Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:14645

Full Text

I_~ Cin- d ~ t -fo -1 __vlld 1--; - -M __ T I IV T ^ -7 - I I 0 .T ."- .r co, ;T1M P:- ... .... -I -., I IA R IN A I A .
[ A I interest generalei y perm anentes do Ia .... I" I"I.7 .- I- ; -, -. I. .,' -' |. -
1 nain I I. I I. .^ I. I- I I I. I I .."I PI -- -- I -1 " *-"*" -'- ~^ "'~" ... *ic% i
saccioll" Et erl6dico mA,.nntli. do d~hablil..caff- It ___ - J \ ) f \ J ,I IiP 1,ro-l, V- 1 ;,- "I
I \ Unico perl6dlco en A retarict con intple- I i \ ..... oI .. I e I 4 E p. I _
I - i Ie t d-r . . o'Td. "- I' p r i oitfi m o m o n l o o x i s ir i -no t a p r o l es t sr i o n. ]o ] n t e tm o u n . . r d o c i o .- -P E T I N R I E N 0 . -
_ "- .-a ......I.........RVI10 CAB ',AOCOS-. ... ... I ........... 5 C NTA OS-"
__ ANO CXVII.-NUMERO -54. mEMo."* ..* CUBAN D Z-, IA HABANA, SABADO, 5 DE MARZO DE 1949.--SANTOS ADRIAN. MARIO, TEQFILO Y JUAN JOSE DE LA 'RUZ: PREC10: F CE AVOS
... D L BLOQUZ ANO'A ,. IA I.-
-Eue^^^vd^^^^^vcfJ^ No. TRATARA Mr,.T ruan sCpropon
T-nee n~ u[+ ETOTF l El A s,,laris co,,gelaao-s y rios en declive C1 ST C gRE n *t a o1 slse a
Tnesperad me t c m "l:"AL --- --- -I I ei r rl ?sse a
.i c p i i c ii c i c u u ^^ ^ ^ ^ ^ ;^ Ii N A
___ ...--+........ --:, ~ n lo m n a o


7 -Ed-i*oncd re [eao^ -,+le-a TT'roelnec leslvn.-+bAUA :!--r^^ ^^o^^^^ .... ....
19 Cm T 6- 4 1111, JeC1 V , -o( muy de flOgiar --n nuodrr g-IbdeIno illa perm.In eontlarern qu N los . r ,- i s ^ -
-u"L chara a] iado 1e r`zon1nlemos s-Xhdos, las verdIde, --d-n-es pc.an en rl a-amo p-e- 1-0llll! _l Cal fle .nT- -. '
I* ---- : -- ieca In oad a ctins n Pprrpri"scpcd ' - \c'J

.> i..... i > H = "'" "n """'SP "l n or a un punto filrme: la acltund giibernanicial, incliada a arcrlar, Illna d,' qlIC lip aflsllra a 1hi 1 a suslllhlcton dri S ertarno de Deftrnsa parrce indircir que
(Designado Vishinsky pardi suatituirle. Destitudo [arabian "'- Io !" pa i fie u de i~rat?' 0IA L A sana ro ,tnc~ congtrucr,' y prco en de tv E U SO R E , '

*^ j r u i r ;l~~rn., -," Uo iu iie'.o '""' U-IV._.Rpnllllmi ,i#, aji Hi HI vclna1una ctapa de rap" n lo - el-Minstro de'Comercio Exterior. Mikoyan r -Causa enormrnc st havoguerra"- Hevia p- .m deb e ...o dp, insist...r.. dr el Hpnrthnei pr. dente dI c I, i o ie ir a lrtahanai er
1 ,o_ re,a ]a ca af-e M1isr d -Reaio e Exer e ." *" __ Repub'Iica y sul equipni "uber ........ tl, sobTTm ca....ntrlep rerrlcs qu ....- .... ]_ Heor de rorrrqal, Jnlhnson .... amiRo drl Prreldent
ld1 minister de Eslado 1 d Carlos hoy poseela lndusrmo azucarer H cubanatel rn ndoa a r AS rNGTON-nar 4 ,Ar. V
Vevia, olre ayer in.ere.santes de- thresadamenty en- a dif-naplaza'ice rnnqustia drp aqu ells rrilvlcclone,. 347 t pIrh~nun'i tr ," I /)tD'l'l li1) ^ 1 I'1 'N <,Rl ? \R, AFNT "
-1 -. .- ., J U -- ,r ' d o "L wv i .7 aus r dg ole-ido 17 1 p e r il c n n fier ,,, -,i Clu In "
--- REESE P O$ L L'TA REFTIR-A-DA --DE -ST^^-^ ^eAns^-EI +.. *.-^?fk+l a. lr dipom tico e. re.acia n coo la de a que puedan eneontrar de con 1 d ema eosia e r ln p I q ao fro\pliem e nt I .if a iti.u idh" 1 d T --I-- .
-- - situation q de prev-alec en Europ. e a ij-mumbra l namar "1 defen a deri pueb l" ne, "ce'"', Ilnria T .,,]ir ;,,- a Ia i', (ma I I e no haCira pde hae t a d Ue a n la "r o idicsoflgue
A. gunos observadores predicen que el Kremlin intentara un a[co re e o a n- ,hora dc que se reeonozca dc u., c ia Io ...... ..... el ...... ...... A .... J uroDa -,/auan mVhtar. Su nombram.rnto st -)
des Ial a a call afr Rco es eldpu ebloa de lsi tqili g brnab inaad es de tod Ins catcuaotey sec real que oIe del dces d-enneIt1 od i- +' .t.ta ~ ~ . I.h t
aceramiento con Occidente. [as negociaciones del Pxct o atribuds a altos rencnarios del .,pone I- cs asol eedad .cns ? d p a a e gura I t:.,nl.z f .. :,|blerldo el :, en\,ad< a Senado Se pedlra la relorma de la ley de t947
__ -_ del Atlantico-pareg- nfluveron en la decision de h- ..J mis,.- *E t .'ni d Ing Ca Ig oy..poae -uI.idustr il azu ca ra e ubano aalnia,_'apa?..- ---E l G.:,bie, ,,,- ay er i ,te'r- a- ocup de- bir near econ n lico y social a tie nuc.ie pals i enc derc b, ,, ,, p e uid.,.r la r:,.! El ,, d. .. ., : l F- ..., r comdrndar/ ai .1Con.-
LONDRESk ano A Irt, A xro nuleg A a n md o aor lreuaiiqie n h^b n^ -m^ d^ u p tKjlc e I Ia, ( ) -o .. fah d u r e".." ;;
V, M. M0o t h r r' s ido relevado co es a co-re e lo oo ^ ,o1.?'^ 'd l' o el a^'l i c\a ^^'! l*!..l6,',.v (^~ nll*>r.^ll''lll*I^'( p^ i,.,, i^,,i'rt ,,,,ew ,,i' ',nl-hi,-, ].F fl,",,/B'ePL'", lC o Cl e a,''"'l^ 'd riTrlInll ' "' e- I dc[ d^c^^ ,,....l ^ ^ ^ jr,'rln.. .1f""de"^ e EF"' rc* to. l Ar-?^ .Ild'
s d nS s I gtaer eintre-l relac lonfeodn ^ 'l Io- 'h qll r ' dP I 269 p. .r ,.,, a
*n ^ donuen^ pnrde ~ an5 d ue~n ~ ~ co^ ~ e ^ ;P e ,a lce dell Europa. e Anivi ani glelIl !a l I ha"v a 'if ]A 't, d na' ton da el l-
ilgnop r ocupar el cargo drel i- Agreel -qreminst i n e den t er r d en e r lasi c o ldeni'vtco a lns "I 111'.1: I .n. .If .n I d VIC"' ; I ii' .. F, ima tC l a i 1c. no\ hi T I ,! .a
des V h y t n 1 en e c a e\' dnte n e dca le a Es horn d l qu dso aeadn. Prthen uia dez ;l tIa d e? 1 ,' i 1 -,' .. ..l .. 1 I l Il': ! de na' pRI"ai a i^i mil, i t Sti .1brm,,I T ]'
l eb rcareut die nto enona d, ci ad a porMc u de dar un ,rup de r Cu a ltxcos esplrnna pueblo. do Ins id Niad- de d l ,. IUn .-l rl ,r s, es,. n 5da ,enretarun dar I
d----p jaz r' n ,usr 'oida ,r att to o p., alo it. W -

h i d regreso a d h! a e p oi o dla -iiye nclnes a a Hdecree s de los pre ttido las e no de el cas aod (usia ianclas hnrdu isb.aly u\-n sb ra lv ar' c '..h'iuln- ,apr(d 11,111111. K, I, (";,r,,,. ",,% 1. .fd pnvi 1. .H" ell% ado al e ..,o. b '\dir, Ia1 cdea l ey de 9 -como ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 'u tiO ^ .r a ante.Mlnnvd Cub a. rn Be ca s. dc un a r- a,,,,o,, ,r en.i... r,.t ,.. l i ,i ir -,ld ,' ... ... A V CI ., i.niir ,,t ,.,,..,,,hu n ii' ------------- -----------
^^.V~l^^^e~l." '^^ ^ ---- ^ G-br.dC... L-;f- -tar^ec~o^^n~~o,^* .t -f -'* d- ^S ^i giA r IA A
N o r u e-g a -e -ei d Iat c i a -e "r^^ __^ FI P:-cl o cld e ,r orre d a i al o n
L O D E u a z 4 A P a [a h on a q u re ega b a u e g n on urei to d a lel -et ia t p e cup o bi i e c n n i o y S c a a q e n e tr p i i t c d rc h m a V t ri a. l N1 (3',T O N I,, ,, To v i el ,
on In- d ecl.',,,',." t,.e .. .. .. 1 .. n ..... g o le n o.. . -o .........e Se .. . .... .. ,.,i p o ... .. . . . .. .. . .... .. ... ... ... ... ... '"'..'; '. Al' c,,u, ,. ] i 1.c u ~ d I l ,~ i r n : i I~ a e e V l

p_ : -M s pe-tiicul-baesta noche que pln Ia-- c- -~ ---i~c.- -b adc "c r' ln"n''Lorn^c~ ~ ~'o,l~l !'l1 ^' r, n .^ ^ .^ '' .-_.1- ..rto" ^ ''e I.. ,!. f 1.: I1n o JL -11 c r b jlr. l u ll r 2 0 0 0 l n ~ ^

M o, o ... .. {l nor.,,,., ............oSco, .ern,'.,,..r.... n,,,1,,e.a. d e........... cr, .,, . ...... ...... ........ ... ... ... ......... ...... ... ..... r',.a '.,..' ..n', '.I,. ,.',',d. la.".. '
- -r, -l*, "' ,a 5ing on S, .ab I... Ilr, ae' .,,-, .it. ,,,opagn da "- fd- ....... i iIprl h't. I I'urn. l h I l ,cnC (, c ina r,o -, da.o

llrs ewE p l oa cr cuo ccoao InU tr rola, en ,U l ncg t hv d e to lrlar ll de .a l ia z Al, ,,[r "cidad yr c nnnl rsdifd aH pillr r- r r~ra rlid ~.din-
d. l otoa v r I_ q .s io de co-l 1'h k r, ra l.a1 "d -.-;u-I-I_ a P o. --la t ...dp. I e I I.. I.... ... ,. .i ell I, l .. ... N . i ,,li ,- ,, ..... .. .. I ..... 0I i1,, ," .... ... ., ',- ', a "f i de 1,, "el ,,rr ci Ap ,-, n
sM d 'inistro nd* I. I .."", All ..... C,,' ... ,h .. . .,- .- ,,' .. .. .. ... E .., .. .. ^ --' s p ^ ^ ^ I,, en ro,' ." "..n . .
eI c Relcl ne FFiro -c ie o p",: I,, f.. Ci i11:i-1e, ti !" d" "' hi" I I e I tt),,. H F,,I iii a I l de It' ';J l Il "


Ue cleI a d Un il a, sien so d-. H r iO -' [ 1u e' ,rt f e ,li. -;.", r.l e n .a v ..n m d e la so v .a b ,. ,s (I l o l uct l A l vl o, 01 l . .. I 1 'll, I; ,, :/n' i, s^ t
Ela notlci. ino r. o. p eldi lettenr relal der o cr ci ns Ipoide n itarp .s- d<. dWa re ,H,. sl ..a.. ,, n ,u .I ri , l. ir _, e ,., dr I .,,,vi -, fI ,11 .i .. ... '.I i 0 ....". .. . ,l,; i" ,; ,.i,. :' t e l,,. bi .-,He a I,,. "l i-, t Pu a
Vi s itn sky, quie sel ree,, nte n l col, ,, .itcmI^iItII VI1 i., ;.. .. 1;u".,,,l I, V o. c. I ,' "^_TIl!:

de^S ^ ^ o tnbunale pitpece qu lodtls^ In pai- a In ivodl'tilvsci.Piied e sjtI jjv111C1H0 aS S',,", d I'
le ReIl E Mpunsthro dol ,u elnf Sh iiaaeot Ii do dat l.la di r SeErelar i o;


*-ou its ll op ino a d..n- q e iie a e 1.s bupr m o ratqe In s diuads pu cdn a IN paz 3, ladr s on m it nga el pada d t aic 4 clitav a utr sictha la m ld in u t la y hc, to- _" ;*" '"' ui St;, .( Vot. I "*A'I NG O 1111ya du tlu1,1a tIlVV I 1, ,:' 1i. niorn ( I n e c
habiti n er esa d ol pr c e o o d in s a ls 14 e e i o arido ge n se a o doR(i.ltSt a TalI ~ 0 ,1.V (0 Slalmv~l y o--qt u c a a ins ay r a ln~ doc s l m np In o u ils v__ aiu Cu* *I P i ell Sitd olic la t lia f'ooi.l i .' I '* "*""* " *1 dr p rs,,f,-. l azl,- Vo tt- I.. con~d L' n kiqn
he e I.quam n epla l i ..l n idl', E.ado , , I .. I it ^ 1 0 l' d i .ll I . ., , ,l, 2 ,O rni la d
*TEn -a -aon I,,d, Ia ,,~ ei, ^ ; ^ n cint dernaciona el; Reulll n-e 1v 011RE 11 MID O NSC~ DE 1PESC OS ('. ,,I ....II 'IV -, ;, Y ; d ,. U ;Id ,; 1*^ ',!; "^ *^ ,;- --',;1 -^ r -.. "
_ a ,srr.. t1 a ide n,: I c a d2., e. o,: M a,11r._ __-. _ lm u v ,,,ra t C u b er, c -',,s ., ,, d e u nit ...' ....- '. 1.,, I.v h rI , I 1 .. .. .....1 .. -, ,' ,, ..1 I . ,Ih.. ,,I .. .. ".I" ".1" ", '
. .. -i Il l f . .. I-e I. . .. .. I., .. . . I r. !A..... ... l


{To l a U R .. '3 ,cir, o d, r na M ., .. S I I l, r_ u r ,-v ,,,,, .. .. 1, 'da . ' ... ... : .... . ..... ..... el ...I. , .1) l........,,rl. ,, .... .
Ad .... c ed i ..... ,So mbo i. -, dr I ,:,el. I.. ... .. di,-- ....r :.. .... .i f ,. ell I .- .. .. ...... .. ., I T ..1 .. .. .... .. ........ ... ,;.,:-1.,7 i .. . .. I>"* . I ..
ri,,p a,,,V Pad rlol lla n .if v illa, d:]I dr I1l. .In ,n -e- l3. . ..C,,i l. Il v n d :, *' ..... or .. l al ,,,,,,,I ....., i d.. 1 pr .Idr. .P T rco.n it
v .'r icu nlac ion Cied ] 4*ol, "o't*"'*iel, ci*ni.' If .la l nm % aon-o 1 par ,:-, Pctnr r d N o u ll . 1c.1 1 0 I... I tl l l .dl ~ l .. .n. ^ / / d / .nl i *7B. 00 p i o t. -I ,-i I ,| .. .! ,i A,,p ..;.in n d-au a
,r ,l n i R l,, r ,, ,, R e m l l l- "r n x ie e l, p .a I F,A fC I 7I ll'f r h i .II. l l r i .... vtln d c o m o ,a t .u l .o l .r v i v I. .| e l ,n -fl s ~ r .,lp ( -n [ -i~ -~d~ l i I, t l n / l n ( )
@(I nr'rpoIl l f t rA. i. I nnn. Inl !m'r'' I~ pea rxpo u au id.i I ell ^ "I~t. r I uu^!p Ir, 1- .- I-I",'b SH' -leat iint.rit,. -nj no e r ,--- .I -rast o -n'> dI~ ..l D .ir.ector 1.l Pr..dci .. ..I.. I~. . a'|. I l^'... ,,i'^ .l' -'*' ..I'llluJ,'a ..*"'"*' r* |-'^^^ -. -^, a- .-..
Inl- l .,f.., tre -u -,..,."- con-o [l'i1btl:il.h.e lr.;, .1. I...l~l~l ..l ..) I,.'.. .'I..
\.. m ,tr o d ~eC p.. . . P 1 .1 ..A .. I. ,i in- m a r li nd., ...I.... , ... . .. .... .. .... d -, ... .. . .. .? ,: ", ..1 .. I . e. .' .. .. . .


Sdara dn A... M lkoya n,.e n ndo 'a pa rt meln de rst.d o re -. ~stdo re ".1 I ...H. IN 1 S0 .1 A ... d r V.inl .rlnoi 1. m",'. ('I',.o .I .- ..i' Ia v..l. '' e.. I Ii 9t .. N .. i Vt A I
%I l ur.rV. pa 'I. b'nti liki' n d d c y '9 tal bnot -lc ue nn ii t 's a ,ud C.,s" go aca,.,. nsi n, APIO-,.llr I RC n-o o s t I- .- Io lln I "l ong r" .~ I. aIH rI I-I. ,o .. .ora. r u. J, t-- a, .,. d- o hl o ,l t d- I, _.ulc a .-'ne,,
EX no lea de qu l shl sky as e la~o --N exse n n l ra do h t', I,, t"ln tn ot mdesd hac _1.- ---,, i r ui i. .-%tN N 'N-.` l ..... ., ,.V ..,. .. . ..... - o ro
delo rplico Ar p la s par ,a Iue aierh %e es In, ]o Ite -i te .. .... -4,, .... .'" ,.. a r s I 1 : d m d ~ ,. r ,i l) d ,
cur rr a I I. M - ra-; - M I ': s i e re l, I, -i d I .. ,. ... I. . t u .1 e. d I .1 ..1 . o. 1.~ l U ]{rI '. ..' ..' ; 11 . -. . , ... I, i n e .le.. .
el pr I . T:.: r~ Ir "la lle ruIA?-- m ism tr- .Itv dr ridos-i- e t. P m ia ,r (I-Ci a -l -a i r m 11 rr ,l~a ,ri U L- 11 n n..Il I... I- 1I-, m n -I.i~ i' V o I I ... .- ..r .... ... 1 ..r .1 .I.-
..l I ..I . I .re l ...-n
b i. Algu ILnos d lSpiensa n quo iiI e ".-I -'- la nego I[i Al ... .~l 1,,,., ,,I, I "' "'' 'i '
eIae n s IC e nAI ci. durso en tr klas pot n Ing s e ,,- A IuV.er drela ;. -4 1 TI ~ -h., o ,e o ii .I I ,.. i, I ..,se a ,. ..'n Ird I l ... tn1de .1e ....I. ..l' le d .hlq ...1t ... rig d s ut n c In l ... -a I....,'
oeaf nee.del-ale sobre W'- Ia -e -de-1" a Ino'a a .....ri ma i- on e tn~ ,NO'-, NTA- 1- I..I-INC .. '. [. O F .F PESOS.' n -bh'.. .... .o Iq i it .al ;.....lklnd. .:* ;;;;o -.... I ..- .,'. ..- -:,. t
r oi. c nen -le i I:t I-,Tic d l N rte quizris nerl p orq e s nl l l p p a r "- .o -- Cie :a .. I,...,,ob ..rn.,,.r -,. ...,I., ,,11 u no..1 ...... ll .It ,r u .",:a.n at "." -lll ". ".h .m :1 'eC ;\ ;,, .l ., .n l i 1 .1] ... I~ .~l p1. d o ..
h a a n ml u n a d 1" d e i i t .. g'- 'a r e" e 'ls d e ,',,r ,"..... r,-, ......c d 4 -s--Id,-n-llr I'- .1 "! : ,: I -H t ,t~ 'l ,-,:a- - -. -th- t F ; _I a n d o 1 A -
pron I ri e en 5. ~ rlt' a"` aui .au 1.1hno pnd cin v v r~ e 7Il' :s Tte r'in e rz n 1tko" lnes I ,npel~lef .1 r 1 e uunI L I
V M.%. T ..,-l holto -, D1l:jo;,-r ..sue l "Ir'Anlst .de ...... tr a 11crea ju larta bajado,, I, costand trv 1, '.;d .~ aIa Blo .nI -ii; Drr ptPirll Trum(aner n la de Ia
,im a f Ion e L,,,et 1. tra ad .dei n o c i,) h sa a ui o l e \1 e n el In fo d,- m l
"nl o t-a arein u C e proponepr ei CC' mun isa eVT, elota evtaiir elr qieuuei (),-' eo .oo. Iesao r sl-"a 'clelsa anr\nra cadetduu ndtzpo"crnnis ree to Parda sur ia a on 2 9 Euee,.n ,' rrmi ro,
m "sr end o pa r ctcia on Fo oeca rrtnaocnte co el de arac ues c i~ar e a .poi fo-tem a l r ,If[on 0, gen lqlll, pot[i sl, ji"a[d n aont% e laa~al e julO (10'r~ llerlao lu d Ins PUI. I tII,l, ,.am no mr~llal erlK lon ~ ,a rgnib.r
deo'id' .T queyan ellostlo cotinltasdel taeson de lsas omp~ d e Etaoa- de Ia Ia E nl ret aaRnracm eepl' aao a
ocie ntles en lug ar a ha. zA. de [ Ati n-v" = ell cpuclict de .ah tg o eu '1 I I | i r a i n | |! p ,, .o cf n p d r r s l ."
coda~ del Ay r indvjdal el Caeea-Lr doalO Ftrct ha p o no l Ea, la d UnlvconsrEnla ;klnl, ,,,Iiie co flado f n all n 1r10eid 11)- III~ o 11-ll 'i l Nos l ,1i1C1. ) qunti l (volto v ." (., l(all o [ ~rellaria d
Lot iCieo. ilifiio doelt, IaTr n vrHeH~xpscir en eslce v lu~a i 11'rasel o presto avio pr n il rio -I ,,VVprrYre a
ns roM nilafuVeR~ cronesCpb elxe"rs~arg eu d es-m" p or a onn cAtr deId si'Larcdetfat g e n deaiitrde saibdstncunn llebet aucl" olt sida tt-l d.'rla. rou- M.in l,,)tllr(al cdra ,, r a zc6 d a ur
de lg3 b oad Ine ud neoM stlsor-l in~ec~ x a RporD crt Peh e ncla ya po, det laa nge cti. coil un a cuvlciule joy lxa lar (flidf, r p, larr ona 'h ae~ttlle eoila unu
de, ln tIa r iep qut n de "i h ombre dsu e Ir n d a b o d o o o a Noh u e a inform a m os en otrat p r e d ir s n n e rn n o e l s d l l uldeoe~ Jlbslor d P ct a i to. 1': ad \u'p o c, dlb e.:as a ll ,niadas i d ,ci
dinrcuei en d o sI dnc sioner oite r osa ha coaisydeeao o a- esadcinal de1 p 3rlo dsta Manues coricl e I loa I mrer l vs un dldr qnt Toa bl eull Cie',mrea-nu61o varus ace :,I da1. la.,e spe. IA vaNlC~ nz 4 Cie If' pilld-nt en\, hoe,, Plplil Svlmn dildl
Ins In .. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~U Iguell, txdravmn oeS mees H lolqu ngulla lI no- ina araln', o" ncto deaos e 'gohlsaoV oon-.i e ysenponde e ,i
deroc~lio. prnilers por -o-,[; 11.r1' ah.,tll al lllpol 8' l~~r, 1rou 1 11nte enlar dal I Heren sus
cas doal .R I s v a tada punjto-uecoe ndrsease gnd at[ B ai aa 0ag de 1.0~do filOSO ni de sollada r a Para Cal uea ntl % ni iirrl n itroin j. be'n11 obeal ,I,,,,, t.. .. t ,1. Il ,-f;'. N in lu loI au ad *Yaa ir-
suce ore Helq proco Stahn. it s e i m e lin rraree ~eIs e ei o mn Ina vint ea nen a e ha nlsciOlO o prd t en d t, s ooa r lOpO Q.Ud, v M n o l l -.,lc, __ ulshnan-k _D uvo.lic- rccip- irel +- ca Jm or- de tn-iTi~ l ls no~ trn qece sta nosmbrrindo t a j dolt- do.;%_ sin Cldrr nl' asl a l i n de riP/- t ,, ri ao~i~ r-da ftuileatn de Ia ro' ll-n ia .o1 lHcea oti 'saoI, i ` .,. ;. r ~ l el hl lle kn ,| -v .- ,o n lera l'p at, fn deri, r inr
elraclt~~~~~~~~~~~~npelm~~~~~~ drdm na13uero.dONU .... .,.la. ....a d..dro i.. ,,agna adc d' mprt c pnr" o .. 1 1 ....,dd,-[...1"1"... ........,a0,,.....,o,1,. ." '" -; re.e.h
to er u In, Dl .oia ,od, . e .... .. ,,... o,.. ., ,,, ,i d ... . ,11. ... .. .''"a P.... -ItIIl.l- lS n d o f
.la Ig rn penaei n qun I ns ONU o se n11 cclrm nen od neil.iesacpn 'cncr n A i oe '.. (-nll, ele ,ll Hab"'a10a z-aes c n
9 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ staiS cideonc onr cus nr a pte- lA o zentodlAsnlTi 'l nCLI R CJI p inrd er. dora V SU lc d e enso sallo 11'InO I ii- El n g cnl~l Ingntehl[ laIn P1 o11CI
cAP s -- oc id ile lsor elpa n se~ dede Ia D m i y e sa n m n te oj ros d e n as, N VENta! Ye CIN q II.O e ha DE PE S ;.nn p c ,sa i h iere b IN iuea l akls n aeln. Inenr
OeN Us e o espe tcu ob delt Norte quiz~s Ife l o q e e s n u l p r enla g o na I g o da vaern-i l, J- ..n.;.I,. . II (014) H CLS l it(" I ranfl u~l a ins ldlo kue ,,d a ~la 3.,o o d i c osoll del A phi- to.. .... .. .... c~a n ",da P~
hablafl e ca o a d csin d ue1M doe "rea ja de solar. i- -s r. n ,. e nnIa, it(' lrn sLCdnd ncapricl sa, p Im~ 1, s ,nrlto s .eeei s ,l [n (a h n e r b j r a ] cuo ta (en 2 0 00 liason del a nd o Ci
Stali.Hopnsmlbihdador de eterenr dlVququr voinuo ellf-i laadoe lnorbp cau e i rede inufil r-II\'o11 des-o~,o.m ,,
Molt1 mooensr e xotr u t c nD n m ra rota d a rea de Ruta .a l env ari lol reieonleHer 1n4 Reubi ca Ian alar s tud r q nne I ndoalleu al eITIIN IN ~ iarls. tjr ant tln q- llbraci drree ,11- [nol o.lhitn,. 'a-''"',- cnQl o
tales alcn~a~a drovpechor doe su- denpreersaasdee eipnnon -s I t- nne nlhdtd qu s d rin ernR|n.Mlorlotrdovaida
de R sa pe-i na tnaja d U d lg d sa W sig on Su seea n por apim enda v ez toe, ie n i t)il~o 6cuad ricllniot cu ii itaaCi lei l nten e ail que ell Bootah pt-:l,"'n tlal' Iid
O teEno lo ,g rulo elnloao en e trasolaern pa u ne oaila del fobtrmar parte o por ol u A ian araa A l e mei a In iaveria el h donrn leduPr re lldtill div pnr epnbra Is i reu. 1Delar'amlnte pud ae Eslda obsv,
ae n serv n uoldds ene p ns p one ...... C07unsa ellr .tl Vl'oposlrit 269 It1a acseblwr eIsslslfs[o1 1Io- q ed urn o aR sdc W\ IIG O .itn o ti A l, =- Afad ipit s afti,1- e nt remriote
teei lenos rlaconads cn u rie- aOS eLO.No nte coil dar wio 4 eAs'- Wahigonar el Dol namareIcioad con l. q u n\ p ell po rrti os tiurl ad CU r apsa do till pesn mar uel el~ se reIl'an 1ni i-t d rln r lo t ie, b l o Evl111.g d'b tnar i [('nllnd osdlr d 1e l I,te nona l tntn p er r luei a redc'lri
-I ...O de legdo p ari pa co :ne[s poendci as y D n m ra de q e l d ies cro an i a hoy ]arr w mu prss ~eo la s ca mpit al d n te a ba-r doan A n ia El iin dertol esta c se bihad heieay ,ue o ,pmplaot cr a I n ore naU I' H clolvlellanTIC mcd ansi; (ong~ o i tn FI- c la gll~ .e I ItIlr as 11. m ,, .nl u a 'o oP r l .-
rn ti nlo S Cod pnadltm e p- se individa l ) pcy an Ihan o cb a~n one.-I 't en lI eo lac eo- ns i alato Iado lcrl grueni boy, no nntee eoate lablo s x same on s d le t a l 'ie. can n s tl'Enolsla t dkr [, CL.Il.i C ,,baize, Vanillin, ell Iag Seetdra nd
Maol o netorv l our b re el car gold e a*- defensivta del- a Nort de a nll,, O X, s I n. M i ntie; Cu rb a ue n B ig 1- Desconelt d ~ Iah ris nrInoo P lPO a l l u lunc pst'ue. l alie n d t" p lll e"lt'p ,,I h, M ai.n ,,,, lu e adtiiricalO i aPllo "1, ,,syotrroo ~ n m
dti d lat n1fla ornlegico d free a ua poceraden ~ do Aen I s C'iore~ I a de sign aci n e eba enl lb ld n r rl r u nae o suon tia o hs pelod -xrl s 6 de f ('lClat lle r "ltcl I.-l 140 v'i, ,hleed iii "1,Iiur'l it.11 lla tr ign izndn r dl e low vanr.
de 199M o zno o n se r elbi aqnd etret Ar eso n y0c" deeb d6 I a rtignfi a ri exat pa r Deorm e t fd edln sdenl C, i,, d on r ee- tl a ds e. baeloSll\alr n nuo n rirua odf c vil adsel l s1 etcaron HV p al tdns .11 ln "tit' sld eullipos d V 1 itl bcllina] sl _- ,,as, 4 h11 e de d asllrsprcne
d~l uo Ia desputac s de orl ifbei d graeo n-,Iitlr al i45del' cn e'ambion c lle Molotov I la n h c o n lu acl info metero e een r P~late nh d lo l lllt ..../OII' rt I nlllt vat; &C~ -~rl -eDd e 'dl h, SANal FRAN ISCO Inrl ll I rniene eni.,ho a en
inflU. Ir sols en la nees loa a seton leln- naar aly eclol pos1a las N'- 1inheoicIonldel oe Dodis'a1 Morntos pS(I Cill11.1(1111' ... ... .dear ... .. .. DepblltalenlodebJe, .. .............IA pi Ii I dl Nnt 1-11n"........... UAlb96nlposoe t"ad Yaleeindnlen' .... allA.... seesn suit
R umesUi da R e sting n dehc'BattPr lcrod m aao alir ............lt enl 14lI ...;. ........ U l n f m r .....o Par ,o ntmode o
Cs EotecIa nop ad e lota pngeto due alo enrsdnlm tco d o Wash- 'H ea s bajad o t I n rl I- rcon ir l'da osu. t Re ha bdnjado v p'.ll I t, ,, .1jb,,,, 0% ILA,1 -,, ,,...F~d a., ,,I -,h, -. V- ," e. ,l or [iapltgn alaid s
aborpc mesa se er r eacc ona tnd Co m dned la- agonesi 'rbro se Vr d u a e cn a Mi nPc el P -elliOd e tine ellu tie .'~ r-id -ltd V1, ,Il T1 abarotar InsI, ah% l~e q~eJIg il tel l(lbelt ll[iflle 1 d tn ,trlca E[ 1re47, In ube fusio
economlsta.i." E-c e r il e Is r ~ o n R usbica Ins dla yr i Io frs a, Inerl s intone segll ,$ ,, i e. o 0.l It ,~ Riv ea n i,,,,lo al a t.,op n pr o dll'os hav b-a 1. o r rupo. El l td 11, (-i'm ... Ie .relll,. Ei, LAc r flitr l r
:ucesu d elar~ arp t S ta in sel eu o dol e l o d [ I ,. u h s n ] ', e ,. i i h f n a a ~ p l e d u ni a l l [ m [l ter, l l~ l ~ l Ped ~ ~ h s P r q I o e u a
l u h a Ine6eaeo esde ...i -ena os .. otr dcet nos d .... ... doco .... .. ..... co,,n ,di ,lnN de .... -r ,. .... I ....I .. ......... I ~ d o f,.,,rso lit ,-nu ..... el ,.peeai do E.,,, d o ,, ,I -- .. ... I 1 3i, e (1,"il Akn tl ............. ail eIn
AKEn SU' E S faz 4. -N 1 allcn oo d tadoe" leln} N1copo I.,eaI1 ll,'lt il{Ollm dn' e\eat? l P- eded n b~ld Ill"ella fe; Ru,,,A idtlbilo, Ln o der l et hos sobe e ]an -
Los Nac yones-- ndas see trem e cl Ochbur S a Debateui -re 6 WPartu~nrin o mi entr 'Cuba er mi a a r~ e re l 1 LI p me jotan du o pe sosaun elsper, T le lusisomploen Sque he) C int ,6f rn -- d -h,,n -a da d1l -l?'la C b
aclg n do I~are n Ue %en e Ias... nax ma .s ..ram n de O'l enmnz el dlis- (i 'z fr ..e...h e d{lnc ,:,h I,{n .. a ,,a d .i4,- , te q,,, u ?e In h y e r. . '-I I. -.. .. . 0" ',n, ,, nr . .. _"
rer s e~l~ u ton ao~eu a. de ;ll . .J I -.: L- 1 uT n ., -a Ic u que la ~ lon id, opa ordo Com .. rm s d, ela t de"..... n ,a c ngel t~~c... ... d t, c on,,d. \,os pr e d m et'x Julr,' lc,;, i (X 0 0 Wsg n s m I...a l a,'~ m rlq .

tel ad dcIst prele Sao uj a .S veot Com astoal atu n'l C"j di e i s hd, le dcit "Ie ,,,iua ,, In dos., pa, slll, r ,s l
atemer Nn o, qu cvnrOif raetlp c upleat e N oditse u rev h d e iodrn e tarfaircipaer nde l ns, dsad f rzb illna Goiri m~ coglr .t( e1. t ,',, ' .... ,.i ure ex 1en io vn'de de ret 5
!Irtln de e lnu.aa tt dilrilcO I I. lep ( n. ~lVa a 1 Iu, t" l ra(pie ilo( "o
te o l, r 6 ell c ... t m y sp a t'a a d nl te lal en os rt ........ a r eh a an a ote ta e e ta* c llu leprr n l nclI li.silr, CieI Illtilll- I Sim ple"..,. ,".i, ... ... . .. i, ili't... .. . .. ...., I, .,,r. re .. t' d,. at onacptTd
Los prearnc es n I~ 's de1 aI asn~niq c;61"ni dee ig JCic "qstm ed~ nc An, rec,:mn'n 4ounutI ena febrreo (e Co..6 .... ...... t... ....A -'': 'lab r a p a r Josl tze l ba n...... ..!....o2. ..l a

LAK io loll. N. Y.. maz 4 detot id eenm s iv o de )ti t co Isellgvna eI seti-.eflnts e sdocte prcs 1ll ir il Ii akl"(i oirvI
(AP ,I. ...= lr~ Enna lcecaao parents ,sen de Ia. fle'eie coi 'od ..enin It lit~N d rn m, .4 Ire c au, n ipait onsdi~ (Ili"- sl,4 d,,b n1 burtun IA malit..r de jo, ,- l, l l'th l ef l r l~e ad es
ON .T se epr cl abaer a ,r ..... ,.he srr,- a a- c p'n dories--- _our~ cabll do "risti dela O coi-s coml ,d,\ o uta, ..... r o lion ectis trunia ca rc nt i, o ..... 1 ,'r dNT Su ........to hn te 01 ..111-A : ' r 1... o i. FI(aik o ,e r b ~ ra I u t .... 250 00 elotncla,;to p
I n r po ib l a Cie ntn ieel dre acti 1 sdo ruII" ii inae r e nrrcea q tr taio lr -,n l ru,,, e ,, it P I a r i1 mednte -a ib s i .l ,s a i l e iq, icin de1, Ilia ol ,{ i )
de Risa prsri n tre chtia d .o rs5 ee a s a W sh ngtn prupt es por prirr a d,',, .Re e I nrc~p onrse ra rro Iit' a "nele ol ,ti il Co ,1 ,:1 .. ... ,,''re i ~ l, mbt... .- ~ "... t .,L d 14 u lc
dce urc am ets cn ls o" nc r s del I~,,r d. 1) gtaridnde ha e -e ... ... .1"cesr aeh na\ ,niina d Irreal Fa p nnrn ,,s 1 su ,,,,s Ia. ,,,,, 4,,,. ly,, ',e,,n Ie 'i ,,im i-", harar hr ,s n. dr Ftldef s
oete Ehllad Jos ei rcu aos m eritml lo -I i da s n 'c en dol en os In gt'i' a t de flp ar e' pa: t n de, ]cam ne Alael A'tc med.. n c, l, a de' ra % d e rronbl-Je n Presietde l He I a Repu lh'a re. )1 p~a nuel 2no . .. de ....d o ,P '",+,... r , F . .. t n ,a es
tie nbseras culd In dlae noe n qto. s l o d son -nv n a ___bn -e#, -' el tern'I nel, p~atlor o// po-ii ns 4e n n- In te b li a dop Ins thi rm coni nor '1 6 Lie de ao d con Ia Rc ou u V% IIIO .j~ r I AP --1 n ri qu si btn r ntr
tr l m i e e a in ad o c n I, "g"e O S O nd r u e n N rrz 4"A a h nt on Y Dinf m ar a rpU n rl t o rt el lla IN s-{pizuri ld ade a t` ra i /t.a N o a e l el sfr' d l E s do sr / refie a u i- ti a[ gI A I i o r l d eb en vi .i )I'[ C o usi n ad R os ic it H e P u rt d r Il (2 erdaa Imlertorm' r'] '; i s e tla }P re uc ri
rosa fri".ed te e est v c e t. D ...... esa dra a No u g ,rva a .si da cl r G d usta v Ras- In rl p a Ins ,vadr.i al r'lD'nrto s -tai av PRVI i l gl ( IV n ell infr nes )a In er n oliri[ gotie r o ltt l I t Rico A ,r r~ kel-TIugsl,, I Irr ,, lo. I ,d, im 'otlrc onl,, d (t',b- L a fina d eP
-- Lo dee g dsa R qu e i r e'c tt, I la s y 1a l' ra. dec in io n ho aroi s d ,,,,h AI a capita no. m e ae n a pueti n tero ri Iai -la iida c i rl i r, eque i Flem p nt i ., n r es l-) rnh -o rialw medi a ( I~i C ui li (I ,,ig o I, llo lTa lt .'o tlac ro P et
I r el tan Io Itttat Ing it-as[dor Rusin" i ndte e a (l i, :II Pro im mate,@ e que p 'ns tar i en Coro juit nioda~ l ml t u el l Plit 1 i du rll at. a-el~ a d R. con r A e I t 1 I n Organ; i z i ti t ti rA (Ir, r e ,~n ,t I'". Io ,' E , e S
a e~ p ece a P ad .r [p e lq 'e c {t o s ayl o 1 r a l r t~ o ex-t earo A P IlP ra ll n r r r ns "E v'n i stl II \a ll c . 1111111 1" ,r ,, ,-,, ell In E ... ...t ,,,,,, 'ul. .
rolaI~ ine n taet em c soui ra Ia prl yec1 d a Od alianz bu ~ t oni eeua s negoi ci Ins sanl e el 11 b ,".1e ...h baad d
dNl d ,ee la u n a. u e e p ca ennsn io d 1e a inetrs h1 de Con ,In..... I y u e as L tra de iso d n prelitadn ab nix'h au rl H e Stgr car.u '| tor lomaV "c,,,n. lo, pi -~nro : h:, d(-lhol'~ lt' i"i % i.t ....... ru l .. .ll,,;, ,,,,i I ..... a mI .. ,,,r Ivlc r aic d ce ta,ns,
,,Lani. . l l .i infe"r, d Unio Sovi[de de Pa t de No. ;a y' t' e n~m~ e aprob e[ac l. ie .... in tiue se He M l altr o. o d l i nab cn na .. ...... P o, .(fix R ,d.. r I" o l os i beri ite. r ~ I l, ; .....;r ....... .. 1 ....... rlrda .......t,, .,, ..... el. ,,,, i,- ... t i.. -
' r I a u tr le i s 1 aq l trei t A rdo I~ y d c idor o o a rth ia r r e n[~ ~l, In roru i fi de gT i ca de C .....r..t. or R e- q n, a I dt,O seld le. I dWV W AS tr', [r a r ule 41lad d t un Pala l e l' o rns pl l f Sul u l o Ci. t i. h y t, ,~ ,: I It e. [.. ( el l rn e eral delu l 1 _ __ __
c lad o el a Consp t de aSeg rr dIdas ad- -n e r_ le~ cln a lil e n Eax4 rte s den Palltl a mclO~ en s ,W illa till I T, /o l rea, Il,las amph i' in s or~ rr" d ao r,"ul it :r ti.alrostut It-s NEW Yllu, ,/ 4 '," ,iom .,r., \ nrt d ,e, -.. is',',I,, tani irao" eo o be~r ea l
. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ..... ditiltv I...... .. ... .,i It I'. r.. ... -r.oad ,+ .,.;( nh S r '+z s ,! ;;,,, .a;7 #{% "' r ... e .. ... 6 .... ct..........1 ...",,,,r o n,,, ve el conro do In P:"
,suit elgad deunsnoa a~ quiler .old- T rcle ro. Dlian a pres ic er ovnr 1 r .I o ..ta I a -".... n t . t ,da1 ... ..... ,H ,, ', I - I "" I t"' ,tnb"1 Ila el ner R Ia no a ues
nolci no "udo ........ til ges d ,'c e g e stio'n ",," ,-" a...... t e ,,,:,t,. ,V la via Pu "t qu Ila ,aiado. v kioI, i:.... I .F .. .- I 0 it
n pe s, n e rlo erea ciona \ o irin e nia- t tngo I se v ati u r q uo m n e u a n do d' s i m t ,l r a l t ~ l el cTm adinn dogla q u, elht nootbmer(.an epic (l,.d ,,,.,Iih l,-n ,l- haelo (-I11 ""tle ~ I .1 ,ire c l In subedi t o ho
hah'n ami,,,. .......,.. u e,,, nF h, e n e ficit~ o" ... En ... I .... ,d,, ,aa uc aon ep riun, s.A dox dox~ nagilr ;L 1 Il~ tm . .. -a ce ...... .r ,1c, tma tn pin d u, ct' o (Ii ..... Vit},d r o, gru ..... .. Title' .. .. ... .... . ltd .. tl gu l Iah Fq .. ..a .... n J bn a e


I..1,,"~. -... . .. ,- '."- ........ "" "" ..' -e~d -, ,la c y .. .. .. -l '"" I ;;'. ....A ,',4, 11, -- lr~ n e d- - t ,,to { r -'tch i ,e --e ,a -R- u lv --r"".' ,, l 9 an l c -Nn 1 obsant -h n- .x
...... ~ ~ ~ ~ ~ s ,r. iren, tt ra. . c-n q ei Itorni m ha Rnvidna 6'' inr lem Ae P I o bm An I rnO (in APhr i-d ti'r e la (f] # Rea OP-1- n _i n I. r~ v- hr'I r It smned d a p ,nbRno dexlstr
E. UA con etav =. Il de c~niribuir a que nn conntinue hlmllll.%ntl ,,p ari p r enn I- ',, pprn hnl pnledn eWAr I atprn t r n:rl.D. .-,a
G~AZINIE ILUS1KAIMU I KU-erttrh e-l\rfl' rne'd e nPf"~ An y de Ahs. u rl & relehraroi dil Ahn ranrtidsd d f tr~rar v d ao rl _ lj rre~n u. rln a ltq l aearn lron ee a
........ . .. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m m, ... I.. ~.m, ne ,'" o ..:. . _ """ t "tFTnal-m en i pist,., 2) 1Wallace,. F n asc,,nsn n decae lro cp a .
IUGRARAUO fe 8 pilluas i,,,& 1 pdel Pc r Judictal'. *anto OlIn el |ocutor. Itt
M RIl O3n DC i A MARINA ._iARADO ., 5D MAR7l .D 1949


I ~ / :: -- -------- E

Radio l R estmen Informativo u


Por ALBERTO GIRO 0 1 o .1 Vida Civil Gaceta Oficial al
Esta,,oehe, a las 9, El Tarneon d-'al Puede que tenga Ud. en su casa un arsenal Prsper.. un desahuclo I'EDICION DEL VIERNES. 4 DE la
----- er -pa r-a C-- l ena Anal de estomacales que no le sirvieron de nada .. "- .. . i'- "... ra ,t .B -MARZO DE t 1949 --
Para Ia attic O a s *- ,-ro- I Fir a ^Est, .;...F-i a I I F r .. G 'BERNACION -- Decretos. Te-
j enicida la audtil"t d ",.,jc,. del Si ese me el cas ..o i olvidelos .. Y ent6res . d"c.A... i.-.| ..... i l.a ,,r,,,, iis dr Jacinto de la Ia
Sa 'b E moar ,s ium ,,-a. f e de que contra los rebeldes-padecimirentoQndeL_ i. it..... des stJ m.l. .. .. a- ,t i ,_.1.u-i .j r......ta a Manmuel Mellen- dr
aberadnA ela rtado cv-_ _-__ _ _ l. .- i,,-i.i. rJr'.II., .. acrv'icils de Pedro
par Gmiralt, S. A en RHC C a ad_ ., ia, Isa .- "ia I r ,- O i t ut u-u ara a Jacinto do Ia F
Azul Ismiompri produce imn. etree a 3 F- Ies.s- Fe.. ., F.. ' ',, l. C s C po
nimiento imnstructivo. Pregun-tas que 1l-ntra :I cioiora Margarita Frei z Lle- HA.CIENDA. Decretos. Suspen-ra S
envfan los oyentes y que. a npa bre 1 Lasa sa ]t comdrnaitndile a iotsaitlar ]a par- .tendio el cobro derechos a Importa- p
de ellos, exp1 ne Luis Arag6r -at Cn.. de fiel'ca rustilca existente s r, el c6n par MunicipL o doe Florida. Po- c
lo;in rl1 a"e u ye a d.rer ,Ra l s ohgay ns r cd o fflitan ea pato der la antigt a Estarica d Fere-n niedo en vigor disposdcionex sobre d
le.todaria_ AnIte NIrFlc I-.i r e1, ,r l,-e rticarruie s de l.a Lisa. stUnada al luid importac16n dr cerento. a viso..-SU- c
-leroduata--Anri CM et e fesn "e ri derechor de t zona del Rama]i de HO-lbasta del Empr6stitoi. Pago de adeun-
btasidt o ua-Lu",eltn irr- plfarar'La YlareWWa.t-CU )ni Cola ado.a dos a veteranos.
b iorm pr, Pblf t. d. s epe &M l E. ra s "I" n. cu r a dos. a n.I joe d Di.rec. 6n General de Ia iLaeria p
r oodtsmo y_ Paboe M enRad. sempre d e 1III I I |ira in cables las dipos taclora de Naio nal. Anion Solinclude o pr
port e... ss r..puestas:- S .... ri l trES :"MKO. H A..TE .... S1 -es-in le| -nuine .. te, Cie r) de doaeea n-| e len S N oN l'o';; ^ed e-_
opotun ps^leia Ca "o- d* a n i- a e2d o a Manuel Hera.iodra, Dolores Pt r -a.
coca a ItSa nc.en en punt.. ., r ..... P .... gf"",S bre its-.1 04 p.c..u. ]. a r e pa,. ela refe- R en aAe A ren..l
El n Jim 12 d e maial el Circit CM IQ ida no poedic ctansiderturas- coma pre. Y- es its- Ial Ar ena a
06 dV ajn ... nun renm Radn al u' -.modo ,e duo dnupo muna aisdrse sorcedam pat- AGRICULTURA. Inspecci6n Ge- C
-cnmple 16 &hos y uno en Radio- s610 hay un remedto verdaderarhente ra una explotarci6n agricola. pecuaria neral de Canay' Fauna. ASaos. So-
centro : eficaz, prodiiosamnenslafi'&z" Bismr gen a forestal. porque el terreno referi- bre veda de gallareta y otras aven.
- "ECircuito -CMQ" esti de fiesa d a -doe de acurd con los t6raminos del COMERCIO. Drelwecin h de egu ordi
- e"^e("B~, r'.^n r -- D: y a apatenca, .... n .ldn;contratia de arrendamlento. solo PO-]roas. Aviso. Reco.roatorln A lOS repre- c ,
pues, p 1oru. el nl2 de crte mrs" P.ara -bien d. oi i ta a ,dra ser usado pan oi arendataro pa .saentaaantes de caopaitafde d segurns Y
ne cumplen-die ,p rseTn anos de CMQ "ra mantener dl. edtficaio oun ,osFo doe Ranzas. a
en Cuba, un afi de CMQ en Radi madera e e l c at exp .l.ar. sI giro EDUCACION. D ..re o. Modifi- n
c M Q festejtr a r d.ignanroc Ia de iB ieta cafe catuuut.a cania Reglaairiilo do InotnuJcuiA Pri- d
Y CPMQ ifeste'ari di-ai m en a.. tI a.I ..d arTambu el...i. juicz "coge en busui.. cand- eara. it .... 1 . de
-vP-r ol Krtlc tfclnqos anti osiderandlos ad per aprob ado quo In .
cipar -3hr nre rya:rn-ate sas' Cn e ares P I 0 mCO:IUNICACIDNES. Conaltin p
reforzad hs i di-,- 1 a 13 v un al it lerresm c o ae etra lcia aA Sr N Tanprtes.
muer-w acor- rnm rn, -.i da ae o 1 a Rogelio Lana y qcue explota ss" et mls- so re E. Cahedo y otros.
las-12:30 del-dia, c I e au- 12 'AGEN ESrUHICO. NO ACEPTE INITACIONES... NI REGALADAS cami un establecatmmento dt buudgea, en DEFENSA NACIONAL. Decre- V

dcbl d'ia. ^^^ en atno o^ t uebes or ten -____________________________________________________^ De
niran Ion anunciantei, co aboratdicore s n- . .]ez die diditcarse al guro de car6 mast- mns Asugna pens6n a Francisco Gar-
de CMQ. prensa radial y personali- Dolor de -.E.st mago, Digestliones le.ntas o dolorosas, Em- tuIta. qcue era ri autorinzadu par el cfal. Rilevandou al tenlente coronel
dades l e..otac.-s acho gAstrico, V6mitos do liquido o d.e sangre, AcIdet, conatrato % onea de rerstelmi ialn qsei Jut A. E. C. Con suen gra y ValdeS rs
..-En e a.muerco de m As doe 1200 so hctayta prmadno qua- a c n l -l o lam p r- y ut Jose FcrsT adr a Rey, canto mu iemu-
cniblertos, y que se coelebara en el ucOa O Ardenia Gases, Dila.acida Mala .. s '-*ta "artencid clin i ros del Triuc Hia Superior sci o Geard


nC ase it i n c tn g ardIv n 3 l i 1 1 lr di t D .r et o U ia v L o z
demterotraosu a n a rdecmie to a camat-r ne invest. nalps, Diacrra o estrenlimiento, Dool r deo Eliter Ade tAlsln ttacs C-tity, am.- t a Qu mo ..... Lapi. p Fa I
a..c. la to van arsfia e radio-! vienten eylp ,, .Un. tenna u,,, i u.i ....a ,a a..... tl pu t ....... rl u iIuuid(, uaun i uuad c onte- uS u ea. -al.s Idul aq e t
ditointmolbrn pI cotnn apul. ote tO pr0VpSOIsen- uuutSaccuituu tutu liupie Paticia National. Caittla dte ri-d
dif itn cnntinenttal. to u enformodad alguno do e stos intosma?. Gutie.rrez Vega conlras Sanulagt nGui- iut-mimsn a Elpliu tut(nuice so Letn
R *lC-Caderi Anul traellnitlr mafia- terre A g. fati an tcoiuvtlo t In UtCtiUI. P
na el eonclerto d to Orquoslta Enaye con uai frasco del .,.,. e ..... L ue luornl etenc a de jurisn- COLEGIACION UNIVERSITARIA.
SFila7neI notable pepate 'ipe-Brdaen n.y .. a '" sie declar coi .lgtur (Aalegoi de Contadirr a Pslbileos de
Fllaossotit in logan una impuagnacts (aba. Irmuati ittd Macm oa regiamaco
La audicl6in m As electa mdoe raHfia *noa t Ft ur Mu iar n e I pu lia o- a anIi -cmr doI o e o a n-
domingo crA ]a i .rasmisidn del Can- ha l nr lln proplo jutr ---- y en In piopin Se- lar do acu iiLrdo. m ci pa
gietn de Ia Orhlca F.iarsoino a yn- bendeciz la haaora en que ndecidid tnmmrl0o ,rtui r..esolr, decla r.n.I. a In ma- JC C,.co.
eir La Habano qu esa prodac 6n ito cnIipgnactonl (tire por -onrepto do in- PJsEr Jo
e acar an dcel Teatro An tduca rinm. l M 11. i 1dn111- i[ d bi do db os forruhl Ooofre Vdal ,- center n
eadonareo deu seha a A hditrumanlau i. saga, a nombre de la Sevlla BilItmore
Chtotel Corp conus. tra Ia tasa.cr6i de Hacienda
resolver e btcma Bla canac que e- @I I aosaa praitm/cl adas puer e Ju z.gad s-e -
tas trasmisiones originsan y emplea vosaus de'l par e men o en
el mans moderno mimcrforno al efec- talicd.ools ohicro Provicial Auto dl unci de otemlr oca co-El triba abre ta ; plas
to. A las once mens cuarto rde Ia i -sguto por eren | ueni dl Tpes-tn de r
mao nacomenzcri In trasmisi6n qus Aeto hby en Ia Dfvlsl6n de Inspeclo, r. "Panchin" Batlslta tuiltadot par Jvier Boudet y nas En ca -hu n ti l e di spmosia del
tendit co si mp l e pc las ittisracio- ('ertiftn c laos' obras provlnciales hurdt put Domimutgo lsuia conramm duim a doctrh"I Jua M ZArraga, director ge-
CMOs nePabu loi Medina". EI schor Rosen gent a d con. excepci n de In lnuso 'I neural d(i Retas e Ipuestos, el je-e
-neo-hablada.de_.ablo. ein" Ft aehao Rosndo Igretas Yebri6o, Ems lit nouuaana de hoy, el Goberna- enatd a. rinos presentada sr el d ac- de la Seict on du e timpunsto c D ero
CMQ presents dos grande atratloQ intg -i fu in condriu del M ssterto-de- r- nch ", fhura u s r ri ud r cipa d ha nrmn it ap e 1 iversas
cm aq lax 9 p 30 p 10 p. Comu.cacioones invit6 a tos priuo- exteto recorrlioite ospeccroi T Tas tamr-C-nO osa Ttabtada Garc tuclge_ senior larto Solo U 'rq6Izn ha dtsIg-
disas el epat~l enti ara'cje dTra- obas p~ilics poviciaesdeclara indebida. La tasacron ascien ortdo-ol inspec bTr stsnor Mario Do-
Y n ala a n9a d 0 gr raio-, distas dcl Departaoent paris u da e as aras pubdesa poa C 1Ctalc0 d a$6,0.54 N I parna excluida uuiguez G uspert jefe del.grupo delpc s o
les de CMQ, quk les parece el blo- lsusn an en el dia de hoy, sabado. ell ejecucl6o de acuseri a pc ahi it p a 0 4 a pirin eida s-si t trsutu nu c e G pu t.I a p o dar
Ia las 1t de Ia mashana, al actor que en dtl propto Gooernaior. its In ini tin t imucidu a esic It-thaa sabue ac-uit a piatti paca
que que frrman oa dcl 21 aniversiarao del fall Fit E sa ulspeccmin vasttara Ihu ca- $20000 Faltt itnu par resnver u it Itni. que baJo 'i distecLunit aC flscahice el d
qUe u s l :nman dCarnoal Trinidad y ciniento di Julian Cabello Yanes rrerera si Buenaventura a Ruanames, tlignacin de dtcha coatas o pnrs.con- nusmoo. exprcsament c ei clandes-
lan" a las 9:30 de Ia mache. "Dr habr si dc verificarso en el salon qurc Y In de Casa Blasuca Acom ninaitiuni eplo i en rI s mitfaccsomncs comets-I
fiesta con Bacardi". a Ins 10:00. ocupa la Dovisi6n do Certitcados del al Gobcrnanor Batist el ona_ a r Otro desahuclo reauelt i das par devolucines y bonftcaelo-
Fs mnnegoable que PPatola Ftrntiodez onupa Ia Div seht od Cra o Grb senu orJost tao. El juiz del Contr o doct ar Rub a Li- ... yotr .ao..iaeco p...
Filameno de Mar con-M imi Cal. M insislero El s oef cr Cabello V anes Iumthd s -autho r. se ..r inst -Al i. E I nares, secretar oa d o V tfi u bnlas i decla- p ai lop r ea y pb.
~elia Martinet, Jailita Olaz. ,Aria actspo In tefatura itt Ia Duviolmits- de rlr sic d Deapcns co D aeC- tica eraru scVuulin ueiA- reeibo a tegialadarno p aI plsibilo
-Snia Maorgf Iez Julim Art. itat Crrtiflcados durants .t0 afhos caunse- ides y cl ungm cro Manuerl C-astillo. ro cost lutar -a demandar sie dcsahucsa
Solar-p dootrp Ir, rD cutivons, durante los-cualo$ conoquluto De vlaje el doctor Valdes Astolfi establccida per Manuel Dominguez El mmnustro senior Prto Socarras ha'
Ins libretos deA!~r e i t, ,Irn- ill .,~liL;c ;'r e d -rstto rcbrelI V o
tras his Hermanas Ms rqu- z, con Gtt el uprecio de i a i ntos le trataron, r no El Secretario, de la -l I I1. i..I 1-0. i .1 La --.s-ca caondo- e c en l it na cs a s s
tivo par el culal sc IIc recuerda anum l- Prtovincial doctor Ar a,- '' ih .ai asa ru-
ratuio Pinelli. dleitan p. los op tes menle. AstlTi, parth6 rumba i .s F,,u I'I" AI ,, I ,R-.,. "ra des iana, y aI general' Ilo
edn m Icay iiita. Eso. en "Car -. trrro at-tuna. p.al pubueca s-mi cdida gy a hDIOI
n asval ITmj~cai Zi .E un. atUics conipanlaio cc oil In I .Ingtverunro. preata asuitnouta roanreitait d
nea ta Tr t H hop m laata aaucsantanaur qnen sri-a snmctido a un Iratamien- c- to leci
fiesta on rd",no hym ..M LAs oraeade no a tat-... i ,-,, i- r-, nstan Turna de aser Dos reiditos otlrgodos
atliin~ti enclonar 0 ..rA Pey Lui Cans--, r,,,, r. a run e 't t-ai.r Valdes As- Exhortos
bonel,. Ulna CCgo r;a. Eu.c .[I- s V Nlts - arth lubi en "Una h tes d Iaim at Cu palA Itn Secretarla el t efe ds -De -Mltnzaoillu, Juana Ptrez con- Se cursaron Ins dcaite u Us qut tulo-
p Ia gruan rsquesta.del eseslr6. Io.4r, -. .... Despacn seritar Nucolas Duarte Caji- c aa Orlando Comas al Norle. ds Sa- ritan estos cra tm
otter Miintmcu eara delardo dsO IO" 5 a Cartoeti tgautursa en s-cl caIantt at ua Ia Grandc. Pedro Regalado con- $12,000.00 para Ilms gastose sc amjae
sin.' un asa tutuurt. inso -a"i tIIS g n i
do." e 4:4050 Aal em .u....rsir ,wl C rI.ns Radial Reglamentos aprobado$ tca Julia Otia al Sur: it Ma n sic h coit .s t ut ...... a SegundmIa
n dG a Cabrera n "El Preco del pcado" Fr Ern a i u protcoihzac n dl testanir- i to ol6- Conlerencia lntelnacimnal sobre Ti a-
Ia r 7 n per la Radio Cadelnt a t c Fuertot aprob os par Ui ,e tel deari t fs do Easi gehna Azcuy al d h At- baJo; y $8000000 pa0 tl sr I la C I uac-
a la upoe n-Radio Cade tu:15 .a Allo oa RCA Viitor. NA au--c, sir Is-sito Betaucourh erim in ha Conferencia de las Americas.
L a popular y exeelente canciontern i a t a gras m a del M dO E alt-iuu tSn. ,- si P edr o Fstra da, ill C e ro,,Ia in
anexlcana Avelina Landn, -que fu6 00 Asan5actan romaoo do Cuna, u,' ....,r ........ P.ii u.C -i ,psanth- Do cclanraa tora as Noresonders-n O| tras Piiblicas %
contratsad el pasado abo par In Ra- : :o NinL era 5 he. i i, st- -rn L.a IHabana, y La tno Caemen- Dida at Noarlt, si Ra-
din Cadena Suaritos, para actuar a. 5 E r T..a.. .a., r. u-u lariaurac s mF Par las -etera de Pago Real &I
tambuio on g a presence temp oradas asI. Cnr-n dau. lcr ,. .- ds 1esetaut latu CI seflor A ti- s C eseencr am abrera Fut nAndei at Si r Sui: Entrnque
reaparecerld el prixama damtino, a st,4 Mtitertos en i t 1. mo tors del biutuuda i.. J nun irs-efe del Negr ciaatilo e ds (tdtui l otu ii i Dual s 01ite. hu Maria
las 7 do Ia noneb, par eon popular ntaa [tleonardo Moneuda. Ernestn hin- A.Ot-'tt'iiiotres del Gol mer Prvu I- u .. L. ts chuga c odrigueua al de Ahlen- Coma el subsecretahito de Obrus Pui-
mioa i utdren tcaria dares h t -an toinra Antia Tells, os-
n e ao r b oy yS t toujtdro Olie, an )iu r a ta. l. Pro lalnoizasl-in de test mento ltinuit- inertt AU t ntr oni a Teu s l si
obre __ benefa-or tratinhi II anna ratan-s anit A OnVun, oss 3riint
a~re I [ u cnla, r. oya Math C .. rli Y A. O o.-.1ilu ao 1 anI eeat Ce~sar lRivera Partagas. cepccsentante
"Lo quoe pa en el munto". RHC 'Ctraon as Ctnisusa". I illl De Maria Cacrlll t Htit Ial COeste Iit lt Camara nor Pi ar del Rio, Fran-
S y 2 0 n o '- S L 7 t o1 ln i 'a M t Ir 5 l o d m- 9 0 e n o r c u an t parp o s p- isa t ca "I mO t u g am l o a i c ai d e nu t n n cn p a t i t
tln hombre quc ha cri na p cdi -nra i a tuu ta so Enlata De as til ot beeld o unrantninro 0.u n n rit 'm-u L Fuuct esra e tra fla- 6to PuluAnuo nv Lotu- Cut nco. pre st -
c i d o R c ie n t oa c i n c u e n t a n i i t. um i ,0 ( C i5 c nob e le C a s du d o ,, D e pl-lntu .e l itn n d e.tic ro f tl i o BUt l l t F. r o l C o l l as d n l c ide l v u L o pe z Cu e ncl p r e s -
verdn dero benefactor toe I hunna n- n 1a 5 O2t"a1 d .- eh de Fa t s-i 1aruEn a s- i erC ntra d e lbict. me l .IRo m Agiu r a do i ii eudiut es dante del cima etn zo n hisuic pal. et la-
dad stite ae Iton coasoagrado a -lale 0l%' NoC utlit m CNtO psuIt.Lid do Its- hiaIeritiu dte tutu, a sen- lDcoolsan talus del romutmnau its Insa nbraso r nt
ra i a la.. .. .. r..nnra de I )a "le a. sateria tt t s.. idal, en Ia region stuperrcliar ditcech.us Nicolas Caul...... GarciCae cumlurit ..... do Paso Real al entronque
prntecci6n a In hufrfanins de Ila re- 9 ":; "Crlu%..... del 0-' ": n" ; o ldnlcr a nrcta Alvarei.....i"ardo. Behar aIII t .. ..c ....tr Central, Wall .... .
a .i ar Cunia4-i TIttitdad Y- it a el rantuit rto Fl tIcI l e o c aurm rct e Pas Renrn.i perl n r at n -tq
gt6n mutera do Taervell, amirve esta inA Los, X- t ca onliu o" rnic l dl 38 rns si c d itedd. r oad v Acino d r S at t Il'iotan ui7 conli a R irn itt raliaque yCrite cal. purmunta an-
glio orhmn in Sti Ittit9i .c cittit. ut Ruteunu deniqi tr o cits- a tutet irrot qut certamot taill
oatche de tema a to oIencpr inlete- i0 2 Lu Nonta n eo iI lmioar u n u 25 Sainz dr ia Fa n Otiti its- 1.000 habulamtes en stun stntn
saontisitni audicihin titidacIt "La qute a0 at Rsite, ) tt.uiuaes Eknfco iauuaa is -5 iiin Cierl Ini titutit IrII illn as o ta pasnaln lais tilts )hbiat nrng tt
posaren re aud ne tu d n que it no Ittsa t I "-Expuse a i Pnlicla que Coundl tra- ctimas asuntotn presentados bilc Rrmuss u-
pasaen e munn" ue nreceRHC II la I.t~lt~ttl t t-I "baijaha en el bar "Cristioa", sitnado enr unt ennrocotlsef rrssu -
Cadena AzuI diartameno e a ias 8 y-t m5 Nontr,. n.roD tiva n lai cIba r Cne tenntcarro at D. nin-uerd call Ins unfritimnat tsin-
20 p a E u n c a p ti tla a s. .m b ra so Y Ir o r-t t t. .. -. a a ss A .aiIla. d m 'a I g n a .g .. .. p a T rsau ..ta R n v m ait c rc a l S u ttly C u -,,S -" m, l tiays--, ch o ri g inga.. an -
111 te-aC ol.Irui irnitciui A titia parouictuuttia.nn ruitu soartis mautia t r t a $itt 00000 -n .-aacnditrroma
humantsimo, digno deservir de ejea- 1'LO, Setenaia it. saint o herido. ugnorandn quIen tueda P irune la ine tu p rut".-- 1 ......-... anterhures
La ..e..an..n....a.....s-a.....d. T-,.n. asiso n.... dar dcsit r..... ,'. -t-l.- .:..e Ca Ii'i ,'a del or. at 10 a .i pot
Cas pede Caniad l en STu s- a' A.%t c aSitucrumea deo pus de ori c uI., i o -I.- i tibnmrdun gasr
Cuba y Carld& en "S nrllu Ca-.: sntli.... c........ lin In plalrtua etrsuaa a -rtur I .. tin-.- -- -" I, L. er AI poses. hr......... ras)
gate" pCibtnQ iS r.. 1. .. sic r.ut 0 ,a d. -6 in- $5 Si... La ro.ia. its.p..... $ L I l ut-it admi.tu... acuu'..
Antes de a. .och.. en .Sonruia a' reiu......- a a t rI'ad cniir de San, ptoutuu la s-.. tat "m rl sm-rut-c louti- Cut..t t. insd, Sanciaz a ...... cteria dsl ufstlr a en Celbs .
Colgate", que se trasmite s too par o im da Va d "o(ttain t Ldl n
y jii.ese. a las Chn de In ...he, po t iT b'lls.T.ut.. fill- To %in.ow 1 0siutmaber qute Clur .. u tutu be hu etdIn putt .l... ailltl h rast ti $2.50000 priPnente rands
C MIQ se presentaron bai te to tuns del It h o tui rane ou c tto tlo cla r e in l e-tr aditas las ropas no i t, ia tlui ar nit el i a cotitis t us ia srpmt en a "
Ci.r nal de Tampa. Cuba Y el Cm Ca- to ..o .......c..,i .... is tiaupu.mrnIi alg ..tt... que-daad s-ut i s.. I utet .. r Cba itt I(i "nea-l Ft tuder aumtsnic sir Peu.ta.les G Lie.-.
nadmt. tutu ( . ...i. t .w l ti,-1id leit Tire tusut"ij Cam' Y l a si .or v des tn Colu a, OG este- Lut.t .... iuu rm6
Fut ti, desr ilo de bellezas note los i ) t u .u adsn ', "l. .tarna tCse pesos ma un i.rigao lie F ll.it .. I o ....s U.i..tu.. y coaI Inas perindistas, quinn se encume.tra
i o 'r Lo, eo s a it 1 ....I.. .. .. cs
m icrr 6 f om t o s d e i t enus s o r a ds Ila d t o 1 a ti tus1 i tNu .ll c.ih.m F.u x I Di p r 't re it a d e "-- ,t I o i 'tt"a, s e a in av tu r ar ir id a P a r ha .. . i. u.
centre. 1t- iCon -s- V nA da e ci- 6n "ti Antuonmio u le -, ,. I I'n n e s" a .... . s.I mHidalg.. . Ye-I ,,,,S,-
V todas las lindlsimas .bn.una..t.... .. .... ae 34 I o s iad'' c or a ii. Id tutu C- tin in ha 1 rulrs I. -. .e ..- ..-
con sus DamaiS de Har or corresn it- tu0t ..lOm0)n tal"o Gorcia nunttmera 91, .t .A ydr Al, '-' (-1..lt 1 1 o r ite a I s t. 0 ai it. t te. ,,- '1-' I
dientes, enviaron mtu carifiush saludt _0 NobC t runlut It par tussri fruy Fluaro II rt I ia ps ha mamo y A.. -
at pueblo de C2b a trav1. de tol aos --uoaaancmod t ia etu resdeitte sl t a t glesia .,1- '.
ml c ros n de ICuba, a dtoati Ce Q Ins i aso El Camsno de San Pabla
macros de In cubanisinma CMQ I I` (-.late y le-a '1,. enl 1, ca e a de 1,. Inert. aeceda Pdo s. rie. .4 puzte
'Lad Palabra de Espalfa. el pr im a a "tl t A ututa It s l,)umr R-b- ,to VaronatI Ar-
21 s lbde m ar od par "Uni6neA Radlao" ""ts ii t n ea.i I do si ints 'o "nton. .acto at a t lint ". . a dt [ .itt u n rul A n Lo s R , L ...... VMm gu iA Pi czy Aen A
p rc n.e Prxm di 21d "L :12F.I re lo ni 'rb ja i rd'j duetia % ar ecaoat d o In d i .... i. I "n nie bros del patronato "Pro
Todn estA dispuesto paro tlsa In 0 tPecasls"a no"ela, _ti' etuna i d i i a s i auria n o Rodrit gutez Cs ,, l .. Sa r abts lo no Pama
guractitn el praxinao dlIa 21 ite ta t 1 'it ,,'ed riut ra a .Ft dnunatudo trobalaoa cmuat lant- atuu a e Laituua Ruh e r O ta thi al nt C m
-t ,.; lrou on ducho Ilrnipi a ell tutu itrariut- aSaatIua p a utd una -t1 .n i Pablu"reneCama ageyCa
alabra dt E.tpafia", par Uti6n ,i Ra or ePusta l a bI o 1 .... a tlt or % e de dacht .... ,'1- -. e enttt.uCto-
dion los 810 kli...a Sc traea sir 41 a sto det a it...le g uito, c i pare t qua ina r. 1.571. o... ....... u t-1-. -, ran s- subar-
aea d sumeivcut aditqulu nteu ) par uncunpli--tcrelarioa. tgennera Antono Tellta: rn
puesa en esas traaa orlones se nafrece- tn Ratoa de s eiial P s is udieluta de eitatit-to na[ e u para obtener cemento y ;quin-
p a Ismdro Cabrurna Ph s-a, aecui Cie !1patecario / rou itmdtstue a has obras de pat-
ritn esc i nas ds Ia sid a espafiora c pp- t5 t' t c st rt t P nui sr o ISO di oa cu n t a, a ha .Pn Ita l cit I u tut r ,A bi t tu)'at L ut rut- u nu tac ln ad ci ecu m ita d camao N
tadas drnectamente par locutorcs o- it oi l ro A. Ori-t-on 1,c .n ue ers o denocada Po- Colnmc Du four tniJ o rca nda--m
rrc asinsales meediante grabamtot "s v tat pe a r ta ititti trim quu peraonas iear o ritas Cuanourt Puithuta D los Cola-
S'"I( (I. ,lW1, A-1 n ctt iel ... t .natb n Y ...'rr . ........ D ... ... I Mtre e ,h rMu lelcipi
nsodernos. it 1 (tultan t it ,a tint ..... l tmauT et aa ctas aY cnauua ill tIi, .- I au Stru M c al'no Ct-itt-i-itt
Is untl. elc oa r u 6a Pad inirnadn a sl ti5- f)I~foltut pitirti rtie ituatu t11,11 luipotle- T Iii o
Pronto debutarin "Los Panchos" it. i t ta O i tt at l.t I'i t S
7-2!lldo 195N nesos "i o' lil' "doc r Jos, %. .ln lo S
en CMIQ ,an .,'. I 'Casi o r un andamlo ui- C ratn cbtat dea ilrIll pal do Ele'ark informe al Alralde el tribunal
Loas ImpatziaCor dt e Lo f Pan- a au to att to's C.itu.scA ul Cuand o l tri tia U ans obras n ona- $pit5fll)62 0. t aos lntItorts ;] 2 poi uunt-. de subasta del Acneducto
chos", aquellos tres snnpatitcos aurxl- It :,0 o crt ut Ia hal.hi1, I e 6n ci ll Vu lregas tut r 1eta 107 cu- In at "\tu a ru.... Ia iii qttea rnat u
cenoan que tantoa gushurnn den pun- a.na 5 A ,EoT n dT l Sanlt Atit tai,,l,-a Alt ,, i do 11 e h ia ,." ,. aI- e luai peitch n c vtltl ia R ,tiutltao el trtbu adl ds !a auhasla
sena it anua nterior, cattid pltp.-aXrn-ra- I IC Alaa ualAtgat.lom --af it ll c r liii I t ihn lst iua i uuui
p lie s ya f alta .orno p a dnan aIt fi-t Pr- 0 y( ti tt la n r, t oN t ui t UOn a Amne 2 2 ,, it It u--tout d,, d II, I t r Ia Ii1 16--l r rh t e al Pd a n d e R n -
cha deficit.lua i det sicn l tt Tim tVt .......... nme., do "aracter grate p
CMQ I. iluta te aM,1t-- Ie u-trile uttisti tto puatttan i is uit serw II j I -.uts w... general dm1 Acuiedarto.
'oeMQ/. dertin dt is ... ,0 ,0 ,,,-.. .,t gita dli ii s'-,,% t .'a ulbe't b mpliaainte te nab r aa con-
Tuns, rstaan entc a,,rmotio I t i;,t,,.., ", .. 'tu-.lntuuuiuutau"...... -b '' on. .......... 12- ..... I ranta-
Panlcso. na aron coictittarnolcna i ,,n, le".tulumuucucarnopahnrar-T"
nnbos "e, cronrean ra Cc om In- t i. n, iJubilatlone t penstonets titando elevnr titl infsrher sI alaide
T 1Iti "n c, iol ln Toe,,,l lllc, Sellpro rlg- >,lioi Caatellannos
folkliricn tie nuca tra Anmerica 12 hi R.,. .... -, it 1-1-td e ITe Uofos 5de lIagboU y palut tl usi ha h w, pulma
Monnol (ores hlo tin savi I i tn a i i a s a i %tIt0 fllll, l in lull 1. hrl e 11 tIe fu1irt s J- n,
regale a Migcuet A. M artin, 1- 1t ta -,t o t tiLu, A ,-ut --__ __ __
.an.l .. Cares tla it h, t Declare si tro Marlstan- i ii a i1 itit I \tt Sm.Ith .tal
regamule 11 p a tt l ,.tit.u i i n ta u-lull ,d 1 k n11 a n as-c clttri em t i ut. i t u cult- sut.. ai r tv I I ItL
M o t e o 1u t t t a n P ell a auth t l 1 1 l 1 - A h i t t m a I . t I u utl e t n I l t l u it h .n t. ai st i i l 1
tle), Qra la tot inrutItt.111 "il-t ".lu tt .1"o itatultuin'. taut ii ( iii de Lit e L, l,
1 a, t l tilt-hr t u tunotoi., III ,, ,t' hilt t .I t \ l t 1 Ch II it i ,es, t )i e
tiI rI a--. .. ... ... ..t..t.It.It -- _t ....... m t a lit. tl L Iit ".. .lt, c ii tut 1. .t Il It.... ti.. 1 216-


nit e ba I', .. ......... tt u I tl(I[... ;,,''l" 1 h,a .. --. -ad, ; t-- ......... .utur titis ara..... it .. e-u. muui i m, S,, t utu...... ... Ii Il -, l i ,i tin limit d.ttsu e-c0P -
pe en ritnII i .t{ts- mi i ( lt,.u \~ui l- it utius t lit-t lS uttthits.~hel
s ic per t 5-- .,i 111. t~sl i . mu ln-1 ioue~ t( lstmumu ,ism itti ( mtl t th tlU r i. m --ou Ot il I N tilCtS a l CZ in
ba at a rcs- .- tt i sa de I, I: si t .1,, t ll~a th iiI111 l .i" t. 'i "~~~~4..~ I lul ,~u I i ll t h' .1 21 sel
sia mI nt t l tI ist i ,t I i tua att ul it.It u tt atIN It It al i tt ,I tm mt- ,. i I - b nu aat 1 115
be to o o ,lh uhr I.. t, ,,,'....51 I'l t l... C ,,-is m m ,,pb c t si i lam \ it[,r ,mct e-I -, u- ;.. in" "i im tt. a h i~,,, S tc-l um to simulm th n
n Ist ttr t sa , a. ,, t't',,'t .... I ,, lit .. li,, lilt ti- 'u tu i x s llt tti16~t latlamail
A.50- a s:c t tit l~stu tIm i lsl lilt,( isu It .1 111ii. I tuit. mi i-s ti .l liP tahe. bla
peri saics i. ~ e,, 1'.1- IC IC '' 1 I( - - - --.... '..~.. [ u tiui til li, ti.... at- ut,. ,I mitth ]1 N
-c er0 itmo it Si .. sins ll~'t 'e' tnsr a L 1 sii1it om-ana ut aqtt,, i u ucle uauutatt lt tt,(, t t.1 t[l l t p i 1 , ( d iln ti.

u it Fiut in it- Cu I al o li t F .Ii3 'j, ,g ll r 2
onca(em.u.i ( 1 I I .....n t'tr, f S hIll i' x I ma1. 'n'i it i~trrri.tt it .-\itritttc ba
A M 'n I"111 "j ~~ ~t uant i t ll( "f I i
l ts FN snthls . .. ? .1 \ , L i la nl mn i,1 a ,I' tl I II. 1ii ,i I i I. a Sit~l mittl ii' i n, t. t -- m ts bt umrrcttm il -- -
,, ,not te ssl o a pin iliu It ri - I Si l I e e t u ti IiP at mgleut ur
at utist malta hi ts 1 u itIts'1t ml p111., ut, ic, lua n hinistut I Ii t an


so 11111 i'i -tii i i I tul tuq bittNhl .. .. am} ttttin aihnt~rt m ne Ia- p nt
Sltat Atan0;hl to Cu .... ..5...It t,.. tl~~e -,*lltid M xmed i m ti .u r.~u null tttush uisde1umpi'tnnaittcar, It.'. ..

Ii si ta...t. t n.... .. .. .. . ... . .. ..... ... .'.. ru ..... I ,. .. .. t ao.-, ....... tnoutu alt. ___US _______E _____________EE
toa usi n iti I, lX,.'.'I 1.-... l ..I um tt u r[ i + i s silt~ik la ssC iu't' t ttuta tt
5,., I ,sl ,s..t.,s-a. at. ,,,,itt ,- ,, ,- m, t I.t ,. , I h I f o q : adL .
inn, nun, c, Si .. .... .. ... ..... .. ... ...s. .. ..I.... ... ,. .... .t ...... c i I,... t t SUS RIBAS DE Y ANU RIE E

Ill s-tos pl uam aa st.ln na cci mm I-, ittut.s i ,imttttuatutsli ItS I s tt" PO Il-c mArl e., a e tsn


": arT, Ii ra"


Ro. pce230 de las IsTas -Vrgicn y
900 peocedenLet d-Jamaica. |


rmsoxi DOS U utj; L ~t~Ajl/. ODAJ,-;U.IV -".-L


n el Liceo de Gaines darn

nhiomenaje a Loreto Lopez

a sido organizado por antiguoi
umnos de Melena del Sur y de
r Primaria Superior de. Giiines
El pr6ximo dommingo. 'a las .tes de
a tarde; en el Liceo de Guines, ten- k
ara lugar el homenale a la efiorta la
oreto Lopez Garcia. director de la n e
scuela Primrania Superior "Luz Ca- d
allero", de esa cilla, organtzado par
us antiguaaMdiscipulas de Melena del
ur y los ex alumnoa de Ia Escuela e
rimaria Superror de Guines, con lat
ooperaci6n de ia Asociaciro de Pa-c
res. Vecinos y Maestros, seguonno"1
amunican el senior Gerardo Mirabal
la doctora Nimia Cru tY
La Banda Municipal. quec dirioge eln
rolesoor Juan Roman As Romero, ame-
izanra el actto.- d
La apertura estarit a cargo de la ex z
lumna Ernestlina G. Lebredo deI
Coya. In
He aqul el.resto del program: C
"Canctons de Antano ppor Ia se-
iorita Zoraida Hernandez. acompaha-
da al piano por a sefiora Hilda Fa- S
Sardo Poesia "Canto al Maestro", dec
S dnchez- Galarraga, recitada potrg
a sefiorita Nereida Alfonso, ex alum- I
na de Ia Eacuela Primaria Superior.,y
iiscursn par el lustre historiador r
ctor Ramirco Guaerrau -qerido con-.
pahero del DIARIO N d meroa de
ano y acordeonpor la sefioraJuana
M. Cap& y Ia senorita Rosalia Foern
Vila; y entrega de diploma, regale
floreas a hoametnajeada.
En la segunda parte del progra-
ma figuran: I I
Plezas de mitsica par la Banda
aMunicipal de Guines, breves pala-
bras por el inspector elcolar dcl dias-
trilto canconoes de otras epocas, per
a sefora Hcrniintdecz. acoinpafiada al
pianoa pr la cfiora Fajardo; poesias
dedicadasa s omacstrna, rectailasd par
antiguans alumnas de Ia s seorita Lo-
pe; el imno "Al Maestro., de la
e' dicipu] a doctor Juania M Del-
gadoa de Malberbe. interpretado per
el coro de la Escuela "Prisaria Su-
peraor, y sclecciones de acorcdoY y
iano. par Ia senora Cape y la se-
naita Forn ViIa.
El resumen del ato estarit a car-
go del doctor Jos6 Ruskiayol, profe-
sor del Instltutoi del Vedado ex su-en
Kerlntendente general de Ia Segunda
nsefianza y ex subsecretario de Edu-
cacr6n.

Tribunales
Litimos caso resueltos por Urgenclia
Este Tribunal sancion6 con multai
de 31 cuotaa de a rircuenta centavos,
o sea ]a de $1550 a los siguientes to-
fractures, deI a Ley de Economia Po-
plar. Candidoa P Garcia. Luts M.
abrera, Eliseo Nunez y Mario Gon-
zalez Rodriguez
Tambien sancion6. coni gual multa7
a Gerardo Rodriguez Sanchez, p r
tencr$a de peirtrrch de guterra ab-
soliviendo a Cleto Veiga y Antonio
Nova, de infrigir Ia ley de gangs-
enlson, asi ct me a -Mapuel Fernan-r
dez. Ramnnat Catfio, v Robeftn Her-
nandezt Valde. tlo clue fueron dce-
frcnddos piac I dictora Maria Martha
C*olno Puentcs y el dnctgr Gerardo
de Villirsf
La absoluclon de Juan Cuillar lliets
La Sala Quinta de to Criminal ab-
sola16 ai Jaian Coiliar Baez, que esta-
ba acusado de olaber dcado muerte a
Enriqtie Merino, en los tallres de Ia
Cienega. El fiscal mantuvo In abso-
tLICll.n. peru el letrado acusador pida6
veite aihos de ieclusi6n, iendo dr-
fenido Cuellalr por el doctor Medar-
do Teuntor Este letrado tmlabtan ob-
tuon III absolaociiin de-Jose Batista
Lezano. acunsado d. infringur Ia ley
de gangstertsno.
No hubo falsedad en docuorvnto
nmrcantill
Pr ntcal pattri, In Sala Tercera de
lIo Criiniial abioitio a Ia tOVen Ma-
rin Antonia Garcia Goume7. que ftu
acnsadita de fatedad en doctumeaitb
ncrcaotI ucon tfaude a asi tienIan-
reanomionmez Cantos, de I-a suana de
$91782 El doctors itots Garcilaso de
In Vega. delensor, deteostri Ia tme-
xtseca del dehito v Maria Antonila
rue puerta etl ibertald Ft fiscal ha-
big peitsdoIce tres aossets meses de
pcisiorn
Retlrd el fiscal. peru la Sala hls usao
de lanf6rnula
Otto juirto en oA Sala Tercera de
i n (innlatiu hie ri dc toncausa con-
ira Oscar Melotn de In Pera, acusado
de estaft, y si birn el fiscal retirit6
its cargos.el Tribunal hizo usa de
1a farmiiiio que le bridarel articulo
735 de Ia Ley de Eniuaiciamlento Cri-
ainiial, en relacitn con el 803 de Ia
Organtcu del Poder Judicial.
De alt que el fiscal, que habla pe-
ldt., lci.: aries de pittsuin, hubtere de
...I .,,, Ins razoncvs que le haban I
.-.0 a polur Ia absolutin. ha-
treiuti t tanibieib el doctor Manuel
E Saiz- Sitvenma. defrnsoc. iqaienS
tatnbien interest que fuera absuelto
suchente
FinalmenteI a reperida Sala Terce-
ra JLizgo a t.us Garitoa Ramos. par le-
siotiesg raves pnr calpa. stendo ab-
suielto y defendiendolo elc doctor Is-
rael AlI!aat
Garbanito as menor precio
Una reprrscinacton ir Ia hirma An-
cos y Companfhia derestarcapital. vt.
sito at minisnro de Comerero. doctor
Andrea, para inforsnarle quei e en-
cuentra en Ia dispoeuic6n de impor-
tar garbatntPs mexiuanns a rtzon de -
$22500 Ia tonelt a trtnr ira CIF La
labana, precoi inferior at qur ha
xrnlo crigicdo a v que permitu'a ven-
der Ia tibra dr gaianzoR at public
Con lira rrbala de trees entriltos

Agrictiltuira
Produetores de plitanuo sde Oriente
Cosecheror. de platanos de to pro-
ticia de Oriente visitatoti a] sehor
Vii Pittit Porer tart gttionar Ila rcoo-
pera'ttitt dii Nlitntitecli de Agti iittUa
:- el ltinoluacontin dtr conflict obre-
1 a sli'nt- ii il puttrit de taracot u
1sittitaastdtiportactnttt lirtit~x-
itang aqiiretos'atltn gl'tiildra ite ti('l a
ttiilndarquiiis dr plahatta< iii drs-ti

Enporiuriiin dec ptfia~s y Onioalnt.
Ft Nretiido dittcltiii Inomcmii En-
cIiine dci Minitstito ite Agtiaiitlui
cciii eii' uni tttiitr ti-I rclit~ al total
(iie urs actilil det piiia~snytitniatrs pta-
ceilntits mit tuba. l Intso ettlionas dr
Nrtw miii I.. diii attic rA ptaittindornle
itt runait roitt suatlgor -8r67lg
de tt118i i i i iii u lti/d r dc
Pt 0000633Pl2. itt ins citairti .t1t3 an
itroepitdrit a I tuit att dr lanitit-ti SaP
,,,dettt tama~n ntoiteSlhaatarini
tic, m1 r ] I tiitil dal~Io tiax at S
boatato ii 1 020 ihg-.. dci tamohit InS
s hiatel ttm 27,510 ltigs
Ft prt-tiidt-- greater dr prrtain en
e tirs i~t' e $.504 ettrodet ei prrcto
ntha buitta rnlitado ite $422 ysrI mite
aitt itt $500
IRasper io ii til Ihso tpiitttirttce dr
.1, anitlbaniami-ti tti dicbOtiles rt
,.I .-.450 htazatca.s ao lill titiatuir ite
itt IIti Ottl u pritnedio general dr
A. El prerio n'tan baot pagado ftor
as- $i itt a iPt' rCin tinns atio ite $220,
Et totat it ibIttaialea pitr itamast or
a'. t1 .t',iiis 0, dei tamaito 9 u
I i.i I, i,,.5 hbum t Iale d rl ',,,,.,.,
t.,,' I,.Te- 2051 h itaiales:.1. ,
ISa~ ti n ltata itt :s huocoies
Tiitb ni lateranm dirtio departa-
nes,-ti. itt los 5tubuasuritt Iontates
e cin Ittodl ti de fthbrcio-n ctNra
Yiirh, iton ti totet dr bu'ititfe de 84 475
arorcitdette ite Cuba; 605 bulttos ite
inmotes der Ia Flisrtia. 80 tdc Punrtit


S O N drc rentes, por sus origenes, de pr m el o 1r: aj C, e 1. .... ..-
lsus fines y su trascendenca. ba asI de eprjcturar ascuentas
as funr ones atribuidas' a Inln-.- que debieran rendr lgs agents de
ervencian. General y al Tribunal Ina Admunstracaony p prepararlas
de Cuentas. par que apuln rani setr faladas por
La Intervenclon tuene su oreal eTribunal da rCuentas.
n el Poder Eljec uvo a cuya au- Eon pproyccto des y pendien-
oridad esta subordinada" es un rte de a aprnbacl6n dei, Congresan
entry mediant elhcuael el Gobier- se dpnecqure la Intervenci6n se "
io realiza a autofrcalisaalotind si rdsuetva acuando cear di contocerl
us acto0 adminiltratavos El Tr bo ns amunttri de u com npetcion e an-
hal de Cuentas tien'e su origenoenf| l,:mre Ia fp -t,, I.r. -ase I
I Parlamennto. porque en onmbrce ley que sq a lt ,e.i ,ri... n ,-:r
d este ejerce sou potestad liscai- se nu personal ai Tribunal de Cuen-
zadora. Deads- que Ion Parlamentos tabPero en el rcn som puoyectn ne
imitaron el powder absolute e de ln ordena Ia creacion de un departa-
monarcas Y restaron a iston la fa- mentor de revis cin ncom probacit6n
cultad de establecer impuestosn co- "a it n de der realizar Ia Admi-
braranlos a su acpricho p gastarlos a nstracion su propa labolfiscall-
su antojo, surgi6 su derecho a fis- zadora para rindjr correctamente
calizar la gestlrin financiera de bIn sus uentas". No acuerto a com-
gobrnanteso FEl Parlamento lija prender p- or que ha de dis--iee
los impuestos. regular au cobranz Ia n Itervencttn v 0Yha si CTr r, --
y deterru aa su aplicacn; pero se "sun embargo. con un nomb E da-
reserva el derecho de tnvestigar. ltto. una oficia cuyas r uncuones
inspeccionar flscalizar. en una esenclales son taipicamente las de
palabra, a honctidad y la licitud IIntervencinc o A m juicio"debe
de esas operacones. E1 Poder Le- mianl tenerse Ia Int ervnc6n como
gisaliavo proporcona al Ejecutivo rgano de autofiscalizaci6n del Po-
el medlao de arbltrar los recuros der Eecutlvo. sin peru lcio de in
econ6micos ne cesaris para el sos- a asta relevance y tras-c ental
tenimiento del Enstado y ito doa l urisduccun del Tribunal de Cuen-
del mstrumento leg nal con que d e- as
be manejarlos: el Presupuesto. pe- .
ro gusarda paris eI na facultaid desi t ..a.rihu.mutinzO 'rantiusatmu
averiguar cmoner se cobrat y ac6o ,aslundn al Tuibual s i n1ta ha
ns gal Jan oo fndnos publ acos De ICo l ,n de la Id R nbh i
ahi que el Trs ibunal e e Cuentn s d e- proyectn de ly nson emit no al e a-
penda. en lode bos paises mdel Par- diny clitamen oIr nlars comisorr
lamonto La Constibucion rubana sd mdel Senado Una de esas atributio-
1940 In hare depended "s6la deeha 1ein mi a t onr ierarqula en el
Ley. pero el artculn 21 del mi s- rden humcronaml- cs Ia cn emntle
mo texio fundamental consagra ctraone albul e l Mnlformen que el
el principtole. Ia nautoridad porla- Gobiernon debe render todns lon
mentarla en materla de cuentas aorie al Tribuinal en relatin a n
pubicas cuanudo precept0a que el Ins cuentas dl Estado. En ena
Congress scrif, en definitsva, quien dictanmeai se reala loa Que hay de
Ins apruebe o las rechace. undiamcntal es-n lamisi6n del Trl-
Otra' diferencia bsca entre Inta l mme Cucntas. La iotra func6n
Intervtinci6n y el Tribunal de maiaimptaniaq has


lots-rcanihay eb Tubano sic reabame I T qub initial t s-nc unae
Cuentas es sta: a Intervenci6n realizcar el Trisbunal es u el examen
realza una contabilidad puramen- ear las cuentas que deben presen-
le adminuslrativa,t an trascendencia tarmJos furinoa narous0 empleanaos i
funra del hsbito di 1 Is id, i nrst, aerites -e tenan a su cargo re-
riu n P f i b li c a ; p A T r ,u n au o r .. n d e ,l T a ltk pr a
Cuentas tiene a eu cargo una con- Lpoaa1s"'t
tabiaidadle-caaictuai ajinmm. e La prlmeia de qsas functonen tie-
func16nt de naturaleza censor n e per obJeto qu alio jcio
hasta residetnciamdora y sus decisio- so que autoraz6 o lgresosn y Ions
es adqAuieren, por ello, una tras- egresos. com el Poaer Ejecutivo
cendencia que no pueden alcan que cobr6 los primers y efectu6
7aT lax aaI s teupnens E n el segu n doos ,con ezcan "In s in frac.-
Ian olasatuiacloIns meromenoe ad- clones o responsabihdadeso --asl
maistrativas dte Ia Intervenenun dice ml articuuln 201 its Ia Consul-
Per. en rigor. ambos organismos tusdc en qur i an mo u e rino los
no se excluyen, sin oquer e cosem- numna oen trainoatriotuno
plementan. En Espafia ha subsis- encargado de realizar esas funcio-
tido la Int ervenci6n, sin perjuico n. La sicrgunda construye un ver-
delTrbunl e Cenascoo cn. dadero juicio de cuentas que he
dci Tmibunal dec Cueoalso momo tea- mie ruimarun ti' Ia aprobaeiin mie
Ira encargadio ae intervenr loso lecunta renidr a I a aburaciT6n
in(resvis p pagos del Estado p sdei te Ios cuen tasantra o en au dis-
fiscalizar ostain los actrs It-d ha Sd-t aprobacuen a\a geslton onsd-
ministraci6no Publica entre Ia s probacunal rm in g -
facultades que l e atrib6I a le giuentr paa rlograr a1 mremtegro de
los desrcubi tos por part de log
que rsulten re msponsables de elloL
En eFml puelrln casa thi cuenla se
FARO M CI rinde anualment: el Minmltco de
D ROGUEI A D E Hacienda liqutdta i l rscupuesto

JOH "SO -' Inc . mes despapsu n de exp cira.
DEia102eq TUVRNO LO L -7NE 7 Cnncj I~de SI pubimas na enlt sa in-o
S aoo fiscal y. preva aprobacntt6n del
DE TURNO LOS LUNES ConseJo cde Minsskros. envia su in-
OISPO 5 AGUIAR tform al TTub obula de Cuentas. En
TELEFS. A-laIo. A-1n20. M-10iI 2 'di sgunu tuas, el funcilonanrlo
agmedda 1 si a 5 q vn nciiiao I.

Bclscoinv Pcio Mlfig 'ia,.ncittno qcarmnime 'aodoss
an ou C n op erac on es-a proyecto ide ley
Cle ampone l obhgacmn de/rendlr-
as m ensuasnte-y e l o Trlbunnal
las exnnnuuma, luqutuda y dicta su
San La o falln ro m enm i linuia queel proyre-
simian son n0A11a0 Ana hu hIlt ma thn ventaui dlas. pudiendo
T,-A C_ n, antes ormnularreparos. atrbngacon-
tStaDtuAom ite In co cuentadantes p
FARM Aprariart Wpruebas que 6stos pro-
MAPY~GIIAP1`11A Ponga n
Hay otras daferenclas centre una
Y otra lunciim del Tribunal En
la mrcmerta de esa funciones.,1.
rienla se rinde oa Congreso, pre-
FAR M ACIAS oictas delTribunalparn
quue el Cangreso realice por s esu
D u h ...ial facultad de fmscalizaac6in.
De turno holy nIaseundalu.Iancueot, se rende
al Tribunal E i el primer caso.
8d A B A D0 qnen dice n st Ia utina palabra es nel
DJ SDE BAIIIA A PAEO DE C'ongresoi ul e a prueba o reciha-
MARTIA 0 bza aI unsUtas En el segundo, re-
Bernaza 54 euq. Obispo .2!42 uelVe port as nsmo el Tribunal,
Merced eeq. a Picota iM-9047 dentro de ,si a prmuatuca jurlsdinca6n.
Acosta 273, enq. Composhela A-9330 e'us di ttisunesu ion rgcurrutbs;S. E R R o 02 esq Al ral ''."lie s, o n, rt urieb. sin
S.a Iagnacio 412. q. urala -7,8 pO il de casaolo n aantes el Tri-
San Ignacia 54 t-3630 binal Supremo. En el primer casa
DESDE PASEO DE MARTI A Fe irata dte un tramlite de cartcter
PADRE VARELA Inastitulonal, torque sen refcere a
Paseo de Marsic S Vrtudes M-88M3 las relat.lon ide Job Poderes Eje-
Indlustrm 2c/e Neptuno .' M'4277 cutlvo y Legtla o y a sus d iebe-
Aureo s2 laAa 513 . .-1991 e l I yrespaiab hlidadsm constutu-
Srespa 02 -M-10 n 'onals-s a icoulelseno Inoque con-
ugoutla 180 . .J48 lrenI lpsc6 m lod
lIndustri 122 MJ-2292 Iesnda Is dispnsintY p enlpeunosc
Aguila 1002 esq. aVnves A -7977 Ihs fodntublunne Eneloetno
San Ncrlas N Trocadero A-36966a,. rasenranaa de mn acto judicial.
Espe.nza vi S Ninolis M-sI072 odilanth el Proceditmento des un
Sac Jane y Leallitad N1-96A 2157ll
Sanoit y Lealtad A -3353 J1lc0o40 cotnradtirnro que permute
Monte 654lad M-8076 a mIb al aRJus-e correct de lss
CMopnatie vCats- -07 cotatsi public al mejor ordenlo-
aGervaso yp MaloC a M-d7724 ouroen itt has f:laozas nacionaiesl
EsIobar y Loguncae U-34 a Ia tdeutracn timd ]as responuabl-
[ndlo 17 esq a Corralco A-7753 hdiden ro qur han incurrrdo lou
BerasMoalnov Poamin Nt-4A59iIem 'ichat am oechgentes aomalver-
Retiscqaln Virtuides IU500 sadrre
Neptune p y'erseveranrca 5_:.1202 -
Suareza 160 5-7tan
Campa......215 A74010 Realiza
DESDE PADRE VARELA ""AST,\ qas
AVE:"MENOALe 'u brsque
Eiximo G6mez 903 MN-540 el juez orden6 paralizar
San Lizaro 011 U622U 922-
San rRafael v Aramb hunt U-4030 n en a macme
Ave. Menocal YJ. Peregrio U-." el,0fl S n urecha del
Oqieaiendo y OSi lngo I I 0* i rio Alniendo ..a.. Los terrenos
Berlsasi .4919 :4
luntan 1101 rsq Bermitmeda tiL-24"0 pm mrreaecetiaI Sr. E. Gancedo
IHaspitalY Jovallar I-mFO .
San Fran~cierum 262 ISiP lma-0u630omommm tpaa
NhtnImo Ohanco 1104 St'0271rt t1ammimitusitiuuroagl-
DFSDE AVE.M71 n-AV, a% ioluzlnl s del kDIOCeSe segtn-
dittOaI11111"101n ails Iusdtaanos por de-
El lRIO ALMENDAR httttl Ille ptdA tlocupari nme-
NoE55RO ytEDAES8 bid .........In,............quep .....el
NNo..455 .SanLAzaro t-aBol1 propuetaiiudereaa capital ion Fi-
AvacstarYn 020 t10 U- Itcnle aitalcedh Ttca se-m Ia cable 32
hutlaul,. y Plan Sa71B "rigr t, n h i d made l Al..A.n.ta 1 s
Q ,i oa s st re D yF F 1 2 d mdl inti el d aN Ia uo r A Runo a S e-
I.ent 12k entren 18ni1'20 F-4(1401tdnlla m mit, d a ,Suie- a Me-
12 Nin. 470. coma 21 P61- toLua llah. dremm InnaSaura
15h Na 103 Icaq, N l6172 -inn lutall. t-mats rl
q, ri atI -t -n Fhs 2Inonlr,],,, ,
F til IttTamber t d tann q, n dclche,-i
IF. it-r nuumanrdauc2amomr1 si
V SANTOS tsUAREZ i otc"ia e u-arlrri6s7 pmbarcadero
Santa Catalina yC Gos Italna ur~ac at.mmuuncnpanciree aper
.luau Dielgadto a I uheraad I"toil I-a Iia nl. (ut no au o usc el lue-
l0 de Octubre y E. Plahno 1:31111 hil uu,. tI .udialaaabnnamonrlue lt)ue
10 sin -ct`ubne n Auc Sr ala I itt- I" Omrm itlt eInls a laano eirdonso
. ~toaa~a~ussi~acni -h.r...i...ro
11usic Otru no eaa are I, 2,, u-" Pre its- de a Repu-
Pnue mottrree ial ... i551p r .. 4....dncr ....pliera In
10 dc -c-.m"re"Y1hJudtlrul] inlet usa. tot e se
Arnuamrnl y Al 'amino. Aitt-170'P r ,, H mp a ba
J DelgasiuyaF Amntlade a1 !" e eariuar,,u a. por obrerns dc
'"E.de mt'add uvaetI ubhcas riom, ants-a suno mi-
Catzada del ttei an 9Ig itr', lPp tutatu uealo I;eed nca aelc ]uc
Cazadta de Certrnt223 ,t raucmlen~na~r
Agua Dalce No 224 Shii itt hit~e ha:f~c sutuuinhde ndeiparahu
Fo int estain Pri ra .a Ieto a p olan doit haeyry efcII-
802 ,' e .. .~ s. e r d~rz amaybriytn -tt
l~iA'ti'O-IAWqT0 -P a 1J ul d ittInl cet Ganiredo Ta-
Canasepca6t Na 157 -a O ..,a ,, .,,, pnofnenona del
Sanlta CTailtah 61 ., . ,l i. seoapreasa a
Lum'a y M ulmmam to "al.. . .na "u a ils s in d re
.. ...u e r .. u2ut sir I u.....tn, ... .iali .... d a -la... s legales
DoloresS22 e-u s1 .t 0i a i ",4'a-l,,t,,n aipredeantrle ai
Conrha 1001 . 7a[tao ,a t a. e' dtet si a nanunn, lanao
Loyan6t 26 1. ea. isibelca P 2373 Iva: .... "~tae .... no a...... n.......al-

." t u ~ lls


AW
AN


S ..... cxvn
El-Tribunal le Cuentas


or AURELIO MENDEZ "-

Su d e1t11 f l ura-


^ -1 *AN n ,I -..-DIARI1 DE LA MARINA.-SABADO. 5 DE rMAR7 DE 1949 AGINA TREES
q~f._ ne a 1 it~a Hacienda cerca de -d "d e u'" "I'N' 59
Obt! a-de -xtraorfinaria-utilidad le uenoLa C.deHusjees( uintana ..o,
N$500000 p a ra 0. A tad .. j-.-,-
--A ESFEROGRA FICA za 0. Pi as en Batabano A dquidar e. van a d feiiden r su i-ntereses
dd50 p er ciento del aumento d .. .
5eta de ungicatu arartifuial de unos m.b50a r neeros-n caso los'nalarios de los obreic~s'La Audiencia de La "Habana di6 recientementl la raz6n a
-- e...... delongitud, para refugiodelas embarcaciones en case ElseorR, n;' .... .- un doe ellos absolvindolo do supuetsos deitos. Adm-
S H EATFER S o d peigro y'para evitar destrozos en poca de cyclones ...t.g...al *de C .tid.d del t li.. .. usn intercdlco pristentado contra el. Sen16 uri~pruden...
nl~~~~~~~m stierio de Hacienda ci.spikso a;c-- -- . . ..
diet6 de (ll dXi Iasd e eni dir ch i- ti A )
U a oboa de-carficier -excepcional posesi6n ahtra del Minister : do quesO sitiuara :astrnit do $48I '00 -tit ic sidL ,, r .. I. ,eioni'a dic- 'hit di' q ... ts.l....su euex ote
iPraib~e/l_! estfi .... ruyetido el Mirlisterip de P6b I ..... .... sm didas pcrt ......Para s ni aa InC op,'';~ ac.%a : P.1 Nr de lL2 flno pc, d11"
j ru beaI Obras PltblcaS~en.Bataband. go Ie LsPral ostrucndoo t in d s O streioo.Citiilttd d o A dCrbtio' bl dj'ofiO p' d l otsdo pCsi
jiE scrib e con .sui ov ida d va com o prtm ordiA l fin Ia prtolec cl6n ,tn u gio con d estino a Ila s em barcacoa-t pot s d on fue bI N t od l-, el. ....g, rad oEh,y G Nit daje ,' p 'a ,'sa .I .. a, . .
deop e malt a p0sue'h de aquel iteoraltes para casos de pehlro pr o el re dporlsuusiuO, a [t rbon o dtisu t's,,it ',,o. a d el Ot ,I t... .o... sit lns t'slta o
soirprenden~te! mareli~mo /tiem -o de los salariesa los trabajaaortes n r ic 1e w /ilanvt'la deleri e ,'eniperf,,lariente fonmp.1)hles (',,,I Ja 'I"
Constantes han sido Is p "ard-das -Y Con diohos liness se estd constru esaempresaIj Itsle de l TIterddts'i do C e t' cob si it delan,
S e c a e ns e l a ct. ,oid e a l d an o s s su f rid o s. n. e s e. litt ; .p a ,f,' it" T ib o p, -Iash leo d doo t. A liot ...i ,I ot Il'Io 1o A t s o t.'s .. ...t to tP t.. i t' ,.s lIt p i P ,
a do los o tolones. h obienc'_, '_,to.dO '.tt''tAi- '-1 ,1_o- F '-I,_,j, i. d.'" .t U olIP0.Cie- ln 11MAirn' el t P"i ...... o eosoe a ii o, -ip oo" ,,is,'s, ....odrt derl st,.,I
e ,,,r -,: -d Ott,-, -,- oi 't's-X'- iemp"srs _srets t ... .?'?'.. ."".''.' '."h ,,'," k~ n ae ~ .b ra 1 1 deal a t la o al,0,' P!'so o ow e ,," 'tn I ,r I. .... ti... uto deladot detiedC is-'
C i a 0 G p d l ,, t t d o tia t t b a no. r ,-tc i saa en trn o '' -, o e. _.. Iu to ls' to a do 1 S P Im p ri s ra n las d i o $ 15 .00 0 .0 0 0.0 0 'I q' so At l C do t a ' I "' s t oo" do ti l ei' A
Carton, alt,- dtos do sInbstsl09. ade .isspat LI of. tdoiI 'i.tot t's ey lot Sot' .Ind.tirttet
... tina ....t .d o...de subsestenciad 'e .... p u.T... .._.i .i.a.. I ,, o .....et el doc"lor ..o..A I mC hlo .. st'.' ii ....i....
ese n coalm e n tedma r itim ed-oD a l e de Ia S ec i 'n toId e -At.. . 1 "t "s l do I itt 5s, r i t i iis ,li I I le"r d e l i i .. ..
Usa finta -negro El actual mtpisire de Obras P -trc Encs s rimerost ,,". ,. tde InTesciertiai encealt d tie lat do eoars dl a oior Ca A oi ve' tilt I"t ditli' ah A ,ni tieiicteitl otdt
pe rm ase nte. Olicas. geniero M anuel Febles Val-ol nma -or de Io que deja s al i t tf UI coI qttClctC 5ittlt i ipsi lox t '\o ld o ei it nitt ia l por a iton l it,0td l I'v U elltcIi ...t ent 'ti locia d 'Ito
d'tuandoi i el huracin sde 1944, como 13ar-atO e la.naves psdaon ,I plata A16 k yl l nwy Ci r'Ii lie lot at' ttn ta tne del d otit ,s'i t tIt' iitlifecho. .lit me hCH" c ilicoda
-0 La .cargo conliene ,into direct .. .. t ..... deo a C... ...I. q o r -.. tul"e C.. sos Quv se.'-lev[ ar a C-abo .ahoi V :- it.. e ..."l e A.....I...d d-d. t.. n ... a .....i....,...
parauno ITnea continue Central do Asislenoaoy R,-, ,uti , ,.. ... pit' coi- S itOut litedo list i e-Ar ',,ecia i tu o 'ie 1 ,_. .1 .1,I
,',,',h-- ssC', ',-,-,l- ,'1, ..',=.1 t'at~r'. tts0.tl~. -, -,s"s1. 1z ',' I .... it't taan~ntdf' 'alta.lohl ues ptt es lctnl t iiod, it Otitrta itail e tt',i"ttt
aeesiioa e6~o t St s C~t p5 sory el-r Fr-.il t'.-x, .. o ,4,, .. I *' .c '. i '""i. ".." tIl ss stto tsoiios ....i tts 'si .. .
,a n d'. eel'o iiriI. I t iI tr ,d, tcbt ot, ,, ,, .. .. ,. d i ,lt' ', ' qo i.1i its
f p tt ja ,t. l '..in., ~ l t o ti- t L to ". 5 ''5 1 .51 .' .t mt~ al I ' It~ #1 i .. .. ".. ." ii mil l... eiltt o I'- dt ttIt( t i1 sit lttl lE O D O K AL IT IZ S
.... ,tts'.as,'t'- .t... 7 .. ... .... ......st-'..... .icls,_.t.:t... ... ..ty..-,.t-t. "tts.....scdt.. .i-stt.t. i"t,"". EN CISTA. .CON DRA.O -INO
-- ,,,r,., .. .1 .e .,: o F nl te l~l n..pl... ..te qula e en rLa~ m e noy LI, ho l e ndOL eo1 t l o ,

to.o ett ....tutet .... sttto do ito ... ..i .. ,,l,, ....,.,, ,e lii....tt.... ..ituts',... i,,tO, t ...... .,,t'tt'ttitlt ... bitsPR O $ $ ON 9
(l, l tt t tI (1 1 oton uo tl.. a ,o. ..... til ...... ttat'o s o ~ s 'st t.... t'it'ti ..t.. tt.... de',it i.....t.. ,,t .......... ,lit ,,,, ...... .....i ...it R C O S N AC O A 9 9
Hay car-gas de t'epuesto. l se t oitttdt a tiltoal t trtl'eeiio' ia t en t 1o rt ol,' ai ltila s ihed ttd ii, 1.-s ceias tdii i t ,
d.1ro a ,.Idae I l ii s I t'
t eno en,. lot ..... ,,codo. in' I b re y en t a idi to do....att.... do... .. . '' e o ... iti...at.... | f (I ') ssl'I t'ils.... t..... lii ... slt' St. i'nt ,dF .....i [......d.....
GUTIERREZ MARBAN v CIA cllt dir'. sti-to, pirn to t'niittit'u- tsi-e st'i isi diss Iss ieasss I'Al[ \,\Mttl Ih lta'ittd,,ct t''it
~~~~~~~0''7 ir I- 1 sst.- s' -r I r rloccI'L~i ONSIEttoQu oil s

DO__ _ dl ( t l ov 1 1 i it ( n 'It dvit U 5 I.I l cll tten ts't
GaiaaI -dV ll.e ar a As A' iI4D CKtl eritd-
It ,, " 'It i I i i sxll its d a titt I
Por Resoluci6n do Comercio ,,I C al so ha aio lo ltctsn te ..... L s e ruAedan dr St l u ll isis' I.lists vi...ilistsiisdel..it........... t .. ....
lmdicho art Wcuio quecia fusra era. t 'iti..... n ... ..... ba'itt ....s.. pues.. t.clmd ..., r ..... e ....del ... ... .... a.
M A Q U IN A S lit i 'Ina it e ,I- i, t,,l.,, I,, eti ..os ... tisi a d irsii indal rotti [/1 ,':k. .... .... ..I"
asng ehgl"Ia y se 'a i de Ile,,a b 'g r ;, p eie ta o s praea tec d,""h luatll e[ ', ll Al td.,t, n ,,,,a ,II t 1,1111,11i I11t l r ,l a o J t n l. .


deedten ttit stfiind'as I___ de ls .and's n r adas dice el Prosidonlo do a tt 1't dr 4 ti ists .. -l sI.........
Contlirlnanttdo it nittit a to its,' ,fire,'l- PernittlrOt igitlalliti iI essin na lssi it ,'is di' hI lhs-it i t's ,tilt i ..... i" h cl i sit ll, tah tliiste' Irt ". i s i
S I GERtoo sot'.ci cooo::oOs dstoo. Eltit cst doss-dc io AsiItuttis
.... .....t .,l . c . . , ,....t-.iti,-,e,-... tdeobo..t.ttdt.eld...... II, .....iIa'. Iv etmc .\ .... '.. .... ""I t, i' ":ti ,ltriC t',tIt iIt',":" ; '" " d s.l ...-s..r. p' i, ei"at..... ..'S ls tlol1 11

N-E-S -.-F. CO IttO s~he ttf t .tit tl' n5 a re uoa I' , : st, s. s,. ......sit i .- ilit c- -- '''t! is-' lit. on l hI n-t, ,is -- [, I A T Psitit' t issii t I, is-st, p l slt'i ,"hsos e, 'HI .i. . d1o t a\ o guy
do.Inn-tdo. pt o 'a .a andtll., ,, i o ae Illt'woleot'a.l ii ,,III.osl. p.tt,,,pg. "u,
om usa en d o p steera co ll s ita s gra- (nfoi tlaoieGos t Cut Vi tng ra s cio ti- ci di t hr jood st tin el dtttis-t ds It IIsotitit II" I' tt "lt'i t' nt'o 'll rA l ..I....i.I t ,1 int1 1 a I i 0 re I i i ...'. O
osSr a I an o derti-adas lanteo dc tt/nportaictdi in s i uf or quo Ia ditrat'tlus t~e lns Ics soicsn o. t 'di'i u ti'iis'tis ""rt'ts,'iltst iun tilt re'i It t')d l ,, iil rlll~r ] ]~ | '~' di slis I t, h'h 1
cola ede e po cei "t tioctottiti, debtdss bolos se'ta do it os deo. e",-i- i'll,-",. t...o.ii. io lIiii oir s s o 1 s, ,,im In,
sin pe igro, y ,-,.eAu._ rv npurs .... .. eraatt. . ... .. . .. . . .. .. ". .. .. .. ... ... ..


o o o sa cll o hdad do los strtl t ltstros rse Palaodtn.e traba Var nal, -,,--.. I,', ,in',es. r a h y"'"' "A s1'"ie-t.Alita l
qMte 00 esib Cegtsttrand critglano desie- me t' el rdc mas do 24 a I .s..... j,,04., ,. i ,9 1 tti t'lts. ..ntl..., |i d0")I otl IA e efendI n ...... ,,t tot. st-ilNsidoi, i ,e la es
Co fr a cnCU Il-o ro1 riiir g a[itlf a ril A ... de, .. .. ... .... n I.... ... . ...


citetioti do a sttpCestoi dei rt'gatl en lnsetitle ott Ia roslccaualzac i n tllmms- '0 tti, t 11'i I eot"' ot Is, "t ...nrttit .r.t so etoidrl IIIP ilti -'l lill ,.Iv ,l,.Id ,z h ~ n
yvrI e.Ititns -oits Ctwccis, cakticc sttdtt'tt's sititil do re.i Ipretiittildo In -('lcrn Lim I';tIt Ii- -l- rids11u1d

__________ - o ad. a . T-,:... it) -tI .sCi ba. is-i : i.... .'... .11v.. It -10o. ...lcn........l.e.titt.s ..

Quett an, oittu eactss, le ad as d lot-i- parl e matto~ soo.-psrt'ao ssos.e per reo~al..t iisrtfi "te ql"ts't -- 'sles .. . .. o w e s nrss le's, .e 1- ,-,d ,.- -s n n'el il.l. ClU i s-- isis C, xl, \,, i .I ,,, i ..t.bt-s, 12 oihno aracds -
~ngeis h 010110. ates i nrog s or torteirin o l l:n. eitico a r s ool a dl attt. tiuood vils Ctii' titiCi .ttutsstttColI ts tcsn ii eoote ocsdnosa n' ciitcii-ls
Qlrisdo P g t o lo tod an oti s. 116i1tboods o ltap tle asin iriitop c oolo o ito' ltstsisdoiis'i's111 a' to it t-itI ttni o.totsstt


Te iia s- 677. cenntre ls opop: e era. n dC cotipri- quo en Ia tinsis del Cai l con el m-rAg Ott n Sto 'a udtsslds sstit'ta .... si..... tr s, er os do Ii, its lst ditoils. silo screuaarr dirigid lo ists -ss i' ., s toil d.t it i\,tdost~acioii Sun
s'enta dd las inianteas 5' raiIsasLe,-vDentrod l ra .n l'd'a.ado "'.s C oil n io dortp i J.i or u C tst' R ,ndivu. b, t ,,, de I itttl~tdoit. it's ostltel nt .odos los roiioobrtis issusasido otlssts.i i Il tt Ct s f,,,u t .. it I' c : t C aidins en
pr.esadas. e randos e n 01 na1a corn-IRbSat do prtlecins oso adettiroaran Ciua,'rri t .otinqiicosi6taitiich tla t'IIe I 1 l.. 't.. ti.o....... ta liCtOv e drdat isP h nla oi do....it 'i-/ol ..... ....Ndad.t ....t.u t ... s-....-i-s. di' ...otic..... atdoel n a,
plritsaur'nsaltcodot........eseitr-stt .. .... ......nu osnt"t nie" ...... tttusi. ttt.... ots...... ois~sstot ... ,. ,:,, tilts P,,i ,t,,ii ..... e,. ..d",tC. ohon pe is .... .."....e os ," ...... .. i ....de........ ... . ..... e ..' .. ..ot.ss 'so del -
___________________ tion idest'nir mera ocestdad ossis"I diess] o;eh tnl a 'p s a S oln dC neol d s o m omn n los-mn tnt qlt" ____n______ e ________, _________'_________-r.____________
Tondia tulsa ,otnresoue ian o .. l 't"" '"' "' :l... t".. do i' ...... ... ....d...... ,citttA s .. .. .t .. ...idtto i'te........ o.,saltt .......i.. . .... . __ __ __ __ __ __ __ _
se hall Ca m reriuiov iniit dero de d-Inionntn. nact o n do 5mersenn a ,', s.t.... d.. n s.' 1.' -' I . .. ............... "c na i n "_edc...
do Ftm onls.". ..... .... t i ,, .'s.h ', ', ,--, t i t. f,.1t.( l nls'l, A ,,i.. l..... casd' '1ti t' 'I dtp aociier lt'ol e C
cronistu a ?danoio Jarqeui n P I ..do .. inlim deo l ........ to d e scs sc s o on lsedoor t doiaa .... n ..eSII -a hld.....s ..... Fit t ..........istio t rs ........... 1 .... tiy ts ICrtleses u b, .....U
Se s stadn reginfo rm a de Conm ser mu e ao n ana .e m naA' t o e ]n c: dpti td c al.,i., ,, sas.... N e, s. ol t otal cots
quo itVIA hitiii&t do dop uuai st; or efndeIrIisstaai nI s_"_____o " don retsdumuo tte .as coi'ootcsst dnoe as 1t el lii 't a tittu i s ato .s L.s ... tt\lt~oe rUe a.l
e l m e ,IIIld o rtiaoito del d 1-6,ll er In- n en t ac 1 e apt,,,' 'he as iee olioEtitiot[cA i,4Ofl -i.... so di d to]i prcttIsodad csn slnl'tihdo
h a do Ahmtntos eli retA sonFi rai u obI- ,sci to ,ots el o pot do ls C n)il po" to io dsdc .i. .0 i iid i ioy iI
on Oil re.sidoocio de Macanza.s nultstro do. Feetuit Izane doesii dse l Ci'man lsm tn de ItS' dIt'Ie'[ 1,les, o eContlo era n0 I ntses s odpod t .s.io l It citi haiUra neorn I, nt ao- -
querldo ftinltgo y compafseot' Mtaisao o Fotlztit' s 1g~~O.0 utsltlasscnora' tocalvosr, pquo contdoii niule--i-a uur. nloloa -m eran
A Ui A.I b dIas...od ttlrt a Cub ot sit seno de acue'- d., obr. lt d. ..po quo o . ..a ',- de h pedaJe
Lrd elou le -tm o durrdoeb tots Ip s osu1111110P -itaIt h-i i Ic it lszes i-ii de S
Is 1 lst,, pals.C n e era en e s mb 'lInII en ,I)'tl atv ....... FI ri ,,llf[,Ts-,P e fh da onn If" a de a Sak cs t pi
Ilana D 'BSA Rflteest dla a snloo Ia ott doC -esd l s hits caosellvSe nsap I Ion i Stls l---sit tIC IiiPus do lo Atdecb il e a
Ost0e tara A nnp .. ...doliee Cu- ,. d a ,,..... .d,-,eil IR IIA ,!l k / ia l l"(o I'iia
ho on el ConiJTo do t'i ltailt ol pe its p ptr 0 sa a do is dol outsit 1hi 'll, s nl e i t' alot s I te
icode el mno-tmiontbo social do Ia ae- rEnras Pr nost a stir discsuio t l i 'I stu(to Otr t- d i I t boa t o del putt
ral pr. l e r t d C n .e. gad. cotnaertola a nutosiro FiohaladanSiosti'n n .\i ts t lts cl s Ntt a t ,Pe, t'lesands d s's t
Apsunq de In dooica .. tto. q.... iA w aleon Washitogton, y .............inn do- i di 'ssutidv it% rel i, E12 n u i
qurtc6do J 6rqinrn no ocuSt Acassedad, solados snpl ntaes. ol Dr Jiuhnn 1,- 5 ,en itat. gosotidi' qe ostui, i', K'
pajf'_lur. Inttr'i ,n,1,t,_oo_ ttI.ICSta- Cad'>ix.L__ILLadt[ r~tde La .\'tCtOauc, t NO' ntl -i~t- i hu}-4 ts do rcuu i' lab 1.OOIO.tI)0it li'.... . i ptIssttudisoso u
Haca~osna 5nloo loon l trottla rata- ol dotisotIioant Drlrt'Co. 1010 di-Iti(iiL (1 I de ce(-i.istutorit a lIISlllOII ha de' I
blctminten Ao del diitAonguldo conmpta- la Seocldus do Poodsurlns Quon ntio s del Ifl(n,[ ,,atinienes 9000 sult Ist ,iussr ii Stlts onUSU
CaMinistert o de Comec yl s dii d-r"-o del m at uidid Yl ....ati ...... a....... do bosh sitdic
pr ada. etrnrl,A e un Coe-Nbasd rtc. ti soaciuentara Aituds ote ou.tiitiii aiii tiiliuii bt-,S I All)tottttIr," I'm isettttu itninvosuiseets 0 o Ini ii ju rno-it r~ bpiVl ,ps3.. ,
itsinosdrr1S09 out af l a eiat S Il O Ce i Crlit Il asp01 'llsIti a nt sit iriut)lo A dereclus :rU
lns ru altittd ratitstcsHw taie t l ...... e i.........re It......... ....un me I a s C
dorrr itCu ebnaodis-or do is Doel1 itanof A l ruo de i ] acsOn usnlerd lcal p sle
C a"n u. . .. . .. ... ... .., .0 .-1 ..-..,.: "" .-1 ... '. ." P sf

Aes strain aI ado, quo tendtra de Ion Nonothiidn!. l.Iid.I. .o... et i nd,,i i ts iI iuces lcs
dr leset-If .- M ,en t a -c,, I T' n It(1,sdr la ON I nEAN ci)Oi e el C entraq l.

efecto on Rancho Boyeros, ol rlootdtn do mass dc i0 ,loll t ,s~tt.t' 10 sdr ihitsltedafe atttiue~t tutu ositn' ,tt-u I
Dr. Pri o y ai guns Ministlus ha paso s idatt'.t' i....t csi..... .. ..........u.i -.,I, e l d un usi. I,,,I
el__Mt6__ racoit e ilion- o enStillr L ralis.o dt;rs l utlto lti li Iloia -..dI\ e ostnro Ar n0ul

h idi e la ad n runoaoo ncne d aslits. outIattnisJ 1 1.....elu h ,2
EN REFRIGERACION COM ERCIAL l no .....i. dus....tise. diaIo a .......LIS qui.t 1 . . ..o. ,.doI e ,nstsIuti. ,, '.Carla Fut t .,,,ad...it....i..
.e.do is ruoche, con In aSil$entuca dol psitllt',s tialts it eS~lsiutar'tusi Oil '1' ii ,h t.. ssa tt. tuelse ttirttatiraioza a
senseiir" restdslden t. dC a pah isit n oonis ,lndi p iu tcrs a soutnieertt]l tirtusdsod dsenel a l P sisodu-snnm iseissyLaIm
auto dadodosuarsiiuiIau doto-Fertiiliiz-tttsttendo tesIe o -t ci 50' o ut poe-ittoIota. qo "S
,dcaalonatros I guiaoSt obs er A dor a Gnus it oelnintne sNoa. lua guerra msiiiitit s o iI
arqusp, l vdta- sitzsurtonut-5Irdo l in ttsnds uoca on sla tusatl o,in dts ciiutes ttcn.S eVsiaa ut n Ia uo ds Ihts Ai't t .ii s i 1- istoso i1uso sn usu ldel list atalsus
Ltcn t'tns'eot int inad ctrtIns mti I Ru "' 1111,stittsiois tattiisn~d~i~ltoeit do repr enoctosar tdes latttsIaoepttenidooPstIk u t, dell.iIRs lsa sv reuds del t Ior deS'alna
.......acew,. e on~(- edaedIn,... 'lies v elhnilar......ein ....... ......ill,.~ ; pt .. 1'. .... { l/lllq
tan insuperableu r... deflv... l dl .......u,' d...... R.......ll, a ~ide'dlo Ciilrhae n Awer nci,o naqel 'eztehA n aduln s de les t la dlei sal l "" In'll_ iu hot'ltio.a do p o it i ttd n o toA TInfllner de l Plnot
tod f soia de al__`Asti r ande la aIaaa ittli Pcn dot peniidsion, illts altso
pRINCIPAISES FABRICANTES DE EQUIPOS ol nuzsosico oto Agctculhitra senuor Vi'sr .it dla~alno o a:-e
DE REFRIGERACiON EN EL MUNDO grlqu Perot. lzpoo y o presidcentT dc dtoc de.tusiesca e xhth.r out iu I-haii ,'.0 roti ta Soel t'nAl (ike Se Si I
ia tR pubhcR, doctor Pota-] is- Prio out delot l'titi do A puItc usrtics I ,i us tAo n no do drr hn a Ia etuoeto na
-VIDRIERAS DE EXHISICION W ALMACENAJE PARA tic enes, ndean na raes pane dlo it- ps. prut Iates a pgeiTtut, opto r pts N lartitini, tot rrdanes ntu ,h.ci ,sat 0100
HOTELES, RESTAURANTES Y BODEGAS ,tn quo actuaraiS en p rd as cooD- roderauF a Isis itessisfa-ieignp l ise, c ist Ts -I. t -n doo Inetsise st ntn ondtetolo tin
sotonjc e isao o o tutcss pmorado it u .. n s-us. titso' A,.. s.. os C ),cli p uS~sat it -i"St, u em vhsot'.s.iv. el prs uop_ ano i lt) set-%dadsrn 1i$
F -hd nl~a el Ta135Pb 2 011
blerimitnto del uido coma- In Sec16n d Producis Qu~mes del in n asitultautIn to I roII ahIan outsolilolsha(to eS Nd M 005


st-to Juitit 9icado rout l pi rl,. '. uat.-
iill'fauitidttelebld d l;e1 de;lrlacdo suEldtiid E a portantes
elrcuIeinsJoeia dip esto te'stooAhn.
..,. ........ pre,,as,A PO A"
coounorsulia do su moirisu~ nt rJl
al apirtadt1 a t tit.. sits q...... uot1.1
...........i ati cde......... oe, p,,ro i- proset a of d.ur 110(I1aCeOSA VIDitillaA DI OBLE IiCTlro. ihb,,,I h s ai, ,,w d LA...y An
Assirnabat. v Cdr ue aoreoe de A rh pan nflloi Lproctbs rlltdS
idorable F'! oIIut.s topi sllERMPANE u selsadar ha nd ecd I
lina iai ohl u dett~ors. El ae abld0, itotro n ",elro I
Dr.DPrOo yLa6g2, de ni"tos titl" 'a" el ecDFLOliLClliec. 1. 1". it "


de '-uhoS e tctltslaroi- do AIC oulgtdsd toio Lut. b.tu d
duo inipldn6aIEn .dtiIn lvd ("epl....ass....Its.....o11 1.o
ItIooc---it dim dtiot l acuhdi.teti..t'auts.e.pa dres.. . .I-1 75
n, nattet. ld. so u-iiAios pue hiills, ilra tIni iytA
I A I" eLC 6tin.anteen dlluta 01,0,IcI
da St iiitv I. tusqa la4)a sistd l itun ste.... jlI"ACARt),,,,
u tdae ixlsv aes v E iune Iteo ,C wl )T lt dsp ofaeAi npa re s t' tvtslo.ia q. A


/...- nu .....o.. mpie/an ,.es i6nlca: /- I
.. ... g Io r nasslina i...do el. uco to ..... :Nn Is ti.".''I'-:': 0 /to
-- -- "MIMOSA ideal par. nodos ad 0 A ,--"A -.11 w ,i,,, d ,pi I,, sa
Ioen paladuroe, ]it % irin, rF Inie e Ic
e n h A d[.1. ',n II"


S.. ... ,.....,.. .. .. .o ,.. ,,.. ., ... ..o loe n. ,~

GR AEDS FACILIDAESDEDE PAGO0 highball.-
DEstrlbuidorel, E NcLuoivo" poro Cubas 5 hIghball
f NATIONAL TRACTORS -


AND MACHINERY UOPOIATION [ it i (A Neptssnosa ..i.. s 'EQloU-lE S "an .
Esflevel No. 33 5I
leilfono5 A-6314 y A-6501 LA HASANA i i "de a -
(A anA cwAddo Monte, y dmsl Mercado) ___________2122_yX-182 TIENDA MFJOR S IRTIDA V QIE HAS BARATO 'ENDE


. ........... ... .,. ......
DIARIO DE LA MARINA.-SABADO S DE MAR7 D 194q4q


DIIARIO DE LA MARINA A HOY Y MANANA CARNAVAL
Dlrectd r dsde 1895 a 1919: Don Nicola Rivero y Munlz. i -
o1 aesdo 1u b18, 1B hasta marzo 31 1944: \Dr Josk I Rivero y Alonoso air WALTER I1PPMANN
M ..... I- bl A RI6 ri- dad Adnimnn. constitulidd ,,
-co-- -' a-ciud-d abana el 2o ae enero de 1857 I1T A C T UTfDT,"TTT DrrLT
DdiimlcjUo qocla: Paseo de -Mart1 NQ 551 Apartado de Correos. 11G10. L" 1 .UL,1" L '6 DL
s,,-- I. A .---..i A-ANTt IO-Y SU POSIBLE-SOLUCION
VICEPRESIDENTES DE LA EMPRESA: AN S S O N
Ur. orge Barroaso p Plfirs y Ellaeo Gsmian NUEVA YORK. marzo, (EPS)- ants, firmados durante la guerra
Dr. t B r as diflcultades relaciona- sv te6rcamente todavla vsdldos,neon
DIRECTOR: ADMIN1STRADOR: da, con el Pacto del Atlntico, que Ia oUni6r SoviticaL
J--s-u -nr-. -Ri. y erdindfl ae Oscar RivOa y ilernandea frro 0 dia-, al mnd6 pri- Tampoco es -nsecsario redactar-
Y rr.,Tro p.:,r ia .:r. tratados para establecer una cola-'-
S PRECltOS DE S U S C R 1 PCI 0 N sis escandinavl boraci6n miltar Intima y efectiva

ExtranJeo Extcanjere discuso6nourri Do etlo on pruobconeatraolabo-
Territarrie B" ou : ,D loe reLnetaclb-
nactonal conveal. so coovenla do on el Senado racl6n molitar con Canada, 0on Ia
Me ...................... S.;. I o n rteamericano i Gran Bretafia como resultado del (
TrimAsotr .................. 432 1 5 75 o1 a1 lu J a r p0:-d famoso acuerdo Churchill-Roose-
Bem esur a ..................... n 17 s r r .e de c . Y l t
Afto in.... II t .t AD 12 70 ," .1E tr ... e-,, ..... 'Pit oO,e _e.Ir c... 3,r" v base,
do oitl...l .... 1560 19 l 00 21 iK prcp.r du den csDs ac o e l co r
o-m a .... r--'O- t-------r --0l0B: -G ...... Go-sc o d
..... ... TE L E YLNOS 0 meues Toduvia a
_ Dree n .... ... Admtnistrael6n: noueden ocr so-


JoedM rm a ....... A-47d7o- .." -3 n pn........... mbu p ua
Jefe-oe Redaccit6n- .".... -M-809 0 lu-ionadas. Pero rn
Jefe de lnlormacl6n ..... A 8427 AamlnIstrador no per una nueva comblnaci6n-de
Crd6nica Hfabanera ...... v. A 7575- Talleres ....- ...... M 5603 palubran on el propiQ convenio.
Sports .............. M 5602 SUSC. Quejas ...... M 5804 Porque tales dificultades nacen de
otorabado ............ M 3775 An Cmeociales .... _M L 7QfP una idea fundamentalment __faLa


LA prestaci6n de garantias
efectivas a .los inversionistas
-siguc constituyendo uno de los pro-
blemas que el Gobieno line que
resolve con entereza, como Ja f6r-
mula mins adecuada de hacker fren-
' eWa laEdeflacioor ecorasosca y~Sr~
iniciada.'Como hermos dicho repe-
lidas veces no bastla coa las buenas
intcncionea ni con lax bells pala-
bras. -Trampoco se consigue nada
prictico con expedienltes dilatorias
o que ciocunden el asuosalin ,'lrcar
su mdiluls. Hay que enfoca~r I.-
cuestidn con valiente franqueza y
darle una soluci6n que tenga efica-
cia y permanencia, una solution
quo no aspire a quedar bien con
todos, sino a quedar bien con
la Repiblicai- que tien-recdh a a-
capesra de lo poderes poblicos una
-alida delo efc caarnenoquiao.
Sha aido confinada su economic par
una political social partial y dema-
gtgica.
La creaci6on en reciente Consejo
de Ministros do una Comisi6n de
C-ooperacilo--Sacihl--qie-tioo,-spr
aede en el Ministerib del Trabajo,
pero en la que participant los mi-
nBistros de Comercin y Agricultura,
ts una inicialiva digna de elogio.
Se venia echano do de menos un
organimo que alemperase el es-
piritu official en lo que respect a
la relacionet entree el capital y el
tribajo. Al amparo de una plJntra
monelaria excepcional, hemos im-
plantadn lan pnllhicaatorial baia-
da on Ia generosidad sistemitica,
en la aceptaci6n de todo tipo de
reivindicaciones, en la infinila sim-
palia paras today clase de deman-
dao, siempre que dstla partiesen
del sector prolelario, puas el otro,
el capitalistla. ha sido por istrima
deioido y postergado. Hoy se hace
forzoaso un cambio prudent, quo
nlos propios sindicatos estln ya rr-
conociendo y admilicido. Es, por
]o lanto, oportuno que funcnor
0sa comisi6n coordinadora do mi-
nitlros paoa suavitar nueslras
pragmiticas en maleria social. pa-
ra suprimir ciertos privilegios e in-
justicias, para ajustar Ins derechos
de una y olra part a ]a nueva rea-
lidad econ6mica en que hemos co-
trado. La ley es a mcnudo inflexi-
ble. La costumbre oficiol se ha
caracterizado hasta ahora por su
parcialismb. Esa comisi6n ministe-
rial debe poner las cosas en su
punto medio, sopesando las razo-
pos de uno'y.otro lado e impidien-
do que la desorbitaci6n sindioal
inhiba a los inversionistas y paia-
lice la vida de Inos negocios, con
perjuicio de los propios trabajado-
res que tan flaco sarvicio se hacen
a si mismos al colocarse en un
piano delosante, mal aconsejados
power lideres que solo buscan su po-
pularidad, su influencia y su lirge-
monia polilica.?
Las rspecranzas do nucstras ril-
ses %ivas eslmn pucstas en la Cn-
-misi6n de Coonpratri6n Social. I.
flamanae olganotmo se ha cole-
nado apenas. Mluy pronio tendi
que conocer importanltes cuesllo-
nes que pondrsin a prueba ol desero
de accrlar y el espiritu ds luslica
de los tres ministsos elegidos para
tan delicada omisin. Ahora mosoot
el Primer Minisoto ha inlorniado
quo ha sido somelido a clichnl lo-
misiodn el problema existlentc con
molo de los eniliarques idec Ili-
lanos 'guineoas por el shbpulrulo
dr Baitiqooii en Otoente. Los-e ion-
ficto es imnpoltaloane, no 56rh1 pot-
que afecloa n.1 ally acliv en ia (]0iir lont t u ckj i-
oento llUnicioio .agru tllnir,b- i, nn
nporqur de sU srnl irt)O noa pn-
donirr lI qus noulsa tnli\\-e isndo
III lot-o r porn r 01 p lo totot nos a
l no 1 'stalo .do o ilrs I s lia lti. 1od -

riqusan del r .iro ,noto itoil tin la
Id ti, nlty %rolllda I )nroooc ttllhloo

si tin tldole qtir s ii ah.lso I laot

LA f6rmuladt (,ni,,t,.,a re adl,.
cribiroooooo Is tonIlntiso(-ott1o' ao l-r

to & lnstoo oloos oto, too, A-104
poles, Isilns de rOis- r rlo Io n-
Nm mo a inr cnolhotiaI t,,...,, tnoi ,.
.hasto ,nlocX Alolcn un
frs nco Iosonluho lt d t1.1 1,nl,',,,r
doo un prosltcoo iitnaqtuoi-, tos.
'Uea hacerte nor el terho i-ot a
mann. a fin do tile el a1t1- I ,, s,.
A e VncareVcn arWICilAhue1"" P,,, e
eanq rie yosscooo I t ,, o io 0,-, I

*a &4 pO rjudiCAr A0000 0.0,, 0
.doe,r 'lrar beneffciiAr .4 hire, r, lA

mja luftla quot pIatA implatonoA


que los nogociadore co--orsona
-nossconrlas mejores intencion
ro faltos de experiencia, ban
tado. 6
Esta idea es ta de que la
ad Lu. 'I Smla, .t e ] f-;
UGods,. co.ol ac-:p,0 ,,iodSrma
cosa necesarst p Yoeseable-
seotaM, tjsN-s-00--000..r-1-


.y dooia: oasarse en un tratad
se. Los cullivadores y exportadores duraria largo tempo, quizAd
de cguincosa de Baitiquiri bhan lo- csiss a veinte aoos.
grado fomenlar un negocto que ha
dado muchao vida a today la zona'
do Guantinamo y no seria just La idea C. ,,-J.a.r",, l-,.,,
que so Is mnalograsc esa licila sa. No es J.nu--,B : ( ,i i ,ii u
-explotacio6n agricola par-s- told.,.- tad,.- ,o, oueda, garantitzar
des ) chques dc intrss qun nilitar duranteu
dis p soquos de nrsas qu rodo de otiempo muy amplin.
dcben zanjiarsec con una jusia e former a su Constituc16n los
intecligente inlecrvenci6n official. dos Umdo no pueden haceri
La Comisidn dc Cooljeraci6n ro nlngin o tro pais puede h
Social On puede carsonso is- Ca- tampoco, cualtoulern quo oe
lno cu co institutional. CD ell
rqLu cr r'e! euuca s,, tantos oirosi'io- "io L ,,;a-C r,,rrnaI-sohNi as-
-que sr ,t .m,-,-e l,. .;-u ni -8 -d ro., ) :-, ...-,, .-
racidn bajo el pretexlo de que ellos Munich; y sus trancados por
luvieron su inicio much antes de I -
cohstituido ese organitsmo. La re- resorder Is aprnlns public
troactividad no pue de sert alegada soriadero espiribu dc jusoici
en eSlte caso, La Comisi6n ha sIdo que na demagogia ambiente
ireada-paTa-reaolvr-onfllrstn6 0o -0n su -equilibdbrada-balanza. -
para esquivarlus. Es obligacio6n su- cue(nt as cto Ia Coamisic
cyadcntrooaeronsfdonen-oagda-las-nnos aa eo ostudi,
terias y aportar soluciones factibles oxpedenlts que so I tso
y jus!as. Hasta ahora el hibito ha sin
El| p.,; i en guir la lilnea do menor resist
El PIriodenu Prnoi dojn en re- iqu es la lInea del.halago pc
cinIe oportunidad que dl esaba hero. Se impone un virai e
decidido a actuar rectamenlte. sin p-lnIlca e ecmpon ea u Circe
.1M r--~ R~ ,S 1 1 Poi;iCa exlemporineai irrec
-lemor-- jagugaselu F.popul.nodad. Llel El progs, e,-,,,,-t,,,
Mais a un: afirm6 que en muchos 1! c .i.r-aU. c
Mis pols depende de un reajuste
casos no lI quedaria mas remedio dente en material social. [
quo tomar acliludes aparenlomon- Conisoin tantas v0c0s nomi
e impopulars, se espera que la promesa dad
Con eslo quiso decir nuestao pri- el Gobierno en este sentidor
mner magistrado que se propone quede en el border de las pal


"Sin inversiones privadas no hay pais"


EL discurso hllimo del Conseie-'
ro-Economico de la Embaja-
da de los Estadas Unidos ha te-
nido extraordinaria resonancia en
toda nuestrl naci6n. Lo pronunci6
Mr. Harold S. Tewell len el recien-
teIc banquet homencaje ofrecido por
la Asociaci6n d Enlidadces del Co-
mercio Exterior de Cuba a Mr. C.
W. Barrel, presidenle de la Cai-
mara do Comercio Cubana en los
Estados Unidos. Por el carctecr de
la reunion y por las eminentes rc.-
presenlaciones econ6micas de los
soncurrenles Il ctos, In que en
l se express, tiene mosiliva impor-
tbncia onrntadora y prongraintica.
El resumenc de su penanmienlo
y de sit amistoso conscio o plasmiS
el Consejero Mr. rewell comple-
mentlando el conocido lema de lotIns
hacendados cubanos. oSuin tuaioar
no hay pois>. con esta eora rasee
rotunda: cSin invensiones de cn-
piltal privado i o hay pats.
Su itesis: La inict.liva priJ adai
en umolo do los cono imientosn nts0e-
liocos y tIcbncos y Coe Ins retursos
financieros nacionales y evlranJe-
ros son lI clave del porsentoso des-
arrollo de los Estados Unidos. pais-afiadi6 el distinguido diser-
tonte-oahora ofrece a olros mayor
oportunidad para adaplar costa
formula para ,u propto ust, si vo-
luntariamentc desean hacerlo't.
Todolotu elaavaol onol do muy
conrrelas evonnarinnes histnrioas.
Gen nfios ha, swgin adu)o. Ian on-
oersioncs de c apilal extranjero en
so palria no pasbuan dc 225 mllo-
nes dc dd6lares. Eslo, cnonpaialona-
mene c.os olna penor a peor que
la cubana, dadas la% nagnoudles
respectlo as
Losoeotadooas y el pueblo de los
EsLadtla L'1dohs se dedicaron a en-
Iorarn wy oo Jloncipiooi de emoes,-
privada. riot-ligenornte prarlo-
CaronIna catquesis sC Ieo, n0 er0i0-
n Isnc i c c 00l 0 l Ias inocontores
exoranleros, olada diganoso de los
oat0 0 al 0 I 1.1 sa)ot a oIn toI'lla-
rc tic mdlnnrI (l(s billions, s-gun
so lo noon In onhtr)p onto so In-
roon Itno Ila Jiolitica der syoda
ilnantoira aoo Olcoopaise0.00 .t h11-
noa t-r,oitodin e t ot ola s, In Ia idel
lIreh'noe o ev.ocadata m-
roo"t '= ml Cioos ', oto ItJwell err s-s
OI itottnrfo. onaqiroo e o tut plas n
c 0000.pclilocncloors-Ianoavudalde
lo, I-siatloc torloon CrAo u nl,-
noada solomente a lot palse. que la
pidan y haio condiciones MNlI ,-
\ll N Il \CJJ'J \IJ i .S.
oe dnonde is-oolo que so % 'uhl
11 I tdo OIilde It a utoIt-kida a't Clu
laoo r oset nnoo so (oil n g.ranolo.as -
ot tni o Ceoll 0 00 Intent o no too es-o4
on r noarlaole dels Ins IsoAtdooc totnilos
mrael srcapdtal Jptivado de inilto
Mol, scArn i00 0onal it loranrelo [I
00 0n0o0, 0l0000, 0 0I006Co t 15 Is toria n -
Orlnlah in t limra 0000 01u10 nchs at It-
Io porldad taontsensntootnnto
de 00 otesio0rigbo nlalinenoate oamnilhr
a lo iCOs StCCIlotroinlbXrlanoolo-

is-s. omdl ero, is- ot o udo
0,11Mn Pra Pitooscr honranoadobson
olowlr- 11, 111oe llr lo dc Admil-
tor toots 0,10 li on c Ira exrO orloado
idlo tto 0000ero0 romn s-onstoL(tn
emnnanronc cutoaI)a Irntre a In


tea 'pe-
n acep-
a cola-
E-; Lal. mS

podia
ido que
de die--j. fill-
.i tra-
la co-
tin pC-
* Con-
Esta-
o., Pe-
acerlo
ea Su


veinte

O con
a, sin
pese
Tenga-
on de
ar-ios
netan.
do se-
encia,
opula-
nesta
*Fpon
o d,]
pru-
De lI
brada
a por
no 3c
labras.,


i g '" rrIa-pe -ien--a --d-
cierto tiempo aci se ha desatado
por cierto rlipo de sindicalismo
obreto y cierta suerte de demago-
gia legislative y gubernamental.
En cuanto al DIARIO, es una de
sus doctrinas fundamentals y tra-
dicionales.
Por l o mismo hacemos merito
double dc eslte discurso dicho por
un fuincionario de lia Embajada dc
los Estados Unidos cspecificamen-
te cualificado por su dedicaci6n a
Ins studios econ6micos. F.s un
tidnico norteamericano ltrtnsido de
responsabilidad diplomitica quien
a0m se pronuncia.
Pero aconbece que, a mayor
abundamiento, tal es i sactltud quo
antes y dcespuds de su olecci6n
manliene ecl president Prio. En
ello fud ins6hitamente franco como
candidalo presidencial y tanto de
palabra como de hecho la ha rali-
ficado desce ol Poder. La version
del Presidente cubano es un aco-
plamiento de lns derechos del ca-
pitlal inversionista cubano y ex-
tranJero con los derechos del Ira-
bajo. Nuevas rcivindicacioncs pa-
ra uno y otro y, a no dudarlo..
nuevas obligaciones conjugadas
con las conquistas dc Ia modern
sociologia. Continuar en la abierta
hostilidad contra la empresa pri-
sada seria un sutscidioo, "aro iosntl
y ridicule Ia pretleid6n dc obtener
de los Estados Unidos 1i anyuda
expectant dc que Mr. Tewell co-
mo otras alas voices norleamerica-
nas nos hablan. Soeia siquicra,
con regrecsar aIl viejo dear hacer
y dc)ar pasara, cs igualmene mn-
til y ridicule.
a P r eso es0 bn tino resanle la
alocuci6n que nos ocupa. Nace de
un norteamericono moderoo, ac-
tual y gubernamensal. que sabc
como pocos que ean su pals brillan
parejamente las luces del racioci-
nio en favor del capital com-o en
favor del trabalo. Ahibct oloJocc-
omenoale la prueba de ausgoa para
una genuina democracia o t lso v
poltica cn'csla horao.. l pueblo y
los estaditshu nortlcemericanos cen0
Ia lbrec y muy abierta lucha pc-
retite entrre Iosinterces gcapitnh,-
uns y proletaricsc eo sucati. A ve-
ces le Ilega a liordeo hab alar-
rnaonots. Elotoonplos sqpoollas i sIrs-cro
dos huelgos de--mintroo de halt
Ioco heOillio. FietnploAs quellAs Is-
gio l o oteo r oel' ,rse in no q ue el I t-
tutivoo-cItn i ha a.queAlantaron
Itl ,to eqtnhlbrio.
Deo Ins ladoas dooli an oimedce
Ilegarnn', ptiles, ningnna ugercii-
cla Iradncible ell aa.00a0par soues-s-n

tors soloataslooes rot nloirr tars
si rorrel tde Idr.o [troe0 coo anrho,
Ioa de precodcer un minlnan de ga-
ronas hocldamenoortabses toprnsrdia-
los,- s.nequi ono n-pah que Io s
avotid onorteameicana nos Arist
es- condodtesatc mutuasnente actp-
table.
OnIa in slo oIn sero. toot stAl.
0100 ptedeon oaoul.Ts dehnltotamen-
to ol sioanlplcmenlo stewelhianoa dol
Irm.a nti~iriplo eln t .ndJona por
nocsoromii'soot. ototiceou, s in
in000saonoeles do lt OJOIorAclno so
hay' i- la,.


..... eivados .. M .-390i
-- -ED-IT-O RI ALES


Hacia una political de coordinacidn social


PAGINA CUATRO


. ........
ki !n a2 I


9T


SEs much lo que puede decirse
a favor de un pacto que dd recono-
cimiento legal a la Comunidad
Atlantica. Tambiln a flavor de la
opdua'_ military y la colaboracl_6ot es-
pcs1al con Gran Breluna. Francia
y-los paises-deLBenelux. Pero era-
tar de unir tocTo esto es com o que-
rer hundir un post nuadrado en
un hueco redondo. Tendria que pro-
ducor ur, crisis ira0 de o0ra Ya es-
I,-- r,s-,c..u;aod.ouaafio hoo5ndo y qui-
za irreparaole en Escandonavla. Y
tal vez debido a que los senadores
fueron obligados a manifestar una
verdad evidente pero olvidada, ha
briginado una several crisis de con-
ftianza en Europa occidental. Si Ia
idea fundamental de conslderar el
pacto como ecl contralto de una coa-
lcidn military nn es reconalderada,
tanto aqul como en el extranjero
se producsii- Un debate destructor.
El Camino recta es en prinoipto
nouy clarom, debe evitar dificulta-
des prdictcas que de otro modo se-
rAn insuperables. El Pacto del
Atlantico debe s'O, ,, ni in'.eroe
,oi,-,rtiado de I. l.,e5- -.'ad0 e)
source ayunda millia.-Es doir, la
adhesion al pacto no debe s er un
condici6on esenclal parsa reciblr aau-
"dA military. Ni debe prometerse que
se darA a los quo firmen e1 pacto
_ayuda maycr -iLut Ja senhla asen el
convenio, y que pnr extensi6d, tal
anuda suria negado-a.quilenes-no-
-rner, el p.,oo,-,..rno ,,,iroiad-.s-
a nacerln.
En otras palabrsa. el Iratado no
debe ser considerado como una
allanza mllitar. Decimos esto como
ftrmes reyentes en ola neccsidad de
sino eire,:r.s colaboraci6n military
entire Norteamnrca y el occildente
de Europa. Pern esta colaboraci6n
debe fundarse, no en el Pacto del
Atdlntico, sine sobre acuerdos mill-
tares concretes isimilares a Ins rea-
lizados par la Administraci6n de
Cooperaci6dn Econ6mica, conforme
a Una ley de ayuda military Esto es
enteramente factlible dentro del sis-
tera sconstituclonal norteamerlsa-

Puede ser heCho de nuevo. Esta es
o form a de hncer arreglos para el
suminlstro de armai, el uso de ba-
ses y otras installacioa pyIa coor-
donacs6n de planes tilcticos'y estra-
tdgicose

Nuestrclco olaboraci6n especial et
el norte del Atlaintico no depende-
rila entlonCtes de una formula oen n
pacto que licone queo promnoter mu-
cho pars que sea un compromise
genuo, n Iuya pncPo pars ser can-
vincente par a nuestros amigos y
nouetos oponentes Podrialtnos pro-
cedern direcotamente a realizaro el
objetivo prssloo inmedondo, que
es el do organizer un sisterma mi-
hltar del note del Atlhntlco. Ella
so desarrollaria baJo Ia experlenoia
pilictiap y el Coogreso podria, revi-
sarl seda naRo pars deterominr si
el sosteom dabo resutladoo p era
todavta necesario.
No st1o se respetaria osi el po-
der consltuicional del Congreso en
relaco6nd on Ja guerra, sine tam-
bidn su dereloatasNorconsultado en
las grandes medodas que podrian
presedo a unfa-o-gterrs. La alianua
existoria do echo. Pero solo serta
permanonleso Jodes y cada uno de
Ions Congresos renovara Ins gastus
en qoe ella descansaria, porque el
pals sogutera creyendo eo ella,
Baoto el sistema norteamericino
de gobierno unsto ess puedo hueerse.
Nadanoas debes tsenlarse aqui, ni
espe-aro.et-vii-eluetioanjero.


Si cotloto boents soogerodo. InaOwn-
oa se hace teanporableniente y de
hecbnosobre acuerdos militares ne-
goctadnis conform 0 una lor de
aynda mlhtart calu sorsa el sagat-
ficado del pactl7 Esencsulmente, Io
que eb seoador Vandenberg dijo
title de-bi set El ocoontorsnoiento
1o`0o111A dr( iot' a toonoooMdad ite-inte-
tesc I.a tUnocOau del pactant no o-
Fin Olsan-uar1unu 1 oaulton ublitar
enr la pclstiita de It Ln ola6,ib-
tica So, fnloonot serial alentar J sor-
glualisacino odi, os doesulldos frag-
nlaeos, de nuesta .sosedad odei-
dentia, nstablleer Jo base Isol sin-
bre In cuial o-lai sociledad ptiOde
i(,t arllO laro Insostl slollos ntovts b e-
na tonles qoss- debe Jenas- s-a
0too \ a sooln' sV-r1st n elb er
Velldtl ; a Ilk., lls llllac da el ; el
"Citin'ttl o rlolt oiso .-uoot" a p co
ds-skoiqo do Ins evisltones-necs-
I Ins pcds la selt to m Jt r s .l... sno.t'.-
ihmnirnir y vii casulom ia Ila, Na-
clol00 .o'ida cri to-to i soo Oto ,ierdo
oegilooal dentin do bos plq)opitors
de si lCalla
Y p0dria set prvs:enlhdoo al o-)LI-
blo nossr lanoriesocntaroanotaln que
esta Itonesoaoonleno dentio do Ia
egla fundanentlaol dn nuestra po-
h osalcori, eoO toabls-oldo por
WVaslonlogltto. do "oanto-onorw. toot
laob/ de ubonolaso psrtsaouontso, ts--
noroodsoortlldod do maoaenrno
css-nonpsre ~douooos-uordsdas udoroto-

petahte, podos-td.- s.n sco~uridud
taos-i otoanols orno'ooclstt- tpain
oooorgs-osoas ooxtranrdonartoo".


ANO CXVIi


Pai, G LOSO-A-lvYFT-A- -O DEL PARAISO
INSISTAMOS bsobre eitetna del prescsndtr de la aludida Corpora.
tuiijim o. $i efe etivam enter pu- c s6n. porque a esta ya no tle quede
diera ser oste, com o de m oso u , on najn :,:ot de que valerse. En oat
segunda zafra" de Cuba, bien o at cat or el Gob terno deb oera sa h ti del
drla I pena que camnuo trtllado que a nonguna pa-
el Goboerno !e t C lno tha condurido y former unta
prestara, p er In om tn ad b ar, c u n r nXom na. ai,
menss, una 1 c rtprabtomayrso/oossn
a tenrl a s 6 o so- 'ap tud v detalle, tt oI s I noam ose ,,s
cundartl a ta de ta putohttc a que vongo rerlofirs-
que Ilene para ;,rnerilamninto de In isla come re-.
I as cuestionex(if.os aracctsn turistiat, y a ia
aracrne"o rm de l laropagan-
ro no, ta svez, -eca Comtstna pndtudera aliad-,
n del mismo ear- otra ansumbenstu toa de discurr r
li. Porque 0yo proponer los medtns lnaunslerr-ss
nl P noasdgque Cuba
lenga, o pueda tener, una polhirt ; d, dtsosIor to poitloa s- sues-
iucarera- ya que no sr batla -n t jespticutasmonor tmpsr-
Cuba el mango de eo a sarts n Pero t InE-to pianrstudaroenequtobso,
en materia de turismn. aunque en s o,0n lIno es el nuestro actualmente,

tt on -er 0.1 to *'A .. ... ',..- -- d .dl
es deoir, de que los exloauljeros ncsodula 1ioIr le ton'6 r
quwran o no venn r a Cuba, e,7OL- li.,),to-adlaocnmo tenoe su voda sobre
0io que pudi ramosm haoer notch '.,jsaO bao-e de unbburocratssmu)
para onoitarlos a que quioeraon No que le consuaneu a portion
otra cosa es el arte de la po spa- u.. oo del presupuesto, at Goboerno
ganda Mas today propagandaodesCh- ac'Iihlapenastuloequeda conquuLchn-
cacta perdurable exoge qur boot .o erosifrente a los menesters mar
calodd ene no quo se ofrecs tto sit hroe-tia t's A veccs. dscho sea de
political d Otutlsmo cons-tol a 1fun ) v rgonzosa sustmprossdri.
damenoatenoeo. poro antoo ha, t vo sare, F 'cit. oa(.Is oher niLo OCucainot do
a Cuba atractrVa u eno a sur Ost':r LIO %V o ,la ocetfocacidn del e sregoos
ahscoenoestoto nw sL tos pods's para tramtar deo-
eneral Loynaz a No sIe ha dieo ...s ..toco .... or'...... tots o.nto el C extrantu rts
-onevo Porot a adsl-,tc qto o soc P,. exped tesua cerottlcaceona
liente tooa d.o.nutdAd.s.. oo,, d coo at.. .... sw,,,ort ... st, do to... bloto i los-
LIO PINA ear en lasc osas harbor oabidc la que too.. E ;Fsoto -el detalle p sta pr.
n s( I se haten Cuba tta on-sr s-e. le, '1,,,o'"o,, uma, por el se podra a)po,-
mn; tamblottoueron de apelac1dn daiunaaCorporacidn Nboo'-soodes-iototisoporlanciaoqueodamonsmIs,
a lastvcooudoc anultas a doromlda.q
yde esperanua y de fe en Ios des- stsrunooinoegradauesnotpeso ,o o o :,-,,I : l yitsy a "toqupsPs-
inons de Cuba.-- ooteemo, segunanmisnuoicas.,por per- sasrsos la to alonos eotranJroa.s
.Vesan Y justicieoa es la alaban- sonas de reconocida codnpetencsa S ist CGobr nono toene- puse, pa-
oa de Loynaz a au compadiero Le- asostlda de otras personas ooour o o ra doss dn papel a los juzgado,.
sOit Salaos.Laooantigualamlstade y mo- mente interesadas esn qLst cverori t pooa esprt~osa posdr poso s-
lilatocia no liao onllpida en Ia apse- rnape oes i
ciaci6n de sus virtudes. Dire algo vasitantes a Cuba. HJsts qUeo pn000 que dsponga de tas grades sanos-
-por mo cuenta. Yo que Ia conoci oes Corporacjon se boha 55Conerxa- dadesoloue r-sstltanonndospensablos n
--deade mi nifiep-yl--taslaInqt6--otsidraoa-- sozn a-s utonos tornoper1pao .0 Its- cuossas .a ..Cuba....ipu-
he de referirme asusnrt udes.pr4 -atai.qiT -sagasosmus o cC-so- 0a00nc0rlas Peron ta vez a esa Co-
vadas. bay tambion en cross, no t s si Deceep
t-_.o psonfunda afrs.iooad',meot ,o si)nsdoesse pto-aci orjopt, naosn o ts dqgo se le d curroeoaq
mu las cque/ c.peimentaniasi Cn-..,.,duT,so`_-opnrt. odo s robiar dts erossobresoa
des pdoblicas Fub esposo field y den. per falta de chcloma l"a pos- bo d ,otpo- incimensorm de i .
atnantinomo do so odomorablo Tula., io.ss-ss o ra o-ss- it-otstnus oruooon
padre ejemplar py leala amigo. TNinoo pi- on y a omes per otras- razoneo lt- ,,Monasc,s(L eUnraovrgorn a
guna adversidad levantd u quejaB a hacerse0su0amente rLIrp1 dV H ts. snoo produeiria a !a
ur-dolor algun otampoen. El prison neites- Acaban por no0 per 00-a atao an iliconcretsoenoes tau se-
dia do os muerte reslsti6 sin aneste- qutera en Inasco Cus quo aC aodos l,,. sabas-i s- ba t Is uerasaconsora-
siu, con esatoicismoasobrehumanoa un demas cddadanos se bts-,Cnotsi-n A loIt- t.oirterncionomdente-el
lanretazo a traves del pecho. dola-nI
osisnomo segun los m mdios. Jams tInaoCmtodnd Traopoorsp ,or r sun empru6slto Aqui les--
se le o N6 hablar tral de los ausen- ejemplo, parece no baberht pacado nenoso'ooedo a los eto mpr(stitos cs-
tes, no decr una nentira, no reali- nunCa pr su multiple cabeo/a que s-,, si sitn dotablhoos en st m-
zar una mala acoo6n. Nunca Hogar ss pur desgrlcaica lhemooso dr tucts- s-in c audo no hap adai mds ra.
p Patria tuvieron meJor rellcario.
Cuando coine bhasta las 82 aims boa qtue algun noIoagro-lo reOSe zonable que asistorse del capital
en esa santa paz que tiene suoaoen- die. unnststerna miserable do "oou oajero tara forrentar el proptn y
to en 1o mas profundo del hombre, guas' y tranvoas. a noaoenos podra hacker rccaer snbr? varuas generciso-
que es la cnenctcnnoa, se es feliz y siquiera prohibit quoe se pusteranoo 0s-el casto dr Cuniqottosbsnelor~a
se hace feltz a los que nos acompa- pe s r-tpn-o-de cualquoer Ins em-
fi'an. ;,Que noas ]e ~ ~ ea nnlse e exterior dLx a_c -rrTT-n`TrnVLoLTTbte e-gn ]ieirn --
buttos o que noonopcomitdse con
cotstons-ost.y' comn no hao deventr i u qst se toot poatos coo pos-stotos pata 0tpar hurcos momnn-
trunto Ia contformidad? Vtdas coma el curs abligarraoreno onqur todos tI neosa'oououol-os o stque tadq ce
estas deboeran server de ejemplo a sabemoos Pero nte son'];C "mirgenes". Pero un 'em-
Ins que pusorasedas equirocudos y tun oor~ns euo m
reprobables or mediosnseoafanuen l&gs posible, pues, qne para chr,- pitsotolo a cuva uhquidaci6n queda-
tograr una felicidad que no oaben realnente tots bases de una poltica sen es-recsolramente afectadns lot
halar dentrn de ci mismom. de torismo fuese maenester hasta tendonoentos interns de la mejo-
ra ses qLa sse inveroat seria una on-
ssveri,on creadorsa todas luces re-
El Pacto de Rio y la Alianza del .o..ncodabe. L a q.no ug.er..coo
Norte tta u A"-snrco.e......n posibilidnd de npliiea
Norte A lntico ota folnonto en grand escaIa del tu-

Poer CARLOS DAVILAe_ losoo- [pritcopO nya tn nnacredota-
MU1VA YORK on r ..... 1 -do d ]a phistalla


? rlanle iaUa cmee, i0t -0... is s fa, N 5.VA YORK, iiarzononEPS.-
,6 In cida oot veces ono pehgro, iS-gun el senador Vanuenbereo
parn darnos tin eJemplo deodlgnidnd ol Pacto de Ayuda Mtuonua frntado
repubhncantaconosu pobreza dcgna y en Rio de Janeiro el 2 de septaem-
entereza patrtiCa, dein000te tan nie- bre die 1947 tote
eelotadlos estanos IOnsClbauosn "un rayo de do a
Naturalmente sose lofrod Loynazi a en un motdn tos-
toS mnritos del patriota cu yo pune- nCusa'. Otro ra-
girico hacia, hjlo dCe patriotas y ylto do antPpara
herbsano de abnegados hlbertadaores. Ilumonot a un
eome Ftlandro p, Cesar Salar. este mundo ada ttais
fdltuno tan querida por Maximo Gom osuro se esta
mez y estonoado por Jose Marti: uno tuorandoen. eslos
de aquellos cinco qle 0Co0 aSUt$ln1- m n S
bodoon eskilo Ilarnara Mans de vao m- meant os & L ,a-
lientes, con los curries-desombar.- b6s del Atlinto-
sd en Playltas el0 Abrll de 1895. co. La semejaon-
Discipulo y epoilaIdlaboe anoigo del za es extraordonariaC omo que am-
general Seoatln Sa nchezeno breo l s n bou se van a colocar bajo el alero
rasgos describt6 el general uLoynaz del articulo 51 do la Carsa de las
Ja raudua nanpuilta que siouio a sot N:lcionas Unidas
desenbarco en0 Tayabacoa en'Julo El nmsso semoador Vandenbelg
de 189., con los generates Ronoff deolaro ell in bdscurso duoante la
y Carrillo. Con-elt leg6 a Cuba Looy- sampadia electoral de nostembro
nazoy a sn lado estuvo husta lu que ese articult habia entrado _,
aruerte en et combate de las Damas. la Carta por "0ticiativa republi-a-
I.o nnsmo quo Inbalergi Snlasta ot- na'. Debe haber se referdo sin du
sow .familiar v uvudante bdel ie- da a que tue onictatova republocan,-
roe. dentro de Ia delegacitot be los F-,
Presentes -ito-i atcnoaelotabo no- tadoos Unidos a Ja Conferenciaode
naenosas vetseraoos, qutero recur- San Francisco. Porque Ia sierda-
dar entire eollos a An~oss sVivanco, dera inrciativa parti6 de onu do-
acaso el unon nayudanat ntalo)VI- leglcloones latinoaoercanasa, oa
vosnte del GCnetal Sanchez, COutts cudaes uruveran que leogar at boo
todos con ansia reverent algunos doe do un ultinatutm para salvao
epoNsodbos do eansacapofa. paraimu- ststotema amercaono de defensa
chos quizAas gnoranbos ml tfihz deo- eoleotlva" do ton cnrras de to;
embargo. el en-rosamtoentoofantnaa- acuerdcos de Dumbarton Oaks qtloo
twcto do Ia tfcnra expedtsionarnia, psrclocamesoe to habion sepultado.
ochocientosu spprituansos un solo t ea comosfuereu ahi est c el a,-
dla, qaLo a paoIn la hlclron asceno- Icut IsI51. hsto par permolor la
der-aOrinsde dos, roll homobres; l Incorporanionu do"pastos regsona
conducl6n de arodo as y eqUnpos de les" dentro del mcannsmo de olal
gunrra a tliaesa de toss iontalasu, Nociones Unntids.n Esldaos Unodot
cot In oyuda eltusia o de IOs tcan- pv pertenece a uno. ol dei Rio, %I
ioosonos" q re entregaban s car'l'eas former parole do triol[o la Ahaoa
3" bestla, tot Ionia del furteti de del Norte AsloAltltoosY sl hemos de
Ta~unsco. el comubatoos sItots Pnsitos. streern a u autorszadoaeorrespossdt.
IIIl elas Villas-YJeltdeo tainjallosl (o. A 17 tde enoroorecente el Pronoon-
eln qutfsrollss elos-ildsnCtcl llnl Mlnustro de Nueva ZeaCdnds P'Ilo
SanIocb v v sooos jntes. solIso eltos Peter Frazers esooba reo Woslhtlog-
olotonces conoloodallote hdaleclo ton t onot cr'ando con el Deparua.
Saans. Ilubo taobis-n linjas aormnt- lotnenoI ds- Estadaosohio un Pactoa
bleso IpI or -tuert, coono too del olool- del Pa eit o 000 0l todo ssm j~aaoe
grado Indaleclotanboon- Ma s-sol. Se tone entanddot qu Gor'on
tta pholbra de I,ovls z o esoomta sosnr Bretolasathloa ell Wos shinWton. aunto-
00L 0000 todr u n t1 1 17 a a l le g ln it 1. 9 1( J squ c Js in s ti t o d d o n c o r po n rad to dI ao
ilosil Innlerle d('let ble.,0o4 e pl'l n h ils poseSlonres invl~esais de Africat
too latbseoglrotao ooo aoostolet' d pJ'Ot o oelPre] Patso deltNor'te A nItooict v
d1,las 'is uaollS n .Se11 01 pirtnlds oto oeditorallhsl 5s-rssboh hyp qoc
.coot" onV alllll,o not o(Iq por Hseon saIlsia p177 quet e~s se-u nprhobado so
I0n OtsIllntenlsu adaldII ItIoooust ngVo at:narregiol parao raerns- d-
I", ,,its...ooa..n htlnjo(uenla qunes- 1oado orblia "hi Norte die AlI
loo "'tlV wsI t nutI e otos- Jlabi nsldo oa. Italia. Grocta. Tosronula y otrou
llVladllldkulnono Ilt acesao 11stun din oases del Msdlos Criente"
t~ sl-eotes djl cooobatm para que .a A las 5 nacoanes oo gnalarnos del
isauinintotri do -enoledsuso cOntoIs'r Paistto do fruselas d-manrzo do 194q.
aOIe...... eacrindo una descarga -e ngregiran altparnger, dos nac-
'elolatto do t(tse dirrcb6 sitcu c lloti es essandonar'as. Noruega v Di-
11ot8a701o1l1suont. el qun11o0 puda nanarca.t]onoermrca. Souecou hlaodo
trnontarse oiel sgudda Obser-nnido tonlarado do nooanera sontundente -ae
ct general el mncdednlo desndo leJos "neutralsotadd Canadd 0que esti sIo-
coon sns genelos ds- cnlmfiaa. hubob %oltdon a funmar el Pasto de Rioa. p
dte exlaruar consternatdo ,lan Oma- o no Inoha hecho, fnrmarn el deo
(adoed Enriqlatn Lo slento per Juan- Atlantoco. Todo esto parece indi
auto' (La madre de Loynaoo En oese ar que los objetivos sontempladbo
0simo moment ontra bats espfolna per los delegados de to Ams6rna
atravesaba el pecho delo drao, per- falina cuando forzaron a nmclusi6n
forandole In arterta aorta. AtIv'rlo del articulo 51 en laCarta detSan
tamolearseosobre el caballoa. gero Frnncisco, sonny pgmento comparados
brosa._L0 ltn Solos .a. grupa p Ia con Jo que han engendradootSe puP-
sositene examine, no sin tir sus 00 .-tie 0er adem0s que el vocable"re
unias palabras: Me han tmatadode
Siga Jo marcha'n gonal" eotb adquiriendo una am-
Las utbomas palabras del pane- -photud que no permit Ja Kramittca
gitronfueron de protest y,conde- pero si Is bdplomacia.'e
ilcon ante Ino besonnoes do stna
s antenlot p apou. doobensos Aun'cunando se habla de que hay
pohitica vena~l'y l'apaz, deshonrosort
parao sn pueblo que tan altas prue- oposcd6ns ontra Jarto del Athio-
has dOst de verguenza py patruotbsa- hno p 'de quo oqnulVt la raz6n proc


la coal el DeparlaenrtI sIn et
do public el 19 dec onr-o MIo nu; i-
ble exposition de 4000 palabras
"Edfiocando to Paz, too parecs pio-
bable quo Estados Unidos pueda va
deashgarse de lns compromises mo
rates que ha adquolodo La opna.n
se est mnsv-lrzando, ademus, en for-
ma que resuerda a la que respalds
el Plan Marshall.
La Doctroaa Truman fub forma-
'ada el dia mismon 17 de noaton de
1948 en que se irmon el Pacto d-
SBruselas y se sabe que toue stincta
nozada osi, para alentar Ia allan,s.
de la Europa Occidental Pocas so-
manas despuds el Comit6 deoRela-
clones del Senado aprob6 per 13
votes contra "0" la mocio6n Vanden
berg preconizando la partlicipaciro
do cste pais en "arreglos regtonalos
u otros arretglas colectvos qoe afer-
ten a la segurndad nactonal" El 1'
de junto Ia aprob6 ,el Senado cas
sin oposici6n. Despucs el Departa-
mento de Estado ha sido parte en
todas las negociaelones y los repre-
sentantes de las fuerzas armadps
americanas ban estadno asistieno
por meses a las sesiones del Co.
orando MdIdtar Conjunto de lon fi
tantes dm1 Pacto de Bruseaolas
Habra. pues. lona Alanzsia ddnel
Norte Atiintico. savo suna revolt
Coun en el estado de IaInopinion
publica. Es evoldedng lts os osro-
csladores amercanios, imtadods pn:
Ia dospooo6na constIbn lonal q,,l ps
s6oo permrte el utso de Ia, Is
armadas de ins Estadso Usodos r,
un estado de-guerra decl-n0ad p.0
el Congress. procedenotonca5ulela
peoo coalt do-suoms
Tratan. con o es oatlaloa dse ,'
trse1lo mas possible al precsdea,
te del Pacto de R o que N a sUs la
aprobac6n del Senado dCualesquil-
ra qu soan nlasmodftC;,o ...a Ioon
se ntnroduzcau al teXtos o mu.na.'
menos acordndod aunque se-ret"
mnente. me pareeeJ qoe la dtdpops
mdn b~ssea de este Parto sera tdeo
tica a Jo del de Rio" "elo aotaGe ar-
made contra uno de Itso ssgnau'-
.oo1.9sorA Consnderado coma un tua.
que armadn contra toodod ellos"
Esta disposcono d, lois doso Paso,-
estnhbleCersa admaoas t Lta relaca6n
de hechoi obrel a ILIA se',ramene
lendr qore haceroet atunoa s ahedad
en Is oredabelon deflaltiva. De nt a
manera Cn Costa Rica futnoa alacas
Estadoab nidsdo1o In s-sotambloo, do
acuerdndconeeltratado d, Fiji
119 nfclclleS eolropea.s del (o~),
Atlant cotambien sar, ~~:
das y debertanco ntrar"senuo cc-inA
la inversa.ts mLuxombu.o00 ur a,,,
agredJdo Estados I'labduns eslo
ataoado y el PacPooi do Ri) endsra
que entrar en nperaclin
Au n suandn el Pa,'no dst 0otn-
tboo Ilet'a 00 ona aso din ego(in at1
Ia Participation det los Eslados CUn.
dos en dl nes uo camboa subolotoic
Ia polhftoa amernncana No fieo ast
con el Parto de Rio Psr muschso
afios Exlstlo una "allanza piotencoal
onteramerocana: -la idea aceptada d,
rque lags21nacnones soempre an
zartan undas codntra unauagrceTin
Pero base ya i anas adquiurilfo,-
"ma connenciot,ol en la Confert ens
'de Buenos Airesn 19361 bdnonde
forrnuI6 el prssclpiop d d "sConu 100
entree todasnt-iosndo surgaera "ota
ameonaza para ]a pt, de Antrs-ca
A traces de las reunotone do Ceco
sulao de Lima -1938nn Ganasa
1 ,30-., Habana ,1P0, y NRo 1942,-


lo a Otta 0l0ll0 j oodtl tna interna de
tM, l 'a srnm-ia s et i soeria ]a de
tprealo u oa adcuada d isoplina
general do todos los elementos y
finas de a-tvoidad que ticnen ques
s-rs con el trtismo. No puede pen-
sarsepar e jemplo, en natraclr tu-
rtstausoso-W suna base de exoplota-
rosn onasosmsct -d Los, obreros par-
tur ,so el tnd- ia o toue renunciar n
cobrarsi s to de la cara por Ha-
'jar del barco--y a vepes s6on pot
ver bajar--u aautdm6dvl de un tu-
rsta Prto todos los medics habrla
iquC e mtliphoar os hoe les aslis-
tinlosy disciptinarlos en su econoa-

be saa uOon cuontn elptio-cron
m-ia. de modo que sus cuentas no
fueran orbltanteso. Habrloa que re-
corer-a lons pordioseros yadiestorar
ta la pnomia labria que montiar, en
La Ioabana por lo menus servisios
espeiaIeso dn taxis para turistas. a
tarifna enida Haubria que hacer to-
da una propaganda interna-sefiala-
damentte-psr medto del chner-poro
recabar del public en general una
astilod acomedora hacia el visitan-
te E5cetera.
Psr-s-repsin todo esto, cont er Ino
dispcot.ablo, results accesor0o. La
sustantvo es hacker de o Jislo en
soenotealt por Io pronto, de La Ha-
baoa ons paotoular. parades en que
haba modns gratos de disfrutar de
o u.r toa naturaleza y formasm miti-
ptes de amenidad y de embellecl-
mrti-1Oto Para eso es pnrapo o que ha-
ria falta on primer tormino Isnsma-
oacma000 do una Comisi6n de PollRI-
son T"urtinca en la que Intervinlern
cmente iompetente del pablo-pro-
fes-onalto, artists, comerciantes,
obreros, especalsstas de todo ghne-
ro-s-y tal vez d astn unos cunntoa
Ssn-os uextranteros. Creo que eon
rslativsmente poco dinero se p.-
droa, par In menno. empezrr a ha-
ser do nuestal tierra una buena
Im~taco6n deo paralso.ARPEGIOS

L.Ie~pmos, en ooasiones,
el idlonsa a condos abismoo.
mono tas djetivaciones
3 Ins superneologismos.

No In juzgo eso perveno
p' hasta ml ventura labro,
pues con s6lo una palabra
puedo completear un verso.
De eston me brunda la norms
y es prUeba bien expresiva.
el caso de la reform.
'50nhrreorganozatio.a".

NIPSO

te Ilgs6 al pacto abliatorio quo IOP
-u-ad, coChapultepe 19450)
Y Pognta n1948,.


-iMe conoces, Liborito?
-Hace rato que te conozco...Homenaje del g

un va
Par ROGE
Bello del ooto el prontnciado par
g .e.,o E.i .,.-s L. ., adl Cas.
tll.-- es I.' 0.-rds- ,elet ip 1.. ueses
al ser inhumadosson nuestra Ne-
crupoltslos restos mortals del Co-
ronel Libertador Indalecio Salas y
Zamora. Al evocar recue'rdos del
ya remote pasado en reoacund con
las laminllas-de ambos pr6ceres, la
dMl eloela.nte y la ._del eloViado. que
ocntlvlrM ens A,-n relllcIles- O1.n
mlnicana, durane lao octava ddcada
doeLpasado-b*Ilo--toodo-etesa-ado-
lescernte v al refeirser Luvnaz al
-, w. i.io t ., F-"," ... ... t,- de
losoemtgradosncubanos reundosoen
torno de guerreros corot Moximo
G6mez. Serafin Sonchez. y Fran-
cisco Carrillo. sus palabra s britlan-
Les aunque senctllas conmovieron
profundamentle a los Krcunstantes,
al extreo on de apuntar agrimnas en
los ojos de oalgunos. G rancosa es la
verdaderaelocuencia, sque mLos
de Ios palabras nace dr las ideas
y sentamrentos expresados con sin-
ouridad y valor, Qub necerstados es-
tames de esta case de oratoria sin
oropel, en que las granderas del pa-
sadonexpuestas con senoilrez conmao-
vedoton, pareee comoai nosuoraspor-
tasen a un mundo dr renuefior nos
hiclesen mejores. Era c tue no es-
tibamos rno presencta de un habla-
iloo-de olocioooda--robur-oa s-eonaoor
pero a veces do vidsa sinojemplart-
dad. Quten alzaba su figura prd-
oer sobre Ins inornole sde unt mnu-
soleo era Enrique Loynaz del Cas-
titlo, bdroe genuino do to Revolu-
ci6ti del 95 y poata cantor de a
mksmn, que comu Perucho Fsgue-
redo cooel 68, entree homdrucosa toi-
botes dlera Sns esrtrofas y mndsjca a]
hermoso hbnnao de Ia hlbertad que
condujera a Joafulange cubana do
trlunfo enl triunfo desde Oriente a
Occldente -General antes do tao
veinttitnsootltos soonot p loche y
Morceau. heroes de o' a evnlsttsto


.---.--.---.--.---.--.---.--.---.--.--_.
_____ Wq a ___ r I


Aim ,,i


AiNU IXVII uIooInOU DE, LA sr t.----noAUU.)oU. t N\LUr, I-JAV" ,
ii ]FNiE


PAGINA CINCO


ADQUIERA UN "FRIGIDAIRE"
.. DE UNA FIRMA ACREDITADA


___ _LJ_1_ PJ7I___
--LU -1S. P U I G-.

LAS-MEJORES FACILIDADES DE PAGO.
YVENTA Y EXPOSITION:
PRADO 2 60, entire Animas y Trocadero
TELEF.: M-1125
DR. DAVID ORTA MENENDEZ
Concunica a su dislinquida clientele que hoa.iyuii lJu u- -
consulta, al reqreso de su via;e.
Consultlos: De Lunes a Viernes (previo turno).
Virludes 619. Tel6fonro U.1566.

CU 5 6 8 9MPLEANOS
CV -M P LEA N 0S


A manera de fellcltaclin traemas a a &cr6nIca el retrata de la xn-
aorita Margarita Gonailez Chveza. um flgurita do fna bellea, que
en esta fecha ooeebraauucaumpleaisoa.
Enbi jaodel teniente coroner Camlla Gosniltox ('bdhivo, Je l del
Catorpo de Analaco6n p de su espoasa. tan gentil, Raquacl Arlis.
COCKTAIL PARTY
Min vircldovy mctrorrtlo sole vd6 el Joa Asoinnio Ferotindeo Bllnro "y
"cocktail pars'" 'hi ci nlPtoronntO PPro Oiga SerrIcr, Orlindo MarNinez. v 0
Mouica S iofoilcn tioi fr nc nderctare Georginao Vetuleoto. Angot Lazarso
a Ia Prensna on los ttlories dcl Ly- i(' so1. to l nO RAMnl1eL. A. 1 jilioi y Er-
conpm y Lawn Te' Toil Cluhb nslrla(tero
Fu tin acto niuv0 sit ttoco cori ol Ei director ior rl in diidt6n matutioo
qono eI Pa nroat ii' (ttito oI it Im ns d +"El Putt'. color Victor Bilbaon.y
cilondlotos niohabn trort" in ie'cooep e00n oimo la NMi At Aii ts .otn Slie rrt
a diario con-In obr n culturali qtL e OrA- soio .1 director do Ae"A oetro l'. nRafao l
tliooa eoto instiilt ot Suiirezo Soils. \" snefiornioertia Noon
El doctor Coo in', iTinroo m orombrn /rrn r Nit A rs Alinnt StewartI Mr y
direction del ioatrotnato r'o mNic. irs iJoit A iHamilton
Sifnido ea, p-oottiloto'i1 tote o o hlroom i ii ,in.,,,intndnr otc ia OrQtolosn
bros. a no |itre tlc ilan [te tt'o. ha- die... do ia n ioalooitl L t ioer'
cie ndoo s o obe r e o ir l tt. o 't't o pr o-I itt i~od rl git li ,. e t s nooi to ToalT,,. -.,
flindn (otol in r 0, p or l a tioctiida re7
eooperoctin tle q e lrli re 11" 11:1 i-e,- y l e1C mpa errn M%.,la
stopden ciPred o Ar t,telthi it ,La'iorten. r Yole (tatisoo t ri)tatIthrrntI.'ooi Ii
no Con In o 001. sCto O e oto.'1"a ton [.7#nP,
L a im hah o tt O '. o r e I;o .n l o ti l nr o ti o tt i Cti h
A o nrr. letto -tic '' I; I si ts m- o V a rela n-ttilln l io e Al hriilot tot 1 lt-
leotta l td."co" in0 to, c ot i thovielot. Racohan AManolo os.Ni'o Nrinot sr re
do a In vro oel n ci ito tilne do (L r cr lN. N inc it t lt olll it l la
or lo cotsooponoi t inlete S t 0'0 Solls, nluidn do Suottot a n oattentro gotiil
oubd oci tor de l t a cor orto pui toran (-crni'lii deo Ar o
Rica jM io'.ros. I k..Lttts iti ins n I 'otoll i Cttou rlirta (.t ir, n
41 'll I "1 bt e. 1 id~rlta del "[ \'Curln Nere-ti
sII coo/lt.. l li p Iie 'tttt 'to'., ito l I t ooster. . .lo i. 'cio N' toto
con so ins a Ina In o.. ot" to ot a i n,0 l t tsn aI ttiti itir;,ih
Con el... oi ,ro titoie ti. i''otlo Iit lirrstAndro toot aiottoe SAtotico Nl t-
trn No lni ts.tlitt o. i"i ..P... -Irh it, Nd ..n io'te... o i'imt Ga (in.
mlItoeO vosttit 1A. ~Kh-it.lnio'I., Nitorso Almrsotno. 1mm Lolo
tn ,roed' i ott, tttotoci l no i'Aef'orogo usG~e
rad l ijm a-t-..Initria tto. ioArannoOtsisOloo Wtt
Sitgmti to..1'iloot or e.ttt Imtecoi Eoiioexrttiloo
,\ J tlrl -lt,ii "h v .\nil NIMiriA ela- guiemert Jome Borrell, Eduardo line.(-
A,, Anvel C otm ii- i;\ on to .\ledtt tor Al ottsonn Ni ttot1 d rigtueo Cocar'
,It. I n'oto tie f tl ",% o C"- o iiti, r- ti.( N, ct n Antfi n o Quiovedn. i u-
." N" 1 t tt titan to'SA ole i' J an Iasdtt Veon
0.l .. ..... . .. tt. It% . .. .
llcamrl,.o h' i 'dn .I ..ot 'tt ,*r"o ad n ictto oit d

NIiootooo ti ell,, A ttn 'T'eo Cta 0' 1, oP'n ni pi lamos
A o m.. nCoro. y jartg ,t i t . I' "' .,


SANTOS DE BOY '
Sefiala el almanaque "parn hoy, la
festividad de San Eusebio.
Grpleos-alndr 'can tal moUt-
vo-a Ios siguentecabailleros:
El senior Eunebio Dellin, distingul-
do amigo. author de conocidas e ins-
.. "..it. com5no.-ewnes. ar n, cl Le


rebrr muchbfs elcicittonec
El Alftrez de Fragala Fusen.'a Iz
quocrdo FernandeL
El c:.,nocido industriall Euseblo
Coride luet de los afimao n ma
ronaniaict. de La Co.trra
Eusebwo Dardel y Martinez y -au
I Ic senoirei Eu.eciln M.irrn Eu-
ott',.-, M.oraleo Eueb,o Cape'ianr )
E'nto-,1, Alfin,,
A i.:.dus f l'diaded
L %LA FALL DE GULTIERREZ
'in--molivo -del -s.mdo- golpe-que_
,,:;Ld de sufrjr y por .5u elado de-
Ico d do salud lai d'tiirig-,idl darroa
Laia Fall.a de Guo irrer no n :,drc re-
I ul.,
-T'TLi Cvi. isiorflrpcoa'orccis n~-nbs'o-
La usoera de Guiierrez aiirda a.-'
s-r.or u resndencta del Vedad:,. i.or
,rettcripci-, uaoUllaiin a
Spase s51
FL COMPROMIO CqLVO
LAZARO
Tron elul reo-r.-ot :. do e1, pei.,,n
,.1C cdcr ,,ir, Lonaclo e:ia tialrm e un
. ,,iilrOii,.Ui.t oe otinee Lodo nC l t' rra
.,njuaL,a PIei t M er,.di ,i Cal,'.
ValS',I Cr..,:n ion id,,-,% ne. 'o-
rt, 5c.,.-rii, one l j..' e 00 ttI0n0e1 ,'.
-rl o ol Lzilr,', y Sinnre aiudi.
i ,e 1& C ,,p,'- d l H- ,.'.-rable v eo f
, ,'leI'h dc ii. Rcpiortlc .
S." I ..+'0 ,, Co. ,. I.".' ,' -
,. E.s famnl.r o enin reCl',dubna
,i,, on i Report Slironi, pr'ooee
i-dreo, de In nocic t, o
tot1_ Otllse Choos .0il ,7.il. S'o
,,ir l a prli 'in i.,- pat ire; t el ,..
ni, L.,,oor," R o~l ,r sir,. Suhorc
Floresn halagos innumerables
nconmpirin a in novinr en estle diLa.
No recobior.


Memor6ndum Sociad

FIESTAS:
-En el Vedndoi Tennis ClubR
ias nuevep. or, de carpctpr
carnavalesco.
-En -TIMFFF~aT A ci Glub,
a las nilr rii 3
a-in iioxt'OOr'y~hS. rir'o -- ...

COMPROMISO:
--Mereoditas Cniho Val des Cha-
on y Tie. Corone Rauo La-
zaro.
ALMUERZO:
--En In rcidenca -do inn enpo-
sos Hugo Ascanon y Cuca
Siinchez, dc su hilja Tnia, por
ncumplir quince anfos. .
FIESTA INFANTIL:
-Ent ln residencia de. los espo-
sos Alfredo Forns y Nmfsnlo'a
Rodriguez, a las 4 p. m., para
losI oetos de o sefiorn Ma-in
Teresa Gonzalez de oRodri-

BODAS:
--Guillermo Grenier y Nelida
MndezR. a las 6. 30 p m. coo
Monserrate
-Ofelia Soldevilla y Emiltiani
de Hoyos. n Ias 7 p i, oen
Monserrote.
-Sara Rodriguez y Rngelio
Bunseoo,. a las 7 p no, en La
sal~e.
-V- 't,'.lido LE.'.nc)o" nEvngiho
R n -:L .. 1... 7 p. o, oen In
p.irroqu- de Guanobocoa.


C4 o n i c a H aLba nera L

N A T A L I C I 0


Muy halagada, con motn'do ecelobrnr haoy 'su nalallclo, ac ha do
vcr In joven y bella nefiora ('cers Aranalde do oan., esposa dcl ontl-
_ncMmado amnigo Ram6n Eduardo I)inz.
-AlI pulnlecar so rloto le nnvsamos un cordial saIudo.

LAS FIESTAS DE ESTA NOCIIE
EnllPVodidioTennis Clulati.tr\ I.a iiticlt,.iacoid6oayero'itioiar de
clusova so.'iedad se c helebrar ,ibt.. o i ,, estafiestaoai lalc lde 'de Lit
noohe' oti lienesta bellismnt,, trle hit;% in rh.i, n or Nicolas Castelanos y
de oreniuonooteso do, grni aton-i nttsitvosaLilaoFernandez.nasnCOlnio
tecrorotool o al,nc-i_ aila senoirita NIMaria Teresa de CArde-
Traisendo n csi ttittt'uoll o ltnh. nol icoSoLI1ton1. 1teinin del Cnonoaval y a
"Cartitoel e ilecid n'.,tis l) nittti d('de loni'I .
Landtorecltvtitcltt presideolAt icon G1t,11nittla' ,lt dehuoc, en el Ten-
dadot Jos totonGomez Meth. hI ihechoi Ielloills
granido. ipreto r.w it"'v pt tit el
mayor hlcieootot deo fiestacntluti --
cerc rion groin it olti ttttto ailA do Otta sim tatita soniedad, eloMlrt-
Cunaotn o ttoiC ittt tlttl i iYn t C tlub.brindarn estni no-
Vestirtoe cl lub it.i galtdoie till .is- c i tI t itl o [tili que por sunoinnacidn
W050n AeeOrad t 10110 Co lloneV1 ,,, s-it Avhgtut, sera una de-Ins mejo
ter llrt d lv escttdt i i t f .,ta(i 0 Ih. I ll t 0o lunr ed n aquerlo
'sil 1)' -l 1b i it r ai st snorois 3se- -edueth lu te actualmente prelude el
i t- rn ueot Iilcoo t. ..01 ...' in dtoo il.'.m i tit iti' nio 0 qiiI
tior tir a d itittt ltot oot'it' o i jti ititoeol qM:ti o rn loriic tree dj o s c
I a dtrerCn0 dt, l lolabit, sergo, Or A ko cAiez dv lit noche data c o-
tit. SV t'feCttL.M1ll etLillll ltd t~l'ltll~ I-" ivIi-eta f4|i festa que sera de nmlw'
t [KL L ... .. 1 ... I dri, #-I-l ... , Ilnldose olgntlLndo va-
dec'oraciot, T-J -, I """i 1'7' 1.. -., 1 l r il

Dttt-ante el show actuma d A me i cl't'ctva.
in o d e i e rcoc lldot tttttpiit io o titit' *lil .'X1)(11 dc n do Ino c t o rd n
io Ochotti c ortdairiitl ot. C i tt tit, i ption ...tipo'it. .tt Pe t) i,.el '.o.n-.
ie iEspaia.titotlo't t ott i.. .. qttno tu iii o r
ir'-O do | .coro t l.tto ai i oitti itai isitica r-
lelfior-a ll1rlens'at .%..,0 ,- d .'. m i, I v, h baillablo.
verde. ivi~les I., I,, ic, i-as l~l h!.A )letlios rlllg ifivlos t res
Calivit ll+e,. . .0 ,, l' cnm parasal dri ('l ( fil e
'Se silb~e de toitil-otsr p If, ti'tl it losl .tres prinieros 1lugares, ofro
ds Oisol..i orleldoi\t 'ooo toI.. h t i 0-00or donparsoa e dos cl ns
nun do i'onJ ri core


adella's di, hl compii s .it ..q ,, l-,,-h o A'o par ( III n .or pare.
do Ell sin vlo. iltotottl p[t, tht. o, > t tl i ., .i toio on. ri nerl l el I
fle.,ta del Yatcht (fil)'h-f.. ii iro espc~i~e al parIII pare.
El Ib a'iT '' i ] tam, pola lid'kiib
or(cu p.... O eons dot.Lotti' otifilel disfro-
ndtnl ioo r ii i(iittltiE onl'l ur (l in' d irid e eullpalr


9APARTAMINTe9sty-
en.. .. ..-.. r --
....... ..... .....n.-... ... . 1 # A--__-- L '_ "
2,a ,:nen.- -^_D-l^. --c (. c^ t^ I i--- ^ T T--- ^- ^l' 1'/ .. . "T -- l-~ -..-------
. ... ......*... ...... .. ind ( \ ) ,


rldo anotgo llaot ii Ai ,,i. i d. i $ 0 .1,
su bella cn]pt .Io de Cardt. / dr0 I'0s' n -
1;tro cuotploboy coti tt.1,o t, do did r Re',", It 7 0rr:b
'olitoidaides ~F 6;o d0 j ~ ~rh 1
r v ~~~r c o .re sool
PE AMOR : EDADO '-'- - I 0
El,,pr"i.. d i i ,e v ;i l ([--- ^__ /*


lot it' A .,i' rn le"
... .. ,- .... t T. 0 to~t o'o.. ...
1. ....e .. ...tot",'11 t \. I to p I \ .l R() '''o eorn
-O it..l0l.l Li. [1 hlAI] ) o ~.i.-oO tO tt'--~OV ....( H / ".Oto dt-o- '-.0i-,t, A ~.i '- d~ .. ,0l :d t: o trn .
IF ,,t :,, 1+, li,<.,v ,Lrtegrantez
I..,,:, .. N.. -..t' d el .... i "t!'-'"0' ot,-itt oi pttaoira
Fobh,., 1..' .' it t V .ic. .de '0ai l: L I o,'Ie in p .n .E TE'
Ent. h r,,, ..1t+ t.. ; .: .- -. ( nritirom a en l a pa. 'Ina l SIET [i


la pnmcra colecciOnl de
NOvrcaJcts JeporLivas
*lmintntteiauiaf'euepir de tIe Iugar!

MC sslii lnt11 Is'_ Ir a dti ,ii i i L is ar!

,\ .'l,lS i n,' I l. lI lot imi d tli i'll ,Ic M it rl o S. StIi

v V rlias o [l'da t iCLI' t l lS Inii. r- c'Ic'Iil t r' CI (-'IIOlIL) 'S.
li- 4 )i ., -iLj J .i.Llt I C 0. J irCV.',,,,, co [ltt ,.\ii- ....
CICo f,' ,o 1 l' ,lici'J la ,iJn ,ipGL,,Ioa. C I, i .., rL l y
cleg.. ic. r, in.i ,' rrtll<.s. M uIclIos! li ,' Ct l oi,!t.i d , ,,lir i l i1L .s al ,r..s y c y l rir coii
(itnlile ic do emxtiuioito lICI gtusLo. Lc inviLamos
a 'crlos claaii i l nlt'is.


ri I J FP r en I er.p |cJo

I I oo ri s,- o ',.. gs-o'is

,75

I 11C- l P,' lir0 aro


CA .I'.I.\ sdc rPORT e n cI
n.2o i5 liilo rioold.Cooler,
1.ntln vocerlo. cgri. y freoa claro,
it,n hi.ai kanc.As ientrecruzadas.
ttoedlsoietanoi rnanle y extra
8.25


',\.1lJZ.,\ -IO"K F 0en fonit;omtnoun lonne. '-,, .t, ,Oetde
,P, l ot ..... Inllec lenric, puit eo contr .tlntctco 'Ila t3Ocqui'O.A,
to.. Ioon.;.. n. r y ex,., 8.25


san rafael agSuila, m-nOtl


Grandes Rebajas


Post-Balance en el


Piso deNinias
;.ilgo de gran interts

pora la JInamuin!
DI)cenas de I'lav-Sult- v tde Vestidos,

de PLaintalones ie"'s'aolr' \Mecanic'os,

de (Chlaquetas y otras jreunlas han

sido drasv i
el Ci '" alani'e. 11E [i ilit", 'n h.1vill,

en balista, ii e sliaili ,ig 1 gii j t, en | r-)anii )

ha.sia en ivariando ll y iAn dle h6ilo.


;Venga a coniocer a/-rorechar

estas R-ebajas Posit-Balance!


INihaa S egundo '6nOan rafael y Agu'ila, m-5991.98l


Firalas-4=pOsiclone. pa's u.-I


Ij


I


M-TATnTM n iI A IADINIA QADArnn DiF MAAD7 r1 10401.

-APO cx'VIj
PAGINA S F.ELS DIARIO DE LA MARINA.- SABADO. 5 DE MARZO DE 1949 .. . .. . ..
-^- - -- -, -^^^^ ^^ ^ ^^^ ^^^^ ^^^ ^ ____ 1-- - *-*- **- --- -- e setreIlo-un~i 5a.ion n
O tRNt p uede,,+oiiderar-aHaya-de-6i -------ue a;proado'en p"i.i. pog el nofieamericano en L.,
P er J0 ARIA iP l d t --- "..-
a If 1 onteeomo-as a opo reso de4sr-ae-en4 --
U o ----=T or~ -cm~ s- la o- ._iii del sui nj aereoi de B(

.ne, un .estl, db.a, el,, e.. ia .... decbIt+, d .clque.es re:ponsable caen e el piano dce Pas6 el asunto desde el Coniejdtde Seguridad a ]a -t. ocrC du ,
.. .. ene I prn it e i ie ila zone de ocupadcl.., ru ., -,
al qlue +l .prmndpc o ae la aue.F -r, i. lo- criminal.- Explica-el Encargado de Negocioi del Perui General de dicho organismo mundial. Di6 Cuba su voto en luidr ,8 ,Udo a;. uareilta y ech '
n-ini e ,ii reg +da .1 rep re~en' ta w e Lcr' a .d ad d ie o q a e o c u rre e n cu a n io a e ct o n p ro b lern a ? .. fa vo r d e la ac e p ta c io n S e a b stu v o In gla t erra d e -' o itr rl wero n las i ig uras dc oF- ,:fd
R u t. L Sa l ec h a z a l ,) e n s .: ,. l---- --.. . _ - +.- . .i p u l an l e s la nzf i n d o s e d e l a v i o o -
1-I M''l~u]e Mabio, "uccnao^T^ D".c Stifir Director del DrARIO DE LA Il% .'odano || I iO ri n A f F M - A i ES mCarso 4e S' Lrid..d dek iii .i'gar a una jet ,-i~-rd p>_du al ni id. Sue rnomb.rsi tin, f
M .. l hb.. .. ro.,r,.. ..... .Silr .. (r eDrRO E ^ ;1...o ...EL UNI iERVICIO --DIARIO CON r... I t-' C...J r ewrc~ Glgaa.. i ... l, de' 'rdMhd...I.......G ro. ..... t. I,,I
at.]-de- ,7 d,.--. I a'- MARINA -- Al -anticiplaripe-mi sir neclmiei' -o ,A pr ,0o .. la ,,EiKliud er iod reso de oeleg.a, oe Ru., 1"e '- .B.-er,.,n r,a o,cn..i aterr..a[or, ,cc!r
" ".ba de n t. '*'"", :u "" c "cic 3 a"f*."" in. La Hho ie e.H I pcr .> Coo Daui -milfrl-r-terno %If -_EISM ~am~" !P w0 n-, ____^ 1^ a ,i coud r inlr" de c" ; le ( or R ^ u5,jqc A arderl" i. ,2 ,a"" ar ,n adli p. b i s r r ,rs de; I r 1 e A l l a n Lc l a o d h a e ru l in g oe l s l o d fsl E, r ,- I r.n o c l e l os N ac i o n e s p a r p or t e O F ui n i d e l i r , llO e a l l t t, -
c..r...... ..l+. ,,-=. a ,an +~, ,,ct.... ,s UA T I TO E N T O SO LOS Ur~cadr eneta .. ...... ._St_ LIEn _,....4_ 1!. -ue _--IRY461-. e- --
I~,: S~l~lr..,sl O h: qa e I, El .,-:trannr-.- F.),ofnerr,:,. puolt..a Cru/ TWarcORE EN,= TOoIDr-e-E:a -re ro +ou eo .elLnesla.dnr el
li-en Se.ud roi--LGal 0Ic. quE c;i r,^^m n-.M -eq^ H f I,,nc rle cInui tmon-a-~ ---- *V l -^ V -B---__ -. -Sr c e rr ^ bi M.; I'F Edpa-Ke e v. [en ".an rgen al -lnr delaz
--- Pmsi/i.^-, en nid-ael piM-r c- zp ; l E, Gu 13 I_-is ....... d(la-de pur r, alr,.,il naj r I,! d rh L ',, ,', A lTr d e Sitaa, ,-,,,I un. treod ..
......~ --Ian ..... ;e- 'd-,Te .-s "e- tc ,o br elo, -c s io Rasa ce "to T am I a el Perd VU L $ Ade.G .: ,k.l.. ........ .",,. a tue l la d~ .. e .....
*o tr'anca if laapic 1r p ue :e: cs1le VUel A dp a r- ttrlbd:en, la slat ,r. aurre ntle E(it`, entre El d oleno d ca F ulh elcnr.,-, lua E-.r h,' ,,...-.n t,..rDr a RN -o l n :,,..
c~~~~~lc..~~~~m t mr i,, . ... ..... ........... '. .... ........... ,e.pei_ ^ n^^ C M D SS LD SP RL ~ n^ ^ d b~caa .... + c .n. .n..3 ... Ii............ +^d af.....
e I r.e ms cue .Dc e l ea r e l a ia q t rOAe e pclu se ge o ,'I dea- -- io a veteerrd s ra el -e.-1 ,,C N r .- 4 h -ll rnaie parl d o pr,, ',' r,---
--m -c ce nrkr ae1eaba nu I l r. I u, 16+ E:T 'I, Le de.d. Vd ,, rr Al'l a a0n rc c._ P "Col.. c nc ,i:
Quina fl;de n: rru pfct18r, re tu el,. 1- nd*, I C.e I 1 I duena-el AW o A M Ae POR de- .. ... G delCo- retd ef dl d ,Is-s ,; F 1,r del b Se
c -u n dm tu e ii i en % ed iciad r, u e f fef I C1* l " *" o o p lle ic I r rton e- oii j l ^ S f ^ t ^ H S f ^ B * 'U n a (inlerm ,oy- i d c r a Ii cl W IE -Ia g3 e l E s a ll- U id o p arai q r ;, i
l Ir,. r, hli, IA! %olul',ldel e-. A fin fie que pteda l"o pelk.r &__ RSL la scs wu:a dellclul. l c.:.ruegn la wJa e,"aIlclUII ibcd dcr nla Orgn1.'-iciu de para .-I r Accdent e pan i .e .
in-L p.1f: il l o-BcgffrH-T- rae-Nrtb-- -E'irf-crr~ haSL a--r^fT"^ rn^-t-l-& -allfica nron rT :! _- -- -e -olai -- -- --o.. de -1ben -eeb ci e elrpr~la l i r Ei ir.i 16 EY-El )mc U ? -... d -; -^-,IEJ D SPRING.-Co"*J"," l p^' , -'. 1o;''.^^^ ^ ^~~~iri a^^^ rr- I** -INS _-Ui Ijiio-omng B-2 de la f fr.^;s~ r l ^
eo. r-.r h+.,m, no dc i jeroe kl ppr la IaFaa ae qic .r e I.*P t u;. bier A ria- f el Hrs A dcib n a Cr d. .
p.d ui- r e pte.buc (arcon lr,~ iatr ia
le iestall oe'lt 'a c lha. lci,mrl de ncnal plrc -rrLn que ahwuno.s ,unclonarra israe- abenldo. + has, Kansas. 1e estel ot __ -


_ p_ i nc:i ~ "p or e a c ,),'s rc-t .r ,.to por.,p c Ii |, iniir uii o. ec i c nl [ vt o u la (;... t ',:c ni-r._=O e oiro! .kf P. d< M ii.c- e c im .Ctn u naloJ ca d d lo a _Ea o kia irnta" 1; t 'c e c n,,att m H ^ SSrS ^ > >,aB Z
leri'. % p,',r ulh~mo ,Iuar~e en 11..aenaAldord ;I=Bc k-etr,~d, la=dn=erlCre bce~~ -d do ctq o.- tl A-au-A -nlt-e- dcl" aCor Jrwle er cnda- e-., n ur S,,priengssd pc, ,. r,.:n ero rrn- -
r : n-- ca L aee -e- -- "fala --a e ]-.e a Posoml a ar A -.0 ('a Ef que Ing-laerra no na querd -file 1a deci ion del Con Nei equi-
degi ,\+irrra,~,: l( I ciarl,' cru'4 cho a_.1 Oa~Ij y,1 IF.1 1lrejrl inle df1 .Trabaijo ,1c 1.11 El VT ataaofl blo,:uear ancr, III S-31/lll icl ale J~.mrei ernacional de !srael come un Estj- Porter eh m arciha el proyeeto del p,-
Lerra .eo .n.u.e _tcir la El Pe.filonie, dc rulcf, merclo. Artlo r, independienteE amante de Ia paz"*. side.,te rob'e el forei.3- l q.
O oalen de un-q .. .... .L t Itl l 1 d .( M" .... ..A Ieiinai: a. "'rwci r .... "C-'1 I" -, os .a _. .paldan a Ir2 ]se propa" los poses ,oco del o,....lados. El C ....
anla mu .ar"a ++ ", .... .. ..... de l. Pi.flu ...ia- para clue 'a sejo Sociac y Econ6mi.c-o aprobo ,.
e g d o c c c n n po e f :, l o d e O 1 I r a n i r 3 e n L r ,f ha o -I d e fl. i r,) lrl s c t i r e
cofGIeri a iit 4 gdcaln pon W11 Pa fi la e ,de a General imparta rfipid'i- rnoci6n chilei:a para que tecnieos de
... '+o ...^ ^ ..... e ^ ^ I,* I, r^ L. ^ r- Or^ .". !J^ ; ^ :" ...." pc" ... p ..... q' ............. ""Co i n
,. .. ji ...an' : Ia O iin... filurtet ...... r t 1 o y e a l . .
'. 0 el PC u-iete .. ...n .,,rI r....bt-..-,dr.. cua d o se' r N )aU 0 N ......... ,Mf'0 ..*-*n'..-.'....i.....
ri o n la .cpo r na l m lns[ Rsr n 1- 6,- -e . r.. : T .,v e L i e yc a en l d es nrr ,o nMeS pi< "o c .1
d" d a e n impolale ti a A s ei na dra l gii,,- n Efe Ho-5 El Pec T.rn .lU rearet adrignea parsGlne bra 0, TN m n u pa u pr.p, -
s .... p .... impal....'an d .... Ia .e form.,( a'- p ......... ...... r...> ...ipao U S a he de h ... r. . . ..tc t. . dla cOrriene in
lad 1 de~v Lie vsao Ur}c 'l,~+ e.el aaula +l(tcal ncsdor de sus Orgniacl~oes etterain.l depars jtio, ne pas ,
-- d ae-ct l de .n '-- -c n I-- Trcr. r- I"A ', 4 --La Iixtm a l a r a Iare n y.I "u paruo.- ___riOM d, 21 Ilia 1. N i .ido 6rdtied, r,J-_ L ... al ., r.... .-. .. .i....

leain deitIs r o l',pn,'dn.n fier lesi Elo s ,J,, la,1irltey. i. c i a en aA de 4oinicios d; c,-,r por- .nc ai o -ib ral fne v d r ,, t dr Uni tie i.ll itf


|,, Inmp rtinli d %Grel mim pl'l cal, .hallA.I)h q, clru .~ca,o e i (a.sclat ,elftn fl .su(l,,iie --pheem .Otno d u dih ly r ta en ioras F ln N vo a y Ag n L abo tl.,ar no up.i, iu,, -sn ue" ., IM,( m^,, [(1 ,,,,++l M1 [,,rfh t,)l,,,r ,'"
,,lcl '.rp i_ lir[ie. e l= oll r mla. i once inaios l et!u a s rn e % Ais u D fai
,uie* .... ..... l ... ... .a comi ln con.... .. e I em 120 hncsr de'en-- psN o se a, en taul aq e son IDS vie los _artidos __ _. . . t ,o.f .... .. .. . de.Ia 0
cr ueI F-- Phosts I cI eons. ,%. I aalo- p nle co tiit, igl ea C O h G Sn r JHrlc I m Ltan H u'p wde l I"l prJx'mo' noa i- det I" los ,'+ ESS n rzoo o D rP: esa paTe-'f -l o. N pla .7

urlue fonsa p re a d o"nh ca ~ ad rre-- ta d F -Ia :Iswin rcermnt "; yhl Rev ] oi ul- ra T l re- ]tat en r rcomnP lll~ o- dep -aC m r e D p l d s s r n .g i n r -ati o pr dloel a rr,^0 '' er ^''^\r e i1 ^1 ''0"e al 'U,. is,-
El n rn a~ Inc nlera elo nal i de efr Inso o Dne nov deJa ,lsl rl mor~aT e,-lt, bil~a el e po lati c. Co p e( JindolO In.slau-,,'ead"'tola'm'de ,,ale rfad,:,:,rsdy vision.dc.los carter rcs:lRadiepaltDe- [ lpr .....fei hn da resohueronnac, -/eI tudi -n et plnn
In ..u r MCC 1 ..... ... h I ...u. .... .. -... .
c:e qn.r I m d a a m n e qJeo ea l Ln. ab, I_ ;, o dOer l 11 l,~ ~ a re Ih r.caa i eld.. n o p t p a lf F RIN 7 O T r.a l 4t

ar emee Ca1" AO, ^, e ad __El"rli cSrt nl ^*lJn- e ---- ei -.- I. 1 -.- F^*. en np hd. a ,rp.'el o od.. .. p ... .... .. Pub... .... h.lanu .....e ...n de *b r c 0 ^ ^ n e S 0 ; -, .. .. ....... .. p .... t . .... ... .. ,o t'-I "*.**:*;.* N .
cionme nos~ p o rdeoha U t c i uad ison no e iraO Ld. o nro-occ det 1 Ios gle ,r -m- E l O tber del Per tn o a ,.un rmdeai-r ..... ,I ..... "io.n. I1 n ', x r-.,do'L .i ..........
Noregarepesets e h~nola l r irr, e fi.clei code riBu ,,Daziprweio, ann Ar i,tcla, M p.o l~~as ,c ~ , 1.,; GeilLF- n',alat'arn it Lir con Ia;.a Bancoar ."eIz,'s..qteroi.,,dls4 ]ch:,,,losdl Il a

__ portaenc uldn de un bran y e fr, sl- Dml elrG o ge .s h~ o I p n e t a a. meercnahr, dee lae l,, ,Lrnnea", -- obllto ,p,,rs. ; prnttoo se 1{,2ct re ero ,,,a n.sla leeho .h,-,^_____ del-------- n,,a ,,a u,,,. ,u,. (( d rM lav s h-J..
1,,,e.8 pars deal r der a In, rrles, i'te ,L. Prro II Ir,,:. r1 rha, .,d Hire , r -.,, V IS1TA ,EL. I C D E enVre PaC LAS


If^ ;iuI__.L clef Diuiae ae RlllL R'ubi S ~ v ri e ^ 'R C I N SDA tO P M DEP. no, ...B: r-c
|l ~Irisa que hulrn d: ~[Z- apl6 demit de Ion"' dlr o~e rolaal~d.,hnsa lCllihd
inl aeesaelf! ,lrs. s.r,-.iJailar. A V. .I'.-, i*.-S.,.lmarsa lywaI1D q aecii(,rll-e en S -0
Irluepd a plea doner-ste lon del en- ta aft(... I f rcids& ii Rev i'klat ,31')o lrp~aAr.,a u n a~aSla Te rlre- le-elnad ,ent sI+ e: el xpe.'ll.- pLe b. ldcsa r, rl.c iinia-,3le r. ,,s a[,.l e I"I
e l r o me n o sa j h ubt e rn c oa p l d d e Ges ] air e l m r a rern er. e 6 e b l ti g n l e he e r, l d F ri s u l Jpn I I I S B u t mElea; .:s r d tih tor, p a l s ",", 26 ,7er d u r tI .
0u l lac nencrsa a' Ia m uerle dl. M oac 45s- ne hqc lei form at, m u h alliea Cpmor c'.no .a atLI; d o,,,:. Io r ui serw a bnn c ldo n
m~ e s I t, m ae ne in m p orlaf n te q e e p a ra e a niit os c e eroes b ih311 nl otlx~ o Qe l ne rt[Ih fi O~~e a rlc Id Lsud de i [ ~ l l ,( s , I -. e ~ a It,,= ,-,, ,1, i-,, A su s d e a bo. e
posbin ado5 ley Aako n 3d u n ao, t --t EI -aos nn, sol e e~c~ebonelep -E LearJid A rs t ago: arel i zlarl- l el pcd r ox im :o in r 6O ,n,:,, O, 01() ua, e n-tral C hi. llrz e Lr. nl .ll S-.lT B de reLpatria-
elp ac p el au ed em s e fope h rinN a rx I& I .n d e cler~ fri.'o c--" ;i._- e -crta -. . FE Orho l LArrauetl'qa a L a-jr.: ,'r, e .r t .' s u D1 j r tie pern a or i .. ,o o + ., r .- 2
Ii .Sada.g err mlndl| y o raedtl fg,d e ni Oc idemn lta l v de Iaf... Vlt- i lr oqcs c crriri--.onur r ,~n l ca-- n-l,,dri l ea iitos,-; ;r lll', a Ia Pr eb cO I'a a -',lc dp ~ ~ l.,,e ,.,,, qe rn-jas fi- ,..,* 1o N UPO [1 l eld peltfv~~
no~N meras hadeersreUnin Mi-lie. e-- _d c. ri-,
l C, PA. rlt)[M s e.i r~n lo tlos P te iat.n ia o -'r a
--dole ca r e r I nue i-al d l en s enln1 Lde queao Ufldos P lra -le dieco act delr~ dere Cc- 78e-~t + li r +uln I ml: d'll l l ,t , al l' Prj ', , I T .,'t ru s
apo ta 16 de io1 D ine G 6' Le S1.C L la peo de a.d t e o ~ ~ e do o dld e l ~ / f# f l~ ..
tfratn jab o c ol c fd n sim st i~ fllec i ero p afir o "resunnantc ram o I i' r u o r -Id a 41 E l@ e l em -n ln p r6e m se 1 023 p nrn ira. m oP,,( ..e i C .. e I .A:.. 0,e l.. c er io d . .....
al adeJ l rab o N or e v a pa so blad o e oee I III ~ A i. I a A l e a.L a i e ` h r. l T .1 e c, t r d 0e-r4e a ii P ll n [111- 11. ..- .~~.[ l~ __ .e { l I '' d ,III I I ae" I a1:; h -'IeJ n m Cllfl llrt nl ~ l
7-r". ..=-_.d C-ie-| e"nenl ris arse ep el ul-as in"onie.,P"1elUt 11sepn reir lld~L~m. elll+elI,\,+,I.. .,e,,,...ns e
Iforntiron y lo BiiicaS alasin e nl I C bo te'' l Iv e ll o n re m r, pla h ,V (~ .1elrla ru- 'l 03ul~ re w sa. ler CI-,Irl~ e lit: Iueri ica =l-l.7o i. r.en e.,,ill,,. pi,.ll,, ,,d +I, e xilo ~ ~ ll Imld IG AHO IN hll lhdnaelP11l l-
p~~~~s~~~d aqu so ..... .. .. . peeo du is l ...... L . isc u a .. ... .... .... .. drfe e _pt, e e rrae . ie: ... .. . rmn c .. .. .... el .... .. ... .. ..- ... ... pal... .... .. f loi so-III l l
W ae s qreo hp o b ae n s i r ue tin l iz e Zr l pn i m p u e st 4 9 pe n a l d e x l m a sa t o-I r e ,/i' i d' o m r m p a c a S e V 7uo ,h ~ n d o h l e e i i o 6 d n s , c I i 1 i l l l
des~~~ ~ ~ ~ ~ par Rui ne .odr op n lr i liclano mt anla Dsptle de u an a i nsz 1. ei rr fele- ie,(c tro les rc
slleg a No a s I a c rs ta eo n d els o Pcu y d16 lho Mr o c uad o R e v Nf u l d ,a o I mcs P ecn a a n l a o o o o n d l n a '~ a ass l y No o r mlo k .F -
N d w r o q e e tnr t e r i b e di iz or D i-i, l la c o pu L .!t a y u ina z c i p a r A e n Io c o ls de r a f a n pr D e m ocj., I ar ini c n L i ea l ,C o ne.d r r e e e s s s p r o e e r h
al, e pmediatc pals 0 te9. D wo q v el Re. Iarla crmn.ld ofl oslty ac-2 lsd rmlaa ee itqesnlsxi~sprio oni lc o sokolovskycoo n Belorne
O tme n o ns l d~ e ra plo n e e ,, ,.,e e iuo r Iet c m i t t s ~ a t r s l a m l a p e e a r l p ~ l o a n p leet a c a n e d t os, "lo s A rg o n o ,j f e l,a c m c Ein dro e -
E n l o m u n ca~ e n l d s er no o D ri n vL W d ea a l m obut a Vlt IosL o om pe r e n i n d l I t.q l J~o d ai m nt r a a e ro n os y 'i i n d a t r o r s R dcal D e r~ a c lc a y. r i ol a b 1.) pru sles ~ d e n u
d abe n c s d e no~ r l .. .. I .. .. . E ll s n 0 1 ... .. .. . .. . e l. .... .. Fit nI ea c, a co n T crR e l w a r,.. t . . /e nlo ... i r u o d e im0 yo n .- c m e mJi()ii q u -eclal P o p ua r ,4-i c a~sa 'A u +t. .. n drel. L.s r .i ~. . dO- E ... .. ge a dra .P ... E d i. .d e -m q u D E seI : aL" -
crespecto. es ......or e g a e ra d J0 e fi +"s I... ...... runiT o te e (sdel Martico Ap i.I c lt a elec- b o ca s % u tr rtioi s fi 21 ra nofi de Liber alc o gr. e st I.;c at De-;. 'le 76 or er -gsl Clay explm .
e~el a p l ue clreus tnip h a rvi nu W ou dee e p,b ~ Fnn c eo oi a- elu10a de C ar~e il "fir n d3 ; Bogota n ador ;,,I p ndr r. oc-hn si ,ljos, cli o c +t n de Pur-in W .ncr d r Iu a n p-- cl aep. t ien c t gnes e JIN GtrPHO1 En ll I d S | V i i .e O =ly d l 4
Ira~~~~~~~~ el regime icm nsfld r.undmr cieM -.t,,INGUAPHONE o
F_- R ;rl en ba ilc ,, ( a vP ne o cua ae g c ellls T ln ae c l t rrels lo nd to o lc i- II;!do' ii i~ rlia e2 8tnt .od."dn
in deasl a ign deP rIni mine F r ,,s Ia, prrr ,. r'a+... _rc&r "ul ijpe A "r.re I)I l obe .............
d Ia .,ifi Su ca de K r e e te c6 l ESA O U id s P Ra al r epbi s( pro itc as ue rel+\tc,ix en- rm u n i rs| co s er -a conv ni nt d ou ctd-re I P a r I r; , 1 _.. ,,, I'"d, Ir a rse, deme~j ei aloo110 A Il
lu a e r i c l c d m m n m le e l mo r as t r 'u n n are p n a t es tr, o s ad et 1 0 0 u %s u n Iu Dtic. M e1 ...........................rn ,c -, a ,. j M A . .: .r .. "o ru
cd o] e U nc a Po r oe v e I C S cu a b leo s s n n m so n er os A lle s P ate CIO c rb e arn o d e a n P e ra n o s r e l 3r Mnt e c e oi r no, a ela S u m, ob ~ t ni L,.n l,,b c ,-, 4. ,h is f e o i v t d s a i s e c o
-a o lag .. ... s ala 2 fn 1 rP r a k n o- l I,.s ro- ..n P. 1t IP 1.. el 1;.. Ce 1 ,n .
7sdamene d e n Isd d, pe9il rib1asesnr. PILIV(1- e~ef rU.C1,11 n
a..... .... PI, ....... `,, Ir., crieo tOMPAIH A DE TELEFONO
a- xh i, r a ui n VI 1-l el.. .. ... see lo & e e I f % % r C e. o l o e %
soluta10 escile una traade ti- lt5.le afs Po a cern ce %ne friiene to R r la. lc pc. .,qe "" I 116 ca it
__taurena pcionme no. mnrqueina ce .t n 1908esta -ea ....im a o ;a ahitrayt ldr,, R e ao d LS ...


@1`1711 por me prelims .... es ..on --6 ra. "."
Perrron esaern neutralldad garpanttzada de dcrns cno I oae;nu iiasn o rn pri is ls P itfos R dcl ollit1,,1rj oi ltru rc i. o ce u ei tn tril" l .cuss A cntnsa y I IZ-cp re o o iis l n fa ap r e orlc. Lb rl ii e t n 'lo ei orna o
tambl. fa cits elf naRis slrlVe el V.-S L G O r' r.-.. a oe leme ito d ue .. .... ly e ta ol v g r a og F lan e deo l v ..... ... p n o 1... 0" -
embarco. Duando tras el Rev.ar Heaa crm n.1a cont, o sity sc 12 is d rm la e idel porisla plt e o O ,'I ,e a~t+ p seo
En. Ias por, ierd i' n emin tr riapeo a... ........ene yelRe clfleas ltroim o a e 1r d Jades es r no. eil el .lIVS cad idatr.',j. es ro n v.jf e a mse. r
env eLiil pall os apoderdndoo de todo di ..1d.- sq,, IaPa'l', w n drl general Cla
-e In'] Dec rn~ de Miamgind cutP Go-to Poitco Co p e den oo AJJo al ene c ,ato n v ri~ ce l ane rirs ,h adhc,. De, e,:ra,= ....yvilb lprvlgo cl a asa a
.... .. el re y, en ant install ...... "tin _, uc aite" ns p. Esao .. ......... hal ....ade 111 6 .,ao e ecvd lenaie ort ,R dc l D eti k-tSo-". Ia< ..... SOIN R f ar Ia" pti-'7T T
th do. Mo gealen mep.i,.,+ ?fale en- ,io ION,' 'laripi'"lsaua o C n e cd o tae n iq isi.e e t n g~ o e20y ; im ll~ ap p
fNA, cicrtaca .......-sit )1161a i n EC BA .
II Lm os mreai a e .c tlesOrd n o l ega r edi- lo de'a O u l+ e I o fr e c n ce Bnltl, N raco ~ a o h fncr~i o n de ,, Pt,,.i, C ol sc'r'r ij-'' E........rgi a C l y e plc E iilo S l
Is _n o p r c o L os-- Ju t g u a -ae c li i a "-n| {l '@Pi ] N1 "l, le ll TI-lal eia Ie lia. (n(l..,- in ttoA.,.so ic t
Ncirerto ,a l a ura| del A l~ l .M &Plitic N U;l m i nt der Ia ,'vnc f vi- C ut'0 a0 i ot,,e ,,h, Yu Ae-. 6n, i t a An.y 1 2 p r ce r s n
.ost Mil lent alec pru ent cl n t o g nia.nc n r m e ie en r l P re, o o b a en u ad rs d C hlper I,.1 '1ei b a e eda ce oa ili n ",,td talnn
-Elsdpe al m en~ t ei enc oc r Ili ino quucl son~db ellpsise III-[ C ,, .3 I v co esci al p r s l bIc ro I G A H N
l dealo s p a ~ gue dbi e Is- a oger e a C pa cr t s L os, : e .,,~rp g e t a j r s c al s iu l o r b n le e I t r a l s i~ ~ ld c o s lc tR o e tri t rc. ex st ... eya ,ueI I l a .f rie ey Cii
pr tecr ib n der Iap ia le, q uen m n u e ub i & P~ c s if q e o o n~e ve los al c n i e i o v nl n e d l c r e F ? Ppl~iS~l r., ,,-I I ...-i,- ini-.e re a n
de com uI. ~ yi a ca o Aaal esu" p011tlda re p n a ii a en lln ds u i n'fa c m s a dr l :ri r,''e d' l ra g re de eloN m ... ..
c oe s f Un d i Pert o i n c m ble, h de)i h ,,, uc tIh.- Ir, r '= J t ,
derecho.s son heehoero yl Is dereho, El Dojr e e o s rePeet osi a lr beii r~ d C... en I.. U11n,_A d, :taI aals -" .
\' db oue ga l ad -d e-s bayr e se al e p d icd-e 'l II ie u s- .et o deli~ e l mert ieher los liach,: clit. .,7,o in ia ii aise c o
lor too qeal -asles "+fi-m- r"" n za -e ........ ....T E"L" ......TO DE "E V C O U LI -S L S
,rnt .,ercr.- dc, .t noT,, pe.-,r, bases.i ,'
_m,~~~q [it re a:I de, Iai adun e st-.
0 ~ r 'iP.. ... ..d ........ .. ..
La tecrli cle Ia. iotalca Ib s r ic i dIJII j e C O S R U C .O E DlEl ,.CO PAS DE ,T ...---- .
1out es Nn U .di~ en Ia.... .... .... .... ...
A l es e Ol o, aI a i cl .... re ns .... . .". .. ...0 ... "
ta r~-e l ... arquiiele ,I. e.,dt,'I ,.

dien poycon i'tJa .ferelc aa s c ol l(' tdes-],r ,trr R ....SIN TO ,,.,2- 4 -AP-
em ac ,',do .ra de .-aa -n ea Le dlTa-,.-ptc 0
e lnhel~ h t'pa, a de lein adts de t c~l Mo Tre~ n 01 i tr nlso ltlr l de io -,.r

fren fa~lll rm }I(Uch cle IRS 'll hl b m lzild l o i' que mail- Insac fun1on rtn Pde Is ..ma hi- .e te1ae .-. em lao en F3en t.- tar.1 r.' o Iln osev rn

hrohs dpo is +| g'nes nxble hcoer e a i antspUS01 L ey i,. --gn er con ier on-pF co e. +_.to.atrlds n ls c ae r-cs e isaa n
hup a n o e at ,,tcdcie ar nla h lc elne.E d ctralrcasetas 3 l s In p e do e p rt.tr ba a bno te. Du a teeJroorbo po 11.a e

fin alhe canode, pa ec eu hall Ile p Ir e
AI ..ado a No eavna dal caic adno~ b de p""ea n ro e o. p c n-tr-rsp co a a p esa n tn enr asdsena eta t n u6 a Cop.ia ttbr.6 re ln
ch cretatle I Fuc o I L- ce sp onl 'd e ue.v cp bio u e l e tic.. ele.w cc s y ermir a rnrt-ent 1 1 .. ..i.^ & .e;- % l


ee,,,i.1,l ll | uvn Tsttdn -C23~ec~oelaAeca eta deboand jaatcrjameojte pars, do tar al sohicitantes, qUe ebperan el mornen.- altando Dot Prado, llam6 at casa de"
*S1IRI. [-, ,, Ifleoe plIrVtCIVAs y ,pals. en el-this breve tempo. de lOS to pirar Idissfrgutar dedsl soenrsvirctloc suq delh en elo Vepor In tv In
P. ol1Axvr l ntehigencin con caiacter, perBuell- serlViciQs v'itales qtue no pudieron Enr ~ rne osrc~nsu ses de enol porla reawde y n tu a
@AM 1i-i1 [[ % irndo$ At 'ne p ecto se aUtlOiza lA ci- numentarse durainte Ins. 61timos ahins, que los ,ingenjeros telef6nicos mios- conexl6n y 4S eficienciaeesen-"
Ilmpalhl, qtle +se I't;+o ]vP, I"& pills'- trAda antual rn ei at s d ta C;en mollVn por el cual el tr~tflfo de Wn traren con salisfaceJ6n a]dco a.vopryIae agio e la teleonue
Ea~rr~,r In ctindich~t',tl itnlrna.-Ixtra'njera que. nit"an arrtesllado In ,plnntas teleft~nlcns se ha vstit con- noa ya~l YL&ore nzose en erontab la ndi e h,, colaon arImer cpitad "de Is
arn.% -da -- gt+ ntsc estionadn Pen exceso durante Ins no atl y Loeno se meno erosi Indgi..n b'an ooa, oaI tdd,l
een do I" Ir .l~n,, [.,11,e ,,vi'dA par aydn a, ls'agn not "1tlimns meses, hantA afettar en c'ior- nueva pat uo~te d 0'0 mrc aln od epet s
to i Tierra 1 tnele.nse lrml..+ ls moment, Ia. ifta cahidad del ser- lineas para -in letra "W". en Ia cual Ia closte de comun c aten. Zr, ptbcoDIARIO DE LA MARINA ---SABADO. 5 DE MARZO DE 1949'


100~~~--'


- -rI- IF


-- C-r-6-n-_LcaHa ba-n e r a


( eu1o-l'oiinrtje-l rl-senorita INqiiei ioieon v rcrez< en vItsperaasi I
eulace con el j9ven Jone A. Mainliley, tc cpleler6 aI'er i1ia nierienda
. ........-- -_,__,_,________ "- "


-Maglico peso J
Ex 'eleiiIe saliid ii ""

Esta es la caracteristaca de los ninos que na- >c
Scene en nuestro Servicio de Maternidad que or,. ,. '
a. hoy el 6nico de su clase en Cuba, por la "'
calidad de sus implementos cientiicos y la (nei tnn orila M leon naparecen e n la uti l nretnlAdo a
- su uosda-d-de S uw-instalacione - __ -___ rf'7,Ln iir n ul, ,- a -, en ienlls ,,tev ,a c't' t..u .. .n. ..' A ii.. r i.... i.',. 'ia'. -'nre. t,,-,
.dl ,I',F nl., .h, to, 3A In ai,,ez
Desde tlucho antiles del parto, el bebi recipe ., .. I( ., ,' .. ,.,,, ... '.,,, ,, ,il,., .. ,. ,, No pe
los benefic.os de una atenci6n cu;dadosana .eni.i ... l 'l,-1el MoJeo.i, t.o .e...ie '.i I -.. 1 .1 ... ..... ......, ,,l,.,,e q
-. m..._ ...e.i po de Beui- ii-&s > a rthal i DUa4. Lillian] Pitrez
trav6s de ha tura madre (Puercultura pre- S pe ..i.i. coi l v uil .o llei't iit i "c-i....c de, I i.' Ci ...,.- .. .. Mn. - hn RC
-_ natal) q -ue garantiza frce n nacidoi- lb- yro---ye- ..n cor e v -e -- Ai to, M.'.e ,'- --- '-- -- I. ,,,, :. S.,l of.'._ t. eJ
buto y-lgur I-parala madre un ambir'o--- . pii --,.r e to do en 1 r,.l..e, it .,m,.,ae .e1 .'.,, .....'. LB... .... .. I..i... ABe.'
ya igU a"'*ana un ,gle.i. del Nl erloe Gen l.-.i in -n roe Pril e rPl ,.-. -.liadv-l ticr Col-io. M guali Siiiircc v gino -- -I
normal desprovisto de complicaciones. AdeiA.s de las orgn.ilildoro, ise M.ule6iIn. l,. ,-.. .i' .i... y rP trez Gon.zlez, Gcornva. .. Alci.ar y Ma e- -. sdosidao
----- -- nlTiTa-te-ilin"-"-" Amanon-Cisneron- Cue' *S-F-r,,qi..-M-,l'.,, Mil.-m.vn- cllia-Mo.yas---

sABADOS DE. SANS 0SI't I NACIMIENTOS
Cot lu Iltegada de ln herniioo Il
--- Si Vd. nai hace elho-n r-de-una visita-coms- - -Nii l-..-,c, d.,lLgLie_.e d, e d *, ,e h ..... ,, C I ,..... llP- o se l sli iLtralln mtilly comi plal doS. enii
.- ..-,cr,e ell .'' Sju, .... l,- -- ,-. ; m ,1. -' m .,-I Soue Itt e T -. ll m //-
--p--e .e '---h -''r~ d p d r [ Li I i'11 t t-l- t. 500o''i"v7"'"ltlO t n L
--- probari-que la ampl;tud-de-nuestros-departa- -A" t- le f .. id pud.er1d -1 V-'|,- I I-n =. h.rria"nr 'd eLCilf.iLpe..__
-mentosros- modonos-eqGpos~dL~a sala~de re I' 1, .el's i,,c- p,', v!'lf,1,, f~l l -- ~--rvl.-'-nLf r :rir, l "-- nl i idy genllti espvsv At-nclunde San
"" -- mentosi-los-mbdernos-eqhipos-deJaiilai de L. ...'. ,,i,.'0 ..e ......, ..c I i.. r. anoo- vcr po Arm.... S i
-- lr, n lr, i liit ,r i 1-'otOr''cheT. Borges.
par y do op raconei, nuestra complete or- .tv 1- -eIA,,,,,.-, .Ie I'l i t da'i oad A e l `1
parL-o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E ymo 4eo ea o e, c m lt + r Ielr ti '' ecic a. C 1'el ,,el' r bR"' l r. -obla-'l alI
ganizacidn y la Seriedad de nueio to CuerpO icc i..:i. ,0i-,-I ll n.eo.. .,1v l ''I e. L..e I a i- ..l..' [.ira Pt Vrdadoa pot- el renombraedol da Iglae-l
I.'. iv jemv jv liie0 IIe ian411 -hrll il IC. R&, i- -'.'' ii'lo g oO diictor RodvotmI Garcia1 Navarro1:
m ldico l. aconselarhn nscribirse on este Ser- .F ,. prte ,: R ,'e'l 1 ,e&,! c.r 5 i t. lO' .e l "ni', i I n do-tc o n G rcdc Navarr v "
--v;cio-que tantos beneficios-aporta-a_ nuestra. 'c ,'.--ner R.. Corsr, v I.- 1'1. ,,- .. -- i.. i c i n -.lnic del Vedado did R
!a -de Ir.o-nermanr-s Pmlao -,A ,, Rp I C i -,n-n ,.n o fP
sociidad.- NATALIA CASIRO ln' i' cs os .... Pdc onocido Il.nn ,.1,, '
La PRIMERA INSTITUCION La exquisite modlisa Nataloa Cas- lidos de Pni.ve.a y Vtrano dc'ioir Atill P1erwV. V yit I "tll
Iroe cuyo atelier de Refugio, 110, ell Una colec tlon lIndisima. Con Ins AI felicitar a Ins papas, ian ilin
privada on *i 'ita capital,"es uno de los mis a- 0ltm1(os dictadns dc la moca de Pa- ,-,,ia, ,,il, l o... a los abuelos la
.orecidos por nuestras damas le- ris tittl Natalia Castro par-n ltt i.. ... I .l,. cls Is.insn /L allis,
mundo quo tieni in sus gintes, nos anuncia el haber recibi- porada cliur sc avecmia, v Aniparn Romero. y el '/f AM
u [I-- .. I a n-de---Par-is atr, ,......-par.-li_.ve. ......- ..'_J': '- ...'.. .... Rou I, ,i,buiiBo Co-I,
auo-SEE VICIG ae -trbtigC
.^ ^ ^ TELEFONICO Enl~l ,,I,,wc. de 19 N D en. el Ve. lF -I d,.. . P* .. l ,, .. ...... , , ----------
En a F. l i tiC de r \ 0 ec e 1 d, P ...v' I. r'.n vi -1, n,, ..., T'.. ., e .iJ I,
ent.. ..... . va LV-. -....... .. ...t- d ...i . .. .. I '1.".. .. ..... I e. ..ri..... di n iIr r i -. .i. .ii.l.l 1. 0.1 i n .
... ln R er.a hirn- d -.a d ,l .ii. e l;n, Ir'II. 11I l l r lla..rhic Li .' ci,. In.,mr.'.. Ilefl '..I


-- A monr amr.i r.'.:m.r.rJvnme P[,' *\l....v' dvIv.t....- I
Las vistas a do- eI caballciroso esgrimista.pd
S micilios las corn- GRAN FIESTA EN "TROPICANA"
plimentamos, a ao Una grtea finest es la que tiene Hdis- SecomphktirA el vitogrn'na m"'l1
piLesta pare este noche "Troicaona". lalnl estrella del teatr clverliclllco Ri.
sumo; una hora el mx ximo centiro de divercldn capl- taiMontaner; La preJaH de belles espa.
despuis do su Us- taluno. or"_ t ole4 Della y Tarriba; el notable pia-
|~ ^ despuesq di Lu a Loino qta de lo dteChnvales Ista Felo Bcr(aza; Etela y Rolando,
md H Vde Euspaoia icubrilT .suetitrrns en tlaOcn L LtI ntiulltas d chocolate e nwl.
mada u amvHacnicnli do os baulables, a lvIns merls de ruiiniba : yt l belle Eii de


-.Tf^ ^ ^ cuat^^^ ^ rintalm tarbk. el baol[n nin'blable s, amezd rcnar el apadid
~ _~ ______-_----__ ------- ____-y-_____ ______ d y once o p' m y uina dos ts coy Yoiimiidvlra ),iapotvcvstru dccrinow
culot countvy tombtihn' el lavom'ito Enlybi losb ilcs. q ye reivorilo dtie.
'colijulito del al "vopgo ,dv Modrig cbodc.pv ot u i
clibrlrd i Ins nmeros pr lcipa es dI mcedi ao a. allrtarA r ci to "Grlanl
""Shol W". Casitnvo. I ls olv Ursta.sv r dr Arllavllo
Eli In fiesa de oy, dichn sen de Roneu Jr N F 4iies o v'i Grenet.
.--+Solicte inlormes-sn p.-el-"ish-iow" sera presenadao oaIan Las recrHiP' o mesas p.1 v a; pi
compromise alguno once-dHleInonche -y una-vytresdeIe l fiesta d'e bo'. vsmi aendirl liorPIe
"n inadrugada. latento 'metire' Eric. e leFl-4H(-.1
RECITAL INFANTIll
-uiio ..domivgv. loy ......di .am,, ((,Vaigv.t.tii ..lv...M. a-'
el modernn Consercatorin MIhrama, tinez ibor y iiuiterni. -A ',c,, PO-
que tan aceetadamenteerdirge 1. dec- rev y Raggi y Tereslta Fout y Garcia
ntor Etarn EM-r-Dopico. presentrt.- en un[ -Este iltecesnante recital. que pro-
interesante y bello program.a a cua- mete versein uv concurrido, iiidril
crv des vHe s% en' v ivb ',riilcies n-l.rr,. v Lu ir en e ulsal6n'He clnns del Ly-
nos del c.i,', lenlelal Tenvi;e Mirl ,'iiv ylOawn Tennis Club.
EN RL JOCKEY CLUB
'Pa-hh i'y'bado, ha comblnado un Mialunoav-i ttio.l igr. ir -ry 'iL _
magnifico program de carterasH e prograii nestupenda
caballos,I o Compafila Operadorn de Y despuco de Ios caurtiras, habra it
Oriental Park. bailable, amenizado plir el cli adi d
... "=.. .. -"--Consta--de echoD.justas, dando co- conjunto Graziano
--.f11:7114M = 11 4 f q I I i...lsds7-- *d atrecursox- ... dleb I*.ns damas ...mfsAtelegante-' ....
lI:[,Ididii~l,] ',]: ~tl [] II II Ilkdll; L. tpelra t ....del exelusi ..... te~at .....dos. los qu.....-....bsee
okey Club. se veri colmada eompie- qutadlas con prec iosis y fivisne. nfir-
CJA=I.EL 1e. 106, ENTE 11 y13.TELFS. F-3738 4611 8687 V DO tamente per nuestras min conoe das eas imp-,rt: dn
i to-~~~~~~allies asi come dle la colonia rnor- O r. ln ,t',"l ,ri". ....',
-------- ',team eianr. r ,. ..,'..v.. .. 0 ,
~~~~~~~~L R .. . . ...... .......

r-inr m r cl l,-.1 5 u~ln,_ C ] J- _, ,.1-. J
banit.cr,,' AaritA .- i -.,h -. i- ,
VlIctr_raGrai l .. .. I....,, Yel,'
'0Aon-71


Lae ri, ANIIVERSARIOS NUP.CIALES
Iil ',,-_,csor L. ScItoJuwlrz... dire, P-n .' i'is ,,.n eeloons qtsi Rmt6n
Il o e e1l,,- tiU ivcrsilitr i lii '',,'L 'I ,.. .--nl i MAn,.., Fuentes. que ce-


de. lo. s.lbado numeo sera la coo. Y dosde esa hor se ballacr 1 to' pden An fI'll echa isle A s de nr A e-.ns d o cnsadn.
-ct-erenctin vL pnoresco restaurants cordes del mdgltlcocnnnono Eli.- ahi imhmi ,, Bodno dv' Lnea- Fchidadedv
garden, ciiyo edlililo mndprno, con- steflo, que dlrigey Guillermlvi Fnyo I -A'ilim, snllldaui, ri rv pte di I(Contlnua en [A pkvloI, NUE'VF)
iSOLAMENTE HASTA MARZO 15...!

WikTINGeA{S'B


Westinghouse H-142. ,Asombroso aloantc
y depurada fidelidad tonal. 9 tuboa. Onda
corta y larga. Banda- ennanohadis. Ojo
migico. Bocina d9 8". Estabilizador auto-.
mitico ao solumon, RegulIdor continue
do tono. Conexi6n para toca-dimcos y re-
productor alimbrico. Mueblo doicaoba.
*otiJo Sheraton. -

FACILIDADES DE PAGO
Es de GARANTIA perque es WESTINGHOUSE


Cia. Electric de Cuba
Distribuidores Westinghouse
Galiano 408 Telfs. M-7911, A-2911 y 12
'Habana


AGENTS EN LA HABANA:
AL.EMANY, S A., C.alle 14 No. 7 09 eeaa j1. y a., Al-
mendere, Telilono B-1117. I.AVANDERJA ELECTRICA.
(C1a1 4 Y Linea, Vtolad, Tell. P0-1840. .NRIQUE HUR-
TADO, 0I de Otuohrc 161, le"iU del Molt, Tell. A-6042.
MARCIAI. I(;I.ESIAS, "CASA IGLESIAS", .10 de Octbne
1)12. VIBORA, Te.ll. 1-574. MIRAMAR MUEBLES, Nep-
luno 117 cq a Pcreverancia., Tell. A-4467. MUEBLERIA
A FAVOHIIA", )ragonns y Rayo., HabomA. Tell. A-6785.
RAP'AEI, GONZALEZ COBO, "Radio Marconi"' 5 No. 757
rntre 4.y '*i. B ue.niavn. Tcltlono B-4671. JOSE 'GON-
VALEZ, "El Arit", San .iearo 904 entre A'ambaur y So-
lided, Hlhobn, Tell. U.7412. EQUIIPOS RESIDENCIALES,
S A., Ave. dc Mcnoca1659 Habana, TeUll. U.8919. MANUEL
P. GALAN, Padre Varclo. 921 uq. a Cauria, Tell. M-7401.
ROGOSINr Y KONSKI, "La Garuatla", Sl 415 y 4.17, P-
ban., Tell. A-8562. RAFAEL,
SANCHEZ Y CIA., "Ameri-.
can Electric,' Moet 7-.6, Haba-
na, Tell. A-1380. RACHMAN.J f
6 NAVARRO, Reins No. 262
nlyr MeMn'ique y Campaaarlo,
- Habana. Tell. A.-441. DIAZ
& Y CHAO.' Nepluno 709, Ha.-
bane. Tell. U-5154. FRAN,
CISCO LOREDO. "ELectric'
C Vntro', 2J No. 1,207 er e 12
y 14, Vedneo. Tell., O-IO370.


AGENCIES AUTORIZADAS EN TODA LA REPUBLICAN


C I
.251. 1


m


n-


T


I ,111/1z LYN I II nIIfill 'Ei r a
-i',,,,..


rmriia que tonoi opacos ni ravas blanc0s
uiten esplcndoi lozonio
OUX eI-yo paro-la-mujer algo indispensable pra -
cabello un-ctoorido mdi atractivo. ambien el -
hompoo Tinte de -Aceitet-RO.UXimparteoa -u cabello ---
d,brillonteziy uno agradable aporiencio de noturalidad.
X, positivamente, dord a su cabello el color y la
fraganeic nue su buen gusto recloman.

Los problem ...a su cabello,- --
conltlos -pr-.luquero------. -----El Shampoo Tinto do Acutte
[A COLOR. ACONDICIONA Y IMPIAS A e Distribuldores: PEDREIRA Y FUENTES
. 1841 Po r Avenue, NowYork nCampoario No.-206. Habano Te.A-A42 -


... . .. ... .. .... . -- .. . ,,, .. . ... . .. ... ...., .. . . .. .. ... ... .. ..


? i


rIA.IDn fr I A EIADINA C.AD.rv-b C S iAD7f r 19Ir4


"rn


4-I -p------ W =RAc,O__
- i& torii ... 00.%o o
SA-;,o 8 G_ GRAM_- -HOW-
_GnEGORIO BARRIOS ;'
LA .. ,2"&7'^ LEA WALLACE
.,,)- ,;;~ .... AIRLINE and DOWLING
ORO COSMOPOLITAN Ol1rie H SUAREZ
M.on Pedro 0 VALCARCE D.cor.. LUIS MARQUEZ


MINtA MUSICAl Of MA.M!
TOWN-


MICEY GLORIA____


-0-NEYeAAYEN

Wm_ oR ..O OiM WIiMAWH

RADIO CINE OAN PILICULA R DE
UNIVERSAL MUJER DE
ROY L:, d..." .".. f........., ARRANQUE
doL 0TA IRENE HARVEY
Joan FONTAINE Burl LANCASTER oR$cut
VIOLENCE. DISESPARACION -0
Amon- - 9 41;

AR0%- A, 'A -C
LUNES EL EXITO DEL ARO
FL.Ipelicule REPUBLIC PICTURES
quo on New PRESNTA
York, *s
mantuvo 18
-!Lse an @I
m.i1mO t..
trot
LAPE CIUDAD ABIERTA
DEL CINE
ITALIANO


.[a PELICULA MAS COMFNTA11A4'
CONTPA1 Iu[Y24 DIGS


AmawmaLEDMMA- itMmffrtdflSe.69f0DO
J QSUeQ 7/ fVNEMAI DOWIPFO SfaIN an N/JO 7;P/,afArde
6;1/f IED10Io&XtR.A Fk Q1,//JF Q/A5/10A0OPTO.7-?

IILUN EFINA-ROXY
f&,'1/1,fJUf/ CRAM TiATD3


I% I A *s,
l.~ ~ ~ ~ ~~f" y'1' it.- ft7 ^W W CANCIONIS ON
la' MU "d, MIOUDLLDROO
ff.,utirwi traM' ITI ^
kbIelvR1.,)I TIJADA
efw"~n^' -^rv TATA
[ *IVY S 1twr U MACHO


c.9


Iom^^


j.. es unn
edeleite
para la
vista
y el oido
con sus
mujeres
Sy canciones!

- -SAMUEl GOLDWYN T.i.I.
DANNY 'VIRGINIA
KAYE MAYO
y las *ELLEZAS de GOLDWYN


-GRANDEZAS-
f7h. S.ecre Life a( Wol*er Mily)
SColor por'TECHNICOLOS
o. BORIS KARLOFF ,
FAT PAINTER ANN RUTHERFORD A


NOEL SHERMAN, un verdadero genio artistico es el genial
productor y director del UWATER FOLLIES 1949))


F 1-1.,, L ..... ............. .. ..d .. . r. ... .-I r. r c..:J u V.... . ..- ; ..... .
,,.. i,,'h ii.i al.-I. 1, d ,?:m ,l i t-e- .i rl p rt-.r- .'.n1i .i .. ,.a n i I ..
, .:-hi i..lr, -I.- 'hI d --i en + I-- -nc, poihui. r.I. h.,I.-CIe' CII,- r-.---,
r .r- 1,,i-l-- li, t-l.i~. uF,,a~-ii 1- i --iege ri.
ar-i. i .. I i, a i r.. Ii in ii iia -I-l' Ir i ar l....- -CliV
I l~. P -, I ... i- i,., a-i-i.l.. ,LueL~ 5I.' dal i- ': iL i i ii|' c-r-r---- -a,,
Ta cir-ol i --" -" ,,I .....i" L.. .iT--,, s.....a..-.. p- ... ", h .. L .. i
0 1.0 ii,,. IT as a cIc..-', l .... ie i iiia.-nl- C.. Ir .
c P..II i .-a u i... 1',1. iii i.. i 1,m r l ,i.a .. I
a.,'i, i-.-al. 1 1tl ~. 5 ,lur'- e1 i S.. I r"i-ira L.- l
A E I I'a i.'.,F -. n -i.,.-- dri I ..I5r .', '- /
4.i lS~ .1 ....h C. ,,I I,,Ople ,.,,,
l F--L itl.. i d5 Le ci 1 I

,.Ir-ds,,, 1r- Ia lia ,,- ni-IT ,4 a.,
I" lr t ",. e 1,41 1dr I, N r,- PI ,, ,
dt, I 'U lf [i l'.--

.'1- L 'e l. ,Jii ci i Ii iirlTalii .... I....
IiI i'.. C -... ..i C" IL . i h

cn.', .a -.al rapl.'.'l .. ..,, ,
ld -doo u-f -.,,.. .
A d. r,, ,u:. ., "' I',: i'
daI r e .t ,, lT' i r. c i ',I. -..,.,.
nc al I l .2+,. o1 I. n ,. 1 4 , ,..

.. I. La. -I-... ..... ........ c . lii
ra,. e L c,...... C,-
L .,... e I -I r,t -, s .i. 0 ,


#0A PM
PA",

MjAIMS
CY ,A S A
"14c)


'a M I 0 S L AR V 0R5A '
O VICTORR JUIICO -HILDA SOMIR A l
i ,, _.TONGO LELE ...1...i
14 li" T" 0 L E L ,'

/A TM/ad r-AFr-


lSEIOEJR PPOGRAMA DOBPE cFee-f/D //" i


S ViVL7 A ,Avr V""

PeA IVA P/V7 -ALA
IIII I: p /N,
V ., AM fAJ


'0


ii


SQ U-EST A jIFUIIARM0tI(CA
Dir~eir onis. ,dad Q r jcr o t

... -- TCONC-IfRTO POPULAR-
L.%- MAF .NA 6 d Mazo O. a.m._
L.,,Ds --de-GALA 0 p
Sn ml A. BRAILOWSKY

PROKOFIEFF: QO.n-o n 5.,la5 .'.
A.y ,--IO A, 6
I I '
STRAWINSKY: El Pdiraa de Fvego
TSCHAIKOWSKY: Conc.-.ec, No I pro
p.ar.o v O q. e-eI
tClIiia ALEXANDER BPcILO'.>- ,. .


EN LA ESCENA
SICA SINFONICA 11OY EN EL
I U, %I" . I. ......... NISTAS E LA PRENSAL
0 n l-ii .B11i...e -I -Li, -I.-.. IT S D A FE S
S.. Ul ... do lu, a a.. ...- .... .. EI Patronato MPro n Vsita Sint6-
Ii-" i,|.i .-i- --,-i~- -.I1-., .i . -.i i r-frer-a rain arde a Ians 6 en

-'II l I ~ ROre U .. criaicus ciollan de nI
I.. eo 'i-nieliini. r-aai ir--riisainienti a Islo a-
I~~e- bu -pr Prelkus dr-sair-illada 0`h pr-a del
'Ii airs ar- ,.i..i- i...i .-. j. 1,muolca ninld-
-iLOREN E ~.. O. I irlrgr-aia El lauTrO a e srraba Is.
i.... .. .. .,. T.....,,hll .in,, ...-..nsade A ileii.rRay M illa id en
911 K), 7)9K**"" ** ondres. El F ane.r se le hicderon I-ri
.... i ~ 1 ,llr . ... ,-..* -. ai li. i,,,ebas fu,.g ii''cas. I" miercolecs se
Y irasraaiaEi ,nviiarbir-ira la Parnmou-nt en 1Holily-
Ie nl.roI,1,,, 1 .. ,an.a, .. 1d,," ,i ,n od, Allen t ola ds el personal de
IDA XPA MENORE s iedald ne traliba Sr errantrar. camarap tranipa a Estr-nobargri pa-
Elareirrr-Ilsrl~oerr-aiiai.,- iii pr-soer-an eear-rando
[ ..... ..oie n cehM.a, ',h ,e..,h ,o n. a.,-i, r.. I I'D.' "".', ..ele l ,,,,,... ... .'' d. ,. d .,Icisc Par14,1a iini
alPr-aa-r- doarl r k.,atsa '. '" i a, inaraoiba apren diendoa
viirida16 I Irakai Fl i . -r -i-si gin en el d irpmamenori
q~o le dii igiS5 Allen r n .m '
rrgar16-is a-r'-i.-l na rairetla shorn
- m.-iepsirar-inna.-i - ,,1-i mu ea in -
o ...h h ..' t ,-+,, ,.... . I .. .baqaespr-aietiar1.-i.ioapiar C-if a -miocca roar ran gran Inlerks
,Lg .'icav Ide ner- .". avo ble laP-i., o Ai-c ys doRLa y-Iabana dende
mo n.ti, ont, .,iali.'-jsr-e de nca ldemIn s eno-
f "Ier-r-arslrn ennloreralcees-Fenato de
El Sn nun c r-er"-ibikal tren r E "ir-l O ,,. ,,


Co raR P U -ii T A Na A BRlAn l ^____
cI O ,: ,, I A.... I LOS BARRANCOS ...'..
(L DUQU0 DI LA POLONESA RAUL FLORES cancones
6. Co N* j..., ,'.i ..A" ORQUEST* ADOLFO OUZMAs
AC Z AC IS I 4 "Me"'J %


M-WK-M~~co "NUEVO .*- i
PROGRAM* /
A l ANZAS ESPA 4OL.AS --riH
ESTAMPAS REGIONALES
rVn6L DLLPCOMPiErO

d"fl Fetin 10CALIDADES
M~4IQflS.A~rC,~cwl.N LUNETAMU 05
&SO/. MerW-e dt',fc .a.. 3; '
A/ad 95 AL-fR spri


TODR LR FRATSINR DE Un SUEDO.. Lul- -
iTOORh L REALIOEN ODE LN UINE! A 1GR A

!I' Im
y la nuno, estreIlo
J ARIHUR RAN', lnfl RomnDE

ERIC PORTEAN o7,9. Lw at
...... ., N G 9 T A+RP4 '


PA.INA nrun


ARO -CXVl


_Escenario y

Pantalla

Gran funcidn de la Liga contra el
Cinccr:-. -a Molinera-de- Arcb-s
R F P It4 R TO


AI B.n H.. t .i e,1n.,i.. e
Canere i I -rl- f.. r.,
G.A.. ..os. -' Tc -r-i l-- .n, a a..ici
F .r, ra...... C. rn.r
L L.a.
TIciilniciri. .-e.f.lt iniiel .d
__c ... . L _' '.'. ". ..... .,, g.. ..

.r-irn .i . .l i_,ir l i reJi

ncgr a im. L.s N. -,-L.. .. rr
1T 1 riB" .. T .. .. ri . l fr.,r. r rma.,
_ 1 i r . ... .1 lv
E'+rgrh I nrim.. r)e 1,,- ,.-,M ,n.I,l, Delia r nrF O I C .,crH-Ita
.l Arnici rL a in., fra ei l.
CancereI.IIlIrrrt-crr
estre ,en Cab. I pa ra r O.'. r dir.. r e
FAlej nrdr l..In n iL a "li ier deI
Alrch*nr. Cr., rm in Cnr +IOw e-.r. l'nrillar-
Irn inncierixn-uci fnirlcarinicri~o-di
I. 'rllseiie r ,- ,.r.iDr e.lce l.rr,e iad. rle
a iB.NEhia arin y ran gener.'.i.
l -a brn l b en Lpr, .,de lna Ligr .
Ln ',mpler 1yperrria.n ad- lea -
est del ren itn JCe' Ignacmir, le ia
nan enr, nou, ,ric C oar i.-,t rn
-iii rio r. EjC ir- plar Co-c ra~-i.rar ,-i l
-Err eoRsctrieclelirn porn c-ir-plfr
it] rotalnlzid,
Si.... au. r
de cada ar,-r orn pB earp.'ri dela-
r FinelIza en Ip A deITIA DIEIAu


z REXtz
-HOY -W Y -- -A- r:E-
2M.1 EXt Y AMI$. D
Funclon continue deode la1 Ii del dia
AIre ,condlclonsdo perfect
-ESCENAS DE SUECIA
En lechnlceolor
- I.. i..p.,lcnule pntore2i..cIL,_nlltIID. C n..aca B-rd .
. pPIardra.. ,urri. d. beIIl yr -&IlM~.a- va _______
111h.n11.l l~nlOlr '1. 1 t., 010 .CON FLL CO ek El
n ,'. c.n c. i .i dl.. A 1-i 4 i i
""7 4 ""o n '.. P c l. I...IL .. ,lIr . ..rl F L%
I'LT 1 M"I--- I, M N o r R.D ICAMLNDIl n1,-..noi.n
,OLI .l h.1 OTICIAS n A EI-1LL .TLal .od. Ia r.o. llu
-lr=n. ll i I I or e, .Cd. Umnbrld.-FOL I
FI I- D -17 C;Nl..-onl


Ult N I, LP+.Li L' U AI. L) Ur-. LA/' MAlKIiNAl/ "-'--5Ab/ U' L)./ :) Ui[. NIAKtiL. Ur-.I '


I


"-HOY SUPPRy BA
A___ 0_7 DUPLE LliA -- ,ST.D _-*-
_ L Funclon continua dead@ las 3 36 p n
Air, acondiclonade perfect@
CABALLOS DE HIERRO
I .n allud.e s d.l .lirB de w la fediilrlC l .b.....cItl- l Td-Ad i
__dlno~i |rnea -dlte il.- L el-6 de m-rr. del mlhinm
- e[Lvjempiargl,+l de dPorrolle-fisi. lcGmn-lLU-Predil- ~liell-
nnd mo...riclen d, eIrr ..l. I..1,bt!,d~d r f-mal m lnf
ci Lnl ErXl t. 1ICLIIIA DO D -i. rD'l lIDonald.- a
.lecalollecrinn d, Wills DI.. v il-K 07N OIIC ILS DIL
r jW',N F'TAL INTERLES em I.@ netlcIrlel p'k'44 fOL,IVT
r O V OIETOVIC T BIITAMICO. A BTLIALID DLJI CION.AL
1. da l n tcLu m nl-leld 7 .. y ",I. Jell dall'In ..I t K I
-4dems Iuan I .lut4 .| Ass4 p minL% UN II IOGIAM OF r A1 -
TNFS ,r :,tlond-o]nl I Nr o~ i-|I.. yoe. -
FIFW11ADA 48e 7 e30 C W -AV'OR
-S PE.RTN...w
)EESEI"O


I,.


I,"
rl


i.


i


FT"3~7s


'" T- _-n "ANO CXVI DIARIO DE LA MARINA -SABADO. 5 DE MARZO DE 949 PAGIMNANUEVE
I G'a. O ,, ii, Rs.nsi. LillaIli --"
,'Irnannriz Acer Silnhep.Siii-" -
-- i- i- C-r-6n-i c a H a 1) _n CaAec-Lfra .-.rm
^^^^q,:-- ar-------- a--.----e- S n a --Ga+-g ----

_ _ LCon ulia mieriemla fins despedidla e Ia ida de iolletrii pior ii- anig;i la -Idm .. Pe Maria Carl %
-- .,d_%' m-L __l,,+ L _Noemnl G on .
?!; ^ / ^ sefiorita Margarita Fernandez Alvarez il-itie-conFtal-ri-i' pci ia.1 d k itj-ria=,1.... .. a. d. S..
i,.r i F AC,..i- I,.H'-Zialrh de Shil -


H.41a1d tp afgra -_^ .. -l. l1 %|a^^ ria trrj. 11%l[.tl. .in *i dl^ < L^

.. ... .. ..... . ...... ri p c o,,-T r ll ,--ii?-d p<4 iua _.lr.d .G r n a. A d ];l .. ^ "i :i L .-bir i "l). .Sa, .. ..,,.,, ,.,<, n i i .- ,, ." - .- .- ^ ^, f.
fhile eil@ ..O' .I,
1Ho__, G lI. d-sc "t ',,. i h-


i~-il .d, 1a p-, n i'k,- d,, I. l
_.irlvto, 0c %Zr.h Ilf; ilt' _. mq i


'ler l i i' ...... Las ..A.. i EnA S rSprt Ii n Bit oe ES p> M riru Id 1 .9 .. .
,-d ,, Co.'ar, ,,- Fse' ,rev dm Z- 6 r d i u


Ps l F de N.ila i, i. w -r M ., rn 1.n A u en ne estdn c u
r, -","a or Al s i hz II ,' MMn- hCh, F'I"
FP erlKtldei-ri C-'irii Saill, ,.1ri


.na1e __c pc..a.aO. La am.ia rrled ........o -
oHor lea Clrll.r (if J' err c-,Io. r_.Or e p uil rdn p a r c o i r ol d c i- s Tin-I ii P e r~ z L o p e z V v s a n u n t o d e F.c il u q u e i' it a a
*IA hI P o-ll of Cui-iEi )r, Isobel Q o7 "En el rep arto Habana Biltmore. hay construidala
--de C.iT. 51i1 i F,,,,evilla de Z -t '6-2 resident as que son habi tadas po profe V ionales y
a,\'',lhO ,l-,da P ciarredonda co rnc que diariarente ahena en sus as untos
--" ugaa. -- -, .--s.,,ir l -"
Pam i,:, \ \ y balo 7-.r t,,o I;, F.".a.l die ,Ung,'l- en lit Ha ana Actua"ente sle estan consEruyan-di odo- ----


P/r |iea daa:::=== -. ]***a Male' -- ..... -*'~ "s* l"'M d il- ,,.. ~ ,... l'u. A+ rA r ,h ,1- P.., Tl.... lmg 11 / I-A I y He MI I I r,'.,J.^fc ^S ^ ^ ^ v '***" "*' H '^ ;;^ ^ ;? in n i \ n i ... ,,,,i I F
uO M in Fr.m } ,r, e de ] 'or _e ci
_. meo 'nlvanl'e exquisilo, eJija_ j Tuen.M Or_.=,n ]a..11 ym h~~,:h aemdd -- ded Nfa/ --,,mo d.' .l" ereoid ra ^orOi Lo, ---rS ,e E *,,a)m,' Mr,. 1 *r* te* ., V.r-ol..,! I .,. h Inc,,n 111LI,' ,,-,., 'f^ r fT^. 1Pa9O
pa cv ..,, . ., eri- usI in din d so| )asuncai, qu Eo, ai da
fl-aiden Form. con fala dle 4 El N1,., ['% %eth,, .. .. sn-lb"Mon- s Io 10 1i1te de cnreI de ~ d del rparco
--~~~~~~~l fl~d. a-acf l- - abana Bdmore es el escogido per hombres de ne-

i h.,- t, Vj s- liiiiii ,,i iiina r,, *I. |I-
A---. _,_._,', ...- -, % , ,,, ,,r .e P d < r p a ra a.rt s u .sd res|d e nci ,s .. .
I ,co n .": "" e ...1... I, ,, ,,, s p a r an e l s0Aii .dn p E l r e p a r t o I Shs a r ii,-1i"rdd A s t ad e a l p a r s
-h .l1 l r I sit casa y constuyI Ia i)verst6n *inks ven-

.._diser; ra -"i n er uedcl a r a,nlo.11i"F e"4pu l a lIal.e (plads Pri a t." o]adrca ,.p.r diio si ii --I- a"p.$ ails i.siide -.ie --'ir Os ad 1 u< ... .tai tii~~a -in.


i rai ja d e 6ai iApuluac ..-s ar I1 1 1 ""I "tM'etNOOZA14 kl
s M ,, ,,a,,... o.Ist, qu| puecd rIahpzarse actualment
I ...........~. ................. ... .NC a i c i I a A s i i Al r Mi iI Ii i*i i itSl a o di d. .p ch hii n . . . ",i A a o
"Halt "n Afo;dar. For,,


--- -ph-r,., rl-_ .ri ........ h i Oa I.e-- b r a ha a .-id d .ii.i ... i l as I C i i ,.
sinspl tnsisolo s-l-, i
gnaizisciS g~a d JSci Bde la NOeN *l a del lasA i tr di'r l .....Fr sai. l it i ld .il..i ii... ill ,,li, .ii, i i is

;,.,hn-....o.ph r. su. a.,,,, ...re.--O S E---,~~- ---- 1 -.1i ..e. ..' o .'5. 17... i in ,',' -i i ldai i.. j c. m a- -IF.______ _____I____--d__ _-P__ _ I Ia n Lho -,-A |iIIs-.- L,,I, l lIa Ice el H a'tch.( dr~n "[ e res lta 11.1 i l1. a ,I nc. h d r { l v\\,1,I .J u'It J- q- lll (I +
Pis diss I- itei. im n- l,-_ r; ,, ... ,. I la- | l r,, MI . a. i d <., rim. T- p....... I R1 .1 iI' s --111;. l .. 1.1. SO .,) .
d i daeondin s ie i -1. 1'cis -, f n KVi . T

T/ ->A tt n TC dnill r.Cri a laft dr r ~ n p __ vrlldaB ilr l'la{,, Ki. i.,l _,.da I.I,_S '*I;% n, f "^ ^ i. .... .IUI, lr, .111i =A O,;;
i a a d.. .la C hA a e n T O D A ,d ee, ,',l. I.Ir rI . -.. ... ... II 1-
T de. .11m .. .. e,- de .. . .-Tid d -a t- sus yaw dE A .ro d,, G Irca" Pai. li -s. .n i -sasri da nrirs __r__ll______ra p Ir '__s Of iia ii. g S 'c Acii--.. Mli,, \ .Ndin
ble prem i'e Il ciO.. irlh; fl -ie d .. I.shc el pasado jleve Ar antonia nt deat de An [rv ntes po l I e l1 S .rv llrd s M elr. I sde lts i(i, y 7,iedii \C n 1 -A1' A1e, 1N
Ie A Ir, s.J n ma aihelGehe tr- I, r,- F. -r1 u ,oer se -r a ce, debr- a a ale-; la iearni.t dez de Gi..,ez. *Iale| iac h ta-n lev, i, 1 i' -I l.r r it el losi tlnllld. .
..nI r.. i d Bde .1I C B % I m d....- -$nii iL ii t l.. ...... ii que lti'o elect,) ... e. iCaballero de ii 'ernuid-z, Cadiina CI- g, ....... 1av Ills r... rr .. .. de > AMAelURA ?..05 L PA-9d -AsN Ai
ar unciH r, pai cl prex ,, I II UI O i ""l'ii de M y 23, en el Vedado, ba ller de Gari a, Celia /izaia ti O a l o rso c v 1, esse Nok.os Mesas p nr el lelHdinn Ai 5207a. i Piran k,


t, .'ah. lhNroso 1.Ila{|re lal +er z e l b
d do e v psaa el Ellie -e gmn.derle NI I M In i A 1 0 5 v .ahsan. ih andoN vet.
;in exIrtaordlrirao easIu-yi Mi.au enire k I.'ller.c mi1.i-l11tmat'i r r
]o na me ii. e iocdc a re HR IIIs-' PARaa [ItF a ;iI ,l.,i .IIt.ll ilt.{... 1 'I'I i ,.,hdalli C
Circaa... e eats......dLd.1.-_ ,,as., ... .....i.a..,, ....... ...... li .......r.. T.. cvd-si- SUSCRIBASEcaA-ANUNCESEE
*l aN1n W i l l yn I,,( ... I. t n . I ISI -s.
Los I. do-.1ml A -.-mis-n* ^ f f I I \ ^ n o r a sip.rty"SilviatBchllr 1-cratint P. Nsa- Aurn-n a-iad ~ lli din c 1"'Om, Mt fi 0 ss-tila sZ. is srs sils t.m5-n~ 2 tt I I iaLol~ ecl A92
LO S is rin hue aIa. c 0Mart din Lmarai fenla n odii - si Imitis-isi.s a
rr ddns ae-s-ecorad- i. i nale.ir,en ..... ii.A ,- .=,, bole sob,, ........... L... ...i ....... rsl Ii _ I., _. t-
hcmn , ,i i ,.ini-., n,,a w l,. ,,.1- .(.. I ia.-.. ,I , ...an s It,: I '.i ,. ,:, ,r,,, i m .,A.s 5 *ii. s. ._ ... l.a. 0.,, ,i... .I -1_ "} 1 "+% I%
rinii.s 1,. .r1... e a i i'np sii n sa sr F ,. ... 0. I..' .
ConoIdOs C ."a..i.i.J,, I- c lll ia ... On..7 T C1. ..'.. Nt''''" UL" i l ,-s de Ge'l --s. Paiitl.
C ora ns .s a' s os. .- a i.a er n ,. ps .b i rai I .,1 r,,.a-- N5,1 1 1 I. r%,rV,11sAii t
Irsoi se..e a,. -inh,,a in Lc. ,, -.e ski ....tsdi de i Malta S-... t l.,..,.- ,-., ,.-. de I

ICasnilsasa s-s-:I ha, O-s...M N.iy ss. . tl..a555 '10 1 sinrn i-,t s,,5,srta. i Ruz.mi
-e h r -- oo p reTi ; pa ,-a 1...s r-. ,.reb I -% s de G ro m z C u cto.. Il.,,..iar vi1s., n l D iazs.1', . .. v n n di . 'o

Ccsmis-,.,ss--sic -in 1-I.. sinudo, 1_' ....,i1,....,,,.-,ic." d-,.._,........ ....... ... ;s,,.. ....
i. .r.c e d e I,. cu a tro e o m e n z n ro n a fo r- re-. 1 --.. .. II .... n a r5 5e i. ne.. -.i
OITrA f~ei. de e in.l 71,ub ls el B -.1 Serar, Lio pl-dl, flP, l~a m de K. dun rssp riesl, qUCd]o : ale la r z %U1Ioe l l'" [e .Le r I } v a e Rui Li laf111 ,oie M in ,iiei -Ayr#.F-tr-~ ,,hqhl,,.l I'. 'n
.. Inarr ae deje ; IAr4rccru Ia f 'c aerras d os dsits ju In Cru -lcl de Garci (le CLVI0 Magrt R ,.4la de Rog -,, ,.da ,-,,a,


s--d -a,0, ir.. si.F..,.s .. ,- n7.- ,,,i,,,, ..l... ... .' "F l c u s b n s",,."
e.- e Julia Gii iGarciI G v.i.., .1 f .i.
G n.-r5 us in ols ,q e d rgc I aa bell Isla y~, M iag o de Pu. 5. 2a 11 v -niss l- D1 1 Mis ts, 1- 11 siro de Ni-
"1 tit'c Ironiiin parte conocidrI seficiras Santana. Maiia Teresa L~uengO de S hetot| tMen Rtl (1, ^ or, I.. ..u ,, e a ,
; ,' ,,l' ........ de esta ...ied d. Febles y Elvira Moren .... d e iz..... Rh oi ti Suts 'flf dri de (dvja"1 oir I, ,, iiI 'l I,,.
IE cnor,-c,do jo\'en Willy R, verolfe- Ilen&e ollita de Gar(ia Ko~hly ... ,-r;:n,(toe,; ,r A: t,,l'f,,;,'t' 'f|" GV 4 ";1( 0, Fib,,'lrl,-in de. sabnF .... "i- E Vlc .- e~A" 92
1-,,Aoc,,-io maestro de ceremt nias. liermn ina Navarrete viuda de ".,, F M$a, ,rleres N, IMerettels de Z g I',h ltl f-... rI| Ih i f Illu U.1I' 1-%I II 'e d T I A"942
r i nu r e c a u e o b se. u a d a c o n M ar. a d e C a r d e n a s v iu d a d e 7 , ,_, .. t.. , 0. Is e -r eIi hs i 5 -. si,,i i i Sal fie..- l,erll~f l}.t',,' .
tLio rick /erienda; sy llati. Moiales. I sin:..de prvii16e1 a Dn e e l rA_ "
nia l dip liar I~ it. II, i s-i t n iir ` T-, r-1, m i, l V iii 10 .- ll. 1 i ih [,in ie 1 Ai ,I,
I'r .-e rnc 5- ltT. 1,s .. rI .-. , . '.. ". 1 s tI,-. ",ai l s ( W ,,. 'si. 1 -
I,- ........ i. .. .... .. n... . .. .. .. ..... i- -I M . -. R I.v- .... ',n',, Il -n mea shii i i ls~ G.. n si .i+ ad l n ['i11 ntl -... shi .3. 0 I. -.N..",,.,,Ma,,lhit-,,i n P ..I
C. .1.1, I.. = ... ...d ( .rc- .. ',. n O . .. . ... n,; Eli, i. I B,.. e. e n este .... ...
.1 v r frc .,', l R- -, ,' l, I,, i -, .
.. . ~ ~~-Ie C u etr, jc m +n d e L e r-,h e r d I I ] ,,l'l r 1 { e. p h r -I {
n ~ Nun Cs-Ai-s s- 5,-n- ~aa. sn!At.,.si iA,., mi I i ,), ~l,' lhl III,. E T
o'i, de lim e i., s-' i "' .. .. . ...... l i. .. I, r, e d c r de it ma dp
1c B Ic.n ,n D. 1.rvs ,ii. , e a'" "'"'-. .... c.. .h Iwn),.r T i-, -s, -P

-e|-s..'o i,,5Itr .O~h esO Pam5 ReO,,I A.a,-,.i,._., els, r.1,s,1,: i-..,. L ,, ,-, r ,,, T-,. ,.,, ,,,..
IT 1i c c,1 lio),1i Pia Re .1 I-'J I
11 a de ll. r rh. , to, , , . ., ,, , 1 ., 1,.. I 1
"I"I. ... a la T..n l n..m Ute e I- sn... i , ,
d; "i saAelio D, s, 1 re ,,.)di.n. .,h,,. ;1,./ AIns- h Psl-.. ., .V

is ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A..sm 1(k 1h.- 1.s 11.s~a, Fn In.si- - I r
in .".i'u "Ca ihcj sie ...F r a ie .. n .. .... a ,r ," ,.
C,.Ir.,,.,,,,,u ,,. . f ,,PA I, 5 ,1sc N A .a... ... Is ,e. Ic......
".___. ( an A.'. R;.. h. Alr ice G na... Gi nsF. a de i A... An ps.d.. shi I bu ( ,
c ,,, .. .. ... . .............. ,. ,, ,, .+'..... lo C .. . . .. . . . . ....... .. .. . .

.-, B aell.- de Msl Jc. A
+' ] \ l '. ,. l .. |. .. ..I" ] 11'I' llx~ .11 C hi r'.,,ik\. G- r -.-Crdd Sd-r m I siae A n JI mia P.ainm Nassau la-,i
\ ,~~~~~~~O I ,L ,.', I, ql,, +., ci B- C' ro % ,'1 V. ,i E. .1 1...... ,,. A ,ill. ,, ,,r F n
.,n .I ,-. d .: r t 1. 1 .. 'rIT .+ r B 1..., ,-, i ,, { 111 1" P M a l. e Lt .~ ll|.. ..
..... ... F ............ .l ~ A..... 0.


ii oe II- i i -. 1ehi M cn a i.! Carclz RL s i A. a01 Si a ei a y sh i. Lt~ .in 14 % 11 TTI ]
Ca, n..l.c ia, Trv ,\n A...ct.N-

UJ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ VuaI ~ na~dr elssluts auaAePl.~sao n~ is~ e rr~Illaa sDia -O -B A R R A N C O
II, ao+ .. .. 'ad. o +, vr- ,0.. ,; 1. e.... ... .. ..... ...... o, Iii,....ki
Aa-pi it. i Glauss- I, Idasar1, rA, Ae A r B
C (,' , I rCs h q u e s eI d i n f i e a r em L o C l r I c a r s l t l I. I-
... A l a .... ... Pits R ,.. . .. P 1 - lk alA 1 --ii
it onrq,.le i. de I~ I~a l I.-~ oe.
a-d %cendon JOSIE Como clerre brillante de su temporada, se complacer bd.al M lls itsca As Fimkii C- Esh c BPebics A- Hsc. asa,
....p.a." V1.. m..e 1sh Ac Ah ...... en presenter este ExP.aordinarlo Show
Ic A C H.. .. A Ac. re r, .... .. Cr-; I- a -.a hi s ,-U 1- 1. M -B 0 1.
CO,,OR-,T nra l ve rlqah-aln Re d el P,1,-,,a iiiO.LPz- s P e A rli1ih
DUPACION~~~~ ~~~~~ shcigsira Marga-mii d-doe s ei N'a Is P dc o Ab-- Ame AItsna I&u si Diie ra 1aet- de. cere ioncs
....r.. mai..s- ,, din A..... IsII- I () i.,% Ry Its t B AaIa.I T -
-I, Eni."", Ti,'ortis ALm ir la rir l Br,. ...dr coIa- am ,Iii at _
Var cln F viado o e t-., I r "I 1 .de lindas meAicNnas cs udpecial-
r r n..n de eo a la de Calr ss. Mirtha 'aC T s,-a ..-,. Os- a Mu tlis,, 'ra ..ra r % "." '.'
A-" ...- M i ...s-e, ...d e s-I. ,lan d r. ,tr t a. .d.ada pae .. mente por "EL PATIO". de Mexico.
j 7., ra,, D,,.. Var..
A-u Ifl ..sitins- rn ll l
ti, 1. To erre ue .nTD Al Pr.S .a. ..: .. ....
cdj Pur-,- dP-si -i s,--sra G .a1 d de- G- art -i- I c ar-- IFr-" vi --l ..
,, / .r_ .. ... P-.i ... = Ai r .... l= ..... .. d e ; .... r .... .... i..d L O S X E

L,,., .Te s.. s -a, s 4abe n... ,a I ,- Andre acso.-s, M.i.. ,Wat I Mi dionotnidy-l For su'Aiterprelaci6n
.n ....T arty.. Ana Marla A c A. Cde Ia canciJn esU lola. .
A1 sII I-An,-__l, C de sRo mih i Alice D r. ca, t.ia Fer- Trina deGCspedes eI.Wr,.be tan eSS 1 3 i :in o / / uin'mI'Am anmrdro npyr Elms,a ... Ac Ida. .a41~ h-sa mAmisr- tl
nandez de Perez TrujAllo, Laurel ridad Chivez de Laeasd, Sa r P an s i
N.Be....ett, MargotJorgedeGut.....Ia ,. ade h.... ...... ! IIIa ter a a del
ai a Caridad Sua. rez de a P I n..te, AnaJc ..ti.s Aini .ca Nunez Po...
AnaellMarla sAyala de i Isabe l o de V eran es. N atalia So uza dA c i e I OlO'im e.
S Lydla Mendoza, Carmela Relaho de nez Saladrigas y Adrmaria P.aredu la famosos bailarines in
r aP u ig y S ilv ia G opear Si H as- il er M m anr s er, u G r t n hi -
. "- edra. Con Alicia Travieso dle Angell, N,-
........ .. . ...Eli otr........ reseit ... de Vega na Febles de Saavedra, Armhnla Bu',. L S A R N C
H aga U c. su;/a Ia m is encan kado~ra de las s~lue tas .... d n de Posada. F oI ....da Jardins ...... de Cab r..... Mar*R ...C .....d
BaMharia Ga slter de aMho Mu r i rria de! Alvar a rcarez, Bertha RSlmi-
_ u d aa uatrajiente inimicdad prendas JOSIE Pnlar Cod ... ',uda de Mufmz y in .... Llata; CIlar Brunt ceTrl, am jrp rj u a cd u b
HF easr a rtin T C u- Asthe I.eble Ld a flhanch Vita Ar-

4e d e T ech.. dr2n0de raes d e a An ehe -d


I-3-o dimm- --..-..Por JUAN EMILIO FRIGULS 6s

MIERCOLES DE CENIZA


.-.Acuerdate h-.,rrre que ot.c_
eree c en pe, n ie-,i-,erte,ra
Palabras d& erdad' de 5rss a.
-%er-tenc~a ae eper~rub--AI-i.rriT,
I.empn qoe nueoara Snic,, Macie
Is Igliesa Calolica espresa esn o.
- te dia por-bocha-de 1.,- Pneranise-
oacerdolen Palara-r doe er-lIit p-,-r.
qe Tods,. sst-rijaamrie ini-, r-
cns po, res p,' ,r:-,',.. b-in ,,dsn
heo-a de -or ; psih -rl .
ta adierlc r.c ,a r,,rgue conri.f-i d-ir..
-- a plenilud qUE nuieIrn c ss .-.-- ,-r Is
tierras era s.reie p.:,drei .'.r t ,' r-
LI par.s racer el .ier.- In l.rar sic-
tra ftelicidqd e erna: piral-rr- d- rs
pernz& p,.iriij anb-s. iat:sn-'-,
quc e-ar palari r.is e plicr r a ,i-e-.
t-ra C, F r s-a fri .- [F ir *.-15 -.r C La_
a_.lecia._iii do- oc '.r:Ciismoetil. p-at-IL
cbtr,.er la- fin -ir., d isrrna %i cum-
ple Ic, s n'nditrrierltcs d& es Dec-s
Cread-.r Cor.escrdc.r d Prr-. d.enirc
que-_ah derransado----derroc er-
l:er.n de ni, Iolros eer. ic .:.-sir.-
irrusmoms codas %as graelas ihil,5._
bler
Honr:r y alabanzh a nuesir., Dic.s
que rig@ con admirable sapicncia
el Uislers', nue le ha mrcrad,- el
giro a ios ailro. hrinnr a hin r,
Di,-, qie lesse en sue*irn shu,'l
a1s Un trIa ec dlTIcl] en II.n ruil r-
eisdCan hr.nier a tiresilr Din, _.i .
suansir. ns-. ernio', decepinric-d- %
Pi-anid'li ar, pi oin.eslrel, pr, clnir
liense i nho, ticiern fnrmn sn e
Ir, .l, llr, cnmn p,,ra decirlbir, isn
ler-,ir idjr m dor pero- e l-Jesiils
Aq-,I eins yi p.-lia i5 s Kb re
sktls-,lcl. tIr-iwer i. r, is1r5 DPi, rec
en el serp. r s, s,, mi-erlc,-rlr sits",
-a i-. a (F. ..je rm tl r,- e
r-- .rn r,7.- -r % iF -j r-- t Cr.7- ,
,,nta it,,e p,.i 5ed5 n dm i u 'a ,,s,
purlsera reeeirciirnc-s del perir.- y
Iarns I s fPlicidid
Ahr, ra que ehiranir1 s in Ia Cia-
resms. este perodit soles de 1r Se.
mana Sanra ore suenusttSanILnt-.1-
dee Ia Iglepir, iCliiuan a sabafrcFr,-
it y dirlRida por el Espdrtia Sian.
hagamns pele..isi. y grabemn- en.


serd dore, cc ren ..parea iorDJOas y_
ila sl-li 5 caros,l ,.ins pars C-,n
r,,srs .-.i lpr.s- .l. sdIc r4Eo r,;a .

,E Di,-.. '. sr, n,, e,,cacios Re.
,-,n,,,r-,s rnuesltac lfal,at nues.
ic--t me ,1. ;i,,s r;, n :
oeresrs-sv, deiCrci,.' pas-Slens
r-s,-. r.,s n '. i_.r.' r,, ers
,13r, pr.r rSmilo Ir. star Iulan-
.1r c, 4:.A a -..- no prcpsgso Isa .
n dt[rerder,
fu rarcvis P ,l liern--po it,
l riassmipsImr-IcaliPs-e IccEtr

i is., r. r,' ,Ir.- % e7. F,,, re td,,
fi C, 1,i,.- is s ,a- r, pdier-c. s i, dt
'A TSr,,,, mrC, Ts nci rapd ar. p -,l-.
i rl i ..jic 1. Is C rO ais qe. ,.1.--
,enra [,ara ,rzr a 1-ora 1. r, uff .
lrl. 1rr.r, a iar, soi r dea ra, s-de
eo.-italc [,,Ja idIn rrr..ec.criciN el
Ca ie PiIa, 1ncIso ae a J u queo sirs--,
0.,- .._i.-p.:,jer frw~he h, ir, mi.
qUd -a c d.oncs e in~e Jic 1irs IT, %
be.teruslr.- Cire itsesla.4t d-larul-
rihn Ia fr srr, la-ir.d eRiiunaO lna:e
,1ts ,recrco~lc,,os Iir,..,sprih 0 r ,sc 11,-
,en-,n. to',h Ic al Ah l- -soea- j
iii, b~ r-alci.'.o ir poits-ci
,stn, Is ,- i ,l, -0 01,l- rl--,, _'.e I 'I-
i s.sII I rise l..... pI.. -i I ;1..


.1 1.7i- b7-I ..- ml w 0jO r .,p r
I- -a, i C b -b'e Inr ,,-,

or I- l i, LI ..ci.s I

y--e ii1-c eliei~r
Iich ctr-t-icir l,, its I.- Sem ris.
rm er .- I, "m,,cue reol n,, r L. pr"l',,


SP11li r ir- (le CrsI. E AriJltl,e-
%ia SIo, urrcc, OsCeisa F t Joc-
7hgta ,I sill I-re s risyIgeispesria sic-
dlad 1, -l,,t- ir .. iis del. Si-..
Is Ci cll i.t I,, eVciii-Cecr yV icre
di- I,--, -,l,% c -,-i, is, I n rel .si
In opct1d1 st i -isi aa1b-sh. prl O gec~lr


,. ~ ~ ~ T nr v q r_ I... .... .. I 6.... 1,, (~,.:.d A (I d (.It 1r pathj 91e
nne dice per Onca de ss. mirns,.11I, ] i .r % r p,,, e
% C pen-en.s e e n elitri--demirnn fl ac r I.c~o ., u rp i ,r.i, ,rilet
enl Asr.raimk rqrCrnsrqaeet gcs r,,s-,isi a ph-cerise cc, pc-ea,'.
LArud, sre,- lh'n eli al.aseIf's )s ell
1unuc amb ones; era' ga spuiecplrli, res 1s,, p,..rr1 r,.ar he psr
pa-i.rtne lan smbiciones: nat que latials'aion del mounds paer nue-
raa. conCn product de Ia I ,pan- Ira %anla Madrer a Irlela (asn-
__.ion de -tanLas _dQCacirr.eqcs_._.:s__| _-l a pir-nueltra quesrida- Coba..
das. rguegre .5 con e ns d fe al ER'pi-
rslu Sras-, que iunre a los hnm- Fraternalmenle.
hrer parr qure practiqueri Iti dh-,:trl- Rafael Montalcin.
sa de Crisi per-, p,,ra n en Iu Propagadnr de la Devnci6n del
esenc.a, tal csnl El no la ereri,1: Santo Cristo de laI Vera-Cruz.


EXI lRSION CATOLICA A LA VIRGLN Dl LOS D0O ORE-
SANTIAGO DE r'UBA FNS WAJAY
I.a excursion qtie sCrAltporosal a iMl-trdlra Aii',hiln, 4Pc alto-utLIu i_
Ilh nr Pirez Sertniea a st li..m ci de el al' p, i., e Wi'a; a.- cl .r-
posesi'tn del Artoblspadrn ne Siar. inin|icnie nr. in \'ir:p.. ric I.- ft[ .
llago ne CuFa sialdrA de .irmaRguey lr. rc ais .i peileroiierise t'o% sabado a Ias once de la rnaihann- .- ]lllrel.~ P'r"l',, 1, ,1 {r n .-.-l.
y ilechra n Im capdlal de Oriente a if.'.br nrl rl .l ,rj'l \ r'1 id.. iriril-
lo1 c nrro de ia lardd cc rel nan -1. r .-i s ir tlO t.' Itl .. a"-
El Iren elr ursirlisia Ilevara crmei s e brild.d.tn I. adr,. e.h' hl. r1 I-
de tresieslos .jsaicrons. _ec5,as In ssin,,,, CsuaajIiaim I n-
Entre I.s pernnalidade. ds C.r hi [is-d-. C' p, inrtir nae u C.--
maguey qite vsn en dichn lien trar-a a--i h.,nI Cri.ti- ds is A -'--
filirnl el rietnr JoiRe Cabanlero rma de Linriiar, e la tled icsi, el
Rojt Gobernador Pro incli V se. Espiriltu Santo de La Habana i furl-
finra Allria Rodeiguea deli Caballern u dadori te 13 Crzada del 1r da Jri-
el t,,e.r Franclnsc Arreonsitd. Nel. t) ie 137, A ese effect inta ana
r-.i Ca Alslidae N.dcipai de Ca'm a Hiss dos yP lna dia dher tae1, pair-
8 qe >rn A enld ica deCIa. n dessde h esa CArdelas JM unat
s".atlr y sediora Zolla te Vtarn- excursion de devotes del Cristh die-,
ns ie Arcredo-ndo l ecoronel Carlos Lripas, lieanud Is -venerada Ina-
P-.ic y Ruaz Jefe del Regimlento get, slts scud rriibiia a to c oirgll lt-- ^ e se'l ecbdaa anrrl-
"Agricnnie y sarhsra Cuca Crespa del pueblo de Wajay, pr dpirro-
ide Pice. eli sefinr Gusjsavo Pell6n en rpesbiteris.Francsci Quintero
Acr.e. President sle it i Ferrnca p ir-gsado ama,-eccleosdas pmsaco-
seils' Cssanldarjrrs dse Ciba p sc- snalmenite Ins dlferidrtes called, dit
pfi.ra Blinca del Rosario die Pei6n, gynidose a ai Iglesia Psrrroqlual.
Ist que urcn 0n lo1 coaches especia- deide despusl s ite rezadn el Santn
'les "MIRmbl" e "Jguard", gentrimen- Rascrsn, el Padre Qumiters drtegi-
te ceddas por Ils empnresa ie Ins rc paisbras de bienvenida.
Ferrscarieilec Con-lldad,,irito Para inforroes die lia excursion
d.c la in clia del eiren epeciou- porlel t M
Tambitn lrA unos grupo e nifiis psilrc Tcldfonn M-1iM
de los asilns, cuyoa s pasaijel ha es- IIONRAS FUNEBRES
--isdo obsqouisdtas psr el seficr Gunts'-
vr, enll pcesidet is Ila Ei- al Pisdo raita ues, a as sets
p.-a cstlliscir en gesto stable y at- y niedita le Ilss niaina se c delelra-
tru-ista. rdli en la Iglesa adel C. iIh- n..usi.
E los demis eoches del trtcen irtsn en Villegas Y Ot-rI,,.. --,r i
la Acci6n Cat6iica Cubana. cal sits fonebres per el aldia lit N11 Johti
custro rams, los CabaIleros-de Hughes Nichols, fallecsitld hare stu
Col6n, Las Daoras Isabelinas y re- Mr's er la IIicidad di Los Angehes,.
presetacis anoes die botras iporiLcin- Caifornia.
nes cat6licas ash como numerosas En nolnbre di sui viudad Mrs.
familians eamagueryanas y- I bands-- Ntnabele Hurls y dencfc-roiiiares,
Ie -olisca-del Coaleglao de Aries py invtita a tan plados lito nuestro
_Oficins "Dolores Bestaneourt". compafiero del DIARIO Benturio
A li ilegada -a Santiago ite Cu- ViId Casares.
ba el ilustre Prelado y sUs acoM- CATOI,ICOS- ESPIRITUANTES
paofiantes serAn reclhbidos pr Ias
a iutordads. idt OrD erne, e 1,- Ass- T,--Se., i s mi.., s,,,-
c ta-l.ne'- C ,l:,,,,a por'Jto i,- que dr Sart. Spi it-is, Ile, ,- i
oln manifetacil6n se dricgirdn hasti protesta a los organisiins corres-
II: Iglesia die Nuestra Sedaora del- pondietnes con ntitldo die a ll ijusta
rmCanmcd-dno-Is eves-csii mp jsecr.aeuclon reigstlosi desaiada pnr
tiental el nuevo Arzrbispo para Ins cOiiunustas cur Huwsgria Riuiga-
continsur bajn palio hasta ha S t et r pA Yn Poutsa
Catiedral liMe 'opolitana en cuyn tnci fhiirditun. ilclada Tniorioil, 'n
tenlpIn se entnorac d5 solirone To este sentuito. hi sitdo presenladis el
Deum y dasra la bendcitein al pue- el Ayunltanmiento dle dicuha idriad.
b ino La entustasia Asir.nI CaIolia deI
MlaSialta dotrnigo 6. a las nueco Sancsi Spiritus hao eOvcndt itna for-
de la rnnfialsa stira la cotirigracton mral ps'otista a In Aicitli.nd de La
etiscisopal del tisles ODtispo de Ca- loabanin liacuendo i onsh u- su Cnlll-
minugrsy, :1 Excnn. sR Rou o. y Moso. piela disCOssiorc., I,,H I
.....Dnvtnr--Cnrlo.% Ritt Angle. oficlandon -tmprorede.,te copr, ,,. .,, ,
nSi ESCiUsiencia el Cardenal doctor Pala lio tr cstlt'en r1- -i.. -i- Ir l
1s;tsel A'tegi;a y Betaacuirt. Ar- carnavitl i qute a sI." ,,
znsbcspo lie L it H ab cna. ems pr-scin- tisce lh' 11,1 hiiecho lit presetiaciosu
.ade--itadtceposrpaiode Cctiba s.. phlur-enh-rt jos -dI Iafio ....
Ec cl holtl "Csa Crca-tl" Ira- tell-
dtimi lioar a haI iott-cc 'grailu bai- Hia sahido a ha sI lz pubhca, on
(tisile utile i elem's ir s--sirdnd ct(116- Satu'tl S1sli'usics, tn nuevn bro nleuo
liha dr'e adotilago de Cribs cut hotlic s di ite I A siciitior n do Ao nliguos Aloio-
doe hi Jet i1i i i t Iht(it a u y c los ,I5t el t nColrc "La N'i vitu ad- do
delis 5'lslcibite dI I'iuI vil.ii Is's de11 51115 (t hIll )nIle
El lies' os1ciisssustisa SItreirida RI rot'sr'st(iO litlets,! es 0i1gi111ti
Catisu gtiy A Ins visc n- it, li. -a1 hisi t sl l ie s in oi t'cinc londa Asclin-
psara legr. 14 141 clhr d Iloresr ioshse
las diwl dIn Isn'
TaInnts eni' C'istuut' (51ucciitr--nu I(I[,FSIA ll El., CARNIFIO
Srnltusgisir Ciii's ri R rr t- ina/ -
O dsA i'II litb iseit --i IrIlh I- i t i i ~' srus iiena I i
ilndrstee Ito l ruu, 'I t I euuunu I,, trsu Ftiri Vtiihti itie is4a hs luciu illa N
a 1 too I | t hi s sichIsii
hI l fi rrruilsal I'l i xi r' lln 1,11l11W. { legmahI., "ilich l e I n I II
trF, ',llit; "I l\l'eIv Vedlado, val


110lIA FE V ANMOIth
Ihn boa Se I rA sItI b I t n }1.
fil, a l C d l 71'to Or Jm' wa i

dJ~ce 3' 11In n 11111u 1 ( it, )a ;r H
In ol'(,i el, I110 kimin s 'ir Il, s ,u n .-
, i sR' iustuu\*te lssl ss Ii trllulin on m ltlo l.


I~rchlina del F%'9119~-11i(hIII 6,
Noti'iii cishtlicas Icisl at-ti i-t-
nitesiIt e'tsi hui On ei eli ici rdO P.n-
niti) siror FIIgritO M litltsco \'lh
N kev "iUoni l r 0,e idi a reiitK-i-

elteal es icimh c I sit el iiin., tin-
in d i> ptai (l i ka'r(re ilit .... dn ei i .
Slt t esiulo i E 1titor P dol inri ito i 0' 1i-,
kt l. iis 1tar. !l 'n,,,
"Lappett', vim In era h lldv k,,t'n
drs debcsh sirla de Sac i t.. .icuso 11
.1goilt asris ut. ''us,1A.
Lcnudomisse ci iltisitd LI s ,,, i ,r}


4#1111 t 11. p r111` f[erlepe i H,1 I.P 'Ia, w.
d i rai lio I n
d murit i lualar fit r n sunl,-is
ecdirt lno I torsEnCsrnacis,"
nut isaudcsr,


1 1,, ihn hs bill I I('lalh, de Fh1
;I, is-lit i tee'a cin rtolls igiesr slit

,a, .en I 6W Vw% pt'n
isis-o(. le h Os-skil~l E tluettol 11011' less)
sisi ia i hi- sl~,.ir' tuu.a-suIllla 'sun tir e mui
'c-co, vVdads cltiit sdrs ,Vco

tbrniitosur91i11'
- F-I situ' tIh', tuahlituSiiilcwes',,,
Ill11 lr..i utnt mrliiaclrsiiti'niu~nti de Iiis
0th-~r inn.,' uztiurlttuiil'i tis gi m astils

-i.. t. ......n t-;-. ;
'rntroir del .A4crlde pars Is
P 5pepsnsl, n-

;AIc-usInlstsiro, Slslor Vhigh '-
stu isi, it luoci c$eeltlrego i. ,
tdel ittahbs' Its ha U IlbIns e '
s,-his t; ,t t c -sits, de d. '- ,-
di' ta ,t,,,1 ,.,recedeel sir
de I'l l I'e I Ihant C OMOi 1- ,r a ,-
VF\ I , ., 1, N ,r mm-ln l C.,,., ..

A.rta ihi e i sritrlu ti dn ci n... -..
Is HldsattIre c ide nisr ir c-n-is
-Se pssknlc .


CAMPOAMOR: Maisiana s des-
pide el BALLET DE ANA
-AR-A .-A-R egio-speticulo-
C .-.,,L.,.f ,. ,,,,,, .1,ce r..I F [,, ,,. 11,
ir., 1,,', to c.is rhr. .1

7-I-I C-al's i Pr,- -
f--ir pa --, ,--I 5'--u- I ,n-
ra .ust .B t is' ,n i .- -I l IP .
,- f B f-I, IA%. . .. . .. .. I. ,... . 1
L ,,n ,,,ss i--s e e-i ,
;4r r. clO r- p r nuipss
mer ,,'I,, c, ,,-~', 1b :, I. r, fr
-Oars,-a s,'e I, OcJle ccl ci.:t X t
men. a cf-,r ...-.Il p-,i 1c, pr.'r..p, .A rA
d' a ]-7-1; A'.-d .h-,,,] pi-'. el ir,- r
,ii-irrlr, Rr. rl.'. I- [ l e
ri.I .'r r, ..s s-Ii -.. C, i- -ion.
T,, ., ,!,' rn r, t.l r. .-.,,n r,, ,,r,, .'.r,,
s ;rur- n i,,r a s a , Mi rs iier, 5 ,;,o
e,:-si -i,-ci-i

%Ir-,:r 1cnsl e dssnf-p
Fl,1-, PA ,T,o r ,,:-, Pt .e ,,1 r ,
tiF'.f s, Si ur- Ir o .1 -1 t ,- rh
.O Inc-- ioL iI'.iii, I~t.is i 5[, r

i i -,I snr ,i,.,ic i1, I- i -
,:' p,,-c I i,,,h Br,:,,,r ,S Ii.
-s< is,,ri ,1,- i-,. t,.dls', it- l-ic~r
i. i lr. r ,,, m s r..,,-,, ier_, il-,e
sc, c ,r.W.al,, se cr, sc.H ,' its
C,ii -p hi, n in 1- .cI-iP,-t I OE: ic: -' ,
F.1 ,', d, %I "..t) I [" rnc ld r,,' ~ ,- ,t
e. 5 l e,, 1 ic sirt, itur r. I r ii er
. n- esi e l Iz 1-, lasci s Or iSUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN

EL a(DIARIO DE LA MARINA))


Silonnlnuaeli6n de I pigina OCHOs

iC. I- r i,"-I .. ,, rt. s 5, e, I,, en nl' t i-,S i a u A,
tc i. ,r~,' rin i ,vhea Ins m ,A r,.'. reco,.-,Jo ,
--.Os,- Mll.rrrslls udiirrzadar _,ruella ars, u aIC
i ;t-.i cl ,rh, ps-i pireco alegre- n r er lerrisr ,.
irsr,'A h? iis5,-i 5-as c nl cir,,r Cci la srres -r-. i .:, -
i'i eisn. scss ir -- C caim -"it--er, I' r sca -s
i r,, 5ed, -r-riou..o na de c cl r I ru eI l seen,,
cf-.n fI c iS5h assore res ire;;r.7,,i. 1e 5 sin
t L ,s" l dsr ,,n rd,-,a -acd -isH- - ised rm elr selj
sIe-, e -ec- ciT, enle c.,n iond odi rs sion issla n oer ..
s t--1 e f n a ,:eria, I pers a ibre IA n I ii 1nera
L.er, oT rc--, p rc. raA f r pc Hr.. o..P Ar. lI-,-
TI ~ ~ ~ ~ d n re id __ __5o1 l- 'Alerts I ,.,,c ,-1
Rera. Or.en o r ,Tt,:,er Y T E -1n .l -' r r
S ,-f," na5,,, as nlor mu Irvn-siTbm,-,inrr.ern-,si n
slcd. 5p.,r a apelr ilis is5 a i eaa opera nla sirs rer.. -
zsr.,-,ia el i -m Le," "L sMoan- .j,-e,rc u r, 'r r,
hi'rr, H, ,r:.t- pr, r u forr, a. po. Rdrr-,,n ,\hl,,r,,
-.. ~ % ,-..p~nf,, u h e e ., ,.r a rk f" ,7 r fr
En ,r,), n i, rr,," tlca (IC nl ,', "* Id n o i, Bp i B -l,',,
ht tr ,a a aproxin~arse aE. ,11 ~lr ,
-/,',Lt ,Iel-inm.noc'.terran- -r,,r t e t-"
in, 4i c, u n,,, c O ei in -,c,,,. Ri/B,, -,D
0' .. lprr.,% n,n'1ric. is firmsa .. .. J s. --- ,-,-
g o 5 ,-,,nriis Ca-,ar ii.ure- te de desmayns el
s-- ; CIE.'.- eids lertis, 6 ai aIrilcleso is


f-R,. llinder dhrmllareo.
', el I t-d Precnlesaniii-
"cls ,I pe ri;ers nunca rse 'a.
t." e ai r.- cl drrdc ernop,e.a y
do,-,le ler,c,,,,a tajeg ,os EnnDiscon-
i -ts ecl eirlsa-. la-oriT as qnc de-.
n-Ii 41 -1 r r l sl.,% c.. sr,i iiAi i-as,
.1 n. -n .r C,,;,-sn ~ snsei
i S .... m 5, -li.- .,1- -.r- auir, o qL ie%
(I.. I I I" F I, i.cism c.--m re .lice-


- Vacilamos i airl
o a -a propia actor
-rdo en Ginta C
habiamos cVIs tar
tfnea c" dsenvuelt
bosa FrFsquita.
Aurque en todso
no aparece Omas q
ca-i romin especrli
earre,--ria ci ,,


,icsn-, Crssr ,1_yl

icr,- I er, 1.:,, e
e,., ."a .bra J.,
-lud- ,e s% .
el ," ~ itna mrr e-
A ... ..r-a 1,

,.Irre 1.; dos Wl-1le
%la Correnidors

5, l r-le De ,,,e
m ,r nr: K -,,rnur
,rre~ i, a DeqI -fe_%I:

,,Cru,,4llr,5 1-n

,. m ,( re.-

0 t;:e ,1r,, Mr.-e,

,Irltmo que impar-
itacion.
tribuirle asinmismo,
riz~el carrbio ope-
'abrera. INunca la
an natural. espon-
,ta comno en la gar.

"o el segundo acto
que b!'evemente y
Id"Trq tiene lmilar
I tI r .,,,,-,).: 1. r.,,u.-


C A R T E L D E L D I A


GRAIN] TEATRO
-Real ple-t -n b nimll [ lllal- itl lI -
Tole|,no BO-1111,Z
,\in~r i,q S, ,,ru Ini -, notomero
r ,,-,, -., I tC ; ,L.OBO con
I.,,- i-,.,, F ,I \L'.i.'rjON DEL
iA,\;,{}' l o .- ...., r ia Pandl-
I [ ..-,,, 1 .. S r aw I.: 10 cl.k Ni-.


G R I S
17 Bsns. .. V~dsas Tnl.P F-d21
as,/
\5 i, .sr ,a. t.-I IFhl,'- EN ME-
_.l-- u U ca .it .a loo *i!' A las 5 35
B 1 E I ` ..1 su., -, ,,s 5 1ane1 y
I_. C.. i ,,r , r. 4..-. 0 ta cI
[l .. I .. in,.

I I] F A I]T A
Irnllsn.a y Nopw rsi -- ris-i tU-3700
[ ,, I. ., i a W,113 r ,;tctcra~na-
EN ARIZONA ccn Tim Holt i:-i..ra
1,- DEL:tiLO fE
r.I .,.. ,' tecs Dcolnr, .- r, 0
n i",-,r, ayo y otros, LU-
...- A.-..A,,P-.,,, -..ts N fiaos y Tertusn a
311 vts ______

L I A NO
Ca;iad> d. Lurna i .ol*. X- t100.
[i ,- 're ,, .., cer n -
.. -,i ..,,. s I, N GLOBO con
I, -1*,,-, ..... ,- ILN TE QUIERE
~. '0 - .. s III nesi-r i iint a-
,F c11 Jl,' rvP'renvm a20 rts.

LU X
DM.oinl. Po1-1-nl. M.ador..
l.ltn. B ,745.

S Ial. lit i u Dir a evista.c noti ero
-M h ENA I ; Nil


10, d h,-,- ~ sF-, in sozyic Pedros~isuuiiL.nl.A ElilNAS D E 1 .N 00) uslist
hote 2l 0 0 a tias S Psenton lo-as

MAJESTI-C
Conil tt do NolSl. T.lsf. M-447a
Den~d lai 3 nu.Re\n st. S tnt roct i-rana-
CImna. .A IAJADJEI TODOSAIT inn Sl-
garet nBiirndy I coosret ava, sOMEN-
Tn SIN RASTfRO -,.in Alan Ladd v
Dohna I nRe, uin-a--Lim I 'o Bolom 40 rls,
NIA. 20{) ,T ri- 'rtulhm rnayores 20 ct y

MANZANARES
Carl.. :11 eInfantla. Totl u.aU-s35
I t a rs Tjne %.rI'ii t ici-t .
I t'lll[,"\I ,_ I rlI='tF o1,nl SOBHE EL
AGIA c ,tm d Vm ,a 'A O


M A R A I A
I"A InAi N1t'IA tDRT UA PLOP.Ra
f-n1 I--n-Lu Amar v Lums
klrij, [ ni n III '1e I t- hil ta la,
Wisi S0 s's e -' Tertuhn ISnc i l

MARTA'
10 de OcIubrc c iMrtsn6n, Viborl)
suc o f oino 1-1i44.
A la 503(h) 183{1). Re,1,1a n~twotte'
PARS AEPINrarDEm hUAF
Arso isacPsaiusyr e strenn t d et J AN
I,O BO c-:1 %,1 -i .....L.,,Ith ta a-
,,vlt, 501 t 1 .,i ,.20 cts.
tana a 12 it s Ia n s, SssnI-che


Vdci bulo. --IDragon*.i Zutuota
t" le l 1,t "h 't. io c .. No
dle), quir l en1"n \ 11n '
I I\I USll 'M :E0, D17PIUYTREN IDE
PAMSq Algo marai~illoso 3, finteo
An~crtn ditar 11,nted 10 de 1. ma-
A an. a12 dc n ov a n eI v'st bulo
del afI"I MA T,I


-PLAZA .
-Psdao-No -JI0 T..irono M.Nii
r 1''l t 1 - I It..' f E, ; ',
ons.ir...e itso GD tarS.-) u ..AN
DEZA ien lechnSicior von Danny Ka-
Virasi t il isMayo isotroa y LA ME-
.SETA DEL GARARON Precios de
costun obre.

JREINA
Rein. y Rayo. Tetlfono -s71s n
De~de las 3 hi : n reista,iootcelero na-
..,ml. .lr-nn rlt ri-IN'RA I.A T.ATVV
DE DIOS crn Amanda Ledesmr, Lina
Monies \ Eduardo Casado y MILONGA
DE ARRABAL con L Lamarque. Lu-
neta' ayores 60 S. Bcsalcony 4n cts

RENACIMIENTO
14 y 15. (Vad.dol. Tl*lf. F-tli. .
,, -,- .- t ci upes-man. LA
I.:rl~, F. C-E, i 1t --,F con Conchl-
SI I" TOi LOS RICOS
con Evsai Musi yn Pedro Infante Lu-
icts mayores'30tcts entands y 4nper
Ia noche NRfios yBalcony 20 cts

REX CINEMA
San RalrI r Arnlstad. T.el. M-2214
Desde las 12 del dia' Escenas de
Surcla ilaes en colore6t); o n con el
colspho hnutcai-; La granla del etes-
c inso I dcartn. -I Jhimos Noticieros de
hWarner. Me n o. Universal, Actuahi-
dad Espasfola y Notucteros nacionales
AdemAs haista las I63n proirsma de
cartonri Entrada 40n,3 30 ctd

ROXY
tI entr" A" yIra.., La Sierra.
Til6ono B-4;53.
A Iso 430 y 8 30 Rrvslta, notilro
nascsAtl,, spliodia 4 de Superman. LAS
SIETF LLAIES icop Philip Tcrry .
esireno' DE' CO.NTRA IA LEY DR
DIOS coun Anianda Leidsma, Lma
M"111',\ E "a11d6 Luneta maores
50 N-tcs Co iss30 cts Balonyts na~ores
10 '11o11ir2nVs B stuI


SAN FRANCISCO
San Flanlic No r. 253. Tl. X-1700
Ei ltanda y Olo.,. Re'.Ila. ncMtsle-
a o aaisnal, MIOMENTO SIN RASTRO
on Alan l.traidd v Donna Redd NLA
IitJA DE LAS TINIEBLAS con Ann
(srawIrdn L ineta cusosrtes 4O ts Ni-
dsc B irlcon, 2n icts

SALON REGIO
Monse.y Ant6n Recto. Tel. M-4794.
Fit tanda y none Re tista. nntieie-
tIl acoinal.'C'ARTAS A UiNA ADUTL-
TERA con- Jilts ,rrsl-s Vera Ralston
O LA DILIGENCIA ron'John W ayne 3'
Iure Tievm" Lunetamn asies 25 hasta
las 00 3 30 ctsi,- depuers. Nilrtns 20


SANTOS SUAREZ
Sanlos Sur4 y San Benlgno -
Tels fono 1-4600.
A las SO I3 ,I15 Revita. noticiero
naon.aIl. ANGELITOS NEGROS cn
Rita Mlntaner. Emilia DGua Pedro
Infante y LA CASA EMNBRUJADA
con PFu lan Chuo Luneta mayores 40
cis y Balciun 25 dts
STRAND -


ACTUALIDADE3
- oniTrTre 2 O I-'-a M---

u--S. islt h. : i.s OP T .ut P .,, -.n. In
R., It, rg n.u., b lle' .. LA
ii fL ;.1A rP iF'P ,l i V.*.. S it l..i
i un.i.. hi lI- uJ.


A L A 11 E D A
SI. CJialni y Psrrcgi. Tel I1 7S4
A I.- t. \ M l ~~ll ,l,' ,

ell %..i... < Il..\" UlE'i LLA 't"i .,n
Pf .ll,-. Ill > O r sr-r. .-. DFLIRiO
DF CrnA'-ti'ZA ,-.n r.,,,-, K r' -.
es & .,,,l r....
A- Lt- s-cZA
ALKAZAR
Cc.nil.do Ns No --'7. ti-- 5B
Desdei ins an300 Reosta, noticmero na-
clnnal. episodin 0 de Superman, QUE-
RERTE ES PERDICION con Ray ai-
Hland. Ann Todd y otros y FIEL CUAL
NINGUNO cm n Brenda Joycei Lunc-
!a: eavores m60 cts. Nifos 40 cts Ter-


A R E A L
Avs. d. Colus is b'. y TTl T o 515
Aj l A 1 .-.l1. nr,,, t I,,
41 is I,, -, -1 S -t ,e
QLS FiERIE F a PEnDhli,'; IL,..
M .III,, A T,, .- t rEri. i,'- l j r .
...5, I ., n, J ., I \ I nr.. r> L,,.,I. i 1.


A S T 0 R
21 No 121 V.dldo Tie. l F 1010
N- rs s a a R. .or.,s ,. a -
B- FI I- p ,1 r I5 5.NItnll
Sir sitt ard lMuntalhban y p, L ,I,,
na~nrr' 50 c. Mt ini 2 uris5ct at-any
30 ctl.

ASTRAL
Inlinla y San Jos. T.a1f. U-6ISS.
Desde I K : 33 1 R. . ,, i,. ..... .
Psto al, enlccon ,, It,- llt ..ri ;, -,
-wlart Granger JI Krr PI.A ;: \
MSAR rcon Lete Trracy. Don sIrle y Ju-
lie Bishap. L unes tauincri, S0 i"l
hnsla lt M is 6 3 e y 70 scts espuas N, in)
-v=Rhalcna ,tJ4--otL--0 ..-

BELASCOAIN
Bnlcoaln Vr PAifaln. T.e. I-StOP.
sdi 1. v st : ,', ,,, ,r ,
rional. LA }HIJA DE 1.N It I(l'l .
tio Ant iCrawfordN1 O u c, IN .. .
RASTRO eoel A s lan ".iiad tLunrta ma

CAM P 0 A M 0 R
Indulislrti y San Jos a. Tt. A-70n .
A Ins 53 El RI lltil de ANA MARIA
presena AMOR 0H1R'.O d.t Fualln A
,I- ui Fu /..-'\1tRF tiE TOF 1n -
Ph-AS. Li -,. d aoiG-NI si-inc
In a esrr a4eanr Paste sic Suns Ir-
srt I.ssalidadi i el Is til ni,, il-

CINECITO
LSan Ralail y Consulado. -- Tel. A-7O07.
Desad is 1 0015On R5 a i is icn.al C.,.
pii ] itsF sdcsusceludai Ni uss, i.
nsiuaocn isrssnc-osuia cn
saitoni 9, R N .tIa N o 505 is llai
O v Bai gacOaa.ae urai-nAd-cias
prengrais -r. diastmr ones PIeslos
se cistassisun

CUATRO CAMINOS
3tlcoatin No. 1107. Trltl. M -3S's.
desdIe Aiss 43i f es As ciR, a
cilona. ZORINA LA MIn,1FR MAIDI-
TA s.-n Ratils I ahuld- ,,n,,na
-Aiinir i't n c '-.s n- in i PA CL A,
tur. de rd,,\a L .ta In
haa 1n las1 1 t c3oIn d ,z! ,. 2!
M, A ta, 2 eIn (l, '
LOS FANTASMIAS I 1.\
DESNUDA Luicl. 10 J tt Bit no. 2' )

DUPLEX
lan Rantel r Amnlad. Tal A A05"r-
Dcide us J3 i0Cb~ia.c Os, ,i sni


ENCANTO
NApl No. l. -i T.4I6 NM 15S.
De" ie ls1 3 o ,, ',n- \."- . '-n ."
lI .. ., H o A d,, ", ... 1 En ,h
"I. 1.1 ..1,11% '", . . M A {

$ oa t cr1 tit le 11F A U S T 0
FAUANTO
siPrtdo y Csoln. Tl.ins M 7800
DI-acd rl s 330 t \,a Tibum i i t
c estuss- de V ELASh O(A
PIstaHin-str Ahl Nirm Iat mli Os Os

F A V 0 R I Tr 0
F1i( NI N0 L A

tn..sd y 0 alo.A -r Tnln U l.r
i I:ul vL nalim hn r I I, II,
so ssio s'iprlt. s|usiso S~,,b 5 a 0 t ,,.i,'


Si o drk {o I ,S illshN, A Ii..
SFA 'mOld il I" ii
u ln W6 1o t,, ,- I. ,,-v -
,-l lhnt Nudi sm It! a a 2,

FII 0 L A YN C '
FINLAY'

enl r 1,,0Iso, T.Isi U 11S1
yGe*. c tics uela is--i.-\ n r F
1) 0 .0He li 't" i
El.an, ticisGRANs A Conlc'Us" slI
Ws i alli a R sendn. L'1,1 ",.i'T 1 \ 1'1
1Bh;kfllrd CHARRO A I,\ ftl'lAZ/

lt s h.c-us- 21 s- i ,.-A ILa- i u, s i e
I,5 1 0 l7o Ft I'i, t i~ t Nb
DR} ROPADA. I suselat ,31i is. Onhs
SF1LORENCIA

L-0sro e- 0 NCI. A- '
sell i. i i s: t ,,s i ,, sic

"l D I T,qDE l i, I F T
I'-ll t N tihP N.2it5 -


lomari poesi
el nuevo Comirn


____ --ANO cxvnii-
"'"'"ica""IS d de Espa


ljaie, proxinio dala. 10 Ri' ara
1.o. 0.ii.ln a, as cargoi el C-:-miie at
Damars. dp la A aripClu.n ArIktIca
ailIAa..aL Orest ac I cu i al aeiarr o-
liars Itf unn a acts, eiae "3 l seiora
Coilri a Gairla ce Belo icua In-
O, n,- s Orc,1 Ilnr-) asi s A .fI lI1,a
-:'Oi ccr, --ia-f Srrn_,, V-,e ltna 5l-
doi realrin r,'i I ir aul p rar le
P,,r so pate ei sno-r VIciarlario
R ,2 LiLalt'a oi lr a SCcic-;,n da Pro-
pa rol.. dir-isis a .euncar Wl,
earsis tcneiiisiiAiX i am Ito 55 rj i
n aJa arc i.0i l- n ae aqu
l.,.ease al~ao,:e (e1laoge -a-clue e~t
I,:er .ri'a c--ir nIac1ii, moc cE
A ia ir Lni.aic, sr el ,n'pai c, tIa- I
,]lise a ira c,,'i.r FIlIme-F t rs ecpie ,,"
aarIf f,'ei aiisatd a ic :r rIurreo5 -
-7a pciuerfteiind-'i-dpIu & _lagltil-
.*.,balve __ _____

EN EL CLI B ('OC ADONG .
L.k Litlllan del Cjul- C-s.,d.-i-L-
,Pari e, -~r P .s Jes Ni d,,ia

e-Is Csln da ,1-i Lci,,', lti ist- di,,
S I l2 e i,.i anl, ,.I- Ia It

necais menlzicalos por BeSisario Lo-
pez y Joveoe. de" d lsCayo. -
Paca el di 8 son aIlnchas las da-
alltas queasc proponent concurris
vistlcndo trajes de distfraz y de fan-

nmo:u i Csorregidora. Co su timida
audricra chooante para la sociedad


,P*II u Vl=uu= 11


a -5- 5- 5. -H '- '- -

______________ S -


r-- u


-A 11 --A-I -" IJA


;l _- . .. . . . . J *
Por CANDIDO POSADA

__ EN- LOS-CE-N TROS,

DEPENDIENTE 6 GLI L1 EGO
D-.' m lirs-, 'Er, r 05,a,,. E :,r d, I ,Iv hoy seIlevarh a efec--
-,I-',. [ e-'l5 -,- *s I.: I i r r le de los "Mamarra-
pI.. en d-',. .i r 1, d 1 *.,..h r,'* e i r Ci al ile- -,e l-
ca,s j, c Or D ,eri dwr~,-0 c,- Pr,. -I o j,. In r -, cr..nirmadr,
.1. Tr.-, i,. p;, n p irll.ip' r ., IpI p r,-l,, .rr .dr i a la i e,. i.. a de l-
t ~..e -.n- I o 1 t ,' u I .oi. r -n- A -Iir.--- Flee--, qua I.-s
e-1; eu r" 1 -. I -ii Cj .'" n '. l-, ,- 1.5 F1. i ;' :l .I' Tat,,' rr -...
I Ier P J..| .rile,' .. I l r | par conte ner a losnt
P, o'',i.-,,,r,... -. sni '. '. d I ,,T,I .,. drso aF que no qu ierent
ac, or trcrc. c u rn .- r.- b Iradicional baile de la
Mir eenl retc r Id.,c d crpj n l r,,- '41" .' .*r-o r,,-,r ael d 13 .d . .......a
,IF", la [. fr ',-, , .'1, 1 l,; .n,. C " i-,u '" que boy se inilda-el
,i ri ". ... ...r' "I"..t-, . I,. -'". .-1l ,r". I-.. .omparsas la Reina del
f ",l, B, ,,'I", totI : Cr .Is grandes actrativos
n Pa- Jil. ror.s 5 Ir 1,, 1 ,,- i. mi en reprCesentac6n
M-i ,'i,:rr,., 1 l., T., i" .s rs i .' -,,.d.. is concurrentes al
e I,. t, ra.,- p: r iunidalJ e pr,-
r- i. i l-, ,. n, I l ,e d b a -
S.,,, ,,,,, a .-i t n
,,-.re: I .I t ,s -,... , i- ai," 0O rque!-
dC ~ ~ ~ ~ ~ ~ C 'IL tll J"'C J' 'F n "" I.[ l I iij Jrl _, .' ne.. del
balconoo poet apreciarc c ,ii .
carnavalesco del Pnsso de i" F -.1
despucs danger a los acordes de i1s La Scccion de Orden. srguiendo ]a
mejores conjunto casiumbie tradicional. esta organi-
A pesar de tooocs estos allcletes. cando el baie tisantil que se ilevarc
I precin del billete de cntra,- ,, ., efecto el domingo 13 de marzo, a
ha-o r aids ,-.adi. pae s iaueis .....1, I. dos de la tarde, en ios salons
a un peso para Ilos caballeros del Palacto Social


Iasclon....i enaimn Proclama "Vida Gallea" los m6ritos
mtijer; Is utterpreto ial e t
LlyRub insteini
T-r,1,,-'',-,. i',1,. -,- .i. de nuestro'compafiero Woberto Santos
a 11o I e a '_t.' aj.,i- -___ .... ....-.. ..... ... .
"s 'u i to s stu posar i t "l ,, ,,,, d ,adtera juslicia a uno bt "Carlos Manuel de Cdsped ",
Fs" r n bin co'me, el de ...... ....' de Is ..... u s' i a-sids s ..rcl ..I ... torgada por el Gobierno
.hi, FiclloCn s oinO oo ci itos.( d ice IIsiguiente el sef il c ir A inn- dc Cuba sa nuy pocos espaholes y
Sl inler -i, n o'l ,c,,, h'' ( LO.S'I ,,,,,-,.'I" I)..... t, ..... .roLJ it.1 ." h d I-'...r..r,.
is e nu,..c.. .... i v np ls ni I ... i.. .I r 1 .. r i V iA- ... . d ...... I,' C-... i l.' T, eb-
y lao sa i r i-sc i te cut eli a t, n1ou lls-- i ,,--- qii ucac des1 -"a S8 rirSan _
y pon ed hde-iredisi i ro ll -,, R -.. I A.- Den ueisesu ca Esc tl .leclticntnul de Ia personali-
O- c-s t ll ,i t o sn apo' ,. .,n rc..da d e l a oi ut c er ld amigo D Ro-
-I -0--c a ap .0% GALLLGOi i C'ICBA": 1). .. S .no.s ha ssiadodeis d ale-
Eo,. -' h. ., ic.la nucatai,. i, ai tT I y() 'I%%fit V DIAZ .- ,,, -,, ir-- .- ,-- In
.1,, o ., 1 0l',lliI f,,I ,,r,,_.. %{ 1 ,% ; f, %* 11 s-" ( i i a I 1
sida eSceai CUi egallegoa niotble, D. REtbocrto Sas- i crde esis "'i si ,,.. '" "

Su nnit epraou nee A TS al nhnrd agn gomia ce La li daa e 194,inentees-nd
Stn I escalin.ar sreaisino reaisnoict ov Di as -V ia ela s ingtresrs alo co rio deni a ei del eminente i E-
s etral se entiendeIna escenografla i Cabatllero s a taell de -Is erlnlo i- crilaor D 1s ,l
desde tace ntchos -af-s.
de Luls zLacnas-N"... I t; t. -,pyo de 1887 nil San
_.Y' enc-,itadoren.Clltilpl pi sis-ieti- Ac-to int m ediatos bin- -1--.1,.R.. ,-, oiitttc-pto.d So- "
le halagos pnra los jos, loIns trajeIs bes. e5hMonforle, plsinviicia de Lu-
que diseiara,Andres CENTRO ASrUOIANO: Nuev-A go. E elh istiltuto de Segunda Eln-
o grand bi l e h l -c e n a I sit s Pair -seldlanza de ia Cudod del Sau 17cr en-


E^ ^^ ^rJ ,I oti". .lirna, ~ Ig CI It i
TEc A -TRO lADAD ... Zl o Z i. setRla n tRafael .n..ues _- .it" r ue t1-ados dit ie Ba. it'% er so
zado poer l a ana Swing Arcan, *tu-, -'s,; /c -ass,.G:; "l revla. s,
Esln loc e I ..a nio. es y treii .. .. "s a olat.nc. a. y Quinteto Hisp no Erseu ti a ci isell sus E iiela Norm s. e on
so cn maonifico y hermoso nea- Cobatsio.s Iiltoo l i.iscaciones.
ro de a I cci dela N cso.. de Mae CENTRO GALIEGDOO D LA b. A AI i ,,isne aosn s ditad comien-
BANA Bae dir carnaNcD e r ,Leri?,.-" -embr p dii
tros de La Habana. tendra efeeltos -ic "ile "cd c So Jon,,- et.p edusosiat en El
pl de e oe p-Aoo y San J s& . ,.....I dtra l E
a espe*rada funcs6nu de -tearo doper Bc sa rio Lopez. Ju l a ,"I. icontruano sus co-sea
"Adad" con iY que esta insilceiOn vats ocrqueitaG-ir ii Arsienio t i--:1 1.. .....-. or' ia e.,i
.................... 1. . . 5^ E l 're ,o'a
SE I ii- -s... cI.tiri etioltnciO uns py consuntlaa R iirscoa aaa. a si e 1"Ic. f-- 5 I- Ien c T-ir
au IV' ,r-,,-,'n,, ,e -,s cur: CENTRO DE DEPENDIENPIF' i"""" n r..... ,I
"Ds11ac Rstiradas". el e moo H, a u-e.ecas-,,e s, is.opalac. ,in c ae0rto. al
mantle 3 famosio drama de Denhaa Prado y Trocaderc osa rccnizado a- d .:.-i. '.:W oraba e 'La
py Percy. sesa nait en Cubi Be hisarn Loitez, Cosms c ,l Cb a .,p. m.-C,,: .1 d Ls, Corufia y en
en Dcosuao Iean especialo enCha r Bern Pouig py Ju eero l ayo. .'La Cor'respondFiiaienc" de Pontievedra.
SOCIEDAD SSTUDIANTIL CER- En ibisca di nuevos horizonses Ile-
su antunce despertado un interest VANrES: Bfair enl c honor de Ia n- ) o a La IHabati-en1 tS, ingresqidn
singularcon el p lAico que conocrc til candidatda Doores Ferntaidez des- el la sedaccn deli popularlsimo d ,a-
si alita caEhiad y 81 notersc de Irs 9 de Ila noche e In ls stones rio dI e Ai delarido No "Dirto Es-
Roberto Pclaz diruugira esta obra del Centro Caste llano paiinl". siendt so jfe de t i focma-
dc apasiosarse argusneno, asists- NATURALES DE ORTIGUEIRA: cusun hasta qu ingleso en el DIARIO
don eo'sa ihocr por Ia seflorita Ze- iunta dcl Conscoi de Damasn y de It -D LA MAR oINA, cuibre de 1917, en
dci Adrinist eslutuo haunterpreta- Secc16n de Propaganda enlsusedi it- done continue.
d A N N CieO D e sn it n er re -c de G ervas 615, entire R eina l e ast nis lm a eul iura. de estc lota itl
clou dc ii siist personaJes Estrella. y br llantei n labor peritodistica en
de los autores norteanericanos Iba- el cenulrnaris peri6diso cubanon ha ii-
jo to repsponsabiidad id d artislas de do fecunda v" notable; editririalista,
la vaha tono Auri Saiso Dulce Noticias diversas de nsp radtas' ideas libr6 itnteresslite
Velasco. Mac rsabel Sacunz. Juan Ca- campaio as lle favor. de os intereese
fidns, Rosa Felipe,s .-Mi iaot Acevedo Estiiaoos stius h linaitsa cunwi bro- ciubanos de Idsa indole, dado su fer-
Carrin-i Varelst por orden de apa- i cn con el crocsta i tun itndi duo q q e ,iorsso amor a este tlerrp belicisnsa
e envis I vcr.roo slarciciuidos connIns jsmfis debilitado ahIn a que consnRgra Su
ruCitia seen esennil rnbahlcs icandidrtc s tnoI Presidencia mis sencendido entusloasmo. A] enalte-
'"Dioas cRtra s cy rirs men rsrca ,iP d In Panera. sefics t pimeno de Esparifsla y de sa obras en
oh espannol ss dbe a Jirges Anionl o uciLo F entes Corrnpto y Jose Lo- oAmerica dedsco trahajos interesanit-
Gonzeilez, sera presentada calo una rsdn ],cnmbardros slomos nisreccdores de ha sos arlit es-
psopil'dad extraordinrc y si tmot Decas br n Porque firs In t._t-- r ia ,
tnie seca una verdader pruebsa de cLn br ate astir- N se conclb I P .,i ti1n -erra natal, e colhsa-
ep legrc il ia y de tict hino depehr5oc o;r .asi.. o, ,, - - er o6ni ns Silts tra -
its. y b.... gusl. Osc t shall s it ... "n.i. s r e l. clo.ales- ic-" '" -n. i"-a in... "_ ernotreproiutol-
di Gutierre-, eelt fi cinsn itnr, tendri cnlree ip n ris drrh n bile ], -i- -n IIr im porlantei're e Ista


t,, a 01ArR10 OE LA hMlARINs- en ei


q| i ca rgo Ienn r alizdp i desp d aI ,os dL- .; cam nt qu nonrfir n bn t d prr 1,n dp La H aniel ratuoC r
La fuRncion de ia ADAD scomenzan e- Si LUco Lm d oi dean 1-. cn, n i dltt -eso DE BbhLtearios Ar tl e-
a la o ra indlncd pnr to que se cr eciendoli o eri.a v. coninuasI Il- r n vi C le sadeioren' de ari o secs dli
rccia a nI s p suntual asistenciao s andn qel s t' rmpse'il nd o leps afe- Caln O rsprsiendo lt ia Gdo i erno frd-
ovre Gi. v ar s l raq much c-s cosas dig- iresi T dei s listasia en ee Congr e-
pSOCniud e tlS.resarNcats mEr- las de esud"l itdae GoN i ersatdoes A in des P al me-
mes se dewen po n er el teleforoaos d es -ads Pn e
"t-9362. .' Los del Club G iandalts acnirdaro ricRi snles bro Ccrrespnoniente de is
de. dyespedlr. cla r4 pr s i 9.|a omc nacei B -, ri aEl Herildicas Geineal6gica
A K -AAi, .x dp6sceidrt sen. o r Franccr. E' t .. .d..e", isrard T ',Bolivsar
H O Y eALK A Z A R Pcr. CJun mlli dt ,,,d-,: snd ,, s i condeco.g lrnad con em sI Meda-
p nPARAMOUNT en T epc aele parn Espdfia r itae Plat de aIs Cru Roia Epa-
P MU C r PRESENTor Es act-i Iondian rfcArci rellI- -Es Grc Of cual en Cruw Ai-
el luaer quei srialarnIn los cr-r. .- C sGa. en coa Orden sab ru-, e^a s'r'S ^ s. ^ ^"^ e2
RAY-MILLAND 0orllan.i Ices occr Orc nctuvo
ANN TOOD -s Cablles a oi iiOcrden Marale-
ml N aO l d la a lti,;a.s sianos e l C o0 ro 1 dca de Crilstl bal Cold n v Otirisidet
mn Ew cisarsnissdelpiesoteess cie lr DOdendiP b ablo
Q U ER ERT .... ".....,.,,'4 I. ... ., 0d1 e ... ....... -
ha revista "'iaantes". 6rgano ofrciahtDuarte. srcaobo, 1 Resln,- s os-:
dle Is Asociacwin do, V~aiantes ,tel C ,-...
ES UP DICION ........ameritsaq .c. a ...'c-Is....-F' Corresporidiente de'ln
ES.nPERDICION e eror, dnculentda nbra. Reil Acadcra Gallega.
d l e o I dusectlva y del secrtar o, se Perlenece i a a Juno a Direl Civa, eo-
ADInMAS is or Juan MacsIF- , I -retarlo de Propagandi t del
FIEL CUAL so.n.ic. Ins bait..... -cw-.. ......... Curit..i.ctb.ao.Espa.oi.,
q ue onen cde il .I ', i 1,",. ."-' -.,,Il- ; ,,,-
NINGUNO Sabn . .renluosita a- -. '- .......... n.. rc.. .. s.. n. s-
r r hpor a sinstiluci6ns tarapocsdadpeidagoiRcaiunto etedra
BRENDA JOICE Fesiciuanios 'a i lAsocit ;- i r'.r- .. el PlantcI Conccpcitsn Acrol _del
lenagniflen nunneroy ,f-, .r. i -, roi Gallego durante ochc rnos
aIns lcss rnose Orioles F. -F sit recuerdo \i'etlatcten eon gcrn
*CNA HOs Cariaj al .....-a--.... .......
,ARENAL NO*r m, diha ..do cu-:cC, , ,
-in envi dejamirs cnlstalcls Tr I- eri.ltr r's -
RAY MILLAND m gslc, rnos're has Gsrlas LLcpnses,
RN" t .ha o c do orsc-i cicsro in cn r lenedor dcl Dir eonaoirado
A N N TO O D Eal1ise'naca ccip da se rew na It n en ai E xpns cii6ntO C ultuIral
....h r i ts-d sI- riedtadcsiec stnl"sa(a 0 floliCeo rcbriada recientementis en
C ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I A s dri l Srn I eis an n i n 5
Q" Q IE'RER E dr-sron ie ie st'-`r Cmive-Casriono Garcla Ins ladorasvoPrnteetlra ides r Real
1, Iio ai l d, del serretari,,, d(''- Aca oeT1 i Galleys de cuya directiva
"ESPrcPERDICIONioiR .........sistci.... di s dgisu ......
os spr ,ldntesit v trOue repreenthI"- Sit, pncptlarid di .s osnPrepe igiclOlite-
!I- ADEMAu:v- desmut s ntuido o ,a Oes tii.;di. uhic: -isins ro Ir tlVA(O 'Nic destnriuner-
m i tienr~nse R tphianlentp st.hr e xo-I\adon aun much s dig e nf y
P E C H O A L t i .n p. . r .d .n .t i. . I MI o- irt d e ni-o cd s.h s l t c.. ..se s p c s o t r i si nm n
Trahbai talent o l s crncrisoiadn patrintismor .
PELIGRO .La opucsins g.uac b....s.. pdidL
JANE WITHERS captor del rcc untadn tc ia sic to a eel Concprirpin Arenal el ColeCio
qu el comh tic cotrnisdcra imr,- 1.l i-n ... Pn.. i F, I-, -- Kinderinar.n
occerli r a des andass -de ourae ,e -i ,j-1_..1 i-, i,,, -ssde iegla.
alaunco sortries icmo cI pro," I I,,". '. I ,- I r'.hgin Patter-
A clos para hsoy, i .c..i.. it neor sir ... pe ..e ..-1 .. ..-Ic ...Co rr..c N N 54.] a
t auniTen .-,-,-1I ,,.r.] ..1 ,'".1 . ',; . ... -:. r," 6 d C asablanica, IlaN1" 11
U N I O N P I L" ""S"A : gn i r i I r, I rs ' t i a _, ._ .... a ,aa s il f m caerns a 1 1 0y 7 d e
Ni-ONtal i'ns en O -n -ueo dc nor l em bsr drirc cmr-bre. Ctuala sarna. In nua eros 22 c te "a- "''- "
inp, de t-diocrl ir Si clrra. durarte cl ana. ]aIEscuelanBethania de A. Apo-
i Es at( du nthalo.es''goSe nanaddeIh nlas i inum er s ydo inirs lit- 4 de La
Ic a] Iri se ln ,rcBafel Macinncr. Crnti- N fino qnic as-sila ite us csrsirn ]ii iHabana in cPrmisria Supeerior de Re-
Ituitis Uu u s E c~t o ec n C odaal paFin a tC, r eun 't c os i lardhcitt s 'La U o r rs I is, It de Cojim ar, el C olecito
C is dc nrocoal c ur s nl ol0a n-a se 'le r n so m nic ciu ca ra nte s r P ,- n . -, I L a w o n to A cad em ia
CL.U B G on Te N SR DOR L A HAao 'in d o, V4de c 9a pecs iliar aleg r ar 4- "-,, ,'I ,,- de'i A A plloI Ia NQ 12
3 BANA: h TieNdo de despE dido LA c. o ctartse In sihcurri nc a c id et Garanhbacna. el CoCle io San A gun-
Nsp Aso M arn i ar B scn d de sp oned ld i laos C irca de ,I. 00 oa h nm n ide e p cr e- tin de La H ubanaca c Institutot C er-
Dicel V .id M ugl lras n sjardunec s it less, r tiaitdi'ada, r' .a Habana.r ,; ..c e- l C'ntro Esconsr de Inglis
Doc n r Sie rra. eld lnllagn ]o rl, o n se ron puor la (cotrra disfroitnd .s. 4- 7 ,' r vntrnsg ruposs de sluonoo tse
Gitcll', Stesca. euit]tusos en Pasntes ga elits bonitnds itgibe ills prndica diseistas escuelass pobblcas y priva-
Gr dS -ott Ia nacutroleza cnc sss rcas aguan- dns,
l9ll0AS doiR C.AsIsCiA' Tpos de PIPo a dctrlosa't in c a dc-la nmna de oI La s j iardsnes La Cotorra se convir-
itsu 'elclInsuuseva.Insopnsl1 ode sis rt ; donde'estosenclavsdisslicmn tler on n snta Sednana del Nione
11o'ld I d de a rh rsicrn ent reenntri ennlo t1noid 'In, n ugsre dr -maypo predil-
oarde con Cel Centso Gatleco La col- uri 1.a ol e n J- s l'-, -I r- ess paseos y bien ca-
.... .. .. .bscequ. .la f ,ru HpiIo s ue s d. ,, I n ,' I, c stellnc su propietariro,
AlTO uIfiTti CLUB tIE i -el,-, le ho b oss-i ci: ari 1 ,, ,,, Cande, qus eogssempre
i n iabtir roinsla c" tlo t u' '.', h -,. o. l u t etas. uI pel n i -c hi alasotis prD pripnsorc onnar a Ins
calicse, de Li- na y B, Vedadd a. ,,F da .uecto a sci alci es senre e rapo e l
iota-Is "pit" .lisarto Upe I,, o, .....r.; 'legra qu es stifincadeirscmanan-
del (' Po ConsisR IisoA -i'Liier it"Colorra cii es titles "Lit Crltnrrn".
PA'R"FloIs PBOiBOSISTA AS- scot to la. edcue ao N 2 1t d rc-sI de- "-"---.
'TUi1ANOC Tol i a ste pRDfae lfl ds1 uera. II N" P "'Vicntr M f lho z "'- LA Directcva del Circuls Prasia-
saris Cirnrsult itr Donsits ci itonssgo N'n 26 tosal. ] c eico a NL S. Ia 1 rnpucstas del president de"
a ,as ivnteReyd p In. en sto socar "PrecihlocRvpu nchca n irnain s C i. ..- P- 'C. . ,5. sedor Marmin Llamas,
di Tsnecie Prey P' Urnt tncitan e] AcaIid-mia sFabro ha p rublica N -, I .-i if innacien del Coamui Fe-
presideote irN el secretario. seflorns N56. Ia 17. ei Centro de Artcs Ma- Incino send o mcrnm inada prImerd
Joae M GasiO Csy r GrGarcia. nuaes ]i escuela "Va ldes Rosrigueo" presrdenta Ia duodimca seharita Mn-
SOCIEDAD ASTURIANA DE BE- la cscela N" 5. el Centrn N" 1.Insria Teresa Bermudez. de hI cual lo
NEFICENCIA. uinta de hIs Seccids PP Escolasins.I saescuela N 2 de Re-he pfav5ano esperan raand es sorpresas.
dc Socorros s! lunes y asamblea c 9c- gia. Is N4.I Ia N hIs Academia Ne- Rl CniCle cedS casslituldo en ha
neral exi ranrdis ardtaelms sites eSn usreuda. parre dl~alurmnsadosdelPlan- formssiguionte'
edfircio ds Corcales 64 5- Presudenta, Maria Teresa Berrns-
UNION DE BALEIRA: Junta de adaez, viie, Angelina Fernandez; secre-
dusseisrect I use s h o nesel lCeurrxanGalir- e ircr'osnaius senortcla Edita Alcvarez y a a-iaul acnd.sc.M
dio ......a 0 e rll ...... 1 efo. Juanl- ;efii er ita's, ni'l1 n i.. .. ..Ytarl.--Glcr...la B Pa.....do: vtce,.Ma- -
Cot Bra sc c.o scCha Juan art.lnn .. ... ' cria dc Campn Vocatess Luisa Al-
C itao eTABOADA. _HARTADA V P-Er -satez" Francrscar Rodriguez. Marla
ClUB COVAONGA"A Gran bltle 'OMARIN na d a na de, a. .cinn..deFP IFiMenndez. Prlar-Gonzmez. Teer-
dit porsl eln ci martces.. .si salonr s onidad r Bec-circal s en it el mrtes en ca Diazs. Emi! a Meneddez, Maria
de Calzada d1i UCerrn 33 amneniza- citCecter .'arien Cro el scccca- iMartinez. O1 ro Al'aress Concha Al-
dn pnr. Beslariii L6pez y J6venes iet riu, cehori Emilo Parada. sarez.c M rcede Fernads z. Ohsa
Cavn ONION NACTONAL_ DE NOR- RnDEirigaco" PRosO A1csc ..doit Gas
OLUH i.UA.RQUES:CJunta del Co- DOR DE CALZADOoo'Junta de n-I'cia A-.me Villaverde. Maica Gar-
mile oDanias'y idet ia Sceion tes rectivsc hi smttsrs en selCentro Gs- sa ide.Villaverde AA rora Rodriguce.
Propoand ri diae s nueve een el Cen- llegc Cin sel secretarslo sector Joss Marts Braha A Oroca del Campo,.
tro Asturano. Ciltan, los respectivos Arntomo Alt'rofilo. Lourdes .Baez Patton'dot "


M A X I M Dde Ia.s 5 00:Hocvilan.. o.iciero n.
Ay.elrfin y Brua6n. T.t1l. U-6952. co a, p sl sod so 7 de Superman. orSUE-
00IO DORADOS e nuRita Waysorth
F ^ iia hlr ,' ci.Rx.,l nrncicicro s Larry Parks v NtrBE DEL PASADO
- -isis-sinai4-L-, AA.N-RABCRE i-Ocn -coMese- Da.,,Kh4HaiiiM-iUie~mrio ea.ya.t
t i,.iiri t. i1i i i t,-sc Tsr vr y tA s0 cis Nihns y s '',ctuha 20 cis
NiVIA DFi. 0AR ."netita t 30 c s
... iTP-........ TRIANON

METROPOLITAN n s... .enir. o y "A". VA..do.
Cill. 1. lAmpllttctbn de .Almendsr ) TelIlono F-2403.
Tel. (oeos B-1715. Dide las 4a1 R3 R l.a. ,. ,., : n -
A Is-. 4`3i i is" ael ci ski, iit,'crs iusi~, I. iaridad.ii. ca it ., y
u i i iinil A ict'- I DER I' 1M RIA R i' rleno dle DELIRIO DE GRANDEZA


S NATION AL UNIVERSAL
Feeds 55.n ll-n y..t c 1)tchnaids. Raidson. ii T Iafs nn-riay,


I is l O iii il i o Dsde Is 3301 cNiAn oRtuterord v
i ciiii -Is l .,\S ,iiS s c Ml i i-s i.ic- c ssca. i A BSl r i - ,, ts ii ~ 0 taild
i-i, LN 'i'Fil tlNi itS- A\ti'lt s-s Ntis-s Ri. NOV10 tDr '1'T ton J net
ii ~ni-'lfo Ahll -iiici i ,, 03\ Oh Docatit c ,losi liaihe s' cpmnodls
00110 DR: P'.\rItiiNRO \,, i s m sre Oipssrsiac Liic -i ia iiaiscs' -it its
O~l t ,llla I-ci'ta ssltoll~r tou ,Nidiss5 rv "Feitiia 20 scls ,
hOus Niis is~ Tui llaMU: .. VANIDADES

dN E 0 1' E 1 E D cl1d0d 1 1ti i T7.1 X141,
.l To ITros.dl ro. T.IiB. M-$HS. 'ricc ] c'd s S ct i ipRo'l' r t. NO I, y
tics TeIn O ci iiMl,-r ilt ,DR SAN d c sie oi 'lcini Elso

I tos % .liillls li 1. 5' 1 0I0A 0 OR lie I.A MnANi'iIONADORA i-nc Alnarlsa
1111N0t'Ollls ,&NiS c--i cIo- unsure 'Os- tlsoc .tici-sn sru c3loe 4 I 0 its Ni-
M) I ii cla n o 41ics iissT lNsis 10 tin -s i n lcflclia t5 20 cis

NE. PT NO VETDADO-
35.p l* ii l.sls ,i 500 ".t' l 'n',r *'t*"' *nesl ii y II. Vndlds. F-9554,

'i';A' ii"'srr u 0ii OInI P--in iii. II as Ii jiside ha, 3 OVI slCOi, A
N E I-h dr. is 1 r- iI t T.,I .i ,n.c I,, iic i3 I2 T. ls. X-t14 .
is. o y r ,, ario o 5RNI. 2' -i k ell 's r5 de L O i sicr v IE, NO .C ON /A d'; ih: -s Si i*'! I 5^nI; D'L-T' l .A Ohislins PUA N OP 050 s-''i"s o S^" --
1- 1 I c 'l oss-c s,,,te ii ..nclN \ r- i i r c sO i -r n NIht1 c s Tel iT s 20
-MI- i, i1s c t sf

OLI VI-CTORIA
N F, P T U AN 0' WA
kin.. os. 5 V.dl dn. 0.1 F-Sil Cs..set yso. 1.S 7.rd X-r 0.. 4
01 ,sri>nsl Nh h i 0R N RU TOO caioa. AVS DR SAPISA cs Jo n 1
cli .\ isoT isci Ptechtici' RN A Prices\' Das Dicciren AN IOR cTOS
A1 N h I r iC' cii scri nAiisieisiNi n NI!CoOk esc Ris.'Monitii aiNer P Gia
01, I5cr i t a il c 0-ia' r...s Nt o cT tah s Pedr I. In ic spi dsnsi de Oupsr-
a 0 1 m rIhslV 25 ctm R A
-' PALACE .. WARNER
I N., --60nis 3O i 151.-- T .I.
i-isi- C1 ....8 O sede tsst O Re isra, ntlicieci ha-
30 l, ltlO' i tA ricS ENl ; OcAi D ] lncc 4 es5cco'dS ReLA SO.A ,in teSr-
I N'.\ IA lIPO 01.01 PtiD.n ccc Osfsci sisolorsni sirs n;s. O. ssiArt, JohS
F ',l Wile-isr. m r Acsr Iuoetacsnl Dci E OSan thlandter csros En li
NO)- c a i -econ ass snI s.how %Lner s.yo-
11.- 200


doANO CX\1I DIARIO DE LA MARIN, SABAPO. DE N-,IR7O DE 1949 PMAGINA ONCE ...__ _- I 'rrr a- r.n
-- ,e.IARTE-D-)E-L-FA--COCINA/\-Y PL A ClR-ES DE- L A- -A 'S TRJDN- M .
_.. C....ra I_ -. .. r .
F_ -_. .. or LA.,-aBAU- -l -........ .___.__.__
-, TU ..LrDADI S Aio-.. dc trI-.,r,. fo. . a

ENL u Q-inttp..,erer p- n y a.1r~ Pc..
W+ ... ....,o...... LA BONDAD DEL AJO ANTOLOGIA DE LA GASTRONOMIA FA CSj CONVENEE SABER.4.-'..
- 1 X* M,- DFAh rd-. ., ,cr rn, .CLeza I I- - - -a---- -_a-
La F..... ...... ..S.. .. -. B... .... pLt, ,i !--..T,..-.. . -- Ir e- ,i --e..d -- F Il F.1 r, I-r. r* e..., '
. . . .... .a.. . ... .. ... ".... .... .. .I.. -r e .. . . . -.. .

;'TRfI I,.~,. ... . . iI.-ia iirAV P' l. ra -
. ..I Q C; I ; I.... . .... ... .. I I ... ...... ...... ;... ....... ..I' .. .. .... ....' I. e r ern a ... ... ..j .

-. fSC 9I M-n or- .. 161'air p.' .:p, I. c.. c rle a~ r. n, ol c-ri -. Lcerc del '' pe fe t acui*..L* de I'a' i tea t r yi' deI ra- G a _.'11,1'i'.lai pfr'r I ,r L I nr' i : I a
el :.A .... I,"-....... r dri.......... I- ,....... Op. -. 4- t a Cr i r'rra yr a y If" avl 1) ii, c ,
AE O er e e ele I.- r,, -. I.-h ,iM... a, ',, ,-, Ir, ;r El pr ,-', I h,-,r. 1. -- ,, -. lr 1- ,.er + ., E l -
..... .. p ... elar..... I le I~ ...I . r ............. .... .I.. .... ... ......... ., I .. ...... '. I l . I .... I Ihe L l r_ -
... M., 3...ir z I. . ... .. .. :,' I, "., -.r .. ;
0 ..a a T.l Ia -e to...a' (. .. ., r C. Ii, _:, h "i"' I1 -,'
la .i'r .o + +;r ... 7 I. - - ,.. r, .j rL f.I,,.., F r ,,: ...r. .. ... I ....m r ,,., 1. ,,,.,.,, r1t.h, ". .- ,i.-.l..fl


---RC -AIN r -ra -. -do- 1. . '.. i. 1, ia . _r ,_aC.-I't o onohI .
jeTR-r. rpaldaa ..I., e',a P a1, -p ,.,, ,, ..r I r. I. i.1... pal. ,I, 1 I .. .-..... I .. r.. r.. I rhi. ra...
r .... .l .. I .h l1 ... ...t .. ..a... I It 11 1., 1a U, tI, a. ., t .I -. .. 'L
flPe.; m a R .. L A a Ma e r .. 4,,, r. ,.., l '.,'. , e.. -r,...,... r.. bah.,- . h I, ,- .. ,,,1rc ...... ,,r
--,l .. r30 -,.l a lPr r .. i p a, er I ," I ,i,1. I. ..rl .b.f l ..l.. '," l," I ,. .. C !.. e ft-- I ,.

L" 1 -I A g .TO I- r'a R Pen F' i aic aI ..I.. 'ra~n. r c a 1, ..I '' L-. qe :" re ci : i~ ,.-: .d...a...- :, F,0 A ---- - I
,,, IrIrt,,,, a r, . I .alrh, ',-,,'jrA."-r1r
s, _.'.hnu ,,r. I .' --.r.r eh .h ISlit. 4 Ills.,' I 1 1`76o- -. .r
BF ST o L a % ... a.. .. .- c. .. .....1.: . I_ cI .r.. ..... ... ... ... .... ... .. ..... .. .... .. .
-4 %ir-a r r in . P u -. I I al r. i i .. i r i t .a .. .l.. .d e rr l I' 1 i..' O. ,..Iro n .' .l . i-r. -. . ..1. ..1. I. . . ..ll l i .l l I + i el, i
:__ .-h.. f----4,_-+ alk~rt _4i__ -E_ ,iif, l -I ,, __ ',: -l're ,.. ,,,,lrl,. -t (If ,m.- .r, it,-r. ., 01. It, I Iat , ii i.a L.I .Ir v! I I /.e
I._coic -10 -- -. -,r,.-F~u.I-. n -.TP_ -1< .If,.L '- E .-7. ,.__.r- .k-ENllL-e ',,d..,:,-!4 Ifu~e=, r". IA,,i he,,, _etle .tL fiDl~~tl" l ,d6 `l.1 -i M-,lE t711_ 1ilj II .l Lp-

M N r _' "a .'_ _,' ,_ _,, , i . ,,. i I , ,,,. ft I ll

P~ O IO AN Q ai I R eB i per drAo 'ra..- A aI..lq' .,,Il,.,-. ~ rln riar m n m ~ i p'-a. NIl- .. h i, .... .. ar~ A RRl .1,.-..


-- -La--'r' Eo _l dar Ba __ SC,- r.t .-a~ _
a i .... . .. -I A I .. . ... .. -1 . . ....... . ....
,14 5 3 ,mo f j F, I..I :-. .I I ,,, Rh Ile 1" ril- ...L er e- r i-.o ,i",. I, ,' ,,I ,J .1 ,. ', :- .+ ,"I ... ...g e :Ia ,,I,. -
tr j7_ aI .. I - e I. 0l


--_ --D U PL E' -Ac ire dp-,.-.I I + ,- 4. .-;-I- - I, ._ ... p :., I r '. .I)IL.l i.J. "Lh.-'.:'.."or.-- ro elI '4. r_ _w e" ri title l' l' l r l -.Lie

PLouE 1-C.3anbr-, 'C-,e'r ., .I-' . e' ,-- (I-I .. r III, _".,_.1_ ._I.. i ,0.. 'I I
radSTOE La _,R.a-r,,',_c,_,_I_. a ,- ml ..1I ..E La ir Lni.".r I- C11io. ".r ,,r'u" Ur'.' e-
aairniri ..- S... R FRE CJ It~p,- .1, ri ,,---r- -. e-
- -C aN -' reAT O- 'm rit liii'n' Lc a- ___- -I- I, I 0 c,- "' rC et. .. mCiil st es. ..- ..ra- i-, te .rr. ,t, ,,.I -I ..-... -ri-a ~bc in
gcn- Eh .-. d _ ela .... ,. ara.- F..-l..r I'll ra- r,- rr', ,on -. d c- ..i 1 e t is.'- e ,' I .-l I ..onPer-S ri-I- I l ,_,L ,,,, .-- Ab- nu'
r. . ( .. l I.. lic... u M. ..... I. .. ....... L .... . Ill .i .. a P O L L O

,, ..... I I . n, 1 -, a
I e er a r a ..r.i. B ;.:) ; re R ,., .. r, I iI .r 'i i.i.... Po..G --.1 e,. ..... I ., I ... .rc,,,, '... i i '. ll.... . .. ... .. ..... ..... ..... a .. .. ir. .... r ims e PROeSTAJE IITO
R ,,I C I F Le a r o :,, ,-,, , , h , e c I . ..ar ... -, 'I,,, .. i ,k r cc-. dr Ti e h I -a a.. ..lrer...edehl. l' "Olll +,,r.i',,Ic l. .Ii.....i i I, .uleaip F.irhl 1 I .. .. r, , ,,i |., ,iiIIi,. I 'Cl -I -l ... .. 1. I ai.' 'II I h ii, .. "i 1,1, 1 r.i.-. a, ri .i a t iN l i. F., i c .i P p jm ,
-r,. r. 'I 'i;' l. I. r ...... h, ihii iou d.n Enir con acjr i i
C1ar. a cnz deIl de If -ii.. 1r., dice .I1 ..L .l nIia cr ,1, :. i.c. '.i_ -, con - ,,, I, , ,
-.... .....unhw l, dc o ti ; - l., or r ,',... .. .....7 : tI --r r ,- ,, f .1 ti, f I" ~ r u u n __
= 4 ` + A - F l- n f -- Fe '~--~ h__ _L _


niltR E' n oar n,,bro etc caiaaaeiirr-u ealaaaa.cmeet.ae a. t.,. -- j ,Ti I ... ,i ... l ,' ,1 ....
r1NiA.deT,, lal O ,, adii IapFadtlca r',r ---- V. Ii b n in dar ri'r' .i .. iCC, 'ii a 1, ... ... it .. .' l r ,, a ii i ilir', .0i ir,: ..n... l ru e e n in i
.a.... -i, 1.. ..... ... r .... .. ,r.. -l a ,i r... gi. E% an,, a r I a R Far ti ar IC siria .'. .lo. iqnui.. .,' .. ... i a ll l l..I...r v II I aIs ri--i',, In Ir .r d .d. Ii u l- eenr
.n,, :%,, ., ,,, :, n f,, ,, ":1, .... .. .. . :" '. ... ," .. Il k ll'"

____ .. ,,,. Ia a ,. a c .. ,,r, I.. ,i i a c 1- a an I e P I i P, r.I.rnlr I.. ilili .ri .a in a i Ig ar .. AR.R aN de s

_______- mar. I_.li '.-.ai' 'i 'rlal ..i ii- 1,r In'e i..i 0-i~iI~ C I.-_~lr~ pairha OP r 1111..IIlI.Iv1... tlH ..I...
_ _ __n-T ET RO b l J' un r' r -'r- h .. I .. i ',. r --.w r. 1 t, I ..-I H -d E__I .,(__ ... i ii,.' A rit ir, I,-,r----l I


89p % .I- I- ~ 1 ,- ,.,Inr,. ll II.'-,1.. ,. 1 ". H_____I:l :." : .: rn Il- IVI E T U L N T__
FIL Ib, El grler, tdel RuthiC'. -- .% .. i.{ 1 .. I. ,, I) I.. ..,I ....... .. ... In. h. ..... 1. I......`" ."I''... ;I -. -. ... I"'.. .--... ,i .'........'. 'I ,,I+ .. .. let. tll( r
Al s 1. rlt l:A Ioh; al- l l -., I.. A-IK I~~~~~ "," :,, , -,l, f ll, 1,if ii.S; ,rr ,, n, I ": ,,, ,,t ,. .. , ,... 'I ,- ,, , o. ~ n -
I l . .. .. IM ... .. ..Ire .-.IIIP I I I :[ .... '. I.. -". "....... . ... .''- *--tlq 'l + 1. II S .. . . ........ I : I. il
12 ... . +' d e ..... t 'q .. ... ... AI .. I ... . ..... ... .. ..1.1 ,P o G i o ,;. . . .. . . .... ". -a I...... .. .a l ... . d +." ,, .1 ll t ,)I O AJlP I T U
.... !I Ii ,l: ,I, II1 "'", ,,h I.""., ,IJda. -2_.l31. I I... I..I ...
i I-: ,: Ii .F~ l .1 Ii '~,, l I ti ,,.i ,,, 1 , .l .. i t. : , , l l l t l [ I l l ,i l U i k tI J '
-,n ..". I,, | ,... .'l~ ..t ..... "It "I 'l, .
-. .-- - cl .....- .... -. f . ... .oIN C S A .........S ,! .. .. t . . ...1. .. . I' -1.. I 'I I .... ,,,' ,,- .:r,.... ..... ,,.... .. ..., L........ .... .. .....,,,. ,, .... .....
rL11ENC11 ,t,~ b e ,jel,. ,,l ar.h- -ep-n- __ L--'- I .1 L |-L elI I Q I I Ith1|,,- -,- -b-'J-. -I- 1, r.hI.-J 1 -.t'l, liclase1) yIlontoll- 11

E I nJES1'IC rr I ra-ir ... La Ce... de Ilom .. .... He Ia a r a ar i i .. I I.l.l...iIi 1, -nl a r. , .i.. ... . .,.r. -. I
IN t A" .... n e r l, ..... de '.. ir a r, de,-,-, -.... . J'- -[ -n ,] ..... c.1 I I., S -I Ih i E,~h M. Pe I. E..... F R EC, ',"~ ,,"}:' 'h rneca nd Ud. ... I'~, t u~f s "s u ") e '' .' ,n't" ,a"' :' 'l.(.._ :-, b'~tls" D m t 's r -.~al trtu~v p- o,d-e-.s~;:-- .:6(ll,,,.I.- ,,1'.. "". N:,.ell.:. ,e" \ a1.sh .. que ,.p '.. ., .t I I'e ( e I ... ,- -I..vb. 'e- -1


-mala`_ls T O ,I n i r I s a' I,-j oJ n '_ _'_rri I- .d i m n p p.e' 1in -." ,. ,I -
la ija d a o li br del~ pach,-, F~,- n-..II.l l I'.co l'~ t r -i r qari a i al I 1ii %11 ,1 .lli i -. H.b ni h l.na iii'-. ~


ya1a11I11cari'.iiin-arm I 'Hr,.alrhs 'i' anarrar aipsl,' ,ii ieiaI(ii'.aia pica pir ial, p"lir. Pade +" t'V"60 e .'IeIIenaunii lerlni e
gloA N JcLAS I11., e uae' nra -,,.l I, Y lroral- c Hlo aTUi -1-1--I I'e rece.- ..ll ala i1.nu 1 ..'l a hit ,ah~a 1 I n
E l aN de 1I. 3 i ala . hI air.. 71(11nb..-ip ra di (i- -ul a.iui1ir'l ilai ll e i -a.il l l Ub U Ithc. .Dluea- l. l i \' Gaer,. ,Ie i. u... al, e. la La' vlne alo d .a Note -a -i -r----
LU A a na. r eell r ic o% l i on b e ,t I .. E.a Id-. I h I a. a I ; .Lo H1 o rue luranl r ...i. 1,, ,", ,,,crl .... .atraer il er II 1 .. r .. - .r,-a nip ln o ril .. Ihei/, er i-C
,RIS I.. .I i 11,.lg 'I rl.- I l.. ., ev1 ;,,, ~ i....... 1 1AN Y I..1 e. I.+i,1..' . D ~ ...l ,ii I . [, j ib .. ... r9i il_.l1tl1 0x:l u le eN111111 aX11 Qtl(U ,I ,t- r ,,,,l'0,. Hote(Pl:,I (|e IR (-111-_ ---|d s e) li lo ', a ,l s


an-alir sasi''Pannd(a a i ap sle'rc ralla~caumbl'11, a p iriir.rtnena pianarli
hlltmde E or. '. B L a11, % ,,orno- ,ada nose dI Id r r 1 .ii. .ini ,i a" Ii, ",l H-' "a h li'r doAldST I AR1AS N110
I niar y -10rlo t 1,do plon -laccie, "arIad "'. Ilma -s PLAZA II VAPOILl ,nr' Iria n-u~~s c al~c' 'It' idotim f--I, l' O A E o IT UI~AlZANA Z,,OPI ue i~raeeaiia e j ete g a m~a fr de letgaha, .splrea p'esu oqa e la na totc '. l ateHe riflrnrl dadoi i t Inliia Tiii l' lnlali, d PU 'o "'11 .r deo 11:-do "il'eir~lHna r 'de oceH'. J
de.A A Ii-cgio .1 -- .-..l U, l r't h l aiin i.ru i . a.... e. il . .. ... a n.. a.. .- I' I .. n--a 'ii ,-Iiti i ,r dice ..... In nin-NIR I V, sir, ulo. EO l Ma isn IU as sergul a. ar-hbo, de cleus dlsedcnir. + l ti'tlt nr \In ]eyes eu\a pni011 111 lar Pin de.a IresenP ai-ep Ia'd nplPa te a I ,rpr.r so'll
fr, ireen des PaIna s I[' TI a'I il a }1,1 1- lnull Iii a" ll tie In-'1n te -1 e/c.al 1,-n nin a r i-j- I--
t-l [ I l WA, I.. loohn 1i 1 ."r Fi e it.. .... ,, ... -T lf u hlan 'esa. "el "Tra: c i jh' -,i" Mur,d v "ii ..MAH RA LLAY Ca He' i nrrairca ras ) I,' a... ... ..... 'a '. l ra ...... ....... .. li... ..a h'. .... .. 1 ... ..... .. i. .-I -... :ei I, L .o.,f a ...,il, Hr I ,...a. H, ......- pr..
J. a Cliub daedio .d ('oplaa' a rrin P t-i a I nla qiri' I i n iii I'll r,.I I
,ts arn,' 1g Eit ...i.. se I .1 i "at....se P ....i' ........ I'llat~I, ne I''l.-
-al:I,," 1,..o'as ie y tl llel, I Ila1c, i 0 -.ar~n r~s ii llllnd,

a 'Frnlns Das. .ar r d 1t110 Iran deI e id I.I .r 1l;.,.n H.af L:.. r'uniiiirii ri j AdMESTO A-IAS t - Ill no -eol-


MEXICO La Lr a b, e rip h la n oie~s SO E LO O GlScnio, ed harerarado 137 paros nasilci- Inn rutlin, X hrar' 11P irim .si 1ll'Ulgld rnilla ahalin$ dlncmnuny n uli-cnnu
e n n o s h plr. r ) anonir td alanne rla hDUl-it r en |a m inim li.)" n.n nn ai nR mun blii crn.r'anulada prinal
YVeL1sl03 cobu111o41 21[F1 11. 0 t- r1'ea1-.1 ..U-llu" U- se e \lo ortil ee dpl- naco npatoa oeltealir sto]l .tlldepera I $r*il
liiiaren d.a..'a cn ir"r c ul ti Iea .iuaniu dr-I g a r.n w it'ar;, nla set, lia nuic pa rl anLr lim its prn elr bori dl liu Vak A R )t e so L O S KrIRNfi w1o-E. li1 (.|(. I ni\Je cl. d cada cr
casl o p -nI'.n re ,,r d,,g "I Vbe, ....c1m r-- null, d ,,- |Ii ....- ii i lan Hr n a-.-- I I ... i dte minIqunpi an. r


M i-EL : El adecsroMduickteurn Ol'oannnriaL.lPL'i. qur ehuua elalurava.I'alaa'.ot1ipa ,. a eI +Hunuemp Iu Na-nnutnu aumlmamtupitin s. rah, cla1Phenlrra- amma,'. AN--jn'rritNEonA lA -il'/nr p"ildiduI .'de rncarmeenhI
E A l a c.nt N n n In ar Eo alO vO N aO d ..... 4. | ...r .... dr ..in sil........ al pmu .. ..... -1 .. .......... alpdeo...... I.l.... ... .. ......acil,.... ... i.. .,m pi
ParamO L R.r.e.n. aeo. c Quaet. c .... n LO r. pn.. plc d a- m er "'I mulua HIl,' Mo.I.dll1 ..d..npaunrsru I.. Lhaisne (r ....r.... ii al .... mi..av.... M t l a .. .111a .a H . mie ,- I V A i ninalu tu i te a 'HiLn-nIAR Pn e R n cuna. ca Im
If+c Tl el ,l m~d "],11P l| nnl .- dl I1Ilia' Conlld tirit.ii .l e~ A u q o e do e av e -i ne: ) lan n ll al-s es a ,-t, \

N 11RN En uma itIa 17 r11115 3 o dh de c. -I joa l rr de I lr l n Iaa 1cl- t pl -I -0--- gaip n tenillia r ehaIm de mnnantgal nu ni ni vi ISnarn a ieiall i tot iiir i Ir (ia I h~~lil i rnin o-arun a inn hu ao (I~'llana mum Inns R Cinairsur Pkui r Ian e apuuiat ine i ah do agu bcr aori al-ItN A ll(itl Notlun r t a" Ba- . i-- a e -Ins.. I., ac. -- . Irma V .I la rt, qua bean un um Iinn. ia Ioot\ I .. I I A uau+n I Ir(I, ra 1api hl" Pamtl a urn alp h, .. . . . .. ae ,.
Irtne. a r I n Globe Sn I Igcha- iltari nra I, pL ni, n I l ll .al ia. p e an .dr c,,[-, la. r,,. Ic le eoe n d Il re E l r, r l un iil a de t s nil( prima. .1 m, .1 .nr I n ie L a l'ns...........a-ruin..
B ~nEG r oenT - u e;Rj -a u vo-- ho gn,7-, I p-qu are in nn nel par Wl -I -- OF Ilbent de a e l .an aa l l 1~. 1 -, I - mmm. He oI u p n e r.I HHE ana Gran de y oasnins rallln -o,. sle n liDgih .lricomm Ntuna de PII- leaI d I a 1. e1r l ca i PANADERIA ..LCE A ;e ,l -.IurnInI ....... r1;',lr pl 1n PI I
ca mo n, D-Roy.l -ews e Ian-n fepl n .nIp.. '. coma In. .nP .1se de e cot aoI r" l -ia' drg r 'jn- h a t I.liii hIfnl _r'.aI. a. itdls l...t, ,ca e (
crrio dep ..! ..t. ...I,)''oo .... e; til ta ri i...I... v tvo, I pe .' --N G'i''F a .... I .-.ob ,eS O a.hf .ro h onlo ,.p oIr. .I.-"- .. ..........pr:e' 'i'. --IO. .h,%- ,d e .....-I-,- lu Iu. _1a- ... .
NEPTUNo:C Veinganca nuprema, A l -O I eo Ia lm e1adafel)serlpe1an de In.late- 1011 n hme prca"ed-Hde P 1 "liehaen -
H re de laorc, ear tone s. episo- a1il Inil 0pilldC un. hom lumuga e 111ll !'[. ltahu: Ii "('ullnler .rarn'. Is d Hr I-n
duo ya. cnrtns. _ __ _ I fadIai o 11091. mhac.n 'a ntu't mai'itaii ,ni'iui FL 0T A N TE
.....NOVEDADES: Anigelitn..neg r .. .. I Sale des e ll 1 "a r\Is I'a.lten .. IANOM lIE 'AtNER IiRtI'AX seARROTERA NANTA FE
OLINMPIC: En elira la cont gn Nik c lera o, m. se Sali, ea eI AAt'alA St, I ue, Ia Giht,
Can-len en el tr-Hplcn y asunfnns li r (a~ee. ,ur tP.-,I r ,h ,,iraanl~mnia m unii ia
ennts,' la '1 Cell i,,,i,,.1 ir ,,,1e, ruin rlpi urns 'ni 'nnnh' q 1 C drn H Admlnhlestraelr PEDRiO TI'NON
---PALACE: -El Ionc-peIhrnl'.n Z~rn I '.. ...I X I .. ... e .. eA,,,. n S~ IrE C'ARNEII(I A l.A VISI TENO S
Ia mujen maldita y astit a I a c In medical s n .... -oel .a... ..... MAN' ('AnIIE A T 1t IERRA

PLAZA: Dehurna He prandezan La n-,,,,,l P. I r .- .'r, .-- ~ R S IO r~:~a. ba~'Iranaa
A adlul n satn it 13, e nol L-NI I n~ el n gnl pltV ('aI ait 1a 9lil dii- nu-aua Irn l ull' M AR '-''.' -
...... s, co li ._.,.,.,;. 'e' 1 ., clli r d o il r.T. i it lv, Ias s t e R\ES, l 1 Palo : Pai a di Iu .e,., en,, , ,.,'( e .
m -- E club deIn Giairanin -sno __V A J I L L A S I ,ee H ~ a ia t , : I n rl nerlu orr u a ilia,- ., ,,. I vi F I ll olld ,Ill,% h qun .IN+1 s, rtes~ed yn -l Du .A ('lcer tu~in.l] I 11 o n a o(' r1( _e _t ,, 1. la ,I por, Itt.1 .1 h.
PRINC iPaL .g.c......i R .c. Ij-EP TU N O ..i, ........i -I-n.. "\ .. ... . . .......m.. murmur ..n........ ruin mm..'. He. ri. -
cnn-Is. ,- e '..m ... ..... a. ....dl.rI-('inr.l.ho o pn . . .hIa ill e u ;J~ l -~th[~ o:11.1+1] t
aIla nanc, Cauaordn sInn en Inna -goglle tu e mneanr'rmi-a Mone 3 en Am ltad Ag A l -- T -id u d Ili lrh. i r I intnmnnnm , Iic' aal, d h
njIn". a .lmn. aInnm Ia, dei nsraipnmhn-a ibmnra se ,,anlahIiiih! mn

-6. PRINCIPAL: BMarla utan La hIn He .' I 9.9, parrr t..amncpa b c el nirt c oann el... liA ,il PH de e Tic . them d,
. a i tii-eblas yM moment o yn n-as- ru'"In ino- ,('Iotone" 0 1.oI"O de h.. ii .... r.... ..auranry', de lt-
RNA Con bo' El Ic'H e- D u- L C E IA S I in s, tlr e i- an d i'(-& cliam ti |nd tone yen aim elt s Pn V "Epi l i ell Pn iaiT" Pnn di-"-t-a-- nac'ca-sr t ""-. I -,ri 2--- -1--r -a-m' hii-ud mu m
, Illistit I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Irnirn purrrcnr nirie "nem cmitil Inqd n lvro li( oa i oe ll ol'1ofrw, seonniInpaae'Ia vp ls
RE tNAC 2ENT :a Usl. de DIns, n tsl ,-II bbParaote a euc lnarlum a ,i nada t at r ll I i (1' a(, Di1l11 aluninirI,. a H., a1i h Ia |) "v
Niln 18ula nr Prd yTI CIsld Lel M~ de4 Gp..cgpn Vncmml (;rap~s n Co' ricns aLore minrteinn Ien i vi iIli.
longa He arrabal Y anuntos IearV iclr h ap sn-ann ld1%2, hores ..r. l ltn iE, YeA AL v el l I-l
ciza i! I.,t alO llS. IlR l Y.ll Dn.z "rc i y -oa tl eo To 0 8 LI dell idal conde J-s A-49yeh Esn desoopa rl cplS d Of eollero; e h b'eelle ,II r) o |$ g'srvlMl;mk'. .. i"tstN'-
Ins. rt .~l .~a *L N A O lesues l fi ll.t C cu ir- lr .. I,.-I. Iadi G A. .&];.'.t.'.lln 18 ,--I C_' til sle Ic -nnpnn a_ bl-m~anui pn lcp-p eild l 'lv
,,R ut S I I NO : Ustle eol r1co0, Pet-""r- . .... . . . H n i t Cher er .n ....l Dr .. I .... u ,o A ....I-, q e I A. B. d .... ca v a i ol. sil) NN T R l el Ills til ]a i -- - - - ---

L a m aceon He m l co p la ep and a v eo s m eJ ar qu e esas rai e d ur' H .5 ch alk d e l se uap M a cc l eclehu n-a d el r pi o r cnn 2n a Al ; C a l s M r S l o. ..lla x e m s d a ( 'n b t L , ,-" t- -
y anuntos artlos. slasabor que 80n Inn tv 1.. CONSERVA DE NARANJAS r, p Camdlc La .e. Ia dpI (I- e 115 l a, ...... 1 on- -r Ia ......... ate, . pun ... ...... Inn .. I
REX CINE+MA: Vinjer, musical, car- Del oMemarlal He Isi t.oioraonersa I E DL.eu Praspen- Manilagn ym -t- t 'Cttn (arla, OJoton0 " Gastrno it gsrnouos__e__a__ern__cer______na__ -
nes. naticieros, n-e na etc. elc. e Th 1ackersy ) n-Pel I'" i huui l s, un" D ila de lI oton e 1) de or I, aol n ed
Contra In Ie y He Ds LaIs I N niad .... l a Rabelais S ihb.. ne te ast C. L Pat ',t ........... 1 (1..... .. V\, V A R C IE UR -ro D Ea ur
.... ietelaea epis.adio an ad ils I tallnl- Nse Pan IEc gO GRANADO haerp.lt. Ulna ,"ar a eI pe ) l -ne ielc anldr Dum llamas, 'l P e P H Hde lIs Il.-elends RIOMAh. sIltpt- I
corLos. Ea l a .a Laoi .... e Felpe 1I1 cnusamg-ada a ha at -.-.... la -ha '. e P ae rena" (a Lea .... -- ,. ,, .... r... "omnlpu'.- elm Iri.t s nl h acrgkm Jdg Jiosnsbor--
RrTZ: Angelitos negrns 3 Nuevas gum y atraa cupuoaldadrs He In huera Tn'.a nacarlna.' ten-de en, oh tp'.- halnpada He tal launchra, quan lhcamir.. nsla de (oeinat;e n~ rt. e m,. .. ,. e.. u, ..e IP c quip alrinni '.eliunlit l-P- peIsenesas. Kllongeleo 15.
no.~~~~~~~rl G19 ont Catevtit qu Itviiteu 4 i 1
En I conig yu "Ment'd lalo Laeta Ili el es tp ca Is ouosapna DrI al. oia atra, oi- ilrr, %.;;.y.el......dr N F MIlnludoI _LOOb C I rglry1. I.o .... (,sts- dAON OF CNE 0 L Iova o FINpa v qA ciPROPr -Ia---


Follies He Bergere. ,tar guanate de laura del nrae He .rapti .m mcrada ci adjruvo "'pnanagraudhnc" Ira" minimama "Miuso dc las Lnhnlur.n e Ci ta-Inn qacs )/(enr paihln u-n r ,im s I liP''.' - ,,r'[e dauerl n elhhrdmn~ cn rae Iinn IlaFNAur nPR delPloeA
P ru alityR ylN w. sill noia e l~l n as HeOl cea ian4- n qsa'. anr hu'gaumas I-n -Cnmir -1 unar H0 h-' idemlniaci Vu al~ado u-nm-aml 111,11nn1 ni-nii:01 (IC lit,.. i-ucla- par-ginET p1la limiapin-nir n-an e l ret uran salss pie -

SAN FRANCISCOd: Momena n De awDndmbe spaad- C a ndo In Gllaonmna diei a Dicens bre.nnn-r Puu i (it, Irtars Put Sc v y *c r ok jan ct' do p'-"d e c o d sal. inli v a
-.ODE N Eno a hija de la tiniebsla s -0 -- aalas per ualmro- a cnc parIea, cn oh _Or-sns 1aap Ijue hnn pnddnaim n nl V, nipausa run. hahpt irte N l epFa d i l'el itt a r mti nillll s BnIa -, '-amih (tll l itsi t e -a"- ....
asu o rorlyasuntos cort -,a aul l yeaneihar aln hulo, dc pmrte a pan-to. pec, He are 1air hu f In i ll, u ni-an-ir Pun aa m ed" t ie I raln luN ar gins I 1\ V I hi- I- p : r malo ulla o ,r'i l alp- -
fAle..a. aaa Iar cynmpl '.at piy ata ls pornbmno mmdS qu 1lda seins deapn Pooi 11543n. a. Ren0e coua na %iutr l s lmnmn nan. lu deIanns,' in a nl g inadumc rion, Ill mnrniple tiletl~ ..M n mrs-il ha -.11i'o e~api dnd '.1'is iremn firs. n-
SAN T O S .IRET E Z -c ar n n aJuin pm-un pea .a~a l So ch rr h'.nnnnr porquea~~n se Ansie-iho-n pa el VOi petg-nlit-rleae oi.stnalupn'.nhnad -oa---_ -.__-'.-_cur_ _Inc Inrrt's lo 'a painn liar 11cm '
__1._Ide- Ran ho Grnd y- -sno ca ilo. a-ic dLms dangls n qiuinu'. in ran-mo l' raa I'I na hinsid n- autu-u mmmiia tilen macrun-i unnima via I- I mc i n ile frai (Ii st anp qu vime s E G AD L G A I
cortos. -s Ha d In s "olg.... si.. ..... ... do .. ni.n-i" H..d ..a. l cr l .......i e Lro ....en... ...... '' -np n i .... .. .. 'h va t.... ......, -sim
SgALON REGIO: Cacr~as aoau~naa W HISKY Caiindr a pun-n mel'nv r hmt'1 vnnir+ (a~tGsIU' )+1 a(LeI1 al(lr(++i+ e),ii]tllr ~|lro tIra1 ~''1 ef] [r eed H" ut~
len:a, La d~lligennua y' asosaula e'U U I on- \ieiISto Ha.ile, r .heapanis en ann lll hammtl~m in Gn(h sncl n a chu~ tM+) ur- a.,lm lilia Oma bne' mta l rri. nm. -e,. lI 1115 ir~lira rc I mnmn- N lP ii pn'dn pc ul
NAr rNtr "runir In'e a anion am CDum, Ins Mmmi,. cdcoa anna Ictae I in n mil (le ahiud pnolavms Ehuer vii(lvdan, tin- o hon's Ih..1" sn- Ie rumultan las gtgalas. ta o
STRAND: Suehos dnodn. o Nuhbes L AGM O mar p ... uhnd6 ..d...',' ... ....... iundH, pidri .... 'l~l.ne El hayn .......n....... iaI ..... al ... m.... bmi l .......a.a......... i ar" lgl O ga
-h-p-ma a a d odrati a lur de Plliuilu i .lnrlprP' VVa m 1r m Ulnt media.. 5' l.hP y I( 00n-
del pa bado, epusodmo p E till a ntOti ll. C a ucnt1 r (1578do enlna par n-ada Ho1,-hi. po___t_ (de. La _a._ _h_ _ _ ysR T A
-----NOVEDADES:~tur sneia e rs _- _ .oe d lt~ u - P do i r ~ innA III OFt.. lII I. Airam, iii-anh F_____________________ L 0mTmA N T

cq+rtos, clm ....A.(2 RO n- dn ....c...jas. yarn-n he,+p....t' r n ~, aaalcad, aura.......udaa ahad,, ml mm. Rm..h.ri.. In,, . 11,, .....ra I.'nnphi,,n-i, ,aO M P -I -- P AIO a, n. pi+ ldii~ie cI+. aor.
I TA CATALINA: EnE]O) H.. prim nI Na-b a la .- .. arm ha I.,- T t.na p1 its' for t h a n Hr :1a11 an i lit gS
Cart A EN erl ghhpa dee'.e5 em poeno el Inoeupo deslcaln m I'll rI "L.hrpa I' He tuhesisrrealr- {r1p ;- II, P.Inl .a..s. il.' .errI ,, ,, u, u I oI nO delan H e tIa.'
TO ANI: Dlir de Al I m r..I -dialcuhe Ian naht..ut a+" "'an. nr e A n r nDn
asutos. Ioto y:, notI..1-i..,Ici0el' ,, m ii n o n Iie ]ts d
a n ca dopr-ada nrnia s. Pantaruel' a~nun -t~dA nuglh Qbpnl lari.. ..nsPal-(n c
tos t,, .u .l L.nb h-g I11; I-(s lire pu .1. I... ..cra ". .... l,: I ,,,,,' It .MA- COM D D DA M J R SERAllO ', @ ... ...l... ..

Ia m1ecte. arc rIte rm vaclaps n p.ner In0 lair demuedtre am mmm oys clua,,dad ,. in,, ( MA de-I AD _. .1MEO S eV m- i, VIip a u p
UNIVERSAL: .a basqiedo El io- r u nanjn so(aa cen el lebrr.lo conItra'. Il.. .na 1.4.. .S.a'n. el siglur '. I 1. A aaul nue. etr ,mtn. a ra ,a p' Ieli h
rio Ha momS. epleodio. p aruntoa a'. He azmucar'.ohdo emepm De C.t,' r,,p abl Ir ... ,in Oon'.arc lH~la iai <- e aeraz i i mmm fupr Goe ia W~I Pa-lU d st' !_.+ Illum.'nt a n,,aaa pa ra ec "gratlai":
ertanos. nador la mlc jJ.,- '. Ire. Hung. d ra ... .aa .......... ....I.., a. .n... dpirn r I nm s n a -asa q os a .. ., I UN RESTAURANT SUPERIOR! .. _t --,------ o, aamitIacm. Han de.at- I _
VANIDADES:. Lo -........... ." .r.n..h.r Enl t'1+n~aim o anp..... g n-onu P.. ja po E.. .." e, capumtl' X +e|. ... ..... L I c r 'rsnu I ..... t ... ......... I,...+ .. .O.- R A O-g -4 I . .. ... ..-h. r -a--. Had.'.
nal ia Hcct m a m a. eplgade IlldAl'.

noi ods c. rel ,, e pso o a Isain- acpca ha. urbr, el liarb yu hacc.. hcr mar'. IV. Habela ... ... arm-m -...... .. ,i .. .....I I. a .RA... 4 06 1 ... . .. ,,lI i- ,:Ic ........ 'rmta
CT Rn...... L.....eair lana .......... .. .. l onlo er He h...i.m m 1. . ... ...-.... .... In I N S - -_
-, ~ ~~~ ~~ ~ ~ ynd inbGLqa /ni nann ,uanm -c Ia Moos1hnt en0 enr Imsa I ansanel alaeoi -27 1 ,
H e aO pr n hL m t o n e o p . .. cn n e ie -s m uo i fui r e i ndee nrm n c a m ... a i , .a N . ,T G E (it I 0l . ,. !.. ........ ... -1
----P ICIP L Nniars. ail La runaha usua aucon Ic 5'.1'. I rnellSu Ia C1.11tirohs[(,)I' Te Ioia y plo-a-nc--'elrI en nuir, n He
_________________I_____.__________ _____1_04__1_12_._e___Diarist tdouins a majnri-- -uea'.dhi-en.:aI
d rin p fiepl $Ods y m nto si n a s- -- en st a- -( aIB,{ f l P e oonh o Ilr a I habido-o'' aii m u 1. .... .11 I .... h, ". ... .... T ,1 1I Y +" -- r I" -, GJ I -- "A nr e( h r) de -111-
n'DAo. Bcnl c -l~ycn - - p ..rns mmi ,a cnlapo-I- -a--am si 15 urnrnlrn m ix u--n n-n -- ni. F- -- -________________________________ mam,nn ii -p a H.- no.rjayI.
Pulon s de rcm, epiodioa y asunt os unn o.hh mil o rt nn a h '. nAnipe Her "no-le ,plrs Hr res n gnnr- n ona nit, h- "pnue hIsleiat. H 'orimi-H rum ril l do
cartn, 1e8icncrnent8 ea Inn Hmre que y'. pe rne"- te", dlnusinr-so ha nigrcultur n e ll aiim1. F ra a ( le C dado "( i" i., I no p.n. ....... it.i, deln Hed p' n'Qnt minm m
t :oi& ndiH asm e ,ip n-uar h len -.,Inrm cnrqnlcn hultlna ipium deuPnier IIerf e l l-birio an "111mmo Io gsioi amc(1 I- Iu-. atn Are dl pl.e'
AR : a. oI I =t. 8, i.' f rtnenn
V DU h trno ;l dsho slne s In maemmarshnulaa cm~r Eri ll r unp'ar,lulanh r n q il c~r liIhm eulutirnrm l n r lu H(lr.qt A 1 I arm. mmm11 IIII ]i i+ii em Ins rum nI, Ann-mi mm ( is-n t rr {- a In.hain 11hm ,m ao l ur'I ien d o rr, can Inegoalm -
IARN__-_: _ _delo_ ,_ u t__ rt____ _r m o nd Jose c G I It h elrmnslnblne-olAlm, dm' A R eh P-uau ni MAN04 ,D nRER 11 a a e
n na HABAS AL ARROZ ,nisoue el Ire t ar ",. n 1 v g mu Inmars sr Ih, chalk 1n1 lal ml ,.. Le rinh dill'.'. dridc h an-
Lini mor malmblan DE sARANJA Sah o II uriC sln-In t he Ir 1'. In'll i Se ll urn 'm a yo mo elude Ia coc-"Ro
R.I a ktln He' hah n.. o soi hi hrinhmirn a hrmnm'l-luu La iro o I de l ns e a d(I t an s i r l ined (i Hp (re'' Pia ri m nla, eil- ]n tr Ird el
t nINEMA iajuna$ m uum '.cal pca Del u l i nn I i I hiPrlll Prosper in y i' tti I d Crarlr minIa CIn T ll ill', Iiim Hle ai sab-l Hehha HeMit
Difieren las labores del ,,,ora sa I talaa deSan a I I .. ,, s to d lox yilonnBrh si. i.. .. .a. .rin di nn Itinai i.. l t e, I a hin cc cl hr. ro.. ri..... ... Itones, 11. spurna ra ei .c.t- de In
curso para l os maes.rL s 0-. all, Nmatr'.aes, pen-Rall oll p pS-i arde- noiIII on us Hu....drl cc rid. da$ Aa adHe I.' . .h pln . a,, p e.elqu l n v d anrl' IE-CU R h~RY a .. muic is' tun .hc a--
l ercpn rtsh de Felipe I ls gr sa ra d r i a I.ero lis. Il a r te y do ona r Grn {;i;,,,,: h i ,In mu r R, -. Idne IAsE Iteh
l~a. labrIcZ de l Cursltla He lyecec, ita- m ci ll mis plNlids, se El -I'. XIX se. inane aia n-o. at he L tin -u sIr orim' a |, ,, .1 Igi, i,, ,., ,,,, sin DESCnRCHAR "T-_AT
plrnsmu rcsin~ hp lin uceir' a sy s I ur deIa -- 'man lnarmepan hos mipsesren elada an-lhonnalm delyam in H' cell rin Hr, io de i so n,-h 15 Tll S.. -I nllO u p aine'. at
rn rliapo srunat ncm crra .m nrh li pdnn", n ( r. chi rll -i harm -it) hnAI ( -- -I- Ins ure- am/ raann urn aelt ra 15.e u I
nl nrht l a e sin pnado unsesnte o1 rl nri l no i ns hr l m In ,w .o. 'o r ,e I i. Islo
Fh l~r AsNCl ca ISt|CO H.. ealnre rdcl LIM[ si D pula H jtte do nicen O.a. n nudenrin rean, a .... V IN' aJ AmN Ei mu ii 1- is. all nun -;oIar I',.I''
C shntHr co r io s l-Qu'- la -i m o ea HP lain'. n s de pr a 'lll hanihi mnfh .. nli",.'- i d, ,h 'file har ,ra 1 ml .... Ce - pesc- -
SAN CAR ... muir eni lio. .. .... ... ......nlT.ru.... .i. ".ia.. .. . ..in i .c ,I~.' -_mir
.....S.. ... I .Ie am e r r an o- ( tLos.. mini . ru -.,s --
,Ae Tr l.er In 1 ..r -......... e nc-n--i .in an .he qu ....... Pala ...... o c.. I. .. '... I i in-in . minim' mle man, lsi it. se in yc an a C m n a md'e
-p-paa.as eocTitna en .u Ihmmnn' null',e I.mnnr -c. 3i t~ an o11 p a Iuralun -a. miim he vpIi--g e en u Inocriad'.'.r pnt _101se t, -IAre d Me -V4p'.'.:- v01,f- m a ado--,, ., l Js g aid spi ,lo, ieIIiiiiii


ml Har l~el myin, ,,f. l Cinll, ,,, i,,,. ,,, -- ~ dr lar e s e deaherbrit namnald~ Hus -~-,, no o + rnl mr lr r. ,nrrnh, aium' Iii o iiliilil i'1 PiI .nI I,r,, in- h.dmiho rn tsde .arpa se a ermpappad
Irtr s .F a .a e_ len I p o An h eAduS or dn l a'lru fn mm ,, bi ,, ,n ,. I.t ie r 5i hay Treh c r r de AtLu r IN d
nO da rIi le p .sl --n -n-nr ins I nl l e P Su'$ 1 r ins e s ali anu s p ', lt~ aile eh n tr rn g ; riia '.n d Co .D B D E A R L A N A S A I I O (H A O u~nil rj b e dt ern'.nihm n i .nutll, ia -',i nI p m i l a t . . p b n ia iner Ia "r'- p "u e a e o
ha renllida11 1 pi n inu l m h a pntll '. ,ilaparl, oae Hes rq- IOJA IoTEMO D R i d lI a CIUSA' I- ii, --nr a decell tl os y d
del e$up~n~r'ter'nu|enmle aernaera Ide lt.Oll ~ .',4~4 n an uIn(-C mlnt~ilt~s y Ce s|.r IMrPORTAIO PO -. O ., I i A P CIA. iriulpm lma "gaurmiets '. m ai la ab "S n ,io I +raicrul anlt qum ucs.' ~l ` & il t IO I
cuA L. r Dr ieGIO ..n.aale n str- e-oss s e Ian aP oLesien urCiln s arn" r l mo h' i n en hda Chubs p *Com paiia, PO LLO SiA LT- ADO1 CON P APA S
t -m 1"st dilcs rill'la el Lotn ]c ,v a randoef


Hlal a..e,ll n leni l ,r r .T RN A LA 0V EN sL A lonin Ca.....e "'al Napoleln He Ia ite h~abh He los p He log qe ...s Mon ...ral o les au Ii -........ 1011 nlie i P, i,,pm, El 'mruna In- . Ste tratno ... C..RTAD.a n Sn --
N r D,: V url os dr ads Ic l n ube ,I| illtdel a, o H .n AsmP in., hi;t .,h__t -. me dama Inbn loveN maucm mae-S hop ai lnt 'o, teniemi, pa b r hn, unreoa d'. yn baa c a hah. v, ,-I-ic m I -nih qu i'.iwI li He machums ma EN M LUN -
r..MN L A dLca 1ir.1,Jlrdt ancn., .lp.ora. .,,I..r .d ., eot riti re tic 1 .1Il sa.,d-e n Is tu e + h~t~ n h ,ep e 1 M' ~ cu d d .n A-11de' g~i stt.u+ po o en raa d e -
Narels. Sidol deiasmlI ol datlP Reanias,, otinrC cn rnns ahponil' he (,nt made p a'I, pric -hn alim I-_ _. -
Rcasn .p'nde Ia 1 nemue nr e _nn Hei -h~~irl -~ N1,as. I-. sss Inn ,nplac qar -ap hier ipsa eI nsnuornnmr ip Inln u armao 00 An-sm caat anplo rrama erp


...... 4Co .1 ...r .. ts ..m.... Picrsry'r'ez, z '....... ... r ... ...n..e...e.. .......sI .e..... .........rer .......n|........ertr...ed...... .......... dinb....mp. ......... .....e' ....... .......ihnsp ... ad b sp Iiuna tnnr.nri .-nri~~ .annadenles delaa Hlodi.. ..... i.....bm.... orrmuy ....
A i,',, a on '.-- --,, s- s. a-. m ll, n',rm z' ~ r so c A. Oi,m- Ca, n ,-i's r an. r -ma a ha sl i n (oe sna,,rnr I,,- l~,,. ern .i irani~o-l m Cl .,rnecd~as,la. H Hr gnnlmr nusJm + hnUaa hic.nmici nl0 inranrPin hdith"in ln nar ia uv ;: ,,mri -, dlunn, u uluanas s'icmtro'.es m. sr It" nm regnmm rim-a tpeboall en
ml, l m d lceIe i r',,,1 e ha n-Llra llc',inn,, ,,r in ,.' 1,- lie ,.m ,ri qca II'. l c-rule ri.-l. .n ll.rc ,'.nes la~mtaliman m m hu ms "g ur a in I. ma mm I, Cllia E L tu IO dpids Imatad-o. L iis al' m ln.s mV ra do aao.
nI..51 s crs tiaml.'-l* I ae 1l. Loaln| 225. TeL A-.42"31 ,maca,., ine I. r n I-In,,e ,eL'-.li I.jrahm 'IR. ,' .I P .ns '.ssl ...ri.L, ie .r. 'I m.,-I-,. derdns(r'cr r rPhrllll~l lrn- l,s '+ci ,nhar 'Cl a fsirurarnoos- Irahin rtailJnl.t++ a im n-m Ira irumn ca rl (r. phr '.py b le n nesr, "t S+" c a no In. n-atrm nlii ma l ns a ae "
cRI ell slcun.in o dn a nr.an-s te l an.-,bodes i,: o de Ia .n rct-
las ms ,, h el+' senIrmi no ,tm, r. Iralin.' ....na dn n, RAIISSI mcn.mn u p .-, , 1 ini un-p. tIer rnu-1 .,Ile r 'in' n-- i.. Ini. "I..r, Jo. Junt a um g a udo yer y ru a o a (sais H e-lupal ennar a U e [ l nun I.. fnn nl ald +rd c u m ipaa eI sarI -n, e de
T enSnlA: lo mm Ion, Alrr~ u-seAls do s.rn~. uai P-l r I ., '.L e v 55 a ra bca'.1 U.'.. In g lIeI'o,,1 s go's divi r ai o cr. soin, Iveerb al I. mm..I- ne t Elai He in- .-ip I-.iapu Inc taIn lincn Ie~H1 eb.'~ inncrhr.rs Iea I;%o cce I -da~ndala I Lar I tc amman H
ssIilani m s .aclre ~cnsssnaS tmortnsae.eeae 1.La C manes prO elada S ah cneasni-rOm ~ellas n q S de nutre crnm help-atilln 1 ., m nm ntm~ e' ITha-l '"Pqnotb BcPI'l MAIP IS CO O ID In 1MJOuRn sERic I "f"m ms.q I na-dp alI'.n Irnaasohi, smnropnH1w
U rlNIVE RS a~A mL: a b *cperoilaEli n ras me ninno-r p. cc5' n Corc nararehaassoi adel r5.e rio c e-Li Li n 1'. c.-o m acai aana. IA.. r~ec am He iI In ~~' ~ 'i'd O r i n'i r oslil .e I pd da' rd un mcd r .


in inn ru1r *1 C 55 I I, e ane lu i ertan, e irhar I ri em agin i a nCrmna para rme ho aLina eupsase -,, "Cee.ners is Int (el sa'I r aI . '. le Bir ,li'.nc(1 anlme H" lo s "omm j ansapl ro n tnm en dh He nareJal rico rorpo He imom en Ia
rtic o eane mineslac Llraam Be oirae uta, pelpas o.ltaa. BurrbL caC en 'Dlee aelr de (ag- hFer Eaert-bumenterl p ia 'Franera (In m.dustclaic1 a iaae Hte ron.dos Hp 101 (Innano ky p (Iaatn Des-pa.l ,a-aadI . Se .irae buen calepate.
to n t slb o I .R b l i .% i- r ... . t I 1. .....- .1 a l R D -.0 '1 1 I 1 . It
VC O~ h__ nvIocrs N.,I a irnil o n hz enuad aqj ~ ,ri ...r-.. .. .I aM 7 A I.. i. tIhnhj- ,b


-5, -. .*ASO CXvql


nIARInDE L I A MARINA __ASAnfAl A FNI MAR70 DF I 4Q


-nirsIMA -ItrP


Por Francisco Ihasao
CrItico de In secci6n de Redaccion Politics.

--- Los Liberales y la refornma Constiincional
pesar de la oposici.n en la-filas elcarrnrTeformista- esta-eri -mar.--
S cha FI comil' congressional del Parlido Lberal ha acordado su-
__marse a Ia inicIaLiva gubemrnamer.lal de modificar el ariculoI 102 de sla
Conslitucion. a fin de qua no se reorganicen los paridos anteIs de la1
.elecciones parciales El acuerdo s tornA6 par gran nmiiorla Votarun en
contra Ios senadores Rafael Guni Incj.An. preriflente pro.ivnclal dc La
abana. y Carlos, Minuel de Cespcedei. habanero lambean auoq.e re-
presenelanteccudenjal de Ia prc.vincia de M niarinzi. en Ia alia C.rmara.
y Jo representlante Radlu-Clemaor y ,axmamm- Rodriuea--Aloarint. L B=
rjoso que today la oposicabn al proyecio se crcunscrlba a las pro.incias
de La Habana y Matanzas
SNos parece un error de-o.-coiigrccvias- icrales cl-adherlrse con
tanto enlusiasmo a asu medida que. denitro lel partrdo Bel gafl el
arado, bane aniecedentrs desapacbjlea .v ocuros Hablar de no reorga-
nizacibn entire los liberae. es como menlar la soga en casa del ahorcado
No es ninguna casualiidaly'que se ihayan manifestado en consra de Is re-
_-.forma dos figures iri-adicionaldes- h-rga-iicTn._dos liombres que vl-
Svlaron interisamerile Ilos mementos mas cantr'dictonos del parido Is-
hora del powder omrnimodo y arrogante-y-Ia-hora lobrega de la raida,. la-
persecucidn y el exlbo. Ea Ia dura expernencia la que hace que C6spe-
---des y Guaa no quieran.-ser_ irvolucad -en t-An movimlento que la opi-
__n6n- publhca-pueda-interprelar comao encamnnado a torcer Ia voijntad
de los afllados. a prorrogar los mardos. a reslar gorantisa a la elecci6bn
-s-a^-ea 4k .eprP.n.sanitn Carlos Miguel de Cesneden sp ha referdoa
con toda oportunidad. coff toda ju.teza. a un suceso que. pnr el s6lo.
echo de haber servido de cause a o ae prelexlo a uno de los mas grandes
desastres de nuestra vida republican debe ser mirido en cualquier iem-
po y cualquiera que sea la intencAon que iras el se oculte. con much
recelo
Hemos hablado en ecais dias con otro liberal prorninieile y de Ia vieja
guardia. con el doctor Aurelin MWindez. autr Ie un Nnaro dnCiinier-
lado trabajo sobre el Triburnal de Cuenia. que el DIARIO c-,mcnzei6a
pu- lciar-ayer. El doctor Mindez e'ima qa-ie.-ecirgamzar lo. partidosa c.-
da dos aros puede ser precaucion excesiva e inplica in dud., inr dsn-
pendio yuna movlllzaclon oneronos Pero es el caso qua nuesltin elec-
- clanes-parclalea tlenen un enorme interns porqie a tranL de.ellns no
solo ae renueva la CAmara. sino qua se cuibren Il\ alcaldias dr roda Ina
Ilia. Pars una mera eleccidn camera. Ila reorgantriacin sarisa Innece-
saris Pars una elecchcn de alcaldea Is reorganlrazlon en muy con~e-
niente. a fin de qua las asambleas de loI irnminos repreaenien realmen-
--nte-los-enlmlenloa y crlterios-del-electiorado-.:-Dndo-melor-dbae-tunco_.
clonar la maquinaris electoral es en loIs munlclpios puesto que son elmlrs
los que silrven de soporle al slilema Una postulacl6n de candidalos al-
-- coldlcioa par asambleas no raorganizadaa-reaulLta-alemppe.ospechosa.__
L.a reforms constituclonal es una Inlclaltiva de loa partidos de go-
blerno. El Partldo Liberal -a un partldo de la opaslclin, aunque hags
todo ]o poalble por no parecerlo iPor quA apresurarse sus congresiltas
a compartUr responsabllldades que no lea Incumben? INo hubiera sido
mil sensilato dejar a Is Allanza todo el cridito el dencrdlito qua de sla
medlda pueda derldarse? Hay poderoxas razones histirlcas que en eile
cao aconsejaban, par o10 menos. una dlscreta abstencibn.
ie dice de nuestro pueoTo que as un pueblo-fi-en-xtremff 5Tsplat-
Nosotroe dirlamos mejor qua el un pueblo escamado Ha asido con tiantsa
fTrecuencla victims de lIa manlobras de la "alia politics" que ya no con-
CI_ C paso--t movirnlento alguno limplo oe ilaereses prsonsl@---inspl.
rado 161o en el blen comun No dudamos nasoatro que ese proyecto
de ampliar el trrmino entre dos reorganizaciones lenga el sano propu-
sito de ahorrarle al pats un tramilte no esencial. engorroo pars el hom-
bre de la calle y costoso pars el profeslonal de sla political Pero. coma
ya hemoas dicho. eito no ha aido asufacilentemente aclarado ante la opiridn
publics El ciudadano media n61o ve el bullo de sla cuestibn eas daer.
el manlenimiento. par aulomtlica prbrroga. de las asombleas elegidas
dos aes aLras y muchas. de las cuales pueden haber perdido en ese Imac-.
po. o mermado en gran esicala. su valor de represenlaciAn Todo Io que
buela a prorroga halls una gran repugnancla en nuestiro pueblo
El apoyo liberal a sla reforms sera interpretado asajo como un -[n-
toma de eeoperatvlanamo. El Partldo Liberal padeci6 un tiempo eqia en-
fermedad y ashor parece qua. en desquile. quierc hacerla padecer
Caaperatlvlsma es otra palabra condenada Esta formula porn bnrrar ma-
tices centre oposicldn y goblerno cream giempre un estado de confusion
perjudlclal a un regimen que. comao el democratic. aive de defictclonres
y clarldades
_ __Decg.__LJncoln qua nadle puede conlderarsec In sufticieniemente vir-
tuoso pars gobernar a un pueblo air.un rconencmii-nto-delos goober-nadz;s-
En una democracla nl nlas cossa mins antnis pueden harcerse sin connulahr
a Ia nacl6n Aun admltlendo Is santldad de sla reform qua se mtenta.
hay un hecbo que la Invalids y dlticulta: el recelo con que la coniempin
el hombre dce la calle. Hasta ahora los congresistlas han actuado pnr sni
cuenta, sIn preocuparae par Io que pens a o slenie Is opiniln public
Tal vez eatlman que se trals de un asunro baladi con el cual no vale
la pens molester al pueblo. Nosotros creemos. sin embargo, que alodo Io
relative a sla elstructura de los partildos y a In forms de preparar una elec-
cl6n eas cosa Imporiantnic y debe procedene respeclo de ella con much
Stlento, Indagando previamente cual es el criteria prednlnaninte an Itas
fills
S El Iramilte pars Is reforms as largo Durantle el miamn habrin d(
producirse muchas opinlnnes contradlciorais Ya se incuba una movlci-
racldn popular conira la media cuyn alcanice no es previsible El Con-
greso. un poco sordo hoy. tendra que abrlr Is oreJas mtis larde o mas
temprano si no quiere arrlespnr su prelilgi en esin perlpecla refirmishn

SOTRAS NOTICIAS DE LAS CAI.LES CONLSTRUID^A EN EL
"iand fIiV/ibHj UL L/M } MUNICIPIO BE MARIANA

ACTIVIDADES POLITICAL p y c e ...,,,,,
I Vislltron al alcalde Fiarcl-cn-C.onrA.
lez Orue y diljearon quc ofrecen a Is
Los amIlgos del representante ma. p rtmera autorioad del termino de
ancero Joes J. Trajancos propugnan | arianna ill cooperacin para q.e
iS candldatura pars representlante conrinnue su buen gobierno municipal.
an 1950, del senor Jorge Alonso Ber. y piari, solictar su cooperation a una
mu de. aubusecrecari de D fensa, obra de tanta utilidad y signficaci6n
nibo del Jefe maxima del Partido comO a carretera de La Lisa a El
Republlcano Cano,
-- Esta obra fud ofrecida par el actual
Asplra a sla Alcaldia de Col6n y gobernador provincial en su recien.
a ese efecto movlliza a sus amigos te campafia electoral; responded a un
simpaiizadnres, el concejal Enrlque proyecto del Goblerno de la Pro-
Suhre Rodtiguez vincia, y par ello se pide en pronta
S. | realizaci6dn.
*- El alcalde hlzo conatar su recono-
Se Informs que los amigos del vl- cimiento porque el Gobierno Pro-
cepresidenLe e las CAmara, senior vinclal ha construido la calle en la
Sergio Mejlao. respaidan la nomina- cuadra compren-dlda en sla calle 18
clon alcaldicia par el PRC matan- entire 13 y Consulado; media cuadra
--,cero. del que lo es actualmente, por de la calle F, de 18 a Consulado y
hoaber cub erto la vacant de aqui], una cuadra en Consulado, de 13 a 18,
seflor Pedro H. Uria. en el reparto Almendares.
Tambidn express su complacencla
par Ia construccidn y reparaci6n de
El doctor Josn M. Guerra Catasus, otras cables en oio rapartan. lan ua-
presadente del Comit6l de Lucha dei dado terminds asn col Praide
ae ddo ermiada Inscales Pres en-
barrio del Cerro, ha recibido un to Zay-as en el 'barrio do Los Qua-
mensaJe de felicitacl6n, firmado pr modos Is colic Miart dane d a sa
at asieor-Juan Garcaia a nombre de Quljana a San Andrs s U
lot vecinos de las calls de Zara- . .......
'goza y Manila, par la campafia que .
vine reallzando para conseguir del Reanlon de Juventud Liberal
Piesldente de la Reptiblica y de su -
-- Consejo-de Minlstros lo creditos W-I Para eliie-rcoles, dia 9. so ha so-
cesariosa par continual las obras de fialado una important re'niidn de
entubamfento de Is Zasja Rel, y hombres y mujeres que forman la
otras tan necesarias pars. dticha pO- Juventud Liberal, en el salin "Ita
pulosa barriada. banns" .d la Camara de Represen.
tlantes.
S.z f prSerA para tratar sobre Ions ntevat
Graciela Perea fue desalnada pre- 'arienario--- de ..... J 'vaii "v do
ildenta de tin comitti del Partldo del u" to }, d y de I
Pueblo Cubanon constlituldo reclen. reorganizac"in de los pai lidos.
tementdeen el bao-i do Mouse- Para Is junta acitan Pedro 1, Fe.
rrate. iro. Roberto Rodriguez y Gustavo
crate Martin.
En reunl6n celabrada par Ians BrilCon/ ..... .
*gudias Femenintas Autinticas. o c" e e Tauco laan I,
cord6 hacer publico el deseo de canstrucrln de n carrattr
aea organlomo de quo sat secreta- -
Sri general Lola Soldevllla, contl- Nuvnmeniitr so rencienitri, en L.
niae al tretie del milfmo. tla .biima r>..prihitacliln del sCo
Mlte la'do Por 'raTiascao y sit Co
Reorganiuarin Uinidn Narlonal Pro- nitrcnr, encnirbezadla por Is councrja
greaists en La Illabana' Iea del Ayuntnailrnto tde Saonctil Spl
ritlis, se.iores Ira ililo l'erz i M indc
Informal Gllberto Garcia Ballstn, ,r Allstaqulo Goia.Ale, Goii,?Ala<
secretarlo dc correspundancal dor
Uni'i, Naclonal r T,, 'ircliah, .( r cl lio crni sloinnodi a is1nnli1n liilrercsaiAn
1uAsiahn dl 10 trnnrA afcciui i r Sian i plior Iii- in rnnthiriipii Or Ia obri
I nado nc t a rco il2. ltl . In rerlaa. Or is rs'pirra lila' ( air- a loalloor
n . .a .i riti c i C- m 1l t i G r i n r M u n i -.. . ro il I n calCe nt r a l I a l b ia io s qii r > P r tc
pl de La llbalis ci l cusi r e enaalIc r arcl-nhr ia railllaidos desde liare ai
car-A a na -5-ca air aroirln ar dirlldia-Ih tlrl nlcl na o iialolastiii r 'nlhlh" a
naeaata ins harrcoa htabnncrts. rre~d 111 otorgadol 11ara in ilhic
Bf Itn,..-...i-ia loi dc UNP rrcn'h rc l1,1 r'iirla'lle' TP'rp M iiulrc
tii uficr.,trs fl Iraaoa dr adiits'nhaiiicI(1, 11,6 trr (71 ,11,1,, ri'irllr-,lhI n
ialsla in.u e~e ,i, nee '"b d I i'a "ia ri'a'iaii
ail'c ii' fr., I',, al Ore a rinlicilan Ic 'a h scio C lr t'-il, iasiiio Iru ilsll"lr-o,
;li-n'l 115 ',t+l cli )a pt rttdn iiocloa ol. Ian Villas, vllsllandl h le.sp ihlruabln lialen>sltlcnlrdnr u lcanor de hlnlmtro air Ouras Phibllcaia, Inpisli
p siaellllmsiin por nad filrn dr aclivona Mslisrl Fprlai. Tailrbllba Sr irni
pro!Mgn,,di a acto tiublicoc ail itilrvsl'ara cor n p i I't.iilrr M
,, ,.L /..ii nue iil A dr Vnroni> para solicit
Otr Cormntrl do Agrupa.lin Poliltle i A r l r c
lnas grothail I otil~hihtt 'a liin Oc q
Irn males .-,cri i ale l "A' gi'lp a isarlol ecii r rj"riicldii Inieoirl
alin l .aliilr.s it -,. lisiria rc. es lion trabJain. c lloha ccrrrters. I|
lir an e dr o'lial necrsldoal pars lar
Ve"ia a, parste s > dlcho or-galtnrio aons llrlcola ale Tasiwo .y Ra pi
(liailla ,a .estaao-a I aIs'lmih .arl'ia, tcc ho'e del Ilmanlno replrllilano.
55a 1O A ft~ i' Ina. h iciarlls.-' iaries ri"le r qlrs a
Ariado I usa elssi "l~la.ta iria.I dale afruern dnr ibohsa ciia, cua Cli
(mana il.aaa~hia I l, I11ta~h, Ial~eto adcq shci isal icc, iil ,el aons
msiAad* s_. !', -l,' ;:- -" 1',,1,. ,." 11^ l.cu r. n al d ll. is- cc-tap a- c

S ,SCRIBASE Y ANUNCIESE EN ............ i ....... .. .1......,,I ....

IHL cDlAR1O DL LA MARINA usi..ahats.


MA


S7A
KANSAS+ tl"i

ma,

I A /
-cisc- n w /SOUSTO atM eOfaS/
A VAN
v -l


- :;~ cQs0caa~\


JAMACA


Unico Servicio

Director
Cicitro vuelros siicciiainS uP11
lob luioaos Iculrniloloron do
la Chicago and Sduthern Air
Line. liaora. do solid de La
H-abana muy convenlonle y
uni corto y conlorlable vuelo
Sin escclins do ?2 ihors 40 iMi-
nutlos I proporcionan un
vicin Idoal. No porderd ihliem-
qo alquno do sut dia do no-
qocios o de. su nochato do
placer. Llamoinos hoy' para
dcarle to da Ila miormcrcin
-.,occasvccera, ,
Tese[ono M-8224-Prado 301


~\~(HI(ALGg5OWpIERN AIR UA'ESv-~rF*asw-~


I I


DesignoPrio embajador de Cuba


en MixicoaiLSr. Manuel Brana


El doctor Pastor del Rio trat6 con el Presidente sobre
el Primer Congresoi de Escmitores. Arlistas y Hombres
de Ciencia del Hcmrnislenrio Ocidental. Reinas de belleza
El doctor Pator del Rio en su cnur- .o --aol el doctor Paslor .0el Rio-
dlc-ri de Secrelarno OrGeneral oe la coinrJlora caon la naugourcilon del
Asoclaiion de scitorcs v Artlsila-, alalco e ains ArAe.s is s Letras del
Americano nsizo aver una li-aLa a 'Coraineniet quJe c.i'truy, Ja asocia.
riaor Prenadesie de ia Repu"nlca clen oe e.cnehorn- calana. en la
doctor Carlos PrIo Socarros para Arnioa dr o. Prez.ldenilesii Terce-
acoracar ls form& all qu haora oe ra. ci el c diado
crc cumpinIiQjo ala Ilf. que do.- -Y- VJo-par-ultitro-el-repieselante
Lermtna-a-i-celebFacior-dEl -C ime Ilcr i .c1-Ir-Pao.)L,<-lRio .quelodo eslo
Conircaso de cacities Artluslai y oaiLerrailnarA unoa raplda cvonvoraao-
HomOres deA Ciencla del Hemisfero cla al Curpo Diplominalitico nispano-
Occidenal oaj lo Ir ausp,.io. ace dl- I merlcajio y cl Noteic parn livaar
cha Asocincidn. y en e l cual. entire esppclairaeiene por ea conducro'a Ian
oirar. cuestlones centrale- relacions- figurna mta- reprsemnlialiass de Ir
das con aIs cultural en general, habra Clencla. las Letras ) las Aries.
ce farse Ia poicion ce nuestros E dM c
pueblos p ly bases do ou rouueva or- El Naeri Embajdor de Mealco
ganlzacion, ante--lios-problenim. del --Prico-mepuesdel medlodla ce a3Lier
mundo y sub propia necesidades el doctor Orlando- Puente, serreiarno
aLa ceiabracaonci e dicho aConge- Ac Is sencla. limaa su despa-
-L___e__bra__onde-d__._no__o___e cho a los periodhlaY en-Palaclo pans
.. .. -- ii-,Ilormajle-que-el-jefe-del-_F.sLado.
Pr R doctr Carlos Pno Socarria. habin
Jefes de tdrminos -del PR designwdo-En -j..or Extraordinano
o, N, d1 l de Cibs en la Rep'lblica de los Estlla-
-feutiadl -a-Ro n-Noda-i0oo r.,dos fa .ica.cosa. 1 or -
El nueoo repr.eientante dIplomatU-
Muestran su complacencia por co ae nuestra Repablica en el pals
Samigo rue nmu fellcitado por lodos
su acluacion como Mintsro y Io lunclostarios qua re hallanan aycr
su interns por los malancero, en I anlesala cle Falaclo y por Ions
I_ pe rlodipdW.s. i% conp rileros de profc.
Un,.a conp,rsine d, lel .-d', -I 1 0acrs rEn faar de una anoclaclon
asamr,lea. pro"lncal_] ju.ts ile ierrr -
a -ideidts min,,ipac dcl P.il El doci-aor fianhu Vairro SOsLaXO
at-. Rpubhlicn an I:. penrsnar ace it,- t conicrencia con el Se, r-tario
Ma ri. ,,A, ,iv o ,.1 m r-l. da De- Ore Ia Pr a lO clcin. a quien pidio una
aenira Nacionoll rior Rinnn-Nrnai, nuolainica-,-,.i ra dnclor Carlos-Filo.
Ji-itnc i a QsLi(ri hizri c hiaega c UIa I Soi:nrra.- parns noili aolatuds pira
can., con la firm dc dichns re la reem--Is ol, c niledaa .Bells L'ni-,ii.
seniaciones polllica%. por ia, cuto le ubicada eri n Guine
expresan san compl.acenciR por so eje- '. Relnas e belles a de Tampa
cutoria coro minisLro del-Gaoinel -er e - - -- .
-iel-Presidente-Carlofi-Pro-Soc.Aru& Feron a',tr rteciolda por el sefar
y por la efecilvas gesllonen y los ue- Pridenileate is-R-iepT1rcai-la-Reins-
neficias presiados la Ilapron r.cR ys el v is donas de honor del Carnasval
Pario-- de laiLludad lJaloarsan de Tampa
lI escrimo conliene una ateciiuoa y E'ran ellas la Reins. s-ldoiT Oh-
relterada expresil6n cde alento y res- rita Cueras y sus Damas las aeflo-
paldq ralas Helena Gonzalez. Aleilda Va-
He aqul las firmas que suscraben lie. Adelin Mondellho y Orazlelia Msa-
el documenito' do.
Guillermo Seoane. Delegado Asatom- Los gentileas sefiorilas acudieron a
blea Provincial Pedro Betancourt Jo- palaclo con el senor Masicanao, que
si Alvsarez. Delegado Asamnlea Pro- ositeniaba sla repreaerilaclbn del sa-
vrrrcrmil -Jo ellano. Pedro AverhoUaL ralde-de-Tajnpa"-y&-l.periodisnl d_del
Delegodo Asambled Provincial Col6n, .,Tampa Daliy News.. sefiores Abboitt
Jorge Relse Delegado Asamblea Pro- y ,Red. Roalnson
-inc I-I-JaAa--.-Grcnde, Onsirrin h Pa= -__a aeorlta..iampa.sa-han-_aiaoa-
drcn Lim. Dlegnrdo Asamnblea Pro- ir,naaSa espncIalnmentec por el Ayun-
incial Bolondrbn Jose Sardir.a De. 0 c L Hana ara qu
legaao Asamble Provinch.l Alucr.- tmarL, rLa v Haanai psra qua
nes. Mdnuel Ca',rn.,aza Delegado0 c ul iun cIon v a crncurrrni al ini-
Aaamblea Provlncial Pedro Bear,0 co e r n.ou ro cara,a-s
couri. Errique Ramlrez Nc.da.rse. De- VenLal cqhana' al estranjero
legion Asamohlea Provirci I Mar-gui- Para eilrPim iLeripc con ei doctor
i. Lorenzo SeEoca. Dilccgdo Asrri- Carlon Prino Socrrra-m, ,iiavieron ayet
blea Pro,.inca.. Lc.; Arabos. Vicere.r ,cr pIalaicio los ,crsrc, c Anel OGarri.
Drake. Dole-oudo As.Mtle.a Prntlr, acitl Fue[. Gr..ii preaiaeni E de i
Cade-.r Cailixio T B inda.. Delo.- C -r.mpla Unite'd Dirioulon and
do Asar"iblea Provan0cinl M oMntaas. rcln Cor:,raull.:,n. radicaoa en Cu-
Rial Acnsi.. D.legato Asn-tca Pro- o duranPe InuConio a en Euro-
Mncl.I Shan Antoniore Caca es "0 d "u if. e in l.J F Manlle-
Luis Diaz Gaeleado Anu;m.lea rP-rc,- a ru e fm i ts .... J P N"Cmlia
vin-alnUnuUrionc iaRes.eLoi, Hcr 1 s1 icepirc~i-itn actlelha COmpaLAha
de, Glloso, Delegado .Arm-a,.en Pro- Coner-. c- cei- nocho. AfricraypAu%-
mricusil Colcri. Ar-odoAr-o Aerho-ef. e.Dc- hrail Y e sefr, Jo-e Arnoni ode
iegacic. An.niblea Provinchil San Jose Joan. coanicrclai,,. ,uoano .
de los Rr.mrs, Anmrtiur ,),, I'Te-.- 131io di.3 elEor uGrm mao plr-rod"s-
do Asrmnotea Proeincial Curios Ruj,,s Ima que .Iraluarlan cn el jefe del E-
-Anitonio-Alva ec de-Ia, Veg.I. Delela au Oorer lte ieriho oe producltos cu-
Jo Ascamlica Proilnci;,u M,.a.lnars bhnei ,r el exrai .eriiiro pnrncipalmen-
Marnuel Carnaraza TIcedo A c-iOne Ic en Eucr:0pai A-l. Aegr-g qua
iMu'ricipal Pedro Beinicourt O Cu-.r elIr tiatliai n rc nstli u na expool-
Ferntlndez Alcalde Municipal Unorn clon ae prodi.:tc.', ciibnnoi cre Paris.
de Recs Elhdio Tridclar Alcalde Mil- en cl Tibketir., Turqul ", ern Tel-A-
niclptal Marti. Julno Saramifa-s. Presl- via. Isracl Estia., expsilciones. duJo.
dere Ejecmilvr, Municipal Agrni-or,- naeerarn sr pi'naicnenle.,
te Pedro Buxo Presidenie Eieculvo a
P..Municipal Lira, -rrRafael Muf., I i
Presidente EjLaus fMouDCIsalCC.' P laan a 0d e i m P
16An. Teodorelro Dh.1, Dclceido Ai,.ni- La iocrni,, de-l Primer Vnto
bile Provincial Arc dr" ", ,,..... En -a ]'e,(nl d. ci- pro VI-
riqiuc REi.ri ez Bello Dcleiadca As.,m- ,n.-i-n Ilt 'i r -- .. i, .Pe |i
b les P ro ,v .ic ia I a h .i ...uii lone bfr,.- il 'e rl rd hat... a ... .i in Ou r cld
fia. Delegadril Anani bir Prm. ic ald Me ......Ii,.,, .s.i-c" c di later
A grnm on ie. T o m s. V el .in .. D e ci g r,- N .i.i..I rl .li r- M d e, i p r ,ip u gn -
do Asamblei Proviici.i Lini-,.i.r adtre ,, ,i h,,, /
don or Ani ilrn o 9aue.rl,c Dcac,-id F.1 a .- c u ,ccr ,ci aN In re,
A sam bica Provinci.. l C ir. .. Robiet ;".,lrrt a il el i i, ,-,- .. Lii l] N ia e |
Romeu Alcialdie Munci-lpl :in Anr- il' c "lie .. ..'.m e P S el c nta
nio de Cabrn. r Eurli-lue R.,inlrc. .Be- e. d." rli" .. r ,C N'ii n,i enaie n orm ?
llo. Alcalde Municipalf M,.g.-iiiaOlo C-I rie e ar P i- ,- N i n i .e A
le dl o nl o A co st a P re c he r Ea.. I,, r l, rl r". ,-, .. .. r. ,,, .. c ,c i as
Municipal Joneilarn ci E ir .,ie Romil- i-,a '1.i ,l,,1,, ,r- .,A iii r CM nte-.
rez Prerldn.. Ejecuac I. c Car,i:n, l % Vallejo, .....c.nce c-- el- ea |
Mangaiito, Teodomlro Dlo, Prercldnr./ 'Niir Jinu.u-,-. Gr0cc-,.. l,, ao.
cc Elecuanao Municipal Arco, de Ca. 1n ree-. .Lnea ii.,, -,1ra Err-i.
nai / e m,_ccriill.-, ulile", rm c..tico asi,
Rodolto .r-nm. Pc..i..cic Euc,:. e di. R..A.c,.;..... Z .C--crdo, Poll-
tivo Murlcip.e Jugue OGr.rnea R',c- r--P d, Qr-, nl.naua aia
berto Romeo. Presidente Ejecultivason ..u..aoilanroa. irc Raca, Hum-
S ^L^ P^S ueerto P o aunas ^
Municipal San Antonio de Cabezasr'Oar-o Salinas. Rafael M.' nde "Ar-
Santos Lpez. Presidents Ejecutioimando Gonzalaz, Federico Pereira,
Municipal Cicidra; tQuillermo Roter, Domino Garcla, Juan J. Calzadllla y
Prealdente Ejecutivo Municipal Mar- Oscar Ferniandez.ra
ti; Manuel Camaraza, Pr6sidente Eje-
cutivo Municipal Pedro Betancourt; te EJecutivo Municipal Alacranes;'HI-
Oscar Fernindciez. Presidentie Ejecutil- p61lito Molina, Presidente Ejecutivo
vo Municipal Uni6n de Reyes; Jose Municipal Los Arabos; Edelmiro Ji-
MWndez, Presidente- Ejecutivo Munir m rnez, Presidente Ejecutivo Munici-
cipal Carlos Rojas LuIs Bnrrenechea, p MiAxiino Giomez; Nicasio Torres,
President Ejecotavo Municipal Bo- Presidente Ejecutivo Municipal Los
londr-n; Joaqufn GundiAn, Presiden- Arabos.I Vuele a


KINGSTON


Is(


aM
Co


F
ad
niel
del
en
San
d,.Cl
Loi
doc

pr-c
Ic '

der
del
Le,
llir
Frn
"ta
ret
-Nac
do
na;
car
la
Lot
-doq
rcm
lie.
m1.
ha
ayi
eu
del
I
los
,or-i
grla
193
le5
Sit
Ma
He
Ta
bil
ocL
na
do
mi
na
el


leega6 ntle los Organlsmo Oficiales n
y Patronales, respectilvamente, del 0
Sindicato de Trabajadorea de la fIr- -
ma Anbechabala, de CArdenas, dije- f
ron a los perlodistas en el Ministe- i
rio del TrabaJo, que el lunes pr6xi- E
mo entregar-n a los trabajadores sua n
chequesa or $40.65 cada uno, poT 0
conrepto de subsidlo que venilan re- I
cinmando desde harc Uempo.
Pro edificlo social de Dependlentes R
de Restiapiantes c
- El prximon lies, y en la Barra c
Bacardi, la ComLsl6n ii Pro Edificlo
Social de la Socledad de Dpeahdlien- t
tes de R esaurnntes, Hotles y Fon- .
dos, de La Habana, ofrecera un cock- I
tall Maltres d-Hotales, -Caplta- i
nes. ae rstnraurants y nerilodltas., co- y
mo propaganda en favor de la cons- (
trucci6n de Ila rsa social de esa en-
tidad Droletaria.i '
Falleetmlento de un lilder de la I
Sargenteria Liberal t
FalIecI6 en esta capital, el que fueo
antiguo lider del Partido Liberal en I
iel barrio del Pilar, senior Josi Ma-
nuel Mendez, que tambimn desempe- i
fin alto cargo en la Junta Electoral, i
done prest6 innumerables serviclos I
a Ia organizacil6n. .
E! seor Mendez era uno de lost'
mas destacados sargentos del libera-n
lismo habanero y gozaba de gran- i
ie! afectos entire sus compafneros deia
oIns barrios., siendo tambian muy es-v
limado per los jefes del Partido. q

Recaban la termninaci6n/
de las obras pfiblicas en
la provincia de Oriente
SEl alcalde de Santiago de Cuba,;se-
I fior Luis Casero, el representante Ma-
- rio Pino y Juan Bergues Nufiez. pre-
s sidente del P.R.C. en la capital de
a Oriented, fueron recibidos anoche por
Sel Jefe del Estado con el fin de re-a
eabar la terminaci6n de ans obrasa
que realiza el Gobierno en aquella
- provincial, especialmente las del hos-
e Pilal santiaguero y los de Bangs.es y
V.1bara.
Los visitantes Ie entregaron al doc-
'tor-Prcrioa ponencia-sobre-a-lea-r-r-e-
- dactada por el representante FVlix
, Martin llamada de Rehabllitacian y
SEl bomenaje de hboy a lea perto-I
s dlstas politicos
I I.
nEsta tarde, a la una, en la Crechel
n Finlay, tendr- efecto el anunclado
s almuerzo que el director-admininistraI
D dor de la iAduania, Luls 0. Fernin-I
- dez, ofreccr-d a los perrodistas pollti-
- cos habaneros.
La organizacl6n del acto ha esta-
- do a cargo del destacado llder revo-
n luclonar-o Rafael Coello, presldente
m del Primer Coniltrl pro Carlos Prio,
Presidente- qu e tanto se distinguii
6 en ln erampatlo p r Ina elecci6n del
- aRtual FTlmer Magistrado.
5 Inilearia el lia 18 Batlsta su recorri-
do por Oriente
- El ex Presidentic FuilgeRncio Batls-
. I se propone Iniciar su rccorrido
r ui l provinelia le Or-irte des-
1e Lies del din -13 del' presents mes.
S El dio 18 stinrA el senador Ba-
Y ust ann su pueblo Snatal. Bac spa-
el rh continmar despues pair Holguin.
e- Guantinanu Snntiago de Cuba y
- oir-as poblaciones orientales.r


Ie
HI
aw


WbteKLabiEJ

WHISKY #
Lo mis noble que
puede usted beber


+ 1 --.. .. .. .. . -j


los de ese Ministerio, y el doctor
Emilio Pianos Agilero. secetairlco e .
neral del Pleno de los Abhg.do, iel
Estado, Provincia, Municiplos Or-
fasasmos Aut6nomos; concelai Nf Gu.
irrez Macum y el doctor Guilllermo
Rodriguez Narezo. Excus6 su a,.-te,
cia ei doctor Alfredo Gonriolez G.i
la. subsecretario de Gobern-cicon
Fu6c el primnero en hablar el doc- -
or Mir6 Cairdona, asesor del Pre
nierato y professor de lo Penal d -ie
a Universldad: ho hizo dnec aincr-r. r
irillante en lo extrinseco e n.ie.-, -
y sumamente emorionado pvniei., ,j-. in. *
en sus elcvadoa conceptoi dr cii-n i
afiaerismo, c de fensa de i clsc Oe -au-
nea recta en los asuntos Sc 1a Ad
ministraci6n Publica Nac'...,a eI y Hea
a significaci6n del acto, toao ei cpa1' .
te de su capacidad p dea sa cruoLr,
Refiri6 las inquietudes de Iol- coni.,
paIeros y del Premier doctor de Va-
rona, decsde sus tiempos de eilunante
y obrero hasta los actualea de recaoi
de la vida pfublica cubana paie,:-cu
sado en los asuntos de ld ali -"
tica y desechando la p.3,tquari.,
al uso.
Y al referirse el doctor Mir- Cardo- Al aedloi
na a la actuaci6n del doctor de Va- del senIor
rona com o legislator, primer. y co- blica, toa
mo Premier, despucs, expuso sus des- Director
velos por la aprobacidn de has eyes cln de I
que ha interesado el President e de s- Anton
la Repiablica doctor Carlos Prio So- I ta. quo
carras del Congreso, asi como la de o .al "
los Tribunales de Trabajo y la ade seiaadan
Aparceria; de sta dijo qua estudia ventos: e
sus defectos para seailarlos oportuna.- La design
mente. y Deben
Despues el doctor Rubiera procia- care, hi
m6 la nconstituci6n de la Fraternidpd c-aco hpa
de los letrados de 1938, que fue aco- m.nc p
gida con vitores; y a proposici6n de -O a d
doctor Siero y cdon una enmienda de la
del doctor de Varona. se aprob6 que, abes -
mediante una transitoria del regla- eiobt de
mento dce la Fraternidad, -entraran en qu..a
en la mm ..a.quellos que, si bien ceitcargeo
hitban -sido compafieros -deI-todos en par e es
1938, no pudleron obtener el grado, A l tiemp
sino en el siguiinte 1939. Esos conm- Guerri
paoeros fueron aplaudidos y se eli- npuesto. hi
gi6 la directiNca de IaFralermnidad-quc exitos en


queeo n mera a, p M UaMa nu, t:,
esta forma:
Presidenles de honor los doctors
Manuel Antonio de Varonia y Jos R.
Hernaodez Figueroa; president doc-
tor Jose Mir6 Cardona; vicepresiden-
te doctor Victor Hugo Fernandez: se-
cretario doctor Guillermo Rubiera:
tesorero doctora Isabel Saero: y voca-
les doctors Lorenzo Astorgp, Ovidio
Martinez y Evelio Camaraza.
Fueron lodos vitoreadbos, 'pec.-l
mate el doctor Her-nsAez Figueroa.
"el maestro de siempre y el amigo
y compafiero de toda la vida',. come
eL-doctar Felipe. Pazos _de auen ex-
in hIamarnni: tambien fume vlt-orba
preas6 el doctor Mir6 Cardona, que es
un legitimo orgullo del curso de 1938.
hablendo prestlgiado a la naci6on cu-
banas en el extraniero y que ocupa la
p residcencia del Banco Nacional dc
Cuba por m6ritos propios, contraudos
a travds de una vida de consagra-
cl6n a Ina cencia de a Ieconomia y dp
lao -,lnanzas mundiales.
Hab1.l. a petlcidin de los'asistontes.
el doctor Leocadio Cabrera, quien
sobre una sillNa. hizo Ia apologia del
doctor de Varonn, merecien Iaon-
banzas'y corduoles frases de sus crm-
pf'rros. hoe que 6 1muehe acradeA16
"" finalmente. trash reehbIr el album.


It. ---
lI SERPENTINAS
it --- -- -
)I- Do calidad tnmslorable. En colors y con mda d6 60
A0
I pie do largo.
-} Vendemos a mayortatoa y an nuestras Bendas.

i* CULTURAL, S. A,
'd-

La Modern Poesia, Libreria Cervantes,
1n- Obispo No. 525. Gollano No. 304.
HABANA. HABANA.


diideayra y a presaencta
PresWIeni da Ia Rdpt-
n6 poseslin del cargo de
del Fondo de Estabiltza-
la Moneds, al doctor Jo-
nio Goerra-a joven econo-
ue sebsa distingaido muy
nentb en los nltimoso ados
brillante particlpsctn en
conomicos internaclonales.
nacln del doctor Guerra
para el importantistuso
tsido ncgida entusiAstica-
,o as taaases eronnticasa y
del pais. pues e trats de
as ponllones mais respon-
difariles en el Banco Na-
-e T~uab, rnviniando bodes
as exiganais y- reqatrltao
son lenados a caballdad
scogldo.
o que felCftiamor aL doctle
pi'r a nsltaaion a etc
l deseamos todo agnaro de
el desempefio del nilsma.


DECLINAN UN HIOMENAJ .
SLos sefinores Bias Andres Orpoco,
director general de Inmigracidnp y
Manuel Ferniandez Urquiza, subdirec-
tor del departamento de Informa-
ci6n y Publicidad del Palacio de Ia
Presudencra, nos ruegan gomunique-
mos por este medio a sus amigos que
;em..., ,is mfalt3i1Pes acupaciones,
r r,,- ,. ..obligados muy a su pe-
sar, a declinar el homenaje que con
tanto entusiasmo le venia organizan-
do nuestro compafiero Carlos Gir6n.

contentivo dc las firms doc todos sus
cornpfernos, como testimonio de sim-
patias y afctos, cl doctor d e'Varona
pronunci6 uita mngnifico pie.a ora-
toria. por la que agradeci6 ef home-
naje quec no era a l. dijo. sino "al
triunfante curso dO 1938". entre cu-
vos componenltes tantos afectos cose-
chA. y que tantio batallaron por el
mejorairlento colectivo junto con ls
buenos mnuclichaos del Alma Mater.
en sus diversas ctapas. desde 127
hasta vcr consagrndo el imperio de
la Ley. de la Juslicia y dO la De-
mocrac.ig
Expuso qire sus tr-unfos Ins hi onNa
obtn. idou no son sunis rsine Od asus
omuaser'os: Odrti;O" de antre los 'isue
s dlesta an relevantes personalidades
nacionales comna os doctors Felpe
Pazos, De rgo Vicente Tjera y Lom-
berto Daz, sen nadores Alfredo Gons-
riaez. Raul Ruiz y nGuutlermo Rubupca, '
subsecretarlos: Justo Carrillo. emba-
jador de la Republica: Josn Mar6- C-Cr-
dona py tatos y astos que han enal.
lecmdo la toga.
Tuvo un recuerdo carifioso para
ans del referudo afio ausentes par-
siembire ene el mundon peru presented
siempre en el or-aron de todos. y
acept6 el album rcom eterna prenda
de los afectaos de ss amigos )comn-
panleros. queesn on acicate mas pars
aeer bueno desde el Gobierno, den-
de ]a posriuan que ocupa; Ia rents -
linea que se traao duratnte sus tienn-
poe dPire-inirclnuirio y de p icldlan=
l -1-, c roar' be r,a'aa=otter ius
buenas ,r-,i-r-rr c r ,p er-. rP a ]n oa.
FI_.-rle Varnau foue larga.
,er-te o ac.lad-c,


, 1 -a-- ,


rA NAMLLU~nL U-LAM MI..-AAU) JU MnUr


bandona Batista su proposito __


de mgresar en el-PDem6crata- -

uncia-que organizara inmediatamente un nuevo partido,
en el que predomine la preocupaci6n por el bienestar de
las masaso y el buen nombre de Cuba. Hace un llamamiento
aex Presiden te--FistgeL-riO-Ba-iimamnerrte-stle"; sads...Iro-ree-s-a- .------ -
sucr.01oo ayer las siguientes de- politico cuo.rn-. er no accrdara el
aciories de acLtaialldad pollica nornbre ', las baOesesrnci.les del
Como anuncje el lu es pasado,e en prc.-ra.Ta que descairaus ottecer al
ci6n con ei nuevo Partido que pueblo.
yectamos organizer, ya he cum- Al cidar por" terminadas las gestio-
a el urbane irmmite de rnotificar nae qua dcmoraban el impulse del
deciiion a lc-s facicres del P. D rnueio Puillo quicro aear tesumo-
me-invitarorn- aforIaleceriocn o nia ,u. cal4doa dcli trjilud&It a ..a-
ingreso y el dc mis amigos. consecuentea amigos que me honra-
oy reltero mi propasito: organ;- ron-con-su-iinTvitaci6r.-Ahora-soy -yo-- --
-mos inmediatamente n intr- quien losinvito, seguro de qua in-
ito que la ciudadania reclama. terpretarAn mi posici6n. Contribu-
n la-reuni6n que-tendremos pr6.- yendo- al-gigantescoempefiod_ fun.
dar, quiero varlos junto a los que
Ol b u conmigo lucharan.
e -e bP t i~f 0 El rnue.-lrr ci's. un FarilifQ cn__l._
clue prcdomine Ia pr .cupaciuSn par
- el bienestar de Ilas masais y el buen-
S 1 -fm e a 1 nombre de Cuba. Un Partido progre. -
[l .Oiu lel/llU IV sista en el que los anhelos popula- -
e res, los principios democriticos y i6-
sL mperanqc, conilci.l. consuiu.enpp
a T -Varo i an muimna rzonde er.
No es obvio recorder que ful electo
par los Partidos Liberal y Demncra-
is-tfiunfosson-tos-de-mis-- a.-Una- 'acinid He. d"loti p ltica me
mpafieros de curso de 1938), llev6 a trabajar por la lusion de am-
Sbors. Crei de buena fe qua le podria-o
declare al agradecer el icto ma harer un dran servicio uba.
Torpadeado el prop6sito por el Go-
aerte colorldo de compenatracin bierno. seggln todo pare-a indicarlo,
le afinidad spiritual tuvo el ho- inmean uvel, sin embargo, correspon-
oaje que los graduados de Derecho diendo a sc hilezas prdislainvitas.
afio 1938 rimjdierbni ayer tardr. ciebnprbhcia echa por distingu.dos
er~t~a~o^C~la~de' n liemros ~del leocr~atiAu
el restaurant sito en Consulado Y miembr s delcdemocans n o.Suger-
; Jons a si compafiero de cu, a nbi,-- u ijnci c c ,. era natu.
ic -O l lou e l A r-i o r i 'o ria e a Iro,,. a 1 1 -1'.,e .r r -ic r, i. _P r s e l a s u
eat- Pucr-ir, clOn Go-bcme-n dcl e '1l-'O 'lldli-i -,i cnro cl 5i rduleams espe-
lor C hrl -Pao-s )[icara.s--as r ^tui i ici i-,r,u, crectrices
N-a.nc[rc Id.-c-1Ir-rise n -,r-iean -po--
la c d n ciiIO s uccieltri. c [merl-.c, e1 L.iii.dO 1 C i lcriaim.--, s ilhelos do
cIOeCaIurern ocopandoIa n er-. i. L u0,a liao, poplar
esidenctla el docicis ae Vat.na'c, co-icol-o-ps,, or ciIlfmhrpi,:, isrisaho pa.
acios.e Ovi0io ularnnci pre.l tLrluhrL.o -.l' i-lpu-:Ia a I. recpnrtruc..
lte e la C-:n',miiiO, Oligacrnadoreu ,lun U,_ cr-i-,in re rfecrn,- Insonla-
-aCiO-avello Camaraza_.Eiusto .auie 1-hlue coa piler L- ,-acaI.-e,-si-
ii Arciuellen loIa Rode ia ia o u u srl l sac iaentas vitali-
ig, Florentinoe Martinez Agusti y zadores, pugna con el deber de hacer
ancisco _Velasco.mniembros de la critica just. y convida a quebrar
ada Comisi6n, Gast6n Godoyy La- Las mis tercas resistencas. ..... .- r
de Mola, presidents del Colegio
cronal de Abogados; Jose Portuon- La fe pulblica flaquea y el pueblo
de Castro, decano del de La Haba- contemipla alarmado y curiono aun,
Josi R. H&erniandez Figueroa, de- c6mo el Gobicrno y el cooperativis-
no de la Facultad de Derecho de mo juegan con su destined.
Universidad; JosA Mir6 Cardona, Recuerdo mispalabras contenidas _
reaze Astorga Antonio DIaz Bal- sen mi articulo "Mi posici6n politica",
huin, -teniente-coronel jefeo de-. publHicado-en-'Prensa-4ibrea-eI 24-do-----
cci6n de Ia Pelicha Nacional; GuI- enero de este afio. "A todos me diri-
rmo Bubiera, subsecretario de Co- jo. a hombres y mujeres. para' que
-I inneq -enpit d corbeta dei -agvispernos_" sIiuventud pars
Marinade clGuerra senor Neov, qua haga vibrar. con la vigorous asa--
udaante del Premier; Felipe Pazos, via cie has lusioncs mozas, aT fe de -
esidente del Banco Nacional de los tibis;' los trabajadores y a los
hba y-Josei G6jez Quintero, autor campesinos pars resguardar y me-
l Dia del Abogado. jora las conquistas propias; a has -
De entire esos comensales anotamos mujeres para que iampregnen con
s nombres de cinco damas qua se amor dc hogar y con ternura huma-
aduaron en el expresado cursocde na. el democratic ideal; a losprofe-
38 y que fueron objeto de especiia-sionales y a lsa cases econmasics
Sdeferencias: las doctors I.sabel progresistas para crear y consoli-
ero Pdrez. Elena de Arcos, Flora dar." A todos y todas. jlovenes y vie-
argarita Ramirez Salas de Subirats, ijos de todas las classes sociales, de
erminia Zalba de-Cabrera y Nena sodos los partidos y procedencias, yo
rajano Mederos. Y en la imposi- ios ilamo a integrar ese Partido, con
lidad de resenfiar los nombres, pues sentido patri6lico y proyecciones re-
uparian espacio simitado, consig- formadoras."
remos la .presencia, tambin, del
actor Rolando Mendoza, estrecha- .
inte vinculado al doctor de Varo. Dr Jose Antoni Guerra
;-e l doctor Manuli Mim6 A ca: l 1 .. .
doctor Israel-Padilla, director ge-
ral de Consultoria, Apremio -. .. .. -
enes del Estado del Minrllero Odt r a i
icienda; los doctors R. Palma ,,- H-d. .
el Cruz Menendez. altos lunclon.a c'- S 4
Io cIa --e-M-istrlo, --i ari


J.SG'aI lIarreta-y-Cia.--S-A.---

Mercaderes 113 y 115. Telfono M-3987Desmienten los telef6onicos que


tenuan prop6sito de ir a un paro


Solucionado en principio cl problema obrero surgido en
cl puerto de Cienfuegos. Los trabajadores-gastron6micos
y musicos prolestan per el cierre del Casino Nacional


Lo. aeftorei Mainel Zorrilla ile-
go Herrera. ecieiacio t gencrr posr
% aecreLarlou de orielociihlr, r.mespec-
usamere. dea la Feoerachun Sn'idctal
de Trabajadores Teleorlonicus de Cu-
ba., ban becho pars la preton olau-
nas declaraciones relucoriaciao,o con
las notilcla s nubllcadurs y relacias
sobre ur. poIlei paru cn el seelor
tlelefOilro y apctillaciichen surRiaas
coore el viale dPel aecrlariao geairral
en propleda0d a drirna PFcderaclon,
.c'mor Vicente Riublerra. a lia capial
dO MeOico.
Dicen licJrios dirliite que el i Co-
milm Ejecutlmo au e lc a oim--miiotli-aloin
acotdo si te.spalar Ii tclltUL dO. VI-
cente Rublerml stecri-arlo lrii.-ri fl e
la PedeaclmcIOn Amer-hann s n Trirln-
Miltna que a ue iara cmiJolia In ,-I-
tuaclon o bah lua plii'ienda ipcr Io.s
teief6nicosi niexicniO e rn deni-'lia de
un aumenio oe 'nlarih,.
Tomlotr, arcord.- Is PeFarlIao Ri,-
diraj de Traoainjaores Trihloiihlos de
Cuba -desmentit roLnmnaaninlie a
quieries por UiniCerm DCisonahsii o dc
paltido, ha pretrcoiao conlun oir ia
tadical postLiuL do esa organzlacton
al lado de los telefonistas mexicanos.
sembrando el confusilorlsmo entire
las filas de Ilos trabajadores telef6-
nicos. --
Soluclonado en principio el
problems de Cienfuegos
El subsecretarlo del Trabajo doctor
Wlfredo Leiseca, inform a nlos pe-
riodlstas que el problems existentc
en el puerto de Cienfuegos por la ac-
titud de Inslo trabajadores an el movi-
miento de protasta denominhdo epa-
so de Jicotea., ha quedado tcsuelta
en prlncipio, ya que los trabajado-
res, como paso previo par- iniciar
las reunions conciliatorias, habn nor-
/mallzado las labors.
El pr6ximo lunes sA reunir(n en el
Minitterio del Trabajo las jepresen-
taclones de dichos obreros portuarioi
v de Ia Pederacion ObTrera Marltlma
National, a fin de soluolonar defini-
Tivamente el problema.
lnvestlgael6n oficlial
EnU Is maianna de ayer ae persona-
ron en los talleresmde la tAbrica dl
media existent en Rancho Boye-
ros. los sefiores Pascasio Lineras. se-
cretario general de la Fedcracl6n do
Trabaoadores de la Industria Textil
de la Aguja y sus Derivados y e
Inspector del Minlsterio del Traba
jo, Benigno Pdrez, con objeto de len
vantar un act a haclendo constnr Ia
maquinarias y demnis enseres existen
lteas eln dicha industria, pDor haber deo
nunciado esa organizaclan obrerv
que los patrons tienen lintenclone
dO trasladar Ia misma al extranijer
La lnvesligacli6in official del Inspec
tor no pudo llevarse a efecto, por ne
qarse a cllo el encargado de la fA
--brlea, ya qque o portaban autoriza
cl6n de onutoridad comipetentn par
clo, scRguln express la Constituci6a
d In Repuiblica.
El menclonado Inspector Irvant
acta lhaciendo constr la impxislbill
clad de conocer detallnidainente In
maquinarias exislentes ien e.sQs ltalle
res y slgnlflcando que los m niSnmos .s
*nruei tran errados dresde hace me
Praleslan" pnr el iarre del Casino
Naclinal
DIrbganites dic lais Pedcrn-loiir
OGanstion6mlr. Sindclrcal do MiLSImOS
chauffeurs ale tursiano, \'isltarriu
MlliL'trrlo del Trnbajo pnrn xplic
sar ,, prohshta h-x)r el cierre inesroe
rado del Casino Narlonanl. denin
ciando qua 4c trota dle un lock uttl
yaune cia osuial'orns lao h istlede
to las razioners Ioales qu iecs obli
lguen a tomnar csn" dclernilnacl6n.
DiJrron dhao dirlcigentces a los pe
-riodllstas que hIabiai ncwaido R a I
dlucrlos de ese cenltro dc cdlverslone
do estar aiociados a contrabiandist
Lucky Luciano y que hitaibien Ira
cilantiado unra denoulncia anle Ia Pol
Ia Naclonal por no hnberlers pagac
la empresa determlnadila.s canlildadi
-orrespond4ettves a salaries del p"it
do meas de febrero y por liaberNsel
Impedldo sacar de dicho establec
miento sus instruments miusicalce
ronsn Ode usa oersona]. 1 -
Et-lntilstro del Trabajo doctor Em
gardo Buttarl.I-ha deslgnado al do,
tor Armando Lcon Sotolongo. Iiu
-icn arno deI. Dillrwi-inento. m'usa acr
a.,-lu en In sn-u-lou ide re heon
iubslilo die obrer'oa dire rrhabalh
L,. s-6res Rausl buarr I. Arn-te
mo SuvoL sqcreiarko generaJ y di


it


...- .. rnc n ~
rIADIf nFr I A MARINA SARADA s [INr MAP7fl i0 Od11"4


Import.-ctin de tc ollna i pelroleo
.sia *titeo c. cpr..c Sic...u. c ....
_cc Zi- d d--h ..c-- i c"++ -i.M .uc', dcc. ,:, daac,,-
$,m~pr__ O .r.- :dte tL
Ciccecc R[To C ~aici'i icRa e 9 ,c5
-c ran.-" ; i 0- c-ci- a de e pme:t-i-c
cud-i. VapsirS Bcccii de Cacaza.-.
-rs Ba bIAr-c n64 ldiA' dr pe"tl

jctc._icc'Aba'lciLb( 'cipccaSaril's Rc..
cc iccaicS lolic-ltic hie s di.,- 1T ,, 21
.aeLa H..m~r, ;L. -_;:Pur St,f. : _pr,-..
irpenle CIE C-orpu. Caal-w .t ae rn
_L-uice- dc5 ndlu'ic r ,.--nac 5 'sac c Jo f,,-
pciccl'sO rca-Ic
rr,,-,-.,rm I Vap-or N c, r.,a I -,,.. -, ,1E

C ,ta us Crair,-al o inrnaro 9 ,:,r i hf,-Cii
t),,rrlle ,-1E :a4c-1na pare molot.V.-."

ElS la- R d la-- r -Baton-R R,, u g mar--., t'.,n cIO pricDtr iccsla d c liiir
ci d, Vpau.rnch r-, de uLCruiLa:.c
39m-T il- o de ipcen- .1 i i.r q, re pc. rl
b. r ,, .bu I:,l _apr,rSafni .Ra.-,oia'errn-ito's kardln aon raci; 12 c21
sedis;iiemeHen qcadalJ k ei
apor Oscar S SImpc iainr.- cr
1id--oae-CLuraza.-n ir ci -c,- pa's
ciprralt teh lpetrolac:, cAarnL, ciu it
Pcaci h1ccp-Jer ncac-Ci cr, iu,cou re2,'
crui de a c-'
As ImInnc dt arlones -
cElc c la 3 de i Io-- c.lrr wcei c ;f.-
repeora'e hech ocpr la Aurd'a -culmr
cad ` hardener,'-,' rc clblo s,:, nlr i~rl t .i2,


-79 kdeo cl du i ,erc ,,ciai en' y g ,reiii
dle e,. .r ra ip r. o. r qu l, eirr,,,qno
SN39'] kil-3.4 cu rrecPI',1llenI;,ParC rlel,.
i,-, e'~ ad + I,, . 0r .......rr,
v.1c. quc Irarn el -'.hp,,r ,', p...
cenewe-de J A-' Yr, lk
.- -- Fcnqulcao- -
Hack Idn a ,cit ,ccccc,'-, C ',,-
11icc ia hc.c hac-c r,,c lla .h,' o -, i
dilpLs ,alc .-, parc Ia -c'ci, ,
Vhianellcu ea c, dl. cIsd Irl1l'sr n
G li 'iio iet. delp,, .riLp'(a Chi,11 ,.c-,Il I..
-ONU-la cutoni licra -g r,,-cicriimprcc-
A Ticoranla
RogcrR hl B, thap auer,ccdr.,s di
.33 a2oaadlet__-cc y truplr to del so
1por Agswidale sue r-e-th'F iCa-
pasmenao cec Tnscorc; -rc icccrc-
qacciolno en1 nIeo cruccared can ri-a
sa116 de La Hi-bcn,'
Infracclones declas Ic ea tde
navegachinl
Eq tabo Enrcicur Orz0cc de i Pol.i
cia Marltirrcc stuliccicado crcen s 'a-
hpcrcri -se-1tearpcc ,-c bnrd o-- el-m-
%c elerc cubanscBerneana y prew,,
IIIpnpee.ionicrn probt.que 'saIa sepre-
adsa cmbarcaco.rc tarecee del Cctrcic-


cado de In'pecccorU v del Diario ae
Naagacion c adem1s que Ioa elinr-
.,cidoret de tcecdio. quc deben sea
ca-rid.3c cads nte, meses rccibieron
l ta sulm ,.Cagc CL dia 26 de maya de
5+47
Pr'. esa', infiacciones al Reglamen.
It v disposi'conet pa.a i0, Capicanlas
ei Puerns v de a4 lees de naeea-
itr- %e Ie a dado cuetntai at capian
del Puerto de La Habana
Fallelo en Ima travetila
Cuandc. lo sfunclonarlos del puerin
ce La Habana procedieron a despe-
rcr, araer pr I &marnana at velerr,
cubanrc Anpela. ei patron del micrm
ei cnfoimo de que durante la iacae
lia hiabia fallecido el Irpulante An.-
tonin Grafica Cabrera de M4 ads'
et- eda-por--In- que- tuvo que con-iT
cicir el cadaver del mismo hasiaa la
la Orbol. en Mexico. pan dare se.-
ullara
Cuando el exprcsadc patron repr- r-
en pleni aias elaia itraves del cer.
co ladotelegrtktcco v por co nduc-
del Mcnlcstero de Agrlcullura dc
bia qu'e el cilado cIpulante eslca
erfermo La Cruz Roa Cubuna se
.-vilicu cercc dei la aaulorclades
alcs santo nacsonaleC oms nor
*amerii.iics. par que envairdn lo-
slllos necrc'anos a fin de recoillei
i cnifeinn irasladarlo a lerra. pe
a rucldn dn,' de loia hitroavloneF
s nles? nirr- ici.-no1 se i pricxlmabr-
I bar. Cubaino en cuelion rli pa-
rrn. en un nue~o mensm)e infr. rn.,'
c.e el patien a cat abas de fallecer
.,r In que rcsuliaron inutilesi na
at(. crcii
Afnrna dr merrcnric
En telcaror i.r,.n I actiivid ldr dei
a Aduana de La Habana. dentrn del
roce n recaudatnrin y segfn Ins da-
cc ccnnscird,-,-cer, un informed rrn.
Isdo psi lc dcpaicamerifn general ric
stadlitrcas, aparece que. el d'a 3
ce Ii corsenlr. e haillaban en Ira-
imnicl6n, 2 1aB declaraclori-ea n coan-
unmo presentadas por Ilo importado-
res para el atoro, llquidaclni de de-
ecihos e lraicIl"cs y cobr,, de it
cnldadei reaulcialaciies tde ecs.1 sic.
"'Tan'blec e c,,-igna qcu hai-i-lc-
petidleni-s ic a urilugaO prucedin,,c
los 3,861 decLaracionesi.
Descomponiendo esas cantidcades,
yparece cue. los departamentlos de
Vistas habano aforado 495 delara-
ioneo, quedando penditnles 2.966. El
Negociado de Liqcuidacif6n habia li-
culdado y cursado 650 reportando
pendientes, 200. El Negociado de Re-
c-audiacidn cursd 520, tlenlendo pen
dientes 695 y el Negociado de Impor.
Laci6n recibl6 en esa echa 533 nu-c
-as decclaraciaone.
Se consigna ademdo que. el Nego-
'lado de Recaudac-6n tehia pendnen.
te de cobro $252,743.93.
La Aduana de La Habana habits
276 quedans para faciltar la extrac-
ci6n de mercancias de primera ncce-
idad y 59 p6lizas dc exportacl6n.
i'nta cnnmaltl
Se ii- n ina r, f.'si c r..: Ida n P la
A.ridna n r La -;n, -, el rlerArpi -
_rii len a l ireccin General .de ra -


ma. consultAndole cil acicance de- c
nrcto que concede exetciones arcn-
celarias a clilicas y hospitals en el
entildo dc c ue.se determine, que Ili-
portadoncs que eriflquen los mcs-
mnoi, deben ser considceradas dentro
ci soo benefit c Ic pacs ci dccrlto
aue las concede, c'6 los determmn y
es de tenerse en cuenta que dichos
cr cc ioios efcclcctc cimportactones ds
acliculo diveiii. por cllo prcel.a
a. le 'lo.ia r" qtei 's ben-ic et. cci
1110- hl .I IlbrCie-1P rl-eclhos.
Efiladitilea mlratorla
La Direcci6c cdi cclcarcsicn al can-
Icmtuuaraaua-c.t4baj uastctacdijlc-cc'sittll
soal hies de lebrero del atm Onc cur-.
SU. reporalts Jos sigetielltts dittus: I
Del nsexo inciculinto, ciintraroin 122.
69 pasajelios y sallerou 125,727. Del
c-xo femesicc na. elral'on 118-.79i p Ia-
)rcnro y saiheron 99574 De la Iniza
icanica llegarnii-2J.,707 y salicrrcl
223,120. De la raza iirgra liiiaronA
0i 1l7 ysacllera.3 c D. e.eI r atraic i
'?ia ptnlalc 4n 54 salitaIroi 7789 3'ds
icrainicma tta n a i'rolin 1752 yr AI
hccuron 16. "
S7 connig a. adcnc irl. 11i t l. % .' t
rc,11 o crlc'citec'90.2-t i c ,icacs., c Iml.
S,.ilrc 1, 724 clll c...l u irl a I' 27 128,
.403Lccasic
Fit ccI na Clil'lir ...- . HPic I 1
A .iN S nm Fl IrHlr. ll & *, lra ,, t-. "i '',, "l
..,i90 's e rcaciccidccu ccii LcrdLc, Vsi 2I
Rllt iciacicc in IdlpIii oIccucoa ~tlbdicciacic
s a eiiLu's cigcicUlelre acd"ll}t A&fltigiu
0 Atiki 3, cdi Air nA L a L A :i2nica i.
Aiccnant.a Arli b A iiia i- Argn a
i97' Adtdirhl 1i i ,,1IrcIIc II i tic i'hi
1 Iliccii. i' ail C 1d.,.1


1,,i 1. "D o ,'l 1. .,1 .1 ii 1.,4 1 1 .,I
ltllaicccc i j .c 1 ( '--ha' i-a I7 ,,,
ra'l. c -"" '7
i 1.,,. CiL' iC' c rc 7i rci ,.rci /2
''ci "1, ilcp ,'To d ctci. lncdmc lieAmcu r6 i a :41M7l
A .ii I rlucpigalc A ninlli24672
W .c I .i IcipAic rra I 422i d ,.
A VlcA-sal59 ccia.sc'a.c114 ica
JW .11cct R94j dst. jo-csccci244 If-
A1 .. A h lll 11,1no ia, lllj t I- i I1,,
L iI iii tecisiclI |,1' -i1,c1ci Ii
crak I- cclani 9 tjilucia 4. IsLicidas i1
:Itcha 245 Ja, aidca ia.'3 2 i-icc'
1i L I fsAi wn- i' N, c111111A1114i ii
dci, ;-cc 9 4. I, 7 i. ...s 5 .1,t S
'ceai 193 I,,cit -t' % lua .ntccn ica.i,'s
Rasca 195, .'isn, ITcacdiclc 2.3., Loci


a. _LI TI ica I. ,i ,]ii .-'I- ac TI j
's ', y ,.,,. .... ,,, !,, ,. ,,- ,.


L" Lc ,,?,, L ', ; ,: r, "L', ,. ':
Le.r~t,,-, .,, 2 T ,t-vl- .::'144i .
Ta -cc-.L..


L,'I i .' i

h, ii hr 'sic-c- -'-
Fr ., a, lis, ;ii's.i ,itr.ai I, h C c. ct'
L;4- r..- c .i c.-l, l, 's3 D -, icar -

14i. II I1Iccc 1i2-11.1c13
19 acr49Lisa,- 1
n '3M L, tcht,. sE ,.c
,, ,i,, 1- 1 c ii,17,.c..
I il ,H El l ,, r, .-- ? s ',, .Ic.-
,- -1 1 11,. vl [ ~ 37 [ I
Sue- J ,_,_,i 1E 'u. 4 _2- ..... 30.
-I ,, 1 1 :.,- I. ,, _- 1 L~ chr et ar, l a,-
-Pd--act i. _. 0.. a'
31 ,,', I. a .c-,c- iV c's,-- .,-Pinco t P -wi II'de hiichn
H... o 5 cL
icc9 Fc Ii ccii~''.I.. ar i c- ci

r,:, ,r.....,,, ,, ..I I' ,r ,, ,Iv I I s LI"
i.' u-c, ,-1a-
0 -i I..I' ,:, r I- id
"c--cr,' IL--.rlr c-- El
n r iii- l -c ide-ebtno
ci'Ic,.1-, I I 1,1,..-


R lo scit-a !.c-a., .
I .c a I- ., lI., I u.I ..'. i ch .
I, I- Asl,,,c , s ... .1 I .... e l'
cccc, old 91,I' c,,, c-c,,,,, cc el

tl . e i ...h h I ,,,-) .
r 1.1 %& -11..AL U -,, I LI- C "rO
,',, i., i 1 -i i. .. 'c-li -ii c-c. ''..
a ,,11 c -,,i i,-., .i Ii, --.. c,.h, ,1. "i-.
u-tg.- lri- Jot -Ic..t Ir r,'-cc--r I- c r J',---rp's
,,ci,,rcc ,I A-iia' I ,' ,-c i,,, 01., in,,
i'-.ie c.'..rcIs. i-i'.,-+(.. c's., Id-"K,
caBaccrcnta,, "ccccclP-'~
.c ..La cc--i--i cc - n1 .1 -- -
Ac Ga,'s. ti, If, l C-h ,h ,,- .


taco Vlc~ hi A .t'sc,. i 5'L. Icc.,",


dall
FF l ,iarldi


.niciciici is1 .1 i-'i
El Ap mi .' ....... .. ...'..* F 1.,1 11." l:**i
prr.d n ,lIn',dc nc ,t -
crga' .xi cr-, I.. r. o .r L a ..-


bc-1 l i L -- i c s'A .5 ...... clcl.'
ad "Oice de c-'... --. rii- -- H -l 1
capici h Icci-cc,, c i -cid'it4aq--"
.o's.t c-u Ii
'tar der., ir El n 1I.r-t-,
Eri i-c I ,I ... c,-i.; 1,:1' 1,c I., -I,
L1a u Ic I. .. ..r ... ah c -cro
Ceapthaire j ,. iir F. 1 i.,-i1 no li


cc aeilclcao .c...i..dD. Ia--' losL-


Eibl.,. de 1, esE'C rseaoe Ato
co u oe it Cl .-ti,: ir -
Ramoin secoi6qel ub
Baa-cas 12ir'icno -eoiao e
. ca r s a n put '.,e dFN-cc-cci- a (cci ce trveii ~c i
aiel c%%iccL l ol i lo 111 ''.i cI-l n -
dc lw .n .. t'e:"...L I I 1..'01. 1 IM .I I

Ca11 aC., ut. I .
le 0, 11 0. ll tinlll. I ..- .. ,

Is de ]o noF1 0 hnlo MA

clad' cr ... c d.... .. .. .

tS'i i-alrd, i ,'ps o d, hrlbllAc l, s
c. a cido dc d cc," 7'.-i 1.,a ci 'cc-

Asa crns % cari' ra cr i .-ii, i. ,ii,,i 1'
pocier vl c a c dccc,',', t
"hl MR -l a rl D'nlhi ,,,r- ,,,i )r tlr..
de Lo. If..1,,i,cici hbilh,1 L;a i-cu, Cli-,
tIra i en c s .'u,,ocp r9 i iii.
El Agwlmente
EL caponr AgwiLecoote pcrtenecieute
I ,,' n u ra c Ic lena, a, Ccc cprnc
Irri-e l- cr c d T.n,p .--. Ifc'sicn debien-
( if c ..A ccal t.I.C c clr. '% El Mn-
cial y La Haboar's, en l'os cunles reco-
gera-cargamento d oazucar
sarc-d et guerracarnericanoa
Ei1 la Cacpitnuica dcl iPuertos ae o-
.acid c oc e dia-i de los eorrlentes
so ci rg, a La Habana, el destro-
ac, e'c-co.asrd.iHaYncswoorth. ey l
crniaranca dcnomicutdo Diablo. los
cuaics ptcirisecerhn aqui, dos dias
El dua 16 es esperado el Patrol
Kraft P C. E. BR. iuniercl)8MI y el dia
25el U. SJ (tai'sC clue perninne-
ceio acu'sl ',isi cH ida 268
Tambuicn se colOCi'6 que los sub-
hicrnios amerienos denominados Sea
Onl pcl Truimpett Fish. ban cance-
Idoc 'suvisti ata puerto de La iaba-
,in. Ambos submarines hahi an sida in-
cllclos en la relacli6n de otras uni-
dadeso I La Armada estadouandcnse,
cicya Visita al puerto ds nuestra ca-
pital fa anunciarda hace dias.
BRrcos de traveisa
Df "conformidid con los anteceden-
ces qu' pudimos obtener en Ins dis-
Santos centros de informacond del ser-
ior pcrtccarco dt ocsta capital. apare.
ce quo durntoc el pciodo dc Liem-
Itl t ,iccpcc-dcic r,,ce has 3 cdi la
Iarcr d(l eic 3 A. c LIos corroenltes
iual c's,i'a d'ccl dc ri aver. hablarc
arric d,, iAl pu ilr,- adl La Habana. io!
giclcintr% harnraa-eitravesia c.ndus


Cubri-an en el Ejercito 10

plazas de medicos infernos

El Ealado Mai'r ha ic frocicado


-EN-ELPETOPoi---- p 4.- i-n. te; -R-P-.4m smrn..


iC,0,ii 'Cli 1-.DCa'"ixrcn udc1,o' 31' rioleo
or c ibrcr I pla:,i -.a'cihi e C me-
-cPc- a- cci.' ciics iii ii 's ct. .ie d icci~i acn*.
D,,c,: -h l, r i i I'IL1 MIILI r
Lir lo iii. aI-- F ii.'i
cccii a i.- c&,irca -d c. a -- -- ,lI-'


'a,- 'a,0. -'c - f i i

cccriidc, pt -s lacc s ro c -t A 'Iic


- -C irtl- |r aetl~l O -l~~~n' ,- P rI--pT -1 I i l
_la-, nC M nc-, %.1, 7-C.i ll-f hA.5,tm ad<- o I+ -
ic cPra- sera_ M.. IIC,_Li-i L- i ihit-U1Ic-
rolK,'70l 0 0 L1 1 -M~lle.t dFL,,r1.ah(-Il-
isc prlcci rsci -l-~ ci-

N (, tL {._In1A. __1,e_3,L1 a ',_M OPe_eluin
Pn la Irc. rla'i ia lin i-'st ic"l. i i'( 1-,.

h T-.ltu o ,4 .d o ntI pr,-,x |]o,
-auric L a. ric',:A teole.-c a-ii ccliec--


Ser zcollnso
Sor ae oui'c nir c l uieie t. 5 nohatwr sictf wpanrdo dces tnrr- lp--D
_tP:..c- --cc icneo -ia, cmadc -o--dn blcc

(1r,11 -. n mIl,'r, r ,-,t 1,ao if. bl e .flcLA a iini r i io.' ccic ni.ii 's iN C la-
bIn cllao -t ..llc'-i-r cIAc a
in~i micrta ic .1 aivtii'(11
le.A
AC- ci ilk cciciii.- ~ ccl ccci~i i ic:-
,luii i .I ]i" Ir -ncllL. i. -
0T-r.oc mcc r ii. nn.iccnlndif
cic -- i *|sr. a. 1 o l
hatbet sioa 'sp.cada ,," Lccirco ailcuno

C.anla ctI cbir D rcii, ,,n i trc lc1i-
C, i.lrltll. oriii-,' Fill- (11. on-
cdiii. cc ccia-i cc -dc.. Rillcc c a
i 'i dI C riic lc ni' l c it n cII


,L O 1: ,1 C ie I ,iriL , ,
Di-sc,..-.c-ria--a j1-...d ec
L ic. -i ..' J cjl I-a c. J> ic ii c i i i L -r

cli.a's c-a 6icL.'cci. -c. dp c -fici L]|[PHI!&-
LTicicca r. i.c'l lci..Lc cc cic cc 1Bc ci.~rlr-
O ci i h ciL .rt mr e at & I) -
C* rti.\ nic r iiij dr sri i ti e r" erl-
Crh],iif ia i c.1 i-'.i i it -c' Hul aila-
-raPs-.uoaaa nte de nBi qMdenI
3 DI' Haw, ... . .. .. .


---C'n ro id ,RHr---a- r.',,u^ de n cublc-
-In: IiI. u--I-- el l lln I r f e -
ciict i rli c ac t rai.ci 6 i c--. iita
IOI pataral pllcrlo


Cs 7iccracci ralcacc Itni- infc
flcc oce A c-uL-pirnwe-cIFccicca curllic-
1a cicicc irac nlci rrb r- uirusto a.c l Ml-


Cfmpoifs+ .1l1h drqu d eersiein en
iAULcin otlnrd air obr hia el, pg-


rerPs T+nlenres de- su'pns -nea a lost
Li cacar el a'cst.'i. cdi Htcclcc-
Nh 'iimr-D.Cc .Is i iiiciii li( iiatliic


ioA cal leacuit i ioinrcci cs-i a-pe c icc-
Cio deiccccc 2 iie d esoic oper I-

ico- tsop' cria side La F cc ci-
Ihhi cI cis c1A ca.cs ,flc in a-owi- cin -
.ical aalr cc i c.I a.,pl1.ii--c- i -cc--iL i -P cia-i-a~ ~ ~ I h '11 I,'.11 -,1,A.
ia .c "i ,i-' c p-cc it iccn. -ic-'ta ic-
icnrc iin '0cc. dr Caiciic. t-u-
'I c a.- piasciict.dr tiesc avini.r l. c
c..i.-1 .c-aieE. cccDcrc ..l-ec-, l ac-icc
iiai i nicir % ,, Cl J hlh- "ii:c rb -
wIa-iLtcI.r ra c'n atl-L e rio II-aonna c 6csa cciuiic wiR I I c'- I ac-1, t1 i-
E aibac- cc L i ccc,.. cc ,capls
Eclcicc Ii -Dc cc '.. iccic- i c
rei-c t. a.cr ci A tIc. 'h.n.I h.ectIi
E i a .'i M .ccc cG, l-c;IcIn,'d,,c, i ,mlOi
c I II I ,' .111cc Iora.' c a,. Ii.. I I ,, IC crci-
5c,-o ii( ii l cIr ca t Hc,-cciiai anii un
"I-rc UI~h 0. i Il l -i ld ,-ic ii it e Oc? ,1c5L65
I'.M. "sic-c c i i cs. ccri,.cc ncc'htcc druitd-

cciii- La AIc.A .-c a c1c pcr,-uic cc ..-
..l.Io L ci arlh ca to Ul'pie -, r I ci ac-
irh hl, cpai-LA c. r i ciii,,lic -I-' a-i
a -. 6 ,l i n-ick ,lca icc lclnc

rir fi1, cclu i -.lc H ,,, ll, ci i r.r
Fseguraala a, 0-cl- deLu occiccic --c- cai -It o
CccelC, i tccc ~lll cai' Lc..cci -d c in ificll


-asi cc ciia. hao ,oate t cna-nos
nLos rgrnl la les rnest AslP,

Ins" gesionilicc iarnad iicaal aalc
-'cc los a ta-cc La din tas ii f ,n' r iia s
,'llrlTc c ii'cc cocus f1 li ii c -,i... a-
,,' lahicr rclic asr ide Ha-accaicna.
d olde la -insrfca.ca ,., ,- die rabl ct-
i-al Laa clcaca d 16 piata drs

Aseguran Ia suhcasta dle
bonds plar ps pgar los
atrasos a los veteranos

Las geonerics Erncoco Acsbcrt y
Camapaos M ercauidis persiablecado c
iccs'gestioons par beleocer ie psgo
de Las atrasas eo oss panasi nos a Ics
hibertadorca y aua (amiiiarta, vlioia-
cini actr c idcicteria die Hacinaia,
dacicic Leo nforcoaroi 'sac asegarada
pa Ila raccacrcla c hiticitadre eno
La salaiti dea Las bocos dci cmpras-
Liao de 23 miloeds die pesCa paeN di-
rho pags, cra codisprnsabic 'sac dis-
currtracoobde rtetericedihMiictco
qau cdcnaca cospar pane ograr Ia
adqcisictuo dc iLa catidciad antesaria
para ieccar a rabo la ic'uodalia to-
iai dtpis cicadda+
Dichos idin entanto del "Coosejo Na-
acoina de, Vctcca)-.c cyjmcoctrarna
may nomplacidos al La-amprabar 'sac
ei Poder Pibhicr cambicra castalite-
rcsadaoi en car s'siccloo cocci ci pro-[
bicema pa adios pincadacis a hIclrc-
rooc uiiilmamieoco a coda'ls los li-
bertadores de Cuba para icue se man-
enaaan en unidad de acc'cno pare per-
stLrin la dciacda d y roco'dAndols


ric.. r'fileouc ta c lc cla ici c nub d od (10 i-
ciendo carga general.ce -as de 6 as estala en n sal-
El Permy Jeff hort. de ser 'ohtamente h'quidada
El -ate de banderi americana Per- hr d 1"lrclqun
my Jeff. cque manda el capltAn se-
ior AlblIt Grenmier, llego de Key toncladas Tilpia. que mainda c ca
West en'lastre, srcaun se expresacl pini osetnor Jark'quss Iacngue, arr-
el manifesto nuonero '384 icha eri lid6 proceden d ElLe c Havre y Ambe.
barcaclon iquedo fondrtiada .en la ba res.conduciendco i47.7R7 kilos de mer-
ic. ,cancias t ge t lneiral rnt las que pre.i
-i 1 El irmay ivaecen Los hatlrtdies d ecocastr-cc-
.IOtrapr, ,ira. it r'creo de a o sll c a dento acec o.eglin
ai .r l r. ... ,e'o a r r ib i .l o s s e r eoa cnla el l In i ] anI f lc t o M im e -
Puertoi d I ,. II...t ., t c,,horasde 0I n r 38 D cI c ci d e bu ltueI rda tirrada -
tardedel die3Il"'saelvaei's rwaylogniS telle(ita'shtWiard Icne o
ide 0 4 loncladas' nsa ,i cri. enin o 'Un guardAcdsiadc m ericano
lacnLLju c i.ci. ulialdo- dlcp uca i cpctal i se. i.ccdelrtei sdiK 1p i-oltA r ai e
iLCur J3 tnes Eislll Ed;t ebrcaacin poir la tarde, el ciguardacostas n orte.
iccblcn ,dio rcn c hlile iegnds e con lanes rceino Albatros. perteneci ente a
0lg0ln ell el mailflesto nutmero 38r1. I Armada norteamericana
Quied finuieadira ti Ia. bitcaH a canlioslnsc pi a In osaecIteJoa
El aporc Iahana eubana del ('arnaval
EL capir Ilabacna de bacde ia eui A laa ocho de I cuaInchaede asccer
banac cit 742 It lt. ilcdc c las. p a iproxinadia n ctia arrib6 atl puera
inaccdA rl c ri,-' l iocr JoOi Scir Iori de itLa Ilablatia. In ragatit Maxio
tecga cit ft..c...., c.odudlniods .161 (Mdriez. deI la Marlao ite GGuerra de
scit 224 kilaoc id carga general, enral Cuba. 'qsa procacdi t de Krs Wcst, di
ILs t'sc t cr l ,0 ,1, 1.'206 cos io da c braolde LtrsOn ie famous tbaada do;
tlnrin de o, 1-1c i -cic Idt maia coLuicaintegradc par mucbachrot altx
ire'a %, ot j it l irl-avn r s (cult arRpart"- cc dricst'lnui nodabsiem ante el loo asn-
ecr,i'Iicocdacci ,, aicddi'soh. %litcdciausacodopose- n del presi-
c rtoc186Foee .. ..1,I ,,Mi deonc TeTrsuan,N fue ahnra viene-s
ISAl' Franlcc dpar cidescara L la lihasna conca participar del Irand
El Angcllela ditrlcrdel Caci r'siald 'qsi cclndria
EL suvero ctnbaniLa c lhta cd 2 37 orcto. oykusor-p' a Io-nl pura dejll
cnreldo 4 cd art isy t l P c idac elPa.d c itisradac- a cc les p 'A lAcarnavaei.
ttrrn ei'totr %Vjernir o Ire K Ie6 cde In ca de1I pr. 11te ann,-
nin Orbfink xin,s cnadu-ciicda tin Tambton blegaronceln n Ianmenciona
I'li I, ot(I4's scaldasco. tic.relaito- soaunit ad tde guerraca Cab Is cItde.
'nado c llelr n(11"f-lclf icauncroa 71 uTciia cnimiioneiu de i4anlsmos- nra.
Qcd., (fneuicndo eIn hoica acuranns u cUe nOts visltan con analogy
Ft1 Jscpht I. Parroettl cip ,sL ycuyosa cnombre e inte
P ,., ic-ic d hW estcPl mI i ln Ducab i'ranltes he rnsuopubkicado relterldn s y
ucc a, ar ferry cie bandera. hon- cpcrialitI
,Iu hoArt i lp I I 'acciii.cct l 'dott ru t iu h(liltsEllmo G ca'ez quced6 altracad'
"l, ., 1 4 14 l hilcacils aneUlsc r' lrs 'suc citI a-attIneles dc Sana Clnra..habcIn-
-.. ...1 1 el c xit dun r l-u-eMicc ei Elleri dosele tributadai un aitoeisaopo y &-
1Fi c plehndoroso recihlmlan'l, no a6lo por
l1ri bIuq e que 'utL iircacadil'Ics pao tcite de lao aitoclidades municipalets
.e.It.,II- d l Arnacuccil. pcea oci t cicec cri It(atlabuanit Yurganiqinoc Indere-.
ahi noirndooilr c sta'OpLortunciacdcasitanos en elctunc nnc-ionaua slao
ITO 4c ktail-, det uctnca rella to gene It( life tarnblns perdiciparona c ess re.
u,;I,,,t, p.arevrn !? pln .. --,n In% representarinmer t merit,
o 1{P tlnl er. l'OR ,,.i... ... i, A... ,que Ilegarorn pain ractunr en e'
i ptr i l 'r i t l q l 1 , i. oIr e Ln c u rst ccs v r u e hacicna n-c r
lit' ferrocarnl Cil O rna-l tn al c'sado a ntcriormet'e plr atraqro cas
r 1.lcc dce ucu cim''1, 51 d t l- ( 'Uh l I "" li funcac ailfl.,c(or d icuertc dS spi
lit L' kit'anlci a'sc ssac ,roirie1. ,oh er pa-li a dracmclc "pac- ic ralclcc
c-c, i c1',H ilIc .....ir.r's3i88t i Iodn.isuccc'Icdulii )a-hrcdtcd dspir
%i i-sac-ninad'sansasi oT ciIa pc''dr'i n'lac 5 co-adb'
El sVo-ccfr ia'snccs Wutacusuin. cdi 4.295 ragata. I. "


Busca el nie-or-anie-nto-colec-tj'o-oLa incorporaci6n de la Isla
__. ,_.......... deinos-seraconieme fada

la Aso. Cuban-a de -BibFiotecarlos La FEU hAaliado un ao n


d Ull -UIIM UIF- L'U|'QNI-I l'11 Orr-.-11
_. para e H.'spiiMl C .1 Finlay
El F dIcil' Maor .- E][rci-o LcIrI--
i':-'i a l'st a-a ,lat.t' cn ncc:dlcinca. qK


E i n cir. di.. 1-117 Ii Fi ,liad de
FlIic.'s-Lia Uicc., c't1i. '.cIii.-cvi

Hanl aplazadlo ha-la el
inii'rcolc I o ldebales
le aIn Lcv tie Apiarceria

I .-. ic.-.cc iaII .e i -.,I -i' s ,io-


nal -I d e -,1,111-,,B r hl-^ -.rjir, -Dl+ ,li O-
ire I La e. d r e p.i anc.a1fic J.ciiAn
,I prc.i-.s.. e.....Ic.s n .rin i hd
c lr Dro i an d, it- it o .'arc ,' I I.,r -
.1o ie tc% lw ill.. n n.. L c,.-r, a,'.1 l- 11-I,
si-ago' s. aCr-i c--c l cic-traielr

eUrei la MaIa Te+I resa dslcrlcTl,'onr
irwcI pic- c aB--cc- c. t,-i--ri-ia La
Cirilllcu c l. d
or Ni eni p4 i1, ic,'s II c-a, 'r
I,.- Of L l1h ,1y Lu ,Ix, ll i i

ic, Anconi-'e rc'scal s,. na y i. o.
l,- PJ -itca--ia's a' ic c. Iu~r's Jcc.
A a -fl dl 'la u ei Of ll ,,
.I I).ros B ld ed el
id -i .i i ., C luL .., l -
a' I ,'lie 'sod ccib,- I1 d1c-c h-cr i ci ad L

,0- ,,r -i lllLc r, c B bco, %A,,cliez.
rec pscucaccAiaia pSic-~ ictrsa.c. ics jd e.F fit'.i'%
;lll'lcc i-c i1.cu....~ "1.I .. .,.... . .
Enilregaiilo dlremiod lim
y Cabaltero en Trinidad

El Dr. Diego GonzIlezu scpardn-
teodenle general de Escuelats, pre-
sidic de L actc ite i- l entreginadel r
mio Luz Cobll11ero oil sehor Ciarlos
Zerquera Alomi y el Premoit L. Mar.
tinez a Maria Teresa Aguirre Tor's -
do.
Tuvo por marco ]a cermonin 1a
his(:rieacl-judad, de Triidad.
Tambicn parli ciparon de dtcho ac-
to,-que resultCiimuyr ucido, lt Csefio-
res Antonio Garia Herniandez y Jo-M-
Manuel Collazo.
A los distinguidos p a U6spedehsel
Ayuntamilento le entregGi nsar lives
de la Ciudad.


Lo. Qae detiendtrrt I.s dcire-hios quei
Ix' bibli-ollc(rios hayan adquincrdo e
'1 lrnbo,, Sieiypi- y cuancdo Islo.s'
deicchoi no coillevct. Ki cr rcuin-
Laneils c.c Ielalea.c una fligranici vi-
laciOi dei i Llrrc-sa'c it Ic ciulturi
2o. Qc i dfenderrtin ci derecho de
iLssocicIt de Io funciol'irs ldque la-
borano en Ias' -bibliotlcacs', cxcelctn
cuanucdo Ila Iradicion Las 'prlncipo.s
cultures y prniil'ic~iaeI.-'sconsnjcnc
(como en lbiblioltecas dciJ tipo d In
Nacional qup .se rubran Is caitrg s
de mayor re.spon.salabllcld coil pcrso-
ncl' dc Iormacilon univcr.criiiarc
3 nIlletito de bibllotcrarim qie, tei le
pertodo c de t cnnlclanti .. c .Li-L rLs-
bicrcinento de una pronfr., i., ulhi .
a'cologlcrit ollfdilcu'lnte rce'oociada. r'-
calga en pers.onts que no teuigain l I
nirnc un tftulo dc t bhchill'er. dcbilcn-
dlo s-togerae con preltrrncc-iiios tsie
I ic. tiicii tLd i tltali sou \lcrIr y lorucca-
cOn bibilotit'col6gtica
4o. Que csc pondrai a altoo %i.-ntc1la
'de provision de pue.sla' n Imic bibluo-
tecal que e babs, ell tribulnile.N ivxa-
miaiLorry.'s p sne ucliincc cidLhe.
aunlqW VMest n lllelnt~llAdWScnel epe N-
dente -i- icc'I. lh o cpiiltnc1 I
icuico 'I...... i nlh L ,, a.'e'L do Iioi ell' c(i
la clem'.lcaclon dIc blibllothcario. cunl-
'luira 'Qst ac-ccsi c-cic Lg r %, is c-I cIl
cci orlnar eni c-i'sdIuitlidillwroubI Lo'% ] umoIrl-
Il's pA'sllidilnite C oiii])robitdcNcs de iIn
lbilihoteearlnio lab r l '' IOfeStoln tir-1
bajona r icICIdNs0, vjrcs ie eStcuidIo.s,
cOacdLcloeisc de rcirl'ic( crCc itno
Slt. aptlltld anra de.senvoi'ilver tcrini-s
quie .son tLpic's it Ien provi.c',inc dc
cdctcdtua.s. La. coulidadcsctirclccut-
de ccn srccnciaclor nii sc pruebau ccc
n examcenpubclcoh Ndnineo tin Ia cilia
miana, porques son rx'rLcplrll ue rile
noc puedent cc rei ciiofli-icc's 1 d se
R Iho trnilno S artificiales d un p exn-
turn.
5o. QueR aLpoyA a la Faruillad dc
Pdlo.oflia y Letirna' ellu enopefio Lr
deftir 'nlaternihnenlt, runradu en In
Unlversidad In EscuIeIs de Bibilote-
cad-laOs ; p
6o. Qur apoya iLs ac.LrvLidade,-de la.
Fcscueli de VeroU andlcincni-cc a In-
ientlar i's estudltos blblpol 'coJrdglc's,
slempre y cuauido n o expliuda un
mLinio altulo a Ilos cgresadcas con in.s-
Iruccilcc'inmedia y a Io.as e'r.sados que
sin Wrier esta i'struccilon s6o po-
cc'n experca cinien el crilbajc.h "


9a tu c Je'


RAP-I-DOL,
Is i;ltar qu 1 l-e4 out's .4.a .
18 to haliqaI l;.ln lnsad.
y u. n lidimo re aulitaJo sc ..
E inosnsiln a y pvrr eat c
Is permanent p pcct Ibu1doB W
MAP cc M aaca4. c.9 -b.hs~.da~
505 IdOl Dcabutcin CBca,.c, -,,* (oca
I1 w f 4(1* N,. lo5 asc V r. cssala TUINIc

T.11 A Al1A2
Adcctaoc Iilcas~cc,., Pcfscca nuciio c c
ieJ oncn c t1 Ccnn coN O
SABANIS DE WARANDOL,,AZUCENA"

Las cainponas do todo. lo tlompoo. Econ6mlcab y du-
radtm. Warandol AZUCENA. alempr e *I prinmero. Pru-
boilk. ExiJa la Marca B eglrada "AZUCENA" en la orilla.
Do ventla on las mejors orndas y almacenes.

WARANDOL Y SABANAS "AZUCENA"


L4-


a U'tlta fV" till n111sl~wItl l"'gr'l'tn "a, tl
cinIcrilido g iaci cianteit i entte ii
c1.c's aflcclalcadas a lain'z~r

RAE(I'r'Oe'N EN IIIONOR 1)E I'N
(OMI'OSITOR ('IIILENO

Elct ritish' CounlccilddcIarcres.
oftLcCar rct cOrenrementcccna rccrnpcpetoc
ell hont~r de Juan Oirrego, comp(Aittr
chileno.
Ell 'l oillltii de la rlrganti casc d iel
sligl XVIIL. dondr iel Ci.unlil rercbe
a sot inv laduos. i re- unr irn pare
alud a Or'eo. cocclintcc a cLtinLcicg
das ccaicchnLidadesita 61 uo de Lic-11 iP-' -cii t'ii ciic ii ccl~ i cid y e'ic lu
c ncc]i i-i il c e l lloinic aric W --c'lilh'
Volov(1oldaplant'sta hililtanlr, i.-p~ciha
Ia-da etn incisira de lach ti en
cslai iol. amiga ls iquerti (e ,Falla
de Tuinia.
Supore coil eltUoiccnsini title Juan
rrgo Lin Ilevadot a laondli es. discos
ie sics nconlixcicOlul. clxpresandl vi
soascioras cdeoit llci Miss Ctcben san
rcrtic unt La arterica tde Inaintci de,
t lct'b y till purdp Ihc, er uso de esa
I'Allotn enmloralmente Milentra le tnto.
lia pedido al cicnpocator Cirreo (it e
ciccrba aunitobr pain ppanto. par "a u
c-ano cicccerda L.a iplanccsa ic l'ga.
diii cgUcoilceiai a Zoilain Kodly, el
e irosito1. .l-itignlro' ai Sir Ac nold
MLaX. colposic orIicr glotit cc iltelt el
Lintfi, p.e a nic intc ) dcccic-cc icagodel
FIry. pilla que aillhol, vrtl~npnont
olcas., pcc a sa oll ccllcn clrille-da
Eclcipc ua. peiscoallcladcicc del mumn-
do cumric bridli cc itleit halcdiic o
ailUuan Orrego se enrnntr-mban I~en-
c'nx 11cikely cy Wil c iW crlccccrclh
SLat- gran figure del ballet. KurI
Jcc's
La nitcscca del called 'Jucecccd"
de Kitcr ,Inoi asic sc cocaieacuh6 par
primer a o vez el th pa.sado ela San
liago de Chicci, es dIl ccncpascc,,r

ISElA GOMEZ ROlSS EN Ell,
LYCEUM
Para el pcrixico val-tne i c La2,
W de it La arcde eiAte aeialado el eac'ital'
dci acrca que t)araceh Lagelcl artiica
scila G6naea.- Roslm ell el Lyceuac
Lawn Tca nnia Club.
El program comnbinadro' p-o is
aphicdida arpista, ex el igacltlci:


Aiia i3' Rod6n
MNnilet
"Poral1 ra
Lnhtia. ],a Danseuse
L ,Ai.L~an fnnts
Al Macm
Ot.al


Kilchoff
Haydn
Lepitir,

T-urnier
f'TAllhn


1 I I
Araceisro lcuhiccic'y
Prelnriin ------- rrnhnfirff
Tnrrp Bermeja Albrniz
La [ucnle-nt itacocclucnci
lnprompt ui-Canp-itrhn Pwrnic


Proponen intervenfor para

operar el central "Limones"

El problcoan del ci n c ral .ct i-noti,1-
.SldiRm adIn pet1dlenti de sioluclon.
Lin ihnrbroas del CiontpJo FConld-
/lcro Inc. retonier el acuerdol it
Is Junci -i -Gaoerni- dli- ailUridr-
(v frtet I c, 1 0e1 senticdo d, que Sne rt -
('Jrial 0 e] 1ontrato de arrendarilento
f0 ci cl M'fior Tirrio lonilncles prirne-
i cc 'nc l)lldo a plelmtud lo i trnoilr.

(ll a1ir<'ndlatarlo, qlien a.irgura qute
rl h1 1iimplldo iv que Pe^ la UnlwVr-
.1ldca lad que no hvcutcrcnilo iicc ioi c Iw
II Plir lalJin que pernloli'tan echr a

1s .o0 hlyrla del iprobinlrs c l rn .


t 'ldellrlp .s unrilerVtrIlari aceptell r
riCI cc c inihora s ptruic o lnriairios
I I illnoh del pePfnor rlrnio Emfln-
dc cy/1o maptlcocngan como arrcnia-
1I.ir o, p r ll zn ]/ar g el1tx1rnri-
h( c dro;doa iu a de obld nrnor sr-
c1nd an'a el contr0 harlcindo u argot'
de operar el cenral idirecsacence, y
3-- Que ntante, enKmn el ontratn, pero
dgiinindo nin aIntrvetsoir lcal- ipa-
r" l sru r Iifng olhcctala IKtrbu
)e ai n preenr .arnet
l" prc'tlc -l 'de Farnhica que .i -
tln 'itadisi par cirealczar el examein
de slctciaacsa endliaIgnatura.c qur no
hart hprobado,ethn iribsgarco pt pre-
seracaur anLe el trTbunal examinadoic
ell earflet qlle oportunamentP les ex-
c dl6 las iverslClcd.cILa r CoMO tla
Ila iec han qUe rie ctbivr o ihprca. ,ril'l-ar
dl('hoh e xtilm"-ne'r
(t'phnli iitnil Iiiioctsiroca a
3 at atla ai pi i acica p

B JAo O alL,pclro(Jde la .u (U(I1
it! A2) r0!1 de Pvclagogiaotu +.r! '
)r6xJ coodin 1,5 a aI"sefs de L atrde
en el AIlsa LMagna una Inreresan-p
Iccar Inelai pc olca ric6ct


Se-opone inJosderallistas-a-la -


venta de retrescos en farmacias


l id' dimr(' t C ndl rcetn per \'vIi n ,,. ,.. ',1,"" i. I,, ncn )r! ,,, i.o d
rlL Clilalln'. (coUcl 'ius 'de aIs (nCobro el perscaoil abrere
On, o -.cira apela 24 horas, El paccidctrrcuArlccisccr Alontcs
ri ad c -bcc6ct icitemvlca pc iupr,-1 ('-'U cl pji duct hald's> c[ els' dIlI
cel d Cit iuhari(c)iLtccpt cocni cx- r ns" lac I. *il iccii
piirlnr I n KfP iiB i a K r rIhSt uii agndr lllUr la sg luncaquoiin
dte. ia or-ce dis. decent (i febrerona Ins nbr rs dLtamon
Informed ca dej sondnor Sr. Care'ias- pinz a ode Calles hi. deacturcd colI
I rconi dor c es opcln I S ili cln i c le' Iudlinc 1a cncitdicla l o cfcto r p rn
a Reiminrcarca d adi.levn l M'ts"'s La. nin BIta lo. l scl, ef dtitchx ie.
illstrn u is oxIguteiLes asui os unil it- IicL; iitallieno
i -.-nu- del a lcild d et Me anzanillo e l 'T nl' ]bl.V inf(Arm el efo Br i.in
S,1, Vcintel pia oI t'rcosdic lcoICc pictle10los- Is a'soitcar~g
is ,ii.ia f .u i 1-.i. r i T ii sildo acoupicdio a a Ls l-ep-r
'Icc si iicclt u tecs-cdaiclt'-8cscii s L's cIIna- ins EL Sc1 v cllhno.i ctuadoen I ni lcarr
c.- -.1 au.rncldlto'de cftor haJ- s .1 ,6 I..S -c', i eri dcSal lMguely A iac
.IC,. Crinl6bal. ieclanandc habtres Morarco siltuadu a kl6inetro y me.
,irl.. I die pertv Lrc i-r cci lottacicr dci io pciitido el barrio del Cal'ario.
.iI ... (le i Ifmic aic oc d ca r CI...c .Is'so-
bre vi psigo a iIsala-aercs ccit lelba-
jaro ll enILa cldcad de Ihlcllalucas .coon
i' ic-e-1 'c r cixtrccordtnario euanrou el I II
a. di-1 c Lutlla rreld6n por dhricac cc MLS- IILIII 'LA MILIQ
Ertctan par&aexportar
en treptmamilina IDLQU Ilft ..a.
FJ ietbor Fruncisco Negcci teL hf + 0 Scai.la-an-ypl lastic piPeeat
hlirccdo del ubsenretarnoifL octor Mm
till Caasteliano, autorizaclcoc 1 11,ra 1e mx- iaa. 6 aL6ilaaeve"a Is1 rail m-avillas"
prluIa e aEsidaa coccucall(11agralnl0 cit D helhigodicti bedcuci ciariauiente-apoxi.
es [r'pll lnhhlan para l ern1 ii rvIIn ci ohlod c tiiitll du o l ieaI J dei togo bcliar hacuA
E luirlard (InsunTdle Meaz, aoresicicite 'r c i cn u N. t a'OSt ies'In. goi iulhar nofluye
aqsrclopis Lulcurctaemites-talmcq'si IIi. nopueda
lIt t Ortanizarcs no Mundt d h diiasrla dugnimclicon I In cccnna R e'scment
deIs Satld ti It -usiatestmctc i Enoicea ctarivena
El colc. l]r d e In (L{PlibliCl in.- eaa ia-ijsmaco die llontra, Iacgcuda parel
gcnciluc li-i m ha rcclricdi li a Mt91S,- aIuclicoccoca ha iultiilt Ud, depricldo,
culisro. alt Soubriclad cci exlc'cnse tae d c iimlladi. Iy tdIuLes n eial.
cr110 dci (lei'vcre 'ariodtie ii cc-cc-
rid's Mucodual ce La Sci, c,,c cilccin tah Iicbua, cicPildcntasnCar-
nnrln riieq l e i oblernin --, ,, ',, i ri lImra el Ilimardo pata hirer que p
susIsI iso' (crAt se detwic-c nacu-c-' In t-cde pal's c-i jUn arflya boric'stmente y
o uoc t sa inservis e n- materin dc-hi-. 'ttdl e cAi5eiinenLi i heuie vcrdad. Com-
gccne public, aprobaicas rccllnte- pit un paquete hoy Lmcrno. T6rpela
inente par lo Oficina Sanitacia 'Pan- coun lau oinstraccosncLS o cifactia

Is rpsctcnaadlae taxIsa i-fctmccaraK -AI -uul-iuCANu-taanl Lpot ItlIgasii
arcirhcana ie W cAhlngton.I-Iteri Ilc,

I ,d c .-tr... a N ccr b Al . h. .. i lflain oecnon6 tlfco--
-iet 'c, L selCule.lcd ei MON.. A
.Ir ,.',-P %m1oi,',by-rer i 1... ,
con el propc'ttoa di eacer ini ,'sc-s -anPf II aI akci do tisa
tLiones, ccrctI d nclcior ticliv,. tii.i


LA ORQUESTA


FILARMONICA DE LA


11 ABANA
Sport cortesia de


Y JAEERAL MOTORS


Sl IYi EIRAMIERICA CORP.

(Havrna Br.anch)


r A-A braves de


IR. II. C. Cadena Azul


NIANANA-4OM0INGO

a lams 10:4. a. m.


cii~. c -- -- i - -
p -'a d --- c-cc '~
-- '- r- '


anrs / .li


i .... . .1.1; ... On 1


PACJN\ TRFCE


. .... ... ...Ur .IIMI A -,% tAJ I, 3 r AA LL L Jl'


'1A A.d. 'l, 6 - - - --,-


IL


o .


i


--I-


En una \,ponicfn al[ p.ii'. diiigida especialmente a los
biblicolcnanoo. inlelecuails y .'cdhi- rn gncr.il. c\p nic
las razones de "'organizaciOn v'los fines que ,. .ieti.lir

la AsocclIRi--.ii Cur,,ci- .If Bii'T,. 'r :,,. ,..'sc ic 11 lii'.,i pai ra op i-
chr-iao i loanzaao al i i no 1., % ,%.-. 'c ir -oore la llinicla-.-l-n or ir, c Ci ccr-
ici'on circaccac a i,- cibijacecanat' it A c -BiclxIecal 1 c sprohanda ccii
uad lcls'ccu ni- p ci,, -c ge isrhi cc..-o- ii, atc c 'ur, i,6', or Jlrl,-, O.,I-
pi i r l a ciia i i cl. rcn ita d c oii, ac nI a u 1,-ui,' ,ala c iciii, ai":1pmict nti,.
c- cL -c-cr. :c, p.l' s c". ciof r c -i Bl ll d,.ac A- lIco. i-Ic--icc's--c ic-i
-La -A .-:-'iiiclic C'pCaci n or cc- uhi-" i-cab icaici.- c-M cirir -ic el-
cIf raia- cicc.,r.ll,. a i c, dc, e rv r.-I L-ha tincic cl i .,,- a ,Rai ,
p, Ilv ato dr cfn c r- c ci a rr,-,,ar r. ....srIc' iiet' cc hdit a ic or iac a-, ,
ate biLih,'- ir c inra Ic n uper-.acior de blecioa eia ri c- i .L -:a>rclicca 191$-
Ilonr, In % t.ibil, Paclici it C iba i B 49. 'jII i,.-i8ac iii r -c -rrial c C-. r e \i
ri fl irijOM iracincirn ifO IS cica-ccns'l Uc Iso Apci aclaon_ de..-L_ Bibt leTCIA
'aterli. ir. I' ictr,-ic c ." a Ia. bibl Mlinderna, i --,nc,-rnsn-ic s.a a c- i' L
ir. i -,ii.cicj i ,' in Illuciolc. pi- L',e.; aii" cit l IIhudRaaR la I Olacbie
ases ri r p..I- iniportancla de r.ttos' .stludio.s d para
Sictp a _i ii.k-.:I-o re.cplrdcdi dr ci cc-wsarrollo de I & cultura de un
.1il ccn in t'i .ccc r.ii ,c'- a c&'i'lcric ar paL.
.,.. 1-lli 1 a, sI l"' q ( icc adlitii f B tiP, Lersc.-,tl w.. t iec e alirmdc
lu( l ie ( icp cornc. ci, cc..l adan i ana de-. q oe c. i [ic,1 ci cllirc, naci'-l.u il
iei r p--nIer a .orirlii.cl.nl sw- eg[u'lt- ..i, . a..iacc h. uIcda.ca. IM-
rtciLrilcloi d L ai, bics. c0-- u-ra ccf-l i cc1a iiilli' cit nrrcpcs-le,
gani as ad rce.. r s i%( [.,, (funci.'nen tales: lo. La allta de
.icrce caico'.h na A~'~-~c~c c en i leL sna laclon 'biblioteacarca adecsa-
i-,implinihfni ci L, it. ,,i: rcr,,. .iicr- do que pormlta dar cunmpliniento 1
anM lrc an c -, -,- 'icccic ,a a ol l' Dc c'pci' iia.'uaic c l iiobliga e a
en IPl7L e el .l-asblet a1, Buccce- I-:,, cnlal.ilii A c fcate i ai bibbo-
cari'vs ac Anieirnu rn,:n-,,'ndioidc-,., ite,: b piblica en cada cabetcra detr r-
sie ciga e cad Sc i' ciII n.1 u icic uis s .deacuerdo con la importanclia
una c.ociacio ncc cibt i laict Ci"', "i ,, I c i1 c L-i.-I. 1 ii ic-
de tienda lIs princpi, c i r, lr c -* n c c. Irt',t... ' ii..c.,' ,a
,Io ,al c'mr liua. cic" o 's"ii' -,-- . I -i ,
. .61't'scsho i ,sri viii /l iI. -I' cult cIIIT. r A icIcI-Cic
pril "g sic l 's, ucnc.lSi.- i li /'"' ,',.''''I, n ,c' "l''.'' ... .i. a p ii', ii cl a' -!I
,1iiia';<'..,;at-c c ", '
L.c cu-i..pi~ccic.i.,i dc ,,. ::~... w t ,- Ii w ci t icitc'l picitcll. el I'a

In 1 6 I Ip Iticic circil.'ic- Icii isc' -' c--ic I niLI II1CIt'l(i l k0lidI ] i'
icc ."O, c-5 da'sis- iis cc-c-icc- --11 Il.ivionrLlitii'ccu lc's.3o Li
he~ ice 1 l ic','.r S. 0."a it,. ,hl--a .
cc a oir ,c --. tic ,F c-c"Ii "-.
- i, o r t ia n o I. b l e a I A a t I I.i r. .i. b lon i. .
a reccew s i-r,-Los --c,-na ,--i a io ,,-prc Lsidi-i,, --c ~c~~.. 7 t ,-,i .... c,- .
.dise I Ul i, ccdcl eck dlc.Ii. r c-l.. L paci.1 l ic L I-. v i -ii
terl riii c s i ci i clad acc1 a1 ii r i n. I.,cr lci -

sIon ctti scc Sacd c n-c>! d
rcapt3I~rl. cit a i' s-.1 i'c. l icc'.'h i it-,ll cit *icc tic (a ccc u riu aja Uc \e h.l
1.:sio; p Ir i'cc n e1' ,. 11 n- a pni. c-
Rtn lar I ee c-as dccn ", 'r it i-'c ccIIt. oa" r 'in _fat ci .. .194 i i_ Ia a a a i r.u. 's-
L,~~~~~~~ lhev4aoa.%~~t n Ihh. ellque bi ja
LIII~4 F a "' rr 1.. ,v LN., stim tr,-.s probiep ua, -,.i ,
fRe~lll.Znir, ieP P I X d[ry lllelr esi q- ,Iel tatrimyo ilm.+rtantuea -ww I, ..
NlerzoA lUe il nlclo ell 1946 en I& ue se reficre a la lor ancilin 'cdv
a'.' a fcliri d 'erat lo r cc1 la Uiii-,1 ca lcciacd n- i p Lroii on1aI ci i c'is titlec sac.it
orc Lols GCLcaM Pic Cr CiccIA Biblcaici 1-1dic9s19 Icas iiici c p i' lisu
cara a ofc'csiaot .a icsiatcuhlrei coras- cIcicc Is c cci -c-i-. I i Pc
:LSINI Y 'f)i bSiIR 1,11i "hOLr'1,,1' p l, l 1 f
'taco,'~ p carniicut'c a Las sllJiuiiatccacJh is Asctcucdo-C bao '--"t--hiauctc-ca
c a ~ x i~uoc l al .cca cI, c 'si al l asi n uc d'cilia ct airuccea ccalt cici
Stuelna l c cc ce ia hi-as de alcuicc. i cl i-
Iicc .. iic..de ha- lciotlc rlcc de laas ldc r s c itad 1.su Ilclan ailte c.s pro-.


(


- 'Crric r.'a I. Ftl .i...c .... cisi i.-. .


pc! Auict5agndc dc mmld nUtIII~-d&Irep rII hL M ';Int7Tr H" --, ** ------'1' I
. I' La deI 'cin a La sobcrania di,
cLl. u W uciU gran acto que endcra
r ar dp Aula tagna (lae ne-
Ir oprimer'centro de ensefiarza
Laccrcimonia se efictuart el pro-
Scn I -de-marzc asia con -dos
da! dcl'antelacin, parf a que pucdanc
rlic par ide la'misma nut aridas re.
rc, f,, w -ic.circ -I. Los p erostr I
scan ,c-,-de h] La tc-cl-it-,c r, I
.c -i e ci- r ir t-- r a cI. v c, i +Tin a t-
L Ii'c-.c, .-l-air ClemcenteI nclan,
el JIlC c ri: cQ, Ifit oe 1.a 1, P1-r..-
.1- ic. i '-. ,-
iarcl...- Fsitcrc..cr- rlr ia F t'
n. a rnlcrrancta de Lmilla s crrnil
Hay. a Las Ins ctsde a tarde. bric-
dara EcomLca Bernal, cn la-inIve-isi- I
dad de La Habana.-Uica cntrla sio-
bre don FrancLsco tde Agierc y Du-.
quc Eslc~aca F1Sm at.Mhlsicn y
MALANAH. BRAILOWSKY LCON
LA FILARMONICA
Aiafiiic idomcicio., par In cii iall y
IlLnesiaIas 0 a mIied cide La nno-
istei se crvcl icaan los d.c--, c.-c,, -. 'i -L's'" d lcap ell e l-s c .a.ilt
tlhotlnguido llionstrO franlces Jell" h.10-

cc, c-i.c .c. a, i ,,_ coicic,.,a Cccc,scti ,,,c

1 fie, rie in InOrqccc-ac o... i I ci,. cica

l MPca iLa proxiclo. rconciertors,
I cc .i ha ecogido \ucas Obrats
cc-c c. ccnbo sticn la Quillca Sin-
ionca de trokofileff~y IPajcro de
digcc. c Slraicansky Adrnols. cPs

rflctiic -ccoleesta dobl. audicini, I La
pl'ersnarc n cci' del elninentei L utsta


Ahm, inder Brailowsky q1icn tilee a
al ccaN o I icn cc cu6n dk ('elicier-
ti INo I de 'i'rhLLkinasky


Pr


__ ~ ~ ~ ~ b ....rplUt... .. f......


1(


-4-


-Ir


1 , g', .. ... ... ... L--


P .. ..... I ....... . . .


Lis


[n c i...Child, ItI d v,,- a SacJlcdcd, i efi..re Lucio Fuentes,-
-- r~s~i air di sic, LicD, ii- .,Ci- c ... rtcrmcdades graves en "
raises de Am6rica. Se iiritresan por reposici6nd de enfermera

Par 'ROGELI1O-RANCHI DE ALFARO

F- le i' s ir cc .'9co"Fuenlcs. pl'.scir'i~i~c liar d '-t;,coo parc duct 1.cana repUa s-
de IN Frder;ccinc Nac;ci alqj de' i)cOa- c.,;,,.- o,- ciccicuaicc'rs ce oanteadas en
Ilh ta ct'upend acc t e''d c wi,- l,,p. c el Consciae l, N, cion 'c'sdeTuberculosis,
d ~ ~ ~ ~ j r- P. .t ~ i .- -. -. ,j--t -rtmnrTwrrton- tt~ol t-
r . _i. = c .,,, - -..... i .. .... .. iS' a... .. ,, .,.a ia's-_-
dcca ci a cu. tl li .1, c,,1, i .,.1 , c,.- i cr, ic i-,.hnt',
clan,- nt- .i. Ow.' -I I.-
h- .. .. ... ,, I..-.c' 1a iapecrc anid
Sla 1, ... . ' r . i . n o w S l- fr .,r '"P.
h ,,- ,I I ..-., r.r -c r -
cc-I .. .aI... -, .... . I, ; I.]..- c+...

A zI-ci 1 ic c iccI,'ccicl-cl ctid I iausara del p1i-
i -u Caldccdcuci icatciccuc c n sitcblcicci.' -a aInccoi aoaNaot
ra clue (,1ficc- c i n hni- la t i Js i i incu a s u r''' niictcC -
/ .II ,l ll'" 6 1.,(' r M arti n Call-
lor"In, I,, llsV11 i ll V 1110 11a L n '
A Auclciu ccicicihnent' inada s t ha iu. tcc-lt ,,n- su wcrcI ar.m dc Salubrndccdi
-,i, I 1 ,I .P 1"Lc-D -ruml
.... ... ,. i I . .. d el
Las ." sic"" " ic c'sc t' ci, 1.-c1,.-. . ., .c cica-
IF c' cc- 'sa-icc1 .sl c f- e I la. i i cI(IcPL c, ai nCIospital
at ha atc'rgld 'l diricic iride!' j i licccitstrado-
/ics c. Iuosi. u e, i I II'...sa.. ,llicia. ,, -t continuarc ir-
caui l cI'- -e'sae-d a ra r arln a L'sn- Jr i t lsl no se Le
h l l. i. i I.. .I. ,,cc-c'I'I -' c- '- i- I -c ,i 'l a'r-cc
icc-cr l cia ccin ca, c cdlle ctdooccpIa" fa-ich1cl--sac ict cl c I s rtuar rzapc da-
iccuicidecinalrI a los conlric!os Idefarnl l-uic cr pat.c c pu c i(p -i cldoctor Oteizc,
|cit pars i(atI tlrto las scV csl di-- h 'ai.aitl. dcsi- ccutepe'tinentes cer--
refrescis a 'us a hace- c efel-enl 6vc r I c', ii it ido cic. de Hacirtodia. Lara'
elri Lauclc Oec c, ls c.'rrc0 pondu no ir -
Clanrm nfermeanadce-ranees If1,11 TfI.. ..
toen aAmericat Nuios a iulpas ptar& I
Fl diuecili de Salub' ct ct-c--- IlhnlcicriAdctcalle
cI_,, s it c i d '-i,,._ -'-.,!,t ,__ ,_4. . ......---d- i 'c-cl.,s'r--iccias

cicI'. cc i ,,cacitacitol,,, c.y I c ,lc,1 M ,ccci i i C.c I.iic 's c Lo s dlct-
Icler cca crutoaa.dI,),-p '-c I '' i i M "
r'acccc... lira...c . ,,, ,,lit I ycl-I fccrtm crc -
,i-c .c l. lu-i ci i c's ,. cIL iii-, .,.,.,n t,, ..I
cicuia S 1. I P, aLh ici. cocos cu-cc. cc It ,i,'s c. ico.p. ,I- ('cit,,,-c p r a lt-P r
lueul1o San Mort i.p-ovim i. 5 i
o c 'ca rHI'i'+ (Ie LhiOplez~l de al~lvs yde rer.
paica, cra.r cliccanacs . "'.i,.i iocs % CCuentassefiorea Lino
holh .i i. ,...a r,.. 1,
Pc I11..1.c ti'i-ii, '' ~ ''' i. i..u ,, inicIPI-I rl pete
u-csI ~iIil i. P ,r171 d eo '.5 ,oc Fccic...I-c'.-.c.c.. .. ..ic. act-c.... c-r_
Estadoil Uccicoi dell No"tcO
e c ciMexicuo.D F. eliccc i d"ic ,c g ic ci' L lcitds cLar E I rdeiI n sr-
,t'cM/ sirnle'lt s a'. O "clL 'lalcctn io.' ciccucc)Ici La scuscccdo dtlos
Mc xiucrrcp. ilio cu-sau e ccii ci .) ;' cpi"ucis uLoudcit 0:00 Py coda-
accci. 'as cac M cc ,Is. iia l di le -i mc at cruglcan a a os que
V a'cci a.un caso e ir'c Vu ic I -Ia c v cara, din ai cr iccia s cte
iis Uci s c(l Nor te, ccu c. c ,; . .C r...' d iLa daint tl isa c entc-e
venezue ciu ia'' lvcI cvai-b-ti.ll ilalaucicca
V 1icaio tILUcac" u t ialcAdcca-iw iriclu d olctiiccrncrc-c -----

Adcicbs d st se tcoeO c icn cc 's a-i.
'sic int Lii 'in inicrd'od atc
It) di' Ciaruilcuuinax cite La# c-'si'siccc,iwti'e ccccccc r-c c c -unsuu cci ci-i-
'. "-1 ,I'll. I' '-c'--''s-' I'- dadi'siaflii.dc.IoIefV iliaicc ,I-ic-a tc cazn -
l de blluicl Ict ll c f'd-ct .iccc (IVIn' d- c('11o, ccucs d'cicuro icickvic oil
t dt 'ia y c a clcI nd ciy Wis c'.+vi- ccl.' r, u0,1 I.. pic t ics it ccci( i -ego rV-
raela-cn-Argelia. Chlccocclsvariua Ma- eilijl u-ic 1 i's falunrt, del Mi-
" iu'ao. cRanc LIRccu anial, TraiscLuct uuclnl .l ,ilitcc' Iccic\v que .Cclalci os
daoia."rc oiaia y oirccf pailcesC .', d l-.cc lisct 1-i ra, I- ,rr r iacc ncidcLa
ltlla' todusu c o s(Iualedi tllcnens cc I, i , pa-xel interior


I
ULl


In
ec-


n-


no


ie-
- -Pq--1 qlNA-(A-T4-.-r- c -E


D IARU-LA---A-ARINA____________ -. MAR70 5 E 104Q


Piff .L __. _.. .. .. ...


-- Criollo


Ceoa Lua..la- rtLLuf-a. .. tla
la mula dcl Caltflo,.
al-auromo,, -iure-rula.. ..
preciplttadno eloz
como alcienadlc Arnrca
-cteteET piad queIe1hz-,hOL
S nadete Ja- peiL .
y corr ab crrc- .j_


ue M Ii.eI rDi"
r-,-It f-Lor C L r,-lL .__ _
A o I.'s Ic ig*~ F. I lu*


Nril con cmfs.", ?'1n1~j
c-I -1nr ,rqh l c, ,io ,
CoP- a na erA. rig.-r,

.. i c birg.r ic El ,
est- Pe r.it np lalCarbl r ---C
nue,tibr~e brttar (Oit,Ie ,h I
-e .N-lab,u rnpacarut --
-- qu d c T ac j-ar ra f _rn_
Eac ;cbre I .ul co.rlilh
In pecluer, a rfiatio
ut'--t ec ,be ca V-li. :e manoe ae su dir nor .
Carreionero. si queres
que -.ernpre le mre Dini
raa imeJTor a la uOSalU
ue aunque ura rea fitrlee,
lambren ne'meaina_.u) I&.-_
tratala con compasnii
Y perdnner, Ips lecmloe-
---I- rdletri"l ue
wl defender la r ula.
creyendo, r-acerle. fa',r.r
Con ,ra MATERVA A..
se qulla bleri el rialor
-_Y_ a. -acaam ua e= gIa -
no hace fala lsrnmr dns

Pero. tay' es ton nahr-a
produce val senpacltn
que hay personas rler la .eben
a past. al IgI~al que 30

En Is call de Nephintn -
erre Lealtad y Escobor
haRat el miomo dia nchn.

en su gran venea eapeLala
Cotonrson trales v camrln i


y olras ropas que Bill hany'.
a preclos IncoInebible'
que nagle pudlo rnhotr
MAi baralo que BARATA
Imposlble, claro esia
El FENIX MALTEADO es alg,'.
que oans dleber, beber
para esiar *anos y it'rfie-
porque un alimrnentln es
qlue I Imparle al orIarluma
In que neceena. ,y bien'
Qilen quiera muehlpe h.ratr.,
'.aya a LA CASA LARIN
fue eslt en Angeles y Eslrella
odosI os muebles allI
__se--pu dmi-c mpryir-ain- pla lra--
Vaya., n deje deir.
Para sabrosnos cnlth.nes
de muetles. LA CASA "LAIF_' .
-que se describe "'LIFE" claro'-
Quien qulera economlzar,
que no vlilte otra casa
Y LA (CASA LIFE iesia
en Temnente Rey y Habana
tenlendo Ia surusal
on San Rafael % Ravo.
eomo ya trdan. aabiAnEl color desu cabello.


El color de su cab'llo cs
tan important como el
pc:ndo miemo comro Ci
mdaquI.lIiC. ... c. C; CrIr'c
d c:.'.d dc C' J d rlrr, ,'.-i
dc dLi:*'".Tc: qCu c'rc i-im-
Yen- ur, '.jrj F '

Evangelina Fajardo
C]i, I I i. J ] r~c,:,,J.,
dc I .. .J..- LI:,,-,,
to ,,.'. J.. c: 1 ,' -' .
S6rdcncr, Cn nuc'tro rut'vO
S. Ion dc Bcllccd piTa
or-eCnrtild a c'cci d c cS!c
Sirrport 'I c arpc;to d C


S61o sAbhldo, lunch, *",r3el
y mtircolc,.
Solicited t inv! t clit cn cl
Si6 n de Bcllcz&
*Mtzzaninc..

"Gablnut'a Individuales.
*Aire condlc.idonado.


Lxprimidiora "Juice King" de nickel cro-
nio con base csmnalindla. en roo hl:inco.
Dcmonrable. De ficil maunejo. II 95

... .-

, Tosthdora 'Samson" con base cde bakeli-'
ta~niquielauda. De elegiintes y vistosas I-
neas pairai la mesa. Corriente IIOWV. 27:75


Coritador,i part quesogoI. jamr6n, pmbutdtios,
care, etc., eslllaltltdI en hliiiLanco, coln su
aPWato para afilar la hoja. 14.95


-Juegode-utesilios-deocminde -ac-de e-- .. ____ . . .
ro inoxidable con cabo de pasta en- -
amarillo, rojo y verde. Diez piezas y ... .
el aparalo colgador. 11.95EL ENCANTO Pre-lnaugura
-- --e -


--la nuevaSecci6n deUtensilios deCoana.


Su codna puede set un milagro

...J-e-_modernidad y-conflrt.


El Encanto pre-inaugura hoy una nueva e important Secci6n:
la de Utensilios de Cocina. prov.isionalmente instalada
en un-espaciosoIocal-del-Cuartto-Piso-en-espera-de su-
pr6xima instalaci6n definitive en el nuevo edificio.

EncontrarA Ud. en'esta Secci6n los utensilios ms eficientes,
elegantes y'prActicos que se han creado para orgullo
y belleza de la cocina modern.

Entre ellos cauelas de aluminio, sartenes, bandejas de
pie, coladores, ollas de presi6n, asadores, cafeteras; iuegos
-_ -de-lata--y deloza-para-coc-ina,-exprim idores, abridores-
de 'atas, batidoras manuales, batidoras el6ctricas. cocinillas
y hornillos el6ctricos; planchas, tablas de planchar,
mesas plegables, cubiertos de cocina, etc.

Y todo a precious dositivamente tentadores.
La nueva Secci6n se inaugura hoy: vis(tela.
Cuarto Piso.


Olla de aluminio "Wear Ever" con dep6sito Interior. 3.65
Cazuela de aluminio ""Wear Ever" con vAlvula de seguri-
nad en la tapa, 5.50
Caizuela "Wear Ever" para freir. De s61ido aluminio. Tie-
ne diez pulgadas de diatmetro. 3 95
Caznuela de presi6n "Wear Ever", incomparable. 18.50
( .ii lui ie aluiinmio "\\'ea.r E% cr" p.ira sopis vcgclles,
,Li]Io elc. 3.25
As.irl Li "\\' ear Ever" para p.1llo0. peCJdLi". j.inrun cc.
,Ic !rpir [ ly.,I I ^ T e illr VMri-ir 0 r rri) mm edr.no--a' '4-


1'lancha elictirica ,u1tomlti'ca "Samson",
cohn Itai'lgo tie p.ista cointra el calor. Es
muy pprAtctica, y ligcra, Corriente 110 i .
S ll.')5


Batidora con dep6sitode cristal y baCae
esmaltada. Para jugos, bebidas, battidos
Corrient LIO W. 42.50


Juego de cuatrolatasesmaltadasenro-
jo con flores blancas. Para conservar
el azdcar, csaf6, harina, etc. Las cuatro.
2.15 I


I

"1 E! DIARIO

Resumen information Q A .. 0 El DIARIO
0]" T-h-DIAR-I- DIU lA M1A0RIN0A o en ,


I-e l- Thi--U N A r FFRGIO CI- ENITI-. -
1 EDITORIALES UD -U A-- 1--L- A R__ tICt o LL0Zj-L _ad E
.. I ~ --------- --- l-.. -'r'--R-'M-i- O'r*.',, ail i.E.l_ __ __
La trnnnlrUrellctnae Kratchenkn rr -. 0c. de, t i,
qIje decI aro a a ou lel aoa a a ParL p . I 5 - .C .- = M.. . -- ,- r r l -
..ou no ornt. c..a ai re..imfn c 0 . 0 -- ...n-... ...- .. .....1. ....... [..-.- --.. ...+.r------'.t+ J ... ... .. o. o PACINA0 0LIN L ,t ,-.- ' I -; I "


lin para siosener el ae Franco. va ,'iUIU LA ,'" 01 I BA on..
que no te gran dilfErenct entre
a Ino i. re..m ..en.. .ructert.ra su -u, 1 d hIs .
a acLwri rcsipues.. en Lin simple |
l"elehn rctonjrQnfliI eI ll .r pieI'o\ moaduerdo hi1spnao-cralo
- .' _.n m tr l Il liOro de 1 -
-- Te-' funcionartos-Oltteo hUlao t--- --- ME-
ol1ctoo -Yo ctcol Is iineriton. ha | 1 I 1 1 1 f *
r^'ia u"^n i ir sobre la Isia de I o s i'aisanes
I Elan en Epafn raterEt&o.. en I
IT R S S ,o ,Juan Clarinr, e Arn-
-- ''--_bq- .......... -- i- Svpeta quc.-deAit.d-ene-ecrnr.-n onein.le el tbtim6O_ -
E Pac0,, AtemIno ,et %a P' te, -e-nire-San Juan de Luz. Biarritz v San Seba'tian. Impera un
eo ,n eS 14r.0 mn-crz (etif.IaIen 4td%
orr.ojr p (cm imnttaro a lia pat- amplio e-pirttu de crrtdtalidad en ls citad' s neg tciacto'ie-
__ e.. .._ Ae _&, o .__o icr. Ec Lh-
S _no- Unld,. dan a-.ecnieod6er. ,riu S MADRID rrntlo 4 ,tllTto, --DO ie Lue 'nir..- d` rot,< it'. I.1r Iw A
ampliari a oLru pueotC par if pUeo F -n-Btrre-pl1DTrc.3- : E ,tu,'rvl rdoaT-.rion- r-Tr T '-. T-ic -L-imrnlr.-n
pronto hat una magilftCa dsrp.ii- Lit J rl e r ,:-em ej itlrlt t e. 7 diC )ulio .t 18I7 S.- frlithleI,. cn-
-icr atle-parte ae~c PL E po iln..on-mN.!- 1:ndo' ci, Moaan t.-- im n riio ocf. "to. anr.cn. t.,o .'.t
Coll'u.,im-H.^ pa^i-Fiawea ar ^j-a^'ludJ.
rr; taor ae e.ia Oiinr -- Iu a- o allunaH. 0.p:.,,:,n(_:t Ft ,,.t-v : t ut t rn a, .n t -A, ltr, t cliAe- hlC..na-
o I l e i Ctlo tI f leuhotil ne I p t;c ri Inr Be.el-o a-n, 1.t;it'lc3h- m0i nane,- -da ;: .'..I- .tATiiC ,,le L d i AL/h
_M- i tLr0a .re De__cc _.triT;ii~q_ r o_ ei ncLtjao rEilnitLi-Lho. aUir. te.z-_O Itlo_. N. tititon-titLiL el h.-ain dtl!r
q_ r,~ jr ej1,,' EL h i 1;, -' Now-
.n Bracidas- el propiO Aclilc i coma c-trolA 1itt.% ;, ..ic r.o.rtr, )A al- r ( '6 t oi.%.n.. i- I-M i an -t-. F ---- n- maotl(riarado-que-.t'-mootle-itttrd-._ n'rilta e Lt.;i.'r', a a ic. Fa,'n- r. o 0 C .
r-i. Todo ello haccr 'tn ar en l t u __ - u,, ni *' u i. T ,i I- lda
r c, ialiadd ae que R Os nlenic L C oOC, OP I ''-, 'Vk;" 0
anora unit, nje,,t ILnt a pio,,Toticse Is e U 1 I I rr.'hr a 1,te**.., t ,rt i : -
ro__roatand o IhOll 0 n tconictl, rf '^o a- h"* a isr .ac (if. x'i=,t '.,, t .Qu.-.. enI. reiSVtn-hIi t a d L o1 SeI_,e_. Ws 110L ',rrr, -,' P.117c; 100 it. c!'
E'iadn .... p r.caw..... Tr" r I ..... 1 pa. .ci., .... 0-" -' G ir .e .
Stlin -.YA- C,t cr. 1. 11,,- q.i. ,a'oi. art
Fi acturoo juaIlo-i-iirp.:]o prruci- c nc ttn ni -i *.-- y rate
P, & r m 1 : ..t...-t ci ci 8 m -r
1B urn rr.te qu.-oarato en lat ,n.1 t \,1 pin \ ttihr. t 1,' I ,c1. t t 'tiel
tenclr.nes piadow a ae Ia Urn on So- r b, ,i 0 :1. ,r o-p.. la pr.:.i.trc.ta
nvieucra aunque paoce muv poco ____if rrric n.ii-',-trtt, tr, i inltrtt',h >Il
[ipmpo u cuL rrt oi e hora rn i m' IL rr ,t iL.'r h.Lt i,-i] ] '1. p,'- iltr:c
cu'lt n pora rc.irolier IoS dalololta- Seran revitadoi l-, ICt niti:.,-, i.:- i' p.i-blo.) 1 Fl. il.' -
n"o d eJ pelto ebatLian en Roaon vi'genles-deTm od cuid d o. ,, r Ll. t -... h tf.rtt1i i tU. "
.--. --Jx_ L _U *- odlL _rh _nnh.' __nrt.. . c t du t i =" e ta],,, H,''l itt I I lt O "


llitertnntec Oarln hi fit itrm tnt hI
trem WAiliti}lton Anora i:,lo se
Ircai de .toer coufl oc Ic. padres
m,.-iultin nea ejtrcer% ni C..:.r i'-
fluencia in lat parte Ionraoe o Pa-
- -siEiIna- ,A BC.-. --_____
- Giorn Bretcla. Ontpu a-u. te-'-h-
o0.urrdo en PaleUtina lu t,:orjrda-
0O (n ROD.e v' [Ia.- oe au utma
plikturc Nmilltor ',Wre el inkaerateP
argBiOJudio en EgipLo. tcnari qte
aoliccar de u p'tcolcEtla de lita '
actuar ,c n rrcpio h la cortrilcn-
cio OaClilelltnl er, (I bloque indepen-
oienie dre pajIp, SI In huble-( he-
- lho--.oi rl t 1a mt pi e-r p.ph .-d---


bl'pe 'ian el rrlitimn .rc.formacio-
... . Is . ..-
Ej rrfr.r.,riml.nin del E'adn, oft
T'rheo prcr Gren Brelrmana. es 'a uc'a
Pxorrtcla eile la rcelhdad p v p laI
pniluca. v 'trlama steguro.1 de qUte
Mr Bet.n lo natk non Lardanzan
Perac no por elto Bcvicr dt(JirLa. e
nennr razon en cianto hizo hasa
aqul EI reproche E los laborlstas
del enfriamlento transitorlo de re-
Icicres- ang)onoreanlCerliar,. no0
IIene dema-iado funrdamenio en re-
lacIi6n con el niunto Armbe-judlo.
i___Pueblin* I
INFORMATION GENERAL I
La Armada e.pafiola represnntk-
0. pir el MInlitro de Marlna al quen
compafinaban los ilstlntos I e es
que cumplen estLe ao sus bodas de
plant con la carrers noatl express
1t1 aonrinon al OcrtraLsLnimon, quien
durante la entrevista exaltS el re-
euerdo y gloria de lons que murleron
heroicnment' plr ia potei Ter-
mih'anan acerenmlctnc Pl Atelmrante
R"giJdio curso a la %lUa c tel re-
ni(rlte Fournler "tan elcgranama- de
Shomenaje a la memory del marino
quc tan alto ejemplo did en )ot pri-
mrrn din6 det] mnirlmnieltW en 01-
Jdn.
Lao Mintstros y ex Mint tros de
oa Ooblierrra prcsididon por el Ge-
nerallsimno Franco, le htcleron en-
trega de una vanilla de plata, do-
rads para conmermorar el XXV anu-
versarto de la boda de S. E. La. re-
un6i'i fuc muy cordial y a ella
aslstid tamblIn la esposa del Cau-
dillo. SS. EE., los sefores de Fran-
co, invtlaron a todaos los reunidos
py a dns scioras para que as staun a
una recepcidn intima que se cecle-
--- brarA en el palacio de El Pnrn,
-- h--- ofires-Ariz Aiaga --MMa rechIat-
mbseeretario de Educactln Naclo-
nal y director general de Ensetan-
p.a Stperrior. respecttVRamentl 'Cr Ia
Repiblica Argentina. que rmprrn--
dieron vlaje de regre.o a Buenos
Aires.
SLa Junta de Obra Pta de los San-
tao Lugarec de JerusaJem, se re-
uni6 en seslo n plenarta, presidlda
por el director General de Relaclo-
nes Culturale., en representaci6n
del MinLstro de Asuntos Exteriores.
Entre otros acuerdos se adopt el
de Inten.sificar la protecci6n de Jos
colegios seraficds destinados a la
formacit6n de vocaciona de misio-
nero6 dranclscanos para Tierra San-
ta. Norte die Africa y dcrnas misco-
nes dependientes de Ia Obra PMa.
Tambldn se hizo constar c pdsame
-- rip I& tinttituciti por el falleclmien-
to del obispo de Gallipodi,. Rvdo.
Padre Betannos.
En lat Embajada de Portugai. ute-
ran impuenlta. por' el embajador
doctor Carneiro Pachleco. las con-
decornrlones dc la Orden de Ins--
truecl6n Ptiblica que el Goblcrno
iLSoitano hI concedldO R las I nlm-
bros de la misl6tn espafiola que, pre-
eldldtn por el Micinstro de EdUtlc.ltitI
e-spastol. aaslstt en Coimbra a ta
rlaotirq tie Ios'ne'odo conierancatl-
v.r delt IV Centennrlo de Francls-
ro SuArez. Duirante la 'crremonrna,
el doctor Carnrlro. pronuncId Inl
di.rurso para exaltar la ig\irat del
'ximlon pensadnr esipn.iol y dc'ta-
rnr iII per.nnalldind dr Ins cnnde-
rrradrat' -nhore. AlbnrdIR. PtoC'o-
mrn, Pultdntlerrs, BnErdonatil, Alci-
.cr ,lInlcr Cnndr. Navarro Lato-
rrr, tnnfler Annrlci Thninns die
r',rrlra v oturltdl Conlcettd pare
"r r Ins crnrinr nI scfinr IlTAhcz
MInrtln qiietl ie(lcic in rAlidno re-
rilwrdo A Ina nhrc del cenriclI Car-
,nln (j' (ri neinr nlivetrn SnAIt-
tn IT rdrlvi0g el Arr'tprrf.Ic dei-
I n v Manlml 't, FAlla. Irrldttc
c el, eq d~t. Rt~n vkvarde, el
'i,i tnl1ctlit .nindriheflo Tinmilhdn
,r tlpro 'In rreitiltn dir \Mo pile-
van ditltrto der Trtittan drte It Vic-
Inrli v c de Ir Carclbanllhe.q.
INVORMACION. ('It.TURAI.


El dronSil -(k Flllplloe., 0 NiCA-
tocr Air; tvl.td al dIr.enlor tln
In litttl n et C*tlura l tu l ptilrc,. t
A, c<'.hi neln, potra trtaIr tr I-v
' hfnt.c istd'( do dite' i tllstM r en 0'.
larnii mt in l ntiento re tore-m a
favno S Ie ci ic ttdttitniit.- ifilllpi w
qiu, dmreen anipliar cAtL atututdir
err 1. Dsna, mAst omrcon el pnrpO)-
ftl'n (if Crear F11 Malill~UA uTANlIbhn-
lPea elf'uJIVanlrrflt* rnMllPuMA de
t,.lA u t IveritA r raAtain i A h t e
rti r in t c-A temnptaon a hant-pe -lr-


ineircamDio ae e-tu
-ME- CIGO--n+a ra._-i A--L-
" (iI.tba Uhia.l_ .nI.hi.
i tl-rOi n it l-,%[.Dl. pri -c.f l .l i i
leh lr't~orn ', ( i. C )'+r1hel" pw
pa luneerto.. t.nt 0--i.r t' nPra
,pl lenatif i I ., lt+.-,i:bI
NIVtIcO 1 E ilodc _'iI,. ,, r_
'itr Mhl, t'i'oct
El O.t'occ B 11 Br, ,..- .
cii't ar oI .utI il C.'i :11il it
Croninii. .1- Iri niriiCij CilT
In secrc(u nrt. nr E-tIi.t (\|-i
prlp',intb dr I retiirc ,, El
Brantt icmr.niCrl n t il...c. r 1.1:-
ri liip -crp-3iit r rl d,-Arlr.lnln
rlahiP par.- l l cl'iinivll l, r
dlincoc'-,pci .'ti-
aonrietat-ofar-00100..-tn i'm *w-Ut -
atiorece il ]en lit(te." dSi I,!
EtlatIt '. Ethlilnd- p-f.;r ii rlc ii
itlhtl anc' rih Tcr'.- LIU.. r.'-r
prOlurlt.'- a1 nocior Branscon:
llec nr to Utr n 0-ersids tide V
hill. Tentc .cse'e, que se estAh I
para .rcilsar los textos. de 1c
1.'0 vciCir, gradualmente," t
.- e u c ., a.obtrtIgn1 1CO11OC1
nmis exactos. La reunioni de
rrey ser 0 uno de. los pass
direccltn-.
La secretaria de Estado de
gar al cambio permanence
diantes coiln MexJco. En l], ac
hay 625 norteamericanos est
en Mexico, y unos 1,500 nora
canos asisT-W nTt~lmneM.e-ao--
veranoa de la Universidad de
sin contAr los qtler to liacen
,jnlvemsitdtaie. del pals. Unos
mexhi nca lm ,.fulh'll* C1, F" I+1,


dos. -
Agregd el doctor BIain ii61t
plan para el cartiblo tic est
.S bosRn cIi n RcOlaviecloioq
frollteras Internarrclionailesi n
ser btarreras y s puntio de rec

Preso Calder6n Guiar

al entrar en Nice

Fui candidate en la ltim
justa comicall. Firme
su opoticion a 1 G

MANAGUA; marzo 4 (AP
Dr. Angel Calderon Guardia,
didato en las uIltimas eleccior
sidenclalei celebradas en Cos
capturado en la frontern del
el mayor Federico Davidson
declared qIte siernore estuvo e
torio de Costa Rica, y nue
tlene alli amigos que Iunho
su itidenl y poarI libertand del
toatlm'nrae perdidati Dnart
para-Costa Rica y Am6rnica
Agreg6 que el rgobierno nica
se Ie h'a notiftic.do qutc deb
dr.,-4r el pais. "El gnobiem Id
-to, Acnn me nyud6 c impidid
.,., -o emed,-, ',1,,e cde
rios mios, :,0,00 ,,. ,,,- y
censes, pasaran la frontera V
grnosar mis filas. Si me liubie
dado eli gohiero ti Ntcara
habrna sido derrotado.
"El principal rem--.,.- del
de Ia revoluci6n rce I Cfalla
da material, que yp esperaba
ca ileg6 deln extranjero. Mient
ga ton client dt vida siemp
dar MrSin spartidarios en I
per I eausa tde Costai R.ica
sec declared tratdor dt su po
un extranjro, coma aes F
porque se rme atribuy oque
l rn olue id lo c d I yuda ,-i
biern! e.xtranjtr. Perno ,-
to podria darse a Figueres. -'
la revotci6n con 0 povo de
nas extrfios,t n los oua Ic le di
siolamente emr mhit~iii1rtlto
uno dtie ellons de Oi6 rededtor
trccientos hombres de ir eiJi
.gular. y cinClIenta nflnialocs"
maneridoa rn Endpaha er ctV
tural. regresaron a nsu palL.
INFORMATION ECONOMY


El %.ubh.Lr lrl. de GCorn~cln dia.nor ltreedo. Iontlel hlrt lendnce


l,.o t a].Silnt-tm. t-,,, i,,. I, t,',, e alrea a nr-mc Prt a l n-. at dra utrc Mlhequedr mtl ar 111i11e 1
Iac- - u tI Io , r. I.- I,----, de nt lel.t te e dr-tc ,, otd u n-i. i c en E I ).-
U I ti vi,, ,'f J; l ,t.: ,-'.. '- , i" e I,',, 'r
Of.. .. It t M,' l an ,, n r Iifr ;-p l- iei, in 1- .
1000 c. .0 e I'r.l, c...p l ir .oii." : 0h. tie1-
F.... . ..... .. ........"' elt tsistem a e. ilt |. ari o |.r l
L'tti. hi-- ic I nci 1 nit~i0,n .IB I .1i l .:.it icc pr. L ii -iQ ;i.- rwdr' I' J[*'*.. i .ercei (IesAn rl cR\ ezP~
It e CAD. C O oatOnIM r i r pL, li I -
tI c. I. l ie r,cn, pr-' Pah i ll c roit. ,, J IIit- I

't,- etuu oc pi "in rc,"c 1 t. I-tt'- Lh.: her a lt'


.^J^ ,'^i' ,-, ,, '. r', ,,,,n'T ,,-l ,,; .'''' ,'"' .I,:, ,' S' R r ,i,'n +, ',n d"d H l I,-,.1 r.,: hh ,d,, t ,, *l .' ,,r i.. i,-
rlf ~ ~ ~ ~ ~ ~ .i I.WIF %,' pDlril,,a i" r ,i lP I anl~,'
,, h" i, (r. ',Yal ,S,, till r, :: ,'.e i ,e11 1 )e111110 1- 1Ite


t1 n t s .,Cit t t-s de la s pueblos lin ltroies.o d cs- Suts crtarlon del rnino. docln r J Al- i It llu.s "i, d if,',,r il "stro a.,
to s l-' atah 1 1. o ii If t it~tto l e ll,,'l ie I3-I it I-hltn It do t . .Ic ......Ir~i' I--tic ," i',oi," .. tdrc,',,,

i"nientos a pareciendo las trabas y prohicbln.- fredo Gonzalez, 111w eit n 1'c a Sor liubridad conceool uon fisIgntc'ol
Molte- asS de la cculacito n. la n.i los m ses Mercedes Alvare?. de .1 cli ti, par ,l ....J :V e 00 po sos it] Pat.runOat.
ell es i de verano ohv' erta o intenstficr-sti lasulni de nt peso- CallIque 17 1 "(it," ....dt= llitVe t ie Fou1,
e an turl'si no ettlre0 as playas d Bil'- 118(str1o oiltrbllb-\y a s In lbo' r de in- o tt el sa.t'm d trta-jo dt los re-
e.sea lle- rritz y Saltif Juain de LUt z eo11 la de estigacio y nstl dio qlu or Merr-n portrsi de OobterniIon naria Intor-
de eta So St t ac n c c aier oc, redes reaonzaraovi i los c i,. tad.is Uni tillc en I, ccn t ticttn tecn -.,
Intu Sar i l Sebaslt n % vici vers.1 dosoe/xprestuicent'r :tcsicgn\a d pa'ir a N ,ec.u.re. m E l ,luhttiitllitlaint-V doil ,
:tiAt- 200. -qWlt- cicuAlvarezc,t ~mcInii ntl i-tad,

li drad I lio ptor deIl'etplct)' p sideonlrl. S t iilM.',lr(i de inlob rtllrnci1n1, doctor RUl.
totmerla Jonill Geor'I e Haillgh 1Sizo Sor Mereti dt.. se propane S clc pur ir..'s 4 n I l .. a i it-ta in. Pn utetndrit
-oeamer- a it u cuatro ineses njaidano por Nor- u'I ir vi i la c' l deL I.- tlnban eil
I-n.M otl rtoro--- n Ilcc loe- 0 Bu-r-la' tistcmni ^tm liatndo It Irlc a ic l1n/ ) 10ro\1111) dolingo 1t In, s lt Lo d Ic
('ostai (( '"'' *>fl's "*Pf ''! 8 de los (. /'P' (IS ibt~al.,lT h, rTh, Flu, t ;- l i^ ^ .. +]I? T1-T, rla. ...


el"'c v otr ~as ~ 'rHi^ ^ ^ !*! do.i au I' s patrd'I i0" L" i k a li u l
dos rail '
-sco tI ci- r i l n nrltai t tic oin ot ia.g m ,i l ., c .I tilt c . .. t ,I tin ,,,, ,,t ,' l, m ..1. r -.
Lrao- N S th e i i vG Ihr'rat ri dc -rlti tl u tra 'it it n'tnr-"pr U tin I t in. t ll c cii P-
dir 'to -._r,,, G ,a 1 H,, lel, h, ni t m, 1 r i- t ,r l' ) I | i, it '- i l. ii,,'r.- (ii. ,ior l i,,, I ,a i 1 ,-
c i deI So l a d Y ar d o MI S Oig l i o S to l tnb m to .r ootnu t mci-cc nt ir ut E.iC' ii dt I B uit ii rli t
n a i l 0 ..1 ui i, "' I l l 'n n r l i .s i ,,,, 1, r,
(quo O sla R l ea itoan, Ohvo D lri yint-Dton n a(i titber -dos ii ru a llpatin ia I (Inc- illO 2111111e it m inirail i t I itnde exoiu ila
outben v d p ha 'berS t(' ir I ll'ldo rel}iaA vero I i tlle -inte sI tdllniirms N\J r., l, t I t l Io Seltht dr m tli"ol all S'rP v It
, t116 to, r eldo s tllur1 c '.'onfe 'c que do 1 mude II oer- t upai oll din l t ia parln. e l inr que r(- I t:..t ..
te a Otras '10 ro IX ,Bina., I pe'rO Ias u- ini'da nn. ('tlestaeottn la e '
toridade" c reen que la -tLMRICR tc s- Sorl. ,Me1"cedr., Al'v rei., 1 lin\ N'.- RefpidA(re stndad vt l l' e Jlotnolstlr|. t'+ (-
Sm l l .1o .. .. _tt_ .... p llt in o alehlind o ...op. 'int 1 ''h ; r11 ,1 Dp.l., .. d.. .. P. Io *ll (i, I ...
rdia asesino, nmientrnls tolnnibla, trit, ll oa Y P H tt Clur- o. . 1,v-, infvldn ti a +taI nc~l Otlv'ls,
deml'- n1it0 el-- Or | l 2 - t' .... -to' '- ; itrtiuc- c Ic it -tlt..u dci Cull. ..c. .-:.-
Incgua cn tm a tio Gta. mediceiquo dt jo favor dr, il r melot 1tratno ara Ht prS- p aut 1 u blsi 2,vcri,.:1SciOInrc lcDcirato Prc-
c to n tr Sctas iohR1 n atlngrain dreteranrn r so dnilro decai I I i _n I '. I .... I "I I .tr-ititII tIcq Oarit ,11 0 cr11iitotit
de t Scotiay nd Y ardc oa .ts espi lu- -ntab'. pet-loras et i l'gi t -.lo l Js I, i[',. .it banae I o m iac r rt i lt
Incelan t ird l cit rc 1, t-. noc l.r lr 'to or dIn ci ii r p-' yiomietiit (nat.ai. irlt d
I oca Hai h revelo quei cc i lnoll n a l 3c. nt c l a nin or 30. a 40c r i ,ltiode lopiniaitto oil a (lit-
i ngrea dn ois victimasn po" Blcedo d elite I IIaI P a r aoeSet-%an il' .. I1 1st ritllO D t till ici Ito.
un -, fiv a d I.u ps 0 e e ioro 11 o a
iaJitai de tontao ro resoror. tA c Sit tin te co ntcre rton re g1 tar c ll- H avn t a 0l rarleit, vcP e rut-o ile
o "_U _n_ tbrgoti asc sitr iourd trnes .o-cncat. on {o tinitire Sc icc tncaurtt1C,'fll- m.ibibloteca, en ilJAitiretde 1s riic rl't in
ticre nollo ild lct norta de itrls e i eiar conrL- H tiab tini n- Ccl.--la..,v t l(ele Con i h [tivo (I tic n tmt.- i,.
.it e atnico itametal'anlo r srttt a.lm u n r tIn '-a Ji'rcla cic'nle -'gc alhint vluJOS 1cr. r- .p iu ti-cllilt ri ellIII i l71w Omit" It-
Ca l Haientar c ian me tac'ntio ct u i C/e-tcluos c P Ia roe le Sre ereitic it truo- m t uab t n itmienitbrotms d In csi ,l.-
x n- gsenar ul de h o gpesosa cortle. laboraennQUe'hs i,,16n Detv ,oia del lCeo-Lm.L Brill-
iS cRic itEmpt te. 100 se100 detrc n i Slinto. t- lraznt n .....c.u.dai n pord' stnt.I I v.... lunte rad,..ca. .Stca ot'ven. rrt tic ..
ur r de IHa i,.hrg, Inc no aIasa Ic Iltru tlondti0 la.tto s 1110 b old o erin to nil lityJosft-i cur ero, lo, r+ tPdlol DIe' pip-
-Bmen o trlea it- mil Sr titi,,d mitrortc mm cLao Hor ttio in Ctpldel' tutu tictir odo Ins cArcees "t it o itite Vlio n 1 t -
mactail ritnin ntitpt pm aa t i sicta quo i ," ii t a o i t in II th'I t- p irl-
e -i St c itaeoieioi i-cta.I ii ,'on,, oet~ hit. t-t1e t m a n mhi cc mt-i, t-r to o ,_i,_ ... mit tith ti... t It- i~ Or to Aun -

lod i In I Mt al, r I..-..r i o ..... .. .. .... .. s la cit o.u r. t- t n. .. ... .... O I .......t itt-i C d c .ll"I. B,,t-
oro c- m t -Or a a ",,' ci rntcl't ,nitu 1n itot nNbrV I-i ijoci nor'nitir TtrItLD,.i:nit t t11
C,.-cl -i c i in a -on 2 tr othtLor 1" 'c 1 t-" }riult "Jrio Jo tutu l ttCnr cIiiaer i,., nr .a ,t- Oin 1) t, u
Brlo,,tn- c-ll n'4 t;I l cI n, Sri tim.i h-i -m ,t t etnc tne fSc I '+tarn Fitmicico. tl d* T+ m, tit .., o 'hat I-"c, tiht_ ,_, i'' ii-

c a itudi rut.i- to rp l -r- o inluih t qotr I ctga,':( tl i,.., h i .. .i I',' p," ,,1,,
e la hnn I | .. ....Ide I I I,,. 1 1.d' .. I .r ,- In lo n nt ',t ,rtl id Itl
ontimauc 'I'III i 'ato t II(t in t-t dco e lil t--h u- 'I-.--'- it 5( m it I~ttil'(I +t
rmopa r da *- AliT['IO F nt al4.tO - it-' .de ucttim lttl P, ,', ,net e1 o,. + ',e o -- n lit iR-puh miw ts(a

parag on- dsw -aerd Otes cat~he os .-,,,d e nrm o- vt~e n iw e wt i ,, n ta .)r (, ( e L IT d" Pa 'O(lt~~t tl
3C u no-acd aIina. -1'n 'ci"-' '()ti a't tutu c t at l Ii L ut tlle n 'l eit Iplvottt oit a-f
Sit-t u r ne Fr a jls ". .. i:.-, .,i ,, 1, .',c r t la .ro rlpi rt o .sic n o t r,'te ,ittt
frc a:l t S. .o pretlrente adje l':, ek .- mi., cict-t .. .nc~inl Ecput, d,, '-t i--M a --'--y qt lut~t tr
pre Nyu- 111W ),s'a'1IaScJti 1110 cii,' el SU l .-.5,,1,,,
ia ht d cttoilhrut ll.yItli l ed ,:,i tt. .1iliti.In-
6 prto n-t ntt a tl i ouo i I cttn
partlu(_;dm- BALTIMORE, mituomi l4. 'AP, Adroitit ttco i tiv I- II. P.u P oI wp~se llm '-Icri ic l uilNpoimtc QwcNOtto-
mocntarit- El gchucrnauu spathini na- I C Dla-- ott Ucian cllton .I ,' Hv "WHmIcP 11:0 30(110 III c ~ bel tJmimcu- i l l,' hn
CO en- it aosb accrio trsmc stri"co h td- 11-- .1 In . c
cnn~~~~~ .1-c prnu Sboo S anot.i.. ri- a ct-unip t-ctasprIm I fir f u it, ii ci. o bit Icitm oinc tt-io
go. pa do' dur"teIn., no it' ... .....tIc.imo cc C OeRrep itR U GAtDirtinat.sunt- l ot-it i nioscc I nsclicoti
F Sgura no E tPf ron tn.rat as t, TI ,j ..... -- dtlt,,. i al umudo. cci tic toen i on a lult it-
irac..ncoS. .Pr cclocntcdd o henit..c..k-III iia.cictuomtutrcip per onas(lyttu ilr ilmUtit c sr
Or lpo ti Baltimor e s. y c :elr ,,,ic r tito.,,i In.
p y un d Ia ., rei-taosea.-.e -, .. It uc it. l0.1 20.?5c Ec t in-Onan n !t,
Itnns ,', II P.rJostph F F- Thai-o ....-..;-rii cldad ,,-uii at n "p'otp ac reKrsa7rca
"ir Im It- 1 ,gi-.r ,S t nl t o. ,-, c-a o I .. I iQit- cit tpa) "ttgliiiino ptit-to y ocdn Ohmico
tao ch dorh t F redeicrtk. p cdii: ... Il
5,s irtis iu b~cacitnod tbrimsralc Thi ne i-
tinti Pir iCal -.
Figuo t-Ored.L n dLaos. um e IIjis 11 n1.
ico'P-. .I r..- I_- n t IP CABILLAS CORRUGADAS~
....I i-rh I. 1t- .t r, I Tatlob iott .Iae '2". '8"y Ipor 30a 40 piesde largo.
Igoblet-i-Orde~ nn d o cIsaelI toC aloIRCnn V


.Chapas deHierro egroy Pa~vaniza c
- -- Sirviendo salud
RIC 171.t- desd.e I T rha -rejra Antonio Perez


IC'A


160,00i0 tdnelatdais die hierro-hIn-
ildo exportadti a Inglate-rra. de.de
Vizenpa en e.,tocu tIta in cricne-
ses. 'Su valor cs de 440.000 llbras
e-terlinao r 371St, r 1 hi ir.'- Ci O'
por clenlio Ue ets1, tle,>]'1 on atirnl-
Ina a la Iniportacl6n de maquinarlas
pars ]a graRIJl IidLISlra o'zcalia.
La Papeleri'n Espanola ha cru-
blerto cl primnrr dina siu enilsaln de'
120,000' o'bllitacionc.- de 500 pesetasN
iionlilniles, al .5.5c.
La Bol.tn acu6 lila leve nicjonrla.
INFORMoACION EXTRANJF.RA
Esp0n1 a y Porlio l tlinet tn una lnit-
si-ti pracnlenclal etc in tidfetoia
d. la cill'litzact6n, La Penirnsulnn
eonlitnutarA Airvicldn ml Wlblenmuln
deIncc Ia Sartcad, dijo ieclllutdLA
Cimo rn In EnlbatitJada portueuasn,
et Enb>)ldor d(t, Portlusl ln Ma-
drid. doctor, Carneirn P acercn.
ESPANOLES!!

CAMBERS VALLE
Otr-ce o I.qun nadle:
S GARANTIA, RAPIDE-.
L.a A 'coz lioos' Is po,.n

MANZANA DE GOMEZ 343
Toliflono A-8678
,______ --,


1905

(-' 007


E.'


35 A11o 1 O PUINCIA 1. MVICIO 00 KUdSTMOO cMMTMO
FA.RICA 10. HABANA. TELFB: X-4061 X-324 1


PloN o-SING E Rl


PrietoyVilaboy Angeles 112-114 *


l .G. C

Canada Havana Santiago de Cuba
Veracruz Kingston
Setic n Dirf o di C.cirgai
i c A i Flat
H' lldu V ~ lruja ?/s .
8alidislile adam
"- I ttiS. ja t.ron 1it.Jh
KRAGElfIi.M arant, 21 Mati Z 24 Ma , 21o W
FRIK BLANCK N Marmo 2g Mar/Io :l Abrlil
MONTREAL ITHREf RIV"RH Ql'EB.EC( DALIHOt'SI
SIIHALIFAX
KRAGI+110-IOM: Abrhl 70 Mayo ,4 .S. y 11 reppeCltvamenete.
FEDERICO CAUSO
Agente Geirtral
AGU.IAX ,in. 367 TKELIFONJOS: A-7390 A-0l04 IIABANA.


t -ri t ptc u tidc s dci e mhic tiCe
tm o nilccnic octia el cc mc inau iHe
B A t' centre Ils go'bernns de EgIp-.
O.0.(Grec'la v Eonafin, Ne eonvinn qiti
,ntorgando ou pa;
. ,- .,,.n llando a una et -
icde fticeanilen rltenrdie t que desrtit -
TRA N.h .....opns del Imp.r.o Otor..ann..o-
i7t.h en uauletmllns territory s i ed
tl dereehn, maca enejo a l cs re-
RESTA UeRA NT rdts nnt, tist aba c ciia hercn uonas
h a c0 s lunaiudas, de esos he-
^ *Tt J f"rflci..rion. 'En 1949 termina. d
lu ; e'rridn rnn In esablecldn en Mon-
0I 9 de ma;'O de 1837. ie ri-
i iVecl t 'apitulat'Iont y en cmi
'tr; d VIl O tl trlt- resolvern a at-
IFAMOSO P(R Sl ARRO)Z''1ON MARISCOSI. De- currc li p ll, dc cut)s prooRgidoas qif
con la sugerrencla del Sr. MInistro dre (amerein e lta" cana ha h itiuedntia c dt dtit rantim e antos
clechdido retaJar preclos en mmtsi articuiei. par aa m
1.3 apelalldad drp h\'m : eehon rellena aI rr'"l, y ( m psi, .pord Espafta queda-
--p~l~o rlilil. E ari: n de i l hyrerir ani. indefen~sns
. 'nlllt o rcttene --- ... [ l hncnt e n nrhalo cat Indcl-to f
S OFICIOti Ii 7 6. Tet A-0i31. parqueon de autt. t itraitr nir Pn li CLo antos I-
S- aC l In t I nit( r li.-lintec t et n las listas
11.0 1.A1, 1 AcWic tican+, ;I l talc, dtc las melciona-
___h_____ _PI.__ __ d,,, T ,, tilt c 0 rcnmite it. nudil-
_._____ _Cl t Iet tul(t extranJeros. No


CABILLAS CORRUGADAS
AI.AMBRtlIE D rI, A '.Al llAMI'L L180. PItNTILI.AS,
TEJINO PARA C.AL.IlINiRO y ( .ANADO.
MOTORS "INTERNATIONAL" .
UD-6 de 33 a 39 HP.
('O(NlUILTENO'S PRKECIO

Fca. Nacional de Implemenlos Agricolas, S.A.
- PLAHNENCIA V tJENJIM ItA 1".3369 U-BOIAO


,,sa~eins ,nterecsados solicitaron
ir esar'tii-tit tlas representacione -
rhpIniaIIa-0 rPpapeintas ntu deier
de acoKcrsc ,rt-dccretn-lp-ydel-Go------ -
SiJrrcut o pouhnrl v deSarando hba-
in wrimrwcetio ,iudetidady sural-
l-utl Ion'a-5 y espahotas cumpli-
-int hO~ouatmo-I0.tn~ccrie -
dno Ino. cectos cnmo eapaoleoe en
el extranjei"l) gnzaran delo mpa-
to a piet'Icotan.dc taso representa-
| 'I d1riir 1 rtllomal i s tc y consularel
I E1.9 ai; in -ualdad de 1ondliCn
tis iIns p tlcI 0las espaAolicsesta.-
hi, dEIe r iis r aiextladcro.
Fini e la preitra erpaflna conment
bu..rilrwlincu r- I, tolt-tola trans.
Tl...l a pyi lop rtudaiy del Vaticenoh
Latin wtande nt Stliantidad el Pa-
pa 1 t -itn, t i.adoi a lnseelor Eno .-
'ic, c z cjiarte dlnbispo de Ca.
itoil'a l espa Sdc Santiago dei
,a It El di-cti,,r Ecrtque Perez Se-
ti- tatc cv .t, Tiy Pontevedroviat
.i' 29 de CtumpEmbr e de 1883. Con
,a p,,drhs se trasladd a Cuba, de "
Idi.l2 fuc 'enviado at C61egsio Plo
Iamtintanei"caeno de Roma, en el
que etud1il i carrera eiclnsiati-
tmu En 1A Untv.ersidad Gregorians
de Ro a se gradu6 de doctor en
Il'eolog y Filosofia y de Bachitler
en Derecho Candnigo De regreno
a Cuba. f M' nnmbrado catedritico "
de Latin del emnarlio tde' La Ha.
bana. o y mas tarde de Filosofia y
Telogia, Cute tambticinexaminaeor
prnsdonaIn d O La Ieabana y provi-
sory 3,viaro general de la Di6cr-
sis de GCentuengp. El 24 de febrero
de. 1022 fuo nombrado ob iepo de
Camroagoey.
-. 5


*


Federal Commerce & Navigation Co. Ltd.
SERVI'IC:IO / A I[ / i'' ABA,';A
.St. John Now York Habana

Star of Suez .. .. !,:,'.:' 'J, t.,: 1: ii 7 2
Federal Trader ..Mf:' 'r0 A. Aitr:1 ;2


Star o Suez ....


Montreal
/ A* K ,.,1 I -)


-; ), / 7


TO0US ASTORQUI, S.A.


Edihco Lonia, 209 -- i HibaIaro Teilormo A ,60O


all
'in*


L A m UI .. .


LA HAU-AAD )AUl,'-, .A1.)LU, ) [.} l "ll,%fMU Lr i /


-- l I L t ... ........


-'I


I -


I "ti .. 1.. -", tE ,-I ': I1

O O a r=-e r le a ro n IA.. .. ,...... -...
10 ,0 0 0 m d r le .s .........."............
j e| ... -r'..',... .. c -..... I .

ant.te-e .I.. "ede6edi na-re-fl 26 d. Elkl"
d- ti:-- J- 1o3 ,. a fto rmdc il:z
onlierr- de 1i' t- mlaton c t c i- t c., la ,,. I rio i s n c;,n'reta ta cres i r
de- A~hnisr r n E)ct i i rPtJt- '~- ci Ct.tr, ir L- cr)IIIt. 5rgura. Ic t ecc lt too
I ) / I'' ++-;de-el'a iyn.Wf1uron+1 t, .i,
Descarrhi un aui,.ft.i t,,,,r, rn f}u-r, I.-- el Rio St Cr 11 n7 d- c. Iy t, .-, ': -
l - c--I et
C o lt ,O-1 1" ... ..-ttc t tte tt rt ,ob t ...
i ccit I Tttit..ncn'pitl i Ier. o f ioc &l.l ...il' r "] + (t ,4,." i"licrt I" t "-.tee ""dc I r n ioct .O

I. F II'1, 0 T .' 1-1 a 11e0)1 a renv ~ t t ot ci
i, tdel t /itt itl' pr ro s trata de an':
(h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,I. ... A,.men,,, tl. . " .- o ,I iKlo n {. r o li +).umbres po-
-t. ,, n ..... .t... .nt -Precedt c nte dc -
Irfit dh ., cattntI..,.I.. rv"i.I.' ptnIt Cr
Ce l I)r ,Cli o P c rel ttnh J ten d c J.0s ti c d"
d'r lld . .-.. .:... ,,. SazlIChez 2 ;ItCILJ', eon pr. les'N o 111,11alaR e en "
L.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ma, v-, I.- rltF : I.. )1+na nrw-, oa pocii de la h,,In
Itt It i a lc.nnI .I: r 1.. 1 ,, "
CC C,,A .I" tt-.Ih.,,. Loi,., ....- .'1rC'1
... .. ...... .... .." .. ...,n a..... "......ti ln t c..t'.........
-t ov- t i o w o rt n itlt t
t.,Ct ,,,,il,, ,,t, -, tttt t rt t x = n ',*- .. i ,
A..... .... r'. ..". l -- ..t 0- -t ... t- 'i t...... d tc 'ltt i-
Ia c tic hlmCtic' 41
llnl -.l h-#... + )[., I- ,+ l~ . ,J I ~ i El C.o)lt epl+ sera vio p [recepli-

..t.r... ofrrr i.it l t ai nEl .. ....... ... .. l.c. n ...


F~t~ert I.ln,'.,r rlal ,.,.... ,.nt. 0tt.,. .o. a e, A. emn Ltls ttt ...... rt .... ........ o te:
.--_..I __i ____________, ,, .l... ,1-Ittt t..ttt10 .ntc i. t ..-r otcn ttc -t't p ct tL'ttot ottl' icmx -
It .h .... ... -4 I... ... i R F~T t. Cuo-lc'.C s.- tacrri.- 'iito .....tteet "'"*'+
nllr. .e- 0 T-,,,l,. p.',,I," .-',ttt,..' Ic itt-i cler ctp iicna tia ontrtes .-
t. I II A IllIC ,, 1),ala su I ucko I' I
soc al esu e e -Vr.,:',, "}c Ifed[E a

n~la. u d tt,-. I,.t cI.t,, a.tca h ti, itt- cni ticnit' tt ,,ntrtt wtc ,an Ai talteSq ta r t. -
B1h'lir t.e, I.l. r pr} ue t ,ee~ '
S. I .,CIC IA I.. ,, i.........1. t i ,c ot n,-' Ri F .,n. .n ., r at ia nttt i '-dnte| 'tdI i i .lcll ~.ctric, p tIc lil idio Oil i,,,, lid it litilantttc atst. eitti pia-
titittd ltt mi -ttt ti c tt ic c n --.---- ri tOfi noIII, Inl .0 c cl ot '.i c ettin o l p Iefrldceitt ic l
-I0. fi l+ his. do,,' ,-III, h "p, tod m ~~z IL [ a .S ablls'ae ltne ltailr)en ta-
I.r tt.1 . 1.Oi.. 1 . ,,Lt .,.I,'hc ,r Ati itit. C n.tlr nLa clc tedealntk tld('sor clutes rto r si-t-
1 1 .11 l ,I I ci tt- n cll ,I lI I. .ii ii.-- tc . ...nLislii I ---i, ittit t tO ct "tnc on t din ol +-
l t i , .I t tnt it i ,tt -,., i~ t i ,i1. ,t, ,tIti t ,.,m e- o t i' ...tIe at let tle c .-lcrcit.,,i ttt'en cIt l-

l Alt, ,.' .h hl ti it i.h u . i ..t...ti' i...... i' itI .. .. ,h .esr- l tt- ti"all plopoi l t'O 6 l .c
l.I'ort I I $ i ielttai e tc e ItiEtod
-U-aor'. ito_'' ctOth tic arc ..,.'Itttl tt h.cI,., ( ',d,,,. ..da tie i.,,,,.,i to ict. IV n'netl aId( ilAsd lcet o Ito
,i .n. q die Ulll .if I -,%i] l ." i +t l-i -r ~ ~ .,+- r +- .~ ' . T~ri.i1 .: r.. f- ,,T r,- ..]r : r~ntes
;IM W 1) l. 1 ,- I ,. ....... -.. .-ii ;- '. ,A -++ T, r T + -I+ tl+ . .

i i tt I iiII- IIt IIItc "It lc.. ', ,. i ri 4 . IAP I . I n- i t' tii rtto o l it st
.TIr -IT,.,-3r } T' r~. l tiltl-- i t Ai. .. tilt.,lonitin r ,'I- A'-aid It-t'' i'. til t' t E t~tito' d'c t-ain" -idi tic. -
,-i, letcn-ttpelne- tit-derietl( I d!t
i,,1 .1 I- tttic.... n.1,1r ~- t I ,,lciit ,i-tito .... th itiii I, t o s Io tcl itb ccvid o n ell la ry del

it.. Ero-Intlo dcii a-a~lnecidctti-e-de-Gt P c-c-c-iA oo-dntel ao 47 tiniot~
h l,& I.. ....d ir,,,ic.... 1, tihi dtt I dil i ......it 011" thltttilit B ri.. c. tttiit' I o ou 01 olI-clntithn c i
t-. i"hts. tiii t it, l tli.... Oc ..,, iiii .. nn.i ,.,ta, c tlr t lch Int in... man i.rt .tryitte |u ii d e cI itlt pit o
I ,i ,-1n.i --- -,_ _-noIT\
Ial|r(in ri rntar~tro ill" tat111A fir h% 1ll]1.h h lJ .Jh ll 'JII+I tposo-loo l drl 0 (tl~ein y el he-
I c atedr tl tdr t t11rl It c e l m m 11. oll hi'. 1-11 d, e se l-r te dpc la in to ta tolIojdi-
ll -.P. t N rh elo.. 4 ttII,'I..id i ,, t't ii\i N Itp. CI h A ir ls oAi on I

FiT mr-l+-nl -- m.- -I -,,' ....U . ''Iao lx .~t~ 1. Ft' ct," 't ,) toccil e4ertcnct d' -
S 1. .. .. i ... -.11, rm ,itte td r n le t f t i utlt iro pll -
(VEASE lirn ro el rdo SOCuiE-toil itltir ,l,,C ttALH-17 NIU ni7ti- i ittcontti. liro dcttc N otI.
ll '- I ,1i it., . n .. , -ek\')\ 1klt te fo F r ,
ointtt4 IL t111i i.V"'i(1itIt1ut It ntoic ogiii-d- 1
Dt ,D es o A lk ,t o Igpia- inr( t ot1tt d'it' tt al ii t tt de i to ttitOs it-tit o ticito i p14- 4
t, a[ rIt'I.IU, h .et I'tItlrot t1 I'll-. sl, to t tdtta n0\y,,0 drTs ,ci oie
Iando C-ln ( rlal fi e 5',( metro.s, if CI, m ..... el anv '11hF E~l tnlnlstro tltt 11 i t Vrillpdo. llt e a sc yn
c g ol it d e 1 440 at- tt ni ..op c o ,ito n d, l 1,
,'O IO s u d e'vel (IQ in. [I it OJok,0 AntonioG r~ lo de de (P LICli' %ol (fle filet efreltdada par
gillln sD igeZ) -6n.tlitittiidtd c ii I t tc~i lr il tn ri'c cl o
-i bsecatia01 I.' AItAtit tlt l n I' '(. |tddore.(if ,ll aorgatizitteltn cIn- lt nitti1n ell1nt11t1S.1 cii tll'lloidid.
tt~taSdott'tlll 1.t'~l(t lh'itahlsta, tnlnibi(,n esluvo p1)livinte lt t T"el I'(ef"l'IC(UT11 COUT[ I M1 0 pili-
eltv ip ie ninjglyI(
-Io- dle o] [!1c Ir ltti "c cr it. i titniltde ntt hI o 7ltrnatdores pro-tI corE eiudoaci Inet-ain|cc-
,. ,,, u,,, V'IA "g lo.. . 'Vl cihh..l y sp t e r Fl an e. -R-
;. cit, t n"" '. i 1 tL.it ,-r ... Se'iJosnitt' ittic n o pote enas oc,-
I~m ,arr ln ento de un ua ollnoor Fa 11 InCur les' ndeto~li 1 mi('os.tI afio (te 1948 fno Ia sJ-
b-il, a naI" cl nei. l pcr 4.111 1 1111o00t IMADRID, mar'i t. oiAP).-- u 1 eitn- on ntily tlnio Ypara ct 1 0Bols49 pc-
--Fi hn t(tirdo -it hnlnn ,tcitileha- .e- ritta cioo' -thi70 tw de ed i h t ,it e-i i nt a b tethin vdr .1,1,ndemcontrata-
inc r Acat lciait mo torr .dit6int t it tt ah t' itn- irezac de otizsari6nr De,

tic tipA tnnLtcz 1cpct'.rttee c co i .,
I. t-Sc oi-rii- ci e l11r111tin
r..... c tl o c" do In CrUdANa iNtERdiRlnAlO.NA Ittel d' tl iBnleses de bajt det941


GONALE Y.iNO.. ALLR D AdERA on Ag.ran.. ond o tl-d- tt -i -- t-crti-ion-do u t~ct ntu doi
iil"i'/)la don Riinn nBI v'i s c t-do qtle19l48 iha a Iraer tcons o el at-i -
L, ",i ., u do |Interruiltopda 011111t1- 1111r li a o I M i
[, Ir,, i1+i'tS, son (lie111` llhivlia de ,- 0C tv111 <'iamahtiltn rpfln n n n'qWesa 7,a vyIIa epenriada eaceli~n. per-, 0,
No, 1035ol Hales. i tti o cit tts t ie dese anectierl a ot
k Zarl'poe i vpon' Rioi Sanlta 'rar_ _f it itL idh s d cEti tod -,
RARCEI.ONA, n111r, W 4 t Uitledl '11li's N1 1111i, NUEVA', VIVI.ENDAtS F.isleaendI, )II erd 'iidas e r a (III
11 R(0 'IG ithtIlA Vni AIq d0eu Cono t,) fillt ha'llgera ,r.-
(VEASE I& Cri~nica de SOCGE- 1NA I)RIDI, Mlta,',(l AMUN'n, --PicF] eupav,,i,.,peru desipues se.... ",
lltalittlO Nat'uollnldelt C IIVi\'lenda hai m uI y lbn Io en nmayo seguido rd" tin
DADES ESPASOLAS en Is Pi tr-failinco duratiel \li ... ,,esp.... .. ..y do,..... iuh,, PA.
1.'C del al~n pssnda; 116+ ,~edas., I:,hn "' S i ,, eu d ~it e t1
Sgina, DIEZ) ,w,..e 'da "s ".. .'Ries I....I d ......ell, de 01948 I... ..... htd ........... d ..
., ,'q ,"If hilh fl abJi}J ldild ia qI s t r '( (n rln t O e ( s s [it, .

0 I1 put ttn \ i li billl. o+ te'(ll .4 ( n 111~,1d0" I V I (IvIcotli..+coli lilregio A t"a 1111 h ena de inoviernlbl' y desd..
111:11tlas ill tngero r lewfsu ,),i I -. I I, .VC('(tts pt'e!'vl'llhdos I'm ,1, ahl o top nleiv i toa do) p tlii alP l
,iotqtle S014 ,V ~ IC 0 n 110 L.'Il ,h,, ii, .,. IIl.] t "'to t ", IL haISt, l ernoHlar co~n filn final firm-+
llllJ lll' ,, Aclai 'n [or .I..Win~ til I. i ..... off.Ie ) a 1111111'IO+ se }h,", v n esperanza+do, enl teanli ad0
1 ",, ,,lo,l a que.te :x ltcr rv!\'reli- rontlin~t~iin '_56 I e tl it-t~le .I 22.7 col Fet ial rrnnmo est.nhn el ambientie- inter--. .
ell ... illll Sol] ...... 0.. .... ...' dHhl t" gtreod 1)4 ell La Vt';:;....... ,, r...irlnal en 1048 ... .... po~ible. ...
centrS Ellie ell ut\ tienipo veltt "rol itit. 11" c" Cn l~ta,, '1 4V ei. r ud n lr se 14
b( o o elo peo qt h ra .- I ,,.,'WHI.. 08 el o ]ldoiJ y 60 e ~ran aa m~r y et 99,
ifili trnbajntndo e:1 otros 1n,11tntto',, -1 / '. . ........ 'rotind l inse~ n li' t zolta nill- r*11 tamll enI t ,'" It} e o ~ /o y f- +
io,, eolnipletanEnIeA ]t A.iola.lkt(' 1-111 ~a ;s~lorl"ll~ twileleroIh, title le deJen ser.-auti
tite bit' (irt~nres pnerinzis en til
tll/-d+.v~a4+l-m e xt e ri printer tri-

k I Para Iodto lo relacionado can IlaCUBAN INTERNATIONAL ] ........d+. I i"I'vos
SPETROLEUM COMPANY, S. A., "de JARAHUECA, dirnjnsle a El F-ta]d,) pwlolpo,,\| n ,'edin d-
I GONZALEZ Y-HNOS.-, TALLER DE MADERAS, an Agranionte o o' dlp,*s-'I ,n Ede '1.Jt, f: tura d,4
-- y ugren L~yao. alprtado de Ilas TOALLAS"-TELVA", lr,,, evo)... e la c,,tdl i6n TIP
V Lo. areno, H jb an a : .... ] fit,d 1-,spall-olfse llP el exiiaop.
No JOSSe Habanda. ,'atdia,, n


Qian i
=-',li.Lh.M


n


l p. i j ., .-.\ I - i r.... p l i ,-- l c :I!-
.1i I Cl e, 0,Il

A' RO CXV1

PAGINA DIECISE!S DIARIO DE LA MARIN--SABADO. 5 DE MARZO DE 1940 1) -


ACTUALIDAD ECONOMIC 3' UN D F IN-A C E R LOSMERCADOS
rNash Kelvi 3 - -
BOLSA DE LA HABANA Hatana, Ejecir. ne1en- Compas-ia Acu% I ductos die 7 7 lrfrniotrtherl Ouurt,
P-orRamir0_Guerr- --a n h :. .-- o .on o-r-N-- Aer a slo-b,.o r-en di- --
P ruam iomuera Sa eOt ai AbHt .n 9- C-- end National Dairy- - 2 d i Agricultura anuncid que is dis-
Apc .. .- .P. .de -lo t- -C-- l--e a -- a194 20 National P. Light - % TABACO -ibcin de azcar par par de lo
L a. a qar me rcfert c nralcs los rcaleo s ciiai. cor.i cD- Popcor,. Ser4e B. 922- Ni'gara H. ... 1--1inripate distribuldotes en el con-
19r, eerrerril. Sercle B. 392- Nth.ar Am.'- Cc, 17%, yrcu rs agia nt ao ta e o P M ue
en se lugar el m .ercalet din 3 rn ri econariamente Ions croOCen I.-s Cnmpr. Vend 1944 Ferroearriton Unodos 1 Nth. Am Co. -- '- 17% Deeo6ia o a or qaue tis algnat oente nortrao ernitanfo .pars uaos
dartna as no e ,do Io proier,,i rconprdrcripes r-e.an sobre ei mcr- P.,, Glhrenr, 1 Tellnon Debeotures. N A. Aviat. 9% can des de ao as tpas doRe Remedios civil es y minitare,, danaTdi sca-
ore PI e pr o o on141% o=-np..... :co en el ,r, erl., l--al - .- que iermin6 en febrerto 28. slran-
t ic n tei. co- iro'r Pricern porqrre rl n it. n'ioa .1-: Coae). .-- eolSere A D 1 t4a re m --SA 4 BOLSA DE NEW Y R o n .lrcr Rc m r ,-p Ii. en7, 21 cociaras rcoar-
ft e Ie Dac o n -uis, r-.c. -c0 41-
-- d -e ---' -. -s~e-L --e-r~ucO n ne -r-- -'1 T1f` . II -Se~le B.--194,8-]g'/5 '---_9 ;~,r, b enw. ie_, Cie I., S lurl)pr ,, -":',, en crude, c m aa o c r
r onars, c.. sd-v --, do re rs ai- ar ouelo larnci ,-rit.-p c, lrl---ni-ri Ca r- o p Ur nidrs. 1906 iLrredml-n. MARZO 4 DE 1949 I Cro -- -Tbacco Cii-, f.i mproito- o .- 7 en igual semana del pasador
A ri ineeS- - n o-n os arr,,n.-- d'C.717" '_iter
- .. Ia ald,,d -Me- ypa rue tod;, r, tenc r, oaeiorn i I l uI ,3 d 170 -r.- ie, n a r -p A tis E -ev - - 29". T.o a y Sobrio. 587 ter c dn s u rt- coeigo l s.a a o c paa
roeraIto .t-i oe inrrn qo al li ci pr-. '.2;i.-f d Cot. 19; Cia Aarsroa Cape- no ycelacr6ne El Cuartelmaestre del
Icuer-J nia nonscj ie clro tn r oreque lraoe t.odn ;.I fit.., 1o, On.. 1824-931- Aili Cbai - - 25r nsanoo y ~S t c ~ ~oin- COMENTAR 1 0 AZUCar RtO d
p, r el c .i I .. c rl .ska.to o .... C meon Poe'- rr-e. 1924-1 39 Alls^ Ch. . lon o In t.o Ej .rcito N e n Y s y or c ancod
t-i t .. icto r 1 Aond e Co1 d 19231943 El ro nir 8 o yen o iio iiaevnsoissc teaeando_ _proposi- -
'ri" pr-iidecia .-le - me-ad Icir- -que-glr-al mern ado B 13,4 de 4 ].aNorth -A rican Sugar ._he.- 1 s P 'i',:. 1'r - -- ".3 d unpa s coida d e rehizt o -en la E ftrcto enN Yo cance mu
~ ~ ~ ~ e r c oln J s [ g a p . .. . .d i c... . . r n d e s f a ~ r b f . . .1",. 0 4 I n A C o 1 9 2.3 1 9 4 3 A 8 .- A 1 . . J un 7 -s V. . pa I b it ...d E l seeI r L a. . . i s o m p r a dxea d 1 9 p o i.87 5 0 0 1
-l~ffa reo ~ 1-u r -~telEh .u g peangc la.- pcru el prdclomir e.dur n O ~i, ~ rr. SpC -elc -ue Mbia d i- ~ 2L" eOi n calg,1 tipc yC m am^" -a aI !und ter 1-ddoe .095,000
aenca ore-r en -, sgron.._ porqno el ,aro prd,,r.- O a un-7 Ceniral Santa Catalana Ar Rodari -n An, A.rapa Ia compra d 19.875,000
tii __ .- cuor L i d.. nforrr. odo dE qoue ., c. ndedod .c C,, c .. 193..1949 Am. E port L -- -- IS- -r 5 5' -n...ycnror -.....n..dnc .Dc que s es ,
o muy ma .o ) 1l0e0 5.O. depicn a lmact. t Dbi . lnc, t.-.. . Cla Aocarera, ,.an .. Am Radiator -13 .. -Lnr-Adir Pro 6- -" ....r...0 r- ., codidons peon 00 n brao d o o nrcar o r ..... Dire quo no
so c~r-,, o n. con ctdo a unca erraorad ya 1.a9 in-0
t -n b -q c ,-o -o _- orticalon-nanc -r -, ne- . Do. 1935.1955 -_ Amer Crys .l.- P.-- -ot - 4 e tregadd s n an. c Los tcqrci os dtan losr itres cIml id ner .ror yacq o I.a..
1 -r-- -r,, nt --r -b--rrmnr- e.- case ion-Co -la Co ,r-.-,-p E lano- ,ns- A miLC.e etl. rm . -5. Amer Ai l nc 1 - calsD.- -4qu pcras do ptrd a dte efra
,Amn' ar o. l ". Car. Penna,'. R.- 15, ojidan hoo en -e.' .d p.'pa:,c l io-, 3_ ..0 iibrao 00
-Am=-. F- o Paciic Tin. 3'% peruvmncii, el afio pasadoc. Esa5 tripa AL-iar 9fu;dfar rtaN
_leJos_ dresta.on_1Jo-- idicu arec ie one dltos el_ certidumbre do qo pte PUed oernu- I r ;e r- "" 28 An l par Gica No es
AmFoPPueriofico TintiE-cmdol acadaC oscuro.
acuerdo 1del Co Erneincl do Nlinitron, pacO ceda cm qde 10 cd nro.en o-. T a I o.ro r orcr Camp Vrind Am F. Pow. P- - 6 Puerto Ric- 297i. so dclina a on abridonto do Eant- ib comtnirood i
rel cual his quEdaao deroghdn silsi de comprar cr, grsroes 0&1LI- B ,N,-, Mr-,tatnrid.s, Ipr| p a r Am. F. Pow 7%P 47 Pres S Car. "os Unid os. COMENTARIO AZUCARERO
panl car a q9d9 doq rn.d cl > do r rf 194c rr"- - Ar-iooe action acti6n A. T. F. Corp.- t P2Cmo por c- bib d do
el in iso-cl cel ariculo So del d dr- dades y pagar el [Ias gasto- 0e al- B o. T' n Srr A. o E a8. 4r 21 d. o M Reribl-o pLy e h-lo directo de m n
1r.a-rmSre nmdI hi', PUl_ _34. --s a- ToCaiountsy-Compafi compraronu
croLo pre tidencLal numero 347 de macelade le resaula rmis ventajoso B 7194.1iod 74 $.R0 0M Ame. to. - - 2 r Or il - -- 27% d n n ia de Vo s .ll oecct-a un nooeast ag udam entO deo
--10 cde feub rro-ulur lo.. n se leba_ .UT- _Ue par,. sle e lpro r ten. lr r,,- T|rFlil N er N e a F2ib rr e Hie._ A rm. Lr a'on.alixt .; peZitrn y Comp.af.i. ran siguien- atas cuando lost vendedorer hubic.
l~d tnroonicoo. rioIchaon -40 pgedam c podclc 10- Barn..i Ti-iritor-na Serie Noena Fhbrica de H~ies- Am. P. Light-- 8mao.silc- lt
tiru p O -ur a nuvao dsposicrlon dedor- Ern, comecenrcli ruar.la"ro C ,N-' MI rVild _. In-o 150 Am. P. L. 5- P- -7 ( -R1. in a oin rod i ndo c c o n o 1 in n hai t
EsLabece -t que Aa cuo-- IP - -.90lRO $500000 L P,85 m Rdio Corp. - - 1% dad do manchad o q an comprado 00n do rLtlrarsie haslta quo por no:.n.
bre esportacinor, se r-dUiir de o00 ra el comprador no n ponira qiJe. Ga IN 1954 .-- P00' 1 N eva Fraa d-e ie- Amer. Sgar -52% Radio t 0 aI Kalfeo gh and Sals- Son mas e nttea so atcm rcao raint l as0-l
saill a_80 moon i O rn 0900 one- comprer ern grande esccla s6. Hi,-,l n. Elcrrn,r ,C,,nso- -lio.Beneftcareias- .- _51- __60 Arner T endrl-T-- - 147% R .nilDraLg 44 de setecietoso tercios Ions que entrant v dehpt o tnatracci6n ponr'parte sde
______________ I_ -A-lOG s-1 W2~t71b~ 01 -- Benotr Teoritorial In ;.-ooo lorInlon35 Rx I 30 -op Ste - 23741 on coo oporocidonsna opoocO a pned
tontlada en que e reduce la x. ef u us ao clon en cr. ---lr-dag -2 9' .. Banco Territo0rial so reac I to -o -ar 5q oner eon-r e Amrr s:_ |oer, Rp St -2" n s o rai
patlt ion l ibree la oc l morcado to- nanlrui,:i's a med ,r r.llr i, -a Banori Territorial iPrefe- -Encauntir - 5 Rohert Goi- -6- 5 Otrs fabricanios dv cJiarriltore slo prodactores : todo como ma uettado
...- el-.d.a rentesI A eSm. -n 4gos Reon otor - -9% i teresan por bots. manchados y ca- de laos notcirs procedentes de Cuba
de los Enados nidn -,aran a -nee ton o CO pta c--' w ool a Barne Te ic -Ben Amer rar -a -- 3'- Reer, C-.c. - *-rI p- ,d.na Loa re-poc a ]a is u cdd idn en tla rcotas
Inlegrar Ia Coos E special de In ac. ,', r.ca moMn e e rrre n- .riaeicslo Amer. Dinht, 3ero,.-- - 3,1 - -- -naider. to-.


ficiariss.^ p Io -. Amer.rlo dDistu.r, -HS O .- - - 30. R?. %a - - - pr--i i S ^ bor-u-c p, e .
ual aaltra be 1949 de que nnutraint uunofl t, r Bani Tertoiraia de Ca- Anaconda Co. - - 31 S ets PC - - 3- o n taid vo o zaL t on o rlocaliaosdo LasVilas l -ferac mealzista. A partir .de
ce i toe iisoprad o nlci-BnoTertra eC-Aaonda C -ede Fi-a onot-on -nib~ -ot 31t poot te.Pe oo coanpradoos cowrinoa-
isclasa Idl del articolo in ae ti- tenon ialS. Ia' pietin- eo A -rio bc P 1I 16% Ariant Ref. 3 Ti 3 von a intore asac or prpin ipaten y ron a e oho c porn atrds y too pretios
rado deereln ndmero 347 A ee- cia del que produceCob veBl lb 26'. 3 A S - - 2oocI l 1- -V a,, do il as paro em r en y roo aonli nor par t oo l l itad dc"0
.ee o. o dispona q e ee leitoqueln n ent i edlq r.. p p oran e A. .AI N A Acai. Et es.c. Utlti Aniat. Co"e q- - Shlarp D nr H5"-- -- -_ t ..-a n t... d ii siav, d000e to prmgd s ..a del d a ntorior at ls i .pra e
Cubano de EstLabilli ciin del Azru. D oT ri, s a ,ea11,-e a tl I ao c lo la ot,- C5 no P6L1 uC 70 Armour and Co.- 6% S os .ri- - -I. ., -m ,,., i, ,. i p eirst en- yenas adictnonale s moderadas. TLa -
car real ee los njrues ee ro sacrlrno eoire i er alnes e ios pro- H avana Electr icl U ties 3 Atchison A-' t -A- - 4S If aC ~---cia sigue produciendclo nus efec- combinaci6 de inflouencias afeotan-
al objelo de que las quotas de Ias duclos cue salen en gran ne esLaft Ca, P 59 13 Il Attan. Coast. 381, Si n SIri 14 ". i..: d, favorables en las veg0 s. Al. tes a este mereado durante tor dos
IaH ,,iana ElerIric Rcilwa Areon MFG. .- ---- 102 S. V .,. ,- - i- -u.. cosaederos haln desisti.do & reL,-l,,as ha resultado, en una
n noa y lm cerilimndod de iden- a Jirs ,oerlado. u del d c pa Co. Pi -- Atla Cor.- -- -' Soiflenir, - -- v,. Ilavia: ba mehdo ol -rai- .-u.1i. w n-pans n o las .ora-ducla -ue d: no pe de, on cuniuo,,c e c" ..-- ^ O ea..d S4.. ioe 1) -- - - --;. M:, I., Iluvia ba meid el atarl- u.-^^ e-o-1 ^ .i :p ne lo~ass c r-o
tidad se r ncom oden a Ia dli pa et donor 0s0 puede ann olir ol:s H can E etric RIail wa y Atlas Rulori .-. "- V ,l h -' - 4 [ v ieo n as P) y ,,til ar. ., a .l a n q l me o do
en el nueo decree aprobado por ,n eapon a un rolosc esatre.- Co: C, B Simmons Co.---23, -iombn do min -, -i- n .-,- 1 operadrcerso pli r rticipante oen to acti--mangnld -y-i-ma ienLt.o en- id queO"' Be --lemc -- linp rc cisln ....I BChryons C -- 5 -_ -.. .- 21, sierrbs edtio m ~a dQ ayer opr.D ues atcpuead- i terr e n Ie lo ecai-_
il Coneja de Mihstros anhr t ue La rilido quoe so ,o lSnoutoh. (n .-.,. Cono hubimusI de anuncuar
.o- IB -.polici de-s o an Ne neer-acto-rlorpr --- Navieta Un-a- - 40d. n Lo. Sooth Ry 4 Cdod p iann c plo fo y atl-
El mauerdo del ConeJlo foe adop- cias. em Is de in reCudcorto Prere,- Telnfono ,P- -14,. 107% Bait, and Ohio - --- South Amt G --- 3-- .nuostra anterior ediei6n, acver en la o coreotrodo. Co osotenle-


a ennnu reues necd entdo quedo lcol \'amente conmrcentr.,;Su ,n .,.10 ,nado.le Cons otieta ec-- .4uen.tcer- uirls rcisdel p eco pn aol momaun i
tcd o a i n sron c l d e I a A s ,, ,c l E s t F l a T e l u f o n o C 7 3 I f B a l t a n d 0 P r f s 1 7 % S ta n N J 6-- - 7 n i o rito n c c e ye sr o E.on dm bis l o s e l h e ti e nc e i o mc r eo d o os t r o ma d a -
sda aIitanm ia do Iano ta no e I t, praeclcriti - - -I r7-1i 1i palliide ello eren4.24,pero la guan
B Colnas do Cuba p de I Am,- mlilratliv, de Ia praouecii I,r pr Primera Papelrers Cuba- Bendix Avi.- - -- 33 Sunray Oil -- -- ior ey Keyser iloe cohe hle' snitoi y el movimcadto de
meiCilh l n acdnnr b de 'Pnrendadal cr0r, p y spld on C ula ro-pc r a Booiog A rp -23s Syinania ll A sosn inform iado. compro quince r mi nientoe se n l n aov rien od
Tis- lam onetcn.ci t r- 0 s dol ou r Ias dnn rCn da V Ca- Borg- Warner 4 San Gas P- -- 223% eycis deeni - - -.0... 0c5 r on o al m -er
en d BC Borg MW torner - ~- --- 47 Stan Ga Fir0 -, .-. -. e, vo lumen total
i lere com e s o jetlv lo e lot t a er cle to del ,,zli nr, C a erU., 101 11 C Stan -n - -W - - ?- I q oldat ed 3i a da e de F. . ... ... .
lea. aa do c n prci d la 1, do si der a r iltal ViiL- Beth. Steel - 3 O S il .- solidatd .r l C -. n de -ii-- 0 - ve o nata l
- -Ampedir la-bal._del peejo_del_ -_ -- INSTALAND.07= Banro-oortienlrl--Arre---- -Mtiib-LB-os Stan Oas-c on- Iu1iexqlnCcomo am-
mar fueradoel mercado d los so -c-lo ds re lz ane do toot n ran l ,an - Brdg. Brass -- a-am c -6 7 S d k pecto I gupai"la e et pnto de ginden
dotidr-Un .doe. sintreec las dilfiul-- .-daa.-Re~pecLo-aeLtaol -Caro._aa ---n-oUNA- BOMBA N'orth--A-eian S- --pn B utte Copper AZUCAR bloq ru de marzo, spot, a 538, que se
sades pare In venta que demermi- secnre o ha i educaio en orun Sr par Company - Burroughs - T- 1 TomStret - 21% c< rce represcoton Is liqaidacil do
nabs el decreto numera 347 Te- clent o mis. Is renimrs aplicar.- C laIngeims Azsucarerne Byers A M -20 Texas Co. -no Vointdl a subir Ayer el precin nn porcentate substancial Ae Is po-
.. e. o. p ....... ... gs Is prue- do....lga repetirlo. desde . .. ." J O H N S T O N A rla ,_- C Technicolor- I 17 "spot" Para 1 .. ....dos; del contract' sic-n existent . el rates spot. Las
e Indubitable de que en nuetses Baos lrrAs Tocarle al azocar as Central S.na Calai Chicago Corp. -9 Tenne s Cor. - 15 americano. debido a Is compra he- actividad, poe to dembs, fud mode-
posel6n de vendedores ns mantle- ime tando Is canUdpo s -.endcile I- Acee 'gcale "E Co Cns. Gas El. C 28r U cha par Rlonda. d 2.000d t onlrad da, con tono i rme ey compras cua-
lr A ceha por Rlionda. do 2,0011 tonolados rado, con loon conipinsii a e a cal-~1'1'1- -^ "^ ^ ir ^ r _0 rr ^ ^ r', is"fu'^ c1 c ot ^ do ^ ^ ^ ^ 0 '
a. os.e. y pln de tod c i qe .. mente en las mer. adas f.ae de A u A r 1 De Capal 0 - Chlds Co. --- 3 United Cigar de Filipinis, pars e barcar eo mai- dadonas pr car.ta doe int .ri.n c. -.
or end e l als ba to. es qa e r- Acele Vegitiles "El Co- Callahan Z. U O ,' zo-abril, y dc otras 2,000 toneladas banos qur absorbieron las disperses

^ ^^r ^ lop--- E*ieV4o TniSTER. S.X.laes so Calaha Z~co de -H - - ., Union0. Cal. s 27k. :^ .y c S
ivende salvo Jic Ime lsp s en p n n ,. cinrio -Cons It Z Can. Ptit. rll" Unite Ar d as oil rac ns p ora lrd vent de opera-ac ro 2o as d ooC .
s-tn m att el du al terminar el aro. er, IA /.. iCr a.d .d.r p.1 en asas_.11 r _
Central Bna ni 27 C, -, -3 - "A0 m a"n; awad n operaiiones ao 5.75,d lia as e on na o n indo mae-u-
do RB~ etI de b~tent Sejma -- ec-p is el ri --d tCia -Cabanado-Fibras- Corng. Glass - 1 oUnit. Fr it 3 ro o pagados l-eqoi n doe a 5.5. n deho p ca ro n
reso ogsalble cr U mcerpariia ci arduo problema de iener jque t umbfiiGas-- U ior - 2- CIF., para los crudos de Cuba. coualu 5er compra n movimiento de
Est 'poltice a de tlatr de sender icire.Fic nequciese Poo letod I-cot Co Cities Serv - - R-obbo r998 Segun Luis Mendoza y Compah5 a, compra agreivn o hubeicira subido lbs
c mtua alto premlao que pueda tbloe- Pri- eslas ionu o a |:, eit -lu Cia Opera"rlra do Sia ies. and Ohio d. A -- -- 19 e precio '.spot" para los crudaos del precion autes de caer en un movi-
neroe en Cade vents. e- la I misma de r-en-ar o-le-o di Sin tanquo- elevadoi- diums Cuba- o -- pl Curc. pr. d -C a 45 6ontrato muhdial tambin coexperi- into grande de venotas. Volumen
CiIer oenr cd cet n iro de e r, al 'Pre- Curtis Pub. c- st ip -- 4% menl n ueao aBa. de bidoa von a s de 15,950 toneladas. -


t d s" rilos vend loe B La h e i I--------------* 1 r r s o t P i -- -eu l c d e -u a 45 k, L ost c n ueva alz dend ic t sd e l u d a o a v entb s an e p o n
odoa les serdedoros La hem, Cato Sil ferida, -- Curtis Wrigth U9. S. Steel -- -71% a operadiorel a 420, libre a bordo, INFORME DE LAMBORN
en-ane >-nd. .. ooo m, ---- Ba... PoPuaEO r Ch o.ler --- 53 Vque es el tipopiuijadoayero D odes0pus-dol .Iocot doe los ..me.ca.
todon ns cicuaspanc.ac N.oneran..Popola-V- -on.oh.ip..........n.n
tods Inas clrcunatanc.a No se con- con6mia-oo a au C. Violets--- -- En los futuros de la cuota mun- dos azucareros, las eolorecs Lamborn,
cibe lo eontrarn o, Pero ei.indispen CICAGO. arzo 4 (CJCi tPor 6nt Accloen Camp Vend. C. West Util. --- Vanadium Corp.- 20o dial operadoCres cubanos aprovechain- Riggs and Company recibieron, Al l-
sable medicr los efe-to. de l s- rl dreto d Luis r v Corn and Sout -. 3 Vert. Cam - - dose del aduncio ae os ctota europea tdmo hora e yer, pr a hlo di-
ma, en un mereado en que la corte. Corrpnlai Las compras d n.Iaz SAels6n hasta 150 C.ntril Violeta Sugar Continental Steel -14, n icAeron subir los precious de Ia po- recto primado. Ia informacion si-
petenia saumenta de manera pm- ir exprtaci.n ayer put eclerori ni r T Cornpa. 17 a Continental Can .- oo i 33oi Whit, Motor s ci d d u a n6n ade Julio hasta 4.2ad, PLero I s geente; d
gresivrn y con creciente raplet --ino ein mene menores t le En I,- D Crripahla Azucarero Cto- Cons. Edisdh nr- -o 30 r s- 1 d e utslidades y ventas'de toiia s bs:E rco e
iL ni oli .-dad a comtelrcnla met- l A dir s a nteriores a aar D I HP a 3 HP pedes. Prefs 2, Continental Oil -- -- 5% W t UUno 14' o pradutortoes nla td c on p abhroncieron retrocederm d a -~ ~ r fu e d l n i i I. e u r o ae e p r e c in d eo r c u rn p i u r I v o liHu l fr m e db ay.T n i.i 11 a b15 ren R Si e-- 1n , d o c on.-r m7oada r egn s d e e l o rtm a e t p n o s o n i uads rr l a n o u
contll e nltensifia in rcesar PrI le foer 00u o procin de coo'rpi I| Dismeiro do 2 a 6' Conrr, la6i, Anzocarero Con- Colorado F. 16 Wost. Eloc.- - 23 a 4.21 y al cerrar el merado habit das can t ladoe oyarcido a 5.75 o 5.0,-
itducd un o pr6iuga del tlimipo pedes. iCrms, i Cont MQtors - o- - o worth - - 44 ofertis a este precio. El cambo oe- CIFs cn compradores, n pnsicio-
mero. pa qaoue Ia prod acidn iv ,- a,, e c, b Or r d Mairns I .e5 a Mar- OCi. Azuc Verenti Ca. Cub. Am. Sug. - ra o los meses active s fu de 2 a i distanced, al prepio de 5.75, CIF.,2o
m uveles mi s oalos en todas prr- 26 -n'glr l Sie Si 10'll e- 1e C la y SCn -- - - 1 5,lWest Ind. Sug. -r - 19 4 puntos d l aLza. Se vndticron 93 0 dels cierre aye 5.25, se ars
tcs. segundo. porque no p ocos pas- Er vlist. do Ia crcoler.e d..tr Ibu E N T R E G A nrmpen n Coon 0'. C on. - -t. 5 W1 o s A c a So du ma- 50 oq ai t arde d e 5.7,r t F.
a-s Impali dores huo pac ada ao n ni. dode main pr pat e do I Z r C.omp Di Aacareora V. Coc. R. - - - pe b do "" a c ede mn 5 ro5 lars
cncrbla I p anoaeda hen cpes-la d s- licnr- Is 'oCa o I p pa- C5 Fmi -^ -, Ch At Sg - 1-\ Vot a ugo S ot0 -- 66' n q ar o sd oonoa .1 4.19 21 dotrn 4u1 Pa Ala l odese portI
cl .e-- -- p e tb~ R- pR. ratioo Gru houndeC - - -- 1ro nn t l a4.1020 nooi 4 -u o siguientes: 2,000 toneladas do
tt-----inupi-------r----q---- paoasi de lero ..... 2S l -- :le la.i *',r p,.pa.Cr:taim\-}- ua ASg. . llonsSea creneiopuntos.92sotalos tipos aaxiaz-adll
__.ro.s-d n I ism a poduc.todc _l i ra enpor iaci r, rIesu- 6 rlesros ,n.lao INM ED IATA -Cia C-o -n de Ained Canada Drya 421 2 e Mptionrbre a 414 contra 4-l0 la Pke ', 001 tor i lda s de goal proc.adel-
nanalrCIA.C pnmorcona.a poraua Dryr-neriirrrcreia4 14scontra 40 y mar- .a 4-iclit.do ilanoseocCoin
cam qu ose irm raiy tom a ono Loproro. Aco co laleram Cola~coa rPa. -'6--47I' ~ O D C BAn -S- loniino-5411--bo-teuscintra ton
renabllLtadas y nrecentd, su In- Lo raden c 000r-In Expre oa Aireo ntera Ime- Cerr o de Pas. -17- tos pen0dientes d o liquidaci6n ascien- precio de 5.75r CIF. a o n operador.
nmlas cnn I ao ors .i e -io ..- .. . ... calr, ye 1Tel- VEA LASl r raoo -' H14 Dn NEW YORK, M 4. c AP.-CO dep A 2.432 ltes. M 5.e dad Mundia Nuestros ag en.-
m aUqa ]c marl s nurp- pedir o n i tn e "Yn Nay it -h Del.d Hudson -341% ic ooloo es I o lierre Gan ci s deA i princip5o tAmie 2i tefs O rK L o n dielt Neslin.n ageo-
IOa aluus e l o munoetrn la Irntccp- 1,,delr i 61+ pl.nr.. de e. ntan il,,ric De.adLcny1 beCe 3 puntos se~soistuvieron di'lrante to- de n Lodres e Cuabalegracian d ae420
l e le l m a un d a o Ien l e r a Ir o n '- doss d eb id oa p o li r o d o u oi n hi ar lo i__ __ C ia L l o g l if ic a d e l n i n" eI.au. a p eA r.r u o- -- - 4 8-- -"-- c l.c d L a.. A b r e Ca rr e 2 poitl n h-s -oro--s d e 1. no t a er o o n ir e s t ro aebo d ein fn o
porfaclln y Ia ditsribuiOsn me fan- cs i Si auficlente rerrilori, %c v-c ame- Habana, iPrefs) 17 1- - - 5 -4 u A ol dia E l o nIca laosAc a 01I. FOB. pa ho el Ministsl- a doe uAll n.
iso. isds de iondecaon bes In rirl ^ Cis. RIERA; TORO Ca Litogrfirn di o e Dint Corp.- - 13', d La A CC uba Nor Pp.. 5de00 anrricana. La mayor porte A ta n ins no mosyr e Inteim ct.
,I'.,lad de Wistnundaconest lar rn,oa.dA Ha.baEn, TR0 a, Litogrns'e 2% 3 ,Det Michigan ------71* 1942 4'*49,transacclones connsistieron en 241 totsn omtr ne,.
Nuetros doas producfots bilicos de i.-e e pld& poetic resrStar crt-,dri- " Habana, lComs 2 5 Dupont --a- 793 Cuba Nor. 4Ry., 5 [A 4 tes comprados *sy vindds po r el mns- Precinc spot, New York, hoy: 520,
Cohn ma Na n 7 Al Diamond Mot- -- 1942. RCT 31 '- 32%, Ino corredoor, crydndose que s0 tra- CIF.; mundial, 4.20. FOB.
eadiadeldzdcioas-orurta:cinauneaucnnoo
MsA C dcr neanc la t Hilina No. 302, es. a Prla s1 Co mcetra ( s Cuba Railroad 5i 1952. 77 80 Labs c desh acer edyes Adel lon Ac.ens ntaur Can on boon %--
m utneda M AaN T EaCtA A54.-Ct- C uba Railroad, 5 %, 1952, le o n-siseo p as 3o llquidacl6 h par porte nu.m en de operaciones, 15,950 tone- .
s ) I I I O A E TeitM ai A - -- 15% RCT 27' 28I Ac n -op ra .or. cu .ano del lado de tad a, el Contrato Amerri ana antu-
a caus do I guerrala o A Ornge Crah do Cobs - Exrh. Buffet -- -- Cuba Riro 7% Ins vents. So vendicton 319 lotes o n tono miy firm durantc today
ocad a defensive Se n vist DE A G BO L Erie (R. R.i - - 1 -RCT . 32% 35 y l cierre la poslci6n do marzo !a SCSi&iAn b oy, parn crrar con al-
en necedad de haerlo pars no OComp. Vend. LI. Pow Lig.- - 22 Repblica do Cuba 450, quetd6 a 53941 contra 5.38; mayo i za de uno a tres puntos. El rumba
canre Is. triple muerte do aiguno Erilrega Inmediata ,11.3 $5,000.00 % In Elec. Bso3 1949 - 5.34 contra 53132: julio a 5,3233 del mercndo se Inicad desde Ia aper-
irsa podartos anaes yatos. a cn- Mayio 1? 30 -.C ulsa Primers PaFle- t eptiblica dA Cuba 41% Contra 5.2931; septlenbre a 5.3t32 tura y se mostrS invariable hasta el
los. can gratn nCd aa Pi. F airh E 4 1977 1 p0614 107% contra 529031: novienhbre a 5.32 cdn- ional, con maay ligeras ex epeiones.


Clge s as A aliad ^ less \a CubansTlf M-2 A, . . . Ficil - ^ ;. ^ ^.- ^ c, d l *. -. -^ 4- ^ 1977*
clm en s mA. aada do lam Und n. Fox Film C. - -- - 20 Rcpblica d Cuba, %, Ira 5.30; dlcienbre a 5.25 contra 5.23, Los rdenes de compra fueron nu-
op -r.clona mllitars. fueron ba- Un ion C0 1 8 Follansbee - 19s 1940 y macrzo d 1950 a 4.92 contra 4.90. m.ros., perc so nl hallaban vende-
rridom del mercedo total a aai t- Farnsworth l- - - 1 Reptblica de Cubs., 5%% Los contratos pendientes de liquida- does a tipos bastante por encolma
tal.me... par no tones mitdns a par BO O Fajardo sugr.- - -t 19. 195- cin oasciriuden a 4.423 Iotes, del m.r.ado. Hoy no so hicieron r-
ser notable, n pronto om BA R ERO Col. Zcnr'L res fecho Foster Whoe ---- 2t1 Monad Sugar, 40' 1957'. 87,, 181i NOTICIAS AZUCARERAS bittrajes y Ins contratos quo estaban
er, el exttannero pns6 la urgencla 0 VIED0G 1 Por el hilo directo de Luis Mendlo- en Ivigor al abrir el mercado eran
de sdqiirirloa O 0 I E D 0 NM.RZO 4 DE 1949 Gen. Bronze - - - ACCIONES AZUCARERAS 10 y CIA. se recibhiron ayer las sI- los siguientes: marzo, 452 lotes: ma-
PUenrnm 8 Is onfenst a qac- Qu Guant. Sug. - s qulooltes noticins azucnroras: yo. 1-480: jrili. 1,345; septiembre,
Cap ita 30.000,000 do Pesetas Comp. Vend Geno. Le - - 306, CIERRE DE AYER EN LA BOL-DE M vimimntl t doe ompL4: De tin an- 1.060: noviembre. 10: dielembre, 3;
dol dit.0 a. no, esrto iltlelr y nue tro _ tP"
t,-bac r sc irto dede crinra Clnle con eents y Cola do do -hon'os- conabono ,o- ... ,., ..... ; G. Brewing - -'- DE NEW YgO1-i- -..- a --5 J di praocuino-a, msooJ950143; tott, 4,4223ootea. Ma --
--- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --------pa or-e'Ac LL.. Cnontracao Malndia._LV tune + htr
vis olu-rho: ,,.,,',,. ._ __ -.; p~a r p E arte tde
sano zonhe ysmt innaci derdo c-to do wins-amses Ooctii. .tt-r Cisontat Drriia Idol-rn - - 55%
..... .ll. .lo. - -,0 >_ -., -,, .d. dia nas y mas coviuuonlns bascante brusems. Des,
anus hncs. y-elist;..- mne still,d at.e Is. Ie Ln~l~ : I,,L I, [ ,Lh 17,Glel _- --- 30 'l Cusnp. V'.encl. campradores eslan quedandose i u usdcbl o ~ ad rsase
,ot heni ulll~iiadc aria aia 5r b LII R S A I F F 5. Gen. Out. Adv. 1r si n po o Aie obrirrcon a za Ac irea a sic-
r...n....... ieR r- lli.c.CuI I azuecir. Alggunoxs de ellos estain ape- te punltos, continsus: desarrollando an
os a do de -mic -a I reoumnbori de A rriondam. A matrIs a Bom b insl-re B enaos na e iuai ( "ang am de N or- t c. i 0- C ,i 1955, G en. R y. S ign 181, srn S ag R ef P rfs 2 ua cdc A lgrufio Ar i t n Aola r u ibo s t coto d arool a oi
rueotra oaerta. a filn de manuener c Can de OGe Colani dbl re Geade Isimabs Ic 4 104', 106 Goodrich R - -.-u-rr32 A. '122' 124 -3'a
ta n u d On.0-olu r iularet oaiaon do ii Ipona ta'u.d, A t -" ci Agurr msmr 1 A',
too preclas InF peoti Ia naja do os- Fe aera Lees Luares Ibases ilerea Moreda nass rNass. bt d a... Fu-.h, L Rop Goodyear -. r - - 41Sugar s9 4. de lo que dijimos layer, ios pas que representaban nnavance Ane
tos ha sido nuestra fundarnenral ) Palencia Pela do Alcede Pea do IAstana. Pala de Lena Pala C 10 Graham Page -,- Great West Sugar .. 17% : ,ir c"m coeilo r uninp rci6nad no slo sietead nueve punts sabre Is pro-e.
exrluialva preocupam r6n Pero redori de Sler Prsasia Ribadeo Ribadeeella Salebs icama doL a sg.nd eesi bias.o, Ele..r.i hk-,Iway Gramby Consa. Hollywood Sugar . 18% 19 o rnd r an C o oZ modo avn niobd cie curco Se org o o -4
cdr Is feria Bin ilmi nr Ia vrond ,,c l aTW t trebla. Vegade o. VIblavleloa 9 Zameot. C-'.. Deb-Foo re-' 2 31i Great North -30 Pii ta A-egr e Suga-r -'s 01 ven dedor. S e e staban hag endo ven- x3l' aba el cn errep sin embargo obren
Cu:ba R. R 12 % 75 Gen. Pub. Ut. - -Alge2ua 8 ., en sacs do algod6n a 7.57 y en vines un rfipido descenso que les hizo
cifri. es as pelhgro inlees ,ahlir,- C. ,B R R Cre'r,tfcadoos Greyhound C .. Los demlis valoles azucareoros los 08005s Ae paoen a--7.65, no I0 puntos perder al mercado de tres a uatros
Dpa c.2-r,----oiroL el elct--a n Ia., c- ,'.aci. nr, comb se nor Nleva, a creer. puntos Aesdoe bo tipos miximos del
C-s o .... 9- H ,,- de 1e B-.. rlo c "nk es, .'. r,- Los nobrantes de Cuba: H. H. Pike dAa yppor 1timo, las cotizaciones del
.. .'Cuba RR. C tii cados Howe8 S6%ft -- +-- 4 de esta seccioin mercantil.,
____ ~ cl CasD e ct-ifo adon 3 Howos Soundi p 1 opcnd ni od oc nil -od Co. ha pceoontado on bolero- cicrine fooron todavia dos puratoc
----,LanS-C -ubs 1t---- 1040-.%-S H Oil-- oante estimado respecto a la'posicidn mis baJo en mayo y julio. El reati-
+ a Cuba R. JR.S C t, 7i4 si o Houston Oil -le P0s ostados Unidos y el posible dad, los tipos del cierre parecen baa-
Cuba R. R. Certificates Hudson Mlot.-- - - -- P R .0 Mv E D 1 0 S ;obrante Ac Cuba. mdicando que eb tnot irregutares, pues mientras ma-
Node Dep6sito 32 b Hupp Motor NUVA Y e obrante de Cuba para necesidades Vo y julio cerraban per debajo de
Norte de Cba, a942, Ia -Pc e adicionales debe ser do 275,000 tojto- In lipos mfniwmos doe I sesi6n, sop-
5M o do 45 - r11. Control - -"4 ilo director dA Luis M endon t C oni tados mAo Ac l os on tidode s as10 na- iti bre y macon dr 10 50 lo hi-
Norte de Cuba (Certifi- Tint. Piper 4-, p i` ani I z o* ~a ~ e a atcnce sga le beym:z i 90n -tohl
Cadets doe Dopdnitol 32 -n lo.4 itriairs 1739.66 Baja 1t doo o que hay perspoctivas de nen- cieron asl. El resultado nert de la
bligcadooo d o Uudsito 2 -- lot. CwontC. -2 ustr -... a der El estimado establece In posi Jornada boy fud un alza de u pun-
65 Ferrocarriles 47.50 05 blidad de que eIlEjcrcrtn compre 500 to en mayo y ires on julio, uatro en
Cuban Telephone Cow- lot. Nickel 2P Serv Pubhicos 34 611 07 mil tonelrodas y quo se venno a d on mit sptiombrc p mole on marco de 195
poop. (Debentures), A. 100i' International T. arnd- T. ,B Acrones 6248 .. 06 1l6n en el mercado libre mandia1. No so electuar nn rbitra -
Manoti Sugar Co o -- International Foreign 9 e- ontini 0-en la- eigtna 17) -- -tnd o tnoniu n a us contratos en vigor a] abrir eran los
o_.oa S_. ic. 39-1, Unidos soina de 77201000 toneladas, siguientes: mayo. 608 lotes; ju io,
j I _valor en crudo. 1,209; septiewbre, 420; ma azo (1950),
t cinp. Vend. one.s Lanug 28". La distribauist: El Departamento 195; total 2,432 l ates.
$tpr S por 6G CONTRATO NUMERO CINCO -
Acrioiaiaosld accid- KaiEN E G O TE R A
Nue Ke....or.t- 46 SU TECHO? Ma...
_v Fbrio do tle o- n K backer S 71 Marz Mayo Juila Sept. Noa Die. 1950
~nva. Fib. do Hielo 1Be- L Uso NUROOF, on oompuestoa 0 Cierreant unr 532 a. 'i '0. 'i 'boil ..aO IN 52"-Ai 490-N
nefieioolasi 54 04 Libby - - proebo Ac oaau pans toda cbs- A pertuca. Soy 5208 53 53 1 530- ... ... .
F. C. Crosnioldados Pr-c- Looms Inc.- ..... t6 cc do torhos, ran DIEZ AN OS do Mans alto, hoy 57 19534 1133 5 32- ..
feridoo 1. 13 10 Lehigh Val- - Mlo baJo, boy 5 30 5737 sin ''in
Cubc Raitrsoad, uPreferi- t.ariedo Gsa - 0 GARANTIA. -.. ... Co-or- e -hos -- 5239-1T--34 '.21 0[-' i.i -?"'2-In 025-N 492-N
dasu 38 -- 1.oulsn dans - 30-- -ewe co1icilondo, sin compro- Tas Vn. 7210 tin tn n
Havana Electric Rai~srcnm Lockhedd Air 17. 'as ed.. 1.30 110 +.5 0
1Pretero50l991 .... Lehig Coal- -.... ...miso, el costo del troaiosl qoo.. ..
ilanaiba Elecrirc RaIlway M0 I interece, incbupendo Is cOloca- CONTEATO NU iERO ClATED
a 'l~oornuesi ',s- - - 4 cl~n Aol comnpoosto par mbc 00-
"$0. ir aeb \ marine Malnon til-st s -4% ayn Jlain Septbre. Manna. 11950
Jsrcala deM na oUni NI K. F. Pdft.- 510% pertoc opeoroobs.Cciacniv -- 4I t 410- 30-
v : \m "< "" *' ., 1 casl 80 -- Mtn'lophy ,G. C.I . . .. 30'nlrc a tro . 4 8 41 .0- 34-
.I Preferldoci 6 0 -laril -6d oAno Mao nitb. Soy- -425 4.25 417 3 47
bier-nonraLbOcirir ,bdel"os A c lor n e mg Cnnoipon' MSian bujo. Sh - 41 42ey1 4
,- u po"treerentoel 13olo r--- V' Cleosbopd, Ohio, FE UU Cieorre Sot - 4.1021 4 I1020 4 14.- ,- S47
SComnpa h~e C ub anos 71 ecr Nlno S h irer -54%-3 7 a e
i rimidad, iPreolo 5 i0iv S"rp - -GIuNao ~ *TELLECHEA -T',ieiado ... ridAns 10 o 5
Cuheo Tolephnn o rno- IMra op 2 ,0 0 5 0
posy', I(or-fIs bI4. 107 N Cnoncu 256, Hohono Teu X.iuti PEnntste uncl s.n aim arrios aliaria-
'- 0 ca '+ Cuba... Toopel~io ...Cons. No ..mob.. ..s... ,- VOat Ness orb: El No..i.i..o de Ia Soon.. dovulc...... plo..on do ...m- .
Nplony AcCimba 72i N YCentra----i%, Soloa dclmeiucrpbho hoynudirodeaucacrncbono esteodrioyn
Na\'lera tie' uba 'Uni-csistenciao al cieiie Ae operaeioncs hoc cul u se dicacidn aobre In
.- s .acyFor acn-ha 270scs t od o ntidad local causaorIa inowediata- "
lol Tccu liie,, LA.. .Tl e eA CA LERA, 'COM PA NIA D SE CUROS5 SA ode oc+- S a oc -sonpc D.....e.. tm pa a
As sotentma Uuvajndeancnueln08eochelooaeibCorp
\'o r tio n t ei C o n un g lu e s 8 t O '. I I r I C oa c- I N ioivtY, r ]b l? c nZ ho y q u d o e l L j d r c i tn o co m p i- d 8 1 2 0 3 22 l o n e -
t% 4 .Froaoi\c oSiugacr Co -e ure eea acneaos adaa barton do azu~cac euhano porn
, A m p lia in fo rm a cld n p ora tra s- M anuus i Stigam Co C 0 N V 0 C A T 0 H I A aviro anlr....r pl diendo of erto no-. Riz.iia al emada. 583,215 toncledas *
pao uzni oodndc ilo i ndoep oaoro o lA-i~i d 1. 005.000 llbran do "ozucar ei pard Japon to 53151 para Cornea, 00
t 1l' ..e ,a to. t ; v' ladarse a cualquier parli epoy os 3 -De rdnde Be rleid te dodeun~aooSro a aced o ]Atcl aoy19,0 -lb ea~a r- oral' rio 1 24,98801 toseladas targosa
ji .o .t ~ ....m t," \.i a lsila y reservacldn do aslen- Por s A..... Sig e ,+ c .r' NAIl d o I E L.......t-s.. pu I ...... ..... rorl r .n.nc n ..... n re ..... -.in.. a .. i. on n.... .-n....im l o.. trA ,:r ...O -i. e... ..... n oIn pro-
tos oree TetabM-t66ConanlAarr ic 'lh C i ,rerlii deas efecou el din, -23 del c~e erole vc- do MsI,:, a- [a I.. rtes ,d-, I- I-, oct. ,- el C-.,rtlo General es ?:n d ,oaBZ,
85 ima ~m ,gb8 o par mlTel.$-22 6 e, ninaide, deh sin Cse-tr .iu e, i -au-- J,', 1,1.' na D c let.ol e 7 todi ~ru.i 'o ,,u- 0,,,r, = I~'i, ll.-. ta r sala' erigm r e us cufl.s p0 s. cmse
on -a41 %0mt-.UI" OnsePr'~a monor I8 onle 1Tr..aode.', 5 C.:.ir In- ir Cs hl1.: al porn s-,no.t e r ,'ad-' psra',t.ooa. N.'seore.:e[ qe aic In orleosload:eiae do Jape-n Co-
rcal4 % t m e 10s.- 1.t- Alau de Pe iee Vse. Ciics, Caompany' -C ,rre- aide. ,ei dnrienhre cof. a -ip., ,''nla- -.1,on',. ia lie tol 1cr,, a- ,:'. 'ae,.-c-. ni Ia t it.. 0 n-ucr el d .0 a Boe a mn.p n
I m~g5 ~ meetiOld ro'nentes al a a doed lA~h pi .:,erfo a ail, ,-,,-.-, pc.1.,F'.i''l ,1,. I 1,r --0- urenr poe care as al rapadan Eu priuia .ea.is.Cor rn dlo Auerior-Ia-i
reS -'t"i, I \ iu cm(lf 2 43 Coc93r~a, 40 nosn soo do ,A.lr, nsro'mtbr, yuhn,:..lrAr donua~be[3.rou:tao-on',:,de Io-. .sni,,m ,,C.,,rt,~e..r~ic"pobna ,, e lre,,oO - helre
u, oh.m C-,u E le prila la o.rr, I O p ~t ''iar,.. iC-.50 01 ~ ,i:,,-r~as st s ''ltnailna ebSndrT
te i $% "srtt Cw te a 6 ao41 ia ia e 0 s e o e a ,r o .o o ii i u e~ ~ t l r v . .r i- I 5 a I" v v l c p~r enir -icna t ear, e al Le adr tus oa
'gsn.a' larlue %ll r l FTt .'. ip',e rll l= ~~l A'mi. ..r ~ ,z". ti-c nnf,:a .


Is 9900 tlvl do1 il~ t- ,l .a ubs 7.91 17.63 ril 9rerl,.,', .A rl- p 7 O s f r ac lrlha .,l h,'sr cr l nr,:ir,,-, .t e, .[ i. .,I [ .,,.. ,,l a ,.r r.., q e r p,. re O.? Me ,t, e Cie r dcm estr pre-
nnm vo1.n oi- a.abnd ai i.soeoIta-a snaie
At ti e a"' H pt l D ELICIA S de PU ER T A TIER R A co. ..r O.. tu .... -r n e r e c ..do- de o .a.s a i. Ic a ,e i s e s
'O o I,,., .'" C, ,-e n1.r 1-- Fl. ,:, er, 1, 1-. 4oo i e n a ct lax a ,o ,a a ls
,l I La Habanc M4re,. ,aIts 1mc ilstrlbaeln seminal so E3tad4
o,, ri-s -- A o.' InccorsI er, Ha-ssrip qu- "r Sr d"o 1046 e ra remana
___ \ t.. '-- Monserrate y murromia Tell 1,22b6 H bnri A 4- ,;i.,e roa Ioros.,r.v leos-ra; 2 ente.o
.1 . -- q. ,e ,m .n '.I. . i.'ontlnua e3 I& p ginu 17)

C' . 3 3________._________ _____________________ .
DIARIO DE LA MARINA.--SARADO S DE MAR70 DE 1949


PAGINA DIECISIETE


CONCIENCIA AGRICOLA


Por-PigueFPenKaba-Traga.

HACIA HORIZONTES MAS JUSTOS


Cuando dJez ad6s ha. escriblamos
- bajlo el mrlsmo titulo de-eta- eccria-
un trabajo, sehalando los peligros
inmlnentes-de-una-conflagracidn
univerWm en un djarlo flianciero
Y sugerlatnos que ie calortzarn i1s
moneda unlca, el idioma.y unoa re--
---.lgidAn universales;-que-se- estTutu--
erer una carta polUtica y econo6mica
mundial y se batallara conLra toda3
las barreras que duitsancian al hom.
bre y lo llevaban a sla guerra, aun
-- nmingn objelavo bumano,osna..sa,.
-. 0do pnorc Irneres_ reads -y pediaa.
mom que se organizara una federa-
cld6n de EsLados, pars que sla cri.
tura tualera un poco de paz y de
compenetr-aridn, recloimos algonas
car-ta, entire ellas varas andnimas,
que nos Uamaban pedanle. demag',
po,situao. 'pero runguna misiva te-
nia al pie -Ia firma del aulor. Nos
oitro en cambio firmabamos los ar _
tliculO ., y nl siquiera Io! cobraba.
mos.
Llegamos a la Confcrencia Inter-
americans de Periodismo y redacta-
-- mo una proposition pare tiedir que
Is prensa continental respaldara, in
moneda. el idioma, el Eatado. la
bandeirs y la religion unica y al-
gunos compadieros que querian fir-
mar sla proposicidr,, nos pidieidn
amlstosamente. que redujeramos el
balance de nuestcro proyecto a 1,
Amdricars, ya que se Iralaba de ura
reunion de periodtas del NuCvo
Mundo y deblamos de concentlrar
el propdslo en este Hemilferio pa-
ra dar IF pauta at mundo Accedi-
mos gusiosos y In proposici6n tud
aprobada por ananlmidad en .0
Secci6n y en ia plenoria quedaundo
regotradca en el Dlarnio de S(sio.ses
y en is Itemorna de la It ConfeLCan-
-. cli-que-lu-.por- sede La HabAna,-
-con- el numero-48.dE-_la.Resoluio_
tne de aqueila asamblca.
Despuds. allernando con olrpi L- r.
b.ijos de econonla aRrlcola 'en un
airlo finalcilerco y mas larde en es-
tisi coliiumna del DIARIO que son
1i ras poderoso medio de difusir.n
de Cuoa hemos inSlsido en sla t--
ce.Idand de dilar a sla huainTaniad de
l]lrumenitos de paz. mnedanit !a
c'eaciori de unla federation de -
--tadj- trnttone -u t-un ea-ei-i aott-ra-
ulliersol. unai religion que uniera
npnruinualmeile a toa los ihoimbres
y por'la supresid6n de todas las tra-
bn- barreras aduanalec. monopol,s.
priviledoo que crean odiosdade:
que desembocan en la guerra.
Cou-gran-saorpre a--hemos -leido
umas infornnaciones ileqacias deode
;"Panrs. quc menclonan B un joen
Garry Davis ex pilco de un oom-
bardero. que renuncin a la ciuda
dania de run poderoso y democil
pails, para declararse ciudadano del
miunido y lrat6 de convencer a los
delegados de la Asamblea de Ias Na-
ciones Unidas. para que se abogara
por la creiccj6on de un Estado Fe-.
deral nmundial y sie abolieran todas
las diferencloa. pu5nas, rencillas y
condos pronlemas que distancian a
Is lfamilia huar.nisna AI joven ex r--
-- lo-de-nWboribardero, se Ie echo
Is la Asamblea de sla ONU como a
un ente pellgroso. me dijo. que no
se Ie permilliria permanecer en nn-
s-un pals y alguien propLso que he-
le encerrara en Lun manilcomio PRol
It voz del primer ciudadano del
mundo, habl6 a miles de corazones
de hombres de sana mentalidad,
cansados de tanto engafio y de t.m-
ta promesa incumplida y entire nlas
voce que llegaron a darle aliento,
fiRuraban la muy autorizada de
Elstein el gran Olsico y matemalico
author de nla relalvildad y propagan-
dista tsmbldn del Eatiado Unico, Mi-
hlares de carts llegan a Parts y el
propio Presidente de la Repdblica
Francesa, ha bendecido al "iluso"
que viene trabajando con calor, pa-
:a realizer en el verano del proxi-
s m ano 1950. una Asasnbiea Mun"'
diml, que design los delegados que
redacien una crla politics y eco-
nomica para regir a un gobierno
mundial federal.
-A la primersa reunion que celebr-j
Davis-con un gi uLp_ de am.uds, a-is-
tieron mruy pocas peronnas, per, a
sla segunda, ya pasaban de 15,000.
Ahora Mr. Davis recipe millares de
carts .de adhesion desde 35 paises
y generosos donativos para contri-
buir a sla propagaci6n del prop&Si-
to. La locuras de Mr. Davis, par.-cce
que es contagiosa, person realidari,
_to que pcurreees, que las humani-
dad esti cansada ie sir engafida
y necesita algo nuevo, que eamnie
radicalmente el cuadro tenebroso
---- que envuelve al mundo.
Reconocemos sinceramente, que
la proyeccidn de Mr. Davis, va mas
ali de lo que hemos predicado au-
.- anle diez as-_ porque un Ea IAdn
"Mundial Feaertal elumina sutOnaarn
camente todas laa barreras que dis-
fancian al hombre, en lo politico,
en lo social, en lo econ6mico; en Il'
religioaso-y-en-lo-norl-extirpa-- -
do de raiz sla mala yerba que crece
en todas las instituciones,. para cili-
par sla savia del Arbol de la paz y.de
la fraternidad.
El proyecto Davis, tiende decade
tuego, a. suprimir las aduanas, per-
mitiendo el libre comercio y por
ende, a la elevacldn del standard de
-- vida de la criatura-humana,-Oo1l-
gara, a negociar con una monoda
universal, y destierrar todas lss iro-
nedas titeres, que cual muralla am-
--peiitclrable, -ibstruyeelnipideJaa
equiparacid6n de jornales, suecldr,
rentas y pe slonres de tudos los


*
hImbres._para darles poder de com-
-pra nutorme a lodos log habrarn..
tas del mundo y mais prosperidad al
agricultor..al industrial. al -empica
do y al obrero del universe, eleain-
do automaticamenie la producci n
e Incorporando a los car, ales de con
-sumo-- aleglonefs-Inmensas de hrcm-
- bnentos y de-parias-que-vlven enr
las regiones envilecidas. El pro)ec-
lo de Mr DGasi. creara un aidria
unico, para que todos los nomclre,
..tsisedan entenderscscsraznsro dlll-


--zando el mismo len uaje_ ey-
mayor comprensidn. Llegara para
entonces el cJudadano del muindo
a amar una bandera. una religion.
sentir cariho fratiernal par lodas
las criaituras. que son hujas del n s-
mo Dims y para quiend ei Supe-imo
Haceo r. no les nlega-la lut del .iol
la rertlidad de Ilos- suelos. el ai.e
respirable. la aoundanle rniqucza e
la lierra y del mar
Desaparecera ael pl in ci l oi.u.
so comunmimo acuanta,. ,fclca tfua
tan de escla.zar de algun4 furnia-
Sal-secr. -d'-engaharlo-y-ecplota.o-c-
Todos los homores protcgndos i
amparados por ur, Eiadio jusi.o y
equmtamlsOs goiZear, de aera,clc, e-
rechos. pero de iguales oeb-.re-
porque aounde terminen los acl nud-
dadano mis humilde comnniar.'n
los del mAs opulence oi se-acabaran
lat guerras. que enriquecen a ur5 a.
docenas de poaerosos a cosia diel
dolor, la orfandad [a ni..era de
caravs'nas de intelices y de -r.
depauperados qu e siven h nini 9eii
die cdoi los detioan, iliiellti 5.r
poisan lodaos los delcrs
Ei loco D. av. ico c-i s ,o ,r.
el esian l d0 Lu.s bhnioUies de b-3l
00 scilunblad los q,,d 0,1 e~c~sd-Iinc
-a-Siederees crea.o oqu-icr -
-en-cl-criazun- I -pdasbca-plca-de-
dJulaiaio .. o...mrr q.. c 8 m-g
binlnprc treSo yp amia del OcrIvre.
doe la Moniafis. con Da% sieslaran
ios que ilev'n ecu I. n-,ndo ael Ei.
Sm. un ideal e redenciun,. sin sn-
lencias nin iiraniis de ningun m e1-
necrays in-smoburlones. n cu es,si
chisinas* in cosuineria niitlrablbo
Y coma quiera quern Istid pirles
-Hisi onencnlrnsanrsodr-noniiro-m--'i'
s que j am. so cunirple dl T.t i0
lobo, dislra.a.o de redel.r.. Davis-
vencera.
Los que sigan a Mrc Davis. harin
1., cimientos de una humandad
melor y marchar.n hacia horizon-
-ier-mcas-jasiox-No-ailpirLa-qielce-
saigon h 1paso a Mr Dvss. li', in
iEcose creadoa. tarmbio.n ie soe
ron a 0iros redenlore que la nuo
manidan vb6 coer. pero iriuntar sin
IdEiiae ZQue iardari en criolalitna
idea tan juosta? Deas e luego. Pero lo
que no comiena nunca, no puede
aspirear a aduenarse d e vountades
y dle criterios. Davis ha lanzadc-' la
'semillaL de un Ideal, en terreno abo-
nado poir la deslusi6n y la simien-
te germinara' cubriendo la plant
su ciclo 'para convertirse en drbol
frondoso de paz y de fraternal


MUNDO...
(Continaacli de la piflns 16).
A LGO DO N

CIERRE DE AYER EN LA BOLSA
DE-ALGODON DE NEW YORK
Cierre

Marzo 32.38
Mayo ... 32.20
Julio --231.07
Octubre -28.14
Diciembre .. 27.93
Bilgica, vista . . . 2.30
*
GRANTS -
CIERRE DE AYER EN LA BOLSA
DE CHICAGO
T r I lr o
Mavoi
Julio. .I3O",
Sepliembe m i aa 19
Mayo a.... .. 11
Julio .1 30.1,
Septiembre ...1244mn
A v e n a
Mayo 66--a
Julio .. *.......... .. .. 1
Septiembre 57%'

CAFE
CIERRE DE AYER EN LA BOLSA
DE CAFE DE NEW YORK
9 a n t a a S
Cicrre
Mi7.i..- 26.00
Mav ...... 4o '
Julio ... 1 ri b
S so n a a D.
Marzo .. 20.95
-Mayo- _____-- 2L5-i j
Julio 19.79
OVER THE COUNTER
NUEVA YORK, Marzo 4.-(Por el
hilo director de Luis Mendoza y Com-
pabial:
Comp. Vend
Cubas Co, (Pres) s 0 356
Cuba Co. tC-omi . l s I-
Exnresa Ader 6115 0 5ri
Susquellanna Ri- .H i t 41i 51i
Atlantic City . 16 16'.
United Gas EElc. 19 19' -AmerlcBn-Gas-Eie,--,--_-404f--450-
Electric Bond Share It', -
Illnolnt Pswer 29 -


CONVOCATORIA


Deo ordeni del cior Prelidentc, y en cumplimlenilo de acuer-
dododel Consetjo de Admtniiracidon ndoptndo en iel din d lo,
se ci.n oi ci.r enle nioedia a lI m sfoi t ure c ioliilsias de In COh
M'.\IA (;FN.rMAL DE SEGUROS Y FIANZAS DE SAGUA LA
(;ANIDf. S A. imri a Junta General Ordlnarla dc Acclonis-
ta nsu de c icuerdo tiuit el Art 33 de loA Etatutos., d bCrA cc.
libriroe en el domnlicilln mcirl, Marti No. 40. bajo, en esti ciu.
dad ia ln 2 y 30 de' In tarde del din VEINTE Y SEIS do Mltzo
p:daijno.
Los acclonlistas debeti'an concurrlr por ii o or medilo dc
otro scclonista, mediante Ia ollortins repreentaciion i segln mo.
dilo in. ue faillltarA In Secretarsi. Taimb ili n podrAt ustifiiiicair l di-
chia reprelentacnid, con tader olorgado nnlte Nolarlo 1'dillco.'
Todone los acclonlistallilentn delrtcho a examlnar el etiado de
ituaslnid de Is socledad y cusanto haa r(ternpl it la adminils-
Iracion d lami lam y su halanc's anluslet, durante los quince
dies natluralo intnedia liianle anterlorc t a I Junta, a cuyo
eforto le Ia pondrA do manilfietio i Il dAimlcilnlo social, todon
los Imntldenile y documento necosarlon pars comprobar lite
operacloninsa allkadid.
S s advinrie qui ox l lcen dcrecho a votar los tacions-.
Iits ,iac ialgiit Inancriptia .u. airtrihn", *ol ci Libro Registro de-
.lrr iinisltlde IsII Compaiian con anieriorldad a Is techa dI la
rnnvotiloria, ,
SIta in (rond'. Fetrhiero 235 do 140,
t l FAISTO (4SITIERREZ.
Secretarlno.


ASOCIACION
LONJA DE' CUBA
COTIZACION PA-A VENTAS AL
POR MAYOR Y DE COKTrADO
---trALLZADiAS rIJLM _
I ..Lm~nT ,a a. -O;k Sf.i


RES AOCLADOS0
MARZO DE lsit


Ajonjoll iamb.,res or 40d A lb
quar.lial "03 07 ,
,a) aeli.iWas r3 mlsqq 3,500i
5ola .en ambci.re, qq 31 1)
Alas
I Limn*, el 21 ka~. I,-s P 900
1taliano- 0 ra~nc-erra. 110
Chile 2 ancU I 25 e ls . i 65
Caiale30 man cuernas . 1 2i
Clile. 0 m r.,nuerrin U 0 i
ChOle ganel cala 23. Silos IIltogiIni cds 5 nacil 00 . r .So
Arasiu
Laias.tl ril- la. ipi.rt 11d 2

illo. Reora B B 1.e 1
12 75 13 0
Comom 0de 951 a II 1.t
Tposa Vilenc,a de 12n0 a I I 0
Anucar '
A isaaciocIng les, Saihe f .d '. 17 DO
Ret.l, i eria or, .. . 50
ceccrtiausa a",o 325 ib% 1014o
BiLeg .-ew aiiia 1
1N01 015. Sat.1111C '.10 I
K7ru,.icgaSa-tv.ici sacsa~a 31 1V
I,,gine. Sasilac. tarda .. 27 00
CanadA,OSuperiar, isjs 32 30
Ca -
La-ado. nuevo. qq ....... 35 00
Corrjcnte._n-,eLj. qq 3 _-3
Cabollll
Aniericana, 0corr0entes, saqu0to 3 90
AiiiericanAs, Australian Browa.
sa.quito. .4 i5

Pa, I M.l el01, 0 i15 11 25
ret en's in.CI, sar-.. asai
r.ol.s..
c'QQ
Ola..cc a. e Idm..i .1.1 a13Sk.
itslo~aad TFOr.e. l .
0aora~ag.C~e~s iI
NegloF delc i .s..., ocs. an.
12 0. Oi5 a 01 a.qq 13, 00

Gio.. l-...,%. q-,18 28
Mcealaim- qciii17 7S
OC ia- s .. 7 i5

0# T%1,7o pu.s. ar. ha Pateno


D rle sdgsl lae'(4- irll 5de,650a 180 0
20t, .a.dc 1I.to a . . 15 50
De lair, Palo. qq . . 00

Plerna. ecrneiano, qq. 8 54 00
Pieiac Pal.m 1 qq . . 7 00
Pic~ia. Ps go. _____ ..7000
Mantle

Mail
SPa I,i, q .,s.ia . 3 35,
Papal
Palo, rosadas. Nos. qcn. 4 00
Amrcro-nls No.1i. qq. lis ptroduc
last cl -
Aomericaas No. qq (sin fEl oer
1551 .. '
raf Pruntloaslatepaam e l
Pais, 1,4, caja o . 130 0
Sal e -
TPals.-m-olidaa, aro610-lbj-. .. 41-60 "'f

oButts. aniercano qq ps bo., 4n 0


Pure roe 1;4. caja ..u. . . a u
osur dlae 118, caja e xra n
Putra* de kilo. caja 00s


VARIAS NO 1AS

FINANCI5RAS


MendoT y Cia.)
LA ECONOM1A EN EE. UU.- El
PFesidente Truman ha drado su pro-
Iaors. brncitacos ntrituye 5lab
Tmmn-ia de la nac.Ai LP ett celj i:.nidu
en espiral hacia doos lirecci nes a un
icmpo -il os previous dc lo produc-
tos agricolas estra n bajando y los de
lo.n metales subiendo El Gobierno,
agrega, debe utilizar sus poderes pa-
ra fijaru en tch o a la espiral de al-LANTECNOME EN N KEL C- Eolu
za y un d iso por debajo de sp es-
piral de naja. El Jeoe del Ejecuti-dos 11-I labci semn qclua. temnn fe-cv'
bvo anunci6 clue pedir al Congresol d
en u purorrogue hasta d iespues d Juin-
nio 30 a no echa de expi racIn ce un
autorizaci6n e a Junta do lo Rescr-
a plazoq.
MOTIVO DE LA BAJA.- Obser-
vacres brit anicos atribuyen lga banuja-r~ag'orgdebord dtlea so0--i po -dero pa
or, el dmrcado de Londrest al encoa
Jintor an Sechlo la Isdespclarldo al-
^n a la merma en ]as t mpldcs. Estos
fd. -'reno an afbctado ac.versament
osa ymrgenes do utilicde de tio en
Iuntualo bs y en ael un s lineas o ren-
clones hal~iros -etefejardo--esia-ten--
dencia muchas compacias intCutria-
les brnotnicas estan srportando meu-
nores utliclades; y cierto numerto de
allas han reducLdo sus dividncd os.a
MANTIENE EL NIVEL El volu-
men de los negocias en EatadoIs UrI-
Federarlue deaeaconrodlarilocrb11sdoi

MOTRMAG LA BAJAD -IO GiEc
dos en l i seman a que termlnin feEXPO>T.\CI,1NE A OE GRANOS.
Uncuportavoz del Depsirtiimento de
Agem- cq= ad de Londacarr es, Isisal ex
losuitano cl volurce no losoeanasne-
-micr-record- dI-osoO-milonTrep-desbTio
cIete bre oeneraictolueteminancngIn
Jtlasimo 30"cs diilio d Indchitaticn it]
iutocus, no arhisgunas oincoras a n
do granciso para Abril-Juno. Fi-a I
dcuota de cmbnrqu de triage ens
71.20l9,000 bhels y ln doc grotto grur e
rPt, en 40c480,000a No se sid fijndo cuo.
dan en Iaearnaqdo to iermnobc le la
breBoi26ende manlvooreui' de Li or e
eavria dlc [s retrd drcl7 ne pn coi m
ibarque d de etle mrolichIo han ido
siugpenild as.
ETRMA LA PODUCCSION DE
AUTOS.- La produce ton db Unlono e.
Agru,76a Iio Ss vbcomrarnda yquresa
PRECIO DE L.A CARNEi- l~tN
pusctnsoaclIs do gronuls.colue ar binuniurra enlo 0 sandesor done nat meds
deerabos e pars Adcell bu a Ftlj2 dii
tutsh de c baeqticutiel Coiignaen


rto's en 40ecndlo4t Not el omiedson-
ado el *de tsptio mrd lder TI
I.RETIAA D ELOS MECAOS.-
heBo del Io tadoralirtnoe Uldow Ese-
estsarA I c di roe( iu dule Inst aiduc


AURETOS- LaR paEdobaui dnutrmmV.1
lesor. eu coa nstadoa Un ii sidui Or
irhl dt ConneItiicuO y el criaicis
PnoCton de Ia ComtIAnNdel otrd
blccino rio Ehlo *dearne ruse el Etuad
do sE hallxba de nitlvamente ep los
carras de un rsmeiao en slo. nclgoosr
inbcddor nde Iss Comla16nuel Tuaie
b Jolecclacindo dIrtim qetel re 1948,

card. hlos ba dso duiariesmulepI Wca'

TarrandiloEstadan ecso Cols.negoha.


LOS ME]


- -t-C t inacrlon--d


ida> di 2000 ILbra- i.lr-r e.. cr,.
aom lue coreio sigue
Por retinerla. 8 1 S.
fatbnrca_ azc ar de re. __
nioli-cha 4.'
imporiaoreE die Ciziu.'
Smn Direcito X ,
Iigeni'o-ae L-ui,-iana-y
Florida n,6
TOL.I .-6 t
Co n p -r do-lco -i i iI CI- 6 -a0 .,
en ,guz il eerriatiE ei al,,n [. .a':.. LI
tolal erero I a to&'rero '' 2A dceil,
A I 2 5t 9i ionelada c.'.,-..aI... ll-,
-22 977 t rneladas er- .;-I,,l 1 -,\1-.d,:.
cl afo pa..aco.

-VALORES .

Durauir ]i .rrnli-,a pasada V en lo;
primr.ro. din. e IA quc finalize, lal
deniada aeh Ixl corredore quae" eje-
culitai odld'n. oa laus conmpai'ias d"
le qi.L4. 100 i i'iiuliO a los tenrdorc.
l oon 0 or. Ia euiIda exterior de In
Ripublicus. ue r hi de veneelr eu .97"
1 ;! prcr lujer n l iiiudl. .i.iN iaIo.,i'
a ciento Ooi'o de co,,ca.o DIliii'-
Quc ii Ora I.ro .'.i o is- 1l l.uti l."'1.. dl
g0re: juirt.o.i eitcutadas. loi tenc-
doue ol ner.0c., i,,,tlo boaa qudit'oui
a ia. texp'eciatl Ooservaron la acli-
toO ac It osuatiliiii uo'loccsTaatirl reccd
eranI los cr.ianentcs para iversio-
nistas, slempie atentos al mooicnto
de obtener lotes a los precos i ds It -
ciles, y se decidicron ayer a vcndei
IE Casiiac ale qut ,rmi. i e.',-
liar, qiue eui la. qur iuoiniioa O1 a ot
firmar.
Primero se ope.r6 por valor de 20
ml pesos a clento sete y tres cuar-
toas; luego se hiclero n 6,000 a ,01e]-
10to ile I LlICtO m. %lii ',L. i i1rde
-,c operL par ihul. )0n riltn.i aI-e 1
inmeo Toda eso Lpsciraciornes ,e
co0CiertliO ih bi.e ih-r U-1.1,10.3 ,1 i.,
para edliireshli.. ci ta I
Colno el, a ilb dic iiiIie-ir -HilL,
alRgn icic t re. Ix.' 1cefimn... na
entLo,,,-n, e opccultalt% ill ', ,-
bleil D 1a11, sc.: ior~e. i f.- ,n.si',l "
-Tl t-s ,a--L'on.is,lrc- qIueiIIO0T, r ciil
-oliai i-Or- Id ---B~lsa-Orl-In -HI.bsiha
Peru los tenedores no se mnostrarto
en cisposicidi de cedcr papael a R precilo que hubieron de olreccrles
los comipradores.
En New York se vcndlierion ayer
700 preleridas de los Ferrocarriles
Conoolidados de Cuba, a 15 y tin
cuarto y a 15. Tanlbitn se vendiceron
alli 300 acconarc, unicas de ti Ver-
tileneis Camagle a 10 v trees cuartos


yeais eron-ds-_s e-_esc noFE- "'ledit-
y a 10 stet octavos. begun el epor- coniercial Credit Cu. 0.90
te rebifdo chr hoieratr-lttis Comercil Credit Pr. --
Losa y Compoiila. no se opero ayer Coniercial Solvents -
en las pretferidas de la Cuban Rail- Corp .... '.. . 0 31
road Company. Deep Rock Oil Corp. 0.50
-Sobre la acLuaclon general de Denver & Rio Grapnd
aquel mercado burbitill de New York, Wevstern R. 1.00
los beliores Luls Mcndoza Compafia D0nver 0vr RioGrande
recibieron, despus de las cinco de Wetern- Pr .- .
it tarde, I"a nlorii m lc61 lclpoT D-oahlOT er-Jarris Corp.: 0O5
que se publlcaria en la noche en el Fedelal Milnil41 &
New 'ork Sun., y quc dice como smeltio.ng . 1.00
slgue: Orieyhound Corp .. 0,2.
aDuranteI los prinmero horns de Is Greyhound Corp. Pr. 1.06-'.
maliana, el inmercRao die ,alores re- Hercules Powder Co. 0.45
trocedi6 poco a poco pero u1 I racie Lorillard PI Co.. 0.25
en Ins operactones de per la tarde ,orlllard IP Pc... 1.75
recuperd parte de las pididas y de- Miami Copper Co 0.50
jo los preclos de otras acciones por Remlngtou Rand Inc. 0.25
encion del cierre anterior. Ell gc- Rmiington Rand li'.
neral, los precious eslsbal ninxtos al Pr] rlralr ... 1 12
cierre. El volumen lu0 moderado. Vtllcrall Dettnin ou. 0,30
sPor lo menos el Bulenu del Cen-
se ayud6 a la juta de la Reserva Fe- DE LA PRENSA UNIIDA
.1 hcriartedca-Fblina lmer C. Wailerlredmrdtor-fi
e \WWashington para permiltir C
nueatros admoiLstradores econmIdnlcos nanciero de la United Pres. NEW
ver lxsltuaiclon de los ngoclos 11U1 YORK marz o 4. cUnited).- El
ooquito niAs claraonentc. La Junta dc anuncio hecho por aIs Oflcioa del
Ila Reserva Federal dice quc, la JA- Censo referecnte a quetnrante el nmes
quinia puedt afoliarsr ellell crrdilo de febrero aulmento el medio iilll6n
y el Bureau ciel Cenco reports au- el iln0lnrio de ilsreonas desocupoda.
mento de 550;000 per0-..0as drscm- en los Estadosi Unlido, provoc6 unia
pleadas en lfebre'r. ola de ventax. adiclonalea en la Bolis
El pals no1 ll llgado a la eltapn de Valore,.
de lireocupars, opronil onenos se e.stA La nollci adiiinlislrado por dicha
sintlendo conflundldo por lit pertlnaz ofi cillai atlnada quo el ninero de dc.s-
hislstencia de la adni0istlracit6n enl ocupndos ascilende a 3.221,000, y lfuIt
pedir controls contr IIa ilalliriln, reclbida en la Bolsa en los monmen-
Loaxs expedltivos de control tllan til tos en que se producia iina tendencials
rsan dioc ser durrnte Ia Iuern' -i O la Ibaja, delsipud lde la reaceldon de
el presldente TriTintian no se cN for- nlza del lnes y mairtc.'e. EsLo se coIn-
ma en ver clos controls echados\lni sldera lun nuevo rev&s.
lado durante la naRZ. \ Poco alies del cierre, algtions ar-
-Otra impresidil obre 1c nciu ,-11 ,,1 s prltroleras reiistraron alza de
cldon ayer del mercndo "..i ,I 1i- .1 pr,'. o poco mEs y la lista toda
New York, nos la dicror r, .ill. ,, rejii,. un poco de la Ia pdrdidas su-
hora de la tarde lo corredores dle fridaosd.irante el din. -
esta capital sefiores Mendoza y de In Varlos \(actorce, entre los culc.
Torre, quiene sN oexpre:alen In lo fguran Ia ehabilitaclon el miereaa-
tenilos qClue oslgUen: 'do de cereales y el paoe de divlden-
La mailna fut de llgern, deblli- dos llbcbalcs p or varias corporaclo-
dad en1 I%. prrcrlcn e ri Ia alitlli ici CPI e illclnjcriuIo a la favorable
_1 :tiIiluo "letTJi., 11 "n .Jll-cir- a- S ricoIS,, Turna rtst en sla Bolse.
L(.la tinh lihi/, ;o -,[,6i i. niciJor1i La,, .,-ci,rl, p-, l r rl a, cerraron en
el m realoo i, I,1r.,I r... 1 ,IR.- s"-., a11 lno liuacelos, Con excep-
beza, pero partlcipalindo practlcamo, cion de Bethlehem: qCue cerro Inltr-
te todo los lideres, y el volumsrn oe radio, y las automovillslas, \xcelp-
operaciones aumento a unque poco Itiando Ciryslcr, en baja de un cr-
-Aunque qui.As no sea mfiala to de punto .
por star abierta la Bolsa solame- Las accones ferroviarla. se a,
te dos horas ver fin dr sermana, L n1-
race qoue nuevamente ha de inlern- tror Irregolares
Laos crrcsl; rrrraron desde InAlte-
ltrse provocar alsz. El promedlni de LI,.os ralea
Perrocarrileo silgue tocand .su LLi"' a _W .
de tendencia secundaria dc at. Ej allodI...rr crrd en alza de, uo a
mientras el de oIndusriales va I,, .... dos puntos.
brepasado por ligero marRen In a suya La Bolsoa de Valore.s permanecerAi
Por tanto,'cual0uler llgera rlinrmcza en cerrada los abados desde el 28 dr
los precios har e.sperar sUe seo Irate mayo hasta el 24. de septiembre..
de por 1o menos un movilntenuto sc- S oper6 en l 30,0 accliones o eni
cundario deR alza v tlal :,vfial era de S? 425.000 bonos.
mpyor valor inulctras ma.s aomente
Ian actvidad, en cuyo caso, puede con- LAS COMPENSACIONES DEL
venir a los operadores gilesr le fec-
tuar agunas compra al slo obj1tlo HABANA-CLEARING HOUSE
de reallzar ulilidades moderada-.n _____
-breve t.,O-oitiqtiu | f i .r br-r,-' L -compcnsioeilcuadal .
lo posiblc quc sea el reinlrlo del Ibull durante la man que termlli,6
market.. Sefialea de venllts s010ol l aer, entre Ia. boncos asoclados al
tendremos, .si los promedloa baitar Habana Clearing House, oocendieroi
alguilos punltos.. a $46,058,572.47. contra $41,846,153.69
que sumargn la!s efeCetaldas durante
Comentarlo de sow Jones a semanaii anterlor.
Por el hilo dlrecto de Morrill Lynch ____
se reclbid ayer tarde el comentarlo
de Dow Jones que dice como slgue:
En otra sesl6n anatica del merca- A JlJGODON
do.sldAOOPIanicn 800.000 occloi~n sican'- --- --
bluaron de enilo, iendo el ogundo NEW YORK. Mnrzo 4 IT&McKi.
dila dc inenor vOlumlc del aino. Ln itPor el hilo director do Lul Mend,-
moyoria Orde Ionrecics tuivierni poc 0z1 y Compafisa)- El mercado vol-
.cabinin y3. \ assfle rnlmeodii&sAlpsopr- i0a_.st .h siyi_ s Laho a poa osint
tonte, rebalnronil0 ulloqlllo nt0-11 ilinsOviindose los preclis con nlinnitadas
tras loR servciuls, pblicurmosatraron fhretulciones. A prinriplro die aIse-
un. buen prog'e.o, un aIza cie 0 14 r ,so los Iprerios eslabiail de 6 a 9 puon-
icrr'e dc 34.15. Consollcnted Np'ilo- til mds baJo's pero suficienies nprlei-
runl G(as l Uina de las (.irctL' l li- cilore dce fiJaciii. de precio por ell
ca; nmis tuertc eli dclicho gru)po. L.S cOmercio Mlinparticroi li'iOezai iiIl 1oar-
corredorea eportinn Uln creclente :n- clldo 3 lo preclos del cierre Ion a-s
terd b~lversli~nnslla In cn'voltres d;i lo xmejoires del din
lo Nnt~loot Bin..
let Nnlo9nl Bios i NEW YORK, Mario 4 IT&Mc Ki
DC Ins 913 o Po 'el ill )d recli di' Iim4 Mpinil.
ailrecleroi enol el rlelx, 262 n tn y Cii]i|...III Lii1 Veitli ei lON
vieron ramblo i lo sigio mAi v M i% rcYi. ril Slit er r iinmll I
men a fueronl divldldos FlMd Inotobit 22,61fl buln coinai)scd i con 10.21:11
quo de lao calll ies nidrtlis a..ittvn, el lel"iul 'din delAili( iOEl pi ens1
,olumenii del vlor lider ful cObn ide piomedio del lfod6n mediinso ces
9.0041 arclonies y corrc.Npixmdl6 IIl rt 3265 I -rin i cambo
bajo prec to de Unllltel Corpornlnln E) nilcrcado caroccc die nctivldcild por
La (lln.lIIIclao arlvoM eattIlirerono Ihlarise ell epeco Cie ii l 1o iteso
en is cateRorla de ipreclos mAo Jihincentilv a y e de esperar qu1 h
nero ia Ula6 Carhitde psod Ia ruIn r-ci erigularldidc. reemooracinseJible
ba i-onndno 5.90M orccolies lcomprar cas vezc lue bhys Wina baJa
los tdcAcili" "cnne oil sereo con- moderadin.
I r__


"ATOMIC"

El mejor detergente que hay en el
mercado para lavar, fregar y, limpicir
El chcmnpu de la lozd, ropar
y cristaleria

MURALLA No. 309. TEL. M 179
L A H A B A N A


PROPIEDADES LIMPIANTES PROBADAS


D*opui' do 17,000 milla& con
aceit* ordinario, *I pist6n de un
carro do marc popular aparecia
onnegrecido por loo residuos.
Esto, residuros producon des-
perdicio do combustible y acoi-
to, y ocasionan deoagato y ave-
rias on su motor. ..


B -.Dspult do 2,000 millta adicio-
nalto con ot Nuevo Mobiloil, el
miamo pist6n aparocia much
M nenos cubierto do residuos, gra-
cia a las sorprondonteo propie-
Sdade- limpianteo del NuevoMo-
biloil. INo ae *xponga a averiss
ocwasionades por-roaiduo on au-
motor!-iUo *1 Nuovo Mobiloill--

el NUEVO
Mobiloil Mob!WiN


Cia. Electric de Cuba
f-l.i-_ AnlO Ti, UMO4 1 I A-201 1 .A.-01 I


Habana


lie t o. cuidadrbos.5
La proplcuAjd de referenicia lur
rasipa.sada a fivonr ril senior Ralael
Pou.so Rodrigucz por el saOftor Ricardo
Valdes Florrs.
Reparto Querejeta
El saior Luis 0. Vlaamonte vendi6
a is. seilora Carmen Heriuiihoae S01-
dcevilla un lote de terreno con U na
tulperficle de inli oseoenta y nueve va-
ris cutadradms que eotA situado con
Ifrclnte a la calle Oeete, emn e Reparto
QuirtJeia, eln ,Martanio.
El precio pagado por el ltrnspltso de
lsa propledltd ascendl6 a la cantldad
dr caitro nil dosclentos cincuelnta
Is.os. 10
Reparto Oriental
En el precio de doas nll pesos ven-i
dio el sefor Ja.ss Morale. LarznR al
scitor Juan Egra Sob ilun edllico de
-oanoipusterai-y-pboco-on-rinnt toc-velmm-------
tisdt.s metro ssentua y siMete rclecie-
Lros cudrtcds IfrentC H a una flaJa dr-
dicada a Pasaje privacdo en el Re-
parto Orienltal, el Marlanao.
Frente al Country C(lub
La ,%cfiora JuRna BauLt.ta Gonzal-
z lia vendldo a la sciora Leonor
Darcas OonODrz s1111 parcel (iC mt-
rreno hs tisua OsfreI'to a] Camino i
QiiIjulllu ec el Country Club, en M-
r'lailao.
F prvicrlo pactaodo ell dichn opera-
cloin (Ie 'oip]ra venta asacndhi) a la
HUila de ccio millb pe.rs.
Ctlenta, ese terrcnceusoou unitsuper-
tine ide (O s nil qulninlentos trlnta y --
dlis mttro u clai cados.


NO ABRIRA LOS SABADOS EN
EL VERANO LA BOLSA DE Ng.'.

Sep'iUn un aviso revbldo ayer por
los h olns clmertos Ode ls casas ro-
rreiorsa.i O eul c1i11tnl,.da BolRb Ode
Valolesd er( New York no b Ua isIn,
-bnriodo-l-el vscro Trxtmorn.-a a.-nra
SI,, 1,~a.,18 30 lie hi vit 5 y asa eh S (a ___-
rtlnirr--:,,. __ ;: -_

C A M B I 0 S
CIiIKIrE DEK AYER.EN RANCOS DE'
ESTA CAPITAL, .

New Yoru. cible . 1-10 P.
N0w Yarkdvista 1-10 P
I.ui)ndres. \,~lc"t" ... 4t}:tOB^
Madrid, 9ah': . . 11 : IG
M;,rhid, vist; . . . 9.
fital,ri cahlei .. -. 0020
[I.I]I. vI.At . .. 00 1i
Smca/ sle . .. 2:.50
S,'. t2a 23 45
i-,, ,,, '.,.t 23.45
Tir)t .) I.' v.0 - .2..2414; .
b'Forotsi, vista , 6 ,. D.
M,0x i-. cahlte .. 1460
Olt'tOi't. vista ,. 1403
Atiurntlita. eable 21 05
SArI ntint. vista ... 21.00
lilea, eai ye 2.J2


.1:


K


u.i
as -
0 C


A1O CXVII


'VIDRIOS, SA.

anuncla que, nuevamente en posesi6n de su indpstria___

de fabrncrci6n de botellas, ilegalmente ocupada por
sus obreros, reanuda su program de reparaci6n y
modernizctcion de oquipos industriales, con el fin de

entrar de nuevo en producci6n a la mayor brevedad
possible.

,Le interest asimismo hacer constgr que conti-

nua entregando los contratos de suministros pendien-

tes do sus existencias.en almacenes y que acepta

nuovas 6rdenes para fabricaci6n y entrega a corto y
largo plazos.
-LA DIRECCION- .


RCADOS
L.etonstsld sl ,i h que e hi 'eica-
, [ e>a o.bilac, al. o N aue h I. Cii
pei ,pculs.ra u" ii. iCh ti..h. r i.i .n ce Li-
imaipTa .roti'. 'ieIluaIA qaIc.C-l hA Ic
litxbr ut .. iroir-_'; c- a- ri-uiior a e.-'o
Ote0 ulro10 eIslrioncomentr arA
o re If n ivc oe.o' Iil d rcJr

-lf r l't ltB- p,'~ll LvnI P ej re.- iU lero.l
li.: 11;. rrilrlri ni~d'ntairit~ pttbleaon-
Eli meornricain aLn rci0 c Pinler-
Chi 1,1110a1 el Pe -Y ods Timstlo,


CO I'lc- ni >-,uera lu 0stlc n1 dcn
er10515,,u ,X eild .Orila

-l:-) ]a ;,1'; a.. leo ri h :., i.eliL Oi al to'-

ii j o al ,i,.L., l ol u ini, ma dl .i cn(
-bOr l....05..1i3.IotC iiilti15nloO., r ..E
1 sir. an catla]os
Fo el.ri l moio.,a carta1dlrecllda los
-acelOmstnsa-LCOn tfeet1a- de---ma rzo-3-
Milnlras lios ntelrel s oVr dcivldberdon
I.aum. taroii en ca.Illl 50,ris00 a 12, bla-
dloes 692,000 pcw s Yorl aTins psado,
LaAt Aericainia0110Fore~sign PondhabCoIa una 1.ii.orra1n rsi deterio-
l Amlu Lbc. lut&l ei 1061, I a Ar i,- 'r.,
I'ltII l3,Iadc.si- il ClOR T
linH1 l.ILl iex-i 01..0lU el -ce paL e artuirg laos au10l-
-adioraia de 1sa conpafiia labl io-
Miqueiltdo los palr ereperar a dsu ido-mnision enl el its de ;iiV-,i .f~n\p 'lrhi~tn-i
naliente rl50,000 eni o e$50,000 L12, b.-
Honesc 092,000 pemsoseliallo paaado.


hlbcsi 000rasitcla i 0, g eral det iriull-
naillr e I I .ilIlLSv
Is Aineili hls 1 l11 ci1446Oritr.


do. eIlolico el rel'li ti R .n 11 Si-


.enttino bajo de 248:- O; Is -'','t tl"
iiurnntlt el el'tO, y el peso inexteano
di 0.58 a cad l 14.5 ctipli. Colabia l11-
qar un iuielo alor a mperolleda (it-
Tillilidli ell el l111 Oe :'6-j .Oiur;sNn1,101,


nilete7bre de 50,001 CenOavO1s n c p-
rItcdo al tdeo U anterior de 50 cli. El
Os.[| 111111 e,;.ln 11t ceyh ai 93 rn I ,1,'t
ne11at 0 si Or~t,:'{ t 24d~ a:. -vs T Tt, rl5 i
,1.nis elnr ,ll lh'.a ln pesoa ilexlc'iioor 20.50acal.5 Coslolia Ric.-
i .j il ex alovnasid ionicsi(I
Se rcotleibre 51c diliasdedMIo ei elp-
Iscidi abl ipa aintnrior On 57 cta,. ElNew York Stock Exchange ea *dla 17
d, Inliaril iloO.
-t ".IC il, or 011 tb, 1 Cii pu fnr
dioboo iudlivltplraen llColombia. Ecua-
don y, Cosla Rica.
too i' dintddildos
Socotlaalol ell dci Ositbeidos (,ilteI
NraiYoirk Stock Exchoul41 lgCCl s
Oenir mmmc


. 0_ '-, m j 1 '.-w F


4


-- I .... 7_ ] '' I 2 4:;f % .


-I-


-1-1


-F


IL


-, --- --I


*I- -- > . -


5 I


_ 1- _


COTtZACIONES DADAS POR P *
LOS COISONSS DEL Adquiere una firma francesa 4
COMERCiO DEL i /", -- -

c.... asasi en La Hahana en 20,00_

-cOSATO.--r-r--Ytrc ------- F _
9AAAHtA ',c. ,1 riistrado movimicnto de venltas de propiedades -

.I a r i. i:liilas en La Habana antigua. Trspaso de solares en el
'--" ,,.-,-- -barrio de Arroyo Apolo. En-Ampliacin- de Almendar----- -
s L .. ....ra ,.I,, ,,gra"% lv J t- ,'. h ,r d ,. .r ncr, n fro
%,ele IC l ,.a x-,... L .t,. t r "a I ,,'- is~t -I ,,l~l ia k- r,j r m vm tpr,a ,i- ----
A0 d. c a e .1 SI. e,', -, t ,.....0, Ia ls .''I i .m,.l ..iai
A, oiC -a, aC 4'.l. ,t,,,,, oLe r acabis de tuada-en la calle dr C ,h : ,,n,mt-n
C- oi pledi -so e.taiolecl- 156. l por ]a sefiora "Lrtiio. i.,krr rhA
A],l i.irla..r . i. -.1.lad de La H balia I AlvarniI'a-nar Juain Antonio Roig
t~~~~~o~ C,,i n :s 0j l: I ": ', i c- bles w guji In l, C' ,,r .. .........
A~ireI.is ..oad .~l s -, ' "huin .. . ..
.Ar ''" . ,,,-, vena de los uii.iio. Dicha propirdad ticne una ,super-
iari. ,,,.. a. .A," I ( IOS en Ia collc Sil M oe] ftcle de clento once metros e:,enta
i r. ., ,, ,I,...] .,2 esquinai a Escobar labrix- decloetro, coiadradot .
Crtc lla A -,ah~ r. .Il n ri, mp,, h tiain d 91teria v aotea co $5,000 en Revtillagigedo
.'nt~ri. re, Tl '.... .,,hdc, -- ,,,h,., ,;,"~i , n' .l;,., M,,.ar.rt ,,,r J. de artinez Alo iy o"-.lliavfa 15i. sn 11. 11- 5l IOll lI .0i.o Fh1. e0 ci scr,.. B on 0.or.a df, I. I, I i, 18 0, Ir, .t1dn ,', 1 .i i..., hrrn ia ._l f e. / dla Ia ca.,a
IllC',Cl ',ii r lio et. I 5 5i l, , .. l .. r.- de ReV ltlgI r a
FriJoles olorado, 7 largos I ave-r Gn'iI v a ,,,.1. toria y ApodAC",
*'El w "e In ,ri I Iitlaile i n callra de Oe lr ezn Untc ro n ul la I ,n li de cIncOc mla Pcsan, libre
41C d1. 1.b o.d I63 esqitlna a IIa call c Mlsl Dol. L i de graanseo.t .
FrC-il., color.*d s, Jla pi r..- c-, n lle a vadi c en1 la 11 1 il l rhan;os "nican i siii45,,ii p r 1 -s1,11 lupcrfical e d r16 I ..rI ,0iis d rl iasi i oftleris y aOte b il- de-
IoIarin s rdeTir Dllci D i, 'c0 -Idei-airaiouis o % gua -qu ., 1 i', i r lisuperflcic de setenLta yi dol-_s
Ien d 'der( 0 lir Or o grlvanl otlro e ladrai o X con dilrz deinc-.
I oIn& de Tris a car d 0 In. F"iA sit ulada "itra c' o vn acaIlla t1". E ".. ..
1, C La... ..i:, i5W c deo il;ll)s vi't 1Cr c I'A
t~a la de Trli;, D.-a -e In- '1il- -.--R

I'ell -, 1, 123 \1plu'rice -de q /l illeiInt. i t..stenta k s cale d ce 're ilen roy litunero 362
liarmis dde ciagn lol e In- liO lctro s 55 dec I ntetro IlaonCio. Il "c a cni.h, dOr Vlloea.I y 4 A gu-
lrt di cd e* i_1.an a d . h' I I Y t...L id ,r ,ui tldad d p
iiiarciis T rI 'aioil 'ear i I n ri* 3 ,'.i 'I I L,.'h .. pab I. i,, a.n'ta s a
Oiiiers"de pilonr.s i oj i-rip. ee .e. c ntidiad fraitidsd lrsr l st co sn Ic Ist ,11 { or de Is la iiira GDila Zelegnlar
l irrs s .antes Not. l hllS 111a 0 Ots d inl1 strict nlitlaIIl n uial el efior U.,r El ienbaur n.
,o xitacikic iS Ocor~on i eorc oe- -aclicolo(IV giro 15 1,esquIllsa Pue ei,a ,roli O ,d uO ais te. nhsil
rCia.ll r.-.hal-,al I .... . ,, ii,,,, h ,h ." I,i,1 O li l ento cu;reciita N cinco
1n ill., i,-,.-- 'r 0 ll .i ,,,, no ; ,, .. il..lt, Odecinetro uadla- .
N -0 e S dOs v tienv t11 cc0 lso de $37779Sal'arcs en A. Apolo
El 9105 y1' ,is iunlhllica conlsri,9 I LAiiiiiai'iltided( I riieref Iorenei pogo it 1 Ii Ci. nil fCtpa AgAImob 1c:190' S A
cI. .citiz,, lrs do Is B, ia I ldc iirj sNli icl a.wriib a p o I'l ,iti tr l I I no, n ,Adcoida Ferildi-
CIIIt... ..int cos lInov ciinti d -globalO cv ctL7 Cohie I pitircr ile erreno ore-
LU .w sillh rleno-il apl;ret'ell ellfullh ii it 1 l It' dei un iss "ci(hll, parkte. de :a
e .ta "i,,, tie.nii cotlaclon por Fn la 'calla (hasrdn I tanr E] El Rctillo Ill el b rrlo de
-111 oloilentoi Eli Ina ,silla Orde nltilmi 1 s1 cie0 1-11 c 011Air1111 Aiolo. ruon OUhit \iPipiriicle die
.I.l tinr011tril d ...iihi ihoyocita y cua-
.. -,,-- -- tn x'raf tIIN C Andrada-s. ..
______ i__ l_______________ r____.____.________A_________ l'e oll 21dlosCnL, ,trt P1
I. ol111i0 Cnoii Fai I 'l Pclvi le-
AnORA YE V IA EIN ub iiI u .eblo Ruiz Urr, ta.
-.hill,' 1 .~obj...o _Etawcia Clo_ rb1 d
Cli, ifI, en Arroyo Alalo, con uia Sil-
l 11pe1 rich, de tresielntias diecinuee tile-
ei., 110cuaretta %yocho deciletro cooua-
I4 rdes Is m it as Ode dosn mll pe.sos

-- k I i f 1$2,0 en el, Vedado
El In I "I-itcl. dad d0 4....l..itli t1 Pc-
till,, !%1 IL_ J .e, bit ade er adqurit unit uuar-y
7 ~\\NUEY Malc
S c it1 t de erreno aortede iaialinzala
aout t iio 58 del Reparto .E, dti Vr-
I. 3 01 rcronua b(ale ole 1aoiiuslo.r


La Feria del Musculo


For ELADIO SECADES

,_ --- -Acine-l,,ida-_d-Monty--Strallon '
El personaje-ert-ali .
-Falta ver c6mo io presents Hollywood.
p S kn cia t, di ,.ulr.uiA di Ho ll r,,y t,:,do In ab-,i hr n T..do1 li.
L rltiar. Li-) trin,l,-itn t.,,dr. er. ernr rcine, en lata Ahi,,a I ha
tocadio u trn,-a a ,-FiTiii- Straittr, quc evct-ca una ep)c':,
reciente y caai rindvertida p-r. qut,-en-la--mano.s-v-n--rl--tlrinto-
d, Ii.-direicoriO de-cr andja.caiara- nuy-hinde-en
_| .A l i alm a cld-: la nhil'titd En ieaii1.id,, paia I'.s d.-
p, rte M.or t Stiratti-,r, t eri gran co:., Elibca s. n.
n l i rc oa i4r LauirT-si'nse mnrrso,, E nte el c .ao
Srue.u pao rquc il base Diall haba perdid,1 unn de
-u_; m ;n. hit.ei tsfr, zat ados servieid,.ri Atli:a c .a
t p~ulentc,. ,alifrit,: de nr e frt ea, r b a ,de"
re-,-h. de-% ,g:, o-ew~i :.dinr, s-,,:-ni,.O, nc,--frtnoaooe
"I ,aidi crr paltable dR- Mcnty S1i
tlin Cuandn atte lanIador d.lponti a dc u fLdrma3
.ila:, pleta. fuhrinatn nIDdterlalmento' laoris tunranr o
.. que salian a plain o s.- Para mucnol crritlc. era
m %erdcadeir,, Icrlonino %' cId, ne,;rlaba diai. afl,)5 ma parta ingEsarI
en la di'cil ati ,tcraca dic [a nnm,aoi tidad di port.-a El mTrr n ihabia
Sconfesada oalos ptrodlcta-. quc -acderontcd entie% ,tiirlo, atridio, pot
- P ralr-qu .e-o.-apde"pca-la -uimrnb,- .e ;u giandea pY dr-Nu pi,pdulailt.
dad. quo n azrioba. le confuni' rir;, .,' ha slas Ic jIenAba di ira lla L6da _d
las grande ciu ade!. tA rgta, r,i: r rie. I-s %C ale_ Ic, LB I,i iie ho-
leo .en elt sln de~d s Tixa...- YD.cser qr ui giu aneio -t a _.-in un
hilcirna espetulatiines de rhouer-.l iuo r i icon uni dei. laiar.ini, tl-c lo.I
Monit Stdaton r"Yo s,, Lin gu.jici irul|able rabil -dlchd-
Par electo de pna Icsian rectbrda en una ccer i Ic n-iedzl,-, que Ici
aislieroan urgznlernente tj.l-eion q -e amputaldIe tla plrna d.iti liha
~Y dede enLonces tuvo que harrr Tnst-e ir remediablemente vida-de.~_* *
JguaMAro incuiabk I' y (. bdw bail en su vnda pdr ii conitituir un re.
jueido acmargo 3y senimentl e I


M. ONTY Strntinn na'i o ti publo insignirianl. .IAhado Ceirn-
te. en el Estadn de Tdi'os Desde peqo ji .cncW Arnr, I c tmon
sulciaa a los ptutnes de I. tornrs datnabi, potroi. extendia el lazo-ec
iba e in cama al pottein cuandro sahia el ol Regresaba rend,dn del
potreio a IA caniat. r urdo el sot emnpeonba a acuhitno e en I,,, hnIi,'I
del__onrP!c!lnj ..ntqueI.ia-_a da. _a p en -.y A usaada o aI e Lo- ,, lt.i.ba
m.i.spoeniqwe ion ain id 1 I ~ tas-TP *


J AMAS tuoicit-n In- Medas Blnchqs un pitcher ntrjOi qur el Y
junton c con Bob Felle. iconntituta en qut. entuni., el dun dle nm1
legitimffas promesas entie todos los lanznuiltes ji,.,CnCe tie I. Liga Arre.
rirana. Rtstiro. peon con temperament,) pals fl dcpI.rto. Lapo, tic
crecetse comb un. hera en lon moments de advelsidad, adctn,a Ii .


set gUn. K L l.-iP'ir hi...ilU.--i-B una gM-a raceion de Taquilla, porque
- t-nia-4-icEoFldo-de-Dit-y.--De)n sin e-a lengua perversa que a DjTy
Dean tanto mal le hizo Stratllon peldia a It.Oa' ltat ;laiiLinon(C. e.i-
ba itempre en pie do Rucrra, peiri, cutanluo r quitaba cl gLinil?. re
despojoba de la (ranclad y se daa la Oucta. onniudcria Luio tAn hu-
milde muchocho de campo Los jugadrcie< quC ]ec iCt'liro-n de ctic.,
.y los managers que onrniarin su c:aic-n:o L uri cjie DT lateucinal
del base ball. solo pudietion hallatle un dCefCio qut enel (ondo noi
dejaba de ser una vLtsud admirable. SiuatLtun cultuba los daoloie. Ias
lesiones 3y ]as siltuaciones flsican que Ic 5ituaban en un piano dce in'e.
riornidad. con Lal dce seguor luthandn por darle ur, ,i unf a su clubt)
En dos ocaaion.s, jugando cc-n Irs MNedias Blancus, tuo inconvenien.-
tes con el biazo derecho % en vez dc cuiiurnuicadiselo a[l patlir n, sigUiO
pitcheando. haciendo e.ofucizu c exid.lidinali ins, h..ta que nn pudo
mais y tuno que ingrCbar in l.a ,li.a de lacs bijas. Contid a-l doignostico
de los medicos, contia la elocuencta de Iris i adiogr.,,f Stiatunn 4c.
guia pidlendo que In envtaron a nla lninlicia. 0rj invilo al lecto a que
mnida coni-igo el gian dolo. (i it.iloi inimenso qiiu -lehbn -h1lruftLal
-- para-un-atteia-dte-ese-lempei anitenlio-s.bei-que pnia-el bace-bill-hlanbiv
terminado ;pnia slempie:
* *


E N la tenipoiadn de 1937. en el Yankee Sta-diun, a raiz d-c Una dle
laE i V'luas dc lob Mediu-s Blancas a Newc York, Monly Stratton
ud s"tIrrconrnltira ili iabtin ul desafio y tuvo que sudar las gotas mts
goidau paia. pItlcrIle ai Rid Rolfe, count un hombre en terceca y un
solo ouo. A]l naatr un ti ik' pur cdebajno del brazo, sinti6 dolor en un
nmstuln,. di un giin y se sujelt6 con l guantelat l sitio lastiimado. El
manaigci de rese club, que por entonces lo ern Jimmy Dykes, clue o s-
taba ,ficiendo en la linca do coach dce tercera, se dirigi6 a su laitunz-
dor pai a indagar io que Iv habia nsucedido. Viejo lobo del depurte,
compiendie en ncguida que so trataba do una lesi6n y le pidid a Monty
Stratton que abandonara el box inmnediatanmente. Poddlan perder el Jue-
goy salvar a un atleta que muchisimo podria hacer por el team en to
que quedara de tempocada. Pero el iguajiro incurable! sonri6 y lec
..dijoaL Jefe:_ -. .. ..
-No ha sido nada, mister Dykes
Y torpemente eonteinu, hiasta que yan era demasindo tarde o y rl
diamante tuvo que souli camino de! hospital. Entla primavera siguicn-


te renacieron los efectos doe la lstimadura, nuitontras aetuaba en iun
desalio de cvnhib ,'ion contii, lu Citi h,_eo-,i-iT -Chii,'.i,, L -i b c-. .-.
--laban tIIcnaq-y-nai-hiabi-ni-ti ]- otl7 ouit n h, "l i t,. it,, .I ..
todo el brazo parn ponchar a Augie Galin, pero el manager advirtio
con asombro que el lanzanuierntto siguiente no llevaba nada y cono-
ciendo la terquedad del joven, le grit6l con energia:
-Salga de ahi si se ia lastimrado .
Stratton jur6 y perjury que.se sentia bien y trabajando a Billy
Herman se le cay6 el brazo y al dia siguiente era enviado a su casa
S_ en Texas. dcnde. eela.ii d,-.- ih-.ie- ip-rii.ri.,lu-e L'uando regreso al
Chl-ago uil'. ,a e rri.. ili n l n-osjun-t-.-, re-I'u- .n desastre y a pe-
sar del tiempo que perdi6 en curarse y a pesar de lo tarde que cet-
___pez6 a jugar, gan6 diecisis ,juegos y perdio nueve.-..
*
:-MfONTY Stratton cera una estrella del box, con recursos contra lts
__ hateadores zurdos y tambien cotitra los derecios. Tenia vcloci-
S dad, buena curva y uno de los mejores camibios de velocidad de los
dos circuitos grandes... A los zurdos les ponia sordina tiraindio por
debajo del brazo. A los derechos les administraba cl opio de in:,. .e-
lota despedida desde mas arriba de la altura -de la cabezai. P.-ia qr-c
aquellos fanhticos cubanos que no le vieron pitcher tengan In,., 1 .1,i .
dc su constitaci6n lisica, la mnejor (otografia mental lt consiguvtr ,il,,.-
nando a Melton lanpando con el brazo derciho. Mdnty Stilatt it ii,.. i-
Feis pies y cinco pulgadas y tetlia en el appgeo de stu art rerit iin p,. -0
de doscientas cinco libras Al iniciarse en el base ball-proi ..I
era atrozmente wild. Daba bases por bills con abiundancla, !- I I i.
- diflcl -quel-t-sacarantla pelois delrcuaF6i- Todos los qui enticnis Ic
veian trabajar, .afirmaban que nunca adqurlnri control. Todos r.i.i. -
el scout de los Medias Blancas, Roy Largent, que lo descubr-,. ire.
.__ dle_-pitltcar- etii-Txasy-qinen-descle-el -prilntrtnttto entti-ntiii-o -qcte
era utna cosa extraordiitaria. Monty Stratton aceptaba todos I( .. i. I
ficios cot tilO tie estar (ilt btlenas mionihiisrites pat a el1 h tbatr .
era tin hunpio emipetjto de nuolalitlatt, cmtlsaglidlo ip r (litui'0 I'
posa y il ill litiir d su hijihtol, qutl. todavia no hailia tuntpldo iin'u 11
vtland, it Itillisg bitlll i t Ii tn t ii ,rtCln t, l los t rllnpuiir ntrl ir I -,,u
S itsahun 1into In Ila tdl I 'lli at i, vt, it pti l it ll nsclli ii bri. sllitlll. .
I'laties, au htihii- uid ts dcl cI to 1t qI uitft 51 piuen ioa l lient it,. i ii,.
Stlehsll [lut Itl in iresiu lii k ill lihspilal en Dallas, t ut t lit prin i ti I.,-
Hiarry (ilthiner, ialdI inislritdnr t iu l 'hiriigo, s puSh yi se il ailu- u etn
Conhtai i1 totli i u 'lIipo tli t it I itir hl tht- estsb5515llehn 1vI tlu n di ipriis li- i p ula e 1is i-t a i ill uing n enht le ilento It (ui N is pV rkida dei
bi tere glilt ptlto tie letillrs et Ule lt u \ oln el dc It' s \|ed1 asldan. l ttl i i Tillsn ntovii udin si e ontlecia tn til hui e broil. ait qve diio
y' Inlulikh st' \oti ih alllths'. i, uh"Ilil 1, Iovindltvnq 11 iinpultn h" la
ttiv tia se 11111st,1uc Ie pul 1tIrk, auvintura (cit, nrsiyr r jt l plt nroveduitnai o
tit, tvilantlil s"Ityi tti biut{, lh4u1 ;I y" tlaer testv Ineoilije, tlu liv hit teprto-
duitdo to.%hll-i lle pu vast tndtos los prindlcis (e New 'ork. "lri-
tilevro Ill \ida (I t iiie o ty N. t1 esptu~s Atl cv rret'a" V (116 ese, enl reali-
dad. el t'iltilmo tontneto d%~l qU existenicua von el base biall, Ill que tiltl
tantis, W.in vah.so.s y tall Auliinos esfuertoat rl p o h r P -gtajiro
llltcur bhl." <, '

.,. I
M ONTY Slihllil vitt at,t Pt'n nWille enila Cllit Cel suponrr tii
1it s li pl,.hn-i ll.ua t l-.l.t i .I eln la I t'cttiia C uyo fnt e it njit .ci
ha Inhlviaius e ri 'nl '.. .lino O altuutnlia paa el tillt pr idiitlo. liHlly-
L -oqtK aauiru i i a \a hliT, ia ill gtiti >e lan. gt9indrs nlultlitudI s. Iixitili.-a
1o real, In liogliiid n it i li nal A li sla lud de la taqvilla. Si no. alti
thIt pa a ldrl ti i \Aa du Ia dh Billiulitlnlo, fle atI' e sa. abuSt A a 1ta-1Ilt1
viva -iIt, .1,to l..et i ,l ,. ., ni i... 1- -
Varerr a


PAGINA"DIECIOCHO S P 0 R T S DIARIO DE LA AARINA.-SABADO. 5 DE MARZO DE 1949 a P 0 R T S A3O cX' IMIRO CONQUISTO EL CAMPEONATO WELTER DE"CUBA


La enhihlrinn que afrrtl6 anoche Joea Loui-resultS-deIgearda de-I I oondt f ete a Omelto Agraunbnte lmpresionando por Ia rapides-de tnoehe is tlttinnoportunidad-detvtr a Joe LouisensotBclon, Y uota to
%nbC.ettrinnrlaoncutrencsiaquebleo-eF-Pilaoio de losDeport. Ea a i 4 ,U : Trut: manffr grit ins oa tad p da t e ae s c nimabo Ies y I. I -ann
qante en qgo las dato buaitaltia tes lse ngsilaoiole rrlaollnoto.unIned do cIonignar qacei ivoteran I a ceaseeoncoa se ovlo n altmoldxist le.ataddo
aona.ca que hare c alo lndiatrecnunni6 a Is norona, hits coat.. boon. ri tual delbrreferee Quintantts.aPars las aficionados ctatlans, (toolI& d o menpiarera qtuienslen edeapidroll cons ro.van i~ns a n5t5toalvdable.


Joe Louis y Omelio Agramonte brin on una pelea, mas que una

exhibicid6n,_auque con guantes de doce onzas; W. Miro campeon
... . ... .... c --i -7- ,., /


En las dos peleas por los campeonatos welters y light no hubo nada "1 i c r
G Iuer r e CU t r C de- particular. Wilfredo Mir6 gan6 la faja de las 147 libras Vi bor CO(,r

Eag' n Green sin demostrar nada. Y la otra fui un detastre. Comentanrios 1 0 1T I Iov
__ .. ..-_. .. P A E. SO R E N A N P E D R E D O Z ---- -
NEW YlO R ,l-r.-. 4 (United. E.hi irilde h sa s Oi r., conim ara
i n u- a Cointt in Resultti u eli xilts Ina presenlaco t e ...al ilgi al- P,a.ccar .d,r O elr Campo.aleo Provitcial 1de Volley-
are B-s,- Is N, I ,.Or Jn ao s .ti tche ets el Palaeto Deporles. Lo prtoie a hay qu b ll tnle-C itros Supetores y Espe-
'r f on ,- [ CB" NB -, r r."'e ,O es y Deporteics. Su ha c con 1. es enseoarle a euerer l o a- es ci- do po la Comsi6n d Na-
Ru owi., ,..s,,1,ir l pocar de ilue fL6 uina ex- el dineroeoiro tun judico y despoes rcos ol de Edtrecid Fsica a travdo

la^n ;', : d.'. ,, .liu.11 r0 1-3 "117-;0" 8" ^(e de~c 1, rR,, lel.hel .s re ", c o la l ^ o d'e Edc~a e oan it ca a a vcu id~ es
inC ,. r.i od e1 pnei. Id "- rieu %omejor que otras pe- meterle una peseia antertcana en ra- 4del Co..i Coordini.dor e Ins Pr-
-IV Ii.- an ce ebrado entre,"he- da gt ante. pa"a qtc se acostmbrea , peros Jegos Gepor-itos Nacionalco
-I ,', r.uhiu.. i, It, u., rI -.' ~ i- ii -i. ,reici-o% esteh- d gias c p "r or...."a. ..rnsiamb-cc.a .....
,r- ,. il te q s 'Pque rtie una exhib ci6nt peAar con ellos cerrados. i arrtlrh ju adose tn oble
.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S ,.. .. 2 .' poqe eut iizaron gt antes cde doee Fafael Lastre, que no sabe n a s g, o '',e rill /lf htivri ur o n r u- I e oi al a. Lasr, qoe ieg deloCampeaoitto Mes. .line. en
hri i, c i"m., eizt *ezard Char- eOli.pr per r P rI demas, tanto Joe que pega o duro, se volvi loco int' el Instituto de la Vibora ajaL iuro
Ltei t r e or m el no tin apr c otqo eo vec e %i t ..I
11 A tCO o ou~is conio Ome,,o dA mot e naversario uea e .."-
I- o, .tics J.e. Wa.Iiti coma ti dii'ron r A am ne-onlo.a oc eenrrenlandoce en el pri-


DoOnt p o ,
Sio.tiuhar ri -I c-nit-te pteomo-
,cad.- p'i rl -i( c,-nipt.iiu Joe Louis
i % el ., te,, ftit it. h-nrrieonal f ie
0%C0-c; -iiC., r-.h'itl,, i-_or la NBA
c -r ict, pitsu. pr-- ei lttle, ir
I-cimer d, it-i. I. nee,'Ii,.eiones del
ccrnhntuad,. Atroni o een.
En lis circolosu ias t4h-oLCase in-
lerp,'eh. Lit. op rut t es coniradic-
ibuns dr lo t,- d-.. rpnrlt ip,.les directi-
vos ito I,- {cn',,..-, .- b,,-isticas dcl
-cihc,, el-11L-i ,toe IaImayor
brilsoth nh1 ht1-I InI:. ril boxeo,tno
soto p-ro.u-nirdlriar ii ilium nrtundial
,acarie de tlu he,, eight que Ic
d.-rito la tupt'ern.iria ia l ti que In pue-
da c.ntirul,,r sr,,-, par. decidir qI
Chicag.i retmfiphliiara t. Ncw 'Yorlt,
limo cIreluhinr rInuitudrl[ del boxco.
Qulere un &nrneo
Nf'W "'iRK tmri-r. ftUnited,-
Eddie Fra,.n pr,ol l,]tr deI la Cn-
mi-ifitn dr Br,%, del l. i ido de New
tsn,". a um Inst, O.I pr. vI ei. t, .s.
el ,m d res hildel nilciiii.r t ,
Lr-uit
No 1,ti i.,- t i -,i,claraconoo s
LotICS- qto 11 ltbl, h Ih,, P ., lifl''
Eailan.t
"Sint enbarg, lialtsido Is lreencula
ar ntirtei iii destia COnitsldlxr. dei qnieI
ois luttos ciletein sol, guldoso perd
dicdos en el ring. Por esta ruauin.
esta Citnoisi6n no rconuocrarr t t hi-
gin boxelPlal cnrito itvamplcd, auitii -
quet i-sos dos litorbres que dIcltri se
en1rl eitoariu pro" el tit lo peleni. sll
considieranr a Is ot Is evyeiglbts,,.
Tennis


Por LUIS MORENO "
Amella del Castll po itav a i,.ri,
ganakron los doubles detoi r -rmtlnaI, q
teCLoria.-Contl.at iann ili.I, h.. h
ea| tu h I II, .et I r=Ilnv1t Tqnll
del tIt bitihrr
ER realicnteric abagliitdur y esittinl-
labote obaervar el enItoutsiln 1ttle rcI.-
In ei-ri lestra capital pr el tells.s
Btasta-Inlrar tinhinstaote v rtrurdarI
que recienteenr eIr la tcirmiado coui
un xlito se orpsndel te r tnli s1d. rli
Inis itnic ti deli VTC, li it I. ... i .
Mnmli Betiri p n I Hlb,,i,. a,..,-
eutae duate obteito del B tIlt--u.si t,.I-
di elrlntr l ha sido ,-
pare aquellos qoe narme ,-in',l"
de la raqueta. Esn profli, ..i- .in.
peonatos en l l tllf-l. a ri tpu.l i in ..-ir
pende R a It II I -, -
tuaro III del n tgo ugar luie corrcspon-
de Dor dncrcho propto. No hay razor
aluioLLaL parau que-"Lec deported, qte
e utini, versal, haya penirnclIdo en
Il soosturldsd teliebroia del oldiuo. I.
FACLT y ita DOND is le at U|uO enli
un e l i'ebeo abr do ara relnovar elI
entiilla to yx. plor tnde, cosLriurt ju-

Lta serue a(. Mi anii B- .oi cIv
s ,ie tt i to n x.,. h i.t tih l, B 1 .11-r
bu.tt- Euld Hmd ltr ,li0. Mh .i-te [A
FeueiuatU-t u.- To,,i i.i1. %1.tn.

rln-l iCh, -,, x .,.-
K- cotlos at L-'.unetR-Oh, u,.i.n .... n~
Ii:. nroi Ll e ,.LQUIPL,.a d..
f. vof-Kcvi-xai--para it
L O1 t e-,.L-n ,, l Is'l i-it1-
nlti Itates-l.- L.t, ... -..t Mo -
mi Bet.,i i, a,rA i .. , i ih liil
,tal Vi..nIo' ifno. uAn.2 t. ni
sconbt-s s-ne i"rtll hlulu iliai,i.i hIi.,l-~
Ian lltil it- .(|-i 1, i- I i, .
,li ho ll li p., i~ i hi Ii ..........
Iun-1 ltI..I lhh I....b- I.
l nu. tl ii, l l le li -i ll
,hlii ,;.:,;t'lhxh : I,,,,,.,L

ii O uI~wt lh.-I-1 ,- 1411

ilt rl t'litten tic Blie llnore, qnun- (11
s,110 o nlhn it tittlui bal bt i114 (111tli
tll u Abbtinh, Atbeto'dsosr, vit svira-
,In lit dlr cccntl t orlcrn d J ,o.csc Si llin
Pedr ot, iotit ii tclhic'i rrv" iertirut iR
lt- Itull lr io iti i tileirs t' e
tie ibskri bula ll ,luus 0 tils, tlitiales,
y01 'iii. Mnotlilihu ulhldtciaIamllL
VIi' Ilovaitt l %0lo c ( lI qtt In llalro till r
(1111 'e cc lvhlg I tll siglillirosn t lta.
ches, elicit ,i t uletul .11 6\1 v 6.53
htsta\s ciiMol)iclt AuctltoI hilt"0 F
-Roy Bircoteste xly y tilOlgaa archit
RaiaeltS hudel rscoilo de AliIsuit ,latz-
l pei 1 t0 y 6xl. Aturorltin ier nic dezn oi
paaidi ststotsa l gasile i Mary BrlD -
lies, 6 11 0vx4., olentria. Bellan (tarcIH
meticil a es itomtpArera de club, %ta,
ria del Carmen Martin,. 064 rv 6%2
Celeste Oarat dlt Adr(e-do Ir gaildA
Ila novel v peonieulnitEls Flail Io e
in ,lx0 tix2 oll g ( Olga Ries It)a di
lit goin orectiattlns dC (ib.,. .iMare
Rqut "Torrciitt ild s Il,*,. uic( FOtp t liil
iii VI,.elo t6x2 6t
t AudI-i* t,,i .. l I e, I th ......1 ,,t1l
Pa It 1( -sit.


primer luar, porqtle as[ son estas
plcias. y eni segrundo tlrmino porque
el ruebano, en el negundo asaeto, se
piuso de parcjeroi a jaearlo y en
utnu a casinon Iu londe6 et' ob so-
bce lns scuots, y eso parece que Ino
e 1: lit q I .x hnhr e p ,ll
tinl poc.. ,.jl i..I I ii c p d .s
tanct p i c ..I i .'.- I. nl ii,, tde;.
pUas, casitg6 duro al oubano,
No por eso Omelito se achicd.-Sa-
blua quei ra muiy dtficib irarlo con
lns funds, oaurque eso si. con nul-
dadm., du6 poles. y eada vez que po-
dia hairua lo suy. Por eso ftue que
al trllinar 1ns cuatro episodios el
publicO aplnudil6 como st hubieran
ternninado uu enculnltro.
No saberisn clmo no se derrib6
aniuchc el ring de Paseo y Mar con
oi peso de ]as celebriudades que lo
bonriarnlln Juloutst. unit fIgura enrin-
dial; Willite PoI, otra estrella del fcir-
mni;mpil de la colitflor; Kid Choco-
...o Cube. por I I raunde quoe fii
S, I.,.,,,., Migutiel Acevedo y
Nat Fit-i., i editor deo a nrevis-
fit I[, h... .. us eeisha vez traJo
omu? siii,, ,,,, t,,, -i,. use re.-
os inhs liin i\unt n oo.
Joe louis.ade.niNs di ser ur grau
earnpeonieol Fa mi- lUde lit Semi-
dod.ad A louni-tu It, hal, l cto chie t
ui tida P] Vs'po e la iboca.ynit) es
crpa, I de rvirse m urote uiti bhiste de
ttosei'ttda. Es, clmno dtio alglen, 5.n1111
eflnnge, Serin hastaI b exageranlen.
Y lo ;ijplausiis, olar esai no In con-
muleei, Cuando so le propin IlIa
ovar16n mayor, como saludo, al ser
presetoabun, did lres paios adelante,
y cont II misina hizo una reverencta
como st estiivIera delante de un 0fi-
gura real. No se rmi, ni euando ad-
vsrto6 el sombrero de Choeolatico
Reghins. .
,a pelea pour cI ,,ihuiu...lat di Ic.;
11 us h ,cr s tite ,,.0,- ,. ... 1..

v grqus r1i Ctlio- -deo
dcne t 1de10el l u en tu.. i.... i it.


I'()it l' B ~d h.-. ILII el a r a,' es q rr
.~ian t... man....rinsh "a'"III ', S""'
-,, i H i,- ,,,i i,.rn Ci.t h Uoe ,,U- .--I- r: C i-c- E I
101, l i' qiu-" ri piubleo agradecrid,
.011, qi-minis sOi'.ll e I unsa on Mapolo
i-cecliuldei i- ll st esqumlse yPe tcinic
1111u Btioeda Pul1tlue Ia rerdad es qute
coiibtrbai paru. ttantdarins a Ia ducha.
,Na ilt'aia11aui uns neitinos? Esto ion
"i"bi tc.-., n lull s 151l 1n uenotr t.ee
L -.. . n,, r ,i,," t,.L,, lo tn-,,,- 1.ni
I -. I .. ... ,,,- ,,u.. ',: I I r,

,--,. -, i. t- I...... ci..1, .u,.i. ,n., 0-,
-,, ... ,- I~., Qe ;b n -..
ao hol aba3 queeeodem str en


extremidades cua ldo vd a a lo cuer.po
a cuerpo. Cuaondo Metsdivil se le en-
eimaba, en lugar de dar un paso
atris, no Ino hcia. sino que extendia
sus manos buscanido el be poco que
siempre faltqba para el clinch. Y asi
M-. que prle. 1n'o0 iunaC onltinui-
a.. d re ariazt..-1,,F c ,c r 13 $iof .,
C,'. de00 qut 0e Tr iliC. ti i n :,
vies, y malos.
En el tercer asalto se registry el
6lntco knock-down, p part c-go no le
contaron a Mendivil, porque se pa-
r6 rapidisimo. Lo uniro que toc6 la
lona seo la rodilla derecha. trasi una
derecha a la quijada.
El rest del match, soso y des-
abrido.
Al- final dieronn el veredicno a Las-
tre, que U6 el Imenos manlo Pero
de campeonato, nada De eso vale
mas no bablar,
Ia faja welter


csntraeoldl Vedda ambos invicesr
y en el segundo juego Instituto de
La Vora que si encuentra iinvicto
contra la Escuela Normal para Maes-
tros
Para los equipos qune se encuentran
ll r.-.- ,, de r. .e. mit na orrciac
hili eI,'l tucl-o, ei oil campeoaato
que consta de una sota vuelta.
En las Provlnetas tambl1n61 comen-
zaron a celebrarsc las Eliminaciones
Muntcppales. habidndoseia ugalu o en
ltolgum un double juego, ganando el
primer juego la Escuela Normal pa-
ra Maestros sobre la Escuela de Ar-
tes y Oficios, en e l Campeonato Mas-
culino el Instituito de Holguin so-
bre la Escuela Normal en el lemeni-
no. Segun nos intorma el profesor
Manuel Cespedes Mora. deleigado pro-
vnucial de Orenite. existe enorme en-
tusiasmu por este CainpCouato y que


En opcl6n al campeoenatun de is 147 a t lnamuuurucionm en l obgaim, I sti6
libranp'iTFelefraiinpe6ds Paloe Ro- nurineoso p-blTeo. que aplaoidi6 las
ca (Baby Coulimbrel y Wilfredo Mi- buenas jugadas de los cuTtro equi-
r6, 6ste con 143-14 libras. El cain- pos.
peotn lucid uerte en el primer asalto. En la provincia di La Habana. los
Miro dl6nsed s cl n dehaLu c. so1 Chi.ili h- iO ..l I .-. i Eli-.i.
-. el ptuncrh..Emel s.ri....dds.Cc -I ..- ItIi ......-.. ..CIel.
Lei ins n vartos ral les". Miru. sin el siguiente esi' do;
embargo. toc6al ittular con uona de-
rerha quir panrecitJ buuns pars tuin- (11 sprbilati Mas.ullno
bar, pero el Baby Itf LuI pira arriba
conto ui nfiera herlda Cenzoe ii t Planiel J. G. PrAve.
boxse cPar M 'ii en el tr ,. .. ln .de t.- I .
pegal r Eln l a ituLli da .El [ .L .- ii ..... I 0 mu t.i
bu gritdl'U. del pubn i co,lir t. ..- .- V .i .... . I 1 0 1000
m ans s iier te pa ra q ui leb r Ie,- '- a, IP 1000
pegar tcon lat it i tsnla til- ,ii, isii1 F,,l I- I i p 0 o0
cet ezo" q u e resu lto "ru aib p. a uic rli tl l 2 1 1 500
por q uo tC W ilifrd .i' *r r- I, Y,. en elI Mar n1. o . I 0 1 000
rcuaro o-salto, ei je mi' .r.i lue l Normal .. 1 0 1 000
los efectos del impact. En el qumio T.cnica .. 2 0 2 000
episodio Mir6 hizo un buen trabajo. TOTA LES 10 5 5
El iero Coullimber que le gusta ver TTALS 10 5
a la gene, lo vimos eni el sexto, le C -
PU0s una fIbrica de guantes a Mirod Cmpeanala Femenin
en tlos dos ultunic minuleos. Un hook plant l J. G. P. Ave.
"i Fr..i- r -l P 'ln ^,. de ..i ....... .. .... re.'i i i o
oD enlerda clad ie el mejor golpe d
B seventh h liu" y ued lt i iou qnc ti bl 1 1 0
lio- i 1I alIzoespalan 1W llt poel. l rco a- Viborena I l 1 1 0 '
. oh ,.r..r.i. 1 I O. 1- IM R el -Ill 0 l 000
il Ir, -.-.i r -,-1.,i ,,. i . T 000
in-- -4e... i, i.. . 00.,. .. .
De ent r"ada en el decin rii 'ec bl el TOTAL S 6 3 3
Baby umi cabezaz, per luego obligo .. .
este a si oponente, al nal del round. Los juegos sefialados piara hoy s. o-
a montar putiles Algo raro que no bade dis 5 de murzo, son: Vedado
pudimos advertir ocurrit iu inel. pen- ontraI labnad en el.prtmer tturn y
ultino asahto.. De Io' part contrarta Vibora M ivs, Escuela Nor al1 i el se-
S]al qiue nos encentr ibanios, de di os- ullo lt110, porI el Camspeonato Mas-
tintos Psientosj.e pararon al, unison' crdino en eltrr'i not del nstitutol de
various fanicos para protestar. Eli re- Segunda Enseauza de ia Viubora.ia-
tnnei.t- 1- bm t-mr .C,. A ot I- -
-e- i, ,, .. e ,u ." .l'- li, i.: r 3 l Iea h ,


el l,-. 1 rc e,,, .. i. iul ,, or ,l f, .-,,.Irtc | ,ont,, ,_-ll.na .. ,v A b nd I1le
[.m u .i t" r. .1--,,' ,\OltlO,'." ii.i r L.,U
..-, Of i ] ...i .h li-u Lilm' 1 Al
. I.. i..:. I-p su Iriun fur arngido con aplausos. HABANA MADRI
Por eso nosu ernee uiosin s rada
vez que oitosaOccilro"quoelas nlalas
decue ones tso las que acabanooniaon cl ciragrama afinlepart.c-it. tarde
boxeo"a+ I las tres en punto.
pehiminarses PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS
Fin el pri1er1 turn de iianoche de TTeiro N Anlbal, blainic. contra
gala Oscar Suarez, de 105 itbras con- Joseitu v Buendiolaio2nolescuA R
o-,--A- s .'--ti-I ,-. -1 .'---.-i-eel 4--is a ens oa del cuadro 13.
Ilhlni -Sr r ,. n PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS
Tejedo, Antbalu. Joseito, Buridia,
,,,,n ,-C . . i Pasca v Aguar .
.It a gll la....b.... -l i SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS
,e.. rl,,1. I, i. .L Vclau yv Antonio, bianlcos, colt-
Elli h ,,n ..- ,.Goun- ctrMonteos y Hugues. azules. 4
e i mIll-,1 I C-ci--' a, es I ee, a r Lou p'rimert s del ouadro 12
ma de i--,-,00- clf i .. -des L:-s ie!i 13
Pt.,, p--u 5, 00 -s _.c ou- u-, lUCDA QIUTN'E-A A 6 TAoNrit'
ul t. S ...'. br- Veltun. Antonio. Hugues, Aguina-
'' n a a-do al go. Azpetta py Absndo.
hi,. ,-h .. ,, ., ,, ,I '" ., c
.....,.I .. omoa TEPCER PARTIDO A 30 TANTOS
r.. ,,teh Agluunago n" Apeila.. blancos,
c l. ,l i contrn Ag iular v A b sndo. sa u les.
I li~t.aohit A sacocarannbe del cuadro 13.
,,', c--. e 0,,,, no es todt ode Ialaunolin ode pyer

,l- ,I,, ,,- ,. ... e Plnrr partlido Frnnk Blarnm ag,.
ll,, ,,i,, -t i b.n i- rmi 19, Eusebo % Oflandin, nizu-
-,' ... --lied d leo. 26.
-, i n,,,,. I. , jile Prunicra quiituluie Oa ador Fm olt
oil..., ,,fu, egundo prltrou VrtIa cv Aban-
l . I .It- d(iio. b unros, 17. All c Ortur n le.e ,
30 tantis.
Bh n n enda quilulirhl Camiaor Veitia
RechIzit52 proposicion Tiriel" epsrtido Iturrino v Ca.iro.
lp rolp i ta rio s 1 e. ui ojs)06 bluncosn 26, Aguiau II v Anibal. szu-
aeaIi l0- eaetto.i.


f.s6d i Jie gm 1d 5 11 1 L' i' i lut o-u n
o t Ol-luto "udn inns is F eln h k' m a rz le4
do 14 qudcit p.rqttto ,,y. i o ..hi I ilhlirl olrlurn D leyitl
-0 re!,taorlar l' C Juetfn 41Sttu ell lit A .\ -
Ivti~, e, l ulhnmll .... t' Ih A uitit'lnmz/a Ihn D150, file re-
chazada, por lils mropietarios de los
eqtupos. segun alulunclo Bruce Dudley,
U ei dmuite di' In LIOII
Le soIar a-o ~ Dudley afhadio que los directcores,
por voto enViuado poI; correo, tam-
bin hliabian rechazado la propuesta
JOYI,'A Da F1INA' CALUAOD de otorgar el trfeo poreoncur-renela
en el primer dia de la tempcm-adj. al
PAA OAMlA quo miAs fanAticos lle'eal stadium.
**lso Aels** dti no ppo porcentaje basindose en-la
P0AN CAAUEMOOt poblanoln de las cludades.
Y.sa.6t" .Clt 1a. lstI, Ci,..l..lh Ambas propuestas fueroa presenta-
deas por ha deleclo de loscron stas
In todoap Porlo"andnto dt d. I debase ball de la AsoniuclOn Ante-
toy~fla 0.0 ri ...... "
"- Antes de In eirai, se efecrtutiaba
III) desaflon edt n~Iados de ho tempo-
rada entre el team que iocupabo di
pr-i- er lugarPeI dia 4 de julhn, conita
it, it..i ], ... f r mnt Rh' I Iir- -t nr II ptl T-ll# n r I like ectrpellaw rd
-i.. r ,. c-iou 51. l ,,'2,'i.e 7-uh:
FDli-'I end c L r, -


0 Naoas buno comeri a beer con
na ,so. Sial inthm oleitelt.omcol
pot haberlo' hechd, olilvhus r6plda.
"-1. scon i* ogfmde, o.Cnoncnlenr

d4 qiu- aib'iii prppacocivoe seran
,- ,. -r, e,-ic ,' ,,1 er er ,eruMin
regl~ar de 14 Llin er. ud.Cl~iT- .re


'I ----- ~'


NEW YORK, marzo 4 (United.) El
propuesto bout entire Ezzard Charles
y Jersey Joe Walcott. promoteado
pr. JvC Luuis. p-r e Lruin de-i.h-
ie pu rece es.oe,-tu,
t ji~riulu infern;al
lar,cei L Miller i, lihilit ei"
L-i6 o1e Ia Asotiao,u Iio..ieeal i.
Boxeo INBAI, anunci6 anoche en
Washington. qut la NBA apoyaria al
coinisionado Abe. J3Greene. para re-
conocer dicho combat como un bout
per el titulou"ssempre rcue este se
efectue eln un Estado controlado por
la NBA." A .
-E--E-d--itd T-`ew- York no esia
controlado por la NBA. pero Ilar-'.
Mendel director rdeubltlidad -e i
nueva organizaci6n boxislica dr
Louis, el Club Internacional de Bo-
xeo. declare a al',ias horas de l1i no-
che de layer, que Lotus presentarl
el combatle en New York. si la Comi-
si6n de ese Estado cambia s cr,1r"'"....
,la el combat como ,:ii ,
tulo de los pesos eompletos.
Mendel afiadi6 que Louis saldrc el
lunes de Cuba. para conlerenciar con
el eomisionadu Eddie Eagan de Ne.-
York, para itratar 'de convencerlo y
que reconozcarel combat.
SMientras "tanto, desde el tercer in-
gulo del triangulo. se antunci6 que
Mike Jacobs y su 20th Century Spor-
ting Club, tienen tin contract exciil-
sivo sobre los sersicios de Charles,
que dura hasta el mes desnoviembre
Harry Markson, -director del 20th
Century, declare que se estAd pla-
neando lin requerimiento cqntra
Louis, par a eviltar que presented el
cornbRle WirTlsoTCle-'lbTles ciJuniiii

Firino Hector Rodriguez
con cel club Giuadalajara

MEXICO MNarzo 4. iAP.- El h.i.l.
Guaiidlijaiia de lia Liga de Base ,8ll
Prtfesionsl t Ivexicsnar nuocr o aye, or
f- ....d d-os cubases r ie tinenezolu-
ii. soul H ctor ndri ..o.l .
cria oase y Tony Cistafui s
y ltuertt a Iillcadlr ryelx % nezo!nn.-
ceptlr .hnn5 MInnirDESDE LOS CAMPOS

DE ENTRENAMIENTO

VERO BEACH. Florida. mar7o 4
,lt,,,'d.- roEl squad de l po -i -.-
5,l. con mAs dec.,.3.10.euer' ili ac hueso 11110 0-
Helr. pia c C oe ileliacn una c:.--. .
Corzadoi a lUe los alcsta lec.-
stcll ie l-leroiI dr p a- le q i- ,-,C
puedai practical
El el entienallelnto de los iresc
das anterioresO cada 1.5 m z llllO' -
MUatthews. sulpervisorudeld campo.,
ca tiune ilbato. y el grupeo de pde s
que/-cl S eli re in olntenl elilei le-
re o0 len due c1 di el. paa que
ere otro grupo.
Es por eso. ql rel ream eomDt]il
de Io, Dodgers se ha diridido eic
cuatro teams.i, para facuialao .-1 sen-
trenanuento a tod6s los players
WEST PALAI BEACH. lmailzo 4
i Uitcd i -Los pitchers Joe- Coilel....
Lou Br' 0ss0e de Ins Atleicoo i.
Filsdelfia, han sidoe dvticidos ,
el manager Connile Mack. de "'l-
toian]a r-cnsas rcn calmn"o.-ya que
fu eioil intruieoresPit una escula
de base ball. dirigida pol lo VAs
antes del cim01o de liainin t Mack
sno quiet*,) qu or "agoten antes dcl
cornier zi e o1 l-ir_'-ar
ST PETERSBURG, isarzo 4-
Lierrid- Algo nuev, cse hit 1uia-
do en ellentrenamiento dle los New
York Yankees, cuando el manager
Casey Stcngel ordeno dos sesloles
de trainnisgense'ez de una sola.
El sistema se mantedra hbita el
12 de este mes. que es cuandoI los
-- efectular los de-
tali-si de coinh eel.-li

SARASOTA. Florida. marzo 4
tUniteddI- El outfielder Stan Spence
sgue silendo el umno rebelde de Is
Red Sox del Boston.al-hf+rm-ai--D6ih
DiMaggro con el clubi
Joe McCarlhy, manager del club,
anuncrd 1q1 solo tren0d,'an un1 -
sift de ti tlrllln elnicdc Orila diis
que litl,zan ]a maoorla de los equc -
pes
CLEARWATER. Florida. nraceo 4
rUnited, I. s Phillies del Filadelha
iantendran "hlbros negin en la
lenlIrada de entrerramlento
Dichos libros% Pcl aipara anotr ltl
detectos que se obserrcn cn el
trai1i1g, v George Esrnshaw es i e
rcsponssile de estu idea.
BRADENTON Florida .,.n t4
1.. ... .I-i1-11 li- .. ... ...l e s 1


Careaga se compuso y"ui secun.
dado muy bien por Aldazabal,
Celaya y Guara contra los her-
--ti-d -holt. h Gran piograma-
C,,r,.-k ,i -. de juegO y corno en-

decidido de un Aldazabal que hlizo
derroche de seguridad y de entusiai
inn. el-estelar de anoche march de
calle, descie el primer momento'has-
ta el ultimo. La mtendencia combine
el partido a Ia base de Tarzan Ibar-
lucea y Basurco contra Valentin y
-A4daabal-espues de algunos e---
pates graneados en los tantos Ini.
C. i _. ., ,' ,.r.. .'n %ertn
J . : i ,-, ptrdi'ieror en el retro
del itlinerario
Careaga, que en tus partidos ante-
riures ob habia hecho cosa de par.
titular. se solt6 a pegar con ese to-
,tl- trvendo quoeposee.y como con-
,-,.,,, direct dobl6 a Basurco y
t..,, a Ibarlucea. Mientras lbar-
lucos lintente acosrio a el. se era-
co6 y devolvi6 boas imposibles. Co-
mo que puiede decrrse que a despt-
cho deI l labor considerable de Ca-
reaga. fue Aldazabal. en tlcrminoI ge-
nerales, el meis distingudod
SEl estelar no tuvo otra oportunl-
dad de emoci6n que- el acercamien-
to motivado por una tantorrea llgera
de Tarzcn. a saque limpip. Inlciando
el tlanto por dontro. col6 tres saques,
que se le eruzaron a Aldazibal. El
desnivel. que habia Ilegado a ner de
side numerous, quedo reducido 6tol
a. tres y se not6 una reacci6n de pA-
jitcoenlasbaLteias-de -boinan-rojaL--
Aldazabal rindi6 un resto esupendo
subre el saque siguiente de TarziAn
y Careaga decldi6 ese mismo ear.
t6n con un buien remote adentro
CareFga-levant6l a ila conecutrrencia en
peso cuiando encest6. nadie puede ex-
plicarse edmo, una cortada de Ibar-
lurea Se lcv6 la pelbta de la npare
., ,,r i,,a y todo
..... ese susto para los dadorea
de logros, que ya hablan dado mo-
I.".dec ien a velnticnmo, volvie-
- a cobior altura Careaga y iu
(iniplFrl'nl qilp p rabn deliaron en
. , ,1.l .,.. a I..r ,- es y B i-
surco.
E&I el primero Uriarte y Arriola
derrolaron por nueve puntos a Pits
y a Salazar Y vaya, de paso, la
observaction de que, por primer vet -
en muchos meses, asistimos a una ra-
eha de partidos buenos par. los ea-
ledrhticos que por fin han soltado el
pafiuelo de secarse las IAgrimas y se
pueden dar a la area deliciosa de
contar las utilidades ..
Hloy tenelimos-el -siguiente estelar,
... rtspalda laI ,elada de gala de
* 1 ,L ,,,, ]T ",, ,, ,,i' ,,;'.:r in d e
.1 .. ....F. ,, -, i I c I.
I - i - i 7Tii -ar .1 .T-crc sooln rc.re-.......
que ya no puedc decirse que la pa-
reja de Ils herisalios sea eminente-
.-.dora, a' qtie en funcio-
b., ha presionado. ha It-
gadn. ha jugado sin cuentos a Ia
pelota
PROGRAM OFFICIAL PARA "LA
FUNCTION DE HIOY SABADO
PRIMER PARTIDO a 30 tantos:-
Vallejo Mendive, blancos. con-
Ira--ibIrip~ Ugorte, az~h, -....A
sacar del cuadro 8.
'rit -f '.,0 i'IEIAA a 6 tantos:-
l" --,e ",-,,,--. I Guss I.
".I,,: r.1T ii Ei t a 30 tantos:-
blaniose, ontra
felasa ..Guaro I 1azules. A sa-
l cal'os prlmeros deltcuadro 9 y
Il l egundo. del 8 v medib.
SEG.NI)A QUINIELA a 6 tantos:-
Soa 1aza r. Iigoei, Aramburu,
Marcue ltrn .v Arroa


No enlrara en iel torneo
de eliminacion F. Mills

LONDRES. makrzo 4 'United). -
Ted Broadrtbb, manager del cam-
peion mundial light heavyweight
Freddie Mills. declared que su bdxer
Ino enl.rar en e l-torneo eliminatorlo __
para detlrminar el sucesor del retl-
rado campeon Joe Louis.
Broadribb manifest6o que habla re-
cibido un telegrama d Chick Bo-
-gadrl-. metr-l -sh.ker--del-tore--de----
Camnpponesi. tI11ltando a lc~lls par.
que entire rn la rcompetencia por el
campeonato lovalae.
5 No reo la Icl'zOl per la rual se
Ie drbr dr prdir a Mills oue Pntre en
eP.-e torinroe., aiadlin Broeadribb. Nos-
-Ecleain v'j. -l. '. I., ta-
reri'la de Jack Solomron., pliomotor
ingl.r snbrr qul Lee Saold se mtda
rontri n Rtl lianador dcl combat en-
tre MiIls V Brurc Woordcocki. v que
el pgunador dr edLa Segitiiliir nDelea sea o
conisidersdo romo i campeon mun-
dial dOo iihe'ivyi'elghi tcrrmtod dl-
ciPIe ioH scna:,neerr d Mills


,U;ited j.tc rq leati uno de los rc- I
besides dcl Boes del Bitadv e I--lau-n. a, N I i la iii pC:li, -.
suderindi. la pouibilidad dc quddar~ r c'lu 1.i;ii plh Iitill a i s-sjug,-
nn unn finca doel Pstndnsde OWsht-ics de ni.r a las q acagdcpp-
iSngion por tooIa laempo rada regu- iron dlsario hint 5 0o01 l5C hueres
lar cF quea ie da permiso. .
deHeath. queh usouunai de suumejn- MuWhos players.ACs parece en I.
res temporadas en "as Ma yores en temporada pasada cVlltaton los tracks
1948. estima que se merece un0 au-0 dods los iuas, se quejaban du-
mento. ya que u uno de los factode- rante el trai!n ngode que habfan
res prlncipales del xitao da i club perddo la noche anterior no po-
en tla Liga NacionalH endo atencin Ia bo que estaban
Sin embargo, los Braves estIn hactendo
conouserasndo si el tobullo frarturado
de Heath, ha sanado ln iruficilente WEST PALM BEACH marco 4-
Para quee Olo pueda iotar ole sue- clt'ted,.- El catcher cubanro Fer-
Vo q mis r" ,-,." F 'i Atllt-
Si .TeCf es declarade center Ihbrpecos dciFt leito i;-
posibtemente frme onni i-lulnldeI6nel l reti,, nt doaicspon de enlrsna-
Luea del Pscifico, queccstd ecrca" desm encs pP'co el manager CC)nte
su resldencia lttck e c .oti prpemncepadn por
______onsidition
ST PETERSBURGH mor7e 4- Gil'ei. parl'c;p er c1a ter f.crada
,It'nib-d,- Fl msenoi c- ,--0i i' --.--I ,0 .. 1 -0
tere deq,% le.\ ,'er i u.-,
La a e q ---c9,eti- i r. 1 -,r j no


II


DISPUESTI0 LOUIS A Aldazabal en

DAR EN' NEW YORK LA : o-- poe tlar

PFIA POR EL TIIULO gra estelar


fris t it. to d b-,r-H
e La H.


9


-p


-F,


ffr


Ir


!

/


}i


1

_--610- d m- na s pe rma ne ce ro~ - ra-r~uba-
- aqi-e-I- Wat e r-Fol li es-de-l-9 4-9- ios- !,G i .ee"
- -- i~ic-, e ,i d ,.p u e s o p a r a e l d e b u t d e l urg i ot c-o whi iu lo i u e o :,n i- S e en l r ,n 'r A h1 a .
tuv . .. de lo; i. x m m os rotundos de Nortea,1r ,,ca en.. ..-: .. | | |ut p. j'1 1'1.. ir,.I, iT""1' r l,,,.de\ i"'d'
- -e e-ll -de-exen o depor nvo-.ea ral. Gu lari el ballet acuat-r Ill or, I., 31bA
nn, --, n xi,,,l r oo-:lrll c %kahl" tiu n./1 I i et nico ro::F ,,h,r FI t:- I I' ',, i t -,, ,nI' + 4 1' I1 I .I
F 1,, 194",'4 ^ ii^ irh1','r '.",pec- tc ',,, I, -N,_v n in t,? uil fA r/,,:,.,' B anit A .:.--
r.. -.... ... -, n-..,.- ................................ -a 0 'N-I I- -- a't1 b- ...... ..r

*'r.,.,,; Ii'l~ ii .pl ll "n I'llt ra, -,rcr l i, n I.: piw rit ..a :, EC refar, In's la te--ia dr. I'=l, ^',. '.. .. "= i .... I',' ,,,1'"^
;__ l,-^ ^ ,;;;'11 "^ ",1115" i 1 ', r';,ta 1. I h, t !c^% m dO~ l 'qt? "o j ^ t^ -" r.~' alp o ar b a d r a o ol-io L c hali,, el rehr dl (a oI ... ... ,*^ **' .,.1 i ." j. -.....
A Fa A nr' b," cinr.^'4 t,^, o1 mif r urnh ,'oOl"looi hn. eP oerial ,Vra , ; ", , .. . ., .
tnr?," J ro h i in!_n.' ..% r P. PIL as bE.IILt adA Fneo on Ir b i= ,". .. .... ., e, .,, -.M.. ... ,
n F-,,, E l ir, ,, l , i , ,
--~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~;7. "p e r- ~lla m-no -n A v n- ft n ms lr I1,11 F-. a Ir-,-L"L r., I::_ ... o rn ,,


-- sc .- io d l- a ll q e el un l~ rraco o le en~h xtre e,'l- r i,- *.^ ***" r*'ri ia oinn._.^,tl- ,.n si a d l K,,.s ni tll h _iin i --ln~s pn~ ,,n,(o, )y rir in i il r
-- j a a i a n ca p o a o -s nil--l-c a nO su cs o dpLI .7 r ,rll e : ,-1',.-i ,..,,,. p .. ..ea i ... r, 'i' ,.00 I '1 ' "" ni.i iii rr' ri~ rjila ^ ^ ,,(n ^ ,, ,,.
Fuuti, =r.an'osr. p, leo t od e [l.l l I,'- o t a rniL,.l,- .i l. ...

~ ~ ~ ~ IDI'I11 L -al -n eo onoIa; 8s w akE S ; n
- -- -* JUSTA --INFANTIL- I, r 1'. 1, ... .. .; 1..,.y
A ,'l1 ( 1.n l 14 l 1 '&- 12 u rrA-I I-- ," I ,..r I.. L
.. 1 1... fir v.1f ak 1,'6i'-" h 0 ,f .
L e P..I -r 4. i r-ks, i f. nwa a, Ii ,-I, o m I' -q.. no
L I . I r, I':,; ,.,Ar1 :'. ," - - ,, ... i , .,,
I L 12 .ln ,, IIhI'' FI. hHn .' i-;
(I V 1,1 2 I V ..
IL na Lliep" ul.l lh.r .. o. 'h ....h I n71


--Pc r, 1',nm ,7r ,',~ r en, l.' rr.,,,, h mi o taOn le r.^ ,,,-.',,^ % ^ h'.,; ^ ,?;,, "n runt H ^Bi,\Illl ,q" ~~ ..... .. ... 1'.
e,~~~~~ ~ ~ Cal' 'l' rh34J''I'' Il IfO, It L (,-,II fl~ rf lwlll. rlhll,, l -l I 1 I.-f,- It-- [g-U -tnddo lI[ P a e c ca i l a.[P "rotfhst',r .,L a Sal ic co nl h lr itr ll'*M un- ,.Ip v .. .. .. ,nrl ,1~ ....r*;* en o d j mp a e, r m il nrn r ^ ^ f i ^ I ^ ^
,~~~~~~~~ .... . . . ....... Li In .. ........ .... .... ..
atah l Iet. I-0,llllll e; l 1 i l" I 0 1t ... I 'I..'' I
torn I,-, lo o, iagai nl-. Las lcll'rasen los.,ueos. Nllh, c.r d", I I I; I.... "I I Vi h te, do I fi4 I I V 1, 1 s
.".4' Ih, i,, it n Mand % epe'tador uern Alcaron a Ina jugado-res del equipla de hockey de hu r'in- lae ,.10, v I I .. 11.1 nl.
1,3 )R( l~~rll., dI, F I."l 61 flnll ~llh hl rrll- 1I h it ~l ~ll i r u'I n %+ io le loI niatrh reelelrado pin Eltloetlma el panadon lanes, surkia est mrh~e ealptada par hIn ellllel de IA i I ltl( 11 I.1 d, 4.1 koHllIl~lladl ('i
h "nlfhl~l', I .... F I- ."'Ih, "H r' li,, -11trpl',l orl % Ila ro a Ia piit, y-le atica rtar n. Los aoitrras juxidores noetealnericanoc; le protegirron- T,- fi'~ ,I_ l S h i,~ 1.-
Ii MN 1- .intdal*nln catnno tlmholn intervhnt I& poliia, melt"e dur6 largo rallo ,hlhun't I Ae, it, ,. i I ,, i, I. I, I, I-,


'^--=S E It L,, .... I,, C,,,',.' tf 02 ,t S ^~ ii ] B| .,l.
.... ,-..po.f-. -l,,nca -.---eopil. .oloper l-_" __ I.-.-.-----------.------ r. \i rI,.d.,l dr rI. ja de Ia hre I .-. n
---q~j -el ~ 111h dAu nr n_' dndirrtilJr ha p.edido Ana arcloin dte"iplinarl e ntri loo y nkees p r An "condu t ,,,,-,,r, CA- n rr t Ii '
I.a -it C.'. .... ...."._A L a. lrl- 5 i 34 FoPal onfrooPh prlhlemax solm-llres duraknIt.mp -nnrta mundlal relebrado en Esto"oro ,.t I I ... I' .,, qu e qtL l
ele', p. rlIr......ful:-_rinl nrsm:ri in Lop, pB 1 ki'I i .. .... Anirnir~ldhn..afra d~ om 'h" nl sih~l -na ~ r~ nf l r A. -- M M --i~ ~no i+a sfieS'r'r'r ... I- ^ -- ---H |%Ill ,_L1_'_ ._lla--+ I41a. t'l^ a
l.',re rl r d c ,I C-., s `,,I,`, (lr.r I r l Iii l i e s t a n .lr de *ll^^ ^ ^ ^ d^ Jl
.... or.IA......... ......... .... I' - o stasI on na en sus ..........................

- T'i~dl're drn'" l"reT"I"'1e'^l Cinn ,hr-IrllhNT atCAIhR >,nA-'J RldAA[lF ucnoJnl ^*t ^ ---^ ^ ^ ^
',- Lud ..."...d,,- M..... .... "l p............ 'ly ,3 Fuln..........r M~ipl' f ..... 3f!a) M__ .-Prfmldo: para el Ciu,, dad,, dehf [~ar ^*Habana Stakes^^

e".i ,'^11r.a',1.1, ,. n-,.1. n .. i~i:;,, .:';;,-n.^1 O( lssf,'., in^ .n1.,-
dme Ir,, C, r ...r. :,91--,fI. 1r 11I1-.. 10. A,,,,,, IJlori Vor, ,, io ,,r,. -ab-and,,ados f Gw.ad d LaS ^^t Habana Slld'hrlel
pper-._.A~-,rlirrn r O ltpr r r croo" i'.' riar cm,.a r-ach i nl, al'll)hb
tas h~r.rp 1 1.1 F['r' i' r l~l? C.' 'Tpen-r Ilan crrxlor, phis, o"fii .] .|i, I Inn% I % P','l . ,,.
nto _rn h., . a dP, lh-.Flr."A, i h Oollrlh '1i e -r.T I r-, (A, R1 RA ;ll- Ited .Alv fc .j^ri ro\sw
;Intr ,r,,,,,o,1 51-.I f`,, r,,, ,ld,-,. ,,,', r, tpin,.. oft Waifr F IN* 111 ren/i laoToPro (r $14 000( der 1,1\\-
rr~ezp,+,,,aen,- .. +i l, c. r.. Eir 1W '~, ,,. r,, ., ,,.'.U. p' -I-i" La r;.pd,ir,, ia Happy Vo~vage que igual6i el record dleloIs dos octavors, est~i lista para tin gran weuiht ,,.'r, .....l. line ganao ..... su


Tr~riri S SllSr, li,,
...... I..I, ...... (.: -C .. i el 'tacion. e .dlving ., eonteosi y ina s etuer, El entry Viva Cuba y' S~incl-Iez Mouso del Stud Roxana aplicarin Ia teoria .Jel e,mtt,. ,',, a+:u, hr


-.16 _,._ He.- npui 2- 1ni hnr .I Cao -A~.A-KIAAUr 1731 -ju tin ,llt-nl^nnrd.1'nf irlf- 'if -j
lllMlll,- r-,dim,,n*I ,. l ,,t'lj _l,, .,+',,, ~ pxr .1,- , ,.l. ffmu .MN t, ) al'd. sulndn .r.M d I'('I ll>l ------ -- ^ d'l^ a \ il
T~ .,de; ,1 .. h, 5,: I t,,1:,ho ure llnlerols que ennrlblnanpll pefe op o aa bad ra lscnrro. L np lgoe eod del famnoso 1aVu + I.' qm .n e -,I'-Ne-K n
er, ,,'hr ;c rir,,, inrilihp onia T haeerte pasar unas ho- l"rt.. Innl9agl'l
7.--_ '.le h'.l,', ,? jtlgara con o- l\^as e eniocliill v eEntretmnmrnto. El ea i la
InEe o;r .n,-o;o famonss ~i~merois aeuitiec, s do FEn lit eiudad dle La Habana Stakes Par 8 a eia in s s+h r ipn la W ater~ollies oeupsil en el irb,, 1,-,, --- ,' i, ,_anzol el veloz y bien pro- ls lalep cii'i, rv n l o q v 11A u t is % an ei
8. Las cit~tcions sedeinrlr .r.. V1l todsithult'nh mclullo' tonde ,I aobililase,0sie.d denporos. poi ,odo Irki,,l ue conl-
once aeto~s. Log cotro~s doce c..o, n,- -.....i., pritro Pely u on m n lno te d e llre g ulfd ilIn l seSl\wlt'Os (IV Fetllliatdl Fer- it 3 0.In ,nAd l u v
~" .... diaeia Y* pro ..... lu del cunadr biert(.% poe nti ...... de. es........ en Vietoria ctitled1 nlo ntlln a rt ;Como '"a-" de pill, kin.. I .. l en pl 1 r.... ar . aienil Ia ........... b ... e I 'jeeibni ..... t..... .. ....
Iea vih dope el c lu d nd e lt~e e que ji+guia'all as mixlmnl. r ,.,,, c t arrer,i de Kknleker Maid qut no as~s- os 1i11, 111 b" .lo de l \OFtni l'tait, a 1,ll~ .1 i tant 'dad It, [tie ernt pndft A
lacIeen i.1as de Br~oadway y el earn orie [fi I h 1~~ a medin milla en el exce-tale f.I.L. J .. I .... u d l IzlIs tIt e tl. it r inni-Snl B v
9.-- Qurda dlesignndo referee I 1!lb- bela ce ]ae 8.compah'ia. lento tlei po de 47 4-5 para consevrP\ll.- tal ,.1b, 1- ...r..,li .i.,,- pltat ot, knlrelladles Ke~l'nalit s l pdv trSa e
fnr Jose Estevez Jr. +,se ,rdshrnmrna lflnail uni ntz 11mI 'y aplnIStadat de la pit p..... .. .,.,,r. ,I, ,ell .l e nn elomentIaI aetla! I, Iante 0 IV elA
Lanrdsfeo ir~ISRJl le ot Dr oHk:,os y.S alchez I..., 4, (t.',nl: de ul"ado 1w:, gI,' n10% r(NN-
10. Se l'ecerllda a Ili. atletas que el ull preenO noble en extl'eio clue 'V-,, ,',,~ Ja rapids prur'nnenSois- ,ual'dp huor e,,r eIea a- Snc ~ln\ ll~'.ll ~ ll a; o a n I' l e lelme t,
tr~ arsj r en eampeonators es nllfleR u.na sucesibn de Ilnnci d I, nee jr,,','hs-,,r ilo enicio i is an %nino, Ifr l v~earu n I
trj "ar ju --. '"1 PntIl -o 'n el tercer 1 g'ar tarla media oul|ls intervinlendo In qule Ili In o nt a Ill utlde rivbprpilda 11\ ll II dN,111 nk {filwlr oi+la IA (osa per'-
blanco, rng~lndose. poe In tantn, a to- el pa 'qte del Cer'on Pi n: ", 1. .. .. 'fl k I n curva sepanwn, (erlilil\'nlnelnie ho~i 1 (tlel en v a im iidiiq e A o
dos Ins enirpeirtdnres que nn \'ustan IRS rreerrlencia~s rimei-a n ,,r ,. 1 .1101 trata IIuI PR-Pa h0(tn In 47Xp)UebIlo INIiAnIOs pit I( 1(llla "V111111 ... il~,5lll/slS lene' 80i lo l %,h i ft l Krque $4 ha-
de ntronetolcr dur'ante Ing matches'de so Ins prefe'enela-s sin I : 1.1 ..... I i : 1, 3," .. P I aesa pars la elqu isl dapa reve n s b I rele a, isfn II'"t ll' s fi g t "Ide I ),,,,+._ _.,. ,h ,,,,,,t. .... ll-
eseton Vilen s. eltAN'i Insl de a sal e I. -nlA e t" ,,,, r b dn n n e -d sea ePara xIa n dno l n n, la s o de 1!rz ..... 1A4 1- 1 Juan Brunon Zayaax talada. on Radio Centro V en "el r,,-a, ', .' . -, .. ..n -,R-'ros dI- ,een e I daetor Jesils He Ini, feros
n: zl rftrj r ot M ~ a 1 .. -..... ,.1.-.,.- de formal equina; el:
I.. .... r.,. F J.-,.. I, h r r. o,1 ........ ra i i u n N l N g
L a Salleilo pliner se lei ....... -1' .......elMoin :It"'"'+(I"l
in s flnjn-de Ills invasorcs rubnnos."
C r m 01 t r jv4 q 7n PI mejair papel enl IN jnr- ""(%nta roln I In serv'len, del "'dutle "
:L -S l w Sfinehez Mrnusn y Viv'a Cuba. y pnr ,
nndua to, uilimn, Ilesm~ Cuahlo Aoes ,Iguls
1 . n el a q u V p p l ne s c o r n c iin p Ix a m on f d e n Isdp i t d s des -p 'N
ve01. nllhlTanod kill n i.on i'psulle ch In %,layllge para reehazar Ills Airevirnien-
li n v tile Ilt lllfle.Il lue lit \elnt'idad es eli n'~cll~, (I In representiaenin del gexn / i
rci I,,,,, h. i ,l, rn .' d~ i-ro ln re ... o p n l a __ ---llte -- -- --- ,,+-n
. ] I ,1 i ,, ,.1i"" ,IqlPena contra M av,-r en el primero, y "Itaveria contra Orioil en el 3e. .. I ...... F-III, .,, ler- LIos part,tarios del R,,xana Sjud
+ ... d_ '... ...:- -',-- 'n L Sale onta l M n pet.V a Im~pnI rse 1;1 estnrull, el en- (tite son o,,nnernsls ennfan Vol que
igundu.o c,.t ,++,.,,,.e ,arn i -,,ar -, Ia rts LaS lec nr I M n-rile v IN innata chose dr quir se en- coil dots ejemnplares cnimpitiendrn en
tori, de Ia inauguraci6n. Las demoras en 6o Nuego~s. Nora, cuenra ditoriad el a~nimal,_ einm s....., ....ip pud .... Sanchez
__ Mayor .leloacida Maus o mareair ua paso formidable
Por Por_( ANN' UZ A Voyage de6i Ia ne Jar demnotracton eha" to su persegitllldnres, y luegn at 'i ""-
-; . ... [ / ;,I...... elr -I .. o d de los dos fur- VIC.. d ,% ..... Cu final... ar en I..N' +' '
U n a m e n o0 p r o g m a b e is b a ecr o ,i e p e r ic or d on tn d s r I ,o 1 c p 3 n 1 i; .- ..- ,.. II I .r- p r rim e r a m e n te D r ff or m in n im p r e s lo n a n tV q u e In h im o
..... -.14i d en Inc terrehos cojn proltitud ., ..r, ,. if%... ''.I -,, RUNS.,,., aa Pero no es If vi hijo de U11 the Creek en itl Wi~lma -l
Cr ,,? p .. C rt .p ; I.. ..... .. I c.,, f r n. ..... r ,.- .. .. _s~ e t u a sahid, a Ia jwla i,... +
1~e 1: 1,. l . ... pit r l' , ,,- e ct qel In ElF heeha clo que rotiterA a I ld
n., I wr, m" ac-Knlrckvr Maid it,, es raton para [line

t .1n 1' ,, ..,, -' l fe . . 1.. ... .. ..I.

dn lo,4 Visihn~tes De I.,a Salle y el "", ,, ,-r,.., NII,.P., I;r.., .. n. L,, ,,
o1ntal'i, fuer'ies cona ui t ult s en Ilai le I.-. rr ,1, -.l,', % I. I,., I f.
h a v+en id,+ c ... .t and .. ..h o br n... . 1,,, r ,. . ........... ["

sitlb3...oe enint;r con iin Ifnzadn-r en- Pa "A__OR
c.' l r r,, ,wr ,-h r 3 he r era-....
-p. 1c. "h. r, '.-r. =tll Vn toer-' PR M R ARRE `RA.--REC'LAM L r.;nr. dF .r, rl, .'.-.,r 1.'
r r ; cr ,i 'ri '. r : ,a r L a s b n n- 5 y 3 4 F u lr lo n e s .- P a r a E j e okn j l la e d e A_ Afi o & y M ol s .- P r e m i l n 5 3 0 0 u cU n f in h d .
dvir ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ an I, n ,r I.,`Ir--,m~is n R D A KpL rfe
no Pe .r ._.I c,; r. r l.r ,;i.; I., c,,n. BA,,Iar, rPdae 1.. ,4% T I -, ,, locifdad ,..i.-n,. -;l~l,
tr"ario en el bnx de Ia clase indiscu- Unseen ... ... ... .. I i) face rain que no I I I l_, r.' i r'riff.rl. It.,,.,
Itible de Aguiqlti-lMayor, ese ehiqu J M'aebeatJ --- 115 Fs ,an vle(jn con' ain,,-'',, ,,. r.-.,'l ,l ",' p ,rr ri .-
tin que Fin ll .... s6n es In mejar "1, Tamhi6. .. "cr rfrin: Lornp:rn ... Just. Judgment, BL~lfi..... C .-,n....... Jr fi,," .. ,,ii ',,,'e'.-,r. ;a, r ';. 11"..:
col gial. El Nlnntnri y" el Candler III- Comm i3ssion. "r-, .l.-. 1 ma I
garain A SCRe.ura hoira. cninsiderimdose .SEGUNDA 'A'RHERA.--RE(CLAIIIABLL.I-; 1' .... .-
r na, '}- l -r,, r ', o fuerte palra gl irn tl- alFt.t ,~l P mn teniendo .... sci d._wa
el Cande sale del aprietn de Ia aper- AKTINA: Corre Duroi al Final vlCt ddqeh Iamtna tSI i
turn dr Ia tarde, donde tendr-A jue Aktlna .. ... ... ...... 1I05 Plidtcrn Ilegnr a tiempai hny. deseenditntes Ia rblebrre ,islnova
v irsln conaDe I~a Salle, uria fulerte Sisto\ iCa ... ... .... .. 100q Oira (JuV 1711rr17 blen de altrs. Av'ehno Mufllllz por ski pare sIm n
novena de Ia ,actual temporada. Bright Haoney .... .. :. 5 Si qiiiere cr~rdr pi,(le gnnir. tiene sileneinsn Vol ('ant~ a D l irm e-
Lqs azulles de "Su~ngnI+ Carreras Siganar I1i5 E+ste hia de nmliclar el paso ros sit nas il~tinvinldro pupiln eqtlinn
rVan A Fit tercer jtuegO del rv+ento c u- Tambi~rn rorrerizn' ixI~rl-Ibld. riitan Bhull Terrier G;old Plate. Meetsumn pern aerials haria el pequetfin detalle
perinr Eq necesarln haeer IFota 'tgell- TER('FRA (CARICITA.--NO RF('AIIAARLE qule el powro qv-ie reslllta un expert-
.e a elaraeitin contsia en Ina hga un11 5 y It2 Furlones--Pra .1 Afioq y lv1i' Nacid~ni en Cuba.--Premilo:! $500 mento- xahivnle at habrise eru/,ido tun
prniteSta do, Ins amiuhs von c'hance at .' .. . LUCKY 131%; +' En; el Wie I"I'emental de In lines de Fair Play onn
r.Fr Fo~tr e ..-,,_ d' .-1a q Ii' . del .-I,, .n 1..; . . 07 Stic entreraF Fr~n ecolnqsterileA.1 una yegtla -ndi.ntieamente nlela "dt+F
T.n I ,lp Irv'f I, n ,,1I ta, T-,1 107 1 nrr (d ecnnlr~irif) a derrma~r. mencionado 15+Adrntr. xlempre vit-ne
,nntori--en+ el -na-ziural n t-ll Prosnda-Jr. .7 : ... .. 10)7 -'. l met+r-de In, f"Imorn es. -, terminando en sus carmeras--sin--que_
It lega unla i,,fr',iet-iun de reala, C'M Audaiicn ]02 Tirnf- dris'lhlls He velocidadl tampneoa sea rip ]no qijr rojran mnuy
n lu ti de trhvinfir ('" su alcrntng ins Tatnhien cnrrrrotn Bertla:.. Hlla Tiipn]]t-inl. Come Tn Mr. Carlbe. No. distantes He In \,nguardlia en los Irn
PizuiVs, tendrai, clue jugarse de nule- velcra. o Inrae
,-. rl )-,h' I.. -;,'l ',rl' L R A ~ |<.I.' -IIL ktl lll Factor de enornie iinporlaneIA Vol
,-rihP,-, -,: 7 --t.. 1,'~ al@tI .. .. ... ..nl prnislexminir
ontra exhlb orlnI v'1"11(1+6 aI elen. oil )ONAIVA: ('arrera DIlfilil en higa Iarera Iu d partir rapidn el
ta %enl ana outlet'ior Fn esai n deO [c n r .. . f P re oe +lle m jrndn '11le.1lgtlra en ell"e'eijr'n" interior, ptu-
ners De LA SA,ll ,%aldrna A jugar esta Watch Bell ... ... ... ... .. 105 PNrt nd lap irii er,; ennhlrarw Ier l. rm r lga ae "' | t P
horde rnn rl Cwwndler Chrllege, siendor Cablal C .. .. .. _I Tln en~ : no In iesearlen, lip lot curva' v In earttdnd de largosri U 1 [ _." A 1
uitin, allvira do, norrvIns para 'el ma. FrCV1h11 100 Ln hAnl bn~ad) wina harhstridad, qlne on PeFt A fonrna'hnr-nrariA pit con.-L
nager de In Crn:. que "e 'e "~ Timbhitn crorrertiv Qui:., R2 4w Pllland Bolin Will Dr Pudid sidernble,"
neorraidad dr ronrnril en ,Jlaul OrnI, QUINTA CA1.1REIIA.--NO RE(CLAMABLE ,+Ble do.nt+- _
tol mstgundon (it Mayor Vol el phllntel. 5 1 2 Furlnnes.,-Para EijalplArres do 3 Allan Y1 MA,--Premln: $800 lndtleq e nree hla


R pipidas Amateurs

Por RENE MOLINA
-Aplazado' el cierre de insrpciones
parcel Campeonalo de los Amaleurs
--Podran jugar en el Nuevo Stadium'


A Di','- ,'-: .. .., .,'M b .4
,,,, ... .1 .1 I . .. 1
r ,,-v .ier, r ,' ill,.v'TIE i:,E i -,a t

I'ikw l -. M vi rlt.P o


r ~ t n r l ^ d i i -, i '., ] ,, ,'' !u *" ', ,: -' 1 -;. ,,d r e (i r-. -i W a~ h-
U a II I 'll r id I 1, "I I fI ,1 1 1 ,Ia P el.

I-,v.a.lito Ca Jos. Be o y..,.irl
Ile-... . r-'Ii : .ptnw .n
,.- - 1.j i r PC--- ,Diaz deVi~ega Itiswrannril
vo d, II la. in rl ,. C", hiC.. ..1) elU O. t., Tie

FI I t,,r E- 10 ,r ... de , d ,IT ,lr i "[ ...iri S a ,, leIrncia ~ IT." Caoc iaor nla jue ta rnil tie Jlit C- inadeona
.... .... vr cc o por ,ra v n .o r J. B ., ,,, ,-,-. rs
nf .,rhIha,,- d,,,,%,, ... .. . .ien ,1n k h -

I ,,' ....... ... .... d ....... . 39' I "ST_.
. '..-I.n a-s, -" ,', ,_, ." i.r.. MI T 36d,, '
i .... ... .. ..OvZA L E Ai ,r" i , .i.
t, I I r IE I D E I, L eI I, t: i : : t r h '
-el ;dI- rI, . Nlir a353

P 1 ------------ O1r. -- I-- ** *** . . 3fie a 3
Sll, f;'" i, P 'd l 1 'el I;,',, dIle I T ita po lr e h lr I) ?-
id i pai han in II dl,' L ,IS C. ,.l,, i V r ,"Vi. ll V ,' l. b ,tP i p192 lBn
den Fl p, re on El i te I s \ e l. .. rIT. a Ell e 1;1 1 7 22c0E11q
, c i, v r e.i ,d .... ,I, ,,,,, p P., I I I l t it i I- I si > d 18I en 95 7..
7 it ,-,, ill ,1 1% --.. i -li ;il -o I .,, E p i- it-b, e "p i"-
1.;1 do Hr111;4'.1 n I f lip i..mei,lTli ara ri T Niwin,,1i tie e l" u r p 1 9
eldo I(u d ; le, e l i'. ,'iit i tf' ", ein"rt e i,. i iold e n r ip 4 H a-t
I'ltieInn d', selna, I d, dr i h' la "r i Su -
r"[idi Ii -i'+r on bi n t In r ~ ,, i -S~i l e 1. 1 0e de la ont'~lr~ e [as
It u l a nr i eli l a ni r t pte i rh e I kf l '+iV t h a P < I q l pr h a s (lle ItVnirn n S e h -

I -Ql -a fiil
I01 A]-is ,ln E l"rhl dn p l-F r e VS er t4It. Xfida %a Ellie, lg-p
II., cl injunt" ell T1 ina 11 lvltw ll d 0111111. IW) ;KI ri' ign l, es r tie la Ltiva,
1, ,ins, d. u rt :, [)ed -I . ', ,"l 111,.1 Ing, 42 3i9a g 732UPC de
[Il Pi I nlll l .(et o fi lia A l vnl *m cnl pl n ri o i2ns o 395782
d e lI -ie .dw ie reia l ll h i El ,lie a ) B, L A r E d rnd *m| h ; 3 7h 3 9 4 3
in1.t, D e~ l' e de i n e nll ph & )tled, El [,\ ,lo i { .' hnn 2 '7
(I e-III "l"" .d'ln kl r el p t I" ti .tl e 11,fIn p1 94llc0a 7 en q e I,
PONFnnTIP rilln'tM a] De o tii Nl p e illn t rom b c en 3in 9 ----
hi tial,)' il r itih A r t nia .i I n. T i i. ln Pa 3r ,7l r ,3l c 10t- l 386t50 p 9t rh~~pregula Pit In Seaoe del W31 .3 S9hO -
MIl sc l~ndlle ~ l u/ll~l rl il dr r.I .l el ,ln :p2*l73 43
rttl Te ll aiE llril na s (i>{ enl Il l |;l rl g e p,111 In i the' dI t as

tlI t iilno',llrle t-dc nla<> lt ll n ito ,,yi

Diaz dlllenin ifi- Il i llnr 33le 1

ilC I.Kltl I) inste /n 4 u I rl In'+t h ,d S ,,, sf pe l nO eni'Xl, C lon alz 393 te i +
Etr ('4l5 -'dler l -i thn ri nnl n si fi p l lir eo, 3e 9 la Lc a -
trnI' lalq a o \rdel l l'rl Arr ri, la jnn te llp c led d nlo d C ad8 a2

Ju kn~a de larA qi~urr lel delfr ~i w l Sr J... Arol.so ,7 --x
d rla dtph e, R e rv r granh qup a En lain Fsir J aB G 4 3l.-

f'anIa e p] R'l qur ha Mi ,d d i ndoll lra \ertf o ra n .nh n,"'u d
de' xhlbir hn d' ,vite el l apla nrd n de1 e l lIn l.lue r n aen rihelia . a 3 e83
I a ll"n "r, d] qu e litea dpit -o.- I, n sa c. I 1 .1 d 362re1 xe
nos r~ idnh cl h a q eplnhl- Io t ldar,:eIla "ae ndo, un 1-pnil diiI a n ChI(rao, luh AIrIpi a laf dohl -" *I p nr it-urn r* u n pi u es fueo
en m d,1 .l,- dllu'Itade1-in rl i fiu, lanu l A-~~~~~~~~~~~~~ -n~ l.-n~i d-E...i( (|i I'rf-------Bl PtPhi-
11u1it" Ca dea i... .1 Tnasql,JAs-,riBen-a ion to yrmnIissa


-D9 (ia z v l d Villegas 3a 3 193. 1974
--Eft-l'; l r~s filti s Pti] l IadsI dm M i a- J B u rfler a n 1 8a 1974co 69
pn c s.r r Ct a torce nn ra dore_ V retn l u a h n .lue 39 ho 19 de6.2
Kit'[Ii. Ih1mbre `, ("lll 1 Y 11110 a N M allmas p ar Cm elnci a n
ha l Raltl O ol J'0.a s % sesl+ l' (u11,,1 , ,, 1 .. d e, a nA5l.-l .i-I 3,9, % 111e~l, II

Fl if. l dos Eli MA I A G rodonz 378. 1. 17 19571
EL PeIAt 1 lly elA rip ..Jr- ,, r ih- -, ,t Sr. h 37y Dr
r, ris, a r i .. .. h I nt I .... I,, i" i ,,, I E \ , I. .rtoln:l A l n
.,, ~ ~ ~ Orani h.Pl nhh, II. .. In ,i,. 39.L.. -1--- -

lhgt arnnre )rann 'tyn+ n- Triada dP rifl I0 375da en8
P.RE111NllSA ~ iDE lh ulp,A G Na..] Minc a 6

ha rard l l, h P e 11 I ,r t,,. .n . 303 -l
194 192"197469

it ) ', lrffh,- r ~ ~ lv% - O l dn u 476.... 939 18U75 -
'RP~r-r les mu !,ra ti ,irjmr~n Ft wru' le A rno lds n. . 38antrio 11
F +peiic ii" euim fin ; 0leua- . 88 1
JEFEr, DEIrA x;. BURErp ij( tiEt ., if-... .. h-8 5
,-rmc ]tipa elaJ end. er. a37 .
F, 1.'1 .l t r n vl .1,'" ., .Rif le r n niha rieleln
J,.,",#- B ,,,n GnzN a, .t.... ..' 9A ,' 1r'9.1 ..4 33237a2
W l le d l l ll, i C ol ,," i'ln9 r 3,,,78
IF .,,,, .. ,,d- ,,, ,. .... '" .., 25 4 19 3 lB 4 69J
JET I .... inh-, 375 38 2 44.503 ,
1. D .Z te Vilega 19 A18-39 19307
M ... I,


ARO CXTI] S P O R T $ DIARIO DE LA MARINA.--SABADO. 5 DE MARZO DE IC_4 S_ P 0 R T S PAGTNA DIECINUEVE

HAIL ME, PELAYO, BELVESIA Y DA11AS-CIS DAME EN LA J-USTA ESTEL R HOY
.= 1 r - --- : = ^--- -I
... . ...*- .. .- -


PACIIl VFINTE DIARIO DE LA MARINA.-SABADO. 5 DE MARZO DE 1949 A -


TOMAN POSESION EN PALACIO LOS DIRIGENIES... A N U N C O1 0 S C L A S I F I C A DO S D E UJ L T I M A H I R A
I__cLnetlnuMcldile a a l rddis akg PRIaM'ERf l "
a$i M5 P -, nt ; rrnea-nl Ir.. : r--. n-. ,, ,Ve Nili --,- iVrTf,.rn .eaorT c,-:,
b,|cab ..., ... >,, ....... 'F.SV NT S V NTA i VENTAS
................~~-PRO-F N,. T,, ......... S .... .V.... ........... ...... ...S'R F 5 O V E N T A 9S
Van... :. = .:. .. .- ,t, r. '. C .L L. ,. -] ] T J t L~ ,, t,, 1:] -" =-


-lonal b
_ .E inmedieiameno- elF dacor"'Oril.-
do Puentr. secicifr.'o ie la Pru.lcrn-
cla. u a llaManCIo pDra qiac eo'tam-
phre ads Irrron. an Ir.i acuma11ni.
--PI&-eC6H norofs-a--la-~. >c no -EaPzO:
GuPir. V BLirr-
El- 3 rioar Eeii,). RolrlgLez_OrC!itgL_
darectur cc Ia Olcltna ae PublCIcIc-.
Ce PaleCo. '-eaClio a lus rp'oir;cro
Y cI aenor UrPilza. _uodlncaior.C.i
ernicargo dc Io.'. icrroin,'
-- -TermnmaO-.a (im.-ae Icc-,.,'M--
ncnira.. que ranlbilii ricroan IflihaedO
por el seoor Prc'lai.,'e oe la RNp'-
bllcs por el PremIcr dol Ganoxce
epor oF IirI a. ac....ionaa. Cit
Antonio Pdno, praaaarij en -ij con.
dicJon ne jele d lat Fnan-ar N5'
Palabras del MIlnlIlro de l|aclenda
Como Prealdtric no e 15 Cuail.t,
OrgaTitaedora OC.i BinFu rcioin.FaTTi-
mitnisro pe Hna,:zaE- a. ei'iaor-Arai' i.-I,
Pilo Es.eari.k. f-\prcu. en iioiTire-d>
lnoc, -aus cunlnOa1lIICl--'a graltipua
por J haonro-a -de- Ignacl,-n-ae-qa-
--te-les. ncia_ocbjaIoa._. .
Acluiro el oMiliairo que IB CIltEad.
-ComaiiOn a pesar de no r, aoer weN
coinsuaiuda clC]laim:r, .e. Ino rabF -
janao curt', 'tenrcdace en Ia o-Rnt,.as-
i=e1 tdoininat Ctdl dBanrco Na,.,oral
Slynifico. a eonl:nusclIa r. qu'o n
-- cl acto v par mandnl3.dF Ia Lci ou(c
ir creo. cl Banco Nacional n ruecr-
va de piblilcar coi la Oacera OlIrlal
el anuncio correioldliente. Abs'n noI-
CIlmentne-la -i.PscrIfploii dp rcciorlen-
tarto para el E'tIno ca.mic Data Irm
bancos ooU-oporan en Cura con ob-
JeLo de ool utuir el caplila bnancn-
1"1o
Ternnl6 el Minlsuo sus Dulabran-i
--.onlandoen Il_ caDaacidanc d-O...in
hombres alue se har o cargo del Ban-
co Nacmonal y en Il caoperacon de
los beanqueros.
-Vamos a Laener --.oncluIt- aa1
Inslru-umento MIndL-pensable para If
economla de nuesto DoaLs. que 'ora
o'-gullo pal-nue.co puerilo y con.-
. -ribul.rt sIlanmsyor laelcildad -_.-ber_
_ iLar bdtl pal,. -
Dlisurs _de FellpeoPzism
....T'nlnliadi belats pniabrus del wrfior
Ministro de Hacienda. el aocior Fr-
lipe Paeoa. preailocne del Banco Na-
clonal. le6i el stgiulenLe dlqcur.-o'
Min compaerolM en IC CoimslOn Or -
ganlzadora me piden hublando en
at] nombre. exipron' a usied ru agrra-
decilnlto por la erFalgr aclon rnt.
que UbLad loa he honrado v Au ier-


i-I-ul___ iu .u l-i pu ""12'"'re I cebl rs d edlun l antoudieran Pro


..... .. ..."aduci p.e c nr orunlao d ra--se
m__ wets- do-ia--InAiluol6n- 7Ti Ton-ntar c P _l-rii den m.e-lr-omercro d( 0xr
surRe. Y. hablandn en nomurr pro. portacoldn n el fuluro Lai recr..,
pio, prmlitamne feclctar g U-.lFd poT artuale., mah lo.s crdtnos nel F..nrlir,
tan deliniCrClonen hecns. or ianrin- Moneari n Inlernarcionatl V. p,,inle.L
Utan i solldez de la.s brae.. asobrt nenoc rtc la Tc.rorertl dc lo Es.It
]as que he aeiLntLA- el Banco. por lA ds Uni.nr.. mas Inn prolaimn, a IF-
alla clldad de Ica talenion corimple- g, pla7o 1qu pidlier: rr:iili.r necc-a
i]e.ul rIlof.. IC vala eixperienri(a v lI rln obiener. deberhn permltrno- n
integCidad moradl ae ta. eraoinnn. pa.r .,dear por algun ItCmpo una. crr.
used eleiclda par inLegrar la Co- dce rIUeslasC expnitnclone,
im6n Organizaora. El respirn que pueda aarnon IF iloI
E3 Banco Nacional de Cubn Fe n-- ihzecion do las rcicrvahb Y oe F:.., cic
tablece balo ausplclona laoranltes LA niuos menclonad.dF no debe ICplii.'
Aey Que Io crea es producao do sire- no; ain embnro un falan optn"irr'iF
te ak)B de studio Doar diversani co- y haccrCos debtltar el estucrz.i r.-.r
misaione de tcnicoas cubanos y en- inCeiCi:icar nuestro deiarrollo Ind..
tra.nrjtros y fu aprobadca por una- irlt Cuaba tlene que me)orar ter
nlmldad en ambes Cimeras del Con- lcarroente Sus Indusirlas btlc:.,s. %
grTeso. A peser de aIa duda.s v opo- aprovechar las facilidades de ita' Cr
elcdn tintoes que nusclla aI cmn-r mare:a nds crinmpleta Tiene iguil,
zarse a dliscuur. sus oposlitore, de mente qle explnlnr nLe\as fa.iciic '
entonces hn aceplado oo rn buh a e i s y qu dea u e fomentar nu produo.
--las-o uoloonen-dRdba-por-el- Gong e- i arldcanito-dnduiiL-aFpa :r4-it.r-
ao a laIt cuesliones ubjetaden: y lIas cado int rir El pr,'iblcm ,. r; ritlcd
entidades mis dlrectamen leir lrLerea- a Frai'cicnde. en parte de IFn. lP[i..,
dnR en IF Lev -Ios bhr.Ccr cubanla LaIG r',e'Ct cona raul. pera l,a po-le
y los bancos eextrali.jos Qaue open mu d. dptpr una Bctitud taC.,l.i.. 'I-
en el DaIs- eatLn eltLamentle crm- nontuo Cadon 1 mt ,nICn C1'Ibr ,
plaeeda.% Tanra) noted ran-n nC Prt P'UelCr'. rnie:.'r eC'leC/n- 'C' InCroea.,
placed. Tai id C nomo I Pri nur. F Banco Ncloannl eLra r, i..
lner MinLsiro y el Congreao pueder, da mnmenlio dinIpueo a prer rl
entIlr.te salLtfechon de iF labor :en- ,,n nna el Cim,fe de iiiii. airlbicinIo
dide Y Ie pliC.a tramoda par us tedes Fe'
oblige a los que organicemos e] Ban- INSTITULICION DE CARACTER
_co a rear una lneUtucl6n eiemplar rUBLICO
Qur Insplre confla.Ca. rrtinO v Tr- El Bar cn N.iclnial de Cubn h.i >ild.
SIllo naclonnal en nue.aUO pCblo. are.do cnOCn tna CIIoCllnaC:l doe %
Una Inartiltucoin que irabanje con la rAclCer pIithlco en la cual e noa dil,
eficleoClea de una emnprOia privacla y perliclpcitisn adectBida a Is Feiiorar
el entulasmo creador queo aillent ILJ ern6micrsnn privadons nas dlreelan.rl,-
obre do servlcito colectlvon e Inieresadns en el rnmpo dc wI, lla -
SERA UNA INBTITUCION ilvidadesn Si creacl6n rrpresenta n.C.
CONBERVADORA eso. fundamentalmenir una obra ne
En raz6n do Inas varlias e importan- conpernCcilin enIre el Eut.ldo y la i,,-
teas Ilmltnclones que establece l Ley. cl6n Su adrlecuado tunciol.amcninlI
el Banco sert una nnltliucl6n cnn- el -navor ll"o de su geailfn deperi
bervanora que no traer los Itrasinr- den en maty gran medide de qiue
nos subltoa que algunon temen En eche races ampllh v profutnda' on
vinrtud de nes mliman Ilmllaceones. iodna nueqtCra esriirlera erCrnOmloi
tlmpoco podrn producer de Inmedia- national Para cllo lans inasllJcine N
to los beneficlois exraordinarios que hombrea de neRoclos y la naciln i'.
muchos en Cubn esperan de (1. La da pueden y deben pr.ner msr rrelo
necesldad de dilsipar loa lemores ue res esfuerzoa brndndao linn c-ope.
Saurgl eron cuanndo se comenz6 a dis. racion efectvlan a it1 mejor ruCnioi.i
curtr la Ley, de brindar plenae y ai. mienlo. cru'iider.urin el Barrco .'o
ol-utas garnilln. mnuib at C.or, rLo ja-L_.laepropIedad bd_-d oar, I, uliin-
so a sacriCicar-'pnrte dta-Imm- 1.1c. C..,as puenia o"chloaln: leC C tnl ,eC .
des del BHr.so y. consnguleuto emele io de Fou Ciwas hOes ICileresem de ta
-de su iililead polencial paru el pa>- iihcil.llalidan
en aras de inspirar el mhximo dc Sefior Presldente: Graclas a united
conteanza. Como consecuencin de lans princpalmente vanios los cubanos a
lmitnaciones impuestas, el Banco nc Rozanr desde aborat de la soberania n-.
podri deorar como un instrument netaria que nos corrosponde como nIa.
actiio en la njovilizacl6n direct de cl6n independiente, y a contar -Conll
nuevas fuentes de riqueza, nt podrA Lin instrultnento que si no es el tni
contributr de ainiern efectlV a iar co, nt es de loas ilndispensables par-
fla der al nnerna do ase ca tn b;us- oF rr elrnincaprogoona y ronsolldacipn
lAi lanlio no seoro LeancnAgli- de-nuestro bienestar.--taam s-Tis6
-olna"y- demri agencies de crkdito au- de esa soberania y de ese ostrumeo -
ailiarcq En Fsi primeros tiempos. la o crn' el mAis alto sentido de respon-
lnililltii6nsera in banco certral de %lolilldad orlentada slemnpre on behr-
cone clanicn eriA un ilpico banco de tc&.'' de niuestra establ tdad-dfina1-
--bann, qtile rr',anicrdra en depesnio reila % desarrollo econ6micn
las reservan de los bancos comercia- EL DISCURSO DEIL JEFE
__- le y aprobari n rechazarA ans solicl- DEL ESTADO
Cbdi de r r,.C-e'ntr n 'F .r,.a.r Preaid nte se pronuncin
.FLNCIONFS lE GRAN UTI.IrAD lir eIIa n-rrra
N, nsranale Ins ilpnr'arnles itllniC Canliera rn irhioo qtuo Ias pulabras
clones que se leto han impuesto. la del doctor Felipe Paios eonstftufan
-Institutcin habrA de desempehar fun- un prngrama de lo que deche ser cl
clones de zran utilidad y alta coove- Banco NaCional Cubano. Do ellas
niencia prsa Is economic national., -agr'gt--, dobo recover e tnas d'-
aun en SUs primeros tempos. El Ban- mostrativas del continue elan ique
co dart a nuestro sistemna monetarlo gula al Gobierno y del propnsito
la necesaria elastlcidad de que hasta firmslnnmo con que encamina su ac-
ahora ha carecido, contribuyendo eibn hacla el future.
ertideis a orientar el cr6dlto de acuer- "Aludin Pazos -dijo- a Io nece-
do con las necesidades econ6micas de saria que es la colaboraci6n de to-
la nacl6n y proporcionarfia B os bnn- dos para el axlto y el crkdito del
eons cubanas el respaldo de eue 'aoy Banco_ sabre .todo en esta sFe etapa
carecen. i Ai sin, hacer operacones Inticial; v hnbaba i dnmedintan ontel
direCeta con ello, 'aumentnr la t11. del problema delay defensa- de nues
guide v la Cs eaprnciidad do prrtai.mn irantiidustrins y dce Ina poslbilidnd do
e lot Aar.oo, que p.drhli anl ril.in, q3.e otras ntievas se constituynn. PCe.
nuir un tanto Ins excesivans reserves ro es el caso -y aprovecho It opor'-
b...,decaja.qute.hoy mantlenen. al tien- tunldand pnrn decirlo- que Il des-
po que numentarA In solvFetcia de es- clnlaonza cubeia haoia-Usa-Gobtor-


a


icI it o r, %cI hiCI onIsI :, '
T.WrOe= ) I r4---_M ~ld Ffl ,, -F=--
.1.1rcr'~i~n- Cn=w mc l I' .'.(F I..
1c Irl, n rie e, C r.C t no n oe i Ce i r

r. .pIl .-qul I'.d -r ,,,-r .L, da t ,.
_. -l nl; o na rat. o elln plc .,r C A
o.aFI.' IF:.. ra I;IiCF. ,ri a r
It ql( pa:doeC.-.a -r Alo p:, I N.
poerle 'oer Iia op .....i a p Cn-, pd r
,.le cr r,,o i ,. ;,e ,-, d,,enef,
'. dh r, ed. i. co '. e_,. l.C....e
lino 9 ,le e 51o s noer t.r .. O.T- nr. el

In i.adlon a todos Inn eculnos
SP,-,ro C, -ai e en'O l r Pia:.',eiop-
me p..III.3 en Cite #,C10a O a ordPiF
cardltImonte a ta;d,.; F l Oc t,I Ill% p.
Ial l ,I olaboren en c e ..at,, t ,-
ren Flhn realmente benethct,.a,. pa.
et I sp querano eean ,L,,,CUldoa,,'

v n a an Iu v it t rn n a d
Pce 1 ioC..r PciCaao "t .- haLi
ad' Cabana Par oF ':,'hh-h.. p-.l.-

leh ... ta .rI .ira e d ito -dIn-eran a..p Ft.'' los raF ano."
epa- "AC i.O '. itC.Ca.. w N' r~..
ell rn cm .1-1F 'oi n irl tial' C P el

I "e. ", l,, 1- 1 C r i l e snl nact. de tres~ 11%a pmir-z--
r I, e r ,l" I .
uCa caF..,C '. Ca 'aner1.1 e
a.i..... raeta..I'.:-CPpP 1iF'
d'l i, 1. '. r..I Cr..
r IC1. Cl:;p"I"", "I'Cl ap l'
dlf'., I r.p a d,:ice a 1,pi kCa N ci %l,
eque s a e-'to, anla,' m o no,
etar e I n., ,.I,% '. C lrInac' CaP.'e
no an.' boy parec b uena dmtstra de
al 1ut1adir n sccs no natt ice quoons
Centl Cal.na 'irielnail ne
Pr.Oh el oradr.lr ,quo a.'te di'ulatpe
pa habernl dmn.aadat a pace l 'o
na:l, poCa en oIm I. le.ie ad rapela.:
atlte deO r'Tl io '...'. t lalors. d o i
Cad..: -aIgrele -' dohe ba taroe.Ctr
edenpuaetddeoatnbprlar Lan p::'ar
dIr rn I,,i n .e ic lab r r. L as ,tice
lotc hy taneque outit oaneoa eotdra.d
Iuo dito s sennoI aatparaeltlue i era

c eortadynegura u-die-e-, pa eolae
Ir. hadere dodetudodun F:. t::c.-de--
pCt-. dn' la' -In C. lc.
eta Cr'hay Tribunal deo CIon F Nct
altar clurs ancusas' doe 10 il''t
rF ae ros,. lln cier lo en p:e las l-
cenp ,ie t alda en cti,"cta :nosa die.:
cIr,, h--a -esa- 'do ebe cshanlare e
druosel a ab'n de oabogar.a bOull :

nudo"'-dinera. Y at ban g::nada dine-"
rlhbaste aOarasi nlnAdnseo_ htraho
titlo yaItes. pi pam a 0quo -aaptaber
gaa oothat 0 soym hoe y eao .quo
ouolr e nICSp-eaososase- pane atuca'
mos a e etlon en p acn o ipc
"Verdlad r.,rioare:t.. Cc
nal-ica.n doap dso augn -ao di. e-
narto de IaI guorra. itone he -i
unroaustae: opera n coiol e"do oIlh'-
ns-napracaratntobriraueova a hab
ten deortpueza. Y tcocallInfluodd:-
ala -enporoa do quo y uadobr a-d
renga tin n uovD o Gbierno 11vin a do
oncaontrr IIa I rmma ,, uucda -,,an-
pe pa va "'togadocl T "clot
fatanesnda".a odcn Ion ctbaooa a
e ito oabnren con el Gabterno. el
resident deodr tnnunu s ,rao ,,finato
nil aust"'eo penonid tdot gIm.:a1-,td
argantandpran de to e Ban acmonta
que ns n -nAnde- "FIrnmAn oabte
unmnbiotor on Iton14 postacnAin eon
ol future quo end elprensieone o:ao"
Cnetnoan'opine abreo l a banse
A esm. tmpoaotnnlo no,.'I""Cpol
ttoon et olenond'C e-" Gbeo.. Ca-
aua v e magnate det lanic::.' spre-
nrdone ldoa In. laBlncnadNo;acinaedila
Gamnnd Gon pairaIns CulosTa ails ve
-clmovura- uop ina sobrtesuaebane


...... .....


4-


fu-ra detl area del dollar. :,-na.il:r-..-
Ti rnoalcno ins, Ilaiuddt'n IacI ritm,
I ..' ie- pa ucda prFdP.i r i"nl jr P
r' (,FIc.,Lti..e acuilquiri .'1,1i at- dllon
ae{ ubiia le L'' lr. o lrn
venmene, del cominerle%;er~r., C.,'
--I B -PCO l;odra,-- _Iambw :.,o ~ cu,
hnuolt3d P testrapP, ht'ca ,ttr,:
-OBRE EL BANCO AG.lICOI.A
.Cuar, o. se estableac. c l da u

T'.cnto-indu~ytrlnt-eta' Sl-h5dh ri. pre--
t.mc.-4ec.n~ersicincs para el f<,r-rr.t
Ui rnuE .'as culthto5 e inauirUIia %, r,,
iriLuirrnr dc rmancia direc a t 'iO Cl
nAi-a] mean n wolcder ecarrorr.a a --
.rinua L s nietcia sl eierar. ,i:ar.- t
.,OBRe EL BAreft ra publiclrCOe I..d
.aa u n .Clontc ,emaeti alpor eliJ,,
gan'.tL,.ndai--pur el Banch., Nailp-
ibhl Lii rn.l deoeld fidlreic.r dirc,
iner'arle lasie nvcratt*u a o ig.-.i '-a
dea.. L u, ancia apor a NL'unCCc.:,
iner, Lrl-ro cl tpe-f-riaanciar upero:imO
E C a.rta.rsrmlO-,ipel.ds p.d ar a-,
,i-uaa.r thefaiamedte pr eo e irndnacil
ttrio nac.,,r nal U na de laci funclir..
nea mai ,maporinims de lo ba tr co-
dc Ina.lcadeIns, pa.s f ie pacr hdat"
-ra.srao4o-fsardat-nc-e -fllannatir-a=fpo^r=
uacnlri de o a rn ncraair. ie etsp..il,'
d la.ir CloIRl .T.lt:, r a publ.:fri

ftlr l .lrni (c] as. el nc Bccr o lral ac h..
"r..esLp-.. calathtd humi~a~r Otia- "OF.a.c'cri a pnaa.atinulizac dnoin lenri
roiulmni--mpr-dtias dodCa Nucfi m ha.
oquoidez e in crt 'il o a la 'ieapc n.
v'tlen hla0 eaantve nr..onii pCiMencl
.e alraonnvasr-xsendlPcndt'areai o,,r .'.
t.ia h la' lg aiclone:, a i flueernlla In F
l'futurar tge'as. el Bd nco h laciI l
idoBnr c anoaderncraaiu lacllrJa o.n-
abiarainter Condolsriqiqdedos que hxra
carecea en nuestrn riere'cdoaeamia.a
oportdira sd cEirnoversonina ise tilr
enable En eyn t Imrne index irc. Fel
BanI)et acicna~l podl;, racer unit ca,,
irlauci .dmticis alt dlesmrolr Findua-
lr.oaj dlnpersdflcania na-ar clii at
...r..nC.dd lnenh seir


IIARA EL BANCO OPERACIONsb
-1ElBanco Niaicahalt irilhr iulp
claos eu ordlmlNle. do exIraorcl..h
rl inolldez can unn coberlur,, Cle
mas do 0 par acieat[ contra sUa blill-
leC ewpen".min. -nne" n -''
en nlo. plata y dClres de cars 400
n-litro.ieo onraulltI,,'......-.,.
Ca at Birct,a ultllzar edecaadamcoir
ten aeoer\'to msnelsrran paraOcompO'l.
.. r r 'iI e 'll~ c ntr.- lrun nah mrlc_


aUla--Cuc---aia, po a el ir-in'Fo l'ucir,
irup,-r..r ..' JA d t C',F C.,; e-,lo
.L ,E11 Id 1)e ..' l lc JlIul-ni-c e cl n a l .I,
Irap- .'EI B-,Ia -ia t P,,- larc d eic .a,
r., Flr aac.il rcia iOub iu ri T,.
-r. rnhl rFi T, Ia ,c-l CI-.m l r 'u-
C", I ,pC-T 650]a
_Pt.Fmo. cl ea ._' d_ "1. c --a t, a I ra-.

, EnI, r- C c-- p .. i OT -"La C a.l or.-cl -d n-n-ln.eaa Se lI iau n Pace.atlaI deau
raCima LeC rt.arr.an dand.. a nr cL fh
.a I. .C ucI lit a I ,...' e i rnc h .rl
'pCa id. iabc nr.i.,t'A'.- ,: .lien'l- n.red
Ilea, prOeoNPt Ci ,.aaa 'Educ l en l
Prnaide., e quen F-I.a.I: I_
argen. ada- y ue-p-...oeriornrcnai
c'_' eI dinrlco N -1l r -a |ln c0c ir.,. .
I-- Ie--d os II'-d.""-'-a,..,,a --a 'll.
SenIr.hijera. P-ats Cber. c Ijaa.a..-
I't ina:l, dr 6e-d ahlu .-lac Ipr
bcrlac.oar.--Cof II a rga ian.,:.- s-uh..
fiab- p 'a'lialan.. tdu'.aear tr1.1 ,1jah1
Ol,J eri a Olmi,r dkL1. 1'l e lUt- rl..
M-10. tall treatil,. rJCh -c l nII 1)hLa
1_: p.aI-ul rl u :L a p 'i","I p-i.'lr-
dJill(u Fur--rautull o mlP f .s.a...,
otaedt% ic dpd 0 (1 .c pill 'a in-u
-Obslaeuliadrnen Increiblem
oralparla Ia idea dot dhl.'r Peas.
C0r.aar1'. 6ba l-n~idaa-.ccda-
proauar":,s hrm"al ,~h ,,,c-.i d,:,I-q -,ar,
INria rccna, S i ,L'r,Ca":Ob o 'a J a 0c pe-
t, A -pr cd, :iAicb,; lel ubr.ro % A I&r
,I :-e ,Jee i-,r,, ,crr;, pr.erd, FTfear
(1I .,It: aJ-ad dot aiu,, -r, a a 1, .1i
ic sr. elrla acr Pcor proel,-.MCI,.o.-.,
Il. C'nUr, ol a In -co aO .h. cn Ca i
L..da frmi ,cl r] n-(ti:.r'j', -cIsrera',
-tue o rn I pra.plr.a cula.U.,sI ins quo
r. 5e declairtut .aui.th.bo:or 'Nnone
cmertroa l cn COl,- li.jr, It.- dio
ire1us naged pa, elamrla;Ir-i-.-ocb-
setJ de IC I'e.n mtanistn.- Surcimrr
una m ere ir en I. a' :l1 I.:' tIla ,
lifN hI.orta orluk v irlo erslp.rliC 2.',
el Wiwui] do Cuenian I,, ..i,,-I&
Cadinala aaCruldslLUlI a-- p-drd e0 Tq,
etA'e1 el ctminoates .cel par Coo.--,
(le: Cangt;on I dol Gr, ierno-- in
L-el iomielatra I, lrn- SM .pr,? .. 1'd e-.,
t-o Iouir:d-p' .pe .
br.. i ')e1r.lona.h a' a nat arhnCl.
.acc e-. hJ an-a1i', Ia. do t m alI
iiktil, hn len c I rnCI.leiile ilue n, nlr:',
In'a. 'i.irraa, t. CUa,. HN- p.ai--n: ",-o'.
'tue s Pu, el uia. que quaee que
h,,,,,41- ,.P1~,1% er C. Ii 'nw l. I ,:-, I-
6L 1J(. ... ... a.p.i.o Ca ia.a
Clan-i ..t, pat,, ,.1 :01 ar.r:-, Cka,,.-' h.,
.et,'cr.lumr .,.'i,,.d-a, er' btl..aa.iao,. I,:..


A. hUUlUULn -

I 24i 41.; 5H


"-C-AS"A-

cca'.--eo.n a lle nf'aniitr cann s-n's F ,l- n r
, ne....... .....rne'a....It, C:A C

rig der a ,'.'[,r C e.-Ien Telo a A- t
SIrF TlD_ MI', R_,_A. _____, rniaS Z r 1. AIT,.'' CrCC.e lerlo-,
I--'.raue~sis a. ra,., -I .'' a46li a. Band-iS'
6eca' -nr C.a r -"' ` j-a. 'it s%%ORCCC1C1 '1"srn e11-an r CI)
u e ,..-,e.. n.. .... ......'. .-...do. . a. .a

'- | e i C -.C'.a-o le M rlna, trd, [. de I Slr'.,,,Iin .r,.,' a ,. c
u._-_,_, __ ell_ , .....a..'' "lONLSINlA C,%SITA
rerr_-3er-_lrl_1_r._' .ncLrI.C .S.In C' Ze..:n
Le L .'.a n F -.a .i ...n.. -"....n'. ''e, L,. .. del
,Ln A 1. 1..... 'j.....7'.P. 1" ..f3e l e,-r-a..1 -48-14


--t


LAPROTE(TORA DE CASAS
it.eilia n caasla'i-m, ll nl de tiara
.Ce.~l e.I Bl i~~lrllCrn'C* ,' Ipfr,
,,., Q.,e ala Er ,, .n/ri n T clnI., /%-//1r
2 H-20.l3 .4.6

14 AUTOMOBILES ACCESS
(OMI'Hn MLITO 1 kPAGr R FN FORM%
_t. ,ror ll.-i~inILI_I_.-' -.Hi'i.Patal M-.
__r,1 H -: 1-1_-I

v E N T AW"

48 CASAS ;
., .,.1'CC4", I N '
---14Xflf-4:ll,\LIS.-J ^


1.. 22 J . .
n.. & r,p .-,rin; ., r.,alcii Il r '1 ,

eina Ca'r.r-C, VOiC'o. 26.00011 dili-
EX___ DI WMAU l-J -
, 1.h (. |... r..S .n,'AYESTARANBUENA INVERSION
TVec!r. ",.. .- : ,I e, 2 pta,

Eniq.. Vlluada 2 P3 4. 'C N
Regia CamaVedlado. $26.000
t~i~ ~,1-Cla .a rTmea ,r a aut CrazC..
r-. r r,, 1. 2 bma6 ,. ,ro crIs.
,i]., -,-je jn,Jr1h p,:;w I r, I onm.1
j..ir 'lll-.rolp. r,:a o] fm-.r cc Reve:
R.,,a-I e fb.te:an Relr.ah leef.ano

A r1,o a C ICCJ o


MIRAMARN
VJardlalerr ne. sale flt e place c-
ad,... .. ,,,,,,ela rC. Ca,.. Ca "'a
phc... N "4 ;'. il C..ro e,'de o.... 1
E rpiqtue." riuendh l i 26l62 ,,,iv en-


'C Ce nahit Go ez last I.asta R

n o ontelo i.. ,ooo
ADMTO OFEARTA
VBnedl7412. OdIfic la-Me,5324

Asaciacon c ad ctiaandadas deo Cubao
EnritiamerVicas uend, as 6 l84, 2ep-

Los pera d4nct.a l se ade.o a.ca a so-


padar Cananava para aonoaae su 2pi-
ad.Fnn ractoa Br atoe a qqu a ct.'obra-
ba y el ambe lginadr dijo a a. -


gutooton patabras quo Ian pertadlatas
t Imara itualmonto:


"La tn-taO quo tanoataon quo ol
Baacu do Cuba aa huhteost sdacroa-
UH-ll-237-4-

d hare rtaelta d aCe. Benos de on-
t alp u actu lana dadoe hace sigo-i-toianpuseetoa i nctandanBird ot ma-da
.Foa l ad ae ma ih aid orandimoa c I-
.lN plnlap: aa alr e quo Fl asdei. CrlInmam d tb. Etn Imento .oG
clc'ose tt u lrro s, baqlL]s lucd po t


"uo aueaPr Hoaa tamnatbao eso qanre
a dr-o pr uba idio rnlub sra tdom ra
asa, doeFuclteonau, basdratac s oy


.i::cg laise0 prcut cinoon dea F un c~da,


(ton' $ 0
y .\ 15 0i t I .I ecI a y

I aIiacnde oFacenCdaduosdeCpa b
Los,, per ..dntas enacen loon at c-
Ioeador Casanv aacncrsulopR -."No trag duda atgua sdo paeleo
Gabeterap actual-dual iue-sn prmaialt
"LeC do Caiboae rlEaanato a lon eG
dtr'oa ha tFrtnaC alF pancosde profe-
teoar' Deo Ftondaldsdoe han area ar
tIoANa tadtoidanes a -tantnd s idanelndo
ntf rleda Ta q isyan a drenruirnel a aq
nitomn. pontrela' p % I An. Free
pledajdon. %stjin 'am O'' ..:' ...
desnrueada te Banco".
'catdon ton dutan b-a'rg -S-eclFro.i
dar pdlae. n-.c, rllyn 'ludadtiaons or
to0Pa pptttte. %no amportall pear Pu.
to8c~nrubapONlI osla rmbo. aeon-hal
nun aaistl, r pr eaedo e:'dn Fo p iarda
coiCC'Croadop qur F o'oatrarto neait:
tr at "autld o,.cotectt'o''.
Y d agtpor' Wimao el senar oadr Ca
N'- C ca,'~a'Il" I'-.. 0'I- 'C
n Ir'l I-t-a-o d d I'tnl de que l.
C tatlOd '. iat.t a n 'ICtF nto~ -lot Go-.C


:ict:nos 21.f'uro : C .q e..Ic. .1ed F'-
A '-p t.c!ls I dC:. n.' c re p.trl'o
ti ei :,' n i' y dctlt.trei v
en, a nO".
'r~ LeSI hi are6 e ell


2 PROCURADORES 48 xss -
'...mian..ralt ia' de Be.'.o,. Ca5CnSF. Sn so..nar. aiNnmIo DIE APeART
-.-Cd eannraI Declarat ione. de inr. me 3ree : -n L0 a,
ir L-,- uem nesrlslnad ,l. III e ,

P-dosS I Feo.ni- '!,.SC E, . Na
ITONIFI PALACIO$JLARA Pt 4 ,-8-a C
C..Conlador-Procunador. CARA MOaCLICII % n nPAKOT cLTri"


i3 r DRES. EN MED .CINA lee a """,-. C ,' i-',,1
.-1lr. zadr Cubabs468 Apto 311 Tell, bAA mi, ertilcia. inm IVALN ".- Ajar-ll
___________________ KOBl-I. ANT AIIEBICA%
CEl NTBO --re-:ac L.---.der. ni e r ,en_ a ,, i


AN I BRRELFMATICO are,-,l r 'r.r ,e.l Fe,-,:n, d .' F,.
------ A--- WTX-|XJL "HJI e"""""-- *,'ag. n5&-U* -Rg l-1t-.-Qt-.-bni.i-oa,-jn-.
A IA O 97-o6-..-14-esR-.Ia..- -T"4
Enl.a Aramrburu Cl' lir l r nia
'i,alauaa~rn, -uborm a-.- denpelz ..'trIIao n '.nla.
pur Mcdleao Eaprcrahlade.e $de lr D "--"ao,-, ,11 .S i'm:, ...
ulklln' s.1 turno "riif lel uS U. l o, Obl.po 3 5 ,t l'Hi- D. lI a 1 ao ... .... .. .. ...... .... ..
C-15A4--1 S 4


GO M DRES.ICN5panCINme.,-.-; n 2L4 '7


t10___________-u:.,'.f. _________ 1 IIal, ri.,A.EpAiMEIlCn.
--Com-pro-'ENT.qun, Vedado nn_ .i- r.. ,r- ,
,p,.-. .e a, a..: NrS5 rrerle aorr
Sn or.M.. .e.-o. ..c.a i .T 3..le 'a-h-. .zn: ai a
SA LAt TO'. CN',A. 0LABL"-
RFPAPAC1ONES .. anr........,
r- .r0 m __ AaA u M W e a at ,n- ,.
:- r '.IE d I c s ,,ecai.r- ...C. c ,o nrC... 5 2 a:d,- .
6 _,,. ,'. e' ,', n .
SID r %6" -% e c Sl3.4"j ,. ,A $, :'


-- a -l il- rli .i-eiAi .Ifelneli.en-ernii: ________
del C is .e L r, .'t .- .'J,-r i-

so'-- i.n .)li' i ,-lC B


RES'n;IDEl\
?1IN ESTRENAR: $12.-.(10-
Ce h', gr~.A l.- Ir," J li, -1 alg .


% A a n
2lAe, -i nna .. e lu ,,,he a'. 1,I I


%ier I, leg ;.trh, 1 2 a r, D,-. .
-..n31f, .l..n3MarV. r.1r,,.

RODRlGlVF.7
C .r 'l. -.ll
Alturas de Miramar
l1EiIDE NI l,
SIN, ETnIEN-11. $125.00o

t >a la-lIC O
12 ? It i. Cal-1l q l,eP .
p 1.-- 8- 1 ,I --. I.


Ra CARuO R.'lu. a

NM-37513.

UH-10-H-1nB77-48-t
'KOr LY. VACIA
7; '"ir; n"0 ...........r...... -


AvCe C.Central 7, a una ,,: a
e ,'u r, 0 Far'll I) i.'. a i


Alturas dpunte Miramar23
$ 5.3,00O0

C 'alet d I.lj. l.,b do d e pint'' r.,..n pd o s, infls, r gi si1 en la dosinis .
ud e 'r10 sa. a n 6 .,.a n .
1.n i.r el o, A lto- rl,- i-,: l d o, r b l.- a n ry


A.--I-- ,- -,1 . --. I T H. ? 47, 1 e -. -
..nluegandesaosetoo os le6'a--


A.1-D-RIGUEZ
Goit ire 5,4, plq. OFarrill
BhlII.AI)I B. 4I11.1.. tMis

M.3 753.


1-7710.
1NVERSIONES
KOtILY,_VACIA

--GHALEKT-RIN ESTRE-NR-
Ave. Ceunmrel 7, a nona n-uelra
dlel po~nte dle 23
Can 4 4. 2 lujo. acabbricacd6n dd plota.
primer todo citnar n a t
CHALET Al ESQUINA
d-ut' 1.C. a0.0 .du a' C ali.nooun rnPc o
Jardiln aportal par 2 calle. te-


RESIDENCIA DE Lt!JO--
MS,000.
baena, 1o araildn Ceu JS peln des-
Dt, FsaC esapterias p atto dm 'alto:.


,t ae a ortd 3, are p do
lava eo, t "illtc n Ist


__'..RESII^ENCI A

S2.39000.
Interniedta Alto. r eclhidoPr pantoy,
lien 1 heb:tuclonea. don hau rnop1 '-
tPea. goando.Jadiclnte, doN Ionrnoun
43.0o po as, F tllaorln de lac 111:


r )1ES H> P*HA DE LURV
de 0 a.piic.maodrp..in. C

S 14100a0 1..an


Am RODRIGUEZIorgan- 554. e -. -'F-- -I
1-7710.
INViERSIONES

-CHAI.E-T--IN ESTRENA_
Can 4 4. 2 hafios. fnholrarldn do

CHALET D E ESQUINA
S an,000.
Jeared" paortl par S rsaale S Ce-
tr t nenaPjo .d- n
RESIDENCIA DE LU'JO--

Conis 4con na closet, 4 olna do gan.
ber, garejo panp i 3tht g arir Cb.-
cacidn Cada do prllnern do c ta-

RESIDENC:I A
al.,000.
'Fle~ie 1,40 heras do Flert n-pa. rpdcea-
'C d i nda do arIned 44son. C pp lnnet,
i eerie inbclt'act a d o lu .. ....

P RESII)ENCIA L)E LL'J(-h-

4. 4 1.11 0411
Amuolinlda. cooneosarJl 4 4, n I,
Iohl'icrcllan ndodrne. Ille ic:ldade'
rnsenangs @ .. .. ..

RE.IDIENCIA I E ESQI'INA
4:an, 420. 0
Inn Il~lt'lele io 10111 adliptaiIPC ,
t ln '.aaalletoC 3 4.(,on nul'Ilnstl. 2
hNenp' de hl~l.ns ~ et.. n c
RESIIeENC!IA


Cr|.0E0 .. 1a0
IFI4~l'll I I' NH A BENT A


-a- n 14 n OC PC
i. e iw- .. . r e~ ale.
liEN r-', d500i. E-N *55.000
... ... eale h' I,- ,,'e' node'
CC.,,Fe l~ere.,,C .l Cr nC 5.;I l i t .-.i
_n's _5. ,n .. n.. .
i StntIIli'


pC C ta ... a.2.. n aleitnt.
In...,. Ir a c.ln-oiedo-r. n. nar:, MIRAMAR --
a"'., a aa. t r ae. toa J. Eneirner oatil-
t.- ^ S9 00a roea.: S11Cl.. Fan f. 'nICalle 24: 26x45: 1627V.2.
,-K. y ln Lncls. A-eta7.B-p5307.
,,, , ;a0 C A N A L
V'edado, $44.500 AAL
yRenta S360 .F-4688.


B s asa ii n r I H-H-2272-48-6


_ jr .. .-,'?%" ,I.,% s 4 .I

I6 I ulrn 0n A .In IF~rl [ N rC in.-.g.
a.,tl I' ro- "I a 4, U., ..... 0 ".teu
71 i im 1- F I I I U

na,... S,- .a 5- r, e .' anC.-0,, --'' .in ,.7 a ;niondo berele; b libre goanncni,,, I ..'III ,- ..n- ee. IIL.. e 0T'
I.., c ., a : Car r I .
C r dOJn. 'aI. .. Cw1 1111 ___1 -
.- .1

'.* ni o rfi 'i< i -t-.re el p .-. ni ,, r,,
ACANIFCA INCERSI


c9500
Vendo barns Mhbre grna annen
I,, 10- -2114ae -3


GNCAI$26S0 Nri'' I n-o n--otI'n -Ione' a-n '-5 S C.
J' .1.'1 1_.-c a".'.r,, 'i- a
c ,1 o 1.. aC -n 7.'..a-1.

--nbon en Folernso Cans
.. a I-a' ... 2 HTC a... ....... v ,a
14 1,4..
ai.2.r,-t ta n. 1 al,
. ol umbia. 11.a214. .
.1 C-4124-48-


vo~d Case en Nlrno
L. I., ., E S ,e:-.. an ran-. C-.
:.'Io.r.ea ,r. do ale. mol,,,er . nd. Cet__
nc If., 1,. Indno.. 0g5.ajn cV nScl n. s I Den e a S
$29.500

a .., a S.:' nw. nEn. n .I CC-o'.'d

c- o e-- n -,nplee o nn ,a..,eraT.
C -. i-n -I ,-C-e i0n e-- c-lA.. P. --
conn-b ,pnn .Clar ,..-,-l Lum.la ,IpI,. ,s',
Cre~yniemo nlas Mnrman.
a ie^, : poll'.Co"auemon r tr2-, F ,
Boi,',1in: u-a r,.2pia los 4ndn-
plon.in%-o-a,.e mediate, uanrdal-da
ReaF $,, $2,00.0rmnpB0.9Pr8i, $20,000le.
Ottoipt2 t -,.$820 2M8rr,5800 ied
E,1 t.l4 t 1. ,-, d. i P1. 1 .11 1 1
i.-gu ,do p so, ipb: b .l-. L-bf Irl. 562&.

Co lu9,hb..1-t 266e M-77 8.
1M-20762-48-71
Bel k : Va.ia,l" h an- r -se T e..
pe di, t s m.,oder.. .. piu,4d.

itr Ip nt, 2e ,,_i9(c.', vr-l,,
S ,5. M ar'.., o, 8. .... ,...
Columbia..B-266, M-7774
\'endn en Hrian 24-48-7
_ll lll V ,t, -il All-lD i'hl ,--


H-245i-4-li
LUYANO
Vendo d., buen .. ...... c6md-lbara-
tax. prepmrad- para winto y ]ugar mily~r -
bnc nnc H-2213-4r-8


ATENCION, $18,500-
Vendn I edifocio, modernn.o reinM $;M on.
I ediflto. i. derno, rental sa nfls ., s .00M :
otr nn-ren o m$1 000 Anquo l ret man-
me,. Naa.s" B-4190.

FRENTE BELEN, $13,000.
Vendo 1 lcitlclo. 2 plantan renta $110.0n:
otro, ren1 $500.00. $44,000; otro, renta
$1a30.00. $13.5O: I ewn atale, oomedor, S 4.
banfio inlercaldo, vacla, 07,OO. Irforme,.
Navas. B-41a0. 13-H-2205-4W-

-ARIAS-Y RADELAT--

..., dI .' ." onltic., c~d. plant.: "Ir
-n:1e- F mnat ill'nr Dn a(ale:, pa1-1
014000. F-489B, F-82a61.
KOnILY, MAGNI11FICA, ACEIRA SOMB$A,
6c1-1r.n dos ppnt ri ndas. Bajox: jar-
din, .portalreclhdotr&, crmedor,.eo hein
fio, euarto crisdos. Altos: 44. dos Win..l
terrazi. r-4"9.
KOIBLY. MAtGiiICA. MODIRa A. V A-
'leI .C. a dp ba -*iw )-oden, anltawl eof-,b -
din,.rooet. :'mtlttao. cone'ro. rnrtln. So. b-

d na r e d ol o *r." d o Wio l n .Al d e. p ac hoC b ,n -
try, o ncan. a Arinivr. ervcio criado.,
raJe, patio S32.500 F-821. e r
l.A SIERRA. .CAI.i. 4. MONOl.ITICA. 'C-
rrn,-rer. -bra. l mden Jardi.n,
ntl,Orcbld-r de-peho.,34.' btfi, e-i
p rn,od rl. oen"N a etonrhrl~dno Cabn rlo.
garaje. o$2n,o 0. r --4 6.
MICAMA. CARA n.E -.EL PAIs",r mSAIN .
tar.nar, do' epIlan ,-d ndao neJ. rwdli.
portale l reoidor, comedar., oauna, aarnW.,
,.urt.'rla.dao. Allan, 3 4' bC.in, $14,6M0.

ALMENn'DARES. 'ALL-a CC. MOadNA.
r .no.Hi tar. ae nhor: lar-
din. portal., rebor. 3 4. bNn. romcdo.
coclna. euarto slto''r-.d-m can no:a-iDa,
airaeC pnip, $1C'500 F-4a96.
MNCANOR. CALLE I.i CITARON-..ARDIN,
portly. esal, recbidoar 4 4a dos bnfnn-.
rmedo.. :c.'nen- at c oon Fra eriadaw,
garsje, 1 4 -It- con bfio $33,DDO0F-9261.
AMPCI CC'ONAt.MOEAao ES, CALL i1,
rnpod 'dc n.- le`po'arta rplnbsdor.enc-
medor. 3 4 ..)af V.-. a,Ien. atrasp.-
Pintr,.in. ,--rt .- d gada, sear.I,. c"

ella sin n- t.na-n
--.r.at 1.0 - -89 San.
Mr'n' ~ -~ -
o OI.H am -e-


oict-. I Funraria "I A NACIONA" I


taplltr lalon-s I
1I' I la


2o. peso: U-4064 Mr-i lore el iL.eLI .f "I- c ilrcr.,.
3T. piso: U-S242 r .. ...;,, r a ',, 1,".... ed, rrri '
%r /, .i,,-a Sa,-,l IOrl','o' C dro N,'-rI.-


....... ... --- - -

1, A IC E 4 0 R AMaria Rios Vda.de Bard6n
I A F A i. 1. F. C DO
DIapuena alt l tltrrn pnra hiyh n slisal. a Fan 4 dr le Iturb. Id qo(lite s arlbeo: us tl00os. on
naIaandnt Yelleaedet incboP. lAmC o~t~alow l opdcontotl'lng it'sC ie0C Aanl:Fd neeirvapocoaclI
rim ain Cimvaerwl.eL.Ne~.r. 'cl iC ir.:: r-.oll .n~..al0..m iu .o% r lnn.-1c0110
IIa be Crs n.ar .O.Co.A ll..lC N1 I le 111

Marsi. Rilgel nadnn RsnnarnV t A.lt H leed-lan Ken-n Hia Fedaenao do tsacdrdnb Ieurel ACAa-
rca do mSaadte: Ksneela Macnines be IteoldAn.flilde Magdaleneab do Iadan: Maenuel Cabits


* 0U-125
fl U-S212


I EDIflCIO "VIOR"
ITNFANTA Y BENTUMEDA


m
1


.


VACIA -
Veado t.a'a ts peala.ts bn...a Cebo:n-
In C e.ll 14 n1VlBO leS o 114
pro, M- anrel $4aueno.Jabdono,0Pl_ cel..
hall, 4 aro, e ednor.', roZi.n et .fi In-
terralado, cuarto errl.do ran cn bnder., e-n
io .1 fado can .',rlnt.1- do 54 x 14 me-
tros. Entrada Onerje. Infrnomr CerCtmr
GnA-. F-3752 13-H-21m00-4-r

GUILLERMO LANCIS
A-8917 INVERSIONES B-5307

Miramar, $47,000
Luajoss residenia en nltuaif rtvile-
glade. ,dSelda construcci6n. Dsocpapdn
i-Fs de 50C metros tabrtesadna y amD aOra
terreno. Bo a os:e jrdln. portal. ventlbulo. li-
vingrooni, conodor con porch cerrsdoacrls-'
talen. 4 con bapiot pantry. cocina. 2A4cra-
da cun bae3lo y e 2 goree. Alt-s 4:4 y3
beflo I B-onor. C-a3a7

Miremar Yarcht Ctubls, 519,000
t r trd nhh r n aao .dor. 34. hb
op Ilorn. acohn 'p.-loen inod--.lc, 0., no

4 CasesS 26,500
S6lida Rente $210.00
ip.be... L pr6lor telboe lenl SqulAibb.
da.,ti c da C Pl.nlant'c., '" Ctulrn Nho1.rmIign.
tlr'hno' ol lt .ePo nln Aaroleo rhn. F,
1c1.1 "W" prinlern pnr o foidn Clrme
do Pr1qu-e tl.c deCnd c .' pot1. Ce
:.nrdlor 2 4, A.Pn Voc n. G..,nermo
Lernl A-r 1-,307-i.

-Nicanor del Campo. $35,500
Rental $300 Mensuales
,I Ei/ ,'o cabndo haIt...r, - ,-isn do
C '~nt, pr.C 2 r lF .llc e Cadr l .nnn. )ndln.
In: .le'n alaridar C 2 eLnb ..e.- 'nln
to p'o.F-d rrl t t"2o2 A-na0

Nionnor del Campo, $22,500
2 Plantas Independientes
Inronr.ca proplredd -on I enNe.orbl'co-
acione,.Cada planta: eala-comedor. I
nencpa vban.. I geraje. A rental
L"" do..ad ddopednn. Leanl.: A-8917.
II,-" .,,..


REPARTO SANTA FELICIA
20 paoa d el tr,...li ei- Ten- I
dn casa arbad ,.,,,.- ." t. -
din. parat. sale. om _1.1Tjar5'~"-'


Ilren poe u uI o -, i er .a .," 'e I.
Soed n del 42 li 3'-1 -.aa .-3&. .l.l.ItAl D,
iIJe'Mll-H TB 0lt hASOMBRESE
Elinicio 4.000 nlt tr ,- CJ-


Apartamentos
Pr6ximno a 23 y 12


I I


-1


IV-v-r-


ll;


IL


- - m = . - - - - t; a JM .


H in


I


-114-


din. portal; sal a comeaor, .1 Ua---
oS cpmpleto y oclina y crmiento
prae fabricear departamcnto. Intor-
mesn C.VeIlle.

UH-H-39-49-5

UN REGALO
Amp. Almendares, $26,500.
Renta 5270. 2 caasn frente.
6 Aptos. fondo. lnformoes
B-T3366.- ---


UH-H-1963.48-6


MAGNIFICA.

-ESQUINA--

Se vende tina gran nana el-
-quin.e_,,-.Iui ,-n I-l raft
(.alnnpanario N' 116, Aqui-
na Aninmas. Para informed
personales en la miema, dc
9 a 11. Dplo. N' 6, hajos.
Tclifono M-9503.
SR. GRAND
H HIM an a


VEDADO

LICAR PAIRk RESIDEN-
CIAS E INVERSIONES
Lo main banralonI, ns alto,
con nmejorene nslidas. nilua-
ci6n v comnnincaciones.
Parecela 13 x 31. Lote 23.43
x 40 o la initadl.
Calle 32, entree 21 v 23. 12
x 53: '660 V.2.


epa -a a:'.rv i i "1 iI .. ELVIRA MELO
B\6 t' & ', I,,- a I.-- pia,. e, :' a -


.. 't '' : r ,'. [ ,, n ... I '. .. t ,*. *; .. -. I p vi 4 .
NH.AN1'. R D 7 . ....DF L .... ,P
n I Fr- ja ,Lrr % 1 LLL it. 2.nn CC
a0 ..ad. anPen -a-.Ini IDC.,- p .. In Sibo-
A- 'a]i [ aV- D, .c Lbo-.
a- n'. a"e'I1n 2-i". 1 I '' nl'.nF. o -nl '.tdn-9.. ,aI .\...n. a n. ..... 7"" .7" ,'',: ... e. 'n :=i4 _
a.r,d A na ,, ,, r ,, ,,,C' N i'-I
....l.de D' ,-'n I','F /a, I I OL[ n 1, ,DO t. ESID.AFnA-
-i.- r, '" .- L- CLIn'. '_',. f. -prn= -
-ir -n r. iia I. I r- l r "-' .-I '. .1 n," -, . 1 1ptn4n -
,- n4:0 S 2 n -..'. n .- dn I

Ica T I .... ..nn s.-.a. . ...RA C.
D I N VI ,, ,a,,,, r .... aI ,a' 1ia d -4. n
Send, Ih rn.... .... I. .,,.., r .n an in-". 4M eT se .taL-"

Qninnla en I a .C a. 135K 4 -,. n H "' -4-' aF.
i ne.n.. In i nr ....... .,'-.c i . ...... . a a ..- ... m. ....
I ~e~Fa COC IF'%C'M
11-1225. .11- 1 5. 7 l-1012.I g . .. ..... .. n'.e..... .


V1BOR\.I VAH :, ..' *'''' 2 "" I" l'.-." .-rmH' 'l or".":
,, ,,,= ,,.- ,, r, Vr,9 2. F er-
- H.7sn. a- 0-
... .I"ll-I-I- 8192- 18-|, "l ..a.,PF s-0 .. ..
F en --I -CO trlr
e in' 1 in -nIrriila'-. -,ea i a u pn -oaa co-
ie ,I..i1 r- .o.. .mod'. pahena lie'-
,_._ -, .,-c :..ta Terno 94e
,%.11 'I H D 1 I. B3i0Q'I tF.. Cl,. IC 0-,r 3.1T
u.- .,' n- F. e496.-48-0 -. ...

o'.7,r" ,neis .'.'--,lrp ..... .I ..en. -aped al iq
-... -a..A 8aLL a.a rs d.u.i '_.-. __' ,m ,rp_-,
fraCli' c- m. unnc Cene H 2495n-48-6
W 46 6 1na IL I, IA, 1 0s r S R EZ I8,N-
i. 1 0 a,., .i -, a.-.. ae,-'i. bn-
AI.%[ lB 'RNv %'D BL I.I:N ..-. '...... cI "' anI-q-
<. ,e,-de -,,lt 'a t",,], .., '," ,, ,a1 74 1-11-4 7
a I Y. 1 c I IC....-., ., -,1- l n,-', c -n -ona, y -
-1naI 0.01lpn 1 r A;con-me nn L-a 70'. .' i \O A 3...al.'.le C-d C'C 1- a" w'' n* P^^ n-
'CNn.o.. ip~r.- nau a----- n--4"---

ErI1-i LwPLAYA TARARAP -I T D`8' n a' "r. h"wap nan
Dran suA Lon .r"... non,.. 5-n moe
... .. I .. ...IF R... ".5''. N' ,-ao ':'' C ...... Cell f '-ona,'ihi tantor
C.i .'er, :., B ra I. t c / G AaN l:A
'" l. i AAT A6 17- 1
A a fan l r Iw -n es-n-n
DE IaIVALOR i 1-1-e4A.'ia H11SC N, -IA
.61-1r- R ... e ... .1 A Lnf 4-II -
CL,.an Area: pro I .R Cl-ae CaSA:en


dle lo An e IS ce l tti- ,-a,. ,n In.telia o~ n ,-I l Fm Cn-
1111i1en vPa Allin AnNLI.

An olau- lle --Ia m an- -.... LI a e ''" Ceo r. naa. I al C IOr iOCIe-'' .i.a. r r.m tu n ati, aii .-r aids l i -.
i~lanann~e. 12..a nis ,,',, Cj. -'e n, ...Ic oan -
ni n cA-.or.h C' A,' 1 tr edt-
1 '., r 21 32 43.'.' .. tro


P %-.(I C 'new I RC ICn SA'b'C0


u o ...o' 10
'si BORB %. ti ACI N'1 CC' : LH. 1-e8-
,,pnI,'"l4 .a. -al l .,aeniio.-,-IICC .
-,',e.... ac,,, a: ,l a-., COMPRE Sti CA.%ti CON EU -
I~~~~~ ul c l ia -r.... a, ..., ...... ..., AL.QUILER DE LA MAISMA
arie.- .. .. .... I a p. ...... ....
Pr.,a, l s ,.wC Is. r,. na- ',,n, H~t Sroa ptr,:,p arilo de una c m -

s..im m.u.mhMEIJdo conntrucciopos. Con una pa-
Uu.H-51a3,C-ns- quefia montidad doeantedo y ael
aequiler quo ustod page liqui-
SE VENDE LUJOSAldo stu mesa. Informed: roeprto
n-ewinden-is en Is cello Penn-n, La Anunc;tn. C,:,ncba y Luye-
on el V 1eda 1Io, eqnnins- il rir8 -iEI CnapilhtoC-
f In-lo, non un % tn-no de IH-2323-48-6
-2,500 ma'tr-q p one felonice- i GANGA STOS. SUAREZ S8,900
n-.itin .l P 1.500 apn-n imn ale ..
Iincasan.t .hal n -aor wtded.ooChf~-w ;-,,,, ,-~l.. ,-.lc .;C ,.-.:n -
11.7:055 s' %.l6013. .r,, ... ... ... '. e, si, a4n.

UB-.l-2,oo4.0-- TAraRA ,


y Sta. Maria del Mar
Cnn-rno a deannnr.cN'_o.e. er. -
Far man1otltr .. %e' Opnomen MMeets

A N N C I 0 S C L A S I F I C A D O S D E U L T iM A H O R A


VENTAS


48 CASAS
C'kS A RE0I1EA 2P %12.%7 I[DEPFE..


,-, l 1. 2er2.- ... ".. .-.i.1.1. 4..
J41 g1r2n 4-0l-' l 4',9 ... 2.12,''11
2. 1 2-..L. 124.F4 QLI. %' nit
---a Cr-Cer,: P~l -, -E .II t
1,7 j C, Y?, :" ...i P .... ... .


S $..my".) ( 14,-"

- .S... Cot 01112 C I.220 4.1.: 1,1,-.

%I. M,.l Sr r n S' Rf In ..% R ,4 1,49


ri, c.br ,l : .o c ","- fci.-',C. Ac,. -,I
-- 2. r -." 0 r. .. ..' . ,. .

i,.. .11 .24h -- l.r, I' ,'. I5-2 --4 ....
__l 1. (11. R, 2,en ,2. 2'l,*l- 2. i2-% ii.._ '.re 0 .2 ,
I, &e.. -2 ;. 8!.- ., --


_e _~.. U. I! I .- r c M ':
2 .4) ". 4. A

Bureau de la Propiedad
p124.412 % .. ... Fl I1 l. Ih l ., %Idil. 0. ,ti13i. 2 .,, rr. h.i r11ll, 2 ,1l. 24 4 .0211'.

$1...2,22 2ROSIAl, 2.1,,,, 1., 11. ,-,,i.,
...... ..."..T, o -. ., I" '.. -.. ..I 11L _11-
. . ....
I % I ._ li, t .

-- ,,. i...2021 ,,3 --',,... 14 i 1 I,, u ,
1 11 -1. S B,4.. t l I

de 18 .4 t R1ri4 A, J. .1$.11,,, 11


m1- I --1-.1 2--e-2 4
r ,. .. I ,i J' V. i.i024 12.i..
1+i~: 11. F IV

$SiM,-INNI, ENTIRE VllRTI'IES T. l ol COnt -
d4,ist, 4 p7antns, montslitt f, ap1rt3-ln7 Wn


.744i2 412 422 ... .. -,. i'.,I ..2., l,, ,
d- ,. -1 2.I,.n ,, I. [1 1, r 1'
$I19,000 PROXI8, 4A UNIVI tSIN I % 211 i4i N
It.: inde~pendw, I t,-. d,; ala zi ,_ o-
bafio intmr.alado c....ed r . .. v I 1
,2p2t. o, 11 e ta4 eraI.12211442' ()G. H..
Inform es. flame al F-3549. B-1.572.
$-.'5000I IIAIIANA. F|s'+ S A~ll i ES ';AS" I.A.
,ArT,; 3j1 r-ta, 1:1 habloactone, cini ba-
fi % If~a o frnl 1h&vlh Rtentatl
,,0 ar .rla, i f llfrt Fi- 72 F-%3995.

glal + l llllla e~t~ ~ 1;I)% .i[
Sn.
3 .I0t i l r , . 6 ...... ENN U I
U Is Lot m,d or i,,i ,ld. 2 4., bll aInro
,urn ga, 1e 4~l.cu~ ,rv ,.7 g ii.,,
r-0.pna $7 B-1 5 72F-99,
. ... -.----it, P.....

VEDAIDO 35,00 ii G IFC Itv tf i t. ~ ETRASFN
c I3 l.hn d .. J rd ... hi. .l -l c ia Plh
mnada pomedr veinlo,...74. :1ha13 n te
caldt e:na Ba,,1 4 r\itvok -, jt
%I~ti $ 7 I'-17 I lit I I:


VENTAS


VENTAS VENTAS. ,


48 CASAS 49_ SOLARES
It .R F -A 4 oZ

L 411-.-el ,r II tlo I ir ,,. .
tl.,.Ii. ,I. R +% MATIA- AL tll I,) S1.,Il~ IlItIII Y I. 1 I01l| 111 II


.. .... ; \ -' .. .

,. ;, -, ,_- ', ,' . ., ,. i+
f .3r A. 'f.... F ."411 .l:r f r ., .,

r,.:
-- --15 C- -3

'\\i,. 1 41.
1 ', . .

i,,,,L; i i:L'..]


_RENTA $6,600.00-
EN S0.o.Io00.
Calle 12, Lii Si .rraI. ilifirio
2 p laintas, cilar6n, 4 loci( les
c'ome1'r'iah 4 e1 C 1 11jo 5
apartlnieIK oI ho) 1l241os 'n
'olores y ('<'h1ia de gis. 1I1-
formes: 11-1126.

_____ U I 1ll -ll1313-4a-7SEVENDE E
4 Aninuis N" T 1
GRA4N (:A1,.E 12
1. 1 ....... A .i i 4,+, 7 i l. ...
i ~ % w it i. Na


-44 .4. t22 2 ua,4124.1.122 2.12 426 .'ata.
GRAN (CAILIE 12Ixlu kL't l~t I noh,+ t a h .l lt, .-11 I

. ... do I. "


12n11'..c,144, 2o, .M. .R -41 I S N AC44 IIO.4NES
I11. pa 1 r b."112 .)4
W,, -.. ... 4, pa' .11.11 .1 I
1u ,.l2. 13.4 4 .2 rv. 1- 114.22,,. 222,22. 4.11.h2'
In B1-15742. F-39954 r na En. :., pl2a 2n1.
'.i~,l>t d c 'uba 8-1 N- 6;3 Pa-
II1.4)I IIIAMAr.. MAGIN'IFI' O {'ITJT .a de Santa Fe.
127.2118 002 1.2 15 1 w.422d ol22 q 2h 22. 2 2 2
I.r. c b2.2 42blI te4 ., "tr -n42 t2-
t2 24 24 1 4 CL I.... .. 1 2i, 0' 1. 4_ .-I 22 2
]I.,-. 22.4l2.i213 ,-.-.r i.- 2j,,,5,527)____,
8721322. MIRAM.42. CHA.LET 1013502114. "IESI)E.NCIA El. PAIS-~
4I]o _r'qll.. A .M AN:1 d.. d..2rup. o

B-2 I. r,'rn2 2 1 1 .4 e,l. 1. '' anl b .5.
,41. portal, 221121. 22111.
:!i '--' 2 p ljrit.. ;ind i(+{:"pvo ;d- "l:,I- .oo- v' i cm,1: 1'i i :; par rladios,'; y1 'ila va ero t l aP ''i 11
2 4. $I5. 2 I e 2 I o22 56).[ alt ,)c -I. f,-Ind 3 4 44i,24424 ]


i n i
Il l2, F 1311 % T111 4221, II %l|t)I 4221 < 4 21 .2I I1 1 1 2 2 42 1 12


do,.IX colro-+ n, J t "-le p atl S.~ t u 49 'ol l +~ a A P.tr 1t*1n
4 1 4 ,2 2 2 4.. 1 A 21 1 1 N t 24. 2 r-,1 . 1 1 21 :1,, 1 3, 2 2 2 2 2 1 1 1 1h % 1 ( ) 2 2 2 2 2, 1 ,, .2
411+- )r 13r131 4222. )- 2142. f to e, ,,, 1 2 2.,414004 24'; +11)422212-,)2 t ,)2
2211113.20, "3 7 22,,,P ( 3221r l' 022 Ilm 14.21113,1 l2 e
41.2.14 NI VMA122 2221." 2 .4,412 IN I it4lio7$ 50 4

_~ n n b~. v a I jlL, I, '1. A,I- Y-1.. -. 1- 0 ,+l,
l 2. 2".,40, A4 2 2 4.' ham, ,l I'l.
IMAM.ll AM1 MAI, 11 M NDA11A U4 k. I~n 1,,AV,M,,I
"1 '1, ml,,m, r- dunc 1 1+ l .; + -IK* 1.+14 A++ J,,+l ~l b. ch 4S,
1,110 2 _2 1- .1 10,,t ,h ...... . ....
Ing, 1.. 4:2.2 3 1': N A- 4.4 1 4 1/ ":1 41 I 0


4411 11. 2 1 1{220'0 0 0 0 .
,2.210 ,.l.A. 221. 4 1,'121112 rl 4 T.,
442. 21+212211.2r112+ 2211221, .) J. ,1 ,-4 1
121 1 4 ... "1 42. 4R 0 N 11. 1rL 7 .. 1 I..I.I I .I I II-1
............223,2211412). 2,114,2 41.,, _______'__n_____________i___,__(____1_____+

41li41,1212, 21222142O,22222)24211 24~


-0`2114.44.,. 2 II,. 0112 I 1 1 i ,, )12 2111 1 0 '..21.p ,
'41,22,:41h.4. 11 o32,12 7132 47 $7 MI2 I ,-o, I 4 1.'
,,51,4'1,,22 ..4.11222,121,2..l | )2,14,:,,,, 22,, 2,4'EI l(', ,I,,, .21" 12,222121I O I), ...'.


j7- % N.1)7r % v. I, .A ,,4
213 22)24n 242 222)11:2' 11 .. 4-n4 "447 4''t 4l'I:'G.4
1.2220, 2141, 4 .- 42 214, 2<' m 4221), 2, '.I))., ,,: ))5 ,
f4 4 I's1 ........ , U.)11.. A-, ,2 "4-3 .1422 4. .. ..1 1 2... 4 .. 1 ... .. I A rr ,' j a \ FI) 21F
2111-I.214 244, 4 o hi 117027

,1, p.0 -, ot, ,r1 ,1 J. %(I. 2. N F. 4
-)23220101222,0 2121,. 42) 414 441 4N 4-llh[ 4 -',1N 1)1 21. 9 I
'1.1)2 4 22217
4 12 1 1105).
41,11311. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i 2220A A 41 22442 2142 .22 ,,4~: Il..I. ':


4ZTWAS I.4B.E-NY ESQUIN I
Iraile, Calzada Columbia v
TIl4ffin, tambion .parctlas, si-
ti4. .4.4ri, jdea.l. aproveche esta
,nri.a :p.-p-ri un,, r ,'l. .1 .1L' l 0 '4,:'i'i
Mlarel.i.:.. .N '" 10". Altur ; Be-
Icn. B2-'266 r--7774

TAN BLiENA CO.MO
LA ESQLUINA DE TEJ;%S-
A S5.00 EL METRO
F Ia.'.l f i" i.'L f[ -"f. 7.A ." .. ).~n vIL.IlAU DE LA 1rROri0IAD
2r .0: .411 44 ('12,h ,4 I1, 2," t'.,4I d:, .
T .. i o1.1 2 h. i 4,i 2 l i 1, 14'
T, ,+ ,i, h a , F, tL .., T... .... .. ,.
, ,_. . , .... .n211. i 1 i 121, 7,42 12 214 2 Ii $ 12 2 214
-EN- LA 4UINT2A- .

-.% 1 li... .. ... ...I i )1 .. 11

C .,-, a do Conch ..,-, ,. ..... r ., ,s..
. .. r .i .r.r a w r. 0 -1 ~ n h ~ h a
IN I, ealc.Nild.1,24 it .,32 t

Bur, mi -iAU DE L IROia-.72 -95


I.I1 % \o0, ESQ2'INA I ).4.1I1Al ITST. f11.011
-.. I .11 12 lc. 1311021 .rdI2hl. 1 Coli.h,


11= j -_::.- 1 _1]JF . .
< l

MlllRAMAR VI- AVENIDA. DOS SOL.%I S


MIRA AR,2 REGIA E2Q1UINA EN :LA
Q.lunt A, 2_id a. n e e' 29,48x253060 I
1,564.20 4s. 21id 21por fabriar 1en III c tt.
lira. preelo $180)I -.I. P.1ara \, la t, II-

,LA\YA IRAMAI.. 1 ,'AI 4IA 1102 1.
s11,b $12 .00 P \' na 1tt',1 5h11111i2,1 ld,,t
CHlub a.illl ,5 _26H2 \,, sll 0,
('2, n 1227 23.277 $10341 II-1572

ILI.TNOUI ll i INI I 1% I 1I IA. 1. 4 14D1%.
1i.. 47(1110 1 1 2P 11l., f11 ,fe.te 3
'11l1 1 .142 12221,2l1121, 42I2.a2 .-.- 221t22, drli
'22rr22211. l2212211 21 lr1a, Pr de11 o 2, 2212222
1,l. $I 11111 i( F 39 1 .1 ,1 ) 2 .

I 1450 42 151 1.. s$7Ni t "'4a ,

222l t 'l.O 0 1, 1 2 21112 211.1 221
MI I2adl,cn 2al 1 45 49 M 0r ., $5 50 1 111, -31193

iI 4 MIA ^I1. 2It'PRI';('IOSA I'.11
,1,0 v '2r...l o .11- c2 t.Pr2 .3 11,o .uI c .
CAlld. c obr. p rxoxi .11 Trin-r-Ych
Chlb -n1. lrn.. l.. r., lui d3 5 a 5r, olsdad
1.- 172 F-39957 1 11 2311-421.,.. 1.0
S POTR A ESTAIIAN
\if .,-,,,..:
L. prE J. ACEV EDO
.-7 10 5,
254~l II 2227; I.)l;


MENDOZA Y CIA,
16I,.-l .141)5. "Telf..M-692 I.
'H II 4. 4 4 I
222n2bra. par2ela d2 2 7 .1 22 0netto e 4
,,l, $9,1110(
M|l 2c6n o MrI2nacal l qulna In-1.
'"'. rn a, ldaR do,16n 22 11 22 222.1J I.',
L a pra'nt, xh Ir~ atm\ h'
ec. Lote de 920 2metros
IIIRAMAR:
7a Avenida. front @.1 2 Prqu. .lot. d
.10.44&0 H .isoobr.I.... ..11 3., ibrT-,
v'andow -o eo..dinclrte. _Pre-6_ S$1!i
Calls I I. coers ombroi, pr6xlmo a Toir-
1211.. ,2e122 p1le.11 2 3 2 2528 x.53. o1-.21-I
1.251 % at. P2r2c4o $11 v2ra I
Col.. 14 pr1.Ir 1 0 '3T1.02cl 2Iodo12 11 -
Cal*.44 tr1. 01217a y l9-.2c..2 040 2212110
o1411 o42l1. 112522
Cal.* 1. pr26 *mo Terc.r,pa 2.cola 4od0
12er2ada Nde1p 6 3 2110rN P-0
$8.700.
4L[TURAS DE MIRAMAIR:
A poco11metro@20 11 .I& Avenida .m6n G.

P r collia tIriangular cT fronts a I
.'.eRrnon G %TeNlwh Tien4c )xI-
I e 4 2 22$9,500

I't ESTAR AN:
, nIrani. a -11to C.iiod,. .lo 4 do 1 o.4
-,Ii, Pr11121411 925 1211
Cl44 24E2r2l41 pr6ximo4 TullpAn. parcels
M.II. '.. 22. ?wqut.: 24'1rl. Su 1 r22 mid4
'1.2 2001, I". ,,q2.1,. 1' 202.4 12.2q... 22v ,4


Calla i14., kcera sombra 6mnibUl pot #Ii
.rel4le, frlea~r.lo A ],, l. dn, N..d4 11l101
15. .nI 45150 v. ,Pi,, .t1)
iCalhl 4. H.p6xl120. o ,Co 122l2, p11120
7.- 13 x 22 1 2,57 (2b 1ab- do.,1 a i,

C.ll. -..p2r6xlmo a S Avil4 2 L.2.
,i141 h12t1 r1I4(1 14.111 241, 141
22212212r 2 t 42, M e 20 2 47 27. 13 211122 2241 40i

V11P'I.A( ION AI.MENDARIEI:
',.1111 D c1 41 Avenlda. pr2c l. c211, r1.
I 2let 1r 121' onr 4 .r 'i113Sol.11 22 i 2e I 444 .,i
112 o5r2 2022 414re411, $22 11 21.21r
220+. T.222220. I21l20 022112~,. .42.o 44.21.
,. 12l22222 2+ 111 4Ii212 N1+ 1 na(l..411.,2
24 21x47,111r.0 4~ret2l, 024422..a
0241Inl1 Av.oldo, n 2cqrl i2mbir., p.g.q.
- -I Mh 4, ] 2 24 \'ara.%. o .142 1222


MENDOZA Y CIA
4 1III-ll, 3Q0. "rvlf. '.1.6921.

,31ENI)ARES
21. 24 2 7r1.2 r;I1 -r. n 0,I-,2r.41 n
2211 1 EI0,111.1%,1(,2:: $:N.F.1)20


con precitosa vista do mar.
53 por 107 metros
A $4 M2
... .- .ur- .-si ):t _-


REP A RTO0
S6ptimo Avenido
6' Avenida entire Avenida de
la Copa y calle '46. A una cuo-
dra de las Rutas 32 y 79.
23 5S por 41 30 voros
Superficie 1,015 V2.
A $1000 la vor13
$10.150.
0

I i; E$ A R 1 o
S6ptimo Avenida dc Miramor
S En una zona dc ". ,,' ,,',:j,
rcsidcnclas.
Muy buenas proporcioncs
21 por 4 I 60 varas
Superhicie 873.60 V2
A $12 V2
$10,483 20
6

.31 11 A M A R

Calle 24 ontro Primera y ter.
cera.
3060 por 53 06 varas
Superficie 1,623 60 V2
A $9 V2
$1461263.


(:,5, I.l M B I A
Colic E esquino 8.

Culurriubic. A unr0 Cuodia de es;
to magnifica Calzado.
14.90 por 26 88 varas.
Superficie 400.76 V2
A $10 V2
Precio $4,007.60.
0
... E D) A-1) 0

Porceloas
Coalle 10 entire Primerc y Tcrece.
ro. Acera de sombra.
Magnifico para casa de apor
lomentos o residencio
10 por 30 metro-
Superficie 300 M2
A $25 M2.
..... $ 50 ------


REPAIro'F() AYE'l'ARAN
Panchito Gomez cosl iesquina a
Pedro Perex
A una cuadroa dc la Calzada
de Ayestar6n
1 1 709 par 29 47 vorao
Superficic '347 65 V2
-TI---V2.-.
$5,214 75.
0 0

R EI 1A I T 0
EL SEVILLANO
Cqfc GcrlrudlIs csqu7lnO a In

Esquina de frailc
20 64 por 38' yvornros
Superftcic 73061 V2
A $18 V2 o vara.

$7;84-i 88.ILIIERTO G.

EN11 DOZAAIkMItUIGL1,A 2Q5.


VE INT AS "- ENTAS
49 SOLARES 50 F-jtFASRLSTICAS
.4% T..1, ,1%li t %1'.1 ,, ., lh I I ,. _ l '. ,, 1.,


A. N\ .N
Pluw Mir mir


-4


-t


.111 4% 41 .. .. .. 1


49 SLAIkES

A LBIERTO1-!1IE Di!IZ 4-

OFRECE HOY

H\AI{NA- B1II.T41 RE

Estrictomente residencial
Cerco del Morici Academy
Lotes mny altos y a corta dis-
toncio de este magnifico cole-
g"., qua: oa ,rr,'.r ';ui p]]i.rloi en
g-.1. i,,c22 bF,.1 4 u r-crO...ias Fn1
.e.o2fcn,'.-.re J'21 4r72p2Cer2.C -,Oc
En 4c.24 rcpaor,'O ronL.-.en E4
_I ,i,.-i -,.odo -lo Un..-cr:.d.,,d C-.
2-CO. h,:4o -,2: t.ncr.. .-,r4 lru ..-,:,--r.
o-rr'. -ed-. t '-rr2',
'L ,po rf r c. ,,r -
,+.,eprticii 1 ,76 'T,., \,2
.a ,2 7? l. o >a
Tol,-I ;.4 ,:r:,4 ;'3
To j1;.442

42 1 4 .' I 2.-I2C ,
d:,I .', r ';' '.


dli 7~ ,: LI 2.4,l.:
d. : W t .: ,r ,f 7 'J. ,
.. . 2 $3 -'.,
A I
-- -- *-f r nn=:tt nAve. Quijono entire 3ro Ave-
nido y Ave. Reol del Oeste.
En lo m6s alto dcl Reparto


0(K)v ri, Es0104 a12 m 361* ' I'12 ~ '444 ..11'll.2.l
lLU',, 0,,2. 0 0,1, 41.41,, .54 "144,2. ,)4

al n CR 'ai,.nRd a e 113Ht t y .LnI . ..
f r111,41 a trash do1 2 .4 h 1 Tre.s 'vu2 I I N ,11.1C, $2 .111111
tdra, d],-I Cn|IerI. de ComlUha Vy .i + v $3 lON g 1 1 i* la.l 1, h}+(
yam',2 6388. 1" t lo b.2 d1 2 A(0, a ,1a C'U4 l 4)1
C.+ L-0 1 1ii M N J0 JL, l ,+I it ,


Reparto "ORIENTAL"
Lo nmejor y intii n'evo de
MAIIIANA0


d-M lu A .R.IA II -


CIubJ13 J12T iiv iiil i t1 11 1 4 i 2il-
41i d e 11114hl Y 4 :1 11 -
1314.111 t 2fot2.441110 42.l~o ll,'h. ,,T.h.

IProfemiomlreh.
3' Ave. entre 42 v 441. 14.60
x 30.30 vm. CaIIlle 44 nilr-
f 1il Boiulevard, 11. 1II
x 22.00 vs. lE:VuiniII, T, v
14. 22.00 x 17.10 v4 .

*I .l.1."21111>. I4.4,N EI),1


;a p 1g anri '. .- ,s
.17.x ,ll' hL.. A .. i,- '. ,,i

i.4242. a2 ,'., ,


11.2212. AIb.el Hlodlrigili.;z.so50 FINCAS RUSTICAS
py (+Ilt ,1 uUVS.. (CON MKI'L|1 A CA

.. 2 5..... 1en .t 1,fl ..
lNA 2 NAVplSd.M-de4:,
.11, 41 2 I~4... 2. ..o.. .... . .
4l :1144
14,411-2:, 07
FINC-A, -95 -


21,I 1,1. 2. 0t 4, 221pi 2214ih #A,2 pt-, T 4222 1 ,4 1 .1 ,

41, 212,114 r1. t i 441 .2 224 h,12 21.241111 1.,,
11 7241 410-1
I .1%, m112 1 4172. 2 ,112 1S.mt. 221112142 M22, 21...' 11, 71 ,
212I, M, ., ,,2424 2 -",74"2,i .. ,,
A l... lq. .... .. .......... .......f+ )FINCA 25CENTAVO

trh ~ i'zdn, er~ cr' l t 1Zi ll P A +* +


,a ,.r ++o .t I... ..... 1,, ..
$2)rt, i1 ru M A4., id 2, r ,,I "


t. I vr i r ,r. f ~rn j I. Vl f-a In~m
'.Ifi%,"L +..+' ': ',',; "'5,';


S4i An .d 4,) 1 d


-\1\q mI rqt'.to da Imu"._


"I ~iI.Nl 1411 N 14.44 14*

I r cr 14I fI. r I o [,I I II I42 2I;I d
l"jm niil.r iiilrtl i.lr t
lh.lo.,l4 unat,',.. Ih.-Ir. ,4i,"
-rI itlicr cr i ir it I I il ia %I l i i tlll d ae
r lr cll'io 4n. n.n IIr I iiii.N
,vi-'r l' d nt ,lrlllrr his de ts
a ht-v' I lirt'lh. ri'U h-lAt .r,'.
nIIIlh cl 'm % in lallV-r lljl'l
d'.. II A !.2.I 2h't% lh ,

_ i li- i l li/ lli ii. '% i _
i mi~l' I 11hl l ll| ll lr ,~ .

III it t mI il l l II.. l l.
n ,'e~llo ,,I I,- ,h .Il .2
it 1i r 1' L l h 1 I 1 l "


\ u0 h, I-',ini 4 CabIillrias
,!' t ,I .'224 I


Snl.i | f I 'rllio.T l FInca l22 Chrial,


'1 ESTABLECIMIENTOS

G. PUPO
\4 I' l. It l : 1401>044) 2,I A 249 121 62
GSRAN BAR, 88,000
i t'1)1,22 I. l 1 ':i.. 4414n 2, Apte l:S Jo
Mr"2, I f".-1,


S1.021 1',4.1 1
+' F, .,. e, 0' B .- i 2 4 2 i.

PAR I(CL'.AR VELNDO MI
-- r- -- -4 -,_-j --,_,


DOP(;K SEDAN, $1,300):
4 42 Fluidd v V, s I2) i22_ ,1s 1 ,2h2.-


Fi t ., 9 ,, nu-v1-, [2regal,24 en4 1 0 122
Tambien Ic|iitlin. pr6kfrn O ; Gallano v
.an Rafael 'a.2a m2der25. )primers2"
e'n $I1t y 2b2 2 24regalia.' 4 2-9189., tS
a J2


UH- 13-H-2179. M-7 1


AUTOS y CA14IONES

C0110 NLIEVOS


CAMIONES
GENERAL MOTOR

Ri, .'d:s CHEVROLET

i: MACK Triaclor.
. .-CL y+- .. _..
,..STUDEBAKER 1948

WHITE do oLaca.----- .-

CHEVROLET. : ,.AUTOMOBILES
CHRYSLER 48 47 48
6 y 8 rilin ros_.
--o--

0-
DODGE 1942 1937

-PONTA--e38 --
PLYMOUTH 1939
2 p ts1l:413.' *

CIA. IMPORTADORA DE
AUTOS Y CAMIONES, S.A.
25 Ne. 5i


Vinl)'EI.A CI(ARRKK.)X, 1,.0 I
5 2 t12(( 11 ma I ,I Tnl K i"] .l111 $21 111 2la Cubt 14. D.P11rl mo nlo 104. Toltfo- -
., .11 .. l "I (; ,:up,, no M-6 DI I D a 1 5 do I l d. 2 ,
i 1 ', i. 1lll Ii 1 41 Agent. :"
1' 41 p m1 PLYM$OUTII, CIHRYSLER,
24 "1442 1-I I 0 I- 4o21_0-51 FJGO "
.44(' 1. 24Nt' 42N 1111112 NI .L 112 21i2.12 II
.,... .. 1."N 8..1,, .... 52 BOVEDAS Y PANTONES -

it',7., . 4" I'lvl 111ii1 Ne'esidid FilIurn CARBALLO Y TOLEDO
21, ^.... .. .... ... ..41,, ,INFANTA 104
241 .2 I 2i2l1.2.2I. 41llll4 ll22 4 | , ,l4412lr l2 22 |, '|, ,,) p4 ,,i,.,,l, ,, i... $11' l.,II2.1 -1 12.11A l iA
...0 4ll'........ ... l~I... ..... l... ... ........ .4 '.22;',;,.' 11)2... ...... . . . + -22 2. A A 11

I',,, 122, 1221412 4;:r,;'';l.'11441442421 4222222 411,21., 1 4421, '2"'04'2 1'" " --- '1 *" UH- -9I ..1
,i ,, ;.,,4 , ,. I ,,,,, 21t * .24 1.4 1. S1. LES Y.... i .n4, , 4r, 4 2 n. t 2 5 7 VAPOR,
,142W4 4 ,1 )IW, e, nh* 25 1 )2 4 54 h12'h
-22.' 124' 42 222,u11 11 2.11 22,2l, 121 u .1.4,.. Vr11o t,n,lJ,l,. 44("144 1 4 1 .121-,4-4,

s i, vi: ,.-T ( ,,,a.,, ,h. rni. ..,, *" ;* .."" ;;?,'*" U-" ' ,*.; : l U n It -C-9 -1
I... II .. I.... ...IlKT KIA ,2 >.. ... N.,.... 4 4 ,-:1422 I 4.112.132.13
2 241 40131,241 N,,1 U1617.7531,
...... -. 1211 : '1 ... ..... .. .. 4
Il Il'4.2 ...43 '44'2l53 AUTOMO0VILES Y ACCLsS.
44,7. 'O4 X 2124,4, 244. A 11442414 .1 2 1 1 121 1 '.1.1.)2
S205 14 11 1 h. .47 I 1)42U. I _. PO24 121 93 CI4 l'2L.. .. .
VI:%; NIIE m '' : I,.'I(C F;I|I' r" i totl f" t" N V t al M llml
n14". __i I i(R A N G A


Ih, n I. a h u l e r 1 U , I al 1 + "r *' i / r *' II *I ,
1".Ih,- r'uad ,- ': I :;(*A : "t"dh N. I T I I; In n, I' 1 -It, I I + ,',l i I n I I I I I
2"2 ...... 4... 2. 2..... "... ... . .'" ............... ... ,,.- 24 V, ...-.... ..... Prt7 s2.0
.2 444,U, 14a1 I t.l I .4 42.11,. t3o.4,. .l i 4~o u 0rli ~tl, 1 ,17,2 2204222to 110 + 2t~t. ll.ll2 2.
i,2 42' "II 21 I '".2422 1 II22422 1,l1. 2,, 411 2, .4 ;tl. -1 1 .4. vtt* L V e. W
21.... .. 1.. 2 .....12,2. 10.4.2.:. 4 2124 424.22 2' p.4.. ..4.2 ..2... 4 0 ,n

^-T-,,, ,;-, :. " ^z*'"^ ^ .1^l A C EV D =-
22I. i.A, 14 I,2r0 2 .10 e II 4I2A I-O 1`01 O A F 1' "1 2. 7 2 43
4111Or t#1+1. T(T~I~dll. I Mtll~ .N.I1 I,. N Un-I4-0 -
2 .. .. i "ii ""7 ""'"i'i. ...... f....... --...I .___.,... ....... P 2 d Id 2
.,. ,. ...,,. 1-,,1.-1., /. ,.. 2.,,,, 4,| ___.1. 14..e
I,2N 4l,4..,,LI,1,,.4,2'41.111.22..,I12A1114)2 Puede, Ud.
1.2 N411 l 4122Ii II2, 1 2 l l :22 1 H 2414 41 l 71 .1
11 223N111.0
1 IN III: ,,' -- K 4.I .. A dq u iir el
. .. ..... ---.- --' ---- aulode .- --
I r Ij 14 ,4... .. .. 2 .,2, .. 1,21 ., .....I .YM1l2T H
. ... .. .. l ,1 It % I'" '. r',l i "i', ,,i' , ,i. ,. 4,i'; .' 1. 1
I 4,+, ,-' I l .1. 24- .2_, -' '


'1 rAN T A I N ( -I{A '4 .. ... . . 24 "n p... id e a l
____ a los
.24 't"11 22,l.1 11 2 .54014.111124 11OF. I-%
22:.o 1 4.1.1,1,222 1 111:2 2,. II~'~ 12 4.,,p r
I .1 l h I hl 2 h,,42 a,6A .4.. 24 ,, 2'., I ,, 0 ,," ),, ^ C.R N A V A LE S
.... . . ........ ..

1, N,0422. 1.- : ..I W12'22oI 14 4 OJ j V alo en-
. . ..... ..... .. . .. .. . . .. . ... . .V a 0 e

14-2,2,-4-,, ,.... .. LA CUEVADE =

1. 142 11, 12422..22,212422224LOS VAMPIROS
(I11N 2"94( 4)N H 12312211,,2 1 123 b1N2111-
it ,1 IN 1 4) ...-....


2.222.2.0 242.2.2 ('UN CO vucrilil.V e d a d o
II. 121 lll')1 ))..l ...i .21, .11, 1 21 2 I, i 1 4.111,41412 .

I............. ......... .

4.,-4.' .IA BLANVCA122 2'1111201111 rh (l a t, .1041cm,,I' I 4 D2 I 1 I, IIt h1'l ICtl 2 %1 it"' ,
2h, I1'1'112120. .-l2-r .. r l.:.R TRiO P o IA .


,' I..T ,.I "" ac ad..... AGENTE AUTORIZADO do
,'., ..,YSIOO RC M,
11 '1 11 111111 1' | lf rl llm r p ', J" Y I, 11 ,
1.0 "........ISI-C ORRE

I -1 r l.... .j COMPLETAMENTE NIDEVOS
T o r r es ....I..... n............. d...
I ,, ,, ....,,,.... ~ .......... PIedol.qI

'I4l2 Ni'phli y s11S lhi'far.l,
v'aft;. omlpra y %e'nai de
e'ol~lhhIci I II n Iog.
SNEG(;(K1S Al. AI.(;ANCE;1
1)-E 'I(4AS I.AS .I)lt'[T N %-
NO I11MI'OI'A El. DINEIO
Q4,I *TEN<,A
VI'IA IAC;E FE
= 0 '1 L 2 2 h oms 0 :22 l. 22
1,21 4 21.4) l,, ..2r 1,,, Id.t1144r 44d,,

r :.. .22 t 12142:r11 2:20...'~ 0)42222 .-b+
2,,)~ vrt f4.) r 2:1)2)2l. hd o I))22 4 11 2

1,, l ,, wo l, ,,l, 12

.Sa, Niv ol2 2 y 'Siln R 1111i l.

Caf6 TORRES


- 14It I2.,,,4,-, .2 .. ., 1
:1 N5. --k[l 104 T -, .. .... II,
... -- ,, IZ "' .. .1:
'N11IC('LRI 191484
.., ,- d,, . . .

I22 2314213-4
.. .. 1 4 12,2) l:,. .
m'-o'FoucI'LE'FA
1)21111 .. .. ', 74 2. 5121.
-nI {b''R I-I


r|pllamol iu crro-comop&rtl-
de pae.
I dimos facillldadeo.
0
CARROS DE USO:
CHEVROLET". c u 1ft a comrclaL.
PLYMOUTH d4l 47.
Ci1RVSLER. del 41.
CHEVROLET dl 14.
FORD d*l 31, cu.tro puertas.
Cuh PLY14MOU1Ta cup commercial,
14o 31. '
NASH del 47, 4 puorlf.
FORD dol 27.
DODGE del 41.
VIA BLANCA
MOTOR COMP., S. A.
FABRIC Y VIA BLANCA
T*1h4.n-. ?.X-3291


A1 .105 M.....949118. i 12 2)4 2 1.14 -2a 11 .2 12 ., u4.._7a7.5'.I H; aI0iY1A -
I (44 1.=32 l H-2332-49.5 1.7 H24.245 ", (Ul5.(14484-4 7 .54.25 k'4 1-2232"-2'-7 I U -c.5s-s -


~', <.~
0 11 ,.
-~ '22 11..


-E-NT- A-S V E N T-A-S-
51 ESTABLECIMIENTOS 53 AUTOMOBILES Y ACCESS.


11


1 110 tj "u-, 4A ,


lilt


-t-


r


Lt


%


-l-lrtj--i I 1 11- 11 Iu
A i, vuA c dra Ighsiia Sin ,\n-
tonio de*I'hdlI Y'ea qtl< Ihue-
-u parvelareiiE. ""

"* \\ IN 1 \ '4 l \111. 74..
IF 11.- -
2'. 18 \ 1. ',.1 1 1 -).11 \ .
I'rl'vio: 42 I,(0.153.01.
4 4)N I I.-NIt 51 \41-% 11N \.
I"IlI{ .52/:>I
IQ.4,.-' \ 44. ,',,n 44' .'44 >nni-.
111 .I 1t1.ttl.
!ILNI IWII. V41 4 14'
-v2'. I N1111. -1 1 1" \V MI7
12.7 1- % Fl. 1 3. I1. 1 17.7
r $-1 3. 1J4.10.


-- -ii-...... <; . .
"I Il J. 441.' I 1)
-7 111 .


AAUl It.4 I DEL) \UL)AI)1
Idna U$il(.tltn R l ud ti AVllo nf i n.
FI'vid, alto,51151 1 1312 % 21 \1 a, ul i'1,i


21.111,1i,.,. ,30 2,,54.
:1 1.11 ,at $ 2,11,,


I 11 11. II111I.'; I .11


St VENDE MODERN

FABRICADEMUEBLES
Fbanilst-i IA, t ornerhl y sillerls.

(ittiiara por t cltl de t7,0A) }'roduc-
.',i y venlp. la r. d,K8,OM men-
,l 4l1. t 2 0 l'0 4. x-

'(~ rlht, 10,00 fties No tu fl tt
-2 I --l 1122-rob loit22-S4 PI11 1.1 1

CUI'IIERMO NOV ELLEF.


I


--4


I---I I IPt I Irt I I L I I


=p


f


I


q-


I


J-


1 1 F-


L-1-


. ..IF. I A.I I.11I %In, L ... . ...


-.1-11-...,.... -.1.1 1- 1. -.. .11, '. "I I i


4


, I


,


i .... 11 -1.. 1, 1


LEL-


I


.A...A.... .. .........ARIO.D.MARIN.... ...... I v M / il ..-, 8-,- An- .


=A.N= N C


SO S C L A S


F I C A D O0


A


D E


I L T 1 M A


H O R A


VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS "*
A1TOMOV1LES AS OMOVLS Y ACCESS. 53 AUTOMOVILES Y ACCESS. 53 AUTOMOBILES Y AeCES. 54
as V( .NDEN,..R,10 1 M .G4 ,FICOS 0 Ip '.. O E R ICK 1 UFI PE 47 I DO nP1 0 .
3oIS C r r3al- I p I. e n. r ,.4n r 7 )1,17 11 l ?h .I'..l) .,el.,.4 .
---- *_u n ..... 'L^ L :'.. | _-- *, ,',-. .^,...,.. P e ? r. J ... .ir." r ."'. ul.., ., .'* 'l..G .. .... .. Garl ~r.] .. ....r I~lr n ori ""'lrlr I..... | ,
.... ... jri-1-.':A-"_--I", | 1.| eBIB* ', "" ,n* I',**4",'v l .,re-C..r.r-',.lel. 1 F.'..I . c- er.
LA CL_ A M NL,% It I LINE DL L | G' (L 4 -OL.D,,' lLI i iF O 41 IC_'j[ -LLL -.l 4
-- bn -Bu ne I~lc--Sr~rr~l-. P i.-.. >1 erl,'ir k -r?--,mh'.n 7^8 c"I e -* bra" ,ll D. an, ba- 1)1Ol Ih SU PER RADIO BO lrA AG r.
.. ..T r 'O. (,4a)Ofl,- 44.-4e. 1(744.' -J44.'.,,4 r44 4 r e C r.. I.s. ..,
---4.N E -r -J1-Er.O-J t 1 D E - -- % ,ENDO roRD (.I'.ATrO- PI R 1T(- 1n-I n-FOR 1lr I.tLL- L. OOMA4 k BL CA4NC... 'Li
OlyTo _lub. r C-le 21 N 1:i -l. n'.mg~jlflaj ccrIre ae? rr,. c ina da ,-nr .eo ,,a rtl'pc n


p C f l -a ...de a.... .LCONVERTIBLE CAD1I.C ,*, ,,4. r... ((-. 24 -l 1f.: .
---------------------~tCdr~ ---A T ruWEl l a und o "~u reda en La Fla. C,,i -'' P--; I',c Ip" ),' ,'n l'"
__ Por CdiirnlCades finan-iAeraI. _lC un e r . e4< ..,'.nr, ,Tr 0 .'
N,-on 70.(7 1,r' 1 er, 2.1 N- 1, A(7' 5 '4 '5 ,1 t.

n- -$ 3. '( , ,a4ca A .- r r .'4 lea re9 6 n o, 4 ( F 2 I N ( re P R E C IO0 D E O C A S IO N l
A4 e" i"( 7 i74 44 -.f" v-i. r(,,70 == 4( 4' ."(
-- Or. r -- 3 4-4_-1r-o 00.54 4
44......"41I ,14 B ..... I ,' a ....... yo B3 c VIA I,,, 14-
a`Sr P. it l B rr, r n t'0(7-44 40) I -0 4Oe1 9 4 44r, ex.
." I-PAbiertr-HOY-todo T i'EA-R.PI.- -.. d .. ....
Pa or- --_ib cer 'm .u lel dia. _r.. r 1 9 dr47 .rr ,,urc.a.
e.fLACO roIio I-rain ComO nIea. 'H H2433.31 h
r4,,....... . .. .. E, L L.-A 0 ,11 Oficlio N'" 12. De 8 a IBIIK 1916 3
4(0---- _.e ,a 5.e.. p 'n,,ra _r ,,. de 2 a .S p. m. ., B CK 916 C
___ _io C _a ie F endi _____ ____ 4-ldrn N%1Ion. Mm P.. hien
"Iv- Co -u~d Ferle -ACum 9: ] .... rui lato.
O 'O.....o In d...... U 637 1 lIH-H.1672.1834-536 urlda.
U..FW. I J. M. ELIV -
S UHH.I,_._---- -- --Ilud-on tle 4 puera.So, ia 23 N-" 17. e.qina Ilospilal.
FORD 1919 Bu Iaaooli 11-2483-53.;
Completamrnie nucol.. ;e. B U I-C K- 194 .a nu o.- Vea uro: .. Calle 1: 11-2483-53..5
dAn 4 puerlas. radio, gomell Modelo Surer. N4 707, Vedado. IDe I a I
blancas. ,eslidura do- cuero. complameni riue.o P. In. 'ICK ROADMASTER NI
6 N" 38. Apio. 4-hajo.pen- -.- $2,650.00 -'__ el... .. .....liL .,e ne d r.- '
r e 3 .y 5 M ir a m a r 11- 1 1 ,2 2 -4, I 91-. . .it n da 0n. ..
-- 3 J-- lJuuc _pr~l,_ 4 0t'$ (7'1
'' ___ ~ inr:]'.i 1 .i "'ptj 'v C'T m "-111111"- 11- 2 7- 5 P Al" ar'"-ii'. Fe i^,_-s dii_
----CHRYSLER -- 19-47- C1ilENROLET- FLCEETII; 4.. II.440N9. 210 D.j.-

____ CK 1918 Po NE'N YORKER 244 )l74.. Li if. If,4.1. 2)74.5(.
= "n a -'n"_ I .
~Pefc.rloamildo genral. o^ n = [ = _11=* 7'^1 *'"^C I- ^-- ~ ~ l ^ ^ M c
J. M. ELIAS -5.0"a" =' GARCIYTHIo
$2.25rl,250l.00 (7.4J P4nirn ua

123 N' 17d, cm ar nms [Insd 1iie0 1,111H-2176 517 GAL IANO _N' 161, S
-H-J-D-S-0^-N1 47-- trire Animas I Vlrludc.
GamnE bnndn hianra VENDO Telcfono A-8368. 1
FAR GO n !'11 n ML BUICK SPE.All ACCES1ORIOS
er e.1 ao. .... .1 $1350.00 PAR..n d ... n.. '4A AUTOPO VILES
INTERNATION *-_____ H'.4-t?1<" I
b. par quen ELSSPi icN o 1947 y 9n LINCOLN 1947 154 -- r G 1e1
hura. gomas y mecaroi:.i !:G~rTlas bonda_ blar..a ras'abor, b"es Zrmna^ de pal.'d, PARA 4GI-'A

?TTr_____*_____ _____ CORCHO EN PLANCHAS
LDSMOBILE ------ EN -ARIOS GR4ESOS
Belascoa.n 817 CURA CONVERTIBLE nveiD r .. Tlo o v An-c8in.. p p rt .1i
-1500DE SOTO 1947 CHlRlYToLLER... 04 ,*....*5.. f
C -47 -34 _______ ,_____
.Propia Pala 16z ee WINDSORn oKLLS
"T$1n4750-- 0 (DE$PA1rT7 Fi. _io-.491 6 -0
4 |pra,. not e 3O rll,,4 '..i 54 IOTA 19 4
SPCIL S 1947 'or:14di'4('.o ". '",:: Perfli: m-pralm general. r.
t460 P.ECIAl con ra-rico Pro'kie, del 'hole I J. nI. ELI .S -
D E $2,800.00 DR. ALBERTO 1)AN. Jr. 25 N 17. E'i(i) IFiNmiE.A
0* 1I______ Ilabilacioin 860. Tel. U-5195. 11-21182-53.5___________
UI S O PICK-UP-7 ___,,__ -... 3,,
i i n 1c o 1 CHEVROLET 1948 o'Aprenda a mane'a D E USO
D, iigencia Ford 1948 -Cof.pFliameni. nuevo ..... ...... enD ,.SOm.Rv' e o
C',,., r~ l `1,. Il1a.te at rll. mlen. $ ,
D dIe 'A ion .,do. UNICA ..r.ti. aa T.. d .
(741 I& C44440444( Nac4(41.4. 0(7 Tran, IN
DODGE 1946 $1,350.00 .r.... o. a i .
** --No Be r(le con(i7ndir por ..I4 n.i l C,! ,-raO M O
LINCOLN 1947 CAMION Abrrt haa,,, o% I, ... .1 .m ELUVA.0
4 peolst. radio. CHEVROLET 1948 0 iaprna Automaolille rIool E U S
F 1947 1 ~ ~ NMORRO 60 11
-il g 1947 . . i....62. 191.8
S CONVERTIBLE. io --- -p ,-OT
LINCOLN 1946 5--0- 5450.00 III:\Rir1.-. I. 1 9I 1.
O p Er 1. 9 raio. D 0 D G E 1946 .... .... lIlli. pi. Hid. 9)1
uoFLUeID EFIT I'o NII.rEr4t CII .1.
=STUDEBAKER 1938 -'rdo r P-L Y M 0 U T H- jBLi.., 'npen. -
4 purria. $1,500.00 dp Rcd LH-H RnOLdT. 4 pait. 19 17
STUDC E ANER 1937 .-- .. - OLD.)\;r oi...... 1946 F
STUDEBAKER 1936 1 4imerlildr Bll(KK
4 pus.. H U D S O N 1946 .(.... u ,Ioi,,,r,,o) )..... 1916
F O M. pni ..... 146
L__ .FORD 1946 $1,275.00 0 L D S M 0 B I L E ,11,c.,pr ...... 146
4-- puert.. -- ___E __946_ Blm5:,[ 8,. Si [DEBk. R. . ... 1942)
... ( .. .. D O D GE0 U m k .... . 1-_)- [1)7 --STUDAPACKARD 1940 c- P O........ i 1 O o
PL) 1 1 1. I'l .... 1938... 198 o
FORGD 1946 S:'l,275.00,''] 0 L D 0B I E I., e ;,,p c.. ...,q,,- ;
'c 1om 1, 10)'..3 F I.% I A NT F F R 4 / F R 10 18 C O U1
CA NE ,rna Ic,.., r--1 HO AIIA
C AMONES o -- kit-I' i ROOUtALBERTINI
... ..~~ ~~ .g..... ... n nu .
MACK Jr. 1942 _E E R 1942-47 1 If. %1.m"I2iw. H u M B__LD _
F RG"0 -un cis ____ do Infanta a P. .
FARGO 1946 L i.. r..... H ..4 N. o
....ICK-r __ _ K i ORT'UNIDA DE 1. : 1;1.;\
CHEVROLET 1946 CADILLAC 1941 it, F... .. L 1141.. .., '- ....4 64
1 0 Tercer eJer. Diee 6, 6 c -.dcL.l .. (',CL,4.4.., ( 7ld 7 '.e n ,, ,. 1 ,-.." .'.,..4 1-1 ) '(4( e(--. 4
CH E VQ0I.E T:cn l> ....1.1 ..- -n .... d ...'.... ..o^ c' ......., ... ..... . )... .... .r ,
:cn ai ,-,,-, r ,.'iao, I h . .- .r C .. .C. .C..... ..1. e ... D t i
CHEVROLET 1945 r1, mI0 .............I D
0 $1,250.00 L,',, ,, ..1...
-W ILLYS-1942 No_- -.. - 1i .,N,. . .. E ,-
Rl..rA~o H V T B i ^ - _d;--"^ ;NEAE"1I iA- .M t E. _Aj
S CHRYSLER 1947 .n.i.d.... do S(mi 11R1t4.1 P17R4 T C1. IAS Olo
SFORD 1936 1 ..-' ..',ltlCCR ALME1DA (...... .....u... t. n. 0
ra410)4li.4. ,'. i r~ldt.. Tir".a,.4. 360. clm* oqiq Gahln* 4ulom.l0l 7
FOR $1,875.00 . .. .. .
.... ... ........ ;4)4),I';I0..'--
1< *(7;",0'* 2 MERCURY 1947 III li< 111111 t-,9 4 ....A.. .
FORD 1934....,,,,.... ....... .. n ,.,,,plI0 ..,i ..r... ,....... si.
ielian ,1f, ; ..... ... $1.450.00 ...... h. I .... h, .",.-.. r... I,,,,'^ ^ ... .. ......
^ N~~~~~" 172. Iliiliin. I)," 1 II (>----------
rA .l"Il (((5I lfl I" 0).4,. AIl--h- S ao.I I imn|.o,,, I 4 MAQUINARIAS S5
.At'F ; .. .. 0 D O G E 1939 ......
Fr,44"4'44" 4, 11.231I.%1.5 .. . .... .. 0, i.1

^ri~~d $650.00 ...si.saooa o i'1 01^ 0.
I il I1) -. -- .* - .231 Ei; : IBl r S*;;.-*; *I,. *;:; '*
AU TO CO. F OR D 19 948 4( o.u% 1 ..o. n"IE 4 '... .
ir, 'V IGA 1: a .d ,1 I 8 ..'
I C11AA 1 '2l M ARIN O 03 -.l. I,,O. 0 ., ,I, O E VFNDO
an a ,. 25 y HUM BO LDT ""- ,1 1 prs h
iAE GTO NACIONALA U T el6 OnOS: 0 ... -...... .... .. . ......... ....
CO F ITEA aL', ...e-^ ? 31 O D M BI E ^. :';.......... ....... ........ :: ,.

.ntr.*'^ ^^ 2ST ~ y HUM OLD **'l. ... r'i '"- / ...... '' "' '''' ''n .'*. '
'na, s a -i
T.,=,6f,.,.'.s UJ,',S U....56$6r'"U''".8i


VENTAS
MAQUINARIAS
----4~--- --- ---
r T 4 E'(7
l --Po'r.',r 1 t 0(7444 PO--Frfl[',,nl (-*.
COMPRESOR
I"P Fu.4,r, r. 0 .w,
.17,. .[. )4,.i ~ .4 = e a,.. ., ,4tf IP (All--5 f.- ll- r- a 12-. -rl
,:. ;1 ,.e4- ..1 4.1.
.__ p..,-, ,H ?30A.-47,-
VENDO TRACTOR
INTER NATIONAL
-D Il- 5.) H dr.. l'r-. ,, I
4,, 9::, "...; E'4,,(;, ,,4, ,; ,
49. 0'l ,le | (71' 47,.ii
a r a Icz .3 AIN + -, E '--I '.---- lalR.-. .
c I Trd.:CO. v -1 c ri, = .- c m t,,. N
me!', [ I 14A -l T 1.I .q ,ri :.$ r.

ARR.OC .RO'I
E VENDE A MTIR BI EN
PREC10
OM 11-NL "I -01lr Cran,
lorlpr" N. I Iirrlaiii, EI aLp. 22
S 36. S-rie 161. .I.Ir|iga.
ora- 6' -mlolr 22-Hi'P.,-
iliilro.. Verlo:
qIW roNC -oS^"
MidI. .62. "I ihfro M4I.:1n29
(i h o1a 4I46'in).
-_ UiT21 6st-.T

St' CORRE.%A P.ATIN


ling-Surfaci

EL ANTIRRL.B 1U. %BLt.
CIENiIF1 I -
IUNA PRHLEBA LO
CON ENCER%

I)iflrilinlail rp :

Mora-Ofia

-Company-

S.A.
-AN N ICiL NN" 10.5,.
1.4 H4R4NA

('.lIBt7-.5 -5..
4 GN;\% DEL MOMENTO
Tosladero de cafi: $4.000
P4r n( pr..i er h ,MOlORES


2ETROLEO
EN .EISTENCIA:
;one CHR1 "I.ER-' ole
ecilindrs 1 I6 ,.P., fo,'Coni
sn. compleoaf. ar.on cli. iclf-.adislonl. arranque cIocclri.
If.r u 111-0 o delo., h !,3llr, n.,,s.radore lpreplra,. Itannqibae,
ilen iauclh i a de eal.3, .nl.a en .ronca "SlTE". rIl 12
ral FatI N 1.2 0 Ir .) z, ,'.a ,... a 72T 0 R.P.M.. 2 rl
MOTORS

. ...D E-_
PETROLEO
EN flISTENCIA:onial ul *t llrmapa..
Iotnre "'CHLMR'M.ER" Ide
Silindro ., 61 II.P., efcti.,
oi. complelos. con Chllch.
radilor, 1rranquselicirS-lomiman ole pozo pnalmunda
o,'E eriL.S. ble Ini,. P.le1. 100 rica do rolamna tde
ilecainrl de p cranajt.el.
Motores "WrITTE". Jr 12
HP 1.00 720 R.PM.. 12 phor
onlal ine -t ie inpo." lIL
as. J 6 ., .
IlammlIrr-ilc....rbrr._fil~rr
rgonelica N .lepo.


ALDO Y MARTINEZ
LRomlbapde pozo proftmnlo


TIEl. -R.61S". 4o-077.1'.
___ BICICLETAS ___MUEBLES Y PRENDAS
M. 1O0 pies do columna-(de
6" cabeial tie entuanaie.
Y de 1.000 G.P.M.. 12 pie@
tic rohunne de H"" cal..-zal
de engransje.
4lamhbre die col-re de-,lit,h).
Nos. 4.I6 v B.
AlantIi1r.Jrcde-cohrc.__f_.rrtL
cIr gontn N" R..

ALDO Y MARTINEZ
4CI N"A21,


VENTAS V-E N T A S
56 MOtS T PRENDAS 57 UTILES DE OFICINA


OPORTUNIDAD

MUEBLES
Vendo por estor fobri-
',ando, los muebles de Li-
,,g, comedor y cuorto de
'.i cosa. Para 'verlo de 3 a
6 P. M., en K N? 161 en-
Ire 11 y 13, Vedodo.
UTH-C-117-56-5
LIN"ING-ROOM
m;,a. rlfico por embarcar u apm,-
l, hacer,..ntn est. ChIaqut
.- Silver Fox. Tambm4n Studebo-
he, Commander 48. San NlcolAs 618.

UH-H-1077-5645
PONGA PRECIO
TODO NUEVO'
L, ,ng-ronm 6 p1eza(,444 0 damo,
44444 f .no T(o terra4za. 4 4b4a-
a-,, a cnrdel y mesa centro do.
4 4res.7. doy $145 SofA-cama. $90.
'40'. r 0 4grAnd $mnd4rno, $-40
0 ,,s, (4n 044las4 y butR (as 4par&7 g -
44(,-o 7edor en bo4taflex, varies bu-
IA. 4s con 4r0zos, todas f0(rradas c4 n
,- 4' R"efrierador 9 pies Norge.
-,- 4 40af4 : garantla. OtrAs (cosa
n,.,4 p(za7 de adorno,, rep(sas chi-
,- 11' 7ot 44l P 30 y 54 M1ira

UH-H-.2476-5.8-6

A PLAZOS
1MUY COMODO
Il II;ERADORES
I(, BINETES DE COCINA
I. L- VADORAS
MAQIUINAS DE COSER
I \31PARAS
SiILCIIONES DE MUELLES
NI:VERAS
4 OCINAS DE GAS'
",()1A -..\,.(.M V-, .
MN 4nt IN\ 4 DI. :SCRIBIR
F ENILADIORES
1.1 \INGROOM
4 (7 44de.81 4to4 v co44 rndot4 .muebhl
4444.& 04444,4.tir(portal,. '(ueg0s de
pantry.
CAO YV -VARELA
No (0t(uno "t7.
H-244-56-5
NEVERAS Y REFRIGERADORES
II .R [i F.MliCA7 VENDO 2601 REFRI-
40. 4(7 \440.t444' (74441con44e.te meses
,.' 0 $410 El r444er7 44441144i 4 (rig 7)el
,., 9e4h ] IAC i m 44G 44 (2. R,
I -.COMERCIAL efe -etd fnlnme-

-g-., T;ar Ei." d, 12 1, c._2


a_ f1\)1 i l". 7 .' "0 4 l 7
bu44.n0, p4r de0h4 6n. LealtaI'd. San 484.
r Maura. 1-2475-MC-


Agua Caliente
Calenltadores de gas de er-
pe"'itin e cohbre y paila de
15 galoshes.Ferretera HUMBOLDTS.A.
Humboldt 151, esquina a P.
U-2501,

UH-C-160-MC-4 i


CABILLAS


i PRECIOS2

VEAME. !

iEL M J A
TODAS MEDIDAS

CUALQUIER

CANTIDAD


CARLOS


CALLAVA
EMPEDRADO 302.
TELEFONOS:
A-8064- A-9236


VENTAS
MATERIALS DE CONST.
v FFcnTflO ANITARIc


Cmennio amerircno $1.7T
(ubilla* corrugada. 8.64)
loe, lo l niedildi. Enlrrga
en el ado.
--CTT-TMPORTADOR A
I\( 1-1 AL
N Xt('lO'\ %,L /
-4-e.-c. (,.an lslmilcria: \.3596j.

t li-l1-1407.MI -7


;-1 .-44 .4.'. -.,a4_ ,._ .4.14 ,44
111,14)A e",4.6"t I rim'?-.A ill T-... 1 .I4 i
124lnOS (MIB I''FBILLS JI( GO C B&.(' N
.......! i,~'1:" .....'"...-r-.59 RADIOS Y APARATOS
r, .... .1,... ..4'. .... .,ELECIRICOS
'IHF t ,(N OF i4 ),GD.,- O --4I-----k- --1"-' IIC.I"4 -
'I .I.4TH F4)000 roo
lPOie Ia I 4i J' I It 1 4NrlC

.. L..J.....1,. ........ T:d 1 66 INSTRUMENTOS MUSICA
VI%1O PII%U ifI.nuTO'. i .1 1 il
JI, .O >> ro 0 L S.llf0 1.O ( ^A %, I.,j .... r, %.-. L .3
* e ___ ,,d r',l h .r 4,, ui .'. '.d .'-- .. -- .'-.- .. '..rr .
'OJR .O R MI\ TO It DI[O IJ PAR,...T.....1. 17 ...%1 %F -', I4..',,4..
4, .4 4 4'. Ih I' J,) i"-, I ,G I 11.1 O 4(1 e O [l" 1, ]. '. ..n. r r,..,:..


,__',h ___'_I H -2 10 1-5 -1Blla 612 bL a.'. enir, \,~r .r '.' Lr ..I . ..
Mo.uEB Ai iLZS ^ i
h 4 4 4 144 1'.%2P.44'4'.A *4 1 l .
4,%4G N .%IF1 1 .1GO- 'CI)RTO C ,A0 ,1. 1 =- .- " ,
(1.60 (11.0)2 4)11r 0 l'(1 0 . r, ,.. .-,,I .- 4r 1. ,1. a '.
.'. 4- 4,,41,.,,-4 l S41 1 4 ,,," [. 4 ,,,
P ,, ..... ..... o Ii I"I, . I"',--.b 4 . .
%,7(7-- G"A".'.4144' 1 a9 -
r.1'" 4 4IL l 4.I -N;,.. 4 _______.___ *.. 4
'r -, l .'.. G r.;. n eI r',l I ,I-I a 'J1 `6 110 1 4%9% "1(17 ,' n ."1 R. .
d, I rp I.- Tarnbitn cn src-l o Raa n., -- y teelado L .. 1,
.ei-- r0 4Ios de fabr4 car1 Va los. 4q4ta. bar4ati 4 lo.'..
H-2101-56-17 p44a 612 bajo 14r4 . .. N
MUEBLES A PLAZOS 61 --DE--ANIMALES -
Gran surtido muebfles'deo I.4- '4oTORe r(rF Pit,44 14' %1 1- 1
des de.ses. dando poea entrada 4 .,uo ,,r. r "-
g i,,nd]e'. tacilidades. Ace' pta- . '. .' ,.. ,
rOS u: rntL ucbles como fondo ..
\.',itenl4,, y se convencer.) Da,- ,, ,," I.,. ... ..,
-rba, Saludl 53, Ray,, S. [ i5 I. .. ..
C-143 -56-3 ab c polui o (I.) 4 de 2... ) ).e .I-
( -A.I....U A ( 0 "PU ORU1 C E, N ... *...
SE 4NDE J1 Il UEGTO DECUAR-NEWrL...r 212 2 S entire Jua n Brun o Zaya v..-. Te4
--l- APrA- ;,e,;TEO--Sl ,----r-------r-- ^_[ .. ", i2_in
,. .... ... ... MATE A.E DE ,OS
L'oz ., Caba; l,c) de 9Otr a 6. Il-e-I.u '-a ''1',1" r,,, 4 (... 4144
.' ll' I 1 ' rt Sltll l, '. I h e o .I-237 -91-1;
i1.. r. 64 S,. Isae. VENI}O PRf.(_IOSO "PE.KIN;VS'GRIS, -1

H R-2432-56-7 (14 44 p r4) p4I lr. 2Y- '4 ( 1 0
pr,7: n.9. 0 4,- Vl,' 4 4 140 i )i

Lr-!PARICU LA V ND-m'74 (7414* Ifa211617.4'
44,1449' J447' 14474 tT 44440 e 444rFOR7- 2 N .16,, O,2,Vdd
',.rcams (7(770.l 4 440 y msannh 4 Casa DLAZ


4. ( ( 4( 42vn.n sI 4 12 ( 25 >' Srenartfean.r 8 -U'3 t .-fo -7
i-. r H-2353-56-7 ACEPTO ORDENIFS DE I.N'CU'RA ION EN
4- -'t'..1mN d p3 ha d sr n ibu od,r a the- a
0E:. 4JEGO C-'ARTO. A P4 EZA4444.la.G asL.,Cm-.Tell" I-
2.11. 0 K I .4(7~,coquet. g 1gante, but E Cn. H4SA T 2-R51-7
n1'ld .Rpiza d Ideal. Para matrimonlo, San
-,. .iNo, 358. primer ,pln. e,, Mat1riquze.
-SE VENDE JUEGO, DE CUAR- NEW HAMPSHIRE DE "NICHiOLS..
to: de ocho piezas, estilo too- Reclbu~nos ahora embarques de es-
tog pollitom en mayores cantida-
,dern 4sta. 4nforman e'n Patroci- 'des y trees vecea Insemana, Para
ni., 212 enter Juan Bruno Zayas "alfacer a los muchaos criadofeser
qua stempre nan deseado obtener-
Lat. Caballero, de 9 a 6. los, ahara dtsponubles Pala entrega
tnmediata Ppeden obtenerse cq
H-2461-56-6 este pollo promedios de 2 hbraspe'
-' 5Ilbras de alimehito por pol.a
X' n .Prubbelos dri t ~~
"PULLOR kMCLEAN"
precioso Juego cuarto'estilo moder- 0
.........ho pira, ..... ad de 3u Casa DIAZ
--,r,. Calls 12 N9.,855, entire 15 y ,qan Lizaro 869. Trew~oio
I7- Rpta}. Almnenda .. p -_- -U-3831.,-Dislri])uidores de
lom -alinicntfus
"I -A R
ZAPATrEROS r[ 2 ,-
-I.S~r~ I!-7.vo -nt,- $75MATERIALES DE CONST.
.. ,. r ,co, ,, t,' )~s Y EFECTOS SANITARIOS
_2.ng., 2P K 51, nueva, en $1-75. 100
n-11 ve 11 h 1,, I 0'95 c. Tr ...adertn ERCONtROS4o3R4rzr) tIo qLE qI-

UH-C-153-56-6 1 ,, ... -, .. .,. .. r


CUM tKUIANIt
r ikinleITTll re -


t INUM ImMLD-- -
PRECIOS ESIECIALES EN:
Arcrilc de linuza putro.
8Ala1ibre de )pu para
cercas.
Cahillas ide rol)re
y bronze.
Cabillas- de metal-
,Muntz'.
Cable die acero.
:lhaI)a I iidtal .t amarillo
en li'inia]4 0 ,ollo.
<,liii|)a Ilh colir, cn
liin4 ina(i.

paro agInca.
4 para 9 N10 argua e-Solicite nuestroi precious
al tel6fono X-1618.

FERRETERIA

GERMAN .GOMEZ,

S. A.
San Felipe N' 112
HABANA

ULII-H-2059-MC-6


CA BIULAS
Corruqadas y liass
de 4", %", /2", /'", Vs"-

CEMIENTO
(Gris Belga)KZ4LEIlOS
De 4./4" x 4''",
MONARCH. Blancos y
en Colors.
De 6" x 6",
Blancos Italianos.
Blancos Belgas,
En Colores, Ingleseo,
--RICHARD-y CAMPBELL.-

-COMPARIA --

IMPORTADORA


SOBRIN, S.A
PERON Num. 61
(Cerro)
-..,. 1-6416


,0. ....' ________ H-1_-2'88-NR-1 ________ UH-H-1975-MC 1 10. 11 1
*- :' ''.:, t ":."'2' V 2 7, SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN r--
'..,j,. '"' L ".4'.14 0EL "DIARIO DE LA MARINA" n C-mc-9


I


44t~I


4 .


lp-,A


APROVECHE


-INODOROS
TAtQ E JP
desde

$50.00

FERRETERA
HUMBOLDT, S. A.
Ii_;! 1P ,LFCT '1.I e?.. a P
.... . ^ O. l '...'_
E LS
-... . . L'ri ,15 I',MC-I

SENORES |


I I


4


7TI


I!


i 7 ;71 ` ;, iI ,' . ."N ..I .. ; I i ln -i i ;,.= --- . ..sa w i


0


I I


PAGLNA VEIN1 DOS


DIARIO DE LA MARINA.-SARAI'i 1 liE MARK; D1 n IQAO__ *


ARPO CXVU - .AFNfl UNA-Il


PAGINA 'NTINTITRES


~. ~ a ~ ~ ~'7* U 2 77. 3 E-~ U A~' A r~ -i'x


77.. E~~ I~' El"


rr' i \i & II ta D A


C L AN---U IN 1.... I.I IL) -0 -S 'Il-h11 1 631 U Vt.


S -VENTAS -- VENTS AL Q U I L E R E S ALQUILERES ALQU I LERES AL Q ILERES ALOUILERES| SE SOLICITAN
LEZ MC ----H7.--- ir___________________ AP-RTAMENTO UAITrACTONFS -- v 5 L -UA[ES 8 EDADO 103 CRIADAS CRIADOS .
____ ._....,.~~~~~~~~~~~~~~~ __ -- -- ----- i- I MO LL l lD-JO,., IL-LEl0 aL-_ALQLU-A L- 11 1 %F-*. I .111111. 1,1 -11.1 t %,IHK ll I%% %Ill. IkIKH (1 r1I. Pr i, I*110 ISF I I qI 1. IF % lr.> I M 111.II- H~~ l m " I

i .~ ~ ~ ~ ~ ~~~s LI-UH Y U --^ - - *::: *; ; ^ ; ; J: ":*;.; n ^ ^ .. --! *: -. ^ ^ ^ ^ F^ ^ '
____85__ 7077^^ L 82 APARI TAHENTO4.I,.'.,4, ",'L.14-".7 .77L4. .J.4A 477 77 ..".777(7707777 .7.7.47 77 447777 74774 747777*:,. 4.4, 47.777 7.7:". 47' 7.77777777,777777777.47 7 47747.*' i ____ "*'"" U .^^ L -
i p M C n A "'6""" "" *" 77.'. 7U O O. 7 *..,..7S 71., 77,7 .4 27r '" 7:"*""" -"7 lu.7 1""4177.7 '"-74-. ..... 77,* _______ ___ _'"___- _____. _.._ > ,__, - *." _*__. .____
O.A. . 47. 2.. ., 7,(2... 7. 7 7 .. 7 7 ". Il.. 1


r '1.1Q U !D A M O SH P O E A ^ "^ J' 1' ^ ^ (.":^77*f,4(\ :.;A" "l-" ,i' : .. ,^ : ^***o'....."'.-7 ^ *- ''- -. 7,'- 7.777--777 .747477s- 777 r., .. s,n,
tOCINAS DE GASiU.
-8 ATTAMENTOS -,- .7,I 7.Ill.7'7 .77i. 7, 1,,%701-4777I.. ,- '. 7i 7
Id5a par.a, 4,'.cnelo 64 FRA ': *'' *"-''*'r __________ "***** '.".,,.''.**,,;.;.. ...*".:", .*"; ____ _________ ...77777**i . .7774 7747747747777777
Id al p...... Lnt .M.I ..

TO 1111 It I0 -M ILL-IIT-OI",.- L I--J"
7 l,.^, -,,: ^. L' A Mt -O ^L) .74I.7.4O .7 .74~.'07, .4. 77.7 4' ','':l At ~74I ... p \77 72 7~
i L U L 1 H A, D E L In- 1 1'%ill, *%I7Ilk..I t.,ill 1111- %1 lif.I77)T'. 'll7I 7 7.-.7 : 4 --, I. DA.
F~~~~~~ ~~~~~~~~~~II .Rr7r 77'L'T,''TT7'". 17 777 7 7,\ ~ ~77 4, _


FERRETERA -I

__HUMBOLDT, S. A.
i : HLUMBOLDT 151. Esq a_ P|_


52 OBJETOS VARIOUS
547477(74% IF7%V 0 77777777 44?7R'(I %L477
LQUIPAJI:S PV
T...... 7I7 . IVABAULES

F. I7 I


O ENRDOI

T PIS' DllA 1-\R PI ES., DE ', I..,, r. ,-,,,:,.


TROCDEIRO N "31.'----ENDO
DIEZ MIL 'I:S 1.1LRA.
COLORI). tUNO: MI1
OCIJE I (INCO MIL JO.
-CLIMA A.IIAl.I..A ?:-
RR %DI)
Prccio: $170 inillir.
InforiiIan
.lT7808 X0-1913.

,11 -11-23(6-62-7


COCINAS
PARA

Gas Embotellado

Gasde Tuberia .....
EN TODOS LOS TIPOS
Y TAMA1OS


-Precios-Formidables


Donde quiera que Ud. viva
"pude--eoclnaracon-GASI-1-


Nuestro Dpto. "DEL-GAS"
le sumlnistrarc iu equipo
Se Insalaci6n.TODA ONDA
---SAN RAFAEL 103
Telefonos: M-7926 y M-7927
HABANA .

1UH-C-13--62-6
YATESt EMBARCACIONES
LANCHA
De 17 pfes. con motor arno. de,, e ba-
477. o7 lt .bu7 na., 7i,,nr,774es 77,y barata
In47orme7 : 2I.-1194, B-4470. Jo7 Lui.
. .. ..- .H-27.2-YE-7

DINERO HIPOTECA
63 SOLICITUDE
00I.ICITO (C.ArN'TO TFTrNTA T CINCO
47777 77447 .tb,777 .7 77474t77a 74 c7u4777
i |1i i- e 1 ... i, rr c trolt
n4,7.774 renl7. Pago7 hWien 7i777r47, ff77in-7
427. enlr Clarel y Santa M7 rt,.
1-. 213-113 .1.4
INVIERTA-
I N V-1 E R T A'

No Especule

Ajindo_luen_lnter&a-ofrr-
co en venta excelentel ilpo-
leeas reclentemenie conatl-
tuhldn *41te Notarlo de reco-
hocidl' honnorabil->llal. l. Li
f lranthlejn eaam .n Ia L Ilm.
nait, Velado y RHeparto Ml-
ranar T nin por dilvmrsa
cantldail(r,. I.dl1c $2,(K) has-
IS $25,(00 rands tunn. M Ai. ft
dondentoln Inverolonlltas han
adqulrihldo fa t r atol 6ldol y
prlldirl> i-cr*lltn" duranti
In ultilmmo, flos. MB pcetl
._.Jririu *titln ltrari. In nf12t7
completoa? A lli'llIam1idil'*o-
__m.. loA.. ..^
41lC pidat nn mol"lI.
ROBHETO VIEITES
n l(. I7ll4. 'lf0 .
Tel(. M-7.f20.
7 7N4C'-7


*777~, 77777 41 4., 3 -L1


DINERO-
-Darims dinner ruiiiloidenlr -
4(41 er- .7777a@ enI, IV Ilahana 77
4L75 rctoarlim7. rauiiliirn |uaru
falaricar. hl ra/innnisl li|t>
if inUterarifnarario.
.-olvraciioncrinra % ariirillii.-
%cudn ap4.rsom7n stIu.5,-tue.
%gCradIe74'remo 'uuun4 7741

Banco Hipotecaric
MENDOZA
PIAC.IO \.)M
- L'lafoedle lIa- railruiumlail.
I CO 11F.RCI %NTi-S
Cla r. a ilt- fa- ninm1(1.
(7O7 R \I7.4 7n

NT78 Carre72747.l.7.1....7.o 1,e


lil A|1 F. I I
r .1 1 11 lI'l~ll %:1 i -II
__R______n-i I


I,.4 7,77 77 ... . *. . 7. .
a.,, an ... -r,, .,I- ,,- ,,i


ri r ,e r 17;-a,,. a
.1 t'7 p .+ r I 7... .. 4777-ill


1..I.II. Th.... C \.%.......
J)- L,' .. 1, 7 I.1. .

Illln ntJ F r~er


4r.e -a '1-2 1 F. lT 7r, 7f Dp.,.
r4 IA|p I I 4 1 E_1 i.p


II C 1237-64. 5
r7,, A ,h.7.., E.. ..,. ,it....,4 .e

PRESTO DINERO
Al TO".. M 1.L.IS
r-197..4774 ,777 77C7.7 77I.-7a7,77
Q r o v'.D FP C1 1 e)'r l l s ,i .- ll i
n- I-. ''r I MC Co- 11P1- -. rn-
rr,et p-.'l :I I MhT D Jf Lai-Dp
I In Is. -11.
PARA: LAS DAMAS~
7 S DPELUQUEROS-
A7..i77. T 4.77 7. 1 7 B l. n.. .7

si'n r.'lrx.,,nt.r desde,$3 c.ili de rn ,a..J
-,7., 74-.d 477.77. d.. .. 1- .77.'..
C ..7i ~...T r7 747 7,1, 7 8 7..'.-
al. Flumpr .,Irl ,I r J L h
. I 11-2413-631-;7-7
70 ERESPARA LAS DAMAS
NOVIAS; %'ENDO TRA'4E -NOVIA. RASiO
67 + -ELUQUERO$S ......
CiOQt 'Ih e. rc o l r.sONfo r-MIIII-2719.
s7 _o4r.7Fne. d4.e 4ot de7 elaf .
ISE O 1ir .7077777, el.71 4, M.0.rG r At..-

70 IRTERES. PARA._LAS DAMAS
770'447: SF74DO T44ijF7 '7075A. I4A70


SFE OFtRF.CI. F'OTOG.RAFOS


-_ .,- i-r i-o :-7 2
......... t.. ... te.. ... .. n I l


--riaIi a~id '.- r I i I-I n-f T Ii
\Ll t,-L Ri I r Milt\ 11. 1 R


SL" AHQI'II.I

.,I-
t., a, J14.M Iac. 1 7 77 7 7 7'7 4 7 .1 74

1' l I :i;a l '.l tI "d ,
Ij7I7 I1 f t .7 .
A,%Il7t. BL %Dl(

I 4,- v r~1l77 t7.77e 4lb ih-, h-
7777. 747..,,i,7,.7a. 87,7,7..,...,.


8I. .i. 1I 77 A7 7 7I -A:

77.7777.77 77,l~a 747 ".7 i 77 ,7i777.77 "7.777c 477'r ..>'M S'' 7 la.77 7.77777 -27777 877
IEn1 25, .tnde I 7 A aana7. Se alquila
Ien $0 ptoso apartamento 26 de sa-
I 2a-c7, dor7 tin cl7a77 to7 .ra lde b 1l ,
I de fuj7, 3 costs gra 7fes. 2 fln.de
Iga.:g, vt. Nrquts GonzAle, NO 5.
[al )ado de Dtip..ntl Pregtlntar pnt
I7en.argad7.Mar70_27 77 7amar al B-72 77
_]Ta nblen se smile..a


AMUEBLADO
Alquilo apartamento pars niatrimo-
fiti 6 Ters-ona de'iustd, h castle 10
NO 259, entre 11 y 13. Vedaldo. In-


Lo'e'l7" i77',a "T7'. y, ... .


Ile 717 7N ,'4514 cni7 h 1 7 7f r


7. M7. AGNIFJ7',.
A8P. l' n 774 447nllV. t.7re7 7 gr77777 ,.
t,. pu... h, 1fi 1ner'.a tlm
,fi. Ll ,6''
UH-H.t-IM-#14
SE ALQUIMA

Apar777 778o d.e 274. 77a, c77 7d. r,
b.A.i y c~Om.nag.,. ccon -r-adl.nrt
in de Octubre 113. frente 1Quints
IN.ptentiiente Informtnan en Is nrils-
n is -T e tr7 M -7 1 0 91.7 7 0 7 247.-


~777~7744.'7777777777777~7
774.777.77724. 7.27.777747 77..,,.2,,.7.,,,7.777...7774 7


777774r7 7ve X-7-444 7 7-231. -707-7
qw .~

ENSERANZAS
75 PROFESORAS PROFESORES
''I'R4Oi DE AMPl.IA.IOq T 5REiI.ORl,
747 777- 74 ,? 77 7 7'. 7,.
774.' ' + H-211-75.9
APRENDA INGLUS
En un Ri. 1. q- 1, -cstark re-tr-e
47777277, 77li +'.7re 4.7g-7. 7772777l 4- .7,,
772.7 174,7,.e 7 ,.7-7 der7 777a47n472747 Tail-
4.4 7, 774, 5-. .. 7 7 -.7 .747,r-- --

77 ACADEMIAS

ACADEMIA PITMAN
7anz7na de Gf7m'z 214 a 217. Telo7r7
M -' 1035. Comer,;io c- plet. Se-rtaria. Es-
7e77i.4777 76n: Tiaquigrafla, 4en7 4e.p4 o 4 ir4
le... m77e ....77f7 .'.I7d'.n,7 77,7. Ar4t7 6-
!:lC. Gramitlct Rei. --6l omrei1al. T,-
'cPluril., C t"Iabilid+Id peri-rS1.1-.1
t7le7 12 .llire 11 y 13, A m.,hendare.. 7Tel&
'7no: "*4B-40l. C-162-7 7-2 -2 brll

INTEREST GENERAL

ORIENTACION GRATIS
Adrtt. de haber re..id7 1. f74. ."r.,.
,a ,ALVII'IN. 4l7. er. i.....,l.
77774 777777.7 74 74772, 7a 1l4r.rr774
I d 'ld ld~ )el" -a' .t, I'#,,ld,,
P,)sAdh ctenja con if unlt ra.
ninderno dond~etr ln, ninl'~
'rtl'< Iodo e ql Ie > nlre e-elo-
,lr c 1pll rilo P" u de d Id ltlrltA
|lto l ii bn~rale ein el Etl-
77cin de 77. T 7ilr77 Ai4r.r7 ., Dtp 3,7.
Tell M-5.31' L. labln.
lo7777 77477774477.7.7 I72


1;I.II 1-23R2-R12-

ZAPOTFS 312.
entree .,I Julli+ De,., .,.., ...... J ,,. $ .' "


dr-. 2, amplio pa. io pa-
~I
ra par~iliro.
E -Prcio;

7 ENSLQULAES
Departamento para- -fiin
con local para dep6sito de
rajais o pa4747luete, e'n Itsrca-
dinere 2. amplio eapario pa.

,- Preci,, ;
$75 MENSUALES

U11--1-1142-82-6

I'RECIOSO EDI)IFII I

LAARlTAMl_ NT" O -" _' I .h"
1 .1a 2 A... A, , ,
APARTAMENT0 "


-- FU NCIONA% V\EIDAiDt
_,__i_____________ _-_ FNIir Lr, 1 -.1con-lt
"A L Q U IL T E R ............................

7 HOTELES ,. I ,,"

En Cojimar se vende Gi'.. l .. ."" _Ir-.,
.. ,,.lr .ii a7.4 i nIi-7i7.7i' WA,,1 14-.611.
N77,74. 77 777'2 ,..I 77. ____________--7.7-__________.IM li

, CASAS DE HUESPEDESI
44474 ------- ;--,4.77(1 CAMPANA0I() 215
7 liDi,.7 rARA r il7.7 ,"' 7.. 2C '.4
74' i khlil "" ..I.I 17. 7 7774, b7. .,,...., 7717

(a .-de 1ihirspede, (Citalinni- ,' ." r N t
, t, lllnri~ ol"1?~l n It 4 m. hi47h7, ,'.'. 7 7n. I H.H-ITI.#1 ;
. 7l7777l'777.7p2 l7777777 174, 47,77,4 G ,LEA Y ANUNCIF.SE FN TL
277, 7W.2l27M8-1 77 DIARIO DI LA. MARINA


=' LUU UlR.nn
w 7 i 5 t r HI 44 k7mt.-,771I., 5I7 4I7444
$,.
A(L.(J AA'RTNIEN R)
JAIQUILO,AMIRAMAR

.. 2 ll I 111 .


lm er'7 6, e. I1' ,. 'Tel77 liinu
P,.:;,2ll 11-2170-82-19


.... ... a .. s.n T)0. Di z e >".,
,8. I-A,, ., -t S\e. 9135, 4- M l-t,


, ... ... 2, 44. 8-1 7...
'". .. '77 7 74 '7.,"" .'7',,' 477 .'777 7 77...", .

--7-4.-7. -- I '--.7- I.4 -'7 t ,7' -


711 .77777LIO7 777.721. i4747, 1NT7,7777.77 O th
nn Iite'l~. pm lal ela, 'mn d~r 24,
h777 2777777 777l, 777. 8707 47, eri 7.7777, 777777,,1,
atr7l7 [t7 f r.-U. t78177 77 '1,77 .7I7
11-2441 7774

7. -dw' 4.7 77477777777.7 07.,77W777n27.
APARTArIENTOS
7d777777.77, 74q77 77 re7n.7 4777m7bnd7.784 .7
4 4uar7 4. 7-7,777777'. hal7o. 7777747 777ga7, 77..
7ri774erad7 7 7r.7 77a7i7n7 7 .7 .n 77 77 le Verlla
a,,.. a I 7 7. .11. cOF77~27.73N :.1.03- 7777277
mnlllto 3 lhaij. 11-2i12-82-7
Vedado, LindhI ApartamleniIo

II 'RT. %It'1. .47, -E777777,7 772 SE777. 1
'.1 ,4 ,7 d 3, 7777.4. 27.19, 7l 7.2 -
7. ...... I I r ." 5 '7.77-pt,7 777.777,7777


dne14 4(7. -alt'o de 175aia4(rv

do77,77. 7777777777777 7b .1o .. ... 2.ti
74, 41- a 7., jttjv 774, l la -

1 7i- I1127177 -2 7

15 y C, VEDAI)C

... 7777....
mi7nh 777y h 777ium 7e hn V 7lril
k t i t '.%787.7a7. 47'7 '."7i
1T8, If F 5:135 iA-610.b il (,llpp l


F N" 62, eilire 3' y "' lldoApartaniento ,"ajn'. 'i'da"o
T 7 7 7, ,,r rr7 r.4. 7 ,? .

Terrazt con rnr I na:.alj ."15A2'n 5 r
doS C.a to. ln y. Hbl.inet.
2aldo, tuarln y ba t d, erd7 .
.buena r *,ln, g I g .. ral r-. 7 W,
loon Complet-.n,, 7ue7l.d,,
m daNti7uyb5r2r 7727 72 0


EDIFICIONUMEVO
Santa Catalina v Heredia
Santos Sujirez.
Apartamentos y c7am. sala-,mr-
dor. 2 cuartos. ci~ns gal, buton
A7u. 2Iliente. 7er 7 -cI7 4r1d. 7r77-
-'7s. y g,7uAu por a purta, 7 co-
i ir 5511r F


ItF. !' AFt I % ,'. i


8.7,1 ).Ag ., -,77 .... ,0 ,., 1.,1 ,, 7 ,.
I'll If 2#1. R2.6
93 -DEPA'RTAMENTOS84 HABITJCIONES
I'F AIIO {;A(.l N -.Aqv 11A-1T A<. IN
lI 7,77 If 2174 114411
,.I777A A ,I7 ,JO N IN A4l7. ON A
l.77.,'. 7777 ,,11, 7. ,274 7 (r 7.
h1,41| 37H r 111 ] I 77-4
* 44r7l77.47 477447L 4 -1A74T 7- 4-7
F~M I.I 10ONOKAMLLI, HllA ifION
Lr l .d--, 7.,.l -o 7......4 d.
1.1 164 .11- -1-N r, lalI ~rvtio C
:. , y 1 7 2 1 5 .9,.l-A 7 t .1 4 4 a 4 7
iI544/7.777,777 71,7 M, 4l..I77 C'ON 4.IM
7n i, ,.,,1 7'4742 ,,4 777h,r,7., 741
# ,77r.qu 2 p.... h7.7 77I:f,7777 n577{
Air AI.{ IL,,A AMPL.IA v rr.%(lA "Ant:-
_an 1-7114. m A 127 i44-


.774 7 .. 77.7... 7... .7.

7 4. .. 74.7. 7777.77 77 77IT 7 7,~R .R


.1 14RItO N I* I t II ItTI I % I


1 II 2 4-
+I+II.II ~ % lt 1 II' I % 1, 1,
.,7 ,7 .. ... ,7 7 77,,7 ,.,77. 77,7,77
77.7,87;7.,,7,7 ,
, .4 ii.2 7747770, 77047777777 7,7744Il


H-2440--114
-. .., 77. 4.. ,,77 77.l.,., ,,l ,777 l.77 47.77 A IU A774.774447 4(,71447A(77 4U
7777.74lH I N 77A7 4 ,77TA7 7 7. .7 ,77,'.


" T. A-I.QI I; I.A I .NI)I+ llt A lNTA ( K I ,'l t l
. 77777777- l .olo { i PH11.12, 2-. 11,


46777. 2 .27.2 7777 47777. W 7Rey 7

M77747(O5 .TOI777'47'( A 14747(7I47 77
7 ,,nll' pn m 7 h .' l. - di, . d
,7I77, e77 r7 7777777777 7 d,,aI.7 f ,
E 7 -37-7 4 7 ( 4 7 4
7r7,dpr IIA T '1,017 'll41.7T 7 77 Sl2 '477.1.7S


LeqgUi. i O ~ri]. ll Dp A2 etrn a I!
l74. d 7 77 2'. (}l~a 23(}th 7I n 7i, ld ,, .. 11"'"


85, NAAV LNOCALESORA,
7777477777 77, \ 7747777,,777777.44 74l' 7.77,il7
1-t .....+- ~~f n+A 4HI ... .6
lI-241- 1 1, A -,1.1
N1 1.T11 AA,1rAlINTNMIA ET-
_a t- i b la ,r lo N o-i 10r3 d.77774777-.777.72, 74 11-21.7 97 8 7 4 77d,, .I.I a n ". V. I h In i N ln -

Alul. di.. I'linir rr- .. 1 T tib

I'l 6 -t liifi -r i o- i .M
M1 13,7 5 1.
.7(7777i 7 7.77, 4777h74 7.77744.1id .r 7 7

ENl AA IINAD +SI 4-E7777.7 *nr. 7 7 777.77' 1-2685-847
IS NAVES1A. T u. LOC .ALET.
77 n7,7 4nfle 0l1(7'47- C 707t i7ril..
1 -11 1 5 4-AFANACASTABLE(INIINT
MqunnIes alleAidam hblf:u,tonn
(.hi 41ahlii( iio + h44t(1lh424 a Pt rrt +,.. b,. t.m. 5,7ri 4 474.4it, ,4.r,. ,rl.
47i,~i . 1(, 471 1i4ll,.4i h (444 1..7 ,,

ni i 71iia rla spo, 414n- e 1 Pri -

i 0.fo"I II lDeP 2 r l r
(*D LO A O',NDO IZ M
,,IOI rT1 O prAAAISTENHI
E~ll do 0 Z' ] .11- .. .d. .J ,"l lacl IP i1+nle .la, [. ql..... ..
Ara. ejll IJa, l rIell~klg, odci(in deI4

..atlia.nom tpin" a-* Purr i a ,
-r n-a -itim omnbre .1rio falpi, --,. ,-

In 411 g II d |i -1454-a4 ?

Parn n lfiofrhny iene mir:

furaOT rl l fDe %.117 1


Praio 117SE ALQUILA

I'lunian laja, 320 metr6 o 'Id
lluperficle. Reconstlruniio to-
lalmente. Proplo parn ofic-
-fine, retihurait" 47o7a4l7716471'


U


'exhilirion. Infornii en rl

i t.o. 1206-8-12
U II-H- 1,206-85-12


774.777 'Inform7al7, 777 7.77'., 777788's
..777A2...-'LP...777., ___________ _
___ UR-11 112193 t5-?1-
CE1:1) LOC %ISE: ALQVI ll: NANh:
A..7o- 7.7 I I ',;M M.


T77777 T 77, 7777 .. ,77I7,
7777 7774.7.7 777 77 ,,,,,, 77,. i
dlia de (.lltanl". ii ' t l,';t I. ,
|Uila Jo, rI\ e lhl l' ll l ;I .[ modinti ol Se


2I_ l II .:12B B.I I6
36 OFICINAS
v-,' 7 7 ... ..

.7... 7. -.,.. Pl 77l. 7.7ru 77777 7777"7777,7
7777777777777777i777777t 74.777777'
IP'ARA (;RAN OFI \INA
Co(n {,l, es11- ~ l ., ra
hAd P"lll, o)1 lietl" .s 'id lt. ,I'l~
--.1 40: ml'~i mli"t r~xt, bai- h'
ve tIa.ll I(ls 'lng, ll, hiel '~t Ia
Feetor olto M -31100. I
il i 1 ~im~
1111 11 1711. -tlI1

nnllonn ,nrt


.iA 1 .1.1: 23 V 121: It!7ft,,\I I Hv 'S A FV..
--r I77 7 7 77 77 7 2
7 7STRENELA 7.: U"..


777 ,.. 77lin r ]! V i.77.7. T ... 77 77 ~777.7 7'n T- 'nJ' -
'.4'7.7l771'1..1)1-74 N 1 77 44707N 4 COC1N AS COAC1NERO7S

1 7777777t777, 77777.777.oni

W 777. 47, .7777777
Ij SIKENELA 7,7.7777,,777 777.7__


777777777, 7777' 1104 COCINERLAS COCINEROS
t-7777.77747771 1.777 0 ,71'IFR7%7447 174T4.77445
no I- -I7t77 Ido40271


TvI'HIi'1ollo (X-185 1.


90 MARIANA REPARTOS
g,,REP 2 RT OS
? I A tI Il .2-si 1i 1 *< t - -l 2lt ^
ION .1 7 % 1 77 174
....... ... "+-
a% i~iIN i N ,, 55 ,.11 De.ift,
F .\ ift I1 \ 1'11 \ 1 I I 14. 1 DO I I


7,77 7,7,7. 77 777 777 ll774.;T-n-772777


li 77,r77 7 11-2387-114-7 .7
7(77.7 7 110 (p( IN7R.A. MED.iANA E7nA 4747
777'777.77777',,t7. L"7 i -. [ -72. l 7h7.Do7
,i,,r f$21i IMler 1 \,11 -c har 14M. aI-
+1 -24.19-104 -7
SO] V ITO s %ORIA, I-ARMl COt'lNAR T


COCINERA
77-rl .i77777777 hi777" 11>. i 777 4P7 tr i4 12.
-,+,p1-1 quhl4. ,, a reerb.ad., r
11,. ~ ~ ~ ~ Cltu. C.1rIlt h }- uni1 -'

77l l 7 7 77.. 7.47.7,H-2340-104-7

II (I 47WIN7.7S7,an .7 4.rlano 4 .07.7entre7Juan
D g lN 'st 7I......7,
11-2331.104-9


U DI~~~U ~jj S CEI)l:N AL4TOS 7777.77.7787 '747R 77~.o
UH I =IruJ J J sKo u'iri N ALTOS ... s .. CO.. INRA ES, ANO- .. .. .
I ... .7, 7I 7 t, 7i,, 7, 777o7. 7 .74R ,i4.0., .... r 7 n7 1 '. 774.7.4 417
lP nCIra ( mein4 i W l nil. Fl i h V 77.l7l7lI7 ,.* 777 7 il 1 ll 4I, ,.7R. il l l-27 -
'Illr1 t lllt)l 58 rut . 1 1 4"T ".* i1 t l. 'I** 21,
771 lr ll. I~ l. l 1 : . .. ..w|. ... 7-7, 77 277.i74.
(14 144(4444 14-a 4 4 .72 4717." 7;: 77', 77777,"
d77li, ',7'7,7S ,S E SOLICITA
ph1 nh11 1 Ilt", 4olln frniler allh. S1 4 7i5in(ra ra r 0polera, preferiblle
y am -n4or,' y itro i. cipmlai. *" AIQI'lI.AN In4 llr-a. porat c.a-a do faniilia
l. I IrITT Hl -fi rr lrlae i rerlen-
lo1cal |nlerfo llr l oll ha in!!,. I S11/ lt+ ul ,. .. .. i . t
J74J7774 J' 7 44,5..rb4.,441111, 4-1j,'C.
lo r-a ll4 r upinu5 200, ,1-. IjI,)"4 ^ I7n7;,77. !..... I" .Bltu",ll7e7lo. 4 II Call. e 6, enlre
hi r s I- L4"tA i49 94s .0rv6,, i l (1tN i'l i3lll. I I t ,. I'.11riO c1 I i i ., eI. 2 0 7 1i.i ls ll7I777i 1h
7777" 7"7777 7,' ,1, 7 L[II-IU.713-104-.
87 HABIANAI ., "" .. .. . ........ "1 0. *SE SOLICITA
7 -__________ I u_____ A<-ilii 1% 12 A .7im1im i |
A 1 A 777 17 ( 4Clli4i 7 44l s
------- ------ lltm'lldaA 1 1117N1 i A vlocillfarik o co(iero repo .-
4$40/0.7,,,"747-(1.1 71-
M 44iii7 1111 777r7o el 4I.77..l .T i26 87 1UlI H 122 1(1 h i'ro con rrferenciat. Buen
77"47.7777. .. 7'7 ..AN1t AS .u 91 J. DEL MONTE V VIBORA 41(,.1o. Calnza.a N' 151 e.-
,2 77..., o,, 7 i7 7 ,,. 'i .... ,",' i ... .;'"i:,";,"i'; ;, C ;, ,l '" AI 'Q II.A I NX 'A I A. AI 't' \,) I H -


l" A l' 2 ,1 I lll 1 72R9 ----*^-- - ---r.
7 777 ~ __.. 77777,777, 7 777 77^^ .777777 77,,,. 7777 7 _____
... .. E. e ,,. *,,. ,, .+t N- -.." ... .. .. . .... -- . . ..

.. .-.' i. .. . . ...... ', .. . ... . ..... ,,.. '- IK D ... ....M "i .! | .'*0 i; .- ..."' n _, -.
.4--- .-7.-- ---- --- ''' *pI.7H. ^. 7 n..7,7,7,777 ____ 77777 771r". ____________ U.ti.206 l-04-7
47,4 77Mn\ m1 .1777710 7.-." -^ ___ ^. ^ ,^ ,^ ^ ^ ,A
11 7 !,' .. i .....' t" ,1 ,.' ,, ," '7, 1 S OLIC IT O .. .

-SE-ALQUILA- CASA .AE.M.. E ....... o ....
--- -- I 1 S NTOS SUAREZ MENDO - "" :'" frr'n'- "s, -3
. .a.... ",.l'.A I N II I IhA. ANI, 1, IA, (1) M 1 1) A sin p mlln Rr c. |t
++ :"'" .... ..... 11. ... ... ... ,,,,. + . ... .... ,<..... ........ ... Sua +, '+ .o. s. .
777777. ~ ,' ,, + : I' 7 777 7777,, 777+ \ ,+ ; ,
....,, , .... ,,,,....,.,.. 7,,', ..7 7 I n a BOL -7216. de 1

S7.77V477 .477,4 47747777777 SE SOLICITA
S tI I ,o d ,I " I t ' 'T" P .. . -,_rId r ES r

A qlla y ' e eo.cdur l._d< -^ ""fx a ,-r CA AB'r-^ T~~ --- -hi^A f oucrr ^ __j_
-lIil V6 6 (114, -1 Ie i'.. ' L .,. ", \ p ,, .e llf nx-
Io C RI, f- +. .

n~i.ii v f'r>, fril A7.7 7 ''AJO __ 7* 7'* 777777"** 21' ___ -37 -ii)771
l ,. .I R . . .
I..1 2117 H7 .......i ,I",,. .. ..


777741 S .4 77n, I((tii1t4 I.1.1.. lo I-< n______ II.7 ________"*' -. '7777 77'.,'. 47.47724al7T
I7i17 1 7 77 7 77H 77 7-7727,77 7rn .d772 ,' 7777 $ 77,77~ 477.i
i 'n7. -<. -7= 7,'p.-.,., ... 7 ....7'l ..... 1077 5 MANEJADORAS
7 .
n v p l- 0 2 .1 1 11n i .- I a l l -- l . ..r T -I -. 7 .10.' -1 4 i4 7 1 7 A. O L A 4 C A .
.ia ,,+l -: i n-1 fo.d I IS' ,011t, +N
P174.,7r 21 No Y111777rm7 A')')III 7.2'7 .
SRI 'I0 7 47 77.7114
77 r .. D... 7 7 7777 7... j... . i' J u a 2 4De lg a d 0 4 2 2 .... D I E. ..... o


%, E tirICI NLTIOe) ++,'^.*.''+'^':?Ji' 'a''i ...., .2'g-St^-^
l -i n t t Yl. d ,, y 1 d oh <-> i rl o ---
7727777. D c i ". 11 ;I .11 4 2 -)
AI 9 7.77n77n '12 ... 1' R.li J' 1;1 SOLICITA MANEJADORI A
h7r 7 4I, 7.,t 7t7 M 3 ,,. 77, ,. 7 7',' ,," 4',, ,rh . h *,h' 1" J",, t ( 7 C 7,7 7 io n b u e n a s r e -
+777| |1 |2:11:t17 77.' l,,ir7,, 7 7 47 7 I, '1 '..,,7 [ 'iwll s. m mayor de 35 ahos,
- . J ~ [777777 77tl7l177i' ex7'tul727vamen77te dos
IIABANA 94 LAWTON .BATISTA- 7Par77777,77 77It -,y 1 a isMuybuewdo
'S 41hl"Flihi'l(c n74441a ,t prite. r 0r 77747 i 4lit 7'7I777 L I,774 77%lliar BO-7216, de 10

7 l.x r 'tli ,,,114, 11il. ....7177 77,77177,77".,!;,r,:4, lg 108 PROFESORES
127 II Y c04747147 r.41(4. d427 hi .6bij)f,412
2(4(77 hi(4(y fr44,'4 7, frl'llh'- A. NARANJO ." 2-6.'77. -7#1.-
J5(ni(i( 4 v AnIinw, Ii-i. S25.-00, SIN" RIEG.AIIA 109 COSTURiRAS MODISTAS
t47lrl 15 "4777 l(4 l(47 47(1 1 IlI pe. 2 1- 77,,,,, M)", "I''"."i". ... "'.'7'7'777 .r,, 7
17f7mill grand ,I1for7-, 7I .....7. 7 .......... ,7 ,,41,7.77777.74.7.7. 7r77727n7W7,1u r
4417414. I( 4,lu vn (4 t, t 2-lltr- l (17ilh7I 77 r.7 .... 77.7 %+7 ,,77 7 ....... 77i: r ',,;e. .. 7 i,7 r ,' d7 7 7a 7las #ctorls
y, S12t-i IIgnaclio. I 9' II. N ...... 7-....... 4.. 1...
.52 98 ALQUILERES VARIOUS I1 'CHOFERES
11.232,1-8t.7- A B A 13A A S 7777 747 77747IA77,77 7747t7 74 7i4Lha I A
7..+ '7,7 J '. .h 7777'7'7 4........I,r 7 *l.777..... A}nn7r7 7 snll~,M l n
E.. .. QUI'L : ::P,,", ,7,7-77 '. 114 AGENTES VENDEDORES
h 7. 0 .47..7 7 7 ........... . .. .... .. .777
777)777777 l 7 ll+" lq t 7.,7 lhr'7, er' 777 .'. 7777 77777 7.7.7. 77.2',>, 7i, 1 77,I t 1,, ,, 77 ,1 7477j l4 7 J71 f
7.7,'.....,... .,,,,7.i 77 7,.... ....... ,7 7 7... 7....... .... 7,7 ........,,7 GNE DINERO
777+ll r h7.,l.7ll.,.7.77.7.77.'4n.7. hi7,7 .. ....... 'T, .7.'1 777, .e.-.774 .'., 1777, 44. 47n77u~
.. .. .. ... ... 6n,,+ i ,d II l i,,! I l ~ t ll
.7.. ... ..... E S O L 1 9 T A 'N .H... ... ... -24 ,,-714.
if-, 1 1 9,, 99-SOLICITUD Df ALQUILERE S SOLICIT VENDEDORES
-- - "ii ;G ,1k I I tt P (RANA ,Sit+CITlV -IEIDIMIRR
88 VEDADO ................................. .7v. 7 7,- 7777r4 77777144. 1t 747on7 vs71477714
...... . !,,77 77, 7,77,,,,,,-, ,L 7'.i \, +,7,77 )r d,7,777,,7 al! 1.77747477471 0re4 77o727774..72alhg-
.o. .... ...... ...Il pl -................ + el......... nd Iq
%1,,l I.o.. ,77 77a der7777r777 77,77 77447plan-
EDIFIC'O1 Nmltl .[Or l -0 on.';..'7 .c-774 714 44rlge r4.4, 1Am-
tnt~s. ocnlY ietdordeI 'M2: Wll I IAPAIRSIyI),m+ PARA TmiDO#x I.Oel
Ilq;,dero IT v nv 'rl li iacon e
t. i 7 77.777 7A-O-1
27d7d7.7- 772r 4 T7 M-274 7777 2772 777.7 7 ( ,4J7 ,.7 r.7 r70 SR. AI ,.TIi
al...d s b .... .. 01I IA Ir fAr DA, PA RsA r 1 .09o=f,
_om 4IICa ,r,, 71 4 7777 7 ,77 ,4,7770 4 4 I0
8'".'. 7 '.7 '.7 .1797 n' 1.44,77o 414n 974Q72 y X-|._R 1_4tf


DIARIO DE lA NI \R1NA SARADO -5 DF NAR7O DE 194"'


I -- U 1


l'H-11.1632.1.-0
I.. ? ," ^


.1


lj--


I


I UH-H-1150-111-4


71


I


il


am, mi


-I-


-1


TIT


LL


-t


-u. .-f Am. f--i-


! . . .. . "l-


I


I-


-+r


IL


I [


-r


--A --- ---- - LMW-


lw


-1


,! r- -4


U


I r,


t


11


-I-


U-


I


u


II


I-


or.: s l[%A%4[INinL-r 3lr-fl IMAPIAI ULL.I AMARIIIA.I 0-SAAY S A RMUfl JIU- IQ4Q AnUO CXVI7


A4 1Ni AiStLXIF1(AD0-S,- PROFESIONALES COM PBAS
-- r.. . .. .. .. .. .-1 I DRESTEN'MEDICINA7- TO SOLARES--
- t 'IT IN1 J0. IT A N l l'- A__ _'F;_'""_"__ D "' _M . ";, .....


P -q n T I C I T A N i'J' S ) I I C I T A N a" 1 4__ __ ___


114 AGENwrES VENDEDORES 117 SOLICITUDES VARIAS
V,,, -y .. .. .
N| nir iald, l ............ .... .... .11" II_ ..... 00 .................. .. 00011
So.... al d V .I-1 1 il 11r,,, 1,1 I rT %,,, n, 10 i 1 l,.t

e~hllOl pi- 1 100. 12 1
i 3,'0"1 ,' 02.'% ,'Y0 .. .."0 ......1..,, I llI,,,-- ,

... . 0021l' 'sP' C "o 514 123 3 -.9,1 = -,.r- 00 --or-- 1; 0', 1T
1111 40r, I l~ r. ,, .,, f I. . ._'-,- 0,, ... .J,- -_GENTIS \iNEL)1.1tL>- LS F F F R E C E N
_So1 .l..l............ ...., 1..1.... .. ,' CR A AS- 0CRA O


-- I- H. '.A",
j L i... . .3 .

H 27101l1

-SE VENDE
z-,rn; 1 .' r, rI l rr" ;i ,
Lu'],d L aT, I, 361r, v ., -i. ..

1011 C 010 100 1

S115 OFICINISTAS

oOL.IC nO .. 1 .' 11 ri..


SE SOLICITA CONT DOR .,

--- vq- r I fT r 17) JA r- 1
04 .13-o68 1.1.101.. ...
N ' N .,J 1.- .. .... ,
001012 11 p.'.r1 0 0 ..:'_L .__ 0 I ..0 .
11 41C"CIo. 2... 000 .,Jd 11111____ orolirfia J,,men a8 rlibi 1'0m 2004.
nncrlmirntls genrole T l,
ofirina. ro:nla1iliulal e In-
Itgli. Preferible eshmolianb.
--- -dif-Clencia- wrferr-ial--. F:-
crilia rumlniolrando i am.i
plinos dealles sRabre rapnri-


nai]. nxperlenrla. rlc. a !%r.
Induprlial. ararladn nlr.-I
'.P
ro 209.. L iluogmna.

tlH.H 0 :i II.

Doopr.. do hob., oboo n022102
mocol lddel. conlalmom cona mfil do
25
EMPLEO DISPONIBI.hES

nuiiProoolom gdu.oio yiOoomolol2

ES7A ESNUESTRA

GARANIIA
0

NOBEL ACADEMY
proofs sol servirlo
ABaOLUTAMENTE GRAri0
sun 2lum2lo0 y 20ldlodo4.
PRADO 412.

(Frene al Paruep Cenbrali).

U1I.- 1 I8.i7. I1 i.

FIRMA INTRNAIrION %I.
Necesila joven 4 murhachIa,
ropainl ci culano, lde 15 a
17 afi.o, le lbucona iipilrp '-
cl6in con MUYlt BONITA
I F.IUR.. le fir morolilhdI iun-
peralole. Conleplar n na.oi|,
dando referenciaoo. *
-- PrO2-Box--O9)9;----

Habana.

H-2184-115-5

1.5 WOO1S-
SOLICITO SOCIO


.- tliculos do rr'. a.2 ie1 .0- fll
clones exclusf\ as de N hrleas ame-
ric amm-. -Par TAi jn-!la iica; CaHtn
01'" 110 Torlno-,n M-7238

UH-H-2402 118.11
- 117- -SOLICITUDES VARIAS
I5 8OLIC'ITAN m0 [IIA0CHA, r(B4 r1 RO
4120p 2 2arl h'1'122, 5,e1 n 3 ,-o 0 dl.
..... l'op,. C ,r-A.r- i ~ x tlinlT
rdo.1 H-2321 117-7


SE SOLICITA.


ooosodpoUod 1-0I,111.1-110
enod.),' Tam pleldlfilO 111lla11Imtonrbanb edaoo oooonooule -bol-

rera le Ner York con limcos
fnbogrhfifoo tle moi pular en geroernl, d1|0.1, cron-
lacto dlretot roon 0n8all4 411m.-
trihuloorasb en hodnit lau pro,
i rla. ,hr In lhla. Dliijibie a
SIAMNbI.lOI I-.IlNA'oIOI--

Colle 12a N 512.-Apl. ).
\'Veilao. iollalobn.


i111.11.1 7.-1.i I7.


12 MUJERES JO NES
2h280'.0 p2 ..... ... .... S"'
domic lln i',' 1 r, I 2 0 ,0
fo |8rm-l. 1 3 a 42 114 1

BALENCIAGA


,,. 0,,_,,_0,.,4 ,,102 .....


It 1 M )-II-) M % I I I 111 %
-_r..of LLL LRIII nA r.%_Rm _LR to'i O
.119 COCINERAS COCINERS
0. 0- I i n. \....0 1 .H- .1 l \
T -i i. I. "


1.'I 1, 1 tll 1 114 -1- % -11 %


........... It ~ [R7

;- o, .-1, If ir, I II-TT -If I %R IG -

-I II I R IF I l-I l f N, i 1 I N #l t IIi
i% 1. i. 2 1, iIi I %I: I 111 A.. ..


11 ~i' 1.r, t h p '. I*


fi . . .. .- T, .


t I Ff. I %1 1. rh ll.. I.MI' 1 ;,1.1 RIF. .124 LAVANDERAS-LAVANDE-OS
75 10: ho11g1 11201107-i24-7
125 CHOFERES,
1 or0rr('. r5 JOVEN BI..NCO0 P1R8
Whn', 110i0-r 1000 1. FI-7001 .17P11n
o pnl P.(' 1 do 0 a 12
~~11-215.VS 2,'11 1.i1... 00 re'11. tl 3008 % o01151.

mnan l hwan -cft -tl ,[<
00 rl 27 I Sr ..0 o," "

129 OFICINISTAS
10 1 .1. 13 'A.'14f M I 'FI0 r -. I ,0
i f -0-100,9. C 1101 1 A0-. 11,114,.
l13H .I23.1-0133-12 -
l31EE _VEERaft.VARAS. C O

iii)IIIiII II I I AI .
Ingl.. .. FraItooto- l n arilolII.
Ci801adalOOo cl ealoaoo. So~loo
0180188481. TIf. A5-674I. [Do
S-a 6 larde. -Sr. Perim%.r0

UB-1I-1729-129-6

d. 01OdlidO o6.11 y b21,t01,62e0921-
lb, on 0do. oi o 0, P ie0lrl0 0-,
1101,11101. l1011013114 11110'l000

-'A~nh Far! n 11 1-o 23 13- 13 0-
131 ...l E EmRIASlIn VeRAS
E.Ai ta Fad, vsF O R t i 'a


['VHH H-3-1_- 129
1 31--.... OE-ERTAS _V ARIAS ...


DJR, 0. RIVER PARTAGAN
2 ." ..l....l. .. .1 0 1, I


C. I al Pu_- u
0-,,l,, 0 1-- I ---'I I 20 .0l- 10 ,10
. ,-r .. kn ,7 ,. 1 .. ,,.,,


i m L. i... l I,',.I bjj, c-1. em i
oinIfmls I, VIId1-0; A-4342
F4 rfn i-`14-3 7I ?

DR. ALEJANDRO MUXO
VIAS URINARIAS
TIASTORNOS Si:xll IrS
DR.- AIHiRT: -VRr INEkO
' U'lAiLU1N-1tRIAS _ZANJ-A-i
nire C .aliuni y Raio: A-l317

Dr. E. Cullar del Rio
DR JOSE ALF'ONSO
I lp ;[ C '.I : d [1 T J : ;r l v aA-
1:' T.L I: I 6 Ji 5 NI


DR. LUIS BERMUDEZ
IVNICO SURILOt .. r'-128ADRT. NIESA RAMOS
IbI. I. ......... 1,,,.,110, 0 d,
.... Miul 6: .M"l88 ,,,


11.. ..,,,,.,, 91 ,100110000 11.0
12411 ""I15140 1 10-18 T,:,If A5(04112
L, o. do. O 7p :0RAhdo.1 0 2n

I R. A NTONA O PITA


-., -.H ...; .. r. 0 .0111, 1 ,0 .insflu)S
-.11111081 10.0, 2... i 19i. ,.I s ...... 9 1 a ,0111
1 4 p nn A-9292.81 853Lar; 6,

Dr R. CABRER e Ri
Sari Miguel,462: 5M-1885

a (lintl910_ 01111 TI111 a11191 '
L 7. ENFERMEROS1GRADUAR1S

01u 101 pl oonLo-. o 01 110031011


U1ODENTISTAS
0. 3 ,.' 808.', 10'-,,,', "Ar .Z-,--. 1A. ,0,0',
00 l 428:. "1 ;'gl '100" 1 i ploooho 92111Al LDR. [UIBALERK B.OR TIEZ


cord 1. [12 \.7%17002 00I111100101. d11ol
I. 00f~ 6, 191.o011,,01 Oo:.oo


.n,1o"1.0-real.l ,o ,, y1111 n00 r 2
,,,i ,.-. ,.,,, 08112d10b01m
r. . ., '1, ., C- 376.. .., ...
)R. VETERINAROS
i rml. i(11 'llr!, E tr pats~v nn (ie d v.Alel~ol 0011.n~enlnnollo 0 111110-I d ..H
-7ll3l2d8.i t A p 018 152 82 -1 7 211
QUIop.E-611S-T-AS
Enf ermedaI IdesNrv-iosasef
M-32 y M-3752 i F-86re 2o4Ii -2lttto Med 1 d
--ill Q,, UIRO,,PEvnDISrlpTAS ll ln


-a a-O. 10 e 1 .0 l),\n Tl00.,o (0.1.3 0 ) A1 A I. MORAIo S., P2l o1 Io THA

.. -1 _. r_~ _-1.q0-k IAIF18, 1 00100'0T4180014 0,-4180 5128814 40001111514 Qooiroopedisth P:AI1O NIX
~.- .,,1-."T,10 0A .9731 ,,.,i, H b.


0..... m-191 109 1.1 309 ,,4a.0i', N- sisulra 8i 0 doe 110011 pies0
.. ~ ~ ~ M..I ,,I I N opl-- T,.-., A 0,,,,,,
-089 01111 1 200411101

...... ........ do .....I... r... .. T i'K. Adquiiera saihd y elegancia
4010 8..... ..t 058 C 0 M00P R MP A S
11,0-11,0r2 ii %.I h ~ l C o1'1 1, ',1.,. | 'lle~ i,


0,, 111.1 1101,',',, 'I. 0; 1;'l"3h1.' 1'1'.; ; 01 h, iCASAS
Ao 0Io 2369 1 17 1'1'r
Llo.11,,,, 005, ,1, 1 H .12...184401,."oI. ,. .11o ( 04 10 '010811f0

PROFESIONAlES ___ 0
ll~el~n~a Ttt1I lOlPH I %MA nKDlAITrml %N r4om --A


I ABOCADOS NOTARIOS ,,... HOI,,,, 1 .... ."',, ,, ,,, ,
I I11F 'TrI-: REG(O .1.. .......i' x 0.24 -" ... .

,. ,, .oFERNANDEZ Y VIDAL


; i 0 T "1 I l D INA, ,,, 'y..' ?,,1 Ail' I ll.,.' oii,
"'. |' ,,' ..-" ', ,', ".: ", ".' , \.." 1_',, M. ... ., .t. .. '.

2-C 0--- -'i -- ... hi .. 1 .2 .\..A
'. .R-0I9 1 l-I .0It,11, 1
2 I __ .' ,"
2.,OUR DOI Io.11011' I. 1\"l\


I ,- ,


S UUMPRKA


t .r ., ,i.,i


FINCAS RUSTICAS
t d) %f R m II% 1 ( t Ii
P,~t .... ._ U L a ..,E ,, F ,


~MAQUIN'AKiAS
MOLINO


17 MUEBLES_. PRENDAS
\-i~nS: CO MIPRO PIANOS.
riTue ,l]eT aiiTs .,iS ri:.de:-

1,7-r111 t1 v [i-,Irl. S-,.1aln


, 3r f[i ,]:- .'Lc -:. _f.,c p id,' / .' 11[ -
i'.0 P11- f 1',. i3 11 410 1 .11 %l 1 1.01. 1 l 0-
1.1114-.0 1111,0 ,, '.'1,'lbI1. idd 's-

L,l-,l 11 C ., .i. R ,,I .-ith l5
-1 1-I;-2 abtll


.i AII -If- en I in. ,

.1'IHi. OAI'RO. l'AG(I iLS
i iu, & .A.h- p, id :, p.-;ve 'drc-
-it~i Ijlci.._t-J!jJLLi-i...Ili:L ;n l'.. p,_,..ce.

, ] I'l. .i1', '2u.-.|,-ld.o 1,,5.T u51 m -

"A, ArlIfl pI) ,, I- n l ,-o CIn.
_______________--1l$64~...-dovii
COMPRO. ,1,-71to: MiLI-.LS
J31000 011311l-i, silnd, c0'']0d'01
J 4ilur. pial.,J, ifria, .-.indoie
,n .fr p.Ca13 ..a N r, ,, , _
'00r14.ii, l ibrei 1l1 [-11,., ma
|U60i1n" _r0c C_, i r. L Vcr CAis r_
.'Iplc'-tlfs. luh'lml.'ilcs O-)pe a
"1,',n r(plda y jc.o'rl 6.1. A-7f14i

A-9311 COMPRO

PiaIno,. PorceIlana. NarfilesCONMPRO) JOVAS. MODERN
n(as 'o anrlilda,. Con0 brlllan.
ie-. Pi:.im r. ben.e aretles de
3rn llan1 ,, .,- 2litar',,., 9sorlijas.
l1. 1-.* 10res, 0 :.puls,-.-. rel:.jes, m.io-
i.e.-1,0 inr '. j 34 -:.ol,:-r,, A-41174-
L, rii dern-,', Su.iie.- 16

60 00 t10. 61110011.12F1 1 --, w
,1, e erln. r1*l'~l1i nser e r., eifo
00111-00 V 11 IIn opl ol No Io.1 11-101
A-7357. l'Pgo 1 mA,. Pn.r6n.
H-239-17- 1'
A-9003: COMPRO MUEBLES
modernos, de oficina, todo:
mailquinas de coser, cajas cauda-
les, contadoras, neveras, obje-
tos- de arte y-muebles corrien-
IVs. PagEo mis que nadie. Tel&-
f11no A-9003., C-581-17-7
UI-4197: Compro muebles, piano
,Sdo 1111. oo moo,., irl %.ll s.-
01101nosIedoi oon. 011110r9 ll. \51i( ,9r0'. 01,2
111900a, 91 nde11 eI,hoo rtoI ~1.I, 01051102 611-
1 101. 1 00llllhen1 . f1 o0ln 1191110, 1ma14416na0
001110r, e 111h1r 11010h110 Ooellnlo. 4r1d1re
` r1101119 1.60-l217 l, 161111 Vn1
poI.D !0.H~0017-8
BRILILANTES GRANDES
1,102101 0e81 9,111, io (ll~nl~lllold lnlle et
1,100tl Ilnllgit '10010 1111hio e011erad1 1 100
S R. I'ln ol ,o 0 9131101 ,1-

la~ ~ ~~~1 .h1 -~aIntola x 1bP l
i /i. 012 t II-I ON I -0 ha


..oh 00 0 0o lo l c. 01 ,_ 1
,360 1111111, 02801 0Y0111~101.
M-2655: COMPI 0

iMuebles nl Regente" Paga mAsq que
ado, Poroo ii obl oo- 4 1062pletas.
'L. R~g.nt'", a tuchiri que end.
1-4 pi.o. .qu1 fli o el 0lente SohId40
C-311-17-10 n01
U-2530: COMPRO
Objetos de 4rte. Porcelanas.
Bronces, marfiles, muebles
finos de estilo. Lamparas cris
tal, Trian6n. Cocuyeras, etc
Vajillas, cubiertos, articulos d:
plata, joyas, pianos y todo ador-
'- finn Obtenca m.i- dinero
Il l r ,,-h-1.-l 3 LI Pro, l l,,ci i "

C-1112-11 -5A-5


O11 ,M r To.E BlE 00 a.. ,0 .
09101190e 01501b111110 41001arn 57 In ,
MP-M46-17. II E nE


SC OM


17 -MUEBLP
-B,5303.- JLMQL
Mu, hies lInorj
pia n-.s. refriLe


oles ic rn.-, i
it1rfl.1.-.lC 3 1,lAS
..ier.,, eqU, Iil- 1I1
T3111- rn r. .:.CT(,l
B-53UJ0 Linares

A-6677:
II.\NS O OBJ%1-855u: COM]
-M' qjuiI -as c.0
(c i' '.' --objetl. -
radiros t ajillIo
baule4. cuadr,.;
.da;. closes t._.,-I
M.-35:,0 _-

19 LIBROS E
4 -Ip l 1_ i I I. 1 i1 1 .1 Il1 INSTRUMENT
LU-2530: CONIF
\ erT iL,.e1s. liI
-i(s Objelosi
nlebles y ad.,i
,.erl .i sin con:c
cotcs Obieiia r
manflo "La Pre

C')OMi'RA.M,
p c-. tn eL'-4 1VI: Compropn

CAM


%1111 0010 9r1%-IT % I
*Z4 -C
36 OBJET
t ,M111 4IO T IoF. ONI
,a I e ,," itra I
0 ,I IN M I TA I.$C
r 1l. pro,
Ce9No 30f

REPARA

42 MUEBLES
rAPICLRIA y
%.e -.-' -I~ti-a
- ,, ncor ne.nIn In "
alicmrdn B -rn 'al
Npno0111 ToI4fOoo M


TAPICE SU:
GARCIA I
IE H1
Crhiri.v d iir~lladr
,1l 211111 9, (ll111l606
.^eGU}o_ mur~c _t* de
5. e0010 ,1o do 1
.aquearnoa ploa

kL. CIELO UK JIESUi
I 1a1m1 law"."11l1
11, 1 11 r, c011, 1

It IA0 JON.% FZRE, -(;
,t ,oMI Plod g.nt1.0
110,II. A-7431


PINTO ATAPICERIA Y
Exchtmvalnenle .
int1 n1101, odern0lz00c
911oeld s1110 80608eHn
686d y 000nt01 NM
dalup* 2 Juoneolo
TALLER- DE AR,--I
I. y 1-ea.pisto'Ito ____oo___1,.C
,00 1 Tef01e,' 10110
AIR. 015. 1S102 6000
e lopo. Tolr A4011.
44 RA


SU RAE
NO PAGUE R
91o0e lo Qetl 011010
I npl a I.0,6211 Ho
A Agt.0t.1 475
Mura11la A-838fi-
47 OBF.T


0 W M A- ---


DECORACION

lbd, 256.o ll0.0mS.

_UBTK
F-1154-42-5 m

S MUEBLES
ESPINOSA
IJOS.
-'n Rit-I89 t
Te11f1o, 1U- 424 H.
Tnpl~ri e lltz
'7-.4-42-19grn
4. HAANIZA1MOS, r..1-
'. 0.'11,141-0110 tod.
rim 611'1 0d P al1l n ,.
tO ldo taplcerla ge
11, "garant I a d- Ca
E-71B0-42-10 m0
MA .A rl..( I A.ME DEt
a ltttla Jto. ^n;eles54
H- 1725-42.-6

PISTOLDECORACION
pirfllc.lare.rransfor
,-ox y cream- -ble
xiee Pvtntualidoid. -er-:1
amoro. : X;-2307 Gt.
E-Ip 24111 2 -10- .
It MUMC'A'., ESMAI.-

NO110 ROTObl

tEPARACIONES
t.a HAM.a loA bombl
,Dalta,,nesFII R[lli -Eled
enlre Tenienl Rey
8 C- 16-44-5 1 0

*OS VARIOUS


adorns porce lanas, jarrones,~NC
vajillas cristalerna, plata, oro, 'NICA (CA' ,A FN CUBA
brillantes,-- n. ;OS care, cu bler- -, \ f (prr 1n tnd-o ]n- po1 r.p tos,-candelabrd s, lidlpari's enrs- ."" i 0"1 c ,1 .n S 990 ...r1n1,0099 d
-119-1 l C10- do 00119 o o, 4N1'.
tal. pianos, r-iailllt0as coser, es- iN. 100 Tn1 -1';r0 1,01..
crbir, prism~nut;co. "\' Li;lr - - -
ds" EqlIpajcs, Rpidsde.: Ca.sa V E N T A S
P ,r," ,, I, ",,19,1, .- ...-.-
1,.112s I" H-21 1]. n2,4 48 CASAS
\-.117 1. ( C M1'% 1 M,1 QIA I l o" o """ o 1,11IR0 r 000, 10 n,-'
.p, ,i,1,.1-4,1... ,IIo I r1 1, 110
171 -10.e[ .1 r111 .11 hr i"II 1115 4hl 171 11... 11113.11i i,. II .. .50
1.611 110,1171 1.112 1 111000
arila Jo as '1on t'lllntes."Y IloI, 0r00'" 0i'A" " T|I9 4
S i s P 111,1 Io s 11i 11


l,1..11110110,1.091 51
30-0 1000014 001 8,01afl 01i11511, 4 0031190Iehl, ,nn' q,'A 4hbHll

F 10c ,i-fto %it I .I2 -$17(0-1)42 4 0.
S'uan'7.z .16 e-liir" Moit(,< v (. ,: ". >'-, ; >. -T- .---'*..--ri


rr00 0h j0i0 0 20 l 0 I 10, , 1 .. ,,' .. 0'. ,' ,, ,',i,
1.l...... .. ....... ..... "'TTo ,, 9
0 "0.0 .0' . . .... ... ..... ......0 2


c .a.l:.... .[ .. 1 ,".- RI.TK > -- -, 0m pramosvenuemos "
Sdo"",^" P.I.M. ..N ..Rl ______ _''____________ ip,, \- .. 072..

,-i ,,,1,,'| ,. ',: ," ',0 ;: :;' : 0', : ;. SUSCRIBASE Y ANUNCIESE E I ? .. .2.. ...;". '.... . 0-' 02. 2 .
1 1 .....1 ..,. EL tDIARIO BE LA MARINA..0 0 1 2 9 . r0 ,2


NAVE
VcndlI) propiedad con nave
le 925 mls2- propia para indus-
r.ia. sin colnumnas en el medlo
1 25 mts. de Calzada dle Infanta
v peoada a Z-njn, pasa ferrn-
'arril a] cnslad(1 se pued e des-
-aigar enI la misma B-5938.
.I .-17 I .4A.m .
"VACIA, S9.85I


.fnti 30 Dn f; al ,e ncn ?^.A hno ods'e tl plnllh
1O009n 2n0l Ine1 lO, 2.lVo. r 26-OoJno
r -, '1 I 0 o U ..11o 1(0 onb Tt. $0 12.3011
loo o 11B,13,2o 38 3B-13 13703 8-017

MIRAMAR, DESOCUPADA
Prn0 C1nt1 11AOvRll,d Sy 700Con 1,p-
h1RAM.AR"1. 0001 090 42.doh
,- -a l e -l I.N, 1 r1 Sll24..116 b
rin,. _, In e G~a i (;a S,24.000 Jor, GI'_eG n
A0 I. A l 'O 301 A 11 77.11 .

,M.IRAMAR, VACIAS_
,91,.,1-o 6.(ilo 16.016 2S lio 0193 -
I 0 A -1I00. Illlll a ,I ( 1.,,l- 3Id
l' -I.. c la hail. 4 4, bhlf-o -lor, .
o 1t..$30010"10G. ,011$30.501 Jor 0 Gon, -
.11 A839111206.19 1-17785.10It179011

__VEIADO. S23,10
T -p-ox i, Sa" a.,s ) 23 ,1- 1 i .-1 ..
.la, .oale -o-,ted 4 hh k aone- r
('ol1,nl.922P 0m'rd- -.121.1.-
Rnberto M- 751ni.
S-- NUEVA, $8.501)1
1, 1 1 1,3 -do011. 2
. -.- ,- I -. . .

IlIR,\MAR ESQUINA, $28.0ill
PPt 1,, ,- o1r 9 l6,o' eq llln r
=..,..~ .. z -, bahlo, -

P AVE AM-rl A CIOrRRe, nrgad, S13.500

ALII ENDARES. S22.000
0.61el 11110 IR 211~, 01110Re(.311 It-o
Adt o, ltt 1. b)' ita -rhl 'o


NICANOR. S17,000
lie0i3l112011, r 0961111110. 09h11011n0911air
II ,.1 . ., .I,,,- 11,-

MIRAMAR. 54 AVI-:.. ,12.000
( Iae 9,,r10 .1 olo o ,,,d 1911.610
- lr, v 3.1 "~e-n Afn inteic~ladoi
12121 h130r 10100 1belonoI M 7500

CE;{CA TROPICAL, $2,1000
1h1,1 t lo l 111019. 11onnllh0 1 ....19 ol .1 W
oI116 1 "..101, 0 10.0
hnllt rtl (, bt on, esq-tTll de !ratir
lfohborth NM.7 Nn d
BEIIL:N 1511.9

",010 0, 099 (bnlo 0, 9 0 1 o

4,A1.EN)ARES., S13.00
I.I)F 3 PLN-.TAS. 02.)5 OhlI (" \ S $ 2", 5480


... .. . I .. . . . e -- -
.1 .... Is.......no21000,I, 4 ,,,aL.. .,I.% lie Paz esquina a la Va Blan-
0160" 1 9, I',, o -,, 0.].. 6e S1.1nl0 c.. a, bodega, bajos, y dos'plantas,
11.9 : lo,'do 1 7 a 2 0 2a dn .p 9 do
S" .... H 71.7-10-4 altos, monolhitico. No interme-
EL 0t.62 JO 511 TO00 ELA 0ARANA diarios. Directo: I-3173. Maxi-
".1, ". .i ,.9I.. 3 d,,, I A.n ,,,,nt sa, MI, min H-637-48-5
El10 A, 0 b0. l ll is','o- 31100 1,oo'
._Ie N,! n2 P r In font, 'I.0 o~ Vew. -
el 01... 14 1 -110iA-411-17 .3511001, DoSOCUPADAS, VEN-
61. oo'l..h.1- \ 1 405' 11 84'81n68N 80 do nave con casa anexa, mo-
fa1e, 1,~t. e'nn N' 14,.
d o is '.'9ood doI .i... 'I litica, 901 metros, cerca Ave-
a 'h'. 1, 0 Se, 2 ,',l.',0.1 d-P' .0i 11... nida Menocal, ca[ le Desagile
2a Pa.h, n Lntrc'nlIvioenoctl, calent
,'"'(,," sSBnn ho'.'i n .,\ o,," ,'il\'lie' 265- esquina Arbnl Seco, propia
fil,11 96i II 1,11, ,olo 6in.A, ,ol2210 VllooIO 3, S I,,I3 .. ooo.
dc i 7 p. Il. Mello2deolo N I 1. --. para toda industrial, comercio.
--_ ----- -|.-- -- 0Verla, desde las diez, sin inter-
1 I Chalet Vedad0 mediarios, soamente compra-
Lujosa l Vd or director Maximino Marti-
vendo B. 01110 29. lnonlico" jardln. 0.011
,nr^al eerrdo,;;!aa, redor, cnmer de: *nez: 1-3173.
0 9060 0ar'o, 1 ............ 0 a,, .r. 2,,1 _. 2 H-636,48-5
111001. 001j'0 11.- 09 Adi o 4' 4 4 v l de
,ll6 19111 '0 00001s90 2 hoido 1os.n .001,AS 4.I.TO1) IF, 1.(1 1.%NO.4A 0.1,
n111- h c D, 1 -10 Ol p a Xe $9180 3360{10. Carreo'o d,0,. -laoi 0l o 1, ,121.10. 11a 0Case
3.5n0260 090111 3411 A-10866 ,i f1.ne I 1 .... 1 o, do-
01 22-H 4 9 -58 116A14- o l, ,. i on.-
_- l, ,,I d. (i6- I' T il- Ll
' IE R 1 0 S A RESIDENCIA .-91',117 1' 0 1 i- 11-0-0
- vacia, Calzada 10 de Octublr BUENA ADQUISICION
1451, entire Lagueruela v Ge i e o r,,. ,.anah,,n .1.- liada0.rma--
.i ; .0 0.1-..~,,3C~. 11 1, -1..... po.. 0 a 1r ,,,. po ,
.1-- - I1sr;-.1190112110
ranvias \Vibora: jardin. portal, 1,90 2 h lh n l *'1 r*1,11 $. 1 ,110n1. Cale
"' t a 4 ,0 2 I S 01V 11e1. e 0fnr9e9 : Jo-
hermosa sala, 6 amplias habitat. .lo, .be.n o aa I, l. ,,ba .
Scones, hall central, 2 banos inA -H-09-4- 11
F JE \ '; E ( %i v A -7m oNoIT1jc A
tercalados, amnplip comedor f il "I... 0 '...... 1. l.1. L.., d... 6a de-
I 111911, hermnsa cocina v pantry. 01,022 00119 0r1g860 q Mantlla,.
iriio .,ili.. Tiene, en total, 1 0 I0N,, ,i0 4 I ., %. -0,4 1 S
varas cu.adradds. Informan:. de 6e 1 ter1n6en la A\enld, do Paen. Ma-
0no, o a 10afn 2, P oseo 59. en-
3 a 1t v 2 a 6. Telefanos-: -6-563 0 168000A6u1'n 16yrrd0nd106
1-7538. No intermediarins. E-326-41-11 01
*C1-69-448-8 1E3"IEV,"")N? 3 01CA0A 0 ,50EN MA A 0
42194 S J.D 56eo reo 10-0 1 1,,. ee n0 1-

0..8811430 18OPORTN1AD 800,S-EaPANA AL

r i" r. F-'"m '^.T-% PTO ^ ^.N.AvL^~j
l- . "- .- IIr. -. Pn %" 4_o 04 1 M .1 9_ n L I i :" .I
P"rPlPr ', 0 0 poqoeO a b to a men jotre p r del Po 0Y Hbana frenteo
-l931-0-1 on.door e 0'ns,,o Inor 2 G A e1A nO. r2,I50 0I
11 911 42 0100010 00 9-01016-4 01,
LOMA DE CHAPLE ....-0. .
I'nd a pe rson. is 9- -1 ...,11 iii .-i I t M3 O
rrrt-Mro61RAMAR6d 1,(VAIO) loll olo;odoo,erln. hoo 10inter .
0. lhlIn, b,1,00.0. 09.l TiI .....-"''" ..
.. . . .. ....O : *F ,
........... .6 -.6l01,ir l~e. o0...911306 0 T + a ;n d ''n. .. -,' .I;"'
eo 01 I 40".1 .H-1615-20.1 hO 1611111 19001 r1 2 'Il

GRAN OPORTUNIDAD 404I(,O (AS'( DE 3 PL0NT.AS CALL 3
0.1 1,10 0610 00. e 00 1ri I No 811 Sa0 F 0n02 62 Co o r, 0111210000 do
931,360 do f-11,630ar 1 jar0n0,1 pSlalT ra 5 511106r100 d',oodo 9190o di-
.6,12 0. 9o ,odnr 3 o phno 9 rn 0n 03 et 1to0 011 l cmrad r.-006 D00f0-1111 o iSan ro.
.1-.01.0 0re0-l0n h oob ,nc 9119118' b,,9o 1 126A 30.1,0 -9317-4 29ma0
-1, ..1 ...110 001 oiuoo np,-G.ANGA _VE0NDO $4.300
.- 2nn p0r deba111 6 o 0 0de .00 1Case 0a0r alate. 34, oomedoo,
0010 II. ll I, a oI dbn _11 lNon 11614 n,1 011 2 2 1l00., 00. I i oo la a on ea
H 07,97-4011- pacdadp1260302001 ma009 2 Irformes.1u0 -
1211,0e No 4 i3 elnre Solo I S1r11i.0Jo2 -
EIn San toJlio 105. ,N rioanano .- ,_. .. m t_
1,,e ,,a c A i r .. ,,.., ,4
.1 r - '2" ,4it
,, o ,. .... .. .. ...I ,i .. ... ..4
r, n..... .. ...d d .... nf roim~n ell Ii it P ,F $l, '5i W '" .. ." ,41,
H413,33-4-17

MIRAMAR (VACIO) A ...... 11-2o
TNerrnd -4 hhii~le nlr 19 Z n ,r,,-,1,r
12.0011 oI.:.o P -132CGALIANOZ $25.500
MIRA N -es" i) ... .. ....... .. .........
IJRAIAR INTA(r10) 1r11dI o 3 ,1110o
100,' ~ai hl~ 110096 910na p101020 011-0002 6 in 5 G,o 111 31 0 01, l.~ .r H~d r
iod 111 000ta ,5,10 1012 00hn 00,.16 2411119 1520r 91 10,; n I,, 1,14 4,i z
11963l. 13 do 12
IAN 1)IEGO DE LOS BAISON2 II T1,o,, 6i, ., Io,,.0901 1, Or1,21


.... .. . . y 00. 004 '; -,
," .AN rDEGO E, LS.. B. A... -S .4 .. 1 T r,e. . ", 11 ,prta..


"2 0. ft, n,. J" ; t
.0- ,-,- -140.0....104000000.10,12.0.0


10 ,1~1 1110161111 C I 0000 PA j p08m57,b11-0110i


100 C \ I-.\ ...." "... ; ... .- ,. '.


P it- 1 1 -i'..F i H P 14 00 ,5: i 244-4 ,'B 4 1 ., 0


I f r. lk I nn R f-


ll.llllll I I] i'IUU I UIK" llblU, l=-t"


I


I


I


Q & ja % i J- I t II in.. .. .. 1.. .. .. ,. .. . .. J t


"llI -ll.MI[II U I l',JS_


FP H A S V L N I A 5 VF N r S A S V .... '0
--PKENUAS CASAA 48 4 CASAS CASAS-
JI-NAS.COS 2400 ".-. 4 01-A^*'14 0. 1-1208. 0 .401 094 *4l 0Di1r10.k *^-"*y;poo :'01142 ;hL l"5pAI^ ALL
i s ds ;, u ne s ...... .. .. ..... ....' . .... 0 ..... ....." . .... 0 1. 0 *' ;7,^-'^


Caji% cFtd a er nns .r,,,--. ,-, ,, ., .. ... IO.. V D l. -
F 11.11 T-7 r k t -r, II .... I 'k-... IIIf Fi. %D E U iC -3, .
) s 'asa r ,r-et s '1 8 1 .. ... ., . . S.... -.. ..is -

FE 52_AS10 1000122 701,00wr2di.
IoIT II V ",.1I'','; ., ; '- ; -,.1" ." 2 2, 9 111 .m uv 0sano
COPTOl._)S__d.e ,RTJ 0, .t0';ooolill _'___ "-, "1'" .)"03 2-.- ... T,-o 'l...... 00 ,;,,l,-., ^7r ida;le.-i.7, L \u. abundarn-
.,- i. ,,"-.^ .',;'. ,; .. ''" .... : ,:, :' _. '-, **** ' -'.-'. ..."3 r" .... H'184- '4^ )te. Precio de M iortunidad. Inf.
... .11017.10461TO RIO VERDE


_____________________ **-1-1.- r.'i- 1-1-^i~^^^ "' l69.-48-9
i Ne a-I.- ,j i-a r. se vodo le ra-.

PRO PI,\NO '[ iRA 1~l. DFSOCUP%DA% .. ..'.. ~a-.If....-nl "-N
er P' A NO' ' r 9 0 I S1 0 -eIn r EA eN $ -70 0e0 e
.Or.Scro.nr 0, DE l i 1e elr 1 0,l r,.-,- I',, 17 H .2141-411 i 1a2nl24911a n0 1n1 ra1 2:0 012. 0

r'p prl.mbrdl nJ 0" 3 -.- .- 1, .

Br,-, lfm brarn < r r*llIt"" I. r,-.: "--ri _ I....^. I A H K I E G ?. ,E ,in r edi .... l l".- iai l ... 3 ~ o. .10
-*2C-b0-9. e VUUII 1A- 0 4 2,AI U .... 0v s 0 V, 01,.Z "' ' --
R e Ail r .. . ..',m -11TI44-,,, -iR .-L
*cnnaluldo.Uni~el !- -- 1,7111, Ls llina C ;2 C mera O'5 rlt'. Pr cii|"flo 1 de portunl 'ila Ionf.
PNA, Bj CASAS I!J L NANTO 'a j1_;______ 617_ Telf.
IMPRES0 ... ......... .. .... ... .....' 1$ 7. 000 2


.er b a escri. Inb ira l lilro a 11 2 aW -, ri da pU l a i PU n po e L) ia-
.-.,_0 8 t ...1- .,0,.- -,1,9,...14 .o ... .... .pJ os .. r d ., s Fr .e A --
... ......pre .... 1). ...,16,0 9 1. .n 9 s S VENDE

2S S __ 0---------________________________ 0011090, 1 ,,ool 11101. 11O \ L -F..D B .
-------a --- M A.O A-. VMP C.*'.. r ";: ""...,; , ;, ,_ -. '... i~,rnrn

"OS 'e-"' [ II '' I I"IO ^ ;^ ," nBnSnn;el n^oe d'^ r"'a,, ." ^"1' p~;"cbp" b~^ ^ "
[.4320-14. FEND 0 26 109120 11 411-1, 2ARE
c " e .--. p. San ,b,- nue leo. B anitl. ba r-
[' .IP RE .I . 1" 4 ',-b "E t 1n" D O ." a d- I ,e a ol 'S ah S,,i :an Frarelad..
F, % .rI| '* ..* <,! ii ." '^O I -;"l 5e, >e Cnlr rn e de------r-
"05 DE bliSI A 2.' iioylre. floor el 'ouelo .... 11 -, I .. ...888 1 olo 01 1,,,, ,e 0 0~a,( 110,110 do 011,,
roe (:21.r 1 i0.. e l p0, S 11 SE 3V 91 1 1 Eo011.N1 1 [e 3 911010t0101
PRO PIANOS 1 2"11 I . ." .... 1 oro,1. ,n. 1 ,01,0 60111130a,00 0011 1,ah 0n1, p 1, 1t,01V. .
..... -, ,,., . .. -I A g- fIiP n t' Ra..eIcrlad, dI- t B ~ c. A,. b,1. n-

4. c111..Aa .,) p nA V" .. 0 /""-d 0. f 1 1 9a1 9 9r3ann111 9 0d 2
[.12. 3 11 la I.,, ,ln'a.I ., P ln 5 H11U- 2-11 100olel 1,10119 911661Pl] .1 Infr .s 211r 01 R A blOoe- -
rnos DE rN-, s NI 0- .. ..........-.........1(.1 .. ... 13 11" 1 ..... i d 1 .1 101 11TT ,
't"' 1`1,.'Fr 1N ,,., r 1 dela.n,, ip-. hte -14 1. d' .;,nplo(19 .1 111 Io-h ;I-40-.
,V.' ...n Trldo 1coe N O. -t ) I .'. -- ow-p- lf
PRO, P.iIA NOS ...... i, Re ar. e flil. t as r4 a u~lt' e or,ipntr. _
16.,,,d -3 1,-4b-3

Pr nues [R npre- N' oN I Dn 01160 1' 1ad'aor1193'2. 1 ... 4 SANTOS SUA_,Z
.11, dllel c, p Ir a (-tile Mi,84 a $oja 0039 22 0.0.ia 3 0110010 A T OS0SUAREZ

veonlrttdo.Unler~a $'.7111, sqtlna on C mer~o .'.'a.... ,,,,,,,., :1 ae r,, d,. pantrym.
I0.cale~lnl I E N [ )C ]tSti/ 12 91010 in 0 oela Shio o- SoI lolet clalo 22 3 ..... 1 0)6" 1 106,9. epiro"l)
i d-tioloha l ea ,n, 10.0 11161 2 '11191 0 ii 11nn $5.0Ved1r1111 ^ n -i-
lul'lralt o h iro inerclad. 0d 0l9100010200.12 1,-413,1 \''19.-.0 4411,1, el nC r-102-4-
-% enl L'n as marmt, 0 .0 t'*dl I n 0 I 1n.1a d %1 2 %0 0.1 4 1 11 1,%1 31 111,1111 51I1, Po rnrT ed 1 y
OS IseIANOS ed SAtrr-
ph'a ,, p 1r,0 0 11n1na 'eir In de r0n891-n11n 1 2. 100 ln o 111.9 ..ana.... oo 0 -, 1 H 4 I


__ tlO612t-i .I I L t % it,. "a- I %hent' Ai %' Gn zalz, e tr%
B I O111 900 1 .. 911 ......... .......0.912..0......00... ........ ..... ........0O0ORT0NID.
agl .. n musl 1 n uraotial alacpm.-
000810111d11 1301100001 6~1,7(1111, Lsquona con Co iercoo 11012 1111110d o~1 01.0111
11 01 0 *oN IAE IN AD)0 CZ22 S-,-. 77T7 16 ,, R1. -lo l210 1110 ,,o 11194311,,10d 11

-1 ;,41 1-'.. ..0... ....o1-...1"...o. '0-' 5 "L..0 ..L ...... ..fl.
0)Piano, Pionolo 10. 1, o .14a5 0o- 11 1109..Fl 0 t__hailr- ',. sl. I ._____I__maiLF,1 l ,r Mnlolos. 1,00n
A,, -n10 2-24-5 Rr1o nd9.1 2bn L.,1 ,a1$150 0 Ora.d-, 1112 500 131 11.4 141. 140,- ,, 0011 06,,13 1990 era 011.h 090(200r r -
1 09180 In-.mo1as. j t,0tra 09011- 11 50 0. Otr 2 19 -nl o yr-o e n $ 091era10,1P0 y,2Cub

- VARIOS .. ...... I ..... I .... ld ll- t 111. 1021 ~ 1003r0lp0..i.Id 0 0 12l-T0e20I0-1 -4S-4..
.1 05A-.50,I0. .a. 09000 ap 0r 1r1ent 9. 11002tI 1312a4
n N14 0011 1.0.881134 4'...', \OISIn J RLELApat nM OI RA I -
.0.. ... 1.. 1 0 6 "I.. .. .. I..... .... ...... 1 1 0.............1 1 I Io 11110 ll0 I IN4o1924&3L
H-3 ,24 '0 00011. 11,0301 loJr0 vda. 151 m Ir 'Z1 '' ',,,,,o1. -on9.10 1191910
B11 S 6 nj2,1,0 0101-192 0 a11.81.112011.4s111110116119903S00 s rE....9110 INo 01011 ACA, VESDO 10 X 26 L D DIFCI
- _____-..DEL C MO r f,1 01,3o -6011
0. Suodnd 1BO .1111" .001',, lo o... .\lendare B-6500 G0rc5.7"15 0 0ap0.. b L II U L llll 04t 0
Id 10,o DECTUBRE- i- -. 4 145 IIh,. Allnddnr -1. 114-i0-5 110- 0 T... 11. 09.. 112. . 0..l .
e2..... .". . .... ....11 .. ...6500.......... ....
2 ," ': "'I 0100EaS0007 -0n209 ,.0........ bO- ...1do%1.0., ,.-t .A$'Cub
'OS 001.0OS2 I %la .0.,',_-1-111X1.10 ool`od141, 180 Al
,joenp.r.e.U. 27.-o-hi""d,". rec.nte,'a
u. r -... .. r I . -L - I -I -- L i 5 n 0 e e t v K
BC O .J S K1 l1in3 101 109 19 N o 56. V CIAOOOSOII A o. -, G9t o111a j o o.tl LIjUd 6-200740.6

.. .-HR nE DASo- g.. A, 4.. "'0,,;1,__;__,4 e1 ,p ....... r4-f
Y ~ ~ I PRENDAC....R 1 ":51 If r ,. s.... T... .. 0 h.p. lq- -n, ent. 1


r. . r ; . .. ... .. ..


-4-


II


1-4 el I i
t ..


47


h


- A


y L K.'r A 0


.

tl


AiO cxvIT


DIARInD LF I 4 MARINA --SABRAI. 5DNF MIARO DE 1940


DPTINA ITINrlI Tpn


1 %110 MOITORnh 11 1 1 1 'd% N 1 U I
I H I -1 4 M i r v i .. . . .. . .


% if % 11% 111m I4 1 1.* 1 Hi ll'[E L, % I .


PAGINA VEfNlICINCO


DIARIO DF LA MARINA -SBAADO 5 DE IARZO DE 1949


VENTS VENTS VENT AS
A*UOMVLS Y ACCESS 153 AUTOMOVILesY T CCF.-s 1 4 MAQUINARIAS-


VENTS | VENTS


BU-L'-K RO \I)M \%TER 1947


,-,~ ~ 'dw,'


ALINEAMOS RUEDAS

RF,|il. l.11.- c 1 ,I CC ni Olic .S de
.ni..- i~iiin ti- ; camiones.


IF %iO t RIKNTI MTID COMM-IO.
27r C-n l x 1 0'1,ri h '. CNO.
ecvrll. Cm o ) A, vdu1. l.1ca 2
allie F -ri'ld" H 1 2(,301 .40,5

COJIMAR .
Eln I.lepolmblic h all-l, Ihra 1, ,
Inrs 1 213,,to 3176 ora, lpropt61--fln-
quIai r' .rn7 Illcl'mnlc injarelm AD r-
,vcrleannra anve,, conIl.nI.I- i -Ba,
W1i31. rx IDr.cjon 5
___ u I 1 ,- - H 1 1 44. ..


I-AVII U


a


._


[VENTAS

ASTILLA. lRrA 4 LADO DEL
clia 2,o, --~, ~~ da de fe.
artea. "la con. or. rl, ,i ,cm1t,)
idir B 81d;r' p+ l i Ii 40 6.
.coell "a pallom ba A.. c u Sarl.- Lu
Sawarnmd "r1.. l el La /.L
w iorml .T 1f2i+f


--L


i


l


4


1


-1-.


M


I1


+l


VENTAS
-A1---ESTABL-ECIMIETS-
SE VENDE UNA-BODEGA_
,eil& ll /aria *e -',e-,---- -H,',I ,lU.
.1 a N, I


INPDE 1C,6.d MONOL111CA. POl-
try .- cls".. ._c rI- ~. F -- --fa-
"li" Ia N, 312 enre Ir i a.
M ENDARES;-ALQUI LO -
KI MllciMle 14 ;l-re E F 51100u
h f l -Maim w-c.'- t. ;Z c 3
P... 2~' JSl bal.f.c.lccrl ez~c. (Q .
en-1 ."111l o'a 1,ar 30 esq I l- se4
r.felr,,c- Lu.- tcdea 1-6.3M
0 CHALET MODIRNO D5iOCU-
part,[l crililaes r.. IDrl cIlC f
6'na ,' c- i, el n c -t il
de Mirlir, a r B-872-1
--- . H. l .-48.- ir
H A B-A N A --
-$31,000-REN-T3A-$390--
J11o- -r~ hr,o -, I ar n--X-'- ,lawqa-
+(,o F % a , El g r+a .j gull
.2 H .14 R.4 .

NIMAS-Y- GALIANO-
indn tasa. 2 l an i I| S
oe rehea SJ,.',) X.e~ r gr~. rel
lIgna Gtfrnea340 ^-On':

nina, prox. Lacret
UNA PLANTA;,-$7-,000
..... ...... "'... ....... ..X
14 Junco Tejdrfll-, 214 N l 013
. . ,H-1 l-l .5
SOLARES
N Gi-V c.%rD O M l .+R CA N A L. 1 PLA .
.v,~ ~ ~ HU .....MR_ +,


ro,, ,e +. I I. lrn ,po d' A m-
-\hl, 1 i -t, TPl lon B-6643.
H -17.-M-2
i $1..I III..0IINIXIMO LIVING-ROOM
i~xle l ,ado, s1. .$o, 3 m's.. I.- __
llal1, t, ll d, h_11- taptzU E1a
A. i I{,no 1 Apto. 3, pl-O I -
% . Vp, H-.M-S -1.
\r1 l-lllk II ., m I% ,,I 1F I. .%
1", ln el lghl- hl-nh Iy l1e. con sit
I1+. _"i '+ ll\ed h t ... y m _ll
cl'",- W..l 'm nelr ..r. v.... I "
I'RCtIIN TE.' tVtSE. I N' JUKGO CO-
'_ed... d 12 pletaa pltilo R nacimlen-
o taT-o bI, lt I rd oPhdl-o pa-


a o r -%K m_ % _iC.e tZ ~ ni++ bilin h ay' v arlas casas ca ns trut- ++. ,, o r Foi, ,' t .. .. . . .. I 1 C-.--Ii I7t,,ut,,,]', c If-,.:,',n T ILosIeT pa r a .1 at,. in y 11,.... .._
|,'itJlha rin. allt, no.. Falcen Deli ~ l~ ll~ ; N G lll; 1'1'..'s ."U SM' -I .. ......' l.. o4 . .L.- ll.3 iq .e n '. I :,`. .'. :: ,,,' I, d n c4 ,.i cl- SL a r t% k'.,% im .E OV L O C I T A
'a r~m..11A H130-49 p-, .It 1: 38 Lp-Ir.long It, des. Informes Diaz R.,mrlos. t1r.1 l% I I i E D0 R% RlT% DIII ll ,-I :-.. a,,l.
i%(.! [ t% a %I% R[ I. E,10.H-1012.41-5 .Banco Canada Dto. 322 A -887 _it 'lot -I: -"-'-' -11-A .-.t- -' I'-' -.. I'. .,]%., N 1'p1- 1di.. .,. ,,,-d. TTrnblko n .i m e *-
sr ., 131 A119. ..I ;.,. e,11,v v, ." l,' '-t i.'
G ,I-- g.xl P--J~ll~l-P- l- WN -l- r T wl -c-ll-l CW lg W 117; A'-'I %1' %- F -- ,,,r." ,i"i .I 1,-I 1' lI I ; in~oV lxle orc l
N1ar. AB, on- l Ce.ral 25 Is~ pra| "90 irlar ,a 44A C .-----PONTiET-C D EL 8- ('oi-- ---- IlHdWid-eitI
-I......a If- Ic 1" e, e ,' lln 1e a. DEL NE NT -TOPOGRAFO ,I rP,,R Qt~t-,lt..,t cos ,Pro-a-%.. 11oI, onF d I' 5
l,3 j~.I ).'...r- .1:- i m o ti flfihdade. de(`page Infrotm n D E INE- E. .,'... I .I ".... T. ...--I..., n,o ..1'" ... C.... ...la .. .. "';1, 1" ', r..4 I ['" .0,- -13 i Jn E O z| T AOISA. COMPLETO, 2
M ..... .......... 283"0 -1.....I .. ..:. p ".r .... .. ............ ...... E..-....In.'-" .. .I.... ..........""...I........ .1..I.,.'......." .'r.....o -.c.-.-.....i....... .......... ....... .. .. ..1"
.,e,It I..1 !:A .9 a Ale I ,-, r..,!",, r,`.. .7."`r,--,,' ,nec.,araEl11l1DF1iiiii-11p.. illtrrl ur, pat..'.I ha1rrrar,
r .L".. -ew +a, rleoor--elrcl- o11Ikp arimr,+en rl 1P.1I"sF.B.A. 'j I -, "" "t; -e. ( -,-I tI.".ii. .p.'r r.r,..,hI '..I 'l,01,.11in in.. . iI I"...lli. I" . eI. t, i& 1. ams, .. i..... -irr. rrergin. 320.00; JUtgO to-
'* L L., I ^. .. 1 --- -0kIA-- AT-T",,,+...-in----,.-, 4 ............. .,i F.=.- ..." I .,-r.. % -..," ...... ..- .. 1 .. -I"... 1,. I Ii...... 1k. I 11 .."let, I 1 1.2. h V4.o h. th it ocbillle areaa
,< r -I --,.,. arc.. ---t -J--.e- e St B'-pe- S et-ro'U. --, I ,' -'. 'nir. I .-jUT I-- I --.. 1. . -' _... .. i -_ .,. 20 no va]' s J n i
.......... I,,(,., __++ ,c-n5-Ie fn.F 7 R ED D 0 -:- _1 !,__----, --.---. ,.....I..I .. .." I f84-3'-
-q. 1, 1. e,, l ,0 -_P F I- 30 ] VISI N S F + 30i--o L.I 11-.- -t -...! .... -. ;,- ... '... .. .. 1 .. ... .. .1.. ... ....... .. .1 ... . ... . ...........7__...,-__- T-1_._-,_j 104 "101 F A fTt -TA T C .M TN 1, & O -Im .. t 1 1.e; I- 3 2aNE SI N S F I 3 02ml 8.S Iento S+r-tIN :,Al nI. .- a 1 --.. u".... ...o.. 011.'-11 -T ,
r[s. le er. fInc a te W.I.. ltlrya ,1'plr r-tIih00 I I.1 I,...,t;I-,.,re -F i -=] -+.VrTP I F---,'l.r 1 1 7T,.-i- I - - -- - -. a I ... I ,- I e- ", elalr Utn ri. ena iI ] Pueto 3 225 OI.I o
M I A AR ,EDA, Oo PARCEL.AS ....Ad ..... ....... ... ,ii-ao l-0 .1.r .. ...-1, INTERESANTE NE.G(OC|I ) ... .......'4" 0 .......0 --"1:n1 '-'... .. " ...... .I", '........ ........... 1sn. $7 oon$.. ............... .. 1. cnatlano,ot $9. BI..
.. M R A A L-325 m% .squlr, a Colle 1; I 2.,16;h22W ol, a 41 %1J r- .jc:, Lnfc--,. F ;. ' ii de Tk 1 .i I r a i,, e I. --BUI~.D L -" r.. .. , - - ,+ %... . ,, '-11,I. U, T N e-cl 10 oc ri 9. R I
.,.., r e C0 3 n aaa 4'A '" e........e....I' .. ... "'"C IH EVROLE.T' ('(N VI.RTIR iI.E ... .. .. .. C ;.- ''m +r' -O. 6_+m=
I SOLARES (CENTRO) n.... .....Total. 37....Oita. ..10%30 Call, j" "r lF ...I. ri u P ,UK .I . .. ...z a .I. .. ..... ." n ,Tt .,% +, il,,.-'I+: q ..... .. ... .. ....%AQUINAS ESCRIBIR Y
1.. ." H r .."' Iln T Ir, rn, ,,. -I ,. - -- r -' --I- I I t-1- -,`. i'- I1', 1 1 G .%. ,-h-I.F i 3's TON E
2: 8 5.0 (.2 1.4 .) ]I *~ld~']rr, ~r 1 012 -.C 'I C,,... ,l As .... ....... ... ...... 0 E Co.e,-, L ..... .. SMA R DASESEC PEBIO
t '5 &.I r.l I A +nrl I l].,3 +V. lI I" ~ ~l l~la l:r~ l et' .. [ v1 t ii 'T I. I.IE o 1'. .0 I" "...J I.., .. A n aii- I .u.lr I1 no. nrv ~e, lUyllnl6 tl11u
ei'le ~ ~ 1413A II pro Calrr 8 1 23 C.all.- 6 p'o ntrma ..... N .. ... .. ..! I.i . ..... I. I.1. 1... . ... ... .. ,1ud. e. 3"f .I~ ed
.) ': m l.don o. F .3.)1 lseo II I. Tie ~- ;l f .l~ r 9 ..Iq 1 I .".iII -
3, AV-E'.A...11 t3 :d) ADO...?m1, SOLARS4 .a I@ Am )a ~l. I.." ,1 I.MO T E.8. 17,iD.... I ". .. .I .........I.. -.A.r1.I-I,=...."1 E.1. 4-3-.. ...d.....brad,,l ,le.....te
i A -...... ... . ... . ..... ... .. .... ... . ... ... .... II. .i ;.".. 1..1.. ,s' A.,: ............... 74 ............RO
:4 i50 "t r C 1 I" lum %-e.n ,., P 7fl, .. ,. .. .. u-u. ...... ...
M IR A M A .R 1. ;.. .- ... ... .... ... . ,.. ..' ...... ...... .... ... ...... .. .. .. ..... ... ...s... ........ .... .. ..
. "... . .. .... '..."... ar .... f .. ". .......... ...... ..... ..... .," ...... Prand..10 JUEG y0 In .1A 6.TO
,33... E, D O, S"L ES'....-....`...Q..[k)'.."..
- -m8 i+.. i + A i. .... .IT, ja I ....... m... 11e. i iF' 'm.. il l,.,ml' iI]?'ll .. :..... 1.1, l'..,i, ..... I .. .. . ...,. .. ..."a I S M071 Paq. Z.... "L.... palnf o Cu ba'.... .,
S r N .; c5 m i _le M + c ..ue 3m c le m-:i. +. l,. & %" .e ic,: al I !'", ",'I .' I. P,', II N .eIII.%atIi.00.. Ii.,.i X-., l., ,,,,-.-lrr- ;I.'I..-: 1 .NA V A LES -ml, el
,A ES INA T, I.. .. \VI'.. .,S '..;. ,- .., YaEudSkr(',,,TAR,.,.,,,.-,.., .. F.,on- -164.3-561
5 A E M R A M R. 1 0 V . . c r... m., .. . 1 -. 1, f e i 1.... . -
rrdf,'ll fiJd -I: 40, l 41nrn ,Ia 10 a n -. a cr .o 2 1 i 31.Pn 1-. lc- An F. m I 1 r-.[ 111-,"......- :1. '.".".. A... I'IIl f)1II nl l I $1t Im l 6ll ". le l ll l .r l 'T I.... ,' fA111 :J E OC"R O -
;,- IIi e ", a ". .- . . ...."". ..-..... = oI1 .. ,.. 1:.:. Pt .. . '.7.1 ....o I. v l.i... ..II IIano ltlb il. l, t udcaon m de- f n
.1 42 .-.-- e G ,- .fe, ,, r" a. I A..-, .' r ' Fit I , ..... ..Ib is l l 1 4 m r E. l bs ..... ..... T -.,l r j a &. ..... I 7 -'c 1 rn N 5 n L S r ... .... I I -1 1 1 - - -- 1 I. .,a -7- m c a 3 e i p s o r u g aob
. P ,, . .l..n %, I'ar l blell AI 4 m"N,.Ii I I7'" T '' jr I I,-"ea ..- o -IL. I 01Jx
t. .: o fi l. tt. I ; n A a 5_A E P A A._ RA A 't el.. .- o, 1 -, .-,",-.-"...... .... I Itr o r~ e r ra o e ado W s
vT .. .o ei ..' sife Se d" %A ." ,'', I..... .. .. l.. I .,Ol. 1 .es ... .... 1. no. L a i g os e". A dmitimo -6mueble .
."I-.,r,,,-- 29 A . I, ,a".'." 41r l J ( le I n l11 O n, or. N III -.,. 1. ,;,,.,. ,, ., r ,........ ,..,VIS.. . .. ,, r..,". ,r1II1. tl i.udebuh rr Com.ar. .. n-d., oco ~ C M i ~ .S'e i6 !"D s
... IFI I 02 i. H I1 .I 1. A 1 2 ela I, ' e ,i I ,r1 . h I I. n ,,, ii lde= lr -
^u., t,,,a 1 ,.. o 49.6 54 AVE ,MIRAMAR l'. tr~+Itl, $10.......' I ....!!a ... .,, -..",: .. tl ,[- $I"n' i 'I,,,IN ,.I U t .. l .. .. -,.. .. -. part,,' iC ao,N1 U B eS 1ptun o709y7 NS, enPn ,ia L ae crt~ 1N n1 11%ltI I kI 1 SI~ Rpl~rl .m""' re" I .
l-,- :. I. 1, ,. ....". ,,',1 I, i. .. e a-d le C i. I l,, I-. .h'. 1ris iP r uid-o ,f l s coa n y Lu en a. i as -
. r. E..... . .I ....... ... O ... ........ .... ........ .. .. ...""" -Ll. L I--.,'"...'n.. IN: r a l ... ... 1"11......... ..:.a . 1 ,12 ol i .I ill i r.; 1943.33.4 ~ l'
...... .. . 112 U.... ..... .. ..... .. .. .. .. ..... .... .. .. . .. . ..J II; .. ,,'1..1.! ,.....: rr t it'l t L I;'I yA--T I-nteI
iN I i 11 & 1D.- I ,. rir. d L.'.m n o n1, '" ; '; H . .. ..'-d; 'I "i.'I.. ..j~ ~ i~ l, .. .. . ,. It, ll -r''. ,1,..4. .. . ,e A l q .1I led items. .. .. .. .. . . ... ..F t i31 .. . .. .. , ,J Do . .i E T U O .y S O E D D . . .
r C- n.I -4.. I". .1 111 1111 11 .- r.- ..I ... ..., -1a n 2h ta ie Tl- CAMul N I'% N TERlel No .ATllONAL o~ "'r I"I"- l-.7 E1268-535 'M e-l i g.elao relo s y Rnhadios "W es-r ,
elrer.', lit~~hi ," alto. |n~~orn'.., I, aI 50 R E .P LAYT IA. ENIDA A ...- -O QrNt L I. llnv OR e- .e.L%.%'LE a0 eII "h, aDc~nlqr e In-n A~~-U -M5 lo~be;1071 50
; .. J ,.: ;.' I,- S'o4P.l ii., e 2I 6 on -- 11i q 1 1 i .," t l ) l l , i e..1 I. I 1 . -I.. A oc l l r pt i o pl l V I -l"u a :';' L-- ti gor sead or, II ito m, b I m ueba y le s
AU.0l ,na 41. T31 FA-no x ,7a I .""...'n croo --i,, .m..... idIs, ,. do ..arv.. ,
?. la ,:I.,RF-- N, I sIIfa1, 1110 1 eIoyen. .. "er : ", El:nf IIr. %1.enI II q..... is Is 1" IF i hi i -42,n i.. STU1DEBsAKERNIADEL R 18,el$650i y L cena
i.an.,, q.-.l..,... ..... .. -,.-`ll.:." l - .'lr- L'rNnti.l -l I "n,"o
-ar d qt l-!, ale tr l 'a r 0u7 .. $ .0 t o .| x 54, sl 1 P -u r,i 1,,-1 +.. ... ..... .1. ......... P ....... . I .70 `. I h r. ltl I 's o n~l"'. -I i iw l rill, /I: [ l lp., 5',11.lllhl lltR.I.,,l
- e In oi- d - Ig ; -7 2 3 +9 ( ,I 45 v I r c o i a t v. .. 1.1. i, .i.: S ,.. [ 1.' ... I- ito I T i !. .. I. a .4 | .7, -% [,il, ') .ll, .. .. + -- .O N .." 11117 B L e F D 4a n Ca n d ,l.. I l. . :.1 3
....'- I A ,d.. '. b il rI e ? l~l l J+l~l l lh 1<,, .h 1+l. .:. A -.1ral ll t.,.rl I b ind H 15 4-,-
BE, UEEJ.T, 120 :' i; ']" :'1I" I..... -- ...a..n...-., "I ... ]I, "..1'''.rin.-.,:.".-`a ,o,n,- 1;:, ..........!'.A"1mT. LL ATH 1,,5 m+4h+ ~,lla ,+rlnlI
_w ... ... ..L .......1 -104 f m nf J A [ro~ M--A LT P oL A r@' "_ o l,6 .Ih .. 1' iZ-.... ... .1- 1 %-r,- 1' -r..-I. ... .. I .. -. --I- I -- m...." .all a .; ... ITr "' ,.. 11, "l" ..... ., U E BESIl T lOI' r -m B A% R Al~lTO TAhl p ,--
I Oi I ,c B M .is .. ne i ,,. l -. ,1 -, .I I.. o. .....I. I..1 I,, ., -, a ''" |-.' a .. I. I .".H. ..I .. .... I. I .1.1." I" .' ,e ... .1. Dholl ...
tire. e, -t. .l 11."7'"4.( f 1I n P'efi'L.e6.Vod 1 I., i .1i L~na 'am ar ,,r e I %FI t ~ l l 1TI, ,,I .. Ill 0 .1. inO 'a.t o.' IrI 1 I. 1NE TU O 11 y3 ED D -
Ire n idPa q e 144 It3" rdo a __11.11 -rlend F -330. nu ,o, II,,ti p1n 1.1)(f) .. i. I Urnnte+,/,I i..rt.u rl." mp"
ii nhr i I' &II.aR IA-T I I h' A ".. ta rk Ie -la,, e I-- .J.".Il. + ~ n l-lro y 4 lnll
-I3 Ererre O- A-l "1 ell Oln 1 2 ,.i 2. x II5 0 -v. .Cal le 1 1 3. A x 7.| vi ,a N 86 em qn'c T ,n ,c'l r.iu ulao 11. pI Ie llad bor rables: 807 II. a lla4136 00 i- -- -le, t ren..ar'l~ o,.he chRannrrpor ablmtdpll a rte.~-r
-- M I AM A R 8 3 v T ,.] I33B 3 Iu On vnSe d,.n1 ro- Atre ornn pridrnatealeoa pIr.tco2.rc1 y poo alqil- -nC1 EV OLET 1948, 1i80 il,11ITI ILAR.1 ItI 1.13 .d ,oom Inr tt.lin1tra dn. tb ,ltece ilaol I
l. r'k '[ Aven i da 21 0 t v ea] e Tota 4 nl- 5 877" 1-, K-5 III vi tac uiit Cildora.pi /ar O pallO- ai Nao.larnt de bina Iurs io ii o
-nd.y .1cll,-. ,.' IIor -:11.L 1 1.-.A ,.1. d~l,.aA a., I. IIpr -edel. necpo aluld, de l P a- Can. pe o.f eri. del lon'.1Anioan Ro'n- t" l3ll Pe.H 13-5. ,,o ,(lH~.---2 11`1 l A L RE L A1
firenten faI arrl dos15..;30., r s,. ro-. AM. CND R S,$ fr&]t +,' a~o. TesAro; ,,,02 '. ,,,, .' e )d ...3Ld y $N4 pl FUEGi h DE lCU 4A.ToO. L....ING.I
. l .I.: B 3,", t al.n.ciasoetnr deestoabd1- pren- ca-a Il-, 1-viv d..7.:I,..er $2(t o(, D L 4n., Ppa'II- -e.n413nT,4 n l. U-7082 Roomado e1 ,n! e- n eras.I A prever.
le al'.So cye. ofv'-. noric n elVIa ell 1, ,jrndein clleZani. VI(n..re I"".TU DE A KE DEL 40, 650T.- .1 ela h.1. "'ll" -1111.. A" v In ..doamcl aidadesbliincre. ,bles.v %A m u"I-
I ~ 'O+ K N~C i~.q R C LUB, RESIDE'ITI I m#ye lle arLo al-U 1 2O.5I'fiI,, ," C t. ra-Cn.dtdcp.. 4. jn I.. t, -. i ..... e,.In d 2s-`4 ,pec.1 ,al"d. e w."Iat p y l'. nr as, d o, Ib vaslo r. do
-A R 1 0 % ., + e Sl a ,' 4 0 t i c e jl. ;-,| ,-= i e Ir I e oA o r. 3 3(,, .,rVp i p l~ o r g oel I I ,I I 4 % o Ii a ~ l -l l ~,, io - i Ii r ., ,a -iN1 1Q12 6 1-iB ll lb aIj a s.1N1e,% 1 uIn o I S i . . "t.. .
- A ~ el M N ],14 s. T1m"n11 mijd. Dovr I V RFr Ald ir 11e % p I lls -.. ++ D,- i ,e < n o a o p le.e l- n a ira d. plcr -* \elfu r ll __-R o j. 1 r --RI bnr -11;.-A tn- -A V" d.d. e L .tc- r... liei-d e u so.:.h i7 ind
.1 frrtie, h~lr 23 I. rao d r f l pqr 3 0 trat l x3S.y v 9n fici exnina, 315a",, a,. I\e n'., ihn ... n11N1 '9 53 o d I..... ran, ,. -n-
r..r nt.. rprt S natElll- A M L M N- I S.. -. $ 11c ..- N.e:dz m T rm n ] e O m ib s +ad, "el;..I ia 4r-1 I 4 ..",. ,, ... ,, '- oN o .. i,,o" a E i n nI a"IN p unI6 8
-37 2. 6.51v. (1,r .6aj Pro.toTrato u. eng r .. i ..IUrgentA j. I . . 0. .V -.go :--.-" Il. 1 c m i
cl .. I F Al,-- do F 3W3 NZ :. I ;,:, le l~ en 7; Tel,(',,n A 401 nfl ,, 1- ble 0. ,,, I adf.
"' ': 1':41 .1 ''1 . .:m-1 ,V. r.., TIBLE FO RD 48 -fa- -lodlaral. lnerl- ,- I l 3
I % I .- 1- 1 ... .. I I .. '.1 v. )1-171101-5 8 a .I,,I 4 ,cOR ,I n tO V o,.,,I ,


,.I...,.. ....1..........q..rLOCA! RA,.IOC...,OT-.-.I...... w...T.--. n.
por14 001. B VARA. 1 -- OLD MOB LEI947.,- -417 .7 % -L% IA 1L j--li. T ,. .. ,.......T e.nIo +1.{ IN, ...1 N M -1ay A.... H.. -.
VO L $41r I", Lm ,IASG O D L S E G S A8t0, .. . .. . I' -N I 1 o %,% Irt% ipsnI .. I17heII ,-aI.1
six If : I 7 '" .1? 7 i . . . ..",". ". .' + . .. . . . . . . ....'. @ % I ... .. A N I ,1,' 1 ,", A t ,e I .. .." 0. ,' .. . .. I . . ....1 .. ... -. . -T r 9- -. e ~ e m -
Oita Qun Coll t4 enr Mr~l l*l~l ir\a tre 7..ll! Tx1" BRR5T U AT 3iv ~ e d+I ,. r n. cio : A -1,1,3 I -- 1 Is-O"".10. [t N3 ,I a .,- M.' H 11.0-" ` vnt+* ,!"+',,m.lh,,, .,0,,r1a N I~rlin1l-re l ,11.cI.l 'ie~ain cia uE
......'" .+ alrd# i~llid yrnt deaI" d(ri~l IcaP...3 Iia Vdd . t 'r. n ~to I -oL Inn-"' -+ --. ..._ -+ .. ...
.... t Par.. .. ... .. 1117. ;O "redondo. F1.302.N.., el-I I I.. 6 WN ec nc .3 d e e.$J1. n k I" "- lrL l* I It 17 D1 H. ...'0 1 I l ,- .O -.01L AU E A R S Ue. Sen Mai U a e& L. C mp -
solar call, S Nil'. I- uente.-Ge'weI allI tad ,a. 12.100 les]. ,all.o8,l- ,6 .. 62, San "-rory Latu-
Tod I It 1 r 1.q h N I A r DL C A M P O t l a Lnc r. a ca na gn ife+P rn n ploca l puts ca t (IA el o |AIexq tr ul 'l .a (A .l. D .",i l. CA BO -7865 O N TIN- N T94-53 ,l ,<,nd ,o C adillac .... pl ,, ; "n r ite 4 .A ll T ure s del V~dnO D 1 414-9-
En ..r.E.P304.I.,-if..... ,a o7 I1.8.50. pen ,Is,. sided 0 1".- 1..1r.11111, ....ll- .1 4H, ,an .611. NN!rerar. r in anc ,,2l 35 v C allls 11 017 x 40 n -- i.a.): 556, o% 'l l7 d f U~i [1`7 -5 + I . ... .. .. r- A rr - lro- ...... ..o... ..i a '~ d 11 p n i n ,' t lr l a~ n ts a i o t b e p l llo t i
7m. 14.050. M rrs.n 9 26 G cn d II t'[ A NI V lG I.A pIgO Q( int. er varie e [ ca si on Oesru ra .- dill r. ,", d l. :.. I~, i o ta i. n l q u l m sIa. g ld 40 eaiaim.
P A C E A $ 1 6 0 ',n en I ,,,,, 1 1 __ __rn ___ _
pro ,' I -lM -4 1 -p-lt+-0 5 apa,.so e I --n HL +IA [ VEV. C"N . ", L E S R D IO
AM .A M N A E ,$ .- .P5-'-rs. ,. . -.d
-1," sabeil\,el er .H- \ 9'N o30 \edd.y $24.p. Tef ..j, o. are

i-q -7 ---! 1 -.. F', e.VI -e v T m n
VED R fi 17m Irp., 1.q fI.V O '(-EIl .NT .r .1 a ~ -! . -.eir-e G-no-TR blano s -c-a tra d--u
. I . . . . . . . . i ....L i o o e e I A r d n c I i 3 0 % 0 K R I I I I 1 I. I-i n .-. ., P .-' .I-I l II f .. f 1 1.1" I % lli" 1 .1 %.. . . 1, 1 . . ,. I -" .I i .V .i... ..- . .. . .


.VENTAS
52 -BOV-EDAS---P-At_ M_0N -
EDUARDO PALACIO '
, 2:(. C'. NZ'-- ', -1


49 __ SOLARIS ,
lFDlDO %' I'DO 60l.L .DI .- -- RO

i S72 S, Ir, l e, e n ao/rt S S roa d e nI
i-m N 37 456 -T lif -4 2 .. .


50 FI KSTI. -----
Finquita a 7 Kms. Capitolio
--W 4


I!,% o rt, t ckiin o ,' c o w B ,.o i ,, r ,:,1 q ",1 % -I r, I' .\.7fi42 EL NIAGARA:_A-7642

v-rvno-o 1. iD *0 T-ltt--rf1tP. -i -.-7-.-.--mi i- .- i m -----+ '-i-'-- >-&+7---- -
'- ," T ie i, ,, .. .,i .."i ' S ,, ir ., ' ,l: , T r .:2. l..5 ,, r,.


i - --- ---- - Fl 9: Fil


,. m.......... e ,-l B -........ i53 AUTOMOVII-ES Y ACCES.

-6 1.' ,~-- er- ,i,-el- .. ,, --_,-, -. -11 ,,,. I ', h~o
_-_ .LIli adLB-- ',P li . t \ r +DI 140% ri aM 1 4
iP1.) li 'Ir..,1 M ,". ',1
-a b l c.. . c d - . . . ." _
Itr,.. o o + ,. + .iI , :r, t f. _1! P 1-P % 11 l'IT 1 1,I I T.
% s 1 ,1% 1 ,,11... kE.. I" -,l i J T :PO BA
, .J , 'e" ." a I n rc rin,% T"

-" sI "CB% rI M 11 F I %I I 1 B I


L F- -.ar If T lt Bu, 14I I-9,
%*1%10 4)10 I} i1R1Ki%D t) %IIlRIC % LIF C----% "I 4' .,"] =:,, , .,,
4 Il11 31 % I Il 1, 1 I t Pi 1iiii %i i r
II~~ ~ 77': 5ij,,3 ,/i l~ pll1-,N Nr Pli'
Arr V Ir,.-r J,., SO [ia a l '~n '
pain mO ~ g.~s .r Pl t 1O 4 h 14 Il ll O 1

,. h :...,., MUY BAR:\TO
c- Ir ,- O ~i- 1 T 1Hn-IlF lt Ii "hr-- -Ce--lt-er-I "u11.'_, ,, ,.
+t In c rn l an li i lli i ~ t i l l, i i p 1 llnI.. cv+ F'
fc rl ,l A l a 1.3.. lD rI II( Il.aIVIn4...
A . %P 3ro%1 i %( ,, I + 1 1,,'rr. .I [ 1,1. 411Il.., %
. .. . .. . --4_ 11, a


= ":-d I I P l .,i ltI Mar,,
A.. . . .0" 4 0 ,,A__ C
GJ.rc, 810B. H. I732.41P.
_' 1 .al ll~r 1 M ,l 65. e1 1r1M r
1V.MD0 -a VAAR 13LA 311 TNTl D|C -*--~ n ~l'
So t--.V~alln, dano ..-oo mlrto de n, B "A g I-s
:, --+= -!.a!;' ;n;."d ii Diir .ogiies
dol. #.I.. b Y-c-. gH.dI l-4 r-
--ew F 7 --Ilremii a cm '- .1 10PI.-- P ll--II
i3arla f der" r. ae Heiai 1 A< m
pAdd__ i- nU_- Cr lr>_._ C -m-c'u T
2.40 M -61! .... -- t.I im- , .A .. I-A NUT A
$40.00 ENTRADA -lldados-.4lo c-IOilc1 A ' I ,
pleh 1..IOli ft o26ow -ii P.-'l ,'T,:
Cow, ire lollre f en IEl Cotorr-,f- ,i ew & o 3 l ua A I" ,'".aI. Cell Sulle IArO a
[r. il;nlf C.b. 131 Sr 5 l 11. 1 a Arenas F31:6 .,0E.4%.. l]3 M.,t
H- .__, ., L AjM 5 -rTrF(. ,NC nr s -r'.-,i_<-( ..
----- ^"G A .N G A L -- Pu m d"'. 7 c lbaherlas II de I l-, ,I-
e %ede olmr 13 24 mra en Altu- 1vInp,'..o
ram del lSo.q .., a, re w-Ur. I l0 .i, "e.. llbcl P:.O.ne r-A....
,de- p~IPrn Imricm 2 IFOO1 ,,mrasll enlda r l DelO,.Pi~da 1rt,, I, .. ,. : A
O elzmr.ilia Oienc.niApjd Telr_ T.lI49 A"P m '. ac, I C fcle.:.i-, ,a1 -A .?*11
H H-IN1I-9.6 M 676M- ?"l.I |it.-
E" B r-I{.' rigo Do. Ii r et~'tPA eI --a i lir i l i',".i--. ',,1.1:, t .l .la ^
_E% ea -lk% RA NlrCOInDE P, A .U 63(IF% FNe r -ka %. I S No ne %CL"< .r D.'kD
~ w inerlalo W.
cm f-- C elaq--n--- A -6-(
H 126 -41. 4 in1.ic.11 ii
"*IrNDO ALTER46 DF MELTS. FAzILRCE
I el4 .. -Ir il Tres R.I., I Aff.,JII ft ne. (n ir. ll1. A er',.1- 5. ;
16 frnl_. 2,3rO D l~lT rl ,+rr B 4H,.ilm i.
H .1-ir.1 .Ar .'94.

B,, --CEIBA DEL AGUA
Gd'-'d"'lerr', ."ml'l3to e' .,n'Ild ( p- 21 DA.,
d(n~, r I Cl a n O1. h rn C'" I" (DESOCUPADAI
c"d err L In'r~ nP~nIeI1


f ""i',J-i r1. o\ 11l 1 T. mrRi Iv rl% OI "+ha. I % i jct o r, A n r'ON.,h .I 1''111R,,,H1.11. P- f N 2 ,I
R l 0 r ,1471 + ,oI N + } I ,I. ..l '11 1,/ -1. r43 p ,
,k -01, .1:.. ." II ,, p C '~ AP D ~ .'" T ,'' 1 !
UI F ] I. ) 1 1 1 ~ i x | I -i .1 ,i ,-1,,1 .. .. .- d d,- "-i d P.-


11%F ,.,1, D0.11.1,1`1 Ul. ,Gm I
. % .. : .'. IR M'. ... I. i, -, r.i ', CP....e llJ
isi B c 1 4 C(Io rt b11 -es-BI I FEArS -,--- i .
F, M,' :i- -46 -$ .....

A~gencias automdviles ......... ..........EN ...
,i~~d-- ,-,, ,,,-," o +. .... . .i Fi ....[ liN, "I l %'.I '!- DI.1. t'JOSlO JUEGO DI LIVING-


1,l Plll 11 rr1" 1 At ., I e, n

Q U 1 N T-A S D E RECREO
Arroyo Arenas, [inca "Resu-
rreccibn"_con carretera frenle
a todos los lots, agua y ui-
elctri-carniuchos frutales. Von-
demos desde $2,500 varas ade-
lrinte.-ALcontado-y-plazos._ta.- _

- PAGINA \VEINTISEIS -. ... .DIARIO D LA MARINA.-SABADO. 5 DE MARZO DEI1949 ARO CXVII
VENTAS. V VEN-T A S V E N T A-.F I' VENTAS I V ENTAS -ENSERfANZAS ALQJUILERES AL-QU1LERES_
56 MUEBLES V P-ENDAS 56 MUEBLES VY PRENDAS 57 UTILES DE OFICINA 61 .DE ANIMALS YATES Y EMBARCACIONES 75 PROFESORAS PROFESOLRES 79 HOTELS 8 APARTAMENTO S
WEDOTO03Ml-T11111,TA IDiF[E o Ic"3O'R NIAQITINAS DE ESCRIRIR 'FIDNAD7 ~~OSFOCAS MA3INAII JIN GANGA MOFoU3, FIAT,, ADAFFA DO BaiesMauri5YE isabelbHOTet REGI
... -i .. .... ..... l F .. T A PLAZOS .A.I.. D. ............... ....... ....I ...I.... ...... i..... ... Bailest Maurice y Elisabeth HOT, L e.E.. .. 2 N... . .. ............
vii__Je ___rr.__l_._.,:.. ,r .... en-. .. Ie, d.,...".. T=..p373g p..e 3.h4 er 1 h3 , N3ricla 31 del~n I J 2N.1 7 H M ...i. o.li Pr P~i e L.2tie 3N 17,277l27.Io 737N3 ,7 3 97No3O d37o .e 7seTo d7rool 3r- e 7. pT77- 72de T2r ir es r~b cOnJ,71bali
dC 2 ITRp 2r 4.r 2 de 7, j 7 I 3 ;; ,i O 1 .- n .. . H. -. .- .e I.- A SOLI.CI Ftd ..h r. N Ir-o .K r, l I., ff d r .. cc I. o . ... --..--
-. I..T ac ..... c . .I_ ;... .. C. .ji_ _A i .7 IN," ... 1,' . ..... Ie O iL .rJ D E-O A- .d h 4i .5NSOlinESde 3 0 .6- 1 Ni cis P erone mron. 0rar,7 mm. ,I ylp 11r g 1 ,errnd 10
clore.1. u^ ro d ^' 1.^ n.-*; ^ :*n^ <^ m I pal";^. poOTC ducnro cof-r "r^oioio cramdo Cn- MANH TTA hc^^ l^-tad,
,l..pa_ I,, ..... -. . c'^IM ^ -; .; .hA I A l _- I i l r r*,U L.PI|L']t n IU.
O .. .. tI.-iii ,,I.u, .-II% ,, IF ih.1% ..,, --1H^U llK.UIIICO l i 6-/.. Ila u ; arn .. .Pi,1---L --- ------,---------- H 14O4-15lI 411T11. ,5brillcl a __o___piol F omed, b -do -ldcor--dor,

-- u^- :7 ;,;- .;;7,,< l ;u.:o<^,.S:, I"C,-.- .....-,-. 'n..,-,., "-c:' n., .;.! ,t.,.iR.; . mo:, ..........^r ..c... S. ..... ,.,...l...,. -c ....... ... , ..... .... ..l... ..... I:, .~ s ,,.,N2 . ....,n lead .... "... ,,' I-- rIUJPOTfiH *n CA*M a _____ **"L'"-*" O T&'O" [ ....... d l"....... Nc! .. l. r dnri... .. H nTElcKd c,=.;0u n i.r.a-e. ,," , ,, e -,< ..... comt^ L m .. ..
- o s mrr. rl irtc- ;-, un,,-i. rfp.,r l, ,.- .^-^.. Am ju R " -c -qr .- -111ri cal IF Brne Zap t +On a lyIs 4 2-en I7 .
,,l-re s .n .." ..... -.-. 76. e n ..... NT .7 X37 In NI.TTJ 5.1 LIdUIDAMd 3 cu0,0u0, IM T3 2ednO U a ..=

.......... U .. ..... ... ,. ,* ______ ,._ 11. ... yo.. |. u 5. -. I .. .. e-Br .: .. .. "EI 111 3 -1a-EVO
S.... . .3.. 1...... PRE IO BAIOS L I I8 L L I If Inrtlnhriwr 6 SOICTU E LOS T FL ... N HEIDIr .76.3 [1 7330 E. ANN M .I10 0'M310.
jO:. n tt,,Lr.: : I,''. 1 1, 1 ...--- .- I, "-, .'.. I.; _i ,. c.,_,'.. c,. l,." I ..i. ..... LFEC--TOS=Lr S,.ANdeeI _- .Tll IR.I;de c,,vc "..r.e D NoP IdG --SPF'/*I- -A-- -t-r u o-i rrh,-mlt'fo.1i-dod-Ibbol'o-ut 1[CiOm ZpI ]~i-IIN
TI 11470 de3 ,.: -IRA- 15 MUA TMW ASm32i T e A7'e~dToeT 332n 73307 debi
en.i-3-n- -1 d. m T77e-le I-~ Ioj 347771 HI..T..A. -IIII c50 OIC O PN1 I 7RT:A r 3.3733332.N 3710.MF47 H.81-7. abril ~ I27, maIi r d[ ecoradom0- d,' ^ ^n v .. -a c -- ES A CA idio
D1,o ,o ... Lr p ., -- ..,, U 1,_F V'.ri. 'I % .,--,,3 IMPO RTANTE a J l. P-4 est.a Tell ,.rm-eri cAnior Bi.. X-c lu a nm -- ero __ J o irl _mBM3T O-A--A


lu~~~nT..-pl.e-e-o r23l773420lll.l,.. [____l- l_11 ._1_ IO ________________"""*_* L.DO B KA__SDE HER O CO __OO A IC > rlne FT_ 2J .. < 7-.0 --- ir lA ND rlEC A T M -BAD
-. pan '"G .. .. ....e.... ... ,A r,.c. ., , is. . S A S Er V DO T I1. P el. a er 10 o-
jol -.^ ,fr, lo,, ,r-., ., If -.. .- I.,~ Y G .-I l l r, l I ..In o.- N marim e de APA TAMeNl B-Od
F:Deed .73.7, ,337eI,23 7..,. ze~l~e a fllr r2Ix 33 PI il edoe TBR AIN Q 'AlTse757.7. 4 E7 3T777 TNT N' N.' DRE- 'S 773331 3 ss r.E9 I'C aLLD 313n i FH.711T,75731433CDE-?7.1 FA TAENT
..,.1 Ter 7irt,2. III .,. ,.I T -:( L,., re ,TI. 37 Cubaeo F IAl 7N. I 77717731 3~e.Ix. Central.
-1. _J_______na____________-7_ .-3 .3 7.,013 I.33 ir 02. 703. 07. 73ron3 y IMPORTANTE Sr7 2rn Zapata~ T,7 con03 Tx7T637.t-eecn nclus1i --rlo3 d~.cea.,, ,I77 30TI7IT Inlra 77 a3 l 3.37 alo U I


-'r r ---- r ^ ^ --^7^ ^: P LQ iD M S- .,1 E, eS^d U30 E54I1- Nit e l .-71H EL MA NHATTA N VgDA3O, y^ggo tra nvia A rYI H-.3A-8 -
-F-_A ______- ZND_ I__ A%___ nt___ 1 .___ ,I93 7 I D (56137 .1 11.33 9. 1.1 333 3r I~-,. F -1..:203 blfft. Fla3733 I-3deT .TF7 Vc1 1 3333~rL 7.7 7T7777 D xa x *x S.0731 o hmiso i 30ams .1 7 374 LNAPA773MI D IO7L LL
'~ ";p""; ^X '^^,7 ?;- M -,:.....I *deln~ Cc- l 20 "o r-.,;;t ---u0 Can da ea Iof D R S N tO A It^-- -- - ^ E^ 5 P U KU Z-960 p %o u W -amr r.-& I- ^'^ g La 3no--m i n
-Ie .ru ...l. .-.- ,.... ..... . .... ... C C. . ... ....... .. .... ...... .. .. ..... -3 A ...7. 1- -. r.-."2 32.......... CAS ADEN iA U S s 7733-21-a7 . .... ...cIi C D .--7 oa2
. ..d .......... ............ ... :... i......... . .... 27.. C..[......- -. .- : -. -AIUiNA S ne Pe..., 0E............'0. Io,^ --- ,; ; -* ;^ :mn y l ... . ,.A .ARTA[.. .. .A .. 7
rlm r, -an-.,--. -V- As r -~e --U- --.aJ- Ifa, 4... 1,, -,-A- ., .A-.. -S -N.. .,deSll. ,l ,lled ard C r~r'e aSro .~ d a-j r= r. rif gdor mte l .fn, Limu .1eno.
ca ~~l, L-aec A~ .rr.a Lc.' .,it d,-c Ia _' if. -,l~a = Tore .."rcar--1. 15-1nIM POHT -rPe, ,, e ,.o T]r sr..AMT. I@'for., Uueb 774, $140. Tell. 1;'1"4001,H 1,4.-Into
--. ... 2 2 7e "e .7 F-1.24, E43.1NC- 7 Ni, "c .-
El.me r r aa.o. i ma',a. :t.'.- .. 3 T ._0,'-,. 2T.7..." 72 .N 3 Mum ,,',h, I.e 7 3 3 7 33377 .3373 d.bluede A E I ,-33-32-T3.-rE--3,AQLAJ--.3.'- .-,,,.T 77.72 71737373F7 'nT2p DO 7eI0" 3.0 pr 2' 7ar.. 1 .. 7r1 7a--7L. M ATEM AT.I fl _-e 7i2 .77e3.,0r 3, 7N 6eUl293 r 0 33 9 .0qUI 303 732763 7O3-
.Cu 1 i i nou S. d3 eno. --a cal n.u iT. Vil, 77',97.7' 7c.- 710.711 73l 317 2'. S I 7773 73 J1 37 56 776 71 77 : *d.7 7 r.m l- 9 o .-R N.,4 1.1 11- 1.01 Wo "


,fl731T3T.7o'o^'.7'1.17.77F.-..r7'7337T-- qun a______________ Ti R7 At.44.O.9915, M A C A *U.713 ~ &7C.77'__^ J 307.773.,727-.-20.77.7773.p.-A3730.73.h1.3 771.A357.37k cJ.C ........3016 ..P- "".,
flIIIIINLIA..7..; 7rf g"ra..jl7 I IF7n C ,E 7l3 73 M 77,7, 3't73r7 0 re ,l'.7 77'r29GLo 3339l. e-LL.p41 AI3737- 170 ... .... m" r=1 -. 1
Er~l eo r So[. i7 Cama, e'll ; ma l aI. c.. .1-.11.0 ...IOI -r,-71 O r".- IS -mi v 11.1 A l niRil N1IOIO Tfon oirl -lr canonR Ar O I 2alodea... IA. EteEEN E CASAde T e u n SC n l __________" 'M N I IE atrl ArE ptiDAOs. coPrASKo 162, i bESQ prCA L o.
"D --- "-H as T"AR C Cf R ~ D EC nerO s-'C t J. e" a t --l-nl a b i . rjp aa P.z~ ir, or1r .In l arr,r ev d n a H .Z ro -l nt
Ox~~lm- I7T17,' .c T 4 ". 3037 fiflhIU H7 171748703 75. A I dusol d 37 737 .7. C _.1 ,.7 ,. ,, c. I A b=d z;,. .,.=, ...r ._ N ational" i'-r__ _ _ -_.h1 ,O 71,e.re. p.3l2 '. -7'..*.O0 7i i |UM N.
t,-,lA. v FNO :.i- 'h ,", r,,,'.',,v& 3l ,,; L :,1g,!.M* lg;;;.I i-1.0.^;0^ e.0" 7. T ,I'.,,..C.1 -.----- "` inlljeil ,o in,.,\al da,'lh .e,.. lun
7_ ___B2g, e
-- ue..T ra -ScoueANT ec. AM LI --- r int- ......*.Diio- -::,,--r^ ,-i-s U|PhlPC. Mo d flo m-Ir- nt-tzad----- -. pci=o ui,,i .....iite ..pnuO =.R |,.. ,,+P ... Col ,i M .RIA CO OM NA a.;ni i Tn.3.a Reieca Vedad ....... o.- hb~.MUBBL CoMPiET. d'
ce.bone.mafis -c;.sioee-. "i- _ ., pnnt rinr -B.inni' --NepUArO T M ALll l Hibc, lna. 'l;.I'ed.;.: 1,^ r. M. lql\,*^ ^^^ -'aad 9;. all ...-'er ]-', nrI c^ ^ o' ur~r.dle o. ln lO o.^
S alu d 110. M n ri u e . p ara c las *' .. .... -" .... .m- ,U "Ii A V I O N . VA T-2T A 35*i9.rb ca c, min ti.m. c .,"'c Tres _.r co
..i. o _. d.,_rt L r 9 R___ g _ I I If~. I. r ci _ ir_ _lnto y_.

rlO a ferus I,.egnl co rsi. a veol ,EN D N T O A .r.-A ,-.i.S.. -3 L Al, 77 301, 1.7-" A r ADlEk3l P Oara, in ero Cu0 -7.".e'.37T2 3707 17 .70,;t, 77f. i I.,0.72.,
,, .. .. . ... ... .. .. ... -...". .. . = . ... % ....~ ..... -,r,,-, ,,,, C -8 [ -37'-A brI W il 5 %,A -A M O R A -N .. . "a o ... .. .. ... .. .. . ..
1=1aolc.rr,',,; or-U o, IaG e c.. "11'', ,aI'ltl- I-4P Ial~ 10r~r I.%'rrr bi-7 M AN SIO %n .. . .. . I ..... .
cubanm- ~~~~~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T~b~ Noeg ni-D, 1:1aiv. to I ND eADhD IROC ,lr.im, .!Pd RSOA SMn RLfa


73e7 '- .\lh r a ., ..... .",- '..... mi -rli 217 33. ','ll,., r, l7C3r, mn la a, I .-n d Ce Par a7. Mo 7p.,. 7.7 3 ,.,3. ;u-`d0a3. n -m en ... alU-- 7. HL- \.713 317.27-4 end 2 A.rd t l- 7. Tl -8 -.3 na

p_ e c 803, el n cc r-e r. a l cu ,, i O. 1 ,lli I" 'n,,h^l. R" ", ,rr;; "' J ; o" P c. \'ir .. T ; ..r l O. e o.LF O EQr...S V A N C E ,. H n e a o V..c t'r p..n r ,I *D.nD n. l Kr I* d ca" lien dl oib e
cle ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a;.l~ ras-e nracen ]asla~ ,c caa .:I.,ten Tfsc,- -. tDE I"2. AI'AR._,1'.,rerrCie~m .aS -j o aad -4-fha-IItelp .. 'rOul AMUeBAO.
E.- trd-aI .Liradfero .rlr..qaa.- .... L A ENES V $140. a-A' F1400--.
unrnirnii~~~~~~~~~ (n rp^l-"l!"' '> i' T ---- --- *.'"*5" P H-11 i., i -1**:. i- 61 i::6i~ c ..>... . isi ,,.: ..,''1,;';,,a, v~~l < f coDS d^^^
-~~o 6tmel --- q-nmln -- n Cr-ao24 c
77340 ,.on,.,7,.77 LIBROS E IM S I. .> ,, c 1, -II ,7.A.. 77..' de_______ trends%_ 137377 3H -1341-12-.7


III~birchllin I F`- L- Ii m b-ld. e- 1L.. '. , re. A ai,.,,, - == -----^ --M A *a CA 1AR -- ~ i -- "' l' C' ~fcin n I ,.i i.< ~a~ .t3.., ,,.,. <... aiii. n.an,.it ** knab im ~ kI~ m n n a*'" h.bilan n coniio d lrl
OBJ T0S .RTE, PORCEL -A-, B.:';','". ; ,;'" U,:'o ,--I,-n | ]--- ; T;r esrl- ..... ..... I :, ....L~ n fzc ,ir, i- ^lLnslA: OrIN .APATA X, NT CPIO .
an~~~~~ alll-eOI el...ep eP. n rl ... -r-I --v` r-i -.. %-- ,-...


_________________ COHO 7713 r 3.77Fal.,,7I77 7,l33737. I 023.31O T 1ID D-n nn__-)lfl-__lll._____ c.,'_ flf..i._u.1_ _.__trmn m_,, ,,_,IH .M__l, l_____L--- MAN IIN llifi --*_cla _in v rfr~t~nr ttoa i -----L-M-A--- CRISTAL sTNO 7...r~FRn ir i7. -. N .... -*^ ... "^-tV' LO 6 5 V ..... '\W .. -r. .'"-u';"1 ^ "o:, A;'*,." ^ "r>i; ^ ... ... ....... u .po^..<. '6.....
l e b r S',sA NT L. I '". ',,J.dRI3e I2.. -7e 7777. 7 2n 7 33r, 777 O 2.D 9 3,F.S,,, 3 1 D DFi7..1 47. Casa Re.en al.) dId l 7. 3.. 772 H-3.7 ,,B3-3
Sa- u m1ni0 I. FInri uc ,,, ,"o A I f,, 3- '66 )Q -I0; .777'3'I 77 %7,7377.. al.C 3 S. 9 7 6-7 3-1 f7 7 3 1237.. I 7.3777 ,.,3, AL QU3LA A A3TAM3NOla, D0al.


712 7e17,lo77 71e77 ,ouy ra -01 -APIDA...E 7 ... '. .1.. .. 2 .... M u2e ., I 0 23 ** E CLOt d T T f....3.. 0....0..L.........2

, a os dehne Fl~ e.a-.-.- KJ- 7Tn;^ u -p7."'o,'-- -d -qn pdrantizdiC s e a -- -- - p-r A.4ee 9ne iaa Is 11-en 4,-av n d 63 ^ r,,';-';;^ :l')^A-;;'."^e "-*"*sler'la * roic J merca^ ia .M P______I________ila Gus
I;;.-- ,--, o ,., =.o-....... ....,,0 n 0 "" "ai"" 'a ......... .. ......... ...e-... ....... ............... ........... .... .. .. .... ...... ......... no ...... ....... .... -- -I I W 308-..... .

Verdade s p Errors A'aI -1ca , : e. ,-I ..f. ,'.,_-N .ESDE $2.50 ---o en R c|O. m e ", 6 OF ,A IZ-., .. '0' far.. .. .. ,I 1.66 ,..31,a P ....da ,.n,.rA 4.e>. -2Asr in ,0.. .I. M, .
.77 1.37 9,E7 .. C 2 3 ....1 ,3;-, 1.... I .3 3.."'.. 37.1 36323[' I 712 0709 e D C n l 0 no do. 3 --c ,],d__m___ .'_n_--8__. . A. 3 7,7333,,033'._337 O $ .J .L -. 77377.sa -d e-ref" ado-gu o ..N-noes-- ;-, -; --. -, - 1,,,- ." Dr r., nm l &e 35", a- _L,- '.le *. C 51A.,o-' ca I c*-; l o .I i ''- 5
17.0.... pas 03 7 u c,31- 0. 1 I F % . Dr._. -., ,;I 1IE ..... ....... cc.. c- d ---,,l. ,,'r, I .r 3 0 701 ,,1 3LDO'~0'.I ls a-l .o de- ,Nto pTRA DA. T ie Roy A-99DO- . ....... E ...... A4 21 N-'.lbO R J ,UR u0 ,EE I-L RE
..... .. . . D....................... .... ,I... ...... ... .... r1 R ea j s rt1c I~ 1, ....... .... ACA rEM IA PAORON r. .. ..........
fail 803,'. sq ,ma "'indo.--- .F ,*..,- .o,,,-",- ,,^, u on. 19.-,9 7 cr. ...s mo- an o. ,.- % -, Lnha .217 ^90.* se .. con', las I' cl "-"
i .t.*^ *. H.*t.Ntl,*^ e Cf~. -i bam s vedc o TereS 1 1111n06 ---- Re Asfl3*r4:I* mutile EDIn"Ijas quo o 81AS SDTCMDAUEADO .N j
~~~3 7 '3 337-- -37 -p -IT M.. .. . .A.S -. .. . d M m- C 8 --1 73, -. .l 3 ... ...z H \ed e ...s qnfo .rro |t.o.
-72.77,73. 7137737% A Ue-. company m ,.b7.. NES VALL' pramas C socre In- 71777730
(.I313:- 3 6 D 0 '.. I c73 .: r ;,. l, 1; I V cU ca .CTO M^. -, a 7.77ll1el d e u rl ..S7.7 7777- -)s en fabri. '-R 07 ," 72F732R7 37A S 7ambikil 773227o 977 2 12 a S.3 Rafael
773723 L611 C 377. ..e. _177777777177732 ____________ANSION ELSA_


paern ima mr.i c .i ED cr anor. iia c- ion- as------- L lli riiu 11-..., Anoi .inr .".i .;do a o:e vaila ede 6 D arD r 1h bienn/ f da B r~ ciLLANT .. p Eonom A5-5BB lAa ca"r..r. o Iln dis onib ci 1.atme tsde
M U bL E iA "P. A.,"...". . ..I" ..1i;...... ..... .........b....&4,r".b... ... ... . ..... . ... Tc La C.. .......Sur..Its..... . ci_ I 'I m Ap .....8W. .Apart. .. ..... 27-. 2-5...
Mi ens. gri o f 1 1: A -O I I O I, - 1 I ., U1. r y '...J I- B.lo. W tr a i-M, ,"or Gnr., "lr: '.,+r.f. Ll ,S L l l r- o M amr ] llo .....o. c pe.
"Ci 1d5.-i Mr L I -IO- 1> .I .-. I Habana, .... Ga 0 e,. IS le ENrd,,,- LA Id, ."... ,L CllE.D onedor+ d. o yh a bln con BlADO.
3f9l 0 Cavl, 9 10 caRtE PO C ELn, .A S '' 7 1":- 1P 77. Dil ---11 21171 1 .-- -i J N i~ a7 9 73 e~ 33746373777,3 y7 sp7.1al, 077j37. 7 3 0 1 0 7 6 6 7 0 N 0 7 0
Euh e 11.13111 56 ",) A l, ".i~ 11 1.-l .., .I. Or..t.1 f ..I| I.N R a ta i ~ 'r %c Do E;qI cO itT Bi LIr uc -od A M A E E V L E .a o aea .-,v,,. ,| . . B so ',re' ,- ..ar tmi. e~... .. G ri. -- .... . 7- 11 A.IU L .9 i~ lts ml. -_l %,lel e c~n~ iu da.. .. . . ... . ,. .
----+" . .. I' ~ I .. ....... .....-- .., ...a -....,.. :. p. +"i. L C" ""im IA C.lt c in O a s doeiin m ya 'e lca n . . .... I : ;, 11.: I-; r-,-+i e 0.-:-a hoe~ s ,ha..--v-C 1..dd. "-S <. pq o ;d D o in ==. C-9-2-. o
-3 4 = V N D I, EI RIG R A }O M R ..... "",=V M N '.- 1 In Ir i- R E i226 5 .5L q e: r ,, : i e s nor -. + | ,w I ^ s p ..r V IrIe.,,: r, narl : l,r! rel- 1 g :.r'i. d os :ur o a rt im p e o n d

I l c-;ll e",n 16% --San *.o Mel.loo dellXs ;n"er, S :eo ," f -- E 0 U*Ue el r.. * * P er,= o a t r;y
LAMPARAS CRISTAL. FINO 7..7, 11 3 3777737 .".. 3773 0277 733277 3ovels Snfg 3100 A6 931,7 1-45 Di~lr. .Ca 277242 Y90 e e G 7 It -'e ., ~, ..,I-... 2 (72773 773273203..... .. . ...................".s .;................ ......... ........ T- O COM ER CIe-L .2..
-- --- Tlncocuyera. e., cu, 19rI63111 % 1.33| ] ;.9 I Ir 3%39 sn E F1IL7 3 -a- Alm 7 37 7rtdos, 3inseros. me- L------ a11U------------------ u io el.uc ii C. t,. La dcaga.37..307le Cocoe ule W FPN '" *"* E' ^ ^ A ^ 'T ^ t" ''" *2- H^^ olei M4RA CORM INAS o^ on ^ ^ aetdr lst, ro e
e,- r'C u-on!-adros Lap I I--1 UI _t.lAM M U 37. 7".4027 7,"" L 04 .3733772i Mr r BUEN INT" RNAI-7E7-.---30 0 R, f6reAS DA48._ 6Din0 37 0 6
VerdaderoS pri orea s pars a ca-- Sa% 6,e 96, I III 32,-27 o ital'o. .r. .oa.n o d... "o a IL L ra o'i seles ...e s u017n7207 37- 7a6 I7. 6 3-_.b77_77 3Il7 A la'l 'r' nB 1-33 73 7 3367. I3 7r27r 37" A0L3i07. 977. 73l 037 .E
blnetes ~ ~ "- --ia a a od st- '- -aRV= ',O S o a or aW-o a -.-O G P R T $ F n'dIslutns E xs rA t_ ec, lrr r '". I...1...... -Aim........... .. jir h. I .....l I.I.... I .... r .... .- tdlfrierad' or. ntrl'lah .... i. $20 1 l o t"
-'.'ON D SDE 2.50 377rse ,-77-- ..... .I., -i7. .. .7...".. I ... 6.ILI] -7R2 73, DE 50 __ m e d -L1,.. e 1no -,..... -,,r Q..-. ^ 4.73. 71. tI .7 7 167'. .7 2 7 ..-7 1 7. 3.77073 7.7043. 1- -
enua e '..ni y m a C s e S el Ai e o o a a o I N S nf ? .,^.,',,co.CJ, m DIE VNBAL-- A A F b- CINTERE G E E A'I ^"-- ""\- ^ c''-p
- o -de-refinsdo-gusto.-En-noes- r1737 . -,777733" -3717777f37-.3-.7.77,,- -,. 377727u -&7771...93 -ac12738 0337, LiqlN 3 73a3. 273 736 091-Rr'O.....ATN 683. 77 7. 377721 T3.37 97.73 7. 71%I.'7 74777737 7.37j--7-077 7.23

Ir ens a lSce, "c, e' 0trAcas r ..a...i..ros 7-.. 3 02 7 .7 7 33 77 IT.7l 7 77 7PRl O3 7. t.7 ... Ro,.as7-. ,7_-l7.s "Ef,, .'' ..... 76 H .'.3.7.'" 7, -1,,2"13.32 ,-1FCI MIO AMAL13m06-.'' DEj

Radm 194g. Ca Jzada J s*s-d* H; nan 'alr.tn Dr b I E.S, DE Iops .ll ilOdde s don p~a gor.sl~.;et r,,,e- ssroen p"^ ^e~r3 s manuacturdlo;'* nas et1 T a m ieno fiaa ^ ^ 3.,d,'|T. n co c. :, I'. .o...>. a.,- ,--- fa 1a di-"[ eur 40 .Ato,e dne 1anad7
3...3...07...7177317 27 7t1 71 77726 7i 771.3 in 27 77r. 7 'P- -0..77 2.-7 !- -73 7 .... U7. 1.1 1].,-,- ..77...... - -- ----....... ... I, .. ..
Cpn .^.-d -^ ^ ; c'^ i .J -^ -lall nr e- up~ia nor -1on Cov ,1-K.-1.,-i 1orle.lcwP D s ^^ ^ simil -d,-mtos 16 -.4- e itos e-I~h. Em':.^. ,j 312 72 10R A O Pa MIRMA 8,,:,'> Se AAlTIVn ma-S
CVND I. Iro-.W.A1d.En rUrGOS ,,AR 359 "as os u n 'T e e .P m s P a o .T m n -- ",' ,, ^,^. MANTON .1 .AI A nl^^ -.c ^i 6 7*^ --- --1 .. PCH ICT A^ AL"P ", -""8O,,pRmae"" ,AP-,R'-A-. .I O. lnlCiA. luri9 -11-rr rFWSa-la-comed ---rI-2 I -
Jos a menos del Caso. T Aprov& NEVERAS T REFRIGERADORES I ., N .1 Ile. Col. O33.. ... 4... "A 7 s o. Z1712717 ,-it -- L ,; .... i02-25- .-;, ...... o.... c a o .
e.e *L _*"_ San_ _-- ** *- 171 ." P:., - -. 77 ACADEMIAS 7,.2t.. 2e e ,lrbt '7c73a3. 3 272r73 0 3a 77a30 dos H000
....... .. .o ......'. I ..... .. Slen y C. 1o14 62 6 ll-m -or.l~ .... ,,nca ......... B R IG li............... s..... l 4...... I"d^0.'cT L~~>"^ o.'t"o' rRIC; lRr;.~c?$:,"*""**;" ,; .. PIANOS- DE CL. DA NCONTAD a, NATIONAL IJNR g Uliiimf milr mic t,- li ;,,,4,r,?^ 'n- d N ePL...?1.1.. y. 3.; s~- ________mr.9*al EMIc
Ra-SB R T ........ .......... ................... 7 6 1 0


Chess I 'Lman Predlle*ta Sarrinidr R71330.1727 33737 ( .312 731121 7,.'2* 77373 teS 37.302, 4C~a Do9B.cn. .2177.67 0737 17. 7 023gu c7o1, .733 37.933 306737 3274. 7323Jg^ 776 71rdte 37 27,..77e-^ ^ "^ ;*,. y5 7~g, 70,00.737 CU INESREA. 832730
----rru..;n..am".CW^ ..L -. %LEN._,AUA, $OKIE -EN SU ,,t"0 .,,,o.d -- |= L .. s. n ,Ile ."...u, 5 ; .. ^ ._... .....-..
fae 803, cosquina a Oq endo. A 1NA DE SCRI'.1R, 7.73 7943 337 7 7 enos PAR ULC9RIAS73 ..72. ...... .. ..... . 7 .. 7 ,, 9 7 [72- I'll2 .3 3 1 3 0. ... .. cN.... -....... H..... 1.12.... '. .
-,b +%+.l.l.o cild.. o ,e d. ...... C S U. MAR, Y:~~ CtROSERn h a adm e l 5anta S Rde .3 Erd OnO-r ..... ...I..KA ....1.. *l--di... **nl+ *...... Ta ****.. -- a a-- o -_ve e que de_ _- p--- homloL. .r.. "C..ll...... "K ..... c.rnt nr.,n'^ p...... -A I "
.. ....... G o .. ... ...... .... ... ... ...... ... ..... te l 1 I'n u ne s . .. .. a L- . .. 1+ + .... E'"+r .. ..S .....pl r- r,,_d, 5.F bat, .II
-nl .eera lr, .._ ...o... e-- .O- de la s m ,.es m ,,r v b i n 1l P803, esqu ina a Oque do- t*rcer ,so -a". .. .-04_. T lf -"_ seen b ef as Io- ,]as I
....0I. lllle ~ oR(b.77 .....3 94i3 .n, .... 3, .,30 3... .. 7.. 07,. 7 d. 1..- 2 7377 373 0ablmo .27 7'n e o 6,7,-2t3,777,7 3130 377 -07 7.7 17.7.-.7.. 277. If U1U 7C7777S DE1'2C0 329IDALA
37LOJES DE. ME13 00 .7 Nit, 7 a ___ -- ".1a73 7 ,731.7,Be A9 1342713 37 27377772 ...7-Z. 3 777 I
_,,,noh... _o__,_prr.d; Monte Prr.._ -_______W $-79-H-O Al, OT_ ". io,,.t Nmtpe ACADEMIAPasO EN IIIe V 7:7O: y
--7.72APA-' 37.77..*.- 7672 7.77777ni 7.2777 -____ ,_.-__________it_.era__________..n_____"A 42%t 772373 Iok 377' 73703 777. 7 3 .... c2 2. n .. de terra-.


CIfI lULULf~e n;.7 Iet Lr.Lg2 f. ccngh, I|.1.an ,l radani oa se $* 0 o n~tao^ Cain zabda SBatidoaL Hobar~cKtRM E E 3:72 Padroe a el el't mundo d" los"16 negoc^?,tooS~~^ ^ sn los, NL |ER RRRV O|D A D O b LEANTdENE. 'an 8otdo d, mta~n
-_r-- 6 3 37R93 J2 eLr icaC am'-cTiioi L IenO A COTE, exIW"- I'-t' rA %

703327723'o~okh63 .3'33757t77117732 "'737"*.|,: ______________________________ arc"'3s 17aro 323"37,7.-4 7..3.r23....37'ii' "; ___ _____ 1 4"'- 01 -- i n< --- 77317^ "d'c; 777;"^* hd"Mn"ld 3 3,'^: ^ 0^ '*,,' 23s 3a is a at m n o .u a
077 BLERIA ,R" 7;-.-: *; cr. o.,-`,. 7732 1227 77023. E7 m n EK %7 790t 4LC 3 77 3It H I% A".t ri7d733co7r dIN o o p habitacnes. Witor
111 ;,l.,,e,773,7,-" 1a.Il- a 3 713, Od[ 451 rIT- --48-- 8O M AL IA 1t ye 5 .27 V7 7 171777 .7 ,.p ..-7II. -7a h Y b de7unae-l .
Musillevr72"r3 4- T2iin 7 0pai ns Mon43 '.3200*N3r278- I r Mi6iitp I C o- I 727 3277 127 I 400"0"7' acu' a C., ,'.cllu-E, "' .UII-L IUKeI- 3.3711 ,,,[,. A--- bno r


P~od tJ~ mbl Jueo l lr[,n |a_.__ ir.. 104 .In 1 1 IHlll.. ,n I. ." .,. ..It -. dn nni b.p-H 197 -8 a

^^^.^T.^^.:"1-~~~~__ 11_ "I" 11: 11-1.111111 5.: =^a^^ ""^ ^ "^* -
=- = :: 1." H ~i.R OE9 ..2 _, E;S _;e '*.'l CcA-1151110 us^ S ^ ^ S ll"****" r n.,E I'.CH --^ g ," D .. .' -- -
deor. yilil.o 0I. Porta l c a..,. ibaell si P'. C, 6.'. 35332on303 Co91330327937 ii i 737 3 6 u ,- 3 o ,REIT 'ii L n SIo aB gz -6,, 9 pos I" A3TAMENTo,
..317S.as .e21146 1) 70 U7 -7 g as 73 7 r3 7 UITIL K I5 I7,77730 T -0 3773' 07Y -22 73 7


BtI.I na 1 h "10 PEedlGaAl" ntRI61,rL.r'S L.. < Itl a llnlT I Mn F ador ak , *de2, vajl a. ela d r I(7 e BRI ANTE. X7bro1 o .m do part. O afe to de FoRE CO do
........ -t= ................. ........... 1 -- i.;,. -. ', ".... -6^ G.: I. I ......... ,Im .........' papa Carro sdo N-- ,,,rAM A S ., d I, 2.5 E.-- c. ..............o.... .o. $
c .5.$8.00 MENSUALES. JUEGOS I..-, n1 e "', (..3..,,,. 7n.732. ,T. g,, Vunl73 na d pA S COE RCA Lno S. P R .ESORA eI-re h'tan '' a" o747 o roi dolo__ _
.7..... .... ... 732.7 07 .... ,3.. .7,L. 7 3..... D a ae a es ArNr AS"L C L E 6.. .. -EDAD-_o_- T
if~~~~~ --- I4 '1277 73.672 Ildo-. -n11II ii~.clin- aafa C34J~(,ina rt lsc..r L 0 d~
bineca cocina, doama tatod os t--l.69 7 3 N6 0 53." .l I OI APARATO 5-F9-6 qup 7o iulos En cra. Pj7O, ne sd 3,,7'. .3 71 07 2 7 7377.3 3,377.3 7VI ,2O 337327 7 7-
ofretoe 3roqulgzll c .....3i'2 7ae .7''- -od7 ma `3l ..li 7 en --I -stoS-espeeoale ennu 3OD ERN A P7RTA M EN TO :
m enos Ce Silahon uedao ur- $3 UTIL ES INA O ICIN 60 I LECTROS 7077es74 I -ndustrial cinedlato, V 'I'I"' L IaOro'7- 710, 7 3Po, P77,71. 7.060.47'.N 003. C 3.3-372 W.57.Radi 194. Clzad Je~as el 39307F77(.79DO 07' 763,y0 ________ ______a1sirp e p:77-agas anuactuado7-I' l..,977o. 77377 .onad33 os37 pot-e76 x.7 e36os39613 LAYAnMIroA


t d an P-os, i5,, aos. $8w' m-n- ACADEMY Areccios d ...... ,ldd 13 s ,,, 45. r'an Uc -. -edr 1e4, co "in a 5 ga,
sales Plnch as mueesa MUE'BL.ES.003 7 l7E1777C2A 3 .7.74 7 .........1. 6;6'T N'PIA. ry 1.Equipment;Compan ,- nc. .... 'e3.7.37'......7Vedad7 Te]ifono 77 .. 2-7.'0 alent ador. y' 7177e737A77 i e
.... ..'r lie.I......... ............'."..d rei .... A t 331 Teit Gr 4 M -2766. .E,:,,- -OTE- C L A E. .!8. Inform na m ism
7canos 7o hine. 7orseda,7 737R A7.. O .. .... ., ..3. .33o- Y7A 7, C-'-73-i-2 M: Ene C nrd l a 7in" 7777eecr'"S'J- 1- r "' P y3,7 .-l.m 177- ...-n .122 7 370 .
Mon.te. 29, qina Team s Chdt Ea- '-- ga % Ind %DIE c-utD-E-st rl 70 ,11-1c, y LAS D1
712~u+. aolne~es co|na, al- Ant.e d'. 3.73o 3 77. 1 47 4 .....,3, .t el. e1 or .e tr& Ved7 0o, c2.. 7 do- e732163 7 7 172777373770-- -ii6S C ]ho -e-g-p~r- --- k- -Kr. -*** -. -n---& ,a,.-- --"* -1 --** -- .e".r ,..- ler>', '.,, ,,|,, "" <*-.1-CAialR ._.. A M.ue y G liae R sidncia. __Informal, at -. rlc ~ doT.H 1229 93-5n
.r an roau- al A rc 6ivos de eL-IC -- 5CI'jArA Ui e A I in eiaa rlerrv o ENi"Aa ............... ...................18l8.......
.ro. AIDn 1,| ,-,,rf, v,-41--PI.-. 1cdE. ,NitL. OM DM"N
soo in PV1,z1 7"~ 37733 2_7 3I0 9737,7,7 .. I.. ________-.1'.______
mentr le s o ne y m a C asa qP GL ,,e ., .e t a a_ r ........ .. 1 36S t 1 66 M7 -3 3 1, 7....'. "" I. ........ 7 N. P AYM..RA3. 37336.4.. . .
C 7643--33 lii T3632 OF 2707117 O 6S 333 7733E RAD O. Y In ,.Sr Aoost 331 M(216A 777037137- 777317177 77 %77B7I7 It. 7772

-d 37927 79 5 7 71 0 3367 .3 772.77777':, n00, DIE a 737170777 ca, G i 404. Atr Caf r .. e L -.s.. a i a QUe rL 39 [SItr 073Al 7 0 N4
F U T U R E 7 .na-7 7 1. 7 72 .07, 7',". Te l :." 1 3I f '77", Ar." 3-7 7 1. 77730262 37
M U BL E S A O .S "1. y p'fo, ar 14 1 7 IEnNTR elAtD. Q D rll o E .-- (3 A,0 r7TkI I erachinenrny &6l Eq m nr hs "T. G- M -7 . ... ... 1 .. d, r rd'bu ne a ro s r: z l it : :s B Mail00.2...777277a77Ie7.77773t 7.ada.7 '7ra72777 7 li S. 7777 377 e La ca a uso p1771"Wh177777.1777 Paren a tor Jaor e7 o7 as c as.77es.777 0
77773776 1777 I 6d17730135 3 77.72l7.37,71, t1 e vealos Phi do inn mo -.. .77 77. I73 37 T ; ... I H 713 h0 s O3-
do - --114-56t6 Nie H-1tja que r *a CAA DE COMIDAS dEDADO M pr Vende o rett es F. fabric s .
1712 7 o ( Tell. .3 ..... "...+ ag I,7.7.N .V rdis oSonn ,zala 0 17 osba rt- Le 3. g B a A. .h-A
,,3_'_7=_._ 3 735 -ici.innnre|To.n 7 3,7.aO F,3, i tro,.45 .- ,. ....c.-mno OS e"n 3 27 3 Para .--e CoD .. . 0677137 7 5: entre77 212 7203-73
MAS1BAOS B RTOO.SU a S TtE e,... ..... ... ,NIUER *- FU T U R E! 761 .29 iN a e h R a. A 1 d dd 1 3 337. 77000 03332332 773332,"Is
,m: ,,.lam..-P,-.. .",omet .218'.-]eta I",,'.'e, ..'.1171.1 ", .',. 'e ..I,,: ..]- ;'-'." t,-r.-a.. .sY.-W' '1j.bl. .,. .. ..r .su.;.-.-.+e" [odrra '. in -it 19".8.8Iportado eA te1as yIretaz s ............11-54A-.. ..1"I
13330776 m.,36-2 .1 73271.3 1300 n 7 0377' 067273oaame77o3 3 egn toi7 Ver-
cos Ban Ru fa el 727 '.1733 73 y 71 037. 27721 37 66. 703 I.,2 1137 1603 n I R- 9~tp e 677602.s 4777 777777 06377777 .76 a a C r o h r o


737.77 17 31777167a $ c7nove ad.12 V a7733 7 a37la a 3o3ar7, e untro P UE Rn 77r2L0,2A O SI ERRA 77 77TO76. 0NT 7IOR 4iub o nO 737. 2717,7asl 13mn 77 Marin70 .
L&5MEN UL, CUNST NUE d3S i7an2lso CPet ro' 2 tsquina de- A" . a ,m L 4_ 567 3-70e1-07-36 MIDS 7773.d.7o 771 0 42. "
aSere ~ caoaa tiodo tarnaes 7.76777y2777, 777 M7 737Loin, calenta res de cagu. 3.-uir. 3.33 In 77a30 O "((0r7e97m7 pilt.'A', Bu SINESS "7y 3, 0', ......... 0-C74I oe- mis __.fl__ a_ ^_^_T__TO_ _
bo s d E estilo E quipos rompleto..parsg.r....- a7pie..al77J7 e I7 ... I 7 1 "CasaIPei 713,71177$17703 7717.7 *1 fltfl cr7fl 1. 3,ntllrll3.1l P27 7 03 MOer N APARITAE N O- I,
m ro s jus-gosn cuaree 57 UTILE. D FNoE C AN R T M de c ia id ta Mc n .i.. C ol o a. bar0e. cr1a4 gNoIN~~rlltlt dad-ri~tsel e ,g SU MAR,-,P4 -i -..n. Idmero.- AD anosrno dec in yrdt nosla I IA I N / I n-A .,.,t... ........ O'Relly .... .... ...l.-ar ho La+-,. .,.. ., Sierr -2 ^ | 12 y . .. A atment 3.. |.turu Vo i.
nd lroa, aainlalmos.,$8 men r & Equipment C a nc T 0 4 .3 3o7" ..................707737.702..73 711 4 d H 6 a.ia, 6
Ilu0Ie; 'l--. r, n P r11 na r,, 36300~ A.. L3 0 6 7 237 77007 617 Ile. 7. P5 .5 Vnd3071 7307:33 M 0 2 -3134614 50sre e v u
(.. y "!;. _.dad p L"Basa -, etreo F egad rcis F re C 3 7- 3- 777. os ts Ar o e
W -- I ". -BRILLANTE. _ral A.5-5119. A comecalentadordiymci


'intO nr APIIA 37377717337373E3172731734 07077377A___-_A____ 9___ -
-,. e .1 .. .. ,~.a..| ... P, .w . . -u I -.- -I Is f s Frci, Anoi Blt si . ].. tga or ,as d e .......... VLLadUr de. : Deatm no de LuTB-]:_ .7go -
Hones por San... Joaq....n 36I, iomta Arc o s do met , .. i I..l. .,,lr......UL M . .. I IN TEI R T 31770 1e,3 37177777.71. .-7 .4-3 3 .t n 7......7372...... ..
r. - ---- .3. - e HE VEN-E (N PIO -IEMESA - .
173 77 23.3- 3 3,.S ,I ..IRFI ...74.3..6.73.. . .... Iette, vaIos P rad 2. gi ca I de .0 3 7 7777' 33- ve dloleos doera cars. moslos pier- Prado7 519, 377777 aH73 a2 tohs 0277773202.. d77l7e3717 3, N 77 77770 15y17, d3.. .
snilre ante .y.Om .s Casa P5~ 'Steel Age" on.todos tamai ', |-oN r447777 1 037 71 3 77T717do n Ut de el -a .... e . r ........ eI. I..... ds.732 3 0, 73 437 d
ManuelLI i1 IrL /ICI 17-i'" *,ar Ca ''717i.a,777 7iei.. sano pin o amero cu~.l nt.e\Om-, .717 .77.3-i0- A.Ia. ie Terrors 40 e"ntre '7 C ouaRsres '7417077b impo 82 AP RA E T Sr ..T......n Sc sqiln mg
7370302s F03123061,E 47303613623 cop.to 337a grqani 'A o. cv p I7'r'3'[7O 077""ofe"31767 7003 906713 63 ANLA vwt 4, Vedado HK'AV MANA BUSINE S-TACtilc en561( 7337ito-1030 al 0676777107770 77 7DpRNOs Sala-come Tor, 2
33733 373, 33777207377 577 7 A-D l E. DE 'FII 1 mos pianosTR M reo -rods LU a -~ des77777, Ind stia Machine73 TmYa"AD1c e- -l!. Fel-1572 LUI IM 37773.77 77nf7cg-c o.t 770707717, 033 6o abtcinecoia ascn a


su le boc o e ......... ame .... AIt ..... 1. I~... ..lo.. ...... .... .. onlrAosa 31rTlldM27 6.-23-7- Do-05Ofl-
d3o001 D Ihpl Cra3de, tC0'I i 77729 .... 2. 1 7 C.7' P N ..DE C ID. I N Ad OA NAT IONAL 7r31.73' 3 4 77 I7 grando s iq dc e Recb 66037703 777 [SQ. 2063 l./06,m, ALT


.......9. ........ .........03 .0.7.77 7ta7 o.77 .7. ........l73.7 ..ert.ca ..s, 14.. col 03 sos. 177", 72. 777..37. 033737773 727137 ,. l 30706,37333 33 S?7 33060 AL/LL6A 1U3, 3..... 171370 ..7.... o 3..... ... -...... 3C2 0307......7333306 31
iesalq Ga ieesccna i E aio ila'-, Co Ved aor aircrt i comdn.d a H-1328-82-5 =
stib.os 72.77.77771.377.40 3.33.rn.7 77777. 77 In d t n y I n
conta o r, 3oa7ui 3771 373o3.7 meal 7rh o do Mea delA 3777 3373 77 27374 737177176
1707717 M o n t 37 7 0333, C a s P &ly S7 177 717 A g e 371 77 17 ,7 77 73 '.2777o --77,7 -3 Pi d o R F G E E A e" i n o r e aa i "1 3 2 0 3 3 7 0 67 0. 1 7,, 14-, 0 3 7 7. 74 773U L 71. O D 17237M N 6 3 3 3 2 0 6 7 3
A...CA..A.D.. U-tima noyed-d! Vn .-S4r-Ca-. .a e r '- .-, el--77r1o M4 337 733717737"21323a patid733 33 77137 453A 7.
.-W7 3 3 7 3 7 73- o7.Fl 7 'C Lo . 773. 137733. 76 de-call- b.7LAURA --N ._ ao e0.- _.
... . . ..i l. . .T.. . .. . ..-.. . . . .- -...T- ,O R A D R E R T A O S S A r i . e.. ....: 1 3 I ..s e o a v-o -e l-t .s a . t
7 .. I go ra1 inejtor, ano .... sl ..... y-n t ,os ab - po en __ i 510.007 322 ___________de_____________
IIII LUEND MLA B R T I N-- isrtlotj- 1.iiU y do arc iv en- to o ... lo 1i 25 g a-.- ble ni",rataxai ar~r-- lt ha7 -riltZ yn "a.~- ver cs e la' ar u is ir Vlet -al par cn.7 di, In. o nae rd.~dite l i. o nbii
3220733. 77,7,7l 0 72. .3 oU A Vca SRtonro 25 aflos[ ... ... do... cr....di...o n ^ s7 .7777.......... ,. .'.ut '7 ....... 717.. .177-61.1 .7471 33760D70 66 toda- 77720777277777743 730 n situa-32
3 lo3 0g23 n3 73 doo s -R s Mlquinas-do y s r a-hlda. La Prodil ct c ra. "de CAJA C N A O I 17.177731 M A y, i, .2 e or fl Fd 7 e an 3 A 77 t7.77 7 1 Haa 037 y1 77o a4rt
I., So I77777177777773777771717371733321.02'72717 3o7'o 73. .77.70
I. 4 Nr '' u. .. 3.. . .. ... '.. j,: dese 'a ild e do p o to o tpar"t ... .... "as etc..... Tr t mino IIIInt -y"O it l a l [V | .. .. .... I ...... ...... 40 (Altos........., cl Pan d ,
; ",. -',m, pap Sti d ,"~ ,,c.,. I. ". ......,j -- hrilI rdd 1. P '" za o 16 aho 6iL S.'ina p,,,I A6. rrelt .'"llai + Slrra baFlatrr, oanac-do a c o cs I f r
3,, 0. ,77,71 727 ico 7 77e Ib fee na26 -383
do ris SIjTo marcasgo %es- bajoss Rafa I el 803, coquia n a a Oqoen un. Com 70.7.~A7777.7777- HOTELScl ca 3 477I.5 77 3.303370 177330737(17.(.(. N

.. ....-.-- _,, r-= Ma ue '.- ,r -,Cl "t:- c ...... -I l.I 10.F Pi-- -...te e clit,- 2" A ex n eT r aC-4-G1 t AFINADORETOS ,", 'AL A UI:~o~ SelU Ia mag.... .... ........ ...... . -4 I... ..
... I FO'DA LE 'UGO CU R +ZU Cas e q it T .R y P .' .%.I) +E I MANTON DE...IL y. 4. te a o ef F-5 2 ---- -d IPR CIS bP R AM N O tlffu f) trel? 2 v 3 Vdd 00 2O -
773 catle, 3 m e'om,, 37t7 37 n I 1 C3 7717 La IS ... .. 6777 1i7707i77 7. 7 o 'a 775 7 .71 J77. 067773+2 r07-

no i a,,l o, A -9'915. C -82-57 1-. ,, m .,, pi,,,,o de,,s,,-i clavce borala en 'coo vi deta C-10-0- tla r u os s N is t+ rl_'; I O todo seN~o ~IS pTvA d o rtl .. ... ...a. conclr do ha a ia in s c a o a
c.k "ontol+. Il .antre Nepn v San eta ' n. B-.178
I' -32 P71'17.777.777-831731-12,,6370,..7303430.5-927.

RE OE E D 30 rco,76 a fee LaRe. P~~~1. 13 ~ .':B.7770 Tf.iliI O O E I R IZ 7 ~77 MVNT1 2R1o 317703 T73.7 O 7 T 777 733317023 SAM
3, 0 I.......... ....33 .Mont '7 orralo........ 1 731 3 -. , , , z d e Srtab___. Zavas ann a A(71, -C L I---,--- 1343306406,
733 77" 7, -, - 1.. +" ' y'. 03ar7a7t171737o, _______ ra.uS abe._ lel O .. .....Eii- 3.i gar..n-
JU3.7 I:l DR C"A3 ,q.i ";:i 4. %l'3 It, ,,. 3,,,3, $40 [77 714770 Ur.i-' .7. 77277417. 4 .... ..... ...MARINA 2A6LTOS.. . &7377-8iz d 1

and@,. ...... 3 .e ....... F r.- .,, ,.I.. . o- ', I I as uato'... ir ,v . ..... ,................ .. ,o .,,t'.a -PIANOS. 'DE CA.-L,. t, A I /r OiNUTARDOo lA..NA.TIONAL ,L ..ma,,r, Ele_.na 1-4231 E-O6.412-10-17 P R +++O~~l.. p
-1"-0 I777 -I..... 17 0673771 *70.07 Ns. 434.caes 1A3 cola7 1De25 ec9lmo d lnts d l 37,376033 337337177(777993 57717777 33.,7 .7 70. 7177,7113 77~kt 323igh 777 21ra te de fdb ia 77033 73omden.saa oieoT4
- 77,47a 77 77772777,,777737d3 7 .... 7 1 .2.,3 730 7773, -072,,-.. .. ... .....7 7 ; -- - LD [ I o N ,R 1
MUE LE A" PLZ- on" I setr --s--ore S0067-77S, FILUS77A6S.3A A$0.99,3 tMA 3 IE-Intiuto Ne Aok. Bir.7.3I7 n37o. 3 7373773 7173777 4L53'LA d, 0643.33, 070m65'S.EA2TE3A'-EMFTRLDO

7 ..... .... 1 l e ',n I r" P -7. i r a 000 .... I $2700, 00 :. 67257-Pa 39 V4r a 5.997071237332732 es reea- "70.777 7777,777 71t ...... ,77 t.77677 S 17 77. 73770.. 3- N, 42
-- o.77'27. L.- ii-'73 -, S -r ea.. to,377 427337..9971 777 N PAltorass Bekn9 Martiean. ao5 70an s 77337 0-377-79 72 Moa 717717771777 077717e2 2777. V~lo 327n 173074,7 2 ~ t l 777737327323-

067*77-o33 -3r y7777ancs 07., I .3 r.C.- 73.... ... 7776737. ..... 77 7710 07.. __on___ .... . -____ ____ ____ ____ ___
3709 --332s -33 ', 7 ,3 7.77 rr s e 717 0 7 7 3 4 7 o 7 0 -17 -7.-7 7N0 43 3 Fa7h7 0 1hab t,7ones 0 30
1 7 0-27-30-377,.720i3 -- 7 777717 777730037. 322 yd *0 e, 'a ... --

a rai d br nce r ,,, C. I I I H I~ iC i .'. -' '.I A L Q U IL A l N 'A R IM E R A N T R D OS I po leai, t s ala. u ebl adO cu ron I b. y aco -
Pr:L.' ..I -, .o l', Ii+ .... ...or o y + . . g t .. . r .
." "b". ` mbre' P ;W~dos cparte os ba r sn as I e Ca sa~do `I ill; Ved dootn nhn.-
JIEG D CJA T -. A 'lCHYQo AME CIPS:Rfe 0,eqin qe %7-x%2- .. r.to77oI ... .. 1%2, % J -Vi 73l ~ 'i Annll _.2' -191242= -72 E73 -ld .eaoAqul., C-10,-60-5 -Alitm ,ro.Im 53N.00 Gra A-tliLA ,a APATAM NT tinm 9H T L S E ARNL.. DS PRA ETS
33. 777772 0.:. .a "7...' "L l iir g ma r v tt d AFINADOREn MALETAS DE) AIO N r VELLOS U-4?. --- 0... - 3 0 Roi Dme b t enar d F-68 PLd3i.ueE
737 a 777776 717.. 7--4177. Para 18alers Pa' 20, ctcia Su rez 8 : 0 -i~i -' Cu' o a 3767 t 37 t 77.9 3 67777 .32773( 1,06 MoreNc-dlta P liri3 n-as, foci tel, 107722 Extr Lac on a l.Sl 1 31 O E 7 R E R ,4 y. 15. '77.7.7477. 17nf 77.roar 777-r- c3

harm'.. 3.. 71 777727 ]Bit.3 sad 7 7 ....... ........ ..77 7.igu, y'1 acu so. Fesi encia 2. '1-1.9e8-82-11. erc7.o1$3716O7Te773'7^-38273.
773..707 7317777 Rafael 7527 msq'n -877 VE D .777 ...7,3 G acAS "V LC N -N I -xip co c m lt *17 T E -B A R IT 377-..67.3 I77'o7 7.3.7.77 AP-AR-.3,TO 33>37777 I'''.'2'777 Gan, 373777 A Q IL N l sl. corco,6 utr 77a.7773 c7in,7 3.
M- N UI-:II-S COI7I SIN GERAII 'nt nu o Anoi Blanca, 57 e 7747 dos Ift,lan'uls p131.1. zaclo, Srtain $20. D ~ ~ ai dos Naii 7,7,7771",os 7.t y.,.'77 07 o"..7 -i~' "'ll"'73 2 77.7 2'777 71'7777~33. ..37*7.,37 7
ti6c9, 30.77 777674373' y.77317 A 77777. 11-7.716603 N77 770.71 ,o(0- 37 pio1. Radd~os b'''' 77-777 ,7777, i nlno etbe -J7.7'773-i 77377777 en 777 '0kna de crido. N 32' 777 23 y 2 52. Ve7..' .


n m.7.R O cent.al, e 7P0742. 1.. .. ...7 .. ... M..... Su'o. 167
h --)-.- ,J jot .%N ...,, .... ..'IT L.t 'EG 1 A C"m... de I.mlida. .a .... . ..... --lh form ,agr D elt .... 3.-
'7, ',ew -Y-ork ra Ga- 1736n767r 773 3odct o' 7 77 73 7 7 7 3-31.7- 07.3.

777.7.\.<, I7)1 - '''.sr"bir II. t .,-- l37 777 T077-C07t6 A-4(14'1-.' ... E fl Aev N ZL Ae~o~ S 213 Cha~lda 2rl.'a Vanf ed orea|8 opet esh-otdor-F-18.a 97663763307 .7a 0 7P. 3 1E73O. 7731717347 O:IEOo 333,
30 A iiO .I i, I*7, V 7 7t,7i 7 slh 7 $337 ,pc. n7e do d{ o 7no-. cta ,, 7. ban. v a In V
777777777777~~E~ ...' et -h~r 'i 7777777-..,,6(33 4 131675 ,60 O 05'77 ''lt arm nn $1. H l Padre, a 73. iovni .74717 17 i.73.32 3077727 11277373237
7-"t 71-7p67363033 .3.. orisft N10 3.777 31 In,4727 dclit.471..330637710,ra- d ltm~ soadla 67.3.-int 7-s (4 777 737732 3, '7 10d.77
as777,3I7 187 7'70 17777 1 y.i.li77. N97777 '7 Alur 2077. 7773,ao I7 P~ H-1624 6 *-- -
,,, .. B flsam773,' 217 t 674 '" 6 3 AIM7 7771311 viui. art. en ion les Rsnead sev-i-307313
77,in is -as*17,7 07 .7 7 7I tcn 77 ,'777 770 3771 a77. 7 3 7 7 7 3 7 1 7 7 6 71o e71 '' a 13 H 79 -12 737,.
3623732 ~ ~ ~ ~ ~ -- 11.17%!. 1277,, 160.-.7. ,in. -..c I5__________ .I -0327 7Uri 7.737.7.723 -o 7 -73 11-1177176'42--62-64324
I, 77-teh .7 7nt7737,n-i, I 7707l l'gl .-.23 I 77 .2 6 77~... 8. .. "!11 .. z- 1 P R A F ~ q A M 1


SS^ ..... .......... .. IJ '"". -.u,, ,,t,, .i ," ,, ,,.,l ,.,,,l. ...L, (.|i -'"||R|".,. ." |'- ........ ... K ......... ...... OO ...... ...... ... ........ .......... t ..... ....... .... .................. ........ t+1 ......

*'37 17 777 ,*. 7 7,77177. -71 7 7 '' -77773 1777723
sa' I3 ..,7. .,7 .n'.ll1 7t7 4 7 74 nd 1 7 1 4 I7 1 771d -7 -1- 23 i

R ' dl, ed... ......... ...--d.. le ...e...........
*I, '7.7 "S... .'.' I| 7 '1 " ...bo..... .7 31. 33 .. ... 3 7 ....... ........... 773110 63207 7- ..... 7 2 7 7 7 d a -
111,111 90 p.. A-37. HOTE LOSeota AN EL p-fil e t-m n e im ; .LQ LO DO AP aRT NOr S d /Men-
."" ] ". ^t,' ]'" i ] 777 .,..77 777 7.7 7 7 ; I ,7.-.717'77z7e31e77 asuerol Op71elt 7 -777777 73 3,77,3, 7.7j3d).u 1 l7' + 77' c .7 373720133727723I 2 b A.3e7777 "e73 77 006I 3 71 o
...328' 3 7371'(" 7-7704-75-6 M oe 339. -d-D334.0-7- 4-35de4. 3pH-197-2 -76 _7a . n orm lb ". S2 7 'S21 d,-

I I"- .. . .. 'l : _ . -_-.
-T.ql _T_ ALR PAR A.R "LtK .PRA ET dor apANG CXVI 1


-A_L Q I1_LERE_9- A LQ_UJLELRE S A-LQ-UILERES

82 APARTAMENTOS 84 HABITACIONES 85 NAVES. LOCALES
-MRJAMAR PENT-HOUSE 1% %FAEtO t 7ALT?7. 55NT 5 G7 7( irND O B ELLQUIL% U.N.1%, N.%%
SI I ` -MBcc Alquld- ni mpll bald de tabricar d P metrTB, pla.
AMUEBLADO CON TODO .. 1 ,_- -1._',. 0 ,t r ,- ..... 4n_..-.,e 2 m77 ,;-417,. Prep..-a. pD.. *l..I, P.
p7TY7r6io ... ... .. iee" ll I Me Ir lla .,-fia/ld IM ... -f rel l-r-Ldln-- ilO Y-N, ?10 "l-Ie,n- .
v e,o .ertlciO c+orlr.a fm -u ,er. -,'r .iqlp.84 5 A5-4.%72 Barrmr A&mrrt
1-" .'7777.7 7 7i 1'_1724 4741777_7777717 7 77 777


26 NQ 215, VEDADO


7 -7 7 7 7 7 1 7 7 --H7 7 7 7 7 , , 7 1 .4 7 2 7 -
Ea o1 N1o4114 177,77 7177)7 3 y1
ii-ojr 1 i. c orm e d rdoa c. -ov. arU.ciune
,,, -se.'Cl, ij cr ii 1- 0 eo. ,.111/i6 a-

II ^ ...! trLIo,; r tc .-c _~ e N-". r._l._E',
lie 1, 01,F mr 1,Ilia ..

Fe-- sco Apa-riameno- Interior
B7ohm No7 17-1 7 7 im-t y 51. .e
ew'^ m ____ pr" H-ilode c-m

-ALQ ItlO AP.rk IBMENO OMPLETA
S1e.7 in0 7 77-72 :.r7..ro 6 c .d, eT|17o-

7.7S13 W 77 .7-;1.U 7417Ml

pl.e.f. o dera do:l ia H.f a,,S r clr r
--7 7477.4 "7T1077--7774,0111777,1.., ('-.3727


L ,. 4 77olr1.7. 4:i.6 7ler7.4 1 7E l,7LM
77717 hp 45 7r.e 7a7e77na7. H y 77i7r


mi. 7M7 7i 7 7 H.-IM92.6I7-7
4 [j-DJ. I) A .++a ME' TO AN 'EBLA,

__ -97 ell- p .' }'o d

REPARTO KOHLY
se Va-Ma. a,777) 77 a77 174.717'7 ,,7,;e-s 5777
-~mr Ira. c1,777774777171,2717-lo7
s57ire A17en7d777 07d 1 -12 rT,.I,-1 7.77
1777 C(4lz7 1Ca 77_1, bl- Ir .Iir7 -, 0B-4978
77-'l1r74.72.13 M7.

83 DEPARTAMENTOS

SE ALIQU1LA
Ci7,' 077Ai 7ln 2i 5 eninre7 19 7147 20
7 777 I l7,17 74Ln 77De7r' inme..7 277r74.rr
pllo tyer~te calle Sala.,o leu1,.r3 mobile.
7lr.r7177, 77.77o 7.77-7 7077777o77477n 7re.
1el en.11. L sl. e r r dn ,, rnJ
S77. 77-71.dt77471777,77...l,_.41.71.7-.._1!4....
5t711,71.7_.1

Vill7) 7q7 7l,7,i447 n71l.. 7, .7O ")1. .
7o7 i 7 7N07 '1.I.600.7. 77.1172,7 7 l7 174 7

l.77y r7770 I l.,o,. 1,7. y..' 5B91 Sr

7,7 74 .771 7777773&.7271l1.7l 177 77557.75


-ornm P. el I., &1 5 0. 4 C
,a so 1. i. Ill. 3,9
77717777~ ~~ ~I 1777111711 -11) 7917 a,

84 HABITACIONES
BIN1. AIQIIIl 7 %BITA .4IO'i AMI "
777 'ai rw n raols I pe7sona -711 .1Wld
o{ir 13en u .I rl l~~es ban rll te k i
$73%. Calla. 71l.-3- An I F 2L9-----
11 iP,'-11 84,5
*I AiQU'ILIT H IlIITI%(tO1 P'kR'k HOM.
ir 2- p". 11. 11ii1 -s.5
7UMILIA RESPEIAILF -LQl I.A HIL
t- n ., 1.e V' o'l s r i r. --I 1 % ..l Al.'

A1I.QLILO tABIIAAC1IO 707 700DO
74ll4l, c7 -iJ7e2 t a a H.bi11nie 1 3.
1-. 771 77bnals77 1 Tall7 ,Nep-, a N,1 2177I
sin 7,1 1,. a ii t S.
5L. .IQ IL, .%% % 1.1.., 1.. . t.I .71. 7 117a . . el .rla-, I, l,,r, .


"07 ,7,7_l",7"17t "o.707 d4777 7 7 I7
%1iD% 0 HAKII 10%4L I1,11%" Till.
% p.\ l el\. 1s II A -I.I. I CO,
al,.,.l. I; l l. ( l1


of ALQUILA U'SA IiAIRITACION FF I-
1111 .. N. I1, "i .. ir1.' i7


SA IACO COn NA O 7 pA
nlrenndlll'lrl Infr n tI'11 F -140
CON 11. u. r.,.. H rNIK -M-A.


I.. %I ILit IT.A ,1 h i nf%`1 h1o'0


4 .1 ... .. -.7071 _~ 77 V< 771. 1 --.14--- 777,:74 771717777 1.17 771.2... 70-1771M-.777
N1 4`0lA BAIAtN O A
BIrT %,11.7 %l,Dll % I,. %%I 777,.i 77.0
4 l. 411 .1n -
of4 77 4417 11.7 IN1%1T% 1171%1 P-4H-.l- r~nip~nr~t~r H-1M I14.
'.1..r 77.7i .1 ne ,...Ir74
A .I am 14.5
51 r%i4 1.1% 1i-' i % 11 Il~it ii10% CONI I

I. .17 7O l 7I7i r -1u 7 I- 7ONo,
"'I ~ ~ ~ ~ ~ I 16-A~la TcA4:.-1 -1
I 1L .47 7 7'I1.%I 7 7 iT7 UN A I I% 10% F1


7177, bl lrw. r, ,i _le. rills 3. r l .,77B7-
-. I. AF.IO -. J -.D HI, ...7 477 .
S%&I. II7I, % lil: t r I ....
0,r~ d-'lr~a L, I-C ,.

Sr ALUIL i NA M H 11t4% IITA t II.+I h fall,, .iar .....e .." I d',;" La .Hls
.. I .II V, l a, h .n.,10)rm r 17 2l,4.m .
7 a t,7 PU___ 417. 717. 11.
7-AQr77 -, AH ,IB1T ,14.4.


BE ALQ.7.LA UNARITA7li70 CON ISA-
1% c- v ii r n mulahent, can currld of
I-' i.. *** n-nm .a- n
'H 11.177 I COl CA7o71 l. liO N1 o. 0,
Ir.leC, ndler 7.277717177744, 7-1787741-

F (1 111, 7- 77-14A RE 07 7 1
__g ~l7 7~is 77 1777 77..I . 7 a. 7.,
77i1 n 7i77.n .71, go .1 717. r.4774 i.
!1_ '42 1- 1I-111-114-41.
IS' &hTLt.I3. OI|TCITO MCON BA-
7 .P. 7n77nme 7, con 77.72,

of7 7 7 IN 1077 7717707 UNA A
,,1771,, 777777,-l'7, 777tbr solo,.77).7rn.-
777.77. ...-77"" )".. .....-.
Ail h, Pl 3 c, 2eltlilr o


178--7. 4 .


Lo~ 7 771777 7771I77 -23 NIP 1 410, 7 UN IE1,)
077777777777 -no,7 -sin 7177, as e74172 -
Ir 1lt6-. -IrNt~ I .I P a d UN I I
I I 077777 77 N 7 Is ARA 1% F 7177. 17L
11 .1 .,-, .,1., r ... 7 '.7.t.
7 71. 177r 14. V1 1 1, I 1m87'1F246n.

L 717,ME7IER 72 777l7, 71247 27 7,12,rTII 7.17
774717117 212, 477777 122D 4. 1 -
177771 7l777I 777,777n-- ., I 72dL In
r17 7)77 A '7.. 77 747177. Is-, ), -07
%a7,7l. 7i.47h 777717.7 7n777 7 .7, an1
77777777 4..it 7 { -7i7 -174 -41

IT %1% % I1 % iI .7i 1111 777,117....-...77 .... n i, 7.... .1d .p r
kS3III I It1,( AI, III;, i V ,I ldtlO


Ai 7717 ? 7 111 7 777h ,77l1 777r 7717i74
.le 1lII7il I v-1.14, 17
p na It I 1 l It 1 . pn
,,,. le tow' 25 ,r,qi n ,. ri.


1,31r~d+ On 114,00 .el, SIN), nt'a.11 an=
d I~~lrt $1 :10 (i..l ll l 3 p ,Po
rIIl,,r A,, I: rn 13 +etin, III 1.,.... W ir~l,


IAr VIL US5%PT11,11, Ai+0 MA.. 1 |,or~,
I n lll, Am l n, l 1 7"m I 'nl-tl


P.l (11 -.,IN %.I.

I-/,,- 7, % -nA in -, /-"-, M 1 -, I",;


,,, i,, I J. -. ,-d--A-


DIARIO DE LA MARINA.-SABADO. 5 DE NMARZO DE 1949 ,


ALQU1LERES

"0 MARIANAO REPARTOS
SOLO 1 I %101.1% CORT0 D7 17 0O.O
7 ldl 7.:7rb,,74 7777 .,777 7 ,, 7 1 '7-


SE SOLICITAN

102 AGENCIES COLOCACIONES1

Lll-i"l. RENI 1I.188u
71. Ma,:, 71 .477'~l 7-p.r.7117 771717 !


777)777777 1077)777 7777).7 7)717774 4777777117777777747777777171 7007777777


SE SOLICITAN

Si14 AGENTS VENDEDORES


7777l l77 7i7, l 7 l77Il7,1 I' 7III 7 I 1. I 7


- PAGINA.\ INTISIETE


SE -OFRECENISE OFRECEN

118 CRIADAS CRIADOS 124 LAVANDERAS-LAVANDEROS
0 .,.,if2.(7I%7I1Or.072u4rA2v.%,R cO7O(,%r. + 7-L A. 7 PARA

7777.7777 ,'*77777 71771,74471,
I P. 1 %1111 ,'p. I %,;-% .,!,%j.n4 T +- A -- .


47777.7177,7,P,77,,7.7
M4A7 72 7777R 777I 717717 777'T' 77.777..,...r-7in% .,... ~I.


7,777lero. 7-or, 1707 77277777,77 7777.7d7 4.
...re,- 7P777, 47 77p77 77Hp777 i 24 77r-.
-er plmO U-714
H .5M 864 5.
EN CtBA DE CORTA FLMILIA %LQUI.,
7.1 7771712 70l. 7 70 7 747U15 1.' '.1.7le 7- E
u"" mt m UI+cta sicI con vad o i a~~ll
lajam H. PH- .5
o 7 ..17 7 .4-84. 5 7


EN 4171 PA17L IOMPALT OLO fCLt7.7
i7 1. .I7 aJqu7y771 7 4 I 717la 7 ire s u1
7710777.71 mir_ .7 .-.,..177771 .2277, -. ,777n717 Jresrl,7l17 117. 7772o.0 Anl74.7
I7774 A 7 7 r777.77 4 771, 177777,8


7477777771n (177777 71 71.771L17


MAfION CAMAGIEI HSE OLLQUILAN
Illmida, SeF.-IQClO oT, plelO Anr, 'blaid.,-o
no PreclOf equlatm Ij., u ,ar .nrec
Co77cord. 4704118 e7 G,7-7 n [41F7c bar
Teitlioio A.m6t __I H-cu-tsi
-VEDADO.-PL--ANTA-BAJA-I~,l An.... . 7 ..... .. 7 i. I 1.. .7DADO K MIR7 l..R7 11 I IV ALQU'-I.
A ,. din4774 oc. J.n,.7,777 i7.1, 7 77 P-ran


*\-i I. E 1 2-, 4*. Max
ErMILIA ALrU771A 5 ,PL7,NDIA T..

tIon r.26li1 In r A. ITACIOh
17 11,10, No, .a :s P1 b l i n coo
0-7ele7n 7 71ne 77HII70 ...7177 1 .16.

_1l7,77 7,771747,7n .r1.r7 77 7772, 777
,,,.e11 7.77 1777 74,117s 177 47nm i 7 a 77 7 l
...5 Puro JIill ,'alUA entre i% v 15 Vann
IL L5-8I{141.1

t" Il77 PA7ILI1 AI QUILA HASITACION
in dn v ft ,.l c '.rn ino 1-1 45 tl (,IN Mo s."
777,e7o77 ,7l7rl7.7TS, 7, 7777. 7er,7ret7777n7 .
17 N71 1777 .1 D 7y Vednu.

7l7 ALQU'ILA I.No__EASIIAiTA ION 17N


eii.ll refriencims.T ..noM.29I4f
[73 7..105.Mir
77771r.i hItr16,777777I771% L O1.7777711.7

c 17.717 7l7l 777.77 7 In )e 7 .I iIB-70.
H.150-94-5

l~llllllr~n l i 11 111 e,.n b....-pit.
IaI.. A rr n Rl'. lhl- Ili


7E '7QLII.A LOCAl 71O ICO M 1 ETOB7
c-alri~ri propio plrm cro"TIrrn o aA1-
mrten 7Clle C NO 727 e, n y 31 Vm7l7do

848 OFICINAS
EN-2AJON A-MIDI,-CU-ADlA-'Bt--PBA-
0do ft 1q7.7L 777 para jc7r747. _m77lo.
r.Isla-p. Pblicida ld el-Hay-telfPono Refu,
37o I'M A.-WI11 1. u-I.


EDIFICIO RADIOCENTRO
Ir. el 11" v piso i-rtdl-.Ol o OuJ
pm etll'dMi-4 u- lp ll-I-i --too S.~
Lrofl c*d-dca-4W-.-up~rflief-MpMrox,&mW 11
...w T'- uw- *odilonado yf* mn


a a~ i prlado .1174. Hitwir.i
E 176 96-5
DOI N & ALQLILE. FA1 71CIPAC10N
oficina mesa. m~quina itiefeor, oeic L.
gar cenuicrl. 925 Refrienclu Ntafnu~na de
Go5mel 555.-.74617 B777 H.-755,-

OFICIMAS


7:77.1. -1 7 -c ---,-OfI, -.77771711 -


.k 772.... _07.1. 1-IA ->.<-A
QL< 'ILO 8%Lk -L F lTt'k ?%" It..
t- .,. a- ead+--r- i;l m. .,- r-e- A 1114n7 c nra'77 ) 7 7,17 l!7.10a.-7I 7777 77.
7b. D14707t11. r Jo77 .

477777 f 71-i77 .7 ..,..V .- .71 2,1-

o tn L l p I n C .7-- 0 h I U -.
7e7 ) l7 7 L ..7 , 1 7 7 7 7 C77 n77 7 -77 7 J L 1 ,.' c1


87 HABANA
LQ7UILOArL p I7T A MRNTO MODFR%0

Sn.7 542, 77 1I. .51 )7 7i1 77 7H.I
I1SE 17juid11 N' NO V 8r". 7 n7.rM I 'k%
F.. 10 -- -
e rA .=.o l n
coo a77W75d4 7)47777 707777do7i77Ca


ucjo77777, 7777774. 7g"7y 777777 77777,77.M
do con .calentdor Para Inform77. ve7 0 7 I
in-rarado .I ml-mo 4meielo.
,C7 117-487-5

sI ALQUIL. AOUILA 747, ESQUINA A
San Miguel, Apto. compuesto de 1al.,
n7bi777i7n. 777o7 y ocn. 0In 7orme- ;
r.F22. 3 3"..7 -7-7.


,I_____ W11+ hill, a h blti cione. de 4X4.20, ba.
%IQl Ito H H ITA i Iliui MO R 10% 211 i..--.Ltplt-ladn-n romedor .1 fondo. co in.
zar,, 912 r.r, k MileR,..Sin C.,a ,,,- % I 1. rmita, entire Tulipin y Conll.,
onrl Crlll i 4-8.___________________ -7H-1739-17-2.
LOMA DI IHAPI.I MIBOR' r ,) 77777711. .17.e l ,ln7,.1 I.n (,17 7.7. 41 771747 h7b4 it 7ne b i
F-7380. :1 glr bdw i------- ------------------
,.7 1.74r,!, 71.,1-,6 44. 7 7.,1 14.q7.,2de 4A,,e r 1 -

iBAI+.LTA i16.O ilS % ; tLL U -So aV
b.l0 llon p art7 5 777la 057 .-7eprl car. 0LQUI7.17 C00, 77R0NDE. PI00 70F14-71
I- El' 777 r. A 7.11,77 l.1-.7 7o 2 Ae77" S4.77 _,h1', ll'.1- .11.- 7..are contr1 7 ..l 17
., C Inrr 77 1-U-. ,4,4, 4 .8 ;7 .7 ul7.1.r7 2 7 ,7 4 h llr .171 .1,77 ,
%L % o) I -kOI, t 4LL% n a R It ,AL UI. M A L'
7 ALQl I.O,7 77ro. 7 i7,I7 77op 1 l 7777 7 D.-'.. 7 ml0m7 a 7,77 a 1 A S7l7 S 7 -
77 77-- 77 M. Mre c y o ven ll ad c.,,,,,iej,,i- 6 94. .7
A77L- 77n7777 7l'd. bu. Tod f7 f 00 71,7, 77777, 777. 4 . 71 lA,747
F-7160.1 11. 7114.;
RARI7ACION, ANEXA AL 170O71, 171.. (Guardatnuebles WARNER
ca. m7 1eble 7777oderno7 7ora7 7hic&71, 7 17u7 No n 74end 77I 7 177m7ebe 77depos77elo4
w 7l luxeemp7 M a ablleros4 4 o7,7 Mnt, eSn r"GuarmurbIL .7. 7Warner", mcntre At.d
zaroM 5, 7 seundo. E-14551-84-8 res7. 7 o ea ri7 con 7 0 en0 ns, 7071r m77o
ON 7070 77 7-07 7. 71 A1.71771.0 77preio717 7)7,e 7803, Cu7ro7 C)mlnoI, "Guar-
7C AN A BDR .4 AC, 9 C7da.muible Wit__r"- .A74-11 V.1,,s.I


it dN I 3. 2- o n S" 111-. _a,_Sa1 LA-


777177177.t 07477771 174, 177477 ____________________ VPD___________"_
| ALQUILO! ..71 o .,Ed 77ll 77., 7 77r7d7".7 S7 S 1. 0-
ll.pWnt minl. lbit-1trl M-In. n I, .dnr, rn VeI d l T l croin. s, prl o.
V.72, Ma777 '7771 Nd7 1 : I "7..07EC-,Mt7. 7 17-"- -)t} .rr...
l la 71'7e6n77 7p lt7 c4 artr.h.N -7 C tl I 7 71.U--.
di 17.0adr 1C717 Id1 0Vlbor. T od $ 237r.7 Nl l. $27 N7 7,. 4 30 ALA- .
I,.ltsrm k. 2-0732. 4H-757-74-75 m7 d -l. 1,4 yP71 7 coc7n7 d e4 Su. 7
7I7 0 -A7Q y d ; 7 n 424. 7l4, 770r77e77r7, 2, 4.bflo
E tE II T PE.Of i h cily toeA_ de hl. InferRS e f I
,i hbt,n lpr.-~n~l, an1teb1dw. fr 11-en 7o7e- o7.,
IDO i n 7mue p1 7 ar m71 r7m,7n .7 toEH1 711 7 '7 7 0 778-17 -6 7 1.,
In7orms77 mu,7 Meo0t717103..alto7s,7en7r4A-.07717. POSTAI. 77LA.0 24, 247, 4.A4,Al-
knit Jo 7quin y Romay. H-1574-84-7. igun&7I7r77 $50. 740, $60, 747O. Calif.,
%IQ7l7.O HAINITACION 1 7CON A740 T 00. mI Habn v "0 "1l, 44.. $75
".7el, ,y Sn 7 l,'I. I I-t 7t4 Ac-l,'quiler.7ern7z71. il-87--.

o1, l C ,.of,, 11.57 H-7,4 1 5 --C5oslel.. LQUILOC.ASA -PRIA OMA ERlO-ON
r,. v 4il-.n, 11715,.016h.57 77777 r70 Pi' 777 777073 711517,7.71 7
777.F7r,7777 7 1-0:7,.L.11, 777 ,1.ld'.
%t alq lli~n l ro lrnl Al n,.Mh-r J T@ I .-tM3,$7

7474777277.14ar 774771477 n. 771, 7772,, 77771747147 1747776,
17771,y77O774.t.7...
H rJ14-0 rrALI.. ii ON. \,1 RAIDS leI'I TS'. ...
%kn O. nllfv al:, ~rRF1. If -psnlllo M."IeiT'm fTe"ac- ai
++tl~lI R PvOI 41;, lnr E I v i. PAbitlia, l ,e, balia lr.LerCaJ1., Colt-.
ilquU~ln euartm &in muebles, modernos, dj ,e le~t yrll cld a
7.7774477, 7777774477477. 77177 ,714, or.7nein.. V77. 7777777777 .77477170 7777
1.7pl e hud I IloVet- nfu.mex7 Raff o Io pso
7de17a7127y73.a.6.7Domi2ngo.7e1-72
F77 7 7 0-777H-21 7 -12-117-5.
%L_ .t..1.7,7,,.%I IIIT7777 1% 1 O7'k7'IT 1 %"-- 'lu- ,7 1 ,1 .
m~nnl lln i~h 17.rl- 1ll l ,'1.
--h7,7 hr I, 7, 7,h i'lli 1i7. i11 777 i77 171.h l ,l 777l 7 411 ~, ,111 7 .7 17 r..4,77~ I
I r . il N I,. u '11].4 7iep..l7,. 74 2.7... 7I7l7772.-77-7
.-. L"7 t. U7 777I7771 .Al+|LlAA 89 VEDADO
h,.7 ,o.,,7.71, .421,1,.. ~ i. ,rr,
7777 t-m __s. CA&8SATUFBLADAS-
7 77777 5t R 777h0it0SL 7L. 7LQI.70L7 A & B DARDEN: M-3243
1 777has 77171l777l7 7 7conD aft. y 2774- I 1.Tene 2os 77um7 ilr mentop, ebl-.
n. 41,nform7 n, tel4 or1. M-t194-4. o.., n Vedado y 7Rparto7..Lo 1 7li.a7.m
11-1451-1454-94A, a "7.rlo7 7en7n77 7 7tro u777 lo7077lsin co7) 77

7717 l4e7 71 .n 717771. o7n n : Malec6n 101. li-E-8817-a-22-hir.
Is 47sma soli1ito com7a 7ern de cu7 rt774,+ 77 LQUILA EN LO7 ALTOS DE7- L0
Admi0l7 bonds a] .7 comed71 r.C7 7nsul o cuss777l4 la I tN 24 7 1,3577, entire 24 y 27,
2"I, Altos. Tl,67 U -7186.7 Ved7do7 7 7un d7 plrt[m7 to empu1esto de
147I77 7.-51 .1.7 o- -d-r don7 7bi7'-I.,-7 7bf. 4in
7IDO PIQ7777477 770 1.0 1.77 ;, 7777717 1.7,7d.., -. -
-777477 -- 7I77777...) 7777177177_ 29I-.6 7 77717.
y~a ig lq-.. 9 LQUtL] ('A1- A 1o eri do:. Rnt 1o0.1 _n-
71~~~ ~~ 777 74777S71P7s,1..3174V1727 N..7771.1917 1 ED .7, C3 l It
ALQtrILO KABITACION AMU FBLA Atl ..!-o y sorTiclt, ria-1 t $0.In
c. 0 de 0 7nr 07lid7d,70 7 0 10tr}i 3N77entre7f( r...7 Taff.1777 11177,7 77. 4.7
N-11"'7, S a 2n7 4Mguel. Pregunte p7 r An--.
H-1l 1, 74-815 4--5. 707X7MA ALQU7LA70I7 A PERSONA
so, .lvents easeamuehlada una plants. Ca-


85 NAVES- LOCALES
Habana. muy pr650 lmo. Neptuno y a un75.
cuidro. d 77l7lno,6se7cede7 local pir))l0-

airnm *a horu da ofictna 1 telifono
777777747 747772 71 71777 mo 4ro. 7 7,77 42tt.

M7.5, 1 E-17I,-77 -7
NAVKS NUIVA8. iT ALLILAN It NA-0
vas nu7vas7de 47t77c7ur77 de7c7ro1I771, .-
Choas tbrocementom con capacidad interior
d. 707 M2.. muy7 l ar. con1. 7 ve747 nll
2 pu7r7,71 de,1ntrada4. 1dems entra.774 7'
de7p.7dient., 77771e74717 17 .74d 7.7.7,
y P |lattno Cerro. Info~rmln de 10 a 12 I
. de "4 4 A'. 9C-1415-85-3
.47 AQlIlLA LOCA1. PA5A COMF.RC710
on 717vtend*. par botlca. bodeg7 9lore-
:--11. ,Pre7 t Zap ata.77. (.1p.777n.,-vent)7
11 y 14. Inforn7 e, Te 7l7f. F-5617

rQ77IL0ONav 7a71m77 1 T1%T117F1II
1777.4nh 7 lip1il ) 1n77e 71 7,77%.1771 i
i177 P-.I7Iir, iT 1irl( .. m7 n I7AVA. .
i7170770 07,71. 77070, 7717777710
qjDo, Tatf marn 11 lt_1+1i1-5-5

ti71 7 7I17OCAL PiROPIO PARA 7. PO.
..... 777.. 77..... 77777772dr 77.1777 .-

.tIH-14I.A7-5.1
(;:110o L.OCAL. c(OMRCIO, ISQ11NA
G7nr7a y 77omerelos. Informed,.. 1e74.
1 11n .l--..
7. (tI)l1 7IN LO(A1. RN Ir MI. 7JO7 I
i o lllr.n. (.77p1n7717 7 7.7077777, 777
77. 7.477707 77-7047 A. 217777 77101 1A7477" 0.077.7 71 71777)77777717 7 .,401- 77.S
d, pm dtn1rn. 7n2orI0l7e4prnp7n I 71 y
1 1.7777141.1 M-9217. 77ll- 70Il 7dr7i72
1I-14]33-3-A777. 7)7.A 77474-4 C 4I7NT1I. 4YMOI 27.
no local propln para nolilinu de pe'i..
i117 c, 41777777 47177775 7xttan7er .1 i r.
!nfrl m~*,, ,I n .eie. a .1 1..
A.%<(WtI. do 1 4 P'. m 1<1Sl~!
AE LQt'ILh&UN ILOC'AI. KS QUl'lA

314 1tr 7n 07H 7 777 7dcil,7.. All, -
Im iirta (holtlliel, vI'vlendi cnn Ir~~l
tin en Infolmll n *.A Inml-n

7IQv17,1 7771777 757777777o 7777772. 777
I., 7,7777v4" 77744I 774777-71-1.
rio Cirr~l4 811 enel1{ 77 7l7444177tr
.f. 2 A 74 777, 1 1I7 2 ntr. n ,1 I
m17 17 7717 7,777T .LOC 777CON V1 17714- 1. I
Al1-17u11 71A 7I i)r77711 4777774,7777747777.7777
.Iiquller, II10-A fntorlme,% ^Ailnburu 429
r- 1A11, 47777I 7 2

r .7l~rIO 71. 727 77 7771 2117-7 1117 Lc71-11
-'7 GPy IS,7Will 77770 .7.1 7.4o7 I
to P" 0, 3 f.Hotel 3 l te v p-~,
2 w 3 ;rl'- "*Illro N i I
iiri - t II on{, N ph l + -


11 4 1 ,No. 777 0 entre2y 2 4, 'V7d7d 7. Porta7 ,
I s1 .s, 5 hab1t7cions7I7. 2 haos, 7777d7 ,I
Pontr7y, ""I. 277Do72 7h1b7t7 e7l7 7nd7p .n-
d,77nt77 oe rvidumbr7., 71, rj. 7erla de c1
a 3. .F-511. 4 H- 17-7-137-
V7DADO. 71 1ALqUILA CASA, CALI. Is
No. 1707. 4ltlo. Compu7 ta de reclbldor,.
."I&, 4I71vin777727, 7tr7 7cu 7rto7 1do. b 1,
77o7do7r777 o7lose. 7on7 77, 747cu7r1o y ser.
.71.. 77r71do0., 7t7e7777 77fre 77742ondo, 77r1-
47. Alqu7ler: $150.00 Informs.: Telf A5-164 2
H7-1550-11-5
AiAtA 12 H-13 43-M-1Vi P..
hall. (A A .h 7bit 77 )o I.M, 31 77.
b3fo y ompleto lnt relld.d, cpcin. de I..
71r44.2 74 4r74 27 77 d-.4-277 ,sede1.71.7l 7 177777744 4777774717 1770111 -
17.v' m74 7714o7 077, 7. 2 oi .
7 4n 7 7 in47.770}70 0177r7 7n--M4 7747


D8f% C... O PALAT NO
t0n.n ro 472 4-. 1A4-A 1-5.


Hr" 1 32 1 so
7.7t7rrllM. t2.11' 1A.7.. 7 l7.77 5X7 .
jo 7 e1f.7. el .oc1 11 77477 m77n7 167/5 -. 1ti.
35 y 317, 7. Ved7. 7do 9 4 l 7 1 ,


XK IMN. NTRI1N 177I. MOn4RNO7AI .:
I .0l,-n 7o777, t 7,7r47477do70b70
4 n. 777747 77n7rm77, r-$242

SK 7IQUILAN7 I7DI0ICIO. 7NU1 77, 2C.4
77117717.n 7177171 7nrh47~, 7.' lnl, 777 147
...7 on7.1-I..77 474-73. 4
t ., dro r1.d-.Calil. C N1 727. 1,
V a1Vltd. If lall-ap-A
VIN'ITA A LA C =LIX. IALoA. |' WE'DOI,
dr.,oa tI 7l77I..... 7077 Int77)7.7171 77.
:., it"l, hab crl~d-., b.A.. PI.nta It*.
Ulf I N77, 7 9771 7714717, 71707 7y1 ,1..T .
I "^la f + 1 70-Ma.16
777.17 71417 47I 71 477, -S 17 7 7. 771777
Alq7t17 r 0 71, 771.re ita, 7m 77.co77dor,1 4. 2 7.
71.7n, 717Ina. in. 4l7l 776n 7. 71.7tric,1 7dor-
,,".7 7. ilstin 7771b27 7 I4 4..... T7 7bl7 h
- -.7 17n)7 M--20 o. 3O-i11
1I- 1426-IS1-7

89 CERRO PALATINO
I770 7o0i 47 777o04, 710CAN 07RA7D7
7rc71 7171417.177r17). 7p7r7 7117477i277i7s. .
i,17nr. W. .7 1177 177, .' 7T7777n77 M-17149 .
71'777ri,7 7, 77 L r.. 7VIA. Rut 144 71.
'lon "wam' O l.

90 MArANAO. REPARTOS'

Marianso, Buen Retrom
7. 771717777, 777.77R7 n.7777 11..I, 717-,
,1j.1777 t1r72 711177.774o,7777, 4u77.774_u_7r_-


91t LQL,7tL. -. Al. FONDO I5L 7.O .
FelO Corporl O o' d" o prwi- s n,,,
arvlnit s .i L con] P rll .01l Or &I3"P ,',
pl 77a 77 77,7 n7-77 47 7w 7 .a
2W 77--77177 7 7 . .
Aen .."s.72 P7. m.-7 47T. .Sll.7'

SIC AL I'ILA CLL %N?. uIt IHkJO%
L. Ii.. 1. 7. P7727 7,77i-n
_ ; ,i
00 71.7771.D7rm 771.r7I5 7I77.7l730
d077.77. -77 47477"&' 777, 777

, n2 LM 7 nt-..d. S 2. .',7771.
7lr 777777 i .7 77. II 47 777.7i7a
7772 7. ~7 -7


,11. 7u c 7777 7e7 117. 22
Ca'ir,[r. H IIB n j ,. ,
7.77. 7,7I L ,.. 7 77;,47 r,77.. 77 7
ra7777 .07 n7701 u777 r7..q-7 ,- e .-7 nd,,


. e1.'e e 'OHLA7,L ,,;e , e I. 0 ..,..

1. 19 .SM T ,


, i Bt, 7l7711 Ti m m i.,2 7 ,7 7...
717 .7 .77 17 Ai ii07 i77777L7L ILO k L%10. U 'NA ICASA A7MI-


A E .... .... 7,. ... ..... ... .. ..... .l
77.7 7 ,17 .777 i,71.7, 1.272 B lll


Al 41,11777i 77t i777777 74177 _I 747 7_7__.
_..7777777, 771t. 7777 t.
7771777l~.I 77777777 77711772..7.77 77.7


91 J. DEL MONTE Y VIBORA
E AL.QUIL.A I'NA CASA. 0D7LICIAH Mquina a UmI.. 4normn70 bude74 '..

01.70'r1. h 00778 CON J07l7d771, 0y t-.

p.atio. '077rrill 415. Jua1,7 Del0 tc7 7 y


A-0411. Para Hombres: A-0411

CA:-7 7 ..h771777 77m2I.-1717 777
F .lbd in ll o lar d n a e rll I
-i --,-.'- T r-401 wnl-l- C- H r.
10,73777 ,,CR 1A1AS &CR1A2ItMS
7-477 77g,7 77.4.,

103 CRUADAS.- CRIADOS
cni o% ti 'R~t J+ jo EN prkR

ell r 4 %' i4] II11 44 iM r
SOL 11 U t P .....I I % f0%IIL I R- Ill %-c %- r
0 ,.7 5177.7. -i 77 ,e7 4,,,,,, 171D


-1, 1-11 it 11A -I %%M1I7 I U Ik 117- 7K 7
,. I.0.
.It ,0 .1i xr %rt.RI ,' Ae eNeUi
't417771 7.1 ,I 1t ,7, 11%I7HI7% L,,-- 7---7.7 "11777 1 r 771 I 11-7 7 , ...
}'.:74 .;77,7171 72 II 777'0 "71 7 ,I,'...7,i, 4.17,. 1.7
t P+OI.IIIT % t N 't ar%1 t I .jt

-m1 hi i %11 i1t1. I- Ii to %,'ll4- i vl
... .. . .. 33... .U3 ,


104 COCINERAS : COCINEROS
SOIIUITO-V OCINIERA, MF.I|INA rEDAIH
,,1 Ie m enl-0- + ,do tn r, m,,eld,,-
.t"7, I 417n. 47 1 7 7 NQ. 24 8711 N 77, 7i7
77illl7777.77,. 77 17 7777l 1n ,777 777130 7777
M .1 Al7 7.,60i-, l 7t -. O1, "OA de I

7.. 4,.t,- 7. h eo~ 774 3 11.7,7r


72~j'~:~ -I- 77


71ALCON. TB1S CUARTO. 1, SALA.-tOME-
dor. buanio mtercalado colors, coctna y
i7 70 t, ...., 7.
i. elnLr".a.,,r rl. lim2a 162, 1-5843 ___
------------------ llK^ -ill-5.


92 SANTOS SUAREZ MENDOZA

SANTOS SUAREZ
Se aq.,7i casa: portal.-I4la. 4m7e1,l. I
c4477747, 7a777 7nte1r77 id7 717417, 7 7pa7 t.4o
ISavadolm Udl. y n,horil. maad. d
eih,7l i N141'1U. L4.,,,7.,Io 7 4l .
iii7i Iii 77 h...,11 Ii .-1. 7..
.LQlLO t'ANA MODlCKN* Hi 7" .,o71oll i~o )77171, 117471, ,.i 47..l 7lr
77d 777747 hl 4i7io 7+7 } 71, 7,, 1...l1.7i
r1 do7m1,7177 uin7 s. 7',,, 1I 7,, ,


33 LUYANO
SK; CAMBIA UNA CASITA DI IPit I
A~pto. H-1, do. r-d-ras l cl l IIId

.177.17, AI.QUILO, B7AJ07., CAI.L TEJA7
<177, ,,.lr. Porvn r y Oc7 v, Ixr!l7 X7-
77777 5.7)0 J .7 7 1.-r.17 o r 14 ,-... ]111471d l

.ALU LII.O liNA (ij~ t MlMl I I ILt PItR
7en4l V41o 7777l 717l 47il77n' 47, 771l1 ll l-t.ir2 a -7
d1e .1 y 12 1, L 7w7l.n. T H '\ .174 -a.

6 LOS P1NOS NARANJ1TO
1717777747,171UNA77CASA7.CON717177
.ad,. Ona pll.y J.di.74.7W72 407
-4771Tr), 70717 7771777777 .7 47, 407U,,7l
7774 7,1 1 4771 271, 7777 77 4 77777. X 4173 7 7
7717 44 11 7, 7717)17, 77 17. 1-447 -9.

96 LOS PINOS NWRNJITO


0.U-O1tTO t'OtINKRA SEPA I Ott1%AM
,7..I JIclk77 '7 el7 7S7 71 I 2 77
10'A .11a 7 7'l(IX ,7 1r 1 t7I. I 7i .,.
cos7 1 77774 7 17 .14,7.1 .%L-

So1 .1( i1'o- tIT Al|1 UNA i'OiI.IIA I A


P1U 2 1 1.
S A VSOL1CITA COC1NEA or A

el o s Iepral prl erieingagll l c{sai,
ptira fct.ilsl ti, dormh l, ,,ci., ..
774 7,7 71,7 re,,. 77,n7 7 7en .,1 .7,. 71717sucl clo .. llt e A ,lntrtd e i M11tl y p13
77. Bock7,07 h. 77 47. A o2 l.illiiu\,,. de _Mnimii
H-7141-104-.-1
77777777nl77 7777717i 7hck~ con .7'717. l'0.,
b ,l lr I', I 71oac 77 Sr7i. .l7,. A illlda
ii.-117r 7, 7,7 11 yv, 1,7 Anp1,, 07777.

l,, aa7.-Io<-.
77 I711177 7 7I) 7 70 1 5, ,T 2R II4 17 C14V I.

7..-, 7717777 ...,7771 ,l e t 14"7 ,111 LIII


it SOLICITAUA COCINERKA RE.NV
J.7.077.7,71 i,. pr ,,,rib ,. Ding esa,
SU 711(, ,C1NQ 6,I,7tt-,, y

t7aW47 7lle7ya 1 7o1, eH4 III 71477 17, V,1
U 159, 11-717 1 7

77177 7n11 7714.%ildl 7177742 377, 77il .,7~l7
i077 7 i. I 7-,i074-.


poste77, preferable 7 1 glesa,
pal'a casa doe familiar america-
na, 1refe1Onc1a1 recientes. BueIn
sueldo. CalLe 6, entire I I y 13,{

Edificio k,7 1Aparta.ment. 1.
Al 7777704de Mil74m l
.. . -11- 14 -114 -5
.,t hllum I n I-IId. ii54 11.1 +t ia d. T
baj;,, y tbuenmI r~efterno clas, (eI 11 t"1 1
cola eit ba 6 N"ptuo J1 22,' inlt
HI- IWI7- 104-.5.
St. 9OLICITA VN& COCINKRA KLAN

mtrr ,lwh, m". A- 2Pn sn n n ~t
It; Ilde td< \ Ild_
I)1 170010 4- 115.
OL.IN .U l l l i !l i I IlN J111llN%.


-,h 111 1, ,1. y A ptmll I CI12 -I e
11152D I k IE A !'CINgRA PARA .raKS iII,
f27771l,01,7o in7r7y Ilv7.r47t7I77pro 41,de

37 GRt ABACOA REGLA B 3fl f.17717 l 77 |(7 " Y CASABLANCA 401.M ITO 1r71A76i.A MEDIANA V117
71n, I,'n77. 7111 77npl77r M7 trh7 on7 17 nh7..
II AI.Q I..... ..AN nor A A0 DEC I 77d7 , .. ..... . d....... S.. .......
r t "i.' mdl. .. . n7N717 Un 7h- 7,,o mr. I'.....
di. X0 2(7 1 ,74. 77 7J17 77.417746.4
It11 3f-7- 4.

N ALQUILERES VARIOUS 105 -MANEJADORAS
IR1SOI.ICITA rMANEJAPOUA RXPRRTA
ALQUILO P 0r0ICI00IAS CABANA0 PLATA p7r77 nli7 o .7 r l7lrn m es no lrnc..l>
tortablomente amuebladas-rrtrlgerado+r, c U... .- ,
do" el7 0 ,7.rl7c7 e t77Pr7 4..fl. "doln727d ln".'. 1 7.Ib
B7 2 7 5 l 77l77 7714 7l erv27, ione11T777 7174' i t OI. 7IIT7 M AN7J O aA 70N R 11A
.4 7207777, 7117.1177 .-u{m5 .4.Mar Ao71- bln. d n 4 ,n o

SE S0L I CI T A-N 75 l7777I117717'7171771^7477771
3iITUD DALQUILAN AITA LERESN 770I.n ,
Cc --orru. To.or,. reiirI' tM -4<33. 7> Av. vno077 f4br77 X I.IA 1r1Ad 1l.7L1 7r 17-17 7), 7 7 47 77 22, 71 -17 7 .
X-M7I orallno74 r. 7 1 7 1 1 7 ,., p,,, I1,, 5-,
tar po_ tall]____-1___-__-____I_____IT M7 7IIA'HABLA 77NCA, PARA,

74." ",7} 71.,7. 7." ,. 1||0 LAVANDERAS-LAVANDEROSiNw
SE S O L IC ITA .... .. "I. ....... ... .. .....
1)011 I..o71.I ~17 11-7207 7 .-7
~~~OtTASPOR CASA SAANTOS SNWIAHQ-.Z ., ,

7SOLIC7TUDN DEALQUIL.T RE$2, 77,..I I CHOFERESo Ie
7,1 711 717771707,4-4433,472Av7. N7,
OFII~[CO I O~l ,, C SA ALQUI1LER IH-4 AIl,, 5 e-1re {8_y2OAPlrir.


77777r7747 77 ir1,12771 77.7.772s 77 nr7774 7r17 1 [ 7 41!)777117777.
-7771.77777 71. CY 720 mar
x.4.o.........",,,dd..
If.-1212 1 i#.0 l , hir l r J h + 13 v lMlQUIO FINQUITA A LA 114 AGENTS : VE1DEDRES
0 ooI777 .77171 I n 77 A
77.777.lr 7,77111,.I4171,l .77171171.07.717.

100 PERSONAS DE IGNORADO p'""7 7 777117.7, ^"-;'*'""N.. .77i
,..PARADERO AVANDRAS-LAVANDRO_____re _____ -l lmI.Ilrt. vI MIIrTTl lirl'IH
DO747 7 70-7 AiIA7711,t4ITOL...........r....7%V ........
POR1 ACASA ANTOS "UAREZ .. . ... .. A C..1.-1- N1.| 7 Irr.4.3I. l7,7 rl7 -4 '.1;.i.7 .7. '7 .1,..4 ,l 7 4 7,77417.., 7.,,). 7777


"LA.477,.44,. MATAN ERA" A77 4 '*" 7777074,77,71.77717 "777.,1.,,,,.I
e .7 I 7 7o 7. M7.1. r 3 07 2 ,_ 7 7 7 777 7 1
.. 7 1 ,,, c -7 R -01 .47
li~l-ilTO I NA C&SitA (IIII1"& 4) N I!! CHOFERES
cz amritlen O Im hu-n rtlpr, te, rMd,.


177777l2 77 77717n177l1774 Jt-I R 77)).771),777 7771111.1 71i .77777777I I 1 5111
11 1,7. 77 o 71N III I ', . 4I4. ... I....

MEDICO BUSCA SALA : ""...... :
.102 r AGErdAS'- COLCAC1N4S ENIEDOES- A CEOMISIO
t.oI -oV-l pir ti e n. .1 .. ll-. -
t 7lh anlV L I .... .6 ii i.,, IT111 1.71 7471171777I7A71I7747A7
II i p 5 .r~h.,ta dl~l~hIdc- In I n lInterr,- 'l

100 PERSONAS DE IGNORADO 131A"P I ,7 l" 7 ,1 o..... 71, 7.. .
"PARADERO ... ... N .. ..+ ,,r

M 7 71 ITO7 7 177 77 II, "A77 7 1 A .I A .D7 ? 7 A A A 7,7 11 ,1 1, i 4 '711 7 ) V P77

717.1 .,777,. 727,1 7177 i. ... 7,,,7., 1.,',, 72.1. 1. 4. 0 .7,,, 7"-
C1 tm t e. Ll ilA tl!4~ell I I aI I!t

717 ~ ~ 0711,74 7.17
iI~ ~ ~~ "al# lrlell Y cr 1374, Mor i- rl ,al i1., IhtI I ,,.I,
levtdlm.RI Ift d 549-'tll Ml1y Olr. l,, v dt~ll r Vliled
77-71 77117-1 7| hr7 7771v 7 1,71n 77rr 7 717-7177114 1

] N~~~tt'illr1, ve-1,ldor rl(l l con ej co.
Il A A IT A IN EA F -4 8 0 6 4 l e 7Im p nr ld7 dr 77 d7 7 in7 7 17 7 7 7 7 7 7 7 7 4
Dornt ir." 77rr717 0711)777771777.7q 1. ,'r
d-h ti r #m p-t 1,a

de ~ ~ ~ ~ o -1. fill,'+ltl 'd4+ -
" LA MATANCERA", A-7740 1,....1 P-I.rdo 21LA. I}l~o..,1"

I R- vm ;- II.ir-e!"", ,,, ,, r -= l. I= fl '2 11" t-
Hepl~l q~rvd(Ibr mm cxm do, INIII-I"lIlAHJ13 aI Ar I VTA rl FW' LnQ,


115 O FICINISTAS ' ... .
.N -. . ....I.i7 ..-., .c'. p
COMPASIA I). SF-.r U RI). ____- ____ '" ...
c Xtl:rrijei ,In-i.e- ,t d l~ q.i' ;'' ..... .... ... .. ^ ,, ,.... ... 11 t, .',l;,',''
I rdfH-m~ef'Jri>-(', al'. i >,'.ri t\'rll' __ i-_ ''*'" _ ': ii_._.'
rienc77 i74 e ,f7.'ficira '. .' i' ,,, ,,,, i' .,,, ,7 7 17.- '7 '
n 'ienk -s dJ cd IIe{ -J11 l ie. IIIA.ilrl i in l I _.^_-^ .---_ '_ _
fE7'7b4 a 77,74.-. dl Aparl.7.. -
164.7. ll.7 un.7r___ 7_ ."IK '" ". .;


11i6


. -


S...'l. I ........ .........l.... ....... .... I ......... ....... ........ I 7 .....h ....... .... .....77 holdI LIr7l7l 7l777 7. 7 7i
7177 7 7 1,r,.V W .W .- 7MA.... 1. ... 4. 22770712. 77741 71,1. ,p7d. 7I..7 47-t- 1. 7o y Vill,7. 7.77717 7. 77 177-i 7 -7 .... ll
7 77477 17-77 1.77 7774 P110- -1H 21,- 777777 .


UNA10 IOVE NI! COLOCA PARA A.AVAR
hnll,p!- -., e a *oad.e911 d..la
,4nan7 3 d J. 7ard7. B-3428 .
_______________H- 18 i-124-8

125 CCHOFERES -.

TIYWV(n-FTF E--. ( R A <'^AIA PARTIrD1-
l. .<: . i a--.- a1 r r-1 .31f v o "
..- p1-i- r.. ..... .
7 1.)-iRE(T. I S ('II0FER 11LANCO CON --


I, 1t30.175 -41
.7 7 7i 171llI I ON-! 17 0EXPER17 7 7 7IA
77717l,777777... +,7dr 74 77 77)0777, n I I
;t pl~l.l-i ti ., i~l + 0 M 144 2


I ,


2 ,

K .1w11.:~


T


-11-


I i


v 1 M-tof-a-r
A,.!"-" A MAILLT-Al-LLL3L P-31 F- A i
nos PC 0


I


I i .- -


4


-r


-L'


n


,.;,, I,, ,. l1'01- 111 1Il v 110I t .R t ON' I.AROG0
soclOS .. , -
I[O~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~i I I I "I I I1 ,,%1...d rll, P A KA .... I Iit 1 -1- --, -I lnl IPL I4O

I'll... .. .. .I'. -.1 1.. .. . .. ... .--IbI,

... ..1.. -
_______"______________________ 714,n 7.7.77,,u.l-

..... i T14 ,, T i(t r-j3j
it I4 14.. .. .. ...... ... 0,4. M-

S ,o I 0,11 .l 1 11,7.7I I L in I 71 7,777. 7770.
O C TDs VARI-S ',0+' .. .... ......., .........................
s NIA ][, 11:. t CAM nPO a
%1 it 7, 1T 7,.t7IT.7 1117.710 74I7' 1 N, ...... h .. .. .,7 72t 1- -w
crraflt. 0 -q- I~.raI Czatto -. . .Z Z .+ ... t, , te o' r La D1, Cal+ d l -
'I"7 1 11 71- F 9 .!1757 117 1 7,,i , II tlll~l 7"7,1,"." I 27-7
It ,nitfil l .7%K 7IN 71%711 771" 7 71"% I I III. C,.7h 11.1 A 17n17-.1' -,l 1,7 171- -,l 1.7n1..1 1717, 7L 11.

.I.... pill.. I i ..... . i7 7 .0777 ,
.I 41..,11,, 1.1 7.7, 1444,7 { -.777 "71) Z'- ) 110f av7K7D ......2
17n114,17 ..7,ln 1., 71 77 7.1 41,1% 7 17c1-7 771 1.11 I,+I II 114111, l~,I bh 7. 7.... .7 77 .77 .....77 7... .. 777
I1,.'7ll di e4t ld.l 44 1ddl, l11 tIr dll., Ic .,- ..I .I l.'t, II 4 77711R 7E 7447
.rab 71h 7 *,.ll,n, ll l.y lwhll ro le. ,h..1 1 ,e 1 d 7.7.-..4d4141111.7117 ..4,.1.7 7- 7, 7777 re7lc7 4 d, 07 1t-717 ,r77<7.A7n 7
I,1fa al fsm ;I- t iIto '"} lhi -1,e IT ,~lIii. ,..I ,.e ,', 5T 4 I' .l In i ot Fel
.77... 742' V2'41b17.l,7, I. 7 1I..11t 1 i1... .. 7....... .41,1 .... ,.1 .7 l.-

"I %7I % 11 1'. 11t i,, ",1 4,,) 77 7 7t7 tDT.4 r1t,% 61,131112.N,
A 77....777. .. . .7. I ......... I I IN"', I N Ir, ;7,,3 1 C; ,,"i, 7,2,, .do 9
-A MARINA 11 121 k 14 '.i 6 : 13 1 a 4 F11 l-1780 -125-

1179 COCINERX-'-FOC INEROK7 771. 77777.,. 7t7OWE l 77.t r5A.
.. .... ,,.. .... 7,, i 11, .0- -4l l p .. ... II .
.7..1774774.7i`Ap4 Il .ll ( c 111P4lA r41 4,1l Irlldld "r.111.-1-7 7l-7013177141,7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : 1177114 1147411111- l FI411111114 .7 ,,1,7,'71717 I,,71.l, PART!(7.777 177747
0PORTUNIDADJail..... ..... .. .. ....
It a vl 1.lISltoIvi___. __._:.IIt:_I"%.it"-.1.i w...... -sn 7e1 1-1451

-------------- .1-- 'I1III K. 177 t'77t7l 777R77MESTI7Z,(7
1. 7 4 11.17 4"111.1t ll-7,1.,70". 1 7 1...7 r .n-lll,.N It n $fl00
4.7 t....l.A1 N7 I 77 .. .. .. .7A 194 tt118. d ,27N C 17
,, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~t rjlklt a .l 111 .1, %R pi11 tl.){%I \iI ll, %l


'A" 1 7t0(7747 Il7.,h I %liI .........l. if i,,,\..nAl dIl.tV11t0I 1,, l,'4,1392f125l5
,, LI.P. tl~i t, llk I I il I 11 M l% "I II ONl

.D ,,,,, ,. .D LA ,d,,,,RI . ".... ..f .. ,, N. '.,, .%O .A ,I f, P"-ar-',[ i ; ,
it I i i S !! l . . . ,. . .


)l'ANhE 5 PESOSA M IARINSAl7 t77 7t7i7t7 7l, 7777177 0 ( 4 1Rf, NAA 0r.
7 lllllll7. 71,ta t4.171, l .. .. 7.71, ," i ..4.- ..... i,, l,,:," ll- I,- I 177 77.7

I~, p17211 7111,1, 01.0. A14141 VN J107777.I77 1 -407717 .N (
K." "t, I.. ... .... .... T II 1 41-2 3 1 5-


I t1Wll-.11-1220-.11 VA751 ll.1A 'O 1CAR. l (, OFEl CA N A 7
11ilH 17 i 5 1S. Ot) IC UNAIVIEN )I.ECOLOR 1% ...4 ... ll 77.326, 7724777. Padilla
ra A+NE $6.00 Dr rW lnartar, 11-1214-125-5
IGANE $6.00 DIARIOS'. .wu,~77 I ....... ,,l..l'...... 71111111
olioil'a o. Ai'l111WO dlIi 115-Jq5-11 LK OI+ [) IRI l AR (110FER .PARTICU-
ull'.7 lt,t177114 p.7117 dO 1177. hn11 di,4 -I--- - 17. 77777171777/,AN7-y .77-, cn 2 77777 7777oin 7.

n 1 1. I I '...i 1 7lll..p- "IW 1 11-171171 w 11. 1. N 1 P 7I70o ... ... .
41-0.-7.11 1 .7 lt.....77I,.i,,7ll 71 1 ll.141-}7. 7l 777. 1 1 7 I.l .71
hill -,a dr7 147~~, 11. 1,417, .1177-2L
S.. 7 .. ...7~77~ll~l777;l 4... t, 7 11171717777 126 JARDINEROS
..... 1.7-11 I I1 1; 1 r,,, I17h7,4t t dnt r t ,O4111 711
' prp P N Il 011-124 4-117-5 --c ... -41. 2 par ln7.Ii N lo n u'bill
77 7-7 7-.7:7,7o7 ....N....... .....A... 1.. 1, .. ... . 7

7 TR 7 I7 A '1 .. 7REt'O77I7N7 7 1177 777 12. OFICINISTAS
7 777 ..1.77 c7777741777ti., 11.11tt ,77 N VON aNC'A
.1 7A 18 1477 11 717 11 1 I., 7 ,,,177 117 I7, it 1. 77P. .7I , I' *l'. ,7)1't, 1 7774777 77
77t 177A.177 1 .1 7 l1n 11 11111ot II l oll' 11171 IIIItll~l. 71121' II 7777777717774. i U777777 77fl Xlll~l.41
II 7T I. i ',I N,,I i.i/IIII IIII,+/+ I IIid '. | n ep.A.I. Usnw .1i X-4301.
717 17777177. 77*77 ,,.,ll,t,,l 1 1ii1,, 177 771777, 4.771n77r "7.1,1, 1.777.47.I
it..i L 11411. 110 VA PA I7"I 7l7Will 77 2-.1233 7-7 I 7I40-0
artmo of." 1,.l .111,clk O~II __ JOVEN v{'i' NO. !A ARON, CAISADO,
"i" m-lk-, ril6.1' ,.Iit f , ~l I % N N I NA. 1, 11i E C.I'L.O AKII el -a ,I r labllldad a11111 emplow
.... ........ 717..7... ... .. ........ 1. ,,7 7 7 7
It I111"l77IIII_% Ii.77i,, ii|117a- 77 77727I.770. 7h-41 777-
.1 i .t .. .11t i.. 777 -%7 7Pt t 5717.I1- 5 ,I, i 1_ I_\IIIIA, I Ot'___I_ _
.7: ,.7"777 ;.7.7... ,.,, ......4,04.777.7 7 77777 777 7 7,57 7 .. .
711711127-77 -7 7 T7l rd7i- 7+77.1 1lI IIIl ill 4N711 A l 7 041 0L.
If I 'I I I. ,

....III. ,,,,,, .. ...........7. ...17-.. .. . . .. ... ,, lc le, c 7.....
III.7. ,72 71 7117 l 77tilIII All,-li.A,,,,l, ,. -.-7I AA n l r -747, .
I',, I, I-la T.lrop0.1i F IIC- v~i,,,l, s w tn a po. Av d. -141-12 -8 +
--7 -7----11371- 1 1F t I'... .. .. 190 71 IV ..F ... 1 i i .- 7nr l7
LN I1E A11111-0 t1110l.. Siii I% iT i 1. i1 1 "1 Ik W.l I 1 . T ,.."k1 T.I 4 I
0ile dI472n7-l ,I7l 1,713 17-
it7 777.1 A I 17027d. 4 11i 5111, 7f'77 I. 1,, 1l77 1177 7 47J77 ,A77TtAL..177 TIRA-
Dil N vi--- I I,77 7a4.1747 7,4,,17,,17171471717)177277701
S,7,I7A7. N7I7I I77 .7777 I7-.1 7 -1 I Il I T i I *111 11771. f ldgd7. v7447477
1 At VV pt.. I 71 ,nul d,.11 ,.
It 0.44 11,; ,. I ....... 771 .., 717777,77.777 7

S rl i+ 7. iml~d 'lri. ,,, , +'.K o I ,,'1.I. T ll 7 1 As.M1 tneAla7772 p n7. .l.
li .II7........ 1 114il1 17 1477A. b.1 072 71

-lit 7 ,7 7 71)1 1.,14 OY W IlT DIN R Di7IE ISC
IINA Xx~iW 'I-. -l()0, % I.%rteIda eSV ntiraba aofte|-
77,77777 777 717 7.7 ,77,+ h,,,, h *.. 7 7l7U a if 7..Re. erencl7. .

`%A -r .. H ~ 7.11417740477-1I
P., ...',,'';It"' ovartI E PARA ?RAFIAJO OFIMN A "
h ,I.% ira" riefl~p prelleni viv~ii o 0 OUT-
I- I 1 7. 1 [ 1, r e nIn7 2 1 A n i r p 7 47 5 2 ,7 l l5 7. 3 0
_ld j i~llw d d,,b I. 11 i 71471.171 07.771777777 -}7'-
. .r.. ..1....7 al7I a r....-..."...... 7_ I 4,1 .1r7,.j "" Yo7-._.17. .
77.7.711r 117111171.7.I. i1.7171 ., 7, ,e, ..,,, 11,71ore A7 4t777 _____________________________

I, 1I7 1114HIF7 A910777 l7 MECANO(I77 A. A. 7CDR a 0ll7
111".n.1. r,1, 1%1. n % I kll 1 .1 ln dnl 71.mall
I7 127 777 7.' '1 ., 1.77 7 i2 lIc 7. 77.tra-
%117,, II 11117171 ( ,,1 7' 11+1 II 177 ,4 ,,,,,7,47....7' .... 7. 7M .?4 7, 7 77 7 471{ 2.4n,7 .
AI 1 1 A11 .P .. CR, I I 777777 7, J 17 11r-1i77,47. 279777-7747771.

7 I,7 'I'-- + 1 11 h1 ..... 41.11 II I I ; II74 7 7 7 4 Ilf77 fL 1 n r T l-K2 .

.I .... ..... ........ .. 7"7 1 .... ...7. . . .. I, f -
11 :110 1INI 144717,711"CITO 77777777.770 5X r57Nouns,

illo 7'0 C 1 ( 7%1 17t.,7I7177
7.7777.~1 Nil; l7 7171471.III.III 7I.7NA77)0477777777 7117711173-1279-67
777. 7l,7l. "'1 I I ll R 4, ,-o',l l .. . . ..1 3R AR IAS
A 7,. VI V7 7744 7777777 7 71 071 777771 2 7Fitvv. 1 1 1F A.573b H1131-129 -6.-


T..Wp, -1 l 1, j7I -A,.1 .1 T, 4 1 1 Ci5k7,17777.7.777717
~ ~ ~ ~ ~ 1 .,,,.n. ...... +,...it.,,,. ,......+........ ,iI... .. 131 OFERTAS VARIA$

O 11 I/. o ii 7 7K I7iP
-1.. .- 1- j,,. Iu -o;e
II I k+ ,-,I +.; ,- ;,,, ....777.77-1-7-77--7717 077.7 75' 77O777 LA ( 5&ra
II,,a tll 71 17 7 ,,t7,, 7,i l,, d ,, ii 7, .l ,, 7. n 7 ... .,7 7 l ., 77 77777lll
111 7 74117 7*118 1..... IT0-6' .. 7 ,7 .. 7 1.31, 7I7.l7 -7

7 ,, 7 47 7,, , ,,7,1777 .1 ',,4 _7 .... ..... ___ ""___ .... ,__ ,,-__ '_
:1710, 771 11 1 1141 lift k, 7777777 7 0,771-T`777 7.7 .1 DI F4., 71N 717A09711FILI7777
i.. . . . . . .. hI ... q I 1 I n
Y,' U 14 if', 7 1 I1'U5 fill' A I, ,p~l. ,,. ,,., A 310101 A; a lf; 'XD I 3 -

r),7 -0 77 1 I, 7 1 h. i.7 .A7., -Ili77 077711- In 77 n aNCo.'G Ii io,
7777,77,7711 1J l --I,,7 l"..1111741.l 11477 7777774 ..7..777777)7,017777.7777 --4777-77 7 17-7.. 1.......... 70-771147 777R7e 7..

7rlI 111IOl71t All IN A. MI1 1A7,i 7 ._ 1ii ---- I,-- .I-,r. A7 It,7 1 IA t..GO LR71
Ip,fErda A6, I ~. l, I i t. oitI~F1!1 P, Pil lP I 4I A H1ALI 0( |IN.IR | I'l-- If.e 31T a fi olctltl 4"1.
,rl t I rl t,. A 3 Il qto. li i{t, e tr o o

--i k% i I I - 1717777,17 777 77777
-77777 .71 777777....... ..., ... ..7 .77 .7 ...

f 19,. r 11 rIN a I A 1.411.%1 114) 0 Ol... ., I 77.7 7
ll ..1 7 .II 7 10.1... .. .....4I.,, AI. ...... ... .... .. ... .. .... .. ''


,if Ow Il,,I
IZ, 3 CO S TURlEk lRAS -- MODi S rTS i1 -1i 1411Il!TEl E
A III i1rt vii1n % f,, %,ci,,(fl E h lav I, t' 0 .11127 131-8.
I,n Kill 7 I7777I la0 7877 7 7717 2 7.Ila 77.cl U7.io Ti5,I,1,,~~~I b-,-,h .,{ -n-int .1' a~d +
194. 0 71 77 II l 1.3 1 Z, LANE . ...... 4l, A5-11192
........ ... ......... ..l1Ti..m- < 4. 7 1' ., n -,. i 717.777771177177 72,7 II. .1 4777717 71777
7707777,7l~ i'.a t 1 .3 COSTURERAS -" MODISTAS 7)1` 7 7. 7'BA
,,+,< I 7. ~ ,,if 't, ., fon,* ... .7, 777la eL,
7ti, A k 1` 77 I77 I7 77 1 1 K .,lll7 1 1 17flit 1 ,11 1 1 AtA 7 1 4 'II ,
..... ,.. .. .. .. I I% ...', .I... ;,,1" ..f67777 1711-9 177.', 7 .... .... -1-- 7 "
.. . . .. . / "17 17 77 77. 7 i11771721 71n Jill o7 71717. 774..
I 71.17 71 }I7717 17 711.1711 iiw 77. p-t 4t~71 s 7. 7 n o7. 7
,1)71 ,r1 p71 71 711)71 l,71 111 7777771 d I ll711 i1.1 ...Itt* ,,s e7,17 ,71 t 1717 n 777' t-$ 1-3 -
..... ........... ... .777.... 11,71, ,,,,,, 7 ll,l ,,* ,!,, l.I.i, .7 4 j.7 ,.7 77777+. 7777,.7, .7 741 70
I' +,B__ . -1 _., 7,7 "3+'7 ,,77 ,I, 77 '441 77.1 7 7 ,77 ++,) 74l ,111 .. ...1 1177777777777 7277 --

7t 717 rl 11 + 7 ,1,777i ,77.ll, 71 tr I} I / I7-r111 J) III N 74 .1. 71,7 7777! 7.177-4 1-
17,1 77 7I ,2710) 1 777.111 +.10,1 1, 7I,, . ,,7,77,17,7 7. /" P . .
777I77.... li 1, ,117.1 7,,r ,l,7 i77.. ..... r. ... 7 77l7. l 7li 4. I 777I 777I.77 0717

;h+ d 71 77m,7~ t + < i I 71 1 -.z --, -.-- r sl/ II.... 79 A II AII 77)7777nd 77 777e 171.
7.1, Tel 41-2 77477. }10 7 177t 1,7 __rf (+ iS I 7.ll 0777 A77777 -17 ,711-

777777 m7 ;, 77717 71,7.7n7 r77 rr 77777 771"7trna 77 7 7 II.177 7,, 47 r 7477,]ldar 7717077.7 71o1 7707 ,
1723 ii770 7177. 71t 0 777'12 724 7 417777 7r1-,e0on A.78807. "74-1770-41.1t-


I


I -- -- I


-r


-I-


-t-e


!j1if[]7-LA- LL -1


-


-1 C 0:


M


I I


-t-


I


-11


!


-1


IM A RZO _5 DE-1-949-


DIARIO DE LA MARINA


EJEMPLAIR:-5 CENI AV()S


23-1175 PELUO... PELATE. Guaracha?

SI 0 NO. (PepeDelgadot)oero._--

~______CONJUNTO CASINO. _____

ADEMAS:

23-1106 NO'TE DESESPERES. Bolero. _

SOY FELIZ. Bolero.
MIGUEL DE GONZALO CON LA ORQUESTA
DE JULIO GUTIERREZ.

23.1084,/PA QUE TE DURE (Cdmbialo en
] ,-kilo)

QUE ME SUCEDE. Bolero-Mambo.
CASCARITA CON LA ORQUESTACASINO-
_---- -DE-LA PLAYA-_. .

DI-VINTA IN TOOAS-LAS-AGENCAS--RCA VICTOR--


UNIVSAI MUSIC & COuM CO S CoAS 9.le6.
So. Rafaei 10r i.i 29,? 0 --' oil C., .,.139
tIA EItILIA ANIONIO BLANCO
Gasa.o, 03 1.1 M C9oS a-u. do@01.1 M 11
C----a---rOS*ili.Co% SO 'DO r "Ol'iCCiOro ai
kiwis Oi ) To a 7(35A NAI~sr "A I. A0 1,8571

S fla (irsmtoonA nssosiestp.-n 4i -- -- us6 Coe-C-3--------
O- ."ic5d3- ler-ans ii -oa- artc lIIr.Ti-u-6O-
tXClLSOq MUSIC CO FIICreiCAL COaiOI S A
Seaioletnal sore a. ilo Pi ose___ Aiaoolnt-1i a Or-3 i----
DIITIEUIDORES EXCLUSIVOS PARA CULA
HUMANA V LAST S. sa C MURXLIA 415 TEL M-1M y M-ilkFirm6 el Presidente el decreto


...... HOMENAJE AL JEFE DE REDACCION DE"ALERTA"-- -

I HOMENA, I~~wl JE r


mero de perlodlla& al compafiere Jpoe ML FIFgueroa, on mnti-vo de haber sldide dalgnado reclentemente
para desempefiar el cargo de Jefe de Redcel6n de "Alerta" En la prealdencila del ado aparecen coa n el
agasajada y su eaposa. s ehora Mercede Porltels. el ex Direclor de Is Escuela de Perlodlsmo. c omipanpero MI-
guel A. -omao, qoue ofrecli el sco: 'y l ambl*tDcompaDern-liEr-Qilntlns.-presldenle-de-l-Asaocia-
---elon,-G-uilt-eirnP-lfPef- llel, Decan o del (Clelo Naclenal de Perlodlatas;: Rafael Caade. Angel Puthl-
-llaoneLatririlmreoo Dolte, Prone~race roedorT~leenr diRiibletreipli. -' tldlMtdeapro. Lets Esrla"
MneA-ll-U. DnGd AinUoerbo ygshao- elosrI cr -oclEo dial
Milllan. Dalsld. Aliaerbe yemurhos oites, tlroIo Buendis,


Con un tgran desfile comenzar -


hoy la-temnporada de carnaval

Recorrerin el Paseo del Prado carrozas, murecones y
comparsas. Iniciari el desire ce Alcalde Castellano;.
Participari a la Banda de Miami-s Jackson High School-,
E.i Ia rri,-ne de h-y isabado co.- prmerm Oaraib i:,er ilcineole a\ a -m.
e-ioa 1iidhl a las Ocnr, eni puril le dodia c de Kcn West r bordn de In
rra efecio elo 'r.i dealile liauCural fraailia de auI ra riba1d Maxmeo
de Ida leirci'rddn- del Cainr.Cal hobo- Gomez' y arrlrlbria al puerlo de La
ru ocrIoIri -.ard la cId cl se lan \e- IlOanao en hr ia. de la mahana de
ihido-iep _pfgbarnoLdc r,-.-.'-apir -- noa-be--nrrldarItrara n -hil--
ial.oh,'r ita, cque egwiilee sacupe.- pero par via cereal Pir carneii.
r.r. lode Ic, preserlchto, coa, airoerin- del alcaide sa-,r Cac-tellanoi Ia' 136
rdId e r,au gerern FIr el pubih,0o rMuChaenh.s, cel Mlamil s Jackson HihK
de psl1 ,Iad El acIa ip-hr, rnel MNlccrcon Sch.,.'l i s die.' profesores acompa-
v xm de'l Prfdorn-'i LLr.1datla indPa- _a -e-e-Iopeost-n oeo-a-Ercra-i


Ac I,, n-1,,c eori.nor-diae rn pa.a m, .-
rrhlCdlrrenc Oip iSa tleroi ;, no-
Childad del irnmenar. puoiI-e que se
esrrr que evlmeo la ras a y b.-i
Fieiconr .uo~oaa~ratn-
in -'B D ig Parade,' norleinrecricano,
ner& iniciadn per el senoor alcalde nou-
niclipal Nicniai Ca;ielann Rivero
prealdenic de la Comialrn E]ecutvia
,I = CI +ra, I i ..fl


LIael-Lacreco nqore
-in ginmern-centra
iuimdas frenie al
r.rn, reserado
o-ir-rinade.-mnir
raes exirarjeras
de los feaeejos
BaD dar do rrm,,
di L, Hadbara )
los ran-an do lIs
ie lin Cara dc Bi
bidad nimcru.roa
roe y epolm~cone
ed a S Ic lca m
E. e talrrnerles
t'lindbs ,,,,e,,ne


sobre el alquiler de las casas ....... s t' '
.ni I nAS qLre ronm
.... lunlld "u leo lnyrit
-e-- -l~- i '-'~l J I 1 1 So~l. dh 1M ijr.jlnpi
e rebajarA n un 1D0 los prccios de los. .acquilcrco de cana> n-riOI iaOrO 11L
que no fucron rcgulado% por la Le' de 23 de mar7o del -ILare- I
arfio 1939, y se congelan los no comprcndidoa en -cla L-) inc.'ionnc. con
E1 Secrelarl o d la Prc-licri-nla rillltrdeo lic me e lair roileridn- par er
doctor Orlando PIiiir lilnrn. a hu rl Acilirio-Lev Niirrc 5 dr 20 ne QUIN 0 Sr
deapacho a los perclaloan% rc, PHIa- cirro rp 1042- olin ri milnirC re Pe-ir c o iiclrOrla-d
eIO. para entrrle arcica pr'.--,irrlhirc ie CoalJ Ia a irrn le CC,- Inrlil'ro at rr-,- dLcl DPcii 10
eJ d ecato 1Irnieaco i a ]Nrr el Jale C-'lorr,-,M arI ld1o rCIl Colisfjo n r-- 1i'14 Iv 28 ue i
del Etatdo. do lore Carlos Piln 5r,..- MliLslrc- i iiiL',, .f rI, h-
rriksa. QuO ac refllrc el aIRI I r- n F S U 1 L ,IV 0 C 'i d,l3i._puIiOrcij
tuol de los alquileres de llnc ai ur- rIMIERO t(ieral eC l L uCli o? pI.-r SLXTO Lai ]
bann. 1ci1i.1"- '1 00-0' l0, picha,% de IW- l- lridicln quLe er
La l i partalle rliapohil-..l- Rl:a.i r- rllllprep ie 7 nair'- Ppeparle cillti loi- I gillprer 0 o ijjil
natilvo fU redacilna ell ia Sl (iiihi Liiris v linblii Li nrc, qiic i u11 Iororn ilA slop.nc
to ormrs: rCr(ii iCd; poi Ia Leay de 23 de mniarzo DeLrcol serAn p:
FOR CUANTO- Es poilliea dfrNill.- de ]0[i dJ Io. TrIbluale
--da del actual aOoblerto dliCar Or- SEOUNDO, La rcniaj disprresta ,'fecloi de que po
polclones encalmnlradaa a llgiwar. en eh el Apailado aliterior de esLe De- npllcadama lsar
a& medida de lo possible. ulie tea- crce %e creclturit r onre laI cantiida- re luraer. de aeui
Ja en el costo cle In ,lda rC i II|asD eia el wiliiiv i'ePtnro que diel Cdlgo de ]
POR CUANTO Suceilrsr dliO;t.i- Cioiuclr, abolRdIo in liriquilli de- l.'ey Ilunmero I de
clonea han rec ulu do Io' | cr ,- v clli, l,'iil ,.' ci mC'C-ilo a 0 ie aB (.li.aO 1 .47
oLroa etxremo.a relalivo' RC nrrina- r,,. C rr1Ja up In rallidad r cousi- SEPTrMO- lce
miento de casa' depnrtrinniCr' -n1-- linad r en dciho reelbo. cla y Comerlo
Scaoai y haaljacionc r mpaC iTl-rr-ip dIr TER PRO- Sc-TBTatlllo el-t Via ) ficunDlllcflei
un eleniotnio eenrnial elc ire .. qtl de os alqu lleres de cons s. departa- c-ie Dcureto que
Iniecran el prc'Lu.,rlr llc r l-C( nientos. locales y iabitacinlis qule partir del prox-
POR CUANTO Hirn.,rio n, ireln- hiublerceln sido obJeto de regulaclon 0o.
dido en mis de un 10 por cilnton el por la niincionada Ley de 213 de manr- DADO cpn el
costo de la vida, se estima aco-noeja- zo de 1039. eli las arntlriades fljadRs dencia, eon La
-- bleh li reduoccln-co--oa.-pceio'rA--le-lOcsn- ciiel ultimo recibo- rque hayan abo- del mes de manr
--r-'renfflIemoa -e rs.-CO, reprt a- I1ado Co.s inqUllos, cTlarcnLia y nuev
meIltos, locales y habltnloines qiCe no CUARTO: Sr e.tablllan iuiminlni.i- Carl
fueren objeto de irtciln.-h-.il p'-'. I C t li' f cci ti de los alquiltiercs dr ca-
Loy do 23 0e marln ore 1(3i rn vI a lirC'Cli I--io,,es .' habi- ... Mlguel
Icrms que- pr e popr ecrl t.ecO r ic ue.Udiir-o cl t C.--. hCii.-.ri aino obje------ Prime
se ddipon i,- Ir 1iii.', po. ,r ia LpY de 23 do Jios R. An
POR TANTO. n u'o dc la'! Ia- ninm- n Ie 1939, en las cantidades que Mlnistro de C


al-p -hr--o--n-rr -
Capiot-in donde oc
lochd.idedoas Pr- i-_
wrai, n priecc-nahOa.
Icg~,do % cn ar.oaslon

s.;, de ,o a. pi
Marcir. dt cIOda
Fueruns Arrr-laias v
3eneticer, I. y M1.e'-
. esia piaria.. gagtn.
se]a.l de .dniar I.a
I ic na, del Miamn s
school c':mp'jei: p--.
sCel eoludrwiles dc
ecl-lC riei m'-sa, e.
per,,n ia niardi-a ac-
CIrcTa n,i-:-rc's In
[ dCe M ,iiirl I'lll'.n-,
-iiicrni,-.. ,-, cC [.

In Splirae,-ino de la-
lrnifa.ir eno lr1- Apar
Sciurnao ce c'eI De-
uelrclg.mllInv al~pnm-
as i cil ArIC,-i Ter-
Prciclr i, Ini blrne-
ni[Zo de 1041 nmdri-i-
-do su I gor IL ioe-
s del rmlnio
perfonas nLurRIcs o
, ualquier forms In-
crareci, ,ualquiera ie
conlnrildidi, e Cre
pur1elas a dispoSicr6n
as competenles A loa
r los mismo. lce seen
Idloies a que hun:l.
erado con I.'. normal
DelenzU S-ciai i n
ferinn 2-1 ce at ritl o ae
r5 ilii lircs d, J, -i,-
quedon enicar eados
LdieLAidlspuEtLo-eon
cninen7aiB] R reRlr a
rn dia 28 de mar-
Pnein ridep a P'i--i-
Habani, a los ,A.
o de mil nowi"rIiia
lns Prin Socarras,
RESIDENTT.
A. de Varonn
r Ministry
ndreu -
Comerco.


! - - I
IPara pdladares dellcados.. "spaghetti" con salsa do carnael
Un banquet. preparado en 12 minutos... contehido en una cala.

.A1. noeas ito riiquiSai 2. IVa da o ons
sales do Co ans. Sola- do que o -. -
wa nts yqi li agleastle u .a sd psoarm- 3. A ontna de o g"Vihttl" fdlm da
l ip4 k y ha rvialb r a (u. oanesa n so %na cser, Poga lo l"spagbstti" aon m s
atooa, pare tner s as l ate cprads hitvlado y cuiatloo a en Pagsto, hAta
nW mJlr sel1. *tI voa '-que mtim tlnnom Coilelos. Dopui
r"alrs ie pan las Is la dr cams y at qo ao
-' eab iM ky Na p O kaa w -'* .. |oUn roalo aI palsdar pers torm
S C9il 5py-Ae4-Oo qu e o s *.J. s vrapoj.~.# porio l I .R I banquet mil eo6ond icol
/ A9 .u reSL .


Vedai; C
lrelnt carroiAos. IN muatecones. I
S 2 comparsan
Coripleiendo itle s.nild,,r de-file
scran proeniada pr.r A Cnminn
TJ-ul.'a ae Larnaal \ p, r presil-
gi-as flrrmas ncduIrlralea v comero.
clole- habaneras ireiriL cermoaaI1
carrnmas cnnfccmoladas por doslardoas
aritsai, cuban,-s obre palalformnias
ad-haci-que eron--pll -rdas ei ans-
asnaooirporrIrrCcmmn~i Elaidi E!dc-era-r
,ao seran liumuadae cnni eniente-
menLe- niedlanre- eT.piel -de- plans
eierrca.s_ prri,irdhe- > arrastradas per
inec n5- i ra, C ores
ur ce-nniurl-o n-uy tler Clsaado
dce 2' co,-parbs, cerrara el orden del
progrmurna Lo- ,ompaseros. entre loI
que -e curnLarn conjunlcis de Clen-
fuegoa Reo]a., Mar~anao nuevos pa-
ra el puhoirco hitoaricero luecran tra-
jr; npuy ILO,--, ri faarol ie-normer de
bigairriado a-pecio lipaco y artiabcoa
.rarjad,-, coon l)os cversonmuo-e.
Sdel ro t d rn'a csaona mufinecos
IgI ICr ,ficial"aImientc present n dos
por Ila C.rr i ,n ) uLI.--:.S cuaienla con-
tecclrnh oero pu, r dlvcrn' firm' eon
meiciales prondraii ,uri nnola as de
amien 1 -Poo.-r he en cilanircirlo amboeneo
C'onienlenemente Inspeccionadas ItS
glorleios del Capllollo
Urn vec nra .. Ce -aivierei aII publ.cr.
.,lereo od. d er, ,-dqa rr i ctI ahaac. dcor
urardd r. pake-. en las ,iibnh; leaao-
ada. or Ie le iCapolni.n Nacil-nl
quel. rnin.' e irA a 1 ci eru, en 1
r--ic-ur ,cl h. Ci.r-orac s... ons.cria
diel `c-Imn en Pran a% Carrel
La C-n..C-,n del Cairnal h Ts beor
Calo f.'-d- la nedda F ,. Oi
P r.nine s.olo al-cldri Cur.a del
r. de d'hah" iri' del laso
La i, ICIA uinn cIdid Iopeccla.a

L iri.. ini rlie'i Car Ois Maldrurl ) cdu-
ranle i-doel Ien1po 1 de Onu e construe.
Cr'spniw .irgenlero del popin dce-
parinmecnit.l-,
Loa; plarce- de las misma. anterior.
micr 'ulcuidon n.ubasta p .r la Cormm.
ion fuclh rlconreecloncadoa por el
depar aeerntho LTrnaruoimo,, par diSpo.
ili -o ePpetWCl idol todo.r aicalde
Comenaaras sI &hoar en punta
El gran desfille inaugural de hoy
-sobndrr, ncomenzardi puinTtfirlentIlSO -h-
i- -h- e- n -psnin ri de la nc-i-he dr.

ii .. ., .i .i c ll e l '.', r -., lle
_Pe-u,-nra_raa.SCol- d P-, .Oc ao. r, ,
Cc1I c-.11 p iPc elp11 P.o- 1h-au-
ri c-..l I,- ,,0p, e P,-.- im mm-,on
as c-nmparsas ndesfilaran por sus res-
p irns barrinos solamente.

ExpondrA sns cmadros en
el- "Lyceum", el pintor
catalin Francisco Oliva
-r n Tn-a b nlbe
r ,Francisco Oliva, quien
a,.z ,,.residiendeo on Mxi-r I
,.o drr,-,le n b producido obra copiosa
Im.,r-nie vic .rc rio-celebrar en
PArvi r- nxp,--,. cong ran
,oo-cl-O enp : a at-, no liegar a La
Ei p-ir -r (liva quc emplea los
rccdim:irifmh mas modernos, es on
On h:,cap ir. s~rino medin, equili-
ar.Iaan al-n:s,' del rcasioisrno y el
Anci-rdm,-, cnrne podr d neobservar-
oe .ila oep',sicitn d olnns de
',i cado. ie celebrara en el Lv-
ecrmo 0ic1 A Al 17 de abril virirdqno,
pair ,-,rlmud4 ro-.r el sehor Presidente
de r a Cro htopicha p el doctor Gonza-


El Bloque de


IPrensa visit


al President

(NMi Gobierno. dijo el Dr Prio
mdnlendra el principro de la
co'leabdlidad, dando garantila.
--_A._r. udro-a--a L Plac,-i-previm-
nierle cliadcl. r cl -ethr Prcsldleni(
de U1 -Republiica Ic-1 inlcgrariles del
Bloique de Prchr,- a.iuaN InleIra.
do por an pre'ldeuic el sehnr Soeijo
Catrbo de Pienr LLire Ob-t caru
4er--EIT-c nGunan por el DIA.


iiOt.-ra-iRINrA-Hmrr-Vda- I.
ci,611cCIrs a uTannel S -ca,,lIe Mnpr-. a
de Ale ra cI r envcro Crisrobeli
Dlac de o El P.ls AIrcao R Leodn
de El Mun.-i Jc.aquin Clarci. dr
[ntormacnrou Phre -c neadoAe-'H-
Aaince Julihn Ce-ar GonzAile RE
boull. de El Cri'ol Jose Loep Vi.,
liboy de MoaNlrco, ALfiedo T QuI
rle. dc 'C rerilels' ,Iolsein Mc..ci
da. dce 'Vandadco Francirco GC.
"ztterc--de-EIrfi-. d ,oFrFT .-',
lnelc-Vricij LIoCTe--ian -- -lega I
del Bioque o( PrEnsa
Deelaralon del Blinque de rienli
Ai rern'ilnr Ia ner, irc, lo-%s ,is.
tanies Serv-o Cu,'bo ihLC, er rov-,Tbrc
del Bloque I ._ rinunrir ,M oei.cllaracic.
Conup'Jlhccoiai'io,- I,- anol c--Iis,1:-
cion ael sehor P-r.iiccnLc dae i3 Repu-
blico. el Blqhue d0 Pren ia :orriplelot.
concurrao a Palacio LI Et -or Pri-
dente hablo oan-iai,',cnie OPela re-
cesocad Oe qUe 01 E4 peiS OnIE qui
todos copec r lcricldlend- c.,n I"
propbsnOi; del GC--.ierr'.- ern creir el
ircbientero oc cunfiril 'i-,. r 1 paiIa l i
oCroldnce' I',h|O n1cionaleo Ci.,r 0E-
tranjeoas Dcspiicr de uLn ,rpllo cam.
to de irripresioe-cp eiiLc n mucr.:,.
-le los prc C.enlc ex .usu r,.r i. sis ,,,n
ios dc Vci a' sc I c re c -irh, al E d :,,ir
Presiderrle de la Republica En qri
fornia cnriirr I I podi a rol icrar ..i>.
OhcUror, t, enoiidr athll *n ealc' uLlr
Ml Ginic 'c. rcupnr, cdi ele' a.o
Preolderani ade nogu. ; i,,di. i-Q-u
qieren iIrller qie IadIn;conrueionea
crlal oesneoio o ,c el-efire a elIns
Inwh',n nn '%rdn %brinlisa. rnenira.
cl prre-ar, -,:a e cn el Giercc La
ren las dcljue O cro no n ra.inlr
oll Fi Jriles c e Icrli'nuirein Coa c e
rocuvlec pesrle- lortrvcos i.0 driau.
O aultir aC CIilC %ic or pirrlos a Irs inis
mao n dcern,momdr dea -imlioseimenipre
que I.sd oldldcrenen aciuaies pelma
h tca l ii dgae I El --,biero, % I,
oanrenocr contot ncoema ftlJ ei prenoc-
pro n de la cosilcabillad qihcbe gil
palabraF iel senior Presidenle. cons-
len ori Ia rlale crl on que el ca.
pirl one r ld o pied deenrgaro el In.
Ieres0 lgio dce 1,, inn eris-,_n'
Prometile, el csoaor Presder oe qut
acrlun creiudor ci ureve poi nm-lio
de ur0 a Le% Ida TrI-.,',le ,ide Tr-
e 0n u ,ihe- c m.nf -'rTc la, dI'c l-
on la -ConstlUCion, seran presidldoa
par cemenLia.seLPndecJudiciaL'_
Nablando snbre' teias de turismo
ci oehor Piri,,er-iu I-l,, Ei i,--,bicr
I,,, eele dilhrime,.. lr ..i,, do ,
CC., -.ol I.'..:" i. ,--, .er;.",c,,le.C a lmi
12' ,i elle c-c r co r l,-,1ii h-,i Cmlt .-i
hnoilhtondr. el m .,clic ,-,'-r.h do. 0
Pc-lila--fuiunilO a-. crTIi ao rarcrin r
hla.lno, prla r, ,- .11c phol a cur -ier. or
lon Ferries que traen turistas con nsu
autom6viles, desden is U. S. A."
Ha1ta aquin oininormado per Scr-
gio Carbe, en su carccter de presiden-
teo del Biquc._
Petlelnn de dlo coaecohero a It
Cetl.a16n de Transportes
MORON_- macro- C---- -So-efeetus-
una-magma g.samblogonoraL de Ing
Cosecheros de Papas, acorddAndoe
pnr unanimidad interesar de la Co-
mist6n de Transporte Ia aprobaci6n
de la subclasificaci6n de "Necesidad
Agricuia", a la circuiacrin de Ins
coariones de los cosecheros en ge-
neral. Se dedicaron frases enco-
miAsticas a la Comisitfin de Trans-
porte par el Interos que presta a
lan juslas demands de inn agricul-
tares. Soi. corresponsal.
In GOlellu oe. pmbojadnc dde Ciba en
MWxico.
.- Acompaoaba al distinguidor rtista
en su wv-itia al DIARIO su encantea-
Idora esposa, sefinra Caridad Oliva
do Oliva.


-aVb


Tomadn In Eaceols do Act-os Plassid- &L'c C


Ampliaronloscamm \ota at .de-nde -c lAbierto el plazO para la
veoinalee en ]s zonas o*- ,.e dotaeldo a a =in presenL acion det-a-ij
cafealeras de la isl a SANTIAGO DE CLrBA macro al Prenio Emilio Bacardi
Acrle el ciinnlnen e esaon o I de la_
.Us._e:era--e no e, rTs r-e6.V1-e -1 -n-- T.rnt is aru for- i ..-. goradn ire Ernenoron Edoca-
bnra de do Ia cn n on e-nol ml nratro de o a nondc alou res eolum.om- nasal de la Dlreocon de CallUram'ri


Obras Pubikasn el direcicer del In! ri-ado tomo el panel y no lo abiedno-
titulo del CaOe) inr comiimo df nard 'hasta que no o e reouelva el
caficuliores para I ratlr de a cons problmna Garcla, corresponsal.
lrucci6ri de carrilhoa vecrnalesa, a lo -
que preston au cooperacilan los cae
csleros La entrevlnfa luvo lugar ern E aplazada Ih cuestacidn
el despacno del aehor blinisro cdesdo
Ia ...e. de la .arde a ,la.nueve de aeNaa-eruz.KoaNaclonar
teSl 1Iaroeotanoodoade la-Cruz Roja aional
noche "
Pudimo s aber que admrndas de pro- El c, ronel Rodolo Henlriquez.
seguir las obraa de los carrlnos que president dc la Cruz Roja Nacio-
ya se han Iniclado, en breve c-wren ra, Ldesiacb anoche que la cuesta-
eacd~n Ia-renotenceido de areas- arero
cai deog anbecn tice-par .olao-erc-aco -de-la Crur Roja Nacional, se-
producloras de cafe noi lo, para Io. d'lada en un principio para hoy, sa-
r, lereadoa en esta indusria sinr nado, ha sid o aplazada para el siba-
lambrin para Ins ?eciore aarceola do 30 de abril.
ruproductos a ii rrerced-rno ace cone be do.olar


n qun : h- 1-7-.I oi, ,
to el pLazo ne adminson de lo irA.
bajos correspondientea al prerno
AlEmlio Bacardj_ .oreau", para -i
que se convoc6 en o union del pasadr
ano.
El premio, consistent en mil pc-o
noEnud-creado-po-la- sefira Ameira
Bacardi, y ha sido otorgado en anos
anteriores, recibiendolo -asucesiva--
menlte los Sres. Leopoldo J. Borre-
go. en 1946; Cisa: Garcia Pons en
1946; y Antonio Hernannde. Trarieo


6Wo-n-mf-Ta -
En 1947 fu1 declarado desierto.
El actual concurtso tiene o r .t e-
ma: "Josd Antonio Sano, su rfluen-.
oi n v-la ercopo
liticas de Cuba"
El plous de admi-i6n ac cerrard el


DeQprae1 de r-trarac el diedini 1-rtOrmO idcecasprioa-arat pr
del Inho'lao dlcCare p Los cm- r- el subsecretarin del departamento iriplicado en el Needciado de -
rcado el ddoi.arl-,nda.--nenn,.a.oeul-on cnrons
.. an_


.... LDES- D+\I^
DE'+AN


SI m Y


'- 'Ln1 Marca de Garantia
INIGUALABLE -OFERTAQUE NO PODREMOS REPETIREn beneficio do nuestros clients hemos obtenido

como propagondQ los fomosos pantalones-de bato de --

SPEAR, una de las m6s acredfiadas firmas

norteamericonas especiolizadas articulos-de pbloyo.
s
Est6n o su disposici6n a un p ecio incomparable.;ll IPantal6n de satin impermeable, en
los colored tam y roalI. cop coporle .
de nylon:
Talls pequefia, median y rande. -
-Su precio en los Eatdosa Unido.
.7.50 Aqtif 3.98 .

i3 ...

-Vil5 l l
_._,-A


0 ._


X RrINA AGUILA ESTRELLA

-f -
: L -. '- -" -.


COMPARE AIORA


Y PAGUE EN MAYONuestro Departamento de Crdi-

los cerr6 sus cuentas en el dia

de ayer.


Las compras que se efecrlten a

partir de hoy SAbado, pu.eden

ser satisfechas 'en los priipmeqros

cinco dias de Mayo.

NIN -- STIL


-i


t


orizilm. dr R- rtrn df-[." zbjr=--twvo m .- Wd. 1-hompnitr-afrPrid. na.


Mf-Rodrigue, del-tR


k


rtl


-L

MARIBN. AAO. DE QAZOD IMB.-A , eHlldp GMARINA__


^^^^^QT ArR^^


I r ;.


mi


"LOSANGLES


9A


II *PPlata fina.

Una extensa colecci6n de vajillas de
plata fina y fino plateado en la que ca-
da modelo compile con los demas en
originalidad y belleza. Tambien cande-
labros, juegos para cafe, bandejas y
otros articulos, todos primorosamente
trabajados.

MEIHMM6 I


Pero Orin ha escrito la historia complete de los crimenes
de Is familla Mannon, incluyendo lam muertes de Ezra y Brant
y cIl suicldlo de Christine. Se la da a Hazel, dlclindola que so-
Ilamente abra el sobre en caso de que algo lIe csuceda a aL o
para evitar el matrimonlo de Lavinia con Peter. Lavlnia pre-
valece sobre Orin y recobra el sobre de Hazel, prometilendo
a Orin vivir en sla forms que 1I dice.


Ortn., a contemplar a Christine en la nueva Lavlnia, se
consume de celos cuando is ve con su prometido, Peter Niles
(Kirk Douglas). Lavinia, tenmersa de que Orin, volvikndose
MnAs loco de lo que estA cuente la verdad del crime cometido
por ambos, lo domIna totalmente y trata de separar de l a1
Hazel (Nancy Coleman), su novila


IB e m A enMo


El marido de Christine, el general Ezra Mannon
(Raymond Massey), regressa de is guerra civil La-
vlnla adora a su padre. pero Christlne (Katinec Pa-
xinou). siempre lo ha odlado. Lavsnia insinaa la
deslealtad de su madre, y msaL tarde. cuando iEra
trata de belas.s Christ ine lo admeilte tod y l on-
fleas que Jamis ha podIdo verlo.


Hazel acusa a Lavinia de haber llevado a Orin al suicidio
y le dice a Peter sobre In carts que Ornn escribiers revelando
los crimenes Lavlnia tiene que admitir que ha quemado la
cart& y finalmente. dAndose cuenta de que ais muerte es de-
masiado pars ell,. despide a Peter, y se enclerra en Is man-
sidn de los Mannon pars permanecer en ella a solas. enterra-
da durante el resto de su vida.


El choque ha sAido demasiado fuerte para el de-
bilitado coraz6n de Ezra y cuando ruegs que Ie
den Is medicina que acostumbra tomar, ella ila sus-
tituye por un veneno. Lavinia, &I escuchar Is con-
fusi6n. corre a] cuarto de su padre a tempo ie oar
cuando 6ste acusa a Christine de su muerte Chris-
tine cae desmayada y Lavlnia encuentra y oculta In
cajita que conteniacel veneno


DIARIO DE LA MARINA

i^


DANA
ANDREWS

OBERON


mEL
BARRYMORE


V-A -m mmm -
Actuacl6n especial de ARTURO RUBINSTEIN y EUGENE ORMANDY con la orquesta
FILARMONICA SINFONICA DE NUEVA YORK.


TrT


MUSIC EN EL CORAZON.....
interpretada en
STEINWAY
El piano de los inmortales


Las grandes composiciones musicals adquieren su mixima
sublimidad cuando se interpretan en instrumentos de calidad
exclusive. Por sto *I gran maestro Rubinstein seleccion6 el
Steinway para ofrecernos con su 'estilo 6nico los maravillosos
pasajes musicals do ea gran pelicula, toda espiritualidad,
que se present con *I nombre do "Mi coraz6n to guia".
La Universal Music &-Commr'cialCo., puede Ilamarse con
justicia, la casa de los pianos puesto que reune con caricter
de exclusividad lo que pudieramos Ilamar la aristocracia de
de estos exquisitos instruments, Chickering, Gavau,
Winter y Bentley. ademis el inimitable Steinway
Visited nuestra exposicion y comprenderi nuestro orgullo al
ofrecerle lo mas perfecto, bello y elegant.


Co a -M da Cl uat eClay5 II)IARio nE LA MARINA


- A


FAUSTO y

WARNER

Marzo 17 A


P. -"0


TE (I-A'TIA"'.CO MAIXDOS IURWOS DES AMOS AL NUEVO TEATRO "IMIRANA.


or \ ter
iN del Reparto MKramar por que se le ha dorado d& c primer teatr- Un teatro elegante, c .modo, moderno. al que no e falta
un solo detalle. La mnauguraci6n se verificar el jueves 10 de mrzo a bcnefcio de la Asociaci6n de Propietanos y Vecinos "14
dcel Reparto "MiramAr". con L asistencia del alcalde de Mariarao, ,rior Francisco Gonzalez Orie.N0 I .NL1)1 2Nk I &I(II -

4 DIARIO ri LA MARUNA_O NUAIXDOS IUNFOS DES AMOS AL NUEVO TEATRO "IRAMAKr".


EAccLE LION IL
,,,,....,,",.,'', n" EAGLE LION FEILMS


SOA


0


tJ.o


SW


TOSOTROS tambien felicitamnos a a emnpresa "MIRAMAR THEATRE CORPORATION", pero al mi.mo tiempo a los vecinos
d1l Reparto MLramar por que se It ha do"L dl prumer teatrl Un teatro elegant, cmodo, modern. al que no It falta
un solo detalle- La inauguracion se verificari el jueves 10 dc mrzo a beneficio de la Asociaci6n de Propietanios y Vecinos
dcel Reparto "Miramar". con 6 asnistencia del alcalde & Manariaao, -ior Francisco Gonzilez Orsie.


DIAILO II LA MARINA


0 tlato a/
.. 1d< qt
1 .
o **,. &


a.

/ m


"iMe qulere co-
mc qulere a su
maclca.. pero de-
bo dejarlo regre-
mr a quien la -ln-
plrcSl ,Dar6 lugar
mi confeai6n a que
nos odiemos?".


4<


\


t.o S EtpA


I \ / "x I .\ X (


I I


VERDADERAMENTE SUAVES
SUPERFINOS sup
FUER TES


BOQUILLA DE CORCHO NATURAL
SDIARIO DE L.A MARINA
6**^ .i--M;8a ______ ___--- ~


'lI'-
iMm-M OFRECE UNILEITE MUSICAL EN %c ,n ./o,

,1ir-M-"-/- --

4,A


TIENE-

SLa ro do in
luventud
del a-of
La fehocdad
de la p-al,mav
La poes;a del oton0
LaIscanclones
de4 tao
To~dos los rig-d-tnls
Para un [lado
en te zulnlno'


)IAR() A MAINA
DIAR10 D I>F 1A MARINA


/
or---- -
No podia habor pVidad. n iollcltada por labels ma-
ternale. pars lo qu* no a I& ablan sentido hadca *.
pr jhmo. El actor an esta oncena do "Tormenton de
duda" e Ray Mhlland.


At eentro, un ar. puo, quo vione a responder do
Io crmonM conmetldos ona nombre de Ia doctrine qu
enungrent6 a Europa y al mundo. Es el actor John
Hoyt que realma una Interprotaciton senconaL