ^ ^ y;:,(; , '', .\p.. ..rE .- 31 :-, -
ll-^LOL'lLAN-~~~ ~~~~~ eAP A.,',h'A:, -- ,d'? .-- .'- I^ ;,i,*^ ;.*.''...^;.:'. ;'
I. hl 7,, ,,, ,,r 7 0 1 ,i,' ,,, 4,I,- ,.l ,', ,. : 1L. 47 971, E l^. i 7 I
E A ED DO c a,,' r ,AR :a I
--a F- n ,#,l, l :l{ n .i II i
,23 Y 30-V D t..-f,-- ..L ... . .-
C7l77 I 1-il > 7,a '" 71 N l7.70A7 7I77d ?al Mr -
1.d 1' 7. v ." 2.r. t I, ... 9.-. Y t .,01. E.. t,3 .A .

-. 1 1 c *i l l a *I'' ---- -. -- .-A,-ir ,ii l>H ra I' KL, 1,J-._ Ia-l-- '- S.. 1. -.-
--. I .-,Ir 1- ... ..,- .- .... -n--r 7r 7 r.*(l.7 7 Iol ." r,*eI._- I.

h ,I . . ',, h I,.', ,t Ti "i 11 f i I ..i n '',, |IFIrI blr ., en~ M r-& ..
C -, 1 60 82b ..I ,iI 0 .i ii, ..lIrl. I a" 'rg.l-' r 2 -..
T A.0 752 7...,A- '-
.I 7011 N7'-R I Tt,---.I E-1 r .ae. 1..--- ... A ,-,

____________________ /41OFEi- 312,

I -A L-QLIILAN A-P A-RP-A- --- . ..--

-., .- .r 2 . | r..- >. 7, -, .. -"l ". .


l*l:.',\ .^ "...'. i,-+a i.'.+,-,.,r,' P r.r. 1-.2 .^ .1.,
-, 4-h -., E r- e dl--,'.- -7 ...... 7-.-7-77'77477^7-,'7 l eALL .7 o. ,r- u3 7' -. A '7 l"1 -- ---
,.'l, 1 ',.,,:;l,, ,; : I; A r.2U~ ,u ,,."; t-,,;. 11;, l I ".,1 1 4 2 8 ,, ,
777. ,' ,,77. 7-I. i t , \7.h..-.-*,,h, 7. '.h -- .4M \. ra 2. \<7-<'lal 'u.
'_ta.Lc r,[2*u __','' F.'*1,'_' (_ ... '', -Te. -.7l-,.,7l i 1 __________---_-hT. ..__ I
.A.s t. 1. 1. E ......- . -4 ALQUILA -N o

EDIFICI0 MACA H-A2T. 411 -NI
tic -ala-romedor. llarlo.co
CA I.. 12 No 512 SErinia 7% hafo. en N11 Mar-
S .i ,, N. 392.2,-1e,,1.. a Su-
.A,. IL A __iranai. 144l mrl; El PonlA0N .
.4.. .. .... ", '. *. ;D arhaunenh4 Ilara ofcin,1 1 P' I LC II: l. "
't71'.. : 7171.(71 714 40co4 Ilo'al lara i1cl(Olo de hif1- 17744 en44-1 P% 3 v
..-- 7 ...... I ,aj0a47 47 P2a144-I en Mercan- 0 4.1
-.. .... hrc s 2. nmplin4 1e'pa i lv pa.
-.. .- ra iaralur i1 4 4 eC I "F0 -1 10 35 .
14r77.44 l.11-2 5XR-6
-" '. $75 EN,_U lA'1L!
Ill 114 %V%4I7%4I77%744 77 44IF 1" ,- L _%4K."
.... ...-..-,.- ... L [H-II-1142-82-6 Calle 1. ,.SI a 23. 'i.iladl.
.N . .... .7...... .-. .7-2.., ,
.. .... r.. .. PIRECIOSO ED rlIu O .. ,,... + .:,..,.. o


.. .. 77 .... ,.,7..
-1.% %,"".."..,. 7. .... ,,
.. ... ...A. .... .. ... ..I-
"'" ..... ... ...' .. ... .1 3 D PARTAMENTOCS

F:, 7I.I I I I I I T,,. I II"nIIT7--
... ... ...... .. .. .. .... '" ..... APA RTA M EHT 0.

%_%LI_____1_0 FUNIION.AL \%EDADO le. --.--.,

41.1117 4.i.,7.,7..,, 7. 7.;,14,7r...., ..i,,,,-, r. -.7
.T _. -11., ,,, 7 .
'-1 i % E; ,r c~q C~h l r.a. ;, ;,. e. i 1 I 1 11% 10 1 %TRL TI.__ t. BIC I
!:: : : i;i 11 1 i i! I i ...iI_' __'__-I1"_..._ T-,-I-I_ 84 HABITACIONES
,L ... ..i.777.. .27 F-77 7 i4 7 7-7, 4777i i 7. 94.a
... i . i i i 1 .j -- .
Fr,,. LQ 1 1% l.k IT%,., I
... ... . . ...R %m %T.. .-,., ToR O 1% ... "" . ...
It__"w'i I _%_1T I %%IT


7 7 7 7 7 7 7 p-r, 41
L____)_LuILA _____ UH--1TO" t 7777777-77l7mer 7 7-n 67nt 77G7r777 y Esco-
7777 % 7 7L .ba 7.\. 7T777,Tb 77777 O- r lb i brI-1c.


11


I


11


III,
-__
- S ___ I -- _. _ __.~ iN -R I T __ __ -__ -- -NO__ -
.. __ - - __ - ~~~~~~~~~DIARIO DE LA MARIN.\ -DOMINGO. 0 DE MARZO DE I "4 A'CM 1 _____ -: ___ __ -- --- __ __4_ -q -e-'-----) I GN R 1T N
._ I -- .


ALQULERS-AL-QU-ILEE-- ALQULERES-A-L-Q-U I-L-E RES A L Q J L-E R E-S -SE -S--L-1-C-I-T-A-N-,-SES-O-L- --A-N- -----
A L Q --LE E-$ -A L. -Q -U--- --S _ -A- ._-_ ___-._----E---R-E-S- N-
EE -HAMhIAC1ONE 1S. NAVBB- LOCALES -s-- _HAN 8 -EAD 9OMARIANAO R.ARO 114COCINERAS-__ COCINEROS .- 116 SOCIOS .1A29- __ DT'ICINISrA3-
__- - -- __ ____-_--____o_-______ 8I\'__=--6 -RE.\ITOS -_ ____ -,__ -
,,;1 't i11 iN I h n4r1r4 -. I, 4 I -1, ".4 " 4 I . , .. .. ." I -- ,- ,-,,.- 1. 11 III I %I...... ..16 IN" "I"' _"" '"l ....,,., ,,,, 44r.,-
_- h ;,_z 1. ',__C:r I' l_ I "T; 11, .__rI ._ r I.d 4....4r4e2 r2 ,,4 n r 1..I I... __________IT I, .q .
r. .. .... ff...', m H _,,"- -ii I2.b i ] tanda k 10 I I -er.ir, I~ ~e; D -i'. .I T&ob %.
,t~~~~m~~toi N-, ; IIo&N....... : ; .% ? -"", -'- ...... ~ ,'+ .-.- ..+ _,-1 _, ,. . .. .. .. . ,
____ 4 4h ., -.o --.-- 13 .-.--.- .. - -,-
I - 1 a -L 1 LL_____ ,_______ .,224144 ___--_.- --__ .- --_-____--____-_
%I ILOe< .m LNk14BA ,p ". .-- -~, .bteo,. "+ --. t+ . .
IS N I E R R V1,1-,. 11r . :.. .. .1 .,-a ,- .. .... ... --" .. .... .... .. k .... ...... - .... ,.......... .... , .. .. ..... .. . . ... ..
2i '1 ..... 1e ' ,,,' - I If Ic UC 40 ,- ...., -_2 4II4I4 I. l .4, I . f . ,. .... ... ...... X ".I
'. c o- R I 2 4 4 4 4 2 2 2 2 44 1 4 L ._ I4 _ 1 -.1 -d 4
.' l,+ -4 'l . . ... .... .... Trio .. .i l, l qtj __. ,n ... ... 5. -+''~ l .. .~ l le .. ..t~ i .. . .. . . ... .. .. .. -_ -_ -
23. __I.I2- ,42 4fI i&--- 44-I-- -I' U L .m 1 - -! Uri meI, .4 4,.2.Ir1. -I l -. - .. -14,- 117 S... .. A %,, ,,,, 2 I ...... .
__:: ; ::o +' -,, : -k I _,+ L"I_ 1-lhI .ur d 1Uc L 1.1 I .... ..- t .. .. re.. ............ .... -- --: F- ... .......... .... ... -_,,,, ... + m ,_ - . ..... .... .--.... ,, ca,, .. in0 j -+
O,,A IIll. II'-6T o 6; I I, ". :.ar i 'a. + + ,- ,[ + ... .. .3 1 i I I+ (. +, ri ,rorrv t - +A i'
Il _____1_to __%IU.10U."' A -- il~i_- e 11" DE_ A IAS. I"
,, 2 C I.444 22 12 I-_ ION 2i22-. -,7 -a -'11r _- I _-, 4424 "-- 122' 2244.4' ll. -. u,,r
-o.,ot (I M K L ita'kNI s i t .I %- ,,- ine... C I .,rl m u aeb it_ ____ -- -21. 42Io croo 22 b.,'" 42.' "" 4T 1j224442122 LCH i .it2,*, I' *'l J 51 -yml4. 112" 2.1 l

-- I i-13-1. NE ..., rN .22242., n. I 4... -4.4-2 2,. r ,t,- j., 2 % T I !., M .. . .. 11 I 1 -
Clr a. G"r.r. ... "'r+ Q' +. .. _.- I 1 note.O y- dec MAoar .ANw,--IGU

ad.,iR,,Nr, n42 1 44.2 4 ,- Ii 'l ";A -. -.., rr,, .,. 3,i., ,, r ," I -..--4 4 Y e . . ..4.
12..422 4.. . . ... _', IO . 'EIO 2L. _0;- 22 o'iiiIra 1) 1 -' 1 A F,2 4
___ ... ....1 I _- .H..... ..2-I I .,2 I V I, , -. I '.. ,. .r .U. 4,.. 2. | cf." ..... "' .. .. = i ' - ... t..,-1
,1 _ 11_ ,% _ -_ I % % 11 It nil n.i h ---- --- - __ __
.. .. . . . .. . .. .. .. . .._"+ ,. -,,, -1.. - - .- -I - %IQ fv % : i" ; %_' -I' ... .. r: ...... --- ..... ... ,
.' r.1. i,. 2 I2.4 -"4 _.2 A RIE"II A' ''`.r" I - I "
.... . .... .. '- '." I I ....-.. .. ... .. I I 1 . I "- ... .. . 'I .. 2 - .- n" "I"- 4 ..... N I ? I
__r .4..2I. ,I,.,. I.11,1'h,- r io t I'... .--. I 1, I.,' "' I Id,' ... ... .. 9L M T V O R {' r,. -

.. ... ... .. ... .. . ,r"o. ,,, t" '1444.. "~...... 222....... ... .... ......... ........ ... ..2 ... .. 2. . ..4442444.. 4' 4.. ..
--, "ii .G a d m c.t o = :-e 0 c,,, r = .--.I J . ..- - __ - .. . ... . - L.: .... -- I -. : IA 1,.-V -t _ - ', -- . 7 -; T A -

,14554 I.. .. ,,J.... . ... ...... . . .. .. .. . . . ........ ..... ... .-.._ _____ .. ____I_ __ ___ __,d
.... ,,,,,A4.'-,44N 1 1221 -... .le , . P. Il2. -. . ... 4........... .... ...... ........... .... 4 it . ..I.. .. ). I.I' 'to 4,,- "-- "Ill.24I4, or,
". . . ". .. .. ". . . .. "" r -I v ,~ ~f , _-I .... 1kid I.... ... . __ 1 .- r I l 1 1 I __ a r f ', '"2.2 P2i202.... 2 ..'). ... ...4..' .24 4.'. 44.. ...4, 4,5 4I2..4,"4"44 0(4'244. . ... ..44 ... . .... ... .. .. .. | "
... ..______ % t %. m ....... ... Is.A, i l ..L.' I 1,2, ..o.. l42r, 44i 4.2 n. 0h !
....1 4...0.....--.........-- 1 -n rD IEOh A A n2 a.I I. -- n n.NI,, . .'" ,:,, D E. , . 2 N 11 ".'"4, .. .. I .. . ... .. l
-__ _ -_ _ _ ___ -A OR Y M S A I G O.1 ,. 414 1 11111 11AN4T '__Z .. I I- 1-' ;A .I:1I :. 1 I ,1 442441 11 1~ ,9al,:. "' _-Cs_ r.1nu,, .. . . ..... ... ...... 1. I.~ .I - . I O 1ICITA, _
IU II | %A 0l% l T ll+ l-~ ~ ..& 11he .. B, o" .,. I.. .. Il lO l r ~ r ~ ial., i- .Ii.AIf i I l l ... ..."U On, 11 .0 ... of i. .. I -I Ill It I fill .... .. .. ... .. .. . . ._

..I.. ___-.,n.. I U. .... i . 4 1. ......_-Z-LI.=4- In ...7.IT..... ". I l'u 'In;-rl.r ..n- _ll. nl- __ ILI . ., :. .,-i-i-,- ,,:... .. :
$ '.. N.....,_ K _,2 42 ..... ," . I ,.......
-",.... "l. -....._- -,, -......... ......0. .t,... _.lI. 1l i;:|r .. .. -1 h. ... D, O'_........................ ,A............. .......-'-........ -" -. -- 1 -
__ -' Z_ ..... _._- ,, IN ,_. .. .,--- , .... I ...... r ....... -- -to~u .u~m -rn u e ..--CI D S C IA O ,, ..u a a e
_ % f LL, I,: ,rilL: I-,. I. ... .......k -L it. __ - _ ._ _ .. -,I; 7 -hii h ~ if--- r:.... .... -_ .... -- .. = A= H 1U,-. U AI~. ... . .. ... .. . .... 7-. ... .. . . - -. -_-- --.
.. .. .. .. . al.Iq gna ci 445242 al ilto.,. ...'... + ...... '- "144422244422. 444..... ...... ....44,'4... -" -" -.''' ;;3
V,- .. .O. 4...., ....... ... I' ..... .. .. .. .. .__. __ .. . . .. . . ." ,0. 'P",
l'h" ~- ll ". I_" H- -NE+.r.. A-,'o,;. 5l ....I0ii 1 iz, ii I. l 1'.I10 .l"Ii ... .r ,: .. ... '1 -- -,- -- ,-m d do
I, 41 -.14,2-I

....4: C l.(il, IP rl1' .4.. ... .. . 4. 54 Nga -- Vlh. l~.u ''" 5 ... ... 44 ,.1 444 r2 ,,_,,,,"___,i,.,i_.___. _____N ATS A | ," S...... . 7---,,, ..... ',,L 4. . ,1i
'24.44-.1224"4- 444.. 4.4. agms 11 44' fe4c. fe l VEDADO -. +., ,ii,".f ......i ..,2 SANT ... .....S. SUAREZ..END.Z -. '1 C I .A .R ... .... of- en
..... r., moi,., ,r E . ..... ..... of ,. .. ...... .",- rI-- ,f ,-,,,,,o ,;,.,..,, ,I. ''II," 1, I -'- .I .). f, .. ., .-t.. ,,. . . ..n. .. . ...&.,., ,."".E... . ..1.1 -1.I:LI-. i-I -.I. ._ .- ., -, .. -.--.1--,

-4.- Car,44 r in---hll.. -1 .. . ,:, .- i uuili $,, I 2,el' zsa., ,i-a 5, 3- 4 AG T S A -- N ..... 1,- , 1 _. ,1, ,_ - I .__ -_ ... .
.. u, t.44 .1. 21 -- 1 ...11112 g rsn III.. '.._.''_'.. .'. .'. .1 . ..... ... __22 -.... ..i I I.. .. . l | .. I I .. . .` e :-,, -- .2.N44 .- O A :E - . .- Do ti efon .. -I.... ............ ......... . 2-f442i4 r44 ~ .. -TAir- O-21r . ." -4 ... . ...- . ...--4-44--.-. .... . 24-:. .. .
I4. - ,4__4-." _


:4. ...222. '.24 I4 ... .01, ca. 44 I, I ., 11% .. .. 4 - ...d . A. ... I -,-, -- __.. .,_-_ -_...&t a Ulm-$ .. ,e ,_ :A- N, ._b,"_, --- ___ - L / I "
4... AW O ,'),I- Ni-r ,. I -- ....... . . BAI. .. 22 . a i ,. .- -_ -
- 1 -- 'fLua r ;. -. +l lr k 12l .v I tan -~l enw ... . 3io r-t n.M~ .; ,ICa oie IF --iacfr Fr ,al, 4l .+ .... L M...... .. i
__ CA i J i.b 24. E DADO "" 22.- -A ......4 I_ .. ..l -- .'_i. 1 iill r 1
__ -II ...... 'r ... .. .. -._= -.j.l__ __ '" , ,- I. .I ....I, '4 88 VI I I-IA Ir It4 I..rnt 2- t . ... ... _i __" 4iL.. _- ..... rI r I I I Indu1 t.l4
a4E4 L....I'G E ER A[' -..4 ..........._I ... ... L .. 91 ........J D L .. Y .. I . I . 1 ___..... [.. . ..... .....
'1.0,_0 ....Fr.. 242,. ... Dil440 Adcri ... Ic. Bi.... I .. ....4R I '.'. -- . . ---.- - ,... . , , -,
-l-A ,- - 454.4442.4. ... .. ,..4 2 . t4,"er..
.. "-, ". I - Ap ,V .it. 1 ,I + , [I I .- 111o. .. %I e 11 .6 1%% T 111 IIIt I .1 ,- I S E.. .. ,O I T + 2 ,;; i+,' 1 Ih. ,h III,, !'h n ,.i I ,, 11 ~It ..ec n-nr
& -4 s e t c e H ba a m yt r r r ,, ." 1 .. ...- : -1 J I I I(II+ I.II, )( I I. i I .. .. 1 ... -. ....- _-_ _
p.'r, .%, N"t n I __; (16. '. 30 1' %I .69 I .... ;I I e d I [ ', d , .. I .I....... ' +. . I ...: i, ." '"I" "11 !I" ... I.I '. i : I" .... I% (A" 'l, t ",i 7 .- i
1_'Irl ,I'D-..~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ........11...-1.......... 1 %BN %.........-....... ..,.............I to, / ii"..." ,---- ................I... II..... . . .
.. ... ..... I , I .Il ....... ..... .. ___ -o I ." 0., .,. A & B D R D, '.I.. I I ,|I ... .. . .ll ................ ............ ..,
I I ,,,, ,, 14 n qal catl ail p 1 r itq .rtl gl ` ll.ab J L i J _- i ',


4 4 . -3 1 -. _. ,, I I 44224 I .1 .. I : , o-
,,.4,244r. I44.4." .. 2244422 ,44 ...... 14 4244 LOCAL t 42. 4 i F... ..J I. -_ .. .. .,144441 -4 4 .; I' i4Ni % I ii ....
4OLICITU D. 4 .. A .. .L QIL. E -.. .. ..... 4 -,-,, I_ ... 4 ,, ...1-,-4-2
S5 NA ES L CALE .2444~ 24,4224,,01 442 420411'N2..444'42o2 '41on44.1. 11T0Tili241 Ni44I1 N24r2ill-l'''4.11..- 1.144,2C.. _.._ _ xn_ I,- .. .- U4- G .. ..... I .." 4..,e lq l it .. . h ad .. ... 0 .4%. 4... ....1 'I 1 .. .... .....,.... - -I..'O -
A,,LL L. 'i :. 11111 p o l. 1 I Il-.I N, t l,$fe Ai M ,' ..'-- - In w"li iol r o b afi ifo ha .... ,+ '1 d ,a r 1 ' ,, ,, ,, ,, - -. 1 f -l~ ./~ .- -Aj I -
I -,,'-a r. ...... .. 1. 5,I: . ..' ~ ,. .... ,.. i- ,. I o ne r1 A t l rn t A L .D .,, I ..... -, ,, I,, I,. ... -1 1, 'f .... .1 ... I .. I, I-- I-; to I,. .; I % U U t N I K
.. . H6' "E o uriNil .. ... ._1ri.. cL o %:- ..... rnuo .... I ia IT dt I~ nt- I :' E, i ". I ... -r ..lllll l ( .| -i ... I..... .1 I im 0 1 : 6


S..;, 4 r Ii4 4 .... 4 2, .. ... ren " .. .. - ..-." '" " 44'.... ... .. 4 4 4 4 ,.";,", 1
7_11 Lndo Apt T r.' I' I P a '44 S4 o-.... ........It 4 4 4 44I 44444424245
n %I Jut... 11..1f. IO. O gl li CP IT MO 1-- "ar. i I (h ,d. I ,_bl~~o~l P n
lA rr lrfl J n : '. re I ; ,,, ha g.. ..... f r+c s ---oe I ... tt l -is I- -- '-- , .n o I. i ".... . .. .... ..


22 F4 2 4 42 444 242222' I,:,. .r I .", 11 A< .NIK I r mm4-.,4 4
-T-t17 -- F.7 .l -_ _IH1 224444 444 .4.44444.44144422 4'.I. -_ _ _ _ _ _ _ _ 1- -. --,,, -- --- _


I I...." A..... -J P a a l -l a l ,-o ... . -1 et .... .. r< ... .... I V..... .. in e 4l a _.. .. 7, m I.-, .. 7 -1 .1.1 '.IF i+il i .,tm \ul ~lra ttl
44,444. Ir` -,.- I I ., C LU|)a 144.44,4 - --- e 1 i- Ai-4 1 2'4.4. i. i -r, -'2l4. *,i i l__,_ -
42 r1.-2224244 44424, 4 2.. I .... i,224 2 2r 22n2 4 ..bl.U.2 414
I_ _ _ _ _ _ _ 4444e I-..244 MITI2,22, ANT44414,E- Maldd 101 Tc.f ..2 3 442422 .4424 .4 44444 .1 444 4_4____ 424i L .

,'.._u Gl 'h1 T-.tn' I- -~. -LI 7-1.iJ -m r- -Y. _.i i- ..... i. ... -rl .-- .- -.- +Ir- ,li. .... i_ r o110
_: _4__ __ -_ -I:: -J.--..,- .1u 1 42 4 C nL2U44 ._o44 ______-_- __- ---.___ ____- __- 444 4-1 --j44-4444,

--C -+I)O ';I ,& WE ~ ~ ~ ~ ~ 14a Ign cio D en 4~~~f .. In .. .1... D A . . 1 ',', p. ... p"" k"'| "'x- .. . .... 6 ; ...l W .1.1, In.. 1......nt .1 .r ... ... ... ..... I ti t . .. .. ...... I .. .. -..~ lty : ...........I: a. C 0I:; rnidrd,+ I --
"tit22T. t 2 If 24.4 ... r i n .% 4. I .. 4'44 I 4w iof e i '. ,I Y-1. I .I1 aT I, 5,. f ..I.: 4 1 4, i.1 444, I- 1 l I ... .1 4 .A
r" . .- ... I I .. IN A ..... .... Iu.h I'" ., ;- ', , It ... .. ...................................... I-; ,." :In'I a M AINA
,' 1 i, .- r. < ,l P l .1.I-. 1 1D r ol l a- $ I loo ,s 'Vr ,' 1 6 0, s a o e .. -- n ,r '.. ,I I . .l ~ I ...t t L H b r i. . I~ I 1 1 1 Ii . % I i hI .t % I., I' + .. . I l l I l U M 1
.. ,.-.'. nl. i l'l Fi, ., r,.. ,,,I r,.- I ri" I~fno .1 ,I _ -l,2 Uilt ii .n,! l .n I~~ 16,24 11%0 % Iti4i. O 's 444.22
r. 1-10 '.. r.i ,4 I. r FCIN S -4 2.4 1< ,1, 2 244 12,,,14 A GU Ad I .....R ..S dictado -
______________________ 1.2 0, '-- 4. -,4g '"o ,% ,I c. I,.44I. 4IL', 4-. 0 I AMERICA4-4T ,..N SEWIN .'I.. : 44 4.- -4


4444444 1.2.. 24244- 122.4. 221414. VEDqa A Dh Li..d. .... ..uArt ..... .unrt2 ,-.4444~,i2d, 4 24ll'\2,44,,lllC %. 1 1.COCINER S -COCINE OS44'4',22,,4" 4"4,44 (44'4ah.244'4_440.24
e 4 ;. 4244 4 7, 4 4 4 I e',, I.4I,- 422..4- I . .. .. . .. 4142 .. B U I "R G '
6.. ... .. 2 2- 4 tUo, ., -,I. .. .. 1 . 42 4 2 1 4 e
t:-D N a E ...o . . . .,. . ... .....- ,,, . .. ... .. . ... . ... ... .. <- ..

-E A D O4 4 4 .4 ,42 4I- I. .. I; .. 1.4K., 4i, 7.i ,.F+t - - -4 4-,h l .. . _... . . 4 222, _42_44-5.... ." I I -


0l liu q e lp la Illhrlill ,,2.4,. 4. 4 44. ro,2) ba4 ) 4.42 544444 4 .424,u4t .it30 i, t, 't'qulll'Lar+' 4.....424.... 442 ''4 "0422I0224 CIO b22 4
Illfllrlnl'll ~~~~~~~~~~.1 t'11i -l _ll.ii. HRMR f,:~ t lopr4, -'1 I I

0 s a ,' .,. .2 I 424445, T 4422.44444I cI..4 442 '_ 1. 2212 ,
diun w ]) s ... lo C", :If+ Shot I .... LAW ON-.. e r BAT ST +, +" u. ....., .,i. ... I,, I ,~t-, :3 ,,, ct n

CEN. C A V C.. A....... .... ...... .. i.e... Pror .n . In .f. .. I. .., I. .....4I4 ... 42 .,444244422 .,, I ..... .".... .4'4 ... ........... "' I4,,,0, ..2..4. 4 2... ... .,,.,, ,I". ..",4I,,4.cl4 ..4
trico, ba o olquile,44. 4. 22,.. me- .."1, 4.. 104200 l4.2 ....28 2 pla4t. .I t.V4 5.4 ..4 ...... ....4. -, .2:, ..2. 1` .. .; .a -'b". 1, '.... .. .. 44. -LlLI1I 4'IL EZ MEDIi A


14. nt --.--.24.24. 4 2444f12, %lI4-42l4 4fl i44211 I '44 4 4542 ,, 444 ... 141 2lta l, n+ ~.2 772. 2422 ..,.,,I ,[llld 'll' ......42.442 14.'i724, +.4. "i4 II.' II4,4"' li I ll 444.4% 444 44 % l
11n20411! 7 .I.-... ...4 4,.. . .. .. 0 .: A E I N SE IN 0. 4 2244,4
H .:7.1. I--,:I,,,F,1 F" .&':, ;' "- ': . .' I,- .. .. ._.....'" . . I. I -. ,- .. I . I 1 ...t it ,-, .1- ":I -- Al20A

44,4..4...4222..244II i 1., 4j ii ,I i iI ICE' i ,+TERii h 254C I NEROS ],4I44.444"244-242222r440224. u tt)1tl
P . ... . .. ; . . .... . ....... . ...... .. .. . ... . . . . ... ..-.. . .... ... I 22 .2
b a fa~ .l I ... . ." F 10 -" '+ ; A ... .. . . . .... _ -"- "-- _ .. . . . .. . . . "i .. .. . ..., . . .'. .. . . . . .


... 44 P. A I . T. 4 .4... -... "','MI A -I .FLOR-IDA ..... . -_-- -..X -
;!! 4ifs u r.1,,,'4 4.: 4.4 I;' % .QIL54' l. A-%HEin _oI. Iril 0 4 ,00 "I -2 4" I2,2444 -444222 444.44MUEBL ADA .....iI .1..1. i ..1 ..I I- --___ ___-__ _ _ _ _ _4442'4 4 44442FEl


r|lan O l itii. I,r+a ... ... . ... ..... .... .e;; I I, .. . . l PI .1 +I 4 A' 1. I. . ,. . . . :' '" ;+l
1; 4' .1811.z. in ,I.,. D.4 354 %o14 IT244n4:;,.,4r-2 .4,.,2.144,2BW.4.4 S1 4-, '4-', 1-1- ,424,22I414442I4I44,42.44,.4! 444444T24444l2,(,I,11411, IM44.44,40 "o4444444Cal4.-,-

rl]I ]1 -114-86. med:r 4I iart-.. 2 .244 1444 VE4 n b4 4 (..' 4. v 4 ,4. .. I."I :K. 4444444444444] -~44 4 I4 "'I' II I'? l D E A LDE RE T
Iiif(r zi -, I....... ... .... .. .... D Or4. E4i 2 .244422 44424 ... . , 44-44 .. .. F2444 ........41 h, ..E. ....I I . .. L .' I of 4 4......4 4 "
... I AL00 or.[ IL2 A I, -_ F.. .. ,"" '"" .'"'"'" .::11". ...-.I1,I.I. I _... I. : : = :: ...... o;'",,,- hgo n
"&H L I,.r,',,c..,:. p.-tori pis lt 1 I.rr -a .al -~ r j t vho. 6 .. l .o. 21 ..--, I I~ll -1ll l ,i .l -l T ) I : I I . . i, -- -, .h p Oll ll Ip~ e tl 11.+1


t.crb joa qir c 4 2 F.q1i.n 424,44 D2 C22 P. .42444... 44.'' s 2212 .2 .. 't ', ,F,,U 4 I I At4;41.41.1e .. .I. .. . 4i4a I '!- 24 44.4,. , Li .4r.o. .. ... .. I, . 4..... 4.r .. r 4t2, ..
e'el1ia n24 4.-- . .. 4 4 42 '4 . 122,.) I44+. 1. 4' 4 22222, .
__ I', .~~,' a 1.aaJ ,,I I n( I:,R i"'l'l "tIr ~ ~l ll ', i "] r . . I .l.", n I n. 1 ol,1189 ~ l

CubaA209. A 48,8....A C.IAN4(')FIC....44442242444444144,04.424O4A4.D.., G4O..DO4.f.4h 010 44 44244.4 1444442.4444442414442244444.2.. 4444,44.. ..44444444442)444',11- '.1)
4lnahj 4 3 20 441' 22ro de ) I, h ... 44.... 244.I2a,4 n ; 4 at, ..44'4 i-.. ,. .. 44bi ~~ li 442444,i14442024+144 442 4 2. . . R S N M DCN
ad. _._ 4" h'_` `` ` L 'T 1 "r- -t il .- i. .-T q ir -, -- -% -+,1-" fr ii-rr T i- d- [- .- Ti- _. -. I .%I..-.e 1 d -
- in N o 3-r2 0L te .rt 1- 3 3 ...A(.+ I -,, I ... P A A E .. . .' _;. I4 ..-lll...- -i.. i.. - . . . . . ...- -- _ --- - __ -l1 - -
tr5uNAVE .- LO A E -ie ~ r KO L %olroI-- -,-,io~l 'll ild H '... ?ern dM Iid f.(h 7+ I -e'e v is l T. '- ,--- ,,i.11 l~ ,.. _l i+

h_ IE i 1 . I i ", .. . ... .. . I . r ....4 .. I .. _ __ ... . E NF..IIII% i"-_
--f n -. rn l,.r . toh ,-o I i-Im .... I .. .-- _._ -!' '" P n t a t+ r" 24,.;l aih ,. I .7 .I , .. g .. . ..... . .. . . I N i' .... ,I L E.... ... ..... . .. . ... .1.1 .1 . ...'!". .I I j N I .... | -_ --

i .... :,'- V ID -. . . . .. - 4.22.22 .44 -4 -______ -_--._ . .. . .. j.. . .. T_. . ,-..
I,,o 4244 44 M4 .T T . I I ....... 1125 1-1 ".. N.. pu s t eL
1 4-...... . I ....
4224444., -2444 -44 .4 42, 3,,2. . . -N- DE AMPO 22 44 4 4 4 ,, 44 .


i. .. E. 4 I 1.:4 '' - -- ...... .. I .. .. 't' ____ _ult____ _tn_"_4_a_
P rA do" 117 _ _ _ _ _ _ C424442244, ~ 4 2 .424:2 244224444i..4420 I ,1 444 4.44''1 4 42424444 I.. 44 .. .....444444 .' .' EN El. L 44442 442 .l 44224r1a
ll 444l44 4 42407"4.4I -0 4, 44 rd p 2.444444.- 4- VED-- p r, 4'I-,, J I i... .... 2 'o,24444+-. 444 2- --- ---4- 441--'I24)4444
-,. 4 444044 14r ii4 4 244 r 244144 -4.4 .. 4 2 2 4 4 4 1 .- I 3 t 400111 A, t, 1I -I"I l % ,It f_, _ __t,,1_'_._A_34 _.
S A U A 1 24414i 4,2,4424 +44 42,24. T1t4 d. ..o. ....... ......... .... ... Haban t .. .. IT i I I '1-- I i i. ll 1.d 1 A. o- it-cL-
-?fm`.I-%1 .%,l..1I'.lI I -'" Ito b~a iiii.nm jardra [ b I,,, oil.... 1,,+ | i illo I", -I- ;;- ,,-,;I4 ,%I t lOS .N D D R I n ,II i O
tp,.,.xim,-o ,, ,a .....n y, a ~c Tirev cu. G N R L S R I E l ,, Cod.gi) .,gF r t '.,-1 a,. V1 5' lI 'a. i1I1''L!1,I- ;r"; .rl
| r_.b. ...., .......-.1 2 A G N I S C L C A I N S . .b. .. r ... . ,I
bai- me+rl.,- Innbun. 4.242. di 4444444242, do4.. 4.44444, 4424. 44.....04) PE.S.NAS.E IGN.R.........I'440.......i4"|'1''4'iI, V4442444 4444424
E'4INA .'"111 I "L _,. R Ira ee Ii, INo o 4in l ie M i. . .." I .4 ... . .......4 .2..2. .
,.i. norllIl 220 .. ..444 "' . .. 142j44P442224 ..44...44444420224222. .44.40r44'-r-, 4244224 444. . . . . . .-2 .4I4I4441.2 .2I21....... . .... l(O4ALiEN ER"E-A
""'Inform '. 4')hmali 24's.,111- i4414Iilll, . . . . . ..................41424 .I 444 ,,1 ....R S r~4're .. .. 2424 + .4'2 .l-n a -
,, N-=ar. |13Z ,..~l r'll11l .I.; dr.r derp G.rH.rio. sell~q ced localSr poaral tervfor,,,,TrdeA ,,,itde ,,," ,_ .. .g.l ,'" ,,,I I.," .. .(- -e florlm
i 4 ..0 II I iI I I..nn.I -.. if I 4444044 A-!00 A '& B e 2 i jn 4eA 22I 2 ll_"- d Igia Ba44r, .
40f ::."*~ j~ Q 44 I, 4222I4, R. Y.444 244420 t44424242444 2 Io 4, ,.o. Pr2o ad4 .-4 Ph "4 44. !2Id 444444 I 4 2442 4442I"' 22222 44444 444044444 ,
TITVII 44001 ('444 4224244242444442444442) t 44. pai 2422 el lo.4421 -I a r g -. 1,41:I,,- I I44 ,4441422.e4r4

.. h lb ll I orionllc o r in .l 0,,2 r 4 r-44 ., ..... 4444244 4 1 4 .42 y4424.4440 E20.4..,h1 _4d1,1o44t, .41 I...- G l I 41444
I .11 + ............ ... ......... ....IQ' '"

SIA.22444422 1r01i,- .. 2-4..... fie444.-nt 242 SIN Se aqU 1 ..... .. 44..... 4 99 11c, ,_,"'T,. -. -4 4411 -2 1 41 -- :_ a
--- a I n!, o p ..H- 2 07R lo:,''4..' 44214i4, 444r4.. 1, C.. CrU... 2 ,. II2l2 +, 1 414 [R|ADt ." 1C.440, b '" ," 'n r
.1'44n.2422.24 442 4442422 4444.2444.4- 4 222422r2414444 4 2,414444, \ r4144I44S. -44"
. . . ,4, .....,4.....2 ..... 4 22<' 22044'M I 4442 ...... -,,+ ......4.4,42244442 22 12 22 44 444 4 4,14.4 141424444.4 'J _L__IM I II ~
.EAIQU IIC.A i. 4 .. I42a44,2, 27. .,4 ure442214 4412.*- '
1----1____ _6_2- .4 It ..... i.i,|,, .. ,FCI A Api Se,., .............tii, de E QT I LAE l- "i IS ... .... e .....,.iII. ___,.d, "",,-'.1' B G D S Y O A I S_


,".Rm~tv~1.41 4 ".,,,.4,, ,-,.,,, ,- ,R- _-.'T, e"ad ...... ... $r., :, '_'_,: '.. ,'cI' .....2,-4 .r 11 II4.
1put "I. E~'1.E. F~IN 4.44424'..'24A24"'2'44 444nd' 242C42244 A p Terct 142244 rnera" ~ Jhl -244 V 4 .41' ..b. ..I I. :,!," ,,I... ....j..'.I ~IIIl.Ii~2~l....4.44 I I, 44t,." A-1.1272 14 I~l4I~JI LAI n C - It li A L lll ItLA UN SALON,' PARA OenlChI- cor edo c aro. ba114. c in" 1u,25 All9 tra ~in lllargo ,1,,i M 2313. Albit. iia FY FT 'l l4 1 .,1 ~ + l,-' '(ll++l l,~' i i .... ~ .. R EGO+ l lll. -.......... I. .... ......i..... ..... .4 wg4f444 pt,,...... 4.2..r... "" ..... .... 22 ... .. ... 24 It........ ... 'S .. .............4) .......... __ --I'f1'' ...... 1 ...... ...... [ ull... 2.. 4.. !
42I .............. ...... 4 2 2 4 .. ..2442444 ... M, . ,' I- .... Api4bal4.4 ""2242444,42' 44 . .."4444 ''4 d. 4 e4
- .I0, 1li (242,1, ell I 4, Habana, .'''"' \2,1114N % I l I II 4 j 22441422244,2222444444142442 2.4 4,2I Ile-,- 44 i4,.4..'i'i Chk,444 :'4.4.-' 444 I4
if.44 ad mi4 urrd r 444rt .4 444570 2 .OII1 I IaII 2lo, 4 ..42/S ,.," 442 .."44' 54 44 ""44'42 ", ,.44.` .,44".44..4o-,I,, A lit. '" 1', S ., ,,o A nio ,triltivs Cr 0min0.2(4 n I 44I24422i40 42 .444 NI 44 | .4244444 4,4i 41.1 4l 2444 _h_______________.____.________r___1__h___'___l 2 .I'.4 41..li ti i 'itri 22+ .. .mU 1 I I:2:. . . 44:4
rrad 0 L A a 2 4 .... in .. __ M.. . I... . . . .3 . .... ... .., 44 I4 TIC I i o
..... .. ... .. .. .. .. .. .... ....... I-...... .1 ., ., PAIR L~jACI ,1, __41.14.... I,4"4 4 0 ..... I. ..44".4I2 2 22
C0 EDO NAY! EL E P a la i A d mII.tt u M..". ..1.1 -...... --S De e .....................................
ro .rlus -1212 .J i r ... T# fac"th I;~ r' .. -. 1l'/ ,Fe ... hof 14 0, I. .- 1 01-- -- .- . I-r*l'' D. Alf nj T', R+i e go -(. -,-
14 4 I I.... 4II ...... IIIi. Ir..... k. ... ., -, Ioon, 2 Ai44.. 4204224.r4444424444442244 VE0] 00 I I. I. .'1, 11,1.1, I, 44 2. 4 M-4454 44444444-52
.. . .. li,+,e, fr,.,,r r fi a,, .... . A .... "r d 1", ,, : .. I',.. Ia ,r I'-, ,' ,~n ,',, I ... + ti ,,l ,,, +--
: ...lo.orm4 4n4 4 414,44-2 4 2444 V ',,,244.. I.. . I i (424,', 4422 1 R. D . rA .. .. .... ... . 4I. 30.-- ma424
m~~~~~~d l o~~~~~~~ ."ar'd I og r -'%'. ,, l o c al# d eI A 3o me rrc i o "P r n ,]c . . . '. . 'i. _,, -, ,",a. .I' ll.(- I I ) + . .. . .I l 'l u ll
'. 7--i... -. .EPAT. %I, ,I. ..",,., -ii, v N42422 4 2 _____e,__ _ ,',,'+.,,, '.'4 "V.......,tit ( .... ..N.A --4 ___
4++ -i -Al -1i ,,t ' -l~ I I A.f n I r n r i A .'V D ~ . I I 4Iu Iri II+. tv p l Ito d V W I, + li'll If I II Ill- I.. . . I- -- : ; , ,, : 1"
,I ...-.. ,rfN,,.dT)... .. tc n ct u ir pi rnialo -. rv Iln $7 -70 a qal O5 -1 o lC nr ea H b n ., - --- .. .,o, .. ,7Z : ,!:,~~ I %_.2 n,1 I 'aI ,,, "
I 'oit I.I I- !- ,", d',1 ,2-1""'
metr-ro i of 1 2 mFt, .... oi .. I....... aA ERC N EW N -- __-. ....... == .... 'I" DR L IS do t BERM UDE
$100iaor ol p~t Si hfct Toi- ... ... I . 'Id ..... "'"'" ... ... rCO IN RA ....ERO A-uio -tll 41Ie, Mi m"-0 0 OINK S OdE.$' ;I1%144444444442444444I4 4444 .44O44 ,44E22 4OI.O'4442'244O.20 242'F-528.424 42. 44.444 . .
.114 IF,4 44444444 !:-104 44, a444 44444 44 % to 2..44 ,,,,;":-,4 142240 11,AM NT : ,I ikw44T21cioi

,:" erllentrd,+ 2'"" II "ar~ Ig+ .+11 MACHINElo CENTERn l."l u".1~ t 111 to -
Ali.~ 3liiularl 2444444i~t 445244444. 4,44,4' .- -n,, rr-- y 4-444224.%,I,1-4__-4-- -- -4I44.-54i 2 29 A 4 42241 .

O b-l7 l4 '.%'Re ly l l d R n.F pr r.,l RiPrl ..:+ n .e ,.I. ... l. '-- .for ill. -A {;, .i -1 Ro tP a 8.,TIN L R...... 33 ... .M iami+ A avenue.'' '"| ,i, ..... I.:, .i ... .... I.... I I'lo i t t A ., !- ........LL\.. .. t+ ..... .. I I, .. ......rt --. ,- t n ur- --...... ..44.2444... .... ... . ..... 224 .. . . .. . . . .. . . ,. .. 02 254 .
h- fm rlnoI bario, De I l inif...... fod i ....... .. -..... I . . .;lR .. .. I'-J+ ', `I',ti. fi. 19 u C l. han N-. ..- I -. ... I I. :*_J|,."l ,,,., ; '" ,'1- "'''"'' R C R D R S_

y A. 444,44422 2,'cd" E.. ..... I ..44...). FLO..... R 444 IDA 4.... ... i ............. ..... ... ... 24444444...... 4424.. ... 0... . .
4444 4 2 424444.4442. 4 4 .4,,222,,42444- 422,..,. 1!-4V. 11-2 53.4 r 444 5.4 ,2444 244444, 4-44

p. mD X 45. par p ,a~rfulo Reirl N', 1+ 'ri+" 'AD Ai.: 1.lt.,+l ... ...a .t111S D-. AMUE LA A . .i .. 1 ,qv i,tn l hl l -. 1 1111-M ~ l'tfo llll b~di nfr eir Y I t,. ....... ..... e ................. o,. o, .o .,++,,.,n,.2 .. ... I .4 ..... ... ..... ..____ _- .....__.- ___ __. _._._..... ". _' ....... I ....4 ..... t. : ,,I I. .u a ,. 11",,, -,
______________11________ -.d,, 1161SOCIOS"" d.- I. "'A-,1-16,D i e( ti('f.It A', chdla
tr c t o o iui e e 4S~ f !2 1 I 84 0 :.I..:C ....I'- I4 ''..'r,4 41 .4 .224.44441 S S L I IT _4 --4 14 14 44 44 ( 44 II, 444(4 N 2, "" I4:8
In 4,4J. .I -I.1 -..I. S 'VE ...... . . . . . . . . . . b -
es:r Pill L44.4444 .,I4I., 4,4,4~r :1 ... . b fi ',$1,0 I -,.4444444.4. ..
~ ~ ~ ~ 4 2444. -,2424 '244444 Lo3IR IILLk ________________"____II_%N IIIil,-,,IA ,-_ __ -I" i
AI A A mAi IIadI Lit- .. A.e 42r+ ... I'2..'..24,4&In.! M riANAO. .. .' PaRI TOSI,,12 io t I rnmil olIa I ),.- 'I. I ...iII.I" I w'.2244. it4,.. I 'l ... 5,A 4127I, 14-, 447 .,44;
42244Cor 4544 .-,,- 444,24 42 ., 4 1112'...22 I...44442I,I..,I 4222. 44 2 22 ) 2 444,24 2 4 4 i. 5'4,t...4442r414..4'-1 17ir.PLI I-4.r142,1 Il......d. '......2.44.4.2.1-_

fi .' F '- II I, -rn a -, I.444 44 _.4, 444-- -'II .I7 ' .4 I 1. . ." .. k
1 ~ c o F,- %24222,!.- 4 44 I44 ,;,44 "', ,44 I., 4.4:.22 -4 _ _ _ _ ._.._N_ -_ .4. D R ,U I B E R M U -D E Z,- I. -
44424424444204~d,. 40444.44s 2444,4424 bafi-4 2224 22422- 42444422 I442244444224. ... \ l` I.4444444..I4441
22422224224 l .., ,22 22 2, H s.4 4 'I IS A ___ .22.44244424 I4-----,-542 4, ''- .'' 44 I.. 4444.4 '.0 ..4 4 2 4422424.. ,
-bsp ..... .-.ad.,. Fri .ad tes&11 $400r p~tl 44-44- 254 ,,f11~c .... 414444422 I 44I244 Lo.4.44"."44444
.44.I'444'".,,'.:,o T"4 .. 224,I..
__ I__ mpr nt_ -a Do -4 ALT2.. 44,22MA. 2222044544 04. .... I,,, ,,,,,,,1444 ,422, I4442 ,,,2 I 424 ,4, .2 ifo -ia t il-it 1111111 I';.' Fn' I.'24.I4.'- 4 44,,4 4 44
4,_ ___2242, 2_ 4224 Of4244 ,,III, Of,445 AI Ill4.'L O'R4 I24 4022 444 2 42 2424 44 4404 444 2 ON 4 1. 1 1*I il I4~ 4,,44' 442,, 44 444 .4 44, ,44 E44425 42444III
car,442222 24444nd-2'-444444fi2444222244422r124 4 w..I.4444 22420%I2lit444n442.4_2'' ____2---4--44_ -4- ,4 I" 'I4,.,,,,- '-=.- i,


1P I q 4.4 4... ....... .... ......... ..... .... .LA.. a
H- .0200S56 ------ 11.'11+:.444 4 U* 0 r124r.-4 -441 I 222" 44,242 H-I2M,44 -I'. 2 1* H ..wIr i4i'2i 4I 4( 224i22 11, I2 L'II.i+4 1 1"'4-4 2i4 4 5i-4124 ro


1 . . .- 4: ,
1 .. 4 I 1 ,'
qj--I N.M N 11 -20.. .Lr 1
I' l i 13.1- . . . . . . . . . . . . . . .. . .6.-8-4,-.... . .PAGINA TREINTA Y -DOS DIARIO DE LAMARINA- .NARZO'-6 D 1949

If 12 E i' T R O El Hqy]seriel homenajea la
S Tribunal un a usa ue no a p a ,inatra L. L6pez Garcia

Por Os. IVERa Estadoo Occidentlat-g-"nnealnice Ie
gu ants degue ea iene a-inicado a Ia seforitaLoret C et
_W _E F _Gdri~ji do '-I~r. .,Io I, Fscucola 'PP .-
Hayrt caSar'upoi L abi- a ert i
Hay u ambiar antes de que Una carta de Sokolo-nky al general Clay hace ner hUe el G C iir_ ,, tmO n
= -- gria N Indlc I,.,ca ao. m r c,: .er,, del Sur. I:-..
e--- -- ie r l ,'.io e c.,... F ._ .... -i- ------ n.3o vtc no piensa modificar la guerra lTIa No -ndrca I- i- ,. dc _As,.l .-, .r I,-
le aria 'erc at,".c..... .. I,--_ i--,,,,,'r,. . . .Moscu der;de luego, como sr opondria al mencionado Estad< Pat ir ,. ..i.".n .1 ........-:
- pn ,,',In" rr-ne-o .-i,-II, i-c-- I C. i-i, U' *,:,.' r,. ,,,',i ,e e r I~ :,--,, L-, 5 mminti-in p/,r i-c ante I/ E LN '~ P C iecfa u c 'tiai "r"tea Iii-.o;.oi-. c t ,'itt d"i- rite ytogo'r
Coba riia cri In ~ h Srii.s d,'tii' i In lrorde y Fr ii.
pa c, at-i ctt~C i' ntir i--n . i- ci arrcptnitcrcrn I
r ti n, b cn deacoii-n oI.- i -ii A i I 0 BERLIN rna r; arc, APq -a L_ IT dier,cn e dice tlo t, ..iT, a ir, --- cr ite prora'rn
cinmca camai- ,t," -ir.l 'n,, i. "in 'iib t'ie ., .. .1 _I leO mt-n- l o U lidod S en .. r.. n... d bL.a n.Ia. .. ,nc p.ed ... cn ptdr ea..r. f...... S ..t.." .... hr.,.abo tn
Iya en L rht,,i, n r-- er ,',c. ,,, ," ,on, I ar pIle de ILI errordi clue no Lem.-nni'erta tct dceplar i al E?, rel a c n al Ira e npa a r d e b l ,'ia ljtA 1,e .Ijij t i ttoci, -i
ain.aCoiiice' ,i ,' r I- I t Vad n o t-e mental aleDrno, quo o n la ae- Iacsk, d dice ta s uo rdades sue.'.n pc ,.ii-t .l-a-- ,,'I,'- .n etdna-o"
--i-ntn*t'_E .a n-r i'. .' r, aTr," 7-. ._l --=aa.-,- l-i+ -T-qin' .ai 3: ,.' r- .... ,'-- reaet nde sn ~tadic- en~ l:-,isn P-ani la- gi -ani~ederqe .rtata heJnei unaraio" ienla t' .l R O ,+t,..., ~ e R sl~n
I. .. . 1 ....... lull Licad Ds Ciganhcadne ma a.bi ttLct-e. .uede ar n Lotad ,at ema "slant"r-e' i., u-c da c
,- ,es n-, e -i, r - -- -.- n 1 --, -1. ' p -1- '' cia (d E tatdI-c ta Oa c Ic I on
.. coniti. o.or-'- t-iei- -,a-ton-tccrJ' .,_,- u dante so alie,.. en-pAter ansac l-geni t una l.'adeFet latn le.-iepa n'trcL. el -'., ,ticat i-p 'e
-- -m c +3g --.r.e~l r cc. -- i u..'- el'' l~ Pc I,..A, er -r,, ,,.' 1,c', lh,,,r,,ilar de E.Itados Unildos lie ataca clu rel c:,ete arn,;rican.: far. ,
u ; ,l en ..f:I. d.T .l. le -o ., ~r ..irfe la op, o ,, lade; !"' ticas'por n
Fen rltc C .. P'f Q TF1 i l rnlenle la pohhica 5,t e rest/Muclir. Lei% IJhr.rnandet, s-.,lel1as rec,-o ,al.-
--- I / ~-t---~ ..n nes seguida per i-tadon Unllons en meacand,'. e.ncster, temcnte la uniaad La i dor' -n.:,-ican en Ale.
on t i-d rcrte t ioc- ei t..r. .:i-c ,Cuiro-,Io v, i.l. Alen',an ta cn su corlend nci re -e nlo e Atiernanra % a fortunao up ur. rnT.ar .-.--on.r.nn n c t -ea -T
_r I~,' -pc", -e.,.. = 1,: _..j 0. fr ,Ewara.: Li r,
.r.dr no t c i...i..r,1c 1.t cI-iI-.rr n"o."n- ,-, o ;-on Ier-. modificadi in guerr.i fr~ a q;i cainin nem on ,iet no eacg.i- z I ,- v 1-i'r` n""''c in
ha. a- at-.i- e.t,-,t aib ra II U n io n S ociM Ie a __c n tra sat rti-c ,ner ,te se oapo nen a. p e $1pa ento c i oi- i t
t -c a~ cl.. potencia _;cidnae dieainadas- a d.os ei pals'
ted,,c -e-r cinitir-d, --.'. I- -c rii- i-..i- rn te Id.e. rl. I i-~ dn ecusriecue inciannacii-' La sIIaI~ te p en a nest t* t..rpinnt i~ce ..ii--i-:ccon tan te !t
d-o en qt. nr i 0,-,1,n, a .,E Ltl.- ... IT I .- Oa Ie hn,- .. nen oVnteilcan cantr--. roTpiedadet ni- aueior de propiedades sno-.ehIct en arate ce Alermnri., eli 5- incd ii,,..
*,s-,tdadetl-ancicrrumrur3r r - cuetcltcI.T~dc I. j." orT, I..,:'' ire- c d h h, aadas en el 'neste ee A tltou t-e Aler oan 'a '.3. la z cna norleame r.a de a'.updc or, L.a.. pi-o.' ic ar ii l..-- . z.
lat i oe- lc n.'n,tt ot-tio'.-i-O'leo;. i.,..'eeina inti.t Iic~n -i tic In ,. B 1 koloantay adnieric que 5a ge-.'iecnc nc Alemnacia "en, e-impleiamrecrc ici-d i c- c ue ocatton. a mayoria do I.-
ho ti 'Eia em- '' noceccuacec6ilnl aceplaci- eI gobiet.- mint~e N saubriau qac ta Union Sia pct i-ti-en nontetironoobcn to dont.
Pr~ll~ do 1, c, i, lr r i .1 in el a Pchci-OLI-I JFno alemnan det nenslc Noi Indic lrn em-' i% tn l e o 19 out-a ha eiid onC1I'b?- laccon de pcopiedoade; bool nidii c
neeirca ei a... ... ,n i.i-c' . it wi Le prop)one ]a Union Sorvitica ih _ej .oc-pan-aion-Or initeiiia iToIn-i .rnrCO .:rtn n adan por-la nttn',dade' ti-.
leente a1`n06 "Etadoa y n0 bar ninra.. rno'-etiao qce nina' nnticnrn, prin-t ci i ii ni i:-c n it ..
ilr Ipe .medic, lot~co Ilaho III rderi' par el "aiT er, te ans del olo .ue ..' welllll I... l' -,l .ir .. o -,.i n .
I-:cabeIlladan It.! -. i-. Ic. i- ,r,a de. ric -,i- i...I ,i t; 1. ni-no v n,r --. 7, cual la UU B SS p.diera obsaecualzar rno nre ibido propi-edaden pat 'a.oe d ei r e- rnc car ot ,,a ,ui I-II., krIII '.
dc caciqainr t t'caLi u- ---- itel-t ..I -', -c ;1'-in- cncaicinn 'i-4 inlilnoen de marcon. "Eaton bechon iioder objeton pertenecientesi-t'A
iii. .............. ..... ...... T. ......... I" ............ ...... ....c-... IeII a w r d s c ng a b rilla t z. ........ re-4'A un rv-a r nI clue. d ........i tan pao Ioe r obiti .... e rlc .. a....
uc .n.. 'nir i-.etc tic i t ei n -... .i.. ...........I. I. . . r. rice if.......... .. ... ....... 1. ...
...... i n....ne tie I tt ... r.. .,' I-
lo-in, p,-r en n.r lir. ,.i-...n-au. ,. .-In-deb- of.n.I..I .. n. i- uatc-nt n ennd a prnnnenr pattnai fe.i-i-.e I- p-1.i, c rinto duet i aa a
en ....r ..iie i-i-to..a"- p . I.... ... .... .I. cr.. I........... .. ...... '-i .ent... ...... ti- ..-n -a... .a F... I.t -TL AI
elI'. ll-i- I- c ..l e .....I f .' ,irl...'I.- i I p',lhdrr.,. L ', .n. Ii I s e n pmt .sn ,. c ci p A 11i- 05i-mto
ri,.,h.- cl t l+ + 1" 1 I .... rtiL'1r7 '.... l le m olocl.
cd tn ,io- .. ..c.cn - i.e......, 'ITi .l tiin u rn...i- ni-h......' ...i.... -.. .. . ..

ti.nil.n r dr.tii-ii-'n ti .... ti-'i-i ti-i--i- .... nliin, ni-iil" tI., in- -tc----l-----i -"-- l..'-h, 1'.-1[. I .i-,t I-i ii.--h- i' I .rl t [ c ,t, e .Jnpcrla~ ut
Cnbi t i it- f n- ...... a It I- ... ... n. .. I Li-i-i-r. ..
.ic ,atba e y ... e. .-.. ti-n ...t ci'i-ti-i-i ..... .i ... n ., III, ti-t-li 4' ,1" 1-.1 .......- II i-'It .. ... 'et-" ..... n1 cii F"i l-t-d
d o 'a' 0 'P' rI'La_ ILL- Q.L -i Lu l- C, CILLII.. .Ll,.itl/l1 idId fie Irel hir1'L.hl.a p-lu 111+ 2 1. 1", ,, .... I,,l r 71.-. L rcl et:, l,0tni t e l. etrre
.i..i.. i.- rrn It HAITIANA 3

mnsiinni-n c acinfi i --.. t- t'ii"ti ---i t-it --iii L1nurpi- c rtii2 n ctiioi -t- doi- 1,i c-d i-i i-i-i-i- l L ti't.ej iu(-. renie s nIC .
de-I-dr.. re c l iiis ... rI l, d. .. , I o ~ t .. ... I. 1 ,, .... Pt I, ,,k c',, .ul, pe, ..I(,U I .,, l I i s ..+ ,h: h 1', ,, ll h 13... 1 1 I t uc ,l c p cl, 1.1 i,' y e ri nfer l I I
,. ser, t~~~ln Tl'd r,; '-~ c." ,l ~ r 11,r 'lr I l t, h L ez cL,r' l Ill "I f... L ll, ... l~le 11 .,r, 1 1i .I .I ,l l ,o t l ... h T e u ]( t i. .
a Ie nII rier.u dec n pln r i r n - ii r... f i t'r dc.Ol W,10... ... .'..I. '.LIT ..I-I- I-i- r..i i-..i...... a.l'-' .ic H c.. III 'I- -C ni-Pu- i-i- 'te aen cte
cnntieii-ei-i- een inidcneni ide i-iintt-eloiiinptoii tnti-iti ,r,.-nt Cnn-c 1-cci Li--N __ i-nlot -adliN
damns~--lf pitLa nar ttT- 7.- t-.i iaAsecesi i-i.In.'. o ____ ____is
en1tl ttcltlj ala ii ii- I i-n,1[.ii-l Ia .iiit- .r.dpni i leii, a i. -1 i r...or d i-e rni- i--d _

i-n irri-f d.c -e..,'. I~. ci C -;). li---in dil-- t -Ni
h .- L.-i.' e, ,..-I.. I .
"C--- irc-i pa- ni p --t-t H le n.u:. l-- e .- n"i- .." .a-l- ,.I ... I, I-., iii- (1110 Ri- ...' .. N-,, I f, .t ...... .... i n e i ap..... 1 fl . L. -l a. ,Lie anu(ed
a... ... Ins m i-ic ...c ,,ret I-,IT n...... e. ....... .... i... .. On i ....Ip-ti..... ...........................n. ..n.m P e iii- -. tit -I. IN I
v Degiatir y eLaoa" eol e n ii--i-er nhn- peIUt, O o h Ih -'i- i i ,,. Ii-uI.. mI c ddo l. Pe dc In l I l t 1.,c r: I c.i i: c. 'ictnr pq e u all %e f
d. o "h r ue h r tr' at 'd 1,I ooperaclon la C,'.-,,- I,-;' p rl,_-,.. r. ac,-, i .L, .. .. ,,,. r,-r a C..-ir,: o.r naola d l _d,.el _N, .rn 'l, -I 11 -r'Fr F5' I I L -1 ]at....li-. Ite ...~ mu i-ice I r i-11 ni 1-.-ti,- L C1 t t ab n Vr b- td tic -rag i riit di tit
pci-a `1.'11A 1'n le no Iaini-ene i.i. n ai- dena- II III'I r.lrti-n n ti ot it- .i- rIt cc Bl'-'. a i. c G- .,.:, I- 1 1,i0h L... r...... e L B n .. ,. ii C,, aprti. N .
reiullaram g iean y c t it.'J l .ini -iur lr 'i-r i, n. e ,Ii.. '?dciZ atI I -eg.l I I..,.1 ... ht' ,h .1 .' of n1i-i-nia' ]a 'ap l.'
pnd: de q,.e tda n itce ,t ltn ......-i. 0..i. tn ........ Fi-- --,n.. i '--ti p' . . .i-,I r . d .4
r '' I .. i -' nh o p te. '. o ni-t n i" nn 'll li-i F -i- I ,'E i-N i -- A II,- g e-ie I ..n P-
-- rirrl n nrli.riiTncu-..e-. p.....ICA~ Ic p...-. p i-i--- -i- t I--i-.-- leP-'-e-i- W- -dr. i eor --t..ii--'Jaltr -- ---n cte. h .. .
DcI n r lio r- iin eni- t Oi- i.... .rrticti -lie'fJ i-i-ih.i, I, -.. I,, Ii r n i-ni ,, ,,._.. I h 1, 1 i , pat. IcOn e l-
tt cprntnlianeaIl.n- n-vtn t.llle,-,,i,''I. ;,,ra. ,.,..,.. .t.a et n-in'.cii- do.c a
taInITfe titlle Qie t-.i,.i i-n ii ,. '. i v 'I- N.en .I Fi r.-n-.-lh.ih ..li.i.,,,-I.hl'. -i-l,, Inili- 'di-. p,.l eI-ei- nere Mea


&qccenatsb17t-niacat ai1".,e ni1n-tii -cnn' 1n i-ti e a ii-niun ItI-IC Ic-i-ai-iiaei "I" h 1- ui tonudaI al i-luctdoes9 e
act doenpi-lnta O s b e In1'+ I I ut i l i I .... ClIBIr.- IN 1-124 .. I . I1it I ....... tt. .t ...i -"-' i .,, dnia e oc pt dori De Cordei
n'Tie a El o ui e t e pet ta ; .a -it i-a i-. ,. -i,,i th. .ItI l 1 T ron t. I. it) ,., i--. ". i, tI-,i -.0 -.. It I 'i ,ta1 .
troizo er go r cr o n te.n r.t-. ell ..-- i-ri .,r..Ir n.i h.,- I.. dl ri-i-i-i "D:. -I-R .- raG R ed, i- ciedore ,at preto o cle
i,ltt cet cc .e d e t nc th ,..i, an I -l I. n" i -ri .e I' .. i t 4.l h rli I .- 1 orh'l H wcl i. i 0'i..a. i . t cat., l a Puept.n
p. ,l- . C .lIrpf13 1.). ror I... az.erlh% d'e In Cor.dxLai q~eai a enhtne nlhl n -hr IP 1 tll Iiiit.i- t[ ic e di i--. .I jl---rn .l i-C,I1" I+ lri- .c it e h i ..11.1 i,. I ,' i. i, -I i -h.'.,_.. .n.I y+ i-otr r ',rl tl:r + ti .c~rdu.npreln h.no r pi :, ac
ataena i tl obla tI s ih-,d.. I, . t n.c p.e. i' tn 'I',' ,,i." Mi-i ti-i- O l, Ort e B ,ib ..O I ,... i... i. i'.-- I .-.h I., iu .. r .l i na-ir-i-in b- c Ini.i: -c' of leug i d
planet t t1ricr1bln ti- c :i- c ,ole I. C .tn- t-. i i-. i-iit .r i... . n- ii. nc, p e %la : a enn ...
b:eif-ncue I- a "Irearn obIr i-a e .I' nl a n r- n
Iii silira--t, Up I. e tiplhi'.c -...'"." Ii-tn -.-i.-i.-.i-..e en.r.n.. 1-1-, t. I .'a I" q c I .. .. ,. .. r ...Ir [ I qu e i c ell-
Id n pcl tieul n aleb Q- nLa ell-....- I, l. 'Nn, c I I. i n. i- i I., I I.....r j ,. I .ai t.i, .nn_-.nI-, .i ., .'d. 1. i -.., i r ... 1 .1tr., i,
ss aclue sc'e ia I e ft bl o L.'.,III.L. I. t.i'. eI n n,. c-.h ..17p -" .ni rl ,'';e-,-.c me la
Iii el fanl ..-, P. i-d o-a rn' .i 'i.-I n--dar a .Iwe
B ec ba t o to r%. l i. it-i-rd I-ti- t i .ii .. tt .,I liiihi in d %ur I I -' mel n t. .i- -ec1 ,-,.c ..:.ini.it d ti- rnit .i,- rriacte, a r pecI
dnr t l l l.t nnabeit tic I ., h' i, -i ln In, t hi ..cln I iii(- i c I.,,( 1 i.- III.riIDO UN MtOR D E I ln-i I i-t-i- Ia n let ., l ei ndrlh .na de l;
ttnto' FeI nt-cr'. sc~i tlip~ tactIc itoettiti ccpiIrIi tin nd oo t'i o I lol O PLi Ii I- 1 .cI pc- de ..h hen tih ,-tNo Wt r i .- .... .4 I ... ;. ; call9 .-


nopral Lm e r. I e o tol col ele Ip tie cod itit tie. DELtcai cabodo L Bdcl IT- gei-u HlI, i- t rico dl Gnn arr.tse reblis loiagnicotBe-
;. r- h .I o1"Pr.. l an c n ,J acll la C.r.rpr.d
rLa ec e ti rlerllde ir -spierl 'l.,r- liii-i 1 ,nt irlll O ip 1 Iih r .LIn"I i r.. `1',. at .... q nn p, I 1t it idlta c r, onl e irth


'L-- aii ren ttt0 III AMlli. .l5a i title i ll bic t.nt %et del 1,-bit qia eciC-a'i- ella. tin-Cc svbl ti c-Icri-i tt- Mti-tt.- IiIti
LII re hd tl e lle 1,,1, h,- nitlro.- ,, I1 rlde l -ici i I ., I- n ,r .irc- i1,-,wrr c.h" cr-l r '. i,,', l ." k ,.. .P, -l T~ i i r.,- Lill LJil' [nl e,% ltIII ch- (nl -131 ,,D ev) dc
lai" nl s Hlrbldi.o % di~ll olh .- %-i sit 1--s IIUiii -% ri-i-itt'-ih Ii--lli-i-i-r E lrOll1nOrnehil R I-l i-ii i - ni-..


i--i-i- ni-t rn Jos ci pie. 4. it ri amm.t ta- e l oi-ico Icc ito oc tiec iotpm'rtii-n li-i-t- I ______-oco cu lfi. I iii'tn i-I, w-n~ -nl~ii t c rat ...nnn-ci Ip-to -Ionnt n et rtroc, n
Ic enlre losi en te01LIlieca OCl. Ii- i-C iit, t oc Jlno elll '.- i A m cIti 5 A D id nn t i o a c Ien I'c jetief-
tn prtioa lecc-coi. i-t.ll hr ei t cti t.ic iru ln l,. i-l It In in tie Ci l.in Il r i-t. .1-1 .i-.ede tiio el e rottomon
tares yeviponnl~l er', m ,nil,;" .. l I mn .dirn ur dh vi rr' co.... -o frjuddt~eria lie bolelos sobre to.
"7et;.".I-an ti itu e o e b o i n i tr i n i d L- i i r m I r iee1o r. II o o1Ul! h in, c i dm,
clones con~erxadcl'ar, !ublc atLcil.,,. I', +,, Il, I.. "e 'uic ir' ', dc 1.d ,A ,+ h~ l [ en a q e
toi-ni- cue pi-edetm Ii ft i-ti- ti it -ttr e i i, clin o t' J e e i-ut. .... ti l l n t icro d en
e, 1 -c nn lat. .., rn-.i P., t e p 'I in, ,rnenn t tI 0L ,et.e fnre s. lto I desfile nicSl, He
....... ...... ........... .. ........ ... n ....k. -e. .-ov i 11c" c C-49
,InPlnI I e Para M1I1H L ,"'[ Zl, 11- r1:1 d~ O l 1 '-I, if 'a 'l or h. r .t.:o._.lad l ..i e-pe ic. o reh V e p alj
[elel% Ile,1.,',1,-, e~1 rl, c ihe,,r, IF. ", f ...,I I-,+,. I", vi'1,11.i- ... Ir r,- ...I, ...., .. ,, e. ,1 ..,,te,, ~=eptar
1e 1. lt e; 1 d e il al o e l h C 1 l, x I 1 i - P P r l ' l~ l h i I ", lC, t l l q tr" x l e l . . . e,' . I ,I I' ,t.. . l t t . . r l h , .-. n -c l r M A + .
ii g a %, 1 ,1 -1 -l~ 1' , :I .. . ...ii ........, -i.-
-.. yie Ioi ir..f ILC~ o eca iM .H I "Il dcl 9ra it De"fl6 el Piresldente Dr. Prio. A-

rr r, rb E n lnocrie. . rr A n ly tarde y ilrischi D espues lie Iodo, rieso into- i o r ve n i br d lc t F E l Pasco d I ho L a n l t.'s h l n r a or H -D a 4 9
ifreowrss nsn11rpe t iid n lH n ez,,cufia1do del general Rritism "tlnl; n o.incr'tien del Gran) DO.,ifile InRLPrAl
.. .. a-prueba io If .. r..h, 'Ile .h~v iv -Iitew-e lpole ls eo rsdnrd~aTe6bi
i,:r l li.o H i d ef ll Juice I ar l pee-g o de trb qtlv r lIzn ell eli. uez do instruce o n de, Mar na hub ta las nueve de ti" no he. filando par of Maleeon, soilamrente +' e r f i
S, t~ecmnn c4: ci p1[ci, noere', clue ,xs perjxidlean~+Pr -|r a-ssttbn if. ,. ... ,,,,p ,f,, ,'1 'r" L ,e l;- o .
__ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E CXI e-o-gn -a-~b ulto al Cristo de Mledinoreil lar"n otdi 'las tcrrozal qu e ft eron E radnehbl d iia
to entire Ins cubtlb ics eoi general en dItules V los cltefl'OS tie eloipresas. ('o)- prosv"todt :,"'" -''+I ... ce .% tl\' enn I [ l president habd a y o al reisiars.e
cuanto a los suilltOS quo gi1"an ,o l io I (} ) ol ct es lo quoe so tleeeota, I);'- .MADRID. marzo-- 5. .. (API-Dv.sd. n r i tL' r ,ase(!l su e'oain escolta a1 gundaI.ma el l nr ir setraje de-e
] I'n a II ecoino lia., lii pf !r a 'trr teId se nd t i- t irnldrtglg dil do oyer* mil 'es tie ti, In lllfl'!"1 He "rIq ",I"li I y, i.. reeibieodo el clamnoiciso

nor Pit praetira it tirnipo todo eh Ill h'RdleC~tnnR e stunibre He .... r i,'i- .,,,,,,...F rn I.- la esquins do Matirtque. .. .. ,


clenlen pacn proleger nuestra ec-.
- --omic de tin eotnpno'
_. El -Precidente de -la H.pttblica
- s caha de concederile la tenctlo \- \\ \
del turismin rioda la impoinrl- a qu ci /
tiene, Y FS de esperarsa que prom..,-
paree 'an lIr lclchns. Pern pnr tion- to V 1
de noe ve apareccr n sombra P re vo.o d v,,t. IrA
rectilicacitn es por el lado mni-
can eo,,,e dcl ... ir. .. e1... ...--- f E
cenu-nt socia. L;, Ici.-i-iiii f
tiendo la mismta que dcstLnuyo la -
IniclAtiva privadnci plrodujn la fit-
-p. ae ^ ^ ^ ^ A~/ o^wsc
Q-a n !I ci.. -..... ....t', P. -. /4


Reitera Per DISCOS
ORILANDO rPUERRA..rCAsCARITAi
sui- ngativa a
---^->_1L U AH ------- --- 'i-n~ij NIiF_";*Cf,l)QllE_iQUL_tr Pam,-l Bolero.
"- | Ai*'nV_ QfiE T IRE U RICimhialo sn Kilol nuaar cha.
23-1046 El. GI 'ARAPO Y LA MELC'OCHA. Guaracha.
H. de la COCKTAIl. AMERICANO. Guarach.
23-1031 YA NO TENGO NA': Guarchtl.
"_- VIEJO CA.SENGO. Guaracha.
fDeclara cl GC;Il Mlnuel Odta .J1.MO GU-TIERREZ YV sTr Oht.ESTA
que no Ile eri concedido ni N-ir
qit. no Ic 1ra nccdd 21-l'tI NO ME ENGAnSES. CORAZON. Bntro-Mamhbo.
a t al | rj ,,,.i, ~ NO MI: INTERESA. Bolero-Mimbho.
nalvoconducto al lidcer aptistt ;3.10113 I.A BASIA. Baie Mrlesann.
LIA 5 I;A TRAGEDIA IEI, (CIRCO.
1.1MA. Perr'l. nr,1ien 5. iAP, -- F'
elrm del .jecln ivn. o, ite ir.l n M tiC 'MIGITt a. UE GONZ.AI.O
odr",Iln I tlr' (-i-." l i et' vin i-\nm drtn
N t ,tt Itle htntidn l ler ,its- .iut 23-1106 N Ol TE I1ESE1(PL R ESi Bt l ..e.. -
galvoel~id- 1. 17 .;. 11.;- a 1,0+l r L l ii u irr _
le-n I-i-ti-i-. ;i-.i ti ..... i-iI t. ni-s ii 'aeiii s Itn 1 1ecen-
4ile ,l r r ninlc a ;lrin ti-d l i nlt a 23I.nn.% 1%-( rI P"QI1TO I> TI' INMOR. Bnlern-Mamhno.
J.ia tIr C lo bIi t srie nrl tn n-It TII ,T1 I s.cs RIIt. .iI Bolero.
r.-. l-i i-,rt ,l ril.1. 1': tsit iI Il. DANIEI, SANTOS S t (ONJUNTO
nr oi-lrp", .1. .... 1. ...... r I 21- A10. YA IT VES, PATRI iIA, Bolero.
rs rl Pul alint tln .1til l 'ia. p ta lEI i .ELiVItA IA MIAN7ZANIllERA. Boleron.
g mitll i -u, -Ni a11n1 n' -i ll r I L-ilu i e.q 09roo El. HOIBO IE I.A YU!CA. Guiarach .
d c r na ir -t eiitrie n t C' i-liuhl" l-s t.A (l'I.EnRA. Gipararh AFro;
i Ii lli lt ir lm lhI g vI' pl'e;.h
tri-l"ti htl''l'al S'tprril l lirt (Ifi 1 ;,C I CON,!Il'NTi CA SINO i-
b .I lm, vi+ tlm\lyk-qml it ....~. t qIr" 'IL" l
r' l i vn'll lltliltt l t P hit ill' 11'i 1tl l w-Il 'I,'IO PELI.ATE. (;ttrerhs.
i -na i-I a,.i' a nnm I t'.i'l / Sl 0 NO Bolerot .
,uinln It11ti-tm r1 t il -'n 'rt I F1 0 1i ( >'MI'K I:ENSION s Bolero. n
C ,1 ,l a 1 10 l 'lallt -ti I l h-- q TO('A ,LFE liA C'AM PAN A .-G rrirch.
flPion op l pes llat unt s1.i1-," l i,,
f e i- n i rt kn i'- ""W, -1-, L ,' e
GAI...... - A 1 a venta en--od-a-s
ril ha iv e r itrl' ,, ,,li-u vi-ii
Chljr, It mlm tlle 'a i .1 I --------------b ,e C h .' I .... .. . ... .
dr it e ri- t lli-ni- i-i i l I- At

11de COlie f lll. ....1
*n i n~i-i-tni-iP-- i, Ila ,405 ,
Abtatddsni ri-riti.'sn -n c I


en bolsas de paja, crdel- y idlla.

La mayor sensaci6n en la ac.ual temporada.


Inm.ensa variedaJ de estilos, colors y dibujos.


ARSENIO ODRIGUtEZ
I- s1 ConJonto TonTin Estrrllasi RCA VICTOR
it-11l71 FLOR DEl. FAN O. Bolier . .
Q'E COSAS TENDRAN LAS MUJERES. Son Montuno.
23-1ttl FEIZ. i VIAJE. Bolero.
NO ME LLORES. Son Montuno.
23.1105 LUNA iEi- AMANECEiR. Bolero.
S 1.0 QI'E DIC'E USTE). Son Montunn.
r3-1072 A REIEN LE TOCA A1IORA. Guaguane6.
IOS TRES .IUANES. Bolero.
2.1-0916 SOl' TI' iDESTINO. Bolero.
ESA CHIINA TIENE COIMSBRE. Son Montunon.
BEI.ISAR10 lOPEZ Y SU' ORQUESTA
tt t i.. l3-11 M A RltID. Danson.
MUJIER PERIURA. IlDan6n.
Sl23-t03- PAJIARI.IO CARPINTERO. iainz6n.
-- -- PRItEBA Ml SAZON. nanxin.
ARCANO Y SU S MARAVILLAS
t3-1095 i'N POQITO DE TU! AMOR. I)ana6n.
EL NMLULATO EN EL MORRO. Danon.
63-0996 El MORO EIECTRICO. lDans6n.
S ARMONIOSOS nE AMA1nIA. Danion.
t'ON.3 iNTO MATAMOROS
21-109 BAi.LARE TU SON. GuJlri-Son.
SSOY MAIAQRI'tERO. Son -

las- Lg-lencias RCA VICTOR


I(INA A6UILA ESISILLA


$11
--l': i


t ij^


Lcordel 4 49_

en C
l' 1 ?/
,J N #
/,^^


'r 1)
.,2- %


)e


/

,,-


^\TA L Air O l
,. n Racrmrmrr U-tern
-a- iJranlad m-' l A-ir%4l
CLI.d.9a M.d 1- 7M3


DIARIO DE LA MARINA


T T L 2 F 0 It 0 5~ A
.,:L,-Ln L.S 'M, -.b A
- a .. -"-- -
," ... '. 'i'lm@r ,~ -|.


-LA-HABANA-DOMINGO.-6-DE -MARZO-DE-i 4q-


-- --P-AINA-TREINTA-__-TRF -


- La HtstortaenMarcha ........ EL DR. RAMON ZAP1COTA -BJA-S
z La H isoe en __1 -_---_____A _
--- 7-. .. .. ... ....- 7- z1 r~ a . .. .
CT.L -UrDE T.RM t d., ..d.-a ESTUDtOS QUE-REALIZARA EN
ACTLIDD DEL TURISMO-Las Cuestones del rIp.
r_ inio 0 acE c i.,'lidad eri @uba_ desde hace largos iauo,. nm a, o A u '"1 ii" il e.. .... 1. ,,,r, r I.,,,,. .. "
- menos -irre-ns a--.-tun- ia -irt-runstancias,-han-pas3do-a-ocup : a a -i fi_ a a, I e aa enan ir c iand nl lal In i r era. i(i i r-ecicnac. n'cnte- la p.meJ-a -plana-de-los perodicos Esra aten- I,,, . de rr." aEu n rt I r | nad.i de la, eniaprea.. in.iii 1. di la
-ci..n-quc-la- prei s oaaria les ha venildo presstando en las ul i- C. ,ci d,: L a..i A...-- ,-'.a,., ...I*. .. c ,,-I.rtf .. c a,",r i;.'iri''. ',, -,'.,,,, ,. p ie a arir nric -I In i 11it1i. 1ai de i pa l.i.i ( ( .li.r,-.. '
m '- sefPann. Ct.liiatl,.,\-e dcesde luego. a despertlar ]a a -i' " ..r,,'i"-- ,. taa, 1.1,a- ,a,, -,: ... .- -. "" | Ini lcn-r iiecriu i el d i .\ld iuii llrdi rin (.'inciu iita de il *ir ira.
ci,'n p,,ich.j re:oeCi-.. del c particular, pero Ila's per.,3icoiitn h id.--'dl. md-,r,,- ,i'.1 -- ,-c. -.r m,-i--r-aa .r ,,r,-a.a..i..... . ..,.-. -i ---
e-'_ Ca Z. c.-.r. 0 cci -e re c rairrernte en d-.-.i. han ile'd d ..- Ca A.- 'C a,
a Ia prime:a pl3n ,riiii. en qu F- estan interest s cl-F in , .. EI .,,. . ... ........ .... li i l.
nfl'iamar,_ abt -r-c,-IC [a--ian a numerosots elemento d .-.. a.......
_LLr Lu,_ p.s:_-'Ji t,;ci '_., pcj" ntra _sramos cr.ilcas tracc I
eIn-l -at T .rpaa 1.nTia-' ituia. Irn-Cuba. una corrientnrcei tura it,.' .', F;.-. ., ,-'- -
C'. ., ... .- ... .
Fr, nc-rteer.ertacr. I,.,. Iraido a La Habana millares de -u- i'-.a -- - a" r. i' .. ..r-id i J ..-... ... "
...5 de .....c-iro tic- .el ,.,fie. dds u" d c i- dliii .1r
t-de dauseiicia r, entd.-, ri -.' I, ga.cr'd. Qrandes,.-lujo.ios._comod.:_ h ;. ,,' ,, c,,- , E ,-,I (', ,, ,, ,' _h2- .. .. Q- or. 1 ... .
v belloi trascctlanticc's de di\ersos pais's d i nrurd ha n \ d- "'- ....- i, ... .. ..C :" a ..
tlrado La Ha l-.- t ; a'.ci ha ie cl p. asa a ic- tic cbreri- e-l "M aj- d a ,-ci... ,,i...a' .- .. .. a. ....-
r . ... F .. .. ,, ...
rtni p!. nitrce i A1lla if t: r d a n I 11 -1i' 0- -
itrou R salat I,-, si', -' 1-p r. L, ntados para desperiar la al.o-- Af-.t.lr ..,ii I ,i .-.. L ., . >c- -I.f. I.W - 1,,, .. I .......-,,, i. ,.
---c01n pi:blica-'.--la -r--h-prerrsa-sobre-el--tur-ismo pc.- r pero-n s n- -' -a '- -' ,-.- I i I ... . 1 ... I
r. li ric.r I H lc ac ai) t, '.r otiros que concurren a producer I a- :, 'i: i i .C i i C ,, ,: ,-,.. l,.k. I ., I , , .,i t
_lam bici n b cLiuicino-ec' o. sumr da osala constarncLa_c-n a -_-.e.Ar_ .. a-,,',l -- ,. a',I ,: rL,,,, -' ;. II.,,,, ,',,, ', I.i .. ,
nuando M ., I ',a '. ca. I.. prei t-sitas r c ia noccd.-,l a a.',,, ,,.. :, l,, .._ti',. .-i ., Gc, n,, ,, ,d o
im p-Alt.Incia .- i tila n-ni-. i1ultiplican v, reLteran. con lau.a- -- .r -,r, ..- no ,..'..- .. .. : ,.. 1,, I,, f ,,-,,i, ,,, ,, ( . ,., n ii.. : .. I ,1
bit .eaieaad crlr a,, ipIri, acia net s diiitan ,' %ius ai Cunaerh-l,, u . 1 ,-, 1 ,. 1.- i,. -1, 'If' '
ea baii tir rt-i ir-c i. -- i" a i ,. Ieria I eii-ti n a t 1 fucAa I J 1 0. A, J .
it[clle.'a .rIe CLha r lilt e..- s li'j-, niotIvo- adicroiiaiale. se de n,.. ,, ir ',,r ..... .: ., "
laca cri p itn '.r .lr.nn th,- que c iri pnsi blc pa-ai p t Cl l- .-- .. -.. .. . , .i i, l .. .. ,- ,,, ,, .- ....... l l.a on /.ip r .I ... , . -
J~rC- t'SI i, Cat:dll. ,i a 11,ir-i- geneiaizaz dta de a-pie 1ea -1 A. r. a1 1 .1. ......
** c.sl i.' J~q C"I:In c iL I, I rl I,,Li'. .cne alhzaida .le t'-jiic pi '-c -l f r"-''-i i 'i n '' a'" .'' a i' I.'i 7 t r,"i 1,-a-au i a a i i-i-,. a '' .1 j-----------i -.- ..-i i. ... I
p r' r ir d n c r c i -i ,i i;. r l -i l t aic n r a b le d e la c u e r r a p ir'a n , - i- a i d ,.,I -. e lr ,- -ih-i ,---:-a '- iru , -a a a -,"----'-,- 1, P-, I ...' ,,,-' -- i .-
tras dou plt l i dC l. a'nc-; l-,' ,icae el atiear v el tabacri. n ui ',- r ii' ,nor,.. .. .1 ... 'iar-'a.a- r. .- i ..i . i aF,, .. .. ',I, .... ...
nierrnadri. o lointallinrte desap[,rr-rdas, di-Una-.la ,-as c-strmu- .-___' .... .i.... .' a
t ied s-p! r- ci CI-nfl "'CV h --l'Pa-,---C i0ba -ltai Iw -et-' l-afrric -n t a- -- ........ ..... .... . .. ..
ceiadal die' prinnanei ]a t'.iaitplicrc ,,n de sat a u llr d
nirs-, ftucn '. de i.|,f.,,- 'Er r t er rlles. ei lutr ..nirn se estinua f-i -
zo.arriente, c-,,1o a nuF- ,Ic In. dt nie'i,_,r .rimpi ianrc _. ___________ _g_


--- EL TURIS3MO-YV LA F'CONOMIA NACTONAL --Inispi-
di, en lui]fs ii. ai.-i-',- ir nil r.nilpdher.-,'ri lega en el DIAHKO
DE LA MAPiI"A Amrnii,.dc i.lar. bona a citad:,-- niuv ,ci
_-- partlrilla en ,ii lihrn *l r-.rn,, Ciu d;fac riia"% \ del dric, I
Victor Sar oirr an a at i. lI bro Hidrulngil v Chin atolr,'-. i
NMedicas" n e .ass oa. poribilidades del tutimn en C' -
ba han sido nimet6dic-danicric- exploradas. analit'ads y alri-
- 7aria'.- pni---i.abri -,i-(!i- ear- distitiptudos-coma-in-s Ci-,eli"'$'--
Ja--I Catsr ,s lln-aLe,_LaL.-_E_-E-icaccera.-.'\ Ilfrc-cd-A rr-tnel F -
Juan A C ,':-.,iillu':! (i 'aiar Ri.-'el- Caj li:. Hci ran-de Mill-;-
I's.- I',- eiudi-ii; ipsririrres d-el nitsnio docirr S iaa niarina
Riquc.,'i-; ti, ,.''i',. !. 1-1'diolrga v la Clismaiolo ia" v- Lad
riquezaa-; hiidiailiic.a.''- ,i lin'aticas de Cuba" publicslats nci
Itr.',s a us i94. .- '141 I .1 'iradc --ampliad-.; en el valunar-'
"El Turirsnl ia- ,! 'I ,a N.,t -ral -' en 1944. el auter ,rl .- P ',-
lineas in trlo h ai'dedicacrin numerr-ri,. articulo- ra Ia-a -. ulga-
cion rar idicas .robie Li uir.m.ro en el DIARIO. sin.- lambniI
i,.cli',o i al -.- r. ai; c''.idersa c -nes -bbre el pioblemra en el I.
hi-r 'Filno iifi l de I -, ad-iilu( cion Cuc bana' -Ah_-ra se mi en -
fic;r vorc, i,-.cre Id Inrtii.ulidad tlritica .acta'., a Ia elxic-n-
sa ', 'l,-cun.critada expusicia6n diriada al hIr.n-orable ,cTi-.r- Prc-
?alI-nate de la PRcp.ibica nctlor Carlos Pri:. Socalrar' p-ir Irl
seaor Antonio Ariaa- E'..( rnewe en esta tin plan c-implcino Ic
1i--'ls'rrin ara -Il iCal el ulos rec anla la action directa .-1e
G)btcino. dada Id en-tiiriliriaria niporlancia del asunto, n
esa exapnsicinn. el Sr Arias mencinona que yca en julin de I146
-ie dirigi) tlambiEn al ex Preridente, Dr Ram6n Grau San
Martir.. en ira e':pI..icien en la que expliraba lo que a jUi-
cio di.I expoiiente dc-biea jrnerse en prcctica 'de maner"a i-
imedtiati para c.innrlar hnaia Cuba una pArle de la corrliene
dicL li-srran 0i:s. r.rnadre crue e 'ec-:rdaba en la hislona de loi-
'a;Ia.Jos Uaidor;
Er cl libi a-i que he l.cchio rclrer ncia, Filo ,lfia de la
Prioidiccion CaIba-ia c-\presc en 1944. qLice cntrel I.- 'ieaii:-1
n_. r10U pindra ir. aF'rc-'.- l Ir.; que en cl pci id-li 1914-.1i411
coiiltriLucror f:n rne.i',ra antlidad a a,.egurailc aincrtens -lel
exlerlcr.a : Crh:,a-ic-habi cirar.,u1e la ventr de prs-dLi'Cins V e.,-
vicins% a los lu: i.;s que .cisltan el pais adcion a ia econn-
ri;ia uh-ira q(r pi -di.i via di:bi a cr intidcar.e, en pi-ic'nci. "--
n',-i un;a d Ine n, n; -silaln. as La inclusion de rI s ir.l.cresi-.1 ili-l
ilrilsm en cn-cl- rt.ai-I Il ie Ins qure-pueden rbicitel ese p-:Li a
r,-rnrdu.c'iii pali.i '., ('c-.p .rtac, in. sext nranra corrao puede pircr.-i
a prin-era a ita, cicci'a e -l que suscribe texLualma mi'. fe ,ai- "
tifi ca des c I .a r,.a r- in as i..,niplida .\t v'cnderccl a uin taurn a',
prc-ductiaa aerhitL'.ia- i.i- Anl un restaurant alticulit" de la mM --
ma clae o s 1"d- < ili, uicI al3 or d para su u;o- perE-nal en cT-niC.-.
Squier ULada-_j._dci-jiarrlTiLtLO cumeicial o alal prccilarsclC mf-
dianic la cad-:. Cal: rr-ti'lA- c aon s.cer'-ici.', .iailo Tiicritl,. 'at
ue hr-,lu. rrta inr.-.n pat.-i crn un auliorroi il irana ia ,it Icrr-,-
carril, asi cin-',m-'r t -c pa iriernio c-n Ins lucares ade a prclr( -
rriciac de t d-.L--ira Ch) tn u a iio apacible n dc- trataricen ,-,i 'al-
rail-'n r-ecn-4i,.u' a, n r e-r. utn balre-ari.. e, iidaudable que 1i.
p toi.r-aI quI \rV lf.'ci lc- paliduct_, ,-a a restan laic' 0'r' ,-
LiI-,<. c.lbll er',Cltai.,A do .c-rias destinad:is a Lin c'.niurriirjrr
rcAtrarncra Lli cr'n-ri atidor por iu prlpai dereo ki.i prr.i: ,i
c'r-n e ricrLia. er- l ia tir a ,tdadit, a Cuba para real,-
7ar ..is cii-.ini'u:5 lanlu de aL iL lal Ci; ariiCul'. qlue p'"-
dra in-pcrat-_ ( a'l u'I- .iia'r ri- n .j. proipio pai-. c,-mi', l i dI arui -.
lln.s ; iro. qafi- a inW ia 1 '- i 111 i su alcance ir-'ldand.:-i.-e terira-
raimertle al rciir-'r-i E-.;ir_ ltimino cs de la ma'.nr c,-n',. erier.n.aa
para ei prodla.cai-r c ,al.aanlt a qaJien e le facilila lai enri. -1'
Fu-i 3aIca ulI'n; i aIa. i '_pi I aa cI pl prc.rpInr. pacIs Mi o:,nclu .-a'i
-p'.r-tan I-at-1. in,- rrn cs.-Tre- rra-que el rurisaTin debia incluce-
praipiean-ir. c p ia c l a irr.-jtril;s- de e pi-.i taci.-n a-uF. IC a r .
guran inlclrc-a" .-II ci;,i. at- ro a Cuba
LA ACCI10: DEL GOB1ERNO SOBRE EL TL'RISMO -
En el c lida ,' libi., nihiatiL. c nicra Yeis ademias qua cr-nnci,-r
pteaciar'. ctnite ''n la (.el Fcior Arias sobre la inrispnercable ap.
c sidaad n We n4 r-.tli(a liur.Etlica de nuc iro g ribierri-. tlaL --,-
lain el S.c' a i Ai'.s'. la c'.prPa en ;u "Plan die TuLir t- a' arre ...
ricl ciCoi,liidln C-r ri 13. a-\Ia -tl ,n pr ir el diricida al hcri:l-iable -'
ti-it Pic.id Il -l I .,la i.-- Pia i ,-. a c .irl'
P1a ,l,,,al.-a ti n e ni .- an... ii l cIt paice Cuba el dc l it t :at ir.,
sli..-'ar' in la I,,i ill ., iliia-lih cl .ibrirdal- Ir n ii li ,II p, ia PI .
t ,a v t',o i~t' A phi[,ln c-.in,,lielnT v' Clenilfic.ri d,- Idl ,
Ia i-il 'ai~l sa:irai i aa-n r1 i an' la iiacr.n a-1rnit-icr-i e%-iia-i I
.ii,'ll.ai ,fi.it' ka' fill tI' li a rn a dit la' r d- icial-i l'n at"l1-il
5'5 li-.i-s.:iaiar r Ia il Il iii' h ai ,r 'iii., c-' f.ta -enipic de t la,
tlic 1 l .i qucs aia ,i c-ari I l al e-.al o ir 'Ir iW i crdual se iluc-e'f -Jr -
Ii cl liii ll la l i e .11 .i' i ,rl t. i. t lictaca lim ilad;n i v ,s e r a
l.- a i? 1. i Ii il ii i,,'>i dri l.ia l c itI l cara ti 'i El fla nit-i a.
.lei l liii a11- it iii l a r l' a-c 1it 1 dti laa eItHitIes (uI enite, le aiderr-.a
lr aCiliar,I ..-a n rii lih i-na- alniplii RCequitinci' i a itm r'n rip,
I iira i, t , 1 i h II a1 i i, i cl i|iie a e,, ii ptir,-I df i. a l lt l, .,
I' a ia-f il al,, a -a a ii t a-r, pllie lat P tact'l,& rtcPLi.I:tta I '
ia l,,11 i iai f\ i.' t a- cnrtipr1 a.a' iar t ctl a-' ir ue, l F,-. i I
Itie -. -I ia vi iara, i.-' i oa-a- ..-ia, lerr A c -i'tla'. ii-. F alt laa i
lai ,r .iir., ih' I,, a,.',11,. i ',u l ,iaa iici p. L athl ri,.- 1'"1, tl, Ii, iaa-t-
-ii ,.1'a- i a1 .1 ,i ri' i-. I1' i 1.1" t al. ieic al frl.', l fil l'' ,
Ilil it L- .a i I r'.l -t I-a I',tmrina i -fre -,-c s 1ehaI,.l,, F'-
I. N M i'.,rm V'i t a ai r" la .'I;ni dr- c .p ,i r ,min a -I' (i; cria tic I.-
I .. |.,. I '1 1 | ,.r i|'n' i kIl r "11-i y" 'rrp.ilpa fi l ll.-K- ]lidil 'i .,
l-'l esr \ i '- a ,l hicr' Il l. I t-1 l iti hr.i.i l,'irli lll u in',,n i Li aiiu .Ili
.lnI In Alr .iluiia .l iii, r Aat, ii'ra in al .a t 'iitl ,r I c-. d tir J.llica i
I l. 1 f i li. al' ii r i ii i -ai IAit 'll r ,'io adr li nti c uiln l C I'uf li t.
l Ir 1 j r'ldl' r In C-m,,[', it, Oese pl-,,, ("I la treijk. _L
l. i., ',, fi l hl t ,rI, fir I j ;u m nh,jr) fir H i1dro'bh/lo l Ia i "h
,,, i,,',,,a,, ar l,.ii, I.r l ,'l ri i i i 'l dr i uri l II fIV u'C t ltiii tdd i l I
i,,, a, .,i l.ullral' Ia-,1 i ,,-".*i i l liet',iii'd- i a a 1)ir > u-airsn aI'
A .ltr 1a, F S.i-'.l trl '..iii'-.o in rdr S.alilmiridi d FEl Iliillil a
n, ll- r.t, L '. lit ) -i rra- celir,- l a i if i tl;r "t lr in i .
uirrlliami a Ian I iains 12 a


-=-- -- .......

..-; T- ;'_ *.'..:
aet__.ra-
- I I -
-... _ -*y .t . .
._ .. .._, ..
-.,-
. . -
-_.;''i ..:_ _-;:--. 0. .:


,-44,-C
C.,,::


+ .* I ; *!, ,
.+

.* ..1-; ,;'"
,.*"- a."

A. .,. : .


aP


I


-U- - .BR. dK,' a ,- ,rpra
EUROPA-4g -a: mapic


,,, a ,aaa .i i a ui a-
a . s- m .In

cfelvior o ',, ,, .

. I


,,;f:, .7:'7 ..: l--- -[ a -sa -d,. is

F 6,,'-, 7;I.p -,h;lp aCroln -.a
! +,dw,, -,+ni (mi'rr' rlqJen cnn-
Ii. a l,.a r.,-I a. -',,
-.-. tC.-iai,..
l a 1 1-5


F M


... . ... .Ia ~a a--.'r~r~
,- i r ,a F--,-.--, ,-F '., ,*' ii a a a, o "a ,a rr.
aa.ia.aha .ia.aaaia

a..1ih a-~a, ,h i.-,, a,. d,
,a--aA,'' ,,aaa A Por.
. i +, i Guillerin R andri iuri iraari pqnn- al


ANUNaIO i t VARiA
c-rep-i ......-. ,-
" :: ....


a"-* -"- s"
--.r' .;-


... .. .. :.. .. .


- I

-i-i
-"i
--7 _---a- -


"Asit .
.
_- IL "


PS


lie aiqui; tini s a.dni v rdr'i'd( c iicc Im iai lid.nl 111. [ 1iit ,111Q 4.15 mlt ivl'(Irai,
llc'L,'. ille, (-)..St, i 51 Ilicv ., tiil. s ipi i. t,,ielo In 1 i0 c il i.i,.i 1 Cido el l lidIo -I
IIll O 1", C C d0 ,; r I r I I 1, p,,I,,, II,,,,,P,, ,-.I r.,d i
.... > C .... I. \ < . ... .. . l. .. .. I I I Ii, .- i ,, I;
I\I010 l I l i cl '.- l wi f n I11 l vi I r i'it uiij'ei| i li l oilsduiirc-st rais l. ios

GI- l )inc i 111 .1) )U 11 1 1V11 ,n l .i> 111 trd i n D i n | 1ii I l -
a |r; |i.fi~.a.,a rC.n. ,* ,,-n .aaa. I1 1I1l1I-1 1 c(I I iiiiilliasi i\ .' I IeiI.i niIi, y-


costo 11 r ,,i' C ii i, i l,.1 ic, ll, /.dI (it' i if )del ,,I prir. > .I l k, ill I.

I \ \< ,\ 'N ,\ I. I I) ,I) I I' I' 'GIi ALT %< 1K,9 -
G IL G R^e-ly 4 ? T57 My )44 9 ,, I Tr-' A t


a ' ,


- nf


--ANO-CXVl-


MODELO IX-485.X
S TUBOS-6 BANOAS
TOOAS LAS ONDAS


-^sm


P ( I I ci; n r rf | .' iii i .1


-d


,-- .-* N


+


....
i ,-, ,, i ..


ii (Il f dI < ) I) i L< .1 CI II 1 1 i 1 Ci ii )c r i l I IIIvDIARIn D i A MARINA _.SDMING.r6 A n MAR70 1DF 1i4Q


PENSANDO EN SUS HIJOS Music


CONSEJOS a.EN COMPRIM1DOS dirci I tmi.. m...Ictm mdmanme sae
CONSJTOZ --EN C OV IT 1SRM SI1/^ I melc homeaoaj que a le poede trilstu a a m&bu *.adre. P ara


+L:O

per6 ci O1Tdci'h',
Nro exisicO paic'.r, r,
de coiihleiar queo aqucll
ol., 4 pk:
....test.. :
".-d 1--.


r,oao r
a


F l D~r_ liael
h,-or I ,r,. I-
po-cxisilO--


n, r, g ,n r, _j-daO r
donee _.ay, ur, cir.o pu -cr-i h
Lon ,s ris' r~orugsli,' u,- ,,,'
--Moir3tico' qvoc-or.-coo- bbr-i.-eo-
lIables % ca... .- isitenia r,. i-..-
. ,.. r.u. i r,ca hr.e-rnrr,.-In 1i -. I u L I,, C
MaI apht,' p-ras adqcl-rr Iu.:16i y
nmciho rnas ictbclaC ri.. Ti,'-nl.'.


Las -T, iui rc -,r., I., thcre, I,
ida cornic- ocalo-dos n-cuo 1- n'-
Cutde~e bien puim ia plaril.- q'-e
5o1o mso produce

Las -uperstilOlis plr:iiAac er. el
0cnn or dr.leicjama sifLii K- .iIhL,Imiaieidoia cis arrigunr Fii r'ior1c

u h ,t.e :o fsa -eLJd eat~rt l~mrr, elie __
de salud
DIf 0i. lh '-a mad 503 cli., .. . r1i.
-- jn crc n ei e0-4',o-, 'i -uald,,l ,,- ili
sear h, ce. i,' rerro n,.iita flr,.. -
mar rora dloernlir el .rntlrncii..h,-.
Fro yl nclic c siar rni pc..ai'ie.
phra Aa I, rl,-,m i 5u ;lhouad r..
tirde corno aeres-oexr.nan no cali
criosos mao:tl.i.s y sro..rdrc- T",I
conn rucede rnity sri nid con Ia .
hijac inaLr S

_rl- erganse~ma-de-u
bien ha'istaas do o tficl0lr irF
si fucrl, un reloj de preclislO.

A.n riPFio 18 irlrn -.1 rc eril''r,
IAth ros ii iee Li -eioriui' ,
Ia adol.iciOn Sle 1o0 .hibitOS ,? --i
Ail53 ladlna l__________________

Urn gaia para corocer h1 Oirl rnar
prc, umada enO que s reailz., la
apareincirn de los dClentes in eai niot
es cl silguloene
A Ido a meses S.u elsie terdr, "r.c
do' denies medlos inferiore%
A Ins 8 mrese Tenrsa c.., nrr,
dienre,. to. medics superioreis c i.
lerooros

A 1- 10 moses Los lafer.,lc r.
feraores
A irip 14 meses Sus cukirr, pro..r
raq n',uellfas tiamadas prehmiln no -,
A los 18 meses Los colmilicr

A les 25 mess Las muehtuia de
los dos afos
Asi lermins Ia primer. denllic.,-i
o de ler-hs-

Deben aber odo Josa padres i1,,e
so esth taclendo con baloi.ie sxitoii
Ia prevention de ]dias caries ei lai-n-
fanria con fralanmienlos a Oa"e SC
-flunr
VIRite PI fluUro de sii hbio CUiO.'n-
dole debidamerde 5u boea


S, tin" .arrioniL .. . - -c~dlU l1Olgallmisla e-l s ll.
I .. esla piinm de Puericullur., bajo
.... ...- riiacio l y a rlaborciim -de lod
.cem a mdoameo cmerpo facmhalsiw

, ri..... ,..... ,,..,.. ... LAS-FIEBRES-C(
r, 'f I el ii0 00 05-i1, i. 0.-d
.is... .. i.0.. .. d's ...... .....i

i-,~a- -'., 'liA y-. a pu-,50 ,l r-,'P .r.. iPsorl IDr Pedro
it-d' "'.r
.r, 0,1r ,u e o,,r ',,-ia ,,, i i .r r, ,,,. or,t n',e.1 ,le. de
0)n, ,+ h't, ,onlr,''- r ,u I ,, 0 '',i,,a-, r-c S e r
r -. no rr,'r. 01 Ad mcpahadas
-- -. - .e r erur ,.-.ns q-e i.,'.
L 1 .:r, .r reire.o c r- a a 1,.s n pr drces el 0i-

'a.:., ~ l.,,7... ul .-, ,,= rc fr ., ~ a ., lah ,' e s ramp,on yv i1,
u [- sor-ell- r ,-, ,. ra.- recucr, .
f. iire.... i . '- ,i i ir r... ....iii a .. .
Ic 'i a. t~~ishit icria '0 15- .rPnnsi oi aidci


-C rt n,- E po -rucuno :,n i.... 'iii..,
11,110 ''11,0 ri c DMc(ii "1. '0)1 00.
i, -a u,,-- nir c :,7 w r I c; -.,

b7 cI ,,l<,. .,i ;,a ,_,,i ., ,N ,,_r0.0..
ro til r l,, ni r,,r -. n --u iiii Ir
h,,cce-T.Th, pirwTrm.nrjU:rNC, bwe.-

-,Lr_,jr, nl~~lr,, O r:," I- u
more L., zer,,ch..Iwrs rle

t1.' cc .ci c4 a, c, -r..:, I-, pair-,r. T.,..


i-,, r- ,iM hpo~.l j,,_, harder enel ele
Ii_, .ti, aji...SChC~dh-,0sepiocuisolrlte a
im r..dror ila d0f cr,p.:ior. c, ricica
,0 I la-ir, ,.ea% '30 |0,o- padc,.-
-, n),o,-c-oa -rma ,a l c -srsblecer
d.,izr,,jTnlcr0 r. IraLanuLenlo N5 5qle
I. e. .1r0 .sLitriir.i e i ia nplle .lnici
', f:-&1.,,1/ 1|{ a m et o y
,',r,,, pc.,, r',Ag lpr-,fr ar;a er, Id
l i t .i .. p a I h ; p n o l aI a o r I a n
r-th ar,,,r,, al bItar,~ 00 arias
E.e ir.r~ rla ,~~n n er, nl,
rro- 6 ,hlar I,,mrcr acne
re-,lli-se i m a h',,r,e'isa-.ir, 00


Los compafieros de juego
iror el Dr (arlna MAZA7 PrRF7i .


Fu,,ra nnd,, I, rn,, o gcnoial
-..CuApci .hIieji-c psic E j
.u-r, ., IDra~ d _'[ ] _,, Ih L'
n,-,Sra, ir,l adul, l i, I .'i.'" ruiui,,n'cu..i
n, n ri,, e m,,s .o,,.i1 .,14111IJIf L I s. d 1
i,, Sith-'ull ,Ii In fiil do smulerle
ii-icii.iii'- p.,.'.. I eje rilcln p des.
1 -.U! pphludeos [,cliucay P
-, .orporc --I ..C- _
F. i.,', pals1 6,rerlo do cer las
g1 tnrir.- c-lllAtd- es1611.1l a sl.I,J.
I c,., ii e%cepclont" 1, tarr12-
gi sd'ciii e' r ionsind 3betIA'

- i-I.-, ,, renspa ,ler,.i aits le Oh
orr,-.. :,c..nnle'r pelilrn' p al.. i.
,,.. .,,, d,i,.% por ia eriig ... ,,,a
ii.)l,,, r. a q-S .e e ,is .. c ,,....


iEr a. I .na por jl.l, CIo.n el rI..
m, er. r ills,-;r.PM 'is L 'IbihLi,,
e i-rfi ia9lll iiit' O mu ri- Cruch, de
ellr,- ;e 'ii.,r rij I,) n ,, e
i. ti-no. de p,,iAC En l,-s,, r s, c
mr,,l, m ,-,, pou -7 r-,-r rL l,' 1 f. ( Je
b so..' f, .-l alI. '. ..llae~ le I,,O S
bi,'-. 1-s o I Iu ) ,,,ri e r; .'. clmi .
5... r,7, a.11 -is h,..cl I c, u rl i,3 ) ,
pi i--au si-s hi di.' i
;.rd..,d,..arquo y r, crenih l-, astn
-,, .I, pasl s ent si~oer, 5uq e-Ch&c

1,0,, ol a .c ;,rl v a del
71, I, i .,-,,r, r a 0 C. 91. LIC
. u,-, h, lehe el i, o a dnrne

[, C,,I,ui ,o ,tridluanen ii ail par.
I.' ii-.,',).tr etlar dlf.uli aIqei pero
o el -nc.l,iia de drnble escr., que
h in y ,erllidll. lal p,0ra
tlii ,_. I-- -l auu i. sa acs en Onillls tis._
16.., de. di 1c, sy exiera..a, y cn.
,II.,i Il,, h,,i,',, )ln0 q,,eda uecroupw
s) aiClso, parai lie et nifiia dedique
ihti)s 0ininuiios a su natuars y nece-
F-... Ia hc'c.r
F l- a r i.,r sr.rrn i car, -Ins
ineli, el rrrihern, a ,, eacio
r .... a -,, K.-.., r, p,-,,,- rq ue


Pnra c l nipo hao La is t poc; r rl s lol) l, hn c n c ,d.' u-, i, IclaL..rn
demPic,. Io malsmo en In'Icrnt. -I,( CIC f" 10
en- ecrnno. la iecehe es la bnse do in P ice li.lP ,.P 11 -, ,I i ,ir l
alsmeo',lac[in l..-..,. .u dCI.l i _.-.-i-i,
Ofis sonos, culyil cdaid sean inproxi-
Jamis dobe ddrsele alcohol a unil iiadui a la silyli. El jugir con nilos
ni.o, or. oit a s ni hIdLi N C'. nns-r- 1',crr.hrr ni tic, ric.
el r.rciexlo de bebIda-r'nttcirlsr-tr' n--l-cIrnr-ln'ii' ni, I. u .--ir...--
.Unlcamente. y en la proporcitn y ion de tnnravillosa u dmirlcion poi r
frin., rn ite i Indlque el ncidicr. c-.. Ii nlincral lniliilsd ri't PI illq si-r
br ce,no paede el nifio tomsr I-;. l I,. i j.. I. .. ....
tanCias que contengan alcohol. dispuis I1larde ciarle 11i I islllsa-
_Ic-u dHe i fi m+uriidu d ,,,. un podoer
Los zapntos ajul at dos en el I h....... I,.... Ii... I... 'i.
sno on solamente molestos. suno per- pa h IM mlr lnyor a ,lsa de ilo J Ni bl'.
jlud tciaes- nrque-,hlicult J.an ia I or- '.. '." 1-, ,. i',.. .1 i,"i,
recta circ ulacri n de la saugre, .,_ rr- r, I r 1. , 1 Ih
-h, hlu'ai de hin eralgils ol mA.s prqieflo
.Ic I, L.h Sto ,II conti ad
I, itd a su hilo. cld 1eitc ',- I r I.,-r- de enseoianzas
ha tr n a n or I;-. s rcI.c pI., c" '- -.'.. L-ri i'.oblemas sexuales


fon -. i p-is in..irr-craiir. c-. ms oI
nli ieinr n dr i r ,':.o lilre dAl r,,rs

In,' ii,.', .iiu 'l dii e delu hTiR
S111-Ch.I ?,0IdatJ ss praocedencia y
sil c'porImrlTnlrse so ajusten a
ilelmls nc-rma-s mursiel impreacirn
dilbio Se me ddrol die de lodo%
_".nio,-.IdicXgun"ninao-esa ulpaole del
anmbierle en que se deasrrolla )
eols 00heleto Pero nadie querri
tFie SL J. iljoa aciquieran ciertos hi-
ut'h- s ide eabtes pos ensefianza de
--_ t i07qsT-tu ie[o-rT-la-desgracia-de-
ad)li, r ri, .InICN
C(rphierdo ec"-.-- requulsios dtuo
cit-ajs apunladu es deber de los
pacrps el venier el lemor natural
-rl" ,ifeaten- pEr- Ici-g.-ilps--'rsogu-
F-u, quc 1 rileloSi' con0 riros, ninos le
puede ,..5arw a Is suyos y-na de--.
bei dar ,rnpc,riarcla aignna a las
,'l 0he Oslia ehitre elos tuialI-
Far; ) lo6,.as ) que en todo ca o
no s.cr, m.us q-i aiicipios de la
JUICII (oue en el ti.luro tendrAn que
ifr-c.nihr de iodi-.s mudos.
Claro etia que deob einseiarseles
.defbriderseY2 a no permitir que
dadle por riniruinrr,livo atropille
deroceno, tpero del missoo modo
na le haeoselecsater que no aon
cier pr.iileiladoa v que no deben
rllr.s itArpocu pieiender atropellar
nau.A.ua,,,Ltrsir

-Es mus corusnienle que el nifio
,c a,'o-hsiTlbre a li-RIr con compa-
i Serou de ai.tu s 'ex,., desde peque-
l'as ) a Aieraiili Il cimnpadil como
dig,.) n htal F .e haitlo de .trato
nuii, loqs 0_ 'a e u'.aonalvlor en el
f,-,I.i.- Oi'or pr eso partldarlios
iiet, inush. dr la oiroedulOI6n que
poco a poco se va imponiendo en
nustros mejores colegioas.
Ma. adelanile debe esIllmulArse-
It, ei. la prcltica de varilos depor-
Ic n.a adints de losc. beneflcios
-p.e proporcionan en el orden tisco,
casesn liariia,comprensido y frater-
rnsd mne hombres y pueblos Is onis
irn ner y friitlliora labor.


JAON -, p '..,", ., .
- 0. di.,,.,q iOAl PARA CulS
GRAS1GNTO.

LA MAR NILLADE'
\I A S11FANin AMI


..qLlget k_M!mo c.do *e Ig_ J
Is direccim6 del Dr. Fidel Nufielz
des-loasoi-upecullas ao pertme-=:-
de la mltiludino quo d drilge.WN ERUPCIONES
r (hav"t Gr.ail


nlO ,Larinr,rIao, 1 rr. -,,e ri-dI. fa
-fermetiad-*nt- ino-per-ta-etoirpl|--r
-cccor,-al--Aqile-TUdeIa -dar luKar en -
much'as pernconas La fiebre ei emai
que sufre el ndflo la eruption itleo.
*a v ropza generakiuda voi iodo su
cueerpo y e tiralesaer qie se pre.
senrta cede various diaq-despdes-ael-
taarnero, od ,ro pueslo apare iendo
er,5onre lq Ii aecarc6n der ]a piel.
lrncipaliner le a nivel de [obdedos
cie la rTrn n ,o- el nifi,', s lel ra u pe.
llelo corn awoe el -,,[go, edo
qranweurre r.,rmIal,-rer.I le rieo pa.
cuerpo.pa rissr5. ope
reUe la r, qacomurl derI&upci.n pha
cones eaOde estA ede eaa, l. In a-
frlhsa r o enrie.d dae h, %renodin.


j-isrip..iyr- riimsi.odosedas
o ita ara, -nd dl",n o iite.6 a'a -


lletS (sin Sireo,_nngiea, brrncdau


rE~lnlS la ruel.alC, p -r~e el cotari
e laso ndo reninrcer.oilrcaerior,,0.na'
,reparan .p,-,,"l Plls lln l ao ra, an -
po I,,, a r p,., c, me-rcis u .,i i. a u,

CIre, l a, i ,, h dre aene-
Fne caeca dek illeijn'edai IAe ae-
,.er 1A eFupC.',-, eLl m ,.=, pIe,,ewen .
toaIln ra suedid a d ireb --
inq inlera lan ii r, ngesinnarltfs e
--,T pa sal.r p./ ~e I e lil1 ..-. l i I _i"ii I
h cares .cr aiia sparc-r, e In e clup-
con. irU.idoe por.i er eapm rlcholni
bhlncs p qa e se uele oomervar en el
interior cde S.loqula y que rnos.
-r-Io' 1medilcos Ilam Snoil olino-a
0e oh irile ,r c sen o roam scabod, es-
[tas mani (hta. no aparen y esalam,,t-deaii iiuodo"'5lor ihra el 100
madre la que desubinre loIs 'prime-
ros brontes de ad erupci6n que apaa ms
recent enIa Piet yen eL rest del
cuerpo.
Una vez que In erup0i6n3 0en-
scuentr en todo su apogeo, Inp ue-
medKpico, i-oren dc 03cmoasis ciar-
bre disaparce o se hace menos in-

ra~s borasd isa oruosodsin quo ipls-
tensa en- ca ontr i-puedeIa


ln os quois ruo ids o e

be' dspacoc I al~ so bae asfoaos
-tarse-trte--ag i-cocmplieaet6on--tales
comodel onido, r ioes, broncorneu-
monia, etci '.
Eco lan rubecla, por el co.itrario
de las dos enfermedades asnteriores,
la -bre no es tan elevada, la erup-
cidn esa mis tenure tambios y ade-
misdesai "glandulitas" que ustedes
algunas veces halt tocado y que se
Htaman ganglios llnfaticos, aumen-
tan de tainaf li amando la aten-
cin del mn dico y de los familiares.
Fata enfermedad es mAs sencilla y
s6to dura de tres a custro dias.
Con fricuencia las madres en es-
tos caso de fiebreb 0 eruptivas ape-
ian a medidas contraproduceones
que debieran ser descartadas en
form& radical.
Muchas creen que en estos casas
-el eacierro del nifio deber ser ab-
soiuto prque el aire, seguin djeen,
"pasma Ia erupqi6n". Las puertas
y ventaios soe cierran hermdtica-
mente y hasta en algunoas cams se
tapuian Ias rendljils de oas puertas
con protusas hojas de papel. El ci-
fo pasasi osenfermedad en unn ha-
bitaci6n donde el aire se encueotra
envirisdo fIallAndole el 6xigeno y
exponuendolo a series compllcacuo-
nes pulionoares.
Olras veoers se o'isteIIni to con
ropnies de colorjroJo, se colocan
fincas P6idrirurs tdo Oslcoroinc a o e
cubre Ila isi para con papel ro)0,
creyendoc iuei conesi Ina erupcion
brota con mas facilidad. Lo 11ge0
sun do(e tn1l procedeor auorra c cal---
mentarto. L
Y par ultimo tiita de las nuedi-
dssqueomas dasioocasiona atatiio
son lIs protusason ugesluones del Ila-
mado to de borrana qule con leche
o si a, Ohl, 'blguaitn anerur a los
-..,t.... i.. i .,,,.ipuota corno si
ii rurdija ,.F--..l I pasnaces infa-
luble o el remedio especticorrpara
tal enserisedad. Nada mas errdaeI
y contraproducente.
Evlten pues, lomar medidas te-
rapduticas que sn mddico no le ha-
ys indicado. 3iga fielmente sus dic-
talos y agradezca, pero no execute,
Ins consejossde atiuellos que sin se'
mddicoc, gustan de recetar anmpara-
dos por una experiencia queelaosSi gue IIaha(la


la reluni6n de

los 1 ibbofIdos


F- pata tratar de Ia rnoirma
deo i,, otalulos. a-i como del
reglamonio clecioral Fiesta

Mi s-u--. i,, t I 5 Iii ,.r,. d6 In
., Q1 .... ;IA.l 1, i. ,iii u, 'I del
&I, .. ioi -li..|,, e i -, t.ih, rna
.,,eli, ol1,ee, u,-,l., 0'-,*5'. ,iou isa-


...... i c ....de uS

I a olrde.. i, I.nle lniaolnal de
ibhorada.
pil6xinloi Intercrlo]". dia P, n .
,ele v mid iii oii It In n ch i I o,,ilI'a Ito
tosel\In niuieo dureccii's do icIn i
hal eli ltuaC de lo IFederaonu Intlr
Ilnv a donie Aboadai (-in ri o so
ur'n so Arcebllii -unnt fiesta onu cl
Ten, n nll Coui ('l H edo II
ida c 8 Viulvad,' ii In rulnnlada iu.h l H'
a -iles i dlire la
Prcsidelnta tnMal in Dii1i 1,u to,1 r ti
net: vuropn osidnnias Mriunai Icpu,7
iayiertl+i- lhrh Fecrr ianain Elu.
su\ tiiunsoloti C. auuuau Auda iduiklo iGni.
cia. Stercedrna .Alci.';iiui tarus, Jliri-
roeli'ion, .rcrclaria general Joisrl
ona G,,, ...Il~erinandI/, \ wt'e err l'c la '
general r itdsa hlseuir ('uulie %ecre.l
run die sauas F'anniisn.a leltiudouH lion.
sIAndiielc\'0le licrrlriad artas" Y.
1-iisd 1.s( a Anle Ola-lo. 1areinnia do
onrrespsoindecua' Elsa iteolig Eiiobal
vieertr decorunrospondeiscua
NMarearilca Prio "'araioio. teadrera
Clara Pdrea 1.iipsz 'irceresorer. ,Is.
eftlus taloadillb Starttnes; s'iralec
EIiiiaa Ciowtey Garcia. Conicepreor
Eatroda Duilre Maria ('aladitla labr-
uner.. Meocriods Ilodrioueo Marna Itn.
nails i~aaoi'issll hile s,-',,,, t is .-.-
a Msiion l i, SI..z i-n-r, n-usl P,.looo,,
doe. tisabol iallcine7 A\'us. Ma-ria do
los Anor-loc Oscrun Hernisndeo y er
nbha ort e; e I Etlecia 00 Ia columns 0n


y Musicos


rEDmic'O ( IIOPIr I..rl' pr .'.. ,' I,- sa.
IM IN n.- c,,,lrrT.ras. nrncoar'Ch-dp -
I1349-1I949 aria 0,Oi,iit, a i i-,orsc ChopiO
Ff-..o h.,,


El nond' eriero a'- l p,.-Jee af e-
erare c rlr, eri,,:.ra F r. e ie 1949
-G enlr;.rr. 5o0 I c lJal-rPa din co -on


sospla piiliccion doa-i bioro's
m scn an, en tda,,,l pa .ls, O et eieei's C hospin o' e ls(a.
I FTn o l r,
i Pn.u.. co F S-,e -.I ,I re. e
C,,,.rd .. I rri, 1.( r t,.er 1 ,- r,q e .o I.,,-
p,,ec, L-111", l,, r,nJfl,'1r, V.1.1-.rr-,

1 -u.- I s ,cr,, ,. o I,-.- VA
%es tc jtrI. Nr, ,io,.i', odr i-i-.
~,ii cI-o, -irl,, '',, ,,
r.r -.,, I,,,, ,,l-, i I , ,. .,

e ,n h ,, los i- Sin. i".- c n-.I
de, e 1pals, i7,.-i1.7-,, -.; r 'd ;-i
ne ln ie I u 1. I,- ., i ,ir no
rcc las ida,.a 5 las % rneh.d. mA:
I1,lcar o5 .n. cpalr.
-E,.i le!.-i .Ii, .,o isau d. r.i.-
ICop.e A ..'ual, un COtlCuriO c ro'
na cional deo pianustas: Isa edielO
de las obras de Chopin, que tuvol
a su cargo otro grand pianista pola-.

ki: las publicaci6n de biogracas y
esqtudMlos eriticos acorca del couimpo-
sitor; coIlertlos popilares de SLI
m6sica en todo el pals, etc
Fif-tFrancia parw-ipc a rdn-s-.aiyA,-
-alos -ealp e bisf -de- --ia -n-eu
Erii i p O rr h r -e % eB
C Urcs ,i 1. aIt ,--a- c rc.'o ..
emisin de tin sell postal, etc- pa-
ra exaltar l i igur'a erien te de
Federico Chopin a quen Incs fran.-
cesea am an coam suyo.
Mexico tansbi n se n presltaa,
eonmeomorar soloiiemneente el cen-
tenario de la o nuertro de Chopi a
cuys fin se ha constituido un Co-
soild NicionatalMexicano del "Afdo
do Chopin", como se le Ilanma. In-
tegran eseeromiti mbsicos. escrlto-
res, poets, periodilstas. politicos y.
en suma, Ins representantcs nnas
genuinos do la vida contemporAnea
de ese pals, dispuestos todos a con-
tribiiir con su esfuerzo a la glori-
ficacil6n de la relevante ftgurs de
Chapin. A esa finalidad se verifi-
eard' us eonlursos de pianistas, El
ganador sero envindo al celiiunsiu
hiternacional de Varsovia, cnn ito-
dos los gasgus pagados poe el scior
Mlinistro de Polonia oel itxco. Un
conoirerso de carttlies, culvo falio,
ya se ha lIucho ipiubhio curo para
nin moiimcnlo a .lChpin, eonclei
ins de gala n carlgo de I[a o11111i
la piano ci iu lcian1 Anglicadu Mo-
raels, formads enl Inesruela de
Liszt: progrbnacst derodin: cons-
ASMAY

ls. sd s 0N0Uilisid


Uendmca, Qs onaIi rrdpidacnsace. y
quo 5r de. 5 l nre c eabtes..
eaoibatir to tar. is:,;shagso..y Ii
diriasitadesn a on scpimoids eausadas
ao ldAia. tr Banndaiamcaroteneso
Esoisslogs us. P o iiaa Fri a&oa
Iorma ie t1 oo vlmones y vtbrort-
11alas.-do--ada 0.1b0a da 3maner5
LaUoIIS po ayudarle- 1. DOlueava
~uev!% h bt abtncia mocosa L aho0L AIM&liripdamente Ia&too
1* Ihoaahl4. 3. 1A aynidaiarespirar
clsmosioa ot arste, OPal-ri+edads
darmslr blena y dlserftaa do Ia slda.
lEntOo oz, 55. rApidsmente gana
ausesm tiuesa-l energla y vitaldad.
ObtiLo Mndaco en I&oa botlos hoy
miama. La garsattimosa quo rApIds-
mante quoda, ot onsplebmsnteo saia-
Mosb.


uu'eces obligados' a casbiar de
ufonsbre: Ins papeles de familia eran
objeto de constante intercamibio. la
fe de naincieinto sc falsificaba y
-lo.Isaplhidos-i.uusbiaban de-duefio-


Z!-- aciru r-Eee- I+ .. -++- qu,
n,, ,, i,,,, para no aparecer
,-- de.; !... A d i pslicia del zar co-
mo emigrante de Francia. sobre to-
do de Nancy., la capital del rev
Lescz.ynski, aliado dc Carlos XII
de Suecia. enermigo acrrrimo del
zar Pedro. Toda sospecha en ese
sentido podia acarrear desgra-
cias y di[icultades a el y a
su familia. Acaso no era padre de
Federico. un polaco famoso en
Paris. que rechaz6 el honroso nom-
bramrento de "sonusico de I corte",
cnm osa pension vltallcia que le
ofrecio el embajador del zar en
Franria, a quien contesi6 que Io
considerara corno a uno de tanlos
"rClugilodos" revolucionarios pola-
cos que emigraron voluntariasien-
te. Todo esto debe tomarse bien
en iuenta, antes de reprochar a
Nicols Chlopin su rompimsento con
lit fainilia que se supone tenli en
Francis,
SFerandos esircick, con s acos-
un brads exac'itudd leg6 a cir-
tas ronclusiones basadas en iOsNre-
cuerdaos de farnila y de Ins aoi-
nlas d lIa sAmllia CChopio. Segan
el. el padre de Federico es descoin-
dlenie de un "cortesa'o", Ilamado
Nicolas Pzop. oritndo de Is cludad
de Kalisz. itoesick noiobra a Jean
Jacqnes Chopin. hljo de aquel Szop.
que fue cspropietario del almacdn
de vinns "Ferrand y Chopin". De
IOs hlsos de este Jean, esposo de
Ia cfiorn Demaretz de Metz. una
,.p .-. or. ri I ,ik uL ,. i '-

suendo caninigo en Nancy; otro hi-
JOrnuruu itambidn sin dejar deseon-
deneia. y el tercero, Nicolis. file
tenedor de hbros de un amigo de
In fannhu que tosia una fabrica do
tabacos en Polonsa
Esios datos, aunque no apoyados
ein dbc-runentos fehacientes, estfin
deoarierdo con la tradici6n que se
conserosba en Ianfamilia y centre
los amnistades de los Chopin. Segun
estos relates, Nicol~.s obtuvo una
etilcac16n esmerada y conocla
perfectaniente) a hlteratura fran-
resa, sobre todo las obras de Vol-
taie. Ademsis hablaba el alensi y'a
sncaba el violin y Ia flauta. Se iu-


PAG. TRFINTA V Y CATRO


teresaba sobremanera por los aslln-
los politicos polacos y a Ins 17 aicos.
on 1708. asistia las delbecacio-
nes do i IGran Dieta. Mas marde,
stendo ya d n inovert de 23 adfios, so
alist6u -ruosno moIoIaros- en is-
Guardia Naeionali de Varsonia El
graupo do Kiihnskibto nombro cam-
ltan, seguramentit pnc antes del 5
hie intvioeibrv de 1794. No cable du-
da qule Nuculsu er unn homnbre eili-
cado. de cledenclas revolucuoniu-
rix.. y que despertaba respeolnl
confisnza, polrqte solo sst ie ex-
phsic que lai Guardia Nacionil. quo
era un euerpo animado do igual el-
piritu quei a Guardia Nasconal
francesa, s haya concedido el gra-
do de olicial. cl cual sn so l1otor-
gaba a personas erdsderamoene
dignas
Ff,-a,:1L., S,- ,,bek descllbio a Ni-
conCori staunt a o'sacl-ihud
quo es dilicil suponer que se haya
equivocado. En sus memnoruas dijn
que dste "no era I.t- ei-. ni
sueduo saccrdole. ',-,.,'h, cor
ios maestros frzinreses Era sods
buen tin amigo inteigeile. que un
preceptor",
Ademos exusle otro testoimonto de
gran peso, el del sabio Bogumil
Linde. quen iud a Belazowa Wola
para cerciorarse del grads de Ins-
urucoidn que pose;a Nicolds. y que
luego sosluvo con eltlargas discu-
'sliones sabre la hIteratura trance-
sa+ Un alumno de Nico!As Chopin.
Federici Skarbbk, ingres6 despnes
en la Unversicdad doe Paris a se
destac6 par sus notables uonlci-
mlentos; de bhi su nombramiento
'-Como profesor de lengua y literas
tlra ifrancesas. on el Luroo de Var-
sovia Enrestasrcnndlcioneoe nadir
podra tomar en ser tIs aser'ei-
cuones que stf se hoacn en ia.u-
nas obras. de que el o padne de Cho-
pin foe u'i incaulo-campo's.in de
in aldea do Maranvile dhr cd don
de desapareo6 en 17n8n y donde
pernaneaorun-n Onbni 000: tparientes
ruando Federico vivia on Paris
De ]as relatos hebhos par contem-
poraneos se desprende que Nicoahs
--lhopln gutaba do--conltar-. rcvitg -
dos de so juveniud. IranScucrrudi en
Nancy: hI tenranaba hablaob d e1
ancientn regnie" y de "Ie ban. oin,
Sanlislias rvuia nmlliorl, aiudoraba
y cuyo retrtoa conScrvabas insu
easa. Skarbek. Woycicki vh i-l-
trataban d eerna a n]a faonilia Cho-
pin, proporolonin datos qtu)excl0-
yen por completo Ia posinilbtdad sic
tiue Nicolds hubiera sido un ha-
bil avenlnluerna "Suui educacioil qru
"'abia rnseear Inn iln,' oroli-
cra.on sea el idionia franrieo. No
rabe dldas do quo era uai prrsn-
us nadocsa 1que0no dZltlo, abaalan
dear do suI aber, rnono Ino dnuem -
Irn ha extraid za do d o 'edonru so
dnrse cunmla sdi qie Ii pidre Ioria-
ha mslurla hbna nflaula ,i,'innnip pie
de suibonlirse qji este eJr'1lp.ar
padre sd o nhijii i tl' tjurc ,,,
ainmlos de ncpohut:ls'il pt.s)111(ofi-
srjos R e, pomna ,di O-l a ",,- a
.amuiha lno. pasi2s dsr bh,ua -'An
unil-vulgar emluqter-,Y svehlnareroj
quo ou~ltab,t u Nrdsdcrao--orng+n
A C0l\CIUS10onl. t an "absulldas It(!-
garon algunos histnrmadores acep-.,
tandn %in t'tubeos el sbpuens sin rl.
Ron campesn inn de Nieol.,s v ehe-
rbio do Que hasya cambiadn h tfe-
chn do sa .naeitmieono solo con el
ts do preumur 'del supuftO_:.1_
gon buirgusnpc polano doe sit ae-
lhido. Segun ellos, por'e.ecrn
l0 snstuvo relaO)ooes con s"n Ird-.
pi1a famihia, conri u u hernin io, \
hermannus. Estah r( io.,
hare uslpnner hambsen q' 10st, e_
posr y sus hijo, nada sabian sia
solncinid qune pres-nio ln 18it a
IAs autorudades rusas, Piduendn so


pension, asi como de un anexqla
esta. en el cual indicaba como lu-
gar de naiiiei111no la aldes de Ma-
rainville, el rn loss Vosgos, y como te-
c eha el 17 de abril de 1770. Sin em-
bargo, doafiods mitrda, sus propios
lamiliares colocaron sobre Situ rm-
ba, que se hall eun el cementerio
de Puwazkl. en Varss'ia. Is fecha
i.iiiinte 17 ie agosto de 1771 y
cnnnolulatcr odnc iiu tento Nancy.
I.En. 1piileb que- is fasmllia no
aupiera nada de esias di 'ergencas?
Aclan Isc conocian blen y hasta
habian paurticipadn en estb a conjure
para confundir a R las autoridades
riisas cnn darns que no despertasen
deseonfianza, El apellido Chopin
es baslantn-popular en Francla. Fe-
derjico tenia, granodes relaciones en
Paris v desde 1834 viajaba con fre-
cteuncia Se ve que se sentia in-
dependinte Ia lascauitridades con-
sulares rusasa Sabemos, que ea go-
blerno de Paris en redssnos riento
de sus mcriuos, le habia autoriza-
dn a ura sun pasaporte franods.
Empern. esie -.-tg.e,,:, detbila fun-
darse en ala ou-C_,.-,o,\. exssila una
cundadaniai hunoraria.-hay quea s-
poner que se bas6d en algun pre-
teX10 f )lciCsL.' tal vez en documen-
to. de algun desaparecido, pues mu- -1
.ehos franceses desaparecieron dd-
rante la revolucidt6n. ya en el ejdr-
vito. ya escapando al extranjero.
E6 aquellos tempos era asn mods
f lcul sisn uir a agulien puesto que
no habia docuimentos de identifi-
cacion,
Recordemon qtie impresi6n causo6
al padre de Federico la noticia de
qan Su hIb-MibIar. -'Teca-I-.r7i-i
'honron'o"nornbramiento que a 1
propntisneoh embaiador del zar en
Parl S'in duda NicolAsi veia en es-
I; gerln pirus6tico un peligro par.
sil fanihia.
En el, erasnn de 183.5 Isos padres
se reunieron con suo amaso hijo
en Karl.buid. Fcderico viajaba con -
toda facilidad. No. cabe duda de
que bibera podido ir hasta Var-
sovia. Pern no no consideraba pru-
dente ,,No habria planeado este
i-ira Ont~s pades ar ,54sbdble--
ler cntinjunamont.c slgunos datos?
!T.I cc Federico cont6d a su padre,
nule rlItOnces e y.iuicn tdlonilvPaen16n.o isaforms ca-
m. iana ohnbirndn o el pacaplos
Inn',ireri nasornme por aiguanos da-
tr ebldo nidnn antiorsmernet de Fe-
dii un lo lnraroncou permiso de sa-

ras.l l o'as SonuSuposiclnnese pe-
ro culiSnuocisnnd muly probables. La
Prailpba dof niuva se obleandra
ramnprohando con quid sdocumenmns
huxn Federmdril l psoaporte fron-
rC6 l5la f1ra de Marasnvaciille c-
Se la quie 31,11o AllCompositor, en-
la quedaria.resul-
dY!-1 ,a uonircine deosdi'iie
N ,a0i or .,ac su verdadro ori-

a p,,r el nrlo EhSte drs-
,,haldnpr' Feder~cn hubllra
podido s-rde r cnnorme ayuda pars
h fam'tn' I'.rc bhubuese permmtido
ronser,: r upnra Nicoli un doAu-
T111 qi e no In hoebesesospechoso"
a losI in, do has ,aoridades ruo
'as Pir de prnssto.nT os fecha de Ma-
rA clle r o praueba nada y debe po-
ra:hr,,: I lU pr.ueba nada y debe
poirr en cn tula de hJuil a saauten-
Itc~dad"
inOrosan he, In duda, Io sapuns.
uadonpor Jarecrl.
ina.s eBt ,a _


* 1 5', ii ,.J 43- *,*


- vpiuv I INLIII I A .1 %- WA I ntj UlMnAL) UL LM 0 UL IVIMnLU UL I 7-1-


CONSTANCIA EN CALIDAD


CONSTANCIA EN PRECIO


M "LA PAUSA QUEt.FREtSCA" DOM. 1 P. M.
o "IONpA ,USICAL DE LAS AMERICAS"- L .A V. 10 P M'


AM cXVn
La Historia en Marcha

Contlinmacl6n de ix pigitn 33
rndo lie% "rdo adrl"nte desde ,que fue establecido una inten-
sa labor U tzn. ti>C .. tf' C O ,.a IaC ti
Sdeque dspone. ia. r. extendido a todos nuestros balnearios
1-fuente' de ry- u -ni l:,p ddlnai l- C dmala-csta p-,r
1-4 rn-, ..du.C mi.v O rwr ir.lsdrnlnte c.en itd ci'i Er lof AA rch,
c.i' ic l t tld t ,.ic 1 ,, 3. l lt ico.,ra r rla b i -n c r e a d a a I
elect,:,.." h rldad,- pla".-b -u e nu- -el-extran- "
sRfool, 10 JaW i Ia I- ,-,I d L e I Cuba ,e s on ci c-s, -
MIro 1o., ,'h>o- Ir l..o e :r .ctr ,J,-.l nstituto v d,.
me r,. l.ra iic in r il I.jo de ldri r it, ci..
o t r uo oar r a d o r es : 7, r e e l a h -r c u tai t i ' d e n u e s t r a s a g u a s
.mrinermedcra ale lr.Alre el tratarn riert en nuestro, bal-
nearh-r, ,, -bicit-el cda ca -. -d-sarrm- i n dero-i s ae bra .a--
realh-ad. I, p, r el In.sut-ii o jd: .H drr,,lni a 3v Ciimatol,,ia M edi.-
ca h d c eo p.._p :-rta d ,:, nr ntr. i ero.'' U n g ru r, de distin g u id ns
,-Repre .r.,I;. r.LFS a Ia C .70 1- -a q o,' ,i hda ,-.er'. ado de cc'-ca .
lo _n e e r l ra m itacr .r. r n a p r i -o,- rf i ,r i od+I,' po r la r c ua l se -
di, pcrnr -.rc,: u r~arIr al ir, ,ii utu i u na am p ilu ,l d mediai ,; y
de a rc-,. ,decuada a la, ; 'rr, de' n ecepidades del uri;md rid-
-cr, u.-rcoirar.J~ro.. .


I. I


1 1


. 1-


I I .


I-- el


1.11 ---- -- --- --- I


-DO50iO-DC--Ly'-Ml-iR I N'AK-s--50-
"- Ciiit oisr,oerklo nliSnilai 5, '0 p!r.
ipout Oe-dee e...., ci..lnuna ilerer
inulssoada -I Otseblo-do Cua. -So-

i r oiliiO- s ('i ia# a, 00 is-il,, cr1
--edo- ,), I Pa hu i -Op-i ( .ia a -i ,Tlh-
Id ,r, ad M, tal~n h fitrlea, hi a t ,, a .
Feii orsron.0. uir r1,riau1-idM' d
Ccirnt, taji.jxn 0, dt 03 iipcosii
cionrado,. ciri i tpsrle a.3,w. cni
ca,- w + r,3,,hrhen Im, celelbra-
c,,or, act Ad,- at Cn,:p,r, Nuc'wh'
lualt:5 ) r,, o cs.prea u
_.Gu ,bi.Jr.can...rea2,raL nc-.o,;e ltac ,.

r,i...e a d,.lru r.,,:n-,o:rcoie ai-OrCi.
raidc. a c ,.r' r 00,r, ,.:rn c. N .
i 1 -, a O I.e h, ,, coir..; pre oiSl n-
tire doisac.su. ra r P r ".o
_-,dcni -d..i la is ReptdilCa. Irjl- ar.
_V,:,!e rz.e ,,'e ,,r ,- acil, u. c r, ~t ur.
1o de p ,ia, I 1.'a .1.0 el el ,r,
ce0o00 c urUL- ', cono C prn:,-
ooer, er, mex. ,,, al ,,, in
ternachul,.A o,, 'orr,, ,. puaier,cid
-JlJlll l rl du.: c, cn l n Iacer
flion, i, a I"' *'.l' ,do -Sie
-Sri-is-u,,-j'-l. neri '0a. 5 Cua~i
a isa ,or ,', del ma: r,'marhico de
In, c,:mr..i.,,-reo r .,:. prmner cen
Ocr,l ca d3., uoracaecida cl
17 de o cilabl e e 1849 P:,r :on-:,
derarl,1, i un .r,. e re. a a. :,. a
ii )ul,. or1' ,l5 iidi T,.,o zo J.,.

AISRo E l. ti. .Ri N'd 1E
(illaPIN
r. ...'l, drt 1, -.a,'~+- Pq e,
r,-, I i.l 49 eIP rn.00,,' e,-,r1. iO-
it rTrr,,- i;, r.r,, t~m rti,, rrt-
-, ct, r 1.r,1i.A,0l. bIP it'-e, frt r,-
le" rip rduj do 'er ,,i no Ci,,..
0.0, -5.0 ,.i-,ii i, -,-, h ,,
i.'ii I l 0A l i.hnl711;,'j FCa d, r.'C -
ire li, iii '" i *011 31 s r,,eauhtados
I,,ii,:.- ii., ,L-., ,- Ia, i:,, is
E ,,r,. -,,lds a ,-ite nlos

r,.. ALI i r ., ,, ,,I, que
no se pueden aceptar como defiii-
tivamente'%,eridicos. Ins datos pro-
redentes de loo registros ofieiales.


1 T I- hr- 11- hlllll',If I Plfabal) i


I


I


INDiSPENSAI.E L,', ,CICir, EN A1IPLIA ESCALA
DEL GJOBIERNO-l.-n i'I de foment'., d(.l turirro en la
asta esaidla que podrin lk..rzar Ern Cuba. abundan-te en ri-
que:a-; turticaIs que hin ,dh, repeld mde.nic .-analizadas. 'a-
IrrizJa', :, dtvulcadas F-.'r lis personal mu, eniendidas. au.o-
.rdadec er, la-m atEora 1,-unas de la- cu al,- han sido mnencio-
nadas' man arriba. der.iard, c.mo e:'nexpnE el -sehor Antonio
Arias- r au xpos.rlr al honorable Presidente doctor Prio
Socarr. .._% ha I-hecho constar muchas veces en Cuba, in-
CiluI'.". PO .-tI el Hu .,. :ribe segin queda dicho, que nuestro .
CGnblernn. apriair.d.- en-todo su valor la importancia-del tu-
ri-m. -. I, la crrcun-,inc as cue hacen urgent un program de
re[u r-.-. de ir, i u'r,'- '.- anuales de Cuba obtenidos en el ex
iranj-r,-' Jincli',. en-r los objetivos del Poder Piblico, el
ricarrr.ill.-. dI uri's-n.'- n la media en que Cuba lo necesita.
Fl Prt idrie 1 la rP.io bhlica. doctor Prio SocarrAs, en el dis-
cu-,s.. .Ic- a., nur l&.ia Conferencia de Cnmercio, celebrada
r.,-,c.- i.1.1 ,iiii, o.i," oIns auspicios de la Camara de Comer-
cio de i4 Repuibli':. dp Cuba y de la Asociacidn Nacional de
Indtlirtl:.d' do Cuba iutnvo el acierto de destacar el turismo'
comnto i.r:i de I-,' n'-, ,mrportantes fuentes-deAngresode la- _
nation v de otros oeteficios-maFiIales y norales para esta;-
con la d.claraci6n de que-su gobierno habria de atenderla de-
bidamenle. Las preorupaciones y la variedad de cuestiones
urgeatci quue enbaigaitn la aencicdn del Prc-idenie de la Re-.
,ublica, s..n mnis nuj-.r._a' deode, luego njo _rb-itarie, es de
la mayor importancia que el Ejecutivo no pierda de vista este
asunto. Con la, colaboraci6n del Congreso, indispensable on
todos los grandes problemrais de intores national. puede y de-
-b-abordar-si--tardarnza el des-rrollole-nln pian turistico
-que veni'a a reforzar de inmediato nuestra economic. Esta se
halla afectada en progresidn creciente y sentido desfavorable,
por la asgda conipetencia mariifiesta ya entodoslos mercados
a virtndde la -rhabilitacidn-econdnmica de los paises devasta-----.
dos por la guerra v d Tat intensficacidc e la prioduccinen11
todas parties. l.a atenion prestada por la prensaa la ex-_
posicidn del senor Antonio Arias, v el interest que ha logrado
despertar constituven pruiieba fehaciente de quie la opinion
esta alerta y preparada i'ara prestar su apoyo a cualquiera
iniciativa turistica de nuestro .Gobierno. Este no debe va-
cilar en forrniular y proceder a aplicar una political turistica
que nos ponga en camino de asegurar los grandes beneficios
que se obtiencn en Suiza. Francia, y otros paises de Europa,
asi como en Estados Unidos, Canada y Mdxico, nuestros ve-
cinos pr6ximos en nuestro hemisferio occidental. Manos a
la obra, que los tiempos son de urgencia.
RAMIRO GUERRA SANCHEZ


gurmItG1, q- "', '. -'.. ...- ,

DIARIO DE LA MARINA DOMINGO. (6 DE M.\RZO DE Iq4q


PAGINA TREINTA Y CINCO


__ _ S7440.1.sEsta es la oporluni,'dd que Ud ha_ s.c .oado. No la dAs-
aprovecho y h qe de aorio3 lerrenos .'eriraloraiernle si-
uadO.:.s al11os 'y' a prec.ic.s i.jn baro.l.:. Todio z i[,:, lorl,.s
- -:ITn 1"ee o a :alOle. / no.or, silJ.radoi re ura ,:'rl'r.i ..'i-"F


--a MIAMI-BEAC-H-,--a-eortadistcnc-ia de-lo-S-U-P-E-R-
iCARRETERAt 1. No '-'7 al ca nlro -de M -~~-

COMPRE SIN MIEDO... PODEMOS

MOSTRARLE LIST DE NUESTRA

CLIENTELE HABANERAA 15 MINUTES DE

S M I-AM- BEAC H __


-A-20-MINUTOS DEL CENTRO

COMMERCIAL DE MIAMI

".; ; / . . _.. * _


.---- Para lniciar esta gran 'venlatcr-esamos-ofrociendo -.
veinie terrenos a


ENORMETAMARO SOLAMENTE
.. p ies Desdei 9 j Cada
-5- x 105 pies -0 aa uno


22.86 metros de frente.
S32.14 metros de fondo.
734.39 mts. cuadrcados.


$150.00 primer pago. El sal-
do en idciles y conventenltes
pagos.


__ ESCOJA SUS TERRENOS AHORAVeiadInpoccbono .1 torono quo compro.

EL PRIMER PAGO LE DA DERECHO A UN VIAJE
GRATIS A


MIAMI

HOSPEDANDOSE EN UN BONITO Y MODERN
HOTEL PAGADO POR PINE TREE PARK, INC.Para mas informaclon, ha- Titulos de PrQpie-
oanos u,,a 1 st em n nLIOnt'rl -


ofitn a ltuad o en el lobby dad As e g u r ad 0.
doel hotel STlla-Billtmore, o Asequible escritui a
lldmenos al tel6tono M-9961


oxlensi6n l141..


y abstract gratis.


PINE TREE PARK, Inc.


O EMiami

No. 12 McAUllator Arcado


En La Habana

Hotel Sovtlla-Blltmore


MIAMI. FLORIDA (Lobby) DopartamBonto 14I

Tellonot 9-0668. Tel*16nol M-9961 Ex4. 141


"Tesiamentarias IN ALECIADAS

y ,Abintestatos" oIN RDbrAL o sE(2IADs AS
y A inestto or -..Rnber to SANWTOS


--Bajo el oruro Te.Iu.mentar,.kc y
AIbinlestalos acona ne i.pubhi.;r
-el-dc-c tor-M.ar-i-".u Ma. i.e1.eEoLar
presidlrie de La Saaiu oe I,. C.C
vira-e-Trniunar-3upreFT,, Una nue-
on- c-oraquoe..ocone iodu cuar.7.
to -se iTlclona-0on -].-- m~ erol-a
que se reflere FLi un hlil.ro de al-
-tos quilate-y ocupara vi'lo- prefe--
ren0e entire [as obras dce ela cla'e
Paris ol .el D.-.id, par., 0I 1. 0..
parn lEuinoliC)J11. V d -e,,Clo. 1en en Cl
-camp, o.i Ldde Ec.i Gill 'eiajvini,
-br. de .COD, ulLa 'L1dliPLOSi-UtblE
Pui osl dE l r -,i,-, ] I. r ,,i,,l,, er
c da ciuno. de I. '.1 ii.rol .,nt, h.. _
pliulli , N1 C- i -. : e. .:
-m cu ,n ,ri.to d.M .1 ", l ".
ace.oni d- p o..'., dc h ,', 0., l '
ace. d ,Es .'.h 0r, .,.e ,.
-la h- ni, i rale, d -er., ..- de .r
de IA r0r0 c r.drip.:o e i O ,.,..ioirl.",
pre u, ',io a I,ed r,', la r,,,-. ir ...
de ,:,1 cocldei 'rinn t I.t,", La .e'l ,.
rac.ion de i',h cdEr.', 01 r.... -. r
t u coido1, hdor_' DIn 111111, t.._
(5.111.5 1cd1.co-(del o.o,nic-,latu.
las fau.(liade do I,., a,.iir..r. d,:.
res doe esid s
S Adeina trni:.:1i dquh . ..l a deo ,
uadrrbopr.di-adauuT5 do. e- lnirhi.,,e
de su acuriiila ",r' i.I orntrec--de--
los bueneo a I ... 0, CiCiio d.ec0 ,r,..
dor 1641 ucl~e o-reE..Li-.r. ,,:dr
Io,3 jui,vo %Ohritn..ro]. de tov,.nei.-,
li1. 1a 005 1 t'.
p..r do. v ie. ,.- o I.: I.--- le -.-
-tu iro' 0e j l ho OE,.,-,I. Ti., .,.
p1r el ur5e0r.t..r I
_l'::_1. 1 r eL9lOr_ l I........li
El autior e\L....e e,,ilo., t., o. i
I I,-, nte. o r ee ic. -Ie ,., i
a ,,l- AIt ,-- I-.4 .d d '.e, P,,L0 1- ,,-- C
,1 JL IClr, % i ec l ,, (1 I,. i ,r ,.
-TA J, EI0.0 1,000 0 1t,0I. 11,, i.,,..b0ht...
del JU~ll' Ih i,,,,,Il ,',,ld,,0l
P.01plllcili'..Ca h[. 1- ..,' n .. idPO.

dooiai ontrO 0' m. .~,'do. 11
sigiuacius iiiilr. ic i1 .i'
-'liio1 e11 l-Teoure 0. e.aaci,.- r. -
_1scal,,oa do-, I ro,1 n' 'e p.oio" I.
aroS don.-el-reivriacien y do eIni.nter-
%ev.0oo, de hiS hacienda e11 nLs
partiiE IWIE.' -

I. Iles',I n,, quo noetodizai todis
ro.bra ic-c un aabado estu-.


-cin de-particion de- aI propia he-
-rencia '-y-dice que la primnera- con--
tenpl;i el caso de que los bienes
Sse encuentren en.poder de terce-
ras personas, mientras quo Ina se-
gunda,Ia de que se encuentra elon
powder de los quoe tienen derecho a
ellos. Aborda la discutida cuesti6n
de las enajlenaciones hechas por
- herederos en relaci6n con el articu-
lo 23 de la Ley Hipotecaria y so
pregunta. ztu6 sure corio.n, con
relaci6on aI los terceros adquirecntes,
nlas enajenaciones de biones here-
ditarlos hechas por los heredevom
desplazados por resoluciOn judicial
que deja sin clecto Ia declarantoria
de herederos? Y conlesta, ai resol-
verla, dando reglas preclsas, tiende
el pArrafo segundo del articulo' il-
timamente citado que hA.sido niuy
discutido y no siempre coniprien-
dido, quo preceptila--"la iniscrli-
ci6n de bienes inmueblesy dere-
chos reales adquirldos por heron-
cia o legado no perjudicaro a oter-
cero, si no hublesen transcurrido
cien afioos desde la fccha, do la tiu-
moo. Exceptdnanko6s-c sos do ieh
roncia teslada o intestada. mlejora
y legnado cuando recaig oiln herc-
deros forzosos".
Muesira su inconfornildad el au-
_to cOnL. la. -seinllenciale Tribunail
_Supremio-de EspainB. dc 16 do jullo
de 1902. quo sleinta lIn conrlusin
de que el precepto del articulo 1061.
del C6digo Civil. es nas ilen n- -
cultatiyo que ilpeatiqu o, sostc0 -
rulendo, pr el contrar0o. que es de
inexcusable observancl. pues tien-
do a eviltar cle lo u.s partieqone
hay. ',preri....i.. injustis a favor
de ,s,' hoereder,, oi e-perjniioin
de otr1s -que- resulitensorlficados".
S,',.e.e~~ ei d..:r 11. rili.oz '..
.i,;iie d 1.-- ,, .0 p .,
la seotrlc, rir,, 161 de 1A de
noviembre de 1944, que lao opera-
ciones divisorias d e la herenci
segin el articulo 1070 de Ia Ley de
Enjuiclamiento Cii. sonl a rela-
ci6n de los bienes. el avalio de los
mismos y Ina liquidnci6n del cau-
dal, su division y adjudicaci6n a
cada uno de los participeios que a
esas "operaciones di',isorias-, -seo
limla Ia oposici6n. 0en0 jlIciiO de-
clarativo, que autorizan los articu-
--Jos 1080-0r2 Y 1084 d,.
Ley Procesal citada. al ofc.tu ae
quo se decidan los puntos en que
haya habido dcsacuerdo centre los
inoteresados, mantenli ndnse ia par-
ticiparci6n a o hacienda oen oa Ins
ectificacioneo procoedentes: y. par-
tanto, no pude extenderseo Ina li-
tis. a Ia nulldad do lai parilci6n ter-
-miLnada. preotxlst. ruin contadar es-.
tamentario. pues tratii ndose do ur
juicio universe l.esa cucstl6n, ri-
dudablemente previa, or afectar ia
(a validez del proceduniento y a
SlU C.liln,..'.i O0.0 -e 00er discuti-
da 2 ie M ella el .,, c oI oUrso' doe-
mis-o romo lo Iofu6en lsentldo ,he-
dgaivo., par resoIuci6n del JUc que,
consentida. qued6 flrme,
Eita obra del lustre aresidente
de Ia Sala-dli Trlbunnl Supremo.
doctor Manuel Martinez Escobar,
esin esfaorin ffimdes d 1 iieu
Ito. por facilltar el onocri mlento de
las materbas del derecho'evil, a to-
dna los iue m se dexsen even en Io a
abogacla. para los cuales sor oen
Io Adelantuo in Inslruinoentns do con.
sulta Indipensable. eomo In hari n
sido, centre otras, por 61 pubiacdas,
"Li riPer.o oiidd v v.1 Jurlopru.
deniaI", "El DrialTlo y sit Ji-
risprudenc0a". "Ietrais do' Cambio,
Cheues Y "Paliars", "Suspeonsio.
nes de pags y quiebras": "La
Inscripcnnes". "I,as Tercerlas de
Dorniniin, "Las Tercerisim de MiJor
Derechn". "La Ca.acunn Ir In CI-
vi", "Los Juilol 0verbrles", Obliga-


Para Negocios o Vacaciones
aMoINTa Uar MA" IN'A
un LAd CAN HAI COA4OCIDA IN
ri'lORIDnA.
raZCIo. 55501AZONALIs
nIarn. 114 nbo. ma o &
blseri d 5 a. 1 7 p.
-i .. prelont.,oO Io oao.0.l o
so Anrodp.ort. T.roaia -,
OLIN'S
U, DRIVE IT
anN. N'.ft. .a. A-a 10
= A1UL. LOSIDA.


I S drar, e Ie: a Elei ,1.. 4
ralec.,l Prei.h., ,e ,. ,,I,1 ,.,
E,.n E~par',i E, ,, r 0,
1.11 E c,;i 1Soo I
trd.oown,[ ,an re r,-, .nF.:,,_
r ,. rn, ,'.s 0101..1 1r1,.r10
1,1 h rm.cmod n o eS-InI-TIO -Oil .1 1e-
h.,b r n_-,.-d ee Ie ,I Iec en--I-., pm
--..u.,(quier 0a-.- 1.1 p..,,,
rrel,gionu.ri..s ,de puflid,, ,. -11
-m1.smcl.-eon.phcip ,dei.d iull .*',,Ii,--
%ir ,r, old. par. I n '. ,nr .-. I.n ,
p,:,Eo q e ei K .,.,,,' .
ra;im pul II l, 1 1 ,', Iw,, b nlo ,, ,r

-nor-nrrn. e1.0,., Ell e ; 0 e :,n -
,b. ii, oer,,,I., r., -, r .-c i.r,
I:,, ,'r ,, ''1 -' I.- C. -.h .' .
n c ,,lrr.ti c u I.r .I1 It ,.:I..

I"0. I rul A. sLic.!.- 1 l(,r. 11 .1
f,.oe;Nal 1, Pr e -,or d.,I.A .,),,
'i' l.. gn.-oishi b l,-Ii.i01d.,
d.. ......

I 00.e 1.1 o-..0 1.. ,11
-. cr .. o ..- .,--


IF .1... I.1. .1
5a r r,, 011. ;1' ..: n h'* "1 ,
(5ll ha i0:, hl, ,orl t0.,t I ,, c ,, i

dd,, .1c.-...,,, .I
el(,s In I ,', r, y C e


e-a.-.rmini f.. ,
Cu 1,7,1", 1 1, 11. C.e C ,lerr.. ;, C-, ., III
... i- P.,d Ic I,, d Ii C _, )
I'll rpu 5" oo, i ...,,Ii,.
,-.,,,,ro Oo O.(,iO -, 1,,, 10,,1,1 1 ,1 1do ecIripiulos y doe00i11igiEnz-
Ilogaron a il oseoioito q0110 lnon-
r i Acev- edo. ,-i, .-,-0 ...ili... ;q, o
ci n p cim rii, 011 iooi Iceno "Ti111
...-i do. f ol.o .,l.u.d ..1 ,M n d.- e
7 ,, .)-1 .Lie 1'01 """ l't '"','-.
pw.I h ... ..... ,; 2",, 'I


"Inadlcio ha siid 1 iempre un itls-
trion. Burguos empedernldo..Y ml-
-lonarlo, queono ha sentlddo d vcr-
dad los ideals soclaistas,_y en cu-
yos labiosc el nombre d iesoeiallsta
ex una profanacion. Siempre al see-
vicio del mejor postor. bastante
Casutitgo ha tenldo ti;da su vida en
comer elop pan ntado en troicoin on
en otreas cosas peore", .
Tanto de td a comlo de In lra'a
paLte, todos estan de actercdo, eIna
oficazrcolaboracoo de Prieio, cw
el eOllulnllSci ts' _U5 incS7l Icnsall
derralalndell r Lto de salgr'e, illc to-
tin. al desocden eraon, s te1a1 obh.
gado ell a.c0uellos nii.es de opi-
iii eil illo Itl, el Ios 1 e 0o1deaban lht
hozo y el marlillo lmo olleliaa uni-
cl doe Espdfc Suyn soil, IOtexSual-
mente., esLas p.allb'as de sii diser-
.lr Toulose; "No hay. derecho
a plantear el dlema do "Franco
0o eomunismo". Por Io quo a mi se
reflere,i i tuviese quo escoger, no
optaria poer Franco".
Ell ntuestras "Indalectch, da. "rel
dolnigo 1.enos', lls IieCl'hllos
c'uhtlcro stIpujU i guut'li,i perdhda.
Los pretextolo fuc 10l',n do, s 1. O, -
lpnsible: (a o'nibiijadi dtiplomini taii ,
parIn 1tral0smllrOn 1d0 iepderesel 1
Chile. y cl otto secereio5lloellglir
In medlaciil d1erica ell ae In gle-
rra. En r, buos : Ospelo.lS ol Iava-
So l1 du e tntal 1,pero1 i lo ist ell 'iaitdI o
all verdadero tneiv'lltie it sahida de
Espaofu: el de Ill oi lerrit, i 1n1hl
1t1erra por nldoel.t]S it pi oPre-
0 1i(bl1' vida to i l elspl cable, (1ue
suen0a Ca ms6 is1,11,s1l y t,,das 1$- ,fi
rlas1(le ilc aU. i,,dnode1 hnriio
los horrores eS|)V]LlZTI.jTlte'h title el
.habii do .. j iuf al liaqueda-
bani o ,....t.,. .1., Si hnjo., ius-
trnid Por el ,t roscounbates ,yva
Ioin i inns,__, r i ,r,, l,,o. _,2_ ,i ,,i- ...o -,.

IIIEtIr,. (tob 0 el p, OLCe t, r,.,bl.1
quedadon on Nueva York donde po-
dia divertire t oas La cupola de
muchos millines abieria a su no0a-
brele permit 01 al muenichn pa.
sar aIn vido cIn0ej(r losilble en 0ese
picaro mundo
Respecto a sLo u mis1n diplomatic,
odoo, I, gou pnbhio EIInpar-
cial" de Satuagon do Chile. con Ie-
cha 7 do dictembrco do 193l
"Un morterl, de 42 .,ldd oel nI
producido mayor indkgnacion n ijt
dl anunco Idenla 'enda dle Indale-
rio Prieto,, n010 represenlantre de
lia Espafio Ra Relsniloni i 1;ialrans-
misi6n del mando.
Que vegai i s nideahitas- --aun.
que sean de una cato~a extrennst;--
come Ossoro Y GaIlardoD Dpz I.Ca-

clones y Coll.rnlnlOS" "l l"laonl i dt-
ve0sos0 l".a revo01luc61dii IPei-
sonalidad, .De|,echob,. imbilarpl ',
"Historia de llemedod', "LIo S '-
l 1o% La 0.4,r.,.h ,'........


No que11eos termil.nia si fell-
citar0 muy 1in1e1inolrnoe 1a 11,r,
publicista, clu11e dedira el liempo Itl
le deJ fibren so cnrgn, judicial, al
Or1,110 0'.1rr..h. iii a5 nl11era1ura Ju1-
pi- I a.J o. i, .. iei. Irlln ex-
tlestn. tienen tin11 taloiinmrnho
0Ara0civinto lboran Ollel oi,,,y,
en Ia judicalira.
Andrea i IMJArano vMallin


ICnnci ,,. d-l. c" a ,tain.u ido
terinlia hceldO
'Li honibr'e (11110 me 100tlil1 de tol
Col(1.' i Is C eategorli do alllr gl. 0 .1allas
tilede ler .crcIOlPiesentante do Fs,-
1,pa,1 i llsea "is Reptlblicana o'Na-
clnlihstai El honor de In altivi
Esparini, 1ualq uern que sean sus
idcologias. lo prqltesta.
A esi ,hombre,i Clue debe ingair-
le sm sahlido, porcieo ha pprofanado
Ins sen~tm1entns n10s enros deIn
hIloiniciinda que aitee'an iruaihIiot-,
te1a ah, hnnre1, do lns diierIchas
coi110 o hins de las izquierdas"
Eli plieci( os t(imrios se hils
exoresado "El( Ivrclrio""l. limnas
Nticias", "El Din'o Ilustrado"."
"Lai Nacli". etc.
Nos oleferianlos en el a0t0 h o llnan.
1er0or al qile fulofdot'oo asesilo Ala-
dell, el ver:lit i iniliserlcorde do-
set5cient1aslolilns el hrd6n 1111
ciable do 22 nmllones; pero es Justo
queonsll: ielolcs lueYete gran cutl-
liable NC arrepinOl6 verdaderanieo-
le de suls erinoceeb y sut&-bl v~]a-
d,,l,", a ipliarloq 11al1eI n l sioledad,
en lform en vrrdd edifiicniii Po-
t'.s hmw ats lps del inlotento sul
lel llsVotiu rocijerdo dara er so
grande v v,IcljaigpteCie do los ddins
"beitno-, 1dalerio PPrietoysr 1 r0-
i 1'1 en r]leso, do despedirse y de
acinsejarloa.-Veamo11 cErno.
i-Heo 0q 1 rl ltTos ;r,100r, dpc I-. '.I
SIVA
"lloil do I. SniSarn Ctaruild
vsvdIa. ,15 de o hllo de 1937
Siefior dOlnIndillechl, Pric Toue

Ali amigo Prielo- Yn ilo soy so'i[o-
li1a. MNluero sondh catOihQo UQO
qtiler'(i 1Ue yo le diga' SI fumse 0so-
oiihsta y asl In afrmase a--hrhornh -
.h T.-,ir, est0oy seouro de que tis-
i, -,im,'its a nt t9U0.CNa ,a na. ~a _
ienlariall mi muerte y hasta toma-
ran Irepresalias do ella. lqy que
nada me tine a usiedes, considero
innul decirle que muiro1 reyen-
do en Dios Usted. Prieto, antiguli
anligo y antesio amarada, Piense qu0
aun es tiempo de rectificar s coq,.
0110cta. Tene coraz06n y ese er 0
primer priviltilo 1que Dios les ria
a los hombres para q0ue se 0on5sa
.-. .. .. IF .. 1. . .r .iypOedi
r6 al AltistimoS oU onvers16ii- A
Garela Atadell".
Es indudable ---crme dice Garci,.
-Aiadeo]-- 0ue Indiloeeot 'ieise os
raz6n". pete iq0e clase de corazon
Se nns olvsdaeia decir q1e in pren
,0 vonoonnlrmi crprodoro l ocat-ioiu
Io do El Imp1erial" a qte ante,
nos rpfrhmc ion el 0s nionl e grnr.
|itll ar "Indlieio Prlieto, el a.iesi


1,a nola, via%, de 'omtmnoleaci
areoiy loreyt'r'e Inos han' traitih.
rnuilVas de felicillicitn y tiin blt, h
"deise nodras"o ]Lamdelinoson..bir.
pirodo ropodcidl x e poarquer 1..me
tra1n de un aiiunti personal I.,
Rgrlodezeormuhisiinno ni r,.l.1.1.
a li otras noda Estny rou.,,.


StAm CLa -

MILGRII, 780 LIWCOLM. L MIAMI Uli,
In ia e.nla Ig gsan,
f hiffons laces and
crrpea


I, edl, I I -ILI I ,,t, I, Io


.r,,-,ci1r,,l ', --ro ,oA s I, .
.117 Il e ,.,i, r.. i.' -,r c ,
7 h, 7.- (Cr, e oelloh;r, re u-I. r. 00 A1I,1 n.0,u n
I -- ,.,I., r, ,.

,"iI, -hII Ie ,, oI-e: e


,,O. tr -,i h,11 g.n ri rc, 1.', l, o. u,,
w 11,. l i
0. uh I I, .I s,..I.., I.h.'d I 1
S ,,,, -.
II. I,, onr ol al ,' .- 1,1 ,,


,,,,, ,,,hi,,, ,le -e ,.io l 1,,, ... ..besc-
1
, ..... -,- id,, ,',. ,I
f' i 1,.i ;Ile ,, c-ini'Cel, 1, le ..I, ,-leI
- it ,.fir~l; mn i, lr, l c.-.",oo .,i 11iii oli
1i..... .. ............CII b., ......
...?I '. i l. h. ,. dt d a s r Ilii--,h ll
-- d -- v In," 0i0(1b.1 ci, l, roolilo d.o-
i. e( 1,1 .- nl hh dri 1 .r-
Wr .ir.. "....i, - nws ..... , .nu.0...0
,1 a ,!,. .,. dlis ... 1-7, ,,1.-. In .
r --urirll~ble e l -h. c. vn ell,-. I"-', m, i; 1,, lu,-,nr o h e ,,
,I L . h d i, I ., ,d ll ,,u n ,' .n.i . .h
re., Ia h is al,.s' de M -I .1' m ic..
U 1 gt .. . I as.. b j e. .... ' '.. ,


- ',;; ri,- .[,, [i o da ,. n

Fn ela ri~liul t v d e hiel ta. vh,,na,,,
reeor4 an a s e44+- +t le-Us deI',[ ,h,1 C ,,U


S--. o, lod Id la facilldadoz
I ,ira exporlar a Cuba.

Para detalles do esta qgran entia
voass oL"Mlaim Herald" do1-
-_ Domingo- .. ..


(_Mds I mpOTine tistedr m ns 1'd W' ; (lo t100O.i
O In ccalidad garantliada do Modernagel


oI(idod oil on.u jrcm' vontci, Hnron s
Oi ls on ezlifi pie rl cl e on i"aiisirc y sldo
EI I t 3 (ItO cull pio r I d IS (i ni' IIUIOS ( Nl((I
Je '11,00ZIS nn I(rmbel ll01101 ;!d
ES Y(50Z115 U:ll Illill,0111 cn i((sl


Diseffadores y Fabricantes do Muebles Mod'ernos al Frontf do AmericoA ricultihra Ehibciln de documentWeu
MA'iana lunes, a las once asm., en
(aimperatlvas de Pesrts itlac1 E dr n1111a plant ( do hilo qoue il saldnii de actors de edlficlo del Ml-
El siibsecrc*lrio il Airc .iiitililt. nllilte lai coniserv.clt6ii dl ipesicado. nistnerlo de Agrlculltura se proceder
aprovechiclilnd In OlMortunlildad de S Pill tra pirtle. iilgentilero arono-i li exhlblclin de, pellculas docu-
vista la i slpMInleiinn ( a11111 d (IPelW ((0 cl ii' rs zena, que deiseain poncr inentale1 en colored s obre ltrabajoa de
SAiilii"CrIt dil. ilSI' a. hlilmn2 MIMl r hn'0 i WiaTorua 111ta pllt tlt ddlvadi a Ian drsinflccl6n de senillla- y otma -la-
d( lniaipeclil in Clitopt ravIIa (Irliltn.'%lr(in dO ,ottiosrvain de peliscado, lnres siollares, acto al que Be In-
Poscadores de es rgin iinn. rcu's in- -litrrersarti Igiilmenlte I 1BCOOpXro- silo a cilantos sie Interesen en "el es-
tegranteo-iii '.i .. Il qi,,. i In l co- inijIltdelI delpartiameiiinto par l mi kitsiudlo do Iox illdnloa procedlmlentoo
Ole'rnclo ,ii h,',lul 1000Ini.a s-rA 4(11o iiiclo d Ins labores en osas activldades.Todos los dia

NUEVAS JOYAS DE LA MODA
en


MODAS


Una de las muchas precio-

sas modas que encontrari

ustled en Byrons.


MIAMI, FLORIDA"*O25 Corte. o IntelUqentes
Intirproto- pwa Ayudarle
en Bus Compran.


ARO CWD\


.. . .. . . . . . . . . ..w . . ..A N. .. . ., . . .. . .


4


. . . . I I ns i c


f-I


I I


No die de-venir a Miami Beach a esta spectacular

ventd a e finisimos h-,-uales y acfesonros decbratiios.


Ralttan Hierro forjado Comedor Living Room Muebles

de Dormitorio Piezas Ocasionales Regalos Cuadros -

LaUmnparas Alfombras y Carpetas.

___ __ ARO CX% H
PAGINA TRE1NTA Y SEIS DIARIO DE LA MARINA -DOMING0. 6 DE MARZO DE 1949 - ----- .... I
L_ R S M \----A.-OTA -IONES--1- G- L -1
DIAR 10. D E LA M A RINA ,_ -- -1 I--A,: 1. -- -
.... F U N D A DO EN 1 832 P R I S M A j G 01`S- I
1:7recto .....de 1805 a 1919 Don Nicolas, RI~r .... Muhir- I o O G I C -
-'e M oss junto 18. 1919 basta snarzo 3 1944. Dr Jose I "R0 %era v Aloni,." Por ARTURO A. ROSELLO - .-- Pot FRANCISCO ICHASO IG I
Irdo Do: DLAKIO lE L-A MBARINA Sociedad Anrnnrna consniuld, . CA I -F-..'-L--- C &A-RU -
___ on 12 ciL.da. de La I.cEania a- 28 d-*pnero de 1657 TINTA RC,3JA Ell EL SALDO DE FE" .._T .TCA, '__"R1L_,i \ 0 - -
D~omlao social: PaB o die Mann'N- 551 -- Agardo do Cortos. IIIrM1 . - . .
PRE-SIDLINITA DE L-A E.NIP ESA. ._ __ ___ ___ ; - -- -- "-I (yiOS Cda-s dos grand's | n cl "espacio y el tlienpo -. F, -
31 v I H er an d z de R ive a _. - --' I .-...- I.-._ -,I. -r1, ? I- - 1 I .. ,I ., .... I .. L IZ ti- l- -, ,- tia kf.,- I-, - ... ..R1.I'..let.--f !.... ............. 1 P
.V1CEPRF.SIDENTES DE LA EMIPgFISA-- -- --l, -L ,I ,-e F'-' ..... ,e ri7 rn,,oMs--hln --Mfa o--cr ;" "
S.. .. ....... ........ -, .I . I .1.,- .. 1... I -..... L e. 11 --- I_' raiL.J, j r>. .. .n.. i i .... ......l.. ...... .. ." 'a .......... ...... .. ,-".'. ....l.r... n i , -, --Rf a co __ :. M 5 p,^_ n n ~ f'3< M rO ,,-ri .-i- ,,-T^ w- ^ '--,rm '7,,ter-- ,. ,. ,,-- " a-- " h -l r.i],- n -~r~, -, T -i n -i n w *',ir, -, i' oltcarui a Fu l p.t nfir.- i ,a,.erz.., pro. : (r. nla p .:.!-.i *- .
--,-, i ,i.-t, i., ui.. icioso... mui. i,.. ., y ,ll .i ,sIl.en .a 1 .btenc r ." .L -r" Cu ce r lh -, i s, ^ Trf. I-, IF; o IA.... R oru,,nb I .. a "l ra- 11 Ia : .,
---[.-B rrss -y IIiIwr ]Iuxsal_17 -- l,,,1' I ..... e- .I l-,,[ .r'- 1' r -I J., I,,--, ,,, '.. -... ;-l-. ,,,:oi.,r,, e~ irrr l ro,',f.. c j ,'gjl rstnsi A me- p e a rtiy- lo s ta 3,g o etmos e ca
FU ~ ,r,* ,, q,,- ; .. I,-,, .... .I.. .. I.. I-,' \1,,-a. ,'.- .. r.,
D IR E CT O R :% Aa~ r dlr,,.:,,t~r .r l.a fel ;-'-- .. .1_ ..,-.c e-l hll arna --, lr LJf. -JrF,,- rn --rr' ,- r f-, t V 1 .,~ rL r -."
.1ll ~ r EI r n .' ~ l l I .. .......... ... wil .......... ... .... ..... 1.1 .... L- __n ...... .. . ... 1,,I ... .... ._e- e ., CC... I- rlad ] sclaotsm .. I L r" -- - cP-T3 -Pirl j .-i r W i-A 1. 1110 1. ~ ~ ~ u Ih X 0 s .......--- -
-J~l-g~pO!Ctn-gnflfgrl-- ---U_- r-- --,- ___. -.1- -- ^'\**^ --__.^-., T -; n^ne^ ^ ^el^ '--.^a >^ ^S n
T __dlt IU-o f_ _. pe ,-7.... --- ... ..... B "- -10 ",l ,, .. ^i, --,,-, i .. ,' ?,,,- ---- le l_ eiexnlr-im"o ... .. p u -a.e d e Els etrabaja I'


1.1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '"'"' 'c 'ra I-iip,,,,,,i^ ,rdi[ >nirnn..,."r*r '"**** *"**'**oe ad si i r-uh, ,,l.,,,i. ,, ,~ai'i, pe, 1,',!,,"h, ,,",n la" a l et,r al dc Ior de de c Itrl mfohesto ca rgo au .,eto il m,- al' po'r .,anr ]ri bra dos a" cost de l c'\a mrpri ^^ ll
D E ...................... .. 5 U RiS CR, N . ....... ...... ..... I. ..... H I., 14 l ., I m.o ,. y e la I q e .a... ,ca- Y r . .. ... .....
Ime Lr .......W .I....... r ...... 1 'FrA- a GII b._ h l . . , r- .: ,, IF -' a n i .. t r r i r -. .. I^ nO ,-r.-,ho dri rsO O lmr .-.r r, -
I f. I ,I I. ... LI ir p r in 'qUI.! F-,r Lit-,, I I it ,--. a.1 l p n o -i lsm a i
-- T f 7_l I- '. I- A B .. -. l. ii -E p a l i e l i i i l i l I1' ', 1 .. j d U l a ,a
^JOdoJfl-l"'l ........ ..".. .80 -1 If_ I-- Mill, .1;.v -conclene'a h -, .114.11; .l l ,miu- Cl^adre p i reslt d los ;tr.j ,
Dlre-ls 1--12 co te t no co ve i .1" Oo I-: -t 1 .I, :c Illu,,.--I---, .. ... .. .!- .. p.,,j .0 0,.:h ra fu D A M R N q ,/.; pardtcldr
--un, cur .......... .- 4ta 35 A ,S 7! 8 it ..(l^'ldol'qa;e -o .Ise, debl-- rno- -hmenta dE-un C ,n-'a,.b, l'a-de rlon-rd ad .~ ~~~ ~~~~~~ 1. r , , r p n u | , n ,. rrn,, n a ': l ,; ,:J' ,,,,lc ,n ,, ^ ,,il r n .,.,, -,y l r dnln c n sn r rt ,, .t,_p',,p a a el eaajar o a -n l rn d e lauve a ,. p o.uoe l n.fro-e -" L P n a ^ "
TDlr uf1,,lbn,(n . . ^.78 |,t, l l| r~brroie l ,.n: p ,,, ; -.r^,,,n/, e .,cl -,,^ ., ." 1-'",v m l!-- - --* -E r/ l^ :^ ,,, senb; na ',,e l ["d* __o _* l- ~ ~ n o coaboro. .~p tarlan " ", 1; ,,io d -
..d ...... ....... ,ltt tn i .iui ..croeiD tg_.. _. 8 10 .1 0 .. 12 7111 ... -111 l-- i, .r .. -. 1"t^gfI do to -*I aT I mVAl r _ - -TI 7A p ie._ nag;onahs q ue no t-e e pa -
A*e pr Ahmtn ia, CIOt l-u d- una deItifada a .a rh e _tla s ont r,,,r Con elar.ci d. t l,,u-ic hii.n la,-- -_- nii:, cr .nh pains deL re rl a o puon o r..,
l o, de Redacobno .5,i,, I a I I I I.- I '. -.101. .'n, 11. .I r e..1I Iqu.l^aT rpljla s dos ystanss R yia 'ed o lncno e f Ibr S colonrl d;b .-n
eo de no n , mi ne lon ,, ^ B4 d, c ,b,,r C ,r o ......... d-. i u ,,,, ... .. l ,l ,,, ,, : t. 7,,,.7 ..... m-nora I. p ."ue difr d la p o .s 1-y -0 .-l or entae D ELnAIa ad sur, s e ,,u t o d d a dion- ,,rfr doludadan- o
7 Vf d c loi p r, e l . . . . I ,. 5 r | .| . .. ^ , 1 ,,, ', r, r.o... .t ,_b. 1I- __ I. .. d us pI- -t n... Dte lu l ofe-o l p e lo rna d v er ti dtr, .suonct o r s y a a l n c 13 dllla l .lmo q u o .it d ee n e po o S: l
-- S -te.. .. ; ..._. -- 5 02. . l c--Q -a~lz s r rs n .. . . M 5 1 -.. -,, .I...'.. r. I ... ,- -I- ,. I, ( e mi o I.r~ hl u a e . : t' t ,,t rh.... .. o dol ,sc Pode, ,,,oi,, ellO ]ael a ponlggnaa _ela p~en a O J s.,fs s- "
l. ... [,A TA N c i..K i, c , ,,ijr -,,. fh I... '... I. '... ,,, .. J.. *onirl ,.i dia t s m de ]CIS p g r r S ie %frd -b- _,de- n_ _cir nci L ea in a _d .to v ,a ao-lo ...


..... - LE 1' f- 14- -1, I I -ca lp Io sus snsf~ r j rcl -
I'M ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ .,I _.._ .. .. .-;/I L --- M.. p -6IJ -- S f j,-cj, . .. At., in[- I-- 1-1- ..-hr-.-r.,:h.,,I.-. I. Ein cam iot..cs-Ills-tite h.-.rper..S- trIb .1 r -.Rii---, ,Tjja-j-_. --qi rr-,a'-I'lTT.-,,, -rh '-'!. -l I-". '.... .-',,11. .. ,1 ',-1 -l J11- pr,:,n',ga
] o oR abado .......... : M 3i75 An. Com erc.uies ......... At 27A ,I ,'-li.ho..i .I-3~d: .......- ., l. .I.~'Jj I-h .-D .'t. 1..5, '._ 1 t,--., i.LI-'"i I r i4 '-3-

llodatlt pco n .....i l d Mp.~,580 L. ,,,d -- Ir, .'J- rv., ,r --. ,i,1,r 6 ; ,,T, -- -., ;i liini 'ii ,il l l' t, ,,., i,,[ ,.' I. .I da y ln~ a n m U exetend e l oa Iros m.,E snr Se~dacado to n eld .i qel~~o A a tno s bc, o seaaa slra d losprim e a ]a. mai.s~ s :N1. :
,, r, i .t.. ...l', > ,,b c,Cioso 0 10 muti- canzaron y se dlsporn en a obtener-' cIt no .i r fi -io el i e---'ue ope epe rareht lo en e a r i ar. gu quz
.. E D D I T O R I A L E S ,e I . C ., ,mr las prn por ...m... s .......... .n a Ihostidadri c tre r c. 'heniat inti . y ea.n, ela.s Ad ia d eo ab on.. 1illi tio n deu .mob 11 a l n ........ .tradlcgnal -u y Clue dessde ella p retends a ;.. .--..
.. cp.. I n ,,w.,hi d I ,( I.| nro-.recarias. El -- tic, qbr ,- crece at dampco de Ins autoridadeqs para que res at ,e clears- ev,'tti 'el estaon cam into del Progreso m enter tenebrc As Gel G obierno at m undo !o .que tiene que har-:
la,:- I I.. c.. ".... dI piof o-i 1 r,,'eo: Frr,,id. .v I, -lIc 6 U II "* *I ell -411,p I^ lgAf r ,tre l'm,,, e xtra ''r nbitrhlL-'L]o no ,t ; .,,u P ,e las mru -- ra -- ,- l...s.. ...... --_ a umb son a Rlisa consina r- -
ii d -_g d e ............ :,, L r- : .....,, ,r, t _s->I . ol rebc l I'll lo --, _,_ ,lh i ..... .....in-oa.... de lls.s d....
h _b_-,, C n J onc-- ---_. -0. al--r, r-------' --- --.a;;.r,...^... .' ^.,:. __--,: .ia... ,.x,;gn odd n--Lan_ _e-___ __ _--_. .---la.ex osicid __ __t -o f g/~a. ir6 nl SupIm lSllH^ .;. -.1 e 3ioT 4s.5 [ *^^ nS W.S --IS e ( F.?Z^,I
. p_- .c. .n... -.- c p n Io. naoan que tdlan cesdice s1e IL Suit,7 Cullu ign"lieacio. d s decl- c ecplina de ].s comnunustas enl I.
di. rp..,do C .11.7, .. (I flbndarse cin l -que sd Oslv.da-- u, i cap sensible, d alan ra ciuda tna Role loot extranjero' lones hltch s par Jos partidos CD-
el >ea d ,o r i r p ranr dc irab,,u cc-.. ,, C., ,..... fl,e,, ,I _,_ ,.... ,, ,...,o,,l.- -aferta, ell nuestra -Este ."*orl-, ,,l..at -nl Uer, e &a que rc,,S I s,,an2, d -a munstacs dle Fraticna. de Itaiha. Cie tamdo enter aunque normalmc:,- .
_E n Nj elu ria |>olilcsy sq ii |inaugura 1. .] _] -ua~ J ll |, l .i 'i rn (" b d g r 1.. J iiii ii.\ nr i. Ii~i~ |- .n 'f i- ei c .nc p raci do a R p b i a n'i 1 l ui os p ppi a o i a nn i ~ ~ n c i a e Lr i. M owir o in p c I. iu ar c~o ~.sa p
-- d c- ifnl-d-p-o-.i f- .-F n.oI de ml a -lim -, A n- de r qu r,,ena q,- --,,-, ,r, a -,," .... i, fl r iasa ciud idan ia, q ie -i o so sum a >oI l e a o palabrP "y'de Y At tener el gu -st de fell cital-I'F n rl o.T dIe Irx Esladol UIJdm, I, ,- r ,, m s im ".larQc,, q ,
', t e -oittauo ,_lri rn(- fTh a ,o --- ,, -i qn e I I:.,c. -i". r,.a la 1 s up -
Ganade'i..Y ; en nr -,,1 i,1C-.-- 1 -o I, I.. re III.. 0r, ..' 11s ts a _Mr, un 1, ii; ej locuto r r\,',,.arh: Para ,:uo qosre -r n a nb s Pn! t ;
anad t en am:I -r'e,, r., o ecd.,ra de miailr ,iah_ pr-,ot ..-.-.. [,r-t-rr,t --.m~r- ln- r. --. -. :.,P:.. r' ,, -"-',, :e e' e ,I ,u 1: %, Pn r ar, pl.. L ,--- N ~e r,: ll.j, HH""'a c r o e- e-trueurars nrCooae 1.ar9. -eso 0....w.a c r,",)


.y~o pPr, -rara .Or orr"n ,c v o~da~a un CC. I., ,. P-10,- .C^.-CL!I .^ I^ ^ ,1 crn tr o )a ar', dp e;deca- le in fa- apiu 'ac;1i 2" IM- o", e un a gr av eli el d^onT Lia rou P, f
p--oeiob c e-prIt" o I e, ll lf.. ort --n r ccc n n e orn o o l n~g c n ncc i cic p ~ r .1 .,in ,Vs d"'a1pl~td dbds lab cain o ltm vlc o ne.bel aluad cui a,.e^ e cauaed a
-..-d ra, I-Ara Multiple% v ;larnF, l r.,"J r,. i,,r hn ,r, o d e hacvtse yr I- .mantiepl e expeetante. 'Observa, con pasivu dad del' Gobtrno ell Unes- la oportu dad para ofrecerle deb- trla In. acttud entreuSta. u ra dsl e i.r P
Its sele do Ierlas % ,j-M.,r.'.e,o ,rcldtthias i ijolorao,jh, a, de ,, 'l I I....,,,,-, ,do ('n salden still-," muchb, ,rr, ,,r, I ,1o .% ,p -, I ,nn.i., tlon tan ataritcdcra at dccoro de de el modesto cargo que ostento til mL~sa at poder distant, traudora r-a hae dos o Ires arias al perm tr .-
1;:nc -l-alinienlo 7- '"', "U"', ... -liter Y In padria, desfilant plr la pantalla cooF.racion mSits de dida y entuA ] wsy pe nt que tale decna- In ma- sc ro dob el au. L ..


ee*edc -mayo valo [ -r nu au c 'c >o I ,- ,,, .,r,,,,-.,lo rn I,, dcf,,,,,qu ,lUocs p1'. v c l quel :con I, n o ...u .n ,1^ ..Ios' ,,, b, c ra y l n u a r s e t e L .m s q e o c o h ace pa ti S,.cnle,0 S qu e a l. eso rdee, l lhd crlos, de de lr aq i -~
Coll 1- n l le nan de ergilen ua ci ene- %-a "eve anvli -o ,C..,t -.1n .I Cuba. _pox--i u-c4 tien .; n -riego f u-I
.... lo ..r... ca ............ .1l .. In,- lug" r I.... ... 1"........ ... f n Llc ..1n I .1. ...... I .. ... ....j.I. ... for que n l d e v"n z volst al.an ho dc weon h -a l aio-es--e lt i No e-l's. Sos
.de.'inlerw ?, dcmagog .,J i.o, -, l.os i. .,ir.? ki. ci .l al-e '-"i,- d ld..o lnlO ercL o c e ^ o eolll'b e- insl que ,,, il ahor ha Ila vlp dO a I,-
Ihhlllldl. i ir n.i ,l -. .L I', i .J.o oi., ... s t o c ("^ u ro e r i-a ^ tl "K-or l IM ;tal p lI a han to lt ", --
= -tllura;-rtu-dioli u7rmla..-dr I -re-r'ar, l .o^fe,^lC. l- ... ,., r I.-,,Tr,-P-,- i ',- I.... .,, ,- .. . I '.' I -o..r de Ml.e0a riio u eliuestros Ili s -0 Dxhortamud yad su i pdnsclpais phlo rti'c, aL d,^,I l o hlt u U Marinel. d .. ... "
j.uel yu r. ya o la a ,na'.lCi -,.blre daha.pel- '" :. lo iraiu.d dI I I., '.... .., I- -.,I. . V F clulIfl ugar .rie ro-i' Wa. a I Carl s M.l u eu,v 70'-- ci" -P fltI I lnl" o I-' ,OS .- C ------- -'
erritnolm lr ctri nal n R i A in .. 11fi a Ci.-I. |I... el r..Ido es Itn h Fo ,,1 h ..con rlie ob rl I d i ii .,io- ---. i -i-i ,,,, ,, j L.f -Z.1.1 ,iCi 'I hwli. un 01 LILvinI a (l- l,,ijcu.l'r.' ll.C-h c1.9,I aunieL r al r .'p II.1 T-1 " r.ir I.arF aIt Pt lal(,s f, mund


la g a bnadrn t, eil l o ,la t, id- al A r-. |> l'lla l Pi n c o ri d iiun n1ril-,nd > a f l o. i ,. ui,,'h' e in oil i o ~ dtrlhll lp I iq, .rh, I. i.. l.. ,. ', f,1-11. Nu ,,a M n i 1_. A ,,lon ,so rden ria e '.- ri on i su polnlhado." 1 ],, lr simpa Hm.h a ,o en p irl..... t, h ,lri ,t,, Fripo a p s d rn eu a
... -ell ,c nc] rn (u*ne li hl cao~a mrn c- rI~ e zn n .S pt m d lua na ~ u on o )0oc lru io e1" y a .,- ,. ii-s, ,, .rrrr,. ,ln l o-u t mosn aia l,,r <,, ti^le 1I ,1.l,, uut "i,,,,; -, "H' *- "* d-d l**-i a*.M m ra a .1. -,; .,m \"a e
C ruz del S ler-e1,.,\' 1,1, ,hj n I orns, lieh snidn/ a t blneh r .n 1r, e -, "alrnlIo -lr r -.- I d h .hr lV..I.I .c art.d. prt'l, rl[do sl -lletd dI oirr hobr talent pa -, 7 c oi6 lor A1O Rllb11C p,5% trihar dL e P lan t lons \ O tad1 Collo 'r a
La Ha an E n eto e,11 lio ir.1 Va.' for Fr .l sw s 'er lo u n r^ ^n^ ", -1 nu, I I ,11 I'^ noj~I I I .1.1. I ..' .-."r"" '..I 1,_, "'- i: l f c ra is ls~ l~ s n nt do aulopa Sur .,I ,- 1. icrlo. p<.,nionuc-R~iandest .apo en
el_.[ ,Itcya a lijc, '-r en i-il s -1i.1 I-1iP -_Lt ,o C. 1a e I ;a l ci ldad II,,IY V, I I l'ti. -lu la~ r tq c m l e a (X M" dernvaiaore. fc.fltult
C41it Cqu Al eon,d idlloso- ,w- h ,[A _C., el .r o~roeli. .it Ie, (IFs siei., Ilen 1, ....I1--1 -I ,rrr'-.-eF. )I._H. P'l.. ..,i..0 hadoou~l ilnba dado d I e,'--
.~ ~ ~ ~~~i/ __ r- -P r,-lll .-. Mac llit 11,,IrlIFI I'o: aoe1 1"l. _--..Ie.r,01r1 d r1 Nnoca111blinolrlvril
ld n ritpl iracon ... ... qui ... l _r[ l,__ .... I. ..dos hoan -ide ... ti if l 1]1 .. ... ...... "I--L.Il... ... ,ic -a, r. ,n- es .....--...... --iie n gn~ ..... -rdrfn e-.' ...... .. ...."a Pit.... -,- ..... "I, . .. Paw p .".- -b lsia -- gr caI-usvrae dAe I" enre ....... p'noIt),-co n .a VbI.....I]IV
TIA doel6 m a ]a recoanncla h l, I& i do d s ri a uci o La c b n % p, .,ll2 l~lta.E grall lra In Ft ls-l- in R2 P( o c" n cI- ulil "l -l u [lu I.7"11.,I .,a. u ros .r~ hl t.do l- ------ --- --- __ _ .] %o lvrr el'e denCuarn i ent te. u n dn y
atchn nhLh-,,r,,, dneia~~lepjcrtun1 s- .-c ter-t--oeh.,|, isal... eis;t-oeo~rr eo-ii.arniiv,-v etli7iS-.-d 5 CtO1--i_ i r--f-.R.Ii~ar.--.iodorl.c.. in cao mpro-, lo ,, I el inroer%. t deu sa \ (-il elabr omo uivis
h~ria pnrqur on ella e.1dla r,..,,",/ A a-ele ar' tendnmntintrI --Para--el]o -- -Ie, ......(I- jt .,u 1-7,7 ~ ,,,- "-,, _nr c e -e- l el- equi- riso-s -hlonora blns. -
,b.I 'lT coO1Um~IU..a In linterlpretanl, 110 ell-
deJ la P Repbh paia Areicarlm, ell rl al,ecilo g8andeio. es neceaa- aI I .C t'17 ..... ,nk % llitilidad y Sin liurol y -drsequihibrto (it Ins esta- Ilicurta e ijuria son voCIPs paro- [ -- Por WALTER LIPPMANN mo In) carcdan los mecanismos rx -
&I Gobleirno, par I ilue lro% admrrorn rilr, quo r%& ,1ilSICIEal~la do %aCA5. Cnh ullll' I-r -Iii ernajen nutdo lit dols do 'lopinionll: lit aduloncrlra'nl- 11111a~S, Pero enl este caso hay entre I p~rc-suvo tie la opinion manyoritari
Io. eubanode la cal,,d :,' It,,I .....1lu .pl~n, ir, ~, ....... ...... I.. I ,'espeto ulc teresada do Ins adhctu... el vit'ri p. ..Ilas into profunida .sinonmla. El To sad s U do y e1p o m a colonial cubian.
fai ii111o i'o la .11,ia yi1. ir% t-i yloi%. alni. aC ,nd a s i on a r' -psuldly\indieativo de Ins olviclo culpable de Inas rehiquias ,,b .Io s a o ni o l p o Lo import .... put.. .d. ..d- .f.
cooon o mbz ca e re enn- iamboa inn r ,10%d,,, tl F.,ir. ,ep.,de .,re e ,, -r.,s. 1 iape tein ,ic-los coabrllnto %ltrlo Ca ess qno ad o %S 'i, ,i im -,-. ,, .. ,, ,les -..o .....1 1... ,,... I 1. oI,,jCta iI 'I''- Jo m.numentos' nis~rco S" ;q -,4 '.
..e Ie I-, Rale Kxn~eo .... I-, n.Ent. en .oi -bx. .1e.e .. . r .a.], .. Ionr ,,, ,,r ... ", ... ,:,, dep ha n1ur1 Dn 0s o n a a ls nd d rs d l p .' U, ,_ _f;r,',- ,,, ... -,r w -" ..... - , SI. fO E'LIoncs-o rdale xp__
test~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ dr o',ai.s; x,,.nero ).... ej)xl..l celerU rood., shkr.rr. orter iptil Cto I-i.pa-tr,...-e Ils euivnDe nsdo.l AnadnsrunddSrsed Pir d,'' a--a-7a .de
visnlanles Iciiislecit. Pero adem~i -.2,...t~; .l I,~.~e 1. ... _ -u -l~ H.,q~ n, ,1', Cl Laslte~lo su onord a a] dle
-- Y 'I ~ de du i '-'E~llus~ del- r- --p,-,, .,,ez01as I~ilts o [noclos blo que no roude a sits her'oes el F~ oet lt padro I .. .. co,,, ," '"publicar on "'Fig~u'o" un al'ticulo t.s pret)q e alo l n ,s l a U r uns upa n-m;~ o pitv*-_-ia --
yjfic1p arii -ealmen. Es -gndei-ro- cI_.da ] WIo% ar..milrs on hUeS- fl... ra almphlas do laI eoncieneia tncional, C-iji.-. ,i1t-ri,j,-, F1 et,.m_, 6_;_Ie n-tew-- ttr--a~ ~-det-cnq--em-,trvc~ eq ret1,H-- Sidol, a ni .uiio. Is, de infuncrles --....
hiaen sus, elem p lnres 1% L a llabana Iro c anrpo C uandn u l a -I .. t i i r c 7 ... f i c u ; el o J,.. I... le - --lebit1'an os -ad- cli t1 r nn lt India P aklslan C e Cl-o o ob o o
-p-Ff r- ... .. pro r p Il o ........ ., ."..... .1'. '.^ _li i E p r e t LI[l s n....... tO ; rob e. ...p~ectii
--v~arr-que el Prider El ....... .. eI- cr, el. nole i .... .1 I ........ la CAl,- m:, ..... ...... . .... .. ( al t ... ... ...'eCeOel .... ",t ... de clute..... verti .. ... n etl'oS a s Cons . ......1 .. In .......... i .... quintas co-.
Congreso al-recnen lot g]randes lIsm- did % el tend,uinlero ,contirr~ci, Il. f A,i.re ,le t rjohrd-,,. Y eisil :,.: olpr te soo(upa e 11 de brnil pu bhsos l lclaro n qu por !olhsu haerta. P uero es a tit lgoUs IIQI"te- -hfac e eio ei i l mnL otlas sovietizantes, pues a nadie -
g. :a-preculiill da-nIion- pdo uo Siahao qe n Poerps i"crea tu - i ine IlI an nn'-o w bees p -eeeo toltitlque o IPncla uaPi la or r art
glresas Akanzisdoi on el famer e' neentsO. tnhd rdo'lr, a1a -aafo e a fodc".--uadohon s l raas, d' rac eels
ncitre o o n n rirl ,,s birii.,', Cie C-i, h, tro gano pronto., lfo t ac it fo e. -ca d blo respollSable dl- es'te-sacr'llegio Cuand9i conside- ta'lse llisl(i i ii~n st de 1IL, denocracias al~i infectadhts I
-~ l -1a -lu / _y S ide I h nIu I ill~nr c'a no, I-h o [ c ,_ -l, o as m '.. drI,+rl,rI et 1.. subidas apr tllo 11 barrage (IV n unpu tlla ie 1 lcson d fiol kvdo h rtaesnona]dye die-, .il(ili] illa el I. IIlez. C1}'a lene ~ l
-con ella en Ia lalead p, ,hkl m...... 1.~u C, 1,, ,~ r ,~l .it Y, .- h i,, c recibili sut tronlU- terlotI por parlt de1 oposiclonisolo hnit so poslble d e f vla c)najao hal tua l olo n a]ta dos XI 9i l er"I~t, Io lMllits -11 ptu le ';IPtt U c alls fuera N" ca1o amnLea p neno leso]
) rngrandecedla aun noa% p,,,%i, rno lef,d,'trri,- rlJur ilaltl-l] i e-,I ,-e,-, po,,rl (lit In Dedjgu -n .hl Is -e~sI,]1sdil11, ueeoll1 e ilyraald ld atl Ins drJ cl( s se Ui o- nialn de oah unsA s E pot ue.o cl ue ha Pn des bta sli fo n tent p o nl d es a.
[n~~~~~~~~~~~~ ,edd .dM~ 10,de~ -el ,- dr ,1nml ,,. lb ,,I,, .I 1,. P~ro esp crCichdtl denilucstra lit hI'loll', esit atm se besttaS. ]DOS RION Lil paraiJe desola ;Ia veces; tonads, lld. -sh eri e)lenn TamIn Oprec ]oat e0 qu'e sr pIe
hiene altos antecedenteli hltloillco de rn'arrc noirl do 40I sidcnh ores einll I ., f~ tu en ra ie ad hclulone I' l roveclhadora do ItOl till biarato o>behsco ell aI prisiuntar 51 onl IndonLes;ia Es Pt'r exO CJue hu- lenda coil tello'Iproducir el efecto 'die
eco.mco paa er.e Ca An, ,.I -~la ". lecln yle, [l e CILIe aiSla al holub're publbhc,) del ru- Iesir ,el C ch ll Ul ~ .ca naclun' tan bictor~nos deseddo lur Il~ls repubhi- wort falta de unrinimldad national"
lcn m c sp i n rc ,I n h .sce Ico ru o e- ,o-Il.l., w. -l-, i I o ntusiasnat, del .~n r .]C t h R ul c np
paia Id ae ctn Ilrd i (14 u olablt ersion do clde nuada linitla RI rnno- .genuinamntrte antlcninlUniSta, nol es cal-s del (C t)11i9r*o il"Ielln i c a p ies tcslal '] o
pala. d aen 1n el dpu)(o do C'lolll]]. [AtAICo. 10C110r. Ales line. e~tue,.. C -n, cl .,alu es 'oysa dle Ill plu'a capluar y pe.retbli" Ins .lb ls InclllO Ill eO iodosl ost cubanois Eln hla gUeli.is %L-5 enl Eanhd'idr, CI~ )lc.o.rellhtll ..l~l[ .l ni it u e11k dflO %~~(rll ( l ile I ;1 e ufllada-o' la.Y 1{'( lev tcli yu so rs n Ill eea lla 2 f erz evoloema rt mue l ndian ei~l a quob ell os donpCi enda inc.o deue d res e neo So bae los iOm llnsta
dle independlencia, el caballn Mlo. %rv,',on,i,, I nits a, (lie It, Ite deln pkilsar ell ca- "i a lt e u ets te o 1110 efeitllc a u li eif rennecao aMIin'u Jshalllta
it nd,.,d n l-le. 'I ,onllos nlluttc hls da easo Jo~s Looltos Sulitnloaticos (Ie ]Llgares rstAn vlnculados R lit vi- ovc ca Ie mcilM rh l pien~saln .oble Ill pohhtca derlflocr'k-
Iio dlesempefici un pa.pel de p,noerIA L-lmi iti-nd,'; Ir ,-a rl,,,o if,. ,1.,rP I.-,, it. ,H ,n ,.% a eNtjlnnhlvr .1`1 pn~lq e li llIlnc tO' da. y a In lllUerte de Ins tres IIu El softer Sieg~ried eunisidera queC 0 ie, l de Ins paiss rcsp~ectiv-ols Ni
Impoitancla. V I& Van~dell %aLu. ,,es nos itl-lerdih que rl 1-o-nl ... hle...'Is.l-,, -., , royenldo quo ell elt oini on IIi e1 1 0re n olla d N I su e coiela xinutas fIguras de nuestrai epopeyI: tols otrOS esulanlos propag~ando ell creo, oil fill. que So IntrlLte InfIlur
tna |ui inmolada ciu el siotenlntn -n do Cuba eSA l i-.a e l,:,,l I i teL uir, rel,o.cl l.a Cn ,,oevo, y empezor~nOt; e h~ n a ie i17 d lr Ce.spedle2 Marti .% M eo Iss si f~r u~ tilarlao Sti~ nos Ii(, Asia v''~iI' Africr ,1') sbr , enhne-o1poua
to de In c.ampafia o arrUilada flat &Ili helnol do I, A buscarIn con I.,eo, ,,Il, Cr-,,I'., descutll'n que in- tht 0 ..nt"IIda % ra c clones de In Ini- Elo Ividlnos do i ste gloricoso trl'n~iu- materlallsta dlet ntuldo qtle so e os tuad, e h rv la dc onI asotln teea i \rm
Is imposibilila4d del pasloreos. Pot airhmo treadoc, do iUlleiracitn I Lill' ro ,.n r. I h.. Ci oIs hibltots u de mto rn da o elv'l laclc- 1o0 u su oci ltni gl o rs e u ~ ',,,.,.I. clu Cs Laso Colla el tr\Shgul Prro pres onna- iufnas. 110 ,r..11 .aee m 1g
ello qpen _quedaion aloodedoi de "de-frab.fQo e[rtadaie o ) reproidut- h-.,0& -Ielh;.. -1 ... caeaclerixlll~ou .1 tIv -~ eli onx n etras bcleroclo is y~ et ra=X Ci -- bjdnti'll zaclain. Ilte independence,. -cipjn iis tI el~lnyh\' a s eo l tc l ell a nt ei- reumr Ins qnoe. ""l (I rePreston
media, raliln cle cabseltis, done. ho I1 -...,j5 Ull~ d l-klIeotes I ll11to. ,,7LuAI es In opinion I)u1utra, 1-4"la bo rsma r o be r llC otaideol nes y otr o -s de-ir litu re belanm de independcnc to linepan es in, podh y nuem s trnado Ii aceerar sits propus ceo- I d vra so os oidc repreotegco ? acnincac-- oclr-cni2 nrz llto e h-ca n Flpia hna l el e xronr.afilCec
ahis.ba-hie, mn][onei. DeslpUsi .ol- .ar apill 1SHCtar Ins buenios prop~si- via l unir s iterg otors L cnie nc I l dto coidnt". Losnh'a la meaa lrica nu y e fh ncui en. do hpable \" China n "en "letr anmot r o a ) itneorca de reo pro-
%s a Tiiuerre Pai !C on to.... para repiudo... In .....los?' P ... bund ..... .ris Ii .... PahIto Occdentee L .. . i... I... .. d %... el ....o Oi ente.... tn ... te ~ e r afa s .. t .... ......
tl6a rUprare, ala ue cn espeto pare el Tribunal inprem oiete Il,,ion S rt. El riudad ..... gregio train die ............ pi'g~t... .a~e .. .1 c~n eve leoO mt. dn lcritrfslsa aet
oiis;s do nueto co/il Ili h bre do grrabaeie Cootu l lM no tri VseAtCc-l esi l rbo ae l(o l e or- N icioe pr e ejrs qeM~c eatiueyeaeal
I&c fae lnrocaiurratut.tli~ada, aclUella Clue so mlotlI c m -~l~a cta \'d aleelpo d. .s el t p l blabci ol l o2 cl (I V e rla clulo r ,l mo(rn,liios, em er, er menrs lieul e- lst %c po e v i buy in' e nta. i espI .arle
]a ara n l p ,etaFu lr mu "i ell Cuba el judoicia us, Pices .abl~oluh',t-. Sin embargo, enll h,1It' eh, oleillos dt- it" 611 % dc; trl'.l nu11yores ell VI tiinllm, oin ]a dilgnl- h in~tln oelrde ven der qu 1 H ,I valnics ( le hnn e o s l. d opino n u nderocrtia. \'st ons ia.
dial. donde Iod,, la heria era pca E aw melio y aprao Lo ]ropi rlludolta resra
.... __ __sk ,_Es1ado. rgaknjz~ado__ isle_ -.. eslimal,%iva-ptibllcla-hae- m-e} ;F'r~bu_- bolo, ,lie-persi'guen --elm de'Saksi-" Cod. ell el sc'i\;Ieo. Si ,nestros an mf\de s yoh ap rno a',ladreth lod o 1 v e rnr-a d e I para ,-Io~s, de opm ,os denul.trLcas .cenxp a .r
-- p fa__eA-- ii~b- la irl-Iie istamnit' ,-r-- sbie la triple base do lodo rigi- .htil Supytminc, precisamente, Ctnn %r reent, Cie otl'o t Jt~tll'-, 'I elprogre- hontbres publico, al iactiiir desde v t~ rm~,T re u 0ar do.'- V1o 1 .411tan .1111n16 utIIzados Rsl
so y cl bolnltlstar del Pais: kltlP% re- sush cal'Ra s e rs nto e (nll, IalOl% l n cu l co o cnvos sc fcal~ i i
Liua experineciA nu, Ile16 -a "ihe republicans de gobierno, I Itie uo en dislintos periodos Iust~nI- clauuaiun til hma do goiantiw,s y no habiihi obraclp en caso selilepante IrM, e m fcl\r; qee ol anra arll~~ n
Ier ~ ~ ~ ~ ~ ~ o Al tc d s n l ellca Ie cn ieel'clic de In liherlad cos, acaso enitlIs n6S2 dranhlhicos de ijsoLellcnias: qtue Ill vivenl de un Cespedeps. till' Agranionte, n la cet.(u ]sfo lg tillh pea~ nq e st- \at cpali neia SeH orahstiadora de
conhierda inllennacinal e'or. on-, --segtn el ideal jeffersioliano-- die lit Oda national, la exacta afir- lat Iolilica Ili del burocrahisio Y I'Vlar11.till MaUMo, I'll Gonlez. tll tried trata Ilene Intel,,., especial Illos prccisamente. una nacion fell Clue Rusin Pill'cpll~~ e e.L
M inces suigici nuea comilliac o'll _~l I I~ha~u l u h. .cm d- le ,Io ,,d h ,,,, .11:, d -,, h, p- 1 0-- to m I'm C Agullern, ml"n -Gltrca It I u ,I a I, ,--r,'rr '.- 1'....".11 I-l.. itahendo,
-- ,p__ W",, .I.... W11d.... -. -it) ptol'aSlta- colndUcta no frIPse tai opniesta del lnndl eialnsla, nld r"ln rvl e so ot~arrel
"-S-on, [a u-n'e-,5', /io-' 0l7 a ,: IeC--. I_5- _roil. [.it l encnrgu do inteq, elo a, .,,hl on Cuba, d~gno, do I.-.i J r~a. en I saIV E ,,tire I, r..... ,,111, IMu'a exl- at intere~s real do In Republica, iteas t Ill cual nos' preparamos 1, doinoHi) exttaunjeio Y estaos P ooo %,tr n p o !a t,:) c x aa pare- lt~c
y AbAsteclitnenioip. enl Il quo el y hacer cumlphir [as leyers quo re- res1)sto, eran s~l u ets p er.ca? el g11" do onlni adrollIM-Ln 611 ti~ n tl~e S'OS- )ortlul t s leldsi lm n a l m rt oa e o ai o vnio;d ue1 sl eo/l~ l- te re'e~stir inks inportli3.cla que Is.
procduclor de Is moles it -prima era prelientan el espiritu do tan sa- oide Ju ia?kh eo~s',- te , trn s tribkh, IIIAM ICo!d ,aa d o l~t uno eo sa (siasserpo qete h qearnedtansqed] d ncm l eee.toe lms
de-alentado por lot controles, tia-- .rd nala idd a,{gr o(sc lsaaoa u n it Y61 III y ) 11 p tceder edtlfcalott.,s,)p I- muertos dieron \ida. Pero nuet~ros non untereses eohlonales e inperia- ,efioi Siegfried aecrea de lJos peli- mo sontilo. Molotov' era til servi-
gal iaild c ilca a utua d se isa Airq on s ,lo U ru llhi ldulldols ; it c"I i' pelo)tn- dwiigentes n~o suelen hacerse tales les nolt, allay ide III. fronteras nla-- m diflcfltndes praelicas de In dor- IPlap in ldo "bov,:i6~h.-denmas-laido --
b,% y hijac6n de prrcos m~iximos, on In fl isa llh ta y 6thuoa ulslancha runiple esih' areh n tel Ila fUnct'l~n "m~ AL at d tHI1tIhn-,- _rigu t .e. aeuerdlan de los-for- tu[-ales de till comunidlad. No se-- grorily Su mai
_.. -Iienstralilos intermediarios benefi- -el -Triburala-Suprenio;- ... ...- que la ley do leyes le confierr. Si hos gibernaniles ... huda~en jadores de ]a patria enl los dii~s de r'a possible tite, eorno parecte die- e a cpe n "'e a ad rpda 'I'...... r erv-1.y sen lm a gh a ei-
claban ,enl ,a res. on un solo dia,, Mas, hagaImo, eXpresa aI)An'ac- CUal sohdcarlo de sus deiecho5 ',-o Appiornbnle frpeueucia hasta [~eIn l , a luve 'sIx pr. al, irson cgrrulo. i ladsao Unldo se n dle a -ad" e]eor SiefidIsE- eIs c frinled tle ne rxtale n u eoi -tr. EncM blo \r7- sd n. v--ear no-
maion gAo~are:;a quo el-ganadercs,,- 6 -rIsomb ls a an n -- aa tas-io cil ig n r ..... -,, r-i - IIII ......I ..n df- rpc n turin cin s y pee e 'ste losi siboos potnde dno ins-- garnti, ainoc due ],iuti Lorin fisa de, I," ,',"'s ," ,r-,e,-,-,,-n-v~
---- elipui de ties afios do I -u r lanes; silUemos la derranda de do penetracton Iha podido quo- !'p se%'\'ell,dlP te p e e ',', tIh,, ecnturt: iiP red ne dc loda ,lit apneende de. ,_-,otro --I-e de ..... .. 1 .,.. .Oils f- ca deu larun pur ga. n al-U -11 o-e__ _
il'lllsell~tll;l, O~ ]ISqu h I~,,, C1. .1-1,1f' [ 1": ,. I.:1111 Ow1 1 .~ ]'1 h'.. .... --h I-l .... I"1111" d, Poe mu 'o ] [; : --
costos para crearla..Olro grian CLp l v % an~i _L~ 6z u e mer_ In ,-n#.f_-- -e iJ~m ~ oML) ujI lb. --4-- 11l ....... d e."m~ hae~ noii'c;-o. Pula.;, ,(, -,uN..j" "l ..."...3,i.. .. ,~,,:,. ,,p:,~.l, e sea u traordc ana menistcr flet d e' i ...
lblm -irsel n e aOl)Or- rece, en unit democracies como lat encargo do mantelner sin eehillse irlnl l'ro y en el dollinlsni;nO des- reverenciadas. Ili de nlanteler Cail ta lndpldc sa la d mocraiesyIns nhont t smob y e I en ta rsua e leguri- ]a s eoltactn\ en ctcla lren de In
tunidlad coil Is enorme demand do nuestra, el organi~smo a cluorn on else .sol del mulndo mnoral. comoc pues del eslpiritu pubheco. para sut- Inscoo lu a plr itu dn e bldos lna- hberactn, lsaors dun~ ie s o peteoblelavho~ pa- Ngu l- la s seifsm~ erpcaua e del lasie
u n B ra n c o n stu mo a l re su l /a r la In m r c i n ic a in te g ra l d e )a a d m i- Il a m6ru i a Is j u s tic ia d o lo s h o m b re s p h r la s n e g itg e ti e.a s tits o ne p t itu a q u e l l o l g a r e s d o dos u n a a pr a t o a- s p o uir a do e s d e x tpaoh d a d IiN a cl o me U d ice Js, ae ria e ls.sl m r
_-cattle- el alimenlo: m t- barato y nislracI61 Cie juslicia replresenla el Maestro de -.El Salvadoi. A ? e j Ai ,,ul~le d' la 'lanl oo el etblas lao a- cayrl at o lvl~ e M o npu idde "e .au sue eo mob del Shw.Los same daos,
,. cl ao ao n tii nl o- [ la,, arl= l itd frtv tendrian el niiiiiyor esvirlillhu I ,IyIro n pa c ri a y n, i e'njur a respecod L s qu md mo ac r Sie ropaP f St fre co pr-rce ruobaba -q e- showe o .n sta dos-n=
de m yrv lrnlr,CieI- l i pa.il'-,~ l L eldv qui, entonce$, Ins Noces0 Cloe con oil 11in descuidar los rumbas v orll- tierl a nul rset d-o -u d-s ae -1e -g' l ldco:~pr1.l Uld ie dbPO l ra]
d~~~n~ isors ecao ycao E e napl~eible (311',, on un [ugar poca. fortun.a inteiL-an unjllinitr- -1-Acaneli-quit e-lias seflalan peorque -o hisorlt piflic0 qes In a s rer oiadele- vlser pacnindLe-in-de recd -oen e- i r a ens t paCi e j~ dual uh adoe cap ea d pasa tlea Js pien-, brL--
__~~~~~~~~~~~~lne -aa dee paradle des ttle elalem.I ;ne__~a-rd-onnacme
resu~laclo fui una int-ensa putgna aparte delqa augusla significacirin tan unisinime y so6lido-mirr-tln an n' cab dud de F... 91 crl.erl riiridtu itd~c au haA prdo- -no-laad d_ rea -a nts e-de r~a lutrnct elbtdopefre
e 'hfe e e : d m g ga ro e do lost alributos, paja refe~rtnas, blen itanado cnm o horIT034 Y_A I- _d, .... 1, ,,d ..~ .. fl I .r..... _l na o fltmaj ..... t,boj. ," .. .. I. p," L t,. _~~.... [- .r_--.--- r,t d L-t lu- __. htm o de b t d r p e re o
--de-ms--seud-g~b'rso ,re -d|e- --~~-'~ fi; -] a r- nee merecido ? -. Io Imzdssn uan be- tdpr opr ae n dos Joelc s de uro ehos pe 'O do des MITI elr -1-m "',lado p Uica ant.cPo- _Icned a rha.Lire r't ro
&a pot lost ganaderos de sits reset- -hunal. on 10 cule 11 lenido, v tie- No. Fahsa, do loda falsedald. 110 CC-' In la e Cie it), ,o- Rim6 un nfonumena digno del cu- Lodos. lo eroenceraad.a TId Etd U ds.P r vn a n e-de .uin b: u la do m e-.
... vas -biisica s.--Do-e-sta luchw-'sah-e-- do Iuna-d se los d s y. lst. ,,:io mllhs laci trliealo lalt siu nel,P "u selele lI -',-l _n_ -u -lihz -u cn non d cu s o e oo ae e mp ahs u sile el u do c ,,, o-0. -,7IY te ........... .
m .en ub ,- s a 1 -" loo I l la ltI p t c o line I) I 1'.1 'I ). rI w la 11l1d t-11 111,111-; sanglre coil el lleo pa~trio, Lit par sost,t- s; l c L deri hater-icfl Se riad el.l .. ..] ,,a,,R i J ?n
reon (IueF-,Plnladoit;lot c-iar ieo,.. Ill' ....1 dr I e,A .r,int no de [a re- se quiere %Ceshr IaIC l t i lele %dzis de ,lo1 t WH..1 lj;- 11he "t-d cll 0 In impedir quo el Sitit lO onde repicto senor Siegfried y Wlrit oritn 1 la ri n3,ane) d m d n l
rn unildos y coordinadoss par,% es )tilica. do conjunto de excelen- st]riencli~as, 31110 que hldltor oil c-C, golla wiRa. ll tl~livld inedro pohlt- pot" primer \eZ ]a ('111n1pana e SielPa de enue ;as~ro d~r() r~ ~lM|lUld]A IINIh -Ie n c:l io rrca u, ra lg adel too
re.p~inables"de II reuell tieIn -s brotat F~e el, Suli imenat o. allIL democai eros stpan ata-
tabilizar to iMPUIst esta gran ii- tll$ ipersonales IiJridical qui o" oul rpsl~ etn'li ol o" l eljt po- oul rpsloecnim(,t oI i %l"Ilpel-,nallt, '"anido ]nutes a |lbertad sea n latTtl le.puals"d arvtlad a raa ~ rS uii rl~s'a4l '.- lot'* s, It llas afinroj~ dost I '~l
queta-snacional, -sit laienico v, sut %u'hud ascendleron, tra Il Tribunal Supreni,, Centlo I,, ded,b. L"n m adl~lo beioo l aacll'rl [I tl n- la es d e r ". \laciu haclllae n dest r e- l, eftl ,pLa llt4n l ah que bno Ha ll Cabt do d st e mrs e Io
.lt 11,llId-,ii-ni't 14141! tl,'l 11 prIQ- Ila del Crieahuail ell Lin .]lcen~orulal; "Ie lu ti t'ud aca e.; r SOv~t'tu(,t (COlWl1 el t I' IId< l Cl~ ' Vl[I R ~ b a H ~ d lm r
A tat, itiportantes ohiclivos, Ila conlor~ni a las Iey r, del Estado v suotle oeurTIs la dudla N la swspe- St.,n p'l"IC'h~Ia I'1,1a [Ine de h- it don'de el pueblo ptueda ir ell pe- vuellia es. corrplaradla con lit ieTn dei~ _- ---- ell~ cLlu i ue --uaagLA
c in o p e r a d o e l I' l n u st e r i o d e A \g r i s u s r e g l a n m en t o s, d e 'sd e lo s p e l d a c h a c ~u .iz i s ( u n i o er j o I , : 1 . . . . I I ".- T r n p o c o r e g :r i n ti c i o n ea d a v e z q u e c l u e ra Y e l l o s m a t e rt a hi s ta e i r r e l l e x i v a r ue' c ---1e n te o ~s np~m uo e l le] a &I -e~e q u e s ub raya el
cuhtura, dcentro -do- 3us-]inutadas- -fio,,-m r-mis= destoix-d--c e.-- P-de .e T d an i- ieY e fall.,Tluer u- iT.-._- ,.- __ I I...... .. I. g:ruplis i no snlo enl ]a fecha ritual y por Poriq(ue a3I(Llq e nluestriancttu de a sie eh nre e- valor de io propico y Pone de mao
fra c L lll d e 2 ) r e c tirsn s, .v A q u e (-o n h a s la la t'ln ia % rien e ra b le d e s ul l te % ceis o s it I n s a c u s a d o re s d le ; b lo y u~ l l L N e ,t u dh ~ e h r odl t ,l n l~ ao ull~ rd s g rn c ia o r a ito r i n de l 7 d ie d lc le m p eu r e e r asdife r e n te ll e s c in~ r (pnr e e nq U e p r eI.~ r ic a n o _. a r a ll p e u sa r e o n 1o P i on -" trarnloestot a p o ) a .mer Lo'equo ~debieronecn-
estas Irrias exposieiones jnesla a s1idencia. IF~S pi'la este Tijbuna]. 0 aICASa con el Obleto dir unipitsio- do % q~ 'v J.%v,'ifw-:n ,,I atni- Hit h boe Lil l,,uen 2ervh, to a CII- gunlarse notion cunt serA Ia rper- sa quo ei" rd,,imnh, extraniveo Ps I restregar ante los oJos de.1 mundo
lit ganadeiin singular sel\lil. A es' palw nucctro rspetifico Ilnbu- slat a Ins 5uInc(aees er inc'Ollolntes pmuo (It I,,nh, loc,,dA ,, el xt'p bal Manuel A10onsodenunciacnd~O ps- eustlin Cie sul alwstolado" at 51111I mahl oil piinilpit, y lralltilnrlo en I Pra Ins campos de concenltraci6n,
.. .eit-s - -rrc __, _Iob __.n e I Qna ._ 1u r I_ ... ..~lla .a- _ o__ e_ _L e luJ- I .. I- d I .. I. I -I -~' -1h~ l 1,l .,I, I I'lt "'lo .ta 1 -fa la - ...tmo l a r- .l,ilr I,, i... ... .. .... ." d, I. ; la 1. ,- .. u. -. ... I. .'u, .n Wa. a ,I, -rolr1,7 'it! ia e.xlsa in la. --


I 1 .. en q e J.'Plai rtlhpi" r 'o, a en u pol, it~n Ill- pl~a Jan ul .111n1a \ee n' eh ja ee, h ,. b a,' e~oas n d o pclio r sd ~ poca Nn eremo In Iane- ski bluff' Hgve.\o paraoP-
d-%lllr 'Ai~ Ion\ lu onldol( Vp Ailll d lenon aclon d o qu eimn o sl Cluei. ,a~lu\ ,-dllhM ,`l b ,co) l, a ...... ."e 1- e En resl p eda resio trv d a c ~ne .1adu~rea ,,;,gtl, n iP ip ark -, dl''d rlab lc o me P' a ,aerl.
DIARIO0 DE LA MNARINA-DOMINGO. '6 DE MARO- DF 1949


PAGINA-IREINTA Y SIETE.....-...


_ Actividades de la Comisirn de Etica Radial
Suspension de programs

La Comisicn de Enca Radial ica- En Ila sei6n celebrado el pasado
LIP rne idoplar driaticos acuerdoE miercoles oldo el inrforme del Co-
r-r"ra Ins prO n',. _, x, , ed mtnn dn G"enerl doctor J-an Jn-
'r"-ii-n '.,ce-s pasir ales o mrorbo -5e-Tarajano--TesolVTb- -requetr-al
qu c.iriuyim-r. ,pueden- cons -Cir_'cuilo CMQ y a la RHC Coaena
lait, iilrr.aga cr'.r.ica "rja Azul. ail como a Crusellas i C.s co
.. ..... .... __mo pairoclnadores. para qie adopiten
-las medida5 necesaras a fr. de que
sean subsanadas inmediaiamerne Ic s
S inftracciones del Codigo de Elica Ra
Sd..... i'- dial obsersvadas en los plar-rr as
____ ^ 'MJ L, a guaica garIar..ame. a Suce-
--_____ m~_ql-- -. or en Cub'. apercibiendoloas de
___/9 Ii'--j-- u e iKf7 lqu d-e dispondra- in-usict nion- em-
I]- ^-W1,1 --pormal" de'"inIva de dicnos pro-I
g 1c 11 rdinrnd inpcia .
fL -jj(A gramas en caso ae rerclnicia
./r1W n elI primer consliderand,, de la
reQl/.P ] re-olucion diciada dice la Coms,,,n
__ (A/ __ de Eica Rad.I que cn na de-


.. .O obc.sosacni ii.
e16- %c-a- -.. sn-.-s d. In .
P-nu~ bl. I,., .1~ lfbsD

sn tn-n c.1tio ed.1 s.1dd.,o
"hi irOli sas #o~ .s~ae
d. Ie ll -o

O Anen OIT B rMI C


riaraa;o con-reiteracion-ere-organrn
So las dramatlzaCiones-Oe sucesao
pasuorales o moroasoa- qne corc-.-
[.Luen o puedenconstiltuir la llamada
erocica roa viola el pinripg o mde
-que lod program dsle rai e de
ec-r-niitur un entrenarrn- nto- de sin-
Ilao sano y oplumisla ) su le.Su ge-
neral debe ser alentaaora % consliic-
i,2a' fundamcnto de la Norma VII
--esac--dramnstizacnones-de sucescCi=que
-aon--proauclto-de-pertiurbacionc..-.el
animo O de afecios lesordenadod o
de- espiruas _enfermos_ .c_ i- cadcus.
pJeden ltener a Is ve el larmentable
resultiado deque elm mismos we repi-
Ian poc imiiationi o pie spsici
del nente. in cmpliindcl oseton elio
l funciOn dei Interi pii,,oue
mccnIe la radiqodifuti i Sd Ifcralidad
cultural y recreall oc
Seii6n.almuer.o- eon el Mnir liro Comunicacaones
El pr,'.,iTo ,;o,#rcole- la Co,;,,,0,'n
cle Eli-a nRadial relebrin ca ut esior,-
-Ifcw-r7- a in i-u asI io lCsn at i-ll,
mlado esDcial el docir.r- Ciii.r I a.
uismany. Mir isldo dee CuniiiauhILiI-
Conac se robw el d',ci-r c-cN,rc-.
lin-v hn nfreleir ll- 1- lll -F(I111,
aonsn, a la C-cm-lan de..c-. Ri.,


J-RADlO Y-ELECTRIC1DA-D

I -'l"Pepe Metralla". em e

-DESP-IER-TA-GR -A T A -Z/ASMOlLA-JACLLCION DE ii,.lo de la co.,ielia 1.
JUAN AMOROS Y OLG.4 GUt LOT EN ,BODAS DE PLATA" (:1Q IQ:,io lht. 9:30 ). "i
DE TRINIDAD Y HNO. IOR- RHC.CADENA AUL L I.,; -;:',.'," rel
= -- i c l r c..h n-.i'.i-, 1: cii 9 l' cl, ci
Itci 'I e El T,.nlr--, l l

_-' .. Ar dF,i cc. i I',, cIa 'a.- :c .,r dr Ic
-- L'l'dl,(l~~~~~l r~~llr, I, ~ ', l .,, r ,, ,. . -,,- e


-uJ n-'-m or ---- OIlga Gulllol


el
It-

\,-


r1,


PC I,','a e ~ l P.I.. l,.
I i~r l-,-T ... c., i. i' I,mi-,- rr F,
crl.'cm I~-i,- icc P.,- t

[. c--c-ce-I-a .. u'l-. 5 i,',I. INi,',
........ .... . .. .. . .
rc- Si l~ -chi -. .----ii Il n g'l
S -,, -,_. F ,-- -a

-D f c dlhacmBcri~

si jmr 1 lrassin h lis lt I I
ait -ct4 141slc hi11 nchla
i, e 1 ,-c ia i' I"D ,i ,
se ,.,,111t
oh,,nto i, sI oni., i ." 1a,;,, .00d,
plull ull-Icc I- I 'e..I ~ in- ,--, ,
cii ,ii -,i l; ]iii.- i i i--i1
iliUmldr 'i0Ic--..'
dul c cfieI --,hi -I. I,'a d "

chic|( iuiiclicIi i-i ,clC li'Idia dcoi.
ilhu -nlel~~lei. i ii- ..di dic .-.,i i ',u I c ii-. .. .


-- PIL)IRO N 5 -- m edlal ,i p oiie d Ie Dinec i. nI cc .lii, El r --an.. i na-rlE. On a-. l-I -11 .c... . . i-- i d_" i -In -At d ciil,, h-rn Jos', mil --, 'i--'c 'tg.r i1c.l-,-,r rr .- t.i
ILIdI IiT el a alc 1ira p i i er.iqIe .i ..'ic-.- .. ...... .... :. ... -. I, ..r i, i.. 1 i.. a.i. .ir I i .- c is .p I .. I I-. n 1 JR.. ... .. d ei
,,a -% I 0 F S31 l rip ta -rr. cr$1l -O r m'ia t f-r s l,1, .. . T.. I T.. 1 '. it, 1 ,i.. ii . . .... '" I. ..l ,. . ,,, J --', it'l _. _.-('l 1 ,t a Il Coll.
R CosT O --l L li n, r; adn~ pi er 1 s Dr ecr,, II,, d e in. g ,r Inan ..tiip d .... 1,t'al 1-i el tttld t nrvrl a d s ad i pne sit el' b-q'n c i S oq'll 'l id ,..,,;,11,1.,1 ...it oI ,it (I., aci l l,',ll n ,1 0 I, lkl,
ndii -n.el n de ir o r n....... r n , a s .... .., .... I I, -I ..... Y le o a r 1 ).A- d,"1 1 a o'.. , .,:t ..... d i,,. ..... "'- * In.
LOS 5 h la C E i ar E C. ,. t e ita-l a -. pod cm -. I- -,, .. d .l ,' I r,'l .In- a n I..,. .',- ..i.c-i ,T-. h-i -p ,-- i
--ct n cna ii c. n c al- q el ( l-ca li cii -a iiduiatii dell da -i iiii. 1.in -c coil ", niiigi i]C, n1.iii *1 A .
a.. .. N J di ccc iaio pe n, I .mler,'e I .rr ic -i-n I.t l p er le ,I ,1I.. i 1~ -, 1- i i i r ,, .T ,, l.i..i.i. c -i i..... ci I,.- iii. i iC r I c .... -. i, ...
HUM UIEA & LAS IA S.~ en C. no ifccn~i pl inp a.i I_-cpc Ac c -ci yi sei~ i**i- ".1. l J .... .lif. 1 .. 1 -a. I..ci il ar. ni iv .~~-i T. .iiil dv. adciiibl credor al0i 1a1. 1i .cc.l

I i-. rnan a s e we nia I, q e e ,, 1 I. dct in ccu i r.i-aI
,If c,1 ,,,ll .... Ih ,I I .t .1,,,, PI"I
IKUVSIIIIG 40hhl2 T.d PAe L3III' 1' arl"Iflln ....s elll `in IAl iij)r d Ii f P.I~ I I11 nI %~ I CIZ- (I Ill"- l 1 ...l_ ;T W-iii .... 1 1 1 -'iC i. +; 1- ll
Bodas de Plain" preSclita OhO'a. d' Plata". I k* g I -A I .*"..I Ii.- n
G.S5TALIUCH D EnAE i pAEELADIO SECADES Ic .-., criiera elal Cuba 1.... Jua~.I c-ii.--.'-a,,e
1-c c,,..-'.l ...si d b Dic c di.andea s c ,- nai p auric.- deK archdai -a cr, c iii ildaci y emoco. nie I.i cni .i n P i c ... S..lci .i.c.ic.n.n. 1~ I ,-~,,
.. UE PRESENTA CAFE PILON EN CMQ _... tadcs: artisti s....de kotentle y bico -_-"-.,-r7 .-I +- ,,---,llr, .
I Limorada v= o n. ca..nt Oe qtue eotu- de las Aventuras del-PRINCIPE TAMAKUN por RHC ....- ,.......-....,. ... ..
h,_,,' _,. r, n;,-e p,',o' que Eladic santes.Por'eso sus e -sita mpas so tai a, q e gus ta porque pone e- n ,iI,-,1 rI- .,".,,, C,,ichc,,i i, Pii c liit C.. ii ci nn
sec.,. cr., l hBln ,la m c, ic ccn mcicas, y poriiesi trasladarlasc ca lodas -.as interpretacio es-s iain -, i B ca dedM k" eccsin. d cca de Mike, g -1.a- a ,h -, , ..i.
E:iz r, o 0 dcl niameIcITP , e,, u Ju radio representan una dle Las mayo- su sentmin ento. Cuandol Juanl Amnor6s ilacuna. una tie h . I... .. ... ,tlsponl l ,,,!, r I'.II.- -," % .,llice '%.,lllI-,I ..,, ,- III
lian n diciauccc na qee '. *ii E-i ,ici,, I",I,.i,.a c.i.i-..-'..c-1, ,1,..c iI .. ..l-,, . .,.. ....... N iI 1- --,i .: l, I r undo res atra soiones del moment. POqI e ticaI si- actuacil cantando sit pri vi- iion ve s O I ..I -R -I I .... -, i .... .... c- io i P i .i..... i ,
(1, ~ hl o iln I~ m1,-, I0'- )i- air uno de estos programs, eqluivale a lia a~pal'(lctd Alike, hip ,id puo fll i tjo' a]( ;dot:lt\o Normsa Su' irer-c I.- r .,i .. Itr,,r ...... I r.,
ti=es T 'is ll e de-, ,,cte oieuc-e d- rui gd-i I I i i ii ', .. l.. i,,, n'la ai r,,,trdo c diiN ke hat- a d ,$90 GANcui o CM OyEN E.D EL teena tinNE IE A E ..I. M .. I.1^ i.:" ".,'.'s it(,.-. ':'':' ltrall tale .'nt" ;1'i ';1va Y '; Al..... f ......
l:* rn adnsATC C nflr cc Pli prHk i -ci -lla aiar dc ri- P .la l i d.S r bno r irn i cir i iic ha u-n pi.M l ~ ycc ,,< cc ci-i
Q LU LrSE A C A rF Pe ,LhON A E C.'i..'.,ahiri, ii n..,del a n nl t a,-I ,li tu l N An M Ai lK p o re. R C t . I .
n iiclos. icimrc i a In c an Ho en o un Eslonpa. so In- a pli giiiia. Puii-qilc pcc < s s i i c. li-ei de .-e. I .,

l.r-, ie ,0 ,, lii,, crisp erales a di- pa r Seca des s. on innterpreta ia s mag l u s- c c ai i in a m i doii ii d' cm lci dcccii i > d' M ii. i i lcc a c-i. a r.-i tra .- 11-i,,- ,,
iadaS d.i iiuicll d, ,esena.c el is ralment e per Pilar Matsn y Pedro Se. iCti ic i c .faIn ,1 I ii A id lci i "i .0 did,, c i il Colla d II- -u a I- ..- .... I .. i s i i .. .... t- ,
c :lic,, --i..b ,r. ic,.n.- an cigun, a haie gad ra, dos raiguras estelares deo la ra- Yio u -d aca se ha rc '. la i- cia- i nI -'a hl e- tI icc i-i aca -- t -u, Ius on. 1. -f -I. ,'I, .. I 'r iii. l .r icc.crud a lc i Ia- i lii i une-o d ab S r-lpinpnsiln-2 c~instr ctv Na ha^ -apuan l isnnld .- ic isi ccliiidici ijcc Iii1111 d pcc idclc Nicnr u car ilica ici. dp f- c ~&'''a *--li
rcna'fincici-ccn dci.'i'l-aircr dc-dc de taniiairedmiaimimicid ag -iccipa-rii r en- - -uiiiir i r iniici- iiicciiii icci d1i. Mcpn p li- -c-i- apubcn dr i>'--.S -^^ ^
SilOc.. tic ] i e lia f Ill t I. ..ii .i iii i. .iii.iii d,-i ... ..IAlii ii .. . ....... ..
p Cu-lI1r"u CM Q. n ir-cl r inpre: En- aEl pr ograma se eon r mleta coil la aic- G -- H D t rthdad r-lio el i ...-i. e-h Il' .n.. Ial Cl II s n e parla t1, 1- I, ,1,,i ... "
-ciihrcic,.i pi,,c.c 'ilcin tua.c ioi'. n del vali-os so.cantanle Ram6n, kialeinl lii 1 ai"1 l c'il. "I" (ic-i-c PI'1cic -' 'mi---n. . .. R. .. t',"I T-,'r c ,,-n i, I -II ..... i .
rl ,Ae r,16n" cons- Veloz,,"La v'z de la campifya 6'uba C-l"m^ lat llegadil (det L1r"I 11.1 er hadn .1 I,-- ---
- iii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o --cc --caquuai' Siats di-l( psr Setnian-alc-rcan naii is --rse
cc. ci ,-er..,na e canmo dice Ia na", quiepc interpret lindas cancio- deir tdid sli, planes ha pagadn ,i . i -- a'-'- i ui sc ta n, /
... i cc.cI. .br c.- .u i ltsi hel gi --amo d nes de ayer y de roy, de tllir c mii i al c .en i. I cc- ia c iii s al,, iaci c l n,'b iir I i .i. ..,
No dcje, pl..... de sintrisis... ... Dsyf0 scsR s i .... ii..... -, ,. cicci, a ... Ii. cci.. All i... .- -,,
E cI. ccSr .. i i do brMllan- n an du. Ias nuc\e de la noahe, el M UOBRE EL TRIBUNAL SUPREME DE' LUSTICIA HABLARA ESTA 2
i-ic cs, i crn.I, t fari L expr esi6n, Circuito CMQ., Par or l c cst mpasO E CA
.1irne el I-,,, de .... ..... por ciecirio -TARDE, ALAS 6 Y 30, EL SENADOR CASANOVA, DESDE CM(
I~ Ac-c amp 1 o c-c ]a i -nor-al on.del cafe il L cia In c _pro r, cT b sa -b r owl u
d c Si mcc 1eri iccii e"ic bh- r ia n i.ana.-a la c ci UE N re--M U S-- -- I L R ES
.ii-......i.- a ,lac l -Inp r i I C.c .icii -, l .C. p E iCi'i ...... I ?apre n de Justlela.
-?,a'lud.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~... diii uor u uqeCQ leemsc oojuica delio loRr ~lcdi ault's~ actalldad' Su trabji^'x""Slrn.;iil'al'1 I'() |,onparc'l, rslnas.atda ela PTIIrs. M1
$90 GANO UN OYENTE DE aEL TORNEO DEL SABERH la. ,-.== i I m- --C ..F. .. ". I.c . .. ..t-i. fc-i ... "cu 'Sa i 6"Sintlaam nt clicmamimle a do n e. e coticeu e e ds 95m. Ii .,l r.coomuo a O d meal en. decsir d de raidus re c ine c mi ad- M /
Scma -pcc- c-c. El c B u n aicca e iLa ce cl i-aia KI ciCH ulilma -a eicioae Ci'c- cm. c- -, Ic-... doi in a c monu dcm t ap ldad y d iii- l rci'iil mi en i-ilac- liitH ir / ~ ~ l
cd-l l i.i i- i 1a l- 00 hay piac '1 c dll o sccici cic I ca
di-AE A IT P E a NT iriPi-iadd Sii t i-a.iln irba cliinay Elua di* 21 cc ci c-
CON LA PREGUNTA TELEFONICA P,'dl,/rl .... t ... ..in i .r. s t. tta va.... dE tireSApo qU R AIep y es ta to-
El Tribunal Stciprli o de .Iiiulica dos Ill, dnilcgncs, a cIs a ii :i0 ellc
El ioun cino pasad nos ireferi- mos a dli progr ama. Y ya Giralt. S. A., pa- I.a palabia iresonsiblc dcel distiin (MIQ, )ni trlbuna de u Ia ilnclusrcirl t Ail-
Ia euc lal..tilt Eu Tr.rrc,. del Sa o e i n ro:ada or d el T arneio dcc S ,cmcr cIc guii hido leaVi icir data i cicriicer ell rcira i servcini acO do Cu riba, se oflre- o i
I.; ..cnci, ec-iccicli N emi'laibt- hanrocaccsiado los nomcy lla. pcs.;. A -a dis- ritacinuc, picliruuic nitldinnnici (ca- l c i- ros I c-ic p c-anc es trails jos. ell-
rc-7.-l is" oporlr,, iacd qu icnla )C la San Leonnardo biM en Sani,- SciaDRre acCrra dic o I ....a. ,,i i i -.ic i ...i a i ubi,,c- "L en dcesvic s del
C iiI.I .l.u.i didc-h Ii .r. g in.iir a accIc! Enla semana anieria r l-ira p e. o, D-- ni ini o I-.-q-i la ii t cI rl .ii, c i- i r crc al nuclir.
bumne.1 clfldro di lncri l a resn cidene en Santa Ciara hati L lEci ici u sable hcinhdor pcLi-I l i-ici. i n ic -i oreidl o pu r Mr. Lami born, doi li
Clnco etnis ai nse cc se iiscaben ic-, gana o Irlnin n y chco Ress -par ha- -irna l i I -l. i- u icn di cumcic pt i1 I rlu euoonI.cc. um ccucunllsac de aznd-
,Abaus h" hni unii ccI can br enclaod ana pi-egunla. vi ci-cacicr Casitic- ONi-c iiduccii-iri liic l-u i ic c pra-
abdos. hicimos alus16n it In can. be-nid n rgnae eldr Csloit, on dest'ansu car.1" dando cuonta do quto lsp
tldad doe $90.00 1e c, Ic ispera, estao Y m ada sA bado son numercoss Ion ci unaric ecl c cueiini ltie onitr. i lc nr iiircc, r duci ren Im c laca ya es in r c a lis-
\r, r, t ln.,c iip._,,, .lnr ,dr e Li yenr tes que rec uben paun tresa it il ci- icc ipc Ia c xperlenvli prrtando sc p I duiaicto eli frma liclul-
c;,, ,h,;,, Ya ,l euna; n -l -- ---m reln-hechb I --de-H -*~s--otna R-lto 'Ia~ 4Aporiedlio de-,carros-tanques, coil
c, -.r.rleia-.b ccr ac y c-a a iceurci nc6ia ei lani a n c -in nc cI c ni P i ni l ppirsl i.o iii na- nqni puu ,
cc I ic- m y, [ I C..li ci, coloiborac ol-prnpdmitn inslrcaciv-o -innn ellIns -rcc-cilemiiaiIunainciilud ,Inc nin ccii de- aidirrucac gisosciuc di e- c
li f.b il.-crr,-. ri .. ITl .l'inr Jeuia de tan laureada audicidn. poinrhl ell ma fc rn-aI rc.- u i nl v c in- C.I. t|i eni- hac i| -n". a cr-i cic lia
a iii Pml,' d1 c--dc1,aclr itr, qcle ae le Invitamos a nuestros lectures a que el almic (Lille I(Aculu ('llrccdaci cdils. I c-,liihdadcs clue lieic ei Cuba Ia
prcp'untd, Con nmz firme, anquce ca- aiprecien el veterano propgrana cue ri-cnte dlebe darue a c 'llii a .1 l fia dp la rnscl-ha o Kenaf pac- fa- fa
rc ter i,, I le ... rM lir:r.. in ,I edad Imaniene el inter6s del p uibllco a tra- ,Iii' run i- -mc c cn a i i, c il ilcc sarcos c 'IacSs Cie autci-ar crii-
d CMiQci ,-, p- er oi r c.,l-l ,a am p % c'- i de lo e a efto s A nu d II. A. las ...c d.a. .I .. Jr,,, ,, ,, ,,.: ; . .,c i, i'" i,-"c i f,,,rL
c-d-.r....I,.c ... 0 Iicc ....m .. teh.. los scibad os, debe n'cuc-h..a din . ... ...... .. ..iADO. DE ALA RE
scredicarle a udof JIs dc la Luz una sx el "Tnrne, dcl Saber" por s on- oicdcc tricc Ito inci- .. ic-c rK l d h ,, .... :,. ,,el-R.r, -i. -rri, 1 'r it

fc.i uc Icy Arau c l oni m r do de Cadc .A.. cl- cu.. ic.... ccii ...i c-n ... ec curl.. im .... d l ha........ 1 i .a.. 0 i ni cin.s c'acuy-aciiu

_-'__ -_r__ UT-__I__,_ __--Mar_ Ic- p-*.h-- ,, p m .R p rin A,', 1. pLtiatar cb. c cn li-...i.a di i ...... ...c.i ic ,.u del dm o c asado. A a- "
MLA tONDA MUSICA, del Circuito CMQ, en 950 KI CONTINUE SU MARCH-A TRIUNFAL LA GRAN CARAVAN #2f90"-
S-.o-OND~A.MUSCAld del Ciruit-o -C, -e 9-0 ,h, ---- DEES-T-RENOS DE RADIO PROGRESS
oCMQ cEmisn,.- CMiNBF 9i 6.-crnci- de rcema de m -at ; rs il a c ne c l lrioni Scr -e pri, iii-irlc cr l c- i1 lidiaul rc mAia -oler o auacoclom
cIO. descic Radiicentroc continue a su embargo, nodes estcin ccc- nformes en mCe I c-a l ftAe -i7o riann ad,, JIMi hclc mci- a -cnibr-s, cancinr-- c. .'r T -s 1 r
nbriliante labor d 1e Iiu.tCra muicaln. quo la mdsica de c Maozart ala u A In s lar .. dc A d. la T ,n,. -os pr a
p-.en tancic tdr i ls In domingo. a. bire Ia leyenda u. ire d en e an a criaa .r c ...... a cc. c dcb J .. -I.n. y5 composit.rre. nue trabajan
as I' rs dela tarde, ii. u i opera co misterin y santicad La acci- n ocu- -larzn Radn 7', 1,- .-.lo, ,] Ia Ondai de a Alegria sus c r-. o c
plea, intrpretaida por Las figures ere en el Templo del Sol en Menfis, rich -do cce-s a c- mnimid pceic-c- licta., c-a oc-quesas, ecli c-c dn on- n.
mls fanmosas del "'ibel- canto". e In l poci a de Rameses [ncdn cuc dpe fl de cicistior in ni i fiticui alcslni r Ac i- n a m r rodesono a a
Para esta tard" se ha elegidn "TA Escuche "La Flauta Migica-" esta i ce- que puadil l lar Hc no- r il e ., do ,.-,Icr u in honroasa pic an m,
Flautsa M agica", 6per i en dos a tn tard.e, a las trei s, por.la I Onda M usi- c]cc c. ,,,c i ,-piu duic m bi-C l a Fe ccincia inr -dr i anrdieniia labo r p t
r--&ica de W-lbgang-h Amndeus Mo. cal del Circy it, CMQ. en 950 kr de .. .. c- -vs -uii iunci in l c-I cal d vt A e ardel 7 ." d
Y4,_ here to c Schikaneder er, cm cc So ,- -," ', ic idecsdwuareI-a -- cirer dvs-nc-iaProgreso, d740 eu I., I-
I -c -ii _c I I e bashFeaIrascilec erai-ennecu-lao
cccl r cc, i c-c......... i--icc+ binsacn ca+n Ademaa me li-a..rnti a arn Pen.. a...n- ... ...... ....n..... d m- -nic.. .. unacn-c........ c-c,-c-cc Radla Prn-mpi-.s.. 740c en u Tic,1,-, -'-
:, n c-i. de rS, ihns irnracida deL iamde a cantlnnac n dc Lc L l trenados hastda I. -, -I,, n -I. ,- .dc an csu seccci6n de er- -
I;, ,',c d i t7 ni-cr-aa cc VL ena a Ma ca Ei final de Elcanra ideal part reice s It, too. eIl- Ias n hs u i-n n -e acttiacitad sno desnile de -
f ., uSC e n 1 di' e uree i; El po -- cI a dll arc,: Sc rauc L
I-cl'. M,3(a1rr ,-pc"ice -c ,n dehcead 'La Oada MEsical. dab| Stcrairc.s 01nsa. Con @ilo podrd conmo-vulgi-imente oli- c dnc-c 'ra- do s, tantu ei l a o que respect a In
,--- --d37iala ;p6np0ar. Ne tcrminn politci-i como a las dirianzas, in in-
sta-lud. dirigi6 su abra que aunque CMQ" ofrece minsica y solo inusica. ce or los m6a delicodoi cq ulo i-ron imuad duntc In- lu-in. el ncmernn cli- e odian Ion
fid recibida friai.nte ..m.n..6 rfi- A cualquier hora del dIn da a Ie .-aslos Comno sos cia rlo Ini-emaca qu e hn y bc-p .oin. IPs c-ic sal 3...pon IdSTRUMEcTOS EN I
pddamcnbc de populai-iid Ibagando a Cnche. enceontrarc listed en Ids 950 Oncis de In Aleg-ic 740 ell stu radlc-. ideas, sus sugerennias, enc-inmnladas
representarse 125 Cnches o.nwec uii- Ia mrao, retrotoa, places Y cnma reza el -a vstA rn lograr Para nuestra patrii la era -ORTATIL
vas. El argui.n..to de "La FInu.. kilocielcis prog..aca.s oecos, ame- m_ a c. j.-s I........pianos. i-inn ri-.a" el ...u.... de traicquIlidad y de ficc...aic...ccto rn palca a ra
MAgica", con su extrafia mezcla de n- nob-as do ebonisteroi find.- -- I.. Idi ..i...and ra i- gn ine.. ti-uoidos persegulimos. RA' IO- FO1IO6AFO-IIAI DOA
VgARIEDAD EN LAkINTERPRETACIONSDE-IRIS-BURGUETENT, t-il paid -- c.-one rnior Gaspar Pumarejo se encuentra en Barcelona. El dia 21 del mLi En @I icac coma indio, iamadisnon
LOS CONCIERTOS < LO1 COpnclc cc S boa ENA inbc-ca, apr Pa eoron cali-io oderc actual se inaugura ((LA PALABRA DE ESPARAD por UNION RADIO Y ampificadao coi micrdaono
-." . cp-od lri c didoic e a nlrs a En /aim-ma npar memorandums,
rtL espactn de Ins miereoles a las proggramla, REl apreciado animador Pa-' . Gaspar Pumarvio qur "s hanibre I main ense nuestros lectores In
nui'e de Ilc noche' en RHC-CPC- na bo Medin hia o n m rcoes pasado ampleando a mdqio iumhrndo ; irgiiiznr i prapa- nn t Icn que ha dm producer a Ios i ireeCenchalC, i adenoi, eaplicacionn.
Azul tienc In caracteristica n la ac.- una brevislma blografc a 'del genial- r los nogotic come gtcbado, c
mucinid de-Icic luignet.- dilci-acomn-_ mualco. Seri el aria cie Ia 6pera "Dodn Ccie, a n h i Picid- raricc onl In pddiii-ii n ab ropr iductor, pal ncia-como p bns, dc.
ionte eXelsInc-A dc la General Elec- Jusan". conocids por."Batti l batt". En m ginifiuq iest1i n d ar ai, eli m yP il iu "Uni-cn Radin" Porpa In p on ado cl, o.emosarncio aeca, etc -
tric desdie hace algdonac aifio, nIngls cantari in "Canci6n de" amor iEspafia tnIco Iris alertini v ingranac m- Fno unit c oi S c-ric terns, unitn ftes- Mnaao icili y a de
l.oa petit concierlosn e qua se rel-- Cosaco". de R chard Kanutz. Y ecm es- Tubes diNUIIicmooan mu radio icc ccc-sacccc ici- (lvu- P I cci In cpriiuar rei-nnal as Ieliicudnodoauc
ni-c, i ic-I r lid yo fanmnwa lri-s p al pariol be niremoi Ic canci-in dci ior- Tu e "N "m ornm.u od. c- muc- nccarucncs icccui tMnic crci ii n ci i-cca i cumular e inn al curli-rosa, u
priIetlg-is maestrcn Rodrigo Prait con nasitor cubano Artur n Guerra unti- nreixiinp grin ijc-.r radical Iu a Pa- lhrdtlctcl a a lhtcraria. cuc cualquier sit- quiet tome do 10 ov lt A.C Grabl
.I orqbcsta Havc-nn Casino y tdu gn c loads "Serenidad" y an cicgilo dcel iabm i. cspafda", q .u ...c A .. ... ell N s tivirlmades .. .ceptoda ni ..... t.
pa de prnbc.mnre cnmnpletetarla,. son maestro Cuevas coi- distintos me-ldcd i-I pri-xmim, hin c- ,, I I. in I Vida nlildanac. "I lcudn Ud. doen..
dcl macad dc ccc piiblico que anhe- tlivn coma "Homenaje o Mcxico"n El Nl M rocac Icm t I lcc- ...i. I ,,.'., ',I,' i r, aptlard parc irnerlo ;I Cui-
m- or'L l cnlc.- ,Ic -aur do Alciuin ra. m sac.ra Pral ahn escingidmnarsacr IrOr . ain c., cc. Ralcgtila
dc-cila peitlllcaris panr In ri- tildeanl ene "c l "la ';,i. ..i.i.- de I ,c pa l ':.. r,.. i ,,no El .x.ii. pci-c. ci "'la Pahlhia de1,
lupc~inncccc.i. inic e rc-C doni alObc..d VclcI~l..llcrhP~rft, n
Iri. i fl ,uuic-I r'-Ic ni-ca u inmicc uc. el c iceclicud, n nc ir m e Vicl ,-r ic r bac ranr i T rc.ad cr. 2 12 T ld ,f. A-3077 cc- hcm nu drlc-v, cii c ii, T, iic-cc m tid- Ec- fid lap disc e arum pr i di cr c- e
tIrlo nn tld o C a cm rb c, i l r a cn n n n I c-iriiii I'l ViIn ric cl i In p e ni-c ic la i i l- ia i l G a sp n r P u m n re Jo so i r- ultc n- r n
6~ln it nu eos disimille en el O~ne- conn. laitf A UM in nrdi.M danIhrt n B reln. hcina ai
ri, pern tdcc c- mdeirno p ar a los to Sera tilr program varnadn, a glusto Idalcaii a nCal. pur in cdici. Mi-iu- p ar ciro co iariclon,. IhncuCall acun
icl ides v .1 buien gctu n uSe I dintil- dc toden ebquc na escuchard el pr6- l .... | u Ins mejnrisl- ci Ircni-l it. iadiIs c nmi .c,., L,' c, I'-, -ll c R A C H M A N
lulcit sipranon aac m -c ara oles a aica __________ -- inla p ar ird IIt V mccliii ieCccnr c I rnurres do pcl i i-nci-
UJn pdgmna de Mozairt Phrir eI mini-ch par RHC-Cadena Awl SE ISA INVENTAINO UN IRIOhO y L i m cc-clrcu-n chic ri-l dada iCo t-nuci
~ ~ ~ ~ ~ ~ S .IIa I .. n ,. .[ AD I)VE BOLILO UNACRA OS L -dr 9an preshlgn, Indris I1,i acrnlect+- tile prolongarse hasta lat seg~lnrla

Ya estl en el mire Leonardo MoncadaI El tithIn de Ilalnl ra, Ercucheh MADAO R PAECIALES A nildI cmiih car -euc' f s c icc-cc- l ..uceut d... l r, rIitc e rues: pc-rao Ia N A V R
CMQ a las 7 p. mL. y iga a Ernasto alindo en ed tse aventurat Nire W YORK mar S inSIFid 1 -,. v'R Ins. lc curdis .... .......... -- de "t a PuCoamoa de Es-
uchaud Flowac, ocl Ingend ero .Ic-h ..ec m l.. i-in l am via I ere-- poIa lichn' el hi-c- 2 i-li yin IincsA
Grandlcc n tc rillisaibh ha sido y nplios. pendlentes-de Ian cve turan. it, i'nidpleado pOr ulla cana comi rcr al rnnanccrse in Cumi Ic qiun Ia aiLhr ,, lini uni m 1 dii prcsente man
ax nto nhtenalc n Pnr Cnis- i lcAs Y C m .r de Leonardo dc esta riudad. .ncabn do icc enla r di n tac ta cm lii n di ili la 1i. M nra- c
cfilln co it n oU c ,'iciao y enincionantc # M nn eada. V r ncdl rrecne lt r de boliillo i p erad o, o n
procramc n do, roimAnce y an'enturia, Da v-da Ii gialarda y varon I Lo- inier-ia lee-irica mpuos seeiaisi. r.ic El doctor Tibelio"Rodriguez del Hay&, de Pinar del Rio, recibirs
quo tiale oi a-re -do lu tin it Iiad a nardo doont nccad 0 pop n lar a lr 1 i i ad(iap i- imceo m e-mddo e ncpe- el pr6ximo viernes Ia medalla HONOR AL MER(TOD
L", f ie t a pInticr. par el tircuuto Ern eto Galcndo, doen ins nuentra Jr. norleas cdoaru Loud m,,-ci a, ap noa.ea
I MWa Nas refirctnioia h 'le ,ardi o rarlioa ,eicncad? pa p n ni grpa ( cl ane .. c A-emon tr ... dondn n i -din ...... y lit ...... g m ,e ,m ....
% i t n. n c i i l i c u e In l o u n u r aa c e r d a d a r s r r le n Qa s h o c kp c i, cr li a t min ed s rn o A n.es dI n I I idp roxu m d Is a li p d i i h t 'n c a d a c du c a Icc L r anmds ls d e lra dn d mdci- m n im l i'n tii.
leornardo lonnac u a no e till c i r- I .ec..a.do M nncl adn d un program lie. on uenorci .ena IIa ca ubi c ,l lcntr lprncgrama F---. 1cc-c m ..... 1 al Mo%- imi- proginama El doctor Zaya i es una Ade mAis, el program "Es s. Rindi
nc-n ilo nclinaride In'erk y dre emo-I6n. 1) eLuger.rtn", clue III -, ci el v iernes ba ae los fuira mums d tcala nda, ui-s y q l.e- Honor a t M0 'rdto" brndarai. io-co dc
,o c l a lc rr a inne Inni-i dn" del n o" rm c d cia dem o le' m Ei rada.. c. pl. r de b. sil.. ic mide dnmarnc, tic f, -. f, .. dim u la nC-chc, ridas de Victoria de las Tanas. costumbre, uamo primorosa part rmlln -
-iaor. tlfba kir In Niuc-a Nd "enne da F"eu a cam drcicc ci rale in 51 V pan 12.5 amr 1.9 centilmetros y es- tcrcc, el Ci nrcui l r CMQ. cn eta"do tn rA. Paua el pi- dxi uin c -mest o ia 0 1cd r al. ell Illa (ioe parinue pd indl Ia clAtup
Nhnacdsiva c--la claci"d rubelnlo q no nafcco a ica pmrmramac do Crusillasalna En-ic ido smtonzao pnar rrecibi urnic se- d d quere Cureunc cc-i-ocar qn c-ia n Inrc d el Amiol. ms ha dispuemtoconmedici- mmlcai enorla clue Inpria d l a
r. I I. mcc Ic- ,I. m1i 4.1 I- c Abu. quao lldoin./I cu Oaal cdnatlsiiye uan Ila- 15|" de alto treuenc m ldia cmd ce ri-mn-s qi cuatrn di tmca Mead li-d "Honor al, MM6rlto"l' ild guiido 0maestro y compelsnr Gnnzah
,- Id c cia -I op ii cau c nie dSe dalla.In
ic i I "-I. .I ,I`J a .m... c Icc V + n nile cIo Ieu, I i ia eabin c entral. Ca'dp m6diteo diplomas pdr sunfl' rmidable labor del dlsti nguid doctor Tebeloi Rodriguea Roig. el D6o Inoo viable, el baJo Id
ro- e Js so i, rIS a nicR esten sc- icca rc-i- nxaltasc6n d aconnal. el c-ulto p talonu- I ia nHaya, notable pi.ddipo cirujancu Mat y el Cor Essou
i-.. iin i -u '" nia '" Cr" se" in e q"ermos dc- i h u uuunihcan nu bper i -ial do IIc rc r roductor de-estos pud prco iaiian: reidente en Pinar del Rin, a qucalaen hon programs dedicado a premiar
aaier el a xiin quc i-n c ncarizandr. if . cuando sic radin de ii.I1, I. r,a I .,r Arias, -ios dupilrnas son omti.- debn II creacdiin del valiente Comm ltd crn la medilda iionor al M rln. a
rc o lnc~iu ,maumudu Mc-ai c Ic-i i d i u S i An"i S F, Fm cnaa pair medin de rste nmimern el giainsc pnr In Asociacirdiu do Ia Prer. "Todn pcr Pinar dedl Rio", cuya ci vi. cuantrc dignifican li nacinnahlidlad
Avenil a nhllS oiilre I1cc p[i]it iris. -, Iat-nd-c.'ue %ilia Muirri idui se o% ,c-cude a un telicic mccrcano cci lRadial Impresnc -I ra actuacc m nu le ha vahido l obten- contribuyen .al proir-cs de lic Y, .c.-
cc-f decrauuca lucac a ucu -e rl d iadIble I -icce iicllrameci.e axcepIn lo damci- parna pdlr aml nervico -central ciifor- Y ahura COuaLnc ri-ft-rir e el (micu do muchac- mejoras Para ecan i'dad y enaltecen a, propla existen-
.idm ea hidc e ,,cha %itc u u i rc r m Cc i-api- i-m a In I. 1 de In mard- n c uiYa macman complet- nabre-, la Ilamacta pasadis viernc- c n ,dcicsldn a' cm cp -inclca imb c c-m ,enn u lai rarc comacIn In plu -
I i.ornmardo Mocradin cf iv h,,,- ei-pr'cincltrio au f -ouran Al rto nn- neGin da pnrs ear C el. La'sc adl radial e ic- tregarsel I a Mcalla Honur ol Mc El dui.cmctor Tbeho Rodrlgunz de Ia d cin ads siemania EnSo Rinde Honor al
Sc iee mn i r a. ce ,n nn unne. Maria i n r I eta n central tlenM il ,nrl Is par I n a r in rdi o atl docor lafael Zayas. el acne ltwya ha rcahiado -dendi- muichos afin M rrrilo", el mayor de Ina #xltos ic
iliacia S x cc r is c-rsn %,r, -c I tin Jumdne Oroppea. inrique Santiuesle- rndio cir-unfereneiac l tie suc-ne ti e Rvirc o -cc- Vc 'cc dr i s Tunac. ona extraordi narla labor on-, proved nfchd d -t- c pi- nir'ar,' Fie-nasanc- A Inn
acetn do bn nchenl a hs mbir-a. mulersa ban y nria ctretlbo de Ia radio. 40 kilometroao. muapnndid su Iuncuon para pnrmitcr- cho de In ctudad de Pinar del Rio, de i. nomhe, pali CMQ


RADIO P.t..fE&SO


iiLA ONDA DE LA ALEGRIA!!Le invila a escuchar su byillante
Scaravana de estrenos de Marzo, per-
la que esta desfilando, jilo ltimo
en music .

Radio Progreso 740ensuradio


SRosaorto Rexach y Gustavo Pittaluga en .
,"Universidadd Aire" delCirc-uiwto CMQ,
csta tarde, .alasftres- ..

.i~lA
'~frsf~ffl~~ <


-?^ u^ +


./q,,,Rinarilo R'exach
ila lan'de-d a ila ,tres, comn todios
c' cin mngum ius n esamsnuco hnro. el
Circulttc CMQ HlTi iiliirh cinha nir-,
Mi-i1 ,. a's ic UiniMeildad del Am
ciu cI-nI i.ie prni r uirnimado limIcps
confemr :~ln te- spr ~I l i, tl,' AF,
48arclo CnR exaC ah v el-lo'ncr Mi,,
Pilahld1109 .
Ca dnii nrl"nra rlc :,i,, i hiii ., -rnac.
tereo(' I .0La ?V.IJPTe l0la .-,iedl.d dr
Hoiy', mi-mntrms ,1-ice I c,,ctleruc-mndel
doctor PIRiuiihla he .la sa lmFl.
Impin y In la tsIdc- N--, Tcipnp..
Dirie "UnIhSluirlad drl, Ac r del
Clreill- CMQ' el d, ,rc JTigI',aM
haii. fligura e mera de niesnIt, Iiil.
cr .. yIc Ia eri n'1, h1s, elhlllv re r
e16 lcenl''im,1nl9.d dli Aire del CirCci-
in CMQ".
Y, tins V vez T1 ,11 --P I. n r 1e
e dccitmine rxtlr 1, l Inir i-lts lla.,I
I ue ciltiti llre fI_ .c., pri mf | r ,nle u, t..-A
fere (1 r s dpnt l rlra r el n.r, lIr
cilnenic oroqiic n hc-c doui-ili n
chm ,n ,I.!ici q e fi l p 1em.1 i -'d -
br, aco n de ,or ,. K ,,ler, ,, e .r ,.
c-cei rmiu st.o s mi ,l- an ii cri,.r ,l ,d .

dnrclui- dc r edc. d I.ri.pr .n'c.r.e
ie.--s


drl i qu dL Emt.r
UN1 ) LAN1I 1
DE LA "'JN ES OC "
Muy prin-intlo.' En elm Ire .iIr l~
frel- Inl "carlt parlacnic -,. I
dngenieir qunlmlco hadescuiln ertounnner r ro de l c.0a Spm linil
sustancna que dihace at papeuindtirW
el de main calidad, enspible a las vi
braionnc isnnoras En Stciza. se han
inn ucgtr uiais. i qu tere man n teis e-msmf-
MEN radt be Iiicia ei Sc*Anl difundl-
J mptentes estacnnse


o ha Oa1iacai olcin Mundial de la
ala|d pc 1 N Oninr-sobre- Ins aepl-
de l,1c-ique- di-eidO nccl mundm,
p uodrc'1 sr-piadan loint Ilusatic-s- Y

C-u (I I m in Unucvnc m ai i t ir mi cm c mi, cmi-
Cli-a (11C Ansi-ridlci a-uc-icindcnlcc- y-l
Liofe~nlen OrgantzaEctones C'ult urat-
ia Siecrei de Blblinotecas de la UNEPS
()i )ecltc acudiendo en yucyai de la
Fiuc-ctlad cde Medciu du- la]a -niver--
urilad dc 'diiiie q-ne iclicied: 1crtrulda
por cin Inceodlo. Fn Ia Ilh l'n]as
,. Tn. ,.. ]n. i, r.- m c -. ndma-ci ,' a -.
d' .d, 3u dr_ elr.cr,& e1.11 b-L .,
in cita de In oraccn bfavorilacId
(;handl m "QuP D ingcoinceda a tndcs
h,", -n1'!dn", Un" mntamelhm cs CA-
.. utill,,aduc para crinrrc- I lr
urcmhm.raniversArio de in riiurtm del
ider Indi
Ed cc iuc cottresa literchclccciliIurrliu
rumeIiidns en el primer piiumalo:h
di Nnllcimas MundialIsc din liIIItNS
(CU que se trnsmihib el pnaidn 19 0H"
'ebrerde3 lie 1.100 a 1645 p m in. h"Iu' I('
Nw- Ycnrk. por laq emmoras 1t. I;,-
N rcionen Uocnidas, ell el (fiu laeuicium
se preientnrmn doc bron dveymcYuc'
ui nctlad s rsil di d ci re 'El m11m1,111m.
y nil iusic-culd''YpIn lntfui~enri- HeIi -
,PVjistais l1c i t1"adnci en im Io n c, -
adnleFCe~rltes
crti-breve lcr Llcnvucd-r- al h4c
-1 dcic-- c1- aclIt,ctii une lrr'm laH lu-n
ccI( uichi--ndc~cc-ic iuI Nrlcticc S MUM
hili-', doi I..UNESCO 4 c11iC c-c Olc-c-Pn-
ic-"i 1 Icdcid -Lake
.% l ,, I~ Itr'm;t gr.11-altirl p
I {,,,' ,I~ n re 1,s p +6obins Y,
:F~ J;rRII.]an oo~pParI(HI en
s I.ccu- i 'ciu dLIcc ti aFu c rcle tifIcas y
InY cc-vcim c id (I,-Raih dldel Deparima-
dnentd de Iilirmac61ni Plublica cd las
Nat ones Unildas It.,puesto ,sus faci-
hdidei de Irasm)ui6n a disposicI6n
1, Ia UNESCO para ofrecer. a lIs
radimyentes-IrE In Airninca Latina, es-
'dcc prngrnmancIns que se darcc a
icimnioer-cdm li nanciones del mun-
w Stnjeui c unlabnrando en muchos
terrennm.p y qi-e serAn un verd der m
,ia, del pc.gresn muondAl.&
Lo, programs "Nalicias Mundiales
'i, i lTNESC(IV" podrin ser escucha-
(Ins sutonrzando inst mbados, a as
v 30 de.latrde, las enmisoras de Las
Nscinces C.d ds -


uuutavO rittslurr
uadcrno nfimero doa, conteniendo
las cnnferenclas del mei de febrero.
Prior ln eia, I a la nenla

-aft'Cq.


PLANCHA MATURE r.B i .,que.
cc-h .,dod cP,- O n 220 -It,
....- -" '"- -- -*3 9 0 -

PLANCHASTANOARD d S, ,bi.,
..c .. a4.2S
PLANCHA NELSON No 300- A
,ci i., *4.90
--Pt.-AcN(,A4-VciCTooIAN ISTID
No 505o ca ..... -. i .
o110 .-. '5.00
-mA FOSITORIAN aIRSTroS
No. 507, ind,,,.c1.., i .en -mdc-
a d, i c,,, i. nI .Ic cm ,
ld, '.c-..o .cc '6.75
PLANCHA NELSON No. 1000 LW,
,e-rf,"
... r . . iJc-i c
-c-i *8.50
PLANCHA GENERAL ILICTRIC No.

6 .60
102. cc + -' -i
PLANCHA GINRAL ILICTRIIC No.
I 19F 1. 2 -,o'nln ca on ,egulador
c-c i ic-in c-c-ic a Ibcic, icnc cii
It.n .I... o i0-o'h, '11.00
PLANCHA GENERAL ILICIRIC No.
149FI3, acown:10;c, on -.gwfado,
d..f. ..-... p.lot.. ....n i ..- int .
o- rodrio p d 1.10 volt 14.70
i PLANCHA GINiRAL ILICTRIC No.
119F23, dcpe- arc o lica con vuuo,
-,- Y ombl inndicodot. p o 32j .la2 -
d ci n, o' c o n o. an110. "aId s

Sy ademis...
SPLANCHAS DE GASOLINA
pacra los qua nnes ens
lugoren dondc no hayo
corrmnie e lictrico.
SPLANCHA ROYAL Modelo 0, con
tqc,p-n poaa inipazo bnba d. nu-.r
p,,, 0 '6.7W.
.PLANCHA COLEMAN Modilo 4A,
cons-quipo pcoralhmpsea, bombo 5
n;i. c pnicii1 1.,S0

I S


ANO CX\l


?o


-t


I v ........ ..... Q .- t., .. .. .
-- P.AMN.-\FITNTA'C-OCHO '... --.--.. .DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO.-6 DE-MARZO DE 1949 'ARO cMA


pAr nR--AL A RM--U J E-RW,- FN '--N -A-SR L_
--------------P o r M A,4R iA R A ~ -,E~L ~A~T---D~-E---F-O-N I'-A-N-I-L-t-L . ... -- ~ :---- i l .


---U I-D A-D O-S- L-E---B E-L-L E-Z--A..

M ~ ~ ~ I "A DT .ETA
LOSDDO DEES BELLE1
r I ..... ... .. ..I s --- .1.1r

s ' ,-,- I_- . -T.... .. r o. ll .
qi ,"f m .. .. .. m l h' f' 1 "ir


-line , i i. .i. , ,. ,, e, % 11, 1 I 0
-- --- - .. I .,-1i L- r-'. - j '. I ,.

In Ic i rInle% pari i,, rEU el&Unrl
-' I. - '-'7-" I . r, I., lej" di .
... .. .... .. I : . .. -W- -. 1 .. fl-
c-A -wO r, -' I.r- r -.1r 0 qo re 11, .1i .1 q. .-.
,om I- ,, l I- I m o rom ,o, .,
I I i Io I%% i tr rr A i % lla I I l d I 100. Ma oisi I r iaE ig a p.,.
IT. .. ._ _ .... ,' .. . e I1 p I.... ._c ', n.s. ,lr rp en.. 1 -or .
JAL Ln I A:- T R 0 0
.. -]r . r ,- .... -, I. 1 l. -, e e. .l Vf-.
A li y iniiii \ d i -i.d r.1 (rl V, n fir. t .i it *i f.
_. ^ i I .. . ... .. .. nc -ls .. ....... l -."'-.in *.... ri r it n -ej i, n'irr-i- I'
---A_ -Pm------ 0-N-_ ---.-" ---, _-. .- ,

LOMOS R E Y E S M A COS
aisr s Roeves t 1en ls Fla I i b" i ln a o e t anteo0
ITod ie. slass r e n rf c yi illls = ,elta
q 00 potfuinhf Iis, I as do all rinnca.
en Q 0 as isfiea % so idealiza Lawn!a
To Ins %I ,nlo,, i.c- ran . r ,l, mani,
en son atoell, per Is a ul d.i,- ,lle
Cani no log rir al m cainosads osoritcIa.
1. freontoada pr 0 n0 mrho Santa.
r5 atmen lgonno %I enool ileonnso ansiads
pes a& ma 'Io % tido n lo ofinAdei '
do Is eximsone is on Io% amnogiss h 00101
;a solon a snf%4r rn0mb en Is onfanoolo mIs
v me psococ 000in los lodos i
asolgando do mil roma ins inui es
Alt BEnro Lnvill

L A L I NEA P E RFE C TA D EL B USTO0

'; r 0 I.'a e. Pa.l'IIIR A
I ,01 h l1.' ,i ru,",Tio~ l ..... .T I' ... ,11. I.. .. I,,, 000 5r.0 t, ,, I
,eci, ,. t,'sos 00 ,,' .el *0 0, .l I- ,' i. .. .,0, . 00 bar loi.. ,,,
000- 00- 0 -.iV0b- 000 I.Tni. die I i'-ln.ll I.. -h.. On en 14- re n.


D EL M AT R IMO0N 1O
0, .I Aerill l A a il i na" 1,, i r rr' t,, -i -,crr. r. nul I(a eia rI, -
f. ,i oolollncOr, u,. 01 ,., iii O ... ..,., ..,'1 ., Iar 5 i .
I.. Ir- re.. i b.. r1 0110 1-1 A-,,5 nlra.'e c.,r f ,'.-
s I I.,it ,n~la O co, : 1 c1 1,,.,c,, .00 .1. p. ., eso, eadis 0 .0
rC in1 A i0s Is s/.
;.~osnpc5I..ootoRa'e5 .,lloS' rulOoelcJto
.050pnIa 011001,1.11 ,0.. ,'. I f~o I. 1~, -11 hit
0 u It 0s e rfule Lie r., d l ni.. a i i.t. I.0
IA F F I ol r f110 EI .1,1t, j le, 0. AI I'o .- I or I I d I- -, .1 1 0 ..
n I I. -.r, l' e. r, i Iede l rl 0 0 rnI w I'r .
01 JOT ensre00 h. .1en, l rl a- 0 Iel l., 1de 01
P n su s n. .ellsw pot [ 1 I., d lln rl I
eld li". 11. -
q I s ........ L rad A o unnmb .no

Vo ai 'n- .q~ rv ri com 1I1n r, ,tl eLI e i ,' jlel p 11tlnld ;ado 111 111j

r I I ... I m., -. II .;,d .1 . 1.1d .
re .i.... e1.. le.. l n r
-7u~v -11 -17.~ 1n %-1 inne r~~e|

COMO PINTARSE LOS LABIOS
-Las Plln1'1110010 ljellios dcle1n II1nnIel~rle n a rlo lv a Ki'saline. 011 lA~si
q.,n e. (1 r 0. a 1 0 lh ci e' l ce''""I l, 11r001 'i.Li lo con.o' el ac e!
t I r r o F 1. 0 c 5 I e meju ,- .1;. ,
~ls l.'!'r I 11 hh I-I i , I. 1, .. o. 1 'n, 0,lln ,, ln I
l.ea t ellC 0, Ie..' 1t 5 d' jr.- -1 --n -. Il-, F ..


rje. ,lo '.-I 0 0 I1 n,, I i ,f,1 In .1- I h. 1 J- 0. el.?


-rL ,5lzExiTOS AL SERVIC-O


(V UW C^l DE LOS QUE SUFREN!


PARA DAMAS PA4A ( ,gAtLIIO$


S DiSENOS b[ oa0t .i Ni'. (OlIINLS ',i l LiUN[ U AI. '0 '
Iro,.,,,. iI 150-
'PARA D[S([NS0 DEI (OLON, tSIOMAIO 0 RI1OHF SCon s o nIu o .pbo 0 100000 Co ; I 11.1 001 01110. e9'nU 01 00000001100

,o- r, .. 1,9m r I, I -

*01 I.W 1.MANUEL SANCHEZ


ItTJUNOO a.1 ,,,,. o NlC..t ,, cA.,'- [NAIOl II ,"


(I ,/ L A M D A E
-) 0 Poe O l"nno IesD
-((l j I"n quiaro dedicar-sspetoronien-
0 IP5I0 c1,n0 Is lo ins o' ncjlts quo
s~f.deja do ooseail.ods.s ,a.
-.u- deA.nbanom-.--smnPozan y I
d, ,l seduce.onsoo do I, Odoles-
Euda in scola y 0111011 nlrs ocIas
.....--%.-enin .quei onecesarin -eodade--i-
0. omacl y Ybueni gll o en tI perso-
Sna encaromesgad e dS, "n loele per-
-_que nsado ian odlcuao clomo 00r_
soda dl_ rasmda de persons mayor
C..-Mio no sel 'la solora dl e cda
d,-fra'ada do r dsra
-- PensI-nde -e- \,-in su
SpiIse qu e i mejors ori a ir 5a .
Scer iun r.'vsi a Jane Slu iar. que
--m-fo--u-oMt -I a -moddFo- de -Parls
mao espeoltlzadad 0r1 oslo cuostiOn
I 'Y se qul tI qoe Jane Sy.i ir,.
-0qolsoen-epllqao lolldoson do do.-
( umerl rme me nli' 000 su p cu.n
a- 'or amooiildadd ---
r4.-Nsda-mls d3 c ] 0..r00) ,e1r
aoecuddamenle a unos chqu.lH oen
_plens ioalasfrJrre i n de o _o 1 0aa
-mut'r-er 0, 01se momenloe 1nqu1 5U
srea no 0t01 defllnds i Anu sot.
lJoetn Desgaroadads. sin sabor q0e
0acer -cnn sus bhazof 1sus pier-
-- i. u-cem slsdo largas soulosmenle--
;.-.n 0n verdadero problems aque
00q.y q.e resolve r on 0 abillad
No es que yo area tal contrsri
-a quo Is Loqueoerinola Inlil a oun
ocloclo qle no ha0 que fomientar
Polet.Ito ique 05 eodioes ea lalsear el
r.su I e lao sriRidFl5sliendnilan cn-
n0.. 01 htal r. ch1I C11.1 lAioi de 1%%I: IT-
f P. Prco.- 0 l-e 5l r,, -.. de-d00 1.
Infsi hl a aallsreci. la ca-
is~e c.elos -,s.. 55rll'..cId t1.1
A I tIeCl , l 1 ,CldL.-; Sul l,0.10rOo)
/ A le~ije r \" .,',..%el-a, iimpeetbble,
u 5.,01-s usnmombreros-onseooarlco
I 1 i l 1ifierer,'i, n0 U 0t lell ehnP 12
11 0,11nd 0d ri I verd, e.ra. elop .,,s n
C.,Iille" e ; 4 r, d 0e pit. rro do Oe 000
le.r5.a. en .,na ed,," aono 0,0.0 01'
-E,, Iiecit C. 100 .10 11
jV -V., C c F gurole --.Clee!
--i llleurs de ji-nriti1 dedo --s sa1 queo P-o necesarin eno 0 ,blra
,a~ul marine blu xa ra. r smo1a0,rr.r,!60,r2 o s,
A.,punle it S- l',)0e Deanbrr c0 lio 00e1__I 0, 0p5ar d1, it,- 00
rTI ,'e 50 ,o1.T.d 5 0e0 R bodran as-


-A r-1 \ N Ir" I
,,I,,r no*d o S~ino,,en~ l,',a rr.. '..
-511 Itlrn d00 ln*1neirPoiL_'s 'POCAS PALABRAS
00
EsIp del pan porOe, ,lque pan .
Prni'psl haue vainto" a~.o le 110 -
010e010mos pa1n. Y d' en 51- 0 10'e-
baja uin ci ento al pan. Sera que
se dennoiiomin pa l n" 00 0os0 sre-
nosa. sm salnbo i no Apida. reseca.n

RV: vk no.-In Isnl ole dr |'
vao1i1 l.a 1,oit10p0 p p an'
,1 ,.l C 1,1, I 'd A w ,,n, v no, 0 o 0 I A p o o il

ti D ,, ini,,- qeIn m ,, en,, i. In ]
pai ,' .01 nl r in..... .L0,
0 4oo. o...... ro.' 00 1 11
TIh. u,,0 0


olrlur --. wilo6nto.,i -fl -am.o
00010011 110,1 i ln rquill ion l eli' I.l
hnen #nin del'l~lO panl.y eaiiinristh an
SdnE aol hOiiln n1o0n0ei1 Jo doran
do l"no .a Is railo eim INno1hst Jo-
hn10-i- 0o 05e1',;, p01r i nm 0 n J oll in01 01
pati ol cot l illoilOolond codo dindicollo ed d Yvrl~omn o oIi i
Aslt il Is a/ rn d rloIa0 ..ilo'.l
i15n00155 sooiil6s ldotiCOn .0f .,,rnirs.
111n. 051 0010 dal pall, ,AI.i nlorloosen
1000 O 01 vednd. dcosnolsseimoslo
pan. earoo "oto'o-loaspan", pioss pan
do 5 erdad 001010100n 51110 Ial 0010s
,ns coslsopeiricia conclhiillsnla Ios pre..
C50s ySct50 01 ecbsos par' i511 lu
\c0 pa ncon nIhall Iall bierlns, 0con1
mswaionlecoll sobor doe ese q 110harc
155 tim11 1 111 11q5a se ngilh conilriodo
1501. 00olt0 (1550050150111. nloa osmolado
li ca 00Con0lc orIsn sooN'm pnorqkl
i .pano 0s ahimesnoi do 1) -4.1 0n0n10
Y a )10 to 0endo0 rono dolor do pue-
bio Is W lola I.1 no'
I.pr'ii, On rt .ItVELLO'S
lostu o 168 a aadjoel gursitais."
IlMp" o -s a TrstaU lo ss Pari
SE1NORA SANCHE
PAN I IIAlAs Na ift ikr ,lrO


E N PARIS
mbrols-MarIIns
-I o-Todn na- llnera-muy-iIrol -jmuny
cotodad, que permilss odos a j)e-
gnis Ilnfailles quea soun despues do
odo urna preparation pars el sd-
porIe '.' uiled -l. lfldis par -
ejemlplo,' Laio 1111000 00en (la0o
oMen ue 0 001-nral monin 0C0-omo
-ilamaria usted esla-l a . .
-L.a lInes "paraclda"
-Puesa me pareCe mu. ingelnoso
AdopldA..d-.
Dospoesz'Jane Sololn me mnons-
Li 0o0S un asel ie de i tluaS y O1u.-
unJes n llI0 marine[o con au ca-
puchon 0ue0 permiie que s11 mu-
Ccnll al _i e proljan contia I sol
demolsOi' ardlenle n canfrl r lun
do eras ruidona y eolmerot0 or-00
menlas de ''eran,
Eslis marinnris 0I len. lo mI0r.
m' snOrsr-uT-panitalOn o e Aiumele.
estrecno y iecogl o medis pin-
iorrllla o anore un ihortl rmlnadon
poi un08nchr, S doOle. o sobre uns
cort. faIld plisada. suIln Is hobro
o Is OcrculaslianrAF E Lre iI' ea
lrAn8(ormacion e0 my ulI. s s
dverildo 10r ea l e m00in de li s.u.l.-
o san prr1i0 l mocllna eiom cnm e-
monine prli-ile i-de @sis edad e-
-li eonIa que todooresulit resOlass
y FImpAIP:0
Tan pronto on 0e nsaos 01 cot0cn'
rr.o @I azul marine o el iojo, 0 an
tones mns a ins moodsad0e0e conjun-
me parece de grtn autlhdad y asil
se lo di 01 JJne Sylslin
Lo balt r,% r.frecsleula I 0Oll 'a-
iedad de i 11hir,- .c Cd i s 0 l ,
IC ..ol,. .oiilll0 ..00 10 J Sl o 100'. 1
nublc ctell0 l.,.1 pi qulror... a .,.
Ie L!" I u In I.." O c I ullno ..
r.-ble-rnilter rio e t fo ne4 -
Na10u1.1ln-,,,l .'1.-00 tn.,1h...slpie ,C.
d,'n h .lah ;'b.C-e 0.eh0el0' ,e Ee
-grl. peolial &1aEl j l,.o lpero lam.
10e. 0, 0e.. 1el0d o osn e.o N
1o0,I.le,. ji'.oedos cs,,n., P home-.
pum ae IA clhriuli doc dcrpn 0e
r11.e oJSi, In- mmrldoa ie el gel!
Una prk.nci0 de grac mrrnproJn.
ca 0n el alJu.I de un a4dnolisci.
iso %nn f, ul0-,l. " ept-snlr
jum1 per en ln f .i I sar-
coones do ia camtsels dO ilam enn


Trajo do nocho d&aBoo giltr porla
lAptilui de Simono Deombrroi.i-
Mdartins'
-. o' _____ M ~trli~ns ___ ___

L A MUJER A LOS TREINTA A OS
Deel Ba la.a qu lI mIuer etaiseln is pleolud d ou toieiza i lns
'einta a5ie0, poro MADAME YOLANDE D MAIUROY, cannotedo Es.
o-dt- Ballja.tn i-t- le la -ur-pumiodoer- hermosa ,t_aira-c_
liv muchos u nosi mso il sabe sr cuiduldos de sus enecntos. Para olio
acapseJese con es0a0 0 'en dama franceso cquo posee mins de diea diplo-
a.'.; no Par s ,liet orrA %iTninil-nond dildet ise h goaduado de distin.
L'.---i1. 0LJLr.ICiI3 Bpt e 0 Ia U 110d ltomoLoa 05ilea.te como 1 a cu'a (dladica_
del a, ie-,i sol,, in .me- hIr.r.lea ltie c ins 0in dejo r m oon 01100n, Orrul
|ia 0loOli 010io 0. eJm,. v : at i ,,tt, o 0000n0cis OlraelI( aiTmi dnto de l oar.
Ir ""t i I l ,] 0 e 0i 0 e- d ep ncimna lev V.islell en au lujoso IVN -
ITL DL BE IAt| nDot PARIS de Lineaa 254 onuoLis J I. V*dLo. Sol


FA JAS Y CORSETS


i1,lnlr ,,,, i',( l < F hr 'u A nlrdh><~ il
n.og nuev0os models de o'stldos no 0indican hrluoe es necesrio obtener
e; VI 1.1T .f o'.,, d is o e, ta c o n so dvar a pi a caobloln.3mnnIdi
Mr. aI P rors de tc nandl oi roriSlert Ia,.sa que ao,,nrnt Sc E Cted.-
00i i ,, 0 0,,,i,,'i e, a w oiiB % D .*c l. h I,o- I0 0, all t Ism trie r .lb te illc -
Ala il l Is .. brC ..lereo i t 0 l,,i a1l.-,... e-,a.e p rm de o tar-
i,.'r o.-- 0" I,'l1...l., F 'ls 41 pa' ., ,aiar 1.rne, o vea el
ai lll .,Jl._ 1 Ir 1 h I '. ,0 1 9 ., 1 odafi.'.

EL DOLOR DE SABER
.00nln s l as strells I. shian
Tostiloo fucron e llioT d e ml mor.
v connino sufr eron el dolor
---......----------.dos_-nob r-quc oya t no moo quoera -.
Nita 1un noache tod e*icans se ocultaron.
Lao panes dor mom siorn suos han onosuamido.
A voeeo rreo sretoa muortlo do dolorl
del dolor ds soaber 'q' d l o ma 0 e has quarldo.
L,(RENZ.O pM CAINN

PRODUCTS EXQUISITOS

Las fi1evAs1 illl-t qulls pi0rl arnompa a1 r helados chocolalo y r-
he m. ~loMo nIn c dehliolnas rOlln1000 q ue o ou 0s1t parl Ins coktaills
do lotInas h00as, ncahon de lerelbire en IJ"acel'dltado coso El Carmelo.
sl iai'eni ('ialznJ ei r.1 rlJ in 4 a D. 'lel e Vedi do, derde se dlnstribuyen cn
lia nalMaI ftn 10 0 Carr and-Co. do procedencia ingltan, y que tatoso 5 de-
0s0a010 desde hlacta Iaorl tiolnipo. TAmbilIen lgaroon ootlchet de meltl do.
colndo, qoe lllenen elo dllororontes tamafos, muy propioa pars reolizoi
Ins ipelans del momento,
To rnientV 1 Carmelo dlstribtiye con exclusovidod to Iben conoclda
Marro0 dl bomltons RsRoemnrle, do Paris y de la So. Avenida do Now
Vo li rcrllcono[01md s ttoloas hisomaoos

RECET.A DE COCINA
Gallien orllenasa Ilhorno
'-'A[lIlo.r,1". li-sna1 ,,0 o, po. r[laonh qwna dos oap so' ncon-
I,,11 0-1, 0.1 l.,0- .,, e. eI .1 1 .,lenaotsc l nI eL0 I monads L
u50 ole .,.. I .,c',.'10 ,,11 p.o.,, .c 0,0 i 5 so 1.51a es d- i nc don haeons
I0 00 rr.ola ls (5 1,,, ., 00p a,00. boaOollos an roIladp T so rellon. 1.
,0 l,,. d.',,l., ,o lo ,,, 0 .0 le ,r.. gallon seno en,.c vso lo ca en unl
lola eo, ,e.01000 ,0,,0,,0,,a .0 co'. e ',a,le~roonto,'. L,Salal he 006000 .1e
,1 ooio-.-, i~. l~Il no.'~, Ic 'solo 0 1,0e n i I peO rl- fe dIA10411a m 1 d o s oli
.10~~~~~~ ~~ leca10 .,,(00,0 1.ars Is hO~~ulaSo dao ,ellal
,010. 1' oO 1,,. Iinpa 0 sll_. a Is g allln I"00101 0q,10 m l5 dore y
Tom ,0 10.00lie,0 r- na o c ,, .,,@ n 5so a0 nrna Ceon rebollia.s 1Pa-
ee01 im. s draqr 100 51' r P01,111 losi oalcodroa o
0l0rh' L 0a doc... Is7 s relo Latheromidsrdu an
n e mrll%- ,,na ern.-un,-i h.{ s .h,',nini,


I. u

TraJ swastr sul marin en
boLnes do niesrr
lApuntt do Silmons Deambrtu-
Maotinsois
mn00as0 orlas nlarlas 0n001qut-
monoot con cuello allo., con des.
cole .-'dndoo. sin hablar de lon lm-
prescir hlbles "carditgn" tsea. los
chaleco dHe punto do Imna. que a
vces co iplelan el "pullover" sI
so hacen en i-Sinmimon color. No
canorcon prend mAins util11 ill mis fa-
vscedor,. to miinno Ilevada con
short. con pantal6n largo n oon fal-
dao, --dice ha mdisla. Desde lu0-
n. en colnres hiosi y punin do mi-
I*
Hay quo. hulr do today closer de
fHillim.s qi0 nli. 1.00n 10 m le0 oi0 ,ia
n.-ce s bDOeh ol'.
L1n quo, hace r\ Inlors do tolais
Pt0as prondo'. odade. ces quo se
p1iden aillrnar y dan origin a mOl-
hinloe combinaeiones. que eoalmu-
lan el burn lustO y lax Invontivas
indlviduatles. L3 oehicas crocen
con pansonan bfciliodd y Olo trrant-
formAclo6mhace que ISa madres on
puaden seneralmente hacer un
guardarropo considerable qua. do
uss res avtorn. puede quedari nosr-
vible. ,.Quiere estn decir que hay
que vestlr a las chicasle de cualquir
0n000r0 praplroiional, con Io que so
-ientan humnillads y a disguslto?
No Por esn he querldo, quo cin
dns ronjuntos de maners heart,
abrign y "sweater". puedan combi-
nar today clase de toilettes, 0e0un
la oportunidad de isa circunstan-
cia& y los caprichos del climax.
Tanta prudencia unido-a tan ex.
quiston gusto. han conceded a Ja-
ne Sylvain. 1 sitie que mereee n
Parosoel- deir. 1 1primer0 enure
1a; @,pecialasilan 0n001tir eon ole-
a;o.. a o a I op c ,elas en blur.

-- PAIIS-. Febcero. MOl. -
Prnpiedad Loteraria Asolgarsda.
Prohlhlda I areprioducrln.

LA MESA
Nutstra mesa del hogar, por h)-'
milde que sea-. debe etnr t-ianlm..
bien cuidada y limpsa, debe r
grata y acogedora. Exsoilendo ia
posibildad de ticerlo r so I do
nerd con fl,reo n lgoaro, pinosa
natural El ..Ir. re n a -e. c ..5 .
rara s yuy oe:-,e,,lr- rl 0" I-, D,,'.
-.entar on-s e -l asr,-,,o pornua c
muy agrad~bia 01 aSpecio e
mesn bien-oroe..ada E3io @oA
-oiny snee.r 00en I&-oilraoo, .-I

Cl hoazri j.ilslo In olodiran
Asi. puea s Ajllia cop0a. icn0
di\ tros .enacres que compoien
una mesa bamilaia que de' lou .0
el cuidado 01 O que se lavan v p.-
-14ornU.-t&onion eailn la Be,
looza y ienoursa oe e_010 purnl 0e
reunion coolldlai0 'de lodos Ins
miem ios ae If air. lll l e.'tli-..,
lan en lois menoe0 l is irbsnid,..
c 00uen0 ompo, rtaimerl10
S. la omea. e0li puieos c.-r, 1.';
l, toll e .-e t.e alS *il l dir...'
to roe Oil, 00 F rr,..1.
sellnpre pe. n.,,,1,.,,, '
a-tlnir es 1,.1,.t0f1 a ,' .
hay oe iel ''-. .e0..018 0 5 0.,
tendocnnla e,.,1,
Olra- -130 1.ol,,,, 110..lOa,'
tambienn y ., l Oa-el ,leosa .
ds rcuia doa o In ee olie ii .,--
,. o He tIse ccm.oa Tom. .sa 9,sn.-.
rm, resurlx-\e n,, v', i nl emFrAlR VA-
taI ditir, hI. pliSrona.aq.Je co-n


rirn 1 t00r.1 o 10 *
Bnnen la In tll l _
MENU DEL DIA
Almuers.
Cocktaisl 0itrias
ngrt I o nehtilis dBlm
o ol s lance. PIn o lnt0s.
Dulca s d o l nnoasrll
Ca,,-da -
a In Ju ,ona.
Iub de oaii-o.
Piarna do crn rl eo odl,
Ensaladn Nntih s.


IT ra sl Vorn uollar a aillal.amL AmU euio ilu *
.0,ULIro i14 o e d a eas.
1t.t046 AmeoSs9 119111 boxes galso u
d msoG.-amicash 7 qunso asis a doash..
hi~ame Assom sonjitios W am0.015
.O.,.,atla rapidAo'e h b. a es ta.0.
do r a Ins boon. p T "= aIn w
Mae doesanso Il *o banm ones
Iow"ttL8lslaoUsl@Itomtalo ~doQuoWA19
pil sM be" A >Is r-lT htwneI4.-
Ai~nso. o* '*]q]fb'ff ln bag
I utom. NJ .ir enoso to IswnsS


DE-S-D E-MI -BALCON D E PARIS
S Coquetas e Flor


--enor a ,tod'[a% ma ujrrro. mnaurr n- 1 PclPr
Pi r. n, l r I oi ra-l.i ue tla. 1 0 .. a ,-.q
mois po ibe e so m-0m ,- om
LOCI I aclandan I n rs lpelo .,,nd rtenuctlrnr,.
I dsdoco Iucnmlcnlo" (1 alquier ri l cdlo ue Ir raD
ecs .sied %u catelln c an r. pnrque eoai prrno
e Pr a n ca n liar cUAQLvrifn lot r.hlenma I"'
a 1IRTA, expert en tnda ae de probrleras del
polo, v en porn tempo tendra su cabellera dos-
Ponocida. Recuerde pedir su turno anticipadn per
I F-9363,a odirectanente en el Sal6n de Blellreo
-MIRTA", do 27A v I, edado.

LA FELIC'IDAD
ucase Is lfelicidad n Ilalnr Lo fundamental es que. loF na-
roultuo1Vacll es comprendr 'qe"oa- m aos sd'vari a la especle Asi In
In ouecde exir en Ia parIa I Ibacone en li media en oqne Loese
que aporlen us components. Si inble, v de esoe mode cumplen"
olios no poseeho Io, lementos esen- una flnalidia que no tUVlu ron er
coale' que conswlluven la fehcidAd ,Is1a
no odihabls el f'arassn del nheln' C.. VIrIIL

SSABE USED QUE. .?
FI w-llw Ue-l LQ uoen, I- .o..s Cin de 1-, ,, ,_-,,,aparecidn
,o-o.Pit.oo le, si.c 01150 qUe 'o v.." e. l 1, ,. I-... 11 ri ., hine, qoP
1, i !,.l' ('lll ,Ic~e cori ll re do el cuerpoaecrxceput6n de peqouefas ie-
linne. oies lodon ei sona on Isce ano c s do snaerr Los InboroIot:nm
Folipli. adeinio del deportamento r Inl fniie(')l ano nt. sn;ol con r equ;n'
eo.Ilpoleo. pao ocaverigu'. l Q- U 1a0. entire las inurhas pohible.l es la q;Ip
pnnc a en sada casn., s mayor\ daesrollon.hatencions slipnsibis.,qiies -
-plnr aormi'00rcon maor rnpiderz.' n lcnJor dirts cho con rnus lentitud
rida Inforlmno .aplrlado 262Q25, Habana,

LAS LAMPANAS
('ampanas do antsaoquo erehadas a& vlento
fuoron onuniaindo can otiente von
a lastonultlludeRv i adreinimlcnios
en Ia GaIile del hij.p de Dins
Reop!quen de nueO n con i ni clenhorrs
Repiquen de nue oeoo soanto fervor.
Parnauoc In% hombres no oiiden I& hiolaria
sagrada y sublime do Nuestro Seeno.
Repiquen d 00nuvo en Ins campanarlos
do puebloos humildes. sin e. solitarios:
ypen lax eatedrales do aede nludad.
Par quoe. el Wifilde de cadanompana
aviand. el fulog do Ia fe criitiana
rTaoguq el mnlterlo de tants, maldad.
Forera 21 doe1B49. oGONZALO E. PIQUE.

---DRA.- MARIA JULIA DE LARA
ItFIDICO-'i RI'.IANO
C.LIN'I(C A 'P R I V A DA .1
PARTS Y CIRU'GIA PLASTIC
Trosamientasa lentlfiros de ios \oellas superfluos Depilacien
Consultas diarlas de 3 a 5 p. Va.
Caloada 710. entire Paens A. v dado Tehdfono F-500,.

ARTE Y DECORACION


Confertlable rine6i dond Is la utaca ocnpa. el Ilar l preferente. un
mesa Mra la liasparo. ilbros. oatc.. y U6 agradahle amblenn e do blenestar,
que ruepira eomedldad %in loj. Eot.muombles muchos mia d agrad-
bl iiejyerfeelt soe ecentrIrinen oLA MODA. la gram mue-
kisdot 4 i y Neptune. .
0 ............... I ............. L . .r"
RSLARBREMEINTE-
cAYUmAnadt pejaions abttrulda dondeTera s AI a
n iy O ._ quotom iBo apl-riso rh lildorl c 5 e % '
I n-y ampirar profundanm -nt h -
AL.IWAM i PA MpORIS medn_-dtnaln desiijan inl ] "
m Y d. . uted mOpha mis fl c li ,nImbrnmwte o


,- O- m LU r Oha, Mie nag I.


I


F----i-


. 1


R. RECGLAS SOCIALES

L os baqqueo. l e-- -e lcuchilo ala boc 0r0ve,1 ,-,--
eronlrarso 0n Is calle. a sun 00 Io connoroel empleodIns do los 01 hi
a s pueden 0 elar jus ades U educacn d.
p~r a p" P --- te- v uorc O-l
fictdno par una.gran sorpronay100te v u, nu.orore social.
.encuen tro ras tmucho e at es. porn En i I-.- ,m,'m ont- .em bar --- -
entre gentesque se ven a menud o que flei.- U' '.-. ,
eola n completanie otel fuera de lu. do no encucintra maters a de d,.
Lra Pr otra partle noefra00 de una- ,olvner-s.-pudoe-observar comr,
costumbre fuera de us. cen ]as denis y proceder en
Hay Jovencitls que screen en el secuencia.
al.,r de lan "poses" rebuscodas y Los apartes en una reunion ,.
00 s15ve-00en actitudeO m. r '1 .'o i .., l, ,,li- fi'rdos. La 1,, ."w
Con elo no consmguer, eto r, I&. m. I ,. tenr presr
er onotan s ine 1onaturatles, artl- 1 e deniotall limldld 1n.c1
Mezclare en. un con o versacion p,- a r,. ,r .1 ., I / .
de torecros es ia gaveo impru- ,,-..... f, ni,.1l,,1 00 0e..
on. l so ,a o I coorrecloe s o4n- .,Fn 1,-e1n trara doe rde Os.o
,ml Ir t <;o,1 0u e no 0 0os hayanl;er r s,-
do solillodoo. Proceder de otrcna ma- r' p eoT ,de anls a ftsL ,i0l.o It "
nor oes conducirse Com o entr00rn- d lb0en que la duefina de caA
ol. -- -- 5ntc a Jai mesaocon Un bat6n
La persona que al coiner IIqso nene v0ltaS.

-LOS SO=MBRER1OS.:DE LA TEMPORADA
NInguna estaci6n nshoee "soynr ercanto part;realizar loIsrent
elfa00p3dois y sombrerns 00-oilnntnos dr flores, que Ia nprmavera"'
mis bells cl-caclnoies sc ofircen a !a r,'ada de Isestaoion. nomplemr
Gil,0n1r- lob naonjunlto 'csn ls n llnlil-ross que 0e-pcepentan en0 0 .I
.formas y mr.terialc Rranda pv osar. la conocid, tienda de mrn-.
sleso' e nItient lo It fa r" p silts 0r0 .,e L ,. l 'r.c 'il selflo ocale a noco-'
tacior Is rnoveded ei l l I r en Jii.vIa .. .'F" a, 0.c1 ,', n o. s r.,- 1
Hd In inndo llels oescJ lO en Pris.. .',, '-,- '.r, l I" l .
slils00Nnloo"21.,c iN.001- PSc-TalS
LA MO-0 A EN GR A.N R E T A R A
Lou peliloueIs el 0a G n Bir.- irs r el cuidado del cabello
taoiano hon insstrado dudas eis i hprublcilna Este peluqu0r0 f
puntoo a lo 11tl'oduc6ni do la "per- IQUn poss il po-rlnoef on 1,1"e.-.
anente en f'ion" .que las muc iglatcirrr., per1 1 prmera vez s -
reA pleden hacerae el n cba. iEn Itrmol a r . I ,-' e i; ,. pe ,...
-p ticu r an dc ac urlar.du 'odos s ll i 5 ,*-,-..1 ._ 1 e J n Io ', ,
0os peluqucro. i en que es evidence S c ,, que coi tril an la ca bca c ,a ,
iucr ouchias de lPs qw e litnoan clicntil rn lat papr tsup.ri, u, .
Ia, perinTlciile en c ia, rii nc onuI l 0a "n.w.ines i ht xm itn dadi I r "
,Ail Coul l 1co nplicsac-10 N5 d~ p 11151p 0,i15 jl i 51 m llhn de -r,,
c1ocu debld., II. as eicaccioles dr o 'beN{
quimlnCAs ell cClnfliCO, en el cabr- Aw5 doc cometnozr Jo prn ...
llon de los ;cnt, oeniplendos en l to is Ins hue1-00 pci..
11, e, Ia... ,11 'A 5',F0"'_ q,.,e elL ",_,, ,_, _,,_ ,, 0.. I
aJ,01ll.,5 I e ,,10,, t,.tl:,e~lh-'b 00 0.-' I .. oo, in rolP 9' ,--r
esn es o'exoeleesinnnd siiis- I le u ill 1li tC( s1 I e1 .
qile dtepende del' eslado di salud-- p. a i-le ri 0.I
I yL hdayu ndu rcltite omuilha, ro i ,. str t l. J an ,,r
lenl chpen o n al 1c il d llllntads. l ,l prl sona1 ,,I., ', ,l ,,, .
Toiloelldo coin presenll de t, c .d e I sio'l;penlsi'ns delCl -r.o o,,,1,
Ills mi s Inososo prluquPl,,, de .51 loll prr .bnI deo ',ot-e,
Lonodse. Rich't de Hay Hill. ha tado iuJrr, icluso a ]irz.
'eo-adn in servlirii p lA ] .ases0r ] ilI

DIARIA EL I A MARINA -DIOMINC.On DF MAR/O rEF 194Q


- PAGINA TREINTA Y jEVE


-M -U. -N-TDI


I.


POLSA DE LA HABANA Hi-Ar, EieIric R.,r.,'
Cotizac i6nOc1o6 i-0a f c a I U ca -
No, e n~c~s 4,01. 4%
-- ---MARZO-D-DE-140.. _T. .-,..-.. In,_ -- Jo i
Telefann ,F
C.'i p '.:,,,'1 P.,-,,er;i Pi,-eli Cu. na-
B rr.i. y OBig..rlnreo -" .i' 2 -2
-- J CJaa ]anduatril Cs-
Repuoiica do Cuba Deuir- -ni- -
d- Ineierior, I s an,.C- C-jniinen al ..rrip.-
-Repuolici de Cuba 0. P. rc in. ... -
1930-1945 170 :.rih Amrrierca Sugar
Rerubhlca de Cubi 1937- Comparny -
- l6;7 Ih. ,. C" a le,'.:.s Azu..ierof
Reput.-lica de-Cub la l 911..,: -
-~-I iJ~5 I4 ]rF-rC'ir.'r-Saniii Caiirn-a -- --
Obh 'nll.a .eL D'Oro :.n. .i e e F.'.tiiales El Co.
c 1o:ne D-,,-, a Dr Cpilal, -- -
Obhcaciones Orelrc.r. -. 43, r-ela -
C j pone1s I, r -, ,' vlJ
-CeBr . I BIa I r.u .m-I]meli,. .....p 27---
--19. - i- L-a-Cbana-de FIL...
Bair, Terri ras.l S.ri J ar .. ...
B 'Na .', _.r, _- '.len F"', C 4 -
- 19-14 '.6- Opead did Sin--
-Baico Te- iirJl rai S p ,rit. .
B 1944-I "79_ C4P.raei.--Naal 'ro. -
-Bac.i. lTerril.-,tJa -Sri ___ rd--- ---.-d-
C iNrin M,,,ii rarB l 1 r cn P',.pa. r -
1941-19;4 ----
Ga- 19011-19'A4
Ha-aimB Elec '_c ii o Ari.a C.-.mp 'lend
-RP-.ana-Electric LDemnr- B aira-- alC a -,e '-
alurel 197- .191 1'- 3 Comn' ,. lI'r --
Meread An- A. Cn -- -1paml Azuc areraii Coa-
--u a-la- Hlp ii' p-ede ,Pe.', -- -
1949 nompafila Arucarera CP4-
Paroelera. Series B 1922. penes ,Cnmq- in -
-- 194 .4 ..- Ca .Azuc Vertientes Ca.
Tedlfono Det..,res i.- rriap iliev de Cuba ink.s I't
Serte A 1945.19 5 Il' -- C..,-'f, la. Atucaiera Vl
Teleftoo." i'D-i'-r ,es, :ar.. I -
Serle B. 1949-191 M Ceriri Eirmila O -
Unldm 4910., ,Irreniml- C.a Cubana de Avtim.
bliesM cir.r, In
CI Azcicaera C'.pe Exrre-,' Aeirp.-. InierRme.
des. 1124-199 irann -- '
Nrrto Amieir Sugar r';a:.,:, Diuillaig Coila'
Cn 1923-4 "IP -4 -
Ceniral St&ri,.t C.'llnh Cl, LC.a.L'i li.'a de La
1936-1949 - -t-ibr a e,, IS'\ t5-
Cia AzcJarpra Vicana C" LiingrAf.cia di La
Deb, 191 .19' -HJ I ..r,.a .Crni. i- 2 S


ST- C Seri------ -

I r"- S r--i
A cainsoia
Nueva FbsrCa de He.-
5? 000 09-
Nueva Fiabrica de Hic'-
Bansin Enerif.i .nal -
jBhnca "ie rillr al


-Elanc-i-l-errlrnrat-,r~rf-is
renteti .
Bairn Terrimnarl IBine-
(irmaria-% -
Bano TernirMlaI de Cu-
b P 14 l .
Cuba R R 2' -
Hnrv na Eleiric UiiliEs
Co P. 6 23 7n
Ha sana Elecrsc Tliiiiie -
CI P 5"'
B;,-'anri Elecric R .-ila.'ay
Cn. P. ____-


SEVENDEN
Embareeeloneas nra Pasajeroa y
Carga
Embareaclones de Flete y Caigia.
Remoleadoreo. sabarrai -BIarea
Tlanquea R. Barooaq de pera
Equilpn a l__iBLde aodL_.ej&jts_

Tanquel Almacien de Acelte.
_. -Equipe-de Reflneria.
iglinoaa la que drcra
Southern Sales Co.
P;r 0. Box 1427.
MIAMI. FLORIDA, IU. S. A.


C.,mIrn,,R Aiur-ila-M..'Pe
Ch.ira .... .. .- -
Cs.'ieirr, Nacir-ani .'-Cr..
srraur,,md.


9',


Car.p i'***n

irCa na rm -
.'niTOil --
l'smca Oil I -


*
_ Cor-zaco6n-a-mes fecho
MR70C 5 DE 149
Comp. Vend

Rpuolicai Cuba. 1977.
4',%- 107 lOS',
rlrp,.ir.lca de Cuba. 1955,-
4 , 104 -
Havana Electric Railway
Co.. (Bonosl 10 -
Havana Electric Railway
Cao.. (Debentures, 2 -2
Cuba R. R. 1952, .5% I -
Cuba 'R. R. Certifildcadoin.
de Dept -'In 2 -
CtiO R R IWrOR% in -
Ciua R R Cerilficadnd
do IYepi,.iTr. 12 -
Cuba-.R-L--l.n9 8.,-'l. -- 60 --
Cuba R. R Cerllficadni
de Depositn 32 -
Nnrle de Cuba. 1942,
.0',' .... 4,5 -
Noire cr Cub.,' 'Certif;-
cadoaide Doruti.-.i.-.. 32 -
ObDliAcic-.'m rip '.'rid, *nin -
Cubaio Ter, .i-,-- Com.-
p rny, ir .- .. IrlI -
Cuban Telephonr Cnin-
vranv .PT R hn -


Mania Sugar Cn I1 -
Cam-p Venra
5 por & par
..- i t -. .. .. I nn-ieacr'n
NSue'a F'lnrca d d Hie-
in 200 -
N. ia-Fab-ce-Hielo- Be--
neficiari 52 a
F C Conisoldadul- fPreI- .-
ferida 14 1I
Cuba Railhoad 'Preferi-
dia' 6 -
fl.aar,a Eleciric Raiiaay
-.Prela rlda .. ..... --
iHasna Eleciric Raiil'a
iComunes --
Jarmsade MaaanzaalLr _l-_ ...
- Prml er E lectric l 1 --
-Ha ansi Elecirie U litilies
Preferenes' 61 -
Coipanhia Cuona Ile"r-
- IrCinCiaS-rPrl' -e --
CuPan Telephone Com.
S-parpy 'Prels i' '-i -
&j0.an-Telephone-C nm,--
parn 'Cam' I -7
Naem de Cuba Lrn-.
Lns Telrponso-aid- T-e
legraph Caorp -
Frsncic". Sugar C, 5 -
Manaln Sugar Cs -
a ka.rca ,y rar C.'ss.
par., Cams, -
Pumia Alesie Sig Corn-
Cut.ar. ailin lc 'Prefer.
--dis,-- eSn....
Cubans lilliair I -
Ciioa Conpany Profa .
r ,da. 1 __
C,aso Cnmpan Cnmii.

nilc" -
Pa.,. A i...r ira. .lAn,r a A -
Caari~ie'aia CiLac.. Snia-
an v', 7.7
Eaprean,, ieres Interilna.

C a'iiu-.' *C" l. _"
-- i',', ri 7 I '
7 R'.


Cr m.rp '.',.,id


BOLSA DE NE.'.'VYORK ... .
MIA ZO N DF. 114.',

1".. lh r71 ..1
"-Tl, l Cr,..i r.. .. -w
'--'L ------

'Amer. Crys- - -- 16
Amer. Ail - g'
Am. Car. Fou. ---- 27
Am. F. PaOw 1-
Am. F. Pow P ----- 7
Am. F, Pw 7' P - 47
A. T. F. Corp. - - 12-
Am. Cyanamid - 39'
Amer. Loco-.- -- 1-
Amn. P. Light -. '
Am. P. L 5"' P 74,
Am. P. r. P '- - R.
Amer. Sular 33'
-kiner. Woolen --3.5-
Am. Encauatic ------- .5
Amer. Smell. ----- 49
Amer. Marac. -.'
Amer. Distl. 30",
Anaconda C. ---- -12
Atlan. Ref. - - - ':
Allied Stor ... ---. --7
vlatl. Corp. - - - f':
Armourl and Cs. -- 7
rchi-inn - -- - 9'
Allan. Cnant. -3
Airenn MFG, ------ in
Alias Corp ---- 20- i
Allas Rta - - - 4
Raldwiir LIcrin
Ballot and Ohmn -- - 9
lnai, ini 0. Prdf. 7'
Rerp ,A.' - - 34
Roerm Arp - - 23,
BarK-Warner ----- 4
Par.e Steel - 1
Bi Brass - - -
autllte Copper ------ 3'.
BurrOuhF - - -
Byeri, A M --- - -- 20


Chicago Coip -- 10
Cine Gas El 2-
C it,,t' Cr- 3
Can Pacil
Curl. O 22'
Corng. Ci 1 21
Colunrbia Gas CIa.
Ciitie Sarva -. 42
Cliei aid Ohio 32..a'
Cuba R R p . 27'
Curtia Pub - - -- 5-.
CUrtlli W iht -- - 9
C.Iirvsler . .3
C. Violeta - - - -
C, Wet Ulil. - - -- 11.
Comm anid Soit ---- 3.
Continental Steel . . .- 14'-
C-ontm llia Can - 34-
Snns i.rn - 22'.
..-,,i-i i -ii, A I, C.. i e 3 1_"
Colorardo F - - -fi
CoiT, Motorin --- '
Pub- Am Sug-- --- -l
Cmm'l Solv -- -
Conns. R. p - - li
Crucr Stee 211:
Cuban At Sug. -- a -- 16g1
Cararda Dry - - - '
Celanese Cnr. - - -26


MOLINO ARROCERO

"ENGELBERG"

S" Labo Coeplltao Bvadol Triple

B. LIMPI-A

-DESCORTEZA

DESCASCARA

P PULE

,C L A S I F I C A
Capaldadi 7 xM be do mH limple '
Pee Uwke o$f I m iseIadl.- Ii del gao.


Potencla Requerida: do 15 a 20 HP.


RepreuentcmtesiD0 y MARTIN Z, S.A.

Mercaderei 24


Apartado 789.


Tl6fonos A.7754 A.9360.
HABANA -


1I


SZAL


S L..' L


-' F...... N------_


Cess-i de-PA' __ t
0E
Del l-id|,r. - 1, .
Del modLack -E-- -,
Dia l ire - -
Deil Clupi r - -. -
D Oel M i -h a r. - -I -,... . i - -
Dupori-----..
..amo.nd i.--- ]lPF.
Eaon A.r L: - - - -
Erai aBulft - 1 .n '.. .
Erie i' 01 . . - i'? / ,, ..-. -


A N C I


c-,. ii, Si.--,_ -; ;

1.,l. ,. --
_C_ .i: ;w - - .. .
S' -..'.. .. ...r i

4 ., l, n -
IG C,= ." -,r h-- . .


R 0


-' 11; . ,,^ _ . . %' ', t- Lau_ _ '.
i-u.i u r, .. 71... . .. "- [i. ... .
H,-.- A. -- hLr s - - -- 2
S iij - Kabaker S -r -- .. i
I-ll h.i CeIae2 -S -- - -I-. . --A
I nj a ef 4,,8v e . . L~n.r ,'i . .
I n Iron Cn ---- 12'. Libby -
Ci in cASdnrw ~- l'I, L ci-i - 16
l0*-. I incl n Il T. an.d T.Laoie, Ga -. ... .- 4
Interralional Fnregin
40' anlAS t la' . 7 .rimlih an Ispig-FA


HA -N EQUInPOI7OMERCIAL


.- Product deo la General Motors


D A--


AD0!


.|uer n ra aplict iAn do refrgers ___i
7 rc.An f.m.rr.Il I] I


I-Madeelt aer Carnileris. So- .
Iliflae plonam elaof IIs$ll$@,-
clai sanirlls. 1M4nllen aIs
earne fresca, con ol rids eon- *
venl ent dhlmedad y cn U
color naltural.l -+


1~L
Ira- pars H R~ea do !2as
Cap',lad, in gahme-
es tit fines moderms
die pal. Aamiento
do corhn hapifoil.


4I nfrldaoreo do

-il I o Io --. Il -


_____ &~~clng c^^ ^ j *(o'*(l(. hespl-
tales tllares, nIndusn
tries ole. eao, loses
ains do o arantla y
onnira mnminims.
I genuine FRIGIDAIRE, product-oo la Generol
Motors, march a la vanguardia en refrigeroci6n Industrial
y commercial. Coda uno de sus equipos, *std ,studiode
y disenado especialmente para llonar los requisitos
.... esen-CTalwr dorda tlpo de negocio.

PTreso,, diesdcf-ur na gran n i'-duv rt- -Kc-rhst m-as un -ade tut -
comercio, encontrar6 el--equipo de refrigerbci6n
-oadecuado a su necesidad. con ia garanlla FRIGIDAIRE,

que-significa LO MEJOR EN REFRIGERACION-
S con un m6dximum de eficiencia, durabilidad y ECONOMIA.

ANTES DE DECIDIR, LE CONVIENE INVESTIGAR per quv
los equipos FRIGIDAIRE son preferido en todo Ia Rep6blica.

Recuerde que s61o es leg;timo FRIGIDAIRE el
fabricado por la General 'Motors.


Tambirn podernmo servir nuestros equipos en lugares
en quo so carezca de corriente el6ctrica, instalados
o base de motors de gasoline.

Instalaciones especidles de c6maras do refrlgeraci6n
pare conservaci6n de alimentosa en hospitals, +
clinical, e industries en general.

Existencial paro entrega inmediata,AGENTS DE VENTA Y SERVICIO EN TODAY LA REPUBLICA
..... .


-A I- -


AIM r'-f ll


CONVOCATORIA


De norden del senior Presideilea. y en cumpllmiento de aeuei-
dn del Cnnsejn de Administracibn adoptado en el din de nv,.
so crr-,,m-. ..r elie media a loa se-ores accionistas d Ia COM-
PARqI CGENERAI. DE SEGUROS Y FIANZAS DE SAGUA -LA
G R A N D E S ., [,;, i s la .T uni uG e r a l O r d ira ,i a d e A ,c i .,. "
c ia .,e ..-r el.A. I .A I _t de, ir.% E liui, ideberai r .
lebrarse en el d..r ii," "t M.Nrui [ 10 4U jao enCe, -
dad, a as 2 y, 30 dei ..rde r da %'F IN rE FSIS ae NIM....

S Los accionistas' deberban concurrir par- s o-por mediar- de
otro accionislai., median te la oportuna repreienltacLan egun mo-
delo que facilitarb Ia Secretaria. Tambien podri justilicar Ia di-
Cha representacidn,(can poder otorgado anle Nonario Pibliea
Todos Ias arce jnlslas tieno- der'echo auexaaninar el esta dode
iiilrici ri di Ia sociedad y cuanto hags reterencia a nla adniinils-
Irsrirn df I misrima T sius balanees anualea. durantol Io quince-
dc.' iar,.jr.*. inmedialamenit anteriores a I c Junlari uvon
efecto e Ieas pnndra de maniliesnto en el dnmicilin social. todoin
Ins antecedentes y dacumentalo necesanrims para cnmprobar Ilas
operacionncs-- ealizadas. .- ....
Se adviere que s6lo tirntrn dere'bn anauar Innscrinfil-
Ia ta -que-tenmgan inscriplas ,., accir.ne Cr, -I .i '.-. Re-asir n ai
-Accionistns de la Compafila, con anterioridad a In fecha de la
convocatoarina. -- --
SSagua la Grande. Febrero 25 de 190%
DR. FAUSTO GUTIEKRLJZ,
Seeretarla


.1


-F


C
S l
FAJINA lJARFNTA


ASO CXVR


DIARIO DE LA MARINA.-DOMINCGO. 6-DE MAR70 DE 194Q


U7 ,F RMEo ANUAL7Y 62-pO7NDENSA

-:- .. .... -- __ ---9-4S _/.... __8
./9A /

WGUROS EN VIGOR..----. ..........- ..:.. ........ ....... S
luchium Raiwajt Vitf i NJferidasp

..I... A .-... N. .. .....
S .. ....... / .. ....... .... .................. ......INGRESOS ..-- .. ....-. ............. : ........ ................ :...

RISERVA DE CONTINGENCIES Y PROTECTION EXTRA ...........


Lo pagado a los Tenedores de Pd611lzas y Beneficlarloo
dead la"Fundacidn de la Compaflfa totallzan $382,373,63

..THE-


MANUFACTURER

.INSURANCE LIFE ,CO0 PAN

OCINA PRINCIPAL TORONTO CANADA
fairbeow sn 1887
SUCURSAL DE CUBA
Efbmj 0. 1 903
.*k -- HbCHAPMAN. Gerwrents

.. .. OISPO 306 (Sexto psto). HABANA


S__ LOS MERCADOS La politica commercial; pactos de
._. MERCADOS p

pDr---......--'--.--- -comercio ]as-matenas pimas
DO Par Francmco Bethencourt. la-m tra J-V-
[-TABACO ...Recomendaciones paa trasmitir a i la Conferencia Econ6mica -
TA__ [.BAC..... VAL. RES u n, Interamericana que tendri como sede la ciudad de Buenos .
La semana que ha finallzado ha i- En el nmercado lot ae nalores no Aires. Datos facilrtadoi por la Cmara de Comercio Cubana
1.j una de lts mbs aehoan de los ul. hubo ayer acti dadma rerecedora de
143694,677 hmos meses No lo decimonpor la apunsarne Duranle la ernarna la .,.- Nueos dars han nido dinulgaaos 3, Propenderee denlro et pi Ie .pl
S ,ctuacion del senor Keyaer/que. de. cion principal la dFca'rollaron l0! a travel, le Ia Carrnura de Comer olu ale cotaboracoon paamerirana ue
Stuego.,Iu non una impo ancia ex coroeDores' que ejeculan ordenes cdel Cuinaa ert eiac .n con too acuer.- anora at CICYP a IsL uirmnrrd
raonrddaria cual humjdse de real. element in ersoorl. \ d e lao Oom ,nos adc-pialaos por la IV Reunion-Ple- tle -irolamoerlo-larlaao -40on-. ..erL.e--
o.ar cn antlcores informal ones Nuob. palas de seguros Comnpraroin esn. c.a.d.d del Cc.nsejo Jnleramericano ac iop palsen a-rnerlLaenos.
IR 5266,449 *rnasc'eracion se asa enl Ia aetua corredores ma. de .elcniln mtI peso Comrcio n y Prodluccion celebrado re. 4- Pretarse a maor aleric0n p.
1.58v,,,266,449 ,7w-n que acsarcol1taro t otron corn del bono de ta ) euda enlerior de t ,erenicrneoe nm Clcago quente re- .ubie al desarri o ire~oranTterl.O di'e
... do.es_ - --..- Rep~otica--9-7-det-c .uai.... ... ..oi, iern-'a-i i'o,-z..ien.est-mpo.an.es. -alec nca d.. n ta.-T,... or l ...e -finlam
De acuerdnecon ioaa" a un p c ho io cenlo En io% prinerros ilas pa orotbleas ectnmlico cnaclo,neso e tocao el Hernnrerio 0.:
binris de noirener con a'Ima.duran garon esa et.ion a cienin ocno el PoliCa eomereial El Conqelo dental para prinr'c.er el inlercorm. EGtSTRADOA
-ni.n|iiain------- -IR-semana-que-n.socup,!:-regl i'.ernes pagaron l- precios que spun lnteramnerjcano de Comercio y Pro- o entire lr.- panses rnantencr la
.i.0....ron y car.aron en esla plaza 207b Iamos. cier Hubo a..dema duranic aucc.on. Iras las consi deracon pe. ..r. -prdo.uccion en e.l Ma ..s dit..el Fi
ICrcir.s dc Ires procedencias La di ias primer.os alass de lan sermana ri.r ienteni er, que se sefiala entire oLras 5i ,t rntiuiarse lois ajes interame. II AI
i.iOuaCin es ce.mo sbigue. nos ocupa. algarna, c-.perc,:esa I .OSd que er, el estado actual, la po. rIeanoa. coctn ese n. debarrollarIe l A -
Sb.s -. -- "oae d las -aclione Vcas de la ica comerclal de Ionr diferenrles pal- odrdo efaerzos lendentnes a la I OsA
17.14 ,80o_ De Rcn',e ..- . I 71 Vertentesy de 'ia prer ,aa c 1e Io:1 ,es cependera en mucno dr la orien ehimirnac,on de iquellas resirc,o,-,ne: .,s atruld s e~
_Vul/ia Abj,:. L.. .. Consoldados nc C uOab a _-iaclu qe en ea materia se lga 0nneccsarias que dfoCulLtan dchr,-,s g'i' O T.O
-- ---"Parlido --- 63 Con -moino de nonjlna recOidcu por loS Eitados Unio-cl e America i.iaJes N TODO TA
a --- clesde Esp.dia.n ace,,: ac lA.e sestloniue: comenda Redocise t irrertdumrbre, Gan-Sa oeUI
20,716,946 T-,,lal 2078 ue realiza un corridor c-on oanque Que la Comisi6n Ejeculir.a tiras. dificuitaces en e amtercarn-bo ad- preehls d Oua. C sp M
I ... .. lOse at.qullaqnaclo. En relation corn rlida a la Conferencia Econ6mica minuenao 1ls ioterrupccnees brus des iNATIONALi-M
En n l, ercis. de TReme o s pro c1 plan.aer ecapil-r.a cion .dci la Corn In.era .e.ncana a celecira. .e en Bue can en isa c riee. de pr odu is .n "LA NAC1ONYAL, 7 sh- -t'e
cedc-nies ade nar3s eseogidat neehan pania Cubana ae tElencicdal. se pro ,,c, Aires el afo proximo ire iIs paisesy e\itbrdr,de ti r-inn- ditte
n Ia pr-sovrnia die Lsl Viilas. to Jo, auJen co ia Bolza local..oenta
dos lti -i, ncia te La t Villasrn, d. o en t re lar os memoros oe diho Que uoa solucon a lns creclentes plim ento en tlo obligaccnes r.on.
Sdo ud.a acS enraron. de. e c io dificultades del intecamblo coer- tLeractuales) y mante.ncersel con nian- ULAS
nh-d... o -u.--.---- 4 u. segun Ias rottcaa cnOVads por cial puede radical en ola diventfillca. a commercial en los acuerdos entire OCNA EN
B.a.hados . . . 6 u3 .. rn las t nt.i apa lton ban cblo .economicameni ana y en el comprad....ore y ..doc ....edo.r cn bOarile
Qunota ..... 2 queo espanoles con qootenes n urn mento de Is produccl6n de aquelloIs la adopc,6r, ae ti ,sgue, en art,. "i .IO AL
--e~a_--._ .. 73 ('rasdo tmpi-esiones es.me mbI Patties que Se Ceaeuentran en in es- tr Ios."L A IN "
Tcrceras .... ... 142 de la Boasa ae La Haoararan en ado a crasado dt no desarTolTo y que. a que no se iplanten nut".,' ce I,. A E.iO 5,. .
t endido que el pa n d e recapplaiza nara la obtenc6r, de tales proposi- Inrccones en los perms,-,s. e. a ei .i? aRe. A-WiN
L Tonal 714 i On menciohao. es una n c operaon I 0 debt. cambio. ni se modifiqu.en la en. -1.
aVorable a tlonntecesca que etios ren Ii Estirriuarne is. mionod-sino be tentets -a a -ic q e tahan pirtoan-r
LN sno o-l.o.ida -los... qince- mit, *presenian d e Ienedo-es de la ULln.es rcapnales priados en la America ina. oricialmen ie c. se naa ci.rnc.ed,d1.-. -------------
none--05 que de ccnco ciascn. hubo de dilsweis porcnienlo. qIteibac-enpcnie's ona-nt comr lst.de cpilal poiblics plazo-oatonable a tog irnronlrtn--.-
eircdos qurne dos ccsemans hubo de elar sumaor cooperaac.on uand, fere necesario. paa que se rian,,iiiric,.en ionI,.' ue ,...-re, ein Iuu-s. ..-. dc el pun-
yt r Stanley Kca .,er. pue quedaron Ex2ia a.er"lb inpreslon en la 2) FacilitarseI i exportacl6ny I s vendedores det exterior; to de orugen tene pals venbedor ea
er too le Kcnes c.i'ns mendaorneo Bnlsoaia LaHabatneauenea l dencr en i -importai6n de miquinas, equiposb, b que no se plique ninguna me- tiernmpo de hacerse ]a publiaclt6neo
Esn,,nosnocen do s comdendedo a del 3La )bnidel ac letcr tcni malteis prixmas, etc., a did nuevaa m restrictive a los
r nues t calosium bre los terc,n q que Ittazo pai abel anje era proba ue que dichon panotoses: aembarques de products nq ie ya se (Fi linaia en Ia piligin 41)
,e restiaoran se ccgar io e prorrogase. Eniornces Ia Corn-
Dc to' 301 1crurclob de Vuelia Abajo in paisLoubann de reni. dic a r empe.
.-.----_---- .,criolrados .yarsogadus~cane-Ja "r t riaa ecoer el pi meroi de abril
,rana qc ha lt ahztdn en eCla laa p lO-O--cl 77 -dci at'
S de La Habana. ern de te. decaeo 770e d els Cci eJo r
Istado. dandlo Ins certirtcaac5 e,b, _u _
-Tr -pF ,.-m -pla s 7 0--- or -.- i li+ms A i ;en oe s re
C,.gorcc inc . .- 173 epc..stlaron so papely ptagan. qaqPC,
CoApP -. 217 par. rnas t e 1cse c nte'
. tn aon que hnt hecro el dep6sidto. pu -
Trial 301 Las informaciones qie e tienen en .
["a Bolsa. convcnen noina en que la
nrc i Irnn de P~ibidr. crhrde re.- nayc-ria delc apitali de tls acciones
~t~no n t oseh ciao rslia nod e la't cm 5r..o--------n --
AOanrt _too.J Ue Sa eseLha I ,E nNel c 6 [ Ule oies. )arest nydepo-
pasar 151Stta~e a.s8 corn.o el roventa y dos


LAB IMPOiTAC lUNES HiRASIll-
RAS DE ALQUITRAN Y BREA
RIO DE JANEIRO APLAi-Lo;
Fstado5 Unidos proporcionaron Looas


CHILE--ADQU IIRIA-MAQtUIN A-
RIAS INDUSTRIALES
SANTIAGO Cile tAPLA,. -


1a2 importaclones brasilecas de -1- E. probable quoe el Consorcio de Ad-
iqulttin y biea duranle elsegundo ministraclones Agricolta aatquiera
irtmestre de 148.I las Suales. sin em- pronto gran cantioad de maqulnarlai
nargo. fuecron much menores a las )a que se ha anlunclado receientemen-
One gual perlodo de 1947. segun de- ie que esta orgarilzaclon pronto es
muesirn las estadisticas del Minr, s lanoleceria la primer plant de ma
term de Flnanzas Las imporaclones dera prensada en Chile Costarla unos
toililzaron 2.594 toneladas avaluada. ,OunOOO n de pesos Se esion corn
or. 531000 d6lares. en el segunrdo l-. aiarn y en.ianO u maqulnartas y
-neslire de 1947 las imporlaciones i- cquipmi pi,,:ii.puTmenie de orlenr,
ioleo de csfe material foter--c. de iuto p, -ia. rlea piaa de in.
RB841 ioreladas 186l1e de Irn, Elado.- iustrlillAl.,ci.n oe mO de'a ,illuada en
Uniln osipo un valor de 2 rlii Cl.mpui,., n -Ie cir,'.,rrnern prosnlla
tolhree ,'i.nr.fii 4nin 701" no Ce~rnchllenre


IMPORTANT INDUSTRIAL DE CUBA INSTALAN


L -AS NAVE S

PRE.FABRICADAS U TREl!CONOMICAS

U TI LER Y RESISTENTES!


Nave Butler de 1.000 metros
cuadrados instalada en San-
tiago de Cuba y propiedad
de la Esso Standard 0d.1
.Compa-ny_'_Cubal'_. ____" ...


- -..-.-----. - I


L al [f .l1oq r.-l.; 1 ,q I I li- T id.-, c, c .
lniono clo ECpiC:.nlrn al..i r 1..inl. I r. '.' -.r
I'll I .C 10 n., r.- p,-rfl c ',"., 1 Il.-r
Cid r j. 7r 1 G-.,- .. r,',-,-. .. . .
La n.,..- p7 c .. . I .... ,I.d .
pr I-, lbu hil ," d n,,l ; ,r,,," I t. .
vicnen it.1 s.itisliccr l I.i i.r n icniiniddi dc
c.o'nstriucciLncs rapids s6lidas.-de i balo
coslo y ,daptiblcs a ininicladd de usos.
Dc iso 'aid.iptiable para: FaNbricas.
Alriaccncs. -"'illcres. Garaqcs. Tien-
dai. Ca.s,.s de vi'icnda para trailaido-
res. Bairracones. H lainqarcs, Bode.qas.
E'cuelas Ruiralle. Labhoratorios. etc.
Las naves BUTLER ticnen" 6. 10,
12. 15 v IS metros de frente. La me-
didai dc fondo cs a elcciod. Ciombi-
nondo ina o mAs tiunidclades sc consi-que.
el lainafio necesario para ciualqiicr re-
qucerimiecnto.
El cost del nmctio cuadra.do ecs por
debalo del de cunlquier otro tipo de
construcci6n comparable. Una \e. he-


I-o. ,,.,ao.,,n, cho cl piso. Ina nave sc iarma en pocos
tfos 00datxl" com. (ias,
iudiLS'. e puidt n dlas.
embime T ndmero
" da ,,, I

BUTLER MANUFACTURING COMPANY, KANSAS CITY, MISSOURI
tDiTMBUlO(RO EKCIUSIVO D1 lIS NA'ES BuTltER PARA CUBA H. C. DAY,
IDIFICIO METROPOLITAN 828, TEL. A-7561
So solicoton ogentes con referencios pora al interior de to Republico


a- I '


, -,-


En New York se %enaieron ayer, de
-am prean s-q ue-des r f ol a n--uas-activim-
Sdade en Cuba .solarnente 30 prefer.
das de la Cuba Railroad a 271i Naod.
Ise opero en Verientes ni en Con')
iatad oinfi_.a-manL s-Soa Sav- Ca-
Sobre 'a actluacion de aqiuicl mercan.
bursiti de New York IoS efcre'
Mendoza y de la Trre ni-s diecrn
ayer tlarde las rmpre.iones que dicen
como aigue
"Despues del coerie e ae nier. ei.
oue Iog prec.os.... 00..c.n...c.....
os por el grupo ie petrolecs I-
apertura de ayer en el merecaon ane
ricano ce ,alores Iue .onierdo. pe'ou
poco despu. s nlir, t.os, aet,, -a 'lT,'
ela msmo rupo ie peuiroleni ci.,Te
taron a amlinoe vouobir ebrPrair.ar.
io-e el alO'a a ion ei geto c01 e.
Se detacarore [:.10 Iup-rrmeta .ii S
Sleet con 1. et Al.Na founT.h. i r.
eon 11. art como la Stiandll acl1ide
Neon Jerse3. RIcnfle d Oi1 %T
Land Trust c.an I punilo coda irma
Skelily Oil con 21- punlrs
STOalc irlaelone n hace iUp',l'rrr ili
per el mrmerro i tenlldncla mcn,,i
,le mercadno y quizas In sccunclard
lamblen. sean shora de al:.a
-Oitra' ormresinonen del nllecaon-, db
nalres de Ne Ynrk no-'to la-oti
aron lons sfchires Merrill Lync h S..
de Dow Jones. recilbidas i:,r el hil-u
direceto de esa firmra coucrediorn E<
Inn redacadas en ions rnmn..s 01
gulenies
'Una moderada recurperacion o,-.-
in acrecenltado snlomen erl ca hora
tinal satiifizn a tIn de n ie, L'o:.n
iructilvas en la session del dIo 4. indo.
cando amsu ve t quet cn renooadc-
esfuerno port romperI c Iargo perlodo
de operaclono esesarcurollas reciten
Lemente pudiera eslar en camino er.
elI promedlo Industriml Las prdidoa
fueron s6blo tracclonarias en los itre.
promedios. Con el 21 ae tan opera-
clones consumiaclas dcipues de la! 2
el olumen fuet mejori que tl dc ta.
dos se,.onea anlerores Eia eT-i
ra. no ob'talnie oueda como nrian dc
Inas de mAi pequeno .-Alunn er rmu
cho. meses.
"Las acciones pctrilcras% v Nat-al
Gas n uiau n lt treupera,-ur, de uitn
ma hnr, entire Ian[,, 0oia0 demar.eo
especial ptr Kenr ecoti Na]:.r.i
Airlincs Una de tat meJ. res reciwe
rajon te 're i ,-r O en a PE.io..: ..- r.i-
l.a 1ob0 pajaao cra une c-rruO .
len hn operacloer de ain ,,tar,,Lro
Seundab ccas acvna dc no eTo C,"
c-es inL.,u de c rraro a0"I %,. .Pra
aja det La reo ica er c lo
tas 10 in" -actina qddcrlerronlS
ba)l A pebar del tierre r, toi.
los progresos aonibrdearonn i T rerc.
cesnl higeramente La Iuta de n, c,-
rhlOn para 1949 huboe c omerlar
prineipin, de In seslOrdurabinle el
bescenso"


La Eabricaei6n

ie sacos en Cuba

/El press dented e la C-Il-,,n-rlo T,-
Lot Kenat, S A, seh ,rr Ai ,erl,:,Cn,_,


m at 2 ha dnrngidr., al ,ef.'.-r Behlsarn,:.
Delgado director do la A-ocic;,'r.
Nacional de Hacenda-rc.i de Cuba tjr
c-crnio relaclonadb cr.-n fIan r-c .'.r
de sacor encase en.rii,d., eno h.-.,'.
minnii iltUlcnilep
Mar.- F r" ,'le i' Sr Belcino Delcad.i
\iarronre N' 41V
Ha, anoa
c hoc:r
La Compafita Tcxtil Kenai que
tIngo el honor de presldit se cons-
nitoy6 el naon paisdoc cn en capital
de $50,000.00 pnra dedicarse at cult-
tn do I. planoa Kenaf n Rosella y
SsI. elaboraci6n hasta nbtenern las
fbi.n de las lMsmas. A pesar dre
clertal dticnultades, ajenas a I in
dusitri proplamenie dichn, puduimos
ohibtener una produeei6n considerable
de fibra.
Como desde hace tlempo se viene
tratando contlnuamente de la nece-
sldad de producer en Cuba csta fl-
bra, que sustituye ventaJlosnmente al
yute, habilndose-publicadno diferen-
tes luelto. y articulos en peri6dlcos
y sla radio; y comn lan Asociaci6n de
Hacendadoa recienteminte ha demos-
trado Interts en implantar una tfbr.1-
ca de aacos enoiacea de az6car. In
Compafiia Textll Kenaf estima con-
veniente. ditlgirse a Iln hacendados
y colonos pars aclarar nu posicl6n en
eate negocio y tratr de brindar lI
major InfoTrn'ci6n ttenieoa possible a
ol orgninmos de Is industry *lau-
care a.
At efeclo ha solicltado del presi
denie de la Asoclacltn de Harenrd*--
doa y del director del Instinulo del
Alucar que ae no. permlta hacer una
exposinclon en el local de la Asoca
clon de Hacendando de Ino traoal.--
resllzadoi' por In Compahna Texnii
'Kenif Tambien quslueramns que el
romile elecutiln de Im hacenracn.
ilnnnPlCJ ar 00 n u in ,-r tilnrn-e
Finlrisalnh I sa igina III -


a TODOS A LA VEZ


-Todos convienen en que Pancho es

on excelente muchacho y que toma
su trabajo en serio. Pero es que -
Pancho tiene ciertas limitaciones que
saltan a -la vista.


"- Con Io electricidad la cosa es diferente:
Cuando en las primeras horas de la noche
Ud. y todos sus vecinos usan Electricidad al

mismo tiempo, yo tengo quo Fabricarla y entregarla, nece.
sariamente, a todos a la vez, por muy dificil que ello sea.,


En esas primers horas de la noche, algunas veces, to-

daos mis plants tienen que trabaijar a.'plena capacidad7.
Y es que mi program de expansion para hocer frente
a la creciente demand de Electricidad{ ha sufrido ine-
vitable atraso por la excesiva demora de los fabricantes

en hacer entrega de los equipos.


Sin embargo, para mediados de 1949 deber6 star'

funcionando mi nueva plant de Cienfuegos con una co- ___
pacidad de 12,500 kilowatts; y otra en Matanzas con
15,000 kilowatts para Fines de'ano. Con estas dos nue-
vas plantas habr6 m6s y mejor Electricidad para todos.
-^Ow l
^^ uiinixnmmc


ATEICION

- abridcanie Mayristas-- Disirlhuidores_
* Tenmm facllldades'para Introduclr su product en nuestro
moado 'con posibilidades de distrlbuci6n nocionoal.
El product debe loner m6rito para rer consldecado
FIRST TRADING COMPANY
27 S. E. Ist Avenue.
MIAMI. FLORIDA


USCcIASI T ANUNCIESE EN eL DIARIO DE LA MARINA*


Wd%%UIW %A j u %" I. . . . .... ... . . . . .. ..--'-.,---- .


" 4


, I


-r


117


l


11


If


.1


.* -ANO CXVII D


Mundo Financiero PROBLEMA DE

',. i 70 ... AGRICULTURA
Le-ch!rg 6 -C- -0 IFermiiFern
LccI, ars eprso'e


-.- IC T Pr' .. i,
Mulpnh .G C - - - J'
.M -..IL .__G ie . . I ,- i
Nio~rapC 0*C1
MNrac Oil -- -- -

ML, r ralr Soig -
Ni.:.ilGoper)- -GpT
-Micy-i-R-H-IJ --__-- ^-_% .,7.

IN rrai S.Cnrp - -- - -

N-r-c-rcKei
Nocrrrr.i B-re
N1r-,ionrl Dp'iu - -- --i-

N Central .- -- -

lcrr;rc.3I P-D mt
rin. A' r Cr.- . i
1-. t l P -c, -- ^ i
0-


P
. par'inlloh.M or -- -- --_--_- _i:
Pun.i PoEeC -- - -

Ow riE^R -g- - ^ ~ ~. i<
p

PJ-,r, Po,.r - - - -.
Pr..-Am An-ir,
Parmamcunt - - -
PannandIn Pro . ..P
Piek~rd Mot . . .

Per.n'-RT.C - - --- -- -
Pac.I Tir - - - -
Poecroi -F. - ---- T
Press S Car - - - -',
Pubri'. Scr
Pr ll. .: .- -- ;i
Pgre -- -Coil "'oi

-r-.r.: W'- n --" "-- -- -- --- *.
inrir... C o- . l.
Err K,' r' -
Re..iil 0 -.. . D,
-Rep Sirri . . .
or. e r,' G ,r .
peir. N-r.
FPie erre C";1', . .
RHp Ar cir "
ri, Pit - - -
/ -
-S~rrcl.crr .O tLt ..- .
Shrarp flohn.' -- - ,,
Sharp Dr.eine -
S1.r Wic' -4".
Shra. S Str I'.'.
-S..c ihcrrrrc
Scnen Or' -
Srirlrh p."r - -
S,n,,r.r,..' Co 21
Er RV -".',
-Snurrr Am-k i -G
Sr.", % -- I -
.- S I ar,.a' H1'
I-T i f-'i Pr"
Sran O, -:
S rr ; r Or; -. c,.,1


.L 0 D C N

oCT P -t-ri -fTR- t'- mr --.
L')L A'LL,_,L,-.; i L ic. ice'

- r l,-- o... -, *.
C, i A' i

oriL rrcorE . .. :-c: cr---
0
ZV'ER rT-HtE -c ou-TER-f- -


*_ 1. I 'c" .co i'- -_-. _tc-.c rcirerr ----- LE-
CCL...c,,i..rq i.,c-ALc dirc'o,,cl
f MC,,-, ,. r ,rth .. Pi e-t en.
I'.-, ;, ... r i ,.rcc, r I. or 5 cc
i'r C. ,I. eD e c r10 ald i--aer.
,,., ,--,, 0, d c.re .,', de u- cereal -

jjra -b_ c .-. _, ._ _gr,-"-fl .. .n,' a ic
cpr, cl, i-rc l rt ci-perin n rnle 16 c
richl rc,, ac,:, c irl ,' fuenre ,e
-,.' rcr ., --r *. roirho zadrr


r,,I-.' h l '. .1' ,,,' I -c ,l~l.-. c- r ,i I ,. ,.,r , ,
cc c-c c. -'Io -UpI


,, ,, -id.c- rc ,- t
c I C .. . cr rr.. C r. ...... 'I- ....
-_1.n ..- Flo,, r .rl I-E I'. .lSol,,,Ir'c', .. c iJ.. i-,r'ccr Fc C-1

cc-,'c xcI r.a 'crdd-c- nrc .'- rr-
Ilcrc-cccr~r Pc"'-ncr 2'. :,'. [ -r.'cj I a rar-., rrccrr,'[ laclr pci.A.CC--ION ES --Zh. EP.A-' c' '- -" i.c-',i d- -'.rc I:. cr -cr I-
r.. ,: -,;,'# ,- __ ', ....... i-, i .. ....c....r c .. c- Jr .......
CIrrE "- 'i.'r" -' I .; ,'c~ r l Cr,1cbr~.ic co iicccrocrcc rli1_ .-,ci.r.

,- F rE SC-,1' ,'ccER EllcIcrBL -.- '1c'_ r r, ,ic,-ciaL,.ra
c -c' DEi 'W .YORK .A 'IL hi ,,.pL-.,i e1,C
T.', l'2 F p.,: C h, 1.I- . .,I nn q ue
.." "'.... v 1,'~ l l el j I,,. t-,l l I(- d


Rn i, S1,, c cc i', I.-'. i.

c -i c-i, .,c, -% ii ,, ,. '


c-cc,.', c ic --.- . ... ..,U ,,i, -c11 ,-


i, ic.'c.'.-c,.< i .i-c :; 'cr "_c a _.'- ;:',c
i.. .h "1,.1 1'1.1, .nli ell rS. i ~ .
..... c-r"o ticcle qule el ere.
h, c-.-, ,i,'",,'.I ic --1 hc--crcr d.c- i.,
,, ,. ,,, cc ,,,'c i itocc-iv -s de'la l i-
I, ',,, L I., ,L, af|ira, alh ll an que
I,.-. rit i ..f -crc It l- r .c.. .rr, c r c.irc,, el
c .. ..rr .. ..c .'.1.1A c.i..rcec 'c- -ci


tie. -.e :.. rraitt-i.iiI -l-e.ulI-.-j-- .. c,' I-' r,,l-cI. I...r-c

CDIIIJillni iulq V cuil'l'iloree 'cy' c 'c-rcc-.-eh c. Irsjba.n crltr'o se
dle sglirm le LaiHnabana c jcc-- 'c enlajec- alrcnante$
-% I r i -d I r .i '- r .... ( 1- ( L p I-.I. : i.rc r "T h e R e v ie w o fl
....... ... .. .. m i-, al.. .... .. q .... p,,rl ; i je ..... o pi ,, -,i ,,,u rf-
A.', ,Lii I, l l. J,, d e I J. fll: e I l e 11,2 .,c ll ,i
.: --.... l .-.. . . i''"=I ", : -- Qfs-...:tI --i -l
.1 .,e ....... ... E -- In .. .., c . .r ,r'a
cc-c ec,- a..' ",'Ac 'ir T ',-.,ci.- cr." r.rrI'" .' 1 i e ,Ir.cec-c cc 5 '.tcc-. icr, -'pe iTe .c.c cc, --
. cc, .r c-c-c D' .Ul cr I'-.. l r crci ccli- ri. a't," c~brr, .I. ,e .rce

-Ic-cr ,.. ... '' -1.,,,,lc m n.... rAE-Ic.- ear ,c'
dc-r ..cr-.mc 'cc-- -1 c-' -oc- -r' i... r rcc c--c r'ecr cccr1co rde c en
11-cc-..- 1" 1.. fcc.rrh crdc l 1-w i i E


T 'cic-nioeqcicq r S',rrc '. u-lercnornr-c
I"," V 1.4 li ..II..Ue r e
1 l '' T' :'i,,,el ,: S,,-,l .:" F,.,,n- Cl e .ut-S ,:,( 10 le_,ro-
'TironnScc - -- T'c.-. ,,' .r--i rl. "T.rcerr..ic, i Sll c c,,tiiic 1e c.r.c- "wi
Tel S i, - - - '. Ic-r1'. ,, ccr *,, crc- ". -,- ,1or c- L
"Terc ne C.,r- - I' (Ji. cr' ti c *|..-1,,rci.. pr j- c d, n ,r' r.,crriT ,dr .ra 273
,.,,,U % .,,:, J. L rrm ,:.re
[L ,red C? . l i .. c-,I''". ... 2...... ... ........ C ... .. "..... ....(Ifl ...r e 1. 11 |n Cl f'
'.. .r C ,r C--c. .c..... 1- -.. .rr-. .r ...... .. -rc A i-..d. 2 2.... .
L. ihid CrlPr r O r, l iic r -c. h,. r,' i, ,ru .-r,, 'ii..c r i cc...du' e q ir el acrilp
U c- Co C- cc-.- '-r.'bI c-r-.d-c:L.-r- I` i--1i0o ILrn-
UnFn is DE cr c .. -.- _,-,r_,..,.,,
UccI F .I C --c- r -.c car-r' c-- .,p.- ,4 rc, 1 'cco r. i:i ccc cfrod.pcc c rc c iccc
M A N.... F A CT... R E RS- -U-- I I .-. .I i N.i. v I>PR A \ i .. .r-Dt . . .l e ..r -i.. .ar 46. .


1.r F:.n.c[fi',rTf 4-! .- n,, tcri -"'c rico rcr cc c-.ccrcA -cCl- rc/rrUc/V.ccca cc coc
L' c -ir -1- c-.-',Ed... .1.. P'rhrr-r ic- cirr .r'r.hIrcrP i .il-c..ir.rc-1 r E 2-is In
1, ic'1 pri-.. . EI..5..r- e -.. c' c i -: i. S r.... -. ..c c c ..-cri r- .# r-1 .r . -n ,Is
l cI-,.i C n.p c rr -n,,- M Cn. ..- ar-o. c. n .r--
'. s r -,r, 'c d cL- - -' c t .:,. d e., ,l l A ac ,, h dc ,, , e c 'r ,c 1" cr r .l -o r, d e iri.
L" s. s i I Clo sr .r I- ,m ,pe a, o n c s dcm c t i c [ a i n o h o ql 9 ule- c .a ol r c uns o e r o l ,
Albertc c -L,, Oa r r riccc t,- F"rhar 'cchi Dir-', ,i'nje la r-Lrmarciole
l m r l. pVici.c. r ,c- J I. AIc,-.i. n. ',,, la rLcncrcderirel era on...
N'..... c .c1-c C facrpr- .. R- I -,.,. i r, i-. dit--' Itn l -r cc d t 'ilr elI rO d o Hrr d'ird e h c uIden a s
'crI dc -.-I- -.li-'-. 'r-- I r. .,, i .c J,,e Pi r n I. 'i.c crr11 0)110 i0 l dena r.in c clie cr.c de. cntid.
IV( C..c-ccalc,, cI ,,rc- i Ip_,lr ir ,,I ,rop, o r'nrum...' Pi rei,, crjl ctr,
-- cctc I A"L0'llc .'T .-.i ,,l ic1Wcc.c-. r I l h-r' e de In mie
\c1.. i.. .Ic' -- r- bL.r n' p renc n 1 r u %a lcVe~nder eRI li 'c.{i..a
W L i. ......14 i..', b fr e ts -- hG,.rr, : rc c n ren-I C o r ,1c1,cci c '. ,a c i
Wri Ecco 'c.... cc-I~~d.%i.Tclc-.eroPrI-Irrr -,rrcr. rconqcriDa rcrr oriar r r'rc
1 .,.i ,,, 1 --,rr I.-.cer ip o ni a n e ,.r -.i o p e racr o ni q ,,lrc- c I rc o ,-i l %.. 'p a r ri ,;c.rcrc t Ic l e
W -,..h,. lible.-. 1 prFe. h.1 a iar en,:111'o p Ie.. neces.awcl ,s CT'L.llt,B ll 1 IIe] ex.
o c-r.c.:.r-lhn-., Or.i.-, o' c.ficrlcrh ad d I c-c.c-r
INFORMED ANNUAL DE
MANUFACTURERS LIrE it-I NPI" II. IRAI Ir' P4" A
1.,' illas rillrt I Ivife ,r.,,-,,, _,,AlF A A FARRICA .ON..

S c lrc c c -cll s c1r c. 1i 1.-i - c 1 .1 I i t lc ir ln u ri r s i d e i ni_,4 L 50 4 0 ,
c--,. .... -',-. ... ---.. c ic .. .r,,.. .cc ... rc rc r. ... .. .. .. ....r ----c" o-.... I, .,-7,': 'r '- i-,r,. c i.'.-,- -,- c,,=
icc ,, ic-ic.ll.' .. ,,i-crc r ...r~ c- ', .c cirirr --.,. c ii I'1.' cih -,.'li,., -',..- L.. ,.h
ll'LliO. r.. ci. 0lo.i.cri. ic,' c --i-,, .-. .i. i .c-c-c',,
dc..'crrrc-' ,I,. c,. r/. c ir, .. ccc-r c. .i.e. --,',. I; ',, c, -,', c i -
dc-c ci c-i)" -c-c 'cr....c----' -i--c cc cr- c'' 'c- cfitsI. i-c cc
m .e iicc--cc .iIi I, cIr.r... r, h,.c,,- h -de I
de hIs plrhzasc lnnc lteeD Sz.5lciWl err Lr- p.arcc cc eiron-. .rrr'.Ici oiurc-c do0 i-c--cc
videndos a r os ti necd ores de plcziacr. prenclcia. dcbe soportar largous pcc- 4--Fabricacc nc de sac osr pars el
L Ac ri.- II ch" ic C.. irico Nl' .p '0.cW, .- dcs--de cc c-ra 7-Lo CD i i'Y1 -deb r-a""c-a.I r ,-r
h.0-c. '1 Lo;7 c,-,,,,- L.'-. 1,,-r, i '>G ;pr io primero PeroeoLn Cgrup-o dc $-i-)t-sacirnc ln dr esta inidustrla.
ic,, r,,cr h, % :I.,. -,,unc iimrr h,s I.--,r ipren dedores ha hallado la form Desea -os acl--aIair c e la Compacfia
O-r.' rccr, c-cic-, .i,. rel cr16 ""1' onarari s sin cecesldadrlde pedilrca Ttxtil Kena(cnol line el prop6srto de
AiriiIr 0 v i--cc oir-c' d e ccc oi cc c--
e- cr ,rocc~pcirl ,,,Ore c 'l cr. c-.rc yrle espe c-rlia. Du t'ana e el verr ncc es- pricp o ner nrnc un negocio n estas en-
h ,: ,' ,_rcr p crc ,,an en i ,del c-c te i g iru p ie r "horaso ibres" h a e'r -r lrda des azuearc ras,3 c 2 u e existe L n
i..-5 i% la! sc' ,e- el711-i-i E', f,,:.rseguidoe rc acatcr muchhos mil s de r oercadr mr ncdial muy grande para
ttvo en caja banceos y los Pr~sta- ies doe nadera para sus. hoeares la fibrai do -enat conr tras aplica-
mor de lizasIreprenenlan- 'Eeri- 'En muccdos f erdos.Fe' h,,- c .r-- .-.-i-- r-c distintas arn fabrhcacciin de
gican parte el sabled c' hundideos. cryas' estructurc iascre "oes. Podemos veider ftdcilmente
El r~dito de interest devengado con srltac fiices do aieancor coo dicpr- cod anerr ia prdoorrcrc can precror
e l A ctiv o h a s id o le 23.?o9%, nun ra r u. e uc a enu es a d u t e d e T o .
--mento sabre e tipo del afeo anterior- sitivo s c- oadrrc dod .-L ,lhu prla-nchas -vi- cqoic-ooccoc- ai del pole decToocc.
que era de 3,65i%. debld endose atribcrc gas de midera clrie asi se sacan del que es el de primera calidad. segun
-- este aumento a tin aumento general agua estan saiar en mooehs aeros pocdrmos d monstrrlr con la factura
de I ls rlditos dce interesesn a circle se ri-i- : gran earrdad dde cenon lar do cnuec-urn uc iniler bar-
rrca-bin enice los componentes del, aphiracionesoc- odr stic as Hasta aho- n- e w prra oa irma Hk oc acd 'Ocih
Activon invertiilo. r. varoa cvcviendas de la zona dce de N ew c-r-
Ca experierncia de la m,--rlA..ic.d. h'. i..hart sidc onstrucrdas c. or ,,, .. i es la pricoera -e7 quc on
iriS cna c-oezdms lacerahle it TicR-
ncecrc'a Se Ceoningfavoras l e Soune- ir se con esiemaeirai. 'cc hc-sclbre pacs del lei-niferii OOccidentai hr
sedrc-\ chora acriendec a sv20,l I6.9Tii. y no te cc rcre tiiAmctesrc Icocratrios introduc- do cun 6xd to grcmde cantr .
____________________________________dor ded Kenra ecn los Estados Un-.


MAIZ


___ ESTADO COMPAXATIVO TiE-PRECIOSr
-.. .Afios de 1948-49
PRECIOUS DE VENTA AL POR-MAYOR EN LA IHABANA
S.......... . .- Poei- IO F-SANTI RIO .


Aio 19498 Prime ra lIncena
Febrcro ... .... a $ 600 el quintal.
-Abc-il ..-^ ... .-. *" .
larzo .............. .. 5 75 .5
-A b l I ..- ; ;.- .' .' . 5.. .. -;; 5 7.
Mayo 5:1
lnlo 5,/.75
,Ih u o.5 "75 .
Ai n' sto ... ... ... .. 5 50 .. ..
s eptiom bre .......... .. .. .. .
SOccicii rrmhcc - - nc-c- -.
Ocubhr .... .. -
No'iembre . 3 1-'.'
Diclembrer3c i00 ,
1949


Segunda quincena.
.i el c tii>;il.


5 .5(I .., .."
53(0
.5 50 ,

.7 "o ..
5 75
4 75). .

3.0
3.100,


S r'n -.. .. O' O -w 2"10fl *.. .
I leblc o .- D .. .. .

I.I|;i ,I I,, dc Jl rlIo 1aI'Ol __________

FRIJOL NEGRO0

IsT rmio rCMI'ARATIVO IIE PRECI(S
A n, ic" 1941A-49
PRIi('.OS D E VENTA Al. PIlR MA(OLR .N -L.A IIABANA
Socor FI)l. SANTTRIOIE


o in r I n .. .

JkIlllr I I I I I
Jlll '" .. .
A ":, I.;n; .. .,
"1 ,,' i.f I r "


- A r_ q
$ 2t10 l U t l,
T1 )1 ..

.'. :;1 1X,', .. "
,. 770l -l,
320 l( H)
"' CA)~t


S'eKunda 1 quinteea.
S26101 el qtnll.
2. S00 .
.. 2900 .
-, 3011 .
- } 7iliD ,
2? 'n ,," .
- 27 0n0
-. 771$ -
7 7i1W ..
20lNi-i
;l ri'N


I i.. Il

i. llaoar n lo d l o dc
- C baaila l a e ai n S rlac do d 194'


do%-de .stindoeque-es ,''h,
ccba-tecer a nuesira Am6rcca de ur,
c)rC-dtie oi cncidcrodc-ien segondo lc -
:.nr entre; lo4ic i r teriales estrate-
(,nne c, p plede eompnendrosedoquc
fa ri fIc-'icou de rii .co no ons tLillpro-
,eint f Ll(V r ct r k mo de IS indCi.trla
,.ZLlcareta. y es a ella a qucen I com-
-_ c. ,c.-..-2 --_.. .d rtia para-rer i-
I Ca Comparria Texinl Kenai se I-
mctca c-oIc-t-numr-nc-le a In, hoendadol
,jrjEs a los obreroc 5 alGobier-
c---r (cI- ert-rous dispucsto a tesol-
ic-'ilIcipr,,bhL a que crincrerne a io-
c-,c Jc cc r-Eban -coi-(Jl 'rcion cli item-
p.i) rjt~erl Col la CLcn, hienistar par-,
1-ic ct-i/aida.cla:;e ceompecina y uci-
ihdadesP ara moc-hoc
Nueotro prop'ito ai pedirle i aIs
c-arccndadei y cjTic-OS quer 'ean nues
cari,..rabrrors roigan nuesroi nfor-
Sc-cs debe rnho sl rue nada, a rclue ua-
icc c-.c cre icc ie nn p ticec on- ci.
r"I ent i va Ercreoy pr;ciso de c mo
." ra ,} el Kenaf pleseindlendo df'
e c-c -rlientc-ic ,. Ic lrYOr d le c-onoerl
-bE aliii) de Iah '1icc-parc1ia Textil
Kei-crf liueepecijurdicrci gracdle-

ic-r-r o ..h i .e ar--i- s-er-l-
iic i mipoorlc-ciah ccocndmierrY
ptricc ic i i ienerc lr Arociacaion de
hIcv ('c -mr. c- pocle
-; perntlitr fi|se f-111, l U'lJirr
ccl -cr' c~r '-~' i'ii cc tiir i J ueirb c
.. ", ,;,,., noc ccstopce, a yrcir
hlc l dd ifculd nriacc l
,i ,rllie. nurstra empresa y des
1. bi dic- ade.la ti c n er nrar
i~ ,T{~r de Vida de nucsttolt eim-
,,nnlaemayor'c- ec-ulTder-1
Dr. Alberta Chemin.
C, n.Presidente .
M 'A N T E.C A "'
CIER iE DE AN'F.R EN I.A BOLSA
IiE HIiCAGOii
Lf.]{Jega inmediata . 12 12
Marl'., 12 57
Ma0........
NTryo .. .,...... .. 12 70


IARIO DE LA MARINA -DOMINGO. 6 DF MI\RZO DE 194"


DIVISAS Y LA


1i \ 1 Til TI RII tlI ir
'IIPIT %\S INTROIII (F
I \ \1 iI HIKIN( 11,1


:0


P\Gj'.\ rLARE-NTA Y LNO


-i


.r, rer.c-r c CcTOb enr ,e., i "-.. -..._.,i ALi.iO0L S i i llc.* i 'i,. L. 'LL LiiLLJ -Vj L -U L -.L.... ..... .
crrrrccr... .' . -I.. )1 I I.IFIIC A.r .. .... .* -
.eni r. r .. ..... ......r C! i_ rrrr--li n--------i-rrr I pi;,- -is-' -Para informm es:"
dec r,.. '', hr Ac.,Du ;,rrc .-, "" '... r==- cc'-. ,,.,'
.ce per..~ r /.rl' {", ~..iic ... ..r-~ 2 ... .. .... .. .. -.r... ...... .
.,.................... DISSAQ Y TORAL ..S..A.

'' .Bajlos de la Lonja del Comercio Tel6fonos M-6189 y A.3826


ill s ein este eiso, o d t' r dI 11 i l 111 11 n er1111rl . .. . . ..10. ..11. .
". ... ..... c r- I. F \%Nc iD-%-RA LAS
c-cc~l'l.. cc "'r .. . .i.. . i-- i- .. c. ,c. I c -- I i i r itn' Tf a Ii~ i .'l '.JIDORA" F L AT.S


G R. ..-. ..A ....... . .. ...N D" "S. .. .... ..... c c. .c -...... .. ., \.. .. .rr.r o ...iiV L WA-
,,,, c rc. T.c'' '- '. .. ... ... .. . ir ,i ,c,,,, , .. . r,-,J, ,, ,, crci '
ccr r ,,,,," 4 .-ri, !... ,.,t, |. ,.-.,cr,*, cr-crcr,,.cr ro.r-cI'cc c .. 1.c ,c ,cc ir .-c c,, ... ,... rcc.c cc. c _i -..... r. rohc .....
Al L I L17..dI _ !A. .
deJrcc-r'- rr It.I I r ,i t.,z I r 1. r . ....
va - 1 ,. ", c, I i c r iJ~l -.. '.' -I .. .rrIr r. .r,.. r.rc..r i, .. . I, ,,c.. ,, I I ,cr i:R JI
e r , .-n ', c r ', . .. .... . . . . . . . . . ,i , i '." 'c- ; c .. ''0 B ac
"r. a ; c .rG r an. , ... ,,,,, .
i , i. ,,t i J i.. .. .. ,- *.., , ,-c i l ,c ,,-r.c ,i,, ''' c - ." .~r rr T o -
d n r ." '' .. . .. ... ..'.... .. c .'"I"
. I" ...-... c-.,I.'c'Ir c -" -c
c r-I.IledL'- '.rrcrr.rI
'..-.'L ~ t-h I '-LL LJ i r 'rrccrrri ....c- .c : rcr-, c c r---r,, r.. ir ,--c, crc .... .r r rr ir c Ir c rrcrrrr ..r.r.r......... ........P'Rc ci Er D IOS. .r' ,,cr..,,c-,, ,,,,, ..... ,.* .c ... . ... I. .,,, ,.. .. ... .. . "" . .',. ...
'rc ,5 .c -.~i. r ....-trr,. r.. .... ...... . .... .....-i . '.i. r. f i h r

ci rrrrrrrr I -'-rc 0'c,,ccr,',,. ,i .... . i r,,I r/ il.cI, I. ,., cc--. r... ... cc pa n
r"Cit pI r-rn icr rvrrs rrcc'rc'rrrr cc .c r-rio I'.1rac- n iv 1- pi ),I!,cArc.d s ,
I cc-.rc- cde I., 1.ido III v-,"., .krror


rrirel ccrcrtii lir-.- ue. *-a :'-.'tin :x~l :jeeta.-\, II'.Ml -n" l.il i LI c ci:,;,l ccii-lh..i N... Id la l'~aO'eli.evnsra
fcc...s,. . rn,,cr ,-Irrat" ;,,'2;,,,.':" ;";;;.,-Ar ir',/:'.- : c'2,',',' .......... ... IS RI A E YrIH l3 N .... .""'"r9" r c tcr,,,,cc-o
,P rr o ea r~il ,I PIA.ED. l...O. m rrrrrcr 1j-a I l. rrrrrrr orrc crc 'llri" 'n'r "l'' d e.nr i-s r r /-crr . c '
S -, -de' r -- -..- rir, -- "- Ic r L U .it.I'rt' rc' c c.. ........ .....-__
MCI, Ir. vlr. -' .lIm w-ll II fC111e
-ccc F11-c 5cr i-cD ri-ThlTt<2-.-dI.ir -7 1'' r-'. .c c,.-.,,. drc, c -' ,Hc. r-cccr cc-
lcdisr tarrscrric 742 rAlrccr1 27 ccQl c rrIllCi..crrlcr'.1rick irr Errrccirrcr'jI.r Illr ic ,Iccc cc c I r''ccrc'cc(*I, d S SC IBSY AN N IE E eN lacr ~iccrrr.'rr 0c1co rIrrc e pcrc- r -rirdd
P'r ?carrno cics . 4 05 rci'ccrrr~mrcir'cccaRr r'rler'rr'rci'ell 91 c olrcc rrr'c. .'.Ilf. I Is S S R B S r.C E E E eiee ttecdsp rI rikdd
S Orciricco ,arl el rrixcrriosrrrcrrin c *O~I lEor iC II ~rlsS 0E AI OvD os ~br'" en orbc' cc.'rErrlcivrrr'na las
I ,Er..rrr 62ot- I- iw irc.-Ccccr ccin s1, r'rcEEia. prEEEE. "c Nt.c.EL--c-r'e 'cc"DE LA MARINM c r~-o~~rrc'rccr-t


"Hecho en Cuba"


por Burlington Mills


ti Un ambient dc librc contrra.c-tdn y cooipeClcia y [la
Ustced cstAi lycndo palabras que, aunque diminutas, i d -
libcrtad dc trabajar indcpcndicntcmcntc, fucron la
son mui)'y grandcs en su significaci6n, cuando ustcd ve i Mi
'iHccho en Cuba" en cl horde de una pieza de seda base par a expansion d Burligton Mills,
de .-l siita. permitirle a ella scguir cntrccjicndose en )a vida de
de t, snt.tica. Cuba. En 1926 poscia solamcintc una fibrica con 600

Elias signifii.can clue la Burlington Mills ha in'crtido emplcados en Burlington, (.arolina dcl Nortc. Hoy,''
vuirnsi n-iillinL' di.- p-sos en Cuba, con los quc ha posee HIo t.lbrit.ria%, en lis (jiLic laborai 25,0(00 emplea-
contribuido al dcsarrollo ccon6mico de la naci6n. dos, en Cuba, Ec-rados UnidoS, MrxiciO, Ct)lii)nibii,
S_ I.... ,c ....> c. :. . : .. ..... .. I,, t r ... .... A-ustra.ilia y' Canada.


La inlUs 1 lal1/.iLz ti11 ULON ail., es ui os tl n cu3 oui s/j
imporrilntes del program dc la Nucva Administracidn l.a Biurlingtmo Mills proporciona al priblicu prodiuctos
PLiblica. Pn () ;iuL antes de cjue ese i tcres expansioniista iuc mCjor ilidad, obtenibles a prccios r./azonablcs. Y,
dc nucstra iinduistria fucra cseimulado, ya Ia Burlington -los Clca-fil ohndran lo)s nism-nosbi'ncTidos cuando
Mills habia construido y)' cquipado una nLicva faibrica las condicioncs para la operaci(n de la iiLuICva fAbrica
dc tejidos en (Culines-La Textilcra Ma)ylbcque, S. A. ldc (a oiilcs StL.n propicias. _
}:st;i f.ihri;ca -s lo mejor (L' 6] SC 3IC p LIC constrUir. 1' 1
Ticne airlc acondicionado. Phscc pcrfcna ilu117iacflt(n. "
Es sanitaria. Y proporciona los requisitos para un l1 I V1Tl tn I -
trabajo superior. Esta nueva txtilcra, Cs una J L Burlingt
prucba dcl la-confiani-a-)y' ]a F 1, qu( la Burlington Mills 0 F .' C U B A
L-niav, v todmia tiene cn cl futuro de Cuba. ENTRETEJIDA EN LA VIDA DE CUBA


Pcro si cstri (corfiin/I lsa.dic iscr malint'cnidI ) csta
modern a fdlra.i i.i i dc traihajar, (Icbc scr ti.cs'plUs (LIC
sc gir.intic (i (C ( st c .;inhbicic c y ca oportunidicd
continic'ii sic-ilo (.Coio fierr(n.


FABRICANTES DE TEJIDOS DE
8EDAS StNTETICAS PARA ROPA8 ,
MASCULINAS Y FEMENINAS.


rt'.-; L-cc-


ARGENTINA'
L L, i ... ... .. I'l ,, '' r l,,
rtandeR .. ..o- .. .. .. .. ..rl. I ," 'L .-
.5 n.c.r- ..t.r.r. .k. c ....cJ-.-. r'4.. --. -c-----
, ,- III. ,-F.C.--
eon. "-,.... r


---------------


--__--"_______ ,___ _" "


iRoya Netherlairrds Steamship Co.


LA HABANA y SANTIAGO DE CUBA 4


Mr:nYTm iaIn.irn MAR-CARITRE ENTRY S UTR AME-RICA-C


I


I


- L


I -


-F,


. ... ..a7'5 -f a on s r -- U ---


-iADRin-rir I -A-MADIMA .... l-AUn Tr r 1-4-t'"MAD7 nr 10-l40


rntsltlR I lCUtiflNiA ltt I IA~k U-LAU.) .-'.'.s M,0. 0 -L5D-'i*L'Ur_


EhIdquip a .-a -.ac"rc -'--Sm7
qua aqui presents-
moe pusde oar adap-
table en cualquier Equ;pos pars aporque y desaporque
tractor y preparado d. cah
. -pr I J 2 5urc:___ -- nviamoscatalogosa-asolseitud-=


POLONIA AUMENTA SU FLOTA MERCANTE-
VARSOVIA IAPLA) -Aproxl- nfos contcmpla la constiucciun de
madamente unse 20 barcos sc aa-. 80 grande unidaaes agregando
d Ii :l. 0000 tO netr ludas a las yi existen.
daran a Il flola mercante polnca 1Ei Se Coliruran or. astlileros po
an los primers seis meses de 1949 I, Co .,ircqu' rar.i Tlrquain y pes-
edun noticlas de la Prensa I,-Cal e ql..ei, p.-. ur Rum snin Con la idea


Estan incluldas sets barcazas psr.
-mineral- y carbon, rcuatro- renoIl-
eadores. y seis pequesos-barco, a
motor de 650 toncladas para el ser-
vicio deli Bilco El plan de ccno


ae -it:I.ao.r la contiruccIon c e vs-
i u0-Lnlelr per.iqueros SuoecIa ha
peirnt1 a in. astlietos poraos qe_
producon un narco ,r.deoo de ese
lhn.


LOS AZUCARES Y SUS P


BELGICA
D De acnerdr'trr -r-cil-lnT.rTut-Be[e-
pour L'Anl,lioratinin de ta Better.
%e iNotes dalnfIrlnslT, fl', ._- ialqes'
la post-itafra en ce, plis ha '.d.. mo
faVor e p i05 osl '. culi r in. tro,
osidn posit.nvamente sis
05ecti a par--Tg-9 s.:n mnu.vpbue-
nas en cuanto a la positiliad oe- n
embra-e rpranh_3_at-a,,monto-dc-
areas dedicadas a remilacha E'ti
se debe a3 relaolivn-' ci b r ici otoio -d
de la ntara de 194B y v la, pers.rten.-
oes i de.sfavorable_ pErspectiau r de
lt-, afra' compoetidoris er, -1949
Las cilra' .r dirau de: .rodno- ._.r.
-,ai'a-184a0-no 5nn
ta rup i-.'ro. ei a-Zu cr rads n .a
-A cto -- j2r. 'j, .t r.-r
oir ulfimnos climdrs '.c er.rra que
i zafra ;ea de 26[ 0(P0 li.,e.:Jd ;..
0r0ce trrm'n.s %or_ aui ar Ciad'.
68 por cienerr, n a 'o cual es equi-
aleae a sUIa 234 01254000 iornada' -.
-.ou-de-9-pai a.4.c-cnoav_ O-1-pafr.cs-
de-cruco--Desidr c hace alidun ticmpi.-
e da conm un h necn que el esl indo
deo250.oO-Loneladas-ora- sabrepana -
do El repnrtie insislte en que esios
calculos deben ser aoeptados com-j
puramente ino orrrn'rmto
El control de preclots Itnoizo en
ovembre-30--La susresits del con-
trol de prectos irdjo co r. corn-oiicrn-
coa algunas. Lr.tcaguaistadsot,.- 1Ie..
portarot cnuso, de t.recn s \c..r0t in
teo en el ;i ac r S.o roo,,:1r", ci
ineccada ,rtcriar pic.riu c LlLtUOiiiZu
oneluehd, Iun doereoho do nde..hon d,
300 bfr y racde ent rces I.:, pre
cOls Psiablcid,-, ,n I .-- -gtaciat:
Ai ucaru crt l t de ;i8 fr iu 01i -1h',,
B88-5. fMreninr,----hr-lrnrrt --trrin i
al pr.r mr nc.r r,. i dleitr 11 0 tfr
por Kg do turbinado
FRANCIA
Mhrrcr especial aierncion elI .'
de la zIn a do d 1947-48 i.y I p.- .ie-
itiass psri a de 1048-40 oli lnr, p. i ei
'cr rNr M 1 Dsborlde' pre.'idecriLi de
la G- N-I- P-B
1947-4A
Sioetbrrs' 300000 necita.e..
Siafra o cosecha noe rermniuacna
55 O921 toneladis mint cea
Azicar producldei.: 597 979 tonelndoi
m6trienca' de 'einoa
Alcohol producido. 1 134s400 hli. de
t6s cuales 992211 hi fucron product
dors en destilerlans. propiamenite a.
-char y- 36-S-B-9 hl- em flbr-ab de n
car y debstilerias.
Remolachn transtferda dc I:h de.
Lilerlas los' Ingenroi 271 814 li, .'-
ardas
Indemnizchisrio a i.- De-.ilolta
203968.413 tr


Compen-ficin p.,i s,,bLic lleie
62 350.93 -- -
Esis gaslos ouefvrin C.-,.,'C'S C,',
urna dontreiUCoiO s iu esh 1.:,b d -.
gen.oi- de 400 fr pr tor,.o. d're-


rT,,iarni iranfer.da -. por dnotm-
puoeo o-ae-cnorsu mo-de-O -fr-por-cada
tit kg oae azscsr
1948-1949
Sienbras 313876 neltnre-s de las
:uoile--244 533 h-herareaoi-coritponder-
anjjs j arcnios y las fabrlcas "de azu
c.ar-radstilrias -v 69845 hecoareas
a las destilieras propiamente dichas
S-El-prorma-din do la pre-gjerra era
.Ie 320 C ncctareeas. peror de- la pre-
sroie exien' oino area para siembras
H4 t hector ao 'tar 'ido ,oenobradas
para drtinrla..i u destllertas fomen
id.-'d'a 0ur:./, ,: des.,ri, i ne la gue
rra o.1j-r. n e..amcm',nr 1t)t ohec


nn.tL,,',nnel~l li^ er ,, neJnl j-r.[llatr-
i- .' n.' ,i r n o e ..-- sjenrIl n sir.
to's la.,'o ~Mtno. r nn ha
vo r ,',ece -_, 1. 1 fr n ront
ter`r,o:,s ncr, 1 l-I imoa do Ind dlieh
lerla a %rj;lon hmrll,'.
Re,.nct- a i, tuofabr'.nroxlvas-un
,n.otoucta P~ otudS ,.0_b ot c_ inPJ_ prodtuc._
3On_dte-d...Zaryr o de .aJicOnLita s.da
ImpueaLr in
---El- plan remolNcirro ett destina-
do a nltuar a Frarito. en 1952 en un
piano de cierra independencia en esLe
'isunto Los obsitaculos son enormes
rn-'tia-ae-los-preCios-rt ftnnasitcos de
la-nueo\'-rna-qTrr.rla- deila-inade.
o.udis medidus ern lo que respect.
d'r.i c-ci,,ct.n de li actuatles pre-
i_-a dot asucmlr-tace 'eo'mcn'cre. suna
ot'n; c, ,--- ron, ,,n apcidad valia
I 5u U0r S(I fr ur n C..-a de calderas
,, in r, i, ,. ci.5.-cidad pa rn
J uN) I.,lil.,On- a ...; Cn'.naa 200


i, la ., 1419 ( ti i cfii Jr-.boidcs dice
111 'r '..a ron'n t acIf.1Cn autoIntI i ar ian
o 'inta.o a ,i, hi.- i.1,1, no C I pre-glue
lia trr uptul', l., Nt i r I s e ]a pena
aUITIEu dcif i -re., do'cuatr. de reo-
S...1n' iiaU l lli etiia i. 0 ptoa
P. In 'l o1 -.dl l i de .. le r,
.iiniimstr- deo Is ti z_._ .c. y el t .do
TlINTr.nicareS -in wl.ar o d-Ab'ri-Si
E-1bnlg, cnor at uc qu tndascnis soC-r
.esren n.poiSloleinsI perspect-.
,a1 5.,r)I deo m oro'remoenrrba. debido
o i cacdlcli oe no i5pre os de ls loege-
i.o'e, .e de as. papas. p del reLorno
&la hlo rpruidlgo acr, iktrr i re nuec
In, f;.remolacna
., 628r i,:,.]lr Su .lculo paira
lm pt,-.dLJC r 'I nOVr, en A o .A ca
i.- o. '.ldo h .n do 071" i 'i toncladar
Aicd..nit qu Ci.l nIo .lc- 435 cumpa
, .,..i,,; ,-1,-~-lr.-TruTe'nTr,'-- --
Z.1.2.l B r-,-IC.rL' 116-4.9 447 2n 0.
1'947.40 282 67: 194- .1 J33603
i .s At,,dI.-CrA'. i.. 1 9 u 1 '17 261
1'-i1. SA R1A, ii f t 4 11 ;.4 8t .


Refrigeracidn Comercial
para el exito del negocio

con Equipos General Electric

Los equips de refrigeraci6n commercial e
industrial de la General Electric contienen
las ventaias do una vasta experiencia, cons-
trucci6n esmerada y los conocimientos de los
t-cnicos en refrigeraci6n mds famosos del
mundo.


Este madela e6st muy endeomanda para La-
boratorlas, Farmaclas, Clinicas, Conservacion
do Products Biol6gicos, Sanatorlos y Casillas
do Came.Este modelo, instalado
_par nuestros experts, -
esa l tipa que recamen-
damas y qupe esta en
usa en numerosos esta-
blecimientos del giro de
Restaurant, Fuente de
Soda, Cafeteria, Caf6 y
Viveres Finos.


Los equipos de refrigeraci6n modern se
traducen en mods y mejores clients. 6pe.---
raciones m6s f6ciles y lucrativas y mayor
confianza del p6blico en las mercancias


y products que used expende.


Nada mijor ni mas economico que este
magnifico model de tries -puertas para
Cafes con o sin cantina y Puestoa de
Refrescos.


w *
Comuniquoese con nuestro Departamento de Ref ri-
geroci6n paro' ostimados, pianos y presupuestos,


GENERAL ELECTRIC S


.CUBANA, S. A.
Edificko La Melropolitono Moartl No. 105 Estrada Polma No. 554
Hohborno Pinor del Rio Santiago de Cuba


Preocupa a los colon el -
DO MTI TI 'II f bajo precio que tituen en
I~IR O D T l1) estos moments las mieees AN
S El Comilte EcCUILtoo Nacsiral de --
ZonaA F),ccest 1948.4b 48 28C9 oeCuenscerdOr la
Zas a Pr p00050 t9l8-lb48200 C.taIe. ad que encat.,a pare h:,dnoel
1947-48 201-I46-47-35-W9.--- rlrjatou la perpoclia d .ljue-las
Total de la,- ZOii CO.:ciaenilir: nori tic finales i diel prcenlc an,- ra.
1948.49 642.80(0 19b1n7 '6 16 It46il /an de ovenderse a precious lnfQrio-
rose ouatro centavfo el galn que'
1947. 439o348ord': -t. le- ,ulad -a-la I par-
-Zonra -So-s i.olt' 1948-49 Ir,OJXi il),Cipacs on dc ion color o er, e valor
1947-48 416.9667" 1946.47 53333 do dcn, d ,tprtn u de sus cafaz
_ sTotal _dt .le mrin 014848 49 n- Dada a merma On el peso de ]las \-__ -_ .
IOn, 357800 1947-48 762 3._j9-_ cafias en today laI Republlca,. -y uy nnWidl
o947-' I-002 19 ..iarmantemente en las provincian cc. huen .s
14/ 8I--^I cidentien- y el descansdo de ren-
-Las-esiadltica-u eo- ba- ,snre. -ierrieni -' on nztcar;-los-tngresos-del-
portactdn reiclan que Alemania OCu- ic.ol,-r.ir. 0:. .r, esencn almente diomi-
paba el terccr iuor er, ins r,:,rt ni i ld'n i ,," i ae rta c oreveses s ue afiade
tLones Ouramr. rl c.crir..3. ,omnprern nr.rn uLriula dicho n Comnitt E}jle-
dido de Enoers a, O..lbrp de 1948 co .,:utivo- la nforzosa liminaci6on de su
u t,: Oaldle 8iR( '0O.J tl Iir i .eld iren ,.' Irte n r .n' iles c quo upone
E "eguild, r-r ae-i 1 r r 8r -d,2rr-na dre'ioanrr,,'ns r- n' ,'0r d0 -
-ogids p ,c; .i p n conidr ..? 6 c -ri ti.,,.f,. (.3-1. 0.er aorro
nelada' melra.c-ri cro coo -u1.--t ,,o rirn- -- S va o-r
nht- ili 0 -.io -i r~ 0 ~ O' ''-~- _h o-Foaido P tato
uch e -. % ........ "l nd,,e r8 8..-.r S .a l 4 d ur c P-j ol-
Zurna O cdc ri ral rorao. r qur -u t nn l iievadern d r .o tj cb. anb,,, 5oUc
rAnt iorn: o r -ri -. riido rc rmpartiidoor tndosIn s ga de No-N
paan.e l n -, o O. t i ,.l O o dre ea nde erba m 141.9. ------
me.stcn. alc air.-rr.l la cnra t r so 0;Iar -- H.'rNe
Ioneladas --tet-.:.,'de a- ad u cl 'o .,ie.n. o, r,',r-'.rl io".iau ontO' pro Habana
639503 tonelard eran r su.ar pr n,,r -;, .
ducda on Alemhn.a p iY 8828 ,,neoa Sem;s,-ia 18 a[ 5_4 dco OcLutre Pt'o
das eran do nautcar ref,t u cuban" -, ,e ia f-n lo ,.i.nha en yram,-,' 2'M0 Cor-
'tm r, ido ,I t aonc.,r p rr 1'e)" 1800
DurarnOt' uto 1 2 m47ea uSmprendi d~miento de azctcar en gramos: 141.9.
ao eostre Octuae de19 07 a Sdeptem Seoino- dei 25 ai 31 de OclOcubre-
breoode-1948 lo_-rerriiu del mi.o Pr p e- a-Tl-re.,-,:ch en o am,-798 -
cru-dc rasanE. aik.' rl. -nn la o C ntfrnde il. do .. .uj. 1807. Renda z a I'
105332 tonelaada. nitrricai ier, rrIEc usucar en Rramr. 1442 VAS
ITALIA Semarr, gel I il 7d de Noi.emrbr e
El raciiaoro oPT.C:e ',,-,0 ..,, oi'-,, F'n, do' a n oni n -, grarno.. -8 ,
i ia iaizioo e, c .,D on. I. ti EC a, *; I nr i'r',, .. 1 '.r" r 17,P TIPO
mcc'ia.cio 1c".^ -11 -11 ^. r^ Cnd ildi 1csl. d-, en d c r am th TWO------
mosa tar .ncona'.a't ,, ......i ,800.00t t onr Ocarnn
Adtap a ils pr .c ,,. ,, l c .",i :. i itl.. a d.it-1 a e c a r 1
tda Jo rin' ;ui a c d, 'i -,'.iurn ,i -.', non-l a 's de. I' ro, | | e 00i

ii, uncnr..8,i lr.; p i i p riS I A- I l
h ae hfabr,;ic i riJl,,3 h-u ~ ,,,n.,,, ,a. prolo'glT d u lon a so r, le,
Por c lnn.,g n-.io ,, ,. ,,l e i, -n- t oa DoL a. .i .:-. L, | |.|u1|o|00 '
nac, is r, do-if dnr,-o.i ..n.. .. -hri i n:.-4- il,,-,r,, ,. _. n..,rtos .. ...-
Soda po r ,iot t,_,n,, '' e ..., -.r, ...i-i'- i ,. nr .b i-,ia o rn, IIiah
puesr. dIE, "5.11i , ',tn 1 do in-. Mi. ,r0 ,'.,rl rici 0 .0, d I o' ,10u( .r,,
Int ra ,, L ,i.rdot C., I. ," r.,, ",i,,,, p ctO ts eir d, M uralia 313.
s "1i Z co soelr i i -I I ln e l p ic h.. ,' llm l tuniea d c aunc aa n ccrtas defii
Teo f vja l p i cc u,- rll,, ina'.-, ., 1 ,itades. TAL.ERE8 -to60 lit0 p,:i Pts .''".iin' 100 .. I- ,,,^ lr .--iudn -"* -* 1J....j~ a p. u _ K >
polla o nlon le doe .- ia' c. .% el , Ca 1tidad n stlinada di e rem o l ach
alil .t.d v e i 0.. 'b; s cI.-.boranda: 1-800,000 tonelaidas m dtri-
do h ....rn'.. o":oio.
I G F lponto Gorro 'tle' , Productidoonesttnuda doneauca
2 irs pa,- toid. 100 kp p.ra I,,._ 28n,0o0 toneladas de crude.
aduaneronr8r "10 tt.ar, po; limpucr, SUIZA *
ioe fabricsaor.i nU,r p.rqrL.i, 'in. La prolnaida dsacuisd sbe i --obre el
cia para el Lmporial que arn, r., ,; ...ntenimiento do unaexistencia u I i
sdo idatijsa, .i,.ck obligotoro, coadsiderada coma
La dttierencia e rtr el pir... 1.t ,: '-ital importancia national debido d
asl obterd, loo i eple, ,nlo,.:.r a- o ineostable de la situaci6n mn- TALLERES
22.600 ilos p., 0 r coa (i1,!da i e lurb t i. de ilan, i a .o r.jadi por ano _.Reparac


nndc0 *cprs~n rnd'sr a aruan e14 a F~tZotiC'~i' d p'ranions"' No"" _c'a a
Asn oda dioerronca or, ore '.uC..r e ,0mre 16, en In cual se jano is oglao Tenemos exsier
tmpnitado y eli-N.e ooir c Lb,..', ',a.a observation es imprescindible
nacilonal ha depl,,ri, .. pr: ic- a sor coamputada corno soigue:d De
tiad p saraota..re nor a1 tni e. d ombre 20 do ip1948ot a Diciembreon M .oScrfirido,
S do C E 22A co. ,, r it doe 1949. el t comocto debe raet .eu our l u persnl
noa po jini. '.14idi i i n,,:r 4 0 tteni os el 50 percientodo tde o iurm no p don ru
Cia" r,3 ni4h, ,ii l,,1 1| hi i' i 5todn d o-to - IaJs.Ot.siLnuiad,1 ,.intria dt0 10 700'r
raclu n > Di'il.-_ e_.r.r.'...D'--.443-yrMll".t i;L.. "..vu._. T 'r I.- n .,
it r co c a ural, no t se h i l. r en e r -. por to m o p rlcatn .na a. nii.- .o u ni

d e estl m u a -dch P ;- i m p rt a i -a c N a ci o n a--l mei n c c s o e t d s p a tra a r
un s r de ieritrb0ucnr t-l. perto do loa cantilad asigna- co. .niaa minosr
ondod. ....I,,a. .... ... 0 .. o a. it .on194 A partir dot 1 do co-ana'mnu-o itiot

cubrir inn O eanho dortoadan cbir asaelirmn d st
cubrirOS gast os deriva os de la di- Encro de 1950 tO. abos grupos deben er la _con onia nde
fk.... on e 3,400 liras io pr. cda i00 oeonop. ror mooen a. a oc.r.t prPducctn: doeb
ck'g. en existencia en poderle oS ate rt- *d la cntidad impress ada a obror pub ico. cao
macenistas, en Septiembre 15, l 1948. El pro"ca e In Darberd u oran el InsQ a. on. .. l potes,
coanda l rci Sopdel zntcro u6is.i .conturada on Aarbor cduranieelciatt- a raaulrn
..dodeproei dot zar fiud rodu. precedent. Par ..mpo.rplacon.. tri- .niciatoasc y ayudaor
cida do tOO tiras at actual do le 145 buco mamitFondoodeiGarantia, par mov oitjo Sink
mds Inper kilo. c F poerecciomnar Ins nor
Euorir iOS riesgos que so presenten. Is industria azucare
i "'Cousorulo-'Zucchoer" espero to- ha sido tijado en 5 fr por cada 100
nor un arrastre important al final kg. de azicar importado. Con vistas a asn
de la tafrs, coma rocuitado do unu El finanmiamiento para adquirir a nfico de estos especia
exeolente cooeha do remolacha on oxistencia o stock obligutorio quo fi- El Ministro do Edt
1948 y eomo es natural, no se han ja la orden srirA facilitado por el ha organizado uin
de estimutar much Ins importacio- Banco Nacional mediante concesid6nstudios pora in pre
nes de azocares oetranjeros. do crdditos a los importadores. Di nicos do Is indnustr
PAISES BAJOS -ho financiamiento cublrird hasta el tdrmiqo do esta p
Durante Ia cosecha do retoolaaha 90 pot, ciento del volor do nexisten oanpliado cerce de
el tiempoa o6 muy favorable y antes ola. at reducido interds do 1.5 p hboy eon dia, 5 adies
de ans Navidades,todosn to. inoenios ciotene reservada 0u liertp
de azficar crude habian finalizado tsus RUSIA un entrenaunmotto p
labaron. Por este tiempg,J os ana- El piofesor Silh. Director del Ins duccion. Et profess
lisns de Ia reotoolsho entregndaad a ios mudo d Investnigaciones del Azucar, eron importancia at


iSu auto es dinero.6
Auto Plan ha creado un nuevo ser-
vicio para-propietarios de autom6viles
nuevos (modelo 1948-49), mediante
e. cual, used puede obtener dinero
sobre el miamo continuarido el dis-
frute de ou propiedad integramente.

Ulted puede resolve cualquier con-.
tingencia mediante este servicio que
le brinda Auto Plan, y que oest res-
paldado por la garantia que ofrecen
todas nuestraa operaciones comercia- e
lee.

S. antom6vil le servirg para algo
mis que transportarlo, ya que aste
represent en Auto- Plan, la garantia
necosaria para obtener un cr6dito so-
bre l mismo.

Gustoiamente auministraremon infor-
formes: personalmente, o por correo.


AUTO PLAN, S. A,

Agular 305 (Edificio Pedroso)
T l6fono A-9606 Habana


ITOS paraAGUA

PLEGABLE DE PRIMERA CAIDAD.

a $1.90 Millar.
en todes cundidads.__..-

0[OLINA Y COMPAtIA
Tiltiono A-Iiii l

LLVAREZ LUCENA 413 TELV C-7.
oness de rods elma de amartl4o~ere.
E&PEC1ALUZADA. GABANI1A POSITJVA
,ci pars rapids intereambia do teds.1is111ss
Pub. ZALDARRIAGA.

ose a In cducacidn )ovcin graduado quo sale de loas auls
tec nico d la in- con poca ixperiencia, y llega a Ia
icf" )ven iin- practice en el Ingenio, se siente muY
i^--,, -:,-r,-= -r F-) nr,,,-^.,.- .-..;lM, .-_--ueA~o.-e-ltidlo ---
,,,., ,',on j ..... ,Lt ,lf'1" i... a aa.o.:. s Lin Lid5
.'.. .. *.. y'- .' ' -."i':' eSin eto es impo-
rtalismo dialoctl- sible former un cuerpo de tecnicos
sta. Debe cono- capacitados.
,a oranizacin d "DSugar News", de Praga.
e de 0gan iu TiTraducido por-Horaclo Diaz Par-
pao do organizaul
ayudarlos en sus doi
r at d dsriolo dot"-
khannov persiguc 1 f 1 *II
rmas y planes de jefe de Cuadrilla
era. 1.
.e..... d...d.. Experimentado
el eampo ceieti-
ialistas-rr-aduados,
icacidn Superior, que able espoafol. Ingenio-
nuevo curso de ro de costs. Ingeniero de
paraci6n de "tdc-
la azucarern". El Producci6n y Seguridad. Pa-
ruoesid6n ha sido ra Chile, Sur Am6rica. Ele-
un ado, durando
y 7 mess. So ha vaci6n 9,200 pies.
-06 -adiclonal parai r^ vnnTrc!
Sractico de Ina pro- u FOLEY BROTHERS, Inc.
ruotioc do to pro-
or Siun, concede Pleasantvitle, Now York.
heohn de que el


LUTO

'LAN!


ARO CXVM


. ... n . ... ......... .. . ... #1


-I-


-r


777


FLOTA BLAKCA
UNITED FRUIT COMPANY-
ular s--


York yaar
w Yok y-OFICIN,4t
ans a la MUILLI FLOTA-SLANCA
Desamparodo y Dmenies
Habana. TL. M-6974


L..


ANOCX --i---a

ND1USTRIA


.. N w t||llwV -r*-r ,, ., !,- .... #w "
nueva y segura fuente de atbst


Ti~~~azwiC BA^-n~--


.. .. l, rJ F I .fr:.'n d- i n%.. o.C, '.,otor, -n .,arli .oe
s .. Pl d.totl+11.u rs Ztl.'rfr a P ot ....t'o toro.- 't- s ],1 oI dt-
-- -- -, i -del- 0,j. ;. l _,aiu. A -injZ rjj fF niI ]A-- 1 .+ --ir- _i

la.mi a anla _i.ah de_ II._.- a ,','.,
pit s-.o- I ,kldr. ra I-sus.d La Iu tot -. ,I.
t, on Aio 0 loto 0ttl~
-Fp~nw-l. b ando d (FlaCl$il~ 11.t5 re ,u-
ta nttooou o.nac .' i lion .fionladis -n00 Ott ."'trt .tl,l or
pr, t.rua.,ina duindr otwrlemen r.tin, L.utr,'r,.h .r

...rat risrnie.i|. r',Jn tnt, u.'' Lt d-. rol a
... Td.. .-.Je .[m [s.m, s 000.-ie 0'- -tt.e t-t~u -' = rl
tot oaoosIat..pras.A 4d irar ottr to.ono-p...i.-,, ria
p-..irn tProte, harse de o -a .opoor.'l.du.I t-.rI.,.. nvjr r
I ..a. .i I a III- onuoo .,'t .. -tir 1 t..''o o t..r,,t.
-4 .I,...',, I ~~. la ooo... r s I1 oc~ ...I'.I..p.' ... Ot.
o A .... .. t- .l Am 1. . 1.

J u. .t,, r..t l o.o~t [ tlle .r..osi tsrio1'1%1. [11 .I....Ir. j .h- .. 1 a
or,a,.1c


s.tol itiiIle I. 'l.lh ''. Ot o loildo t .,I r.,lt s .It tO ..05 rr h"

. . _..hnrpn loo deo [a-I '.r.t i... 1. 1
rtr.pne rl r ,~rne a W ]rep,,,,nfnr,,,n

INDUSTRIAL ELECTRICA DE M
Co.ooiid.tbootas
VT_

re ,a


CARANTI7AMOS QUE LOS PEDIl
---ER-A-,"UR-T-H)0v--P R0NT- -M-F-N


-- Ttlrsto dras -" Mssesr-
InflielItdn Comptela d* o tnirropforr.-
Iquipsa ds Control
ofgerlords... Motqumno do to-ar
y eIre. Artelasois Csoeos
Loso poddos a ccasi sn psodefds hocr,.-
ero du a do m banro, o. a doreotarnto
indursam EUclrics de lMreco,. .4.


Ave. Chapultepee 217. Mexlco II iF ---t11 r-5-

St DARA GRAN IMPULSE A LA AILGO'ON Eitl o S. jf(i
- -PRODUCCION DE CELOFAN EN En__ (108 A1110
SESTADO8 UNIDOS NEW YORK, mtarzo 5. (T&McK)-
UE AL-a porel hlotdirecto deo .u.ts Medndoza es
NUEVA YORK (APLA).-L. pro- & C'npaftii. -.. Las v tas e. n to, e it o I0
duccl6n de cclotfan er, la plai.tta ur '',.. .5.. i. l ir *"-.,r umt iron A4
..... I I. .. .. I ........ ...... 1 2R4t4 1
tiene aI Amerocan Vi3c,:ose Corp e. ,, '.l ,i- ^ ,..' U 1 1- A
Virginia se Itimenlarii hor A .s F..". ,. L ot.1 .C .tiU 1 .11.dI... od,,'m...
IDO00O.DO0 de Itbra% par ao,, F-t.,t. U- .r . ,1,. tj I.- .t.,e rr
es p nsic.n dmlhcarA la prrctoc,,',,', U. 5, jr. r ,za de una puntq.
actual de c hluldr. v tt'i .ha O. -, P' r, I Ar ,r..'t que habri un it erca- l.1 f '- li'r,$ ,'.. fi
brick a m ayor rocodu~toran undia dol do d C I te poI o vu'olmo n n con i rregulmri I ,, .t .- t.bd '
es lad-Ie/l 1o4-preclos: CrernwI L-L)' jjdcOO trabap) (le tn vog"':, .. ,
0e proOLIcto be rm tiehriro n de los j"ble h ... ... .. . Ipn
a Ire% ficos p ta c rompletar esa ex do bajas '. Ii,..o .. ..i .... ''' ...... .1
1tas1o1'do pero cu,,ndo las 00UeV0 sr inO- to or tln t ... CH ,,
t a l c l on eo t ;, ua j l".' a to d oa o p a c id a d ,
producing del V- .l 40 r, de tolto oe los proc 3,lltettoo m6todos q. telO'oti I.t t to hI v 5
lo fabricadc. en st p'sO a mons:.' p.c pr..m-cl, '.ui dr...,.1.. I".... l :u mmia s 'crulI .', 1t'a.tI t
intes o eo ren a s rt .0r Oi'n' fr'.'... r.'o r .h. P1 l T i,'., L 1.
ro Nueva o n d l,'o. a i r o t' .'. ."%I. ......, 'I


ELECTRIC DE Ml
L. .--


[,i tr o Truaitdo


Ot..
.. ,i.

,'l


. Kildmetros .rccorridcos .. ............ ... .. .. 1 200.000
Sp saeirros transportados ......... ................. .... 90 635
Kildmetros pasaicros ................... ............. 1 I0O 762 000 000
A c ,dentes .......... ....... ... . .... .. .... 000.000 000,000

For t el balance q t brtindamoo at piblico en el primer rAr'rcarto dc
operncioric. dc il ruta'

(Sagiua Snnt,i Clara Jtal,amiat
OFICINA SAOGU OFICINA STA. CLARA OFlCINA HABANA
C SrJ N., 121 ...' ,,t !' ,,q . ,/A/i l= 4

TO1i f 1.1 Tl7a0 vI e j.a IT c A "01U N' .U '
-CrS i SIVICVIO (SPICIAl D1. LUJO10


r I otr,.'.tt [ .topota I de I coloutsis on d
i ",- ett .Ittoloa l t cert;a l fI de
I t l .t I' SLttltt do filial t iet L l0 Otts ilt
,, -, ....,t t ,y ,s"iotIt'hslO I tt torstie r,
d .... ...t] s ttesCie t latt O llt o. so l(do ll N tIl
dos tluvraute lns viaiets Cie xifloracionl
St b~i l l it e 0110' ot 'itilt ardllas
mtutu- to te. .t tttnott, s b-ntro lo 0.1s
r--; tfilelltildc X1 croro1el *.I,- '.I h
,,,, il e .1),1w p .i'u el, tt o te . t .-.
v., d I .ct -r,ttt t l II s ooie oel 1CA 47
tus. t i eto t dI hdftienlso dt In, tpo-
.tido elcontl'aise ilX la actUal exiflic
rac. e)n con reo. t o uts a ltls I nIeStla.
tolleStt e. u flu tossritstrlot'es; e. as in-
" Ost t l dclOlte ltt'o lt'oesa s. d udlcaroo
CastexehtlsYtaletote a tut lttuldr lo.s
Sto'instie utit, C.11at11 sobret tI rults
um.' y ....... l, ra rend rus tin in
i,,,ds e doo, oo I.d tso etulti en 1947
Los prIlt- dlalos objetos de Isaac-
LU'll invesLigacwtu ,'., o +Cont1irm;r li s
anaIltt Aluts ti etos echs uttnterltdr
invllel|P establvcer la veridadera ncoll
PONIC10Or del tvirrenu. en sus divur'-
toaotas, y t-eog"Iforioaclon hldro
grautia.ugeol6guca Y geograftra
L.a vestigaci6o ha sidt, adelantak
d ttcottIsntatnente portunt on isso de
Colombta y de Ius. tEhstdoqs Unotdut
tuno do el doctor Bethsart4 to pRu oWI
ches el jefe de la delegaemlinti olo
bialna Aigun~s Cde Ins mas elte~.
ingenjeros y t 6cnijc os -c0|ombia no-
fuero ddesignadosupars dntegrar ed
-rupo. 0._
Un pDt|lo inte'resanine enl Iainvel.
Liachln dfu el hecho de que el pun
I. mas alto d," la rut i. nteroct .0,
iue deterittnladti ol 944ptes ,aperixt
madamente 31.imettrost,.un var.anoe
Cie solamentetUntt pcoS.,. e contres
pc'toa I aal tra elilt0 ttl ttdm ttada p r
-rupoi de exploraci( n,*dirivido haci
casi 10n siglo por e]l tente Nathaniel

'itS t Flt, '.t.t..t. ,,tdelt tri AtrAt It,
1e Humboldt,1 1 t lado deltPa

A,.. 0 it,.',,, .r.,. r .. o-I
:acloji hidroqrafwca del rin Atrato y
1" de'l Rill Suck) I.,,r i,: ,.,r C-1
b,,te (hq ej(,rc)1 ,I,, I' . It
(0 Paul W 0 a
do delh copitlar-Rl ]tOII y D IEbAaT'
,r|.g t (' tt +: I, ] . b' a *
H 111,1do hd o t file
c., f... h..1, 1 ,t~ Hu ~tmboldt
Sit .. ,, ide I. -p[m ;"vw 1 -e se
-edu(-e todol an ve'tlglIC ('t ,.I ,
'er | ad ul. T F .
V ol, go &li' i ll .. p [)'t I E(11 .1P 0 l) I (. Ill~
amo de I ll l"g '
1,1 Z ... Fa t | +'ItC;1n l Im a I + l I15 ,- fl.
j P~l+ p q!1 ci ...r (+ L I> d 'It- r-
xI.I ...o H ,r;. d ... dc 1., 1,, (1, 1
A, ;lla ww" peI ..... W l.- f Pl '1 ... l '1

d A'I t a,1. -SIt
'I'),1 ,11 "t r ...... ... '.. I....
i if
v,'H .IH iod r a]1 ;+ ; +;I ,, T
&,'t, |~ lr, IM r ll -, Ia~ h

A pT c ki,' :1 i .L m 1r, , .1, 4, t; '
CI~R]FAYERt FN .A [BOA.SA
D)E CHICAGO
T r I ,.-X: a +"12'
M ay,, .. Af7,
'.,1,* 1, +. ... 5 0
.Le|>r)t, mhre .. . . 5r


Cuando se posee una bomba-turbina


FAIRBANKS-MORSE o POMONA


Agricultoie-iliefs-qu -loffrn--
seguras y abundantes cosechas,
disponen do un *quipo do rega-
dio adocuado. Qui diferenaoial El
buen regadio hace posible obte-
nor lasmojores cosochas con I&
rmitad del trabajo y las mejor*l
utili'ade,.a


LAS BOMBAS TURBINES
"FAIRBANKS-MORSE" 0 .
"POMONA" rondizn un seorvi- .
cio oficiente y constanats, un
cuando Ia extenui6n de Isu terr- 3
nos requiera equipos dogran pO- a
tencia. Esta, bombed turbine --
para pozo. proiundo. satislecon
plonamento las mayors necesi-
dad.. del agricultor.
Caracteristicas:.

FAIRBANKS-MORSE:
ImpoIent* cerrode. |le con
camisa do ocero y chumo-
coraedo bronco. Lubrlcacl6dn
por ace*lte.

POMONA:
Impoetnt. seml-oblerto.
*. descublerto con chuma-
cora do caucho. Lubrlcacdin
Spoar aua,


o Capacidadee deed* 10 hasta
SO ail galone. por minuto
.. Conaumo econ6mico.
" Mixima eficioncia.
* Durci6Vs ilimitad,.


Dlstrlbuldores para Cuba-

M ANDERSON TRADING COMPANY, S. A.


Avellaneda 224
Comoguley


Inguleros ImportadOres
OBISPO 355
Habana


Lorraine 701
Stgo. de Cuba


DI1\RIO DE LA MAnRINA --nMINGn.F DE M,,\RZO DE III PAGINA CUARENTA Y TRES

GANADEROS COLONOS -
... ... DU.ERO S DE FLNCAS
CONCIENCIA AGRICOLA JE*
EXIC S AID _
I"s'r M igurll IcVn.ahb-d Ft-aga. --
Mlan, AL FIN SE ENFOCA LA CRISIS DE LA PAPA

.,, ... .... .. .. .... ... . .. i.... ... i .. .. . .. r-, .. .

II gr io ki.'olo eosuroiednootuvo
t. TT,,,,,1 i ,, .l *i I t T i' i. n ,'rit.rt iotqulu l director
lon"..... ., -. ... ", .. ... 1 I . iura ti.. n. u ponderadOb r
,ed i iw en to ar.I .. .- rrr'. .r.,tlt.,I I...,..Ir A Ut t .t.t
,n0 1, O-' vr-ttO',-'r' t tr r ..
.. .... .. _.. _... ... 1, ,*v ... .. ,1-. ,+ ... .... +,,,'nrl-.5 ,1t .-r'.t,0,t ,r. rr "' T mne imo s Ieme il a 1 uu. l_ It-et-ir oeol -pma-pzr"t ---" -
--_,,,_.______tnte____ n_____*6 yms rotr_ tsP rri-.oM.e. r" o et opa s enteO -dob ado din-
...7...I l.\ i,,' 7 -- - - -n. 'j __'=.. =- _- *.. *----- .,-: ......... ..^ r., ,e-r."^.' ai-r uli..- 1.- -F, ..l A- PART A rO 1. PLACeT ySn. LSti oILLAS
E X-I.C-O, S A . ,.' ..],, .- (i ,iii .. ( ,i.1 ... .i ,~r..-.,A fn la f o r -ti-.rim ,n1, pr'frarr.ente t ei t .. rn or. '. y baj con

P~. F ....1- 'lr '"" '' .' .. ... [, i ,' 1,, tl. ..^',,"" lt.^'! ,1 ." ..l''3+e elJih~ d- 1' u ,1 pru,11b." ,.",P.r're,'i,,1.,i n m cji y .so re u ont pe rma enl .f _
1 1 .t .- r--,~--- ~ ~ -to i ,'',- 1 -4 ,1 l-,- '.-,; 1? i t.- ..' I I t so o- E N E ID 1 A R eO D E o t a b
tt .hTs. s.s t testmTonin ds m hamendad y oodud nadyernu del o xito de
d. %I or "o'l''..u1. t e'0 0 5 rbai te mr y abrl son p so prov o ara seRmbrra ; Hi
...r, tr.t., ,, r +i ,f .... 1 blr d-. te rrv. dlidl 0en
TA ,i,, .. ,, ",,r .a o .a o... ,. ., r,..It5r -tL ,%,ir.t. ' r S. emo ta
:,L*erl-. _L tO- tL' 1It'- L- I o i t... delooe.' t l .to r '1ar rO ro 30
lto~iO~rioIO~tO O'',.' 0otOO t, 1 .... u. d t aldsuaoolo yconooregdto.a30 minutes me SuotaClsarapu
., S Sr.. 'n- -, r, d tIa Coneren adt r rer a 22.... do r
d pe yd C o. rrox Jtbaro. -Prodtuooe 1,506 q~iDIltto ub r 00 balloria
too otolotluo Vondeott nos se Ito do s'orbt (Guinea y Puolo .Camngu~oyasuo
I, ~ lo" ohr,,,i do" Emphlo. y do Ctt'
-.. ..ttt--- q Y . ."rI,. l. t ,I,, "...' O .- i I Para in foru s. dtrI tjase
.-'or' ... . _O .,..t t.... -t.r~.o -- J. GARCIA Y COMPARIA..
h..d a [ ~.- -r It I 1I rl ,,t .1. .. APARTA)O 47. PLACETAS. LAS VIL.LAS.
pro~re- r -.. [. 1111.| 1. [ t .rn t.' ,Ir.. ill. eI ,,,F.i oeiqute st se~t, le n ede
,, .. tlt't 0 It .' I I or rurmn-,- '- It-Ir'iorrt.' t tl,,i 1i sI a In palttn tI tsome- too.
"t o Ioy snerrtor t i t tt"I t olZt,'tt sea , ., TI-,L, do tioeubre orn ttuul nt e, do uordo oo sos y esporomo quo to ouuetdn a
,a .t t t,,I,- ., I.... ac t, rd prevLio. de cuo- \mrc d deraso n ecesict d es. o adecuadO y del m.smo alcance, qua
Si , -.. .' , tr I l, par t las uortacio te. Ptr sit parte el Ministro de Agri t- relhzTI todos los praises del mundo
ot,., ., t. otltrtouds at t rootltone do tlotlll-t.- tte ooo ta tragodla del quo ttie 0en un 0 tpo de producci6to
.11 I 1 I,,. ,.t .[.-- ,, i ,.-.A.,. 1.,,,1., 1 ,,, hiciodncAl d Loblerna deL cT't'Jivro ic~lptt% sinlre~ervil-, vy 'uctit l l r ubreLt,,talluente la der an-"
.. t . 0.II.... .. o. ut.a ia i1.n.tlt t t rltt'tt lo I,, 1'rt"t Inct r t. )tft t d el co n ltt m ot pe ro q ttol It h an
+--, -. -31,,- r 1 11 L|- _'-,, d-& ILLJ- I A.t .t...... -crimp, ac....
----..."'...r t I..1.. ,.ontut.tt j a.I.. ..,'it' omplure
.t ,,1 I it' totns t Itat :ott4 +il '. ttw',rwftb t s o. Fr..aturt l[rstr p .. ...It..u

.I. .a,,,, ... .111,i .t...tttli,.t"tt.. .tttt d .-'..do d tn ioM-tr p ronsgdbo rtt n tiar .
i. i n~...t i '', .1...;.. ...,-,, .rI...tt p. ... ,,,,r . ;... .... i l p 't 0 1 .. d tltdo oced oder tiactuamo-
i.tro1INikarls - *, titletI toot' t....05t S it 't Aleo 'Lttde0t tl t .T tt' l ito ore'otn t 'o .No ats ,b yflny onse uenle
.. -, .I ....1. l ..... .1 i nora tI .loto- d "t (o tu ttH rel t nr0000000 odee nider 0 00pro-
' ., -.,it' to. .. t t- ,ti,, t,, ,oIo .1 I I It dt u et o e l doi. t tirlo'- . Y. .1 t t. d t t tt u, ti m es base eco
,Isl.. U __ [ - ;{, --l t I I+ J L '' r,- 1- 1 i- __ i ,. I ,_ ._ 11 r.,,.L ..lI l pecs ,c-


~ ~ I do ncutto pu- -jlor SUSRIAS1.ANUNIES N E tIRIO DE LA iMai R9ntINA


III L-,Z L-III I-- I~~ IIO llANIJell AM ERlICA f I NE1err
E',,, ,,,-h.,, .,I,,I', I ,,'.... AIt, ',. ,li ltud a deu Inse eoa e i'isa o t(lit eArri a i s) A Ills sembr e |p e A i ll sed enfica Ia s crisismdeeIs
E X C 0 S.,A ,.... ',p. + ft..-'oe .1 frL-.....-II l ,he.- en is formal expursta, siv'n- doirs .Patin,, con rAzones poderosas y con
lt l ....=1,.-r.I..I i 'h ." Itd, o e bo o r. O rl l ,e )a enfoaadorarrumentos que taenen base d


F T, Idu os Tt LI i nnelnd 'ir
[I. F .,or [ j ,,,-, r~~zd.. ,ni.;,, a .e-arl"eon el 'on~enin de ell Pr6h1VII l l a enALI par'1C f~te ]duBr !n6in ea y sobre (odo, permanenclll.


.. .... =tt' ...do .tt .oo O .t ... '... 0''++'i
%1 ........J ..........i ... ,;....... d Cua r uda rjar SUKIAS NUNCIESE EN EL et. ttts ,',tt..oo ..,,'t.. ott'_.dtl..R AI NFOY M E
.'.. -1 ,c1. t. .; ,...... -, too oi ,eI h,,U|,.
lr..... .. ... ...,.. . ... ..
(IS se fer ~ ~ ~ .....II(o Itt l''ld I. tlttt4 ttOtt1 OO 0'IIrv)st ~aj c
r,.tt ....',',tdt. o.t,. tlt'ttl -.dt. i, 5,T ,-P i41 -.... ... ... ... ...A
r............ ".....;... ....01 Ion to tdo AMTTERDAMCy A'
-- .| ,I.' ...... ,.,.. ..... Se adinlle rorga liars evalquler piverte del C'ontinenlti europeo, Ill Medillarrd~ei zor

...1... .ii,... . tii ,1 11 Cercans- 00ll or ne wasbo i rLode en Rotterdamio,

.................Vapor 1"ARKELD "1

I Ii t) .{, c P oqle- ll clu | e s e- ... ob e M rzo* q,94
chiarla; Itios Ii dejaron atlh 'lad'1
ell Ills vni'ttD. Po l~le entettldill PARA mNroaicsg
-nes rclflrtgeraduh..ya clu e. tre Ill
rostrf"cde a ,Jaelli li,-1 ,, ms Y OS o A
8a s se [Orltl llIllslii-'d~d.ic ...........se ... ,,ores...... N
l till 11Peredo cdesartfc-ulado.. aJoq do IIsLolnjadel Comerrelo. TIE.LKFONOS UM-611111- A-39I2 RABAN


I -
I-


PA(;INA IIARENTA CUATRO


DIARIO DE LA MARINA


MARZO 6 DE 1949


El 11 Congreso Medico Social
ON N I-v i -e--I

M- A IFICA INVERSION .- Panamericano, un exitodeC uba

E N M IA M I Fn Lima dea'.d ronic .....ia eiones al propblena de la educationn
__- :'* -- i >T* --^ -- -fodic-a-en...... lros-pa1" .. -c rndo~e Tina't mso rr. qu-n- c-
-e luard eInUdirO para uniturac r_ plane-... de ensefianza

.Fr_-- l. d l 2 ..... I,,,. . r f I -, h uL .- r ... ... i- -'C ,
V, I ..-- I. D El P, hr ,r L C if:iIr411-'L..r, J' '- I u'1 I .J -1 t1 .. i'..-e I .e-
r..11.. ~ ~ ~ II -rlr .jP Iw. j q J ....i. ,,I ,, \ jl].. l Pa , RA.l. ll Q ,ll Fov .)
If l - n eI I r r ', ',,,c e l r -a .'l h l 1r e' r, t '' rt i,, i 't-a
1 : L-sr ~,, it ,,ltt -,-,, ,. it ,r, u,,*.+h 6(. e h, { .r cr Cd r M --~., Fis,
I r i .... ,- IrsF, Cra 5ci Iotirra. mia FIr,
ri. ,r>i. ,J I ,rL d d-brr Ii -,l 11. ", 1a | -'.. |,|, -- ,Teip i .-.r-,-e-l.. ,
"o -- a p a rl in.cor, ,\ ',,l:,., al" .,..,sl Frrr .c. [. ,r, Fi-.:.r.
rlllilf . .... X AP T t .1. .- e_L.]J, i U- .... c," ,'n ..,cI .i, r r ,, 1.-F',i~,ei I r, ii.e... .n. d
All--S r.C A S O I T S; ^ ^ ; ;^ -- ': -,cti- -oocr
lrIlcr S,. y T l '.5i, C arta %jedi a daae I.A Habana
,- ui II i _-'r ,.,l,..rr.rd -.- ., i c L ,' , -I r... .-,
i i ,,i ,,, -,r .-. .: ,, .. p'1 r,, r .-, it1 C-i t ,.C I (..P1iC "q e'r ir
',: F q ," ," :,&:r~.-, r ,- e r,- [ i- 3, r.a-,ue- '-errs,'S rd.' I,-, c,r.raad--


___________ lA-CA C-tl. ________ '! "', ,,o ,,--m i itn '- -~ ,- l -.i r],l,-'e r l a .-._r." i ,T-.n.-lf .. I -. d( l .,t' c ]' ,n c ,i dr..rn : niu,(1i ..'
S Per -aee ,l Rr -. r. ,' .-" I ,.7 r

n-S c-E',, V.He s d, [ r 5,1, i, Lr hob,1,' ,o( ',:" 11
i--..l r'L a P.11 t r. ,I r, r ,' *1,, a In- -' r ,L e l, -. ii- l C r, d .- r na -d
-IO.in i2j5 u Pcsl'ssrrcil:-iied 'I I, i.I I I. t u r r rrt e trrIe. sr e i ric itr r s-ors
b do' -, Is c ,n,-3 1. H r I-- CI .- ,ri e'lne- at or---.
_Ofecomonsta~magnsfi~ca-prtpiedad a ,-, -.....A a-a.,,,..,r a n rn r. 0 e l-a -' P Irr rea d,? 1 rorlrca
1h 1 r is.-J r r-, 'h r '" c .Ir l 1 L,, E- In,, r .r5 zrrd ;-r role ,
y otrms anverelonen e$co~idan quo -i ,r, rl1[ G,.,rr CS i ".ic Ira Out alr ,r .titrrrr,arI s e rrlr pci,ar a-,le r au',,
_____~b r~d. del r~ In --delante.(, I Irilt 5r c L~sc lie ,lt 1--- aerl,cr-ri'h. recj.eurI .1sDr o i
__ _5- r... a a .. . r i .. ....... ... . .. 0.s r a I,-

II E te naevo v bells ehfa co., -uiulua o en aria 'r". r" e I- h. {0 L,-,rrhnttlr t i p(A.re mr
y equna pr,,fercnl e. 'icacog' dar que ora I0,ds '"1 1 5. . "r. r Isla.;'A"''"
TI r.v lle
moderlnoo acaarlaana '- e nar -loc lan alais. j !1 .r .,I .~~jr --icr r. ,. j- 11 1:,I el.--. ,,,r,., ni

-- --;- Esc r-ih naaro--- ....n .. a s,~ i e-,~ler-a'.. .. ac-r-. . -Caa "-'--t-.c 1ii ,r.c. r "s=i .,u _i- _.' ,_s 5 (,_.. ', Oc'a iai-.-L-.."a( i I-a-M
--rm,.rooles .rc as,1r ... ..a "lailris'i1I,-Ia-"I.... I ,'"" '1~ ,'" i ,.-. .. .Ir r ,
i ol raa ar ar i amlra'u a'sl l 4. .'..',.lll l ,i 1i it ,-i 1 ir-er i- ile ii I l I r,i,1 ..r i ,I,,

.r h 1 Iii_ i, lh ii I l l 4"rlr II i it 'I
I 1 D E tIS A CRAY & A SSOC IATES .. r ... ..... .... r . T ............ t,. I,, ..-


D E N N I S A r ,S ir ,. I C R A Y. ., &,A,,lAE .,,CA Yr ,2_A.Se ,,l e , ._
i tl, ri me NtI rtit, d -,11..r ,,,r [,- tilra ,- I .- p .I ,, :rt 1q d,
120 Coral Way Tel. 4-5570 Coral Cables, Florida .....i ..r, r.a t rieb"l.....
Iyieniars de In -atinal 4, or, nn aL Ltate Cmrd 1 1-I ___r r', IN,- _ I.. i.. ci -J.,i--n a. .-
-- -' _- -. "I.. .. C, ,,, ie F i i I r ..... . ... ,-I ,
-f cml,,l, u.,l,, Infa fleI/ -rsoeaasaa1anI.,iFiaa.I L, m,,d,.,sa's,,lsh',,-Or1Lar,, dda;r;nC c-or-sal,
iiIr-a..__c .. fetja ,ar [ C --,- cI, ,r, r,,,, ,, I, ,, ,,
r.r r'e, irr -- erlrIrr Ir iti r I., i,' tIf"c %r' ,- ra,-
I -- l' i~l. l,, n .s ~ ll~rr, ah i ,l-tr, lr l~l lr ld l ,, rr riii i nr rti xl a nC#
GESTIONAN LA REPIkRAC1CI'" DE -letr -,r' t crll _Ii.- h, r, I-- ,i,i [ r. i t,+ C,' a,, ,,a- -., r _l lanaj,.
t A-CAR(l--LI ,r ,i,_sij3 ,[,'t'h- i -!. C :-sairi -,r c- F- c'-ti- ,,- et --er ccrc cr~r-'en.';T1rlt IT a --s, b .c ,o.- a tir--, de I--,',:c.1-.e,'.1-:
.t e 1h 1, 11147111 r...,.. I A c Pi...ric, i Loha t F t irni m lC '. dc iri
COLON l lrrr r ,,as ,rD,, nr ..r i. .. a r lI, t I., rn Rodnil.--, Per ,i I, I 'r I.: ar tlhon reit.a td-, cr,--,por riel Cc-r,trnehrrt
COLON. rnacao5 --Lao Jticrllrcc-rtJl o.ird t1" c rce raraI' calls. rc 5sl~lr Pr(iit l- rrI'rr'I Or i,'l r '.lrtr 6 I ti e c_,-,re-rAr-
- - -""I -- I-.'. -- -.1 *[ .. a a-r a.m .. .,- 5 ... ,.. i r i ,,, rir ~le~li-,i, di- Lc-i al~a, t.-n,.ir "=L: il'airit t l s J~' I rrr paS S-


S. Il


LI tdotnre Rtidolla Pere d tie Ios Ree. uno dale Ion Delegados de Cuba
.1 II (snnIreso Mledlo.-'oclial Panamericano que acaba de celebrarse
en .lma o srrsesuss Amprcsaonessa Io;a 0 Irorei del MARIO I)F LA M.%-
RINA a nar, cde I h enareslat i de nuetro sompa'ero A Maribonsa
-it ~l d ,,3 ,, .. .. '-It (... -r- ,-,- ., I rr,,, 5u, ,. I ,,i ,1 ,,h1 ard e. ,- .,
1 -I- .' i I .. :,--. ,1,1 ,, ', i, -'" I,,i, JI ,,,i :u -,-,t, S ,, ,)r ,
ItcTi r- '." i,,-0 ,, r55, I,, al'. "ru,, ,'iLi rt a-
I I,'T I,,',h ,', .1 ai n rld ,1,7r ,al ra- h bb,,, ,,-, .e'
1A.- Jp -,,' ,, 1 I -. ,1 p,,. ,,,,,.I .a.r. I h'd I. tatr .r.013
-h, h ,, ,, I ,I i ,,-i .I 1, i .I ., r h I. ,r ,sr.,, ,r ,,ritr a,,
rn ,. ,, O ,. d.-", 1', .... 1 ,0 k ,,,,,-,. r. '1,U1 I,.
ci.- I.IL, cc.--ri ,L rI ,r rn... ._i ..-I .-i ..--- u~ ILL. I .'L 1-I-.r i, i,,. lh, icrt/
',. ,.- - ---a,. -, ,- ir I I- i.,,l i ,h.
Ic.......ir.-t.',,i-.. r,.ul1 a,
I"' ). i ,, . i + itr ti .. .. _, . .. .. ,, ,r' N .

I I -' -P,55
i,. ~ ~ ~ ~ ~ ~ r r I .l,",r.,,1 ,,. r,,h Q. .
I '- ,1 S-,.r- - -, ,' i,.- N -rhl
,, .r,,_,,, J r I''_ _'' J"" t ,' ._ Ir.,, n. aIr..1 .
if I -i. ius-1 -I 1 -' I. ,,,- iI r -,.hi ... ..... ii ,a

h 1'-d .. .. ... 1,' l, h
,-- if:.-i.. ... rst , -,c f.
1. Ir,,:' ,, ,I,, Ir _11. f Inrr r ', .. .% ,.. e ,Isa M ,cs r,
-- ,C .h i,,, ,'p ,-hi ,-i lit- ,, -i e "
",1 tlh l d ll',h ',, tl 1,,, I,, I ,if.' ,,I ,,r ,I .... .-r II- d ', ,,-i 5 .Irr '.I


P. 1ri- 00..c i f- r P.-I'm J.r.rl I' r5
, , ,, . i '. . IL i , 1 I I . ,;.. .1 . u1e : p '.. .
. .. .. . .......
P .- ,.,I I ,-, h .I P ratl .. c r- .s , ,-,:. .a, ,..

.- n e I -I , i -... .-r, o , r., ,
10-Irr Cie i- 1 I-Z
-- .-icI ,---h-.,".1h.a;,'r
Pl arr, cr te,', 1 ,,.a. , i,- r.1. ,, F ,, ." ,, ,, .......- ,


:ONDE EFIC1tEN(1A-Y~BRELLEZA


SLA POLICIA DE NEW YORK, una iuslitucidn q utiliza material humano
mmedinico de maixia ay probada calidad para aliarguardar / orde/n de la c-djd de
emis actividad del ,uniaol. acaba de porter en wc, i'to una /Iota de CLIUTROCIENTOS
TREIN'I'A atlomo'rilesl "FORD" 1949. eipecialaneaite eq.ipadoe. es u secction radio.-
" aotori:.adla. Ca eleccio, del "FORD" ne haio deapues ,/e un mit ri,sa r, eatu.da 'a'e laa
craracterstticas de to.das a/aa arenas de auomoi i/es a, rula/nente eC el mer.aido


I


Diserto brillaiiteniente en la A.


de la Historia el Dr. J. A. Cova -

Selfta' i ',tereent.iciones de la intelectualidad cubana
y e'traniera acudieron al acto. El doctor Emeterio S.
Saniomenia hizo la presentaci6n deL conferenciante
I'C .'.. r.,CllarsI ,I lebt6 r-, Ir i R r. I d,-:imaa exiranjerns. v a l c'omerlaria
it av r rn l 5,-1. ti." e db- .N-, .1 de tia r ra cl.wcas. el. que habla na.
Arc:hs.. s.,c..-,l Academia de la cido de'lo mas desvalido de un ptte-
-,rl,,ri..t ,1. Co.,? ,~I- preside el doc- blo. que apenas posena rudimentos do
ih1riucClsr... S a-,;.rrasC -r .- -i- Cuili a',%,, S m, Cc-a-le lRegabna un di
[,___ ..-c-. e.. p...,.., i l e ar-r in a i-cr-erlie'e;.ndose sun experien-
-.-,,,orre dc letas ,venezolano. J. A cias de luchador y det gueerero, de
C. 1uirei habria de disertar sobre dictador y de primer anagistrado, de
P..- la Independanciar de Cuba". viajero y de amante de la cultural ar-
.Las palabras dec prescntaci6n del tistica.
Ilustre iteletctial las pronunci6 el Sobre si tumba, segIn dilo el on-
doctorEmeteroS Sanitovenia, a tra.-ferenciante--laspa abrasde 1-flart
65odenIlasnsuales puso de manifiest'a sua recuerdo! "Duerme done quie-
Is relevant personalidad del confe-ra que estas; mientras hava america-
renciacint de ld a an e r nos lendras temples; rmLentras hay*
oriboanostenticas brtos
E1 sefior J. A. Cova,.que esla con-
siderado como el mejor bi6grao de
Bolivar, y que es tin valioso historra-
dor americasaista, disert6 elocuente- U ll
..e.te oc.c.a de Ia figura preeminen. ala
ic del general venezolano Paiez, uno
tie lnnsa tiderodado. luciadores c D oo
Trazct pririero ei conferenc51nt un e Man Pronto
I' ..,,rj.- n ay atlnado sobrc Ia situa- CyNtAx, I fonrmula da U md ft,-.
1- ,-- i..- dpl C irlinente el n I nos- ombateAb rApidimentaa 1o tran-
-iorr. eri. l. in r e i, ,rar,o, quam s db sn lJ m]J f clse iM -
S0;iiI-1,I-gresI-P. o
-rr ., os icr c,0st 1 ran A g1. .r re 1 P ,. ] a al r llnAlla am *a-
i__ C-_,c-. -, i n, 1 L. [rInp... lc P -,-' ,,,'i r .are i anwil uea. rila-toa.
-i.-A L L5 I-.rc- Ic aloac.0,-is 15 Is a ional s.n. ster tin.
.:,a ,c C. ..-. Il. R :.- o i c ts-f tdi4 dnl- ares a I1s@ lernsi car-oa .
,-l r f ,: p..,r.- 1_. l.T 'e '.Ja... n. r t,, a re~m gDldxa, dolor 0de
u.SLu--~ora-saa~ac~ra-..,ro trarc-, alaa caaaw-raom aa tlYaomsbsataad
il. ,.-.] i ,-,,a., c- ..c.1ts,- v ilpa,-i.- -,r mld s. i ilarr fr'a Cn-Me s aeia sl'
a"'. o'.1, 1.-.. c~-,eL qrco-, d-,1-p.r El, I- o l ,,1-dor y prurlifoa. 1-
Lrbertador. del rual Paci era uno tde ,oductot, a,.asn entessu al1novatasain 5
sus msi aguerrido. nishbordinados, es- n. eitendainPoI e -Ina aaaianaI L ....
te partiria hacia Cuba al frenc de -ualquiler farmat&is hoyr mlmno.
una expedicio6n intgrada por barcos Cystnx AyJd. 0 aI Notnuelos
rolombiahos,. en los cuales scnrian d3 Modes
transportados a ulpsiro palst i )os die7 Cystefaa uns i cfratllsla rspastin, -
roll ho hle ... ,,,. ,. 1,- .,(-i.-- Mtfah.eni p-te~sa lmzr, antorl
a arontlar]aWIn L io swanaif nstid n iso
que se encolilraba Cuba Frucasadn e IIflonoa y veiis., y pare remover do
inloenlo. lhbria dc quIedr nr ,b-'.,-- .-t-lna tin so modo nseuro, lsame y
tpc -m dr ec cir eora ... .. ,,, P I i ,i ]. rirldoam s ram s n. n Cy a mo a
cuerdo dIn r ,...lc.-, I. I i,- ,l '. i r .....r Ir, ll lnr dr p lrliro
P ntre los cuaie V 1:0,l Pa Cr:-l o dlCt rsul t ol.iO n-l pa r i
lrasJ oi tde. a ..Marti-. Marco. Itan- o-Comidna a samter tois gra-nea
0o'. or o 0r.quo et nl ataeando nus rsrones, ve-
Despueso diedica el conaerencstooarrle nJalp sisteiqa Ourintr tem t d-atl-
cruidudosa srelclon al cporier Ind ni int ;pemr e ybanolutront t lno-
partivular s firsi., .1 x r fdn.lv pi a I.. teido a r utsMn.c
pr-ularltdsi iltaso rintelectuales 2-EI-sin. leos itdsass enen I
Snsinrale dcl general Pace: cIo reora- -tisPstrscoares -ti -ro.ud.
in de cuerpo entrerie h abla g sr 3--talecyl reYroveilelrz ril-
aran powder. td ,r 1- rapriablte Reteynl oprmtersa I ti. d los afem-
t r de Juan I ,,.c - r. efirec tn5detructoreas quo tlesen ].aSa'fer-
crci dl an "AwhJ OIr raudllean mtdidc d a eso iltoros tialeontas.
sIa nIdi~- "rae. tchictt rn~tio pses cf
e Ins nitlui11udes qtlesustituy-6 a Bo.-tisomilando aIs. vex.tWo ou v litema.
itm Ian prnIrC usqUSe nusslasmaBns 9a I 5 .omi a o *IiHospital1...AAhso
y mre* protoco sSrO.etlsronsarnios
S es losf ori, rr ririn irsI-r. Is. a*le l. i M' a i 1-
R, omo d# door- reumAtn d y do
ne firrrInn aon1tncP vdeasev rin10- ties timhntntinreemsbi-trcuI&CJoneti
nsis. fl6 c .-ii ,-.-- aLde- era N Ia I oNopodia oi ll quilere levantarlosn e bri-
m=ierIcy a I,- -- letS a una dad i ;alaox tn l Ilaea daI&e.lbeny tuve
muaarrrnzadatdespres de laberhsidn s rs amsare#semanamanselPThopital.o "
Prseni e te su pas dde. raiutadn del in dltersn que yi no podrtla natl-
isst d "stde bals ,d it,, -riarstrrbaJando, Pero qUa
h Ienortie b "t ,o r-.'.,i. I -- s,616Cystex meisnloentidoiaroanaa"u
-,n ron. m"- -fuerta p restablnoldo."
V dtie r r -i-.'!I"'' Vs nte Is duitsi -
odni d, ser nroobrado Brigadier GeOr swilad orlepin daast
nerai del ejrclito argentino. iAbIn atemuchitot empo quet noa n
hobla. sent~do rllmente bten. su-
Y 'sa-isejo, cnmio dijo el se- orr Co- trndo costna temenatndt dolorIa do
i-a rafable y riasueno, paciente y con- -n alda y leea. Paob muchfbal
forme cot s aitis ltimrrittraqi6n tdado sra medkInteIn.lsobtenrraloi.aisus
o FinnJmento detidil mprober Cywta-
Ia compbsrcr6n muscal. a Incldecla- P as hbsbra sanbatis ntna sa Ir-
macins de poeslas. a Ia traductn dcte laere-ahoreradomuchonsri ircastamrsaa
dinero. Es Po tempo, meJortino-
Reanudaron sns trahajoa Ins -- 'blemento do mind."
obreros portuaneesrS.1 aNo 1 dcl--Nan C P olna
S P~da Cyltex oniSo
ANTILLA. marzo 5--Los obrheros,0 5 f nmanAaholmi.mti
S, no 10 s,|via. do_
portuiarios de este puerto que se en- .el iu elnpan e oua -
c..n.rsban en hubl ..I...anu damon usun cl'toaynta I.
labors para dlscutir en su oportuai- ritidvuerte. N Higija
dad con Ios'deIegadns del Minalterins aho- retmiaree en"
de Trabajs. la ]ista de eontrnl rseca- -antlebi bNas n psA
mada.Nn. eptu Jopesbagal
Oairtr4&6s. corresponsal Yr apotms


DSC 0 G R A FIA
- -- --r o o-PrATOOrQUEVEflo : -
1- uNlkEiO- I- S 0 en La cson no ez enterarntnl
"LOG PLVING propca para er trar en etas corn-
.paracrone- --por -otra pal'e, pocsa-
-A .-ClurrbJa e!lrerado elan per de sdeluego. -
P: cceporc., ie-iooom Ic.: ,,r- .ercn ALarne estimable.
n ~ei.. .re da tr, .. 11 1e t, o re p e'i r ] ). np e-. on P er _,n a s q uei -J 'u e ro n l a C u e r -
1, di l d ei ., .,* A- l a l e hi a t a de o s I e e n l io s r e e n l e s C o h ,'I e T -
h:l i prr, rd ,I- 1 e Pro.N r los Musical. por el
S_:, I, ren.cdc,-* d rr-pi )Serl i podran darse cuenta
., ....P l I I (I a- Arte llt .l crC .rrm inter-
S.' u, F .h.,6 j i ope l a, df romaid' h bra de una s .'.rlixl
'l5-,,B L21P02,,n Ian

ola no.. rx. dcW CBeelr arnc-ML' J ,2 De ofa
h. -a.' dl'a n rd a s O p 2 N 2 1 C l ares aa d etol e e
m,'. r, tCleal,r .1 1 ,_A )--13 --P--Nane1ea ",- .!---:
d i Ic r",i pin ; rr cio lr a l;s/r r,1 I a -rl e t f nor m e rn e e n ..
Ijll(' f- .-.... li ._e-l- d l oIr lrl ,- DISCOGRAFIA
d .-...' r d e 2 r d ispnirc .,
h, I,cE'l .. ., > E uarleh', IN' o e Beethoven,
F. i .. s C rl O p Ib r d ri c o 6 el n ue o e n li
crr.i r e- L.e r,. robacir, M rJ Cu-srletirn- de B nda-
Pi ,,, C .,rrr~lo h e,,c,,,'rA ,er- Ile, elr, urernrm T ML-4073
u,, a.,- i, ,, ,,r I-", p er, la ed,cl n rrnrr,.' ve" Ver-
Il-.i.. ,c l '.- .i Ji, c ,, de ha unclon de la o.uemaper riat ra necest-
r uh-.,h 0| ,, -,,- Il"'ad C, aIoo N 4 d ce e na s IraLdarIa.;,t e die unr
.,ro e'ia la a-,i. .,mbiar In- dei- de los cuartelos mljores del mun-
,---- 1 ; ,o,-. L -r, e a cnc', de, Parece ier Nere to Columbia
,c Ia Coluitl,, .,r.-., -.. lanr enic d er- r. :c.,trsrala-ic a tle nru unto de -a-
r,-,I I -.- I, r. S r,,.h a,-lo "cualya mara para grabar 1i series comple-
-. 11 F.1r,...,,,:. i hLa fonografla, ta de los diecistis cuartetos .de
Rl'', ')' 11['l, i,-ir enO un pe- Beethov' e n; y los que hasta ahora
ui',, -. ....- J.. ir, tea co eca muy- Than aparfe-ido confirm an la opi-
ri-. a--ii., t-,,r,:. epasoel gra- nion de-d que e'sta seA ta edicn a
S,-r,. 1,,- 0 \ Id i -enda moder- deRnitiva de dichos cuartetos, ct--
-r. ,agunas pro- mo Io es por otras razones la del
..i.. r F nuestra, por Cuartleto ProU-Arte", respect de
tn,1,1,Ir,.- ,, I. ode eucompe- ]us cuartetos de Haydn. esi discos
.las graindes Victor.
1... ,,, ._IL L_' -_u l .o elo la tOa- alatrI A a d e dnu oi e ac b iac e l
-' 'I a o . " "' "...... -, .leh, del Caller da
.- ..i.. ...1, -onstrurne- Fffla "El Anor Brujola o", en't el Al-
l ... r .... ......lnapresas bum Columbia M-633. cantado pot
.- ;. o-, iali'las'q O.c la contralto Carol Brice, con 1
I..I, ..l ,. .' -,k. iue r enazaa Orquesta de Pittsburgh bajo in
].-. .. i -.-., .., ropac y los direccino de Fritz Reiner Esta gra-
.il,, d .rriL-., , oes emente- hrbacion era plea prroera que se hacla
I., ..i t!ri ,. I_. .- ., Co atra) -om l completa de dicha obra de Folo., y
.....,,, .r.a......L- y llbutmes. hay quc mnisC ialla In de Stokowi'-
.,... ,.a .,, hlineal no ky cons I Orquesta del Hollywood
h,...' rr.. ,,.h? -'r, V requie- Bowl, con airs contralto lambien
1r. ,n ..r dimensio- muy buena: Nan Merriman (RCA.
,(-r..,-rtn, I pr:, -,,:omod-rirenfl- -Virtnr-10691. I.a- -edigib nouena do
,,r, r. .,,.1 Sr rnosatros la Columbia en discos "Long Play-
--. r or.. i.: es magnlflca, en nuestra opt-
,, FI. ,, sI- -'. n ar,- muy superior a la Ide SI-
.... ',. J ..s, lo cualCs kowsky, no sdlo por Ia calidad ic
',o-,..l 1 na ma- Ia cantolte,-rno por la musicalidad
drsr-re .rcl directLor- ~tapercepc;4an,
,de1o Ihispansco, que no fua tan
Sr.. .,.e 1....1 ..,. Ian aparcci- bren raptado por el otlo director.
,1-- td- Beer:.,--n is Concertor Este disco es el nrmero ML-2006,
'-,,r ,N-I,,h.a Mu cde I oa.Lsprsnqqua -ps
T,-,T'a ,,I..,,,, Pastoral". la san adqusrsr discos "Long Playing:,.
For. i y-, .rP','-',,l las "Cla. nostpretunrlaa con frecuencia c
ira .L-cs.,.------ r I-r_-1 -_-_1 _,_--- ad e aparato repro-
-irr,, C C, t L aL c, u da *,I' 1 ruclor de-la Columbia, preparado
o -le iO, In E ',rincerto N- 4' para Ion nuevos tdlsehi. Sobre dl-
-,r-. ... .1, Orquesta de cho tocadrscoT--hemos tratado "in
F.l,,'r- I.-.'.i-,recclon de Or. extellstr' hate algun Itempo, y pot
M...,l '",,,, ,.,,C.;U a plano' I0 tantn no podemos repetir ahb -
IrLr.4 Fr ,;..,,,,crto numero ra In dicho anterrormente. Pero,
Fj't' ', : 5,, ha grabada a grande rasgos, habremos de de-
R,,,-, ,,,,,c.. Orquesta Fr- cr que es tan buano como Inofue-
,. ,le New York, ore el aparato amplificadoral quo
r ,t. Bruno Walter, sea conectadr,. dependiendo mucho
... or Indus con- de su alineac16n el pick-up es de-
1-0 19- e pr lrgar licado en extreme Y suIre con lon
dr uscot carolpes, par loeque bay iue tratar-
i _. nia Pastoral" In con mucno euidado. La unidad
.odurte del fa- remowsble. con la agua microm;-
t-trm, M-631. con rica, puede tener tendencta, en al-
or,,n,-. ~5li'- -r, eiIteC te la Or- gunos modelo, a perder su firme-
,rF.,r ire F irl,. quc ha r.o- za, produeiendo tUna especie de "fa-
.itiin_,atc e---ding" en la audir-,e-
, I, cuando, hace diR muy ficilmente con sdlo afir-
la .raL6 con lia Or- marla de nuevn en Iancabeza del-
q,,e-la Vier.; ,. a pick-up, rbtendola con Ioa dedoIs.
Li.Sori', App.,';,ionata" es la El tocadiscos usado pair nosotros Ile-
.': r Serkir, en el Album V8 ya much's semanas de constant
Crolurn, La :11 q Qr ItlAIos cortienta- trabajo, sin el mis pequefio defeeto,
rer,-'. t.rrc c. ael comparada con In cual es un "record" de efclien-
i .c Sch -rl F,., her y Rubins- cia.


CONCESIONARIOS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LA REPUBLICAN


-- titannin-el-i-w-WiH-ltmT- ar-r-- *lr* -- "-,-'ft -


- I
w A TX~n AM4Ti
tl DI~tdrfn A-47iM
OI Join d: Real'i*n U-Mon
IB IO .- Os Co L[ormwAon A-W4
-l AdnUilal.roidr M-n1n
Anniclm ComirniaJ U-27U
Anulem Clnuifindoa U-OMS


-ANO CXVII


CUENTADE LOS DIAS UN MONUMENT AL GENERAL DESCONOCIDOl


Cacnian con un monurseneniil-
i-..-l.aao deiconocido Er, ParLs
C L at-,nurrcr i rno es prccilcmente
-rn nrp:r del/ Sid d.:- desconocido".
que.-o ,,i-el -irgniin-,,o Arta-
-oci-nrunf, una cripia runusicula
,co..a a n ier, -I .ucl] corailen e la
~ Lii- a_-e, al-' de un jcildadia de
p r j as frTr g u__ a .u n. d l a l, U r ,n
-ii-tnte-rcSad ,do-de ln-crip---
l rperelu r .c. tierda d. nd-s
.rn -a inoia er, li ;u
rrc de 1914 El 1 Enr Lonrten ha'
__E1_;!.rL ,. e._- Er._2Cer,i-otafr di Picn
l',,ill. Ee-l.: L;iado; Undo 0Ea.
--jr inc annilloc piedras de un rn.i-
ri-iiniriio acl Ccmentern-i ae-Ailing
iL:t, repAa otro ioldado america-
r,. i.,mbjen--muerio--e- la prime-
1- Cu,-rra mundial Muchos otroi
,-lddo. dc conaCadrn"' son hon-
r'id.-'s cn la iolcm iildades del ne-
,.. pot l. pilria quc les plitrj
ri .cri.fcio de us d,.s tih demcn-
nEn-de-la-llOerucid-TenermoE.-en fin.
- cl rnounncrto-alISoidadlO lona,-_i
ir l a Lorac de ai lr, JRun en San-
l iio dr Cuba reclrdando ia iuc-
vri,- heroes .now i:ttn-h de Ia ailutirna
ctra dric emnnct pacrn La sclre-
dii i e consuela un poco evoeands
-a ou vichma Mna s.nlemnes-apa-
-- .,vrsT rh'Y TamE-teo,-Rd rf-nrfrervn
to, n Lon generalec El recucrdO en
ni -rncc-% puedras % ize a6--rmnr I
la hintrrla de- In pueblos
.....Nc-nat ,. clro ecta dcl gon-
I, ncl arle cnnden-ad, en esoin
i-miiniehss Exprerioner penoral.
rrinle del -nlir Prpyilair nilicno
ric ellos %toil rtninlaoan'c-ite nain,--
F-iic.icnicer que moniiiirnenio
reisite El risl.il de la ecilime Ved-
Ins por ani -en onrn rl Tnond.,
Un herne anne,-1-Err/.o-de-n.
i.cia solemne s. nrn que la suniTa
-de !ure hatrltkai, evncai a Inn. l eo-
dc un dircclor de orqice-ila enfa
teC. El Kgito de oTrrine o de pie-
dri es Oficil dc pitjalizair Otruo
itneral nualadno de cireterai,
parecee mas 6i-n 1 director on
ur, band6 rie puniua de pu.ctl,
Itcado rw-c ieUnternenle Fi,,r_ un
din d. O "tr 'in -! .i a cual ciua.id
r% enc,-,nratni netr nih gcpi m.ohar-
nIl dc.ndre i.,- taiernanl a icia er un
refwan- ,li.hd Or br. ce Ie plie-
--piear.-d unaa--maquimia Y ern rin:
hie % ii iw,1 P-', tnret n-eniin en
rerie: por eiempln, el de Alfonso
XiI del Pan,.i dcEl iiro -Ic Ma-
drid, in hilai I l in-irtn r,:ad,
-no 41 pp, aarnbOn, iin ID
lamina de ct-rorce- enr olneras ci,,,
dades de America. Y no solo el de
AllI:.rr._ el dCo-cCno Fr, n.:.n,1 .
r.,:,r ejemplo, ct el d., VcinL r -.;..
nuel, qute hemos visto reproducido
por ahi con absoluta, vertical tota-
lidad.
Se compreide que ocurra esto.
L.. hlsitorla die io rpeblos es iunn
i li misma Tod-,- run luchado por
51su libertadilgualmente muchos han
ternldo sus rcvoluciones y sus tur-


bulenclas. Por ended, sus hieroes ae
parecen -y lambidn. enmp cnnattil.
ral, sus mnonumentos.
Hltnlorla Ibrever de_ _...
monument desonorlcdn
Pern monm se ha dimh. h
.er tmoan parts eI snonnitentn
iue Slbnolia il- Bheroe- del-pueblo'
en Ia victima,de O ma batalla o d,
tina guern, jamAs, qtie sepainos has-
ta ahorn. se ha erigido tin imotil-
mento MI 'ci i-r;.I desconocidn".
Un jefe fn I,.a tCO]Lininiics, CS Lint
general "dr dedo". No cosa ansinig-
canten p.r, cwric m el h,,n-ihre tnn
dOtec de rr..Irdt, El que co-indLT l.as
maasn El qo.r osritmZ.a El "cnindl-
tiero" de su gene. Y por ultimn.
en nuestra Animdrica, es el Presiden-
Ic de li Repibllca. 0 rl dietador-
-nlo que agrava nolableiintci ci prno-
hilema, eso de iun dictator descono-
cido.
Es el cash qnie'en Barcelona se
Eu pr mcnum nto usta dedlcado a
n hse noceaniano. Un error. mIn-
..tadn a eabailo. ventido de pomposo
uniforme, ennto ci bicomio, con
la vara dO 'mandar, que no dO me-
dir -porque l jamais avn meia -
dinparan lans coiasn qoUe reallzaba-,
sujetando la brida del corcel airo-
-in; En 1899 er cl :a cl nrr.untr.
ton dispuesto para el emibarque.
Genies experts habianic hdosado
_a i que hhalha dOsernaseaun ar-


N O /HItC yO
SO BRILIo ...


P\ UR4 NtCOW
v v-- O.-


_p.ila.-_ LmoL ,i-crj ,- dn Icarrlicad',
mbder3mrin-ael- emalaje-5olo-s- -
eponcla la gloria ingilima de suo
eohibocri bajy- el' sol iropical et
-brcre liempo que fliaba para de.-
-pawn,,r lo-era-la-cala dei-nan o-Pera.
_rrsIre ,in : ia irgclin el gncieral
_ieu a-conado en' Moca cnidad del-
palE v dtapua ino hurO n-iurid-d
% era a rn-we, I, qecIpacat Oniofloo-
ci iritin 1S ri at ar.c' f t Elr -

-A- L --


- nr',', n u e nr __ci n L UiCn.fcla n q i e._-
.do iimacenarid. nerLi .'-1.Adi i, me_
a.-) prep .a.n', port I ( rije ir.,
atlAintlco.
Hacia el Ihnat dc la primer de-
cada del preosente' siglo., se creaba
en In gran niudad espahola 'el Ila--
madi Puerto Franco. con sus alma-
cenes libres, sus instalaclones, etc.
.Qu6 hacenncet eain.e.uoolh.e1. 1 dtn
nCneral desco"-,,-,:,1-. \- pXi ,I,.p-
cosa natural al fins, lhs alnaccncs
n-uevos se nalabani vacios. Y el di-
rector decidie que el susodicho des-
coiocida hnllnria lugar magnifico
en el nuevna. nipho alamacnn. Pe-
ro el destiny de toda cosa vacia
copsiste en llenarse--Y nlos alnia-
cenco,-P.lItenarono de merancias


procedentcs 'de lons cunitro puntos
-carduimnaler--.I- ine.ral.- nnpcao6a-
estdrbinr. ,Habia nanera de que
-el- gobierno-de-la-Republica por
cit)a i li,, nfe habia econitruldo il
nmnnorii,,i. os Ilevnra at general
descoinocnido" La iRepnnbllca aniig
estaba dispunnta a lliArsetlo.-in-
qiei os halaha manera de eahones-
tar inn ldeais tie'nincoilti Ia persona
en bronhe del diclador. idliadn por
el ptellin ---el mosmo i-lvm Ia.
aclarntian, que le tcinhtt y atlau-
dia. ieniclenitie. calauijoi No se po-
maa-pagar l-ciosto de- Iabrlcaci6n-
taiu suprplna. El diainec no rqhabria
de servir- paia ornamenitos de ca-
lies o plazas, sigo a bennecio del
pueblo. Y el generaln siuio hnii .i-
cenado, nonvtiaon eni madras iis-
pidia y aslitlp, flcsas.
Pero el pt-biliteie nntabia eni;,is
opinions couitindenlts. L'n bilrn
dia. al sefeai VireneiT Tlxi-ntine.ni-
fe Oe i0 l -alnineen'S-de-BarceTnit.
nonvonoan los empleadusaa sus nr-
-den-
-/QuO ies p are(; si ile-tmos;. I
._enLeral al.j'ardin? El idesuno deto-i
da eStiatia no, por Ia repila. ci
centro de un jardin. Y aqUl. co
usiedes pun-en certificir. poser-
mors el spaso para uno bastawe -
amplih Hlenn On nvenidc-ven-nie
claro. verd hotella,. verde verda
-Sncanios l general?
Y todos asinteiron. Efectvanien-t-
Ie: el grrn-- I ,I ..-. i..-.,
.- bleni ,, h-i.,;. .' l ii.,,t , 1.. .
ciendo ciertos atisbos de perspec-
tiva. Los empleados trabajaron ar-
dorosamente unos dias Nnvierrmn


USO OSIEMPREN

CERA JOHNSON'S-


JOHSON'S


^(WAX


Ahora puede tener los
piom, mueblee y objetoa ,O!NSON0 a
de madera rclucientes,
hcelliimos, ficit y rapida- WA
mente. Se enorgullecerA
united do verlon ani. Uie siempre CERA JOHNSON'S. Vea
como sun pisosi relucen apemns sin esfuerro. La CKRA
JOHNS"N' dura much, no e- nceitosa ni mancha. D6
rilucientc hecrmmouiran a us piano. Consiga hoy mismo In
CKRA JOHNSON'S, en pnita o en liquidro.


CERA JOHNSON'S
ANhoa

-PorJOSE MARIA CAPO-


palh r, cai pr..r,.ii nainrlill' ) il
fir, qucd-:. colr.cd-:. al cerilrc. s. -
bre una base orin-nra o pn ,romes
d- il -: e i",i" ,E i tir. u uiodd.) ',
de Itc: almacencs mi-re dd iBarce-
-r.-.-ia r,.s-r -,crote none.:- ioa, aco-
--i- mn.h O--ecoramnar.,-qal-o--c i-Is-
!.nian Cn aia dmin", CT. r ,-
ron a cuott. or f.vfE. a f. ,letiar ra.


-L- ulah dictador dominetann
-an1t tciHr-.rou% LijsI. et p...
alilenithoc do .-n, O,'otica nit, -.

tonqooCIen. IE (lo~cii -ine -- ni-i
oil ten', I n e- ,, na -- 1. Fnr ,iI


L 1.U, CCtri rots. -T
r., .,.'i, i.h' ,=21:,',31 'r?. Pc a ,1 ,,


-rnMiE a iiU Z ,tLrc ,O- rii ,.- ludcs ": ,- [rc''i -. S, llr l.iad atl r-.
L hi., oinn-ren dp oiegcncri in_ dnr jialfaitaii n olas rernlucin-
cli]1dd de drsconocido podria ter- -nes ;que no habian permitildo -en
minar aqui. afladiendo solo el noni- los aflos antcriorcs a 1879- dcarro-_
bre. que fu0 descubierto despuds, liar la vida do In Republica a i-seme-
durante tin arreglo del jardin a] J-nanz de cualquier otra Pa''a satils-
desclavarse la c plancha puesta paran Icer las ispiracton-es Ce todaos in
el embalije Peco el descubrinenii- sublevados. ifecntios- ypotinciales.
to nos lleva a otrns consideraciones acnn iladuos no plio twnlepo --poi-
A- I. miis variada jindole, eni u..A cl , ,-I ldo dlatOIlll-
dei, I, din iimportnci.n ... -. ..1...... d tremanlali m In.
Lainscrip,-'dn decia is[: "Generul plan de le'iv Iluvio-,se 1pehc .,
Uihses lleuceux, president de la Re.i tll-istvi(iili "iuIilId-lItiilt-
p.b[iinca Doinmicana"
Y debaJo. sobrin niuncart61i. sri- tille nlsliiLa., al pateiteri, inla in-
to eni granii's caratern: "Avenlc- qullidad dltin, pun9 El hiu de -"Li-
do Icaria. 17C. Deptisitt Friia.co", Its". trastill lit-tilo coniitiliindo. file


-.. SEcI rON VFOTOGeRA FI.CA.
eerrn. VIllar Pueenti


L&a durelOin del peak del flauh SE tsnedn Ft in),t Pt.. 2e y, 252B
neoto pots rtita en i-aiote n nldtlr-
--Tol \nn lenlor onsr pregincte qa i' .ie : No ri Pre. 40; Prr'.s n.
e n qufne signliicn ia paaIbra No. 2 n 2B .azuln No 2A -pain
-peak,. Penak e.s una palabra Ingle- obsturldorens dt inpan iwnli. No 3
sa que .e rflere n la durAicloin del 3' 3B Ifi7U i
nlAxino de itnlinacion de l tloibl-
]lo de flush. La .emiin ll tntLrrior ('AR.:'TIIiiSTICASS DU I.uS
s explico qiUe cuando tin bonmbllto IlII'EIiINNTEiS BOMBo11.10S
tde flalslen prendc, la tLumilnacloll ill FLASHI
autneiol ii4L 1W I iditii LI n -
grar- i. i a \ m iii itidtiac:ut.'.,- Bonmbll mIlliget-ao aPunos ....
lhasta quedar apangdo. Tanibltn se Ei-tc llllanaTiLoan( qliie o nilntlii ulus
duIJo que todo ero suede enl pcqlc- dti 21d p1lltcadas. l lirtni baiLS dO
imunisf irnacciones de segundo. Pa- ryolea y r iiiiinrldu s tilitdz.iti i
ra lograr una lsincronlzclotn pei- rilIout 0 IaPnrtn..ts, pdii ic-r-
fectia es ntcesaro qu et ob-stura- i ell el 90t n tIe los Inoti-O. Iloto-
doe .n tabra cxactanmente en llel ils-t it4.i- qn .ia, hlkIttcidni prun sn-
+tante en q le e bon-ihillo dfe fla-ih n fr I
--lota t af li~t.' 0~.-i~t t rn ni-.atmlih.hl ,n1-a,I '.ti1c,, -I- \ mcii + P!r loiti
de lliniltiucon.i i ni-n. nut Oi 11 e it a i i .s '
El peakn o dlrnrion del rr. c r, ,- to .. . ... i,,, ,"llitii m O n
tin Ilunihsunton es ntna roba ttacel,-- -- onn eilejnius
ra inuy imporniinte- dre Io bombillt-o datnltenc e 'loiwt 5tu inilisubnnd. -
de itail. Los ohstutradores del t1d 1 l.a sma otde"at ns I tnari os or pre-
entre resultan muy acile.s de .sin- tin enoali otV 1 v niu 1 i i-ti-i1
cronziar poque oiexPnen tolna ci utliMo It('lni li e'all rate ltpo den
Area de ]a pellcula oa Int v in oDeRiln 'ombilt1
qfu cartons otubouradorne puedoi ini. ii. i Esu 1lu P1rn-a .
sitncronzados prn0 ellcaoente c o n PIe.i- _. v.u-st brtnbitliha n 5oplo-
cuaIquer tlipo de bombtllo. Si ein- biblenirnte lo, ln it.i pnpluilneseen-
bargo, con- lo nobsiuradores de pla- tre Ios ultgrahl uit alt'onadots y pro- --
no focal, prtIblema es uno muv fesilonnales. por iut tlturino Lamano
difereinl e, ya quee.stosob.-tiuradores e Intenstidad de llumiti-ion ruan-
exponein gradualmente las dLtinta-s do 5se tililuzan c seccnons die In pelicuI. requalren- pladons.
do qu e l boimblllo de flash tela general Electric No 6 ,vea borm-_
-un-p mRk-nM r--eFlo-- _bi par obstuiradiorf.n et piano
mote noal) N
Eli la ractuahdad alse-fabnctin va-- Bocnbllltt .MerdlanLus.
rios botmbllo s de fla-sh coin un Inns bombiitos do la.h del lpo
e-peak exLr'nianlmenw e larD. qup 'Medtano. trlimti nse nttri ltrren
permilten $id rrrnir r -Aiet aPomnri' v-c tIn 1u en bui-onaet tlltWna o


1i!D (a ,:.00iu6 1 50,0 dc iwgr, i. bo -.l .ll -.!s-r p IJ = (* rin r l apil a[,do
nIttisotac i i.e.. aom.ia-i, di ,,.,h en u -e i. M moec rintiom
ino foca a. nnii t it n tit .s ii Out-a- r, it. ..- ,i -. ,I
etsfacrlcaninte nol tal lrimanras que nlurdo eOt, su pointria rnhomila
.toiol .-.n.a. -16l1 poaoc- tc peit-nolc nennia te trtnetlunOp
...tl .t a ii o. ipIo.nll, [ Potra luI ir, --a r- -i mr., ii- i. t-
velocidade.p nmis rnpidas. rOtinoamo ralrno euWi tih a eonts tiper ipte
1 100061l O.500n de wg.bonihlblo,se enrttnleteit raipatatdo
hlferentesi bombiltlo de inlash para repoovr cei qu. r li roblera
1t la a acturid nd, solanoente tat fhfotogrblteo lt, fq n I, iiedn preuen-
ires fabriianites tintanor anrlrt i rn e] L aitar p ni o r r li '
bombtlllo l e id u lt y qYie i son Gene- fI s cn ma leecntrha uont'ire I -
ra EtecMilrl. Weytinghon o y Syltle. In-n tusonnln terilItlrel-iplto0,'
nin ,antrs Wabash). lob c ounlesn a- e d itdlianido c nircta i il]tl ) ni.pain-
mnalr-fciantieluno umphn varicdad dtic ipln l Orda no tmiut0. 'ti'zis"ttl.O i r.
cnloe P para cubrr Lod(m In s :1. 22 yc a d v ,o.- II't Of\i.av lc
mod-elt. riun potnlotr fotgr1trto: ,.Ip nritad. nInitltmbio et n N .srlo ,me-

de d o p m ln o -el nuti 1 d ( '18Rz r i
Ilombillos n lanuerIturadon por In rtEo -"
General Enlectri y Wentinghonne rreetia.in n alro firmnam
Lotim bonbirlos de t ti o mo irt-ene-Ian .ddniimny irt ltts itint In Ctcmni mlnlnOirtllvo. !noir- MIOnwl ivcrflO)
tir, nmaulanc turdot; rit Geo ralc ifram obr1. itr ift 1 --
lictr. ,Iiin Wi a r ai Irit it retris 4-Ic tif lam
-i.m.i tMhne Syncnro PennS-a No -
5 y 5B10 mil. Pr inrotesn ell ctaois Pl diuntlanimem.imi;trdi De; ,ia~uiir F.5-
itiurnltsm t 511 porae if ografla coil 'o;tirt rinti mum lr. 'er titnte ha ll pe t.n-
I)e elltnc Inir nrrnofli et .No 6 II -pitdla i a oniuc ltru tIlp a i n ltle arat u nm ii mu
nis c onti ilci i o storndor t ie pillIn'o .I- ,Iltmmi eti I lnni um Nrta iEat AtiIiJm0 l
ca Synlchro Pre-Not, IL22y II, 22 Clan s CtinitiiiItui. f V lbet iV, Ie
22B1 hIlls aii itcparn cli uta nil Et plp pvlurnt r C -i.
nitort.cs oi itnTe- t 22 ,-mitlltli ro !A(s pileg %a v- c ra e H ad i12 it Itm ts Ore
p/ttri [t'la itlhliI h lrarmroit I o y V 001 launt O it. a (iim1 hilum flrt'fili e a.tal
ll v fpi NOs 3 1 inrn ob.stur-n .rwesenttado%, teulotu n-i R s otI'ltt ocn 50
dlots din pInn boca ie cllimdo Negon attn
Baumtmtitucs mAnulaelk dat Pee In -F-s-, n0m-1,im .trntul Palide mt(urn'Pi
Sylvania taneet urWahd oh l inn requmisito tflue arn1ia l a Len. o-
14yh'anla tantes ibllJfhl rill blerlos Ire, pllego.s frlt, Ion' lc-
Los bonib,'Ilas de n rIe abt loACladoris." i leta mimv lain e-
Ven(ien baJo el noinbre general de en Ins Ofleltjn.tide' ,tibsecreta-tis uni-
SuperfiRah, p y Nfabricanor Ica minifstrativr ,"fiors Mantiel Ri-er
imiulente modela : i-et'uin


ta l O.n u. I F .A 0 1


TallerM . M ,',i "
Ct,,cnlu o .innr A 75i7
fa e - r


P \GINA CLARENTA Y CINCO


/

-~ ~ ____

~?a~eg'
CCLAE-
c~ekz~?


-Trtdo iuur iueinr e\igio etn un radio iner rilcldadi 0 4 tubo do rendlmirno .
/ multiple ir

alto irriio In reiine cl rnrl'rptor tl |iirrite mronmi0 o'.. 0 Antena Litx excluivo do
ZENITH I
It'nl inna. ilonllal
Ilirmi.ait n. \ri rm l I urm io \A h c i e al / JL I. I .I i l,-imm l,, . .. Circuito-d* 6 tonos f
0 Dial do fdcil vision, facil II
4k .i Cou rn hIal'ria |ara ]111010 hima-. nt i ,1.imlri turn y focil siunonizacionl

a ageinan ZLIIII ll hiu I ,Tiitlii a a Indicador rojio obro *1 dial
e Goabinot do egiftima cha|
nogal I


rn-rn--rn-u-


L. i'III MJU til 7 m m;w. L- ,, Ia


IXHIIICION Y VINTA IN LA HABANA


AOIOLANOIA
C... .A- -s C-.l .-.
OAallODMa YALOWNSO
Pu 115, qis .o16
IFr.e55. Vd,:.d


GaRcIaoYulNanll CaCASA RADaR
t.In, 1.1f A0,i69

"iA iKPO$I1 -N aCASAuolrlZ
iii u,645 1.11 1115


IOINCIAS


IL CAIONAZO
S-v R, ,'/


raieoN soasNl aNaIZ.a t a
VILLniO C SUAREZ, an C. os t0.1- V3
qi atso 1 1 1.a n1i


Y SERVICIO ZENITH IN TODA LA RIPUBLICA


DIARIO DE LA MARINA


I LA HABANA. DOMINGO. 6 DE MARZO DE I49


2}!lc.

sp.a-.


ASIStA AL HOMENAJE AL-PAPA EL DOMINGO 13.-CIOI CATOLICA-
^______________________/____________________________________________ __,_
--.


MUlIaLIela LA IPOCA'
1-. Ino 617
TOa U 6564


-I-


-T-


RADIOOIIS


A


PAGINA CUARENTA Y SEIS


ASOAf o CX'


DIARIO DE LA MARINA-DOMINGO. 6 DE MARZO7 DE 194')


LETRAS DE HOY

El homenaje al

maestro Sanin Cano
Por Joa6 Ma. Chacon C (alvo


C1
I a Re'.'asla d co r, -iu '.,T7,"r, n 5 ,, I
dnumero dedicIdo a d,-r, Baild. i*.r,
S inn -Can.ou-man lm cann.aiT. ir--.
pal ac d In r..n.

-l- s o larvlilir- --.l-
S.a lr._d La I
mra LJ ",". JE a.,:

Sde ai i lIeuI r, U ,L

ITon de 191 el dlcr 1 ug
mhimoa-d 1I
-icio y cnea euni la i-sa
~~que a n.i ;L ,,
S mde rlsar, Ic

pru ofundamaen Le osugerla
El antlguo minl-Lr. de Intrh.c.
Clfn Publica de C'olomba -I "r..
bien un maestra de laq elpald-r'-r-
olicudaremor nunca Inc qO E .'.--
mois- Ia Plaica dle La Haban.ia nr-
Lad aB~ o~ .q o 1 I 'n j loCu'.c
-gar,,.ada pLor Ia COmisiun Criiia
de Caooiperacn intelectuil e el
onofo de 1941,pel di- tquepri_ un-_
niaunci Arclinieg-a enf a smelior in-
augural de aquella asamblea Erta
una eixllacion de los1 vnlorer dle la
americlar,,oad en ta rde ei ri.lec-
lco sull v el orador brqianrh.lrir,
-eda r-cTr .bann lr i njr.i. r,?'
Algana lez ae l adrelia un halz
humoari.co qua cii e un hunr,,.-'
mid praidoja.l, que a Ins el.o dlC Cie
Sanin Cano roi hacla plensal ei ea
de ILn carldracternihcza dl -i,, de
"La nolIFzanon manual i r1. rc
renloa cmo clo m l.MOl-Aei'.a.__
exdplca el orriorl"mo, de S.,ri, ('..
no-. Lt. raclan fulg rLio n i, r iLinu 1,
preliaImenite lrevle. per I. 1.I, el
oradl o lr h b Ierminilo ci-aJ.., c i.
mor unan dCcpcl6n porque iqulacl
discurso nos ten la encdl hibiLiaC
f'asc~nndos
Las pAginas ride dclo5 AlDr L '_,
gas R Sanln- CanrItrev T-7-.I -,.r
de intimidad Evocan lrinii- hit
vleja villa done nE.ci el ln.,Li rn
No pre-Cii na-fechla ierr ai, ,-i
mienlo. "Pudo Io masm a niler eiell
00 ue eon el 63. Q oenes lheina Idcj
quizl su63 min Intimns amig.,. hn
se Io hemos prepunlado jlan.a, Pc.
ro teme el aulor que ea nli1. 1..
dumbre" Iencirk 851 .Tenala 54-7
yi_: hace aria d,.osde, arue__.r.nim..
celebrando lea Io 5 porque ini. ro
parecido una cifra redonda Paia
Seslejal-. Jia. eternil--Ju dentflUl-dr --II--
esplerintl. tlame el Rutor de ina.
que cese elln incertidumbre pol,aCr
-Ia-rdiligencla de-low pryfesoreT-,.n-r
ciliados .lao _uninveridaodes iino L-.C--
americansinas decidla eli ao edie in en
quea vino e al mundo don Baiold. ero
"Los norteamericanoa son ilei,.
-blas en eCloas ecaso Deplaoren .' -
Naci Sanin Cano en Rionegi o
Situadea en una zona alia la .- .l
ea muy fria. Sentimos allr io lf.-
renten.enCe @I anglo XIX. el X%,Ill
o el XVII. AI parece haberie.. c.-_
tenidn el tempoo. dlriare aque lins
advlerte el aulor Pera cierrnio, c r-
ScretaInente un pasaje de e.la c .-
CaCisn Liegeia va
'Rionegro no iacaba de rlabl-
Arviniegas de loa cambinos dc alu?
]tin. En on plan ---el plan de la.,
negra-. donlde la terra fragt, dei
Aidiu ilAnAnsR n Lade--au..--e--
y reposa ahi eslat coilu1 .sunnsolm%
chalais dce leja ya verde y lo dw1,-
in-moa arbnile -CuY -osomrebl- -i's-
convel. cinlsislas del 3. mientr. s lie'
gaba aIhoibar-de s de sua jaulas de Iona gailos f1.1,
y Julabon hatae deJar Ila arena '.,e.
na de clavnele de snngre. Pi los
anchos aagi.anesa ase e1l1rLa R 41-
Ilos p tilOS6 inliniisos e flore.? btltn-
pre frescas Cadrla casl n liin '!na
tenia remlniscenca dc lae d.e ha.
cienda Las famillias p0 tribril, .I- NC
imultiplicsban en una fertilid. dle
nacimlentoasqu. ic lenaban los c..-
rredorel de cuvnaa oscaa Y pi.i.i-
11105 juegoan infanilal. Por 1.1 _.,-l
me caonna de Ia flamilla d r,,,in
Cano, que ah ealti todavia coil -iu
grand puerto en ei chaffiin de la C.s-
qulna. el maestro ha visto ila
tllen, yn o 0an de iiel g iel n. 1 ,
de su fallliia. Pirque onil ,les
0tio1s, laoliftas, quC le ilrlai., I,,d
lche. qde no rnled l.,,,hl r ..,
quie viven llevoniidl sin pr lal,-lla
loa .1ub llr iniinerr,. mpd. m. ,le C 1,,
7baja. q,'Il leglll cl, i n H P,'" u1,--- ,
arrugada a Ia linea de laa 6ieu
abaos..
Cuando Sanlit era dtin nifo, a !as
seta de lo tarde. posada ya [a cna<
se dormia profundnlmente e1 I-,.i
hogares, Las dog enormes 31a. d('
'a puerl_ an p ie eerraban. y eria riro
quie algn aujeto oe movlese a tira-
vdL de las calies desiertas, a11 11-
brado por el farol que lievami-ra
negro. Las-ilaves del -porton ian--
inmensas. y en las cerradairao, las
bocalla e obras die divertidisimo
Ingencl eln qu los herrero Ia a.n-
Seel. hacian figlura% de jwirll:. dfi
g 'rudad o dc nrzone' .. ..
EFe e. el pnilsloie flicn y rI i
ale moral qle enieieVe ai mLte
tio en st InfancdIs Pern Rione.gi'
es algo invip -pra nhO dllo el alii'r
que-era un-plan- e- il sede duitrL
convencl6nd qae daa Colombia i.a
nueva Conatituclin que licla "it
eonfundiroe con'io mAS ai.canda (,I-

neral Moasquera. el altilguo .wor rlat
rio de Sim6n Bolivar "Cse il,,auI-
ra de bigoted que i llan ia pail'.ira
de nzufre, y que a31tror en trt d
olden veia vestire de flest.a ht. elIl
lies, y qile al pasar lrolr I- iu IAt's

ches bien temilhldoS",
Vivi6 el pain, lod Ini d1CC AIllul-
106. bollo ei tar[r].. di- I,'.. 1'.

ri 1111a comtsln al S iIl~e l111C 111.il
ae a Vitlar ihia. dl? .ll Cr1 .1 1 (,IC-
ao rlor iuda Ilh., I e ll~ l-011 IPal-

%1ealadn nCi,,lliCil fll? 11111a.nh

ei rar ld irInh ,., ,, ,'.l '\,
Tn'd1a'fInlll u ll
Tndl atmSlile iir I,.i,-,rl..rra ,hin
aipia I dlle A lhh ,.. I Il~m l'
"imll rlOll~ 'ipI,. I~ll. C'lhr' l
ral i du e relilirll S l a n I,,. 1, III" l

due 5365 Ili~l l e razndr Ili hlell' .'1
Ia elis'e de? hi.rl'alli~lI el i'Il ,
miestllra iel I', indblili,cue .
loldn de ii 1010 il. los CI cldalllro
dls mundo
So iDi serllihllli CIIt el,,i,.i Ii'l.
tlda llb.elalair I iurlel r,h,,,dl. .0
qua in ha ilelilirlnlu.1. l.. 5.lolalr

eoo andaqu aminl. IC Il.. .' ,i..
tasmflaelatlltel. edui.....i.i. .

dacl ArclntlOlaO ea Iul,.l .ii- .
ila dinlcIOn del Ideorl l d.' 1. .....
iIm dot psaeldclenl Nir..,
pb_ d e te. COItanlnC s,,r pe r;t,
cafuuiidi l i aiOmtlfl rm, .., .1.


COLABORACIONES DOMINICALESS


----La paginal que dedica Arc-niegai a Sanin Cano tienen un aabor de intimidada.-JOSE MARIA CHACON y CALVO. "
--General--dijo a Miximo G6mez-, el enemigo ie ha ret'irado por el camino de la"Florida*.-Dr; BENIGNO-SOUZA.
I -- todo el drama de la' eclavitud doloro&a. uiido a lb- empefios fallidos deI lo pioneros de nuesitras iberdidea,.-HERIBERTO PORTELL VILA.
= -Lagene criollai-,7que le iaca punta a t odo, ivIentoeldiacho Tin Tan, te comuile un panu.-FEDERICOVII.IWH.
-(Losi luceiorsci del capitan Villaverde en el. Gobierno de Santiago de Cuba, no pudieron realizar ninguna obra de fortifisci6nn.-CONDE SAN JUAN DE JARUCO.


tJ .......... .... ...... ......... la ..... p;ar l: au. n .e a.an .dtipera .aa.ii..uer.ll..-y- pr.. uncr, cl. id 'r. a r..iunciara en-broma En ,
=Efemgrides-de la ;s dr Cu reb., .at.r P.4 .. do el piecip., > . m r Ie c .1 r O u jefc el icniele, Cr. :r. dudd ade ca. ,cL-... I ,Lbl.. cie.,d t. i i .ca iejuas pOsta s
Ii . i .. c la liber. ad re suelve I anar- pil..n Adr..r.. que f.r eien.ido r o..i C C,..io por c. -i. idr. I. .oania I a
revolution cu an a l, era Jr hrr bre en ;:. al abi-mo la suerte lo protege. rr,.,orFr. .1,, (t Can del ,lInles c Ir de deSCOlOri aS


a"" Psor BENIGNO SOU7A

-iConllnu la publlcaclon del i Dla--
Srio. del I general -Pancho PeremLi-

fr,-, ar, el 0 .1-,. -,4ue i.ruZaLair, I
a-I .. l .n31NriIr, CJ P-1 Ia ic.n anuilcla-
_".l d[Ienf-n k nltb Ile rnlso %snd ,a-r-
al. a d% nr o-na3 r

p lr. el f i n ...... .. ..... r m,,.7C rrbado
b "i.. -rr le ioint..
n- ellt Al---mrn a el ueg, qne
eerier,-. el i c~dl e Ilun ia P'I,.-
rNd i nls a p dle ... ..... -C....-
dli~ ~ ou ,r o uerzi drel iroe.doi^^u c an,11earill? prnemoliia rcirt rie
prqaiadniedl~icrncia rapaila
de ariir el paun e l V a. enc.a
El h. ri de ,. I % e r,-, r,
a. a %a nanr ar ic 1.-
1 rra rec.a f jcd.ta_
-Tue% -imenlc -,,',ii-irt.e cfuego vi,I%no er er. elu. elloc dcile dal Ph
rlad el camuiia einbhalina reianuai.
do con euntremhdn tuerz, ae lt illcn,,-


eo cl tincelu an presenab lamdia oqe


-GdcicriVE -dljii a |itriria,111 (id:
porael .l.uno C Ia riene u rrn ,hUa
ale foryar el pa_-.o, el que wenlary.:),
-I _lfareite m caiiisd-eon- fijed ii-- --Conro a asniliei ci li mdil Cr.al
IIrg nueil 'acrladembucar.a Policer,
pr, el fueg~o nable. cesadtoen ar,bPnciac tr a pc-d n Ca -
I -GenI -ei -don elaidill yCiirG
ndcIa-a elieialigna h eua relpradi
pi el camdiinoe la Floranla h, ha .
ino perseguido eniP lCrlida legua.rnr de? lamroIa aenclai Vaui-ii.O
-Ierain Ceo Aqier tah-erar. le itnle%
o l ol e In heidil nla c d I cn ldi iCUi
coilJaba.-rapelo dc'ie. dIg'r- yon-
Paileald.a all raadi. praIemorLcaLcr..
del. CILar',paniend tielandn refda.r-

z.aClan-, aq ,e nciaas eapbro que
nni eri_ c.C ara i dei or 11.ir el pasn

crado Acnico erns. ilobrrola 111111a
r-. etral ,mlno de iJoturil o. -
El hbr Fe.i de Policirpo derda I


Valincla- 1.-railer caldi.al -a l-
.ro ide liamar ln atenccil fVeld ,,
lre lInar ha.ln rdcamleisablel-
tieJdlaverU1 aCLello qie rlar, iy kri,
wrn. lrado ult pufuelf, a Ili ci.D(z..ieli clnturn pencilsi un meiia ,pin-
--la-con-tabu-de Plata: In Doca-en--


aredalerLa_ nLphuaernlar ld-nL, Cnra
radioi i v ir, y f Air.z, I)r (L iirl ic-
ra respirand,',.amigic. venla i.lioo
Deli .,rI Ir.' I iPd,.carpo P ,r ,.c i -,,
Ruadl,,I r,,y tuc- redeLel duin ,,-o


d13 irfaili. UC'ncdl,,_n de am,a, l=d-I
C,-In. fni ic l lIivicCO Ia1-5 114-. dtie
sin o Las ie mel 1- Laile a1-4.1,1,
Aqudal O-,diO Tlrllriae h iC i aV
--se Ml1o0.1 .n y ndtO. O1U1p,=In au.1-a
las leihgLiUs halsn ,nidlulmnIi,-. ta.
rh elIanaerL... dnrebsqlue naIC irns.
Irbctillo C as eUlluCC roill'o eItle rhl
doml nl? pudo rernloar Sanh. I. Cll
su '-dealtilnlver~tnllNIa, q.e ht-.L ,,,
hraasdme olaesrena plombn,aI, lan
datafails e-enklthide amel.,,.'di
i.nd)ifl e dc el01 5 II i eslu i 1 eI-)..ar
-arllTarnvo-TrffR'ufcnu.ii ', e.
silno pLiujeM uel dpnedrarlaiyeaw h-
ddcr ei1sa10 u cllA r aielnlegi_,
'AdnllIa ilg r r, 'ItranI la de i,,a
--hta-ers Eo~a-buena Deiana rit I,.-
paaileei. pcjrque enireCel a dieIrla
de Ilri o r, q l Sy illurtCiabr al,,,, i,,,
chrisa prla hI o-4Id 1,1re,- LId a iaio
aon oll Jscond.ap ore i que C ir i..la ., j
beCIlasacun el expreslo lebgurer de
105 lULI~azVR, y to& misinc. pi jL~le-
mas de allmentir iaa nlula .3 ..
ratias de nlataduras pniIi.i ,
margen de aIoie ,eIro en Sl, esIuti. -de
SalmllrCane Amla fue cridmd)- el
huneoriou a qued d ielastice' l acedA-n
ltiol Silsa. CO.-inte Ci ifi ,. 11, ae
de noid aAde.ikis eladlSlaim mir'ai
cona oseingleaeaIa deIa maorptfila
conpletaba rCel Oiitdeto, dgrirslOS
humane, quei se iniSaba uir, iItld


Va1ldl. ia doI d CC..l CIhre Coldi l a Ia
In esdUela superior en quadcrt rdn-
g6 el antliiquefiotin 'un bora1ur, idiea ritidad, + lUlle tli nlirda l il. n.. i"
tices "
itcut-d.- dr.l-, ,e ......rkIs
Virll-. d esiii-~.~-~d e .,i. Ili e-ll
estoiIe la die inieiai Llcln Jose l i ,,n-
cidn Sa. lva ,c.-,, ela -tCu- ,,,,..,
de sit arte. Estns 'arnistadics 'Iliai
sob1"edividobaIna Ci mT ia mueL, I i
ell que esta frase puede decirse" es-
cribe ArcinCegas tSobrelaIamistad
enAdraiabae de Sanin -Cano --el
hombre de laa tl radil6n liberII y
Valencia-- dos 'ees candidal o a la
-presidercica pot- los eonservad,)1es
goardououa preciosn cartxl del
gran ensaylsta. que es trnilLn tn ull
evoaci6nirmallaile.uos de PopI'alld
1 Alaaidad tan ilaciai-ymiiaillo-
Vi1nC despui s C a1 I letatdie lo
vlajI la l acga resildencumellLon- .
-dre.,. La aolnst-d con PerezI T ii'ia
y st (olnborlicll a ellIllhsI ll, II.,
nanlslnd con Filtzmnulrice K,,li. c-3

a_ di i11e_1 eI- Shll int 111.1- IId 1
Wilde Bulenos Aires. Luego NMzA'.ld
Yl diestde eltOlnces i nuaitenitileoI",'i-
gistelt tdarrlido d ie v lores illi leA .
___ Porq e ei ieli CliestroI WY ha 3 !
es-rultur noi'al"., I--i-'e, W90
-q%< etlenjs lits le c~osldtrielr n ml
--UOlier Como [II a llirlni rtletl[I V, I
,ilfntbeto tt inteIn AliUliIn\ Idna w-,.
ricalia.
Asi \a ,Il-egnI'do ArIchtllt-I'-s:t h
Ilitn d15.- tortalr. e)l. )r ellmll I,- so.
nhl11 c lil'O. y cste iiIlrafo l Iii-lh
Imo (14, sitestudio es hit sinle!I (Ide
unitlaIbor glorlusn,.
-Pero In obra de San",alnl vhtl ~
Alg~tmldi.;, st Amnericlla l~ib" CA 11 1
Inl inejor (tille, hnyll 'l snhdn cIt, its
holnhe s deq lettrlls, J .- Iit,. a 1
Imi11hns vedl'nllenil's i.'. ... ". f,'
hllgicIIN. (tlklk tS, IQih'lnlo EilION 'e-
nral,;uj\vrtinuy cliarn Inliukiic~ti,,,ild
d(let pnnoralnmi l ille'r 111 el~lmIla ihl
sit ehlivi ll i v l UU llo t n' lll ln I., (I,-
Killoll dnd, e0sello Ipermliill I:,. stl
t. llitlli ll'le juliv~l~i~n Y ll~d'i
e'li stlllror lln )+ I .. ,- --., 1, \11 I,,'-
lle -t i Wln ols I ,.,..I",.... r. I
Iti loh -.r iclostl iI t 1fdlda I ,
Iv'ch r liv It- e rS 111,ll mail ,1 l" v


,d,., I i rcr, .,,. lecr.-rd, ra ,i
le IJL t rnTtlh.TO---.ahlrre como
.lu. i t .' .,,,_en ,- d r.-eliig 'o
-Cn .1-----,m aTe ,rali eri,,z r%
'Il-,d,.' all.. (Ifa latailnt, lie.a-
Ua f, 'T Al C1,10-L, i-...lgdo mli
,m.- ,r. am ler.c-,Ipar& ser re
,d,-, ir.- :,,bil_ Ier-i, una qrae
,r.-: p-.'t ,,r I ,% L.',:|,las b~e r,;..
Lha .4ura- a-doTlelr.,, a_ edtll el na.e.
wh. ,fid. dci r ....Ilaa elpC-i vf.rI3-
mr,- --1. L.rrle. sc 1p.lpaba perfecl-Q.
rlul r.. ir-n d fT d l Il elICI
Er. de r.,eiranaelC-talurai .r,[hnn
-j~e' r,'m~,,.;u r .e -recir,-p~erlra,
bdra'. an,.a.-in'- Aleuadneeirmg.
Ai.. peir. rcmi--17nf% crespr.__nJaL-
rnridr rlr, de moir'ada e ia
Iliala r, irclo cr, I. Ilnnl-illfa er-.
ire Guonvinai-,ono 1 Bira,,a a-coc p,.-
a,, I r W-0rli.L rLCL u.raIte. su-ju--.
v i ,1 ti la I-,la nqLele -ar, h-I ,. d

ir,.. lJi i.ro IC C..unqueleaM.1elaniie
16 -lh'l7ltl e u. le C3rC1,bi,;, i ,) elan

L'..aca I-, coalddl,.ra.l a -r~i
VeihIlihn. :. alf-.L :hI, i- I.-a:A IC
de la C 1 ,ui. dl-I, u1il Ild hI.- CUI.I
.le i I h ai lad C aLa ai.d tc dger.
lludIwi ,e G ..isllnonsi nl- i iri .iao ell
hi. 11, a',,iae l.. ._.r ..les e .ie Cr-
liCle d.i lltg,, iin jlh eI,. de lariunh
erli L Ia Li t, wdll linlii clh aU
-ni -- ulI ..- dlr, g eildo.,e ih l d,.ei -
_aiilldua Ii.__bil.il d..ti_\, alolJ i h a,, nd-
--Lrida' hWE., didIr, ITl,,R.Ia 1Caba.
II., dil.ll,d ,lrc 'i'" Y le.,rTIO en p,,L
I.-.) P,,.rl,ar O .
PL IlL'c.,n ,- eraprre f.;r ,I del
ln ,i.e r .-d ,,,B rec,)h ,i ',m, rj,.,'


,oe il-su ue,,3
Curanu CestIalId i revolri'on es-
i-, en 13 i nlantaia percguldo pc-r
i. Ciesp. ',Iles cuya persecuclon. yc-
ourirrar hacia..r'io perlaaror
winar I.. Cen crirr --de ja-
ion y It hr.iceror, %enliajoa prupo-
e,:,un, qua rechaz presedlantode
a1 general Dnat riirm,.i con un
p13fiatd.. de han-brr jrir. Ir, recon.
cit. con',o life v qua ru-e bi-,,m-,iLan.
_an ha.lare .ifr_la co0umnd (lce.C..i
~ia a r, uesira Ilej.ddl
SuLr aazfi,; .. *gr~r, arL.i,"fad Ie
hablar, dad-, i.,lable re'Cnr, nre. a
pesar-de s,. r circter Ininrnadle y
marli,,' n ,. If f T ]irla(do
Cnn ai,-noihcias de los explorado-
re% n.:,. refiramnF al rampomenio
Fn, los die% sifdlrnfle el enermio
SIlim110 a amagar el &airque il
.arTp.inlmer, l n Iroleando lai aian
._jados -.
At uaiir l io, seC l: co el aique
p.,r el canrrir, ie Jorur, relirindr,
se ;ije,% ede dl.. r,r,oras de Ilcern
idide puir l acarae surnog lse ha.
_tald retlraio
ELi ia nicee dI irdletien el general
a I..- er.arsd e estar o .:.i pE r.1
lm, Ii,.r a a Ti-Arrba enhI
rr.l'r ha.leiir,,l Inrcur.,Ifarlih Ia%
fueruL ntie Ani,,r,,n Mdaeo
Eta Tii Arriba ur, I-kblajda fuerle-
lhme teI guarlCecno lor ii,' e.% l,,.
lesI, .llit:clielai alli blen reqgust-
dladO, por 1 oqua teni rli l, 6i ru.
ile -u tiesn.lisdds .... .
lr h,Ci dnair do ma~rina lui
rc.rprenddl:. el ll.Daltiod raquedda-
au5 Lld. JndA.l Ia igleslia. sallendi Ia.
ferza.. .arilada% de th ,iln E--I a
re1r1ad free 1a Sanlt Maria N,


d ura 7 %'a It' I I.h,,,il",I l L:,erld,,e'
el general Ga i a,,-, a re-, Iar laa
furlir de Cairruaie
ast aqJi Ileah r u la.-1 ,3C.
Pa-', ,. P. rLL
Ser ,i- -r, --r -. i.r., II.?l'. r..,]
GaneL.Alacan...2. . ,ruld . -aell. l' aT
Arrri .. -u-. [.. l, r Ia, relId,
-..erd dO i E crl,,,r, a I, r Ili arI hc .
i --rl.ac..0-,i,,, P.fM A,' -., ... -
Lueandi n 4. i ,rr.d L ill elrd u,
El dai 7 d Cn, ,...J l .i Vll, "I .Irn
dper e wt ei Iia r.k-uld l,',l r I .',i11 i 3
fi',i er. Crzi n nurerCau r ,Ci era
v i.. la r.rcr.,r p,-i:ider sosten0r.r
quef I'e:e .,,ni m,.lermrd e a2 e irrl.

iC1ON1%T IN IARAI

NOTA -Pr enconlrarme- enfcr-
InI.. ladie aSillil c- iT- Cla i
de~c-,-' a I , ,w,a.agral,r ,q,1 a I,
.ilh,rin de Hcr,ir Reec cl In,,ie-
,1,-, e LIJrlpI la .Ill n-I,-OT de I rl
I-rJ. deaelaia al..r en ci l.rauo-
del Maine El Ingleslih. ,ura.nle 'a
Guerrr, a. l IS nl.Co,0.-8 ,,,r,., dl
" I Ii lead l, .11 '-
rc's pr sa ,nCliepd .,a,,l er.IA. fI .
la% ubrr,.,s. a -mn,bre er, C--i-up.-
-, ,,'uhl .o r, cl de 1r rr,.. Lbra
t, i f10C ilnin.Loe i Se is-lilc' q,,
el p11, i rd,, pai~r pi-. 0..-.,-
crlICe par,. lIS r1(l11101-l,:,.,iT-urca
de r rcand.d% ie p-a Ia ul..O.a-

d..,ICe G,,nreien Cr 'I.,-.,' del 75
iU, dede e lri l CI'rTli a ,-a-u;
UI-Ilrll .'..Iih e44III 'nra,'er
Or- di ell, ci ',Pt e ,ra e,, C
I e-fil i,.lIuf,a'u riae -


.r_,io~der .a1.-r p,.rquear c-lab3 In.
'1.5da, d) -e-,ih lierri-a cdl- ecl.o,,
-.11 d I C .I .1.,h. reebie, er, (I a- ll.,
S Saria C,c.-, del SJr cr, fraClIuC
-.3el- -1 ., e' .1 -nj" ca r'.n,h,.dld alIur--
.,a, -, CI 1-. ala
Pir, -, l ;.-,l .I Cl i.
I nun Ile. r rr ,14 ,1u I- .:.-r. r,'
jna O I .-.d.' [ .-at--
jr eI .,r Ir.o ti. I j a .'r f-croan q,
rue el h N:,t ,I r,,-,,eW e-17 .. -F ,
die caLall'rj dc Las Guaa,,Ta ac
Coni ele uer, de ,e j,Iia 'I .
V dordr ,-w,, r d.) cit i raur,.- 1p,:.r
-nrr- r i'TlrT-a 0 d- d ad d r-n -na-an-l
I1v.fia, ',do,.a5- pir oa Irdvim..
hr~ ,1 '.. ,- r a' i rp, u .i Gl'rnez

-ri,, Ihlr dC .k. r,..- All, a'.., dr-


.r,--,.r,-=-,IlC, ,-,-i,r-.rUrele;,-idda
llrn .,ihLl'.'h d. ll '. i-la ,Cu l


r ,,,- ,, -1:i ll," .,.-, rfu,. fr,, ar,'
17, 1 :14"1 .-. lr ,I -, i u at l,
j .. tJ I,w. r vwlem-.- 11, e Y3
.r ,,r p, et,.i ..,r f. rnab ,ell
-Fig,._ I ,.. "I" . .bra Lh

h,,rI 'l-,'L r i Yr f .1 p il, ic a b le
r,,:*.rqi, e Fi, ucr- ..... u',-- en Las
I_ :.,Y r,, ,-,po-. ,,, ,1,,cw e rue acla.
1,, l, ,,, ra .l r rbl.,r, iell%
fia,-l,- que el viro. jefe de ,:Lab lierla
nn.1 nnL'.n aI W,,n adr. ll:. ,ll a G ,.,luel
:e1. a bi, illll.m cL ai g.u i ,a ) Idrto ,Fe
,1.llnr ul,'rwi fru el er,,i or,o c-i ,3r,,, l
G.. L,,L, r l,4Go,,lde i n(4l'.,l,.,'lulre
-rfue rail-ar irI,rI.l-,rcco 16 rvlnd Jefe
de I., Cr"ballerl.,.uLia,,. Ch, Ca ,
Cue ,111 -.a N"11 .
E i r. .r I-., 'elcr.rrne ,j..i
,,.I Crl, ,-, r1,,.1 de Br,.n


"M i tierra .. en 1 a d(Lsta nc i a"


.. i d lar, r eo -a r--.cr.de r e
dlrl; .. ie-,a rrhll'hard,, 'iC riabide
agovco cor, uh flordu de nuhles
- plo rI--ph a-ali. ,,, a-- lr, soh[lira de
I li.. ... lr l o l...- rl.,el.1 CE
ni eriC,... IT,. p.r CU1.1BN Val
Clai. a clii
Dc-dc 1, L- 0-aid.,iW O..L-.i del

lI. dT I .I i.10, 1 -' 1 L..1Ide-
1l111,. i 1. hla l r ..aI C-
1,. .rrh e h L e l eip Ci pelllllmle.,,
ir, -l drs e ,or c lnia i r--.-
% dl i' l~l'l 1 OIC (IU E LCIll ;'LJPI 1r l~i e'nf
113 I.o ;nle.-is de rliueih',s heroes.
dP in,s aL.ual.r!- de i.. l,,ldres
pilrlci.le )E ,l, lRIB.. o -, '., 0 glah"
del nalimd s .,1,)tl..d,,I--I ,,hh al ple-
I,,r-c.)e i lk. a lfil.,o% e iaifo nrln ,
h la niihIe eIC il aIa nel Tv nsdmn i '.
u-%. l Pc ...l~ ini redida fall I-
11a2 C,-,., I.n.. leb' lara ealielia ile


Por Heriber-lto-P rtell i'Lia

*


,.,llrirn i1.1,5 nla crae l.r de hail,-
dada a.li,. p.,r narilns de mau
C..i-,rqu.,'Ildores VeI &a idCIAnpslC.
i i-r dr I, -rI,. .r e r l,',r,'.
w.1 ..rnI.- .1, ..ir.,d,-iira de Ia ,-a.
ir.. en farinaclor.. de aqoelaIs pc..
i-ru, icrner -,.1Ce. dC ,banah3d e'r-I.
Iu. er. rd.d;.,a -,'1ra r,,r el lima
con el ilrail con el domilo cro-i-.
n~al ,.J incullurE. con su adap.la,
.aCaano iaauiar

Die Ln ialln rapid ne,, de,h.
hlr aule IA contelhpiacriih de 1%%
rlnilal u11e Ce nC l van acercnr.l-.i
elarean dnr 'st u-- ldel alliITid aiL_0_
MOP, trdo prl drama de I. n '.


LA CONSTITLCION A LA LLUZ

DE LA JLURISPRIDENCIA

pe el Dr. JmanJ. f. 'anaa.
Ei h, n,, r. lIw r i sme.-.'. r d,..,"
oIlre il Tri luh .nL de (idrani.... Trlbhnal lIe L'la I' l I.-,.. riT i1. > Pllbl l.
V r.llaIrnilUeio.llc e hare Imprhc c llldlble pa. olthretlarilrnd Jurem a
Ab,,uLdn. la 'onUll.l de ebl V I lllanli hiln.
I la se ufrace Id Carla de I940 Cenl I. 0". -l i. fr Ir.s iDrebatea dc' l.
Aran.blei. I.oda la Jillirpruldenl a del ri.-wil l Ii,.. i de lab diversi
S,,I-, del Suprenil. nurnerons sanlencics de Ia 1 .-lier.-.i lre L.a Habrn.,.
irn,, "T pilln p'%rr.,lcirlli dogniiica y pril-l i -. I- r' ri n -I'hr eC le trIO
Avalurain lI obri, adeCmas, extenios y complli-i-ilA indlr,. de mlateim
itillarr bibllogrAllco. de leyes. decretals y irmluccirne dt'riirldasB inlnrirs-
tltneiolniles y un hidlce general
I voIlumrnern 41,, a Ia rutica $10 IN)
il earmrma obra encuadel1nada#113 el ndlil -. |,,, a 1{

APENDICE AL TRATADO DE PENSIONS A VETERANSS_
PAGO DE LOS ADEUDOS
nor Ralin Mar.ia ]'lists= Im r~....


lad d.I.r,,.a a,d. a -..- ,: ,e
c--, ,e i f t .b In I,.- 1, '- l 0 I -I C
m r. e,. a Z Pirid.. 'e --.rd-, n'.,d-i.r...
II---,'r 'I, n ie I...' [.-. I.: @ r'l' .
i.-.sp d art.Lit d-i.0 I- ll.i.4 I'n h l
I:,r 1.0m C ,.Irr, ir I1, 1, ;... .a
CA %I-c a1. C..dI P':- % v ii-
hl .,l% l 11cr C I,, i-.-'1el '-,l i,r ,

dali f.ia d rl l' ".r

.501.. ',l-llri .r iI I r I .. l
drel n al Jb e ...., ,_,l__.._ ,_.
.: .1 -r '-. l pr., P iih .l

Ia'11, 01.- .1 h ie'-, L,, 1.. I ,-l--i .-i- ~ -0- d.' --.
plr l cinzs- ir ill i-- A 1 ,I de- .,.-
.-,l..a,,; a ,la rl p. r I ..A
del iniar e Ia pr.' , ., I
I.. ,, el r.r.,hllc'.N ~.l. ... ..
.,i d l~. ln, h fl.,-lr ,1 a. |


Pn bealc;,nz ar da foLc',1..1,.1.I I,ia
re.. l ad irntnJ,,d ...-- I,- -, I
anlece.ra. cd deir i ric 11111 .10 f- ,-
IC ua.J Itnu r C de l a l Cprop... ,,.,, r
t~ip innavo enn el pe.16 -.. .1p II,,rfr.-

Pyr ello es, que no mie abaltirnil
na he de sn ar r dcfrauda-iTdna lae-
iwranbas de su iUtiL'rOderishldfra-i.
le a Ios reahidwidsq laenetlables de

fe. absohtita, profutlcda inentimovi-


- an-,_f.iL da 0 ,CaL mCILh] Ada nIel
larip,'-, I.,,orn -, d ir ln ~ Ir,,hi lie.
.r. d ir P-, I.a dr '1 .. h-In'
.i CL uo ac 1 San AuLoni,-,no. ran,la_-


7. 2.r 'Cal Ii- i
.1,.1, 1,r.:..rrli. 7.1aa. el lu
r i,: ,, I a r,,-7 ,ura d ,-m pi.:,pl,:, r.1k, r
1, -i , ueri r -.. .-aI,',l -1E I .
ai l :,r'. al r ,, 1,. --CI, Esa

I c ,, i .'.h I e i '- ., ,r.
-1-. s ,, ,3, ...l C L a a 'nn ll I'
.i ,.- .r e I ,: .. ..
I .' I' I ,, I ,. i, ,. I,, . .I--' ,'
ii ,i,,, 1 17., SU, l -C,, ra 1

i,,. i - I.. d .- ,-,.'. r.,. al-i,." ,'l ... rr,, -.,lr -if
.., i ,1 ,1, r,i ,1,- r.t-I-r:
., , t-,, ,1 p;r cc,-,, -, O f,, + ,- ,,


Ill a1 ''h [ r iC l 'lh i-a c i dr ',,d, 'Ic, u
-fi-rr, radTi


L. a i iiii l i.J ,ll r sll -adL 3,1 Iful di- i-l
.. .. ,, ,,, 1 ,,. .. ,


ii 1 .. ... i .ii 1. 1... .. i

J .3 . .i...1 I .i ..r , 1. ru ,,leni,.i. ri I, i d., i i i.,, i,- 1 r,1 "b e

i,,rL., r, C, `l1r a A 1.1 ;l. rara
,.1,11 lia nea de costa en que
nuLIStra ilstotis pasada se prende
finimeniente en el derceho de un

La palria titve ojos y Iha de \'er
--stenlprP, -a lravt'.de All rnvislble
milIFHi. pralornhs oh'u, y coil su calca


1.,, Ram.m on, .a.la ru ,t.c; .V.de ... ble, 5 A esn lista de h erra clu e an- ,. seve h iniclit ene elLp .U +l "


________ 1i Cr IlI. di' i n a SlI .10 ''''",' "i pt ia onr1 mu sd
C IN A 111.. i.a. a-v..i. fTI ip ,,' 2 i Reila- te niti sl$a C s xtelde en UntlT ies son l ) que su-rman fatoil es que
Cn., i Ei l o- ... ,i, ai.b . 1 n,4 It, 1u di l la i $8de l ara l1ineaqllr e Pse iaria-dCOrilen- ]a ei lllt P/can 'y il esi-ion aque-
A it .r-I.. FiI I It.:, ieb d o' ti Ci i 194: %1-.111.-- i i l liidoae ne -n fd
i'., ,d-Clotalar poafcos .-lmeses yndlhl elih onlwlloxgldcids y Slfami- eafOlridi-nme-de'ie-dctaia llirdi. aue peiuenodealina
1tsn. l.a Direcil6n oGenseral de SevilO C rntll.. tales cor o enil ano s de ferl a c ,, n car-
I volouloe elia o. mayor, a la rstin. $-230 AP R N DIA pa en-precaro, solo se creen ls
SELECCION SEMANAL DE LIMROS N G L ohunias 'qfipuedel.,dirigir y .can-
-LIrilr ilna patria cral f6rmuilas dc
CLINICA OBSTETRICA. par Jaime Moragoes Bernal. 4a edici6n adio y 1 Lno de plend operarl ca-
ihlstrada con 534 grabados. I l too en 4o mayor. runtira 52n 00 p 1; MINUTOS POR DIA ban.
BACTERIOLOGIA E INMUNIDADo. par W. W C Tnpley y G.S. .bna.
Wilson. Con profusnld de gralbadus y numerosaimnocuadro2drns. ENSU CASA EsaaI llta dC tierra, quole y nod
1 tola eir 4oi. tela I27"00 CON DISCOS FONOGRAFICOS Cstoyavieodod cmom al principio.
TECNICA QUIRURGICA URINARIA Y GENITAL, por Alejandro
Aslraldi. 11Lustrado c-n 516 grabadns. 1 Iomo en 4o. rulsica $17 00 METODO NUEVO. FACIL y nndinlanlC porcie ei barc en
CIENCIA Y CONVULSIONES Ntiv.is aclracioanes sabre epilep. PRACTICO ou d i*tameparercaqauelloe
ea v hmicrania. or(bGulnrmo G+LeCnud..L__ atn- 4oa- -Plda-Inform" Rony- 1d ma:o LC'rI aiCl a.eaoam
6 DrlOINSTIT rTO UN I'RSAL 59) lierranimI pai- CUBA' Bajo ella
DERECIHO MEXICANOl DEL TRABAJO. Tomno Segundo, par INSTrTO LVRelA.
11, Mario do la C .ieC I ,1 tonio en 4o.. a la rulstica $10 ,io 285 Fiflh Ave, New Y' ork -- reposan fundiendonse con sUi pro-
DICCIONARiO DE FILOSOFIA poar Jose Ferrnter Mo.a. SeCiunda Enviarne Cc nplelos Inormcl pia herra. for hucaos do mestros.
erhrlii'n c-orre-lnda iiiiurlntada. I tlimao enl 4o. -ela $12 00 he ran IC h ucln. de mic pa-
COfIOI U'lIni I PSREOCUPACIONES Y DkISFRUTAR DE hNombre heres. d mni abuclos. dc mis pa-h
LA i.'1,A I.. ... de psicilogia practice, paor Dale-Carnegli I re.- parientes v amigos Ahora.
IA SO BRAi 4oUE 4 ASA Bll0a no lndi d don Francisco 3i20- Direceln ..................I..... I.eO qie recreso. siento como
LA SONIfBlfo QUE I1ASA Biogra fia novalicia de don Franismor
del Orellanl.+ l Hrtli relli Spence I tomd en 4o, .r^tidca $320 '.."
inht1iIiciTnics, me1andes y teoviarilsl s I ell C anqe Inqu6i 1 11s t11vCeron vi0 .
gd-ele y 11exp11sidi, 11ilO" iJo n-s Otero Esaslaudhi, 1 11t0no en 4o.,
ca h i- $ 4 80
LA INFANCI.'A IRREGUI.AR. Psicologil clinlcla.i ptur L. Bcurrualt, -
J. Dcchaunic Nv otlros I tonlo enI 4o., rilstirca $ 3 20
ETIMIOLIOIAS CIlIEGAS 1DEL. ESPARfOL. Kstulois filailUicos, por -
Mat.eo, Mila n. I lonl ,en 4,. ruslcIn a $ .1 00
I I'." *s ,> F i .ll..I i ..i.;a Estudrtn er ltlro-bingrnfinco, po' .loann
I | ',,i.. I-, n 1cu llo37 Cainnllrn-bir.lie y 776 ai- Ibn
it In-11-. -. ... i, I". i,,4 nn vyol, lelnl$ 0 0
LA i( 1.1.-I, I .u*."....... ..Ids ded'ienihhi si poiviur,- por Eli-l ; DOS NOVEDADES DE LA SEMANA
S: rttnel n Co limiwhiillie I I I 'lt l 'nll -4o, CIo P$10 00f
(CUIANiLO 1 N" l'EI'IItAlI.ES ERAN BlIANCAS iViair oai alh a Arabah dr aparreer en nur stro Idioma:
I os' .. ... 1..1-IT a 1 1 kP.L1 1.!.
I I II It-It IaIENTlFIl.'A D1E LA CUITLtRA h1 ildlnoisd deI ( i S JELOS N AGRICOLAS
ltnldnnenlos de I, ait nirtpologin pot Brouilshw Madlulo\wskl,
I oi -1 1. ... I~. $ 2 go. .a c i u a
I -%NI-I.A'1.. P ., II OFi..1"INAhO. C+ONEXIONES y Cii 2 bi SU CONSERVATION Y FERTILIZATION
.d i ll.n .1. Ill 1" '''di- C imii.rrn h 1 mnmgPr E DMUlND i.. WORTIIERN. M. iS. Profrsor Emerlln i
i ,1 -IT-rll INT'' rlF'IFICO P0ro1li-tas fundu- Ternolonlia de' Suerlos, U1nlverldad lde Cornrll.
lltill,+les lihe 11%1 iclnrl' del e io llln L pot S M.NI, eusehlos. z
4 n w1Pgoars extraerleo l*uelo hllenas ceec -nhas rIC ilegar a ago.
IN li OFA .tAT B d ar noi-ha. rs al erero r rna mastro len eitas cueshtines. lon
C l~H)IO>;^;^N A LAFIL.0SOFIA StrEMlATICA, por Bertrand ^^ |\^ 7 l^ ~^ *n
l~luiell I tlonln en 4o1. a In ri~stic $ 2 go isrl yuda de eete matniffleo libro hatala el PIrofano podrlrb apil-
"TRES IOET:\S FIILOSOFOS kni vstuldjao lrr ncreclto, |Dante ar erisiemoa prietiros dC lratimlento del alle 1qu' Ie ale.
t;n he, ll or 1 Intlainn .I Ibo niaen4o .USl(71n 0biurenbuena prodieelonae.
KI. ANGFl, SIN (A I A NW 'hi, i. plr Vieki lnlllll U 'Ia rus tll' 4 0 (PRECIO; $8.00)
('AM IlNO \1E I I t ....it 1. i N.. vi. por lohin|D ut D lls Hushit 1- ;1 20 i I
IONS V 'iES .N K 1l. -1, A Crrnin A J plni rllc $ 1 soI
1,0 QUE I.0S .'.M it- SABEN Nov..... p o;,. V,]Unt...... nOII,.H I Ni\\ )LLAKIiNG\.()LO( \IA4.
Ihtt i ell t$ I .
EL1.111 DE'V^^ 0110 )I PECAI*AD~O.R Slecci~on lio~tjea por A^c yB OM'( S FAf<),( A i
H r$ dPrgY BROIN(5S4FA (A)(OC

UEGOS DE DOMINO DE LA MEIOR CALIDAD Poer Chedvali'r J(CK'KON vChlevalier J'I, CKSON
Proafeworo dli Is .taterla en ha nIs aI ermiilod de tomnie
SFlladrlfia ri I I Id l


d ado pr 11Artil lo lar.-oer ialld oursa han 0 t0 ri0 l 1..doi
In % Z ie m nr llrllOn l mo r ann ellait l. rldaa aer r dn rle la h ro
-nwls a specle. didariO I rrwo,, ullll
nsymir eel rrrdfada Ir \a Bn
&iPRECIO: S22 501


P_.iAA O LA Mo NA POMA US L OBISP0409 APTDO 2071
LISriUA CEBVANTrS GALIAIO06 MM LTAlM 5 I MABANA


Por FFDERICO VILLOCH
'1L0I" TiN TANES"
PAra.eizmsAnoF-ernndo FParce-'
E _:4TrlE i, I,,,, ,, r,.+- ',1
aj prue t.. ar, Irem.. ario.;,er-
de a p.'.a erIrd aaL,,T 'co lar en dri.
,iralr d,:rr Cro l Ic Irr, il t q n, 1 ,,
a r c. .ro ', a r-
-- --lar- s C C~" C,- Ar CII d al.L',..r c ...a.........r.d.O ...
pd' us,aer31. a icla
Medal zunc'hr,'
1fl r ldel i rC ) Iae.... an
l._C91.n W Met_'or-,Fn r,.


v.doC r d... la.. ... I

i "T.r..Tor, 1-,(

de'l ,t? pre-,ne in I lauionlO dIel ediaI
Cr-a cuarnI lcirr ,q ela ..ir,,-io -,
nlcular le et.vs hlr,Dreli n.os EL h.-.
nL,arif r.r o re iuerdos del .nr d .
l C.1rc.s dno n rerc lIar A ra cll
A-Ld. 'r .do-i aunl nur se n l a r.-.
rrld,-, !u pord al hid-PC la ei qui ra d,-
Sala' dt.rueC dId s,,rjerrtr,,l.u !Cl
le. arc, C ir% r. le que exArm nl--
-. 1.. e Ca,1, de 1 I .. l.iirn-' -,Ir,
zI;, lr, 1<1 mit= lau 'l l F.I Paka-
f-. ie _r .h I L.i, cena.s del .aft
Fi..o,r, i Lr,-, e rop.. .lr f -
L, u iT',-,rr-,! 1.11 dl Ihc- lnes. del f--
m1',.terr, c (" 'Torle,:11AE la io; ?
IA gr. lO S hnple bar.elo1.e.. J,,
A.'ed -c I i.aci d p '-u lr 0.1. ,,
I'ra d- uppe F. h,I- ,a I :.1 ,,-
.'ue il, ,,l,,, uia -L 0 h d L.


Ia .1,arer ,el r-N -rI ,, n- Ar,.-' ,,do
el'- ,-j ,IF e l, I, ',,IIi" l,",'P l ,,
n 'a' .a -F 1'. A Li,r,, .,Bi ad Pr r.-l -,io
I rcIic1cS, Il P cIi. ,--P 3 ar,, I
,A 5 le I,,,r l,, r ..,a .: ',r, ,, L.

- -, I,:, i a r, a d de l ,-,i, T ,


IL ,i Palir .-,.i..Ih 'l.Jd le dC i-.g..

L c- i .- n-c.., 'le --
T-_ I,.- I _._. edl, ,-- .-'_

T- ,:- 1, iI Ila
L ad I c I.. .I, ...- a tc.ia k l l
I[ "l l C' .1", 5, : ... crieln dn, ?, lat P III
i --. h u rp Ci.ur, l I Rei rl r. L ,_,.) I.m .".r C ft-I .l


(Id --iI ICr I.J~- i de.-:ClDIC-
i 'a'l , pilli ai-rl. ml e.


y 'fUC . dir-, C 'I.-I d, -I r l.'al d,-


do'al, F'a~r. .Ilr, l.ld cl ie Iddla e
l. d pa -a l.,n'e~ "....i-ta. el.:.:
br,-, fIo i-,-, ,, ia, J -C I.a-- .-Ie --r- drra o I T. .a:
l I" J '11 '" I..R .. . . 'Ta .I -
l,,r,,d, ,h"luaI d. ruI t.,de,_a. II.)r-
i- i iU r r lt ,,,rI.d, a a. /ue.leI iddl.ai- a~l. .ci.d,.r aLplraa
.. 1 -.5,, ela 1,Cla-Y ra. Cia f mgaF' iodoPr
i ..... pa r pa ,,.rI orr Ti Iti

la no m .gl lf r..,l:.,,,ri i P'. ar;. .

,-ry ul e .i.a,. C eide fal dC,--Ia ]de-e f .,
fno aa r imali raa, uenii, parl el
,;-.dl, .. i,, i i I a n .. Le r. I .d
l.,a -..a,,. 'I.,, r ,I y, e lces,, lr


ell , I laI ra d ,',ll id...r.,

le -,r, ie l a -1. ". !as xen-
t,-l Tr e ., d i

I ,,ir : illo _le di- a ,'a arla .In

lid i,. so' .,:[, .a, .re I'a ',ual ,-, ga-
Y_ gr'aci,,., I amigor e rnando P,: ar-+ie

y queIrlld p ] ere 0o11 n run Taa a


-a-c dr tiIddlfilitrlAfiiiPorntiac.hl
nos a ] tilad ,o a a It l oIad fes e


Tinie Iranes n, Irs,- Ilbia'Il ,'il-i 'I r I saPr'ificlc. In I ac la

Ia Ill'.iri , .1e- ht i lis-C d -au ol pa as en-
aelld aIau Ca derarfies de laoree-e
--,arObuClo. Iui~ .1O, rlle Li-lea


(11aes a ra o e n lad ha.
c'lea queprapnele deuna Tin tande

imrou m1gt)r nictuto e acific Pontiae


nos ihadado asI(olln pa idrarir esi-
ta~u v eja po hst a flods.eo rl deoreh


rila lio r T dn Toan I's", d ad i,
rada Ntiaevnrl- yi Cr dr apariii-
ra-entia-dr dnrp ,l'rai, pInlriet
Ilia es -raar n d es r e re
M e he r, L' d, u,._ ,. o e..... s,,,a Ia inalterab ee de uli nsl o o s-a

ent uo t tras1 lamua1 l sti e a-i

narut1rsn tricrihld neilO,
ir dc ydcn"s 1 (ruehs vdtunl'.
,iia des de vindeu aiosellderechI
171111111 a ertad R at fmi t'd a ro dh ol
tad a r inI e .a eplellro cuhn.ios .


fil sl, d e n %. 1,, bn e ,tu ,,os
.d-.1A.ro hi d git1i, g au' ,mo qua ]ero

cnmr,w1,rsaehdmia bleftd, poI nd
o ... LATIN AMERI(


I 21


T


h


I


ARO CXVII


DEL PASADO

El MOTTO de

Santiago de Cuba

Por el Conde de Bafn Juan de Jarnl
p.ARA .imprd.r Ia. Iirclera.ll
acuriione. lad lO purala s ,
.1ljra',e l oAo el l la i V. 5 pir r
1piOh dEl -_ -

__l'et;J- Y r ,Z
,IWC en Il.doJa].....
di t O e ia ba.nia I.
es- a enas olra!r.-pielamerle..
7' V esu "tr "ore ne 1607 fu c ricmnbraio d,:,- J,
% illeride I .,ela ouernrh.,.r

F-penr. e, le -r ,u una %ez i, ,.
E.;-luTe, Tr, -Tr-rirTT o-en aorT irotr
"I b ei je L. Hria.3ra ri el ac .,
I c., ,:lFler'a~nlc od esie ultn~r.r ,
r.I-, .'. Durranle cu Dre.e mal..'
rp- weci. !~ ,,u, r17[u h'1 "Io li la r-+
ei .. il ir--M l'.rr ri- *. I .
L... 'uce-e,:,r--i_ dcl dpllanr V''
m..- e ,-, el l.:.Uiern(, SartlSo
.. CubBa rio pudleron realhz r 1-,,-
&.j-i a ,, b l de fe, ri lcncA ,.n rh-.,
.ir -I n._n.,mDrad.o. el 1 dc abrl -'
1..2. :1.:-., u, J ,dc Am p. ,.iu. a y ,
Ji~ c- 'lj .e ll l J ,,erl In C-.-ie 3
4u v -L, :Lr.-> p:ara dar principle .
1 -,.r:L~ucivr, oe la fo.ri;dleza i.-.
61 ,.,rr,;, rnu'. ,rsvncjar.ie a ia q.
P% ,il 1, r ",Juain de riuIrp F
w,. .,,c u ,ruwe q~edaiun-,.
la- 1 "pr' .c ra pi.,,r- dn p ',,
EL. I- r. lll r ulpl -
I,1i ...r c i-,a urn'.. *d a IPr.:ll 'lal le
I,, r .a'. l d'r l ei Dr.l t e a I lt.,
,: .I. .l t ., ror- r r, ,n,.- ,r
,LO r 0. i1 d.' Crle. daM .,arle -r
f ... r 1 -p i,,al ai I. l,i L ai'e r
i ia. la O,'.. de I-i-, i C I( 10 1 -- -
i. se I ..,,.,l i.. rarei ui- ad .
J.,,-, (l: PM.r'i-., i~lu, iiercr',d,, ,,l
E C r iie i-d-- -
I a I.-dllo a FP1. ala a lar r.,
&, Sana ? ,:, c 6 aomrare ,,p-

d,,d, i si 1,1.- e,,. l a, c''ludP ad deh Sa,,
%InedeCua habienota min
-,, l' ,., + r ,,,',,--- r.- ., d .'u
L.,rJ d,.
i 9l de.: lr r, ri dC Ar 1638, t'a -
-%asin- I e g .er rd de Sr,-I,- -
R. 0a i..I v Id -Id ap ir.ia...
de:,. C dbA el c-aP"r.ln .l le Irs--
i, d I.. ,,- i Ia SI-. ., -
I,r lla r,-, i. ai-r, d e aC rdsc --
.],,r i, rrr~lr,,,I. I .,: ru : -,n leli I,
fra. -i., 164 aF .la, urre uicaci, n u l'aoba etoA-rida-l-cior ernprndia,
d Jol al.rla l d .aurni- ra1. "
hlririlia F, r". 'OU' 5" 0 l eri te .C-laJ .
II ri e ,nihdet l .-rr:. de San, .I
o-, -Ce la R,ol
'-7 -Injl,1 ,.. o Pei o Mo N. rales?,adl .
,i..Idr dr ,i ri. a Guerr ac i,
nl 1 C d1 L, aris de lo s o,:rL
., Ide l I,- del d9 '-ca ure Iros e,.'-
*-i, .cn e ate 1 a a de l re r n, .Jada 16 .
.'T'I L a rn l u' r t [rio. ,x l Ia 'l a '
rC C'laa in i-,h, xpr nin a Sail-I-
Ern '-.idp6do. qr.,e P oan a'-'-
,: ,. ,el ., 1d otie' la er o -.n,
l.hlli.,., lr.ii,_es I- Ia ,-3nqI l9LU ., dr
-i. ad de JaIT, alB Ir .'a qua r-
i*.rih-, i, S.riaoa- de Cura ,
C.o,"' ,, Oi,-lrl.O L.,Je ,a urela ,.
p r, e- i' de agurH aloLt
i 1. (,erllao darinnle a)aC' e
.rlAa 'u e,n L rels la a.lo'dri i-h,.
.,rII irn a onea er,l c c a 'a ti
i- or lfeo'dnrla'
El i1 d 6 o ,'11.- .de 1664 se p -e.,-
,, e1.n-,,leir dt i oh 1f 1,-
Va, l., O l.h, aUr-a Irieicr0r -.
ha. .1. p.' -p ,l.,l..rerI de i
-jr an. ,p Ci. .. a- ..; pa rl, I,.
P-liad.. l an
Ch.er'..-. dl lanhl. ., l1e C.,-i PR -
-, a+ rJal'ni ., In de In P.az, 'e.
L.r eI ,.1 0 ui ,t:..r 'Iuc rI...r, pe I "
a-iA0',lh' a l n,--.,,, ,J arlle s. C,'
I,'," IC... -.,re ,er-,d' I,-',QUe--c:-,
r,, rrc,,5 iaro f ue ,: etLRE L
edclcioJ.lar d.Nl arcru.-bajol a ,l-_
piano y mas extenia forma, y trees
bateras que con Ioa nombres de
Castillo de -la Punta, Ia Estrefla'y
I Santa Catalina, coloc6 sobre los p0-
sol deI l bahina de Ia misma or-lla
dodce se asienta Ia ciudad de' Sa+
liago de Cuba, habie'fdo tambien
amuralladorelconvenito de San
Francisco, hacindoolo castillo, en el
fismol ugar que denpuLhL re cons-
t iuveron los Cuarteles.-
El 9 de septiembre de 1638, tomd
posesl'o del gobierno de Santiag--
de Cuba elci apiitAn Gil Correoso-,
C lalain y Gonzalez. natural del a
atla de San Clemente, en Castilla..
ingenieror mllitlar, que aceler6 dln
grand actividad Ia terminaci6n de las
obras de fortificaci6n emprendldnn
por el maesire de campo Bayona.
Cos6 en la Catedral de Santiago de
Cuba el 27 de noviembre de 1700,
con dofia Lucia Romero y Barre-l
,I -Il al miitar de dl -
cha Plaza. con quilen tuvo uha dI
tinguida Rdescendencia que billd
notablemente en Santiago de Cubp
-hdiTr-ass-l-e--dia--a-epoefko-c-oin~I .a------
Siendo el marisCal degapdlai 11--1
ALollso de Areos y Moreno, gober-
n-d-r v r,tii, n Gu-ra de ISn-
''. ,'e,:hnzi % ,-I -
en 1747 a various corsarios ingIesal
de la escuadra del almirante Know-
les qfill aienta forzar Ia entrada de
la bahla-i.Aaque despuo1s dem t
udas'6ndiio volvi6 el Morro a sufi
hoslilidades, ha siddo constantealCi -
in atetldida niu importane~ia InT
dad laonIlleprdas dC Ia guerra I
Illr ado 1o un1 11 horniabeqae y \a.
l~as hatIerias ralterti-es establrc~d.
cn anifileateo y_ aui frraleC al na.) +
-n lasdehs '- i--deA su altara. EScr'
al ie sle c-aslIlb pac-a milr di- 74 15
ra10 robr er riaiae dill lmar. didl' --l
'In ial 'IC 52 plar dlado prciorly)
Sa 'dnslancla de" aid primeri-ar,-a -
]lloraies o 'I a po1 ic-in do' Sanola
can c c ..r0t1 \ a,,t 3 slia baldr,

'Iad N'aplf I Ala Ii- Palata/omaCAN INSTITUTE.o..uto deooi "a "UslnipEpea

[Coaela di P~nbliicdhd yPadalinu -
Ellouls is limhti pma EsIsxlasamt

orod'o. Dor-nl ilrir, tsAprobodJ
prc-an. d: 'Its i'.'. U f. pors


Nfi8 'YORK 21. N. Y. o


qi
-I
L


ca
- o
Sri

icf


io'


rhi
p1.


Pr'
la


Oi

ANO CXVTi . --.... .....DIAR[OoDE-L-A-MARINA DOMINGO. 6 DEMARZO-DE-194q PAGINA CUAR -NTA Y SIET


Nola Llernacional -L TI I
LA GUERRA FRIA AL ROJO BLANCO Cooperacion Ciudadana Si used no lo puede MIA I TIN A 65 minute de Ia
Lk GUERR FRIA A ROJO BANCO .A 65 minute esudes. 'a
A___________________ encontrar en Cuba I llm, LU .11 pueri de sucasa:.,
- --- Por-EugenioXau\a nIr_ -NUEVOS_PLANES PA_R EL FOMENTO DEL TURISMO?.. i-r r-1 n :_ -'3.- -.J is -1 ,"i-, c-c:i-i=, ,.dc, s IDs
L a h i 'lo r ia a re pi ,e A sl I o a r o s d ip lo rns c o s q ui e c o r fi rm ,r. P o r A R M A N D O M A R IB O N A d r ,m rn, r i r,. !d 'sm c se rT e i m ,: 'n : dn ,rj s ,de ,- r ,n ;-; d o .r .' .: o r ,- :,- '.,: q r:r.1d - .
DInaba Niel.unzcre por to mniens. y solI daridod piolliCi. ccn*s n. -.-c. ur-ita aodin reIasm np sdI:_1s- 10r:, 1p.sd -cs-r. Tr-'~r-... ,,r.e r qaFs,
t is anies v deso ues d el fil6so fo mi ln a r d de R u s iiu s n I, ie .:. e'pc : I d ... I .u 1 ', u e r'. '.: ,: e m e d o ,' s p rec s end a r e r ,le -i-", r.: 3 c.:d -irs s- e M i.-ir il.
len r, Ean propu tio p des cndsdo y de soi m re s el ira. a iO t j, o_ r,:_,,-_._-_lT -FT-- 'rp tnrrn -hummno- -- _s. --_.- -._ ._ .- |J .. _. .ure m 31 0 n y-.a ns ,rr-.. ,en ;.-,i l '- d e q,.j--c3r. cc rm,:i 1e dis .nL
to e .;i dc la repetlcion h ist rcai corru nin ano Ile a el n u m eru %i r i e li f c qr,-'.." -,-, -S r- i -t i- U He l hlj j-er ,i.u I: od l a d j i r a l :,hld urila S ,i5 o D ,i a l- l -a -- i. -- I- r d ---~ - s. d e -
No l lo., m. i poco quien la nl iegu le E n el pLno reC on al ls Uruon .uis -h el l. -- r, E d i ncnnor- ^ -, i-c." l l- pc_5 -r -T -. d-rom s-c t =-deo jg-dy-c. '-r n _-_ ,- d-n As. _-__ e -
SeS-in c os.-radie sce baoia dos re-- -Sovietica. Polon;s Cri eclo5 -I quia. mn ri.o deil Iirli .- -_- S P pu. ot. m,, t in prqr, i 'i r ,ie;.C -_iic t.lI\ ,i. do I GOO it. r-i.r.ca -, i. li "ri 'i.iia c 'icc te Cr '.I! i ,-:i '.'ap: L- 'T : . l- i h:f]
C s el mismo rio La 'erdad Bulgaria Huncria y Rurmnpiau han mi era lregmoo diible e.5lis ..1 r .e atuserd, c .. r .
-s -., aerrr-riTT-proferor de-aritmd- -ronsnruldo-mun-Con E]o-Economi seo- -i_ --s ctia rup. nlnn iielil--
t| .. si.e- ... en .. .. ,'li -..plan Moiio .....cbnra Pl.an Mar- tu .. _. ..... ... .d.. -pz hn ..., I -
tics- riCdC e u.iempreepc,, en r-i,,ntrrn irs --1 nr i es -- -i .. -..- ROPA Y LENCEIUA TRANSPOR'ACION
.. . U nos prelerden que dos shall- encar. ad. de ns. em l.r. i. no ri. en. .. .. n n,,mn Is O..e n.-n. l.,ll.. e.. ulL, I a G- -ra, n e r in a __ _ I
n I ;:, ion Ires Otrors proclaman romeniar c equlihirar Iso relCsio- fA.-rr., iOre..i, hsi i l i o d i. ni. ii *
-.~Ic .. ; .. .. .'.-.o ... ... .. +* ' re .. -, ... ---, el fI ... .... ..~i '"l "ri% I'..... -1- "e a ji -e ... .
qisE sr.j y do; son Csnco Nosolros -ne% comerciales enire l C iii f i p.-lishc- dfbs-mos n' se it- quC de5fems, i J y I
-ah...-.i-.-- .--c .m.rC---fo .-- .i.si]fe- ... . d ....... I. .rer.t,- -- .....ri. E.(. ......... lz _" A hier aii _
PIC.- -Iac li cis) r.Oi de-sisejem-- -Ia ecnirisriii.. dCl-o Is ~ cis(1 pa.ei ,a C "_ I -i ;.ii ii- 11 si .-. .odi c oilii i
p--,-; ituarernos er. i emi- olfO. tir Cl rgriiri I ,-,r ..i.Z r hd,0 l, '
lori cuiro Ilevt'airemos grandes co-ilir If l eC iin in is slsi rur: 5 0- 1 E N I ci- 7_s iIIi M
prt:tl^dr-e-er.,---a-lA sNrLe i t i rcTel 1~e.luol. r-dh in .-M I---*Jl I. m., ,e - 4-"1'P "" lt-U-..lc.:!,,c-l -__ M11 I It* (10ll __- II -
--ss~idi~ d snsL- Ualec Ncluega scmrie 1. Oleidiisi sirls-sio n 'm m -, ms all Tr7psce El -i~ bCloiii _-M _I
c.cu,- ,cclbifl s en | io- ,l de 1.; de e-t pail. delfe., ',: ,ol A .1I ",, ,- _:r,,I,` den-,it';"-I ;;.; d lo=, -** -- Ill r, w-r en Cre c ., ,I -,UL.d ,, ,.h.., I ,. L ,. ih lL M T
nEli- cri n : k que mas Nditctemenie so Noeie ol.-.ss-/ ri eC plIise del c: "i C oiii i L C i L -.s.i OeI ,( ,,ii e'.hOi .. Iis-i i i ; '.1 il.i .i|,,,ii ....1 i- .Lfk, 1IT
-te W ,d r, Entre los que creen que GC.o.ierno e .c,,-Cu a I.I irO.ie,- ` ", ; i ; J e lc pr Si.., is-sihl. ''i ils I 1 L:. C. ,1 s:',s. r,;... i. .. .' ...I. S.. i1"- 17'"". c. ,n-- C(L-u: I! II PA A 1rece D IA R IA M EN TE
-A.k niisi.lls-. m-st epsme-v-.dsos-.iesio-op oomupcioi- e-bNss-ir-n.-s-s-U. I. lnis- _'"' -.___- *._ ,,, isiaCisisui e~l lis-lyis-is d o ? ls- issisi.- lsi~ i s.Li' sii L."1 ^ "-- ti] y * u ~ U II L I i~ PA ofec -JAR AM N
I-51 o con,-ario eniencu .0 qiCe SoV i ise unis ru. 'i s si ssr .u L e .,r, a E I. qu.p., I J._.E, R VLd-CCl, FC .;C;-iV ,- . -_ -
iisliis..lri~t_. + o -o + + +. -u...-' .s+ i -ircimec e -Eu .O-si- .u, ,-~ i-ssiis 5-, .i dsssiit: is ;ies,-- pi -+-.'i i, i '. si"" ....C.
..iss Lu .......... .... d, rps e ,nere S ..... is, ..... .... .. d -LI.. ,riom.... .. ..... Servici0 de CARGA -..
- la ierdaa esia een el IcrrTno me- ropa ocCiCiCl ol in ius-n lciu l ucI ior1 ir r iriui- b n.iChsrirs it (El l L.ai r.] d si] -1ll ie'T s ,.n. ,, ,IIVi ..11P, ,, I 1..I .,,.... Com paO Ine. -. .
dic, La r',slora ie reple s seces y ni .l crgarzdds la ios ii I de Il -, a r r; .ii c r l i,',ri l i .i-,i ,, -C n'nc pr p B.,, ,,, r ols> seee ,, i .,- ,l,.,c,-S --- il o 44 N _ AsL A e I
. .e.... o' cr... d -... a do. .... ... .........n'i........ Que m.o, .. -a ,:n" ................. r"..-1 .'.:- c rpd ........ % l-ci pe ........." ................. ... I ..... ...... E .. ..-_. no D,. -, i S 0 U L A 'l -d 14 -
Ia h i i- ..i a n o e s se g u r min e n tIe u n p re fi e re N o r i ji a .I ;.... Il . un ,1 r ,n. II. I..i ...... t 1. E n si C nr g lo I -s- -
- fbm- de-episolodio-limaidc-r.-epe- o-l-agcresir,2- --------i Is Is g,, -- ps-i -k.. ---'i;.' ...- I.IFABRICANTES I --___ I -
l ,d .,r parar N o m enos stgura. EI parale-slC- , rl' ,h,-lu:,-E o ,- 'so, ,T ,:nI. d i, en5,i, d- ,- ,,, ,r L ..,:,,,, s 'ii'.,, s i'-s p- -i l -adllia I, -. i M ia m i y L a H a b a na. -
.u ,,, ...... I, n. ,, so s.n1, C1. -i o- uacioilc e d' ,.."" ..ilc h'is.I. [iss si A.s podr-..mt-arsar -u. quIe- .ercc u
ITr~r:C l las ii._ ena% .ntlnita e ,nfi- tu ac~ rale liro ,wo1 irl~;r e 1j. f dcq ,I l j, '.i .:la,'rk: o ,n l fn c,,.. .uno dlt II-et..l. ... 1. .- I c...-- A. ..rJ.. h I .. .... .... C.I Q '1,. r ,. ,A .. I .. d ,, DIT I UI C E -1h;I n -/ ompres en na in za i p r. C. l ; r..IcA .. Iln ,por,..I e C .1.. 1 ,I. o.CoeIo- esp relil d i __AM 110 p dr mb rc rruli le '4nl q o
n tarindas; deC ^R^ ^ ,^ ^- ^ Ia,-1411011 -1 a cri,.. ",,' ",^ :";,^ ; DISTRIBUIDCRES ^ :r im c ^ p d .q
,,TIle sa;ls de Ia e',-loria lesoieli Cohis- I Ruila ;-css ii.i.:-l -Oi-,ir-:ii ,--T-.l- I,.eier-.-. __ -s to ,,.i .... -0irI ,-e .I ,i.r os-l- i.
e~s rin s-li dera c repelscloeris 5 cs -I .sr-s- -sl -- --iii S ospre Con Miami p-sr esie i-ne especial diaia, do
Sd --a Alemann-ia Ilie ,,,n, s Ir, rar,,ibi, cl irIl,:l, I I ,,ihd, ,... I l---. -s--- -5 5iieic.Ii I i- ., iiiissis,, V rcT-IDS-- -- I Clipper (arsi d a (,& Hlaana pd estar a egoro de
e..n~lenasdrepe,,cceiC Ill ^ ^ Ri j^7 ;,:'; ?. -s us--^. ^ T "-- -I" :"ii I.- -- -- .- -* VESTIDOS ; p, ," r-
t.nQu i g. te n O j s p a r al-. \ e r y '_ la n ,d i c u n cO. ii a 'd o li-s I ,- li CF e J .- j:. , .. .: .,I,,. -... is, i. .. I d .i1..ii '. r-_ i, s l: t i ,f l ,L, i ,''. ', .i i. i i ,,s .I .. L I-. l iE SI...,S el-n, ,' P i r n .. P o t n i la i -u ile par doeo mm f m horqonleo A0nr e t0 -I
-:10 o. . .. .. q ..... de, o io p..... a .... ..... del E-e ... .. S. 1 l C .. .......O E. Ce I, empli..... i ...... t,| c ...... .. .- ..... ",' .... .. I 13.1 / .11%110......q I -.....-....... ..... ........ I -" I.. .... .... 0 L-.. F,eu. r .......r ,,rJ..... C 'ie i ~- P_ _'Iar ron aig ... . i i~c e pars to o .... e r q e v ent ire~ -M s-1
r... ,pucle caber.lc duda (4u c usc..i y Ir..lao. iTien....I-.poli- .i. 5. .111 hsnrocrac.a lecnica per- liC, i... ..,,-- ".. il, i', ..ii.. . i...... -., .. -. ..s . 'ii- I .......... ]i...... vi viev.. .. irn.ti-
i- i. u hace diez fn us Qui ero de- siil ila r y nanict .el i ih ,i..,:.: fisi-oS oi,- i s .. ii.i -i. i ....... I i .... E 1 1 i' I ',...1.. i:'- o s r .... i .. ....- TIrAJES Y CHAQUElT AS
.. ..... :. .... ............... C 5i -i de I.-" i ..... .... .. ... .. -CLIPPER CA RGO de PA A
--- i ..-....les .s l .s....e-ors-e que ia oi Beck .v y .. .. |.. r .. ..... il, .. ... .. l.ids,..i........... i5*i- .....I', ,. ..Iii ii .,i;i I... i l. ..i sI., i,,' j |, rr.Il t U
I a m is m a m mrog i 0 r a d e -"m'^ n la C i i s c r e d y c is u iil. -s r, i l .i-i. _:l' sI L l. i s I ns i 1s Ii 1, .1s i s s , --,, i Is'- u l idt -sl i i i ) I -i l i P .I -,- '"1";,i S 5. .-5 . . . . RO P A I N T E R I O R m o o n f^rs ea- e o o o u Ae H I C a l -
l-ho r.i Sedian As de inior, sdn l os u_ ii I 5... -s,,- 1- I- --I.i 5i, I.,n .ki -, l -,,L.',i ...i ,. v-,, :,s i. ... -- IlOls- .i- ,- - 1...- -C. ihS sli ... ,HC ,-.- ro
. 0 nleA sdisos n-sisdsO de props- del Silcl l.i Ih1l1t.n 11,- PiiI Ili',-r I,_-. 5"1 .,1-,i i,-l,r. ii r h. .h'i'- ds t'il,, s- I .''.,f.l,-,.' .h. s J,, s-iss-. do tub~iouaIieo timsin .isis T ielofono: A-046 .
,,,,id pu ci nss e i,, pr, u i ,,r e- o cup fi ,,.i ,.iii ...... I. .. i .. l.- ... i ,i ,," i -- ,, i, I s-Soi l r, I.......'"s i-i I . ..l ... . ,,M EDIAS NYLO N ; PAN ,,rI C l >\.4
I,,, cli ss de n Is m r, a Ia e,, ,,,a, e,,s c., o I ,. ,i,, f .' ,, | ,,, ., . i Cs, sI..'" I, i- p c n o p I: i .. .k... o g., U. I .,I I-
IiudC n'(0 U-", n Cii) si s iomb ie C 1 I|nis~ i J,,ls iii~s s~ si i Iii-, 5lllll 1 l llill,. iisil ,i II'111 iIII' -11tl 1 itle ls c-iI Iiil siiiii', ioiiitilirosll, 11101 Ido Os'l~a i t~ll OiI l C lCii-I ICi'e l'll u-sc- S ilillilie IS} diIiiCO
i.. .essr. de o ,.s irii Cleiu.e el ,,..eca yi-, li d io i .iis 1 0 i -.l ,-I r... .. II.s, ..1 .F ...i I"il ,.lld.id dr i nI- .....i i_.,-CisI iir i i .. rss _.Asns -.. .- CLI PE s
A l ,n i.rnl-So n icrs inar d lu u ld edu .Ss s- i o t1 su, i apr 0.T ,.,5, .-i:. ,s-:l up l ,-s|... ....,1, 1.h is...lt r,- it-if .1, - -L - ,,s, p re ,[ , i is,-,-- is- s i,, .1-i ,t--- _,.___,__d________"__"
~m ,,ncim- 0emo an& ,:,"ot,,,"".,:"' J,-;' eri.tp,,o 'rem11,,' L.ne de e-. ,, br, L ,_ D J_ _a.._Al--,kltt~IJ~~lt.,.LIt.


cos',re s ln .ia aI ti s e Pir-e e _-l iii- o .ili I b s1i.s .0l1.-i-- s.i 1 i s0iii.,i'i si.ris ii ss -osbl - eI it s -in d .\id da.s i Oill, si 0i.. | i' ,s As P i
( l p r c 6 o o q e a p r e P r l i, = .i "h'lt l h ~ l l I h 'l | 1 I t l l I I,', ,1- | |oi- T | )PT d.--C-- i - , Ib a i ir C l l o r -d rt l d t l l S H.'~ j -l() 1 d P |- \ 'j i \ 't e l' C. l l jj -r l m __ _ --

l arr, dlle oclho. o di ,cs- ,nilecr-. rr, gu,,I rh or.u pS1O.ni-n; L d r=-t--e --'i *a i-^ -- r.LL.....' i"- -rm L.n s miu=- l'-- -- d ',, nu d,,,, ,,i,,__lm n ,.ti P .. T i obin T p tm r -A-b. str mniod _! tn -ii i.._ _- -- .- ,- _*|, -Ji~~i i'-- ^ ^ f H ^ ^ ^ ^ ^ ^ H_______
D Ie. uA O r e n y 1111Cr di e o ddie Krr e.iTi hr I. Hss r- og ri de cil I C ll Iil.. J.i.i. .. i, I, I . n i iI I.i i s ,. .. . ii. Ir. I,. .. I.i -a -.. ..e... .
al .is c. l, r d e su r..d.rari, i p hr, d f:. r Y ,.d ,. ..SI .s '.U s _d *-ii -ul e s .,. q,-d- -- Ii pfic nl n, ,_ al e .Is*. SP-so s dsc de- ,ru--- i -Jd - -_.F. TO P- -LF.
re i ult rra ssen nir l. s del r rl h yjK i l riesd.l -ii- ,e. h,.l ,,I,1,1 ,o> i ,n ,.,li,,iC,,i, Jp-e ,, -,- I- i isi- 5 .riiiLe p -. p- ,A .I "' i i-si- Ol ... .i' __d_ _M_ I T O _a _
U n a s r ~ e e a = c ff ,t ~ v a d l h f l :, l d e r , .,r ~ I~ h e f r q e ,, I , r ,O _, . , ,:,. ,1,'. ., ." ,, ,da -,e :l fo t n dl ,- m ito s l o .re ea d oca. fc o n s ulrt
,c m m n ,: .I ,I I L .-- ,1 . . I- -"

Ciin-nlss CC osiS unoi qscdspCrro -llciC P~-rin O10 inv.. n~i-'iiinsiiis ii 155 U~i5 sl i- i Iu Iif s --lu.1111,! IsUiHI~IsILs-i lsls cioseda m -C ib i cl-opt- Cdo iii- Iii s'iiqiioisf'is.s pr i ~iiii Cr -- - -- -- - --omedia| i^ ^ -^ f F.g^a-
y55i~i e l u r Isionl e cuCnlincoims c lb hormdjbl lCss. isiisi- ic el sOsi. s dudcIs d .O o ds~ii iolsi..s~ iiizsdr ncr sis-osso s-i--nsi jacsiifrsisil ias ruitro ICon-I mic Pr cii or-- --o de9 ^^ H ^ S r S isso^^,s ere
sao 1ioe trcu otrss- e nlos s i ru 'eiii d ,i Jotc _rss- iC i p a -*.- ,rl s i c I s- i .5 .- -C I- tlsl' I. .-l cn ia .-i t-_ I -iL iicii s-liC' e s r s-l s-. ..... is 1'. Ii i s i ii,%ic". 1i i1 I- .'.. M, ,1, I, \.C O AR .OlTP.-l ,is ii c ur- E
rsa dilu u nueosoro ain o -ue. lla d -io s h tl .u ie.yl i.ii s 0.1 cl-rdl quiIio5.Ii y. s eo. der ..... %IFIO- .I,-td A -.' - s Ii j ni ,iiipic -o s ....ltl.1 .. ,1,,0I-,, ,i so.11 .. -s I,' ..' 1 s I ili i111 pin-1 .CA\ V S T A ... M IAM
ar ic dem d d, r i .l. dom'3al (, la ,a,- I l cl., f ,ina I e115 1 con -,I... E .i i ;-. ,.1 is en l. cs-s i i -Isd t 1 da fi e Iin a e v Itrii arl.to 'i. ii-iii Is i '. s i. .... ...i ,. .d i...p, |I|I l'. l "'t". A-h6 .
.o 5 E5 e l l p5 n o b ls.s C c i blC, e i r P a r a a c e l- o e oiz y un C -s lih lC Ic d o m i- i i.si '-s-n-s li iur is ii I ., Ci l I-i s li ~ i ,c C.- .' s- -.. L 1 lo i n l i b ieni- % 'IiI.I I, s- l c -...l I l If _i i-l. i i c l I iiii I i iI -1
pul.oz d re -oo niS 'hi i n l si - I s i. .,. i u s-- ol i iis c l-- ln-i. - rc is --a o- lsc- sii (. 0 ( s-T.. Ii o M EDIAS NYLOi I ,p'AP
p a is ren en la i[s', sem p re Inl s m lips- en u as iq ue 1i de l d oi.tdo r ci stIso sa eahol al lu ia publhs idad i-et dlc p ode asp -'iloss-- A s-ri I l r i l dc C b i s ld l os \l\C O -i a.Ill#__ _,__ ____._ _a_ _c_ _n _pd o s l l c_6
S e sri Il e I t o lde Ia I e o tonmidaible ,lii0 h O ,rrlL icis-: i e, s ia Ic dIs -dss, 1:.4 de c. edaI o l i, aie ,1 .'. con'nrn f1ANliar U Ies i s illp s-a loll e P ll
Cladelane ,io a n s m aienio piep itr- ll ncidr -sno,,- I .s.is loc "iIL Dsi- ( L d o 11-- l 1-s -del l 0I-.is A .. .. b adi, ,ll,- s l I, I l. o , t O i ti I i ..... corofr i,'is I r 1- ,, Ir ARi O/ I-N 1 e lle-
|oriis dcl iliuss a u is-. suc lo hur- Eulerioren denunciaisdo ci phcn del Nosnot Co l lt oi.l~ido psi las-- till crrdiia hotelcro i-I i.... ... Jr., l- l ......... ii,,j-li I- in sie1 -Ia -" I .ll I .\' --!n ,h.uss,
buise psemedsls Cis-ili,, Ia cn ilza- Ailbntico como 55lna umenaizn s-un- go las-u s-n Ia sece-sidadI Ic s-sear dai os-icoos-nitssrnxd l,| I. ii.'l., .iois-,i ,Is,'- I,,,h-l ,'il .,siTi Tail so, I s,, Im slolt l5lW iii- 110111. t5
cos En e pia no Ic.,I .Cb s pa in a empesa dc d nii- a n&mi os ir stlzs n tie ., ;cL e I elas Trsh ll s do I[ i, il-, I'' ... .,, 11' 1 IIs I- 1'i AisIsls ls dlaol., florid
ATc e en BucO res us- Islod nicid nn rpa] da, a Ion ires l.oou bl e l t las las las s- que Ihool e CIel lesli lpoIH-llIr 1Lo lll iL U lT 't 1 n or d sIlls- I .s fU 1I I 11ii-lt It
c ..n .en .r Psol.n.. R a . .. c onus decIar..e.on.. Ie Stn- einles. S ......... u lstl- Coictc, aprbd as ps c elh shLtul caid.-.. ....... lples ie I ... I- .. [ 11 sll- h- ......... i t __ .0 .
U no suds en Ia series c 'instr'im en- lb en ln a o que c i diitsad or soisidtlion cisa n olsu s l Isis- pla esic s los esuase. dc Pl asnle aiciiul, E olnts hsica d iie C b l os al o ratl n rc s e rndnciriun a s o- s -s b-e iu co rr i i sl ota de M.rn4m e or el. os.Dn' do 'a'id a
______ _c_____________,_ Hile r Pse deelara disp.s, o a ci N levI t ars- Is l os IIasI- .. 4, l oins -ersini.es A Itracion I El capul al cs-lads u,, res ect Ii.r i ...,J' l.lll.sI Al p cicpru tlello, fl.ci Ii dc r ,t -0-r011_ _li'i lill r s --- .
haatl iI'iLe .e .... . ..... Eara --en-e sem n t mo i -ip.oarir,,' Lr a s emilienloeenaycots Im das. II- -

-con eln Pr., deie en. y ai rmar 1'.. 1 61Is ,Cp ,-lrIai- 1.e-sI- i .1 e I-s ,i cls s-s u ., ill. ,_ . C, l I, r .... .. Is 5;1,t5d ntultlil il 1940, set- If.utirs d, rara le e V Aearsam ientos
a m ea clao r iin~b lf p I pr- lacon sle sl iun dScumeni pslo s esup oir 0i, imciirnos_ silol dc5' l- -ii ,, I 'lii _s' I, 1- "io ti1 .n5 dcl I ,, <
ce Kr emli~n l n .sis s- eCs-ai.. I.,I.-, -4 ,ils -I Li5 .1..1 I.5- I -I i- s-o. i I, nS lisc Is-A 4 11155-- t, ...... H il... I t.. o -lh i 1o 110- oln Ils 1 iiss iiliI Iilssi si A PU iAY I A. I~AL~
asqu cbr eaurido dw o yP li rni dor sb-isi- is sil sisis. iCo El iii i. 'llspt -. i I-s-I-o ~sis I i n cfliuclde. cdi v i e iblllsitli ly isl~u Ie C iistIlIeel ii del sAsll. .ii11iIi hsuuuI- IIsl A i A OI;S ^ :: .-^ sf ^;^ : ,h ^ ^ A IAdA--- RT1CUS ELCOS PAA OFIEiL A
u jt I ...ei. .. I .i.i. .... . r I c i.... . sc 1 R;, i. .... ii, .ii. tu l s iis... .i.. .i ......- de. . ... ..I. il el .1.1 i. "ls t, .. .. i. ii. l. iii A c nils" s .. a. r u'i'si slus I .h d, luo s Is, i ... I A l M e C D A s i
i. sus--U ces -is L ..-is ..es...-es.r.... .- i . .aisi.i 0 Ia U ii de I s-s rii.s1t.. .l... .. .... .... .... -1 ..... con I"10. Is de .... I i.i.i. u. ..i s, i* Tu si -Ilc..i.,eu..sc d s-. s lob s n M A --n cl--os
IUn-- -i d nl _i,,-ed I _I,,O . .. r e c 1 A i2lh s Idr is, rel, iue M i i Istesrl-t'i avo-lr ntrill. 2,5O 1 i AS}ol00. C- -l t c d,.O
I'c1r11 I.. ,rl.I ..I,.i ,. ,' -el- i.iii *iii rl : I -II i l -l I h I .- --O i ls l iii. h Id ti it l a gshl51100il h.l aytO l '1"- --u TS o, I Eli Ias tu illsnMELISE CIJIII INAS -r AL ora-i@ -- e del lc fli.,es in sr uprls, tlie s d ,.. ...,. I, .en..i .s ma,,r i-ga..s .. l.,f o dr P.S-,,'+ (is I cy^ l O- l'e VPtlI \ PXSII';. rh ,.., h, i. r .1........ .. ... n mpn n crla ri da v. 11 Jl M tBI .E -^ r TU r- rOK I III N -- -1
amao la s s Id i-s- li li's aursn l-e (i qi slsdle 1]11 ill,.,,., h ,ll'- 'lel[ ( '01,.il'slriiil ,es i - MA UEI-.S -- 'iAIIN AS -C ALM IAAS -

11111 picla pti^jlii s-i 505 s.lstjlss-Isns I 5 si-si-s is-is.s us^- ic 511 lississ I ills IS -I--s 1111055 1 d ;1 Ill. 55P lulls -s sPARITA LAsDi Oll-ss --
_s .lc i ii i ii s ii de s _irr l i- .h, e i h I .s I .l i "i 5 I I I'- I llls 'iItIICI1 Sv'runl a; s .d v ult t o nl te ii I ,,i,,l IiIi lmli .1tii l n iii ir1-1 .1e p,

Ira r~a itl rcijo bionli S. iflnuruqa l d ad., e nsreIii% -de p I-vIo sl i al ,i df distn11o s InIrnci-l .I.. V c s poo1 dos-ic Inu ..c-. Ic c1s O \ -nn
l( lslilt-- -llphoI ,a Ir111i", v el l h- llT vI I'I 1 II S I I -s dp la i rr la' p1a1 t li~ J a. y ...i' .11 nule o i I. r/aa v oma e
Lpo s-so rd, hoirb lassie,. -. --i is isl,, -I -o. s--. i, b-L.h.. y I'r 1 rle's tEli ,cn tdli sci Vsn o lclo to pre
111i p scs di...c I. It, ii i l c l -I-c^ z 1 r a o c dc ,-nis d
-- ha I teal,1 atCITI I.(',0 a-,. -l., 16 Y C,'11. --I t .' ,I F .'.-.-I -T' J" "i o q1 l tie-'caJia t In efrj i.ient, i le .y "tr1' i I, v, J IIIIIcI ,A-. .lr .... I ., o. .llt I.. I~rP~a ..|)||lll r. .-ot artleu"o, I: pr'ec I

s rI a - d prea e l oim del io dr dc- m ii 1 (,,c nln ulni t l li cii d d qu o es- -plan qucorl Jscii li y i al ins sihai o .Itiu | plhills-s s I |I s...l. I
-imas-E ~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ Cls-lrie-oi r-00Ur~j7r ,. I ucld I vi e a e

- .lO fero l : p,,r. fuRoIpc. I t. L.. t odL < l,, iii mi an l ,,I 1.1.1 .. -- rna o lcal np 1 or cli) IE Alu l a.r laos ri l -1 1l2n ,r ______ a 1ii .I. el .o e --- *, L T.P$ Ur -en

esf ado dre onlc a ilrotos Lu t,,as pi e d ieulon as. isp n snllyscresia o- ci ns dei u rcsisT M i ,n r n sl s "-l"-o. .4. r u 1 l. -DM
Ale m...ia hltleri .... c. deei c ........ sisientnsq .... I. dtic ....-s o- pse.n..... i--s ....... hu s.... ,',ARls % 1a ..r
ABITACION, d e des d 5 nazada por ohi cl d e iln las n t-rias pus in ctiui lo-s recs po a p suaoo ,- a
SSre ps.so ircoio nlo ol ela abr.l eieroa de 1 iltnbei -o]rliasnio pl -, elesan p y de l eN Ic ]ii dear nl-o b ae, ,tl llll l'ir llt o I '. 1 l"*-Idoapsonis-n ",al da dij Ad eu.... o a.dd.. ... ..... d.it, .N I.. .. .I.. I, F A r
a Co', s p n... l s demort oeo quncne sliteena con- g t iornot stme ii ia esid n Is lois da hl so r p's teuI is- rc -I ,-I. Sesi Ih llhll if' .EL. .CI- .. .+
^o J,-.n el .. 1 pla n do l a 151 IllScl-e t- I... YoSntllic .ipco plislse s-si llsl ell elp r0diici-
Erar, Iran PPr.z yaqu dea empre- docon- m l ritia luit e el Iues c O l es T ahu, antes tde 11,1e l ."..'r.- r.t]>a no r--teducj--ri t 'nd -lo'q 'a ] m relc dL blla 1 i n-ter eCl l o nl IDeieLe..Ma l lrdpoinma blons p ep la ta les-ru rIc lt-ils-lil y los s cnucilent ls enu.cu tin delatriacit n ,.on t P iu e Cuba i s e vli Ioano t ieneIora lif 2 u3 a d
h. .a. da ali (e... ,. sit cl pucelo Ii nc Plus-l 551er1 .5 tl ei P is-usl. el,,',-- is-u, ARdl 'rr;' r spUnsOS de 14 M' DEOFIC [N de Cl g- n r iM F R A lT 2267
r . c n d n*no -, + dl L p I n r., ,, rr .'sn: lpcra--f ir- saaI ,I ...,l ina enr '. .,r..n -r I is luhi n 7a us-nstll'on -s iuuile It hita -
con" sellsJill---aini ----iu -i------lli-l iq111' 1 0 -' h i .hllh i. i ,.,i ls ,,- .. [ o. il.s I I I ... .u .I. I1 1 y . hI. ,. .. . I -l 1xor1.01 W 1 1 cIs l li t P R
Ieaea enu li ia. ossisc~n Am r s. d ip lc.uln s- llllldo denllc uns der tsSnusle i -llr c"l i h c r'nr,( o1 ~l l -lr y a. l ll i S hi1rl~lH pu'sholl~ l sI~ Is ShI~ ll 111(lo s-l Su l iii-.tl ( 111 huhilll i Sl't l s (hc- ii, is-bicaisle IITI Sltlt-I tIi, u- 'clbs eii
Ailino . ... 'nma A I..... s-i| L ....p,,id-eS .at till. Ic .ohas- il ....n n c...u . ha ,h-al s rr- .i.i.. d ie abq s porn.... s--sI S- is r-.. I.n-r,. .. .t' s D e pro ],s osucluu ls s .1111 ,16. ploll>- --h R AL A

CHUCKn Uion lc. i "let c. nlu q s ltc e nnt llu, Fl lA,7rs.. sn.-- l.,u ltoh Die I I lND l riltRAlus1dsnhll i llllU ;. hi.. .

I.N Ia A c cunii o.li i .i.i i. oAIIINA gus. dll J10oe sollm l lPirl Is-pl- eil Aran Cie A] rollv..C-i-ils Poisi Ciihuod s-5Hl1 l00, l0lls-i VAJII511l1C wl"A5 DE V LI I it
|. .. do ....... 1n l,,,, ,.1 I- .|l,.... ..... ........ .. ., pro -" ."r llr.. MAN1Ili A .Ap Atit ., Far- ....l.est.-c (8 'e ..... Ile, B"E FI CIA A -
i reu ir yi T ,o l, ,- .- "'. -- 1r-.l-11e 1,1,.1 e 1 ....I. I,, ,.,, 1 ........,., ... .... ll ,. 1 l,. ........... (,i,. ....... 'o"" d .....r,,o " I. noee"',,;ad, t.... '"CINAS -" A R T I UO RAS -. I

1.tm~ A-S I er'flopl% ,,^-d r[ J L efJC l ler JL n-..r..JlV ('Olt~ +mPitnlr -n-rr rn In i ld r lms (uun tornh ndc pe.-mh no ql itr~ic a ini.unn, cup rldtd dx e le!rndcc l-'n i ;n.('in| rud. de- iUi, L' .ncnl -i hj lls|] l^ M E L B-A. 1 B A -E lIO M 8 E A E
-fsm lda _b__ cn So p Tl n Ic ,iwT ai ms- s I a us I. ll i ., a .cs -s. A s-sAo o --- h-en d- I expuesdtA
..... .. n..i s... ab.... o. .. ..i ... ... .. ..... i .il p...l.hl... I n Ii l. . . . ...s I. s.. Il..... 7i........ ..c.... .. .... 1. -.... ..Is....I I..
e qlll ida n -1o puI., de t z-loss r r ei st- I t- .bl s-l sis-. II s-i- pTc, I Iun ,- s I I i i--s- .. s- l si.s I I. II 1 ., is.tr ( -- __ .1 1 - lorE d u- s -it c -i X11b E S-o r
con I" 'a1 I.pIa n .....h... a ... ... I ........1. Ii Sil Iille-. Iuoies Vent-adoco7,
L ., i i .,.ao o .... ..o ., ia,, .IJ ,, .r.id I. I. 1 ..r .. 1 .I ..",. J. h .. illlo e l.il...l c irD r..... ...o.,. iA A A N-iC -AlR O _Lii1 A R S ,I-- _
ficeln t-c t ... Il.l.. dte-| [.... -It -5 A ... ..... ..... ...1 .O.I ... ii-II [i... ... ,Pt'' .......... ", .... I .........
- I ct e Ili u n lna c m la q u otra ..bl,. o a- h o m e T 0 1 VJt .i(r a d rlr I- .. ,i.r-o l, '. I i e m pr tn r tl, i lc ca le c rl l t e v c n P d n n
d o n o l a bl d r i da d d et l o sr d e m su e t c u e n c t u . a. I [ -, d e1 h11 . . J n t l t o it'e n -o j t l Eg (| e l Iz q .Jr .- a s t d r .r , ) I a n i o n i e stoe a r t i c u l one r l a Y O l l a eeiur za sl; N ,q l t r


b lon. n isS gudfo Ic in s ru als~i l es-c b a b ro "T u rism o y C iisd ad nu no I s-i o u ch' e G u b i e r-i o y ei C osn g rs-s s g arisu rni p as-l dil d .5 d5511 sit111 rt nl y511 1 p h15 i ~ S i Is-l ls-lles -a emph l alu l y eouonii L u p hciil d oc en y So d a s-la o d e m a qut~ n a ria p a ru io h s-Oa .O .
l a odese... T agura .....n... i d cra, dos-. pua rell. en 194l Ia Is-hiutl I-i las y lns i h s-a.u.I s I .Ill u ..s-h f, .......n Is. A pioUIal -A E -O P A -ou del sti d l a
e ado es .ou sble-u s-u des- Litmadn o edurtill par s una sotos -repeii- P bra hoIeirs casios. teatrusi iluspusulill Enlendinnoi hiur Slh+i 5 tIlllslll 5.
cti ih ,, ,-, lntad. elin 555 i, u, t55 is ho ilhhil ddl Lhlulleholuu No ais -D IX IE
of lga r lan. .cn big en.ahc coa n e- No n -amtos Ita nelas-eld rid n a -- peron resonss-e 3, If( (--;I-. -si ilisals i51 A P E C 0 M P N

les Ic casinnes si s-scrap os, Ion los csn csa materias- iagares, a] arlnparildr, er;i Is- Pe- SI ilr-Cois de I(us Ill ill poi SaI